Page 1

TÈÌ‹ º‡ÏÏÔ˘ 1ú ŒÙÔ˜ 113ÔÓ K·ıËÌÂÚÈÓ‹ ¶ÚˆÈÓ‹ EÊËÌÂÚ›‰· ·fi ÙÔ 1898 AÚÈıÌfi˜ º‡ÏÏÔ˘ 34.311 ¶·Ú·Û΢‹ 31 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ 2010 AÓ. ËÏ. 07.41'- ‰. 17.15' ™∂§∏¡∏ 26 ∏ª∂ƒø¡ ªÂÏ¿Ó˘, §¤ÔÓÙÔ˜ ÔÛ›ˆÓ, ∑ˆÙÈÎÔ‡ √ÚÊ·ÓÔÙÚfiÊÔ˘

™‹ÌÂÚ· Ì·˙› ÌÂ ÙË «£»

72 ™ÂÏ›‰Â˜

¶ÚˆÙÔÊ·Ó¤˜ ÂÂÈÛfi‰ÈÔ Û Âȯ›ÚËÛË ÙÔ˘ μfiÏÔ˘

™À¡∂¡Δ∂À•∂π™ ™Δ∏ «£»

ŒÏÔ˘Û ÙÔ˘˜ ÂÏÂÁÎÙ¤˜ Ì ÂÙڤϷÈÔ

¶. ™∫√Δπ¡πøΔ∏™

ª‹Ó˘ÛË ˘¤‚·Ï·Ó ÔÈ ÂÈıˆÚËÙ¤˜ ÂÚÁ·Û›·˜-ΔÈ ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ Ô ˘‡ı˘ÓÔ˜ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜

ÛÂÏ. 14

∞Ó¿Û· ÁÈ· ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ‰·ÓÂÈÔÏ‹Ù˜ ∞¡ΔπΔƒ√ª√∫ƒ∞Δπ∫∏

™˘Ó‰¤ÂÈ ÙÔ Ó¤Ô ÙÚÔÌÔÎÚ·ÙÈÎfi ¯Ù‡ËÌ· Ì ÙÔ˘˜ «¶˘Ú‹Ó˜»

¡¤· ·Ó·ÛÙÔÏ‹ ÏÂÈÛÙËÚÈ·ÛÌÒÓ ΔÔ Ì¤ÙÚÔ ı· ÈÛ¯‡ÛÂÈ Ì¤¯ÚÈ ÙȘ 30 πÔ˘Ó›Ô˘ ¤¯ÚÈ ÙȘ 30 πÔ˘Ó›Ô˘ ÙÔ˘ 2011 ·Ú·Ù›ÓÂÙ·È Ë ·Ó·ÛÙÔÏ‹ ÙˆÓ ÏÂÈÛÙËÚÈ·ÛÌÒÓ, Ì ÙÚÔÔÏÔÁ›· Ô˘ ˘ÔÁÚ¿ÊÂÙ·È ·fi ÙÔ˘˜ ˘Ô˘ÚÁÔ‡˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ, ¢ÈηÈÔÛ‡Ó˘, ¢È·Ê¿ÓÂÈ·˜ Î·È ∞ÓıÚˆ›ÓˆÓ ¢ÈÎ·ÈˆÌ¿ÙˆÓ Î·È ∂ÚÁ·Û›·˜ Î·È ∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜ ∞ÛÊ¿ÏÈÛ˘ Î·È Î·Ù·Ù›ıÂÙ·È ÛÙÔ ÚÒÙÔ ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ Ô˘ ı· Û˘˙ËÙËı› ÛÙË μÔ˘Ï‹ Ì ÙÔ Ó¤Ô ¤ÙÔ˜. ∏ ÙÚÔÔÏÔÁ›· ·ÊÔÚ¿ ÙfiÛÔ ÙÔ˘˜ ÏÂÈÛÙËÚÈ·ÛÌÔ‡˜ Ô˘ ÂÈÛ‡‰ÔÓÙ·È ·fi ÈÛÙˆÙÈο ȉڇ̷ٷ ÁÈ· ÙËÓ ÈηÓÔÔ›ËÛË ··ÈÙ‹ÛÂˆÓ Ô˘ ‰ÂÓ ˘ÂÚ‚·›ÓÔ˘Ó ÙÔ ÔÛfi ÙˆÓ 200.000 ¢ÚÒ, fiÛÔ Î·È ÙÔ˘˜ ÏÂÈÛÙËÚÈ·ÛÌÔ‡˜ Ô˘ ÂÈÛ‡‰ÔÓÙ·È ·fi ÔÔÈÔÓ‰‹ÔÙ Û ‚¿ÚÔ˜ Ù˘ ÚÒÙ˘ ‹ Ù˘ ÌÔÓ·‰È΋˜ ηÙÔÈΛ·˜ ÙÔ˘ ÔÊÂÈϤÙË. Ÿˆ˜ ÂÈÛËÌ·›ÓÔ˘Ó Ù· ·ÚÌfi‰È· ˘Ô˘ÚÁ›·, ÔÈ Ú˘ıÌ›ÛÂȘ Â›Ó·È ·Ó·Áη›Â˜ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ‰Ôı› Ë ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Û ÓÔÈÎÔ΢ÚÈ¿ Î·È ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÂÚȤÏıÂÈ Û ·‰˘Ó·Ì›· ÏËڈ̋˜ Ó· ·Ó·Î¿Ì„Ô˘Ó, Ó· ·Ó·‰ÈÔÚÁ·ÓÒÛÔ˘Ó Û ̛· ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ‰‡ÛÎÔÏË ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ Û˘Á΢ڛ· ÙËÓ Î¿Ï˘„Ë ÙˆÓ ·Ó·ÁÎÒÓ ÙÔ˘˜ Î·È Ó· ÂȉÈÒÍÔ˘Ó ÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË ‰˘Ó·Ù‹ ‰È¢ı¤ÙËÛË Î·È Â͢ËÚ¤ÙËÛË ÙˆÓ ÔÊÂÈÏÒÓ ÙÔ˘˜. ■ ÛÂÏ. 7

ª ■

ÛÂÏ. 8, 9

«∫·Ì¿Ó·» ÛÙÔ μÈÔÏÔÁÈÎfi ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ Ô˘ ‰ÂÓ Â›¯Â ¿‰ÂÈ· ■ ÛÂÏ. 26

∂›Ì·È ·ÈÛÈfi‰ÔÍÔ˜, ‰ÂÓ ¤¯ˆ ¿ÏÏË ÂÈÏÔÁ‹ ■

ÛÂÏ. 21

¢. ∞§∂•√¶√À§√™

¢ÂÓ ı· ¤¯ˆ ÚfiÏÔ ÙÔÔÙËÚËÙ‹ ■

ÛÂÏ. 22

«μÔÁοÓ» ·fi ·Ó·‰Ô˘ÏÂÈ¿ Ù· Ì·Á·˙È¿ ÛÙȘ Û˘ÓÔÈ˘, «Ì·‡ÚË» ¶ÚˆÙÔ¯ÚÔÓÈ¿ ÁÈ· ·Ó¤ÚÁÔ˘˜ ■

ÛÂÏ. 17, 24, 25

™Â ÔÈÔÓ Î·È Ô‡ ı· οÓÔ˘Ó «·Ú¿ÔÓ·» ÔÈ ‰ËÌfiÙ˜ μfiÏÔ˘ ■

ÛÂÏ. 23

∫Δ∂§, √™∂, ÏÔ›· Ô˘ ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ ¶ÚˆÙÔ¯ÚÔÓÈ¿ ■

ÛÂÏ. 15

™ÙȘ 11 Û‹ÌÂÚ· ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ÛÙËÓ Ï·Ù›· ¢ËÌ·Ú¯Â›Ô˘

∂ΉËÏÒÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ˘Ô‰Ô¯‹ ÙÔ˘ 2011 ª∂ ÁÈÔÚÙ‹, ÌÔ˘ÛÈ΋ Î·È ÁÏ˘Î›ÛÌ·Ù· ı· ˘ԉ¯ı› Û‹ÌÂÚ· Ô μfiÏÔ˜ ÙÔ 2011, ηıÒ˜ ·fi ÙȘ 11 ÙÔ ‚Ú¿‰˘ Î·È ÌÂÙ¿ ÛÙËÓ Ï·Ù›· Δ¿ÛÛÔ˘ ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙÔ ¢ËÌ·Ú¯Â›Ô ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËıÔ‡Ó fiÌÔÚʘ ÂΉËÏÒÛÂȘ. ∂›Û˘ ·‡ÚÈÔ ¶ÚˆÙÔ¯ÚÔÓÈ¿ ÛÙȘ 11.30 ÙÔ Úˆ› ı· ÙÂÏÂÛÙ› ÛÙÔ ªËÙÚÔÔÏÈÙÈÎfi πÂÚfi ¡·fi ∞Á›Ô˘ ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ Â›ÛËÌË ‰ÔÍÔÏÔÁ›· ÁÈ· ÙÔ Ó¤Ô ¤ÙÔ˜. √È ÂΉËÏÒÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ˘Ô‰Ô¯‹ ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ¤ÙÔ˘˜ ı· ÍÂÎÈÓ‹ÛÔ˘Ó Û‹ÌÂÚ· ÛÙȘ 12 ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ÛÙÔ ªËÙÚÔÔÏÈÙÈÎfi πÂÚfi ¡·fi ∞Á›Ô˘ ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ fiÔ˘ ı· Á›ÓÂÈ Ë Â›ÛËÌË ÙÂÏÂÙ‹ ÎÔ‹˜ Ù˘ ÚˆÙÔ¯ÚÔÓÈ¿ÙÈ΢ ›Ù·˜ Ù˘ ªËÙÚfiÔÏ˘. ■ ÛÂÏ. 13

∂¶π¶§√ñ¢π∞∫√™ª∏™∏

Δ· ηٷÛÙ‹Ì·Ù· Â›ÏˆÓ ÃÈÓ‰ÈÌ¿ÙÔÁÏÔ˘ Û·˜ ¢¯·ÚÈÛÙÔ‡Ó ÁÈ· ÙËÓ ÂÌÈÛÙÔÛ‡ÓË Ô˘ ÙÔ˘˜ ‰Â›Í·ÙÂ Î·È Û·˜ ‡¯ÔÓÙ·È “∫∞§H ÃPONIA”

AXI§§EA™ KABOYPA™ A.T.E.E.

ÈÎ fi Á Ú ˘ ÈÔ Ì Ë ¢ È · Î ˜ ¤ ¯ ˘ Ù ˘ E ÙÔ N¤Ô ŒÙÔ˜

ºY™IKO AEPIO K§IMATI™MO™ £EPMAN™H Y¢PEY™H

EºAPMO°E™ £EPMAN™Eø™ & K§IMATI™MOY ™APANTA¶OPOY 3 - 38334 BO§O™ TH§. & FAX: 2421022294 - 2421038076 - 2421028152


2

◆ ∫∞£∂ ª∂ƒ∞ ¶∞¡Δ√À

◆◆

ΔÔ˘ ºøΔ∏ ™¶∞¡√À

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 31 ¢∂∫∂ªμƒπ√À 2010

∫ÒÛÙ·˜ ºÈÏ›Ô˘, ˘ÚÔÛ‚¤ÛÙ˘

A¶√æ∂π™

«°È· ¤ÎÙË ¯ÚÔÓÈ¿ οӈ ¶ÚˆÙÔ¯ÚÔÓÈ¿ ÛÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿»

∫·Ù·ÛÙÚÔÊÈ΋ Ë ÂÁηٿÏÂÈ„Ë ÙÔ˘ ¢ÚÒ ΔÔ˘ Δ∞∫∏ ªπÃ∞

ªÔÚ› Ó· ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÔÏϤ˜ Î·È ÂÓ ÔÏÏÔ›˜ ‰ÈηÈÔÏÔÁË̤Ó˜ ·ÌÊÈ‚Ôϛ˜ ÁÈ· ÙËÓ ÔÚıfiÙËÙ· Ù˘ ¤ÓÙ·Í˘ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ ÛÙËÓ √¡∂. ŸÌˆ˜ ÌÈ· ÛËÌÂÚÈÓ‹ ·Ô¯ÒÚËÛË Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ ·fi ÙËÓ Â˘Úˆ˙ÒÓË fiˆ˜ ÚÔÙ›ÓÔ˘Ó ÔÚÈṲ̂ÓÔÈ ÔÏÈÙÈÎÔ› ı· ‹Ù·Ó ηٷÛÙÚÔÊÈ΋ ÁÈ· ÙËÓ ¯ÒÚ·. ªÈ· ÚÒÙË Â›ÙˆÛË ÌÈ·˜ Ù¤ÙÔÈ·˜ ·fiÊ·Û˘ ı· ‹Ù·Ó Ë ÔÏÔÎÏËÚˆÙÈ΋ ηٷÛÙÚÔÊ‹ ÙÔ˘ ÙÚ·Â˙ÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜. À¿Ú¯Ô˘Ó Ô˘ÛÈ·ÛÙÈΤ˜ ‰È·ÊÔÚ¤˜ ÌÂٷ͇ ÌÈ·˜ ¯ÒÚ·˜ fiˆ˜ Ë πÛÏ·Ó‰›· ‹ Ë ™Ô˘Ë‰›· Ô˘ ·Ï¿ ˘ÔÙ›ÌËÛ·Ó ÙÔ ‰ÈÎfi ÙÔ˘˜ ÓfiÌÈÛÌ· Û ÌÈ· Ó‡ÎÙ· Î·È ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Ù˘ ÌÂÙ¿‚·Û˘ Û ¤Ó· Ó¤Ô ÓfiÌÈÛÌ· (ÙËÓ ‰Ú·¯Ì‹) fiˆ˜ ı· ¤Î·ÓÂ Ë ∂ÏÏ¿‰·. ™ÙË ‰Â‡ÙÂÚË ÂÚ›ÙˆÛË ı· Ú¤ÂÈ Ó· ¤¯ÂȘ ¯ÚfiÓÔ ÌÚÔÛÙ¿ ÛÔ˘ Ó· Ù˘ÒÛÂȘ ÙÔ Ó¤Ô ¯Ú‹Ì·, Ó· ÁÂÌ›ÛÂȘ ÙȘ Ì˯·Ó¤˜ ∞Δª-·˜ ı˘ÌËıԇ̠ÙÔÓ ¯ÚfiÓÔ Ô˘ ‹ÚÂ Ë ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÛ·ÁˆÁ‹ ÙÔ˘ ¢ÚÒ. ŸÌˆ˜ ÌfiÏȘ Ì˘ÚÈÛÙÔ‡Ó ÔÈ Ôϛ٘ ÙÈ ÂÙÔÈÌ¿˙ÂÈ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ı· ÙÚ¤ÍÔ˘Ó Ó· ÛËÎÒÛÔ˘Ó Ù· ¢ÚÒ ÙÔ˘˜ ·fi ÙȘ ÙÚ¿Â˙˜ ÊÔ‚Ô‡ÌÂÓÔÈ ÙËÓ ‰Ú·¯ÌÔÔ›ËÛË ÙÔ˘˜. ∞˘Ùfi Ê˘ÛÈο ı· Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ ÛÙËÓ ¿ÌÂÛË Î·Ù¿ÚÚ¢ÛË ÙÔ˘ ÙÚ·Â˙ÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜. ∂›Û˘ Û ÂÚ›ÙˆÛË ÂÁηٿÏÂȄ˘ ÙÔ˘ ¢ÚÒ Ù· ¯Ú¤Ë ÙˆÓ ÙÚ·Â˙ÒÓ Ô˘ Â›Ó·È Û ͤÓÔ ÓfiÌÈÛÌ· ı· ÙÈÓ·¯ÙÔ‡Ó ÛÙ· ‡„Ë Î·ıÒ˜ Ë ÓÂÔÂÈÛ·¯ı›۷ ‰Ú·¯Ì‹ ı· ‰ÈÔÏÈÛı·›ÓÂÈ Û˘Ó¯Ҙ. ŒÓÙÔÓ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ı· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÔ˘Ó Î·È Ù· ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈο Ù·Ì›· Ô˘ ı· ˘Ô¯ÚˆıÔ‡Ó Ó· ·ÓÙ·ÏÏ¿ÍÔ˘Ó Ù· ÎÚ·ÙÈο ÔÌfiÏÔÁ· Û ¢ÚÒ Ì Ӥ· Û ‰Ú·¯Ì¤˜. ∞˘Ùfi ı· ÛËÌ¿ÓÂÈ fiÙÈ Ì¤Û· Û ¤Ó· ÂÏ¿¯ÈÛÙÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· Ù· ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈο Ù·Ì›· ı· ‰Ô˘Ó Ù· ÂÓÂÚÁËÙÈο ÙÔ˘˜ Ó· ÌÂÈÒÓÔÓÙ·È Î·È Ì¤¯ÚÈ 80%. ¢ÂÓ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ó· ·Ó·ÊÂÚıÒ ÙȘ ÂÈÙÒÛÂȘ Ô˘ ı· ¤¯ÂÈ ·˘Ùfi ÛÙȘ Û˘ÓÙ¿ÍÂȘ Î·È ÛÙËÓ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ÂÚ›ı·Ï„Ë ÂÓ Á¤ÓÂÈ. ∏ ¤ÍÔ‰Ô˜ ·fi ÙËÓ Â˘Úˆ˙ÒÓË ı· Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ Î·È Û ÌÈ· ηٷÎfiÚ˘ÊË ÂÎÙ›Ó·ÍË ÙÔ˘ ÏËıˆÚÈÛÌÔ‡. ∞˘Ùfi ı· Û˘Ì‚Â› ηı’ fiÛÔÓ ÔÏÏ¿ ··Ú·›ÙËÙ· ÁÈ· ÙËÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ ÚÔ˚fiÓÙ· fiˆ˜ Ë ÂÓ¤ÚÁÂÈ· ÂÈÛ¿ÁÔÓÙ·È ·fi ÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi. ∏ ·‡ÍËÛË Ù˘ ÙÈÌ‹˜ ÙÔ˘˜ ÏfiÁˆ Ù˘ ‰ÈÔÏ›ÛıËÛ˘ Ù˘ ‰Ú·¯Ì‹˜ ı· Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ Û ·Ï˘ÛȉˆÙ¤˜ ·˘Í‹ÛÂȘ ÛÙËÓ ˘fiÏÔÈË ÔÈÎÔÓÔÌ›· . ∞˜ ÌËÓ Í¯ӿÌÂ Â‰Ò fiÙÈ ÂΛÓÔÈ Ô˘ Ï‹ÙÙÔÓÙ·È ¯ÂÈÚfiÙÂÚ· ·fi ÙÔÓ ÏËıˆÚÈÛÌfi Â›Ó·È Ù· ¯·ÌËÏ¿ ÂÈÛÔ‰‹Ì·Ù· Ô˘ ı· ‰Ô˘Ó ÙȘ ÌÈÎÚÔ·ÔÙ·ÌȇÛÂȘ ÙÔ˘˜ Ó· ÂÍ·Ê·Ó›˙ÔÓÙ·È. ∂›Û˘ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÏËÊı› ˘’ fi„Ë Î·È Ë ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ·Ó·Ù·Ú·¯‹ Ô˘ ı· ÚÔÎÏËı› ÛÙȘ Û˘Ó·ÏÏ·Á¤˜, ηıÒ˜ ÔÏÏÔ› ı· ·ÚÓËıÔ‡Ó Â›Ù ӷ ÙËÚ‹ÛÔ˘Ó Û˘Ì‚fiÏ·È· Ô˘ ›¯·Ó Û˘ÌʈÓËı› Û ¢ÚÒ Â›Ù ӷ ‰Â¯ÙÔ‡Ó ÙËÓ ÌÂÙ·ÙÚÔ‹ ÙÔ˘˜ ‰Ú·¯Ì¤˜. ŸÛÔ ‰Â ÁÈ· Ù· ÏÂÔÓÂÎÙ‹Ì·Ù· ·˘Ù¿ Â›Ó·È Ôχ ·ÌÊ›‚ÔÏ· ÁÈ· ÌÈ· ¯ÒÚ· fiˆ˜ ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. ∏ ˘ÔÙ›ÌËÛË ÙÔ˘ ÓÔÌ›ÛÌ·ÙÔ˜ ¢ÓfiËÛ ¯ÒÚ˜ Ô˘ ›¯·Ó ÂÍ·ÁˆÁÈÎfi ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏÈÛÌfi-fiˆ˜ ¯. ÙËÓ ™Ô˘Ë‰›·. ŸÌˆ˜ ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ Ô ÌfiÓÔ˜ ÎÏ¿‰Ô˜ Ô˘ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ¢ÓÔËı› Â›Ó·È Ô ÙÔ˘ÚÈÛÌfi˜. Δ¤ÏÔ˜ ‰ÂÓ ı· Ú¤ÂÈ Î·Ó›˜ Ó· ·Ó·Ì¤ÓÂÈ ·‡ÍËÛË ÙˆÓ Í¤ÓˆÓ ÂÂÓ‰‡ÛÂˆÓ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÏfiÁˆ Ù˘ Ì›ˆÛ˘ ÙÔ˘ ÎfiÛÙÔ˘˜ ÂÚÁ·Û›·˜ Ô˘ ı· ÂÈʤÚÔ˘Ó ÔÈ ˘ÔÙÈÌ‹ÛÂȘ Ù˘ ‰Ú·¯Ì‹˜. √ ΢ÚÈfiÙÂÚÔ˜ ÏfiÁÔ˜ ÁÈ· ÙÔÓ ÔÔ›Ô ÔÈ Í¤ÓÔÈ ÂȯÂÈÚË̷ٛ˜ ·ÔʇÁÔ˘Ó Ó· ÂÂÓ‰‡ÛÔ˘Ó ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ¤¯Ô˘Ó Û¯¤ÛË Î˘Ú›ˆ˜ Ì ‰ÔÌÈο ·›ÙÈ· fiˆ˜ ÙËÓ ‰È·ÊıÔÚ¿ ÙÔ˘ ‰ËÌfiÛÈÔ˘ ÙÔ̤·, ÙËÓ ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ÁÚ·ÊÂÈÔÎÚ·Ù›·, Ù· ÚÔÓfiÌÈ· ÙˆÓ ‰È·ÊfiÚˆÓ Û˘ÓÙ¯ÓÈÒÓ ÎÏ-fi¯È ÙfiÛÔ ÙÔ ‡„Ô˜ ÙÔ˘ ÌÈÛıÔ‡. ÕÏψÛÙ Û ÂÚ›ÙˆÛË ÂÈÛ·ÁˆÁ‹˜ Ù˘ ‰Ú·¯Ì‹˜ Ô ˘„ËÏfi˜ ÏËıˆÚÈÛÌfi˜ Ôχ ÁÚ‹ÁÔÚ· ı· Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ Û ·‡ÍËÛË ÌÈÛıÒÓ Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ¯·ıÔ‡Ó Ù· fiÔÈ· ÏÂÔÓÂÎÙ‹Ì·Ù· Ù˘ ·Ú¯È΋˜ ˘ÔÙ›ÌËÛ˘.

‹ÌÂÚ· ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ‰ÂÓ ı· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È fiÏÔÈ Ì·˙› Ì ÙȘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȤ˜ ÙÔ˘˜ ÁÈ· Ó· ˘ԉ¯ıÔ‡Ó ÙÔ Ó¤Ô ¯ÚfiÓÔ. ΔÔ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi ηı‹ÎÔÓ ÙÔ˘˜ ηÏ› Ó· Â›Ó·È ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÂÚÁ·Û›·˜ ÙÔ˘˜ ÚÔÛʤÚÔÓÙ·˜ ÙȘ ˘ËÚÂۛ˜ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ ÎÔÈÓˆÓÈÎfi Û‡ÓÔÏÔ, ·Ó ¯ÚÂÈ·ÛÙ›. ™ÙË “£” ÌÈÏ¿ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙˆÓ ˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÒÓ ÛÙÔ ÓÔÌfi ª·ÁÓËÛ›·˜, ·Ú¯È˘ÚÔÛ‚¤ÛÙ˘ Î. ∫ÒÛÙ·˜ ºÈÏ›Ô˘, Ô ÔÔ›Ô˜ ı· ˘ԉ¯Ù› Û‹ÌÂÚ·, ·Ú·ÌÔÓ‹ ¶ÚˆÙÔ¯ÚÔÓÈ¿˜, ÙÔ 2011 ¢ÚÈÛÎfiÌÂÓÔ˜ ÛÙËÓ ¶˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÈ΋ ÀËÚÂÛ›·, ηıÒ˜ ÂÚÁ¿˙ÂÙ·È. ∫·È Â›Ó·È Ë ¤ÎÙË ÊÔÚ¿ Ô˘ ÙÔ˘ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ Î¿ÙÈ Ù¤ÙÔÈÔ.

O ∫∞πƒ√™

¶·Ú·ÌÔÓ‹ ¶ÚˆÙÔ¯ÚÔÓÈ¿˜, Ò˜ Â›Ó·È Ó· ˘Ô‰¤¯ÂÛ·È ÙÔ Ó¤Ô ¯ÚfiÓÔ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÂÚÁ·Û›·˜ Î·È fi¯È ÛÙÔ Û›ÙÈ Ì ÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·; “∞fi Ù· ¤ÓÙÂη ¯ÚfiÓÈ· Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÌ·È ÛÙÔ ™ÒÌ· Ù˘ ¶˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÈ΋˜, Ù· ¤ÓÙ ¤Î·Ó· ·ÏÏ·Á‹ ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ ¢ÚÈÛÎfiÌÂÓÔ˜ Û ‚¿Ú‰È·. ΔÔ ›‰ÈÔ ı· Û˘Ì‚Â› Î·È Û‹ÌÂÚ·, ·ÊÔ‡ Ë ‚¿Ú‰È· ÌÔ˘ Â›Ó·È ·fi ÙȘ 10 ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ̤¯ÚÈ Î·È ·‡ÚÈÔ ÛÙȘ 7.30 ÙÔ Úˆ›. ŒÙÛÈ ÁÈ· ¤ÎÙË ÊÔÚ¿ ı· ˘ԉ¯ÙÒ ÙÔ Ó¤Ô ¯ÚfiÓÔ ÛÙËÓ ÂÚÁ·Û›· ÌÔ˘. ™›ÁÔ˘Ú· ÛÙÂÓ·¯ˆÚÈfiÌ·ÛÙ Ô˘ Û‹ÌÂÚ· ı· ›̷ÛÙ ̷ÎÚÈ¿ ·fi ÙȘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȘ Î·È Ù· ·Á·Ë̤ӷ Ì·˜ ÚfiÛˆ·. ∞ÏÏ¿ ·˘Ù‹ Â›Ó·È Ë ‰Ô˘ÏÂÈ¿ Ì·˜. ∂›Ì·ÛÙ Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜ Î·È ¯Ú¤Ô˜ Ì·˜ Â›Ó·È Ó· ÚÔÛٷهԢÌ ÙÔÓ ÔÏ›ÙË Î·È ÙËÓ ÂÚÈÔ˘Û›· ÙÔ˘. °È’ ·˘Ùfi ¿ÏψÛÙ ̷˜ ÏËÚÒÓÂÈ Î·È Ô ŒÏÏËÓ·˜ ÊÔÚÔÏÔÁÔ‡ÌÂÓÔ˜ ÔÏ›Ù˘” ÙÔÓ›˙ÂÈ Ô Î. ºÈÏ›Ô˘. 줂·È· ÙÔ ÁÈÔÚÙÈÓfi Îϛ̷ ı· ˘¿Ú¯ÂÈ Î·È ÛÙËÓ ˘ËÚÂÛ›·, ·ÊÔ‡ Ë ‚¿Ú‰È· Ì ÙÔ˘˜ ˘ÚÔÛ‚¤ÛÙ˜ Â›Ó·È ϤÔÓ Û·Ó ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· ÏfiÁˆ Ù˘ ¯ÚfiÓÈ·˜ ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜. “ªÂ ÙÔ˘˜ Û˘Ó·‰¤ÏÊÔ˘˜ ÌÔ˘ ‚ÚÈÛÎfiÌ·ÛÙ ÛÙËÓ ›‰È· ‚¿Ú‰È· Â‰Ò Î·È ÔÏÏ¿ ¯ÚfiÓÈ·. ∂›Ì·ÛÙ ۯ‰fiÓ Û·Ó ÌÈ· ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·. ∫·È ÂÂȉ‹ ı· ¿Ì ӈڛÙÂÚ· ·fi ÙȘ 10 ÙÔ ‚Ú¿‰˘, ÁÈ· Ó· Â͢ËÚÂÙ‹ÛÔ˘ÌÂ Î·È ÙÔ˘˜ Û˘Ó·‰¤ÏÊÔ˘˜ Ì·˜ Ù˘

ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˘ ‚¿Ú‰È·˜, ›Ûˆ˜ Ó· ˘¿ÚÍÂÈ ¤Ó· ÁÈÔÚÙÈÓfi ÙÚ·¤˙È, ¿ÓÙÔÙ ‚¤‚·È· ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ ̤ÙÚÔ˘. ¶ÚÒÙ· fï˜ ı· ÂϤÁÍÔ˘Ì ٷ ÂÚÁ·Ï›·, ÙÔÓ ÂÍÔÏÈÛÌfi Ì·˜, Ù· ·˘ÙÔΛÓËÙ· Î·È Ó· ‰Ô‡Ì ·Ó fiÏ· ı· Â›Ó·È ÂÓÙ¿ÍÂÈ” . ΔÈ ÂÚÈÛÙ·ÙÈο ÌÔÚ› Ó· Ù‡¯Ô˘Ó ÌÈ· ̤ڷ ÙfiÛÔ ÁÈÔÚÙÈÓ‹ Î·È Í¯ˆÚÈÛÙ‹, fiˆ˜ Ë ÛËÌÂÚÈÓ‹; “∂˘Ù˘¯Ò˜, fiÛ˜ ÊÔÚ¤˜ ‹ÌÔ˘Ó ‚¿Ú‰È·, ‰ÂÓ ÌÔ˘ ¤Ù˘¯·Ó ÛËÌ·ÓÙÈο Û˘Ì‚¿ÓÙ· Î·È ÔÈ ‚Ú·‰È¤˜ ·ÏËÛ·Ó ‹ÚÂÌ·. Δ· ÈÔ Û˘Ó‹ıË ‹Ù·Ó Ô ÂÁÎψ‚ÈÛÌfi˜ Û ·Û·ÓÛ¤Ú, ¿ÏÏÔÈ Ô˘ ͤ¯·Û·Ó Ù· ÎÏÂȉȿ ÛÙÔ Û›ÙÈ ÙÔ˘˜. ∂‡¯ÔÌ·È Ó· ÌËÓ ˘¿ÚÍÔ˘Ó Î·È Û‹ÌÂÚ· ‰‡ÛÎÔÏ· Û˘Ì‚¿ÓÙ·” Ì·˜ ··ÓÙ¿ÂÈ. ΔÈ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔÛ¤ÍÔ˘Ó Û‹ÌÂÚ· ÔÈ Ôϛ٘; “∞˘Ù¿ Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔÛ¤¯Ô˘Ó οı Ë̤ڷ, ÙÔ ›‰ÈÔ Ó· οÓÔ˘Ó Î·È Û‹ÌÂÚ·. ¢ËÏ·‰‹, ÚÈÓ ‚ÁÔ˘Ó ¤Íˆ, Ó· ÚÔÛ¤ÍÔ˘Ó ÛÙȘ ÎÔ˘˙›Ó˜ Ó· ÌË Â›Ó·È ·Ó·Ì̤Ó˜ ÔÈ ÂÛٛ˜, Ù· ηÏÔÚÈʤÚ, Ù· Ï·Ì¿ÎÈ· ¿Óˆ ÛÙÔ ‰¤ÓÙÚÔ. °È·Ù› ηÌÈ¿ ÊÔÚ¿ ʇÁÔ˘Ó ÁÈ· ÙÔ Ú‚ÂÁÈfiÓ, ͯÓÔ‡Ó Î¿ÔÈ· Ú¿ÁÌ·Ù· Ó· Ù·ÎÙÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó Î·È ‰ÂÓ ·ÚÁ› Ó· Á›ÓÂÈ ÙÔ Î·Îfi. √È Ôϛ٘ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÓÈÒıÔ˘Ó ÛÈÁÔ˘ÚÈ¿ ˆ˜ fi,ÙÈ Î·È ·Ó ÙÔ˘˜ Û˘Ì‚Â›, ÂÌ›˜ ı· Û‡ÛÔ˘Ì ¿ÌÂÛ· Ó· ÙÔ˘˜ ‚ÔËı‹ÛÔ˘ÌÂ. 줂·È· ̷οÚÈ Ó· ÙÔ˘˜ ›̷ÛÙ ·¯Ú›·ÛÙÔÈ” .

O ∫∞πƒ√™ [£∂™™∞§π∞]

[∂§§∞¢∞]

¶H°H: E.ME.™. “AϤͷӉÚÔ˜ T·ÎÔ‡‰Ë˜”

™ÙÔ ¡ÔÌfi Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ Ô Î·ÈÚfi˜ ı· Â›Ó·È Û¯Â‰fiÓ ·›ıÚÈÔ˜. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ‚ÔÚÂÈÔ·Ó·ÙÔÏÈÎÔ› ·ÛıÂÓ›˜ ¤ˆ˜ ̤ÙÚÈÔÈ Î·È ÛÙÔ ∞ÈÁ·›Ô ¤ˆ˜ ÈÛ¯˘ÚÔ›. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· Î˘Ì·Óı› ·fi -1...15ÔC. ™ÙÔ μfiÏÔ 5...15ÔC. ™ÙÔ ¡ÔÌfi Ù˘ §¿ÚÈÛ·˜ Ô Î·ÈÚfi˜ ı· Â›Ó·È Û¯Â‰fiÓ ·›ıÚÈÔ˜. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ‚ÔÚÂÈÔ·Ó·ÙÔÏÈÎÔ› ·ÛıÂÓ›˜ ¤ˆ˜ ̤ÙÚÈÔÈ Î·È ÛÙÔ ∞ÈÁ·›Ô ¤ˆ˜ ÈÛ¯˘ÚÔ›. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· Î˘Ì·Óı› ·fi -2...14ÔC. ™ÙË §¿ÚÈÛ· 4...14ÔC. ™ÙÔ ¡ÔÌfi ÙˆÓ ΔÚÈÎ¿ÏˆÓ Ô Î·ÈÚfi˜ ı· Â›Ó·È Û¯Â‰fiÓ ·›ıÚÈÔ˜. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ‚fiÚÂÈÔÈ ·ÛıÂÓ›˜ ¤ˆ˜ ̤ÙÚÈÔÈ. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· Î˘Ì·Óı› ·fi -3...13ÔC. ™Ù· ΔڛηϷ 3...13ÔC. ™ÙÔ ¡ÔÌfi Ù˘ ∫·Ú‰›ÙÛ·˜ Ô Î·ÈÚfi˜ ı· Â›Ó·È Û¯Â‰fiÓ ·›ıÚÈÔ˜. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ‚fiÚÂÈÔÈ ·ÛıÂÓ›˜ ¤ˆ˜ ̤ÙÚÈÔÈ. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· Î˘Ì·Óı› ·fi -3...4ÔC. ™ÙËÓ ∫·Ú‰›ÙÛ· 4...14ÔC.

∞fi ÙÔ protagon.gr

°È· Û‹ÌÂÚ· ¶·Ú·Û΢‹ ÚԂϤÔÓÙ·È ·Ú·È¤˜ ÓÂÊÒÛÂȘ, ÔÈ Ôԛ˜ ÛÙ·‰È·Î¿ ÛÙ· ‰˘ÙÈο Î·È ÓfiÙÈ· ı· ˘ÎÓÒÛÔ˘Ó. ∞ÚÁ¿ ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· Â›Ó·È Èı·Ófi Ó· ÂΉËψıÔ‡Ó ÙÔÈΤ˜ ‚ÚÔ¯¤˜ ÛÙÔ μfiÚÂÈÔ πfiÓÈÔ Î·È ÙË ¡fiÙÈ· ¶ÂÏÔfiÓÓËÛÔ. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ÛÙ· ·Ó·ÙÔÏÈο ‚fiÚÂÈÔÈ 3 Ì 5 Î·È ÛÙÔ ÓÔÙÈÔ·Ó·ÙÔÏÈÎfi ∞ÈÁ·›Ô 6 ÌÔÊfiÚ Ì ÛÙ·‰È·Î‹ ÂÍ·Ûı¤ÓËÛË, ÂÓÒ ÛÙËÓ ˘fiÏÔÈË ¯ÒÚ· ÁÂÓÈο ·ÛıÂÓ›˜. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ‰ÂÓ ı· ÛËÌÂÈÒÛÂÈ ·ÍÈfiÏÔÁË ÌÂÙ·‚ÔÏ‹.

§fiÁˆ ÙˆÓ ÂÔÚÙÒÓ ‰ÂÓ ı· ΢ÎÏÔÊÔÚ‹ÛÂÈ ·‡ÚÈÔ ™¿‚‚·ÙÔ, ·Ó‹ÌÂÚ· Ù˘ ¶ÚˆÙÔ¯ÚÔÓÈ¿˜, ηıÒ˜ Î·È ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ 2 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘. £· Â›Ó·È Ì·˙› Û·˜ ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ΔÚ›ÙË 4 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘. ∫·ÓÔÓÈο ı· ΢ÎÏÔÊÔÚ‹ÛÂÈ ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· 3 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ Ë “ Ù˘ ¢Â˘Ù¤Ú·˜” .

TH™ ¢EYTEPA™

EÌÈÛÙÔÛ‡ÓË ÛÙËÓ ÂÓË̤ڈÛË


A¶√æ∂π™

3

¶APA™KEYH 31 ¢EKEMBPI√À 2010

¡¤Ô˜ ¯ÚfiÓÔ˜... ª·ÁÓËÛ›· ηψÛÔÚ›˙ÂÈ ·‡ÚÈÔ ÙÔÓ Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ¯ÚfiÓÔ, Ì ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÊÔÚÂÛÈ¿. “∫·ÏÏÈÎÚ¿ÙÂÈ·”. ªÂ ¤Ó· ¢‹ÌÔ ÁÈÁ¿ÓÙÈÔ, ·˘Ùfi ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, ¿ÏÏÔ˘˜ Ù¤ÛÛÂÚȘ ÛÙÔÓ ËÂÈÚˆÙÈÎfi Ù˘ ¯ÒÚÔ Î·È TÔ˘ £ANA™H ¿ÏÏÔ˘˜ ÙÚÂȘ ÛÙ· ÓËÛÈ¿ X. ™AMAPA ÙˆÓ ™ÔÚ¿‰ˆÓ. ∫·ÏˆÛÔÚ›˙ÂÈ ÙÔÓ Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ¯ÚfiÓÔ ¯ˆÚ›˜ ¡ÔÌ·Ú¯›·, ·ÏÏ¿ Ì Ӥ· ·ÈÚÂÙ‹ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË. ªÂ ÙÔÓ “∫·ÏÏÈÎÚ¿ÙË” Ë £ÂÛÛ·Ï›· ÂÈÛ¤Ú¯ÂÙ·È Û ̛· Ó¤· ÂÔ¯‹ ηٿ ÙËÓ ÔÔ›· ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ·Ì‚Ï˘ÓıÔ‡Ó ÔÈ ÙÔÈÎÈÛÙÈΤ˜ ·ÓÙÈı¤ÛÂȘ Î·È ·ÚÁ¿, ·ÏÏ¿ ÛÙ·ıÂÚ¿, ÊÔÚ›˜ Î·È Ôϛ٘ Ó· ·ÔÎÙ‹ÛÔ˘Ó ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋ Û˘Ó›‰ËÛË Î·È Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿. ∏ ÛÙ‹ÏË Â‰Ò Î·È ÔÏÏ¿ ¯ÚfiÓÈ· ıÂÚÌÒ˜ ˘ÔÛÙ‹ÚÈ˙ ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË Ó· ηıÈÂÚˆı› ·ÈÚÂÙ‹ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË Î·È Ó· ÌÂȈı› Ô ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ ¢‹ÌˆÓ ÛÙÔ ¡ÔÌfi. ∫˘Ú›ˆ˜, ‰Â, ›¯Â ˘ÔÛÙËÚ›ÍÂÈ ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÂÓÈ·›Ô˘ ¢‹ÌÔ˘ ÛÙÔ ÔÏÂÔ‰ÔÌÈÎfi Û˘ÁÎÚfiÙËÌ·. ∏ ΢‚¤ÚÓËÛË ÚÔ¯ÒÚËÛ Ì ı¿ÚÚÔ˜ ÛÙÔÓ “∫·ÏÏÈÎÚ¿ÙË”. ¢ÂÓ Â›Ó·È Â‡ÎÔÏÔ ÂÁ¯Â›ÚËÌ·. ¢ÂÓ Â›Ó·È ‚¤‚·ÈÔÓ fiÙÈ Ë ÌÂÙ·ÚÚ‡ıÌÈÛË ı· ÂÙ‡¯ÂÈ. ¶ÔÏÏ¿ ı· ÂÍ·ÚÙËıÔ‡Ó ·fi ÙȘ ÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ ÙˆÓ Ó¤ˆÓ ¢‹ÌˆÓ. ∞fi ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ Ô˘ ı· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ó ÔÈ ¢‹Ì·Ú¯ÔÈ Î·È Ù· ¢ËÌÔÙÈο ™˘Ì‚Ô‡ÏÈ·. ∞ÏÏ¿ Î·È ·fi ÙË Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ ÙˆÓ ‰ËÌÔÙÈÎÒÓ ˘·ÏϋψÓ. Ÿˆ˜ Â›Ó·È ÏÔÁÈÎfi, ÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ÂӉȷʤÚÔÓ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÓÂÙ·È ÛÙÔ ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘. ¶ÏËı˘ÛÌȷο Î·È ÁˆÁÚ·ÊÈο ÂÍÂÏ›¯ıËΠÛÙÔÓ 6Ô ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ÌÂÙ¿ ÂÎÂ›ÓˆÓ ÙˆÓ ∞ıËÓÒÓ, £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢, ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜, ¶·ÙÚÒÓ Î·È ∏Ú·ÎÏ›Ԣ. √ ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ¶¿ÓÔ˜ ™ÎÔÙÈÓÈÒÙ˘ ÂˆÌ›˙ÂÙ·È ÌÂÁ¿ÏË Â˘ı‡ÓË. Œ¯ÂÈ, fï˜, ÙȘ ÈηÓfiÙËÙ˜ Î·È ÙË ‰È¿ıÂÛË Ó· ·ÓÙ·ÔÎÚÈı› ÛÙȘ ÚÔÎÏ‹ÛÂȘ Ù˘ ÂÔ¯‹˜ Î·È Ó· Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ ÙÔ μfiÏÔ ÛÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ.

*** ◊Ù·Ó Î·ÏÔη›ÚÈ ÙÔ˘ 1976. ¢fiÎÈÌÔ˜ Û˘ÓÙ¿ÎÙ˘ Ù˘ “£ÂÛÛ·Ï›·˜”, ¿ÂÈÚÔ˜ Î·È ÊÔ‚ÈṲ̂ÓÔ˜ ÎÏ‹ıËη Ó· ·ÓÙÈηٷÛÙ‹Ûˆ ÛÙÔ ‰ËÌÔÙÈÎfi ÚÂÔÚÙ¿˙ ÙÔ ¢ËÌ‹ÙÚË ª¿ÙÛÈÔ, Ô˘ ›¯Â ¿ÚÂÈ ÙË ıÂÚÈÓ‹ ÙÔ˘ ¿‰ÂÈ·. ¢‹-

∞NTI§O°O™

¢›Î·ÈÔ ÁÈ· ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›· ΔÔ 2010 Û ϛÁ˜ ÒÚ˜ ı· ·ÔÙÂÏ› ·ÚÂÏıfiÓ. ◊Ù·Ó Ë ÈÔ ‰‡ÛÎÔÏË ¯ÚÔÓÈ¿ ÙˆÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›ˆÓ ‰ÂηÂÙÈÒÓ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ŒÏÏËÓ˜ Ôϛ٘, Ô˘ ˘Ô¯ÚÂÒıËÎ·Ó ÂÎ ÙˆÓ Ú·ÁÌ¿ÙˆÓ Ó· ÚÔÛ·ÚÌÔÛÙÔ‡Ó Û ΔÔ˘ °IøP°OY ÌÈ· Ó¤· Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·, ÂΔ™π°∫§πºÀ™∏ Ò‰˘ÓË ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˘˜, Ô˘ ÂˆÌ›ÛÙËÎ·Ó Ù· ‚¿ÚË ÔÏÈÙÈÎÒÓ Î·È Ú·ÎÙÈÎÒÓ Ô˘ Ô‰ËÁÔ‡Û·Ó ÙË ¯ÒÚ· ÛÙËÓ Î·Ù·ÛÙÚÔÊ‹. ∏ ·Ó·ÙÔÏ‹ ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ¯ÚfiÓÔ˘ ‚Ú›ÛÎÂÈ ÙË ¯ÒÚ· Û ÌÈ· ÎÚ›ÛÈÌË Î·Ì‹. ŸÏÔÈ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ì fiÙÈ Î·È ÙÔ 2011 ı· Â›Ó·È ÂÍ›ÛÔ˘ ‰‡ÛÎÔÏÔ Ì ÙÔ ¯ÚfiÓÔ Ô˘ ¤Ê˘ÁÂ Î·È fiÙÈ ı· ¯ÚÂÈ·ÛÙÔ‡Ó Î·È Ó¤Â˜ ı˘Û›Â˜, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ˘¿ÚÍÂÈ ÂÏ›‰· Î·È ÚÔÔÙÈ΋ ÁÈ· ¤Ó· ηχÙÂÚÔ ·‡ÚÈÔ ÁÈ· ÙË ¯ÒÚ· Î·È Ù· ·È‰È¿ Ì·˜. ∞˘Ùfi ÙÔ ·‡ÚÈÔ ı· Ú¤ÂÈ Ó· Ì·˜ ηÙ¢ı‡ÓÂÈ Ì ÙËÓ ÂÏ›‰· fiÙÈ ÔÈ ı˘Û›Â˜ ‰ÂÓ ı· Ì›ÓÔ˘Ó ¯ˆÚ›˜ ·ÓÙ›ÎÚÈÛÌ· Î·È fiÙÈ Ì¤Ûˆ ·fi ÙȘ ‰˘ÛÎÔϛ˜ ı· ÌÔÚ¤ÛÔ˘Ì ӷ ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÔ˘Ì ÌÈ· ‰ÈηÈfiÙÂÚË ÎÔÈÓˆÓ›·, Ô˘ ı· ÛÙËÚ›˙ÂÙ·È Û’ ¤Ó· ÎÚ¿ÙÔ˜, fiÔ˘ Ù· ‚¿ÚË ı· ηٷӤÌÔÓÙ·È ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙȘ ·ÓÙÔ¯¤˜ ÙÔ˘˜, ÛÙÔ˘˜ ¤¯ÔÓÙ˜ ηÈ

◗ ÂÎ ÙˆÓ ˘ÛÙ¤ÚˆÓ Ì·Ú¯Ô˜ μfiÏÔ˘, Ô ·Â›ÌÓËÛÙÔ˜ £Âfi‰ˆÚÔ˜ ∫Ï·„fiÔ˘ÏÔ˜. ∫·È ¡. πˆÓ›·˜, Ô ·Â›ÌÓËÛÙÔ˜, Â›Û˘, °ÈÒÚÁÔ˜ ª·ÏÏ‹˜. °È· ÙȘ ·Ó¿ÁΘ ÙÔ˘ ÚÂÔÚÙ¿˙ ‚Ú¤ıËη ÙËÓ ÚÒÙË Ì¤Ú· ÛÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô ÙÔ˘ £. ∫Ï·„fiÔ˘ÏÔ˘. ªfiÏȘ ÙÔ˘ ›¯·Ó ÛÂÚ‚›ÚÂÈ ÁÏ˘Îfi ÙÔ˘ ÎÔ˘Ù·ÏÈÔ‡ Î·È ÂÏÏËÓÈÎfi ηʤ. ∏ ÂÈÎfiÓ· ÂÓfi˜ ¢ËÌ¿Ú¯Ô˘, Ô˘ ÚÔı˘ÌÔÔÈÂ›Ù·È Ó· ÎÂÚ¿ÛÂÈ Î·È Û¤Ó·, Â›Ó·È ¿ÎÚˆ˜ ıÂÙÈ΋ Î·È Î·ıËÛ˘¯·ÛÙÈ΋. √ÈΛԘ, ·ÓıÚÒÈÓÔ˜, ¤Ó·˜ ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ Ô˘ ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ Â›Ó·È Ô ı›Ԙ ÛÔ˘. ΔËÓ ¿ÏÏË Ì¤Ú· ÓˆÚ›˜ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ·ÓËÊÔÚ›Û·Ì ÛÙË ¡. πˆÓ›·. ∂ÚfiÎÂÈÙÔ Ó· Û˘Ó‰ÚÈ¿ÛÂÈ ÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ. ¶ÚÈÓ ·fi ÙËÓ Î·ıÔÚÈṲ̂ÓË ÒÚ·, ›¯·Ì ÊÙ¿ÛÂÈ ÛÙÔ ¢Ë̷گ›Ô, ÙÔ ÔÔ›Ô, ÙfiÙÂ, ‹Ù·Ó Ôχ ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ ÙÔ˘ ÛËÌÂÚÈÓÔ‡. ∫·ı›Û·Ì ÛÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô ÙÔ˘ ÙfiÙ ‰È¢ı˘ÓÙ‹, Ô˘ ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó ·ÚÈÛÙÂÚ¿ Ù˘ ÂÈÛfi‰Ô˘ Î·È ÂÚÈ̤ӷÌÂ. ™Â Ï›ÁÔ ‚ϤÔ˘Ì ÙÔ ¢‹Ì·Ú¯Ô Î·È ‰ËÌÔÙÈÎÔ‡˜ Û˘Ì‚Ô‡ÏÔ˘˜ Ó· ÂͤگÔÓÙ·È ÙÔ˘ ¢ËÌ·Ú¯Â›Ô˘. ∞ÔÚ‹Û·ÌÂ. ∏ Û˘Ó‰ڛ·ÛË ¤ÁÈÓ ÛÙÔÓ ÚÔ·‡ÏÂÈÔ ¯ÒÚÔ. √È ‰ËÌÔÙÈÎÔ› Û‡Ì‚Ô˘ÏÔÈ ÚÔÛ¤Ú¯ÔÓÙ·Ó ¤Ó·˜-¤Ó·˜ ·fi Ù· ÂÚÈ‚fiÏÈ· ÙÔ˘˜. √ÚÈṲ̂ÓÔÈ ÊÔÚÔ‡Û·Ó ·ÎfiÌË ÙȘ Á·ÏfiÙÛ˜ ÙÔ˘˜. ∂›¯·Ó ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ ÙÔ fiÙÈÛÌ·. ∏ Û˘˙‹ÙËÛË Ô˘ ·ÎÔÏÔ‡ıËÛ ·ÔÎ·Ï˘ÙÈ΋. ¢¤ÛÔ˙Â, Ï‹Úˆ˜, Ë Ê˘ÛÈÔÁӈ̛· ÙÔ˘ °. ª·ÏÏ‹. ∏ ÂÈÛÙÚÔÊ‹ Ù˘ ÌÓ‹Ì˘ ¤¯ÂÈ ÙÔ ÓfiËÌ· Ù˘ Û‡ÁÎÚÈÛ˘. ¶Ò˜ ‹Ù·Ó Ô ¢‹ÌÔ˜ ÚÈÓ ·fi 35 ¯ÚfiÓÈ·, Ò˜ Â›Ó·È ÙÒÚ·. ¶fiÛÔ ·ÚÁ¿ ΢ÏÔ‡Û·Ó fiÏ· ÙfiÙÂ, fiÛÔ ÁÚ‹ÁÔÚ· ÙÒÚ·.

*** ΔÔ 1981 ‹Ïı ÙÔ ¶∞™√∫ ÛÙËÓ ÂÍÔ˘Û›· Î·È ¿ÓÔÈÍ·Ó ÔÈ Ô˘Ú·ÓÔ›. μÚÔ¯‹ Ù· ¯Ú‹Ì·Ù· ÛÙËÓ ΔÔÈ΋ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË. °È· ‰Ò‰Âη ¯ÚfiÓÈ· Ô μfiÏÔ˜ ›¯Â ¢‹Ì·Ú¯Ô ÙÔ ª. ∫Ô˘ÓÙÔ‡ÚË. ∫·È ·Ì¤Ûˆ˜ ÌÂÙ¿ ÁÈ· ÔÎÙÒ ¯ÚfiÓÈ· ÙÔ ¢ËÌ. ¶ÈÙÛÈÒÚË. ∂Ï¿¯ÈÛÙ· Ù· ÎÔÈÓ¿ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ÙˆÓ ‰‡Ô ·ÓÙÚÒÓ. ∫·È ÔÈ ‰‡Ô fï˜ ›¯·Ó fiÚ·Ì·, ›¯·Ó Û¯¤‰ÈÔ, Âȉ›ÎÓ˘·Ó ·ÔÊ·ÛÈÛÙÈÎfiÙËÙ· ÛÙȘ ‰ÈÂΉÈ΋ÛÂȘ Î·È Â›¯·Ó fiϘ ۯ‰fiÓ ÔÈ ‰Ú¿ÛÂȘ ÙÔ˘˜ ıÂÙÈο ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù·. √ μfiÏÔ˜ ¿ÏÏ·ÍÂ, Ë ¡¤· πˆÓ›·, Â›Û˘, ¿Ï-

η٤¯ÔÓÙ˜. ¶ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ Î·È ·fi Ù· ÈÔ Â›ÛËÌ· ¯Â›ÏË ¤¯Ô˘Ì ·ÎÔ‡ÛÂÈ ÂÍ·ÁÁÂϛ˜ ÁÈ· ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ‰ÈηÈÔÛ‡ÓË, ÁÈ· ÎÚ¿ÙÔ˜ ‰Èη›Ô˘. ™ÙËÓ Î·ıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ· fï˜ ‰È·ÈÛÙÒÓÔ˘Ì fiÙÈ Ë ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡ÌÂÓË ÔÏÈÙÈ΋ ·¤¯ÂÈ Î·Ù¿ Ôχ ·fi ÙÔÓ ÂȉȈÎfiÌÂÓÔ ÛÙfi¯Ô, Ì ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfiÙÂÚË ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Ù˘ ¢∂∏, Ô˘ ÌfiÏȘ ÚÔ¯ı¤˜ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ٷ Ó¤· ÙÈÌÔÏfiÁÈ· Ô˘ ı· ÈÛ¯‡ÛÔ˘Ó ·fi ·‡ÚÈÔ, ¶ÚˆÙÔ¯ÚÔÓÈ¿. √È ÔÈÎÔÓÔÌÈο ·‰‡Ó·ÌÔÈ, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Ì¿ÏÈÛÙ· ‰ÂÓ ÚÔۂϤÔ˘Ó Û ‚ÂÏÙ›ˆÛË ÙÔ˘ ÂÈÛÔ‰‹Ì·Ùfi˜ ÙÔ˘˜ ÙË Ó¤· ¯ÚÔÓÈ¿, ÂÈ‚·Ú‡ÓÔÓÙ·È Ì ·˘Í‹ÛÂȘ 11% ÛÙ· ÙÈÌÔÏfiÁÈ· ÙÔ˘ ËÏÂÎÙÚÈÎÔ‡ Ú‡̷ÙÔ˜, ÙËÓ ›‰È· Ô˘ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ¤¯ÔÓÙ˜ ÚԂϤÔÓÙ·È ÌÂÈÒÛÂȘ Ô˘ ÊÙ¿ÓÔ˘Ó ÙÔ 8,5%. √È Ôϛ٘, ‰ËÏ·‰‹, Ô˘ ˙Ô˘Ó Û ÁηÚÛÔÓȤÚ˜, ‰˘¿ÚÈ· ‹ ÙÚÈ¿ÚÈ·, ηÏÔ‡ÓÙ·È Ó· ÏËÚÒÛÔ˘Ó ·ÎÚÈ‚fiÙÂÚÔ Ú‡̷, ÂÓÒ fiÛÔÈ ¤¯Ô˘Ó ‚›Ï˜ Ì ÈÛ›Ó˜, ÔÏ˘ÙÂÏ‹ ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· ÂηÙÔÓÙ¿‰ˆÓ ÙÂÙÚ·ÁˆÓÈÎÒÓ, ı· ˆÊÂÏËıÔ‡Ó ·fi Ù· Ó¤· ÙÈÌÔÏfiÁÈ·. √È ÔÈÎÈ·ÎÔ› ηٷӷψ٤˜ ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÙ·È fiÙÈ ı· ÏËÚÒÛÔ˘Ó ÙÔ 2011 ÂÚ›Ô˘ 136 ÂηÙ. ¢ÚÒ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ÁÈ· Ú‡̷ ÛÙË ¢∂∏, ÂÓÒ ·ÓÙÈı¤Ùˆ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Î·È Û¿Ù·ÏÔÈ Î·Ù·Ó·ÏˆÙ¤˜ ı· ÁÏÈÙÒÛÔ˘Ó ·fi ÙȘ ÌÂÈÒÛÂȘ 174 ÂηÙ. ¢ÚÒ. ∫·È ·˘Ùfi ı· Â›Ó·È ÌfiÓÔÓ Ë ·Ú¯‹, ηıÒ˜ ÔÈ ·˘Í‹ÛÂȘ ÛÙ· ÙÈÌÔÏfiÁÈ· Ù˘ ¢∂∏ ı· Û˘Ó¯ÈÛÙÔ‡Ó ÛÙ·ıÂÚ¿ ̤¯ÚÈ Î·È ÙÔ 2013 Î·È ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ·˘Í‹ÛÔ˘Ó ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ ÙÔ˘ Ú‡̷ÙÔ˜ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ Î·Ù¿ 20%-30%.

