Page 1

∏ £∂™™∞§π∞ online

∞fi ÙÔ 1898 www.e-thessalia.gr

K·ıËÌÂÚÈÓ‹ ¶ÚˆÈÓ‹ EÊËÌÂÚ›‰· Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ AÓ. ËÏ. 06.32'- ‰. 20.14’

ŒÙÔ˜ 116ÔÓ

¡¤· ™ÂÏ‹ÓË

ΔÚÈÙË 29 ∞ÚÈÏÈÔ˘ 2014 ◆ TÈÌ‹ º‡ÏÏÔ˘ 1 ú

AÚÈıÌfi˜ º‡ÏÏÔ˘ 35.303

π¿ÛÔÓÔ˜ & ™ˆÛÈ¿ÙÚÔ˘ ÂÎ ÙˆÓ √’ ∞.

40 ™ÂÏ›‰Â˜

°È· ÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ ÛÙËÓ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· Î·È ÙÔ˘˜ ¢‹ÌÔ˘˜ Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜

¶¿Óˆ ·fi 5.000 ÔÈ ˘Ô„‹ÊÈÔÈ ÛÙÔ ¡ÔÌfi ŸÏ· Ù· ÔÓfiÌ·Ù· Û‹ÌÂÚ· ÛÙË «£» ∏ ·Ó·Î‹Ú˘Í‹ ÙÔ˘˜, ÌÂÙ¿ ÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô ·fi ÙÔ ¶ÚˆÙÔ‰ÈΛÔ, ı· Á›ÓÂÈ 3 ª·˝Ô˘ ÂÂÚÓÔ‡Ó ÙÔ˘˜ 5.000 ÔÈ ˘Ô„‹ÊÈÔÈ Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÂÓfi„ÂÈ ÙˆÓ ÂÎÏÔÁÒÓ ÛÙËÓ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· Î·È ÙÔ˘˜ ¢‹ÌÔ˘˜ ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ 33 Â›Ó·È ÔÈ Û˘Ó‰˘·ÛÌÔ› ˘Ô„ËÊ›ˆÓ Ô˘ ηٷ٤ıËÎ·Ó ÛÙÔ ¶ÚˆÙÔ‰ÈÎÂ›Ô ÁÈ· ÙȘ ‰ËÌÔÙÈΤ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜ ÛÙË ª·ÁÓËÛ›·. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ· ÁÈ· ÙÔ˘˜ ¢‹ÌÔ˘˜ μfiÏÔ˘ ηٷ٤ıËÎ·Ó ¤ÓÙÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌÔ›, ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ ¤ÍÈ, ¡ÔÙ›Ô˘ ¶ËÏ›Ô˘ Ù¤ÛÛÂÚȘ, ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘ ÙÚÂȘ, ∑·ÁÔÚ¿˜ - ªÔ˘ÚÂÛ›Ô˘ Â›Û˘ ÙÚÂȘ, ™ÎÈ¿ıÔ˘ ¤ÓÙÂ, ™ÎÔ¤ÏÔ˘ Ù¤ÛÛÂÚȘ Î·È ∞ÏÔÓÓ‹ÛÔ˘ ÙÚÂȘ.

ªÂ ÙÂÊÙ¤ÚÈ Î·È ÛÙË Ï·˚΋ √ÈÎÙÚ‹ Ë ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË ÓÔÈÎÔ΢ÚÈÒÓ ÛÙË ª·ÁÓËÛ›· ■ ÛÂÏ. 13

■ ÛÂÏ. 16, 17, 18, 28, 29

ª¤¯ÚÈ ÙȘ 12 ª·˝Ô˘ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ηٷı¤ÛÔ˘Ó Ù· ‰ÈηÈÔÏÔÁËÙÈο ÙÔ˘˜

ΔÚÂȘ ÛÙÔ˘˜ 10 ˘Ô„‹ÊÈÔ˘˜ ı¤ÏÔ˘Ó ™ÙÚ·ÙȈÙÈΤ˜ ™¯ÔϤ˜ √ ·ÚÈıÌfi˜ ÂÈÛ·ÎÙ¤ˆÓ ı· ·Ó·ÎÔÈÓˆı› ̤۷ ÛÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ Ë̤Ú˜ ■ ÛÂÏ. 15 √ÏÔ̤وË Â›ıÂÛË Î·Ù¿ ÙÔ˘ ∞¯. ª¤Ô˘, ˘Ú¿ Î·È ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙÔ˘ ª·ÚÁ. ¶·ÙÛÈ·ÓÙ¿

™ÎÔÙÈÓÈÒÙ˘: æËÊÔ‰¤ÏÙÈÔ Î·ıÚ¤ÊÙ˘...

¢ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ÂÚ›ÙˆÛË Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ Ù˘ ¢∏ª∞ƒ ΔfiÓÈÛ·Ó ÔÈ ˘Ô„‹ÊÈÔÈ Â˘Úˆ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ Ù˘ £Ú. ºˆÙÂÈÓfi˜ Î·È °. ΔÛ·ÌÔ˘ÚÁΤÏ˘ ■ ÛÂÏ. 14

∂ϤÓË §·˝ÙÛÔ˘ ¶ÚÔ·Û›˙Ô˘Ì ÙËÓ ˘Á›· ÙÔ˘ ÏËı˘ÛÌÔ‡ Ì·˜ ■ ÛÂÏ. 19

™˘Ó¤ÓÙ¢ÍË ¡. μÈÛ‚›ÎË ■ ÛÂÏ. 9

...ªÈ·˜ ˙ˆÓÙ·Ó‹˜, ·Ó‹Û˘¯Ë˜, ‰˘Ó·ÌÈ΋˜ Î·È ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋˜ ÙÔÈ΋˜ ÎÔÈÓˆÓ›·˜

■ ÛÂÏ. 10

ª∂°∞§∏ ¶ƒ√™º√ƒ∞ ·fi ÙË ÛÙÔ˘˜ ·Ó·ÁÓÒÛÙ˜ Ù˘

∞ıÏËÙÈΤ˜ ÂÈÙ˘¯›Â˜ ÁÈ· ÙÔ 2Ô ∂¶∞§ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜ ■ ÛÂÏ. 21

ª¤Ô˘ ÁÈ· ËıÈο Î·È ÔÈÓÈο ˙ËÙ‹Ì·Ù· Ì ÙË ‰‹ÏˆÛË fiÙÈ Ô μfiÏÔ˜ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· Á›ÓÂÈ “·Ú·ÁÎÔ‡ÔÏË” ÂÍ·¤Ï˘Û ¯ı˜ Ô ¶¿ÓÔ˜ ™ÎÔÙÈÓÈÒÙ˘ ÛÙËÓ ·ÚÔ˘Û›·ÛË ÙÔ˘ ·Ó·Ù˘ÍÈ·ÎÔ‡ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ fiÏË Î·È ÙˆÓ ÚÔÛÒˆÓ ÙÔ˘ „ËÊÔ‰ÂÏÙ›Ô˘ ÙÔ˘. ■ ÛÂÏ. 11

«ΔË Ì¿¯Ë ÁÈ· ÙË £ÂÛÛ·Ï›·, ÙË ÁË Ì·˜, ı· ÙËÓ ÎÂÚ‰›ÛÔ˘Ó ÙÂÏÈο ÔÈ ·ÏÔ› Ôϛ٘»

∫√À¶√¡π

1Ë ∫˘ÎÏÔÊÔÚ›·

ΔÔ ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎfi CD ∏ ¶√π∏™∏ ™Δ∏ ª√À™π∫∏ ∫∞π √π §∞´∫√π ¢∏ªπ√Àƒ°√π

∂™Δ√À¢π∞¡Δπ¡∞

ª¶∞ª¶∏™ Δ™∂ƒΔ√™ ∞¡¢ƒ∂∞™ ∫∞Δ™π°π∞¡¡∏™

ªÂ ‰‡Ô ÎÔ˘fiÓÈ· Î·È ª√¡√ 2 ¢ÚÒ ∏ ·Ú·Ï·‚‹ Á›ÓÂÙ·È ·fi Ù· ÁÚ·Ê›· Ì·˜ ‹ Ì ¤Ó· ÙËÏÂÊÒÓËÌ· ™ÙËÓ 9Ë ÛÂÏ›‰· fiÏ· ÛÙ· 24210 23303-4 Î·È ı· ÙÔ ·Ú·‰ÒÛÔ˘Ì ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Û·˜ Ù· ÛÙÔȯ›· ÙÔ˘ CD

∂ÎÙÒÛÂȘ ·fi ¶·Ú·Û΢‹ ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ■ ÛÂÏ. 13 ƒ‹Ì·Í·Ó Û¯ÔÏ›· ¿ÁÓˆÛÙÔÈ ‰È·ÚÚ‹ÎÙ˜ ■ ÛÂÏ. 31

√ÏÔ̤وË Â›ıÂÛË Î·Ù¿ ÙÔ˘ ∞¯.

¢‹ÏˆÛË ª·Ú›Ó·˜ ÃÚ˘ÛÔ‚ÂÏÒÓË ÁÈ· ÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜

42¯ÚÔÓË Û˘ÓÂÏ‹ÊıË ÛÙÔÓ ∞ÏÌ˘Úfi ÁÈ· ÔÊÂÈÏ‹ 4,5 ÂÎ. ¢ÚÒ ■ ÛÂÏ. 32

∫ÚÔ˘·˙ÈÂÚfiÏÔÈÔ ÁÂÌ¿ÙÔ... Ô‰ËÏ¿Ù˜ ■ ÛÂÏ. 20

μ·ÛÈṲ̂ÓÔ ÛÙÔ Ì‡ıÔ ÙˆÓ ™˘ÌÏËÁ¿‰ˆÓ ÙÔ ªÔ˘ÛÂ›Ô Ù˘ ∞ÚÁÔ‡˜ ÛÂÏ. 12 ■

§∞¢π∞ ∞ÀΔ√∫π¡∏Δø¡ Àæ∏§ø¡ ¶ƒ√¢π∞°ƒ∞ºø¡ ™∂ ¶ƒ√™º√ƒ∞ 20W50 4§πΔƒ∞ 14,99 ñ 10W40 4§πΔƒ∞ 19,99 4§πΔƒ∞ ¶∞ƒ∞º§√À -12 ª√¡√¡ 6,99

¢ˆÚÂ¿Ó ·Ú¿‰ÔÛË ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Û·˜ ∞¡Δ∞§§∞∫Δπ∫∞ ∞ÀΔ√∫π¡∏Δø¡

ª∞¡√™

§∞ƒπ™∏™ 138 μ√§√™ñΔ∏§. 24210 66627 magopoulos.car.gr


2

◆ ∫∞£∂ ª∂ƒ∞ ¶∞¡Δ√À

◆◆

Δ˘ Δ√À§∞™ ∫∂∫∞Δ√À

ΔƒπΔ∏ 29 ∞¶ƒπ§π√À 2014

∞fiÛÙÔÏÔ˜ Δ۷ηӛη˜, Úfi‰ÚÔ˜ ·Ú·ÁˆÁÒÓ μfiÏÔ˘ ∫¿ı ‰ÚfiÌÔ˜ ¤¯ÂÈ ÙË ‰È΋ ÙÔ˘ ÈÛÙÔÚ›·... ΔÔ˘ ¢ËÌ‹ÙÚË ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿Ú·-™Ù·ı·Ú¿ (ÂΉfiÛÂȘ ÿˆÓ˜)

420 ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȘ ÂËÚ¿˙ÔÓÙ·È ·fi ÙȘ ·ÏÏ·Á¤˜ ÛÙȘ Ï·˚Τ˜

¡¤· πˆÓ›·

™˘ÓÔÈΛ· ∞Á›Ô˘ ™˘Ú›‰ˆÓÔ˜ - ∞Á›Ô˘ ªfi‰ÂÛÙÔ˘ (∞ÏÈ‚ÂÚ›Ô˘) (‰ÂÍÈ¿ Ù˘ Ô‰Ô‡ μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘, ¿Óˆ ·fi ÙȘ ÛȉËÚÔ‰ÚÔÌÈΤ˜ ÁÚ·Ì̤˜). ∞fi ÙËÓ Ô‰fi ∞Á¯È¿ÏÔ˘ (ÛȉËÚÔ‰ÚÔÌÈΤ˜ ÁÚ·Ì̤˜) ¤ˆ˜ ÙËÓ Ô‰fi Œ‚ÚÔ˘ (Δ.∫. 384 46). ∏ ÈÛÙÔÚ›· Ù˘. ¶ÂÚ›ÊËÌË Û¯ÔÏ‹ Ù˘ ™Ì‡ÚÓ˘ ·fi ÙÔ 1717 ¤ˆ˜ ÙÔ 1922. ∞fi ÙÔ 1717 ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Û ˆ˜ ™¯ÔÏ‹ ª¤Û˘ ∂Î·›‰Â˘Û˘. ªÂ ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÂÓ›Û¯˘ÛË ÙˆÓ ÔÌÔÁÂÓÒÓ ·Ó·Ù‡¯ıËΠ·ÏÌ·Ùˆ‰Ò˜, ÂÓÒ Ì ÙË ÌÂÛÔÏ¿‚ËÛË Ù˘ ·ÁÁÏÈ΋˜ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ·Ó·ÁÓˆÚ›ÛÙËΠÂ›ÛËÌ· ·fi ÙÔ ÙÔ˘ÚÎÈÎfi ÎÚ¿ÙÔ˜. ∞fi ÙÔ 1808 Ë Û¯ÔÏ‹ ÔÓÔÌ¿ÛÙËΠ“∂˘·ÁÁÂÏÈ΋ ™¯ÔÏ‹” . ªÂ ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË Ù˘ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ ∂·Ó¿ÛÙ·Û˘ Ë ∂˘·ÁÁÂÏÈ΋ ™¯ÔÏ‹ ¤ÎÏÂÈÛÂ, ·ÏÏ¿ ·fi ÙÔ 1824 ¿Ú¯ÈÛ ӷ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› Í·Ó¿ Ì ·Ó·Óˆ̤ÓÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÛÙÔ ÔÔ›Ô ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·Ó fi¯È ÌfiÓÔ ÔÈ ÊÈÏÔÏÔÁÈΤ˜ ÂÈÛً̘, fiˆ˜ ÛÙ· ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ· ¯ÚfiÓÈ·, ·ÏÏ¿ Î·È ÔÈ ıÂÙÈΤ˜ ÂÈÛً̘. ∏ ∂˘·ÁÁÂÏÈ΋ ™¯ÔÏ‹, Ô˘ ·fi Ù· ̤۷ ÙÔ˘ 19Ô˘ ·È. ‰È¤ıÂÙ Ï‹Ú˜ Á˘ÌÓ¿ÛÈÔ, ‰‡Ô ÂÏÏËÓÈο Û¯ÔÏ›· Î·È ¤ÓÙ ‰ËÌÔÙÈο, ·Ó·ÁÓˆÚ›ÛÙËΠÙÔ 1862 ·fi ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ΢‚¤ÚÓËÛË Î·È ÔÈ ·fiÊÔÈÙÔ› Ù˘ ·¤ÎÙËÛ·Ó ÙÔ ‰Èη›ˆÌ· Ó· ÂÁÁÚ¿ÊÔÓÙ·È ¯ˆÚ›˜ ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ ÛÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ∞ıËÓÒÓ. ΔÔ 1892 ȉڇıËΠ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙÔ ÂÌÔÚÈÎfi ÙÌ‹Ì· Ô˘ ÏÂÈÙÔ‡ÚÁËÛ ¤ˆ˜ ÙÔ 1922 Î·È ÂÎ·›‰Â˘Â ÔÏ˘¿ÚÈıÌÔ˘˜ ÂÌfiÚÔ˘˜ Î·È ÙÚ·Â˙ÈÎÔ‡˜ ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘˜. ∏ ∂˘·ÁÁÂÏÈ΋ ™¯ÔÏ‹ ÂÚÈÂÏ¿Ì‚·Ó ‚È‚ÏÈÔı‹ÎË Ì 50.000 ÙfiÌÔ˘˜ Î·È 180 Û¿ÓÈ· ¯ÂÈÚfiÁÚ·Ê·, ηıÒ˜ Î·È ·Ú¯·ÈÔÏÔÁÈÎfi ÌÔ˘ÛÂ›Ô Ì ÔχÙÈÌ· ·ÓÙÈΛÌÂÓ· Î·È 15.000 ÓÔÌ›ÛÌ·Ù·. ∏ ∂˘·ÁÁÂÏÈ΋ ™¯ÔÏ‹ ¤·˘Û ӷ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› Ì ÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô ÙˆÓ ΔÔ‡ÚÎˆÓ ÛÙË ™Ì‡ÚÓË ÙÔ 1922. ΔfiÙ ηٷÛÙÚ¿ÊËÎ·Ó Ù· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ÎÙ›ÚÈ· Ù˘ Û¯ÔÏ‹˜. ¢È¢ı˘ÓÙ¤˜ Ù˘ ™¯ÔÏ‹˜ ¯ÚËÌ¿ÙÈÛ·Ó ‰È·ÚÂ›˜ ·È‰·ÁˆÁÔ› Î·È ÏfiÁÈÔÈ, ÌÂٷ͇ ·˘ÙÒÓ Î·È Ô ¡ÈÎfiÏ·Ô˜ ∫·ÂÙ·Ó¿Î˘ ·fi ÙË ∑·ÁÔÚ¿. ª·ıËÙ¤˜ Ù˘ ™¯ÔÏ‹˜ ˘‹ÚÍ·Ó Ô ∞. ∫ÔÚ·‹˜, Ô ¢. °ÏËÓfi˜, Ô πˆ·Ó. ™˘ÎÔ˘ÙÚ‹˜, Ô °È¿ÓÓ˘ ∫ÔÚ‰¿ÙÔ˜ Î·È Ô πˆ¿ÓÓ˘ °·Ú˘Ê¿ÏÏÔ˘, ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ ÙÔ˘ ∞’ °˘ÌÓ·Û›Ô˘ -§˘Î›Ԣ ∞ÚÚ¤ÓˆÓ μfiÏÔ˘ (1947’49) Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· (1949-’59) Ù˘ ∂ÏÏËÓÔÁ·ÏÏÈ΋˜ ™¯ÔÏ‹˜ “Saint Joseph” (ÕÁÈÔ˜ πˆÛ‹Ê) μfiÏÔ˘ (°˘ÌÓ¿ÛÈÔ-§‡ÎÂÈÔ £ËϤˆÓ). √ÓÔÌ·ÙÔıÂÛ›·: ∏ Ô‰fi˜ ·Ó·ÁÚ¿ÊÂÙ·È Û ηٿÛÙ·ÛË Ô˘ Û˘ÓÙ¿¯ıËΠÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÂÙÒÓ 1983-’85 (·/· 80), ˆ˜ ÚÒËÓ ·ÓÒÓ˘ÌÔ˜. ¶fiÙÂ, fï˜, ·ÎÚÈ‚Ò˜ ¤Ï·‚ ÙËÓ ÔÓÔÌ·Û›· Ù˘, Â›Ó·È ¿ÁÓˆÛÙÔ.

√‰fi˜ ∂˘·ÁÁÂÏÈ΋˜ ™¯ÔÏ‹˜

ÁÒÓ· ‰ÚfiÌÔ˘ ¤ÁÈÓ ¯ı˜ ÁÈ· Ó· ›ÛÔ˘Ó ÙËÓ ËÁÂÛ›· ÙÔ˘ ·ÚÌfi‰ÈÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ Î·È ÙÔ˘˜ ÂÈÛËÁËÙ¤˜ ÙÔ˘ ÓÔÌÔۯ‰›Ô˘ Ô˘ ʤÚÓÂÈ ·ÏÏ·Á¤˜ ÛÙȘ Ï·˚Τ˜ ·ÁÔÚ¤˜. ∞fi ÓˆÚ›˜ ÙÔ Úˆ› ˘‹Ú¯Â Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ì ÙÔÓ ˘Ê˘Ô˘ÚÁfi Î. ™ÎÔÚ‰¿ Î·È ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ÛÙË μÔ˘Ï‹ Ì ÙËÓ ÂÈÛËÁ‹ÙÚÈ· ÙÔ˘ ÓÔÌÔۯ‰›Ô˘. “√ ÎÏ¿‰Ô˜ ÙˆÓ ·Ú·ÁˆÁÒÓ Î·È ˆÏËÙÒÓ Ï·˚ÎÒÓ ·ÁÔÚÒÓ ·ÂÈÏÂ›Ù·È Ì ÂÍ·Ê¿ÓÈÛË ·fi ÙȘ ·ÏÏ·Á¤˜ Ô˘ ¤Ú¯ÔÓÙ·È Î·È ·Ï‡ԢÌ ӷ ÂÈ‚ÈÒÛÔ˘ÌÂ. °È· ¿ÏÏË Ì›· ÊÔÚ¿ ›̷ÛÙ ÛÙÔ ÛÙfi¯Ô” ÙÔÓ›˙ÂÈ Ô Î. Δ۷ηӛη˜.

∞Ó·ÊÂÚfiÌÂÓÔ˜ ÛÙȘ ‰È·Ù¿ÍÂȘ Ô˘ ÔÈ ·Ú·ÁˆÁÔ› ıˆÚÔ‡Ó Î·Ù·ÛÙÚÔÊÈΤ˜ ÁÈ· ÙÔÓ ÎÏ¿‰Ô ÙÔ˘˜ ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ: ªÂ ÎÏ‹ÚˆÛË Î¿ı ¯ÚfiÓÔ ı· ‰›ÓÔÓÙ·È fiϘ ÔÈ ı¤ÛÂȘ Û fiϘ ÙȘ Ï·˚Τ˜ ·ÁÔÚ¤˜. ªÂ ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ οı ¢‹ÌÔ˘ ı· ηıÔÚ›˙ÂÙ·È Ô ·ÓÒÙ·ÙÔ˜ ·ÚÈıÌfi˜ ı¤ÛÂˆÓ (Û˘ÌÌÂÙ¯fiÓÙˆÓ) Û fiϘ ÙȘ Ï·˚Τ˜ ·ÁÔÚ¤˜. ÈÚÈÛÙ¿ ı· ÙÔÔıÂÙÔ‡ÓÙ·È ÔÈ ·Ú·ÁˆÁÔ› ·fi ÙÔ˘˜ Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜ ˆÏËÙ¤˜ ̤۷ ÛÙȘ Ï·˚Τ˜ ·ÁÔÚ¤˜ fiÏ˘ Ù˘ ¯ÒÚ·˜. À¤ÚÔÁη Î·È ÂÍÔÓÙˆÙÈο Â›Ó·È Ù· ÚfiÛÙÈÌ· - ·fi 1.000 ¤ˆ˜

5.000 ú - Î·È ÔÈ ‰ÈÔÈÎËÙÈΤ˜ ΢ÚÒÛÂȘ ÁÈ· Ù· ·Ú·ÙÒÌ·Ù·, Ô˘ ÛÙËÓ ÏÂÈÔÓfiÙËÙ¿ ÙÔ˘˜ Û˘Óԉ‡ÔÓÙ·È Ì ÔÈÓ¤˜ Ê˘Ï¿ÎÈÛ˘ ·fi ÙÚÂȘ Ì‹Ó˜ ¤ˆ˜ Î·È ¤Ó· ¯ÚfiÓÔ, ÁÈ· ¤ÏÏÂÈ„Ë ¿‰ÂÈ·˜. Ÿˆ˜ ·Ó¤ÊÂÚÂ Ô ∞. Δ۷ηӛη˜, ÔÈ ¿‰ÂȘ ÙˆÓ ·Ú·ÁˆÁÒÓ ·Ó·ÓÂÒÓÔÓÙ·È Î¿ı ¤ÍÈ Ì‹Ó˜ Î·È Û‹ÌÂÚ· ˘¿Ú¯Ô˘Ó ¿‰ÂȘ Ô˘ Â›Ó·È Û ÂÎÎÚÂÌfiÙËÙ·, ÏfiÁˆ ÙÔ˘ fiÙÈ ‰ÂÓ Û˘Ó‰ÚÈ¿˙ÂÈ ÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ, ÏfiÁˆ ÙˆÓ ÂÎÏÔÁÒÓ. ∂›Û˘ - fiˆ˜ ÚԂϤÂÈ ÙÔ ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ - ÙÚÈÌÂÏ›˜ ÂÈÙÚÔ¤˜ Û˘ÛÙ‹ÓÔÓÙ·È ·Ó¿ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·, ÂÓÒ Ú¤ÂÈ Ó· Û˘ÛÙ‹ÓÔÓÙ·È Û οı ¢‹ÌÔ ÁÈ· ÙËÓ ¿ÌÂÛË Â͢ËÚ¤ÙËÛË ÙˆÓ ·Ú·ÁˆÁÒÓ. ∂Ó›Û¯˘ÛË Ù˘ ÁÚ·ÊÂÈÔÎÚ·Ù›·˜ Î·È ÙˆÓ ‰È·‰ÈηÛÈÒÓ ¤Î‰ÔÛ˘ Î·È ·Ó·Ó¤ˆÛ˘ Ù˘ ·Ú·ÁˆÁÈ΋˜ ¿‰ÂÈ·˜. ∞˘Ù¿ Ô˘ ˙ËÙÔ‡Ó ÔÈ ·Ú·ÁˆÁÔ› Î·È ÔÈ ˆÏËÙ¤˜ ÙˆÓ Ï·˚ÎÒÓ ·ÁÔÚÒÓ, fiˆ˜ Ù¤ıËÎ·Ó ÛÙÔÓ ˘Ê˘Ô˘ÚÁfi ›ӷÈ: ∏ ·fi‰ÔÛË ı¤ÛÂˆÓ Ì ÎÚÈÙ‹ÚÈ·, Û‡Ìʈӷ Ì ÙË ıÂÛÌÔıÂÙË̤ÓË ‰È·‰Èηۛ· Î·È ÙȘ ÂÓÙ·ÌÂÏ›˜ ÂÈÙÚÔ¤˜, Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó Ù· ¶ÚÔ‰ÚÈο ¢È·Ù¿ÁÌ·Ù· 51/2006 Î·È 116/2008. ∏ ÎÏ‹ÚˆÛË Î·Ù·ÚÁ› ÙË ı¤ÛÈÛË ÎÚÈÙËÚ›ˆÓ. √È ¢‹ÌÔÈ Ó· ÌËÓ ÂÌϤÎÔÓÙ·È ÛÙȘ ˘ÊÈÛÙ¿ÌÂÓ˜ Ï·˚Τ˜, Ô˘ Â›Ó·È ‹‰Ë ÔÚÈÔıÂÙË̤Ó˜ ÌÂ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ·ÚÈıÌfi ı¤ÛÂˆÓ ·Ó¿ Ï·˚΋ Î·È ÂÁÎÂÎÚÈ̤Ó˜ ·fi ÙËÓ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·. Ÿ¯È ÛÙÔ ‰È·¯ˆÚÈÛÌfi ·Ú·ÁˆÁÒÓ Î·È Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÒÓ ˆÏËÙÒÓ. “∞fi ÙË Ì¤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙˆÓ Ï·˚ÎÒÓ ·ÁÔÚÒÓ, ¤¯ÂÈ ·Ô‰Âȯı› ÁÈ· ÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË Â͢ËÚ¤ÙËÛË ÙˆÓ Î·Ù·Ó·ÏˆÙÒÓ ÙÔÔıÂÙÔ‡ÓÙ·È ·Ú·ÁˆÁÔ› Î·È Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜ ·Ó¿ ÔÈÎÔ‰ÔÌÈÎfi

ÙÂÙÚ¿ÁˆÓÔ, ÒÛÙ ӷ ˘¿Ú¯ÂÈ fiÏË Ë ÔÈÎÈÏ›· ÙˆÓ ‰È·ı¤ÛÈÌˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Ì ¢ÎÔÏfiÙÂÚË ÚfiÛ‚·ÛË Î·È ÂÈÏÔÁ‹” ‰È¢ÎÚÈÓ›˙ÂÈ. ∞ÎfiÌË ˙ËÙÔ‡Ó: ∞fiÛ˘ÚÛË ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 39. Δ· ÚfiÛÙÈÌ· Î·È ÔÈ Î˘ÚÒÛÂȘ Ô˘ ÈÛ¯‡Ô˘Ó Û‹ÌÂÚ· Â›Ó·È ‹‰Ë ÂÍÔÓÙˆÙÈο Î·È ÌÂÁ¿Ï· Î·È ÔÈ ˆÏËÙ¤˜ ·‰˘Ó·ÙÔ‡Ó Ó· Ù· ·Ô‰ÒÛÔ˘Ó, Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·˜ ˘fi„Ë Î·È ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË Ô˘ ‰È·Ó‡Ô˘ÌÂ. ™‡ÛÙ·ÛË ÙÚÈÌÂÏÒÓ ÂÈÙÚÔÒÓ ·Ó¿ ¢‹ÌÔ Û’ fiÏË ÙË ¯ÒÚ·, ÒÛÙ ӷ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÚÔÌËı‡ÔÓÙ·È ¤ÁηÈÚ· ÙËÓ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓË ÁÈ· ¤Î‰ÔÛË ‹ ·Ó·Ó¤ˆÛË ¿‰ÂÈ·˜ ‚‚·›ˆÛË ·fi ÙȘ ÂÈÙÚÔ¤˜. “∞ÂÈÏԇ̷ÛÙ ÁÈ·Ù› ·ÔÊ·Û›˙Ô˘Ó ¯ˆÚ›˜ ÂÌ¿˜ ÁÈ· ÂÌ¿˜ Î·È ¯ˆÚ›˜ Ó· ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó ÙÔ ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ Ù˘ Ï·˚΋˜ ·ÁÔÚ¿˜” ÛËÌÂÈÒÓÂÈ Î·È ÚÔÛı¤ÙÂÈ fiÙÈ Ë Ï·˚΋ ·ÁÔÚ¿ Â›Ó·È ¤Ó·˜ ıÂÛÌfi˜ ¯ÚfiÓˆÓ Ô˘ ÛÙËÚ›˙ÂÙ·È ·fi ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ. ∂ȯÂÈÚÔ‡Ó Ó· Ì·˜ ʤÚÔ˘Ó ·ÓÙÈ̤وÔ˘˜ Ì ÙÔ Î·Ù·Ó·ÏˆÙÈÎfi ÎÔÈÓfi. ∏ Ï·˚΋ ·ÁÔÚ¿ ÛÙËÚ›˙ÂÙ·È ·fi ÙÔ˘˜ Ôϛ٘ ÁÈ·Ù› ‚Ú›ÛÎÔ˘Ó ÊıËÓ¿ Î·È ÊÚ¤Ûη ÙÚfiÊÈÌ·” ˘ÔÁÚ·ÌÌ›˙ÂÈ Ì ¤ÌÊ·ÛË. ∂ÈÛËÌ·›ÓÂÈ ·ÎfiÌË fiÙÈ ·˘Ùfi Ô˘ ÂȯÂÈÚÂ›Ù·È Û‹ÌÂÚ· Â›Ó·È Ó·

ÚÔˆıËı› ÙÔ Î·Ù·Ó·ÏˆÙÈÎfi ÎÔÈÓfi ÛÙ· ÔÏ˘Î·Ù·ÛÙ‹Ì·Ù· Î·È Ó· Û‚‹ÛÔ˘Ó ·fi ÙÔ ¯¿ÚÙË fiÛÔÈ ÌÈÎÚÔÌÂÛ·›ÔÈ ¤¯Ô˘Ó ·ÔÌ›ÓÂÈ ·ÎfiÌË Ó· ·ÏÂ‡Ô˘Ó ÁÈ· ÂÈ‚›ˆÛË Î·È ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó ÊıËÓ¿, ÔÈÔÙÈο ÚÔ˚fiÓÙ·. Δ· ·ÈÙ‹Ì·Ù· ÙˆÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÒÓ ÙˆÓ Ï·˚ÎÒÓ ·ÁÔÚÒÓ Â›Ó·È ÌË ‰È·¯ˆÚÈÛÌfi˜ ·Ú·ÁˆÁÒÓ Î·È ÌÈÎÚÔˆÏËÙÒÓ ÛÙȘ Ï·˚Τ˜ ·ÁÔÚ¤˜, Ì›ˆÛË ÙˆÓ ÚÔÛÙ›ÌˆÓ Î·È ÙˆÓ ÔÈÓÈÎÒÓ Î˘ÚÒÛˆÓ, ÌË ÂÚÈÔÚÈÛÌfi˜ ÙˆÓ Ï·˚ÎÒÓ ·ÁÔÚÒÓ ÛÙȘ ÙÚÂȘ ̤Ú˜, ηٿÚÁËÛË, ›‰Ú˘ÛË Î·È ÌÂٷΛÓËÛË Ï·˚ÎÒÓ ·ÁÔÚÒÓ Ó· ÂÚÓÔ‡Ó ÎÈ ·fi ÙÔ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ, ¯ÔÚ‹ÁËÛË ‚‚·ÈÒÛÂˆÓ ÛÙÔ˘˜ ·Ú·ÁˆÁÔ‡˜ ·fi ÙÚÈÌÂÏ›˜ ÂÈÙÚÔ¤˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ (ÎÈ fi¯È ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜), ËÌÂÚ‹ÛÈÔ Ù¤ÏÔ˜ ÂÓÈ·›Ô ÁÈ· fiÏË ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î·È ¤Î‰ÔÛË Â’ ·fiÚÈÛÙÔÓ ÙˆÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÒÓ ·‰ÂÈÒÓ ÎÈ fi¯È ·Ó¿ ÙÚ›· ¤ÙË ·Ó·Ó¤ˆÛ‹ ÙÔ˘˜. √ Î. Δ۷ηӛη˜ ‰È¢ÎÚÈÓ›˙ÂÈ fiÙÈ ÛÙË ª·ÁÓËÛ›· ÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È ÛÙȘ Ï·˚Τ˜ ·ÁÔÚ¤˜ 230 ·Ú·ÁˆÁÔ› ÔˆÚÔÎË¢ÙÈÎÒÓ, 130 ˆÏËÙ¤˜ ÚÔ‡¯ˆÓ Î·È 65 ÌÈÎÚÔ·Ú·ÁˆÁÔ› Ì ‰È¿ÊÔÚ· ÙÚfiÊÈÌ·, fiˆ˜ „¿ÚÈ·. ªÂ ÙȘ Ú˘ıÌ›ÛÂȘ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ‰ÂÓ ı· Ì›ÓÔ˘Ó Ô‡Ù ÔÈ ÌÈÛÔ› ηٷϋÁÂÈ.

O ∫∞πƒ√™ [∂§§∞¢∞] °È· Û‹ÌÂÚ· ΔÚ›ÙË ÛÙ· ‰˘ÙÈο, Ù· ‚fiÚÂÈ·, ÙÔ ‚fiÚÂÈÔ Î·È ÙÔ ·Ó·ÙÔÏÈÎfi ∞ÈÁ·›Ô ÚԂϤÔÓÙ·È ÓÂÊÒÛÂȘ Ì ÙÔÈΤ˜ ‚ÚÔ¯¤˜ Î·È ÛÔÚ·‰ÈΤ˜ ηٷÈÁ›‰Â˜. ™ÙËÓ ˘fiÏÔÈË ¯ÒÚ· ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È ·Ú¯Èο ·›ıÚÈÔ˜ ηÈÚfi˜ Î·È ÌfiÓÔ ÙȘ ÌÂÛËÌÂÚÈ·Ó¤˜-·ÔÁÂ˘Ì·ÙÈÓ¤˜ ÒÚ˜ ÔÈ ÓÂÊÒÛÂȘ ı· ·˘ÍËıÔ‡Ó ÛÙ· ËÂÈÚˆÙÈο Î·È ı· ÂΉËψıÔ‡Ó ÚfiÛηÈÚÔÈ fiÌ‚ÚÔÈ Î˘Ú›ˆ˜ ÛÙ· ÔÚÂÈÓ¿. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ‰˘ÙÈÎÔ› ÓÔÙÈÔ‰˘ÙÈÎÔ› 4 Ì 6 ÌÔÊfiÚ. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ‰ÂÓ ı· ÛËÌÂÈÒÛÂÈ ·ÍÈfiÏÔÁË ÌÂÙ·‚ÔÏ‹.

ÃÂÈÚÔÔ›ËÙÔ ™Ô˘‚Ï¿ÎÈ ÃÔÈÚÈÓfi & ∫ÔÙfiÔ˘ÏÔ ÃÂÈÚÔÔ›ËÙÔ ªÈÊÙ¤ÎÈ À‡ı˘ÓÔ˜ ∫·Ù·ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜:

°È¿ÓÓ˘ ∫·ÏÏ›·˜

∫˘Úȷ΋ ÌÂÛË̤ÚÈ ·ÓÔȯٿ

∫. ∫·ÚÙ¿ÏË 48, μfiÏÔ˜ ΔËÏ.: 24210 35324 What’s Up: 6984 144120 ¢È·ÓÔÌ‹ ηْ Ô›ÎÔÓ ·fi 12.00 Ì. ¤ˆ˜ 1.00 .Ì.

øƒ∞ƒπ√ §∂πΔ√Àƒ°π∞™ ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ√™ ¢∂ÀΔ∂ƒ∞-Δ∂Δ∞ƒΔ∏-™∞μμ∞Δ√: 7.15-14.30 ΔƒπΔ∏-¶∂ª¶Δ∏-¶∞ƒ∞™∫∂À∏: 7.15-21.00 ∫Àƒπ∞∫∏ ∫§∂π™Δ∞

ÕÁ. §·˘Ú¤ÓÙÈÔ˜ (ÎÂÓÙÚÈ΋ Ï·Ù›·) - ¶‹ÏÈÔ ñ ÙËÏ. 24280 96660 ÎÈÓ. 6972 265927

øƒ∞ƒπ√ DELIVERY ¶ƒøπ: 08.00-14.00 ∞¶√°∂Àª∞: 17.00-20.00

28˘ √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ 149 μ√§√™ (ÛÙÔÓ Â˙fi‰ÚÔÌÔ ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜-™ÎÂÓ‰ÂÚ¿ÓË)

™∞Ã√™ πø∞¡¡∏™ Parking-™˘ÓÙËÚ‹ÛÂȘ & ÂÈÛ΢¤˜ ™Î·ÊÒÓ ∞ÁÚÈ¿ μfiÏÔ˘ - ∂ıÓÈ΋ √‰fi˜ μfiÏÔ˘-ΔÛ·Áηڿ‰·˜ ΔËÏ.: 24280 92289, ∫ÈÓ.: 6944 452930 e-mail: info@triton-volos.gr ñ www.triton-volos.gr


3

™Ù¿ÛÂȘ, Û˘ÛÙ¿ÛÂȘ, ÂÓÛÙ¿ÛÂȘ ΔƒπΔ∏ 29 ∞¶ƒπ§π√À 2014

∫Ú›ÛÈÌË Û˘Ó‰ڛ·ÛË ™ÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÙÔ˘ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ π‰Ú‡Ì·ÙÔ˜ ÂÈÎÂÓÙÚÒÓÂÙ·È ϤÔÓ ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ Û¯ÂÙÈο Ì ÙȘ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ ÛÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ £ÂÛÛ·Ï›·˜, ηıÒ˜ Â›Ó·È Ôχ Èı·Ó‹ ϤÔÓ Ë ÚÔ΋ڢÍË ÂÎÏÔÁÒÓ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿‰ÂÈÍË Ó¤Ô˘ Ú‡Ù·ÓË. ™‡Ìʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜, ÔÈ ÂÎÏÔÁ¤˜, ÂÊfiÛÔÓ ÚÔÎËÚ˘¯ıÔ‡Ó, ı· Ú¤ÂÈ Ó· ¤¯Ô˘Ó ‰ÈÂÍ·¯ı› ̤¯ÚÈ Î·È Ù· Ù¤ÏË πÔ˘Ó›Ô˘. º.™.

¶ÔÏ˘Û˘ÏÏÂÎÙÈÎfi, ·ÓÙÈÚÔÛˆ¢ÙÈÎfi Î·È Â˘Ú‡ „ËÊÔ‰¤ÏÙÈÔ ¶ÔÏ˘Û˘ÏÏÂÎÙÈÎfi, ·ÓÙÈÚÔÛˆ¢ÙÈÎfi Î·È Â˘Ú‡ „ËÊÔ‰¤ÏÙÈÔ Î·Ù¿ÊÂÚ ӷ ηٷÚÙ›ÛÂÈ Û Ôχ ÌÈÎÚfi ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· Ë ˘Ô„‹ÊÈ· ·ÓÙÈÂÚÈÊÂÚÂȿگ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î. Δ˙Ô‡ÏÈ· ΔÛ·Ï›ÎË. ¢Â›ÁÌ· ÂÌÈÛÙÔÛ‡Ó˘ Î·È ·Ô‰Ô¯‹˜ ÚÔ˜ ÙÔ ÚfiÛˆÔ Î·È ÙËÓ ÔÚ›· Ù˘. ∫·ıÔÚÈÛÙÈ΋ fï˜ ÁÈ· ÙË Û˘ÛÙÚ¿Ù¢ÛË Î·È Ë ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ· ÙÔ˘ ˘Ô„‹ÊÈÔ˘ ÂÚÈÊÂÚÂÈ¿Ú¯Ë, ηıËÁËÙ‹ ∫·Ú‰ÈÔ¯ÂÈÚÔ˘ÚÁÈ΋˜ ÛÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î. ¡›ÎÔ˘ ΔÛÈÏÈÌ›Áη. Ÿˆ˜ ϤÓ ÔÈ ›‰ÈÔÈ ÔÈ ˘Ô„‹ÊÈÔÈ, ›ÛÙ„·Ó ÛÙÔÓ ¿ÓıÚˆÔ, ÛÙȘ ·Ú¯¤˜ Î·È ÙȘ ·Í›Â˜ ÙÔ˘. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È, ϤÓÂ, ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÏÔÁ‹ Ô˘ ·ÓÙÈÚÔÛˆ‡ÂÈ Ù· ·ÈÙÔ‡ÌÂÓ· Ù˘ ÂÔ¯‹˜. ¡.

ΔÂÊÙ¤ÚÈ· Î·È ÛÙË Ï·˚΋

ΔÔ˘ ∫ÒÛÙ· ∫Ô˘ÊÔÁÈÒÚÁÔ˘ ·fi ÙËÓ “∂Ï¢ıÂÚÔÙ˘›·”

™Ù· fiÚÈ¿ ÙÔ˘˜ ™Ù· fiÚÈ¿ ÙÔ˘˜ ¤¯Ô˘Ó ÊÙ¿ÛÂÈ ÔÈ È‰ÈÒÙ˜ ÁÈ·ÙÚÔ› ÛÙÔ ¡ÔÌfi ª·ÁÓËÛ›·˜, ηıÒ˜ Ù· ¤ÍÔ‰· ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó ÛÙ· ‡„Ë, ÔÈ ‰·¿Ó˜ ηχÙÔÓÙ·È Ì ‰˘ÛÎÔÏ›·, Ë Î›ÓËÛË ÛÙ· È·ÙÚ›· ¤¯ÂÈ ÌÂȈı› ÛËÌ·ÓÙÈο, ÂÓÒ ÔÈ ÔÊÂÈϤ˜ ·fi ÙÔÓ ∂√¶ÀÀ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÂÍÔÊÏËı›. ∂Ó‰ÂÈÎÙÈο ÛÙÔ ˙‹ÙËÌ· ÙˆÓ È·ÙÚÈÎÒÓ Ú¿ÍÂˆÓ ÔÈ ÁÈ·ÙÚÔ› ·ÎfiÌË ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ó Ó· ÏËÚˆıÔ‡Ó ·fi ÙÔÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ ∞‡ÁÔ˘ÛÙÔ.

∏ ‰‹ÏˆÛË ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ÙˆÓ ÌÈÎÚÔˆÏËÙÒÓ ÔˆÚÔÎË¢ÙÈÎÒÓ ª·ÁÓËÛ›·˜ ¶. ¢ÂÏËÁÈ¿ÓÓË fiÙÈ ÎÚ·Ù¿Ó ÙÂÊÙ¤ÚÈ· Â‰Ò Î·È ¤Ó· ¯ÚfiÓÔ Î·È ÛÙË Ï·˚΋ ·ÁÔÚ¿, ÁÈ· Ó· „ˆÓ›˙ÂÈ Ô ÎfiÛÌÔ˜, ‰Â›¯ÓÂÈ fiÙÈ Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· ÛÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌ›·, Û˘Ó¯›˙Ô˘Ó Ó· ÌËÓ ¿Ó ηϿ. ΔË ‰‹ÏˆÛË ÙÔ˘ Î. ¢ÂÏËÁÈ¿ÓÓË ÂȂ‚·›ˆÛÂ Î·È Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙˆÓ ÂÌfiÚˆÓ ÂȉÒÓ ¤Ó‰˘Û˘-˘fi‰ËÛ˘ ∞Ó‰Ú. ∞˚‚·˙fiÁÏÔ˘, Ô˘ ·Ó¤ÊÂÚ fiÙÈ “ÌfiÏȘ ·›ÚÓÔ˘Ó ÙË Û‡ÓÙ·ÍË Ù¤ÏË ÙÔ˘ Ì‹Ó·, ¤Ú¯ÔÓÙ·È Î·È Ì·˜ ÏËÚÒÓÔ˘Ó” ...

ΔÔ ÂÎÏÔÁÈÎfi ΤÓÙÚÔ

§·Óı·Ṳ̂ÓË Î›ÓËÛË...

∂› Ù˘ Ô‰Ô‡ π¿ÛÔÓÔ˜, ÌÂٷ͇ ÙˆÓ Ô‰ÒÓ ΔÔ¿ÏË Î·È ∫·ÚÙ¿ÏË, ı· ÛÙÂÁ¿˙ÂÙ·È ÙÔ ÂÎÏÔÁÈÎfi ΤÓÙÚÔ Ù˘ ˘Ô„‹ÊÈ·˜ ·ÓÙÈÂÚÈÊÂÚÂÈ¿Ú¯Ë ª·ÁÓËÛ›·˜ Î. ¢ˆÚÔı¤·˜ ∫ÔÏ˘Ó‰Ú›ÓË, ÂÓÒ ·fi ·‡ÚÈÔ ΔÂÙ¿ÚÙË ·Ú¯›˙ÂÈ ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÙˆÓ ÚÔÂÎÏÔÁÈÎÒÓ Ù˘ ÂÚÈÔ‰ÂÈÒÓ.

§·Óı·Ṳ̂ÓË ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛÂ, ÌÈÏÒÓÙ·˜ ¯ı˜ ÛÙËÓ ÚˆÈÓ‹ ˙ÒÓË ÙÔ˘ ƒ¿‰ÈÔ ∞ÎÚfi·Ì·, ÙËÓ Î›ÓËÛË ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ÙÔ˘ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›Ô˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ Δ¤ÏË ª·Û‰¿ÓË Ó· Â›Ó·È ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi˜ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ Ì ÙÔ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi ÙÔ˘ Î. ΔÛÈÏÈÌ›Áη, Ë ˘Ê˘Ô˘ÚÁfi˜ ÀÁ›·˜ ∑¤ÙÙ· ª·ÎÚ‹. ∂ÚˆÙËı›۷ Û¯ÂÙÈο Ë Î. ª·ÎÚ‹ ‰‹ÏˆÛ ·ÓÙ›ıÂÙË Ì ÙËÓ ÂÈÏÔÁ‹ ÙÔ˘ Î. ª·Û‰¿ÓË, Ô˘ Â›Ó·È ÔÏÈÙÈÎfi˜ Ù˘ Ê›ÏÔ˜ Î·È ·Ó‹ÎÂ Î·È ÛÙË ‰ËÌÔÙÈ΋ Ù˘ ÔÌ¿‰· ÛÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ μfiÏÔ˘. ∏ ˘Ê˘Ô˘ÚÁfi˜ ÀÁ›·˜ ‰‹ÏˆÛ ÂÍ¿ÏÏÔ˘ ·ÈÛÈfi‰ÔÍË ÁÈ· fiϘ ÙȘ ÂÎÏÔÁÈΤ˜ ·Ó·ÌÂÙÚ‹ÛÂȘ.

ΔÔ ÙÚ›Ù˘¯Ô “ÕÓÂÌÔ˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·˜ Î·È ¯·Ú¿˜ ‰ÈÒ¯ÓÂÈ ÙÔ Û‡ÓÓÂÊÔ Ù˘ ÌÈ˙¤ÚÈ·˜ Î·È Ù˘ ÔÈÛıÔ‰ÚfiÌËÛ˘, Ô˘ ¤¯ÂÈ Î·ı›ÛÂÈ ¿Óˆ ·fi ÙÔ ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘ Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ·”. ΔËÓ ·Ú·¿Óˆ ‰È·›ÛÙˆÛË ¤Î·ÓÂ Ë ˘Ô„‹ÊÈ· ‰ËÌÔÙÈ΋ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ÷ÚÈÙ¿ÎË-™‡ÚÔ˘ ¢·Ó¿Ë ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙˆÓ Û˘¯ÓÒÓ Â·ÊÒÓ Ô˘ ¤¯ÂÈ Ì ÙÔ˘˜ Û˘ÌÔϛ٘ Ù˘. ™Â οı ÂÈÎÔÈÓˆÓ›· Ù˘ ÙÔÓ›˙ÂÈ fiÙÈ Ë Î·ı·ÚÈfiÙËÙ·, ÙÔ Î˘ÎÏÔÊÔÚÈ·Îfi, Ë ‰È·¯Â›ÚÈÛË ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡ Î·È Î˘Ú›ˆ˜ Ë Â›Ï˘ÛË ·ÏÒÓ Î·ıËÌÂÚÈÓÒÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ıÂÌ¿ÙˆÓ Â›Ó·È Ë ¿ÌÂÛË ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ¿ Ù˘ ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔÓ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙÔ˘ Û˘Ó‰˘·ÛÌÔ‡ ¡¤· ∂Ô¯‹ - ¡¤· ¢˘Ó·ÌÈ΋ ∞¯ÈÏϤ· ª¤Ô. ¢Ô˘ÏÂÈ¿, Ó¤Ô ‹ıÔ˜ Î·È ›ÛÌ· Â›Ó·È ÙÔ ÙÚ›Ù˘¯Ô, ¿Óˆ ÛÙÔ ÔÔ›Ô ı¤ÏÂÈ Ó· ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÂÈ ¤Ó· Ó¤Ô Â›‰Ô˜ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ Ì fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ‰ËÌfiÙ˜.

¢∏ª√.™.

∞ÓÙ¤¯Ô˘Ó ∏ ·Ú·ÁˆÁ‹ ÎψÛÙԸʷÓÙÔ˘ÚÁÈÎÒÓ ˘ÏÒÓ, Ë Î·Ù·Û΢‹ Ì˯·ÓËÌ¿ÙˆÓ Î·È ¿ÏÏˆÓ ÂȉÒÓ ÂÍÔÏÈÛÌÔ‡, ÔÈ ÔÈΛϘ ÌÂÙ·ÔÈËÙÈΤ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜, ÔÈ ˘ËÚÂۛ˜ ‰È·¯Â›ÚÈÛ˘ ·Ô‚Ï‹ÙˆÓ, Ë ¿ÛÎËÛË È·ÙÚÈÎÒÓ Î·È Ô‰ÔÓÙÈ·ÙÚÈÎÒÓ Â·ÁÁÂÏÌ¿ÙˆÓ Â›Ó·È ÌÂÚÈÎÔ› ·fi ÙÔ˘˜ ÎÏ¿‰Ô˘˜ Ô˘ ‰Â›¯ÓÔ˘Ó Ó· ·ÓÙ¤¯Ô˘Ó ÛÙË £ÂÛÛ·Ï›·, ·Ú¿ ÙËÓ ÎÚ›ÛË, Û‡Ìʈӷ Ì ¤Ú¢ӷ, Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Ù˘ ÔÔ›·˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËÎ·Ó ÛÙÔ ÚfiÛÊ·ÙÔ Û˘Ó¤‰ÚÈÔ ÙÔ˘ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜ ÈÚÔÙ·Í›·˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌ›·. ΔÔ Ì‹Ó˘Ì· Â›Ó·È Û·Ê¤˜ ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ·ÚÌfi‰ÈÔ˘˜ ÊÔÚ›˜ Î·È ÂÓfi„ÂÈ Ì¿ÏÈÛÙ· ÂÎÏÔÁÒÓ: ŸÙÈ ‰ËÏ·‰‹ Ë ÎÚ›ÛË ‰ÂÓ Û˘Ì·Ú¤Û˘Ú ٷ ¿ÓÙ· ÛÙÔ ¤Ú·ÛÌ¿ Ù˘ Î·È ÌÂ Û˘ÛÙËÌ·ÙÈ΋ ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ˘ÏÔÔÈËı› ÙÔ ·Ó·Ù˘ÍÈ·Îfi Û¯¤‰ÈÔ ÁÈ· ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ̤۷ ÛÙ· ÂfiÌÂÓ· ¯ÚfiÓÈ·. ∂Í¿ÏÏÔ˘ ˘¿Ú¯ÂÈ Î·È ÙÔ Ó¤Ô ∂™¶∞ Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ‰ÒÛÂÈ Ó¤· ·Ó·Ù˘Íȷ΋ ÒıËÛË. º.™.

√ ¯ÚfiÓÔ˜ Ȥ˙ÂÈ ¶·Î¤ÙÔ ÚÔÙ¿ÛÂˆÓ ÁÈ· ÙÔ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎfi η٤ıÂÛÂ Ë °™∂μ∂∂ ÛÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÂÏ›˙ÔÓÙ·˜ Ó· ÂÈÛ·ÎÔ˘ÛÙ› Ì ÛÙfi¯Ô ÙË ‚ȈÛÈÌfiÙËÙ· ÙˆÓ ÌÈÎÚÔÌÂÛ·›ˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛˆÓ. ∫·È Ë ·Ï‹ıÂÈ· Â›Ó·È fiÙÈ Ë ÏÂÈÔ„ËÊ›· ÙˆÓ ÌÈÎÚÒÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ¤¯ÂÈ ÚÔ ÔÏÏÔ‡ ÍÂÂÚ¿ÛÂÈ Ù· fiÚÈ¿ Ù˘ Ì fi,ÙÈ ·˘Ùfi Û˘ÓÂ¿ÁÂÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ÂıÓÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌ›·, ·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ· ÙËÓ ··Û¯fiÏËÛË. ∂›Ó·È ηÈÚfi˜ ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Ó· Û·„ÂÈ ¿Óˆ ·fi ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· Î·È Ó· ÂÍÂÙ¿ÛÂÈ Ì ÙË ‰¤Ô˘Û· ÚÔÛÔ¯‹ ÙȘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÙˆÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÔ‚ÈÔÙ¯ÓÒÓ, ¿Óˆ ÛÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ÌÔÚ› Î·È Ú¤ÂÈ Ó· ÛÙËÚȯı› Ë ÂȉȈÎfiÌÂÓË ·Ó¿Ù˘ÍË. √ ¯ÚfiÓÔ˜ Ȥ˙ÂÈ Î·È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› Û ‚¿ÚÔ˜ Ù˘ “Ú·¯ÔÎÔηÏÈ¿˜” Ù˘ ÂıÓÈ΋˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜.

™‡ÌÙˆÛË ∞˘Ùfi Î·È ·Ó Â›Ó·È Û‡ÌÙˆÛË. ™˘ÌÏËÚÒıËÎ·Ó Ù¤ÛÛÂÚ· ¯ÚfiÓÈ·, fiÙ·Ó Ô ÙfiÙ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ °. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÓ ·fi ÙÔ ∫·ÛÙÂÏfiÚÈ˙Ô ÙËÓ ÚÔÛÊ˘Á‹ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ ÛÙÔ ¢¡Δ Î·È ÛÙÔ˘˜ Ì˯·ÓÈÛÌÔ‡˜ ÛÙ‹ÚÈ͢ Ù˘ ∂∂ ÁÈ· ÙËÓ ·ÔÊ˘Á‹ Ù˘ ¯ÚÂÔÎÔ›·˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜. ΔËÓ ›‰È· Ë̤ڷ, Ë Eurostat ÂÈÛËÌÔÔÈÔ‡Û fiÙÈ Ë ¯ÒÚ· Ì·˜ ηٿÊÂÚ ӷ ¤¯ÂÈ ÚˆÙÔÁÂÓ¤˜ ÏÂfiÓ·ÛÌ·. Δ· Ù¤ÛÛÂÚ· ¯ÚfiÓÈ· Ô˘ ¤Ú·Û·Ó ‹Ù·Ó Ôχ ‰‡ÛÎÔÏ· ÁÈ· ÙË Û˘ÓÙÚÈÙÈ΋ ÏÂÈÔ„ËÊ›· ÙÔ˘ Ï·Ô‡. ∞ÚΛ ÙÔ ÏÂfiÓ·ÛÌ· Ó· ·ÔÙÂϤÛÂÈ ÙËÓ ·Ú¯‹ ÒÛÙÂ Ë ¯ÒÚ· Î·È ÔÈ Ôϛ٘ Ó· ÍÂʇÁÔ˘Ó ·fi ·˘Ùfi Ô˘ ¤˙ËÛ·Ó Î·È ˙Ô˘Ó ·ÎfiÌË. °. ΔÛ.

∂ÈÛËÌ¿ÓÛÂȘ... ¶·ÏÂ‡Ô˘Ó ÁÈ· ÙËÓ ÂfiÌÂÓË Ì¤Ú· ¶ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏÈṲ̂ӷ ÛÙËÓ ÂfiÌÂÓË Ë̤ڷ ÙˆÓ Â˘ÚˆÂÎÏÔÁÒÓ Â›Ó·È ·fi ÙÒÚ· Ù· ÎfiÌÌ·Ù·. °ÓˆÚ›˙Ô˘Ó fiÙÈ Ë ¤Î‚·ÛË Ù˘ Ì¿¯Ë˜ ÛÙȘ οÏ˜ ÙÔ˘ ª·˝Ô˘ ı· ηıÔÚ›ÛÂÈ ÙÔ ‰›Ô ÙˆÓ ÎÈÓ‹ÛÂˆÓ ÛÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi ÔÏÈÙÈÎfi ÛÎËÓÈÎfi ηÈ, ·fi ·˘Ù‹ ÙË ÛÎÔÈ¿, ¯·Ú¿ÛÛÔ˘Ó ÙË ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋ ÙÔ˘˜. °È· Ù· ÎfiÌÌ·Ù· Ô˘ Û˘ÁÎÚÔÙÔ‡Ó ÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ ΢‚¤ÚÓËÛË, ÙÔ ÛÙÔ›¯ËÌ· Â›Ó·È ‰ÈÏfi. ¡· ›ÛÔ˘Ó fiÙÈ Ë ÔÏÈÙÈ΋ Ù˘ ÏÈÙfiÙËÙ·˜ Ô˘ ÂÊ¿ÚÌÔÛ·Ó Î·Ù’ ÂÓÙÔÏ‹Ó ÙˆÓ ‰·ÓÂÈÛÙÒÓ ¤¯ÂÈ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·, ·ÏÏ¿ Î·È Ó· ÈÛ¯˘ÚÔÔÈËıÔ‡Ó ÔÈ ÛËÌÂÚÈÓ¤˜ ËÁÂۛ˜ ÂÛˆÎÔÌÌ·ÙÈο. √ ∞. ™·Ì·Ú¿˜ ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È “ÛÙÚÈ̈Á̤ÓÔ˜” ÌÂÙ¿ ÙȘ Ӥ˜ ÂÛˆÎÔÌÌ·ÙÈΤ˜ “‚ÔϤ˜” ·fi ÙËÓ ¡ÙfiÚ· ª·ÎÔÁÈ¿ÓÓË, Ô˘ ÌÈÏÒÓÙ·˜ ÁÈ· ÙË ¡.¢. οÓÂÈ ÏfiÁÔ ÁÈ· “ÌÈÎÚfi ÎfiÌÌ·” . ∂¿Ó ‰ÂÓ Î·Ù·Ê¤ÚÂÈ Ó· ηٷÁÚ¿„ÂÈ ÚÔ‚¿‰ÈÛÌ· ÛÙȘ Â˘ÚˆÂÎÏÔÁ¤˜, fiˆ˜ Î·È Ó›Î˜ ÛÙȘ ·˘ÙÔ‰ÈÔÈÎËÙÈΤ˜, ‰‡ÛÎÔÏ· ı· ÌÔÚ¤ÛÂÈ Ó· ¤¯ÂÈ ÙËÓ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ÙˆÓ ÎÈÓ‹ÛˆÓ. ∂ÈϤÔÓ, Ë Ù‡¯Ë ÙÔ˘ ÂÍ·ÚÙ¿Ù·È Î·È ·fi ÙÔ ¶∞™√∫, ηıÒ˜ Ë ∂ÏÈ¿ ·ÂÈÏÂ›Ù·È Ì ¯·ÌËÏ‹ ÂÎÏÔÁÈ΋ Ù‹ÛË. √ ÂÎÓ¢ÚÈÛÌfi˜ Ù˘ ÷ÚÈÏ¿Ô˘ ΔÚÈÎÔ‡Ë Â›Ó·È ¤Î‰ËÏÔ˜, ȉȷ›ÙÂÚ· ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ °. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ Ó· ·Ú·ÛÙ› Û ÂΉ‹ÏˆÛË Ù˘ ª·ÚÈϤӷ˜ ∫Ô¿, Ë ÔÔ›· ·ÓÂÍ·ÚÙËÙÔÔÈ‹ıËΠˆ˜ Â˘Úˆ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ Î·È ϤÔÓ ÛÙËÚ›˙ÂÈ - fiˆ˜ Î·È ·ÚÎÂÙÔ› ÚÒËÓ “··Ó‰ÚÂ˚ÎÔ›” - ÙÔ Û¯‹Ì· ÙÔ˘ “ÚÔԉ¢ÙÈÎÔ‡ fiÏÔ˘” Ù˘ ¢∏ª∞ƒ, Ù˘ ÔÔ›·˜ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÂÎÙÈÌ¿ ·fi ÙÒÚ· fiÙÈ ¤Ú¯ÔÓÙ·È Ó¤Â˜ οÏ˜ ÂÓÙfi˜ ÙÔ˘ ÙÚ¤¯ÔÓÙÔ˜ ¤ÙÔ˘˜. ™Â ‰‡ÛÎÔÏË Ê¿ÛË ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Î·È Ô ™Àƒπ∑∞, Ô˘ ̤¯ÚÈ ÚfiÙÈÓÔ˜ fiÓÙ·Ú Û ÌÂÁ¿ÏË Ó›ÎË ÛÙȘ Â˘ÚˆÎ¿Ï˜, ˆ˜ ÂÊ·ÏÙ‹ÚÈÔ ÁÈ· ÂıÓÈΤ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜ Î·È ·Ó·ÙÚÔ‹ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘. √È ÙÂÏÂ˘Ù·›ÔÈ ¯ÂÈÚÈÛÌÔ› ˘Ô„ËÊÈÔÙ‹ÙˆÓ Î·È ÔÈ ÂÛˆÎÔÌÌ·ÙÈΤ˜ ·ÓÙȉڿÛÂȘ ÛÙÔ “·Ú¿ ¤ÓÙ” ¤ÊÂÚ·Ó Û ‰‡ÛÎÔÏË ı¤ÛË ÙËÓ ËÁÂÛ›·. (∞fi ÙËÓ “∂Ï¢ıÂÚÔÙ˘›·”)

ΔÔ˘ ¡›Î·Ó‰ÚÔ˘ ·fi ÙËÓ “∏ÌÂÚËÛ›·”

¶ÚÔÛÊÔÚ¿ ÙˆÓ ÂÊËÌÂÚ›‰ˆÓ ηÈ

Δ∏™ ¢∂ÀΔ∂ƒ∞™

√§∂™ ÔÈ ‰ËÌÔÛȇÛÂȘ ÙˆÓ ÊÔÚ¤ˆÓ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘ Î·È ÙˆÓ ¡¶¢¢ ÛÙËÓ ÙÈÌ‹ ÙˆÓ 20 ∂Àƒø + º¶∞.


∞fi„ÂȘ 4

ΔƒπΔ∏ 29 ∞¶ƒπ§π√À 2014

ΔÔ ‚‹Ì· ÙÔ˘ ÔÏ›ÙË [∂¶π™Δ√§∂™, ∂¶π™∏ª∞¡™∂π™, ™Ã√§π∞] ª· ÙÈ ÎÚ¿ÙÔ˜ ¤¯Ô˘ÌÂ; √ Î. μ·Û. ∫·Ú·ÌÂÚfiÔ˘ÏÔ˜ ÁÚ¿ÊÂÈ:

“Δ· ÌÓËÌfiÓÈ·, ÔÈ Î·Ù·ȤÛÂȘ Î·È ÙÒÚ· ÙÔ ¿ÓÔÈÁÌ· ÛÙȘ ·ÁÔÚ¤˜, ·ÏÏ¿ Ì ‚·Ú‡ ÂÈÙfiÎÈÔ, Ì·˜ ʈÙÔÁÚ·Ê›˙Ô˘Ó ÙÔ ÛËÌÂÚÈÓfi ÎÚ¿ÙÔ˜ Ô˘ ¤¯Ô˘ÌÂ Î·È ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ô˘ ÙÔ ‰ÈÔÈÎÔ‡Ó. ∫·È ‰ÂÓ Â›Ó·È Ë ÚÒÙË ÊÔÚ¿ Ô˘ ·ÓÙÈ·Ï‡ԢÌ Ì ÙȘ ·Ó·ԉȤ˜, Ô˘ ÂÈÛËÌ·›ÓÔ˘Ì ·Ú·Ù˘›Â˜ ÎÚ·ÙÈΤ˜, Ô˘ ‰›ÓÔ˘Ì ÙÔ ÛÙ›ÁÌ· ÁÈ· ¤Ó· ÎÚ¿ÙÔ˜ Ô˘ ·Ú··›ÂÈ, Ô˘ Ì·ÛÙÈÁÒÓÂÈ, Ô˘ Ì·˜ οÓÂÈ ‰‡ÛÎÔÏË ÙË ˙ˆ‹. ∫·È ·ÎfiÌË ·˘Ùfi ÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ Ô˘ ˘ÔÙ›ıÂÙ·È ˆ˜ Ú¤ÂÈ Ó· ÊÚÔÓÙ›˙ÂÈ ÁÈ· ÙÔ˘˜ Ôϛ٘ ÙÔ˘, ‚Ú¤ıËΠÛÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ, ·ÏÏ¿ Î·È ÙÒÚ· Ó· “‚·Û·Ó›˙ÂÈ” ÙÔ˘˜ ˘ËÎfiÔ˘˜ ÙÔ˘, Ó· ÙÔ˘˜ “Á‰‡ÓÂÈ” ÔÈÎÔÓÔÌÈο, Ó· ·Û¯ËÌÔÓ› ÔÏÈÙÈο. ªÂÚÈΤ˜ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›Â˜ Î·È ÂÚÈÛÙ·ÙÈο Ô˘ Ì·˜ ¤Ú¯ÔÓÙ·È ÛÙÔ ÓÔ˘ ÂȂ‚·ÈÒÓÔ˘Ó ÙËÓ ·Û¯ÂÙÔÛ‡ÓË ÙˆÓ ÎÚ·ÙÈÎÒÓ ÊÔÚ¤ˆÓ Î·È ÙËÓ ·Ó˘·ÚÍ›· ÙˆÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ Ì·˜. ΔÈ Ó· ÚˆÙÔı˘ÌËıÔ‡ÌÂ. ΔÔ fiÙÈ Â› 30 ÂÚ›Ô˘ ¯ÚfiÓÈ· ÔÈ ·ÁÚfiÙ˜ ‰·Ó›˙ÔÓÙ·Ó ·fi ÙËÓ ∞Δ∂ Ì ÂÈÙfiÎÈ· 25% Î·È Ì ÙfiÎÔ˘˜ ˘ÂÚËÌÂÚ›·˜ 35%; ∂›ÛËÌÔ˜ ÙÔÎÔÁχÊÔ˜ ÙÔ ›‰ÈÔ ÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜. ŸÙÈ Ì ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ÔÏÈÙÈÎÒÓ Î·È ÎÚ·ÙÈÎÒÓ ÊÔÚ¤ˆÓ ÛÙÂÚ¤„·Ì ÙËÓ ∫¿ÚÏ· Î·È ÙÒÚ· Ì ÙÂÚ¿ÛÙȘ ‰·¿Ó˜ ÙËÓ Í·Ó·˙ˆÓÙ·Ó‡ԢÌÂ; ŸÙÈ ÙÔ ·˘Ï¿ÎÈ “∞ÛÌ¿ÎÈ” ‚ÚÒÌÈ˙ Â› 10Âٛ˜ ÙÔ ıÂÛÛ·ÏÈÎfi οÌÔ Î·È ‹Ì·ÛÙ·Ó ·Ó›Î·ÓÔÈ ˆ˜ ÎÚ¿ÙÔ˜ Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÔ˘Ì ÙË ‚ÚÔÌÈ¿; ŸÙÈ Ì ÎÚ·ÙÈΤ˜ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›Â˜ ÛÙÂÚ¤„·Ì ÙȘ ËÁ¤˜; ŸÙÈ Ì ÚÔÙÚÔ‹ ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹Û·Ì ÂηÙÔÓÙ¿‰Â˜ ÎÙËÓÔÙÚÔÊÈÎÔ‡˜

˘Ú‹Ó˜ ÎÈ ‡ÛÙÂÚ· ÂÏÏ›„ÂÈ ÔÚı‹˜ ÔÏÈÙÈ΋˜ ÙÈÌÒÓ, ÙÔ˘˜ ‰È·Ï‡Û·Ì ÁÈ· Ó· Ì›ÓÔ˘Ó ÙÒÚ· ¿ıÏÈ· fiÚıÈ· ÎÔ˘Ê¿ÚÈ· ÔÈ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘˜; ŸÙÈ ÁÂ̛۷Ì ÙÔÓ Î¿ÌÔ Ì ·Ì˘Á‰·ÏȤ˜ Î·È Ì ÙËÓ Î·Î‹ ÔÏÈÙÈ΋ ÙȘ ÍÂÚÈ˙ÒÛ·ÌÂ; ŸÙÈ ÛÙ‹Û·Ì ·ÍÈfiÏÔÁ· ΤÓÙÚ· ˘Á›·˜ Î·È Ù· ·Ê‹Û·Ì ӷ ˘ÔÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó ¯ˆÚ›˜ ÁÈ·ÙÚÔ‡˜, ¯ˆÚ›˜ ·ÎÙÈÓÔÏÔÁÈÎfi ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈÔ, ‰›¯ˆ˜ ÌÈÎÚÔ‚ÈÔÏÔÁÈÎfi ÙÌ‹Ì·; ŸÙÈ Ë ÎÚ·ÙÈ΋ ·Ó˘·ÚÍ›· Î·È Ë ·ÓıÚÒÈÓË ·ÏËÛÙ›· ¤ÊÂÚ·Ó ÙËÓ ‡·ÈıÚÔ ÛÙÔ ÛËÌÂÚÈÓfi Ù˘ ·‰È¤ÍÔ‰Ô Ó· ÙÚ˘¿Ì ÙË ÁË ÛÙ· 400 ̤ÙÚ· ·Ó·˙ËÙÒÓÙ·˜ ÓÂÚfi Î·È Ó· ÙÚ¤ÌÔ˘Ì Ì ÙË ‰È›ۉ˘ÛË ı·Ï¿ÛÛÈÔ˘ ÓÂÚÔ‡; ŸÙÈ ¤¯Ô˘Ì 30 ÂÚ›Ô˘ ¯ÚfiÓÈ· Ó· ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ì ÙÔÓ ∞¯ÂÏÒÔ ÂȂ‚·ÈÒÓÔÓÙ·˜ ÙËÓ ·ÓÈηÓfiÙËÙ· ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜; ŸÙÈ ÁÂ̛۷Ì ·Ú·Ï›Â˜ Î·È ‰¿ÛË Ì ·Ú¿ÓÔÌ· ÎÙ›ÛÌ·Ù·; ŸÙÈ Î·Ù·ÓÙ‹Û·Ì ÔÈ ÊÙˆ¯fiÙÂÚÔÈ Ù˘ ∂˘Úˆ˙ÒÓ˘, Ì 580 ¢ÚÒ ÛÙÔ Î·ÙÒÙÂÚÔ ÌËÓÈ¿ÙÈÎÔ, 330 Î·È 400 ¢ÚÒ Û˘ÓÙ¿ÍÂȘ ÙÔ˘ √°∞ Î·È ÙÔ˘ π∫∞, Ì ÂηÙÔÓÙ¿‰Â˜ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ÎÏÂÈÛÙ¿ Ì·Á·˙È¿ Î·È 1.500.000 ¿ÓÂÚÁÔ˘˜, Ì 55% Ë ·ÓÂÚÁ›· ÛÙÔ˘˜ Ó¤Ô˘˜; ¶Ò˜ ·Ï‹ıÂÈ· ÊÙ¿Û·Ì ·fi ÙË Ì¤ıË Î·È ÙȘ ÌÂÁ¿Ï˜ ÚÔÛ‰Ô˘ ÙÔ˘ 1974 Î·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÙÔ 1981 ÛÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ ·ıÏÈfiÙËÙ·; ¶ÔÈÔ˜ ·Ï‹ıÂÈ· ÂÚ›ÌÂÓ ÙÔÓ ÍÂÂÛÌfi ÙˆÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ, ÂÎÚfiÛˆÔÈ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ Ô‰ËÁÔ‡ÓÙ·È ÛÙȘ Ê˘Ï·Î¤˜ Î·È ¿ÏÏÔÈ ·Ó·ÌÂÌÈÁ̤ÓÔÈ Û ÔÈÎÔÓÔÌÈο ÛοӉ·Ï·; ¶Ò˜ Á›ÓÂÙ·È ¤Ó·˜ ¤Í˘ÓÔ˜ Ï·fi˜, Ô ÂÏÏËÓÈÎfi˜ Ó· ·Ê‹ÓÂÈ Ó· ‰ÈÔÈÎÂ›Ù·È ·fi Ê·‡ÏÔ˘˜ Î·È ·Ó›Î·ÓÔ˘˜ (ηٿ ¤Ó· ̤ÚÔ˜ ÙˆÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ); √È ÔÏÈÙÈÎÔ› Ì·˜ Ì¿˜ ¤‰ˆÛ·Ó ‰Â›ÁÌ· ÙˆÓ “ÈηÓÔًوӔ ÙÔ˘˜ Î·È Ì·˜ ‰›ÓÔ˘Ó Î·ıËÌÂÚÈÓ¿. ÀÂÚÊ›·ÏÔÈ, Ê·‡ÏÔÈ Î·È ·Ï·˙fiÓ˜, ··ÍÈÒÓÔ˘Ó Û ÂÚÈÙÒ-

¶·Ú¿ÍÂÓ·...

ŒÓ· “Ù˘ÔÁÚ·ÊÈÎfi” Ï¿ıÔ˜ ÚÔοÏÂÛ ¤ÏÏÂÈ„Ë ÚÔÊ˘Ï·ÎÙÈÎÒÓ ÛÙËÓ ∫Ô‡‚· ∞ÓÙÈ̤وÔÈ Ì ÙËÓ ¤ÏÏÂÈ„Ë ÚÔÊ˘Ï·ÎÙÈÎÒÓ Ê·›ÓÂÙ·È Ó· Â›Ó·È ÔÈ Ôϛ٘ Ù˘ ∫Ô‡‚·˜, fiˆ˜ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÌÂÙ·‰›‰ÂÈ Ë ·ÓÙ·ÔÎÚ›ÙÚÈ· ÙÔ˘ BBC. ΔÔ ı¤Ì· ¤¯ÂÈ ÚÔ‚ÏËı› Î·È ·fi ·ÚÎÂÙ¿ ªª∂ Ù˘ ÓËÛȈÙÈ΋˜ ¯ÒÚ·˜, ÂÓÒ Ôϛ٘ ·ÎfiÌ· Î·È ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ Û¯ÔÏÈ¿˙Ô˘Ó (‹ ÂȂ‚·ÈÒÓÔ˘Ó) ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ Ì ·ÚÎÂÙ‹ ‰fiÛË ¯ÈÔ‡ÌÔÚ. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ Ë ÒÏËÛË ÚÔÊ˘Ï·ÎÙÈÎÒÓ ÂȉÔÙÂ›Ù·È ·fi ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË Ù˘ ∫Ô‡‚·˜, ÁÈ· ¢ÓfiËÙÔ˘˜ ÏfiÁÔ˘˜. ŒÓ· ·Î¤ÙÔ Ì ÙÚ›· ÚÔÊ˘Ï·ÎÙÈο ÎÔÛÙ›˙ÂÈ ÌfiÏȘ 4 ÛÂÓÙ˜ ÙÔ˘ ·ÌÂÚÈηÓÈÎÔ‡ ‰ÔÏ·Ú›Ô˘ (1 ¤ÛÔ). º·›ÓÂÙ·È fiÙÈ ÔÈ ∞Ú¯¤˜ ¤¯Ô˘Ó ÌÈ· ÂÍ‹ÁËÛË. ¶ÚÈÓ ·fi ·ÚÎÂÙfi ‰È¿ÛÙËÌ· ¤ÊÙ·Û ÛÙËÓ ∫Ô‡‚· ÌÈ· ÌÂÁ¿ÏË ·ÚÙ›‰· ÚÔÊ˘Ï·ÎÙÈÎÒÓ ·fi ÙËÓ ∫›Ó·. ∏ ËÌÂÚÔÌËÓ›· Ï‹Í˘ ÙÔ˘˜ ‹Ù·Ó ÙÔ 2012. øÛÙfiÛÔ, ÔÈ ∫ÈÓ¤˙ÔÈ ‰È·‚‚·›ˆÛ·Ó fiÙÈ ¤ÁÈÓ ϿıÔ˜ ÛÙȘ Û˘Û΢·Û›Â˜ Î·È fiÙÈ Ù· ÚÔÊ˘Ï·ÎÙÈο ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËıÔ‡Ó Ì ·ÛÊ¿ÏÂÈ· ̤¯ÚÈ Ù· Ù¤ÏË ÙÔ˘ 2014. ŒÙÛÈ, ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ÛÙËÓ ÂÙ·ÈÚ›· ‰È¿ıÂÛ‹˜ ÙÔ˘˜ ·Ó¤Ï·‚·Ó ÙË ‰È·‰Èηۛ· ·ÏÏ·Á‹˜ Ù˘ Û¯ÂÙÈ΋˜ ÂÙÈΤٷ˜ Ô˘ ·ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ ËÌÂÚÔÌËÓ›· Ï‹Í˘. ∏ ‰È·‰Èηۛ· Ê·›ÓÂÙ·È fiÙÈ ÂÍÂÏ›ÛÛÂÙ·È Ì ·ÚÁÔ‡˜ Ú˘ıÌÔ‡˜, ÌÔÈÚ·›· ÏÔÈfiÓ ¿Ú¯ÈÛ·Ó Ó· ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È ÂÏÏ›„ÂȘ ·fi Ù· ÛËÌ›· ÒÏËÛ˘. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÂÈÙ·¯˘ÓıÔ‡Ó ÔÈ “ÂÍÂÏ›ÍÂȘ” ÔÏÏ¿ Ê·Ú̷Λ· ¤¯Ô˘Ó ¿ÚÂÈ Â-

ÛÂȘ ÙÔ˘˜ ηÓfiÓ˜ Î·È ÙȘ ·Ú¯¤˜ Ù˘ ‰ËÌÔÎÚ·Ù›·˜. ∏ ÛËÌÂÚÈÓ‹ Ì·˜ ı¤ÛË Â›Ó·È ·fiÙÔÎÔ˜ Ù˘ ‰È΋˜ ÙÔ˘˜ ·ÓÈηÓfiÙËÙ·˜ Î·È ÙÔ fiÙÈ ÚÔ¤‚·Ï·Ó ¿ÓÙÔÙ ÙÔ “ÂÁÒ” ÙÔ “ÌÂÚÈÎfi” fi¯È ÙÔ “fiÏÔÓ” . ¢ÈfiÁÎˆÛ·Ó ·›ÛÙÂ˘Ù· ÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ ÙÔ̤·, ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ·Ó ÌÈ· Ï·ÛÙ‹ Î·È ÂÊ‹ÌÂÚË Â˘ËÌÂÚ›·, ηÙfiÚıˆÓ·Ó ¿ÓÙÔÙ ӷ ÍÂÁÂÏÔ‡Ó ÙÔ Ï·fi, Ì ˘ÔÛ¯¤ÛÂȘ, ÎÔÌÌ·ÙÈÎÔ‡˜ ‰ÈÔÚÈÛÌÔ‡˜, ·ÓÂͤÏÂÁÎÙÔ Ï·˚ÎÈÛÌfi, ·Ó‡„ˆÛ·Ó ÙÔ “ÂÁÒ” ÙÔ˘˜ ʈÙÔÁÚ·Ê›˙ÔÓÙ·˜ ÙÔ˘˜ ·˘ÙÔ‡˜ ÙÔ˘˜ Û·Ó ¿ÍÈÔ˘˜ Î·È ·Á›Ô˘˜, ‚Ô‡ÏÈ·Í·Ó ÔÈÎÔÓÔÌÈο ÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ Ì ÙÔ˘˜ ‰·ÓÂÈÛÌÔ‡˜ Î·È Ù· ‚·Ú‡Ù·Ù· ÂÈÙfiÎÈ·, ¤Êı·Û·Ó ÛÙÔ ¤Û¯·ÙÔ ÛËÌÂ›Ô ÙË ‰È΋ ÙÔ˘˜ ˘fiÏË„Ë Î·È ˘Ô‚¿ıÌÈÛ·Ó ¶·È‰Â›· Î·È ÀÁ›·. ∞˘Ùfi ÏÔÈfiÓ ÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ Î·È ‚¤‚·È· ‰ÂÓ ÙÔ ı¤ÏÔ˘ÌÂ. £¤ÏÔ˘Ì ÎÚ¿ÙÔ˜ Ô˘ Ó· Â›Ó·È ‰›Î·ÈÔ, Ó· ÌÔÈÚ¿˙ÂÈ ÈÛfiÔÛ· Ù· ÂÏ¤Ë ÙÔ˘ Î·È ÂÎÚÔÛÒÔ˘˜ Ô˘ Ó· Û¤‚ÔÓÙ·È ÙÔ˘˜ ηÓfiÓ˜, ÙȘ ·Ú¯¤˜ Î·È ÙȘ ·Í›Â˜ Ù˘ ‰ËÌÔÎÚ·Ù›·˜. ◊ Ì‹ˆ˜ ˙ËÙ¿Ì ÔÏÏ¿...” .

√ Ô‰ËÏ·Ùfi‰ÚÔÌÔ˜ √ Î. Õıˆ˜ ∫Ú·‚·Ú›Ù˘ ÁÚ¿ÊÂÈ:

“§Â›ˆ, ‰˘ÛÙ˘¯Ò˜, ·fi ÙÔ μfiÏÔ ·fi ÙËÓ ÂÔ¯‹ Ô˘ ΢ÎÏÔÊÔÚÔ‡Û·Ó ÛÙËÓ fiÏË ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ Ô‰‹Ï·Ù· - Ù· ÁÓˆÛÙ¿ ȉÈfiÚÚ˘ıÌ· ‚ÔÏÈÒÙÈη Ì ÙËÓ ÎfiÓÙÚ· ÛÙÔ ÂÓÙ¿Ï - Î·È ÂÏ¿¯ÈÛÙ· Ì˯·Ó¿ÎÈ· Î·È π.Ã. ΔÒÚ· Â›Ì·È “̤ÙÔÈÎÔ˜” ∞ıËÓÒÓ Î·È fiÙ·Ó ÂÈÛÙڤʈ ÛÙËÓ fiÌÔÚÊË fiÏË, ÂÁηٷÏ›ˆ ·Ì¤Ûˆ˜ ÙÔ ÙÂÙÚ¿ÙÚÔ¯Ô Î·È Î˘ÎÏÔÊÔÚÒ ÌfiÓÔ Ì ÙÔ Ô‰‹Ï·ÙÔ. ¢ÈfiÙÈ ÂÍÔÈÎÔÓÔÌÒ ÔχÙÈÌÔ ¯ÚfiÓÔ Î·È Î·‡ÛÈÌ·, Â›Ó·È ÌÈ· ı·˘Ì¿ÛÈ· ¿ÛÎËÛË,

ÓÙÔϤ˜ Ó· ˆÏÔ‡Ó Ù· ÎÈÓ¤˙Èη ÚÔÊ˘Ï·ÎÙÈο Î·È Ó· ÂÍËÁÔ‡Ó ÚÔÊÔÚÈο ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ÙÔ ı¤Ì· Ì ÙËÓ ËÌÂÚÔÌËÓ›· Ï‹Í˘. 줂·È· ·fi ÙËÓ Â›ÛËÌË ÂÍ‹ÁËÛË - fiˆ˜ Û¯ÔÏÈ¿˙ÂÈ ÙÔ BBC - ·Ô˘ÛÈ¿˙ÂÈ ¤Ó· ÁÂÁÔÓfi˜: ÁÈ·Ù› ÔÈ ·ÚÌfi‰ÈÔÈ ¯ÚÂÈ¿ÛÙËÎ·Ó ÙfiÛÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· ÁÈ· Ó· Û˘ÓÂȉËÙÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó ÙÔ Ï¿ıÔ˜; ∏ ÛÂÍÔ˘·ÏÈ΋ ·ÁˆÁ‹ ‰ÂÓ ·Ô˘ÛÈ¿˙ÂÈ ·fi Ù· Û¯ÔÏ›· Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ÁÈ· ·˘Ùfi Î·È Ô ÎfiÛÌÔ˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Úfi‚ÏËÌ· Ó· Û˘˙ËÙ¿ ·ÓÔÈÎÙ¿ ÁÈ· Ù¤ÙÔÈ· ˙ËÙ‹Ì·Ù·. ª¿ÏÈÛÙ· ηٿ ηÈÚÔ‡˜ ÔÈ ∞Ú¯¤˜ ÌÔÈÚ¿˙Ô˘Ó ‰ˆÚÂ¿Ó ÚÔÊ˘Ï·ÎÙÈο Û ÎÂÓÙÚÈο ÛËÌ›·, ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ Â›Û˘ ÂÍËÁ› ÙȘ ÂÏÏ›„ÂȘ. “√È ÂÎÛÙÚ·Ù›˜ ÁÈ· ÙËÓ Â˘·ÈÛıËÙÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ Û ı¤Ì·Ù· fiˆ˜ ÙÔ HIV ¤¯Ô˘Ó ÌÂÁ¿ÏË ·‹¯ËÛË” ‰ËÏÒÓÂÈ Ë °È·‰›Ú· ÕÏ‚·Ú˜ ÙÔ˘ ∫¤ÓÙÚÔ˘ ™ÂÍÔ˘·ÏÈ΋˜ ∞ÁˆÁ‹˜.

∫·ÚȤڷ Î·È ÎÔϤÁÈÔ ·Î˘ÚÒÓÔ˘Ó ÁÈÔÚÙ‹ Û ÓËÈ·ÁˆÁÂ›Ô ª¿Ù·È· ÂÚ›ÌÂÓ·Ó fiÏË ÙË ¯ÚÔÓÈ¿ ÔÈ ÁÔÓ›˜ Ì·ıËÙÒÓ ÂÓfi˜ ÓËÈ·ÁˆÁ›Ԣ ÛÙË ¡¤· ÀfiÚÎË Ó· η̷ÚÒÛÔ˘Ó Ù· ÈÙÛÈÚ›ÎÈ· ÙÔ˘˜ ÛÙË ÛÎËÓ‹, ÛÙËÓ Î·ıÈÂڈ̤ÓË Î·ÏÔηÈÚÈÓ‹ ÁÈÔÚÙ‹ ÁÈ· ÙË Ï‹ÍË Ù˘ Û¯ÔÏÈ΋˜ ¯ÚÔÓÈ¿˜. ∏ ‰È‡ı˘ÓÛË ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ ÙÔ˘˜ ÂÓË̤ڈÛ ÁÚ·ÙÒ˜ ˆ˜ Ë ÂΉ‹ÏˆÛË ·Î˘ÚÒÓÂÙ·È ÁÈ· Ó· ÌË ¯·ıÔ‡Ó ÒÚ˜ ‰È‰·Ûηϛ·˜ Î·È Ù· Ó‹È·... Ó· ·ÔÎÙ‹ÛÔ˘Ó ÈÛ¯˘Ú¿ ÂÊfi‰È· ÁÈ· ÙËÓ Î·ÚȤڷ ÙÔ˘˜ Î·È ÙÔ ÎÔϤÁÈÔ (!), ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ ÙˆÓ ÌÂÁ¿ÏˆÓ ÚÔÎÏ‹ÛÂˆÓ ÙÔ˘ 21Ô˘ ·ÈÒÓ·... ΔËÓ ÂÈÛÙÔÏ‹, Ô˘ ‰ËÌÔÛ›Â˘ÛÂ Ë Washington

EÌÈÛÙÔÛ‡ÓË ÛÙËÓ ÂÓË̤ڈÛË

‰ÂÓ Ú˘·›Óˆ ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Î·È Ë ‰È·‰ÚÔÌ‹ ·Ú·ÏÈ·ÎÒ˜ Â›Ó·È Ú·ÁÌ·ÙÈο ·ÔÏ·˘ÛÙÈ΋. °È· ÙÔ ¶¿Û¯· Í·Ó¿ ԛη‰Â, Â‰Ò ¿ÎÔ˘Û· fiÙÈ ˘¿Ú¯ÂÈ ¤Ó·˜ Ô‰ËÏ·Ùfi‰ÚÔÌÔ˜ ·fi ÙÔ μfiÏÔ ÛÙȘ ∞Ï˘Î¤˜. ™ÙËÓ ·Ú¯‹ ‰ÂÓ ÙÔ ÔÏ˘›ÛÙ„·, ·ÏÏ¿ ÛΤÊÙËη Ó· ‰ÔÎÈÌ¿Ûˆ. •ÂΛÓËÛ· ·fi ÙÔ ∫ÂÊ·ÏfiÛηÏÔ Ì ηÙ‡ı˘ÓÛË ‰˘ÙÈ΋. ŸÏ· ηϿ, ÌfiÓÔ Ô˘ ÌÂÚÈÎÔ› “Ì¿ÁΘ” , ÂΛ ÚÔ˜ ÙÔ ·ÏÈfi §ÈÌÂӷگ›Ô, ›¯·Ó ÛÙ·ı̇ÛÂÈ Ù· ÙÂÙÚ¿ÙÚÔ¯¿ ÙÔ˘˜ ¿Óˆ ÛÙÔÓ Ô‰ËÏ·Ùfi‰ÚÔÌÔ, ÂÓÒ ˘‹Ú¯·Ó ·Ú·χڈ˜ ÎÂÓÔ› ¯ÒÚÔÈ! ™ÙË Á¤Ê˘Ú· Ù˘ ªÔ˘ÚÌÔ˘Ï‹ıÚ·˜ Ë ›‰È·, fiˆ˜ Â‰Ò Î·È ÙfiÛ· ÔÏÏ¿ ¯ÚfiÓÈ·, ··Ú¿ÏÏ·¯ÙË Ë ‚·ÚÈ¿ “ÔÛÌ‹” Ù˘, ı‡ÌÈ˙ ÙȘ ·ÏȤ˜ ‚fiÏÙ˜ Ì ÓÔÈÎÈ·Ṳ̂ӷ Ô‰‹Ï·Ù· ÛÙȘ ∞Ï˘Î¤˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙÔ ª·Ï¿ÎÈ Î·È ÙËÓ ªԇʷ Ì Ï‹ÚË Î·Ù¿ Ù· ¿ÏÏ· ΢ÎÏÔÊÔÚȷ΋ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·. ¶ÈÔ Î¿Ùˆ Î·È ·ÚÈÛÙÂÚ¿ Ë ‹ÚÂÌË ı¿Ï·ÛÛ· Î·È Ô μfiÏÔ˜ Ó· Ê·›ÓÂÙ·È ˆ˜ ÛηÚÊ·ÏÒÓÂÈ ÛÙÔ ¶‹ÏÈÔ Ì¤¯ÚÈ ÙËÓ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ Î·È ÙË ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ·. ΔÔ Ô‰fiÛÙڈ̷ ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎfi ÁÈ· Ô‰‹Ï·ÙÔ Î·È ÌÂÙ¿ ÌÈ· ηϋ ·Ó¿‚·ÛË, Ô ·˘¯¤Ó·˜ Î·È ·fi ÙËÓ ¿ÏÏË ÌÂÚÈ¿ ÔÈ ∞Ï˘Î¤˜. ◊Ù·Ó Ú·ÁÌ·ÙÈο ÁÂÁÔÓfi˜. ŒÓ·˜ ˘¤ÚÔ¯Ô˜ Ô‰ËÏ·Ùfi‰ÚÔÌÔ˜ Î·È ÌÈ· Ê·ÓÙ·ÛÙÈ΋ ‰È·‰ÚÔÌ‹. ∞Í›˙Ô˘Ó ÔÏÏ¿ ÌÚ¿‚Ô Î·È Û˘Á¯·ÚËÙ‹ÚÈ· Û’ ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ ›¯·Ó ÙËÓ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ÁÈ· ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ‹ ÙÔ˘. ¢ÂÓ ÁÓˆÚ›˙ˆ ÙȘ ÚÔı¤ÛÂȘ ÙˆÓ ·ÚÌÔ‰›ˆÓ, ·ÏÏ¿ ÂÏ›˙ˆ Ó· Â›Ó·È Î·È Ë Â¤ÎÙ·ÛË ÙÔ˘ ÌÔÓ·‰ÈÎÔ‡ ·˘ÙÔ‡ Ô‰ËÏ·Ùfi‰ÚÔÌÔ˘ Î·È ·fi ÙËÓ ¿ÏÏË ÏÂ˘Ú¿. ¢ËÏ·‰‹ ·fi ÙÔÓ ÕÓ·˘ÚÔ Ì¤¯ÚÈ ™Ô˘ÙÚ·Ï› ‹ Î·È ¶Ï·Ù·Ó›‰È·. ∏

Post, ˘ÔÁÚ¿ÊÔ˘Ó Ë ‰È¢ı‡ÓÙÚÈ· Î·È Ù¤ÛÛÂÚȘ ‰·ÛοϘ ÙÔ˘ ÓËÈ·ÁˆÁ›Ԣ. ΔÔ ı¤Ì· ¤ÁÈÓ ÁÓˆÛÙfi fiÙ·Ó Ì›· ·fi ÙȘ Ì·Ì¿‰Â˜ ÙÔ ‰ËÌÔÛÈÔÔ›ËÛ ÛÙÔ Facebook, ÂÌÊ·ÓÒ˜ ÂÓÔ¯ÏË̤ÓË.

¶›ÙÛ· ÛÙÔÓ ¿ÛÙÂÁÔ ƒ›ÙÛ·ÚÓÙ °ÎÈÚ ¤‰ˆÛ °·ÏÏ›‰· ÙÔ˘Ú›ÛÙÚÈ· ÛÙË ¡¤· ÀfiÚÎË ∞Ó·ÁÓÒÚÈÛË Ù˘ ˘ÔÎÚÈÙÈ΋˜ ‰ÂÈÓfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ƒ›ÙÛ·ÚÓÙ °ÎÈÚ ‹ ·ÁÓ‹ - Î·È Ï›ÁÔ ·ÊÂÏ‹˜ - ÊÈÏ·ÓıÚˆÈ΋ ‰È¿ıÂÛË; √ ‰È¿ÛËÌÔ˜ ËıÔÔÈfi˜ ‰¤¯ıËΠ̠¤Ó· ·Ïfi ¢¯·ÚÈÛÙÒ Ù· (ÎÚ‡·) ÎÔÌÌ¿ÙÈ· ›ÙÛ·˜ Ô˘ ÙÔ˘ ÚÔÛ¤ÊÂÚ °·ÏÏ›‰· ÙÔ˘Ú›ÛÙÚÈ· Ô˘ ÙÔÓ ¤Ú·Û ÁÈ· ¿ÛÙÂÁÔ. ™ÙËÓ Ù·ÈÓ›· Time Out of Mind Ô˘ Á˘Ú›˙ÂÙ·È ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ Î·ÈÚfi, Ô °ÎÈÚ ˘Ô‰‡ÂÙ·È ¤Ó· ÌÂÛ‹ÏÈη ¿ÛÙÂÁÔ Ô˘ ÚÔÛ·ı› Ó· Â·ÓÂÓˆı› Ì ÙËÓ ÎfiÚË ÙÔ˘. Δ· Á˘Ú›ÛÌ·Ù· Á›ÓÔÓÙ·È ÛÙË ¡¤· ÀfiÚÎË. ∫·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙˆÓ Á˘ÚÈÛÌ¿ÙˆÓ Û ·ÓÔÈÎÙfi ¯ÒÚÔ, Ô °ÎÈÚ ¤„·¯Ó ÛÙ· ÛÎÔ˘›‰È· ÂÓÒ ÔÈ Î¿ÌÂÚ˜ ÙÔ˘ Û˘ÓÂÚÁ›Ԣ ÙÔÓ ÙÚ·‚Ô‡Û·Ó ·fi ·fiÛÙ·ÛË. º·›ÓÂÙ·È fiÙÈ ‹Ù·Ó ÙfiÛÔ ÂÈÛÙÈÎfi˜ Ô˘, fiˆ˜ ÁÚ¿ÊÂÈ Ë New York Post, Ì›· Á˘Ó·›Î· ÙÔ˘ ¤‰ˆÛ ʷÁËÙfi ·fi Ì›· Ï·ÛÙÈ΋ ÙÛ¿ÓÙ·. √ °ÎÈÚ ‰ÂÓ ‚Á‹Î ·fi ÙÔ ÚfiÏÔ, › “¢¯·ÚÈÛÙÒ, Ó· Â›Û·È Î·Ï¿” Î·È ‹Ú ÙÔ Ê·ÁËÙfi, ÎÚ‡· ÎÔÌÌ¿ÙÈ· ›ÙÛ·˜. H Á˘Ó·›Î· ‰ÂÓ ÙÔÓ ·Ó·ÁÓÒÚÈÛÂ. ∏ ÂÊËÌÂÚ›‰· “ÂÓÙfiÈÛ” ÙË Á˘Ó·›Î·, Ë ÔÔ›· Î·È ·ԉ›¯ıËΠfiÙÈ ‹Ù·Ó Ì›· °·ÏÏ›‰· ÙÔ˘Ú›ÛÙÚÈ· (Ô˘ ÙÔ˘ ·¿ÓÙËÛ ̿ÏÈÛÙ· ÛÙ· Á·ÏÏÈο fiÙ·Ó ÙËÓ ÚÒÙËÛ ÙÈ ¤¯ÂÈ Ë ÙÛ¿ÓÙ·) ηÈ

·ÏÈ¿ ÛȉËÚÔ‰ÚÔÌÈ΋ ÁÚ·ÌÌ‹, ÌÔÚ› ¯ˆÚ›˜ Ó· ·ÔÍËψı›, Ó· ‚ÔËı‹ÛÂÈ ÛÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ‹ ÙÔ˘. ∏ ‰È·‰ÚÔÌ‹ ·fi ™Ô˘ÙÚ·Ï› Î·È ·Ú·ÏÈ·ÎÒ˜ ̤۷ ·fi ÙËÓ ˆÚ·›· fiÏË Ù˘ ∞ÁÚÈ¿˜, ÙÔÓ ÕÓ·˘ÚÔ, ÙËÓ ·Ú·Ï›· Ì·˜, Ì ηٿÏËÍË ÛÙȘ ∞Ï˘Î¤˜ ı· ‰È·ÌÔÚÊÒÓÂÈ ¤Ó· Ô‰ËÏ·Ùfi‰ÚÔÌÔ ¯ˆÚÔıÂÙË̤ÓÔ Û ÌÈ· ÌÔÓ·‰È΋ Î·È Û¿ÓÈ·˜ ÔÌÔÚÊÈ¿˜ ·ÎÙÔÁÚ·ÌÌ‹, Ô ÔÔ›Ô˜ ı· ·Ó·‰ÂÈÎÓ‡ÂÙ·È ÛÙÔÓ ˘’ ·ÚÈıÌfiÓ ¤Ó· Û fiÏË ÙË ªÂÛfiÁÂÈÔ Î·È ‰ÂÓ ı· ¤¯ÂÈ Ó· ˙ËϤ„ÂÈ ·Ôχو˜ Ù›ÔÙ· ·fi Ù˘¯fiÓ “·ÓÙÈ¿ÏÔ˘˜” , Û ¿ÏÏ· ÎÔÛÌÔÔÏ›ÙÈη Â˘Úˆ·˚ο ı¤ÚÂÙÚ·. £· Â›Ó·È Ú·ÁÌ·ÙÈο Î·È fi¯È ÌfiÓÔÓ, ¯¿ÚÌ· Âȉ¤Ûı·È! ∂Ï›˙ˆ Î·È Â‡¯ÔÌ·È Ó· Á›ÓÂÈ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·” .

∏ ‚ÚԯԇϷ ∏ ‚ÚԯԇϷ ÙÈÎ-Ù·Î ÛÙËÓ ·˘Á‹ ÙÔ˘ ÛÈÙÈÔ‡ Ì·˜ ˉ¿ÂÈ ϤÓÂÈ ÁÏ¿ÛÙÚ˜, ÛηÏÈ¿ Î·È ÁÂÌ¿ÙË ¯·Ú¿ ÙÚ·ÁÔ˘‰¿ÂÈ. ªÂ˜ ÛÙÔÓ Î‹Ô ÊˆÓ¤˜ Û·Ó ·ÎÔ‡ˆ Óȯ٤˜ Î·È ÁÂÁÔÓfiÙ· Î·È ÛÙȘ ÊÚ¿ÎÙ˜ Ì·ÎÚÈ¿ ‚È·ÛÙÈο ÙÚ¤¯Ô˘Ó ÙÒÚ· Ú˘¿ÎÈ·. ΔÈ Î·Ï¿ Ë ‚ÚÔ¯‹ ÛÙ· Û·ÚÙ¿ ÙË ˙ˆÓÙ¿ÓÈ· ¯·Ú›˙ÂÈ Î·È ÙÔ ¯ÒÌ· ÎÈ ·˘Ùfi Ô˘ ‹Ù·Ó ÙfiÛÔ ÍÂÚfi Ò˜ Ì˘Ú›˙ÂÈ! ∫È Ô ÛÔ˘ÚÁ›Ù˘ ÁÈ· ‰Â˜, Ù· ‚ÚÂÁ̤ӷ ÙÈÓ¿˙ÂÈ ÊÙÂÚ¿ ÙÔ˘ Î·È ÛÙË ÛÙ¤ÁË ÂÙ¿ Î·È ÎÔ˘ÚÓÈ¿˙ÂÈ ÂΛ ÛÙË ÊˆÏÈ¿ ÙÔ˘. ∫ˆÓ. £¿ÓÔ˜

‰‹ÏˆÛ ¤ÎÏËÎÙË fiÙ·Ó Â›‰Â ÙË ÊˆÙÔÁÚ·Ê›· Ù˘ Ó· ‰›ÓÂÈ Ê·ÁËÙfi ÛÙÔ ƒ›ÙÛ·ÚÓÙ °ÎÈÚ.

∞ÚÓÂ›Ù·È fiÙÈ Î‹Ú˘Í fiÏÂÌÔ Î·Ù¿ ÙÔ˘ ÓÙÂÎÔÏÙ¤ Ë ™ÂÁÎÔÏ¤Ó ƒÔ˘·ÁÈ¿Ï ∏ ™ÂÁÎÔÏ¤Ó ƒÔ˘·ÁÈ¿Ï, ÚÒËÓ Û‡ÓÙÚÔÊÔ˜ ÙÔ˘ ºÚ·ÓÛÔ˘¿ √Ï¿ÓÙ Î·È ˘Ô˘ÚÁfi˜ ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ ÛÙË Ó¤· Á·ÏÏÈ΋ ΢‚¤ÚÓËÛË, ·¤ÚÚÈ„Â ˆ˜ “ÁÂÏԛ˜” ÙȘ ʋ̘ Ô˘ ÙË ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ··ÁÔÚ‡ÂÈ ÛÙȘ Á˘Ó·›Î˜ Ô˘ ÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È ÛÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô Ó· ÊÔÚÔ‡Ó ÓÙÂÎÔÏÙ¤. √È Ê‹Ì˜ Ô˘ ‰ËÌÔÛȇÙËÎ·Ó ÙËÓ ¶¤ÌÙË ÛÙÔ ÂÚÈÔ‰ÈÎfi Le Point, ·Ó¤ÊÂÚ·Ó fiÙÈ Ë ƒÔ˘·ÁÈ¿Ï Î¿ÏÂÛ ÙÔ˘˜ ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘˜ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ “Ó· ÓÙ‡ÓÔÓÙ·È Î·Ù¿ÏÏËÏ·”. ∂›Û˘, Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ›‰È· ËÁ‹, Ë ƒÔ˘·ÁÈ¿Ï ··ÁfiÚ¢Û ÙÔ Î¿ÓÈÛÌ· ÛÙËÓ ·˘Ï‹ Î·È ÙÔ˘˜ ΋Ô˘˜ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ, fiÙ·Ó ÂΛÓË Â›Ó·È ·ÚÔ‡Û·. ªÂ Ì‹Ó˘Ì¿ Ù˘ ÛÙÔ Twitter, Ë °·ÏÏ›‰· ÔÏÈÙÈÎfi˜ ·ÚÓ‹ıËΠÙÔ˘˜ ÈÛ¯˘ÚÈÛÌÔ‡˜. “º˘ÛÈο Î·È ·ÚÓÔ‡Ì·È ÙË ÁÂÏÔ›· Ê‹ÌË fiÙÈ ··ÁfiÚÂ˘Û· ÙÔ ÓÙÂÎÔÏÙ¤ ÛÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜” ¤ÁÚ·„Â. ¢ÂÓ Â›Ó·È Ë ÚÒÙË Ù¤ÙÔÈ· Ê‹ÌË Ô˘ ΢ÎÏÔÊÔÚ› ÛÙÔ Á·ÏÏÈÎfi Δ‡Ô. ΔËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË Â‚‰ÔÌ¿‰· ÙÔ ÂÚÈÔ‰ÈÎfi L’ Express ¤ÁÚ·„ fiÙÈ Ë ˘Ô˘ÚÁfi˜ ··ÁfiÚ¢Û ÙÔ “bise” , ÙÔ ·Ú·‰ÔÛÈ·Îfi Á·ÏÏÈÎfi ÊÈÏ›, ˙ËÙÒÓÙ·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ ÛÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô Ó· ˘ÈÔıÂÙ‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÈÔ Ù˘È΋ ¯ÂÈÚ·„›·. ∏ ƒÔ˘·ÁÈ¿Ï ¤¯ÂÈ ‰Â¯ı› ÂÈÎÚ›ÛÂȘ ÁÈ· “‰ÈÎÙ·ÙÔÚÈ΋” Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ Î·È ÛÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ Î·È Û˘¯Ó¿ Ù· Á·ÏÏÈο ̤۷ ÂÓË̤ڈÛ˘ ÙËÓ ¤¯Ô˘Ó ¯·Ú·ÎÙËÚ›ÛÂÈ ˆ˜ “™È‰ËÚ¿ ∫˘Ú›·” , ·Ú·¤ÌÔÓÙ·˜ ÛÙË ª¿ÚÁηÚÂÙ £¿ÙÛÂÚ.

Ù˘ ¢ E Y T E P A ™


«

OI ¶O§ITE™ Y¶O™THPIZOYN ¶·Ú·ÎÔÏÔ˘ı›Ù ÙËÓ ÚÔÂÎÏÔÁÈ΋ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·; ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ ΔÛÈ¿ÓÙÔ˜ ȉȈÙÈÎfi˜ ˘¿ÏÏËÏÔ˜

“ΔËÓ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÒ ÙËÓ ÚÔÂÎÏÔÁÈ΋ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·. 줂·È· ·˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô ÎfiÛÌÔ˜ ÂÚÓ¿ ÔÏÏ¿, Â›Ó·È ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈṲ̂ÓÔ˜ Î·È ÛΤÙÂÙ·È ÙÈ ı· „ËÊ›ÛÂÈ. ŸÔÈÔ˜ Ó· ‚ÁÂÈ, Ó· Â›Ó·È Î·Ïfi˜ ÁÈ· ÙÔÓ ÙfiÔ Ì·˜” .

ª∞Δπ∂™&°¡øª∂™

ΔƒπΔ∏ 29 ∞¶ƒπ§π√À 2014

/5

∞Ó˘ÂÚ¿ÛÈÛÙ· Ù· Û¯ÔÏ›· ™Ùfi¯Ô˜ ‰È·ÚÚËÎÙÒÓ ¤ÁÈÓ·Ó ÁÈ· ·ÎfiÌË ÌÈ· ÊÔÚ¿ Ù· Û¯ÔÏ›· ÛÙËÓ fiÏË. ∫·È ·˘Ù‹ ÙË ÊÔÚ¿ ÏfiÁˆ ÙˆÓ ÔÏ˘‹ÌÂÚˆÓ ‰È·ÎÔÒÓ ÙÔ˘ ¶¿Û¯·, Ù· ÎÚÔ‡ÛÌ·Ù· ÛÙ· ¢ËÌÔÙÈο Î·È Ù· °˘ÌÓ¿ÛÈ· ‹Ù·Ó ··ÓˆÙ¿. ∞ÎfiÌË ÌÂÙÚÔ‡Ó ˙ËÌȤ˜ Î·È ·ÒÏÂȘ Ù· Û¯ÔÏ›·. ∫·È ÙÔ ÂÚÒÙËÌ· Ô˘ Ù›ıÂÙ·È, Â›Ó·È fiÙ ÂÈÙ¤ÏÔ˘˜ ı· ˘¿ÚÍÂÈ ¤Ó·˜ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfi˜ ÙÚfiÔ˜ ÁÈ· Ó· ‰È·Ê˘Ï¿ÛÛÂÙ·È Ë ÂÚÈÔ˘Û›· ÙˆÓ Û¯ÔÏ›ˆÓ; °È· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ÛÙ· 7Ô Î·È 9Ô °˘ÌÓ¿ÛÈ· μfiÏÔ˘ Ô˘ Â›Ó·È Î·È Û˘ÛÙÂÁ·˙fiÌÂÓ·, ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ ·fi ÙȘ ˙ËÌȤ˜ Î·È ÙȘ ÎÏÔ¤˜, ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È ÛÙ· 5000 ¢ÚÒ. ¶Ô‡ ı· ‚ÚÂıÔ‡Ó Ù· ¯Ú‹Ì·Ù· ÁÈ· Ó· ÂÔ˘ÏˆıÔ‡Ó ÔÈ ˙ËÌȤ˜; º.™.

∞ÚÁ˘ÚÒ ™ÙÚÔÁÁ˘ÏÔ‡

™ÎÔ˘›‰È· ‰›Ï· Û ο‰Ô˘˜

ÊÔÈÙ‹ÙÚÈ·

“°ÂÓÈο ‰ÂÓ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÒ ÙËÓ ÚÔÂÎÏÔÁÈ΋ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·. ÿÛˆ˜, ÂÂȉ‹ Â›Ó·È ÓˆÚ›˜ ‹ ÏfiÁˆ ÙÔ˘ fiÙÈ ÛÔ˘‰¿˙ˆ ÛÙÔ μfiÏÔ Î·È ‰‡ÛÎÔÏ· ı· ÌÂÙ·‚Ò ÂΛ Ô˘ ̤ӈ ÁÈ· Ó· „Ëʛۈ” .

∞Ó‰Ú¤·˜ ™¯fiÚ·˜ ÊÔÈÙËÙ‹˜

“¢ÂÓ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÒ ÙËÓ ÚÔÂÎÏÔÁÈ΋ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· ÁÈ· Ó· ‰ˆ ÔÈÔ˜ ϤÂÈ ÙÈ. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· ¤¯ˆ Î·È ¿ÏϘ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ” .

∏ ηı·ÚÈfiÙËÙ· ÌÈ·˜ ÂÚÈÔ¯‹˜ Î·È ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ· Ù˘ fiÏ˘ ‰ÂÓ ·ÔÙÂÏ› ˘Ô¯Ú¤ˆÛË ÌfiÓÔ Ù˘ ·ÚÌfi‰È·˜ ÀËÚÂÛ›·˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘. ∂˘ı‡ÓË ¤¯Ô˘Ó Î·È ÔÈ ‰ËÌfiÙ˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· Ù· ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ó fiÏ· ·fi ÙÔ ¢‹ÌÔ. Δ· ·Ú·¿Óˆ Ù· ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ì Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÂÈÛËÌ¿ÓÛÂȘ Ô˘ Á›ÓÔÓÙ·È Û˘¯Ó¿ ·fi ‰ËÌfiÙ˜ ÁÈ· ÙËÓ Ù·ÎÙÈ΋ Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó Î¿ÔÈÔÈ Û˘Ó‰ËÌfiÙ˜ ÙÔ˘˜, Ô˘ ÚÔÙÈÌÔ‡Ó Ó· ·Ê‹ÓÔ˘Ó Ù· ÛÎÔ˘›‰È· ‰›Ï· ÛÙÔ˘˜ ο‰Ô˘˜, ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ·˘ÙÔ› Â›Ó·È ¿‰ÂÈÔÈ. ™˘Ó¤ÂÈ· ·˘Ù‹˜ Ù˘ Ù·ÎÙÈ΋˜ Â›Ó·È Á¿Ù˜ Î·È Û΢ÏÈ¿ Ó· ÛΛ˙Ô˘Ó ÙȘ Û·ÎԇϘ Î·È Ù· ÛÎÔ˘›‰È· Ó· ÛÎÔÚ›˙ÔÓÙ·È ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ. £· Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÂÈ Î·Ù·ÓÔËÙfi fiÙÈ Ù· Û˘ÓÂÚÁ›· ·ÔÎÔÌȉ‹˜ ÙˆÓ ·ÔÚÚÈÌÌ¿ÙˆÓ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ÛÎÔ˘›˙Ô˘Ó Î·È Ó· Ì·˙Â‡Ô˘Ó Ù· ‰È¿Û·ÚÙ· ÛÎÔ˘›‰È·. ΔÔ ‰ÈÎfi ÙÔ˘˜ ¤ÚÁÔ ÂÍ·ÓÙÏÂ›Ù·È ÛÙÔ ¿‰ÂÈ·ÛÌ· ÙˆÓ Î¿‰ˆÓ Î·È ·˘Ùfi οÓÔ˘Ó. ∞˜ ·Ó·Ï¿‚ÂÈ Ô Î·ı¤Ó·˜ ÙË ‰È΋ ÙÔ˘ ¢ı‡ÓË, ÁÈ·Ù› Ë Î·ı·ÚÈfiÙËÙ· Ù˘ fiÏ˘ Â›Ó·È Î·È ‰Â›ÁÌ· ÙÔ˘ ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ Ì·˜. °. ΔÛ.

ΔÈ ı· ‰Ô˘Ó ÔÈ Ô‰ËÏ¿Ù˜ ÛÙÔ μfiÏÔ; ™¿‚‚·˜ ª·Ó¤ÙÙ·˜ Ó·˘ÙÈÎfi˜

“¢ÂÓ ÂӉȷʤÚÔÌ·È Ó· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹Ûˆ ÙËÓ ÚÔÂÎÏÔÁÈ΋ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·, ηıÒ˜ Ì fiÛ· ¤ÁÈÓ·Ó Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ·, ¤¯ˆ ·ÔÁÔËÙ¢Ù›” .

ŒÓ· ÎÚÔ˘·˙ÈÂÚfiÏÔÈÔ Ì ¿Óˆ ·fi 300 ÂÈ‚¿Ù˜ Ô‰ËÏ¿Ù˜ ı· ηٷχÛÂÈ ÙÔ ÂÚ¯fiÌÂÓÔ ™¿‚‚·ÙÔ ÛÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘. √È 300 Ô‰ËÏ¿Ù˜ ı· ΢ÎÏÔÊÔÚ‹ÛÔ˘Ó Ì ٷ ȉÈfiÎÙËÙ· Ô‰‹Ï·Ù¿ ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ fiÏË ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, ÂÚÈ̤ÓÔÓÙ·˜ Ê˘ÛÈο Ó·

™ÙËÓ ÙÂÏÈ΋ ¢ı›· ›Á˜ ‚‰ÔÌ¿‰Â˜ ¤ÌÂÈÓ·Ó ÁÈ· ÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ Î·È Ù· ·Ú·‚¿Ó Ô˘ ‰ÂÛfi˙Ô˘Ó ÛÙÔ ÈÛfiÁÂÈÔ Ù˘ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋˜ ∂ÓfiÙËÙ·˜ ª·ÁÓËÛ›·˜, Ì·ÚÙ˘ÚÔ‡Ó ˆ˜ Ì‹Î·Ì ÛÙËÓ ÙÂÏÈ΋ ¢ı›·. ŒÙÔÈ̘ ÔÈ ·Ú·Ù¿ÍÂȘ, ¤ÙÔÈÌ· Ù· ÂÈÙÂÏ›· ÙÔ˘˜, ¤ÙÔÈÌÔÈ Î·È ÔÈ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ˘Ô„‹ÊÈÔÈ ÁÈ· ÙÔÓ ·ÁÒÓ· Û ¢‹ÌÔ Î·È ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·. ¶ÔÏÏÔ› ‰ËÌfiÙ˜ fï˜ ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó ·Ó·ÔÊ¿ÛÈÛÙÔÈ. °È’ ·˘ÙÔ‡˜ ÎÔÚ˘ÊÒÓÔÓÙ·È ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ Ë̤Ú˜ ÔÈ ÚÔÂÎÏÔÁÈΤ˜ ÂÎÛÙÚ·Ù›˜, ÛÎÏËÚ·›ÓÔ˘Ó ÔÈ ÏfiÁÔÈ Î·È ÔÈ ‰ËÏÒÛÂȘ, ÍÂηı·Ú›˙Ô˘Ó ÔÈ Û˘ÌÌ·¯›Â˜ Î·È Ù· ·ÓÙ›·Ï· ÛÙÚ·Ùfi‰· ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙȘ ·Ú·Ù¿ÍÂȘ. ªfiÓÔ Ô˘ ÔÈ ·Ó·ÔÊ¿ÛÈÛÙÔÈ Â›Ó·È ÔÏÏÔ› Î·È ¤¯Ô˘Ó Ê›ÏÔ˘˜ Î·È Û˘ÁÁÂÓ›˜ ۯ‰fiÓ Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Û˘Ó‰˘·ÛÌÔ‡˜. °È· Ó· ‰Ô‡ÌÂ;

§

¶·Ó. °È·Ó., pangian21@yahoo.gr

‚ÚÔ˘Ó Ô‰ËÏ·Ùfi‰ÚÔÌÔ˘˜... ª¿ÏÈÛÙ· Ë Ô‰ËÏ·ÙÔÔÚ›· ÙÔ˘˜ ı· Î·Ï˘Êı› Ú·‰ÈÔÙËÏÂÔÙÈο ·fi ÙËÓ ÎÚ·ÙÈ΋ ‚·˘·ÚÈ΋ Ú·‰ÈÔÙËÏÂfiÚ·ÛË. ΔÔ ÂÚÒÙËÌ· Â›Ó·È ·fi ÔÈÔ˘˜ Ô‰ËÏ·Ùfi‰ÚÔÌÔ˘˜ ı· ‰È¤ÏıÔ˘Ó ÔÈ Ô‰ËÏ¿Ù˜. ∞fi ÙÔ˘˜ ÎÏÂÈÛÙÔ‡˜, ·fi ·˘ÙÔ‡˜ fiÔ˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙ·ıÌÂ˘Ì¤Ó· ·˘ÙÔΛÓËÙ· Î·È ÙÔÔıÂÙË̤ÓÔÈ Î¿‰ÔÈ ·ÔÚÚÈÌÌ¿ÙˆÓ ‹ ·fi ÙÔ˘˜ Ô‰ËÏ·Ùfi‰ÚÔÌÔ˘˜ “ηÚÌ·ÓÈfiϘ” Ì ٷ ÎÔÏÔÓ¿ÎÈ·, fiÔ˘ ·Ó¿ ¿Û· ÛÙÈÁÌ‹ Ô Ô‰ËÏ¿Ù˘ ÎÈÓ‰˘Ó‡ÂÈ Ó· ‚ÚÂı› ÛÙÔ ÓÔÛÔÎÔÌ›Ô; £· Ù· ‰Ô˘Ó ÔÈ °ÂÚÌ·ÓÔ› Ô‰ËÏ¿Ù˜ Î·È ı· ÊÚ›ÍÔ˘Ó... ¢∏ª√.™.

30ÂÙ›·˜

¶Úfi EÈ̤ÏÂÈ·: ºøTH™ ™¶ANO™ ºˆÙfi: ¶. °IANNAPO™

I‰ÈÔÎÙ‹Ù˘

∂ΉfiÙ˘ - ¢È¢ı˘ÓÙ‹˜

£E™™A§IKE™ EK¢O™EI™ A.E.

μ∞™π§∏™ Ã. ¢∞¡√™

I¿ÛÔÓÔ˜ Ì ∞ı. ¢È¿ÎÔ˘ 2 383 33 BO§O™ Kˆ‰ÈÎfi˜ 1802 ÙËÏ.: 24210 23303 (Û˘ÓÔÙÈ΋ 8 ÁÚ·ÌÌÒÓ) ÙËÏ. Û˘Ó‰ÚÔÌËÙÒÓ 24210 95753 fax: 24210 32828, 23470

°πøƒ°√™ ∫. Δ™π°∫§πºÀ™∏™ ¢∏ª∏Δƒ∏™ Ã. ¶∂§∂∫√À¢∞™

∞Ú¯ÈÛ˘ÓÙ¿ÎÙ˜

E-mail: info@e-thessalia.gr http://www.e-thessalia.gr E-mail: (ÁÈ· ÂÌÔÚÈΤ˜ ηٷ¯ˆÚ‹ÛÂȘ): pub@e-thessalia.gr ¢È¢ı˘ÓÙ‹˜: 1914 - 1944 T. OIKONOMAKH™ 1945 -1990 °. ¶∞ƒ∞™∫∂À√¶√À§√™ 1990 - 1996 K. §OY§H™

ÈÂÛÙ‹ÚÈ· - ‰È·ÓÔÌ‹ Ù‡Ô˘: A' BI.¶E. BfiÏÔ˘

ÙËÏ.: 24210 95753, fax: 24210 95755 A¶A°OPEYETAI Ë ·Ó·‰ËÌÔÛ›Â˘ÛË, Ë ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹, ÔÏÈ΋, ÌÂÚÈ΋ ‹ ÂÚÈÏËÙÈ΋, Ë Î·Ù¿ ·Ú¿ÊÚ·ÛË ‹ ‰È·Û΢‹ ·fi‰ÔÛË ÙÔ˘ ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘ Ù˘ ÂÊËÌÂÚ›‰·˜ Ì ÔÔÈÔÓ‰‹ÔÙ ÙÚfiÔ, Ì˯·ÓÈÎfi, ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi, ʈÙÔÙ˘ÈÎfi, ˯ÔÁÚ·Ê‹Ûˆ˜ ‹ ¿ÏÏÔÓ, ¯ˆÚ›˜ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ÁÚ·Ù‹ ¿‰ÂÈ· ÙÔ˘ ÂΉfiÙË. NfiÌÔÈ 238/1970, 4301/1979, N. 100/1975, N¢ 3565/1956 Î·È 4254/1962 Î·È Î·ÓfiÓ˜ ÙÔ˘ ¢ÈÂıÓÔ‡˜ ¢Èη›Ô˘.

Δ¯ÓËÙ¿ ·ÓÙÈÛÒÌ·Ù· - ¶ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙ‹˜ ÙÔ˘ ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎÔ‡ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ŒÏÏËÓ·˜ ÁÈ·ÙÚfi˜ ÛÙÔ ∞ÓÓfi‚ÂÚÔ “ŒÓ·˜ ŒÏÏËÓ·˜, Ô ‰Ú. πˆ¿ÓÓ˘ ΔÚ›·Ù˙˘, ˘ÊËÁËÙ‹˜ ÙÔ˘ πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ˘ ªÈÎÚÔ‚ÈÔÏÔÁ›·˜ Ù˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌȷ΋˜ π·ÙÚÈ΋˜ ™¯ÔÏ‹˜ ÙÔ˘ ∞ÓÓfi‚ÂÚÔ, Â›Ó·È Ô È‰Ú˘Ù‹˜ Î·È Ô ÌÂÏÏÔÓÙÈÎfi˜ ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ ÙÔ˘ πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ˘ ªÔÓÔÎψÓÈÎÒÓ ∞ÓÙÈÛˆÌ¿ÙˆÓ - ÌÔÓ·‰ÈÎÔ‡ ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË. Δ· ÌÔÓÔÎψÓÈο ·ÓÙÈÛÒÌ·Ù· Â›Ó·È ÌÈ· ·fi ÙȘ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˜ ·Ó·Î·Ï‡„ÂȘ Ù˘ ÙÂÏÂ˘Ù·›·˜ ‰ÂηÂÙ›·˜ Î·È Û’ ·˘Ù¿ ÛÙËÚ›˙ÔÓÙ·È ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÂÏ›‰Â˜ ÙˆÓ ÂÚ¢ÓËÙÒÓ ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÙÔ˘ ηÚΛÓÔ˘ Î·È ¿ÏÏˆÓ ÛÔ‚·ÚÒÓ ·ÛıÂÓÂÈÒÓ. √ ‰Ú. ΔÚ›·Ù˙˘, Ô˘ ›¯Â ÙËÓ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ÁÈ· ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ˘, ›¯Â ·Ó·Î·Ï‡„ÂÈ ÙÔ 1971 Ù· ÂÚ›ÊËÌ· ·ÓÙÈÛÒÌ·Ù· Ù˘ ∞˘ÛÙÚ·Ï›·˜ ÁÈ· ÙËÓ ·Ú·Û΢‹ ÂÌ‚ÔÏ›ˆÓ ηٿ Ù˘ Ë·Ù›Ùȉ·˜” . √È ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ÁÈÔÚÙ¿˙Ô˘Ó ÌÂı·‡ÚÈÔ ÙËÓ ¶ÚˆÙÔÌ·ÁÈ¿ “∂Ófi„ÂÈ ÙÔ˘ ÌÂı·˘ÚÈ·ÓÔ‡ ÁÈÔÚÙ·ÛÌÔ‡ Ù˘ ¶ÚˆÙÔÌ·ÁÈ¿˜ ÛÙÔ μfiÏÔ, ÂÓÙ›ÓÔÓÙ·È ÔÈ ÚÔÂÙÔÈ̷ۛ˜ ·fi ÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ ∂ÚÁ·ÙÈÎÔ‡ ∫¤ÓÙÚÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ fiÛÔ ÙÔ ‰˘Ó·ÙfiÓ Î·Ï‡ÙÂÚË ÔÚÁ¿ÓˆÛË ÙˆÓ ÂΉËÏÒÛˆÓ. ™ÎÔfi Ù˘ fiÏ˘ ÚÔÂÚÁ·Û›·˜ Â›Ó·È Ó· ÙÈÌËıÔ‡Ó ÔÈ ·ÁÒÓ˜ Ù˘ ÂÚÁ·ÙÈ΋˜ Ù¿Í˘, Ó· ÂÍ·Úı› Ë ÛËÌ·Û›· ÙÔ˘ ÁÈÔÚÙ·ÛÌÔ‡ Ù˘ ¶ÚˆÙÔÌ·ÁÈ¿˜ Û·Ó ·ÁÎfiÛÌÈ·˜ ÁÈÔÚÙ‹˜ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ Î·È Ó· ÙÂıÔ‡Ó ÔÈ ÛÙfi¯ÔÈ Û ۯ¤ÛË Ì ٷ ÛËÌÂÚÈÓ¿ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·. ∏ ·ÚÈ· ÂΉ‹ÏˆÛË ÛÙÔ μfiÏÔ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÛÙȘ 10 .Ì. Ù˘ ΔÚ›Ù˘

√È ÁÈ·ÙÚÔ› ∫·Ù¿ 20% ·˘Í‹ıËΠÙÔ ÊÔÈÙËÙÈÎfi ‰˘Ó·ÌÈÎfi ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ‰‡Ô ¯ÚfiÓÈ·. ∂ÓÙ‡ˆÛË, fï˜, ÚÔηÏ› Î·È Ë ·‡ÍËÛË ÙˆÓ ÊÔÈÙËÙÒÓ ÙÔ˘ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜ π·ÙÚÈ΋˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ‚¤‚·È· ÛÙ· ·ÏÈfiÙÂÚ· ¯ÚfiÓÈ· ı· ¤‚ÚÈÛÎ·Ó Û›ÁÔ˘Ú· ÌÈ· ‰Ô˘ÏÂÈ¿ Û ‰ËÌfiÛÈÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô ‹ ı· ¿ÓÔÈÁ·Ó ¤Ó· ȉȈÙÈÎfi È·ÙÚÂ›Ô Ì ηϤ˜ ÚÔÔÙÈΤ˜. ΔÒÚ·, fï˜, ÌfiÓÈÌÔÈ ‰ÈÔÚÈÛÌÔ› ÛÙÔ ∂™À ‰ÂÓ Á›ÓÔÓÙ·È, ÂÓÒ Î·È Ë ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔ›ËÛË ÛÙÔÓ È‰ÈˆÙÈÎfi ÙÔ̤· ·ÔÙÂÏ› ÌÂÁ¿ÏÔ Ú›ÛÎÔ. º.™.

29 ∞ÚÈÏ›Ô˘ 1984

ÛÙËÓ Ï·Ù›· ∂Ï¢ıÂÚ›·˜, Ì ̷˙È΋ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ·fi 80 ÂÚ›Ô˘ ÂÚÁ·ÙÔ¸·ÏÏËÏÈÎÒÓ ÛˆÌ·Ù›ˆÓ Î·È ÂÎÚÔÛÒˆÓ ÊÔÚ¤ˆÓ Ù˘ fiÏ˘ Î·È Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜” . ¡· ·ÔηٷÛÙ·ı› ÙÔ ÙÔ›Ô ÛÙÔ ÏfiÊÔ Ù˘ °ÔÚ›ÙÛ·˜ “∞ÚÓËÙÈ΋ ‹Ù·Ó Ë ÙÔÔı¤ÙËÛË ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ μfiÏÔ˘ ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙË ÌÂϤÙË Ô˘ ˘¤‚·ÏÂ Ë ∞°∂Δ Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ·ÔηٿÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ ÛÙ· Ï·ÙÔÌ›·, ȉȷ›ÙÂÚ· ‰Â ˆ˜ ÚÔ˜ ÙÔ ¯ÚÔÓԉȿÁÚ·ÌÌ· Ô˘ ÙÔÔıÂÙ› ÙËÓ ·ÔηٿÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ ̤¯ÚÈ ÙÔ 1995. ∞ÓÙ›ıÂÙ·, ÙÔ Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ·ÔÊ¿ÛÈÛ ÔÌfiʈӷ Ó· ÂÎÊÚ¿ÛÂÈ ÙËÓ ··›ÙËÛ‹ ÙÔ˘ fiˆ˜ Ë ·ÔηٿÛÙ·ÛË Á›ÓÂÈ ·Ì¤Ûˆ˜, Ì ٷ˘Ùfi¯ÚÔÓÔ ÂÚÈÔÚÈÛÌfi Ù˘ Ï·ÙfiÌ¢Û˘. π‰È·›ÙÂÚ·, ‰Â, ÁÈ· ÙÔÓ ·˘¯¤Ó· Ù˘ °ÔÚ›ÙÛ·˜ ˙ËÙÂ›Ù·È Ë ¿ÌÂÛË ·Ú¤Ì‚·ÛË Ù˘ ¶ÔÏÈÙ›·˜ ÁÈ· Ó· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ ÙÂÏ›ˆ˜ Ë Ï·ÙfiÌ¢ÛË” .

ŒÚ¢ӷ ÁÈ· ·ÂÚÔÚ‡·ÓÛË ÛÙÔ μfiÏÔ “ŒÚ¢ӷ ÂÍ¿ÌËÓ˘ ‰È¿ÚÎÂÈ·˜ ı· ·Ú¯›ÛÂÈ ÙÔ ÊÂÙÈÓfi ÊıÈÓfiˆÚÔ ÁÈ· ÙËÓ ¤ÎÙ·ÛË Ù˘ ·ÂÚÔÚ‡·ÓÛ˘ ÛÙÔ ÔÏÂÔ‰ÔÌÈÎfi Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ÙÔ˘ μfiÏÔ˘. ◊‰Ë ·fi ÙÔ ∂Ú¢ÓËÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ¤¯ÂÈ ÏËÊı› ·fiÊ·ÛË ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿ıÂÛË Ù˘ ‰ÈÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ Ù˘ ¤Ú¢ӷ˜ ÛÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ∞ıËÓÒÓ. ∏ ¤Ú¢ӷ Â›Ó·È ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛı›Û˘ ‰·¿Ó˘ 1.100.000 ‰Ú·¯ÌÒÓ” .

™∞¡ ™∏ª∂ƒ∞ 1882... ∏ ∑›ÌÂÓ˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÛÙÔ μÂÚÔÏ›ÓÔ ÙÔ

ª·ÏÙ¿Û˘ Î·È ÃÚÈÛÙÔ‰Ô‡ÏÔ˘.

ÚÒÙÔ ÙÚfiÏÂ˚ Ì ÙËÓ ÔÓÔÌ·Û›· Electromote. 1913... √ ™Ô˘Ë‰fi˜ Ì˯·ÓÈÎfi˜ °Î›ÓÙÈÔÓ ™Ô‡ÓÙÌ·Î ηٷÛ΢¿˙ÂÈ Î·È ·ÙÂÓÙ¿ÚÂÈ ÙÔ ÊÂÚÌÔ˘¿Ú. 1934... √ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜ ÂÙ˘¯·›ÓÂÈ ıÚÈ·Ì‚Â˘ÙÈ΋ Ó›ÎË Â› Ù˘ ∞∂∫ Ì 5-0 ÁÈ· ÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ∂ÏÏ¿‰·˜. Δ· Ù¤ÚÌ·Ù· ÛËÌÂÈÒÓÔ˘Ó Ô ™ÔÊÈ·ÓfiÔ˘ÏÔ˜ (2) Î·È ÔÈ ΔÚÈ·ÓٷʇÏÏ˘,

1945... √ ∞‰fiÏÊÔ˜ ÛÙÏÂÚ ·ÓÙÚ‡ÂÙ·È ÙËÓ ∂‡· ªÚ¿Ô˘Ó Î·È ˘Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÈ ˆ˜ ·ÓÙÈηٷÛÙ¿ÙË ÙÔ˘ ÙÔÓ Ó·‡·Ú¯Ô ∫·ÚÏ ¡Ù¤ÓÈÙ˙. 1995... ∞Ú¯›˙ÂÈ ÛÙËÓ Δ¯ÂÚ¿ÓË ÙÚÈÌÂÚ‹˜ ‰È¿Û΄Ë, Ì ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙˆÓ ˘Ô˘ÚÁÒÓ ∂͈ÙÂÚÈÎÒÓ πÚ¿Ó, ∂ÏÏ¿‰·˜ Î·È μÔÛÓ›·˜, ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÒıËÛË Ù˘ ÂÈÚËÓ¢ÙÈ΋˜ ‰È·‰Èηۛ·˜ ÛÙË μÔÛÓ›·.


¶ÔÏÈÙÈ΋ 6

ΔƒπΔ∏ 29 A¶PI§IOY 2014

∞fi Û‹ÌÂÚ· Ë ˘Ô‚ÔÏ‹ ÙÔ˘˜, ÂÓÒ ı· ÊÈÏÔÍÂÓËıÔ‡Ó 35.000 ·È‰È¿

∞ÈÙ‹ÛÂȘ ÁÈ· ‰ˆÚÂ¿Ó ·È‰ÈΤ˜ ηٷÛÎËÓÒÛÂȘ ̤ۈ √∞∂¢ ∞£∏¡∞, 28.

• ™‹ÌÂÚ· Ë ÏËڈ̋ ÙˆÓ Û˘ÓÙ¿ÍÂˆÓ ÙÔ˘ π∫∞ ∞£∏¡∞ 28.

Δ∏¡ ΔÚ›ÙË 29 ∞ÚÈÏ›Ô˘ (Û‹ÌÂÚ·) ı· ηٷ‚ÏËıÔ‡Ó ÔÈ Û˘ÓÙ¿ÍÂȘ ÙÔ˘ ª·˝Ô˘ ÛÙÔ˘˜ ‰ÈηÈÔ‡¯Ô˘˜ ÙÔ˘ π‰Ú‡Ì·ÙÔ˜ ∫ÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ∞ÛÊ·Ï›ÛÂˆÓ (π∫∞-∂Δ∞ª) Ì ÂÍ·›ÚÂÛË ÙȘ Û˘ÓÙ¿ÍÂȘ ÙÔ˘ ÚÒËÓ ΔÔ̤· ∞Ûı¤ÓÂÈ·˜ ¶ÚÔÛˆÈÎÔ‡ √Δ∂, (Ù. Δ∞¶-√Δ∂), ÔÈ Ôԛ˜ ı· ηٷ‚ÏËıÔ‡Ó ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË 30 ∞ÚÈÏ›Ô˘

∞™º∞§π™Δπ∫√ °ƒ∞º∂π√

Ã∞ƒπΔ∞∫∏ ¢∞¡∞∏ °∂¡π∫∂™ ∞™º∞§π™∂π™

(·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ, ηÙÔÈÎÈÒÓ, ηٷÛÙËÌ¿ÙˆÓ, ÛηÊÒÓ, ÌÂÙ·ÊÔÚÒÓ)

∞™º∞§π™∂π™ ∑ø∏™ ¶·Ú¤¯Ô˘Ì ÔÈÎÔÓÔÌÈο ·Î¤Ù· ÁÈ· ÙË ÓÔÛÔÎÔÌÂȷ΋ Î·È Â͈ÓÔÛÔÎÔÌÂȷ΋ Û·˜ Î¿Ï˘„Ë

ª·˘ÚÔÎÔÚ‰¿ÙÔ˘ 8 ñ μfiÏÔ˜ ΔËÏ. & Fax: 24210 23494 - ∫ÈÓ.: 6945192251 e-mail: da.har@hotmail.com ñ www.asfaliesharitakidanai.4ty.gr

ÂÎÈÓ¿ ·fi ·‡ÚÈÔ (Û‹ÌÂÚ·) Î·È Ï‹ÁÂÈ ÛÙȘ 9 ª·˝Ô˘ Ë ÚÔıÂÛÌ›· ÁÈ· ÙËÓ ˘Ô‚ÔÏ‹ ·ÈÙ‹ÛÂˆÓ ‰ÈηÈÔ‡¯ˆÓ Î·È ·Úfi¯ˆÓ ηٷÛÎËÓˆÙÈÎÒÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ÁÈ· ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ ¶ÚfiÁÚ·ÌÌ· ¢È·ÌÔÓ‹˜ ¶·È‰ÈÒÓ Û ¶·È‰ÈΤ˜ ∫·Ù·ÛÎËÓÒÛÂȘ, ÙÔ ÔÔ›Ô ı· ˘ÏÔÔÈËı› ·fi ÙȘ 15 πÔ˘Ó›Ô˘ 2014 ¤ˆ˜ ÙȘ 3 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ 2014.

¢ÈηÈÔ‡¯ÔÈ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ Â›Ó·È Â›Ù ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ Ì 50 Ë̤Ú˜ ÂÍ·ÚÙË̤Ó˘ ÂÚÁ·Û›·˜ ÙÔ ¤ÙÔ˜ 2013, ›Ù ÂÁÁÂÁÚ·Ì̤ÓÔÈ ¿ÓÂÚÁÔÈ ÌÂ Û˘Ó¯fiÌÂÓË ·ÓÂÚÁ›· ¤ÍÈ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÌËÓÒÓ Î·Ù¿ ÙËÓ ËÌÂÚÔÌËÓ›· Ï‹Í˘ ˘Ô‚ÔÏ‹˜ ÙˆÓ ·ÈÙ‹ÛˆÓ, Ì Ú·ÁÌ·ÙÈÎfi ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·Îfi ÂÈÛfi‰ËÌ· ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡ ¤ÙÔ˘˜ 2013 ¤ˆ˜ 16.000 ¢ÚÒ. Δ· ·È‰È¿ ÙˆÓ ‰ÈηÈÔ‡¯ˆÓ Ú¤ÂÈ Ó· ¤¯Ô˘Ó ÁÂÓÓËı› ·fi 1 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ 1999 ¤ˆ˜ 14 πÔ˘Ó›Ô˘ 2008 Î·È ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ‰È·Ì›ÓÔ˘Ó ÛÙËÓ ·È‰È΋ ηٷÛ΋ӈÛË Û ̛· Î·È ÌfiÓÔ Î·Ù·ÛÎËÓˆÙÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô Î·È ÙÔ Ôχ ÁÈ· 15 Û˘Ó¯fiÌÂÓ˜ Ë̤Ú˜, ÛÙȘ Ôԛ˜ Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È Î·È ÔÈ Ë̤Ú˜ ÚÔÛ¤Ï¢Û˘ Î·È ·Ô¯ÒÚËÛ˘. √È ‰ÈηÈÔ‡¯ÔÈ ÂÈϤÁÔÓÙ·È Ì ·˘ÙÔÌ·ÙÔÔÈË̤ÓË ‰È·‰Èηۛ·

● ºˆÙfi ·Ú¯Â›Ô˘ ÌÔÚÈÔ‰fiÙËÛ˘ Î·È ÂȉÔÙÔ‡ÓÙ·È ÁÈ· ÙË ‰È·ÌÔÓ‹ ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ ÙÔ˘˜ Û ·È‰È΋ ηٷÛ΋ӈÛË ÙÔ˘ ªËÙÚÒÔ˘ ¶·Úfi¯ˆÓ ÙÔ˘ √∞∂¢. ∏ ÂȉfiÙËÛË ı· Á›ÓÂÈ Ì ÙË ¯ÔÚ‹ÁËÛË ∂ÈÙ·Á‹˜ ¢È·ÌÔÓ‹˜ Û ¶·È‰ÈΤ˜ ∫·Ù·ÛÎËÓÒÛÂȘ.

MfiÏȘ ÔÈ 46.000 Û ۇÓÔÏÔ 294.665 ·ÛÊ·ÏÈÛÌ¤ÓˆÓ ÙÔ˘ Ì ¯Ú¤Ë

ΔÔ 15,5% ÙˆÓ ÔÊÂÈÏÂÙÒÓ √°∞ Û ڇıÌÈÛË ∞£∏¡∞, 28.

™∂ Û‡ÓÔÏÔ 294.665 ÔÊÂÈÏÂÙÒÓ ·-

ÛÊ·ÏÈÛÌ¤ÓˆÓ ÙÔ˘ √°∞, ÌfiÏȘ ÔÈ 46.000 ¤¯Ô˘Ó ÌÂÈ Û ڇıÌÈÛË ÔÊÂÈÏÒÓ Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ ˘Ô˘ÚÁfi ∂ÚÁ·Û›·˜ °È¿ÓÓË μÚÔ‡ÙÛË. ∞·ÓÙÒÓÙ·˜ Û ÂÚÒÙËÛË ÙÔ˘ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹ Ù˘ ¡¢ Î. ™. Δ·ÏÈ·‰Ô‡ÚÔ˘ ÁÈ· ÙȘ ÔÊÂÈÏfiÌÂÓ˜ ÂÈÛÊÔÚ¤˜ ÛÙÔÓ √°∞ Ô Î. μÚÔ‡ÙÛ˘ Ì ¤ÁÁÚ·ÊË ·¿ÓÙËÛ‹ ÙÔ˘ ÂÓË̤ڈÛ fiÙÈ ·fi Ù· ÛÙÔȯ›· Ô˘ ÙËÚ› Ô √°∞ Û ۇÓÔÏÔ 294.665 ÔÊÂÈÏÂÙÒÓ ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ӈÓ, 25.404 ÔÊÂÈϤÙ˜ ¤¯Ô˘Ó, ‹‰Ë, ÚԂ› Û ڇıÌÈÛË ÙˆÓ ÔÊÂÈÏfiÌÂÓˆÓ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÒÓ ÂÈÛÊÔÚÒÓ ÙÔ˘˜ Ì ‚¿ÛË ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˜ Ú˘ıÌ›ÛÂȘ, 20.984 ÔÊÂÈϤÙ˜ ¤¯Ô˘Ó ÚԂ›, Ì ‚¿ÛË ÙË “¡¤· ∞Ú¯‹” ÙÔ˘ ¡. 4152/2013, Û ڇıÌÈÛË ÙˆÓ ÔÊÂÈÏfiÌÂÓˆÓ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÒÓ ÂÈÛÊÔÚÒÓ ÙÔ˘˜ ·fi

● ΔÔ 15,5% ÙˆÓ ÔÊÂÈÏÂÙÒÓ ÙÔ˘ √°∞ ¤¯Ô˘Ó ÌÂÈ Û ڇıÌÈÛË 28/8/2013 ¤ˆ˜ 31/12/2013 Î·È ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó ÂÎÙfi˜ Ú‡ıÌÈÛ˘ ÔÈ ˘fiÏÔÈÔÈ 248.277 ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔÈ. √ Î. μÚÔ‡ÙÛ˘ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙË Ú‡ıÌÈÛË ÏËÍÈÚfiıÂÛÌˆÓ ÔÊÂÈÏÒÓ Ì ÙÔ˘˜ ¡. 4152/2013 Î·È ¡.

8‹ÌÂÚ˜ ÂΉÚÔ̤˜ ·fi ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈÔ Ù˘ ¡¤·˜ ∞Á¯È¿ÏÔ˘ μfiÏÔ˘ Ì ÙËÓ Travel Service Airlines ÛÙȘ 26/04/2014:

™ÙËÚ›ÍÙ ÙÔ ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈfi Ì·˜ Î·È ÂÚ¿ÛÙ ÙËÓ ¶ÚˆÙÔÌ·ÁÈ¿ ÛÙËÓ ÎÂÓÙÚÈ΋ ∂˘ÚÒË, Ì ÌÔÓ·‰ÈΤ˜ ÙÈ̤˜ Î·È ·Î¤Ù·... ● μÂÚÔÏ›ÓÔ & ¶Ú¿Á·, ·fi 339,00 ÙÔ ¿ÙÔÌÔ Ì ÚˆÈÓfi ● ¶Ú¿Á· & μȤÓÓË, ·fi 359,00 ÙÔ ¿ÙÔÌÔ Ì ÚˆÈÓfi ● ●

¶Ú¿Á· & ∫·ÚÏfi‚È μ¿ÚÈ, ·fi 279,00 ÙÔ ¿ÙÔÌÔ Ì ÚˆÈÓfi

¶Ú¿Á· & μȤÓÓË & μÔ˘‰·¤ÛÙË, ·fi 379,00 ÙÔ ¿ÙÔÌÔ Ì ÚˆÈÓfi

√‰ÈΤ˜ ÂΉÚÔ̤˜ ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË & ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÁÈ· ÙËÓ ¶ÚˆÙÔÌ·ÁÈ¿... ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏË 4‹ÌÂÚË ÂΉÚÔÌ‹ ·fi 175,00 ÙÔ ¿ÙÔÌÔ ∞ÂÚÔÔÚÈο ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ· ·fi ÙÔ ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈÔ Ù˘ ¡¤·˜ ∞Á¯È¿ÏÔ˘ Ì Air Germania, Fly Niki, Austrian, Monarch...

¶·Î¤Ù· F&D μ·˘·Ú›· Î·È ªfiÓ·¯Ô ·fi ÙÔ ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈÔ Ù˘ ¡¤·˜ ∞Á¯È¿ÏÔ˘ ¶ÚÔÛÊÔÚ¿ ÎÚÔ˘·˙Ȥڷ˜ ÁÈ· ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ 3 - 4Ë̤Ú˜ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·... ∫Ï›ÛÙ ÙȘ ‰È·ÎÔ¤˜ Û·˜ ̤¯ÚÈ ÙȘ 30/04/2014 Î·È ÎÂÚ‰›ÛÙ ̤¯ÚÈ Î·È 20%. ¶ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù·, ÏËÚÔÊÔڛ˜ & ·Ó·Ï˘ÙÈο ¤ÓÙ˘·: Four Ways Travel 28˘ √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ 187 & °·Ì‚¤Ù·, 38221, μfiÏÔ˜ ΔËÏ.: 24210 21607 & 24210 34213 www.fourways.gr

√ Û˘ÓÔÏÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ Ô˘ ı· ÊÈÏÔÍÂÓËıÔ‡Ó Û ·È‰ÈΤ˜ ηٷÛÎËÓÒÛÂȘ Â›Ó·È 35.000, Ô ‰Â ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È ÛÙ· 17 ÂηÙ. ¢ÚÒ. √È ·ÈÙ‹ÛÂȘ ˘Ô‚¿ÏÏÔÓÙ·È ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο Ì ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi ÙÚfi-

Ô, ̤ۈ ÙÔ˘ www.oaed.gr, ¤ˆ˜ ÙËÓ 9Ë ª·˝Ô˘ 2014 Î·È ÒÚ· 12:00. ªÂÙ¿ ÙËÓ ˘Ô‚ÔÏ‹ Ù˘ ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋˜ ·›ÙËÛ˘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÙÔ˘˜ Î·È ¤ˆ˜ ÙËÓ 9Ë ª·˝Ô˘ 2014 Î·È ÒÚ· 15:00, ÔÈ ‰ÈηÈÔ‡¯ÔÈ Î·È ÔÈ ¿ÚÔ¯ÔÈ ÔÊ›ÏÔ˘Ó Ó· ÚÔÛ¤ÏıÔ˘Ó ÛÙ· ∫¶∞2 Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÙËÓ Â›‰ÂÈÍË Î·È ˘Ô‚ÔÏ‹ ÙˆÓ ‰ÈηÈÔÏÔÁËÙÈÎÒÓ Ù˘ ¢ËÌfiÛÈ·˜ ¶ÚfiÛÎÏËÛ˘. ¶¿ÚÔ¯ÔÈ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ Â›Ó·È Ê˘ÛÈο ‹ ÓÔÌÈο ÚfiÛˆ· ‰ËÌÔÛ›Ô˘ ‹ ȉȈÙÈÎÔ‡ ‰Èη›Ô˘ Ô˘ ·ÛÎÔ‡Ó ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈ΋ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· Î·È ‰È·ÙËÚÔ‡Ó ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Âȯ›ÚËÛË ·È‰ÈÎÒÓ Î·Ù·ÛÎËÓÒÛÂˆÓ Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ Î›ÌÂÓË ÓÔÌÔıÂÛ›·. °È· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜, ÔÈ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·¢ı‡ÓÔÓÙ·È ÛÙÔÓ ‰È·‰ÈÎÙ˘·Îfi ÙfiÔ ÙÔ˘ √∞∂¢, www.oaed.gr.

1Ô. ¶∞ƒ∞¢√™π∞∫√™ º√Àƒ¡√™ 2·˜ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 106 ΔËÏ. 25805 2Ô. √ ¶∞§π√™ º√Àƒ¡√™ Δ∏™ °∂πΔ√¡π∞™ ∞‰Ú·Ì˘Ù›Ô˘ 54-ª. ∞Û›·˜ ΔËÏ. 65536-¡. πø¡π∞ 3Ô. ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞ §π∞¡π∫∏™ ¢ÔÚ˘Ï·›Ô˘ 14 ΔËÏ. 65255 - ¡. πø¡π∞

4225/2014 ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙË Ú‡ıÌÈÛË “¡¤· ∞Ú¯‹” Î·È ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ Ë Î·Ù·‚ÔÏ‹ ÙˆÓ ÂÈÛÊÔÚÒÓ ‹ Ë Ú‡ıÌÈÛË Ù˘¯fiÓ ÏËÍÈÚfiıÂÛÌˆÓ Â›Ó·È ·Ó·Áη›· ÚÔ¸fiıÂÛË, ÒÛÙ ÔÈ ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔÈ Ó· ¤¯Ô˘Ó ‰Èη›ˆÌ· ÛÙȘ ·ÚÔ¯¤˜ ÙÔ˘ √°∞

(ÂÚ›ı·Ï„Ë, Û‡ÓÙ·ÍË, Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Û ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ∞ÁÚÔÙÈ΋˜ ∂ÛÙ›·˜ Î.·.) ·ÏÏ¿ Î·È ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙ÂÙ·È Ë ‚ȈÛÈÌfiÙËÙ· ÙÔ˘ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡. ∂Í¿ÏÏÔ˘, ÙÔÓ›˙ÂÈ fiÙÈ ·fi 1/7/2013 ¤¯ÂÈ Û˘ÛÙ·ı› Ó¤Ô˜ ÊÔÚ¤·˜ ÁÈ· ÙËÓ Â›ÛÚ·ÍË ÙˆÓ Î·ı˘ÛÙÂÚÔ‡ÌÂÓˆÓ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÒÓ ÔÊÂÈÏÒÓ ÙˆÓ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ·ÛÊ¿ÏÈÛ˘, Ì ÙËÓ ÂˆÓ˘Ì›· ∫¤ÓÙÚÔ ∂›Ûڷ͢ ∞ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÒÓ √ÊÂÈÏÒÓ. ™‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ‰È·Ù¿ÍÂȘ Ô˘ ÈÛ¯‡Ô˘Ó, Ô √°∞ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ‰È·‚È‚¿ÛÂÈ ÛÙÔ ∫∂∞√, ¿ÌÂÛ·, ÙȘ ηı˘ÛÙÂÚÔ‡ÌÂÓ˜ ÔÊÂÈϤ˜ ¿Óˆ ÙˆÓ 5.000 ¢ÚÒ Î·ıÒ˜ Î·È ÙȘ ¿Óˆ ÙˆÓ 5.000 ¢ÚÒ ÔÊÂÈϤ˜ Ô˘ ηı›ÛÙ·ÓÙ·È ··ÈÙËÙ¤˜ ÏfiÁˆ ÌË Ù‹ÚËÛ˘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓˆÓ Ú˘ı̛ۈÓ, fiˆ˜ ÛËÌÂÈÒÓÂÈ Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∂ÚÁ·Û›·˜.


¶ÔÏÈÙÈ΋ 7

ΔƒπΔ∏ 29 ∞¶ƒπ§π√À 2014

∂ÎÏÔÁ‹ ¶ÚÔ¤‰ÚÔ˘ Ù˘ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ ·fi ÙÔ Ï·fi Î·È 200 ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ ÚÔÙ›ÓÔ˘Ó ™·Ì·Ú¿˜-μÂÓÈ˙¤ÏÔ˜

¶ÚÔ˜ Û·ÚˆÙÈ΋ ·Ó·ıÂÒÚËÛË ÙÔ˘ ™˘ÓÙ¿ÁÌ·ÙÔ˜ π‰Ú‡ÂÙ·È “°ÂÚÔ˘Û›·”, ÎÏ›ÓÔ˘Ó Ù· “·Ú¿ı˘Ú·” Ô˘ ÂÈÙÚ¤Ô˘Ó ÚfiˆÚ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜, ·ÏÏ¿˙ÂÈ Ô ÓfiÌÔ˜ ÂÚ› ¢ı‡Ó˘ ˘Ô˘ÚÁÒÓ ∞£∏¡∞, 28.

·Ó·ıÂÒÚËÛË ÙÔ˘ ™˘ÓÙ¿ÁÌ·ÙÔ˜, ÔÈ ·ÏÏ·Á¤˜ ÛÙÔ ÔÏÈÙÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· Î·È ÔÈ ÌÂÙ·ÚÚ˘ıÌ›ÛÂȘ ÛÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ ı· ‚ÚÂıÔ‡Ó ÛÙÔ Â›ÎÂÓÙÚÔ ÔÏÈÙÈÎÒÓ ÂΉËÏÒÛÂˆÓ ÙˆÓ ‰‡Ô ΢‚ÂÚÓËÙÈÎÒÓ ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ. ™‡Ìʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜ Ë “∂ÏÈ¿” ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÂÈ ÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ Ë̤Ú˜ ‰‡Ô Û¯ÂÙÈΤ˜ ËÌÂÚ›‰Â˜, ÂÓÒ Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ Î. ∞ÓÙÒÓ˘ ™·Ì·Ú¿˜ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÌÈÏ‹ÛÂÈ Û ÂΉ‹ÏˆÛË Ù˘ ¡¤·˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ ÁÈ’ ·˘Ù¿ ·ÎÚÈ‚Ò˜ Ù· ı¤Ì·Ù· ÂÓÙfi˜ Ù˘ ‚‰ÔÌ¿‰·˜.

√È Î.Î. ™·Ì·Ú¿˜ Î·È μÂÓÈ˙¤ÏÔ˜ ÂÍÂÙ¿˙Ô˘Ó ÌÈ· ÛÂÈÚ¿ ·fi ÙÚÔÔÔÈ‹ÛÂȘ ÂÓfi˜ ÌÂÁ¿ÏÔ˘ ̤ÚÔ˘˜ ÙˆÓ Û˘ÓÙ·ÁÌ·ÙÈÎÒÓ ‰È·Ù¿ÍÂˆÓ Â‰Ò Î·È Ôχ ηÈÚfi Î·È ·˘Ù¤˜ Ô˘ ΢ڛˆ˜ ¤¯Ô˘Ó ··Û¯ÔÏ‹ÛÂÈ ÙÔ˘˜ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ ÙÔ˘˜ ›ӷÈ: √È ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ˜ ÙÔ˘ ¶ÚÔ¤‰ÚÔ˘ Ù˘ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜, Ë Û˘¯ÓfiÙËÙ· ÙˆÓ ÂÎÏÔÁÈÎÒÓ ·Ó·ÌÂÙÚ‹ÛˆÓ, Ù· ÌË ÎÚ·ÙÈο ·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈ·, Ë Â·Ó·ÊÔÚ¿ ÙÔ˘ ıÂÛÌÔ‡ Ù˘ °ÂÚÔ˘Û›·˜, ˆ˜ ‰Â‡ÙÂÚÔ ÓÔÌÔıÂÙÈÎfi ÛÒÌ· Î·È Ë Î·Ù¿ÚÁËÛË Ù˘ ÌÔÓÈÌfiÙËÙ·˜ ÙˆÓ ‰ËÌÔÛ›ˆÓ ˘·ÏϋψÓ.

√ ¶Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ ¶ÈÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ Ê·›ÓÂÙ·È fiÙÈ ¤¯ÂÈ ˆÚÈÌ¿ÛÂÈ Ë ÛΤ„Ë Ù˘ ÚfiÙ·Û˘ ·¢ı›·˜ ÂÎÏÔÁ‹˜ ÙÔ˘ ¶ÚÔ¤‰ÚÔ˘ Ù˘ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ ·fi ÙÔÓ Ï·fi Î·È ÔÈ ÚfiÛıÂÙ˜ ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ˜ Ô˘ ı· ¤¯ÂÈ Î·È ı· Û˘ÓÔ‰Â‡Ô˘Ó ÌÈ· Ù¤ÙÔÈ· ·ÏÏ·Á‹. ™Â Û¯¤ÛË Ì ÙȘ ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ˜ ̤۷ ÛÙË ¡¤· ¢ËÌÔÎÚ·Ù›· ˘¿Ú¯Ô˘Ó ʈӤ˜ Ô˘ ˘ÂÚ·Û›˙ÔÓÙ·È ÙËÓ ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ÛÙÔ ™‡ÓÙ·ÁÌ· ÙÔ˘ ’75, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ÔÔ›Ô Ô ¶Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ ›¯Â ÙÔ ‰Èη›ˆÌ· ·‡Ûˆ˜ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘, ‰È¿Ï˘Û˘ Ù˘ μÔ˘Ï‹˜ Î·È ÚÔ΋ڢ͢ ÂıÓÈÎÒÓ ÂÎÏÔÁÒÓ, fiÔÙ ‰È·›ÛÙˆÓ ·Ó·ÓÙÈÛÙÔȯ›· ÙÔ˘ ΢‚ÂÚÓËÙÈÎÔ‡ ¤ÚÁÔ Ì ÙÔ Ï·˚Îfi ·›ÛıËÌ·. ∞ÔÛÙ¿ÛÂȘ ·fi ·˘Ù‹Ó ÙËÓ ¿Ô„Ë ‰È·ÙËÚ› Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ Î. ∂˘¿ÁÁÂÏÔ˜ μÂÓÈ˙¤ÏÔ˜, Ô ÔÔ›Ô ıˆÚ› fiÙÈ Ó·È ÌÂÓ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÂÓÈÛ¯˘ı› Ì ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ˜, ˆÛÙfiÛÔ ·˘Ù¤˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ·fi ÂΛӘ Ô˘ ηٷÚÁ‹ıËη ÛÙËÓ ·Ó·ıÂÒÚËÛË ÙÔ˘ 1986. Ÿˆ˜ ¤¯ÂÈ ÚÔÙ›ÓÂÈ Ô Î. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˜, ÔÈ ÚfiÛıÂÙ˜ ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ˜ ÙÔ˘ ¶ÚÔ¤‰ÚÔ˘ Ù˘ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· Û¯ÂÙ›˙ÔÓÙ·È Ì ÙË ‰ÈηÛÙÈ΋ ÂÍÔ˘Û›·, ÙȘ ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ˜ ·Ú¯¤˜ Î·È ÙÔ ∂ıÓÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ∂͈ÙÂÚÈ΋˜ ¶ÔÏÈÙÈ΋˜.

√ Î. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ·ÚÓËÙÈÎfi˜ ÛÙËÓ ÂÎÏÔÁ‹ ÙÔ˘ ¶ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ·fi ÙÔ Ï·fi, fï˜ ı· Û˘˙ËÙÔ‡Û Â›Û˘ ¤Ó· ‰ÈÂ˘Ú˘Ì¤ÓÔ ÂÎÏÂÎÙÔÚÈÎfi ÛÒÌ· Ô˘ ı· ÙÔÓ „ËÊ›˙ÂÈ Î·È ÛÙÔ ÔÔ›Ô ı· Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÔÈ ÂÎÏÂÁ̤ÓÔÈ ÂÎÚfiÛˆÔÈ ÙˆÓ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈÒÓ Î·È ÙˆÓ ¢‹ÌˆÓ Ù˘ ¯ÒÚ·˜.

ΔÔ ÔÏÈÙÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· ™Â ¤Ó· ı¤Ì· Ô˘ ÔÈ ·fi„ÂȘ ÙÔ˘ Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡ Î·È ÙÔ˘ ·ÓÙÈÚÔ¤‰ÚÔ˘ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Û˘Ó·ÓÙÒÓÙ·È Â›Ó·È Î·È ·˘Ùfi ÙˆÓ ÚfiˆÚˆÓ ÂÎÏÔÁÒÓ. ™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ™˘ÓÙ·ÁÌ·ÙÈ΋˜ ·Ó·ıÂÒÚËÛ˘ ‰ÈÂÚÂ˘Ó¿Ù·È Ô ÙÚfiÔ˜ Ô˘ ı· ·ÔʇÁÔÓÙ·È ÔÈ ¤ÎÙ·ÎÙ˜ ÂÎÏÔÁÈΤ˜ ·Ó·ÌÂÙÚ‹ÛÂȘ, οÙÈ Ô˘ ·ÔÙÂÏ› ÌfiÓÈÌÔ Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ ÛÙËÓ ¯ÒÚ·. ªÈ· ÚÒÙË Úfi‚ÏÂ„Ë Â›Ó·È Ó· ·ÔÛ˘Ó‰Âı› Ë ÂÎÏÔÁ‹ ÙÔ˘ ¶ÚÔ¤‰ÚÔ˘ Ù˘ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ ·fi ÙËÓ ÚÔ΋ڢÍË ÂÎÏÔÁÒÓ. ™Â ‰Â‡ÙÂÚÔ Â›Â‰Ô ÂÍÂÙ¿˙ÂÙ·È Ë ÂÚ›ÙˆÛË Ó· ‰È·ÛÊ·Ï›˙ÂÙ·È Û˘ÓÙ·ÁÌ·ÙÈο Ë Î˘‚ÂÚÓËÙÈ΋ ÛÙ·ıÂÚfiÙËÙ·, ηıÒ˜ Î·È Ë ÂÈÛ·ÁˆÁ‹ ÙÔ˘ ÂÎÏÔÁÈÎÔ‡ ÓfiÌÔ˘ ÛÙÔ ™‡ÓÙ·ÁÌ·, Ô‡Ùˆ˜ ÒÛÙ ӷ ÌËÓ ·ÏÏ¿˙ÂÈ Î¿ı ÙfiÛÔ ·fi ÙËÓ ÂοÛÙÔÙ ΢‚¤ÚÓËÛË. ™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ ·˘Ùfi ÈÛ¯˘Ú¤˜ Â›Ó·È ÔÈ ·fi„ÂȘ ÂÓÙfi˜ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Ô˘ ˘ÂÚ·Û›˙ÔÓÙ·È ÙËÓ ı¤ÛÈÛË ıËÙ›·˜ ÁÈ· ÙÔÓ Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡, ÙÔ˘ ·Û˘Ì‚È‚¿ÛÙÔ˘ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹ Î·È ˘Ô˘ÚÁÔ‡ Î·È ÙÔ˘ ‰ÈÔÚÈÛÌÔ‡ ÌfiÓÈÌÔ˘ ˘Ê˘Ô˘ÚÁÔ‡ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Ì ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ· ÙËÓ ÂÎÙ¤ÏÂÛË ÙÔ˘ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡, ηıÒ˜ Î·È ÌfiÓÈÌÔ˘ ˘Ê˘Ô˘ÚÁÔ‡ ∂͈ÙÂÚÈÎÒÓ. ª›· ·fi ÙȘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ Ô˘ ÚÔˆıÔ‡Ó Ù· ‰‡Ô ÎfiÌÌ·Ù· Â›Ó·È Î·È ·˘Ù‹ Ù˘ Ì›ˆÛ˘ ÙÔ˘ ·ÚÈıÌÔ‡ ÙˆÓ ‚Ô˘Ï¢ÙÒÓ. ™Â fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÛÙÔ ı¤Ì· ·˘Ùfi, Ë Ì›ˆÛË Ì¤¯ÚÈ Î·È ÙÔ˘˜ 200 ‰ÂÓ Â›Ó·È ı¤Ì· Û˘ÓÙ·ÁÌ·ÙÈ΋˜ ·Ó·ıÂÒÚËÛ˘, ·ÏÏ¿ ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ Á›ÓÂÈ Ì ÙËÓ ·ÏÏ·Á‹ ÙÔ˘ Û¯ÂÙÈÎÔ‡ ÓfiÌÔ˘. ™Â ·ÏÏ·Á‹ ÁÈ· ÙËÓ ·Ú·ÁÚ·Ê‹ ·‰ÈÎËÌ¿ÙˆÓ ÙˆÓ ˘Ô˘ÚÁÒÓ ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏ›˙ÔÓÙ·È Â›Û˘ Ù·

● ™·Ì·Ú¿˜ Î·È μÂÓÈ˙¤ÏÔ˜ ÚÔÙ›ÓÔ˘Ó Û·ÚˆÙÈ΋ ·Ó·ıÂÒÚËÛË ÙÔ˘ ™˘ÓÙ¿ÁÌ·ÙÔ˜

ÂÈÙÂÏ›· ÙˆÓ ‰‡Ô ΢‚ÂÚÓËÙÈÎÒÓ ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ. √ Î. ™·Ì·Ú¿˜ ÛÙËÓ ÔÌÈÏ›· ÙÔ˘ ÛÙÔ ¡·‡ÏÈÔ, Ù˘ ÔÔ›·˜ ¤Ó· ÌÂÁ¿ÏÔ Ì¤ÚÔ˜ Ù˘ ·ÊÔÚÔ‡Û ÛÙË ™˘ÓÙ·ÁÌ·ÙÈ΋ ·Ó·ıÂÒÚËÛË Â›¯Â ˘ÔÛÙËÚ›ÍÂÈ: “Ë ·Ú·ÁÚ·Ê‹ ·‰ÈÎËÌ¿ÙˆÓ ÙˆÓ ˘Ô˘ÚÁÒÓ Ó· Á›ÓÂÙ·È Ì ÙÔ˘˜ ›‰ÈÔ˘˜ fiÚÔ˘˜ Ô˘ ÈÛ¯‡ÂÈ Î·È Ë ·Ú·ÁÚ·Ê‹ ÁÈ· ÙÔÓ ·Ïfi ÔÏ›ÙË” . ∂›Û˘ ›¯Â ÚÔÙ›ÓÂÈ ÙËÓ “·Ó·ıÂÒÚËÛË Ù˘ ·Û˘Ï›·˜ ÙˆÓ ‚Ô˘Ï¢ÙÒÓ, ÒÛÙ ӷ ·ÊÔÚ¿ ÌfiÓÔ ·˘ÛÙËÚ¤˜ ˘Ôı¤ÛÂȘ, Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˜ ˘Ôı¤ÛÂȘ Ô˘ Ó· Û¯ÂÙ›˙ÔÓÙ·È Ì ÙËÓ ÂÎÙ¤ÏÂÛË ÙˆÓ Î·ıËÎfiÓÙˆÓ ÙÔ˘ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹”. √ Î. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˜ Û¯ÂÙÈο ›¯Â ·Ú¤Ì‚ÂÈ Û ÂΉ‹ÏˆÛË ÙÔ˘ π™Δ∞ª∂ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·ıÂÒÚËÛË Î·È Â-

¤ÙÛÈ ·Ï¿...

