Page 102

GJEOGRAFI

BEGA TITË N A TYR ORE TË K ONTINENTIT TË AZISË

• Eksploatimi dhe përpunimi i naftës (rafineri)

102

Kontinenti i Azisë është i pasur me lloje të ndryshme të begative natyrore. Një pjesë e madhe të shteteve aziatike posedojnë rezerva të mëdha të naftës e të gazit natyror, ndërsa të tjerat me lloje të ndryshme të xeheve të kualitetshme që kërkohen me të madhe në tregun botëror. Me naftë janë shtetet në Azisë Jugperëndimore, të cilat brenda vitit prodhojnë sasi të mëdha të naftës dhe të derivateve të saja. Në grupin e këtyre shteteve pjesa më e madhe e shteteve arabe, pastaj disa shtete në rajonet e Azisë Lindore, Juglindore, por nuk i plotësojnë kërkesat e ekonomisë së vendit. Kontinenti i Azisë është i pasur edhe me qymyr, me gaz natyror, molibden, me xehen e kromit e antimonit, niklit, plumbit e zingut, me bakër, pyje tropike, ekuatoriale e subtropike, kullosa të shumta, zona detare për peshkim, sipërfaqe të mëdha të tokës pjellore, sidomos shtetet e Azisë Lindore e Juglindore e tjerë. E gjithë kjo mundëson që shumë shtete të krijojnë mundësi për azhvillim të shpejt ekonomik. I gjithë kontinenti i Azisë posedon mbi 65% të rezervave botërore të naftës. Në këtë grup shtete bëjnë pjesë shtetet e vendosura në gadishullin e Arabisë Saudite, sidomos Emiratët dhe Kujati për kokë të banorit, pastaj Irani, Iraku e tjerë. Natyrisht, ekonomia e kontinentit të Azisë zhvillohet në bazë të këtyre të mirave energjetike dhe xeheve, sepse energjentët sot me të madhe kërkohen në tregun amerikan,. evropian e tjerë. Nafta e Lindjes së Afërme , sidomos nga Gjiri i Persisë është me sasi të madhe, tankerët transportues presin rend në vendmbushjet me naftë. Nëpër këto shtete janë ndërtuar naftësjellës prej vendprodhimeve deri në vendmbushjet, pastaj naftësjellës për shtetet fqinje të cilat me prodhimin e tyre nuk i plotësojnë nevojat e veta. Të tillë naftësjellës ekzistojnë në qytet-limanet mesdhetare e tjerë. Efikasiteti i prodhimit ka arritur produktivet të madh dhe racional.

Географија  

Географија за 7 одд - К3

Географија  

Географија за 7 одд - К3

Advertisement