Ï·ÍÂ. ¶Ôχ ÚÔ˜ ÙÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ. √ μfiÏÔ˜ fï˜ Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ· “οıÈÛ”. ∞ΛÓËÙÔ˜, ÂÈfiÏ·ÈÔ˜, ÔÏ˘ÏÔÁ¿˜, Ô ¢‹ÌÔ˜ ¤‚ÏÂ ٷ ÙÚ¤Ó· Ó· ÂÚÓÔ‡Ó. ∏ ·Ó¿ÁÎË Ù˘ ·ÏÏ·Á‹˜ ‹Ù·Ó fiÚÔ˜ ÂÈ‚›ˆÛ˘ ÁÈ· ÙÔ μfiÏÔ. ◊ÏıÂ Ë ·ÏÏ·Á‹ Î·È ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Ì ÙË ÌÂÁ¿ÏË ÌÂÙ·ÚÚ‡ıÌÈÛË ÙÔ˘ “∫·ÏÏÈÎÚ¿ÙË”. ªÂ ·ÊÔÚÌ‹ ÙÔÓ ÔÚÈÛÌfi ÙˆÓ ·ÓÙȉËÌ¿Ú¯ˆÓ ¿Ú¯ÈÛ·Ó Î·È ÔÈ ÂÎÙÈÌ‹ÛÂȘ ÁÈ· ÙÔ ¤ÚÁÔ Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∞Ú¯‹˜ Ô˘ ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ·fi Û‹ÌÂÚ· ηı‹ÎÔÓÙ·. ÕÏÏÔÈ ·ÔÁÔËÙ‡ÙËηÓ, ¿ÏÏÔÈ ÂÓıÔ˘ÛÈ¿ÛÙËηÓ, ¿ÏÏÔÈ ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ó Ó· ‰Ô˘Ó Î·È Ó· ÎÚ›ÓÔ˘Ó. ∏ ‰È΋ Ì·˜ ÂÓÙ‡ˆÛË Â›Ó·È ¿ÎÚˆ˜ ıÂÙÈ΋. ∏ ÂÈÏÔÁ‹ ˘·ÁÔÚ‡ıËΠ·fi Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÎÚÈÙ‹ÚÈ·. ∫·Ù’ ·Ú¯¿˜, ÙËÓ ·Ó·Ó¤ˆÛË. ∫·Ù¿ ‰Â‡ÙÂÚÔÓ, ·fi ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË Ó· ˘¿ÚÍÔ˘Ó Ó¤Â˜ ÚÔÛÂÁÁ›ÛÂȘ ÙfiÛÔ ˆ˜ ÚÔ˜ ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙˆÓ ·Ú·‰ÔÛÈ·ÎÒÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘, fiÛÔ Î·È ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ¢ËÌÔÙÈÎÒÓ √ÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ. √ ¢‹ÌÔ˜ μfiÏÔ˘ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ÌÈ· ÌÂÁ¿ÏË ·Ó·Û˘ÁÎÚfiÙËÛË. ¡¤· ‰È¿Ù·ÍË ‰˘Ó¿ÌˆÓ, Ó¤· ηı‹ÎÔÓÙ·, Ó¤ÔÈ ÛÙfi¯ÔÈ, Î·È ÚÔ·ÓÙfi˜ Ú‹ÍÂȘ. √ ‰ÈÔÚÈÛÌfi˜ ÛÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ ÁÂÓÈÎÔ‡ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤· ÙÔ˘ ηıËÁËÙ‹ ∏Ï›· ÃÔ‡ÛÙË, ‰È·ÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˘ ·ÁÎÔÛÌ›ˆ˜ ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ·, Â›Ó·È ‚¤‚·ÈÔÓ fiÙÈ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› ÙȘ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ Ó· Û˘Ó·ÓÙËı› Ô ¢‹ÌÔ˜ Ì ÙȘ Ӥ˜ Ù¯ÓÔÏÔÁ›Â˜. ¢ÂÓ Â›Ó·È ‚¤‚·ÈÔÓ fiÙÈ Ô ÁÂÓÈÎfi˜ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ ı· Â›Ó·È ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfi˜ ÛÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË. √ ¯ÚfiÓÔ˜ ı· ‰Â›ÍÂÈ. ∏ ÛËÌÂÈÔÏÔÁ›· fï˜ Â›Ó·È ÈÛ¯˘Ú‹ Î·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÛËÌ·ÓÙÈ΋ Ë ÁÓÒÛË ÙÔ˘ Î·È Ë ÂÌÂÈÚ›· ÙÔ˘ Û’ fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÛÙÔ Û¯Â‰È·ÛÌfi Î·È ÙËÓ Â›Ù¢ÍË ÙÔ˘ ÛÙfi¯Ô˘ Ó· ηٷÛÙ› Ô μfiÏÔ˜ ÌÈ· Û‡Á¯ÚÔÓË Ù¯ÓÔ‡ÔÏȘ. πÛ¯˘Ú‹ Î·È Ë ÛËÌÂÈÔÏÔÁ›· Ù˘ ÂÈÏÔÁ‹˜ ·ÓÙȉËÌ¿Ú¯ˆÓ. ∞fi ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ¤ˆ˜ Û‹ÌÂÚ· Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ¡. πˆÓ›·˜ °. ª·‚›‰Ë˜ Î·È Ô Â› ‰ÂηÂٛ˜ ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜ μ. ∫ÔÓÙÔÚ›˙Ô˜ ‰Â›¯ÓÔ˘Ó Ó· Û˘ÌÌÂÚ›˙ÔÓÙ·È ‹ ¿ÓÙˆ˜ Ó· ÌËÓ ÂÓ·ÓÙÈÒÓÔÓÙ·È ÛÙȘ ÂÈÏÔÁ¤˜ ÙÔ˘ ¢ËÌ¿Ú¯Ô˘, ‰ÂÓ ‚ϤÔ˘Ì Ò˜ ÌÔÚ› Ó· ˘¿ÚÍÔ˘Ó ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÛÙËÓ ÔÌ¿‰· ÏÂÈÔ„ËÊ›·˜. Δ¤ÏÔ˜, χÛÂȘ ÛÙ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Î·È ı· ÚÔ·„Ô˘Ó ÌÔÚ› Ó· ·ÔÙÂ-

∏ ¢ËÌfiÛÈ· ∂ȯ›ÚËÛË ∏ÏÂÎÙÚÈÛÌÔ‡ ·Ó·ÚÔÛ·ÚÌfi˙ÂÈ Û ٷÎÙ¿ ¯ÚÔÓÈο ‰È·ÛÙ‹Ì·Ù· Ù· ÙÈÌÔÏfiÁÈ· Ù˘. ¢ÂηÂÙ¿ ÊÔÚ¤˜ ÔÈ ŒÏÏËÓ˜ ηٷӷψ٤˜ ÎÏ‹ıËÎ·Ó ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÂÓÙ·ÂÙ›· Ó· ÏËÚÒÛÔ˘Ó ·˘ÍË̤ÓÔ˘˜ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÔ‡˜, fiÙ Ì ÙÔ Âȯ›ÚËÌ· Ù˘ ÙÈÌ‹˜ ÙÔ˘ ÂÙÚÂÏ·›Ô˘, fiÙ ÏfiÁÔ˘ ¤ÏÏÂȄ˘ ÓÂÚÔ‡ ÛÙÔ˘˜ ˘‰ÚÔËÏÂÎÙÚÈÎÔ‡˜ ÛÙ·ıÌÔ‡˜ Î·È fiÙ Ì ÙËÓ ÂÈ‚ÔÏ‹ ÙÂÏÒÓ ÁÈ· ÙȘ ·Ó·ÓÂÒÛÈ̘ ËÁ¤˜ ÂÓ¤ÚÁÂȘ. ∫·È Û’ ·˘Ù¤˜ ÙȘ ·Ó·ÚÔÛ·ÚÌÔÁ¤˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔÛı¤ÛÔ˘Ì ÙȘ ·˘Í‹ÛÂȘ ÊfiÚˆÓ (º¶∞, ∂º∫), ·ÏÏ¿ Î·È ÙËÓ ÂÈ‚ÔÏ‹ ÙÂÏÒÓ, fiˆ˜ ÙÔ ¢Èη›ˆÌ· ∂ÎÙ¤ÏÂÛ˘ ΔÂψÓÂÈ·ÎÒÓ ∂ÚÁ·ÛÈÒÓ, Ô˘ ÊÔ‡ÛÎˆÛ·Ó ·ÎfiÌË ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÙÔ˘˜ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÔ‡˜ ËÏÂÎÙÚÔ‰fiÙËÛ˘, ÙËÓ ›‰È· ÒÚ· Ô˘ Î·È Â›ÛËÌ· ·fi ÙËÓ ∂ÏÏËÓÈ΋ ™Ù·ÙÈÛÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ηٷÁÚ·ÊfiÙ·Ó fiÙÈ ÙÔ 38% ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ ·fi ÙÔ 2009 ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ ‰˘ÛÎÔÏ›· Ó· ηχ„ÂÈ ¿ÁȘ ‰·¿Ó˜ (ÂÓÔ›ÎÈÔ, ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÔ› ¢∂∫√), ÂÓÒ ÙÔ 56,6% Ì ‰˘ÛÎÔÏ›· Ù· ‚Á¿˙ÂÈ ¤Ú· Ì ÙÔ ÂÈÛfi‰ËÌ¿ ÙÔ˘ Î·È ÙÔ 19,7% ÙÔ˘ ÏËı˘ÛÌÔ‡ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙÔÓ Î›Ó‰˘ÓÔ ÊÙÒ¯ÂÈ·˜. ŸÌˆ˜, ‰ÂÓ Â›Ó·È ÌfiÓÔ Ë ¢∂∏ Ô˘ ı· ÂÈ‚·Ú‡ÓÂÈ ·ÎfiÌË ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÙÔ˘˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈο ·‰‡Ó·ÙÔ˘˜. ªÂ ÙËÓ ¤Ï¢ÛË ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ¯ÚfiÓÔ˘ Ô √™∂ ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›˙ÂÈ ÌÈ· ÁÂÓÓ·›· ·‡ÍËÛË ÙˆÓ ÂÈÛÈÙËÚ›ˆÓ ÙˆÓ ÙÚ¤ÓˆÓ, ÂÓÒ ·Ó¿ÏÔÁ˜ ·Ó·ÚÔÛ·ÚÌÔÁ¤˜ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· οÓÔ˘Ó Î·È ¿ÏϘ ¢∂∫√ ÁÈ· ·ÚÔ¯¤˜ Î·È ˘ËÚÂۛ˜, Ô˘ ÂËÚ¿˙ÔÓÙ·È ·fi ÙȘ ÙÈ̤˜ ÙˆÓ Î·˘Û›ÌˆÓ, Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÂÎÙÔÍ¢ı› ÛÙ· ‡„Ë Î¿ÓÔÓÙ·˜ ÔÏ˘Ù¤ÏÂÈ· fi¯È

ϤÛÂÈ Ô ›‰ÈÔ˜ Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô˜. ∫·È ÌÂÁ¿ÏË ‰ÈÔÈÎËÙÈ΋ ÂÌÂÈÚ›· ‰È·ı¤ÙÂÈ Î·È ÁÓÒÛÂȘ Î·È ıÂÚÌfi˜ ˘ÔÛÙËÚÈÎÙ‹˜ ÙˆÓ ÌÂÙ·ÚÚ˘ıÌ›ÛÂˆÓ Â›Ó·È. ¢ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ·ÌÊÈ‚ÔÏ›· fiÙÈ ¤¯ÂÈ Û¯ËÌ·Ù›ÛÂÈ ‹‰Ë ÌÈ· ÂÈÎfiÓ· Ù˘ ηٿÛÙ·Û˘ ÛÙËÓ ÔÔ›· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û‹ÌÂÚ· Ô ¢‹ÌÔ˜. ™Â ‰‡ÔÙÚÂȘ Ì‹Ó˜ ı· ¤¯ÂÈ ÌÚÔÛÙ¿ ÙÔ˘ fiÏË ÙËÓ ÂÈÎfiÓ·. ∫·È ·˘Ù‹, ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ˆ˜ ÚÔ˜ ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌ›·, Ê·›ÓÂÙ·È Ó· Â›Ó·È Ì·‡ÚË. ∂ÓÒ Ë ÛÙ‹ÏË ‰ÂÓ ·ÌÊÈ‚¿ÏÂÈ Î·ıfiÏÔ˘ ÁÈ· ÙȘ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ ÙÔ˘ ¢ËÌ¿Ú¯Ô˘ Ó· ‰ÒÛÂÈ ‰›Î·È˜ χÛÂȘ, ¤¯ÂÈ ÛÔ‚·Ú¤˜ ·ÌÊÈ‚Ôϛ˜ ÁÈ· ÙËÓ ·ÔÊ·ÛÈÛÙÈÎfiÙËÙ· Î·È ÙÔ Â‡ÚÔ˜ ÙˆÓ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂÒÓ ÙÔ˘. ¢ÂÓ Â›Ó·È Ï›ÁÔÈ ·˘ÙÔ› Ô˘ ÈÛÙÂ‡Ô˘Ó fiÙÈ Ô ™ÎÔÙÈÓÈÒÙ˘ Â›Ó·È Î˘ÓÈÎfi˜ ÔÏÈÙÈÎfi˜. §·Óı¿ÓÔ˘Ó. ¢‡ÛÎÔÏ· ·ÔÊ·Û›˙ÂÈ Î·Ú·ÙÔÌ‹ÛÂȘ Î·È ·ÏÏ·Á¤˜. ™Î¤ÊÙÂÙ·È ‰˘Ô Î·È ÙÚÂȘ ÊÔÚ¤˜ Ó· Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ ÙȘ ÎfiÓÙÚ˜ ÛÙ· ¿ÎÚ·. ™ÙȘ ÛËÌÂÚÈÓ¤˜ Û˘Óı‹Î˜ Ú¤ÂÈ Ó· ıÈÁÔ‡Ó Û˘ÌʤÚÔÓÙ·. ¡· ÙÈ̈ÚËıÔ‡Ó ÔÈ ·ÚÁfiÌÈÛıÔÈ, ÔÈ ·Ó›Î·ÓÔÈ Î·È ÔÈ Ê·‡ÏÔÈ. ∫·È Ù¤ÙÔÈÔÈ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÛÙÔ ¢‹ÌÔ. √ ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ Â›Ó·È ‰›Î·ÈÔ˜ ¿ÓıÚˆÔ˜. ∂›Ó·È fï˜ Î·È ·ÔÊ·ÛÈṲ̂ÓÔ˜ Ó· ¿ÚÂÈ ÛÙÔ ¯¤ÚÈ ÙÔ˘ ÙÔ ÊÚ·ÁÁ¤ÏÈÔ; £· ϤÁ·Ì ӷÈ. Àfi ÙËÓ ÚÔ¸fiıÂÛË fiÙÈ ı· ¤¯ÂÈ ÂÓı¿ÚÚ˘ÓÛË Î·È ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË ÂÓÙfi˜ Î·È ÂÎÙfi˜ ¢ËÌ·Ú¯Â›Ô˘. ∞Ó fi¯È, ÙfiÙ ı· ÂÈÎÚ·Ù‹ÛÔ˘Ó Ù· ‰ÈÏ‹ÌÌ·Ù· Î·È ÔÈ ·Ó·ÛÙÔϤ˜ ÙÔ˘ ·Ï·ÈÔ‡ Ù‡Ô˘ ·ÚÈÛÙÂÚÔ‡, ÙÔ˘ ·ÚÈÛÙÂÚÔ‡ Ô˘ ‚ϤÂÈ Ù· ÚÔÓfiÌÈ· ÔÚÈÛÌ¤ÓˆÓ ˆ˜ ηٷÎÙ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ ·ÚÂÏıfiÓÙÔ˜ Î·È ˆ˜ ·‰È·Ú·ÁÌ¿ÙÂ˘Ù· ‰ÈηÈÒÌ·Ù·.

*** ™‹ÌÂÚ· fï˜ Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· ·Ú¯›˙Ô˘Ó ¿ÏÈ ·fi ÙËÓ ·Ú¯‹. Œ¯Ô˘ÌÂ Ó¤Ô ÍÂΛÓËÌ· ÂÓfi˜ ¢‹ÌÔ˘, Ô˘ ̤۷ Û 20 ¯ÚfiÓÈ· - ·fi ÙÔ 1980 ¤ˆ˜ ÙÔ 2000 - ÁÈÁ·ÓÙÒıËÎÂ, ÚÔfi‰Â˘ÛÂ. ŒÎ·Ó ¿ÏÌ·Ù· ÌÂ Û˘ÓÂÙ‹ Î·È ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈ΋ ‰È·¯Â›ÚÈÛË, ·ÏÏ¿ Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ· “‚Ô‡ÏÈ·Í” ÛÙÔ Ù¤ÏÌ·. ∏ Ó¤· ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ˘fi ÙȘ ¯ÂÈÚfiÙÂÚ˜ Û˘Óı‹Î˜, ÙȘ ¯ÂÈÚfiÙÂÚ˜ Ô˘ ˘‹ÚÍ·Ó ÔÙ¤. ∞˘Ùfi Î·È ÌfiÓÔ ·ÚΛ Ó· ¤¯ÂÈ ÙȘ ¢¯¤˜ fiψÓ, ÒÛÙ Ì ÂÈÌÔÓ‹, ˘ÔÌÔÓ‹, Û¯¤‰ÈÔ Î·È ÔÏÏ‹ ÂÚÁ·Û›· Ó· ·ÓÙÂÂͤÏıÂÈ ÛÙȘ ‰˘ÛÎÔϛ˜ Î·È Ó· ‰ÒÛÂÈ ÛÙËÓ fiÏË Ï¿Ì„Ë ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÙÔ˘ ·ÚÂÏıfiÓÙÔ˜.

ÌfiÓÔ ÙȘ ÌÂÙ·ÎÈÓ‹ÛÂȘ Ì π.Ã., ·ÏÏ¿ ·ÎfiÌË Î·È ÙË ı¤ÚÌ·ÓÛË. ∂Λ, fï˜, Ô˘ Ê·›ÓÂÙ·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Ë ÌË ·Ó·ÏÔÁÈ΋ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÛÙ· ‚¿ÚË ÙˆÓ ·‰‡Ó·ÌˆÓ Ì ÙÔ˘˜ ¤¯ÔÓÙ˜ Î·È Î·Ù¤¯ÔÓÙ˜, Â›Ó·È Ë ¿ÌÂÛË ÊÔÚÔÏÔÁ›·. ∏ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙˆÓ ÌÈÛıˆÙÒÓ Î·È Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ˆÓ ÛÙ· ÊÔÚÔÏÔÁÈο ¤ÛÔ‰· ·˘Í¿ÓÂÙ·È ÛÙ·ıÂÚ¿, ¤¯ÔÓÙ·˜ ÍÂÂÚ¿ÛÂÈ ÙÔ 50%. ∞˘ÙÔ› ηχÙÔ˘Ó ÙÔ Û˘ÓÙÚÈÙÈο ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ Ì¤ÚÔ˜ ÙˆÓ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎÒÓ ÂÛfi‰ˆÓ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘, fiˆ˜ ÙÔ ›‰ÈÔ ·ÎÚÈ‚Ò˜ οÓÔ˘Ó Î·È Ì ÙÔ Û˘ÓÙÚÈÙÈο ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ Ì¤ÚÔ˜ Ù˘ ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈ΋˜ ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹˜, ·ÊÔ‡ Ë ÏÂÈÔÓfiÙËÙ· ÙˆÓ Ì¤ÙÚˆÓ ·ÊÔÚÔ‡Ó ·ÎÚÈ‚Ò˜ ·˘Ù¤˜ ÙȘ ηÙËÁÔڛ˜ ÔÏÈÙÒÓ. ∏ ÂÈÎfiÓ· Â›Ó·È ‰È·¯ÚÔÓÈο Ë ›‰È· Ì ÌÈÎÚ‹ ‰È·ÊÔÚÔÔ›ËÛË ÚÔ˜ ÙÔ ¯ÂÈÚfiÙÂÚÔ Ô˘ ‰Â›¯ÓÂÈ ·ÎÚÈ‚Ò˜ ÙËÓ ·ÔÙ˘¯›· ÙÔ˘ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎÔ‡ Ì·˜ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜. ∞˘Ù¿ fï˜ Ê·›ÓÂÙ·È fiÙÈ ‰ÂÓ Û˘ÁÎÈÓÔ‡Ó Î·Ì›· ΢‚¤ÚÓËÛË, ·ÊÔ‡ fiÛ˜ ÌÂÙ·ÚÚ˘ıÌ›ÛÂȘ Î·È Ó· ¤¯Ô˘Ó Á›ÓÂÈ, Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË fi¯È ÌfiÓÔ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ·ÏÏ¿ÍÂÈ, ·ÏÏ¿ ‰ڷÈÒÓÂÙ·È ÚÔ˜ ÙËÓ ›‰È· ηÙ‡ı˘ÓÛË. ∞˜ ÂÏ›ÛÔ˘Ì fiÙÈ ÙË Ó¤· ¯ÚÔÓÈ¿ Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· ı’ ·ÏÏ¿ÍÔ˘Ó Î·È fiÙÈ ÂÈÙ¤ÏÔ˘˜ ÔÈ ˘ÔÛ¯¤ÛÂȘ Î·È ÔÈ ÂÍ·ÁÁÂϛ˜ ı· Á›ÓÔ˘Ó Ú¿ÍË. ∏ ÏÂÈÔ„ËÊ›· ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ, Ô˘ ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô ‰ÔÎÈÌ¿˙ÂÙ·È, ‰ÈηÈÔ‡Ù·È Ó· ÂÏ›˙ÂÈ Û’ ¤Ó· ηχÙÂÚÔ ·‡ÚÈÔ, Û’ ¤Ó· ‰ÈηÈfiÙÂÚÔ Ì¤ÏÏÔÓ. ÃÚfiÓÈ· ÔÏÏ¿. ∫·Ï‹ ¯ÚÔÓÈ¿. tsiglifisis@e-thessalia.gr


A¶√æ∂π™

4

¶APA™KEYH 31 ¢EKEMBPI√À 2010

¶ÏÂfiÓ·ÛÌ· ÔÏÈÙÈÎÔ‡ ΢ÓÈÛÌÔ‡! ÎfiÌË Î·È ÌÂÛÔ‡Û˘ Ù˘ ‰ÈÎÙ·ÙÔÚ›·˜ Ô Ì¤ÛÔ˜ ’∂ÏÏËÓ·˜ ›¯Â ÌÈ· ÂÏ›‰· ÛÙËÓ „˘¯‹ ÙÔ˘. ¶›ÛÙ¢ fiÙÈ fiÙ·Ó ÙÂÏ›ˆÓÂ Ë Î·Ù¿ÚÁËÛË ÙˆÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ Â°Ú¿ÊÂÈ Ô Ï¢ıÂÚÈÒÓ ÙÔ˘, Î·È ÂN.£.™øTHPIOY ·ÓÂÚ¯fiÙ·Ó Ë ÔÌ·Ï‹ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ù˘ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜, ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ÙËÓ ÔÚÁ¿ÓˆÓ Û Ӥ˜ ‚¿ÛÂȘ, Ó· ·ÔÏ¿Ì‚·Ó ÙËÓ ∂Ï¢ıÂÚ›·, ηÈ, ÙÔ Î˘ÚÈfiÙÂÚÔ, Ó· ¤‚ÏÂ ÙËÓ ¶·ÙÚ›‰· ÙÔ˘ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ·Ó·Ù˘Á̤ÓË... ∫·È Ë ‰ÈÎÙ·ÙÔÚ›·, οو ·fi Û˘Óı‹Î˜ Ô˘ ·ÎfiÌË ¢∂ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ì Û ‚¿ıÔ˜ (¤Ú· ·fi ÌÈ· ÂÈfiÏ·ÈË ÙËÏÂÔÙÈ΋ “ÂÍÈÛÙfiÚËÛË”...), ·ÓÙÈηٷÛÙ¿ıËΠ̠ÙË ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·... ∫·È Ô Ï·fi˜ ‚Á‹Î ÛÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜, Î·È ·ÓËÁ‡ÚÈÛ ÙËÓ ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ÛÙË ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·, ηÈ...., ηÈ...! °È· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·fi ÙÚÈ¿ÓÙ· ¤ÓÙ ¯ÚfiÓÈ· Ô Ì¤ÛÔ˜ ÔÏ›Ù˘ ¤ÁÈÓ ÙÔ ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ ·›ÛÙ¢Ù˘ ÚÔ·Á¿Ó‰·˜... °È· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·fi ÙÚÈ¿ÓÙ· ¤ÓÙ ¯ÚfiÓÈ· fiÓÙˆ˜ Ô Ì¤ÛÔ˜ ÔÏ›Ù˘ ·fiÏ·˘Û ÚˆÙfiÁÓˆÚË ∂Ï¢ıÂÚ›· - ¤ÛÙˆ ÎÈ ·Ó ÙÔ Â›Â‰Ô Ù˘ ¶·È‰Â›·˜ ¤ÂÛ Û ÚˆÙÔÊ·Ó‹ Â›‰·! ªÂı˘Ṳ̂ÓÔ˜ ·fi ·˘Ù‹ ÙËÓ Í·ÊÓÈ΋... ÂȉÚÔÌ‹ ∂Ï¢ıÂÚ›·˜, Ô Ì¤ÛÔ˜ ÔÏ›Ù˘ ¢∂¡ ›‰Â fiÙÈ ÔÈ ÌÂÙ·‰ÈÎÙ·ÙÔÚÈΤ˜ ΢‚ÂÚÓ‹ÛÂȘ ›¯·Ó ÂÈÙÚ¤„ÂÈ ÙËÓ ÔÈÎÔ‰fiÌËÛË ÂÓfi˜ ÌÂÙ·Ú·ÙÈÎÔ‡ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ ÛÙÚÒÌ·ÙÔ˜ ÌÔÓ·‰È΋˜ ·Ú·ÎÙÈÎfiÙËÙ·˜ Î·È ÚˆÙÔÊ·ÓÔ‡˜ ¯˘‰·ÈfiÙËÙ·˜! ∑·ÏÈṲ̂ÓÔ˜ Ô Ì¤ÛÔ˜ ÔÏ›Ù˘ ·fi ÙÔ ·›ÛÙ¢ÙÔ ‚ÈÔÙÈÎfi Â›Â‰Ô Ô˘ ·fiÏ·˘Û ٷ ÙÚÈ¿ÓÙ· ¤ÓÙ ¯ÚfiÓÈ· Ù˘ ÌÂÙ·ÔÏÈÙ¢ÙÈ΋˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜, ¢∂¡ ·ÓÙÈÏ‹ÊıËΠfiÙÈ √™∞ Ô ›‰ÈÔ˜ ·ÔÏ¿Ì‚·Ó ¢∂¡ ‹Ù·Ó ·Ú¿ Ù· ÏÔ‡ÛÈ· ·ÔÊ¿ÁÈ· Ô˘ ¤ÂÊÙ·Ó ·fi ÙÔ ÙÚ·¤˙È ÙˆÓ ÎÏÂÈÛÙÒÓ Û˘ÌÔÛ›ˆÓ ÛÙ· ÔÔ›· Ë ÌÂÙ·ÔÏÈÙ¢ÙÈ΋ ÓÔÌÂÓÎÏ·ÙÔ‡Ú· ηٷÛ¿Ú·ÛÛ Ì ÔÈΛϘ Û˘Ì‚¿ÛÂȘ Ù· ‰È¿ÊÔÚ· ·Î¤Ù· Ô˘ ÂÈÛ¤ÚÚÂ·Ó ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·! ∫·È ˙·ÏÈṲ̂ÓÔ˜ Ô Ì¤ÛÔ˜ ÔÏ›Ù˘ ·fi ÙÔÓ ÚˆÙÔÊ·Ó‹ ηٷӷψÙÈÛÌfi ÙÔ˘, ¤ÛÙˆ Î·È Ì ˘ÂÚ‰·ÓÂÈÛÌfi, ¢∂¡ ·ÓÙÈÏ‹ÊıËΠfiÙÈ Ô ·Ú·ÁˆÁÈÎfi˜ ÈÛÙfi˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ‰È·Ï˘fiÙ·Ó ÛÈÁ¿-ÛÈÁ¿... √ÙÈ ÔÈ ·Ú·ÁˆÁÈΤ˜ ÌÔÓ¿‰Â˜ ÂÁη٤ÏÂÈ·Ó ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Ì ÚfiÛ¯ËÌ· Ù· Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙÈο ‰ÈηÈÒÌ·Ù· ÙˆÓ ÂÚÁ·˙Ô̤ӈÓ, ÛÙËÓ Ô˘Û›· fï˜ ÂÂȉ‹ ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ ÂÚÁ·Û›·˜ ÛÙȘ ÁÂÈÙÔÓÈΤ˜ ¯ÒÚ˜ ‹Ù·Ó Ôχ ¯·ÌËÏfi... √ ∞¶π™Δ∂ÀΔ√™ Î·È ÃÀ¢∞π√™ ÔÏÈÙÈÎfi˜ ΢ÓÈÛÌfi˜ ÙˆÓ ÌÂÙ·ÔÏÈÙ¢ÙÈÎÒÓ Î˘‚ÂÚÓ‹ÛÂˆÓ Ô˘ ¢∂¡ ¤‚·Ï·Ó √ƒπ∞ ÛÙËÓ ·Ú·ÎÙÈÎfiÙËÙ· Ù˘ ÓÔÌÂÓÎÏ·ÙÔ‡Ú·˜, ·ÏÏ¿ ·ÓÙÈı¤Ùˆ˜ Ù˘ Â¤ÙÚ„·Ó Ó· ·Ó·Ù˘¯ı›, Ì ·ÓÙ¿ÏÏ·ÁÌ· ÙË ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË ÙˆÓ ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘˜ (Ë ÂÚ›ÙˆÛË Ù˘ Siemens Â›Ó·È ·ÏÒ˜ ÂÓ‰ÂÈÎÙÈ΋... ) Ì·˜ ¤¯ÂÈ Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ ÛÙ· ÛËÌÂÚÈÓ¿ ¯¿ÏÈ·!!! ∞fi ÙÔ 1975 Î·È Ì¤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· √Ãπ ÌfiÓÔ ¢∂ ‰ÈÒ¯ıËÎ·Ó ÔÏÈÙÈο Î·È ÔÈÎÔÓÔÌÈο ÛοӉ·Ï·, ·ÏÏ¿ ·ÓÙÈı¤Ùˆ˜ ÔÈ ·ÓÙ·-

∞¶√ΔÀ¶øª∞Δ∞

ÁˆÓÈÛÌÔ› ÙˆÓ ·Ú·ÎÙÈÎÒÓ ‰È¢ıÂÙÔ‡ÓÙ·Ó ÛÙÔ ·Ú·Û΋ÓÈÔ Ì ÚfiÛıÂÙ˜ ·ÚÔ¯¤˜ ÁÈ· ÙËÓ Â›Ù¢ÍË Ù˘ ÂÚÈfiıËÙ˘ ÛȈ‹˜... ∏ ÂÚ›ÙˆÛË, ÂÓ‰ÂÈÎÙÈο ·Ó·Ê¤Úˆ, ÙÔ˘ Ó·˘·Á›Ô˘ ÙÔ˘ “™·Ì›Ó·” Î·È Ë ÚfiÛÊ·ÙË ¯ÚÂÔÎÔ›· ÁÓˆÛÙÔ‡ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÔ‡ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡, Ì ÂηÙÔÓÙ¿‰Â˜ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ı‡Ì·Ù·, Î·È Ë ÚÔÊ˘Ï¿ÎÈÛË ÙÔ˘ ¿ÏÏÔÙ ÎÚ·Ù·ÈÔ‡ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ÙÔ˘, Â›Ó·È ·ÏÒ˜ Ù˘Èο ‰Â›ÁÌ·Ù· ÙÔ˘ ·¯Ú›Ԣ ÔÏÈÙÈÎÔ‡ ΢ÓÈÛÌÔ‡ Ô˘ Ï˘ÛÛÔÌ·ÓÔ‡Û ›Ûˆ ·fi... ȉÂÔÏÔÁÈΤ˜ ÊÔ‡ÛΘ Î·È Ôχ¯ÚˆÌ˜ ··Ú‰¤Ï˜ ÂÚ›... ·Ó¿Ù˘Í˘(!!!) ηÈ... “ÈÛ¯˘Ú‹˜ ∂ÏÏ¿‰·˜(!!!)... ∏ ÂÚ›ÙˆÛË ∫ÔÛΈٿ ¤Êı·Û ÛÙËÓ ÂÈÊ¿ÓÂÈ· ÂÂȉ‹ Ô ÛηӉ·ÏÔÔÈfi˜ ›¯Â ÙËÓ ·Ê¤ÏÂÈ· Ó· ÂȯÂÈÚ‹ÛÂÈ ‰È›ۉ˘ÛË ÛÙËÓ ·ÎÚfiÔÏË ÙˆÓ ÂΉÔÙÈÎÒÓ ÌÔÓÔˆÏÈ·ÎÒÓ Û˘ÁÎÚÔÙËÌ¿ÙˆÓ, ‚ÈÙÚ›Ó· ÔÈÎ›ÏˆÓ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎÒÓ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÙ‹ÙˆÓ ÙˆÓ È‰ÈÔÎÙËÙÒÓ ÙÔ˘˜. ∞ÔÚÒ Ì ÙÔÓ ∞Ã∂π√ ΢ÓÈÛÌfi ÌÂÚÈÎÒÓ “·Ó·Ï˘ÙÒÓ” -˘ÔÛÙËÚÈÎÙÒÓ ÙÔ˘ ÂÁÎÏËÌ·ÙÈÎÔ‡ “ªÓËÌÔÓ›Ô˘” Ô˘ ·ÓÙ› Ó· ˙ËÙ‹ÛÔ˘Ó ·fi ÙÔ˘˜ Ôϛ٘ Û˘ÁÁÓÒÌË Ô˘ Ë ÛËÌÂÚÈÓ‹ ΢‚¤ÚÓËÛË ¤Î·Ó √,Δπ ‹Ù·Ó ‰˘Ó·Ùfi Ó· Ì·˜ ˘·Á¿ÁÂÈ ÛÙÔ ¢¡Δ, ·˘ÙÔ› ›Ù ηÙËÁÔÚÔ‡Ó ÙÔ˘˜ Ôϛ٘ ÁÈ· ÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ ηٿÓÙÈ· ›ÙÂ Û˘ÓÂȉËÙ¿ ·Ú·Ï·ÓÔ‡Ó ÙÔ˘˜ Ôϛ٘ ·fi ÎÔÌÌ·ÙÈÎfi Ê·Ó·ÙÈÛÌfi! ∫·È Ó· ÂÈ Î·Ó›˜ ˆ˜ ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÌÂÁ·ÏÔÂÎÚfiÛˆÔ˘˜ ÙˆÓ ‰ÈÂıÓÒÓ ÙÚ·Â˙ÈÙÒÓ, ı· ηٷϿ‚·ÈÓ· ÙÔ ˙‹ÏÔ ÙÔ˘˜... ∞ÏÏ¿ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ ÂÚ› ·ÊÂÏÒÓ ÎÔÌÌ·ÙÈÎÒÓ ÂÈÊ˘ÏÏȉÔÁڿʈÓ, ÙÔ ı¤Ì· Á›ÓÂÙ·È ÈÏ·ÚÔÙÚ·ÁÈÎfi: ∂ȯÂÈÚËÌ·ÙÔÏÔÁÔ‡Ó ˘¤Ú Ù˘ ÈÔ ÛÙ˘ÁÓ‹˜ ∂¶∂§∞™∏™ ÙÔ˘ ‰ÈÂıÓÔ‡˜ ÙÚ·Â˙ÈÎÔ‡ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ Ù˘ ·ÙÚ›‰Ô˜ Ì·˜ Ì ª√¡∞¢π∫√ ÛÎÔfi ÙË §∂∏§∞™π∞ ÙÔ˘ ÔÚ˘ÎÙÔ‡ Ù˘ ÏÔ‡ÙÔ˘ Î·È Ì ÚfiÛ¯ËÌ· ÙË Ì›ˆÛË ÙÔ˘ ... ˘„ËÏÔ‡ ÂÏÏ›ÌÌ·ÙÔ˜ Î·È ÙÔ˘ ‰ËÌÔÛ›Ô˘ ¯Ú¤Ô˘˜!!!! √È ¤ÓÔ¯ÔÈ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ∂¶πª∂§ø™ ÚÔÊ˘Ï¿ÛÛÔÓÙ·È ÛÙÔ ·˘Úfi‚ÏËÙÔ... ÃÚÂÈ¿˙ÂÙ·È, ·Ï‹ıÂÈ·, ª∂°∞§∏ ‰fiÛË ¶√§πΔπ∫√À ∫À¡π™ª√À Ó· ¤¯Ô˘Ó ÔÈ ÛËÌÂÚÈÓÔ› ΢‚ÂÚÓÒÓÙ˜ ÁÈ· Ó· Ì·˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÔ˘Ó Ù· ÈÔ ™ΔÀ°¡∞ ÓÂÔÊÈÏÂχıÂÚ· ÔÈÎÔÓÔÌÈο ̤ÙÚ· ˆ˜... “ÂÓ¿ÚÂÙË ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋”, fiÚÔ Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔ›ËÛÂ Ô Î·Ù’ ÂÍÔ¯‹Ó ÂÎÊÚ·ÛÙ‹˜ ÙÔ˘ ÓÂÔÊÈÏÂÏ¢ıÂÚÈÛÌÔ‡ ÊÔÓ Ã¿ÁÈÂÎ, ÁÈ· Ó· ·Ô‰ÒÛÂÈ ÙËÓ ÎÚ›ÛË ÙÔ˘ 29 ÛÙÔÓ “˘ÂÚ‚ÔÏÈÎfi” Ï·˚Îfi ηٷӷψÙÈÛÌfi ·Ú·‚ϤÔÓÙ·˜ Î·È ·ÔÛȈÒÓÙ·˜ ÙÔ fiÚÁÈÔ ÙˆÓ ¯ÚËÌ·ÙÈÛÙËÚÈ·ÎÒÓ ·È¯ÓȉÈÒÓ Ù˘ ÂÔ¯‹˜! ÃÚÂÈ¿˙ÂÙ·È, ·Ï‹ıÂÈ·, ª∂°∞§∏ ‰fiÛË ÔÏÈÙÈÎÔ‡ ∫À¡π™ª√À Ó· ¤¯Ô˘Ó ÔÈ ·Ú¯ÈÙ¤ÎÙÔÓ˜ Ù˘ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ‰È¿Ï˘Û˘ Ô˘ ÂȯÂÈÚÂ›Ù·È ÛÙÔ fiÓÔÌ· ÙÔ˘... “ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡ ÂÎÛ˘Á¯ÚÔÓÈÛÌÔ‡”, ÁÈ· Ó· ıˆÚÔ‡Ó ÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ ηٿÓÙÈ· ˆ˜... “¢ÏÔÁ›·” ÁÈ· ÙÔÓ ÙfiÔ... ÃÚÂÈ¿˙ÂÙ·È, ·Ï‹ıÂÈ·, ª∂°∞§∏ ‰fiÛË ¶√§πΔπ∫√À ΢ÓÈÛÌÔ‡ Ó· ¤¯Ô˘Ó ÔÈ ÛËÌÂÚÈÓÔ› ΢‚ÂÚÓÒÓÙ˜ ÁÈ· Ó· ‚·ÊÙ›˙Ô˘Ó, “·Ó¿Ù˘ÍË”, ÙË ÌÂÙ·ÙÚÔ‹ Û ·Ú›Â˜ ÌÂÁ¿ÏˆÓ ÛÙÚˆÌ¿ÙˆÓ ÌÈÛıˆÙÒÓ Î·È Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ˆÓ... ¢∂ Ì·˜ Ï›ÂÈ Ô ÔÏÈÙÈÎfi˜ Ú·ÏÈÛÌfi˜... ¶ÏÂÔÓ¿˙ÂÈ Ô ¶√§πΔπ∫√™ ∫À¡π™ª√™... ∫·Ï‹ ÃÚÔÓÈ¿ Î·È ¯ˆÚ›˜ “ªÓËÌfiÓÈÔ”...

Delete ÛÙÔ 2010 I‰ÈÔÎÙ‹Ù˘

∂ΉfiÙ˘ - ¢È¢ı˘ÓÙ‹˜

£E™™A§IKE™ EK¢O™EI™ A.E.

μ∞™π§∏™ Ã. ¢∞¡√™

I¿ÛÔÓÔ˜ Ì ∞ı. ¢È¿ÎÔ˘ 2 383 33 BO§O™ Kˆ‰ÈÎfi˜ 1802 ÙËÏ.: 24210 23303 (Û˘ÓÔÙÈ΋ 8 ÁÚ·ÌÌÒÓ) ÙËÏ. Û˘Ó‰ÚÔÌËÙÒÓ 8001135000 fax: 24210 32828, 23470

∂§∂¡∏ πø∞¡. ™Δ∞ª√À§∏ °πøƒ°√™ ∫. Δ™π°∫§πºÀ™∏™

∞Ú¯ÈÛ˘ÓÙ¿ÎÙ˜

E-mail: info@e-thessalia.gr http://www.e-thessalia.gr E-mail: (ÁÈ· ÂÌÔÚÈΤ˜ ηٷ¯ˆÚ‹ÛÂȘ): pub@e-thessalia.gr ¢È¢ı˘ÓÙ‹˜: 1914 - 1944 T. OIKONOMAKH™ 1945 -1990 °. ¶∞ƒ∞™∫∂À√¶√À§√™ 1990 - 1996 K. §OY§H™

ÈÂÛÙ‹ÚÈ· - ‰È·ÓÔÌ‹ Ù‡Ô˘: A' BI.¶E. BfiÏÔ˘

TÔ˘ ™T∞Àƒ√À ¢HMO¶OY§OY

√§√π ÌÔÈ¿˙ÂÈ Ó· ‚È¿˙ÔÓÙ·È ·˘Ù¤˜ ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ÒÚ˜ ÚÈÓ ÙËÓ ¤Ï¢ÛË ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ¯ÚfiÓÔ˘. μ·‰›˙Ô˘Ó ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ Ì ‚‹Ì· ÁÔÚÁfi, ÁÔÚÁfiÙÂÚÔ ·fi ÙȘ ˘fiÏÔÈ˜ Ë̤Ú˜ ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘.

∞¡∞¶ΔÀ™™√À¡ Ù·¯‡ÙËÙ· Ì ٷ Ô¯‹Ì·Ù¿ ÙÔ˘˜, ·‰È·ÊÔÚÒÓÙ·˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ηÓfiÓ˜ √‰È΋˜ ∫˘ÎÏÔÊÔÚ›·˜. ∞˘Ù¤˜ ÙȘ Ë̤Ú˜ Ì¿ÏÈÛÙ· ÔÈ ÙÚÔ¯·›Â˜ ·Ú·‚¿ÛÂȘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙÔ ˙ÂÓ›ı.

ÙËÏ.: 24210 95751-2, fax: 24210 95755 A¶A°OPEYETAI Ë ·Ó·‰ËÌÔÛ›Â˘ÛË, Ë ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹, ÔÏÈ΋, ÌÂÚÈ΋ ‹ ÂÚÈÏËÙÈ΋, Ë Î·Ù¿ ·Ú¿ÊÚ·ÛË ‹ ‰È·Û΢‹ ·fi‰ÔÛË ÙÔ˘ ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘ Ù˘ ÂÊËÌÂÚ›‰·˜ Ì ÔÔÈÔÓ‰‹ÔÙ ÙÚfiÔ, Ì˯·ÓÈÎfi, ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi, ʈÙÔÙ˘ÈÎfi, ˯ÔÁÚ·Ê‹Ûˆ˜ ‹ ¿ÏÏÔÓ, ¯ˆÚ›˜ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ÁÚ·Ù‹ ¿‰ÂÈ· ÙÔ˘ ÂΉfiÙË. NfiÌÔÈ 238/1970, 4301/1979, N. 100/1975, N¢ 3565/1956 Î·È 4254/1962 Î·È Î·ÓfiÓ˜ ÙÔ˘ ¢ÈÂıÓÔ‡˜ ¢Èη›Ô˘.

ª√π∞∑√À¡, Û· Ó· ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ÚÔÏ¿‚Ô˘Ó Î¿ÙÈ ‹ Ó· ͯ¿ÛÔ˘Ó Î¿ÙÈ ¿ÏÏÔ. ™· Ó· ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ÍÂʇÁÔ˘Ó ·fi ÙË ÌÈ˙¤ÚÈ· Ù˘ ηıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ·˜, Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ¤ÙÔ˘˜ Ô˘ ı· Ì›ÓÂÈ ÛÙËÓ ÈÛÙÔÚ›·, ˆ˜ ¤ÙÔ˜ ÙÔ˘ ªÓËÌÔÓ›Ô˘.

∏ ¿ÏË ·ÂÏÈÛ›·˜ Î·È ÂÏ›‰·˜ “ª‹ˆ˜ Ë ·ÂÏÈÛ›· ‰ÂÓ Â›Ó·È ÛÙÔ ‚¿ıÔ˜ ·Ú¿ ÌÈ· ¿ˆ ÂÏ›˜;” √‰˘ÛÛ¤·˜ ∂χÙ˘, √ ΋Ô˜ Ì ÙȘ ·˘Ù·¿Ù˜ ÂÓ ··ÈÙÂ›Ù·È Î·ÌÈ¿ ȉȷ›ÙÂÚË Ô͢‰¤ÚÎÂÈ·, ÁÈ· Ó· ‰È·ÈΔÔ˘ ÛÙÒÛÂÈ Î·Ó›˜ fiÙÈ Ë ÂÏÏË™Δ∞Àƒ√À ÓÈ΋ ÎÔÈÓˆÓ›· ‰È·Î·Ù¤¯Â∫√Δ™πƒ∞ Ù·È ·fi Û˘Ó·ÈÛı‹Ì·Ù· ‚·skotsiras@yahoo.gr ıÈ¿˜ ·ÔÁÔ‹Ù¢Û˘ Î·È ··ÈÛÈÔ‰ÔÍ›·˜ ÁÈ· ÙÔ ·ÚfiÓ Ô˘ ‚ÈÒÓÂÈ Î·È ÁÈ· ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ Ô˘ Ù˘ ÂÈÊ˘Ï¿ÛÛÂÙ·È, ÏfiÁˆ ÙˆÓ Û˘ÛÛˆÚÂ˘Ì¤ÓˆÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ Ù˘. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È Û›ÁÔ˘Ú· ÁÈ· ÌÈ·Ó ÂÈÎfiÓ· ·ÂÏÈÛ›·˜ Î·È Î·Ù¿ıÏȄ˘. ªÔÏ·Ù·‡Ù·, ̤۷ ÛÙÔ ˙ÔÊÂÚfi ÙÔ›Ô Ô˘ ÚÔ‚¿ÏÏÂÈ ÌÚÔÛÙ¿ Ì·˜, ·¯ÓÔÊ·›ÓÔÓÙ·È Î·È ·¯Ù›‰Â˜ ÂÏ›‰·˜, ÙȘ Ôԛ˜ ÁÂÓÓÔ‡Ó ÔÈ ÚÔÛ¿ıÂȘ Ô˘ ηٷ‚¿ÏÏÔÓÙ·È ÁÈ· ÙË Ì›ˆÛË Î·È ·Ó·‰È¿ÚıÚˆÛË ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜, ηıÒ˜ Î·È ÁÈ· ÙÔÓ ÂÍÔÚıÔÏÔÁÈÛÌfi Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ Ì·˜. ∏ ¿ÏË ·ÂÏÈÛ›·˜ Î·È ÂÏ›‰·˜, ·Ú¿ Ù· Ê·ÈÓfiÌÂÓ·, ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ·ÎfiÌË ÎÚÈı› ÙÂÏÂÛ›‰Èη ˘¤Ú Ù˘ ÚÒÙ˘ Î·È ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ¿ Ù˘ ı· ηıÔÚ›ÛÂÈ ÙÔÓ ·ÔÊ·ÛÈÛÙÈ΋˜ ÛËÌ·Û›·˜ „˘¯ÔÏÔÁÈÎfi ·Ú¿ÁÔÓÙ· ÁÈ· ÙË ‰ÈÂΉ›ÎËÛË ‹ ÌË Ù˘ ÚÔÔÙÈ΋˜ Ù˘ ·Ó¿Î·Ì„˘.

¢

∂›Ó·È ·Ï‹ıÂÈ· fiÙÈ Ë ¯ÚÔÓÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô˜ Ô˘ ‰È·Ó‡Ô˘Ì ‰›ÓÂÈ ÙÔ ¿Óˆ ¯¤ÚÈ ÛÙËÓ ·ÂÏÈÛ›·: ∏ ÛÙ·ıÂÚ¿ ·˘Í·ÓfiÌÂÓË ·ÓÂÚÁ›· Ê·ÚÌ·ÎÒÓÂÈ Ù· ÛˆıÈο Ù˘ ÎÔÈÓˆÓ›·˜. √È ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ÙÔ˘ ȉȈÙÈÎÔ‡ ÙÔ̤· ÓÈÒıÔ˘Ó ÙÔ Ê˘ÏÏÔÎ¿Ú‰È ÙÔ˘˜ Ó· ÙÚ¤ÌÂÈ ÁÈ· ÙÔ ·‡ÚÈÔ Ù˘ ÂÚÁ·Û›·˜ ÙÔ˘˜. √È ÌÈÛıˆÙÔ› ÙÔ˘ ‰ËÌfiÛÈÔ˘ ÙÔ̤· ‚ϤÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ÌÈÛıÔ‡˜ ÙÔ˘˜ Ó· ÎÔ˘ÙÛÔ˘Ú‡ÔÓÙ·È. √È Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ÔÈ ˘Ê›ÛÙ·ÓÙ·È Î·È ·˘ÙÔ› ÙË ÛÙ˘ÁÓ‹ ÂÚÈÎÔ‹ ÙˆÓ ÁÏ›Û¯ÚˆÓ Û˘ÓÙ¿ÍÂÒÓ ÙÔ˘˜. ΔËÓ ›‰È· ÒÚ·, Ë ·ÎÚ›‚ÂÈ· ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ (.¯. Ë ·‡ÍËÛË ÛÙËÓ ÙÈÌ‹ Ù˘ ‚ÂÓ˙›Ó˘ Î·È ÛÙ· ÙÈÌÔÏfiÁÈ· Ù˘ ¢∂∏) ‰˘ÛÎÔχÂÈ ÙË ˙ˆ‹ fiÏˆÓ Ì·˜ ·ÎfiÌË ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ. ŸÏ· Ù· ·Ú·¿Óˆ Â›Ó·È ·fiÙÔη, ‚¤‚·È·, ÙÔ˘ ·‰È¤ÍÔ‰Ô˘ ÌÔÓÙ¤ÏÔ˘ ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜ Î·È Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ Ô˘ ›¯·Ì ¤ˆ˜ ÙÒÚ·. ∂Ófi˜ ÎÚ¿ÙÔ˘˜ ˘¤Ú‚·ÚÔ˘ Î·È ˘ÂÚ¯Úˆ̤ÓÔ˘ Î·È ÌÈ·˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ ÂÛˆÛÙÚÂÊÔ‡˜, ÂÏ¿¯ÈÛÙ· ·Ú·ÁˆÁÈ΋˜ Î·È Û¯Â‰fiÓ Î·ıfiÏÔ˘ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜. ŒÚÂ ӷ ÂÈÛ˘Ì‚Â› Ë ·ÁÎfiÛÌÈ· ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË, ÁÈ· Ó· ·Ôηχ„ÂÈ Ù· ¯¿ÏÈ· ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ÌÔÓÙ¤ÏÔ˘, Ô˘ ¢ı‡ÓÂÙ·È ÁÈ· Ù· ‰ÂÈÓ¿ Ì·˜ Î·È ÙËÓ ·ÂÏÈÛ›· Ì·˜. ∫·È ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Î·ÌÈ¿ ·ÌÊÈ‚ÔÏ›· fiÙÈ ·˘Ùfi ÙÔ ÌÔÓÙ¤ÏÔ ‰ÂÓ ¤ÂÛ ·fi ÙÔÓ Ô˘Ú·Ófi, ·ÏÏ¿ ÙÔ ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛÂ Ë È‰ÈÔÙÂÏ‹˜, ·¯fiÚÙ·ÁË, ΢ÓÈ΋ Î·È ÂÓ ÔÏÏÔ›˜ ·Ó›Î·ÓË ÔÏÈÙÈ΋ Ù¿ÍË Ì ÙËÓ ·ÌÂÚÈÌÓËÛ›·, ÙËÓ ·ÓÔ¯‹ Î·È ÙË Û˘ÓÂÓÔ¯‹ ÔÏfiÎÏËÚ˘ ۯ‰fiÓ Ù˘ ÎÔÈÓˆÓ›·˜. øÛÙfiÛÔ, Ë ¯ÚÂÔÎÔ›· ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ÌÔÓÙ¤ÏÔ˘

∞™ ÌË ÁÂÏÈfiÌ·ÛÙÂ. ΔÔ ªÓËÌfiÓÈÔ ı· Â›Ó·È Ô Ô‰ËÁfi˜ Ì·˜ ÁÈ· Ù· ÂfiÌÂÓ· ¯ÚfiÓÈ·, ÔÏÏ¿ ¯ÚfiÓÈ· Î·È fi¯È ¤Ó· ‹ ‰‡Ô, fiˆ˜ ÔÚÈṲ̂ÓÔÈ ÂÈ̤ÓÔ˘Ó Ó· ˘ÔÛÙËÚ›˙Ô˘Ó. √ ∂§§∏¡∞™, Ô ÔÏ›Ù˘, Ô Î·Ù·Ó·ÏˆÙ‹˜, Ô ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˜ ı¤ÏÂÈ Ó· ͯ¿ÛÂÈ ·˘Ù‹ ÙË ¯ÚÔÓÈ¿. £¤ÏÂÈ Ó· ʇÁÂÈ fiÛÔ ÙÔ ‰˘Ó·ÙfiÓ Ù·¯‡ÙÂÚ·. ∞Ó ‹Ù·Ó ‰˘Ó·ÙfiÓ Ó· ‰È·ÁÚ·Ê› ·fi ÙË ÌÓ‹ÌË ÙÔ˘, fiˆ˜ ‰È·ÁÚ¿ÊÂÙ·È ÙÔ ·Ú¯Â›Ô ÙÔ˘ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹. £∂§∂π Ó· οÓÂÈ delete, Û fiÛ· Ì·˜ ÂÈʇϷÍ ÙÔ 2010. ΔÈ Ó· ÚˆÙÔı˘ÌËıÔ‡ÌÂ; ΔȘ ÂÚÈÎÔ¤˜ ÌÈÛıÒÓ, ÙȘ ·ÔχÛÂȘ, ÙȘ ÂÚÈÎÔ¤˜ Û˘ÓÙ¿ÍÂˆÓ Î·È ‰ÒÚˆÓ... ¶ƒøΔ∏ ÊÔÚ¿ ÛÙË ÌÂÙ·ÔÏÂÌÈ΋ ÂÏÏËÓÈ΋ ÈÛÙÔÚ›·, ÛËÌÂÈÒıËΠÚ·ÁÌ·ÙÈ΋ ·Ê·›Ì·ÍË ÌÈÛıÒÓ Î·È ËÌÂÚÔÌÈÛı›ˆÓ. °È· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ Î·È ÔÈ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ÔÈ Â›‰·Ó Ó· ‚¿˙Ô˘Ó ¯¤ÚÈ ÛÙËÓ ÙÛ¤Ë ÙÔ˘˜ Î·È Ó· ÙÔ˘˜ ·›ÚÓÔ˘Ó ¯Ú‹Ì·Ù·...