Λ ›¯Â ˘ÔÁÚ·ÌÌ›ÛÂÈ ˆ˜ Â›Ó·È ··Ú·›ÙËÙË ÌÈ· ·ÏÏ·Á‹ Ô˘ ı· Û¯ÂÙ›˙ÂÙ·È Ì ÙËÓ ¤Ú¢ӷ Ú¿ÍÂˆÓ ˘Ô˘ÚÁÒÓ ·fi ÙË μÔ˘Ï‹. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ıˆÚ› ˆ˜ Ú¤ÂÈ Ó· ·Ú·Ì›ÓÂÈ Ë Úfi‚ÏÂ„Ë Û‡ÛÙ·Û˘ ∂ÍÂÙ·ÛÙÈ΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘ ÎÔÈÓÔ‚Ô˘Ï›Ô˘, fï˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ηٷÚÁËı› Ë Û‡ÛÙ·ÛË ¶ÚÔηٷÎÙÈ΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜. £ÂˆÚ› ˆ˜ “fiÏÔ ÙÔ ‰ÈηÛÙÈÎfi ̤ÚÔ˜ Î·È fiÏË Ë ÔÈÓÈ΋ ÚÔ‰Èηۛ·, Ú¤ÂÈ Ó· ‰ÈÂÍ¿ÁÂÙ·È ‰ÈηÛÙÈο, ÁÈ·Ù› ÌfiÓÔ ¤ÙÛÈ ·ÔÎÙ¿ ·ÍÈÔÈÛÙ›· ÙÔ Û‡ÛÙËÌ·” . ŒÓ· ¿ÏÏÔ ˙‹ÙËÌ· ÛÙËÓ Û˘˙‹ÙËÛË Ô˘ ¤¯ÂÈ ·ÓÔ›ÍÂÈ Â›Ó·È ·˘Ùfi ÙÔ˘ ÂϤÁ¯Ô˘ ÙˆÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÙˆÓ ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ Î·È ÙÔ˘ “fiıÂÓ ¤Û¯Â˜” ÙˆÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ ÚÔÛÒ-

FOR ANY TRAVEL NEED

F/B ¶ƒøΔ∂À™ ∞¡∞Ãøƒ∏™∂π™ ∞¶√ μ√§√ ¢ƒ√ª√§√°π∞ ª∂Ãπ 26/05

ÙÛÈÔ˘Ú¿‰ÈÎÔ

πˆÏÎÔ‡ 330 ÙËÏ. 6937773409

¢∂ÀΔ∂ƒ∞ 15.00 ™∫π∞£√ °§ø™™∞

ΔƒπΔ∏ Δ∂Δ∞ƒΔ∏ ¶∂ª¶Δ∏ ¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 15.00 ∂¶π™Δƒ√º∏ 8.15 15.00 ™∫π∞£√ ∞¶√ ™∫π∞£√ ™∫π∞£√ °§ø™™∞ °§ø™™∞ ™¶√ƒ∞¢∂™ 16.00 ™∫√¶∂§√ ™∫π∞£√ ™∫√¶∂§√ ∞§√¡¡∏™√ °§ø™™∞ ∞§√¡¡∏™√ ™∫√¶∂§√ ∞§√¡¡∏™√

™∞μμ∞Δ√ 15.00 ™∫π∞£√ ™∫√¶∂§√ ∞§√¡¡∏™√

∫Àƒπ∞∫∏ 18.00 ™∫π∞£√ ™∫√¶∂§√

Δƒ√¶√¶√π∏™∂π™ ¢ƒ√ª√§√°πø¡ Δ∂Δ∞ƒΔ∏ ¶∂ª¶Δ∏ ¶∞ƒ∞™∫∂À∏ ¢∂ÀΔ∂ƒ∞ 30/4 01/05 02/05 26/05 15.00 15.00 ∂¶π™Δƒ√º∏ ™∫π∞£√ ¶ƒøΔ√ª∞°π∞ ™∫π∞£√ ∞¶√ °§ø™™∞ 01/05/2014 °§ø™™∞ ™¶√ƒ∞¢∂™ ∞ƒ°π∞ ™∫√¶∂§√ ∞§√¡¡∏™√ Δπª∂™: ∂¶πμ∞Δ∂™ - ∂.π.Ã. (∞¶√): Δπª∂™: ∂¶πμ∞Δ∂™ - ∂.π.Ã. (∞¶√): μ√§√ - ™∫π∞£√: 20ú 49ú μ√§√ - ™∫√¶∂§√: 23ú 54ú μ√§√ - °§ø™™∞: 21ú 52ú μ√§√ - ∞§√¡¡∏™√: 23ú 54ú

∫∂¡Δƒπ∫√ ¶ƒ∞∫Δ√ƒ∂π√ VIS TRAVEL, ANTø¡√¶√À§√À 3 (ª∂Δ∞•À ¶∞ƒ∞§π∞™ ∫∞π π∞™√¡√™)

¶§∏ƒ√º√ƒπ∂™-∫ƒ∞Δ∏™∂π™-∂π™πΔ∏ƒπ∞ Δ∏§. (24210) 31059-60, FAX (24210) 34835

ˆÓ. ª¿ÏÈÛÙ· Ô Î. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˜ ÂÎÊÚ¿˙ÂÙ·È ˘¤Ú ÙÔ˘ Û˘ÓÙ·ÁÌ·ÙÈÎÔ‡ ÂÚÈÔÚÈÛÌÔ‡ ÙˆÓ ÎÔÌÌ·ÙÈÎÒÓ ‰··ÓÒÓ ˆ˜ ̤ÛÔ ÁÈ· ÙË ‰È·Ê¿ÓÂÈ· ÙˆÓ Ù·Ì›ˆÓ ÙˆÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ. ∂›Û˘ ÚÔˆıÂ›Ù·È Ô ıÂÛÌfi˜ Ù˘ °ÂÚÔ˘Û›·˜ ˆ˜ ‰Â‡ÙÂÚÔ ÓÔÌÔıÂÙÈÎfi ÛÒÌ· Î·È Ë ·Ó·‚¿ıÌÈÛË ÙÔ˘ ÚfiÏÔ˘ ÙÔ˘ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹, οÙÈ Ô˘ ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ ÛÙÔ ·Û˘Ì‚›‚·ÛÙÔ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ Î·È ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹ Ô˘ ÔÏÏÔ› ¤¯Ô˘Ó ˘ÔÛÙËÚ›ÍÂÈ ‰ËÌfiÛÈ·. ΔfiÛÔ Ô Î. ™·Ì·Ú¿˜, fiÛÔ Î·È Ô Î. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˜ ‰Â›¯ÓÔ˘Ó ‰È·ÙÂıÂÈ̤ÓÔÈ Ó· Û˘˙ËÙ‹ÛÔ˘Ó ÙÔ ˙‹ÙËÌ· ÙˆÓ ÌË ÎÂÚ‰ÔÛÎÔÈÎÒÓ Î·È ÌË ÎÚ·ÙÈÎÒÓ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›ˆÓ, fiˆ˜ Â›Û˘ Î·È ÙË ı¤ÛÈÛË Ù˘ ∫ÈÓËÙÈÎfiÙËÙ·˜ ÙˆÓ ‰ËÌÔÛ›ˆÓ ˘·ÏÏ‹ÏˆÓ ÛÙÔ ™‡ÓÙ·ÁÌ·. æËÏ¿ ÛÙËÓ ·Ù˙¤ÓÙ· ÙˆÓ ÚÈ˙ÈÎÒÓ ·ÏÏ·ÁÒÓ Ô˘ ÚÔˆıÔ‡ÓÙ·È ¤¯ÂÈ ÌÂÈ Î·È ÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ›‰Ú˘Û˘ ™˘ÓÙ·ÁÌ·ÙÈÎÔ‡ ¢ÈηÛÙËÚ›Ô˘, οÙÈ Ô˘ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÙÂı› Ì·˙› Ì ٷ ·Ú·¿Óˆ, ÒÛÙ ӷ ·ÓÔ›ÍÂÈ Ô ‰ËÌfiÛÈÔ˜ ‰È¿ÏÔÁÔ˜ Δ¤ÏÔ˜, ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÛËÌÂȈı› ˆ˜ Ô Î. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˜ ÛÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ Â›¯Â ˘ÔÛÙËÚ›ÍÂÈ ˆ˜ Ô Â˘Úˆ·˚Îfi˜ ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏÈÛÌfi˜ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ηÙÔ¯˘Úˆı› Û˘ÓÙ·ÁÌ·ÙÈο. ™Â ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ ·˘Ù‹ Ë ¿Ô„Ë ÛÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË ıˆÚÔ‡Ó ˆ˜ Ì ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ ÙÚfiÔ ı· ·Ó·‰ÂȯıÔ‡Ó ÔÈ ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ·fi„ÂȘ ÛÙÔ ÎfiÌÌ· Ù˘ ·ÍȈ̷ÙÈ΋˜ ·ÓÙÈÔÏ›Ù¢Û˘, ÚÔηÏÒÓÙ·˜ ÔÏÈÙÈÎfi Ï‹ÁÌ· Ï›ÁÔ ÚÈÓ ÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜.

ΔÔ ¢ÂΤ̂ÚÈÔ ÎÚ›ÓÂÙ·È Ë Û˘ÓÙ·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ÁÈ· ÙÔ “¯·Ú¿ÙÛÈ” ∞£∏¡∞, 28.

¶ƒ√™¢π√ƒπ™Δ∏∫∂ ÁÈ· ÙȘ 18 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ 2014 Ó· Û˘˙ËÙËı› ÛÙËÓ √ÏÔ̤ÏÂÈ· ÙÔ˘ ∞Ú›Ԣ ¶¿ÁÔ˘ Â¿Ó Â›Ó·È Û˘ÓÙ·ÁÌ·ÙÈÎfi ‹ ÌË ÙÔ ÚÒÙÔ ∂∂Δ∏¢∂ (ŒÎÙ·ÎÙÔ ∂ȉÈÎfi Δ¤ÏÔ˜ ∏ÏÂÎÙÚÔ‰ÔÙËÌ¤ÓˆÓ ¢ÔÌËÌ¤ÓˆÓ ∂ÈÊ·ÓÂÈÒÓ) Ô˘ ÂÈÛÚ¿ÙÙÂÙ·È Ì¤Ûˆ ÙˆÓ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÒÓ Ù˘ ¢∂∏. ΔÔÓ ºÂ‚ÚÔ˘¿ÚÈÔ ÙÔ˘ 2014 ÙÔ ¢’ ΔÌ‹Ì· ÙÔ˘ ∞Ú›Ԣ ¶¿ÁÔ˘ ¤ÎÚÈÓ (Ì ÏÂÈÔ„ËÊ›· 3 ˘¤Ú Î·È 2 ηٿ) ·ÓÙÈÛ˘ÓÙ·ÁÌ·ÙÈÎfi Î·È ·ÓÙ›ıÂÙÔ ÛÙËÓ ∂˘Úˆ·˚΋ ™‡Ì‚·ÛË ¢ÈÎ·ÈˆÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘ ∞ÓıÚÒÔ˘ ÙÔ “¯·Ú¿ÙÛÈ” ÙÔ ÔÔ›Ô ÂÈÛÚ¿ÙÙÂÙ·È Ì¤Ûˆ ÙˆÓ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÒÓ Ù˘ ¢∂∏. ΔÔ ΔÌ‹Ì· ÙÔ˘ ∞Ú›Ԣ ¶¿ÁÔ˘ ·Ú¤ÂÌ„Â ÙÔ fiÏÔ ı¤Ì· ÚÔ˜ ÔÚÈÛÙÈ΋ ÎÚ›ÛË ÛÙËÓ √ÏÔ̤ÏÂÈ· ÙÔ˘ ∞ÓˆÙ¿ÙÔ˘ ¢ÈηÛÙËÚ›Ô˘. ™ÙÔÓ ÕÚÂÈÔ ¶¿ÁÔ ¤¯Ô˘Ó ÚÔÛʇÁÂÈ Î·Ù¿ Ù˘ ÂÈ‚ÔÏ‹˜ ÙÔ˘ ¤ÎÙ·ÎÙÔ˘ ∂∂Δ∏¢∂ ηٷӷψÙÈΤ˜ ÔÚÁ·ÓÒÛÂȘ (π¡∫∞, Î.Ï.) Î·È Ô ‰ÈÎËÁfiÚÔ˜ Î·È ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ Â˘Úˆ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ °ÂÒÚÁÈÔ˜ ∫fiÎη˜.


¶ÔÏÈÙÈ΋ 8

ΔƒπΔ∏ 29 A¶PI§IOY 2014

ΔfiÓÈÛÂ Ô ∞Ϥ͢ ΔÛ›Ú·˜ ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ¯ıÂÛÈÓ‹˜ ÙÔ˘ ÔÌÈÏ›·˜ ÛÙËÓ ¶Ú¿Á·

“™Ùfi¯Ô˜ Ë ÌÂÁ¿ÏË ‹ÙÙ· Ù˘ ¡¢ ·fi ÙÔ ™Àƒπ∑∞” ÚÈÛÙÂÚ¿ ı· Â›Ó·È Ë Â˘¯¿ÚÈÛÙË ¤ÎÏËÍË ÙÔ˘ ª¿Ë” Î·È Î·Ù¤ÏËÍ ϤÁÔÓÙ·˜: “£· ÍÂÂÚ¿ÛÔ˘Ì ÙȘ ÚÔÛ‰Ô˘” .

∞£∏¡∞, 28.

ËÓ ÂÔ›ıËÛ‹ ÙÔ˘ fiÙÈ “fiÛÔ ÈÔ ÌÂÁ¿ÏË Ë ‰È·ÊÔÚ¿ Ù˘ ‹ÙÙ·˜ Ù˘ ¡¤·˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ ·fi ÙÔÓ ™Àƒπ∑∞ ÛÙȘ Â˘ÚˆÂÎÏÔÁ¤˜, ÙfiÛÔ ÈÔ ÁÚ‹ÁÔÚ· ı· ·ÔηٷÛÙ·ıÔ‡Ó Ë ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋ ÔÌ·ÏfiÙËÙ·, Ë ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ Î·È ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ÛÙ·ıÂÚfiÙËÙ·, Î·È Ë ·Ó¿Ù˘ÍË” , ÂͤÊÚ·ÛÂ Ô ∞Ϥ͢ ΔÛ›Ú·˜ Û ÔÌÈÏ›· ÙÔ˘ ÛÙËÓ ¶Ú¿Á·.

Δ ∂˘ÚˆÂÎÏÔÁ¤˜

™Ù· 7 ÂÎ. ¢ÚÒ Ë ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË ÙˆÓ ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ ∞£∏¡∞, 28.

Δ√ ı¤Ì· Ù˘ ηٷÓÔÌ‹˜ ÙÔ˘ ÙËÏÂÔÙÈÎÔ‡ ¯ÚfiÓÔ˘ Î·È Ù˘ ÂÎÏÔÁÈ΋˜ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛ˘ Û˘˙ËÙ‹ıËΠÛÙË ¢È·ÎÔÌÌ·ÙÈ΋ ∂ÈÙÚÔ‹ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ ÁÈ· ÙȘ Â˘ÚˆÂÎÏÔÁ¤˜. ∞ÔÊ·Û›ÛÙËÎÂ Ô ¯ÚfiÓÔ˜ ÙËÏÂÔÙÈ΋˜ Î·È Ú·‰ÈÔʈÓÈ΋˜ ÚÔ‚ÔÏ‹˜ ÙˆÓ ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ Î·È ÙˆÓ Û˘Ó·ÛÈÛÌÒÓ ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ Ó· ηٷÓÂÌËı› ˆ˜ ÂÍ‹˜: 40% Ì ‚¿ÛË Ù· ÔÛÔÛÙ¿ Ô˘ ¤Ï·‚·Ó Ù· ÎfiÌÌ·Ù· ÛÙȘ Â˘ÚˆÂÎÏÔÁ¤˜ ÙÔ˘ 2009, 40% Ì ‚¿ÛË Ù· ÔÛÔÛÙ¿ Ô˘ ¤Ï·‚·Ó Ù· ÎfiÌÌ·Ù· ÛÙȘ ÂıÓÈΤ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜ ÙÔ˘ 2012 Î·È ÙÔ ˘fiÏÔÈÔ 20% ı· ηٷÓÂÌËı› ÈÛfiÙÈÌ· Û fiÛ· ÎfiÌÌ·Ù· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯Ô˘Ó ÛÙȘ ÚÔÛ¯›˜ Â˘ÚˆÂÎÏÔÁ¤˜. ™Â fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ ÂÎÏÔÁÈ΋ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË ·Ó·ÎÔÈÓÒıËΠfiÙÈ ÙÔ ÔÛfi Ô˘ ı· ¯ÔÚËÁËı› ÛÙ· ÎfiÌÌ·Ù· Ù· ÔÔ›· ı· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯Ô˘Ó ÛÙȘ Â˘ÚˆÂÎÏÔÁ¤˜ ı· ·Ó¤ÏıÂÈ ÛÙ· 7 ÂηÙ. ¢ÚÒ, ‰ËÏ·‰‹ 2,4 ÂηÙ. ¢ÚÒ ÏÈÁfiÙÂÚ· Û ۯ¤ÛË Ì ÙËÓ ÂÎÏÔÁÈ΋ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË ÛÙȘ Â˘ÚˆÂÎÏÔÁ¤˜ ÙÔ˘ 2009. ∞fi Ù· 7 ÂηÙ. ¢ÚÒ ÙÔ 60% ı· ÂÎÙ·ÌÈ¢ı› ¿ÌÂÛ· Î·È ÙÔ ˘fiÏÔÈÔ 40% ı· ‰Ôı› ÙÔÓ πÔ‡ÓÈÔ. ™ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ Û˘Ó‰ڛ·Û˘ Ù¤ıËÎÂ Î·È ÙÔ ˙‹ÙËÌ· Ù˘ ‰È·ÊËÌÈÛÙÈ΋˜ ÚÔ‚ÔÏ‹˜ ÙˆÓ Â˘ÚˆÂÎÏÔÁÒÓ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·ÔÊ¢¯ı› Ë ·Ô¯‹ Î·È Ó· ‰È·ÛÊ·ÏÈÛÙ› Ë fiÛÔ ÙÔ ‰˘Ó·ÙfiÓ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹.

√ Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞ ÙfiÓÈÛÂ Î·È ¿ÏÈ ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ÛËÌ·Û›· ÙˆÓ Â˘ÚˆÂÎÏÔÁÒÓ Ù˘ 25˘ ª·˝Ô˘ ÂÎÙÈÌÒÓÙ·˜ fiÙÈ “ı· ·Ô‰ÂȯıÔ‡Ó ¤Ó·˜ ÛÙ·ıÌfi˜ ÁÈ· ÙË ÁÂÓÈ¿ Ì·˜. ¶Ô˘, Û ÌÂÁ¿ÏÔ ‚·ıÌfi, ı· ηıÔÚ›ÛÔ˘Ó ÙË ÌÔ›Ú· Î·È Ù˘ ÂfiÌÂÓ˘” . ™Â Ó¤· Â›ıÂÛ‹ ÙÔ˘ ηٿ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÙÔ ªÂÛÔÚfiıÂÛÌÔ ¶ÚfiÁÚ·ÌÌ· 2015-2018, Ô Î. ΔÛ›Ú·˜ › fiÙÈ “ÂÎÙfi˜ ·fi „‡Ù˜ Â›Ó·È Î·È ÂÈΛӉ˘ÓÔÈ Î·È Ú¤ÂÈ Ó· ʇÁÔ˘Ó” Î·È ÚfiÛıÂÛÂ: “¶ˆ˜ Á›ÓÂÙ·È Ó· ÙÂÏÂÈÒÓÔ˘Ó ÙÔ ªÓËÌfiÓÈÔ Î·È Ë ÏÈÙfiÙËÙ·, ÂÓÒ ÙÔ Ó¤Ô ªÂÛÔÚfiıÂÛÌÔ 2015-2018 ÚԂϤÂÈ Ì¤ÙÚ· ÏÈÙfiÙËÙ·˜ ̤¯ÚÈ Î·È ÙÔ 2018; ™ÙȘ ‰ËÌfiÛȘ ‰·¿Ó˜, ÙÔ˘˜ ÌÈÛıÔ‡˜ ÙˆÓ ‰ËÌfiÛÈˆÓ ˘·ÏϋψÓ, ÙȘ ÂÈÎÔ˘ÚÈΤ˜ Û˘ÓÙ¿ÍÂȘ. Ÿˆ˜ Î·È ÙË ÌÔÓÈÌÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ¯·Ú·ÙÛÈÒÓ. ΔÔ ‰ÈÎfi ÙÔ˘˜ ªÂÛÔÚfiıÂÛÌÔ ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÈ ˆ˜ Â›Ó·È „‡Ù˜. °È’ ·˘Ùfi ÂÌ›˜ ϤÌÂ: ∂ÎÙfi˜ ·fi „‡Ù˜, Â›Ó·È Î·È ÂÈΛӉ˘ÓÔÈ Î·È Ú¤ÂÈ Ó· ʇÁÔ˘Ó” .√ Î. ΔÛ›Ú·˜ ÂÍ·¤Ï˘Û Â›ıÂÛË Î·È Î·Ù¿ ÙÔ˘ Û˘Ó˘Ô„ËÊ›Ô˘ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔ‰ڛ· Ù˘ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ∑·Ó ∫ÏÔÓÙ °ÈÔ‡ÓÎÂÚ Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÙȘ ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ∫‡ÚÔ, ÂÈÛËÌ·›ÓÔÓÙ·˜: “√ ÎÔ˜ °ÈÔ‡ÓÎÂÚ, ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ ¶ÚÔ‰ڛ· Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜, ·fi ÙÔ ∂˘Úˆ·˚Îfi §·˚Îfi ∫fiÌÌ·, ¤Û¢Û ӷ ·Ó·ÊÂÚı› ÛÙË ∫‡ÚÔ, Û ÌÈ· ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ıÂÙÈÎfi ÚÔÊ›Ï ÛÙÔÓ ÂÏÏËÓÈÎfi Î·È ∫˘ÚÈ·Îfi Ï·fi. º·›ÓÂÙ·È ˆ˜ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ ÙÔ˘˜ Ôϛ٘ ˆ˜ ¯Ú˘Ûfi„·Ú· Ì ·ÛıÂÓ‹ ÌÓ‹ÌË. ¶Ô˘ ı· ¤¯Ô˘Ó ‹‰Ë ͯ¿ÛÂÈ fiÙÈ ÙÔ °ÈÔ‡-

¡ÙÈÌ¤ÈÙ ˘Ô„ËÊ›ˆÓ ÚÔ¤‰ÚˆÓ Ù˘ ∫ÔÌÈÛÈfiÓ ª∞∞™ΔƒπÃΔ, 28.

Δ∞ Í›ÊË ÙÔ˘˜ ‰È·ÛÙ·‡ÚˆÛ·Ó ÔÈ ˘Ô„‹-

● √ Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞ ÙfiÓÈÛÂ Î·È ¿ÏÈ ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ÛËÌ·Û›· ÙˆÓ Â˘ÚˆÂÎÏÔÁÒÓ

ÚÔÁÎÚÔ˘ Î·È Ë ÔÏÈÙÈ΋ Ù˘ ΢ڛ·˜ ª¤ÚÎÂÏ Ô˘ ÙÔÓ ÛÙËÚ›˙ÂÈ ¤ÚÈÍ·Ó ÙËÓ ∫‡ÚÔ ÛÙË ˘Ú¿.°È·Ù› Ô ›‰ÈÔ˜, ˆ˜ ¶Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ Eurogroup ¤ˆ˜ ÙÔÓ π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ ÙÔ˘ 2013, ¤ÛÚˆ¯ÓÂ, fiÛÔ ÌÔÚÔ‡Û ÙËÓ ∫‡ÚÔ, ÛÙ· Ó‡¯È· ÙˆÓ ‰·ÓÂÈÛÙÒÓ. °È·Ù› Ô ›‰ÈÔ˜, Â›Û˘, ›¯Â ¯·Ú·ÎÙËÚ›ÛÂÈ ÂȂ‚ÏË̤ÓÔ ÙÔ “ÎÔ‡ÚÂÌ·” ÙˆÓ Î·Ù·ı¤ÛÂˆÓ ÛÙËÓ ∫‡ÚÔ. ∫·È ÙÒÚ· ı¤ÏÂÈ Ó· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂÈ Â·˘ÙfiÓ ˆ˜ ÚÔÛÙ¿ÙË Ù˘ ∫‡ÚÔ˘” .∂ȉÈÎfiÙÂÚ· Ì ̛· ·Ó·ÊÔÚ¿ ÂÍ ·ÔÛÙ¿Ûˆ˜, ÛÙËÓ ÔÌÈÏ›· ÙÔ˘ ÛÙËÓ ¶Ú¿Á·, Ô Î. ∞Ï. ΔÛ›Ú·˜ ÂÍ·¤Ï˘Û Â›ıÂÛË Î·Ù¿ ÙˆÓ Û˘Ó˘Ô„ËÊ›ˆÓ ÙÔ˘, ÎÎ. ∑·Ó ∫ÏÔÓÙ °ÈÔ‡ÓÎÂÚ Î·È ª·ÚÙÈÓ ™Ô˘ÏÙ˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÙËÓ ›‰È· Ë̤ڷ Û˘ÁÎÚÔ‡ÔÓÙ·È ÛÙÔ ÚÒÙÔ ÓÙÈÌ¤ÈÙ ÙˆÓ ˘Ô„ËÊ›ˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔ‰ڛ· Ù˘ ∂ÈÙÚÔ‹˜, ·Ô˘Û›· ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞.ΔÔÓ ÌÂÓ ÚÒÙÔ, Ô Î. ΔÛ›Ú·˜ ÙÔÓ Î·ÙËÁfiÚËÛ fiÙÈ Û‹ÌÂÚ· ÂȉÈÒÎÂÈ Ó· ÂÌÊ·ÓÈÛÙ› ˆ˜ ÚÔÛÙ¿Ù˘ Ù˘ ∫‡ÚÔ˘, ÂÓÒ ˆ˜ Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ °ÈÔ‡ÚÔÁÎÚÔ˘ ÛÙ‹ÚÈ˙ ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ Ù˘ ΢ڛ·˜ ª¤ÚÎÂÏ Î·È “¤ÚÈÍ·Ó ÙËÓ ∫‡ÚÔ ÛÙËÓ ˘Ú¿” .°È· ÙÔÓ ‰Â ‰Â‡ÙÂÚÔ, › fiÙÈ Ì¤Ûˆ ÙˆÓ ‰ËÏÒÛÂˆÓ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ √˘ÎÚ·Ó›· Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ͯӿÂÈ “fiÙÈ ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÌÂÙ·ÔÏÂÌÈο, Û‡ÓÔÚ· ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË ·Ú·‚È¿ÛÙËÎ·Ó ÛÙȘ 20 πÔ˘Ï›Ô˘ 1974 ·fi ÙÔÓ ∞ÙٛϷ ÛÙËÓ ∫‡ÚÔ” . “√ ·ÚÈÔ˜ °ÈÔ‡ÓÎÂÚ, ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ ¶ÚÔ‰ڛ· Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜, ·fi ÙÔ ∂˘Úˆ·˚Îfi §·˚Îfi ∫fiÌÌ·, ¤Û¢Û ӷ ·Ó·ÊÂÚı› ÛÙË ∫‡ÚÔ, Û ÌÈ·

ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ıÂÙÈÎfi ÚÔÊ›Ï ÛÙÔÓ ÂÏÏËÓÈÎfi Î·È ∫˘ÚÈ·Îfi Ï·fi” Î·È ÚÔÛ¤ıÂÛÂ: “º·›ÓÂÙ·È ˆ˜ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ ÙÔ˘˜ Ôϛ٘ ˆ˜ ¯Ú˘Ûfi„·Ú· Ì ·ÛıÂÓ‹ ÌÓ‹ÌË. ¶Ô˘ ı· ¤¯Ô˘Ó ‹‰Ë ͯ¿ÛÂÈ fiÙÈ ÙÔ °ÈÔ‡ÚÔÁÎÚÔ˘ Î·È Ë ÔÏÈÙÈ΋ Ù˘. ΢ڛ·˜ ª¤ÚÎÂÏ Ô˘ ÙÔÓ ÛÙËÚ›˙ÂÈ ¤ÚÈÍ·Ó ÙË ∫‡ÚÔ ÛÙË ˘Ú¿. °È·Ù› Ô ›‰ÈÔ˜, ˆ˜ ¶Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ Eurogroup ¤ˆ˜ ÙÔÓ π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ ÙÔ˘ 2013, ¤ÛÚˆ¯ÓÂ, fiÛÔ ÌÔÚÔ‡Û ÙËÓ ∫‡ÚÔ, ÛÙ· Ó‡¯È· ÙˆÓ ‰·ÓÂÈÛÙÒÓ. °È·Ù› Ô ›‰ÈÔ˜, Â›Û˘, ›¯Â ¯·Ú·ÎÙËÚ›ÛÂÈ ÂȂ‚ÏË̤ÓÔ ÙÔ “ÎÔ‡ÚÂÌ·” ÙˆÓ Î·Ù·ı¤ÛÂˆÓ ÛÙËÓ ∫‡ÚÔ. ∫·È ÙÒÚ· ı¤ÏÂÈ Ó· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂÈ Â·˘ÙfiÓ ˆ˜ ÚÔÛÙ¿ÙË Ù˘ ∫‡ÚÔ˘” .™ÙËÓ ·Ó·ÊÔÚ¿ ÙÔ˘ ‰Â ÛÙÔÓ Î. ™Ô˘ÏÙ˜ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞ ÙfiÓÈÛ ·fi ÙËÓ ¶Ú¿Á·: “Δ· ›‰È· ÂÚ›Ô˘ οÓÂÈ Î·È Ô ¤Ù·ÈÚÔ˜ ˘Ô„‹ÊÈÔ˜, Ô Î‡ÚÈÔ˜ ™Ô˘ÏÙ˜ ÙˆÓ ÛÔÛÈ·ÏÈÛÙÒÓ. ¶Ô˘ fiÙ·Ó ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙËÓ √˘ÎÚ·Ó›·, ͯӿÂÈ fiÙÈ, ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÌÂÙ·ÔÏÂÌÈο, Û‡ÓÔÚ· ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË ·Ú·‚È¿ÛÙËÎ·Ó ÛÙȘ 20 πÔ˘Ï›Ô˘ 1974 ·fi ÙÔÓ ∞ÙٛϷ ÛÙËÓ ∫‡ÚÔ. ¢ÂÓ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È, fï˜, ΢ÓËÁÒÓÙ·˜ „‹ÊÔ˘˜, οÔÈÔÈ Ó· ͇ÓÔ˘Ó ·ÓÔȯ٤˜ ÏËÁ¤˜” . ™ÙËÓ ›‰È· ÔÌÈÏ›· ÙÔ˘, Ô Î. ΔÛ›Ú·˜ ÛËÌ›ˆÛ fiÙÈ “fiÛÔ ÂÚÓÔ‡Ó ÔÈ Ì¤Ú˜ Î·È ÏËÛÈ¿˙ÂÈ Ë ÎÚ›ÛÈÌË ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË ÙˆÓ Â˘ÚˆÂÎÏÔÁÒÓ, Ë Â·Ê‹ ÌÔ˘ Ì ÙÔ˘˜ Ôϛ٘, Û ÌÈÎÚ¤˜ Î·È ÌÂÁ¿Ï˜ fiÏÂȘ Ù˘ ∂˘ÚÒ˘, Ì ›ıÂÈ fiÙÈ Ë ∂˘Úˆ·˚΋ ∞-

ÊÈÔÈ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔ‰ڛ· Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ÛÙÔ ÚÒÙÔ ÙËÏÂÔÙÈÎfi ÓÙÈÌ¤ÈÙ Ô˘ ÊÈÏÔͤÓËÛ ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· (¯ı˜) ÙÔ ª¿·ÛÙÚȯ٠ηı’ Ô‰fiÓ ÚÔ˜ ÙȘ ÚÒÙ˜ Â˘ÚˆÂÎÏÔÁ¤˜ ÛÙȘ Ôԛ˜ ÔÈ „ËÊÔÊfiÚÔÈ ÂÎϤÁÔ˘Ó ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ¤ÌÌÂÛ· ÙÔÓ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ Ù˘ ∫ÔÌÈÛÈfiÓ. ™ÙȘ 15 ª·˝Ô˘ Ë ÎÂÓÙÚÈ΋ ÙËÏÂÌ·¯›· ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· Ù˘ √ÏÔ̤ÏÂÈ·˜ ÙÔ˘ ∂˘Úˆ·˚ÎÔ‡ ∫ÔÈÓÔ‚Ô˘Ï›Ô˘, fiÔ˘ ı· ·Ú·ÛÙ› Î·È Ô ∞Ϥ͢ ΔÛ›Ú·˜ ÂΠ̤ÚÔ˘˜ Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ∞ÚÈÛÙÂÚ¿˜. “£¤ÏÂÙ ӷ Û˘Ó¯›ÛÂÙ Ì ÙȘ ·ÏȤ˜ ÔÏÈÙÈΤ˜ Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ŒÓˆÛ˘ ‹ ı¤ÏÂÙ Ӥ˜ ȉ¤Â˜;” ›Â Ë ™Î· ∫¤ÏÂÚ ÙˆÓ ¶Ú·Û›ÓˆÓ ·¢ı˘ÓfiÌÂÓË ÛÙÔ ·ÎÚÔ·Ù‹ÚÈÔ 700 ∂˘Úˆ·›ˆÓ Ó¤ˆÓ ηٿ ÙÔ “¶ÚÒÙÔ ∂˘Úˆ·˚Îfi ¶ÚÔ‰ÚÈÎfi ¡ÙÈÌ¤ÈÙ” Ô˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒıËΠ·fi ÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ÙÔ˘ ª¿·ÛÙÚȯÙ. ∞ÓÙÈ̤وÔÈ ÛÙÔ ÓÙÈÌ¤ÈÙ Ô˘ ÌÂÙ·‰fiıËΠ˙ˆÓÙ·Ó¿ ·fi ÙÔ Euronews ‹Ïı·Ó Ô ∑·Ó-∫ÏÔÓÙ °ÈÔ‡ÓÎÂÚ ÙÔ˘ ∂˘Úˆ·˚ÎÔ‡ §·˚ÎÔ‡ ∫fiÌÌ·ÙÔ˜, Ô Ó˘Ó Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∂˘Úˆ‚Ô˘Ï‹˜ Î·È ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ ÙˆÓ ™ÔÛÈ·ÏÈÛÙÒÓ ª¿ÚÙÈÓ ™Ô˘ÏÙ˜, Ô °ÎÈ º¤Ú¯ÔÊÙ·ÓÙ ÙˆÓ ºÈÏÂÏ¢ı¤ÚˆÓ Î·È Ë ™Î· ∫¤ÏÂÚ ÙˆÓ ¶Ú·Û›ÓˆÓ. “ª›· ∂˘ÚÒË ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ” Î·È fi¯È Ì›· ∂˘ÚÒË ÙˆÓ ÙÚ·Â˙ÒÓ Î·È ÙˆÓ Î·ÈÚÔÛÎfiˆÓ ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ ÂÈı˘Ì› Ô ª¿ÚÙÈÓ ™Ô˘ÏÙ˜, ÂÓÒ Ô ∑·Ó-∫ÏÔÓÙ °ÈÔ‡ÓÎÂÚ ÙfiÓÈÛ fiÙÈ ı¤ÏÂÈ “Ó· ÂÓÒÛÂÈ Î·È Ó· Â·ÓÂÓÒÛÂÈ ÙËÓ ∂˘ÚÒË” . √ °ÎÈ º¤Ú¯ÔÊÛÙ·Ù ÙˆÓ ºÈÏÂχıÂÚˆÓ ÙfiÓÈÛ ÌÈÏÒÓÙ·˜ ÛÙÔ ·ÎÚÔ·Ù‹ÚÈÔ ˆ˜ Ù¿ÛÛÂÙ·È ˘¤Ú ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˘ Â˘Úˆ·˚΋˜ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛ˘, Î·È Ë ™Î· ∫¤ÏÂÚ ÛËÌ›ˆÛ ˆ˜ Âȉ›ˆÍ‹ Ù˘ Â›Ó·È Ì›· ∂˘ÚÒË Ô˘ ÓÔÈ¿˙ÂÙ·È ÁÈ· ÙÔ˘˜ Ôϛ٘ Ù˘, Î·È fi¯È ÌfiÓÔ ÁÈ· ÙËÓ ÂÓÈ·›· ·ÁÔÚ¿.

CAFFEBAR

theflower∂‰¤Ì

™ÙÔÏ›˙Ô˘Ì ٷ fiÓÂÈÚ¿ Û·˜! ª·È¿Ó‰ÚÔ˘ 117 - ºÈÏ·‰ÂÏÊ›·˜ ¡. πˆÓ›· ΔËÏ. 2421081403 ñ Web: www.TheFlowerEdem.com

NfiÙÈÔ ¶‹ÏÈÔ μÚˆÌÔÓ¤ÚÈ Ã√§∂μ∞™ ∞§∂•∞¡¢ƒ√™ 24210.40478 & 24230.71279 693.8484110 www.vromoneri.com info@vromoneri.com Sea Side Resort & Bungalows Vromoneri Pilio

¶·ÏÈfi ¶ÚÔÍÂÓÂ›Ô ∞ÓÙˆÓÔÔ‡ÏÔ˘ 37/μfiÏÔ˜/24210 22222 ∞  fi ÙÔ 1938

ºÔ‡ÚÓÔ˜ ™·Ì·Ú¿ ∞ÚÙÔÔÈÂ›Ô ∂›‰Ë ∑·¯·ÚÔÏ·ÛÙÈ΋˜ ™·Ì·Ú¿˜ μ·Û›Ï˘ ÕÓˆ §Â¯ÒÓÈ·, μfiÏÔ˜ ΔËÏ. 24280 93337 E-TERNAL ELECTRONIC LOCK THE ARMORED DOORS WWW.E-TERNAL.GR

Δ·Ú˙¤ÓÙ˘ ™ÂÌ¿ÛÙÈ·Ó ÎÏÂȉȿ - ÎÏÂȉ·ÚȤ˜ Û˘ÛÙ‹Ì·Ù· ·ÛÊ·Ï›·˜ ÁÚ·ÌÌ·ÙÔÎÈ‚ÒÙÈ· ¯ÚËÌ·ÙÔÎÈ‚ÒÙÈ· ÎÏÂȉȿ immobilizer

π¿ÛÔÓÔ˜ 56 - μfiÏÔ˜ (¢›Ï· ÛÙÔÓ ∫ˆÙÛfi‚ÔÏÔ) ΔËÏ./Fax: 24210 22 202 ∫ÈÓËÙfi: 6982 705 705 6985 077 478


M·ÁÓËÛ›· 9

ΔƒπΔ∏ 29 ∞¶ƒπ§π√À 2014

™˘Ó¤ÓÙ¢ÍË ·fi ‰ËÌfiÙË ÚÔ˜ ˘Ô„‹ÊÈÔ

™˘Ó¤‰ÚÈÔ ÁÈ· ÙÔÓ ∂˘ÚˆÛÎÂÙÈÎÈÛÌfi Û‹ÌÂÚ· ÛÙÔ μfiÏÔ

μÈÛ‚›Î˘: ΔÔ˘ÚÈÛÌfi˜ Î·È Ó·˘ÙÈÏ›· ÌÔ¯ÏÔ› ·Ó¿Ù˘Í˘ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘

™À¡∂¢ƒπ√ Ì ı¤Ì· “∂˘ÚÒË - Ÿ¯È ¢-

∂ÚˆÙÒÓ: √ ‰ËÌfiÙ˘ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ∂ÚˆÙÒÌÂÓÔ˜: √ ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ ‰ËÌ. Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ¡›ÎÔ˜ μÈÛ‚›Î˘

Δ

Ô˘˜ ÏfiÁÔ˘˜ Ô˘ ·ÔÊ¿ÛÈÛ ӷ ·Û¯ÔÏËı› Ì ٷ ÎÔÈÓ¿ Î·È Ó· Â›Ó·È ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ ‰ËÌÔÙÈÎfi˜ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ Ì ÙÔ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi ™ÎÔÙÈÓÈÒÙË ÂÍËÁ› ÛÙË Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ı› Ô Î. ¡›Î. μÈÛ‚›Î˘. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ:

¢∏ª√Δ∏™: ¶Ò˜ - fi„ÈÌ· Ì¿ÏÏÔÓ - ·ÔÊ·Û›Û·Ù Ӓ ·Û¯ÔÏËı›Ù Ì ٷ ÎÔÈÓ¿; μπ™μπ∫∏™: Ÿˆ˜ fiÏÔÈ ÔÈ ‰ËÌfiÙ˜, ÈÛÙ‡ˆ fiÙÈ Ì¤ÓÔ˘Ó ÔÏÏ¿ - Û ÔÏÏÔ‡˜ ÙÔÌ›˜ ·ÎfiÌË - Ô˘ Ë fiÏË ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Î¿ÓÂÈ Î·È Ú¤ÂÈ Ó· οÓÂÈ. ™˘ÓÂÒ˜, ·ÓÙ› Ù˘ ÂÍ·ÔÛÙ¿Ûˆ˜ ÎÚÈÙÈ΋˜, ·ÔÊ¿ÛÈÛ· ˆ˜ ÂÓÂÚÁfi˜ ÔÏ›Ù˘, Ó· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯ˆ, Ó· ‚ÔËı‹Ûˆ Î·È Ì ÂÔÈÎÔ‰ÔÌËÙÈΤ˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ Î·È Ì ·Ó¿ÏÔÁ˜ ÂÓ¤ÚÁÂȘ. ¢∏ª√Δ∏™: °È·Ù› ÂÈϤͷÙ ÙÔ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi ÙÔ˘ Î. ™ÎÔÙÈÓÈÒÙË; μπ™μπ∫∏™: °È· ‰‡Ô Ôχ ‚·ÛÈÎÔ‡˜ ÏfiÁÔ˘˜: ¶ÚÒÙÔÓ, ‰ÈfiÙÈ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ Û˘Ó˘Ô„ËÊ›ˆÓ ÙÔ˘ ¤¯ÂÈ ÙÔ ÚÔÛfiÓ Ù˘ Â› ÙÚÈÛ‹ÌÈÛÈ ¯ÚfiÓÈ· ÂÓ·Û¯fiÏËÛ˘ Ì ¤Ó· Ó¤Ô, Ôχ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ÙÔ˘ ÚÔËÁÔ˘Ì¤ÓÔ˘, ∫·ÏÏÈÎÚ·ÙÈÎfi ¢‹ÌÔ. ŸÙ·Ó Ô fiÔÈÔ˜ ¿ÏÏÔ˜ Ó¤Ô˜ ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ ı· “„¿¯ÓÂÈ Ù· ·Ù‹Ì·Ù¿” ÙÔ˘, ·˘Ùfi˜ ‹‰Ë ı· Â›Ó·È ÛÙËÓ ÂfiÌÂÓË Ê¿ÛË, ·˘Ù‹ ÙˆÓ ¤ÚÁˆÓ Î·È Ù˘ ·Ó¿Ù˘Í˘. ¢Â‡ÙÂÚÔÓ Î·È ·ÎfiÌË ÈÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi. Δ· ÙÂÏÂ˘Ù·›· Ù¤ÛÛÂÚ· ¯ÚfiÓÈ·, ÛÙËÓ ∂ıÓÈ΋ √ÈÎÔÓÔÌ›·, ÛÙȘ ÙÔÈΤ˜ ÎÔÈӈӛ˜, ÛÙȘ ‰Ô˘ÏÂȤ˜ Ì·˜, ÛÙ· ÓÔÈÎÔ΢ÚÈ¿ Ì·˜, fiÏÔÈ Î¿Ó·Ì ™Àªª∞∑∂-

ª∞ Î·È fi¯È ·Ó¿Ù˘ÍË. ™’ ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ ÙÔ̤· Ë ·ÂÚ¯fiÌÂÓË ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ Î. ™ÎÔÙÈÓÈÒÙË Ì ·Ú·Ï·‚‹ ÂÏÏÂÈÌÌ¿ÙˆÓ 45 ÂηÙÔÌÌ˘Ú›ˆÓ Î·È ·Ú¿‰ÔÛË ¯ÚˆÛÙÈÎÔ‡ ˘ÔÏÔ›Ô˘ 5 ÂηÙÔÌÌ˘Ú›ˆÓ, ‰ËÏ·‰‹ 90% Ì›ˆÛË ¯Ú¤Ô˘˜, ıˆÚÒ fiÙÈ Â›Ó·È ›Ûˆ˜ Ô ÌÔÓ·‰ÈÎfi˜ ¢‹ÌÔ˜ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Ì “ÓÔÈÎÔÎ˘Ú¤Ì·Ù·” Û ÙfiÛÔ ˘„ËÏfi ÔÛÔÛÙfi. ∞˘Ù¿ Ù· ÏÂÔÓÂÎÙ‹Ì·Ù· ‰›ÓÔ˘Ó ·Ó·ÌÊÈÛ‚‹ÙËÙ· ·Ú¿ÛÙ·ÛË Ó›Î˘. ¢∏ª√Δ∏™: ∂Û›˜ ÙÈ ·Ú·¿Óˆ ı· ÚÔÛʤÚÂÙ ÒÛÙ ӷ Û·˜ ÂÈϤÍÔ˘Ó ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ; μπ™μπ∫∏™: ΔÈÌÒ fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Û˘Ó˘Ô„ËÊ›Ô˘˜ ˆ˜ ÂÓÂÚÁÔ‡˜ Ôϛ٘, Ì ÚÔÛˆÈÎfi ÙÔ˘˜ ÎfiÛÙÔ˜. ™’ fi,ÙÈ Ì ·ÊÔÚ¿: ∞Û¯ÔÏÔ‡Ì·È Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈο ·ÏÏ¿ Î·È ÎÏ·‰Èο - Ì ÙȘ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˜ ‚ÈÔÌ˯·Ó›Â˜ Ì·˜: ΔË ¡·˘ÙÈÏ›· Î·È ÙÔÓ ΔÔ˘ÚÈÛÌfi. ∫·È Ù· ‰‡Ô ÛÙÔ μfiÏÔ Û˘Ó˘¿Ú¯Ô˘Ó Ì¿ÏÏÔÓ ÂÓ ‰˘Ó¿ÌÂÈ, ÂÓÒ ÔÈ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ ÁÈ· ÙËÓ ÙÔÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌ›· Â›Ó·È ÙÂÚ¿ÛÙȘ. ¢∏ª√Δ∏™: ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, ÙÈ Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ¤¯ÂÙ ӷ ÚÔÙ›ÓÂÙÂ; μπ™μπ∫∏™: O ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ Â›Ó·È ‹‰Ë ÂÓ‹ÌÂÚÔ˜ Î·È ıÂÚÌfi˜ ˘ÔÛÙËÚÈÎÙ‹˜ Î·È ÁÈ’ ·˘Ùfi ÌÔ˘ ¤Î·Ó ÙËÓ ÙÈÌËÙÈ΋ ÚfiÙ·ÛË. √ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi˜ Ì·˜ ı· ÚÔ-

● ¶Ú·ÁÌ·ÙÈΤ˜ Î·È ÙÂÎÌËÚȈ̤Ó˜ ÔÈ ı¤ÛÂȘ ÙÔ˘ Î. μÈÛ‚›ÎË

Ù›ÓÂÈ ÙÔ ÂÁ¯Â›ÚËÌ· Î·È ı· ·Ó·Ï¿‚ÂÈ ÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛ‹ ÙÔ˘. ∏ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÌÔ˘ ı· Â›Ó·È Ù¯ÓÈ΋ - ·ÊÔ‡ ¿ÏψÛÙ ˆ˜ Ù¯ÓÔÎÚ¿Ù˘ ÂÈı˘ÌÒ Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹Ûˆ. √ μfiÏÔ˜ ˆ˜ ÏÈÌ¿ÓÈ Ô˘ Â›Ó·È Û ˘ÔÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·, ı· ·Ó·Ù˘¯ı› (Î·È ˆ˜ ÏÈÌ¿ÓÈ Î·È ˆ˜ fiÏË) ·Ó Û˘Ó‰Âı› ·ÎÙÔÏÔ˚ο Ì ÙË ™Ì‡ÚÓË (Ë Û˘ÓÙÔÌfiÙÂÚË ·fiÛÙ·ÛË ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ËÂÈÚˆÙÈ-

ÎÒÓ ·Ú·Ï›ˆÓ ÙˆÓ ·ÓÙ›ÛÙÔȯˆÓ ¯ˆÚÒÓ). Ÿ¯È ÌfiÓÔ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ·fiÁÔÓÔÈ ÚÔÛʇÁˆÓ (Î·È Ù˘ ¡. πˆÓ›·˜) ı· ÌÔÚÔ‡Ó Â‡ÎÔÏ· Ó· ÂÈÛÎÂÊıÔ‡Ó ¯·Ì¤Ó˜ ·ÙÚ›‰Â˜. Ÿ¯È ÌfiÓÔ ‰ÈÂÚ¯fiÌÂÓÔÈ ÂÈ‚¿Ù˜ Î·È Ô¯‹Ì·Ù· ·fi Î·È ÚÔ˜ ÙËÓ ∂˘ÚÒË Î·È ·ÓÙ›ÛÙÚÔÊ· ·fi Î·È ÚÔ˜ ÙËÓ ∞Û›·, ı· ÙÔÓÒÛÔ˘Ó ÙËÓ ÙÔÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌ›·, ·ÏÏ¿ - ΢ڛˆ˜ - ̤ۈ Ù˘ ¡·˘ÙÈÏ›·˜ ı· ÂÓÈÛ¯˘ı› Ô ∞ÛÙÈÎfi˜ Ì·˜ ΔÔ˘ÚÈÛÌfi˜: OÈ ÂÎ ªÈÎÚ¿˜ ∞Û›·˜ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ÂΉÚÔÌ›˜ ı· ÂÈϤÍÔ˘Ó ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ˆ˜ ‰È·ÌÔÓ‹, ÚÔÎÂÈ̤ӈ Û ËÌÂÚ‹ÛȘ ÂΉÚÔ̤˜, Ó· ÂÈÛÎÂÊıÔ‡Ó ªÂÙ¤ˆÚ·, ¢ÂÏÊÔ‡˜, ∞ÎÚfiÔÏË, μÂÚÁ›Ó·, ¶‹ÏÈÔ, ™ÔÚ¿‰Â˜ Î.Ï.. ™ÎÂÊÙ›Ù ÙÈ ı· ‹Ù·Ó Ë ¶¿ÙÚ· ·Ó ‰ÂÓ Û˘Ó‰ÂfiÙ·Ó Ì ÙËÓ ∂˘ÚÒË Ì¤Ûˆ πÙ·Ï›·˜. ∂Ï›˙ˆ Ó· Û·˜ ¤ÂÈÛ· ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛˆÈ΋ ÌÔ˘ ·Ó¿ÌÂÈÍË ÛÙ· ÎÔÈÓ¿, ·ÏÏ¿ ΢ڛˆ˜ ÁÈ·Ù› Â¤ÏÂÍ· - Î·È Ì Â¤ÏÂÍ - Ô Û˘Ó‰˘·ÛÌfi˜ ÙÔ˘ Î. ™ÎÔÙÈÓÈÒÙË. ∂›Ó·È ∂ÈÏÔÁ‹ ∂˘ı‡Ó˘ Ì·˜ ÁÈ· Ó· ¶¿Ì ªÚÔÛÙ¿! À.°.: ∏ Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË Â›Ó·È ˘ÔıÂÙÈ΋. √È ı¤ÛÂȘ ÙÔ˘ Î. μÈÛ‚›ÎË Â›Ó·È Ú·ÁÌ·ÙÈΤ˜ Î·È ÙÂÎÌËÚȈ̤Ó˜.

¯·ÚÈÛÙÒ; - ∞ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÔÓÙ·˜ ÙËÓ ÚfiÎÏËÛË ÙÔ˘ ∂˘ÚˆÛÎÂÙÈÎÈÛÌÔ‡” ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÙÔ ÙÌ‹Ì· √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ∂ÈÛÙËÌÒÓ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔ °ÂÚÌ·ÓÈÎfi ¶ÔÏÈÙÈÎfi ÿ‰Ú˘Ì· Konrad-Adenauer-Stiftung (KAS) Û‹ÌÂÚ· ·fi ÙȘ 2 ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ¤ˆ˜ ÙȘ 6 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ÛÙÔ ·ÌÊÈı¤·ÙÚÔ ÙÔ˘ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ (°.∫·ÚÙ¿ÏË 72 Ì ƒÔ˙Ô‡). ΔÔ ™˘Ó¤‰ÚÈÔ ¯ˆÚ›˙ÂÙ·È Û ÙÚÂȘ ıÂÌ·ÙÈΤ˜ ÂÓfiÙËÙ˜ : ÚÔÎÏ‹ÛÂȘ Ô˘ ÚÔ‚¿ÏÔ˘Ó ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË - ¶ÔÏÈÙÈ΋ Î·È √ÈÎÔÓÔÌ›·, ∂˘ÚˆÛÎÂÙÈÎÈÛÌfi˜ Î·È ¿ÓÔ‰Ô˜ ÙˆÓ ÂÍÙÚÂÌÈÛÙÈÎÒÓ ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ Î·È ™˘ÁÎÚÈÙÈ΋ ·Ó¿Ï˘ÛË ÙˆÓ √ÌÔÛÔÓ‰ÈÒÓ Ì ·Ú¿ıÂÛË Û˘ÌÂÚ·ÛÌ¿ÙˆÓ Î·È ÚÔÔÙÈÎÒÓ. ∫·È ÛÙȘ ÙÚÂȘ ıÂÌ·ÙÈΤ˜ ÂÓfiÙËÙ˜ ÂÈÛËÁËÙ¤˜ ı· Â›Ó·È ·ÓÂÈÛÙËÌÈ·ÎÔ› Î·È ÔÏÈÙÈÎÔ› ÂÎÚfiÛˆÔÈ ÙÔ˘ ÔÈΛԢ ·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ·ÏÏ¿ Î·È ¿ÏÏˆÓ ·ÓˆÙ¿ÙˆÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ È‰Ú˘Ì¿ÙˆÓ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ηıÒ˜ Î·È ÛÙÂϤ¯Ë ÙÔ˘ ¶ÔÏÈÙÈÎÔ‡ π‰Ú‡Ì·ÙÔ˜ Konrad- Adeneuer - Stiftung (KAS). £· ¯·ÈÚÂÙ›ÛÔ˘Ó Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ μfiÏÔ˘ ¶¿ÓÔ˜ ™ÎÔÙÈÓÈÒÙ˘, Ô Ú‡Ù·Ó˘ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ πˆ¿ÓÓ˘ ªÂÛÛ‹Ó˘ Î·È Ë ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙÔ˘ π‰Ú‡Ì·ÙÔ˜ Konrad- Adeneuer - Stiftung. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ ÙÔ ’π‰Ú˘Ì· ∫fiÓÚ·ÓÙ ∞ÓÙÂÓ¿Ô˘ÂÚ -Konrad- Adenauer- Stiftung (KAS) Ô˘ ‚·Û›˙ÂÙ·È ÛÙȘ ·Ú¯¤˜ Ù˘ ∂Ï¢ıÂÚ›·˜, Ù˘ ¢ÈηÈÔÛ‡Ó˘ Î·È Ù˘ ∞ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÚÁ·Û›· Î·È ÚÂۂ‡ÂÈ ÔÈΛ˜ ı¤ÛÂȘ Ì ÙË ÃÚÈÛÙÈ·ÓÔ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋ ŒÓˆÛË Ù˘ °ÂÚÌ·Ó›·˜, ȉڇıËΠ·fi ÙÔÓ °ÂÚÌ·Ófi ∫·ÁÎÂÏ¿ÚÈÔ ∫fiÓÚ·ÓÙ ∞ÓÙÂÓ¿Ô˘ÂÚ, ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ÙÔ fiÓÔÌ· Ù·˘Ù›˙ÂÙ·È Ì ÙËÓ ·ÓÔÈÎÔ‰fiÌËÛË Ù˘ °ÂÚÌ·Ó›·˜ Î·È ÙË ÛÙ·ıÂÚfiÙËÙ· Ù˘ Â͈ÙÂÚÈ΋˜ ÔÏÈÙÈ΋˜. ΔÔ ÿ‰Ú˘Ì· ¤¯ÂÈ Â˘Úˆ·˚Τ˜ Î·È ‰ÈÂıÓ›˜ Û˘ÓÂÚÁ·Û›Â˜ Ì ÁÚ·Ê›· Û ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ·fi 120 ¯ÒÚ˜ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ Ì ÛÙfi¯Ô ÙËÓ Ù‹ÚËÛË Ù˘ ‰ÈÂıÓÔ‡˜ Ù¿Í˘ Î·È ·Ó¿Ù˘Í˘.

ªÂÁ¿ÏË ÚÔÛÊÔÚ¿ ·fi ÙË « ∏ ¶√π∏™∏ ™Δ∏ ª√À™π∫∏ ∫∞π √π §∞´∫√π ¢∏ªπ√Àƒ°√π ∏ ÂÎÙfiÓˆÛË ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ ÙÔ ΔÚ·ÁÔ‡‰È. ∏ ¤ÎÊÚ·ÛË, ÔÈ ÛΤ„ÂȘ, ÔÈ Ï‡ÛÂȘ, Ë Û˘Ì‚ÔÏ‹ ÛÙÔ ∞‡ÚÈÔ. ΔÔ ∞¯, Ô ·Ó·ÛÙÂÓ·ÁÌfi˜, Ë ¯·Ú¿ Î·È Ë Ï‡Ë Û›ı· ¤ÌÓ¢Û˘ ÁÈ· οı ÌÔÚÊ‹ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·˜. √È ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ› ¿ÓÙ· ‰›ÓÔ˘Ó ÙÔ “¶·ÚÒÓ” ÛÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›·, ÁÈ·Ù› ÌfiÓÔ Ì¤Û· ·fi ÙȘ ÎÔÈӈӛ˜, ÌÔÚ›˜ Ó· À¿Ú¯ÂȘ. ∞Ó‰Ú¤·˜, ª¿Ì˘ ª¿ÚÙÈÔ˜ 2014

1Ë ∫˘ÎÏÔÊÔÚ›·

ªÂ ‰‡Ô ÎÔ˘fiÓÈ· Î·È 2 ¢ÚÒ ÙÔ ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎfi CD

» ª√À™π∫∏ ∞¡¢ƒ∂∞™ ∫∞Δ™π°π∞¡¡∏™

1.¶ƒ∞™π¡√ & °∞§∞∑π√ √ƒÃ∏™Δƒπ∫√ 2.∏ ª∂Δ∞¡∞™Δπ™ ¶√π∏™∏ ∞§∂•∞¡¢ƒ√À ¶∞¶∞¢π∞ª∞¡Δ∏/ª¶.Δ™∂ƒΔ√™ 3.¢∞∫ƒÀ ™Δ√ °À∞§π ∏§. ∫∞Δ™√À§∏™ /ª¶.Δ™∂ƒΔ√™ 4.∂¡∞ ºπ§π °π∞ ∫∂π¡√¡ §.¶∞¶∞¢√¶√À§√™ /∂§.μ∞ƒ∂∞§∞/∞¶.ª√™π√™ 5.√ ¡√™Δ∞§°√™ ¶√π∏™∏ ∏§.∫∞Δ™√À§∏™/ª¶.Δ™∂ƒΔ√™ 6.Δ∏™ ª∞¡∞™ ¶√π∏™∏ ∂§∂¡∏ §∞Ã∞¡π¢√À/∞¶.ª√™π√™ 7.∞¶√¡∏ ∑ø∏ ™Δ.•∞ƒÃ∞∫√™/§.¶∞¶∞¢√¶√À§√™ /ª¶.Δ™∂ƒΔ√™ 8.ºΔøÃ√§√°∂π∞ ™Δ.•∞ƒÃ∞∫√™/§.¶∞¶∞¢√¶√À§√™ /ª¶.Δ™∂ƒΔ√™ 9.√ª√ƒº∏ & ¶∞ƒ∞•∂¡∏ ¶∞Δƒπ¢∞ ¢.§∞°π√™/√¢.∂§ÀΔ∏™ /∞¶.ª√™π√™ 10.Δ∏¡ ¶√ƒΔ∞ ∞¡√π°ø ª.£∂√¢øƒ∞∫∏™/Δ.§∂πμ∞¢πΔ∏™/ ∞.∫∞Δ™π°π∞¡¡∏™ 11.√ ª∞ƒ∫√™ À¶√Àƒ°√™ ª.μ∞ªμ∞∫∞ƒ∏™/ª¶.Δ™∂ƒΔ√™/√§√π 12.¢∂¡¢ƒ√ Δ√ ¢∂¡¢ƒ√ ª.£∂√¢øƒ∞∫∏™/°.ƒπΔ™√™/ª¶.Δ™∂ƒΔ√™ ∂¶∞π•∞¡ √π ª√À™π∫√π °π∞¡¡∏™ Δ™∂ƒΔ√™ ¶π∞¡√ /∫Àƒπ∞∫√™ °∫√Àμ∂¡Δ∞™ μπ√§π, μπ√§∞/∫ø™Δ∞™ °∂¢π∫∏™ ª¶√À∑√À∫π,ª∞¡Δ√§π¡√,§∞√ÀΔ√/ ∞¶√™Δ√§√™ ª√™π√™ ∫π£∞ƒ∞/ºπ§π¶¶√™ ƒ∂Δ™π√™ ª¶∞™√/ ∞¡¢ƒ∂∞™ ∫∞Δ™π°π∞¡¡∏™ ™∞¡Δ√Àƒπ,∫π£∞ƒ∞ ∏Ã√Ã∞º∏™∏-∏Ã√§∏æπ∞/°πøƒ°√™ ∑∞°√ƒ∏™ ∞440 ART WORK °πøƒ°√™ Ã∞Δ∑∞∫∏™

ΔÔ Ê¤ÚÓÔ˘ÌÂ Î·È ÛÙÔ Û›ÙÈ Û·˜ ∂ÈÎÔÈÓˆÓ‹ÛÙ Ì ٷ ÁÚ·Ê›· Ù˘ «£»

(π¿ÛÔÓÔ˜-∞ı. ¢È¿ÎÔ˘ 2), ÙËÏ. 24210 23303-4 *ÃÔÚËÁfi˜ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ “¶∞§ª√™”


10

EÈηÈÚfiÙËÙ· TƒπΔ∏ 29 A¶PI§IOY 2014

ΔÔ ∂ıÓÈÎfi §·¯Â›Ô

¢‹ÏˆÛË Ù˘ ª·Ú›Ó·˜ ÃÚ˘ÛÔ‚ÂÏÒÓË ÂÓfi„ÂÈ ÙˆÓ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÒÓ ÂÎÏÔÁÒÓ

™Δ∏ ¯ıÂÛÈÓ‹ ÎÏ‹ÚˆÛË ÙÔ˘ ∂ıÓÈÎÔ‡ §·¯Â›Ô˘, Ë̤ڷ 16Ë, Ù˘¯ÂÚ¤˜ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ‹Ù·Ó ÔÈ: 30 Î·È 122. ŸÏÔÈ ÔÈ ·ÚÈıÌÔ› Ô˘ ÎÏËÚÒıËÎ·Ó Î·È Ù· ÔÛ¿ Ô˘ ÎÂÚ‰›˙Ô˘Ó Â›Ó·È: ºÔÚÔÏÔÁËÙ¤ÔÈ §·¯ÓÔ›. √ ·ÚÈıÌfi˜ 122978 ÎÂÚ‰›˙ÂÈ 50.000,00 ¢ÚÒ. √ ·ÚÈıÌfi˜ 30316 ÎÂÚ‰›˙ÂÈ 10.000,00 ¢ÚÒ. √È ·ÚÈıÌÔ› 30338 Î·È 122000 ÎÂÚ‰›˙Ô˘Ó ·fi 5.000,00 ¢ÚÒ. √È ·ÚÈıÌÔ› 30049 30303 122711 Î·È 122965 ÎÂÚ‰›˙Ô˘Ó ·fi 2.000,00 ¢ÚÒ. ∞ÊÔÚÔÏfiÁËÙÔÈ §·¯ÓÔ›. ∞fi 1.000 ¢ÚÒ ÎÂÚ‰›˙Ô˘Ó ÔÈ ·ÚÈıÌÔ› 30232 30277 30281 30401 30911 30935 122063 122573 122597 122894 122939 122943 ∞fi 500 ¢ÚÒ ÎÂÚ‰›˙Ô˘Ó ÔÈ ·ÚÈıÌÔ› 30009 30011 30062 30072 30086 30095 30101 30103 30142 30150 30151 30183 30211 30215 30219 30227 30250 30253 30278 30283 30308 30324 30344 30346 30356 30397 30433 30438 30441 30459 30460 30465 30469 30470 30477 30483 30487 30506 30519 30535 30536 30543 30566 30571 30580 30586 30590 30621 30632 30635 30648 30668 30718 30720 30747 30756 30804 30807 30817 30837 30855 30870 30877 30879 30904 30907 30916 30950 30958 30994 122006 122008 122018 122059 122095 122100 122103 122121 122122 122127 122131 122132 122139 122145 122149 122168 122181 122197 122198 122205 122228 122233 122242 122248 122252 122283 122294 122297 122310 122330 122380 122382 122409 122418 122466 122469 122479 122499 122517 122532 122539 122541 122566 122569 122578 122612 122620 122656 122671 122673 122724 122734 122748 122757 122763 122765 122804 122812 122813 122845 122873 122877 122881 122889 122912 122915 122940 122945 122970 122986 Δ¤ÏÔ˜, ·fi 240,00 ¢ÚÒ ÎÂÚ‰›˙Ô˘Ó fiÏÔÈ ÔÈ ¿ÏÏÔÈ ·ÚÈıÌÔ› ·fi 30000 ¤ˆ˜ 30999 Î·È ·fi 122000 ¤ˆ˜ 122999 Ô˘ ‰ÂÓ ·Ó·ÁÚ¿ÊÔÓÙ·È ÛÙÔÓ ·Ú·¿Óˆ ›Ó·Î·. Δ· ·Ú·¿Óˆ Î¤Ú‰Ë ·ÓÙÈÛÙÔÈ¯Ô‡Ó Û ·Î¤Ú·È· ÁÚ·ÌÌ¿ÙÈ· (10/10) ÙˆÓ 40,00 ¢ÚÒ. ∏ ∂¶√ª∂¡∏ ∫§∏ƒø™∏ £∞ °π¡∂π ™Δπ™ 29 ∞¶ƒπ§π√À 2014.

“ΔË Ì¿¯Ë ÁÈ· ÙË £ÂÛÛ·Ï›·, ÙË ÁË Ì·˜, ı· ÙËÓ ÎÂÚ‰›ÛÔ˘Ó ÙÂÏÈο ÔÈ ·ÏÔ› Ôϛ٘” ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙÔ˘ Û˘Ó‰˘·ÛÌÔ‡ “£∂™™∞§π∞ ∏ °∏ ª∞™!” ª·Ú›Ó· ÃÚ˘ÛÔ‚ÂÏÒÓË Î·Ù¤ıÂÛ ÛÙÔ ¶ÚˆÙÔ‰ÈÎÂ›Ô §¿ÚÈÛ·˜ ÙȘ ˘Ô„ËÊÈfiÙËÙ˜ Ù˘ ›‰È·˜ Î·È ‰Âο‰ˆÓ ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙˆÓ £ÂÛÛ·ÏÒÓ ÁÈ· ÙȘ ÂÚÈÊÂÚÂȷΤ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜. ª·˙› Ì ÙÔ˘˜ ˘Ô„‹ÊÈÔ˘˜ ·ÓÙÈÂÚÈÊÂÚÂȿگ˜ ∫·Ú‰›ÙÛ·˜ ∞ϤͷӉÚÔ Δ¤Á·, §¿ÚÈÛ·˜ ÷ڿϷÌÔ ¶··Û‡ÚÔ, ª·ÁÓËÛ›·˜ ÃÚ‹ÛÙÔ ÃÚËÛÙ¿ÎË Î·È ΔÚÈÎ¿ÏˆÓ ™Ù¤ÏÈÔ §¿ÛÎÔ Ë ª·Ú›Ó· ÃÚ˘ÛÔ‚ÂÏÒÓË ‰‹ÏˆÛ ·ÔÊ·ÛÈṲ̂ÓË ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÙ˘¯‹ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË Ù˘ ÌÂÁ¿Ï˘ ·˘Ù‹˜ ÚÔÛ¿ıÂÈ·˜ ˘¤Ú Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î·È ·ÈÛÈfi‰ÔÍË ÁÈ· ÙÔ ÂÎÏÔÁÈÎfi ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·:

“∏ ÛËÌÂÚÈÓ‹ Ë̤ڷ ·ÔÙÂÏ› Ù˘Èο ÙËÓ ·ÊÂÙËÚ›· ÌÈ·˜ ÌÂÁ¿Ï˘, ÎÔÈÓ‹˜ ÚÔÛ¿ıÂÈ·˜ ÁÈ· ÙËÓ £ÂÛÛ·Ï›·, ÙË ÁË Ì·˜! √˘ÛÈ·ÛÙÈο fï˜ Ë ÚÔÛ¿ıÂÈ· ·˘Ù‹ ÍÂΛÓËÛ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ηıËÌÂÚÈÓÔ› ¿ÓıÚˆÔÈ, Ì·ÎÚÈ¿ ·fi ·Úˆ¯Ë̤Ó˜ ÓÔÔÙÚÔ›Â˜ Î·È ÂÍÔ˘Û›Â˜, ·ÔÊ·Û›Û·Ì ӷ ·Û¯ÔÏËıԇ̠̠ٷ ÎÔÈÓ¿. ΔÔ ÚÔÛÎÏËÙ‹ÚÈÔ ÙÔ˘ Û˘Ó‰˘·ÛÌÔ‡ Ì·˜ Â›Ó·È ·Ïfi. ∫·Ïԇ̠fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Û˘ÌÔϛ٘ Ì·˜ ¯ˆÚ›˜ ÎÔÌÌ·ÙÈΤ˜ οÚÙ˜ ‹ ·ÔÎÏÂÈÛÌÔ‡˜ - Ó· ‰Ô˘Ï¤„Ô˘ÌÂ

fiÏÔÈ Ì·˙› ÁÈ· ÙÔ Î·Ïfi Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜, Ù˘ ·ÙÚÔÁÔÓÈ΋˜ Ì·˜ Á˘. ™ÙÔ ÚÔÛÎÏËÙ‹ÚÈÔ ·˘Ùfi ·ÓÙ·ÔÎÚ›ıËÎ·Ó ÚÒÙ· ·’ fiÏÔ˘˜ ÔÈ ˘Ô„‹ÊÈÔÈ Ô˘ Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó Û‹ÌÂÚ· ÛÙËÓ ÚÒÙË ÁÚ·ÌÌ‹ Ù˘ ÎÔÈÓ‹˜ ·˘Ù‹˜ ÚÔÛ¿ıÂÈ·˜. ÕÓıÚˆÔÈ Ì ·Á¿Ë ÁÈ· ÙÔÓ ÙfiÔ Ì·˜, Ì ÂÙ˘¯Ë̤Ó˜ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈΤ˜ ‰È·‰ÚÔ̤˜, Ì ÚÔÛÊÔÚ¿ ÛÙȘ ÙÔÈΤ˜ ÎÔÈӈӛ˜. ŸÏÔÈ Ì·˙› ı· ‰ÒÛÔ˘Ì ÙËÓ Ì¿¯Ë ÁÈ· Ó· ÌÂٷʤÚÔ˘Ì ·˘Ù¿ ·ÎÚÈ‚Ò˜ Ù· ÛÙÔȯ›· ÛÙËÓ ¶ÂÚÈ-

● ΔËÓ ·ÈÛÈÔ‰ÔÍ›· Ù˘ ÁÈ· ÙÔ ÂÎÏÔÁÈÎfi ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÂͤÊÚ·ÛÂ Ë Î. ÃÚ˘ÛÔ‚ÂÏÒÓË

ʤÚÂÈ· £ÂÛÛ·Ï›·˜. ¡· ÌÂÙ·ÙÚ¤„Ô˘Ì ‰ËÏ·‰‹ ÙȘ ÁÓÒÛÂȘ Î·È ÂÌÂÈڛ˜ ÙˆÓ ÔÏÏÒÓ, ηıËÌÂÚÈÓÒÓ ÔÏÈÙÒÓ Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Û ÚfiÔ‰Ô Î·È ·Ó¿Ù˘ÍË ÁÈ· ÙËÓ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ¿ Ì·˜. °È· Ó· ÙÔ ÂÙ‡¯Ô˘Ì ·˘Ùfi ·ÔÊ·Û›Û·Ì ӷ ÂÌÈÛÙ¢ıԇ̠ÙÔ˘˜ ›‰ÈÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ·˘ÙÔ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÙÔ˘˜ £ÂÛÛ·ÏÔ‡˜, ̤ÓÔÓÙ·˜ Ì·ÎÚÈ¿ ·fi ÎÔÌÌ·ÙÈÎÔ‡˜ ۈϋÓ˜ Î·È Î·Ù·Û΢¿ÛÌ·Ù· ‰ËÌÔÛ›ˆÓ Û¯¤ÛˆÓ. ∞fi ÏÔÁÈΤ˜ Ô˘ ÛÙËÓ ·˘ÙÔ‰ÈÔÈÎËÙÈ΋ Ú¿ÍË ·ԉ›¯ıËÎ·Ó ÂÈ˙‹ÌȘ ÁÈ· ÙËÓ

ÎÔÈÓˆÓ›· ‹ ÂˆÊÂÏ›˜ ÌfiÓÔ ÁÈ· οÔÈÔ˘˜ Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜ Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜. √ÚÈṲ̂ÓÔÈ ÓfiÌÈÛ·Ó fiÙÈ ‰ÂÓ ı· Ù· ηٷʤÚÔ˘Ì ̤ÓÔÓÙ·˜ ÂÎÙfi˜ ÙÔ˘ Û˘ÛÙËÌÈÎÔ‡ Ì·ÓÙÚÈÔ‡, fï˜ Ë ‰˘Ó·ÌÈ΋ Ô˘ ·¤ÎÙËÛÂ Ë ÎÔÈÓ‹ Ì·˜ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÙÔ˘˜ ‰È¤„¢ÛÂ. ŸÛÔ ÏËÛÈ¿˙Ô˘Ì ÛÙȘ 18 ª·˝Ô˘ ı· ÙÔ˘˜ ‰È·„‡‰Ô˘Ì fiÏÔ Î·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ. ΔË Ì¿¯Ë ÁÈ· ÙËÓ £ÂÛÛ·Ï›·, ÙË ÁË Ì·˜, ı· ÙËÓ ÎÂÚ‰›ÛÔ˘Ó ÙÂÏÈο ÔÈ ·ÏÔ› Ôϛ٘”.

¶√∂-√Δ∞: £· οÓÔ˘Ì fi,ÙÈ ÂÚÓ¿ ·fi ÙÔ ¯¤ÚÈ Ì·˜ ÒÛÙ ӷ Ì›ÓÂÈ ÛÙ· ¯·ÚÙÈ¿

∏ ÂÁ·ÎÏÈÔ˜ ÁÈ· ·Ú¿Ù·ÛË ·ÍÈÔÏfiÁËÛ˘ ‰ËÌÔÙÈÎÒÓ ˘·ÏÏ‹ÏˆÓ ∞£∏¡∞, 28.

∂¶π™∏ªø™ ϤÔÓ ‰fiıËΠË

·Ú¿Ù·ÛË ÙˆÓ ÚÔıÂÛÌÈÒÓ ÁÈ· ÙËÓ ·ÍÈÔÏfiÁËÛË ÙˆÓ ˘·ÏÏ‹ÏˆÓ ÛÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ. ∏ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ·ÍÈÔÏfiÁËÛ˘, ˘fi ÙËÓ ›ÂÛË ÙˆÓ ·ÓÙȉڿÛÂˆÓ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ·ÏÏ¿ Î·È ÂÓ fi„ÂÈ ÙˆÓ ÂÎÏÔÁÒÓ, ÌÂÙ·ÙÔ›˙ÂÙ·È ¯ÚÔÓÈο Ì fiÚÈÔ ÙȘ 18 πÔ˘Ï›Ô˘ ÁÈ· ÙÔ ÚÔÛˆÈÎfi ÛÙ· ˘Ô˘ÚÁ›· Î·È ÙÔ˘˜ ÂÔÙ¢fiÌÂÓÔ˘˜ ÊÔÚ›˜ ÙÔ˘˜ Î·È ÙËÓ 1Ë ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ‰‹ÌÔ˘˜ Î·È ÙȘ ÂÚÈʤÚÂȘ. ªÂ ÂÁ·ÎÏÈÔ ÙËÓ ÔÔ›· Âͤ‰ˆÛ ۋÌÂÚ· (¯ı˜) Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ ¢ÈÔÈÎËÙÈ΋˜ ªÂÙ·ÚÚ‡ıÌÈÛ˘ Î. ∫˘ÚÈ¿ÎÔ˜ ªËÙÛÔÙ¿Î˘ ÔÚ›˙ÂÙ·È fiÙÈ ÔÈ Û¯ÂÙÈΤ˜ ÚÔıÂƯ̂˜ ÁÈ· ÙË Û‡ÓÙ·ÍË ÂÎı¤ÛÂˆÓ ·ÍÈÔÏfiÁËÛ˘ ¤ÙÔ˘˜ 2013 ‰È·ÌÔÚÊÒÓÔÓÙ·È ˆ˜ ÂÍ‹˜: - ˆ˜ ÙȘ 19 ª·˝Ô˘ 2014 Ú¤ÂÈ Ó· ¤¯ÂÈ ÂΉÔı› Ë ·fiÊ·ÛË ÂÈÌÂÚÈÛÌÔ‡ ÙˆÓ ÔÛÔÛÙÒÓ ·Ó¿ Îϛ̷η ‚·ıÌÔÏfiÁËÛ˘ ÙˆÓ ‰ËÌÔÛ›ˆÓ ˘·ÏϋψÓ. ¢ËÏ·‰‹ ·˘Ùfi ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ ÚÔıÂÛÌ›· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÔÈ ˘ËÚÂۛ˜ ÁÈ· Ó· ˘ÔÏÔÁ›ÛÔ˘Ó ÙÔÓ ·ÚÈıÌfi ÙˆÓ ˘·ÏÏ‹ÏˆÓ Ô˘ ı· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÓÙ·¯ıÔ‡Ó ·fi ÙÔÓ ·ÍÈÔÏÔÁËÙ‹

Û οı ̛· ·fi ÙȘ ÙÚÂȘ Îϛ̷Θ ‚·ıÌÔÏfiÁËÛ˘ (Ì ÙÔ˘˜ ‚·ıÌÔ‡˜ 9 ˆ˜ 10 ·ÍÈÔÏÔÁÂ›Ù·È ÔÛÔÛÙfi ¤ˆ˜ Î·È 25% ÙˆÓ ˘·ÏϋψÓ, Ì 7 ˆ˜ 8 ÔÛÔÛÙfi ¤ˆ˜ Î·È 60% ÙˆÓ ˘·ÏÏ‹ÏˆÓ Î·È Ì 1 ˆ˜ 6 ÔÛÔÛÙfi ¤ˆ˜ Î·È 15% ÙˆÓ ˘·ÏϋψÓ). - ˆ˜ ÙȘ 18 πÔ˘Ï›Ô˘ 2014 Ú¤ÂÈ Ó· ¤¯Ô˘Ó Û˘ÓÙ·¯ı› ÔÈ ÂÎı¤ÛÂȘ ·ÍÈÔÏfiÁËÛ˘ ÙˆÓ ‰ËÌÔÛ›ˆÓ ˘·ÏϋψÓ.

°È· ÙÔ˘˜ √Δ∞ ∫·Ù’ ÂÍ·›ÚÂÛË ÁÈ· ÙÔ˘˜ √Δ∞ ∞’ Î·È μ’ ‚·ıÌÔ‡ Î·È “Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·˜ ˘fi„Ë ÙËÓ ÂÈΛÌÂÓË ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹ ÙˆÓ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÒÓ Î·È ¢ËÌÔÙÈÎÒÓ ∂ÎÏÔÁÒÓ” ÔÈ ÚÔıÂƯ̂˜ ‰È·ÌÔÚÊÒÓÔÓÙ·È ˆ˜ ÂÍ‹˜: - Ë Û¯ÂÙÈ΋ ∞fiÊ·ÛË ÂÈÌÂÚÈÛÌÔ‡ ÙˆÓ ÔÛÔÛÙÒÓ Ú¤ÂÈ Ó· ¤¯ÂÈ ÂΉÔı› ˆ˜ ÙȘ 30 πÔ˘Ó›Ô˘ 2014 Î·È - ÔÈ ÂÎı¤ÛÂȘ ·ÍÈÔÏfiÁËÛ˘ ÙˆÓ ‰ËÌÔÛ›ˆÓ ˘·ÏÏ‹ÏˆÓ Ú¤ÂÈ Ó· ¤¯Ô˘Ó Û˘ÓÙ·¯ı› ˆ˜ ÙËÓ 1Ë ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ 2014. ™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ÂÁ·ÎÏÈÔ Ë ·Ú¿Ù·ÛË ÙˆÓ ÚÔıÂÛÌÈÒÓ ‰›ÓÂÙ·È, Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·˜ ˘fi„Ë ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ˘ ÂӉ¯fi-

● ∞fi ÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ Î. °È¿ÓÓË ªÈ¯ÂÏ¿ÎË Ì ÙËÓ ¶√∂-√Δ∞ ÙËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË ¶·Ú·Û΢‹

ÌÂÓˆÓ ÂÚÌËÓ¢ÙÈÎÒÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ·Ó·Î‡ÙÔ˘Ó Î·Ù¿ ÙËÓ ÚÒÙË ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ·ÍÈÔÏfiÁËÛ˘, ÙËÓ ÂÈΛÌÂÓË ‰ÈÂÓ¤ÚÁÂÈ· ÙˆÓ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÒÓ Î·È ‰ËÌÔÙÈÎÒÓ ÂÎÏÔÁÒÓ Î·ıÒ˜ Î·È ÙˆÓ Â˘ÚˆÂÎÏÔÁÒÓ. ªÂÙ¿ ÙÔ ¤Ú·˜ ÙˆÓ ˆ˜ Ó¤ˆÓ ÚÔıÂÛÌÈÒÓ, Ù· ˘Ô˘ÚÁ›· ηÏÔ‡ÓÙ·È Ó· Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÔ˘Ó ÁÈ·

ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ ÊÔÚ¤ˆÓ Ô˘ ˘¿ÁÔÓÙ·È ‹ ÂÔÙ‡ÔÓÙ·È ·fi ·˘Ù¿ ÛÙ·ÙÈÛÙÈο ÛÙÔȯ›· Û¯ÂÙÈο Ì ÙȘ ÂÓ¤ÚÁÂȘ ÛÙȘ Ôԛ˜ ÚÔ¤‚ËÛ·Ó ÁÈ· ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙˆÓ Û¯ÂÙÈÎÒÓ ‰È·Ù¿ÍÂˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ·ÍÈÔÏfiÁËÛË ÙÔ˘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡. ∂ȉÈο ÙË Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ÛÙÔȯ›ˆÓ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ‰‹ÌÔ˘˜ Î·È ÙȘ ÂÚÈʤÚÂȘ ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ Ë ¢È-

‡ı˘ÓÛË √ÚÁ¿ÓˆÛ˘ Î·È §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ √Δ∞ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ Î·È ÁÈ· ÙȘ ∞ÔÎÂÓÙڈ̤Ó˜ ¢ÈÔÈ΋ÛÂȘ Ë ¢È‡ı˘ÓÛË ¢ÈÔ›ÎËÛ˘ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ. ∞Í›˙ÂÈ Ó· ÛËÌÂȈı› fiÙÈ Ë ¶√∂√Δ∞ ÙËÓ ›‰È· Ë̤ڷ ¤Ó·Ú͢ Ù˘ ‰È·‰Èηۛ·˜, ÙËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË ¶·Ú·Û΢‹, ›¯Â ÂÎÊÚ¿ÛÂÈ Ì ‰ËÌfiÛÈ· ·Ú¤Ì‚·Û‹ Ù˘, ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ, ÙË ı¤ÛË Ù˘ ÁÈ· ÙË ÌÂÙ¿ıÂÛË ÙˆÓ ÚÔıÂÛÌÈÒÓ Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔ Ó¤Ô Û‡ÛÙËÌ· ·ÍÈÔÏfiÁËÛ˘. ÀÔÁÚ¿ÌÌÈÛ fiÙÈ “ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ÛÙËÓ ΔÔÈ΋ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó ˆ˜ Ë “ÚÔÛˆÚÈÓ‹” ˘·Ó·¯ÒÚËÛË Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Î·È ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ ¢ÈÔÈÎËÙÈ΋˜ ªÂÙ·ÚÚ‡ıÌÈÛ˘ Î·È ∏ÏÂÎÙÚÔÓÈ΋˜ ¢È·Î˘‚¤ÚÓËÛ˘ Â›Ó·È ·Ï¿ ¤Ó· Ù¤¯Ó·ÛÌ· ‰È·Ê˘Á‹˜ ÛÙËÓ ›ÂÛË Ô˘ ‰¤¯ıËÎÂ. ΔÔ˘ ‰ËÏÒÓÔ˘Ì fï˜ ˆ˜ fiÛ· ÎfiÏ· Î·È Ù¯ӿÛÌ·Ù· Î·È ·Ó ÛηÚÊÈÛÙ›, ı· οÓÔ˘Ì fi,ÙÈ ÂÚÓ¿ ·fi ÙÔ ¯¤ÚÈ Ì·˜ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ ÔÈ ‰È·Ù¿ÍÂȘ Ù˘ “‰‹ıÂÓ ·ÍÈÔÏfiÁËÛ˘” ÙÔ˘ ¡fiÌÔ˘ 4250/2014 Ó· Ì›ÓÔ˘Ó ÛÙ· ¯·ÚÙÈ¿. ∫·È ÂÌ›˜ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÙËÚԇ̠ÙȘ ‰ÂÛ̇ÛÂȘ Ì·˜!”.

√È ÙÚ›¯Â˜ ¤¯Ô˘Ó ÙË ‰ÈÎÈ¿ ÙÔ˘˜ ÈÛÙÔÚ›·...

Ô ∫Ô˘Ú¤·˜ Ù˘ ™Â‚›ÏÏ˘ μ·Û›ÏÂÈÔ˜ ∞¯ÂÈÏ·Ú¿˜

¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ 116 & ΔÔ¿ÏË ΔËÏ.: 24210 24247

∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 50, μfiÏÔ˜, Ù. 24210 70138

∫∞§π∞∫√À¢∞™ ™Δ∂º∞¡√™ ÙÔ˘ Ã∞ƒ∏

DELIVERY 11.00 ¤ˆ˜ 23.00 §∞ƒπ™∏™ 184 (º∞¡∞ƒπ∞ ¢πª∏¡π√À)

Δ∏§.: 24280 92446 - ∫π¡.: 6985024014 ∞°ƒπ∞ μ√§√À


M·ÁÓËÛ›· 11

ΔƒπΔ∏ 29 A¶PI§πOY 2014

√ÏÔ̤وË Â›ıÂÛË Î·Ù¿ ÙÔ˘ ∞¯. ª¤Ô˘, ˘Ú¿ Î·È ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙÔ˘ ª·ÚÁ. ¶·ÙÛÈ·ÓÙ¿

™ÎÔÙÈÓÈÒÙ˘: æËÊÔ‰¤ÏÙÈÔ Î·ıÚ¤ÊÙ˘... ...ªÈ·˜ ˙ˆÓÙ·Ó‹˜, ·Ó‹Û˘¯Ë˜, ‰˘Ó·ÌÈ΋˜ Î·È ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋˜ ÙÔÈ΋˜ ÎÔÈÓˆÓ›·˜ ÏÔ̤وË Â›ıÂÛË Î·Ù¿ ÙÔ˘ ∞¯. ª¤Ô˘ ÁÈ· ËıÈο Î·È ÔÈÓÈο ˙ËÙ‹Ì·Ù· Ì ÙË ‰‹ÏˆÛË fiÙÈ Ô μfiÏÔ˜ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· Á›ÓÂÈ “·Ú·ÁÎÔ‡ÔÏË” ÂÍ·¤Ï˘Û ¯ı˜ Ô ¶¿ÓÔ˜ ™ÎÔÙÈÓÈÒÙ˘ ÛÙËÓ ·ÚÔ˘Û›·ÛË ÙÔ˘ ·Ó·Ù˘ÍÈ·ÎÔ‡ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ fiÏË Î·È ÙˆÓ ÚÔÛÒˆÓ ÙÔ˘ „ËÊÔ‰ÂÏÙ›Ô˘ ÙÔ˘. °È· ÙÔ Ó˘Ó ‰‹Ì·Ú¯Ô Î·È ÂÎ Ó¤Ô˘ ˘Ô„‹ÊÈÔ, Ô ÔÔ›Ô˜ ¤Î·Ó ¿ÓÔÈÁÌ· ÛÙÔ˘˜ „ËÊÔÊfiÚÔ˘˜ Ô˘ Â¤ÏÂÍ·Ó ÛÙȘ ‚Ô˘Ï¢ÙÈΤ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜ Ó· ÛÙËÚ›ÍÔ˘Ó Ì „‹ÊÔ “‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›·˜” ÙÔ ™Àƒπ∑∞, Ô ª. ¶·ÙÛÈ·ÓÙ¿˜ Ú›¯ÓÂÈ Ì ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ı› ÓÂÚfi ÛÙÔ Ì‡ÏÔ ÙÔ˘ “Ì·‡ÚÔ˘ ÌÂÙÒÔ˘”, ÂÓÒ ÙfiÓÈÛ fiÙÈ Ë ÃÚ˘Û‹ ∞˘Á‹ Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ ÛÙȘ ·˘ÙÔ‰ÈÔÈÎËÙÈΤ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜ Ù˘ fiÏ˘... Ì ÊÂÚÂÙ˙¤.

ƒÂÔÚÙ¿˙: ∫∞Δ∂ƒπ¡∞ Δ∞™™√¶√À§√À

√ ª·ÚÁ·Ú›Ù˘ ¶·ÙÛÈ·ÓÙ¿˜ ηÙËÁÔÚ‹ıËΠ·fi ÙÔÓ Î. ™ÎÔÙÈÓÈÒÙË ÁÈ· ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈ΋ ¤Ó‰ÂÈ·, ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ Â›Ó·È ÂÈΛӉ˘Ó· ·ÓÈÛÙfiÚËÙÔ˜ Î·È ·ÔÙÂÏ› ÛÔ‚·Úfi ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈÎfi ÔÏ›ÛıËÌ· Ó· ÙÔÓ ÙÛÔ˘‚·ÏÈ¿˙ÂÈ Ì ÙÔÓ Î. ª¤Ô ÛÙÔ ›‰ÈÔ “ÌÓËÌÔÓÈ·Îfi ÙÛÔ˘‚¿ÏÈ”. ™ÙÔ Î·Ù¿ÌÂÛÙÔ ·ÌÊÈı¤·ÙÚÔ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜, Ô ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ Î·È ÂÎ Ó¤Ô˘ ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ Â¤ÌÂÈÓ ÛÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ Ô˘ ¤¯ÂÈ ¿ÍÔÓ· ÙË ÓÔÌÈÌfiÙËÙ· ÛÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ Û fiÏ· Ù· Â›‰· Î·È Î·Ù¤ıÂÛ ÔÏÔÎÏËڈ̤ÓË ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈ΋ ÚfiÙ·ÛË ÁÈ· ÙÔ “μfiÏÔ ÙÔ˘ 2020” ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÔÓÙ·˜ ÙÔ „ËÊÔ‰¤ÏÙÈÔ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfi ηıÚ¤ÊÙË ÌÈ·˜ ˙ˆÓÙ·Ó‹˜, ·Ó‹Û˘¯Ë˜, ‰˘Ó·ÌÈ΋˜ Î·È ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋˜ ÙÔÈ΋˜ ÎÔÈÓˆÓ›·˜. ¢‹ÏˆÛ fiÙÈ ¤ÛÙËÛ ·fi ÙËÓ ·Ú¯‹ ÙÔÓ ÂÓÈ·›Ô ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘ ÛÂ Û˘Óı‹Î˜ “ηٷÎÏ˘ÛÌÔ‡”. “∑‹Û·Ì ÌÈ· ÙÚÈÂÙ›· ÌÔÓ·‰È΋, ‰›¯ˆ˜ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ, Û ¤Ó· ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ÂÊÈ·ÏÙÈÎfi. ∫·Ù·Ê¤Ú·Ì ÔÏÏ¿, Ì ÛÎÏËÚ‹ ‰Ô˘ÏÂÈ¿ Î·È Û˘ÏÏÔÁÈ΋ ÚÔÛ¿ıÂÈ·. ª·˙› Ì ٷ ˘ËÚÂÛȷο ÛÙÂϤ¯Ë ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘. ª·˙› Ì ÙËÓ ÙÔÈ΋ ÎÔÈÓˆÓ›·. ∫¿Ó·ÌÂ Î·È Ï¿ıË. À‹ÚÍ·Ó Î·È ·‰˘Ó·Ì›Â˜. ∂›Ì·ÛÙ fï˜ ÂÚ‹Ê·ÓÔÈ. °È·Ù› ‰ÂÓ ‰ÂÈÏÈ¿Û·ÌÂ. ¢ÂÓ ÎÚ˘ÊًηÌÂ. ¢ÂÓ ÙÔ ‚¿Ï·Ì οو. °È·Ù› ÂÙ‡¯·ÌÂ Ô ¢‹ÌÔ˜ μfiÏÔ˘ Ó· ͯˆÚ›ÛÂÈ, Ó·È Ó· ͯˆÚ›ÛÂÈ, Î·È ·˘Ùfi Ì·˜ ÙÔ ·Ó·ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó ·ÓÙÔ‡” ›Â. Ÿˆ˜ ÙfiÓÈÛÂ, Ô ¢‹ÌÔ˜ ͯˆÚ›˙ÂÈ: - °È· ÙËÓ ·Ù·Ï¿ÓÙ¢ÙË ÚÔۋψÛË ÛÙË ¯ÚËÛÙ‹ ‰È·¯Â›ÚÈÛË ÙÔ˘ ‰ËÌÔÛ›Ô˘ ¯Ú‹Ì·ÙÔ˜, ÙË ‰È·Ê¿ÓÂÈ·, ÙË ¯ÚËÛÙ‹ ‰ÈÔ›ÎËÛË, ÙË ÛıÂÓ·Ú‹ ˘ÂÚ¿ÛÈÛË ÙÔ˘ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ Î·È Û˘ÏÏÔÁÈÎÔ‡ Û˘ÌʤÚÔÓÙÔ˜, - ÁÈ· ÙÔ ÈÛ¯˘Úfi ‰›ÎÙ˘Ô ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ‰ÔÌÒÓ Î·È ÙËÓ ¤ÌÚ·ÎÙË ÛÙ‹ÚÈÍË ÙˆÓ Û˘ÌÔÏÈÙÒÓ Ì·˜, - ÁÈ· ÙȘ ˘ËÚÂۛ˜ ÙÔ˘ ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ‰ËÌfiÙ˜ Î·È ÙËÓ Â¤Ó‰˘ÛË ÛÙËÓ ÔÈfiÙËÙ· ˙ˆ‹˜, - ÁÈ· ÙËÓ ·ÍÈÔÔ›ËÛË Î¿ı ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÈÎÔ‡ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜, - ÁÈ· Ù· ¤ÚÁ· ÙÔ˘ Û οı ‰ËÌÔÙÈ΋ Î·È ÙÔÈ΋ ÎÔÈÓfiÙËÙ·. ∞ԉ›ͷÌ ÛÙËÓ Ú¿ÍË fiÙÈ Â›¯·Ì ÙË ‰‡Ó·ÌË Î·È ÙËÓ ÈηÓfiÙËÙ· Ó· Ù· ‚¿ÏÔ˘Ì Ì fiϘ ÂΛӘ ÙȘ ηٷÛÙ¿ÛÂȘ Ô˘ ¤ÙÚˆÁ·Ó Ù· ÛˆıÈο Ù˘ ÙÔÈ΋˜ ·˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘. ŸÙÈ Â›¯·Ì ÙË ‰‡Ó·ÌË Î·È ÙËÓ ÈηÓfiÙËÙ· Ó· ʤÚÔ˘Ì ÙÔ Î·Ú¿‚È ÛÙ· ›ÛÈ· Î·È Ó· ¿Ì ÙÔ ¢‹ÌÔ Ì·˜ ÌÚÔÛÙ¿” ›Â, ÂÓÒ ÓˆÚ›ÙÂÚ· ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÙÔ˘ Û˘Ó‰˘·ÛÌÔ‡ ›¯Â ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂÈ Ô ∞. ¶··ÙfiÏÈ·˜, ˆ˜ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ Ù˘ ÂÈÙÚÔ‹˜

● ∞fi ÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ ÂΉ‹ÏˆÛË ÛÙÔ Î·Ù¿ÌÂÛÙÔ ·ÌÊÈı¤·ÙÚÔ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜

Ô˘ ÙÔ ÂÂÍÂÚÁ¿ÛÙËÎÂ.

“¶¿ÂÈ Ôχ, ÏÔÈfiÓ, Ó· Ì·˜ ÎÔ˘Ó¿ÂÈ ÙÔ ‰¿ÎÙ˘ÏÔ Ô Î. ª¤Ô˜” √ ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ ÂÍ·¤Ï˘Û Â›ıÂÛË ÛÙÔÓ ∞¯. ª¤Ô ÁÈ· fiÏ· Ù· ËıÈο Î·È ÔÈÓÈο ˙ËÙ‹Ì·Ù·:. ¶¿ÂÈ Ôχ Ó· Ì·˜ ÎÔ˘Ó¿ÂÈ ÙÔ ‰¿¯Ù˘ÏÔ ¤Ó·˜ ¿ÓıÚˆÔ˜ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ··ÁÁÂÏı› ‚·Ú‡Ù·Ù˜ ηÎÔ˘ÚÁËÌ·ÙÈΤ˜ ηÙËÁÔڛ˜, ÁÈ· ÂÁÎÏ‹Ì·Ù· Ô˘ ÍÂÎÈÓÔ‡Ó ·fi ÙË Û‡ÛÙ·ÛË Î·È ‰È‡ı˘ÓÛË ÂÁÎÏËÌ·ÙÈ΋˜ ÔÚÁ¿ÓˆÛ˘ Î·È ÊÙ¿ÓÔ˘Ó Ì¤¯ÚÈ ÙÔ ·Ú¿ÓÔÌÔ ÛÙÔ›¯ËÌ·. ¶¿ÂÈ Ôχ Ó· Ì·˜ ÎÔ˘Ó¿ÂÈ ÙÔ ‰¿¯Ù˘ÏÔ ¤Ó·˜ ¿ÓıÚˆÔ˜ Ô˘ ΢ÎÏÔÊÔÚ› ÂχıÂÚÔ˜ ¤¯ÔÓÙ·˜ ηٷ‚¿ÏÂÈ ÂÁÁ‡ËÛË 300 ¯ÈÏ. ¢ÚÒ. ¶Ô˘ Â›Ó·È ˘Ô¯Úˆ̤ÓÔ˜ Ó· ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È Î¿ı 15 ̤Ú˜ ÛÙÔ ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈÎfi ΔÌ‹Ì·. ¶Ô˘ ÙÔ˘ ¤¯ÂÈ ··ÁÔÚ¢Ù› Ó· ÂÚ¿ÛÂÈ Ù· Û‡ÓÔÚ· Ù˘ ¯ÒÚ·˜. ¶Ô˘ ¤¯ÂÈ ÙÈ̈ÚËı› Ì ÈÛfi‚ÈÔ ·ÔÎÏÂÈÛÌfi ·fi οı ·ıÏËÙÈ΋ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·. ¶Ô˘ ÛÙÔ ‚ÈÔÁÚ·ÊÈÎfi ÙÔ˘ ‰ÂÓ ‰ËÏÒÓÂÈ ÙÔ Â¿ÁÁÂÏÌ¿ ÙÔ˘. ¶¿ÂÈ Ôχ Ó· Ì·˜ ÎÔ˘Ó¿ÂÈ ÙÔ ‰¿¯Ù˘ÏÔ ¤Ó·˜ ¿ÓıÚˆÔ˜ Ô˘ ηٷÁÁ¤ÏÏÂÈ Ì ¯Ú˘Û·˘Á›ÙÈÎË ÔÚÔÏÔÁ›· ÙÔ ÌÂÙ·ÔÏÈÙ¢ÙÈÎfi ÎÔÌÌ·ÙÈÎfi Û‡ÛÙËÌ·, ÙËÓ ÒÚ· Ô˘ Ì ÙË Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ ÙÔ˘ ı˘Ì›˙ÂÈ ÙËÓ ÈÔ Ê·‡ÏË Î·È ·ÔÎÚÔ˘ÛÙÈ΋ ÂΉԯ‹ ÙÔ˘, ÌÔÈÚ¿˙ÔÓÙ·˜ ·ÓÙÔ‡ ˘ÔÛ¯¤ÛÂȘ Û·Ó Û‡Á¯ÚÔÓÔ˜ ª·˘ÚÔÁÈ·ÏÔ‡ÚÔ˜ Î·È ÂÈÙÚ¤ÔÓÙ·˜ ÛÙÔÓ Î·ı¤Ó· Ó· ÚÔÛ‰Ôο fiÙÈ Ì ÙÔÓ ›‰ÈÔ ÛÙ· Ú¿ÁÌ·Ù·, ı· ‚ÚÂÈ ·˘Ùfi

VIS TRAVEL μÀ∑∞¡Δπ¡∏ ∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√À¶√§∏ (1 ¤ˆ˜ 4/5) ™À¡∞¡Δ∏™∏ ª∂ Δ√¡ ¶∞Δƒπ∞ƒÃ∏ HOTEL A’ ηÙËÁ. - ∏ÌȉȷÙÚÔÊ‹ ŸÏ· Ù· ÚÔ·ÈÚÂÙÈο ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È

VIS TRAVEL

¶§∏ƒ√º√ƒπ∂™ - ¶ƒ√°ƒ∞ªª∞Δ∞: ∞¡Δø¡√¶√À§√À 3 (Â˙fi‰ÚÔÌÔ˜) - ΔËÏ.: 24210-31059 - 31060

Ô˘ ÙÔ˘ ÛÙ¤ÚËÛÂ Ë ÂÌÌÔÓ‹ Ì·˜ ÛÙËÓ ÈÛÔÓÔÌ›· Î·È ÛÙËÓ ¤ÓÓÔÈ· ÙÔ˘ ‰ËÌÔÛ›Ô˘ Û˘ÌʤÚÔÓÙÔ˜. ¶¿ÂÈ Ôχ Ó· Ì·˜ ÎÔ˘Ó¿ÂÈ ÙÔ ‰¿¯Ù˘ÏÔ ¤Ó·˜ ¿ÓıÚˆÔ˜ Ô˘ ÙÔÏÌ¿ÂÈ Ó· ÌÈÏ¿ÂÈ ÁÈ· ÎÔÚfiÛÎ˘Ï·, „‡Ù˜ Î·È ··ÙÂÒÓ˜, ÈÛÔ‰ÒÓÔÓÙ·˜ fiÏË ÙË ÌÂÙ·ÔÏÈÙ¢ÙÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋ ÈÛÙÔÚ›· ÙÔ˘ ÙfiÔ˘ Ì·˜, ·ÊÔ‡ ÙÔ ÚfiÙ˘fi ÙÔ˘, ÚÔÊ·ÓÒ˜, Â›Ó·È Ë Ì·‡ÚË ÂÚ›Ô‰Ô˜ Ù˘ ¯Ô‡ÓÙ·˜. ∫·Ó¤Ó· ÚÔÛˆÂ›Ô ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ÎÚ‡„ÂÈ ϤÔÓ ÙËÓ ÂÈΛӉ˘ÓË ¿ÁÓÔÈ· ÁÈ· Ù· ı¤Ì·Ù· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ Î·È Ù˘ fiÏ˘. √ ÓÔÌÈÎfi˜ Ì·˜ ÔÏÈÙÈÛÌfi˜ Î·È ÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ ‰Èη›Ô˘ ηÙÔ¯˘ÚÒÓÔ˘Ó Ï‹Úˆ˜ ÙÔ ÙÂÎÌ‹ÚÈÔ Ù˘ ·ıˆfiÙËÙ·˜. ∫·È ÂÌ›˜ ÙȘ ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈΤ˜ ·˘Ù¤˜ ηٷÎÙ‹ÛÂȘ ÙȘ ˘ÂÚ·ÛÈ˙fiÌ·ÛÙ Ì ¿ıÔ˜ Î·È ·‰È·ÎÚ›Ùˆ˜, ¯ˆÚ›˜ η̛· ÂÍ·›ÚÂÛË. ΔÔ ÂÚÒÙËÌ· fï˜ Â›Ó·È ÁÈ·Ù› Î·È Ì ÔÈÔ ËıÈÎfi ·Ó¿ÛÙËÌ· ‰ÈÂΉÈΛ Ó· Á›ÓÂÈ ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ÚÈÓ Î·ı·Ú›ÛÂÈ Ì ÙȘ ‰ÈηÛÙÈΤ˜ ÙÔ˘ ÂÎÎÚÂÌfiÙËÙ˜. °È·Ù› Î·È Ì ÔÈÔ ËıÈÎfi ·Ó¿ÛÙËÌ· ‰ÈÂΉÈΛ Ó· Á›ÓÂÈ ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ fiÙ·Ó Â›Ó·È ·ÓÔȯÙfi ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ Ó· ÙÂı› ÛÂ

·ÚÁ›·, fiˆ˜ ı· Û˘Ì‚Â› ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ·Ú·ÂÌÙÈÎÔ‡ ‚Ô˘Ï‡̷ÙÔ˜. °È·Ù› Î·È Ì ÔÈÔ ËıÈÎfi ·Ó¿ÛÙËÌ· ‰ÈÂΉÈΛ Ó· Á›ÓÂÈ ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ fiÙ·Ó, ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ·˘Ù‹, ¿ÏÏÔÓ ı· „ËÊ›˙Ô˘Ó ÁÈ· ‰‹Ì·Ú¯Ô ÔÈ μÔÏÈÒÙ˜ Î·È ¿ÏÏÔ˜ ı· ÚÔ·„ÂÈ Ì¤Û· ·fi Û˘Ìʈӛ˜ Ô˘ ‹‰Ë Ê·›ÓÂÙ·È ˆ˜ ¤¯Ô˘Ó Á›ÓÂÈ ÛÙÔ ÛÎÔÙÂÈÓfi ·Ú·Û΋ÓÈÔ. ∫·Ù·ÓÔԇ̠ÙÔ ı˘Ìfi Ù˘ ÎÔÈÓˆÓ›·˜ ·¤Ó·ÓÙÈ Û fiÏ· fiÛ· ¤¯Ô˘Ó Û˘Ì‚Â›. ∫·Ù·ÓÔÔ‡ÌÂ Î·È Û˘ÌÌÂÚÈ˙fiÌ·ÛÙ ÙËÓ ÂÓ·ÁÒÓÈ· ·Ó·˙‹ÙËÛË ÙÔ˘ Ó¤Ô˘. ΔÔ Ó¤Ô fï˜ ÚˆÙ›ÛÙˆ˜ Â›Ó·È ËıÈÎfi, Â›Ó·È ·ÍÈ·Îfi.

“¡ÂÚfi ÛÙÔ Ì‡ÏÔ ÙÔ˘ Ì·‡ÚÔ˘ ÌÂÙÒÔ˘ Ú›¯ÓÂÈ Ô ª. ¶·ÙÛÈ·ÓÙ¿˜” √ ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ ÙfiÓÈÛ fiÙÈ Ë ·Ú¿Ù·Í‹ ÙÔ˘ Â›Ó·È Ë ÌfiÓË Î·È Ë ÚÒÙË Ô˘ Ì›ÏËÛ ÁÈ· ÙÔ “Ì·‡ÚÔ” ̤وÔ. “¢˘ÛÙ˘¯Ò˜ ›̷ÛÙ ÔÈ ÌfiÓÔÈ Ô˘ ‰›ÓÔ˘Ì ÌÂ Û˘Ó¤ÂÈ· ÙË Ì¿¯Ë ÁÈ· Ó· ÌË Á›ÓÂÈ Ô μfiÏÔ˜ Ë “·Ú·ÁÎÔ‡ÔÏË” Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜. °È· Ó· ÌËÓ ·-

ψӛ˙Ô˘Ó Ù· ¿‰ËÏ· ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈο Û˘ÌʤÚÔÓÙ·. ∂ÈÏÈÎÚÈÓ¿ Ì·˜ Ï˘› Î·È Ì·˜ ÚÔ‚ÏËÌ·Ù›˙ÂÈ Ë ÛÙ¿ÛË ÙÔ˘ Î. ¶·ÙÛÈ·ÓÙ¿. ¢ÂÓ ·ÈÛı¿ÓıËΠÙËÓ ·Ó¿ÁÎË Ó· ‰ÒÛÂÈ Î¿ÔÈ· ÂÍ‹ÁËÛË ÛÙÔ˘˜ Û˘ÌÔϛ٘ Ô˘ ÙÔÓ Ù›ÌËÛ·Ó ÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ÊÔÚ¿ Ì ÙËÓ „‹ÊÔ ÙÔ˘˜ Î·È ÂÓ¿ÌÈÛË ¯ÚfiÓÔ ÌÂÙ¿ ÂÁη٤ÏÂÈ„Â ÙÔ ¢‹ÌÔ ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ ÌfiÚÂÛ ӷ ÈηÓÔÔÈ‹ÛÂÈ ÙË ÊÈÏÔ‰ÔÍ›· ÙÔ˘ Ó· Á›ÓÂÈ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜, Î·È ı· ˙ËÙ‹ÛÂÈ ·fi Ì·˜ Û˘ÁÁÓÒÌË; ™Â ·˘Ù¤˜ ÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ Âȉ›‰ÂÙ·È Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ Û ÌÈ· ÌÔÓfiÙÔÓË, ÌÔÓÔ̤وË Â›ıÂÛË Î·Ù¿ Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∞Ú¯‹˜, Ì ÌÈ· ·Ôχو˜ ÌˉÂÓÈÛÙÈ΋ Î·È ·›ÛÙÂ˘Ù· Ú˯‹ ÎÚÈÙÈ΋, Ô˘ ÙÂÏÈο, ¯ˆÚ›˜ ÚÔÊ·ÓÒ˜ Ó· ÙÔ ·ÓÙÈÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È, ‰ÂÓ ÂÓÈÛ¯‡ÂÈ ÙÔÓ ›‰ÈÔ, ·ÏÏ¿ ÙÚÔÊÔ‰Ô-

Ù› ·ÎÚ·›Â˜ ÂÈÏÔÁ¤˜. ™ÙËÓ ·ÂÁÓˆṲ̂ÓË ÚÔÛ¿ıÂÈ¿ ÙÔ˘ Ó· Ê·Ó› Î·È Ó· ·ÎÔ˘ÛÙ›, ÛÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ¿ ÙÔ˘ Ó· ·Ó·ÏËÚÒÛÂÈ ÙËÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈ΋ ÙÔ˘ ¤Ó‰ÂÈ·, ˘ÈÔıÂÙ› ¤Ó· ÛÙÂÓ¿ ÎÔÌÌ·ÙÈÎfi ÏfiÁÔ, ıˆÚÒÓÙ·˜ fiÙÈ ¤¯ÂÈ È‰ÈÔÎÙËÛȷο ‰ÈηÈÒÌ·Ù· ÛÙÔ ÂÎÏÔÁÈÎfi ÛÒÌ· Ô˘ „‹ÊÈÛ ÙÔÓ ÎÔÌÌ·ÙÈÎfi ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ ÛÙȘ ‚Ô˘Ï¢ÙÈΤ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜ ÙÔ˘ 2012. √ Î. ¶·ÙÛÈ·ÓÙ¿˜ ÚÈÓ ·fi ÌÂÚÈΤ˜ ̤Ú˜ ¤Î·Ó ¤Ó· ‚‹Ì· ÌÚÔÛÙ¿, fiÙ·Ó ÈÂ˙fiÌÂÓÔ˜ ·fi ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ ‰‹ÏˆÛÂ, ¤ÛÙˆ Î·È Ì ÎÚ‡· ηډȿ, fiÙÈ ı· Ì·˜ ÛÙËÚ›ÍÂÈ ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ÛÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ Á‡ÚÔ Ë ÂÈÏÔÁ‹ Â›Ó·È ÌÂٷ͇ Ù˘ ‰È΋˜ Ì·˜ Î·È Ù˘ ·Ú¿Ù·Í˘ ÙÔ˘ Î. ª¤Ô˘. °È· Ó· οÓÂÈ, fï˜, ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ‰‡Ô ‚‹Ì·Ù· ›Ûˆ. ∂›Ó·È ÂÈΛӉ˘Ó· ·ÓÈÛÙfiÚËÙÔ˜ Î·È ·ÔÙÂÏ› ÛÔ‚·Úfi ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈÎfi ÔÏ›ÛıËÌ· ÁÈ· ÙÔÓ Î. ¶·ÙÛÈ·ÓÙ¿ Ó· Ì·˜ ÙÛÔ˘‚·ÏÈ¿˙ÂÈ Ì ÙÔÓ Î. ª¤Ô ÛÙÔ ›‰ÈÔ “ÌÓËÌÔÓÈ·Îfi ÙÛÔ˘‚¿ÏÈ” . ¶ÚÔÊ·ÓÒ˜ Î·È ‰ÂÓ ·ÈÛı·ÓfiÌ·ÛÙ ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË Ó· ˙ËÙ‹ÛÔ˘Ì ÈÛÙÔÔÈËÙÈÎfi ÌÓËÌÔÓÈ·ÎÒÓ ‹ ·ÓÙÈÌÓËÌÔÓÈ·ÎÒÓ ÂÔÈı‹ÛÂˆÓ ·fi ÙÔÓ Î. ¶·ÙÛÈ·ÓÙ¿. ŒÓ· ÌfiÓÔ ı· ÙÔ˘ Ô‡ÌÂ: ™ÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ ηٿÛÙ·ÛË Ì·˜ Ô‰‹ÁËÛÂ Ë ‹ÙÙ· Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜. Èڛ˜ ÙËÓ ·Ó·˙ˆÔÁfiÓËÛ‹ Ù˘, ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Î·Ì›· ÂÏ›‰·. ∫·È ·Ó·˙ˆÔÁfiÓËÛË ÛËÌ·›ÓÂÈ ·fiÚÚÈ„Ë ÙÔ˘ ·ÚÂÏıfiÓÙÔ˜ Ô˘ Ô‰‹ÁËÛ ‰Ò. ∞˘Ùfi ·ÎÚÈ‚Ò˜, ‰ËÏ·‰‹, Ô˘ ÂÌ›˜ οӷÌÂ. ∫·È ·˘Ù‹ Â›Ó·È Ë ÈÔ ·ÓÙÈÌÓËÌÔÓȷ΋, Â› Ù˘ Ô˘Û›·˜, ÛÙ¿ÛË. ™Â ·ÓÙ›ıÂÛË Ì ÙÔÓ Î. ¶·ÙÛÈ·ÓÙ¿ Ô˘ Ì·˜ Á˘ÚÓ¿ÂÈ ÔÏÏ¿ ¯ÚfiÓÈ· ›Ûˆ. ™ÙËÓ ÂÔ¯‹ Ù˘ Ï‹ÚÔ˘˜ ÎÔÌÌ·ÙÈÎÔÔ›ËÛ˘ Ù˘ ÙÔÈ΋˜ ·˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘. Δ¤ÏÔ˜, ·ÚÔ˘Û›·Û ÙÔ „ËÊÔ‰¤ÏÙÈfi ÙÔ˘, ÙÔ ÔÔ›Ô ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛ ÙÔÈ΋ “dream team”.


12 M·ÁÓËÛ›· ∏ 22¯ÚÔÓË ∞‡Ú· §Â‚¤ÓÙË ˘Ô„‹ÊÈ· Ì ÙÔÓ ∫. ∞ÁÔÚ·ÛÙfi ∏ 22¯ÚÔÓË ‰È·ÎÔÛÌ‹ÙÚÈ· ∞‡Ú· ∫ˆÓ.

§Â‚¤ÓÙË Â›Ó·È ˘Ô„‹ÊÈ· ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ Ì ÙÔ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi “™˘ÌÌ·¯›· À¤Ú ÙˆÓ ¶ÔÏÈÙÒÓ” ÙÔ˘ ÂÎ Ó¤Ô˘ ˘Ô„‹ÊÈÔ˘ ÂÚÈÊÂÚÂÈ¿Ú¯Ë £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î. ∫ÒÛÙ· ∞ÁÔÚ·ÛÙÔ‡, ÛÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ ÙÔ˘ ÚÔÛ¯ԇ˜ ª·˝Ô˘. ∏ Î. ∞‡Ú· §Â‚¤ÓÙË ·ÔÙÂÏ› ÙË ÓÂfiÙÂÚË ˘Ô„‹ÊÈ· ÙÔ˘ „ËÊÔ‰ÂÏÙ›Ô˘ Ù˘ “™˘ÌÌ·¯›·˜ À¤Ú ÙˆÓ ¶ÔÏÈÙÒÓ” Û ËÏÈΛ· ÌfiÏȘ 22 ¯ÚfiÓˆÓ. ∏ Î. ∞‡Ú· §Â‚¤ÓÙË Î·Ù¿ÁÂÙ·È ·fi ÙÔ μfiÏÔ Î·È ÂÚÁ¿˙ÂÙ·È ˆ˜ ‰È·ÎÔÛÌ‹ÙÚÈ· ÂÛˆÙÂÚÈÎÒÓ ¯ÒÚˆÓ. ∫·Ù¿ ÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ ¤¯ÂÈ ÂÚÁ·ÛÙ› ÛÙÔÓ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎfi ÙÔ̤·, Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÔÓÙ·˜ ÛÙȘ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ Ù˘ ÔÈÎÔÁÂÓÂȷ΋˜ Ù˘ Âȯ›ÚËÛ˘. Œ¯ÂÈ ¿ÚÂÈ Ì¤ÚÔ˜ Û ÛÂÌÈÓ¿ÚÈ· ‰È·ÎfiÛÌËÛ˘ Î·È ¤¯ÂÈ ‰È·ÎÚÈı› Û ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi ʈÙÔÁÚ·Ê›·˜ ηٿ ÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ. ∂˘·ÈÛıËÙÔÔÈÂ›Ù·È Û ÂÚÁ·Ûȷο ˙ËÙ‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ȉȈÙÈÎÔ‡ ÙÔ̤· Î·È È‰È·›ÙÂÚ· ÙˆÓ Ó¤ˆÓ, ηıÒ˜ Î·È ÎÔÈÓˆÓÈο ı¤Ì·Ù·. √ Î. ∫ÒÛÙ·˜ ∞ÁÔÚ·ÛÙfi˜ ÂÂÛ‹Ì·Ó fiÙÈ Â›Ó·È È‰È·›ÙÂÚ· ÛËÌ·ÓÙÈ΋ Ë ·ÚÔ˘Û›· ·ÎfiÌ· ÌÈ·˜ Ó¤·˜ ·ÚÔ˘Û›·˜ ÛÙÔ „ËÊÔ‰¤ÏÙÈÔ Ù˘ “™˘ÌÌ·¯›·˜ À¤Ú ÙˆÓ ¶ÔÏÈÙÒÓ” . ªÂ ÙÔÓ ÙÚfiÔ ·˘Ùfi ·ÓÔ›ÁÂÈ Ë fiÚÙ· Ù˘ ·˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ÛÙÔ˘˜ Ó¤Ô˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜, ·Ó·ÙÚ¤ÂÙ·È ÌÈ· ·Î·Ù·ÓfiËÙË Î·È ·Ó·¯ÚÔÓÈÛÙÈ΋ ÏÔÁÈ΋ ÂÂÙËÚ›‰·˜ Ô˘ ÎÚ·ÙÔ‡Û ÙÔ˘˜ ·ÍÈfiÏÔÁÔ˘˜ Ó¤Ô˘˜ Ì·˜ Ì·ÎÚÈ¿ ·fi Ù· ÎÔÈÓ¿. √ ÛÙfi¯Ô˜ ›ӷÈ, fiˆ˜ ·Ó¤ÊÂÚÂ Ô Î. ∞ÁÔÚ·ÛÙfi˜, Ó· ÙÂıÔ‡Ó Ó¤ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ, Ì ·ÍÈfiÏÔÁ˜ ÛÔ˘‰¤˜ Î·È ‰È¿ıÂÛË ÁÈ· ÚÔÛÊÔÚ¿, ÛÙËÓ ÚÒÙË ÁÚ·ÌÌ‹ ÁÈ· ÙË Ó¤· £ÂÛÛ·Ï›· Ô˘ ÔÓÂÈÚ¢fiÌ·ÛÙÂ. °È· ÙË £ÂÛÛ·Ï›· Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›, Ô˘ ·Ú¿ÁÂÈ, Ô˘ ÓÔÈ¿˙ÂÙ·È ÁÈ· οı ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· ¯ˆÚÈÛÙ¿. °È· ÙË £ÂÛÛ·Ï›· Ô˘ ‰›ÓÂÈ Ì¿¯Â˜ Î·È ÓÈο.

¢‹ÏˆÛË ∞Ú. ª·Û‰¿ÓË ÁÈ· ˘Ô„ËÊÈfiÙËÙ· ™∂ ‰‹ÏˆÛ‹ ÙÔ˘ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›Ô˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î. ∞ÚÈÛÙÔÙ¤Ï˘ ª·Û‰¿Ó˘ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ: “∞ÔÊ¿ÛÈÛ· Ó· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯ˆ ÛÙȘ ÂÚÈÊÂÚÂȷΤ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜ Ì ÙÔ „ËÊÔ‰¤ÏÙÈÔ Ù˘ ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ˘ ·˘ÙÔ‰ÈÔÈÎËÙÈ΋˜ ΛÓËÛ˘ “£ÂÛÛ·ÏÒÓ ™˘ÌÔÏÈÙ›·” , Ì ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙÔÓ Î·Ù·ÚÙÈṲ̂ÓÔ ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ· Î·È Î·Ú‰ÈÔ¯ÂÈÚÔ˘ÚÁfi ¡. ΔÛÈÏÈÌ›Áη, Ô ÔÔ›Ô˜ ÌÔ˘ ¤Î·Ó Â›ÛËÌË ÚfiÙ·ÛË ·Ó·ÁÓˆÚ›˙ÔÓÙ·˜ ÙËÓ ·Ó·ÁηÈfiÙËÙ· ÂÎÚÔÛÒËÛ˘ ÙÔ˘ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎÔ‡ ÎfiÛÌÔ˘ ÛÙÔ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi ÙÔ˘. ∞˘Ù‹ ÙËÓ ÎÚ›ÛÈÌË ÛÙÈÁÌ‹, Û Â›Â‰Ô ÙÔÈ΋˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜, ÔÈ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û ‰ÂÈÓ‹ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ı¤ÛË. ÃÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È ¿ÌÂÛ· ̤ÙÚ· ·Ó·ÎÔ‡ÊÈÛ˘ Î·È ˘ÔÛÙ‹ÚÈ͢ ÁÈ· Ó· ÌË ¯·ı› ÌÈ· ÔÏfiÎÏËÚË Ù¿ÍË, Ù˘ ÔÔ›·˜ Â›Ì·È Ì¤ÏÔ˜, Ô˘ Â›Ó·È Î·È Ë Ú·¯ÔÎÔηÏÈ¿ Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜. ¢ÂÛ̇ÔÌ·È Ó· ˘ËÚÂÙ‹Ûˆ fiϘ ÙȘ ·Ú·ÁˆÁÈΤ˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡ Ì·˜ Ì ÙÔÓ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ÙÚfiÔ, fiˆ˜ ¤¯ˆ οÓÂÈ fiÏ· Ù· ¯ÚfiÓÈ· Ô˘ ·Û¯ÔÏÔ‡Ì·È Ì ٷ ÎÔÈÓ¿. ¶·ÚfiÙÈ ‰¤¯ıËη ÚÔÙ¿ÛÂȘ Ó· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯ˆ ÛÙȘ ‰ËÌÔÙÈΤ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜, ·ÚÓ‹ıËη ‰ÈfiÙÈ ·fi ÓˆÚ›˜ ÂΉ‹ÏˆÛ· ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÌÔ˘ Ó· ‚ÔËı‹Ûˆ ÙËÓ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈ΋ ÎÔÈÓfiÙËÙ· ̤۷ ·fi ÙÔ ıÂÛÌfi ÙÔ˘ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô‡ÏÔ˘”.

ΔƒπΔ∏ 29 A¶PI§πOY 2014

ΔÔ ªÔ˘ÛÂ›Ô Ô˘ ı· ÛÙÂÁ¿ÛÂÈ ÙËÓ ∞ÚÁÒ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË ÙÔ˘ ‰È·ÁˆÓÈÛÌÔ‡

μ·ÛÈṲ̂ÓÔ ÛÙÔ Ì‡ıÔ ÙˆÓ ™˘ÌÏËÁ¿‰ˆÓ

Δ

Ô ÚÔÛ¯¤‰ÈÔ ÁÈ· ÙÔ ªÔ˘ÛÂ›Ô Ù˘ ∞ÚÁÔ‡˜, Ô˘ ·ÔÙÂÏ› ¤Ó· ·fi Ù· ‰È·‚·Ù‹ÚÈ· Ù˘ fiÏ˘ ÛÙÔÓ ÙÔ̤· ÙÔ˘ ÙÔ˘ÚÈÛÌÔ‡, ı· ÂÁÎÚÈı› Û ¤ÎÙ·ÎÙË Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘, ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹. ªÂÁ¿Ï· ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈο ÁÚ·Ê›·, Ó¤ÔÈ ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ˜ ·fi ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î·È ÙËÓ ∂˘ÚÒË ÌÂÙ›¯·Ó ÛÙÔ ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi, Ì ÙËÓ ÎÚÈÙÈ΋ ÂÈÙÚÔ‹ Ó· ÂÍÂÙ¿˙ÂÈ 68 ʷΤÏÔ˘˜.

ƒÂÔÚÙ¿˙: ∫∞Δ∂ƒπ¡∞ Δ∞™™√¶√À§√À

∏ ÚfiÙ·ÛË Ô˘ ı· ¿ÚÂÈ ÙÔ ÚÒÙÔ ‚Ú·‚Â›Ô ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ Â˘ÎÚ›ÓÂÈ· ÚÔı¤ÛˆÓ, ÂӉȷʤÚÔ˘Û· ÔÁÎÔÏ·Û›·, ÚÔÛ·ÚÌÔṲ̂ÓË ÛÙÔ ‰È·ÙÈı¤ÌÂÓÔ ÔÈÎfi‰Ô. ∏ ÔÚÁ¿ÓˆÛË Ù˘ οÙԄ˘ Î·È Ë ‰È·ÌfiÚʈÛË ÙˆÓ fi„ÂˆÓ ÙÔ˘ ÎÙπÚ›Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ˆ˜ ÎÂÓÙÚÈ΋ ȉ¤· ÙÔ Ì‡ıÔ ÙˆÓ ™˘ÌÏËÁ¿‰ˆÓ ÙfiÛÔ ÛÙËÓ Îϛ̷η ÙˆÓ ÛÙÈ‚·ÚÒÓ ‚·ÛÈÎÒÓ fiÁÎˆÓ Ù˘ ÚfiÙ·Û˘, fiÛÔ Î·È ÛÙËÓ ÂÂÍÂÚÁ·Û›· ÙˆÓ ÏÂÙÔÌÂÚÂÈÒÓ ÙÔ˘˜. ∏ Û‡ÓıÂÛË ÚÔ·ÙÂÈ ·fi ÙÔ ‰›ÔÏÔ “∞ÚÁÒ Î·È Δ·Í›‰È”, ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÙ·È ·fi Û·Ê‹ÓÂÈ· Î·È ·›ÛıËÛË Ù˘ ·ÛÙÈ΋˜ Îϛ̷η˜ Î·È ÂÓÙ¿ÛÛÂÈ ÙÔ ÎÙ›ÚÈÔ ÛÙÔ ÔÏÂÔ‰ÔÌÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ÙÔ˘ ˆ˜ ÌÈ· ÁÏ˘ÙÈ΋ ·ÛÙÈ΋ Ï·Ù›·. ΔÔ ‚·ÛÈÎfi ¤ÎıÂÌ· Î·È Ë ˘fiÏÔÈË ÌÔ˘ÛÂÈÔÏÔÁÈ΋ ÌÂϤÙË Â›Ó·È ¿ÚÚËÎÙ· Û˘Û¯ÂÙÈṲ̂Ó˜ ̤۷ ·fi ÌÈ· Û˘Ó¯‹ ΛÓËÛË Ô˘ Û˘Ó‰¤ÂÈ ÙÔÓ ˘·›ıÚÈÔ ¯ÒÚÔ - ·ÛÙÈ΋ Ï·Ù›· Ì ÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi ÙÔ˘ ÌÔ˘Û›Ԣ. √È ÌÂϤÙ˜ ·ÚÈıÌ‹ıËÎ·Ó Û‡Ìʈӷ Ì ÙË ÛÂÈÚ¿ Ô˘ ÚˆÙÔÎÔÏÏ‹ıËÎ·Ó Î·È ÔÈ ÛÊÚ·ÁÈṲ̂ÓÔÈ Ê¿ÎÂÏÔÈ ÌÔÓÔÁÚ¿ÊËÎ·Ó ·fi fiÏ· Ù· ̤ÏË Ù˘ ∂ÈÙÚÔ‹˜. ∞ÎÔÏÔ‡ıËÛ ÙÔ ÚÒÙÔ ÛÙ¿‰ÈÔ Ù˘ ‰È·‰Èηۛ·˜ ÎÚ›Û˘, Ô˘ Â›Ó·È Ô ¤ÏÂÁ¯Ô˜ ÙˆÓ Ê·Î¤ÏˆÓ ÙˆÓ ÌÂÏÂÙÒÓ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ˘Ô‚ÏËı› Î·È Ë ·ÔÛÊÚ¿ÁÈÛ‹ ÙÔ˘˜. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, ÂϤÁ¯ıËÎÂ Ë ËÌÂÚÔÌËÓ›· ÚˆÙÔÎfiÏÏËÛ˘ Î·È ÁÈ· fiÛ˜ ›¯·Ó ·ÔÛÙ·Ï› Ì ÙÔ Ù·¯˘‰ÚÔÌÂ›Ô ‹ ¿ÏÏË ÌÂÙ·ÊÔÚÈ΋ ÂÙ·ÈÚ›·, Ë ËÌÂÚÔÌËÓ›· ÛÙË ÛÊÚ·Á›‰· ·Ú¿‰ÔÛ˘. ŸÏ˜ ÔÈ ÌÂϤÙ˜ ·Ú·‰fiıËÎ·Ó ÂÌÚfiıÂÛÌ·. ∂›Û˘ ÂϤÁ¯ıËÎÂ Ë ·ÓˆÓ˘Ì›· ÙˆÓ ·Î¤ÙˆÓ Ô˘ ·Ú·‰fiıËÎ·Ó Î·È ‚Ú¤ıËΠfiÙÈ Ô Î·ÓfiÓ·˜ ·Óˆ-

● ∏ ÔÚÁ¿ÓˆÛË Ù˘ οÙԄ˘ Î·È Ë ‰È·ÌfiÚʈÛË ÙˆÓ fi„ÂˆÓ ÙÔ˘ ªÔ˘Û›Ԣ ı· ¤¯Ô˘Ó ˆ˜ ÎÂÓÙÚÈ΋ ȉ¤· ÙÔ Ì‡ıÔ ÙˆÓ ™˘ÌÏËÁ¿‰ˆÓ

Ó˘Ì›·˜ ÙËÚ‹ıËΠ·fi fiÏÔ˘˜. ŒÙÛÈ ¤ÁÈÓ·Ó ‰ÂÎÙ¤˜ Î·È ÔÈ 68 ÌÂϤÙ˜ Ô˘ ˘Ô‚Ï‹ıËηÓ. ∏ ÎÚÈÙÈ΋ ÂÈÙÚÔ‹ ‰ÂÓ ÂÓÙfiÈÛ η̛· Û¯ÂÙÈ΋ ·fiÎÏÈÛË ·fi Ù· ··ÈÙÔ‡ÌÂÓ· ‰ÈηÈÔÏÔÁËÙÈο ηÈ, ÂÊfiÛÔÓ ‰È·ÈÛÙÒıËΠfiÙÈ ÔÈ ˘Ô‚ÏËı›Û˜ ÌÂϤÙ˜ ÏËÚÔ‡Û·Ó, ÛÙÔ Û‡ÓÔÏfi ÙÔ˘˜, ÙÔ˘˜ Ù˘ÈÎÔ‡˜ fiÚÔ˘˜ Ù˘ ÚÔ΋ڢ͢, ‰ÂÓ ÚÔ¤‚Ë ÛÙÔÓ ·ÔÎÏÂÈÛÌfi η̛·˜ ÚfiÙ·Û˘ ·fi ÙËÓ ÎÚ›ÛË. ∞Ó¿ÏÔÁ· Ì ٷ ÌÔÚÊÔÏÔÁÈο ÙÔ˘˜ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο, ÔÈ ÌÂϤÙ˜ ηٷٿ¯ÙËÎ·Ó Û 6 ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ηÙËÁÔڛ˜. ™ÙËÓ ÚÔÙÂÏÂ˘Ù·›· Û˘Ó‰ڛ·ÛË Ë ÎÚÈÙÈ΋ ÂÈÙÚÔ‹, Ô˘ ·ÔÙÂÏ›ÙÔ ·fi ·ÓÂÈÛÙËÌÈ·ÎÔ‡˜ ·Û¯ÔÏ‹ıËΠ̠οı ̛· ÌÂϤÙË Í¯ˆÚÈÛÙ¿ ÂÍÂÙ¿˙ÔÓÙ·˜ Û¯ÔÏ·ÛÙÈο ÙfiÛÔ Ù· Û¯¤‰È·, fiÛÔ Î·È ÙȘ Ù¯ÓÈΤ˜ ÂÚÈÁڷʤ˜, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ηٷÓÔ‹ÛÂÈ ÙÔ ÛÎÂÙÈÎfi Ô˘ Ô‰‹ÁËÛ ÙÔÓ Î¿ı ÌÂÏÂÙËÙ‹ ÛÙË Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË Ï‡ÛË, ÛÂ Û˘Ó-

‰˘·ÛÌfi Î·È Ì ÙË ÌÔ˘ÛÂÈÔÏÔÁÈ΋ ÚfiÙ·ÛË, ·ÏÏ¿ Î·È Û˘ÁÎÚÈÙÈο ÙËÓ Î¿ı ̛· Û ۯ¤ÛË Ì ÙȘ ˘fiÏÔÈ˜, ·Ó·ÁÓˆÚ›˙ÔÓÙ·˜ ÙȘ ȉȷÈÙÂÚfiÙËÙ˜ Ù˘ οı ÌÂϤÙ˘ Î·È ·Ó·‰ÂÈÎÓ‡ÔÓÙ·˜ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ÙËÓ ÂÓ ‰˘Ó¿ÌÂÈ Û˘ÁÎÚÈÙÈ΋ ˘ÂÚÔ¯‹ Ù˘, ¤Ó·ÓÙÈ ÙˆÓ ˘ÔÏÔ›ˆÓ. ∞fi ÙÔ Û¯ÔÏ·ÛÙÈÎfi ¤ÏÂÁ¯Ô, ͯÒÚÈÛ·Ó 10 ÌÂϤÙ˜, ÔÈ Ôԛ˜ Î¿Ï˘Ù·Ó Ì ÈηÓÔÔÈËÙÈ΋ Â¿ÚÎÂÈ· ÙȘ ··ÈÙ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ ‰È·ÁˆÓÈÛÌÔ‡. ™ÙȘ 10 ∞ÚÈÏ›Ô˘, Û ÎÏÂÈÛÙ‹ Û˘Ó‰ڛ·ÛË Ë ÂÈÙÚÔ‹ ·Û¯ÔÏ‹ıËΠ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο Ì ÙȘ 10 ÂÈÎÚ·Ù¤ÛÙÂÚ˜ ÌÂϤÙ˜, ·Ó·ÙÚ¤¯ÔÓÙ·˜ Î·È ¿ÏÈ Ì ÚÔÛÔ¯‹ ÛÙ· Û¯¤‰È· Î·È ÛÙ· ΛÌÂÓ· ÙˆÓ ÌÂÏÂÙËÙÒÓ, Û¯ÔÏÈ¿˙ÔÓÙ·˜ Î·È Û˘ÁÎÚ›ÓÔÓÙ·˜ ÙȘ ÌÂϤÙ˜ ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ Î·È ·Ó·‰ÂÈÎÓ‡ÔÓÙ·˜ Ù· ȉȷ›ÙÂÚ· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ù˘ οı ÌÈ·˜, ÚÔÛ·ıÒÓÙ·˜ Ó· ÙȘ ηٷٿÍÂÈ.

•Â¯ÒÚÈÛ·Ó ª›· ηÙËÁÔÚ›· ÌÂÏÂÙÒÓ Ú·ÁÌ·Ù‡ÙËΠ̠ÏÈÁfiÙÂÚË ‹ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚË ÂȉÂÍÈfiÙËÙ· ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈÎÒÓ ¯ÂÈÚÈÛÌÒÓ ÙË Ì˘ıÈ΋ ·Ó·ÊÔÚ¿ ÛÙȘ Û˘ÌÏËÁ¿‰Â˜ ¤ÙÚ˜, Î·È ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ Ô¯ÙÒ ÌÂϤÙ˜. √È ÌÂϤÙ˜ Ù˘ ηÙËÁÔÚ›·˜ ·˘Ù‹˜ ÂȯÂÈÚÔ‡Ó Ó· Û˘Óı¤ÛÔ˘Ó Û ¤Ó· ÂÓÈ·›Ô ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈÎfi Û‡ÓÔÏÔ ¤Ó· ÌÈÎÚfi ‹ ÌÂÁ¿ÏÔ ·ÚÈıÌfi ·˘ÙfiÓÔÌˆÓ ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈÎÒÓ fiÁÎˆÓ ˆ˜ ¤ÌÌÂÛË ·Ó·ÊÔÚ¿ ÛÙÔ Ì‡ıÔ ÙˆÓ Û˘ÌÏËÁ¿‰ˆÓ. ™Â ÔÏÏ¿ ·fi ·˘Ù¿ Ù· ¯ˆÚÈο Û˘ÌϤÁÌ·Ù· ·Ó·‰ÂÈÎÓ‡ÔÓÙ·È Â˘¯¿ÚÈÛÙ˜ ¯ˆÚÈΤ˜ ÔÈfiÙËÙ˜ Î·È ·‰ÚÔ› Î·È ÏÈÙÔ› Û˘Ì‚ÔÏÈÛÌÔ›. ™ÙȘ ˘fiÏÔÈ˜ ÌÂϤÙ˜ ÔÈ ¯ˆÚÈΤ˜ ÔÈfiÙËÙ˜ Â›Ó·È Û˘ÌÈÂṲ̂Ó˜ Î·È Î·Ù·ÎÂÚÌ·ÙÈṲ̂Ó˜ Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ë ∞ÚÁÒ, ÌÔÈÚ·›· Ó· Ù·˘Ù›˙ÂÙ·È ÛËÌÂÈÔÏÔÁÈο - ÏfiÁˆ ¤ÏÏÂȄ˘ ¯ÒÚÔ˘ - Ì οÔÈ· ·’ ·˘Ù¤˜ ÙȘ Û˘ÌÏËÁ¿‰Â˜. ∏ ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ô˘ η٤‚·ÏÏ·Ó Î¿ÔÈÔÈ ÌÂÏÂÙËÙ¤˜ Ó· ·Ó·-

‰Â›ÍÔ˘Ó ÙËÓ ·Î·ÓfiÓÈÛÙË ÌÔÚÊ‹ ÙˆÓ Û˘ÌÏËÁ¿‰ˆÓ Û ÈÛÙ‹ ·Ó··Ú¿ÛÙ·ÛË ÙÔ˘ Ì˘ıÈÎÔ‡ ÁÂÁÔÓfiÙÔ˜, ÌÂÈÒÓÂÈ ‰Ú·Ì·ÙÈο ÙË ‰‡Ó·ÌË Ù˘ ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈ΋˜ Û‡ÓıÂÛ˘. ¢‡Ô ÌÂϤÙ˜ ·fi ÙËÓ ·Ú·¿Óˆ ηÙËÁÔÚ›· Ù¤ıËÎ·Ó Û ÙÂÏÈ΋ ÎÚ›ÛË. ª›· ηÙËÁÔÚ›· ÌÂÏÂÙÒÓ, ÛÙËÓ ÔÔ›· ÔÌ·‰ÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ‰¤Î· ÌÂϤÙ˜, ÂÈÎÂÓÙÚÒÓÂÙ·È Û ̛· Ú·ÁÌ·ÙÈÛÙÈ΋ Û‡ÏÏË„Ë Ù˘ ¤ÓÓÔÈ·˜ ÙÔ˘ ÌÔ˘Û›Ԣ, Ë ÔÔ›· ÂÎÊÚ¿˙ÂÙ·È Ì ÙË ÌÔÚÊ‹ ÂÓfi˜ ÂÚ›ÎÏÂÈÛÙÔ˘ ¯ÒÚÔ˘ (Î¤Ï˘ÊÔ˜ envelope). ™ÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ˘ ÙÔÔıÂÙÂ›Ù·È Ë ∞ÚÁÒ. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, Û οÔȘ ·fi ÙȘ ÌÂϤÙ˜, ÂÈ˙ËÙÂ›Ù·È Ë Â›Ï˘ÛË ÙˆÓ ÂÈ̤ÚÔ˘˜ ¯ˆÚÈÎÒÓ ÂÓÔÙ‹ÙˆÓ Ì ÂÛˆÙÂÚÈΤ˜ ‰È¢ıÂÙ‹ÛÂȘ ˘ÔÙ·Á̤Ó˜ ÛÙËÓ ÂÈı·Ú¯›· Ô˘ ÂÈ‚¿ÏÏÂÈ ÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi Î¤Ï˘ÊÔ˜. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ ‰ÂÓ ¤ÁÈÓ ۷ʤ˜ Î·È Û ·˘Ù‹Ó ÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›· ÙˆÓ ÌÂÏÂÙÒÓ, ÙÔ ÙÈ Â›‰Ô˘˜ ÌÔ˘ÛÂ›Ô ÚÔ·ÙÂÈ ·fi ÙÔ˘˜ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˘˜ ۯ‰ȷÛÙÈÎÔ‡˜ ¯ÂÈÚÈÛÌÔ‡˜ Î·È ÔÈÔ˜ Â›Ó·È Ô ÚÔÔÚÈÛÌfi˜ ÙÔ˘, ÂÎÙfi˜ ·fi ÌÂϤÙ˜ ÔÈ Ôԛ˜ Ù¤ıËÎ·Ó Û ÙÂÏÈ΋ ÎÚ›ÛË. ™ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ηÙËÁÔÚ›· ÌÂÏÂÙÒÓ ÔÌ·‰ÔÔÈ‹ıËÎ·Ó ¤ÍÈ ÌÂϤÙ˜. ∂›Ó·È Ë Î·ÙËÁÔÚ›· Ô˘ ‚·Û›ÛÙËΠÛÙË Û¯Â‰È·ÛÙÈ΋ ΢ÚÈ·Ú¯›· Ù˘ ¤ÓÓÔÈ·˜ ÙÔ˘ ÛÙÂÁ¿ÛÙÚÔ˘ ˆ˜ ‚·ÛÈÎÔ‡ ÛÙÔÈ¯Â›Ô˘ Ù˘ ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈ΋˜ Û‡ÓıÂÛ˘, ‰›ÓÔÓÙ·˜ ¤ÌÊ·ÛË ÛÙȘ ÙÂÎÙÔÓÈΤ˜ ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ˜ Ù˘ ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈ΋˜ ¤ÎÊÚ·Û˘. ¢‡Ô ·fi ÙȘ ·Ú·¿Óˆ ÌÂϤÙ˜, ÔÈ Ôԛ˜ ıˆڋıËÎ·Ó fiÙÈ ÂÓۈ̷ÙÒÓÔ˘Ó Î¿ÔÈÔ È‰È·›ÙÂÚÔ Û˘Ì‚ÔÏÈÛÌfi ÛÙË ÌÔÚÊ‹ ÙÔ˘˜, Ù¤ıËÎ·Ó Û ÙÂÏÈ΋ ÎÚ›ÛË. √È ÌÂϤÙ˜ Ô˘ ˘Ô‚Ï‹ıËÎ·Ó ·ÍÈÔÏÔÁ‹ıËÎ·Ó ÛÙ·‰È·Î¿ Ì ‚¿ÛË ¿ÓÙÔÙ ٷ ÎÚÈÙ‹ÚÈ· Ù˘ ‰È·Î‹Ú˘Í˘. ∂ÈϤ¯ıËÎ·Ó 10 ÁÈ· ÙÂÏÈ΋ ÎÚ›ÛË.

∏ ˘Á›· ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ· ÁÈ· ÙÔ μfiÏÔ √ ÙÔ̤·˜ Ù˘ ˘Á›·˜, ·Ó Î·È Û ÔÏϤ˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ·Ú·ÌÂÏÂ›Ù·È ·fi ÙȘ ÂοÛÙÔÙ ‰ËÌ·Ú¯›Â˜, ‰ÂÓ ·‡ÂÈ Ó· ·ÔÙÂÏ› ¤Ó· ·fi Ù· ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚ· ı¤Ì·Ù· ÛÙ· ÔÔ›· Ú¤ÂÈ Ó· ÛÙÚ¤ÊÂÙ·È Ë ÚÔÛÔ¯‹ fiψÓ. ΔÔ ·Á·ıfi ·˘Ù‹˜, ·ÔÙÂÏ› ·Ó·ÌÊ›‚ÔÏ· ¤Ó· ·fi Ù· ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚ· ‰ÒÚ· Ô˘ ÔÊ›ÏÔ˘Ì ӷ ‰È·ÛÊ·Ï›˙Ô˘ÌÂ, ηıÒ˜ ·ÓÙÈηÙÔÙÚ›˙ÂÈ ÙËÓ ˘ÁÈ‹ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÔÏfiÎÏËÚ˘ Ù˘ fiÏ˘, ‰Â‰Ô̤ÓÔ˘ ˆ˜ ‰ÂÓ ÌÔÚԇ̠ӷ ··ÈÙԇ̠·fi ÙÔ˘˜ Ôϛ٘ Ó· ‰ËÏÒÓÔ˘Ó ÂÊËÛ˘¯·Ṳ̂ÓÔÈ Î·È Û›ÁÔ˘ÚÔÈ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ô˘ ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó Ù· ËÓ›· Ù˘ fiÏ˘, fiÙ·Ó ·˘ÙÔ› ·ÁÓÔÔ‡Ó ÂȉÂÈÎÙÈο ÙËÓ Î·Ï˘Ù¤Ú¢ÛË ÙÔ˘ ÙÔ̤· Ù˘ ˘Á›·˜. Δ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Á‡Úˆ ·fi ÙËÓ ˘Á›· ‰ÂÓ ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· ÌËÓ ··Û¯ÔÏÔ‡Ó Î·È ÙÔ ∞¯ÈÏÏÔÔ‡ÏÂÈÔ

¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, ¯ˆÚ›˜ ·˘Ùfi Ó· ÛËÌ·›ÓÂÈ ˆ˜ Ô Î·ı¤Ó·˜ ·fi ÙË ı¤ÛË Ô˘ η٤¯ÂÈ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ÚÔÛʤÚÂÈ Ì ÙÔÓ ÙÚfiÔ ÙÔ˘. ¶ÚÔÛˆÈο, ‰È·ÙÂÏÒÓÙ·˜ ·fi ÙÔ 2014 ̤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ¢.™. ÙÔ˘ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ, ›¯· ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ¤Ú¯ÔÌ·È ·ÓÙÈ̤وÔ˜ Ì ٷ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ, ·fi ÙÔ ÚÔÛˆÈÎfi ̤¯ÚÈ Î·È ÙȘ ÂÏÏ›„ÂȘ ÙÔ˘ Û Ù¯ÓÈÎÔ‡˜ ÙÔÌ›˜. ªÂ ÙÔÓ ÙÚfiÔ ·˘Ùfi, ·Ó·Ï‡ÔÓÙ·˜ ·fi ÙËÓ ËÁ‹ ÙÔ˘ ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· Î·È ¤ÂÈÙ· ·fi Û˘Ó‰ÚÈ¿ÛÂȘ, Êı¿Ó·Ì ÛÙËÓ Â›Ï˘ÛË ·˘ÙÔ‡ Î·È ·Ó ·˘Ù‹ ‰È¤Ê¢Á ·fi ÙË ‰ÈηÈÔ‰ÔÛ›· ÙÔ˘ ¢.™., ·Ó·ÁfiÙ·Ó Â˘ı¤ˆ˜ ÛÙÔ˘˜ ·ÚÌfi‰ÈÔ˘˜. ∏ ÁÚ·ÊÂÈÔÎÚ·Ù›·, Û ÔÏϤ˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ, ÙÔ ÂÏ¿¯ÈÛÙÔ ‹ ·ÓÂȉ›Î¢ÙÔ ÚÔÛˆÈÎfi ÂÓ›ÔÙÂ, ·ÏÏ¿ Î·È Ë ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ·Ú·ÎÒÏ˘ÛË ÂÚ›-

ı·Ï„˘ Ù· ÔÔ›· ·ÓÙÈÌÂÙÒÈ˙·Ó ÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔÈ Ù˘ fiÏ˘ Ì·˜, ÚÔÛ¿ıËÛ·Ó Ó· ‰È¢ıÂÙËıÔ‡Ó Ì ÙÔÓ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ‰˘Ó·Ùfi ÙÚfiÔ, ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘, ÒÛÙ ӷ ‰È¢ÎÔÏ˘ÓıÔ‡Ó ÙfiÛÔ ÔÈ ›‰ÈÔÈ ÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔÈ Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈ˙·Ó ÙÔ Úfi‚ÏËÌ·, fiÛÔ Î·È ÔÈ ÂfiÌÂÓÔÈ Ô˘ Èı·ÓfiÓ Ó· ¤Ú¯ÔÓÙ·Ó Û Â·Ê‹ Ì οÙÈ ·ÚfiÌÔÈÔ.

ªÂ ¿ÏÏ· ÏfiÁÈ·, Û·ÊÒ˜ Î·È ÔÏÏ¿ ·fi Ù· ı¤Ì·Ù· Ô˘ Ù·Ï·Ó›˙Ô˘Ó ÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô Ù˘ fiÏ˘, ·ÏÏ¿ Î·È Ù˘ οı fiÏ˘ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó ·˘ÙÔÌ¿Ùˆ˜ Ó· ÂÈÏ˘ıÔ‡Ó ·fi ÙË Û˘ÁοÏÂÛË ÙÔ˘ ¢.™. ·˘ÙÔ‡, ·˘Ùfi ‰Â ÛËÌ·›ÓÂÈ fï˜ ˆ˜ Ú¤ÂÈ Ó· ·Ú·ÌÂÚ›˙ÔÓÙ·È ¯ˆÚ›˜ Ó· ÌÂÙ·‚È‚¿˙ÔÓÙ·È Û ·ÓıÚÒÔ˘˜ ‹ ÊÔÚ›˜, ·ÚÌfi‰ÈÔ˘˜ ÁÈ· ÙË ‰ÈÂÎÂÚ·›ˆÛ‹ ÙÔ˘˜. °È· ÔÏÏÔ‡˜ ̤¯ÚÈ ÙÒÚ· Â›Ï˘ÛË ÂÓfi˜ ÚÔ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜ ıˆÚÔ‡ÓÙ·Ó ·Ï¿ ÙÔ Ó· “ʇÁÂÈ ·fi Ù· ¯¤ÚÈ· ÙÔ˘˜” , Ë ·Ú·ÁÎÒÓÈÛË ·˘ÙÔ‡ fï˜ Û η̛· ÂÚ›ÙˆÛË ‰Â Û‹Ì·ÈÓ ‚Ô‹ıÂÈ·. ∞ÓÙÈı¤Ùˆ˜ ηٷϋͷÌ ӷ ›̷ÛÙ ·ÓÙÈ̤وÔÈ Ì ̛· fiÏË Ë ÔÔ›· ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÙ·È ·fi ˙ËÙ‹Ì·Ù· Ù· ÔÔ›· ηÓ›˜ ÔÙ¤ ‰ÂÓ ÍÂηı¿ÚÈÛ ÛÙÔ˘˜ Ôϛ٘ Ù˘ ÔÈÔ˜ ÂÈÙ¤ÏÔ˘˜ Â›Ó·È Ô ˘‡ı˘ÓÔ˜ ÁÈ· ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ‹ ÙÔ˘˜;! ∏ fiÏË ¤¯ÂÈ ·Ó¿ÁÎË ·fi ¤ÓÙÈÌÔ˘˜

Î·È Ì fiÚÂÍË ÁÈ· ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ·ÓıÚÒÔ˘˜. °È· ηٿÏÏËÏÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ ÛÙȘ ηٿÏÏËϘ ı¤ÛÂȘ. ∏ ·ÓÔ¯‹ ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ ÛÙ·Ì¿ÙËÛÂ Î·È ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂȘ ÙÔ˘ Ù‡Ô˘ “‰ÂÓ Â›Ó·È ÛÙË ‰ÈηÈÔ‰ÔÛ›· ÌÔ˘” ‰ÂÓ Â›Ó·È ϤÔÓ ·ÓÂÎÙ¤˜. ∫·Ó¤Ó·˜ Ì·˜ ‰ÂÓ ÚÔÙ›ıÂÙ·È ϤÔÓ Ó· Û˘Ì‚È‚·ÛÙ› Ì ÙÔ “ÍÂʇÏÏÈÛÌ·” ÙÔ˘ ÚÔ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜ Î·È ··ÈÙ› ‰Ú¿ÛË ÁÈ· ·˘Ùfi. ∏ ˘Á›· Î·È Ë ‰È¢ÎfiÏ˘ÓÛË ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ fiÙ·Ó ÚÔ·ÙÂÈ ¤Ó· ı¤Ì· ·˘Ù‹˜, ÚÔ¤¯ÂÈ Î·È Ú¤ÂÈ Ó· ·ÔÙÂÏ› ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘, ¯ˆÚ›˜ ηӤӷ Û˘Ì‚È‚·ÛÌfi Â› ÙÔ‡ÙÔ˘. ∞Ó‰Ú¤·˜ ÕÚ˘ ∑¤Ú‚·˜, ÔÈÎÔÓÔÌÔÏfiÁÔ˜, ˘. ‰ËÌ. Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ “¡¤· ∂Ô¯‹ ¡¤· ¢˘Ó·ÌÈ΋”


M·ÁÓËÛ›· 13

ΔƒπΔ∏ 29 A¶PI§πOY 2014

√ÈÎÙÚ‹ Ë ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË ÓÔÈÎÔ΢ÚÈÒÓ ÛÙÔ NÔÌfi ª·ÁÓËÛ›·˜ Ô˘ „ˆÓ›˙Ô˘Ó ϤÔÓ Â›ÈÛÙÒÛÂÈ...

ªÂ ÙÂÊÙ¤ÚÈ Î·È ÛÙË Ï·˚΋ ·ÁÔÚ¿ ∞

ÎfiÌË Î·È ÛÙȘ Ï·˚Τ˜ ·ÁÔÚ¤˜ „ˆÓ›˙Ô˘Ó ϤÔÓ ÔÈ Î·Ù·Ó·ÏˆÙ¤˜ Â› ÈÛÙÒÛÂÈ... ΔÔ ‰‹ÏˆÛ·Ó ¯ı˜ ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Û˘Ó¿ÓÙËÛ˘ ÛÙËÓ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋ ∂ÓfiÙËÙ· ª·ÁÓËÛ›·˜ ÂÎÚfiÛˆÔÈ ÙˆÓ ÌÈÎÚÔˆÏËÙÒÓ Î·È ÙˆÓ ·Ú·ÁˆÁÒÓ Ï·˚ÎÒÓ ·ÁÔÚÒÓ, Ô˘ ·ÚÔ˘Û›·Û·Ó ÛÙËÓ ·ÚÌfi‰È· ¯ˆÚÈ΋ ·ÓÙÈÂÚÈÊÂÚÂÈ¿Ú¯Ë ÙȘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘˜ ·Ó·ÊÔÚÈο Ì ÙȘ ·ÔÊ¿ÛÂȘ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ÁÈ· ÙȘ Ï·˚Τ˜.Ãı˜ ‰ÂÓ ÏÂÈÙÔ‡ÚÁËÛÂ Ë Ï·˚΋ ·ÁÔÚ¿ ÛÙË ¡. πˆÓ›·, ÂÓÒ Û‹ÌÂÚ· ÔÈ ÌÈÎÚÔˆÏËÙ¤˜ Î·È ÔÈ ·Ú·ÁˆÁÔ› ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ·ÔÊ·Û›ÛÔ˘Ó ·Ó ı· Û˘Ó¯›ÛÔ˘Ó ‹ fi¯È ÙËÓ ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛ‹ ÙÔ˘˜.

ƒÂÔÚÙ¿˙: ™Δ. ¢∏ª√¶√À§√™

Ÿˆ˜ ·Ó¤ÊÂÚ ¯ı˜, ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Û˘Ó¿ÓÙËÛ˘ ·ÓÙÈÚÔÛˆ›·˜ ÙˆÓ ·Ú·ÁˆÁÒÓ Î·È ÌÈÎÚÔˆÏËÙÒÓ Ï·˚ÎÒÓ ·ÁÔÚÒÓ Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ Ì ÙËÓ ·ÓÙÈÂÚÈÊÂÚÂÈ¿Ú¯Ë Î. ¢ˆÚÔı¤· ∫ÔÏ˘Ó‰Ú›ÓË, Ô Î. ¶. ¢ÂÏËÁÈ¿ÓÓ˘, Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ۈ̷Ù›Ԣ ÌÈÎÚÔˆÏËÙÒÓ ÔˆÚÔÎË¢ÙÈÎÒÓ, “ÙÔÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ¯ÚfiÓÔ ¤¯Ô˘Ì ·ÓÔ›ÍÂÈ ÙÂÊÙ¤ÚÈ· Î·È ÛÙȘ Ï·˚Τ˜. ŒÚ¯ÔÓÙ·È Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ Ì‹Ó· ÔÈ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ÔÈ Î·È Ì·˜ ÏËÚÒÓÔ˘Ó, ÌfiÏȘ ¿ÚÔ˘Ó ÙË Û‡ÓÙ·Í‹ ÙÔ˘˜...” . ∏ ‰‹ÏˆÛË ÙÔ˘ Î. ¢ÂÏËÁÈ¿ÓÓË Î·Ù·‰ÂÈÎÓ‡ÂÈ ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ÓÔÈÎÔ΢ÚÈ¿ Î·È ÛÙÔ μfiÏÔ, Ô˘ ϤÔÓ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ÏËÚÒÛÔ˘Ó Ô‡Ù ٷ ÔˆÚÔÎË¢ÙÈο ÁÈ· ÙË ‰È·ÙÚÔÊ‹ ÙÔ˘˜... ΔÔ Úfi‚ÏËÌ· ÂÈÙ›ÓÂÙ·È ·fi ÙÔ fiÙÈ, fiˆ˜ η٤ıÂÛÂ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ۈ̷Ù›Ԣ ÂÌfiÚˆÓ Ï·˚ÎÒÓ ·ÁÔÚÒÓ ÂȉÒÓ ¤Ó‰˘Û˘ Î·È ˘fi‰ËÛ˘ Î. ∞Ó‰Ú. ∞˚‚·˙fiÁÏÔ˘, “Ù· ÙÂÊÙ¤ÚÈ· ¤¯Ô˘Ó ÂÌÊ·ÓÈÛÙ› Î·È ÛÙ· ÚÔ‡¯·. √ Ù˙›ÚÔ˜ Ì·˜ ¤¯ÂÈ ¤-

ÛÂÈ 70% Î·È Ô ¤Ó·˜ ÛÙÔ˘˜ ÙÚÂȘ „ˆÓ›˙ÂÈ Ì ›ÛÙˆÛË” . √È ¤ÌÔÚÔÈ Î·È ÔÈ ·Ú·ÁˆÁÔ› Ï·˚ÎÒÓ ·ÁÔÚÒÓ ·¤ÚÁËÛ·Ó ¯ı˜, ‰È·Ì·ÚÙ˘ÚfiÌÂÓÔÈ ÁÈ· ÙȘ ÚÔı¤ÛÂȘ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Ó· ·ÏÏ¿ÍÂÈ ÙÔÓ ÙÚfiÔ ‰È¿ıÂÛ˘ ÙˆÓ ·‰ÂÈÒÓ. √È ·ÂÚÁÔ› Â¤‰ˆÛ·Ó „‹ÊÈÛÌ· ÛÙËÓ Î. ∫ÔÏ˘Ó‰Ú›ÓË Ì ÙȘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘˜, Ô˘ ›ӷÈ: “-°È· ÙËÓ ›‰Ú˘ÛË, ÌÂÙ·ÊÔÚ¿, Â¤ÎÙ·ÛË Î·È Î·Ù¿ÚÁËÛË ÙˆÓ Ï·˚ÎÒÓ ·ÁÔÚÒÓ ÙËÓ ·fiÊ·ÛË Ó· Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ÔÏfiÎÏËÚÔ ÙÔ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Î·È fi¯È ÌfiÓÔÓ Ô ÂÚÈÊÂÚÂȿگ˘. -ª¤¯ÚÈ ÙÚÂȘ Ï·˚Τ˜ ÙËÓ Â‚‰ÔÌ¿‰·; ªÂ ÔÈ· ·ÈÙÈÔÏÔÁ›· Î·È Ô‡ ·ÔÛÎÔ›; -ΔÈ Â͢ËÚÂÙ› Ô ‰È·¯ˆÚÈÛÌfi˜ ·Ú·ÁˆÁÒÓ Î·È ÌÈÎÚÔˆÏËÙÒÓ, fiÙ·Ó ˘¿Ú¯Ô˘Ó Ù·Ì¤Ï˜, Ô˘ ‰È¢ÎÚÈÓ›˙Ô˘Ó ÔÈÔ˜ Â›Ó·È ·Ú·ÁˆÁfi˜ Î·È ÔÈÔ˜ Â›Ó·È ÌÈÎÚÔˆÏËÙ‹˜; -√È ÙÚÈÌÂÏ›˜ ÂÈÙÚÔ¤˜ Ô˘ ¯ÔÚËÁÔ‡Ó ‚‚·ÈÒÛÂȘ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·Ú·ÁˆÁÔ‡˜, Ó· ·Ú·Ì›ÓÔ˘Ó ÛÙÔ˘˜ ¢‹ÌÔ˘˜. -ΔÔ ËÌÂÚ‹ÛÈÔ Ù¤ÏÔ˜ Ó· ηıÔÚ›˙ÂÙ·È ·fi ÙÔÓ ˘Ô˘ÚÁfi Î·È Ó· Â›Ó·È ÂÓÈ·›Ô ÁÈ· fiÏË ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·.

● ∞fi ÙËÓ ¯ıÂÛÈÓ‹ Û‡ÛÎÂ„Ë ÛÙËÓ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋ ∂ÓfiÙËÙ· ª·ÁÓËÛ›·˜

-∏ ÎÏ‹ÚˆÛË ı¤ÛÂˆÓ ı· ÂÈʤÚÂÈ ¯¿Ô˜ ÛÙȘ Ï·˚Τ˜ ·ÁÔÚ¤˜, ÂÓÒ ÌÔÚ› Ó· ÂÊ·ÚÌÔÛÙ› ÙÔ ¶.¢. 51/2006 ·Ú. 11, ·Ú. 2Á Ô˘ ÚԂϤÂÈ ÙÔ ‰Èη›ˆÌ· ÙÔ˘ ˆÏËÙ‹ ÁÈ· ‚ÂÏÙ›ˆÛË ı¤Û˘ Û οı Ϸ˚΋ ·ÁÔÚ¿. -™¯ÂÙÈο Ì ÙȘ ÔÈÓÈΤ˜ ΢ÚÒÛÂȘ Ë ¿Ô„‹ Ì·˜ Â›Ó·È fiÙÈ ˆ˜ Â›Ó·È ˘¤ÚÌÂÙÚ· ·˘ÛÙËÚ¤˜ Î·È ‰ÂÓ ·ÓÙ·ÔÎÚ›ÓÔÓÙ·È Û η̛· ÂÚ›ÙˆÛË ÛÙÔ Â›‰Ô˜ ÙˆÓ ·Ú·‚¿ÛÂˆÓ Î·È Ú¤ÂÈ Ó· ·Ú·Ì›ÓÔ˘Ó fiˆ˜ ‹Ù·Ó. -∞fi ÙËÓ ¤Î‰ÔÛ‹ ÙÔ˘˜ ÔÈ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈΤ˜ ¿‰ÂȘ Ó· ÌËÓ ·Ó·ÓÂÒÓÔÓÙ·È ·Ó¿ ÙÚ›· ¯ÚfiÓÈ·. ¡· ÂÎ-

‰›‰ÔÓÙ·È Â’ ·fiÚÈÛÙÔÓ. ªfiÓÔÓ Û ٷÎÙ¿ ¯ÚÔÓÈο ‰È·ÛÙ‹Ì·Ù· ı· ÂϤÁ¯ÔÓÙ·È, Â¿Ó ˘Ê›ÛÙ·ÓÙ·È ÔÈ ‚ÈÔÔÚÈÛÙÈÎÔ› ÏfiÁÔÈ Î·È Ù· ÎÔÈÓˆÓÈο, ·ÓıÚˆÈÛÙÈο ÎÚÈÙ‹ÚÈ·, ‚¿ÛÂÈ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ÂÁÎÚ›ıËηÓ. -™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ›Û˘ ÂÚÁ·Ûȷ΋˜ ÌÂÙ·¯Â›ÚÈÛ˘ Ë ¤Ó‰˘ÛË, ˘fi‰ËÛË Î·È ÔÈÎȷ΋ ¯Ú‹ÛË ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÂÚÁ¿˙ÂÙ·È Ï‹ÚË Â‚‰ÔÌ¿‰· (¤ÁÎÚÈÛË, ηÙÔ¯‡ÚˆÛË ™·‚‚¿ÙÔ˘ Î·È ¿ÏÏˆÓ ËÌÂÚÒÓ Â‚‰ÔÌ¿‰·˜)” . Ÿˆ˜ ·Ó¤ÊÂÚ ÛÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ô Î. ¢ÂÏËÁÈ¿ÓÓ˘ “Ô Î·Ù·Ó·ÏˆÙ‹˜ ÁÓˆÚ›˙ÂÈ ¯ÚfiÓÈ· ÙÒÚ·, Ô˘ ı· ‚ÚÂÈ ÙÔ˘˜ ÌÈÎÚÔˆÏËÙ¤˜. ªÂ ÙȘ ÎÏËÚÒÛÂȘ ı· ¯·ıÔ‡ÌÂ. Δ· „¿ÚÈ· ‰ÂÓ

ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÙÔÔıÂÙËıÔ‡Ó ÔÔ˘‰‹ÔÙÂ. ¶Ú¤ÂÈ Ó· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÎÔÓÙ¿ Û ˘ÔÓfiÌÔ˘˜. √È Î·Ù·Ó·ÏˆÙ¤˜ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ‚ϤÔ˘Ó ÌfiÓÔÓ ·Ú·ÁˆÁÔ‡ ‹ ÌfiÓÔ ÌÈÎÚÔˆÏËÙ¤˜, ÂÊfiÛÔÓ ÈÛ¯‡ÛÂÈ Ô ‰È·¯ˆÚÈÛÌfi˜, ÂÓÒ ˘¿Ú¯ÂÈ Ô Î›Ó‰˘ÓÔ˜ ÂÓÈ·›ˆÓ ÙÈÌÒÓ, ÂÊfiÛÔÓ ÔÈ ÌÂÓ Î·È ÔÈ ‰Â ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ‰›Ï·-‰›Ï·” . ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ Ë Î. ∫ÔÏ˘Ó‰Ú›ÓË ‰ÂÛ̇ÙËΠÁÈ· Û˘¯Ó¤˜ Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂȘ Ì ÙÔ˘˜ ÂÌfiÚÔ˘˜ Î·È ·Ú·ÁˆÁÔ‡˜ Ï·˚ÎÒÓ ·ÁÔÚÒÓ. √È ÂÎÚfiÛˆÔÈ ÙˆÓ ÂÌfiÚˆÓ Î·È ÙˆÓ ·Ú·ÁˆÁÒÓ Â¤‰ˆÛ·Ó ÙÔ „‹ÊÈÛÌ¿ ÙÔ˘˜ Î·È ÛÙ· ÁÚ·Ê›· ÙˆÓ ¤ÓÙ ‚Ô˘Ï¢ÙÒÓ ª·ÁÓËÛ›·˜.

™ÙËÓ ∞ı‹Ó· æ‹ÊÈÛÌ· Ì ٷ ·ÈÙ‹Ì·Ù¿ ÙÔ˘˜ Â¤‰ˆÛ·Ó ÛÙÔÓ Úfi‰ÚÔ Ù˘ ‰È·ÚÎÔ‡˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ¶·Ú·ÁˆÁ‹˜ Î·È ∂ÌÔÚ›Ô˘, °ÈÒÚÁÔ μÏ¿¯Ô, ÔÈ ·Ú·ÁˆÁÔ› Î·È ÌÈÎÚÔˆÏËÙ¤˜ Ï·˚ÎÒÓ ·ÁÔÚÒÓ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·, ÂÓÒ ¤Ù·Í·Ó ÂÌÔÚ‡̷ٿ ÙÔ˘˜ ¤Íˆ ·fi ÙË μÔ˘Ï‹ ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛ˘ Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ·Ó ·ÚÁ¿ ¯ı˜ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ. ™ÙËÓ ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛË Û˘ÌÌÂÙ›-

¯Â Î·È Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ ·Ú·ÁˆÁÒÓ Ï·˚ÎÒÓ ·ÁÔÚÒÓ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î. ∞. Δ۷ηӛη˜. ™Â ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ Ô ˘Ê˘Ô˘ÚÁfi˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ Î·È ∞ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ·˜ ∞ı. ™ÎÔÚ‰¿˜ ˘Âڷ̇ÓıËÎÂ ÙˆÓ Ú˘ı̛ۈÓ, ϤÁÔÓÙ·˜ fiÙÈ ‰ÂÓ ¯¿ÓÔÓÙ·È ı¤ÛÂȘ, ·ÏÏ¿ ‰›ÓÂÙ·È ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ· ÛÙÔ˘˜ ¿ÓÂÚÁÔ˘˜ Î·È ÙȘ ¢·ı›˜ ÔÌ¿‰Â˜ Î·È ı· Á›ÓÂÙ·È ÎÏ‹ÚˆÛË ÁÈ· Ó· ·ÏÏ¿˙Ô˘Ó “fiÛÙ·” . ™¯ÔÏ›·ÛÂ, ‰Â: “∞ÓÙȉÚÔ‡Ó ·˘ÙÔ› Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ‚ÔÏ¢Ù› ÛÙËÓ Î·Ù·ÓÔÌ‹ ÙˆÓ ı¤ÛÂˆÓ ÛÙȘ Ï·˚Τ˜ Î·È ·˘ÙÔ› ˘ÔÎÈÓÔ‡Ó ÙËÓ ·ÂÚÁ›·” , ÂÓÒ Û fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÛÙȘ ·ÓÙȉڿÛÂȘ ÁÈ· Ù· ˘„ËÏ¿ ÚfiÛÙÈÌ· Ô˘ ÚԂϤÂÈ ÙÔ ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ, Ô ˘Ê˘Ô˘ÚÁfi˜ ‰ÈÂÚˆÙ‹ıËÎÂ: “¢ËÏ·‰‹, Ó· ÌËÓ ÙÈ̈ÚÔ‡ÓÙ·È fiÛÔÈ ·Ú·ÓÔÌÔ‡Ó;” . ∂ÈϤÔÓ, Ô Î. ™ÎÔÚ‰¿˜ ÛËÌ›ˆÛ fiÙÈ Ë ·ÏÏ·Á‹ Ô˘ ı· ‰ÂÈ Ô Î·Ù·Ó·ÏˆÙ‹˜ Ì ÛÙfi¯Ô ÙÔ fiÊÂÏfi˜ ÙÔ˘ Â›Ó·È Ô ‰È·¯ˆÚÈÛÌfi˜ ÙˆÓ ·Ú·ÁˆÁÒÓ ·fi ÙÔ˘˜ ÂÌfiÚÔ˘˜ Î·È Ù· ‚ÈÔÌ˯·ÓÈο ÚÔ˚fiÓÙ· ÛÙȘ Ï·˚Τ˜ ·ÁÔÚ¤˜, ÂÓÒ ı· ˘¿Ú¯ÂÈ Î·È ¤Ó· ·ÎfiÌË ÎÔÌÌ¿ÙÈ Ì ¿ÁÎÔ˘˜ Ô˘ ı· ·ÊÔÚ¿ ÛÙ· ‚ÈÔÏÔÁÈο ÚÔ˚fiÓÙ·.

