Page 14

Qytetarët lojalë janë punëtorë me përgjegjësi

Qytetarët lojalë zakonisht janë të mirë dhe punëtorë me përgjegjësi. Punojnë vyeshëm dhe shkathtësitë e tyre i shfrytëzojnë në mënyrë produktive. Për mirëqenien e tyre janë të merituar vetë dhe nuk janë barrë e pushtetit. Qytetarët lojalë i respektojnë ata të cilët janë në pushtet në shoqëri. Ata gjithmonë janë të përgatitur t’i përcjellin rregullat dhe dispozitat në shoqëri. Për ta është më mirë të jetohet në mjedis më të sigurt dhe më të mbrojtur, i cili mbahet rregullisht, sesa në shoqëri në të cilën njerëzit kanë ndjenjë se secili bën çka të dojë. Qytetarët lojalë aktivisht marrin pjesë në vendosjen shoqërore. Ata dinë si punon qeveria

dhe dinë si të ndikojnë ndaj saj kur ajo nuk punon sipas dëshirës së tyre.

Detyrë Lexoje tekstin, e pastaj shpjego cila është porosia të cilën ia ka dërguar Aleksandri i Maqedonisë ushtarëve të vet? Fragment i nxjerrë nga “Beseda afër Opitit” “Maqedonas, tash nuk do të flas që ta ndal shkuarjen tuaj në atdhe, sepse sa 14

Profile for Ministry of education and sience

Gragjansko_8_alb  

ARSIMI QYTETAR PËR KLASËN VIII Gordana Trajkova-Kostovska Ksenofon Ugrinovski Kërste Vasileski

Gragjansko_8_alb  

ARSIMI QYTETAR PËR KLASËN VIII Gordana Trajkova-Kostovska Ksenofon Ugrinovski Kërste Vasileski

Advertisement