‰Â ʤÚÓÂÈ Ì·˙› Ù˘ ÌfiÓÔ ‰¿ÎÚ˘· Î·È ·ÂÏÈÛ›·. ™˘ÓÂ¿ÁÂÙ·È ·Ó·fiÊ¢ÎÙ· Î·È ÙÔ Í‡ÓËÌ· Ù˘ ·˘ÙÔÁÓˆÛ›·˜ Ì·˜. ªÔÚԇ̠È· Ó· ‰Ô‡Ì ÙË Ó¤· Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ¯ˆÚ›˜ ·˘Ù·¿Ù˜. ∞ÓÙÈÏ·Ì‚·ÓfiÌ·ÛÙ ηı·Ú¿ fiÙÈ Ë ÌÂÙ·ÚÚ‡ıÌÈÛË ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜ Î·È Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ Â›Ó·È Ô ·Ó·Áη›Ô˜ fiÚÔ˜ ÁÈ· Ó· Û˘Ó¯›ÛÔ˘Ì ӷ ·ÔÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ì ٷ ÏÂÔÓÂÎÙ‹Ì·Ù· Ù˘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ Ì·˜ ÛÙÔÓ ÈÛ¯˘Úfi ˘Ú‹Ó· Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ŒÓˆÛ˘ Î·È ÁÈ· Ó· ‚¿ÏÔ˘Ì ÛÙ·ıÂÚ¿ ıÂ̤ÏÈ· ÌÈ·˜ ‚ÈÒÛÈÌ˘ ·Ó¿Ù˘Í˘. ∫¿Ùˆ ·fi ·˘Ùfi ÙÔ Ú›ÛÌ· ‚ϤÔÓÙ·˜ Ù· Ú¿ÁÌ·Ù·, ÂÎÙÈÌÒ fiÙÈ ›Ûˆ˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ¿‰ÈÎÔ Ô ÔÈËÙ‹˜ Ì·˜ fiÙ·Ó ·Ó·ÚˆÙÈ¤Ù·È “Ì‹ˆ˜ Ë ·ÂÏÈÛ›· ‰ÂÓ Â›Ó·È ÛÙÔ ‚¿ıÔ˜ ·Ú¿ ÌÈ· ¿ˆ (Ì·ÎÚÈÓ‹) ÂÏ›˜”. ¶ÚÔÛÔ¯‹, fï˜! ªÈÏԇ̠ÁÈ· ÂÏ›‰· ÌfiÓÔ. ¶Ô˘ ÁÈ· Ó· ÌÂÙÔ˘ÛȈı› Û ¤ÚÁÔ, ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Û˘Ó¯‹˜ Î·È Â›ÌÔÓË ÚÔÛ¿ıÂÈ·. ¢ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ‡ÎÔϘ χÛÂȘ. ¶ÚÔ·ÓÙfi˜ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ·ÓÒ‰˘Ó˜ χÛÂȘ. ∏ ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜ Î·È Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ Û ۇÁ¯ÚÔÓ˜ ÚԉȷÁڷʤ˜ Â›Ó·È ‚¤‚·ÈÔ fiÙÈ ı›ÁÂÈ Î·ÙÂÛÙË̤ӷ Û˘ÌʤÚÔÓÙ· Î·È ÚÔÓfiÌÈ·. ◊‰Ë ·ÎÔ‡ÁÔÓÙ·È ÛÙËÓ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· ˘ÛÙÂÚÈΤ˜ ÎÚ·˘Á¤˜ Ï·˚ÎÈÛÌÔ‡, ÔÈ Ôԛ˜ ηχÙÔ˘Ó Ì ȉÂÔÏÔÁÈÎfi Ì·Ó‰‡· ÙËÓ È‰ÈÔÙÂÏ‹ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÙˆÓ “ıÈÁÔ̤ӈӔ Ó· ˘ÂÚ·Û›ÛÔ˘Ó Ì οı ÙÚfiÔ ·ÁȈ̤Ó˜ (̤۷ ·fi ·‰È·Ê·Ó›˜ Î·È ‡ÔÙ˜ ‰È·‰Èηۛ˜) ηٷÛÙ¿ÛÂȘ, ÔÈ Ôԛ˜ ›Ù ·ÓÙÈ‚·›ÓÔ˘Ó ÛÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ Û˘ÌʤÚÔÓ Â›Ù ·ÓÙÈÌ¿¯ÔÓÙ·È ÙËÓ ·Ú¯‹ Ù˘ ÈÛfiÙËÙ·˜ ÁÈ· ÚÔÛÊÂÚfiÌÂÓË fiÌÔÈ· ÂÚÁ·Û›· ›Ù ÌÏÔοÚÔ˘Ó ÙËÓ ··Û¯fiÏËÛË Ù˘ Ó¤·˜ ÁÂÓÈ¿˜ ›Ù ÂÈ‚·Ú‡ÓÔ˘Ó ·‰ÈηÈÔÏfiÁËÙ· ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ ÙˆÓ ·Ú¯fiÌÂÓˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ Î·È ÙˆÓ ÂÌÔÚÈÎÒÓ Û˘Ó·ÏÏ·ÁÒÓ. ∏ Û‡ÁÎÚÔ˘ÛË ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ ·ÏÈfi Î·È ÛÙÔ Ó¤Ô ¤¯ÂÈ ‹‰Ë ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ. ¶ÚԂϤÂÙ·È ÛÎÏËÚ‹, ·‰˘ÛÒËÙË Î·È ·ÌÊ›ÚÚÔË. √ Û˘ÓÙ¯ÓÈ·ÛÌfi˜ ·ÓÙÈÛÙ¤ÎÂÙ·È ÛıÂÓ·Ú¿ ÛÙËÓ Î·Ù¿ÚÁËÛË ÙˆÓ “ÎÂÎÙË̤ӈӔ ÙÔ˘ Î·È ‚Ú›ÛÎÂÈ Úfiı˘ÌÔ˘˜ Û˘ÌÌ¿¯Ô˘˜ ÛÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ Ù¿ÍË, Ë ÔÔ›· ‰ÂÓ Í¯ӿ ÙȘ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈΤ˜ Ù˘ ηٷ‚ÔϤ˜. ∞fi ÙËÓ ¿ÏÏË ÌÂÚÈ¿, ‰ÔÎÈÌ¿˙ÔÓÙ·È ÔÈ ·ÓÙÔ¯¤˜ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ÛÙȘ ¤ÍˆıÂÓ Î·È ¤ÛˆıÂÓ ȤÛÂȘ Ô˘ ‰¤¯ÂÙ·È, ÁÈ· Ó· ‰Â›ÍÂÈ Ó‡̷ Û˘Ì‚È‚·ÛÌÔ‡ Î·È ˘Ô¯ˆÚËÙÈÎfiÙËÙ·˜. √ ˘Ô˘ÚÁfi˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ËÁÂ›Ù·È Ù˘ ÚÔÛ¿ıÂÈ·˜ Ó· ·Ó·Û˘ÁÎÚÔÙËı› Ë ÔÈÎÔÓÔÌ›· Ì·˜ Û ˘ÁÈ›˜ ‚¿ÛÂȘ. ºÈÏÔ‰ÔÍ› Ó· ÙÂÏÂÛÊÔÚ‹ÛÂÈ ·˘Ù‹ Ë ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÎÈ fi¯È Ó· ηٷÁÚ·Ê› ÛÙ· ηٿÛÙȯ· Ù˘ ÈÛÙÔÚ›·˜ ˆ˜ ÌÈ· ·ÎfiÌË, ‰›Ï· Û ¿ÏϘ, ÛÈÛ‡ÊÂÈ· ÚÔÛ¿ıÂÈ·... ™ÙËÓ ¿ÏË ·ÂÏÈÛ›·˜ Î·È ÂÏ›‰·˜ ¤¯ˆ Â·ÓÂÈÏËÌ̤ӷ ۠ΛÌÂÓ¿ ÌÔ˘ Ù·¯ı› ·Ó·Ê·Ó‰fiÓ Ì ÙÔ Ì¤ÚÔ˜ Ù˘ ‰Â‡ÙÂÚ˘. ŒÓ· Ì¿ÏÈÛÙ· ¿ÚıÚÔ ÌÔ˘ ÙÔ ÙÈÙÏÔÊfiÚËÛ· “∫fiÓÙÚ· ÛÙÔ Ú‡̷ Ù˘ ··ÈÛÈÔ‰ÔÍ›·˜” (19/9/2010). ¶ÈÛÙ‡ˆ ·ÎÚ¿‰·ÓÙ· fiÙÈ fiÛÔÈ Î·Ù·ı¤ÙÔ˘Ó ‰ËÌfiÛÈÔ ÏfiÁÔ ÔÊ›ÏÔ˘Ó Û ‰‡ÛÎÔϘ ÛÙÈÁ̤˜ ÙÔ˘ ÙfiÔ˘ ÙÔ˘˜, fiÙ·Ó ¿ÂÈ Ó· ΢ÚÈ·Ú¯‹ÛÂÈ Ë Î·Ù¿ıÏÈ„Ë, Ó· ‰›ÓÔ˘Ó ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ· ÚÔ‚ÔÏ‹˜ ÛÙȘ ÂÓı·ÚÚ˘ÓÙÈΤ˜ ÚÔÛ¿ıÂȘ Î·È ÛÙȘ ÂÏȉÔÊfiÚ˜ ÚÔÔÙÈΤ˜, ¯ˆÚ›˜ ‚¤‚·È· Ó· ·ÔÎÚ‡ÙÔ˘Ó ÙË ‰˘ÛÎÔÏ›· Ù˘ ηٿÛÙ·Û˘. ∂Ó ÚÔÎÂÈ̤ӈ, Û˘ÌÌÂÚ›˙ÔÌ·È ·ÓÂÈʇϷÎÙ· Ù· ÏfiÁÈ· ÙÔ˘ √‰˘ÛÛ¤· ∂χÙË: “∂›Ó·È ·Ó¿ÁÎË ÛÙȘ ÂηÙfi ÛÙÚÔʤ˜ ÛÙÂÓ·¯ÒÚÈ·˜ Ó· ·Ú¿ÁÔ˘ÌÂ Î·È Ì›· ¯·Ú¿˜. ¢ÈηÈÔÛ‡ÓË”.

£∞ ÌÔ˘ ›ÙÂ, Ó·È ·ÏÏ¿ ı· Ûˆ˙fiÌ·ÛÙ·Ó ¯ˆÚ›˜ ªÓËÌfiÓÈÔ; ∫È ¿ÏÏÔÈ ¯ÚˆÛÙÔ‡Ó Î·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·fi ÂÌ¿˜, fiÏÔ˜ Ô Â˘Úˆ·˚Îfi˜ ÓfiÙÔ˜, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ Ì‹Î Û ªÓËÌfiÓÈÔ. ∞fi Â‰Ò ÍÂΛÓËÛ ÙÔ ›ڷ̷ ÁÈ· ÎÚ¿ÙÔ˜-̤ÏÔ˜ Ù˘ √¡∂ Ì ¢ÚÒ. Δ√ ˙‹ÙËÌ· ‚¤‚·È· Û‹ÌÂÚ· ‰ÂÓ Â›Ó·È ÁÈ·Ù› ‹ Ò˜ Ì‹Î·ÌÂ, ·ÏÏ¿ Ò˜ Î·È fiÙ ı· ‚ÁÔ‡ÌÂ. ∫È ÂΛ ·¿ÓÙËÛË ÚÔ˜ ÙÔ ·ÚfiÓ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ. ∞™ οÓÔ˘Ì ÏÔÈfiÓ ‰È·ÁÚ·Ê‹ ·Ú¯Â›Ô˘, ·˜ ͯ¿ÛÔ˘ÌÂ, ¤ÛÙˆ Î·È ÙÔ ªÓËÌfiÓÈÔ ‰ÂÓ Ì·˜ ·Ê‹ÓÂÈ, ÎÈ ·˜ ¯·Úԇ̠·˘Ù¤˜ ÙȘ Ï›Á˜ ÒÚ˜ ÍÂÁÓÔÈ·ÛÈ¿˜ Ì ÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô ÙÔ˘ 2011, Ì ÙËÓ ÂÏ›‰· Ó· ‚Áԇ̠fiÛÔ ÙÔ ‰˘Ó·ÙfiÓ ÁÚËÁÔÚfiÙÂÚ· ·fi ÙÔ “ÙÔ‡ÓÂÏ”. ∞ÀΔ∏ Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È Î·È Ë Â˘¯‹ Ì·˜. dimopoulos@e-thessalia.gr


™À¡∂¡Δ∂À•∏

5

¶APA™KEYH 31 ¢∂∫∂ªμƒI√À 2010

Ó·Áη›· ·Ú¿ ÙȘ ÂÈ̤ÚÔ˘˜ ÂÈÊ˘Ï¿ÍÂȘ ÎÚ›ÓÂÈ Ù· ÔÈÎÔÓÔÌÈο ̤ÙÚ· Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Ô Î. ¶¿ÓÔ˜ ∫·˙¿ÎÔ˜, ÔÌfiÙÈÌÔ˜ ηıËÁËÙ‹˜ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ∞ıËÓÒÓ-ÂȉÈÎÂ˘Ì¤ÓÔ˜ Û ı¤Ì·Ù· Â˘Úˆ·˚΋˜ ÂÓÔÔ›ËÛ˘ Î·È ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÌÂÙ·ÚÚ˘ı̛ۈÓ, ÚÔÛı¤ÙÔÓÙ·˜ fiÙÈ ÔÈ ÌÂÙ·ÚÚ˘ıÌ›ÛÂȘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó ÙȘ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ ÁÈ· ·Ó¿Ù˘ÍË ·ÚÁfiÙÂÚ·. ∂ÈÎÚ›ÓÂÈ ÂΛÓÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÔÏÈÙÈÎÔ‡˜ Ô˘ ÔÓÂÈÚ‡ÔÓÙ·È ÙËÓ ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ÛÙËÓ ÂÏ·ÙÂȷ΋ ÁÂÓÓ·ÈÔ‰ˆÚ›· ÙÔ˘ ·ÚÂÏıfiÓÙÔ˜, ÂÓÒ ıˆÚ› fiÙÈ Ë ·Ó·‰È¿ÚıÚˆÛË ÙÔ˘ ¯Ú¤Ô˘˜ Â›Ó·È ·Ó·fiÊ¢ÎÙË. ∞ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ Ì ÛÎÂÙÈÎÈÛÌfi ÙËÓ ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ÛÙË ‰Ú·¯Ì‹ Î·È Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Ù˘ ˘ÔÙ›ÌËÛ‹˜ Ù˘, ÂÓÒ ıˆÚ› ÁÈ· ÙËÓ ÒÚ· Ìˉ·ÌÈÓ¤˜ ÙȘ Èı·ÓfiÙËÙ˜ ·Ô¯ÒÚËÛ˘ Ù˘ °ÂÚÌ·Ó›·˜ ·fi ÙËÓ Â˘Úˆ˙ÒÓË. Δ¤ÏÔ˜, ÚÔ¯ˆÚ› ÛÙËÓ ÂÎÙ›ÌËÛË fiÙÈ Ë ∂.∂ ‰ÂÓ ı· Á›ÓÂÈ ÛÙÔ ÚÔÛ¯¤˜ ̤ÏÏÔÓ ¤Ó· ÔÌÔÛÔӉȷÎfi ÎÚ¿ÙÔ˜ fiˆ˜ Ù· ¿ÏÏ·.

¶∞¡√™ ∫∞∑∞∫√™ “√È ÌÂÙ·ÚÚ˘ıÌ›ÛÂȘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ ·Ó¿Ù˘Í˘” ™˘Ó¤ÓÙ¢ÍË:

™øΔ∏ƒ∏™ §∂Δ™π√™

∏ ηٿÛÙ·ÛË Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ οı ¿ÏÏÔ ·Ú¿ ·ÈÛÈÔ‰ÔÍ›· ÂÌÓ¤ÂÈ. ¶ÈÛÙ‡ÂÙ fiÙÈ ÔÈ ¤ˆ˜ ÙÒÚ· ¯ÂÈÚÈÛÌÔ› ·fi ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ΢‚¤ÚÓËÛË Ì ÙËÓ ÂÈ‚ÔÏ‹ ÚˆÙfiÁÓˆÚˆÓ ÛÎÏËÚÒÓ Ì¤ÙÚˆÓ ı· ·ÔʤÚÔ˘Ó Î·ÚÔ‡˜ ÙÔ˘˜ ÂfiÌÂÓÔ˘˜ Ì‹Ó˜; ∏ ΢‚¤ÚÓËÛË ÎÈÓÂ›Ù·È ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ ªÓËÌÔÓ›Ô˘ Ô˘ Â›Ó·È ¤Ó·˜ ‰ÚfiÌÔ˜ ‰È·Ê˘Á‹˜ ·fi ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÛÙËÓ ÔÔ›· ‚ÚÂı‹Î·ÌÂ. º˘ÛÈο, Ù· ̤ÙÚ· Ô˘ Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ηÌÈ¿ Û¯¤ÛË Ì fiÛ· ˘ÔÛ¯fiÙ·Ó ÚÔÂÎÏÔÁÈο Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜, Ô‡Ù Ì ÙÔ˘˜ ȉÂÔÏÔÁÈÎÔ‡˜ ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏÈÛÌÔ‡˜ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ ηÈ, ÙÔ ÛÔ˘‰·ÈfiÙÂÚÔ, Ù· Û˘ÌʤÚÔÓÙ· ÂÓÙfi˜ ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜ Î·È Á‡Úˆ ·fi ·˘Ùfi Ô˘ ÂͤıÚ„ ÁÈ· ‰ÂηÂٛ˜. ∞ÏÏ¿ Ù· ̤ÙÚ· Â›Ó·È ·Ó·Áη›·, ·Ú¿ ÙȘ ÂÈ̤ÚÔ˘˜ ÂÈÊ˘Ï¿ÍÂȘ. ∂¿Ó ÂÊ·ÚÌÔÛÙÔ‡Ó ı· ¤¯Ô˘Ì ÏÈÁfiÙÂÚÔ Û¿Ù·ÏÔ ÎÚ¿ÙÔ˜, ÏÈÁfiÙÂÚË ÁÚ·ÊÂÈÔÎÚ·Ù›·, ηχÙÂÚ˜ Î·È ÊıËÓfiÙÂÚ˜ ‰ËÌfiÛȘ ˘ËÚÂۛ˜ (ÓÔÛÔÎÔÌ›·), ÏÈÁfiÙÂÚË ‰È·ÊıÔÚ¿ Î·È ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Ô˘ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÛÙ¤ÎÔÓÙ·È ÛÙ· ‰Èο ÙÔ˘˜ fi‰È·. ŒÙÛÈ, ÂÓÒ ÔÈ ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈÎÔ› ÂÚÈÔÚÈÛÌÔ› ÌÂÈÒÓÔ˘Ó ÙË ˙‹ÙËÛË Î·È ÙËÓ ··Û¯fiÏËÛË, ÔÈ ÌÂÙ·ÚÚ˘ıÌ›ÛÂȘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó ÙȘ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ ÁÈ· ·Ó¿Ù˘ÍË ·ÚÁfiÙÂÚ·. ∂Ï›˙Ô˘ÌÂ. ¶Ú¤ÂÈ Ó· ͯˆÚ›ÛÔ˘Ì ÙËÓ Î·Ù‡ı˘ÓÛË Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ Ô˘ ·ÓÙ·Ó·ÎÏ¿Ù·È ÛÙÔ ªÓËÌfiÓÈÔ ·fi ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘. °ÂÁÔÓfi˜ Â›Ó·È fiÙÈ ÔÚÈṲ̂Ó˜ ·ÏÏ·Á¤˜ ηı˘ÛÙÂÚÔ‡Ó. ∞ÏÏ¿, Ë ÛÔ˘‰·ÈfiÙÂÚË ÂÈʇϷÍË Â›Ó·È fiÙÈ ·ÎfiÌ· ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ‰ÚÔÌÔÏÔÁËı› ÂΛӘ ÔÈ ·ÏÏ·Á¤˜ Ô˘ ı· Ì·˜ ¤ÊÂÚÓ·Ó ÈÔ ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ ÌÔÓÙ¤ÏÔ ÂÓfi˜

Û‡Á¯ÚÔÓÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜ - ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ ÓfiÌÔ˘ (rule of law ϤÁÔ˘Ó ÔÈ ‰˘ÙÈÎÔ›), ¯ˆÚÔÙ·Í›·, ηٷÔϤÌËÛË Ù˘ ·Ú·ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ Î·È Ù˘ ‰È·ÊıÔÚ¿˜, ÂÓÂÚÁfi ·Ó·Ù˘Íȷ΋ ÔÏÈÙÈ΋ Î.Ï. ΔÔ Î·Îfi Â›Ó·È fiÙÈ ÔÏÏÔ› ÔÏÈÙÈÎÔ› ‰ÂÓ ·ÓÙÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Î·È ÔÓÂÈÚ‡ÔÓÙ·È ÙËÓ ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ÛÙËÓ ÂÏ·ÙÂȷ΋ ÁÂÓÓ·ÈÔ‰ˆÚ›· ÙÔ˘ ·ÚÂÏıfiÓÙÔ˜. ¶ÚÔ‚¿ÏÏÂÈ ·Ó·fiÊ¢ÎÙË Ë ·Ó·‰È¿ÚıÚˆÛË ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ¯Ú¤Ô˘˜ ÂÓÙfi˜ ÙÔ˘ 2011; ∏ ·Ó·‰È¿ÚıÚˆÛË ÙÔ˘ ¯Ú¤Ô˘˜ ¤Ú¯ÂÙ·È, ·Ó Î·È ‰ÂÓ ÌÔÚԇ̠ӷ ԇ̠fiÙ ·ÎÚÈ‚Ò˜. ∂›Ó·È

Ófi˜ ÌfiÓÈÌÔ˘ Ì˯·ÓÈÛÌÔ‡ ‰È·¯Â›ÚÈÛ˘ ÎÚ›ÛÂˆÓ Ô˘ ı· ÚԂϤÂÈ Î·È ÂÚÈÎÔ¤˜ ÙˆÓ ÎÚ·ÙÈÎÒÓ ¯ÚÂÒÓ. ¢ÂÓ Â›Ó·È Ï›ÁÔÈ fiÛÔÈ ˘ÔÛÙËÚ›˙Ô˘Ó ÙËÓ ÂÈÛÙÚÔÊ‹ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ ÛÙÔ Î·ıÂÛÙÒ˜ Ù˘ ‰Ú·¯Ì‹˜. ™Â ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Ë ∂ÏÏ¿‰· ı· ›¯Â ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ Èı·ÓfiÙËÙ˜ Ó· ÂÈ‚ÈÒÛÂÈ; √È ÂȉÈÎÔ› ‰›ÓÔ˘Ó ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ··ÓÙ‹ÛÂȘ. ∏ ÂÈÛÙÚÔÊ‹ Ù˘ ‰Ú·¯Ì‹˜ ı· Ô‰ËÁÔ‡Û ·Ì¤Ûˆ˜ Û ˘ÔÙ›ÌËÛË Î·È, ̤ۈ ·˘Ù‹˜, ı· ¤Î·Ó ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌ›· ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙÂÚË. ∞˘Ùfi ‚Ú·¯˘¯ÚfiÓÈ·. ∏ ‰È΋ Ì·˜ ÂÌÂÈÚ›· Ì ÙÔ ÂıÓÈÎfi Ófi-

Δ· ̤ÙÚ· Â›Ó·È ·Ó·Áη›·, ·Ú¿ ÙȘ ÂÈ̤ÚÔ˘˜ ÂÈÊ˘Ï¿ÍÂȘ. ∂¿Ó ÂÊ·ÚÌÔÛÙÔ‡Ó ı· ¤¯Ô˘Ì ÏÈÁfiÙÂÚÔ Û¿Ù·ÏÔ ÎÚ¿ÙÔ˜, ÏÈÁfiÙÂÚË ÁÚ·ÊÂÈÔÎÚ·Ù›·, ηχÙÂÚ˜ Î·È ÊıËÓfiÙÂÚ˜ ‰ËÌfiÛȘ ˘ËÚÂۛ˜ (ÓÔÛÔÎÔÌ›·), ÏÈÁfiÙÂÚË ‰È·ÊıÔÚ¿ Î·È ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Ô˘ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÛÙ¤ÎÔÓÙ·È ÛÙ· ‰Èο ÙÔ˘˜ fi‰È·. ŒÙÛÈ, ÂÓÒ ÔÈ ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈÎÔ› ÂÚÈÔÚÈÛÌÔ› ÌÂÈÒÓÔ˘Ó ÙË ˙‹ÙËÛË Î·È ÙËÓ ··Û¯fiÏËÛË, ÔÈ ÌÂÙ·ÚÚ˘ıÌ›ÛÂȘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó ÙȘ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ ÁÈ· ·Ó¿Ù˘ÍË ·ÚÁfiÙÂÚ·

·‰‡Ó·ÙÔ ÁÈ· ÙË ¯ÒÚ· Ó· Â͢ËÚÂÙ‹ÛÂÈ Ù· ÚˆÙÔÊ·Ó‹ ¯Ú¤Ë Ô˘ Û˘ÛÛÒÚ¢Û ϿıÚ· ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ÙÚÂȘ ‰ÂηÂٛ˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÒÓÙ·˜ „¢‰·ÈÛı‹ÛÂȘ ¢ËÌÂÚ›·˜. ΔÔ ›‰ÈÔ ‰ÂÓ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ Î·È Ì ÙÔ˘˜ Ï·ıÚÂÈ‚¿Ù˜; ¶¿ÓÙˆ˜, Ë ¯ÒÚ· ı· ‚ÔËıËı›. ÀÂÓı˘Ì›˙ˆ fiÙÈ ÛÙËÓ ∂∂ ‹‰Ë ¤¯ÂÈ Û˘ÌʈÓËı› ¿Ù˘· Ë ÂÈÌ‹Î˘ÓÛË ÙˆÓ ÚÔıÂÛÌÈÒÓ ·ÔÏËڈ̋˜ ÙÔ˘ ‰·Ó›Ԣ ÙˆÓ 110 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ, ÂÓÒ ÛÙËÓ ∂˘Úˆ·˚΋ ŒÓˆÛË ÔÈ Î˘‚ÂÚÓ‹ÛÂȘ ‹‰Ë ·ÔÊ¿ÛÈÛ·Ó ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· Â-

VOLOS HOBBY CENTER ∂π¢∏ ª√¡Δ∂§π™ª√À

∞¡∞§∏æ∂ø™ 285-μ√§√™ Δ∏§.: 24210 - 41824 www.volosrchobby.gr

ÃÚfiÓÈ· ¶ÔÏÏ¿ & ∫·Ï‹ ÃÚÔÓÈ¿

ÌÈÛÌ· ‰Â›¯ÓÂÈ fiÙÈ ÌÔÚ› Ó· ‰ÈÔÏÈÛı·›Ó·Ì ÛÙÔ Ê·‡ÏÔ Î‡ÎÏÔ ÙˆÓ ˘ÔÙÈÌ‹ÛˆÓ, ÙˆÓ ‰ÈÔÁÎÔ‡ÌÂÓˆÓ ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈÎÒÓ ÂÏÏÂÈÌÌ¿ÙˆÓ Î·È ÙÔ˘ ÏËıˆÚÈÛÌÔ‡, ÂÓÒ Ë ·Ú·ÁˆÁ‹ ı· ¤ÌÂÓ ÛÙ¿ÛÈÌË (fiˆ˜ ÂÚ›Ô˘ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô 1981-1994/5). ªÂ ¿ÏÏ· ÏfiÁÈ· Â›Ó·È ·ÌÊ›‚ÔÏÔ ·Ó ÔÈ ÔÏÈÙÈÎÔ› Ì·˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·ÍÈÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Ù˘ ˘ÔÙ›ÌËÛ˘. ∞˘Ù‹ Â›Ó·È Ë ÚÒÙË ÛÔ‚·Ú‹ ÂÈʇϷÍË. ¶ÚÔÛı¤ÙÔ˘Ì fiÙÈ Ë ˘ÔÙ›ÌËÛË ·˘Í¿ÓÂÈ ÙȘ ÂÈ‚·Ú‡ÓÛÂȘ ·fi ÙÔ

Â͈ÙÂÚÈÎfi ¯Ú¤Ô˜. Δ¤ÏÔ˜, Ë ¤ÍÔ‰Ô˜ ·fi ÙÔ Â˘ÚÒ ı· Û‹Ì·ÈÓ ˘„ËÏfiÙÂÚ· ÂÈÙfiÎÈ· ‰·ÓÂÈÛÌÔ‡. ∞Ê‹Óˆ ÛÙËÓ ¿ÎÚË ÙÔ ¯¿Ô˜ ÙˆÓ ÚÒÙˆÓ ËÌÂÚÒÓ Ì ÙË ÌÔÚÊ‹ Ê˘Á‹˜ ηٷı¤ÛÂˆÓ Î.Ï. ∏ ÌÂٷ·ÏÈÛË Ù˘ ÎÚ›Û˘ ¤Ú·Ó Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ ÛÙËÓ πÚÏ·Ó‰›· Î·È Èı·ÓÒ˜ ·‡ÚÈÔ Û πÛ·Ó›· Î·È ¶ÔÚÙÔÁ·Ï›· ·ÔÙÂÏ› ϤÔÓ ¤Ó· Ú·ÏÈÛÙÈÎfi ÛÂÓ¿ÚÈÔ, ‰ËÏ·‰‹ Â›Ó·È Ôχ Èı·ÓfiÓ Ó· Á›ÓÂÈ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·; ∞˘Ùfi˜ ‹Ù·Ó Ô Êfi‚Ô˜ ÔÏÏÒÓ. ∞ÏÏ¿, ÛËÌÂÈÒÓˆ ‰‡Ô ÙÈÓ¿: ¶ÚÒÙÔÓ, Ë ∂∂ ÚÔÂÙÔÈÌ¿˙ÂÙ·È ÁÈ· ¤Ó· Ù¤ÙÔÈÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ Ì ÙÔÓ ÌfiÓÈÌÔ Ì˯·ÓÈÛÌfi ÎÚ›ÛÂˆÓ Ô˘ ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ÙËÓ 1.1.2013 Î·È ÙËÓ ÚÔ˚Ô‡Û· ·ÏÏ·Á‹ Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ∫ÂÓÙÚÈ΋˜ ΔÚ¿Â˙·˜ (∂∫Δ). ¶ÚfiÛıÂÙ˜ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›Â˜ ‰ÂÓ ·ÔÎÏ›ÔÓÙ·È. ¢Â‡ÙÂÚÔÓ, fiϘ ÔÈ ¯ÒÚ˜ ˘ÈÔı¤ÙËÛ·Ó ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈ΋˜ Â͢Á›·ÓÛ˘ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ˆ˜ ÛÙfi¯Ô ÙËÓ ·ÔÙÚÔ‹ Ù˘ “¯ÚÂÔÎÔ›·˜”. ¶fiÛÔ ‚¿ÛÈÌÔÈ Â›Ó·È ÔÈ Êfi‚ÔÈ ·Ô¯ÒÚËÛ˘ Ù˘ °ÂÚÌ·Ó›·˜ ·fi ÙËÓ Â˘Úˆ˙ÒÓË, Ô˘ ı· ¤¯ÂÈ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÂÓfi˜ ÛÙÂÓÔ‡ ÓÔÌÈÛÌ·ÙÈÎÔ‡ ˘Ú‹Ó· ÌÂ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙˆÓ ÈÛ¯˘ÚfiÙÂÚˆÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈο ¯ˆÚÒÓ; ¶ÚÔ˜ ÙÔ ·ÚfiÓ ÔÈ Èı·ÓfiÙËÙ˜ Â›Ó·È ÌˉÂÓÈΤ˜, ÂÂȉ‹ ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ -Ì ÙË ÌÔÚÊ‹ ÌÂÁ¿ÏˆÓ ·Ó·ÙÈÌ‹ÛÂˆÓ ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ Ì¿ÚÎÔ˘ Î·È ·ÂÈÏÒÓ ÁÈ· ÙËÓ ÂÛˆÙÂÚÈ΋ ·ÁÔÚ¿- ı· ‹Ù·Ó ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ·fi Ù· Èı·Ó¿ ÔʤÏË (ÏÈÁfiÙÂÚË ‚Ô‹ıÂÈ· Û ¯ÒÚ˜ fiˆ˜ Ë ∂ÏÏ¿‰·). √È ËÁÂÙÈΤ˜ ÔÌ¿‰Â˜ Ù˘ °ÂÚÌ·Ó›·˜ ÛÙËÚ›˙Ô˘Ó ÙÔ Â˘ÚÒ. ∞ÏÏ¿, ÛÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ ÔÏÏ¿ ı· ÂÍ·ÚÙËıÔ‡Ó ·fi ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋

ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÚÔÛ·ÚÌÔÁÒÓ ÛÙȘ ¯ÒÚ˜ Ù˘ ÂÚÈʤÚÂÈ·˜, Â¿Ó ‰ËÏ·‰‹ ı· ηٷʤÚÔ˘Ó Ó· ÂϤÁÍÔ˘Ó ÙË ‰ËÌfiÛÈ· ÔÈÎÔÓÔÌ›· ÙÔ˘˜, Ó· ·ÔηٷÛÙ‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ¿ ÙÔ˘˜ Ì ‰Ú·ÛÙÈο ̤ÙÚ· Î·È ¤ÙÛÈ Ó· ÂÚÈÔÚ›ÛÔ˘Ó Û ·ÓÂÎÙ¿ fiÚÈ· ÙËÓ ÂÈ‚¿Ú˘ÓÛË ÙˆÓ ‚ÔÚ›ˆÓ. ΔÔ ¤ÏÏÂÈÌÌ· ÔÏÈÙÈ΋˜ ¤ÓˆÛ˘ ÛÙȘ Ù¿ÍÂȘ Ù˘ ∂.∂. ηıÈÛÙ¿ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·‚¤‚·ÈÔ ÙÔ ÛÎËÓÈÎfi Ù˘ Â˘Úˆ·˚΋˜ Û˘Ó‡·Ú͢ ÂÏÏ›„ÂÈ ›Ûˆ˜ Î·È ÙˆÓ ·Ó¿ÏÔÁˆÓ ËÁÂÙÒÓ, ·fi ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ¤¯ÂÈ ·Ó¿ÁÎË Û‹ÌÂÚ· Ë ÁËÚ·È¿ ‹ÂÈÚÔ˜; ™Â ÎÚ›ÛÂȘ Ù›ıÂÙ·È ¿ÓÙÔÙ ı¤Ì· ËÁÂÛ›·˜. ∞ÏÏ¿, ÓÔÌ›˙ˆ fiÙÈ ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ˘ÔÙÈÌËı› fi,ÙÈ Ë ∂∂ ÂÈÙ˘Á¯¿ÓÂÈ Ì ÙËÓ ÔÏ˘ÊˆÓ›· Ù˘. ÕÏψÛÙ Á›ÓÔÓÙ·È ¿ÏÈ ‚‹Ì·Ù· ÚÔ˜ ÙËÓ “ÔÏÈÙÈ΋ ¤ÓˆÛË” Ì ÙËÓ ·ÏÏ·Á‹ ÙˆÓ ÛÙfi¯ˆÓ Ù˘ ∂∫Δ, ÙËÓ ˘ÈÔı¤ÙËÛË Ó¤Ô˘ Ì˯·ÓÈÛÌÔ‡ ÎÚ›ÛÂˆÓ Î·È ÙËÓ ÂÌ‚¿ı˘ÓÛË ÙÔ˘ Û˘ÓÙÔÓÈÛÌÔ‡ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÔÏÈÙÈ΋˜. ∞ÏÏ¿ Û›ÁÔ˘Ú· Ë ∂∂ ‰ÂÓ Â›Ó·È, Ô‡Ù ı· Á›ÓÂÈ ÛÙÔ ÚÔÛ¯¤˜ ̤ÏÏÔÓ ¤Ó· ÔÌÔÛÔӉȷÎfi ÎÚ¿ÙÔ˜ fiˆ˜ Ù· ¿ÏÏ·. ∏ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË Û‹ÌÂÚ· ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ì ӷ ÙËÓ ·Ô‰Ôı› ÛÙÔ fiÙÈ Ô ·Ó·Ù˘Á̤ÓÔ˜ ‰˘ÙÈÎfi˜ ÎfiÛÌÔ˜ ‹Ù·Ó ·Ó¤ÙÔÈÌÔ˜ Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ ÙÔÓ ·-

∫¤ÓÙÚÔ

ÓÙ·ÁˆÓÈÛÌfi ·fi ÙȘ ·Ó·‰È‰fiÌÂÓ˜ ·ÁÔÚ¤˜; ∂Ó Ì¤ÚÂÈ Ó·È. ∞ÏÏ¿, ‚ÚÈÛÎfiÌ·ÛÙ Û ÌÈ· ‰È·‰Èηۛ· ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹˜ Î·È ÔÈ Ù‡¯Â˜ ‰È·Ê¤ÚÔ˘Ó ·fi ¯ÒÚ· Û ¯ÒÚ·. ¶.¯. ÙÔ ‚fiÚÂÈÔ ÌÏÔÎ (°ÂÚÌ·Ó›·, √ÏÏ·Ó‰›·, ¢·Ó›·, ∞˘ÛÙÚ›·, ™Ô˘Ë‰›· Î.Ï.) ÂÎÎÈÓ› ·fi ÌÈ· ¢ÓÔ˚΋ ı¤ÛË ÛÙÔÓ ‰ÈÂıÓ‹ ηٷÌÂÚÈÛÌfi ÂÚÁ·Û›·˜ Î·È ¤¯ÂÈ Û·ÊÒ˜ ηχÙÂÚ˜ ıÂÛÌÈΤ˜, ˘ÏÈΤ˜ Î·È Û Â›Â‰Ô ·ÍÈÒÓ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ Ó· Ù· ‚Á¿ÏÂÈ ¤Ú·. ∏ ı¤ÛË Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ Â›Ó·È ÚÔÊ·ÓÒ˜ ‰˘ÛÌÂÓ‹˜ ·fi οı ¿Ô„Ë: √È ‰È·ı¤ÛÈÌÔÈ fiÚÔÈ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ÂÚÈÔÚ›˙ÔÓÙ·È ·fi Ù· ‚¿ÚË ÙˆÓ ¯ÚÂÒÓ, Ë Âȉ›Î¢ÛË Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ‰ÂÓ ÂÈÙÚ¤ÂÈ ¿ÏÌ·Ù·, ÔÈ ıÂÛÌÔ› Ù˘ Â›Ó·È ¯·Ï·ÚÔ› Î·È ÍÂÂÚ·Ṳ̂ÓÔÈ, ÂÓÒ ÔÈ ÂÈÎÚ·ÙÔ‡Û˜ ·Í›Â˜ ‰ÂÓ Û˘Ó¿‰Ô˘Ó ÚÔ˜ ÙȘ ·Ú¯¤˜ Ù˘ ‰È·Ê¿ÓÂÈ·˜, Ù˘ ·ÍÈÔÎÚ·Ù›·˜, Ù˘ ÏÔÁÔ‰ÔÛ›·˜ Î·È Ù˘ ·ÙÔÌÈ΋˜ ¢ı‡Ó˘, Ù˘ ¤ÓÙÈÌ˘ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜, Ù˘ ·Ú·ÁˆÁÈÎfiÙËÙ·˜ (Ë Ï¤ÍË ‹Ù·Ó ·Ó¿ıÂÌ· ˆ˜ ÚfiÛÊ·Ù·) Î·È Ù˘ ‰È·ÚÎÔ‡˜ Ì¿ıËÛ˘ ·fi ÙȘ ÂÌÂÈڛ˜ ¿ÏψÓ. ŸÏ· ·˘Ù¿ Ù· Û˘ÁηχÙÔ˘Ì ÌÂÚÈΤ˜ ÊÔÚ¤˜ Ì ʷÓÙ·ÛÈÒÛÂȘ ÁÈ· ÙȘ Û˘ÓˆÌÔۛ˜ Í¤ÓˆÓ (Ù˘ °ÂÚÌ·Ó›·˜, ÙˆÓ ÎÂÚ‰ÔÛÎfiˆÓ Î.¿.). ™Â ·˘Ùfi ÚˆÙÔÛÙ·ÙÔ‡Ó Î·È ÌÂÚÈÎÔ› ıÏÈ‚ÂÚÔ› ÔÏÈÙÈÎÔ›.

Δ˙·ÎÈÔ‡

www.kentrotzakiou.gr

∂˘Ù˘¯ÈṲ̂ÓÔ˜ Ô Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ˜ ¯ÚfiÓÔ˜ ¶√§Àª∂ƒ∏ 47

Tel +30 2421 028737 email info@kentrotzakiou.gr


™À¡∂¡Δ∂À•∏

6

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 31 ¢∂∫∂ªμƒI√À 2010

ø

˜ ÙÔÓ ÈÔ ·ÍÈfiÈÛÙÔ, Ô˘ ηٷ٤ıËΠÛÙÔ ∂ÏÏËÓÈÎfi ∫ÔÈÓÔ‚Ô‡ÏÈÔ ¤ˆ˜ Û‹ÌÂÚ·, ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÈ Ô Î. ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ∫Ô˘ÛÂÏ¿˜, ˘Ê˘Ô˘ÚÁfi˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ, ÙÔÓ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi ÙÔ˘ 2011. ¶ÚÔÛı¤ÙÂÈ ·ÎfiÌË fiÙÈ ÚԂϤÔÓÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ÂÎÙ¤ÏÂÛË ÙÔ˘ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ ϤÔÓ ‰È·‰Èηۛ˜ ·˘ÛÙËÚÔ‡ ÂϤÁ¯Ô˘ ·Ó¿ ÙÚ›ÌËÓÔ Î·È ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛË ·Ó¿ Ì‹Ó· Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ‰Â›ÎÙ˜. °È· ÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ÂÚ·›ˆÛ˘ ıˆÚ› fiÙÈ ÔÈ 595.000 ÊÔÚÔÏÔÁÔ‡ÌÂÓÔÈ Ô˘ ÚÔÛ‹Ïı·Ó ÔÈÎÂÈÔıÂÏÒ˜ ̤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· ‰ÈηÈÒÓÂÈ ÙËÓ ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ. ΔÔÓ›˙ÂÈ fiÙÈ ÛÙfi¯Ô˜ ÁÈ· ÙÔ 2011 Â›Ó·È Ë ·‡ÍËÛË ÙˆÓ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎÒÓ ÂÛfi‰ˆÓ ηٿ 1,8%, Ë ·Ó·‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË ÙˆÓ ¢√À Î·È ÙˆÓ ÙÂψÓ›ˆÓ. ∂›Û˘ ÛÙ¤ÎÂÙ·È È‰È·›ÙÂÚ· ÛÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ Ù˘ ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ‰È·‰Èηۛ·˜ ÁÈ· ÂÎÔ‡ÛÈ· Â͈‰ÈηÛÙÈ΋ Â›Ï˘ÛË ÙˆÓ ‰È·ÊÔÚÒÓ. Δ¤ÏÔ˜, ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ ÙË ÛËÌ·Û›· Ù˘ Û˘ÏÏÔÁ‹˜ ·ԉ›ÍÂˆÓ ·fi ÙÔ˘˜ Ôϛ٘, ÂÓÒ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È Î·È ÛÙËÓ ·ÍÈÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ÔÏÔÎÏËڈ̤ÓÔ˘ ÏËÚÔÊÔÚÈ·ÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ELENXIS ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÏÔÁ‹ ˘Ôı¤ÛÂˆÓ ÂϤÁ¯Ô˘ Û ÎÂÓÙÚÈÎfi Â›‰Ô.