∞ÓÔȯٿ Ù· ÂÌÔÚÈο ηٷÛÙ‹Ì·Ù· ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ∫˘Úȷ΋ 4 ª·˝Ô˘

∂ÎÙÒÛÂȘ ·fi ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ¢∂∫∞∏ª∂ƒ√ ÂÎÙÒÛÂˆÓ ÍÂÎÈÓ¿ ÛÙËÓ ÂÌÔÚÈ΋ ·ÁÔÚ¿ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ Î·È ·ÓÂÏÏ·‰Èο ·fi ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ¶·Ú·Û΢‹ 2 ª·˝Ô˘ ̤¯ÚÈ ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ 10 ÙÔ˘ Ì‹Ó·, ÂÓÒ ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ∫˘Úȷ΋ 4 ª·˝Ô˘ Ù· ÂÌÔÚÈο ηٷÛÙ‹Ì·Ù· ı· ·Ú·Ì›ÓÔ˘Ó ·ÓÔÈÎÙ¿ ÚÔ·ÈÚÂÙÈο ·fi ÙȘ 11 ÙÔ Úˆ› ̤¯ÚÈ Î·È ÙȘ 6 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì·. ™‡Ìʈӷ Ì ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÙÔ˘ ∂ÌÔÚÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ μfiÏÔ˘, “ÙÔ ¿ÚıÚÔ 15 ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ÓfiÌÔ˘ 4177/2013 ÔÚ›˙ÂÈ fiÙÈ ·fi 1Ë Ì¤¯ÚÈ 10 ª·˝Ô˘ Â›Ó·È Ë ‰Â‡ÙÂÚË Ó¤· ÂӉȿÌÂÛË ÂÎÙˆÙÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô˜. ™Â fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÛÙË ‰ÈÂÓ¤ÚÁÂÈ· ÙˆÓ ÂÎÙÒÛˆÓ, ÔÈ ¤ÌÔÚÔÈ Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔÛ¤ÍÔ˘Ó Ù· ÂÍ‹˜: -∏ ·Ó·ÁÚ·Ê‹ ‰ÈÏ‹˜ ÙÈÌ‹˜, ‰ËÏ·‰‹ Ù˘ ·Ï·È¿˜ (Û˘Ó‹ıˆ˜ ‰È·ÁÚ·Ì̤Ó˘) Î·È Ù˘ Ó¤·˜ ÙÈÌ‹˜ ÙˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Ô˘ ˆÏÔ‡ÓÙ·È Ì ¤ÎÙˆÛË Â›Ó·È ˘Ô¯ÚˆÙÈ΋. -∏ ·Ó·ÁÚ·Ê‹ ÔÛÔÛÙÔ‡ ¤ÎÙˆÛ˘ ÂÈÙÚ¤ÂÙ·È, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ Â›Ó·È ˘Ô¯ÚˆÙÈ΋. ∞Ó‹ÎÂÈ ÛÙË ‰È·ÎÚÈÙÈ΋ ¢¯¤ÚÂÈ· Ù˘ Âȯ›ÚËÛ˘ Â¿Ó ı· ·Ó·ÁÚ¿„ÂÈ ÔÛÔÛÙfi ‹ fi¯È. -π‰È·›ÙÂÚË ÚÔÛÔ¯‹ Ú¤ÂÈ Ó· ‰Ôı› ÛÙËÓ ·ÎÚ›‚ÂÈ· ÙˆÓ ÂÎÙˆÙÈÎÒÓ ·Ó·ÁÁÂÏÈÒÓ ÚÔ˜ ÙÔÓ ÂÏ¿ÙË. ∏ οı ·ÚÔ¯‹ Ú¤ÂÈ Ó· Ù·˘Ù›˙ÂÙ·È Î·È Ó· ·ÓÙ·ÔÎÚ›ÓÂ-

Ù·È ÚÔ˜ ÙËÓ ·Ó·ÁÁÂÏ›·, ÔÈÎÔÓÔÌÈο, ÔÛÔÙÈο Î·È ÔÈÔÙÈο. ∫·Ù¿ ÙË ‰ÈÂÓ¤ÚÁÂÈ· ÙˆÓ ÂÎÙÒÛˆÓ, ··ÈÙÂ›Ù·È È‰È·›ÙÂÚË ÚÔÛÔ¯‹ ·fi ÙÔ˘˜ ÂÌfiÚÔ˘˜, ÁÈ·Ù› ÔÈ Î˘ÚÒÛÂȘ Â›Ó·È ·˘ÛÙËÚ¤˜ Î·È ‰ÂÓ ÂÈÙÚ¤ÂÙ·È Ó· ÂÈ‚¿ÏÏÔÓÙ·È ÏfiÁˆ Ï¿ıÔ˘˜. °ÂÓÈο, ÛÙÔ˘˜ ·Ú·‚¿Ù˜ ÙˆÓ ‰È·Ù¿ÍÂˆÓ ÂÚ› ÂÎÙÒÛÂˆÓ ÂÈ‚¿ÏÏÂÙ·È ÚfiÛÙÈÌÔ ÔÛÔ‡ ›ÛÔ˘ Ì ÙÔ 0,5% ÙÔ˘ ÂÙ‹ÛÈÔ˘ ·ÎÏÔ˘ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ Î·È ¿ÓÙˆ˜ fi¯È ηÙÒÙÂÚÔ ÙˆÓ 5.000 ú. ™Â ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ÂÈ‚ÏËı› ÁÈ· ‰Â‡ÙÂÚË ÊÔÚ¿ ÚfiÛÙÈÌÔ ÁÈ· ÙËÓ ›‰È· ·Ú¿‚·ÛË Ì¤Û· Û ‰È¿ÛÙËÌ· 5 ÂÙÒÓ, ÙÔ ÚfiÛÙÈÌÔ ·˘Í¿ÓÂÙ·È ÛÙÔ 3% ÙÔ˘ ÂÙ‹ÛÈÔ˘ ·ÎÏÔ˘ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ Ù˘ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˘ Âȯ›ÚËÛ˘. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ·, ÁÈ· ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ÔÈ ÂÎÙÒÛÂȘ Â›Ó·È ·Ó·ÎÚȂ›˜ ‹ ·Ú·Ï·ÓËÙÈΤ˜ ˆ˜ ÚÔ˜ ÙÔ ÔÛÔÛÙfi ÙÔ˘˜, ˆ˜ ÚÔ˜ ÙËÓ ·ÎÚ›‚ÂÈ· ÙˆÓ ·Ó·ÁÚ·ÊfiÌÂÓˆÓ ÙÈÌÒÓ ‹ ˆ˜ ÚÔ˜ ÙËÓ ÔÛfiÙËÙ· ÙˆÓ ÚÔÛÊÂÚfiÌÂÓˆÓ Ì ¤ÎÙˆÛË ÚÔ˚fiÓÙˆÓ ‹ fiÙ·Ó ÂÓ¤¯Ô˘Ó ÔÔÈ·Û‰‹ÔÙ ÌÔÚÊ‹˜ ·fiÎÚ˘„Ë ‹ ·Ú·Ï¿ÓËÛË, ÂÈ‚¿ÏÏÂÙ·È ÚfiÛÙÈÌÔ ÔÛÔ‡ ›ÛÔ Ì ÙÔ 1% ÙÔ˘ ÂÙ‹ÛÈÔ˘ ·ÎÏÔ˘ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ Î·È ¿ÓÙˆ˜ fi¯È ηÙÒÙÂÚÔ ·fi 10.000 ú, ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙË ‚·Ú‡ÙËÙ· Î·È ÙË

ηʤ˜ & ÓÂÚfi 1ú Î·È ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Û·˜ Ì ¤Ó· ÙËÏÂÊÒÓËÌ· ÛÙÔ 6984 667849 (what’s up) 6947 430724 (what’s up) ¶. ªÂÏ¿ 43

ÙËÏ.: 24210 28635

● ŸÛÔÈ ··Û¯ÔÏ‹ÛÔ˘Ó ÚÔÛˆÈÎfi ÙËÓ ∫˘Úȷ΋, Ú¤ÂÈ Ó· ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó fiÙÈ ı· ·ÌÂÈÊı› Ì ÙÔ ÓfiÌÈÌÔ ËÌÂÚÔÌ›ÛıÈÔ ‹ ÙÔ 1/25 ÙÔ˘ ÌÈÛıÔ‡ ÚÔÛ·˘ÍË̤ÓÔ Ì 75% ÛÙÔ Î·Ù·‚·ÏÏfiÌÂÓÔ ˆÚÔÌ›ÛıÈÔ

Û˘¯ÓfiÙËÙ· Ù˘ ·Ú¿‚·Û˘. ™Â ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ÂÈ‚ÏËı› ÁÈ· ‰Â‡ÙÂÚË ÊÔÚ¿ ÚfiÛÙÈÌÔ ÁÈ· ÙËÓ ›‰È· ·Ú¿‚·ÛË Ì¤Û· Û ‰È¿ÛÙËÌ· 5 ÂÙÒÓ, ÙÔ ÚfiÛÙÈÌÔ ·˘Í¿ÓÂÙ·È ÛÙÔ 3% ÙÔ˘ ÂÙ‹ÛÈÔ˘ ·ÎÏÔ˘ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ Ù˘ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˘ Âȯ›ÚËÛ˘. ∞ÚÌfi‰È· ·Ú¯‹ ÁÈ· ÙËÓ ÂÈ‚ÔÏ‹ ÙˆÓ ÚÔÛÙ›ÌˆÓ Â›Ó·È Ô ÁÂÓÈÎfi˜ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ Ù˘ ∞ÔÎÂÓÙڈ̤Ó˘ ¢ÈÔ›ÎËÛ˘ (“ÎÚ·ÙÈÎfi˜ ÂÚÈÊÂÚÂȿگ˘” ), fiÔ˘ ‰È·ÈÛÙÒÓÂÙ·È Ë ·Ú¿‚·ÛË. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· Ì ٷ ˆ˜ ¿Óˆ, Û·˜ ˘-

ÂÓı˘Ì›˙Ô˘Ì fiÙÈ Ì ÙÔ ¿ÚıÚÔ 19 Ó. 3769/2009 ηٷÚÁ‹ıËÎÂ Ë ··ÁfiÚ¢ÛË ÙˆÓ ÚÔÛÊÔÚÒÓ ÛÙÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· ÙˆÓ 30 ËÌÂÚÒÓ ÚÔ ÙˆÓ ÂÎÙÒÛÂˆÓ Î·È Ë Î·Ù¿ÚÁËÛË ·˘Ù‹ ‰È·ÙËÚ‹ıËÎÂ Î·È ÛÙÔ Ó¤Ô Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ Ó. 4177/2013. ∫·Ù¿ Û˘Ó¤ÂÈ·, ÛÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ· Ô˘ ÌÂÛÔÏ·‚›, ÔÈ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÓÂÚÁÔ‡Ó ÚÔÛÊÔÚ¤˜, Ô˘ ÛÙÔ Ì˘·Ïfi ÙÔ˘ ηٷӷψً ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó ÂÈÛ·ÁˆÁÈο ˆ˜ “ÚÔÔÌfi˜” Ù˘ ·ÚÈ·˜ ÂÚÈfi‰Ô˘ ÙˆÓ Ù·ÎÙÈÎÒÓ ÂÎÙÒÛˆÓ.

™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ Ó¤Ô ¡fiÌÔ ÂÈÙÚ¤ÂÙ·È Ë ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙˆÓ ÂÌÔÚÈÎÒÓ Î·Ù·ÛÙËÌ¿ÙˆÓ ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ 4 ª·˝Ô˘ (ÚÒÙË ∫˘Úȷ΋ ÂÎÙÒÛˆÓ) Î·È Ù· ηٷÛÙ‹Ì·Ù· ÛÙËÓ fiÏË ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó ·fi ÙȘ 11:00 ÙÔ Úˆ› ¤ˆ˜ 18:00” . ŸÛÔÈ ··Û¯ÔÏ‹ÛÔ˘Ó ÚÔÛˆÈÎfi ÙËÓ ∫˘Úȷ΋, Ú¤ÂÈ Ó· ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó fiÙÈ ı· ·ÌÂÈÊı› Ì ÙÔ ÓfiÌÈÌÔ ËÌÂÚÔÌ›ÛıÈÔ ‹ ÙÔ 1/25 ÙÔ˘ ÌÈÛıÔ‡ ÚÔÛ·˘ÍË̤ÓÔ Ì 75% ÛÙÔ Î·Ù·‚·ÏÏfiÌÂÓÔ ˆÚÔÌ›ÛıÈÔ. ∂›Û˘, ı· Ú¤ÂÈ ÔÈ ÒÚ˜ ··Û¯fiÏËÛ˘ Ó· ηٷ¯ˆÚËıÔ‡Ó ÛÙÔ “∂ȉÈÎfi μÈ‚Ï›Ô ÙÚÔÔÔ›ËÛ˘ ˆÚ·Ú›Ô˘ ÂÚÁ·Û›·˜ Î·È ˘ÂÚˆÚÈÒÓ” . ø˜ ÚÔ˜ ÙËÓ ÂȉÈÎfiÙÂÚË ‰ÈÂÓ¤Ú-

ÁÂÈ· ÙˆÓ ÂÎÙÒÛˆÓ, ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔÛ¯ıÔ‡Ó Ù· ÂÍ‹˜: “ΔÚÈ¿ÓÙ· Ë̤Ú˜ ÚÈÓ ·fi ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË ÙˆÓ ÂÎÙÒÛÂˆÓ ··ÁÔÚ‡ÂÙ·È ÛÙÔ˘˜ ˘‡ı˘ÓÔ˘˜ ÙˆÓ ÂÌÔÚÈÎÒÓ Î·Ù·ÛÙËÌ¿ÙˆÓ Ó· ·Ó·ÎÔÈÓÒÓÔ˘Ó ÚÔ˜ ÙÔ ÎÔÈÓfi ÂÎÙÒÛÂȘ Ì ÔÔÈÔÓ‰‹ÔÙ ÙÚfiÔ, ȉ›ˆ˜ Ì ‰È·Ê‹ÌÈÛË, ÂÈÛÙÔϤ˜ ‹ ·Ó¿ÚÙËÛË ‰È·ÊËÌÈÛÙÈÎÒÓ ÈӷΛ‰ˆÓ. -∫·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙˆÓ ÂÎÙÒÛˆÓ, ¤Ú·Ó Ù˘ ·Ó·ÁÚ·Ê‹˜ Ù˘ ·Ï·È¿˜ Î·È Ù˘ Ó¤·˜ ÙÈÌ‹˜ ÙˆÓ ·Á·ıÒÓ Î·È ˘ËÚÂÛÈÒÓ Ô˘ ˆÏÔ‡ÓÙ·È Ì ¤ÎÙˆÛË, ÂÈÙÚ¤ÔÓÙ·È Î·È Ë ·Ó·ÁÚ·Ê‹ Î·È Ë ÂÌÔÚÈ΋ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›· ÔÛÔÛÙÔ‡ ¤ÎÙˆÛ˘”.


14 M·ÁÓËÛ›· √ ª. ¶·ÙÛÈ·ÓÙ¿˜ ÁÈ· ÙÔ ÓÙÈÌ¤ÈÙ ™∂ ·Ó·ÎÔ›-

ÓˆÛË Ù˘ ·Ú¿Ù·Í˘ “¢ÚfiÌÔÈ ™˘ÓÂÚÁ·Û›·˜” ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È: “√ ÙËÏÂÔÙÈÎfi˜ ÛÙ·ıÌfi˜ “∞stra tv” ÚÔÛοÏÂÛ ÙÔÓ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ Ù˘ ·Ú¿Ù·Í‹˜ Ì·˜ “¢ÚfiÌÔÈ ™˘ÓÂÚÁ·Û›·˜, ∞Ó·ÙÚÔ‹˜ Î·È ∞ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë˜” , ˘Ô„‹ÊÈÔ ‰‹Ì·Ú¯Ô μfiÏÔ˘ Î. ª·ÚÁ·Ú›ÙË ¶·ÙÛÈ·ÓÙ¿ Ó· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯ÂÈ Û ÙËÏÂÔÙÈ΋ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË (debate) Ì fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ˘fiÏÔÈÔ˘˜ ˘Ô„‹ÊÈÔ˘˜ ¢ËÌ¿Ú¯Ô˘˜ μfiÏÔ˘ ÛÙËÓ ÂÎÔÌ‹ “ÔÏÈÙÈÎfi ÊfiÚÔ˘Ì” Ì ÙÔÓ Î. ÃÚ. §Ô˘Î¿ ÙËÓ ΔÚ›ÙË 29-04-2014 Î·È ÒÚ· 8.30 Ì.Ì. Ì ı¤Ì· “√ ¢‹ÌÔ˜ μfiÏÔ˘ ÛÙË Ó¤· ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô” . °È· ¢ÓfiËÙÔ˘˜ ÔÏÈÙÈÎÔ‡˜ ÏfiÁÔ˘˜, ı¤Û·Ì ˆ˜ ‚·ÛÈ΋ ÚÔ¸fiıÂÛË ÁÈ· ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Ì·˜ ÛÙËÓ ÙËÏÂÌ·¯›·, ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· ÛÙËÓ ÂÎÔÌ‹ fiÏˆÓ ÙˆÓ ˘Ô„ËÊ›ˆÓ ‰ËÌ¿Ú¯ˆÓ μfiÏÔ˘. ∂Âȉ‹ ¯ı˜ ÂÓËÌÂÚˆı‹Î·Ì ·fi ªª∂ fiÙÈ ‰ÂÓ Û˘ÓÙÚ¤¯ÂÈ Ë ·ÓˆÙ¤Úˆ ÚÔ¸fiıÂÛË ·ÊÔ‡ ‰ÂÓ ‰¤¯ÂÙ·È Ó· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯ÂÈ ÛÙÔ debate ¤Ó·˜ ÂÎ ÙˆÓ ˘Ô„ËÊ›ˆÓ ‰ËÌ¿Ú¯ˆÓ, ‰ËÏÒÓÔ˘Ì fiÙÈ ‰ÂÓ ı· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯ÂÈ Ô ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ μfiÏÔ˘ Î. ª·ÚÁ·Ú›Ù˘ ¶·ÙÛÈ·ÓÙ¿˜ ÛÙË Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ÂÎÔÌ‹ Î·È Û οı ¿ÏÏË ·ÚfiÌÔÈ·, Â¿Ó ‰ÂÓ Û˘ÓÙÚ¤¯Ô˘Ó ÔÈ Î¿ÙˆıÈ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ Ô˘ ‰È·ÛÊ·Ï›˙Ô˘Ó ÙËÓ ÔÏfiÏ¢ÚË Î·È ·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈ΋ ÂÓË̤ڈÛË ÙˆÓ ÙËÏÂı·ÙÒÓ/·ÎÚÔ·ÙÒÓ: - ™˘ÌÌÂÙÔ¯‹ fiÏˆÓ ·ÓÂÍ·ÈÚ¤Ùˆ˜ ÙˆÓ ˘Ô„ËÊ›ˆÓ ‰ËÌ¿Ú¯ˆÓ. - ™˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÔÈÎÔ‰ÂÛfiÙË - ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˘ ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο Û ÚfiÏÔ Û˘ÓÙÔÓÈÛÙ‹ Ù˘ ÙËÏÂÔÙÈ΋˜ ‰È·‰Èηۛ·˜. - ™˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ‰ËÌÔÛÈÔÁڿʈÓ, ·fi ¤ÓÙ˘· Î·È ËÏÂÎÙÚÔÓÈο ªª∂, Ô˘ ηχÙÔ˘Ó ÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ÚÂÔÚÙ¿˙ Î·È ı· ·¢ı‡ÓÔ˘Ó ÂÚˆÙ‹ÛÂȘ Ù˘ ·ÔχÙÔ˘ ÂÈÏÔÁ‹˜ ÙÔ˘˜ Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ˘Ô„‹ÊÈÔ˘˜ ‰ËÌ¿Ú¯Ô˘˜. - ÀÔ‚ÔÏ‹ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˘ ÚÔ·ÔÊ·ÛÈṲ̂ÓÔ˘ ·ÚÈıÌÔ‡ ÂÚˆÙ‹ÛÂˆÓ ·fi ˘Ô„‹ÊÈÔ ÚÔ˜ ·Óı˘Ô„‹ÊÈÔ Ù˘ ÂÈÏÔÁ‹˜ ÙÔ˘. - ¶ÚÔÛ˘Ìʈӛ· fiÏˆÓ ÙˆÓ Û˘ÌÌÂÙ¯fiÓÙˆÓ ÛÙÔ˘˜ ¯ÚfiÓÔ˘˜ ÙˆÓ ··ÓÙ‹ÛÂˆÓ Î·È Ù‹ÚËÛ‹ ÙÔ˘˜ ·fi ÙÔ Û˘ÓÙÔÓÈÛÙ‹” .

ΔƒπΔ∏ 29 A¶PI§πOY 2014

ªÂٷ͇ ∂ÏÈ¿˜, ™Àƒπ∑∞ Î·È ¢∏ª∞ƒ ÙfiÓÈÛ·Ó ÔÈ ˘Ô„‹ÊÈÔÈ Â˘Úˆ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ Ù˘ £Ú. ºˆÙÂÈÓfi˜ Î·È °. ΔÛ·ÌÔ˘ÚÁΤÏ˘

¢ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ÂÚ›ÙˆÛË Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ È Â˘ÚˆÂÎÏÔÁ¤˜ ‰ÂÓ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÔÚfiÛËÌÔ ·Ó·Û˘ÁÎÚfiÙËÛ˘ Ù˘ ∫ÂÓÙÚÔ·ÚÈÛÙÂÚ¿˜, ηıÒ˜ Ë ¢∏ª∞ƒ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÏfiÁÔ˘˜ Ó· Û˘ÓÂÚÁ·ÛÙ› Ì ÙËÓ ∂ÏÈ¿, ·ÏÏ¿ Î·È Ì ÙÔ ™Àƒπ∑∞, ηıÒ˜ ‰ÂÓ ÂÎÊÚ¿˙Ô˘Ó ÔÏÈÙÈΤ˜ Ì ÙȘ Ôԛ˜ ÌÔÚ› Ó· Ù·˘ÙÈÛÙ›, fiˆ˜ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍ·Ó ¯ı˜ ÔÈ ˘Ô„‹ÊÈÔÈ Â˘Úˆ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ Î.Î. ºˆÙÂÈÓfi˜ Î·È ΔÛ·ÌÔ˘ÚÁΤÏ˘. ∫ÏÈÌ¿ÎÈÔ Ì ‰‡Ô ˘Ô„‹ÊÈÔ˘˜ Â˘Úˆ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ Ù˘ ¢∏ª∞ƒ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ ¯ı˜ ÂÚÈԉ›· ÛÙÔ μfiÏÔ Î·È ÔÈ Î.Î. ºˆÙÂÈÓfi˜ Î·È ΔÛ·ÌÔ˘ÚÁΤÏ˘ ÂͤÊÚ·Û·Ó ÙËÓ ·ÈÛÈÔ‰ÔÍ›· ÙÔ˘˜ fiÙÈ ÙÔ ÎfiÌÌ· ÙÔ˘ ÌÂÈ ÛÙËÓ ∂˘Úˆ‚Ô˘Ï‹.

√È ‰‡Ô ˘Ô„‹ÊÈÔÈ ·Ú·¯ÒÚËÛ·Ó Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË Ù‡Ô˘ Î·È ·ÚÔ˘Û›·Û·Ó ÙȘ ·Ú¯¤˜ Î·È ÙÔ˘˜ ÛÙfi¯Ô˘˜ ÙÔ˘ Û¯‹Ì·ÙÔ˜ ¢ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋ ∞ÚÈÛÙÂÚ¿ - ¶ÚÔԉ¢ÙÈ΋ ™˘ÓÂÚÁ·Û›·. ∞¤ÚÚÈ„·Ó οı ÂӉ¯fiÌÂÓÔ Ë ¢∏ª∞ƒ ÌÂÙ¿ ÙȘ Â˘ÚˆÂÎÏÔÁ¤˜ Ó· Û˘˙ËÙ‹ÛÂÈ Ì ∂ÏÈ¿ Î·È ™Àƒπ∑∞ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·Û˘ÁÎÚfiÙËÛË ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ˘ Ù˘ ∫ÂÓÙÚÔ·ÚÈÛÙÂÚ¿˜. “∏ ÂÏÏËÓÈ΋ ÎÔÈÓˆÓ›· ¤¯ÂÈ Ú¢ÛÙÔÔÈËı› Î·È ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó „ËÊÔÊfiÚÔÈ ÙÔ˘ ÂÓfi˜ ‹ ÙÔ˘ ¿ÏÏÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ Î·È ÔÈ „‹ÊÔÈ Â›Ó·È ‰·ÓÂÈÎÔ›, ‰ÈfiÙÈ Ë ÎÔÈÓˆÓ›· Î·È ÔÈ Ôϛ٘ ¤¯Ô˘Ó ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·. Δ· ·ÏÈ¿ ÎfiÌÌ·Ù· ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÎÊÚ¿ÛÔ˘Ó ÔÏÈÙÈο Ù· ·ÈÙ‹Ì·Ù· Ù˘ ÎÔÈÓˆÓ›·˜. ∂Ì›˜ ¤¯Ô˘Ì ÙÔ ‰ÈÎfi Ì·˜ ÔÏÈÙÈÎfi Û¯¤‰ÈÔ, Û’ ·˘Ùfi ÙÔ Û¯¤‰ÈÔ ‰Ô˘Ï‡ԢÌÂ Î·È Î¿ÓÔ˘Ì ÙËÓ ÚÔÂÎÏÔÁÈ΋ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·, Â›Ó·È Û ¿ÏÏË Î·Ù‡ı˘ÓÛË ·’ ·˘Ù‹ Ô˘ Â›Ó·È Ë ∂ÏÈ¿, Ë ÔÏÈÙÈ΋ Ù˘ ÔÔ›·˜ Â›Ó·È Ù·˘ÙÈṲ̂ÓË Ì ÙË ¡.¢. ŸÛÔ ÔÈ ÔÏÈÙÈΤ˜ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ Â›Ó·È ·fi ÙËÓ ¿ÏÏË ÌÂÚÈ¿, ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ÂÚÈıÒÚÈÔ Ó· Û˘˙ËÙ‹ÛÔ˘Ì” ÙfiÓÈÛÂ Ô Î. ºˆÙÂÈÓfi˜ Î·È ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍ fiÙÈ Ë ¢∏ª∞ƒ ÈÛÙ‡ÂÈ Û ̛· ·Ó·Û‡ÓÙ·ÍË ÙˆÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ ‰˘Ó¿ÌÂˆÓ Ô˘ ı· Á›ÓÂÈ Ì fiÚÔ˘˜ ÎÔÈÓˆÓ›·˜, Ì ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÎfi Ï·›ÛÈÔ ÚÔԉ¢ÙÈÎÔ‡ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· Î·È Ì ÊÂÚ¤ÁÁ˘· ÚfiÛˆ·.

● √È ˘Ô„‹ÊÈÔÈ Â˘Úˆ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ Ù˘ ¢∏ª∞ƒ Î.Î. ºˆÙÂÈÓfi˜ Î·È ΔÛ·ÌÔ˘ÚÁΤÏ˘, Ì ÙÔ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤· Î. ª·ÛÙÚÔÁÈ¿ÓÓË

∂ÚˆÙËı›˜ Ì¿ÏÈÛÙ· Â¿Ó Ë ÎfiÎÎÈÓË ÁÚ·ÌÌ‹ ÈÛ¯‡ÂÈ Î·È ÁÈ· ÙÔ ™Àƒπ∑∞ Ô ›‰ÈÔ˜

ÙfiÓÈÛ fiÙÈ “Ô ™Àƒπ∑∞, Ô˘ ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ ÙËÓ ·ÏÈ¿ ‰ÔÁÌ·ÙÈ΋ ∞ÚÈÛÙÂÚ¿, Ë ÔÔ›· ‰ÂÓ

∂›ÛÎÂ„Ë ÛÙÔ ∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈÔ ª·ÁÓËÛ›·˜ Δ√ ∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈÔ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÂÈÛΤÊıËÎ·Ó ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· ÔÈ ˘Ô„‹ÊÈÔÈ Â˘Úˆ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ ÙÔ˘ Û¯‹Ì·ÙÔ˜ ¢ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋ ∞ÚÈÛÙÂÚ¿ - ¶ÚÔԉ¢ÙÈ΋ ™˘ÓÂÚÁ·Û›· Î.Î. £Ú¿ÛÔ˜ ºˆÙÂÈÓfi˜, ̤ÏÔ˜ Ù˘ ∂ÎÙÂÏÂÛÙÈ΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ Î·È °È¿ÓÓ˘ ΔÛ·ÌÔ˘ÚÁΤÏ˘, ηıËÁËÙ‹˜ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ∞ÈÁ·›Ô˘. ΔÔ˘˜ ˘Ô„‹ÊÈÔ˘˜ Â˘Úˆ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ Û˘Ófi‰Â˘Â Ô ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ Ù˘ ¡Ô̷گȷ΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ Ù˘ ¢∏ª∞ƒ Î. ¶·ÓÙÂÏ‹˜ ª·-

ÛÙÚÔÁÈ¿ÓÓ˘. ™ÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ì ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ ÙÔ˘ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›Ô˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î. ∞ÚÈÛÙÔÙ¤ÏË ª·Û‰¿ÓË ÔÈ ˘Ô„‹ÊÈÔÈ Â˘Úˆ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ ÙfiÓÈÛ·Ó ÙȘ ·Ú¯¤˜ Î·È ÙȘ ı¤ÛÂȘ ÙÔ˘˜ Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· Î·È ÙȘ ÌÈÎÚÔÌÂÛ·›Â˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ, ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· Ù˘ ‚ȈÛÈÌfiÙËÙ·˜ ÙˆÓ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›ˆÓ, fiˆ˜ ·˘Ùfi ¤¯ÂÈ ÚÔ·„ÂÈ ÌÂÙ¿ ÙËÓ Î·Ù¿ÚÁËÛË Ù˘ ˘Ô¯ÚˆÙÈ΋˜ ÂÁÁÚ·Ê‹˜ ÙˆÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÒÓ Û ·˘Ù¿.

¤¯ÂÈ ÔÏÈÙÈÎfi Û¯¤‰ÈÔ ÁÈ· Ó· χÛÂÈ Ù· Ú·ÁÌ·ÙÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ù˘ ¯ÒÚ·˜” Î·È ·˘Ùfi ‰˘ÛÎÔχÂÈ ÙËÓ fiÔÈ· ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË. “£¤ÏÔ˘Ì ¤Ó· ¿ÏÏÔ Ì¤ÏÏÔÓ ÁÈ· ÙÔÓ ÙfiÔ, ÌÈ·Ó ÔÈÎÔÓÔÌ›· Ô˘ Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› Ì ·ÓÔȯ٤˜ ·ÁÔÚ¤˜, Ì ÈÛ¯˘Ú‹ Ú˘ıÌÈÛÙÈ΋ ÂÔÙ›·, Ô˘ Ó· ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ ÙȘ ··ÈÙ‹ÛÂȘ Ù˘ ÎÔÈÓˆÓ›·˜ ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙȘ ·ÁÔÚ¤˜. £¤ÏÔ˘Ì ·ÓÔȯ٤˜ ·ÁÔÚ¤˜ Ô˘ Ó· ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙Ô˘Ó ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÛÙÔÓ ÔÔÈÔÓ‰‹ÔÙ ӷ ¤¯ÂÈ ÚfiÛ‚·ÛË Û’ ·˘Ù¤˜, ¢ηÈڛ˜ ›Û˜ ÁÈ· fiÏÔ˘˜. £¤ÏÔ˘Ì ÔÏϤ˜ ÙÚ¿Â˙˜, ¤Ó· ¿ÏÏÔ ÔÏÈÙÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· Ô˘ Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ ÙÔ ı¤Ì· ÙˆÓ ÂÏ·ÙÂÈ·ÎÒÓ Û¯¤ÛÂˆÓ Î·È fi¯È Ó· ‰È·¯ÂÈÚ›˙ÂÙ·È Ù· ¿ÓÙ·, ·Ê‹ÓÔÓÙ·˜ ÙȘ ÂÏ·ÙÂȷΤ˜ Û¯¤ÛÂȘ ÛÙÔ ·˘Úfi‚ÏËÙÔ. £¤ÏÔ˘Ì ¤Ó· ¿ÏÏÔ Ì¤ÏÏÔÓ Ô˘ Ó· Û¤‚ÂÙ·È ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ” ÛËÌ›ˆÛ ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ Ô °È¿ÓÓ˘ ΔÛ·ÌÔ˘ÚÁΤÏ˘, ηıËÁËÙ‹˜ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ∞ÈÁ·›Ô˘. √ ›‰ÈÔ˜ ÂÍ¿ÏÏÔ˘ ÛËÌ›ˆÛ fiÙÈ ·ÎfiÌË Î·È Â¿Ó Ù· ÔÛÔÛÙ¿ Ù˘ ¢∏ª∞ƒ Â›Ó·È ¯·ÌËÏ¿, Ë ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÁÈ· Ó· ·ÓÔ›ÍÂÈ ¤Ó·˜ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎfi˜ ‰È¿ÏÔÁÔ˜ ı· Û˘Ó¯ÈÛÙ› ‰ÈfiÙÈ fiˆ˜ › ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· “Ì›· ‰È·‰Èηۛ· Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ¤¯ÂÈ ‰È¿ÚÎÂÈ· Î·È Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎfi ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·” .

“√ ∞¯. ª¤Ô˜ Â›Ó·È fiÙÈ ÎÚ‡‚ÂÙ·È” ∂Í·ÈÚÂÙÈο ÎÚ›ÛÈÌË Ë ÂfiÌÂÓË 5ÂÙ›· ÁÈ· ÙË ª·ÁÓËÛ›· ÚÔÊ·Ó¤˜ ¢ËÏÒÓÂÈ Ô ¶. ™ÎÔÙÈÓÈÒÙ˘ ¢‹ÏˆÛË Ù˘ ˘Ô„‹ÊÈ·˜ ·ÓÙÈÂÚÈÊÂÚÂÈ¿Ú¯Ë ª·ÁÓËÛ›·˜ ¢. ∫ÔÏ˘Ó‰Ú›ÓË ™Δ∏¡ ÚÒÙË Ù˘ ‰‹ÏˆÛË

ÌÂÙ¿ ÙÔÓ ÔÚÈÛÌfi Ù˘ ˆ˜ ˘Ô„‹ÊÈ·˜ ·ÓÙÈÂÚÈÊÂÚÂÈ¿Ú¯Ë ª·ÁÓËÛ›·˜ ·fi ÙÔ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi “™˘ÌÌ·¯›· À¤Ú ÙˆÓ ¶ÔÏÈÙÒÓ” ÙÔ˘ Î. ∫ÒÛÙ· ∞ÁÔÚ·ÛÙÔ‡ ÚÔ¯ÒÚËÛ ¯ı˜ Ë Î. ¢ˆÚÔı¤· ∫ÔÏ˘Ó‰Ú›ÓË. ∏ ‰‹ÏˆÛ‹ Ù˘ ¤¯ÂÈ ˆ˜ ÂÍ‹˜: “∞ÔÙÂÏ› ÁÈ· ̤ӷ ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ ÙÈÌ‹ Ë ÂÌÈÛÙÔÛ‡ÓË Ì ÙËÓ ÔÔ›· Ì ÂÚȤ‚·ÏÂ Ô ÂÚÈÊÂÚÂȿگ˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ∫ÒÛÙ·˜ ∞ÁÔÚ·ÛÙfi˜, ·Ó·ı¤ÙÔÓÙ¿˜ ÌÔ˘ ÙËÓ ÎÔÚ˘Ê·›· ı¤ÛË ÙÔ˘ „ËÊÔ‰ÂÏÙ›Ô˘ ÙÔ˘ ÛÙËÓ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋ ∂ÓfiÙËÙ· ª·ÁÓËÛ›·˜, ÙÔÔıÂÙÒÓÙ·˜ Ì ˘Ô„‹ÊÈ· ·-

● ∏ Î. ∫ÔÏ˘Ó‰Ú›ÓË

ÓÙÈÂÚÈÊÂÚÂÈ¿Ú¯Ë ÛÙȘ ÂÈΛÌÂÓ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜ Ù˘ 18˘ ª·˝Ô˘. ∫·È Ú·ÁÌ·ÙÈο Ë ÙÈÌ‹ Â›Ó·È ÌÂÁ¿ÏË ÁÈ·Ù› Ë ÂÈÏÔÁ‹ ¤ÁÈÓ ÌÂٷ͇ ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎÒÓ Û˘Ó·‰¤ÏʈÓ, ʛψÓ, Û˘ÓÂÚÁ·ÙÒÓ, ·ÓıÚÒˆÓ Ì ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ÚÔÛÊÔÚ¿ ÛÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›· Î·È Â˘Ú‡ÙÂÚ· ÛÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋, ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ·¢ı‡Óˆ ÙË ‰È·‚‚·›ˆÛË ˆ˜ ÛÙ·ıÂÚ‹ Î·È ÌfiÓÈÌË Âȉ›ˆÍ‹ ÌÔ˘ ı· Â›Ó·È Ë Î·Ï‡ÙÂÚË Î·È ·Ô‰ÔÙÈÎfiÙÂÚË Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì·˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÎÏ‹ÚˆÛË ÙÔ˘ ÎÔÈÓÔ‡ ÛÙfi¯Ô˘, Ô˘ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· Â›Ó·È ¿ÏÏÔ˜ ·fi ÙËÓ ·Ó¿-

Ù˘ÍË Î·È ÙËÓ Â˘ËÌÂÚ›· Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ Ì·˜ Î·È ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ· Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜. ◊‰Ë Ì ÌÈ· ÔÏÈÁfiÌËÓË ıËÙ›· ÛÙË ı¤ÛË ·˘Ù‹, ·ÏÏ¿ Î·È ÂÓÂÚÁfi Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÛÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÂÈÙÚÔ‹ ÁÈ· ÙË ‰È·¯Â›ÚÈÛË ÙˆÓ ¤ÚÁˆÓ Î·È ÛÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ Ì·˜ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ÛÙË ª·ÁÓËÛ›·, ¤¯ˆ ÌÈ· Û·Ê‹ ÂÈÎfiÓ· ÙˆÓ ·Ó·ÁÎÒÓ Î·È ÚÔÙÂÚ·ÈÔÙ‹ÙˆÓ ÙˆÓ Û˘ÌÔÏÈÙÒÓ Ì·˜ Î·È ˘fi ÙËÓ ËÁÂÛ›· ÙÔ˘ ÂÚÈÊÂÚÂÈ¿Ú¯Ë Ì·˜ ∫ÒÛÙ· ∞ÁÔÚ·ÛÙÔ‡ Î·È Ì ÙËÓ ÔχÙÈÌË Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Î·È Û˘Ì‚ÔÏ‹ ÙˆÓ Û˘Ó·‰¤ÏÊˆÓ Ù˘ ·˘ÙÔ‰ÔÈÎËÙÈ΋˜ Ì·˜ ·Ú¿Ù·Í˘, ¿ÌÂÛ· ı· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÔ˘Ì ¤Ó· Ï·›ÛÈÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓˆÓ ¤ÚÁˆÓ Î·È ·ÚÂÌ‚¿ÛˆÓ, Ô˘ ı· ı¤ÛÔ˘Ì ÛÙËÓ ÎÚ›ÛË ÙˆÓ Û˘ÌÔÏÈÙÒÓ Ì·˜. √È Ôϛ٘ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó - Î·È Â›Ì·È ‚‚·›· ˆ˜ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó - fiÙÈ Ë ÂÓÙ·ÂÙ›· ·˘Ù‹ Â›Ó·È ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ÎÚ›ÛÈÌË ÁÈ· ÙË Û˘ÓÔÏÈ΋ ÔÚ›· Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î·È Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÁÈ· ÙȘ ÂfiÌÂÓ˜

‰ÂηÂٛ˜. •ÂÎÈÓ¿Ì ̛· Ó¤· ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÁÈ· ÙÔ ™∂™, ÙÔ Ó¤Ô ∂™¶∞, ¤¯ÔÓÙ·˜ ÛÙË ‰È¿ıÂÛ‹ Ì·˜ fiÚÔ˘˜ ‡„Ô˘˜ 540 ÂηÙÔÌÌ˘Ú›ˆÓ ¢ÚÒ ÂÚ›Ô˘. ΔÔ Ó¤Ô ∂™¶∞ ·ÔÙÂÏ› ¤Ó· ÌÂÁ¿ÏÔ ÛÙÔ›¯ËÌ· ÁÈ· ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ. °È· ÙÔ ÏfiÁÔ ·˘Ùfi Î·È Û˘Ó˘ÔÏÔÁ›˙ÔÓÙ·˜ Î·È ÙËÓ ÂÍ·ÈÚÂÙÈο Û˘ÓÂÙ‹, ÔÚıÔÏÔÁÈÛÙÈ΋ Î·È ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈ΋ ‰È·Î˘‚¤ÚÓËÛË ·˘Ù‹˜ Ù˘ ÙÚÈÂÙ›·˜, ·fi ÙËÓ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋ ∞Ú¯‹ ÙÔ˘ ∫ÒÛÙ· ∞ÁÔÚ·ÛÙÔ‡, ̤۷ Û ÌÈ· ˙ÔÊÂÚ‹ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË, Â›Ì·È ÂÂÈṲ̂ÓË fiÙÈ ÔÈ Ôϛ٘ ı· ÂÈϤÍÔ˘Ó ÙÔ ‰ÚfiÌÔ Ù˘ ·Ó¿Ù˘Í˘ Î·È Ù˘ ÚÔfi‰Ô˘ Î·È ÙËÓ ·Ú¿Ù·ÍË “™˘ÌÌ·¯›· À¤Ú ÙˆÓ ¶ÔÏÈÙÒÓ” , Ô˘ ·Ú¤¯ÂÈ fiϘ ÙȘ ÂÁÁ˘‹ÛÂȘ. Δ¤ÏÔ˜ ı· ÌÔ˘ ÂÈÙÚ¤„ÂÙÂ Î·È ¿ÏÈ Ó· ¢¯·ÚÈÛÙ‹Ûˆ ıÂÚÌ¿ ÙÔÓ Î. ∞ÁÔÚ·ÛÙfi ÁÈ· ÙËÓ ÙÈÌ‹ Ô˘ ÌÔ˘ ¤Î·ÓÂ Î·È Ó· Â·Ó·Ï¿‚ˆ ÙË ‰¤ÛÌÂ˘Û‹ ÌÔ˘, ÙfiÛÔ ÚÔ˜ ÂΛÓÔÓ, fiÛÔ Î·È ÚÔ˜ ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ Û˘ÌÔÏÈÙÒÓ, fiÙÈ ı· Û˘Ó¯›Ûˆ Ó· ·ÁˆÓ›˙ÔÌ·È Ì fiϘ ÌÔ˘ ÙȘ ‰˘Ó¿ÌÂȘ ÁÈ· ÙÔ ÎÔÈÓfi ηÏfi”.

ÁÈ· ÙË Ì·Ù·›ˆÛË ÙÔ˘ ÓÙÈÌ¤ÈÙ ™Δ∏ Ì·Ù·›ˆÛË ÙÔ˘ ÓÙÈÌ¤ÈÙ ÙˆÓ ˘Ô„ËÊ›ˆÓ ‰ËÌ¿Ú¯ˆÓ ÛÙÔ ÕÛÙÚ· ·Ó·Ê¤ÚıËΠ¯ı˜ Ì ‰‹ÏˆÛ‹ ÙÔ˘ ¶¿ÓÔ˜ ™ÎÔÙÈÓÈÒÙ˘, fiÙ·Ó ÂÓËÌÂÚÒıËΠfiÙÈ ‰ÂÓ ÂÈı˘ÌÔ‡Ó Ó· ÌÂÙ¤¯Ô˘Ó Û ·˘Ùfi ÔÈ ª. ¶·ÙÛÈ·ÓÙ¿˜ Î·È ∞¯. ª¤Ô˜. “•Âηı·Ú›˙ˆ ÙË ı¤ÛË Ì·˜ ÛÙÔ ı¤Ì· Ô˘ ¤¯ÂÈ ÚÔ·„ÂÈ Ì ÙÔ ÓÙÈÌ¤ÈÙ ÙˆÓ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙˆÓ ‰ËÌÔÙÈÎÒÓ ·Ú·Ù¿ÍˆÓ. √ Î. ª¤Ô˜ Â›Ó·È ÚÔÊ·Ó¤˜ fiÙÈ ÎÚ‡‚ÂÙ·È. °È·Ù› ͤÚÂÈ fiÙÈ ÂÌÊ·ÓÈ˙fiÌÂÓÔ˜ ı· ÁÂÏÔÈÔÔÈËı›. ∫·È ‚Ú›ÛÎÂÈ Î¿ı ÊÔÚ¿ ‰È¿ÊÔÚ· ʷȉڿ ÚÔÛ¯‹Ì·Ù·. ΔËÓ ÚÒÙË ÊÔÚ¿, ÙÔ˘ ¤ÂÊÙÂ, ϤÂÈ, Ï›ÁÔ˜ Ô Î. ¶··ÙfiÏÈ·˜. ΔË ‰Â‡ÙÂÚË, ‰ÂÓ ÙÔ˘ ¿ÚÂÛ·Ó Î¿ÔÈÔÈ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔÈ. ΔËÓ ÙÚ›ÙË, ÙÔÓ ÂÓfi¯ÏËÛ fiÙÈ ÁÚ¿ÊÙËΠ۠·Ú·ÔÏÈÙÈ΋ ÛÙ‹ÏË ˆ˜ Ô Î. ∫ÔÎΛÓ˘ - ÚÔÛ¤ÍÙÂ, Ô Î. ∫ÔÎΛÓ˘, fi¯È Ô ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÙËÓ Â˘ı‡ÓË Ù˘ ÂÎÔÌ‹˜ - ÛÙËÚ›˙ÂÈ ÙÔ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Ì·˜. ¢˘ÛÙ˘¯Ò˜, ÛÙËÓ ÚÔÎÂÈ̤ÓË ÂÚ›ÙˆÛË ¤Û¢Û ›Ûˆ ·fi ÙÔÓ Î. ª¤Ô, ‰Â‡ÙÂÚÔ˜ Î·È Î·Ù·˚‰ÚˆÌ¤ÓÔ˜, Ô Î. ¶·ÙÛÈ·ÓÙ¿˜, Ì ÙÔ ›‰ÈÔ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ÚfiÛ¯ËÌ·. ŒÙÛÈ, Ë “ÙËÏÂÌ·¯›·” ÛÙÔÓ ∞™Δƒ∞ Ì·Ù·ÈÒıËÎÂ. ∏ ı¤ÛË Ì·˜ Â›Ó·È ·Ôχو˜ Û·Ê‹˜: £ÂˆÚԇ̠·Ó·Áη›Â˜ Î·È ¯Ú‹ÛÈ̘ Ù¤ÙÔȘ ÙËÏÂÔÙÈΤ˜ Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ, ÙfiÛÔ Û Â›Â‰Ô ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜, fiÛÔ Î·È ÂÎÚÔÛÒˆÓ ÙˆÓ Û˘Ó‰˘·ÛÌÒÓ. ¢ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È, fï˜, Ô‡Ù ӷ Û˘Úıԇ̠۠ÚÔÛˆÈο ÔÏÈÙÈο ·ÈÁÓ›‰È·, Ô‡Ù ӷ ÂÌÏ·Îԇ̠۠·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈο ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈο Û˘ÌʤÚÔÓÙ·, Ô‡Ù ӷ ͯˆÚ›ÛÔ˘Ì ٷ ̤۷ ÂÓË̤ڈÛ˘ Î·È ÙÔ˘˜ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˘˜ Û ÊÈÏÈο Î·È ÌË. ∂Ì›˜ ı· ¿Ì ·ÓÙÔ‡ Î·È Ì fiÏÔ˘˜. ∂·Ó·Ï·Ì‚¿Óˆ, ·ÓÙÔ‡ Î·È Ì fiÏÔ˘˜. Ÿ¯È ÂÈÏÂÎÙÈο Û ÔÚÈṲ̂ӷ ηӿÏÈ·, Ô‡Ù ÂÈÏÂÎÙÈο Ì οÔÈÔ˘˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜. √Ùȉ‹ÔÙ ¿ÏÏÔ ‰ÂÓ Ì·˜ ·ÊÔÚ¿ Î·È ‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· Û˘ÌÚ¿ÍÔ˘ÌÂ. ΔËÓ ÔÏÈÙÈ΋ Ì·˜ ·˘ÙÔÓÔÌ›· ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙ· ªª∂ ÙËÓ Î·Ù·ÎÙ‹Û·Ì Ì ÙÂÚ¿ÛÙÈÔ ÔÏÈÙÈÎfi ÎfiÛÙÔ˜ ·˘Ù¿ ¯ÚfiÓÈ·. ∫·È ‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ÙËÓ ‰È·Ú·ÁÌ·Ù¢Ùԇ̠̠ٛÔÙ· Î·È Ì ηӤӷ ·ÓÙ¿ÏÏ·ÁÌ·” .


M·ÁÓËÛ›· 15

ΔƒπΔ∏ 29 A¶PI§πOY 2014

ª¤¯ÚÈ ÙȘ 12 ª·˝Ô˘ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ηٷı¤ÛÔ˘Ó Ù· ‰ÈηÈÔÏÔÁËÙÈο ÙÔ˘˜ ÔÈ ˘Ô„‹ÊÈÔÈ

™ÙÔ μfiÏÔ

ΔÚÂȘ ÛÙÔ˘˜ ‰¤Î· ı¤ÏÔ˘Ó ™ÙÚ·ÙȈÙÈΤ˜ ™¯ÔϤ˜

ÙÔ 30% ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È ÙÔ ÔÛÔÛÙfi ˘Ô„ËÊ›ˆÓ ÙˆÓ ÊÂÙÈÓÒÓ ·ÓÂÏÏ·‰ÈÎÒÓ ÂÍÂÙ¿ÛÂˆÓ ·fi Ù· °ÂÓÈο §‡ÎÂÈ· ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ‰‹ÏˆÛ·Ó fiÙÈ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ‰ÈÂΉÈ΋ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÂÈÛ·ÁˆÁ‹ ÙÔ˘˜ ÛÙȘ ™ÙÚ·ÙȈÙÈΤ˜ ™¯ÔϤ˜, ÏfiÁˆ Ù˘ ÂÚÁ·Ûȷ΋˜ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ Ô˘ ÚÔÛʤÚÔ˘Ó. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ ÔÈ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ηٷı¤ÛÔ˘Ó Ù· ‰ÈηÈÔÏÔÁËÙÈο ÙÔ˘˜ ̤¯ÚÈ Î·È ÙȘ 12 ª·˝Ô˘, Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ÚÔ΋ڢÍË Ô˘ ÂΉfiıËΠ·fi ÙÔ °∂∂£∞.

™Δ√ μfiÏÔ ·fi ÙȘ 2 ¤ˆ˜ ÙȘ 4 ª·˝Ô˘

ƒÂÔÚÙ¿˙: ºøΔ∏™ ™¶∞¡√™

∞fi ÙÔ °∂∂£∞ ÂΉfiıËÎÂ Ë ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÁÈ· ÙȘ ™ÙÚ·ÙȈÙÈΤ˜ ™¯ÔϤ˜ ÁÈ· ÙÔ ·Î·‰ËÌ·˚Îfi ¤ÙÔ˜ 2014-2015, ÂÓÒ Ô ·ÚÈıÌfi˜ ÂÈÛ·ÎÙ¤ˆÓ ı· ·Ó·ÎÔÈÓˆı› ̤۷ ÛÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ Ë̤Ú˜. ™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ÚÔ΋ڢÍË, ÔÈ ˘Ô„‹ÊÈÔÈ, Ô˘ ÙÂÏÈο ı· ÎÚÈıÔ‡Ó ÂÈÛ·ÎÙ¤ÔÈ ·fi ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ¶·È‰Â›·˜, ˘Ô¯ÚÂÔ‡ÓÙ·È Î·Ù¿ ÙËÓ ËÌÂÚÔÌËÓ›· ηٷٿÍÂÒ˜ ÙÔ˘˜, ‹ ÂÓÙfi˜ ‰¤Î· (10) ËÌÂÚÔÏÔÁÈ·ÎÒÓ ËÌÂÚÒÓ ·fi ÙËÓ ËÌÂÚÔÌËÓ›· ·˘Ù‹, Ó· ÚÔÛÎÔÌ›ÛÔ˘Ó ÛÙËÓ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë Û¯ÔÏ‹ Ù· ‰ÈηÈÔÏÔÁËÙÈο ÙÔ˘˜, ·fi Ù· ÔÔ›· ı· ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÙ·È fiÙÈ ¤¯Ô˘Ó Ù· ··ÈÙÔ‡ÌÂÓ· ÓfiÌÈÌ· ÚÔÛfiÓÙ· ηٷٿ͈˜. √È ˘Ô„‹ÊÈÔÈ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ηٷı¤ÛÔ˘Ó Ù· ‰ÈηÈÔÏÔÁËÙÈο ÙÔ˘˜ ¤ˆ˜ ÙȘ 12 ª·˝Ô˘, ÂÓÒ fiÏÔÈ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ¤¯Ô˘Ó ÎÚÈı› ηٿÏÏËÏÔÈ Û ȉȷ›ÙÂÚ˜ ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ “¶ÚÔηٷÚÎÙÈΤ˜ ∂ÍÂÙ¿ÛÂȘ (¶∫∂)” (æ˘¯ÔÌÂÙÚÈ-

● ∞fi ÙÔ °∂∂£∞ ÂΉfiıËÎÂ Ë ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÁÈ· ÙȘ ™ÙÚ·ÙȈÙÈΤ˜ ™¯ÔϤ˜ ÁÈ· ÙÔ ·Î·‰ËÌ·˚Îfi ¤ÙÔ˜ 2014-2015, ÂÓÒ Ô ·ÚÈıÌfi˜ ÂÈÛ·ÎÙ¤ˆÓ ı· ·Ó·ÎÔÈÓˆı› ̤۷ ÛÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ Ë̤Ú˜

Τ˜, ÀÁÂÈÔÓÔÌÈΤ˜, ∞ıÏËÙÈΤ˜) ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ∂ıÓÈ΋˜ ÕÌ˘Ó·˜. ™˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÛÙÔ ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ‰ËÏÒÛÔ˘Ó ·ÁfiÚÈ· Î·È ÎÔÚ›ÙÛÈ· Ì ÙȘ ÂÍ‹˜ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ: 1) ¡· ¤¯Ô˘Ó ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ Èı·Á¤ÓÂÈ·, 2) ¡· ¤¯Ô˘Ó ˘Á›· Î·È ¿ÚÙÈ· ۈ̷ÙÈ΋ ‰È¿Ï·ÛË, 3) ¡· Â›Ó·È Î¿ÙÔ¯ÔÈ Ù›ÙÏÔ˘ ÛÔ˘‰ÒÓ Ô˘ ı· ÙÔ˘˜

ÂÈÙÚ¤ÂÈ ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Û ÁÚ·Ù¤˜ ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÛ·ÁˆÁ‹ ÙÔ˘˜ ÛÙ· ∞∂π ‹ Δ∂π Ù˘ ¯ÒÚ·˜. ∏ ·Ó·ÁÚ·ÊfiÌÂÓË ‰È·ÁˆÁ‹ ÛÙÔÓ Ù›ÙÏÔ ÛÔ˘‰ÒÓ Ó· Â›Ó·È ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÎÔÛÌ›·. √È ˘Ô„‹ÊÈÔÈ Ù˘ ™¯ÔÏ‹˜ πÎ¿ÚˆÓ fiÏˆÓ ÙˆÓ ÙÌËÌ¿ÙˆÓ Ù˘ Ú¤ÂÈ Ó· ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó ÙËÓ ·ÁÁÏÈ΋ ÁÏÒÛÛ· Û Â›Â‰Ô μ2 (ηϋ ÁÓÒÛË) ÙÔ˘ ∂˘Úˆ·˚ÎÔ‡

¶Ï·ÈÛ›Ô˘ °ÏˆÛÛÔÌ¿ıÂÈ·˜ Î·È Ë ÁÓÒÛË ·˘Ù‹ Ú¤ÂÈ Ó· ‚‚·ÈÒÓÂÙ·È Ì ÙÔ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô ÈÛÙÔÔÈËÙÈÎfi ·Ó·ÁÓˆÚÈṲ̂ÓÔ ·fi ÙÔ ∫Ú¿ÙÔ˜, fiˆ˜ ÚԂϤÂÙ·È ·fi ÙËÓ Î›ÌÂÓË ÓÔÌÔıÂÛ›·. ∂›Û˘, Ó· ÌËÓ ¤¯Ô˘Ó ηٷ‰ÈηÛÙ› Û ÔÈÓ‹ οıÂÈÚ͢ ÁÈ· ÔÔÈÔ‰‹ÔÙ ¤ÁÎÏËÌ· ‹ ÛÂ Ê˘Ï¿ÎÈÛË ÁÈ· ÎÏÔ‹, ˘ÂÍ·›ÚÂÛË, ·¿ÙË, Â΂›·ÛË, Ï·ÛÙÔÁÚ·Ê›·, ‰ˆÚÔ‰ÔΛ·, ·ÈÛÙ›· ÂÚ› ÙËÓ ˘ËÚÂÛ›·, ·Ú¿‚·ÛË Î·ı‹ÎÔÓÙÔ˜, Û˘ÎÔÊ·ÓÙÈ΋ ‰˘ÛÊ‹ÌËÛË, „¢‰ÔÚΛ·, ·Ó˘ÔÙ·Í›·, ÏÈÔÙ·Í›·, ÁÈ· ·Ú¿‚·ÛË ÓfiÌˆÓ ÂÚ› ÚÔÛÙ·Û›·˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜, ÙÔ˘ ÔÏÈÙ‡̷ÙÔ˜ Î·È Ù˘ ÂÏ¢ıÂÚ›·˜ ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ, ÚÔÛ‚ÔÏ‹ Ù˘ ÛËÌ·›·˜ ‹ ÙÔ˘ ÛÙÚ·ÙÔ‡, ÓÔÌÔıÂÛ›·˜ Û¯ÂÙÈ΋˜ Ì ٷ Ó·ÚΈÙÈο, ·Ú¯·ÈfiÙËÙ˜ Î·È Ù˘ ÓÔÌÔıÂÛ›·˜ ÂÚ› ÙÚÔÌÔÎÚ·Ù›·˜, ηıÒ˜ Î·È Ó· ÌËÓ ¤¯Ô˘Ó ·Ú·ÂÌÊı› Û ‰›ÎË ‹ Ó· ‰ÈÒÎÔÓÙ·È ÁÈ· οÔÈÔ ·fi Ù· ÂÁÎÏ‹Ì·Ù· ·˘Ù¿. ∫·È Ù¤ÏÔ˜ Ó· ÌËÓ ¤¯Ô˘Ó ηٷ‰ÈηÛÙ› Û ˘ÛÙ¤ÚËÛË ÙˆÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ ÙÔ˘˜ ‰ÈηȈ̿وÓ.

™ÙÔ ¡ÔÌfi ª·ÁÓËÛ›·˜ 420 ˘Ô„‹ÊÈÔÈ ı· ‰ÈÂΉÈ΋ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÂÈÛ·ÁˆÁ‹ ÙÔ˘˜ ÛÙȘ ™ÙÚ·ÙȈÙÈΤ˜ ™¯ÔϤ˜. ΔÔ Û˘ÓÔÏÈÎfi ÔÛÔÛÙfi ÙˆÓ ˘Ô„ËÊ›ˆÓ ·ÁÁ›˙ÂÈ ÙÔ 30%, ÂÓ‰ÂÈÎÙÈÎfi ÛÙÔÈ¯Â›Ô Ù˘ Â›‰Ú·Û˘ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÎÚ›Û˘ ÛÙȘ ÂÈÏÔÁ¤˜ ÙˆÓ ¤ÊË‚ˆÓ Î·È fiÙÈ ÔÏÏÔ› ˘Ô„‹ÊÈÔÈ ÂȉÈÒÎÔ˘Ó Ó· ÂÈÛ·¯ıÔ‡Ó ÛÙȘ ™ÙÚ·ÙȈÙÈΤ˜ ™¯ÔϤ˜, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÂÍ·ÛÊ·ÏÈÛÙÔ‡Ó ÂÚÁ·Ûȷο. ¶ÈÔ ·Ó·Ï˘ÙÈο ·fi ÙÔ˘˜ 1412 ˘Ô„‹ÊÈÔ˘˜ ÙˆÓ °ÂÓÈÎÒÓ §˘Î›ˆÓ Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÔÈ 420 ¤¯Ô˘Ó ‰ËÏÒÛÂÈ fiÙÈ ı· ‰ÈÂΉÈ΋ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÂÈÛ·ÁˆÁ‹ ÛÙÔ ™ÙÚ·Ùfi ÁÈ· ÙÔ ·Î·‰ËÌ·˚Îfi ¤ÙÔ˜ 2014-2015. 줂·È· ÌÂÁ¿ÏÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÁÈ· ÙȘ ™ÙÚ·ÙȈÙÈΤ˜ ™¯ÔϤ˜ ˘¿Ú¯ÂÈ Î·È ·fi ÙÔ˘˜ ˘Ô„‹ÊÈÔ˘˜ ÙˆÓ ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÒÓ §˘Î›ˆÓ Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜. ∫˘Ú›ˆ˜ ·fi Ù· §‡ÎÂÈ· ÙˆÓ ÂÚÁ·ÙÈÎÒÓ ÂÚÈÔ¯ÒÓ Ù˘ fiÏ˘, ·ÏÏ¿ Î·È ·fi ÙËÓ ÂÚÈʤÚÂÈ· ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÁÈ· ÙȘ ™ÙÚ·ÙȈÙÈΤ˜ ™¯ÔϤ˜.

Œ¯Ô˘Ó Ó· ÏËÚˆıÔ‡Ó ÁÈ· È·ÙÚÈΤ˜ Ú¿ÍÂȘ ·fi ÙÔÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ ∞‡ÁÔ˘ÛÙÔ

™Â ·fiÁÓˆÛË ÔÈ È‰ÈÒÙ˜ ÁÈ·ÙÚÔ› Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ ™Δ∞ fiÚÈ¿ ÙÔ˘˜ ¤¯Ô˘Ó ÊÙ¿ÛÂÈ ÔÈ

ÂÏ¢ıÂÚÔÂ·ÁÁÂÏ̷ٛ˜ ÁÈ·ÙÚÔ› ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜, ηıÒ˜ ¤¯Ô˘Ó Ó· ÏËÚˆıÔ‡Ó ÁÈ· ÙȘ È·ÙÚÈΤ˜ Ú¿ÍÂȘ ·fi ÙÔÓ ÚÒËÓ ∂√¶ÀÀ ·fi ÙÔÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ ∞‡ÁÔ˘ÛÙÔ. √È È‰ÈÒÙ˜ ÁÈ·ÙÚÔ› ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ·Ó ÁÂÓÈ΋ Û˘Ó¤Ï¢ÛË, fiÔ˘ ÙÔÓ›ÛÙËÎ·Ó Ù· ˙ËÙ‹Ì·Ù· Ô˘ ÙÔ˘˜ ··Û¯ÔÏÔ‡Ó. ∫ÂÓÙÚÈ΋ ·Ó·ÊÔÚ¿ ÛÙË ÁÂÓÈ΋ Û˘Ó¤Ï¢ÛË ¤ÁÈÓ ÁÈ· ÙÔ ˙‹ÙËÌ· ÙÔ˘ ¶ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈÔ˘ ∂ıÓÈÎÔ‡ ¢ÈÎÙ‡Ô˘ ÀÁ›·˜ (¶∂¢À), ÙÔ ÔÔ›Ô ¤¯ÂÈ ·ÓÙÈηٷÛÙ‹ÛÂÈ ÙÔÓ ∂√¶ÀÀ.

∂·ÚÈÓ‹ ™˘Ó¿ÓÙËÛË ÙˆÓ ∫·ıËÁËÙÒÓ π·ÙÚÈ΋˜ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ∞ıËÓÒÓ

Ÿˆ˜ ÙÔÓ›ÛÙËÎÂ, Ù· ˙ËÙ‹Ì·Ù· Ô˘ “η›Ó” ÙÔ˘˜ ȉÈÒÙ˜ ÁÈ·ÙÚÔ‡˜ Â›Ó·È ÚÒÙÔÓ, ÔÈ Û˘Ì‚¿ÛÂȘ Ì ÙÔ ¶∂¢À, fiÔ˘ ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ¤¯ÂÈ “ÎÏÂȉÒÛÂÈ” Â‰Ò Î·È ‰‡Ô ÂÚ›Ô˘ ¯ÚfiÓÈ· Î·È ¤¯Ô˘Ó ÂÓÙ·¯ı› Ó¤ÔÈ ÁÈ·ÙÚÔ›, Î·È ‰Â‡ÙÂÚÔÓ, Ë ÌË ÏËڈ̋ ÁÈ· ÙȘ È·ÙÚÈΤ˜ Ú¿ÍÂȘ ·fi ÙÔÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ ∞‡ÁÔ˘ÛÙÔ. ™Â ÙÔÈÎfi Â›Â‰Ô ÔÈ ÁÈ·ÙÚÔ› ·Ó·Ì¤ÓÔ˘Ó Î·È ÙÔÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌfi ÙˆÓ ‰Ú¿ÛÂˆÓ ·fi ÙÔÓ ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ π·ÙÚÈÎfi ™‡ÏÏÔÁÔ, ·ÏÏ¿ Î·È ÙȘ ÙÂÏÈΤ˜ ·ÔÊ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ¶·È‰Â›·˜ ÁÈ· ÌÈ· ÛÂÈÚ¿ ˙ËÙËÌ¿ÙˆÓ.

∞Ó‰ÚÈΤ˜ - °˘Ó·ÈΛ˜ - ¶·È‰ÈΤ˜ ∫ÔÌÌÒÛÂȘ

¢ËÌËÙÚ›Ô˘ ∫ˆÓ. ™Ù¤ÏÏÔ˘

¶. °ÂˆÚÁÈ¿‰Ô˘ 3, ∞ÁÚÈ¿, ΔËÏ.: 24280 92114 ÎÈÓ.: 6947 634086, 6946 022563

™ÙË ÁÂÓÈ΋ Û˘Ó¤Ï¢ÛË ˘ÔÁÚ·ÌÌ›ÛÙËΠÁÈ· ·ÎfiÌË ÌÈ· ÊÔÚ¿ Ë ‰‡ÛÎÔÏË ı¤ÛË, fiÔ˘ ¤¯Ô˘Ó ÂÚȤÏıÂÈ ÔÈ È‰ÈÒÙ˜ ÁÈ·ÙÚÔ›, ÂÎ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ·ÚÎÂÙÔ› Ì ‰˘ÛÎÔÏ›· ϤÔÓ Î·Ï‡ÙÔ˘Ó ÙȘ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ ÙˆÓ È·ÙÚ›ˆÓ ÙÔ˘˜. Ÿˆ˜ ÙÔÓ›ÛÙËΠ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο, “Ì ÙËÓ È·ÙÚÈ΋ ÂͤٷÛË ÙˆÓ 20 ¢ÚÒ, ÙÔ ÌfiÓÔ Ô˘ ÌÔÚԇ̠ӷ ηχ„Ô˘ÌÂ Â›Ó·È Ë ÏËڈ̋ Ù˘ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤ˆ˜ Î·È ÙÔ˘ ÂÓÔÈΛԢ” . √ ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ π·ÙÚÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î. ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ∫ˆÛÙ¿Î˘ ÛËÌ›ˆÛ ˆ˜ “˘¿Ú¯ÂÈ ÌÈ· ÁÂÓÈÎfiÙÂÚË ·ÏËÚˆÛÈ¿, ηıÒ˜ ÌfiÓÔ ÁÈ· ÙȘ È·ÙÚÈΤ˜ Ú¿ÍÂȘ ÔÈ ÂÏ¢ıÂÚÔÂ·ÁÁÂÏ̷ٛ˜ ÁÈ·ÙÚÔ› ¤¯Ô˘Ó Ó· ÏËÚˆıÔ‡Ó ·fi ÙÔÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ ∞‡ÁÔ˘ÛÙÔ. ∂›Û˘ ˘¿Ú¯ÂÈ ˙‹ÙËÌ· Ì ÙȘ Û˘Ì‚¿ÛÂȘ Ì ÙÔÓ ÚÒËÓ ∂√¶ÀÀ. ∞ÊÂÓfi˜ Ï‹ÁÔ˘Ó ÔÈ Û˘Ì‚¿ÛÂȘ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÁÈ·ÙÚÔ‡˜ Ô˘ ‹Ù·Ó Û˘Ì‚Â‚ÏË̤ÓÔÈ Ì¤¯ÚÈ ÚfiÙÈÓÔ˜, ·ÊÂÙ¤ÚÔ˘ ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· Ì ÙËÓ ¤ÁÎÚÈÛË Ó¤ˆÓ Û˘Ì‚¿ÛÂˆÓ ÛÙÔÓ ÚÒËÓ ∂√¶ÀÀ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ÎÏÂȉˆÌ¤ÓÔ ·fi ÙÔÓ ∞Ú›ÏÈÔ

ÙÔ˘ 2012. ∏ ÁÂÓÈ΋ Û˘Ó¤Ï¢ÛË Ù¿¯ıËΠ˘¤Ú Ù˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·˜ ·ÍÈÔÚÂÒÓ Û˘Ì‚¿ÛÂˆÓ Ì ·ÍÈÔÚÂ›˜ ÌÈÛıÔ‡˜, fiÔ˘ ı· ˘¿Ú¯ÂÈ ÂχıÂÚË ÚfiÛ‚·ÛË, ÁÈ· Ó· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ‚ÔËıËıÔ‡Ó Î·È ÔÈ Ó¤ÔÈ ÁÈ·ÙÚÔ›. ∞˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÔÏÏÔ› Ó¤ÔÈ ÁÈ·ÙÚÔ›, ·ÏÏ¿ Î·È ¿ÏÏÔÈ Û˘Ó¿‰ÂÏÊÔÈ Ô˘ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ÂÓÙ·¯ıÔ‡Ó ÛÙÔÓ ∂√¶ÀÀ ̤ۈ Û˘Ì‚¿ÛˆÓ, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó” . ™¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ¤ÓÙ·ÍË ÙˆÓ ÁÈ·ÙÚÒÓ ÙÔ˘ ÚÒËÓ π∫∞ ÛÙÔ ¶∂¢À, ÛÙËÓ 5Ë ÀÁÂÈÔÓÔÌÈ΋ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î·È ™ÙÂÚ¿˜ ∂ÏÏ¿‰·˜ ÌfiÏȘ 3 ÛÙÔ˘˜ 10 ÁÈ·ÙÚÔ‡˜ ‰‹ÏˆÛ·Ó fiÙÈ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ¿Ó ÛÙÔ ¶∂¢À, 32,3%, ÂÓÒ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· ¯·ÌËÏfi Â›Ó·È Î·È ÙÔ ÔÛÔÛÙfi ÛÙËÓ 7Ë ÀÁÂÈÔÓÔÌÈ΋ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· ∫Ú‹Ù˘, 35,9%.

ΔÔÓ √ÎÙÒ‚ÚÈÔ ÔÈ ÂÎÏÔÁ¤˜ §fiÁˆ ÙˆÓ ·˘ÙÔ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÒÓ ÂÎÏÔÁÒÓ Î·È ÙˆÓ Â˘ÚˆÂÎÏÔÁÒÓ, ÔÈ ÂÎÏÔÁ¤˜ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿‰ÂÈÍË

● Δ· ˙ËÙ‹Ì·Ù· Ô˘ “η›Ó” ÙÔ˘˜ ȉÈÒÙ˜ ÁÈ·ÙÚÔ‡˜ Â›Ó·È ÔÈ Û˘Ì‚¿ÛÂȘ Ì ÙÔ ¶∂¢À Î·È Ë ÌË ÏËڈ̋ ÁÈ· ÙȘ È·ÙÚÈΤ˜ Ú¿ÍÂȘ ·fi ÙÔÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ ∞‡ÁÔ˘ÛÙÔ

ÙˆÓ Ó¤ˆÓ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÒÓ Û˘Ì‚Ô˘Ï›ˆÓ ÙˆÓ π·ÙÚÈÎÒÓ ™˘ÏÏfiÁˆÓ ·ÓÂÏÏ·‰Èο ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËıÔ‡Ó ÙË ‰Â‡ÙÂÚË ∫˘Úȷ΋ ÙÔ˘ ÂÚ¯fiÌÂÓÔ˘ √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ Î·È fi¯È ÛÙ· Ù¤ÏË Ù˘ ¿ÓÔÈ͢, fiˆ˜ ‰ÈÂÍ¿ÁÔÓÙ·È ·Ó¿ ÙÚÈÂÙ›·. ŒÙÛÈ Ë ıËÙ›· ÙÔ˘ Ó˘Ó ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ÙÔ˘ π·ÙÚÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ ·Ú·Ù¿ıËΠ̤¯ÚÈ Î·È ÙÔÓ √ÎÙÒ‚ÚÈÔ. ºÒÙ˘ ™·Ófi˜

2014 ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› Ë ∂·ÚÈÓ‹ ™˘Ó¿ÓÙËÛË Ù˘ ŒÓˆÛ˘ ∫·ıËÁËÙÒÓ Ù˘ π·ÙÚÈ΋˜ ™¯ÔÏ‹˜ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ∞ıËÓÒÓ (∂.∫π.¶∞.) Ë ÔÔ›· ı· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÔÌÈϛ˜ Î·È ‰È·Ï¤ÍÂȘ, ÛÙÚÔÁÁ˘Ï¤˜ ÙÚ¿Â˙˜ Î·È ÂȉÈΤ˜ ıÂÌ·ÙÈΤ˜ Û˘Ó‰ڛ˜ Ì ÂÈÛËÁËÙ¤˜ ‰È·ÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˘˜ ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ˜. ∏ ∂·ÚÈÓ‹ ™˘Ó¿ÓÙËÛË Ù˘ ∂∫π¶∞ ı· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ 2 ª·˝Ô˘ ÛÙȘ 7.30 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ÛÙÔ ·ÌÊÈı¤·ÙÚÔ ∫ÔÚ‰¿ÙÔ˜ ÙÔ˘ ·Ú·ÏÈ·ÎÔ‡ Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Ì ¯·ÈÚÂÙÈÛÌÔ‡˜ Î·È ÔÌÈÏ›· ÙÔ˘ ·Î·‰ËÌ·˚ÎÔ‡ Î·È Î·ıËÁËÙ‹ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ÙÔ˘ ÿڂ·ÚÓÙ μÔÏÈÒÙË ¢ËÌ‹ÙÚË ΔÚȯfiÔ˘ÏÔ, Ô ÔÔ›Ô˜ ı· ·Ó·Ù‡ÍÂÈ ÙÔ ı¤Ì· “¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Î·È ÀÁ›·” . √È ÂÚÁ·Û›Â˜ Ù˘ ∂·ÚÈÓ‹˜ ™˘Ó¿ÓÙËÛ˘ Ù˘ ∂¶π∫∞ ı· Û˘Ó¯ÈÛÙÔ‡Ó ÙËÓ ÂfiÌÂÓË Ë̤ڷ ™¿‚‚·ÙÔ 3 ª·˝Ô˘ ÛÙȘ 9 ÙÔ Úˆ› ÛÙÔ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô “•ÂÓ›·” μfiÏÔ˘ Ì ÔÌÈϛ˜ Î·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÙÔ˘ °. ∞Ó‰ÚÔ‡ÙÛÔ˘, ηıËÁËÙ‹ πÛÙÔÚ›· Ù˘ π·ÙÚÈ΋˜, ∂∫¶∞ Ì ı¤Ì·: “ΔÔ Î·ıÂÛÙÒ˜ ‰ÈÔÈ΋Ûˆ˜ ÙˆÓ ÚÒÙˆÓ Â˘Úˆ·˚ÎÒÓ ·ÓÂÈÛÙËÌ›ˆÓ ηٿ ÙÔ˘˜ ÚÒÙÔ˘˜ ·ÈÒÓ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙˆÓ (13Ô˜-15Ô˜ ·È.)” , ÙÔ˘ ∂. ¶·ÙÛÔ‡ÚË, ∫ÔÛÌ‹ÙÔÚ· π·ÙÚÈ΋˜ ™¯ÔÏ‹˜ ¶·Ó/Ì›Ô˘ ∞ıËÓÒÓ Ì ı¤Ì·: “ΔÔ Ì¤ÏÏÔÓ Ù˘ ™¯ÔÏ‹˜ ∂ÈÛÙËÌÒÓ ÀÁ›·˜ ÙÔ˘ ∂∫¶∞” . £· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ó ÔÌÈϛ˜ ÙÔ˘ ∫. ¶ÔÏ˘˙ˆ›‰Ë, ̤ÏÔ˘˜ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ π‰Ú‡Ì·ÙÔ˜ ∞.¶.£. Ì ı¤Ì· “√ÚÁ·ÓÈÛÌfi˜ ∞.∂.π.: ∏ ·Ó‡ÚÂÛË Ù˘ ¯Ú˘Û‹˜ ÙÔÌ‹˜”, ¶. °Îԇ̷˜, ÚÔ¤‰ÚÔ˘ π·ÙÚÈ΋˜ ™¯ÔÏ‹˜ ¶·Ó/Ì›Ô˘ ¶·ÙÚÒÓ: “√ √ÚÁ·ÓÈÛÌfi˜ ÙˆÓ ∞∂π Û ۯ¤ÛË Ì ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ù˘ π·ÙÚÈ΋˜ ™¯ÔÏ‹˜” , ¶. ™Ô˘Î¿ÎÔ˘, ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ π‰Ú‡Ì·ÙÔ˜, ¶·Ó/ÌÈÔ πˆ·ÓÓ›ÓˆÓ Ì ı¤Ì· “™˘Ì‚Ô‡ÏÈ· π‰Ú˘Ì¿ÙˆÓ. ∞Ó·ÁηÈfiÙËÙ· ‹ ¶ÔÏ˘Ù¤ÏÂÈ·” , A. ∫Ô˘ÛÙ¤ÏÈÔ˘, ·Ó·Ï. Ú‡Ù·ÓË ∞η‰ËÌ·˚ÎÒÓ ÀÔı¤ÛˆÓ, ¶·Ó/ÌÈÔ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Ì ı¤Ì· “¶ÈÛÙÔÔ›ËÛË ¶ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ ™Ô˘‰ÒÓ” , ∫. ™ÈÌfiÔ˘ÏÔ˘, ·ÓÙÈÚÔ¤‰ÚÔ˘ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ π‰Ú‡Ì·ÙÔ˜ ¶·Ó/Ì›Ô˘ £Ú¿Î˘ Ì ı¤Ì· “√ Ó¤Ô˜ ÔÚÁ·ÓÈÛÌfi˜ Î·È ÂÛˆÙÂÚÈÎfi˜ ηÓÔÓÈÛÌfi˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ˆ˜ ·¿ÓÙËÛË ÛÙÔ ÂÚÒÙËÌ· ÙÈ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ı¤ÏÔ˘Ì” , ∞. ∫˘ÚÈ·˙‹, ÁÂÓÈÎÔ‡ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤· ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ¶·È‰Â›·˜ Ì ı¤Ì· “ªÈ· Û‡ÓÔ„Ë ÙÔ˘ ‰¤Ô˘ ÁÂÓ¤Ûı·È ÂÚ› ÔÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ & ÂÛˆÙÂÚÈÎÒÓ Î·ÓÔÓÈÛÌÒÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙˆÓ ∞∂π” . √È ·ÔÁÂ˘Ì·ÙÈÓ¤˜ ÂÚÁ·Û›Â˜ Ù˘ ∂·ÚÈÓ‹˜ ™˘Ó¿ÓÙËÛ˘, Ô˘ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËıÔ‡Ó ÛÙȘ 7.30 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ÛÙÔ ·ÌÊÈı¤·ÙÚÔ ∫ÔÚ‰¿ÙÔ˜ ÙÔ˘ ¶.£. Î·È ı· Â›Ó·È ·ÓÔÈÎÙ¤˜ ÁÈ· ÙÔ ÎÔÈÓfi, ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÙȘ ÔÌÈϛ˜ ÙˆÓ: °. ¶··‰ËÌËÙÚ›Ô˘, ηıËÁËÙ‹ æ˘¯È·ÙÚÈ΋˜ Ì ı¤Ì· “∏ ηٿıÏÈ„Ë ˆ˜ Úfi‚ÏËÌ· ‰ËÌfiÛÈ·˜ ÀÁ›·˜” , ∞. ª·Ï·Ì›ÙÛË-¶Ô‡¯ÓÂÚ, ηıËÁ‹ÙÚÈ· ¶·È‰È·ÙÚÈ΋˜ - ¡ÂÔÁÓÔÏÔÁ›·˜ Ì ı¤Ì·: “∫·ÈÛ·ÚÈ΋ ΔÔÌ‹: ÕÌÂÛ˜ Î·È ·ÒÙÂÚ˜ ÂÈÙÒÛÂȘ ÛÙÔ ·È‰›” Î·È ∞. ∑Ô‡ÌÔ˜, ÔÌ. ηıËÁËÙ‹˜ √ÚıÔ·È‰È΋˜ Ì ı¤Ì· “∞ıÏËÙÈÛÌfi˜ Î·È ·È‰›. ÕÛÎËÛË Î·È ÀÁ›· ÙˆÓ ¶·È‰ÈÒÓ” . ™ÙÔ ÂÚÈıÒÚÈÔ ÙˆÓ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ Î·È ÙˆÓ ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎÒÓ Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂˆÓ ÔÈ Î·ıËÁËÙ¤˜ Ù˘ π·ÙÚÈ΋˜ ™¯ÔÏ‹˜ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ∞ıËÓÒÓ ı· ¤¯Ô˘Ó ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ÂÚÈËÁËıÔ‡Ó ÛÙËÓ fiÏË ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, ·ÏÏ¿ Î·È ¯ˆÚÈ¿ ÙÔ˘ ¶ËÏ›Ô˘, Ó· ÍÂÓ·ÁËıÔ‡Ó ÛÙÔ ªÔ˘ÛÂ›Ô Î·È Û ¿ÏÏÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜ Î·È Ó· ·ÔÏ·‡ÛÔ˘Ó ÙÔÈΤ˜ ȉȷ›ÙÂÚ˜ Á‡ÛÂȘ.

P. ºÂÚ·›Ô˘ 95 & KÔ˘Ù·Ú¤ÏÈ· ñ BfiÏÔ˜ ñ TËÏ.: 24210 70002


ª·ÁÓËÛ›· 16

ΔƒπΔ∏ 29 ∞¶ƒπ§π√À 2014

™ÙȘ 3 ª·˝Ô˘ Ë Â›ÛËÌË ·Ó·Î‹Ú˘ÍË ÙˆÓ ˘Ô„ËÊ›ˆÓ ·fi ÙÔ ¶ÚˆÙÔ‰ÈÎÂ›Ô μfiÏÔ˘

33 υποψήφιοι συνδυασμοί για τους οκτώ Δήμους της Μαγνησίας ÚÈ¿ÓÙ· ÙÚÂȘ Â›Ó·È ÔÈ Û˘Ó‰˘·ÛÌÔ› ˘Ô„ËÊ›ˆÓ Ô˘ ηٷ٤ıËÎ·Ó ÛÙÔ ¶ÚˆÙÔ‰ÈÎÂ›Ô μfiÏÔ˘ ÁÈ· ÙȘ ‰ËÌÔÙÈΤ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜ ÛÙË ª·ÁÓËÛ›·. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ·: °È· ÙÔ ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘ ηٷ٤ıËÎ·Ó ¤ÓÙÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌÔ›, ÁÈ· ÙÔ ¢‹ÌÔ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ ¤ÍÈ, ÁÈ· ÙÔ ¢‹ÌÔ ¡ÔÙ›Ô˘ ¶ËÏ›Ô˘ Ù¤ÛÛÂÚȘ, ÁÈ· ÙÔ ¢‹ÌÔ “ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘” ÙÚÂȘ, ÁÈ· ÙÔ ¢‹ÌÔ ∑·ÁÔÚ¿˜-ªÔ˘ÚÂÛ›Ô˘ Â›Û˘ ÙÚÂȘ, ÁÈ· ÙÔ ¢‹ÌÔ ™ÎÈ¿ıÔ˘ ¤ÓÙÂ, ÁÈ· ÙÔ ¢‹ÌÔ ™ÎÔ¤ÏÔ˘ Ù¤ÛÛÂÚȘ Î·È ÁÈ· ÙÔ ¢‹ÌÔ ∞ÏÔÓÓ‹ÛÔ˘ ÙÚÂȘ. ¶ÂÚ›Ô˘ 5000 Â›Ó·È ÔÈ ˘Ô„‹ÊÈÔÈ ÁÈ· Ù· ‰ËÌÔÙÈο Û˘Ì‚Ô‡ÏÈ· ÙˆÓ ÔÎÙÒ ¢‹ÌˆÓ Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜. ÀÔÏÔÁ›˙ÂÙ·È fiÙÈ Û 400 ηÙÔ›ÎÔ˘˜ ·ÓÙÈÛÙÔȯ› ¤Ó·˜ ˘Ô„‹ÊÈÔ˜. ∏ ·Ó·Î‹Ú˘ÍË ÙˆÓ ˘Ô„ËÊ›ˆÓ, ÌÂÙ¿ ÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô ·fi ÙÔ ¶ÚˆÙÔ‰ÈÎÂ›Ô ı· Á›ÓÂÈ ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ 3 ª·˝Ô˘. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÔÈ ˘Ô„‹ÊÈÔÈ ·Ó¿ ¢‹ÌÔ Î·È ·Ó¿ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Â›Ó·È ÔÈ ·ÎfiÏÔ˘ıÔÈ:

Δ

¢∏ª√™ μ√§√À “∂¶π§√°∏ ∂À£À¡∏™ ¶∞ª∂ ª¶ƒ√™Δ∞” , ÀÔ„‹ÊÈÔ˜ ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ™ÎÔÙÈÓÈÒÙ˘ ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘, ÀÔ„‹ÊÈÔÈ: EÎÏÔÁÈ΋ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· ∞ÁÚÈ¿˜: ™ÂÏËÌ¿˜ °ÚËÁfiÚÈÔ˜, ™ÙfiÈÎÔ˜ ¡ÈÎfiÏ·Ô˜. ∂ÎÏÔÁÈ΋ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· ∞ÈÛˆÓ›·˜: ∫·ÓÙfiÏ·˜ £ÂÔÊ¿Ó˘, ∫·Ô˘Ú¿Ó˘ ¡ÈÎfiÏ·Ô˜. ∂ÎÏÔÁÈ΋ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· ∞ÚÙ¤Ìȉ·˜: ÷ÏÎÈ¿˜ ™ˆÙ‹ÚÈÔ˜. ∂ÎÏÔÁÈ΋ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· μfiÏÔ˘: ∞‰·Ì¿ÎË - Δ˙·‚¤ÏÏ· ∂˘‰ÔΛ· (∂‡Ë), ∞Ó·ÛÙ·Û›Ô˘ §ÂˆÓ›‰·˜, μȉ·ÓfiÔ˘ÏÔ˜ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜, μÈÛ‚›Î˘ ¡ÈÎfiÏ·Ô˜, μÔ˘ÁÈԇη˜ ∂ÌÌ·ÓÔ˘‹Ï, °È·Ï›‰Ë ∂˘·ÁÁÂÏ›· (∂‡·), °ÎÔ˘ÚÔ‡ μÔÁÈ·Ù˙‹ ∞ÁÁÂÏÈ΋, ¢ÂÚ‚¤ÓË ¶·Ú·Û΢‹ (∫¤‚Ë), ∫·ÏÏÈfi˜ ∞ı·Ó¿ÛÈÔ˜ (™¿Î˘), ∫·ԇϷ˜ ∂˘¿ÁÁÂÏÔ˜, ∫·Ú·˝ÛÎÔ˘ ∂ϤÓË, ∫ÔÎÔÓ¿ÎË - ∫·ÙÛÈ·Ó¿ÎË μ·ÛÈÏÈ΋ (μ¿Ûˆ), ∫ÔÏÔ‚fi˜ ¡·ÔϤˆÓ, ∫Ô‡ÚÈ·˜ ™˘Ú›‰ˆÓ, ∫Ô˘ÙÛfi˜ ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜, ∫Ô˘ÙÛÔ‡ÎÔ˜ ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜, ∫ÚÂÌ·ÛÙ¿˜ ∞fiÛÙÔÏÔ˜, ª·Ï¿ÙÔ˜ ¡ÈÎfiÏ·Ô˜, ª·˘ÚÔÁÈ¿ÓÓ˘ §ÂˆÓ›‰·˜, ª·ÚÌÔ˘‰¿ÎË ∞ÈηÙÂÚ›ÓË, ª·ÚÙ˙ÈÒη - ∫·Ú·Ì¿ÚÁÈÔ˘ ∫˘Ú·ÙÛÔ‡ (™Ô‡Ï·), ª·Ù˙ȿη˜ °ÂÒÚÁÈÔ˜, ¡¿ÓÔ˜ ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜, •ËÚ·ÎÈ¿˜ ∏Ï›·˜, √ÈÎÔÓfiÌÔ˘ ∞Ó·ÛÙ·Û›· (¡·Ù¿Û·), ¶··‰ËÌËÙÚ›Ô˘ ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜, ¶··Ú›˙Ô˘ ª·Ú›· ÷ڷϷÌ›· (ª·Ú›Ù·), ¶··ÙfiÏÈ·˜ ∞fiÛÙÔÏÔ˜, ¶ÂÏÂοÓÔ˜ ¶·ÓÙÂÏ‹˜, ¶¤Ú‰Èη ª·Ú›·, ™Ù¿¯ÙÔ˘ - °È¿ÓÓ·ÚÔ˘ ∞ıËÓ¿, ™ÙÚ·Á·ÏÈÓfi˜ ∞fiÛÙÔÏÔ˜, Δ˙·Ï·‚Ú¤Ù· ∂ϤÓË, ΔÔ˘ÏÔ‡Ë - ∞ÚÁ˘Ú¿ÎË πˆ¿ÓÓ·, ΔÛ·Ì¿˙˘ ÷ڿϷÌÔ˜ (ª¿Ì˘), º·ÛÔ˘Ï›‰Ë˜ ¶·ÓÙ·˙‹˜, ºÔÈÓÈÎfiÔ˘ÏÔ˜ ∞fiÛÙÔÏÔ˜, ÷ϷÛÙ¿Ú·˜ μ·Û›ÏÂÈÔ˜, ÷ڷӿ ∞ÈηÙÂÚ›ÓË, ÷Ù˙ËÛÙ·Ì·Ù›Ô˘ ¡ÈÎfiÏ·Ô˜, ÃÔ‡ÛÙ˘ ∏Ï›·˜. ∂ÎÏÔÁÈ΋ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· πˆÏÎÔ‡: ¶·Ù·ÎÈÔ‡Ù˘ £Âfi‰ˆÚÔ˜ (£Ô‰ˆÚ‹˜), ÃÚÈÛÙÔ‰Ô‡ÏÔ˘ - ∫ÈÔÏ¿‚Ë. ∂ÎÏÔÁÈ΋ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ·˜: KÂÚ·ÛÈÒÙ˘ πˆ¿ÓÓ˘, ª¿ÎÔ˘ μ·ÛÈÏÈ΋ (∫È΋). ∂ÎÏÔÁÈ΋ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· ¡¤·˜ ∞Á¯È¿ÏÔ˘: ∫·Ú·ıfi‰ˆÚÔ˜ ∂˘¿ÁÁÂÏÔ˜, ∫ÔÎΛÓÔ˘ ∂˘ÌÔÚÊ›· (ŒÊË), ΔÛÈ¿ÌË ª·Ú›·. ∂ÎÏÔÁÈ΋ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· ¡¤·˜ πˆÓ›·˜:

∞ÁÎÚ‹ - ∫·ÙÛÈÔ‡Ú· ÷ڛÎÏÂÈ· (÷ڿ)Ì μ·ÛÈÏ›Ԣ ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜, ∫·˙¿Î˘ ∞fiÛÙÔÏÔ˜, ∫·Ó·‚fi˜ ∞fiÛÙÔÏÔ˜, ∫ÔÏÙÛ›‰·˜ ¢ÈÔÓ‡ÛÈÔ˜, §·ÌÚÈÓ›‰Ë˜ ºÒÙÈÔ˜, ª·‚›‰Ë˜ ™˘Ú›‰ˆÓ, ª·ÚÁ·Ú›ÙË - ÷˚ÓÙÔ‡ÙË ª·Ú›·, ªÂÏÏ‹ ™Ù·˘ÚԇϷ, ª¤ÏÏÔ˜ ¶¤ÙÚÔ˜, ªÔ˘ÚÔ‡˜ ¡ÈÎfiÏ·Ô˜, ¶ÂÚÎÔ˘Ï›‰Ë˜ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜, ΔÛÔ˘Î¿ÏË ∞ÈηÙÂÚ›ÓË, æ·ÚÈ·Ófi˜ ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜. ∂ÎÏÔÁÈ΋ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜: μÏ¿¯Ô˜ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜, °ÎÔ˘ÓÙ¤ÏÈ·˜ πˆ¿ÓÓ˘, ΔÚÈ¿ÓÙÔ˜ °ÂÒÚÁÈÔ˜. ¢ËÌÔÙÈ΋ ∫ÔÈÓfiÙËÙ· ∞ÁÚÈ¿˜: ∞ÚÌÂÓ¿Î˘ ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜, μ·ÛÈÏ›Ԣ ÕÚÙÂÌȘ, ∫·ÏfiÙ˘¯Ô˜ πˆ¿ÓÓ˘, ∫ÔÓÙfi˜ ∞fiÛÙÔÏÔ˜, ™Ù·Ì¿ÙË À·Ù›·. ¢ËÌÔÙÈ΋ ∫ÔÈÓfiÙËÙ· μfiÏÔ˘: °ÂˆÚÁ›Ô˘ ∑ˆ‹, °È·‚Ú›‰Ô˘ ÷ڛÎÏÂÈ·, °Ô˘ÏÈÒÙ˘ ∞Ó·ÛÙ¿ÛÈÔ˜ (Δ¿ÛÔ˜), £ÂÔ‰ÒÚÔ˘ ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜, ∫¯·ÁÈ¿˜ ∂˘¿ÁÁÂÏÔ˜, ∫ÔÎÎÒÓ˘ °ÂÒÚÁÈÔ˜, ∫Ú·‚·Ú›ÙÔ˘ - ™·Ì·Ú¿ μ·ÛÈÏÈ΋ (μ¿Ûˆ), ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ÎÔ˜ °ÂÒÚÁÈÔ˜, ª·Ïȉ¤Ï˘ ™˘Ú›‰ˆÓ, ª¤Î· ∞ÔÛÙÔÏ›·, ª¤ÎÔ˜ ∞ÓÙÒÓÈÔ˜, ¶··˙‹ÛË - ¢¿Î· ª·Ú›·, ¶··ÔÛÙfiÏÔ˘ °ÂÒÚÁÈÔ˜, ™˘ÚÔÔ‡ÏÔ˘ ∂ϤÓË ∂ÌÌ·ÓÔ˘¤Ï· (ŒÏÌ·), ºÏÒÚÔ˘ ™˘ÚȉԇϷ, ÃÔ˘Ú‰¿Î˘ πˆÛ‹Ê. ¢ËÌÔÙÈ΋ ∫ÔÈÓfiÙËÙ· ¢ÈÌËÓ›Ô˘: ∫·Ï·Ìԇη ª·Ú›·, ∫·Ú·ÁÈ¿ÓÓË ¢¤ÛÔÈÓ·, ∫·ÚÂÏ¿˜ πˆ¿ÓÓ˘, ¶·Ó·ÁȈÙfiÔ˘ÏÔ˜ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜, ¶ÂÙÚÔ˘ÏÈ¿˜ ¶¤ÙÚÔ˜. ¢ËÌÔÙÈ΋ ∫ÔÈÓfiÙËÙ· ¡¤·˜ ∞Á¯È¿ÏÔ˘: °ÂˆÚÁ·ÎfiÔ˘ÏÔ˜ ÕÁÁÂÏÔ˜, ¢È·Ì·ÓÙ¤ÓÈ·˜ ∂Ï¢ı¤ÚÈÔ˜, ∂˘·ÁÁÂÏfiÔ˘ÏÔ˜ ™‡ÚÔ˜, ∑·¯·ÚÔ‡ °ÂˆÚÁ›·, ™Ù·ÓÈfi˜ ¡ÈÎfiÏ·Ô˜, ™ÙÂÚÁÈÔ‡ÏË ™ˆÙËÚ›·. ¢ËÌÔÙÈ΋ ∫ÔÈÓfiÙËÙ· ¡¤·˜ πˆÓ›·˜: ∞˚‰·Ï‹˜ ™¿‚‚·˜, ∂˘ÁÂÓÈÎÔ‡ ∞ÔÛÙÔÏ›·, π·ÙÚ›‰Ë˜ πˆ¿ÓÓ˘, ∫·Ú·ÓÙÔ‡ÚÔ˘ ™ÙÂÊ·Ó›, ∫·Ú¤ÁÎÏ· ∂ÏÈÛ¿‚ÂÙ (πÛ·‚¤ÏÏ·), ∫fiÊÊ· ∂ϤÓË, ∫Ú·ÓÈ¿˜ ™ˆÙ‹ÚÈÔ˜, ªÈ¯ÂÏ‹˜ ™Ù¤ÚÁÈÔ˜, ¶ÔÏ·Ù›‰Ë˜ πÔÚ‰¿Ó˘, ™Î·Ú›·˜ ÃÚ˘ÛfiÛÙÔÌÔ˜, ΔÔ‡ÏÈ·˜ ∞ı·Ó¿ÛÈÔ˜, ºÈÏ›Ô˘-÷ÏÎÈ¿ ∞ÁÁÂÏÈ΋. Δ. ∫ÔÈÓfiÙËÙ· ∞Á›Ô˘ μÏ·Û›Ô˘: ∫˘ÙÈÏ‹˜ πˆ¿ÓÓ˘, ∞ÏÂ͛Ԣ ∂ϤÓË. Δ. ∫ÔÈÓfiÙËÙ· ∞Á›Ô˘ §·˘ÚÂÓÙ›Ô˘: ∞Á·ËÙfi˜ πˆ¿ÓÓ˘, ∂Ï¢ıÂÚ¿Î˘ ªÈ¯¿ËÏ, ΔÚÈ·ÓٷʇÏÏÔ˘ ª·Ú›·, ºÚ·ÎÔÁÈ¿ÓÓ˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜. Δ. ∫ÔÈÓfiÙËÙ· ∞Á›Ô˘ √ÓÔ˘ÊÚ›Ô˘: ∫ÔÏ˘ÓÔ‡ ∫·ÏÏÈfiË, ™¯ÔÈÓ¿˜ °ÂÒÚÁÈÔ˜. Δ. ∫ÔÈÓfiÙËÙ· ∞˚‰ÈÓ›Ô˘: ∫·ÛÙ·Ó›‰Ë

∞ÁÁÂÏÈ΋, ¶Ô˙ÈfiÔ˘ÏÔ˜ ™ˆÙ‹ÚÈÔ˜, º˘ÙÈÏ‹˜ ÷ڿϷÌÔ˜. Δ. ∫ÔÈÓfiÙËÙ· ÕÏÏ˘ ªÂÚÈ¿˜: ∞ÌÂÚÈοÓÔ˜ πˆ¿ÓÓ˘, °ÒÁÔ˘ ª·Ú›·, ∂˘·ÁÁ¤ÏÔ˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜, ™ÈÔ‡Ú·˜ ∞ı·Ó¿ÛÈÔ˜. Δ. ∫ÔÈÓfiÙËÙ· ∞ӷηÛÈ¿˜: ¢È·ÎÔ˘Ì‹˜ ∞ı·Ó¿ÛÈÔ˜, ÃÚ¿·ÏÔ˘-£ÂÔÏfiÁÔ˘ ™Ù·˘ÚԇϷ (ºÚԇϷ). Δ. ∫ÔÈÓfiÙËÙ· ÕÓˆ μfiÏÔ˘: ¢·ÛηÏfiÔ˘ÏÔ˜ ∑·Ê›ÚÈÔ˜, §‡ÙÚ· ¡›ÎË, ¶··Ó‰Ú¤Ô˘-ª·ÚÁ·Ú›ÙË ∂˘Ù¤ÚË (¶¤Ë), ™ÒÎÔ˜ ΔÚÈ·ÓÙ¿Ê˘ÏÏÔ˜. Δ. ∫ÔÈÓfiÙËÙ· ÕÓˆ §Â¯ˆÓ›ˆÓ: ∞ÓÙˆÓ›Ô˘ ∞ÚÈÛÙ›‰Ë˜ (ÕÚ˘), ∫ÏÂÈÙÛÔÁÈ¿ÓÓ˘ μ¿ÈÔ˜, ∫ÔÎfiÁÈ· ŸÏÁ·. Δ. ∫ÔÈÓfiÙËÙ· °Ï·Ê˘ÚÒÓ: μ·ÛÈÏ›Ԣ °ÂÒÚÁÈÔ˜, ¢Ô‰fiÙÛÈÔ˜ √‰˘ÛÛ¤·˜, æ·ÚÈ·ÓÔ‡ μ·ÛÈÏÈ΋. Δ. ∫ÔÈÓfiÙËÙ· ¢Ú¿ÎÂÈ·˜: £ÂÔ‰ÒÚÔ˘ ™˘Ú›‰ˆÓ, ∫ÂÊ·Ï¿˜ μ·Û›ÏÂÈÔ˜. Δ. ∫ÔÈÓfiÙËÙ· ∫¿Ùˆ §Â¯ˆÓ›ˆÓ: ∫·Ï·ÓÙ˙‹˜ ∞fiÛÙÔÏÔ˜, ∫Ô˘ÙÛ›ÎÔ˜ μ·˝ÙÛ˘, ªËÙÛÔÔ‡ÏÔ˘ ∂ϤÓË. Δ. ∫ÔÈÓfiÙËÙ· ∫·Ùˆ¯ˆÚ›Ô˘: °ÂÚÌ·Ófi˜ ∞ı·Ó¿ÛÈÔ˜, °Î·ÚÁÎÔ‡‰Ë˜ ™È‰¤Ú˘, ™¤ÁÎÏÈ·-∞Ó·ÛÙ·Û›Ô˘ ∞ÛË̤ÓÈ· (∞ÛË̛ӷ). Δ. ∫ÔÈÓfiÙËÙ· ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ·˜: μ·ÙÛ·Ú¤· ∫ÂÚ·Û›·, ª¤˙Ô˜ ¡ÈÎfiÏ·Ô˜, ¶·Ú›ÛË-™·Ú·Î·ÙÛÈ¿ÓÔ˘ μ·ÛÈÏÈ΋, ¶¤ÙÛ˘ ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜. Δ. ∫ÔÈÓfiÙËÙ· ªÈÎÚÔıË‚ÒÓ: ∫·ËÏ·Ú‹˜ ¡ÈÎfiÏ·Ô˜, ∫·Ú·Îfi˙ÔÁÏÔ˘ ∞ÔÛÙÔÏ›·, ΔÛ·ÁÁ¿Ú˘ ™˘Ú›‰ˆÓ. Δ. ∫ÔÈÓfiÙËÙ· ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜: μÏ·¯Ô‡ÙÛÔ˜ ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜, §¿Î˘ §Ô˘ÎÈ·Ófi˜, ™Ù·˘ÚÈ·ÓÔ˘‰¿ÎË ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·, äÏÌË ∞ÈηÙÂÚ›ÓË. Δ. ∫ÔÈÓfiÙËÙ· ™¤ÛÎÏÔ˘: ∫·Ô˘Ú¿ÓË ∞Ó·ÛÙ·Û›·, ªfiÛÈÔ˜ ∞ÓÙÒÓÈÔ˜, ™Ù‡Ï·˜ ÃÚ‹ÛÙÔ˜. Δ. ∫ÔÈÓfiÙËÙ· ™Ù·ÁÈ·ÙÒÓ: μ¿ÙÛÈÔ˘ ª·ÚÈ¿ÓıË. “¢ƒ√ª√π ™À¡∂ƒ°∞™π∞™, ∞¡∞Δƒ√¶∏™ Î·È ∞§§∏§∂°°À∏™” , ÀÔ„‹ÊÈÔ˜ ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ¶·ÙÛÈ·ÓÙ¿˜ ª·ÚÁ·Ú›Ù˘ ÙÔ˘ ƒ‹Á·, ÀÔ„‹ÊÈÔÈ: ¢ËÌÔÙÈ΋ ∂ÓfiÙËÙ· ∞ÁÚÈ¿˜: ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ë˜ ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜, ªÔÌfi˜ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜, ¶Ô˘ÚÛ·Ó›‰Ë˜ ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜, ™˘Ó·‚¤ÏË ¢‹ÌËÙÚ·. ¢ËÌÔÙÈ΋ ∂ÓfiÙËÙ· ∞ÈÛˆÓ›·˜: °ÎÔ‡ÁÎÔ˜ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜, ΔÛÈ·Ì‹Ù·˜ ∞ı·Ó¿ÛÈÔ˜, ΔÛÔÏ¿Î˘ ™¿‚‚·˜. ¢ËÌÔÙÈ΋ ∂ÓfiÙËÙ· ∞ÚÙ¤Ìȉ·˜: §·˙¿ÚÔ˘ ∂ϤÓË, §·Ôfi‰Ë - ªÂÏÂÁÚ›ÓË ∞ıËÓ¿ - ª·Ú›·, ª·ÛÙÚÔÁÈ¿ÓÓ˘ ¡ÈÎfiÏ·Ô˜.

¢ËÌÔÙÈ΋ ∂ÓfiÙËÙ· μfiÏÔ˘: ∞‚Ú·Ì›‰Ô˘ μËıÏÂ¤Ì (ŒÌÌË), ∞ÓÙ¿Ì˘ ∞ÚÁ‡ÚÈÔ˜, ∞ÔÛÙÔÏ¿Î˘ π¿ÛˆÓ, ∞Úο˜ - ∫ÔϤÙÛÔ˜ ∂ÌÌ·ÓÔ˘‹Ï, ∞ÛÙÚ¿˜ ∏Ú·ÎÏ‹˜, μ·Ì‚·Î¿ - μÏ¿¯Ô˘ £ÂÔ¯¿ÚË, μ·Ó ªÔ˘Û¯fiÙÂÓ °ÂÚÙÚÔ‡‰Ë (ƒ›ÎË), μ·Í‚·ÓfiÔ˘ÏÔ˜ ª¿ÚÎÔ˜, μ·ÚÔ‡ÙÛÈÎÔ˜ ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ ÙÔ˘ ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘, μ¤ÓÙ˙·˜ ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜, μÂÛÙÈ¿Ú˘ ∂˘ÛÙ¿ıÈÔ˜ - ¡ÈÎfiÏ·Ô˜, °ÚËÁÔÚ›Ô˘ πˆ¿ÓÓ˘, ¢ÂÏËÌ‹ÙÚÔ˜ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜, ¢ÂÌÂÚÙ˙‹ - ¡Ù·Ì˜ ∞ı·Ó·Û›·, ¢Ô‡Ú·˜ ∞ϤͷӉÚÔ˜ - ∂·ÌÂÈÓÒÓ‰·˜ (∞ϤÎÔ˜), ¢Ú·ÌËÙÈÓfi˜ ª·Ùı·›Ô˜, ∑Ô˘ÌÔ˘ÚÏ‹˜ ∞fiÛÙÔÏÔ˜ - §ÂˆÓ›‰·˜, ∫¿ÈÚ·˜ πˆ¿ÓÓ˘, ∫·Ï·ÓÙ˙‹˜ μ·Û›ÏÂÈÔ˜, ∫·ÓÂÏÏ‹˜ ¡ÈÎfiÏ·Ô˜, ∫·Ú·Ì¿Û˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜, ∫·ÙÛ·Ô‡Ó˘ ™Ù˘ÏÈ·Ófi˜ (¶ÂÏ·ÛÁfi˜), ∫ÏËÌfiÔ˘ÏÔ˜ £ˆÌ¿˜, ∫ÔÏÒÓÈ·˜ ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘, ∫Ô˘ÎÔ˘‚›ÓÔ˜ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜, ∫Ô‡ÙÛÈÎÔ˜ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜, ∫ÚÔÙfiÔ˘ÏÔ˜ °ÂÒÚÁÈÔ˜, ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓ›‰Ô˘ ÕÓÓ· (ª·Ú›·), ∫ˆÛÙ¿Ì˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜, §ÔÁ·Ú¿˜ ÕÁÁÂÏÔ˜, ª·ÓÈ¿ÎË - μÂÓ·Ú‰‹ ¡›ÎË, ªÔ˘ÙÛÈÓ¿˜ ∞Ó¿ÚÁ˘ÚÔ˜, ª·ÏÏÔ‡˜ ÃÚ‹ÛÙÔ˜, ª·ÚÏ·Ì¿ÓË μ·ÛÈÏÈ΋, ªÂÊ¿Ó˘ ÷ڿϷÌÔ˜, ª‡ÚÈÎÓ· ∫˘Úȷ΋, ¡ÂÔÊÒÙÈÛÙÔ˘ ª·Ú›·, ¡ÈÎfiÔ˘ÏÔ˜ ÃÚ‹ÛÙÔ˜, ¡ÙfiÎÔ˜ ¡ÈÎfiÏ·Ô˜, ¶··Â˘·ÁÁ¤ÏÔ˘ ∂ÌÌ·ÓÔ˘‹Ï, ¶Ô‰¿Ú·˜ °ÂÒÚÁÈÔ˜ ÙÔ˘ ¢ËÌËÙÚ›Ô˘, ¶ÔÏ˘¯ÚÔÓfiÔ˘ÏÔ˜ ¶·ÓÙÂÏ‹˜, ¶ÔÏ˘¯ÚÔÓÔÔ‡ÏÔ˘ ÷ڛÎÏÂÈ· (÷ÚԇϷ), ¶ÚÔÛ‹ÏÈ· ∞ÈηÙÂÚ›ÓË (∏ϤÎÙÚ·), ƒ›˙Ô˜ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜, ƒÔ‡ÓÙÔ˘ ¶·Ú·Û΢‹ (μ›Î˘), ™·Óȉ¿˜ μ·Û›ÏÂÈÔ˜ ÙÔ˘ ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘, ™Î·Ú›Ì·˜ πˆ¿ÓÓ˘, ™Ù·ı·Ú¿ÎÔ˜ ∂˘¿ÁÁÂÏÔ˜, Δ˙‹Î· - ∫ˆÛÙÔÔ‡ÏÔ˘ ¢·Ó¿Ë, ΔÛ·Á·Ófi˜ μ·Û›ÏÂÈÔ˜, ΔÛ·Ï·˙›‰Ô˘ °ÂˆÚÁ›· ÙÔ˘ ªÈÏÙÈ¿‰Ë, ΔÛÂϤÓÙ˘ ∞ÓÙÒÓÈÔ˜, ÷Ù˙Ë¢ı˘Ì›Ô˘ - °ÎÔϤÙÛÔ˘ ∞ÔÛÙÔÏ›· (§›·), ÷Ù˙ËÛ¿‚‚· ¶·˘Ï›Ó· ÙÔ˘ ™¿‚‚·, ÷˘ÙÔ‡Ú·˜ ¡ÈÎfiÏ·Ô˜. ¢ËÌÔÙÈ΋ ∂ÓfiÙËÙ· πˆÏÎÔ‡: ¢Ô˘ÌÔ˘ÛÈ¿ÚË º·Ó‹, ªÂÁ·ÁÈ¿ÓÓ˘ ∂ÌÌ·ÓÔ˘‹Ï, ¶›ÎÔ˘Ï·˜ °ÂÒÚÁÈÔ˜. ¢ËÌÔÙÈ΋ ∂ÓfiÙËÙ· ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ·˜: ¢ÈÔÌ‹‰Ô˘˜ ª·ÚÈ¿ÓÓ·, ª·ÏÈÒÙ·˜ μËÛÛ¿ÚÈÔ˜. ¢ËÌÔÙÈ΋ ∂ÓfiÙËÙ· ¡¤·˜ ∞Á¯È¿ÏÔ˘: ¡ÈÎÔϤÛË ∂ÏÈÛ¿‚ÂÙ - ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›· (ª¤ÙÙ˘), ΔfiÏÈ·˜ £Âfi‰ˆÚÔ˜ ÙÔ˘ ÷ڷϿÌÔ˘˜, ΔÔ‡ÚÓ·˜ ∫ˆÓÛÙ·-

ÓÙ›ÓÔ˜ - ∞fiÛÙÔÏÔ˜, ΔÛ·ÙÛ¿ÎÔ˘ ÷ڛÎÏÂÈ· (ÿÚȘ). ¢ËÌÔÙÈ΋ ∂ÓfiÙËÙ· ¡¤·˜ πˆÓ›·˜: ∞Ó‰Ú¤Ô˘ - ªÂ˚ÎÔÔ‡ÏÔ˘ ∂ϤÓË, μ·ÛÈÏÔÔ‡ÏÔ˘ ¢‹ÌËÙÚ·, °·Ï¿ÓË ∞ÈηÙÂÚ›ÓË ÙÔ˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘, °·ÚÁ¿Ï·˜ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜, °ÎÔ˘ÁÎÔ‡Ï˘ ∂˘¿ÁÁÂÏÔ˜, ∑·Ú›Ê˘ ∞ı·Ó¿ÛÈÔ˜, £ÂÔ‰ˆÚ›‰Ë˜ £Âfi‰ˆÚÔ˜, ∫·˙ÈÏ¿Ú˘ ÃÚ‹ÛÙÔ˜, ∫·ÓÂÏÏ‹˜ ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜, ∫·ÙÛ·Ï‹˜ ∂Ï¢ı¤ÚÈÔ˜, ∫ÔÎÎÈÓ¿ÎË ºˆÙÂÈÓ‹, ∫Ô˘Ó·Ù›‰Ë˜ ¡ÈÎfiÏ·Ô˜, §ËÌÓÈfi˜ ™Ù˘ÏÈ·Ófi˜, ª·ÎÚ›‰Ë˜ ¡ÈÎfiÏ·Ô˜, ª·Ï·ÌÔ‡Û˘ ∞fiÛÙÔÏÔ˜, ª·ÛÙÚÔ·Ó·ÁÈÒÙ˘ ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘, ªÔÏÔ¯›‰Ë˜ πˆ¿ÓÓ˘, ¡¿ÎÔ˘ - ∫Ô˘ÙÛÔÚ›˙Ô˘ μ·ÛÈÏÈ΋, ¡›ÎÔ˘ ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜, ¶·ÁÔ‡ÓË ∫·ÙÂÚ›Ó·, ¶··Ú¯ÔÓÙ‹˜ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜, ¶Ï·ÁÂÚ¿ ™Ù·Ì·Ù›·, ™·ÓfiÔ˘ÏÔ˜ ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘, Δ¿ÎÔ˜ ∞fiÛÙÔÏÔ˜. ¢ËÌÔÙÈ΋ ∂ÓfiÙËÙ· ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜: ∫·Ô‰›ÛÙÚÈ· ∂Ï¢ıÂÚ›·, ¶·ÓÔÔ‡ÏÔ˘ - ™˘ÚÈ‹ πˆ¿ÓÓ·, ÷Ù˙ËÛÙÂÊ·Ó‹ - ºÈÏÈ›‰Ë ∂ϤÓË. ¢ËÌÔÙÈ΋ ∫ÔÈÓfiÙËÙ· ∞ÁÚÈ¿˜: ∞Ó·ÛÙ·ÛÔÔ‡ÏÔ˘ ∂ϤÓË, μ·ÌԇϷ˜ ÃÚ‹ÛÙÔ˜, ªÂÏÈÛÛÔ˘ÚÁfi˜ ∞ı·Ó¿ÛÈÔ˜, ºÈÏ›Ô˘ °ÂÒÚÁÈÔ˜. ¢ËÌÔÙÈ΋ ∫ÔÈÓfiÙËÙ· μfiÏÔ˘: ∞Ó‰Ú›ÙÛÔ˜ μ·Û›ÏÂÈÔ˜, ∂˘ı˘Ì›Ô˘ ÃÚ˘ÛԇϷ ÙÔ˘ °ÂˆÚÁ›Ô˘, π·ÙÚfiÔ˘ÏÔ˜ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜, ∫·Ú·ÌÂÏÈ¿ °ÂˆÚÁ›·, ∫˘Ú›‰Ô˘ ª·ÚÈ¿ÓıË, ª·Á·ÏÈfi˜ ∞ı·Ó¿ÛÈÔ˜, ª˘ÏˆÓ¿ μ·ÛÈÏÈ΋ (μ›ÏÏ˘), √ÈÎÔÓfiÌÔ˘ ∂˘·ÁÁÂÏ›· (μ›ÏÏ˘), ¶·Ô˘ÙÛ‹˜ ∞ı·Ó¿ÛÈÔ˜, ¶·¿˜ ¡ÈÎfiÏ·Ô˜ (¡›ÓÔ˜), ¶·Û·Ï¿Ú˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜, ¶·ÙÛÈ·ÓÙ¿ ∂˘ÁÂÓ›· - ∂ϤÓË, ™›ÙÙ·˜ ∂˘ı‡ÌÈÔ˜, ΔÚÈ·ÓٷʇÏÏÔ˘ ™ÔÊ›·, ΔÛ¤ÎÔ˜ ∂Ï¢ı¤ÚÈÔ˜, Ã·Ï˘‚ÔÔ‡ÏÔ˘ - ªÔÏÔ¯›‰Ë. ¢ËÌÔÙÈ΋ ∫ÔÈÓfiÙËÙ· ¢ÈÌËÓ›Ô˘: ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜, ∫ˆÙÛ·Ï‹˜ μ·Û›ÏÂÈÔ˜, §‡ÁÎÔ˜ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜. ¢ËÌÔÙÈ΋ ∫ÔÈÓfiÙËÙ· ¡¤·˜ ∞Á¯È¿ÏÔ˘: μÔÁÈ·Ù˙‹ μ·ÛÈÏ›· ÙÔ˘ ¢ËÌËÙÚ›Ô˘, ∫·ÚÓ·‚·ÙÏfiÁÏÔ˘ ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜, ∫˘ÚȤÚ˘ ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜, Δ˙Ô˘ÌÂÚÎÈÒÙË ª·Ú›· - ΔÚÈ·ÓÙ·Ê˘ÏÏÈ¿. ¢ËÌÔÙÈ΋ ∫ÔÈÓfiÙËÙ· ¡¤·˜ πˆÓ›·˜: ∞ÁÁÂÏÔ‡ÛË - ∫Ô˘ÎÔ˘‚›ÓÔ˘ ™Ù·˘ÚԇϷ, ¢ÔÏ·ÙÛ‹˜ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜, ∫·ÏÈÌfiÔ˘ÏÔ˜ °ÂÒÚÁÈÔ˜, ∫·Ú·ÎÒÛÙ·˜ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜, ∫·ÙÛ·Ï‹ ∞ÁÁÂÏÈ΋, ∫ÚÈÓ¿Î˘ μ·Û›ÏÂÈÔ˜, ª·Ùı·›Ô˘ ÃÚ˘ÛfiÛÙÔÌÔ˜, ª¿ÏÏ· ∞ÈηÙÂÚ›ÓË, ¶··‰ÔÔ‡ÏÔ˘ ª·Ú›·, ¶Ï·˚-

Ófi˜ ÃÚ‹ÛÙÔ˜, ™ÂÊ·Ï›‰Ë˜ πˆ¿ÓÓ˘, ™Ù·Ì·Ù›Ô˘ ª·ÚÈӤϷ. Δ. ∫ÔÈÓfiÙËÙ· ∞Á›Ô˘ μÏ·Û›Ô˘: ºÈÏÈ›‰Ë˜ ÷ڿϷÌÔ˜. Δ. ∫ÔÈÓfiÙËÙ· ∞Á›Ô˘ §·˘ÚÂÓÙ›Ô˘: μÏ¿¯Ô˘ ∂ϤÓË, ∑ËÛÈÔ‡ ª·Ú›·. Δ. ∫ÔÈÓfiÙËÙ· ∞Á›Ô˘ √ÓÔ˘ÊÚ›Ô˘: ∫ÔÛÎÈÓ¿˜ ∞ÓÙÒÓÈÔ˜, ™Ê¤ÙÛÔ˜ ∞ÓÙÒÓÈÔ˜, ΔÛÈ·Ì¿Ô˜ °ÂÒÚÁÈÔ˜. Δ. ∫ÔÈÓfiÙËÙ· ∞˚‰ÈÓ›Ô˘: £ÂÔ‰ÒÚÔ˘ ÷ÏÎÈ¿ ¢‹ÌËÙÚ·, §¤Ê·˜ °ÚËÁfiÚÈÔ˜. Δ. ∫ÔÈÓfiÙËÙ· ÕÏÏ˘ ªÂÚÈ¿˜: ¢È¿ÎÔ˘ ∂ϤÓË ÙÔ˘ °ÂˆÚÁ›Ô˘, ∫·ÙÂÚÁ¿Ú˘ ª·ÚÁ·Ú›Ù˘, ™Ù·Ì·Ù›‰Ë˜ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜. Δ. ∫ÔÈÓfiÙËÙ· ∞ӷηÛÈ¿˜: ∞ÓÙ¿ÌË ∞ÈηÙÂÚ›ÓË ÙÔ˘ πˆ¿ÓÓË, ∫·˙·ÓÙ˙‹ ∂˘·Óı›·, ∫·Ú·ÁÈ·ÓÓ¿ÎË ª·Ú›· - ∞ıËÓ¿. Δ. ∫ÔÈÓfiÙËÙ· ÕÓˆ μfiÏÔ˘: ∫·Ú·ÌÂÏÈ¿ - ∫·ÚηÁÈ¿ÓÓË μ·ÛÈÏÈ΋, ∫Ô˘ÎÔ‡Ï˘ ¡ÈÎfiÏ·Ô˜, ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·, ™Ù˘Ï›ÓÔ‚ÈÙ˜ πˆ¿ÓÓ˘. Δ. ∫ÔÈÓfiÙËÙ· ÕÓˆ §Â¯ˆÓ›ˆÓ: ∫Ô‡ÙÚ·˜ μÏ¿ÛÈÔ˜ ÙÔ˘ °ÂˆÚÁ›Ô˘. Δ. ∫ÔÈÓfiÙËÙ· °Ï·Ê˘ÚÒÓ: °ÂˆÚÁ¿ÎÔ˜ °ÂÒÚÁÈÔ˜. Δ. ∫ÔÈÓfiÙËÙ· ¢Ú¿ÎÂÈ·˜: °·Ï¿ÓË ∑·¯·ÚÈ¿ ∂˘·ÁÁÂÏ›·, ∫¿ÂÏ·˜ ¡ÈÎfiÏ·Ô˜, ∫ÂÊ·Ï¿˜ °ÂÒÚÁÈÔ˜. Δ. ∫ÔÈÓfiÙËÙ· ∫¿Ùˆ §Â¯ˆÓ›ˆÓ: ¡Ù¿ÊÔ˜ ∞ÚÈÛÙÔÙ¤Ï˘. Δ. ∫ÔÈÓfiÙËÙ· ∫·Ùˆ¯ˆÚ›Ô˘: ∫fiÎηÏ˘ ∞fiÛÙÔÏÔ˜. Δ. ∫ÔÈÓfiÙËÙ· ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ·˜: ∂˘ÛÙ·ı›Ô˘ ∂˘¿ÁÁÂÏÔ˜, ΔÛÈÚÔÁÈ¿ÓÓË ª·Á‰·ÏËÓ‹. Δ. ∫ÔÈÓfiÙËÙ· ªÈÎÚÔıË‚ÒÓ: ¶·ÚÈÛfiÔ˘ÏÔ˜ ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘. Δ. ∫ÔÈÓfiÙËÙ· ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜: °ÂˆÚÁԇϷ˜ ÃÚ‹ÛÙÔ˜ - ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘, ΔÛÈÚÔÁÈ¿ÓÓ˘ πˆ¿ÓÓ˘. Δ. ∫ÔÈÓfiÙËÙ· ™¤ÛÎÏÔ˘: ªÂÏ›Û˘ ∞Ó‰Ú¤·˜, Δ¿ÛÈÔ˘ §¿ÌÚÔ˜. Δ. ∫ÔÈÓfiÙËÙ· ™Ù·ÁÈ·ÙÒÓ: ªfiÛ¯Ô˘ ¢‹ÌËÙÚ·. “¡∂∞ ∂¶√Ã∏ - ¡∂∞ ¢À¡∞ªπ∫∏ μ√§√™ 2014” ÀÔ„‹ÊÈÔ˜ ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ∞¯ÈÏϤ·˜ ª¤Ô˜ ÙÔ˘ ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘, ÀÔ„‹ÊÈÔÈ: ∂ÎÏÔÁÈ΋ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· ∞ÁÚÈ¿˜: £ÂÔ‰ÔÛÔÔ‡ÏÔ˘ ª·Ú›·-∂ϤÓË ÙÔ˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘, ª·Ï·Ì·Ù›Ó˘ ∞fiÛÙÔÏÔ˜, ªÒÚÔ˜ ÃÚ‹ÛÙÔ˜, ∂ÎÏÔÁÈ΋ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· ∞ÈÛˆÓ›·˜, ∫·ÓÙfiÏ· μÈÔϤٷ, ΔÛÈ·Ì‹Ù·˜ μ·Û›ÏÂÈÔ˜, ΔÛÔ˘Î¿Ï˘ ∂˘¿ÁÁÂÏÔ˜.


ª·ÁÓËÛ›· 17

ΔƒπΔ∏ 29 ∞¶ƒπ§π√À 2014

∂ÎÏÔÁÈ΋ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· ∞ÚÙ¤Ìȉ·˜: μ·Ê¿‰Ô˘- ¶·¿ πˆ¿ÓÓ·, °·ÓˆÙ‹˜ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜, ∫˘ÚÈ·˙‹˜ ∞ϤͷӉÚÔ˜. ∂ÎÏÔÁÈ΋ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· μfiÏÔ˘: ∞Ó·ÛÙ·ÛÈ¿‰Ë ∞ÈηÙÂÚ›ÓË, μ¿ÙÛÈÔ˜ ™Ù¤Ê·ÓÔ˜, μÏÈÒÚ·˜ °ÂÒÚÁÈÔ˜, °·Ï¿Ù˘ ∞fiÛÙÔÏÔ˜, °ÎfiÁη˜ ∞fiÛÙÔÏÔ˜, °ÎÔ˘Ó‹ μ·ÛÈÏÈ΋, ¢ËÌfiÔ˘ÏÔ˜ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜, ŒÍ·Ú¯Ô˘ - ¢ËÌËÙÚ¤ÏÔ˘ °ÂˆÚÁ›· (ª¿ÓÈ·), ∂Ï¢ıÂÚ›Ô˘ ª·Ú›· (ª·Ú›Ù·), ∑·Úο‰·˜- μÂÚÁ‹˜ ∞fiÛÙÔÏÔ˜, ∑¤Î·˜ ¶¤ÙÚÔ˜, ∑¤Ú‚·˜ ∞Ó‰Ú¤·˜, £ÂÔ‰ˆÚÔÔ‡ÏÔ˘ - ™È‰ËÚÔÔ‡ÏÔ˘ ∞ÔÛÙÔÏ›·, £ÂÔ‰ÒÚÔ˘ ∞ı·Ó¿ÛÈÔ˜ (£¿ÓÔ˜), ∫·ÏÔÁ‹ÚÔ˘ ºÚÂȉÂÚ›ÎË ( ª›Ó·), ∫·ÓÂÏÏfiÔ˘ÏÔ˜ ∞Ó·ÛÙ¿ÛÈÔ˜, ∫·ÓÙfiÏ·˜ ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜, ∫·Ô˘ÚÓÈÒÙ˘ ∞Ó·ÛÙ¿ÛÈÔ˜, ∫·Ú·ÁÈ¿ÓÓ˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜, ∫ÔÎΈӛ‰Ë˜ ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘, ∫fiÙÔÁÏÔ˘ ¢¤ÛÔÈÓ·, ∫Ô˘ÚÂ̤ÓÔ˜ ÃÚ‹ÛÙÔ˜, §·˝Ó·˜ πˆ¿ÓÓ˘, §È¿Ù˙Ô˘Ú·˜ ¡ÈÎfiÏ·Ô˜, §È‚ÔÁÈ¿ÓÓ˘ ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜, §Èı·‰ÈÒÙË ∞ÈηÙÂÚ›ÓË, §Ô‡ÙÛÔ˜ ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘, ª¿ÓÔ˜ ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜, ª·Ú·Û›‰Ë˜ ∏Ú·ÎÏ‹˜, ª·ÚÁ·Ú›Ù˘ ™Ù˘ÏÈ·Ófi˜, ª·Ú¤‰Ë˜ πˆ¿ÓÓ˘, ªÔ˘Ï¿˜ °ÂÒÚÁÈÔ˜, ª·Ó¿Î· ª·Ú›·, ª·Ù˙ȿη˜ ∞Ó·ÛÙ¿ÛÈÔ˜, ¡¿·˜ πˆ¿ÓÓ˘, ¶·˚Ù¤Ú˘ ∞ÓÙÒÓÈÔ˜, ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜ ∞ϤͷӉÚÔ˜ ÙÔ˘ ∫Ú›ÙˆÓ·-÷ڷϿÌÔ˘, ¶··Â˘ÛÙ·ı›Ô˘ ™Ù¤ÚÁÈÔ˜, ¶··˚ˆ¿ÓÓÔ˘ ∞fiÛÙÔÏÔ˜, ¶¿Ô˜ ∞ı·Ó¿ÛÈÔ˜, ¶¤ÁÈÔ˜ ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜, ¶Ï·ÎfiÔ˘ÏÔ˜ ¡ÈÎfiÏ·Ô˜, ¶Ú¿ÙÙÔ˜ °ÂÒÚÁÈÔ˜, ™ÈÌÒÓ˘ ∞fiÛÙÔÏÔ˜, ™ÈÒÚÔ˜ °ÂÒÚÁÈÔ˜, ™ÎÔÂÏ›ÙË ™ÔÊ›· (º·›Ë), ™Ù·ÌÔÔ‡ÏÔ˘ ¶·Ú·Û΢‹, ™Ù·˘Ú›‰Ë˜ ∞ı·Ó¿ÛÈÔ˜, Δ·ÎfiÔ˘ÏÔ˜ ªÈ¯·‹Ï, ΔfiÚ˘ ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜, Δ۷ηӛη˜ ∞fiÛÙÔÏÔ˜, ΔÛÂÎÔ‡Ú· - Δ›Áη ∑ˆ‹,ΔÛÈÌÔ‡ÚÙÔ˜ ∞Ó‰Ú¤·˜, º˘Î¿Ú·˜ ∂˘¿ÁÁÂÏÔ˜, ÷ÚÈÙ¿ÎË ¢·Ó¿Ë- ∂ϤÓË, ÷˘‰·ÙÔ‡Ú˘ ¡ÈÎfiÏ·Ô˜. ∂ÎÏÔÁÈ΋ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· πˆÏÎÔ‡: ∞Û‰ÂÚ¿ÎË πˆ¿ÓÓ·, ∫·Ï˘‚ÈÒÙ˘ ∞¯ÈÏχ˜, ª·ÎÚ‹˜ £ˆÌ¿˜. ∂ÎÏÔÁÈ΋ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ·˜: ∫¿ÏÏ˘ ™Ù¤Ê·ÓÔ˜, ª·˚Ú¿Ì˘ ∞ϤͷӉÚÔ˜, ƒÂ·Ó¿ ¢‹ÌËÙÚ· (¡Ù¤ÌË). ∂ÎÏÔÁÈ΋ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· ¡¤·˜ ∞Á¯È¿ÏÔ˘: ∞ÁÁÂÏfiÔ˘ÏÔ˜ ™˘Ú›‰ˆÓ, ∫·Ú·Á·ÙÛÏ‹˜ ¶ÚÔÎfiÈÔ˜, ΔÔηϋ ªÔÓÙÔ‡ °ÂˆÚÁ›· (°ÈÔ‡ÏË), ΔÛÈ·ÌÔ‡Ú· ª·Ú›·. ∂ÎÏÔÁÈ΋ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· ¡¤·˜ πˆÓ›·˜: ∞Ó‰ÚÈο΢ ™Ù·Ì¿Ù˘, ∑ÈÒÁ·˜ °ÚËÁfiÚÈÔ˜, ∑Ô‡˘ ÃÚ‹ÛÙÔ˜, ∫·Ô˘ÚÓÈÒÙ˘ ªÈ¯·‹Ï, ∫Ô˘ÛÌ·Ï‹˜ μ·Û›ÏÂÈÔ˜, ∫Ô˘Ù‹ ∂ÈÚ‹ÓË, §¤Ì· πˆ¿ÓÓ·, ª·ÎÔ‡¯·˜ ∂˘¿ÁÁÂÏÔ˜, ª·ÚÁ·Úfi˜ ∞ı·Ó¿ÛÈÔ˜, ª·Ùı·ÈfiÔ˘ÏÔ˜ ∫˘ÚÈ¿ÎÔ˜, ªÈڷΛ‰Ë˜ ∞Ï‚¤ÚÙÔ˜, ªÔÚÊÔÁÈ¿ÓÓË ∞Ó·ÛÙ·Û›·, ª¿Ê·˜ ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘, ¶¤ÙÚÔ˘ ™Ù·ÌÔ‡Ï˘, ¶ÔÏ˘¯ÚfiÓÔ˘ ∂˘·ÁÁÂÏ›·,™ÎÂÌ¤˜ ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘, ™ÎÏÈ¿˜ °ÂÒÚÁÈÔ˜, ™Ô˘˝·˜ °ÂÒÚÁÈÔ˜, ™·Ófi˜ ªÈ¯·‹Ï,™ÙÂÊfiÔ˘ÏÔ˜ ÃÚ‹ÛÙÔ˜, Δ˙Ô˘-

¿ÓÔ˘ ™ÙÂÊ·Ó›·, Δfi·˜ °ÂÒÚÁÈÔ˜, ΔÛÔ˘Î·Ï¿˜ ∞fiÛÙÔÏÔ˜, ÿϷÚË ™ÔÊ›·. ∂ÎÏÔÁÈ΋ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜: •¤ÓÔ˘ ºÈÏ›ÙÛ·, ™·‚‚¿Î˘ ∞ÚÈÛÙ›‰Ë˜, ΔÛÈÁÎÏÈʇÛ˘ £ˆÌ¿˜. ¢ËÌÔÙÈ΋ ∫ÔÈÓfiÙËÙ· ∞ÁÚÈ¿˜: ∫·Ó·‚fi˜ ¢ËÌÔÛı¤Ó˘, ∫ÔÏÙÛ›‰· ª·Ú›·∞ÈηÙÂÚ›ÓË, ª·ÌϤÎÔ˜ ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘, ™·Ì·Ú¿˜ ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜, ™Ù¤ÏÏÔ˜ ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜, ™ÙÈ‚·¯Ù‹ ¶·Ó·ÁÈÒÙ·. ¢ËÌÔÙÈ΋ ∫ÔÈÓfiÙËÙ· μfiÏÔ˘: ∞ÓÙˆÓ›Ô˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜, μ·ÛÈÏ¿ÎÔ˜ §¿ÌÚÔ˜, °ÂˆÚÁÈ¿‰Ë μ·ÛÈÏÈ΋, ∑ˆÌ¤ÓÔ˘ πˆ¿ÓÓ·, ª·ÎÚ‹˜ §¿ÌÚÔ˜, ª·ÎÚÔÛÙ¤ÚÁÈÔ˘, ¶··ÂÌÌ·ÓÔ˘ËÏ›‰Ë˜ ¶·ÓÙÂÏ‹˜, ¶··ÓÈÎÔÏ¿Ô˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜, ™ÂÊ·Ï›‰Ë˜ πˆ¿ÓÓ˘, ™Ù·ıfiÔ˘ÏÔ˜ ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜, ™ÙÂÊ¿ÓÔ˘ ¡ÈÎfiÏ·Ô˜, ™Ù‡ÏÏ·˜ ™˘Ú›‰ˆÓ, ΔÚ‡· ∂ϤÓË, º‡ÙÚÔ˜ ∞ϤͷӉÚÔ˜, ºˆÙ›Ô˘ §Â˘ÎÔı¤·, ÷Ù˙ËÛÙ˘ÏÈ·Ófi˜ ™Ù˘ÏÈ·Ófi˜. ¢ËÌÔÙÈ΋ ∫ÔÈÓfiÙËÙ· ¢ÈÌËÓ›Ô˘: °·ÏÔÁ·‡ÚÔ˘ º·Ó‹, ¶·˙·Ú¿˜ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜, ¶·˘Ï›‰Ë˜ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜, ¶Ï·ÛÙÚ¿ ™Ì·Ú¿Á‰·, ™ÙÚÔ‡Á΢ πˆ¿ÓÓ˘, ΔÛ¿ÁÁ·ÚË ∞ÈÌËÏ›·. ¢ËÌÔÙÈ΋ ∫ÔÈÓfiÙËÙ· ¡¤·˜ ∞Á¯È¿ÏÔ˘: ∞ÔÛÙfiÏÔ˘ ∏Ï›·˜, °ÎÈÓ›‰Ë˜ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜, ∂ÚÚÈÓ¿Î˘ £ˆÌ¿˜, ∑·¯·ÚÔ‡ - ∫·ÌÔ‡ÚË ∫Ú˘ÛÙ·ÏÏ›·, ∫ÈÙÈÏ‹ ∂ϤÓË, Δ˙¿ÂÚÏ˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜. ¢ËÌÔÙÈ΋ ∫ÔÈÓfiÙËÙ· ¡¤·˜ πˆÓ›·˜: ∞ÏÂ͛Ԣ ∞ı·Ó·Û›·, ∞ÏÂ͛Ԣ ™Ù˘ÏÈ·Ófi˜, £ÂÔ‰ÒÚÔ˘ ¶·Ó·ÁÈÒÙ·, ∫·Ï·ÓÙ˙‹˜ ∞ÚÁ‡ÚÈÔ˜, ª·¯·ÈÚ¿ ™ÔÊ›·, ªÈ¯·ÏÔÔ‡ÏÔ˘ ªËÏ›ÙÛ·, ª·ÓÙ‹˜ ¡ÈÎfiÏ·Ô˜, ª·ÚÌ·ÁˆÚÁfiÔ˘ÏÔ˜ ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜, ™È·¤Ú· ŸÏÁ·, ÷Ù˙ËÁˆÚÁ›Ô˘ - ¡Ù·˚ÏÈ¿ÓË ∂ϤÓË. Δ. ∫ÔÈÓfiÙËÙ· ∞Á›Ô˘ μÏ·Û›Ô˘: ∫·ÚηϿ °ÂˆÚÁ›·, ¶··¯Ú‹ÛÙÔ˘ ∂ϤÓË, ™Ù·Ì·ÙfiÔ˘ÏÔ˜ ÕÁÁÂÏÔ˜-∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ, æ·ı¿Î˘ °ÂÒÚÁÈÔ˜. ΔÔÈ΋ ∫ÔÈÓfiÙËÙ· ∞Á›Ô˘ §·˘ÚÂÓÙ›Ô˘: ∑·Ú›ÊË ª·Ú›· - ∞ÔÛÙÔÏ›·, ∑·Ú›Ê˘ πˆ¿ÓÓ˘, §Ô˘ÏÔÁÂÒÚÁÔ˜ °ÂÒÚÁÈÔ˜ - ∞fiÛÙÔÏÔ˜. Δ. ∫ÔÈÓfiÙËÙ· ∞Á›Ô˘ √ÓÔ˘ÊÚ›Ô˘: μÂϤÓÙ˙· - ¶·ÙÛ¿ ∂˘Ù˘¯›·, μÔ˘Á¿˜ ¡ÈÎfiÏ·Ô˜, ∫Ô˘ÙÛÔÚ‚‡ı˘ μ·Û›ÏÂÈÔ˜. ΔÔÈ΋ ∫ÔÈÓfiÙËÙ· ∞˚‰ÈÓ›Ô˘: μ·ÏηÓÈÒÙ˘ ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜, μ·ÏηÓÈÒÙ˘ ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜, ªÂÏ›ÛÛË-¢Ú¿·ÓÔ˘, ΔÛÈÒÙÚ·˜ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜. ΔÔÈ΋ ∫ÔÈÓfiÙËÙ· ÕÏÏ˘ ªÂÚÈ¿˜: °ÂˆÚÁ·Ï‹˜ ÃÚ‹ÛÙÔ˜, £ÂÔ‰ˆÚÔ‡‰Ë˜ ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜, ∫¿‚Ô˘Ú· ∂ϤÓË, ª˘ÚÌ›ÁÎÔ˜ πˆ¿ÓÓ˘. Δ. ∫ÔÈÓfiÙËÙ· ∞ӷηÛÈ¿˜: ∫¿ÏÏ˘ ƒ‹Á·˜, ∫·ÙÛ¤ÏÔ˘ ∂˘·ÁÁÂÏ›·, ¶ÂÚÂÓÙ›‰Ë˜ ÃÚ‹ÛÙÔ˜. Δ. ∫ÔÈÓfiÙËÙ· ÕÓˆ μfiÏÔ˘: ÕÁ· ™ˆÙËÚ›·, ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿˜ ∞‰·Ì¿ÓÙÈÔ˜, ºÔ˘ÓÙÔ‡Ï˘ ¡ÈÎfiÏ·Ô˜. ΔÔÈ΋ ∫ÔÈÓfiÙËÙ· ÕÓˆ §Â¯ˆÓ›ˆÓ: ∞Ú·‚·ÓÔÔ‡ÏÔ˘ ∂˘·ÁÁÂÏ›·, °Î·‚fiÔ˘ÏÔ˜ °ÂÒÚÁÈÔ˜, ∫ÏÂÈÙÛÔÁÈ¿ÓÓ˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜, ΔÚ·Á¿Ú˘ ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜.

Δ. ∫ÔÈÓfiÙËÙ· °Ï·Ê˘ÚÒÓ: ∞Ó·ÛÙ·Û›Ô˘ ∂ÏÈÛ¿‚ÂÙ, μÔ‡Û‚Ô˘Ú·˜ °ÂÒÚÁÈÔ˜, °ÂˆÚÁ¿ÎÔ˜ ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜, §ÂÈ‚·‰ÈÒÙ˘ ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜. Δ. ∫ÔÈÓfiÙËÙ· ¢Ú¿ÎÂÈ·˜: ∑È·Ì¿˜ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜, ¡ÈÎÔÏfiÔ˘ÏÔ˜ πˆ¿ÓÓ˘, ¶·‡ÏÔ˘ - ∞Ú¤ı· μ·Ú‚¿Ú·. Δ.. ∫ÔÈÓfiÙËÙ· ∫¿Ùˆ §Â¯ˆÓ›ˆÓ: ∞Ú·Ì·Ù˙‹˜ °ÂÒÚÁÈÔ˜, ¶···Ó·ÁÈÒÙÔ˘ ÃÚ‹ÛÙÔ˜, ƒÂÌÂÏ¿ÎÔ˜ ∏Ï›·˜, Δ˙›Ì· ∫·ÏÏÈfiË. Δ. ∫ÔÈÓfiÙËÙ· ∫·Ùˆ¯ˆÚ›Ô˘: ∞Ó·ÛÙ·ÛÈ¿‰Ë˜ ÃÚ‹ÛÙÔ˜, ∞Ó·ÛÙ·Û›Ô˘ ∞Ó·ÛÙ·Û›·, ¢¤Ú‚Ô˜ ∂ÌÌ·ÓÔ˘‹Ï, ªÔ‡Î·˜ ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜. Δ. ∫ÔÈÓfiÙËÙ· ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ·˜: ∞‰¿Ì ∂ϤÓË, ª·ÓÙ¿˜ ¶¿ÚȘ- ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜, ª˘ÏˆÓ¿˜ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜, ÷Ù˙ËÁÈ¿ÓÓ˘ πˆ¿ÓÓ˘. Δ. ∫ÔÈÓfiÙËÙ· ªÈÎÚÔıË‚ÒÓ: ª¤ÚÙÛ· ¢‹ÌËÙÚ·, ¶ÔÚÙ·Ú›Ù˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜, ƒÂÓÙ˙ԇϷ ∂ÈÚ‹ÓË - ÃÚ˘ÛÔ‚·Ï¿ÓÙÔ˘. ΔÔÈ΋ ∫ÔÈÓfiÙËÙ· ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜: ∞ÓËÏÈÒÙ˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜, ƒËÁÒÓ˘ ¡ÈÎfiÏ·Ô˜, ™ÎÏ›‰Ë˜ ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜, ™Ô˘ÊÏ¿ÚË ∞ÈηÙÂÚ›ÓË. Δ. ∫ÔÈÓfiÙËÙ· ™¤ÛÎÏÔ˘: ª¿ÚÎÔ˘ ™ÔÊ›·, ¶·Ï¿ÓÙ˙·˜ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜, ™›ÌÔ˘ - °Î¿Áη ∞ÈηÙÂÚ›ÓË. Δ. ∫ÔÈÓfiÙËÙ· ™Ù·ÁÈ·ÙÒÓ: ∫ÔÓÙÔÁÈ¿ÓÓ˘ πˆ¿ÓÓ˘, ª·Ù‹˜ ™˘ÌÂÒÓ. “§∞´∫∏ ™À™¶∂πƒø™∏” , ÀÔ„‹ÊÈÔ˜ ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ¡¿ÓÔ˜ ∞fiÛÙÔÏÔ˜ ÙÔ˘ °ÂˆÚÁ›Ô˘, ÀÔ„‹ÊÈÔÈ: ∞ÁÁ¤ÏÔ˘ ∞ϤͷӉÚÔ˜, ∞ÁÁ¤ÏÔ˘ °ÂÒÚÁÈÔ˜, ∞‰Ú·¯Ù¿˜ ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ - ÃÚ˘ÛÔ‚·Ï¿ÓÙ˘, ∞Ϥ͢ ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜, ∞ÏÂ͛Ԣ ∞fiÛÙÔÏÔ˜, ∞ÏÂ͛Ԣ ∂ÈÚ‹ÓË - ∞ÈηÙÂÚ›ÓË, ∞Ó·ÛÙ·Û›Ô˘ ∫¿ÚÌÂÓ, ∞Ó·ÛÙ·Û›Ô˘ §·ÌÚÈÓ‹, ∞ÚÁ‡Ú˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜, μ·˝ÙÛ˘ °ÂÒÚÁÈÔ˜, μ‹Ù·˜ ∂˘¿ÁÁÂÏÔ˜, μÏ·¯¿Î˘ μ·Û›ÏÂÈÔ˜, μÏ·¯Ô‡ÙÛÔ˜ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜, °·˚Ù·Ó›‰Ë˜ ™Ù˘ÏÈ·Ófi˜, °·˚Ù·Ó›‰Ô˘ ÕÓÓ·, °¿ÎÔ˘ ∂˘‰ÔΛ· (∂‡Ë), °·Ú‰ÈÎÏ‹˜ ªÈ¯¿Ï˘, °ÂfiÁÏÔ˘ ∞ÛË̛ӷ, °È¿Áη˜ ∂˘¿ÁÁÂÏÔ˜, °Î·Ù˙‹ ¢ÚÔÛ›ÓË (¢ÚÔÛԇϷ), °Î·Ù˙‹˜ º›ÏÈÔ˜, °ÎÔ˘ÓÙ¤ÏÈ·˜ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜, °ÎÔ˘ÓÙ‹˜ ∂˘ÛÙ¿ıÈÔ˜, °ÎÚÈÙ˙¿ÓË ª·Ú›·, °Ô˘ÏÈÒÙË ∂˘ÊÚÔÛ‡ÓË (ºÚfiÛˆ), °Ô‡Ó·Ú˘ ∞ı·Ó¿ÛÈÔ˜, ¢¿ÊÙÛÈÔ˘ £ÂÔ‰ÒÚ· (ƒ›ÙÛ·), ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ë ∞ÓÙˆÓ›· (∞ÓÙÔÓ¤ÏÏ·), ¢È‚¿Ó˘ ∞ϤͷӉÚÔ˜, ¢Ú·ÁÔ‡Ì˘ ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜, ∂˘·ÁÁÂÏÈÓÔ‡ ¢¤ÛÔÈÓ·, ∂˘ı˘Ì›Ô˘ °ÂÒÚÁÈÔ˜, ∂˘ÛÙ·ı›Ô˘ °ÂÒÚÁÈÔ˜, ∑·‚ÂÚ‰ÈÓÔ‡ §Ô˘˝˙·, ∑ÔÚÌ¿ πˆ¿ÓÓ·, ∑ÒÙ˘ μÏ¿ÛÈÔ˜ (μÏ¿Û˘), ∫·Ï·ÓÙ˙‹˜ πˆ¿ÓÓ˘, ∫·ÏΛÌ˘ ∞fiÛÙÔÏÔ˜, ∫·Ì¤ÚË ∞ÈηÙÂÚ›ÓË, ∫·Ó¿Î˘ μ·Û›ÏÂÈÔ˜, ∫·Ú·ÎÒÛÙ· ª·Ú›·, ∫·Ú·ÓÈÎfiÏ·˜ μ·Û›ÏÂÈÔ˜, ∫·ÙÛ·ÁÂÒÚÁË ∂˘ÊËÌ›· (º·›Ë), ∫·Ùۛη˜ ∞ı·Ó¿ÛÈÔ˜, ∫·ÙÛÈԇϷ˜ £ˆÌ¿˜, ∫›ÙÛÔ˜ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜, ∫ÔÌÓËÓfi˜ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜, ∫ÔÓÙ¿Î˘ ª·Ùı·›Ô˜ (ª¿ÓıÔ˜), ∫fiÓÙÔ˘ ™ˆÙËÚ›· (™›ÛÛ˘), ∫ÔÙÚÒÓË ∂ϤÓË, ∫Ô˘Ú·‚¿Ó· ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›· (¡Ù›Ó·), ∫Ô˘ÚÛÔ˘Ó›‰Ë˜ ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜, ∫Ô˘ÙÚÈ¿ÓÔ˘ ∂ϤÓË, ∫Ô˘ÙÛÈ·Ú‹˜ °ÈÒÙ˘, ∫Ô˘ÙÛÈÓ¿Ú˘ °ÂÒÚÁÈÔ˜, ∫Ô˘ÙÛÈÓ¿Ú˘ °ÂÒÚÁÈÔ˜, ∫˘Ú›ÙÛ˘ μ·Û›ÏÂÈÔ˜, ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓ›‰Ô˘ ¶Ú·ÛÎÔ‚›· (μԇϷ), ∫ˆÛÙÔÔ‡ÏÔÛ ∂Ï¢ı¤ÚÈÔ˜, ∫ˆÛÙfiÔ˘ÏÔ˜ ıˆÌ¿˜, ∫ˆÛÙԇϷ˜ °ÂÒÚÁÈÔ˜, §·Á‰¿Ú˘ °ÂÒÚÁÈÔ˜, §·‰fiÔ˘ÏÔ˜ μ·Û›ÏÂÈÔ˜, §È¿ÙÛÈÎÔ˘ ª·Ú›·, §È‚ÔÁÈ¿ÓÓ˘ ∂˘¿ÁÁÂÏÔ˜, §ÈÓ¿Ú‰Ô˜ μ·Û›ÏÂÈÔ˜, §Ô‡Ì· ∂ÈÚ‹ÓË, §Ô‡Ì·˜ ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜, §˘ÎÔ‰‹ÌÔ˜ °ÂÒÚÁÈÔ˜, ª·ÌÔ˘Ú¤Ï˘ μ¿ÈÔ˜, ª·ÚÈÂÙÙ¿Î˘ ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜, ªËÓ·ÚÂÙ˙fiÔ˘ÏÔ˜ °ÂÒÚÁÈÔ˜, ªÈÓ·ÚÂÙ˙fiÔ˘ÏÔ˜ ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜, ªÔÏfi¯·˜ πˆ¿ÓÓ˘, ªÔ‡ÛÙÔ˜ ªÂӤϷԘ (ª¤ÓÈÔ˜),

ª·ÁÈ·ÙÏ¿Î˘ ∞ϤͷӉÚÔ˜, ªÂÚÌ¤Ú˘ ∏Ï›·˜, ªÔ‡ÓÈ·-ª·ÛÙÚÔÁÈ¿ÓÓË ¶ËÓÂÏfiË-¶·Ó·ÁÈÒÙ· (¶¤Ó˘), ªڤ΢ ¡ÈÎfiÏ·Ô˜ ¢·¸›‰, ¡·Ô‡Ì ∂ϤÓË, ¡ÈÎËÙ¤· ª·Ú›·, ¡ÈÎÔÏ·˝‰Ë˜ ¡ÈÎfiÏ·Ô˜, ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ ™fiψÓ, ¡ÈÎÔÏÔÔ‡ÏÔ˘ - ∫·Ú˘‰¿ÎË √Ú¤ÛÙÂÈ·, ¡›ÎÔ˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜, ¡Ù·ÎÔ‡Ì˘ μ·Û›ÏÂÈÔ˜, ¡Ù›Î·˜ ªÈ¯·‹Ï, √ÚÊ·Ófi˜ ¡ÈÎfiÏ·Ô˜,¶·ÓÙ›‰Ë˜ ∞fiÛÙÔÏÔ˜, ¶··‰ÔÔ‡ÏÔ˘ ∞ÚÂÙ‹, ¶··‰Ô‡Ï˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜, ¶··Ó·ÛÙ·Û›Ô˘ ∞ϤͷӉÚÔ˜, ¶·¿˜ ∞ÓÙÒÓÈÔ˜, ¶·Ú·Û΢fiÔ˘ÏÔ˜ ¶·‡ÏÔ˜, ¶·Û¯Ô‡‰Ë˜ ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘, ¶·ÙÛÈ·‚Ô‡‰Ë˜ ¶·Ú·Û΢¿˜ - ∞fiÛÙÔÏÔ˜, ¶ÂÚ·ÓÙ˙¿Î˘ μ·Û›ÏÂÈÔ˜, ¶ÂÚÁ¿Ì·Ï˘ ™ˆÙ‹ÚÈÔ˜, ¶¤ÙÚÔ˘ °Ï˘ÎÂÚ›· (§›Ï·), ¶ÂÙÛ¿‚·˜ ∞fiÛÙÔÏÔ˜, ¶Ï·ÁÂÚ¿ ª·Ú›· ÙÔ˘ ¢ËÌËÙÚ›Ô˘, ƒ¿Ù˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜, ƒ¤Ô˘ ∂ϤÓË-∑ˆ‹, ƒËÁ¿ÎË ∂ϤÓË, ƒËÁ¿ÎË ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›Ó·, ƒÈ˙fiÔ˘ÏÔ˜ ∞fiÛÙÔÏÔ˜, ƒÔ˘Ì¿ÎÔ˘ ∞ÚÈ¿‰ÓË, ƒÔ‡Û˘ ÷ڛϷԘ (ÿÚ˘), ƒÔ‡ÛÛ· ∂˘ı˘Ì›·, ƒÔ‡ÛÛ·˜ ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜,™·Ú·Î·ÙÛ¿ÓÔ˘ •¤ÓË (•¤ÓÈ·), ™·Ú·Î·ÙÛÈ¿ÓÔ˜ πˆ¿ÓÓ˘, ™È‰ËÚfiÔ˘ÏÔ˜ ™Ù¤Ê·ÓÔ˜, ™Èfi‚·˜ °ÂÒÚÁÈÔ˜, ™¤ÏÏ·˜ ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜, Δ¿¯·ÙÔ˜ ºÒÙÈÔ˜, Δ˙ÈÔ˘Ì¿Î˘ ™ˆÙ‹ÚÈÔ˜, Δ›Ú¯·˜ μ·Û›ÏÂÈÔ˜, Δ۷ΛÚË ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›· (¡Ù›Ó·), ΔÛ·ÏÔ‡¯·˜ £Âfi‰ˆÚÔ˜, ΔÛȿη˜ - μÔ‡ÏÁ·Ú˘ ∞Ó·ÛÙ¿ÛÈÔ˜, ΔÛÈÌÏ¿ÎË ¡›ÎË, ΔÛÈÚ¿ÎÔÁÏÔ˘ ÃÚ‹ÛÙÔ˜, ΔÛÈÙÛÈڛ΢ ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘, ΔÛÈÒÏË ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›·, ΔÛÈÒÓ·˜ ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘, ÷ÁÈ·Ï¿ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›· (¡¿ÓÙÈ·), ÷ÏÂÏ‹ ¶·Ó·ÁÈÒÙ·, ÷ڛÙÔ˘ ∂˘·ÁÁÂÏ›·, ÷Ù˙ËȈ¿ÓÓÔ˘ °ÂÒÚÁÈÔ˜, ÷Ù˙fiÔ˘ÏÔ˜ °ÂÒÚÁÈÔ˜, ÃÚÈÛÙÔ‰Ô‡ÏÔ˘ ∞ϤͷӉÚÔ˜, È̷ٛ‰Ô˘ ∞ÓÙÈÁfiÓË (ÕÓÙ·), æ·Ú¿ÁηıÔ˘ ª·Ú›· “¢À¡∞ª∏ μ√§√À” ªÈ¯·‹Ï ªÈÙ˙ÈÎfi˜ ÙÔ˘ ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘, ÀÔ„‹ÊÈÔ˜ ¢‹Ì·Ú¯Ô˜, ÀÔ„‹ÊÈÔÈ: ∂ÎÏÔÁÈ΋ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· ∞ÁÚÈ¿˜: ∞Ì‚Ú¿˙Ë ∞ÊÚÔ‰›ÙË, μ·˝ÙÛ˘ ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜. ∂ÎÏÔÁÈ΋ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· ∞ÈÛˆÓ›·˜: °·‚ÚÈÓÈÒÙ˘ ΔÚÈ·ÓÙ¿Ê˘ÏÏÔ˜. ∂ÎÏÔÁÈ΋ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· ∞ÚÙ¤Ìȉ·˜: ƒ·˘ÙfiÔ˘ÏÔ˜ ∞fiÛÙÔÏÔ˜. ∂ÎÏÔÁÈ΋ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· μfiÏÔ˘: ∞ÁÁÂÏ·ÎÔÔ‡ÏÔ˘ ÃÚ˘ÛԇϷ, ∞ı·Ó·Ûfi˜ £Âfi‰ˆÚÔ˜, μ·Ïη̤Ï˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜, μÔ‡ÏÁ·ÚË μÈÔϤÙÙ·, °ÂÚÔ‚·Û›Ï˘ °ÂÒÚÁÈÔ˜, °È·Ì¿ÎÔ˜ ™ˆÙ‹ÚÈÔ˜, °Î·ÁÈ¿ÓË ∞ÁÁÂÏÈ΋, ¢·ÚÂÈÒÙ˘ ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘, ¢ÂÏËÁÈ¿ÓÓ˘ ™ˆÙ‹ÚÈÔ˜, ¢ÂÓÂÏ¿‚· ¶ÂÚÛÂÊfiÓË, ¢ËÌÔÁÈ¿ÓÓ˘ °ÂÒÚÁÈÔ˜, ¢Ô˘ÏfiÔ˘ÏÔ˜ ∞ÚÈÛÙÔÙ¤Ï˘-∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜, ¢Ô‡Ûη˜ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜, ∂ÌÌ·ÓÔ˘‹Ï ™˘Ú›‰ˆÓ, ∑·Úο‰·˜ ∏Ï›·˜, ∑·ÚÎÔÁÈ¿ÓÓ˘ ™Ù¤ÚÁÈÔ˜-¢ËÌ‹ÙÚ˘, π·Îˆ‚¿ÎË ¶·Ó·ÁÈÒÙ·, ∫·˝‰Ë˜ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜, ∫·Ï·ÓÙ˙‹ ∞Ó·ÛÙ·Û›·, ∫·ÏÔ‡ÙÛ· μ·ÛÈÏÈ΋, ∫·fiÙÛ˘ ªÂӤϷԘ, ∫·ÙÛÈÁÈ·ÓÓ¿Î˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜, ∫ÔÏËÌ‹ÙÚ·˜ ªÈ¯·‹Ï, ∫fiÏÏÈ·˜ πˆ¿ÓÓ˘, ∫ÔÓÙÔÁÂÒÚÁ˘ °ÂÒÚÁÈÔ˜, ∫Ô˘ÙÛÔ‡ μ·ÛÈÏÈ΋, ∫˘ÚÈ·ÎÔÔ‡ÏÔ˘ ª·Ú›·-∫·ÏÏÈfiË, ª¿Ù˙·ÚË √Ï˘Ì›·, ªÂÙ·ÊÂÙ˙‹˜ °ÂÒÚÁÈÔ˜, ªÈ¯·ÏÔÔ‡ÏÔ˘-™Ù·ıÔÔ‡ÏÔ˘ μ·ÛÈÏÈ΋ (μ›Î˘), ªÈÓÈ¿ÎÔ˜ ªÈÏÙÈ¿‰Ë˜, ¡·Ô‡Ì ∂˘·ÁÁÂÏ›· (§›ÏÈ·Ó), ¡ÙÈÓÔÔ‡ÏÔ˘ ¶ËÓÂÏfiË, √ÈÎÔÓÔÌÔÔ‡ÏÔ˘ ª·Ú›·-∂ÈÚ‹ÓË, √ÈÎÔÓfiÌÔ˘ ∂˘Ù¤ÚË (¶¤Ë), ¶··ÁˆÚÁ›Ô˘ ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜, ¶··ÁÈÒÙ˘ ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜, ¶··ÔÈÎÔÓfiÌÔ˘ ∞ÈηÙÂÚ›ÓË, ¶ÈÏ¿ÙÔ˜ ÃÚ‹ÛÙÔ˜, ƒ·Á¿˙Ô˜ º›ÏÈÔ˜, ƒ¿ÙË ∞Ó‰Ú¿ӷ, ƒËÁ›ÓÔ˜ ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜, ™·‚‚ÔÔ‡ÏÔ˘ £ÂÔ‰ÒÚ·, ™·Ú·Î·ÙÛ¿ÓÔ˜ πˆ¿ÓÓ˘,

™·ÓÔÌ‹ÙÚÔ˘-∫ÂÓÙ›ÔÁÏÔ˘ ∫˘Ú·ÙÛÒ (∫¤ÚÛ·), ™˘ÚÈ‹˜ °ÂÒÚÁÈÔ˜, Δ˙ÈfiÙ˙ÈÔ˜ μ·Û›ÏÂÈÔ˜, ΔÈÓfi˜ ¡ÈÎfiÏ·Ô˜, ΔÛ·ÓÙfi˜ £Âfi‰ˆÚÔ˜, º¿ÙÛÔ˘ ™ÔÊ›·, ºÔ‡ÓÙ·˜ ÃÚ‹ÛÙÔ˜, ºÚ¿ÁÎÔ˘ μ·ÛÈÏ›Ԣ, ÷ϿÙÛ˘ ∞ÚÙ¤ÌÈÔ˜, ÷Ù˙ËÁˆÚÁ›Ô˘ ∫ÔÛÌ¿˜, 懯· ∂ÌÌ·ÓÔ˘¤Ï·-∞ÁÁ¤Ï·, 淯ԇϷ˜ ™˘Ú›‰ˆÓ. ∂ÎÏÔÁÈ΋ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· πˆÏÎÔ‡: ¢ÂÏËÁÈ¿ÓÓ˘ ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜, ™¤¯·˜ ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜. ∂ÎÏÔÁÈ΋ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ·˜: ÷ڛÛË ÕÓÓ·, ÷Ù˙ËÛÙ·ÌÔ‡Ï˘ ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘. ∂ÎÏÔÁÈ΋ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· ¡¤·˜ ∞Á¯È¿ÏÔ˘: ¢È·Ì·ÓÙ¤ÓÈ·˜ £ÂÔÏfiÁÔ˜, ªÔ‡ÙÏ·˜ ∏Ï›·˜. ∂ÎÏÔÁÈ΋ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· ¡¤·˜ πˆÓ›·˜: ∞Ó·ÛÙ·Û›Ô˘ ∂Ï¢ı¤ÚÈÔ˜, μÔÁÈ·Ù˙‹˜ ∞ı·Ó¿ÛÈÔ˜, °Ô˘ÚÁfi˜ ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜, ¢Â‰Ô‡Û˘ ÷ڿϷÌÔ˜, ¢È‚¿ÓË ∂ϤÓË, πˆ¿ÓÓÔ˘ ¡ÈÎfiÏ·Ô˜, ∫·‚Ô˘ÚÙ›‰Ô˘ ŸÏÁ·, ∫·Î·‚¿˜ ∞fiÛÙÔÏÔ˜, ∫·ÏfiÁËÚÔ˜ ¡ÈÎfiÏ·Ô˜, ∫·ÓÙ·Ú¿ÎÈ·˜ ∂Ï¢ı¤ÚÈÔ˜, §¿ÙÔ˜ °ÂÒÚÁÈÔ˜, ª·Ùı·›Ô˘£ÂÔ‰ÒÚ·, ª·Ù˙ȿη˜ §¿ÌÚÔ˜, ª›ÙÛË °ÂˆÚÁ›·, ¶··ÔÛÙfiÏÔ˘ ÃÚ˘Û¿ÓıË, ¶·Ú··Ú¤ÎË ª·Á‰·ÏËÓ‹, ™ÎÔÙ›‰·˜ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜, Δ·Ì›· ∫˘Úȷ΋, ΔÛ·ÎÓ¿Î˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜, ΔÛÈÙÛÈÁÈ¿ÓÓ˘ μ·Û›ÏÂÈÔ˜, ΔÛ›¯Ï·˜ ÕÁÁÂÏÔ˜, ΔÛÔÔ˘Ú›‰Ô˘ ∞ÈηÙÂÚ›ÓË, ÷Ù˙Ë·ÓÙˆÓ›Ô˘ ¢È·Ì·ÓÙԇϷ, ÃÚËÛÙ¿ÎË ∞ÚÓÙÈ¿Ó. ∂ÎÏÔÁÈ΋ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜: ºÚ¿ÁÎÔ˜ °ÂÒÚÁÈÔ˜, ªfiÁη˜ ∞ı·Ó¿ÛÈÔ˜. ¢ËÌÔÙÈ΋ ∫ÔÈÓfiÙËÙ· ∞ÁÚÈ¿˜: ∫ÏËÙÛÈÓ¿Ú˘ °ÂÒÚÁÈÔ˜, ƒÂÊÂÓ¤˜ ∂˘¿ÁÁÂÏÔ˜, ™˘ÚÈ‹ ª·Á‰·ÏËÓ‹, ÷Ù˙Ë΢Ú·›Ô˜ ∞ÚÁ‡ÚÈÔ˜, ÃÚÈÛÙÔ‰Ô‡ÏÔ˘ μ·ÛÈÏÈ΋. ¢ËÌÔÙÈ΋ ∫ÔÈÓfiÙËÙ· ¢ÈÌËÓ›Ô˘: ∞ÓÙˆÓ¿Î˘ ∞Ó·ÛÙ¿ÛÈÔ˜, ∫·Ú·ÁÂÒÚÁÔ˘ ª·ÚÁ·Ú›Ù·, Δ·ÎÙÈÎfi˜ £Âfi‰ˆÚÔ˜. ¢ËÌÔÙÈ΋ ∫ÔÈÓfiÙËÙ· ¡¤·˜ ∞Á¯È¿ÏÔ˘: μÏ¿¯Ô˘ ™Ù·˘ÚԇϷ, ∫·Ú·‰‹Ì· °ÂˆÚÁ›·, ∫È¿ÎÔ˘ ∂ϤÓË, ∫ÔÚΛ˙ÔÁÏÔ˘ °ÂÒÚÁÈÔ˜, §ÈÔ‡˘ ∞ı·Ó¿ÛÈÔ˜, ªÏÈ¿ÌÏÈ·˜ ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜. ΔÔÈ΋ ∫ÔÈÓfiÙËÙ· ∞Á›Ô˘ μÏ·Û›Ô˘: μÂÓÔ‡ÙÛÔ˜ ∞fiÛÙÔÏÔ˜, ∫·Ú·ÁÈ¿ÓÓ˘ ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜, ¶··Ú‰¤Ï˘ μÏ¿ÛÈÔ˜, Δ¤ÚÔ˘ ∂ϤÓË. Δ. ∫ÔÈÓfiÙËÙ· ∞Á›Ô˘ §·˘ÚÂÓÙ›Ô˘: ª¿ÙÛÔ˘ ¶·Ú·Û΢‹ (μ›ÎÙ˘). Δ. ∫ÔÈÓfiÙËÙ· ∞Á›Ô˘ √ÓÔ˘ÊÚ›Ô˘: ¶··˚ˆ¿ÓÓÔ˘ ¡›ÎË. Δ. ∫ÔÈÓfiÙËÙ· ∞˚‰ÈÓ›Ô˘: μ·˚fiÔ˘ÏÔ˜ ¶·‡ÏÔ˜, μ·˝ÙÛ˘ ∞ϤÍÈÔ˜. Δ. ∫ÔÈÓfiÙËÙ· ÕÏÏ˘ ªÂÚÈ¿˜: °È¿Î·˜ ∂˘ÛÙ¿ıÈÔ˜. Δ. ∫ÔÈÓfiÙËÙ· ∞ӷηÛÈ¿˜: ¶·Ú·¯ÂÈÌÒÓ· ¶·Ú·Û΢‹. Δ. ∫ÔÈÓfiÙËÙ· ÕÓˆ μfiÏÔ˘: ∞ÏÂÍ·Ó‰Ú¿ÎË £¿ÏÂÈ·. Δ. ∫ÔÈÓfiÙËÙ· ÕÓˆ §Â¯ˆÓ›ˆÓ: ∞ÛËÌÒÚ˘ §ÂˆÓ›‰·˜, ∫·Ú·Ù˙ÈÔ˘‚¿Ï˘ °ÂÒÚÁÈÔ˜, ¡ÔÌÈÎfi˜ ¡ÈÎfiÏ·Ô˜. Δ. ∫ÔÈÓfiÙËÙ· °Ï·Ê˘ÚÒÓ: ¶·Ó·ÁȈÙfiÔ˘ÏÔ˜ ∞ı·Ó¿ÛÈÔ˜. Δ. ∫ÔÈÓfiÙËÙ· ¢Ú¿ÎÂÈ·˜: ªÔ‡ÙÔ˜ ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜, ¶¿ÚÎÂÚ Δ˙Ô‡ÓÙÈı-ª·›ÚË. Δ. ∫ÔÈÓfiÙËÙ· ∫¿Ùˆ §Â¯ˆÓ›ˆÓ: ¶··‰ÔÔ‡ÏÔ˘ ¶·Ú·Û΢‹ (μԇϷ), ™Î·Ó‰¿Ï˘ μ·Û›ÏÂÈÔ˜, ΔÛ·Ì·ÓÙ¿Ó˘ ¶¤ÙÚÔ˜. ΔÔÈ΋ ∫ÔÈÓfiÙËÙ· ∫·Ùˆ¯ˆÚ›Ô˘: ∞¯ÈÓÈÒÙÔ˘-¶··˚ˆ¿ÓÓÔ˘ ÃÚÈÛÙ›Ó·, ∑ÁÚԇ̷Ï˘ ∞ı·Ó¿ÛÈÔ˜. ΔÔÈ΋ ∫ÔÈÓfiÙËÙ· ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ˘: ∫Ô˘ÙÛÔ‡ ∂ϤÓË. ΔÔÈ΋ ∫ÔÈÓfiÙËÙ· ªÈÎÚÔıË‚ÒÓ: °Ô˘ÚÁÈÒÙ˘ ∞ı·Ó¿ÛÈÔ˜, ª·ÎÚÔÛÙ¤ÚÁÈÔ˜ ÃÚ‹ÛÙÔ˜.

