Page 117

shtete janë të njohura edhe me prodhimin e çajin, duhanit, afionin, kikirikët etj. Blegtoria në Kinë ka karakter nomad, Japonia dhe dy shtete koreane kanë më pak se 2% të kullosave nga e gjithë sipërfqja e tokës bujqësore. Më shumë rriten derrat, gjedhët, dhentë (Tibet) dhe shpezët. Peshkimi përfaqëson degë të rëndësishme ekonomike. Këto shtete përdorin flotë të përshtatshme për peshkim. Industria është degë e rëndësishme e Japonisë. Me lëndët e para dhe energji furnizohet nga eksporti. Japonia dhe Kina, pjesën më të madhe të energjisë e fitojnë nga hidrocentralet, Kina edhe nga termocentralet. Dy shtetet tjera koreane kanë mungesë të energjisë elektrike Kina është e pasur me burime të naftës. Rezervat e qymyrit në Kinë llogariten në 1/5 e rezervave botërore. Në Kinë gjenden rreth 30 pellgje qymyri(në provincat Shansi, Shensi, Manxhuri etj). Ajo zë vendin e tretë për prodhimin e qymyrit në botë (pas ShBA dhe Federatës Ruse). Kina është e pasur me metale me ngjyrë. Këtu janë përqëndruar rreth 70% e rezervave të volframit, molibdenit dhe antimonit. Ajo është e pasur me bakër, plumb, zink, boksit dhe kallaj. Degët më të rëndësishme të industrisë (në Japoni e Kinë) janë: metalurgjia, industria e makinave, industria kimike, ushqimore, elektroindustria etj. Japonia është e njohur me industrinë e makinave, të aparateve precize elektronike e tjerë. Kina sot është forcë prodhuese e turbinave për termo dhe hidroelekrana e tjerë. Komunikacioni dhe turizmi për këto shtete ka rëdësi të posaçme ekonomike. Kina dhe Japonia disponojnë me qytete mbretërore, monumente të shumta historike, peisazhet e bukura natyrore, murin kinez e tjerë. Komunikacion më të zhvilluar dhe më të shpejt disponon Japonia, kurse shtetet tjera investojnë mjaft në përmirësimin e vijave komunikative, qofshin ato automobilistike, hekurudhore, lumore ose ajrore.

• Modul kozmik japonez

Pyetje dhe detyra - Ç’ pozite gjeografike ka Japonia? - Cilët janë ishujt kryesorë të Japonisë? - Cilat janë karakteristikat klimatike dhe hidrografike të Japonisë? - Ç’degë të industrisë janë zhvilluar në Japoni? - Me cilat prodhime njihet Japonia edhe në vendin tonë?

• Treni Japonez

Географија  

Географија за 7 одд - К3

Географија  

Географија за 7 одд - К3

Advertisement