¢∏ª∏Δƒ∏™ ∫√À™∂§∞™ “√ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ 2011 ÛËÌ·ÙÔ‰ÔÙ› ÙË ÌÂÙ¿‚·ÛË ÛÙËÓ ÂÔ¯‹ Ù˘ ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈ΋˜ ·ÍÈÔÈÛÙ›·˜” ™˘Ó¤ÓÙ¢ÍË:

™øΔ∏ƒ∏™ §∂Δ™π√™

√ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ 2011 ÚÔηÏ› Ù· ‚¤ÏË Ù˘ ·ÓÙÈÔÏ›Ù¢Û˘, Ô˘ ÙÔÓ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÈ ·Ó·ÍÈfiÈÛÙÔ Î·È ÂÍÔÓÙˆÙÈÎfi ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÎÔÈÓˆÓ›·. ¶ÈÛÙ‡ÂÙ fiÙÈ ·˘Ùfi˜ ı· ηٷʤÚÂÈ Ó· ÂÊ·ÚÌÔÛÙ› ‹ ı· ˘¿ÚÍÂÈ ·Ó·ıÂÒÚËÛ‹ ÙÔ˘ Û οÔÈ· ÛËÌ›·; √ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ 2011 Â›Ó·È ›Ûˆ˜ Ô ÈÔ ·ÍÈfiÈÛÙÔ˜ Ô˘ ηٷ٤ıËΠ̤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· ÛÙÔ ∂ÏÏËÓÈÎfi ∫ÔÈÓÔ‚Ô‡ÏÈÔ. ∂›Ó·È ÛËÌÂ›Ô ·Ó·ÊÔÚ¿˜ ÁÈ· ÙË ÌÂÙ¿‚·ÛË ·fi ÙËÓ ÂÔ¯‹ Ù˘ ·Û˘Ó¤ÂÈ·˜, ÙˆÓ ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈÎÒÓ ·Ï¯ËÌÂÈÒÓ Î·È ÙˆÓ ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ Ì ·ÛÙÂÚ›ÛÎÔ˘˜, ÛÙËÓ ÂÔ¯‹ Ù˘ ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈ΋˜ ·ÍÈÔÈÛÙ›·˜. ¢ÂÓ Û˘ÁÎÚÔÙ‹ıËΠ̠‚¿ÛË ÙȘ ÂÈı˘ÌËÙ¤˜ ‰·¿Ó˜, ÒÛÙ ÌÂÙ¿ Ó· “ÛÙ‹ÛÔ˘Ì” Ù· ¤ÛÔ‰·, fiˆ˜ ÁÈÓfiÙ·Ó ÛÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ, ·ÏÏ¿ Ì ‚¿ÛË ÙÔ˘˜ fiÚÔ˘˜ Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÈο ÌÔÚԇ̠ӷ ·ÓÙÏ‹ÛÔ˘ÌÂ, ÁÈ· Ó· ηχ„Ô˘Ì οı ÚԂϤ„ÈÌË Î·È ·Ó·Áη›· ‰·¿ÓË. Δ· ‰Â‰Ô̤ӷ ÙÔ˘ ¤¯Ô˘Ó ÔÏÏ·ÏÒ˜ ÂÏÂÁ¯ı› ·fi ÙË Eurostat, ÙÔ °ÂÓÈÎfi §ÔÁÈÛÙ‹ÚÈÔ, ÙËÓ ∂ÏÏËÓÈ΋ ™Ù·ÙÈÛÙÈ΋ ∞Ú¯‹ Î·È ÙËÓ “ÙÚfiÈη” . ¢ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ·ÌÊÈÛ‚ËÙËıÔ‡Ó, Ôχ ÏÈÁfiÙÂÚÔ ·fi ÂΛÓÔ˘˜ Ô˘ ‰È¤Ú„·Ó, fiÙ·Ó ‹Ù·Ó ΢‚¤ÚÓËÛË, Û ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈΤ˜ ·Ï¯ËÌ›˜, Û ·ÏÏÂ¿ÏÏËϘ Î·È ÂÎÙÂٷ̤Ó˜ Û˘Áηχ„ÂȘ Î·È Û ·ÛÙÔ¯›Â˜ ÂÎÙ¤ÏÂÛ˘ ÙˆÓ ‰ÈÎÒÓ ÙÔ˘˜ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÒÓ. °È· ÙËÓ ÂÎÙ¤ÏÂÛË ÙÔ˘ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ ÚԂϤÔÓÙ·È, ϤÔÓ, ‰È·‰Èηۛ˜ ·˘ÛÙËÚÔ‡ ÂϤÁ¯Ô˘ ·Ó¿ 3ÌËÓÔ Î·È ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛË ·Ó¿ Ì‹Ó· Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ‰Â›ÎÙ˜. Δ· ̤ÙÚ· Ì›ˆÛ˘ ÙÔ˘ ÂÏÏ›ÌÌ·ÙÔ˜ Â›Ó·È ÔÏÏ·Ï¿ÛÈ·˜ ·fi‰ÔÛ˘ ·fi ÙÔ ÂȉȈÎfiÌÂÓÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·, ÒÛÙ ӷ ˘¿Ú¯ÂÈ ·ÔıÂÌ·ÙÈÎfi Î·È ÂÚÈıÒÚÈÔ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ˘ ·Úfi‚ÏÂÙˆÓ ÂÍÂϛ͈Ó, Ô˘ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ·ÔÎÏÂÈÛÙÔ‡Ó ÛÙËÓ ÙÚ¤¯Ô˘Û· -Î·È È‰È·›ÙÂÚ· Ú¢ÛÙ‹- ÂÁ¯ÒÚÈ· Î·È ‰ÈÂıÓ‹ Û˘Á΢ڛ·. √È ÌÂÈÒÛÂȘ Û ÌÈÛıÔ‡˜ Î·È Û˘ÓÙ¿ÍÂȘ ‰ÈÔÁÎÒÓÔ˘Ó ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ÙÔ ·›ÛıËÌ· ‰˘Û·Ú¤ÛÎÂÈ·˜ ÛÙÔ˘˜ Ôϛ٘. ∏ ·ÛÊ˘ÎÙÈ΋ ·Ú¿Ù·ÛË Ù˘ ÏÈÙfiÙËÙ·˜ ÛÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ ‰ÂÓ ı· ‰ÔÎÈÌ¿ÛÂÈ ÙȘ ·ÓÙÔ¯¤˜ Ù˘ ÎÔÈÓˆÓ›·˜;

°È· ÙËÓ ÂÎÙ¤ÏÂÛË ÙÔ˘ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ ÚԂϤÔÓÙ·È, ϤÔÓ, ‰È·‰Èηۛ˜ ·˘ÛÙËÚÔ‡ ÂϤÁ¯Ô˘ ·Ó¿ 3ÌËÓÔ Î·È ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛË ·Ó¿ Ì‹Ó· Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ‰Â›ÎÙ˜. Δ· ̤ÙÚ· Ì›ˆÛ˘ ÙÔ˘ ÂÏÏ›ÌÌ·ÙÔ˜ Â›Ó·È ÔÏÏ·Ï¿ÛÈ·˜ ·fi‰ÔÛ˘ ·fi ÙÔ ÂȉȈÎfiÌÂÓÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·, ÒÛÙ ӷ ˘¿Ú¯ÂÈ ·ÔıÂÌ·ÙÈÎfi Î·È ÂÚÈıÒÚÈÔ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ˘ ·Úfi‚ÏÂÙˆÓ ÂÍÂϛ͈Ó, Ô˘ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ·ÔÎÏÂÈÛÙÔ‡Ó ÛÙËÓ ÙÚ¤¯Ô˘Û· -Î·È È‰È·›ÙÂÚ· Ú¢ÛÙ‹- ÂÁ¯ÒÚÈ· Î·È ‰ÈÂıÓ‹ Û˘Á΢ڛ·

∏ ¯ÒÚ· Ì·˜ ·¤Ê˘Á ÙË ¯ÚÂÔÎÔ›· “ÛÙÔ ·Ú¿ ¤ÓÙ” , ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙ÔÓÙ·˜ ¤Ó· Ì˯·ÓÈÛÌfi ÛÙ‹ÚÈ͢, ·fi ÙÔÓ ÔÔ›Ô ·ÓÙÏ›, Ì ÂÚÈÔ‰ÈΤ˜ Î·È ÂÏÂÁ¯fiÌÂÓ˜ ‰fiÛÂȘ, Ù· ¯Ú‹Ì·Ù· Ô˘ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ÁÈ· Ó· ηχ„ÂÈ ‚·ÛÈΤ˜ Ù˘ ·Ó¿ÁΘ, ̤¯ÚÈ Ó· ·ÔÎÙ‹ÛÂÈ Í·Ó¿ ÚfiÛ‚·ÛË ÛÙȘ ‰ÈÂıÓ›˜ ·ÁÔÚ¤˜. ŸÌˆ˜, ·˘Ù¿ Ù· ¯Ú‹Ì·Ù·, Ô˘ ÏËÚÒÓÔÓÙ·È Ì ı˘Û›Â˜ ÙÔ˘ Ï·Ô‡ Ì·˜, ‰ÂÓ Ù· ‹Ú·Ì ÁÈ· Ó· Û˘Ó¯›ÛÔ˘Ì ÛÙ· ›‰È·. √È Ôϛ٘ ¤¯Ô˘Ó Â›ÁÓˆÛË Ù˘ ÛÔ‚·ÚfiÙËÙ·˜ Ù˘ ηٿÛÙ·Û˘ Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ì ˆ˜ ÎÔÈÓˆÓ›· Î·È ˆ˜ ¯ÒÚ·. °È’ ·˘Ùfi Î·È ÂȉÂÈÎÓ‡Ô˘Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚË Î·Ù·ÓfiËÛË, ˘¢ı˘ÓfiÙËÙ· Î·È ˆÚÈÌfiÙËÙ·, ·fi ÔÏÏÔ‡˜ ÔÏÈÙÈÎÔ‡˜ Û¯ËÌ·ÙÈÛÌÔ‡˜ Î·È ÊÔÚ›˜. ∞˘Ùfi Ô˘ ı¤ÏÂÈ Ô Ï·fi˜ Ì·˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È Ï·˚ΛÛÙÈη Û˘Óı‹Ì·Ù·, “Ì·ÁÈΤ˜ χÛÂȘ” Î·È ÌÂÁ¿Ï· ÏfiÁÈ· ¯ˆÚ›˜ ·ÓÙ›ÎÚÈÛÌ·, Ô˘ Û˘Ó ÙÔȘ ¿ÏÏÔȘ ÚÔÛ‚¿ÏÏÔ˘Ó ÙË ÓÔËÌÔÛ‡ÓË ÙÔ˘. £¤ÏÂÈ ·Ï‹ıÂȘ, Û¯¤‰ÈÔ Î·È ÚÔÔÙÈ΋. £¤ÏÂÈ, ÚÒÙ· ·fi fiÏ·, Ó· È¿ÛÔ˘Ó ÙfiÔ ÔÈ ı˘Û›Â˜ ÙÔ˘. ∞˘Ù‹ Â›Ó·È Î·È Ë ‰È΋ Ì·˜ ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ·. ¡· ·Ê‹ÛÔ˘Ì ›Ûˆ Ì·˜ ·‰È¤Íԉ˜ ÓÔÔÙÚÔ›Â˜ Î·È Ú·ÎÙÈΤ˜, Ô˘ Ì·˜ ¤ÊÂÚ·Ó Û ·˘Ù‹ ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË. ¡· ÂÙ‡¯Ô˘Ì ÙÔ˘˜ ÛÙfi¯Ô˘˜ Î·È ÙȘ ‰È·ÚıÚˆÙÈΤ˜ ·ÏÏ·Á¤˜ Ô˘ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ë ¯ÒÚ·. ŒÙÛÈ ÌfiÓÔ ı· Ìԇ̠۠ÙÚԯȿ ·Ó¿Î·Ì„˘, ÁÈ· Ó· ÌÔÚ¤ÛÔ˘Ì ӷ ··ÏÏ·Áԇ̠·fi ÙÔ ªÓËÌfiÓÈÔ. °È· Ó· ÌÔÚ¤ÛÔ˘Ó Î·È ÔÈ Ôϛ٘ Ó· ÚÔۂϤÔ˘Ó Î·È Ó· ÂˆÊÂÏËıÔ‡Ó ·fi ÌÈ· ·Ó¿Ù˘ÍË, Ô˘ ‰ÂÓ ı· ÛÙËÚ›˙ÂÙ·È ϤÔÓ Û ÊÔ‡ÛΘ Î·È ‰·ÓÂÈο, ·ÏÏ¿ Û ۇÁ¯ÚÔÓ˜, ÛÙ¤Ú˜ Î·È ‚ÈÒÛÈ̘ ‚¿ÛÂȘ. ™ÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ÂÚ·›ˆÛ˘ ‰ÂÓ ıˆÚ›Ù fiÙÈ ¤ÁÈÓ·Ó ·ÛÙÔ¯›Â˜ Î·È fiÙÈ ÎÏ‹ıËÎ·Ó Ó· ÏËÚÒ-

ÛÔ˘Ó Î·È Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ‹Ù·Ó Û˘ÓÂ›˜ ÛÙȘ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ ÙÔ˘˜; ΔÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ˘ÈÔı¤ÙËÛ ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÌÈ· ·˘ÙÔÌ·ÙÔÔÈË̤ÓË ‰È·‰Èηۛ·. ∏ ·ÔÛÙÔÏ‹ ÙˆÓ ÛËÌÂÈˆÌ¿ÙˆÓ ÂÚ·›ˆÛ˘ ¤ÁÈÓ ·fi ÙË °ÂÓÈ΋ °Ú·ÌÌ·Ù›· ¶ÏËÚÔÊÔÚÈ·ÎÒÓ ™˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ Î·È fi¯È ·fi ÙȘ ηٿ ÙfiÔ˘˜ ∂ÊÔڛ˜,

·ÈÚÂÙÈ΋. ŸÔÈÔ˜ ıˆÚÔ‡Û ˆ˜ ·‰ÈΛٷÈ, ÌÔÚÔ‡Û ӷ ÙËÓ ·ÚÓËı›, ¯ˆÚ›˜ ·˘Ùfi Ó· ÛËÌ·›ÓÂÈ ˆ˜ ı· ÙÔÓ “ÂΉÈÎËı›” Ë ∂ÊÔÚ›·. ∞fi Â‰Ò Î·È ÛÙÔ ÂÍ‹˜, ÔÈ ¤ÏÂÁ¯ÔÈ ı· Á›ÓÔÓÙ·È Ì ÛÙÔ¯Â˘Ì¤Ó· ÎÚÈÙ‹ÚÈ· “ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘ ÊÔÚÔ‰È·Ê˘Á‹˜” , fi¯È Ì ‚¿ÛË ÙÔ ·Ó Ì‹Î οÔÈÔ˜ ÛÙËÓ ÂÚ·›ˆÛË ‹ fi¯È. ◊Ù·Ó ·Ó·fiÊ¢ÎÙ˜ ÔÈ ·Ó·ÙÚÔ¤˜ ÛÙȘ ÂÚÁ·ÛȷΤ˜ Û¯¤ÛÂȘ ÙˆÓ ¢∂∫√; √È ¢∂∫√ η٤ÏËÍ·Ó Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó Û·Ó “Èı¿ÚÈ ÙˆÓ ¢·Ó·˝‰ˆÓ” ÁÈ· ÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ ¤ÏÏÂÈÌÌ· Î·È ÙÔ ¯Ú¤Ô˜. Ÿ,ÙÈ ÂÍÔÈÎÔÓÔÌ‹Û·Ì ¤Ú˘ÛÈ Ì ÂÚÈÎÔ¤˜ ÌÈÛıÒÓ Î·È Û˘Óٿ͈Ó, ۯ‰fiÓ ÙÔ ¯¿ÓÔ˘Ì ·fi ÂÏÏ›ÌÌ·Ù· Î·È ÛˆÚÂ˘Ì¤Ó˜ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ ÙÔ˘˜. ¢ÂÓ ÌÔÚÔ‡ÌÂ, ÏÔÈfiÓ, Ó· Û˘Ó¯›ÛÔ˘Ì ¤ÙÛÈ. °È· Ì·˜, ÚÔ¤¯ÂÈ Ó· ÚÔÛٷهÛÔ˘Ì ÙËÓ ··Û¯fiÏËÛË Î·È ÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· ÙˆÓ

√È ¢∂∫√ η٤ÏËÍ·Ó Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó Û·Ó “Èı¿ÚÈ ÙˆÓ ¢·Ó·˝‰ˆÓ” ÁÈ· ÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ ¤ÏÏÂÈÌÌ· Î·È ÙÔ ¯Ú¤Ô˜. Ÿ,ÙÈ ÂÍÔÈÎÔÓÔÌ‹Û·Ì ¤Ú˘ÛÈ Ì ÂÚÈÎÔ¤˜ ÌÈÛıÒÓ Î·È Û˘Óٿ͈Ó, ۯ‰fiÓ ÙÔ ¯¿ÓÔ˘Ì ·fi ÂÏÏ›ÌÌ·Ù· Î·È ÛˆÚÂ˘Ì¤Ó˜ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ ÙÔ˘˜. ¢ÂÓ ÌÔÚÔ‡ÌÂ, ÏÔÈfiÓ, Ó· Û˘Ó¯›ÛÔ˘Ì ¤ÙÛÈ. °È· Ì·˜, ÚÔ¤¯ÂÈ Ó· ÚÔÛٷهÛÔ˘Ì ÙËÓ ··Û¯fiÏËÛË Î·È ÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· ÙˆÓ ¢∂∫√. ¢È·ÊÔÚÂÙÈο, ‹ ı· ¤ÚÂ ӷ ·ÔÏ˘ıÔ‡Ó ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ, ‹ Ó· ÂÈ‚·Ú˘ÓıÔ‡Ó ÔÈ ÊÔÚÔÏÔÁÔ‡ÌÂÓÔÈ Ì ÙȘ ÛˆÚÂ˘Ì¤Ó˜ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ ÙˆÓ ¢∂∫√, Ì ·Ú·¿Óˆ ÊfiÚÔ˘˜, Ì ÂÚÈÎÔ¤˜ ··Ú·›ÙËÙˆÓ ‰ËÌfiÛÈˆÓ ·Á·ıÒÓ ‹ Î·È Ì ·‚¿ÛÙ·¯Ù˜, ÁÈ· ÙÔ Ì¤ÛÔ ÔÏ›ÙË, ·˘Í‹ÛÂȘ ÙÈÌÔÏÔÁ›ˆÓ

ÂÓÒ ÚÔÎÚ›ıËÎÂ Ë ÂÍfiÊÏËÛ‹ ÙÔ˘˜ ·¢ı›·˜ ÛÙȘ ÙÚ¿Â˙˜, ÁÈ· ‰È¢ÎfiÏ˘ÓÛË ÙˆÓ ÊÔÚÔÏÔÁÔ‡ÌÂÓˆÓ Î·È ÂÍÔÈÎÔÓfiÌËÛË ÎfiÛÙÔ˘˜ Î·È ¯ÚfiÓÔ˘. ™ÙÔ 1,5 ÂηÙÔÌ̇ÚÈÔ ÛËÌÂȈ̿وÓ, Ô˘ ÛÙ¿ÏıËÎ·Ó Ì ·˘Ù‹ ÙË ‰È·‰Èηۛ·, ÂfiÌÂÓÔ ‹Ù·Ó Ó· ˘¿ÚÍÔ˘Ó Î·È Ï¿ıË, Ù· ÔÔ›· ÔÈ ÊÔÚÔÏÔÁÔ‡ÌÂÓÔÈ Â›¯·Ó ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ‰ÈÔÚıÒÛÔ˘Ó, ÛÂ Û˘ÓÂÓÓfiËÛË Ì ÙËÓ ∂ÊÔÚ›· ÙÔ˘˜, ÒÛÙ ӷ ÌËÓ ÏËÚÒÛÔ˘Ó ·Ú·¿Óˆ. √È 595.000 ÊÔÚÔÏÔÁÔ‡ÌÂÓÔÈ Ô˘ ÚÔÛ‹Ïı·Ó ÔÈÎÂÈÔıÂÏÒ˜ ̤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ·, ‰ÈηÈÒÓÂÈ Î·È ÙËÓ ·fiÊ·Û‹ Ì·˜ Ó· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÔ˘Ì ·˘Ùfi ÙÔ ÂÁ¯Â›ÚËÌ·. ∂Í·Ú¯‹˜ ÙÔÓ›Û·Ì ˆ˜ Ë ÂÚ·›ˆÛË Â›Ó·È ÚÔ-

¢∂∫√. ¢È·ÊÔÚÂÙÈο, ‹ ı· ¤ÚÂ ӷ ·ÔÏ˘ıÔ‡Ó ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ, ‹ Ó· ÂÈ‚·Ú˘ÓıÔ‡Ó ÔÈ ÊÔÚÔÏÔÁÔ‡ÌÂÓÔÈ Ì ÙȘ ÛˆÚÂ˘Ì¤Ó˜ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ ÙˆÓ ¢∂∫√, Ì ·Ú·¿Óˆ ÊfiÚÔ˘˜, Ì ÂÚÈÎÔ¤˜ ··Ú·›ÙËÙˆÓ ‰ËÌfiÛÈˆÓ ·Á·ıÒÓ ‹ Î·È Ì ·‚¿ÛÙ·¯Ù˜, ÁÈ· ÙÔ Ì¤ÛÔ ÔÏ›ÙË, ·˘Í‹ÛÂȘ ÙÈÌÔÏÔÁ›ˆÓ. ∂›Ó·È ·Ï‹ıÂÈ· fiÙÈ ¯ˆÏ·›ÓÂÈ Ë ·fi‰ÔÛË ÙÔ˘ ÊÔÚÔÂÈÛÚ·ÎÙÈÎÔ‡ Ì˯·ÓÈÛÌÔ‡. ªÂ ÔÈÔ ÙÚfiÔ ı· ÂÈÙ¢¯ı› Ë ·‡ÍËÛË ÙˆÓ ÂÛfi‰ˆÓ; °È· ÙÔ 2011 ÛÙfi¯Ô˜ Ì·˜ Â›Ó·È Ë ·‡ÍËÛË ÙˆÓ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎÒÓ ÂÛfi-

√È Ôϛ٘ ¤¯Ô˘Ó Â›ÁÓˆÛË Ù˘ ÛÔ‚·ÚfiÙËÙ·˜ Ù˘ ηٿÛÙ·Û˘ Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ì ˆ˜ ÎÔÈÓˆÓ›· Î·È ˆ˜ ¯ÒÚ·. °È’ ·˘Ùfi Î·È ÂȉÂÈÎÓ‡Ô˘Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚË Î·Ù·ÓfiËÛË, ˘¢ı˘ÓfiÙËÙ· Î·È ˆÚÈÌfiÙËÙ·, ·fi ÔÏÏÔ‡˜ ÔÏÈÙÈÎÔ‡˜ Û¯ËÌ·ÙÈÛÌÔ‡˜ Î·È ÊÔÚ›˜. ∞˘Ùfi Ô˘ ı¤ÏÂÈ Ô Ï·fi˜ Ì·˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È Ï·˚ΛÛÙÈη Û˘Óı‹Ì·Ù·, “Ì·ÁÈΤ˜ χÛÂȘ” Î·È ÌÂÁ¿Ï· ÏfiÁÈ· ¯ˆÚ›˜ ·ÓÙ›ÎÚÈÛÌ·, Ô˘ Û˘Ó ÙÔȘ ¿ÏÏÔȘ ÚÔÛ‚¿ÏÏÔ˘Ó ÙË ÓÔËÌÔÛ‡ÓË ÙÔ˘. £¤ÏÂÈ ·Ï‹ıÂȘ, Û¯¤‰ÈÔ Î·È ÚÔÔÙÈ΋

‰ˆÓ ηٿ 1,8%, Ì ‰È‡ڢÓÛË, ΢ڛˆ˜, Ù˘ ÊÔÚÔÏÔÁÈ΋˜ ‚¿Û˘ Î·È ¿Ù·ÍË Ù˘ ÊÔÚÔ‰È·Ê˘Á‹˜. √ Ó¤Ô˜ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎfi˜ ÓfiÌÔ˜ 3842/2010 ‰È¢ڇÓÂÈ ÛËÌ·ÓÙÈο ÙȘ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ Û‡ÏÏ˄˘ Ù˘ ÊÔÚÔÏÔÁÈ΋˜ ‚¿Û˘ Ì ٷ ÙÂÎÌ‹ÚÈ·, Ù· ËÏÂÎÙÚÔÓÈο ÙÈÌÔÏfiÁÈ·, ÙȘ ˘Ô¯ÚˆÙÈΤ˜ Û˘Ó·ÏÏ·Á¤˜ ̤ۈ ÙÚ·Â˙ÒÓ ÁÈ· ÔÛ¿ ¿Óˆ ·fi 1.500 ¢ÚÒ. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, ÚÔ¯ˆÚ¿Ì ÛÙËÓ ·Ó·Û˘ÁÎÚfiÙËÛË ÙˆÓ ÂÏÂÁÎÙÈÎÒÓ Î·È ÂÈÛÚ·ÎÙÈÎÒÓ Ì˯·ÓÈÛÌÒÓ, ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ·Ú·Ï¿‚·Ì ÂÓÙÂÏÒ˜ ··ÍȈ̤ÓÔ˘˜ ·fi ÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË Î˘‚¤ÚÓËÛË. √ÏÔÎÏËÚÒÓÔ˘Ì ÙËÓ ·Ó·‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË ÙˆÓ ¢√À Î·È ÙˆÓ ΔÂψÓ›ˆÓ ÌÂ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ Û¯¤‰ÈÔ Î·È ÎÚÈÙ‹ÚÈ·, ÒÛÙ ӷ ·ÂÏ¢ıÂÚˆıÔ‡Ó fiÚÔÈ Î·È ‰˘Ó·ÌÈÎfi Î·È Ó· Â͢ËÚÂÙÂ›Ù·È Î·Ï‡ÙÂÚ· Ô ÔÏ›Ù˘. ◊‰Ë ı¤Û·Ì ۷Ê›˜ Î·È ÂϤÁÍÈ̘ ηıËÌÂÚÈÓ¤˜ ¯ÚÂÒÛÂȘ ÛÙÔ ÂÏÂÁÎÙÈÎfi Î·È ÂÈÛÚ·ÎÙÈÎfi ¤ÚÁÔ, ÍÂÎÈÓÒÓÙ·˜ ·fi ÙȘ 27 ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˜ ÂÊÔڛ˜, Ô˘ ηχÙÔ˘Ó ÙÔ 70% ÙˆÓ ÂÛfi‰ˆÓ Î·È ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıԇ̠‚‹Ì· ÚÔ˜ ‚‹Ì· ÙËÓ ÔÚ›· ÙÔ˘˜. ™Â Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔ Û˘Ó·ÚÌfi‰ÈÔ ˘Ô˘ÚÁ›Ô, ÂÈÛ‡‰Ô˘Ì ÙËÓ ·ÔÓÔÌ‹ Ù˘ ¢ÈηÈÔÛ‡Ó˘ ÛÙ· ÊÔÚÔÏÔÁÈο ˙ËÙ‹Ì·Ù·. μ¿˙Ô˘Ì ٤ÏÔ˜ ÛÙȘ ¯ÚÔÓÔ‚fiÚ˜ ‰È·‰Èηۛ˜ ηı˘ÛÙ¤ÚËÛ˘ ‹ Î·È ·Î‡ÚˆÛ˘ ÙˆÓ ÚÔÛٛ̈Ó, Ô˘ ÎÚ·ÙÔ‡Û·Ó ·fi ÂÙ¿ ̤¯ÚÈ ‰¤Î· ¯ÚfiÓÈ·. Δ¤ÏÔ˜, ÂÈÛ¿ÁÔ˘Ì ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ‰È·‰Èηۛ· ÂÎÔ‡ÛÈ·˜ Â͈‰ÈηÛÙÈ΋˜ Â›Ï˘Û˘ ÙˆÓ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎÒÓ ‰È·ÊÔÚÒÓ Ì ÙËÓ Î·ıȤڈÛË ÊÔÚÔÏÔÁÈ΋˜ ¢È·ÈÙËÛ›·˜. ™‡Ìʈӷ Ì ÂÎÙÈÌ‹ÛÂȘ Ë ÊÔÚÔ‰È·Ê˘Á‹ ¤¯ÂÈ ÍÂÂÚ¿ÛÂÈ Ù· 36 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ ÙÔ ¯ÚfiÓÔ. ¶ÔÈÔÈ Â›Ó·È ÔÈ ÛÙfi¯ÔÈ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ÁÈ· ÙÔ 2011; ∏ ÊÔÚÔ‰È·Ê˘Á‹ ›ӷÈ, ‰˘ÛÙ˘¯Ò˜, ‚·ıÈ¿ ÚÈ˙ˆÌ¤ÓË Û ÓÔÔÙÚÔ›Â˜ Ù˘ ÎÔÈÓˆÓ›·˜ Î·È Û ‰Ô̤˜ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜. °È’ ·˘Ùfi ‰ÂÓ ÂÍ·Ï›ÊÂÙ·È Â‡ÎÔÏ·, Ô‡Ù ·˘ÙfiÌ·Ù·, ̤۷ Û ϛÁÔ˘˜ Ì‹Ó˜. ¶ÚÔÛ·ıԇ̠ӷ Û¿ÛÔ˘Ì ¤Ó· ¯ÚfiÓÈÔ ·fiÛÙËÌ·, ¤Ó· Ê·‡ÏÔ Î‡ÎÏÔ, Ô˘ ÙÚÔÊÔ‰ÔÙÂ›Ù·È Î·È ·fi ÙË Û˘ÛÛÒÚ¢ÛË ÂηÙÔÓÙ¿‰ˆÓ ¯ÈÏÈ¿‰ˆÓ

·Ó¤ÏÂÁÎÙˆÓ ˘Ôı¤ÛÂˆÓ ÙÔ˘ ·ÚÂÏıfiÓÙÔ˜, ·fi ÙȘ Ôԛ˜ ÌÔÚÔ‡Û ӷ ÂÏÂÁ¯ı›, ηٿ ̤ÁÈÛÙÔ, ÌfiÓÔ ÙÔ 3% ÂÙËÛ›ˆ˜. ∏ ·‰˘Ó·Ì›· ÛÙfi¯Â˘Û˘ ÙˆÓ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎÒÓ ÂϤÁ¯ˆÓ Î·È ‰È·ÛÙ·‡ÚˆÛ˘ ÛÙÔȯ›ˆÓ, ηıÒ˜ Î·È ÙÔ ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÎfi ıÂÛÌÈÎfi Ï·›ÛÈÔ ·ÔÓÔÌ‹˜ ¢ÈηÈÔÛ‡Ó˘, Ô‰ËÁÔ‡Û Û ÌÈ· de facto ÊÔÚÔÏÔÁÈ΋ ·Û˘Ï›·. ¢ÂÓ Â›Ó·È Ù˘¯·›Ô fiÙÈ 32 ‰ÈÛÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ¢ÚÒ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÈÛÚ·¯ıÔ‡Ó, ÏfiÁˆ ÚÔÛÊ˘ÁÒÓ ÛÙ· ¢ÈÔÈÎËÙÈο ¢ÈηÛÙ‹ÚÈ·. ªÂ Ù¤ÙÔÈ· ‰Â‰Ô̤ӷ Î·È Ì ÙËÓ ·Ô‰˘Ó¿ÌˆÛË ÙˆÓ ÊÔÚÔÂÏÂÁÎÙÈÎÒÓ Ì˯·ÓÈÛÌÒÓ, ÔÈ ÊÔÚÔÊ˘Á¿‰Â˜ ‰È¤ÙÚ¯·Ó ÂÏ¿¯ÈÛÙÔ Î›Ó‰˘ÓÔ ÂÓÙÔÈÛÌÔ‡, fiÛÔ Ì¿ÏÏÔÓ ·Ú·‰ÂÈÁÌ·ÙÈ΋˜ ÙÈ̈ڛ·˜. ŸÏ· ·˘Ù¿ ÂͤıÚ„·Ó ÙË ÊÔÚÔ‰È·Ê˘Á‹ ˆ˜... ÂıÓÈÎfi ÛÔÚ, Û ‚¿ÚÔ˜, ‚¤‚·È·, ÙˆÓ ÌÈÛıˆÙÒÓ, ÙˆÓ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ˆÓ Î·È ÙˆÓ ÂÈÏÈÎÚÈÓÒÓ ÊÔÚÔÏÔÁÔ‡ÌÂÓˆÓ. °È· ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ‹ Ù˘ ÚÔ¯ˆÚ¿ÌÂ, ÚÒÙ· ·fi fiÏ·, Û ¢Ú›· ·Ó·Û‡ÓÙ·ÍË ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ Ì·˜. ∞ÍÈÔÔÈԇ̠ÙË ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ‚Ô‹ıÂÈ· ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ, ÙÔ˘ “ÎÈÓ‹Ì·ÙÔ˜ ÙˆÓ ·ԉ›ÍˆӔ , ÛÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ۯ‰ȿ˙Ô˘Ì ӷ ‰ÒÛÔ˘Ì ÚfiÛıÂÙÔ ıÂÙÈÎfi ΛÓËÙÚÔ, ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Ì ÙË ¯Ú‹ÛË Ù˘ Ó¤·˜ οÚÙ·˜ Û˘ÏÏÔÁ‹˜ ·ԉ›ÍˆÓ. ∞ÍÈÔÔÈԇ̠ÙÔ Ó¤Ô ÊÔÚÔÏÔÁÈÎfi ÓfiÌÔ, ÙȘ ËÏÂÎÙÚÔÓÈΤ˜ Î·È ÙÚ·Â˙ÈΤ˜ Û˘Ó·ÏÏ·Á¤˜, Ù· Û‡Á¯ÚÔÓ· ÂÚÁ·Ï›· Î·È ÙȘ ‰ÈÂ˘Ú˘Ì¤Ó˜ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ ‰È·ÛÙ·‡ÚˆÛ˘ ÛÙÔȯ›ˆÓ, ÁÈ· ¿ÌÂÛÔ˘˜ Î·È ÛÙÔ¯Â˘Ì¤ÓÔ˘˜ ÂϤÁ¯Ô˘˜. ∂ÛÙÈ¿˙Ô˘Ì ÛÙÔ˘˜ ÌÂÁ·ÏÔÊÔÚÔÊ˘Á¿‰Â˜, ÛÙȘ offshore, ÛÙȘ ηÙËÁÔڛ˜ ˘„ËÏÔ‡ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘ ÊÔÚÔ‰È·Ê˘Á‹˜, Ì ‚¿ÛË Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÎÚÈÙ‹ÚÈ·. °È· ÙÔ ÛÎÔfi ·˘Ùfi, ·ÍÈÔÔÈԇ̠ÙÔ ÔÏÔÎÏËڈ̤ÓÔ ÏËÚÔÊÔÚÈ·Îfi Û‡ÛÙËÌ· ELENXIS, ¤Ó· ·˘ÙÔÌ·ÙÔÔÈË̤ÓÔ Î·È ·ÍÈfiÈÛÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ·Ó¿Ï˘Û˘ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÏÔÁ‹ ˘Ôı¤ÛÂˆÓ ÚÔ˜ ¤ÏÂÁ¯Ô Û ÎÂÓÙÚÈÎfi Â›‰Ô, Ì Ï‹ÚË Ì˯·ÓÔÁÚ·ÊÈ΋ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË fiÏˆÓ ÙˆÓ ÂÏÂÁÎÙÈÎÒÓ ‰È·‰ÈηÛÈÒÓ. ¢ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡ÌÂ, Ì ¿ÏÏ· ÏfiÁÈ·, ¤Ó· “ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi ‰›¯Ù˘” , ·fi ÙÔ ÔÔ›Ô Ôχ ‰‡ÛÎÔÏ· ı· ÍÂʇÁÔ˘Ó ÔÈ ÊÔÚÔÊ˘Á¿‰Â˜.


¶√§πΔπ∫∏

7

¶APA™KEYH 31 ¢EKEMBPI√À 2010

∏ ÙÚÔÔÏÔÁ›· ı· Û˘˙ËÙËı› ÛÙË μÔ˘Ï‹ Ì ÙÔ Ó¤Ô ¤ÙÔ˜

¶·Ú·Ù›ÓÂÙ·È Ì¤¯ÚÈ ÙȘ 30 πÔ˘Ó›Ô˘ Ë ·Ó·ÛÙÔÏ‹ ÙˆÓ ÏÂÈÛÙËÚÈ·ÛÌÒÓ ∞£∏¡∞, 30.

¤¯ÚÈ ÙȘ 30 πÔ˘Ó›Ô˘ ÙÔ˘ 2011 ·Ú·Ù›ÓÂÙ·È Ë ·Ó·ÛÙÔÏ‹ ÙˆÓ ÏÂÈÛÙËÚÈ·ÛÌÒÓ, Ì ÙÚÔÔÏÔÁ›· Ô˘ ˘ÔÁÚ¿ÊÂÙ·È ·fi ÙÔ˘˜ ˘Ô˘ÚÁÔ‡˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ, ¢ÈηÈÔÛ‡Ó˘, ¢È·Ê¿ÓÂÈ·˜ Î·È ∞ÓıÚˆ›ÓˆÓ ¢ÈÎ·ÈˆÌ¿ÙˆÓ Î·È ∂ÚÁ·Û›·˜ Î·È ∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜ ∞ÛÊ¿ÏÈÛ˘ Î·È Î·Ù·Ù›ıÂÙ·È ÛÙÔ ÚÒÙÔ ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ Ô˘ ı· Û˘˙ËÙËı› ÛÙË μÔ˘Ï‹ Ì ÙÔ Ó¤Ô ¤ÙÔ˜. ∏ ÙÚÔÔÏÔÁ›· ·ÊÔÚ¿ ÙfiÛÔ ÙÔ˘˜ ÏÂÈÛÙËÚÈ·ÛÌÔ‡˜ Ô˘ ÂÈÛ‡‰ÔÓÙ·È ·fi ÈÛÙˆÙÈο ȉڇ̷ٷ ÁÈ· ÙËÓ ÈηÓÔÔ›ËÛË ··ÈÙ‹ÛÂˆÓ Ô˘ ‰ÂÓ ˘ÂÚ‚·›ÓÔ˘Ó ÙÔ ÔÛfiÓ ÙˆÓ 200.000 ¢ÚÒ fiÛÔ Î·È ÙÔ˘˜ ÏÂÈÛÙËÚÈ·ÛÌÔ‡˜ Ô˘ ÂÈÛ‡‰ÔÓÙ·È ·fi ÔÔÈÔÓ‰‹ÔÙ Û ‚¿ÚÔ˜ Ù˘ ÚÒÙ˘ ‹ Ù˘ ÌÔÓ·‰È΋˜ ηÙÔÈΛ·˜ ÙÔ˘ ÔÊÂÈϤÙË.

ª

™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, ÛÙËÓ ÎÔÈÓ‹ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÙˆÓ ÀÔ˘ÚÁ›ˆÓ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Î·È ∂ÚÁ·Û›·˜ Î·È ∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜ ∞ÛÊ¿ÏÈÛ˘ Û¯ÂÙÈο Ì ÙÚÔÔÏÔÁ›· ÁÈ· ·Ó·ÛÙÔÏ‹ ÙˆÓ ÏÂÈÛÙËÚÈ·ÛÌÒÓ, ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È Ù· ÂÍ‹˜: “ªÂ ÙÚÔÔÏÔÁ›· Ô˘ ˘ÔÁÚ¿ÊÂÙ·È ·fi ÙÔ˘˜ ÀÔ˘ÚÁÔ‡˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ, ¢ÈηÈÔÛ‡Ó˘, ¢È·Ê¿ÓÂÈ·˜ Î·È ∞ÓıÚˆ›ÓˆÓ ¢ÈÎ·ÈˆÌ¿ÙˆÓ Î·È ∂ÚÁ·Û›·˜ Î·È ∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜ ∞ÛÊ¿ÏÈÛ˘ Î·È Î·Ù·Ù›ıÂÙ·È ÛÙÔ ÚÒÙÔ ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ Ô˘ ı· Û˘˙ËÙËı› ÛÙË μÔ˘Ï‹ Ì ÙÔ Ó¤Ô ¤ÙÔ˜ ·Ú·Ù›ÓÂÙ·È Ì¤¯ÚÈ ÙËÓ 30.6.2011 Ë ·Ó·ÛÙÔÏ‹ ÙˆÓ ÏÂÈÛÙËÚÈ·ÛÌÒÓ. ∏ ÙÚÔÔÏÔÁ›· ·ÊÔÚ¿ ÙfiÛÔ ÙÔ˘˜ ÏÂÈÛÙËÚÈ·ÛÌÔ‡˜ Ô˘ ÂÈÛ‡‰ÔÓÙ·È ·fi ÈÛÙˆÙÈο ȉڇ̷ٷ ÁÈ· ÙËÓ ÈηÓÔÔ›ËÛË ··ÈÙ‹ÛÂˆÓ Ô˘ ‰ÂÓ ˘ÂÚ‚·›ÓÔ˘Ó ÙÔ ÔÛfiÓ ÙˆÓ 200.000 ¢ÚÒ fiÛÔ Î·È ÙÔ˘˜ ÏÂÈÛÙËÚÈ·ÛÌÔ‡˜ Ô˘ ÂÈÛ‡‰ÔÓÙ·È ·fi ÔÔÈÔÓ‰‹ÔÙ Û ‚¿ÚÔ˜ Ù˘ ÚÒÙ˘ ‹ Ù˘ ÌÔÓ·‰È΋˜ ηÙÔÈΛ·˜ ÙÔ˘ ÔÊÂÈϤÙË, ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ Â›Û˘ ÈÛ¯‡ÂÈ Ë ÚÔÛˆÚÈÓ‹ ··ÁfiÚ¢ÛË ÙÔ˘ ÓfiÌÔ˘ 3869/2010 ÁÈ· ÙËÓ “Ú‡ıÌÈÛË ÙˆÓ ÔÊÂÈÏÒÓ ÙˆÓ ˘ÂÚ¯ÚÂˆÌ¤ÓˆÓ Ê˘ÛÈÎÒÓ ÚÔÛÒˆÓ” . √È ·Ú·¿Óˆ ·Ú·Ù¿ÛÂȘ Â›Ó·È ·Ó·Áη›Â˜ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ‰Ôı› Ë ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Û ÓÔÈÎÔ΢ÚÈ¿ Î·È ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÂÚȤÏıÂÈ Û ·‰˘Ó·Ì›· ÏËڈ̋˜ Ó· ·Ó·Î¿Ì„Ô˘Ó, Ó· ·Ó·‰ÈÔÚÁ·ÓÒÛÔ˘Ó Û ̛· ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ‰‡ÛÎÔÏË ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ Û˘Á΢ڛ· ÙËÓ Î¿Ï˘„Ë ÙˆÓ ·Ó·ÁÎÒÓ ÙÔ˘˜ Î·È Ó· ÂȉÈÒÍÔ˘Ó ÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË ‰˘Ó·Ù‹ ‰È¢ı¤ÙËÛË Î·È Â͢ËÚ¤ÙËÛË ÙˆÓ ÔÊÂÈÏÒÓ ÙÔ˘˜. √È ·Ú·Ù¿ÛÂȘ Â›Ó·È ¿ÏψÛÙ ÂȂ‚ÏË̤Ó˜ Î·È ÂÓfi„ÂÈ Ù˘ ÎÚ›ÛÈÌ˘ ÂÓ·ÚÎÙ‹ÚÈ·˜ Ê¿Û˘ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ô ÓfiÌÔ˜ 3869/2010 ÁÈ· ÙË Ú‡ıÌÈÛË ÙˆÓ ÔÊÂÈÏÒÓ ÙˆÓ ˘ÂÚ¯ÚÂˆÌ¤ÓˆÓ Ê˘ÛÈÎÒÓ ÚÔÛÒˆÓ. £· ‰È¢ÎÔχÓÔ˘Ó Û˘ÓÂÒ˜ ÙȘ ‰È·Ú·ÁÌ·Ù‡ÛÂȘ Î·È Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙ· ÈÛÙˆÙÈο ȉڇ̷ٷ, ÙÔ˘˜ ÏÔÈÔ‡˜ ÈÛو٤˜ Î·È ÙÔ˘˜ ÔÊÂÈϤÙ˜ ÁÈ· ÙËÓ Â͇ÚÂÛË Ì›·˜ Û˘Ì‚È‚·ÛÙÈ΋˜ χÛ˘ ÛÙËÓ ·ÔÏËڈ̋ ÙˆÓ ¯ÚÂÒÓ ÛÙȘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ÌfiÓÈÌ˘ ·‰˘Ó·Ì›·˜ ÏËڈ̋˜. ΔÔ‡-

‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û ‰˘Û¯ÂÚ‹ ÔÈÎÔÓÔÌÈο ı¤ÛË ı· ¯¿ÛÔ˘Ó Ù· Û›ÙÈ· ÙÔ˘˜.

∂ÈÛÙÔÏ‹ ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË

ÙÔ ‰Â Ì¿ÏÈÛÙ· ÂÓfi„ÂÈ Î·È ÙÔ˘ ÁÂÁÔÓfiÙÔ˜ fiÙÈ Ù· ÈÛÙˆÙÈο ȉڇ̷ٷ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ̤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· ÂÂÍÂÚÁ·ÛÙ› Î·È ··ÓÙ‹ÛÂÈ ÛÙÔ Ï‹ıÔ˜ ÙˆÓ Û¯ÂÙÈÎÒÓ ·ÈÙËÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ˘Ô‚ÏËı› ·fi ÙÔ˘˜ ÔÊÂÈϤÙ˜ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ ·Ú·¿Óˆ ÓfiÌÔ˘. ¶ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ, ÔÈ ÔÊÂÈϤÙ˜ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Ú·ÁÌ·ÙÈο Û ÌfiÓÈÌË ·‰˘Ó·Ì›· ı· ¤¯Ô˘Ó ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ·, Û ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ‰ÂÓ Â˘‰ÔÎÈÌ‹ÛÂÈ Ô Û˘Ì‚È‚·ÛÌfi˜, Ó· ÔÚÁ·ÓÒÛÔ˘Ó ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· ÙÔ˘˜ ̤۷ ·fi ÙË ‰ÈηÛÙÈ΋ Ú‡ıÌÈÛË ÙˆÓ ¯ÚÂÒÓ. ªÂ ÙËÓ ÙÚÔÔÏÔÁ›· ‰›ÓÂÙ·È Û˘ÓÂÒ˜ Ì›· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ·Ú¿Ù·ÛË ·Ó·ÛÙÔÏ‹˜ ÙˆÓ ÏÂÈÛÙËÚÈ·ÛÌÒÓ Î·È ÁÈ· Ì›· ÂÚ›Ô‰Ô Ô˘ Â›Ó·È ϤÔÓ Â·Ú΋˜ ÁÈ· Ó· ·ÍÈÔÔÈËı› ·fi ÙÔ˘˜ ˘ÂÚ¯Úˆ̤ÓÔ˘˜ ÔÊÂÈϤÙ˜ Ë Û¯ÂÙÈ΋ ÚÔÛٷ٢ÙÈ΋ ÓÔÌÔıÂÛ›· Î·È Ó· Ú˘ıÌÈÛÙ› ÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ Ì¤ÚÔ˜ ÙˆÓ ÂÎÎÚÂÌÒÓ ˘Ôı¤ÛˆӔ. ΔËÓ ·Ó·ÛÙÔÏ‹ ÙˆÓ ÏÂÈÛÙËÚÈ·ÛÌÒÓ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙËÓ Î‡ÚÈ· ηÙÔÈΛ· Î·È ÙˆÓ ÏÂÈÛÙËÚÈ·ÛÌÒÓ fiÏˆÓ ÙˆÓ ˘fiÏÔÈˆÓ ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ ÁÈ· ¯Ú¤Ë ÚÔ˜ ÈÛÙˆÙÈο ȉڇ̷ٷ Ò˜ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ 2011 ˙‹ÙËÛ ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Û˘Ó¤ÓÙ¢Í˘ Δ‡Ô˘ Ë Î·Ù·Ó·ÏˆÙÈ΋ ÔÚÁ¿ÓˆÛË ∂∫¶√π∑ø. ΔÔ ·›ÙËÌ· ÛÙËÚ›˙ÂÈ Î·È Ë ŒÓˆÛË ¢ÈηÛÙÒÓ Î·È ∂È-

Û·ÁÁÂϤˆÓ. Ÿˆ˜ ÙfiÓÈÛ·Ó ÔÈ ÂÎÚfiÛˆÔÈ Ù˘ ∂∫¶√π∑ø, ÔÈ ÙÚ¿Â˙˜ ·ÔʇÁÔ˘Ó ÙÔÓ Â͈‰ÈηÛÙÈÎfi Û˘Ì‚È‚·ÛÌfi ηıÈÛÙÒÓÙ·˜ ·ÓÂÓÂÚÁfi ÙÔÓ ÓfiÌÔ Ô˘ ·ÊÔÚ¿ ÙË Ú‡ıÌÈÛË ÙˆÓ ¯ÚÂÒÓ ÙˆÓ ÓÔÈÎÔ΢ÚÈÒÓ. ™‡Ìʈӷ Ì ٷ ÛÙÔȯ›· Ù˘ ηٷӷψÙÈ΋˜ ÔÚÁ¿ÓˆÛ˘ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙÔÓ Â͈‰ÈηÛÙÈÎfi Û˘Ì‚È‚·ÛÌfi, Ë ›‰È· ‰¤¯ıËΠ2.378 ÂÚÈÙÒÛÂȘ ÔÊÂÈÏÂÙÒÓ Ô˘ Âȉ›ˆÎ·Ó ÙÔÓ Â͈‰ÈηÛÙÈÎfi Û˘Ì‚È‚·ÛÌfi. ™ÙȘ ¿ÌÂÛ· ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓ˜ ÙÚ¿Â˙˜ ¤¯ÂÈ ˘Ô‚¿ÏÂÈ ˆ˜ ÙÒÚ· 682 ·ÈÙ‹ÛÂȘ. √È ÙÚ¿Â˙˜ Ì ÂÈÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘˜ ˙ËÙÔ‡Ó ·fi ÙÔ˘˜ ηٷӷψ٤˜ Ó· ÙÔ˘˜ ÚÔÛÎÔÌ›ÛÔ˘Ó ÏËıÒÚ· ‰ÈηÈÔÏÔÁËÙÈÎÒÓ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÂÍÂÙ¿ÛÔ˘Ó ÙÔ ·›ÙËÌ· Î·È Î˘Ú›ˆ˜ ··ÈÙÔ‡Ó ·fi ÙÔ˘˜ ηٷӷψ٤˜ Ó· ˘ÔÁÚ¿„Ô˘Ó ÂÓÒÈfiÓ ÙÔ˘˜ ·ÚfiÌÔÈ· ·›ÙËÛË Ì ·˘Ù‹Ó Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Ï¿‚ÂÈ ·fi ÙËÓ ∂∫¶√π∑ø ·ÏÏ¿ Ì ÙËÓ ˘ÔÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘˜ ·˘Ù‹ ÙË ÊÔÚ¿ ÒÛÙ ӷ ηٷ¯ˆÚÈÛıÔ‡Ó Ù· ÛÙÔȯ›· ÙÔ˘˜ ÛÙÔÓ “ΔÂÈÚÂÛ›·”. Ÿˆ˜ ηًÁÁÂÈÏ·Ó ÔÈ ÂÎÚfiÛˆÔÈ Ù˘ ∂∫¶√π∑ø, ÔÈ ÙÚ¿Â˙˜ ¤¯Ô˘Ó ‹‰Ë ‰ÒÛÂÈ ËÌÂÚÔÌËӛ˜ ÏÂÈÛÙËÚÈ·ÛÌÒÓ ·fi ÙȘ ÚÒÙ˜ Ë̤Ú˜ ÙÔ˘ ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ ÙÔ˘ 2011 Î·È ÂÎÙÈÌ¿Ù·È fiÙÈ, ·Ó ‰ÂÓ ‰Ôı› Ë ·Ó·ÛÙÔÏ‹, ÔÏÏÔ› ¿ÓıÚˆÔÈ Ô˘

™ÙËÓ ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈ΋ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ ÓfiÌÔ˘ 3869/2010 ÁÈ· Ù· ˘ÂÚ¯Úˆ̤ӷ ÓÔÈÎÔ΢ÚÈ¿ ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙË ‰›ÓË ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ ÛÙËÓ ÔÔ›· ¤¯Ô˘Ó ÂÚȤÏıÂÈ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ¯Úˆ̤ӷ ÓÔÈÎÔ΢ÚÈ¿, ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È Ì ÂÈÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘ ÚÔ˜ Ù· ÀÔ˘ÚÁ›· ∂ÚÁ·Û›·˜ Î·È √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ, Ô ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ ∫ÒÛÙ·˜ ∫·ÚÙ¿Ï˘. Ÿˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ “∏ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ ¡fiÌÔ˘ 3869/2010 ÂÌÊ·Ó›˙ÂÈ ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ‰˘ÛÎÔϛ˜ ηıÒ˜ ÔÈ ÙÚ¿Â˙˜ ‰ÂÓ ·ÓÙ·ÔÎÚ›ÓÔÓÙ·È, ·ÚÓÔ‡ÌÂÓ˜ Û οÔȘ Ì¿ÏÈÛÙ· ÂÚÈÙÒÛÂȘ ·ÎfiÌ· Î·È Ó· ·Ú·Ï¿‚Ô˘Ó ÙȘ ·ÈÙ‹ÛÂȘ Â͈‰ÈηÛÙÈÎÔ‡ Û˘Ì‚È‚·ÛÌÔ‡. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· ÂÎÊÚ¿˙ÔÓÙ·È Êfi‚ÔÈ fiÙÈ Ù· ∂ÈÚËÓÔ‰ÈΛ· ı· ‰˘ÛÎÔÏ¢ÙÔ‡Ó Ó· ‰ÈÂÎÂÚ·ÈÒÛÔ˘Ó ¤Ó· ÌÂÁ¿ÏÔ fiÁÎÔ ·ÈÙ‹ÛÂˆÓ Ô˘ ı· ‰Â¯ıÔ‡Ó ·fi ÙËÓ 1Ë π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ 2011. ∂›Ó·È ÚÔÊ·Ó¤˜ fiÙÈ Ì¤¯ÚÈ Ó· ˆÚÈÌ¿ÛÂÈ Ë ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ ÓfiÌÔ˘ ‹ ̤¯ÚÈ Ó· ‰È¢ıÂÙËıÔ‡Ó Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ηı˘ÛÙÂÚÔ‡Ó ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘˜, ı· Ú¤ÂÈ Ó· ·Ó·ÛÙ·ÏÔ‡Ó Î·È ÁÈ· ¤Ó· Ó¤Ô ‰È¿ÛÙËÌ· ÌÂÙ¿ ÙȘ 31.12.2010, ÔÈ ÏÂÈÛÙËÚÈ·ÛÌÔ› ÙfiÛÔ Ù˘ ·ÚÈ·˜ ηÙÔÈΛ·˜ fiÛÔ Î·È fiÏˆÓ ÙˆÓ ˘ÔÏÔ›ˆÓ ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ ÁÈ· ¯Ú¤Ë ÚÔ˜ ÈÛÙˆÙÈο ȉڇ̷ٷ. ∂›Ó·È ÚÔÊ·Ó¤˜ fiÙÈ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÙËÚËı› Ô ÓÔÌÈÎfi˜ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·˜ ÙˆÓ Û˘Ì‚¿ÛÂˆÓ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Û˘Ó·Êı›, fï˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· Û˘Ó˘ÔÏÔÁÈÛı› Î·È Ë ·Ó¿ÁÎË ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·ÎÔ‡ÊÈÛË ¯ÈÏÈ¿‰ˆÓ ‰·ÓÂÈÔÏËÙÒÓ Î·È Î˘Ú›ˆ˜ ÌÈÎÚÒÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Ô˘ ÏfiÁˆ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÎÚ›Û˘ Ô‰Â‡Ô˘Ó Ì ̷ıËÌ·ÙÈ΋ ·ÎÚ›‚ÂÈ· ÛÙËÓ ÙÒ¯Â˘ÛË. ∂ÈÛËÌ·›ÓÂÙ·È fiÙÈ Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ¤ÎıÂÛË ÙÔ˘ °ÂÓÈÎÔ‡ §ÔÁÈÛÙËÚ›Ô˘ ÙÔ˘ ∫Ú¿ÙÔ˘˜ Ô˘ Û˘Ófi‰Â˘Â ÙËÓ ·Ú¯È΋ ÓÔÌÔıÂÙÈ΋ Ú‡ıÌÈÛË ÂÚ› ·Ó·ÛÙÔÏ‹˜ ÏÂÈÛÙËÚÈ·ÛÌÒÓ ÁÈ· ¯Ú¤Ë οو ÙˆÓ 200,000 ¢ÚÒ, ·fi Ì›· ÂÍ¿ÌËÓË ·Ó·ÛÙÔÏ‹ ‰ÂÓ ÚÔηÏÂ›Ù·È Î·Ì›· ‰·¿ÓË ÛÙÔÓ ÎÚ·ÙÈÎfi ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi”.

∞fi 1Ë π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ 2011 ÏfiÁˆ ÌÂٿٷ͢ ÛÙÔ ¯·ÌËÏfi Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ‹ º¶∞

™ËÌ·ÓÙÈΤ˜ ÌÂÈÒÛÂȘ ÛÙȘ ÙÈ̤˜ 12.242 Ê·ÚÌ¿ÎˆÓ ∞£∏¡∞, 30.