ΔÔÈ΋ ∫ÔÈÓfiÙËÙ· ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜: ∑‹ÎÔ˘ ∂ϤÓË. ΔÔÈ΋ ∫ÔÈÓfiÙËÙ· ™¤ÛÎÏÔ˘: ∫ˆÛÙ¿‰ÈÔ˜ ™¿‚‚·˜. ΔÔÈ΋ ∫ÔÈÓfiÙËÙ· ™Ù·ÁÈ·ÙÒÓ: ¶··ıÂÔ‰ÒÚÔ˘ ÃÚ‹ÛÙÔ˜. ¢∏ª√™ ∞§ªÀƒ√À “∞§ªÀƒ√™-∂À£À¡∏ Î·È ¢∏ªπ√Àƒ°π∞” ÀÔ„‹ÊÈÔ˜ ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ∂ÛÂÚ›‰Ë˜ ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜, ÀÔ„‹ÊÈÔÈ: ∂ÎÏÔÁÈ΋ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· ∞ÏÌ˘ÚÔ‡: ∞ÎÚÈ‚ÔÔ‡ÏÔ˘ ∂ÈÚ‹ÓË, μ·Ï·ÌÔ‡Ù˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ °È·ÓÓÔ‡ÏË ∂˘ÊÚÔÛ‡ÓË, °Îfi‚·Ú˘ ∂˘¿ÁÁÂÏÔ˜, °ÏÈ¿Ù˘ ÃÚ‹ÛÙÔ˜, ¢·Ï·ÎÔ‡Ú·˜ ∏Ï›·˜, ¢ÂÏË˙‹Û˘ μ·Û›ÏÂÈÔ˜, ∂Λ˙ÔÁÏÔ˘ πˆ¿ÓÓ˘, ∂˘·ÁÁÂÏfiÔ˘ÏÔ˜ μ·Û›ÏÂÈÔ˜. £ÂÔ‰ÒÚÔ˘ ∫˘Úȷ΋ (∫È΋), ∫·ÏϤ˜ ¡ÈÎfiÏ·Ô˜, ∫·Ú·‚·Û›ÏË ∫ÂÚ·Ì›‰· ∂ϤÓË, ∫·Ú·ÁÂÒÚÁÔ˜ ∞ÚÈÛÙ›‰Ë˜, ∫·Ú·ÙÛÈ¿˜ ∂˘¿ÁÁÂÏÔ˜, ∫·Ú·ÙÛfiÏË ∑·¯·ÚÔÔ‡ÏÔ˘ ¶·Ó·ÁÈÒÙ·, ª¿ÁÁ·˜ ∞ı·Ó¿ÛÈÔ˜, ª·ÌÔ‡Ú·˜ μ·Û›ÏÂÈÔ˜, ¡·Ó¿˜ °ÂÒÚÁÈÔ˜, ¡Ù›ÓÔ˜ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜, ¡ÙfiÓÙ˘ ∞ÚÁ‡ÚÈÔ˜, ¶·¿˜ πˆ¿ÓÓ˘, ƒÔ‡ÛÛ·˜ ∞ÚÁ‡ÚÈÔ˜, ™·Ì·Ú¿˜ ¡ÈÎfiÏ·Ô˜, ™È·Ì¤ÙË ÃÚ‡Û·, ™ÈÔ‡Ù˺ԇÓÙ· ∞ÁÔÚ›ÙÛ·, ™·ı‹˜ ÃÚ‹ÛÙÔ˜, ™Ù·˘Ú·ÓÙÒÓË - ΔÛÈ¿ÓÙÔ˘ ª·Ú›·, Δfi· •¤ÓÈ· - ™ÔÊ›·, ºÚÔ‡ÛÈÔ˜ ¶ÂÚÈÎÏ‹˜ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· ∞Ó¿‚Ú·˜: ¢ËÌ¿Î˘ ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· ™Ô‡Ú˘: ¢‹ÌÔ˘ ÃÚ‹ÛÙÔ˜, ∑ÒÙÔ˜ °ÂÒÚÁÈÔ˜, ∫ÔÓÙÔ‡Ú˘ ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜, ª·ÎÚ‹˜ ªÈ¯·‹Ï, ¡ÈÎÔ‚ÈÒÙ˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜, ¶··ÓÈÎÔÏfiÔ˘ÏÔ˜ °ÂÒÚÁÈÔ˜, ¶Ï·˚ÓÔ‡ -∫¯·ÁÈ¿ μ·ÛÈÏÈ΋ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· ¶ÙÂÏÂÔ‡: ∞Ú·›ÙÛ·˜ ¡ÈÎfiÏ·Ô˜, ∫·Ï·ÓÙ˙‹˜ ∂˘¿ÁÁÂÏÔ˜, ªÂ˙¿Ù˘ ¡ÈÎfiÏ·Ô˜, ªÏ¿Ó˘ ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘-ÃÚ˘ÛÔ‚·Ï¿ÓÙ˘, ¡ÂÔ¯ˆÚ›Ù˘ ∞ı·Ó¿ÛÈÔ˜ ¢ËÌÔÙÈ΋ ∫ÔÈÓfiÙËÙ· ∞ÏÌ˘ÚÔ‡: ∫·Ú·ÎÒÛÙ· - ∞̉¿ÚË °Ú·ÌÌ·Ù‹, ªÔ˘Ï·Ì¿ÙÛ˘ ™ˆÙ‹ÚÈÔ˜, ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜, ¶Ï·Ù‹˜ πˆ¿ÓÓ˘, ¶·˘Ï›‰Ë˜ πˆ¿ÓÓ˘ ¢.∫. ∂˘ÍÂÈÓÔ‡ÔÏ˘: ¢‹ÌÔ˘ ¡ÈÎÔϤÙÙ·, ª›Û‰· - ¢ÂÏË˙‹ÛË ∂ϤÓË, ªÔ‡ÓÙ˘ £Âfi‰ˆÚÔ˜, ªÔ˘ÚÏ‹˜ μ·Û›ÏÂÈÔ˜, Δ¤ÊÔÁÏÔ˘ ∞Ó¿ÚÁ˘ÚÔ˜, ÷Ù˙Ë‚·ÛÈÏÂÈ¿‰Ë˜ ¡ÈÎfiÏ·Ô˜ Δ.∫ÔÈÓfiÙËÙ· ∞Á. £ÂÔ‰ÒÚˆÓ: °¿Î· - ∫Ô˘ÙÛÔΤڷ ∂˘·ÁÁÂÏ›·, °¿Î·˜ ÃÚ‹ÛÙÔ˜, ∫·ÏÙÛ¿˜ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ Δ.∫ÔÈÓfiÙËÙ· ∞Á. πˆ¿ÓÓÔ˘:∫Ô˘ÙÛÔÁˆÚÁ›Ô˘ ∂˘¿ÁÁÂÏÔ˜, ÃÔ˘ÏÈ·Ú¿˜ πˆ¿ÓÓ˘ Δ.∫ÔÈÓfiÙËÙ· ∞Á. ΔÚÈ¿‰·˜: ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ °ÚËÁfiÚÈÔ˜, §·Áfi˜ ∞fiÛÙÔÏÔ˜ Δ.∫ÔÈÓfiÙËÙ· ∞Ì·ÏÈ¿ÔÏ˘: °ÎÚ›ÓÈ· ∞ÈηÙÂÚ›ÓË, ∫·ÏÔ‰‹ÌÔ˜ ∞ı·Ó¿ÛÈÔ˜, ∫ˆÛÙԇϷ ºˆÙÂÈÓ‹ Δ.∫ÔÈÓfiÙËÙ· ∞Ó¿‚Ú·˜: ¶Ô˘Ï‹˜ ƒ›˙Ô˜, ™‡ÚÔ˘-∫·ÙÛÈÎÔÁÈ¿ÓÓË ∂˘Ù˘¯›·,ΔÛ·ÓÙÔ‡Ú˘ πˆ¿ÓÓ˘ Δ.∫ÔÈÓfiÙËÙ· ∞ÓıÔÙfiÔ˘: °È·ÓÓ·Îfi˜ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜, ∂Ï¢ıÂÚ›Ô˘ ∂˘¿ÁÁÂÏÔ˜ Δ.∫ÔÈÓfiÙËÙ· ∞¯ÈÏÏ›Ԣ: °Î·ÓÙÔ˘ÏÔ‡‰Ë - ÷ÛÈÒÙË πˆ¿ÓÓ·, ª·Úο΢ °ÂÒÚÁÈÔ˜, ƒ·¯ÈÒÙË ¢¤ÛÔÈÓ·, ÷ÛÈÒÙË ∞ı·Ó·Û›· Δ.∫ÔÈÓfiÙËÙ· μÚ‡Ó·ÈÓ·˜: ∫Ô˘ÌÔ‡Ú·˜ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜, ∫Ô˘ÙÛÔÁˆÚÁ›Ô˘ °ÂÒÚÁÈÔ˜, ÷ÏÎÈ¿˜ πˆ¿ÓÓ˘ Δ.∫ÔÈÓfiÙËÙ· ¢Ú˘ÌÒÓ·: ªÂÏÂ̤˜ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜, ΔÈÌϷϤ͢ °ÂÒÚÁÈÔ˜ ™À¡∂Ã∂π∞ ™Δ∏ ™∂§π¢∞ 18

∂ÁÁ˘Ë̤ӷ Û˘ÛÙ‹Ì·Ù· ˘ÁÚ·ÂÚÈÔΛÓËÛ˘ ∫ˆÛÙ·Ú¿˜ ∂ÌÌ·ÓÔ˘‹Ï Δ¯ÓÈÎfi˜ ÀÁÚ·ÂÚÈÔΛÓËÛ˘, ΔËÏ.: 6945 440 965

ª√Δ√ƒ μ∂Δ∂ƒ∞¡√π ∂¶∂ ∞ÀΔ√∫π¡∏Δ∞ - ∞¡Δ∞§§∞∫Δπ∫∞ - ™À¡∂ƒ°∂π√ ∂¢ƒ∞: ¢∂ƒμ∂¡∞∫πø¡ 11 - μ√§√™ Δ∏§.: 24210 66473 FAX 24210-85592 E∫£∂™∏: §∂øº. ∞£∏¡ø¡ 144 - 148 μ√§√™ Δ∏§.: 24210 86200 FAX: 24210 90129 e-mail: motorveterani@motorveterani.gr


ª·ÁÓËÛ›· 18 ™À¡∂Ã∂π∞ ∞¶√ ™∂§π¢∞ 17 Δ.∫ÔÈÓfiÙËÙ· ∫ÔÎΈÙÒÓ: ∫ÚÈÎÂÏ¿ ªÔ˘ÎfiÚÔ˘ ÷ڛÎÏÂÈ·, ¶ÔÏ˘Ì¤ÚÔ˘ ∂˘ÛÙ¿ıÈÔ˜ Δ.∫ÔÈÓfiÙËÙ· ∫ÚÔΛԢ: πˆ¿ÓÓÔ˘ ÃÚ‹ÛÙÔ˜, ∫·Ú¿Ú· - ∞ı·Ó·Û›Ô˘ √˘Ú·Ó›·, §·ÁÎÔ‡Ú·˜ ∞ÚÁ‡ÚÈÔ˜, ™È¿ÓÔ˘- ∫·ÎÏÈ¿ ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú· Δ.∫ÔÈÓfiÙËÙ· ∫ˆÊÒÓ: μ¤ÚÁ·˜ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜, ª·ÌÔ‡Ú·˜ ™Ù¤ÚÁÈÔ˜ Δ.∫ÔÈÓfiÙËÙ· ¶Ï·Ù¿ÓÔ˘:μ·Ú‚·Ú¤˙Ô˜ ∞ı·Ó¿ÛÈÔ˜, ¢ËÌËÙÚ›Ô˘ ÃÚ‹ÛÙÔ˜, ∫·ÙÛÔ‡Ï˘ ™ˆÙ‹ÚÈÔ˜, ª·ÛÔ‡Ú·˜ ∞ı·Ó¿ÛÈÔ˜ Δ.∫ÔÈÓfiÙËÙ· ¶ÙÂÏÂÔ‡: §ˆÚ›‰·˜ °ÂÒÚÁÈÔ˜, ª¿Ó‰·ÏÔ˜ ∞ı·Ó¿ÛÈÔ˜, ªÔ˘ÎÔ‚¿Ï·˜ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜, ΔÛ·Ì¿˙Ë ∫·Ù›Ó· Δ.∫ÔÈÓfiÙËÙ· ™Ô‡Ú˘: μ·˙Ô‡Ú· ∂ϤÓË, °È·ÓӷΤ˜ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜, °ÎÚ›ÓÈ·˜ ∞fiÛÙÔÏÔ˜, ∑ÒÙÔ˜ °ÂÒÚÁÈÔ˜ Δ.∫ÔÈÓfiÙËÙ· º˘Ï¿Î˘:∂›ÛÎÔÔ˜ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜, ªÈ˙¿Ù˘ ∞ı·Ó¿ÛÈÔ˜ “¢À¡∞ªπ∫∞ ª¶ƒ√™Δ∞” ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ƒ¿Ô˜ ™˘Ú›‰ˆÓ. ÀÔ„‹ÊÈÔÈ: ∂ÎÏÔÁÈ΋ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· ∞ÏÌ˘ÚÔ‡:∞Ï·Ù›Ó˘ ÃÚ‹ÛÙÔ˜, ∞Ú¿˘ °ÂÒÚÁÈÔ˜, μ¤ÚÁ·˜ ™˘Ú›‰ˆÓ, °·˘ÚÈÓÈÒÙË ∞Ó·ÛÙ·Û›·, °ÂˆÚÁ›ÎÔ˜ ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜, °Î¿ÙÛ˘ ÃÚ‹ÛÙÔ˜, ¢ÚÔÛfiÔ˘ÏÔ˜ ∂˘ı‡ÌÈÔ˜ (ª¿Î˘), ∂˘·ÁÁ¤ÏÔ˘ ∏Ï›·˜, ∑·ÓÙÈÒÙË ÕÓÓ·, ∫·ÎÏÈ¿˜ μ·Û›ÏÂÈÔ˜, ∫·Ú·ÁÈ¿ÓÓ˘ ƒ›˙Ô˜, ∫·Ú·ÎÒÛÙ·˜ ÃÚ‹ÛÙÔ˜, ∫Ô˘ÙÛÔ‡Ì·˜ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜, ∫˘Ú·ÓÙ˙‹˜ ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜, ª·ÓÙ˙ˆÚÔÁÂÒÚÁÔ˜ ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜, ¡Ù·Ì‹ÙÚÔ˘-∫ÔÚˆÓ·›Ô˘ ∂ϤÓË, ¶··‰ÔÔ‡ÏÔ˘ μ·ÛÈÏÈ΋, ¶¿ÛÈÔ˜ ¡ÈÎfiÏ·Ô˜, ¶›ÙÔ˜ ∑‹Û˘, ¶Ú›ÓÙ˙ÈÔ˜ ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜, ™·ÚÚ‹˜ ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘, ™ÂÍ·Ì¿ÓË ¢¤ÛÔÈÓ·, ™·Ófi˜ °ÂÒÚÁÈÔ˜, ™Ù·Ì¿Ù˘ ¡ÈÎfiÏ·Ô˜, Δ¤˙· μ·ÛÈÏÈ΋, Δ˙ÈÔ‚¿Ú·˜ §ÂˆÓ›‰·˜, ΔÔ˘Ï¿ÎË ÕÓÓ·-ª·Ú›·, º·ÛԇϷ ∂ϤÓË ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· ∞Ó¿‚Ú·˜: £ÂÔ‰ÔÛ›Ô˘

¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ (Δ˙›Ì˘) ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· ¶ÙÂÏÂÔ‡: ∞Ï·Ì·ÓÈÒÙ˘ °ÂÒÚÁÈÔ˜, ∞ÏÂÍ¿Î˘ °ÂÒÚÁÈÔ˜, ∞Ú·›ÙÛ·˜ ∞fiÛÙÔÏÔ˜, ª·ÏÏÈ·Úfi˜ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜. ™Ù¤Î·˜ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· ™Ô‡Ú˘: °ÎÚ›ÓÈ·˜ ∞Ó‰Ú¤·˜, ¶·Ó¿ÁÔ˘ ¶·Ó·ÁÈÒÙ·, ƒ¿Ù˘ °ÂÒÚÁÈÔ˜, Δ·Ì·Í‹˜ ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ ¢ËÌÔÙÈ΋ ∫ÔÈÓfiÙËÙ· ∞ÏÌ˘ÚÔ‡: ŒÎÙˆÚ °·‚ÚÈ‹Ï, ∫‡ÚÎÔ˘ ¢¤ÛÔÈÓ·, ¶ÂÙÚ›‰Ë˜ ∞ÈÌ‹ÏÈÔ˜, ™Ù·Ì¿Ù˘ ∞fiÛÙÔÏÔ˜, ºÔ‡ÓÙ· ∞ÚÂÙ‹ ¢.∫. ∂˘ÍÂÈÓÔ‡ÔÏ˘: °ÂˆÚÁ›Ô˘ πˆ¿ÓÓ˘, ¢‹ÌÔ˘ ∂ϤÓË, ∑ԇη - ¡ÈÎÔÁÈ¿ÓÓË ª·Ú›·, ∫·Ú·ÎÒÛÙ· ¢‹ÌËÙÚ·-ª·Ú›·, ¶·ÛÙ›·˜ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ Δ.∫. ∞Á. £ÂÔ‰ÒÚˆÓ:.μȉ¿ÏË ™Ù·˘ÚԇϷ - ™Ù˘ÏÈ·Ó‹, ¡Ùԇ̷˜ ™˘Ú›‰ˆÓ Δ. ∫. ∞Á. πˆ¿ÓÓÔ˘: °È·ÓÓ·ÎfiÔ˘ÏÔ˜ ∞ı·Ó¿ÛÈÔ˜ Δ.∫. ∞Á. ΔÚÈ¿‰Ô˜: ∫·Ú¿ÁÁÂÏÔ˜ πˆ¿ÓÓ˘ Δ.∫. ∞Ì·ÏÈ¿ÔÏ˘: ∫Ô˘ÏÔ‡Ì·Ú‰Ô˘ ª·Ú›·, ¡ÈÎÔÁÈ¿ÓÓ˘ ¡ÈÎfiÏ·Ô˜ Δ.∫. ∞Ó¿‚Ú·˜: ∫·Ú·ÁÈ¿ÓÓ˘ ™Ù¤ÚÁÈÔ˜, ™ÂṲ́Ù˘ μ·Û›ÏÂÈÔ˜, ºÔ‡ÓÙ·∫·¤ÏÏÔ˘ ŸÏÁ· Δ.∫.∞ÓıÔÙfiÔ˘: £ÂÔ‰ÒÚÔ˘ ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ Δ.∫: ∞¯ÈÏÏ›Ԣ:∞ı·Ó·Û›Ô˘ ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜, ª·ÏÏÈ·ÚÔ‡ ΔÚÈ·ÓÙ·Ê˘ÏÏÈ¿ Δ.∫ μÚ‡Ó·ÈÓ·˜: ∞Ú›‰Ë˜ ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜, ∫·Ú·‰‹ÌÔ˘ °ÂˆÚÁ›·, ÃÔ˘ÏÈ·Ú¿˜ °ÂÒÚÁÈÔ˜ Δ.∫.: ¢Ú˘ÌÒÓ·: ª·ÚÁ·Ú›Ù˘ ∂˘¿ÁÁÂÏÔ˜ Δ.∫.∫ÔÎΈÙÒÓ: °Î¿ÙÛÔ˜ °ÂÒÚÁÈÔ˜, °ÎÚ›ÓÈ·˜ ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ Δ.∫: ∫ÚÔΛԢ: ∫·ÎÏÈ¿˜ ∞fiÛÙÔÏÔ˜, •ËÚÔÌÂÚ‹ÛÈÔ˜ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜, ¶ÈÈÓ‹ ºˆÙÂÈÓ‹ Δ.∫. ∫ˆÊÒÓ: ∫·Ú·Ê¤ÚË ∞ı·Ó·Û›·, ∫·Ú·Ê¤Ú˘ °ÂÒÚÁÈÔ˜ Δ.∫.:¶Ï·Ù¿ÓÔ˘: ∞Ú¿˘ ∞fiÛÙÔÏÔ˜, ¢ÂÛÔÙfiÔ˘ÏÔ˜ °ÂÒÚÁÈÔ˜, ∫ÏÔ˘ÎÔ˘Ù¿Ú·˜ ∂˘¿ÁÁÂÏÔ˜, •‡ÛÙÚ· ¢¤ÛÔÈÓ·

Ù¿ Û˘Ó‰˘·ÛÌÔ› ‰ÈÂΉÈÎÔ‡Ó ÙËÓ „‹ÊÔÈ ∂ ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÁÈ· ÙËÓ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· £ÂÛÛ·Ï›·˜ Ì ÙËÓ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ 150 ÂÚ›Ô˘ ˘Ô„ËÊ›ˆÓ. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ Ù· ÔÓfiÌ·Ù· ÙˆÓ ˘Ô„ËÊ›ˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· £ÂÛÛ·Ï›·˜ fiˆ˜ ηٷ٤ıËÎ·Ó ÛÙÔ ¶ÚˆÙÔ‰ÈÎÂ›Ô ÙÔ˘ ∂ÊÂÙ›Ԣ §¿ÚÈÛ·˜ ›ӷÈ: ™˘Ó‰˘·ÛÌfi˜ “™˘ÌÌ·¯›· ˘¤Ú ÙˆÓ ¶ÔÏÈÙÒÓ” . ∞ÁÔÚ·ÛÙfi˜ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ ¶Â ÚÈÊÂÚÂȿگ˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜, ∫ÔÏ˘Ó‰ÚÈÓË - ÷ϷÛÙ¿Ú· ¢ˆÚÔı¤·, ˘Ô„‹ÊÈ· ∞ÓÙÈÂÚÈÊÂÚÂȿگ˘ ¡ÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜ ∂ÎÏÔÁÈ΋ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· ª·ÁÓËÛ›·˜ ˘Ô„‹ÊÈÔÈ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ› ™‡Ì‚Ô˘ÏÔÈ: ∞ÎÙÛÈ·Ï‹˜ ∞ÓÙÒÓÈÔ˜, ¢ÚÔÛÈÓfi˜ ∞ÓÙÒÓÈÔ˜ ∞ı·Ó¿ÛÈÔ˜, ∑¿¯Ô˜ ÷ڿϷÌÔ˜ (ª¿Ì˘), ∑ÈÁÁÈÚ›‰Ë˜ ∂˘ı‡ÌÈÔ˜, πÁÁϤÛ˘ °ÚËÁfiÚÈÔ˜, ∫·ÏÙÛÔÁÈ¿ÓÓ˘ °ÂÒÚÁÈÔ˜, ∫·Ó¤ÏÏÔ˜ ™Ù·‡ÚÔ˜, ∫›ÙÛÈÔ˜ °ÂÒÚÁÈÔ˜, ∫Ô¿Ó·˜ ∞ÚÁ‡ÚÈÔ˜, ∫Ô˘ÚÎÔ‡Ì· ∫·ÏÏÈfiË (¶fiË), §Â‚¤ÓÙË ∞‡Ú·, §ÈÔ‡˘ ∞ı·Ó¿ÛÈÔ˜, ª·Ù˙ȿη˜ ¶¤ÙÚÔ˜, ªˆ˘Û›‰Ë˜ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜, ƒ›Ó˘ §ÂˆÓ›‰·˜, Δ·ÎÌ¿Î˘ ∞ı·Ó¿ÛÈÔ˜, Δ¤·˜ πˆ¿ÓÓ˘, ΔÛÈ·Ì‹Ù· ŸÏÁ·, ÷Ϥ‚·˜ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜, ÷Ù˙fiÔ˘ÏÔ˜ μ·Û›ÏÂÈÔ˜. ∂ÎÏÔÁÈ΋ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· ™ÔÚ¿‰ˆÓ ∫·Ú·ÁÎÈfi˙Ô˜ πˆ¿ÓÓ˘, ¶ÏˆÌ·Ú›Ù˘ ¡ÈÎfiÏ·Ô˜ (∫·Ú¿ÌÂÏ·˜) £ÂÛÛ·ÏÒÓ ™˘ÌÔÏÈÙ›· ¡ÈÎfiÏ·Ô˜ ΔÛÈÏÈÌ›Áη˜

ΔƒπΔ∏ 29 ∞¶ƒπ§π√À 2014

Δ.∫ ¶ÙÂÏÂÔ‡: ∞Ï·Ì·ÓÈÒÙ˘ ∞Ó¿ÚÁ˘ÚÔ˜, ∞ÏÔÁ¿Ú˘ ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘, ∑·‚Ô‡ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›Ó·, ¡ÂÔ¯ˆÚ›Ù˘ ∞ı·Ó¿ÛÈÔ˜ Δ.∫. ™Ô‡Ú˘: ¶·ÙÛ›Ù·˜ πˆ¿ÓÓ˘, ™Ù·ÌÔ‡ÏË ÃÚÈÛÙ›Ó·, ºÈÏÔıfi‰ˆÚÔ˜ ¡ÈÎfiÏ·Ô˜. ÷Ù˙fiÔ˘ÏÔ˜ πˆ¿ÓÓ˘, ÃÚ˘ÛÈÎfi˜ ∞ı·Ó¿ÛÈÔ˜ Δ. ∫. º˘Ï¿Î˘: ∫·Ú··Ù¿Î˘ ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ “§∞´∫∏ ™À™¶∂πƒø™∏ ∞§ªÀƒ√À” ÀÔ„‹ÊÈÔ˜ ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ Δ™√°∫∞™ ™∞μμ∞™ ÀÔ„‹ÊÈÔÈ ¢ËÌÔÙÈÎÔ› ™‡Ì‚Ô˘ÏÔÈ ∂ÎÏÔÁÈ΋ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· ∞ÏÌ˘ÚÔ‡: ∞∫ƒπμ√À ªÀƒΔø, μ∂ƒ°∞™ Ã∏™Δ√™, °∂§∂™ ∂§∂À£∂ƒπ√™, °§π∞Δ∏™ ∂À™Δ∞£π√™, ∑∞°∫√Àƒ∏™ ¢∏ª∏Δƒπ√™, ∫∞ƒ∞º∂ƒ∏™ ∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√™, ∫∞Δ™∞¡√™ ∞¶√™Δ√§√™, ∫√¡Δ√™Δ∞£∏™ ∞£∞¡∞™π√™, ∫√Àª¶√Àƒ∞ ∂À∞°°∂§π∞, ª¶∂§∂°ƒπ¡∏™ ¡π∫√§∞√™, ª¶√À§∞ª∞Δ™∏™ ™¶Àƒπ¢ø¡, ª¶√À§π∞™ ∞¡∞™Δ∞™π√™, √π∫√¡√ª√À ∞§∂•∞¡¢ƒ∞ - ¢∏ª∏Δƒ∞, ¶∞§∞μ√¢∏ª√™ °∂øƒ°π√™, ¶∞Δ™π∞μ√™ ∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√™, ¶√ƒºÀƒπ√À - ¡∞¡Δ∑π√À ∂Àª√ƒºπ∞, ™Δ∞ª√À§∏ - Δ∑πøΔ∏ §∞™∫∞ƒø, Δ∑π∞º∞ ª∞ƒπ∞, Δ√¶∞§π¢∏™ ¡π∫√§∞√™, Δ√ƒ∏ ∂À¢√•π∞, Δ™√Àƒª¶∞Δ∑√¶√À§√™ Ã∞ƒ∞§∞ª¶√™ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· ∞Ó¿‚Ú·˜:∞¡∞°¡ø™Δ√À °∂øƒ°π√™ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· ¶ÙÂÏÂÔ‡: °√Àƒ°πøΔ∏ μ∞π∞,, ∫∞Δ™π∞μƒπ∞™ ¢∏ª∏Δƒπ√™, ª∞¡√™ ∞¡∞™Δ∞™π√™, ¶ƒπ∞°°∂§√™ Ã∏™Δ√™, ™Δ∂ƒ°π√À ∂À∞°°∂§√™, Δ™∞ª¶∞∑∏ - ∫ø™Δ∞ƒ∂§√À ÃÀ™√À§∞ (™√À§∞) ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· ™Ô‡Ú˘: ∞ƒ°Àƒ∏ πø∞¡¡∞,, ¢∏ª∏Δƒπ√À ∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√™ (Δ∞ƒ∑∞¡)), ∫∞ƒ∞∫πΔ™√À ∑§∞Δ√À ∑ø∏,, ∫∞Δƒ∞¡∏™ ∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√™, ∫√¡Δ√Àƒ∏™ ¢∏ª∏Δƒπ√™, ∫ø™Δπ∫∞™ ∞¡¢ƒ∂∞™, ™øª√™ °∂øƒ°π√™,, Δ∞ª¶∞•∏™ ∑∏™∏™ ¢.∫. ∞ÏÌ˘ÚÔ‡: ∫∂¶∂™π¢√À ª∞ƒπ∞,

ª∞∫ƒ∏™ ¡π∫√§∞√™, ª∂§π™™∏™ ¡π∫√§∞√™, Δ™∞ª¶πƒ∞™ ∞£∞¡∞™π√™ ¢.∫. ∂˘ÍÂÈÓÔ‡ÔÏ˘: ª∞ªª√À ∞π∫∞Δ∂ƒπ¡∏, ª¶∞∫√§∞™ °∂øƒ°π√™, ¶√ƒºÀƒπ√À μ∞™π§∂π√™ Δ.∫: ∞Á›·˜ ΔÚÈ¿‰·˜ ∞ƒ°Àƒ∏™ πø∞¡¡∏™ Δ.∫.:∞Á›ˆÓ £ÂÔ‰ÒÚˆÓ °∂ƒ√°π∞∫√ª√À - ∫∞Δ™π∫∞μ∂§∏ ∞™¶∞™π∞ Δ.∫ ∞Ì·ÏÈ¿ÔÏ˘: ∂À™Δ∞£π√À ∂ƒ∞™ªπ∞, ¡ΔπΔ™∞™ ∞¡∞™Δ∞™π√™, ƒ√¢πΔ∏™ ∏§π∞™, ™Δ∞ƒπ¢∏™ °∂ƒ∞™πª√™ Δ.∫. ∞ÓıÔÙfiÔ˘: Δ√ƒ∏™ ºøΔπ√™ Δ.∫. ∞¯ÈÏÏ›Ԣ: ¢ƒ√™√™ ¡π∫√§∞√™, ∫∞ƒ∞°π∞¡¡∏™ ™Δ∞Àƒ√™, ∫√¡Δ√°π∞¡¡∏ Ãπ™Δπ¡∞ Δ.∫. μÚ‡Ó·ÈÓ·˜: °√Àƒ°πøΔ∏™ £∂√¢øƒ√™, ∫∞§Δ™∞™ ∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√™, ¶∞§∞μ√¢∏ª√À - ª¶√Δ™∏ πø∞¡¡∞ Δ.∫.¢Ú˘ÌÒÓ·˜: ∫∞ƒμ√À¡∞ƒ∏™ ¡π∫√§∞√™ Δ.∫: ∫ÚÔΛԢ Δ™π∫ƒπ∫∞™ ¢∏ª∏Δƒπ√™ Δ.∫. ∫ˆÊÒÓ: ∫∞ƒ∞º∂ƒ∏™ ™Δ∞Àƒ√™ Δ.∫. ¶Ï·Ù¿ÓÔ˘: °∞ƒ∂º∏™ ∏§π∞™ Δ.∫. ¶ÙÂÏÂÔ‡: ∞£∞¡∞™π√À ª∞ƒπ√™, ™Δ√°π∞ ¢∏ª∏Δƒ∞ Δ.∫: ™Ô‡Ú˘ ¡πº√ƒ√™ Ã∏™Δ√™, ¶∂ƒπ™Δ∂ƒ∞™ ¡π∫√§∞√™, ™∫√Àƒ∞™ ¶∞¡∞°πøΔ∏™, ™øª√À ∂§∂¡∏ “¢∏ª√Δπ∫∏ ¶ƒøΔ√μ√À§π∞” ÀÔ„‹ÊÈÔ˜ ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ÷Ù˙Ë΢ÚÈ¿ÎÔ˜ ∂˘¿ÁÁÂÏÔ˜ ÙÔ˘ πˆ¿ÓÓË ÀÔ„‹ÊÈÔÈ ¢ËÌÔÙÈÎÔ› ™‡Ì‚Ô˘ÏÔÈ ∂ÎÏÔÁÈ΋ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· ∞ÏÌ˘ÚÔ‡: ∞ƒ°Àƒ√¶√À§√™ μ∞™π§∂π√™ , °∫§∞¡Δ∑√À¡∏ ∑ø∏, °∫√μ∞ƒ∏™ £∂√¢øƒ√™, ¢ƒ√§π∞ - ∫∞§§∂ ∂Àª√ƒºπ∞ (∂º∏), ∑∞Ã∞ƒ∞∫∏ ∫∞§§π√¶∏ (¶√¶∏), £øª∞´¢∏™ ¶∂Δƒ√™, ∫∞ƒ∞§∏™ ∫Àƒπ§§√™, ∫√¡Δ√™Δ∞£∏™ ∂À™Δ∞£π√™, ∫ø™Δ√¶√À§√™ ¢∏ª∏Δƒπ√™, ∫øΔ√À§∞™ §∂ø¡π¢∞™, §∞™∫∞ƒπ¢∏™ ªπ§Δπ∞¢∏™, ª∞ƒ∫∞∫∏ ¶∞ƒ∞™∫∂À∏, ª¶∞ƒ¢∞™ ∏§π∞™, ª¶π¡Δ∂§∞™ ∞-

¶√™Δ√§√™, ª¶√Àƒ§∏™ ∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√™, ¡Δπμ∞¡π¢∏™ ∞¡∞ƒ°Àƒ√™, ¶∞¡Δ∑π√™ ∏§π∞™, ¶∞¶∞£∞¡∞™π√À ∞ƒπ™Δ∂π¢∏™ (∞ƒ∏™), ¶∞¶∞´ø∞¡¡√À °∂øƒ°π√™, ¶∂ƒ°∞ª∞§∏ °∂øƒ°π∞, ¶ƒ∂ª∂Δ∏™ ∏§π∞™, ƒ∞¶Δ∏ - μ∞∑√Àƒ∞ ¢∏ª∏Δƒ∞, ƒ∏°∞™ ¶∞¡Δ∂§∏™, ™∞ƒƒ∏™ ∞£∞¡∞™π√™, Δ√™√À¢∏™ ∞¡Δø¡π√™, Δ™∞ª¶πƒ∞™ ∏§π∞™, Δ™π∞Δ™π√™ ™ΔÀ§π∞¡√™, Δ™π°∫√™ πø∞¡¡∏™, Ã∞Δ∑∏¢∏ª∏Δƒπ√À ºøΔπ√™ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· ∞Ó¿‚Ú·˜: ¶∞¶∞¢∏ª√À§∞™ ∂À™Δ∞£π√™ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· ¶ÙÂÏÂÔ‡: μ√À§°∞ƒ∏™ §∂ø¡π¢∞™, °∂ª∂§π∞ƒ∏ª¶π™ª¶π°π∞¡¡∏ °∂øƒ°π∞, °√Àƒ°πøΔ∏™ °∂øƒ°π√™, ∑√À¶∏™ ∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√™, ∫∞Δ™π∞μƒπ∞™ ∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√™, ¶∞¡∞°πøΔ√À πø∞¡¡∏™, ™π∞ª∞¡π∫√À - ∫∞§Δ™√À¡∏ •∂¡∏ (•∂¡π∞) ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· ™Ô‡Ú˘: °∂øƒ°π∞¢∏™ ¶∞¡∞°πøΔ∏™, ∑ø°∞™ °∂øƒ°π√™, ª∂§∂ª∂™ πø∞¡¡∏™, Δ∑∞μ∂§∞ μ∞™π§π∫∏, Δ™∞Ãπƒπ¢√À ª¶∞∫√À ∂§¶π¢∞, Δ™π§√Ã∏™Δ√™ °∂øƒ°π√™, Ãπ™Δ∂§§√™ ∞°∞¶∏Δ√™ ¢.∫ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡: μ√°π∞Δ∑∏™ ¡π∫√§∞√™, μ√À§°∞ƒ∏™ ¡π∫√§∞√™, ∫∞ƒ∞Δ™ø∫∏™ πø∞¡¡∏™, ª∞°∫§∞ƒ∞™ ∞£∞¡∞™π√™, ¡Δ√Àª∞¡∞∫√À - ¶∞¡Δ∑π√À ª∞ƒπ∞, ¶∞§∞ªπ¢∞ ºÀΔπ§∏ ª∞ƒπ∞ ¢.∫. ∂˘ÍÂÈÓÔ‡ÔÏ˘: ∫∞ª∞°π∞¡¡∏™ ¡π∫√§∞√™, ∫∞ƒ∞ª¶∞™∏™ ∞§∂•∞¡¢ƒ√™, ªπÃ∞§∞∫√¶√À§√™ ∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√™, ª¶√À∫√ƒ√™, μ∞™π§∂π√™, Δ∂º√°§√À ∞π∫∞Δ∂ƒπ¡∏, Ã√À™π∞¢∞™ ∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√™ Δ.∫ ∞Á. ΔÚÈ¿‰Ô˜: £∂√¢øƒ√À ∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√™, Ã∞§∞Δ™∏™ πø∞¡¡∏™ Δ.∫.:∞Á. πˆ¿ÓÓÔ˘ μÚ‡Ó·ÈÓ·˜: °∞μƒπ¡πøΔ∏ μ∞™π§π∫∏, ª∂§∂ª∂ ª∞ƒπ∞ Δ.∫ ∞Á. £ÂÔ‰ÒÚˆÓ: μ∞§øª∂¡√™ πø∞¡¡∏™, ∫ƒ∞μ∞ƒπΔ∏™ ™Δ∂ƒ°π√™, ºÀ™∂∫∏ ™√ºπ∞

ªÂ 150 ˘Ô„‹ÊÈÔ˘˜ ·ÓÙÈÂÚÈÊÂÚÂȿگ˜ Î·È ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ‡˜ Û˘Ì‚Ô‡ÏÔ˘˜

∂Ù¿ ÔÈ Û˘Ó‰˘·ÛÌÔ› ÁÈ· ÙËÓ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· £ÂÛÛ·Ï›·˜ (ÀÔ„‹ÊÈÔ˜ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȿگ˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜) ΔÛ·Ï›ÎË ¡ÂÚ·Ù˙ԇϷ (Δ˙Ô‡ÏÈ·) (˘Ô„‹ÊÈ· ∞ÓÙÈÂÚÈÊÂÚÂȿگ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜) ∂ÎÏÔÁÈ΋ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· (¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋ ∂ÓfiÙËÙ·) ª·ÁÓËÛ›·˜, ˘Ô„‹ÊÈÔÈ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ› Û‡Ì‚Ô˘ÏÔÈ: ∞ÎÚ›‚Ô˜ ∞ı·Ó¿ÛÈÔ˜, μÏÂÈÒÚ·˜ ™˘Ú›‰ˆÓ, ∑·¯·ÚfiÔ˘ÏÔ˜ ∂˘¿ÁÁÂÏÔ˜, πˆ¿ÓÓÔ˘ ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜, ∫ÔÓÙÔÁˆÚÁ¿Î˘ ™Ù¤ÚÁÈÔ˜, §¿˙Ô˜ ™Ù¤Ê·ÓÔ˜, §Ô˘ÊfiÔ˘ÏÔ˜ ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜-ÃÚ‹ÛÙÔ˜, ª¿Ú‰·˜ °·‚ÚÈ‹Ï, ª·Û‰¿Ó˘ ∞ÚÈÛÙÔÙ¤Ï˘ (Δ¤Ï˘), ¡È˙¿Ì˘ ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜, ¶··ÁÁÂÏ‹˜ ™Ù·Ì¿ÙÈÔ˜, ¶··‰ËÌËÙÚ›Ô˘ £ÂÔ‰fiÙË (¢fiÙË), ¶ÔÏ›Ù˘ ¡ÈÎfiÏ·Ô˜, ¶Ú›ÁÎÔ˘ ™Ù·Ì·Ù›· (ª·Ù›Ó·), ™ÎÔ‡Ú·˜ ∞Ó·ÛÙ¿ÛÈÔ˜, Δ¿ÛÈÔ˜ ∏Ï›·˜, ΔÛ·ÌÔÔ‡ÏÔ˘™Ùfi˚ÎÔ˘ ÃÚ‡Û·, ΔÛÈÌ·Ó¿ÎÔ˜ ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜, ΔÛÈÒÌÔ˘ °·ÚÔ˘Ê·ÏÈ¿ (ºÔ‡ÏË), Ã·Ï˘Ê¿˜ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜. ∂ÎÏÔÁÈ΋ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· (¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋ ∂ÓfiÙËÙ·) μÔÚ›ˆÓ ™ÔÚ¿‰ˆÓ ¢ÈÔÓ˘Û›Ô˘ °ÂÒÚÁÈÔ˜, ∫ÔÊÈÓ¿ ∫ÂÚ·Û›· “¢ÚfiÌÔ˜ ∞Ó·ÙÚÔ‹˜ ÁÈ· ÙË £ÂÛÛ·Ï›·” ¢ÈÒÙË ∏ÚÒ, ÀÔ„‹ÊÈ· ¶ÂÚÈÊÂÚÂȿگ˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ÀÔ„‹ÊÈÔ˜ ∞ÓÙÈÂÚÈÊÂÚÂȿگ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ °ÈÒÚÁÔ˜ ™Ù·ÌÔ˘Ï‹˜ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋ ∂ÓfiÙËÙ· ª·ÁÓËÛ›·˜ ˘Ô-

„‹ÊÈÔÈ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ› Û‡Ì‚Ô˘ÏÔÈ: ∞ÓÙˆÓÈ¿‰Ë˜ πˆ¿ÓÓ˘ μ·Ï‹˜ ¡ÈÎfiÏ·Ô˜ °ÎÔϤÙÛÔ˜ °ÂÒÚÁÈÔ˜ ¢Ô‰fiÙÛÈÔ˘ ∞ÈηÙÂÚ›ÓË-∞ÔÛÙÔÏ›· (¡·Ù·Ï›) ∑·ÊÂÈÚÔÔ‡ÏÔ˘ ª˘ÚÙÒ £ÂÔÎÏËÙ›‰Ë ÕÓÓ· ∫·Ú·ÎÔ‡Û˘ ºˆÎ›ˆÓ (ºˆÎ¿˜) ∫·ÙÛÔ‡Ú·˜ ™Ù·‡ÚÔ˜ ∫Ï›ÙÛ·˜ πˆ¿ÓÓ˘ ∫ÔÓÙÔÁÈ¿ÓÓË ª·Ú›· ∫ˆÛÙ¿ÎË-∫Ô˘ÙÛÈÌÔ‡ ºˆÙÂÈÓ‹ §·Áfi˜ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ª·ÙÛÈfiÏ˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ª·ÏÏ‹˜ ™˘ÌÂÒÓ (ª¿Î˘) ¶¿ÓÙ˙ÈÔ˜ ƒ›˙Ô˜ ¶··Ó¿ÙÛÈÔ˘ ∞ÈηÙÂÚ›ÓË ¶ÔÏ¿ÙÔ˘ ª·Ú›· ΔÛ·ÙÛ·ÚÒÓË ∞ÈηÙÂÚ›ÓË ΔÛÔ‡ÙÛ˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ÃÚÔÓ¿ÎË ª˘ÚÙÒ. ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋ ∂ÓfiÙËÙ· ™ÔÚ¿‰ˆÓ ¶ÂÚ›ÛÛ˘ ™˘Ú›‰ˆÓ, ºˆÙÂÈÓÔ‡ ∂ϤÓË “√ÈÎÔÏÔÁÈ΋ £ÂÛÛ·Ï›· ∞ÓÔȯً ∞ÏÏËϤÁ Á˘· ¶·Ú¤Ì‚·ÛË” ÀÔ„‹ÊÈÔ˜ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȿگ˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜, ¶Ô˘ÙÛȿη˜ ¡ÈÎfiÏ·Ô˜ ÀÔ„‹ÊÈÔ˜ ∞ÓÙÈÂÚÈÊÂÚÂȿگ˘ ¶.∂. ª·ÁÓËÛ›·˜ °ÚËÁÔÚ›Ô˘ πˆ¿ÓÓ˘ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋ ∂ÓfiÙËÙ· ª·ÁÓËÛ›·˜, ˘Ô„‹ÊÈÔÈ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ› Û‡Ì‚Ô˘ÏÔÈ: ∞Ú·Ì·Ù˙‹˜ πˆ¿ÓÓ˘, ¢¿ÁÏ· ∞ıËÓ¿, ∑Ô‡˘ ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜, πˆ·ÓÓ›‰Ë˜ ∫ˆÓ/ÓÔ˜, ∫˘Ú·ÓÓfi˜ ƒÔ‡ÛÛÔ˜, ∫ˆÛÙÔÔ‡ÏÔ˘ πˆ¿ÓÓ·, §¿ÛÎÔ˜ ÃÚ‹ÛÙÔ˜, ª·ÓÒÏË ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÈ¿, ¶·Ú‰·Ï›‰Ë˜ £ÂÔÏfiÁÔ˜, ™ÙÂÚÁÈÔÔ‡ÏÔ˘ ∞ÁÏ·˝·, ™Ôω¿ÙÔ˘ ÷ڛÎÏÂÈ·, ΔÛ·‚¤ ¶ËÓÂ-

ÏfiË, ÷ÓÙ˙¿ÎÔ˘ °ÚËÁÔÚ›·. ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋ ∂ÓfiÙËÙ· ™ÔÚ¿‰ˆÓ §·Ú˘ÁÁ¿Î˘ ¡ÈÎfiÏ·Ô˜ ∞ÚÈÛÙÂÚ‹ ·Ú¤Ì‚·ÛË ÁÈ· ÙË £ÂÛÛ·Ï›· ∞¡Δ∞ƒ™π∞ ÁÈ· ÙËÓ ∞Ó·ÙÚÔ‹ ÀÔ„‹ÊÈÔ˜ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȿگ˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜, ¡ÙÔ‡ÚÔ˜ ∂˘ÛÙ¿ıÈÔ˜ ÀÔ„‹ÊÈÔÈ ∞ÓÙÈÂÚÈÊÂÚÂȿگ˜: ™ÎÔ‡ÊÔÁÏÔ˘ ∂ÌÌ·ÓÔ˘‹Ï-™Ù¤Ê·ÓÔ˜ ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ ∞ÓÙÈÂÚÈÊÂÚÂȿگ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋ ∂ÓfiÙËÙ· ª·ÁÓËÛ›·˜ ˘Ô„‹ÊÈÔÈ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ› Û‡Ì‚Ô˘ÏÔÈ: °ÎÔ˘Ù‹ ŒÏÏË, °Ô‡Û˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜, ∂˘·ÁÁÂÏ¿ÎÔ˜ ∂˘¿ÁÁÂÏÔ˜, ∫·ÙÛÈ·ÌÔ‡Ú· ∞Û·Û›·, §¿ÛÎÔ˘ ∂ϤÓË, ªÔÏfi¯·˜ ™Ù¤Ê·ÓÔ˜, ¡›Ù˘ ¡ÈÎfiÏ·Ô˜, √ÈÎÔÓfiÌÔ˘ ∞ÚÈÛÙ›‰Ë˜, ¶·˘Ï›‰Ë˜ ∞Ϥ͢, ™Â‚·ÛÙ›‰Ô˘ ŸÏÁ·, ™ÙÂÊ·Ó¿Î˘ ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜, ΔÛÈÚÔÁÈ¿ÓÓ˘ ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜, Δ‡Ì·˜ ™Ù¤Ê·ÓÔ˜. ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋ ∂ÓfiÙËÙ· ™ÔÚ¿‰ˆÓ ºÔ˘Î·Ï¿ ™˘ÓÔ‰‹ “£ÂÛÛ·Ï›·, Ë °Ë Ì·˜” ÀÔ„‹ÊÈ· ¶ÂÚÈÊÂÚÂȿگ˘ ª·Ú›Ó· ÃÚ˘ÛÔ‚ÂÏÒÓË ÀÔ„‹ÊÈÔ˜ ∞ÓÙÈÂÚÈÊÂÚÂȿگ˘ ÃÚ‹ÛÙÔ˜ ÃÚËÛÙ¿Î˘ ÀÔ„‹ÊÈÔÈ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ› ™‡Ì‚Ô˘ÏÔÈ ÁÈ· ÙËÓ ¶. ∂ÓfiÙËÙ· ª·ÁÓËÛ›·˜:

¢∏ª∏Δƒπ∞¢√™ 199 Δ∏§.: 2421039297 - μ√§√™

Δ.∫. ∞Ì·ÏÈ¿ÔÏ˘: ∞¶√™Δ√§√¶√À§√À - Ã∞´¢√À§∏ ∂§∂¡∏, ∑∞ƒƒ∞ °∂øƒ°π∞, ∫∞ƒ∞°π∞¡¡∏™ ∂À™Δ∞£π√™, Δ∏°∞¡√¶√À§√À ∑ø∏ Δ.∫. ∞Ó¿‚Ú·˜: ∫√ÀΔ™πª¶∂§∞™ μ∞™π§∂π√™ , §∞ª¶ƒ√À - ª∏§πø¡∏ ∞°°∂§π∫∏, ª¶∞∫√™ ¢∏ª∏Δƒπ√™, Δ™∞¡∏™ °∂øƒ°π√™ Δ.∫.: ∞ÓıÔÙfiÔ˘: °∫√Àƒ∞ƒ√™ ∞¡∞™Δ∞™π√™, ª¶πƒª¶π§∏™ ¡π∫√§∞√™ Δ.∫.∞¯ÈÏÏ›Ԣ: ∞£∞¡∞™π√À ¢∏ª∏Δƒπ√™, ¶∞¡∞°πøΔ√À ∞¶√™Δ√§√™, ¶∞¶∞¢√¶√À§√À ∂§∂¡∏ Δ.∫. μÚ‡Ó·ÈÓ·˜:ª∞∫ƒ∏™ °∂øƒ°π√™, ¡π∫√§∞´¢∏™ ∞¡∞ƒ°Àƒ√™, ™¶∞√À - ª∞ª√Àƒ∞ ™Δ∞Àƒ√À§∞, Ãπ™Δ√¶√À§√™ ∞¡∞™Δ∞™π√™ Δ.∫ ¢Ú˘ÌÒÓ·: °π∞¡¡∞∫√¶√À§√À ª∞ƒπ∞, ¶∞¡Δ∞∑∏™ ¶∞¡Δ∞∑∏™ Δ.∫. ∫ÔÎΈÙÒÓ: μ∞§∞ª√ÀΔ∏™ ¢∏ª∏Δƒπ√™ Δ.∫. ∫ÚÔΛԢ: °∂øƒ°√™√¶√À§√™ ™Δ∂ƒ°π√™, §∞æ∞¡∞™ ¡π∫√§∞√™, ª¶√Àƒ¢∞ª∏ ¶∏¡∂§√¶∏ Δ.∫. ∫ˆÊÒÓ: ∫√ª¶√Àƒ∞™ ∞£∞¡∞™π√™, Δ™∞¡Δ∏§∞ ÃÀ™∞¡£∏ Δ.∫. ¶Ï·Ù¿ÓÔ˘: ª¶∞ƒ∫∞ - ∞°∂§∞ƒ∏ ™Δ∞Àƒ√À§∞, ¶∞Δ™√Àƒ∏™ ∂À™Δ∞£π√™, ™∞ª∞ƒ∞™ ¢∏ª∏Δƒπ√™, Ãπ™Δ√¢√À§√À ∞£∞¡∞™π√™ Δ.∫.¶ÙÂÏÂÔ‡: ∞£∞¡∞™π√À - ∫√ÀΔ™πª¶√À ∞§∂•∞¡¢ƒ∞, ∫∞ƒ∞°∂øƒ°√™ °∂øƒ°π√™, ¶∞¶∞¢√°π∞¡¡∏™ ∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√™, ™∫√Àƒ∞™ ¶∞Δƒπ∫π√™ Δ.∫. ™Ô‡Ú˘: °√Àƒ¡∞ƒ√¶√À§√™ ™¶Àƒπ¢ø¡, ∑∞ƒ∫∞¢∞™ ∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√™, ™Δ∞ª∞Δπ√À ¶∂§∞°π∞, Δ∞ª¶∞™ ºøΔπ√™ - ™Δ∂§π√™ Δ.∫. º˘Ï¿Î˘: ¶§∞∫π¢∞™ ∏§π∞™, ™π√ÀΔ∏™ ¡π∫√§∞√™ “∂¡øΔπ∫∏ ¢∏ª√Δπ∫∏ ∫π¡∏™∏ ∞§ªÀƒ√À” ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ Δ™∞¡∏™ ¡π∫√§∞√™. ÀÔ„‹ÊÈÔÈ ¢ËÌÔÙÈÎÔ› ™‡Ì‚Ô˘ÏÔÈ ∂ÎÏÔÁÈ΋ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· ∞ÏÌ˘ÚÔ‡: ∞°°∂§π¢∏ μ∞™π§π∫∏ (μπ∫∏), ™À¡∂Ã∂π∞ ™Δ∏ ™∂§π¢∞ 28

∞‚Ú·ÌÔ‡ ∞ÁÏ·˚· (°ÈԇϷ), μÔÁÈ·Ù˙‹ §·Ûηڛӷ, ∑Ë̤ÚË ºÈÏÔÌ‹Ï· (º›Ï·), £ÂÔ¯¿Ú˘ °ÈÒÚÁÔ˜, ∫ˆÛÙ·ÓÙ¿˜ ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘, ª·ÓıÔÁÈ¿ÓÓ˘ ∞ı·Ó¿ÛÈÔ˜, ªÂϤÙ˘ ∏Ï›·˜, ªÈ¯·ÏfiÔ˘ÏÔ˜ ªÈ¯·‹Ï, ¶¿ÚÓÔ˘ ∂˘Ù¤ÚÙË, ¶Ôχ˙Ô˜ πˆ¿ÓÓ˘, ƒÔ‡ÌÔ˜ ¡ÈÎfiÏ·Ô˜, ™¿ÌÈÔ˜ ™˘ÌÂÒÓ (™›ÌÔ˜), ™·ÌÈÒÙ˘ °Â‰ÂÒÓ, ™ÔÊÔ˘Ï¿Î˘ ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘, ™ËÏÈfiÔ˘ÏÔ˜ πˆ¿ÓÓ˘, ™ÙÔ˘ÌÔ˘ÁÈ¿ÓÓË ª·Ú›·, ÷ÏÎÈ·‰fiÔ˘ÏÔ˜ °ÈÒÚÁÔ˜, ÷ÛÈÒÙ˘ πˆ¿ÓÓ˘, ÃÔϤ‚· ºˆÙÂÈÓ‹. ∂ÎÏÔÁÈ΋ ÂÚÈʤÚÂÈ· ™ÔÚ¿‰ˆÓ: ∂˘ÛÙ·ı›Ô˘ ∫˘ÚÈ¿ÎÔ˜. ÀÔ„‹ÊÈÔÈ ÙÔ˘ Û˘Ó‰˘·ÛÌÔ‡ “§·˚΋ ™˘Û›ڈÛË” ÀÔ„‹ÊÈÔ˜ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȿگ˘ μ·ÁÁ¤Ï˘ ªÔ‡Ù·˜ ÀÔ„‹ÊÈÔ˜ ·ÓÙÈÂÚÈÊÂÚÂȿگ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ °ÈÒÚÁÔ˜ §Ô‡Ì·˜ ÀÔ„‹ÊÈÔÈ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ› Û‡Ì‚Ô˘ÏÔÈ: ∞ÁÁÂÏ‹˜ ¡›ÎÔ˜, ∞ÁÚ·ÊÈÒÙË ¶¤Ë, ∞Ó·ÁÓÒÛÙÔ˘ μ·Ú‚¿Ú·, ∞ÚÌ·Ó¤ÓÙÔ˘ ™Ô‡Ï·, μÏ·¯¿Î˘ ªÈ¯¿Ï˘, μÔÁÈ·Ù˙‹˜ £·Ó¿Û˘, °ÂˆÚÁÈ¿‰Ë ∞ÚÈÛÙ¤·, ∫·Ú·Ì¤Ú˘ μ·ÁÁ¤Ï˘, ∫·Ú·Ê¤Ú˘ ¢ËÌ‹ÙÚ˘, ∫·Ú˘‰¿ÎË ∂‡Ë, ∫ÔÏÙÛȉfiÔ˘ÏÔ˜ °È¿ÓÓ˘, ∫Ô˘ÚÂÏ¿˜ ∞ϤÎÔ˜, ∫Ô‡ÚÙ˘ ∞ÓÙÒÓ˘, ∫ˆÙ‹ ∞ÁÔÚ‹ (ƒ›ÙÛ·), ƒÔ‡ÛÛ·˜ °ÈÒÚÁÔ˜, ™Ù·ÚÔÔ‡ÏÔ˘ √ÏÁ·, ™ÙÂÚÁ›Ô˘ ∫ÒÛÙ·˜, Δ·ÛÔÏ¿ÌÚÔ˘ ÃÚ˘ÛԇϷ, ΔÛÈÒÓ·˜ ªÈ¯¿Ï˘, º·Ï·ÁÁ¿Ú˘ ¢ÈÔÛ‡Ó˘ Î·È Ã·ÚÌ¿Ó˘ °ÈÒÚÁÔ˜.


M·ÁÓËÛ›· 19

TƒπΔ∏ 29 A¶PI§IOY 2014

¢ÈÂ˘Ú˘Ì¤ÓÔ ‰›ÎÙ˘Ô ·ÚÂÌ‚¿ÛÂˆÓ ·fi ÙË ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘ Û ˘Ô‰Ô̤˜ Î·È ˘ËÚÂۛ˜

∂ϤÓË §·˝ÙÛÔ˘: ¶ÚÔ·Û›˙Ô˘Ì ÙËÓ ˘Á›· ÙÔ˘ ÏËı˘ÛÌÔ‡ Ì·˜ ·Ó¤ÁÂÚÛË ÙÔ˘ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ‡ π·ÙÚ›Ԣ ∫·Ó·Ï›ˆÓ, Ë ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ °Ú·Ê›Ԣ ªÓ‹Ì˘, Ë ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹ ‰Âο‰ˆÓ ÚÔÏËÙÈÎÒÓ È·ÙÚÈÎÒÓ ÂÍÂÙ¿ÛˆÓ, Ë Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì π·ÙÚÈΤ˜ ™¯ÔϤ˜ Î·È È·ÙÚÈÎÔ‡˜ ÊÔÚ›˜, ·ÏÏ¿ Ë ¤ÓÙ·ÍË Û ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÙËÏÂ˚·ÙÚÈ΋˜, ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÌÂÚÈΤ˜ ÌfiÓÔ ·fi ÙȘ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ Ô˘ ¤¯ÂÈ ˘ÏÔÔÈ‹ÛÂÈ Ë ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙˆÓ ÚÔÛ·ıÂÈÒÓ ÁÈ· ÙË ‚ÂÏÙ›ˆÛË ÙÔ˘ ÂÈ¤‰Ô˘ ÙˆÓ ˘Ô‰ÔÌÒÓ Î·È ÙˆÓ ·Ú¯fiÌÂÓˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ˘Á›·˜ ÛÙÔÓ ÏËı˘ÛÌfi.

ΔÔ Ï·›ÛÈÔ ÙˆÓ ‰Ú¿ÛÂˆÓ ÛÙËÚ›¯ıËΠԢÛÈ·ÛÙÈο Û ٤ÛÛÂÚȘ ¿ÍÔÓ˜: ¶ÚÒÙÔÓ, Û˘Ó¯‹˜ ‰ÈÂΉ›ÎËÛË Î·È Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔ˘˜ ·ÚÌfi‰ÈÔ˘˜ ÊÔÚ›˜, fiˆ˜ ÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô μfiÏÔ˘, ÙËÓ 5Ë ÀÁÂÈÔÓÔÌÈ΋ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î·È ™ÙÂÚ¿˜ ∂ÏÏ¿‰·˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÓ›Û¯˘ÛË ÙˆÓ ˘Ô‰ÔÌÒÓ ˘Á›·˜ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜, ‰Â‡ÙÂÚÔÓ, Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙËÓ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· £ÂÛÛ·Ï›·˜ ÁÈ· ÙËÓ ·ÍÈÔÔ›ËÛË Â˘Úˆ·˚ÎÒÓ fiÚˆÓ, ÙÚ›ÙÔÓ, ¿ÌÂÛË ·Ú¤Ì‚·ÛË ÁÈ· ÙË ‚ÂÏÙ›ˆÛË ÙˆÓ ˘Ô‰ÔÌÒÓ ÛÙ· ·ÁÚÔÙÈο Î·È ÂÚÈÊÂÚÂȷο È·ÙÚ›·, Î·È Ù¤Ù·ÚÙÔÓ, ·ÍÈÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ÙÔÈÎÔ‡ ·ÓıÚÒÈÓÔ˘ ‰˘Ó·ÌÈÎÔ‡ ·fi ÙÔ ¯ÒÚÔ Ù˘ ˘Á›·˜ ÁÈ· ÌÂÙ¿‰ÔÛË ÙˆÓ ÔχÙÈÌˆÓ ÁÓÒÛÂˆÓ Î·È ˘ËÚÂÛÈÒÓ, fiˆ˜ ¤ÁÈÓ Ì ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ °Ú·Ê›Ԣ ªÓ‹Ì˘ ÌÂÙ¿ ·fi ÙËÓ ·ÓȉÈÔÙÂÏ‹ ÂÓÂÚÁÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ Ôχ ÁÓˆÛÙÔ‡ ÁÈ·ÙÚÔ‡ Î. °¿ÙÔ˘. ∏ ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘ Î. ∂ϤÓË §·˝ÙÛÔ˘ ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛ ˆ˜ Ô Â˘·›ÛıËÙÔ˜ ¯ÒÚÔ˜ Ù˘ ÀÁ›·˜ ‰¤¯ıËΠ··ÓˆÙ¿ ÎÙ˘‹Ì·Ù· ·fi ÙËÓ ÎÚ›ÛË Î·È ÙÔ ÌÓËÌfiÓÈÔ Î·È ·˘Ùfi Ê¿ÓËΠ·fi ÙȘ ÌˉÂÓÈΤ˜ ÚÔÛÏ‹„ÂȘ ÌfiÓÈÌÔ˘ ÚÔ-

ÛˆÈÎÔ‡, ·fi ÙȘ ÚfiˆÚ˜ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰ÔÙ‹ÛÂȘ. ™ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ì·˜ ÚÔÛ·ı‹Û·Ì Ì fiϘ Ì·˜ ÙȘ ‰˘Ó¿ÌÂȘ Î·È ¿ÓÙÔÙ ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔ˘˜ ηÙÔ›ÎÔ˘˜ Î·È ÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜ ÊÔÚ›˜ Ó· ÎÚ·Ù‹ÛÔ˘Ì ¤Ó· ·ÍÈÔÚÂ¤˜ Â›Â‰Ô ·Ú¯fiÌÂÓˆÓ È·ÙÚÈÎÒÓ Î·È ÓÔÛËÏ¢ÙÈÎÒÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ‰ËÌfiÙ˜. ¶·Ú¿ ÙȘ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰ÔÙ‹ÛÂȘ Î·È ÙȘ ÌˉÂÓÈΤ˜ ÚÔÛÏ‹„ÂȘ ÌfiÓÈÌÔ˘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡, ÌÔÚ¤Û·ÌÂ Î·È ‰È·Ûʷϛ۷Ì ÙËÓ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈ΋ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ∫¤ÓÙÚÔ˘ ÀÁ›·˜ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ˘ Ô˘ ·ÔÙÂÏ› ÙÔÓ ÎÂÓÙÚÈÎfi ˘ÏÒÓ· Ù˘ ˘ÁÂÈÔÓÔÌÈ΋˜ ÂÚ›ı·Ï„˘ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Î·È ÙÔ ÔÔ›Ô ‰È·ı¤ÙÂÈ ·ÍÈfiÏÔÁÔ È·ÙÚÈÎfi, ÓÔÛËÏ¢ÙÈÎfi Î·È Â˘Ú‡ÙÂÚÔ ÚÔÛˆÈÎfi. ™Ùfi¯Ô˜ Ì·˜ Â›Ó·È Ë Û˘Ó¯‹˜ Â¿Ó‰ÚˆÛË ÙÔ˘ ∫¤ÓÙÚÔ˘ ÀÁ›·˜ Ì ÚÔÛˆÈÎfi, ·ÏÏ¿ Î·È Ë ·Ó·‚¿ıÌÈÛË ÙˆÓ ˘Ô‰ÔÌÒÓ ÙÔ˘. ∫·È ÁÈ’ ·˘Ùfi Ȥ˙Ô˘Ì ÚÔ˜ fiϘ ÙȘ ηÙ¢ı‡ÓÛÂȘ, fiˆ˜ ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Ù˘ ·Ó·‚¿ıÌÈÛ˘ ÙÔ˘ ·ÎÙÈÓÔÏÔÁÈÎÔ‡ ÂÚÁ·ÛÙËÚ›Ô˘. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙË ‰È‡ı˘ÓÛË ÙÔ˘ ∫¤ÓÙÚÔ˘ ÀÁ›·˜ ηٷʤڷÌ ӷ ˘¿Ú¯ÂÈ Û˘ÛÙËÌ·ÙÈ΋ ·ÚÔ˘Û›·

● ∏ ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘ Î·È ÂÎ Ó¤Ô˘ ˘Ô„‹ÊÈ· Î. ∂ϤÓË §·˝ÙÛÔ˘ ÁÈ·ÙÚÒÓ ÛÙ· ·ÁÚÔÙÈο Î·È ÂÚÈÊÂÚÂȷο È·ÙÚ›·, ÒÛÙ ӷ Â͢ËÚÂÙÔ‡ÓÙ·È ÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔÈ ÙˆÓ ¯ˆÚÈÒÓ. °È·Ù› ÁÈ· ÂÌ¿˜ Ë È·ÙÚÈ΋ ÊÚÔÓÙ›‰· ÙÔ˘ ·È‰ÈÔ‡, ÙÔ˘ ÌÂÛ‹ÏÈη, ÙÔ˘ ËÏÈÎȈ̤ÓÔ˘, Â›Ó·È Ë ÈÔ ¿ÌÂÛË ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ·” . ∏ ›‰È· ÚfiÛıÂÛ ˆ˜ “‰ÒÛ·Ì ¤ÌÊ·ÛË ÛÙË Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÓÙfiÈÔ˘˜ ÁÈ·ÙÚÔ‡˜ Î·È ÂÎÚÔÛÒÔ˘˜ ·fi ÙÔ ¯ÒÚÔ Ù˘ ˘Á›·˜, ·ÏÏ¿ Î·È Ì ÊÔÚ›˜ Î·È Ì ·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈ·. ∂›Ì·ÛÙ ÂÚ‹Ê·ÓÔÈ, ÁÈ·Ù› ¤¯Ô˘Ì ηٷʤÚÂÈ Î·È ‰ÚÔÌÔÏÔÁ‹Û·Ì ¤Ó· ‰ÈÂ˘Ú˘Ì¤ÓÔ Ï·›ÛÈÔ ÚÔÏËÙÈÎÒÓ È·ÙÚÈÎÒÓ ÂÍÂÙ¿ÛˆÓ, fiÔ˘ ÂηÙÔÓÙ¿‰Â˜ Û˘ÌÔϛ٘ ÂÍÂÙ¿ÛÙËÎ·Ó Î·È Â͢ËÚÂÙ‹ıËηӔ . ∞ÎfiÌË Ë ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ ÙfiÓÈÛ ˆ˜ “˘‹ÚÍ ·ÍÈÔÔ›ËÛË ÙˆÓ Â˘Úˆ·˚ÎÒÓ ÎÔÓ‰˘Ï›ˆÓ Ì ÙË Û˘Ó‰ÚÔÌ‹ Ù˘ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î·È ·˘Ùfi Ê·›ÓÂÙ·È ÛÙËÓ

Ú¿ÍË Ì¤Û· ·fi ÙËÓ ·Ó¤ÁÂÚÛË Ó¤Ô˘ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ‡ È·ÙÚ›Ԣ ÛÙ· ∫·Ó¿ÏÈ·” . ∂›Û˘ Ë Î. §·˝ÙÛÔ˘ ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛ fiÙÈ “ÛÙÔ ÂfiÌÂÓÔ ‰È¿ÛÙËÌ· ı· ˘¿ÚÍÂÈ ·ÎfiÌË ÈÔ ¤ÓÙÔÓË ‰ÈÂΉ›ÎËÛË ÁÈ·ÙÚÒÓ Î·È ÓÔÛËÏ¢ÙÒÓ ÁÈ· ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹, ̤۷ Ì¿ÏÈÛÙ· Î·È ·fi ÙËÓ ·ÚÔ¯‹ ÎÈÓ‹ÙÚˆÓ, ÂÓÒ ı· ηٷÙÂıÔ‡Ó ÌÂϤÙ˜ ÁÈ· ÙËÓ ÎÙÈÚȷ΋ ·Ó·‚¿ıÌÈÛË ÙˆÓ ¯ÒÚˆÓ Ô˘ ÛÙÂÁ¿˙Ô˘Ó ÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ ÀÁ›·˜ Î·È Ù· ˘fiÏÔÈ· È·ÙÚ›·. Δ¤ÏÔ˜ ı· Á›ÓÂÈ ·ÎfiÌË ÈÔ Û˘ÛÙËÌ·ÙÈ΋ Ë Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì π·ÙÚÈΤ˜ ™¯ÔϤ˜, ÂÓÒ ı· ·ÍÈÔÔÈËı› Î·È Ë „ËÊȷ΋ Ù¯ÓÔÏÔÁ›·.

2) ™˘Ó¯›˜ ‰ÈÂΉÈ΋ÛÂȘ ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ ÀÁ›·˜ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ˘ Î·È ÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜ ÊÔÚ›˜ ÁÈ· ÂÓ›Û¯˘ÛË ÙˆÓ ˘Ô‰ÔÌÒÓ ˘Á›·˜ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜. 3) ¶Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛË ‰Âο‰ˆÓ ÚÔÏËÙÈÎÒÓ ÂÍÂÙ¿ÛÂˆÓ ·fi È·ÙÚÈÎÔ‡˜ ÊÔÚ›˜ Ì ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÂηÙÔÓÙ¿‰ˆÓ ‰ËÌÔÙÒÓ. 4) ™˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙËÓ π·ÙÚÈ΋ ™¯ÔÏ‹ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ∞ıËÓÒÓ ÁÈ· ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛË ÂÍÂÙ¿ÛÂˆÓ Î·È ÙË ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹ ¤-

Ú¢ӷ˜ ÁÈ· ÙËÓ ˘Á›· ÙÔ˘ ÏËı˘ÛÌÔ‡. 5) ∂Ê·ÚÌÔÁ‹ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ÙËÏÂ˚·ÙÚÈ΋˜ ÛÙÔ ¢‹ÌÔ, fiÔ˘ Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ÙˆÓ ÂÍÂÙ¿ÛÂˆÓ ·ÔÛÙ¤ÏÏÔÓÙ·È „ËÊȷο Û ȷÙÚÈÎÔ‡˜ ÊÔÚ›˜ Ù˘ ∞ı‹Ó·˜. 6) ™˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ÛÙÔ ¢È·‰ËÌÔÙÈÎfi ¢›ÎÙ˘Ô ÀÁÈÒÓ ¶fiψÓ. 7) §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ °Ú·Ê›Ԣ ª‹Ó˘ ÁÈ· ÚfiÏË„Ë ÙˆÓ ËÏÈÎÈˆÌ¤ÓˆÓ Û ·Ûı¤ÓÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ¿ÓÔÈ·. 8) ™˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔ˘˜ Ê·ÚÌ·ÎÔÔÈÔ‡˜ ÁÈ· ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ∫ÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ º·Ú̷ΛԢ. 9) ∞ÍÈÔÔ›ËÛË ÚÔÛˆÈÎÔ‡ Ì Âȉ›Î¢ÛË Û ÂȉÈÎfiÙËÙ˜ ˘Á›·˜, fiˆ˜ ÓÔÛËχÙÚȘ ÁÈ· ÙË ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹ ÂÍÂÙ¿ÛÂˆÓ Û ËÏÈÎȈ̤ÓÔ˘˜. 10) ™˘ÓÙ‹ÚËÛË Î·È ·Ó·Î·›ÓÈÛË Ó¤ˆÓ ¯ÒÚˆÓ ÛÙ· ‰ËÌÔÙÈο ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∂ÓfiÙËÙ·˜ ºÂÚÒÓ ÁÈ· ÙË ÛÙ¤Á·ÛË ÙˆÓ ·ÁÚÔÙÈÎÒÓ È·ÙÚ›ˆÓ. 11) ∂ÁηٿÛÙ·ÛË Î·È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ·Û‡ÚÌ·ÙÔ˘ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ WiFi ÁÈ· ÙËÓ Â͢ËÚ¤ÙËÛË ÙˆÓ ÁÈ·ÙÚÒÓ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋˜ Û˘ÓÙ·ÁÔÁÚ¿ÊËÛ˘.

¢Ú¿ÛÂȘ ÛÙËÓ ÀÁ›· 1) ∞Ó¤ÁÂÚÛË Ó¤Ô˘ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ‡ π·ÙÚ›Ԣ ÛÙ· ∫·Ó¿ÏÈ· ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ 450.000 ¢ÚÒ.

§√À¡∞ ¶∞ƒ∫ ™Δ√ μ√§√!!! ·fi 20/4 ¤ˆ˜ 25/5

ºÙ¿ÛÙ ÛÙÔ È‰·ÓÈÎfi Û·˜ ‚¿ÚÔ˜ Ì ۈÛÙ‹ ‰È·ÙÚÔÊ‹, fi¯È Ì ÛÙ¤ÚËÛË! ∂Û›˜ ÌÔÚ›Ù ӷ Ù· ηٷʤÚÂÙÂ... ∂Ì›˜ ÌÔÚԇ̠ӷ Û·˜ ‚ÔËı‹ÛÔ˘ÌÂ!

ÕÚÙÂÌȘ ª˘Ù¿ÎÔ˘ ¢È·ÙÚÔÊÔÏfiÁÔ˜ - ¢È·ÈÙÔÏfiÁÔ˜ Δ∏§.: 24210-22190 | ∫π¡.: 6970 144 885 π¿ÛÔÓÔ˜ 98 | artemis-diaita@hotmail.com

∂§∞Δ∂ ¡∞ ¢π∞™∫∂¢∞™∂Δ∂ ™Δ∏¡ ¶§∞Δ∂π∞ ¶∞¡∂¶π™Δ∏ªπ√À ¢∏ª∏Δƒπ∞¢√™ - ¶. ª∂§∞

∞¡√πÃΔ∞ ∞¶√ Δπ™ 9 Δ√ ¶ƒøπ ∂ø™ ∞ƒ°∞ Δ√ μƒ∞¢À ∂∫¶Δø™∏ 30% ™∂ √§∂™ Δπ™ √ƒ°∞¡øª∂¡∂™ ∂∫¢ƒ√ª∂™! ¶§∏ƒ√º√ƒπ∂™ ™Δ√ 6984668025, ÎÔ˜ ∫ø™Δ∞™


20 M·ÁÓËÛ›·

ΔƒπΔ∏ 29 A¶PI§πOY 2014

¶ÚˆÙÔÌ·ÁÈ¿ Ì ÙÔ ΔÚÂÓ¿ÎÈ ÙÔ˘ ¶ËÏ›Ô˘

ŒÓ· ÎÚÔ˘·˙ÈÂÚfiÏÔÈÔ ÁÂÌ¿ÙÔ... Ô‰ËÏ¿Ù˜ ª∂ ÂÈ‚¿Ù˜ Ô‰ËÏ¿Ù˜ ·Ó·Ì¤-

ÓÂÙ·È Ó· ηٷχÛÂÈ ÙÔ ÂÚ¯fiÌÂÓÔ ™¿‚‚·ÙÔ ÛÙÔ μfiÏÔ ÙÔ ÎÚÔ˘·˙ÈÂÚfiÏÔÈÔ “Berlin” . ™‡Ìʈӷ Ì fiÛ· ¤ÁÈÓ·Ó ÁÓˆÛÙ¿ ¯ı˜ ÙfiÛÔ ·fi ÙÔÓ √ÚÁ·ÓÈÛÌfi §È̤ӷ μfiÏÔ˘ (√§μ), fiÛÔ Î·È ·fi ÙÔ Ó·˘ÙÈÎfi Ú¿ÎÙÔÚ· Î. ∞ÁÁ. ¶ÂÙÂÈ-

Ó¿ÚË ÙÔ ÎÚÔ˘·˙ÈÂÚfiÏÔÈÔ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ηٷχÛÂÈ ÛÙÔ μfiÏÔ ·fi ÙÔ ∞ÚÁÔÛÙfiÏÈ ÌÂ Û˘ÓÔÏÈο 370 ÂÈ‚¿Ù˜, ·fi ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ 291 °ÂÚÌ·ÓÔ› Î·È 33 ∞˘ÛÙÚÈ·ÎÔ› Ï¿ÙÚÂȘ ÙÔ˘ Ô‰ËÏ¿ÙÔ˘. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· Ô‰ËÏ¿Ù˜ ‰È·ÊfiÚˆÓ ËÏÈÎÈÒÓ, Ô˘ ı· ÎÈÓË-

ıÔ‡Ó Ì ٷ Ô‰‹Ï·Ù¿ ÙÔ˘˜ ÂÓÙfi˜ ÙÔ˘ ÔÏÂÔ‰ÔÌÈÎÔ‡ Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·ÙÔ˜ μfiÏÔ˘ ·fi ÙȘ 9 ÙÔ Úˆ› ̤¯ÚÈ ÙȘ 4 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì·, Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÔÓÙ·˜ Û ÂΉ‹ÏˆÛË Ô˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÔ˘Ó ÙÔ ÎÚ·ÙÈÎfi Ú·‰ÈfiʈÓÔ Î·È Ë ÎÚ·ÙÈ΋ ÙËÏÂfiÚ·ÛË Ù˘ μ·˘·Ú›·˜.

√È ÂÈ‚¿Ù˜-Ï¿ÙÚÂȘ ÙÔ˘ Ô‰ËÏ¿ÙÔ˘ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ó ·Ú·ÏȷΤ˜ ‰È·‰ÚÔ̤˜ ÛÙÔ μfiÏÔ Ì ȉÈfiÎÙËÙ· Ô‰‹Ï·Ù·, ÂÓÒ Û¯ÂÙÈο ¤¯ÂÈ ÂÓËÌÂÚˆı› Î·È Ë ΔÚÔ¯·›· ÁÈ· ÙË Ï‹„Ë Ì¤ÙÚˆÓ ·ÛÙ˘ÓfiÌ¢Û˘ Î·È ‰È¢ÎfiÏ˘ÓÛ˘ ÙˆÓ Ô‰ËÏ·ÙÒÓ, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ΢ÎÏÔÊÔÚ‹ÛÔ˘Ó Î·È ÛÙÔ˘˜ Ô‰ËÏ·Ùfi‰ÚÔÌÔ˘˜, ÂÊfiÛÔÓ Ê˘ÛÈο ·˘ÙÔ› Â›Ó·È ·ÓÔȯÙÔ›... ∏ Ô‰ËÏ·ÙÔ‰ÚÔÌ›· ı· Î·Ï˘Êı› ˙ˆÓÙ·Ó¿ ·fi Ú·‰ÈÔÙËÏÂÔÙÈÎfi Û˘ÓÂÚÁÂ›Ô Ù˘ ‚·˘·ÚÈ΋˜ Ú·‰ÈÔʈӛ·˜ Î·È ÙËÏÂfiÚ·Û˘. ΔÔ “Berlin” , Ì ϋڈ̷ 184 ·ÙfïÓ, ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ·ÔχÛÂÈ ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ÙÔ˘ ™·‚‚¿ÙÔ˘ ÁÈ· ÙÔ Δ۷ӿηÏ Ù˘ ΔÔ˘ÚΛ·˜. ∏ Ô‰ËÏ·ÙÔ‰ÚÔÌ›· ¤¯ÂÈ ÛÙfi¯Ô Ó· ·Ó·‰Â›ÍÂÈ ÙË ÛËÌ·Û›· ÙÔ˘ Ô‰ËÏ¿ÙÔ˘ ÛÙËÓ Î›ÓËÛË ÛÙ· ÌÂÁ¿Ï· ·ÛÙÈο ΤÓÙÚ·, ˆÛÙfiÛÔ ÔÈ Û˘Óı‹Î˜ Ô˘ ÂÈÎÚ·ÙÔ‡Ó ÛÙÔ μfiÏÔ, οı ¿ÏÏÔ ‰È¢ÎÔχÓÔ˘Ó ÙËÓ Î›ÓËÛË Ì Ô‰‹Ï·ÙÔ.

∂Í·‹ÌÂÚË ÚÔÛ΢ÓËÌ·ÙÈ΋ ÂΉÚÔÌ‹ ÛÙ· πÂÚÔÛfiÏ˘Ì· ∂•∞∏ª∂ƒ∏

ÚÔÛ΢ÓËÌ·ÙÈ΋ ÂΉÚÔÌ‹ ÛÙÔ˘˜ ∞Á›Ô˘˜ ΔfiÔ˘˜ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÂÈ Ë ÙÔÈ΋ Ì·˜ ∂ÎÎÏËÛ›· ·fi 16 ¤ˆ˜ 21 πÔ˘Ï›Ô˘.√È ÚÔÛ΢ÓËÙ¤˜ ı· ¤¯Ô˘Ó ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ÂÈÛÎÂÊıÔ‡Ó fiÏ· Ù· ¶·Ó¿ÁÈ· ÚÔÛÎ˘Ó‹Ì·Ù· Ô˘ Û˘Ó‰¤ÔÓÙ·È Ì ٷ ÁÂÁÔÓfiÙ· Ù˘ Â› Á˘ ·ÚÔ˘Û›·˜ Î·È ˙ˆ‹˜ ÙÔ˘ ∫˘Ú›Ô˘ Ì·˜ πËÛÔ‡ ÃÚÈÛÙÔ‡. √ ¶·Ó›ÂÚÔ˜ ¡·fi˜ Ù˘ ∞Ó·ÛÙ¿Ûˆ˜, fiÔ˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ô ÊÚÈÎÙfi˜ °ÔÏÁÔı¿˜, Ë πÂÚ¿ ∞Ôηı‹ÏˆÛË Î·È Ô ¶·Ó¿ÁÈÔ˜ Δ¿ÊÔ˜, ÙÔ ™‹Ï·ÈÔ Ù˘ μËıϤÌ, Ô Δ¿ÊÔ˜ Ù˘ ¶·Ó·Á›·˜ Ì·˜, Ë ¡·˙·Ú¤Ù ÙÔ˘ ∂˘·ÁÁÂÏÈÛÌÔ‡, ÙÔ fiÚÔ˜ £·‚ÒÚ Ù˘ ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜, √

πÔÚ‰¿Ó˘ Ù˘ μ·Ù›Ûˆ˜ Î·È ‰Âο‰Â˜ ¿ÏϘ πÂÚ¤˜ ªÔÓ¤˜ Î·È ¶·Ó›ÂÚ· ¶ÚÔÛÎ˘Ó‹Ì·Ù· ı· ÚÔÛʤÚÔ˘Ó ÙËÓ ·ÓÂ·Ó¿ÏËÙË ÂÌÂÈÚ›· Ù˘ ·Ú·ÌÔÓ‹˜ Î·È Û˘ÌÚÔÛ¢¯‹˜ ÛÙÔ˘˜ ÙfiÔ˘˜ fiÔ˘ ‰›‰·ÍÂ, ı·˘Ì·ÙÔ‡ÚÁËÛÂ, ¤·ıÂ Î·È ·Ó·ÛÙ‹ıËÎÂ Ô ∫‡ÚÈÔ˜ πËÛÔ‡˜ ÃÚÈÛÙfi˜. ∞Ó·Ï˘ÙÈο ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÙÔ˘ ¶ÚÔÛÎ˘Ó‹Ì·ÙÔ˜ ÔÈ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ‰Ô˘Ó ÛÙËÓ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· Ù˘ πÂÚ¿˜ ªËÙÚÔfiψ˜ ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ imd.gr, ÂÓÒ ÁÈ· ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ Î·È ‰ËÏÒÛÂȘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·¢ı‡ÓÔÓÙ·È ÛÙÔ μÈ‚ÏÈÔˆÏÂ›Ô “§‡¯ÓÔ˜” (∫. ∫·ÚÙ¿ÏË 160, ÙËÏ. 24210 32916).

∂Ή‹ÏˆÛË ·fi ÙÔ °˘ÌÓ¿ÛÈÔ ∞ÁÚÈ¿˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÊ˂›· Δ√ °˘ÌÓ¿ÛÈÔ ∞ÁÚÈ¿˜ ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔ ™‡ÏÏÔÁÔ °ÔÓ¤ˆÓ Î·È ÙÔ ¶ÔÚÊ˘ÚÔÁ¤ÓÂÈÔ ÿ‰Ú˘Ì· ∞ÁÚÈ¿˜, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙˆÓ ·È‰·ÁˆÁÈÎÒÓ Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂˆÓ ÁÈ· ÙËÓ Â˘·ÈÛıËÙÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ÁÔÓ¤ˆÓ ÛÙ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ù˘ ÂÊË‚È΋˜ ËÏÈΛ·˜, ¤¯ÂÈ ÚÔÛηϤÛÂÈ ˆ˜ ÔÌÈÏËÙ‹ ÙÔÓ Î. ÿÚË ªˆÚ›ÎË,

ÎÏÈÓÈÎfi „˘¯ÔÏfiÁÔ-„˘¯·Ó·Ï˘Ù‹, ÁÈ· Ó· ÌÈÏ‹ÛÂÈ Ì ı¤Ì· “∂‡ıÚ·˘ÛÙË ÂÊ˂›· Î·È ‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ Ù˘” . ∏ ‰È¿ÏÂÍË ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ÂΉËÏÒÛÂˆÓ ÙÔ˘ ¶ÔÚÊ˘ÚÔÁ¤ÓÂÈÔ˘ π‰Ú‡Ì·ÙÔ˜ ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ 2 ª·˝Ô˘ 2014 ÛÙȘ 7 Ì.Ì.

¶ÚˆÙÔÌ·ÁÈ¿ Ì ÙÔ ΔÚÂÓ¿ÎÈ ¶ËÏ›Ô˘ ∏ “TRAINOSE A.E.” ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ¯ı˜ fiÙÈ Ô ıÚ˘ÏÈÎfi˜ “ªÔ˘ÓÙ˙Ô‡Ú˘” ı· “ÛÊ˘Ú›ÍÂÈ” Î·È ÙËÓ ¶¤ÌÙË 1/5/2014 Î·È ÚÔÛηÏ› ÙÔ˘˜ Ôϛ٘ Ó· ÁÈÔÚÙ¿ÛÔ˘Ó ÙËÓ ¶ÚˆÙÔÌ·ÁÈ¿ Ì·˙› ÙÔ˘, ÛÙÔ ‚Ô˘Ófi ÙˆÓ ∫ÂÓÙ·‡ÚˆÓ. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÛÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô Ù˘ “Trainose” μfiÏÔ˘, ÛÙËÓ Ô‰fi ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ Î·È ª·˘ÚÔÎÔÚ‰¿ÙÔ˘ 186 Î·È ÛÙÔ ÙËϤʈÓÔ 24210 39723.

✃ ¢ηÈÚÈ· ‰È·ÎÔˆÓ ™Δ∏¡ ∂§§∞¢∞ ªÂÁ¿ÏË ÚÔÛÊÔÚ¿ ÛÙÔ˘˜ ·Ó·ÁÓÒÛÙ˜ Ù˘ ÂÊËÌÂÚ›‰·˜ ÁÈ· ‰È·ÎÔ¤˜

¯ˆÚ›˜ ÎÏ‹ÚˆÛË

ªÂ 5 ÎÔ˘fiÓÈ·

¢È·ÎÔ¤˜ Ì 48 ú ÂȘ ‡Û ÁÈ· 4 ‰È·Ó˘ÎÙÂÚÂËÛ›ˆ˜ ÂÚ ËÌ ú 5 -2 10 È Î· ÁÈ· ËÌȉȷÙÚÔÊ‹

ÌÔÚ›Ù ӷ ÚÔÌËı¢Ù›Ù ÙÔ ‰ÂÏÙ›Ô Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ Û·˜ ·fi Ù· ÁÚ·Ê›· Ì·˜


M·ÁÓËÛ›· 21

ΔƒπΔ∏ 29 A¶PI§πOY 2014

™˘Ó¯›˜ ÔÈ ‰È·ÎÚ›ÛÂȘ Ì·ıËÙÒÓ ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ Û Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ Î·È ÛÙ›‚Ô

∞ıÏËÙÈΤ˜ ÂÈÙ˘¯›Â˜ ÁÈ· ÙÔ 2Ô ∂¶∞§ ¡. πˆÓ›·˜

√ÌÈÏ›· ∞¯. ª¤Ô˘ ÛÙÔÓ ÕÁÈÔ §·˘Ú¤ÓÙÈÔ ∞¶√ ÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô Δ‡Ô˘ ÙÔ˘

˘Ó¯›˜ Â›Ó·È ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ‰È¿ÛÙËÌ· ÔÈ ·ıÏËÙÈΤ˜ ÂÈÙ˘¯›Â˜ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ ÙÔ˘ 2Ô˘ ∂¶∞§ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜ ÛÙÔ Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ Î·È ÙÔ ÛÙ›‚Ô, fiÔ˘ ÔÈ ¤ÊË‚ÔÈ Î¿ÓÔ˘Ó Ù· ‰Èο ÙÔ˘˜ fiÓÂÈÚ· ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÂͤÏÈÍË. 줂·È· ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó fiÙÈ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ‰˘ÛÎÔϛ˜, ÂÓÒ ˙ËÙÔ‡Ó Î·È Î·Ï‡ÙÂÚ˜ ˘Ô‰Ô̤˜. ¶¿ÓÙˆ˜ ÔÈ ›‰ÈÔÈ ÙÔÓ›˙Ô˘Ó ÙËÓ ·Á¿Ë ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÙÔÓ ·ıÏËÙÈÛÌfi Î·È ·Ú¿ ÙËÓ Î·ıËÌÂÚÈÓ‹ ÎÔ‡Ú·ÛË ·fi ÙȘ Û˘Ó¯›˜ ÚÔÔÓ‹ÛÂȘ, ·ÁˆÓ›˙ÔÓÙ·È ÁÈ· ÙÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ.

ƒÂÔÚÙ¿˙: ºøΔ∏™ ™¶∞¡√™

ΔÔÓ Ù›ÙÏÔ ˆ˜ “ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ ÙˆÓ ·ıÏËÙÈÎÒÓ ÂÈÙ˘¯ÈÒÓ” ‰ÈÂΉÈΛ ·˘Ù‹Ó ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô ÙÔ 2Ô ∂¶∞§ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜, ηıÒ˜ ̤۷ Û Ôχ Û‡ÓÙÔÌÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· ‹Ú ÙËÓ ÚˆÙÈ¿ ÛÙÔ Û¯ÔÏÈÎfi ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘ Û Â›Â‰Ô ¡ÔÌÔ‡, ÂÓÒ ˘‹ÚÍ·Ó ·ÎfiÌË ‰‡Ô ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ‰È·ÎÚ›ÛÂȘ Û ·ıÏ‹Ì·Ù· ÛÙ›‚Ô˘, fiˆ˜ ÛÙ· 400 ̤ÙÚ· Î·È ÛÙÔ ÙÚÈÏÔ‡Ó. ∏ “£” ‚Ú¤ıËΠ¯ı˜ ÛÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô Î·È Û˘ÓÔÌ›ÏËÛ Ì ̷ıËÙ¤˜ Ô˘ ‰È·ÎÚ›ıËÎ·Ó ÛÙÔÓ ·ıÏËÙÈÛÌfi ÙÔÓ›˙ÔÓÙ·˜ ÙË ÌÂÁ¿ÏË ÙÔ˘˜ ‰›„· ÁÈ· ÂÓ·Û¯fiÏËÛË Ì ٷ ·ıÏ‹Ì·Ù·. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· ·Ó·Ê¤ÚıËÎ·Ó ÛÙȘ ‰‡ÛÎÔϘ Û˘Óı‹Î˜, ̤۷ ·fi ÙȘ Ôԛ˜ οÓÔ˘Ó ÚˆÙ·ıÏËÙÈÛÌfi, ¯ˆÚ›˜ Ó· ·Ú·ÌÂÏÔ‡Ó Î·È Ù· Ì·ı‹Ì·Ù¿ ÙÔ˘˜. ∏ ηıËÁ‹ÙÚÈ· Ê˘ÛÈ΋˜ ·ÁˆÁ‹˜ ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ Î. ÷ÚԇϷ ∞ÏÂÍ¿ÎË ÛËÌ›ˆÛ ˆ˜ ÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô Ì·˜ Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ ÂÓÂÚÁ¿ Û fiÏ· ۯ‰fiÓ Ù· ·ıÏ‹Ì·Ù·. Œ¯Ô˘Ì ̷ıËÙ¤˜ Ô˘ ¿ÏÏÔÈ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÛÙÔ ÛÙ›‚Ô Î·È ¿ÏÏÔÈ ÛÙ· ÔÌ·‰Èο ·ıÏ‹Ì·Ù·. º¤ÙÔ˜ ›¯·Ì ٤ÛÛÂÚȘ ÂÈÙ˘¯›Â˜, ÚÒÙ· Ô ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ °Ô‡Ï·˜ ‚Á‹Î ÚÒÙÔ˜ ÛÙÔ ÙÚÈÏÔ‡Ó Û ·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎfi Â›‰Ô, ÂÓÒ Ë Ì·ı‹ÙÚÈ· ¶fiË ∞ÛÏ¿ÓÔÁÏÔ˘ ·Ó·‰Â›¯ıËΠÚÒÙË ÛÙ· 100 ̤ÙÚ· ÛÙÔ ÂÓ‰ÔÛ¯ÔÏÈÎfi ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ª·ÁÓËÛ›·˜. ∂›Û˘ Ô Ì·ıËÙ‹˜ μ·ÁÁ¤Ï˘ μ·Á‰Ô‡Ù˘ ·Ó·‰Â›¯ıËΠÚÒÙÔ˜ ÛÙ· 400 ̤ÙÚ· ÛÙÔ ÂÓ‰ÔÛ¯ÔÏÈÎfi ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ª·ÁÓËÛ›·˜. ∂›-

● ∏ “£” ‚Ú¤ıËΠ¯ı˜ ÛÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô Î·È Û˘ÓÔÌ›ÏËÛ Ì ̷ıËÙ¤˜ Ô˘ ‰È·ÎÚ›ıËÎ·Ó ÛÙÔÓ ·ıÏËÙÈÛÌfi ÙÔÓ›˙ÔÓÙ·˜ ÙË ÌÂÁ¿ÏË ÙÔ˘˜ ‰›„· ÁÈ· ÂÓ·Û¯fiÏËÛË Ì ٷ ·ıÏ‹Ì·Ù·

Û˘ Ë ÔÌ¿‰· Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘ ‚Á‹Î ÚÒÙË ÛÙË ª·ÁÓËÛ›·. ∂ÚˆÙËı›۷ ÁÈ· ÙË Û¯¤ÛË ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ Ì ÙÔÓ ·ıÏËÙÈÛÌfi, ÛËÌ›ˆÛ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ˆ˜ ÙÔ ˘fiÏÔÈÔ Ù˘ ˙ˆ‹˜ ÙÔ˘˜, ÌÂÙ¿ ÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô Â›Ó·È Ô ·ıÏËÙÈÛÌfi˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˘˜ ·fi ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜. ∞ÚÎÂÙÔ› Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó Û ÔÌ¿‰Â˜ Î·È ¤¯Ô˘Ó ηıËÌÂÚÈÓ¿ ÚÔÔÓ‹ÛÂȘ οÓÔÓÙ·˜ ÌÈ· ÛÔ‚·Ú‹ ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ó· ÙÔ Û˘Ó‰˘¿ÛÔ˘Ó Î·È Ì ηϤ˜ Û¯ÔÏÈΤ˜ ÂȉfiÛÂȘ. ª·Î¿ÚÈ Ó· ¤¯Ô˘ÌÂ Î·È ÂÈÙ˘¯›Â˜ Û ·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ Â›‰Ô. √ ‰ÚfiÌÔ˜ ‚¤‚·È· Â›Ó·È Ì·ÎÚ‡˜. ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ Ô ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ ÙÔ˘ 2Ô˘ ∂¶∞§ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜ Î. ™ˆÎÚ¿Ù˘ ™·‚ÂÏ›‰Ë˜ ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛ ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÙˆÓ Ì·-

ıËÙÒÓ Ó· ·Û¯ÔÏËıÔ‡Ó Ì ÙÔÓ ·ıÏËÙÈÛÌfi, ·ÏÏ¿ Î·È ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË Ù˘ ‚ÂÏÙ›ˆÛ˘ ÙˆÓ ·ıÏËÙÈÎÒÓ ˘Ô‰ÔÌÒÓ.

¢È¤ÍÔ‰Ô˜ ÛÙÔ˘˜ ¤ÊË‚Ô˘˜ √È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ·fi ÙËÓ ÔÌ¿‰· Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘ ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ ·›˙Ô˘Ó ‹‰Ë Û Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈΤ˜ ÔÌ¿‰Â˜ ÙÔ˘ ÂÚ·ÛÈÙ¯ÓÈÎÔ‡ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜. √ Ì·ıËÙ‹˜ ∞‚Ú·¿Ì ª·ÚÔ‡Ê Ì·˜ ÙfiÓÈÛ ˆ˜ Ô ·ıÏËÙÈÛÌfi˜ Â›Ó·È ÁÈ· ÂÌ¿˜ Ë ·Ú¯‹ Î·È ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ ˙ˆ‹˜ Ì·˜. √È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ·fi ÂÌ¿˜ ·›˙Ô˘Ì ÂÚ·ÛÈÙ¯ÓÈο Û ‰È¿ÊÔÚ˜ ÔÌ¿‰Â˜ Î·È ÂÏ›˙Ô˘Ì ÁÈ· ÙÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ. ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ Ô Ì·ıËÙ‹˜ ™Ù¤ÚÁÈÔ˜ ∫·Ú·ÎÒÛÙ·˜ ÛËÌ›ˆÛ ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË ‚ÂÏÙ›ˆÛ˘ ÙˆÓ ·ıÏËÙÈÎÒÓ ˘Ô‰ÔÌÒÓ, ÂÓÒ Ô Ì·ıËÙ‹˜ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ μÔ˘Ú‰¿-

΢ Ô˘ Â›Ó·È Î·È Ô ·Ú¯ËÁfi˜ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛ ˆ˜ ÙÔ 2Ô ∂¶∞§ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜ ¤¯ÂÈ ·Ú¿‰ÔÛË ÛÙȘ ·ıÏËÙÈΤ˜ ÂÈÙ˘¯›Â˜. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· ·Ó¤ÊÂÚ ˆ˜ Ô ·ıÏËÙÈÛÌfi˜ ÛÙË £ÂÛÛ·Ï›· ı· Ú¤ÂÈ Ó· ·Ó·Ù˘¯ı› ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Î·È fiÙÈ Û ÙÔÈÎfi Â›Â‰Ô ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÔÈ ‰‡Ô ÔÌ¿‰Â˜ Ù˘ ¡›Î˘ Î·È ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘ ÁÈ· Ó· ÛÙËÚȯıÔ‡Ó Ù· fiÓÂÈÚ· ÙˆÓ Ó¤ˆÓ ÁÈ· ‰È¿ÎÚÈÛË ÛÙÔ Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ. 줂·È· ˘¿Ú¯Ô˘Ó Î·È ‰˘ÛÎÔϛ˜. √ ›‰ÈÔ˜ ¤¯ÂÈ ÂÈϤÍÂÈ ÙËÓ ÂȉÈÎfiÙËÙ· ÙˆÓ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÒÓ ÛËÌÂÈÒÓÔÓÙ·˜ ˆ˜ ‚ÈÔÔÚÈÛÙÈο ÛÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ ı· ÚÔÛ·ı‹ÛÂÈ Ó· ˙‹ÛÂÈ ·fi ·˘Ùfi Ô˘ ÛÔ˘‰¿˙ÂÈ, ·ÏÏ¿ ·Ó ÚÔ·„Ô˘Ó Â˘Î·Èڛ˜ Î·È ·fi ÙÔÓ ·ıÏËÙÈÛÌfi. ∞ÎfiÌË Ô ∂˘Á¤ÓÈÔ˜ ™·Ú·Ê›‰Ë˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÂÈϤÍÂÈ ÙÔ Ó·˘ÙÈÏÈ·Îfi ÙÔ̤·, ÛËÌ›ˆÛ fiÙÈ Ë ÔÏÈÙ›· ı· Ú¤ÂÈ Ó· ‚ÔËı¿ÂÈ Ù· ·È‰È¿ Ó· ÂÎÏËÚÒÓÔ˘Ó Ù· fiÓÂÈÚ¿ ÙÔ˘˜, fiˆ˜ Ó· ÚÔÛʤÚÂÈ ÂÊfi‰È· ÛÙÔÓ ·ÁÒÓ· Ô˘ οÓÔ˘Ó ÁÈ· ÙÔÓ ·ıÏËÙÈÛÌfi. °È· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· οÔÈÔ˜ Ô˘ ı¤ÏÂÈ Ó· ·›ÍÂÈ Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ, Ó· ‚ÔËıËıÔ‡Ó ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜, ÒÛÙ ӷ ÌËÓ ·ıÏÔ‡ÓÙ·È Û ÙÛÈÌÂÓÙ¤ÓÈÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜. √È Ì·ıËÙ¤˜ Ô˘ Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó ÛÙËÓ ÔÌ¿‰· Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘ Â›Ó·È ÔÈ ÂÍ‹˜: ÃÚ‹ÛÙÔ˜ ª·ÌÔ‡Ï˘, §¿ÓÙÈ ªÔ‡ÙÛ·, ¢ËÌ‹ÙÚ˘ Δ·Ú·Ìԇη˜, °ÈÒÚÁÔ˜ μÔ˘Ú‰Ô˘Ì¿Î˘, μ·Û›Ï˘ ∞ı·Ó·Û›Ô˘, ™Ù¤ÚÁÈÔ˜ ∫·Ú·ÎÒÛÙ·˜, ∞ı·Ó¿ÛÈÔ˜ ∫·Ú·ÎÒÛÙ·˜, ÃÚ‹ÛÙÔ˜ ™ÙÂÚÁ›Ô˘, °ÈÒÚÁÔ˜ ª·ÏÈÔ‡, ∞‚Ú·¿Ì ª·ÚÔ‡Ê, °È¿ÓÓ˘ ªÚ·¯fiÏÈ, ¡Ù¤ÓȘ Δ·Ì¿ÎÔ˘, ÿÚ˘ ƒ¿Ù˘, ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ∞Û˘ÏÎÈ¿ÚÔÁÏÔ˘, ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ μÔ˘Ú‰¿Î˘, ∂˘Á¤ÓÈÔ˜ ™·Ú·Ê›‰Ë˜, ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ √Û¿ÊÈ.

∫·ıËÌÂÚÈÓ¿ ÚÔÔÓ‹ÛÂȘ ∏ ÂÓ·Û¯fiÏËÛË Ì ÙÔÓ ·ıÏËÙÈÛÌfi ··ÈÙ› ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌfi Î·È ÂÈÌÔÓ‹ ÁÈ· ÙËÓ Â›Ù¢ÍË ÙÔ˘ ÛÙfi¯Ô˘. √ Ì·ıËÙ‹˜ Ù˘ μ’ Δ¿Í˘ ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ °Ô‡Ï·˜ ‚Á‹Î ÚÒÙÔ˜ Û ·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎfi Â›Â‰Ô ÛÙÔ ¿ÏÌ· ÂȘ ÙÚÈÏÔ‡Ó. “£· Û˘Ó¯›Ûˆ Ó· ·Û¯ÔÏÔ‡Ì·È Ì ÙÔÓ ·ıÏËÙÈÛÌfi. ∫·ıËÌÂÚÈÓ¿ οӈ ‰‡Ô-ÙÚÂȘ ÒÚ˜ ÚÔfiÓËÛË Î·È ı¤Ïˆ Ó· ¤¯ˆ Î·È ¿ÏϘ ÂÈÙ˘¯›Â˜ ÛÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ. 줂·È· Ô Û˘Ó‰˘·ÛÌfi˜ ÙˆÓ ÚÔÔÓ‹ÛÂˆÓ Ì ÙȘ Û¯ÔÏÈΤ˜ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ Â›Ó·È Ï›ÁÔ ‰‡ÛÎÔÏÔ˜ Î·È ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Û˘Ó¯‹ ÚÔÛ¿ıÂÈ·” ›Â. Œ¯ÔÓÙ·˜ ÂÈϤÍÂÈ Ù· Ó·˘ÙÈÏȷο ÈÛÙ‡ÂÈ fiÙÈ ·ÎfiÌË Î·È ˆ˜ ÌÂÏÏÔÓÙÈÎfi˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˜ ‰ÂÓ ı· ÂÁηٷÏ›„ÂÈ ÙÔÓ ·ıÏËÙÈÛÌfi. ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ Ë 17¯ÚÔÓË ¶fiË ∞ÛÏ¿ÓÔÁÏÔ˘ Ô˘ ‚Á‹Î ÚÒÙË ÛÙ· 100 ̤ÙÚ· Û Â›Â‰Ô ª·ÁÓËÛ›·˜, Ì·˜ › ˆ˜ ·Û¯ÔÏÂ›Ù·È Ì ÙÔÓ ·ıÏËÙÈÛÌfi Â‰Ò Î·È ‰¤Î· ¯ÚfiÓÈ·. “√ ·ıÏËÙÈÛÌfi˜ ÚÔÛʤÚÂÈ Ê˘ÛÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË, „˘¯È΋ ¢ÂÍ›·, ηÏfi Û˘Ó·›ÛıËÌ· Î·È ÁÈ’ ·˘Ùfi ·Û¯ÔÏԇ̷Ȕ ÛËÌ›ˆÛÂ Î·È Û˘ÌÏ‹ÚˆÛ ˆ˜ “ÌÔÚ› ÔÏÏÔ› Ó· ·Û¯ÔÏÔ‡ÓÙ·È Ì ÙÔ Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ, ·ÏÏ¿ Î·È Ô ÛÙ›‚Ô˜ ¤¯ÂÈ Ôχ ÂӉȷʤÚÔÓ. ÃÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ˘ÔÌÔÓ‹, ·ÈÛÈÔ‰ÔÍ›· Î·È ÚÔÔÓ‹ÛÂȘ. ∫·ıËÌÂÚÈÓ¿ ÚÔÔÓÔ‡Ì·È ‰‡Ô ÒÚ˜. ∫·È ‚¤‚·È· ÛÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô ı· Ú¤ÂÈ Ó· ‰È‰¿ÛÎÂÙ·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÙÔ Ì¿ıËÌ· Ù˘ Ê˘ÛÈ΋˜ ·ÁˆÁ‹˜. √È ÛËÌÂÚÈÓÔ› ¤ÊË‚ÔÈ ‰ÂÓ ·Û¯ÔÏÔ‡ÓÙ·È È‰È·›ÙÂÚ· Ì ÙÔÓ ·ıÏËÙÈÛÌfi” .

Î. ∞¯. ª¤Ô˘ ÂΉfiıËÎÂ Ë ·ÎfiÏÔ˘ıË ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË: ΔÔ ™¿‚‚·ÙÔ 3 ª·˝Ô˘ ÛÙȘ 21.00 Ô ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ μfiÏÔ˘, ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙÔ˘ Û˘Ó‰˘·ÛÌÔ‡ “¡¤· ∂Ô¯‹ - ¡¤· ¢˘Ó·ÌÈ΋: μfiÏÔ˜ 2014” Î. ∞¯ÈÏϤ·˜ ª¤Ô˜ ı· ÌÈÏ‹ÛÂÈ ÛÙËÓ Ï·Ù›· ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ §·˘ÚÂÓÙ›Ô˘ ÛÙÔ Î·ÊÂÓÂ›Ô ÙÔ˘ Î. ªÈ¯¿ÏË ∂Ï¢ıÂÚ¿ÎË. ∂ÓËÌÂÚˆÙÈΤ˜ ÂÈÛΤ„ÂȘ ÛÙ· ÁÚ·Ê›· Ù˘ √∂μ∂ª, Ù˘ √ÌÔÛÔÓ‰›·˜ ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÔ‚ÈÔÙ¯ÓÒÓ ∂ÌfiÚˆÓ ª·ÁÓËÛ›·˜, ÙÔ˘ ÀÂÚ·ÛÙÈÎÔ‡ ∫Δ∂§ ª·ÁÓËÛ›·˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙȘ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ηٷÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÎÚ·Ù‹Ûˆ˜ ∞ÓËÏ›ÎˆÓ μfiÏÔ˘, Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ ¯ı˜ Ô ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ μfiÏÔ˘ Î. ∞¯ÈÏϤ·˜ ª¤Ô˜, Û˘Óԉ¢fiÌÂÓÔ˜ ·fi Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜- ˘Ô„‹ÊÈÔ˘˜ ÙÔ˘ Û˘Ó‰˘·ÛÌÔ‡ ÙÔ˘. ™ÙËÓ √∂μ∂ª Ô Î. ª¤Ô˜ ÂÓËÌÂÚÒıËΠÁÈ· Ù· Ì›˙ÔÓ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó ÔÈ ·Ú·ÁˆÁÈΤ˜ Ù¿ÍÂȘ Î·È Û˘˙‹ÙËÛ ÙȘ ÚÔÔÙÈΤ˜ Û˘Ì‚ÔÏ‹˜ ÛÙËÓ ·Ó·˙‹ÙËÛË Ï‡ÛÂˆÓ Ì ÙËÓ ·Ó¿‰ÂÈÍË Ù˘ Ó¤·˜ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∞Ú¯‹˜. ªÂ ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ ÙÔ˘ ˘ÂÚ·ÛÙÈÎÔ‡ ∫Δ∂§ Î. ¢ËÌ. ∫ÔÏ˘Ó‰Ú›ÓË Û˘˙ËÙ‹ıËÎ·Ó Ù· ı¤Ì·Ù· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎfiÙËÙ·˜ ÛÙÔÓ ÙÔ̤· ÙÔ˘ ΢ÎÏÔÊÔÚÈ·ÎÔ‡ Î·È Û˘ÌʈӋıËΠӷ Û˘˙ËÙËıÔ‡Ó ÚÔÙ¿ÛÂȘ Ô˘ ı· ˘Ô‚¿ÏÂÈ ÙÔ ∫Δ∂§ ÁÈ· ·Ó·ÎÔ‡ÊÈÛË ÂÓfi˜ ÂÎ ÙˆÓ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚˆÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ Ë fiÏË.

£√¢øƒ∏™ ™Δ∞Àƒ√À

¶∂ƒ∂¡Δπ¢∏™

ŒÓ·ÚÍË ¡Â˘ÚÔ¯ÂÈÚÔ˘ÚÁÈÎÔ‡ π·ÙÚ›Ԣ

ª¶ƒπ∑∞™ ™. ™Δ∂ƒ°π√™ ¡∂Àƒ√Ã∂πƒ√Àƒ°√™ ∞fiÊÔÈÙÔ˜ ∞ÚÈÛÙÔÙÂÏ›Ԣ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢, ÀÔ„‹ÊÈÔ˜ ¢È‰¿ÎÙˆÚ ∞.¶.£.

¡Â˘ÚÔ¯ÂÈÚÔ˘ÚÁÈΤ˜ ¶·ı‹ÛÂȘ ñ ∂ÎÊ˘ÏÈÛÙÈο ¡ÔÛ‹Ì·Ù· ™ÔÓ‰˘ÏÈ΋˜ ™Ù‹Ï˘ (¢ÈÛÎÔ΋Ϙ) ñ ¡Â˘ÚÔÙÚ·˘Ì·ÙÔÏÔÁ›· (ηٿÁÌ·Ù· ÛÔÓ‰˘ÏÈ΋˜ ÛÙ‹Ï˘ & ÎÚ·Ó›Ô˘) ñ ŸÁÎÔÈ ÛÔÓ‰˘ÏÈ΋˜ ÛÙ‹Ï˘ ñ ∞ÁÁÂȷΤ˜ ¶·ı‹ÛÂȘ (ÂÁÎÂÊ¿ÏÔ˘ & ÛÔÓ‰˘ÏÈ΋˜ ÛÙ‹Ï˘) ñ ŸÁÎÔÈ ÂÁÎÂÊ¿ÏÔ˘ ñ À‰ÚÔÎÂÊ·Ï›· ñ ∫ÈÓËÙÈΤ˜ ¢È·Ù·Ú·¯¤˜ ñ º·ÚÌ·ÎÔ·ÓıÂÎÙÈ΋ ∂ÈÏË„›· ñ ÃÚfiÓÈÔ˜ ¶fiÓÔ˜ ñ ¶ÂÚÈÊÂÚÈο ¡Â‡Ú·

- π∞Δƒ∂π√ μ√§√À: π∞™√¡√™ 125 ¤Ó·ÓÙÈ (∞¯›ÏÏÂÈÔÓ) ñ ∫·ÙfiÈÓ Ú·ÓÙ‚ԇ. ΔËÏ.: 24210 30010 ÎÈÓ.: 6944385711 ñ ∂›ÁÔÓÙ· ÂÚÈÛÙ·ÙÈο. ΔËÏ.: 6947820060 -EUROMEDICA °ÂÓÈ΋ ∫ÏÈÓÈ΋ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ ΔËÏ.: 2313046875 & 6947820060


TPITH 29 A¶PI§IOY 2014

22

Y¶EY£YNO™ Y§H™: EY£YMH™ XOYTA™

Δ· ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ· Ì ∏Ú·ÎÏ‹ æ. ∏ ¶∞∂ ¡›ÎË μfiÏÔ˘ ·Ó·ÎÔÈÓÒÓÂÈ ÙȘ ÙÈ̤˜ ÙˆÓ ÂÈÛÈÙËÚ›ˆÓ, ÁÈ· ÙÔÓ ·ÁÒÓ· Ì ÙÔÓ ∏Ú·ÎÏ‹ æ·¯ÓÒÓ, Ô˘ ı· ‰ÈÂÍ·¯ı› ·‡ÚÈÔ ÛÙÔ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎfi (18:00) ηıÒ˜ Î·È ÙË ‰È·‰Èηۛ· ÂÈÛfi‰Ô˘ ÛÙÔ ™Ù¿‰ÈÔ. ™ÙË Ê¿ÛË ÙˆÓ ·ÁÒÓˆÓ Ï¤È ÔÊ, ‰ÂÓ ı· ÈÛ¯‡ÛÔ˘Ó Ù· ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ· ‰È·ÚΛ·˜ ·Ú¿ ÌfiÓÔ ÙˆÓ ·Ó¤ÚÁˆÓ Î·È ÔÈ Ì·ıËÙÈΤ˜ οÚÙ˜ ‰È·ÚΛ·˜. ø˜ ÂÎ ÙÔ‡ÙÔ˘ ÔÈ Ê›Ï·ıÏÔÈ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔÌËı‡ÔÓÙ·È Î·ÓÔÓÈο ÂÈÛÈÙ‹ÚÈÔ ·fi Ù· ÂΉÔÙ‹ÚÈ· ÙÔ˘ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎÔ‡. ™Â fi, ÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÙÔ˘˜ ÊÈÏ¿ıÏÔ˘˜ Ô˘ ›¯·Ó ÂΉÒÛÂÈ ÂÈÛÈÙ‹ÚÈÔ ‰È·ÚΛ·˜ ·Ó¤ÚÁˆÓ ÛÙËÓ ·Ú¯‹ Ù˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ ¯ÚÔÓÈ¿˜, ı· ˘¿Ú¯ÂÈ ÔÓÔÌ·ÛÙÈ΋ Ï›ÛÙ· ÛÙËÓ ¶Â˙ÔÁ¤Ê˘Ú· ∞, fiÔ˘ ı· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÈÛ¤Ú¯ÔÓÙ·È ÛÙÔ Á‹Â‰Ô ÂȉÂÈÎÓ‡ÔÓÙ·˜ ÙËÓ Î¿ÚÙ· ·ÓÂÚÁ›·˜ ÙÔ˘˜ Î·È ÙËÓ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋ ÙÔ˘˜ Ù·˘ÙfiÙËÙ·. √È Î¿ÙÔ¯ÔÈ ÂÈÛÈÙËÚ›Ô˘ Ù‡Ô˘ Silver ı· ÌÔÚÔ‡Ó -ÂÊfiÛÔÓ ÙÔ ÂÈı˘ÌÔ‡Ó- Ó· ÂÈÛ¤Ú¯ÔÓÙ·È ÛÙË ÛÎÂ·ÛÙ‹ ÎÂÚΛ‰·, Ì ·Ïfi ÂÈÛÈÙ‹ÚÈÔ ·ÁÒÓ· ÙˆÓ 10 ¢ÚÒ, ÂȉÂÈÎÓ‡ÔÓÙ·˜ ˘Ô¯ÚˆÙÈο ÙËÓ Ù·˘ÙfiÙËÙ· ÙÔ˘˜ ηıÒ˜ ı· ˘¿Ú¯ÂÈ ÔÓÔÌ·ÛÙÈ΋ Ï›ÛÙ·. ŸÛÔÈ ‰ÂÓ ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó Î¿ÚÙ· ‰È·ÚΛ·˜ Ù‡Ô˘ Silver ı· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· οıÔÓÙ·È ÛÙË ÛÎÂ·ÛÙ‹ ÎÂÚΛ‰· ·ÁÔÚ¿˙ÔÓÙ·˜ ÂÈÛÈÙ‹ÚÈÔ ÙˆÓ 20 ¢ÚÒ. ΔÔ ¿ÚÎÈÓÁÎ ÙÔ˘ ÛÙ·‰›Ô˘ ı· ÈÛ¯‡ÂÈ ÁÈ· fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ηÙfi¯Ô˘˜ ‰È·ÚΛ·˜ Gold, ÙÔ ÔÔ›Ô ı· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÙÔ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó ÂȉÂÈÎÓ‡ÔÓÙ·˜ ÙËÓ Î¿ÚÙ· ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ ∫ÂÓÙÚÈ΋ ¶‡ÏË. ∂Ó Û˘Ó¯›· Î·È ÂÊfiÛÔÓ ÂÈı˘ÌÔ‡Ó Ó· ÂΉÒÛÔ˘Ó ÂÈÛÈÙ‹ÚÈÔ VIP 30 ¢ÚÒ, ı· ˘¿Ú¯ÂÈ ÂΉÔÙ‹ÚÈÔ ÛÙÔ Î¿Ùˆ ΢ÏÈÎÂ›Ô ÛÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô ÚÔ˜ Ù· VIP. ™Â ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋ ÂÚ›ÙˆÛË ı· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ËÁ·›ÓÔ˘Ó Â›Ù ÛÙËÓ ∞ ›Ù ÛÙËÓ μ ¶Â˙ÔÁ¤Ê˘Ú· Î·È Ó· ÂΉ›‰Ô˘Ó ÙÔ ·Ó¿ÏÔÁÔ ÂÈÛÈÙ‹ÚÈÔ ÁÈ· ÙËÓ ÎÂÚΛ‰· Ô˘ ÂÈı˘ÌÔ‡Ó. ∏ ›ÛÔ‰Ô˜ ÁÈ· ·È‰È¿ ¤ˆ˜ Î·È 12 ÂÙÒÓ ı· Â›Ó·È ÂχıÂÚË. √È ÙÈ̤˜ ÙˆÓ ÂÈÛÈÙËÚ›ˆÓ ÙÔ˘ ·ÁÒÓ·: VIP ∫ÂÚΛ‰·: 30 ¢ÚÒ ÀfiÏÔÈË ™ÎÂ·ÛÙ‹: 20 ¢ÚÒ, 10 ¢ÚÒ (ÌfiÓÔ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ηÙfi¯Ô˘˜ SILVER, ηÙfiÈÓ Âȉ›Íˆ˜ Ù˘ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋˜ ÙÔ˘˜ Ù·˘ÙfiÙËÙ·˜) ∞Ó·ÙÔÏÈ΋ ∫ÂÚΛ‰·: 10 ¢ÚÒ ¡fiÙÈÔ ¶¤Ù·ÏÔ: 10 ¢ÚÒ μfiÚÂÈÔ ¤Ù·ÏÔ (ÊÈÏÔÍÂÓÔ‡ÌÂÓÔÈ): 10 ¢ÚÒ £· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó Û˘ÓÔÏÈο ¤ÓÙ ÂΉÔÙ‹ÚÈ·, Ô˘ ı· ·ÓÔ›ÍÔ˘Ó ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË (30/4) ÛÙȘ 15:00 ™ÙËÓ ¶Â˙ÔÁ¤Ê˘Ú· ∞ ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ¤Ó· ÂΉÔÙ‹ÚÈÔ ÁÈ· fiÛÔ˘˜ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ÂΉÒÛÔ˘Ó ·Ïfi ÂÈÛÈÙ‹ÚÈÔ ·ÁÒÓ· ÙˆÓ 10 ¢ÚÒ. ∞fi ÙËÓ ¶Â˙ÔÁ¤Ê˘Ú· ∞ ı· ÂÈÙÚ·› Ë Â›ÛÔ‰Ô˜ ÙˆÓ ÊÈÏ¿ıÏˆÓ Ù˘ ÁË‰ԇ¯Ô˘ ÔÌ¿‰·˜ Ì ·Ï¿ ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ· ·ÁÒÓ· ÙˆÓ 10 ¢ÚÒ Î·ıÒ˜ Î·È ÛÙÔ˘˜ ·Ó¤ÚÁÔ˘˜ (Ì ÔÓÔÌ·ÛÙÈ΋ Ï›ÛÙ·) ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Â›¯·Ó ÂΉÒÛÂÈ Î¿ÚÙ· ‰È·ÚΛ·˜ ÛÙËÓ ·Ú¯‹ Ù˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ¯ÚÔÓÈ¿˜. ™ÙËÓ ¶Â˙ÔÁ¤Ê˘Ú· μ ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ¤Ó· ÂΉÔÙ‹ÚÈÔ ÁÈ· fiÛÔ˘˜ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ÂΉÒÛÔ˘Ó ÂÈÛÈÙ‹ÚÈÔ ·ÁÒÓ· 10 (Ì ÙËÓ Â›‰ÂÈÍË Ù˘ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋˜ ÙÔ˘˜ Ù·˘ÙfiÙËÙ·˜) 20 Î·È 30 ¢ÚÒ ÁÈ· ÙËÓ ÛÎÂ·ÛÙ‹ ÎÂÚΛ‰· Î·È ÁÈ· ·È‰È¿ Ô˘ Û˘Óԉ‡ÔÓÙ·È ·fi ÙÔ˘˜ ÁÔÓ›˜ ÙÔ˘˜. ∞fi ÙË μ ¶Â˙ÔÁ¤Ê˘Ú· ı· ÂÈÙÚ·› Ë Â›ÛÔ‰Ô˜ ÙˆÓ ÊÈÏ¿ıÏˆÓ Ù˘ ÁË‰ԇ¯Ô˘ ÔÌ¿‰·˜ Ì ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ· ·ÁÒÓ· ÙˆÓ 10(Ì ÙËÓ Â›‰ÂÈÍË Ù˘ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋˜ ÙÔ˘˜ Ù·˘ÙfiÙËÙ·˜) 20 Î·È ÙˆÓ 30 ¢ÚÒ. ™ÙËÓ ¶Â˙ÔÁ¤Ê˘Ú· ° ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ¤Ó· ÂΉÔÙ‹ÚÈÔ, ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÊÈÏ¿ıÏÔ˘˜ Ù˘ ÊÈÏÔÍÂÓÔ‡ÌÂÓ˘ ÔÌ¿‰·˜. ™ÙËÓ ·Ú¯‹ Ù˘ ¶Â˙ÔÁ¤Ê˘Ú·˜ ∞ ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ¤Ó· ÂΉÔÙ‹ÚÈÔ ÁÈ· fiÛÔ˘˜ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ÂΉÒÛÔ˘Ó ·Ïfi ÂÈÛÈÙ‹ÚÈÔ ·ÁÒÓ· ÙˆÓ 10 ¢ÚÒ. ™ÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô (ÛÙÔ Î¿Ùˆ ΢ÏÈΛÔ) ÙˆÓ VIP ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ¤Ó· ÂΉÔÙ‹ÚÈÔ ÌfiÓÔ ÁÈ· fiÛÔ˘˜ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ÂΉÒÛÔ˘Ó ÂÈÛÈÙ‹ÚÈÔ ÙˆÓ 30 ¢ÚÒ Î·È Î·Ù¤¯Ô˘Ó οÚÙ· ‰È·ÚΛ·˜ Ù‡Ô˘ Gold.

ª∂ Δ∏¡ π™√¶∞§π∞ ¶√À ∂º∂ƒ∂ ∏ ¡π∫∏ ª∂ Δ√¡ ºø™Δ∏ƒ∞ ™Δ√¡ ∞ºπ§√•∂¡√ Δ∞Àƒ√

∫Ú¿ÙËÛÂ ÙËÓ ÚÒÙË ı¤ÛË

ª·ÓÔ˘Û¿Î˘ Î·È ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜ “ÌÔÓÔÌ·¯Ô‡Ó” Ì ÙÔÓ ªÔ˘ÛÙfiÁÈ·ÓÓË

ÙËÓ ÚÒÙË ı¤ÛË ÙˆÓ Ï¤È ÔÊ Ù˘ Football League ‰È·ÙËÚ‹ıËÎÂ Ë ¡›ÎË ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÈÛÔ·Ï›· 1-1 Ô˘ ¤ÊÂÚ Ì ÙÔÓ ºˆÛÙ‹Ú· ÛÙÔÓ Δ·‡ÚÔ. ∞ÊÈÏfiÍÂÓË ¤‰Ú· ·ԉ›¯ıËΠÙÔ Á‹Â‰Ô ÙˆÓ “ÎÈÙÚÈÓfiÌ·˘ÚˆÓ” , Ì ÙÔ˘˜ ÊÈÏ¿ıÏÔ˘˜ Ù˘ ‚ÔÏÈÒÙÈ΢ ÔÌ¿‰·˜ Ó· ·Ô¯ˆÚÔ‡Ó ·fi ÙÔ Á‹Â‰Ô ÌÂÙ¿ ·fi ·ÚÎÂÙ‹ ÒÚ·. ∞ÌÊ›‚ÔÏÔ˜ Ô ∞ÔÛÙÔÏ›‰Ë˜ ÁÈ· ÙÔÓ ·˘ÚÈ·Ófi ·ÁÒÓ· Ì ÙÔÓ ∏Ú·ÎÏ‹ æ·¯ÓÒÓ.

ƒÂÔÚÙ¿˙: μ∞™π§∏™ ∫ƒπ™π§∞™ ™ËÌ·ÓÙÈÎfi ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛ ÙÔÓ fiÓÙÔ Ô˘ ‹ÚÂ Ë ¡›ÎË ÛÙÔÓ Δ·‡ÚÔ Ô ∞ϤÎÔ˜ μÔÛÓÈ¿‰Ë˜ Î·È Â›¯Â ÙÔ˘˜ ÏfiÁÔ˘˜ ÙÔ˘. ∫·Ù’ ·Ú¯‹Ó Ô ºˆÛÙ‹Ú·˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËΠȉȷ›ÙÂÚ· ·ÍÈfiÌ·¯Ô˜ Î·È Â›¯Â ÙȘ ¢ηÈڛ˜ Ó· ¿ÚÂÈ ÙÔ Ì·Ù˜, fiˆ˜ Î·È ÔÈ “΢·ÓfiÏ¢ÎÔÈ” Ê˘ÛÈο. ∫·Ù¿ ‰Â‡ÙÂÚÔ ÏfiÁÔ Ô ·ÁÒÓ·˜ ‰ÂÓ ‰ÈÂÍ‹¯ıË Î¿Ùˆ ·fi ÙȘ ηχÙÂÚ˜ Û˘Óı‹Î˜. ∏ ÊÈÏÔÍÂÓ›· ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ηıfiÏÔ˘ ηϋ, ·ÊÔ‡ ·ÚÎÂÙÔ› Ô·‰Ô› ÙˆÓ ÁË‰ԇ¯ˆÓ ¤‰ÂÈÍ·Ó Â¯ıÚÈΤ˜ ‰È·ı¤ÛÂȘ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ·ÓıÚÒˆÓ Ù˘ ¡›Î˘. ∂Ó‰ÂÈÎÙÈÎfi ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ·ÔÙÂÏÔ‡Ó Ù· ·ÓÙÈΛÌÂÓ· Ô˘ ÂÎÙfiÍÂ˘Û·Ó ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ·ÓıÚÒˆÓ Ù˘ ¶∞∂ ÛÙ· Â›ÛËÌ· ÙÔ˘ ÁË¤‰Ô˘, Ú¿ÁÌ· Ô˘ ·Ó¿ÁηÛ ÙÔÓ ∞Ó‰Ú¤· ¶¿ÙÛË Ó· ηı›ÛÂÈ Û οÔÈÔ ÌÔ˘ı ÁÈ· Ó· ÌÔÚ¤ÛÂÈ Ó· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ ÙÔ Ì·Ù˜ ¯ˆÚ›˜ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·. ∞Ó·Ù·Ú·¯‹ ˘‹ÚÍÂ Î·È ÌÂÙ¿ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ·ÁÒÓ·. ∂ÈηÏÔ‡ÌÂÓË ÏfiÁÔ˘˜ ·ÛÊ·Ï›·˜ Ë ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›· ÎÚ¿ÙËÛ ÙÔ˘˜ ÊÈÏ¿ıÏÔ˘˜ Ù˘ ¡›Î˘ ÁÈ· ¿Óˆ ·fi Ì›· ÒÚ· ÛÙËÓ ÎÂÚΛ‰· fiÔ˘ οıÈÛ·Ó, ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ ÚÔοÏÂÛ ¤ÓÙÔÓË ‰˘Û·Ú¤ÛÎÂÈ·. ŒÙÛÈ ÛËÌÂÈÒıËΠ¤ÓÙ·ÛË

√È Ê›Ï·ıÏÔÈ ·ÔıÂÒÓÔ˘Ó ÙÔÓ ∞Ó‰Ú¤· ¶¿ÙÛË ÌÂÙ¿ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ·ÁÒÓ· ÛÙÔÓ Δ·‡ÚÔ

Ì ÙÔ˘˜ ¿Ó‰Ú˜ ÙˆÓ ª∞Δ, Ë ÔÔ›· Â˘Ù˘¯Ò˜ ‰ÂÓ ‹Ú ÌÂÁ¿Ï˜ ‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ. ΔÂÏÈο ÌÂÙ¿ ·fi 1,5 ÒÚ· ÂÚ›Ô˘ ÔÈ fiÚÙ˜ ¿ÓÔÈÍ·Ó Î·È ÔÈ Ô·‰Ô› Ù˘ ¡›Î˘ Â¤ÛÙÚ„·Ó ÛÙÔ μfiÏÔ ÔÌ·Ï¿. ™’ ·˘Ùfi ÙÔ ÛËÌÂ›Ô ·Í›˙ÂÈ Ó· ÛËÌÂȈı› Î·È Ë ıÂÚÌ‹ ˘Ô‰Ô¯‹ Ô˘ ¤Ù˘¯Â Ô ∞Ó‰Ú¤·˜ ¶¿ÙÛ˘ ·fi ÙÔ˘˜ ÊÈÏ¿ıÏÔ˘˜ Ù˘ ¡›Î˘. √ Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¶∞∂ ÌÂÙ¿ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛ˘ ‹Á ÛÙËÓ ÎÂÚΛ‰· ÙˆÓ Ô·‰ÒÓ ÁÈ· Ó· ¿ÚÂÈ ÙÔ ·˘ÙÔΛÓËÙfi ÙÔ˘, ·ÏÏ¿ ˘Ô¯ÚÂÒıËΠÎÈ ·˘Ùfi˜ Ó· ÂÚÈ̤ÓÂÈ ÙËÓ ¿‰ÂÈ· Ù˘ ·ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜. øÛÙfiÛÔ ÔÈ Ô·‰Ô› ¿‰Ú·Í·Ó ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ‰Â›ÍÔ˘Ó ÙËÓ ·Á¿Ë ÙÔ˘˜ ÚÔ˜ ÙÔ ÚfiÛˆfi ÙÔ˘ ·ÔıÂÒÓÔÓÙ¿˜ ÙÔÓ Î·È Ì·˙› Ì ÙÔÓ Î. ¶¿ÙÛË ¿Ú¯ÈÛ·Ó Ó· ÙÚ·ÁÔ˘‰Ô‡Ó Û˘Óı‹Ì·Ù· ˘¤Ú Ù˘ ¡›Î˘. ªÈ· Ú·ÁÌ·ÙÈο ˆÚ·›· ÛÙÈÁÌ‹, Ô˘ ¯ÚˆÌ¿ÙÈÛ fiÌÔÚÊ· ÙÔ ¯ıÂÛÈÓfi Ì·Ù˜, ÂÓÒ ¤‰ÂÈÍ ˆ˜ ÔÈ Ê›Ï·ıÏÔÈ ÈÛÙÂ‡Ô˘Ó Ôχ ÛÙËÓ ÔÌ¿‰·. ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙÔÓ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ÙÔ̤· Û ÁÂÓÈΤ˜ ÁÚ·Ì̤˜ ÙÔ ÙÂÏÈÎfi ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ‰ÂÓ ·Ê‹ÓÂÈ Î·Ó¤Ó· ·‰ÈÎË̤ÓÔ, ηıÒ˜ ·ÌÊfiÙÂÚÔÈ ÔÈ “ÌÔÓÔÌ¿¯ÔÈ” ›¯·Ó ¢ηÈڛ˜ Ó· ÎÂÚ‰›ÛÔ˘Ó. ∞˘Ùfi Ô˘ ÚÔηÏ› ·ÔÚ›· Â›Ó·È Ù· ·Ú¿ÔÓ· Ô˘ ÂͤÊÚ·Û·Ó ÁÈ· ÙË ‰È·ÈÙËÛ›· ÔÈ ÁË‰ԇ¯ÔÈ, ηıÒ˜ Ô ÙËÏÂÔÙÈÎfi˜ Ê·Îfi˜ ·¤‰ÂÈÍ ˆ˜ ·Ó οÔÈ· ÔÌ¿‰· ‰ÈηÈÔ‡Ù·È Ó· ÔÌÈÏ› Â›Ó·È Ë ¡›ÎË, ηıÒ˜ Ë ·Ó·ÙÚÔ‹ ÙÔ˘ ™Ì˘ÚÏ‹ ·fi ÙÔÓ ∑Ô˘ÏÈÒÙË ¤ÁÈÓ ÂÎÙfi˜ ÂÚÈÔ¯‹˜. 줂·È· ‹Ù·Ó ÌÈ· ‰‡ÛÎÔÏË Ê¿ÛË, Ô˘ ¯ÚÂÈ¿ÛÙËΠ·Ó¿Ï˘ÛË ÙÔ˘ ‚›ÓÙÂÔ ÁÈ· Ó· ‰È·Ï¢ηÓı›, οÙÈ Ô˘ ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÈ ˆ˜ Ô Î·Ù·ÏÔÁÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ ¤Ó·ÏÙÈ ÛÙÔ 20’ ÔÊ›ÏÂÙ·È Û ·ÓıÚÒÈÓÔ Ï¿ıÔ˜ ÙÔ˘ Î. ™ÂÏÂÌ›‰Ë. ∞fi ÙËÓ ¿ÏÏË ÏÂ˘Ú¿ Ë ·Ú¿‚·ÛË ÛÙËÓ ÔÔ›· ˘¤ÂÛÂ Ô °È·ÓÓÈÒÙ˘ ‹Ù·Ó ÔÏÔÊ¿ÓÂÚË (‚Á‹Î ۯ‰fiÓ fiÏÔ˜ ¤Íˆ ·fi ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÂÓÒ ÂÎÙÂÏÔ‡Û ‚ÔϤ˜) Î·È Ô ‰È·ÈÙËÙ‹˜ ‹Ú ÙË ÛˆÛÙ‹ ·fiÊ·ÛË ÌÂÙ¿ ·fi ˘fi‰ÂÈÍË ÙÔ˘ ·’ ‚ÔËıÔ‡ Î. ™›η. ª¿ÏÈÛÙ· ·fi ÙË Ê¿-

ÛË ·˘Ù‹ ÚÔ‹ÏıÂ Î·È Ë ÈÛÔÊ¿ÚÈÛË, Ì ÙÔÓ ∞ÓÙfiÓÈÔ ∞ÓȤÙ ӷ ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÈ ÙËÓ ¤ÊÂÛ‹ ÙÔ˘ ÛÙȘ ÂÎÙÂϤÛÂȘ ÙˆÓ Ê¿Ô˘Ï (60’). Δ·ÎÙÈο Ô Î. μÔÛÓÈ¿‰Ë˜ ¿ÏÏ·Í ·ÚÎÂÙ¿ Ú¿ÁÌ·Ù· ÛÙÔ ‚’ ̤ÚÔ˜. ªÂÙ¿ ÙÔÓ ·ÁÒÓ· Ì ÙÔÓ ∏Ú·ÎÏ‹ ›‰·Ì ÁÈ· ‰Â‡ÙÂÚË ÊÔÚ¿ ÙÔÓ ∑·Ó ∞ηÛÔ‡ ˆ˜ ·ÚÈÛÙÂÚfi Ì·Î, ·ÊÔ‡ Ô ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó Û ηϋ ̤ڷ Î·È Ë Ù¯ÓÈ΋ ËÁÂÛ›· ‹ıÂÏ ¤Ó·Ó ÈÔ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈÎfi ·›ÎÙË ÛÙÔÓ ¿ÍÔÓ· (ÙÔÓ ™Ô˘Ï›‰Ë). ΔÔ ıÂÙÈÎfi ‹Ù·Ó fiÙÈ ÔÈ “΢·ÓfiÏ¢ÎÔÈ” ·ÓÙ¤‰Ú·Û·Ó ÛˆÛÙ¿ Î·È ·ÓÙ·¤‰ˆÛ·Ó ÙÔ ÁÎÔÏ Ô˘ ‰¤¯ıËÎ·Ó ÛÙÔ 20’. ∞fi ÙËÓ ¿ÏÏË ÌÂÚÈ¿ ·ÚÔ˘Û›·Û·Ó ÎÂÓ¿ ÛÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ· 65’-80’ ÎÈÓ‰˘Ó‡ÔÓÙ·˜ Ó· ‰Â¯ıÔ‡Ó ‰Â‡ÙÂÚÔ Ù¤ÚÌ·, ·ÏÏ¿ Ô ∞ÔÛÙÔÏ›‰Ë˜ ÂÓ‹ÚÁËÛ ۈًÚÈ· Û’ ¤Ó· ·ÎfiÌË Ì·Ù˜ ‰È·ÙËÚÒÓÙ·˜ Ù· ÎÂÎÙË̤ӷ. ºø™Δ∏ƒ∞™: °È·ÓÓÈÒÙ˘, ∞¯Â›Ì·ÛÙÔ˜, Δ·ÛÔ˘Ï‹˜, ƒÔ˘ÁοϷ˜, ∑È·Ì¿Ú˘, °·ÚÔ˘Ê·ÏÈ¿˜, ∫·Î·Ú¿˜, °Î›ÓÔ (78’ §‡Ú·˜), ªÔ˘ÛÙfiÁÈ·ÓÓ˘ (85’ £. ª·ÛÙ¿Ó˘), ΔÂÁÔ‡Û˘ (85’ §ÂÔÓÙ›Ô˘), ™Ì˘ÚÏ‹˜. ¡π∫∏: ∞ÔÛÙÔÏ›‰Ë˜, ∑Ô˘ÏÈÒÙ˘, ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜ (46’ ™Ô˘Ï›‰Ë˜), ƒÂÂÙÛ¿˜, °ÈÒÙ·˜, ∞ηÛÔ‡, ¶ÈÓȤÈÚÔ, ª·ÓÔ˘Û¿Î˘ (87’ ªÈÙÛ¿ÎÔ˜), πÛ·¿Î (81’ ƒÔÓοÙÔ), ∞ÓȤÙÂ, Δ˙ÈÒÚ·˜.

∞ÁˆÓ›· ÁÈ· ∞ÔÛÙÔÏ›‰Ë √ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ ª¿ÓÔ˘ ∞ÔÛÙÔÏ›‰Ë ‹Ù·Ó Ë ÈÔ ‰˘Û¿ÚÂÛÙË Û˘Ó¤ÂÈ· ·fi ÙË “Ì¿¯Ë” Ô˘ ¤‰ˆÛÂ Ë ¡›ÎË ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙÔ˘ ºˆÛÙ‹Ú· ÛÙÔÓ Δ·‡ÚÔ. √ ÈηÓfi˜ ÙÂÚÌ·ÙÔʇϷη˜, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·ÔÛÔ‚‹ÛÂÈ ‰È·ÁÚ·ÊfiÌÂÓÔ Î›Ó‰˘ÓÔ ÁÈ· ÙËÓ ÂÛÙ›· Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÙÔ˘ ¤ÂÛ Ì ·˘ÙÔı˘Û›· ÛÙ· fi‰È· ÙÔ˘ ™Ì˘ÚÏ‹, ÌÂ Û˘Ó¤ÂÈ· Ó· ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÙ› ÛÙÔ ÁfiÓ·ÙÔ. ΔÔ fi‰È ÙÔ˘ Ú‹ÛÙËΠ·Ì¤Ûˆ˜ ÛÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ÛËÌÂ›Ô Î·È ·Ú¿ ÙÔÓ fiÓÔ Ô 30¯ÚÔÓÔ˜ ÔÚÙȤÚÔ ‰ÂÓ ˙‹ÙËÛ ӷ Á›ÓÂÈ ·ÏÏ·Á‹, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ‚ÔËı‹ÛÂÈ ÙËÓ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘. ∏ Û˘ÁÎÈÓËÙÈ΋ ÙÔ˘

ÚÔÛ¿ıÂÈ·, ‚¤‚·È·, ›¯Â Î·È ÙȘ Û˘Ó¤ÂȤ˜ Ù˘, ·ÏÏ¿ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ·ÔÙÂÏ› Î·È ‰Â›ÁÌ· ÙÔ fiÛÔ ·Á·¿ ÙË ¡›ÎË. ΔÔ È·ÙÚÈÎfi ÙÈÌ Î·Ù·‚¿ÏÏÂÈ ÌÂÁ¿ÏË ÚÔÛ¿ıÂÈ·, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ô ∞ÔÛÙÔÏ›‰Ë˜ Ó· ‰ÒÛÂÈ ÙÔ “·ÚÒÓ” ÎfiÓÙÚ· ÛÙÔÓ ∏Ú·ÎÏ‹ æ·¯ÓÒÓ. ™Â ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ‰ÂÓ Ù· ηٷʤÚÂÈ, ÙfiÙ ı· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ ÙÔ ·˘ÚÈ·Ófi Ì·Ù˜ Ô ¢ËÌ‹ÙÚ˘ Δ·˝Ú˘, Ô˘ ̤¯ÚÈ ÙÒÚ· ¤¯ÂÈ ·ÁˆÓÈÛÙ› ÌfiÓÔ ÛÙÔ ∫‡ÂÏÏÔ ∂ÏÏ¿‰·˜, ·ÏÏ¿ ÂÚÈ̤ÓÂÈ ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· ÁÈ· Ó· ·ԉ›ÍÂÈ ÙËÓ ·Í›· ÙÔ˘. √ ‰È·ÈÙËÙ‹˜ ™Ô‡ÂÚ §ÈÁÎ °ÈÒÚÁÔ˜ §È·¯Ô‡‰Ë˜ ·fi ÙËÓ ŒÓˆÛË ª·Î‰ÔÓ›·˜ ÔÚ›ÛÙËΠӷ ‰È¢ı‡ÓÂÈ ÙËÓ ·˘ÚÈ·Ó‹ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË ÌÂٷ͇ ¡›Î˘ Î·È ∏Ú·ÎÏ‹ æ·¯ÓÒÓ ÛÙÔ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎfi. μÔËıÔ› ÙÔ˘ ı· Â›Ó·È ÔÈ Î.Î. ¢ËÌ‹ÙÚ˘ Δ¿ÙÛ˘ (∏›ÚÔ˘) Î·È ∫ÔÛÌ¿˜ ÷ڛÛ˘ (°Ú‚ÂÓÒÓ), Ì ٤ٷÚÙÔ ‰È·ÈÙËÙ‹ ÙÔÓ Î. ∞Ó‰Ú¤· ∫·Ú·ÏÈfiÏÈÔ Â›Û˘ ·fi Ù· °Ú‚ÂÓ¿. ÃÚ¤Ë ·Ú·ÙËÚËÙ‹ ı· ÂÎÙÂÏ› Ô Î. £·Ó¿Û˘ μ¤ÏÏÈÔ˜ ·fi ÙËÓ ∂¶™ •¿Óı˘.

∞‡ÚÈÔ Ë °.™. Ù˘ ¶∞∂ ¡›ÎË ∞‡ÚÈÔ ΔÂÙ¿ÚÙË ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› Ë Î·ıÈÂڈ̤ÓË ÁÈ· οı ̋ӷ ÁÂÓÈ΋ Û˘Ó¤Ï¢ÛË ÙˆÓ ÌÂÙfi¯ˆÓ Ù˘ ¶∞∂ ¡›ÎË. °È· ÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ÏfiÁÔ Ë ‰ÈÔ›ÎËÛË Ù˘ “΢·ÓfiÏ¢Î˘” ¶∞∂ Âͤ‰ˆÛ ÙËÓ ·Ú·Î¿Ùˆ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË: “ΔÔ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Ù˘ ¶∞∂ ¡›ÎË μfiÏÔ˘, ηÏ› ÙÔ˘˜ ÌÂÙfi¯Ô˘˜ Ù˘ ¶∞∂, ÛÙË ÌËÓÈ·›· °ÂÓÈ΋ ™˘Ó¤Ï¢ÛË Ô˘ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÛÙȘ 30 ∞ÚÈÏ›Ô˘ 2014, Ë̤ڷ ΔÂÙ¿ÚÙË Î·È ÒÚ· 20:15 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì·, ÛÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ∞ÌÊÈı¤·ÙÚÔ, ÛÙÔ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜. ¢Èη›ˆÌ· Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÛÙË °ÂÓÈ΋ ™˘Ó¤Ï¢ÛË Ù˘ ¶∞∂ ¡›ÎË μfiÏÔ˘ ı· ¤¯Ô˘Ó ÌfiÓÔ ÔÈ Ì¤ÙÔ¯ÔÈ, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ʤÚÔ˘Ó Ì·˙› ÙÔ˘˜ ÙËÓ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋ ÙÔ˘˜ Ù·˘ÙfiÙËÙ· ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· Á›ÓÂÈ Ë Ù·˘ÙÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ÚÔÛÒˆÓ”.

√π ¡∂√π Δ∏™ ¡π∫∏™ ∂¶πμ§∏£∏∫∞¡ 1-0 Δø¡ °π∞¡¡πΔ™ø¡ ∂∫Δ√™ ∂¢ƒ∞™

∂ÈÙ˘¯›· οو ·fi ‰‡ÛÎÔϘ Û˘Óı‹Î˜ Ó Î·È Û˘Ó¿ÓÙËÛ ·ÓÙ›ÍÔ˜ Û˘Óı‹Î˜, Ë ÔÌ¿‰· ∫19 Ù˘ ¡›Î˘ ηÙfiÚıˆÛ ӷ ʇÁÂÈ ·ÏÒ‚ËÙË ·fi Ù· °È·ÓÓÈÙÛ¿ ÎÂÚ‰›˙ÔÓÙ·˜ Ì 1-0 ÙËÓ ÙÔÈ΋ ∞Ó·Á¤ÓÓËÛË ÁÈ· ÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ¡¤ˆÓ Ù˘ Football League.

√È Û˘Óı‹Î˜ ‹Ù·Ó ·ÓÙ›ÍÔ˜ ·ÊÂÓfi˜ ÌÂÓ ÁÈ·Ù› ¤‚Ú¯ η-

Ù·ÚÚ·ÎÙˆ‰Ò˜ Î·È ‰˘ÛÎfiÏ¢ ÙȘ ÚÔÛ¿ıÂȘ ÙˆÓ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙÒÓ, ·ÊÂÙ¤ÚÔ˘ ‰Â ÂÂȉ‹ Ë ∞Ó·Á¤ÓÓËÛË ·Ú¤Ù·Í ¤ÍÈ ·›ÎÙ˜ Ì Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi ‰ÂÏÙ›Ô, Ô˘ ›¯·Ó ·ÁˆÓÈÛÙ› Ì ÙËÓ ·Ó‰ÚÈ΋ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ ÛÙË Football League. ŒÙÛÈ ÙÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ÙˆÓ °È·ÓÓÈÙÛÒÓ ‰ÂÓ Â›¯Â η̛· Û¯¤ÛË Ì ÂΛÓÔ Ô˘ ›¯Â ÂÌÊ·ÓÈÛÙ› ÛÙ· ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ· Ì·Ù˜ ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ ÚÔ‚¿ÏÏÔÓÙ·˜ ÛıÂÓ·Ú‹ ·ÓÙ›-

ÛÙ·ÛË. ¶·Ú’ fiÏ· ·˘Ù¿ ÔÈ ·›ÎÙ˜ ÙÔ˘ ¶·ÓÙÂÏ‹ μ·Ú‚¤ÎË ¤ÊÙ·Û·Ó ÛÙËÓ ÙÂÏÈ΋ ÂÈÎÚ¿ÙËÛË, ÂÓÒ ÙÔ ÙÂÏÈÎfi 1-0 ÙÔ˘˜ ·‰ÈΛ, ηıÒ˜ ¤¯·Û·Ó ÔÏϤ˜ ¢ηÈڛ˜ Ó· ‰È¢ڇÓÔ˘Ó ÙÔ ÛÎÔÚ. ªfiÏȘ ÛÙÔ 9’ Ô ™Ô˘¿Ú˜ ¤È·Û ‰˘Ó·Ùfi ÛÔ˘Ù, ÙÔ ÔÔ›Ô ·¤ÎÚÔ˘ÛÂ Ô ·ÓÙ›·ÏÔ˜ ÙÂÚÌ·ÙÔʇϷη˜, ÂÓÒ ÔÈ ™ÙÚÔ‡ÁÁ˘ (20’) Î·È ∞ÚÁ‡Ú˘ (30’) ·ÛÙfi¯ËÛ·Ó ·fi ÏÂÔÓÂÎÙÈ΋ ı¤ÛË. ™ÙÔ 34’ Ô ™ÈÊÓÈÒÙ˘ ‰ÂÓ ÚfiÏ·‚ ӷ

ÛÎÔÚ¿ÚÂÈ Ì ÚÔ‚ÔÏ‹ ÌÂÙ¿ ·fi ÎfiÚÓÂÚ ÙÔ˘ ΔÛÈ¿ÎÔ˘, ÂÓÒ ÛÙÔ 43’ ‚ÔϤ ÙÔ˘ ΔÛÈ¿ÎÔ˘ ¤Ú·Û ÌfiÏȘ ¿Ô˘Ù. ΔÂÏÈο ÙË Ï‡ÛË ¤‰ˆÛÂ Ô ¶¤ÙÛ˘ Ì ÙË Û˘ÌÏ‹ÚˆÛË ÌÈ·˜ ÒÚ·˜ ·ÁÒÓ·, Ô ÔÔ›Ô˜ Ì ηÚʈً ÎÂÊ·ÏÈ¿ ·ÍÈÔÔ›ËÛ ۤÓÙÚ· ·ÎÚȂ›·˜ ÙÔ˘ ΔÛÈ¿ÎÔ˘. ∏ ¡›ÎË ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ÂÙ‡¯ÂÈ ÎÈ ¿ÏÏ· Ù¤ÚÌ·Ù·, ·ÏÏ¿ Ô ÙÂÚÌ·ÙÔʇϷη˜ Ù˘ ∞Ó·Á¤ÓÓËÛ˘ ‹Ù·Ó ÂÓÙ˘ˆÛÈ·Îfi˜ ·ÔÎÚÔ‡ÔÓÙ·˜ ÛÔ˘Ù ÙÔ˘ ∞Ú-

Á‡ÚË (77’) Î·È ÂÍ Â·Ê‹˜ ÎÂÊ·ÏÈ¿ ÙÔ˘ ¶¿Û¯Ô˘ (84’). ∂›Û˘ ÌÂÁ¿Ï˜ ¢ηÈڛ˜ ¤¯·Û·Ó Î·È ÔÈ ¶¤ÙÛ˘ (63’, 75’) Î·È ª¤ÙÛ (88’). ¡π∫∏: °ÚËÁÔÚÈ¿‰Ë˜, ∫ÂÏÂÛ›‰Ë˜ ÃÚ. (85’ ™Ù·Ù‹Ú·˜), ªÏÔ‡¯Ô˜ (53’ ¶¿Û¯Ô˜), ƒ¿Ù˘, ™ÙÚÔ‡ÁÁ˘, ∞ÚÁ‡Ú˘, ™ÈÊÓÈÒÙ˘ (46’ ¶¤ÙÛ˘), ª¤ÙÛÂ, °ÂˆÚÁ·Ù˙‹˜ (83’ °È·ÓÓԇϷ˜), ΔÛÈ¿ÎÔ˜ (95’ ∞ÁÁÂÏ‹˜), ™Ô˘¿Ú˜. μ∞™π§∏™ ∫ƒπ™π§∞™


TƒπΔ∏ 29 ∞¶ƒπ§π√À 2014

23

√ √§Àª¶π∞∫√™ μ. ª∂Δ∞ Δ∏¡ π™√¶∞§π∞ ª∂ Δ√¡ ∏ƒ∞∫§∏ °π∞ Δ∏¡ 5∏ ∞°ø¡π™Δπ∫∏ Δø¡ ¶§∂´ √º Δ∏™ FOOTBALL LEAGUE

Œ¯·Û ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó·... È¿ÛÂÈ ÎÔÚ˘Ê‹ ƒÂÔÚÙ¿˙: ∂À£Àª∏™ ¢. Ã√ÀΔ∞™

ÂÚ¿ÛÙÈ· ¢ηÈÚ›· Ó· ·Ó¤‚ÂÈ ÛÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹ ÙÔ˘ ‚·ıÌÔÏÔÁÈÎÔ‡ ›Ó·Î· ÙˆÓ Ï¤È ÔÊ ¤¯·ÛÂ Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ÛÙÔ ·È¯Ó›‰È Ì ÙÔÓ ∏Ú·ÎÏ‹. ∞¤Ó·ÓÙÈ Û ÌÈ· ÔÌ¿‰· Ô˘ ·ÁˆÓ›ÛÙËΠ¯ˆÚ›˜ ¤ÓÙ ‚·ÛÈÎÔ‡˜ ·›ÎÙ˜ ÔÈ “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔÈ” ·Ú·¯ÒÚËÛ·Ó ÈÛÔ·Ï›· 1-1 ÛÙÔ ∂∞∫ Î·È ·Ú¤ÌÂÈÓ·Ó ¯ˆÚ›˜ Ó›ÎË ·fi ÙËÓ ÚÂÌȤڷ ÙÔ˘ Ì›ÓÈ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜, fiÙ·Ó Î·È Â›¯·Ó ÓÈ΋ÛÂÈ ÙËÓ ∫¤Ú΢ڷ Ì 2-1 ÂÎÙfi˜ ¤‰Ú·˜. ŒÎÙÔÙ ÌÂÙÚÔ‡Ó ÙÚÂȘ ‹ÙÙ˜ Î·È Ì›· ÈÛÔ·Ï›·. ∏ Ó¤· ·ÒÏÂÈ· ‚·ıÌÒÓ ‰ÂÓ Â¤ÙÚ„ ÛÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi Ó· ‚ÚÂı› ÛÙȘ ÚÔÓÔÌÈÔ‡¯Â˜ ı¤ÛÂȘ, ·Ú·Ì¤ÓÔÓÙ·˜ ٤ٷÚÙÔ˜ ÛÙËÓ Î·Ù¿Ù·ÍË Î·È ÛÎÔÚ›˙ÔÓÙ·˜ ·ÔÁÔ‹Ù¢ÛË ÛÙÔ˘˜ ÊÈÏ¿ıÏÔ˘˜ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜.

Δ

∏ ·ÍÈÔÔ›ËÛË Ù˘ ¤‰Ú·˜ Â›Ó·È Ô ÈÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ·˜ ÛÙ· Ï¤È ÔÊ ÁÈ· ÌÈ· ÔÌ¿‰· Ô˘ ı¤ÏÂÈ Ó· ¿ÚÂÈ ÙÔ ÂÈÛÈÙ‹ÚÈÔ Ù˘ ·Ófi‰Ô˘. √ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ Û ‰‡Ô ·È¯Ó›‰È· ÛÙÔ ∂∞∫ ¤¯ÂÈ ·ÔÛ¿ÛÂÈ ÌfiÏȘ ¤Ó· ‚·ıÌfi Î·È Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· ·Ú¯›˙Ô˘Ó Î·È Á›ÓÔÓÙ·È ‰‡ÛÎÔÏ·, fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ Â›Ù¢ÍË ÙÔ˘ ÛÙfi¯Ô˘. ∏ ÔÌ¿‰· ‰Â›¯ÓÂÈ ÌÂÁ¿ÏÔ Úfi‚ÏËÌ· ÛÙËÓ Â›ıÂÛË, ·Ó ·Ó·ÏÔÁÈÛÙԇ̠fiÙÈ ÙÔ ÁÎÔÏ Ì ÙÔÓ ∏Ú·ÎÏ‹ ÚÔ‹Ïı ·fi ·˘ÙÔÁÎfiÏ ÙÔ˘ ™·‚‚›‰Ë ÛÙÔ 15’ Ì ÎÂÊ·ÏÈ¿, Ì ÙÔ˘˜ “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔ˘˜” Ó· ¯¿ÓÔ˘Ó ¤Ó·ÏÙÈ ÛÙÔ 95’ Ì ÙÔÓ ∫ÚÈÛÙfiÌ·Ï, fiˆ˜ Û˘Ó¤‚Ë Î·È ÛÙÔ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ ·È¯Ó›‰È Ì ÙÔÓ ∏Ú·ÎÏ‹ ÛÙ· æ·¯Ó¿, ÛÙÔ ›‰ÈÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ÛËÌÂ›Ô Î·È Ì ÂÎÙÂÏÂÛÙ‹ ÙÔÓ °ÎÔ‡ÚÌ·. ¢ÂÓ Â›Ó·È ÌfiÓÔ Ë ·Ù˘¯›·, ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Î·È „˘¯Ú·ÈÌ›·, ηϋ „˘¯ÔÏÔÁ›· Î·È Ê˘ÛÈο ÈηÓfiÙËÙ· ÁÈ· Ó· ÛÙ›ÏÂȘ ÙË Ì¿Ï· ÛÙ· ‰›¯Ù˘·, fiÙ·Ó Ë Ì¿Ï·... η›ÂÈ, ÛÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· Ê¿ÛË ÙÔ˘ ·È¯ÓȉÈÔ‡. ∂›Û˘, ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÙÔÓ›ÛÔ˘ÌÂ, ˆ˜ Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ‰¤¯ıËΠÁÎÔÏ, fiˆ˜ Î·È ÛÙ· ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ· Ù¤ÛÛÂÚ· ·È¯Ó›‰È· ÙˆÓ Ï¤È ÔÊ, Ì ÙÔÓ ∞Ú‚·Ó›ÙË Ó· ˘Ô›ÙÂÈ Û ¤Ó·ÏÙÈ, fiÙ·Ó ‚ڋΠÙË Ì¿Ï· Ì ÙÔ ¯¤ÚÈ ÛÙÔ 26’, ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ÁÏ›ÛÙÚ·Á ÛÙÔ ¯fiÚÙÔ. £· ÌÔÚÔ‡ÛÂ Ô ‰È·ÈÙËÙ‹˜ Ó· ÌËÓ ÙÔ˘ ‰Â›ÍÂÈ ÙËÓ ‰Â‡ÙÂÚË Î›ÙÚÈÓË Î¿ÚÙ·, ηıÒ˜ Ô ·Ì˘ÓÙÈÎfi˜ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ ‰ÂÓ Â›¯Â ÚfiıÂÛË Ó· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ ÙË Ì¿Ï· Ì ÙÔ ¯¤ÚÈ, ˆÛÙfiÛÔ, Ï›ÁÔ ÓˆÚ›ÙÂÚ· ÛÙÔ 21’ Ô ª·ÓÙ¿Î˘ οÏÏÈÛÙ· ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ›¯Â ·Ô‚¿ÏÂÈ ÙÔÓ ∞Ú‚·Ó›ÙË Ì ·¢ı›·˜ ÎfiÎÎÈÓË ÛÙÔ Ì·ÚοÚÈÛÌ¿ Ô˘ ¤Î·Ó ¿Óˆ ÛÙÔÓ ™È·ÙÚ·‚¿ÓË (·Ú·ÙËÚ‹ıËΠ̠ΛÙÚÈÓË Î¿ÚÙ·). ΔËÓ ÂÎÙ¤ÏÂÛË ÙÔ˘ ¤Ó·ÏÙÈ ·Ó¤Ï·‚Â Ô ¡›ÎÔ˜ ¶Ô˘ÚÙÔ˘Ï›‰Ë˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ÈÛÔÊ¿ÚÈÛ ÁÈ· ÙÔÓ ∏Ú·ÎÏ‹ Û 1-1 ÛÙÔ 28’, Ô˘ ¤ÌÂÏ ӷ Â›Ó·È Î·È ÙÔ ÙÂÏÈÎfi ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·. √ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ‰ÂÓ ÌfiÚÂÛ ӷ ÂÎÌÂÙ·ÏÏ¢Ù› ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ÚÔËÁ‹ıËΠÁÚ‹ÁÔÚ· ÛÙÔ ÛÎÔÚ

Î·È Ó· ʤÚÂÈ ÙÔ ·È¯Ó›‰È ÛÙ· ̤ÙÚ· ÙÔ˘, ·¤Ó·ÓÙÈ Û ÌÈ· ÔÌ¿‰· Ô˘ ÛÙÔ ÚÒÙÔ ËÌ›¯ÚÔÓÔ ¤‚Á·ÈÓ ·ÂÈÏËÙÈο ÛÙËÓ Â›ıÂÛË, ·fi ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ÔÈ “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔÈ” ›¯·Ó ÔÏÏ¿ ÎÂÓ¿ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Ù˘ ÌÂÛ·›·˜ ÁÚ·ÌÌ‹˜. √È ·›ÎÙ˜ ÙÔ˘ ¡›ÎÔ˘ ¶·ÓÙÂÏ‹ ‰ÂÓ ÎÚ·ÙÔ‡Û·Ó Ì¿Ï·, ›¯·Ó ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÛÙËÓ Î˘ÎÏÔÊÔÚ›· Î·È ÛÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ¢ηÈÚÈÒÓ Î·È ÙÔ Ï‹ÚˆÛ·Ó ÛÙË Ê¿ÛË fiÔ˘ Ô ·ÓÙ›·ÏÔ˜ ΤډÈÛ ÙÔ ¤Ó·ÏÙÈ. ∞ÎfiÌË Î·È fiÙ·Ó Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi ÚÔËÁ‹ıËΠÛÙÔ ÛÎÔÚ, Ë ÔÌ¿‰· ‰ÂÓ ÊÚfiÓÙÈÛ ӷ ·ÏÏ¿ÍÂÈ ÙÔ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ÛÙ˘Ï ·È¯ÓȉÈÔ‡ Ù˘. √ ¡›ÎÔ˜ ¶·ÓÙÂÏ‹˜ ÂÚˆÙËı›˜ ÛÙË Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË Δ‡Ô˘ ÁÈ· ÙËÓ Î·Î‹ ÂÈÎfiÓ· Ô˘ ·ÚÔ˘Û›·ÛÂ Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ÛÙÔ ÚÒÙÔ ËÌ›¯ÚÔÓÔ, ÂÓ ·ÓÙÈı¤ÛÂÈ Ì ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ fiÔ˘ Ë ÔÌ¿‰· ¿Ï„ ÁÈ· ÙÔ ÁÎÔÏ Ô˘ ı· Ù˘ ¤‰ÈÓ ÙË Ó›ÎË, ¤¯ÔÓÙ·˜ ·ÚÈıÌËÙÈÎfi ÌÂÈÔÓ¤ÎÙËÌ·, ·¿ÓÙËÛ ۯÂÙÈο: “ŸÛÔ ‰È¿ÛÙËÌ· ·›˙·Ì Ì 11 Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ ›¯·Ó ÌÂÁ¿Ï˜ ·ÔÛÙ¿ÛÂȘ ÔÈ ÁÚ·Ì̤˜ Ì·˜. ∂ÈϤͷÌ ӷ ·›ÍÔ˘Ì ̒ ¤Ó· ÁÚ‹ÁÔÚÔ Î·È ÂÈıÂÙÈÎfi Û¯‹Ì·, Ì ÛÎÔfi Ó· Ï·ÁÈÔÎÔ‹ÛÔ˘Ì ÙËÓ ¿Ì˘Ó· ÙÔ˘ ∏Ú·ÎÏ‹, ÁÓˆÚ›˙ÔÓÙ·˜ ˆ˜ Ô ·ÓÙ›·ÏÔ˜ ı· ÚÔÛ·ıÔ‡Û ӷ ·›ÍÂÈ Ì ÎfiÓÙÚ· Â›ıÂÛË. ΔÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ Úfi‚ÏËÌ·, ¿ÓÙˆ˜, ›¯Â Ó· οÓÂÈ Ì ÙȘ ÁÚ·Ì̤˜ Ô˘ ‹Ù·Ó Ôχ Ì·ÎÚÈ¿ Ë Ì›· ·fi ÙËÓ ¿ÏÏË. ™ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ËÌ›¯ÚÔÓÔ ÎÏ›۷Ì ÙȘ ÁÚ·Ì̤˜, ·›Í·ÌÂ Î·È ÂÌ›˜ Ì ÎfiÓÙÚ· Â›ıÂÛË Î·È ÓÔÌ›˙ˆ fiÙÈ Ë ·fi‰ÔÛË ÙÔ˘ ‰Â˘Ù¤ÚÔ˘ ËÌȯÚfiÓÔ˘ Ú¤ÂÈ Ó· ·ÔÙÂϤÛÂÈ ·Ú·Î·Ù·ı‹ÎË ÁÈ· ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·”. ŸÛÔ ÁÈ· ÙÔ ·Ó Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ›ÂÛË Ô˘ ¿ÛÎËÛ ÛÙËÓ ¿Ì˘Ó· ÙÔ˘ ∏Ú·ÎÏ‹ ÛÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ· 46’-60’ ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÊÚfiÓÙÈÛ ΢ڛˆ˜ Ó· ÌËÓ ¯¿ÛÂÈ ÙÔ Ì·Ù˜, Ô ÚÔÔÓËÙ‹˜ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ ÙfiÓÈÛÂ: “√È ·ÏÏ·Á¤˜ ¤ÁÈÓ·Ó Ì ÁÓÒÌÔÓ· Ë ÔÌ¿‰· Ó· ÎÂÚ‰›ÛÂÈ ÙÔ ·È¯Ó›‰È. √ °ÎÔ‡ÚÌ· ‹Ù·Ó ÙÚ·˘Ì·Ù›·˜, ¿ÓÙÂÍÂ Î·È ·ÁˆÓ›ÛÙËΠ70 ÏÂÙ¿. ∞fi ÙËÓ ¿ÏÏË ÏÂ˘Ú¿, Ì ÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô ÙÔ˘ ¡ÈÎÔÏÈ¿ Î·È ÙÔ˘

πˆ¿ÓÓÔ˘ ı¤Ï·Ì ӷ οÓÔ˘Ì ÙËÓ ÔÌ¿‰· ÈÔ ÁÚ‹ÁÔÚË, ÁÈ· Ó· ‚Úԇ̠‰È·‰ÚfiÌÔ˘˜ ÛÙËÓ Â›ıÂÛË, ÈÛÙ‡ÔÓÙ·˜ ˆ˜ Ô ∏Ú·ÎÏ‹˜ ·›˙ÔÓÙ·˜ Ì ·›ÎÙË ·Ú·¿Óˆ ı· Ì·˜ ›Â˙Â. øÛÙfiÛÔ, fiÙ·Ó ‰ÂÓ ÌÔÚ›˜ Ó· ÎÂÚ‰›ÛÂȘ ¤Ó· ·È¯Ó›‰È ÊÚÔÓÙ›˙ÂȘ Ó· ÌËÓ ÙÔ ¯¿ÛÂȘ” . ∂›Ó·È ÁÂÁÔÓfi˜, ¿ÓÙˆ˜, ˆ˜ ÛÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ËÌ›¯ÚÔÓÔ ÔÈ ·›ÎÙ˜ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ ¤‚Á·Ï·Ó ¿ıÔ˜ ÛÙÔ ·È¯Ó›‰È ÙÔ˘˜, ¤·ÈÍ·Ó ‰˘Ó·Ù¿, ‹Á·ÈÓ·Ó ÚÒÙÔÈ ÛÙË Ì¿Ï· Î·È ‰ÂÓ Ê¿ÓËΠ۠η̛· ÂÚ›ÙˆÛË ÙÔ ·ÚÈıÌËÙÈÎfi ÌÂÈÔÓ¤ÎÙËÌ· Ô˘ ›¯·Ó. ∞Ó Ì¿ÏÈÛÙ· Û οÔȘ Ê¿ÛÂȘ ‹Ù·Ó ÈÔ Ù˘¯ÂÚÔ›, ÙfiÙ ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· ·ÓËÁ˘Ú›ÛÔ˘Ó ÙÔ “ÙÚ›ÔÓÙÔ”, ÙÔ ÔÔ›Ô ı· ÙÔ˘˜ ¤ÊÂÚÓ ÛÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹ Ì·˙› Ì ÙË ¡›ÎË. √ ‰È·ÈÙËÙ‹˜ ª·ÓÙ¿Î˘ ·Î‡ÚˆÛ ˆ˜ ÔÊÛ¿ÈÓÙ ÙÔ ÁÎÔÏ Ô˘ ¤Ù˘¯Â Ô ªÂÏ›ÛÛ˘ ÛÙÔ 48’ Î·È Â›¯Â ‰›ÎÈÔ, ÂÓÒ Î·Ù·ÏfiÁÈÛ ¤Ó·ÏÙÈ ÛÙÔ Ù¤Ù·ÚÙÔ ÏÂÙfi ÙˆÓ Î·ı˘ÛÙÂÚ‹ÛÂˆÓ Û ÛÚÒÍÈÌÔ ÙÔ˘ ªfiӯ ·fi ÙÔÓ ∫Ô˘ÚÔ‡Ë Ì¤Û· ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹. √ ∫ÚÈÛÙfiÌ·Ï, ˆÛÙfiÛÔ, ·ÛÙfi¯ËÛ ·fi ÙËÓ “¿ÛÚË ‚ԇϷ” , Ì ÙÔÓ ÃÔ˘¿ÓÙÂÚÛÔÓ Ó· ÙÔÓ ÓÈο ‰‡Ô ÊÔÚ¤˜, ηıÒ˜ ÛÙËÓ Â·Ó·ÊÔÚ¿ Ù˘ Ì¿Ï·˜ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·fiÎÚÔ˘ÛË ÙÔ˘ ¤Ó·ÏÙÈ ·fi ÙÔÓ ÙÂÚÌ·ÙÔʇϷη ÙÔ˘ ∏Ú·ÎÏ‹, Ô πÛ·Ófi˜ ̤ÛÔ˜ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ ·¤Ù˘¯Â Ó· ÛÎÔÚ¿ÚÂÈ (ÌÏfiηÚ ÙË Ì¿Ï· Ô ÃÔ˘¿ÓÙÂÚÛÔÓ). ∏ ÈÛÔ·Ï›· ÛÎfiÚÈÛ ·ÔÁÔ‹Ù¢ÛË ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡, Ô ÔÔ›Ô˜ ¤‰ˆÛ ÁÈ· ÌÈ· ·ÎfiÌË ÊÔÚ¿ ‰˘Ó·ÌÈÎfi “·ÚÒÓ” ÛÙÔ ∂∞∫ Î·È ÂÚ›ÌÂÓ ˆ˜ Î·È ˆ˜ Ì›· Ó›ÎË Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÁÈ· Ó· ·ÓËÁ˘Ú›ÛÂÈ. ™ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ·Ô¯ÒÚËÛ ÈÎڷ̤ÓÔ˜, ÂÓÒ ‰ÂÓ ¤ÏÂÈ„·Ó Î·È ÔÈ ·Ô‰ÔÎÈ̷ۛ˜ ÌÂÚ›‰·˜ Ô·‰ÒÓ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ·›ÎÙ˜.

∞Ú‚·Ó›Ù˘: Œ¯ˆ ÌÂÁ¿ÏÔ ÌÂÚ›‰ÈÔ Â˘ı‡Ó˘ ™ÙÂÓÔ¯ˆÚË̤ÓÔ˜ ·fi ÙËÓ ·Ô‚ÔÏ‹ ÙÔ˘ ÛÙÔ ·È¯Ó›‰È Ì ÙÔÓ ∏Ú·ÎÏ‹ ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËΠÛÙȘ ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ Ô ·Ì˘ÓÙÈÎfi˜ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡, ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ∞Ú‚·Ó›Ù˘, Ô ÔÔ›Ô˜ ÙfiÓÈÛ ˆ˜ Ô ›‰ÈÔ˜ ¤¯ÂÈ ÌÂÁ¿ÏÔ ÌÂÚ›‰ÈÔ Â˘ı‡Ó˘ ÁÈ· ÙËÓ ·ÒÏÂÈ· ÙˆÓ ‰‡Ô ‚·ıÌÒÓ. ∂ͤÊÚ·ÛÂ, ˆÛÙfiÛÔ, ÙËÓ ›ÛÙË, ˆ˜ Ë ÔÌ¿‰· ı· ¿ÚÂÈ ÂÎÙfi˜ ¤‰Ú·˜ ÙÔ˘˜ ‚·ıÌÔ‡˜ Ô˘ ¤¯·Û ÛÙÔ Á‹‰fi Ù˘: “¶·›Í·Ì Ì ηډȿ, Ì „˘¯‹, ÁÈ· 70 ۯ‰fiÓ ÏÂÙ¿. ªÂÙ¿ ÙËÓ ·Ô‚ÔÏ‹ ÙË ‰È΋ ÌÔ˘ ÔÈ Û˘Ì·›ÎÙ˜ ÌÔ˘ ‹Ù·Ó Ú·ÁÌ·ÙÈÎÔ› ÔÏÂÌÈÛÙ¤˜. ™›ÁÔ˘Ú· ÙÔ ·È¯Ó›‰È ‰ÂÓ ‹Úı fiˆ˜ ı¤Ï·ÌÂ. ªÂÚ›‰ÈÔ Â˘ı‡Ó˘ ÁÈ· ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ¯¿Û·Ì ‰‡Ô ‚·ıÌÔ‡˜ ¤¯ˆ Î·È ÂÁÒ. £· ÌÔÚÔ‡Û· Ó· ›¯· ·ÔʇÁÂÈ ÙËÓ ÚÒÙË Î›ÙÚÈÓË Î¿ÚÙ·. ΔÔ ¤Ó·ÏÙÈ ‹Ù·Ó ÌÈ· ¿Ù˘¯Ë ÛÙÈÁÌ‹, ·ÏÏ¿

Û›ÁÔ˘Ú· Ì ·Ó·ÏÔÁ› ÌÂÁ¿ÏÔ ÌÂÚ›‰ÈÔ Â˘ı‡Ó˘. ™˘Ó¯›˙Ô˘ÌÂ Î·È Â›Ì·È ‚¤‚·ÈÔ˜ ˆ˜ ÙÔ˘˜ ‚·ıÌÔ‡˜ Ô˘ ¯¿Û·Ì ÛÙÔ Á‹‰fi Ì·˜ ı· ÙÔ˘˜ ¿ÚÔ˘Ì ÂÎÙfi˜ ¤‰Ú·˜. Δ· ·È‰È¿ ·¤‰ÂÈÍ·Ó, ·›˙ÔÓÙ·˜ Ì ‰¤Î· ·›ÎÙ˜, ˆ˜ ¤¯Ô˘Ó ηډȿ Î·È fiÏÔÈ Ì·˙› ÌÈ· ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· ı· ÎÔÈÙ¿ÍÔ˘Ì ӷ ʤÚÔ˘Ì ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi ÂΛ Ô˘ ·Í›˙ÂÈ Ó· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È” . √ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ∞Ú‚·Ó›Ù˘ Û¯ÔÏ›·ÛÂ Î·È ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Î·Ù·Ê¤ÚÂÈ Û ηӤӷ ·È¯Ó›‰È ÙˆÓ Ï¤È ÔÊ Ó· ÎÚ·Ù‹ÛÂÈ ÙËÓ ÂÛÙ›· ÙÔ˘ ·Ó¤·ÊË: “∂›Ì·ÛÙ ÌÈ· ÔÌ¿‰· Ô˘ ·›˙ÂÈ ·ÓÔȯٿ Î·È Ȥ˙ÂÈ „ËÏ¿. Œ¯Ô˘Ó Á›ÓÂÈ ·ÙÔÌÈο Ï¿ıË Ù· ÔÔ›· ¤¯Ô˘Ó ÛÙÔȯ›ÛÂÈ ¤ÓÙ ÁÎÔÏ ÛÙȘ ÚÒÙ˜ ¤ÓÙ ·ÁˆÓÈÛÙÈΤ˜. ¶Ú¤ÂÈ Ó· ‚ÂÏÙÈÒÛÔ˘Ì ÙËÓ ·Ì˘ÓÙÈ΋ Ì·˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·, ÁÈ·Ù› fiÙ·Ó ÎÚ·Ù¿˜ ÙÔ Ìˉ¤Ó ÛÙËÓ ¿Ì˘Ó· Â›Û·È ÈÔ ÎÔÓÙ¿ ÛÙË Ó›ÎË”. √§Àª¶π∞∫√™ μ.: °Î›ÙÎÔ˜, ∫·ÚÚ¿˜, ∫·ÙÛÈ·Úfi˜, ∞Ú‚·Ó›Ù˘, ªÂÏ›ÛÛ˘, ƒfiη˜, ∫ÚÈÛÙfiÌ·Ï, ªfiÓ¯Â, ªÚ¤Ûη (76’ ¡ÈÎÔÏÈ¿˜), ¢ÂÈÓfi··˜ (31’ °È·ÏÔ‡Û˘), °ÎÔ‡ÚÌ· (70’ πˆ¿ÓÓÔ˘). ∏ƒ∞∫§∏™: ÃÔ˘¿ÓÙÂÚÛÔÓ, ∫Ô˘ÚÔ‡˘, ∫ÔÓÙ¤ˆÓ, ¶Ô˘ÚÙÔ˘Ï›‰Ë˜, πÓÙ˙fiÁÏÔ˘ (77’ ™ÎfiÚÙÛ·), §›Ì·, ªÔ˘ÎÔ˘‚¿Ï·˜, ™·‚‚›‰Ë˜ (51’ ∫Ô˘Ú‰¿Î˘), ÃÈÔÓ›‰Ë˜ (69’ ª·ÙÛԇη˜), ΔÛÈÏÈ·Ó›‰Ë˜, ™È·ÙÚ·‚¿Ó˘.

