Page 2

Autorë: Gordana Trajkova-Kostova Ksenofon Ugrinovski Kërste Vasileski Recensentë: Dr. Emil Sulejmani Mr. Anita Angellovska Mr. Mubexhel Ahmet Redaktor: Gordana Trajkova-Kostova Përpunimi teknik dhe grafik: Kërste Vasileski Kiro Cvetkov Lektor i botimit në maqedonisht: Violeta Jovanovska Përkthyes: Solidar Sulejmani Redaktim profesional: Prof. Dr. Agim Poloska Lektor i botimit në shqip: Roland Poloska Botues: Ministria e Arsimit dhe Shkencës e Republikës së Maqedonisë Shtyp: Qendra Grafike shpkpv, Shkup Tirazhi: 8800 Me vendim të ministrit të Arsimit dhe Shkencës të Republikës së Maqedonisë nr. 22-2319/1 datë 21.04.2010 lejohet përdorimi i këtij libri CIP - Каталогизација во публикација Национална и универзитетска библиотека “Св.Климент Охридски” , Скопје 373.3.016:342.7(075.2)=163.3 ТРАЈКОВА Костовска, Гордана Граѓанско образование за VIII одделение / Гордана Трајкова Костовска, Ксенофон Угриновски, Крсте Василески. - Скопје : Министерство за образование и наука на Република Македонија, 2010. - 84 стр. : илустр. ; 30 см ISBN 978-608-4575-73-3 1. Угриновски, Ксенофон [автор] 2. Василески, Крсте [автор] COBISS.MK-ID 84065802

Profile for Ministry of education and sience

Gragjansko_8_alb  

ARSIMI QYTETAR PËR KLASËN VIII Gordana Trajkova-Kostovska Ksenofon Ugrinovski Kërste Vasileski

Gragjansko_8_alb  

ARSIMI QYTETAR PËR KLASËN VIII Gordana Trajkova-Kostovska Ksenofon Ugrinovski Kërste Vasileski

Advertisement