™ËÌ·ÓÙÈΤ˜ ÌÂÈÒÛÂȘ Û 12.242 Ê·Ú̷΢ÙÈο ÚÔ˚fiÓÙ· Â¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi ÙËÓ 1Ë π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ 2011 ÛÙȘ ÙÈ̤˜ ÙˆÓ Ê·ÚÌ¿ÎˆÓ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÌÂٿٷ͋ ÙÔ˘˜ ·fi ÙÔÓ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ‹ º¶∞ 11% ÛÙÔÓ ¯·ÌËÏfi Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ‹ 6,5%. ΔÔ Ì¤ÙÚÔ, ¤Ú· ·fi ÙËÓ ÚÔÊ·Ó‹ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ÙÔ˘ ‰È¿ÛÙ·ÛË ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· Û˘Ó‰Ú¿ÌÂÈ ÛËÌ·ÓÙÈο Î·È ÛÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ù˘ ∫˘‚¤ÚÓËÛ˘, ÁÈ· ÂÍÔÈÎÔÓfiÌËÛË ‰··ÓÒÓ ‡„Ô˘˜ 1,4 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ ÙÔ 2011 ÙfiÛÔ ·fi ÙË Ì›ˆÛË ÙˆÓ ÙÈÌÒÓ fiÛÔ Î·È ·fi ÙȘ ·ÏÏ·Á¤˜ ÛÙȘ ‰È·‰Èηۛ˜ ÙˆÓ ÚÔÌËıÂÈÒÓ Î·È ÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô Ù˘ Û˘ÓÙ·ÁÔÁÚ¿ÊËÛ˘. ªÂٷ͇ ÙˆÓ Ê·ÚÌ¿ÎˆÓ Ô˘ ÌÂÈÒÓÔÓÙ·È ÔÈ ÙÈ̤˜ Â›Ó·È ·Ó·ÏÁËÙÈο, ·ÓÙÈ‚ÈÔÙÈο ÎÏ. ∂›Ó·È ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi fiÙÈ ÁÈ· ÙÔ ·Ó·ÏÁËÙÈÎfi Mesulid (30Ã100MG) Ë ÙÈÌ‹ ÌÂÈÒÓÂÙ·È ·fi Ù· 5,11 ¢ÚÒ ÛÙ· 4,90 ¢ÚÒ, ÙÔ˘ ·ÓÙÈ‚ÈÔÙÈÎÔ‡ Klaricid (21Ã500MG) ·fi Ù· 30,06 ¢ÚÒ ÛÙ· 28,84 ¢ÚÒ. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· ·ÎÚÈ‚¿ Ê¿Ú̷η fiˆ˜ Â›Ó·È ÁÈ· ÙÔ ‰È·‚‹ÙË ÙÔ Eucreas F.C.TAB 50MG/850MG BTx60TABS (BLISTER PA/AL/PVC/AL) Ë ÙÈÌ‹ ‰È·ÌÔÚÊÒÓÂÙ·È ·fi 78,40 ¢ÚÒ ÛÙ· 75,22 ¢ÚÒ ÂÓÒ ÁÈ· ÙÔ Glucophage F.C.TAB 1000MG/TAB BTx30 TABS Û BLISTER ÛÙ· 2,43 ¢ÚÒ ·fi 2,53 ¢ÚÒ. ÀÂÓı˘Ì›˙ÂÙ·È fiÙÈ ÔÈ ÌÂÈÒÛÂȘ ÙˆÓ ÙÈÌÒÓ ÙˆÓ Ê·ÚÌ¿ÎˆÓ ÂÍ·ÈÙ›·˜ ÙÔ˘ º¶∞ ¤Ú¯ÔÓÙ·È Ó· ÚÔÛÙÂıÔ‡Ó Û ÂΛӘ Ô˘ ›¯·Ó ÚÔ·„ÂÈ ·fi ÙË Ó¤· ÙÈÌÔÏÔÁȷ΋ ÔÏÈÙÈ΋ Ô˘ ÂÊ·ÚÌfi˙ÂÈ ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ Î·È ∞ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ·˜ Î·È Ë ÔÔ›· Ô‰‹ÁËÛ Û μ¤ÛË Ì›ˆÛË ÙÈÌÒÓ Î·Ù¿ 30%. ™ÙËÓ ·fiÊ·ÛË ÛËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ ÛÙȘ ÃÔÓ‰ÚÈΤ˜ ηÈ

¡ÔÛÔÎÔÌÂȷΤ˜ ÙÈ̤˜ ‰ÂÓ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È ºfiÚÔ˜ ¶ÚÔÛÙÈı¤ÌÂÓ˘ ∞Í›·˜, ÛÙȘ §È·ÓÈΤ˜ ÙÈ̤˜ ¤¯ÂÈ Û˘ÌÂÚÈÏËÊı› Ô º¶∞ 6,5% Î·È ÛÙȘ ÂÚÈÔ¯¤˜ Ô˘ ÈÛ¯‡Ô˘Ó ÌÂȈ̤ÓÔÈ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ¤˜ º¶∞ Ù· Ê¿Ú̷η ı· ˆÏÔ‡ÓÙ·È Û ÏÈ·ÓÈΤ˜ ÙÈ̤˜ ÌÂȈ̤Ó˜ ηٿ 1,41%. ∏ ˘¤Ú‚·ÛË ÙˆÓ ·ÓˆÙ¿ÙˆÓ ÙÈÌÒÓ Ô˘ ηıÔÚ›˙ÔÓÙ·È Ì ÙÔ Ó¤Ô ‰ÂÏÙ›Ô, ‰ÈÒÎÂÙ·È Î·È ÙÈ̈ÚÂ›Ù·È Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ÙÔ˘ ¡.¢ 136/46 ÂÚ› ∞ÁÔÚ·ÓÔÌÈÎÔ‡ ∫Ò‰Èη Î·È Ù˘ ÈÛ¯‡Ô˘Û·˜ ∞ÁÔÚ·ÓÔÌÈ΋˜ ¡ÔÌÔıÂÛ›·˜. ™Â ‰ËÏÒÛÂȘ ÛÙÔ˘˜ ÛÙÔ ∞¶∂ ÂÎÚfiÛˆÔÈ ÙÔ˘ Ê·ÚÌ·ÎÔ‚ÈÔÌ˯·ÓÈÎÔ‡ ÎÏ¿‰Ô˘ ‰ËÏÒÓÔ˘Ó fiÙÈ “fiÏÔÈ Ú¤ÂÈ Ó· Û˘ÓÂÈÛʤÚÔ˘Ó ÛÙËÓ ·Í›· ÙÔ˘ Ê·ÚÌ¿ÎÔ˘ ÁÈ· Ó· ÂÈ-

Ù¢¯ı› Ë ÚfiÛ‚·ÛË ÙÔ˘ ηٷӷψً Û ÊıËÓ¤˜ ‰·¿Ó˜ ˘Á›·˜. Œ¯Ô˘Ó ÌÂȈı› Ù· ÔÛÔÛÙ¿ ΤډԢ˜ Û fiÏÔ ÙÔ Û‡ÛÙËÌ·, Ê·ÚÌ·ÎÔÔÈÔ‡˜, Ê·Ú̷ΤÌÔÚÔ˘˜ ÎÏ Û ÛËÌÂ›Ô Ô˘ ‰ÂÓ Á›ÓÂÙ·È Ó· ¿Ó ·Ú·Î¿Ùˆ Î·È Ë ¯ÒÚ· Ì·˜ ϤÔÓ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È ÛÙȘ ÊıËÓfiÙÂÚ˜ Ù˘ ∂∂. ∞˘Ùfi Ô˘, fiˆ˜ ÛËÌÂÈÒÓÔ˘Ó ÛÙÔ Û¯ÔÏÈ·ÛÌfi ÙÔ˘˜, Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÂÈ ·fi ‰ˆ Î·È ¤Ú· Â›Ó·È ¤ÏÂÁ¯Ô˜ ÛÙËÓ ÚÔÒıËÛË ÙˆÓ ÙÂÌ·¯›ˆÓ. ¡· ÂÏÂÁ¯ı› Ô fiÁÎÔ˜ ÙˆÓ ‰È·ÎÈÓÔ‡ÌÂÓˆÓ Ê·ÚÌ¿ÎˆÓ Ì ÙË Ì˯·ÓÔÁÚ¿ÊËÛË ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ Î·È ÙËÓ ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ Û‡Ó‰ÂÛË fiÏˆÓ ÙˆÓ ÂÌÏÂÎfiÌÂÓˆÓ ÊÔÚ¤ˆÓ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ ·˘Ùfi, Ó· ηٷÛÙ› ·‰È¿‚ÏËÙÔ”. ™ËÌÂÈÒÓÔ˘Ó ‰Â fiÙÈ Ë Ê·Ú̷΢ÙÈ΋ ‰·¿ÓË ·ÔÙÂÏ› ÌfiÓÔ ÙÔ 20% ÙˆÓ Û˘ÓÔÏÈÎÒÓ ‰··ÓÒÓ ÁÈ· ÙËÓ ˘Á›· Î·È ·˘Ùfi Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÂÈ ϤÔÓ Â›Ó·È Ó· ‰Ôı› ¤ÌÊ·ÛË ÛÙÔÓ ÂÚÈÔÚÈÛÌfi Ù˘ ‰·¿Ó˘ Ô˘ ·ÓÙÈÛÙÔȯ› ÛÙÔ 80%. Δ¤ÏÔ˜, Û ÚfiÛÊ·Ù˜ ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ™˘Ó‰¤ÛÌÔ˘ º·Ú̷΢ÙÈÎÒÓ ∂ȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ (™.º.∂.∂.), Î. ¢ÈÔÓ‡Û˘ ºÈÏÈÒÙ˘ ›¯Â ·Ó·Ê¤ÚÂÈ fiÙÈ: “™ÙÔ ‚·ıÌfi Ô˘ Ë Ì›ˆÛË ÙÔ˘ º¶∞ ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ÚÔ˜ fiÊÂÏÔ˜ ÙˆÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈο ·ÛıÂÓ¤ÛÙÂÚˆÓ ÔÌ¿‰ˆÓ, ›̷ÛÙ ıÂÙÈÎÔ›”. ΔÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ Î·È ∞ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ·˜ Âͤ‰ˆÛ ۋÌÂÚ· ÙÔ Ó¤Ô ‰ÂÏÙ›Ô ÙÈÌÒÓ Ê·Ú̿ΈÓ, ÛÙÔ ÔÔ›Ô ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ÔÈ ÏÈ·ÓÈΤ˜ ÙÈ̤˜ 12.242 Ê·Ú̷΢ÙÈÎÒÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ, ÚÔÛ·ÚÌÔṲ̂Ó˜ ÛÙÔ Ó¤Ô ÌÂȈ̤ÓÔ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ‹ º¶∞ 6,5% Ô˘ Ô‰ËÁÔ‡Ó Û ÛËÌ·ÓÙÈ΋ Ì›ˆÛË ÙˆÓ ÏÈ·ÓÈÎÒÓ ÙÈÌÒÓ ÙÔ˘˜.ΔÔ ¢ÂÏÙ›Ô ΔÈÌÒÓ º·ÚÌ¿ÎˆÓ Â›Ó·È ·Ó·ÚÙË̤ÓÔ ÛÙËÓ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰·: http://www.gge.gr/37/index.asp

À¶. √π∫√¡√ªπ∫ø¡

ª¤¯ÚÈ 28/1 ·Ô‰Ô¯‹ Ù˘ ÂÚ·›ˆÛ˘ ∞£∏¡∞, 30.

¶·Ú¿Ù·ÛË ‰‡Ô Ù·¯˘Ù‹ÙˆÓ ÂÊ·ÚÌfi˙ÂÈ ÁÈ· ÙËÓ ÂÚ·›ˆÛË ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ. √ÛÔÈ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ·Ú·Ï¿‚ÂÈ ·ÎfiÌË ÙÔ ÂÎηı·ÚÈÛÙÈÎfi ÛËÌ›ˆÌ· ÂÚ·›ˆÛ˘ ·fi ÙË °ÂÓÈ΋ °Ú·ÌÌ·Ù›· ¶ÏËÚÔÊÔÚÈ·ÎÒÓ ™˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ ‹ ÙÔ ¤¯Ô˘Ó ·Ú·Ï¿‚ÂÈ ·ÏÏ¿ ¤¯ÂÈ Ï¿ıË ¤¯Ô˘Ó ÙÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ÂÚÈıÒÚÈÔ Ì¤¯ÚÈ ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ , 31 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ 2010 Ó· ÚÔÛ¤ÏıÔ˘Ó ÛÙËÓ ∂ÊÔÚ›· Ô˘ ˘¿ÁÔÓÙ·È Î·È Ó· ˘Ô‚¿ÏÔ˘Ó ·›ÙËÛË. ∞fi ÙËÓ ¿ÏÏË fiÛÔÈ ÂÈÙË‰Â˘Ì·Ù›Â˜ ¤¯Ô˘Ó ·Ú·Ï¿‚ÂÈ ÙÔ ÂÎηı·ÚÈÛÙÈÎfi ÛËÌ›ˆÌ· ÂÚ·›ˆÛ˘ ›Ù ·fi ÙË °.°.¶.™. ›Ù ·fi ÙËÓ ∂ÊÔÚ›·, ·ÏÏ¿ ·ÎfiÌË ÙÔ ÛΤÊÙÔÓÙ·È ·Ó ı· ÂÓÙ·¯ıÔ‡Ó ÛÙË Ú‡ıÌÈÛË ·˘Ù‹ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÙÔ Ú¿ÍÔ˘Ó Ì¤¯ÚÈ ÙȘ 28 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ 2011. ¢ËÏ·‰‹ ¤¯Ô˘Ó ÂÚ›Ô˘ ¤Ó· Ì‹Ó· ÂÚÈıÒÚÈÔ ÁÈ· Ó· ·ԉ¯ıÔ‡Ó ‹ fi¯È ÙÔ ÂÎηı·ÚÈÛÙÈÎfi Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙ· ¯¤ÚÈ· ÙÔ˘˜. ™ÙËÓ ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ˘Ê˘Ô˘ÚÁÔ‡ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Î. ¢ËÌ. ∫Ô˘ÛÂÏ¿ Ô˘ ‰fiıËΠۋÌÂÚ· ÛÙË ‰ËÌÔÛÈfiÙËÙ· ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È Ù· ÂÍ‹˜: “∏ ÚÔıÂÛÌ›· ÙÔ˘ ÚÒÙÔ˘ ‰·Ê›Ô˘ Ù˘ ·Ú·ÁÚ¿ÊÔ˘ 3 Ù˘ ·fiÊ·Û˘ ¶√§. 1175/29.11.2010 fiˆ˜ ÈÛ¯‡ÂÈ ÁÈ· ÙËÓ ˘Ô‚ÔÏ‹ ·›ÙËÛ˘ ·fi ÙÔ˘˜ ÂÈÙË‰Â˘Ì·Ù›Â˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÂΉÔı› ·fi ÙË °.°.¶.™. ‹ ·fi ÙËÓ ·ÚÌfi‰È· ¢.√.À. ∂Îηı·ÚÈÛÙÈÎfi ™ËÌ›ˆÌ· ‹ ¤¯ÂÈ ÂΉÔı› ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ·Ú·ÏËÊı› ·fi ·˘ÙÔ‡˜, ·Ú·Ù›ÓÂÙ·È Ì¤¯ÚÈ ÙËÓ 31.12.2010. ∏ ÚÔıÂÛÌ›· ÙÔ˘ ÚÒÙÔ˘ ‰·Ê›Ô˘ Ù˘ ·Ú·ÁÚ¿ÊÔ˘ 4 Ù˘ ·fiÊ·Û˘ ¶√§. 1156/15.11.2010, fiˆ˜ ÈÛ¯‡ÂÈ, ÁÈ· ÙËÓ ¤Î‰ÔÛË ÙˆÓ ∂Îηı·ÚÈÛÙÈÎÒÓ ™ËÌÂÈˆÌ¿ÙˆÓ ·fi ÙȘ ¢.√.À., ·Ú·Ù›ÓÂÙ·È Ì¤¯ÚÈ ÙËÓ 24.1.2011 ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÂÈÙË‰Â˘Ì·Ù›Â˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÂΉÔı› ·fi ÙËÓ °.°.¶.™. ‹ ·fi ÙËÓ ·ÚÌfi‰È· ¢.√.À. ∂Îηı·ÚÈÛÙÈÎfi ™ËÌ›ˆÌ· ηٿ Ù· ÔÚÈ˙fiÌÂÓ· ÛÙËÓ ·Ú¿ÁÚ·ÊÔ 1 Ù˘ ·fiÊ·Û˘ ¶√§. 1156/15.11.2010 ÙÔ ∂Îηı·ÚÈÛÙÈÎfi ™ËÌ›ˆÌ· ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 9 ÙÔ˘ Ó. 3888/2010 Î·È ¤¯ÂÈ ˘Ô‚ÏËı› Û¯ÂÙÈ΋ ·›ÙËÛË Ì¤¯ÚÈ ÙËÓ 31.12.2010. ∏ ·Ô‰Ô¯‹ ·fi ÙÔ˘˜ ÂÈÙË‰Â˘Ì·Ù›Â˜ ÙˆÓ ∂Îηı·ÚÈÛÙÈÎÒÓ ™ËÌÂÈˆÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ÂΉfiıËÎ·Ó ·fi ÙËÓ °.°.¶.™. ‹ ·fi ÙȘ ¢.√.À. ̤¯ÚÈ ÙËÓ 28.12.2010, ηıÒ˜ Î·È ·˘ÙÒÓ Ô˘ ÂΉ›‰ÔÓÙ·È ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ·Ú¿Ù·Û˘ Ô˘ ÚԂϤÂÙ·È ·fi ÙȘ ‰È·Ù¿ÍÂȘ Ù˘ ·Ú·ÁÚ¿ÊÔ˘ 2 Ù˘ ·ÚÔ‡Û·˜, Á›ÓÂÙ·È ÙÔ ·ÚÁfiÙÂÚÔ Ì¤¯ÚÈ ÙËÓ 28.1.2011. ∏ ÚÔıÂÛÌ›· ÙˆÓ ·Ú·ÁÚ¿ÊˆÓ 1 Î·È 6 Ù˘ ·fiÊ·Û˘ ¶√§. 1138/11.10.2010, ηıÒ˜ Î·È 9 Ù˘ ·fiÊ·Û˘ ¶√§. 1156/15.11.2010, fiˆ˜ ÈÛ¯‡Ô˘Ó, ÁÈ· ÙËÓ ˘Ô‚ÔÏ‹ ·›ÙËÛ˘ Â›Ï˘Û˘ ÙˆÓ ‰È·ÊÔÚÒÓ ÂÎÎÚÂÌÒÓ ˘Ôı¤ÛˆÓ, ·Ú·Ù›ÓÂÙ·È Ì¤¯ÚÈ ÙËÓ 31.12.2010. ∏ Â›Ï˘ÛË Ù˘ ‰È·ÊÔÚ¿˜ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÂ›Ù·È ÙÔ ·ÚÁfiÙÂÚÔ Ì¤¯ÚÈ ÙËÓ 28.1.2011, ›Ù ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ·ÈÙ‹ÛÂȘ Ô˘ ˘Ô‚Ï‹ıËÎ·Ó Ì¤¯ÚÈ ÙËÓ 28.12.2010 ›Ù ÁÈ· ·ÈÙ‹ÛÂȘ Ô˘ ı· ˘Ô‚ÏËıÔ‡Ó ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ÈÔ ¿Óˆ ·Ú¿Ù·Û˘. ∏ ÚÔıÂÛÌ›· Ù˘ ·Ú·ÁÚ¿ÊÔ˘ 7 Ù˘ ·fiÊ·Û˘ ¶√§. 1138/11.10.2010, fiˆ˜ ÈÛ¯‡ÂÈ, ÁÈ· ÙËÓ ˘Ô‚ÔÏ‹ ÂȉÈÎÔ‡ ÛËÌÂÈÒÌ·ÙÔ˜ ‰‹ÏˆÛ˘ Ù˘ Ï‹„˘ ‹ ¤Î‰ÔÛ˘ ÌË ÓfiÌÈÌˆÓ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎÒÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ, ·Ú·Ù›ÓÂÙ·È Ì¤¯ÚÈ ÙËÓ 31.12.2010” .


¶√§πΔπ∫∏

8

¶APA™KEYH 31 ¢EKEMBPIOY 2010

Δ· ͤӷ ªª∂ ÁÈ· ÙËÓ Â›ıÂÛË ÛÙÔ ¶ÚˆÙÔ‰ÈÎÂ›Ô ∞ıËÓÒÓ ∞£∏¡∞, 30. Δ√¡ Á‡ÚÔ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ οÓÂÈ

·fi ÙÔ Úˆ› Ù˘ ¶¤ÌÙ˘ Ë Â›‰ËÛË Ù˘ ÙÚÔÌÔÎÚ·ÙÈ΋˜ Â›ıÂÛ˘ ¤Íˆ ·fi ÙÔ ¶ÚˆÙÔ‰ÈÎÂ›Ô ∞ıËÓÒÓ ÛÙÔ˘˜ ∞ÌÂÏfiÎËÔ˘˜. ªÂ ·ÓÙ·ÔÎÚ›ÛÂȘ ÙÔ˘˜ ·fi ÙËÓ ∞ı‹Ó·, ͤÓ˜ ÂÊËÌÂÚ›‰Â˜ Î·È Ú·ÎÙÔÚ›· Âȉ‹ÛÂˆÓ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ÛÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜, ÂÓÒ ÔÚÈṲ̂ӷ Û˘Ó‰¤Ô˘Ó ÙËÓ ÈÛ¯˘Ú‹ ¤ÎÚËÍË Ì ÙË ‰›ÎË ÙˆÓ Û˘ÏÏËÊı¤ÓÙˆÓ ÁÈ· Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÛÙËÓ ÔÚÁ¿ÓˆÛË “™˘ÓˆÌÔÛ›· ÙˆÓ ¶˘Ú‹ÓˆÓ Ù˘ ºˆÙÈ¿˜” , Ô˘ ı· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ Ì¤Û· π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘. “∏ ∂ÏÏ¿‰· ¤¯ÂÈ ÈÛÙÔÚÈÎfi ‰ÂηÂÙÈÒÓ Û ÂÚÈÛÙ·ÙÈο ·ÚÈÛÙÂÚÈÛÙÈ΋˜ ‚›·˜. √ÚÈṲ̂Ó˜ ÔÚÁ·ÓÒÛÂȘ ¤ÁÈÓ·Ó ÈÔ ÂÓÂÚÁ¤˜ ÌÂÙ¿ ÙȘ Ù·Ú·¯¤˜ ÙÔ˘ ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ ÙÔ˘ 2008, Ô˘ ÚÔÎÏ‹ıËÎ·Ó ·fi ÙË ‰ÔÏÔÊÔÓ›· ÂÓfi˜ ÂÊ‹‚Ô˘ (Û.Û. ÙÔ˘ ∞ϤͷӉÚÔ˘ °ÚËÁÔÚfiÔ˘ÏÔ˘) ·fi ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎfi. ™Ùfi¯ÔÈ ÙˆÓ ÂÈı¤ÛÂˆÓ Â›Ó·È Û˘Ó‹ıˆ˜ ΢‚ÂÚÓËÙÈο ÎÙ›ÚÈ·, ÙÚ¿Â˙˜ Î·È ·ÛÙ˘ÓÔÌÈο ÙÌ‹Ì·Ù·” ÌÂÙ·‰›‰ÂÈ ÙÔ Reuters. ΔfiÛÔ ÙÔ Associated Press fiÛÔ Î·È Ë ·ÌÂÚÈηÓÈ΋ ÂÊËÌÂÚ›‰· Wall Street Journal Û˘Ó‰¤Ô˘Ó ÙËÓ Â›ıÂÛË Ì ÙËÓ ‰›ÎË ÙˆÓ Û˘ÏÏËÊı¤ÓÙˆÓ ÁÈ· Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÛÙËÓ ÔÚÁ¿ÓˆÛË “™˘ÓˆÌÔÛ›· ÙˆÓ ¶˘Ú‹ÓˆÓ Ù˘ ºˆÙÈ¿˜” , Ô˘ ı· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ ÛÙȘ 17 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘. “¢ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ·Ó¿ÏË„Ë Â˘ı‡Ó˘, ·ÏÏ¿ ÔÈ ˘Ô„›Â˜ ÛÙÚ¤ÊÔÓÙ·È Û ÂÏÏËÓÈΤ˜ ¤ÓÔϘ ÔÚÁ·ÓÒÛÂȘ, ÔÈ Ôԛ˜ ¤¯Ô˘Ó ·˘Í‹ÛÂÈ ÙȘ ÂÈı¤ÛÂȘ ÙÔ˘˜ Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ‰‡Ô ¯ÚfiÓÈ·. ⁄ÔÙÔÈ ÁÈ· Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Û ÔÚÁ¿ÓˆÛË ı· ‰ÈηÛÙÔ‡Ó ÙÔÓ ÂfiÌÂÓÔ Ì‹Ó·” ÌÂÙ·‰›‰ÂÈ ÙÔ Associated Press. “⁄ÔÙ· ̤ÏË Ù˘ ÔÚÁ¿ÓˆÛ˘ ’™˘ÓˆÌÔÛ›· ÙˆÓ ¶˘Ú‹ÓˆÓ Ù˘ ºˆÙÈ¿˜’ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ‰ÈηÛÙÔ‡Ó ÛÙȘ 17 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘” ÁÚ¿ÊÂÈ ÛÙËÓ ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ Ù˘ ¤Î‰ÔÛË Ë Wall Street Journal, ÛËÌÂÈÒÓÔÓÙ·˜ ˆ˜ Ë ÔÚÁ¿ÓˆÛË ¤¯ÂÈ ·Ó·Ï¿‚ÂÈ ÙËÓ Â˘ı‡ÓË ÁÈ· ÙËÓ ·ÔÛÙÔÏ‹ ·ÁÈ‰Â˘Ì¤ÓˆÓ Ì ÂÎÚËÎÙÈο ‰ÂÌ¿ÙˆÓ ÚÔ˜ ͤÓ˜ ÚÂۂ›˜ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·. ∞Ó¿ÏÔÁË ·Ó·ÊÔÚ¿ οÓÂÈ Î·È Ë ÂÊËÌÂÚ›‰· Washington Post Î·È ÂÈηÏÔ‡ÌÂÓË ÛÙÔȯ›· Ù˘ Europol ÛËÌÂÈÒÓÂÈ fiÙÈ ÙÔ 2009 ÔÈ ÂÈı¤ÛÂȘ ¤ÓÔÏˆÓ ÔÌ¿‰ˆÓ Û ¯ÒÚ˜ Ù˘ ∂∂ ·˘Í‹ıËÎ·Ó Î·Ù¿ 43%. ™‡Ìʈӷ Ì ٷ ›‰È· ÛÙÔȯ›· ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÂÈı¤ÛÂȘ ÛËÌÂÈÒıËÎ·Ó ÛÙËÓ πÙ·Ï›·, ÙËÓ πÛ·Ó›· Î·È ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. ΔËÓ Â›‰ËÛË, ¯ˆÚ›˜ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˜ ·Ó·ÊÔÚ¤˜, ÌÂÙ¤‰ˆÛ·Ó Â›Û˘ ÙÔ CNN Î·È Ë ÈÙ·ÏÈ΋ ÂÊËÌÂÚ›‰· Corriere della sera .

∏ ∞ÓÙÈÙÚÔÌÔÎÚ·ÙÈ΋ Ô˘ Û˘Ó¯›˙ÂÈ ÙËÓ ¤Ú¢ӷ ÁÈ· ÙË ‚fiÌ‚· ¤Íˆ ·fi ÙÔ ¶ÚˆÙÔ‰ÈÎÂ›Ô ∞ıËÓÒÓ

™˘Ó‰¤ÂÈ ÙÔ Ó¤Ô ÙÚÔÌÔÎÚ·ÙÈÎfi ¯Ù‡ËÌ· Ì ÙÔ˘˜ “¶˘Ú‹Ó˜” ∂ÎÙÂٷ̤Ó˜ ˙ËÌȤ˜ ·fi ÙËÓ ¤ÎÚËÍË, ·ÏÏ¿ ¯ˆÚ›˜ Â˘Ù˘¯Ò˜ ı‡Ì·Ù· ∫·Ì›· ÔÚÁ¿ÓˆÛË ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ·Ó·Ï¿‚ÂÈ ÙËÓ Â˘ı‡ÓË ÁÈ· ÙËÓ Â›ıÂÛË ∞£∏¡∞, 30.

·Ì›· ÔÚÁ¿ÓˆÛË ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Ì¤¯ÚÈ ÛÙÈÁÌ‹˜ ·Ó·Ï¿‚ÂÈ ÙËÓ Â˘ı‡ÓË ÁÈ· ÙË ‚ÔÌ‚ÈÛÙÈ΋ Â›ıÂÛË Ô˘ ÛËÌÂÈÒıËΠ¤Íˆ ·fi ÙÔ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎfi ¶ÚˆÙÔ‰ÈÎÂ›Ô ∞ıËÓÒÓ, ÛÙËÓ Ô‰fi §Ô˘›˙˘ ƒÈ·ÓÎÔ‡Ú ÛÙÔ˘˜ ∞ÌÂÏfiÎËÔ˘˜, ÚÔÍÂÓÒÓÙ·˜ ÂÎÙÂٷ̤Ó˜ ˙ËÌȤ˜, ¯ˆÚ›˜ Â˘Ù˘¯Ò˜ Ó· ˘¿ÚÍÔ˘Ó ı‡Ì·Ù·.√È ·ÍȈ̷ÙÈÎÔ› Ù˘ ∞ÓÙÈÙÚÔÌÔÎÚ·ÙÈ΋˜ ÀËÚÂÛ›·˜ ·Ó·Ì¤ÓÔ˘Ó ÙËÓ ÚÔ΋ڢÍË Î·È Ì¤¯ÚÈ ÛÙÈÁÌ‹˜ οÓÔ˘Ó ÌfiÓÔ ÂÎÙÈÌ‹ÛÂȘ Ì ‚¿ÛË Ù· Â˘Ú‹Ì·Ù·. ™‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ÂÎÙÈÌ‹ÛÂȘ ·˘Ù¤˜, Èı·ÓfiÙÂÚË ÂΉԯ‹ ıˆÚ›ٷÈ, ‚¿ÛÂÈ Ù˘ ÌÂıÔ‰ÔÏÔÁ›·˜ Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ıËÎÂ, fiÙÈ ›Ûˆ ·fi ÙËÓ Â›ıÂÛË ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Ì¤ÏË Ù˘ “™˘ÓˆÌÔÛ›·˜ ¶˘Ú‹ÓˆÓ Ù˘ ºˆÙÈ¿˜” , ¯ˆÚ›˜ fï˜ Ó· ·ÔÎÏ›ÂÙ·È ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ¿ÏÏË ÂΉԯ‹.

¶·Ú¿ÏÏËÏ·, fiˆ˜ ÚԤ΢„ ·fi ÙËÓ ¤Ú¢ӷ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Ù˘ ¤ÎÚË͢ Î·È ÛÙ· ˘ÔÏ›ÌÌ·Ù· ÙÔ˘ ÂÎÚËÎÙÈÎÔ‡ Ì˯·ÓÈÛÌÔ‡ ÛÙ· ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈ· Ù˘ ÂÁÎÏËÌ·ÙÔÏÔÁÈ΋˜ ˘ËÚÂÛ›·˜, ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ˆÚÔÏÔÁÈ·Îfi Ì˯·ÓÈÛÌfi Ì ÂÎÚËÎÙÈ΋ ‡ÏË ˙ÂÏ·ÙÔ‰˘Ó·Ì›Ùȉ· ‹ ·Ì̈ÓÈÔ‰˘Ó·Ì›Ùȉ· ‹ ΔªΔ Û ÔÛfiÙËÙ· ÂÚ›Ô˘ ‰¤Î· ÎÈÏÒÓ. ∏ ¤ÎÚËÍË ‹Ù·Ó Ï‹Ú˘ ÁÈ’ ·˘Ùfi Î·È ‰ÂÓ ˘‹ÚÍ·Ó ÔÏÏ¿ ˘ÔÏ›ÌÌ·Ù·. √È ·ÍȈ̷ÙÈÎÔ› Ù˘ ∞ÓÙÈÙÚÔÌÔÎÚ·ÙÈ΋˜, Û‡Ìʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜, Û˘Ó‰¤Ô˘Ó ÙË ‚ÔÌ‚ÈÛÙÈ΋ Â›ıÂÛË Ì ÙËÓ ÂÈΛÌÂÓË ‰›ÎË, ÙÔÓ π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ, Û˘ÏÏËÊı¤ÓÙˆÓ ÌÂÏÒÓ Ù˘ “™˘ÓˆÌÔÛ›·˜ ÙˆÓ ¶˘Ú‹ÓˆÓ Ù˘ ºˆÙÈ¿˜” . ™‡Ìʈӷ Ì “Δ· ¡¤· online” Ùo Ì‹Ó˘Ì· fiÙÈ Â›Ó·È ·ÎfiÌË Û ı¤ÛË Ó· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ› ÂÈı¤ÛÂȘ ÌÂÁ¿Ï˘ Îϛ̷η˜ ÛÙ¤ÏÓÂÈ Ë Ó¤· ÁÂÓÈ¿ ÙÚÔÌÔÎÚ·ÙÒÓ, ‰‡Ô ‚‰ÔÌ¿‰Â˜ ÚÈÓ ÔÈ Î·ÙËÁÔÚÔ‡ÌÂÓÔÈ ÁÈ· ÙË “™˘ÓˆÌÔÛ›· ¶˘Ú‹ÓˆÓ Ù˘ ºˆÙÈ¿˜” Ô‰ËÁËıÔ‡Ó ÂÓÒÈÔÓ Ù˘ ¢ÈηÈÔÛ‡Ó˘. ∏ ∞ÓÙÈÙÚÔÌÔÎÚ·ÙÈ΋ ¤¯ÂÈ ‚¿ÏÂÈ ÛÙÔ “ÌÈÎÚÔÛÎfiÈÔ” Ù· ÛÙÔȯ›· ·fi ÙÔ ÛËÌÂ›Ô Ù˘ ÈÛ¯˘ÚfiÙ·Ù˘ ¤ÎÚË͢, ÂÓÒ Á›ÓÂÙ·È ÏfiÁÔ˜ ÁÈ· ÂÍÂÏÈÁ̤ÓË Ì¤ıÔ‰Ô Â›ıÂÛ˘, ηıÒ˜ Ô Ì˯·ÓÈÛÌfi˜ - Èı·Ófiٷٷ ˆÚÔÏÔÁÈ·Îfi˜- ‹Ù·Ó ÌÈÎÚfi˜, ÒÛÙ ӷ ¯ˆÚ¿ÂÈ ÛÙË Ì·Áη˙Ȥڷ Ù˘ ÌÔÙÔÛÈÎϤٷ˜ fiÔ˘ ÙÔÓ Â›¯·Ó ÙÔÔıÂÙ‹ÛÂÈ ÔÈ ‰Ú¿ÛÙ˜. ΔÔ ‚¤‚·ÈÔ, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ˘˜ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ‡˜, Â›Ó·È fiÙÈ ÔÈ ‰Ú¿ÛÙ˜ ‹ıÂÏ·Ó ¿ÛË ı˘Û›· Ó· ·ÔʇÁÔ˘Ó Ó· ÚÔηϤÛÔ˘Ó ı‡Ì·Ù·. °È’ ·˘Ùfi ÙÔÓ ÛÎÔfi, Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ·Ó ‰‡Ô ÎÏ‹ÛÂȘ, ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·˜ Ì¿ÏÈÛÙ· Ì Ï‹ÚË ÏÂÙÔ̤ÚÂÈ· Ô‡ ›¯Â ÙÔÔıÂÙËı› Ë ‚fiÌ‚· ηıÒ˜ Î·È ÙÔÓ ·ÚÈıÌfi ΢ÎÏÔÊÔÚ›·˜ ÙÔ˘ ·ÁÈ‰Â˘Ì¤ÓÔ˘ Ô¯‹Ì·ÙÔ˜. ∂›Ó·È ÚÔÊ·Ó¤˜, Û¯ÔÏ›·˙·Ó ·ÍȈ̷ÙÈÎÔ› Ù˘ ∂§∞™, fiÙÈ ·Ú¿ Ù· Ï‹ÁÌ·Ù· Ô˘ ¤¯ÂÈ ‰Â¯ı› ÙÔÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ¯ÚfiÓÔ Ô ¯ÒÚÔ˜ Ù˘ Ó¤·˜ ÙÚÔÌÔÎÚ·Ù›·˜, “˘¿Ú¯Ô˘Ó ˘Ú‹Ó˜ Ô˘ ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó ÂÓÂÚÁÔ›, ‚ÂÏÙÈÒÓÔ˘Ó ÙȘ ÌÂıfi‰Ô˘˜ ÙÔ˘˜ Î·È ÂӉ¯Ô̤ӈ˜ ÛÙÚ·ÙÔÏÔÁÔ‡Ó Ó¤· ̤ÏË” . ∏ ÛËÌÂÚÈÓ‹ Â›ıÂÛË, ¤ÏÂÁ·Ó, ‹Ù·Ó “˘„ËÏÔ‡ Ú›ÛÎÔ˘ Î·È Ôχ ηϿ ۯ‰ȷṲ̂ÓË” , ηıÒ˜ ÂÎÙÂϤÛÙËΠϛÁ˜ ÒÚ˜ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÎÏÔ‹ Ù˘ ÌÔÙÔÛÈÎϤٷ˜ ·fi Â-

ΔÔ BOSCH DIESEL CENTER ΔۿηÏÔ˜ ∞. & ™π∞ √.∂.,

ÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ ÛÙÔ °·Ï¿ÙÛÈ. ™‡Ìʈӷ Ì¿ÏÈÛÙ· Ì ̛· Ì·ÚÙ˘Ú›· Ô˘ ÂÍÂÙ¿˙ÂÙ·È ·fi ÙËÓ ∞ÓÙÈÙÚÔÌÔÎÚ·ÙÈ΋, ÔÈ ‰Ú¿ÛÙ˜ ‹Ù·Ó ‰‡Ô Ó·ÚÔ› ¿Ó‰Ú˜, ËÏÈΛ·˜ ÂÚ›Ô˘ 25 ÂÙÒÓ, ›¯·Ó ÌÂÙ·ÌÊÈÂÛı› Û ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ‡˜ Î·È ‹Ù·Ó ÔÏÈṲ̂ÓÔÈ Ì ÂÚ›ÛÙÚÔÊ·. ∏ ‚fiÌ‚·, Û‡Ìʈӷ Ì fiϘ ÙȘ ÂÎÙÈÌ‹ÛÂȘ ÂÚÈ›¯Â Ì›ÁÌ· ANFO Î·È Δ¡Δ, ˘ÏÈο Ô˘ ›¯Â ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÈ ÛÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ Ô “∂·Ó·ÛÙ·ÙÈÎfi˜ ∞ÁÒÓ·˜” ÛÙË ‚ÔÌ‚ÈÛÙÈ΋ Â›ıÂÛË ÛÙÔ ÃÚËÌ·ÙÈÛÙ‹ÚÈÔ ∞ıËÓÒÓ ÙÔÓ ™Â٤̂ÚÈÔ ÙÔ˘ 2009 Î·È ÛÙËÓ ·fiÂÈÚ· ·Ó·Ù›Ó·Í˘ Ù˘ ΔÚ¿Â˙·˜ Citibank ÙÔÓ ºÂ‚ÚÔ˘¿ÚÈÔ ÙÔ˘ ›‰ÈÔ˘ ¤ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ ∫ËÊÈÛÈ¿. ¶ÔÛfiÙËÙ˜ ∞NFO ›¯Â ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÈ Ë Î·È ÔÚÁ¿ÓˆÛË “™˘ÓˆÌÔÛ›· ÙˆÓ ¶˘Ú‹ÓˆÓ Ù˘ ºˆÙÈ¿˜” ÛÙ· ¯Ù˘‹Ì·Ù· ÛÙËÓ “∂ıÓÈ΋ ∞ÛÊ·ÏÈÛÙÈ΋” ÛÙË ÏˆÊfiÚÔ ™˘ÁÁÚÔ‡, ÛÙËÓ Ï·Ù›· ™˘ÓÙ¿ÁÌ·ÙÔ˜, ÛÙȘ Ê˘Ï·Î¤˜ ∫ÔÚ˘‰·ÏÏÔ‡, ÛÙ· ÁÚ·Ê›· Ù˘ “ÃÚ˘Û‹˜ ∞˘Á‹˜” . ∞ÍȈ̷ÙÈÎÔ› ÂÎÙÈÌÔ‡Ó fiÙÈ ÂӉ¯Ô̤ӈ˜ Ó· ˘‹ÚÍÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ‰‡Ô ÔÚÁ·ÓÒÛˆÓ. ∏ ÈÛ¯˘Ú‹ ¤ÎÚËÍË ÛËÌÂÈÒıËΠÛÙȘ 8:22 ÙÔ Úˆ›, ¤Íˆ ·fi ÙÔ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎfi ¶ÚˆÙÔ‰ÈÎÂ›Ô ∞ıËÓÒÓ, ÛÙË §Ô˘›˙˘ ƒÈ·ÓÎÔ‡Ú, ÛÙÔ˘˜ ∞ÌÂÏfiÎËÔ˘˜. ∏ ¤ÎÚËÍË ÚÔÎÏ‹ıËΠ·fi ·˘ÙÔÛ¯¤‰ÈÔ ÂÎÚËÎÙÈÎfi Ì˯·ÓÈÛÌfi Ô˘ ›¯·Ó ÙÔÔıÂÙ‹ÛÂÈ ¿ÁÓˆÛÙÔÈ Û ÌÔÙÔÔ‰‹Ï·ÙÔ, ÙÔ ÔÔ›Ô ‹Ù·Ó ÛÙ·ıÌÂ˘Ì¤ÓÔ ÛÙË ÓËÛ›‰· ·ÎÚÈ‚Ò˜ ·¤Ó·ÓÙÈ ·fi ÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô ÙÔ˘ ¶ÚˆÙÔ‰ÈΛԢ. ∏ ¤ÎÚËÍË ·ÎÔ‡ÛÙËΠ۠ÌÂÁ¿ÏË ·ÎÙ›Ó· Î·È ·fi ÙÔ ÛËÌÂ›Ô ‹Ù·Ó ÔÚ·ÙÔ› Ì·‡ÚÔÈ Î·ÓÔ›. ∏ ÂÈÎfiÓ· ·fi ÙÔ ÛËÌÂ›Ô Ù˘ ¤ÎÚË͢ ı˘Ì›˙ÂÈ ‚ÔÌ‚·Ú‰ÈṲ̂ÓÔ ÙÔ›Ô. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, ¤-

¯Ô˘Ó ÛËÌÂȈı› ÂÎÙÂٷ̤Ó˜ ˙ËÌȤ˜ ÛÙÔ ÎÙ›ÚÈÔ ÙÔ˘ ‰ÈηÛÙËÚ›Ô˘, ηıÒ˜ Î·È Û ·Ú·Î›ÌÂÓ· ÎÙ›ÚÈ· Î·È Ô¯‹Ì·Ù·, ÔÚÈṲ̂ӷ ·fi Ù· ÔÔ›· ¤¯Ô˘Ó ηٷÛÙÚ·Ê› ÔÏÔÛ¯ÂÚÒ˜, ÂÓÒ ¿ÏÏ· ¤¯Ô˘Ó ·Ó·Ô‰ÔÁ˘Ú›ÛÂÈ. ¢ÂÓ ÚÔÎÏ‹ıËÎ·Ó ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÔ›, ηıÒ˜ Ë ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›· ÚfiÏ·‚ ӷ ÂÎÎÂÓÒÛÂÈ ÙÔ ÎÙ›ÚÈÔ Î·È ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹. ¢‡Ô ÎÚ¿ÓË ÂÍÂÙ¿˙ÔÓÙ·È ·fi Ù· ÂÁÎÏËÌ·ÙÔÏÔÁÈο ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈ· Ù˘ ∂§.∞™

¶ÚÔÂȉÔÔÈËÙÈο ÙËÏÂʈӋ̷ٷ

∞ÎÚÈ‚¤Ûٷ٘ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ›¯Â ‰ÒÛÂÈ Ô ¿ÁÓˆÛÙÔ˜ Ô˘ ÙËÏÂÊÒÓËÛÂ Î·È ÚÔÂȉÔÔ›ËÛ ÁÈ· ÙËÓ ¤ÎÚËÍË ÛÙÔ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎfi ¶ÚˆÙÔ‰ÈÎÂ›Ô ∞ıËÓÒÓ. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, ÛÙÔ ÙËÏÂÊÒÓËÌ· Ô˘ ¤Î·Ó ÛÙËÓ ÂÊËÌÂÚ›‰· “∂Ï¢ıÂÚÔÙ˘›·” Î·È ÛÙÔÓ ÙËÏÂÔÙÈÎfi ÛÙ·ıÌfi ALTER, › fiÙÈ ı· ÂÎÚ·Á› ‚fiÌ‚· Û 40 ÏÂÙ¿ Î·È ‰È¢ÎÚ›ÓÈÛ fiÙÈ Ô ÂÎÚËÎÙÈÎfi˜ Ì˯·ÓÈÛÌfi˜ ‹Ù·Ó ÙÔÔıÂÙË̤ÓÔ˜ Û ÌÔÙÔÛÈÎϤٷ ÌÂ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ·ÚÈıÌfi ΢ÎÏÔÊÔÚ›·˜, Û ÎÔ˘Ù› ‰È·ÓÔÌ‹˜ Ê·ÁËÙÔ‡ Ô˘ ‹Ù·Ó ‰Â̤ÓÔ Ì ÈÌ¿ÓÙ˜ ÛÙÔ ›Ûˆ ̤ÚÔ˜ ÙÔ˘ Ô¯‹Ì·ÙÔ˜. ∂›Û˘, › fiÙÈ ÌÔÙÔÛÈÎϤٷ ‹Ù·Ó ÛÙ·ıÌÂ˘Ì¤ÓË ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÛÙ¿ıÌ¢Û˘ ÌÔÙÔÛÈÎÏÂÙÒÓ, ¤Íˆ ·fi ÙÔ ¶ÚˆÙÔ‰ÈΛÔ. √È ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ› Ô˘ ‹Á·Ó ÂΛ, ›‰·Ó Ú¿ÁÌ·ÙÈ ÙË ÌÔÙÔÛÈÎϤٷ Ì ÙÔÓ ·ÚÈıÌfi Ô˘ ¤‰ˆÛÂ Ô ¿ÁÓˆÛÙÔ˜ Î·È ÙËÓ ·ÎÚÈ‚‹ ÂÚÈÁÚ·Ê‹ Ù˘, ÁÈ· ÙËÓ ÔÔ›· ‰È·ÈÛÙÒıËΠfiÙÈ Â›¯Â ÎÏ·› ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙ˘ ·fi ÙÔ °·Ï¿ÙÛÈ. ∞̤ۈ˜ Û‹Ì·ÓÂ Û˘Ó·ÁÂÚÌfi˜ Î·È ·ÔÌ·ÎÚ‡ÓıËÎÂ Ô ÎfiÛÌÔ˜ ÁÈ’ ·˘-

Ùfi Î·È ‰ÂÓ ˘‹ÚÍ·Ó ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÔ›, ·Ú¿ ÙȘ ÂÎÙÂٷ̤Ó˜ ˙ËÌȤ˜ Ô˘ ÚÔοÏÂÛÂ Ë ¤ÎÚËÍË. ∏ ¤ÎÚËÍË, ÛËÌÂÈÒıËΠ‰‡Ô ÏÂÙ¿ ÌÂÙ¿ ÙÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ÂÚÈıÒÚÈÔ Ô˘ ¤‰ˆÛÂ Ô ¿ÁÓˆÛÙÔ˜, ÛÙÔ ÚÔÂȉÔÔÈËÙÈÎfi ÙËÏÂÊÒÓËÌ·. ∂› ÙfiÔ˘ ¤ÛÂ˘Û·Ó Û˘ÓÂÚÁ›· Ù˘ ∂ÁÎÏËÌ·ÙÔÏÔÁÈ΋˜ Î·È Ù˘ ∞ÓÙÈÙÚÔÌÔÎÚ·ÙÈ΋˜ ÀËÚÂÛ›·˜, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÂÚ¢ӋÛÔ˘Ó Û¯ÔÏ·ÛÙÈο ÙÔ ¯ÒÚÔ. ∏ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ› ÂÎÙÈÌÔ‡Ó fiÙÈ Èı·ÓfiÙËÙ· ›¯·Ó ÂÙÔÈÌ¿ÛÂÈ ÙË ‚fiÌ‚· Û ÌÂÁ¿ÏÔ ÎÔ˘Ù› ·fi ÓÙÂÏ›‚ÂÚÈ, ÙÔ ÔÔ›Ô ÚÔÛ¿ÚÌÔÛ·Ó ·Ì¤Ûˆ˜ ÛÙË ÌÔÙÔÛÈÎϤٷ Ô˘ ¤ÎÏ„·Ó. ∏ ÂÚÈÔ¯‹ ·ÔÎÏ›ÛÙËΠ۠ÌÂÁ¿ÏË ·ÎÙ›Ó· Á‡Úˆ ·fi ÙÔ ÛËÌÂ›Ô Ô˘ ›¯Â ÙÔÔıÂÙËı› Ô ÂÎÚËÎÙÈÎfi˜ Ì˯·ÓÈÛÌfi˜ Î·È Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠ¤Ú¢ӷ ·fi Û˘ÓÂÚÁ›· Ù˘ ¢È‡ı˘ÓÛ˘ ∂ÁÎÏËÌ·ÙÔÏÔÁÈÎÒÓ ∂Ú¢ÓÒÓ Î·È ÙËÓ ∞ÓÙÈÙÚÔÌÔÎÚ·ÙÈ΋ ÀËÚÂÛ›·. √ Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ŒÓˆÛ˘ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎÒÓ ¢ÈηÛÙÒÓ, °. º·ÏÙÛ¤ÙÔ˜, Ì ‰‹ÏˆÛ‹ ÙÔ˘ ÂͤÊÚ·Û “ÙÔÓ ·ÔÙÚÔÈ·ÛÌfi ÙÔ˘” , ÁÈ· ÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ ‚ÔÌ‚ÈÛÙÈ΋ ÂÓ¤ÚÁÂÈ· ÛÙ· ¢ÈÔÈÎËÙÈο ¢ÈηÛÙ‹ÚÈ· Ù˘ ∞ı‹Ó·˜, Ë ÔÔ›· “ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ÎÔÛÙ›ÛÂÈ ÙË ˙ˆ‹ ‰ÈηÛÙÒÓ Î·È ‰ÈηÛÙÈÎÒÓ ˘·ÏϋψÓ, ·ÏÏ¿ Î·È ÔÔÈÔ˘‰‹ÔÙ ‰ÈÂÚ¯fiÌÂÓÔ˘ ÔÏ›ÙË” . √ Î. º·ÏÙÛ¤ÙÔ˜ ÙfiÓÈÛ ·ÎfiÌË fiÙÈ ¤¯ÂÈ ˙ËÙËı›, ηْÂ·Ó¿ÏË„Ë, Ë ÊÚÔ‡ÚËÛË ÙˆÓ ¢ÈηÛÙËÚ›ˆÓ, Ë ÔÔ›· Û‹ÌÂÚ· Â›Ó·È ÏËÌÌÂÏ‹˜. À¿Ú¯ÂÈ ÌfiÓÔ ¤Ó·˜ ÊÚÔ˘Úfi˜ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙ· ‰‡Ô ‰ÈηÛÙÈο ÎÙ›ÚÈ·, Ô˘ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ·Ú¤¯ÂÈ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈ΋ Î¿Ï˘„Ë, ÂÈÛ‹Ì·ÓÂ Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ŒÓˆÛ˘. ∏ ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙˆÓ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎÒÓ ¢ÈηÛÙËÚ›ˆÓ

¤¯ÂÈ ˙ËÙ‹ÛÂÈ Î·È ÙË ÊÚÔ‡ÚËÛË, ·ÏÏ¿ Î·È ÙËÓ ÙÔÔı¤ÙËÛË Î·ÌÂÚÒÓ, Ë ¤ÏÏÂÈ„Ë ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› ·Ó·ÛÊ¿ÏÂÈ·, η٤ÏËÍÂ Ô Î. º·ÏÙÛ¤ÙÔ˜. ΔËÓ ·ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë ÙÔ˘˜ ÛÙÔ˘˜ Û˘Ó·‰¤ÏÊÔ˘˜ ÙˆÓ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎÒÓ ¢ÈηÛÙËÚ›ˆÓ ∞ı‹Ó·˜, ÂÎÊÚ¿˙Ô˘Ó ÔÈ ‰ÈηÛÙÈÎÔ› ˘¿ÏÏËÏÔÈ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜, Û ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ù˘ √ÌÔÛÔÓ‰›·˜ ÙÔ˘˜ -Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÙËÓ ÛËÌÂÚÈÓ‹ ¤ÎÚËÍË ‚fiÌ‚·˜ ÛÙ· ¢ÈÔÈÎËÙÈο ¢ÈηÛÙ‹ÚÈ· ÙˆÓ ∞ıËÓÒÓ- Ì ÙËÓ ÔÔ›· ηٷ‰Èο˙Ô˘Ó “Ì ÙÔÓ ÈÔ Î·ÙËÁÔÚËÌ·ÙÈÎfi ÙÚfiÔ ÂÈı¤ÛÂȘ Î·È Ú·ÎÙÈΤ˜ Ù˘ÊÏ‹˜ ‚›·˜ Ô˘ ÛÙÔ¯Â‡Ô˘Ó Î·Ù¿ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ Î·È ÙˆÓ ‰ÈÂΉÈ΋ÛÂÒÓ ÙÔ˘˜” .

ΔËÏÂÊÒÓËÌ· ÁÈ· ‚fiÌ‚· ÛÙËÓ ∫·ÏÏÈı¤· ™ÙÔ ÌÂٷ͇, ¤Ó· ·ÎfiÌ· ÙËÏÂÊÒÓËÌ· ¤ÁÈÓ ÛÙȘ 9.15 ÙÔ Úˆ›, ÛÙËÓ ÂÊËÌÂÚ›‰· “∂Ï¢ıÂÚÔÙ˘›·” , Ô˘ ·Ó¤ÊÂÚ fiÙÈ ÂÚfiÎÂÈÙÔ Ó· ÂÎÚ·Á› ‚fiÌ‚· ÛÙËÓ ∞’ Î·È μ’ ∂ÊÔÚ›· ∫·ÏÏÈı¤·˜, ¯ˆÚ›˜ Ô ¿ÁÓˆÛÙÔ˜ Ó· ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ÒÚ·. ∏ ÂÚÈÔ¯‹ ·ÔÎÏ›ÛÙËÎÂ, ÙÔ ÎÙ›ÚÈÔ ÂÎÎÂÓÒıËÎÂ Î·È ‰È·ÎfiËÎÂ Ë Î˘ÎÏÔÊÔÚ›· ÛÙË ÏˆÊfiÚÔ £ËÛ¤ˆ˜, ÌÂٷ͇ ÙˆÓ Ô‰ÒÓ ™¿ÚÙ˘ Î·È ¢·‚¿ÎË, ÂÓÒ Û˘ÓÂÚÁ›· ÙÔ˘ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ ∂ÍÔ˘‰ÂÙ¤ÚˆÛ˘ ∂ÎÚËÎÙÈÎÒÓ ªË¯·ÓÈÛÌÒÓ ÂÚ¢ÓÔ‡Ó ÙÔ ÎÙ›ÚÈÔ. ∫·ÙfiÈÓ ‰fiıËΠÛÙËÓ Î˘ÎÏÔÊÔÚ›· ÙÔ Ú‡̷ Ù˘ £ËÛ¤ˆ˜, ÚÔ˜ ÙËÓ ·Ú·Ïȷ΋ Î·È ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ÎÏÂÈÛÙfi ÙÔ Ú‡̷ ÚÔ˜ ∞ı‹Ó·, ηıÒ˜ Ë ¤Ú¢ӷ ÙÔ˘ Δ∂∂ª Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È, ¯ˆÚ›˜ ̤¯ÚÈ ÛÙÈÁÌ‹˜ Ó· ¤¯ÂÈ ‚ÚÂı› οÙÈ.

ŒÎÚËÍË ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙËÓ ÚÂۂ›· Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ ÛÙo ªÔ˘¤ÓÔ˜ ÕÈÚ˜

ºÈÏÈ΋˜ ∂Ù·ÈÚ›·˜ 71, ¡Â¿ÔÏË, ÙËÏ. 24210 63157

ª¶√À∂¡√™ ∞´ƒ∂™, 30. ∂¡∞™ ÂÎÚËÎÙÈÎfi˜ Ì˯·ÓÈÛÌfi˜ ÂÍÂÚÚ¿ÁË ÙÔ

‡¯ÂÙ·È Û fiÏÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ÃÚfiÓÈ· ¶ÔÏÏ¿ & ∂˘Ù˘¯ÈṲ̂ÓÔ ÙÔ ¡¤Ô ŒÙÔ˜

Úˆ› Ù˘ ¶¤ÌÙ˘ ÌÚÔÛÙ¿ ·fi ÙËÓ ÚÂۂ›· Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ ÛÙÔ ªÔ˘¤ÓÔ˜ ÕÈÚ˜. ∏ ÂÏÏËÓÈ΋ ‰Èψ̷ÙÈ΋ ·ÔÛÙÔÏ‹ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ ÚÔ¿ÛÙÈÔ Ù˘ ƒÂÎÔϤٷ. ∏ ¤ÎÚËÍË ÚÔοÏÂÛ ˙ËÌȤ˜, ·ÏÏ¿ fi¯È ı‡Ì·Ù·, ¤ÁÈÓ ÁÓˆÛÙfi ·fi ÙËÓ ·ÛÙ˘ÓÔÌ›·. ∞fi ÙËÓ ¤ÎÚËÍË ¤Û·Û·Ó Ù˙¿ÌÈ·. ™‡Ìʈӷ ÌÂ

ÙÔ ÂȉËÛÂÔÁÚ·ÊÈÎfi Ú·ÎÙÔÚÂ›Ô Δ¡, Ô ÂÎÚËÎÙÈÎfi˜ Ì˯·ÓÈÛÌfi˜ ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó Ì¤Û· Û ·Î¤ÙÔ Ô˘ ÙÔ Â›¯·Ó ·Ê‹ÛÂÈ ¿ÁÓˆÛÙÔÈ ¤Íˆ ·fi ÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô Ù˘ ÚÂۂ›·˜. øÛÙfiÛÔ, ÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ∂͈ÙÂÚÈÎÒÓ ·Ó¤ÊÂÚ fiÙÈ Ë ¤ÎÚËÍË ÔÊ›ÏÂÙ·È Û ڛ„Ë ‚fiÌ‚·˜ ÌÔÏfiÙÔÊ ·fi ·ÁÓÒÛÙÔ˘˜. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ∂͈ÙÂÚÈÎÒÓ, ÛÙȘ 01:30 Ë ¤ÎÚËÍË ÛËÌÂÈÒıËΠٷ ÍËÌÂÚÒÌ·Ù·

ÒÚ· ∞ÚÁÂÓÙÈÓ‹˜. ΔÔ ÚÔÛˆÈÎfi Ù˘ ÚÂۂ›·˜ ‰ÂÓ ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó ÂΛÓË ÙËÓ ÒÚ· ÛÙÔ ÎÙ›ÚÈÔ Î·È ‰ÂÓ ‰È¤ÙÚÂÍ ηӤӷ ΛӉ˘ÓÔ. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ ÙËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË Â‚‰ÔÌ¿‰· ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ∂͈ÙÂÚÈÎÒÓ Â›¯Â ÛÙ›ÏÂÈ Ô‰ËÁ›Â˜ Û fiϘ Ù˘ ∞Ú¯¤˜ Ù˘ ∂͈ÙÂÚÈ΋˜ ÀËÚÂÛ›·˜ ÁÈ· ÙË Ï‹„Ë ·˘ÍËÌ¤ÓˆÓ Ì¤ÙÚˆÓ ·ÛÊ·Ï›·˜. EÎÚfiÛˆÔ˜ Ù˘ ·ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜ › fiÙÈ ‰ÈÂÍ¿ÁÂÙ·È ¤Ú¢ӷ.