∞‡ÚÈÔ Ì ∞ÈÁÈÓÈ·Îfi Δ· Ï¤È ÔÊ Û˘Ó¯›˙ÔÓÙ·È ·‡ÚÈÔ ΔÂÙ¿ÚÙË, Ì ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ ÂÎÙfi˜ ¤‰Ú·˜ ÙÔÓ ∞ÈÁÈÓÈ·Îfi, ÁÈ· ÙËÓ 6Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋, ÚÔÙÂÏÂ˘Ù·›· ÙÔ˘ ÚÒÙÔ˘ Á‡ÚÔ˘. √È “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔÈ” ı· ÎÏËıÔ‡Ó Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÔ˘Ó ÌÈ· ÔÌ¿‰·, Ë ÔÔ›· ÚÔ¯ı¤˜ ÛÙ· ÷ÓÈ¿ ÁÓÒÚÈÛ ÙËÓ ÚÒÙË ‹ÙÙ· ̤۷ ÛÙÔ

2014, ÂÓÒ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ·‹ÙÙËÙË ÛÙÔ Á‹‰fi Ù˘ ÙËÓ ÙÚ¤¯Ô˘Û· ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô. ΔÔ ·È¯Ó›‰È Â›Ó·È ‰‡ÛÎÔÏÔ, fiˆ˜ fiÏ· ¿ÏψÛÙÂ ÙˆÓ Ï¤È ÔÊ, Ì ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi Ó· ·Ó·˙ËÙ› ÙÔ ÓÈÎËÊfiÚÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ô˘ ı· ÙÔÓ ‚ÔËı‹ÛÂÈ Ó· ·Ó·Î¿Ì„ÂÈ ‚·ıÌÔÏÔÁÈο Î·È Ì ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ Ó· ‚ÚÂı› Î·È ¿ÏÈ ÛÙËÓ ÚÔÓÔÌÈÔ‡¯Ô ‰˘¿‰·, Ô˘ Ô‰ËÁ› ·¢ı›·˜ ÛÙË ™Ô‡ÂÚ §ÈÁÎ. ∞Í›˙ÂÈ Ó· ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ì ˆ˜ Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ Â›Ó·È ϤÔÓ Ë ÔÌ¿‰· Ì ÙËÓ ÌÈÎÚfiÙÂÚË ‚·ıÌÔÏÔÁÈ΋ Û˘ÁÎÔÌȉ‹ ÛÙ· Ï¤È ÔÊ. √È “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔÈ” ¤¯Ô˘Ó ·ÔÛ¿ÛÂÈ ÌfiÏȘ Ù¤ÛÛÂÚȘ ‚·ıÌÔ‡˜ (Ì›· Ó›ÎË, Ì›· ÈÛÔ·Ï›· Î·È ÙÚÂȘ ‹ÙÙ˜), ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ∏Ú·ÎÏ‹˜ Î·È ºˆÛÙ‹Ú·˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÍÂΛÓËÛ·Ó ¯ˆÚ›˜ ‚·ıÌÔ‡˜ ÙÔ Ì›ÓÈÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ·, ¤¯Ô˘Ó ¤ÓÙÂ. °È· ‰Â‡ÙÂÚÔ ·È¯Ó›‰È ÛÙ· Ï¤È ÔÊ Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ¤·ÈÍ Ì ·›ÎÙË ÏÈÁfiÙÂÚÔ (ÛÙËÓ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË Ì ÙÔÓ ºˆÛÙ‹Ú· ›¯Â ·Ô‚ÏËı› Ô ¢ÂÈÓfi··˜). ∂›Û˘, ÔÈ “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔÈ” ¤¯Ô˘Ó ·ÛÙÔ¯‹ÛÂÈ Î·È ÛÙ· ‰‡Ô ¤Ó·ÏÙÈ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÎÂÚ‰›ÛÂÈ Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· ÛÙÔ ›‰ÈÔ ÏÂÙfi, 95’. ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙÔ ·˘ÚÈ·Ófi ·È¯Ó›‰È Ì ÙÔÓ ∞ÈÁÈÓÈ·Îfi, ÙÔ ÔÔ›Ô ı· ·Ú¯›ÛÂÈ ÛÙȘ 15.30, Ô ¡›ÎÔ˜ ¶·ÓÙÂÏ‹˜ ı· ÛÙÂÚËı› ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ÙˆÓ ‰‡Ô ‚·ÛÈÎÒÓ ÎÂÓÙÚÈÎÒÓ ·Ì˘ÓÙÈÎÒÓ, ÙÔ˘ ¢ËÌ‹ÙÚË ∞Ú‚·Ó›ÙË Î·È ÙÔ˘ ÃÚ‹ÛÙÔ˘ ªÂÏ›ÛÛË. √ ÚÒÙÔ˜ ·Ô‚Ï‹ıËÎÂ, ˆ˜ ÁÓˆÛÙfiÓ, ÛÙÔ ·È¯Ó›‰È Ì ÙÔÓ ∏Ú·ÎÏ‹ Î·È Ô ‰Â‡ÙÂÚÔ˜ ÂÎÙ›ÂÈ ÙËÓ ÚÒÙË ·fi ÙȘ ‰‡Ô ·ÁˆÓÈÛÙÈΤ˜ Ù˘ ÔÈÓ‹˜ ÙÔ˘. √ £·Ó¿Û˘ ∫ˆÛÙԇϷ˜ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÂÈÛÙÚ¤„ÂÈ ÛÙÔ ‚·ÛÈÎfi Û¯‹Ì·, ¤¯ÔÓÙ·˜ Èı·Ófiٷٷ ˆ˜ ·ÚÙÂÓ¤Ú ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ ¿Ì˘Ó·˜ ÙÔÓ §Â˘Ù¤ÚË °È·ÏÔ‡ÛË, Ô ÔÔ›Ô˜ ¤·ÈÍ ˆ˜ ÛÙfiÂÚ ÛÙÔ ÚÔ¯ıÂÛÈÓfi Ì·Ù˜ Ì ÙÔÓ ∏Ú·ÎÏ‹, fiÙ·Ó ·Ô‚Ï‹ıËÎÂ Ô ∞Ú-

√ ª√¡√™ ¶√À ¡π∫∏™∂ Δ∏¡ 5∏ ∞°ø¡π™Δπ∫∏ Δø¡ ¶§∂´ √º Δ∏™ FOOTBALL LEAGUE

∫ÂÚ‰ÈṲ̂ÓÔ˜ Ù˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ Ô ∞√ ÷ÓÈ¿ √ ∞√ ÷ÓÈ¿ ‹Ù·Ó Ô... ÓÈÎËÙ‹˜ Ù˘ 5˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ ÙˆÓ Ï¤È ÔÊ Ù˘ Football League ηıÒ˜ ‹Ù·Ó Ë ÌÔÓ·‰È΋ ÔÌ¿‰· Ô˘ ·ÓËÁ‡ÚÈÛ ÙË Ó›ÎË. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, ÔÈ ∫ÚËÙÈÎÔ› ÂÈ‚Ï‹ıËÎ·Ó Ì 2-0 ÙÔ˘ ∞ÈÁÈÓÈ·ÎÔ‡, ˘Ô¯ÚÂÒÓÔÓÙ¿˜ ÙÔÓ ÛÙËÓ ÚÒÙË ÙÔ˘ ‹ÙÙ· ÛÙÔ Ì›ÓÈ ÚˆÙ¿ıÏËÌ·. πÛÔ·Ï›Â˜ ›¯·Ì Û 淯ӿ, Δ·‡ÚÔ Î·È μfiÏÔ, Ì ÙË ¡›ÎË Ó· ‰È·ÙËÚ› ÙËÓ ÚÒÙË ı¤ÛË. ™˘ÓÔÙÈο Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Ù˘ 5˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ ÙˆÓ

∏Ú·ÎÏ‹˜ æ.-∫¤Ú΢ڷ 1-1 (60’ ªÔ˘Ì¿Ï-45+1’ ™Ô˘¿Ó˘) ÷ÓÈ¿-∞ÈÁÈÓÈ·Îfi˜ 2-0 (57’ ¶·ÁÒÓ˘, 80’ ¶¿ÁηÏÔ˜) ºˆÛÙ‹Ú·˜-¡›ÎË 1-1 (20’ °Î›ÓÔ, 60’ ∞ÓȤÙÂ) √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μ.-∏Ú·ÎÏ‹˜ 1-1 (15’ ·˘Ù. ™·‚‚›‰Ë˜-28’ ÂÓ. ¶Ô˘ÚÙÔ˘Ï›‰Ë˜)

∏ ‚·ıÌÔÏÔÁ›· (5Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋) 1. ¡›ÎË μ. 2. ∏Ú·ÎÏ‹˜ æ. 3. ∫¤Ú΢ڷ

12 11 11

5. ∞ÈÁÈÓÈ·Îfi˜ 6. ÷ÓÈ¿ 7. ºˆÛÙ‹Ú·˜ 8. ∏Ú·ÎÏ‹˜

8 7 5 5

∂fiÌÂÓË ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ (ΔÂÙ¿ÚÙË 30/4) 15.30 ºˆÛÙ‹Ú·˜-÷ÓÈ¿ 15.30 ∞ÈÁÈÓÈ·Îfi˜-√Ï˘ÌÈ·Îfi˜ 18.00 ¡›ÎË-∏Ú·ÎÏ‹˜ æ. 18.00 ∏Ú·ÎÏ‹˜-∫¤Ú΢ڷ ∞Ó·ÎÔÈÓÒıËΠ·fi ÙËÓ Football League ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ù˘ 7˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜, ÙÂÏÂ˘Ù·›·˜ ÙÔ˘ ÚÒÙÔ˘ Á‡ÚÔ˘ ÙˆÓ Ï¤È ÔÊ Ù˘ Football League,

ª·˝Ô˘. √ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘ ı· ˘ԉ¯ı› ÛÙÔ ∂∞∫ Ù· ÷ÓÈ¿ ÛÙȘ 18.00, ÂÓÒ ÙËÓ ›‰È· ÒÚ· ÛÙÔ ∫·˘Ù·ÓÙ˙fiÁÏÂÈÔ ı· ·›ÍÔ˘Ó ∏Ú·ÎÏ‹˜-¡›ÎË. ™˘ÓÔÙÈο ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ù˘ 7˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ ÙˆÓ Ï¤È ÔÊ Ù˘ Football League: ∫˘Úȷ΋ 4/5 15.00 ∏Ú·ÎÏ‹˜ æ.-ºˆÛÙ‹Ú·˜ √TE Sport 5 15.00 ∫¤Ú΢ڷ-∞ÈÁÈÓÈ·Îfi˜ √TE Sport 4 18.00 √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μ.-÷ÓÈ¿ √TE Sport 4

‚·Ó›Ù˘. ∏ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· ÔÏÔÎÏËÚÒÓÂÙ·È Û‹ÌÂÚ· ÙÔ Úˆ› Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ı· ·Ó·ÎÔÈÓˆı› Ë ·ÔÛÙÔÏ‹ Ë ÔÔ›· ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ı· ·Ó·¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÁÈ· ÙËÓ ∫·ÙÂÚ›ÓË. *™‹ÌÂÚ· ΔÚ›ÙË ·ÔÏÔÁÂ›Ù·È ÛÙËÓ ¶ÂÈı·Ú¯È΋ ∂ÈÙÚÔ‹ Ù˘ Football League Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ÁÈ· Ù· ÂÂÈÛfi‰È· Ô˘ ÛËÌÂÈÒıËÎ·Ó Ï›ÁÔ ÚÈÓ ÙË Ï‹ÍË ÙÔ˘ ·ÁÒÓ· Ù˘ 2˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ Ì ÙË ¡›ÎË ÛÙÔ ∂∞∫, ·fi ÌÂÚ›‰· Ô·‰ÒÓ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ Ô˘ ÂÈÛ¤‚·Ï ÛÙÔ Ù·ÚÙ¿Ó ÙÔ˘ ÛÙ·‰›Ô˘, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ‰È·ÎÔ› ÁÈ· ÙÚ›· ÏÂÙ¿ ÙÔ ·È¯Ó›‰È. ∏ ¶∞∂ ÎÈÓ‰˘Ó‡ÂÈ Ì ‚·Ú‡ ¯ÚËÌ·ÙÈÎfi ÚfiÛÙÈÌÔ Î·È fiÏÔÈ ÛÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi ‡¯ÔÓÙ·È Ó· ÌËÓ ÙÈ̈ÚËı› Ë ¤‰Ú· Ù˘ ÔÌ¿‰·˜.

√ ΔÔÔ‡˙˘ “ÛÊ˘Ú›˙ÂÈ” ÛÙÔ ∞ÈÁ›ÓÈÔ √Ú›ÛÙËÎ·Ó ÔÈ ‰È·ÈÙËÙ¤˜ Ù˘ 6˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ ÙˆÓ Ï¤È ÔÊ Ù˘ Football League. ΔËÓ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘ Ì ÙÔÓ ∞ÈÁÈÓÈ·Îfi ÛÙÔ ∞ÈÁ›ÓÈÔ ı· ‰È¢ı‡ÓÂÈ Ô Î. °È¿ÓÓ˘ ΔÔÔ‡˙˘ ·fi ÙËÓ ∂¶™ £Ú¿Î˘, Ì ‚ÔËıÔ‡˜ ÙÔ˘˜ Î.Î. §¿˙·ÚÔ ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ë ·fi ÙËÓ ∂¶™ ª·Î‰ÔÓ›·˜ Î·È ∫˘ÚÈ¿ÎÔ ªÂÚÎÂÓ›‰Ë ·fi ÙËÓ ›‰È· ŒÓˆÛË. Δ¤Ù·ÚÙÔ˜ ‰È·ÈÙËÙ‹˜ ÔÚ›ÛÙËÎÂ Ô Î. °ÈÒÚÁÔ˜ ª¿Ûٷη˜ ·fi ÙËÓ ∂¶™ ª·Î‰ÔÓ›·˜. ¡· ı˘Ì›ÛÔ˘ÌÂ, ˆ˜ Ô ΔÔÔ‡˙˘, ·ÍÈÔÏÔÁË̤ÓÔ˜ ‰È·ÈÙËÙ‹˜ Ù˘ ™Ô‡ÂÚ §ÈÁÎ, ›¯Â ‰È¢ı‡ÓÂÈ ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ·È¯Ó›‰È ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ ÛÙËÓ Î·ÓÔÓÈ΋ ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ÂÚÛÈÓÔ‡ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ Ì ÙËÓ ∫·ÏÏÔÓ‹ ÛÙË ª˘ÙÈÏ‹ÓË, ÛÙÔ ÔÔ›Ô ÔÈ “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔÈ” ›¯·Ó ·Ó·‰Âȯı› ÈÛfi·ÏÔÈ 2-2, ¯¿ÓÔÓÙ·˜ ÙËÓ ·¢ı›·˜ ¿ÓÔ‰Ô ÛÙË ™Ô‡ÂÚ §ÈÁÎ.


24

TƒπΔ∏ 29 ∞¶ƒπ§π√À 2014

¶∞√∫

¢ÂÓ ¤ÁÈÓ ÚÔfiÓËÛË ÏfiÁˆ ·Ô‰ÔÎÈÌ·ÛÈÒÓ ∞ƒÃπ™∞¡ Ù·... fiÚÁ·Ó· ÛÙÔÓ ¶∞√∫. ∏ ·ÚÔ˘Û›· Ô·‰ÒÓ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÛÙË ¡¤· ªÂÛËÌ‚Ú›· Î·È ÔÈ ¤ÓÙÔÓ˜ ·Ô‰ÔÎÈ̷ۛ˜ Ô˘ ·ÎÔÏÔ‡ıËÛ·Ó ¤Î·Ó·Ó ÙÔ˘˜ ·›ÎÙ˜ ÙÔ˘ °ÂˆÚÁÈ¿‰Ë Ó· ·Ô¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó ¯ˆÚ›˜ Ó· ÚÔÔÓËıÔ‡Ó. ¢ÂÓ ÍÂΛÓËÛ ηϿ Ë Â‚‰ÔÌ¿‰· ÛÙÔÓ ¶∞√∫, ¤ÂÈÙ· ·fi ÙÔÓ ¯·Ì¤ÓÔ ÙÂÏÈÎfi ÙÔ˘ ∫˘¤ÏÏÔ˘ ∂ÏÏ¿‰·˜. ªÂÙ¿ ÙËÓ ÂÈÛÙÚÔÊ‹ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ·fi ÙËÓ ∞ı‹Ó·, ¯ı˜ ‹Ù·Ó ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈṲ̂ÓË Ë ÚÒÙË ÚÔfiÓËÛË ÛÙȘ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ Ù˘ ¡¤·˜ ªÂÛËÌ‚Ú›·˜, Ì ÙËÓ ÔÔ›· ı· ÍÂÎÈÓÔ‡ÛÂ Î·È Ë ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÁÈ· Ù· ϤÈ-ÔÊ Ù˘ ™Ô‡ÂÚ §ÈÁÎ. ™ÙÔ ÚÔÔÓËÙÈÎfi ΤÓÙÚÔ ÙÔ˘ “‰ÈΤʷÏÔ˘ ÙÔ˘ μÔÚÚ¿” Ï›ÁÔ ÚÈÓ ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ›¯·Ó Û˘ÁÎÂÓÙÚˆı› ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ·fi 100 Ô·‰Ô›, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ‹Ù·Ó ¤Í·ÏÏÔÈ ÁÈ· ÙËÓ ‚·ÚÈ¿ ‹ÙÙ· ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙÔÓ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi Î·È ·Ô‰ÔÎ›Ì·Û·Ó ¤ÓÙÔÓ· ÙÔ˘˜ ·›ÎÙ˜ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜. ™ÙÔ “ÛÙfi¯·ÛÙÚÔ” ÙˆÓ ÂÍ·ÁÚÈˆÌ¤ÓˆÓ Ô·‰ÒÓ ‚Ú¤ıËÎÂ Ô ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ™·ÏÈÁÁ›‰Ë˜ Ì·˙› Ì ÙÔ˘˜ μÚ‡˙· Î·È ΔÛÈÙÛÈ·ÎfiÊ. ∏ ¤ÓÙ·ÛË Ô‰‹ÁËÛ Û ηı˘ÛÙ¤ÚËÛË ÂÚ›Ô˘ ÌÈÛ‹˜ ÒÚ·˜ ÂÓÒ Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· ‰ÂÓ ËÚ¤ÌËÛ·Ó Ô‡ÙÂ Î·È ·fi ÙËÓ Â¤Ì‚·ÛË ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ ·ÛÊ·Ï›·˜ ÙˆÓ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂˆÓ Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ·ÚÎÂÙÔ› ·›ÎÙ˜ Ó· ·ÔÊ·Û›ÛÔ˘Ó Ó· ·Ô¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó. ŸÛÔÈ ·Ú¤ÌÂÈÓ·Ó ÛÙË ¡¤· ªÂÛËÌ‚Ú›· ·ÎÔÏÔ‡ıËÛ·Ó ÂȉÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÛÙÔ Á˘ÌÓ·ÛÙ‹ÚÈÔ ¯ˆÚ›˜ Ó· ‚ÁÔ˘Ó ÛÙÔÓ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ¯ÒÚÔ ∞Í›˙ÂÈ Ó· ÛËÌÂȈı› ˆ˜ ¤ÂÈÙ· ·fi ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· ÙˆÓ Ô·‰ÒÓ ·ÔÊ·Û›ÛÙËΠӷ ÌËÓ Á›ÓÂÈ Ë ÚÔfiÓËÛË, ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÛÙÔÓ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ¯ÒÚÔ. ∏ ¶∞∂ ·fi ÙË ÌÂÚÈ¿ Ù˘ ·Ô‰›‰ÂÈ ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ Û ÎÔÈÓ‹ ·fiÊ·ÛË ÙˆÓ ·ÈÎÙÒÓ Î·È ÙÔ˘ °ÈÒÚÁÔ˘ °ÂˆÚÁÈ¿‰Ë, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Ê¤ÚÔÓÙ·È Ó· ¤ÌÂÈÓ·Ó ÛÙ· ·Ô‰˘Ù‹ÚÈ· ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· Û˘˙ËÙ‹ÛÔ˘Ó ÁÈ· ÙȘ Û˘Ó¤ÂȘ ÙȘ ‹ÙÙ·˜ ·ÏÏ¿ Î·È Ù˘ Û˘Ó¤¯ÂÈ·˜ ÙˆÓ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎÒÓ ˘Ô¯ÚÂÒÛˆÓ.

™˘ÁÓÒÌË ™·‚‚›‰Ë ª‹Ó˘Ì· ÛÙÔ˘˜ Ô·‰Ô‡˜ ÙÔ˘ ¶∞√∫ ¤ÛÙÂÈÏ ̤ۈ ÁÚ·Ù‹˜ ÙÔ˘ ‰‹ÏˆÛ˘ Ô π‚¿Ó ™·‚‚›‰Ë˜. √ ÌÂÁ·ÏÔ̤ÙÔ¯Ô˜ ÙÔ˘ “‰ÈΤʷÏÔ˘ ÙÔ˘ μÔÚÚ¿” ˙‹ÙËÛÂ Û˘ÁÓÒÌË ·fi ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ -Î·È Î˘Ú›ˆ˜ ÁÈ· ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ Ù·Í›‰Â„·Ó ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·- ÁÈ· ÙÔÓ ¯·Ì¤ÓÔ ÙÂÏÈÎfi ÙÔ˘ ∫˘¤ÏÏÔ˘ ∂ÏÏ¿‰·˜. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, ÙfiÓÈÛ ˆ˜ ÔÈ ‰ÂÛ̇ÛÂȘ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ ‰ÂÓ ·ÏÏ¿˙Ô˘Ó Î·È Â˘¯·Ú›ÛÙËÛ fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Ô·‰Ô‡˜ ÁÈ· ÙË ÛÙ‹ÚÈÍ‹ ÙÔ˘˜. ∞Ó·Ï˘ÙÈο Ë ‰‹ÏˆÛË ÙÔ˘ ™·‚‚›‰Ë: “√Ê›ψ ÌÈ· ÚÔÛˆÈ΋ Û˘ÁÁÓÒÌË ÚÔ˜ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ÙÔ˘ ¶∞√∫ Î·È È‰È·›ÙÂÚ· ÚÔ˜ fiÏÔ˘˜ fiÛÔ˘˜ Ù·Í›‰Â„·Ó ·fi fiÏ· Ù· ̤ÚË ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· ÁÈ· ÙÔÓ ÙÂÏÈÎfi ∫˘¤ÏÏÔ˘. ∂›Ó·È Îڛ̷ Ô˘ ‰ÂÓ Ù· ηٷʤڷÌÂ Î·È Ô˘ ‰ÂÓ ÁÈÔÚÙ¿Û·Ì ÙËÓ Î·Ù¿ÎÙËÛË ÂÓfi˜ Ù›ÙÏÔ˘. ∂›Ó·È ÛÎÏËÚ‹, ȉȷ›ÙÂÚ· Â›ÔÓË Î·È ·ÎÚÈ‚‹ ·˘Ù‹ Ë ÂÌÂÈÚ›·, ˆÛÙfiÛÔ ı· ‹ıÂÏ· Ó· ¢¯·ÚÈÛÙ‹Ûˆ ÁÈ· ·ÎfiÌË ÌÈ· ÊÔÚ¿ ÙÔ˘˜ Ê›ÏÔ˘˜ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÁÈ· ÙËÓ ˘ÔÌÔÓ‹ Î·È ÁÈ· ÙËÓ ·fiÏ˘ÙË ·ÊÔÛ›ˆÛ‹ ÙÔ˘˜, Ë ÔÔ›· Û›ÁÔ˘Ú· ı· ·ÓÙ·ÌÂÈÊı› ÔÏÏ·Ï¿. √È ‰ÂÛ̇ÛÂȘ Ì·˜ ÚÔ˜ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ÙÔ˘ ¶∞√∫ ‰ÂÓ ·ÏÏ¿˙Ô˘Ó”.

¶∞¡∞£∏¡∞´∫√™

™ÙȘ 200.000 ¢ÚÒ ÙÔ ÚÈÌ Δ∞ ¯Ú‹Ì·Ù· Ù· ÔÔ›· ı· Ï¿‚Ô˘Ó ÔÈ ·›ÎÙ˜ ÙÔ˘ ¶·Ó·ıËÓ·˚ÎÔ‡ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù¿ÎÙËÛË ÙÔ˘ ∫˘¤ÏÏÔ˘ ·ÔÊ·Û›ÛıËΠۋÌÂÚ· ÌÂÙ¿ ·fi Û˘˙‹ÙËÛË Ô˘ ›¯Â Ô ¡›ÎÔ˜ ¡Ù·Ì›˙·˜ Ì·˙› ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ ÚÔfiÓËÛË. ŒÙÛÈ ÏÔÈfiÓ, ¤ÁÈÓ ÁÓˆÛÙfi fiÙÈ ÔÈ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ ÙÔ˘ ÙÚÈÊ˘ÏÏÈÔ‡ ı· Ï¿‚Ô˘Ó ÙÔ ÔÛfi ÙˆÓ 200.000 ¢ÚÒ ÙÔ ÔÔ›Ô ·ÓÙÈÛÙÔȯ› ÛÙ· ¯Ú‹Ì·Ù· Ô˘ ı· ÌÔ˘Ó ÛÙ· Ù·Ì›· Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ·fi ÙËÓ Î·Ù¿ÎÙËÛË ÙÔ˘ ÙÚÔ·›Ô˘. √È Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ ÙÔ˘ ¶·Ó·ıËÓ·˚ÎÔ‡ ı· Ï¿‚Ô˘Ó ÙÔ ÔÛfi ·˘Ùfi Î·È ·fi ÂΛ Î·È ¤Ú· ı· ¤¯Ô˘Ó ÙËÓ ·ÔÎÏÂÈÛÙÈ΋ ‰È·¯Â›ÚÈÛË ÁÈ· ÙÔ fiÛ· ·ÎÚÈ‚Ò˜ ¯Ú‹Ì·Ù· ı· ÌÔÈÚ·ÛÙ› Ô Î·ı¤Ó·˜, ÂÓÒ ÍÂηı¿ÚÈÛ·Ó ˆ˜ ¤Ó· ̤ÚÔ˜ ·fi ÙÔ ÔÛfi ·˘Ùfi ı· ηٷϋÍÂÈ ÛÙÔ ˘·ÏÏËÏÈÎfi ÚÔÛˆÈÎfi.

™Δ√ √ª∞¢π∫√ ¶√Àƒ™√ÀπΔ ∂º∏μø¡ ™Δ√ ¶∞¡∂§§∏¡π√ ¶√¢∏§∞™π∞™

¶√§√ ¶∞π¢ø¡

¶ÚˆÙ·ıÏËÙ‹˜ Ô ÕÎÚ·ÙÔ˜

∞ÔÎÏÂÈÛÌfi˜ ÁÈ· √.À.∫.μ. Î·È √∂∞/¡∞μ

ÂÚ¿ÛÙÈ· ÂÈÙ˘¯›· ÁÈ· ÙË ‚ÔÏÈÒÙÈÎË Ô‰ËÏ·Û›·. √ ÕÎÚ·ÙÔ˜ ·Ó·‰Â›¯ıËΠÎÔÚ˘Ê·›Ô˜ Û‡ÏÏÔÁÔ˜ ÛÙÔ ÔÌ·‰ÈÎfi Ô˘ÚÛÔ˘›Ù ÂÊ‹‚ˆÓ ÛÙÔ ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ ¶ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Ô‰ËÏ·Û›·˜ ›ÛÙ·˜ ÂÊ‹‚ˆÓ-Ó·ӛ‰ˆÓ Î·È ·›‰ˆÓ-ÎÔÚ·Û›‰ˆÓ, ÙÔ ÔÔ›Ô ‰ÈÂÍ‹¯ıË ÙÔ ÙÚÈ‹ÌÂÚÔ 25-27 ∞ÚÈÏ›Ô˘ ÛÙÔ √Ï˘ÌÈ·Îfi ¶Ô‰ËÏ·ÙÔ‰ÚfiÌÈÔ ∞ıËÓÒÓ.

Δ

™˘ÓÔÏÈο ÛÙË ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó 102 ·ıÏËÙ¤˜ ·fi 27 Û˘ÏÏfiÁÔ˘˜ ·fi fiÏË ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. ªÂ ÙÔ˘˜ Ô‰ËÏ¿Ù˜ ∫ÒÛÙ· ªÔ˘Ûٿη, §Â˘Ù¤ÚË ¡Ù·‹, ÃÚÈÛÙfiÊÔÚÔ ƒ‹Á· Î·È ™Ù¤Ê·ÓÔ ∫Ïfiη Ô ÕÎÚ·ÙÔ˜ ·Ó¤‚ËΠÛÙÔ ÚÒÙÔ Ûηϛ ÙÔ˘ ‚¿ıÚÔ˘ ÛÙÔ ÔÌ·‰ÈÎfi Ô˘ÚÛÔ˘›Ù, ÂÓÒ Î·Ù¤Ï·‚ ÙË ‰Â‡ÙÂÚË ı¤ÛË ÛÙËÓ ÙÂÏÈ΋ ηٿٷÍË ÙˆÓ ÛˆÌ·Ù›ˆÓ ÛÙÔ˘˜ ÂÊ‹‚Ô˘˜, ÙËÓ ÙÚ›ÙË ÛÙȘ Ó¿Óȉ˜, ÙËÓ Ù¤Ù·ÚÙË ÛÙȘ ÎÔÚ·Û›‰Â˜ Î·È ÙËÓ ¤ÎÙË ÛÙÔ˘˜ ÂÊ‹‚Ô˘˜. ¶ÚˆÙ·ıÏËÙ‹˜ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ ·Ó·‰Â›¯ıËΠÛÙÔ Î¤ÈÚÈÓ Ô ·ıÏËÙ‹˜ ÙÔ˘ ÕÎÚ·ÙÔ˘, ∫ÒÛÙ·˜ ªÔ˘Ûٿη˜, ÂÓÒ ÚÒÙÔ˜ ÛÙÔ ·ÁÒÓÈÛÌ· ÙˆÓ fiÓÙˆÓ ÂÊ‹‚ˆÓ ‹Ù·Ó Ô ™Ù¤Ê·ÓÔ˜ ∫Ïfiη˜. ™ÙÔ ›‰ÈÔ ·ÁÒÓÈÛÌ· ÙÚ›ÙÔ˜ ‹Ù·Ó Ô ÃÚÈÛÙfiÊÔÚÔ˜ ƒ‹Á·˜, ٤ٷÚÙÔ˜ Ô ∫ÒÛÙ·˜ ªÔ˘Ûٿη˜ Î·È ¤ÌÙÔ˜ Ô §Â˘Ù¤Ú˘ ¡Ù·‹˜. ΔÔ ·ÚÁ˘Úfi ÌÂÙ¿ÏÏÈÔ Î·Ù¤ÎÙËÛÂ Ë ∂ϤÓË ª¿ÚÎÔ˘ ÛÙ· 500 Ì. ∞ÙÔÌÈ-

΋˜ ¯ÚÔÓÔ̤ÙÚËÛ˘ Ó·ӛ‰ˆÓ, ηıÒ˜ Î·È ‰‡Ô ٤ٷÚÙ˜ ı¤ÛÂȘ ÛÙÔ ÛÎÚ·Ù˜ Ó·ӛ‰ˆÓ Î·È ÛÙ· 200Ì. Ù·¯‡ÙËÙ·˜ Ó·ӛ‰ˆÓ. ÿÏÎÈÓÔ ÌÂÙ¿ÏÏÈÔ Î¤Ú‰ÈÛÂ Ô ∫ÒÛÙ·˜ ªÔ˘Ûٿη˜ ÛÙ· 1000Ì. ·ÙÔÌÈ΋˜ ¯ÚÔÓÔ̤ÙÚËÛ˘. √ ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ ¶··Ó·ÛÙ·Û›Ô˘ ‹Ù·Ó ٤ٷÚÙÔ˜ ÛÙÔ ·ÁÒÓÈÛÌ· ÙˆÓ fiÓÙˆÓ ÛÙÔ˘˜ ·›‰Â˜, ÂÓÒ ‰‡Ô ٤ٷÚÙ˜ ı¤ÛÂȘ ›¯Â Ô ÕÎÚ·ÙÔ˜ Ì ÙË ™Ù·˘ÚԇϷ °ÂˆÚÁ›Ô˘ ÛÙ· 500Ì.

·ÙÔÌÈ΋˜ ¯ÚÔÓÔ̤ÙÚËÛ˘ ÎÔÚ·Û›‰ˆÓ Î·È ÛÙ· 200 Ì. Ù·¯‡ÙËÙ·˜ ÎÔÚ·Û›‰ˆÓ Î·È Ì›· ¤ÌÙË ÛÙÔ ·ÙÔÌÈÎfi Ô˘ÚÛÔ˘›Ù ÎÔÚ·Û›‰ˆÓ. ∂›Û˘ Ô ÕÎÚ·ÙÔ˜ η٤Ϸ‚ ÙËÓ ¤ÌÙË ı¤ÛË ÛÙÔ ÔÌ·‰ÈÎfi ÛÚÈÓÙ ÂÊ‹‚ˆÓ Ì ÙÔ˘˜ ∫ÒÛÙ· ªÔ˘Ûٿη, §Â˘Ù¤ÚË ¡Ù·‹ Î·È ÃÚÈÛÙfiÊÔÚÔ ƒ‹Á·. Δ¤ÏÔ˜ ÛÙÔ ÔÌ·‰ÈÎfi ÛÚÈÓÙ ·›‰ˆÓ ÔÈ ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ ¶··Ó·ÛÙ·Û›Ô˘ Î·È °ÈÒÚÁÔ˜ μÔÚÚ¤˜ ‹Úı·Ó ¤ÌÙÔÈ.

∞¶√ Δ√À™ ∞£§∏Δ∂™ Δ√À ¡√μ∞ ∫∞π Δ√À √∂∞/¡∞μ

μÔÏÈÒÙÈΘ ÂÈÙ˘¯›Â˜ ÛÙËÓ ÎˆËÏ·Û›·  ηı˘ÛÙ¤ÚËÛË ÂÚ›Ô˘ ‰‡Ô ˆÚÒÓ ÏfiÁˆ Ù˘ ÛÊÔ‰Ú‹˜ ηٷÈÁ›‰·˜ Ô˘ ¤ÏËÍ ÙÔ ∫ˆËÏ·ÙÔ‰ÚfiÌÈÔ ÙÔ˘ ™¯ÔÈÓÈ¿ ÔÏÔÎÏËÚÒıËÎÂ Ë ∞’ º¿ÛË ÙÔ˘ 80Ô˘ ¶·ÓÂÏÏËÓ›Ô˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ FORD. ∞fi ‚ÔÏÈÒÙÈ΢ ÏÂ˘Ú¿˜ Ô ¡√μ∞ η٤ÎÙËÛ ¤Ó· ¯Ú˘Ûfi, ÂÙ¿ ·ÚÁ˘Ú¿ Î·È ÙÚ›· ¯¿ÏÎÈÓ· ÌÂÙ¿ÏÏÈ·, ÂÓÒ Ô √∂∞/¡∞μ ΤډÈÛ ¤Ó· ¯Ú˘Ûfi, ¤Ó· ·ÚÁ˘Úfi Î·È ‰‡Ô ¯¿ÏÎÈÓ·. ¶ÔÏ˘Ó›Î˘ Û‡ÏÏÔÁÔ˜ ·Ó·‰Â›¯ıËÎÂ Ô ¡·˘ÙÈÎfi˜ ŸÌÈÏÔ˜ πˆ·ÓÓ›ÓˆÓ.

ª

Ÿˆ˜ ·Ó·ÌÂÓfiÙ·Ó Ô ¡√ πˆ·ÓÓ›ÓˆÓ ‹Ú ÙȘ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ӛΘ ÛÙËÓ ∞’ º¿ÛË ÙÔ˘ 80Ô˘ ¶·ÓÂÏÏËÓ›Ô˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ FORD ÛÙÔ ∫ˆËÏ·ÙÔ‰ÚfiÌÈÔ ÙÔ˘ ™¯ÔÈÓÈ¿ ‚¿˙ÔÓÙ·˜ Î·È Ê¤ÙÔ˜ Ù· ıÂ̤ÏÈ· ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù¿ÎÙËÛË ·ÎfiÌË ÂÓfi˜ Ù›ÙÏÔ˘ ÎÂÚ‰›˙ÔÓÙ·˜ Û˘ÓÔÏÈο 29 ÌÂÙ¿ÏÏÈ· ÂÎ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ Ù· 18 ¯Ú˘Û¿ , Ù· 3 ·ÛË̤ÓÈ· Î·È Ù· 8 ¯¿ÏÎÈÓ·. ™ÙËÓ ‰Â‡ÙÂÚË ı¤ÛË Ë ¤ÎÏËÍË ÙˆÓ ·ÁÒÓˆÓ Ô ∂¡√∞ Ì 5 ¯Ú˘Û¿ , ¤Ó· ·ÛË̤ÓÈÔ Î·È ‰˘Ô ¯¿ÏÎÈÓ·. ∏ ÙÂÏÈ΋ ‚·ıÌÔÏÔÁ›· Î·È Ë ·Ó¿‰ÂÈÍË ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏËÙ‹ ı· ηıÔÚÈÛÙ› ÌÂÙ¿ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Î·È Ù˘ μ’ º¿Û˘ Ô˘ ı· Á›ÓÂÈ ÛÙȘ 26 Î·È 27 πÔ˘Ï›Ô˘ ÛÙ· πˆ¿ÓÓÈÓ·. √È ÚÒÙÔÈ ÓÈÎËÙ¤˜ ·Ó¿ ·ÁÒÓÈÛÌ· ÛÙÔ˘˜ ¿Ó‰Ú˜ Î·È ÛÙȘ Á˘Ó·›Î˜ (Ì ¤ÓÙÔÓ· ÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÔÈ μÔÏÈÒÙ˜ ·ıÏËÙ¤˜): ™ÎÈÊ ÂÏ ‚·ÚÒÓ (Á): 1.¡ÈÎÔÏ·˚‰Ô˘ ∫. (¡√∫·Ù) 2.πˆ¿ÓÓÔ˘ (¡√£) 3.¶·˘Ï¿ÙÔ˘ (∫√∂) ¢ÈÏfi ÛÎÈÊ ÂÏ ‚·ÚÒÓ (Á): 1.¡√∫ (∂ÌÌ·ÓÔ˘ËÏ›‰Ë-°È·˙ÈÙ˙›‰Ô˘), 2. √Ì. ∂ÚÂÙÒÓ (ΔÛ›ÓÙ˙Ô˘-∫ÏÂÈÙÛ›‰Ë), 3.¡√π (ª¿ÓÙ˙ÈÔ˘ μ·ÏÂÚÈ·- ª¿ÓÙ˙ÈÔ˘ μÂÚÔÓ.)

™ÎÈÊ ÂÏ ‚·ÚÒÓ (·): 1.∂¡√∞ (°È¿ÓÓ·ÚÔ˜ ™), 2.¡√§ (ª·Á‰·Ó‹˜ ¶.), 3.π√£ (¶¤ÙÚÔ˘ π) ΔÂÙڿΈÔ˜ ¿Ó¢ ÂÏ ‚·ÚÒÓ (·): 1.¡√£ (ªÔÛ¯ÔÓ¿˜-ƒ›˙Ô˜-∫Ô˘ÚÎԢڛ΢-μ·ÛÈÏÂÈ¿‰Ë˜), 2.¡√™·Ï (∫fiÓÛÔÏ·˜ §.-∫fiÓÛÔÏ·˜°.-¢Ú›‚·˜-§·˙Ú›‰Ë˜), 3.¡∞™ (∞ÁÁÂÏfiÔ˘ÏÔ˜ -∫·ÊÂÙ˙È¿‰Ë˜-∫˘ÚÈ·˙‹˜-ªˆÚ·›Ù˘) ¢ÈÏfi ÛÎÈÊ ÂÏ ‚·ÚÒÓ (·): 1.∂¡√∞ (∞ÊÂÓÙÔ‡Ï˘-°È¿ÓÓ·ÚÔ˜), 2.¡√ §‹ÌÓÔ˘ (ª·Á‰·Ó‹˜-¢ÈÎÚ¿Ó˘), 3.¡∞√∫£ (ΔÚ·˘Ïfi˜-ƒ·Ì·‰·Ó›‰Ë˜) ΔÂÙÚ·Ïfi ÛÎÈÊ ÂÏ ‚·ÚÒÓ (·): 1.∫fiÓÛÔÏ·˜ §.-∫fiÓÛÔÏ·˜ °.-¢Ú›‚·˜-§·˙·Ú›‰Ë˜) , 2.¡√£ (ÃÚ˘ÛfiÔ˘ÏÔ˜-÷Ù˙ËÛÙÚ·Ù‹˜-ªÔ˘ÛÙ·Ì¿ÓÙÂ-√ÈÎÔÓfiÌÔ˘), 3.¡√π (¡ÙÔ‡ÛÎÔ˜-ª·ÁÎÏ¿Ú·˜-∫·ÏÔ˘È¿Ó-¶··ÛÙ·‡ÚÔ˘) ΔÂÙڿΈÔ˜ ¿Ó¢ (Á): 1.¡√π (ª¤ÚÌËÁη-∂ÌÌ·ÓÔ˘ËÏ›‰Ô˘-ª¿ÓÙ˙ÈÔ˘∫Ô‡ÚÔ˘), 2.¡√£ (∫Ô˘ÌÏ‹-∫ÔÎΛÓÔ˘-∫·Ï·Ì·Ú·-™·ÎÂÏÏ·Ú›‰Ô˘), 3.¡√π (¶¿ÓÔ˘-∑¤Ú‚·-∑˘ÁÔ‡Ú·-∫Ô‡ÚÔ˘) ¢ÈÏfi ÛÎÈÊ (Á): 1. ¡√£ (πˆ¿ÓÓÔ˘°È¿ÓÓÔ˘), 2.¢¡√∏ (ΔÛÈ¿‚Ô˘-§È¿ÁÎÔ˘), 3.¡√∫ (∂ÌÌ·ÓÔ˘ËÏ›‰Ô˘-°È·˙ÈÙ˙›‰Ô˘) ΔÂÙڿΈÔ˜ ÌÂÙ¿ (·): 1.¡√π (ΔÛ›Ï˘Δ˙È¿ÏÏ·˜-§·ÌÚ›‰Ë˜-§ÈfiÓÙÔ˜ªÔ‡ÁÈ·˜), 2.¡√μ∞ (§·‰fiÔ˘ÏÔ˜∫Ô˘ÚÎÔ‡Ì·˜-§Ô˘ÏÔ‡‰Ë˜-§ÂÌÔÓ¿˜ª·Ú·ÁÎfi˜), 3.¡√π (ª¿ÓÙ˙ÈÔ˜ªÔ‡ÁÈ·˜ ∑.-μÏ¿¯Ô˜-ªÔ˘Ï¿˜) ¢ÈΈÔ˜ ¿Ó¢ (·): 1.¡√μ∞ (∫Ô˘ÛÎÔ˘Ú›‰·˜-ÃÚËÛÙÔÌ¿ÓÔ˜), 2.¡√∫·Ù (∫·Ú·Ì‹ÙÚÔ˜-∫·ÎÔ‡Ú˘), 3.¡√£ (∞ı·Ó·Û›Ô˘-ÃÚ˘ÛfiÔ˘ÏÔ˜) ¢ÈÏfi ÛÎÈÊ (·): 1.∂¡√∞ (∞ÊÂÓÙÔ‡Ï˘-°È¿ÓÓ·ÚÔ˜) 2.¡∞√∫£ (ΔÚ·˘Ïfi˜∞˚‚·Ù˙›‰Ë˜), 3.∫√∂ (∏ÏÈfiÔ˘ÏԘ÷Ù˙ËÚ‹Á·˜) ™ÎÈÊ (Á): 1.¡√∫·Ù(¡ÈÎÔÏ·˚‰Ô˘ ∫·Ù) 2.∂¡√∞ (∞ÛÔ˘Ì·Ó¿ÎË ™.), 3.¡∞™ (∞ÁÁÂÏÔÔ‡ÏÔ˘ ∞.) ¢›ÎˆÔ˜ ¿Ó¢ (Á): 1. ¡√π (¢È·Ì¿ÓÙË¡Ù·Ï·Ì¿ÓÁη), 2.√∂∞¡∞μ (™Ùԇη-

ª›ÏÏË), 3.¡√∞ÚÁ (¶··ÓÙˆÓ¿ÙÔ˘∞ÁÁÔ˘ÚÈ¿) ¢›ÎˆÔ˜ ÌÂÙ¿ (·): 1.¡√π (ΔÛ›Ï˘Δ˙È¿ÏÏ·˜-ªÔ˘ÁÈ·˜), 2.¡√μ∞ (ÃÚËÛÙÔÌ¿ÓÔ˜-∫Ô˘ÛÎÔ˘Ú›‰·˜), 3.¡√∫·Ù (∫·Ú·Ì‹ÙÚÔ˜-∫·ÎÔ‡Ú˘-ªÔ‡ÊÙ·˜) ΔÂÙÚ·Ïfi ÛÎÈÊ (Á): 1.¡√π (∑¤Ú‚·∫ÔÏÙÛ›‰·-ΔÛÈ¿‚Ô˘-¶¿ÓÔ˘), 2.¡√£ (°È¿ÓÓÔ˘-πˆ¿ÓÓÔ˘-∫Ô˘ÌÏ‹-™·ÎÂÏÏ·Ú›‰Ô˘), 3.¡∞™ (∞ÁÁÂÏÔÔ‡ÏÔ˘-∞ÌÔ˘ÓÙÛfiÓ-¢ËÌ¿ÎÔ˘-μÂÓÂÙ¿ÎË). ™ÎÈÊ (·): 1.¡∞™ (∞ÁÁÂÏfiÔ˘ÏÔ˜ ¢.) 2.¡∞√™ (∫fiÓÛÔÏ·˜ §.), 3.∂¡√∞ (∞ÊÂÓÙÔ‡Ï˘ ¡.) √ÎٿΈÔ˜ (Á): 1.¡√π (¢È·Ì¿ÓÙË¡Ù·Ï·Ì¿ÓÁη-∫ÔÏÙÛ›‰·-∫ˆÛÙԇϷΔÛÈ¿‚Ô˘-¡Ù·Ï·Ì¿ÓÁη-∑˘ÁÔ˘Ú·∂ÌÌ·ÓÔ˘ËÏ›‰Ô˘-ΔÛÈ¿‚Ô˘), 2.¡√£ (∫Ô˘ÌÏ‹-∫ÔÎΛÓÔ˘-∫·Ï·Ì·Ú·-™·ÎÂÏÏ·Ú›‰Ô˘-°È¿ÓÓÔ˘-πˆ¿ÓÓÔ˘-∫·Ì‡ÏË-÷Ù˙ËÍÂÓÔÊÒÓÙÔ˜-°Î¿ÓË), 3.¡√π (ª¤ÚÌËÁη-∫Ô‡ÚÔ˘-ª¿ÓÙ˙ÈÔ˘ μ-ª¿ÓÙ˙ÈÔ˘-¶¿ÓÔ˘-∑¤Ú‚·-Δ˙ԇη-¶ÈÙÛÔ‡ÓË-¶·›‰·ÚÔ˘) ΔÂÙÚ·Ïfi ÛÎÈÊ (·): 1.¡∞√™ (∫fiÓÛÔÏ·˜ §.-∫fiÓÛÔÏ·˜ °.-ªÂÁÓ‹˜-§·˙·Ú›‰Ë˜), 2.¡∞™ (∞ÁÁÂÏfiÔ˘ÏÔ˜ ¢.- ∞ÁÁÂÏfiÔ˘ÏÔ˜ μ-¶·Ú¿ÎÔÈÏ·˜-∫·ÊÂÙ˙È¿‰Ë˜), 3.∂¡√∞ (ª‹ÙÛÔ˜-∫ˆÛÙÔÁÏÔ‡‰Ë˜-∞ÊÂÓÙÔ‡Ï˘-°È¿ÓÓ·ÚÔ˜) ΔÂÙڿΈÔ˜ ¿Ó¢ (·): 1.¡√π (ΔÛ›Ï˘Δ˙È¿ÏÏ·˜-§·ÌÚ›‰Ë˜-§ÈfiÓÙÔ˜), 2.¡√π (ª¿ÓÙ˙ÈÔ˜-¡ÙÔ‡ÛÎÔ˜-∑‹Û˘μÏ¿¯Ô˜), 3.¡√μ∞ (§Ô˘ÏÔ‡‰Ë˜-ÃÚËÛÙÔÌ¿ÓÔ˜-§·‰fiÔ˘ÏÔ˜-∫Ô˘ÛÎÔ˘Ú›‰·˜) √ÎٿΈÔ˜ (·): 1.¡√π (ΔÛ›Ï˘Δ˙È¿ÏÏ·˜-§·ÌÚ›‰Ë˜-Δ˙·Ó›Ó˘-∑‹Û˘-¶·¿˜-§ÈfiÏÈÔ˜-ª·ÁÎÏ¿Ú·˜ªÔ‡ÁÈ·˜), 2.¡√μ∞ (∫Ô˘ÛÎÔ˘Ú›‰·˜ÃÚËÛÙÔÌ¿ÓÔ˜-§Ô˘ÏÔ‡‰Ë˜-∫Ô˘ÚÎÔ‡Ì·˜-§·‰fiÔ˘ÏÔ˜-§ÂÌÔÓ·˜-ª· οÏ˘-ª·Ú·ÁÎfi˜), 3.¡√£ (∫Ô˘ÚÎԢڛ΢-√ÈÎÔÓfiÌÔ˘-ªÔÛ¯ÔÓ¿˜-ÃÚ ˘ÛfiÔ˘ÏÔ˜-∞ı·Ó·Û›Ô˘-÷Ù˙ËÛÙÚ·Ù‹˜-ªÔ˘ÛÙ·Ì¿ÓÙÂ-ƒ›˙Ô˜-∫¯ÚÈÒÙ˘)

™Δ√ ÎÔÏ˘Ì‚ËÙ‹ÚÈÔ Ù˘ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜ “μ·Û›Ï˘ ¶ÔχÌÂÚÔ˜” Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËÎ·Ó ÔÈ ·ÁÒÓ˜ ÙÔ˘ 2Ô˘ ÔÌ›ÏÔ˘ Ù˘ ËÌÈÙÂÏÈ΋˜ Ê¿Û˘ ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ fiÏÔ ·›‰ˆÓ (ÁÂÓÓËı¤ÓÙ˜ ÙÔ 1999 Î·È ÓÂÒÙÂÚÔÈ). ΔÔÓ μfiÏÔ ÂÎÚÔÛÒËÛ·Ó ÔÈ √.À.∫.μ. Î·È √∂∞/¡∞μ. Ô˘ fï˜ ‰ÂÓ Î·Ù¿ÊÂÚ·Ó Ó· ¿ÚÔ˘Ó Î¿ÔÈÔ ·fi Ù· ‰‡Ô ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ· Ù˘ ÚfiÎÚÈÛ˘ ÁÈ· Ù· ÙÂÏÈο Ù˘ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛ˘. ¶ÈÔ ‰˘Ó·Ù¤˜ ·ԉ›¯ÙËÎ·Ó ÔÈ ÔÌ¿‰Â˜ Ù˘ ∞¯·˝·˜ Ì ÙÔÓ ¡.√. ¶·ÙÚÒÓ Ó· ÙÂÚÌ·Ù›˙ÂÈ ÚÒÙÔ˜ Î·È ·‹ÙÙËÙÔ˜ Î·È ÙË ¡.∂. ¶·ÙÚÒÓ Ó· ηٷϷ̂¿ÓÂÈ ÙË ‰Â‡ÙÂÚË ÚÔÓÔÌÈÔ‡¯Ô ı¤ÛË. ΔÚ›ÙÔ˜ ηÙÂÙ¿ÁË Ô Õıˆ˜ ÷ÏÎȉÈ΋˜, Ô˘ ¤ÌÂÈÓ ÂÎÙfi˜ ÙÂÏÈ΋˜ Ê¿Û˘, ÂÓÒ Ô √.À.∫.μ. ÙÂÚÌ¿ÙÈÛ ٤ٷÚÙÔ˜ Î·È Ô √∂∞/¡∞μ ¤ÌÙÔ˜ ÌÈ· Î·È ÛÙÔÓ ·ÁÒÓ· ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÔÌ¿‰ˆÓ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ Ô √.À.∫.μ. ÂÈÎÚ¿ÙËÛ Ì 6-5. √È Û˘Óı¤ÛÂȘ ÙˆÓ ÔÌ¿‰ˆÓ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘: √.À.∫.μ. (ÚÔÔÓËÙ¤˜ °ÈÒÚÁÔ˜ ¡ÙfiÓ·˜, £ˆÌ¿˜ ªÂÊÛÔ‡Ù): °È¿ÓÓ˘ ¢›Ï·˜, ÃÚ‹ÛÙÔ˜ ∫·Ú·ÁÈ¿ÓÓ˘, ¡›ÓÔ ¡¿ÛÈÔ˜ (ÙÂÚÌ·ÙÔʇϷΘ), ªËÓ¿˜ ¡ÈÎËÊÔÚ›‰Ë˜, °ÈÒÚÁÔ˜ °·Ï¿Ó˘, ÃÚ‹ÛÙÔ˜ °Î¤Î·˜, ∞ϤͷӉÚÔ˜ ¡·ÛÈ¿ÎÔ˜ (π), ∞ϤͷӉÚÔ˜ ¡·ÛÈ¿ÎÔ˜ (ππ), °È¿ÓÓ˘ ™Ù·ıfiÔ˘ÏÔ˜, ª¿ÓÔ˜ ∫·Ú·˝ÛÎÔ˜, ÃÚ‹ÛÙÔ˜ ΔÛÈÌ·ÓÔÁÈ¿ÓÓ˘, ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ °ÎÔ˘Ù˙ÈÁÈ¿ÓÓ˘, ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘, μÔ‡ÏÁ·Ú˘, ÃÚ‹ÛÙÔ˜ ∫Ô˘Êȉ¿Î˘, °È¿ÓÓ˘ ª·ÚÈÓ¿Á˘, μ·Û›Ï˘ μÏÈÒÚ·˜, ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ ª¤ÎÔ˜, §Ô˘Î¿˜ ªÔ˘Ûٷηϋ˜, ∂Ï¢ı¤ÚÈÔ˜ ª¤Ó˘, ∞fiÛÙÔÏÔ˜ °·ÚÁ·Ï¤ÙÛÔ˜. √∂∞/¡∞μ (ÚÔÔÓËÙ¤˜ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ∫fiÊÊ·˜, §¿ÌÚÔ˜ ∫·Ú‡‰·˜): °ÈÒÚÁÔ˜ ∑·¯·Ú‹˜, ¶·ÓÙÂÏ‹˜ ™ÈÌÒÙ·˜ (ÙÂÚÌ·ÙÔʇϷΘ), ™Ù·ÌÔ‡Ï˘ ™·Ú·ÁÁ·Ó›‰·˜, ¡›ÎÔ˜ ™˘ÚfiÔ˘ÏÔ˜, ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ¶ÂÙÚfiÔ˘ÏÔ˜, √Ú¤ÛÙ˘ ™Î˘ÚÁÈ¿ÓÓ˘, ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ §È‚ÔÁÈ¿ÓÓ˘, ™›ÌÔ˜ √ÈÎÔÓÔÌ›‰Ë˜, °È¿ÓÓ˘ μ·Ú‚¤Ú˘, £·Ó¿Û˘ §¤ÙÛÈÔ˜, ™‡ÚÔ˜ §Èı·‰ÈÒÙ˘, ÃÚ‹ÛÙÔ˜ ¢Ô‰ÔÓÙÛ›‰Ë˜, ∏Ï›·˜ ª·Ï·ÌÔ‡Û˘, ™Ù·‡ÚÔ˜ √ÈÎÔÓfiÌÔ˘, ÿÚ˘ Δ˙Ô˘‚¿Ú·˜, ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ∞ı·Ó·ÛÈ¿‰Ë˜, ™Ù·‡ÚÔ˜ ∫fi·ÓÔ˜, ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ÷Ù˙ËÁˆÚÁ›Ô˘, °ÈÒÚÁÔ˜ ∫ÔÚˆÓ·›Ô˜. Δ· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ÙˆÓ ·ÁÒÓˆÓ Â›Ó·È Ù· ·Ú·Î¿Ùˆ: √.À.∫.μ.-¡.∂. ¶·ÙÚÒÓ 5-16 √∂∞/¡∞μ-¡.√. ¶·ÙÚÒÓ 2-10 ¡.√. ¶·ÙÚÒÓ-√.À.∫.μ. 18-2 Õıˆ˜-√∂∞/¡∞μ 14-3 ¡.∂. ¶·ÙÚÒÓ-¡.√. ¶·ÙÚÒÓ 6-9 √.À.∫.μ.-Õıˆ˜ 6-14 Õıˆ˜-¡.∂. ¶·ÙÚÒÓ 4-11 √∂∞/¡∞μ-√.À.∫.μ. 5-6 ¡.√. ¶·ÙÚÒÓ-Õıˆ˜ 9-3 ¡.∂. ¶·ÙÚÒÓ-√∂∞/¡∞μ 11-4

∏ ‚·ıÌÔÏÔÁ›· 1. ¡.√. ¶·ÙÚÒÓ 2. ¡.∂. ¶·ÙÚÒÓ 3. Õıˆ˜ 4. √.À.∫.μ. 5. √∂∞/¡∞μ

12 9 6 3 0 °.¶.

√§Àª¶π∞∫√™

ΔÛÂοÚÂÈ ÙÔÓ Δ·Ó¿ÛÂ; Ù· ‰ËÌÔÛȇ̷ٷ ÛÙË ƒÔ˘Ì·Ó›· Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙÔÓ ∫Ú›ÛÙÈ·Ó Δ·Ó¿ÛÂ Î·È ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ ÁÈ· ÙËÓ ·fiÎÙËÛ‹ ÙÔ˘. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, Ë ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· “gsp.ro” ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ fiÙÈ ¿ÓıÚˆÔ˜ ÙˆÓ ¶ÂÈÚÈ·ˆÙÒÓ ‚Ú¤ıËΠÛÙȘ Âͤ‰Ú˜ ÙÔ˘ ÁË¤‰Ô˘ Ù˘ ™ÙÂ¿Ô˘· μÔ˘ÎÔ˘ÚÂÛÙ›Ô˘ ÁÈ· Ó· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ ÙÔÓ ·ÁÒÓ· Ì ·ÓÙ›·ÏÔ ÙËÓ ªÚ·ÛfiÊ Ì ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ Ó· Â›Ó·È ÛÙÚ·Ì̤ÓÔ ÛÙÔÓ ƒÔ˘Ì¿ÓÔ ÂÈıÂÙÈÎfi. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·, ˘¿Ú¯Ô˘Ó ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ ÚÔÔÓËÙ‹ ÙÔ˘ ‰ÈÂıÓÔ‡˜ ¿ÛÔ˘: “√ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ Â›Ó·È ¤Ó·˜ ηÏfi˜ ÚÔÔÚÈÛÌfi˜ ÁÈ· ÙÔÓ Δ¿Ó·ÛÂ, ÁÈ·Ù› Â›Ó·È ¤Ó·˜ ÛÔ˘‰·›Ô˜ ·›ÎÙ˘ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÂÍÂÏȯı› Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ·” . ÀÂÓı˘Ì›˙ÂÙ·È fiÙÈ Ô 27¯ÚÔÓÔ˜ ·›ÎÙ˘ ·ÁˆÓ›˙ÂÙ·È ·fi ÙÔ 2009 ÛÙË ™ÙÂ¿Ô˘·, ¤¯ÔÓÙ·˜ ÛÙÔ ÂÓÂÚÁËÙÈÎfi ÙÔ˘ 23 ÁÎÔÏ Î·È 39 ·Û›ÛÙ Û 178 Û˘ÌÌÂÙÔ¯¤˜. ∂›Û˘, Â›Ó·È 33 ÊÔÚ¤˜ ‰ÈÂıÓ‹˜ (Ì·˙› Ì ¤ÍÈ ÁÎÔÏ).

™À¡∂Ãπ∑√¡Δ∞π


TƒπΔ∏ 29 ∞¶ƒπ§π√À 2014

T.V. ™‹ÌÂÚ· ΔÚ›ÙË ÌÔÚ›Ù ӷ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÙ ÙȘ ÂÍ‹˜ ·ıÏËÙÈΤ˜ ÌÂÙ·‰fiÛÂȘ: ¢∏ª. Δ∏§∂√ƒ∞™∏ 19.15 ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜-ƒ¤ı˘ÌÓÔ -∑(∞1 Ì¿ÛÎÂÙ) NOVASPORTS 1 17.00 ¡. ∫ËÊÈÛÈ¿-√Ï˘ÌÈ·Îfi˜ -∑(∞1 Ì¿ÛÎÂÙ) 00.45 ª¿ÁÂÚÓ-ƒÂ¿Ï ª·‰Ú. -ª(ΔÛ¿ÌÈÔÓ˜ §ÈÁÎ) NOVASPORTS 2 21.45 ª¿ÁÂÚÓ-ƒÂ¿Ï ª·‰Ú. -∑(ΔÛ¿ÌÈÔÓ˜ §ÈÁÎ) NOVASPORTS 3 20.00 √Ï˘ÌÈ·Îfi˜-∂ıÓÈÎfi˜ ∞ÏÂÍ. -∑(2Ô˜ ÙÂÏÈÎfi˜ ∞1 ‚fiÏÂ˚) OTE SPORT 3 12.00 πÓÙÈ¿Ó·-∞ÙÏ¿ÓÙ· -ª- (¡μ∞) OTE SPORT 4 03.45 μÂϤ˙ ™¿ÚÛÊÈÏÓÙ-¡·ÛÈÔÓ¿Ï -∑(∫fi· §ÈÌÂÚÙ·‰fiÚ˜) EUROSPORT 12.00 ¶·ÁÎfiÛÌÈÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ÛÓÔ‡ÎÂÚ -∑16.30 ¶·ÁÎfiÛÌÈÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ÛÓÔ‡ÎÂÚ -∑EUROSPORT 2 13.00 ΔÔ˘ÚÓÔ˘¿ WTA -∑- (Ù¤ÓȘ) 16.00 ΔÔ˘ÚÓÔ˘¿ WTA -∑- (Ù¤ÓȘ) 22.00 ¶·ÁÎfiÛÌÈÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ÛÓÔ‡ÎÂÚ -∑-

ƒ∏°∞™

¶Ï‹ÁÌ· Ì ªϤÙÛ· ¶Ôχ ¿Ù˘¯Ô˜ ÛÙ¿ıËÎÂ Ô £·Ó¿Û˘ ªϤÙÛ˘. √ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ‹˜ ÙÔ˘ ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘ ÙÚ·˘Ì·Ù›ÛÙËΠ¤Û·Û ÙË Ì‡ÙË ÙÔ˘ ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ¯ıÂÛÈÓ‹˜ ÚÔfiÓËÛ˘ ÚÔηÏÒÓÙ·˜ ÛÔ‚·Úfi “ÔÓÔΤʷÏÔ” ÛÙÔÓ ÚÔÔÓËÙ‹ §¿ÎË ª·Î¿ÏË. ªÂÙ¿ ·’ ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂͤÏÈÍË Ô ªϤÙÛ·˜ ı· ·Ô˘ÛÈ¿ÛÂÈ ·fi ÙÔÓ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ·ÁÒÓ· Ì ÙÔÓ ∞ÌÂψÓÈ·Îfi ÂÎÙfi˜ ¤‰Ú·˜ ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ∫˘Úȷ΋ ÁÈ· ÙÔÓ 3Ô fiÌÈÏÔ Ù˘ °’ ∂ıÓÈ΋˜.

°’ ∂£¡π∫∏

™ÙËÓ 9Ë ı¤ÛË Ô ƒ‹Á·˜ √ ƒ‹Á·˜ ºÂÚ·›Ô˜ ¤Î·Ó ÙÔ ÚÂfi ÙÔ˘ ÛÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ 26Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ÙÔ˘ 3Ô˘ ÔÌ›ÏÔ˘ Ù˘ °’ ∂ıÓÈ΋˜. ŒÙÛÈ, ¤ÂÛ ̛· ı¤ÛË ÛÙË ‚·ıÌÔÏÔÁ›· (Â›Ó·È ϤÔÓ 9Ô˜), ηıÒ˜ ÙÔÓ ÍÂ¤Ú·ÛÂ Ë ¡¿Ô˘Û·, Ô˘ ‹Ú ÛÙ· “¯·ÚÙÈ¿” ÙÔ Ì·Ù˜ Ì ÙÔÓ ¶˘ÚÁÂÙfi. ™˘ÓÔÙÈο, Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Î·È ÔÈ ÛÎfiÚÂÚ: ª·ÎÚÔ¯ÒÚÈ-ΔڛηϷ 0-0 ∞.√. ∫·Ú‰›ÙÛ·˜-§·Ì›· 1-3 (37’ ΔÛÈÚÔÁÈ¿ÓÓ˘-9’, 30’ §ÂÌ¿, 21’ ∂˘ÛÙ·ı›Ô˘) §Â˘Î¿‰È·-¢ˆÙȤ·˜ 1-1 (14’ ŒÍ·Ú¯Ô˜-10’ ΔÛ·ÙÛ·Ï›‰Ë˜) ∫‡ÌË-÷ÏΛ‰· 1-0 (58’ ª‹ÙÚÔ˘) 1-0 ∞¯ÈÏϤ·˜ ¡ÂÔÎ.-∞ÌÂψÓÈ·Îfi˜ (87’ ª·ÎÚ¿Î˘) ∞¯ÈÏϤ·˜ ¢ÔÌ.-ª·¯ËÙ‹˜ 0-1 (82’ ¡ÈÎÔ‡Ï˘) ¶˘ÚÁÂÙfi˜-¡¿Ô˘Û· 0-3 ·.·. ƒÂfi: ƒ‹Á·˜ ºÂÚ·›Ô˜

∏ ‚·ıÌÔÏÔÁ›· (26Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋) 1. §·Ì›· 51-22 56 2. ∞¯ÈÏϤ·˜ ¡ÂÔÎ. 36-17 52 3. ∫‡ÌË 28-10 49 4. ΔڛηϷ 28-15 44 5. ª·ÎÚÔ¯ÒÚÈ 29-29 40 6. §Â˘Î¿‰È· 25-21 39 7. ¢ˆÙȤ·˜ 33-23 35 8. ¡¿Ô˘Û· 38-31 34 9. ƒ‹Á·˜ 26-26 32 10. ÷ÏΛ‰· 33-27 30 11. ª·¯ËÙ‹˜ 30-27 29 12. ∞.√. ∫·Ú‰›ÙÛ·˜ 25-34 23 13. ∞¯ÈÏϤ·˜ ¢ÔÌ. 26-41 22 14. ∞ÌÂψÓÈ·Îfi˜ 24-44 17 15. ¶˘ÚÁÂÙfi˜ 6-71 6 * O ¶˘ÚÁÂÙfi˜ ¤¯ÂÈ -6 ‚·ıÌÔ‡˜, ÂÓÒ ·Ô‚Ï‹ıËÎÂ Î·È ·fi ÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ·. ** ƒÂfi ÛÙÔÓ ‚’ Á‡ÚÔ ‰ÂÓ ¤Î·Ó·Ó ÔÈ ÂÍ‹˜ ÔÌ¿‰Â˜: §Â˘Î¿‰È·, ª·ÎÚÔ¯ÒÚÈ, ¢ˆÙȤ·˜, ΔڛηϷ.

∏ ÂfiÌÂÓË ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ (∫˘Úȷ΋ 4/5) ΔڛηϷ-§·Ì›· ¢ˆÙȤ·˜-ª·ÎÚÔ¯ÒÚÈ Ã·ÏΛ‰·-∞.√. ∫·Ú‰›ÙÛ·˜ ¡¿Ô˘Û·-∫‡ÌË ∞ÌÂψÓÈ·Îfi˜-ƒ‹Á·˜ ª·¯ËÙ‹˜-¶˘ÚÁÂÙfi˜ 3-0 ·.·. ∞¯ÈÏϤ·˜ ¢ÔÌ.-∞¯ÈÏϤ·˜ ¡ÂÔÎ. ƒÂfi: §Â˘Î¿‰È·

25

ª¶∞°∂ƒ¡-ƒ∂∞§ ∞¡∞ª∂Δƒø¡Δ∞π °π∞ ªπ∞ £∂™∏ Δ√¡ Δ∂§π∫√ Δ√À Δ™∞ª¶π√¡™ §π°∫

“°ÈÁ·ÓÙÔÌ·¯›·” ÛÙÔ ªfiÓ·¯Ô ÌÈ· (ƒÂ¿Ï ª·‰Ú›Ù˘) ı¤ÏÂÈ Ó· ‚ÚÂı› Û ÙÂÏÈÎfi ΔÛ¿ÌÈÔÓ˜ §ÈÁÎ ÌÂÙ¿ ·fi 12 ¯ÚfiÓÈ· Î·È Ó· ¤¯ÂÈ ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ‰ÈÂΉÈ΋ÛÂÈ ÙÔ ÂÚ›ÊËÌÔ ϤÔÓ- ‰¤Î·ÙÔ ÙÚfi·ÈÔ ÛÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· Ù˘. ∏ ¿ÏÏË (ª¿ÁÂÚÓ ªÔÓ¿¯Ô˘) ı¤ÏÂÈ Ó· ÊÙ¿ÛÂÈ Ì¤¯ÚÈ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ ‰È·‰ÚÔÌ‹˜ ÁÈ· ÙÚ›ÙË Û˘Ó¯fiÌÂÓË ¯ÚÔÓÈ¿ Î·È Ó· “„¿ÍÂÈ” ÙÔ repeat, οÙÈ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÂÙ‡¯ÂÈ ÛÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ ÌfiÓÔ Ë ª›Ï·Ó ÙȘ ÛÂ˙fiÓ 198889 Î·È 1989-90.

ªÂÙ¿ ÙÔÓ ÚÒÙÔ ËÌÈÙÂÏÈÎfi Ù˘ ª·‰Ú›Ù˘, ÌÈÎÚfi ÚÔ‚¿‰ÈÛÌ· ÚfiÎÚÈÛ˘ ÛÙÔÓ ÙÂÏÈÎfi Ù˘ §ÈÛÛ·‚fiÓ·˜ ¤¯ÂÈ ¿ÚÂÈ Ë “‚·Û›ÏÈÛÛ·” , ¯¿ÚË ÛÙË Ó›ÎË 1-0 Ì ÙÔ ÁÎÔÏ ÙÔ˘ ªÂÓ˙ÂÌ¿. ™ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ 90¿ÏÂÙÔ ÛÙËÓ “∞ÏÈ¿Ó˙ ∞Ú¤Ó·” , ·fi„ ÛÙȘ 21.45, ÔÈ ·›ÎÙ˜ ÙÔ˘ ∫¿ÚÏÔ ∞ÓÙÛÂÏfiÙÈ Î·ÏÔ‡ÓÙ·È Ó· ˘ÂÚ·ÛÈÛÙÔ‡Ó ·˘Ùfi ÙÔ ÛÎÔÚ, ÂÙ˘¯·›ÓÔÓÙ·˜ ÂӉ¯Ô̤ӈ˜ Î·È ÁÎÔÏ, ÒÛÙ ӷ οÓÔ˘Ó Â˘ÎÔÏfiÙÂÚÔ ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘˜ Î·È ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ó· Â›Ó·È ·˘ÙÔ› Ô˘ ı· ·ÓËÁ˘Ú›ÛÔ˘Ó. ΔÔ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ ™¿‚‚·ÙÔ ÁÈ· ÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ·, ÔÈ “ÌÂڤӯ˜” ‰ÂÓ ‰˘ÛÎÔχÙËÎ·Ó Ó· ÓÈ΋ÛÔ˘Ó ÙËÓ √Û·ÛÔ‡Ó· Ì 4-0 Î·È Ó· ·Ú·Ì›ÓÔ˘Ó Û ÙÚԯȿ Ù›ÙÏÔ˘. ™Ù· ¢¯¿ÚÈÛÙ·, Â›Ó·È ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ‰ÂÓ ÚԤ΢„·Ó ·ÁˆÓÈÛÙÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·, οÙÈ Ô˘ ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ ÁÈ· ÌÈ· ·ÎfiÌË ÊÔÚ¿ ı· ·Ô˘ÛÈ¿ÛÔ˘Ó ÔÈ Ì·ÎÚÔ¯ÚfiÓÈ· ÙÚ·˘Ì·Ù›Â˜ ∫ÂÓÙ›Ú·, ÃÂÛ¤ Î·È ∞ÚÌÂÏfi·. ∏ ·ÔÛÙÔÏ‹ Ù˘ “‚·Û›ÏÈÛÛ·˜” : ∫·Û›ÁÈ·˜, ¡ÙȤÁÎÔ §fiÂı, ÃÂÛÔ‡˜, μ·Ú¿Ó, ¶¤Â, ƒ¿ÌÔ˜, ∫ÔÂÓÙÚ¿Ô, ª·ÚÛ¤ÏÔ, ∫·Ú‚·¯¿Ï, ¡¿Ù¯Ô, ª¤ÈÏ, ∞ÏfiÓÛÔ, ∫·ÛÂ̛ڷ, ªfiÓÙÚÈÙ˜, ¡ÙÈ ª·Ú›·, ÿÛÎÔ, πÁȷڷ̤ÓÙÈ, ƒÔÓ¿ÏÓÙÔ, ªÂÓ˙ÂÌ¿ Î·È ªÔÚ¿Ù·. ∞fi ÙËÓ ¿ÏÏË, ÌÂÙ¿ ÙÔ 1-0 Ù˘ ª·‰Ú›Ù˘, Ë ª¿ÁÂÚÓ ÁÈ· Ó· ¿ÚÂÈ ÙËÓ ÚfiÎÚÈÛË, ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Î·ı·Ú‹ Ó›ÎË.

ªÂ ›‰ÈÔ ÛÎÔÚ, ı· ¯ÚÂÈ·ÛÙ› ÙÔ ËÌ›ˆÚÔ Ù˘ ·Ú¿Ù·Û˘, ·Ó ÛÎÔÚ¿ÚÂÈ ‰‡Ô ÊÔÚ¤˜, ı· ÂÙ‡¯ÂÈ ÙÔÓ ÛÙfi¯Ô Ù˘ ÛÙËÓ Î·ÓÔÓÈ΋ ‰È¿ÚÎÂÈ·, ÂÓÒ ·Ó ‰Â¯ı› ÁÎÔÏ, ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÂÙ‡¯ÂÈ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÙÚ›·. √È μ·˘·ÚÔ›, ¤¯ÔÓÙ·˜ ÙÔ Ì˘·Ïfi ÙÔ˘˜ ÛÙÔÓ Â·Ó·ÏËÙÈÎfi, ‰˘ÛÎÔχÙËÎ·Ó ·Ú¯Èο ·fi ÙË μ¤ÚÓÙÂÚ ÛÙÔ Ì·Ù˜ Ô˘ ÚÔËÁ‹ıËΠÁÈ· ÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ·, ·ÏÏ¿ Ì ·ÓÙÂ›ıÂÛË ‰È·ÚΛ·˜ ÛÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ËÌ›¯ÚÔÓÔ, ¤ÊÙ·Û·Ó ÛÙÔ ÂÈ‚ÏËÙÈÎfi 5-2. √ ¶Â °ÎÔ˘·ÚÓÙÈfiÏ· ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÈ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ·›ÎÙ˜ ÙÔ˘, ÏËÓ ÙˆÓ ΔÈ¿ÁÎÔ, ™·Î›ÚÈ Î·È ª·ÓÙÛÙÔ‡ÌÂÚ, Ô˘ ·Ô˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó Â‰Ò Î·È Î·ÈÚfi.

ΔÔ... ÚÔ·›ÛıËÌ· ÙÔ˘ ƒfiÌÂÓ ™ÙÔ ÌÂٷ͇, ˘fiÛ¯ÂÛË fiÙÈ Ô ›‰ÈÔ˜ Î·È ÔÈ Û˘Ì·›ÎÙ˜ ÙÔ˘ ÛÙËÓ ª¿ÁÂÚÓ ªÔÓ¿¯Ô˘ ı· οÓÔ˘Ó Ù· ¿ÓÙ· ÁÈ· Ó· ÍÂÂÚ¿ÛÔ˘Ó ÙÔ ÂÌfi‰ÈÔ Ù˘ ƒÂ¿Ï ª·‰Ú›Ù˘ Î·È Ó· ‚ÚÂıÔ‡Ó ÁÈ· ÙÚ›ÙË Û˘Ó¯fiÌÂÓË ¯ÚÔÓÈ¿ ÛÙÔÓ ÙÂÏÈÎfi ÙÔ˘ ΔÛ¿ÌÈÔÓ˜ §ÈÁÎ, ¤‰ˆÛÂ Ô ÕÚÈÂÓ ƒfi-

ÌÂÓ. √ √ÏÏ·Ó‰fi˜ ÌÂÛÔÂÈıÂÙÈÎfi˜ Ì›ÏËÛ ÁÈ· ÙÔ Î·Ïfi... ÚÔ·›ÛıËÌ· Ô˘ ¤¯ÂÈ, ·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ· ÙȘ... ‰˘ÛÎÔϛ˜ ÙÔ˘ ·ÓÙÈ¿ÏÔ˘, ·Ú¿ ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ “ÎÔ˘‚·Ï¿ÂÈ” ÙË Ó›ÎË Ì 1-0 ÛÙË ª·‰Ú›ÙË. “•¤ÚÔ˘Ó fiÙÈ ÂÚ¯fiÌÂÓÔÈ ÛÙÔ ªfiÓ·¯Ô ‰ÂÓ ı· Â›Ó·È Â‡ÎÔÏ· Î·È ÌÔÚԇ̠ӷ ˘ÔÛ¯Âıԇ̠fiÙÈ ‰ÂÓ ı· ·Ê‹ÛÔ˘Ì ٛÔÙ· Ó·... ¤ÛÂÈ Î¿Ùˆ. £· ‰ÒÛÔ˘Ì ٷ ¿ÓÙ· ÛÙÔÓ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ¯ÒÚÔ Î·È ı· οÓÔ˘Ì ÙÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÊÈÏ¿ıÏÔ˘˜ Ì·˜” ‹Ù·Ó Ë ·Ú¯È΋ ÙÔ˘ ÙÔÔı¤ÙËÛË. “Œ¯ˆ ·›ÍÂÈ ÛÙËÓ ƒÂ¿Ï Î·È Í¤Úˆ ÙËÓ ÂÌÌÔÓ‹ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó fiÏÔÈ Ì ÙËÓ Î·Ù¿ÎÙËÛË ÙÔ˘ ‰¤Î·ÙÔ˘ ÙÚÔ·›Ô˘ ÛÙË Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË. ™›ÁÔ˘Ú· ı· Â›Ó·È Î¿ÙÈ Ôχ ÛÔ˘‰·›Ô ÁÈ’ ·˘ÙÔ‡˜, ·ÏÏ¿ ·ÎfiÌË ‰ÂÓ ÙÔ ¤¯Ô˘Ó ÂÙ‡¯ÂÈ” Û˘Ó¤¯ÈÛÂ Î·È Î·Ù¤ÏËÍÂ: “ΔÔ ‰¤Î·ÙÔ ΔÛ¿ÌÈÔÓ˜ §ÈÁÎ Â›Ó·È Ôχ ÌÂÁ¿ÏÔ˜ ÛÙfi¯Ô˜, ·ÏÏ¿ ÎÈ ÂÌ›˜ Ì ÙË ÛÂÈÚ¿ Ì·˜ ÌÔÚԇ̠ӷ ÁÚ¿„Ô˘Ì ÈÛÙÔÚ›·. ∂›Ì·ÛÙ ÂÈÓ·Ṳ̂ÓÔÈ Î·È ¤¯Ô˘Ì ÌÂÁ¿ÏÔ Î›ÓËÙÚÔ. Œ¯ˆ ηÏfi ÚÔ·›ÛıËÌ· ÁÈ· ÙÔ ·È¯Ó›‰È, ·ÏÏ¿ Ú¤ÂÈ Ó· ÙÔ ·ԉ›ÍÔ˘Ì ÛÙÔ

Á‹‰Ԕ . √È ‰‡Ô ÔÌ¿‰Â˜ ¤¯Ô˘Ó Û˘Ó·ÓÙËı› ÛÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ ¤ÓÙ ÊÔÚ¤˜ ÛÙ· ËÌÈÙÂÏÈο ÙÔ˘ ΔÛ¿ÌÈÔÓ˜ §ÈÁÎ, Ì ÙË ª¿ÁÂÚÓ Ó· ÌÂÙÚ¿ÂÈ Ù¤ÛÛÂÚȘ ÚÔÎÚ›ÛÂȘ (1976, 1987, 2001 Î·È 2012) Î·È ÙË ƒÂ¿Ï ÌfiÏȘ ÌÈ· (2000). ™ÙȘ 12 ·fi ÙȘ 14 ÊÔÚ¤˜ Ô˘ Ë “‚·Û›ÏÈÛÛ·” ›¯Â ÓÈ΋ÛÂÈ ÛÙÔÓ ÚÒÙÔ ËÌÈÙÂÏÈÎfi Ù˘ ÎÔÚ˘Ê·›·˜ ‰È·Û˘ÏÏÔÁÈ΋˜ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛ˘, ‹Ú ÙËÓ ÚfiÎÚÈÛË. ∞fi ÙËÓ ¿ÏÏË, ÔÈ μ·˘·ÚÔ› ÌfiÏȘ ÌÈ· ÊÔÚ¿ Û ٤ÛÛÂÚȘ ÚÔÛ¿ıÂȘ, ηٿÊÂÚ·Ó Ó· ÚÔÎÚÈıÔ‡Ó ÛÙÔÓ ÙÂÏÈÎfi, ¤¯ÔÓÙ·˜ ¯¿ÛÂÈ ÛÙÔ ÚÒÙÔ ·È¯Ó›‰È. ∞ÊÈÏfiÍÂÓË ¤¯ÂÈ ·Ô‰Âȯı› Ë ¤‰Ú· Ù˘ ª¿ÁÂÚÓ ÁÈ· ÙËÓ ƒÂ¿Ï. ™Â ‰¤Î· ·Ó·ÌÂÙÚ‹ÛÂȘ ÙˆÓ ‰‡Ô ÔÌ¿‰ˆÓ ÛÙÔ ªfiÓ·¯Ô, ÌfiÏȘ ÌÈ· ÊÔÚ¿ ÔÈ πÛ·ÓÔ› ¤Ê˘Á·Ó Ì ÙËÓ ÈÛÔ·Ï›·, ÂÓÒ ÙȘ ˘fiÏÔÈ˜ ÂÓÓÈ¿ Ó›ÎËÛ·Ó ÔÈ °ÂÚÌ·ÓÔ›. Δ· Ù¤ÚÌ·Ù· Â›Ó·È 24-10. ¢È·ÈÙËÙ‹˜ Ù˘ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛ˘ ı· Â›Ó·È Ô ¶ÔÚÙÔÁ¿ÏÔ˜, ¶¤‰ÚÔ ¶ÚÔ¤ÓÛ·, Ì ‚ÔËıÔ‡˜ ÙÔ˘˜ Û˘Ì·ÙÚÈÒÙ˜ ÙÔ˘ ªÂÚÙ›ÓÔ ªÈÚ¿ÓÙ· Î·È ΔÈ¿ÁÎÔ ΔÚ›ÁÎÔ.

√§√∫§∏ƒø£∏∫∂ Δ√ ¶ƒøΔ∞£§∏ª∞ Δ∏™ ∞’ ∂¶™£ ª∂ Δ∏¡ √ª∞¢∞ Δ∏™ ¡. ∞°Ãπ∞§√À ¡∞ ™Δ∂º∂Δ∞𠶃øΔ∞£§∏Δƒπ∞

°ÈfiÚÙ·Û ÙÔÓ Ù›ÙÏÔ Ô ¶‡Ú·ÛÔ˜ ÂÛÂ Ë ·˘Ï·›· ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ Ù˘ ∞’ ∂¶™£, Ì ÙÔÓ ¶‡Ú·ÛÔ Ó· ·ÓËÁ˘Ú›˙ÂÈ Ì ÙÔ˘˜ ÊÈÏ¿ıÏÔ˘˜ ÙÔ˘ ÙËÓ Î·Ù¿ÎÙËÛË ÙÔ˘ Ù›ÙÏÔ˘. ∏ ÔÌ¿‰· Ù˘ ¡. ∞Á¯È¿ÏÔ˘ ÁÈfiÚÙ·Û ÙËÓ ÂÈÙ˘¯›· Ù˘ ÌÂÙ¿ ÙÔÓ ·ÁÒÓ· Ì ÙÔÓ ∞›·ÓÙ· ™Ô‡Ú˘, ÙÔÓ ÔÔ›Ô Î¤Ú‰ÈÛ Ì 2-1. ¶Ï¤ÔÓ, Ô ¶‡Ú·ÛÔ˜ ı· ‰ÈÂΉÈ΋ÛÂÈ ÙËÓ ¿ÓÔ‰Ô ÛÙËÓ °’ ∂ıÓÈ΋ ηÙËÁÔÚ›· ÛÙÔ˘˜ ·ÁÒÓ˜ Ì·Ú¿˙. ∏ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË Ù˘ ∞.∂. ¢ÈÌËÓ›Ô˘ Ì ÙÔÓ ™·Ú·ÎËÓfi ÛËÌ·‰Â‡ÙËΠ·fi ÙÔÓ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌfi ÙÔ˘ ÙÂÚÌ·ÙÔʇϷη ∞ÚÁ‡ÚË ∫Ô˘ÙÛÈÚ›Ì·, Ô ÔÔ›Ô˜ ‰È·ÎÔÌ›ÛÙËΠÛÙÔ ÓÔÛÔÎÔÌ›Ô. ∏ ∞.∂. ¢ÈÌËÓ›Ô˘ Ó›ÎËÛ Ì 1-0 Î·È ÙÂÚÌ¿ÙÈÛ ÛÙË 2Ë ı¤ÛË, ÂÓÒ Ô ™·Ú·ÎËÓfi˜ ÛÙËÓ 3Ë. ∏ ™ÎÈ¿ıÔ˜ ÂÈÎÚ¿ÙËÛ Ì 10 ÙÔ˘ °.™. ∞ÏÌ˘ÚÔ‡, ÂÓÒ Û’ ¤Ó· “¯ÔÚÙ·ÛÙÈÎfi” ·È¯Ó›‰È Ë ¢‹ÌËÙÚ· Ó›ÎËÛ Ì 4-2 ÙÔÓ £ËÛ¤·. πÛfi·ÏÔ 2-2 ¤ÏËÍ ÙÔ ·È¯Ó›‰È Ù˘ ∞Á›·˜ ¶·Ú·Û΢‹˜ Ì ÙÔÓ ∞.™. ∞Á¯›·ÏÔ˜, ÂÓÒ Ì ÙÔ ›‰ÈÔ ÛÎÔÚ ¤ÏËÍ ÙÔ Ì·Ù˜ ÙÔ˘ ∞ÛÙ¤Ú· ƒÈ˙Ô̇ÏÔ˘ Ì ÙË ¢¿ÊÓË. √ ¶ÚˆÙÂۛϷԘ η٤Ϸ‚ ÙËÓ 14Ë ı¤ÛË Ù˘ ηٿٷ͢, ÌÂÙ¿ ÙË Ó›ÎË Ì 3-2 ÛÙÔ ÊÈÓ¿Ï ÛÙÔ Ì·Ù˜ Ì ÙÔÓ ÕÚË ªÂÏÈÛ۷ٛΈÓ. ∏ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ ¶ÙÂÏÂÔ‡ ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ Ô ƒ‹Á·˜ ·Ú·Ì›ÓÂÈ ÛÙËÓ °’ ∂ıÓÈ΋ ı· ‰È·ÙËÚË-

∏ ÙÂÏÈ΋ ‚·ıÌÔÏÔÁ›·

E

(™Â 30 ·ÁÒÓ˜) 1. ¶‡Ú·ÛÔ˜ 68-7 76 2. ∞.∂. ¢ÈÌËÓ›Ô˘ 56-15 71 3. ™·Ú·ÎËÓfi˜ 47-26 64 4. °.™. ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ 55-23 57 5. ¢‹ÌËÙÚ· 54-35 52 6. ™ÎÈ¿ıÔ˜ 46-28 47 7. £ËÛ¤·˜ 38-40 41 8. ÕÚ˘ 43-43 41 9. ª·ÁÓËÛÈ·Îfi˜ 26-40 35 10. ∞›·˜ 35-48 30 11. ∞Á. ¶·Ú·Û΢‹ 35-53 30 12. ∞Á¯›·ÏÔ˜ 31-53 29 13. ∞ÛÙ¤Ú·˜ 27-36 28 14. ¶ÚˆÙÂۛϷԘ 24-54 24 15. ∞ÎÚfiÔÏË 19-61 23 16. ¢¿ÊÓË 24-61 14 ™ËÌ.: ∞fi ÙË ¢¿ÊÓË ·Ê·ÈÚ¤ıËÎ·Ó 10 ‚·ıÌÔ›. ı› ÛÙËÓ ∞’ ηÙËÁÔÚ›·. ¢È·ÊÔÚÂÙÈο ı· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ ÙËÓ ∞ÎÚfiÔÏË, Ë ÔÔ›· ·Ó Î·È Ó›ÎËÛ Ì 2-1 ÙÔÓ ª·ÁÓËÛÈ·Îfi ÂÎÙfi˜ ¤‰Ú·˜, ˘Ô‚È‚¿˙ÂÙ·È ÛÙËÓ μ’ ∂¶™£. Δ· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ÛÙËÓ 30Ë Î·È ÙÂÏÂ˘Ù·›·˜ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ ÛÙËÓ ∞’ ∂¶™£ ¤¯Ô˘Ó ˆ˜ ÂÍ‹˜: ∞.∂. ¢ÈÌËÓ›Ô˘-™·Ú·ÎËÓfi˜ 1-0 (26’ ∞ÛÏ¿ÓÔÁÏÔ˘) ª·ÁÓËÛÈ·Îfi˜-∞ÎÚfiÔÏË 1-2 (89’ ∫fiÏ·-20’ §¿Î˘, 80’ ∫ÔÏ˘Ì‹ÙÚ·˜) ∞Á›· ¶·Ú·Û΢‹-∞.™. ∞Á¯›·ÏÔ˜ 2-2 (11’ º.ª·Ï·Î·ÛÈÒÙ˘,15’ ÷ÛÈÒÙ˘- 33’ ∫›ÙÛÈÔ˜, 85’ ΔÛ·ÎfiÁÈ·˜)

2-1 ¶‡Ú·ÛÔ˜-∞›·˜ ™Ô‡Ú˘ (3’ μ·ÁÁÂÏ¿ÎÔ˜, 30’ ÷Ù˙ËÙÚ·ÎfiÛÈ·˜-35’ ∫ˆÛÙԇϷ˜) ¶ÚˆÙÂۛϷԘ-ÕÚ˘ ªÂÏÈÛÛ·Ù›ÎˆÓ 3-2 (5’ ∫. ∫fiÚÎÔ˜, 23’, 90’ ª·ÚÈÎϤÓ-20’ ™ÙÚ·‚¤Ï·˜, 85’ ΔÛÔ˘Î·Ï¿˜) ∞ÛÙ¤Ú·˜ ƒÈ˙.-¢¿ÊÓË 2-2 (64’ ∞ÎÚÈ‚Ô‡Ï˘,73’ •¤Ú·˜-15’ ΔÛ¤Ó·, 30’ ∞‚ÏÔÁÈ¿Ú˘) 1-0 ™ÎÈ¿ıÔ˜-°.™. ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ (54’§¤ÙÛÔ˜) ¢‹ÌËÙÚ·-£ËÛ¤·˜ 4-2 (6’ ƒ·Ì·ÓÙ¿Ó˘,44’,77’ ¡. μÔ‡ÏÁ·Ú˘, 82’ ΔÛfiÁη˜-25’ ∫ÔÙ˙·ı·Ó¿Û˘, 38’ ∫fiÚÌ·˜)

√È ÛÎfiÚÂÚ 20 °ÎÔÏ: §. ¢ÂÓÂÏ¿‚·˜ (¶‡Ú·ÛÔ˜) 15 °ÁÎÔÏ: ∞Ï. ∞Ú·›ÙÛ·˜ (∞ÏÌ˘Úfi˜), ∞Ó·ÛÙ·Û›Ô˘ (∞.∂. ¢ÈÌËÓ›Ô˘) 14 °ÎÔÏ: º. ª·Ï·Î·ÛÈÒÙ˘ (∞Á›· ¶·Ú·Û΢‹), π. ∞Ú·›ÙÛ·˜ (∞ÏÌ˘Úfi˜) 13 °ÎÔÏ: ¡. μÔ‡ÏÁ·Ú˘ (¢‹ÌËÙÚ·), ™·ÙÂÏÈ¿Ó (™·Ú·ÎËÓfi˜) ¡ÙÂÚ‚›ÛÈ (™ÎÈ¿ıÔ˜) 12 °∫√§: £. ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜ (∞›·˜ ™Ô‡Ú˘) 10 °∫√§: ∞ÎÙÛÈ·Ï‹˜ (ÕÚ˘), ∫·ÙÛ·‚ÚÈ¿˜ (∞›·˜/¶ÚˆÙÂۛϷԘ), ∫fiÚÌ·˜ (£ËÛ¤·˜), ∫ÔÙ˙·ı·Ó¿Û˘ (£ËÛ¤·˜).


26

TƒπΔ∏ 29 ∞¶ƒπ§π√À 2014

√ √§Àª¶π∞∫√™ μ. “¢∞ª∞™∂” ª∂ 63-60 Δ√¡ ™¶√ƒΔπ¡°∫ ™Δ√ ª¶∞ƒ∞∑ Δ∏™ ∞2 ª¶∞™∫∂Δ °À¡∞π∫ø¡

∞1 ª¶∞™∫∂Δ

™ÙÔ Î·ÙÒÊÏÈ Ù˘ ∞1

∂ÈÛÙÚÔÊ‹ ÛÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ÁÈ· ÙÔ˘˜ “·ÈÒÓÈÔ˘˜”

¡›ÎË. ™ÙÔ ÎÚ›ÛÈÌÔ ·È¯Ó›‰È ÁÓÒÚÈÛ ÙËÓ ‹ÙÙ· ·fi ÙÔÓ ∞›ÔÏÔ ΔÚÈÎ¿ÏˆÓ Ì 49-53 ÛÙÔ ÎÏÂÈÛÙfi Ù˘ ¡. πˆÓ›·˜, ÌÂ Û˘Ó¤ÂÈ· Ó· ·ˆÏ¤ÛÂÈ ÙËÓ ÚÒÙË ı¤ÛË ÙˆÓ Ï¤È ÔÊ Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜. ∏ ·Ô˘Û›· Ù˘ °È·ÓÓÔÔ‡ÏÔ˘ ·ԉ›¯ıËΠηıÔÚÈÛÙÈ΋. ¶·Ú’ fiÏ· ·˘Ù¿ ÔÈ ·›ÎÙÚȘ ÙÔ˘ °È¿ÓÓË ™ÙÂÚÁÈfiÔ˘ÏÔ˘ η٤‚·Ï·Ó ÌÂÁ¿ÏË ÚÔÛ¿ıÂÈ· ·ÏÏ¿ ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ‰ÂÓ Ù· ηٿÊÂÚ·Ó. Δ· ‰ÂοÏÂÙ·: 8-10, 23-23, 36-34, 49-53 ¡π∫∏ μ. (™ÙÂÚÁÈfiÔ˘ÏÔ˜): ªÈ¯·ËÏ›‰Ô˘, ∫·˙·ÓÙ˙›‰Ô˘ 17 (1), ¶·‡ÏÔ˘ 10, ª˘ÚÈÙ˙‹, ªÚ¿¯Ô˘ 13 (1), ¶Ï·Ù·ÓÈÒÙË 5, ÃÚ‹ÛÙÔ˘ 4 ∞π√§√™ Δƒπ∫.: ΔÛÔ˘ÙÛÔ˘Ì‹, §·‰¿ 9, μ·ÊÂÈ¿‰Ë 17 (1), μÔ˘ÁÈԇη 7, ∫·ÓÈ¿ 4, ¶Ï·ÛÙ·Ú¿, ∞ÏÂÍÔÔ‡ÏÔ˘ 14 (4), ™˘ÚÔÔ‡ÏÔ˘ 2.

ÙÔ Î·ÙÒÊÏÈ Ù˘ ∞1 Ì¿ÛÎÂÙ Á˘Ó·ÈÎÒÓ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘ ÌÂÙ¿ ÙË Ó›ÎË Ì 63-60 ÙÔ˘ ™fiÚÙÈÓÁÎ ÛÙÔ Ì·Ú¿˙ Ù˘ ∞2. ∞ÓÙ›ıÂÙ· ÙÔ fiÓÂÈÚÔ Ù˘ ·Ófi‰Ô˘ ¤Û‚ËÛ ÁÈ· Ù· ÎÔÚ›ÙÛÈ· Ù˘ ¡›Î˘ ¯¿ÓÔÓÙ·˜ 53-49 ·fi ÙÔÓ ∞›ÔÏÔ ΔÚÈοψÓ. ¡¤· ÂÓÙfi˜ ¤‰Ú·˜ ‹ÙÙ· ÁÈ· ÙÔ˘˜ ¿Ó‰Ú˜ Ù˘ ¡›Î˘ Ì 83-70 ·fi ÙÔÓ ∞ÚÁÔÓ·‡ÙË ∫·Ï·Ì·ÚÈ¿˜, ÂÓÒ ÙËÓ ÚÒÙË ·ÒÏÂÈ· ÛÙ· Ï¤È ÔÊ Ù˘ ∞1 ∂™∫∞£ ›¯Â Ô °.™. μfiÏÔ˘ ¯¿ÓÔÓÙ·˜ 67-62 ·fi ÙÔÓ ∞.™. ∫·Ú‰›ÙÛ·˜.

ƒÂÔÚÙ¿˙: μ∞™π§∏™ ∫ƒπ™π§∞™

√Ï˘ÌÈ·Îfi˜-™fiÚÙÈÓÁÎ 63-60 ªÈ· ·Ó¿Û· ·fi ÙËÓ ∞1 Ì¿ÛÎÂÙ Á˘Ó·ÈÎÒÓ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘, Ô ÔÔ›Ô˜ ¤Ú·Í ÁÈ· ¿ÏÏË ÌÈ· ÊÔÚ¿ ÙÔ Î·ı‹ÎÔÓ ÙÔ˘ ÎÂÚ‰›˙ÔÓÙ·˜ Ì 6360 ÙÔÓ ™fiÚÙÈÓÁÎ ÛÙÔ Ì·Ú¿˙ ÙˆÓ ‰Â‡ÙÂÚˆÓ ÔÌ¿‰ˆÓ ÙÔ˘ ¡ÔÙ›Ô˘ Î·È ÙÔ˘ μÔÚ›Ԣ ÔÌ›ÏÔ˘. ¶Ï¤ÔÓ Ë ‚ÔÏÈÒÙÈÎË ÔÌ¿‰· Â›Ó·È Ë ÚÒÙË ÂÈÏ·¯Ô‡Û· ÁÈ· Ó· ·Ó‚› ÛÙ· “ÌÂÁ¿Ï· Û·ÏfiÓÈ·” Û ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ÚÔ·„ÂÈ ÎÂÓ‹ ı¤ÛË. ª¿ÏÈÛÙ· ·ÎÔ‡ÁÂÙ·È ¤ÓÙÔÓ· fiÙÈ ÌÔÚ› Ó· ·˘ÍËıÔ‡Ó ÔÈ ÔÌ¿‰Â˜ Ù˘ ÚÒÙ˘ ηÙËÁÔÚ›·˜ ·fi ‰¤Î· Û 12, Ú¿ÁÌ· Ô˘ ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ ÌÂÁ·ÏÒÓÔ˘Ó Î·È ÔÈ Èı·ÓfiÙËÙ˜ fi¯È ÌfiÓÔ ÁÈ· ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi, ·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ· ÙÔÓ ËÙÙË̤ÓÔ ™fiÚÙÈÓÁÎ. ª¿ÏÈÛÙ· ÂÂȉ‹ Â›Ó·È ÔÚ·Ùfi ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ ·ÚÎÂÙ¤˜ ÔÌ¿‰Â˜ Ó· ÌË ‰ËÏÒÛÔ˘Ó Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÛÙËÓ ∞1 Ë ∂√∫ ı¤ÛÈÛÂ Î·È Ì·Ú¿˙ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ˘˜ ÙÚ›ÙÔ˘˜ ÙˆÓ ‰‡Ô ÔÌ›ÏˆÓ Ù˘ ∞2 Ì ÙË º∂∞ Ó· Û˘ÓÙÚ›‚ÂÈ ÙË ¡›ÎË §Â˘Î¿‰·˜ Ì 69-41. ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙÔ Ì·Ú¿˙ Ô˘ ‰ÈÂÍ‹¯ıË ÛÙËÓ ∞Ù·Ï¿ÓÙË, Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ÈÛÙÔÔ›ËÛ ÙËÓ ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË ÛÙËÓ ÔÔ›· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô. ∂Ô̤ӈ˜ ÌfiÓÔ Ù˘¯·›Ô ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ıˆÚËı› fiÙÈ Ì·˙› Ì ÙËÓ ÚÔ¯ıÂÛÈÓ‹ ¤ÊÙ·Û ÙȘ 18 Û˘Ó¯fiÌÂÓ˜ ӛΘ. ∏ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ ªÈ¯¿ÏË ∫·Ô˘ÚÓÈÒÙË Â¤‚·Ï ÙÔ Ú˘ıÌfi Ù˘ ·fi ÙÔ ÚÒÙÔ Ì¤ÚÔ˜ ÊÙ¿ÓÔÓÙ·˜ ÙË ‰È·ÊÔÚ¿ ·ÎfiÌË Î·È ÛÙÔ˘˜ ‰¤Î· fiÓÙÔ˘˜ (32-22). ™ÙËÓ Â·Ó¿ÏË„Ë Ô ™fiÚÙÈÓÁÎ fi¯È ÌfiÓÔ

¶ÚÒÙË ·ÒÏÂÈ· ÁÈ· °.™. μfiÏÔ˘

º¿ÛË ·fi ÙÔÓ ·ÁÒÓ· ¡›Î˘-∞ÚÁÔÓ·‡ÙË ∫·Ï·Ì·ÚÈ¿˜

“ÚÔοÓÈÛ” ÙË ‰È·ÊÔÚ¿ ·ÏÏ¿ ÚÔÛ¤Ú·ÛÂ Î·È Ì 59-56 ÛÙÔ 37’. ™Ù· ÎÚ›ÛÈÌ· ÛËÌ›·, fï˜, ÔÈ “ÂÚ˘ıÚfiϢΘ” Â¤‰ÂÈÍ·Ó ÙÂÚ¿ÛÙÈ· „˘¯Ú·ÈÌ›· Î·È ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ‹Ú·Ó ÙË Ó›ÎË Ì 63-60. Δ· ‰ÂοÏÂÙ·: 9-16, 22-32, 42-44, 60-63 ™¶√ƒΔπ¡°∫ (¡›ÎÏ·˜): ¡Ù·‹ 23, μÏ¿¯Ô˘ 9, °È·Ó·Î¿ÎÔ˘ 2, ∫ÈÎÈ‚·Ú¿ÎË 11 (3), μÔ‡ÏÁ·ÚË 3, ÷˚οÏË 12. √§Àª¶π∞∫√™ μ. (∫·Ô˘ÚÓÈÒÙ˘): ∫˘ÚÈ·Ù˙›‰Ô˘ 23 (3), ™·Ú·Î·ÙÛ¿ÓË, ª·ÎÚ·ÙÛ¿, ∞Á·ÁÈÒÙË 2, ∞ÏÂ͛Ԣ, ∫·Ô‰›ÛÙÚÈ·, ÷‚·Ï¤ 14, ∑¤Ú‚· 24, ∑‹ÙË

∂ÓÙfi˜ ¤‰Ú·˜ ¤¯·Û·Ó ÔÈ “΢·ÓfiÏ¢ÎÔÈ” ∏ ‰È¿ıÂÛË Î·È Ë Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ¤ÏÂÈ ·fi ÙË ¡›ÎË, ÌÂ Û˘Ó¤ÂÈ· Ó· ÁÓˆÚ›ÛÂÈ ÂÓÙfi˜ ¤‰Ú·˜ ‹ÙÙ· Ì 70-83 ·fi ÙÔÓ ∞ÚÁÔÓ·‡ÙË ∫·Ï·Ì·ÚÈ¿˜. √È £ÂÛÛ·ÏÔÓÈΛ˜ ›¯·Ó Û·ÊÒ˜ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ Î›ÓËÙÚÔ ·fi ÙÔ˘˜ μÔÏÈÒÙ˜, Ú¿ÁÌ· Ô˘ Ê¿ÓËΠ·fi ÙÔ ÚÒÙÔ ËÌ›¯ÚÔÓÔ fiÙ·Ó ÚÔËÁ‹ıËÎ·Ó Ì 46-29. ΔÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ÙÔ˘ ™‡ÚÔ˘ ™ÙÚ·Ù›ÎË Ì›ˆÛ οˆ˜ ÙË ‰È·ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ Â·Ó¿ÏË„Ë Ì ÙÔ 70-83 Ó· Â›Ó·È ÙÔ ÙÂÏÈÎfi ÛÎÔÚ. Δ· ‰ÂοÏÂÙ·: 14-25, 29-46, 52-58, 70-83 ¡π∫∏ μ. (™ÙÚ·Ù›Î˘): °ÂˆÚÁ›Ô˘ 8, ΔÛÒÏ˘ 14 (1), ºˆÛÛ¤˜, Δ¿ÛÛÔ˜ 12, °ÂˆÚÁ›Ô˘, •‡‰Ë˜, Δ˙›Ó˘, ™Ô‡Ï˘ 2, ªfiÁ‰·ÓÔ˜ 11, ∫·Ú¤Ù˘, ª·Ó‰·Ï¿Î˘ 23 (1), ΔÔηÙÏ›‰Ë˜ ∞ƒ°√¡∞ÀΔ∏™ ∫∞§. (÷Ù˙fiÔ˘ÏÔ˜): °·˚Ù·Ó›‰Ë˜, ∫·Ï·Í›‰Ë˜ 2, ¶ÂÙÚ›‰Ë˜

2, °ÂÚÔÌȯ·Ïfi˜ 7 (1), °·Ï·Ó›‰Ë˜ 18 (5), ª›Ï·Ó æ¿ÏÙÔ˘ 11 (1), ¢¿Ï·˜ 14 (3), ∑ÒÙÔ˜ 10, ∫·ÛÔ‡Ú·˜ 6, æ¿ÏÙÔ˘ ª¿ÚÎÔ 13

Δ· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Ù˘ 25˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ ∏Ú·ÎÏ‹˜ ∫Ô˙.-∂Ï¢ıÂÚÔ‡ÔÏË ∞›·˜ ∂˘fiÛÌÔ˘-∂˘ÚÒË ¶Â˘Î. §È‚·‰ÂÈ¿-™ÙÚ·ÙÒÓÈ ¡›ÎË-∞ÚÁÔÓ·‡Ù˘ ¢fiÍ· §Â˘Î.-Ã∞¡£ ª·¯ËÙ¤˜ ¢¶-∞ÈÁ¿Ïˆ ¶ÈÂÚÈÎfi˜/∞Ú¯. - ÕÚÁÔ˜ √Ú.

77-81 79-69 74-66 70-83 75-71 65-60 69-49

∏ ‚·ıÌÔÏÔÁ›· (25Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋) 1. ¢fiÍ· §Â˘Î. 2. §È‚·‰ÂÈ¿ 3.ª·¯ËÙ¤˜ ¢.¶. 4. ∂˘ÚÒË ¶Â˘Î. 5. ™ÙÚ·ÙÒÓÈ 6. Ã∞¡£ 7. ¶ÈÂÚÈÎfi˜ ∞Ú¯. 8.∞›·˜ ∂‡ÔÛÌÔ˘ 9. ∞ÚÁÔÓ·‡Ù˘ ∫·Ï. 10. ÕÚÁÔ˜ √ÚÂÛÙÈÎfi 11. ∞ÈÁ¿Ïˆ 12. ∂Ï¢ıÂÚÔ‡ÔÏË 13. ∏Ú·ÎÏ‹˜ ∫Ô˙. 14. ¡›ÎË μ.

45 42 40 39 39 39 39 38 37 37 36 32 32 30

¢ÂÓ Ù· ηٿÊÂÚÂ Ë ¡›ÎË ÛÙȘ Á˘Ó·›Î˜ ΔȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ Ù˘ ÂÏ›‰Â˜ ÁÈ· Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÛÙ· Ì·Ú¿˙ ·Ófi‰Ô˘ Ì ÛÙfi¯Ô ÙËÓ ∞2 Ì¿ÛÎÂÙ Á˘Ó·ÈÎÒÓ ¤¯·Û Ë

ΔËÓ ÚÒÙË ÙÔ˘ ·ÒÏÂÈ· ÛÙ· Ï¤È ÔÊ Ù˘ ∞1 ∂™∫∞£ ›¯Â Ô °.™. μfiÏÔ˘, ηıÒ˜ ¤¯·Û ÛÙËÓ ∫·Ú‰›ÙÛ· ·fi ÙÔÓ ÙÔÈÎfi ∞ıÏËÙÈÎfi ™‡ÏÏÔÁÔ Ì 67-62. √È “Ì·˘Ú·ÂÙÔ›” ›¯·Ó Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÔ˘Ó ÙÔ ÛÎÏËÚfi ·È¯Ó›‰È ÙˆÓ ÁË‰ԇ¯ˆÓ, Ô˘ ›¯·Ó ÙËÓ ÚˆÙÔÔÚ›· ÛÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ‰È¿ÛÙËÌ· ÙÔ˘ Ì·Ù˜. √È μÔÏÈÒÙ˜ ÚÔÛ¤Ú·Û·Ó Ì 56-57 ÛÙÔ 34’, ·ÏÏ¿ ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ‰ÂÓ ¿ÓÙÂÍ·Ó ¯¿ÓÔÓÙ·˜ Ì 67-62. Δ· ‰ÂοÏÂÙ·: 14-11, 33-30, 49-44, 67-62 ∞.™. ∫∞ƒ¢πΔ™∞™ (¶·¿˜): ¶·ÓÙ·˙‹˜ 2, ªÚ¿¯Ô˜ 10 (1), £Ò‰Ë˜, ΔÛÈ·ÌÔ‡Ú˘ 11 (2), ∞ÛËÌ·ÎfiÔ˘ÏÔ˜, ∫Ô‚¿ÙÛÂÊ 17 (2), ∫ÔÌԉȤٷ˜ 3 (1), μÔ‡ÏÁ·Ú˘, μ. ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜ 15, ¶·¿˜ 9. °.™. μ√§√À (∫ÔÛÌ¿ÙÔ˜-¡Ù¿Î˘): ∫·ÏÔÁÂÚfiÔ˘ÏÔ˜ 8, ΔÛ·Ú·˝Ï˘ 9 (3), °Ô˘ÌÂÓfiÔ˘ÏÔ˜, ΔÛ·‚¤˜ 6, ¶·˘ÏfiÔ˘ÏÔ˜ 11 (1), ∫˘·Ú›ÛÛ˘ 4, ÷Ù˙fiÔ˘ÏÔ˜, ª·Ï·Ì·Ù›Ó˘ 2, ∫˘ÚÏ›‰Ë˜ 3, ∑·ÚÔÁÈ¿ÓÓ˘ 19 (1).

Δ· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ÙˆÓ Ï¤È ÔÊ °™ º·ÚۿψÓ-∂ÚÌ‹˜ ∞Á. ∞™ ∫·Ú‰›ÙÛ·˜-°™ μfiÏÔ˘

78-69 67-62

∏ ‚·ıÌÔÏÔÁ›· (3Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋) 1. ∞.™. ∫·Ú‰›ÙÛ·˜ 2. °.™. μfiÏÔ˘ 3. °.™. º·ÚÛ¿ÏˆÓ 4. ∂ÚÌ‹˜ ∞ÁÈ¿˜

5 5 4 4

™Δ√ Δ√Àƒ¡√À∞ ª¶∞™∫∂Δ ∂ƒ∞™πΔ∂áø¡-¶∞§∞πª∞Ãø¡ ¶√À √§√∫§∏ƒø£∏∫∂ ª∂ ∂¶πΔÀÃπ∞

¶ÚˆÙ·ıÏ‹ÙÚÈ· Ë Autogas ∫fi·ÓÔ˜ √ ÏÔÎÏËÚÒıËΠ̠ÌÂÁ¿ÏË ÂÈÙ˘¯›· ÙÔ 28Ô ÙÔ˘ÚÓÔ˘¿ Ì¿ÛÎÂÙ ÂÚ·ÛÈÙ¯ÓÒÓ-·Ï·ÈÌ¿¯ˆÓ Ô˘ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛÂ Ë ¢È‡ı˘ÓÛË ∞ıÏËÙÈÛÌÔ‡ ¢√∂¶∞¶-¢∏¶∂£∂. ¶Ï‹ıÔ˜ ÎfiÛÌÔ˘ ·Ú·‚Ú¤ıËΠÛÙÔ ÌÈÎÚfi Î·È ÛÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ÙÂÏÈÎfi.

¡È΋ÙÚÈ· ÔÌ¿‰· ·Ó·‰Â›¯ÙËÎÂ Ë Autogas ∫fi·ÓÔ˜, Ô˘ ÌÂÙ¿ ·fi Û˘ÁÎÏÔÓÈÛÙÈÎfi ·ÁÒÓ·, ÂÈÎÚ¿ÙËÛ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ Reef Ì 66-53. ∞Í›˙ÂÈ Ó· ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ì fiÙÈ ÙÔ ÛÎÔÚ ÛÙÔ ËÌ›¯ÚÔÓÔ ‹Ù·Ó ÈÛfi·ÏÔ 33-33. ™ÙȘ ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ ‰Â˘Ù¤ÚÔ˘ ËÌȯÚfiÓÔ˘ Ë Reef ÚÔËÁ‹ıËΠ̠¤Ó· ÛÂÚ› 7-0, ·ÏÏ¿ Ì ·ÓÙÂ›ıÂÛË Ë Autogas ∫fi·ÓÔ˜ ΤډÈÛ ÙÔ ÚÔ˙ ʇÏÏÔ. Δ· ‰ÂοÏÂÙ·: 14-17, 33-33, 43-49, 53-66 REEF (∞ÔÛÙfiÏÔ˘): ƒÔ‡Û˘ 6 (2), °.

¢·Ïԇη˜ 23 (5), ¶··ıÂÔ¯¿Ú˘, ∞ÓÙ. ¢·Ïԇη˜ 5 (1), ª·˚Ú·ÎÙ¿Ú˘ 2, ÃÚÈÛÙÔÊÔÚ›‰Ë˜, ¡›ÎÔÏ˘ 7, ∫¯·ÁÈ¿˜ 3, ª·Ú·ÁÎÔ˘‰¿Î˘ 7, μÔÁÈ·Ù˙‹˜. AUTOGAS ∫√¶∞¡√™ (∫·ÙÛ·Ï‹˜) : ∫fi·ÓÔ˜ 13 (1), ¢ËÌÔ‡Û˘ 13 (3), ∫·Ó·ÏÈÒÙ˘ 2, ΔÚÈ·ÓٷʇÏÏÔ˘ 2, ¶ÔÚ-

ÙÔʤÚÈ 9, ∫·ÙÛ·Ï‹˜ 23 (5), ÃÚÈÛÙÔÊÔÚ›‰Ë˜ 4, ™¿¯Ô˜, ¡Ù¿Î˘. ™ÙÔÓ ·ÁÒÓ· ÁÈ· ÙËÓ ÙÚ›ÙË ı¤ÛË, ÓÈÎËÙ¤˜ ·Ó·‰Â›¯ıËÎ·Ó ÔÈ ¶·Ï·›Ì·¯ÔÈ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Î¤Ú‰ÈÛ·Ó ÙÔ˘˜ Bombers. ¶ÔÏ˘ÙÈÌfiÙÂÚÔ˜ ·›ÎÙ˘ Ù˘ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛ˘ ·Ó·‰Â›¯ıËÎÂ Ô §Â˘Ù¤Ú˘ ∫·-

ÙÛ·Ï‹˜ Ù˘ Autogas ∫fi·ÓÔ˜, ÂÓÒ ÙÔ ‚Ú·‚Â›Ô ‹ıÔ˘˜ ·ÔÓÂÌ‹ıËΠÛÙÔÓ §¿ÎË ∞˘ÁÂÚÈÓfi (¶·Ï·›Ì·¯ÔÈ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡), ÙÔ ‚Ú·‚Â›Ô Fair Play ÛÙË ¡¤· ∞Á¯›·ÏÔ, ÂÓÒ ÛÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË ÂÓÙ¿‰· „ËÊ›ÛÙËÎ·Ó ÔÈ ∫·ÙÛ·Ï‹˜, μfiÓÙ˙Ô˜, ª·˚Ú·ÎÙ¿Ú˘, ¡›ÎÔÏ˘ Î·È μ·˝ÙÛ˘. £ÂÚÌ¿ Û˘Á¯·ÚËÙ‹ÚÈ· ·Í›˙Ô˘Ó ÛÙÔ ÁÈ·ÙÚfi ÙˆÓ ·ÁÒÓˆÓ §¿ÌÚÔ ¶··ÎÔÛÌ¿, Ô ÔÔ›Ô˜ Ì ÙË Û˘ÓÔÏÈ΋ ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘ ÚÔÛ¤ÊÂÚ ٷ ̤ÁÈÛÙ·. ∂›Û˘, ÔÈ ‰ÈÔÚÁ·ÓˆÙ¤˜ Î·È ÔÈ Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Û˜ ÔÌ¿‰Â˜ ¢¯·ÚÈÛÙÔ‡Ó È‰È·›ÙÂÚ· ÙÔÓ ÚÔÔÓËÙ‹ ∞fiÛÙÔÏÔ ∫·Ì·Î¿ Î·È ÙÔÓ ‰È·ÈÙËÙ‹ £Âfi‰ˆÚÔ ΔÔ‡ÛÈ·, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·Ô¯ÒÚËÛË ÙˆÓ ‰È·ÈÙËÙÒÓ, ‰Èˇı˘Ó·Ó fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ·ÁÒÓ˜ Ì ȉȷ›ÙÂÚË ÂÈÙ˘¯›·. Δ¤ÏÔ˜, ÔÏÏ¿ ÌÚ¿‚Ô ·Í›˙Ô˘Ó Û fiÏÔ˘˜ ÂΛÓÔ˘˜ Ô˘ Ì ÌfiÓÔ ÁÓÒÌÔÓ· ÙËÓ ·Á¿Ë ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÙÔ ¿ıÏËÌ· ı˘Û›·Û·Ó ÔχÙÈÌÔ ¯ÚfiÓÔ ÁÈ· ÙËÓ ÎÔÈÓÒ˜ ÔÌÔÏÔÁÔ˘Ì¤Óˆ˜ ÊÂÙÈÓ‹ ÂÈÙ˘¯›·.

Δ√ Ù·Í›‰È Ù˘ ∂˘ÚˆÏ›Áη˜ ÙÂÏ›ˆÛ ÁÈ· ÙÔÓ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi Î·È ϤÔÓ ÛÙfi¯Ô˜ Â›Ó·È Ë ‰È·Ù‹ÚËÛË ÙˆÓ ÎÂÎÙËÌ¤ÓˆÓ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, Ì ÙËÓ Î·Ù¿ÎÙËÛË ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ ÌÂÙ¿ ·fi ·˘Ù‹ ÙÔ˘ ∫˘¤ÏÏÔ˘. √È “Ú¿ÛÈÓÔÈ” ÂÈÛÙÚ¤ÊÔ˘Ó ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ˘ԉ¯fiÌÂÓË ÛÙÔ √∞∫∞ ÙÔ ƒ¤ı˘ÌÓÔ Û‹ÌÂÚ· (19:15, ¢ËÌfiÛÈ· ΔËÏÂfiÚ·ÛË) ÁÈ· ÙËÓ 25Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋. “™ÙÚ¤ÊÔ˘Ì ÙËÓ ÚÔÛÔ¯‹ Ì·˜ ÛÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Ì ÙËÓ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙÔ ƒ¤ı˘ÌÓÔ, Â‰Ò ÛÙÔ √∞∫∞. £· Ú¤ÂÈ Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÔ˘Ì ÙÔÓ ·ÁÒÓ· Ì ÙË ‰¤Ô˘Û· ÛÔ‚·ÚfiÙËÙ·. ÃÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ÚÔÛÔ¯‹, ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË Î·È Û‚·ÛÌfi˜ ÛÙÔÓ ·ÓÙ›·ÏÔ, ηıÒ˜ ÙÔ ƒ¤ı˘ÌÓÔ Â›Ó·È ÌÈ· ηϋ ÔÌ¿‰· Ì ·ÚÎÂÙÔ‡˜ ηÏÔ‡˜ ·›ÎÙ˜” , ‰‹ÏˆÛÂ Ô ÚÔÔÓËÙ‹˜ ÙÔ˘ “ÙÚÈÊ˘ÏÏÈÔ‡” , ºÚ·ÁΛÛÎÔ˜ ∞Ï‚¤ÚÙ˘. √ ÛÙfi¯Ô˜ Ù˘ ÛˆÙËÚ›·˜ ÂÂÙ‡¯ıË, ·˘Ùfi˜ ÙˆÓ Ï¤È ÔÊ Â›Ó·È Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ·Ó¤ÊÈÎÙÔ˜, ·ÏÏ¿ ÙÔ ƒ¤ı˘ÌÓÔ ı· ·Ï¤„ÂÈ ÁÈ· ÙÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ‰˘Ó·Ùfi, fiˆ˜ ‰‹ÏˆÛÂ Ô °ÈÒÚÁÔ˜ ∫·Ï·Ê·Ù¿Î˘, Ô˘ ‰ÂÓ ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÈ ÛÙÔÓ ÙÚ·˘Ì·Ù›· ÁηÚÓÙ ¡Ù¤ÚÂÎ ƒ¿ÈÙ. “∂Ì›˜ ›̷ÛÙ ÂÎÙfi˜ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ ‰Ú¿Û˘ ÂÚ›Ô˘ 25 ̤Ú˜ Î·È ÁÈ’ ·˘Ùfi ̤۷ Û ·˘Ùfi ÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ· ÔÚÁ·ÓÒÛ·ÌÂ Î·È ·ÁˆÓÈÛًηÌ Û ‰‡Ô ÊÈÏÈο, ÂÓÒ Ô ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜ ›¯Â ÊÔ˘Ï ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ì ÙË ÛÂÈÚ¿ ·ÁÒÓˆÓ Ô˘ ›¯Â Ì ÙËÓ Δ™™∫∞. ∂Ì¿˜ Ì·˜ ÂӉȷʤÚÂÈ Ó· ‰Â›ÍÔ˘Ì ¤Ó· ηÏfi ÚfiÛˆÔ Î·È ÁÈ· ·˘Ùfi ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ‰Âη‹ÌÂÚÔ ‰Ô˘Ï¤„·Ì ÛÎÏËÚ¿. £· ‰ÈÂΉÈ΋ÛÔ˘Ì fi,ÙÈ Ì·˜ ·Ó·ÏÔÁ›, ·Ó Î·È ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ì ÙȘ ‰˘ÛÎÔϛ˜ ÙÔ˘ ·ÁÒÓ·” , ‰‹ÏˆÛÂ Ô ∫ÚËÙÈÎfi˜ ÎfiÔ˘Ù˜. ™ÙȘ ÚÔÔÓ‹ÛÂȘ Â¤ÛÙÚ„·Ó ÔÈ ·›ÎÙ˜ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡, ÌÂÙ¿ ÙÔ ÚÂfi Ô˘ ÙÔ˘˜ ¤‰ˆÛÂ Ô °ÈÒÚÁÔ˜ ª·ÚÙ˙Òη˜, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·ÔÊÔÚÙÈÛÙÔ‡Ó ÌÂÙ¿ ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ·È¯Ó›‰È Ù˘ ÛÂÈÚ¿˜ ÙˆÓ Ï¤È ÔÊ Ù˘ ∂˘ÚˆÏ›Áη˜ Ì ÙËÓ ƒÂ¿Ï ª·‰Ú›Ù˘. øÛÙfiÛÔ, Ô ÚÔÔÓËÙ‹˜ ÙˆÓ “ÂÚ˘ıÚÔχΈӔ ‰ÂÓ Â›¯Â fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ·›ÎÙ˜ ÛÙËÓ ‰È¿ıÂÛ‹ ÙÔ˘. √ ∫ÒÛÙ·˜ ™Ïԇη˜ ·ÈÛı¿ÓıËΠÂÓԯϋÛÂȘ ÛÙÔ ·ÚÈÛÙÂÚfi ÁfiÓ·ÙÔ Î·È ÚÔÙÈÌ‹ıËΠӷ ÌËÓ ¿ÚÂÈ Ì¤ÚÔ˜ ÛÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ·. ∏ ηٿÛÙ·Û‹ ÙÔ˘ ‰ÂÓ Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ÂÌÓ¤ÂÈ ·ÓËÛ˘¯›·, ·ÏÏ¿ ÂÂȉ‹ ÔÈ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÔ› Â›Ó·È Û˘¯Ófi Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ Ê¤ÙÔ˜, ‰ÂÓ ·ÔÎÏ›ÂÙ·È Ô 24¯ÚÔÓÔ˜ ÁηÚÓÙ Ó· ÚÔÊ˘Ï·¯ı› ÛÙÔ ÛËÌÂÚÈÓfi ÂÎÙfi˜ ¤‰Ú·˜ Ì·Ù˜ Ì ÙË ¡¤· ∫ËÊÈÛÈ¿ (17:00, Novasports 1). ∞fi ÙËÓ ¿ÏÏË ÏÂ˘Ú¿ Ô ÚÔÔÓËÙ‹˜ Ù˘ ¡. ∫ËÊÈÛÈ¿˜, ∏Ï›·˜ ¶··ıÂÔ‰ÒÚÔ˘, ‰ÂÓ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ Ì ¿Á¯Ô˜ ÙÔ Ì·Ù˜. ¶·ÚfiÙÈ ÔÈ ÓÂÔÊÒÙÈÛÙÔÈ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÙÂÚÌ·Ù›ÛÔ˘Ó ·ÎfiÌË Î·È Ù¤Ù·ÚÙÔÈ, ‚ϤÂÈ ÙÔ ·È¯Ó›‰È Û·Ó ÁÈÔÚÙ‹. “∂ÈÛÙÚ¤ÊÔ˘Ì ÌÂÙ¿ ·fi 25 ̤Ú˜ Û ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ‰Ú¿ÛË, ·¤Ó·ÓÙÈ Û ¤Ó·Ó ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎfi ·ÓÙ›·ÏÔ fiˆ˜ Â›Ó·È Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ Û ¤Ó· ·È¯Ó›‰È Ô˘ ı· ·ÔÙÂϤÛÂÈ ÁÈÔÚÙ‹ ÁÈ· ÙËÓ fiÏË Ì·˜. ΔÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÁÈ· Ì·˜ Â›Ó·È Ó· ηٷʤÚÔ˘Ì ӷ ‚Úԇ̠·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi Ú˘ıÌfi Î·È Ë ‰˘Ó·ÌÈ΋ ÙÔ˘ ·ÓÙÈ¿ÏÔ˘ fiÛÔ Î·È Ë ‰˘ÛÎÔÏ›· ÙÔ˘ ·È¯ÓȉÈÔ‡ ÈÛÙ‡ˆ Ó· Ì·˜ ‚ÔËı‹ÛÂÈ Ó· ÙÔ ÂÙ‡¯Ô˘Ì ÁÚ‹ÁÔÚ·. Œ¯Ô˘Ì ϤÔÓ ‰˘Ô ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ·Ô˘Û›Â˜, ÙÔ˘ ∫ÚfiÎÂÚ Î·È ÙÔ˘ °Î¿ÚÂÙ, Î·È ı¤ÏÔ˘Ì ӷ ‰Ô‡Ì ÙËÓ ·ÓÙ›‰Ú·ÛË Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ·fi ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ‰˘Ô ÛËÌ·ÓÙÈÎÔ› ·›ÎÙ˜ ‰ÂÓ ı· Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÛÙÔ ·È¯Ó›‰È Ì·˜”, ÙfiÓÈÛÂ.

ΔÔ EXTRA 5 √π Ù˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› Ù˘ ÚÒÙ˘ ÎÏ‹ÚˆÛ˘ ÙÔ˘ EXTRA 5 Â›Ó·È 2, 3, 18, 19, 23 Î·È Ù˘ ‰Â‡ÙÂÚ˘ 11, 16, 24, 28, 35.


¶ÔÏÈÙÈÛÌfi˜/ £Â·ÙÚÈÎfi ·ÊȤڈ̷ ̠ΛÌÂÓ· Ù˘ ∫·ÙÂÚ›Ó·˜ °ÒÁÔ˘

¢Â ̤ÓÂÈ Î·Ó›˜ Û’ ·˘Ù‹ ÙËÓ fiÏË; ŒÓ· ı·ÙÚÈÎfi ·ÊȤڈ̷ Û ÙÚÂȘ Ú¿ÍÂȘ ̠ΛÌÂÓ· (ÔÈËÙÈο Î·È Â˙¿) Ù˘ ∫·ÙÂÚ›Ó·˜ °ÒÁÔ˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ Ë ı·ÙÚÈ΋ ÔÌ¿‰· “∂› ™ÎËÓ‹˜” ÛÙÔ Lab Art Ù· ‰È‹ÌÂÚ· 29-30 ∞ÚÈÏ›Ô˘ Î·È 6-7 ª·˝Ô˘. ∏ ·Ú¿ÛÙ·ÛË “¢Â ̤ÓÂÈ Î·Ó›˜ Û’ ·˘Ù‹ ÙËÓ fiÏË;” ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Ó· οÓÂÈ Ì ÙË ‚ÈÔÁÚ·Ê›· Ù˘ ∫·ÙÂÚ›Ó·˜ °ÒÁÔ˘, ·ÏÏ¿ Ì ÙËÓ ÔÚ›· ÙÔ˘ ÔÈËÙÈÎÔ‡ “∂ÁÒ” , ηıÒ˜ Î·È Ì ÙȘ fi„ÂȘ Ù˘ ıËÏ˘ÎfiÙËÙ·˜, Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ Î·È Ù˘ ÌÔÓ·ÍÈ¿˜, fiˆ˜ ·ÔÙ˘ÒÓÔÓÙ·È Û Î›ÌÂÓ¿ Ù˘. ∏ ‰Ú¿ÛË ‰ÂÓ ÂÚÈÔÚ›˙ÂÙ·È ÌfiÓÔ ÛÙË ÛÎËÓ‹, ·ÏÏ¿ ÂÂÎÙ›ÓÂÙ·È Î·È ÛÙÔ ˘fiÏÔÈÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ Lab Art Û¿˙ÔÓÙ·˜ ¤ÙÛÈ ÙË ı·ÙÚÈ΋ ۇ̂·ÛË Î·È ÌÂٷʤÚÔÓÙ·˜ ÙÔÓ ÔÈËÙÈÎfi ÏfiÁÔ ÈÔ ¿ÌÂÛ· ÛÙÔ ÎÔÈÓfi. ™ÙÔ ¤ÚÁÔ ˘¿Ú¯ÂÈ Î·È ÂÓۈ̷و̤ÓË ÚÔ‚ÔÏ‹ ‚›ÓÙÂÔ Ì ÂÚȯfiÌÂÓÔ Û¯ÂÙÈÎfi Ì ÙÔ ı¤Ì· ÛÂ Û˘Ì‚ÔÏÈÎfi Â›Â‰Ô ÙÔ ÔÔ›Ô ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ›ÙÂ Û˘ÌÏËڈ̷ÙÈο (.¯.: ÂÈÎfiÓ˜ ·fi ÙË ÛÂÍÈÛÙÈ΋ ·ÚÔ˘Û›·ÛË Ù˘ Á˘Ó·›Î·˜ Û ªª∂ Î·È Ù¤¯Ó˜, ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ› ·ÁÒÓ˜ Î.Ï.) ›Ù ·ÓÙÈÛÙÈÎÙÈο Ì ÙÔ ÏfiÁÔ Î·È ÙË ı·ÙÚÈ΋ ‰Ú¿ÛË. ΔËÏÂÔÙÈÎfi ÛÔÙ Ù˘ ·Ú¿ÛÙ·Û˘: https://www.youtube.com/watch?v=f_s6 QfGvMuU&feature=youtu.be/. ™ÂÏ›‰· Ù˘ ·Ú¿ÛÙ·Û˘ ÛÙÔ facebook: www.facebook.com/demeneikaneis/. √È fiÚÙ˜ ÙÔ˘ Lab Art (www.labart.gr, ÙËÏ. 2421 403454) ·ÓÔ›ÁÔ˘Ó ÛÙȘ 21:30. ∂›ÛÔ‰Ô˜: 5 ¢ÚÒ.

™˘ÓÙÂÏÂÛÙ¤˜ ∂ÈÏÔÁ‹ ÎÂÈ̤ӈÓ, ÛÎËÓÔıÂÙÈ΋ ÂÈ̤ÏÂÈ·: ∫ÒÛÙ·˜ ∞Ó¤ÛÙ˘. ¢È‰·Ûηϛ· ÚfiψÓ: ÃÚ˘Û¿ÓıË - μ·ÛÈÏÈ΋ ∫ÔÚÒÓË MÔ˘ÛÈ΋: ∫ˆÛÙ‹˜ ¢Ú˘ÁÈ·Ó¿Î˘ (·ÎÔ‡ÁÔ-

Ó·ÁÈÒÙ˘ ™·Ófi˜.

∏ ∫·ÙÂÚ›Ó· °ÒÁÔ˘

● ™‹ÌÂÚ· ΔÚ›ÙË Î·È ·‡ÚÈÔ ΔÂÙ¿ÚÙË ÔÈ ‰˘Ô ÚÒÙ˜ ·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ ÛÙÔ Lab art (¶ÔÏ˘¯ÒÚÔ˜ ΔÛ·Ï·¿Ù·)

ÓÙ·È Â›Û˘ ÔÏfiÎÏËÚ· ‹ ·ÔÛ¿ÛÌ·Ù· ÌÔ˘ÛÈ΋˜ ÙˆÓ Velvet Underground, Einstuerzende Neubauten, Para Î·È ÙÔ ı¤Ì· ÙÔ˘ “a las barricadas” ). ºˆÙÈÛÌÔ›: °ÈÒÚÁÔ˜ °Ô˘Ù˙Ô‡ÏÈ·˜. ΔÂÏÈ΋ ÂÂÍÂÚÁ·Û›· ‚›ÓÙÂÔ - ‹¯Ô˘: ∞ı·Ó·Û›· •·Ê¿Ú·. ™ÎËÓÔÁÚ·ÊÈ΋ ÂÈ̤ÏÂÈ·: μ¿È· ªÂÎÈÒÙË. ∞ʛ۷ - dj set ΔÂÙ¿ÚÙ˘ 30/4 Δ˙·Ó¤ÙÔ˜ ¶··ÁˆÚÁ›Ô˘. ¶·›˙Ô˘Ó: μ¿È· ªÂÎÈÒÙË, ÃÚ˘Û¿ÓıË ∫ÔÚÒÓË, ª·Ú›· ¶ÂÚ·ÓÙ˙¿ÎË, ∫·ÙÂÚ›Ó· ¶Ú·Û¿, ª·Ú›· ™Ù·ÌÔ‡ÏÔÁÏÔ˘, ª·Ú›· Δ¯ÓÔÔ‡ÏÔ˘, ¡›ÎÔ˜ ∫·ÙÔ‡Ó˘, ∞ϤÍÈÔ˜ §fiÏ·˜, ¶·-

∏ ∫·ÙÂÚ›Ó· °ÒÁÔ˘ ÁÂÓÓ‹ıËΠÛÙËÓ ∞ı‹Ó· ÙËÓ 1Ë πÔ˘Ó›Ô˘ 1940 Î·È ·˘ÙÔÎÙfiÓËÛ Ì ¯¿È· Î·È ·ÏÎÔfiÏ ÛÙȘ 3 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ 1993. •ÂΛÓËÛ ·fi ÌÈÎÚ‹ ηÚȤڷ ÛÙËÓ ËıÔÔÈ›·, ·ÏÏ¿ ·ÚÁfiÙÂÚ· ÛÙÚ¿ÊËΠÛÙËÓ Ô›ËÛË. ∂ÚÁ¿ÛÙËΠ·fi ÌÈÎÚ‹ ËÏÈΛ· Û ·È‰ÈÎÔ‡˜ ı·ÙÚÈÎÔ‡˜ ıÈ¿ÛÔ˘˜ Î·È ÛÙÔÓ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ, ΢ڛˆ˜ Û ٷÈӛ˜ Ù˘ º›ÓÔ˜ ºÈÏ̘. ªÈ· ÔÈ‹ÙÚÈ· Ô˘ ¤ÁÚ·Ê ÁÈ· Ó· ÌËÓ ÂÎÚ·Á›, Ô˘ ›¯Â οÓÂÈ ÙÔÓ fiÓÔ Î·È ÙÔ ·Ú¿ÔÓÔ ÛÙ›¯Ô˘˜, ÎÈ ·˘ÙÔ› ÔÈ ÛÙ›¯ÔÈ ‹Ù·Ó ·Ú·ÔÓÂ̤ÓÔÈ Î·È ÔÚÁÈṲ̂ÓÔÈ, ·ÏÏ¿ ¿Óˆ ·’ fiÏ· ·ÏËıÈÓÔ›. Ÿˆ˜ ·Ó¤ÊÂÚÂ Ô §ÂˆÓ›‰·˜ ÃÚËÛÙ¿Î˘, Ë ∫·ÙÂÚ›Ó· ‹Ù·Ó ¤Íˆ ·fi οı ÏÔÁ‹˜ ÂΉÔÙÈο Î·È Î·ÏÏÈÙ¯ÓÈο ΢ÎÏÒÌ·Ù· Î·È ÎϛΘ Î·È ÁÈ’ ·˘Ùfi Û¿ÓÈ· Á›ÓÔÓÙ·Ó ÁÈ’ ·˘Ù‹Ó ·Ó·ÊÔÚ¤˜ ÛÙ· ª¤Û· ª·˙È΋˜ ∂Í·¿ÙËÛ˘. Δ· ¤ÚÁ· Ù· ÔÔ›· ÂΉfiıËÎ·Ó ÂÓ ˙ˆ‹ ›ӷÈ: 1) ΔÚ›· ÎÏÈÎ ·ÚÈÛÙÂÚ¿ 1978, 2) π‰ÈÒÓ˘ÌÔ 1980, 3) ΔÔ Í‡ÏÈÓÔ ·ÏÙfi, 1982, 4) ∞fiÓÙ˜ 1986, 5) √ Ì‹Ó·˜ ÙˆÓ ·ÁˆÌ¤ÓˆÓ ÛÙ·Ê˘ÏÈÒÓ 1988, 6) ¡fiÛÙÔ˜ 1990. ∫·È ÔÈ ÌÂÙ·ı·Ó¿ÙȘ ΢ÎÏÔÊÔڛ˜ ›ӷÈ: 1) ªÂ ϤÓ √‰‡ÛÛÂÈ·, 2002, 2) ¡fiÛÙÔ˜, ∂·Ó¤Î‰ÔÛË 2004. ∂›Û˘ ˘‹ÚÍ ÚˆÙ·ÁˆÓ›ÛÙÚÈ· ÛÙȘ Ù·Èӛ˜: 1) ΔÔ ‚·Ú‡ ÂfiÓÈ (1977) - ÛÎËÓÔıÂÛ›·: ¶·‡ÏÔ˜ Δ¿ÛÈÔ˜... ΔԇϷ. 2) ¶·Ú·ÁÁÂÏÈ¿ (1980) - ÛÎËÓÔıÂÛ›·: ¶·‡ÏÔ˜ Δ¿ÛÈÔ˜... ∫·ÙÂÚ›Ó·. 3) ŸÛÙÚÈ·, ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ·È¯ÓȉÈÔ‡ (1984) ÛÎËÓÔıÂÛ›·: ∞Ó‰Ú¤·˜ £ˆÌfiÔ˘ÏÔ˜.

∂ΉËÏÒÛÂȘ ·fi ÙÔ ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘ ÁÈ· ÙË ˙ˆ‹ Î·È ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘

ΔÚÈ‹ÌÂÚÔ ·ÊȤڈ̷ ÛÙÔ £ÂfiÊÈÏÔ ™∂πƒ∞ ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÒÓ ÂΉËÏÒÛÂˆÓ Ì ÛÙfi¯Ô ÙËÓ ·Ó¿‰ÂÈÍË ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ÙÔ˘ ÈÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎÔ‡ ŒÏÏËÓ· Ï·˚ÎÔ‡ ˙ˆÁÚ¿ÊÔ˘ ÙÔ˘ £ÂfiÊÈÏÔ˘ ÷Ù˙ËÌȯ·‹Ï, ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÙÔ ÙÚÈ‹ÌÂÚÔ 9, 10 & 11 ª·˝Ô˘ Ô ¢‹ÌÔ˜ μfiÏÔ˘ - ¢È‡ı˘ÓÛË ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘ ¢.√.∂.¶.∞.¶. - ¢∏.¶∂.£∂. Ÿˆ˜ Â›Ó·È ÁÓˆÛÙfi, Ô £ÂfiÊÈÏÔ˜ ÁÈ· ÙÚÈ¿ÓÙ· ÂÚ›Ô˘ ¯ÚfiÓÈ· ÂÚÈÏ·Ó‹ıËΠÛÙ· ¯ˆÚÈ¿ ÙÔ˘ ¶ËÏ›Ô˘ ˙ˆÁÚ·Ê›˙ÔÓÙ·˜ ·ÛÙ·Ì¿ÙËÙ· Î·È ·Ê‹ÓÔÓÙ·˜ ˆ˜ ·Ú·Î·Ù·ı‹ÎË ·Ì¤ÙÚËÙ· ¤ÚÁ· Ô˘ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÔÓÙ·È ·fi ÙËÓ È‰È·›ÙÂÚË ·ÓÙ›ÏË„‹ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙË ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋. √ £ÂfiÊÈÏÔ˜ ·ÔÙ‡ˆÛ ÛÙ· ¤ÚÁ· ÙÔ˘ Û˘ÏÏÔÁÈο ‚ÈÒÌ·Ù·, ηıËÌÂÚÈÓ¤˜ ·Û¯Ôϛ˜, ηıËÌÂÚÈÓ¤˜ ·ÓËÛ˘¯›Â˜ Î·È ¤ıÈÌ· Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜, fiˆ˜ Ù· ‚›ˆÛÂ Î·È ÂËÚ¤·Û·Ó ÙÔÓ ›‰ÈÔ. ∞ÒÙÂÚÔ˜ ÛÙfi¯Ô˜ ÙÔ˘, fiˆ˜ Î·È ÙˆÓ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚˆÓ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÒÓ Ï·˚΋˜ Ù¤¯Ó˘, Ë ÌÔÚÊÔÔ›ËÛË ÙˆÓ Â-

● ™ÂÈÚ¿ ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÒÓ ÂΉËÏÒÛÂˆÓ Ì ÛÙfi¯Ô ÙËÓ ·Ó¿‰ÂÈÍË ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ÙÔ˘ ÈÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎÔ‡ ŒÏÏËÓ· Ï·˚ÎÔ‡ ˙ˆÁÚ¿ÊÔ˘ ÙÔ˘ £ÂfiÊÈÏÔ˘ ÷Ù˙ËÌȯ·‹Ï, ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÙÔ ÙÚÈ‹ÌÂÚÔ 9, 10 & 11 ª·˝Ô˘ Ô ¢‹ÌÔ˜ μfiÏÔ˘

ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ ‰ÂÛÌÒÓ Ù˘ ÎÔÈÓfiÙËÙ·˜, ÛÙËÓ ÔÔ›· ·Ó‹ÎÔ˘Ó Î·È fi¯È Ë ·ÙÔÌÈ΋ ÚÔ‚ÔÏ‹, fiˆ˜ ·Ú·Ù‹ÚËÛÂ Î·È Ô °È¿ÓÓ˘ ΔÛ·ÚÔ‡¯Ë˜ Û¯ÔÏÈ¿˙ÔÓÙ·˜ ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ ÌÂÁ¿ÏÔ˘ ˙ˆÁÚ¿ÊÔ˘ £ÂfiÊÈÏÔ˘. ªÂ ÙËÓ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ·˘Ù‹ Ë ¢È‡ı˘ÓÛË ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘

§‹ÍË Û¯ÔÏÈ΋˜ ¯ÚÔÓÈ¿˜ ÛÙÔ §‡ÎÂÈÔ ¡. ∞Á¯È¿ÏÔ˘ √ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ °ÔÓ¤ˆÓ Î·È ∫ˉÂÌfiÓˆÓ ÙÔ˘ °ÂÓÈÎÔ‡ §˘Î›Ԣ ¡¤·˜ ∞Á-

¯È¿ÏÔ˘ Û·˜ ÚÔÛηÏ› ÛÙËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË ÁÈ· ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ Û¯ÔÏÈ΋˜ ¯ÚÔÓÈ¿˜ Î·È ÙËÓ ·ÔÓÔÌ‹ ·Ó·ÌÓËÛÙÈÎÒÓ ÛÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ Ù˘ °’ §˘Î›Ԣ, ÛÙÔÓ ·‡ÏÂÈÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ 3 ª·˝Ô˘. ™ÙËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË ı· ‰ÈÂÍ·¯ı› Ô ÙÂÏÈÎfi˜ ÂÓ‰ÔÛ¯ÔÏÈÎfi˜ ·ÁÒÓ·˜ Ì¿ÛÎÂÙ ·ÁÔÚÈÒÓ ÛÙȘ 7 Ì.Ì. Î·È ı· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ó ¯ÔÚÔ› ·fi ÔÌ¿‰· Ì·ıËÙÒÓ ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ, ÌÔ˘ÛÈ΋ Ì ÓÙfiÈÔ˘˜ ηÏÏÈÙ¤¯Ó˜, ‰È·ÛΤ‰·ÛË ÁÈ· fiÏÔ˘˜, ÂÓÒ ı· ˘¿Ú¯ÂÈ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ·Ú·ÁÁÂÏ›·˜ Ê·ÁËÙÔ‡ Î·È ÔÙÔ‡ Û fiÔÈÔÓ ÂÈı˘Ì›.

¢.√.∂.¶.∞.¶.-¢∏.¶∂.£∂. ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ ÂȉÈÒÎÂÈ Ó· ÙÔÓ›ÛÂÈ ÙË ÛÔ˘‰·ÈfiÙËÙ· ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ÙÔ˘ £ÂfiÊÈÏÔ˘ ÷Ù˙ËÌȯ·‹Ï Î·È ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ Â›Î·ÈÚÔ ·ÎfiÌË Î·È Û‹ÌÂÚ·, ÙÔÓ ÙÚfiÔ Ì ÙÔÓ ÔÔ›Ô Û˘Ó‰¤ÂÈ ÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ Î·È ÙÔ ·ÚfiÓ, ÙËÓ ·Ú¿‰ÔÛË Î·È ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·. ∂›Û˘, ÔÈ ÂΉËÏÒÛÂȘ ·˘Ù¤˜ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó Â˘Î·ÈÚ›· ÁÈ· fiÛÔ˘˜ ÂÈÛΤÙ˜ Î·È Î·ÙÔ›ÎÔ˘˜ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ¤Ù˘¯Â Ó· ÌËÓ ¤¯Ô˘Ó ·ÎÔ‡ÛÂÈ ÁÈ· ÙË ˙ˆ‹ Î·È ÙË ‰Ú¿ÛË ÙÔ˘ £ÂfiÊÈÏÔ˘, Ó· ÁÓˆÚ›ÛÔ˘Ó ÌÈ· Û˘Ó·Ú·ÛÙÈ΋ ÂÎÎÂÓÙÚÈ΋ ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ· Î·È ÙÔ Ì‡ıÔ Á‡Úˆ ·fi ·˘Ù‹, ÙËÓ ¿ıÏÈ· ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÙÔ˘ ηٿÛÙ·ÛË, ÙÔÓ ÙÚfiÔ Ô˘ Û˘Ó‹ıÈ˙ ӷ ÓÙ‡ÓÂÙ·È ¿ÏÏÔÙ ˆ˜ ªÂÁ·Ï¤Í·Ó‰ÚÔ˜ Î·È ¿ÏÏÔÙ ˆ˜ ‹Úˆ·˜

Ù˘ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ ∂·Ó¿ÛÙ·Û˘, Ì ÂÍÔÏÈÛÌfi Î·È ÎÔ˘ÛÙÔ‡ÌÈ· Ô˘ ¤ÊÙÈ·¯ÓÂ Ô ›‰ÈÔ˜, ÙÔ fiÙÈ Û˘¯Ó¿ ˙ˆÁÚ¿ÊÈ˙ ÙÔ›¯Ô˘˜ ηÊÂÓ›ˆÓ ‹ ÛÈÙÈÒÓ ÁÈ· Ó· ÎÂÚ‰›ÛÂÈ ¤Ó· È¿ÙÔ Ê·ÁËÙfi, ·ÏÏ¿ Î·È Ò˜ ¤ÊÙ·Û·Ó Ù· ¤ÚÁ· ÙÔ˘ Ó· ÂÎÙÂıÔ‡Ó ÛÙÔ ªÔ˘ÛÂ›Ô ÙÔ˘ §Ô‡‚ÚÔ˘, ÛÙÔ ¶·Ú›ÛÈ. ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÙˆÓ ÂΉËÏÒÛÂˆÓ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË ËÌÂÚ›‰·˜, Ô‰ÔÈÔÚÈο, ‰Ú¿ÛÂȘ Á¢ÛÈÁÓˆÛ›·˜, ÂÎ·È‰Â˘ÙÈο ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù·, ÍÂÓ·Á‹ÛÂȘ. ΔÔ ÙÚÈ‹ÌÂÚÔ ı· ÎÏ›ÛÂÈ Ì ÙËÓ ·Ó·‚›ˆÛË ÙÔ˘ Ï·˚ÎÔ‡ ‰ÚÒÌÂÓÔ˘ ÙˆÓ “ª¿Ë‰ˆÓ” ÛÙËÓ Ï·Ù›· Ù˘ ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ·˜ Ì ÙË Û˘Óԉ›· ·Ú·‰ÔÛÈ·ÎÒÓ ¯ÔÚ¢ÙÈÎÒÓ ÔÌ¿‰ˆÓ Î·È ÌÔ˘ÛÈÎÒÓ. ΔÔ ·ÎÚÈ‚¤˜ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ı· ·Ó·ÎÔÈÓˆı› Û‡ÓÙÔÌ·.

ΔƒπΔ∏ 29 A¶PI§π√À 2014

27

EΉËÏÒÛÂȘ Δ∂á∂™ —£· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂÈ ÛÙÔ Paschalis art house ÛÙË ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ· Ù¤ÛÛÂÚȘ ÌÂÁ¿Ï˜ ÂÈηÛÙÈΤ˜ ηٷÛ΢¤˜ Ì ʈ˜, ΛÓËÛË Î·È ‹¯Ô, ÔÎÙÒ ÌÈÎÚ¤˜ ÂÈηÛÙÈΤ˜ Û˘Óı¤ÛÂȘ, fiÔ˘ Ì ‡ÏË Ù· ·ÏÈ¿ ͇Ϸ, ÙÔ ¯ÚÒÌ· Î·È ÙȘ ÚËÙ›Ó˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› ÂÎÏËÎÙÈΤ˜ ÌÈÎÚ¤˜ Û˘Óı¤ÛÂȘ Î·È ‰Ò‰Âη ÌÈÎÚ¤˜ ˙ˆÁÚ·ÊȤ˜ Ì ηıËÌÂÚÈÓ¤˜ ÂÓÙ˘ÒÛÂȘ, ·Ϥ˜ Î·È fiÌÔÚʘ. O Vago Ì¿˜ ÂÍËÁ› fiÙÈ Ì¤Û· ·fi ÙËÓ ¤ÎıÂÛË Ì ٛÙÏÔ plate - forme 1, ˙ËÙÔ‡ÌÂÓÔ Â›Ó·È Ó· ·Ó·‰ÂȯÙ› Ë ‰È·‰Èηۛ· Ù˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·˜ “ΔÔ Δ·Í›‰È” . ¢È¿ÚÎÂÈ· ¤ÎıÂÛ˘ ¤ˆ˜ 30 ∞ÚÈÏ›Ô˘. flÚ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜: ¢Â˘Ù¤Ú· - ΔÂÙ¿ÚÙË - ¶¤ÌÙË - ¶·Δ· Public Î·È ÔÈ ÂΉfiÚ·Û΢‹ ·fi ÙȘ 11.00 .Ì. ¤ˆ˜ ÙȘ 9.00 Ì.Ì. ™¿‚ÛÂȘ ª›Óˆ·˜ Û·˜ ÚÔ‚·ÙÔ - ∫˘Úȷ΋ - ·ÚÁ›Â˜ ·fi ÙȘ 10.00 .Ì. ¤ˆ˜ ÙȘ ÛηÏÔ‡Ó ÛÙËÓ ·ÚÔ˘10.00 Ì.Ì. ΔÚ›ÙË ÎÏÂÈÛÙ¿. ΔËϤʈӷ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜: Û›·ÛË ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘ √24280 90054, 6933411998. Δ∞¡ ™Δ∂ƒ∂æ∂ ∏ ∞¡Δ√Ã∏ Ù˘ ∂ϤÓ˘ °·ÏËÓÔ‡, ·‡ÚÈÔ ΔÂÙ¿ÚÙË 30 ∞ÚÈÏ›Ô˘ ÛÙȘ 19:00 ÛÙÔ Public μfiÏÔ˘ (√ÁÏ 28 & π. ∫ÔÓÙ·Ú¿ÙÔ˘ 9, ÙËÏ.: 24210 22904). ªÂ ÙË Û˘ÁÁڷʤ· ı· Û˘˙ËÙ‹ÛÂÈ Ô ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˜ ™ˆÙ‹Ú˘ ¶Ôχ˙Ô˜.

∂∫¢ƒ√ª∂™

—√È Ê›ÏÔÈ ÙÔ˘ ™Ù¤ÏÈÔ˘ ∫·˙·ÓÙ˙›‰Ë ¤¯Ô˘Ó ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›ÛÂÈ ÌÈ· ËÌÂÚ‹ÛÈ· ÂΉÚÔÌ‹ ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ 11 ª·˝Ô˘ ÛÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡ Î·È ÙÔ˘ ÎÚ·ÛÈÔ‡. ¢ËÏ·‰‹ ÙȘ Ï›ÌÓ˜ ÃÂÈÌ·‰›Ùȉ·, ∑¿˙·ÚË, ¶ÂÙÚÒÓ Î·È μÂÁÁÔÚ›Ùȉ·. £· ÂÈÛ΢ıÔ‡Ó ÙÔ §ÈÌÓÔ¯ÒÚÈ Ù˘ ∑¿˙·Ú˘ ÁÈ· ηʤ, ÎÙ‹Ì· ‚ÈÔÏÔÁÈ΋˜ ηÏÏȤÚÁÂÈ·˜ ÎÚ·ÛÈÔ‡ ÛÙË Ï›ÌÓË ¶ÂÙÚÒÓ Î·È ÙÔÓ ∞Á. ¶·ÓÙÂÏ‹ÌÔÓ· Ù˘ μÂÁÁÔÚ›Ùȉ·˜ ÁÈ· Ê·ÁËÙfi. °È· ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÛÙ· ÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ ª·ÎÚ˘Ó›ÙÛ˘ 136 Î·È ÛÙÔ ÙËϤʈÓÔ 6974485121. —∂›ÛÎÂ„Ë ÛÙÔÓ ¶·Ó·ÁÈÒÙ·ÙÔ √ÈÎÔ˘ÌÂÓÈÎfi ¶·ÙÚÈ¿Ú¯Ë Î.Î. μ·ÚıÔÏÔÌ·›Ô ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÂÈ Ô §·ÔÁÚ·ÊÈÎfi˜ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ μÏ¿¯ˆÓ μfiÏÔ˘ ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ ΔÔ ™¿‚‚·ÙÔ 10 ª·˝Ô˘, 3 ª·˝Ô˘. ∂’ ¢ηÈÚ›· Ù˘ Û˘Ó·ÓÙ‹Ûˆ˜ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÚ·ÁÌ·ÙÔÔÈÂ›Ù·È Ë ÓÂÙ·È 4‹ÌÂÚË ÂΉÚÔÌ‹ ÛÙËÓ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏË 1 19Ë ÃÔÚˆ‰È·Î‹ ™˘Ó¿4 ª·˝Ô˘, Ì ·Ú¿ÏÏËϘ ÂÈÛΤ„ÂȘ Û fiÏ· Ù· ∂ÏÓÙËÛË ¡. ∞Á¯È¿ÏÔ˘ (3Ô ÏËÓÔÚıfi‰ÔÍ· Î·È μ˘˙·ÓÙÈÓ¿ ªÓËÌ›· Ù˘ ¶fiÏ˘. ÃÔÚˆ‰È·Îfi ºÂÛÙÈ‚¿Ï ¶ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÛÙÔ ÙËÏ. 6983748531 μfiÏÔ˘), ÛÙȘ 19.30 ÛÙÔ (ªÂÏÔ̤ÓË ∂˘ı˘ÌÈ¿‰Ô˘) ‹ ÛÙÔ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎfi ÁÚ·ÊÂ›Ô ·ÌÊÈı¤·ÙÚÔ ÙÔ˘ ÚÒVIS TRAVEL (∞ÓÙˆÓÔÔ‡ÏÔ˘ 3, Â˙fi‰ÚÔÌÔ˜ Î·È ÙËÏ. ËÓ ¢ËÌ·Ú¯Â›Ô˘, Ì 2421031059-60). ÚÔÛÎÂÎÏË̤Ó˜ ¯Ô—√ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ™˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ˆÓ √∞∂∂ (Δ∂μ∂ - Δ™∞) ÙËÓ Úˆ‰›Â˜ ·fi ÙË ¡¿Ô˘∫˘Úȷ΋ 4 ª·˝Ô˘ οÓÂÈ ÙËÓ Î·ıÈÂڈ̤ÓË ·ÚÙÔÎÏ·Û·, ÙË §·Ì›·, ÙËÓ ∫·ÚÛ›· ÙÔ˘ ÚÔÛÙ¿ÙË ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ ∞Á. °ÂˆÚÁ›Ô˘ ÛÙË ‰›ÙÛ· Î·È Ù· ∫·Ì¤Ó· ªÔÓ‹ Δ·ÍÈ·Ú¯ÒÓ ∞Á. °ÂˆÚÁ›Ô˘ ¡ËÏ›·˜. Δ· ̤ÏË μÔ‡ÚÏ·. ÙÔ˘ ηÏÔ‡ÓÙ·È Ó· ‰ËÏÒÛÔ˘Ó Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÛÙ· ÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘. ¶·Ú·Î·ÏÔ‡ÓÙ·È Ù· ̤ÏË Ó· ¤¯Ô˘Ó Ì·˙› ÙÔ˘˜ ÙËÓ Î¿ÚÙ· ̤ÏÔ˘˜. —∏ ∂ÏÏËÓÈ΋ ¶ÂÚÈËÁËÙÈ΋ §¤Û¯Ë μfiÏÔ˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÂΉÚÔÌ‹ ÛÙȘ 11-12/5/2014 ÛÙÔ ¡˘ÌÊ·›Ô ¶Ú¤Û˜ Ì ‰È·ÌÔÓ‹ ÛÙË ºÏÒÚÈÓ·. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ Î·È Û˘ÌÌÂÙÔ¯¤˜ ÛÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô Ù˘ §¤Û¯Ë˜, ™. ™˘Ú›‰Ë 30, ‚’ fiÚÔÊÔ˜, ÙËÏ. 24210- 23935, ηıËÌÂÚÈÓ¿ 10 .Ì.- 12 Ì. —√ ÃÔÚ¢ÙÈÎfi˜ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÂΉÚÔÌ‹ ÛÙ· ∑·ÁÔÚÔ¯ÒÚÈ· ∏›ÚÔ˘ ·fi 9 ¤ˆ˜ 11 ª·˝Ô˘. ΔÈÌ‹ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ 100 ¢ÚÒ (Ô‡ÏÌ·Ó, ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô Ì ËÌȉȷÙÚÔÊ‹ Î·È ·Ú·‰ÔÛȷ΋ ÔÚ¯‹ÛÙÚ·). ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ ∫·ÙÛ¿ÓÔ˘ ∫·ÙÂÚ›Ó·, ÙËÏ. 6974461197. —√È “º›ÏÔÈ Ù˘ πÂÚ¿˜ ªÔÓ‹˜ ¶·Ó·Á›·˜ °ÔÚÁÔ¸ËÎfiÔ˘ - μfiÏÔ˘” ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÔ˘Ó ‰È‹ÌÂÚË ÚÔÛ΢ÓËÌ·ÙÈ΋ ÂΉÚÔÌ‹ Ì ·Ú¿ÏÔ˘ ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ ŸÚÔ˘˜ ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· 5 Î·È ΔÚ›ÙË 6 ª·˝Ô˘. ΔÈÌ‹ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ 80 ¢ÚÒ ÁÈ· fiÏ· (ÚÔηٷ‚ÔÏ‹ ˘Ô¯ÚˆÙÈ΋). ¢ËÏÒÛÂȘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜: ΔËÏ. 24210 57228 Î·È 6948487550 (Î. ∞fiÛÙÔÏÔ ªÈ¯ÂÏ‹). —∏ ∫ÚËÙÈ΋ ∞‰ÂÏÊfiÙËÙ· μfiÏÔ˘ ÙÔ “∞Úο‰È” ÁÈ· Ù· ̤ÏË Ù˘ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÂÈ ‰È‹ÌÂÚË ÂΉÚÔÌ‹ ÛÙȘ 3 & 4 ª·˝Ô˘, Û ¶¿ÚÁ· - ™‡‚ÔÙ· - ∞¯¤ÚˆÓÙ·, ‰È·Ó˘ÎÙ¤Ú¢ÛË ÛÙËÓ ¶¿ÚÁ·. ¢ËÏÒÛÂȘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÛÙÔ Ú·ÎÙÔÚÂ›Ô “IONIS TOURS” , ∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘ 20, ÙËÏ. 24210 34712. —√È ÂÎÚfiÛˆÔÈ ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ ÙˆÓ ∫∞¶∏ μfiÏÔ˘ - ¡¤·˜ ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·˜ - ∞ÁÚÈ¿˜ Î·È ¡. πˆÓ›·˜, Ô˘ Â›Ó·È ÂÈÙÚÔ‹ ÂΉÚÔÌÒÓ ÌÂÙ¿ ·fi ˘ԉ›ÍÂȘ Î·È ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙÈÛ·Ó Ó· ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÔ˘Ó ÁÈ· ÙÔ 2014 ÙȘ ·Ú·Î¿Ùˆ ÂΉÚÔ̤˜: ª¿ÈÔ˜: ªÔÓ‹ °ÔÚÁÔ¸ËÎfiÔ˘ - °ÔÚÁÔfiÙ·ÌÔ 31/5 - 7,50 ¢ÚÒ. ΔÚÈ‹ÌÂÚË ™fiÊÈ·ª¿ÓÛÎÔ μÔ˘ÏÁ·Ú›·˜ 6-8/5/14 100 ¢ÚÒ Ì ËÌȉȷÙÚÔÊ‹. πÔ‡ÓÈÔ˜: ∏ÌÂÚ‹ÛÈ·: À¿ÙË - ªÔÓ‹ ∞Á¿ıˆÓ· 22/6 - 7,50 ¢ÚÒ. ¶ÂÓÙ·‹ÌÂÚË: ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏË - ¶ÚÈÁÎËfiÓÓËÛ· 5-9/6 - 244 ¢ÚÒ Ì ËÌȉȷÙÚÔÊ‹. πÔ‡ÏÈÔ˜: ∏ÌÂÚ‹ÛÈ·: ¶. ™Ô˘ÌÂÏ¿ - μ¤ÚÔÈ·, ¡¿Ô˘Û· 26/7 - 11 ¢ÚÒ. ΔÚÈ‹ÌÂÚË: Δ‹ÓÔª‹ÎÔÓÔ (™‡ÚÔ ÚÔ·ÈÚÂÙÈο) 8-10/7 - 123 ¢ÚÒ ÌË ËÌȉȷÙÚÔÊ‹. ∞‡ÁÔ˘ÛÙÔ˜: ¢È‹ÌÂÚË: ™ÎfiÂÏÔ - ∞ÏfiÓÓËÛÔ 9-10/8 - 80 ¢ÚÒ. ¢È‹ÌÂÚË: ∞Ó·ÙÔÏÈÎfi Î·È ÎÂÓÙÚÈÎfi ∑·ÁfiÚÈ °È¿ÓÓÂÓ· - 51 ¢ÚÒ 25-26/8 Ì ËÌȉȷÙÚÔÊ‹. ™Â٤̂ÚÈÔ˜: ªÔÓ‹ ∫ÔÚÒÓË - ∫·Ú‰›ÙÛ· 27/9 - 8,50 ¢ÚÒ. ¶ÂÓÙ·‹ÌÂÚË: ™·ÓÙÔÚ›ÓË 812/9 - 200 ¢ÚÒ Ì ËÌȉȷÙÚÔÊ‹. √ÎÙÒ‚ÚÈÔ˜: ∏ÌÂÚ‹ÛÈ·: £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË 30/10 - 11 ¢ÚÒ. ¢È‹ÌÂÚË: ∞Á›· £ÂÔ‰ÒÚ· ¶ÂÏÔfiÓÓËÛÔ 4-5/10- 54 ¢ÚÒ ÌË ËÌȉȷÙÚÔÊ‹. —√ º˘ÛÈÔÏ·ÙÚÈÎfi˜ ŸÌÈÏÔ˜ μfiÏÔ˘ Ô “¶∞¡” ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›˙ÂÈ ÙȘ ÂÍ‹˜ ÂÍÔÚÌ‹ÛÂȘ: ∫˘Úȷ΋ 4/5 μfiÚÂÈÔ ¶‹ÏÈÔ ·Ï‹ Â˙ÔÔÚ›·, ªԇʷ - ¶·Ó·ÁÈÒÙÈÎÔ - ΔÔ˘ÚÎfiÁÈ·ÓÓË ¡ÂÔ¯ÒÚÈ, ø.¶. 4.00, μ.¢. 1/5, ∫˘Úȷ΋ 11/5 μÂÏ‚ÂÓ‰fi˜ ∫Ô˙¿Ó˘ - Â˙ÔÔÚÈ΋, ªÔ˘¯¿ÚÈ· ∫Ô˙¿Ó˘ (ÁˆÏÔÁÈÎÔ› Û¯ËÌ·ÙÈÛÌÔ›), ø.¶. 4.00, μ.¢. 1/5, ∫˘Úȷ΋ 11/5 ŸıÚ˘˜ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÔÚÂÈ‚·ÙÈ΋ Ì π.Ã. ΔÛ·Ù¿ÏÈ - °ÂÚ·ÎÔ‚Ô‡ÓÈ, ø.¶. 8.00, μ.¢. 3/5. ∂ΉÚÔÌ‹ ÛÙÔÓ ¶fiÓÙÔ ÙÔÓ πÔ‡ÏÈÔ (21-31/7 11 Ë̤Ú˜). ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÛÙÔ ÁÚ·Ê›Ô. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ ‰ËÏÒÛÂȘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜: °Ú·ÊÂ›Ô Û˘ÏÏfiÁÔ˘: ™fiψÓÔ˜ 2, ÙËÏ. 24210-24290, ÒÚ˜ Úˆ› ¢-¶: 10.00-12.00, ·fiÁÂ˘Ì· ¢Â˘Ù., ΔÂÙ¿ÚÙ., ¶·Ú·ÛÎ. 6.00 - 8.00, ÎÈÓËÙfi Û˘ÏÏfiÁÔ˘ 6976904236. —√ ∂ΉÚÔÌÈÎfi˜ ŸÌÈÏÔ˜ μfiÏÔ˘ “¡¤· ∑ˆ‹” ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ËÌÂÚ‹ÛÈ· ÂΉÚÔÌ‹ Û ¶·Ó·Á›· •ÂÓÈ¿-∞¯›ÏÏÂÈÔ, ÛÙȘ 11 ª·˝Ô˘. ™ÙËÓ ¶·Ó·Á›· •ÂÓÈ¿ ı· ÙÂϤÛÂÈ ÙËÓ Î·ıÈÂڈ̤ÓË ·ÚÙÔÎÏ·Û›· ÁÈ· Ù· ̤ÏË ÙÔ˘. ∂Ó Û˘Ó¯›·, ÌÂÙ¿‚·ÛË ÛÙÔ ∞¯›ÏÏÂÈÔ ÁÈ· Ì¿ÓÈÔ Î·È Á‡̷. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ - ‰ËÏÒÛÂȘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÛÙ· ÁÚ·Ê›· Ù˘ “¡¤·˜ ∑ˆ‹˜” , ÷Ù˙Ë·ÚÁ‡ÚË 1 (ÁÚ·ÊÂ›Ô ∞3) Î·È ÛÙ· ÙËϤʈӷ 24210 35915, 6944368171, 2421044050 Î·È 6947052311. —√ ∂ÎÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi˜ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ªÂÏÂÁÚ›ÓÔ˘ ∫ÔÚfi˘ ªËÏÂÒÓ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÌÔÓÔ‹ÌÂÚË ÂΉÚÔÌ‹ Û ªÂÙ¤ˆÚ· - ¶ÂÚÙÔ‡ÏÈ - ∂Ï¿ÙË, ÛÙȘ 10 ª·˝Ô˘, Ë̤ڷ ™¿‚‚·ÙÔ. ¢ËÏÒÛÂȘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÛÙ· ÙËϤʈӷ 24210 33062, 33972, 6989-868142 Î·È 6973404380. —√ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ∞ÔÊÔ›ÙˆÓ Ù˘ ∂ÏÏËÓÔÁ·ÏÏÈ΋˜ ™¯ÔÏ‹˜ “ÕÁÈÔ˜ πˆÛ‹Ê” μfiÏÔ˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ› 4‹ÌÂÚË ÂΉÚÔÌ‹ ÛÙËÓ ¶ÂÏÔfiÓÓËÛÔ (¶‡ÏÔ˜, ªÂıÒÓË, ∫ÔÚÒÓË, ∫·Ï·Ì¿Ù·) ·fi 27-30 πÔ˘Ó›Ô˘ Î·È Ì ‰È·ÌÔÓ‹ ÛÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ÍÂÓÔ‰Ô¯ÂÈ·Îfi Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· Ù˘ ªÂÛÔÁ›Ԣ ÙÔ “Costa Navarino” . ¢ËÏÒÛÂȘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ Ì ÌÈÎÚ‹ ÚÔηٷ‚ÔÏ‹, ÙËÏ. 2421030121 Î·È 6944-410944.


