Page 60

GJEOGRAFIA

PËRSËRITJE -Si është pozita gjeografike të Evropës Perëndimore. - Cilët shtete të Evropës Perëndimore janë shtete ujëdhesore e cilat shtete gjenden në pjesën kontinentale? - Në hartën gjeografike të Evropës Perëndimore gjeni kryeqytetet e shteteve dhe qytet-limanet më të mëdhenj në Evropën Perëndimore. - Nëpërmjet të informatave në Internet gjeni të dhënat për numrin e banorëve të kryeqyteteve. - Cilat janë shtetet me sipërfaqe dhe me banorë? - Gjeni detet, gjiret dhe kanalet që gjenden rreth shteteve të Evropës Perëndimore, dhe cilave shteteve u takojnë ato? - Tregoni cila formë e rregullimit shtetërorë mbretëron në shtetet e Evropës Perëndimore? - Cilat prej vargjeve malore janë të reja dhe ku shtrihen ato? - Gjeni malet e vjetra në territorin e shteteve të Evropës Perëndimore? - Në cilin shtet, apo zonë administrative e një shteti mbretëror gjendet maja më e lartë Ben Nevis dhe sa metra ka kjo maje malore? - Cili shtet ka dalje në ujërat e Oqeanit Atlantik dhe në ujërat e Detit Mesdhe? - Flitni për veçoritë klimatike të Evropës Perëndimore. - Ç’rëndësie ekonomike ka Oqeani Atlantik dhe ai Mesdhe për popujt e Evropës Perëndimore. - Shpjegoni dallimet e popujve sipas gjuhës dhe religjioneve në Evropën Perëndimore. - Ç’popuj jetojnë në Britani të Madhe? - Shpjegoni kushtet për zhvillimin ekonomik të shteteve të Evropës Perëndimore dhe cilat prej tyre kanë detari më të zhvilluar dhe pse? - Si qendron turizmi në shtetet e Evropës Perëndimore. Cili shtet ka të zhvilluar turizëm mesdhetar dhe malor alpik?

• Nica

60

Географија  

Географија за 7 одд - К3

Географија  

Географија за 7 одд - К3

Advertisement