¶√§πΔπ∫∏

9

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 31 ¢∂∫∂ªμƒI√À 2010

“∏ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›· ‰ÂÓ ÙÔ›ٷȔ ÙfiÓÈÛÂ Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ ¢ÈηÈÔÛ‡Ó˘

∫·Ù·‰Èο˙ÂÈ Ô ÔÏÈÙÈÎfi˜ ÎfiÛÌÔ˜ ÙËÓ Â›ıÂÛË ÛÙÔ ¶ÚˆÙÔ‰ÈÎÂ›Ô ∞ıËÓÒÓ ∞£∏¡∞, 30.

‡ÛÛˆÌÔ˜ Ô ÔÏÈÙÈÎfi˜ ÎfiÛÌÔ˜ ηٷ‰›Î·Û ÙËÓ ÙÚÔÌÔÎÚ·ÙÈ΋ Â›ıÂÛË ¤Íˆ ·fi ÙÔ ¶ÚˆÙÔ‰ÈÎÂ›Ô ∞ıËÓÒÓ ÛÙÔ˘˜ ∞ÌÂÏfiÎËÔ˘˜, ÙÔ Úˆ› Ù˘ ¶¤ÌÙ˘. ∏ ΢‚¤ÚÓËÛË ‰È¿ ÙÔ˘ ΢‚ÂÚÓËÙÈÎÔ‡ ÂÎÚÔÛÒÔ˘ ηٷ‰›Î·Û ÙË ‚ÔÌ‚ÈÛÙÈ΋ Â›ıÂÛË. ™Â ‰‹ÏˆÛ‹ ÙÔ˘, Ô °. ¶Âٷψً˜ ÙfiÓÈÛÂ: “∞ÔÙÚfi·È˜ ÂÓ¤ÚÁÂȘ, ¯ˆÚ›˜ ›¯ÓÔ˜ Ï·˚΋˜ ÓÔÌÈÌÔÔ›ËÛ˘ ·ÓıÚÒˆÓ Ô˘ ÓÔÌ›˙Ô˘Ó fiÙÈ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Ï‹ÍÔ˘Ó ÙË ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·, ‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ÂÚ¿ÛÔ˘Ó”. ÁÂȘ ¤¯Ô˘Ó ÛÙfi¯Ô ÙËÓ ÙÚÔÌÔÎÚ¿ÙËÛË Ù˘ ÎÔÈÓˆÓ›·˜ Î·È ÛÙÚ¤ÊÔÓÙ·È Â˘ı¤ˆ˜ ηٿ ÙˆÓ ¢ËÌÔÎÚ·ÙÈÎÒÓ Ì·˜ ıÂÛÌÒÓ” , ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛÂ Ô Î. ∫·Ú¯ÈÌ¿Î˘ Î·È ÙfiÓÈÛ fiÙÈ “Ë ÂÏÏËÓÈ΋ ÎÔÈÓˆÓ›· Î·È ÔÈ ŒÏÏËÓ˜ Ôϛ٘ ‰ÂÓ ÙÚÔÌÔÎÚ·ÙÔ‡ÓÙ·È” . “∏ ¡¤· ¢ËÌÔÎÚ·Ù›· ηٷ‰Èο˙ÂÈ ·ÂÚ›ÊÚ·ÛÙ· ÙË Ó¤· ÂÓ¤ÚÁÂÈ·-ÚfiÎÏËÛË ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙËÓ ¤ÓÓÔÌË Ù¿ÍË Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Î·È Î·Ï› fiϘ ÙȘ ÔÏÈÙÈΤ˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ Ó· Ú¿ÍÔ˘Ó ÙÔ ›‰ÈÔ. √ ÔÏÈÙÈÎfi˜ ÎfiÛÌÔ˜ ÔÊ›ÏÂÈ Ó· ηٷÛÙ‹ÛÂÈ Û·Ê¤˜ Û ÔÏfiÎÏËÚË ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›· fiÙÈ Ë ÙÚÔÌÔÎÚ·Ù›· Û˘ÓÈÛÙ¿ ̤ÁÈÛÙË ·ÂÈÏ‹ ÁÈ· ÙÔÓ Î·ı¤Ó·” ‰‹ÏˆÛÂ Ô ˘‡ı˘ÓÔ˜ ÙÔ˘ ΔÔ̤· ¶ÔÏÈÙÈ΋˜ ∂˘ı‡Ó˘ ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÙÔ˘ ¶ÔÏ›ÙË Ù˘ ¡¤·˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ ¡›ÎÔ˜ ¢¤Ó‰È·˜. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, ¿ÊËÛ ·È¯Ì¤˜ ÁÈ· ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÙÔ˘ ¶ÔÏ›ÙË, ˘ÔÛÙËÚ›˙ÔÓÙ·˜ ˆ˜ Ë Â›ıÂÛË “¤Ú¯ÂÙ·È Ó· ÂȂ‚·ÈÒÛÂÈ ÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ÎÂÓfi ÛÙË ‰ËÌfiÛÈ· ·ÛÊ¿ÏÂÈ· Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ì·˜” . “ΔÔ ÎfiÌÌ· Ì·˜, Ì ·›ÛıËÌ· ¢ı‡Ó˘, ‰ÂÓ ı· ÌÈÌËı› ÙȘ ÎÚ·˘Á¤˜ ÛËÌÂÚÈÓÒÓ Î˘‚ÂÚÓËÙÈÎÒÓ ÛÙÂϯÒÓ Ô˘ ÌÈÏÔ‡Û·Ó ÁÈ· “∫·Ìԇϔ , ÛÂ Û˘ÁÎÚÈÙÈο ÌÈÎÚfiÙÂÚ˘ ÛËÌ·Û›·˜ ÂÚÈÛÙ·ÙÈο, fiÙ·Ó ÙÔ ¶∞™√∫ ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó ÛÙËÓ ·ÍȈ̷ÙÈ΋ ·ÓÙÈÔϛ٢ÛË. ∞ÏÏ¿ Â›Ó·È ÂÈÙ¤ÏÔ˘˜ ηÈÚfi˜, Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË Î·È ÙÔ ·ÚÌfi‰ÈÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÙÔ˘ ¶ÔÏ›ÙË Ó· ÛÔ‚·Ú¢ÙÔ‡Ó Î·È Û ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ ÙÔ̤·. ¶·Ú¿ ÙȘ ÔÏϤ˜ ¢ηÈڛ˜ Ô˘ ‰fiıËÎ·Ó ÛÙȘ ‰ÈˆÎÙÈΤ˜ ·Ú¯¤˜, ÙÔ˘˜ ’·ÓËÁ˘ÚÈÛÌÔ‡˜’ Î·È ÙȘ ’ıÚÈ·Ì‚Ô-

ÏÔÁ›Â˜’, ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· fi¯È ÌfiÓÔ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ˘·ÚÎÙfi, ·ÏÏ¿ ÂȉÂÈÓÒÓÂÙ·È. ∞˜ ·ÍÈÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó, ÂÈÙ¤ÏÔ˘˜, ÙËÓ ÛÙ‹ÚÈÍË Ô˘ ÙÔ˘˜ ·Ú¤¯ÂÈ Ë ¡¤· ¢ËÌÔÎÚ·Ù›· ÛÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ¿Ù·Í˘ Ù˘ ÙÚÔÌÔÎÚ·Ù›·˜” ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛÂ. ∂›Û˘, οÏÂÛ ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË Ó· ÂÓÂÚÁÔÔÈ‹ÛÂÈ “fiÏÔ ÙÔ ÓÔÌÔıÂÙÈÎfi ÔÏÔÛÙ¿ÛÈÔ Ô˘ Ë ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË Î˘‚¤ÚÓËÛË ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ ÙÔ 2009, Î·È ÙÔ ÔÔ›Ô ÔÈ È‰ÂÔÏË„›Â˜ Î·È Ë ¤ÏÏÂÈ„Ë Â·Ê‹˜ Ì ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·, ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ ÛËÌÂÚÈÓ‹˜ ΢‚¤ÚÓËÛ˘, ·Î˘ÚÒÓÔ˘Ó ÛÙËÓ Ú¿ÍË” . “Δ¤ÙÔȘ ÂÓ¤ÚÁÂȘ ‰ÂÓ ÙÚÔÌ¿˙Ô˘Ó ÙËÓ ÂÍÔ˘Û›· ÙˆÓ ÌÔÓÔˆÏ›ˆÓ, ·ÓÙ›ıÂÙ· ·ÍÈÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ·fi ·˘Ù‹ ÁÈ· ÙÔÓ ÂÎÊÔ‚ÈÛÌfi Î·È ÙÔÓ ·ÔÚÔÛ·Ó·ÙÔÏÈÛÌfi ÙÔ˘ Ï·Ô‡, ÁÈ· Ó· ‰ÈηÈÔÏÔÁÔ‡Ó ÙÚÔÌÔÓfiÌÔ˘˜, Ó¤Ô˘˜ Ì˯·ÓÈÛÌÔ‡˜ ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛ˘, Ê·ÎÂÏÒÌ·ÙÔ˜ Î·È Î·Ù·ÛÙÔÏ‹˜ Û ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÂÚÁ·ÙÈÎÔ‡ Ï·˚ÎÔ‡ ÎÈ-

Ó‹Ì·ÙÔ˜. √ Ï·fi˜ ¤¯ÂÈ Û˘ÛÛˆÚÂ˘Ì¤ÓË È· ÂÌÂÈÚ›· Î·È ÁÈ· Ó· ‚Á¿˙ÂÈ Ù· ··Ú·›ÙËÙ· Û˘ÌÂÚ¿ÛÌ·Ù·” ÛËÌÂÈÒÓÂÈ Û ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ ÙÔ˘ ÙÔ ∫∫∂. “√‰ËÁԇ̷ÛÙ ˆ˜ ¯ÒÚ· Û ÌÈ· ÁÂÓÈÎÂ˘Ì¤ÓË ·Ó·Ú¯›·, Ì ηÏ¿˙Ô˘Û˜ ÙÚÔÌÔÎÚ·ÙÈΤ˜ ÂÓ¤ÚÁÂȘ, ÂÁÎÏËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· Î·È ÔÏÈÙÈ΋ ··Í›ˆÛË” ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ô §∞√™, οÓÔÓÙ·˜ ÏfiÁÔ ÁÈ· “·ÁˆÌ¤ÓË Î·È ÂÏ·ÁˆÌ¤ÓË” ΢‚¤ÚÓËÛË Î·È ÁÈ· “ÎÔÌÌ·ÙÈΤ˜ “∫›ÚΘ” Ù˘ ·ÚÈÛÙÂÚ¿˜ Ô˘ ÚÔÛ·ıÔ‡Ó Ó· Ï·Ó¤„Ô˘Ó ÙȘ ‚·ÏÏfiÌÂÓ˜ Î·È ÚÔÛ‚·ÏÏfiÌÂÓ˜ ¢·ı›˜ ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ Ù¿ÍÂȘ, ÙÚÔÊÔ‰ÔÙÒÓÙ·˜ ηıËÌÂÚÈÓ¿ ÙÔ Ê˘Ù›ÏÈ Ù˘ ÂͤÁÂÚÛ˘” . “√ ‰ÚfiÌÔ˜ Ù˘ ÙÚÔÌÔÎÚ·Ù›·˜ Â›Ó·È ÈÛÙÔÚÈο ·ÙÂϤÛÊÔÚÔ˜ Î·È Î·Ù·‰ÈηÛÙ¤Ô˜” ÙÔÓ›˙ÂÈ Û ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ ÙÔ˘ Ô ™À¡. “¢ÚÒÓÙ·˜ ÛÙÔ fiÓÔÌ· ÙˆÓ Ï·˚ÎÒÓ Û˘ÌÊÂÚfiÓÙˆÓ ·ÏÏ¿ ¿ÓÙ· ÂÚ‹ÌËÓ ÙÔ˘ Ï·Ô‡ ·ÔÙÂÏ› ÙÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ¿ÏÏÔıÈ ÁÈ· ÙËÓ ÎÚ·ÙÈ΋ ηٷÛÙÔÏ‹ Î·È ÙËÓ ·˘Ù·Ú¯ÈÎÔ-

√ Î. ¶Âٷψً˜ ·Ó¿ÊÂÚ fiÙÈ Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ °. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ˙‹ÙËÛ Ï‹ÚË ÂÓË̤ڈÛË Î·È ¤‰ˆÛ ÂÓÙÔÏ‹ Ó· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÂ›Ù·È ÚÔÛÂÎÙÈο Ë fiÏË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË. “∏ ∂ÏÏËÓÈ΋ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›· ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÈ fiÙÈ ÂÈÙÂÏ› ÙÔ Î·ı‹ÎÔÓ Ù˘ ÂȉÂÈÎÓ‡ÔÓÙ·˜ ÂÙÔÈÌfiÙËÙ· Î·È ÂÁÚ‹ÁÔÚÛË” ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛÂ Ô Î. ¶Âٷψً˜. “∏ ΢‚¤ÚÓËÛË Î·Ù·‰Èο˙ÂÈ ·ÂÚ›ÊÚ·ÛÙ· οı ÂÓ¤ÚÁÂÈ·, Ô˘ ¯ˆÚ›˜ η̛· ËıÈ΋ ‹ Ï·˚΋ ÓÔÌÈÌÔÔ›ËÛË, ÂȯÂÈÚ› Ó· ·ÌÊÈÛ‚ËÙ‹ÛÂÈ ÙË ¢ËÌÔÎÚ·Ù›· Î·È Ó· ÙÚÔÌÔÎÚ·Ù‹ÛÂÈ ÙÔ˘˜ Ôϛ٘” ÙfiÓÈÛÂ. “√È ·Ú¯¤˜, Ì ÂÙÔÈÌfiÙËÙ· Î·È ÂÁÚ‹ÁÔÚÛË ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó ·˘Ù¤˜ ÙȘ ÂÓ¤ÚÁÂȘ, ÂÓÒ fiÛÔÈ ÙȘ ÂȯÂÈÚÔ‡Ó, ÙÔ ÌfiÓÔ Ô˘ ı· ÂÈÛÚ¿ÍÔ˘Ó Â›Ó·È Ë Î·Ù·‰›ÎË ·fi ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›· Î·È ÙËÓ ¶ÔÏÈÙ›·” , ˘ÔÁÚ·ÌÌ›˙ÂÈ Ô Î. ¶Âٷψً˜. “√È ÙÚÔÌÔÎÚ·ÙÈΤ˜ ÂÈı¤ÛÂȘ ‰ÂÓ ÙÔÔ‡Ó ÙË ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·” ‰‹ÏˆÛÂ Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ ¢ÈηÈÔÛ‡Ó˘ ÿÚ˘ ∫·ÛÙ·Ó›‰Ë˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ‚Ú¤ıËΠÛÙÔ ÛËÌÂ›Ô Ù˘ ¤ÎÚË͢. “¢ÂÓ ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È ÏÂÎÙÈΤ˜ ηٷ‰›Î˜. ∂Ì›˜ ηÏԇ̷ÛÙ ӷ Û˘Ó¯›ÛÔ˘Ì ÙÔ ¤ÚÁÔ Ì·˜, Ì ÙȘ Ú·ÎÙÈΤ˜ Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡ÌÂ, Î·È ÔÈ ÙÚÔÌÔÎÚ·ÙÈΤ˜ ÂÈı¤ÛÂȘ ‰ÂÓ ÙÔÔ‡Ó ÙË ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·” › ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜. ªÂ ÙÔÓ “ϤÔÓ Î·ÙËÁÔÚËÌ·ÙÈÎfi” ÙÚfiÔ Î·Ù·‰›Î·Û ÂΠ̤ÚÔ˘˜ ÙÔ˘ ¶∞™√∫, Ô °Ú·ÌÌ·Ù¤·˜ ÙÔ˘ ∂ıÓÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ÙÔ˘ ∫ÈÓ‹Ì·ÙÔ˜ ªÈ¯. ∫·Ú¯ÈÌ¿Î˘, ÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ ÙÚÔÌÔÎÚ·ÙÈ΋ Â›ıÂÛË ÛÙÔ ¶ÚˆÙÔ‰ÈÎÂ›Ô ∞ıËÓÒÓ. “Δ¤ÙÔÈÔ˘ ›‰Ô˘˜ ÂÓ¤Ú-

∫·È ·ÓÙÈ·Ú¿ıÂÛË Î˘‚¤ÚÓËÛ˘-¡¢ ∞£∏¡∞, 30. ∏ ÙÚÔÌÔÎÚ·ÙÈ΋ Â›ıÂÛË ÛÙÔ

¶ÚˆÙÔ‰ÈÎÂ›Ô Î·Ù·‰ÈοÛÙËΠ·fi ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙÔ˘ ÔÏÈÙÈÎÔ‡ ÎfiÛÌÔ˘, ·ÏÏ¿ ÚÔοÏÂÛÂ Î·È ·ÓÙÈ·Ú¿ıÂÛË Î˘‚¤ÚÓËÛ˘¡¢. Δ· ‚¤ÏË ÙÔ˘ ηٿ Ù˘ ¡¢ ¤ÛÙÚÂ„Â Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÙÔ˘ ¶ÔÏ›ÙË ÃÚ. ¶·Ô˘ÙÛ‹˜, ηÙËÁÔÚÒÓÙ·˜ ÙËÓ ÁÈ· ·Ó¢ı˘ÓfiÙËÙ·. NˆÚ›ÙÂÚ· Ô ·ÚÌfi‰ÈÔ˜ ÙÔÌ¿گ˘ Ù˘ ¡¤·˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ ¡›ÎÔ˜ ¢¤Ó‰È·˜ ›¯Â ·Ê‹ÛÂÈ ·È¯Ì¤˜ ÁÈ· ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÙÔ˘ ¶ÔÏ›ÙË, ˘ÔÛÙËÚ›˙ÔÓÙ·˜ ˆ˜ Ë Â›ıÂÛË “¤Ú¯ÂÙ·È Ó· ÂȂ‚·ÈÒÛÂÈ ÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ÎÂÓfi ÛÙË ‰ËÌfiÛÈ· ·ÛÊ¿ÏÂÈ· Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ì·˜” . √ Î. ¶·Ô˘ÙÛ‹˜ ‰‹ÏˆÛÂ: “ŒÓ· Û¯fiÏÈÔ ¤¯ˆ Ó· οӈ ÌfiÓÔ ÂÁÒ, ÙÔ ÔÔ›Ô ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ ˘ÚÔ‰fiÙËÛË Ù˘ ·Ó¢ı˘ÓfiÙËÙ·˜ ·fi ÙË ¡¢, Â·ÓÂÈÏËÌ̤ӷ. §Â˜ Î·È ÂÚÈ̤ÓÂÈ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ë ¡¢ Î·È Ô ÂÎÚfiÛˆfi˜ Ù˘ Ô Î. ¢¤Ó‰È·˜, Ì ÙÔ Ô˘ ˘¿Ú¯ÂÈ ¤Ó· ÁÂ-

ÁÔÓfi˜ ‚›·˜ Û‡‰ÂÈ Ó· ÙÔ ÂÎÌÂÙ·ÏÏ¢Ù› ÔÏÈÙÈο” . “§Â˜ Î·È ‰ÂÓ ·ÓÙÈÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È Ô Î¿ı ŒÏÏËÓ·˜ ÔÏ›Ù˘ fiÙÈ ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ ˆ˜ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ì fiÏ· ·˘Ù¿ Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ˆ˜ ¯ÒÚ· ·ÊÔÚÔ‡Ó ÌfiÓÔ ÙËÓ ÂÚÈÚÚ¤Ô˘Û· ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· Ë ÔÔ›· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÂ›Ù·È ÏfiÁˆ ÙˆÓ ‰ÈÂıÓÒÓ ÂÍÂϛ͈Ó, Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ηٿÛÙ·Û˘, ·ÏÏ¿ ¤¯ÂÈ Û·Ó ¿ÌÂÛË Û¯¤ÛË Ì ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Ë ¡¢ ¤Ú·ÛÂ, ‰˘ÛÙ˘¯Ò˜ ·Ï¿ “¤Ú·Û” , ‰ÈfiÙÈ ÂÚ› ·˘ÙÔ‡ ÚfiÎÂÈÙ·È, ·fi ·˘ÙfiÓ Â‰Ò ÙÔ ¯ÒÚÔ, ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÙÔ˘ ¶ÔÏ›ÙË Ô˘ ¤¯ÂÈ ÙËÓ Â˘ı‡ÓË Ù˘ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜

Ù˘ ¯ÒÚ·˜. “¢˘ÛÙ˘¯Ò˜, ÏÔÈfiÓ, Ë ¡¢ Ô˘ ¤Ú·Û ·fi ·˘Ùfi ÙÔ ˘Ô˘ÚÁ›Ô, Ì ٷ ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Ù· ÔÔ›· ÁÓÒÚÈÛÂ Ô ÂÏÏËÓÈÎfi˜ Ï·fi˜ ¤¯ÂÈ Î·È ıÚ¿ÛÔ˜ Ó· ÔÌÈÏ›” . A·ÓÙÒÓÙ·˜ ÛÙË ‰‹ÏˆÛË ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ Ô Î. ¢¤Ó‰È·˜ ›Â: “£Ú¿ÛÔ˜ Â›Ó·È Ó· ÔÌÈÏ› ÂÚ› ˘¢ı˘ÓfiÙËÙ·˜ Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ ÌÈ·˜ ΢‚¤ÚÓËÛ˘, Ë ÔÔ›·, ¿ÌÔÏϘ ÊÔÚ¤˜ ÙÔ˘˜ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˘˜ Ì‹Ó˜, ·ÓËÁ‡ÚÈÛ ÁÈ· ÙËÓ ˘ÔÙÈı¤ÌÂÓË ÂÍ¿ÚıÚˆÛË Ù˘ ÙÚÔÌÔÎÚ·Ù›·˜. £Ú¿ÛÔ˜ ›ӷÈ, Â›Û˘, Ó· ÔÌÈÏ› ÂÚ› ˘¢ı˘ÓfiÙËÙ·˜ Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ ÌÈ·˜ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Ô˘ ‰È·ÙËÚ› Û ·-

¯ÚËÛ›· ÙÔ ıÂÛÌÈÎfi ÔÏÔÛÙ¿ÛÈÔ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·ÔϤÌËÛË Ù˘ ÙÚÔÌÔÎÚ·Ù›·˜ Î·È ÚÔ¤‚Ë Û ÂΉÈÎËÙÈΤ˜ ‰ÈÒÍÂȘ ÌË “ËÌÂÙ¤ÚˆÓ” ÛÙËÓ ·ÓÙÈÙÚÔÌÔÎÚ·ÙÈ΋ ˘ËÚÂÛ›·. “¢˘ÛÙ˘¯Ò˜, Ô‡Ù “ÏÂÊÙ¿ ˘¿Ú¯Ô˘Ó” Û‹ÌÂÚ·, fiˆ˜ ˘ÔÛ¯fiÙ·Ó ÙÔ ¶∞™√∫, ·ÏÏ¿ Ô‡ÙÂ Î·È ·›ÛıËÌ· ·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜” . ™¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ Â›ıÂÛË Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ ÚˆÙ‹ıËΠ·fi ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˘˜ ÁÈ· ÙÔ Ò˜ ÎÚ›ÓÂÈ ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ÂÓÒ ¤¯Ô˘Ó Á›ÓÂÈ ··ÓˆÙ¤˜ Û˘ÏÏ‹„ÂȘ ·ÙfiÌˆÓ Ì ÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›· fiÙÈ Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó Û ÔÚÁ·ÓÒÛÂȘ, ÙÂÏÈÎÒ˜ ˘¿Ú¯ÂÈ ·ÎfiÌ· Ë ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ¯Ù˘ËÌ¿ÙˆÓ. “¢ÂÓ ÙÔ ÎÚ›Óˆ. ∞˘Ùfi Â›Ó·È ÚÔ˜ ·ÍÈÔÏfiÁËÛË Î·È Â›Ó·È ÛÙÔÈ¯Â›Ô Ù˘ ¤Ú¢ӷ˜ ÙËÓ ÔÔ›· ‰ÈÂÍ¿ÁÂÈ Ë ·ÓÙÈÙÚÔÌÔÎÚ·ÙÈ΋, Ë ÔÔ›· Û˘Ó¯›˙ÂÈ Î·È ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ÂÈÊ˘Ï·Î‹ ¤ÙÛÈ ÎÈ ·ÏÏÈÒ˜. ¶·Ú·ÎÔÏÔ˘ı› fiϘ ÙȘ ˘Ôı¤ÛÂȘ, fiϘ ÙȘ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ Î·È ÂÌ›˜ ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ì ӷ ‰Ô‡Ì ÔÈ· Â›Ó·È Ù· Û˘ÌÂÚ¿ÛÌ·Ù· ÙˆÓ ÂÚ¢ÓÒÓ ÙÔ˘˜” ·¿ÓÙËÛÂ.

Ô›ËÛË Ù˘ ÎÔÈÓˆÓ›·˜. ¶Ôχ ‰Â ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÛÙȘ ̤Ú˜ Ì·˜, fiÔ˘ ˘ÏÔÔÈÂ›Ù·È Ë ÈÔ ·ÓÙÈÎÔÈÓˆÓÈ΋ Î·È Ù·ÍÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋ ÙˆÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›ˆÓ ‰ÂηÂÙÈÒÓ Î·È ÂÈ‚¿ÏÏÂÙ·È Ë fiÛÔ ÙÔ ‰˘Ó·ÙfiÓ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ·ÓÙ›ÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ Ù˘ ÂÚÁ·Û›·˜, Ù¤ÙÔÈÔ˘ ›‰Ô˘˜ ÂÓ¤ÚÁÂȘ Â͢ËÚÂÙÔ‡Ó ÙÔ ·ÎÚÈ‚Ò˜ ·ÓÙ›ıÂÙÔ ·fi ·˘Ùfi Ô˘ ˘ÔÙ›ıÂÙ·È fiÙÈ ÂȉÈÒÎÔ˘Ó. ™Â οı ÂÚ›ÙˆÛË, Ë ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋ ıˆÚ¿ÎÈÛË Ù˘ ÎÔÈÓˆÓ›·˜ ÚÔ¸Ôı¤ÙÂÈ ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· ÙˆÓ ‰ÈÎ·ÈˆÌ¿ÙˆÓ ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ Î·È fi¯È ÙË Û˘ÚÚ›ÎÓˆÛË ÙÔ˘˜” ˘ÔÁÚ·ÌÌ›˙ÂÈ. “√È È‰ÂÔÏÔÁÈΤ˜ ÂÈÊ¿ÛÂȘ ÂÎÂ›ÓˆÓ Ô˘ ÂÈϤÁÔ˘Ó Ó· ÙÚÔÌÔÎÚ·ÙÔ‡Ó ÙÔ ÌfiÓÔ Ô˘ ÂÈÙ˘Á¯¿ÓÔ˘Ó Â›Ó·È Ô ·ÔÚÔÛ·Ó·ÙÔÏÈÛÌfi˜ Ù˘ ÎÔÈÓˆÓ›·˜ Î·È Ë ÚÔÛ‚ÔÏ‹ Ù˘ ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜. ∏ ÎÔÈÓˆÓ›· Ú¤ÂÈ Ó· ‰Â›ÍÂÈ ÙÔ ÈÔ ·˘ÛÙËÚfi ÚfiÛˆfi Ù˘ ·¤Ó·ÓÙÈ Û ٤ÙÔÈÔ˘ ›‰Ô˘˜ ÂÓ¤ÚÁÂȘ. ∫·Ó›˜ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ÎÏ›ÓÂÈ ¿ÏÏÔ Ù· Ì¿ÙÈ·” ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ Ë ¢ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋ ∞ÚÈÛÙÂÚ¿. °È· “ÌˉÂÓÈ΋ ·ÓÔ¯‹ ÛÙÔ˘˜ ÙÚÔÌÔÎÚ¿Ù˜ Î·È Û˘Ì·Á¤˜ ÔÏÈÙÈÎfi Î·È ÎÔÈÓˆÓÈÎfi ̤وÔ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜, ÒÛÙ ӷ Û˘ÏÏËÊıÔ‡Ó Î·È Ó· Ô‰ËÁËıÔ‡Ó ÛÙË ¢ÈηÈÔÛ‡ÓË ÔÈ ÂÁÎÏË̷ٛ˜” οÓÂÈ ÏfiÁÔ Ë ¡ÙfiÚ· ª·ÎÔÁÈ¿ÓÓË.” °È· ÌÈ· ·ÎfiÌË ÊÔÚ¿ Ë ÙÚÔÌÔÎÚ·Ù›· Ï‹ÙÙÂÈ ÙËÓ ÂÈÎfiÓ· Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ Î·È Ù˘ fiÏ˘ ÙˆÓ ∞ıËÓÒÓ Û ÎÚ›ÛÈ̘ ÛÙÈÁ̤˜ ÁÈ· ÙËÓ ÔÚ›· Ù˘ ¯ÒÚ·˜. ΔÔ ÛËÌÂÚÈÓfi ¯Ù‡ËÌ· ‰Â›¯ÓÂÈ fiÙÈ Ë ÙÚÔÌÔÎÚ·ÙÈ΋ ‰Ú¿ÛË ¤¯ÂÈ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ‚¿ıÔ˜ ·fi fiÛÔ Î¿ÔÈÔÈ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ÈÛÙ‡ԢÓ. “ ∏ ÂÏÏËÓÈ΋ ¢ÈηÈÔÛ‡ÓË ·ÔÙÂÏ› ÚÔ‡ÚÁÈÔ ÙˆÓ ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈÎÒÓ ıÂÛÌÒÓ Î·È Â›Ó·È ÂÁÁ˘ËÙ‹˜ Ù˘ ÂÏ¢ıÂÚ›·˜ Î·È Ù˘ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜ ÙÔ˘ ÓfiÌÔ˘ ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜” ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ë Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ “¢ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋˜ ™˘ÌÌ·¯›·˜”.

ΔÔ˘ÚÎÈΤ˜ ÚÔÎÏ‹ÛÂȘ ÛÙÔ ∞ÈÁ·›Ô ∞£∏¡∞, 30. ¶Δ∏™∂π™ ¿Óˆ ·fi ÂÏÏËÓÈο

‰¿ÊË Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ ۯËÌ·ÙÈÛÌfi˜ 6 ÙÔ˘ÚÎÈÎÒÓ Ì·¯ËÙÈÎÒÓ ·ÂÚÔÛηÊÒÓ (4 F-16 & 2 RF-4). ∂ÈÛ‹Ïı ÛÙÔ FIR ∞ıËÓÒÓ ÓÔÙ›ˆ˜ Ù˘ ™¿ÌÔ˘, ÛÙȘ 13:05 ¯ˆÚ›˜ Ó· ηٷı¤ÛÂÈ Û¯¤‰È· Ù‹Ûˆ˜. Ÿˆ˜ ·Ó·ÎÔÈÓÒıËΠ·fi ÙÔ °∂∂£∞, ÛÙȘ 13:08 Ù· ·ÂÚÔÛοÊË ÙÔ˘ Û¯ËÌ·ÙÈÛÌÔ‡ ¤Ù·Í·Ó ¿Óˆ ·fi ÙÔ º·ÚÌ·ÎÔÓ‹ÛÈ, ÛÙȘ 13:09 ¤Ù·Í·Ó ¿Óˆ ·fi ÙÔ ∞Á·ıÔÓ‹ÛÈ, ÛÙȘ 13:17 ¤Ù·Í·Ó ¿Óˆ ·fi ÙË §Â‚›ı· (·Ó·ÙÔÏÈο ∞ÌÔÚÁÔ‡), ÛÙȘ 13:18 ¤Ù·Í·Ó ¿Óˆ ·fi ÙËÓ ∫›Ó·ÚÔ (·Ó·ÙÔÏÈο Ù˘ ∞ÌÔÚÁÔ‡), ÛÙȘ 13:25 ¤Ù·Í·Ó ¿Óˆ ·fi ÙÔ˘˜ ºÔ‡ÚÓÔ˘˜ Î·È ÛÙȘ 13:28 ¤Ù·Í·Ó ¿Óˆ ·fi ÙÔ ∞Á·ıÔÓ‹ÛÈ. ∫·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙˆÓ ˘ÂÚÙ‹ÛÂˆÓ Ù· ·ÂÚÔÛοÊË ÂÙÔ‡Û·Ó Û ‡„Ô˜ ·fi 20.000 ¤ˆ˜ 26.000 fi‰È· Î·È ÂÍ‹Ïı·Ó ÙÔ˘ FIR ∞ıËÓÒÓ ÓÔÙ›ˆ˜ ™¿ÌÔ˘, ÛÙȘ 13:28. Δ· ÙÔ˘ÚÎÈο ·ÂÚÔÛοÊË ·Ó·ÁÓˆÚ›ÛΔËÎ·Ó Î·È ·Ó·¯·ÈÙ›ÛΔËÎ·Ó ·fi ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· ÂÏÏËÓÈο Ì·¯ËÙÈο, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ˘˜ ‰ÈÂıÓÔ‡˜ ηÓfiÓ˜ Î·È Î·Ù¿ ¿ÁÈ· Ú·ÎÙÈ΋.

™Â ‰ËÌfiÛÈ· ‰È·‚ԇϢÛË ÙÔ ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ ÁÈ· “Ì·‡ÚÔ ¯Ú‹Ì·” ∞£∏¡∞, 30. ™∂ ‰ËÌfiÛÈ· ‰È·‚ԇϢÛË Ù¤-

ıËΠ·fi Û‹ÌÂÚ· 30 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ 2010 Ë ÓÔÌÔıÂÙÈ΋ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ¢ÈηÈÔÛ‡Ó˘ ÁÈ· ÙË “™‡ÛÙ·ÛË ∞Ú¯‹˜ ∫·Ù·ÔϤÌËÛ˘ Ù˘ ¡ÔÌÈÌÔÔ›ËÛ˘ ∂Ûfi‰ˆÓ ·fi ∂ÁÎÏËÌ·ÙÈΤ˜ ¢Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ Î·È Ù˘ ÃÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛ˘ Ù˘ ΔÚÔÌÔÎÚ·Ù›·˜, Î·È ∂ϤÁ¯Ô˘ ÙˆÓ ¢ËÏÒÛÂˆÓ ¶ÂÚÈÔ˘Ûȷ΋˜ ∫·Ù¿ÛÙ·Û˘” . ∏ ‰È·‚ԇϢÛË ı· ÔÏÔÎÏËÚˆı› ÙËÓ 7Ë π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ 2011 ηÈ, ·ÊÔ‡ ÏËÊıÔ‡Ó ˘fi„Ë Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù¿ Ù˘, ÙÔ Û¯¤‰ÈÔ ÓfiÌÔ˘ ı· ηٷÙÂı› ÚÔ˜ „‹ÊÈÛË ÛÙË μÔ˘Ï‹. ÀÂÓı˘Ì›˙ÂÙ·È fiÙÈ ÙÔ ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ ÚԂϤÂÈ ÙË ‰¤ÛÌ¢ÛË ÙÚ·Â˙ÈÎÒÓ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÒÓ Î·È ÂÚÈÔ˘ÛÈ·ÎÒÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ ÁÈ· Ôϛ٘ Ô˘ ıˆÚÔ‡ÓÙ·È ‡ÔÙÔÈ ÁÈ· ÙÚÔÌÔÎÚ·Ù›·.

∏ ∂¡ø™∏ ¶∂ƒπ¶Δ∂ƒ√ÀÃø¡ ∫∞¶¡√¶ø§ø¡ ¡. ª∞°¡∏™π∞™ ∂ÀÃ∂Δ∞π ™∂ √§√À™ À°∂π∞, ∞°∞¶∏ ∫∞π Δ√ 2011 ¡∞ ∫∞¡∂π ∫∞£∂ √¡∂πƒ√ ¶ƒ∞°ª∞Δπ∫√Δ∏Δ∞


E¶π∫∞πƒ√Δ∏Δ∞

10

¶APA™KEYH 31 ¢EKEMBPIOY 2010

√Δ∂: ¶ÂÚÈÎÔ¤˜ ·ÔÏ·‚ÒÓ Û ˘„ËÏfi‚·ıÌ· ÛÙÂϤ¯Ë ∞£∏¡∞, 30.

™Â ÂÚÈÎÔ¤˜ ¤ÍÙÚ· ·ÔÏ·‚ÒÓ Ô˘ ›¯·Ó ˘„ËÏfi‚·ıÌ· ÛÙÂϤ¯Ë ÙÔ˘ √Δ∂, ·ÏÏ¿ Î·È ÙˆÓ ı˘Á·ÙÚÈÎÒÓ ÙÔ˘, ÚÔ¯ˆÚ¿ÂÈ Ô Úfi‰ÚÔ˜ Î·È ‰È¢ı‡ÓˆÓ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ÙÔ˘ √Ì›ÏÔ˘, ªÈ¯¿Ï˘ ΔÛ·Ì¿˙. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, Ô Î. ΔÛ·Ì¿˙, ÂÈηÏÔ‡ÌÂÓÔ˜ ÙË ÁÂÓÈÎfiÙÂÚË ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË Ù˘ ¯ÒÚ·˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË ÁÈ· ÂÍÔÚıÔÏÔÁÈÛÌfi ÙˆÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎÒÓ ‰··ÓÒÓ ÙÔ˘ √Δ∂, ÂÓË̤ڈÛ Ì ÂÛˆÙÂÚÈÎfi ¤ÁÁÚ·ÊÔ fiÙÈ ·‡ÂÈ ·fi ÙËÓ 1/1/2011 Ë ÈÛ¯‡˜ Ù˘ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋˜ ÈÛÙˆÙÈ΋˜ οÚÙ·˜ ÁÈ· ¯Ú‹ÛË ÂÍfi‰ˆÓ ÚÔ‚ÔÏ‹˜ Ù˘ ∂Ù·ÈÚ›·˜. ΔËÓ Î¿ÚÙ· ›¯·Ó ˘„ËÏfi‚·ıÌ· ÛÙÂϤ¯Ë, fiˆ˜ ‰È¢ı˘ÓÙ¤˜ Î·È ÔÚÈṲ̂ӷ ̤ÏË ÙÔ˘ ¢™. ™ÙÔ ¤ÁÁÚ·ÊÔ ·˘Ùfi ‰È¢ÎÚÈÓ›˙ÂÙ·È ·ÎfiÌË fiÙÈ Ë ¯Ú‹ÛË Ù˘ οÚÙ·˜ ı· ÂÈÙÚ¤ÂÙ·È ÛÙÔ ÂÍ‹˜ ÌfiÓÔ ÛÙȘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ Ô˘ ı· ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ÛÙË Ó¤· ÂÁ·ÎÏÈÔ, Ë ÔÔ›· ı· ÂΉÔı› ÁÈ· ÙÔ ÛÎÔfi ·˘Ùfi. ∞ÎfiÌË, Û‡Ìʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜ Ô Î.ΔÛ·Ì¿˙ ÚÔ¯ÒÚËÛÂ Î·È ¿ÏÏÔ ¤Ó· ̤ÙÚÔ, ÙÔ ÔÔ›Ô Â›Û˘ ·ÊÔÚ¿ Ù· ˘„ËÏfi‚·ıÌ· ÛÙÂϤ¯Ë ÙÔ˘ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ·, ηٷÚÁÂ›Ù·È ·fi ÙÔ Ó¤Ô ¤ÙÔ˜, ÙÔ “ÌfiÓÔ˘˜ Â›Ù¢Í˘ ÙˆÓ ÛÙfi¯ˆÓ” Ô˘ ¤·ÈÚÓ·Ó ÔÚÈṲ̂ӷ ‰È¢ı˘ÓÙÈο ÛÙÂϤ¯Ë, ˆ˜ ÂÈ‚Ú¿‚¢ÛË ÁÈ· ÙËÓ ·Ú·ÁˆÁÈ΋ ÙÔ˘˜ ÚÔÛ¿ıÂÈ·.

™ÙËÓ OÏÔ̤ÏÂÈ· ÙÔ˘ ∞Ú›Ԣ ¶¿ÁÔ˘ ÙÔ Ï·ÊfiÓ ÛÙȘ ·ÌÔÈ‚¤˜ Û˘Ì‚ÔÏ·ÈÔÁÚ¿ÊˆÓ ∞£∏¡∞, 30.

∏ √ÏÔ̤ÏÂÈ· ÙÔ˘ ∞Ú›Ԣ ¶¿ÁÔ˘ ηÏÂ›Ù·È Ó· ·ÔÊ·Óı› ÁÈ· ÙË Û˘ÓÙ·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ‹ ÌË Ù˘ ÂÈ‚ÔÏ‹˜ Ï·ÊfiÓ ÛÙȘ ÂÈ̤ÚÔ˘˜ ·ÌÔÈ‚¤˜ ÙˆÓ Û˘Ì‚ÔÏ·ÈÔÁڿʈÓ. √È ‰ÈηÛÙ¤˜ ı· ·ÔÊ·ÓıÔ‡Ó Â› ÙÔ˘ ˙ËÙ‹Ì·ÙÔ˜ ·˘ÙÔ‡, ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ fiˆ˜ fiÏ· ‰Â›¯ÓÔ˘Ó ÍÂÎÈÓ¿ÂÈ Ë ·ÂÏ¢ı¤ÚˆÛË ÙˆÓ Â·ÁÁÂÏÌ¿ÙˆÓ, ̤۷ ÛÙ· ÔÔ›· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È Î·È ·˘Ùfi ÙÔ˘ Û˘Ì‚ÔÏ·ÈÔÁÚ¿ÊÔ˘. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ÈÛÙÔÚÈÎfi Ù˘ ˘fiıÂÛ˘ ÙÔ 2001 ÁÈ· ¤Ó· Û˘Ì‚fiÏ·ÈÔ Û˘Á¯ÒÓ¢Û˘ ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ ˙ˆ‹˜ Û˘Ì‚ÔÏ·ÈÔÁÚ¿ÊÔ˜ ÂÈÛ¤Ú·Í 1.071 ¢ÚÒ (365.000 ‰Ú¯.) ·fi ÙȘ Ôԛ˜ Ù· 352,16 ¢ÚÒ (120.000 ‰Ú¯.) ·ÓÙÈÛÙÔÈ¯Ô‡Û·Ó Û ·Ó·ÏÔÁÈÎfi ‰Èη›ˆÌ· ·ÌÔÈ‚‹˜. ™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ÙfiÙ ÈÛ¯‡Ô˘Û· ˘Ô˘ÚÁÈ΋ ·fiÊ·ÛË Ë ·ÌÔÈ‚‹ ÁÈ· ÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›· ·˘Ù‹ ÙˆÓ Û˘Ì‚ÔÏ·›ˆÓ ·ÓÂÚ¯fiÙ·Ó Û ¿ÁÈÔ ‰Èη›ˆÌ· 14,6 ¢ÚÒ (5.000 ‰Ú¯.) Î·È Ì ·Ó·ÏÔÁÈÎfi ‰Èη›ˆÌ· 1,20% Â› ÙÔ˘ ÌÂÙÔ¯ÈÎÔ‡ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘ ÙˆÓ ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ, ÙÔ ÔÔ›Ô fï˜ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Û ӷ ˘Âڂ› Ù· 352,16 ¢ÚÒ. ∏ ˘fiıÂÛË ·˘Ù‹ fï˜ ‰›¯·Û ÙÔ˘˜ ·ÚÂÔ·Á›Ù˜ ÙÔ˘ μ’ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ∞Ú›Ԣ ¶¿ÁÔ˘ (·fiÊ·ÛË 1683/2010). ∫·ÙfiÈÓ ·˘ÙÒÓ, ÏfiÁˆ Ù˘ ‰È·ÊÔÚ¿˜ ÌÈ·˜ „‹ÊÔ˘ (3-2) ÌÂٷ͇ Ù˘ ÏÂÈÔ„ËÊ›·˜ Î·È Ù˘ ÌÂÈÔ„ËÊ›·˜, Ë ˘fiıÂÛË ·Ú·¤ÌÊıËΠÚÔ˜ ÔÚÈÛÙÈ΋ ÎÚ›ÛË ÛÙËÓ √ÏÔ̤ÏÂÈ· ÙÔ˘ ∞Ú›Ԣ ¶¿ÁÔ˘.

∂ÙÔÈÌ¿˙ÂÈ ÁÈ· ÙȘ ÊÂÙÈÓ¤˜ ·ÓÂÏÏ·‰ÈΤ˜ ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ¶·È‰Â›·˜

∞ÏÏ·Á¤˜ Û Ì˯·ÓÔÁÚ·ÊÈÎfi Î·È ÂÈÛ·ÎÙ¤Ô˘˜ ™ ∞£∏¡∞, 30.

ËÌ·ÓÙÈΤ˜ ·ÏÏ·Á¤˜ fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÛÙÔ Ì˯·ÓÔÁÚ·ÊÈÎfi ‰ÂÏÙ›Ô Î·È ÙÔÓ ·ÚÈıÌfi ÙˆÓ ÂÈÛ·ÎÙ¤ˆÓ ÂÙÔÈÌ¿˙ÂÈ ÁÈ· ÙȘ ÊÂÙÈÓ¤˜ ·ÓÂÏÏ·‰ÈΤ˜ ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ¶·È‰Â›·˜. ¶ÂÚ›Ô˘ 100.000 ˘Ô„‹ÊÈÔÈ ı· ÎÏËıÔ‡Ó Ê¤ÙÔ˜ Ó· Û˘ÌÏËÚÒÛÔ˘Ó ÙÔ Ì˯·ÓÔÁÚ·ÊÈÎfi Ì Ӥ˜ ·ÏÔÔÈË̤Ó˜ ‰È·‰Èηۛ˜, ÂÓÒ Ë ÌÂÙ¿ıÂÛË ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ ηٿıÂÛ‹˜ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙÔÓ ª¿ÚÙÈÔ “ÛοψÛ” ÛÙȘ ·ÓÙȉڿÛÂȘ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ. ΔÂÏÈο ÙÔ ˘Ô˘ÚÁ›Ô, Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ÂÊËÌÂÚ›‰· “∂£¡√™” ÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ ̤Ú˜ ı· ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂÈ ·ÏÏ·Á¤˜ ÛÙÔ Ù¯ÓÈÎfi ̤ÚÔ˜ ηٿıÂÛ˘ ÙÔ˘ ‰ÂÏÙ›Ô˘ Î·È ÂÈÏÔÁ‹˜ Û¯ÔÏÒÓ Î·È ı· ÔÚÈÛÙÈÎÔÔÈ‹ÛÂÈ fiÙÈ Ë Î·Ù¿ıÂÛË ÙˆÓ Ì˯·ÓÔÁÚ·ÊÈÎÒÓ ı· Á›ÓÂÈ Î·ÓÔÓÈο ÙÔÓ πÔ‡ÏÈÔ, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÌËÓ ·ÈÊÓȉȷÛÙÔ‡Ó ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ Ù˘ °’ Ï˘Î›Ԣ. ΔËÓ ›‰È· ÛÙÈÁÌ‹, ÚÔÂÙÔÈÌ¿˙ÂÙ·È ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Î·È Ì ٷ ·ÓÒٷٷ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈο ȉڇ̷ٷ, Ô Ó¤Ô˜ “¯¿ÚÙ˘” ÙˆÓ ÂÈÛ·ÎÙ¤ˆÓ Û ∞∂π-Δ∂π, ·ÊÔ‡ ʤÙÔ˜ ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô Â›Ó·È ·ÔÊ·ÛÈṲ̂ÓÔ Ó· οÓÂÈ ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ÙÔ̤˜, ÌË ‰ÈÛÙ¿˙ÔÓÙ·˜ Ó· ÌÂÈÒÛÂÈ ÙÔÓ ·ÚÈıÌfi ÙˆÓ ÂÈÛ·ÎÙ¤ˆÓ ÛÙ· ÙÌ‹Ì·Ù· Ô˘ ›Ù ‰ÂÓ ÚÔÛÂÏÎ‡Ô˘Ó ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÙˆÓ ˘Ô„ËÊ›ˆÓ ›Ù ¤¯Ô˘Ó ÎÔÚÂÛÙ› ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÂÚÁ·Û›·˜ Î·È Ó· ÙÔÓ ·˘Í‹ÛÂÈ fiÔ˘ ˘¿Ú¯ÂÈ ·Ó¿ÁÎË.

√È ·ÏÏ·Á¤˜ ÛÙË ¢ËÌÔÙÈ΋ Î·È ª¤ÛË ∂Î·›‰Â˘ÛË ªÂÈÒÓÂÙ·È Ë ‡ÏË Û 4 Ù¿ÍÂȘ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ Î·È ÛÙȘ 3 Ù¿ÍÂȘ ÙÔ˘ °˘ÌÓ·Û›Ô˘. ∂ÓÈ·›Ô ·Ó·ÌÔÚʈ̤ÓÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÛÔ˘‰ÒÓ

ı· ÂÊ·ÚÌÔÛÙ› Û ÂÚ›Ô˘ 1.000 ‰ËÌÔÙÈο. ¶ÂÚÈÔÚ›˙ÔÓÙ·È Ù· Ì·ı‹Ì·Ù· Î·È Ô Û˘ÓÔÏÈÎfi˜ ‚‰ÔÌ·‰È·›Ô˜ ‰È‰·ÎÙÈÎfi˜ ¯ÚfiÓÔ˜ ÛÙÔ §‡ÎÂÈÔ. √È ·ÏÏ·Á¤˜ Ô˘ ÚÔˆıÔ‡ÓÙ·È ÛÙË ¢ËÌÔÙÈ΋ Î·È ª¤ÛË ∂Î·›‰Â˘ÛË ÂÛÙÈ¿˙ÔÓÙ·È ÛÙ· ÂÍ‹˜: 1. ∞fi ÙÔ Û¯ÔÏÈÎfi ¤ÙÔ˜ 2011-12 ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ¶·È‰Â›·˜ ۯ‰ȿ˙ÂÈ Ó· ÂÊ·ÚÌfiÛÂÈ ÙÔ ∂ÓÈ·›Ô ∞Ó·ÌÔÚʈ̤ÓÔ ¶ÚfiÁÚ·ÌÌ· ™Ô˘‰ÒÓ Û ÂÚ›Ô˘ 1.000 ‰ËÌÔÙÈο Û¯ÔÏ›·, Ô˘ ı· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÂÓ›Û¯˘ÛË Ù˘ ͤÓ˘ ÁÏÒÛÛ·˜, Ù˘ ÏËÚÔÊÔÚÈ΋˜, ÙÔ˘ ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡, Ù˘ Ê˘ÛÈ΋˜ ·ÁˆÁ‹˜ Î·È Ù˘ ÊÈÏ·Ó·ÁÓˆÛ›·˜. 2. ¡¤· ¶ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ™Ô˘‰ÒÓ. ŒÓÙÂη ÔÌ¿‰Â˜ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ¶·È‰Â›·˜ ¤¯Ô˘Ó ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ ÙȘ ÚÒÙ˜ ÌÂϤÙ˜ ÂÍÔÚıÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ Î·È Ì›ˆÛ˘ Ù˘ ‡Ï˘ ÛÙȘ 4 Ù¿ÍÂȘ ÙÔ˘ ‰ËÌÔÙÈÎÔ‡ Î·È ÛÙȘ 3 Ù¿ÍÂȘ ÙÔ˘ °˘ÌÓ·Û›Ô˘. ™Ùfi¯Ô˜ Â›Ó·È ¤ˆ˜ ÙÔ 2011 Ó· ·ÚıÔ‡Ó ÔÈ ÔÚÈÛÙÈΤ˜ ·ÔÊ¿ÛÂȘ ÒÛÙ ·fi ÙËÓ ÂfiÌÂÓË Û¯ÔÏÈ΋ ¯ÚÔÓÈ¿ Ó· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ Ë ÈÏÔÙÈ΋ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙˆÓ Ó¤ˆÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ ÛÔ˘‰ÒÓ. ∫ÂÓÙÚÈÎfi ‚¿ÚÔ˜ ı· ‰Ôı› ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÁÏÒÛÛ·, ÛÙ· Ì·ıËÌ·ÙÈο, ÛÙȘ Ê˘ÛÈΤ˜ ÂÈÛً̘ Î·È ÛÙËÓ Â·Ú΋

ÂÎÌ¿ıËÛË ÌÈ·˜ ͤÓ˘ ÁÏÒÛÛ·˜ Î·È Ù˘ ÏËÚÔÊÔÚÈ΋˜. 3. ¡¤Ô §‡ÎÂÈÔ. ™Ùfi¯Ô˜ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ Â›Ó·È Ó· ÂÚÈÔÚ›ÛÂÈ Ù· Ì·ı‹Ì·Ù· ÛÙÔ Ï‡ÎÂÈÔ Î·È ÙÔ Û˘ÓÔÏÈÎfi ‚‰ÔÌ·‰È·›Ô ‰È‰·ÎÙÈÎfi ¯ÚfiÓÔ, ÒÛÙ ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ Ó· ¤¯Ô˘Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ¯ÚfiÓÔ ÁÈ· ÌÂϤÙË Î·È ¿ÏϘ Â͈ۯÔÏÈΤ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜. ¶ÚԂϤÂÙ·È ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ Ë ÂÈÛ·ÁˆÁ‹ ÛÙË ‚·ıÌ›‰· ÙÔ˘ §˘Î›Ԣ ÌÈ·˜ ÂχıÂÚ˘ ˙ÒÓ˘ ÛÙËÓ ÔÔ›· Ù· Û¯ÔÏ›· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÓÙ¿ÍÔ˘Ó ‰Ú¿ÛÂȘ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡-ÂıÂÏÔÓÙÈÎÔ‡ ‹ ¢ڇÙÂÚ· Ì·ıËÛÈ·ÎÔ‡ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·. ΔÔÓ ÂÚ¯fiÌÂÓÔ ™Â٤̂ÚÈÔ Ë ∞’ §˘Î›Ԣ ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ Ì ‚¿ÛË ÙÔ Ó¤Ô ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÛÔ˘‰ÒÓ, ÂÓÒ ·fi ÙÔ Û¯ÔÏÈÎfi ¤ÙÔ˜ 2012-13 ı· Â›Ó·È ¤ÙÔÈÌ· Î·È Ù· Ó¤· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÛÔ˘‰ÒÓ ÁÈ· ÙË μ’ Î·È °’

§˘Î›Ԣ. √È Ì·ıËÙ¤˜ Ù˘ ∞’ §˘Î›Ԣ Ù˘ ÂfiÌÂÓ˘ ¯ÚÔÓÈ¿˜ ı· ÂÈÛ·¯ıÔ‡Ó ÛÙ· ·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈ· Î·È Ù· Δ∂π Ì ‚¿ÛË ÙÔ Ó¤Ô Û‡ÛÙËÌ· ÂÈÛ·ÁˆÁÈÎÒÓ ÂÍÂÙ¿ÛÂˆÓ ÙÔ ÔÔ›Ô ı· ÈÛ¯‡ÛÂÈ ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÙÔ Û¯ÔÏÈÎfi ¤ÙÔ˜ 2013-2014. √È Ì·ıËÙ¤˜ Ù˘ °’ §˘Î›Ԣ ı· ¤¯Ô˘Ó ÛÙË ‰È¿ıÂÛ‹ ÙÔ˘˜ „ËÊȷο ÂÎ·È‰Â˘ÙÈο ‚ÔËı‹Ì·Ù· ̤۷ ·fi ÂȉÈ΋ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈ΋ ‡ÏË. ΔÔ ÂÚȯfiÌÂÓfi ÙÔ˘˜ ı· ÂÌÏÔ˘Ù›˙ÂÙ·È ‰È·ÚÎÒ˜ Ì ÚfiÙ˘˜ ·Ú·‰fiÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ÂÓ›Û¯˘ÛË ÙˆÓ ˘Ô„ËÊ›ˆÓ ÛÙȘ ·ÓÂÏÏ‹ÓȘ ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ. 4. ∞ÍÈÔÏfiÁËÛË ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ ÌÔÓ¿‰ˆÓ. •ÂΛÓËÛ ʤÙÔ˜ Ì 544 Û¯ÔÏ›· Î·È ı· Û˘Ó¯ÈÛÙ› Î·È ÙËÓ ÂfiÌÂÓË ¯ÚÔÓÈ¿ Ë ÂıÂÏÔÓÙÈ΋ ·˘ÙÔ·ÍÈÔÏfiÁËÛË Û¯ÔÏÈÎÒÓ ÌÔÓ¿‰ˆÓ, ‰È·‰Èηۛ· ÛÙËÓ ÔÔ›· ʤÙÔ˜ Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó 7.136 ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ›.