ª·ÁÓËÛ›· 28 ™À¡∂Ã∂π∞ ∞¶√ ™∂§π¢∞ 18 ∞°ƒ∞ºπøΔ∏™ °∂øƒ°π√™, ∞ƒμ∞¡πΔ∏ ¶∞¡∞°πøΔ∞, μ∞™π§∞∫√™ ¢∏ª∏Δƒπ√™, μ∂Δ™π∫∞™ ¢∏ª∏Δƒπ√™, μ§∞Ã√¡∞Δ™π√™ ∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√™, °∂øƒ°∞∫∞™ ¢∏ª∏Δƒπ√™, °∫∞Δ™∏ μ∞™π§π∫∏, °∫π¡∏ ∂Àª√ƒºπ∞ (∂º∏), °∫√Àƒ∞ƒ√™ ∞¡∞™Δ∞™π√™, ¢∂™¶√Δ√¶√À§√™ ∂À™Δ∞£π√™, ¢∏ª∏Δƒπ√À £øª∞™, ∂À£Àªπ√À ¶∞¡Δ∂§∏™, ∑∂ƒμ∞™ ∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√™, ∫∞§√ª√πƒ∏ - ¶∞§∏∞ ∂À™Δ∞£π∞ (∂º∏), ∫∞ƒ∞Δ™ø∫∏™ Ã∏™Δ√™, ∫π∞∫√À μ∞™π§∂π∞,, ∫øΔ√À§∞™ ∞£∞¡∞™π√™, §∞μøª∂¡√À ∂À£Àªπ∞ (∂º∏), §π∞¡√™ ¢∏ª∏Δƒπ√™, ª∞¡£√°π∞¡¡∏ - ª∞Δ™√À ª∞ƒπ∞, ª∞Δπ∫∞™ Ã∏™Δ√™, ª∞Àƒ√ªª∞Δ∏ ™Δ∞Àƒ√À§∞, ª∂Δ∞•πøΔ∏™ ¡π∫√§∞√™, ª¶∂§∂°ƒπ¡∏ ¶∞ƒ∞™∫∂À∏, ª¶∂¡√™ ∞£∞¡∞™π√™, ª¶√°¢∞¡π¢∏ Ã∞´¢ø, ƒπ∑√À ∂À∞°°∂§π∞, ƒ√À™√¶√À§√™ ÃÀ™√™Δ√ª√™, ™∫√Δ - Δ™π∞Δ™π√™ Δ∑∂¡πº∂ƒ - ∞¡¡, Δ∑πμπ¡π∫√™ £∂√¢øƒ√™, Δ™∞¡Δ√™ £∂√¢øƒ√™, Δ™π∞Δ™π∞¡∏™ £∂√¢øƒ√™, Δ™√À°∫ƒ∞ - ª√™Ã√μ√¶√À§√À, Δ™√ÀΔ™∞™ ¢∏ª∏Δƒπ√™, Àº∞¡Δ∏™ ¶∂ƒπ∫§∏™ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· ∞Ó¿‚Ú·˜: Δ™π∞¡∏™ ∏§π∞™ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· ¶ÙÂÏÂÔ‡: μ∞§øª∂¡√À - πø∞¡¡π¢∏ ∂À™Δ∞£π∞, μ§∞Ã√¡∞Δ™π√™ °∂øƒ°π√™, ∑√À¶∏ ™Δ∞£∏ ∫ø¡™Δ∞¡Δπ∞, ∫∞Δƒ∞¡∏ ∞π∫∞Δ∂ƒπ¡∏ (∫∞πΔ∏), ∫ø™Δ√¶√À§√™ ∞¡∞™Δ∞™π√™, ª¶√ÀƒΔ∑∏™ πø∞¡¡∏™, Δ𪶧∞§∂•∏™ £∂√¢øƒ√™ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· ™Ô‡Ú˘: ∞°°∂§π¢∏™ ∞°°∂§√™, ¢∂ƒμπ™∏™ ™¶Àƒπ¢ø¡, ∑ø∑√™- ¢∏ª∏Δƒπ√À ∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√™, ∫∞§√¢∏ª√À πø∞¡¡∞, ¡Δ√À∫∞™ ¢∏ª∏Δƒπ√™, ¶∞¡Δ∞∑ø¡∞™ ∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√™, ¶§∞Δ∏ ÃÀ™√À§∞, Δ™√°∫∞™ Ã∞ƒ∞§∞ª¶√™ ¢.∫ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡: ∂¶π™∫√¶√™ ∂À∞°°∂§√™, ∑π∞ƒ∫∞§∏™ ∞¡Δø¡π√™, ∫∞ƒ∞ª∞ƒ°π√™ ªπÃ∞∏§, ∫√¡Δ√™Δ∞£∏ ∞π∫∞Δ∂ƒπ¡∏, Àº∞¡Δ∏ ∂πƒ∏¡∏, Ã√¡Δ∑∞ - μ√À§°∞ƒ∏ ∂§∂¡∏ ¢.∫.: ∂˘ÍÂÈÓÔ‡ÔÏ˘: ª¶∂§∂°ƒπ¡∏™ Ã∏™Δ√™, ª¶ƒ∞Δ™∏ ª∞ƒπ∞, ¶∂Δƒ∞∫∏™ μ∞™π§∂π√™, ¶√§Àª∂ƒ√™ ∞¶√™Δ√§√™, Ã∏™Δ√À £∂√º∞¡∏ (º∞¡∏) Δ.∫.∞Á›·˜ ΔÚÈ¿‰·˜: ∫√ª¡√À ∞ºƒ√¢πΔ∏ Δ.∫.: ∞Á›ˆÓ £ÂÔ‰ÒÚˆÓ: ∫ø™Δ√¶√À§√™ ∞£∞¡∞™π√™, ¶∞¡Δ∞∑ø¡∞ - μ∞§øª∂¡√À ∂À∞°°∂§π∞ Δ.∫ ∞Ì·ÏÈ¿ÔÏ˘: ∫√¡Δ√°π∞¡¡∏ °∞ƒÀº∞§§π∞ Δ.∫ ∞Ó¿‚Ú·˜: ∫∞¶∂§§√™ ∞¶√™Δ√§√™, ∫∂§∞º∞™ ∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√™, ª∏Δƒ√§π√™ ∞¶√™Δ√§√™ Δ.∫. ∞ÓıÔÙfiÔ˘: °∂øƒ°∞∫∞ ∂§∂¡∏ Δ.∫. ∞¯ÈÏÏ›Ԣ: ∑√À¶∏™ ¡π∫√§∞√™, Δ™π∞¡∏™ ∂À™Δ∞£π√™ Δ.∫.μÚ‡Ó·ÈÓ·˜: ™∂ƒ∂Δ∏ ∞π∫∞Δ∂ƒπ¡∏, Ã√À§π∞ƒ∞™ °∂øƒ°π√™ Δ.∫.¢Ú˘ÌÒÓ·˜: ™∞Δ∂§π∞¡ Ãπ™Δπ¡∞ Δ.∫.∫ÚÔΛԢ: °∫∞ª∞§∂Δ™√À ¶√§À•∂¡∏, ∫∞ƒ∞Δ™∞§√À - Δ™√°∫∞ ª∞ƒπ∞, ª√™Ã√μ√¶√À§√™ ¢∏ª∏Δƒπ√™ Δ.∫.∫ÔÎΈÙÒÓ: ª∞Δ∑∞μπ¡√™ ∂À∞°°∂§√™ Δ.∫ ∫ˆÊÒÓ: Δ™∞¡Δ∏§∞™ πø∞¡¡∏™ Δ.∫ ¶Ï·Ù¿ÓÔ˘: ∫∞ƒμ√À¡∞ƒ∏™ ¶∞¡Δ∞∑∏™ , ¶∞Δ∂§√¢∏ª√À ∞¡¡∞ Δ.∫.¶ÙÂÏÂÔ‡: ª¶√ÀƒΔ∑∏ ∂§∂¡∏, ™Δ∞¶º∂ƒ - ¶§∞™Δ∞ƒ∞ ™∞ª¶ƒπ¡∞ Δ.∫ ™Ô‡Ú˘: ∫√§π∞ μ∞™π§π∫∏, ∫√ÀΔª∞¡∏ ∂§∂¡∏ (¡πΔ™∞), ¶∞¡Δ∞∑ø¡∞™ ¢∏ª∏Δƒπ√™, Δ™π√∫∞ƒ∞™ πø∞¡¡∏™ Δ.∫.º˘Ï¿Î˘: ™π√ÀΔ∏ - Δ™π∞¡∏ ∞°√ƒπΔ™∞ -“ŸÏÔÈ Ì·˙›, ¡∂∞ ¶√ƒ∂π∞” ÀÔ„‹ÊÈÔ˜ ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ∫ƒ∞¡∞™ ∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√™.ÀÔ„‹ÊÈÔÈ ¢ËÌÔÙÈÎÔ› ™‡Ì‚Ô˘ÏÔÈ ∂ÎÏÔÁÈ΋ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· ∞ÏÌ˘ÚÔ‡: ∞∫ƒπμ√™ °∂øƒ°π√™, °∞ƒ¢π∫§∏™

°∂øƒ°π√™, °∂øƒ°√™√¶√À§√™ ™ΔÀ§π∞¡√™ , °∫√À¡Δ∞ƒ∞™ ∞ƒπ™Δ∂π¢∏™, °∫√ÀΔ∑∏ ª∞ƒπ∞, °√Àƒ°πøΔ∏™ ¶∞¡∞°πøΔ∏™ (¶∞¡√™), ∑∂ƒμ∞ ¶∞¡∞°πøΔ∞, ∫∞ƒ∞§∏ ¶∞ƒ∞™∫∂À∏, ∫∞ƒ∞§π¢∏™ πø∞¡¡∏™, ∫√§√∫√Δƒø¡∏™ ∞¶√™Δ√§√™, ∫√¡Δ√°∂øƒ°∞∫∏ ª∞ƒπ∞, ∫√Àƒ∂ª∞¢∏ ™Δ∂ƒ°π∞¡∏, ∫øΔ√À§∞™ ∞¶√™Δ√§√™, ª∞∫ƒ∏™ ™Δ∞Àƒ√™, ª¶√À¡Δ∏™ ¶∞¡∞°πøΔ∏™, ª¶√ÀƒπΔ∞™ °∂øƒ°π√™, ªøÀ™π¢√À ª∞°¢∞§∏¡∏,, •∏ƒ√ª∂ƒ∏™π√À ∞¡∞™Δ∞™π∞, ¶∞¶∞∫Àƒπ§§√À ∞¡¡∞, ¶∞ƒ√À™∏ ¢∂™¶√π¡∞, ¶∞™π∫∂Δ√¶√À§√À ¢∏ª∏Δƒ√À§∞, ™π∞ª√Àƒ∏™ ¶∞¡∞°πøΔ∏™, ™∫∞∫√™ ∂À∞°°∂§√™, Ã∞Δ∑∏∫Àƒπ∞∫√™ ∞¶√™Δ√§√™ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· ∞Ó¿‚Ú·˜: ∫∞¡∞Δ√À§∞™ μ∞™π§∂π√™ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· ¶ÙÂÏÂÔ‡: °√Àƒ°πøΔ∏™ ∞¶√™Δ√§√™ ª∞ƒ∫∞∫∏™ μ∞™π§∂π√™, Δ™π§√Ã∏™Δ√™ ¢∏ª∏Δƒπ√™, Δ™πøΔƒ∞ μ∞™π§π∫∏ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· ™Ô‡Ú˘: μ∂ƒ∂ª∏™ ∞¶√™Δ√§√™, μ∂ƒ∂ª∏™ ¢∏ª∏Δƒπ√™, ∫ƒ∞¡∞ ™√ºπ∞, ¡Δ√À∫∞™ ∞£∞¡∞™π√™ ¢.∫.∞ÏÌ˘ÚÔ‡: ª¶∞§√ÀΔ™√À μ∞™π§π∫∏, Δ™π∞¡Δ√™ πø∞¡¡∏™, Ã∞Δ∑∏∫Àƒπ∞∫√À ∂À™Δ∞£π∞ ¢.∫. ∂˘ÍÂÈÓÔ‡ÔÏ˘: ∂À™Δ∞£π∞¢√À ∂§π™™∞μ∂Δ, ∫∞ƒ∞ª¶√ÀΔ∏™ °∂øƒ°π√™, Ã∞Δ∑∂§∞ ª∞ƒπ∞ Δ.∫. ∞Á. £ÂÔ‰ÒÚˆÓ: Δ™π§√Ã∏™Δ√À ª∞ƒπ∞ Δ.∫. ∞¯ÈÏÏ›Ԣ: ∫∞ª¶∞ƒ∏™ ∞¡∞™Δ∞™π√™ Δ.∫. ∫ÚÔΛԢ: ª¶∞ƒ¢∞™ ∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√™ Δ.∫. ¶ÙÂÏÂÔ‡::∞§∂•π√À Δ.∫. ™Ô‡Ú˘: °π∞¡¡∞∫∂™ ∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√™ ¢∏ª√™ ƒ∏°∞ º∂ƒ∞π√À “∂¡øΔπ∫∏ ∫π¡∏™∏ ¢∏ª√Δø¡ º∂ƒ∂™ - ∫∞ƒ§∞ - ∫∂ƒ∞ªπ¢π” ÀÔ„‹ÊÈ· ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ §∞´Δ™√À ∂§∂¡∏. ÀÔ„‹ÊÈÔÈ ¢ËÌÔÙÈÎÔ› ™‡Ì‚Ô˘ÏÔÈ: ∂ÎÏÔÁÈ΋ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· ∫¿ÚÏ·˜: ∞Ṳ́ÓÙ˙ÈÔ˜ °ÂÒÚÁÈÔ˜, μ·ÁÁ¤Ï·˜ ™Ù¤Ê·ÓÔ˜, μÈÛ‚›ÎË-™Ù·ıÔÔ‡ÏÔ˘ ª·Ú›·, °ÎÔÓÙfiÏÔ˜ ∫˘ÚÈ·˙‹˜, ¢Ú·ÁÔ˚‰Ë˜ ™È‰¤Ú˘, ∑¿ÚÚ·˜ ™ˆÙ‹ÚÈÔ˜, ∫·ÓÙfiÏ·˜ μ·Û›ÏÂÈÔ˜, ∫·Ú·Ó›Î·˜ ¡ÈÎfiÏ·Ô˜, ∫Ô˘ÎfiÙÛÈη˜ °ÂÒÚÁÈÔ˜, ∫Ô˘ÎÔ˘ÙÛ¤ÏÔ˜ ∞ı·Ó¿ÛÈÔ˜, ∫˘ÚÈ·˙‹˜ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜, §·‰¤Ú˘ ¡ÈÎfiÏ·Ô˜, ª·ÚÙ˙È¿Ï˘ ª·ÚÁ·Ú›Ù˘, ªˆÚ·˚Ù˘ °ÂÒÚÁÈÔ˜, ¶·ÓÔÌÌ¿Ù˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜, ¶·ÓÙ·˙‹˜ ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜, ¶··¯Ú‹ÛÙÔ˜ °È¿ÓÓ˘, ¶·ÚÌ·ÎÏ‹ ∞ıËÓ¿, ¶Ú·ÛÛ¿˜ ∞ı·Ó¿ÛÈÔ˜, ¶Ú›ÓÙ˙Ô˘-μÈÛ‚›ÎË ∞ÚÂÙ‹, ™ÂÛÎÏÈÒÙ˘ £ÂÔ¯¿Ú˘, ™ÙÂÚÁ›Ô˘ °ÚËÁfiÚÈÔ˜, ΔÚ¿ÎË μ·ÛÈÏÈ΋, ÷Ù˙ÔÔ‡ÏÔ˘ ∂Ï¢ıÂÚ›· ∂ÎÏÔÁÈ΋ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· ∫ÂÚ·Ìȉ›Ô˘: ª·Á·ÏÈÔ‡-¶·ÏÏËοÚË ª·Ú›·, ™ÙÚ·ÙËÁfi˜ ∞ı·Ó¿ÛÈÔ˜ ∂ÎÏÔÁÈ΋ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· ºÂÚÒÓ: ∞ÓÙ¿ÎË ∑ˆ‹, ∞Ú¿Ë-∫Ô˘ÛÎÔ˘Ú›‰· ∂ϤÓË, °¿ÙÔ˜ ™˘Ú›‰ˆÓ, °È¿ÓÓ·˜ ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜, °Ô‡ÛË-∞ÁÁÂÏ‹ ª·Ú›·, °Ô‡Û˘ μ·Û›ÏÂÈÔ˜, ∫·Ú·ÁÎÈfi˙ÔÁÏÔ˘ ∂ϤÓË, ∫›ÙÛÈÔ˜ ÃÚ‹ÛÙÔ˜, ∫ÔÚÒÓ·˜ §¿ÌÚÔ˜, ∫Ô˘ÓÙÔ‡Ú˘ ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ ∫Ô˘ÛÎÔ˘Ú›‰·˜ ªÈ¯·‹Ï, ª·ÚÁ·ÚÈÙfiÔ˘ÏÔ˜ ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜, ª·Ù˙ȿη˜ ∞ı·Ó¿ÛÈÔ˜, ª·Ù˙ȿη˜ πˆ¿ÓÓ˘, ¡¤ÌÙÛ·˜ °ÂÒÚÁÈÔ˜, ¡ÙfiÓÙÔ˜ πˆ¿ÓÓ˘, ¶··ÔÛÙfiÏÔ˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜, ¶¿Û¯Ô˜ ÷ڿϷÌÔ˜ (ª¿Ì˘), ™ÎÚ›Ì·˜ ªÈ¯·‹Ï, Δ˙·Ù˙¿Ê˘ ¡ÈÎfiÏ·Ô˜, ΔÚÔ˘ÌÔ˘Ù˙¿˜ ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜, ΔÛÈÔ‡ÙÛÈÔ˘μ·˚ÔÔ‡ÏÔ˘ ∞ÈηÙÂÚ›ÓË, ΔÛÈÒÏ˘ πˆ¿ÓÓ˘, ΔÛfi¯· ¢‹ÌËÙÚ·, ÷Ù˙ËıÂÔ‰ÒÚÔ˘ ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜, ÃÚÔÓfiÔ˘ÏÔ˜ ¡ÈÎfiÏ·Ô˜ ¢.∫. μÂÏÂÛÙ›ÓÔ˘: §È¿ÎÔ˘ ∞Ó·ÛÙ·Û›·, ª·ÎÚÔÓ¿ÛÈÔ˜ ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜, ª·Ù·ÎfiÁÈ· ∂˘·ÁÁÂÏ›·, ª·Ù·ÎfiÁÈ·˜ μ·Û›ÏÂÈÔ˜, ª·˘ÚÔΤʷÏÔ˜ πˆ¿ÓÓ˘, ™Ô‡ÚÏ·˜ ∞ı·Ó¿ÛÈÔ˜ Δ.∫. ∞Á›Ô˘ °ÂˆÚÁ›Ô˘: °ÂÏ·‰¿Ú˘ πˆ¿ÓÓ˘, ª·ÓÙ·ÏÈ¿˜ °ÂÒÚÁÈÔ˜, ¡·ÛÈ¿ÎÔ˜ ∞ı·Ó¿ÛÈÔ˜, ¶·Ó·ÁÈÒÙÔ˘ ∞ÁÏ·˝· Δ.∫. ∞ÂÚÈÓÔ‡:¢Ú¿ÎÔ˘ ∂˘·ÁÁÂÏ›·, ª›Á· ª·Ú›·, ª¿Ù˘ ¶¤ÙÚÔ˜, ªϤÙÛ·˜ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ Δ.∫. ∫·Ó·Ï›ˆÓ: μ·ÚÛ·Ì¿˜ °ÂÒÚ-

ΔƒπΔ∏ 29 ∞¶ƒπ§π√À 2014

ÁÈÔ˜, ¡ÙfiÓÙ˘ ÃÚ‹ÛÙÔ˜, ΔÛÈԇη˜ ∞ı·Ó¿ÛÈÔ˜, º¿Îη μ·ÛÈÏÈ΋ Δ.∫ ∫ÂÚ·Ìȉ›Ô˘: °·Ï¿ÓË ∞ÈηÙÂÚ›ÓË, °·Ï¿ÙÔ˜ ÃÚ‹ÛÙÔ˜, ∫·ÙÛ›Ì·Ï˘ °ÂÒÚÁÈÔ˜, ΔÚ·ÁÔ˘‰¿Ú·˜ ªÈ¯·‹Ï Δ.∫ ∫ÂÚ·Û¤·˜: μÏ·¯¿‚·˜ ∞fiÛÙÔÏÔ˜, μÔ‚fiÙ˘ ÷ڛϷԘ Δ.∫. ªÈÎÚÔ‡ ¶ÂÚÈ‚ÔÏ·Î›Ô˘: °È¿ÙÛÈÔ˜ ÃÚ‹ÛÙÔ˜, ª·Ï·ÌÒÙ˘ μ·Û›ÏÂÈÔ˜, ¶Ô˘ÙÛȿη˜ ™Ù¤ÚÁÈÔ˜, ΔÛÈÔ˘Ì¤ÎÔ˜ ªÈ¯·‹Ï ÙÔ˘ °ÂˆÚÁ›Ô˘ Δ.∫ ¶ÂÚȂϤÙÔ˘:°¿ÙÔ˜ ¡ÈÎfiÏ·Ô˜, ª·ÎÚÔÔ‡ÏÔ˘ ∂˘‰ÔÍ›·, ª·Ù˙ȿη˜ πˆ¿ÓÓ˘, ΔÛÈ¿ÙÛÈÔ˜ ∏Ï›·˜ Δ.∫ ƒÈ˙Ô̇ÏÔ˘:∞ÁÚ·ÊÈÒÙ˘ ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜, ∫·Î·˙È¿Ó˘ ∑‹Û˘, ¶Ú›ÓÙ˙Ô˜ ÃÚ‹ÛÙÔ˜, Δ·ÛÈ¿ÓÔ˘ ™Ù·Ì·Ù›· Δ.∫. ™ÙÂÊ·ÓÔ‚ÈΛԢ: ∫·Ú·Ù˙ÈÒÏË §Â˘Î‹, ∫Ô˘ÎÔ˘ÙÛ¤ÏÔ˘ ¢‹ÌËÙÚ·, ª·ÚÙ˙È¿Ï˘ ∂˘¿ÁÁÂÏÔ˜, ¡Ù¿ÊÔ˜ ∞ÚÈÛÙÔÙ¤Ï˘ “¡∂√™ ¢∏ª√™ - ¡∂∞ ∂¶√Ã∏” ÀÔ„‹ÊÈÔ˜ ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ¡·Û›Î·˜. ÀÔ„‹ÊÈÔÈ ¢ËÌÔÙÈÎÔ› ™‡Ì‚Ô˘ÏÔÈ ∂ÎÏÔÁÈ΋ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· ∫¿ÚÏ·˜: μ∞°°∂§∞™ πø∞¡¡∏™, μ§∞Ã√™ ∞£∞¡∞™π√™, °∫√°∫π¡√À¢∏™ Δƒπ∞¡Δ∞ºÀ§§√™, ¢√À∫∞Δ∑∏™ μ∞™π§∂π√™, ∑∏™∏™ °∂øƒ°π√™, £∂√Ã∞ƒ∏™ Ã∏™Δ√™, ∫∞ƒ∞μ∞™ ¢∏ª∏Δƒπ√™, ∫∞ƒ∞μ∞™π§∏™ ∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√™, ∫∞ƒ∞ª¶∂ƒ∏™ ∂À£Àªπ√™, ∫∞ƒ∞¶§π∞°°√À ∞¶√™Δ√§π∞, ∫√Àμ∂§∞™ ∞£∞¡∞™π√™, ∫√Àƒ∞μ∂§∞™ ∂À£Àªπ√™, ª∞∫∂¢ø¡ Ã∏™Δ√™, ª∞¡Δ∑π∞ƒ∏™ ∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√™, ¡Δ∂§∞∫√À ∞¡¡∞ - ª∞ƒπ∞, ¶∞¶∞´ø∞¡¡√À πø∞¡¡∏™, ¶∞¶∞´ø∞¡¡√À Δƒπ∞¡Δ∞ºÀ§§√™, ¶∞ƒ™∞™ ∂À∞°°∂§√™, ƒ√ªº∞π∞™ ∞£∞¡∞™π√™, Δ™π°°π¡∂ ¶∞°ø¡∞ (¡πΔ™∞), Δ™π√À∫∞™ ∞¶√™Δ√§√™, Ã∞Δ∑√¶√À§√À - ¶∞¶∞¡π∫√§∞√À μ∞™π§π∫∏ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· ∫ÂÚ·Ìȉ›Ô˘: ∫√ÀΔ™πª¶∞¡∞™ ∞£∞¡∞™π√™, ¶∞§§∏∫∞ƒ∏™ ¢∏ª∏Δƒπ√™ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· ºÂÚÒÓ ∞°°∂§∏™ ∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√™, ∞£∞¡∞™√¶√À§√™ ∫Àƒπ∞∫√™, μ§∞Ã√™ ∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√™, °π∞¡¡∞∫√™ ∂À∞°°∂§√™, °√Àƒ°√À§π∞™ °∂øƒ°π√™, ∫√ƒø¡∞™ πø∞¡¡∏™, ∫√Àμ∞Δ∞ Δ™π§√Ã∏™Δ√À Ã∞ƒπ∫§∂π∞ (§πΔ™∞), ª∞∫ƒ∏ ∂§∂À£∂ƒπ∞, ª∞∫ƒÀ¡∞™π√À ∂§∂¡∏, ª∂ªΔ™∞ ª∞ƒπ∞-μ∞™π§π∫∏, ¡∞™π∫∞ ∑ø∏, ¡Δ√μ∞™ ™Δ∂ƒ°π√™, ¶∞∑∞ƒ∞™ ∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√™, ¶∞¶∞ƒ√À¡∞™ Ã∏™Δ√™, ¶∞¶∞Ã∏™Δ√™ ¡π∫√§∞√™, ¶∞Δ∞ ∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡π∞ (¡Δπ¡∞), ¶ƒπ¡Δ∑√™ ¡π∫√§∞√™, ƒ√ªº∞π∞™ ∞¶√™Δ√§√™, ™∫ƒπª¶∞™ πø∞¡¡∏™, ™¶∞£∏™ ¢∏ª∏Δƒπ√™, Δ∑∂∫∞™ ¡π∫√§∞√™, Δ™∂∫√Àƒ√¶√À§√À - Δ™√Àª¶∂∫√À ∞°°∂§π∫∏, Δ™π∞∫√Àª∏™ ∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√™, Ã∞§πª√Àƒ¢∞ ™ΔÀ§π∞¡∏, Ã∞Δ∑∏£∂√¢øƒ√À ¢∏ª∏Δƒπ√™, Ã∞Δ∑∏™ ™Δ∞Àƒ√™ ¢.∫. μÂÏÂÛÙ›ÓÔ˘: °π∞Δ™π√À-¶∞¶∞´ø∞¡¡√À ™Δ∞Àƒ√À§∞, ∫√§√∫√Δƒø¡∏™ Ã∏™Δ√™, ¶∞¶∞Δ√§π∞™ °∂øƒ°π√™, ™Àª¶∂£∂ƒ∏™ μ∞™π§∂π√™, Ã∞Δ∑∏™ °∂øƒ°π√™, Ã√§∂μ∞ ÃÀ™√À§∞ - Ãπ™Δπ¡∞ Δ.∫. ∞Á. °ÂˆÚÁ›Ô˘ ∫∞¡∞§πøΔ∏™ •∂¡√ºø¡, ¶∞ƒ∞™∫√À§∞∫∏ ∂§∂À£∂ƒπ∞, ¶ƒ∞™™∞™ μ∞™π§∂π√™ Δ.∫. ∞ÂÚÈÓÔ‡: ∞£∞¡∞™√¶√À§√™ πø∞¡∏™, ∫√Àƒ∞μ∂§∞-∑∏∫øº πø∞¡¡∞, ¶ƒπ¡Δ∑√™ ∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√™, Ã√§∂μ∞™ ¡π∫√§∞√™ Δ.∫. ∫·Ó·Ï›ˆÓ: ∞¶√™Δ√§√À ∞ƒ∏™, ∫∞ƒ∞¢∏ª√™ ∞¶√™Δ√§√™, ª¶∂º∞¡∏™ ∫§∂∞¡£∏™, ™√Àƒ§π°∫∞ ª∞ƒπ∞ Δ.∫. ∫ÂÚ·Ìȉ›Ô˘: μ§∞™Δ∞ƒπ¢√À ∫ø¡™Δ∞¡Δπ∞, ∫ø¡™Δ∞¡Δ∞∫√™ ∞¡∞ƒ°Àƒ√™-∞ƒπ™Δ∂π¢∏™, ª¶∂º∞¡∏™ °∂øƒ°π√™, æ∞ƒπ∞¡√™ ∂À∞°°∂§√™ Δ.∫. ∫ÂÚ·ÛÈ¿˜: ∫∞Δ™π∫∞™ °∂øƒ°π√™, Ã∞™πøΔ∏ ∞¡Δø¡π∞, Ã∞™πøΔ∏ ∞¡Δø¡π∞ Δ.∫. ª. ¶ÂÚÈ‚ÔÏ·Î›Ô˘, μ√À§A°∫∞™ ™Δ∂ƒ°π√™, ¶ƒ∞™√¢∏ª√™ ∑∏™∏™, ™¢ƒ√À§π∞™ ªπÃ∞∏§, ™∫ƒπª¶∞ ∂§π™∞μ∂Δ Δ.∫. ¶ÂÚȂϤÙÔ˘: ª∞Àƒ√∂π¢∏™ ∞£∞¡∞™π√™, ªHΔ™∏ - ¢∂ƒ∂∫∞ ¡∞À™π∫∞, ¶∞§π√Àƒ∞™ °∂øƒ°π√™, Ã∞ƒπ™∏™ °ƒ∏°√ƒπ√™

Δ.∫. ƒÈ˙Ô̇ÏÔ˘: £∂√Ã∞ƒ∏™ °∂øƒ°π√™, πμ∞¡√À¢∏™ °∂øƒ°π√™, Δ™√°∫∞ƒ∏ ¶∞¡∞°πøΔ∞ Δ.∫. ™ÙÂÊ·ÓÔ‚ÈΛԢ: ∞∫ƒπμ√À™∏™ μ∞™π§∂π√™, ¢π¶§∞ƒ∏™ ∞∫ƒπμ√™, ∫∞ƒ∞Δ∑πø§∏™ πø∞¡¡∏™ ∫√§√μ√À ∞£∞¡∞™π∞ “§∞´∫∏ ™À™¶∂πƒø™∏ ƒ∏°∞ º∂ƒ∞π√À” ÀÔ„‹ÊÈÔ˜ ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ¶∞¶∞´øANN√À ∞¶√™Δ√§√™ ÀÔ„‹ÊÈÔÈ ¢ËÌÔÙÈÎÔ› ™‡Ì‚Ô˘ÏÔÈ ∂ÎÏÔÁÈ΋ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· ∫¿ÚÏ·˜: μ∞´Δ™√¶√À§√À- ª∞ƒ∫√À √§°∞, °π∞°∫√À ª∞ƒπ∞, ∏§π∞ ∂ÀΔÀÃπ∞, £∂√¢øƒ√¶√À§√™ ∞¶√™Δ√§√™, ∫∞¶√Àƒ¡πøΔ∏™ ¢∏ª∏Δƒπ√™, ∫∞ƒ¶√À∑∞™ πø∞¡¡∏™, ª∞¡ø§∏™ ∞¡Δø¡π√™, ª¶∞Δ∏™ ¢∏ª∏Δƒπ√™, ™Δ∞ª√™ μ∞™π§∂π√™, Δ™π∞ª∏™ ¡π∫√§∞√™, Ãπ™Δ√¢√À§√À, ÃÀ™√À ™Δ∞Àƒ√À§∞ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· ∫ÂÚ·Ìȉ›Ô˘: ™π∞º∞™ ¢∏ª∏Δƒπ√™ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· ºÂÚÒÓ ∞°°∂§∏™ °∂øƒ°π√™, °∂ƒ∞∫√À ∏§∂∫Δƒ∞, °∂øƒ°∞∫√¶√À§√™ £∂√¢øƒ√™, °π∞Δ™π√™ ¢∏ª∏Δƒπ√™, ∫∞¡Δ∂§π∞ °∂øƒ°π∞, ∫∞ƒ∞∫πΔ™√™ ™¶Àƒπ¢ø¡, ∫√¡Δ√¶√À§√À ∞°°∂§π∫∏, ∫√Àƒ∫√Àμ∂§∞™ Δƒπ∞¡Δ∞ºÀ§§√™, ∫√Àƒ∫√Àμ∂§∞™ Ã∏™Δ√™, ª∞¡ø§∏ ∑ø´Δ™∞, ª∏Δƒ√¶√À§√À ∞ƒπ™Δ∂∞, ¶√ƒºÀƒπ√À ∂§∂À£∂ƒπ∞, Δ™π√Àª∞∫∞™ ™Δ∂ƒ°π√™, Ãπ™Δ√¢√À§√À ºπ§π¶¶√™ Δ.∫ ∫·Ó·Ï›ˆÓ: ∫∞ƒ∞¢∏ª√™ ∞¶√™Δ√§√™, ∫∞ƒ¶√À∑∞™ ∞£∞¡∞™π√™ Δ.∫. ∫ÂÚ·Ìȉ›Ô˘: ∫∞™√Àª∏ ∂À∞°°∂§π∞ Δ.∫ ∫ÂÚ·ÛÈ¿˜: μ§∞Ã∞μ∞™ ∞¶√™Δ√§√™ Δ.∫ ¶ÂÚȂϤÙÔ˘: ∞°°∂§∏ £∂√¢øƒ∞ Δ.∫. ƒÈ˙Ô̇ÏÔ˘: ∫√ª¡∏¡√™ μ∞™π§∂π√™ ¢∏ª√™ ¡√Δπ√À ¶∏§π√À “∞¢∂™ª∂ÀΔ∏ ∞ÀΔ√¢π√π∫∏Δπ∫∏ ¶ƒøΔ√μ√À§π∞ ¡√Δπ√À ¶∏§π√À” , ÀÔ„‹ÊÈÔ˜ ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ¡ÈÎfiÏ·Ô˜ ºÔÚÙÔ‡Ó·˜, ÀÔ„‹ÊÈÔÈ: ∂ÎÏÔÁÈ΋ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹˜: °ÎÈ˙¿-¡ÂÁÈ¿ÓÓË ™ÔÊ›·, ¢È·ÓÂÏÏ¿Î˘ πˆ¿ÓÓ˘, ¡ÈÎÔϤÚË πˆ¿ÓÓ·, ¶··‰ËÌËÙÚ›Ô˘ ªÈÏÙÈ¿‰Ë˜, ¶··Ì·Úο΢ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜, ™¯ÔÈÓ¿˜ ΔÈÌÔϤˆÓ, ΔÂÓÙ˙ÂÚ¿Î˘ °ÂÒÚÁÈÔ˜, ΔÛÈÌËÙÚ¤·˜ ∂˘ÛÙ¿ıÈÔ˜, ºÒÙ˘ ÃÚ‹ÛÙÔ˜ ÙÔ˘ ™ÙÂÊ¿ÓÔ˘, ÃÔ˘¯Ô˘Ó›ÎÔ˜ πˆ¿ÓÓ˘. ∂ÎÏÔÁÈ΋ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· ∞ÊÂÙÒÓ: μ·ÛÈÏÂÈ¿‰Ë˜ ∞Ó·ÛÙ¿ÛÈÔ˜, ¢ËÌfiÔ˘ÏÔ˜ πˆ¿ÓÓ˘, ∫·Ï·ÓÙ˙‹˜ °·Ú‡Ê·ÏÏÔ˜, ∫·ÙÛÈ·Ó¿Î˘ ∞fiÛÙÔÏÔ˜, ∫Ô˘ÎÔ˘Ì‚Ú‹˜ ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜, ¡Ùfi‚·˜ ∂˘¿ÁÁÂÏÔ˜, ¶··‚·ÛÈÏ›Ԣ ª·Ú›·, ¶··ÓÈÎÔÏ¿Ô˘ πˆ¿ÓÓ˘, ΔÛÈÚ¤ÌÔÏÔ˜ ∂˘¿ÁÁÂÏÔ˜, ΔÛÔ˘Ú¤Ï˘ ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜. ∂ÎÏÔÁÈ΋ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· ªËÏÂÒÓ: ∞ÁÚÈÁÈ¿ÓÓ˘ ∏Ï›·˜, ∞Ó·ÁÓÒÛÙÔ˘ ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜, Behr Jutta-Gertraud, °È·ÓÓÈfi˜ ªÈ¯·‹Ï, ∑·˙¿Ó˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜, ∑¿¯Ô˘ ª·Ú›·-∂ϤÓË, ∫·ÙÛÈη‰¿ÌÔ˜ ∂˘ÛÙ¿ıÈÔ˜, ∫Ï¿Ú·˜ πˆ¿ÓÓ˘, ∫Ô˘Ù¤-¶·¿ ∞ÈηÙÂÚ›ÓË, §ÂÁ·ÓÙ‹˜ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜, ¡·ÛÈfiÔ˘ÏÔ˜ ∂˘¿ÁÁÂÏÔ˜, ¶·ÓÙÂÏ‹˜ ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜, ¶Ú›Î·˜ ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜, ºÈÏ›Ô˘ πˆ¿ÓÓ˘, ºˆÙÈ¿‰Ë-÷ÌÔÓÈÎÔÏ¿Ô˘ ªÂÏÔ̤ÓË, Van Der Hoeven Willemina- AdrianaJeannette. ∂ÎÏÔÁÈ΋ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· ™ËÈ¿‰Ô˜: ∞Ó·ÛÙ·Û›Ô˘ £Âfi‰ˆÚÔ˜, ∫·ÏÔ‚˘‰Ô‡Ú˘ ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜, ∫È¿ÏÂ-∫˘ÚÈ¿ÎÔ˘ ∂Ï¢ıÂÚ›·, §Ô˘ÏÔ‡‰·˜ ∂˘ÛÙ¿ıÈÔ˜, ª·Ï·ıÔ‡Ó˘ πˆ¿ÓÓ˘, ª·Ï·Ì·Ù‹˜ ∂˘ÛÙ¿ıÈÔ˜, ªÏÈ¿ÁÎÔ˜ π¿Îˆ‚Ô˜ (ª¿Î˘), ™Ù·Ì¤ÏÔ˜ ÃÚ‹ÛÙÔ˜, ™¯ÔÈÓ¿˜ ™ˆÙ‹ÚÈÔ˜, ºÏÂÚ‹˜ ∞ı·Ó¿ÛÈÔ˜. ∂ÎÏÔÁÈ΋ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· ΔÚÈÎÂÚ›Ô˘: ∞ÛÚÔ‡‰Ë ºÈÏ›ÙÛ·, °ÎfiÚÁη˜ ¡ÈÎfiÏ·Ô˜, ª·ÚÁˆÌ¤ÓÔ˘-∫·ÙÛԇϷ ∞ÁÏ·˝·, ªÈ¯¿ÏË-¶··ı·Ó·Û›Ô˘ ∂ϤÓË, ™Ù·Ì·Ù¿˜ ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘, º¿Ï΢ ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜, ºÔ˘ÚÙÔ‡Ó·-ª·ÏÈÛÈfi‚· ª·Á‰·ÏËÓ‹, ÷ÌÔÓÈÎÔÏ¿Ô˘ §ÂˆÓ›‰·˜. Δ. ∫ÔÈÓfiÙËÙ· ∞Á›Ô‡ °ÂˆÚÁ›Ô˘ ¡Ë-

Ï›·˜: ∞ÓÙˆÓ›Ô˘-ΔÔ˘ÊÂÍ‹ ¢‹ÌËÙÚ·, ∫·ÓÙ·ÚÙ˙‹˜ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜, ™Ù·ÌÔ‡Ï˘ ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜, ºfi‚Ô˜ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜. Δ. ∫ÔÈÓfiÙËÙ· ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹˜: μ·Ï·ÛÛ¿-∫Ô‡ÓÙÚÈ· ÕÚÙÂÌȘ, ∫ÔÙÙ¿˜ ∂˘ÛÙ¿ıÈÔ˜, ¶··˚ˆ¿ÓÓÔ˘ °ÂÒÚÁÈÔ˜, ¶··Û·ÎÂÏÏ·Ú›Ô˘ ª·Ú›·. Δ. ∫ÔÈÓfiÙËÙ· ∞ÊÂÙÒÓ: ∏ÏÈfiÔ˘ÏÔ˜ ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜, ª·ÌÔ‡¯·˜ πˆ¿ÓÓ˘, ¶··‰ÔÔ‡ÏÔ˘ ÕÓÓ·, ΔÛ¿Ì·˜ ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜. Δ. ∫ÔÈÓfiÙËÙ· μ˘˙›ÙÛ˘: °·ÓˆÙfiÔ˘ÏÔ˜ πˆ¿ÓÓ˘, ∫·ÊÂÙ˙‹˜ ∞fiÛÙÔÏÔ˜, ∫ÔÙÛ·Ï‹-¶·Ô˘ÙÛ‹ ∂ÈÚ‹ÓË, ƒÈ˙fiÔ˘ÏÔ˜ ∞ÏÎÈ‚È¿‰Ë˜. Δ. ∫ÔÈÓfiÙËÙ· ∫·Ï·Ì·Î›Ô˘: ∫·ÙÛ·Ó¿Î˘ ™˘Ú›‰ˆÓ, ¡Â˙ÂÚ›ÙÔ˘ ¢ÔÌÓ›ÎË (¡ÙfiÓ·). Δ. ∫ÔÈÓfiÙËÙ· ∫·ÏÒÓ ¡ÂÚÒÓ: °ÂˆÚÁ·‰¿Î˘ ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜, °Ú·Ì̤ÓÔ˜ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜, ∫·Ú·ÎÒÛÙ· ∂ÈÚ‹ÓË-ª·Ú›·, ¶ÂÚ‹Ê·ÓÔ˜ πˆ¿ÓÓ˘. Δ.. ∫ÔÈÓfiÙËÙ· §·ÌÈÓÔ‡˜: ¶·ÙÛ¿˜ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜, ÷ÏÎÈ·‰ÔÔ‡ÏÔ˘°·ÏÔÁ·‡ÚÔ˘ ∂˘·ÁÁÂÏ›·. Δ. ∫ÔÈÓfiÙËÙ· §·‡ÎÔ˘: ∂˘·ÁÁÂÏ›ÙÛ˘ ∞fiÛÙÔÏÔ˜, ª·ÚÎÂÙ¿Î˘ °ÂÒÚÁÈÔ˜, ¶··ÓÈÎÔÏ¿Ô˘-ºÒÙË ∫ÂÚ·Û›·, ºÏÂÚ‹˜ ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜. Δ. ∫ÔÈÓfiÙËÙ· ªÂÙÔ¯›Ô˘: ∫·Ú·‰¤ÌËÙÚÔ˜ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜, ™ÔÊÈ·ÓÔÔ‡ÏÔ˘ ¶ÔÏ˘Í¤ÓË. Δ. ∫ÔÈÓfiÙËÙ· ªËÏÂÒÓ: °ÂˆÚÁÔÔ‡ÏÔ˘ ∞ÚÁ˘ÚÒ, °È·ÓÓÈfi˜ ¶·ÓÙ·˙‹˜, ∫ÔÛÌ¿˜ ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜, ªËÙÚ¿ÎÔ˜ ¡ÈÎfiÏ·Ô˜. Δ. ∫ÔÈÓfiÙËÙ· ªËÏ›Ó˘: μ·Ì‚·Î¿ªÔ˘ÚÌÔ‡ÏÈ· ¢‹ÌËÙÚ·, μÔÁÈ·Ù˙¿Î˘ ∞fiÛÙÔÏÔ˜, ∫·Ú·ÁÈ¿ÓÓ˘ ™ˆÙ‹ÚÈÔ˜, ΔÛÈ¿Ì˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜. Δ. ∫ÔÈÓfiÙËÙ· ¡ÂÔ¯ˆÚ›Ô˘: ∂Ï¢ıÂÚÈ¿‰Ô˘-÷ϷÛÙ¿Ú· ª·ÚÈ¿ÓıË, ∫·ÏÏÈÔÏ›Ù˘ ∞ÓÙÒÓÈÔ˜, ∫ˆÛÙ·ÎÔÔ‡ÏÔ˘ ™˘Ú·ÁÒ-£ÂÔ‰ÒÚ· (°ÈfiÏ·), ÿϷÚ˘ ªÈ¯·‹Ï. Δ. ∫ÔÈÓfiÙËÙ· •ÈÓfi‚Ú˘Û˘: μ·ÚÛ·Ì¿˜ ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜, ∏Ï›·˜ ∂˘ÛÙ¿ıÈÔ˜. Δ. ∫ÔÈÓfiÙËÙ· ¶ÈӷηÙÒÓ: μ¯ÏÈ‚¿ÓÔ˘ ∞ÈηÙÂÚ›ÓË, ∫·Ú·ÌÂÏÈ¿˜ ∞fiÛÙÔÏÔ˜, ∫ÔÎÔ‚›Ó˘ ªÈÏÙÈ¿‰Ë˜, ¶·¿˜ ¡ÈÎfiÏ·Ô˜. Δ. ∫ÔÈÓfiÙËÙ· ¶ÚÔÌ˘Ú›Ô˘: ¢ÂÏ‹˜ ™Ù·ÌÔ‡Ï˘, ¶··ÓÈÎÔÏ¿Ô˘ ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜, ™Ì·˝ÏË-ª·ÎÚ˘ÎÒÛÙ· ºˆÙÂÈÓ‹, ™ÊÂÙ˙Ô‡Ú˘ ª·Ú›·. Δ. ∫ÔÈÓfiÙËÙ· ™˘Î‹˜: ∞ÎÚ›‚Ô˘-∫·ÙÛÈÓÙ¤ÏÈ· ºˆÙÂÈÓ‹, μÔÏÈÒÙ˘ °ÂÒÚÁÈÔ˜, ∫ˆÛÙÔ‡ÏÈ· ∞ÈηÙÂÚ›ÓË, ÷Ù˙Ë˙·ÊÂÈÚ›Ô˘ ¡ÈÎfiÏ·Ô˜. Δ. ∫ÔÈÓfiÙËÙ· ΔÚÈÎÂÚ›Ô˘: °·Ï·ÙÛ¿ÓÔ˘-¶·ÙÛ¿ ∞ÚÁ˘ÚÒ, ∫ÏÈ¿Ú˘ ∂˘¿ÁÁÂÏÔ˜, ∫ÔÚ·‹˜ πˆ¿ÓÓ˘, ÃÚ˘ÛÈÎÔ‡ ∞ÁÁÂÏÈ΋-√˘Ú·Ó›·. “§∞´∫∏ ™À™¶∂πƒø™∏ ¡√Δπ√À ¶∏§π√À” , ÀÔ„‹ÊÈÔ˜ ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ∫·ÙÛÈ·ÊÔ‡Ú˘ ¡ÈÎfiÏ·Ô˜, ÀÔ„‹ÊÈÔÈ: ∂ÎÏÔÁÈ΋ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹˜: Kappes StefanAlexanter (∫¿˜ ™ÙÂÊ¿Ó ∞ϤͷÓÙÂÚ), §·‰ÔÁÈ¿ÓÓË °·Ú˘Ê·ÏÏÈ¿, ¶·ÏÈ·ÚÔ‡ÙË πÔ˘Ï›·, ™Ô˘ÎÔÁÈ¿ÓÓ˘ ¡ÈÎfiÏ·Ô˜, ÷Ϥ˘ ÃÚ‹ÛÙÔ˜, ºÔ˘Úوًڷ ∂ϤÓË, °ÂÚÔÁÈ¿ÓÓ˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜, §ÂÁ·ÓÙ‹˜ ¡ÈÎfiÏ·Ô˜, ªÈ¯¿Ï˘ πˆ¿ÓÓ˘, ¡ÈÔ˘ÓÈÔ‡ÛÎÔ˜ °ÂÒÚÁÈÔ˜, ΔÛÈ·Ì·ÛʇÚ˘ ∞Ó·ÛÙ¿ÛÈÔ˜-¶·Ó·ÁÈÒÙ˘. ∂ÎÏÔÁÈ΋ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· ªËÏÂÒÓ: ∂˘ÛÙ·ı›Ô˘ ªÔÛ¯·ÚʤÓÈ·, ∑ËÁÎfiË ¢¤ÛÔÈÓ·, ∑Ô‡ÓË ª·Ú›·, §¤Ê·˜ ∞Ó·ÛÙ¿ÛÈÔ˜, ªÈ¯¿Ï˘ ∂˘ÛÙ¿ıÈÔ˜, ª˘Á‰·ÏÈ¿˜ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜, ¶·Ô˘ÙÛ‹ πˆ¿ÓÓ·-∞ıËÓ¿, Ãԇ̷˜ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜. ∂ÎÏÔÁÈ΋ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· ™ËÈ¿‰Ô˜: ∑ˆÁÚ¿ÊÔ˜ ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘, ∫·ÏԂ‰ԇÚË πˆ¿ÓÓ·, ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓ¿Î˘ πˆ¿ÓÓ˘, §·Ì·‰¿Ú˘ ∞fiÛÙÔÏÔ˜, ª·ÌÔ‡¯· ª·Ú›·, ª·ÚÎÔ˙¿Ó˘ °¿Û·Ú˘, ª˘Á‰·ÏÈ¿ º·ÓÙ›Ó·. ∂ÎÏÔÁÈ΋ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· ΔÚÈÎÂÚ›Ô˘: ∂˘ÁÂÓÈÎfi˜ πˆ¿ÓÓ˘, ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓ¿Î˘ °ÂÒÚÁÈÔ˜, ™·Ú·Î·ÙÛ¿ÓÔ˜ ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜, ™ÊÔÓ‰‡ÏÈ·˜ ∂˘ÛÙ¿ıÈÔ˜. Δ. ∫ÔÈÓfiÙËÙ· ∞Á›Ô˘ °ÂˆÚÁ›Ô˘ ¡ËÏ›·˜: Ãԇ̷ ª·Ú›·. Δ. ∫ÔÈÓfiÙËÙ· ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹˜: ∫·Ú·‰¤ÌËÙÚÔ˘ ¶ËÓÂÏfiË (¶fiË), ™Ù·ÌÔ‡Ï˘ °ÂÒÚÁÈÔ˜. Δ. ∫ÔÈÓfiÙËÙ· ∫·ÏÒÓ ¡ÂÚÒÓ: §¤Ê· ∂˘‰ÔÍ›·. Δ. ∫ÔÈÓfiÙËÙ· §·‡ÎÔ˘: ª·ÁÁÈ·ÛÈ¿ÓÔ˜ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜, ™ÈÒÚÔ˘-°ÂÚ·-

ÎÔ‡ÏË ∞ÁÁÂÏÈ΋. Δ. ∫ÔÈÓfiÙËÙ· ªÂÙÔ¯›Ô˘: ™¯ÔÈÓ¿˜ ∞ϤͷӉÚÔ˜. Δ. ∫ÔÈÓfiÙËÙ· ªËϛӷ˜: ∫·ÙÛÈÓ¿Ú˘ πˆ¿ÓÓ˘. Δ. ∫ÔÈÓfiÙËÙ· ¶ÚÔÌ˘Ú›Ô˘: ∫˘ÚÈ·˙‹˜ ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜. Δ. ∫ÔÈÓfiÙËÙ· ™˘Î‹˜: ™·Ì·Ú¿-ªÂÙ·Í¿ ™Ù˘ÏÈ·Ó‹. “¡√Δπ√ ¶∏§π√: ¢∏ª√™ ∞¡∞Δƒ√¶∏™ ∫∞π ∫√π¡ø¡π∫∏™ ∞§§∏§∂°°À∏™” ÀÔ„‹ÊÈ· ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ΔÛÂÚΤ˙Ë ∞ÈηÙÂÚ›ÓË, ÀÔ„‹ÊÈÔÈ: ∂ÎÏÔÁÈ΋ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹˜: μ·Ï‹˜ °ÂÒÚÁÈÔ˜, ∫Ô‡ÓÔ˜ ¡ÈÎfiÏ·Ô˜, ∫Ô˘ÙÛÔ‚·ÁÁ¤Ï˘ £Âfi‰ˆÚÔ˜, ¶ÓÈÁÔ‡Ú·˜ ¡ÈÎfiÏ·Ô˜, æÈÌÔÔ‡ÏÔ˘ ∫ÏÂÔ¿ÙÚ·. ∂ÎÏÔÁÈ΋ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· ∞ÊÂÙÒÓ: ∞Ú·‚·Ó‹˜ ∞Ó‰Ú¤·˜, °·Ï¿Ó˘ ¢ËÌ‹ÙÚ˘, ∑¿Ù·˜ ™Ù·Ì¿Ù˘, ∫Ô˘ÓÙÔ‡ÚË πˆ¿ÓÓ·, ¶·Ï¿Ù˙· ∫·ÏÏÈfiË, Δ۷ηӛη˜ ∞ÓÙÒÓÈÔ˜. ∂ÎÏÔÁÈ΋ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· ªËÏÂÒÓ: μÂÚÁÔ˙‹Û˘ ∂˘¿ÁÁÂÏÔ˜, μÏ¿¯Ô˘ ¶ÔÏ˘Í¤ÓË-°ÂˆÚÁ›·, °Ô˘ÏÈÒÙË ™ÔÊ›·, ∫Ô˘ÁÈÔ˘ÌÙ˙fiÁÏÔ˘ ∫˘ÚÈ¿ÎÔ˜, ∫Ô˘ÙÛ›ÎÔ˜ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜, ¶·ÓÙÂÏ‹˜ ∞fiÛÙÔÏÔ˜, ™Ó¤ÏÏÂÌÚ·ÓÙ ∞ÚÓÔÏÓÙ›Ó·, ™ÙÂÚÈfiÔ˘ÏÔ˜ πˆ¿ÓÓ˘. ∂ÎÏÔÁÈ΋ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· ™ËÈ¿‰Ô˜: μ·Ì‚·Î¿ ∞ıËÓ¿, μÔ˘Ú·˙¤ÚË ∂ϤÓË, ªÂ˚ÓÙ¿Ó˘ ™˘Ú›‰ˆÓ, ¶·Ï·Ìȉ¿˜ ∞ϤͷӉÚÔ˜, ¶·Ó¿ÚÂÙÔ˜ °ÈÒÚÁÔ˜. ∂ÎÏÔÁÈ΋ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· ΔÚÈÎÂÚ›Ô˘: ¶·ÛÈ¿˜ πˆ¿ÓÓ˘, ¶ÓÈÁÔ‡Ú· ª·Ú›·, ΔÛÈÚÁ‹˜ πˆ¿ÓÓ˘, ΔÛÈÚ¤·˜ ¶·ÓÙÂÏ‹˜. Δ. ∫ÔÈÓfiÙËÙ· ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹˜: ™Ù¿ÌÔ˜ ¶·Ú›Û˘. Δ.. ∫ÔÈÓfiÙËÙ· ∞Á›Ô˘ °ÂˆÚÁ›Ô˘ ¡ËÏ›·˜: ΔÛ·Ì·ÛʇÚ˘ ∞Ó·ÛÙ¿ÛÈÔ˜. Δ. ∫ÔÈÓfiÙËÙ· μ˘˙›ÙÛ·˜: ¢Ô‡Î· ∂ϤÓË. Δ. ∫ÔÈÓfiÙËÙ· ∫·ÏÒÓ ¡ÂÚÒÓ: ™·ÏÈ·Ú¤Ï˘ ∞ϤÍÈÔ˜-∂˘ÛÙ¿ıÈÔ˜. Δ. ∫ÔÈÓfiÙËÙ· §·‡ÎÔ˘: ªÔ˘ÎÔ˘‚›‰Ô˘ ∞ÚÁ˘ÚÒ. Δ. ∫ÔÈÓfiÙËÙ· ªËÏÂÒÓ: ªËÏÈÔÔ‡ÏÔ˘ √Ï˘Ì›·. Δ. ∫ÔÈÓfiÙËÙ· ªËÏ›Ó˘: μÏ·¯¿Î˘ ¢ËÌ‹ÙÚ˘. Δ. ∫ÔÈÓfiÙËÙ· ªÂÙÔ¯›Ô˘: ƒ¿Ù˘ ∞ÁÁÂÏ‹˜. Δ. ∫ÔÈÓfiÙËÙ· ¡ÂÔ¯ˆÚ›Ô˘: ∫¿ÙÛÈη ª·Ú›·. Δ. ∫ÔÈÓfiÙËÙ· ¶ÚÔÌ˘Ú›Ô˘: º›ÏˆÓ º›ÏÈ·˜. Δ. ∫ÔÈÓfiÙËÙ· ™˘Î‹˜: ∫Ô˘ÙÛ›ÎÔ˜ ¢ËÌ‹ÙÚ˘, ΔÛ·ÓÙ·ÚÏÈÒÙÔ˘ ∞ÁÁ¤Ï·. “√§√π ª∞∑π °π∞ Δ√ ¡√Δπ√ ¶∏§π√” ÀÔ„‹ÊÈÔ˜ ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ μ·ÎԇϷ˜ ™Ù·Ì¿ÙÈÔ˜, ÀÔ„‹ÊÈÔÈ: ∂ÎÏÔÁÈ΋ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹˜: °·˚Ù·Ó¿˜ ªÈÏÙÈ¿‰Ë˜, ∫·ÓÙ·Ú¿Î˘ πˆ¿ÓÓ˘, ∫fiÎÎÈÓÔ˘§·Ì·‰¿ÚË ºÈÏ›ÙÛ·, ¶·Ó·ÁÈÒÙÔ˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜, ¶·ÚÚËÛÈ¿‰Ë-§È·ÎÔÔ‡ÏÔ˘ £ˆÌ·‹ (ƒ›ÙÛ·), ¶¿Ù·Á·˜ ∞fiÛÙÔÏÔ˜, ƒËÁ¿ÎË-∏ÏÈ¿ÎË ∞Ó·ÛÙ·Û›·, ÷Ϥ˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜. ∂ÎÏÔÁÈ΋ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· ∞ÊÂÙÒÓ: ∞ÁÚÈÁÈ¿ÓÓ˘ £Âfi‰ˆÚÔ˜, ∂˘·ÁÁÂÏ¿Î˘ πˆ¿ÓÓ˘, ∑·¯·Úfi˜ ∂˘ÛÙ¿ıÈÔ˜, ∫Ô˘ÎÔ˘Ì‚Ú‹˜ ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜, ªËÙÚfiÔ˘ÏÔ˜ ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘, •˘Ú¿Ê˘ ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘, ™ÔÊÈ¿‰Ë˜, ºÈÏ›Ô˘ πˆ¿ÓÓ˘ ÙÔ˘ º›ÏÈÔ˘ (∞ʤÙ˜). ∂ÎÏÔÁÈ΋ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· ªËÏÂÒÓ: ∞ı·Ó·Û›Ô˘ ¡ÈÎfiÏ·Ô˜, μÔÁÈ·Ù˙‹ ∞ÚÁ˘ÚԇϷ (ƒÔ‡Ï·), ¢È·Ó¤ÏÏÔ˜ ∞fiÛÙÔÏÔ˜, ∂˘ÛÙ·ı›Ô˘, ∑·ÊÂÈÚ›Ô˘ ∞Ó‰Ú¤·˜, ∫·ÚηϿ-∫·¤ÏÏ· μ·ÛÈÏÈ΋, ∫·ÙÒÁÈ·˜ º›ÏÈÔ˜, ∫ÔÏÔÙÔ‡ÚÔ˜ ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜, ª¤˙Ô˘ ÕÓÓ·, ¶·ÓÙ·˙fiÔ˘ÏÔ˜ πˆ¿ÓÓ˘, ¶··‰ËÌËÙÚ›Ô˘ πˆ¿ÓÓ˘, ¶ÈÏ¿ÙÔ˜ ∂˘¿ÁÁÂÏÔ˜, ™Á·Ú‰ÒÓ˘ ¡ÈÎfiÏ·Ô˜, Δ˙ÒÚÙ˙˘ πˆ¿ÓÓ˘. ∂ÎÏÔÁÈ΋ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· ™ËÈ¿‰Ô˜: ∞Ϳ˘ ∫ˆÓÙ·ÓÙ›ÓÔ˜, μÔ˘Ú‚Ô‡ÏÈ·∫˘ÚÈ·ÎÔ‡ ∂˘ÁÂÓ›· (Δ˙¤ÓË), §¿ÓÙ˙Ô˘-¡›ÎÔ˘ ∞Û·Û›·, ª·ÌÌ¿˜ ¡ÈÎfiÏ·Ô˜, ª·ÌÔ‡¯·-•˘ÓÔÁ·Ï¿ ∞ıËÓ¿, ª·Û‰¿Ó˘ πˆ¿ÓÓ˘, ªÂηÙÒÚÔ˜ μ·Û›ÏÂÈÔ˜, ªˆ˘ÛÈ¿‰Ô˘ ™ÔÊ›·, ÃÔϤ‚·˜ ∞ϤͷӉÚÔ˜. ∂ÎÏÔÁÈ΋ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· ΔÚÈÎÂÚ›Ô˘: °Ô˘ÚÁÔ˘ÏÈ¿ÓÓ˘ πˆ¿Ó˘, ∫·ÏfiÁËÚÔ˜ πˆ¿ÓÓ˘, ∫ÔÙÙ¿ ª·Ï·Ì·Ù¤ÓÈ· (ª¤ÓË), ∫Ô˘ÙÛÔÁÈ¿ÓÓË °·Ú˘Ê·ÏÈ¿ (ºÈÏ›ÙÛ·), ∫ˆÛÙ·Ó¿ÛÈÔ˜ ∞Ó‰Ú¤·˜, §ÂÌÔÓ‹˜ ÕÁÁÂÏÔ˜.


ª·ÁÓËÛ›· 29

ΔƒπΔ∏ 29 ∞¶ƒπ§π√À 2014

Δ. ∫ÔÈÓfiÙËÙ· ∞Á›Ô˘ °ÂˆÚÁ›Ô˘ ¡ËÏ›·˜: μȉԇÚË ª·Ú›·, ∂˘·ÁÁÂÏÈÓfi˜ πˆ¿ÓÓ˘, ∫‡ÚÔ˘-ΔÛȿη ∂ϤÓË, ™Ù¤ÏÏÔ˜ ∞fiÛÙÔÏÔ˜. Δ. ∫ÔÈÓfiÙËÙ· ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹˜: ∞ÎÚÈ‚Ô‡ ∞ÛËÌÒ, °·Ï·Ófi˜ πˆ¿ÓÓ˘, ∫ˆÛÙ¿Î˘ ÃÚ‹ÛÙÔ˜, ¶¿ÓÙÔ˜ ÃÚ‹ÛÙÔ˜. Δ. ∫ÔÈÓfiÙËÙ· ∞ÊÂÙÒÓ: ∑·ÊÂÈÚ›Ô˘ ÷ڛϷԘ, ª·ÌÔ‡¯·˜ ∞Ó·ÛÙ¿ÛÈÔ˜, ™Ù·ı·Ú¿ÎÔ˘ ª·Ú›·, ™ÙÂÚÁÈfiÔ˘ÏÔ˜ °ÂÒÚÁÈÔ˜. Δ. ∫ÔÈÓfiÙËÙ· μ˘˙›ÙÛ˘: ¢È·ÎÔ˘Ì‹ ª·Ú›·. Δ. ∫ÔÈÓfiÙËÙ· ∫·ÏÒÓ ¡ÂÚÒÓ: ∞Í¿Ë ™ÔÊ›·, ΔÚÈ·ÓٷʇÏÔ˘ ¡ÈÎfiÏ·Ô˜, ºÈÏ›Ô˘ ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜. Δ. ∫ÔÈÓfiÙËÙ· §·ÌÈÓÔ‡˜: ª·ÓÙ˙·ÊϤÚ˘ πˆ¿ÓÓ˘-°Ú·Ì̤ÓÔ˜, ™È¿ÚÚ· ¢‹ÌËÙÚ·-™˘ÚȉԇϷ. Δ. ∫ÔÈÓfiÙËÙ· §·‡ÎÔ˘: °È·Ï›‰Ë-÷ÚÌ¿ÓË ÕÚÙÂÌȘ (¡Ù¤Ì˘), °ÚËÁÔÚ›Ô˘ ªÈ¯·‹Ï-∞ı·Ó¿ÛÈÔ˜, ªÈ¯¿ÏË ∂˘ÛÙ¿ıÈÔ˜, ΔÛÈ¿Ì˘ °ÂÒÚÁÈÔ˜. Δ. ∫ÔÈÓfiÙËÙ· ªÂÙÔ¯›Ô˘: æ·ı¿˜ ∏Ï›·˜. Δ. ∫ÔÈÓfiÙËÙ· ªËÏÂÒÓ: §·˙¿ÎË ª·Ú›·, §·Ì·‰¿Ú˘ πˆ¿ÓÓ˘, ¶··‰ËÌËÙÚ›Ô˘ ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜, ¶Ï¿Î·-¶Ô˘‰¿Ú· ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÈ¿ (¡Ù›Ó·). Δ. ∫ÔÈÓfiÙËÙ· ªËϛӷ˜: ¢·ÌÈ·Ó¿Î˘ ¡ÈÎfiÏ·Ô˜, ¢¤‰Â˜ ¡ÈÎfiÏ·Ô˜, £ÂÔ‰ÒÚÔ˘ £Âfi‰ˆÚÔ˜, ºˆÙ›Ô˘-ªfiÚÏ·˚˜ §˘‰›· ÙÔ˘ ÷ڿϷÌÔ˘. Δ. ∫ÔÈÓfiÙËÙ· ¡ÂÔ¯ˆÚ›Ô˘: ∞ÏÂ͛ԢPetricu Agnes-Adriana, ∞ÏÂÍ¿Ó‰ÚÔ˘ °ÂˆÚÁ›Ô˘, °·Ú˘Ê¿ÏÏÔ˘ ¡ÈÎfiÏ·Ô˜, ™·ÓÔ‡ ∞ÈηÙÂÚ›ÓË. Δ. ∫ÔÈÓfiÙËÙ· •ÈÓfi‚Ú˘Û˘: ¶Ô˘ÚÓ¿Ú·˜ ∂ÌÌ·ÓÔ˘‹Ï. Δ. ∫ÔÈÓfiÙËÙ· ¶ÈӷηÙÒÓ: μ¤ÚÁÔ˜ ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜, ¶·Ú›Û˘ ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜. Δ. ∫ÔÈÓfiÙËÙ· ¶ÚÔÌ˘Ú›Ô˘: ∑·Ê›Ú˘ ∞ϤͷӉÚÔ˜, ∫·ÏÙÛÔÁÈ¿ÓÓË∫ȷϤ ∂ϤÓË, ™¤ÚÛÈÓÔ˜ ∂˘ÛÙ¿ıÈÔ˜, ÷Ù˙‹˜ ¢‹ÌÔ˜. Δ. ∫ÔÈÓfiÙËÙ· ¶Úfi·Ó ∫·Ï·Ì·Î›Ô˘): ªÔ˘Ê›‰Ë-¢ËÌËÙÚ›Ô˘ ∫·ÏÏÈfiË, ¡ÙfiÏÈ·˜ °ÂÒÚÁÈÔ˜. Δ. ∫ÔÈÓfiÙËÙ· ™˘Î‹˜: ∞Ó·ÁÓÒÛÙÔ˘ ™Ù·ÌÔ‡Ï˘, ∑·˙¿Ó˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜, ∑·¯·ÚÈ¿˜ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜, ¡‡ÎÙ· ª·Ï·ÌÒ. Δ. ∫ÔÈÓfiÙËÙ· ΔÚÈÎÂÚ›Ô˘: ª·Ú·‚¤ÏÈ·˜ °ÂÒÚÁÈÔ˜, ªÈÓÙÈ‚›ÓÔ˘ ∞ÚÁ˘ÚԇϷ, ΔÛÈ‚ÂϤÎÔ˘-∫·ÓÙ·Ú¿ÎË ∞ÚÁ˘Ú‹ (ƒÔ‡Ï·) ¢∏ª√™ ∑∞°√ƒ∞™-ª√Àƒ∂™π√À -“∂¡øΔπ∫∏ ™À¡∂ƒ°∞™π∞ ¢∏ª√À ∑∞°√ƒ∞™ - ª√Àƒ∂™π√À ÀÔ„‹ÊÈÔ˜ ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ∫√ÀΔ™∞ºΔ∏™ ¶∞¡∞°πøΔ∏™. ÀÔ„‹ÊÈÔÈ ¢ËÌÔÙÈÎÔ› ™‡Ì‚Ô˘ÏÔÈ: ∂ÎÏÔÁÈ΋ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· ∑·ÁÔÚ¿˜:μ∞ƒ√ÀΔ∞™ °∂øƒ°π√™, °∞ƒÀº∞§§√À ∞¡∞™Δ∞™π√™ (Δ∞™√™), °∫∞°∫∞∫∏™ ¶∞¡∞°πøΔ∏™, ¢π∞ª∞¡Δ∞∫√™ °∂øƒ°π√™, ∑√À¡√™ ¡∂∫Δ∞ƒπ√™, ∫∞ªμƒ√°π∞¡¡∏™ Ã∏™Δ√™, ∫∞√À¡∞™ μ∞™π§∂π√™, ∫√¡Δ√°πøƒ°√™ ∞¶√™Δ√§√™ (§∞∫∏™), ∫√ÀΔ™∂§π¡∏ ª∞ƒπ∞, ∫√ÀΔ™∂§π¡∏™ ¶ƒ√∫√¶π√™, ∫ƒ∞μμ∞ƒ∏ ™Δ∞Àƒ√À§∞, ¡∞™π√™ ∂¶∞ª∂π¡ø¡¢∞™ (¡ø¡Δ∞™), √π∫√¡√ª√À ∞ƒπ™Δ∂π¢∏™, ƒ∂¶∞¡π¢∏™ μ∞™π§∂π√™, ™∂Ã∞™ ∞£∞¡∞™π√™, ™¶∞¡√À Ãπ™Δπ¡∞, Δ∞™π√™ Ã∏™Δ√™, Δƒπ∞¡Δ∞ºÀ§§√À ∞™¶∞™π∞, ÃπøΔ∏™ ¢∏ª∏Δƒπ√™, ÃπøΔ∏™ ¢∏ª∏Δƒπ√™ - ª∞ƒπ¡√™ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· ªÔ˘ÚÂÛ›Ô˘:∞°ƒ∞ºπøΔ√À ∂À∞°°∂§π∞ (μ∞¡∞), ∞§∂•∞∫∏™ ∞¡¢ƒ∂∞™, ∞§Δπ¡∏™ ∞¡∂™Δ∏™, μ∞™Δ∞ƒ¢∏™ ∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√™, ∑∞º∂πƒ∏™ °∂øƒ°π√™, §∂μ∂¡Δ∏™ ¢∏ª∏Δƒπ√™, ª∞ƒ°∞ƒπΔ∏™ ∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√™ ¶∞¶∞¢√¶√À§√À ª∂§∞Ã√π¡∏, ™√À§¢∞Δ√™ ∞¶√™Δ√§√™, Δ™∂§∂¶∏™ ∞¶√™Δ√§√™, º∂À°∞™ ∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√™, Ãπ™Δ√¢√À§√À °∂øƒ°π∞ (Δ∑øƒΔ∑π¡∞) ¢.∫ ∑·ÁÔÚ¿˜: °∂ƒ∞ª¶π¡∏™ ∞¶√™Δ√§√™, °∂øƒ°√À¢∏™ πø∞¡¡∏™, ∫∞√¡∞ ™∞μμ√À§∞, ¶ƒ∞μπøΔ∏ ∞π∫∞Δ∂ƒπ¡∏, Δ∞™™π√™ ∞§∂•∞¡¢ƒ√™, æ∞£∞™ °∂øƒ°π√™ Δ.∫ ∞Á›Ô˘ ¢ËÌËÙÚ›Ô˘: ∞¡¢ƒ∂√À ¡π∫∏ ∞§∂•∞¡¢ƒ∞, ∞¡Δø¡π√À ∫Àƒπ∞∑∏™, ¶∞¶∞°∂øƒ°π√À πø∞¡¡∏™, Ãπ™Δ√¢√À§√À ∞§∂•∞¡¢ƒ√™ Δ.∫ ∞ÓËÏ›Ô˘: ∞§∏¢ƒ√ªπΔ∏™ ™Δ∞-

ª∞Δπ√™, ∞ª√À¡Δ∑π∞™ °∂øƒ°π√™, ¢π¢∞™∫∞§√À √Àƒ∞¡π∞, ª∞ƒ°∞ƒπΔ∏™ ™Δ∂º∞¡√™ Δ.∫.∫ÈÛÛÔ‡: ∞§Δπ¡∏™ ™ΔÀ§π∞¡√™ - μ∂ƒ°√™, μ∞∫∞§√À¢∏ £∂√Δπª∏, °§√Àª∏™ ∞¶√™Δ√§√™, ¶∂ƒ¢π√À Ã∏™Δ√™ Δ.∫ ª·ÎÚ˘Ú¿¯Ë˜: ∞°°∂§π∫∞™ ¢∏ª∏Δƒπ√™, μ√À§°∞ƒ∏ ™Δ∞ª∞Δπ∞, °∂øƒ°√À¢∏™ ºπ§π¶¶√™, ™∞μμ∞™ ™Δ∞Àƒ√™ Δ.∫. ªÔ‡ÚÂÛÈ: μ√¡Δ∑√™ ∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√™ ¢π∞¡∂§§√™, ª∞ª√Àƒ∏™ ∂À∞°°∂§√™, ¶ƒ√∫√¶∏ ∂§∂¡∏, ÃÀ™∞¡£∏™ ¢∏ª∏Δƒπ√™ Δ.∫.•Ô˘Ú˘¯Ù›Ô˘:¡∞¡√™ ¶∞¡∞°πøΔ∏™, Δ™π∞ª∞¡Δ∞¡∏ μ∞ƒμ∞ƒ∞ Δ.∫.¶Ô˘Ú›Ô˘: ∫Àƒ∫∞™ °∂øƒ°π√™, ¶√§Àª∂ƒ√À ∞ƒΔ∂ªπ™, ™Δ∂ƒ°π√À ∞¢∞ª, ÃπøΔ∏™ ¡π∫√§∞√™ Δ.∫ΔÛ·Áηڿ‰·˜: ∞£∞¡∞™√¶√À§√À ∞¡Δø¡π∞, ª∞ƒΔ∑√™ Ãπ™Δ√¢√À§√™, ¶ƒø´∞™ ∞§∂•∞¡¢ƒ√™ “§∞´∫∏ ™À™¶∂πƒø™∏ ∑∞°√ƒ∞™ ª√Àƒ∂™π√À” ÀÔ„‹ÊÈÔ˜ ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ Δ™∞¶ƒ∞∑∏™ μ∞™π§∂π√™. ÀÔ„‹ÊÈÔÈ ¢ËÌÔÙÈÎÔ› ™‡Ì‚Ô˘ÏÔÈ ∂ÎÏÔÁÈ΋ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· ∑·ÁÔÚ¿˜: μ∞™π§∂π√À ™Δ∞Àƒ√™, μ√°π∞Δ∑∞∫∏ ∞°°∂§π∫∏, μ√À∑∞ƒ∞™ πø∞¡¡∏™, °∂øƒ°√À¢∏™ ∫Àƒπ∞∑∏™, °∂øƒ°√À¢∏™ Ã∏™Δ√™, ∑∏™∏™ ¡π∫√§∞√™, ∫√ª¡∏¡√™ μ∞π√™, ∫√Àƒ∂§∞ ™√ºπ∞, ∫√Àƒ∂§∞™ Δƒπ∞¡Δ∞ºÀ§§√™ (§∞∫∏™), ∫ƒ∞μμ∞ƒ∏ ∫∂ƒ∞™π∞ (∫π∫∏), §π∞Δ™π∫√À ™ª∞ƒ∞°¢∞, ª¶πº∞¡∏ °∂øƒ°π∞,, ¡∞™π√™ ¡π∫√§∞√™, ¶∞¶√À§∞∫∏™ ¶∂ƒπ∫§∏™, ¶∞¶√À§π∞™ ∫Àƒπ∞∑∏™, ¶√§Àª∂ƒ√À πø∞¡¡∏™, ™°√Àƒ∞™ ∫Àƒπ∞∑∏™, ™∫∞ƒ§∞Δ√À Δƒπ∞¡Δ∞ºÀ§§π∞, ™Δ∞Àƒ√¶√À§√À, ÃπøΔ∏™ °∂øƒ°π√™, Ãπ™Δ√¢√À§√À ™Δ∞Àƒ√À§∞ ∂ÎÏÔÁÈ΋ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· ªÔ˘ÚÂÛ›Ô˘: ∞°°∂§π∫∞ ∞π∫∞Δ∂ƒπ¡∏, ∞´μ∞§πøΔ∏™ ∂À∞°°∂§√™, μ√¡Δ∑√™ ∞¡¢ƒ∂∞™, °∂øƒ°√À¢∏™ πø∞¡¡∏™, ∫∞ƒ∞™Δ∞ª∞Δ∏ ∫§∂√¶∞Δƒ∞, ∫∞ƒ∫∞§∞™ °∂øƒ°π√™, ∫∞™π¢∏™ √¢À™™∂∞™, ∫ƒ∞μμ∞ƒ∏ ª∞ƒπ∞, ª∞¡π¡∏™ ¶∞¡Δ∂§∏™, ª∂§∞Ã√π¡√™ ™Δ∂º∞¡√™, ¶√§À∑ø∏™ ∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√™, ƒ∏°∞ μ∞™π§π∫∏, Δ™∞¶ƒ∞∑∏™ ∞¶√™Δ√§√™ ¢.∫.∑·ÁÔÚ¿˜:∞™¢∂ƒ∏- ª¶ƒπ∫∞ ª∞ƒπ∞, μ∞™π∞∫∞∫∏™ °∂øƒ°π√™, ∫√Àƒ∂§∞™ πø∞¡¡∏™, ª∏¡∞ ∞¡∞™Δ∞™π∞-∂ƒ∞™ªπ∞, ¶∞¶√À§π∞™ ∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√™, Δ™π∞ª∏™ ∂À∞°°∂§√™ Δ.∫ ª·ÎÚ˘ÚÚ¿¯Ë˜: ∫√Δƒ√ÀΔ™√À °∞ƒÀº∞§§π∞, ¶∞¡∞°πøΔ√À °∂øƒ°π√™, Δ™πΔ™πƒπ∫√™ ∞°°∂§√™ Δ.∫. ªÔ˘ÚÂÛ›Ô˘: °∂øƒ°∞∫∏™ Δπª√§∂ø¡, ∫√ÀΔ™∂§π¡∏ ∞π∫∞Δ∂ƒπ¡∏ Δ.∫ ¶Ô˘Ú›Ô˘: μ∞™π§∂π√À ¡π∫√§∞√™, ¢π∞∫√Àª∏™ μ∂§§π™∞ƒπ√™, ÃπøΔ∏ ª∞ƒπ∞, ÃπøΔ∏™ πø∞¡¡∏™ “∞˘ÙÔ‰ÈÔÈÎËÙÈ΋ ™˘ÓÂÚÁ·Û›· ÁÈ· ÙÔ ¢‹ÌÔ ∑·ÁÔÚ¿˜ - ªÔ˘ÚÂÛ›Ô˘” . ÀÔ„‹ÊÈ· ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ª·Ú›· ™·Ì·Ú¿. ÀÔ„‹ÊÈÔÈ ¢ËÌÔÙÈÎÔ› ™‡Ì‚Ô˘ÏÔÈ: ∂ÎÏÔÁÈ΋ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· ∑·ÁÔÚ¿˜: μ∞§∞™™∞™ §∞Àƒ∂¡Δ∏™, μ∞™π∞∫∞∫∏™ πø∞¡¡∏™, °∂øƒ°√À¢∏™ ºπ§π¶¶√™, °√À¡∞ƒ∏ Δ∂ƒæπ£∂∞ (Δ∂ƒæ∏), ¢√À§∞™ ¢∏ª∏Δƒπ√™, ∂À∞°°∂§√À ¡π∫√§∞√™, ∫∞§∞μƒ√™ πø∞¡¡∏™, ∫∞ƒ∞ƒƒ∏°∞ ∑ø∏, ∫∞™§∞™ ¢∏ª∏Δƒπ√™, ∫∞Δ™πº√™ ∞¶√™Δ√§√™, ∫√Àƒ∂§∞™ ¢∏ª∏Δƒπ√™, ∫√ÀΔ™∂§π¡∏™ ™¶Àƒπ¢ø¡ - ∞¶√™Δ√§√™, §∞™∫√™ ∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√™, √π∫√¡√ª√À ªπÃ∞∏§, ¶§√Àªπ™Δ√À ∞¡¡∞, ™π∞°∫√À ∂§∂¡∏, ™√À§πøΔ∏™ ¢∏ª∏Δƒπ√™, ™¶∞¡√™ ¢∏ª∏Δƒπ√™, ™Ãπ∑∞ ºøΔ∂π¡∏ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· ªÔ˘ÚÂÛ›Ô˘:μ√¡Δ∑√™ °∂øƒ°π√™, °√À™π√™ πø∞¡¡∏™, £∂ƒ™πΔ∏™ ¢∏ª∏Δƒπ√™, ∫∞§∞º∞Δ∏™ πø∞¡¡∏™, ∫∞ª¶√Àƒ∏™ ¡π∫√§∞√™, ∫√¡Δ√μ∞ - ¶ƒø´∞ ∫§∂√¡π∫∏, §∞ª¶∞¢∞ƒ∏™ ¡π∫√§∞√™, ª∞ƒ°∞ƒπΔ∏™ ¶∞¡∞°πøΔ∏™, ª¶ƒπ∑∏™ £∂√¢øƒ√™, ƒ∂¡Δ∑√À§∏ √§°∞ - ¡π∫√§∞√À, Δ™π∫ƒπ∫ø¡∏™ πø∞¡¡∏™, º∞Δø§π∞ ª∂§∞Ã√π¡∏ (ª∂§∞),ºƒ∞°∫√™ ¡π∫√§∞√™

¢.∫. ∑·ÁÔÚ¿˜: μ∞™π§∂π√À £øª∞™, °∫∞°π∞¡¡∏™ ¡π∫√§∞√™, ¶∞ºπ§∏™ πø∞¡¡∏™, ™∫√ƒƒ∞™ §∞∑∞ƒ√™, ™Àª∂ø¡π¢√À ∫Àƒπ∞∫∏, ™Ãπ∑∞ ∂À∞°°∂§π∞ (§πΔ™∞) Δ.∫. ∞Á. ¢ËÌËÙÚ›Ô˘: μ∞∫∞§√À¢∏ ∫√æπ¢∞ ∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡π∞, ¶∞¶∞°∂øƒ°π√À ¢∏ª∏Δƒπ√™, ƒ∏°∞™ ¢∏ª∏Δƒπ√™, °∂øƒ°√À¢∏ ∞¡¡∞ ª∞ƒπ∞ Δ.∫.∞ÓËÏ›Ô˘: ∫∞ƒΔ™πøΔ∏™ ∞£∞¡∞™π√™, ª∞¡ø§∏ ∫∂ƒ∞™π∞, ª∞ƒ°∞ƒπΔ∏™ ∫ø¡/¡√™ Δ.∫. ∫ÈÛÛÔ‡: ∞§ª¶∞¡∏™ πø∞¡¡∏™, ∫∞™π¢∏™ ™Δ∞ª∞Δ∏™, ¶πΔ™√™ ∞¶√™Δ√§√™, Ã∞Δ∑ø∫√À ª∞°¢∞§∏¡∏ (ª∞¡Δ∞§∂¡∞) Δ.∫. ª·ÎÚ˘ÚÚ¿¯Ë˜: °∂øƒ°√À¢∏™ ∏§π∞™, ∫√Àº√°π∞¡¡∏™ ¢∏ª∏Δƒ∏™, ¡∞™™π√À ¢∏ª∏Δƒ∏™, ¶∞¶∞™Δ∞ª∞Δπ√À ™Δ∞ª∞Δπ∞ Δ.∫. ªÔ˘ÚÂÛ›Ô˘: π∞Δƒπ¢∏™ ™Δ∞Àƒ√™, ª¶∞§∏™ °∂øƒ°π√™, ƒ√À™™∞™ ∞¡Δø¡π√™, ÃÀ™∞¡£∏ ª∞°¢∞§∏¡∏ ∂ÎÚfiÛˆÔÈ Δ.∫. •Ô˘ÚÈ¯Ù›Ô˘: ¡∞¡√™ ∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√™, ¶∞Δƒø¡∏™ πø∞¡¡∏™ Δ.∫. ¶Ô˘Ú›Ô˘: ¢∂§∂¡Δ∑∂™ πø∞¡¡∏™ ¢∏ª√™ ™∫π∞£√À “∞¡∂•∞ƒΔ∏Δ∏ ∫π¡∏™∏ ¶√§πΔø¡ ™∫π∞£√À” ÀÔ„‹ÊÈ· ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ºÈÏ·Ú¤ÙÔ˘ ∞Ó·ÛÙ·Û›· ÀÔ„‹ÊÈÔÈ ‰ËÌÔÙÈÎÔ› Û‡Ì‚Ô˘ÏÔÈ: ∞ÁÈÒÙ˘ ∞ı·Ó¿ÛÈÔ˜, ∞ÓÙˆÓ›ÙÛ·˜ ™¿‚‚·˜, °ÚËÁÔÚ¿ÙÔ˘ ∞ÈηÙÂÚ›ÓËÃÚ˘Û¿ÓıË, ¢È·Ì·ÓÙ‹˜ ™Ù·‡ÚÔ˜, ∫·ÓÙ·Ú¿ÎÈ· ∫˘Ú·ÙÛԇϷ, ∫·ÓÙ·Ú¿ÎÈ·˜ ¢ËÌÔÛı¤Ó˘, ∫·ÓÙ·Ú¿ÎÈ·˜ πˆ¿ÓÓ˘, ∫Ô˘ÌÈÒÙË ∞ıËÓ¿, ∫Ô˘ÙÛÂÚ‹ ª·Ú›·, §¿˙Ô˘-ΔÛÒÌÔ˘ ª·Ú›·, ª·ÓÈÒÙ˘ ÷ڿϷÌÔ˜, ª›¯Ô˘-∫˘·ÚÈÛÛÔ‡ ∞ÚÁ˘Ú‹, ª›¯Ô˘ªÔ˘Ù˙Ô‡ÚË ∞ÚÂÙ‹, ªÂ˙ÂÚÈ¿ÓÔ˜ °ÂÒÚÁÈÔ˜, ¡¿˙Ô˜ °ÂÒÚÁÈÔ˜, ¶·Ô˘ÙÛ‹-¢Âϯ·ÚÔÁÈ¿ÓÓË ¢ËÌԇϷ∂˘·Óı›·, ¶·Ú›ÛÛ˘ πˆ¿ÓÓ˘, ¶·Ú›ÛÛ˘ ¡ÈÎfiÏ·Ô˜, ¶Â˙¿ÙÈÎÔ˜ ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜, ¶›ÎÔ˘Ï· ¶·Ó·ÁÈÒÙ·, ™·Óȉ¿ ∫˘Ú·ÙÛԇϷ, ™·Óȉ¿˜ °ÂÒÚÁÈÔ˜, Δ˙·Ó¿Î˘ ∞Ó¿ÚÁ˘ÚÔ˜, ΔÚ·ÎfiÛ·˜ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜, ΔÛÈÌÏÈ·Ú¿ÎË ∞ÚÂÙ‹, ΔÛÈÙÛÈÏÈ¿ÓÔ˜ ∞ı·Ó¿ÛÈÔ˜, À‰Ú·›Ô˜ ¶Úfi‰ÚÔÌÔ˜, ÷Ù˙ËΈÓÛÙ·ÓÙ‹˜ ∫˘ÚÈ¿ÎÔ˜,. ÃÚ‹ÛÙÔ˘ °ÂÒÚÁÈÔ˜ ∏ ™∫π∞£√™ ∂π™∞π ∂™À” ÀÔ„‹“∏ ÊÈÔ˜ ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ¶∞Δ™∞™ πø∞¡¡∏™ ÀÔ„‹ÊÈÔÈ ¢ËÌÔÙÈÎÔ› ™‡Ì‚Ô˘ÏÔÈ: ∞§∞Δ∑∞™ μ∞™π§∂π√™, °∞ƒÀº∞§§√À ∞¡Δø¡π√™, °∂øƒ°π√À ª∞Δ√À§∞ , °√À´§™√¡ ƒ√ª¶∂ƒΔ Ã∂¡ƒÀ ª¶ƒ√À™, °√À´Δπ¡°∫Δ√¡ PANIA, ¢∏§π∞μ∂ƒ∏™ πø∞¡¡∏™ ¢π√§∂ΔΔ∞ ÃÀ™∞, ∑∂ª¶∂∫∏ ∂§π™™∞μ∂Δ (∂§™∞) , πø∞¡¡√À ª∞Δø, ∫∞μ√Àƒ∏™ Ã∞ƒ∞§∞ª¶√™ (ª¶∞ª¶∏™), ∫∞¡Δ∞ƒ∞∫π∞ ∫Àƒπ∞∫∏, ∫∞ƒ∞™Δ∞Δ∏ƒ∞™ ∫Àƒπ∞∫√™, ∫√ºπ¡∞™ ºøΔπ√™, §∞∑√À ∫ƒ∞Δ∂ƒπ∞ (ƒ√À§∞), §π°¡√™ ∞¶√™Δ√§√™, ª∞ƒ∫∂∑π¡∏™ ¶∞¡√∑ø∏™, ª∞™√Àƒ√™ Ã∏™Δ√™, ª∞Àƒπ∞¡√À ∞°°∂§π∫∏, ª¶§∞Δ™∏™ ¡π∫√§∞√™, ª¶ƒ∂™∞¡ ∞™π, ¶∞¶∞¡Δø¡π√À ∑ø∏-º§øƒ∂¡Δπ∞, ¶∞™Ã∞§∏™ Ã∞ƒ∞§∞ª¶√™ (ª¶∞ª¶∏™), ¶ƒ∂∫∞™ ¡π∫√§∞√™, ƒ√¢∞¡∞∫∏™ ∂ªª∞¡√À∏§, ™π¢∂ƒ∏™ ª∞ƒπ√™, ™∫∞¶π¡∞∫∏ ºπ§∞¡¢ƒπ∞, Δ∞™π√¶√À§√™ ¶∞À§√™, À¢ƒ∞π√™ πø∞¡¡∏™, Ã∞§∫π∞™ ¡π∫√§∞√™, Ã√À§∏™ ¡π∫√§∞√™, Ãπ™Δ∂§∏™ ™Δ∞Àƒ√™ - “™∫π∞£√™ √ƒ∞ª∞ ∑ø∏™” ÀÔ„‹ÊÈÔ˜ ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ¶ƒ∂μ∂∑∞¡√™ ¢∏ª∏Δƒπ√™ ÀÔ„‹ÊÈÔÈ ¢ËÌÔÙÈÎÔ› ™‡Ì‚Ô˘ÏÔÈ ∞´μ∞§πøΔ∏™ ∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√™, ∞§∂•√¶√À§√À °∂øƒ°π∞, ∞¡∞°¡ø™Δ√À ¡π∫√§∞√™, ∞™μ∂™Δ∏ ª∞ƒπ∞, μπ√§∂ΔΔ∞™ ∂§∂À£∂ƒπ√™ , μ√°π∞Δ∑∏ ∞¡£∏, μ√§πøΔ∏™ ∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√™, μ√ƒπ∞∑π¢∏™ °∂øƒ°π√™, °∂øƒ°π√À ¶∞¡∞°πøΔ∏™ºøΔπ√™, °π∞¡¡πΔ™∏™ ∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√™, °π√§¢∞™∏™ ¢∏ª∏Δƒπ√™, ¢∏ª∏Δƒπ√À ¡π∫√§∞√™, ¢π√§∂Δ-

Δ∞™ ¶∞¡∞°πøΔ∏™, ∑Àª∞ƒπ∫√¶√À§√™ ¢∏ª∏Δƒπ√™, £∂√¢øƒ√À °∂øƒ°π√™, ∫∞§∞Δ∑∞∫∏™ πø∞¡¡∏™, ∫∞¡Δ∞ƒ∞∫∏ ºπ§πΔ™∞, ∫Àƒπ∞∫√À§∏ ª∞ƒπ∞, ∫ø¡™Δ∞¡Δ√¶√À§√™ °∂øƒ°π√™, ª∂§π™™√¶√À§√À ∫Àƒπ∞∫∏, ªπΔ∑∂§√™ °∂øƒ°π√™, ªπÃ∞™ ¢∏ª∏Δƒπ√™, ª¶∞∫∞ƒ√™ £øª∞™, ª¶∞ƒ∞∫∏ ¶∞Δƒ∞, ª¶∂§§∞™ ¡π∫√§∞√™ ªøƒ√À§∏™ ¢∏ª∏Δƒπ√™, ¶∞¶¶∞™ ¡π∫√§∞√™, ¶∞ƒπ™∏™ ¢∏ª∏Δƒπ√™, ¶∞™Ã∞§∏™ ∞¶√™Δ√§√™, ¶∞Δ™√°π∞¡¡∏™ ¡π∫√§∞√™, ¶∂ƒ∏º∞¡√™, ™πª√™ ∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√™, ™¶∞¡√¢∏ª√™ ªπÃ∞∏§, ™Δ∞ª∞Δ∞™ πø∞¡¡∏™, ™Δ∞ª∂§√™ ∏§π∞™, ™Δ∂ƒ°π√¶√À§√À ¶∞¡∞°πøΔ∞, Δ∞ª¶∞∫∏ ∂πƒ∏¡∏-ª∞ƒπ∞, Δƒ∞∫√™∞™ , 39. Δ™πΔ™ø¡∏ ª∞ƒπ√™, Δ™πº§π¢√À ª∞ƒπ∞-∫Àƒπ∞∫∏, º∂°°∂ƒ√™ ¡π∫√§∞√™, Ã∞Δ∑∏ª¶Àƒ√™ ªπ§Δπ∞¢∏™ “°°È· ÙË ™ÎÈ¿ıÔ... ¶¿Ú ı¤ÛË!” ÀÔ„‹ÊÈÔ˜ ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ∑§∞Δ√À¢∏™ ∞£∞¡∞™π√™ ÀÔ„‹ÊÈÔÈ ¢ËÌÔÙÈÎÔ› ™‡Ì‚Ô˘ÏÔÈ μ√¡Δ∑√™ ΔƒÀºø¡∞™, °∂ƒ√°π∞¡¡∏™ §√À∫∞™, °∫∞μ√¶√À§√™ ∞§∫πμπ∞¢∏™ (∞§∫∏™), ¢∂§§∞™ ∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√™, ¢∏ª∞∫√°π∞¡¡∏ ∂À£∞§π∞ (£∞§∂π∞), ¢∏ª∞∫√°π∞¡¡∏ π√À§π∞, ¢ƒ∞¶∞¡πøΔ∏ ª∞ƒπ∞, ∑∂ª¶∂∫∏™ ∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√™, ∑∏™π√™ ∞¶√™Δ√§√™, ∏™∞´¢∏™ ∞£∞¡∞™π√™ (™∞∫∏™), πø∞¡¡√À ™Δ∞ª∞Δπ√™, ∫∞¡Δ∞ƒ∞∫∏™ ∂ªª∞¡√À∏§ (ª∞¡√™), ∫∞ƒ∞§∏™ ƒ∞º∞∏§, ∫√ƒ∞§§∏™ μ∞™π§∂π√™, ∫√ƒ¢∂§∞™ ¢∏ª∏Δƒπ√™, ∫√À∫π∞™ ∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√™, ∫√ÀªπøΔ∏™ ∞¶√™Δ√§√™, ∫ƒ∂∞Δ™√À§∏ ∫Àƒπ∞∫∏ (∫π∫∏), ª¶∞§Δπ¢∏™ √¢À™™∂∞™, √π∫√¡√ª√À∫Àƒπ∞∫∏ (∫√À§∞), ™∞ƒπ∫∞ ∫Àμ∂§π∞ (∫Àμ∂§∏), Ã∞§∫π∞™ ∞¡Δø¡π√™, TASSOS CLAIRE LOUISE (∫§∞πƒ∏), WIDMANN ORTWIN WILLIBALD (OPTBIN) “¡∂∞ ¶¡√∏-∞§§∞°∏ ¡√√Δƒ√¶π∞™” ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ¶∞™Ã∞§∏™ ∂ªª∞¡√À∏§ ÀÔ„‹ÊÈÔÈ ‰ËÌÔÙÈÎÔ› Û‡Ì‚Ô˘ÏÔÈ ∞°∞§§√™ ∞§∂•∞¡¢ƒ√™ ∞°°∂§∞∫∏ ¶∞¡∞°πøΔ∞, ∞¢∞ª ∞°∏™π§∞√™, ∞¢∞ª√¶√À§√™ πø∞¡¡∏™, ∞´μ∞§πøΔ√À º§øƒ∞, ∞¡Δø¡πΔ™∞ μ∞§∞™π∞ Δ√À ∏§π∞ - ∞£∞¡∞™π√À, μ∞§ª∞™ ∂§∂À£∂ƒπ√™, μ§∞Ã√°π∞¡¡∏ √Àƒ∞¡π∞, °∞ƒÀº∞§√À ∫∞§§π√¶∏, °∂øƒ°π√À ∫Àƒπ∞∫√À§∞, °π∞§∏™ πø∞¡¡∏™, ∑∏™πª√¶√À§√À ¢∏ª∏Δƒ∞, ∫∞§√°ƒπ∞™ ¡π∫√§∞√™, ∫∞¡Δ∞ƒ∞∫∏™ ∂§∂À£∂ƒπ√™, ∫∞ƒ∞º∂§∞ ™√ºπ∞, ∫∞ƒμ∂§∏™ ¶∞ƒ∞™∫∂À∞™ - πø∞¡¡∏™, ∫∞ƒμ√À¡∏™ £øª∞™, ∫∞ƒ∂¶π¢∏™ ∞¡∞™Δ∞™π√™, ∫∞Δ™π∫π¢∏™ °∂øƒ°π√™, ∫√§§π∞™ πø∞¡¡∏™, ∫√§§π∞™ ¶∞¡∞°πøΔ∏™, ∫√ÀªπøΔ∏™ ∂À™Δ∞£π√™, ∫√À™√Àƒ∏™ °∂øƒ°π√™, ∫À¶∞ƒπ™™√À °π∞¡¡√À§∞, §∞∑√™ °∂øƒ°π√™, ª∞ªª√™ ∂À£Àªπ√™, ª∞¡π∫∞™ °∂øƒ°π√™, ª∞™Δƒ√¶∂ƒ√™ πø∞¡¡∏™, ª¶√ÀƒΔ∑π∫∞™ πø∞¡¡∏™, ¡∞∑√À ∞§∂•∞¡¢ƒ∞, ¡∞√Àª ∞¡Δø¡π√™, ¡√ÀΔ™√™ £∂√¢øƒ√™, •À§√¶√¢∞ƒ√™ ¢∏ª∏Δƒπ√™, ¶∞™Ã∞§∏ Ã∞ƒ∞§∞ª¶π∞, ¶∞™Ã∞§∏™ πø∞¡¡∏™, ¶∞Δ™√°π∞¡¡∏ ª∞ƒπ∞, ™°∞ƒ¢ø¡∏™ ™¶Àƒπ¢ø¡, Δ∞ªμ∞∫∏ ∂πƒ∏¡∏, Δ√Àƒ¡∞μπΔ∏™ ¡π∫√§∞√™, Δ™∞¡∞∫∞™ πø∞¡¡∏™, Δ™∞Ã∞§π¡∞™ ¡π∫√§∞√™, Ã∞Δ∑∏¢∏ª∏Δƒπ√À ¢∏ª∏Δƒπ√™. ¢∏ª√™ ™∫√¶∂§√À “¢∏ª√Δπ∫∏ ¢∏ª√∫ƒ∞Δπ∫∏ ∫π¡∏™∏ ¶√§πΔø¡” ÀÔ„‹ÊÈÔ˜ ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ §∂ª√¡∏™ ™¶Àƒπ¢ø¡ÀÔ„‹ÊÈÔÈ ‰ËÌÔÙÈÎÔ› ™‡Ì‚Ô˘ÏÔÈ: ∞™Δ∂ƒ√À ∞§∂•∞¡¢ƒ∞, μ∞§™∞ª∞∫∏ ∞¡£∏ , °∫∞™π√™ Ã∞ƒ∞§∞ª¶√™ (§∞ª¶ƒ√™), °∫π∫∞™ ¶∞¡Δ∂§∏™, ¢∏ª∏Δƒπ∞¢∏™ ∞¶√™Δ√§√™, ¢ƒ√™√™ °∂øƒ°π√™ , ∫∞ƒ∞ª∞¡§∏ ∞°∞¶∏, ∫√§Δ™π¢∏™ ¢∏ª∏Δƒπ√™, ∫√™ª∞™ Ã∏™Δ√™, ∫√ÃÀ§∏™ ƒ∏°π¡√™-Ã∞ƒ∞§∞-

ª¶√™, §∂ª√¡∏™ ƒ∏°π¡√™, ª¶ƒ√À™°π∞¡¡∏ ¡π∫√§∂ΔΔ∞, •∏ƒ√Ã∂πªø¡∞™ ¢∏ª∏Δƒπ√™, •À¢π∞™ ∞¡Δø¡π√™, ¶∞¶∞¢√¶√À§√À (∫√™ª∞) ∞π∫∞Δ∂ƒπ¡∏, ƒ∞RSONS HEATHER-LYNN, ¶∞Δ™∏ ∞°°∂§π∫∏, ¶ƒ√´√À (™∫√Àƒ∞) ∞π∫∞Δ∂ƒπ¡∏, ƒ∞¡Δπ™Δ∏™ ∞¡Δø¡π√™, ™¶∞¡√À ÃÀ™√À§∞, ™Δ∞Àƒ∞∫∞™ ∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√™ , º∞ª∂§π∞ƒ∏™ π™π¢øƒ√™, æ∞ƒƒ∏™ °∂øƒ°π√™ (∞∫∏™) ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞ °§ø™™∞™: §∂ª√¡∏™ ™¶Àƒπ¢ø¡, ¡π∫√§∞√À ™Δ∞ª∞Δ√À§∞, ™Δ∞ª∞Δπ√À πø∞¡¡∏™ ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞ ™∫√¶∂§√À: ∞¡Δø¡√¶√À§√À ∞§∂•∞¡¢ƒ∞, °∞ƒ°∞§π∞¡√™ π∞™ø¡ Δ. ∫√π¡√Δ∏Δ∞ ¡∂√À ∫§∏ª∞Δ√™: ™π∞Ω§√™ ¡π∫√§∞√™ “§∞´∫∏ ™À™¶∂πƒø™∏ ™∫√¶∂§√À” ÀÔ„‹ÊÈÔ˜ ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ƒ∞ª∞¡Δ∞¡∏™ ∂ªª∞¡√À∏§ ∞´μ∞∑√°§√À ∞¡¡∞, ∞¡∞°¡ø™Δ√À °∂øƒ°π√™, μ∞ƒ∂Δ∞π√™ πø∞¡¡∏™, °π√§¢∞™∏ ∞ƒ∂Δ∏, ∏§π∞™ £øª∞™, £∂√Ã∞ƒ∏ ª∞ƒπ∞, ∫∞ƒ∞ª¶∞™∏™ °∂øƒ°π√™, ∫∞ƒμ∂§∏™ ∞¶√™Δ√§√™, ∫√ƒ∂¡Δ∏™ ∂À∞°°∂§√™, ∫√À∫√ƒÈ¡∏™ πø∞¡¡∏™, §∞ƒÀ°°∞∫∏™ μ∞™π§∂π√™, §π£∞¢πøΔ∏™ Δƒπ∞¡Δ∞ºÀ§√™, ª∞∫∞ƒ∞Δ∑∏™ Ã∏™Δ√™, ªπÃ∂§∏™ ¶∞™Ã∞§∏™ ÃÀ™√μ∞§∞¡Δ∏™, ¶∞¶∞°∂øƒ°π√À ª∞ƒπ√™, ¶∞Δ™∏™ ™¶Àƒπ¢ø¡, ¶ƒπ√¡π™Δ∏™ °∂øƒ°π√™, ƒ∞ª∞¡Δ∞¡∏ ∫Àƒ∞Δ™ø, ƒ√¢π√™ ¡π∫√§∞√™ - ™¶Àƒπ¢ø¡, ™∞μμ∞ ∂§∂¡∏, ™∫§∞μ√À ¡π∫∏, Δ∞§∞¢π∞¡√À ∂À§∞§π∞,Δƒ∞Ã∞¡∞ √Àƒ∞¡π∞, º§øƒ√À™ ∞£∞¡∞™π√™ ∫ÔÈÓfiÙËÙ· °ÏÒÛÛ˘: ª∞Àƒ√∂π¢∏™ ∂À∞°°∂§√™, º∞§∫√À ∞°°∂§π∫∏, ºøΔ√¶√À§√™ °∂øƒ°π√™ ∫ÔÈÓfiÙËÙ· ™ÎÔ¤ÏÔ˘: ∫√™Àº∏™ °∂øƒ°π√™, §∂ª√¡∏™ ¢∏ª∏Δƒπ√™, ¶∞§∞π√§√°√À ª∞ƒπ∞, ¶∞Ã∏™ ¶∞¡Δ∂§∂∏ªø¡, ƒ√¢π√À ª∞°¢∞§∏¡∏, ™Δπμ∞ÃΔ∏™ πø∞¡¡∏™ ¢∏ª√Δπ∫∏ À¶∂ƒμ∞™∏” ÀÔ„‹“¢ ÊÈÔ˜ ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ μ∞™π§√À¢∏™ Ã∏™Δ√™ ÀÔ„‹ÊÈÔÈ ‰ËÌÔÙÈÎÔ› Û‡Ì‚Ô˘ÏÔÈ ∞ª¶∂§∞∫π∞-•∏ƒ√°π∞¡¡∏ ™√ºπ∞, μ∞ºπ¡∏™ ¡π∫√§∞√™, °∫√Àª∞™ ¡π∫√§∞√™, ¢∞¡¢∂§π∞-ƒ∞§§∏ ∞§∂•∞¡¢ƒ∞ (∞§∂•π∞), ¢∂¡¢∏™ ∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√™, ¢∏ª∏Δƒ√À§π∞ Ã∞ƒπ∫§∂π∞ (Ã∞ƒ∞), ∫§ø¡∞ƒ∏∫√Àμ∞ƒ∏ ª∞Ã∏, ª∞ƒπ¢∞∫∏™ °∂øƒ°π√™, ª∂§∞Ã√π¡∞∫∏ - ª∞§∞ª∞∫∏ √Àƒ∞¡π∞, ¡Δ∞∫∏-∞ƒ∫√ª∞¡∏ ∞£∏¡∞, ¶∞Δ™∏™ °∂øƒ°π√™, ™π™∫√À-ª¶∞§∞º∞ ¢∞º¡∏, ™∫π∞£πΔ∏™ ∞¶√™Δ√§√™, ™∫§∞μ√™ °∂øƒ°π√™, ™∫§∞μ√™ ¶∞¡Δ∞∑∏™, Δƒπ∞¡Δ∞ºÀ§§√À ¡π∫√§∞√™, Δƒπ∞¡Δ∞ºÀ§§√À ¡π∫√§∞√™, Δ™π§∞º∞∫∏™ °∂øƒ°π√™, Δ™√À∫∞§∞™ ∂À∞°°∂§√™, çπμ∂ƒ√À-°π∂°∫π ¢∞º¡∏-∂§π∑∞ª¶∂£, ÃÀ™√º√™ ¶∞¡Δ∂§∏™ ¢. ∫ÔÈÓfiÙËÙ· °ÏÒÛÛ·˜: °√À¢∂§∏¢π√ª∞Δ∞ƒ∏ ª∞ƒπ∞ ∫∞§§π∞¡√À™Δ∞ª∞Δπ√À ∞§∂•∞¡¢ƒ∞, ™Δ∞ª∞Δπ√À °∂øƒ°π√™, Δƒπ∞¡Δ∞ºÀ§§√À ∂À∞°°∂§√™, Δ™√À∫∞§∞™ ¢∏ª∏Δƒπ√™, ºøΔ√¶√À§√™ ∞°∞§√™ ¢. ∫ÔÈÓfiÙËÙ· ™ÎÔ¤ÏÔ˘: °∂ƒ∞∫∏™ ƒ∏°π¡√™, ∫∞¡∞∫∏™ ∏§π∞™, ∫∂º∞§ø¡πΔ∏-¶∞¶∞Ã∏™Δ√À ∂§∂¡∏, ∫√ƒ∂¡Δ∏-∫∞ƒ∞£∞¡∞™∏ √Àƒ∞¡π∞,, ÃÀ™√º√™ Ã∏™Δ√™ Δ. ∫ÔÈÓfiÙËÙ· ¡¤Ô˘ ∫Ï‹Ì·ÙÔ˜: ¢∞§∞∫π∞ƒ∏-¶ƒ√∫√¶π√À ª∞ƒπ∞, ¶∞¡Δ∂§√™ ™ø∫ƒ∞Δ∏™, ™Δ∞ª√À§∏™ ¶∞¡∞°πøΔ∏™ √ƒ∞ª∞-™À¡∂ƒ°∞™π∞-∞¡∞¶ΔÀ “√ •∏” ÀÔ„‹ÊÈÔ˜ ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ¶∂ƒπ™™∏™ ™Δ∞ª∞Δπ√™ ÀÔ„‹ÊÈÔÈ ¢ËÌÔÙÈÎÔ› ™‡Ì‚Ô˘ÏÔÈ: ∞¡¢ƒ∂√À ª∞Ã∏, μ∞ƒ§∞ª∏ -∫∂ÃπøΔ∏ ∞¡¡∞, ¢π√ª∏™ πø∞¡¡∏™, ∫∞£∏¡πøΔ∏-™∫§∞μ√À √Àƒ∞¡π∞, ∫∞£∏¡πøΔ∏™ ¶ƒ√¢ƒ√ª√™, ∫∞ƒμ∂§∏ ™¶Àƒπ¢√À§∞, ∫∞ƒμ∂§∏™ Ã∏™Δ√™, ∫√Δ∞¡π¢∏™ °∂øƒ°π√™, §π∞™∫√μπΔ∏ ∂§∂¡∏, ª¶∂Δ™∞¡∏™ ¶∞¡Δ∂§∏™, ª¶∂Δ™∞¡∏™ ºπ§π¶¶√™, •∞¡£√À§∏ ∞¡∞-

™Δ∞™π∞ (Δ∞™∞), •∏¡Δ∞ƒ∏™ ∞°°∂§√™, ¶∞Ã∏™ °∂øƒ°π√™, ¶√§ÀÃ√¡π√À ∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√™ , ƒ√¢π√À-∫∂ÃπøΔ∏ ∂À§∞§π∞ (∂À∏), ™¶Àƒ√À ∞§∂•∞¡¢ƒ√™, ™Δ∞ª∞Δπ√À πø∞¡¡∏™, Δ™√À∫∞§∞ -μ∞´¡∞ ª∞ƒπ∞ (ª∞ƒπ§∂¡∞), Ã∏ƒ∞™ ºπ§π¶¶√™, çπμ∂ƒ√™ πø∞¡¡∏™, æ∞£∞™ ∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√™ ¢. ∫√π¡√Δ∏Δ∞ °§ø™™∏™: μ∞™π§π∫√À ∫∂ƒ∞™π∞, °∂øƒ°π∞¢∏™ °∂øƒ°π√™, °π√§¢∞™∏™ ¡π∫√§∞√™, £∂√§√°√À ∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡π∞, ™∫π∞£πΔ∏™ ∞¶√™Δ√§√™ ¢. ∫√π¡√Δ∏Δ∞ ™∫√¶∂§√À: °∂ƒ∞∫π¡∏™ ¢∏ª∏Δƒπ√™, ∫√À∫§∞Δ∑∏™ ∞¡∞™Δ∞™π√™, ∫Àƒπ∞∫√À ¢∏ª∏Δƒπ√™, ª¶∂§Δ∑∂¡πΔ∏ ª∞°¢∞§∏¡∏ (ª∞¡π∞),Δ∞§∞¢π∞¡√™ ∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√™, Ã∞ª√¡π∫√§∞√À ¡π∫√§∂Δ∞ Δ. ∫√π¡√Δ∏Δ∞ ∫§∏ª∞Δ√™: ¢π∞ª∞¡Δ√À °∂øƒ°π∞, ª∂§∞Ã√π¡∞∫∏™ πø∞¡¡∏™, Δ™πΔ™πƒπ∫√™ πø∞¡¡∏™ ¢∏ª√™ ∞§√¡¡∏™√À “∂¡√Δ∏Δ∞ °π∞ Δ∏¡ ¶ƒ√√¢√ - ∞¡∂•∞ƒΔ∏Δ∏ ¢∏ª√Δπ∫∏ ∫π¡∏™∏” ÀÔ„‹ÊÈÔ˜ ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ μ∞ºπ¡∏™ ¶∂Δƒ√™. ÀÀÔ„‹ÊÈÔÈ ‰ËÌÔÙÈÎÔ› Û‡Ì‚Ô˘ÏÔÈ: ∞°∞§§√À ¡π∫√§∞√™, ∞°∞§§√À ™ª∞ƒ∞°¢∏, ∞¡∞°¡ø™Δ√À∫π∫∏ ∞ƒ°Àƒπ√À ∞°°∂§√™, μ∞™π§∂π√À ª∂§¶√ª∂¡∏ (ª∂¡∏), GEORGIOU CHRISTINA PARASKEVI, ∑∞º∂πƒπ√À ∂À∞°°∂§π∞ (§πΔ™∞), £∂ª∂§∏ ºπ§πΔ™∞, ∫∞§√°π∞¡¡∏™ £∂√¢øƒ√™, ∫∞§√°π∞¡¡∏™ ∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√™, ∫∞§√°π∞¡¡∏™ ªπÃ∞∏§, ∫∞ƒ∞°π∞¡¡∏ Ãπ™Δπ¡∞, ∫Àƒπ∞∑∏ ª∞°¢∞§∏¡∏ (§πΔ™∞), ª∞§∞ª∞Δ∂¡π∞™ °∂øƒ°π√™, ª∞§∞ª∞Δ∂¡π∞™ £∂√¢øƒ√™, √Àƒ∞¡ πΔ™∞™ ∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√™, ¶∞¶∞μ∞™π§∂π√À ¶∞¡∞°πøΔ∏™, ¶∞¶∞Ã∏™Δ√À ∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√™-√ƒ∂™Δ∏™, ™√ÀΔ∑√À∫∏™ μ∞™π§∂π√™, Δ™√À∫∞¡∞ Ãπ™Δπ¡∞, Δ™√À∫∞¡∞™ ¶∞¡∞°πøΔ∏™ (Δ∞∫∏™), º§øƒ√À™ ∂§∂À£∂ƒπ√™, Ã∏™Δ√À ¢∏ª∏Δƒπ√™ “¢À¡∞ªπ∫∏-∂ª¶∂πƒπ∞-¶ƒ√∫√¶∏ ™Δ√ μøª√ Δ∏™ ∞§√¡¡∏™√À” ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ μ§∞´∫√™ ¶∞¡∞°πøΔ∏™ ÀÔ„‹ÊÈÔÈ ¢ËÌÔÙÈÎÔ› ™‡Ì‚Ô˘ÏÔÈ: ∞§∂•π√À ∏§π∞™, ∞¡∞°¡ø™Δ√À ªπÃ∞∏§, ∞¡∞°¡ø™Δ√À ¡π∫√§∞√™, ∞¡∞°¡ø™Δ√À ¡π∫√§∞√™, ∞¡∞°¡ø™Δ√À ¶∞¡∞°πøΔ∏™, μ§∞´∫√™ ¢∏ª∏Δƒπ√™, μ§∞´∫√À ™ª∞ƒ∞°¢∏, BROWNE CRISTOPHER ROBIN, ¢∏ª∞∫∏ ª∞ƒπ∞-¶∞ƒ∞™∫∂À∏, ¢√¡Δ∞™ ¢∏ª∏Δƒπ√™, ¢ƒ√™∞∫∏ πø∞¡¡∞, £∂√¢øƒ√À ∞¡∞™Δ∞™π∞ (Δ∞™√À§∞), £∂√¢øƒ√À Ã∞ƒπ∫§∂π∞, ∫∞§√°π∞¡¡∏™ μ∞™π§∂π√™, ∫∞§√°π∞¡¡∏™ ¢∏ª∏Δƒπ√™, ∫∞ƒ∞∫∞Δ™∞¡∏™ ∞¶√™Δ√§√™ ª∞§∞ª∞Δ∂¡π∞™ μ∞´√™, ª∞§∞ª∞Δ∂¡π√™ °∂øƒ°π√™, ª∞§∞ª∞Δ∂¡π√À ∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡∞ (¡Δπ¡Δπ), ª∞ƒ∫√À πø∞¡¡∏™, ª∂¡∞°π∞™ ∞¡¢ƒ∂∞™, ª¶§√À¡∞ ∂À∞¡£π∞, ¶∞¶∞μ∞™π§∂π√À ¶∞¡∞°πøΔ∏™, ™∫∞§πª∏™ ∂À∞°°∂§√™, ™ªÀƒ¡∞π√™ ºπ§π¶¶√™, ™ªÀƒ¡∞π√™ Ã∞ƒ∞§∞ª¶√™, ™Δ∞ª∞Δπ√À ª∞ƒπ∞, Δ™√À∫∞¡∞™ ¶∞¡∞°πøΔ∏™, çπμ∞™ ∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√™ “∞¡∂•∞ƒΔ∏Δ√™ ™À¡¢À∞™ª√™ ∏ ∞§√¡¡∏™√™” ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ¢ÚÔÛ¿Î˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ÀÔ„‹ÊÈÔÈ ¢ËÌÔÙÈÎÔ› ™‡Ì‚Ô˘ÏÔÈ: ∞Á¿ÏÏÔ˘ ∞ÁÁÂÏÈ΋, ∞ı·Ó·Û›Ô˘ °ÂÒÚÁÈÔ˜, ∞ÏÂ͛Ԣ ∞Ó‰ÚÔÌ¿¯Ë, ∞Ó·ÁÓÒÛÙÔ˘ ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘, °ÎÈÔ˘Ï‹ ∂ϤÓË, ¢Â˚ÌÂ˙‹ £ÂÔ‰ÒÚ· (¡ÙfiÚ·), ∑·‚·ÏÈ¿‰Ë˜ ™Ù¤ÚÁÈÔ˜, ∫·ÏÔÁÈ¿ÓÓË ∞Ì·Ï›·, ∫·ÏÔÁÈ¿ÓÓ˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜, ∫ÔÚÙ ¡Ù¤˚‚ÈÓÙ - °Î›ÏÌÔÚ, ∫fiÙ˘ πˆ¿ÓÓ˘, ∫˘ÚÈ·˙‹˜ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜, ª·Ï·Ì·Ù¤ÓÈ·˜ ¡ÈÎfiÏ·Ô˜, ª¿ÚÛ·Ï ªÂÚÓ¿ÚÓÙ - ƒÈοÚÓÙ, ªÈ¯¿Ï˘ °ÂÒÚÁÈÔ˜, ª¤ÏÏÔ˜ ∞¯ÈÏχ˜, ªÚ¿Ô˘Ó Δ˙Ô‡ÏÈ· - §¤ÛÏÂ˚, ¡ÙÈÓÈ·ÎÔ‡ ™Ì·ÚԇϷ, •ËÚfi˜ ∂·ÌÂÈÓÒÓ‰·˜, ¶¿ÙÚ·˜ ºˆÎ¿˜, ΔÛ›ÔÙ·˜ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜, ºÏˆÚÔ‡˜ ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜.


ª·ÁÓËÛ›· 30 ∂Ή‹ÏˆÛË ÛÙÔ μfiÏÔ Ù˘ ∞ÚÈÛÙÂÚ‹˜ ¶·Ú¤Ì‚·Û˘ ÛÙË £ÂÛÛ·Ï›· Δ∏¡ ΔÂÙ¿ÚÙË 30/04 ÛÙȘ 20:30

ÛÙÔ ·Ú·ÏÈ·Îfi ·ÓÂÈÛÙËÌÈ·Îfi Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· “¶··ÛÙÚ¿ÙÔ˘” ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· “ª” Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ ÈÛfiÁÂÈÔ, ÙÔ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi Û¯‹Ì· Ù˘ “∞ÚÈÛÙÂÚ‹˜ ¶·Ú¤Ì‚·Û˘ ÛÙË £ÂÛÛ·Ï›· - ∞ÓÙ·ÚÛ›· ÁÈ· ÙËÓ ∞Ó·ÙÚÔ‹” , ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÙȘ ‚·ÛÈΤ˜ ı¤ÛÂȘ Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ ÙÔ˘ ‰È·Î‹Ú˘Í˘. √ÌÈÏËÙ¤˜ ÛÙËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË ı· Â›Ó·È Ô ¡ÙÔ‡ÚÔ˜ ™Ù¿ı˘, ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ ÂÚÈÊÂÚÂȿگ˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜, Ô ™ÎÔ‡ÊÔÁÏÔ˘ ª¿ÓÔ˜, ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ ·ÓÙÈÂÚÈÊÂÚÂȿگ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î·È Ô ¢ÈηȿÎÔ˜ ªÈ¯¿Ï˘, ̤ÏÔ˜ Ù˘ ∞ÚÈÛÙÂÚ‹˜ ¶·Ú¤Ì‚·Û˘ ÛÙË £ÂÛÛ·Ï›·. ∏ ∞ÚÈÛÙÂÚ‹ ¶·Ú¤Ì‚·ÛË ÂÎÙÈÌ¿ÂÈ ˆ˜ “ÁÈ· ÙËÓ ÈηÓÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ‚·ÛÈÎÒÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ·Ó·ÁÎÒÓ, Ô˘ ηٷÚÁÔ‡ÓÙ·È Û‹ÌÂÚ· ·fi ÙË ¯Ô‡ÓÙ· ΢‚¤ÚÓËÛ˘-∂∂-¢¡Δ, Ì ÙËÓ ÂÓÂÚÁfi Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘ ÙÔÈÎÔ‡ ÎÚ¿ÙÔ˘˜, fiˆ˜ ÙÔ ‰Èη›ˆÌ· ÛÙËÓ ÂÚÁ·Û›·, Ë ÔÈÔÙÈ΋ Î·È Â·Ú΋˜ ‰È·ÙÚÔÊ‹, Ë ·ÍÈÔÚÂ‹˜ ÛÙ¤ÁË Î·È Ë ‰ËÌfiÛÈ· Î·È ‰ˆÚÂ¿Ó ·È‰Â›· Î·È ˘Á›·, ı· Ú¤ÂÈ Ó· Û˘Ó‰Âı› ÙÔ ¿ÌÂÛÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ‚ÂÏÙ›ˆÛ˘ Ù˘ ı¤Û˘ Ù˘ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓ˘ ÏÂÈÔ„ËÊ›·˜ Ì ÛÔ‚·Ú¤˜ ÔÏÈÙÈΤ˜ ÙÔ̤˜ ÂÓ¿ÓÙÈ· ÛÙÔ ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ, ÙËÓ ∂∂ Î·È ÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜. ∞fi ·˘Ù‹ ÙË ÛÎÔÈ¿, Ô Ï·fi˜ Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ÁÈ· Ó· ηٷʤÚÂÈ Ó· ¿ÚÂÈ ›Ûˆ ÙË ˙ˆ‹ Ô˘ ÙÔ˘ ¤ÎÏ„·Ó Ú¤ÂÈ Ó· Û˘ÁÎÚÔ˘ÛÙ› Î·È Ó· ηٷÚÁ‹ÛÂÈ ÙÔÓ ∫·ÏÏÈÎÚ¿ÙË Î·È Ù· ÌÓËÌfiÓÈ·, Ó· ‚Á¿ÏÂÈ ·fi ¿Óˆ ÙÔ˘ ÙË ıËÏÈ¿ Ù˘ ÎˉÂÌÔÓ›·˜, Ù˘ ∂∂ Î·È ÙÔ˘ ¢ÚÒ, Ó· ‰ÈÂΉÈ΋ÛÂÈ ÙÔÓ ÏÔ‡ÙÔ Ô˘ ·Ú¿ÁÂÈ Ì ÙËÓ ÂıÓÈÎÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ÙÚ·Â˙ÒÓ Î·È ÙˆÓ ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋˜ ÛËÌ·Û›·˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛˆÓ. ¡· ÂÙ‡¯ÂÈ ¤Ó· Û˘ÓÙÚÈÙÈÎfi Ï‹ÁÌ· Û ÂΛÓÔ˘˜ Ô˘ Ì·˘Ú›˙Ô˘Ó ÙȘ ˙ˆ¤˜ Ì·˜, Ì ٷ ‰Èο ÙÔ˘ fiÚÁ·Ó· Î·È ÙË ‰È΋ ÙÔ˘ ¿ÏË” . ∂Í¿ÏÏÔ˘, ÎÏÈÌ¿ÎÈÔ Ù˘ “∞ÚÈÛÙÂÚ‹˜ ¶·Ú¤Ì‚·Û˘ ÛÙË £ÂÛÛ·Ï›· - ∞ÓÙ·ÚÛ›· ÁÈ· ÙËÓ ∞Ó·ÙÚÔ‹” , Ì ÙÔÓ ˘Ô„‹ÊÈÔ ÂÚÈÊÂÚÂÈ¿Ú¯Ë £ÂÛÛ·Ï›·˜ ¡ÙÔ‡ÚÔ ™Ù¿ıË Î·È ÙÔÓ ˘Ô„‹ÊÈÔ ·ÓÙÈÂÚÈÊÂÚÂÈ¿Ú¯Ë ª·ÁÓËÛ›·˜ ™ÎÔ‡ÊÔÁÏÔ˘ ª¿ÓÔ, ÂÚÈfi‰Â˘Û ÛÙË ∑·ÁÔÚ¿ ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ 27/04 Î·È Â›¯Â Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ì ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ Î·È ÙÔÓ ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ ÙÔ˘ ÙÔÈÎÔ‡ ·ÁÚÔÙÈÎÔ‡ Û˘ÏÏfiÁÔ˘. ™ÙËÓ ÔχÏ¢ÚË Û˘˙‹ÙËÛË ·Ó·Ù‡¯ıËÎ·Ó ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙˆÓ ÂÎÚÔÛÒˆÓ ÙÔ˘ ·ÁÚÔÙÈÎÔ‡ Û˘ÏÏfiÁÔ˘, ÙfiÛÔ Ù· ÂȉÈο-ÙÔÈο (ÂÌÊ¿ÓÈÛË ÙÔ˘ Ê·ÈÓÔ̤ÓÔ˘ Ù˘ ÌÈÎÚÔηÚ›·˜, Ë ·ÂÏÈÛÙÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË ÙfiÛÔ ÙÔ˘ ·ÁÚÔÙÈÎÔ‡, fiÛÔ Î·È ÙÔ˘ Â·Ú¯È·ÎÔ‡ Ô‰ÈÎÔ‡ ‰ÈÎÙ‡Ô˘, Ë ÌË ¤ÓÙ·ÍË ÙˆÓ ˙ËÌÈÒÓ ·fi ÙË ÌÈÎÚÔηÚ›· Î·È ÙËÓ ·ÊÔÚ›· ÛÙÔÓ Î·ÓÔÓÈÛÌfi ·ÛÊ·Ï›ÛÂˆÓ ˙ËÌÈÒÓ ÙÔ˘ ∂§°∞, Ô ÂÚÈÔÚÈÛÌfi˜ ‰È‡ڢÓÛ˘ ÙˆÓ „˘ÎÙÈÎÒÓ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂˆÓ ÙÔ˘ ∞ÁÚÔÙÈÎÔ‡ ™˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌÔ‡), fiÛÔ Î·È Ù· Û˘ÓÔÏÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ Ë ·ÁÚÔÙÈ¿, Ô˘ ËÁ¿˙Ô˘Ó ·fi ÙËÓ Î˘Ú›·Ú¯Ë Ù¿ÛË ÁÈ· ÍÂÎÏ‹ÚÈÛÌ· Ù˘ ÊÙˆ¯ÔÌÂÛ·›·˜ ·ÁÚÔÙÈ¿˜, Ô˘ ˘ËÚÂÙÔ‡Ó ÙfiÛÔ ÔÈ ÓÙfiȘ ΢‚ÂÚÓ‹ÛÂȘ, fiÛÔ Î·È ÔÈ Ô‰ËÁ›Â˜ Ù˘ ∂∂ Î·È Ù˘ ∫ÔÈÓ‹˜ ∞ÁÚÔÙÈ΋˜ ¶ÔÏÈÙÈ΋˜.

ΔƒπΔ∏ 29 ∞¶ƒπ§π√À 2014

ªÂ ÛÙfi¯Ô ÙÔÓ ÂÚÈÔÚÈÛÌfi ÙÔ˘ ‰ËÌfiÛÈÔ˘ ¯ÒÚÔ˘ Î·È ÙˆÓ ‰ÈÎ·ÈˆÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘ Ï·Ô‡

∏ ΢‚¤ÚÓËÛË ÂÈ‚Ú·‚‡ÂÈ ÙËÓ ·˘ı·ÈÚÂÛ›· ÙˆÓ Î·Ù··ÙËÙÒÓ ÔÌÈÌÔÔ›ËÛË ·˘ı·ÈÚ¤ÙˆÓ ÎÙÈÛÌ¿ÙˆÓ ÛÙÔ˘˜ ·ÈÁÈ·ÏÔ‡˜ Î·È ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÂÍ·ÁÔÚ¿˜ ηٷ·ÙËÌ¤ÓˆÓ ÂÎÙ¿ÛÂˆÓ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘ ÚԂϤÔ˘Ó ÙÚ›· ÓÔÌÔÛ¯¤‰È· ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Ô˘ Ù¤ıËÎ·Ó Û ‰ËÌfiÛÈ· ‰È·‚ԇϢÛË ÙË ª. ¶¤ÌÙË Ì ϋÍË Ù˘ ‰È·‚Ô‡Ï¢Û˘ ÙËÓ 8Ë ª·˝Ô˘ Ì ٛÙÏÔ “°È· ÙÔÓ ·ÈÁÈ·Ïfi Î·È ÙËÓ ·Ú·Ï›·” . ªÂ ÙÔ ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ, ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ‰›ÓÂÈ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÛÙÔ˘˜ ηٷ·ÙËÙ¤˜ Ó· Ù· ÂÍ·ÁÔÚ¿ÛÔ˘Ó ÂÊfiÛÔÓ Ù· ¤¯Ô˘Ó ÛÙËÓ Î·ÙÔ¯‹ ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ 20 ¯ÚfiÓÈ· ¯ˆÚ›˜ ‰È·ÎÔ‹, ¤ˆ˜ Î·È ÙȘ 31-12-2013.

¡

ΔÔ˘ °È¿ÓÓË ∞ÓÙˆÓÈ¿‰Ë*

∏ ÂÈÙ¿¯˘ÓÛË ÙÔ˘ ÍÂÔ˘Ï‹Ì·ÙÔ˜ ÙˆÓ ‰ËÌÔÛ›ˆÓ ÂÎÙ¿ÛˆÓ, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙˆÓ ÌÓËÌÔÓÈ·ÎÒÓ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂˆÓ Ù˘ ¯ÒÚ·˜, Ê·›ÓÂÙ·È fiÙÈ ·ÔÙÂÏ› Û‹ÌÂÚ· ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ· Ù˘ Û˘Á΢‚¤ÚÓËÛ˘. ΔÔ ›‰ÈÔ Î·È Ë Â›ıÂÛË ÛÙ· ‰ÈηÈÒÌ·Ù· ÙÔ˘ ÔÏ›ÙË Ô˘ Û¯ÂÙ›˙ÔÓÙ·È Ì ÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ ¯ÒÚÔ. ™ÙÔ fiÓÔÌ· Ù˘ ·ÂÏ¢ı¤ÚˆÛ˘ Ù˘ ȉȈÙÈ΋˜ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜, Ì ٷ ÚÔÙÂÈÓfiÌÂÓ· ÓÔÌÔÛ¯¤‰È·, Ï‹ÙÙÂÙ·È Ë ¤ÓÓÔÈ· ÙÔ˘ ÎÔÈÓfi¯ÚËÛÙÔ˘-‰ËÌfiÛÈÔ˘ ¯ÒÚÔ˘, ·Ú·‚È¿˙ÔÓÙ·È Ù· ¿ÚıÚ· 5 Î·È 24 ÙÔ˘ ™˘ÓÙ¿ÁÌ·ÙÔ˜ (ÂχıÂÚË ·Ó¿Ù˘ÍË Ù˘ ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ·˜ Î·È ÚÔÛÙ·Û›· ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜) Î·È ÙÔ ¯ÂÈÚfiÙÂÚÔ: ∂È‚Ú·‚‡ÔÓÙ·È Ë ·Ú·ÓÔÌ›· Î·È Ë ·˘ı·ÈÚÂÛ›· fiÛˆÓ ¤¯ÙÈÛ·Ó Û ·ÈÁÈ·ÏÔ‡˜ Î·È ·Ú·Ï›Â˜ ‹ Û fiÛÔ˘˜ ηٷ¿ÙËÛ·Ó ‰ËÌfiÛȘ ÂÎÙ¿ÛÂȘ. ΔÔ Î˘‚ÂÚÓËÙÈÎfi Ì‹Ó˘Ì· ¿ıÏÈÔ, ·Ó‹ıÈÎÔ, ·ÏÏ¿ ۷ʤ˜. ¶Ôϛ٘ ·˘Ù‹˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ·Ú·ÓÔÌ›ÙÂ. £· ¤ÚıÂÈ ÙÔ ϋڈ̷ ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ - ÂÓ ÚÔÎÂÈ̤ӈ 20ÂÙ›· - Î·È ı· ‰ÈηȈı›ÙÂ. ŸÛÔ ÁÈ· ÙÔ˘˜ Ôϛ٘ Ô˘ Ù‹ÚËÛ·Ó ÙË ÓÔÌÈÌfiÙË-

Ù·, Û ·˘ÙÔ‡˜ ·Í›˙ÂÈ Ô Ù›ÙÏÔ˜ ÙÔ˘ ‚Ͽη. ∞Ó·ÚˆÙÈ¤Ù·È ‰ÈηÈÔÏÔÁË̤ӷ Û‹ÌÂÚ· ηÓ›˜ ÙÈ ·¤ÌÂÈÓ ·fi ÙÔ ¡fiÌÔ 1337 ÙÔ˘ ·Â›ÌÓËÛÙÔ˘ ∞ÓÙÒÓË ΔÚ›ÙÛË Ô˘ ˘ÏÔÔÈÔ‡Û ¤Ó· fiÚ·Ì· fiÙÈ ÔÈ ·Ú·Ï›Â˜ ·Ó‹ÎÔ˘Ó ÛÙÔ Ï·fi, Ó· ˘¿Ú¯ÂÈ ÂχıÂÚË ÚfiÛ‚·ÛË fiÏˆÓ ÚÔ˜ ÙȘ ·ÎÙ¤˜, ηӤӷ ·˘ı·›ÚÂÙÔ ÎÙ›ÛÌ· ÛÙÔ˘˜ ·ÈÁÈ·ÏÔ‡˜ Î·È ÙȘ ·Ú·Ï›Â˜ ‰ÂÓ ÓÔÌÈÌÔÔÈÂ›Ù·È Î·È Î·ÌÈ¿ ηٷ·ÙË̤ÓË ‰ËÌfiÛÈ· ¤ÎÙ·ÛË ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ÂÍ·ÁÔÚ·ÛÙ› ·fi ÙÔ˘˜ ηٷ·ÙËÙ¤˜. ∞ÎÚÈ‚Ò˜ ·ÓÙ›ıÂÙ· Ì ·˘Ù‹ ÙË ÏÔÁÈ΋ Â›Ó·È Ù· ÚÔÙÂÈÓfiÌÂÓ· ÓÔÌÔÛ¯¤‰È·, Ì ٷ ÔÔ›·, fiˆ˜ ÈÛ¯˘Ú›˙ÂÙ·È ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ: - ∞ÓÙÈηı›ÛÙ·Ù·È Ô ÓfiÌÔ˜ 2971/2001, Ô ÔÔ›Ô˜ ‰˘Û¯ÂÚ·›ÓÂÈ ÙȘ ·Ó·Ù˘ÍȷΤ˜ ‰Ú¿ÛÂȘ. -∞ÏÔÔÈÔ‡ÓÙ·È Î·È ÂÈÙ·¯‡ÓÔÓÙ·È ÔÈ ‰ÈÔÈÎËÙÈΤ˜ ‰È·‰Èηۛ˜ ·‰ÂÈÔ‰fiÙËÛ˘ ÁÈ· ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈΤ˜ ¯Ú‹ÛÂȘ Î·È ¤ÚÁ· ÂÓÙfi˜ ÙÔ˘ ·ÈÁÈ·ÏÔ‡ Î·È ÙÔ˘ ı·Ï¿ÛÛÈÔ˘ ¯ÒÚÔ˘ Î·È ÚÔÛ·ÚÌfi˙ÔÓÙ·È ÛÙȘ Ӥ˜ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈΤ˜ ·Ó¿ÁΘ, Ì ‚·ÛÈÎfi ÎÚÈÙ‹ÚÈÔ ÙËÓ ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈ΋ ‰È¿ÛÙ·ÛË. ™Ùfi¯Ô˜ Ë ·‡ÍËÛË ÙˆÓ ‰ËÌfiÛÈˆÓ ÂÛfi‰ˆÓ ·fi Ù· ·˘ı·›ÚÂÙ· ÎÙ›ÛÌ·Ù· (˘ÔÏÔÁ›˙ÔÓÙ·È Û 250.000) Î·È ÙȘ ‰ËÌfiÛȘ ηٷ-

·ÙË̤Ó˜ ÂÎÙ¿ÛÂȘ (˘ÔÏÔÁ›˙ÔÓÙ·È ¿Óˆ ·fi 150.000 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù·). √È ÂÁÎÏËÌ·ÙÈΤ˜ ÁÈ· Ù· ‰ÈηÈÒÌ·Ù· ÙÔ˘ ÔÏ›ÙË Î·È ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ÙˆÓ Ó/Û Û˘ÓÔ„›˙ÔÓÙ·È ÛÙ· ÂÍ‹˜: 1. ∞Ê·ÈÚÔ‡ÓÙ·È fiϘ ÔÈ ·Ó·ÊÔÚ¤˜ ÛÙËÓ ˘Ô¯Ú¤ˆÛË ÂχıÂÚ˘ Î·È ·ÚfiÛÎÔÙ˘ ÚfiÛ‚·Û˘ ÛÙÔÓ ·ÈÁÈ·Ïfi, ηıÒ˜ Î·È Ë ··ÁfiÚ¢ÛË Ù˘ ·Ú·¯ÒÚËÛ˘ Ù˘ ·ÔÎÏÂÈÛÙÈ΋˜ ¯Ú‹Û˘ ·ÈÁÈ·ÏÔ‡ Î·È ·Ú·Ï›·˜. 2. ¢È¢ÎÔχÓÂÙ·È Ë ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÌfiÓÈÌˆÓ Î·Ù·Û΢ÒÓ ·fi ȉÈÒÙ˜ ÁÈ· ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfi ÛÎÔfi. ∞˘Ùfi Ú·ÎÙÈο ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ fiϘ ÔÈ ·Ú¿ÎÙȘ ÍÂÓÔ‰Ô¯ÂȷΤ˜ ÌÔÓ¿‰Â˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÂÎÙ›ÓÔ˘Ó ÌfiÓÈÌ· ÙȘ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘˜ ÛÙË ˙ÒÓË ·fi ÙËÓ ·Ú·Ï›· ¤ˆ˜ Î·È ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. 3. ∞›ÚÔÓÙ·È fiÏÔÈ ÔÈ ÂÚÈÔÚÈÛÌÔ› ˆ˜ ÚÔ˜ ÙËÓ ¤ÎÙ·ÛË ÙÔ˘ ·ÈÁÈ·ÏÔ‡ Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ·Ú·¯ˆÚËı›. 4. ∂ÈÙÚ¤ÂÙ·È Ë ÂȯˆÌ¿ÙˆÛË (Ì¿˙ˆÌ·) ı·Ï¿ÛÛÈÔ˘ ¯ÒÚÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ Â͢ËÚ¤ÙËÛË ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈ΋˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÂÓÙ·¯ı› ÛÙȘ ÛÙÚ·ÙËÁÈΤ˜ ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ ‹ ¤¯ÂÈ ÂÁÎÚÈı› ∂™Ã∞¢∞ ‹ ∂™Ã∞™∂ (ÂȉÈο Û¯¤‰È· ¯ˆÚÈ΋˜ ·Ó¿Ù˘Í˘ ‰ËÌÔÛ›ˆÓ ‹ ȉȈÙÈÎÒÓ ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ). 5. ΔÔ Û¯¤‰ÈÔ ÓfiÌÔ˘ ÚԂϤÂÈ

Â›Û˘ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÓÔÌÈÌÔÔ›ËÛ˘ ·˘ı·›ÚÂÙˆÓ Î·Ù·Û΢ÒÓ, Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙÔÓ ·ÈÁÈ·Ïfi Î·È ÙËÓ ·Ú·Ï›·, Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÁÈ· ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎÔ‡˜ ÛÎÔÔ‡˜. ∏ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ·˘Ù‹ ‰ÂÓ Â›¯Â ‰Ôı› ¤ˆ˜ Û‹ÌÂÚ· ·fi ÙÔ˘˜ ÓfiÌÔ˘˜ ÁÈ· ÙË ÓÔÌÈÌÔÔ›ËÛË Ù˘ ·˘ı·›ÚÂÙ˘ ‰fiÌËÛ˘ (Ó. 4014/11, Ó. 4178/13) ÁÈ· ÙÔÓ ·ÈÁÈ·Ïfi, Ù· ‰¿ÛË Î·È ÙÔ˘˜ ·Ú¯·ÈÔÏÔÁÈÎÔ‡˜ ¯ÒÚÔ˘˜, ˆ˜ ·ÓÙ›ıÂÙË ÛÙÔ ™‡ÓÙ·ÁÌ·. 6. ¡ÔÌÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È fiÏ· Ù· ·˘ı·›ÚÂÙ· Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û ·Ú·‰ÔÛÈ·ÎÔ‡˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡˜, ›Ù ÛÙÔÓ ·ÈÁÈ·Ïfi ›Ù ÛÙËÓ ·Ú·Ï›· (¿ÚıÚÔ 9, ·Ú¿ÁÚ·ÊÔ˜ 5). √˘ÛÈ·ÛÙÈο ÂÈÙÚ¤ÂÙ·È Ë ÓÔÌÈÌÔÔ›ËÛË ·˘ı·ÈÚ¤ÙˆÓ ÛÙÔ˘˜ ·Ï·ÈÔ‡˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ fï˜ ·Ó¤Ú¯ÔÓÙ·È Û ‰Âο‰Â˜ Û ÔÏfiÎÏËÚË ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î·È Î˘Ú›ˆ˜ ÛÙ· ÓËÛÈ¿. 7. ¡ÔÌÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÔÈ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ Ô˘ ·˘ı·ÈÚ¤Ùˆ˜ ¤¯Ô˘Ó ÙÔÔıÂÙËı› ÂÓÙfi˜ ·Ú·Ï›·˜ ‹ ·ÈÁÈ·ÏÔ‡ ·fi ÍÂÓԉԯ›·, ‚ÈÔÌ˯·Ó›Â˜ ‹ ‚ÈÔÙ¯ӛ˜ Ì ÙËÓ Î·Ù·‚ÔÏ‹ ÂÓfi˜ Ì·ÎÚÔ¯ÚfiÓÈÔ˘ ÌÈÛıÒÌ·ÙÔ˜ (¿ÚıÚÔ 29, ·Ú¿ÁÚ·ÊÔ˜ 9). 8. ∂ÈÙÚ¤ÔÓÙ·È Î·ÙfiÈÓ ·‰Â›·˜ Ù· ¤ÚÁ· ÛÙÔÓ ·ÈÁÈ·Ïfi Î·È ÛÙËÓ ·Ú·Ï›· ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÌË ‰È·‚Úˆı› ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ Ô Ê˘ÛÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ (¿ÚıÚÔ 14, ·Ú¿-

ÁÚ·ÊÔ˜ 2). ∏ ÚfiıÂÛË ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Ó· ÓÔÌÈÌÔÔÈ‹ÛÂÈ ·˘ı·›ÚÂÙ· ÛÙÔÓ ·ÈÁÈ·Ïfi, ÙÂÚÌ·Ù›˙ÂÈ, fiˆ˜ ‹Ù·Ó ÂfiÌÂÓÔ, Î·È ÙËÓ ÂÎÛÙÚ·Ù›· ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ ÁÈ· ηÙ‰¿ÊÈÛË ·˘ı·ÈÚ¤ÙˆÓ Ì fiÚÔ˘˜ ÙÔ˘ ¶Ú¿ÛÈÓÔ˘ Δ·Ì›Ԣ (̤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· ¤¯Ô˘Ó ·ÔÛÙ·Ï› ÛÙËÓ ∂À∂∫∞ ÂÚ› Ù· 3.000 ÚˆÙfiÎÔÏÏ· ηÙ‰¿ÊÈÛ˘ ·˘ı·ÈÚ¤ÙˆÓ ÛÙÔÓ ·ÈÁÈ·Ïfi ·fi fiÏË ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·). ™ÙÔ fiÓÔÌ· Ù˘ ·‡ÍËÛ˘ ÙˆÓ ‰ËÌfiÛÈˆÓ ÂÛfi‰ˆÓ Ë Û˘Á΢‚¤ÚÓËÛË Ù˘ Û˘ÌÊÔÚ¿˜ Ô‰Ô·Ù¿ ‰ÈηÈÒÌ·Ù·, ÂÍ¢ÙÂÏ›˙ÂÈ ËıÈΤ˜ ·Ú¯¤˜, ı˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Î·È ÍÂÔ˘Ï¿ÂÈ Û ·Ú¿ÓÔÌ· Û˘ÌʤÚÔÓÙ· ÙȘ ·Ó¤ÌÔÚʘ ÂÏÏËÓÈΤ˜ ·ÎÙ¤˜ Î·È ·Ú·Ï›Â˜, ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ Â›Ó·È ¯·Ú·ÎÙËÚÈṲ̂Ó˜ ˆ˜ ȉȷÈÙ¤ÚÔ˘ Ê˘ÛÈÎÔ‡ οÏÏÔ˘˜. ∏ ·ÓÙ›‰Ú·ÛË ÙÔ˘ Ï·Ô‡, ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ˘ Ù¯ÓÈÎÔ‡ ÎfiÛÌÔ˘ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Û ·˘Ù¿ Ù· ÓÔÌÔÛ¯¤‰È· Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È Û‡ÛÛˆÌË.

(*) √ °È¿ÓÓ˘ ∞ÓÙˆÓÈ¿‰Ë˜ Â›Ó·È ÔÏÈÙÈÎfi˜ Ì˯·ÓÈÎfi˜, ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi˜ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ Ì ÙÔ “¢ÚfiÌÔ˜ ∞Ó·ÙÚÔ‹˜” ÁÈ· ÙË £ÂÛÛ·Ï›· Ù˘ ¢ËÌÂÚ›·˜, Ù˘ ·ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë˜, Ù˘ ÔÈÎÔÏÔÁ›·˜” Ì ˘Ô„‹ÊÈ· ÂÚÈÊÂÚÂÈ¿Ú¯Ë ÙËÓ ∏ÚÒ ¢ÈÒÙË

ΔÔ °∂øΔ∂∂ ÁÈ· ÙÔ ·ÁÚÔÙÈÎfi ÙÈÌÔÏfiÁÈÔ Ù˘ ¢∂∏ ™∂ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ ÙÔ˘ ÙÔ ¶·Ú¿ÚÙËÌ· ∫ÂÓÙÚÈ΋˜ ∂ÏÏ¿‰·˜ ÙÔ˘ °ÂˆÙ¯ÓÈÎÔ‡ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›Ô˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔ ·ÁÚÔÙÈÎfi ÙÈÌÔÏfiÁÈÔ Ù˘ ¢∂∏ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ù· ÂÍ‹˜: “¶·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÒÓÙ·˜ ÙÔ ı¤Ì· Ô˘ ¤¯ÂÈ ·Ó·Î‡„ÂÈ Î·È ÙËÓ ·Ó·Ù·Ú·¯‹ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÚÔÎÏËı› ÛÙÔÓ ·ÁÚÔÙÈÎfi ÏËı˘ÛÌfi ·fi ÙËÓ ÂÈÛÙÔÏ‹

Ô˘ ·ÔÛÙ¤ÏÏÂÈ ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ‰È¿ÛÙËÌ· Ë ¢È‡ı˘ÓÛË ¶ˆÏ‹ÛÂˆÓ Ù˘ ¢∂∏ ∞.∂., Ì ÙËÓ ÔÔ›· ··ÈÙ› Ó· Ù˘ ÚÔÛÎÔÌ›ÛÔ˘Ó ÙȘ ¿‰ÂȘ ¯Ú‹Û˘ ÓÂÚÔ‡ ̤¯ÚÈ 31/07/14, ÂÈηÏÔ‡ÌÂÓË ÙËÓ “ÂÈηÈÚÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ÙËÚÔ‡ÌÂÓÔ˘ ·fi ÙË ¢∂∏ ·Ú¯Â›Ô˘ ‰ÈηÈÔ‡¯ˆÓ ¯ÔÚ‹ÁËÛ˘ ∞ÁÚÔÙÈÎÔ‡ ΔÈÌÔÏÔÁ›-

Ô˘” Î·È ÁÓˆÚ›˙ÔÓÙ·˜ fiÙÈ, Â›Ó·È ·‰‡Ó·ÙÔ ¯ÚÔÓÈο Ë ÏÂÈÔ„ËÊ›· ÙˆÓ ·ÁÚÔÙÒÓ Ó· ηٷı¤ÛÂÈ Ù· ··Ú·›ÙËÙ· ‰ÈηÈÔÏÔÁËÙÈο ·ÊÔ‡ Ë ‰È·‰Èηۛ· ·‰ÂÈÔ‰fiÙËÛ˘ Â›Ó·È ·ÎfiÌË Û ÂͤÏÈÍË Î·È ı· ¯ÚÂÈ·ÛÙ› ¿Óˆ ·fi ¤Ó· ¯ÚfiÓÔ ÁÈ· Ó· ÂΉÔıÔ‡Ó ÔÈ ¿‰ÂȘ ¯Ú‹Û˘ ÓÂÚÔ‡ ·fi ÙȘ ˘ËÚÂۛ˜ ˙ËÙÔ‡ÌÂ:

Δ· Lingua.Plus ÛÙÔ μÂÚÔÏ›ÓÔ ™Δ∏¡ ÚÔÛ¿ıÂÈ¿ ÙÔ˘ Ó· ÙÂ-

ÏÂÈÔÔÈ‹ÛÂÈ Ù˘ ÁψÛÛÈΤ˜ ÈηÓfiÙËÙ˜ ÙˆÓ ÛÔ˘‰·ÛÙÒÓ Î·È Ó· ÙÔ˘˜ ÂÎı¤ÛÂÈ ÛÙËÓ ÎÔ˘ÏÙÔ‡Ú· Ù˘ ÁÏÒÛÛ·˜ Ô ÁÓˆÛÙfi˜ ŸÌÈÏÔ˜ Lingua.Plus ¤ÛÙÂÈÏ ̛· ÔÌ¿‰· ÛÔ˘‰·ÛÙÒÓ ÙÔ˘ ÛÙÔ μÂÚÔÏ›ÓÔ ÁÈ· ¤ÓÙ Ë̤Ú˜, ÌÂ Û˘Óԉ›· ηıËÁ‹ÙÚÈ·˜ ÙÔ˘ ÁÂÚÌ·ÓÈÎÔ‡ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ Ù˘ Û¯ÔÏ‹˜. √È ÛÔ˘‰·ÛÙ¤˜ ›¯·Ó ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ÂÈÛÎÂÊÙÔ‡Ó Ù· ÈÔ ÁÓˆÛÙ¿ ·ÍÈÔı¤·Ù· ÙÔ˘ μÂÚÔÏ›ÓÔ˘. ∏ ÔÌ¿‰· Â›Û˘ Û˘Óԉ¢fiÙ·Ó Û˘Ó¯Ҙ ·fi °ÂÚÌ·Ófi οÙÔÈÎÔ ÙÔ˘ μÂÚÔÏ›ÓÔ˘, ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ ¤‰ˆÛ ÛÙÔ˘˜ ÛÔ˘‰·ÛÙ¤˜

-¡· ÌËÓ ·ÏÏ¿ÍÂÈ ÙÔ Î·ıÂÛÙÒ˜ ÙÈÌÔÏfiÁËÛ˘ ÙˆÓ ·ÁÚÔÙÒÓ ¤ˆ˜ fiÙÔ˘ ÂΉÔıÔ‡Ó ÔÈ Û¯ÂÙÈΤ˜ ¿‰ÂȘ ¯Ú‹Û˘ ÓÂÚÔ‡ Î·È -Ó· ‰ÔıÔ‡Ó ÔÈ ‰È·‰Ô¯ÈΤ˜ ·Ú·Ù¿ÛÂȘ Ô˘ ÚԂϤÔÓÙ·È ·fi ÙËÓ ÙÚÔÔÔ›ËÛË Ù˘ Û¯ÂÙÈ΋˜ ÓÔÌÔıÂÛ›·˜, ÁÈ·Ù› ÔÏÏÔ› ·ÁÚfiÙ˜ ·ÚfiÏÔ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó οÓÂÈ ÙȘ

√ÓÂÈÚ‡ÂÛÙ ·fi ÙÒÚ· ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ;

¡¤· ÚÔ˚fiÓÙ· π∫∂∞ ¿ÓÔÈÍË - ηÏÔη›ÚÈ 2014

∫∞π ÂÌ›˜ ÙÔ ›‰ÈÔ! ™ÙËÓ π∫∂∞, fi-

● Δ· Lingua.Plus ÛÙÔ μÂÚÔÏ›ÓÔ

● Sol Sulaiman, Úfi‰ÚÔ˜ Î·È ‰È¢ı‡ÓˆÓ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ÙÔ˘ Lingua Plus Group

ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· οÓÔ˘Ó ÂÍ¿ÛÎËÛË ÛÙË ÁÂÚÌ·ÓÈ΋ ÁÏÒÛÛ· Û ηıËÌÂÚÈÓ‹ ‚¿ÛË. ™Â Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË ÙÔ˘ Ô Î. Sol Sulaiman, Úfi‰ÚÔ˜ Î·È ‰È¢ı‡ÓˆÓ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ÙÔ˘ Lingua Plus Group, ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ fiÙÈ ·ÚfiÌÔÈ· ÂÎ·È‰Â˘ÙÈο Ù·Í›‰È· ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËıÔ‡Ó ·ÎfiÌË

Û §ÔÓ‰›ÓÔ, ƒÒÌË Î·È μ·ÚÎÂÏÒÓË. ∞Í›˙ÂÈ Ó· ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ì fiÙÈ ·˘Ù¿ Ù· ÂÎ·È‰Â˘ÙÈο Ù·Í›‰È· ‰ÂÓ ‚ÔËıÔ‡Ó ·Ï¿ ÙÔ˘˜ ŒÏÏËÓ˜ ÛÔ˘‰·ÛÙ¤˜ Ó· ‚ÂÏÙÈÒÛÔ˘Ó ÙËÓ Í¤ÓË ÁÏÒÛÛ· ÙËÓ ÔÔ›· Ì·ı·›ÓÔ˘Ó, ·ÏÏ¿ Â›Û˘ ‰È¢ڇÓÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ‰ÈÂıÓ›˜ ÔÚ›˙ÔÓÙ¤˜ ÙÔ˘˜.

Û¯ÂÙÈΤ˜ ·ÈÙ‹ÛÂȘ, ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ·ÎfiÌ· ·Ú·Ï¿‚ÂÈ ‹ ‰ÂÓ ÚÔÏ·‚·›ÓÔ˘Ó Ó· ·Ú·Ï¿‚Ô˘Ó ÛÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ· ·˘Ùfi ÙȘ ¿‰ÂȘ Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· ¯ˆÚ›˜ ‰È΋ ÙÔ˘˜ ˘·ÈÙÈfiÙËÙ·” . ΔËÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ˘ÔÁÚ¿ÊÔ˘Ó Ô Úfi‰ÚÔ˜ Î·È Ô ÁÂÓÈÎfi˜ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ Î. πˆ·Ó. °ÂˆÚÁÈ¿‰Ë˜ Î·È ∏Ï. ƒ›˙Ô˜

̈˜, ˘ԉ¯ًηÌ ٷ ¤ÈÏ· ΋Ô˘ Î·È ¤ÙÛÈ ‹ÚıÂ Ë ÒÚ· Ó· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÔ˘Ì ӷ ÔÓÂÈÚ¢fiÌ·ÛÙÂ Î·È Ó· ·Ú¯›ÛÔ˘Ì ӷ ۯ‰ȿ˙Ô˘ÌÂ! ∞ÓÂÍ¿ÚÙËÙ· ·fi ÙÔ fiÛÔ ‰È·ÚΛ ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ Î·È ÙÔ ·Ó ‰È·ı¤ÙÂÙ Ì·ÏÎfiÓÈ, ·˘Ï‹, ΋Ô ‹ ‚ÂÚ¿ÓÙ·, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÙ ¤Ó·Ó ·Á·Ë̤ÓÔ ¯ÒÚÔ Î·È ÂÚ¿ÛÙ ¯ÚfiÓÔ ÂΛ. °È· ʤÙÔ˜ ÙËÓ ¿ÓÔÈÍË Î·È ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ, Ë π∫∂∞ ÚÔÙ›ÓÂÈ ÙÔ ÎfiÎÎÈÓÔ, ÙÔ Î›ÙÚÈÓÔ, ÙÔ Ú¿ÛÈÓÔ Î·È ÙÔ ÌÏÂ! μ¿ÏÙ ¯ÚÒÌ· ÂÈϤÁÔÓÙ·˜

¯ÚˆÌ·ÙÈÛÙ¿ ¤ÈÏ· ΋Ô˘, ÔÌڤϘ, ·Ï˘Û›‰Â˜ ·fi Ôχ¯ÚˆÌ· ʈٿÎÈ·, ÎÂÚÈ¿, Ì·ÍÈÏ¿ÚÈ·, ÂÙÛ¤Ù˜, ηÛfi, ÎÔ‡˜ Î·È ÔÏÏ¿ ·ÎfiÌ· ÚÔ˚fiÓÙ· Ô˘ ı· ˙ˆÓÙ·Ó¤„Ô˘Ó ÙÔ Û›ÙÈ, ÙÔ Ì·ÏÎfiÓÈ, ÙÔÓ Î‹Ô ‹ ÙËÓ ·˘Ï‹ Û·˜! ∞˘Ùfi ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ Ù· Ó¤· ÚÔ˚fiÓÙ· ÛÙËÓ π∫∂∞, ÂÛÙÈ¿˙Ô˘Ó Û ÙÚÂȘ ÙÔÌ›˜: “™‡Á¯ÚÔÓÔ ÛÙÈÏ” , “ÊÈÏÈÎfi ÚÔ˜ Ù· ·È‰È¿” Î·È “Ì·ÏÎfiÓÈ” . ∞ӷηχ„Ù ٷ Î·È ÌÂÙ·ÙÚ¤„Ù ÙÔ ‰ÈÎfi Û·˜ ¯ÒÚÔ Û ¯ÒÚÔ ÙˆÓ ÔÓÂ›ÚˆÓ Û·˜!


M·ÁÓËÛ›· 31

ΔƒπΔ∏ 29 A¶PI§πOY 2014

ª¤Û· ÛÙȘ ‰È·ÎÔ¤˜ ÙÔ˘ ¶¿Û¯· ·Ê·›ÚÂÛ·Ó ‰Âο‰Â˜ Ï¿ÙÔ Î·È ¿ÏÏ· ·ÓÙÈΛÌÂÓ·

ƒ‹Ì·Í·Ó Ù· Û¯ÔÏ›· ¿ÁÓˆÛÙÔÈ ‰È·ÚÚ‹ÎÙ˜

¢

Âο‰Â˜ Ï·ÙÔ, ÚÔÙ˙¤ÎÙÔÚ˜, ¯Ú‹Ì·Ù· Î·È ÏÔÈfi˜ ÂÍÔÏÈÛÌfi˜ ‹Ù·Ó Ë “ÏÔ‡ÛÈ·” Ï›· ÙˆÓ ¿ÁÓˆÛÙˆÓ ‰Ú·ÛÙÒÓ ·fi ÙȘ Û˘Ó¯›˜ ‰È·ÚÚ‹ÍÂȘ Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËÎ·Ó ÛÙȘ ‰È·ÎÔ¤˜ ÙÔ˘ ¶¿Û¯·, ÛÙ· Û¯ÔÏ›· Ù˘ fiÏ˘. ªÂÁ¿Ï˜ Â›Ó·È Î·È ÔÈ ˙ËÌȤ˜ Ô˘ ÚÔÎÏ‹ıËÎ·Ó ÛÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÙˆÓ ‰Ú·ÛÙÒÓ Ó· ÂÈÛ¤ÏıÔ˘Ó ÛÙ· Û¯ÔÏ›·, ηıÒ˜ ¤Û·Û·Ó fiÚÙ˜ ÁÚ·Ê›ˆÓ Î·È ÂÚÁ·ÛÙËÚ›ˆÓ.

∞ÓÙÈ̤وÔÈ Ì ˙ËÌȤ˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÎÏÔ¤˜ „ËÊÈ·ÎÔ‡ ÂÍÔÏÈÛÌÔ‡ ‹Úı·Ó ÔÈ ‰È¢ı˘ÓÙ¤˜ Î·È ÔÈ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ› Û¯ÔÏ›ˆÓ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, ¯ı˜ Ì ÙËÓ Â·Ó·ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙˆÓ Û¯ÔÏÈÎÒÓ ‰È‰·ÎÙËÚ›ˆÓ. 줂·È· Û ÔÚÈṲ̂Ó˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ÔÈ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ› ÂÓËÌÂÚÒıËÎ·Ó ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ·fi ÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË Â‚‰ÔÌ¿‰·. ΔÔ ‰˘Û¿ÚÂÛÙÔ Û οı ÂÚ›ÙˆÛË Â›Ó·È ˆ˜ Ù· Û¯ÔÏ›· ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ¤ÁÈÓ·Ó ÁÈ· ·ÎfiÌË ÌÈ· ÊÔÚ¿ ÛÙfi¯Ô˜ ÙˆÓ ‰È·ÚÚËÎÙÒÓ, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ¤¯Ô˘Ó ÌÂÁ¿ÏË... ¤ÊÂÛË ÛÙ· Ï·ÙÔ, ÙÔ˘˜ ÚÔÙ˙¤ÎÙÔÚ˜, ÙÔ˘˜ Â͈ÙÂÚÈÎÔ‡˜ „ËÊÈ·ÎÔ‡˜ ‰›ÛÎÔ˘˜. ¶ÔÏÏ¿ ‹Ù·Ó Ù· Û¯ÔÏ›· ·fi Ù· ÔÔ›· ηٷÁÁ¤ÏıËÎ·Ó ÂÚÈÛÙ·ÙÈο ‰È¿ÚÚË͢, fiˆ˜ ÙÔ 3Ô °˘ÌÓ¿ÛÈÔ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜, Ù· 7Ô Î·È 9Ô °˘ÌÓ¿ÛÈ· μfiÏÔ˘, ÙÔ 8Ô ¢ËÌÔÙÈÎfi μfiÏÔ˘, ÙÔ 16Ô ¢ËÌÔÙÈÎfi μfiÏÔ˘, ÙÔ 32Ô ¢ËÌÔÙÈÎfi μfiÏÔ˘. √È ‰È¢ı˘ÓÙ¤˜ ÙˆÓ Û¯ÔÏÈÎÒÓ ÌÔÓ¿‰ˆÓ ÌÂÙ¤‚ËÛ·Ó ÛÙËÓ ·ÛÙ˘ÓÔÌ›· ÁÈ· Ó· ηٷı¤ÛÔ˘Ó, ÂÓÒ ÁÈ· ÙÔ fiÏÔ ÁÂÁÔÓfi˜ ¤¯Ô˘Ó ÂÓËÌÂÚˆı› Î·È ÔÈ ¢È¢ı‡ÓÛÂȘ ¶ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ·˜ Î·È ¢Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈ·˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘ ª·ÁÓËÛ›·˜.

ΔË ‰È¿ÚÚËÍË ‰ÂÓ ·¤Ê˘Á·Ó ·ÎfiÌË Î·È Ù· Û¯ÔÏ›· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÙÔÔıÂÙ‹ÛÂÈ Û˘Ó·ÁÂÚÌfi Î·È ÂÓËÌÂÚÒÓÔ˘Ó ¿ÌÂÛ· ÙËÓ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·. ™Ù· 7Ô Î·È 9Ô °˘ÌÓ¿ÛÈ· μfiÏÔ˘ Ô˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó ÛÙÔ Û¯ÔÏÈÎfi Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ªÔ˘ÚÙ˙Ô‡ÎÔ˘, ÔÈ ‰È·ÚÚ‹ÎÙ˜ ¤‰Ú·Û·Ó

Í·Ó¿. ª¿ÏÈÛÙ·, fiˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚıËÎÂ, ÙÔ Û˘ÓÔÏÈÎfi ÎfiÛÙÔ˜ ÙˆÓ ˙ËÌÈÒÓ Î·È ÙˆÓ ÎÏÔÒÓ ·Ó‹Ïı ÛÙȘ 5.000 ¢ÚÒ. √ Û˘Ó·ÁÂÚÌfi˜ ÛÙÔ ÎÈÓËÙfi ÙËϤʈÓÔ ÙÔ˘ ‰È¢ı˘ÓÙ‹ ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ ÎÙ‡ËÛ ÛÙȘ 5.20 Ù· ÍËÌÂÚÒÌ·Ù· ÙÔ˘ ªÂÁ¿ÏÔ˘ ™·‚‚¿ÙÔ˘ Ô ÔÔ›Ô˜ ¿ÌÂÛ· ÂÓË̤ڈÛ ÙËÓ ·-

ÛÙ˘ÓÔÌ›·, ÂÓÒ ÌÂÙ¤‚Ë Î·È Ô ›‰ÈÔ˜ ÛÙÔ °˘ÌÓ¿ÛÈÔ. ™‡Ìʈӷ Ì fiÛ· ¤ÁÈÓ·Ó ÁÓˆÛÙ¿, ÔÈ ‰Ú¿ÛÙ˜ ¤Û·Û·Ó ÙËÓ fiÚÙ· ·fi ÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô ÙˆÓ Î·ıËÁËÙÒÓ Î·È ·ÊÔ‡ Ì‹Î·Ó ̤۷, ·Ê·›ÚÂÛ·Ó Ù¤ÛÛÂÚ· Ï·-ÙÔ, ‰‡Ô ÚÔÙ˙¤ÎÙÔÚ˜, „ËÊÈ·ÎÔ‡˜ ‰›ÛÎÔ˘˜ Î·È ¤Ó· ¯ÚËÌ·ÙÈÎfi ÔÛfi 180 ¢ÚÒ Ô˘ ›¯·Ó Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÂÈ ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜. °‡Úˆ ÛÙȘ 2.000 ¢ÚÒ ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÙ·È ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ ·ÓÙÈÎÂÈÌ¤ÓˆÓ Ô˘ ÂÎÏ¿ËÛ·Ó. øÛÙfiÛÔ ·ÎfiÌË 1.000 ¢ÚÒ ‹Ù·Ó ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ ·fi ÙȘ ˙ËÌȤ˜ Ô˘ ÚÔÎÏ‹ıËÎ·Ó ÛÙȘ fiÚÙ˜. √ ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ ÙÔ˘ 9Ô˘ °˘ÌÓ·Û›Ô˘ μfiÏÔ˘ ÂͤÊÚ·Û ÙËÓ ·ÔÁÔ‹ÙÂ˘Û‹ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ÎÚÔ‡ÛÌ· ‰È¿ÚÚË͢ ÛÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô ÙÔ˘, ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ Û˘ÛÙÂÁ·˙fiÌÂÓÔ 7Ô °˘ÌÓ¿ÛÈÔ, ÂÓÒ ÙfiÓÈÛ ˆ˜ ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ ÙˆÓ ˙ËÌÈÒÓ Î·È ÙˆÓ ÎÏ·¤ÓÙˆÓ ·ÓÙÈÎÂÈÌ¤ÓˆÓ ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È ÛÙȘ 5000 ¢ÚÒ. §·ÙÔ, ʈÙÔÁÚ·ÊÈΤ˜ Ì˯·Ó¤˜, ÚÔÙ˙¤ÎÙÔÚ˜ Î·È ¿ÏÏ· ·ÓÙÈΛÌÂÓ· ‹Ù·Ó Ë Ï›· ÙˆÓ ¿ÁÓˆÛÙˆÓ ‰Ú·ÛÙÒÓ Î·È ·fi Ù· ˘fiÏÔÈ· Û¯ÔÏ›·. ºÒÙ˘ ™·Ófi˜

¢ÂÓ ÂΉËÏÒÓÂÙ·È ÂӉȷʤÚÔÓ ·fi ÁÈ·ÙÚÔ‡˜ ÙÔÓ›˙ÂÈ Ë ˘Ê˘Ô˘ÚÁfi˜ ∑¤ÙÙ· ª·ÎÚ‹

™˘Ó¯›˜ ÚÔÎËÚ‡ÍÂȘ ÁÈ· π·ÙÚÂ›Ô ΔÚÈÎÂÚ›Ô˘ ∞¶√ ÙÔ ÔÏÈÙÈÎfi ÁÚ·ÊÂ›Ô Ù˘

˘Ê˘Ô˘ÚÁÔ‡ ÀÁ›·˜ Î. ∑¤ÙÙ·˜ ª·ÎÚ‹ ·Ó·ÎÔÈÓÒıËÎ·Ó Ù· ÂÍ‹˜: ∏ ˘Ê˘Ô˘ÚÁfi˜ ÀÁ›·˜ Î. ∑¤ÙÙ· ª·ÎÚ‹ ·Ú·‚Ú¤ıËΠÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ 25-4-2014 ÛÙȘ ÂÔÚÙ·ÛÙÈΤ˜ ÂΉËÏÒÛÂȘ Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËÎ·Ó ÛÙÔ ΔÚ›ÎÂÚÈ, Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÙÔÓ ÂÔÚÙ·ÛÌfi Ù˘ ∑ˆÔ‰fi¯Ô˘ ¶ËÁ‹˜. ∏ Î. ª·ÎÚ‹ ›¯Â ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· Û˘ÓÔÌÈÏ‹ÛÂÈ Ì ÙÔ˘˜ ηÙÔ›ÎÔ˘˜ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ÁÈ· Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·, Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ‰È¿ÛÙËÌ· ÏfiÁˆ Ù˘ ¤ÏÏÂȄ˘ ·ÁÚÔÙÈÎÒÓ È·ÙÚÒÓ ÛÙÔ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi π·ÙÚ›Ô.

∏ Î. ª·ÎÚ‹ ·Ó·Ê¤ÚıËΠÛÙȘ Û˘Ó¯›˜ ÚÔÎËÚ‡ÍÂȘ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ÀÁ›·˜ ÁÈ· ÙË ÛÙÂϤ¯ˆÛ‹ ÙÔ˘ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ‡ π·ÙÚ›Ԣ, ÔÈ Ôԛ˜, fï˜, ÎÚ›ÓÔÓÙ·È ¿ÁÔÓ˜, ÂÂȉ‹ ÔÈ È·ÙÚÔ› ‰ÂÓ ÂΉËÏÒÓÔ˘Ó ÙÔ ·Ó¿ÏÔÁÔ ÂӉȷʤÚÔÓ. ¶ÈÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, fiˆ˜ ·Ó¤ÊÂÚÂ Ë Î. ª·ÎÚ‹, ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ÀÁ›·˜ ÚÔ¯ÒÚËÛ ÛÙËÓ ÚfiÛÎÏËÛË ÂΉ‹ÏˆÛ˘ ÂӉȷʤÚÔÓÙÔ˜ ÛÙȘ 19/3/2013 (∞ÚÈı. ¶ÚˆÙ. À10Á/ ÔÈÎ. 27412), ÛÙȘ 24/4/2013 (∞ÚÈı. ¶ÚˆÙ. À10Á/ ÔÈÎ. 37497), ÛÙȘ 4/9/2013 (∞ÚÈı. ¶ÚˆÙ. À10Á/°.¶ ÔÈÎ. 82805), ÛÙȘ 3/1/2014 (∞ÚÈı. ¶ÚˆÙ.

À10Á/°.¶ ÔÈÎ.), ÛÙȘ 18/2/2014 (∞ÚÈı. ¶ÚˆÙ. À10Á/°¶ ÔÈÎ. 16176) Î·È ÛÙȘ 4/4/2014 (∞ÚÈı. ¶ÚˆÙ. À10Á/°.¶ ÔÈÎ. 29940), ¯ˆ-

Ú›˜, fï˜, Ó· ¤¯ÂÈ ÂΉËψı› ÂӉȷʤÚÔÓ ·fi È·ÙÚÔ‡˜. ∏ Î. ª·ÎÚ‹ ‰È·‚‚·›ˆÛ ÙÔ˘˜ ηÙÔ›ÎÔ˘˜ fiÙÈ, ·Ó Î·È ˘¿Ú¯Ô˘Ó Ù¤ÙÔÈÔ˘ ›‰Ô˘˜ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·, ÚfiıÂÛË Ù˘ ËÁÂÛ›·˜ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ÀÁ›·˜ Â›Ó·È Ó· ÂÎÛ˘Á¯ÚÔÓÈÛÙÔ‡Ó ÔÈ ‰Ô̤˜ ˘Á›·˜ ÙˆÓ ·ÔÌ·ÎÚ˘ÛÌ¤ÓˆÓ ÂÚÈÔ¯ÒÓ, ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ӷ ηÏÏÈÂÚÁËı› Îϛ̷ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ ÛÙÔ˘˜ ηÙÔ›ÎÔ˘˜ ÙÔ˘˜. °È· ÙÔ ÏfiÁÔ ·˘Ùfi, Ì ÙËÓ ÚÔ΋ڢÍË ı¤ÛÂˆÓ ·ÁÚÔÙÈÎÒÓ Î·È ÂÈÎÔ˘ÚÈÎÒÓ È·ÙÚÒÓ, Ì ‚¿ÛË ÙË Û¯ÂÙÈ΋ ÓÔÌÔıÂÛ›·, ı· ηٷ‚ÏËı› οı ‰˘Ó·Ù‹ ÚÔÛ¿-

ıÂÈ· ÁÈ· ÙË ÛÙÂϤ¯ˆÛË ÙÔY ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ‡ π·ÙÚ›Ԣ ΔÚÈÎÂÚ›Ô˘ Ì ÙÔ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓÔ È·ÙÚÈÎfi ÚÔÛˆÈÎfi . ª¤¯ÚÈ, fï˜, Ó· ˘ÏÔÔÈËı› ·˘Ùfi, fiˆ˜ ÂÓË̤ڈÛÂ Ë ˘Ê˘Ô˘ÚÁfi˜ ÀÁ›·˜, ÔÈ ·Ó¿ÁΘ ÙˆÓ Î·ÙÔ›ÎˆÓ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ı· ηχÙÔÓÙ·È ·fi 2 Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯Ô˘˜ È·ÙÚÔ‡˜, Ô˘ ‰È·Ì¤ÓÔ˘Ó ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Î·È ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó ÙËÓ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓË ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋ ηٿÚÙÈÛË Î·È ·Á¿Ë ÁÈ· ÙÔ Û˘Ó¿ÓıÚˆfi ÙÔ˘˜, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆÈÛÙÔ‡Ó ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈο Î·È ¤ÁηÈÚ· Ù· οı ›‰Ô˘˜ È·ÙÚÈο ÂÚÈÛÙ·ÙÈο.