¢fiıËÎ·Ó ÛÙË ‰ËÌÔÛÈfiÙËÙ· ¤ÁÁÚ·Ê· ÙÔ˘ 1980 Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·

«°¤Ê˘Ú˜» §ÔÓ‰›ÓÔ˘ Û ∞Ó. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ‰Â›¯ÓÔ˘Ó Ù· ·Ú¯Â›· ÙÔ˘ ºfiÚÂ˚Ó ŸÊȘ §√¡¢π¡√, 30.

ΔȘ Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂȘ μÚÂÙ·ÓÒÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ Î·È ‰Èψ̷ÙÒÓ Ì ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋ ËÁÂÛ›· ηٷÁÚ¿ÊÔ˘Ó ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ Ù· ÂÌÈÛÙ¢ÙÈο ¤ÁÁÚ·Ê· ÙÔ˘ ºfiÚÂ˚Ó ŸÊȘ ÁÈ· ÙÔ 1980 Ô˘ ·Ô‰ÂÛ̇ÙËÎ·Ó fiˆ˜ Û˘ÓËı›˙ÂÙ·È Ì ÙË Û˘ÌÏ‹ÚˆÛË 30 ¯ÚfiÓˆÓ. ™ÙËÓ ·ÏÏËÏÔÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ Ì ÙËÓ ÚÂۂ›· ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· ¤ÌÊ·ÛË ‰›ÓÂÙ·È ÛÙËÓ Â›ÛÎÂ„Ë ÙÔ˘ ÙfiÙ ·Ú¯ËÁÔ‡ Ù˘ ·ÍȈ̷ÙÈ΋˜ ·ÓÙÈÔÏ›Ù¢Û˘ ∞Ó‰Ú¤· ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ÛÙÔ §ÔÓ‰›ÓÔ. Ÿˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È Û ÂÌÈÛÙ¢ÙÈ΋ ¤ÎıÂÛË, Ô ÙfiÙ μÚÂÙ·Ófi˜ ڤۂ˘ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·, ÿ·Ó ™¿‰ÂÚÏ·ÓÙ, ›¯Â ÂÈÛËÁËı› ÛÙÔ ºfiÚÂ˚Ó ŸÊȘ Ó· ÚÔÛÎÏËı› Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ ÛÙÔ §ÔÓ‰›ÓÔ, “ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘, ÂÓ fi„ÂÈ ÙˆÓ ÂÎÏÔÁÒÓ [ÂÓÓ. ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·], Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËıÔ‡Ó Á¤Ê˘Ú˜ Ì ÙÔ ¶∞™√∫ Î·È Ì ÙËÓ ‚Ô‹ıÂÈ· ÙÔ˘ ‚ÚÂÙ·ÓÈÎÔ‡ ∂ÚÁ·ÙÈÎÔ‡ ∫fiÌÌ·ÙÔ˜”. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, Ô ڤۂ˘ ¤ÁÚ·„Â: “∂ÈÛËÁÔ‡Ì·È Î·È Ì ÙË Û‡ÌʈÓË ÁÓÒÌË ÙÔ˘ ∂ÚÁ·ÙÈÎÔ‡ ∫fiÌÌ·ÙÔ˜, Ó· ÚÔÛÎÏËı› Ô ∞Ó‰Ú¤·˜ ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ÛÙÔ §ÔÓ‰›ÓÔ, Ì ¤Ó·Ó ‹ ‰‡Ô Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ ÙÔ˘, ÙÔ ÊıÈÓfiˆÚÔ. ∏ ÚfiÛÎÏËÛË Ó· Á›ÓÂÈ ·fi ÙÔ ∫ÂÓÙÚÈÎfi °Ú·ÊÂ›Ô ¶ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ”. ¢È¢ÎÚÈÓ›˙ÂÈ ·ÎfiÌË fiÙÈ “ÔÈ ÚÔÔÙÈΤ˜ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ ÁÈ· ÙȘ ÚÔÛ¯›˜ ÂÎÏÔÁ¤˜ ¤¯Ô˘Ó ‚ÂÏÙȈı›, ·ÏÏ¿ ·ÎfiÌ· ÔÈ Èı·ÓfiÙËÙ˜ Ó· ÎÂÚ‰›ÛÂÈ ÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ Â›Ó·È ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙÔ˘, ÏÈÁfiÙÂÚ˜ ·fi ÙÔ 50%. °È’ ·˘Ùfi ·ÎÚÈ‚Ò˜ Ô ∞Ó‰Ú¤·˜ ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ·Û¯›˙ÂÈ Ó· ·Ô‚¿ÏÂÈ ÙÔ ÚÔÊ›Ï ÙÔ˘ ·Ó‡ı˘ÓÔ˘ Ì·ÚÍÈÛÙ‹, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÎÂÚ‰›ÛÂÈ „‹ÊÔ˘˜ ·fi ÙÔ Î¤ÓÙÚÔ. Œ¯ÂÈ ÂÎÊÚ¿ÛÂÈ ÙËÓ ÚfiıÂÛË Ó· Û˘ÓÂÚÁ·ÛÙ› Ì ÙÔ ÛÔÛÈ·ÏÈÛÙÈÎfi ÁÎÚÔ˘ ÛÙÔ Â˘Úˆ·˚Îfi ÎÔÈÓÔ‚Ô‡ÏÈÔ”. ∏ Â›ÛÎÂ„Ë ÙÔ˘ ∞Ó‰Ú¤· ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ÛÙÔ §ÔÓ‰›ÓÔ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ‰Âη‹ÌÂÚÔ ÙÔ˘ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ ÙÔ˘

1980. √È μÚÂÙ·ÓÔ› ‰Èψ̿Ù˜ ÙËÓ ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛ·Ó “ÓÙ ÏԢ͔ , ‰ËÏ·‰‹ Ôχ ÂÈÙ˘¯‹. ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ Ô ·Ú¯ËÁfi˜ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ ‰‹ÏˆÛ ÛÙÔÓ Ú¤Û‚Ë ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·, ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Á‡̷ÙÔ˜, fiÙÈ ‹Ù·Ó “Ôχ ¢¯·ÚÈÛÙË̤ÓÔ˜ ·fi ÙËÓ Â›Û΄‹ ÙÔ˘ ÛÙÔ §ÔÓ‰›ÓÔ Î·È È‰È·›ÙÂÚ· ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÏÈÎÚ›ÓÂÈ·, Ô˘ ›¯·Ó ÔÈ Û˘ÓÔÌÈϛ˜ ÂΛ”. ™ÙË ‚ÚÂÙ·ÓÈ΋ ÚˆÙÂ‡Ô˘Û· Ô ∞Ó‰Ú¤·˜ ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ Û˘Ó·ÓÙ‹ıËΠ̠ÙËÓ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi ª¿ÚÁηÚÂÙ £¿ÙÛÂÚ Î·È Ì ÛÙÂϤ¯Ë ÙÔ˘ ∂ÚÁ·ÙÈÎÔ‡ ∫fiÌÌ·ÙÔ˜, Î·È ¤‰ˆÛ ‰È¿ÏÂÍË ÛÙË ÁÂÌ¿ÙË ·›ıÔ˘Û· ÙÔ˘ ΔÛ¿Ù·Ì Ã¿Ô˘˙, ÛÙÔ ‚·ÛÈÏÈÎfi πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ ¢ÈÂıÓÒÓ ÀÔı¤ÛˆÓ. ™Â ¿ÏÏË ·Ó·ÊÔÚ¿ ÙÔ˘ μÚÂÙ·ÓÔ‡ Ú¤Û‚Ë ÚÔ˜ ÙÔ ºfiÚÂ˚Ó ŸÊȘ Á›ÓÂÙ·È ÏfiÁÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ Û˘ÓÔÌÈÏ›· Ô˘ ›¯Â ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Á‡̷ÙÔ˜ Ì ÙÔÓ ∞Ó‰Ú¤· ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ÁÈ· ÙȘ Û¯¤ÛÂȘ ÙÔ˘ Ì ÙÔ˘˜ ŒÏÏËÓ˜ ÂÊÔÏÈÛÙ¤˜. “√ ∞Ó‰Ú¤·˜ ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ÌÔ‡ › fiÙÈ ¤¯ÂÈ Î·Ï¤˜ Û¯¤ÛÂȘ Ì ÙËÓ ŒÓˆÛË ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ ∂ÊÔÏÈÛÙÒÓ Î·È fiÙÈ Â¿Ó ÙÔ ¶∞™√∫ ·Ó·Ï¿‚ÂÈ ÙËÓ Î˘‚¤Ú-

ÓËÛË ı· ÙÔ˘˜ ‰ÒÛÂÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ΛÓËÙÚ· ÁÈ· Ó· ÙÔ˘˜ ÚÔÛÂÏ·ÛÂÈ Ó· οÓÔ˘Ó ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·”, ÁÚ¿ÊÂÈ ÛÙËÓ ·Ó·ÊÔÚ¿ ÙÔ˘ Ô ÕÁÁÏÔ˜ ڤۂ˘. ¶ÚÔÛı¤ÙÂÈ ·ÎfiÌË ˆ˜ Ô ∞Ó‰Ú¤·˜ ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ·Ó·ÁÓÒÚÈ˙ fiÙÈ Ë ÁÚ·ÊÂÈÔÎÚ·Ù›· ‹Ù·Ó ÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ÂÌfi‰ÈÔ ÁÈ· ÙȘ ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ Î·È ı· ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈ˙ Ì ÌÂÁ¿ÏË ·ÔΤÓÙÚˆÛË, ηٿÚÁËÛË ÙˆÓ ÓÔÌ·Ú¯ÈÒÓ Î·È ÌÂÙ·‚›‚·ÛË Ù˘ ÂÍÔ˘Û›·˜ ÛÙȘ ÂÚÈʤÚÂȘ. §›ÁÔ ÓˆÚ›ÙÂÚ·, ÙÔÓ ™Â٤̂ÚÈÔ ÙÔ˘ 1980 ÂÈÛΤÊıËΠÙËÓ ∞ı‹Ó· Ë Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ª¿ÚÁηÚÂÙ £¿ÙÛÂÚ. Ÿˆ˜ ·ÔηχÙÔ˘Ó ÂÌÈÛÙ¢ÙÈο ¤ÁÁÚ·Ê·, ÛÙËÓ ·Ù˙¤ÓÙ· Ù˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·Ó Î˘Ú›ˆ˜ ÙÔ ÎÏ›ÛÈÌÔ ÂÌÔÚÈÎÒÓ Û˘ÌʈÓÈÒÓ ÁÈ· ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi ‚ÚÂÙ·ÓÈÎÒÓ ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ. ΔÔ ÂӉȷʤÚÔÓ Ù˘ ‹Ù·Ó Ë ·Ó·‚¿ıÌÈÛË ÙˆÓ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ ÛȉËÚÔ‰ÚfïÓ, Ë ÔÚÁ¿ÓˆÛË ·ÓÂÈÛÙËÌÈ·ÎÒÓ ÓÔÛÔÎÔÌ›ˆÓ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, Ë Î·Ù·Û΢‹ Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ Ì ÏÈÁÓ›ÙË, ÙÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ÂÙÚÔ¯ËÌÈÎÒÓ ÛÙÔ ªÂÛÔÏfiÁÁÈ, Ë

ÒÏËÛË ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ·Ì˘ÓÙÈÎÒÓ Û˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ, fiˆ˜ ˘Ú·‡ÏÔ˘ ƒ¿ÈÂÚ, Ù·ÓΘ μ›ÎÂÚ˜ Î·È ÊÚÂÁ¿Ù˜. ÕÏÏÔ ÂÌÈÛÙ¢ÙÈÎfi ¤ÁÁÚ·ÊÔ Ù˘ ‚ÚÂÙ·ÓÈ΋˜ ÚÂۂ›·˜ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÙÔ˘ μÚÂÙ·ÓÔ‡ ‰Èψ̿ÙË §ÈÔ‡ÂÏÈÓ ™ÌÈı Ì ÙÔÓ ÁÂÓÈÎfi ÁÚ·ÌÌ·Ù¤· ÙÔ˘ ∫∫ ∂ÏÏ¿‰·˜, Ã·Ú›Ï·Ô ºÏˆÚ¿ÎË. √ μÚÂÙ·Ófi˜ ڤۂ˘ ÙÔÓ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÈ “‹ÚÂÌÔ” Î·È “Â·ÁÁÂÏÌ·Ù›·” Î·È ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ÛÙËÓ ¤ÎıÂÛ‹ ÙÔ˘, fiÙÈ ÙÔÓ ÚÒÙËÛ ÁÈ· ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ ÙÔ˘ ∫∫∂ Ì ÙÔ ¶∞™√∫. √ ÷ڛϷԘ ºÏˆÚ¿Î˘ ·¤ÎÏÂÈÛ ӷ Á›ÓÂÈ ·˘Ùfi ÚÔÂÎÏÔÁÈο, ·ÏÏ¿ ÚfiÛıÂÛ fiÙÈ ÙÔ ∫∫∂ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Úfi‚ÏËÌ· Ì ÙȘ ı¤ÛÂȘ ÙÔ˘ ∞Ó‰Ú¤· ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ÁÈ· Ù· ı¤Ì·Ù· Ù˘ ∂√∫ (‰ËÏ·‰‹ Ó· Á›ÓÂÈ ‰ËÌÔ„‹ÊÈÛÌ·), ÙÔ˘ ¡∞Δ√ Î·È ÙˆÓ ·ÌÂÚÈηÓÈÎÒÓ ‚¿ÛÂˆÓ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. Δ· ¤ÁÁÚ·Ê· ÙÔ˘ ºfiÚÂ˚Ó ŸÊȘ ·ÔηχÙÔ˘Ó, Â›Û˘, fiÙÈ ÙÔ 1980 Ô ÙfiÙ Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜, ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹˜, ›¯Â ·Ó·Ï¿‚ÂÈ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ÁÈ· ÙË ÌfiÓÈÌË ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹ ÙˆÓ √Ï˘ÌÈ·ÎÒÓ ∞ÁÒÓˆÓ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. ∂›¯Â ÂÈÛÎÂÊı› ÁÈ’ ·˘ÙfiÓ ÙÔ ÛÎÔfi ÙË ¯ÒÚ· Ô μÚÂÙ·Ófi˜ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∞ıÏËÙÈÛÌÔ‡, ¡Ù¤ÓȘ Ã¿Ô˘ÂÏ, Ô ÔÔ›Ô˜ ¤‚ÏÂ ÌÂ Û˘Ì¿ıÂÈ· ÙËÓ ÚfiÙ·ÛË ÙÔ˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹ Î·È ÔÈ ŒÏÏËÓ˜ ÔÈÎÔ‰ÂÛfiÙ˜ ÙÔ‡ ¤‰ÂÈÍ·Ó ÙÚÂȘ ÂÚÈÔ¯¤˜, Ô˘ ›¯·Ó ÂÈϤÍÂÈ ÁÈ· ÙËÓ ÌfiÓÈÌË ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹ Ù˘ ÌÂÁ¿Ï˘ ·ıÏËÙÈ΋˜ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛ˘. ∏ Ì›· ÂÚÈÔ¯‹ ‹Ù·Ó ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ √Ï˘Ì›·. √ ¡Ù¤ÓȘ Ã¿Ô˘ÂÏ, Û‡Ìʈӷ Ì ¤ÁÁÚ·ÊÔ Ù˘ ‚ÚÂÙ·ÓÈ΋˜ ÚÂۂ›·˜ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·, ¤‚ÏÂ ‰‡Ô ÌÂÁ¿Ï· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÁÈ· ÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛË Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÚfiÙ·Û˘. ΔÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ÎfiÛÙÔ˜ ÁÈ· Ó· ηٷÛ΢·ÛÙÔ‡Ó ÔÈ ··Ú·›ÙËÙ˜ ˘Ô‰Ô̤˜, Î·È Ë ‰˘ÛÎÔÏ›· Ó· ÂÈÛıÔ‡Ó Ù· ̤ÏË Ù˘ ¢√∂.


T√¶π∫√ P∂¶√ƒΔ∞∑

11

¶APA™KEYH 31 ¢EKEMBPIOY 2010

∞Ó Î·È ·fi ÙÔ Û˘ÓÔÏÈÎfi ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi ÙˆÓ 529 ÂηÙ. ¢ÚÒ, ¤¯Ô˘Ó ‰··ÓËı› ÌfiÏȘ 121 ÂηÙ. ¢ÚÒ

πηÓÔÔÈË̤ÓÔÈ ÛÙËÓ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· £ÂÛÛ·Ï›·˜ ·fi ÙÔ 23% ·ÔÚÚÔÊËÙÈÎfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ∂™¶∞

ª

 ÔÛÔÛÙfi ·ÔÚÚfiÊËÛ˘ 23%, ÎÏ›ÓÂÈ ÙÔ 2010 ÁÈ· ÙÔ ∂™¶∞ ÛÙËÓ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· £ÂÛÛ·Ï›·˜. ΔÔ ¶ÚfiÁÚ·ÌÌ· ·Ú¿ ÙȘ ηı˘ÛÙÂÚ‹ÛÂȘ Ô˘ ηٷÁÚ¿ÊËÎ·Ó Î·Ù¿ ÙËÓ ¤Ó·ÚÍ‹ ÙÔ˘ ηٿÊÂÚ ̤۷ ÛÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚÔÓÈ¿ Ó· ηχ„ÂÈ ÙÔ ¯·Ì¤ÓÔ ¤‰·ÊÔ˜, Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ÂÚÈÊÂÚÂÈ¿Ú¯Ë Î. ¶fiË °ÂÚ·ÎÔ‡‰Ë.

“∏ ηχÙÂÚË ÈÂÚ¿Ú¯ËÛË ÙˆÓ ·Ó·ÁÎÒÓ Ù˘ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ Î·È Ô ÔÚıfiÙÂÚÔ˜ ·Ó·Ù˘ÍÈ·Îfi˜ ۯ‰ȷÛÌfi˜ Ô‰‹ÁËÛ·Ó ÛÙËÓ ·ÔÁ›ˆÛ‹ ÙÔ˘ Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙÔ ∂™¶∞ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Ó· ·Ó·‰ÂȯÙ› ηı fiÏË ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ¯ÚÔÓÈ¿˜ ÛÙȘ ÎÔÚ˘Ê·›Â˜ ı¤ÛÂȘ ÌÂٷ͇ ÙÔ˘ Û˘ÓfiÏÔ˘ ÙˆÓ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÔ‡ÌÂÓˆÓ ·fi ÙËÓ ∂.∂. ¶ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ Ù˘ ¯ÒÚ·˜”, ‰‹ÏˆÛÂ Ë ›‰È·. ™‡Ìʈӷ Ì ٷ ϤÔÓ ÚfiÛÊ·Ù· ÛÙÔȯ›·, ÛÙÔ ÎÏ›ÛÈÌÔ Ù˘ ¯ÚÔÓÈ¿˜: -√È ÂÓÙ¿ÍÂȘ ¤ÚÁˆÓ ·Ó¤Ú¯ÔÓÙ·È Û 438,8 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ¢ÚÒ, (ÔÛÔÛÙfi 83%) -√È ÓÔÌÈΤ˜ ‰ÂÛ̇ÛÂȘ ·Ó¤Ú¯ÔÓÙ·È Û 235,3 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ¢ÚÒ, (ÔÛÔÛÙfi 44%) Î·È -√È ‰·¿Ó˜ ·Ó¤Ú¯ÔÓÙ·È Û 121,2 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ¢ÚÒ Ô˘ ÌÂÙ·ÊÚ¿˙ÂÙ·È Û ÔÛÔÛÙfi ·ÔÚÚÔÊËÙÈÎfiÙËÙ·˜ 23%, ·fi Ù· ˘„ËÏfiÙÂÚ· ÔÛÔÛÙ¿ ÙÔ˘ ∂™¶∞ ·ÓÂÏÏ·‰Èο. ∞Ó·Ï˘ÙÈÎfiÙÂÚ· ̤۷ ÛÙÔ 2010, ÂÓÙ¿¯ıËÎ·Ó 76 ¤ÚÁ· Û˘ÓÔÏÈ΋˜ ‰ËÌfiÛÈ·˜ ‰·¿Ó˘ 225,9 ÂηÙÔÌÌ˘Ú›ˆÓ ¢ÚÒ. ∂ÈϤÔÓ ‰ËÌÔÛȇÙËÎ·Ó 16 ÚÔÛÎÏ‹ÛÂȘ ÂΉ‹ÏˆÛ˘ ÂӉȷʤÚÔÓÙÔ˜ ÁÈ· ˘Ô‚ÔÏ‹ ÚÔÙ¿ÛˆÓ, ÁÈ· ¤ÚÁ· Î·È ‰Ú¿ÛÂȘ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ 145,9 ÂηÙÔÌÌ˘Ú›ˆÓ ¢ÚÒ. ™‹ÌÂÚ· Û ÈÛ¯‡ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È 6 ¶ÚÔÛÎÏ‹ÛÂȘ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ 49,7 ÂηÙÔÌÌ˘Ú›ˆÓ ¢ÚÒ.

ÀÂÓı˘Ì›˙ÂÙ·È fiÙÈ Ô ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ ¶ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ (Û˘Á¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÔ‡ÌÂÓË ‰ËÌfiÛÈ· ‰·¿ÓË) ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È Û 529 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ¢ÚÒ Î·È ÔÈ ÂίˆÚ‹ÛÂȘ ÚÔ˜ ÙË ¢È·¯ÂÈÚÈÛÙÈ΋ ∞Ú¯‹ Ù˘ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î·È ÙÔ˘˜ ÏÔÈÔ‡˜ ÊÔÚ›˜ ( ¢π™∞, ΔÚ¿Â˙˜) ·Ó¤Ú¯ÔÓÙ·È Û 502 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ¢ÚÒ. ªÂ ÙȘ ·Ú·¿Óˆ ÂȉfiÛÂȘ Ë ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· £ÂÛÛ·Ï›·˜ fi¯È ÌfiÓÔ ÍÂÂÚÓ¿ ηٿ Ôχ ÙÔÓ ÂıÓÈÎfi ÛÙfi¯Ô ÁÈ· ̤ÛÔ fiÚÔ ·ÔÚÚfiÊËÛ˘ Ù˘ Ù¿Í˘ ÙÔ˘ 15% ·ÏÏ¿ ·Ú¿ÏÏËÏ· ÍÂÂÚÓ¿ Î·È ÙÔ˘˜ ÈÔ ÊÈÏfi‰ÔÍÔ˘˜ ÛÙfi¯Ô˘˜ Ô˘ ›¯Â ı¤ÛÂÈ Ë ›‰È· Î·È ¤Î·Ó·Ó Ïfi-

ÁÔ ÁÈ· Â›Ù¢ÍË ·ÔÚÚÔÊËÙÈÎfiÙËÙ·˜ Ù˘ Ù¿Í˘ ÙÔ˘ 20% ÙÔÓ ¢ÂΤ̂ÚÈÔ ÙÔ˘ 2010, fiˆ˜ ÙfiÓÈÛÂ Ë Î. °ÂÚ·ÎÔ‡‰Ë. ΔËÓ Ï‹ÚË ÈηÓÔÔ›ËÛ‹ Ù˘ ÁÈ· ÙÔ ¤ÚÁÔ Ô˘ ·Ú‹¯ıË ÙÔÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ¯ÚfiÓÔ ÛÙËÓ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· £ÂÛÛ·Ï›·˜ ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ Ë °ÂÓÈ΋ °Ú·ÌÌ·Ù¤·˜ ÂÈÛËÌ·›ÓÔÓÙ·˜ fiÙÈ Ë ÔÌ·Ï‹ Î·È Ì ÙÔÓ ›‰ÈÔ Ù·¯‡ Ú˘ıÌfi Û˘Ó¤¯ÈÛË Ù˘ ÔÚ›·˜ ÙÔ˘ ¶ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ·ÔÎÙ¿ ·ÎfiÌË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÛËÌ·Û›· Û‹ÌÂÚ·. “™ÙȘ ‰‡ÛÎÔϘ ÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ Û˘Óı‹Î˜ Ô˘ ‚ÈÒÓÔ˘Ì fiÏÔÈ, ÙÔ ∂™¶∞ ·ÔÙÂÏ› ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ Î·È ›Ûˆ˜ ÙÔ ÌÔÓ·‰ÈÎfi fi¯ËÌ·

·Ó¿Ù˘Í˘ Î·È ÚÔfi‰Ô˘ ÁÈ· ÙËÓ ÂÚÈʤÚÂÈ·” ÚfiÛıÂÛÂ Ë Î. °ÂÚ·ÎÔ‡‰Ë. ™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ ·˘Ùfi, ÙÔ ¤ÚÁÔ Ù˘ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ÁÈ· ÙÔ 2011 ı· Â›Ó·È ·ÎfiÌ· ÈÔ ‰‡ÛÎÔÏÔ, ÏfiÁˆ ÙˆÓ ˘„ËÏÒÓ ··ÈÙ‹ÛÂˆÓ ÙÔ˘ ¶ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ηıÒ˜ Î·È ¿ÏÏˆÓ ·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈÎÒÓ ‰˘ÛÎÔÏÈÒÓ, fiˆ˜ Ë Û˘Ó¯È˙fiÌÂÓË ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ‡ÊÂÛË Î·È Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó ÔÈ ·Ó¿‰Ô¯ÔÈ ÙˆÓ ¤ÚÁˆÓ, ÔÈ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ ÙÔ˘ ¶ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ¢ËÌÔÛ›ˆÓ ∂ÂÓ‰‡ÛÂˆÓ Î·È ÔÈ ‰ÈÔÈÎËÙÈΤ˜ ·ÏÏ·Á¤˜ ÏfiÁˆ ÙÔ˘ “∫·ÏÏÈÎÚ¿ÙË”. ∏ ÂÈÙ¿¯˘ÓÛË ÙˆÓ ÂÓÂÚÁÂÈÒÓ fiÏˆÓ ÙˆÓ ÂÌÏÂÎÔÌ¤ÓˆÓ ÊÔÚ¤ˆÓ Î·È Ë Î·Ï‹ ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ˘fi ÙÔÓ Û˘ÓÙÔÓÈÛÌfi Î·È ÙËÓ Î·ıÔ‰‹ÁËÛË ÙÔ˘ ·ÚÌfi‰ÈÔ˘ ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ √ÈÎÔÓÔÌ›·˜ Î·È ∞ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ·˜, ı· Â›Ó·È Î·ıÔÚÈÛÙÈ΋˜ ÛËÌ·Û›·˜ ÒÛÙ ӷ ÂÈÙ¢¯ıÔ‡Ó Ï‹Úˆ˜ ÔÈ ÛÙfi¯ÔÈ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÙÂı›. ∏ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· £ÂÛÛ·Ï›·˜, ‰È·‚‚·ÈÒÓÂÈ Ë Î. °ÂÚ·ÎÔ‡‰Ë Â›Ó·È ‹‰Ë ·fi ʤÙÔ˜ Û ÌÂÁ¿ÏÔ ‚·ıÌfi ÚÔÂÙÔÈÌ·Ṳ̂ÓË ÒÛÙ ӷ ÂÈÙ‡¯ÂÈ ÙÔ˘˜ ÛÙfi¯Ô˘˜ Ù˘ Î·È ÙËÓ ÂfiÌÂÓË, ‰‡ÛÎÔÏË ¯ÚÔÓÈ¿ ÙÔ˘ 2011. ∏ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· ÂÎÙÈÌ¿ fiÙÈ ÌÔÚ› Ó· Û˘ÓÂÈÛʤÚÂÈ ÛÙÔ ¶ÚfiÁÚ·ÌÌ· ™Ù·ıÂÚfiÙËÙ·˜ Î·È ∞Ó¿Ù˘Í˘ Ì ‰·¿Ó˜ ÂÚ›Ô˘ 40 ÂηÙÔÌÌ˘Ú›ˆÓ ¢ÚÒ”.

¢ÂÓ ÔÊ›ÏÂÙ·È Û Ӥ˜ ÔÈÎÔ‰Ô̤˜, ·ÏÏ¿ ÛÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ ‰ËÌfiÛÈˆÓ ÎÙÈÚ›ˆÓ

∞˘ÍË̤ÓË 7,87% Ë ÔÈÎÔ‰ÔÌÈ΋ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· ÛÙÔ ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘ ÙÔ 2010 ªÈÎÚ‹ “·Ó¿Û·” ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È Ó· ‹ÚÂ Ô ÎÏ¿‰Ô˜ Ù˘ ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹˜ ÛÙÔ ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘ ÙÔ 2010, Û ÂÚ›Ô‰Ô ÌÂÁ¿Ï˘ ‡ÊÂÛ˘ ÁÂÁÔÓfi˜ fï˜ Ô˘ ÔÊ›ÏÂÙ·È ÛÙËÓ ¤Î‰ÔÛË ·‰ÂÈÒÓ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ ÌÂÁ¿ÏˆÓ ÎÙÈÚ›ˆÓ, ‰ËÌfiÛÈÔ˘ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· Î·È fi¯È ÙfiÛÔ ÛÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ Ó¤ˆÓ ÔÈÎÔ‰ÔÌÒÓ. √ ÎÏ¿‰Ô˜ Ù˘ ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹˜ Ô˘ ·fi ÙÔ 2005 Î·È ÌÂÙ¿ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÌÂÁ¿ÏË Î·ı›˙ËÛË, ʤÙÔ˜ ¤‰ÂÈÍ ÌÈÎÚ‹ ·Ó¿Î·Ì„Ë ·fi ÙȘ ¿‰ÂȘ Ô˘ ÂΉfiıËÎ·Ó ÁÈ· ¤ÚÁ· Ù˘ fiÏ˘, fiˆ˜ ÙÔ ÎÙ›ÚÈÔ ÙˆÓ ªË¯·ÓÔÏfiÁˆÓ - ªË¯·ÓÈÎÒÓ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘, Ù˘ π¯ı˘fiÛηϷ˜ Î·È ÙÔ˘ ¿ÚÎÈÓ ÛÙË ºÈÏÂÏÏ‹ÓˆÓ. °È· ÙÔ 2010, Û‡Ìʈӷ Ì ٷ ÛÙÔȯ›· Ù˘ ¢È‡ı˘ÓÛ˘ ¶ÔÏÂÔ‰ÔÌ›·˜ μfiÏÔ˘, ηٷÁÚ¿ÊÂÙ·È ·‡ÍËÛË Ù˘ ÔÈÎÔ‰ÔÌÈ΋˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·˜ ηٿ 7,87% Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔ 2009, Ï·Ì‚·ÓÔ̤ÓÔ˘ ˘fi„Ë fiÙÈ ÙÔ 2009 ÂΉfiıËÎÂ Ë ÔÈÎÔ‰ÔÌÈ΋ ¿‰ÂÈ· ÁÈ· ÙÔ ÎÙ›ÚÈÔ ÙˆÓ ªË¯·ÓÔÏfiÁˆÓ ªË¯·ÓÈÎÒÓ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ÂÌ‚·‰Ô‡ 10.585 Ù.Ì. Î·È ÁÈ· ÙÔ 2010 ÂΉfiıËÎ·Ó ÔÈ ÔÈÎÔ‰ÔÌÈΤ˜ ¿‰ÂȘ ÁÈ· ÙÔ ∫Ù›ÚÈÔ Ù˘ π¯ı˘fiÛηϷ˜ ÂÌ‚·‰Ô‡ 3.258 Ù.Ì. Î·È ÙÔ˘ ∫ÙÈÚ›Ô˘ ™Ù¿ıÌ¢Û˘ Ù˘ ºÈÏÂÏÏ‹ÓˆÓ ÂÌ‚·‰Ô‡ 5.333 Ù.Ì.

Δ¤ÏÔ˜ Û ۯ¤ÛË Ì ÙË ‰È·‰Èηۛ· ÓÔÌÈÌÔÔ›ËÛ˘ ËÌÈ˘·›ıÚÈˆÓ Î·È ÏÔÈÒÓ ¯ÒÚˆÓ Ì¤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· ¤¯Ô˘Ó ηٷÙÂı› ÛÙË ¢È‡ı˘ÓÛË ¶ÔÏÂÔ‰ÔÌ›·˜ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ 700 ˘Ôı¤ÛÂȘ. ™˘ÓÔÏÈο, ÁÈ· ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô 2005-2010 ÂΉfiıËÎ·Ó 2.736 ÔÈÎÔ‰ÔÌÈΤ˜ ¿‰ÂȘ, Ô˘ ·ÓÙÈÛÙÔÈ¯Ô‡Ó Û 621.795,45 ÙÌ ÂÌ‚·‰Ô‡ Î·È 2.4940.088,46 ÙÂÙÚ·ÁˆÓÈο ̤ÙÚ· fiÁÎÔ˘.

√À∑∂ƒπ ª∂∑∂Δ∑π¢π∫√ ª∂∑∂Δ∑π¢π∫√ √À∑∂ƒπ

√ ª√¡√™∞¡¢∞§√™

™·˜ ¢¯fiÌ·ÛÙ ¯ÚfiÓÈ· ÔÏÏ¿ & Â˘Ù˘¯ÈṲ̂ÓÔ ÙÔ Ó¤Ô ¤ÙÔ˜ ΔÛÔÔÙÔ‡ 1 ÙËÏ.: 37525 ñ ÕÁ. ∫ˆÓ/ÓÔ˜ μfiÏÔ˜

¶¿ÙÛ˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ∂ȉÈÎfi˜ ¡Â˘ÚÔÏfiÁÔ˜ ∏ÏÂÎÙÚÔÌ˘ÔÁÚ·ÊÈÎfi ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈÔ √ °È·ÙÚfi˜ ‰¤¯ÂÙ·È Î·È ÚˆÈÓ¤˜ ÒÚ˜ ·fi 27 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ 2010 øÚ¿ÚÈÔ 9.00-13,00 & 18.00-21.00 ÂÎÙfi˜ ΔÂÙ¿ÚÙ˘ ·fiÁÂ˘Ì· ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË 150 (2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜), ÙËÏ. 24210 34650, ÎÈÓ. 6937244635

™ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· 5ÂÙ›· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËÎ·Ó 6.554 ı¤ÛÂȘ ÛÙ¿ıÌ¢Û˘. ΔÔ 2005 ÂΉfiıËÎ·Ó 780 ÔÈÎÔ‰ÔÌÈΤ˜ ¿‰ÂȘ, ÂÌ‚·‰Ô‡ 236.615,55 Ù.Ì. Î·È fiÁÎÔ˘ 929.320,63 Î.Ì. Î·È Î·Ù·Û΢¿ÛÙËÎ·Ó 2.451 ı¤ÛÂȘ ÛÙ¿ıÌ¢Û˘. ΔÔ 2006, ÂΉfiıËÎ·Ó 529 ÔÈÎÔ‰ÔÌÈΤ˜ ¿‰ÂȘ, ÂÌ‚·‰Ô‡ 130.290,58 Ù.Ì. Î·È fiÁÎÔ˘ 591.890,85 Î.Ì. Î·È Î·Ù·Û΢¿ÛÙËÎ·Ó 1.227 ı¤ÛÂȘ ÛÙ¿ıÌ¢Û˘. ΔÔ 2007 ÂΉfiıËÎ·Ó 490 ÔÈÎÔ‰ÔÌÈΤ˜ ¿‰ÂȘ, ÂÌ‚·‰Ô‡ 93.351,98 Ù.Ì. Î·È fiÁÎÔ˘ 364.282,19 Î.Ì. Î·È Î·Ù·Û΢¿ÛÙËÎ·Ó 960 ı¤ÛÂȘ ÛÙ¿ıÌ¢Û˘. ΔÔ 2008 ÂΉfiıËÎ·Ó 356 ÔÈÎÔ‰ÔÌÈΤ˜ ¿‰ÂȘ, ÂÌ‚·‰Ô‡ 61.699,7 Ù.Ì. Î·È fiÁÎÔ˘ 231.824,45 Î.Ì. Î·È Î·Ù·Û΢¿ÛÙËÎ·Ó 689 ı¤ÛÂȘ ÛÙ¿ıÌ¢Û˘. ΔÔ 2009 ÂΉfiıËÎ·Ó 290 ÔÈÎÔ‰ÔÌÈΤ˜ ¿‰ÂȘ, ÂÌ‚·‰Ô‡ 48.027,93 Ù.Ì. Î·È fiÁÎÔ˘ 178.354,37 Î.Ì. Î·È Î·Ù·Û΢¿ÛÙËÎ·Ó 505 ı¤ÛÂȘ ÛÙ¿ıÌ¢Û˘. Δ¤ÏÔ˜, ÙÔ 2010 ÂΉfiıËÎ·Ó 291 ÔÈÎÔ‰ÔÌÈΤ˜ ¿‰ÂȘ, ÂÌ‚·‰Ô‡ 51.809,71 Ù.Ì. Î·È fiÁÎÔ˘ 198.415,97 Î.Ì. Î·È Î·Ù·Û΢¿ÛÙËÎ·Ó 722 ı¤ÛÂȘ ÛÙ¿ıÌ¢Û˘.

∂Ή›Î·ÛË ÂÓÛÙ¿ÛÂˆÓ ˘Ô„ËÊ›ˆÓ °È· ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· 10 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ 2011, ÛÙȘ 5 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì·, ÂÓÒÈÔÓ ÙÔ˘ ΔÚÈÌÂÏÔ‡˜ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ ¶ÚˆÙÔ‰ÈΛԢ μfiÏÔ˘ ÚÔÛ‰ÈÔÚ›ÛÙËΠӷ Û˘˙ËÙËı› Ë ¤ÓÙ·ÛË ÙÔ˘ ˘Ô„‹ÊÈÔ˘ ¢ËÌ¿Ú¯Ô˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ Î. ÃÚ. μÔ‡ÏÁ·ÚË Î·Ù¿ Ù˘ ÂÎÏÔÁ‹˜ ÙÔ˘ μ·Á. ÷Ù˙Ë΢ÚÈ¿ÎÔ˘ ÁÈ· ÙÔ ¢‹ÌÔ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡. ΔËÓ ›‰È· Ë̤ڷ Î·È ÒÚ·, ¤¯ÂÈ ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÙ› Ó· Û˘˙ËÙËı› Î·È Ë ¤ÓÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ˘Ô„‹ÊÈÔ˘ ¢ËÌ¿Ú¯Ô˘ ¡ÔÙ›Ô˘ ¶ËÏ›Ô˘ Î. ™Ù·Ì. μ·ÎԇϷ. ∂›Û˘ Î·È Ë ¤ÓÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ˘Ô„‹ÊÈÔ˘ ‰ËÌÔÙÈÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô‡ÏÔ˘ ÛÙÔ ¢‹ÌÔ ¡ÔÙ›Ô˘ ¶ËÏ›Ô˘ Î. ∫·ÏԂȉԇÚË Î·Ù¿ ÙÔ˘ ˘Ô„ËÊ›Ô˘ Î. ¢ÂÏÏ‹. √È ÂÓÛÙ¿ÛÂȘ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÛÙÔ ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘, ÚÔÛ‰ÈÔÚ›ÛÙËÎ·Ó Ó· Û˘˙ËÙËıÔ‡Ó ÙËÓ ΔÚ›ÙË 4 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘, ÛÙȘ 12 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì·, ÂÓÒÈÔÓ ÙÔ˘ ΔÚÈÌÂÏÔ‡˜ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ ¶ÚˆÙÔ‰ÈΛԢ. √È ÂÓÛÙ¿ÛÂȘ ·˘Ù¤˜ Â›Ó·È ÙˆÓ ˘Ô„‹ÊÈˆÓ ‰ËÌÔÙÈÎÒÓ Û˘Ì‚Ô‡ÏˆÓ ÛÙÔ Ó¤Ô ‰ÈÂ˘Ú˘Ì¤ÓÔ ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘: ƒ‹Á· ∫¿ÏÏË Î·Ù¿ ¶·Ú·¯ÂÈÌÒÓ·, ∫Ô‡ÓÙÚÈ· ηٿ §·ÌÚÈÓ›‰Ë Î·È §·ÌÚÈÓ›‰Ë ηٿ ∫Ô‡ÓÙÚÈ·.

¡ÂÎÚÔ› ‰‡Ô ŒÏÏËÓ˜ Ó·˘ÙÈÎÔ› ÛÙÔÓ ∞ÙÏ·ÓÙÈÎfi ∞£∏¡∞ 30.

¢‡Ô ŒÏÏËÓ˜ Ó·˘ÙÈÎÔ› ¤¯·Û·Ó ÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘˜ Î·È ¤Ó·˜ ∫‡ÚÈÔ˜ Â›Ó·È ‚·ÚÈ¿ ÙÚ·˘Ì·ÙÈṲ̂ÓÔ˜, ÛÙÔ ‰ÂÍ·ÌÂÓfiÏÔÈÔ Aegean Angel, Ù˘ Arcadia Hellas.™‡Ìʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜ ·fi ÙËÓ ÏÔÈÔÎÙ‹ÙÚÈ· ÂÙ·ÈÚ›· Ô˘ ÂȂ‚·ÈÒÓÔÓÙ·È ·fi ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ¡·˘ÙÈÏ›·˜, ¤Ï ÛÙÔÓ ∞ÙÏ·ÓÙÈÎfi, 790 Ó·˘ÙÈο Ì›ÏÈ· ·fi ÙȘ μÂÚÌÔ‡‰Â˜ Ó‹ÛÔ˘˜ Ì ηÙ‡ı˘ÓÛË ÙÔÓ ÎfiÏÔ ÙÔ˘ ªÂÍÈÎÔ‡.™ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÂÈıÂÒÚËÛ˘ Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÔ‡Û·Ó ÛÙÔ ÏÔ›Ô, ÌÂÙ¿ ·fi ÊÔ˘ÚÙÔ‡Ó·, ÙÔ˘˜ ¯Ù‡ËÛ ¤Ó· ·̷ Î·È ÙÔ˘˜ ·Ú¤Û˘ÚÂ. ¡ÂÎÚÔ› Â›Ó·È Ô 47¯ÚÔÓÔ˜ ÏÔ›·Ú¯Ô˜ Î·È Ô 33¯ÚÔÓÔ˜ ÚÒÙÔ˜ Ì˯·ÓÈÎfi˜, ŒÏÏËÓ˜, ÂÓÒ ÙÚ·˘Ì·Ù›ÛÙËÎÂ Ô 34¯ÚÔÓÔ˜ ∫‡ÚÈÔ˜ ˘ÔÏÔ›·Ú¯Ô˜.


T√¶π∫√ P∂¶√ƒΔ∞∑

12

¶APA™KEYH 31 ¢EKEMBPIOY 2010

∞ÓÙȉڿ Ë ∂§ª∂ ÛÙËÓ Î·Ù¿ÚÁËÛË ΔÌËÌ¿ÙˆÓ ∞ıÏËÙÈ΋˜ ¢È¢ÎfiÏ˘ÓÛ˘

™˘Ó¯‹˜ ·‡ÍËÛË ÂÚÈÛÙ·ÙÈÎÒÓ ¯Ú‹Û˘ Ô˘ÛÈÒÓ ·fi ÂÊ‹‚Ô˘˜ ÛÙË ª·ÁÓËÛ›·

∞¡∞∫√π¡ø™∏ ÁÈ· ÙËÓ Î·-

§

Ù¿ÚÁËÛË ÙˆÓ ΔÌËÌ¿ÙˆÓ ∞ıÏËÙÈ΋˜ ¢È¢ÎfiÏ˘ÓÛ˘ (Δ∞¢) Âͤ‰ˆÛÂ Ë ∂§ª∂ ª·ÁÓËÛ›·˜. ΔÔÓ›˙ÂÈ ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ ˆ˜: “∞Ó·ÊÂÚfiÌ·ÛÙ ÛÙËÓ ÂÁ·ÎÏÈÔ Ô˘ ¤ÛÙÂÈÏÂ Ë ˘Ô˘ÚÁfi˜, ÛÙË Ì¤ÛË Ù˘ Û¯ÔÏÈ΋˜ ¯ÚÔÓÈ¿˜ Î·È ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙȘ “ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜” ÙˆÓ Δ∞¢ Î·È ‚‚·›ˆ˜, Ô‰ËÁ› Û ηٿÚÁËÛË ÙˆÓ ÂÚÈÛÛÔÙ¤ÚˆÓ ·fi ·˘Ù¿. √È Ì·ıËÙ¤˜ ÙˆÓ Î·Ù·ÚÁËı¤ÓÙˆÓ ÙÌËÌ¿ÙˆÓ ¤¯Ô˘Ó ÂÈÏÔÁ‹ Ó· ÂÓÙ·¯ıÔ‡Ó Û ÙÌ‹Ì·Ù· Ù˘ ›‰È·˜ ‹ ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋˜ Û¯ÔÏÈ΋˜ ÌÔÓ¿‰·˜. ∞˘Ùfi, ÛÙËÓ Ú¿ÍË, ÛËÌ·›ÓÂÈ: 1. ∞fiÙÔÌË ‰È·ÎÔ‹ ÌÈ·˜ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈ΋˜ ‰È·‰Èηۛ·˜, ÁÈ· Ì›· ÌÂÚ›‰· Ì·ıËÙÒÓ Ô˘ Û˘ÌÌÂÙ›¯Â Û’ ·˘Ù‹, Î·È Ô˘ ÙÔ ›‰ÈÔ ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ÛÙËÓ ¤Ó·ÚÍË Ù˘ Û¯ÔÏÈ΋˜ ¯ÚÔÓÈ¿˜ ÂÊ¿ÚÌÔÛÂ. 2. ∞ÏÏ·Á‹ Û¯ÔÏÈÎÔ‡ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ ÛÙË Ì¤ÛË Ù˘ ¯ÚÔÓÈ¿˜. ¡· ˘ÂÓı˘Ì›ÛÔ˘Ì ÛÙËÓ ˘Ô˘ÚÁfi Î·È ÙÔ˘˜ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ Ù˘ fiÙÈ Ë ·ÏÏ·Á‹ Û¯ÔÏÈÎÔ‡ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ Â›Ó·È Ë ÛÔ‚·ÚfiÙÂÚË Î‡ÚˆÛË Ô˘ ηٿ ÙÔ ÓfiÌÔ Ô Û‡ÏÏÔÁÔ˜ ηıËÁËÙÒÓ ÌÔÚ› Ó· ÂÈ‚¿ÏÏÂÈ Û ¤Ó· Ì·ıËÙ‹!!! 3. ŒÓÙ·ÍË Ì·ıËÙÒÓ Û ÙÌ‹Ì·Ù· ÛÙ· ÔÔ›· ¤¯ÂÈ ‰È‰·¯ı› ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋ ‡ÏË, ·’ ·˘Ù‹ Ô˘ ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛ·Ó ÛÙ· ÙÌ‹Ì·Ù· ÛÙ· ÔÔ›· ̤¯ÚÈ ÙÒÚ· ÊÔÈÙÔ‡Ó. ∞˜ Ê·ÓÙ·ÛÙԇ̠ÙÈ Û˘ÓÂ¿ÁÂÙ·È, ·˘Ùfi, ÁÈ· ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜. 4. ™˘ÌÙ‡ÍÂȘ, ‰ÈfiÁΈÛË ‹ Î·È ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ ·ÚÈıÌÔ‡ ÙˆÓ ÙÌËÌ¿ÙˆÓ ÙˆÓ ™¯ÔÏÈÎÒÓ ªÔÓ¿‰ˆÓ ÌÂ Û˘Ó¤ÂÈ· ÌÂÙ·ÎÈÓ‹ÛÂȘ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ, ·ÏÏ·Á‹ ˆÚÔÏÔÁ›ˆÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ, ‰È·‰ÈηÛÈÒÓ Î.Ï. °È· ÙÔ˘˜ ÂÌÓ¢ÛÙ¤˜ Ù˘ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˘ ÂÁ΢ÎÏ›Ô˘, fiÏ· ·˘Ù¿, Ê·›ÓÂÙ·È Ó· Â›Ó·È ‹ „ÈÏ¿ ÁÚ¿ÌÌ·Ù· ‹ οÙÈ ÙÔ Â͈ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi. ∂ÓÙ‡ˆÛË Ì·˜ ÚÔηÏ› fiÙÈ Î·Ù¿ ÙË Û˘˙‹ÙËÛË ÁÈ· ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ ÙˆÓ Δ∞¢ ÛÙÔ ¡ÔÌfi, ÌfiÓÔ ¤Ó·˜ ÚÔ˚ÛÙ¿ÌÂÓÔ˜ (ÙÔ˘ 1Ô˘ °Ú·Ê›Ԣ) ÚfiÙÂÈÓ ӷ ÌËÓ ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó ÔÈ Û˘Á¯ˆÓ‡ÛÂȘ, Ú¿ÁÌ· ÙÔ ÔÔ›Ô ı· ¤ÚÂ ӷ ÚÔÙ›ÓÔ˘Ó fiÏÔÈ”.

™Ù· 15 Ë ¯Ú‹ÛË, ÛÙ· 25 Ë ·ÂÍ¿ÚÙËÛË §ÈÁfiÙÂÚ˜ ÔÈ Î·Ù·Û¯Âı›Û˜ ÔÛfiÙËÙ˜ Ó·ÚΈÙÈÎÒÓ ÙÔ 2010 ÛÙÔ ¡ÔÌfi ÈÁfiÙÂÚ˜ ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È ÔÈ Î·Ù·Û¯Âı›Û˜ ÔÛfiÙËÙ˜ Ó·ÚΈÙÈÎÒÓ ÙÔ 2010 ·fi ÙÔ ÙÌ‹Ì· ¢›ˆÍ˘ ¡·ÚΈÙÈÎÒÓ ÛÙË ª·ÁÓËÛ›·, ˆÛÙfiÛÔ Î·Ù·ÁÚ¿ÊÂÙ·È Û˘Ó¯‹˜ ·‡ÍËÛË ÂÚÈÛÙ·ÙÈÎÒÓ ¯Ú‹Û˘ ·fi ÂÊ‹‚Ô˘˜. Δ· ÛÙÔȯ›· Ù˘ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜ Â›Ó·È ·‰È¿„¢ÛÙÔÈ Ì¿ÚÙ˘Ú˜ ÁÈ· ÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ÎÔÈÓˆÓÈÎfi Úfi‚ÏËÌ· Ì ı‡Ì·Ù· fiÏÔ Î·È ÌÈÎÚfiÙÂÚ˘ ËÏÈΛ·˜ ¿ÙÔÌ·. ∂Λ ¿ÏψÛÙ ÂÓÙÔ›˙ÂÙ·È ϤÔÓ ÙÔ ÙÂÚ¿ÛÙÈÔ ı¤Ì· ÙˆÓ Ó·ÚΈÙÈÎÒÓ: ∏ ÂÌÏÔ΋ fiÏÔ Î·È ÂÚÈÛÛÔÙ¤ÚˆÓ Ó·ڋ˜ ËÏÈΛ·˜ ·ÙfïÓ. ÷ڷÎÙËÚÈÛÙÈÎfi Â›Ó·È ˆ˜ ¤Ó· ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÔÛÔÛÙfi ñÂÚ›Ô˘ 30%- ÙˆÓ Û˘ÏÏËÊı¤ÓÙˆÓ ··Û¯fiÏËÛ ÙÔ ÙÌ‹Ì· ¢›ˆÍ˘ ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿. ∏ Û˘ÓÙÚÈÙÈ΋ ÏÂÈÔ„ËÊ›· Â›Ó·È ËÏÈΛ·˜ 19 ¤ˆ˜ 23 ÂÙÒÓ. £ÂÙÈÎfi Â›Ó·È ÙÔ ÛÙÔÈ¯Â›Ô ˆ˜ ÙÔ 2010 ‰ÂÓ Î·Ù·ÁÚ¿ÊÂÙ·È ı¿Ó·ÙÔ˜ ·fi Ó·ÚΈÙÈο, ÂÓÒ ÙÔ 2009 ηٷÁÚ¿ÊËÎ·Ó ‰‡Ô ı¿Ó·ÙÔÈ ·fi ¯Ú‹ÛË Ó·ÚΈÙÈÎÒÓ. ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Â›Ó·È 25 ÂÙÒÓ Î·È Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ˘˜ ˘¢ı‡ÓÔ˘˜ ÙÔ˘ ∫∂£∂∞, Ë ¯Ú‹ÛË Ê¤ÚÂÙ·È Ó· ¿Ú¯ÈÛ ñηٿ ̤ÛÔ fiÚÔ- ÚÈÓ ‰¤Î· ¯ÚfiÓÈ·, ‰ËÏ·‰‹ Û ËÏÈΛ· 15 ÂÚ›Ô˘ ÂÙÒÓ. √È ˘‡ı˘ÓÔÈ ÙÔ˘ ∫∂£∂∞ Â›Ó·È Î·ÙËÁÔÚËÌ·ÙÈÎÔ›, fiÙÈ Ë ¯Ú‹ÛË ·Ú¯›˙ÂÈ Ì ÙÔ ¯·Û›˜ Î·È ÙÔÓ›˙Ô˘Ó ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο fiÙÈ “·ÎfiÌË Î·È Ô ÂÈÚ·Ì·ÙÈÛÌfi˜ Ì ÙÔ ¯·Û›˜, ÌÔÚ› οÏÏÈÛÙ· Ó· Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ Û ÂÍ¿ÚÙËÛË Î·ıÒ˜ Â›Ó·È “Úfi‰ÚÔÌÔ˜ Ô˘Û›·” Î·È ˘ÔÁÚ·ÌÌ›˙ÂÙ·È fiÙÈ “Ù· Ó·ÚΈÙÈο ‰ÂÓ Î¿ÓÔ˘Ó ‰È·ÎÚ›ÛÂȘ, ηıÒ˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ϤÔÓ Úfi‚ÏËÌ· Ù˘ ‰ÈÏ·Ó‹˜ fiÚÙ·˜” .