∫·Ù¿ ÙË Û˘˙‹ÙËÛË ÛÙË ¢È·Ú΋ ∂ÈÙÚÔ‹ ¶·Ú·ÁˆÁ‹˜ Î·È ∂ÌÔÚ›Ô˘ Ù˘ μÔ˘Ï‹˜

¶ÚÔÙ¿ÛÂȘ ¶¿ÚÈ ªÔ˘ÙÛÈÓ¿ ÁÈ· ÙȘ Ï·˚Τ˜ ·ÁÔÚ¤˜ ∫∞Δ∞ ÙË Û˘˙‹ÙËÛË Ô˘ Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È ÛÙË ¢È·Ú΋ ∂ÈÙÚÔ‹ ¶·Ú·ÁˆÁ‹˜ Î·È ∂ÌÔÚ›Ô˘ Ù˘ μÔ˘Ï‹˜, ÙÔ˘ ۯ‰›Ô˘ ÓfiÌÔ˘ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ∞Ó¿Ù˘Í˘ “ÕÛÎËÛË ÂÌÔÚÈÎÒÓ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÙ‹ÙˆÓ ÂÎÙfi˜ ηٷÛÙ‹Ì·ÙÔ˜” , Ô ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î. ¶¿ÚȘ ªÔ˘ÙÛÈÓ¿˜, ˆ˜ ÂȉÈÎfi˜ ·ÁÔÚËÙ‹˜ ÙˆÓ ∞ÓÂÍ¿ÚÙËÙˆÓ ¢ËÌÔÎÚ·ÙÈÎÒÓ μÔ˘Ï¢ÙÒÓ, ηٷÏfiÁÈÛ ÛÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË ÙËÓ Â˘ı‡ÓË ÁÈ· ÙËÓ ·Ó˘·ÚÍ›· ÔÚÁ·ÓˆÌ¤Ó˘ Î·È Ô˘ÛÈ·ÛÙÈ΋˜ ‰È·‚Ô‡Ï¢Û˘ Â› ÙÔ˘ ÓÔÌÔۯ‰›Ô˘, Ô˘ ·ÊÔÚ¿ ‰Âο‰Â˜ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ÌÈ-

ÎÚÔÂ·ÁÁÂÏ̷ٛ˜ Î·È ·Ú·ÁˆÁÔ‡˜. √ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛ fiÙÈ ÛÙfi¯Ô˜ ÙˆÓ Ú˘ıÌ›ÛÂˆÓ Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È ·ÊÂÓfi˜, Ë Â͢ËÚ¤ÙËÛË ÙÔ˘ ηٷӷψً Ì ÊıËÓ¿ Î·È ÔÈÔÙÈο ÚÔ˚fiÓÙ· Î·È ·ÊÂÙ¤ÚÔ˘, Ë ÚÔÛÙ·Û›· ÙˆÓ ·Ú·ÁˆÁÒÓ Î·È ÙˆÓ ÌÈÎÚÔÂ·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÒÓ ·fi ÙÔ˘˜ ÌÂÛ¿˙ÔÓÙ˜, Ù· ÌÂÁ¿Ï· ÂÌÔÚÈο ΢ÎÏÒÌ·Ù· Î·È ÙËÓ ¿‰ÈÎË Î·È ˘¤ÚÌÂÙÚË ÊÔÚÔÏfiÁËÛË. “ªÂ ÙËÓ ·ÛÎÔ‡ÌÂÓË Î˘‚ÂÚÓËÙÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋ ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ÙˆÓ ·ÁÚÔÙÈÎÒÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ ÂÎÙÔ͇ıËΠÛÙ· ‡„Ë (η‡ÛÈÌ·,

∏ÌÂÚ›‰· ÙÔ˘ ∂ÚÁ·ÛÙËÚ›Ô˘ ¡Â˘ÚÔ„˘¯ÔÏÔÁ›·˜ ÙÔ˘ ¶.£. Δ∏¡ ¶·Ú·Û΢‹ 2 ª·˝Ô˘ 2014 Î·È ÒÚ· 17:00 ÛÙÔ ·ÌÊÈı¤·ÙÚÔ

™·Ú¿ÙÛË (μfiÏÔ˜, ¶·Ú·ÏÈ·Îfi ™˘ÁÎÚfiÙËÌ·) ÙÔ ÊfiÚÔ˘Ì Ù˘ ∞ı‹Ó·˜ Î·È ÙÔ ºæ§¶, ÙÔ æ˘¯·Ó·Ï˘ÙÈÎfi πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ ∞ıËÓÒÓ, ÙÔ Î¤ÓÙÚÔ æ˘¯È΋˜ ÀÁ›·˜ μfiÏÔ˘ Î·È ÙÔ ∂ÚÁ·ÛÙ‹ÚÈÔ ¡Â˘ÚÔ„˘¯ÔÏÔÁ›·˜ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Û˘Ó‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÔ˘Ó ËÌÂÚ›‰· Ì ı¤Ì·: “ΔÔ ÔȉÈfi‰ÂÈÔ ™‡ÌÏÂÁÌ· ¤Ó·Ó ·ÈÒÓ· ÌÂÙ¿” . √ÌÈÏËÙ¤˜: David Bernard, Carlos Guevara, Therese Thevenard. ™ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ ËÌÂÚ›‰·˜ ı· ¯ÔÚËÁËıÔ‡Ó ‚‚·ÈÒÛÂȘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜.

ÏÈ¿ÛÌ·Ù·, ÚÒÙ˜ ‡Ï˜, º¶∞ Î.¿.), ÂÓÒ ÙËÓ ›‰È· ÛÙÈÁÌ‹ Â›Ó·È ·Ó‡·ÚÎÙË Ë Ú¢ÛÙfiÙËÙ· ¯Ú‹Ì·ÙÔ˜ ÁÈ· ÙË ÛÙ‹ÚÈÍË ÙˆÓ ·ÁÚÔÙÒÓ Î·È ÙˆÓ ÌÈÎÚÔÌÂÛ·›ˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛˆӔ . °È· Ó· ˘¿ÚÍÂÈ ‚ÂÏÙ›ˆÛË ÛÙËÓ ÔÚÁ¿ÓˆÛË Î·È ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙˆÓ Ï·˚ÎÒÓ ·ÁÔÚÒÓ, Ô Î. ªÔ˘ÙÛÈÓ¿˜ ÚfiÙÂÈÓÂ: -∫˘ÎÏÈ΋ ·ÏÏ·Á‹ ÙˆÓ ı¤ÛÂˆÓ ÙˆÓ ·Ú·ÁˆÁÒÓ Î·È ÙˆÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÒÓ ˆÏËÙÒÓ Û ٷÎÙ¿ ¯ÚÔÓÈο ‰È·ÛÙ‹Ì·Ù·, ÒÛÙ ӷ ˘¿Ú¯ÂÈ ‰ÈηÈÔÛ‡ÓË ÁÈ· fiÏÔ˘˜. ¶·Ú·ÁˆÁÔ› Î·È ˆÏËÙ¤˜ Ó· ÙÔÔıÂÙËıÔ‡Ó Í¯ˆÚÈÛÙ¿ ÛÙȘ ‰‡Ô Ï¢ڤ˜ ÙÔ˘ ‰ÚfiÌÔ˘ Ù˘

§·˚΋˜. -¡· ÌÂÈ fiÚÈÔ ÛÙÔ ËÌÂÚ‹ÛÈÔ Ù¤ÏÔ˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÌÂÙ¤¯ÔÓÙ˜ ÛÙË Ï·˚΋ ·ÁÔÚ¿ Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ¢‹ÌÔ˘˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜, ÒÛÙ ӷ ÌËÓ ÌÔÚ› Ë ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ Ó· ηχÙÂÈ Ù· ÂÏÏ›ÌÌ·Ù¿ Ù˘ Ì ·ÚÔÛ‰ÈfiÚÈÛÙ· ‰ËÌÔÙÈο Ù¤ÏË. -¡· ‰Ôı› ·Ú¿Ù·ÛË ÛÙËÓ ·Ó·Ó¤ˆÛË ÙˆÓ ·‰ÂÈÒÓ ¤ˆ˜ ÙÔ 2016 ÏfiÁˆ ÙˆÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ‰˘ÛÎÔÏÈÒÓ Ù˘ ·ÚÔ‡Û·˜ Û˘Á΢ڛ·˜. -¡· ÌÔÚÔ‡Ó Ì ‡ÎÔÏÔ˘˜ ÙÚfiÔ˘˜ Ó· ‰ËÏÒÓÔ˘Ó ÔÈ ·Ú·ÁˆÁÔ› Î·È ÔÈ ˆÏËÙ¤˜ ÙÔ˘˜ ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘˜ - ÂÚÁ¿Ù˜ Ô˘ ÚÔÛÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÛÙȘ Ï·˚Τ˜, ÒÛÙ ӷ ÌËÓ ÙÔ˘˜ ÂÈ‚¿ÏÏÔÓÙ·È ÚfiÛÙÈÌ· ¯ˆÚ›˜ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎfi ÏfiÁÔ. -∂ȉÈο ÁÈ· ÙȘ ¿‰ÂȘ ÙˆÓ ·Ú·ÁˆÁÒÓ ‚ÈÔÏÔÁÈÎÒÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Ó· ˘¿ÚÍÂÈ ÌÂÙ·‚·ÙÈ΋ ‰È¿Ù·ÍË ¤ˆ˜ fiÙÔ˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËıÔ‡Ó Í¯ˆÚÈÛÙ¤˜ ·ÁÔÚ¤˜ ÁÈ· ·˘ÙÔ‡˜, fiˆ˜ ÔÈ ›‰ÈÔÈ ˙ËÙÔ‡Ó. -ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÛÙÔ˘˜ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡˜ ÁÈ· ÙËÓ ÔÚÁ¿ÓˆÛË Î·È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙˆÓ Ï·˚ÎÒÓ ·ÁÔÚÒÓ, ·˘ÙÔ› Ú¤ÂÈ Ó· ÂÂÎÙ·ıÔ‡Ó Û ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi Â›Â‰Ô Û fiÏË

ÙË ¯ÒÚ· fiˆ˜ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ Û ∞ı‹Ó· Î·È £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË, Ì ÙËÓ Â›‚ÏÂ„Ë ÌfiÓÔ Ù˘ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜. -™¯ÂÙÈο Ì ÙÔ ˘·›ıÚÈÔ ÌË ÛÙÂÁ·Ṳ̂ÓÔ ÂÌfiÚÈÔ ÛÙȘ ÂÌÔÚÔ·ÓËÁ‡ÚÂȘ, ÔÈ Ë̤Ú˜ Ú¤ÂÈ Ó· ·˘ÍËıÔ‡Ó Ì¤¯ÚÈ Î·È 7, Î·È ÁÈ· ÙȘ ÁÈÔÚÙ¤˜ ÃÚÈÛÙÔ˘Á¤ÓÓˆÓ Î·È ¶¿Û¯· ̤¯ÚÈ 15. Δ¤ÏÔ˜, Ë “·ÁÚÈfiÙËÙ·” Ì ٷ ÚfiÛÙÈÌ· ÁÈ· ÌÈÎÚÔ·Ú·‚¿ÛÂȘ ‰ÂÓ Ï‡ÓÂÈ ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· Î·È ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ·˘ÍËı› ÙÔ ‡„Ô˜ ÙÔ˘˜ fiˆ˜ ÚԂϤÂÈ ·Ú¯Èο ÙÔ ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ. ™Ùfi¯Ô˜ Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È Ë ÚfiÏË„Ë Ù˘ ·Ú·‚·ÙÈÎfiÙËÙ·˜ Î·È fi¯È Ë ÙÈ̈ڛ· Î·È Ë ÂÈÛÚ·ÎÙÈ΋ ÏÔÁÈ΋. ∫Ï›ÓÔÓÙ·˜ ÙËÓ ÙÔÔı¤ÙËÛ‹ ÙÔ˘ Ô ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜, ˙‹ÙËÛ ÁÈ· ¿ÏÏË ÌÈ· ÊÔÚ¿, fiˆ˜ ¤¯ÂÈ Î¿ÓÂÈ ‹‰Ë Ì ۯÂÙÈΤ˜ ÂÚˆÙ‹ÛÂȘ Î·È ·Ó·ÊÔÚ¤˜ ÙÔ˘, Ó· ÌËÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ‰ÈÏ‹ ÊÔÚÔÏfiÁËÛË ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·Ú·ÁˆÁÔ‡˜ Î·È ·˘ÙÔ› Ô˘ ˆÏÔ‡Ó Ù· ÚÔ˚fiÓÙ· ÙÔ˘˜ ÛÙȘ Ï·˚Τ˜, Ó· ηٷ¯ˆÚÔ‡Ó ÙȘ ÂÈÛÚ¿ÍÂȘ ÙÔ˘˜ ÛÙ· ‚È‚Ï›· Ô˘ ‹‰Ë η٤¯Ô˘Ó Î·È Ì ‚¿ÛË ·˘Ù¿ Ó· ÊÔÚÔÏÔÁÔ‡ÓÙ·È ÂÓÈ·›·.

√ ∞Ï. ªÂ˚ÎfiÔ˘ÏÔ˜ ÁÈ· Ù· 40 ¯ÚfiÓÈ· ÙÔ˘ÚÎÈ΋˜ ÂÈÛ‚ÔÏ‹˜ ÛÙËÓ ∫‡ÚÔ ªÂ ·ÊÔÚÌ‹ ÙË Û˘ÌÏ‹ÚˆÛË 40 ¯ÚfiÓˆÓ ·fi ÙËÓ ÙÔ˘ÚÎÈ΋ ÂÈÛ‚ÔÏ‹ ÛÙËÓ ∫‡ÚÔ, Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ 26/4/2014 ÛÙÔ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ Ù˘ ¡. πˆÓ›·˜ μfiÏÔ˘ ÂΉ‹ÏˆÛË ·fi ÙËÓ ŒÓˆÛË ∫˘Ú›ˆÓ ¡ÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜, Ì ÎÂÓÙÚÈÎfi ÔÌÈÏËÙ‹ ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ Ù˘ μÔ˘Ï‹˜ ÙˆÓ ∞ÓÙÈÚÔÛÒˆÓ Ù˘ ∫˘Úȷ΋˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ Î. °È·ÓÓ¿ÎË √Ì‹ÚÔ˘. ™ÙËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË ·Ú¢ڤıËÎÂ Î·È ¯·ÈÚ¤ÙÈÛÂ Ô ∞ϤͷӉÚÔ˜ ªÂ˚ÎfiÔ˘ÏÔ˜, ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞, Ô ÔÔ›Ô˜ ‰‹ÏˆÛ ٷ ÂÍ‹˜: “º¤ÙÔ˜ Û˘ÌÏËÚÒÓÔÓÙ·È 40 ¯ÚfiÓÈ· ·fi ÙËÓ ·Ú¿ÓÔÌË Î·È ‚›·ÈË ÙÔ˘ÚÎÈ΋ ÂÈÛ‚ÔÏ‹ ÛÙËÓ ∫‡ÚÔ. ∂ΛÓÔ ÙÔ Úˆ› Ù˘ 20‹˜ πÔ˘Ï›Ô˘ ÙÔ˘ 1974, Ô Ô˘Ú·Ófi˜ ÛÙËÓ ∫‡ÚÔ ÛÎÔÙ›ÓÈ·Û ·fi Ù· ÛÙÚ·ÙȈÙÈο ÙÔ˘ÚÎÈο ·ÂÚÔÛοÊË Î·È ÙÔ˘˜ ·ÏÂÍÈÙˆÙÈÛÙ¤˜, ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ‰˘Ó¿ÌÂȘ Â˙ÈÎÔ‡ Ù˘ ΔÔ˘ÚΛ·˜ ·Ô‚È‚¿˙ÔÓÙ·Ó ·Ú¿ÏÏËÏ· ÛÙȘ ·Ú·Ï›Â˜ Ù˘ ∫ÂÚ‡ÓÂÈ·˜. √ “∞ÙٛϷ˜” ‰È¯ÔÙfiÌËÛ ÙÔ ÓËÛ›, ¤Û‚ËÛ ٷ ›¯ÓË ¯ÈÏÈ¿‰ˆÓ ·ÁÓÔÔ‡ÌÂÓˆÓ, ‚‡ıÈÛ ÛÙÔ ¤ÓıÔ˜ Î·È ÚÔÛÊ˘ÁÔÔ›ËÛ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȘ, ÌÂÙ¤ÙÚ„ Û ÂÚ›È· ÙËÓ ÔÏÈÙÈÛÌÈ΋ ÎÏËÚÔÓÔÌÈ¿. ¢ÂÓ ¤ÊÙ·Û fï˜ ÛÙËÓ ∫‡ÚÔ ·fi ÙÔ Ô˘ıÂÓ¿. ¢È¢ÎÔχÓıËΠ·fi ÙÔ Ê·ÛÈÛÙÈÎfi Ú·ÍÈÎfiËÌ· Ù˘ ¯Ô‡ÓÙ·˜ ÙÔ˘ πˆ·ÓÓ›‰Ë Î·È Ù˘ ∂√∫∞ μ’. 40 ¯ÚfiÓÈ· ÌÂÙ¿, ÔÈ ÏËÁ¤˜ Ù˘ ‰È¯ÔÙfiÌËÛ˘ Â›Ó·È ·ÎfiÌË ·ÓÔȯ٤˜ Î·È Ô ·ÁÒÓ·˜ ÁÈ· Â·Ó¤ÓˆÛË ÙÔ˘ ÓËÛÈÔ‡ Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È. √ ™Àƒπ∑∞ ·Ó·ÓÂÒÓÂÈ ÙË ‰¤ÛÌÂ˘Û‹ ÙÔ˘ ÁÈ· ÛÙ‹ÚÈÍË ÙÔ˘ ‰›Î·ÈÔ˘ ·ÈÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ΢ÚÈ·ÎÔ‡ Ï·Ô‡ ÁÈ· ÌÈ· ∫‡ÚÔ Âӈ̤ÓË Î·È ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙË. °È· ÙÔ ™Àƒπ∑∞ ‰›Î·ÈË Î·È ‚ÈÒÛÈÌË Ï‡ÛË ÌÔÚ› Ó· Â›Ó·È ÌfiÓÔ ÌÈ· χÛË Û˘Ì‚·Ù‹ Ì ÙÔ˘˜ ηÓfiÓ˜ ÙÔ˘ ¢ÈÂıÓÔ‡˜ ¢Èη›Ô˘ Î·È ÙȘ ·ÔÊ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ √∏∂, Ì ÌÈ· ΢ÚÈ·Ú¯›· Î·È ÌÈ· Èı·Á¤ÓÂÈ·. √Ú·Ì·ÙÈ˙fiÌ·ÛÙ ÙËÓ ∫‡ÚÔ Ù˘ ÎÔÈÓ‹˜ ‰È·‚›ˆÛ˘ ÙˆÓ ÏËı˘ÛÌÒÓ, ¯ˆÚ›˜ ÛÙÚ·Ù‡̷ٷ ηÙÔ¯‹˜ Î·È ¯ˆÚ›˜ ÂÁÁ˘‹ÙÚȘ ‰˘Ó¿ÌÂȘ. °È· Ó· ηÚÔÊÔÚ‹ÛÔ˘Ó fï˜ ÔÈ ‰È·Ú·ÁÌ·Ù‡ÛÂȘ, Â›Ó·È ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÙÔ ˙‹ÙËÌ· Ù˘ ∫‡ÚÔ˘ Ó· ‰ÈÂıÓÔÔÈËı› Î·È Ó· ·‡ÛÂÈ Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÙ·È ˆ˜ ‰ÈÌÂÚ¤˜ Úfi‚ÏËÌ· ∂ÏÏ¿‰·˜ΔÔ˘ÚΛ·˜. ¶Ôχ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Û‹ÌÂÚ· Ô˘ Ë ∫‡ÚÔ˜ ‚ÈÒÓÂÈ fiˆ˜ Î·È Ë ∂ÏÏ¿‰· ÙȘ ηٷÛÙÚÔÊÈΤ˜ Û˘Ó¤ÂȘ ÙˆÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ ÙˆÓ ÌÓËÌÔÓ›ˆÓ, ı¤Ïˆ Ó· ÙÔÓ›Ûˆ fiÙÈ Ô ™Àƒπ∑∞ ı· ÂÍ·ÓÙÏ‹ÛÂÈ ÙȘ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ ·Ú¤Ì‚·Û‹˜ ÙÔ˘ ÛÂ Â˘Úˆ·˚Îfi Â›‰Ô, Ô‡Ùˆ˜ ÒÛÙ ٷ ÌÓËÌfiÓÈ· Ó· ÌËÓ Û˘ÓÙÂϤÛÔ˘Ó ÛÙËÓ ·Ô‰Ô¯‹ ÚÔÛ¯ËÌ·ÙÈÎÒÓ Ï‡ÛˆÓ, Ô˘ ÛÙfi¯Ô ¤¯Ô˘Ó ÙËÓ ˘ÔÓfiÌ¢ÛË Ù˘ ∫˘Úȷ΋˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÒÛÙ ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ·fiÊ·ÛË Î·È Ï‡ÛË Ó· ¤¯ÂÈ ÙËÓ ¤ÁÎÚÈÛË ÙÔ˘ ΢ڛ·Ú¯Ô˘ ΢ÚÈ·ÎÔ‡ Ï·Ô‡” .


ª·ÁÓËÛ›· 32 ¡¤Â˜ Û˘ÌÚ¿ÍÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ∂∫¶√§ ª·ÁÓËÛ›·˜ ∏ ‘∂∫¶√§ ̤ۈ ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘

Ù˘ Î. ÷Ϥ‚· Û˘ÓÂÚÁ¿˙ÂÙ·È Û Ӥ˜ Û˘ÌÚ¿ÍÂȘ ÙÔ˘ Â͈ÙÂÚÈÎÔ‡ Û ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ERASMUS +, Ô˘ ηٷٛıÂÓÙ·È ÙȘ ÚÔÛ¯›˜ Ë̤Ú˜. ΔÔ ÚÒÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ì ٛÙÏÔ PICS ·ÊÔÚ¿ ÛÙË ‰È¿‰ÔÛË Ù˘ ¯Ú‹Û˘ Ù˘ „ËÊȷ΋˜ ʈÙÔÁÚ·Ê›·˜ Î·È ¤¯ÂÈ ÂÙ·›ÚÔ˘˜ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡˜ ÊÔÚ›˜ ·fi ÙËÓ πÙ·Ï›·, ÙË ƒÔ˘Ì·Ó›·, ÙËÓ ¶ÔÚÙÔÁ·Ï›·, ÙË §ÈıÔ˘·Ó›·, ÙËÓ ΔÔ˘ÚΛ·, ÙË μÔ˘ÏÁ·Ú›· Î·È ÙÔ μ¤ÏÁÈÔ. ∏ Ù¯ÓÔÏÔÁÈ΋ ÚfiÔ‰Ô˜ ÛÙË ÊˆÙÔÁÚ·Ê›· Â›Ó·È È· ÚÔÛÈÙ‹ Û fiÏÔ˘˜. √È “ËÏÂÎÙÚÔÓÈΤ˜ ‰ÂÍÈfiÙËÙ˜ ÁÈ· ÙÔÓ 21Ô ·ÈÒÓ·” ÂÓı·ÚÚ‡ÓÔ˘Ó Î·È ÚÔˆıÔ‡Ó ÙfiÛÔ ÙÔ˘˜ Ó¤Ô˘˜, fiÛÔ Î·È ÙÔ˘˜ ËÏÈÎȈ̤ÓÔ˘˜ Ó· ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È, Ó· ÛΤÊÙÔÓÙ·È Î·È Ó· ‰ÚÔ˘Ó ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈο. ™Ùfi¯Ô˜ Ù˘ ʈÙÔÁÚ·ÊÈ΋˜ ÂÍÂÚ‡ÓËÛ˘ Â›Ó·È Ë Î·ıȤڈÛË ÌÈ·˜ ÁÓ‹ÛÈ·˜ ÂÎ·›‰Â˘Û˘ Û¯ÂÙÈο Ì ÙȘ ÂÈÎfiÓ˜ Û ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Ù˘È΋˜, ÌË Ù˘È΋˜ Î·È ¿Ù˘˘ ÂÎ·›‰Â˘Û˘. ŒÌÊ·ÛË ‰›ÓÂÙ·È ÛÙÔ ÚfiÏÔ Ù˘ ÂÚ·ÛÈÙ¯ÓÈ΋˜ ʈÙÔÁÚ·Ê›·˜ ˆ˜ Ù¤¯ÓË Î·È ˆ˜ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ÒÛÙ Ì ÙË ÛˆÛÙ‹ ‰È‰·Ûηϛ· Ó· ÂÎÙÈÌËıÔ‡Ó ÔÈ ÂÈÎfiÓ˜ Î·È ÔÈ ÊˆÙÔÁڷʛ˜ ‰›ÓÔÓÙ·˜ ÌÈ· ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋ ÂÓÙ‡ˆÛË ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË.

∂ÚÒÙËÛË ÁÈ· ¤ÚÁ· ·Ô¯¤Ù¢Û˘ ÛÙËÓ ∞ÁÚÈ¿ √ ‰ËÌÔÙÈÎfi˜ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ μfiÏÔ˘ ÷Ú. ∑¿¯Ô˜ Ì ÂÚÒÙËÛË Ô˘ η٤ıÂÛ ÛÙÔ ¢™ ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ: “ªÂ ÙȘ ÂÚÁ·Û›Â˜ ÙÔ˘ ·Ô¯ÂÙ¢ÙÈÎÔ‡ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ Ù˘ ∞ÁÚÈ¿˜ Î·È Â› Ù˘ Â·Ú¯È·Î‹˜ ÂıÓÈ΋˜ Ô‰Ô‡ μfiÏÔ˘∞ÁÚÈ¿˜ Î·È ÛÙÔ ‡„Ô˜ Ù˘ ¶·È‰fiÔÏ˘, Ì ÙËÓ ÙÔÔı¤ÙËÛË ÙˆÓ ·ÁˆÁÒÓ ÙÔÔıÂÙ‹ıËÎÂ Î·È ÚÔÛٷ٢ÙÈÎfi Û΢Úfi‰ÂÌ· ¯ˆÚ›˜ ÚÔËÁÔ˘Ì¤Óˆ˜ Ó· ‰È¢ıÂÙËı› Ë ÎÔ›ÙË ÙÔ˘ ˘¿Ú¯ÔÓÙˆ˜ ڤ̷ÙÔ˜ Ô˘ Â΂¿ÏÂÈ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ∏ ÂÓ¤ÚÁÂÈ· ·˘Ù‹ ıˆÚÂ›Ù·È Ù¯ÓÈο ··Ú¿‰ÂÎÙË, ηıÒ˜ ÛÂ Ù˘¯fiÓ ÏËÌÌ˘ÚÈÎfi Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ ÊÂÚÙ¿ ˘ÏÈο ı· ηٷϿ‚Ô˘Ó ÙÔ Ô‰fiÛÙڈ̷ Ù˘ Â·Ú¯È·Î‹˜ ÂıÓÈ΋˜ Ô‰Ô‡ Ì fi,ÙÈ ·˘Ùfi Û˘ÓÂ¿ÁÂÙ·È fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ ÔÌ·Ï‹ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ù˘. ∂ÚˆÙ¿Ù·È Ô ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¢∂À∞ªμ: Œ¯Ô˘Ó ÙËÚËı› ÔÈ ÚԉȷÁڷʤ˜ Ù˘ ÌÂϤÙ˘ ÙÔ˘ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˘ ¤ÚÁÔ˘; ¶ÔÈÔ˜ ÙÔ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı› ÂΠ̤ÚÔ˘˜ Ù˘ ¢∂À∞ªμ; °È· ÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ÂÚÈÛÙ·ÙÈÎfi ¤¯ÂÈ ÂÓËÌÂÚˆı› Ë ·ÚÌfi‰È· ·Ú¯‹;” .

¶ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ÂÓË̤ڈÛ˘ ÁÈ· ¶ÚˆÙÔÌ·ÁÈ¿ ·fi ÙÔ ¶∞ª∂ ã∂™ ‰Âο‰Â˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ÙÔ˘

¶∞ª∂, ÊÔÈÙËÙ¤˜ ÙÔ˘ ª∞™ Î·È Á˘Ó·›Î˜ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÎÚ·ÙÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ °˘Ó·ÈÎÒÓ, ‚Ú¤ıËÎ·Ó ÛÙË μÈÔÌ˯·ÓÈ΋ ¶ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ÁÈ· Ó· ηϤÛÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ‚ÈÔÌ˯·ÓÈÎÔ‡˜ ÂÚÁ¿Ù˜ Ù˘ fiÏ˘ Ì·˜ ÛÙËÓ ÚˆÙÔÌ·ÁÈ¿ÙÈÎË ·ÂÚÁ›· Î·È Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË. ∏ ·ÂÚÁ›· Î·È Ë Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ÛÙȘ 10 ÙÔ Úˆ› ÛÙËÓ Ï. ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È Ë ‰˘Ó·ÌÈ΋ ·¿ÓÙËÛË Ù˘ ÂÚÁ·ÙÈ΋˜ Ù¿Í˘ ÛÙËÓ Â›ıÂÛË ÙÔ˘ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘, ÙÔÓ›˙ÂÙ·È Û ۯÂÙÈ΋ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË.

ΔƒπΔ∏ 29 ∞¶ƒπ§π√À 2014

∏ ‰Â‡ÙÂÚË ÌÂÁ·ÏÔÔÊÂÈϤÙ˘ ÛÙË ª·ÁÓËÛ›· ̤۷ Û ϛÁ˜ Ë̤Ú˜

™˘ÓÂÏ‹ÊıË ÛÙÔÓ ∞ÏÌ˘Úfi 42¯ÚÔÓË ÁÈ· ÔÊÂÈÏ‹ 4,5 ÂÎ. ¢ÚÒ ÛÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ ™À§§∏æ∏ Î·È ¿ÏÏÔ˘ ÌÂÁ·ÏÔÊÂÈ-

ϤÙË ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘ ·fi ÙË ª·ÁÓËÛ›· - ̤۷ Û ÂÏ¿¯ÈÛÙ˜ Ë̤Ú˜ - ¤ÁÈÓ ¯ı˜, ·˘Ù‹ ÙË ÊÔÚ¿ ÛÙÔÓ ∞ÏÌ˘Úfi. ™˘ÓÂÏ‹ÊıË 42¯ÚÔÓË Ì ÔÊÂÈÏ‹ 4,5 ÂηÙÔÌ̇ÚÈˆÓ Â˘ÚÒ. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ Û˘ÓÂÏ‹ÊıË ÛÙÔÓ ∞ÏÌ˘Úfi ª·ÁÓËÛ›·˜ Ë̉·‹ ÁÈ· ÌË Î·Ù·‚ÔÏ‹ ÔÊÂÈÏÒÓ ÚÔ˜ ÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ ΔÔ ‡„Ô˜ ÙˆÓ ÔÊÂÈÏÒÓ ÚÔ˜ ÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È ÛÙÔ ¯ÚËÌ·ÙÈÎfi ÔÛfi ÙˆÓ 4.652.465,74 ¢ÚÒ. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ·, Ë 42¯ÚÔÓË Û˘ÓÂÏ‹ÊıË, ‰ÈfiÙÈ ˆ˜ ÚÒËÓ È‰ÈÔÎÙ‹ÙÚÈ· ÂÙ·ÈÚ›·˜, ‰ÂÓ Â›¯Â ηٷ‚¿ÏÂÈ ÚÔ˜ ÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ ÔÊÂÈϤ˜, ‡„Ô˘˜ 4.652.465,74¢ÚÒ. ∏ Û˘ÏÏËÊı›۷ Ô‰ËÁ‹ıËΠÛÙÔÓ Î. ÂÈÛ·ÁÁÂϤ· ¶ÏËÌÌÂÏÂÈÔ‰ÈÎÒÓ μfiÏÔ˘ Î·È ·Ú·¤ÌÊıËΠ۠ٷÎÙÈ΋ ‰ÈοÛÈÌÔ.

ŒÚ¢Ó˜ ÁÈ· ÏËÛÙ¤˜ ÙÚ¿Â˙·˜ ÛÙË §¿ÚÈÛ· ™Â Ï‹ÚË ÂͤÏÈÍË ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÔÈ ¤-

Ú¢Ó˜ ÙˆÓ ∞Ú¯ÒÓ ÁÈ· ÙÔÓ ÂÓÙÔÈÛÌfi Î·È ÙË Û‡ÏÏË„Ë ‰‡Ô ·ÁÓÒÛÙˆÓ Ì¤¯ÚÈ ÛÙÈÁÌ‹˜ ‰Ú·ÛÙÒÓ, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ‰È¤Ú·Í·Ó ÏËÛÙ›· Û ˘ÔηٿÛÙËÌ· ÙÚ¿Â˙·˜ ÛÙË §¿ÚÈÛ·. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ·, ¯ı˜ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ, Ô ¤Ó·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ‰Ú¿ÛÙ˜ ÂÈÛ‹Ïı ·Ú¯Èο ˆ˜ ÂÏ¿Ù˘ ÛÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi ÙÔ˘ ˘ÔηٷÛÙ‹Ì·ÙÔ˜, fiÔ˘ ˘ÚÔ‚fiÏËÛ Ì ÈÛÙfiÏÈ ÌÈ· ÊÔÚ¿

ÚÔ˜ ÙËÓ ÔÚÔÊ‹ ÁÈ· ÂÎÊÔ‚ÈÛÌfi, ¯ˆÚ›˜ ˆÛÙfiÛÔ Ó· ÚÔÎÏËı› οÔÈÔ˜ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌfi˜. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·, Ì ÙËÓ ·ÂÈÏ‹ ÙÔ˘ ÈÛÙÔÏÈÔ‡ Ô˘ ¤ÊÂÚÂ, ·Ê·›ÚÂÛ ·fi Ù·ÌÂ›Ô ÙÔ ¯ÚËÌ·ÙÈÎfi ÔÛfi ÙˆÓ 13.580 ¢ÚÒ. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, Ô Û˘ÓÂÚÁfi˜ ÙÔ˘ ÙÔÓ ·Ó¤ÌÂÓ Â͈ÙÂÚÈο ÙÔ˘ ˘ÔηٷÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ Î·È ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·Ê·›ÚÂÛË ÙˆÓ ¯ÚËÌ¿ÙˆÓ ‰È¤Ê˘Á·Ó ηÈ

ÔÈ ‰‡Ô ÚÔ˜ ¿ÁÓˆÛÙË Î·Ù‡ı˘ÓÛË. ∞fi ÙÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ˘ÔηٷÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÂÚÈÛ˘ÏϤ¯ıËΠ¤Ó·˜ Î¿Ï˘Î·˜ Ê˘ÛÈÁÁ›Ô˘ ÈÛÙÔÏÈÔ‡. ¶ÚÔ·Ó¿ÎÚÈÛË ‰ÈÂÓÂÚÁ› Ë Àԉȇı˘ÓÛË ∞ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ §¿ÚÈÛ·˜. ™ÙÔ ÌÂٷ͇ Û˘ÓÂÏ‹ÊıË ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· Ù˘ ∫˘Úȷ΋˜ ÛÙÔ μfiÏÔ, ·fi ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ‡˜ Ù˘ Àԉȇı˘ÓÛ˘ ∞ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ μfiÏÔ˘, ¤Ó·˜ 23¯ÚÔÓÔ˜ Ë̉·fi˜, ‰ÈfiÙÈ Ì·˙› Ì 22¯ÚÔÓÔ Ë̉·fi Û˘ÓÂÚÁfi ÙÔ˘, Ô ÔÔ›Ô˜ ·Ó·˙ËÙ›ٷÈ, ‰È¤Ú·Í·Ó ÏËÛÙ›· Û ‚¿ÚÔ˜ Ë̉·Ô‡ ÛÙË §¿ÚÈÛ·. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ·, ÔÈ ‰‡Ô ‰Ú¿ÛÙ˜ ÂÈÛ‹Ïı·Ó ÙȘ ÚÒÙ˜ ÚˆÈÓ¤˜ ÒÚ˜ Ù˘ ∫˘Úȷ΋˜ ·fi ·Ó·ÛÊ¿ÏÈÛÙË Ì·ÏÎÔÓfiÔÚÙ· Û ÔÈΛ· 42¯ÚÔÓÔ˘ Ë̉·Ô‡ Î·È Ì ÙËÓ ·ÂÈÏ‹ Ì·¯·ÈÚÈÔ‡ ÙÔ˘ ·¤Û·Û·Ó ÙÔ ¯ÚËÌ·ÙÈÎfi ÔÛfi ÙˆÓ ÙÂÙÚ·ÎÔÛ›ˆÓ ¢ÚÒ. ∏ ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÒÓ ‹Ù·Ó ¿ÌÂÛË, ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ ›¯Â ˆ˜ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙÔÓ ÂÓÙÔÈÛÌfi ÙÔ˘ 23¯ÚÔÓÔ˘ ÛÙËÓ fiÏË ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ Î·È ÙË Û‡ÏÏË„‹ ÙÔ˘. √È ¤Ú¢Ó˜ ÁÈ· ÙÔÓ ÂÓÙÔÈÛÌfi ÙÔ˘ Û˘ÓÂÚÁÔ‡ ÙÔ˘ Û˘Ó¯›˙ÔÓÙ·È.

™‡ÏÏÔÁÔ˜ ∂ÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ √Δ∞ ηٿ ∞. ¡¿ÓÔ˘ ∞¡∞∫√π¡ø™∏ ∫∞Δ∞ ÙÔ˘ ˘Ô-

„‹ÊÈÔ˘ ‰ËÌ¿Ú¯Ô˘ μfiÏÔ˘ Î. ∞. ¡¿ÓÔ˘ Âͤ‰ˆÛ ÙÔ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ∂ÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÛÙÔ˘˜ √Δ∞. √ Î. ¡¿ÓÔ˜ ηÙËÁfiÚËÛ ÁÈ· ¿ÏÏË ÌÈ· ÊÔÚ¿ ÛÙÔ ™‡ÏÏÔÁÔ ∂ÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÛÙÔ˘˜ √Δ∞ fiÙÈ Ù·˘Ù›˙ÂÙ·È Ì ÙȘ ı¤ÛÂȘ ÙÔ˘ ‰ËÌ¿Ú¯Ô˘ ¶¿ÓÔ˘ ™ÎÔÙÈÓÈÒÙË. √ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ‰ËÏÒÓÂÈ fiÙÈ “Ô ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ ÙÔ˘ ∫∫∂ ·Ó¤Ï·‚ ÚfiÏÔ ÂÎÚÔÛÒÔ˘ Δ‡Ô˘ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓ˘ Î·È ˘Ô„‹ÊÈ·˜ ÙÔ˘ ∫∫∂ ÛÙÔ ¢‹ÌÔ, Î·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ Ù˘ ∂‡Ë˜ ∫·Ú˘‰¿ÎË Î·È ÙÔ˘ ˘Ô„‹ÊÈÔ˘ ‰ËÌÔÙÈÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô‡ÏÔ˘ £. ΔÛ·ÏÔ‡¯Ô˘” . ™ÙËÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Î·Ù¿ ÙÔ˘ ∞. ¡¿ÓÔ˘ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È Ù· ÂÍ‹˜: ¶ÚÔÊ·ÓÒ˜ ¤¯ÂÈ ‰È¤ÏıÂÈ Ù˘ ·ÓÙ›ÏË„‹˜ ÙÔ˘, fiÙÈ Â›Ó·È ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ fiÏˆÓ ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ ÙÔ˘ ÂÓÈ·›Ô˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ Î·È fiÙÈ ÙÔ ÛˆÌ·ÙÂ›Ô ‰ÂÓ Â›Ó·È ÌfiÓÔ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘, ·ÏÏ¿ fiÏ˘ Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜.

ª‹ˆ˜ ‰ÂÓ ··ÓÙ¿ ÔÏÈÙÈο ÁÈ·Ù› ÂÎÚÔÛˆ›, ÁÈ· ÙÔ˘˜ ‰ÈÎÔ‡˜ ÙÔ˘ ÏfiÁÔ˘˜, ÙË ¢∞™ ·ÓÙ› ÙË §∞™, ÔÈ „ËÊÔÊfiÚÔÈ Ù˘ ÔÔ›·˜ ÙÔÓ ¤¯Ô˘Ó ÛÙ›ÏÂÈ ÛÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ; ™ÙËÓ Ù·Ì·Î¤Ú· ÙÒÚ·: ∞ÊÔ‡ ı˘Ì›ÛÔ˘Ì fiÙÈ ÛÙËÓ ÚfiÛÊ·ÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛ‹ Ì·˜ Ì ÙÔÓ Î. ¡¿ÓÔ (ˆ˜ ‰ËÌÔÙÈÎfi Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ) ÁÈ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Û˘Ó·‰¤ÏÊˆÓ Ì·˜, Ô Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˜ ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ Û‹ÌÂÚ· , ¤‚ÚÈÛÂ Î·È ÚÔËÏ¿ÎÈÛ ̤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ¢™ ∂ÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ √Δ∞ ¡. ª·ÁÓËÛ›·˜ Î·È Ì ÙȘ Û˘Ó¯›˜ ·Ù˘¯Â›˜ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ÛÙÔÓ Δ‡Ô, ÙÔ ÏÈÁfiÙÂÚÔ ‰ÂÓ ·Ô‰¤¯ÂÙ·È ÙË ‚Ô‡ÏËÛË ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ Ó· ÂÎϤÍÔ˘Ó fiÔÈÔ˘˜ ·˘ÙÔ› ÂÈı˘ÌÔ‡Ó, ¤Ú¯ÂÙ·È ÌÈ· ̤ڷ ÌÂÙ¿ ÙÔÓ ·ÁÒÓ· Î·È ÙËÓ ÂÈÙ˘¯›· ÙÔ˘ ™ˆÌ·Ù›Ԣ Ó· ›ÛÂÈ Û¯Â‰fiÓ ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ ‰ËÌ¿Ú¯ˆÓ Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ Ó· ÌËÓ ÛÙ›ÏÔ˘Ó ·ÔÊ¿ÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ·ÍÈÔÏfiÁËÛË (Ô Î. ™ÎÔÙÈÓÈÒÙ˘ Ì¿ÏÈÛÙ·

∞·ÈÙԇ̠χÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ÀÁ›· ÛÙË ™ÎÈ¿ıÔ ΔÔ˘ ª·ÓÒÏË ¶·Û¯¿ÏË, ˘Ô„‹ÊÈÔ˘ ‰ËÌ¿Ú¯Ô˘ ™ÎÈ¿ıÔ˘ Ì ÙÔ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi “¡¤· ¶ÓÔ‹ ∞ÏÏ·Á‹ ¡ÔÔÙÚÔ›·˜” ™∂ Â›Û΄‹ Ì·˜ ¯ı˜ ÛÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ Î·È Û ۇÛÎÂ„Ë Ô˘ ·ÎÔÏÔ‡ıËÛ Ì ÙÔ ‰È¢ı˘ÓÙ‹ ∫. ∫·Ú·Ì¿ÙÛ·, ÙÔÓ ·Ó·ÏËÚˆÙ‹ ‰È¢ı˘ÓÙ‹ ∫. ª¿ÏÏË Î·È ÙËÓ ÚÔ˚Ûٷ̤ÓË ÚÔÛˆÈÎÔ‡ ∫. ¶·ÙÚÒÓË, ÌÂÙ¿ ·fi Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ ÁÈ· Ù· ı¤Ì·Ù· ÙˆÓ ÙÂÚ·ÛÙ›ˆÓ ÂÏÏ›„ÂˆÓ ÛÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ ÀÁ›·˜ ™ÎÈ¿ıÔ˘, ÂÎÊÚ¿Û·Ì ÙËÓ ·Á·Ó¿ÎÙËÛË fiÏˆÓ ÙˆÓ Î·ÙÔ›ÎˆÓ Î·È ˙ËÙ‹Û·Ì ÙËÓ ¿ÌÂÛË ·ÔÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓÔ˘ È·ÙÚÔÊ·Ú̷΢ÙÈÎÔ‡ ˘ÏÈÎÔ‡, ηıÒ˜ Î·È ÙËÓ Â›Û¢ÛË ÙˆÓ ‰È·‰ÈηÛÈÒÓ ÙÔÔı¤ÙËÛ˘ Ô‰ËÁÒÓ ·ÛıÂÓÔÊfiÚÔ˘. ΔÂÏÈÎÒ˜ ·ÔÛ¿Û·Ì ÙË ‰¤ÛÌ¢ÛË ˆ˜ ¤ˆ˜ ÙËÓ ¶¤ÌÙË ÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ ÀÁ›·˜ ı· ¤¯ÂÈ fiÏ· Ù· ··Ú·›ÙËÙ· ˘ÏÈο!!! ™ÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ˘Á›·˜ ÔÈ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓ˜ χÛÂȘ Ú¤ÂÈ Ó· ÂȉÈÒÎÔÓÙ·È Î·È Ó· ‰›ÓÔÓÙ·È ¿ÌÂÛ·. ΔÔ

Ó¤Ô ÌÈÎÚfi ÓÔÛÔÎÔÌÂ›Ô ÛÙÂϯˆÌ¤ÓÔ Ì ·ÎfiÌË ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÂȉÈÎfiÙËÙ˜ fiˆ˜ Á˘Ó·ÈÎÔÏfiÁÔ˘, ηډÈÔÏfiÁÔ˘ Î·È Ôԛ˜ ¿ÏϘ ··ÈÙËıÔ‡Ó, ·Ú¿ÏÏËÏ· Ì ÙȘ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈṲ̂Ó˜ ÎÈÓ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ Û˘Ó‰˘·ÛÌÔ‡ Ì·˜ ÁÈ· - ∏ ÔÌ·‰È΋ ·ÛÊ¿ÏÈÛË Û ȉȈÙÈ΋ ÂÙ·ÈÚ›· fiÏˆÓ ÙˆÓ Î·ÙÔ›ÎˆÓ Î·È ÂÈÛÎÂÙÒÓ ÙÔ˘ ÓËÛÈÔ‡ ÁÈ· fiϘ ÙȘ ¤ÎÙ·ÎÙ˜ ·ÂÚÔÌÂÙ·ÊÔÚ¤˜ Ì ¿ÌÂÛË ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ÙÔ˘ ·ÛıÂÓÔ‡˜ Û 1 ÒÚ· Û ηٿÏÏËÏ· ÓÔÛÔÎÔÌ›· fiÏ˘ Ù˘ ¯ÒÚ·˜, - ÂÓÂÚÁÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ‰È·‰ËÌÔÙÈÎÔ‡ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ ˘Á›·˜ Î·È ∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜ ∞ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë˜ √Δ∞, Î·È - ‰ÈÂÚ‡ÓËÛË ¤ÓÙ·Í˘ ÛÙÔ ∂™¶∞ ÂÓfi˜ ψÙÔ‡ ·ÛıÂÓÔÊfiÚÔ˘ ÁÈ· ¿ÌÂÛË ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ·ÛıÂÓÒÓ ÛÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ı· χÛÔ˘Ó Û ÌÂÁ¿ÏÔ ‚·ıÌfi ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· Ù˘ ·ÚÔ¯‹˜ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ˘Á›·˜. ™ÙÔ ÓËÛ› Ì·˜ ÔÈ ·ÚÔ¯¤˜ ˘Á›·˜ Â›Ó·È Â‰Ò Î·È ¯ÚfiÓÈ· ¤Ó· ÌÂÁ¿ÏÔ ·ÁοıÈ ÛÙÔ ·›ÛıËÌ· ·ÛÊ·Ï›·˜ fiÏˆÓ Ì·˜, ÁÈ· ·˘Ùfi ÙÔ ÏfiÁÔ ı· χÛÔ˘Ì ٷ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ Û’ ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ ÙÔ̤· Ì ÂÈÌÔÓ‹, ÔÚÁ¿ÓˆÛË, ÚfiÁÚ·ÌÌ· Î·È ÔÏÏ‹-ÔÏÏ‹ ‰Ô˘ÏÂÈ¿!

ÙÔ ÙÂÎÌËÚ›ˆÛÂ Î·È ÛÙÔÓ Ù‡Ô Ì ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ ÙÔ˘, ÛÙȘ 26/4/2014), Ó· ηٷÁÁ›ÏÂÈ ÙÔ ÛˆÌ·ÙÂ›Ô ˆ˜ Û˘Ì·Ú·ÛÙ¿ÙË ÙÔ˘ ‰ËÌ¿Ú¯Ô˘ μfiÏÔ˘ ÛÙËÓ Â·ÓÂÎÏÔÁ‹ ÙÔ˘. ∏ ¯·ÚÈÛÙÈ΋ ‚ÔÏ‹ ‰Â, Â›Ó·È fiÙ·Ó ·Ó·ÎÔÈÓÒÓÂÈ ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ÙËÓ ·Ó·‚ÔÏ‹ Ù˘ ·ÍÈÔÏfiÁËÛ˘, Ô˘ ·ÓÙ› Ó· ¯·ÈÚÂÙ›ÛÂÈ ÙËÓ ÌÂÚÈ΋ ¤ÛÙˆ ÂÈÙ˘¯›· Ù˘ ›ÂÛ˘ fiÏˆÓ ÙˆÓ ÂÌÏÂÎÔÌ¤ÓˆÓ (√ÌÔÛÔÓ‰›·˜, ™ˆÌ·Ù›ˆÓ, ‰ËÌ¿Ú¯ˆÓ) Ô˘ Ì·˜ ‰›ÓÂÈ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ηχÙÂÚ˘ ÔÚÁ¿ÓˆÛ˘ ÙÔ˘ ·ÁÒÓ· Ì·˜ ÂÓ¿ÓÙÈ· ÛÙÔÓ ¿‰ÈÎÔ ÓfiÌÔ Ù˘ ·ÍÈÔÏfiÁËÛ˘, ·˘Ùfi˜ ·ÔηÏ› ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ ·˘Ùfi “„‡ÙÈÎÔ Î·È ÚÔÂÎÏÔÁÈÎfi” . ª‹ˆ˜ Âȯ·›ÚÂÙ·È ¿Óˆ ÛÙȘ ÛÙ¿¯Ù˜; ª‹ˆ˜ ı· ‹Ù·Ó ηχÙÂÚÔ ÁÈ’ ·˘ÙfiÓ Î·È ÙÔ˘˜ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˘˜, Ô˘ “ÌÂÁ·ÏÔ˘ÚÁÔ‡Ó” ¿Óˆ ÛÙÔÓ fiÓÔ Î·È ÙË ‰˘ÛÙ˘¯›· ÂηÙÔÓÙ¿‰ˆÓ Û˘Ó·‰¤ÏÊˆÓ Ì·˜, Ó· ÌËÓ Â›¯Â Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ› ·˘Ù‹ Ë

¤ÛÙˆ ÚÔÛˆÚÈÓ‹ ·Ó·‚ÔÏ‹; ª‹ˆ˜ ÙÔ˘˜ ¯·Ï¿ Ù· Û¯¤‰È· ÁÈ· ÙÔ ÛÙ‹ÛÈÌÔ ÙÔ˘ ‰ÈÎÔ‡ ÙÔ˘˜ ·ÓËÁ˘ÚÈÔ‡; ø˜ ۈ̷Ù›Ô, ›̷ÛÙ ‰Ò, ¤Íˆ ·fi ‰ÔÎÈÌ·Ṳ̂ÓÔ˘˜ Ì˯·ÓÈÛÌÔ‡˜ Ô˘ ÙÚ¤ÊÔÓÙ·È ·fi ÙË ‰˘ÛÙ˘¯›· ÙˆÓ ¿ÏψÓ, ‰›Ï· ÛÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜, Ì ÂηÙÔÓÙ¿‰Â˜ Ë̤Ú˜ ·ÂÚÁ›·˜, ·ÏÏ¿ Î·È Ì ÔÏÏ‹ ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÂÚÁ·Û›·˜ Ì·˜. °È·Ù› ‰ÂÓ Û˘Á¯¤Ô˘Ì ÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ Ì ÙÔ Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÌfi. Œ¯Ô˘Ì ¯ÔÚÙ¿ÛÂÈ ·fi “Â·ÁÁÂÏÙÈο ÛÙÂϤ¯Ë” Ì ·¯È¿ ÏfiÁÈ· Î·È „‡ÙÈΘ ˘ÔÛ¯¤ÛÂȘ. ∞Ó Î. ¡¿ÓÔ ı¤ÏÂÙ ӷ οÓÂÙ ÔÏÈÙÈ΋ Î·È Ó· ·ÁˆÓÈÛÙԇ̠ÁÈ· Ù· ‰ÈηÈÒÌ·Ù· fiÏˆÓ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ›ÛÙ ÙÔ ÎfiÌÌ· Ô˘ Û·˜ ¤¯ÂÈ ·Ó·‰Â›ÍÂÈ fiÙÈ ÛÙÔÓ ·ÁÒÓ· ·˘Ùfi ‰ÂÓ ÂÚÈÛÛ‡ÂÈ Î·Ó›˜! ¢ÂÓ ı¤ÏÔ˘Ì ¿ÏÏÔ˘˜ ÙÈÌËÙ¤˜ ÙˆÓ ¿ÓÙˆÓ, ‰È·ÈÛÙÂ˘Ù‹ÚÈ· ‰›ÓÔ˘Ì ÌfiÓÔ ÛÙÔ˘˜ Û˘Ó·‰¤ÏÊÔ˘˜ Ì·˜” .

ΔÔ 6Ô ºÂÛÙÈ‚¿Ï ·fi ∂∞∞∫ μfiÏÔ˘ °π∞ 6Ë ¯ÚÔÓÈ¿ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÙ·È ÛÙËÓ fiÏË ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ÙÔ ÊÂÛÙÈ‚¿Ï

∂∞∞∫, ÂÓÒ, fiˆ˜ ÙÔÓ›˙ÂÙ·È Û ۯÂÙÈ΋ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË, “ÌÈ· ¯ÚÔÓÈ¿ ÌfiÓÔ ¤Ú·Û ·fi ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ÊÂÛÙÈ‚¿Ï Ù˘ ∂∞∞∫ Î·È fï˜ ¤¯Ô˘Ó ·ÏÏ¿ÍÂÈ ÔÏÏ¿. ∏ ÔÏÈÙÈ΋ Ô˘ ÂÊ·ÚÌfi˙ÂÙ·È ¤¯ÂÈ ÂËÚ¿ÛÂÈ Î¿ı Ù˘¯‹ Ù˘ ηıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ¿˜ Ì·˜ Ì ÚˆÙÔÊ·Ó‹ Â›ıÂÛË ÛÙ· ÂÚÁ·Ûȷο Î·È ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈο Ì·˜ ‰ÈηÈÒÌ·Ù·. ∏ ÓÂÔÏ·›· ¤¯ÂÈ ÌÂÈ ÛÙÔ ÛÙfi¯·ÛÙÚÔ. ¶ÚÔÛ·ıÔ‡Ó Ó· Ì·˜ ˘ÔÙ¿ÍÔ˘Ó ÁÎÚÂÌ›˙ÔÓÙ·˜ Ù· fiÓÂÈÚ¿ Ì·˜ Î·È Û¤ÚÓÔÓÙ·˜ ÙÔ Êfi‚Ô Ù˘ ·ÌÊ›‚ÔÏ˘ ÂÚÁ·Ûȷ΋˜ ÚÔÔÙÈ΋˜. ΔÔ ÊÂÛÙÈ‚¿Ï ∂∞∞∫ Â›Ó·È ¤Ó·˜ ıÂÛÌfi˜ Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÂ›Ù·È ÛÙËÓ fiÏË ·fi ÙÔ 2007 Î·È ÂȉÈÒÎÂÈ Ó· ¤¯ÂÈ ·‡ı˘ÓÛË ÛÙË ÓÂÔÏ·›· ÚÔ‚¿ÏÏÔÓÙ·˜ ¤Ó· ¿ÏÏÔ ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi ÚfiÙ˘Ô. ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ¤¯ÂÈ ˆ˜ ÂÍ‹˜: ¶·Ú·Û΢‹ 2/5 18:00: ∂Ή‹ÏˆÛË: “¢Â ˙ËÙ¿Ì ÙÔ Î·ÈÙ·ÏÈÛÙÈο ÂÊÈÎÙfi, ·ÏÏ¿ ÙÔ ÎÔÈÓˆÓÈο ·Ó·Áη›Ô. °È· ÌÈ· ·È‰Â›· ·ÁÔÚ·›· ‹ ÁÈ· ÌÈ· ·È‰Â›· ·ÂÏ¢ıÂÚˆÙÈ΋;” . °È¿ÓÓ˘ ª·˝ÛÙÚÔ˜ (Â›ÎÔ˘ÚÔ˜ ηıËÁËÙ‹˜ ∂ª¶), ∞ϤͷӉÚÔ˜ ªÈÓˆÙ¿Î˘ (̤ÏÔ˜ º™ ÙˆÓ ¶ÔÏÈÙÈÎÒÓ ∂ÈÛÙËÌÒÓ ∂∫¶∞). 22:00: ™˘Ó·˘Ï›· Ì ÙÔ˘˜ º™. ∞ÎÔÏÔ˘ı› ¿ÚÙπ Ì ÙÔ˘˜ I Against I. ™¿‚‚·ÙÔ 3/5 (ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÂÓ›Û¯˘ÛË 3 ¢ÚÒ) 18:00: ∂Ή‹ÏˆÛË: “∏ ÎÚ›ÛË ·Ó‹ÎÂÈ ÛÙÔÓ Î·ÈÙ·ÏÈÛÌfi Î·È ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ Û ̷˜. ∏ ·ÓÙȉڷÛÙÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋ Ù˘ ∂∂ Î·È Ë ·¿ÓÙËÛË ÙÔ˘ ·ÓÙÈηÈÙ·ÏÈÛÙÈÎÔ‡ ÎÈÓ‹Ì·ÙÔ˜” . ∂ÈÚ‹ÓË °·˚Ù¿ÓÔ˘ (˘Ô„‹ÊÈ· ‰È‰¿ÎÙÔÚ·˜ ¶ÔÏÈÙÈÎÒÓ ∂ÈÛÙËÌÒÓ), ¶¿ÓÔ˜ °Î·ÚÁοӷ˜ (ϤÎÙÔÚ·˜ ηıËÁËÙ‹˜ ÙÔ˘ ∂ª¶), ™Ù¿ı˘ ¡ÙÔ‡ÚÔ˜ (ÁˆfiÓÔ˜, ̤ÏÔ˜ ۈ̷Ù›Ԣ Û˘Ì‚·ÛÈÔ‡¯ˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ¡¶π¢). 22:00 ™˘Ó·˘Ï›· Ì ÙÔ˘˜ ∏Ã√ƒ∞ª∞THE PINK TANK PROJECT DEUS EX MACHINA.

∫ÏÈÌ¿ÎÈÔ ÙˆÓ “¢ÚfiÌˆÓ ∞Ó·ÙÚÔ‹˜” ÛÙÔ ‚ÈÔÏÔÁÈÎfi ™∂ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÙÔ˘ Û˘Ó‰˘·-

ÛÌÔ‡ “¢ÚfiÌÔÈ ∞Ó·ÙÚÔ‹˜ ÁÈ· ÙË £ÂÛÛ·Ï›·” ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ: Δ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÛÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ μÈÔÏÔÁÈÎÔ‡ ∫·ı·ÚÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ ›¯·Ó ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ‰È·ÈÛÙÒÛÔ˘Ó Î·È Ó· Û˘˙ËÙ‹ÛÔ˘Ó ˘Ô„‹ÊÈÔÈ ÙÔ˘ Û˘Ó‰˘·ÛÌÔ‡ “¢ÚfiÌÔ˜ ∞Ó·ÙÚÔ‹˜” ÁÈ· ÙȘ ÂÚÈÊÂÚÂȷΤ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜ ÛÙË £ÂÛÛ·Ï›·, ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ¯ıÂÛÈÓ‹˜ ÙÔ˘˜ Â›Û΄˘, Ì ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙÔÓ ˘Ô„‹ÊÈÔ ·ÓÙÈÂÚÈÊÂÚÂÈ¿Ú¯Ë °ÈÒÚÁÔ ™Ù·ÌÔ˘Ï‹ ÛÙȘ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ Î·È ÙË Û˘˙‹ÙËÛË Ì ÙË ‰È‡ı˘ÓÛË Î·È ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜. Ÿˆ˜ ‰È·ÈÛÙÒıËÎÂ, Ë ‰Ú·Ì·ÙÈ΋ Ì›ˆÛË ÙÔ˘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ ·ÔÙÂÏ› ϤÔÓ ÙÚÔ¯Ô¤‰Ë ÛÙËÓ ÔÌ·Ï‹ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙˆÓ ÂÁηٷÛÙ¿ÛˆÓ, ηıÒ˜ ·fi ÙÔ 2003 ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Á›ÓÂÈ Î·ÌÈ¿ ÚfiÛÏË„Ë, ÂÓÒ ·Ô˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó ÎÚ›ÛÈ̘ ÂȉÈÎfiÙËÙ˜ ÂÈÛÙËÌfiÓˆÓ, fiˆ˜ ËÏÂÎÙÚÔÏfiÁÔ˘ Î·È Ì˯·ÓÈÎÔ‡ ·˘ÙÔÌ·ÙÈÛÌÒÓ. ∂ÓÒ Ë ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Î·È Ë ÁˆÁÚ·ÊÈ΋ Î¿Ï˘„Ë ÙÔ˘ ‚ÈÔÏÔÁÈÎÔ‡ ηı·ÚÈÛÌÔ‡ Û˘Ó¯Ҙ ÂÂÎÙ›ÓÂÙ·È, ηıÒ˜ Û ϛÁÔ ‰È¿ÛÙËÌ· Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌfi ı· ηχÙÂÈ ‰›ÎÙ˘Ô 880 ¯ÈÏÈÔ̤ÙÚˆÓ, ÙÔ ÚÔÛˆÈÎfi ÌÂÈÒÓÂÙ·È Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ÌË Á›ÓÂÙ·È Ë ÛˆÛÙ‹ Û˘ÓÙ‹ÚËÛË, ·ÏÏ¿ Î·È Ó· ÂȉÂÈÓÒÓÔÓÙ·È ÔÈ Û˘Óı‹Î˜ ÂÚÁ·Û›·˜. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, ‰È·ÈÛÙÒıËΠfiÙÈ ÔÈ Î·ı˘ÛÙÂÚ‹ÛÂȘ ·fi ÏÂ˘Ú¿˜ ·ÔÎÂÓÙڈ̤Ó˘ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ÛÙÔÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌfi Î·È ÙËÓ ÂÎÙ¤ÏÂÛË ÙˆÓ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓˆÓ ¤ÚÁˆÓ, ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙˆÓ ¿ÛÙÔ¯ˆÓ ÂÈÏÔÁÒÓ ÙÔ˘ “∫·ÏÏÈÎÚ¿ÙË” , ÂȉÂÈÓÒÓÂÈ ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ‰ÈfiÙÈ ÔÈ Û˘Ó¯›˜ ÂÚÁÔÏ·‚›Â˜ ·ÊÔÚÔ‡Ó fiÏÔ Î·È ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ fiÁÎÔ ¤ÚÁˆÓ ¿Ú· Î·È Ì¤ÁÂıÔ˜ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÒÓ. ™¯ÂÙÈο Ì ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜, ÙÔ ÔÔ›Ô ÂÓ Ù¤ÏÂÈ ÂÈ‚·Ú‡ÓÂÈ ÙËÓ ÙÛ¤Ë ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ, ·˘Ùfi Ô˘ ÙÔÓ›ÛÙËΠ‹Ù·Ó fiÙÈ ÂÈÎÚ·Ù› Ì›· ·Ú¿ÏÔÁË ÔÏÈÙÈ΋ ÙÈÌÔÏfiÁËÛ˘ ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ ¢∂∏. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, Ë ¢∂À∞ªμ ÁÈ· fiϘ ÙȘ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ Î·È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›Â˜ Ù˘, ¯ÚÂÒÓÂÙ·È Ì ‚¿ÛË ÙÔ ÔÈÎÈ·Îfi ÙÈÌÔÏfiÁÈÔ Ù˘ ¢∂∏, Ô˘ Â›Ó·È Î·È ÙÔ ˘„ËÏfiÙÂÚÔ. ∂Ó‰ÂÈÎÙÈο, ·Ó·Ê¤ÚıËΠfiÙÈ ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ ËÏÂÎÙÚÈ΋˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ Â›Ó·È ÁÈ· ÙÔÓ μÈÔÏÔÁÈÎfi ∫·ı·ÚÈÛÌfi ¤Ó· ÂηÙÔÌ̇ÚÈÔ Â˘ÚÒ ÙÔ ¯ÚfiÓÔ Î·È ÁÈ· ÙÔ ‰›ÎÙ˘Ô ‡‰Ú¢Û˘ (·ÓÙÏÈÔÛÙ¿ÛÈ· Î.Ï.) ÂÈϤÔÓ ‰‡Ô ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ¢ÚÒ. ΔËÓ ∫˘Úȷ΋, ÎÏÈÌ¿ÎÈÔ ˘Ô„ËÊ›ˆÓ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÒÓ Û˘Ì‚Ô‡ÏˆÓ, Û˘Óԉ¢fiÌÂÓÔ ·fi ÙÔ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞ ∞ÏÂÍ. ªÂ˚ÎfiÔ˘ÏÔ, ÂÈÛΤÊıËΠÙȘ °Ï·Ê˘Ú¤˜, ÙËÓ ∫ÂÚ·ÛÈ¿ Î·È Ù· ∫·Ó¿ÏÈ·, fiÔ˘ ¤ÁÈÓ·Ó Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂȘ Ì ηÙÔ›ÎÔ˘˜ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜. ™Â fiϘ ÙȘ Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂȘ, ÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔÈ ÙfiÓÈÛ·Ó ÙËÓ ÂÁηٿÏÂÈ„Ë Ô˘ ˘¿Ú¯ÂÈ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘˜ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ “∫·ÏÏÈÎÚ¿ÙË” Ô˘ ·Ô‰˘Ó¿ÌˆÛ ÙȘ ÙÔÈΤ˜ ÎÔÈӈӛ˜ Î·È ÂÚÈfiÚÈÛ ÙËÓ ÂÎÚÔÛÒËÛË ÙˆÓ ÓÙfiÈˆÓ Î·ÙÔ›ÎˆÓ ÛÙ· fiÚÁ·Ó· ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ Î·È Ù· ΤÓÙÚ· ·ÔÊ¿ÛˆÓ. ∏ ÂÚÈÔ¯‹ ¤¯ÂÈ ‰˘Ó·ÌÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ·Ó¿Ù˘Í˘, ÙfiÛÔ ÛÙȘ ηÏÏȤÚÁÂȘ, fiÛÔ Î·È ÛÙËÓ ÎÙËÓÔÙÚÔÊ›·, ·ÏÏ¿ ¤¯ÂÈ ÂÁηٷÏÂÈÊı› ·fi ÙËÓ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· £ÂÛÛ·Ï›·˜, ηıÒ˜ ‰ÂÓ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È Û ηӤӷ ۯ‰ȷÛÌfi.


33

ΔƒπΔ∏ 29 ∞¶ƒπ§π√À 2014

∂§§∏¡π∫∏ ¢∏ª√∫ƒ∞Δπ∞ ¢∏ª√™ μ√§√À √ ¶ƒ√∂¢ƒ√™ Δ√À ¢∏ª√Δπ∫√À ™Àªμ√À§π√À

μfiÏÔ˜, 28/04/2014

¢∏ª√™π∂À™∏ Δ∏™ ∞ƒπ£. 250/07-04-2014 ∞¶√º∞™∏™ Δ√À ¢∏ª√Δπ∫√À ™Àªμ√À§π√À (¿ÚıÚÔ 79 ·Ú. 4 ‰1 ÙÔ˘ ¡. 3463/2006) ΔÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ μfiÏÔ˘ ÛÙË Û˘Ó‰ڛ·ÛË Ù˘ 16˘ ∞ÚÈÏ›Ô˘ 2014 ¤Ï·‚ ÙËÓ ˘’ ·ÚÈı. 349/2014 ·fiÊ·ÛË Ì ı¤Ì· “§‹„Ë ·fiÊ·Û˘ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·ÌfiÚʈÛË ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡ ¤ÙÔ˘˜ 2014” Î·È ·ÔÊ¿ÛÈÛ ηٿ ÏÂÈÔ„ËÊ›· Ù· ÂÍ‹˜: 1. ∂ÁÎÚ›ÓÂÈ ÙËÓ ·Ó·ÌfiÚʈÛË ÙÔ˘ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡ ¤ÙÔ˘˜ 2014 Ë ÔÔ›· ‰È·ÌÔÚÊÒÓÂÙ·È ˆ˜ ·ÎÔÏÔ‡ıˆ˜: ∂§§∏¡π∫∏ ¢∏ª√∫ƒ∞Δπ∞ ¶∂ƒπº∂ƒ∂π∞ £∂™™∞§π∞™ ¡√ª√™ ª∞°¡∏™π∞™ ¢∏ª√™ μ√§√À

√ÈÎÔÓÔÌÈÎfi ŒÙÔ˜: 2014 ∏Ì/Ó›· ∂ÎÙ‡ˆÛ˘: 16/04/2014

2. ∂ÁÎÚ›ÓÂÈ ÙË ‰È¿ıÂÛË ÙˆÓ ÈÔ ¿Óˆ ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓˆÓ ÈÛÙÒÛˆÓ. ∫·È ·Ó·ı¤ÙÂÈ ÙȘ ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ÂÓ¤ÚÁÂȘ ÛÙÔÓ Î. ¢‹Ì·Ú¯Ô. ∏ ∞fiÊ·ÛË ·˘Ù‹ ‹Ú ÙÔÓ ·ÚÈıÌfi 349/2014. √ ¶Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∞∫ƒπμ∂™ ∞¶√™¶∞™ª∞ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ μfiÏÔ˜ 17 ∞ÚÈÏ›Ô˘ 2014 ÀÔÁÚ·Ê‹ √ ¶ƒ√∂¢ƒ√™ ∞¶√™Δ√§√™ º√π¡π∫√¶√À§√™

K¿ı Úˆ› ÛÙÔ Û›ÙÈ ‹ ÛÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô ÛÔ˘ °›ÓÂ Û˘Ó‰ÚÔÌËÙ‹˜ Ù˘

TËÏ. 24210 95753

∏ ÂÚÈʤÚÂÈ· ÛÙÔ Â›ÎÂÓÙÚÔ Ù˘ ·Ó¿Ù˘Í˘ M ÙË Û˘Á¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ Î·È Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ŒÓˆÛ˘ ∞ÏÌ˘Úfi˜ 25 ∞ÚÈÏ›Ô˘ 2014 ∞ƒπ£. ¶ƒøΔ.: 7715 ¶∂ƒπ§∏¶Δπ∫∏ ¢π∞∫∏ƒÀ•∏ ∂¶∞¡∞§∏¶Δπ∫√⁄ ¶ƒ√Ã∂πƒ√À ¢π∞°ø¡π™ª√À °π∞ Δ∏¡ ∂¶π§√°∏ ∞¡∞¢√Ã√À Δ√À ∂ƒ°√À: “√ÚÈ˙fiÓÙÈÔ˜ ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎfi˜ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ˘ÔÛÙ‹ÚÈ͢ ÁÈ· ÙËÓ ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛË Ù˘ ˘ÏÔÔ›ËÛ˘ Ù˘ Ú¿Í˘ “∂ÍÔÈÎÔÓfiÌËÛË ∂Ó¤ÚÁÂÈ·˜ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡” ” √ ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ ÚÔÎËÚ‡ÛÛÂÈ Â·Ó·ÏËÙÈÎfi Úfi¯ÂÈÚÔ ·ÓÔȯÙfi ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi Ì ÛÊÚ·ÁÈṲ̂Ó˜ ÚÔÛÊÔÚ¤˜, ÌÂ Û˘ÌÏ‹ÚˆÛË ÙÈÌÔÏÔÁ›Ô˘, Ì ÎÚÈÙ‹ÚÈÔ Î·Ù·Î‡ÚˆÛ˘ ÙËÓ Ù¯ÓÈÎÔÔÈÎÔÓÔÌÈο Û˘ÌÊÂÚfiÙÂÚË ÚÔÛÊÔÚ¿ ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÏÔÁ‹ ·Ó·‰fi¯Ô˘ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘: “√ÚÈ˙fiÓÙÈÔ˜ ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎfi˜ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ˘ÔÛÙ‹ÚÈ͢ ÁÈ· ÙËÓ ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛË Ù˘ ˘ÏÔÔ›ËÛ˘ Ù˘ Ú¿Í˘ “∂ÍÔÈÎÔÓfiÌËÛË ∂Ó¤ÚÁÂÈ·˜ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡” ” , Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ¿ÚıÚÔ 20 ·Ú. 13 ÙÔ˘ ¡. 3731/08 Î·È ÙÔ˘ ¶.¢. 28/80, ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿‰ÂÈÍË ·Ó·‰fi¯Ô˘ ÂÎÙ¤ÏÂÛ˘ Ù˘ ·Ú·¿Óˆ ÂÚÁ·Û›·˜, ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ 35.000 ∂ Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚·ÓÔ̤ÓÔ˘ º.¶.∞. 23%. ΔÔ ¤ÚÁÔ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÂ›Ù·È Î·Ù¿ 100% ·fi ÙÔ ∂.Δ.¶.∞. 2007-2013. ∏ÌÂÚÔÌËÓ›· ‰ÈÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ ÙÔ˘ Â·Ó·ÏËÙÈÎÔ‡ ‰È·ÁˆÓÈÛÌÔ‡ ÔÚ›˙ÂÙ·È Ë 13Ë ª·˝Ô˘ 2014, Ë̤ڷ ΔÚ›ÙË Î·È ÒÚ· ¤Ó·Ú͢ 10:00 .Ì., ÒÚ· Ï‹Í˘ 12:00 Ì., ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ ÛÙÔ ¢ËÌ·Ú¯Â›Ô ∞ÏÌ˘ÚÔ‡, ÛÙËÓ Ô‰fi μ·Û. ∫ˆÓ/ÓÔ˘ 117 ÛÙËÓ fiÏË ÙÔ˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡. ™ÙÔÓ Â·Ó·ÏËÙÈÎfi ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi Á›ÓÔÓÙ·È ‰ÂÎÙÔ› ·Ó·ÁÓˆÚÈṲ̂ÓÔÈ ·Ó¿‰Ô¯ÔÈ ÙÔ˘ ·ÓÙÈÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ô˘ ‰ËÌÔÚ·ÙÂ›Ù·È Î·È Ô˘ ·Ú¤¯Ô˘Ó ¯¤ÁÁ˘· ¿ÚÙÈ·˜ ÂÎÙ¤ÏÂÛ˘, ÂÁÁÂÁÚ·Ì̤ÓÔÈ ÛÙÔ ÔÈÎÂ›Ô ÂÈÌÂÏËÙ‹ÚÈÔ ‹ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÔÚÁ¿ÓˆÛË. ¶ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ·Ú¤¯ÔÓÙ·È ·fi ÙË ¢È‡ı˘ÓÛË ¶ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌÔ‡-√ÚÁ¿ÓˆÛ˘ - ¶ÏËÚÔÊÔÚÈ΋˜, ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ & ¶ÔÈfiÙËÙ·˜ ∑ˆ‹˜, ÙËÏ.: 2422350223, fax: 2422026292, ·ÚÌfi‰È· ÁÈ· ÂÈÎÔÈÓˆÓ›· Î. πˆ¿ÓÓ· ÃÚ‹ÛÙÔ˘, ηٿ ÙȘ ÂÚÁ¿ÛÈ̘ Ë̤Ú˜ Î·È ÒÚ˜. √ ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ ∂˘¿ÁÁÂÏÔ˜ ÷Ù˙Ë΢ÚÈ¿ÎÔ˜

∂§§∏¡π∫∏ ¢∏ª√∫ƒ∞Δπ∞ ¡√ª√™ ª∞°¡∏™π∞™ ¢∂À∞ªμ ¢π∂À£À¡™∏ √π∫√¡√ªπ∫ø¡ & ¢π√π∫∏Δπ∫ø¡ À¶∏ƒ∂™πø¡ °ƒ∞º∂π√ ¶ƒ√ª∏£∂πø¡ ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜: ∫Ô¿ÓÔ˘ ∂ÏÈÛÛ¿‚ÂÙ ΔËϤʈÓÔ: 24210-75152, 75150 - Fax: 24210 75183 μfiÏÔ˜, 28/04/2014 ∞Ú. ¶ÚˆÙ.: 4602 ¶∂ƒπ§∏æ∏ ¢π∞∫∏ƒÀ•∏™ ¶ƒ√Ã∂πƒ√À ¢π∞°ø¡π™ª√À ÁÈ· ÙËÓ “¶ÚÔÌ‹ıÂÈ· ªÂÙ·Û¯ËÌ·ÙÈÛÙ‹ ¢È·ÓÔÌ‹˜ •ËÚÔ‡ Ù‡Ô˘” , ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ 13.000,00 ∂ (ϤÔÓ º¶∞). √ ¶Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¢.∂.À.∞.ª.μ. ÚÔÎËÚ‡ÛÛÂÈ Úfi¯ÂÈÚÔ ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi Ì ÛÊÚ·ÁÈṲ̂Ó˜ ÚÔÛÊÔÚ¤˜ Î·È Ì ÎÚÈÙ‹ÚÈÔ Î·Ù·Î‡ÚˆÛ˘ ÙË ¯·ÌËÏfiÙÂÚË ÙÈÌ‹ ÛÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙÔ˘ ÂÓ‰ÂÈÎÙÈÎÔ‡ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ ÁÈ· ÙËÓ “¶ÚÔÌ‹ıÂÈ· ªÂÙ·Û¯ËÌ·ÙÈÛÙ‹ ¢È·ÓÔÌ‹˜ •ËÚÔ‡ Ù‡Ô˘” , ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ 13.000,00 ∂ (ϤÔÓ º¶∞). √È Ê¿ÎÂÏÔÈ ÙˆÓ ÚÔÛÊÔÚÒÓ Ì·˙› Ì fiÏ· Ù· ··Ú·›ÙËÙ· ‰ÈηÈÔÏÔÁËÙÈο ı· ηٷٛıÂÓÙ·È ÛÙÔ ÎÙ›ÚÈÔ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ Ù˘ ¢.∂.À.∞.ª.μ., Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙËÓ Ô‰fi ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ 141 Î·È ÂÓÒÈÔÓ Ù˘ ÂÈÙÚÔ‹˜ ‰ÈÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ ÙÔ˘ ‰È·ÁˆÓÈÛÌÔ‡ ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ 09/05/2014 Î·È ÒÚ· 12:00 (Ï‹Í˘ ·Ú¿‰ÔÛ˘ ÚÔÛÊÔÚÒÓ). √È ÚÔÛÊÔÚ¤˜ ÌÔÚ› Ó· ·ÔÛÙ¤ÏÏÔÓÙ·È Ì ÔÔÈÔ‰‹ÔÙ ÙÚfiÔ, fiÙ·Ó ÂÈϤÁÂÙ·È Ë Ù·¯˘‰ÚÔÌÈ΋ ·ÔÛÙÔÏ‹ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÂÚȤگÔÓÙ·È ÛÙË ¢.∂.À.∞.ª.μ. ̤¯ÚÈ ÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË Ë̤ڷ ·fi ÙË ‰ÈÂÓ¤ÚÁÂÈ· ÙÔ˘ ‰È·ÁˆÓÈÛÌÔ‡ ‹ÙÔÈ ¶¤ÌÙË 08/05/2014. ™ÙÔ ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Ï¿‚Ô˘Ó Ì¤ÚÔ˜ ·Ó·ÁÓˆÚÈṲ̂ӷ Ê˘ÛÈο Î·È ÓÔÌÈο ÚfiÛˆ· Ô˘ ·Û¯ÔÏÔ‡ÓÙ·È Ì ÙËÓ Î·Ù·Û΢‹, ÂÌÔÚ›· Î·È ‰È¿ıÂÛË Ù˘ ¿Óˆ ÚÔÌ‹ıÂÈ·˜. ∏ ÂÁÁ‡ËÛË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÔÚ›˙ÂÙ·È Û ÔÛÔÛÙfi 5% Â› Ù˘ Û˘ÓÔÏÈ΋˜ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛı›۷˜ ‰·¿Ó˘, Ì ÙÔ º.¶.∞., ‰ËÏ·‰‹ 799,50 ¢ÚÒ. ∏ ÚÔÌ‹ıÂÈ· ı· Î·Ù·Î˘Úˆı› ÛÂ Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÔÓÙ·, Ë ÚÔÛÊÔÚ¿ ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ı· ÎÚÈı› ·Ô‰ÂÎÙ‹ Î·È ı· ¤¯ÂÈ ÙË ¯·ÌËÏfiÙÂÚË ÙÈÌ‹ ÛÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙÔ˘ ÂÓ‰ÂÈÎÙÈÎÔ‡ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÁÈ· ÙÔ ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi ·Ú¤¯ÔÓÙ·È Î·Ù¿ ÙȘ ÂÚÁ¿ÛÈ̘ Ë̤Ú˜ Î·È ÒÚ˜ ÛÙ· ÙËÏ. 24210 75150 & 75152. ∞ÚÌfi‰ÈÔ˜ ˘¿ÏÏËÏÔ˜ ∫fi·ÓÔ˘ ∂ÏÈÛÛ¿‚ÂÙ. √ ∞¡Δπ¶ƒ√∂¢ƒ√™ Δ√À ¢.™. ¢∂À∞ªμ §∂ø¡π¢∞™ ª∞Àƒ√°π∞¡¡∏™

Δ· ª¤ÏË ÀÔÁڷʤ˜

∂§§∏¡π∫∏ ¢∏ª√∫ƒ∞Δπ∞ ¡√ª√™ ª∞°¡∏™π∞™ ¢∂À∞ªμ ¢π∂À£À¡™∏ √π∫√¡√ªπ∫ø¡ & ¢π√π∫∏Δπ∫ø¡ À¶∏ƒ∂™πø¡ °ƒ∞º∂π√ ¶ƒ√ª∏£∂πø¡ ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜: ∫Ô¿ÓÔ˘ ∂ÏÈÛÛ¿‚ÂÙ ΔËϤʈӷ: 24210-75152, 75150 - Fax: 24210 75183 μfiÏÔ˜, 28/04/2014 ∞Ú. ¶ÚˆÙ.: 4599 ¶∂ƒπ§∏æ∏ ¢π∞∫∏ƒÀ•∏™ ¶ƒ√Ã∂πƒ√À ¢π∞°ø¡π™ª√À ÁÈ· ÙËÓ “¶ÚÔÌ‹ıÂÈ· ‰È¿ÊÔÚˆÓ Ù‡ˆÓ ÌÂÏ·ÓÈÒÓ, toner, ÌÂÏ·ÓÔÙ·ÈÓÈÒÓ Î·È image units ÁÈ· ÙËÓ Î¿Ï˘„Ë ÙˆÓ ·Ó·ÁÎÒÓ ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ Ù˘ ¢∂À∞ªμ” , ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ 14.585,06 ¢ÚÒ (ϤÔÓ º¶∞). √ ¶Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¢.∂.À.∞.ª.μ. ÚÔÎËÚ‡ÛÛÂÈ Úfi¯ÂÈÚÔ ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi Ì ÛÊÚ·ÁÈṲ̂Ó˜ ÚÔÛÊÔÚ¤˜ Î·È Ì ÎÚÈÙ‹ÚÈÔ Î·Ù·Î‡ÚˆÛ˘ ÙË ¯·ÌËÏfiÙÂÚË ÙÈÌ‹ ÛÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙÔ˘ ÂÓ‰ÂÈÎÙÈÎÔ‡ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ ÁÈ· ÙËÓ “¶ÚÔÌ‹ıÂÈ· ‰È¿ÊÔÚˆÓ Ù‡ˆÓ ÌÂÏ·ÓÈÒÓ, toner, ÌÂÏ·ÓÔÙ·ÈÓÈÒÓ Î·È image units ÁÈ· ÙËÓ Î¿Ï˘„Ë ÙˆÓ ·Ó·ÁÎÒÓ ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ Ù˘ ¢∂À∞ªμ” , ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ 14.585,06 ¢ÚÒ (ϤÔÓ º¶∞). √È Ê¿ÎÂÏÔÈ ÙˆÓ ÚÔÛÊÔÚÒÓ Ì·˙› Ì fiÏ· Ù· ··Ú·›ÙËÙ· ‰ÈηÈÔÏÔÁËÙÈο ı· ηٷٛıÂÓÙ·È ÛÙÔ ÎÙ›ÚÈÔ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ Ù˘ ¢.∂.À.∞.ª.μ., Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙËÓ Ô‰fi ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ 141 Î·È ÂÓÒÈÔÓ Ù˘ ÂÈÙÚÔ‹˜ ‰ÈÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ ÙÔ˘ ‰È·ÁˆÓÈÛÌÔ‡ ÙËÓ ¶¤ÌÙË 8/5/2014 Î·È ÒÚ· 11:00 (Ï‹Í˘ ·Ú¿‰ÔÛ˘ ÚÔÛÊÔÚÒÓ). √È ÚÔÛÊÔÚ¤˜ ÌÔÚ› Ó· ·ÔÛÙ¤ÏÏÔÓÙ·È Ì ÔÔÈÔ‰‹ÔÙ ÙÚfiÔ, fiÙ·Ó ÂÈϤÁÂÙ·È Ë Ù·¯˘‰ÚÔÌÈ΋ ·ÔÛÙÔÏ‹ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÂÚȤگÔÓÙ·È ÛÙË ¢.∂.À.∞.ª.μ. ̤¯ÚÈ ÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË Ë̤ڷ ·fi ÙË ‰ÈÂÓ¤ÚÁÂÈ· ÙÔ˘ ‰È·ÁˆÓÈÛÌÔ‡ ‹ÙÔÈ ΔÂÙ¿ÚÙË 7/5/2014. ™ÙÔ ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Ï¿‚Ô˘Ó Ì¤ÚÔ˜ ·Ó·ÁÓˆÚÈṲ̂ӷ Ê˘ÛÈο Î·È ÓÔÌÈο ÚfiÛˆ· Ô˘ ·Û¯ÔÏÔ‡ÓÙ·È Ì ÙËÓ Î·Ù·Û΢‹, ÂÌÔÚ›· Î·È ‰È¿ıÂÛË Ù˘ ¿Óˆ ÚÔÌ‹ıÂÈ·˜. ∏ ÂÁÁ‡ËÛË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÔÚ›˙ÂÙ·È Û ÔÛÔÛÙfi 5% Â› Ù˘ Û˘ÓÔÏÈ΋˜ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛı›۷˜ ‰·¿Ó˘, Ì ÙÔ º.¶.∞., ‰ËÏ·‰‹ 896,98 ¢ÚÒ. ∏ ÚÔÌ‹ıÂÈ· ı· Î·Ù·Î˘Úˆı› ÛÂ Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÔÓÙ·, Ë ÚÔÛÊÔÚ¿ ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ı· ÎÚÈı› ·Ô‰ÂÎÙ‹ Î·È ı· ¤¯ÂÈ ÙË ¯·ÌËÏfiÙÂÚË ÙÈÌ‹. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÁÈ· ÙÔ ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi ·Ú¤¯ÔÓÙ·È Î·Ù¿ ÙȘ ÂÚÁ¿ÛÈ̘ Ë̤Ú˜ Î·È ÒÚ˜ ÛÙ· ÙËÏ. 24210 75150 & 75152, ·ÚÌfi‰ÈÔ˜ ˘¿ÏÏËÏÔ˜ ∫fi·ÓÔ˘ ∂ÏÈÛÛ¿‚ÂÙ. √ ∞¡Δπ¶ƒ√∂¢ƒ√™ Δ√À ¢.™. Δ∏™ ¢∂À∞ªμ §∂ø¡π¢∞™ ª∞Àƒ√°π∞¡¡∏™

∂ÀÃ∞ƒπ™Δ∏ƒπ√ ∞ÈÛı·ÓfiÌ·ÛÙ ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË Ó· ¢¯·ÚÈÛÙ‹ÛÔ˘Ì ·fi Ù· ‚¿ıË Ù˘ ηډȿ˜ Ì·˜ ÙË ÌÔÓ¿‰· Ù¯ÓËÙÔ‡ ÓÂÊÚÔ‡ ÙÔ˘ ∞¯ÈÏÏÔÔ‡ÏÂÈÔ˘ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ μfiÏÔ˘, ÙÔ ‰È¢ı˘ÓÙ‹ Ù˘ Î. Ã∏™Δ√ ™Àƒ°∫∞¡∏, ÙÔ˘˜ ÁÈ·ÙÚÔ‡˜ Î·È ÙÔ ÓÔÛËÏ¢ÙÈÎfi ÚÔÛˆÈÎfi, ηıÒ˜ Â›Û˘ Î·È ÙÔ ‰È¢ı˘ÓÙ‹ Ù˘ ∞’ ¶·ıÔÏÔÁÈ΋˜ ∫ÏÈÓÈ΋˜ Î. ∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√ ™¶Àƒ√¶√À§√, ÙÔ˘˜ ÁÈ·ÙÚÔ‡˜ Î·È ÙÔ ÓÔÛËÏ¢ÙÈÎfi ÚÔÛˆÈÎfi ÁÈ· ÙËÓ ·ÓıÚˆÈ¿, ÙËÓ ·Ì¤ÚÈÛÙË ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍ‹ ÙÔ˘˜ Î·È ÙË ÊÚÔÓÙ›‰· Ô˘ ·Ú›¯·Ó ÛÙÔÓ ·Á·Ë̤ÓÔ Ì·˜ ·Ù¤Ú· ¢∏ª∏Δƒπ√ ™Δ∞ª√. ∏ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ¿ ÙÔ˘


34

ΔƒπΔ∏ 29 ∞¶ƒπ§π√À 2014


ªÈÎÚ¤˜ ∞ÁÁÂϛ˜ 35 TÒÚ· Î·È ÛÙÔ Internet: www.e-thessalia.gr

ΔƒπΔ∏ 29 ∞¶ƒπ§π√À 2014

ENOIKIAZONTAI

∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π ÈÛfiÁÂÈÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· ÂÌ‚·‰Ô‡ 120 Ù.Ì. Ì ˘fiÁÂÈÔ ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ Ï·Ù›· ∂Ï¢ıÂÚ›·˜ (‰ÈηÛÙËÚ›ˆÓ) ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘. ¢È·Ù›ıÂÙ·È Î·È ı¤ÛË ¿ÚÎÈÓ. ΔËÏ. 6947-320936. (682)

¶ø§∂πΔ∞π ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 44 Ù.Ì., Ì ·˘Ï‹ 16 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 60 Ù.Ì., ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ Ï·Ù›· Ù˘ ¡Â¿ÔÏ˘. ΔÈÌ‹ 19.000 ∂ (¢ÎÔϛ˜ ÏËڈ̋˜). ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 6974-393883. (607)

¶ø§√À¡Δ∞π ∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· ‰˘¿ÚÈ, 66 Ù.Ì., ‰È·ÌÂÚ¤˜, ·Ó·ÙÔÏÈÎfi, 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, Ì Ï‹ÚË ·˘ÙÔÓÔÌ›· ı¤ÚÌ·ÓÛ˘ Î·È ÎÏÈÌ·ÙÈÛÌfi ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ∞ÌÂÏÔ΋ˆÓ ¡. πˆÓ›·˜. ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 6977-895959. (388)

ÌÂÙ·ÏÏÈÎÔ› ηӷ¤‰Â˜ Â͈ÙÂÚÈÎÔ‡ ¯ÒÚÔ˘ Û ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ Pleasures seaside cafe and more. ∞ÚÁÔÓ·˘ÙÒÓ 58, ÙËϤʈÓÔ 2421030260. (134)

∂¡√π∫π∞∑√¡Δ∞π ‰˘Ô ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù·-ÁÚ·Ê›· (‰˘¿ÚÈ & ÙÚÈ¿ÚÈ) Û ÓÂfi‰ÌËÙË ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ Ï·Ù›· ∂Ï¢ıÂÚ›·˜ (‰ÈηÛÙËÚ›ˆÓ), ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘. ¢È·Ù›ıÂÙ·È Î·È ı¤ÛË ¿ÚÎÈÓ. ΔËÏ. 6947-320936. (681)

M∞GNESIA Real Estate ¶·Ú·Û΢‹ I. ΔÛÔ˘ÎÓ›‰· ªÂÛÈÙÈÎfi °Ú·ÊÂ›Ô §ÒÚË 4, Δ.∫. 38221, μ√§√™ ΔËÏ / Fax.: 2421022009 ∫ÈÓ.: 6942467768 Email: vivi.tsouknida@gmail.com www.magnesiarealestate.gr

¶ø§OYNTAI

¶ø§√À¡Δ∞π ÌÂÏ›ÛÛÈ· Î·È ·Ú·Ê˘¿‰Â˜. ΔËÏ. 6973-539369 §¿ÚÈÛ·. (829)

¶ø§∂πΔ∞π ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ÔÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· Û ÎÂÓÙÚÈÎfi ÛËÌÂ›Ô ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, ˘„ËÏÒÓ Î·Ù·Û΢·ÛÙÈÎÒÓ ÚԉȷÁÚ·ÊÒÓ Î·È ¯·ÌËÏ‹˜ ÂÓÂÚÁÂȷ΋˜ ηٷӿψÛ˘. ¢È·ÌÂÚ¤˜ - 2 ˘ÓÔ‰ˆÌ¿ÙÈ· - ÂÓÂÚÁÂÈ·Îfi Ù˙¿ÎÈ - Áηڿ˙ - ·Ôı‹ÎË - ·ÙÔÌÈÎfi˜ Ϥ‚ËÙ·˜ ·ÂÚ›Ô˘. ΔËÏ. 6972691669. (905)

¶ø§√À¡Δ∞π - ∫·ÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÁηÚÛÔÓȤڷ 36 Ù.Ì., ÛÙÔÓ 5Ô fiÚÔÊÔ, Ì ÌÂÁ¿ÏÔ Ì·ÏÎfiÓÈ Î·È ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·. ªÂ ÛÎÂ‹ ÁÈ· ηχÙÂÚË ÌfiÓˆÛË Î·È ÔÏÏ¿ ¤ÍÙÚ·, ¯ˆÚ›˜ º¶∞. - ∫·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ‰˘¿ÚÈ 56 Ù.Ì., ÛÙÔÓ 3Ô fiÚÔÊÔ, ‰È·ÌÂÚ¤˜, Ì ÌÂÁ¿ÏÔ Ì·ÏÎfiÓÈ. ¶ÔÏÏ¿ ¤ÍÙÚ·, ¯ˆÚ›˜ º¶∞. ∫·È Ù· ‰‡Ô Â›Ó·È ÛÙËÓ 54Ô˘ ™˘ÓÙ¿ÁÌ·ÙÔ˜ Ì ∞Á. μ·ÛÈÏ›Ԣ. ΔËÏ. ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜: 6972030140. (951)

ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√

¶∞¡π√¶√À§√™ ∞¶√™Δ√§√™ ™Àªμ√À§√™ ∞°√ƒ∞™ ∫∞π ¶ø§∏™∏™ ™ˆÎÚ¿ÙÔ˘˜ 29 - ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË ΔËÏ. 2421035335/31231 Fax: 2421031232 ∫ÈÓ.: 6932221749 e-mail: info@paniopoulos.gr www.paniopoulos.gr (803)

ª∂∑√¡∂Δ∂™ - ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™ - μπ§∂™ 1. ªÂ˙ÔÓ¤Ù·, ªÔ‡ÚÂÛÈ, ÕÁÈÔ˜ πˆ¿ÓÓ˘, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 67 Ù.Ì. 2. ªÔÓÔηÙÔÈΛ·, ™ËÈ¿‰·, §·‡ÎÔ˜, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 147 Ù.Ì. 3. ªÔÓÔηÙÔÈΛ·, ™ËÈ¿‰·, §·‡ÎÔ˜, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 60 Ù.Ì. 4. ªÔÓÔηÙÔÈΛ·, ™ËÈ¿‰·, ¶Ï·Ù·ÓÈ¿˜, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 150 Ù.Ì. 5. ªÔÓÔηÙÔÈΛ·, ™ËÈ¿‰·, ¶Ï·Ù·ÓÈ¿˜, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 78 Ù.Ì. 6. ªÔÓÔηÙÔÈΛ·, μfiÏÔ˜, ∞Ó¿ÏË„Ë, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 224 Ù.Ì. 7. ªÔÓÔηÙÔÈΛ·, ™ËÈ¿‰·, §·‡ÎÔ˜, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 160 Ù.Ì. 8. ªÔÓÔηÙÔÈΛ·, μfiÏÔ˜, ÕÓˆ μfiÏÔ˜, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 78 Ù.Ì. 9. ªÔÓÔηÙÔÈΛ·, μfiÏÔ˜, ∫·Ú·Á¿Ù˜, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 95 Ù.Ì. 10. ªÔÓÔηÙÔÈΛ·, ∞ÏÌ˘Úfi˜, ¶·Ú·Ï›· , ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 100 Ù.Ì. 11. μ›Ï·, ™ËÈ¿‰·, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 146 Ù.Ì. 12. μ›Ï·, ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ·, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 170 Ù.Ì. 13. ªÔÓÔηÙÔÈΛ·, ÃÔÚ¢Ùfi, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 135 Ù.Ì. 14. ªÔÓÔηÙÔÈΛ·, ∑·ÁÔÚ¿, ª·ÎÚ˘Ú¿¯Ë, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 127 Ù.Ì. 15. ªÔÓÔηÙÔÈΛ·, ™ÎfiÂÏÔ˜, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 63 Ù.Ì. 16. ªÂ˙ÔÓ¤Ù·, ™Ô˘ÙÚ·Ï›, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 114 Ù.Ì. 17. ªÔÓÔηÙÔÈΛ·, ¤ÙÚÈÓË, ∞ʤÙ˜, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 180 Ù.Ì. 18. ªÔÓÔηÙÔÈΛ·, ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 80 Ù.Ì. 19. ªÔÓÔηÙÔÈΛ·, ¡. πˆÓ›·, ¶¤ÙÚÔ˘ & ¶·‡ÏÔ˘, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 100 Ù.Ì. 20. ªÔÓÔηÙÔÈΛ·, ¡¤· ∞Á¯›·ÏÔ˜, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 210 Ù.Ì. 21. ªÔÓÔηÙÔÈΛ·, ªËÏȤ˜, ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 180 Ù.Ì. 22. ªÔÓÔηÙÔÈΛ·, μfiÏÔ˜, ¡. πˆÓ›· - ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎfi, ˆÏ›ٷÈ,122 Ù.Ì. 23. ªÔÓÔηÙÔÈΛ·, ™ÎfiÂÏÔ˜, ¶·Ï. ∫Ï‹Ì·, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 63,2 Ù.Ì. 24. ªÔÓÔηÙÔÈΛ·, ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿, ™Ù·ÁÈ¿Ù˜, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 69 Ù.Ì. 25. ªÔÓÔηÙÔÈΛ·, ™ÎfiÂÏÔ˜, °ÏÒÛÛ·, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 175 Ù.Ì. 26. ªÔÓÔηÙÔÈΛ·, ™ÎfiÂÏÔ˜, ÃÒÚ·, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 50 Ù.Ì. 27. ªÔÓÔηÙÔÈΛ·, ªËÏȤ˜, ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 180 Ù.Ì. 28. ªÔÓÔηÙÔÈΛ·, ªËÏȤ˜, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 63 Ù.Ì. 29. ªÔÓÔηÙÔÈΛ·, μfiÏÔ˜, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 180 Ù.Ì. 30. ªÔÓÔηÙÔÈΛ·, ªËÏȤ˜, ªԇʷ ∫ÔÚfiË, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 120 Ù.Ì. 31. ªÔÓÔηÙÔÈΛ·, ¡. πˆÓ›·, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 55 Ù.Ì. 32. ªÂ˙ÔÓ¤Ù·, ªËÏȤ˜, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 127 Ù.Ì. 33. ªÂ˙ÔÓ¤Ù· ™Ô˘ÙÚ·Ï›, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 125 Ù.Ì. 34. ªÔÓÔηÙÔÈΛ·, ¡¤· ∞Á¯›·ÏÔ˜, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 147 Ù.Ì. 35. ªÔÓÔηÙÔÈΛ·, μfiÏÔ˜, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 116 Ù.Ì. 36. ªÂ˙ÔÓ¤Ù·, μfiÏÔ˜, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 134 Ù.Ì. 37. ªÔÓÔηÙÔÈΛ·, ªËÏȤ˜, ∫¿Ùˆ °·Ù˙¤·, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 70 Ù.Ì. 38. ªÔÓÔηÙÔÈΛ·, ªËÏȤ˜, ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 75 Ù.Ì.

(802)

39. ªÔÓÔηÙÔÈΛ·, ∞ÏfiÓÓËÛÔ˜, ¶·Ï·È¿ ÃÒÚ·, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 85 Ù.Ì. 40. ªÔÓÔηÙÔÈΛ·, ™ËÈ¿‰·, ªÔ˘ÚÙÈ¿˜, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 65 Ù.Ì. 41. ªÔÓÔηÙÔÈΛ·, μfiÏÔ˜, ÕÏÏË ªÂÚÈ¿, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 75 Ù.Ì. 42. ªÂ˙ÔÓ¤Ù·, ∞ÚÙ¤Ìȉ·, ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 90 Ù.Ì. 43. ªÔÓÔηÙÔÈΛ·, ∞ÚÙ¤Ìȉ·, ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 35 Ù.Ì. 44. ªÔÓÔηÙÔÈΛ·, ∞ÚÙ¤Ìȉ·, ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿, ÚÔ˜ ÒÏËÛË,75 Ù.Ì. 45. ªÔÓÔηÙÔÈΛ·, ¡¤· ∞Á¯›·ÏÔ˜, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 100 Ù.Ì. 46. ªÂ˙ÔÓ¤Ù·, ¡¤· ∞Á¯›·ÏÔ˜, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 130 Ù.Ì. 47. ªÔÓÔηÙÔÈΛ·, ¡¤· ∞Á¯›·ÏÔ˜, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 75 Ù.Ì. 48. ªÔÓÔηÙÔÈΛ·, ∞ʤÙ˜, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 228 Ù.Ì. 49. ªÔÓÔηÙÔÈΛ·, ∞ÏfiÓÓËÛÔ˜, ¶·Ï·È¿ ÃÒÚ·, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 75 Ù.Ì. 50. μ›Ï·, ∞ÏfiÓÓËÛÔ˜, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 170 Ù.Ì. ∞°ƒ√Δ∂ª∞Ãπ∞ 1. ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ, ∑·ÁÔÚ¿, ∞Á. ΔÚÈ¿‰·, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 2.300 Ù.Ì. 2. ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ, ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 6.200 Ù.Ì. 3. ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ, ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 19.000 Ù.Ì. 4. ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ, ™ÎÈ¿ıÔ˜, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 4.100 Ù.Ì. 5. ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ, ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹, •˘Ófi‚Ú˘ÛË, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 12.637 Ù.Ì. 6. ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ, ªÂÏÈÛÛ¿ÙÈη-∫ÔÁÈ¿ÙÈη, ˆÏ›ٷÈ, 4.100 Ù.Ì. 7. ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ, ™ÎfiÂÏÔ˜, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 6.800 Ù.Ì. 8. ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ, ™ÎfiÂÏÔ˜, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 8.000 Ù.Ì. 9. ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ, ∞ÚÙ¤Ìȉ·, ÕÁ. §·˘Ú¤ÓÙÈÔ˜, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 5.000 Ù.Ì. 10. ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ, ∞ÚÙ¤Ìȉ·, ÕÁ. §·˘Ú¤ÓÙÈÔ˜, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 5.050 Ù.Ì. 11. ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ, ∞ÚÙ¤Ìȉ·, ÕÁ. §·˘Ú¤ÓÙÈÔ˜, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 35.000 Ù.Ì. 12. ∫Ù‹Ì·, ∞ÁÚÈ¿, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 1.464 Ù.Ì. 13. ∫Ù‹Ì·, ∞ÚÙ¤Ìȉ·, §Â¯ÒÓÈ·, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 1.439 Ù.Ì. 14. ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ, ™ÎfiÂÏÔ˜, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 7.000 Ù.Ì. 15. ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ, ™ÎfiÂÏÔ˜ , ÃÒÚ·, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 7.000 Ù.Ì. 16. ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ, ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ·, §Ô˙›ÓÈÎÔ, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 5.600 Ù.Ì. 17. ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ, ™ÎfiÂÏÔ˜, ∫Ï‹Ì·, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 4.126 Ù.Ì. 18. ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ, ™ËÈ¿‰·, §‡ÚË, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 10.000 Ù.Ì. 19. ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ, ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹, ªÔ˘ÚÙÈ¿˜, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 4.130 Ù.Ì. 20. ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ, ∞ʤÙ˜, §ÂÊfiηÛÙÚÔ, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 5.600 Ù.Ì. √π∫√¶∂¢∞ 1. √ÈÎfi‰Ô, μfiÏÔ˜, ∫·Ú·Á¿Ù˜, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 150 Ù.Ì. 2. √ÈÎfi‰Ô, ªÔ‡ÚÂÛÈ, ¶·¿ ¡ÂÚfi, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 1.000 Ù.Ì. 3. √ÈÎfi‰Ô, ªÔ‡ÚÂÛÈ, ¶·¿ ¡ÂÚfi, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 1.812,8 Ù.Ì. 4. √ÈÎfi‰Ô, ∞ÁÚÈ¿, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 2.800 Ù.Ì. 5. √ÈÎfi‰Ô, ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ·, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 3.300 Ù.Ì. 6. √ÈÎfi‰Ô, ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ·, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 5.000 Ù.Ì. 7. √ÈÎfi‰Ô, ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 165 Ù.Ì. 8. √ÈÎfi‰Ô, ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿, ∞‰¿ÌÂÓ·, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 4.000 Ù.Ì. 9. √ÈÎfi‰Ô, ªËÏȤ˜, ªԇʷ, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 4.200 Ù.Ì. 10. √ÈÎfi‰Ô, ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 3.165 Ù.Ì. 11. √ÈÎfi‰Ô, ∞ÁÚÈ¿, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 3.400 Ù.Ì. 12. √ÈÎfi‰Ô, ™ÎÈ¿ıÔ˜, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 101.000 Ù.Ì. 13. √ÈÎfi‰Ô, ™ÎÈ¿ıÔ˜, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 25.000 Ù.Ì. 14. √ÈÎfi‰Ô, ∞ÁÚÈ¿, ™Ô˘ÙÚ·Ï›, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 2.278 Ù.Ì. 15. √ÈÎfi‰Ô, ªËÏȤ˜, ¶ÈӷοÙ˜, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 1.400 Ù.Ì. 16. √ÈÎfi‰Ô, ªËÏȤ˜, ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜ ¡ËÏ›·˜, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 1.100 Ù.Ì. 17. √ÈÎfi‰Ô, μfiÏÔ˜, ∞Á. ™Ù¤Ê·ÓÔ˜, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 600 Ù.Ì. 18. √ÈÎfi‰Ô, ™ÎfiÂÏÔ˜, ¡¤Ô ∫Ï‹Ì·-°ÏÒÛÛ·, ˆÏ›ٷÈ, 2.242 Ù.Ì. 19. √ÈÎfi‰Ô, μfiÏÔ˜, ÕÏÏË ªÂÚÈ¿, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 2.200 Ù.Ì. 20. √ÈÎfi‰Ô, ∞ÏfiÓÓËÛÔ˜, ÚÔ˜ ÒÏËÛË,500 Ù.Ì. 21. √ÈÎfi‰Ô, ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 500 Ù.Ì. 22. √ÈÎfi‰Ô, ¡¤· ∞Á¯›·ÏÔ˜, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 230 Ù.Ì. 23. √ÈÎfi‰Ô, ™ÎfiÂÏÔ˜, ŒÏÈÔ˜, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 230 Ù.Ì. 24. √ÈÎfi‰Ô, ™ÎfiÂÏÔ˜, °ÏÒÛÛ·, ÚÔ˜ ÒÏËÛË,1.000 Ù.Ì. 25. √ÈÎfi‰Ô, μfiÏÔ˜, ∞Á. ¶·Ú·Û΢‹, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 350 Ù.Ì. 26. √ÈÎfi‰Ô, ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹, ∫¿Ï·ÌÔ˜, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 2.700 Ù.Ì. 27. √ÈÎfi‰Ô, ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 150 Ù.Ì. 28. √ÈÎfi‰Ô, ªÔ‡ÚÂÛÈ, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 5.280 Ù.Ì. 29. √ÈÎfi‰Ô, ∞ÚÙ¤Ìȉ·, ¶Ï·Ù·Ó›‰È·, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 3.750 Ù.Ì. 30. √ÈÎfi‰Ô, ªËÏȤ˜, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 1.100 Ù.Ì. 31. √ÈÎfi‰Ô, ΔÚÈΤÚÈ, ∫fiÙÙ˜, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 270 Ù.Ì. ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ 1. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ·, ¡¤· ∞Á¯›·ÏÔ˜, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 100 Ù.Ì. 2. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ·, μfiÏÔ˜, ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 72 Ù.Ì. 3. √ÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ·, μfiÏÔ˜, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 133 Ù.Ì. 4. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ·, μfiÏÔ˜, ΤÓÙÚÔ, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 45 Ù.Ì. 5. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ·, μfiÏÔ˜, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 132 Ù.Ì. 6. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ·, μfiÏÔ˜, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 132 Ù.Ì. 7. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ·, μfiÏÔ˜, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 90 Ù.Ì. 8. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ·, μfiÏÔ˜, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 85 Ù.Ì. 9. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ·, μfiÏÔ˜, ƒ. ºÂÚÚ·›Ô˘, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 113 Ù.Ì. 10. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ·, μfiÏÔ˜, ∫¤ÓÙÚÔ, ÚÔ˜ ÒÏËÛË,112 Ù.Ì. 11. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ·, μfiÏÔ˜, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 74 Ù.Ì. 12. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ·, μfiÏÔ˜, §. μ‡ÚˆÓÔ˜, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 160 Ù.Ì. 13. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ·, μfiÏÔ˜, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 45 Ù.Ì. 14. √ÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ·, μfiÏÔ˜, ¡¤· ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 83 Ù.Ì. 15. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ·, μfiÏÔ˜, ÕÓ·˘ÚÔ˜, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 72 Ù.Ì.

16. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ·, μfiÏÔ˜, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 42 Ù.Ì. 17. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÓÂfi‰ÌËÙÔ, 1Ô˘ ÔÚ. ÁˆÓÈ·Îfi Ì ·Ôı‹ÎË 12 Ù.Ì. Î·È ı¤ÛË ÛÙ¿ıÌ¢Û˘, ¡¤· πˆÓ›·, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 44,5 Ù.Ì. 18. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ·, μfiÏÔ˜, ¡. πˆÓ›·, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 87 Ù.Ì. 19. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ·, ∞ÏfiÓÓËÛÔ˜, ¶·ÏÎÈÔ¯ˆÚ·Ê›Ó·, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 40 Ù.Ì. 20. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ·, ªÔ‡ÚÂÛÈ, ∞Á. πˆ¿ÓÓ˘, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 60 Ù.Ì. 21. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ·, μfiÏÔ˜, ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 48 Ù.Ì. 22. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ·, μfiÏÔ˜, ¡¤· ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 92 Ù.Ì. 23. √ÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ·, ªËÏȤ˜, μ˘˙›ÙÛ·, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 59,6 Ù.Ì. 24. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ·, μfiÏÔ˜, ∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 65 Ù.Ì. 25. √ÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· ÈÛÔÁ›Ԣ, μfiÏÔ˜, °ÔÚ›ÙÛ·, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 83 Ù.Ì. 26. °Î·ÚÛÔÓȤڷ, μfiÏÔ˜, ¡ÈÎÔÙÛ¿Ú·, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 30 Ù.Ì. 27. √ÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ·, ∞ÚÙ¤Ìȉ·, ¶Ï·Ù·Ó›‰È·, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 75 Ù.Ì. 28. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ·, μfiÏÔ˜, ΔÔ¿ÏË, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 65 Ù.Ì. 29. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ·, μfiÏÔ˜, ΤÓÙÚÔ, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 65 Ù.Ì. 30. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ·, μfiÏÔ˜, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 52 Ù.Ì. 31. °Î·ÚÛÔÓȤڷ, μfiÏÔ˜, ΤÓÙÚÔ, ∂ÚÌÔ‡, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 38 Ù.Ì. ∂¶∞°°∂§ª∞Δπ∫∞ - ∂¶∂¡¢ÀΔπ∫∞ ∞∫π¡∏Δ∞ 1. ∂ȯ›ÚËÛË ∫·Ê¤ - ª·Ú , ¶·Ú·Ï›· μfiÏÔ˘, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 50 Ù.Ì. 2. °Ú·Ê›Ô, μfiÏÔ˜, ∫¤ÓÙÚÔ, ∂ƒª√À, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 35 Ù.Ì. 3. •ÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈÔ, ¡.∞. ¶‹ÏÈÔ, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 960 Ù.Ì. 4. °Ú·Ê›Ô, μfiÏÔ˜, ∫¤ÓÙÚÔ, ∂ÚÌÔ‡, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 19,8 Ù.Ì. 5. °Ú·Ê›Ô, μfiÏÔ˜, ∫¤ÓÙÚÔ, π¿ÛÔÓÔ˜, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 150 Ù.Ì. 6. ∞Ôı‹ÎË, μfiÏÔ˜, ∫·ÏÏÈı¤·, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 300 Ù.Ì. 7. ∫Ù›ÚÈÔ ∂·ÁÁ. ÃÒÚˆÓ, μfiÏÔ˜, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 1.000 Ù.Ì. 8. •ÂÓԉԯ›Ô, ™ÎÈ¿ıÔ˜, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 650 Ù.Ì. 9. •ÂÓԉԯ›Ô, ™ÎÈ¿ıÔ˜, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 500 Ù.Ì. 10. ∫·Ù¿ÛÙËÌ·, ™ÎÈ¿ıÔ˜, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 150 Ù.Ì. 11. ∫·Ù¿ÛÙËÌ·, ™ÎÈ¿ıÔ˜ - ¶·Ú·Ï›·, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 165 Ù.Ì. 12. •ÂÓԉԯ›Ô, ™ÎfiÂÏÔ˜, ¡¤Ô ∫Ï‹Ì·, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 295 Ù.Ì. 13. ∫Ù›ÚÈÔ ∂·ÁÁ. ÃÒÚˆÓ, μfiÏÔ˜, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 3.600 Ù.Ì. 14. ∫·Ù¿ÛÙËÌ·, μfiÏÔ˜, ¡∂∞ πø¡π∞, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 67 Ù.Ì. 15. ™‡ÌÏÂÁÌ· ∂·ÁÁ. ÃÒÚˆÓ ΔÔ˘ÚÈÛÙÈ΋˜ ÂÎÌÂÙ¿ÏÏ¢Û˘, ™ÎfiÂÏÔ˜, ÚÔ˜ ÒÏËÛË 16. ∞Ôı‹ÎË, μfiÏÔ˜, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 78 Ù.Ì. 17. ∫·Ù¿ÛÙËÌ·, μfiÏÔ˜, ∫¤ÓÙÚÔ, 150 Ù.Ì., Ì Ôχ ÌÂÁ¿ÏÔ ËÌÈ˘fiÁÂÈÔ, ÚÔ˜ ÒÏËÛË 18. μÈÔÙ¯ÓÈÎfi˜ ÃÒÚÔ˜, μfiÏÔ˜, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 860 Ù.Ì. 19. ∫Ù›ÚÈÔ ∂·ÁÁ. ÃÒÚˆÓ, ∞ÏÌ˘Úfi˜, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 200 Ù.Ì. ªπ™£ø™∂π™ 1. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÓÂfi‰ÌËÙÔ, μfiÏÔ˜, √͢ÁfiÓÔ, ÚÔ˜ ÂÓÔÈΛ·ÛË, 350 ¢ÚÒ, 55 Ù.Ì.,4Ô˘ ÔÚ. 2. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÓÂfi‰ÌËÙÔ, ÁˆÓÈ·Îfi, ¡¤· πˆÓ›·, ÚÔ˜ ÂÓÔÈΛ·ÛË, 45 Ù.Ì., 1Ô˘ ÔÚ. 3. °Ú·Ê›Ô, μfiÏÔ˜, ∫¤ÓÙÚÔ, ÚÔ˜ ÂÓÔÈΛ·ÛË, 150 ¢ÚÒ, 30 Ù.Ì., 1Ô˘ ÔÚ. 4. °Ú·Ê›Ô, μfiÏÔ˜, ∫¤ÓÙÚÔ, ÚÔ˜ ÂÓÔÈΛ·ÛË, 250 ¢ÚÒ, 55 Ù.Ì., 2Ô˘ ÔÚ. 5. °Ú·Ê›Ô, μfiÏÔ˜, ∫¤ÓÙÚÔ, ÚÔ˜ ÂÓÔÈΛ·ÛË, 250 ¢ÚÒ, 55 Ù.Ì., 1Ô˘ ÔÚ. 6. ∞›ıÔ˘Û·, μfiÏÔ˜, ∫¤ÓÙÚÔ, ÚÔ˜ ÂÓÔÈΛ·ÛË, 1.000 ¢ÚÒ, 220 Ù.Ì. 7. °Ú·Ê›Ô, μfiÏÔ˜, ∫¤ÓÙÚÔ, ÚÔ˜ ÂÓÔÈΛ·ÛË, 350 ¢ÚÒ, 74 Ù.Ì., 5Ô˘ ÔÚ. 8. ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi˜ ÃÒÚÔ˜ Bar- Club, μfiÏÔ˜, ∫¤ÓÙÚÔ, ÚÔ˜ ÂÓÔÈΛ·ÛË, 1.000 ¢ÚÒ, 150 Ù.Ì. 9. ∞›ıÔ˘Û· Bar- Club, μfiÏÔ˜, ÚÔ˜ ÂÓÔÈΛ·ÛË, 1.000 ¢ÚÒ, 140 Ù.Ì. 10. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ·, μfiÏÔ˜, ∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘, ÚÔ˜ ÂÓÔÈΛ·ÛË, 250 ¢ÚÒ, 58 Ù.Ì. 11. ∂ÓÈ·›Ô˜ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 3Ô˘ÔÚ, μfiÏÔ˜, ∫¤ÓÙÚÔ, π∞™√¡√™, ÚÔ˜ ÂÓÔÈΛ·ÛË, 500 ¢ÚÒ, 150 Ù.Ì. 12. °Ú·ÊÂ›Ô 1Ô˘ ÔÚ., μfiÏÔ˜, ∫¤ÓÙÚÔ, π∞™√¡√™, ÚÔ˜ ÂÓÔÈΛ·ÛË, 700 ¢ÚÒ, 150 Ù.Ì. 13. ∞›ıÔ˘Û·, μfiÏÔ˜, ∫·ÏÏÈı¤·, ÚÔ˜ ÂÓÔÈΛ·ÛË, 350 ¢ÚÒ, 300 Ù.Ì. 14. °Ú·Ê›Ô, μfiÏÔ˜, ∫¤ÓÙÚÔ, °∞∑∏, ÚÔ˜ ÂÓÔÈΛ·ÛË, 150 ¢ÚÒ, 25 Ù.Ì. 15. √ÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· 1Ô˘ÔÚ., ¡¤· πˆÓ›·, ÚÔ˜ ÂÓÔÈΛ·ÛË, 200 ¢ÚÒ, 95 Ù.Ì. 16. ∫·Ù¿ÛÙËÌ·, μfiÏÔ˜, ∫¤ÓÙÚÔ, ÚÔ˜ ÂÓÔÈΛ·ÛË, 1.200 ¢ÚÒ, 460 Ù.Ì. 17. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ·, ÈÛÔÁ›Ԣ, μfiÏÔ˜, ¡¤· ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·, ÚÔ˜ ÂÓÔÈΛ·ÛË, 200 ¢ÚÒ, 45 Ù.Ì. 18. °Ú·Ê›Ô, μfiÏÔ˜, ∫¤ÓÙÚÔ, π∞™√¡√™, ÚÔ˜ ÂÓÔÈΛ·ÛË, 500 ¢ÚÒ, 150 Ù.Ì., 2Ô˘ ÔÚ. 19. °Î·ÚÛÔÓȤڷ 1Ô˘ , μfiÏÔ˜, ¡¤· ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·, ÚÔ˜ ÂÓÔÈΛ·ÛË, 150 ¢ÚÒ, 27 Ù.Ì. 20. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 2Ô˘ ÔÚ., μfiÏÔ˜, ∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘, ÚÔ˜ ÂÓÔÈΛ·ÛË, 250 ¢ÚÒ, 65 Ù.Ì. 21. ∫·Ù¿ÛÙËÌ·, μfiÏÔ˜, ∫¤ÓÙÚÔ, ÚÔ˜ ÂÓÔÈΛ·ÛË, 1.500 ¢ÚÒ, 100 Ù.Ì. (826)

-----------------------------------ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ “Δ™∂§π√™ ∞∫π¡∏Δ∞” ∂ıÓ. ∞ÓÙÈÛÙ¿Ûˆ˜ 40 ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜-μfiÏÔ˜ 697.4647.587 Î·È 24280 78.267 ¶ˆÏÔ‡ÓÙ·È ·ÓÙfi˜ ›‰Ô˘˜ ·Î›ÓËÙ·: ªÔÓÔηÙÔÈ˘, ÔÈÎfi‰·, ‰È·Ì/·Ù·, Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈΤ˜ ÛÙ¤Á˜, ηٷÛÙ‹Ì·Ù·, ‚ÈÔÙ¯ÓÈÎÔ› ¯ÒÚÔÈ, ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈ· ÔÈÎfi‰·/ηÙÔÈ˘/ÂÍÔ¯Èο, ·ÍÈfiÏÔÁ· ÎÙËÌ·ÙÔ-ÔÈÎfi‰· Î·È ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯È·... À‡ı˘ÓË Â͢ËÚ¤ÙËÛË Ì ˙‹ÏÔ, ·Á¿Ë Î·È ˘¢ı˘ÓfiÙËÙ·. (818)

-----------------------------------∫Δ∏ª∞Δ√ª∂™πΔ∏™ Δƒ∞∫∞™ ™Δ∞£∏™ ∞ƒ°√¡∞ÀΔø¡ 32 ¶∞ƒ∞§π∞ μ√§√™ 24210 22142 6937775383 °∫∞ƒ™√¡π∂ƒ∂™ ª·˘ÚÔÎÔÚ‰¿ÙÔ˘, 26 Ù.Ì., ÚÂÙÈÚ¤, 18.000 ∂ π. Δ˙¿ÓÔ˘, ÏËÛ›ÔÓ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ, ÚÂÙÈÚ¤, 22 Ù.Ì., 17.000 ∂

√͢ÁfiÓÔ, 30 Ù.Ì., 4Ô˜ fiÚ., 5ÂÙ›·˜, Ì ¿ÚÎÈÓ, 33.000 ∂ ∫‡ÚÔ˘, ηÈÓÔ‡ÚÁÈ·, 30 Ù.Ì., Ì ¿ÚÎÈÓ, 1Ô˜ fiÚ., 35.000 ∂ °·˙‹-¶ÂÚÚ·È‚Ô‡, 30 Ù.Ì., ÚÂÙÈÚ¤, ÌÂÁ¿ÏÔ Ì·ÏÎfiÓÈ, 30.000 ∂ ∞Á. ∫ˆÓ/ÓÔ˜, μÏ·¯¿‚·, 30 Ù.Ì., 2Ô˜ fiÚ., 30.000 ∂ ª·ÁÓ‹ÙˆÓ, ‰ÒÌ·, 12 Ù.Ì., 6.000∂ °¿ÙÛÔ˘, ‰‡Ô ÈÛfiÁÂȘ ÁηÚÛÔÓȤÚ˜, 34 Ù.Ì. ¤Î·ÛÙË, Û˘Ó¯fiÌÂÓ˜ ÌÂÙ·ÙÚ¤ÔÓÙ·È Û ‰˘¿ÚÈ, ÙÈÌ‹ Î·È ÔÈ ‰‡Ô Ì·˙› 15.000 ∂ ÕÁÈÔ˜ °ÂÒÚÁÈÔ˜-ÕÓˆ μfiÏÔ˜, ÔÈΛ· 80 Ù.Ì. Ì ηÏÔÚÈÊ¤Ú Î·È ·˘Ï‹ ηÙÔÈ΋ÛÈÌË 35.000 ∂ ¡. πˆÓ›·, ηÈÓÔ‡ÚÁÈ·, 2Ô˜ fiÚ., 35 Ù.Ì., Ì ÎÏÂÈÛÙfi ¿ÚÎÈÓ, ÏËÛ›ÔÓ ÛÙÚ·ÙÔ¤‰Ô˘, 33.000 ∂ ¢À∞ƒπ∞ ¶Ï·Ù›· ∂Ï¢ıÂÚ›·˜, 50 Ù.Ì., 1Ô˜ fiÚ., 5ÂÙ›·˜, 55.000 ∂ ÷Ù˙Ë·ÚÁ‡ÚË, 55 Ù.Ì., 8ÂÙ›·˜, ÌÂÁ¿Ï· Ì·ÏÎfiÓÈ·, 3Ô˜ fiÚ., ‰È·ÌÂÚ¤˜, 55.000 ∂ ª·ÁÓ‹ÙˆÓ, ÏËÛ›ÔÓ ∞Ó·‡ÚÔ˘, 3ÂÙ›·, 1Ô˜ fiÚ., ÌÂÁ¿Ï· Ì·ÏÎfiÓÈ·, ¿ÚÎÈÓ, 60.000 ∂ ¶·Ú·Ï›·-∞ÚÁÔÓ·˘ÙÒÓ, 55 Ù.Ì., ‰È·ÌÂÚ¤˜, ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·, 2Ô˜ fiÚ., 55.000 ∂ ¶·Ú·Ï›·-∞ÚÁÔÓ·˘ÙÒÓ, 75 Ù.Ì., 4Ô˜ fiÚ., 105.000 ∂ ¶ÏËÛ›ÔÓ ·Ú·Ï›·˜, 42 Ù.Ì., 3Ô˜ fiÚ., 35.000 ∂ ∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘, 80 Ù.Ì., 1Ô˜ fiÚ., 2 ÎÚ‚/Ú˜, 40.000 ∂ ¢ÔÓ ¢·ÏÂ˙›Ô˘, 53 Ù.Ì., 2Ô˜ fiÚ., 38.000 ∂ ∞Á. ∞Ó¿ÚÁ˘ÚÔÈ, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, 52 Ù.Ì., 3Ô˜ fiÚ., 57.000 ∂ μÔ˘ÙÛ¿, 52 Ù.Ì, 1Ô˜ fiÚ., 7ÂÙ›·˜, 38.000 ∂ μÔ˘ÙÛ¿, 53 Ù.Ì., 2Ô˜ fiÚ., 5ÂÙ›·˜, 48.000 ∂ √͢ÁfiÓÔ, 50 Ù.Ì., 2Ô˜ fiÚ., 35.000 ∂ ∑¿¯Ô˘, 55 Ù.Ì., 8ÂÙ›·˜, 2Ô˜ fiÚ., 45.000 ∂ ¡. πˆÓ›·, μ·Ì‚·ÎÔ˘ÚÁ›·, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, 3Ô˜ fiÚ., 55 Ù.Ì., 48.000 ∂ ¡. πˆÓ›·, ºÈÏ·‰ÂÏÊ›·˜, 62 Ù.Ì., 1Ô˜ fiÚ., Ì ¿ÚÎÈÓ, 50.000 ∂ ¡. πˆÓ›·, ÏËÛ›ÔÓ 2·˜ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘-∫Ú·˘Û›‰ˆÓ·. ƒÂÙÈÚ¤, 3Ô˜ fiÚ., Ì ¿ÚÎÈÓ, 7ÂÙ›·˜, 55 Ù.Ì. 55.000 ∂ °¿ÙÛÔ˘, ‰‡Ô ÈÛfiÁÂȘ ÁηÚÛÔÓȤÚ˜, 34 Ù.Ì. ¤Î·ÛÙË Û˘Ó¯fiÌÂÓ˜, ÌÂÙ·ÙÚ¤ÔÓÙ·È Û ‰˘¿ÚÈ, ÙÈÌ‹ Î·È ÔÈ ‰‡Ô Ì·˙› 15.000 ∂ Δƒπ∞ƒπ∞ ∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘, 80 Ù.Ì., 1Ô˜ fiÚ., 40.000 ∂ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿, 78 Ù.Ì., 2Ô˜ fiÚ., 48.000 ∂ ∫·ÛÛ·‚¤ÙË, 90 Ù.Ì., 3Ô˜ fiÚ., 62.000 ∂ ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË, 5ÂÙ›·˜, 75 Ù.Ì., 70.000 ∂ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿-∫·ÛÛ·‚¤ÙË, 7ÂÙ›·˜, 78 Ù.Ì., ƒ+·Ôı., 90.000 ∂ ∫·Ú·˚ÛοÎË, 5ÂÙ›·˜, 4Ô˜ fiÚ., ÁˆÓÈ·Îfi ÔÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ·, 96 Ù.Ì., ƒ+·Ôı., 130.000 ∂ ¶·Ú·Ï›·-∞ÚÁÔÓ·˘ÙÒÓ, 76 Ù.Ì., 4Ô˜ fiÚ., 105.000 ∂ ¶·Ú·Ï›·-∞ÚÁÔÓ·˘ÙÒÓ 115 Ù.Ì., 3Ô˜ fiÚ., 140.000 ∂ °·Ì‚¤Ù·, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ÔÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ·, 83 Ù.Ì., ÂÙÔÈÌÔ·Ú¿‰ÔÙÔ, Ù˙¿ÎÈ, ¿ÚÎÈÓ ÎÏÂÈÛÙfi, ·Ôı‹ÎË, 105.000 ∂ ∫‡ÚÔ˘, 5ÂÙ›·˜, 87 Ù.Ì., 1Ô˜ fiÚ., Ù˙¿ÎÈ, ƒ+·Ôı., 105.000 ∂ ∂Ù¿ ¶·Ï·Ù¿ÓÈ·, 105 Ù.Ì., 2Ô˜, ÁˆÓÈ·Îfi, ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· 3˘ ÎÚ‚/Ú·˜, Ì ¿ÚÎÈÓ ÈÏÔÙ‹, 60.000 ∂ ÷Ù˙Ë·ÚÁ‡ÚË, 65 Ù.Ì., 2Ô˜ fiÚ., 50.000 ∂ •ÂÓÔÊÒÓÙÔ˜, 12ÂÙ›·˜, 3Ô˜ fiÚ. 85.000 ∂ μÔ˘ÙÛ¿, 96 Ù.Ì., 5Ô˜ fiÚ., 5ÂÙ›·˜, ı¤·, 95.000 ∂ £ÂÈÚÒÓ, 85 Ù.Ì., 1Ô˜ fiÚ., 15ÂÙ›·˜, 73.000 ∂ ¡. πˆÓ›·, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, ÂÙÔÈÌÔ·Ú¿‰ÔÙÔ, ¢ηÈÚ›·, 78 Ù.Ì., 1Ô˜ fiÚ., Ì ƒ+·Ôı., 60.000 ∂ ¡. πˆÓ›·, μ·Ì‚·ÎÔ˘ÚÁ›·, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, ÂÙÔÈÌÔ·Ú¿‰ÔÙÔ, ÁˆÓÈ·Îfi, 85 Ù.Ì., Ù˙¿ÎÈ, ¿ÚÎÈÓ, 3Ô˜ fiÚ., 75.000 ∂ ¶Ï·Ù·Ó›‰È·, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù·, 90 Ù.Ì., ÚfiÛÔ„Ë ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, Ì ·˘Ï‹, Ôχ ηϋ ηٿÛÙ·ÛË, 145.000 ∂ Δ∂™™∞ƒπ∞ ¶·Ú·Ï›·, ∞ÚÁÔÓ·˘ÙÒÓ, 115 Ù.Ì., 3Ô˜ fiÚ., ÁˆÓÈ·Îfi, 140.000 ∂ ¶·Ú·Ï›·, ÕÓ·˘ÚÔ˜, 105 Ù.Ì., ÁˆÓÈ·Îfi, ¿ÚÎÈÓ, 220.000 ∂ ¶·Ú·Ï›·, ∞Á. ∫ˆÓ/ÓÔ˜, 130 Ù.Ì., ÌÂÁ¿Ï· Ì·ÏÎfiÓÈ·, 300.000 ∂ ∫·Ú·˚ÛοÎË, 96 Ù.Ì., 5ÂÙ›·˜, Û·Ó Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, ÁˆÓÈ·Îfi ÔÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ·, Ù˙¿ÎÈ, º/∞, ƒ+·Ôı., 130.000 ∂ ∫‡ÚÔ˘, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, 3Ô˜ fiÚ., 105 Ù.Ì., 135.000 ∂ ∑¿¯Ô˘, 5Ô˜ fiÚ., 112 Ù.Ì., 8ÂÙ›·˜, ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË, Ù˙¿ÎÈ, ¿ÚÎÈÓ ÎÏÂÈÛÙfi, 2 WC, ·Ôı‹ÎË, 130.000 ∂ μÔ˘ÙÛ¿, 96 Ù.Ì., 5Ô˜ fiÚ., 5ÂÙ›·˜, ı¤·, 95.000 ∂ ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™ ∂ıÓÈ΋˜ ∞ÓÙÈÛÙ¿Ûˆ˜, 100 Ù.Ì., Û 210 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô, 120.000 ∂ ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë, 85 Ù.Ì., Û 160 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô, 85.000 ∂ ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë, 70 Ù.Ì., Û 185 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô, 50.000 ∂ ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù·, 10ÂÙ›·˜, 150 Ù.Ì.+˘fiÁÂÈÔ-·˘Ï‹, 155.000 ∂ ∞Ï˘Î¤˜, ∞ÌÂÏ¿ÎÈ·, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù·, 160 Ù.Ì., Û 5.000 Ù.Ì., ÔÈÎfi‰Ô, ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·, 150.000 ∂ √‰fi˜ º˘ÙfiÎÔ˘, ¿Óˆ ÙÔ˘ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ‡, ÓÂfi¯ÙÈÛÙË ÔÈΛ·, 110 Ù.Ì. Ì ÚÔÔÙÈ΋ ÔÚfiÊÔ˘, Ì 30 Ù.Ì. ˘fiÁÂÈÔ, Û 633 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô, 155.000 ∂ º˘ÙfiÎÔ-§Ô˘Ì¿Ú‰·, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù·, 135 Ù.Ì., Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 4.000 Ù.Ì., Ì ı¤· 280.000 ∂ ∫¿Ùˆ §Â¯ÒÓÈ· 90 Ù.Ì., ÚÒÙÔ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, Û 1.000 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô, 160.000 ∂ ∫¿Ùˆ §Â¯ÒÓÈ·, ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù·, 50Ì. ·fiÛÙ·ÛË ·fi ı¿Ï·ÛÛ·, 100 Ù.Ì., Ì ˘fiÁÂÈÔ 70 Ù.Ì., Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 250 Ù.Ì., 175.000 ∂ ¶Ï·Ù·Ó›‰È·, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù·, ÚÒÙË ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, 95 Ù.Ì., Ì ·˘Ï‹ 145.000 ∂ ∞ÁÚÈ¿, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù·, 132 Ù.Ì., Û 239 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô, 110.000 ∂ ∞ÁÚÈ¿, ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ·, 90 Ù.Ì., ÚÒÙÔ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ÓÂfi¯ÙÈÛÙÔ, 130.000 ∂ ∞ÁÚÈ¿, ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù·, 86 Ù.Ì., Ì ¿ÚÎÈÓ, 108.000 ∂ ∞ÁÚÈ¿, ∞ÛÙ¤ÚÈ·, 80 Ù.Ì. Û 430 Ù.Ì., ÔÈÎfi‰Ô, ı¤·, 75.000 ∂ ¡. πˆÓ›·, ¤ÙÚÈÓË, 78 Ù.Ì., Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 185 Ù.Ì., ηϋ ηٿÛÙ·ÛË, 65.000 ∂ ¡. πˆÓ›·, ÁˆÓȷ΋, ¤ÙÚÈÓË, 130 Ù.Ì., Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 230 Ù.Ì., Ôχ ηϋ ηٿÛÙ·ÛË, 100.000 ∂ ¡. πˆÓ›·, ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù·, ÏËÛ›ÔÓ ¶ÔÏ˘ÎÏ·‰ÈÎÔ‡, 125 Ù.Ì., Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 180 Ù.Ì., 175.000 ∂ ∞Á¯›·ÏÔ˜, 85 Ù.Ì., Û 2.700 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô, Ì ÁÂÒÙÚËÛË, 50.000 ∂ ÕÓˆ μfiÏÔ˜, ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜, 80 Ù.Ì., Ì ·˘Ï‹ 50 Ù.Ì., Ì ηÏÔÚÈʤÚ, 35.000 ∂ ¶ÏËÛ›ÔÓ °ÂˆÔÓÈ΋˜, ÌÈÎÚ‹ ÔÈΛ·, Û 170 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô, 30.000 ∂ ªËϛӷ, 70 Ù.Ì., Û 180 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô, 50.000 ∂ ∞Á. §·˘Ú¤ÓÙÈÔ˜, 80 Ù.Ì., Û 3.000 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô, 80.000 ∂ √π∫√¶∂¢∞ ™Ô˘ÙÚ·Ï› ∞ÁÚÈ¿˜, 6.500 Ù.Ì., ¢ηÈÚ›·, 60.000 ∂

ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë, 185 Ù.Ì., 48.000 ∂ ÕÏÏË ªÂÚÈ¿, 4.000 Ù.Ì., 30.000 ∂ ÃÈÏÈ·‰Ô‡, 3.500Ù.Ì., ¢ηÈÚ›·, 60.000 ∂ ∞Á. ¡ÈÎfiÏ·Ô˜, 150 Ù.Ì., ™.¢. 2,7 ÚfiÛÔ„Ë 17Ì. Û Â˙fi‰ÚÔÌÔ, 230.000 ∂ πˆÏÎÔ‡-¶·ÓÙ·˙fiÔ˘ÏÔ, 530 Ù.Ì., 180.000 ∂ ∞Á. ∞ÈηÙÂÚ›ÓË, 700 Ù.Ì., 75.000 ∂ ∞Á. ¶·Ú·Û΢‹, 633 Ù.Ì., ÁˆÓÈ·Îfi, 55.000 ∂ ªÂÏÈÛÛÈ¿ÙÈη, 6.700 Ù.Ì., Ì ı¤·, 65.000 ∂ ªÂÏÈÛÛÈ¿ÙÈη, 4.000 Ù.Ì., Ì ı¤·, 110.000 ∂ ªÂÏÈÛÛÈ¿ÙÈη, ∫Ô˘ÁÈ¿ÙÈη, 9.500 Ù.Ì., Ì ı¤·, 110.000 ∂ º˘ÙfiÎÔ, ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡, 683 Ù.Ì., Ì ı¤·, 60.000 ∂ ¢ÈÌ‹ÓÈ, 7.500 Ù.Ì., Â›‰Ô, Ì ÌÈÎÚ‹ ÔÈΛ·, ʈ˜, ÓÂÚfi, ÂÚ›ÊÚ·ÍË, 85.000 ∂ ¢ÈÌ‹ÓÈ, 4.000 Ù.Ì., 60.000 ∂ ÕÓˆ ÙÔ˘ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎÔ‡, 2.000 Ù.Ì., Â›‰Ô, 60.000 ∂ ∫·Ú·Á¿Ù˜-∫·ÛÛ·‚¤ÙË, 450 Ù.Ì., ÙÚÂȘ fi„ÂȘ, ™.¢. 0,8 180.000 ∂ ™Ô˘ÙÚ·Ï›, ÚÒÙÔ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, 1.050 Ù.Ì., ÁˆÓÈ·Îfi, 550.000 ∂ ªËϛӷ, 4.000 Ù.Ì., ÚÒÙÔ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, 110.000 ∂ ªËϛӷ, 180 Ù.Ì., 25.000 ∂ ∫·Ù˯ÒÚÈ, 720 Ù.Ì., Ì ı¤·, ÏËÛ›ÔÓ •ÂÓ›·, 70.000 ∂ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿, 668 Ù.Ì., ÚÔÓÔÌÈÔ‡¯Ô, ÏËÛ›ÔÓ •ÂÓ›·, 250.000 ∂ ¡. πˆÓ›·, Ù¤ÚÌ· ∂ÏÏËÛfiÓÙÔ˘, 350 Ù.Ì., ÁˆÓÈ·Îfi, 85.000 ∂ ¡. πˆÓ›·, 157 Ù.Ì., ÏËÛ›ÔÓ ÁË¤‰Ô˘ ¡›Î˘, ÁˆÓÈ·Îfi, 40.000 ∂ ∂ıÓÈ΋ Ô‰fi˜, ÂÊ·ÙfiÌÂÓÔ ÚÈÓ ÙË ‰È¿‚·ÛË ÚÔ˜ ™¤ÛÎÏÔ, 10.000 Ù.Ì., 80.000 ∂ ∞°ƒ√Δ∂ª∞Ãπ∞ ∫¿Ùˆ §Â¯ÒÓÈ·, 625 Ù.Ì., 100Ì. ·fi ı¿Ï·ÛÛ·, 23.000 ∂ ™Ô˘ÙÚ·Ï›, 6.500 Ù.Ì., 60.000 ∂ ¡Â¿ÔÏË, 360 Ù.Ì., 6.500 ∂ ∞Ï˘Î¤˜, 2.000 Ù.Ì., ÂÊ·ÙfiÌÂÓÔ Ù˘ ÂıÓÈ΋˜ Ô‰Ô‡, ÁˆÓÈ·Îfi, 20.000 ∂ ∞Ï˘Î¤˜, ÛÙ· fiÚÈ· ÙÔ˘ ÔÈÎÈÛÌÔ‡, 2.000 Ù.Ì., 20.000 ∂ ∞Ï˘Î¤˜, ∞ÌÂÏ¿ÎÈ·, 1.800 Ù.Ì., 17.000 ∂ ¶ÏËÛ›ÔÓ °ÂˆÔÓÈ΋˜ Û¯ÔÏ‹˜, 630 Ù.Ì., ÂÊ·ÙfiÌÂÓÔ ÙÔ˘ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ‡, Ì ‰ÈÎfi ÙÔ˘ ÓÂÚfi, 14.000 ∂. ™¤ÛÎÏÔ, 9.000 Ù.Ì., ·Ì˘Á‰·ÏȤ˜, 20.000 ∂. ∫Ô˘ÁÈ¿ÙÈη, 2.000 Ù.Ì., 10.000 ∂ ∫‹È· ∞ӷηÛÈ¿˜, 220 Ù.Ì., 20.000 ∂ ∫‹È· ∞ӷηÛÈ¿˜, 500 Ù.Ì., 48.000 ∂ ÕÏÏË ªÂÚÈ¿, 4.000 Ù.Ì., 30.000 ∂ ªËϛӷ, 1.000 Ù.Ì., ÚÒÙÔ ÛÙÔ Î‡Ì·, 70.000 ∂ ÕÊËÛÛÔ˜, 1.000 Ù.Ì., 18.000 ∂ ªËϛӷ, 120 Ù.Ì., 7.000 ∂ ∞Á¯›·ÏÔ˜ ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈÔ, 22.000 Ù.Ì., Ì ÁÂÒÙÚËÛË, 65.000 ∂ ∞˝‰›ÓÈ, 20.000 Ù.Ì., Ì ÁÂÒÙÚËÛË, 900 ÂÏ·Èfi‰ÂÓÙÚ·, 50.000 ∂ ∞Á¯›·ÏÔ˜, 2.700 Ù.Ì., Ì ÁÂÒÙÚËÛË, Ì ÔÈΛ· 80 Ù.Ì., 50.000 ∂ ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜, 40 Ù.Ì., 100.000 ∂ 2·˜ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘, 55 Ù.Ì.+55 Ù.Ì. ·Ù¿ÚÈ, 55.000 ∂ •ÂÓÔÊÒÓÙÔ˜, 90 Ù.Ì., 25.000 ∂ ∞ıËÓÒÓ, 200 Ù.Ì., 175.000 ∂ (819)

-----------------------------------ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ ∫ø¡/¡√À £. ∫ÀƒπΔ™∏ ™¶Àƒπ¢∏ 58, 2Ô˜ √ƒ√º√™ Δ∏§. 24210-31036 ∫π¡∏Δ√: 6944-285802 www.kkyritsis.gr e-mail: kkyritsis@hol.gr °È· ÌÈ· ÛˆÛÙfiÙÂÚË ÚÔ‚ÔÏ‹ ÙˆÓ ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ Û·˜, ÂÓÙfi˜ Î·È ÂÎÙfi˜ ¡ÔÌÔ‡. ∂ÈÎÔÈÓˆÓ‹ÛÙ Ì ÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô Ì·˜. ∂¿Ó ı¤ÏÂÙÂ Î·È ÂÛ›˜ Ó· ¤¯ÂÙ ÌÈ· ÔÏÔÎÏËڈ̤ÓË Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÚÔÒıËÛË ÙÔ˘ ·ÎÈÓ‹ÙÔ˘ Û·˜. ¶ø§√À¡Δ∞π 1. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜ 150 Ù.Ì., 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ÈÛfiÁÂÈÔ Ì Áηڿ˙ Î·È ÈÏÔÙ‹ 120 Ù.Ì. ÎÙÈṲ̂ÓË ÙÔ 2004, Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 700 Ù.Ì. Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤· Î·È ÌÂÁ¿ÏË ·˘Ï‹. 2. ª∞ƒ∞£√™ ÂÊ·ÙfiÌÂÓÔ ÙÔ˘ ÎÂÓÙÚÈÎÔ‡ ‰ÚfiÌÔ˘, ÔÈΛ· 90 Ù.Ì., Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.000 Ù.Ì. ªÂ ı¤·. 3. ¢ÈÌ‹ÓÈ, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù·, 3ÒÚÔÊË, 350 Ù.Ì., ηÈÓÔ‡ÚÈ·, ı¤· fiÏÔ ÙÔ μfiÏÔ - ¶·Á·ÛËÙÈÎfi. 4. ¡¤· ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· ÛÂ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ‰‡Ô ÔÚfiʈÓ, ÌÔÓ·‰Èο ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· 115 Ù.Ì., ·Ôı‹ÎË 25 Ù.Ì. Î·È ÎÏÂÈÛÙfi ¯ÒÚÔ ÛÙ¿ıÌ¢Û˘. ªÂ ΋Ô ‹ Ì ı¤· ÚÔ˜ ÙÔÓ ¶·Á·ÛËÙÈÎfi. 5. ∞Ï˘Î¤˜, ÔÈÎfi‰Ô, ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, 500 Ù.Ì., ÂÊ¿ÙÂÙ·È ÙÔ˘ Â˙fi‰ÚÔÌÔ˘, ÌÔÓ·‰ÈÎfi ÔÈÎfiÂ‰Ô ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Î·È Â˘Î·ÈÚ›·. 6. ∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘, ÔÈÎfiÂ‰Ô 150 Ù.Ì., ÎÙ›˙ÂÈ 350 Ù.Ì. 7. ∫¿Ùˆ °·Ù˙¤·, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 105 Ù.Ì., ‰›Ï· ÛÙÔ Î‡Ì·. 8. ÕÓˆ μfiÏÔ˜, ÂÚÈÔ¯‹ ∂ÈÛÎÔ‹˜, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 87 Ù.Ì., Ì ¿ÚÎÈÓ ÎÏÂÈÛÙfi Î·È ı¤· ÌÔÓ·‰È΋. 9. √ÈÎfiÂ‰Ô 1.000 Ù.Ì. ÂÚÈÔ¯‹ πˆÏÎÔ‡, ÂÊ·ÙfiÌÂÓÔ Ù˘ Ô‰Ô‡ ηٿ 40 ̤ÙÚ·. ∫·Ù¿ÏÏËÏÔ ÁÈ· ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ¯Ú‹ÛË. 10. ¢˘¿ÚÈ, 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ‰È·ÌÂÚ¤˜, ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿-μ·ÛÛ¿ÓË Û ÔÏ˘Î·ÙÔÈΛ· 12 ÂÙÒÓ. ΔÈÌ‹ ¯·ÌËÏ‹. 11. ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi ÔÈÎfi‰Ô, 1.200 Ù.Ì., ÂÚÈÔ¯‹ º˘ÙfiÎÔ˘, ÂÊ·ÙfiÌÂÓÔ ÛÙÔÓ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi. ªÂÁ¿ÏË Â˘Î·ÈÚ›·. 12. √ÈÎfiÂ‰Ô ÌÔÓ·‰ÈÎfi, ÂÚÈÔ¯‹ °ÔÚ›ÙÛ· ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·˜, ÁˆÓÈ·Îfi. ªÂÁ¿ÏË Â˘Î·ÈÚ›·. 13. ªÔÓÔηÙÔÈΛ·, 85 Ù.Ì. Ì ·˘Ï‹ Î·È ¿ÚÎÈÓ, Û ԉfi ‹Û˘¯Ë. ¶ÂÚÈÔ¯‹ ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ·˜. ªÂÁ¿ÏË Â˘Î·ÈÚ›·. 14. ∂˘Î·ÈÚ›· ÔÈÎfiÂ‰Ô 500 Ù.Ì., ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈÔ (100 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·) ÛÙ· ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿ ¶ËÏ›Ô˘. 15. ¢˘¿ÚÈ 52 Ù.Ì., °·Ì‚¤Ù· Ì π¿ÛÔÓÔ˜, ÌfiÓÔ 45.000 ¢ÚÒ (ÂÓÔÈÎÈ·˙fiÌÂÓÔ ÚÔ˜ 250 ¢ÚÒ ÙÔ Ì‹Ó·). 16. ™ÙÔ‡ÓÙÈÔ 37 Ù.Ì. ÛÙËÓ Ï·Ù›· ∂Ï¢ıÂÚ›·˜. ªÔÓ·‰È΋ ¢ηÈÚ›·. 17. ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘ Ì ª·˘ÚÔÎÔÚ‰¿ÙÔ˘ ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· ‰ÈÒÚÔÊË 150 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 200 Ù.Ì. 18. √ÈÎfiÂ‰Ô 205 Ù.Ì. ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘ Ì °·Ì‚¤Ù·. ∂¡√π∫π∞∑√¡Δ∞π 1. ¢˘¿ÚÈ, 55 Ù.Ì., 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ ¯ˆÚ›˜ ÎÔÈÓfi¯ÚËÛÙ· £Ú¿Î˘ ¡. πˆÓ›·˜ ÌfiÓÔ 250 ∂ ÙÔ Ì‹Ó·. 2. ΔÚÈ¿ÚÈ, 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ÁˆÓÈ·Îfi, ™. ™˘Ú›‰Ë Ì π¿ÛÔÓÔ˜. μϤÂÈ ·Ú·Ï›·. 3. ¢˘¿ÚÈ 55 Ù.Ì. 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ Â› Ù˘ Ô‰Ô‡ √ÚÊ·ÓÔÙÚÔÊ›Ԣ Ì ·ÙÔÌÈ΋ ı¤ÚÌ·ÓÛË, ÔÏ˘Î·ÙÔÈΛ· 8 ÂÙÒÓ. ΔÈÌ‹ 230 ∂. (820)


36

ΔƒπΔ∏ 29 ∞¶ƒπ§π√À 2014

°∂øƒ°π√™ ∞¡Δ. £∂√Ã∞ƒ∏™ ∂¶∂¡¢ÀΔπ∫√™ ™Àªμ√À§√™ ∞∫π¡∏Δø¡ °∞§§π∞™ 10/1Ô˜ ∫π¡. 6977 639025 Δ∏§. & FAX: 24210 23742 e-mail: theoharg@otenet.gr realestateinvestmentstheoharis.gr °È· ÏËÚÔÊÔڛ˜ ηıÒ˜ Î·È ÊˆÙÔÁڷʛ˜ Û¯ÂÙÈο Ì ٷ ·Î›ÓËÙ¿ Ì·˜ ÂÈÛÎÂÊı›Ù ·Ú·Î·ÏÒ ÙËÓ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· Ì·˜:

realestateinvestmentstheoharis.gr (821)

-----------------------------------∫ÙËÌ·ÙÔÌÂÛÈÙÈΤ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜ “ÔÈÎÔ-‰ÔÌ‹” ÷Ù˙Ë·ÚÁ‡ÚË 54-μ√§√™ ΔËÏ. 6980321766

¶ø§√À¡Δ∞π: - ∫·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ÔÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, 120 Ù.Ì., Â› Ù˘ √ÚÌÈÓ›Ô˘. - ∫·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ÔÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ·, 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, 120 Ù.Ì., Â› Ù˘ √ÚÌÈÓ›Ô˘. - ∫·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ‰˘¿ÚÈ 55 Ù.Ì., Â› Ù˘ √ÚÌÈÓ›Ô˘. - •ÂÓÒÓ·˜ 8 ‰ˆÌ·Ù›ˆÓ ÛÙ· ÿÓÈ· ¶ËÏ›Ô˘. - ∫·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô Â› Ù˘ ƒ. ºÂÚ·›Ô˘. - ¶ˆÏÂ›Ù·È ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 75 Ù.Ì., Ì ·˘Ï‹, ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎÔ‡, 57.000∂. - ¶ˆÏÂ›Ù·È ‰ÈÒÚÔÊË ÌÔÓÔηÙÔÈΛ·, Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 168 Ù.Ì., Â› Ù˘ ™Ù·ı¿, 125.000∂. - ¢È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· 2¿ÚÈ·, 3¿ÚÈ·, 4¿ÚÈ· Û ÓÂÔ·Ó·ÁÂÈÚfiÌÂÓË ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ ÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ηٷÛ΢‹˜ ÛÙË ¡. πˆÓ›·. ΔÈÌ‹ ¤ÎÏËÍË! - ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 3¿ÚÈ ÛÙËÓ Ô‰fi ∫‡ÚÔ˘, ∞/£ º/∞, A/C, Ù˙¿ÎÈ, ¿ÚÎÈÓ, ·Ôı‹ÎË. - °Î·ÚÛÔÓȤڷ ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÛÙÔÓ ÕÁ. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ. - ΔÚÈ¿ÚÈ 8ÂÙ›·˜ Â› Ù˘ √ÚÌÈÓ›Ô˘ 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ·/ı Ê/·, ·Ôı‹ÎË, parking. - ¢˘¿ÚÈ 5ÂÙ›·˜ Â› Ù˘ §. μ‡ÚˆÓÔ˜. - ¶ˆÏÂ›Ù·È ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 42 ÛÙÚÂÌÌ¿ÙˆÓ ÛÙËÓ ∂.√., ÂÚÈÔ¯‹ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡. - ¶ˆÏÂ›Ù·È ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 160 Ù.Ì., ηÈÓÔ‡ÚÁÈ·, ÛÙËÓ ∞Á. ¶·Ú·Û΢‹. - ¶ˆÏÂ›Ù·È ‰ÈÒÚÔÊË ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· ÛÙÔ §fiÊÔ Ù˘ ∂ÈÛÎÔ‹˜, Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·. - ¶ˆÏÂ›Ù·È 3¿ÚÈ ÛÙÔ ∫·Ú·Á¿Ù˜. - ¶ˆÏÂ›Ù·È ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÛÙÔÓ ÕÁ. ∫ˆÓ/ÓÔ. - ¶ˆÏÂ›Ù·È ¯ˆÚ¿ÊÈ 28 ÛÙÚÂÌÌ¿ÙˆÓ ÛÙÔÓ ÎfiÌ‚Ô ÙÔ˘ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ˘. - ¶ˆÏÔ‡ÓÙ·È ÔÈÎfi‰· 130 Ù.Ì. Î·È 335 Ù.Ì. ÛÙÔ ∫·Ú·Á¿Ù˜. ∂¡√π∫π∞∑√¡Δ∞π: - ¢‡Ô (2) ÁÚ·Ê›· 55 Ù.Ì. ÙÔ Î·ı¤Ó·, πˆÏÎÔ‡-∞Óı. °·˙‹. - ∂ÓÔÈÎÈ¿˙ÂÙ·È ÙÚÈ¿ÚÈ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÂÈψ̤ÓÔ, Û ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË, Ì ÎÏÂÈÛÙ‹ ı¤ÛË ÛÙ¿ıÌ¢Û˘. - 4¿ÚÈ ÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ηٷÛ΢‹˜ ÛÙȘ ∞Ï˘Î¤˜ ∞/£, A/C, Ù˙¿ÎÈ, ¯ÒÚÔ˜ ÛÙ¿ıÌ¢Û˘, ·Ôı‹ÎË. - 3¿ÚÈ ÛÙËÓ Ô‰fi ∫‡ÚÔ˘ A/C, ∞/£ º/∞, Ù˙¿ÎÈ, ¯ÒÚÔ˜ ÛÙ¿ıÌ¢Û˘, ·Ôı‹ÎË. - °Î·ÚÛÔÓȤڷ Ï‹Úˆ˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË Î·È ÂÈψ̤ÓË, ∞/£ º/∞, ∞/C, internet, ÛÙËÓ Ô‰fi π¿ÛÔÓÔ˜ 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜. - 3¿ÚÈ ƒ. ºÂÚ·›Ô˘-ª·˘ÚÔÎÔÚ‰¿ÙÔ˘ 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, º/∞, ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ Ï‹Úˆ˜. - ¢˘¿ÚÈ· Î·È ÁηÚÛÔÓȤÚ˜ Â› Ù˘ §·Ú›Û˘ (‰›Ï· ÛÙË ¢∂∏) ηÈÓÔ‡ÚÁÈ·, ·/ı Ê/·, a/c, fiÚÙ· ıˆÚ·ÎÈṲ̂ÓË. - ∂ÓÔÈÎÈ¿˙ÔÓÙ·È ·Ôı‹Î˜ Û ‰È¿ÊÔÚ· ÛËÌ›· ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘. (822)

-----------------------------------™Δ∂º∞¡∞Δ√™ Ã∏™Δ√™ ∫ÙËÌ·ÙÔÌÂÛ›Ù˘ Email: info@stefanatos.gr ΔËÏ. 24210-69439 ∫ÈÓ: 6937435222

μ√§√™ - ¶∏§π√ - ¡∏™π∞ μ. ™¶√ƒ∞¢ø¡ ¶ˆÏÔ‡ÓÙ·È ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù·, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜, ·Ú·‰ÔÛȷΤ˜, ·Ï·È¤˜ Î·È Î·ÈÓÔ‡ÚÁȘ ÔÈ˘, ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯È· Î·È ÔÈÎfi‰· Û fiÏÔ ÙÔ μfiÏÔ, ÙÔ ¶‹ÏÈÔ Î·È Ù· ÓËÛÈ¿ ÙˆÓ μ. ™ÔÚ¿‰ˆÓ. °È· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÂÈÛÎÂÊÙ›Ù ÙË ÛÂÏ›‰· Ì·˜ www.realestate.stefanatos.gr, ‹ Ù· ÁÚ·Ê›· Ì·˜ ·fi ¢Â˘Ù¤Ú· ¤ˆ˜ ¶·Ú·Û΢‹ 9 .Ì. - 19:30 Ì.Ì. Î·È ™¿‚‚·ÙÔ 9 .Ì. - 13:30 Ì.Ì Â› Ù˘ ºÈÏÈ΋˜ ∂Ù·ÈÚ›·˜ 32. (824)

-----------------------------------ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ ƒ∞¶Δ∏™ ∞¶√™Δ√§√™ ÕÓˆ §Â¯ÒÓÈ· - μfiÏÔ˜ ΔËÏ. Î·È Fax: 2428093680 ∫ÈÓ. 6977405931

6) ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 2,008ÙÌ Ì ·ÏÈ¿ ÔÈΛ· ¤ÙÚÈÓË 192ÙÌ Ì Ú‡̷ Î·È ÓÂÚfi 500Ì. ·fi ı¿Ï·ÛÛ·. ΔÈÌ‹ 100.000 ∂. 7) ªÔÓÔηÙÔÈΛ· ÈÛfiÁÂÈ· ˘ÂÚ˘„ˆÌ¤ÓË 50ÙÌ Ì ËÌÈ˘fiÁÂÈÔ 50ÙÌ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 733ÙÌ Ì ı¤· ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡. ΔÈÌ‹ 100.000 ∂. ∫∞Δø §∂Ãø¡π∞ 1) √ÈÎfiÂ‰Ô 1.000ÙÌ Ì ı¤· ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡. ΔÈÌ‹ 85.000 ∂. 2) √ÈΛ· 60ÙÌ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË Ì ı¤· Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 196ÙÌ. ΔÈÌ‹ 55.000 ∂. 3) ªÔÓÔηÙÔÈΛ· ÈÛfiÁÂÈ· 75ÙÌ, ·Ôı‹ÎË 23ÙÌ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 485ÙÌ. ΔÈÌ‹ 50.000 ∂. 4) ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 4.000ÙÌ ‰›Ï· ·fi ÙÔÓ ÔÈÎÈÛÌfi Ì ı¤·. ΔÈÌ‹ 65.000∂. 5) ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 6,500ÙÌ Ì ‰ÈÎfi ÙÔ˘ ÓÂÚfi. ΔÈÌ‹ 65.000∂. ¶§∞Δ∞¡π¢π∞ 1) ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 4147ÙÌ 150Ì ·fi ı¿Ï·ÛÛ· Ì ÓÂÚfi ‰ÈÎfi ÙÔ˘. ΔÈÌ‹ 55.000 ∂. 2) ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 70ÙÌ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.000ÙÌ 10Ì. ·fi ı¿Ï·ÛÛ·. ΔÈÌ‹ 90.000∂. 3) ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 7.300ÙÌ 300Ì. ·fi ı¿Ï·ÛÛ· Ì ‰ÈÎfi ÙÔ˘ ÓÂÚfi. ΔÈÌ‹ 140.000∂. ∫√ƒ√¶∏ 1) √ÈÎfiÂ‰Ô 600ÙÌ ÌfiÏȘ 100Ì. ¿Óˆ ·fi ÙÔÓ ÎÂÓÙÚÈÎfi ‰ÚfiÌÔ. ΔÈÌ‹ 19.000 ∂. 2) ∂Ï·ÈÔÂÚ›‚ÔÏÔ 4.000ÙÌ Â›Â‰Ô ÌfiÏȘ 100Ì ¿Óˆ ·fi ÙÔÓ ÎÂÓÙÚÈÎfi ‰ÚfiÌÔ. ΔÈÌ‹ 50.000 ∂. ¶ƒøΔ∞ ™Δ∏ £∞§∞™™∞ 1) ¶Ï·Ù·Ó›‰È· ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 50ÙÌ 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ ÂÈψ̤ÓÔ Ì ·Ôı‹ÎË 10ÙÌ. ΔÈÌ‹ 80.000 ∂. 2) ∫¿Ùˆ §Â¯ÒÓÈ· ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 79ÙÌ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 790ÙÌ. ΔÈÌ‹ 165.000 ∂. 3) ªËϛӷ ÔÈÎfiÂ‰Ô 2.000ÙÌ. ΔÈÌ‹ 120.000 ∂. ∂¡√π∫π∞™∏ 1) ¶Ï·Ù·Ó›‰È· ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 80ÙÌ 300∂, ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 70ÙÌ 250∂, ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 65ÙÌ 260∂. ¶ƒ√™º√ƒ∂™ ∂ÈÛÎÂÊÙ›Ù ÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô Ì·˜ ‹ ÂÈÎÔÈÓˆÓ‹ ÛÙ ̷˙› Ì·˜ ˘¿Ú¯ÂÈ ÌÂÁ¿ÏË Ï›ÛÙ· ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ. (825)

ZHTOYNTAI

∑∏Δ√À¡Δ∞π

ȯÂÈÚËÌ·Ù›·˜, ¿„ÔÁ˘ ÂÌÊ¿ÓÈÛ˘, ÛÔ‚·Ú‹, ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙË, ¢¯¿ÚÈÛÙË, ÂÈÎÔÈÓˆÓȷ΋. 38¯ÚÔÓË ‰ËÌÔÛ›Ô˘, ‰È·˙/ÓË, ÏÂÙ‹, ÊÈÓÂÙÛ¿ÙË, Ù˘¯ÈÔ‡¯Ô˜ ∞∂π, ·Î›ÓËÙ·. 46¯ÚÔÓË ‰ËÌÔÛ›Ô˘, ¢ÁÂÓ¤ÛÙ·ÙË, ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙË, ÂÏ΢ÛÙÈÎfiÙ·ÙË, ÎÔÈÓˆÓÈ΋. ∂Èı˘ÌÔ‡Ó ÁÓˆÚÈÌ›· Á¿ÌÔ˘. 2410-549797, 6944518366. (831)

MA£HMATA

¢À√ ºπ§√§√°√π ÎÏ·ÛÈÎÔ‡ Î·È ÈÛÙÔÚÈÎÔ‡ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ ∞.¶.£., Û˘ÓÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ·Ú·‰›‰Ô˘Ó Ì·ı‹Ì·Ù· ·Ú¯·›ˆÓ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ, Ó¤·˜ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÁÏÒÛÛ·˜, ÏÔÁÔÙ¯ӛ·˜ Î·È ÈÛÙÔÚ›·˜ Û ̷ıËÙ¤˜ °˘ÌÓ·Û›Ô˘ Î·È fiÏ· Ù· Ì·ı‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡. ΔËÏ. 2421048592, 6945-352582. (206)

¢IAºOPA

¶ÏËÚ. ÙËÏ. 6972-818749. (262)

EI¢IKH ¶AI¢A°ø°O™ ¢Èψ̷ÙÔ‡¯Ô˜ OÚıÔʈÓÈ΋˜ Î·È §ÔÁÔ·È‰Â›·˜ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ N¿ÓÙ˘. ¢¤¯ÂÙ·È ÌfiÓÔ Â› Û˘ÓÂÓÙ‡ÍÂÈ. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ 229, 5Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ TËϤÊ.: 24210 26.542 (790)

∞°√ƒ∞∑ø ÙÔȘ ÌÂÙÚËÙÔ›˜

∑∏Δ∂πΔ∞π ·fi ÂÌÔÚÈ΋ Âȯ›ÚËÛË Ì˯·ÓÔÏÔÁÈÎÔ‡ ÂÍÔÏÈÛÌÔ‡, ˘¿ÏÏËÏÔ˜ ÎÔ¤Ï·. ÕÚÈÛÙË ÁÓÒÛË ·ÁÁÏÈÎÒÓ, ¿ÚÈÛÙË ÁÓÒÛË ∏/À, word, excel. μÈÔÁÚ·ÊÈÎfi ÛËÌ›ˆÌ· Δ∞Ã. £Àƒ. 19, Δ.∫. 38003 μfiÏÔ˘. (185)

∑∏Δ√À¡Δ∞π ¿ÙÔÌ· ÁÈ· ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙË Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÂÙ·ÈÚ›· Ô˘ ÎÈÓÂ›Ù·È ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Ù˘ ‰È·ÙÚÔÊ‹˜ Î·È Ù˘ ¢ÂÍ›·˜ (fi¯È ÓÙ›ÏÂÚ, fi¯È Û˘Ó¤Ù·ÈÚÔÈ). ΔËÏ. ÁÈ· Ú·ÓÙ‚ԇ 6976-776064. (894)

•ÂÓÒÓ·˜ ÔÏ˘ÙÂÏ›·˜ ¶∏§π√,

∑∏Δ∂π ΢ڛ· ∂ÏÏËÓ›‰· ¿Ó¢ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂˆÓ ‹ ·fiÊÔÈÙÔ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎÒÓ Â·ÁÁÂÏÌ¿ÙˆÓ, ÁÈ· ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô 1/5-30/8/2014 ˆ˜ ÔÈÎÔÓfiÌÔ, ÚˆÈÓ¿, ηʤ Î.Ï. ¶Ï‹Ú˘ ··Û¯fiÏËÛË, ·Ú¤¯ÂÙ·È ‰È·ÌÔÓ‹. ∞·Ú·›ÙËÙË ÚÔ¸ËÚÂÛ›· ÛÙÔ ›‰ÈÔ ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ Î·È ÁÓÒÛË ·ÁÁÏÈÎÒÓ. ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 6932-429150. (261)

°¡ø™Δ√¶√π∏™∂π™ °∞ªø¡

·ÁÔÚ¿˙ˆ fiÏ· Ù· ·ÏÈ¿ ›‰Ë. À·ÏÈο - ÌÈÌÂÏfi - ÎÂÓÙ‹Ì·Ù· - ·ÛËÌÈο - ÛÎÂ‡Ë - Â¿ÚÁ˘Ú· - ‰›ÛÎÔ˘˜ ÌÔ˘ÛÈ΋˜ ÁÚ·ÌÌfiʈӷ - ·Ú·‰ÔÛȷΤ˜, ·ÏȤ˜ ÛÙÔϤ˜ - ›Ó·Î˜ - ‚È‚Ï›· - ·ÏÈ¿ ÎfiÌÈΘ. ∞‰ÂÈ¿˙ÔÓÙ·È ·ÏÈ¿ ÂÁηٷÏÂÏÂÈÌ̤ӷ Û›ÙÈ·-·Ôı‹Î˜. ¶ÏËÚÒÓˆ ÌÂÙÚËÙÔ›˜, ΢ڛ· ¢·Ó¿Ë. ªÂ ÎÚ·ÙÈ΋ ¿‰ÂÈ·. ΔËÏ. 2410552885, 6946-704279. (152)

°ÓˆÛÙÔÔÈÂ›Ù·È Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ¿ÚıÚÔ 1369 ÙÔ˘ ∞.∫. fiÙÈ Ô ∞¡∞™Δ∞™π√™ ™∞∫∞μ∞§∞™ ÙÔ˘ πˆ¿ÓÓË Î·È Ù˘ ∂˘·ÁÁÂÏ›·˜, ÙÔ Á¤ÓÔ˜ ΔÚÈ·ÓٷʇÏÏÔ˘, Ô˘ ÁÂÓÓ‹ıËΠÛÙÔ μfiÏÔ Î·È Î·ÙÔÈΛ ÛÙËÓ ∞ӷηÛÈ¿ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∂ÓfiÙËÙ·˜ πˆÏÎÔ‡ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ Î·È Ë ª∞ƒπ∞-£∂√¢øƒ∞ ∫∞¶¶√À ÙÔ˘ ∂ÌÌ·ÓÔ˘‹Ï Î·È Ù˘ ÃÚ˘Û·˘Á‹˜, ÙÔ Á¤ÓÔ˜ πˆ¿ÓÓÔ˘, Ô˘ ÁÂÓÓ‹ıËΠÛÙÔ μfiÏÔ Î·È Î·ÙÔÈΛ ÛÙÔ μfiÏÔ, ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ·ÓÙÚ¢ÙÔ‡Ó ÛÙËÓ ∞ӷηÛÈ¿ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∂ÓfiÙËÙ·˜ πˆÏÎÔ‡ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘. ------------------°ÓˆÛÙÔÔÈÂ›Ù·È Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ¿ÚıÚÔ 1369 ÙÔ˘ ∞.∫. fiÙÈ Ô ¢∏ª∏Δƒπ√™ ∫∞¶√Àƒ¡πøΔ∏™ ÙÔ˘ πˆ¿ÓÓË Î·È Ù˘ ª·Ú›·˜, ÙÔ Á¤ÓÔ˜ ÷Ϥ‚·, Ô˘ ÁÂÓÓ‹ıËΠÛÙË μ˘˙›ÙÛ· ª·ÁÓËÛ›·˜ Î·È Î·ÙÔÈΛ ÛÙË μ˘˙›ÙÛ· ¢‹ÌÔ˘ ¡ÔÙ›Ô˘ ¶ËÏ›Ô˘ Î·È Ë ∞™¶∞™π∞ ∂À™Δ∞£π√À ÙÔ˘ £ÂÔ‰ÒÚÔ˘ - °ÂˆÚÁ›Ô˘ Î·È Ù˘ ™ÔÊ›·˜, ÙÔ Á¤ÓÔ˜ ª·¯·ÈÚ›ÙÛ·, Ô˘ ÁÂÓÓ‹ıËΠÛÙÔ μfiÏÔ Î·È Î·ÙÔÈΛ ÛÙË μ˘˙›ÙÛ· ¢‹ÌÔ˘ ¡ÔÙ›Ô˘ ¶ËÏ›Ô˘, ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ·ÓÙÚ¢ÙÔ‡Ó ÛÙË μ˘˙›ÙÛ· ¢‹ÌÔ˘ ¡ÔÙ›Ô˘ ¶ËÏ›Ô˘. ------------------°ÓˆÛÙÔÔÈÂ›Ù·È Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ¿ÚıÚÔ 1369 ÙÔ˘ ∞.∫. fiÙÈ Ô °∂øƒ°π√™ °√Àƒ°√À§π∞™ ÙÔ˘ ∂˘·ÁÁ¤ÏÔ˘ Î·È Ù˘ °È·ÓÓԇϷ˜, ÙÔ Á¤ÓÔ˜ °ÂÚÔ‚·Û›ÏË, Ô˘ ÁÂÓÓ‹ıËΠÛÙË §¿ÚÈÛ· Î·È Î·ÙÔÈΛ ÛÙË ÃÏfiË ¢‹ÌÔ˘ ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î·È Ë ª∞ƒπ∞ ∫ø™Δ√À§π∞ ÙÔ˘ ∞ı·Ó·Û›Ô˘ Î·È Ù˘ ∞Ú¯ÔÓÙԇϷ˜, ÙÔ Á¤ÓÔ˜ æ·ÚÈ·ÓÔ‡, Ô˘ ÁÂÓÓ‹ıËΠÛÙÔ μfiÏÔ Î·È Î·ÙÔÈΛ ÛÙË ¢ËÌÔÙÈ΋ ∂ÓfiÙËÙ· ¡¤·˜ πˆÓ›·˜ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘, ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ·ÓÙÚ¢ÙÔ‡Ó ÛÙË ¢ËÌÔÙÈ΋ ∂ÓfiÙËÙ· ¡¤·˜ πˆÓ›·˜ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘. ------------------°ÓˆÛÙÔÔÈÂ›Ù·È Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ¿ÚıÚÔ 1369 ÙÔ˘ ∞.∫. fiÙÈ Ô ¢∏ª∏Δƒπ√™ ∫ø¡™Δ∞¡Δ∞™ ÙÔ˘ ∞ϤͷӉÚÔ˘ Î·È Ù˘ ∫·ÏÈfi˘, ÙÔ Á¤ÓÔ˜ μÚÔÓÙÔ‡, Ô˘ ÁÂÓÓ‹ıËΠÛÙÔ μfiÏÔ Î·È Î·ÙÔÈΛ ÛÙÔ μfiÏÔ Î·È Ë ¶∞ƒ∞™∫∂À∏ ∫√¡Δ√À¢∏ ÙÔ˘ ™˘ÌÂÒÓ Î·È Ù˘ ∂ϤÓ˘, ÙÔ Á¤ÓÔ˜ ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘, Ô˘ ÁÂÓÓ‹ıËΠÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË Î·È Î·ÙÔÈΛ ÛÙÔ μfiÏÔ, ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ·ÓÙÚ¢ÙÔ‡Ó ÛÙÔ μfiÏÔ. ------------------°ÓˆÛÙÔÔÈÂ›Ù·È Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ¿ÚıÚÔ 1369 ÙÔ˘ ∞.∫. fiÙÈ Ô πø∞¡¡∏™ ∫∞¶∞¡π∞ƒ∏™ ÙÔ˘ ¢ËÌËÙÚ›Ô˘ Î·È Ù˘ ∞ÈηÙÂÚ›Ó˘, ÙÔ Á¤ÓÔ˜ ∫·Ô˘ÚÓÈÒÙË, Ô˘ ÁÂÓÓ‹ıËΠÛÙÔ μfiÏÔ Î·È Î·ÙÔÈΛ ÛÙÔ μfiÏÔ Î·È Ë ¡π∫√§∂Δ∞ μ∂§∂¡Δ∑∞ ÙÔ˘ ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ Î·È Ù˘ ¢¤ÛÔÈÓ·˜, ÙÔ Á¤ÓÔ˜ ∫˘Ú‹ÎÔ˘, Ô˘ ÁÂÓÓ‹ıËΠÛÙÔ μfiÏÔ Î·È Î·ÙÔÈΛ ÛÙÔ μfiÏÔ, ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ·ÓÙÚ¢ÙÔ‡Ó ÛÙËÓ ∞ÏfiÓÓËÛÔ.

∂¶π™∫∂À∞∑ø ∫Ô˘ÊÒÌ·Ù·-·ÏÔ˘ÌÈÓ›Ô˘-PVC, ÚÔÏ¿, Û›Ù˜, ÂÚÁ·Û›Â˜ ËÏÂÎÙÚÔÛ˘ÁÎfiÏÏËÛ˘. ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 6937-414688. (828)

¶∞§∞π√¶ø§∂π√

XAPOY§A °A§ANOY - KOPBE™H

Á·˙ÒÙÚȘ.

¶∞§∞π√¶ø§∏™

·ÏÈ¿ ¯Ú˘Û¿ ÎÔÛÌ‹Ì·Ù· Î·È ÙÈÌ·ÏÊ‹. ∫Ú·ÙÈ΋ ¿‰ÂÈ·. BIG-BEN ¡Δ∂§∂¢∏ª√™ ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË 79, (ÌÂٷ͇ ™ˆÎÚ¿ÙÔ˘˜ - ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜) μ√§√™. ΔËÏ. 24210-27705 Î·È ÎÈÓËÙfi 6972-002809. (793)

∞¡∞∫À∫§ø™∏ - ∞ÁÔÚ¿˙ÔÓÙ·È ·ÏÈ¿ ÎÔÛÌ‹Ì·Ù· ™ˆÎÚ¿ÙÔ˘˜ 43 μ - ΔÔ¿ÏË μfiÏÔ˜ Î·È §. ∂ÈÚ‹Ó˘ 73 ¶ÚÔ‡ÛÛ˘ (ÁˆÓ›·) ¡. πˆÓ›· ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 6980-380461. Î·È 6981072274 (792)

∞°√ƒ∞∑ø ·ÏÈ¿ ¯Ú˘Û¿, ÎÔÛÌ‹Ì·Ù· ™Δ∞Àƒ√™ ¶∂ƒ∂¡Δπ¢∏™, πˆÏÎÔ‡ 17 (¤Ó·ÓÙÈ √Δ∂). ∞·Ú·›ÙËÙ· ·ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋ Ù·˘ÙfiÙËÙ·. ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 24210-36355. (791)

∞ÁÔÚ¿˙ˆ ·ÓٛΘ, ·Ï·È¿ ¤ÈÏ·, ÌÔ˘Ê¤‰Â˜, ÛÈÊÈÓȤÚ˜, ÓÙÔ˘Ï¿˜, ÙÚ·Â˙·Ú›Â˜, ÎfiÌÔ˘˜, ÁÚ·Ê›·, ‚È‚Ï›·, ‰›ÛÎÔ˘˜, Ú·ÙÔÌ˯·Ó¤˜, ¯·ÏÈ¿, ÛÙÂÚÂÔʈÓÈο, Ù˙Ô˘Î-ÌÔÍ, ÌÈÌÂÏfi Î·È ‰È¿ÊÔÚ· ÌÈÎÚÔ·ÓÙÈΛÌÂÓ·. ∞ÛËÌÈο, ›Ó·Î˜, ·Ú·‰ÔÛȷΤ˜ ÛÙÔϤ˜. ∫·ı·Ú›˙ˆ, ·‰ÂÈ¿˙ˆ ˘fiÁÂÈ·, Ù·¯Â›· Â͢ËÚ¤ÙËÛË. ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 2421107392 Î·È 6936-487875, Î. °ÈÒÚÁÔ˜. (653)

∞™Δƒ√§√°√™ª∂¡Δπ√Àª-ª∞¡Δ∏™ ∞™Δƒ√§√°π∫∂™ & ¶¡∂Àª∞Δπ∫∂™ À¶∏ƒ∂™π∂™ ¢ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ˙ˆ‹ ¯ˆÚ›˜ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Î·È Î·Ó¤Ó· Úfi‚ÏËÌ· ¯ˆÚ›˜ χÛË...濯ÓÂÙÂ Â‰Ò Î·È Ôχ ηÈÚfi ÌÈ· χÛË ÁÈ· ÙË ˙ˆ‹ Û·˜; √ ÎÔ˜ ALHAGIE ‰Ô˘Ï‡ÂÈ ˘‡ı˘Ó·, Ì ٷ¯‡ÙËÙ· Î·È 100% ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·. ∂ÁÁ˘Ë̤ӷ ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Û 48 ÒÚ˜. ¶ÚԂϤÂÈ ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ Ì ·ÎÚ›‚ÂÈ·. μfiÏÔ˜, ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ˘. flÚ˜ ÂÚÁ·Û›·˜: 7 .Ì .- 9 Ì.Ì. ΔËÏ.: 6989-415457, 2421105711, 6943-726481. (053)

π¢ƒÀ™∏ §∂™Ã∏™ ∂§§∏¡ø¡ ∞§∂•π¶ΔøΔπ™Δø¡ ª∞°¡∏™π∞™ °›ÓÔÓÙ·È ÂÁÁڷʤ˜ ÌÂÏÒÓ. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ ™. ™˘Ú›‰Ë 66. ΔËÏ. 6981-867882. (807)

estate.pelio.eu email - mesitika@pelio.eu ∞°π√™ μ§∞™π√™ 1) ∂Ï·ÈÔÂÚ›‚ÔÏÔ 9,212ÙÌ ÔÙÈÛÙÈÎfi Ì ı¤·. ΔÈÌ‹ 35.000 ∂. ∞°π√™ °∂øƒ°π√™ 1) √ÈÎfiÂ‰Ô 585ÙÌ Ì ı¤· Î·È ‰ÚfiÌÔ. ΔÈÌ‹ 25.000 ∂. 2) ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 12,339ÙÌ Ì ηχ‚È ¤ÙÚÈÓÔ 60ÙÌ ‰ÈÎfi ÙÔ˘ ÓÂÚfi (ËÁ‹) ‰ÂÍ·ÌÂÓ‹ 17ÙÌ Ì ÔÏÏ‹ ͢Ï›·. ΔÈÌ‹ 20.000 ∂. ∞°ƒπ∞ 1) ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÈÛfiÁÂÈÔ 106,44ÙÌ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 494,80ÙÌ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ. ΔÈÌ‹ 85.000 ∂. 2) ∂Ï·ÈÔÂÚ›‚ÔÏÔ Ì Á‡Úˆ ÛÙ˘ 100 ÂÏȤ˜ 5 ¯ÏÌ. ·fi ∞ÁÚÈ¿ ÚÔ˜ ¢Ú¿ÎÂÈ· Ì ı¤· Â› Ù˘ ·ÛÊ¿ÏÙÔ˘. ΔÈÌ‹ 25.000∂. 3) √ÈÎfiÂ‰Ô 246ÙÌ ÌÂ Û˘ÓÙ. 1,1 ÂÚÈÔ¯‹ ∂æ∞. ΔÈÌ‹ 35.000 ∂. 4) ∂Ï·ÈÔÂÚ›‚ÔÏÔ 12.000ÙÌ ‰›Ï· ·fi ÙÔÓ ÔÈÎÈÛÌfi Ì ı¤·. ΔÈÌ‹ 85.000∂. ∞¡ø §∂Ãø¡π∞ 1) √ÈÎfiÂ‰Ô 500ÙÌ ı¤· Â› Ù˘ Ô‰Ô‡ μfiÏÔ˘ - ∫·ÏÒÓ ¡ÂÚÒÓ. ΔÈÌ‹ 50.000 ∂. 2) √ÈΛ· ÈÛfiÁÂÈ· 129ÙÌ Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 365ÙÌ. ΔÈÌ‹ 80.000 ∂. 3) √ÈÎfiÂ‰Ô 1,800ÙÌ Ì ı¤· Â› Ù˘ Ô‰Ô‡ μfiÏÔ˘ - ∫·ÏÒÓ ¡ÂÚÒÓ. ΔÈÌ‹ 100.000 ∂. 4) ªÔÓÔηÙÔÈΛ· ‰ÈÒÚÔÊË ÈÛfiÁÂÈÔ 67ÙÌ ÓÔÈÎÈ·Ṳ̂ÓÔ Ì ÂÓÔ›ÎÈÔ 170 ∂ Î·È 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 24ÙÌ Ì ı¤· Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 166ÙÌ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ. ΔÈÌ‹ 60.000 ∂. 5) ªÔÓÔηÙÔÈΛ· ‰ÈÒÚÔÊË 259ÙÌ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 380ÙÌ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ì ı¤·. ΔÈÌ‹ 180.000 ∂.

™YNOIKE™IA §À¢π∞ ∫∂¡Δƒπ∫∏™ ∂§§∞¢∞™. °ÓˆÚÈ̛˜ ÂÈ¤‰Ô˘. ∂¯¤Ì˘ı·, ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈο. 54¯ÚÔÓË Û˘Ó/¯Ô˜, ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙË, ηÏÏÈÂÚÁË̤ÓË, ÁÔËÙ¢ÙÈÎfiÙ·ÙË, Û˘Ó·ÈÛıËÌ·ÙÈ΋. 52¯ÚÔÓË ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi˜, ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙË, ·ıÏËÙÈ΋, ÎÔÌ„‹, ¢ÁÂÓÈ΋, Û˘ÁÎÚÔÙË̤ÓË. 47¯ÚÔÓË Â-

«2» ¢À√ ∞¡£ƒø¶√π, ªπ∞ ∑ø∏ ªÂٷ͇ ‰‡Ô ·ÓıÚÒˆÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÁÂÓÓËıÔ‡Ó Ù· ÈÔ fiÌÔÚÊ· Û˘Ó·ÈÛı‹Ì·Ù·. ∂Ì›˜ ÊÚÔÓÙ›˙Ô˘Ì Ì ‰È·ÎÚÈÙÈÎfi Î·È Â˘¯¿ÚÈÛÙÔ ÙÚfiÔ Ó· Ù· ‚ÈÒÛÂÙÂ, ÍÂÎÈÓÒÓÙ·˜ ·fi ÌÈ· ·Ï‹ ÁÓˆÚÈÌ›·. °Ú·ÊÂ›Ô °ÓˆÚÈÌÈÒÓ ™˘ÓÔÈÎÂÛ›ˆÓ. ∞ÓÙˆÓÔÔ‡ÏÔ˘ 15 & π¿ÛÔÓÔ˜, μfiÏÔ˜. ΔËÏ. ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜: 2421403021, ÎÈÓËÙfi: 6936 162068 ηÙfiÈÓ Ú·ÓÙ‚ԇ. (830)

(832)

∂§§∏¡π∫∏ ¢∏ª√∫ƒ∞Δπ∞ ∞¶√∫∂¡Δƒøª∂¡∏ ¢π√π∫∏™∏ £∂™™∞§π∞™ - ™Δ∂ƒ∂∞™ ∂§§∞¢∞™ °∂¡π∫∏ ¢/¡™∏ ¢∞™ø¡ & ∞°ƒ√Δπ∫ø¡ À¶√£∂™∂ø¡ ¢∞™∞ƒÃ∂π√ μ√§√À Δ·¯. ¢/ÓÛË: •ÂÓÔÊÒÓÙÔ˜ 1 - Δ.∫.: 38333 Δ.£.: 311 ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜: ÃÚ. ¶·ÚÓ·‚¤Ï· ΔËÏ.: 2421026271 - 39163 - FAX: 24210 - 39162 E-mail: dasavol@thessalia.gov.gr μfiÏÔ˜ 17-4-2014 ∞ÚÈıÌ. ¶ÚˆÙ. 1878/71507 ∞¡∞∫√π¡ø™∏ (Ù·˘Ù¿ÚÈıÌ˘ Ú¿Í˘ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÌÔ‡ ÂÎÙ¿Ûˆ˜) √ ¢·Û¿Ú¯Ë˜ μfiÏÔ˘ ·Ó·ÎÔÈÓÒÓÂÈ fiÙÈ, ÌÂÙ¿ ·fi ·›ÙËÌ· Ù˘ ºÒÙË ∂˘·ÁÁÂÏ‹˜, ÂΉfiıËΠٷ˘Ù¿ÚÈıÌË Ú¿ÍË ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÌÔ‡, Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 14 ÙÔ˘ ¡. 998/79, ÁÈ· ¤ÎÙ·ÛË Û˘ÓÔÏÈÎÔ‡ ÂÌ‚·‰Ô‡ 23.093,00 Ù.Ì., ÛÙË ı¤ÛË “∫·Ú‡‰È” , ΔÔÈ΋˜ ∫ÔÈÓfiÙËÙ·˜ ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹˜, ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ¡ÔÙ›Ô˘ ¶ËÏ›Ô˘, Ì ÙËÓ ÔÔ›· Ë ·Ú·¿Óˆ ¤ÎÙ·ÛË ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÙ·È ˆ˜ ÂÍ‹˜: ·) ΔÌ‹Ì· ·˘Ù‹˜ ÂÌ‚·‰Ô‡ 19.155,00 Ù.Ì. ˆ˜ ÌË ‰·ÛÈ΋ ¤ÎÙ·ÛË ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 3 ·Ú¿Á. 6· ÙÔ˘ ¡. 998/79, fiˆ˜ ÙÚÔÔÔÈ‹ıËÎÂ Î·È ÈÛ¯‡ÂÈ, ÌË ˘·ÁfiÌÂÓË ÛÙȘ ‰/ÍÂȘ ·˘ÙÔ‡. ‚) ΔÌ‹Ì· ·˘Ù‹˜ ÂÌ‚·‰Ô‡ 3340,76 Ù.Ì., ˆ˜ ¤ÎÙ·ÛË ‰·ÛÈ΋˜ ÌÔÚÊ‹˜ (ÌË ‰·ÛÈ΋˜ ÌÔÚÊ‹˜ ¤ÎÙ·ÛË ÙÔ˘ ·ÚÂÏıfiÓÙÔ˜ Ë ÔÔ›· ‰·ÛÒıËÎÂ Ê˘ÛÈÎÒ˜ ÏfiÁˆ ÂÁηٿÏÂȄ˘), ˘·ÁfiÌÂÓË ÛÙËÓ ·Ú¿ÁÚ. 1 ÙÔ˘ ¿Úı. 3 ÙÔ˘ ¡. 998/79, fiˆ˜ ÙÚÔÔÔÈ‹ıËÎÂ Î·È ÈÛ¯‡ÂÈ ∏ √¶√π∞, ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÙÂÏÂÛȉÈΛ· Ù˘ Ú¿Í˘ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÌÔ‡ ˆ˜ ¤¯ÂÈ, ¢∂¡ À¶∞°∂Δ∞π ÛÙȘ ¢π∞Δ∞•∂π™ Δ∏™ ¢∞™π∫∏™ ¡√ª√£∂™π∞™ ‰ÈfiÙÈ: 1. ∂ÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È Ì ·ÁÚÔÙÈ΋ ÌÔÚÊ‹ ÛÙȘ ·ÂÚÔʈÙÔÁڷʛ˜ ¤ÙÔ˘˜ Ï‹„˘ 1945. 2. ¢ÂÓ ÂÌÊ·Ó›˙ÂÈ Û‹ÌÂÚ· ÙË ÌÔÚÊ‹ ‰¿ÛÔ˘˜ ηٿ ÙËÓ ¤ÓÓÔÈ· ÙˆÓ ¿ÚıÚˆÓ 3 ·Ú¿ÁÚ. 1 Î·È 67 ·Ú¿ÁÚ. 4 ÂÚ›ÙˆÛË ·’ ÙÔ˘ ¡. 998/79, fiˆ˜ ¤¯Ô˘Ó ÙÚÔÔÔÈËı› Î·È ÈÛ¯‡Ô˘Ó Î·È 3. ¶ÏËÚÔ‡ÓÙ·È ÔÈ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ Ô˘ Ù›ıÂÓÙ·È ÛÙȘ ‰È·Ù¿ÍÂȘ Ù˘ ·Ú·ÁÚ. 1 ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 12 ÙÔ˘ ¡. 3208/2003. Á) ΔÌ‹Ì· ·˘Ù‹˜ ÂÌ‚·‰Ô‡ 597,24 Ù.Ì. ˆ˜ ¤ÎÙ·ÛË ‰·ÛÈ΋˜ ÌÔÚÊ‹˜ (ÌË ‰·ÛÈ΋˜ ÌÔÚÊ‹˜ ¤ÎÙ·ÛË ÙÔ˘ ·ÚÂÏıfiÓÙÔ˜ Ë ÔÔ›· ‰·ÛÒıËÎÂ Ê˘ÛÈÎÒ˜ ÏfiÁˆ ÂÁηٿÏÂȄ˘), ˘·ÁfiÌÂÓË ÛÙȘ ·Ú¿ÁÚ. 1 Î·È 5 ÙÔ˘ ·Úı. 3 ÙÔ˘ ¡. 998/79, fiˆ˜ ÙÚÔÔÔÈ‹ıËÎÂ Î·È ÈÛ¯‡ÂÈ, Î·È Ë ÔÔ›· ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÙÂÏÂÛȉÈΛ· Ù˘ Ú¿Í˘ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÌÔ‡ ˆ˜ ¤¯ÂÈ ¢∂¡ À¶∞°∂Δ∞π ™Δπ™ ¢π∞Δ∞•∂π™ Δ∏™ ¢∞™π∫∏™ ¡√ª√£∂™π∞™ ‰ÈfiÙÈ: 1. ∂ÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È Ì ·ÁÚÔÙÈ΋ ÌÔÚÊ‹ ÛÙȘ ·ÂÚÔʈÙÔÁڷʛ˜ ¤ÙÔ˘˜ Ï‹„˘ 1945. 2. ¢ÂÓ ÂÌÊ·Ó›˙ÂÈ Û‹ÌÂÚ· ÙË ÌÔÚÊ‹ ÙÔ˘ ‰¿ÛÔ˘˜ ηٿ ÙËÓ ¤ÓÓÔÈ· ÙˆÓ ¿ÚıÚˆÓ 3 ·Ú¿Á. 1 Î·È 67 ·Ú¿Á. 4 ·’ ÙÔ˘ ¡. 998/79 fiˆ˜ ¤¯Ô˘Ó ÙÚÔÔÔÈËı› Î·È ÈÛ¯‡Ô˘Ó Û‹ÌÂÚ·. 3. ¶ÏËÚÔ‡ÓÙ·È ÔÈ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ Ô˘ Ù›ıÂÓÙ·È ÛÙȘ ‰È·Ù¿ÍÂȘ Ù˘ ·Ú·ÁÚ. 1 ÙÔ˘ ¿Úı. 12 ÙÔ˘ ¡. 3208/2003, ÂÌ›ÙÔ˘Û· ÛÙȘ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 21 ·Ú·Á. 8 ÙÔ˘ ¡. 3208/2003. 4. ªÂ ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ Ù˘ ·Ú¿Á. 9 ÙÔ˘ ·Úı. 21 ÙÔ˘ ¡. 3208/2003, ÔÈ Û¯ÂÙÈΤ˜ ·ÔÊ¿ÛÂȘ ΋ڢ͢ ˆ˜ ·Ó·‰·ÛˆÙ¤·˜ Ù˘ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˘ ¤ÎÙ·Û˘ ·Ó·Î·ÏÔ‡ÓÙ·È ·fi ÙfiÙ Ô˘ ÂΉfiıËÎ·Ó Ì Ú¿ÍË ÙÔ˘ ·ÚÌÔ‰›Ô˘ ÔÚÁ¿ÓÔ˘. ∏ Ú¿ÍË ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÌÔ‡ Î·È ÙÔ Û¯Â‰È¿ÁÚ·ÌÌ· Ù˘ ¤ÎÙ·Û˘ ı· ÂÎÙ›ıÂÓÙ·È Â› ¤Ó· Ì‹Ó· ÛÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ∫·Ù¿ÛÙËÌ· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ¡ÔÙ›Ô˘ ¶ËÏ›Ô˘. √È ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ Î·ÏÔ‡ÓÙ·È Ó· Ï¿‚Ô˘Ó ÁÓÒÛË Î·È Ó· ˘Ô‚¿ÏÔ˘Ó Ù˘¯fiÓ ·ÓÙ›ÚÚËÛË ÂÓÙfi˜ ‰˘Ô (2) ÌËÓÒÓ ·fi ÙË ‰ËÌÔÛ›Â˘ÛË Ù˘ ·ÚÔ‡Û˘. √ ¢·Û¿Ú¯Ë˜ μfiÏÔ˘ ¡Ù›ÙÔÚ·˜ ¡ÈÎfiÏ·Ô˜ ¢Ú. ¢·ÛÔÏfiÁÔ˜


37

ΔƒπΔ∏ 29 ∞¶ƒπ§π√À 2014

™øª∞Δ∂π√ ∞ƒΔ√¶√πø¡ μ√§√À ∫∞π ¶∂ƒπº∂ƒ∂π∞™ ¡√ª√À ª∞°¡∏™π∞™ “∏ ¢∏ª∏Δƒ∞” §ÒÚË 17 - ∂ÚÌÔ‡ μfiÏÔ˜ 38221 ΔËÏ./Fax: 24210-26265 ¶ƒ√™∫§∏™∏ ™∂ Δ∞∫Δπ∫∏ ∞¶√§√°π™Δπ∫∏ °∂¡π∫∏ ™À¡∂§∂À™∏ Δ√À ™øª∞Δ∂π√À ∞ƒΔ√¶√πø¡ μ√§√À ∫∞π ¶∂ƒπº∂ƒ∂π∞™ ¡. ª∞°¡∏™π∞™ “∏ ¢∏ª∏Δƒ∞” ∫·ÏÔ‡ÓÙ·È Δ· ̤ÏË ÙÔ˘ ™ˆÌ·Ù›Ԣ Ì·˜ ÛÂ Δ·ÎÙÈ΋ ∞ÔÏÔÁÈÛÙÈ΋ °ÂÓÈ΋ ™˘Ó¤Ï¢ÛË Ô˘ ı· Á›ÓÂÈ ÛÙȘ 7/5/2014, Ë̤ڷ ΔÂÙ¿ÚÙË Î·È ÒÚ· 19.00 ÛÙÔ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô Volos Palace ηٿ ÙËÓ ÔÔ›· ı· Û˘˙ËÙËıÔ‡Ó Ù· ÈÔ Î¿Ùˆ ı¤Ì·Ù·: £¤Ì·Ù· ∏ÌÂÚ‹ÛÈ·˜ ¢È¿Ù·Í˘: 1. ∂ÎÏÔÁ‹ ÚÔ‰Ú›Ԣ °ÂÓÈ΋˜ ™˘Ó¤Ï¢Û˘. 2. ¢ÈÔÈÎËÙÈÎfi˜ ∞ÔÏÔÁÈÛÌfi˜, ÂÚÈfi‰Ô˘ 2011-2014 (¤ˆ˜ 31/03/2014). 3. √ÈÎÔÓÔÌÈÎfi˜ ∞ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ ÁÈ· ÙËÓ ›‰È· ÂÚ›Ô‰Ô. 4. ŒÎıÂÛË Ù˘ ∂ÏÂÁÎÙÈ΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜. 5. ŒÁÎÚÈÛË ¢ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡ ∞ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ Î·È ŒÎıÂÛË ∂ÏÂÁÎÙÈ΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜. ∞·ÏÏ·Á‹ ÙÔ˘ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ·fi οı ¢ı‡ÓË. 6. ∂ÎÏÔÁ‹ 3ÌÂÏÔ‡˜ ∂ÊÔÚ¢ÙÈ΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ÁÈ· ÙË ‰ÈÂÓ¤ÚÁÂÈ· ÙˆÓ ÂÎÏÔÁÒÓ ÛÙȘ 14/5/2014 ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿‰ÂÈÍË Ó¤ˆÓ ÔÚÁ¿ÓˆÓ ¢ÈÔ›ÎËÛ˘ ÙÔ˘ ™ˆÌ·Ù›Ԣ (¢ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘, ∂ÏÂÁÎÙÈ΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ Î·È ÂÎÚÔÛÒˆÓ ÛÙȘ ÔÌÔÛÔÓ‰›Â˜) ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛ¯‹ 3ÂÙ›·. 7. ∂ÈÏÔÁ‹ √ÌÔÛÔÓ‰ÈÒÓ (·ÚÈ·˜ Î·È ‰Â‡ÙÂÚ˘) ÂÎÚÔÛÒËÛ˘ ÙÔ˘ ™ˆÌ·Ù›Ԣ. 8. ¢È¿ÊÔÚ˜ ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂȘ, Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ, ·fi„ÂȘ. ™Â ÂÚ›ÙˆÛË ÌË ··ÚÙ›·˜ Ë °ÂÓÈ΋ ™˘Ó¤Ï¢ÛË ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÔÚÈÛÙÈο Ì›· ÒÚ· ÌÂÙ¿ (20.00), Ù˘ ›‰È·˜ Ë̤ڷ˜, ÛÙÔÓ ›‰ÈÔ ¯ÒÚÔ, Ì ٷ ›‰È· ı¤Ì·Ù· Î·È ÔÔÈÔÓ‰‹ÔÙ ·ÚÈıÌfi ·ÚfiÓÙˆÓ. μfiÏÔ˜ 26/4/2014 √ ¶Úfi‰ÚÔ˜ √ °ÂÓ. °Ú·ÌÌ·Ù¤·˜ ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ °Î›Î·˜ ∞fiÛÙÔÏÔ˜ ªËÏÈÒÓ˘

¢π∞Ã∂πƒπ™Δ∏™ ∂§§∏¡π∫√À ¢π∫ΔÀ√À ¢π∞¡√ª∏™ ∏§∂∫Δƒπ∫∏™ ∂¡∂ƒ°∂π∞™ ∞.∂.

¢π∞∫√¶∏ ∏§∂∫Δƒπ∫√À ƒ∂Àª∞Δ√™ ™Δ∏¡ ¶∂ƒπ√Ã∏ μ√§√À ∂ȉÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔÈ ÙˆÓ ·Ú·Î¿Ùˆ ÂÚÈÔ¯ÒÓ fiÙÈ ÁÈ· Ó· ÂÎÙÂÏÂÛÙÔ‡Ó ··Ú·›ÙËÙ˜ Ù¯ÓÈΤ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜ ÙÔ˘ ¢∂¢¢∏∂ ı· Á›ÓÂÈ ‰È·ÎÔ‹ ÙÔ˘ ËÏÂÎÙÚÈÎÔ‡ Ú‡̷ÙÔ˜:

Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 30 ∞¶ƒπ§π√À 2014 ∞¶√ øƒ∞ 09.00 - 12.00 ¢∏ª√™ ¡. ¶∏§π√À: ¢.¢. ™∏¶π∞¢√™ - ¶ƒ√ªÀƒπ√À ™Δπ™ ¶∂ƒπ√Ã∂™ §∞∫∂™ ∫∞Δ∏°πøƒ°∏ - £∂√Δ√∫√À - §Àƒ∏ - ª√ÀƒΔπ∞™ - ¶∞ΔƒπÃøƒπ. ∞Ó ÔÈ ÂÚÁ·Û›Â˜ ÙÂÏÂÈÒÛÔ˘Ó ÓˆÚ›ÙÂÚ·, ÙÔ Ú‡̷ ı· Í·Ó·‰Ôı› ÚÈÓ ÙÔ ¯ÚfiÓÔ Ï‹Í˘ Ù˘ ‰È·ÎÔ‹˜ Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÈÔ ¿Óˆ. °È’ ·˘Ùfi ÙÔ ÏfiÁÔ ÔÈ ËÏÂÎÙÚÈΤ˜ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ Î·È Ù· ‰›ÎÙ˘· Ù˘ ¢∂∏ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ıˆÚÔ‡ÓÙ·È fiÙÈ ¤¯Ô˘Ó Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ú‡̷. ŒÙÛÈ ÁÈ· ÏfiÁÔ˘˜ ·ÛÊ·Ï›·˜ ··ÁÔÚ‡ÂÙ·È Ë ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË Û ·ÁˆÁÔ‡˜ ‹ ¿ÏÏ· ÛÙÔȯ›· ÙÔ˘ ‰ÈÎÙ‡Ô˘, ·ÎfiÌ· Î·È ·Ó ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Î·Ù·Á‹˜, ÁÈ·Ù› ˘¿Ú¯ÂÈ ÛÔ‚·Úfi˜ ΛӉ˘ÓÔ˜ ·Ù˘¯‹Ì·ÙÔ˜. ∂›Û˘ fiÛÔÈ ¤¯Ô˘Ó ËÏÂÎÙÚÈÎÔ‡˜ ÎÈÓËÙ‹Ú˜, Ú¤ÂÈ ÌÂÙ¿ ÙË ‰È·ÎÔ‹ Ó· ÙÔ˘˜ ÂϤÁÍÔ˘Ó ·Ó ÂÚÈÛÙÚ¤ÊÔÓÙ·È fiˆ˜ ÚÈÓ. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÁÈ· ÙȘ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈṲ̂Ó˜ ‰È·ÎÔ¤˜ (·Ó¿ ¢‹ÌÔ) Ù˘ ¶ÂÚÈÔ¯‹˜ μfiÏÔ˘, ·Ó·ÚÙÒÓÙ·È Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ ÛÙÔ site ÙÔ˘ ¢∂¢¢∏∂ (www.deddie.gr). √ ¢∂¢¢∏∂ Â›Ó·È 100% ı˘Á·ÙÚÈ΋ ÂÙ·ÈÚ›· Ù˘ ¢∂∏ ∞.∂. Ô˘ ‰È·¯ÂÈÚ›˙ÂÙ·È ÙÔ ∂ÏÏËÓÈÎfi ¢›ÎÙ˘Ô ¢È·ÓÔÌ‹˜ ∏ÏÂÎÙÚÈ΋˜ ∂Ó¤ÚÁÂÈ·˜. ¢¶∫∂/¶∂ƒπ√Ã∏ μ√§√À

∂§§∏¡π∫∏ ¢∏ª√∫ƒ∞Δπ∞ ∞¶√∫∂¡Δƒøª∂¡∏ ¢π√π∫∏™∏ £∂™™∞§π∞™-™Δ∂ƒ∂∞™ ∂§§∞¢∞™ °∂¡π∫∏ ¢/¡™∏ ¢∞™ø¡ ∫∞π ∞°ƒ√Δπ∫ø¡ À¶√£∂™∂ø¡ ¢/¡™∏ ¢∞™ø¡ ª∞°¡∏™π∞™ ¢∞™∞ƒÃ∂π√ ™∫√¶∂§√À ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜: ¶··ÁÈ¿ÓÓ˘ ∞ı. ΔËϤʈÓÔ: 2424022202 - Fax: 2424023992 Δ·¯. ¢/ÓÛË: ™ÎfiÂÏÔ˜ - Δ·¯. ∫Ò‰.: 37 003 ∏ÏÂÎ. ¢/ÓÛË: dasaskop@apdthest.gov.gr

™ÎfiÂÏÔ˜ 12-3-2014 ∞ÚÈı. ¶ÚˆÙ. 863/143186/13 (Ù·˘Ù¿ÚÈıÌË Ì ÙËÓ Ú¿ÍË ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÌÔ‡)

∞¡∞∫√π¡ø™∏ √ ¢·Û¿Ú¯Ë˜ ™ÎÔ¤ÏÔ˘ ·Ó·ÎÔÈÓÒÓÂÈ fiÙÈ ÌÂÙ¿ ·fi ·›ÙËÛË ÙÔ˘ μ∂ƒμ∂ƒ∏ °∂øƒ°π√À ‰ËÌÔÛÈÔÔÈ› ÙËÓ ˘’ ·ÚÈıÌfiÓ 562/12-4-1995 ‚‚·›ˆÛË, ÁÈ· ¤ÎÙ·ÛË ÂÌ‚·‰Ô‡ 4.415,50 Ù.Ì. ÛÙË ı¤ÛË “™∞´Δ∞” Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∫ÔÈÓfiÙËÙ·˜ ™ÎÈ¿ıÔ˘ Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∂ÓfiÙËÙ·˜ ™ÎÈ¿ıÔ˘ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ™ÎÈ¿ıÔ˘ ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜, Ì ÙËÓ ÔÔ›· ‚‚·ÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ ‰ÂÓ Â›Ó·È ‰·ÛÈ΋ ·ÏÏ¿ ÁˆÚÁÈ΋-‰ÂÓ‰ÚÔÎÔÌÈ΋ Î·È ‰ÂÓ ˘¿ÁÂÙ·È ÛÙȘ ··ÁÔÚ¢ÙÈΤ˜ ‰È·Ù¿ÍÂȘ Ù˘ ‰·ÛÈ΋˜ ÓÔÌÔıÂÛ›·˜. ∏ μ‚·›ˆÛË ·˘Ù‹, Ô˘ Â¤¯ÂÈ ı¤ÛË Ú¿Í˘ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 14 ÙÔ˘ ¡. 998/79, Î·È ÙÔ ‰È¿ÁÚ·ÌÌ· Ù˘ ¤ÎÙ·Û˘ ı· ÂÎÙ›ıÂÓÙ·È Â› ¤Ó· Ì‹Ó· ÛÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ∫·Ù¿ÛÙËÌ· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ™ÎÈ¿ıÔ˘. ∫·Ù¿ Ù˘ ·ÚÔ‡Û·˜ ÂÈÙÚ¤ÔÓÙ·È ·ÓÙÈÚÚ‹ÛÂȘ, ·ÓÙfi˜ ¤¯ÔÓÙÔ˜ ¤ÓÓÔÌÔ Û˘ÌʤÚÔÓ Ê˘ÛÈÎÔ‡ ‹ ÓÔÌÈÎÔ‡ ÚÔÛÒÔ˘, ÂÓÙfi˜ ‰‡Ô ÌËÓÒÓ ·fi Ù˘ ÎÔÈÓÔÔÈ‹Ûˆ˜ ‹ Ù˘ ÙÂÏÂ˘Ù·›·˜ ‰ËÌÔÛȇۈ˜ ÛÙȘ ÂÊËÌÂÚ›‰Â˜. √ ¢∞™∞ƒÃ∏™ ™∫√¶∂§√À ¶∞¶∞°π∞¡¡∏™ ∞£∞¡∞™π√™ ¢·ÛÔÏfiÁÔ˜ Ì ‚·ıÌfi μ’

ΔÔ ¶∞ª∂-√Δ∞ μ. ™ÔÚ¿‰ˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ·ÍÈÔÏfiÁËÛË ˘·ÏÏ‹ÏˆÓ ™∂ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ Ù˘ Ë ∂ÈÙÚÔ‹ ∞ÁÒÓ· ¶∞ª∂ √Δ∞ μ. ™ÔÚ¿‰ˆÓ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ: “∏ Û˘Á΢‚¤ÚÓËÛË ¡¢-¶∞™√∫, ÈÛÙ‹ ÛÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ‰ÂÛ̇ÛÂˆÓ Ô˘ ¤¯ÂÈ ·Ó·Ï¿‚ÂÈ ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙËÓ ∂˘Úˆ·˚΋ ŒÓˆÛË Î·È ÙËÓ ÙÚfiÈη, ÚÔ¯ˆÚ› ÛÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ ̤ÙÚÔ˘ Ù˘ “·ÍÈÔÏfiÁËÛ˘” Î·È ÛÙÔ˘˜ ¢‹ÌÔ˘˜. ™ÙÔ ÛÙfi¯·ÛÙÚfi ÙÔ˘˜ ı· ‚ÚÂı› ÙÔ 15% ÙˆÓ ‰ËÌÔÙÈÎÒÓ ˘·ÏÏ‹ÏˆÓ Ì ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÌfiÓÈÌ˘ ‰ÂÍ·ÌÂÓ‹˜ ‰È·ıÂÛÈÌÔÙ‹ÙˆÓ - ·ÔχÛÂˆÓ Î·È Î·Ù¿ÚÁËÛ˘ ˘ËÚÂÛÈÒÓ. ∂Ófi„ÂÈ Ù˘ ÙÂÏÂ˘Ù·›·˜ Ë̤ڷ˜ (28/4) Ù˘ ÚÔıÂÛÌ›·˜ ÁÈ· ÙËÓ ¤Î‰ÔÛË Ù˘ ·fiÊ·Û˘ ÂÈÌÂÚÈÛÌÔ‡ ÙˆÓ ÔÛÔÛÙÒÓ ·Ó¿ ¢‹ÌÔ ÛÙ‹ıËΠÙȘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˜ Ë̤Ú˜ ¤Ó· ÛÎËÓÈÎfi Û˘Ó·ÏÏ·Á‹˜ Ù˘ ¶√∂-√Δ∞ Ì ÙËÓ ∫∂¢∂ Î·È ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË, Ô˘ ÌfiÓÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ›¯Â Ó· Ú›ÍÂÈ ÛÙ¿¯ÙË ÛÙ· Ì¿ÙÈ· ÙˆÓ ÂÚÁ·˙Ô̤ӈÓ. ™ÙËÓ ∞ı‹Ó· ÙÔ ÛÂÓ¿ÚÈÔ ÚÔ¤‚ÏÂÂ Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂȘ ÌÂٷ͇ ¶√∂-√Δ∞ - ∫∂¢∂ Î·È ˘Ô˘ÚÁÒÓ, ÂÓÒ Ë Û˘Á΢‚¤ÚÓËÛË “‰È¤ÚÚ” ̤ۈ “·ÎψӔ Ù˘ ÙË ÌÂÙ¿ıÂÛË ÙˆÓ ‰È·‰ÈηÛÈÒÓ, ÁÈ· Ó· ¢ÓÔ˘¯›ÛÂÈ fiÔÈ· ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛË Â›¯Â ·ÔÊ·ÛÈÛÙ›. ∞fi ÙȘ “ηٷϋ„ÂȘ ÙˆÓ ‰Ë̷گ›ˆÓ” ÛÙÔ˘˜ ‰È·‰ÚfiÌÔ˘˜ ÙˆÓ ˘Ô˘ÚÁ›ˆÓ, ÏÔÈfiÓ! ∏ ÏÂÈÔ„ËÊ›· ÙÔ˘ ¶ÚÔ‰Ú›Ԣ ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ Ì·˜ ÛÙË ª·ÁÓËÛ›· Ì¿ÏÈÛÙ· (¡¢-¶∞™√∫-™Àƒπ∑∞-¢∏ª∞ƒ), ·ÊÔ‡ ‹Ú ·fiÊ·ÛË ÁÈ· ÛÙ¿ÛË ÂÚÁ·Û›·˜ 7-11 Ì. ‰ÂÓ ·ÈÛı¿ÓıËΠÙËÓ ·Ó¿ÁÎË Ô‡Ù ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ó· ÂΉÒÛÂÈ Î·È Ó· ·ÔÛÙ›ÏÂÈ ÛÙÔ˘˜ ‰‹ÌÔ˘˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÓË̤ڈÛË ÙˆÓ ÂÚÁ·˙Ô̤ӈÓ! ΔÔ˘˜ ηٷÁÁ¤ÏÏÔ˘ÌÂ Î·È ÙÔ˘˜ ·Ú·‰›‰Ô˘Ì ÛÙËÓ ÎÚ›ÛË Û·˜! ™˘Ó·‰¤ÏÊÈÛÛ˜ Î·È Û˘Ó¿‰ÂÏÊÔÈ, Û˘ÛÂÈÚˆÓfiÌ·ÛÙ ÛÙÔ Ù·ÍÈÎfi Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙÈÎfi ΛÓËÌ·. ∞·ÓÙ¿Ì ÛÙËÓ ÂÓÈ·›· Â›ıÂÛË Î˘‚¤ÚÓËÛ˘-∂˘Úˆ·˚΋˜ ŒÓˆÛ˘ -ÏÔ˘ÙÔÎÚ·Ù›·˜ Ì ÂÓÈ·›· Ï·˚΋ ·ÓÙÂ›ıÂÛË. ¶·ÚÂÌfi‰ÈÛË Ù˘ ·ÍÈÔÏfiÁËÛ˘ ÁÈ· Ì·˜ ÛËÌ·›ÓÂÈ ·Ó¿Ù˘ÍË ÎÈÓ‹Ì·ÙÔ˜ Ô˘ ÛÙ¤ÎÂÙ·È ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙ· ̤ÙÚ· Ô˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ÛÙËÓ “ŒÎıÂÛË ∞ÍÈÔÏfiÁËÛ˘ ÙÔ˘ ¶ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ √ÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ¶ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹˜ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜” ÛÙ· ÌÓËÌfiÓÈ· ‰È·ÚΛ·˜ Î·È ÙÔ˘˜ Ì˯·ÓÈÛÌÔ‡˜ ÂÔÙ›·˜ Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ŒÓˆÛ˘, ÛÙË ‰È·ÌfiÚʈÛË Ó¤Ô˘ ÌÈÛıÔÏÔÁ›Ô˘ ÛÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ ÙÔ̤·, Ô˘ ı· Û˘Ó‰¤ÂÈ ÙÔ ÌÈÛıfi Ì ÙËÓ ·ÍÈÔÏfiÁËÛË. ∞ÔÚÚ›ÙÔ˘Ì ÙÔ ÓÔÌÔıÂÙÈÎfi Ï·›ÛÈÔ Ù˘ “·ÍÈÔÏfiÁËÛ˘” , ·ÔÚÚ›ÙÔ˘Ì ÙËÓ ·ÓıÚˆÔÊ·Á›· Ô˘ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ÂÈ‚¿ÏÔ˘Ó ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙Ô̤ӈӔ .

∂§§∏¡π∫∏ ¢∏ª√∫ƒ∞Δπ∞ ∞¶√∫∂¡Δƒøª∂¡∏ ¢π√π∫∏™∏ £∂™™∞§π∞™-™Δ∂ƒ∂∞™ ∂§§∞¢∞™ °∂¡π∫∏ ¢/¡™∏ ¢∞™ø¡ ∫∞π ∞°ƒ√Δπ∫ø¡ À¶√£∂™∂ø¡ ¢/¡™∏ ¢∞™ø¡ ª∞°¡∏™π∞™ ¢∞™∞ƒÃ∂π√ ™∫√¶∂§√À ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜: ¶··ÁÈ¿ÓÓ˘ ∞ı. ΔËϤʈÓÔ: 2424022202 - Fax: 2424023992 Δ·¯. ¢/ÓÛË: ™ÎfiÂÏÔ˜ - Δ·¯. ∫Ò‰.: 37 003 ∏ÏÂÎ. ¢/ÓÛË: dasaskop@apdthest.gov.gr ™ÎfiÂÏÔ˜ 2-4-2014 ∞ÚÈı. ¶ÚˆÙ. 483/80109/13 (Ù·˘Ù¿ÚÈıÌË Ì ÙËÓ Ú¿ÍË ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÌÔ‡) ∞¡∞∫√π¡ø™∏ √ ¢·Û¿Ú¯Ë˜ ™ÎÔ¤ÏÔ˘ ·Ó·ÎÔÈÓÒÓÂÈ fiÙÈ ÌÂÙ¿ ·fi ·›ÙËÛË ÙˆÓ ™À¡Δ∂§∏ ¡π∫√§∞√À, ™À¡Δ∂§∏ ∞¡Δø¡π∞™ Î·È ™À¡Δ∂§∏ √Àƒ∞¡π∞™ ÂΉfiıËÎÂ Ë Ì ·ÚÈıÌfi 483/80109/13/2-4-2014 Ú¿ÍË ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÌÔ‡ Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 14 ÙÔ˘ ¡.998/79, ÁÈ· ¤ÎÙ·ÛË ÂÌ‚·‰Ô‡ 13.546,00 Ù.Ì. Î·È ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙË ı¤ÛË “¶∞§π∞°∫√ƒΔ∑∞” Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∫ÔÈÓfiÙËÙ·˜ ™ÎÈ¿ıÔ˘ Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∂ÓfiÙËÙ·˜ ™ÎÈ¿ıÔ˘ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ™ÎÈ¿ıÔ˘ ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜, Ì ÙËÓ ÔÔ›· Ë ·ÓˆÙ¤Úˆ ¤ÎÙ·ÛË ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÙ·È ˆ˜ ÂÍ‹˜: ·) ÙÔ ÙÌ‹Ì· ∞1 ·˘Ù‹˜ Ì ÛÙÔȯ›· ·-‚-Á-15-14-13-12-11-10-9-8-76-· ÂÌ‚·‰Ô‡ 4.408,53 Ù.Ì., ˆ˜ ÌË ‰·ÛÈ΋ ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 3 ·Ú. 6· ÙÔ˘ ¡. 998/79, ÌË ˘·ÁfiÌÂÓË ÛÙȘ ÚÔÛٷ٢ÙÈΤ˜ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ·˘ÙÔ‡, ‚) ÙÔ ÙÌ‹Ì· A2 ·˘Ù‹˜ Ì ÛÙÔȯ›· 1-2-3-4-5-·-‚-Á-1 ÂÌ‚·‰Ô‡ 612,47 Ù.Ì., ˆ˜ ‰¿ÛÔ˜ ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 3 ·Ú. 1 ÙÔ˘ ¡. 998/79, fiˆ˜ ÙÚÔÔÔÈ‹ıËÎÂ Î·È ÈÛ¯‡ÂÈ, ˘·ÁfiÌÂÓË ÛÙȘ ÚÔÛٷ٢ÙÈΤ˜ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ·˘ÙÔ‡, Á) ÙÔ ÙÌ‹Ì· μ ·˘Ù‹˜ Ì ÛÙÔȯ›· 13-12-16-17-18-19-20-21-22-2324-13 ÂÌ‚·‰Ô‡ 4.365,00 Ù.Ì., ˆ˜ ÌË ‰·ÛÈ΋ ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 3 ·Ú. 6· ÙÔ˘ ¡. 998/79, ÌË ˘·ÁfiÌÂÓË ÛÙȘ ÚÔÛٷ٢ÙÈΤ˜ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ·˘ÙÔ‡, ‰) ÙÔ ÙÌ‹Ì· ° ·˘Ù‹˜ Ì ÛÙÔȯ›· 18-17-25-26-27-28-29-30-31-3233-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-18 ÂÌ‚·‰Ô‡ 4.160,00 Ù.Ì., ˆ˜ ÌË ‰·ÛÈ΋ ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 3 ·Ú. 6· ÙÔ˘ ¡. 998/79, ÌË ˘·ÁfiÌÂÓË ÛÙȘ ÚÔÛٷ٢ÙÈΤ˜ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ·˘ÙÔ‡. ∏ Ú¿ÍË ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÌÔ‡ Î·È ÙÔ ‰È¿ÁÚ·ÌÌ· Ù˘ ¤ÎÙ·Û˘ ı· ÂÎÙ›ıÂÓÙ·È Â› ¤Ó· Ì‹Ó· ÛÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ∫·Ù¿ÛÙËÌ· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ™ÎÈ¿ıÔ˘. ∫·Ù¿ Ù˘ ·ÚÔ‡Û·˜ ÂÈÙÚ¤ÔÓÙ·È ·ÓÙÈÚÚ‹ÛÂȘ, ·ÓÙfi˜ ¤¯ÔÓÙÔ˜ ¤ÓÓÔÌÔ Û˘ÌʤÚÔÓ Ê˘ÛÈÎÔ‡ ‹ ÓÔÌÈÎÔ‡ ÚÔÛÒÔ˘, ÂÓÙfi˜ ‰‡Ô ÌËÓÒÓ ·fi Ù˘ ÎÔÈÓÔÔÈ‹Ûˆ˜ ‹ Ù˘ ÙÂÏÂ˘Ù·›·˜ ‰ËÌÔÛȇۈ˜ ÛÙȘ ÂÊËÌÂÚ›‰Â˜. √ ¢∞™∞ƒÃ∏™ ™∫√¶∂§√À ¶∞¶∞°π∞¡¡∏™ ∞£∞¡∞™π√™ ¢·ÛÔÏfiÁÔ˜ Ì ‚·ıÌfi μ’

∞¶ƒπ§π√™

29

π¿ÛÔÓÔ˜ Î·È ™ˆÛÈ¿ÙÚÔ˘ ·ÔÛÙfiψÓ, ∂˘Û‚›Ô˘ ÔÛ›Ô˘ “√‡Ùˆ˜ ¤‰ÂÈ ·ıÂ›Ó ÙÔÓ ÃÚÈÛÙfiÓ Î·È ·Ó·ÛÙ‹Ó·È ÂÎ ÓÂÎÚÒÓ ÙË ÙÚ›ÙË Ë̤ڷ” (§Ô˘Î. Ή’ 46). ªÂÙ¿ ÙÔÓ ı¿Ó·ÙÔÓ Ë ˙ˆ‹. ªÂÙ¿ Ù· ÊÚÈÎÙ¿ ·ı‹Ì·Ù· Ë ¯·Ú¿ Ù˘ ÂÓ‰fiÍÔ˘ ∞Ó·ÛÙ¿Ûˆ˜. ÃÚÈÛÙfi˜ ∞Ó¤ÛÙË. √È Ê‡Ï·Î˜ ÙÔ˘ Ù¿ÊÔ˘ ÙÔ ˆÌÔÏfiÁËÛ·Ó. √ Ù¿ÊÔ˜ ÙÔ ÂÌ·ÚÙ‡ÚËÛÂÓ. ∞È ª˘ÚÔÊfiÚÔÈ ÙÔ ‰ÈÂÏ¿ÏËÛ·Ó. √È ∞fiÛÙÔÏÔÈ ÙÔ ÎËÚ‡ÙÙÔ˘Ó. ∫·È ÔÈ ÈÛÙÔ› fiÏˆÓ ÙˆÓ ·ÈÒÓˆÓ ÙÔ ·ÓËÁ˘Ú›˙Ô˘Ó Ì ¯·Ú¿Ó Î·È Ì ·Á·ÏÏ›·ÛÈÓ. ¡·È, ‹ÙÔ ·Ó¿ÁÎË Ó· ¿ıË ÚÔËÁÔ˘Ì¤Óˆ˜ Ô ∫‡ÚÈÔ˜. ◊ÙÔ ·Ó¿ÁÎË Ó· ÛÙ·˘Úˆı‹ Î·È Ó· ·Ôı¿ÓË ‰È¿ ÙËÓ È‰ÈÎ‹Ó Ì·˜ ÛˆÙËÚ›·Ó, Û˘ÌÊÒÓˆ˜ Ì fiÛ· ›¯·Ó ÚÔ›ÂÈ ÔÈ ıÂfiÓ¢ÛÙÔÈ ÚÔÊ‹Ù·È. ∞ÏÏ¿ ¿ÏÈÓ Ô ›‰ÈÔ˜ ›¯Â ÚÔ›ÂÈ Î·È ÙÔ Î·Ù·ÏËÎÙÈÎfiÓ ı·‡Ì· Ù˘ ·Ó·ÛÙ¿ÛÂÒ˜ ÙÔ˘. ∫·È Ú¿ÁÌ·ÙÈ Ô ∫‡ÚÈÔ˜, ηٿ ÙËÓ ÙÚ›ÙËÓ Ë̤ڷ ÌÂÙ¿ ÙÔÓ ı¿Ó·ÙfiÓ ÙÔ˘, ·ÓÂÛÙ‹ıË ˆ˜ £Âfi˜ ·ÓÙÔ‰‡Ó·ÌÔ˜. ™ÎÔÚ›˙ÂÈ ÏÔÈfiÓ ÙËÓ ¯·Ú¿Ó Ù˘ ӛ΢ ÂȘ fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Ô·‰Ô‡˜ ÙÔ˘. ∫·È Ë Ó›ÎË ÙÔ˘ ηٿ ÙÔ˘ ı·Ó¿ÙÔ˘ Â›Ó·È ÂÁÁ‡ËÛȘ Ù˘ ӛ΢, ÙËÓ ÔÔ›·Ó fiÏÔÈ ÔÈ ÃÚÈÛÙÈ·ÓÔ› ηÏÔ‡Ó·È Ó· Â·Ó·Ï¿‚Ô˘Ó. ªÂ ÙËÓ ‰‡Ó·ÌÈÓ ÙÔ˘ ·Ó·ÛÙ¿ÓÙÔ˜ ÃÚÈÛÙÔ‡ Î·È Û˘, ÃÚÈÛÙÈ·Ó¤, ËÌÔÚ›˜ Ó· Á›Ó˘ ÓÈÎËÙ‹˜ ηٿ Ù˘ ·Ì·ÚÙ›·˜ Î·È ÙÔ˘ ı·Ó¿ÙÔ˘.

∫∏¢∂π∞ ΔÔÓ ·Á·Ë̤ÓÔ Ì·˜ Û‡˙˘ÁÔ, ·Ù¤Ú·, ·‰ÂÏÊfi, ·Ô‡ Î·È ı›Ô

∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√ £∂√§√°√ ∂ÙÒÓ 77 Ô˘ ¤ı·ÓÂ, Îˉ‡ԢÌ ۋÌÂÚ· ΔÚ›ÙË 29 ∞ÚÈÏ›Ô˘ Î·È ÒÚ· 12Ë ÌÂÛËÌ‚ÚÈÓ‹ ÛÙÔÓ πÂÚfi ¡·fi ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜ ÙÔ˘ ™ˆÙ‹ÚÔ˜. ¶·Ú·Î·Ïԇ̠ÙÔ˘˜ Û˘ÁÁÂÓ›˜ Î·È Ê›ÏÔ˘˜ fiˆ˜ Û˘Óԉ‡ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÂÎÊÔÚ¿ ÙÔ˘. ∏ ÛÔÚfi˜ ı· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔÓ πÂÚfi ¡·fi ÛÙȘ 11.30 .Ì. μfiÏÔ˜ 29 ∞ÚÈÏ›Ô˘ 2014 ∏ Û‡˙˘ÁÔ˜: ∂ϤÓË Δ· ·È‰È¿: πˆ¿ÓÓ˘, ∞ÈηÙÂÚ›ÓË - ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ Δ· ·‰¤ÏÊÈ·: ∞ϤͷӉÚÔ˜ - ¡›ÎË, ∂˘ÁÂÓ›· - ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ Δ· ÂÁÁfiÓÈ·: ™Ù·Ì·Ù›·, ¶¤ÙÚÔ˜ Δ· ·Ó›„È· √È ÏÔÈÔ› Û˘ÁÁÂÓ›˜ √ ηʤ˜ ı· ‰Ôı› ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ÙÔ˘ ¡. ∫ÔÈÌËÙËÚ›Ô˘.

¶∂¡£√™ ∂ÀÃ∞ƒπ™Δ∏ƒπ√ ΔËÓ ÔÏ˘·Á·Ë̤ÓË Ì·˜ ·‰ÂÏÊ‹ Î·È ı›·

º∞¡∏ ¡Δ∞º∏ ∂ÙÒÓ 66 Îˉ‡۷Ì ¯ı˜ ¢Â˘Ù¤Ú· 28 ∞ÚÈÏ›Ô˘ Î·È ÒÚ· 17.30 ·fi ÙÔÓ πÂÚfi ¡·fi ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜. ŸÏÔ˘˜ fiÛÔÈ Ì·˜ Û˘Ì·Ú·ÛÙ¿ıËÎ·Ó ÛÙÔ ‚·Ú‡ ¤ÓıÔ˜ Ì·˜ ıÂÚÌ¿ ¢¯·ÚÈÛÙÔ‡ÌÂ. μfiÏÔ˜ 29 ∞ÚÈÏ›Ô˘ 2014 Δ· ·‰¤ÏÊÈ·: ∞fiÛÙÔÏÔ˜ - ∞ÔÛÙÔÏ›· ¡Ù¿ÊË Δ· ·Ó›„È·: μ·Û›Ï˘, ÕÓÓ· - °È¿ÓÓ˘ √È ı›ÔÈ √È ÏÔÈÔ› Û˘ÁÁÂÓ›˜

∂ÀÃ∞ƒπ™Δ∏ƒπ√ £· ı¤Ï·Ì ӷ ¢¯·ÚÈÛÙ‹ÛÔ˘Ì ıÂÚÌ¿ fiÏÔ˘˜ fiÛÔÈ ·Ú·‚Ú¤ıËÎ·Ó Î·È Ì·˜ Û˘Ì·Ú·ÛÙ¿ıËÎ·Ó ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·ÒÏÂÈ· Ù˘ ·Á·Ë̤Ó˘ Ì·˜ ÌËÙ¤Ú·˜, ÁÈ·ÁÈ¿˜, ·‰ÂÏÊ‹˜ Î·È ı›·˜

∂À∞°°∂§π∞™ ¢∂§∏¡π∫√¶√À§√À ∂ÙÒÓ 87 Ô˘ Îˉ‡۷Ì ¯ı˜ ¢Â˘Ù¤Ú· 28 ∞ÚÈÏ›Ô˘ Î·È ÒÚ· 5 Ì.Ì. ÛÙÔÓ πÂÚfi ¡·fi ∞Á›Ô˘ ¢ËÌËÙÚ›Ô˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡. Δ· ·È‰È¿: ÷ڿϷÌÔ˜ Î·È ∂ϤÓË ¢ÂÏËÓÈÎÔÔ‡ÏÔ˘, ª·Ú›· Î·È ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ∫·Ú·‰¤ÌËÙÚÔ˜, ÃÚ‹ÛÙÔ˜ Î·È ∂˘·ÁÁÂÏ›· ¢ÂÏËÓÈÎÔÔ‡ÏÔ˘ Δ· ·‰¤ÏÊÈ·: NÈÎfiÏ·Ô˜, ÕÓÓ·, ª·Ú›· Δ· ÂÁÁfiÓÈ· Δ· ·Ó›„È· √È ÏÔÈÔ› Û˘ÁÁÂÓ›˜

(806) (804)


38 / °È· οı ÒÚ· TPITH 29 A¶PI§IOY 2014

º∞ƒª∞∫∂π∞ ™‹ÌÂÚ· ΔÚ›ÙË 29 ∞ÚÈÏ›Ô˘ ‰ÈËÌÂÚÂ‡Ô˘Ó ·fi 8 .Ì. - 10 Ì.Ì. Ù· Ê·Ú̷Λ·: ∫·ÏÔÁÂÚÔÔ‡ÏÔ˘ ¶·Ó·ÁԇϷ˜ πˆÏÎÔ‡ 188 ÙËÏ. 24210-42642, ª˘ÏÈfiÚ‰Ô˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ ª. ªfiÙÛ·ÚË 36 - ÕÛÙÚÔ˘˜ ÙËÏ. 24210-80781, ΔÛ¿ÙÛÔ˘ °ÂˆÚÁ›·˜ ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË 102 - 28˘ √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ (Ú. ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜) ÙËÏ. 24210-29947 Î·È ƒÔ‡ÛÛÔ˘ ∂ÚÈʇÏ˘ ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 139 - π·ÙÚÔ‡ Δ˙¿ÓÔ˘ ÙËÏ. 24210-24904. ∞ÓÔÈÎÙfi Ë̤ڷ Î·È Ó‡ÎÙ· ÂÎÙfi˜ 13.30-17.00 ı· Â›Ó·È ÙÔ Ê·Ú̷ΛÔ: ∫ÏÈÌ¿ ∫·ÙÂÚ›Ó·˜ √ÚÌÈÓ›Ô˘ 66 (°. ¢‹ÌÔ˘) - ∞ıËÓ¿˜ - ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· ÙËÏ. 24210-78708. ™ÙË ¡. πˆÓ›· ·ÓÔÈÎÙfi Ë̤ڷ Î·È Ó‡ÎÙ· ı· Â›Ó·È ÙÔ Ê·Ú̷ΛÔ: ÃÚ˘ÛÔÔ‡ÏÔ˘ ∂ϤÓ˘ ª‹ÙÛÔ˘ ¶··Ú‹Á· 7 (¤Ó·ÓÙÈ ÛȉËÚ. ÁÚ·ÌÌ‹˜) ÙËÏ. 24210-91624. TH§. ºAPMAKEIøN: 1434

∫§π¡π∫∂™ π∫∞ ™‹ÌÂÚ· ΔÚ›ÙË ‰ÈËÌÂÚ‡ÂÈ Î·È ‰È·Ó˘ÎÙÂÚ‡ÂÈ ÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô μfiÏÔ˘. .

T∏§∂ºø¡∞ EO¶YY μ√§√À °IA P∞¡Δ∂μ√À ∞¶√ 8.00 - 14.30, Δ∏§.: 24210 32222

§∞´∫∂™ ∞°√ƒ∂™ ™‹ÌÂÚ· ΔÚ›ÙË: √¶øƒ√∫∏¶∂ÀΔπ∫∞: ·) ™ÙËÓ Ô‰fi ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ Ô‰ÒÓ ∞. ª¤ÚÔ˘ Î·È ·ÓÒÓ˘ÌË ¿ÚÔ‰Ô˜ ÌÂ Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÛÙËÓ Ô‰fi ÷˚‰·Ú›Ô˘ ·fi πˆÏÎÔ‡ ¤ˆ˜ ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜. ‚) ™ÙË Û˘ÓÔÈΛ· ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·˜ ÛÙËÓ Ô‰fi ∑. ¶ËÁ‹˜ ·fi ∏Ê·›ÛÙÔ˘ ¤ˆ˜ ¢. ¶ÔÏÈÔÚÎËÙÔ‡. ∞‡ÚÈÔ ΔÂÙ¿ÚÙË: √¶øƒ√∫∏¶∂ÀΔπ∫∞: ™ÙËÓ Ô‰fi §. μ‡ÚˆÓÔ˜ ·fi ∫Ô˘Ù·Ú¤ÏÈ· ¤ˆ˜ ∫·Ô‰ÈÛÙÚ›Ô˘. ∂¡¢À™∏ - À¶√¢∏™∏: ™ÙËÓ Ô‰fi ∫·Ô‰ÈÛÙÚ›Ô˘ ·fi ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ ¤ˆ˜ °. ∫·ÚÙ¿ÏË.

T∏§∂ºø¡∞ N√™√∫√ª∂π√À TH§EºøNIKO KENTPO: 2421351000 TH§EºøNO °IA PANTEBOY: 1535 °PAMMATEIA E•øΔ∂ƒπ∫ø¡ π∞Δƒ∂πø¡: 2421351353 ‹ 2421352114

¶ƒ∞Δ∏ƒπ∞ À°ƒø¡ ∫∞À™πªø¡ Δ√ øƒ∞ƒπ√ Δø¡ ¶ƒ∞Δ∏ƒπø¡ À°ƒø¡ ∫∞À™πªø¡ ∂π¡∞π ∂§∂À£∂ƒ√.

¢ƒ√ª√§√°π∞ «∞™Δπ∫√ ∫Δ∂§ μ√§√À ∞.∂.» ∫ÂÓÙÚÈÎfi ™Ù·ı̷گ›Ô: 2421024232 ™Ù·ıÌ·Ú¯Â›Ô ∞Ó·‡ÚÔ˘:2421025832 °Ú·ÊÂ›Ô ∫ÈÓ‹Ûˆ˜: 2421025532 ∏ÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ ¢/ÓÛË : astvolou@otenet.gr °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 1 ÕÓ·˘ÚÔ˜ - ¡. πˆÓ›· (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): ŒÓ·ÚÍË 5:45, ·Ó¿ 10Ï., Ï‹ÍË 22:30. ™¿‚‚·ÙÔ: ŒÓ·ÚÍË 6:30, ·Ó¿ 10Ï, Ï‹ÍË 22:30. ∫˘Úȷ΋: ŒÓ·ÚÍË: 7:00, ·Ó¿ 15Ï., Ï‹ÍË 22:30. °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 2 ∞ÌÂÏfiÎËÔÈ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): ŒÓ·ÚÍË 6:30, ·Ó¿ 12 Ï., Ï‹ÍË 22:30. ™¿‚‚·ÙÔ: ŒÓ·ÚÍË: 7:00, ·Ó¿ 15Ï., Ï‹ÍË 22:30. ∫˘Úȷ΋: ŒÓ·ÚÍË: 7:20 ·Ó¿ 20Ï., Ï‹ÍË 22:30. °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 3 ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): ŒÓ·ÚÍË 5:50, ·Ó¿ 10Ï., Ï‹ÍË 22:30. ™¿‚‚·ÙÔ: ŒÓ·ÚÍË: 6:45, ·Ó¿ 12Ï, Ï‹ÍË 22:30. ∫˘Úȷ΋: ŒÓ·ÚÍË 7:00, ·Ó¿ 20Ï, Ï‹ÍË 22:30. °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 4 ÕÓˆ μfiÏÔ˜ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): ŒÓ·ÚÍË: 5:45, ·Ó¿ 10Ï, Ï‹ÍË 22:45. ™¿‚‚·ÙÔ: ŒÓ·ÚÍË: 6:30, ·Ó¿ 10 Ï, Ï‹ÍË 22:45. ∫˘Úȷ΋: ŒÓ·ÚÍË: 7:10, ·Ó¿ 15 Ï., Ï‹ÍË 22:45. °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 4 ∫·Ù˯ÒÚÈ-™Ù·ÁÈ¿Ù˜ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 7:30, 13:55. ™¿‚‚·ÙÔ: 7:30, 12:00. ¡Ô 4 ÕÁÈÔ˜ √ÓÔ‡ÊÚÈÔ˜ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 7:12, 7:35, 10:03, 12:03, 13:15, 13:45, 14:48, 16:45, 18:00, 19:36, 21:04. ™¿‚-

‚·ÙÔ: 7:30, 10:00, 12:00, 13:12, 13:48, 14:48, 16:45, 18:00, 19:30. ∫˘Úȷ΋: 8:30, 12:05, 20:05. °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 5: ∞Ó·¯ÒÚËÛË ·fi Δ. §Â¯ÒÓÈ·-¶Ï·Ù·Ó›‰È· (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): ŒÓ·ÚÍË 5:20, ·Ó¿ 20Ï, Ï‹ÍË 23:00. ™¿‚‚·ÙÔ: ŒÓ·ÚÍË 6:05, ·Ó¿ 20Ï, Ï‹ÍË 23:00. ∫˘Úȷ΋: ŒÓ·ÚÍË 6:30, ·Ó¿ 30Ï, Ï‹ÍË 23:00. °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 6 (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 6:30, 7:00, 7:45, 8:30, 9:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:15, 22:00. ™¿‚‚·ÙÔ: 7:00, 8:00, 9:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:15, 22:00. ∫˘Úȷ΋: 8:00, 9:30, 11:00, 12:00, 14:00, 15:00, 17:00, 18:00, 20:00, 21:15, 22:00. °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 7 (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 7:15, 8:45. , 11:40, 13:45 ∞.ª.., 16:30, 21:14. ™¿‚‚·ÙÔ: 8:45., 14:40. °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 8 (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 7:15, 10:30, 14:05, 16:30, 19:00, 21:15. ™¿‚‚·ÙÔ: 7:45, 10:30, 14:05. °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 9 (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 7:15, 8:30, 11:00, 14:10, 16:15, 18:15, 21:10. ™¿‚‚·ÙÔ: 7:15, 11:30, 14:10. °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 10 (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 7:20, 13:15, 14:10. °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 11: ∞Ó·¯ÒÚËÛË ·fi ∫. ∞ÊÂÙËÚ›·: 9:30*, 10:30*, 11:30*, 15:30@, 16:30. ∞Ó·¯ÒÚËÛË ·fi ∫ÔÈÌËÙ‹ÚÈÔ: 9:45*, 10:45*, 11:45*, 16:15@, 17:15. ™ËÌ›ˆÛË:* ªÂÙ¿‚·ÛË: ∫. ∞ÊÂÙËÚ›· - §·Ú›Û˘ - ∫ÔÈÌËÙ‹ÚÈÔ. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: ∫ÔÈÌËÙ‹ÚÈÔ - §·Ú›Û˘ -∫. ∞ÊÂÙËÚ›·. ªÂÙ¿‚·ÛË: ∫. ∞ÊÂÙËÚ›· - π¿ÛÔÓÔ˜ - ºÈÏÂÏÏ‹ÓˆÓ - ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË - ™Ù·‰›Ô˘ - £ËÛ¤ˆ˜ - ∞fiÏψÓÔ˜ - ∞Á. ¢ËÌËÙÚ›Ô˘ - ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ - ¶·Á·ÛÒÓ - 7 ¶Ï·Ù·Ó›ˆÓ - ∞Ó··‡Ûˆ˜ - ª·È¿Ó‰ÚÔ˘ - πÎ¿ÚˆÓ - ¢ÈÛÙfiÌÔ˘ - ∂ıÓ. ∞ÁÒÓˆÓ - ∫ÔÚ‰ÂÏÈÔ˘ - ¶··Ú‹Á· - ªfiÙÛ·ÚË - §·Ú›Û˘ - ∫ÔÈÌËÙ‹ÚÈÔ. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: ¡. ∫ÔÈÌËÙ‹ÚÈÔ - §·Ú›Û˘ - ∫. ∞ÊÂÙËÚ›· ªÂÙ¿‚·ÛË: ∫. ∞ÊÂÙËÚ›· - §·Ú›Û˘ - ∫ÔÈÌËÙ‹ÚÈÔ ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: ∫ÔÈÌËÙ‹ÚÈÔ - §·Ú›Û˘ - ªfiÙÛ·ÚË - ¶··Ú‹Á· ª·È¿Ó‰ÚÔ˘ - ∞Ó··‡Ûˆ˜ - 7 ¶Ï·Ù·Ó›ˆÓ- ¶·Á·ÛÒÓ - ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ - ∞Á. ¢ËÌËÙÚ›Ô˘ - ∞fiÏψÓÔ˜ - £ËÛ¤ˆ˜ - ™Ù·‰›Ô˘ ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË - ºÈÏÂÏÏ‹ÓˆÓ - §. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ - ∫. ∞ÊÂÙËÚ›· °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 15 ÕÓ·˘ÚÔ˜ - °. ¢‹ÌÔ˘ - ¶·Ï·È¿ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): ŒÓ·ÚÍË 6:10 (·fi ÕÓ·˘ÚÔ), ·Ó¿ 12 Ï., Ï‹ÍË 22:00. ™¿‚‚·ÙÔ: ŒÓ·ÚÍË: 6:50 (·fi ¶·Ï·È¿), ·Ó¿ 14Ï., Ï‹ÍË 22:00. ∫˘Úȷ΋: ŒÓ·ÚÍË 7:30 (·fi ÕÓ·˘ÚÔ), ·Ó¿ 18Ï., Ï‹ÍË 22:00.

¢ƒ√ª√§√°π∞ ∞ª∞•√™Δ√πÃπø¡ EI™ITHPIA ¶PO¶ø§OYNTAI ™TO °PAºEIO TOY O™E ¢HMHTPIA¢O™ 186-MAYPOKOP¢ATOY A¶O 07.30 - 14.30 ΔËϤʈӷ ÁÈ· ÏËÚÔÊÔڛ˜ 1110 (Ì ¯Ú¤ˆÛË 1 ·ÛÙ. ÌÔÓ¿‰·˜) TH§. 2421039723 - 2421024.056 μ√§√™-§∞ƒπ™∞: 5.30-7.30-10.25-12.25-15.25-17.2519.25-21.25-23.25. §∞ƒπ™∞-μ√§√™: 4.37-6.37-8.37-11.30-14.30-16.3018.30-20.18-22.30. §∞ƒπ™∞-£∂™™∞§√¡π∫∏: 6.00-7.20-8.30-9.41-10.46-I.C. 11.20-11.50-12.52-I.C. 14.20-14.50-IC 16.19-16.45-17.38I.C. 18.24-19.00-I.C. 20.09-21.09-I.C. 22.19-23.34-4.18. £∂™™∞§√¡π∫∏-§∞ƒπ™∞: I.C. 5.11-5.37-6.40-I.C. 7.04-8.009.20-I.C. 10.04-10.22-I.C. 12.04-12.58-14.25-I.C. 15.0415.37-16.17-17.14-I.C. 18.04-18.37-20.45-21.47-23.00. §∞ƒπ™∞-∞£∏¡∞: 5.20-I.C. 6.33-I.C. 8.26-I.C. 11.26-I.C. 13.26-I.C. 16.26-I.C. 19.26-00.43. ∞£∏¡∞-§∞ƒπ™∞: I.C. 7.18-I.C. 10.18-I.C. 12.18-I.C. 14.18I.C. 16.15-I.C. 18.18-I.C. 19.17-23.55. §∞ƒπ™∞-∫∞§∞ª¶∞∫∞: 4.24-6.50-18.01. ∫∞§∞ª¶∞∫∞-§∞ƒπ™∞: 8.19-20.58. §∞ƒπ™∞-∞§∂•∞¡¢ƒ√À¶√§∏: 4.18-14.50 Ì ·ÓÙ·fiÎÚÈÛË ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË. ∞§∂•∞¡¢ƒ√À¶√§∏-§∞ƒπ™∞: 7.25-15.43 Ì ·ÓÙ·fiÎÚÈÛË ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË

¢ƒ√ª√§√°π∞ §∂øº√ƒ∂πø¡

¢ƒ√ª√§√°π∞ B. ™¶√ƒ∞¢ø¡

∫Δ∂§ À¶∂ƒ∞™Δπ∫ø¡ °ƒ∞ªªø¡ ¡√ª√À ª∞°¡∏™π∞™ ™Ù·ıÌfi˜ μfiÏÔ˘: 2421033254, 2421025527, 8001135555 Δ∏§∂ºø¡√ Ãøƒπ™ Ã∂ø™∏: 800 11 35555 ∏§∂∫Δƒ√¡π∫∏ ¢π∂À£À¡™∏: ktelvol@otenet.gr ™Ù·ıÌfi˜ ∞ıËÓÒÓ: 2108329585, 2108317186, ™Ù·ıÌfi˜ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢: 2310595424, ™Ù·ıÌfi˜ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡: 2422023733, ™Ù·ıÌfi˜ πˆ·ÓÓ›ÓˆÓ: 2651027441, 2651026211, ™Ù·ıÌfi˜ ¶¿ÙÚ·˜: 2610623886, 2610623887, 2610623888, ™Ù·ıÌfi˜ §·Ì›·˜:2231022627 ¢ƒ√ª√§√°π∞ XEIMEPINH™ ¶∂ƒπ√¢√À 11/9/2013-15/6/2014 °Ú·ÌÌ‹ ∞ıËÓÒÓ ·fi μfiÏÔ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 02.00*, 04.45, 07.00, 09.00, 10.30, 12.00, 13.30, 15.00, 16.30, 18.00, 21.00. ∞fi ∞ı‹Ó· (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 07.00, 09.00, 10.30, 12.00, 13.30, 15.00, 16.30, 18.00, 20.00, 22.00. °Ú·ÌÌ‹ ∞ıËÓÒÓ ·fi μfiÏÔ (™∞μμ∞Δ√ & ∫Àƒπ∞∫∏): 04.45, 07.00, 09.00, 10.30, 12.00, 13.30, 15.00, 16.30, 18.00, 21.00. ∞fi ∞ı‹Ó·: 07.00, 09.00, 10.30, 12.00, 13.30, 15.00, 16.30, 18.00, 20.00, 22.00. ™∏ª∂πø™∂π™: 1. ΔÔ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ 02.00 μ√§√™-∞£∏¡∞ ∂∫Δ∂§∂πΔ∞π ª√¡√ ∫Àƒπ∞∫∏ μƒ∞¢À (ÍËÌÂÚÒÌ·Ù· ¢Â˘Ù¤Ú·˜). 2. TÔ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ BfiÏÔ˘-AıËÓÒÓ: 02.00, 04.45, 09.00, 12.00, 15.00 & 18.00 express. 3. T· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· BfiÏÔ˘-AıËÓÒÓ: 07.00, 10.30, 13.30, 16.30 & 21.00 ̤ۈ AÏÌ˘ÚÔ‡. 4. T· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ 13.30 Aı‹Ó·-BfiÏÔ˜ & 13.30 BfiÏÔ˜-Aı‹Ó· ̤ۈ AÁ›ˆÓ £ÂÔ‰ÒÚˆÓ ÌfiÓÔ ¶·Ú·Û΢‹ & K˘Úȷ΋. °Ú·ÌÌ‹ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ ·fi μfiÏÔ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞, ™∞μμ∞Δ√ & ∫Àƒπ∞∫∏): 05.45, 08.00, 10.15, 12.15, 14.15, 16.15, 18.15, 20.30. ∞fi £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË: 08.15, 11.00, 13.15, 15.15, 17.15, 19.15, 21.15, 23.00. * ŸÏ· Ù· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· μ√§√À-£∂™™∞§√¡π∫∏™-μ√§√À EXPRESS. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ΔڛηϷ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 06.30, 11.00, 15.00, 19.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ΔڛηϷ (™∞μμ∞Δ√ & ∫Àƒπ∞∫∏): 06.45, 11.00, 15.00, 19.00. ∞fi ΔڛηϷ ÁÈ· μfiÏÔ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞, ™∞μμ∞Δ√ & ∫Àƒπ∞∫∏): 07.00, 11.30, 15.00, 19.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· §¿ÚÈÛ· (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 05.45, 06.45, 07.30, 09.00, 10.30, 12.00, 13.15, 14.30, 15.30, 17.30, 19.30, 21.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· §¿ÚÈÛ· (™∞μμ∞Δ√ & ∫Àƒπ∞∫∏): 07.00, 08.30, 10.00, 11.30, 13.00, 14.30, 15.30,17.00,19.00,21.00. ∞fi §¿ÚÈÛ· ÁÈ· μfiÏÔ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 05.45, 06.45, 07.30, 09.00, 10.30, 12.00, 13.15, 14.30, 15.30, 17.30, 19.30, 21.00. ∞fi §¿ÚÈÛ· ÁÈ· μfiÏÔ (™∞μμ∞Δ√ & ∫Àƒπ∞∫∏): 07.00, 08.30, 10.00, 11.30, 13.00, 14.30, 15.30, 17.00, 19.00, 21.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· πˆ¿ÓÓÈÓ· (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 08.15, 13.30, 17.30. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· πˆ¿ÓÓÈÓ· (™∞μμ∞Δ√): 08.15, 13.30. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· πˆ¿ÓÓÈÓ· (∫Àƒπ∞∫∏): 08.15, 13.30, 17.30. ∞fi πˆ¿ÓÓÈÓ· ÁÈ· μfiÏÔ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 10.15, 15.00, 20.00. ∞fi πˆ¿ÓÓÈÓ· ÁÈ· μfiÏÔ (™∞μμ∞Δ√): 10.15, 15.00. ∞fi πˆ¿ÓÓÈÓ· ÁÈ· μfiÏÔ (∫Àƒπ∞∫∏): 10.15, 15.00, 20.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ∞ÁÚ›ÓÈÔ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞ & ∫Àƒπ∞∫∏): 12.45 (ÂÎÙfi˜ Δ∂Δ∞ƒΔ∏™ & ™∞μμ∞Δ√À). ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: 14.00 (ÂÎÙfi˜ ΔƒπΔ∏™ & ™∞μμ∞Δ√À). ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· §·Ì›· (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞ & ™∞μμ∞Δ√): 08.30, 15.00. ∫Àƒπ∞∫∏: 15.00. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞ & ∫Àƒπ∞∫∏): 09.15, 15.00. ™∞μμ∞Δ√: 09.15. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ¶¿ÙÚ· (ÂÎÙfi˜ TÚ›Ù˘ & TÂÙ¿ÚÙ˘): 15.00. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: 15.30 (ÂÎÙfi˜ TÚ›Ù˘ & TÂÙ¿ÚÙ˘). ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ¶¿ÙÚ· (∫Àƒπ∞∫∏): 15.00. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: 15.30. * ΔÔ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ ÙÔ˘ ™∞μμ∞Δ√À £∞ ¶∞ƒ∞ª∂π¡∂π ∞¡∂∫Δ∂§∂™Δ√. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ∫Ô˙¿ÓË (¢∂ÀΔ.-ΔƒπΔ.-Δ∂Δ.-¶∂ª¶Δ.-™∞μ.): 14.15. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: 08.45. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ∫Ô˙¿ÓË (¶∞ƒ. & ∫Àƒ.): 14.15, 19.15. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: 08.45, 16.00.

∂/°-√/° ¶ƒøΔ∂À™ ∞¶√ 23/4-26/5 ¢∂ÀΔ∂ƒ∞: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 15.00, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ·. ΔƒπΔ∏ & ¶∞ƒ∞™∫∂À∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 15.00, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ·, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ¶∂ª¶Δ∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 16.00, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ·, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ™∞μμ∞Δ√: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 15.00, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ∫Àƒπ∞∫∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 18.00, ÁÈ· ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ. * ΔÂÙ¿ÚÙË 30/4: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 15.00, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ·. * ¶¤ÌÙË 1/5: ¶ƒøΔ√ª∞°π∞-∞ƒ°π∞. * ¶·Ú·Û΢‹ 2/5: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 15.00, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ·, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ

™Ù·˘ÚfiÏÂÍÔ

∂/°-Δ/à “F/C 6” ∞¶√ 28/4-11/5 ¢∂ÀΔ∂ƒ∞-ΔƒπΔ∏-¶∂ª¶Δ∏-™∞μμ∞Δ√: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 14.30, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ·, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. Δ∂Δ∞ƒΔ∏-¶∞ƒ∞™∫∂À∏-∫Àƒπ∞∫∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 12.00, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ·, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. Xƒ∏™πª∞ Δ∏§∂ºø¡∞ ¶∂ƒπº∂ƒ∂π∞ £∂™™∞§π∞™ - ¶∂ƒπº∂ƒ∂π∞∫∂™ ∂¡√Δ∏Δ∂™ ª∞°¡∏™π∞™ ∫∞𠙶√ƒ∞¢ø¡ Δ∏§∂ºø¡π∫√ ∫∂¡Δƒ√ 24213 52405 °ƒ∞º∂π√ ∞¡Δπ¶∂ƒπº∂ƒ∂π∞ƒÃ∏ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24213 52712 24213 52713 °ƒ∞º∂π√ ¡√ªπ∫√À ™Àªμ√À§√À . . . . . . .24213 52525 °ƒ∞º∂π√ ΔÀ¶√À & ¢∏ª. ™Ã∂™∂ø¡ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24210 70927 24213 52538 TH§EºøNA E§§HNIKH™ A™TYNOMIA™ AME™H ¢PA™H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .100 TH§EºøNIKO KENTPO . . . . . . . . . . . . . . . . .2421039045 A™TYN. TMHM.BO§OY . . . . . . . . . . . . . . . . .2421076984 A™TYN. TMHM. NEA™ IøNIA™ . . . . . . . . . . . .2421076985 TMHM. A™ºA§. BO§OY . . . . . . . . . . . . . . . . .2421076957 TMHM. TPOXAIA™ BO§OY . . . . . . . . . . . . . . .2421076968 TM. TOYP. A™TYN. BO§OY . . . . . . . . . . . . . .2421076987 A™TYN. TMHMA ¶EPIº. BO§OY . . . . . . . . . .2421085401 ¶Àƒ√™μ∂™Δπ∫∏ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .199 EKAB: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .166 ºˆÙÈÛÌÔ‡ BÏ¿‚˜ ¢. BO§OY . . . . . . . . . . . . .2421064931 ¢EH BÏ¿‚˜ . . . . . . . . . . . . .2421063666 - 2421063667 ¢EYAMB BÏ¿‚˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2421055555 OTE BÏ¿‚˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13888 ¢‹ÌÔ˜ N.IˆÓ›·˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2421353100 §ÈÌÂÓ·Ú¯Â›Ô . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2421028888 E§¶A (Ô‰È΋ ‚Ô‹ıÂÈ·) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10400 EXPRESS SERVICE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1154 HELLAS SERVICE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1057 O¢IKH BOH£EIA ¶H§IOY BfiÏÔ˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6944121288 X¿ÓÈ· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6980174172 TÛ·Áηڿ‰· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6980174172 MËÏȤ˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6948745815 YËÚ. AÔÎ. AÔÚÚ. ¢. BO§OY . . . . . . . . . . .2421064744 YËÚ. AÔÎ. AÔÚÚ. ¢. N. IøNIA™ . . . . . . . . 2421080865 I¢IøTIKO KTEO . . . . .2428078222-10300 (¯ˆÚ›˜ Έ‰ÈÎfi) IKTEO BfiÏÔ˘ . . . . . . . . . . . . . .2421096780,2421096720

TA•I PA¢IOTA•I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24210 27777 PA¢IOTA•I MA°NH™IA™ . . . . . . . . . . . . . . . . 24210 61000 A°PIA™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24280 92502 BE§E™TINOY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24250 22725 ANø §EXøNIøN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24280 93389 TAXIPLON . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18222

°ƒ∞º∂π∞ Δ∂§∂Δø¡ N. MA°¡∏™π∞™ ª∂§∏ Δ√À ™øª∞Δ∂π√À μfiÏÔ˜: ∞ÁÁÂϤÙÔ˜ ¡ÈÎfiÏ·Ô˜, “∞ÁÁÂϤÙÔ˜” , ∂Ï. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ 50μ, ÙËÏ. 24210 20743, μ·˚·Ó¿ ∞ÚÈ¿‰ÓË, §. ∂ÈÚ‹Ó˘ 50 & ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜, ÙËÏ. 24210 61114, °ÎÏ¿‚·ÙÔ˜ ¡ÈÎfiÏ·Ô˜, ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜ 89 & ∞Ó·Ï‹„ˆ˜, ÙËÏ. 24210 52702, ∂ÌÂÚÙ˙È¿‰Ë˜ °ÂÒÚÁÈÔ˜, ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 295 & ΔÚÈÎÔ‡Ë, ÙËÏ. 24210 43333, ∫·˚Ì¿Î˘ ∏Ï›·˜, ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 91, ÙËÏ. 24210 44954. ∫·Ï·ÓÙ˙‹ ∂ϤÓË, ∞Ó··‡Ûˆ˜ 69, ÙËÏ. 24210 81524, ∫Ô˘Ù›Ó· ∞ÁÏ·˝· ÙÔ˘ πˆ¿ÓÓÔ˘, “∫Ô˘Ù›Ó·” , 2·˜ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 35, ÙËÏ. 24210 24070, §È‚ÔÁÈ¿ÓÓË £ÂÔÊ·Ó›·, “μÔ‡ÏÁ·ÚË” , ¶·Á·ÛÒÓ 76 & ªÈÎÚ·ÛÈ·ÙÒÓ, ÙËÏ. 24210 33022, §˘Ú›ÙÛË √.∂. “∏ °·Ï‹ÓË” , ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 59 & μ·ÛÛ¿ÓË, ÙËÏ. 24210 44444, ª·˘ÚÔÁ¤Ó˘ ™.-∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¤ÏÏÔ˜ £. √.∂. “∏ ∞Ó¿ÛÙ·ÛȘ” , πˆÏÎÔ‡ 285, ÙËÏ. 24210 41000, ª¿ÏÏ·˜ ∞fiÛÙÔÏÔ˜, ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 187, ÙËÏ. 24210 20260, ª¿ÚÏ·˜ πˆ¿ÓÓ˘ “μ·ÙÛ·Ú¤·˜”, ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 42∞ & ƒÔ˙Ô‡, ÙËÏ. 24210 28341, ¶··¯Ú‹ÛÙÔ˜ £Âfi‰ˆÚÔ˜, ∞Á. ¢ËÌËÙÚ›Ô˘ 10, ÙËÏ. 24210 51222, ¶ÔÏ˘Ì¤ÚÔ˘ πˆ¿ÓÓ˘ & ™π∞ √.∂., 2·˜ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 53, ÙËÏ. 24210 28555, ƒÈ˙¿Î˘ ∂˘¿ÁÁÂÏÔ˜ “ΔÂÏÂ˘Ù·›· ºÚÔÓÙ›‰·”, πˆÏÎÔ‡ 323, ÙËÏ. 24210 40179, ™·Ó›‰Ë˜ •ÂÓÔÊÒÓ, ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 223 & ∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘, ÙËÏ. 24210 48600, ™Ù¤ÏÏÔ˜ °ÂÒÚÁÈÔ˜ “∞Ú¯¿ÁÁÂÏÔ˜”, πˆÏÎÔ‡ 98∞ & §. μ‡ÚˆÓÔ˜, ÙËÏ. 24210 51113, Δ˙¤Î· ∂ÈÚ‹ÓË “¡¿ÚÎÈÛÛÔ˜”, ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 105-107 & º. πˆ¿ÓÓÔ˘, ÙËÏ. 24210 34552, μÂÏÂÛÙ›ÓÔ: (ÕÁ. °ÂÒÚÁÈÔ˜ ºÂÚÒÓ) ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¤ÏÏÔ˜ £ˆÌ¿˜, ÙËÏ. 24250 22020. ∞ÏÌ˘Úfi˜: °È·ÓÓ¿ £ÂÔ‰ÒÚ· “∫·Ú·ÁÎÔ‡Ó˘”, ∞¯ÈÏϤˆ˜ 97, ÙËÏ. 24220 23332, ∫·ÙÛ·Ô‡Ó˘ ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜, μfiÏÔ˘ 22, ÙËÏ. 24220 23705, ª·˘ÚÔÁ¤Ó˘ ™¿‚‚·˜ “ª·˘ÚÔÁ¤Ó˘”, ∞ıËÓÒÓ 33, ÙËÏ. 24220 23214. ∑·ÁÔÚ¿: ∫Ô˘Ú¤Ï·˜ ΔÚÈ·ÓÙ¿Ê˘ÏÏÔ˜, ÙËÏ. 24260 23255. ™ÎÈ¿ıÔ˜: ∞ÁÁÂϤÙÔ˜ ™Ù·Ì¿Ù˘ “∏ °ˆÓÈ¿ ÙˆÓ ∞ÁÁ¤ÏˆÓ” , ÙËÏ. 24270 21748. ª∏ ª∂§∏ Δ√À ™øª∞Δ∂π√À 1.ΔÚfiÌ·ÓÙ˙˘ ª·ÓÒÏ˘, ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 251, ÙËÏ. 24210 49561. 2. ∫·ÙÛÈÊÔ‡ ª·ÚÈϤӷ “¶ÏÔ‡ÙˆÓ” , ¢ÔÚ˘Ï·›Ô˘ 51, ÙËÏ. 24210 69609. 3. ΔÛԇη˜ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ “¢ËÌËÙÚ›Ô˘ ΔÛԇη” , ¶·Á·ÛÒÓ 88∞, ÙËÏ. 24210 76119.

øÚÔÛÎfiÈÔ

√ƒπ∑√¡Δπ∞ 1. √ÓÔÌ·Û›· ÔÌ¿‰·˜ Ó¤ˆÓ ÛÙËÓ ·Ú¯·›· ∫Ú‹ÙË Î·È ÛÙËÓ ·Ú¯·›· ™¿ÚÙË - ª·‡ÚÔ˜ Ô ‰ÈΤʷÏfi˜ ÙÔ˘. 2. ª¤ı˘Û ÙÔ Û‡˙˘ÁÔ Î·È ·‰ÂÏÊfi Ù˘ ∫ÚfiÓÔ ÁÈ· Ó· ÙÔÓ Î·ı·ÈÚ¤ÛÂÈ ·’ ÙÔ ıÚfiÓÔ ÙÔ˘ - ∂ȉÈο ͇ÏÈÓ· ÎÈ‚ÒÙÈ·. 3. ∞˘ı·›ÚÂÙË ÎÈ ·ÓÂͤÏÂÁÎÙË Ë ‰Ú¿ÛË ÙÔ˘˜ - ÕʈÓÔ... fiÓÂÈÚÔ. 4. ¶ÚÔÛ·ÚÌfi˙ÔÓÙ·È Û ·ÂÚÔ‚fiÏ· fiÏ· ÙˆÓ „·ÚÔÓÙÔ˘ÊÂο‰ˆÓ. 5. ∂›‰Ô˜ ‚Ô˘‚·ÏÈÔ‡ Ô˘ ˙ÂÈ ÛÙ· ÓËÛÈ¿ ÙˆÓ ºÈÏÈ›ÓˆÓ - ™˘ÓÂÎÙÈÎÔ› ‹ Û˘Ó‰ÂÙÈÎÔ› ÌÔÚ› Ó· ›ӷÈ. 6. “ÕÛÙÚÔ” Ù˘ ¶ÚÒÙ˘ ø‰‹˜ ÙÔ˘ ∫¿Ï‚Ô˘. 7. ÀÔıÂÙÈÎfi Ù˘ ·Ú¯·›·˜ - ÕÙÔÌ· ˘fi ·ÔÌ¿ÎÚ˘ÓÛË ·fi ÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ. 8. ∂Ê·ÚÌÔṲ̂ÓË Ù¤¯ÓË, ̤ۈ Ù˘ ÔÔ›·˜ ˙ˆÁÚ·Ê›˙ÔÓÙ·È ˘Ê¿ÛÌ·Ù· Ô˘ ı· Á›ÓÔ˘Ó ÚÔ‡¯· (ÍÂÓ.) - ŸÓÔÌ· ÙÔ˘ μ¤ÏÁÔ˘ ÛÎËÓÔı¤ÙË ª¤ÚÙÂÓ˜. 9. ∫·ÙÂÚÁ·Û›Â˜ ˘ÏÈÎÒÓ Ì ÂȉÈÎfi ÂÚÁ·Ï›Ô. 10. ™Â ˘ÁÚ¿ ‰¿ÊË Á›ÓÂÙ·È Î·Ù¿ Ú·ÛȤ˜ - ¡ËÛÈÒÙÈÎÔ˜ ¯ÔÚfi˜. ∫∞£∂Δ∞ 1. ¢ËψÙÈ΋ Û˘Ó¯ԇ˜ ‰È·‰Ô¯‹˜ - ∏ ¤Ó·ÚÍË ÌÂÙ·‚·ÙÈ΋˜ ÂÚÈfi‰Ô˘ (ÌÙÊ.). 2. ∞Ú¯Èο ÂÈÙÂÏ›Ԣ - ™ÎÔÙÛ¤˙Ô˜ Ì·ıËÌ·ÙÈÎfi˜ Î·È ıÂÔÏfiÁÔ˜, Ô˘ ÂÈÓfiËÛ ÙÔ˘˜ ÏÔÁ·Ú›ıÌÔ˘˜. 3. £˘ÌˆÌ¤ÓÔÈ ‚ÚÈÛÎfiÌ·ÛÙÂ... ÂÎÙfi˜ ÙÔ˘ - ∞ÎÔ‡ÁÂÙ·È ÛÙÔ ÙËϤʈÓÔ. 4. ΔÔ˘ ∞ÏηÙÚ¿˙ ·˘ÙÔ› Û˘Ó¯›˙Ô˘Ó Ó· ·Ó·˙ËÙÔ‡ÓÙ·È ·fi ÙÔ FBI. 5. ªfiÚÈÔ ÂÂÍËÁËÌ·ÙÈÎfi - ¶Ô›ËÛË Ô˘ ÁÓÒÚÈÛ ÌÂÁ¿ÏË ·Ó¿Ù˘ÍË ÛÙ· “ÁˆÌÂÙÚÈο ¯ÚfiÓÈ·” . 6. °ÓˆÛÙ‹ “ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ¢ı‡ÓË” ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛˆÓ. 7. ™ÙÂÚÂÒÓÂÈ, ÚÔÊ˘Ï¿ÛÛÂÈ ‹ Î·È ‰È·ÎÔÛÌ› - ªÔ˘ÛÈ΋ ÓfiÙ·. 8. ∞ÎÔÏÔ˘ıÔ‡ÓÙ·È ·fi ÌÈ· ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ÓË ˘ÔÁÚ·Ê‹ ªÈÎÚfi˜ Û¿ÎÔ˜ Ô˘ ÎÚÂÌÈ¤Ù·È ·fi ÙÔÓ ÒÌÔ. 9. ∞Ú·ÎÙÈÎfi ÙËÓfi, Ô˘ ÌÔÈ¿˙ÂÈ Ì ÁÂÚ¿ÎÈ (ÌÈ· ÁÚ·Ê‹) ¶ÚˆÙÂ‡Ô˘Û· ÙÔ˘ πÛËÌÂÚÈÓÔ‡. 10. §·˚Îfi˜ ·ÓÙÈÎÚÈÛÙfi˜ ¯ÔÚfi˜.

∂/°-√/° ∞¶√§§ø¡ ∂§§∞™ ∞¶√ 22/4-5/6 ¢∂ÀΔ∂ƒ∞ & Δ∂Δ∞ƒΔ∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 09.00, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ·. ΔƒπΔ∏ & ¶∂ª¶Δ∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 09.00, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ¶∞ƒ∞™∫∂À∏ & ∫Àƒπ∞∫∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 09.00, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ·, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ.

XÈÔÓÔ‰ÚÔÌÈÎfi ΤÓÙÚÔ . . . . . . . . . . . . . . . . . .2428073719 K·Ù·Ê‡ÁÈÔ A‰¤ÛÔÙˆÓ ZÒˆÓ N. IˆÓ›·˜ . . .2428073111 K·Ù·Ê‡ÁÈÔ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2428073702 ºπ§√∑øI∫∏ ∂Δ∞πƒ∂π∞: . . . . .24280 99973, 6938060539 EÙ. MÂÏ. & ÚÔÛÙ. ¶ÂÚ. N. M·ÁÓ. . . . . . . . . .2421027771 Δ∏§∂ºø¡√ EKTAKTH™ ANA°KH™ Ù˘ ¢HMO™IA™ E¶IXEIPH™H™ AEPIOY (¢E¶A A.E.). . . . . . . .2105551666 Δ∏§∂ºø¡√ EKTAKTH™ ANA°KH™ Ù˘ E¶A £E™™A§IA™ . . . . . . . . . .8001187878 (·fi ÛÙ·ıÂÚfi) ∫¤ÓÙÚÔ £ÂÚ·›·˜ ∂Í·ÚÙËÌ¤ÓˆÓ ∞ÙfiÌˆÓ ∫∂£∂∞ ¶π§√Δ√™: ..............................24210 80246 - 23430 ∫∂£∂∞ ∂•√¢√™: ...........................2410 2545597 - 251853 º§O°A: ™‡ÏÏÔÁÔ˜ °ÔÓ¤ˆÓ ·È‰ÈÒÓ Ì ηÚΛÓÔ . . .24210 24628 KPATIKO™ AEPO§IMENA™ NEA™ A°XIA§OY ............................................24280 76886

∏ §À™∏ Δ√À ™Δ∞Àƒ√§∂•√À √ƒπ∑√¡Δπ∞: 1. ∞°∂§∏ - ¶∞√∫ 2. ƒ∂∞ - Δ∂§∞ƒ∞ 3. ∞™À¢√Δ∞ - ¡ƒ 4. Δƒπ∞π¡∂™ 5. ∞¡√∞ - π™Δ√π 6. ∂™¶∂ƒπ√ 7. ∂π - ∂¶π√ƒ∫∞ 8. ª¶∞Δπ∫ - μπª 9. ¶∂§∂∫∏ª∞Δ∞ 10. ∞ƒ√™∏ - π™√™. ∫∞£∂Δ∞: 1. Aƒ∞¢∞ - ∂ª¶∞ 2. °∂™ - ¡∂π¶∂ƒ 3. ∂∞ÀΔ√™ - ∞§√ 4. ¢ƒ∞¶∂Δ∂™ 5. ∏Δ√π - ∂¶π∫∏ 6. ∂Δ∞πƒπ∫∏ - ªπ 7. ¶§∞π™π√ - ªπ 8. ∞∞ - ¡Δ√ƒμ∞™ 9. √ƒ¡∂√ - ∫πΔ√ 10. ∫∞ƒ™π§∞ª∞™

∫ƒπ√™ ŒÓ· ÚfiÛˆÔ ·fi ÙÔ ÊÈÏÈÎfi Û·˜ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ı· ÚÔÛ·ı‹ÛÂÈ Ó· ÂÎÊÚ¿ÛÂÈ ÙÔ ÂÚˆÙÈÎfi ÙÔ˘ ÂӉȷʤÚÔÓ. ∂·Ó¤Ú¯ÔÓÙ·È Î·Ù·ÛÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÔ‡ Î·È ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·ÎÔ‡ Û·˜ ¯ÒÚÔ˘, ÔÈ Ôԛ˜ ›¯·Ó ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËı› ηٿ ÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ Î·È ÙȘ Ôԛ˜ ηÏ›ÛÙ ÙÒÚ· Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÙÂ. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 12-9-6-22-14-91. Δ∞Àƒ√™ ∏ ‰È·›ÛıËÛ‹ Û·˜ ı· Û·˜ Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ ÛÙȘ ÛˆÛÙ¤˜ ··ÓÙ‹ÛÂȘ Û¯ÂÙÈο Ì ٷ ·ÈÛıËÌ·ÙÈο Û·˜. ™‹ÌÂÚ· ‹Úı ÂÈÙ¤ÏÔ˘˜ Ë ÒÚ· ÁÈ· ÔÚÁ¿ÓˆÛË Î·È ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ó· ÌÔ˘Ó Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· Û ÌÈ· Ù¿ÍË. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 65-11-25-23-10-2. ¢π¢Àª√π ∫·Ïfi ı· ‹Ù·Ó Ó· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÙ ӷ ‚¿˙ÂÙ Û ÌÈ· Ù¿ÍË ÙfiÛÔ Ù· ÔÈÎÔÓÔÌÈο, fiÛÔ Î·È Ù· ·ÈÛıËÌ·ÙÈο Û·˜. ∫·Ïfi ı· ‹Ù·Ó Ó· ·ÔʇÁÂÙ ¤ÓÙÔÓ˜ Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ, ˘¿Ú¯ÂÈ Î·Îfi Îϛ̷ Ì ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ô˘ Û·˜ Û˘ÎÔÊ·ÓÙÔ‡Ó ›Ûˆ ·fi ÙËÓ Ï¿ÙË Û·˜ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÂÚÁ·Û›·˜ Û·˜. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 75-40-33-23-45-6. ∫∞ƒ∫π¡√™ √È Û¯¤ÛÂȘ Ì ÙÔ Û‡ÓÙÚÔÊfi Û·˜ Â›Ó·È ÛÙ· ηχÙÂÚ¿ ÙÔ˘˜. £¤ÏÂÙ Â›Û˘ Û‹ÌÂÚ· Ó· ʤÚÂÙ ٷ ¿Óˆ οو ÛÙËÓ ÂÚÁ·Û›· Û·˜. •¤ÚÂÙ ٷ ‰ÈηÈÒÌ·Ù¿ Û·˜ Ù·¯ÙÔÔÈ‹ÛÙ ÂÎÎÚÂÌfiÙËÙ˜ ÛÙÔÓ ÂÚÁ·ÛÈ·Îfi Û·˜ ¯ÒÚÔ ¯ˆÚ›˜ ÂÓÙ¿ÛÂȘ Î·È ÏÔÁÔÌ·¯›Â˜. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 4-6-33-21-10-8. §∂ø¡ Œ¯ÂÙ ‰›ÎÈÔ Î·È fiÛÔ Î·È Ó· ÚÔÛ·ıÔ‡Ó Î¿ÔÈÔÈ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Û·˜ ·ÁÁ›ÍÔ˘Ó. ™‹ÌÂÚ· ÍÂÎÈÓ¿ ¤Ó· ÈÔ Â˘¯¿ÚÈÛÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ· fiÔ˘ fi¯È ÌfiÓÔ ı· ·Ó·Ïˆı›Ù ÛÙËÓ ÚÔÒıËÛË ÙˆÓ Û¯Â‰›ˆÓ Û·˜ ·ÏÏ¿ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Î·È ÔÏϤ˜ Èı·ÓfiÙËÙ˜ Ó· Ù· οÓÂÙ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 36-9-18-44-32-34. ¶∞ƒ£∂¡√™ º·Ó›Ù ÚÔÛÂÎÙÈÎÔ› ÛÙȘ ÂÚˆÙÈΤ˜ Û·˜ Û¯¤ÛÂȘ ÁÈ·Ù› ›ÛÙ ·fi Ù· ¿ÙÔÌ· Ô˘ ÏËÁÒÓÔÓÙ·È Â‡ÎÔÏ·. √ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi˜ ÙÔ˘ ‰˘Ó·ÌÈÛÌÔ‡ Î·È Ù˘ ÁÔËÙ›·˜ Û·˜, ‰ÂÓ ·Ê‹ÓÂÈ Î·Ó¤Ó·Ó ·‰È¿ÊÔÚÔ. ∞Ó ÎÈÓËı›Ù ¤Í˘Ó· Î·È ÌÂıÔ‰Èο, ı· ηٷʤÚÂÙ ӷ ÂÙ‡¯ÂÙ ÙÔ˘˜ ÛÙfi¯Ô˘˜ Ô˘ ¤¯ÂÙ ı¤ÛÂÈ. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 1535-20-14-7-6.

ANIE§ ¢I¶§øMATOYXO™ A™TPO§O°O™ - EPEYNHTPIA TAPø ¢¤¯ÂÙ·È Ì ڷÓÙ‚ԇ ηıËÌÂÚÈÓ¿ ÙËÏ. 6974456215

∑À°√™ ∞Ó ·ÏÏ¿ÍÂÙ ‰È¿ıÂÛË Î·È ‚Ú›Ù ÙË ¯·Ì¤ÓË Û·˜ ˙ˆÓÙ¿ÓÈ·, Ô ¤ÚˆÙ·˜ ‰ÂÓ ı· ·ÚÁ‹ÛÂÈ Ó· ¤ÚıÂÈ Î·È ÁÈ· ÂÛ¿˜. ÿÛˆ˜ ¯ÚÂÈ·ÛÙ› Ó· οÓÂÙ οÔȘ ÌÈÎÚÔ·ÏÏ·Á¤˜ ÛÙÔÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi Û·˜ ÂÍÔÏÈÛÌfi. ∂ÍÂÏ›ÍÂȘ Û fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ Û ηÚȤڷ Î·È ÎÔÈÓˆÓÈο ı· ˘¿ÚÍÔ˘Ó Û‹ÌÂÚ·. ™∫√ƒ¶π√™ ∏ ‰È·ÏÏ·ÎÙÈÎfiÙËÙ· Î·È Ë ÚÔı˘Ì›· Û·˜ Ó· Ê·Ó›Ù ¯Ú‹ÛÈÌÔÈ Û·˜ οÓÔ˘Ó È‰È·›ÙÂÚ· ·Á·ËÙÔ‡˜ ÛÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ Û·˜. ªËÓ ·Ê‹ÛÂÙ ÙË ˙‹ÏÈ· Ó· ¯·Ï¿ÛÂÈ ÙË ÛÙ·ıÂÚfiÙËÙ· Ô˘ ˘¿Ú¯ÂÈ ÛÙË Û¯¤ÛË Û·˜. ™›ÁÔ˘Ú· Ë ¤ÓÙ·ÛË Î·È ÙÔ ¿Á¯Ô˜ ‰ÂÓ ÚÔÌËÓ‡Ô˘Ó Î¿ÙÈ Î·Ïfi. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 15-8-48-13-20-3. Δ√•√Δ∏™ ∂˘ÓÔÔ‡ÓÙ·È Ù· ı¤Ì·Ù· ÂÚÁ·Û›·˜ Î·È Ó¤Â˜ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈΤ˜ Û˘ÓÂÚÁ·Û›Â˜ ‹ Û˘Ìʈӛ˜. ∞Ê‹ÛÙ ¤Ó· ‰È¿ÛÙËÌ· Ù· ÁÂÁÔÓfiÙ· Ó· ÙÚ¤ÍÔ˘Ó Î·È ÌËÓ ÚÔÛ·ı›Ù ӷ ÚÔÏ¿‚ÂÙ ÙȘ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ. £· Ú¤ÂÈ Ó· ÎÈÓËı›Ù ÚÔÛ¯ÙÈο ÛÙÔÓ ·ÈÛıËÌ·ÙÈÎfi ÙÔ̤·. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 35-26-12-20-14-6. ∞π°√∫∂ƒø™ ∏ ÈηÓÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ÊÈÏÔ‰ÔÍÈÒÓ Û·˜ ÂÍ·ÚÙ¿Ù·È Û ÌÂÁ¿ÏÔ ‚·ıÌfi ·fi ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ Û·˜ ¿ÓÂÛË. ªËÓ Â›ÛÙ ÂÁˆÎÂÓÙÚÈÎÔ› Î·È ÌË ‚ϤÂÙ ˘ÔÎÂÈÌÂÓÈο Ù· Ú¿ÁÌ·Ù·. ∫¿ÓÙ Ӥ˜ ÁÓˆÚÈ̛˜ Î·È ÚÔÛ·ı‹ÛÙ ӷ ÍÂʇÁÂÙ ·fi ÙȘ ηٷÛÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ·ÚÂÏıfiÓÙÔ˜. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 54-9-47-41-13-20. À¢ƒ√Ã√√™ ªËÓ ·ÓÙȉڿÙ ·fiÙÔÌ· ÛÙȘ ··ÈÙ‹ÛÂȘ ÙˆÓ ¿ÏψÓ, ÌÔÚ› Ó· ÙÔ˘˜ ÏËÁÒÛÂÙÂ. ∞˘Ù‹Ó ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô ı· Û·˜ ··Û¯ÔÏ‹ÛÔ˘Ó Î˘Ú›ˆ˜ ÔÈÎÔÁÂÓÂȷο ı¤Ì·Ù· Î·È ÚÔÛˆÈΤ˜ Û¯¤ÛÂȘ. ªËÓ ·Ê‹ÓÂÙ ٷ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ó· ‰È·ÈˆÓ›˙ÔÓÙ·È fiÙ·Ó ÌÔÚ›Ù ӷ ‰ÒÛÂÙ ÔÚÈÛÙÈΤ˜ χÛÂȘ. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 16-19-14-24-45-6. πãÀ∂™ £· ÂÚ¿ÛÂÙ ÌÈ· Ôχ ¢¯¿ÚÈÛÙË, ·ÏÏ¿ Î·È ˆÊ¤ÏÈÌË Ì¤Ú· Ì ÙÔ˘˜ Ê›ÏÔ˘˜ Û·˜. Ÿ,ÙÈ ¤¯ÂÈ Û¯¤ÛË Ì ÙË ‰È·ÙÚÔÊ‹ Û·˜ ›Ûˆ˜ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ÚÔÛÔ¯‹, ηٷÔÓ›Ù ÙÔ ÛÒÌ· Û·˜ ÛÙËÓ ÂÚÁ·Û›· Û·˜ Î·È Èı·ÓfiÓ ·˘Ùfi Ó· Û·˜ Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ Û ˘ÂÚÎfiˆÛË Î·È ÂÍ¿ÓÙÏËÛË. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 14-54-56-8-79-2.


TËÏÂfiÚ·ÛË 39

TPITH 29 A¶PI§IOY 2014

™Ã√§π∞

¶ƒ√°ƒ∞ªª∞

¢ÈÏ‹ ‰‡Ó·ÌË ¶H§IO 58 UHF - ™øPO™ 23 UHF

06.15 07.15 07.45 08.15 10.00 13.00 14.45 16.30 16.45 18.40 19.45 20.50 21.00 22.00 00.15 01.15 02.15 03.15

Trauma Beyblade: Metal fusion °Ô‡ÓÙÈ Ô ÙÚ˘ÔÎ¿Ú˘‰Ô˜ ºª Live Live U ªÂϤÙËÛ¤ ÙÔ ºª Live Eȉ‹ÛÂȘ ª›Ï· ∏ ÚÔ‰ÔÛ›· ∂ȉ‹ÛÂȘ ∞ıÏËÙÈΤ˜ Âȉ‹ÛÂȘ Person of interest “Δ· Ê·ÓÙ¿ÛÌ·Ù· ÙˆÓ ÚÒËÓ” Without a trace Fringe Supernatural “KÈÎÌfiÍÂÚ 3”

111111111111111111111111111

06.00 10.00 11.45 12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 16.50 18.00 20.00 21.00 22.15 23.15 01.15 02.15

¶ÚÒÙË ÁÚ·ÌÌ‹ ΔÒÚ· ŒÚÚˆÛÔ... ¡· Â›Û·È ÁÂÚfi˜ ªagazino eXceL!ent America’s next top model To οÛÙÚÔ ÙÔ˘ Δ·Î¤ÛÈ Violetta Chef ÛÙÔÓ ·¤Ú· ™∫∞´ ÛÙȘ 6 Hawaii Five-0 ∂ȉ‹ÛÂȘ CSI ¡¤· ÀfiÚÎË NCIS Los Angeles Dexter ŒÏÏËÓ˜ ÙÔ˘ Ó‡̷ÙÔ˜

¶H§IO 31 UHF - ™øPO™ 46 UHF

¶H§IO 35,55 UHF - ™øPO™ 56 UHF

06.00 06.20 10.00 12.50 13.00 13.30 13.40 14.50 15.00 16.10 17.40 17.50 18.50 20.00 21.15 22.15 23.15 00.15 01.45 03.45

T· ÊÈÏ·Ú¿ÎÈ· ¶ÚˆÈÓfi ∞¡Δ1 To ÚˆÈÓfi ªÂ ·Á¿Ë ∂ȉ‹ÛÂȘ ΔV Quiz ÕÎÚˆ˜ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·ÎfiÓ (E) ΔV Quiz KˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ Î·È ∂ϤÓ˘ ΔÔ Î·Ê¤ Ù˘ ÷ڿ˜ (E) ∂ȉ‹ÛÂȘ μ·Ï˜ Ì ‰Ò‰Âη ıÂÔ‡˜ ªÚÔ‡ÛÎÔ ∂ȉ‹ÛÂȘ “Iffet” ∫·Ï¤˜ ‰Ô˘ÏÂȤ˜ Δ· ηÚÓÙ¿ÛÈ·Ó˜ ŸÏ· ÙڤϷ §fiÏ· ΔÔ Î·Ê¤ Ù˘ ¯·Ú¿˜

06.45 10.00 13.00 14.00 15.00 16.30 16.40 17.40 19.00 19.10 20.00 21.15 22.20 23.30 00.30 01.00 03.00 04.00 05.00

17.00 18.00 22.00 22.15 23.00

24.00

∂ȉ‹ÛÂȘ √ÏÔ̤ÏÂÈ· Ù˘ μÔ˘Ï‹˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ ªÔ˘Û›· ∫›Ó·: ª›· ηÈÙ·ÏÈÛÙÈ΋ Â·Ó¿ÛÙ·ÛË ΔÔ ‚ÂÚÔÏÈÓ¤˙ÈÎÔ ÙÚ·ÁÔ‡‰È

07.00 08.00 10.15 11.00 11.15 12.00 13.00 16.00 17.35 17.45 18.30 20.00 21.00 21.45 22.30 23.45 01.45

ŒÚˆÙ·˜ Ì ÂȉfiÙËÛË √°∞ ∏appy day Shop TV £˘Ú›‰· ÙËÏÂÒÏËÛ˘ ™ÊËÓ¿ÎÈ· Eȉ‹ÛÂȘ ∂ϤÓË ¢¤ÛÙ ÙÔ˘˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ ÕÎÔ˘ ÙÈ Â›·Ó ∂ȉ‹ÛÂȘ ∫¿ÙÈ „‹ÓÂÙ·È ªËÓ ·Ú¯›˙ÂȘ ÙË ÌÔ˘ÚÌÔ‡Ú· ∂ÏÏËÓÔÊÚ¤ÓÂÈ· World party ∂ÎÏÔÁ¤˜ 2014 ÕÎÔ˘ ÙÈ Â›·Ó

£E™™A§IA TV 111111111111111111111111111

111111111111111111111111111

08.00 08.30 09.00 09.30 10.00 10.30 11.00 12.00 12.30 13.00 13.30 16.00 16.30 17.00 17.10 18.00 19.00 20.00 20.30 21.00 22.00 23.00 23.30 01.00

Dennis Ô ÙÚÔÌÂÚfi˜ ∂xtreme ‰ÂÈÓfiÛ·˘ÚÔÈ μen 10 Marsupilami Power rangers Ben 10 £ÂÛÛ·Ï›· over Extreme ‰ÂÈÓfiÛ·˘ÚÔÈ Sonic Ô ÛηÓÙ˙fi¯ÔÈÚÔ˜ ∂xtreme ‰ÂÈÓfiÛ·˘ÚÔÈ Dennis Ô ÙÚÔÌÂÚfi˜ Voopa Marsupilami ∂ȉ‹ÛÂȘ ™ÙË ¯ÒÚ· ÙˆÓ §ˆÙÔÊ¿ÁˆÓ ∂ȉ‹ÛÂȘ £ÂÛÛ·Ï›· over ¡ew view ¢ËÌÔÙÈÎÔ› ¯ÔÚÔ› ™¯ÔÏÈ¿˙ÔÓÙ·˜ ÙËÓ ÂÈηÈÚfiÙËÙ· ∫fiÓÙÚ· ‰È·‰ÚÔ̤˜ ¡ÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú ∂ÏÏ‹ÓˆÓ ¤ÁÂÚÛȘ ∞ÓÔȯÙÔ› ÔÚ›˙ÔÓÙ˜

08.00 09.30 11.00 12.00 13.00 14.40 16.10 16.40 17.15 18.00 19.05 20.30 21.00 21.25 23.00 24.00 02.00 03.30

∫·ÏË̤ڷ £ÂÛÛ·Ï›· NÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú ΔÂÏÂÌ¿ÚÎÂÙÈÓÁÎ ªË ÌÔ˘ ÂȘ ¡ÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú “√ ¶ËÓÂÈfi˜ ÛÙËÓ fiÏË Ù˘ §¿ÚÈÛ·˜” ΔÔ Ì·Áη˙›ÓÔ Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ΔÂÏÂÌ¿ÚÎÂÙÈÓÁÎ ¡ÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú “∞Ó‰Ú›ÙÛ·ÈÓ·” ∏ ÒÚ· Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ °ÂÁÔÓfiÙ· ∂ÏÏËÓÈ΋ Ù·ÈÓ›· ¶Ô‡ ·˜ ·ÙÚ›‰· Ì ٤ÙÔÈÔ Î·ÈÚfi °ÂÁÔÓfiÙ· ∂Ó Ï¢ÎÒ °ÂÁÔÓfiÙ· •¤ÓË Ù·ÈÓ›· •¤ÓË Ù·ÈÓ›· •¤ÓË Ù·ÈÓ›·

¶H§IO 24 UHF - ™øPO™ 45 UHF

06.00 07.00 08.00 10.30 11.30 14.50 15.00 17.00 17.05 18.00 19.30 20.15 21.00 22.00 00.50 01.05 03.00 05.00

∂ȉ‹ÛÂȘ ¶ÚˆÈÓ‹ ·Ù˙¤ÓÙ· ¶Â˜ ÙÔ ÛÙÔÓ ∞stra Astra market Eȉ‹ÛÂȘ ¶·Ú¿ı˘ÚÔ ÛÙË £ÂÛÛ·Ï›· ∂ȉ‹ÛÂȘ ∏ ÒÚ· Ù˘ ·Ï‹ıÂÈ·˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ ∂ÓËÌÂÚˆÙÈÎfi Ì·Áη˙›ÓÔ ¶ÔÏÈÙÈÎfi ÊfiÚÔ˘Ì ∂ȉ‹ÛÂȘ ∫›ÙÚÈÓÔ˜ Δ‡Ô˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ •¤ÓË Ù·ÈÓ›· Night zone ¶·Ú¿ı˘ÚÔ ÛÙË £ÂÛÛ·Ï›·

111111111111111111111111111

07.15 09.00 11.35 12.20 13.15 13.30 18.00 18.45 19.00 20.30 22.30 23.00 24.00

07.45 09.45 10.00 11.00 15.00 17.00 18.00 19.00 20.00 21.00 21.30 23.00 24.00 02.30

∫ÂÓÙÚÈ΋ ∂ÏÏ¿‰· ηÏËÛ¤Ú· (∂) Õڈ̷ ∂ÏÏ¿‰·˜ ¶ÚˆÈÓ‹ ÂÓË̤ڈÛË ÃÚÒÌ·Ù· ∂ÏÏ¿‰·˜ ¶ÚÔÙ¿ÛÂȘ ·ÁÔÚ¿˜ ∫ÂÓÙÚÈ΋ ∂ÏÏ¿‰· ηÏËÛ¤Ú· ŒÚ¢ӷ ·ÁÔÚ¿˜ ¢ÂÏÙ›Ô Âȉ‹ÛÂˆÓ ∂ÈÌfiÚʈÛË Î·È ÂÎ·›‰Â˘ÛË ÙˆÓ Î˘ÓËÁÒÓ ŸÏÔ ˘Á›· ¢ÂÏÙ›Ô Âȉ‹ÛÂˆÓ Doctors live ∂ȉ‹ÛÂȘ ÃÒÛÙ˜ ¡˘¯ÙÂÚÈÓ¤˜ ‰È·‰ÚÔ̤˜

ŸÏ· ηϿ ∏ ·ÁÔÚ¿ Û‹ÌÂÚ· Charmed Starfish ∂ȉ‹ÛÂȘ ∏ ·ÁÔÚ¿ Û‹ÌÂÚ· ∂ȉ‹ÛÂȘ ∂ȉ‹ÛÂȘ ÛÙË ÓÔËÌ·ÙÈ΋ ŸÏ· ηϿ ∞si Sex and the city Rookie blue ∏ ·ÁÔÚ¿ Û‹ÌÂÚ·

√ ηχÙÂÚÔ˜ ¿ÓÙÚ·˜ Ù˘ ∞ÓÙÈÙÚÔÌÔÎÚ·ÙÈ΋˜ ÀËÚÂÛ›·˜ ÙˆÓ ∏¶∞, Ô˘ ¤¯ÂÈ ·ÔÛ˘Úı› Î·È ·ÔÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÙË ˙ˆ‹ ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ fiÌÔÚÊË Á˘Ó·›Î· ÙÔ˘, Â·Ó¤Ú¯ÂÙ·È ÛÙËÓ ÂÓÂÚÁfi ‰Ú¿ÛË ÁÈ· Ó· ‚ÔËı‹ÛÂÈ ÛÙË Û‡ÏÏË„Ë ÙÔ˘ ÈÔ ÂÈΛӉ˘ÓÔ˘ ÙÚÔÌÔÎÚ¿ÙË ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ...

MEGA 00.30

Δ· Ê·ÓÙ¿ÛÌ·Ù· ÙˆÓ ÚÒËÓ ∫ÔÌÂÓÙ› ·ÌÂÚÈηÓÈ΋˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ 2009, ‰È¿ÚÎÂÈ·˜ 93’, Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· ª·ÚÎ °Ô˘fiÙÂÚ˜, Ì ÙÔ˘˜ ª¿ıÈÔ˘ ª·Î ∫fiÓ·¯È, Δ˙¤ÓÈÊÂÚ °Î¿ÚÓÂÚ, ª¿ÈÎÏ ¡Ù¿ÁÎÏ·˜, ªÚ¤ÎÈÓ ª¤ÁÈÂÚ, ∞Ó ÕÚÙÛÂÚ Î.¿.

√ ∫fiÓÔÚ ªÈÓÙ Â›Ó·È ÂÈÙ˘¯Ë̤ÓÔ˜ ʈÙÔÁÚ¿ÊÔ˜ Î·È ·Á·¿ ÙÚ›· Ú¿ÁÌ·Ù·: ΔËÓ ÂÏ¢ıÂÚ›·, ÙË ‰È·ÛΤ‰·ÛË Î·È ÙȘ Á˘Ó·›Î˜. √ÚÎÈṲ̂ÓÔ˜ ÂÚÁ¤Ó˘ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÂÓ‰ÔÈ·ÛÌÔ‡˜ fiÙ·Ó Ú¤ÂÈ Ó· ¯ˆÚ›ÛÂÈ ·fi ÌÈ· Á˘Ó·›Î· Î·È ÌÔÚ› Ó· ÙÔ Î¿ÓÂÈ ÛÙÔ ÈÔ ·Î·Ù¿ÏÏËÏÔ Ì¤ÚÔ˜. √ ·‰ÂÏÊfi˜ ÙÔ˘ ∫fiÓÔÚ, Ô ¶ÔÏ, Â›Ó·È ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi˜ Î·È ¤¯ÂÈ ¯ÒÚÔ ÛÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙÔ Û˘Ó·›ÛıËÌ·. ΔfiÛÔ ¯ÒÚÔ Ô˘ ÂÙÔÈÌ¿˙ÂÙ·È Ó· ·ÓÙÚ¢Ù›. ΔËÓ ·Ú·ÌÔÓ‹ ÙÔ˘ Á¿ÌÔ˘, Ù· ·ÓfiËÙ·, ÂÈÚˆÓÈο Û¯fiÏÈ· ÙÔ˘ ∫fiÓÔÚ ÁÈ· ÙÔÓ ¤ÚˆÙ· ÂÎÓ¢ڛ˙Ô˘Ó ÙÔÓ ¶ÔÏ, ÙÔ˘˜ ηÏÂṲ̂ÓÔ˘˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÙËÓ ·È‰È΋ ÙÔ˘ Ê›ÏË, Δ˙¤ÓÈ, ÙË ÌfiÓË Á˘Ó·›Î· ÛÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘ Ô˘ ÁÈ· οÔÈÔ ·ÓÂÍ‹ÁËÙÔ ÏfiÁÔ ‰ÂÓ ˘¤Î˘„ ÔÙ¤ ÛÙËÓ ·Î·Ù·Ì¿¯ËÙË ÁÔËÙ›· ÙÔ˘...

∫ÈÎÌfiÍÂÚ 3 111111111111111111111111111

07.00 10.00 12.00 13.00 14.00 15.00 16.15 16.30 18.00 19.10

21.00 22.00 22.45 00.30 00.45 01.00

What the ancient knew 2 ¶ÚˆÈÓ‹ ÂÓË̤ڈÛË EÈηÈÚfiÙËÙ· Δ· Â·ÁÁ¤ÏÌ·Ù· Ù˘ ı¿Ï·ÛÛ·˜ ∏ °Ë ÛÙ· fiÚÈ¿ Ù˘ Ocean zoo ∂ȉ‹ÛÂȘ ™·Ó Û‹ÌÂÚ· ÙÔÓ 20fi ·ÈÒÓ· “√È ÌÂÁ¿Ï˜ ÚÔÛ‰Ô˘” ∂ȉ‹ÛÂȘ Basketleague “¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜ ƒ¤ı˘ÌÓÔ” Colossi of love ∂ȉ‹ÛÂȘ In focus 4 Greece Art beat Earth from above

Su - Doku

¶ÂÚÈ¤ÙÂÈ· ·ÌÂÚÈηÓÈ΋˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ 1993, ‰È¿ÚÎÂÈ·˜ 90’, Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· ƒÈÎ ∫ÈÓÁÎ, Ì ÙÔ˘˜ ™¿Û· ª›ÙÛÂÏ, ¡Ù¤ÓȘ ΔÛ·Ó, ÿ·Ó Δ˙¿ÎÏÈÓ Î.¿.

√ ÚˆÙ·ıÏËÙ‹˜ ÙÔ˘ ÎÈÎÌfiÍÈÓÁÎ, ¡Ù¤È‚ÈÓÙ ™Ïfi·Ó, ηٷÊı¿ÓÂÈ ÛÙÔ ƒ›Ô, Ì·˙› Ì ÙÔÓ ÚÔÔÓËÙ‹ ÙÔ˘ •È¿Ó, ÁÈ· ¤Ó·Ó ·ÎfiÌË ·ÁÒÓ·. ∂Λ ÁÓˆÚ›˙ÂÙ·È Ì ÙÔ Û˘Ì·ıËÙÈÎfi ÎϤÊÙË ∫fiÛÙ· Î·È ÙËÓ fiÌÔÚÊË ·‰ÂÏÊ‹ ÙÔ˘ π˙·Ì¤Ï·. ŸÌˆ˜, Ë ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÚÔÛÂÏ·ÂÈ ÙËÓ ÚÔÛÔ¯‹ ÂÓfi˜ ·‰›ÛÙ·ÎÙÔ˘ ‰Ô˘ÏÂÌfiÚÔ˘, Ô˘ Ù˘¯·›ÓÂÈ Ó· Â›Ó·È Ô Ì¿Ó·Ù˙ÂÚ ÙÔ˘ ·ÓÙÈ¿ÏÔ˘ ÙÔ˘ ¡Ù¤È‚ÈÓÙ. ∏ Û‡ÁÎÚÔ˘ÛË ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ Â›Ó·È ·Ó·fiÊ¢ÎÙË Î·È ÂÎÙfi˜ ÙÔ˘ ÚÈÓÁÎ...

STAR 03.15

£Â¿Ì·Ù·

VILLAGE 4 CINEMAS VOLOS Δ∏§∂ºø¡√: 24210 94600

™Ù· 81 ÎÂÓ¿ ÎÔ˘Ù¿ÎÈ· ÙÔ˘ ·‚Ô˘ ÙÔÔıÂÙ‹ÛÙ ·ÚÈıÌÔ‡˜ Ì ٤ÙÔÈÔ ÙÚfiÔ, ÒÛÙ οı ÛÂÈÚ¿, ÛÙ‹ÏË Î·È Ï·›ÛÈÔ 3x3 Ó· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ fiÏ· Ù· „ËÊ›· ·fi ÙÔ 1 Ò˜ ÙÔ 9. ™ÎÔfi˜ ÙÔ˘ ·˙Ï Â›Ó·È Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËıÔ‡Ó fiÏ· Ù· ÓÔ‡ÌÂÚ·, ¯ˆÚ›˜ οÔÈÔ Ó· ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ‰Â‡ÙÂÚË ÊÔÚ¿ Û ηı¤Ó· ·fi Ù· ·Ú·¿Óˆ. Œ¯ÂÙ ˘fi„ÈÓ Û·˜ fiÙÈ ÙÔ Su - Doku χÓÂÙ·È Ì ÙË ÏÔÁÈ΋. AÔʇÁÂÙ ÏÔÈfiÓ Ó· Ì·ÓÙ‡ÂÙÂ, ·Ú¿ ÙÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙÔ˘˜ ·ÚÈıÌÔ‡˜ ÛÙ· ÙÂÙÚ¿ÁˆÓ· Ô˘ ›ÛÙ ۛÁÔ˘ÚÔÈ fiÙÈ ÂΛ Â›Ó·È Î·È Ë ÌÔÓ·‰È΋ ÙÔ˘˜ ı¤ÛË. ¢Y™KO§O

¢Y™KO§O

§À™∏ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ˘

EYKO§O

EYKO§O

£Ú›ÏÂÚ ‰Ú¿Û˘, ·ÌÂÚÈηÓÈ΋˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ÙÔ˘ 1997, ‰È¿ÚÎÂÈ·˜ 89’, Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· ΔÛÔ‡È Ã·ÚÎ, Ì ÙÔ˘˜ ∑·Ó-∫ÏÔÓÙ μ·ÓÙ¿Ì, ¡Ù¤ÓȘ ƒfiÓÙÌ·Ó, ª›ÎÈ ƒÔ˘ÚÎ, ¶ÔÏ ºÚ›Ì·Ó Î.¿.

STAR 22.00

06.00

111111111111111111111111111

KÔÈÓˆÓ›· ÒÚ· Mega ¶ÚˆÈÓfi ÌÔ˘ ∏ ÒÚ· Ë Î·Ï‹ ∂ȉ‹ÛÂȘ ™·‚‚·ÙÔÁÂÓÓË̤Ó˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ ∏ ÔÏ˘Î·ÙÔÈΛ· ™ÙÔ ·Ú¿ ¤ÓÙ ∫Ï‹ÚˆÛË §·˚ÎÔ‡ §·¯Â›Ô˘ ¶ÂÓ‹ÓÙ· ÂÓ‹ÓÙ· Eȉ‹ÛÂȘ “∫ÏÂÌ̤ӷ fiÓÂÈÚ·” ΔÔ Û›ÙÈ Ù˘ ŒÌÌ·˜ ªÂ Ù· ·ÓÙÂÏfiÓÈ· οو “¢ÈÏ‹ ‰‡Ó·ÌË” ∂ȉ‹ÛÂȘ Beautiful people ªy big fat greek life ºÈÏÔ‰Ô͛˜

¶H§IO 48 UHF

∂μ¢√ª∞¢∞ ¶ƒ√μ√§ø¡: ∞¶√ 24-30/4/14 ∞I£√À™∞ 1 ƒπ√ 2 (∫π¡/¡∞ ™Ã∂¢π∞ - ª∂Δ/¡√): ¶¤ÌÙË-ΔÂÙ¿ÚÙË: 17:15 CAPTAIN AMERICA: ¶¤ÌÙË-ΔÂÙ¿ÚÙË: 19:15-22:00 ∞I£√À™∞ 2

∏ Δπ¡∫∂ƒª∂§ ∫∞π √π ¶∂πƒ∞Δ∂™ 3D (∫π¡/¡∞ ™Ã∂¢π∞ - ª∂Δ/¡√): ¶¤ÌÙË-ΔÂÙ¿ÚÙË: 17:30 ∫Àƒπ∞ƒÃπ∞: ¶¤ÌÙË-ΔÂÙ¿ÚÙË: 19:30-22:15 ∞I£√À™∞ 3 LEGO (∫π¡/¡∞ ™Ã∂¢π∞ - ª∂Δ/¡√): ¶¤ÌÙË-ΔÂÙ¿ÚÙË: 17:45 Δ√ ∞∫ƒøΔ∏ƒπ Δ∏™ μπ∞™ (¶√§πΔπ∫√ £ƒπ§∂ƒ): ¶¤ÌÙË-ΔÂÙ¿ÚÙË: 19:45-22:30 ∞I£√À™∞ 4

∏ Δπ¡∫∂ƒª∂§ ∫∞π √π ¶∂πƒ∞Δ∂™ (∫π¡/¡∞ ™Ã∂¢π∞ - ª∂Δ/¡√): ¶¤ÌÙË-ΔÂÙ¿ÚÙË 17:00.

SNOWPIERCER: ¶¤ÌÙË-ΔÂÙ¿ÚÙË 19:00-21:40 SPIDER-MAN 2: ΔÂÙ¿ÚÙË 30/4/14: 00:10


40

EÎÙÔ˘Û‡ÓÂÁÁ˘˜

ΔÔ˘ °ÈÒÚÁÔ˘ •˘ÓÔ‡, xinos@e-thessalia.gr

TÚ›ÙË 29 AÚÈÏ›Ô˘ 2014

£· ¯ÚÂÈ·ÛÙԇ̠‹ fi¯È Ó¤Ô ÌÓËÌfi-

ªÂ ÙÔ ‚ϤÌÌ· ÛÙÔ˘˜ ÂÏ¿Ù˜... ΔÔ˘ ™‹ÊË ¶ÔÏ˘Ì›ÏË

∏ ‰È¿ÎÚÈÛË ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ Î·È ÂÏ·ÙÂÈ·ÎÔ‡ ˘ÔÙ›ıÂÙ·È fiÙÈ ‹Ù·Ó ‚·ÛÈ΋ ÂȉÔÔÈfi˜ ‰È·ÊÔÚ¿ Ù˘ ∞ÚÈÛÙÂÚ¿˜ ·fi Ù· ˘fiÏÔÈ· ÎfiÌÌ·Ù·. ∞˘Ùfi ‚¤‚·È· ÛÙË ıˆڛ·, ÁÈ·Ù› ÛÙËÓ Ú¿ÍË Ë ‰È¿ÎÚÈÛË ¤¯ÂÈ ·˘ÙÔ·Î˘Úˆı› Ï‹Úˆ˜. ªÂ ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· Î·È ÙÔ˘ ÎÏ·ÛÈÎÔ‡ ϤÔÓ ‰fiÁÌ·ÙÔ˜ Ô ÛÎÔfi˜ ·ÁÈ¿˙ÂÈ Ù· ̤۷, ¿Ú· Î·È ÙȘ „‹ÊÔ˘˜, ·ÁηÏÈ¿˙Ô˘Ì ¯ˆÚ›˜ ÔÏϤ˜ ÛΤ„ÂȘ fiÔÈÔÓ ÓÔÌ›˙Ô˘Ì fiÙÈ ÌÔÚ› Ó· ÚÔÛı¤ÛÂÈ ÙËÓ ÂÏ·Ù›· ÙÔ˘ ÛÙË ‰È΋ Ì·˜... ∞fi ÙÔÓ ∫·Ú˘›‰Ë Ò˜ ÙÔ §·˙fiÔ˘ÏÔ Î·È ÙË ™·Ìȯ¿, ÙÔ ÎÚÈÙ‹ÚÈÔ ÁÈ· ÙËÓ ËÁÂÛ›· ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞ ‹Ù·Ó ÂÌÊ·Ó¤Ûٷٷ ·ÎÚ·ÈÊÓÒ˜ „ËÊÔıËÚÈÎfi. ∞˘Ù‹ ÙËÓ ·Ï·ÈÔÎÔÌÌ·ÙÈ΋ Ú·ÎÙÈ΋, ÁÈ· ÙËÓ ÔÔ›· ηÙËÁÔÚÔ‡ÛÂ Î·È ‰Èη›ˆ˜ Ù· “·ÛÙÈο” ÎfiÌÌ·Ù·, ÙËÓ ˘ÈÔıÂÙ› Î·È ÙËÓ ÂÊ·ÚÌfi˙ÂÈ Ì¤¯ÚÈ ÎÂÚ·›·˜... ∂›Ù ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ˘Ô„‹ÊÈÔ˘˜ ›Ù ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË ÔÌ¿‰ˆÓ Î·È Û˘ÓÙ¯ÓÈÒÓ Ô˘ ‰ÈÂΉÈÎÔ‡Ó ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÙˆÓ ÚÔÓÔÌ›ˆÓ ÙÔ˘˜. ∫·È ·Ó·fiÊ¢ÎÙ· ‚¤‚·È· ÂÈÛÚ¿ÙÙÂÈ Î·È ÙÔ ÔÏÈÙÈÎfi ÎfiÛÙÔ˜ ÙˆÓ ¿ÎÚÈÙˆÓ Î·È ÂÈfiÏ·ÈˆÓ ÂÈÏÔÁÒÓ... ¶ÚÔÊ·ÓÒ˜ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ·ÎfiÌË ÙÌ‹Ì·Ù· Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÎÔÈÓˆÓ›·˜ Ô˘ ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó ‰¤ÛÌÈ· ÌÈ·˜ ÂÏ·ÙÂȷ΋˜ ÏÔÁÈ΋˜. ¶Ô˘ ı· Û‡ÛÔ˘Ó Ó· „ËÊ›ÛÔ˘Ó Î¿ı ÏÔÁ‹˜ ÚԂ‚ÏË̤ӷ ÚfiÛˆ·, ›Ù ÁÈ·Ù› ÙÔ˘˜ ¯·˚‰Â‡Ô˘Ó Ù· ·ÊÙÈ¿ ›Ù ÁÈ·Ù› ¤¯Ô˘Ó ÂÁÎψ‚ÈÛÙ› Û ¤Ó· Îϛ̷ Ê·Ó·ÙÈÛÌÔ‡ Î·È ·ÔÁÔ‹Ù¢Û˘. ŸÌˆ˜ Â›Ó·È ÂÌÊ·Ó‹ Ù· ‰Â›ÁÌ·Ù· ·fi ÙËÓ ¿ÏÏË ÌÂÚÈ¿ fiÙÈ ¤Ó· ¿ÏÏÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ̤ÚÔ˜ Ù˘ ÎÔÈÓˆÓ›·˜ ¤¯ÂÈ Û˘ÓÂȉËÙÔÔÈ‹ÛÂÈ fiÙÈ Ú¤ÂÈ Ó· ÙÂÏÂÈÒÓÔ˘Ì Ì ÙȘ Û˘ÓÙ·Á¤˜ ÙÔ˘ ·ÚÂÏıfiÓÙÔ˜. ŸÙÈ Ú¤ÂÈ Ó· ·Ê‹ÛÔ˘Ì ›Ûˆ Ì·˜ ÙȘ ȉÂÔÏË„›Â˜, ÙȘ ÂÍ·ÚÙ‹ÛÂȘ Î·È ÙȘ Ô˘ÙÔ›Â˜ Ô˘ Ì·˜ ‚‡ıÈÛ·Ó ÛÙËÓ ÎÚ›ÛË Î·È fiÙÈ Ú¤ÂÈ Ó· Í·Ó·ÔÚ›ÛÔ˘Ì ÙȘ ·ÙÔÌÈΤ˜, Û˘ÏÏÔÁÈΤ˜ Î·È ÂıÓÈΤ˜ Ì·˜ ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ˜. ∫È fï˜ Ï›Á˜ ‚‰ÔÌ¿‰Â˜ ÚÈÓ ·fi ÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜, Ë ÌfiÓË Û˘˙‹ÙËÛË, ·Ó ÌÔÚԇ̠ӷ ÙËÓ Ô‡ÌÂ Û˘˙‹ÙËÛË, ·ÊÔÚ¿ ÛÙȘ ÂÈÏÔÁ¤˜ ˘Ô„ËÊ›ˆÓ, ÙÔ ÚfiÏÔ ÙÔ˘˜ Î·È ÙȘ ÛÎÔÈÌfiÙËÙ˜ Ô˘ ˘ÔÎÚ‡ÙÔ˘Ó. ªÈ· ·ÎfiÌË ·‰È¤ÍÔ‰Ë ÚÔÛˆÔÎÂÓÙÚÈ΋ Û‡ÁÎÚÔ˘ÛË Ô˘ ·Ú·¤ÌÂÈ ÛÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ Î·È fi¯È ÛÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ. ∞ÓÙ› Ó· Û˘˙ËÙԇ̠ÙÈ Î·È ÁÈ·Ù› οӷÌ ϿıÔ˜, Ò˜ Î·È ÙÈ Ú¤ÂÈ Ó· ·ÏÏ¿ÍÔ˘ÌÂ, ÔȘ ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ Î·È ÂıÓÈΤ˜ ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ˜ ı· ‚¿ÏÔ˘ÌÂ, ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıԇ̠ηٿ ηÓfiÓ· ÙȘ ›‰È˜ ·ÏÔ˘ÛÙ¢ÙÈΤ˜ ·ÓÙÈ·Ú·ı¤ÛÂȘ, ÙȘ ›‰È˜ ȉÂÔÏËÙÈΤ˜ ‚‚·ÈfiÙËÙ˜, ÙȘ ›‰È˜ Ì›˙ÂÚ˜ ÌÈÎÚÔÎÔÌÌ·ÙÈΤ˜ Ì¿¯Â˜ ÂÎÏÔÁÈÎÒÓ ÛÎÔÈÌÔًوÓ. ∞ÎfiÌË Î·È Ù· Ó¤· ÚfiÛˆ·, Ì ÁÓÒÛÂȘ Î·È ÂÌÂÈÚ›· Ô˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Û ·ÚÎÂÙ¿ „ËÊÔ‰¤ÏÙÈ·, ›Ù ‰ÂÓ ·ÎÔ‡ÁÔÓÙ·È Î·ıfiÏÔ˘ ›Ù ¯¿ÓÔÓÙ·È Ì¤Û· ÛÙË ‚Ô‹ Ô˘ ΢Úȷگ› ·fi ÙȘ ÎÚ·˘Á¤˜ ÙˆÓ ÌfiÓÈÌˆÓ ÙËÏÂı·ÌÒÓˆÓ. ¶·Ú·ÎÔÏÔ˘ıԇ̠¤Ó· ‰È¿¯˘ÙÔ ÔÏÈÙÈÎfi ·ÚÓËÙÈÛÌfi, ÌÈ· ÛÙÚ‚ϋ Î·È ·ÓÙÈ·Ú·ÁˆÁÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋ ·ÓÙÈ·Ú¿ıÂÛË, Ô˘ ·ÔÛÎÔ› ÛÙÔ Ó· ÂÓÂÚÁÔÔÈ‹ÛÂÈ ÙÔ ı˘ÌÈÎfi ÙˆÓ „ËÊÔÊfiÚˆÓ, ·Ú¿ Ó· ÙÔ˘˜ ÚÔ‚ÏËÌ·Ù›ÛÂÈ, Ó· ÂÓÂÚÁÔÔÈ‹ÛÂÈ ıÂÙÈΤ˜ ÚÔÛ‰Ô˘ Î·È ·ÓÙ·Ó·ÎÏ·ÛÙÈο. ∏ ∂ÏÏ¿‰·, ı¤ÏÔÓÙ·˜ Î·È ÌË, Ì Â͈ÙÂÚÈΤ˜ ȤÛÂȘ, ÙÚ·‡Ì·Ù· Î·È ‚·ÚȤ˜ ı˘Û›Â˜ ·ÏÏ¿˙ÂÈ, ÙÔ ÔÏÈÙÈÎfi ÛÎËÓÈÎfi fï˜ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ÙÂÏ̷و̤ÓÔ. ΔÔ ‚Ú·¯˘ÚfiıÂÛÌÔ ÔÏÈÙÈÎfi Î·È ÂÎÏÔÁÈÎfi Û˘ÌʤÚÔÓ ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ı› Ó· ˘ÂÚÈÛ¯‡ÂÈ ˘ÔÓÔ̇ÔÓÙ·˜ fi,ÙÈ ¤¯Ô˘Ì ηٷʤÚÂÈ Ò˜ ÙÒÚ·, ·ÏÏ¿ ΢ڛˆ˜ ÙÔ Ì·ÎÚÔÚfiıÂÛÌÔ Û˘ÌʤÚÔÓ Ù˘ ÎÔÈÓˆÓ›·˜ Î·È Ù˘ ¯ÒÚ·˜... (∞fi ÙÔ “μ‹Ì·”)

ÓÈÔ ÁÈ· Ù· ÂfiÌÂÓ· ¯ÚfiÓÈ· Ì fi,ÙÈ ·˘Ùfi ı· Û˘ÓÂ¿ÁÂÙ·È; ΔÔ ·Ú·¿Óˆ ÂÚÒÙËÌ· ‚·Û·Ó›˙ÂÈ ÙÔ˘˜ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˘˜ ŒÏÏËÓ˜ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÚfiÛÊ·ÙË ¤ÍÔ‰Ô Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ÛÙȘ ‰ÈÂıÓ›˜ ·ÁÔÚ¤˜ Î·È ÙÔ ‰·ÓÂÈÛÌfi Ì ۯÂÙÈο ÈηÓÔÔÈËÙÈÎfi ÂÈÙfiÎÈÔ. ªÂ ÙÔ˘˜ ̤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· Â›ÛËÌÔ˘˜ ˘ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡˜, Ë ¯ÒÚ· ηχÙÂÈ ÙȘ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÈΤ˜ ·Ó¿ÁΘ Ù˘ ¤ˆ˜ Ù· ̤۷ ÙÔ˘ 2015 ηÈ, ˘fi ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ, ¤ˆ˜ Ù· ̤۷ ÙÔ˘ 2016. √È ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ Â›Ó·È Ù¤ÛÛÂÚȘ Î·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ: ¡· ÌË ¯ÚÂÈ·ÛÙÔ‡Ó ÔÈ ÙÚ¿Â˙˜ Ù· 11 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ ÙÔ˘ Δ·Ì›Ԣ ÃÚËÌ·ÙÔÈÛÙˆÙÈ΋˜ ™Ù·ıÂÚfiÙËÙ·˜ ÒÛÙ ·˘Ù¿ Ó· ÌÂÙ·ÊÂÚıÔ‡Ó ÛÙËÓ ·ÔÏËڈ̋ ¯Ú¤Ô˘˜, Ó· ‚Áԇ̠ÛÙȘ ·ÁÔÚ¤˜ ÁÈ· ÌÈÎÚ¿ ÔÛ¿ ¤ˆ˜ 5 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ, Ó· ÂÙ˘¯·›ÓÔ˘Ì ÙÔ˘˜ ‰‡ÛÎÔÏÔ˘˜ ÛÙfi¯Ô˘˜ ÁÈ· ˘„ËÏ¿ ÚˆÙÔÁÂÓ‹ ÏÂÔÓ¿ÛÌ·Ù· ηÈ, Ù¤ÏÔ˜, Ó· ÂÈÛÚ¿ÙÙÔÓÙ·È Ù· ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈṲ̂ӷ ¤ÛÔ‰· ·fi ÙȘ ·ÔÎÚ·ÙÈÎÔÔÈ‹ÛÂȘ. ∂ÊfiÛÔÓ fiÏ· Ù· ÚÔ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓ· Á›ÓÔ˘Ó Ú¿ÍË, ÙfiÙÂ Ë ∂ÏÏ¿‰· ÂӉ¯Ô̤ӈ˜ Ó· ηٷʤÚÂÈ Ó· ·Ó·˙ËÙ‹ÛÂÈ ‰¿ÓÂÈ· ·fi ÙȘ ‰ÈÂıÓ›˜ ·ÁÔÚ¤˜ Î·È ¯ˆÚ›˜ Ó¤· ÌÓËÌfiÓÈ·, ·ÏÏ¿ Ì ·˘ÛÙËÚ‹ ÂÈÙ‹ÚËÛË ·fi

ÙÔ˘˜ ÂÙ·›ÚÔ˘˜, Ó· ÌÔÚ¤ÛÂÈ Ó· ·ÔÏËÚÒÛÂÈ ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ Ì¤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ‰ËÌfiÛÈÔ˘ ¯Ú¤Ô˘˜ Ù˘. ¢ÂÓ Â›Ó·È Ï›ÁÔÈ ÂΛÓÔÈ Ô˘ ˘ÔÛÙËÚ›˙Ô˘Ó fiÙÈ Ë ¯ÚÔÓÈ΋ ÛÙÈÁÌ‹ ÁÈ· ÙË ¯ÒÚ· Ì·˜ Â›Ó·È È‰È·›ÙÂÚ· ¢ÓÔ˚΋, ηıÒ˜ ÛÙȘ ‰ÈÂıÓ›˜ ·ÁÔÚ¤˜ ˘¿Ú¯ÂÈ ÏËıÒÚ· ÎÂÊ·Ï·›ˆÓ, ÂÍ·ÈÙ›·˜ Ù˘ ¯·Ï·Ú‹˜ ÔÏÈÙÈ΋˜ Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó ÌÂÁ¿Ï˜ ÎÂÓÙÚÈΤ˜ ÙÚ¿Â˙˜ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ ÁÈ· Ó· ÛÙËÚ›ÍÔ˘Ó ÙË ‰ÈÂıÓ‹ ·Ó¿Î·Ì„Ë. £· Ú¤ÂÈ, ÏÔÈfiÓ, Ó· ÍÂÎÈÓ‹ÛÔ˘Ì ӷ ÚÔÛÂÏ·ԢÌ ‰ÈÂıÓ‹ ÎÂÊ¿Ï·È· Ì ÛÙfi¯Ô fi¯È ÌfiÓÔ ‚Ú·¯˘ÚfiıÂÛÌÔ, ·ÏÏ¿ Î·È Ì·ÎÚÔÚfiıÂÛÌÔ. ªÂ Ï›Á· ÏfiÁÈ·, ÔÈ Î˘‚ÂÚÓÒÓÙ˜ ÔÊ›ÏÔ˘Ó Ì ÛÙ·ıÂÚ¿ ‚‹Ì·Ù· Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó ÛÙËÓ ÔÈÎÔ‰fiÌËÛË ÂÓfi˜ Ó¤Ô˘ ÌÔÓÙ¤ÏÔ˘ ‚ÈÒÛÈÌ˘ ·Ó¿Ù˘Í˘ Ì ÛÙ·ıÂÚ¤˜ ı¤ÛÂȘ ÂÚÁ·Û›·˜ Î·È fi¯È ··Û¯fiÏËÛ˘. °È· Ó· Á›ÓÂÈ ·˘Ùfi ··ÈÙÂ›Ù·È ¤Ó· Û¯¤‰ÈÔ ·Ó·Û˘ÁÎÚfiÙËÛ˘, ÙÔ ÔÔ›Ô ı· ·ÔÙÂϤÛÂÈ Ô‰ËÁfi ÁÈ· Ó· ÂÎÏ›„Ô˘Ó Ï·Óı·Ṳ̂Ó˜ ÔÏÈÙÈΤ˜ ÙÔ˘ ÚfiÛÊ·ÙÔ˘ ·ÚÂÏıfiÓÙÔ˜ Î·È ·Ú¿ÏÏËÏ· ı· ʤÚÂÈ ·ÔηٿÛÙ·ÛË Ù˘ ÈÛÔÓÔÌ›·˜, Ù˘ ‰ÈηÈÔÛ‡Ó˘ Î·È Ù˘ ·ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë˜. ªÔÚ› Ó· ·ÎÔ‡ÁÂÙ·È ‰‡ÛÎÔÏÔ, ·ÏÏ¿ Û η̛· ÂÚ›ÙˆÛË ‰ÂÓ Â›Ó·È ·Î·ÙfiÚıˆÙÔ...

“∞Ó¿Û·” ı· ÂȉÈÒÍÂÈ Ó· ¿ÚÂÈ Ë ÂÌÔÚÈ΋ ·ÁÔÚ¿ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ÛÙȘ ‰Âη‹ÌÂÚ˜ ÂӉȿÌÂÛ˜ ÂÎÙÒÛÂȘ Ô˘ ÍÂÎÈÓÔ‡Ó ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ 2 ª·˝Ô˘ Î·È ı· ‰È·ÚΤÛÔ˘Ó Ì¤¯ÚÈ Î·È ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ 10 ÙÔ˘ Ì‹Ó·. ª¿ÏÈÛÙ·, Ù· ÂÌÔÚÈο ηٷÛÙ‹Ì·Ù· ı· ·Ú·Ì›ÓÔ˘Ó ·ÓÔÈÎÙ¿ ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ 4 ª·˝Ô˘ ·fi ÙȘ 11 .Ì. ¤ˆ˜ ÙȘ 6 Ì.Ì., Ì ÙÔ˘˜ Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜ Ó· ¢ÂÏÈÛÙÔ‡Ó fiÙÈ ı· ÌÔÚ¤ÛÔ˘Ó Ó· ÎÏ›ÛÔ˘Ó ¤Ó· ÙÌ‹Ì· Ù˘ Ì·‡Ú˘ ÙÚ‡·˜ ·fi ÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ÂÚ›Ô‰Ô. μϤÂÙÂ, Ë ÂÌÔÚÈ΋ ·ÁÔÚ¿ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ‰ÂÓ ‰Ô‡Ï„ fiˆ˜ ı· ÂÚ›ÌÂÓ ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÂÔÚÙ·ÛÙÈ΋˜ ÂÚÈfi‰Ô˘ ÙÔ˘ ¶¿Û¯·, ·ÊÔ‡ ÔÈ Î·Ù·Ó·ÏˆÙ¤˜ ÂÌÊ·Ó›ÛÙËÎ·Ó È‰È·›ÙÂÚ· ‰ÈÛÙ·ÎÙÈÎÔ› Î·È “ÛÊȯÙÔ›” , οÓÔÓÙ·˜ ÌfiÓÔ ·Ôχو˜ ··Ú·›ÙËÙ˜ ·ÁÔÚ¤˜. ™Â οı ÂÚ›ÙˆÛË, ¿ÓÙˆ˜, fiÛÔÈ ·ÔÊ·Û›ÛÔ˘Ó Ó· οÓÔ˘Ó Ù· „ÒÓÈ· ÙÔ˘˜ ÛÙȘ ÂӉȿÌÂÛ˜ ÂÎÙÒÛÂȘ, ·˜ ÛÙËÚ›ÍÔ˘Ó ÙËÓ ÓÙfiÈ· ·ÁÔÚ¿, ÌÈ·˜ Î·È ‰È·ı¤ÙÂÈ ¿ÚÈÛÙ˘ ÔÈfiÙËÙ·˜ ÚÔ˚fiÓÙ· Î·È ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈΤ˜ ÙÈ̤˜...

ʈÙfi: ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ °È¿ÓÓ·ÚÔ˜

T‡Ô˜

ΔËÓ ÒÚ· Ô˘ Ù· ÊÒÙ· Ù˘ fiÏ˘ ·Ó¿‚Ô˘Ó, ÌÈ· ‚fiÏÙ· ÛÙËÓ ·Ú·Ï›· ·ÔÙÂÏ› ȉ·ÓÈ΋ ÚfiÙ·ÛË ÁÈ· ¯·Ï¿ÚˆÛË. ∂ȉÈο ÙÒÚ· Ô˘ Ô Î·ÈÚfi˜ “·ÓÔ›ÁÂÈ” ÛÈÁ¿-ÛÈÁ¿...

™·Ó Ó· ÌËÓ ¿ÏÏ·Í ٛÔÙ· ΔÔ˘ ∫ÒÛÙ· πÔÚ‰·Ó›‰Ë

∫·È fï˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ·ÏÏ¿ÍÂÈ Ù›ÔÙ ·Ú¿ ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ ˆ˜ ÌÂÛÔÏ¿‚ËÛ ÌÈÛfi˜ ·ÈÒÓ·˜. √ÈÎÙÚ‹ Ë ¤ÏÏÂÈ„Ë Ê·ÓÙ·Û›·˜. ÷ÔÙÈ΋ Ë ·fiÛÙ·ÛË ÌÂٷ͇ Ù˘ Ó¤·˜ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙÔ˜ Î·È Ù˘ ÎÔÌÌ·ÙÈ΋˜ ·ÓÙÈ·Ú·ı¤Ûˆ˜. √ ÏfiÁÔ˜ Ê˘ÛÈο ÂÚ› ÙÔ˘ ÚÔÂÎÏÔÁÈÎÔ‡ ·ÁÒÓ·. ªfiÓË ‰È·ÊÔÚ¿ fiÙÈ Ë Ì¿¯Ë ‰›‰ÂÙ·È fi¯È ÁÈ· ÂıÓÈΤ˜, ·ÏÏ¿ ÁÈ· Â˘Úˆ·˚Τ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜, Ô˘ Ê˘ÛÈÔÏÔÁÈο ‰ÂÓ ¤ÚÂ ӷ ¤¯Ô˘Ó ·Ú¿ ÙËÓ ÂÏ·¯›ÛÙË ÛËÌ·Û›· ÁÈ· ÙËÓ ÔÚ›· ÙˆÓ ÂÍÂÏ›ÍÂˆÓ ÛÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi Ù˘ ¯ÒÚ·˜. √ Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞ Î. ∞Ϥ͢ ΔÛ›Ú·˜, ·ÊÔ‡ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛ ̛· ÂÚÈԉ›· ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË ˆ˜ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ Ù˘ Â˘Úˆ·˚΋˜ ∞ÚÈÛÙÂÚ¿˜, ¤¯ÂÈ ·Ú¯›ÛÂÈ ÌÈ· ÎÔÈÒ‰Ë ÂÎÛÙÚ·Ù›· ÛÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi. ∂›Ó·È Ó¤Ô˜ ÛÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ Î·È ËÏÈÎȷο - ˆ˜ ÂÎ ÙÔ‡ÙÔ˘, ‰È·ı¤ÙÂÈ Ê˘ÛÈ΋ ·ÓÙÔ¯‹ Î·È ‰ÂÓ ÊÔ‚¿Ù·È ÙÔ Ï‹ıÔ˜. ∞ÏÏ¿ ÙÔ ÚfiÙ˘Ô Ù˘ ÚÔÂÎÏÔÁÈ΋˜ ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋˜ ÙÔ˘ ·ÓÙÏÂ›Ù·È ·fi ¿ÏϘ ÂÔ¯¤˜. √ Î. ΔÛ›Ú·˜ ‰ÂÓ ·Û¯ÔÏÂ›Ù·È Ì ÙËÓ ÚÔÛ¤Ï΢ÛË ÙˆÓ „ËÊÔÊfiÚˆÓ ÙÔ˘ “ÌÂÛ·›Ô˘ ¯ÒÚÔ˘” , ·ÏÏ¿ ¤¯ÂÈ ÂÛÙÈ¿ÛÂÈ ÙËÓ ÚÔÛÔ¯‹ ÙÔ˘ ÛÙËÓ ∞ÚÈÛÙÂÚ¿. ΔÔÓ ÁÔËÙ‡ÂÈ Ë È‰¤· ÙÔ˘ ∂∞ª, fiˆ˜ Û˘Ó¤‚·ÈÓ Ì ÙÔÓ ∞Ó‰Ú¤· ¶··Ó‰Ú¤Ô˘, ¤ˆ˜ ÙȘ ÂÎÏÔ-

Á¤˜ ÙÔ˘ 1977. ∏ ‰È·ÊÔÚ¿ Â›Ó·È fiÙÈ ÔÈ “Û˘ÓÈÛÙÒÛ˜” Ì¿¯ÔÓÙ·È ÁÈ· ÙËÓ È‰ÂÔÏÔÁÈ΋ ηı·ÚfiÙËÙ· Î·È ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ·ÔÙÚ¤„Ô˘Ó ÙË ÌÂÙÂͤÏÈÍË ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞ Û “ÎfiÌÌ·-Âȯ›ÚËÛË”, fiˆ˜ Û˘Ó¤‚Ë Ì ÙÔ ¶∞™√∫. √ ‰Â‡ÙÂÚÔ˜ ¿ÍÔÓ·˜ Ù˘ ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋˜ ÙÔ˘ Î. ΔÛ›Ú· Â›Ó·È Ô ·˘ÙÔÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ ˆ˜ ÙÔ˘ ηْ ÂÍÔ¯‹Ó ÔÏÈÙÈÎÔ‡ ·ÓÙÈ¿ÏÔ˘ Ù˘ °ÂÚÌ·Ó›‰Ô˜ ηÁÎÂÏ·Ú›Ô˘ Î. ÕÓÁÎÂÏ· ª¤ÚÎÂÏ. ∏ ˘Ô„ËÊÈfiÙËÙ· ÙÔ˘ Î. ª·ÓÒÏË °Ï¤˙Ô˘ ÛÙÔ Â˘Úˆ„ËÊÔ‰¤ÏÙÈÔ ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞ ÙÔÓ›˙ÂÈ ÙËÓ ·ÓÙÈ·Ú¿ıÂÛË Ì ÙÔ μÂÚÔÏ›ÓÔ. ™ÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ, Ô ∞Ó‰Ú¤·˜ ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ Â› ÛÂÈÚ¿ ÂÙÒÓ ÛÎÈ·Ì·¯Ô‡Û ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙˆÓ ∏ÓˆÌ¤ÓˆÓ ¶ÔÏÈÙÂÈÒÓ Î·È Â› Ì›· ÔÎÙ·ÂÙ›· ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙÔ˘ ÙfiÙ ∞ÌÂÚÈηÓÔ‡ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ƒfiÏ·ÓÙ ƒ¤ÈÁηÓ. ™ÙË Û‡ÁÎÚÈÛË Ì ÙÔ ·Ú·‰ÔÛÈ·Îfi ¶∞™√∫ ·Ô˘ÛÈ¿˙ÂÈ ·fi ÙÔ ™Àƒπ∑∞, ˆÛÙfiÛÔ, ÙÔ “·ÙÚȈÙÈÎfi ÛÙÔȯ›Ԕ. ∞ÏÏ¿ Î·È Ë ÚÔÂÎÏÔÁÈ΋ ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋ Ù˘ ¡¤·˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ ‰ÂÓ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÙ·È ·fi ȉȷ›ÙÂÚË ¤ÌÓ¢ÛË. ∂›Ó·È ÌÈ· ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹ Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ Ô˘ ·ÎÔÏÔ‡ıËÛÂ Ô ∂˘¿ÁÁÂÏÔ˜ ∞‚¤ÚˆÊ ¤Ó·ÓÙÈ ÙÔ˘ ¶∞™√∫, ÙËÓ ¿ÓÔ‰Ô ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ÛÙËÓ ÂÍÔ˘Û›· ÚÔÛ¿ıËÛ ӷ ·ÔÙÚ¤„ÂÈ Ì Ô͇ٷÙË ÂÌÊ˘ÏÈÔÔÏÂÌÈ΋ ÚËÙÔÚ›·. μ‚·›ˆ˜ Â›Ó·È Î·È ÔÈ ÂÈÙ˘¯›Â˜ ÛÙÔÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi ÙÔ̤·, ·ÏÏ¿ Ù· fiÔÈ· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ı· Á›ÓÔ˘Ó ÔÚ·Ù¿ ÛÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ.

✒ ¢∏ª√∫ƒ∞Δπ∞: °È·Ù› ÊÙÈ¿¯ÓÔ˘Ó Î·Ù·Ê‡ÁÈ·. ✒ ∂£¡√™: ƒ‡ıÌÈÛË ÂÍÚ¤˜ ÁÈ· Ù· ‰¿ÓÂÈ· ÙÔ˘ √∂∫. ✒ ∂§∂À£∂ƒ√™ ΔÀ¶√™: √È Â˘Î·Èڛ˜ ÁÈ· Û‡ÓÙ·ÍË ÚÈÓ ·fi Ù· 62 ¤ÙË. ✒ ∂§∂À£∂ƒ√ΔÀ¶π∞: √È 12+1 ·ÏÏ·Á¤˜ ÛÙ· fiÚÈ· ËÏÈΛ·˜. ✒ ∂™Δπ∞: ¶Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ Ì ÙÂÚ¿ÛÙÈÔ ¤ÚÁÔ. ∏ ∂º∏ª∂ƒπ¢∞ Δø¡ ™À¡Δ∞∫Δø¡: ✒∏ ∞ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎfi Û‡ÛÙËÌ·: ¶ÔÈÔÈ ı›ÁÔÓÙ·È ·fi ÙȘ ·ÏÏ·Á¤˜. ✒ Δ∞ ¡∂∞: •Â·ÁÒÓÂÈ Ë ·ÁÔÚ¿ ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ. ✒ ∏ ¡∞ÀΔ∂ª¶√ƒπ∫∏: ¶Ò˜ ı· ÌÂȈıÔ‡Ó ‰Ú·ÛÙÈο ÔÈ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎÔ› Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ¤˜.

∂›Ó·È ۷ʤ˜ fiÙÈ Ë ¡.¢. ÂȯÂÈÚ› Ó· ·Ó·ÎÙ‹ÛÂÈ ÌÈ· “‰ÂÍÈ¿” Ê˘ÛÈÔÁӈ̛·. ∏ ȉÂÔÏÔÁÈ΋ ·ÓÙÈ·Ú¿ıÂÛË Ì ÙËÓ ∞ÚÈÛÙÂÚ¿ ‰ÂÓ ·ÚΛ. ¶ÔϤÌÈÔÈ ÙÔ˘ ÎÔÌÌÔ˘ÓÈÛÌÔ‡ Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfiÙÂÚÔÈ ˘‹ÚÍ·Ó Î·È ÔÈ ºÈÏÂχıÂÚÔÈ. ™ÙËÓ ·ÚÔ‡Û· Û˘Á΢ڛ·, fï˜, Ô ÊÈÏÂÏ¢ıÂÚÈÛÌfi˜ ÛÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌ›·, ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙÔ˘˜ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡˜ ıÂÛÌÔ‡˜ - Ô˘ Ë ¡.¢. ÂÈÌÂÏÒ˜ ¤¯ÂÈ ·ÔʇÁÂÈ Ó· ÂÊ·ÚÌfiÛÂÈ - Û˘ÓÈÛÙ¿ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ·ÂÈÏ‹ ÁÈ· ÙÔ Ì¤ÛÔ Û˘ÓÙËÚËÙÈÎfi ÔÏ›ÙË. ∂Í Ô˘ Î·È Ô ¤ÓÙÔÓÔ˜ Â˘ÚˆÛÎÂÙÈÎÈÛÌfi˜ Î·È Ë ¿ÓÔ‰Ô˜ Ù˘ ¿ÎÚ·˜ ¢ÂÍÈ¿˜ ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË. ΔÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Â›Ó·È fiÙÈ Ù· ‰‡Ô ÎfiÌÌ·Ù· “ÂÍÔ˘Û›·˜” - ¡.¢. Î·È ™Àƒπ∑∞ - “ÙÚÒÓ ÙȘ Û¿ÚΘ” ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ Î˘ÚÈÔÏÂÍ›·, ÂÓÒ ÙÔ ¶∞™√∫ ·ÂÈÏÂ›Ù·È Ì ÔÏÈ΋ ÂÍ·Ê¿ÓÈÛË. ∫·Ù¿ Û˘Ó¤ÂÈ· Ë ¤ÎÏËÍË ÙˆÓ ÂÎÏÔÁÒÓ ÂӉ¯Ô̤ӈ˜ Ó· ÚÔ¤ÏıÂÈ ·fi “ΔÔ ¶ÔÙ¿ÌÈ” , Ô˘ ·ÛΛ ÌÈ·Ó ¤ÏÍË ÛÙÔ˘˜ “·ÛÙÔ‡˜” , Î·È ÙË ÃÚ˘Û‹ ∞˘Á‹, Ô˘ Ë ‰›ˆÍ‹ Ù˘ ˆ˜ ÂÁÎÏËÌ·ÙÈ΋˜ ÔÚÁ·ÓÒÛˆ˜ ‰ÂÓ Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ·Ô‰›‰ÂÈ Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Ô˘ οÔÈÔÈ ÚÔÛ‰ÔÎÔ‡Û·Ó. ∫¿ÔÈÔÈ Û˘ÁÎÚ›ÓÔ˘Ó ÙȘ ÚÔÛ¯›˜ ÂÎÏÔÁ¤˜ Ì ÂΛӘ ÙÔ˘ 1981. ∫·ÎÒ˜. ΔÔ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô Ú¤ÂÈ Ó· ·Ó·˙ËÙËı› ÛÙÔ ÌÔÈÚ·›Ô 1963, Ô˘ ˘‹ÚÍÂ Ë ··Ú¯‹ Ù˘ ηٷÚÚ‡Ûˆ˜ ÙÔ˘ ·Ï·ÈÔ‡ ηıÂÛÙÒ˜, ÏfiÁˆ ·Ó¢ı˘ÓfiÙËÙÔ˜ ÙˆÓ ÙfiÙ ÔÏÈÙÈÎÒÓ ËÁÂÙÒÓ Ù˘ ¯ÒÚ·˜. (∞fi ÙËÓ “∫·ıËÌÂÚÈÓ‹”)

29/04/14  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you