ƒÂÔÚÙ¿˙:

Δ√À§∞ ∫∂∫∞Δ√À ΔÔ 2010 “¤ÏÂÈ„·Ó” ÔÈ ÌÂÁ¿Ï˜ ˘Ôı¤ÛÂȘ ÂÍ¿ÚıÚˆÛ˘ ΢ÎÏˆÌ¿ÙˆÓ ‰È·Î›ÓËÛ˘ Ó·ÚΈÙÈÎÒÓ Î·È Î·Ù¿Û¯ÂÛ˘ ÌÂÁ¿ÏˆÓ ÔÛÔًوÓ. ∏ ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚË ‹Ù·Ó Ë Û‡ÏÏË„Ë ÙÂÛÛ¿ÚˆÓ ·ÙfiÌˆÓ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ §¿ÚÈÛ·˜, Ù· ÔÔ›· ʤÚÔÓÙ·Ó Ó· ‰È·ÎÈÓÔ‡Û·Ó ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ÔÛfiÙËÙ˜ ËÚˆ›Ó˘ Î·È Ó· ›¯·Ó ·ÔÎÔÌ›ÛÂÈ ÌÂÁ¿Ï· ¯ÚËÌ·ÙÈο ÔÛ¿. ø˜ “ÂÁΤʷÏÔ˜” ÙÔ˘ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˘ ΢ÎÏÒÌ·ÙÔ˜ ÂÌÊ·ÓÈ˙fiÙ·Ó 40¯ÚÔÓÔ˜ ·Ï‚·ÓÈ΋˜ ˘ËÎÔfiÙËÙ·˜, ÁÓˆÛÙfi˜ ÛÙȘ È¿ÙÛ˜ ÙˆÓ ÙÔÍÈÎÔÌ·ÓÒÓ Ì ÙÔ fiÓÔÌ· “ª¿ÚÎÔ˜” . √È ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˜ ¿ÏψÛÙ ÔÛfiÙËÙ˜ Ô˘ ηٿÊÂÚ ӷ ÂÓÙÔ›ÛÂÈ Î·È Ó· ηٷۯ¤ÛÂÈ ÙÔ ÙÌ‹Ì· ¢›ˆÍ˘ μfiÏÔ˘ ‚Ú¤ıËÎ·Ó ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ §¿ÚÈÛ·˜. ∞fi ÙȘ Û˘Ó¯›˜ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈΤ˜ ¤Ú¢Ó˜ ¤¯ÂÈ ÚÔ·„ÂÈ fiÙÈ Ë ÏÂÈÔ„ËÊ›· ÙˆÓ ÙÔÍÈÎÔÌ·ÓÒÓ Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÚÔÌËı‡ÂÙ·È Ó·ÚΈÙÈο ·fi ÙËÓ §¿ÚÈÛ· ‹ ÙËÓ ∞ı‹Ó·. ∏ §¿ÚÈÛ· ıˆÚËÙÈο ·ÔÙÂÏ› ÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ‰È·Î›ÓËÛ˘ Ó·ÚΈÙÈÎÒÓ ÛÙËÓ £ÂÛÛ·Ï›·. ™ÙÔ μfiÏÔ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÌÈÎÚԉȷÎÈÓËÙ¤˜, fiˆ˜ ¤¯ÂÈ ÚÔ·„ÂÈ ·fi ÙȘ ¤ˆ˜ ÙÒÚ· Û˘ÏÏ‹„ÂȘ. ŒÌÂÈÚÔÈ ·ÍȈ̷ÙÈÎÔ› Ù˘ ¢›ˆÍ˘ ¡·ÚΈÙÈÎÒÓ ÂÈÛËÌ·›ÓÔ˘Ó ˆ˜ “Â›Ó·È ϤÔÓ ‰‡ÛÎÔÏÔ Ó· ‚ÚÂıÔ‡Ó Û ηÙÔ¯‹ ·ÙfiÌˆÓ ÌÂÁ¿Ï˜ ÔÛfiÙËÙ˜ Ó·ÚΈÙÈÎÒÓ, ηıÒ˜ ÔÈ ‰È·ÎÈÓËÙ¤˜ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó ÙËÓ ÓÔÌÔıÂÛ›·. ŸÏÔÈ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó ÙȘ “η‚¿ÓÙ˙˜” , Û ÂÚËÌÈΤ˜ ΢ڛˆ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜, ·’ fiÔ˘ Î·È ·›ÚÓÔ˘Ó ÙÌËÌ·ÙÈο ÔÛfiÙËÙ˜ ÁÈ· ‰È·Î›ÓËÛË” . ∞˘Ùfi Ô˘ ·ÓËÛ˘¯Â› fï˜ ȉȷ›ÙÂÚ· ÙÔ˘˜ ·ÍȈ̷ÙÈÎÔ‡˜ Ù˘ ¢›ˆÍ˘ Â›Ó·È Ë ÂÌÏÔ΋ ÛÙ·

ªÂ ÙȘ ÈÔ ıÂṲ́˜ Ì·˜ ¢¯¤˜ ÁÈ· ÙȘ ÕÁȘ Ë̤Ú˜ Î·È Ë ∫·ÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÃÚÔÓÈ¿ ·˜ ʤÚÂÈ ÙÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ÁÈ· ÙȘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȤ˜ Û·˜. ∫ˆÓ/ÓÙ›· §·˝Ó·-ª·Î·ÚÒÓ· ∫·Ó¿ÚË 8-μfiÏÔ˜ ΔËÏ. & Fax: 24210 22824 - ∫ÈÓ. 6982 479 991 Î·È 6973 585 390 mesitiko.iason@gmail.com

∫·Ù·Û¯¤ÛÂȘ, Û˘ÏÏ‹„ÂȘ

Ó·ÚΈÙÈο fiÏÔ Î·È ÌÈÎÚfiÙÂÚ˘ ËÏÈΛ·˜ ·ÙfïÓ. Ÿˆ˜ ÂÈÛËÌ·›ÓÔ˘Ó “ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ·È‰È¿, ̤Û˘ ηٿ ‚¿ÛË ·ÛÙÈ΋˜ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜” . ™‡Ìʈӷ Ì ٷ ÛÙÔȯ›· ÙÔ˘ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ ¢›ˆÍ˘ ¡·ÚΈÙÈÎÒÓ μfiÏÔ˘ ÔÈ ËÏÈ˘ ÙˆÓ Û˘ÏÏËÊı¤ÓÙˆÓ (ÚÒÙË ÊÔÚ¿), Î˘Ì·›ÓÔÓÙ·È ·fi 15 ¤ˆ˜ Î·È 20 ÂÙÒÓ. ŸÏÔÈ ÙÔ˘˜, Û‡Ìʈӷ Ì ‰ËÏÒÛÂȘ ÙˆÓ ·ÍȈ̷ÙÈÎÒÓ Ù˘ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ ÙÔ˘ ∫∂£∂∞, ·Ú¯›˙Ô˘Ó ÙËÓ ÂÌÏÔ΋ ÙÔ˘˜ Ì ÙËÓ ¯Ú‹ÛË ¯·Û›˜ Á‡Úˆ ÛÙ· 15 ÙÔ˘˜ ¯ÚfiÓÈ·. ∏ ÚÔۤϢÛË fï˜ ÛÙ· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ·ÂÍ¿ÚÙËÛ˘, ηٿ ̤ÛÔ fiÚÔ, Á›ÓÂÙ·È Ì›· ‰ÂηÂÙ›· ·ÚÁfiÙÂÚ·. ¶·Ú¿ ÙËÓ ·‡ÍËÛË ÙˆÓ ÂÚÈÛÙ·ÙÈÎÒÓ, ÔÈ ÔÛfiÙËÙ˜ Ó·ÚΈÙÈÎÒÓ Ô˘ ÂÓÙÔ›˙ÔÓÙ·È ÛÙȘ ‰È¿ÊÔÚ˜ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈΤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ‰ÂÓ Â›Ó·È È‰È·›ÙÂÚ· ÌÂÁ¿Ï˜ Î·È ÙÔ‡ÙÔ ÂÂȉ‹, fiˆ˜ ÂÈÛËÌ·›ÓÔ˘Ó ÔÈ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ›, ÔÈ ‰È·ÎÈÓËÙ¤˜ Â›Ó·È È‰È·›ÙÂÚ· ¢ÚËÌ·ÙÈÎÔ›. ΔËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÙÂÙÚ·ÂÙ›· ·ÚÎÂÙ¤˜ Â›Ó·È Î·È ÔÈ Û˘ÏÏ‹„ÂȘ ÁÈ· ηÙÔ¯‹ Ó·ÚΈÙÈÎÒÓ (ÌÈÎÚÔÔÛÔًوÓ) ·fi ÙÔ˘˜ ÏÈÌÂÓÈÎÔ‡˜ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, ÏfiÁˆ ÂÓÙ·ÙÈÎÔÔ›ËÛ˘ ÙˆÓ ÂϤÁ¯ˆÓ. ∫·ıÔÚÈÛÙÈ΋, fiˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È, Ë Û˘Ó‰ÚÔÌ‹ ÙÔ˘ Û·ÏÔ˘ Ô˘ ÂÓÙÔ›˙ÂÈ Ó·ÚΈÙÈο Û ·ÔÛ΢¤˜ Î·È ·˘ÙÔ-

ΛÓËÙ·. “¢ÂÓ Â›Ó·È ·ÛÙ›· Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· Û ۯ¤ÛË Ì ٷ Ó·ÚΈÙÈο” ÂÈÛËÌ·›ÓÂÙ·È ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ÙfiÛÔ ·fi ÙÔ˘˜ ÎÔÈÓˆÓÈÔÏfiÁÔ˘˜ fiÛÔ Î·È ·fi ÙÔ˘˜ ·ÍȈ̷ÙÈÎÔ‡˜ Ù˘ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜, ηıÒ˜ ηٷÁÚ¿ÊÂÙ·È ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ ·ÚÈıÌÔ‡ ·ÓËÏ›ÎˆÓ ÁÈ· ¯Ú‹ÛË Î·È Î·ÙÔ¯‹ Ó·ÚΈÙÈÎÒÓ. √ ‰ÈÔÈÎËÙ‹˜ Ù˘ ¢›ˆÍ˘ ¡·ÚΈÙÈÎÒÓ μfiÏÔ˘ Î. °È¿ÓÓ˘ ΔfiÏÈ·˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ˆ˜ ¤¯Ô˘Ó ˘ÎÓÒÓÂÈ ÔÈ ÂÈÛΤ„ÂȘ ÁÔÓ¤ˆÓ ÛÙËÓ ˘ËÚÂÛ›· Î·È ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÂÎÊÚ¿˙Ô˘Ó ÙËÓ ¤ÓÙÔÓË ·ÓËÛ˘¯›· ÙÔ˘˜. √È ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ› ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÁÔÓ›˜ ÚÔÛ·ıÔ‡Ó ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘˜ Ó· ÚÔÛʤÚÔ˘Ó ÙËÓ fiÔÈ· ÎÔÈÓˆÓÈ΋ Û˘Ó‰ÚÔÌ‹ ÌÔÚÔ‡Ó Î·È fi¯È Ó· ÂÚÈÔÚÈÛÙÔ‡Ó ÛÙÔ Î·Ù·ÛÙ·ÏÙÈÎfi ÙÔ˘˜ ¤ÚÁÔ. ∂›Ó·È ‰È·ÈÛو̤ÓÔ, ·fi ÛÙÔȯ›· Î·È ¤Ú¢Ó˜ ÙÔ˘ ∞ÓÙÈÓ·ÚΈÙÈÎÔ‡ ªÂÙÒÔ˘, fiÙÈ Ô Ì¤ÛÔ˜ fiÚÔ˜ ¯Ú‹Û˘ Ó·ÚΈÙÈÎÒÓ Â›Ó·È Û¯ÂÙÈο ÌÈÎÚfi˜ Î·È ¤¯ÂÈ ·˘ÍËı› Ô ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ ·ÓËÏ›ÎˆÓ Ô˘ ‹Úı Û Â·Ê‹ Ì ӷÚΈÙÈο. ∞fi ÙËÓ ¤Ú¢ӷ Â›Û˘ ¤¯ÂÈ ÚÔ·„ÂÈ fiÙÈ ¤Ó·˜ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜ ·È‰ÈÒÓ ‰ÔΛ̷Û ¤ÛÙˆ Î·È Ì›· ÊÔÚ¿. ∞˘ÍË̤ÓÔ˜ Â›Ó·È Â›Û˘ Ô ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ ·ÓËÏ›ÎˆÓ Î·È ÂÊ‹‚ˆÓ Ô˘ Ï·ÈÛÈÒÓÂÈ Ù· ıÂÚ·¢ÙÈο ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù·. ∞˘Ùfi ‚¤‚·È· ıÂ-

ˆÚÂ›Ù·È ÂÓı·ÚÚ˘ÓÙÈÎfi, ˆÛÙfiÛÔ ‰Â›¯ÓÂÈ ˆ˜ fiÏÔ Î·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ Ó¤ÔÈ ÂÌÊ·Ó›˙Ô˘Ó ÂÌÏÔ΋ Ì ٷ Ó·ÚΈÙÈο. π‰È·›ÙÂÚ· ÛËÌ·ÓÙÈ΋ Â›Ó·È Ë ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ô˘ Á›ÓÂÙ·È ÛÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· “¶ÈÏfiÙÔ˜” ÙÔ˘ ∫∂£∂∞, fiÔ˘ ·¢ı‡ÓÔÓÙ·È Ó¤ÔÈ ¤ˆ˜ Î·È 25 ÂÙÒÓ Ô˘ οÓÔ˘Ó ÂÚÈÛÙ·Ûȷ΋, Û˘ÛÙËÌ·ÙÈ΋ ¯Ú‹ÛË ‹ Â›Ó·È ‹‰Ë ÂÍ·ÚÙË̤ÓÔÈ. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· ‰›ÓÔÓÙ·È ˘ËÚÂۛ˜ ÛÂ Û˘ÛÙËÌ·ÙÈ΋ ‚¿ÛË Î·È Û ÔÏfiÎÏËÚË ÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·. ¶·Ú¤¯ÔÓÙ·È ˘ËÚÂۛ˜ Û˘Ì‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋˜ Î·È ıÂÚ·›·˜, ÚÔÛ·ÚÌÔṲ̂Ó˜ ÛÙ· ȉȷ›ÙÂÚ· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Î·È ÙȘ ·Ó¿ÁΘ ÙˆÓ Ó¤ˆÓ Î·È ÙˆÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ ÙÔ˘˜. ∞¢ı‡ÓÂÙ·È Û ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȘ Î·È Ó·ÚÔ‡˜ ¯Ú‹ÛÙ˜ fiÏˆÓ ÙˆÓ ¡ÔÌÒÓ Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜. º¤ÙÔ˜ Ô “¶ÈÏfiÙÔ˜” Û˘ÌÏ‹ÚˆÛ ¤ÍÈ ¯ÚfiÓÈ· ıÂÙÈ΋˜ ·ÚÔ˘Û›·˜, Ì ÔÏϤ˜ Î·È ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ. ∞fi Ù· ÛÙÔȯ›· ÙÔ˘ ∫∂£∂∞ “¶ÈÏfiÙÔ˜” , ÛÙ· ¤ÍÈ ¯ÚfiÓÈ· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘, ¤¯ÂÈ ÚÔ·„ÂÈ fiÙÈ Ë ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÚÔۤϢÛË ·ÙfiÌˆÓ Â›Ó·È ·fi ÙÔ μfiÏÔ Î·È ÙË §¿ÚÈÛ·. ∏ ·Ó·ÏÔÁ›· ÙˆÓ Ê‡ÏˆÓ ·ÓÙÈÛÙÔȯ› Û ÂÚ›Ô˘ Û ÔÎÙÒ ¿Ó‰Ú˜ ÚÔ˜ ‰‡Ô Á˘Ó·›Î˜. √ ¤Ó·˜ ÛÙÔ˘˜ Ù¤ÛÛÂÚȘ Ô˘ ÚÔÛ¤Ú¯ÔÓÙ·È ÛÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Â›Ó·È Î¿Ùˆ ÙˆÓ 20 ÂÙÒÓ. √ ̤ÛÔ˜ fiÚÔ˜ ÙˆÓ ·ÙfiÌˆÓ Ô˘ ÚÔÛÂÁÁ›˙Ô˘Ó

™‡Ìʈӷ Ì ٷ ÛÙÔȯ›· Ù˘ ¢›ˆÍ˘ ¡·ÚΈÙÈÎÒÓ μfiÏÔ˘, ·fi ÙËÓ ·Ú¯‹ ÙÔ˘ ¤ÙÔ˘˜ ¤ˆ˜ Î·È ÙȘ ·Ú¯¤˜ ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘, Ë ˘ËÚÂÛ›· ·Û¯ÔÏ‹ıËΠ̠153 ˘Ôı¤ÛÂȘ (ÂÓÒ fiÏÔ ÙÔ 2009 ›¯Â ·Û¯ÔÏËı› Ì 172 ˘Ôı¤ÛÂȘ) ÁÈ· ÙȘ Ôԛ˜ ηÙËÁÔÚ‹ıËÎ·Ó 195 ¿ÙÔÌ· (ÙÔ 2009 ηÙËÁÔÚ‹ıËÎ·Ó 200) Î·È Û˘ÓÂÏ‹ÊıËÛ·Ó 193 (ÙÔ 2009 ›¯·Ó Û˘ÏÏËÊı› 189). ∫·Ù·Û¯¤ıËÎ·Ó ·fi ÙËÓ ·Ú¯‹ ÙÔ˘ ¤ÙÔ˘˜ 1.921 ÁÚ·ÌÌ¿ÚÈ· ËÚˆ›Ó˘ (ÙÔ 2009 ›¯·Ó ηٷۯÂı› 3.082), 32 ÎÈÏ¿ ¯·Û›˜ (ÙÔ 2009 39 ÎÈÏ¿), 854 ‰ÈÛΛ· (ÙÔ 2009 715), ÂÓÒ ÙÔ 2009 ηٷÁÚ¿ÊÔÓÙ·È ‰‡Ô ı¿Ó·ÙÔÈ ¯ÚËÛÙÒÓ. ∞fi Ù· ÛÙÔȯ›· ÚÔ·ÙÂÈ Û·ÊÒ˜ ·‡ÍËÛË ÛÙȘ ηٷۯ¤ÛÂȘ Ó·ÚΈÙÈÎÒÓ ¯·ÈÒÓ Î·È Û ‰‡Ô ñ ÙÚÂȘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ Û˘ÏÏËÊı¤ÓÙˆÓ ·ÙfiÌˆÓ ÔÈ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ› ‚Ú‹Î·Ó ÛÙËÓ Î·ÙÔ¯‹ ÙÔ˘˜ ‰Âο‰Â˜ ¯¿È·. ∂›Û˘ ÙÔ 2010 ÂÓÙÔ›ÛÙËÎ·Ó Î·È ÂÎÚÈ˙ÒıËÎ·Ó 82 ‰ÂÓ‰Ú‡ÏÏÈ· ÈÓ‰È΋˜ οÓÓ·‚˘, ÂÓÒ ÙÔ 2009 ›¯·Ó ÂÎÚÈ˙ˆı› 11. ªË‰ÂÓÈΤ˜ Â›Ó·È ÔÈ ‰È·ÚÚ‹ÍÂȘ Ê·Ú̷ΛˆÓ ÙËÓ ¯ÚÔÓÈ¿ Ô˘ ʇÁÂÈ, ÂÓÒ ÙÔ 2009 ›¯·Ó ηٷÁÁÂÏı› Ù¤ÛÛÂÚȘ ‰È·ÚÚ‹ÍÂȘ. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È ·ÎfiÌË fiÙÈ ÙÔ 2008 ηٷۯ¤ıËΠÔÛfiÙËÙ· ËÚˆ›Ó˘ ‚¿ÚÔ˘˜ 4,5 ÎÈÏÒÓ, ¯·Û›˜ ¤ÍÈ ÂÚ›Ô˘ ÎÈÏÒÓ, 114 ÁÚ·ÌÌ¿ÚÈ· ÎÔη˝Ó˘ Î·È 2707 ‰ÈÛΛ·. ΔÔ 2008 ‰‡Ô ¿ÓıÚˆÔÈ ¤¯·Û·Ó ÙËÓ ˙ˆ‹ ÙÔ˘˜ ·fi Ù· Ó·ÚΈÙÈο.

¶ÈÛÙÔÔ›ËÛË Ù˘ ¢∂À∞ªμ ÁÈ· ÙÔ ‰›ÎÙ˘Ô ÔÌ‚Ú›ˆÓ ∞¶∂™Δ∞§∏ ·fi ÙÔ ºÔÚ¤· ¶ÈÛÙÔÔ›ËÛ˘ ΔUV AUSTRIA ÙÔ ¤ÁÁÚ·ÊÔ ÁÈ· ÙËÓ ¶ÈÛÙÔÔ›ËÛË Ù˘ ¢∂À∞ªμ Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ¶ÚfiÙ˘Ô 150 9001:2008. ∏ ¢∂À∞ªμ ÈÛÙÔÔÈ‹ıËΠÁÈ· 3 ¯ÚfiÓÈ· Ì ‰›Ô ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜ ÙËÓ “∫·Ù·Û΢‹, ™˘ÓÙ‹ÚËÛË, §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›·, ¢ÈÔ›ÎËÛË & ∂ÎÌÂÙ¿ÏÏ¢ÛË ÙˆÓ ¢ÈÎÙ‡ˆÓ ⁄‰Ú¢Û˘, ∞Ô¯¤Ù¢Û˘ ∞ηı¿ÚÙˆÓ

Î·È ŸÌ‚ÚÈˆÓ À‰¿ÙˆÓ ÛÙËÓ ¶ÂÚÈÔ¯‹ ªÂ›˙ÔÓÔ˜ μfiÏÔ˘” . ªÂ ÙËÓ ÈÛÙÔÔ›ËÛ‹ Ù˘ Ë ¢ÈÔ›ÎËÛË Ù˘ ∂ȯ›ÚËÛ˘ ‰ÂÛ̇ÂÙ·È ÂÌÚ¿ÎÙˆ˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ Î·È ‚ÂÏÙ›ˆÛË ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ¢È·¯Â›ÚÈÛ˘ ¶ÔÈfiÙËÙ·˜ Î·È ÙË ‰È·ÛÊ¿ÏÈÛË fiÏˆÓ ÙˆÓ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂˆÓ ÚÔ˜ ÙËÓ Î·Ù‡ı˘ÓÛË ·˘Ù‹. ∏ ¢ÈÔ›ÎËÛË Î·È ÙÔ ÚÔÛˆÈÎfi Ù˘ ¢∂À∞ªμ, ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ,

‰ÂÛ̇ÔÓÙ·È: -Ó· ·Ú¤¯ÔÓÙ·È fiϘ ÔÈ ˘ËÚÂۛ˜ Ù˘ Ì ÛÙfi¯Ô ¿ÓÙÔÙ ÙËÓ Â͢ËÚ¤ÙËÛË ÙˆÓ ·Ó·ÁÎÒÓ ÙˆÓ Î·Ù·Ó·ÏˆÙÒÓ, -Ó· ÚÔÛʤÚÂÙ·È ÓÂÚfi Ì ÙËÓ ˘„ËÏfiÙÂÚË ‰˘Ó·Ù‹ ÔÈfiÙËÙ· Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ηٷӷψ٤˜ 24 ÒÚ˜ ÙÔ 24ÒÚÔ, -Ó· ηı·Ú›˙ÔÓÙ·È Î·È Ó· ‰È·¯ÂÈÚ›˙ÔÓÙ·È Û ÈηÓÔÔÈËÙÈÎfi ‚·ıÌfi Ù· ·fi‚ÏËÙ· ÂÈÛÙÚ¤ÊÔÓÙ·˜

·ÛʷϤ˜ ÚÔ˚fiÓ ÛÙË Ê‡ÛË, -Ó· ·ÓÙ·ÔÎÚ›ÓÂÙ·È Ë ¢∂À∞ªμ ¿ÌÂÛ· Î·È ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈο ÛÙȘ Ù˘¯fiÓ ·ÛÙÔ¯›Â˜ ÙˆÓ ‰ÈÎÙ‡ˆÓ Ù˘, -Ó· ÙËÚÂ›Ù·È Ë ÓÔÌÔıÂÛ›· Ô˘ ¿ÙÂÙ·È ÙˆÓ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÙ‹ÙˆÓ Ù˘ ∂ȯ›ÚËÛ˘, -Ó· ‚ÂÏÙÈÒÓÂÙ·È Û˘Ó¯Ҙ Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÙÔÌ›˜ Ù˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ Ù˘ ÚÔ˜ fiÊÂÏÔ˜ ÙˆÓ Î·Ù·Ó·ÏˆÙÒÓ Î·È ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ· Ù˘ ÙÔÈ΋˜ ÎÔÈÓˆÓ›·˜.


T√¶π∫√ P∂¶√ƒΔ∞∑

13

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 31 ¢∂∫∂ªμƒπ√À 2010

™ÙȘ 11 Û‹ÌÂÚ· ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ÛÙËÓ Ï·Ù›· ¢ËÌ·Ú¯Â›Ô˘

∂ΉËÏÒÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ˘Ô‰Ô¯‹ ÙÔ˘ 2011

ª

 ÁÈÔÚÙ‹, ÌÔ˘ÛÈ΋ Î·È ÁÏ˘Î›ÛÌ·Ù· ı· ˘ԉ¯ı› Û‹ÌÂÚ· Ô μfiÏÔ˜ ÙÔ 2011, ηıÒ˜ ·fi ÙȘ 11 ÙÔ ‚Ú¿‰˘ Î·È ÌÂÙ¿ ÛÙËÓ Ï·Ù›· Δ¿ÛÛÔ˘ ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙÔ ‰ËÌ·Ú¯Â›Ô ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËıÔ‡Ó fiÌÔÚʘ ÂΉËÏÒÛÂȘ. ∂›Û˘ ·‡ÚÈÔ ¶ÚˆÙÔ¯ÚÔÓÈ¿ ÛÙȘ 11.30 ÙÔ Úˆ› ı· ÙÂÏÂÛÙ› ÛÙÔ ªËÙÚÔÔÏÈÙÈÎfi ¡·fi ∞Á›Ô˘ ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ Â›ÛËÌË ‰ÔÍÔÏÔÁ›· ÁÈ· ÙÔ Ó¤Ô ¤ÙÔ˜.

√È ÂΉËÏÒÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ˘Ô‰Ô¯‹ ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ¤ÙÔ˘˜ ı· ÍÂÎÈÓ‹ÛÔ˘Ó Û‹ÌÂÚ· ÛÙȘ 12 ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ÛÙÔ ªËÙÚÔÔÏÈÙÈÎfi πÂÚfi ¡·fi ∞Á›Ô˘ ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘, fiÔ˘ ı· Á›ÓÂÈ Ë Â›ÛËÌË ÙÂÏÂÙ‹ ÎÔ‹˜ Ù˘ ¶ÚˆÙÔ¯ÚÔÓÈ¿ÙÈ΢ ›ÙÙ·˜ Ù˘ ªËÙÚfiÔÏ˘ ÚÔÂÍ¿Ú¯ÔÓÙÔ˜ ÙÔ˘ ªËÙÚÔÔÏ›ÙÔ˘ ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ Î. πÁÓ·Ù›Ô˘, ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘ ÈÂÚÔ‡ ÎÏ‹ÚÔ˘, ÂÎÚÔÛÒˆÓ ÙˆÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ Î·È ÛÙÚ·ÙȈÙÈÎÒÓ ·Ú¯ÒÓ Î·È ÙÔ˘ Ï·Ô‡ Ù˘ fiÏ˘. ™ÙȘ 11 Û‹ÌÂÚ· ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ÛÙË Ï·Ù›· Δ¿ÛÛÔ˘, ÌÚÔÛÙ¿ ·fi ÙÔ ¢Ë̷گ›Ô, ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› fiÌÔÚÊË ÂΉ‹ÏˆÛË ÁÈ· ÙÔÓ ÂÚ¯ÔÌfi ÙÔ˘ 2011 Î·È ÙËÓ ›‰Ú˘ÛË ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ¢‹ÌÔ˘. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÌÈ· ÂΉ‹ÏˆÛË Ô˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÙ·È ·fi ÙÔ ¢‹ÌÔ BfiÏÔ˘ ÁÈ· fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Ôϛ٘ ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ¢‹ÌÔ˘. M ÌÔ˘ÛÈ΋, ÁÏ˘Î›ÛÌ·Ù·, ÎÚ·Û› Î·È ‚ÂÁÁ·ÏÈο Ó· ʈٛ˙Ô˘Ó

ÙÔÓ Ô˘Ú·Ófi Ù˘ fiÏ˘ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËı› ÌÈ· Ôχ fiÌÔÚÊË ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·. º¤ÙÔ˜, ÙÔ ‚Ú¿‰˘ Ù˘ ¶ÚˆÙÔ¯ÚÔÓÈ¿˜ ·fi ÙȘ 11 Î·È ÌÂÙ¿, ÙÔ ÌÔ˘ÛÈÎfi Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ·fi ÙÔ “™ÙÂÓ¿ÎÈ” , Ô˘ ··ÚÙ›˙ÂÙ·È ·fi ‚ÔÏÈÒÙ˜ ηÏÏÈÙ¤¯Ó˜ ı· ‰È·ÛΉ¿ÛÂÈ ÙÔ˘˜ ·Ú¢ÚÈÛÎfiÌÂÓÔ˘˜ Ì ÏÔ‡ÛÈÔ ÂÔÚÙ·ÛÙÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ì·˙› Ì ÙË ºÈÏ·ÚÌÔÓÈ΋ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ BfiÏÔ˘ Ë ÔÔ›· ı· ÛËÌ·ÙÔ‰ÔÙ‹ÛÂÈ Ì ٷ ·Ú·‰ÔÛȷο ÚˆÙÔ¯ÚÔÓÈ¿ÙÈη οϷÓÙ· ÙËÓ ·ÏÏ·Á‹ ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘. M ÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ¤ÙÔ˘˜ ‚ÂÁÁ·ÏÈο ı· ʈٛÛÔ˘Ó ÙÔÓ Ô˘Ú·Ófi, ÂÓÒ ı· ÎÔ› ·fi ÙÔ Ó¤Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô μfiÏÔ˘ Î. ¶¿ÓÔ ™ÎÔÙÈÓÈÒÙË Î·È ·fi ÙÔ ªËÙÚÔÔÏ›ÙË ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ Î. πÁÓ¿ÙÈÔ Ë ÚˆÙÔ¯ÚÔÓÈ¿ÙÈÎË ›Ù·, Ô˘ ı· ÌÔÈÚ·ÛÙ› Û fiÏÔ˘˜ ÁÈ· Ó· ·Ó·‰ÂȯıÔ‡Ó ÔÈ “Ù˘¯ÂÚÔ›” Ù˘ ¯ÚÔÓÈ¿˜.

∏ ÂΉ‹ÏˆÛË ·˘Ù‹ Â›Ó·È ·ÓÔÈÎÙ‹ Î·È Ô ¢‹ÌÔ˜ BfiÏÔ˘ ÚÔÛηÏ› fiÏÔ˘˜ Ó· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯Ô˘Ó ÁÈ· Ó· ÁÈÔÚÙ¿ÛÔ˘Ó Ì·˙› ÙÔÓ ÂÚ¯ÔÌfi ÙÔ˘ 2011. ∂›Û˘ Û‹ÌÂÚ· ÛÙȘ 6 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ı· ÙÂÏÂÛÙ› Ô ª¤Á·˜ ¶·ÓËÁ˘ÚÈÎfi˜ ∂ÛÂÚÈÓfi˜ ÛÙÔÓ πÂÚfi ¡·fi ∞Á›Ô˘ μ·ÛÈÏ›Ԣ Ì ÙËÓ ÙÔÈ΋ ÂÎÎÏËÛ›· Ó· ÙÈÌ¿ ÙËÓ ÌÓ‹ÌË ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ μ·ÛÈÏ›Ԣ, ∂ÈÛÎfiÔ˘ ∫·ÈÛ·Ú›·˜ Ù˘ ∫··‰ÔΛ·˜. ∞‡ÚÈÔ ™¿‚‚·ÙÔ, ¶ÚˆÙÔ¯ÚÔÓÈ¿, ı· ÙÂÏÂÛÙ› Â›ÛËÌË ¢ÔÍÔÏÔÁ›· ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·ÙÔÏ‹ ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ¤ÙÔ˘˜ 2011 ÛÙȘ 11,30 .Ì. ÛÙÔÓ ªËÙÚÔÔÏÈÙÈÎfi πÂÚfi ¡·fi ∞Á›Ô˘ ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ μfiÏÔ˘, ÚÔÂÍ¿Ú¯ÔÓÙÔ˜ ÙÔ˘ ªËÙÚÔÔÏ›ÙÔ˘ ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ Î. πÁÓ·Ù›Ô˘. ∂›Û˘ ·ÓËÁ˘ÚÈ΋ ı›· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ı· ÙÂÏÂÛÙ› ÛÙÔÓ πÂÚfi ¡·fi ∞Á›Ô˘ μ·ÛÈÏ›Ԣ Ô˘ ÁÈÔÚÙ¿˙ÂÈ. ∂ÔÚÙ·ÛÙÈ΋ ÂΉ‹ÏˆÛË ÁÈ· Ù·

ÚfiÁÚ·ÌÌ·. ™ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ô ÌËÙÚÔÔÏ›Ù˘ ı· ÌÔÈÚ¿ÛÂÈ ÛÙ· ·È‰È¿ ÏÔ‡ÛÈ· ‰ÒÚ·. º.™.

™ÙÔÓ ∞ÏÌ˘Úfi

·È‰È¿ ÙˆÓ ÎÏËÚÈÎÒÓ, ÙˆÓ ÈÂÚÔ„·ÏÙÒÓ Î·È ÙˆÓ ˘·ÏÏ‹ÏˆÓ Ù˘ πÂÚ¿˜ ªËÙÚÔfiψ˜ ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ 2 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ ÛÙȘ 5 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ÛÙÔ ™˘ÓÂ-

‰ÚÈ·Îfi ∫¤ÓÙÚÔ £ÂÛÛ·Ï›·˜, ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘ ªËÙÚÔÔÏ›ÙÔ˘ Î. πÁÓ·Ù›Ô˘. ∏ ÂΉ‹ÏˆÛË ı· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÎÔ‹ ¶ÚˆÙÔ¯ÚÔÓÈ¿ÙÈ΢ ›ÙÙ·˜ Î·È Â›Î·ÈÚÔ Î·ÏÏÈÙ¯ÓÈÎfi

ΔËÓ 1Ë π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ 2011 Ë̤ڷ ™¿‚‚·ÙÔ Î·È ÒÚ· 10:30 .Ì. ı· ÙÂÏÂÛÙ› ÛÙÔ ªËÙÚÔÔÏÈÙÈÎfi ¡·fi ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ Â›ÛËÌË ‰ÔÍÔÏÔÁ›· ÁÈ· ÙÔ ¡¤Ô ŒÙÔ˜. ∞fi ÙÔ ¢‹Ì·Ú¯Ô Î. ∂. ÷Ù˙Ë΢ÚÈ¿ÎÔ Î·ÏÔ‡ÓÙ·È Ù· ª¤ÏË ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘, fiϘ ÔÈ ™ÙÚ·ÙȈÙÈΤ˜ Î·È ¶ÔÏÈÙÈΤ˜ ∞Ú¯¤˜, ÔÈ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ›, ÔÈ ‰È¿ÊÔÚÔÈ ™‡ÏÏÔÁÔÈ, Ù· ∂ÚÁ·ÙÈο ™ˆÌ·Ù›·, ÔÈ √ÚÁ·ÓÒÛÂȘ Î·È fiÏÔÈ ÔÈ Ôϛ٘ Ó· ·Ú·ÛÙÔ‡Ó ÛÙËÓ Â›ÛËÌË ‰ÔÍÔÏÔÁ›·. ∂›Û˘, ÔÚ›˙ÂÙ·È ÁÂÓÈÎfi˜ ÛËÌ·ÈÔÛÙÔÏÈÛÌfi˜ Î·È ÊˆÙ·ÁÒÁËÛË ¢ËÌÔÛ›ˆÓ, ¢ËÌÔÙÈÎÒÓ Î·È π‰ÈˆÙÈÎÒÓ Î·Ù·ÛÙËÌ¿ÙˆÓ ·fi ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· Ù˘ 31˘ ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘.

“∂ÎÚËÎÙÈ΋” ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛ ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ °. ªÈ¯ÂÏ‹˜

√ÚΛÛÙËΠÙÔ Ó¤Ô ¢ËÌÔÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ™ÎÔ¤ÏÔ˘ “∂∫ƒ∏∫Δπ∫∏” ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛÂ, ÛÙÔ Ì‹Ó˘Ì¿ ÙÔ˘ ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ Ôϛ٘, ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ™ÎÔ¤ÏÔ˘ Ô ÓÂÔÂÎÏÂÁ›˜ ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ ÙÔ˘ ÓËÛÈÔ‡ Î. °. ªÈ¯ÂÏ‹˜ ÛÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ ÙÂÏÂÙ‹ ÔÚΈÌÔÛ›·˜ ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ Ó¤Ô ‰‹Ì·Ú¯Ô, Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÛÙ· ÔÈÎÔÓÔÌÈο ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ·Ô‰›‰ÔÓÙ·È ÙfiÛÔ ÛÙË Ì›ˆÛË Ù˘ ÎÚ·ÙÈ΋˜ ÂȯÔÚ‹ÁËÛ˘, fiÛÔ Î·È ÛÙȘ ·Ó›ÛÚ·ÎÙ˜ ··ÈÙ‹ÛÂȘ Î·È ÙȘ ÔÊÂÈϤ˜ ÚÔ˜ ÙÚ›ÙÔ˘˜. øÛÙfiÛÔ, Ô ›‰ÈÔ˜ ‰ÂÛ̇ÙËΠfiÙÈ Ë Ó¤· ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ı· ηٷ‚¿ÏÏÂÈ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË Ù˘ ηٿÛÙ·Û˘. ∞Ó·Ï·Ì‚¿Óˆ Ù· ηı‹ÎÔÓÙ¿ ÌÔ˘ Û ̛· ÎÚ›ÛÈÌË ÁÈ· ÙÔ ÓËÛ› Ì·˜ ÂÚ›Ô‰Ô. ∏ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ì·˜ ¤¯ÂÈ ÚÔÊ·ÓÒ˜ ÂËÚ¿ÛÂÈ Î·È ÂÌ¿˜. ΔfiÛÔ Ô ÙÔ˘ÚÈÛÌfi˜, fiÛÔ Î·È Ù· Â·ÁÁ¤ÏÌ·Ù· Ô˘ ÛÙËÚ›˙ÔÓÙ·È ·fi ·˘ÙfiÓ ÂÚÓÔ‡Ó ÂÚ›Ô‰Ô ÛËÌ·ÓÙÈ΋˜ ‡ÊÂÛ˘. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, Ù· ÔÈÎÔÓÔÌÈο ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ Ì·˜ Î·È ÙˆÓ ∂ȯÂÈÚ‹ÛÂÒÓ ÙÔ˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ‰˘ÛÌÂÓ‹ ηٿÛÙ·ÛË, ÙfiÛÔ ÛÙÔ ÛΤÏÔ˜ ÙˆÓ ÂÛfi‰ˆÓ, ÏfiÁˆ Ù˘ Ì›ˆÛ˘ Ù˘ ÎÚ·ÙÈ΋˜ ÂȯÔÚ‹ÁËÛ˘, ·ÏÏ¿ Î·È ÙˆÓ ·Ó›ÛÚ·ÎÙˆÓ ··ÈÙ‹ÛˆÓ, fiÛÔ Î·È ÙˆÓ ˘Ô¯ÚÂÒÛˆÓ, fiˆ˜ Â›Ó·È ‰¿ÓÂÈ· Î·È ÔÊÂÈϤ˜ Û ÚÔÌËıÂ˘Ù¤˜. ∏ ηٿÛÙ·ÛË Â›Ó·È ÂÎÚËÎÙÈ΋ Î·È ı· ··ÈÙËı› Ôχ˜ ¯ÚfiÓÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ Â͢Á›·ÓÛË Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ηٿÛÙ·Û˘ Î·È ÙËÓ ·ÓÙÈÛÙÚÔÊ‹ ÙÔ˘ ·ÚÓËÙÈÎÔ‡ Îϛ̷ÙÔ˜. ª¤Û· Û ·˘Ùfi ÙÔ ‰˘ÛÌÂÓ¤˜ Ï·›ÛÈÔ Û·˜ ηÏÒ fiÏÔ˘˜ Û ÌÈ· ÂÔÈÎÔ‰ÔÌËÙÈ΋ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·, Ô˘ ı· ‰È¤ÂÙ·È ·fi Ó‡̷ ·ÏÏËÏÔηٷÓfiËÛ˘ Î·È ·ÏÏËÏÔÛ‚·ÛÌÔ‡. ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÌÔ˘ ı¤Ïˆ Ó· Û·˜ ‰È·‚‚·ÈÒÛˆ fiÙÈ ÂÊÂÍ‹˜ ı· ˘¿Ú¯ÂÈ ÌÈ· Û˘Ó¯‹˜ ÚÔ‹ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ ÌÂÙ·-

¶ÚˆÙÔ¯ÚÔÓÈ¿ÙÈÎÔ Ì‹Ó˘Ì· ÙÔ˘ ¢ËÌ¿Ú¯Ô˘ μfiÏÔ˘ ¶¿ÓÔ˘ ΔÚ. ™ÎÔÙÈÓÈÒÙË

͇ Ì·˜, ÒÛÙ ӷ ÁÓˆÚ›˙ÂÙ ˘¢ı‡Óˆ˜ Ù· ÙÂÎÙ·ÈÓfiÌÂÓ· ÛÙÔ ¢‹ÌÔ Ì·˜ Î·È Ó· ·˘ÍËı› Ë Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Û·˜ ÛÙË Ï‹„Ë ÎÚ›ÛÈÌˆÓ ÁÈ· ÙÔ ÓËÛ› Ì·˜ ·ÔÊ¿ÛˆÓ. Δ¤ÏÔ˜, ÔÈ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ ÌÔ˘ ÎÈ ÂÁÒ, ηıÒ˜ Î·È fiÏÔÈ ÔÈ ÂÚÁ·˙fi-

ÌÂÓÔÈ ÛÙÔ ¢‹ÌÔ Î·È ÛÙȘ ∂ȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ÙÔ˘, ı· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ¿ÓÙ· ÛÙË ‰È¿ıÂÛ‹ Û·˜ ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÙˆÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ” ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛÂ Ô Ó¤Ô˜ ‰‹Ì·Ú¯Ô˜. μ·ÁÁ¤Ï˘ ∫·Ú·Ì¿Ó˘

¢øƒ√£∂∞ ∫√§À¡¢ƒπ¡∏ Ã∞§∞™Δ∞ƒ∞ ¶∂ƒπº∂ƒ∂π∞∫∏ ™Àªμ√À§√™ £∂™™∞§π∞™ º›Ï˜ Î·È Ê›ÏÔÈ, ÙÂÏÂÈÒÓÔÓÙ·˜ ÙË ıËÙ›· ÌÔ˘ ˆ˜ Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¢.™. ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ∞ÚÙ¤Ìȉ·˜ Î·È ˘ËÚÂÙÒÓÙ·˜ ·fi Û‹ÌÂÚ· ÙÔÓ ÙfiÔ ÌÔ˘ ·fi ÙÔ ÌÂÙÂÚ›˙È Ù˘ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋˜ ™˘Ì‚Ô‡ÏÔ˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜, ÓÈÒıˆ ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË Ó· Û·˜ ¢¯·ÚÈÛÙ‹Ûˆ ÔÏfiıÂÚÌ· ÁÈ· ÙËÓ ÂÌÈÛÙÔÛ‡ÓË Û·˜, ¯¿ÚË ÛÙËÓ ÔÔ›· Â·Ó·ÎÙÒ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ÚÔÛʤڈ ÛÙÔÓ ÙfiÔ ÌÔ˘! ¢ÂÛ̇ÔÌ·È ˆ˜ Ì ¤ÚÂÈÛÌ· ÙË ‰È΋ Û·˜ ÚËÙ‹ ÂÓÙÔÏ‹ ı· ·ÁˆÓÈÛÙÒ Ó· ·Ô‰ÂȯıÒ ·ÓÙ¿ÍÈ¿ Ù˘, fiˆ˜ ÙÔ ¤Î·Ó· ̤¯ÚÈ ÙÒÚ·! ªÂ ÂÈÌÔÓ‹, Û‚·ÛÌfi, ·ÍÈÔÚ¤ÂÈ· Î·È ¤¯ÔÓÙ·˜ ˆ˜ ·Ú¯‹ ÙË “™˘ÌÌ·¯›· À¤Ú ΔˆÓ ¶ÔÏÈÙÒÓ” ÍÂÎÈÓ¿Ì ¤Ó· Ó¤Ô ·ÁÒÓ· ÁÈ· ÙÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ÙÔ˘ ÙfiÔ˘! ¢È·ÌËÓ‡ˆ Û fiÏÔ˘˜ Û·˜ ÙȘ ıÂÚÌfiÙÂÚ¤˜ ÌÔ˘ ¢¯¤˜ ÁÈ· ¤Ó· Â˘Ù˘¯ÈṲ̂ÓÔ, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈÎfi Î·È ˘ÁȤ˜ Ó¤Ô ¤ÙÔ˜, ÂÎÊÚ¿˙ÔÓÙ·˜ ·Ú¿ÏÏËÏ· ÙËÓ Â˘ÁÓˆÌÔÛ‡ÓË ÌÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ·Á¿Ë Ô˘ ‰Â›Í·Ù ÛÙÔ ÚfiÛˆfi ÌÔ˘!

¶Ôϛ٘ ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘, ∏ ÊÂÙÈÓ‹ ¶ÚˆÙÔ¯ÚÔÓÈ¿ ·ÔÙÂÏ› ÔÚfiÛËÌÔ ÁÈ· ÙËÓ ¶fiÏË Ì·˜, ·ÊÔ‡ Ì ÙË ÌÂÙ·ÚÚ‡ıÌÈÛË ÙÔ˘ “∫·ÏÏÈÎÚ¿ÙË” ·ÓÔ›ÁÂÈ ¤Ó·˜ Ó¤Ô˜ ÈÛÙÔÚÈÎfi˜ ·ÎÏÔ˜. Œ¯Ô˘Ì Ï‹ÚË Â›ÁÓˆÛË fiÙÈ Ë ÌÂÙ·ÚÚ‡ıÌÈÛË ·˘Ù‹ ¤Ú¯ÂÙ·È Û ÌÈ· ÂÔ¯‹ fiÔ˘ ÙÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi Î·È ÎÔÈÓˆÓÈÎfi ÌÔÓÙ¤ÏÔ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ ‰ÔÌÈ΋ ϤÔÓ ÎÚ›ÛË. ™Â ÌÈ· ÂÔ¯‹ fiÔ˘ ·ÌÊÈÛ‚ËÙÔ‡ÓÙ·È ÛÙ·ıÂÚ¤˜ Ù˘ ˙ˆ‹˜ ÙÔ˘ ηıÂÓfi˜ Ì·˜ (ÂÚÁ·Û›·, Û‡ÓÙ·ÍË, ÂÈÛfi‰ËÌ·). ŒÚ¯ÂÙ·È fï˜ Î·È Û ÌÈ· ÂÔ¯‹, fiÔ˘ ÛÙÔ Â›ÎÂÓÙÚÔ ÙˆÓ ·ÏÏ·ÁÒÓ Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÔ˘Ó, ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ Î·È Ë ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘. ™Â ·˘Ù‹ ÙË ÌÂÁ¿ÏË ÚfiÎÏËÛË Î·Ïԇ̷ÛÙ ӷ ¤¯Ô˘Ì ÙË ‰È΋ Ì·˜ ÔχÙÈÌË Û˘Ì‚ÔÏ‹. ¡· Û˘ÌÌÂÙ¿¯Ô˘Ì ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙÈο ÛÙËÓ ·Ó·ÁÂÓÓËÙÈ΋ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÁÈ· ÙËÓ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË Î·È ÙÔ Ó¤Ô Ì·˜ ¢‹ÌÔ, Ô˘ ʤÚÓÂÈ Ë ÌÂÙ·ÚÚ‡ıÌÈÛË. ¡· οÓÔ˘Ì ÙÔÓ “∫·ÏÏÈÎÚ¿ÙË” ·ÊÂÙËÚ›· ·ÁÒÓˆÓ Î·È ‰ÈÂΉÈ΋ÛÂˆÓ ÁÈ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚË, ÔÈÎÔÓÔÌÈο ·˘ÙÔ‰‡Ó·ÌË, ÈÔ ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋ Î·È ÈÔ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈ΋ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË. √È Î·ÈÚÔ› Â›Ó·È ‰‡ÛÎÔÏÔÈ. √Ê›ÏÔ˘Ì fï˜ Ó· ·Ó·ÌÂÙÚËıԇ̠ÓÈÎËÊfiÚ· Ì ٷ ÌÂÁ¿Ï· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ÔÚıÒÓÔÓÙ·È ÌÚÔÛÙ¿ Ì·˜. ∞ÔÙÂÏ›, ¿ÏψÛÙÂ, ÂÔ›ıËÛ‹ Ì·˜ fiÙÈ Ô μfiÏÔ˜, Ë ¡¤· πˆÓ›·, Ë ¡¤· ∞Á¯›·ÏÔ˜, Ë ∞ÁÚÈ¿, Ë ∞ÚÙ¤Ìȉ·, Ë ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿, Ë ∞ÈÛˆÓ›·, Ë πˆÏÎfi˜, Ë ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ·, Ô˘ Û˘ÁÎÚÔÙÔ‡Ó ÈÛfiÙÈÌ· ÙÔ Ó¤Ô ¢‹ÌÔ Ì·˜, ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Ï¿Ì„Ô˘Ó Î·È Ó· ͯˆÚ›ÛÔ˘Ó ÛÙË Ó¤· ÂÔ¯‹. ¶ÚÒÙÔ Ì·˜ ̤ÏËÌ· Â›Ó·È Ó· ‰È·ÛÊ·Ï›ÛÔ˘Ì ÙËÓ ÔÌ·Ï‹ ‰È·‰Ô¯‹ Î·È ÙË ÁÚ‹ÁÔÚË ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ÛÙȘ Ӥ˜ Û˘Óı‹Î˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘. øÛÙfiÛÔ, ·˘Ùfi Ô˘ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·’ fiÏ· ÚÔ¤¯ÂÈ ÁÈ· Ì·˜, Â›Ó·È Ó· ‰È·ÌÔÚÊÒÛÔ˘Ì ·fi ÙËÓ ÚÒÙË ÎÈfiÏ·˜ ̤ڷ ÌÈ· Ó¤· Û¯¤ÛË ÂÌÈÛÙÔÛ‡Ó˘ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ Ì ÙËÓ ÙÔÈ΋ ÎÔÈÓˆÓ›· Î·È È‰È·›ÙÂÚ· ÙË Ó¤· ÁÂÓÈ¿. ¡· ÂÓÒÛÔ˘Ì ÙËÓ ¶fiÏË Î·È ÙËÓ ÙÔÈ΋ ÎÔÈÓˆÓ›· Á‡Úˆ ·fi ÙÔ˘˜ ÎÔÈÓÔ‡˜ Ì·˜ ÛÙfi¯Ô˘˜. ¡· ÂÓ‰˘Ó·ÌÒÛÔ˘Ì ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›· ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ Î·È Ó· ÂÓı·ÚÚ‡ÓÔ˘Ì ¤Ó· ‰˘Ó·ÌÈÎfi ΛÓËÌ· ÂıÂÏÔÓÙÈÛÌÔ‡ Î·È ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ·ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë˜. ∞˘Ù¿ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó fiÚÔ Î·È ÚÔ¸fiıÂÛË ÁÈ· Ó· ÌÔÚ¤ÛÂÈ Ô Ó¤Ô˜ ¢‹ÌÔ˜ Ó· ·ÓÔ›ÍÂÈ ÙÔ˘˜ ÔÚ›˙ÔÓÙ¤˜ ÙÔ˘ Î·È Ó· ·ÍÈÔÔÈ‹ÛÂÈ Ù· ·‰È·ÌÊÈÛ‚‹ÙËÙ· Û˘ÁÎÚÈÙÈο ÙÔ˘ ÏÂÔÓÂÎÙ‹Ì·Ù·. ∏ ‰È΋ Ì·˜ ‰¤ÛÌ¢ÛË Â›Ó·È fiÙÈ ı· ÂÚÁ·ÛÙԇ̠̠fiÚ·Ì· Î·È Û¯¤‰ÈÔ. ªÂ Û‡ÓÂÛË Î·È ·ÔÊ·ÛÈÛÙÈÎfiÙËÙ·. ªÂ Ûı¤ÓÔ˜ Î·È Ì·¯ËÙÈÎfiÙËÙ·. ªÂ ‹ıÔ˜ Î·È ·ÍÈÔÚ¤ÂÈ·. ªÂ ·fiÏ˘ÙË ÚÔۋψÛË ÛÙÔ˘˜ ηÓfiÓ˜ Ù˘ ¯ÚËÛÙ‹˜ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘, Ù˘ ‰È·Ê¿ÓÂÈ·˜, Ù˘ ·ÍÈÔÎÚ·Ù›·˜. ¶¿ÌÂ, ÏÔÈfiÓ, Ì·˙›. ªÂ ÂÏ›‰·, ·ÈÛÈÔ‰ÔÍ›· Î·È Û˘ÏÏÔÁÈ΋ ·˘ÙÔÂÔ›ıËÛË. ÃÚfiÓÈ· ÔÏÏ¿ Û fiÏÔ˘˜ Î·È ÂÁοډȘ ¢¯¤˜ ÁÈ· ÌÈ· ηϋ Î·È ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋ ¯ÚÔÓÈ¿, Ì ˘Á›·, ÂÈÙ˘¯›Â˜ Î·È ‰‡Ó·ÌË ÁÈ· Ù· ‰‡ÛÎÔÏ·. ¶¿ÓÔ˜ ΔÚ. ™ÎÔÙÈÓÈÒÙ˘ ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ μfiÏÔ˘


T√¶π∫√ P∂¶√ƒΔ∞∑

14

¶APA™KEYH 31 ¢EKEMBPIOY 2010

∫ÚÔ˘·˙ÈÂÚfiÏÔÈ· ·ÓÙ› ªÂÛÔÁÂÈ·ÎÔ‡ ÈÚÈÔ‡ ÚÔÙ›ÓÂÈ Ô ∞Ï. μÔ‡ÏÁ·Ú˘ ΔË ÛÙ‹ÚÈÍË ÙÔ˘ ·ÈÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÁÈ· ηٷÛ΢‹ ÙˆÓ ·Ó·Áη›ˆÓ ¤ÚÁˆÓ ÛÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, ‡„Ô˘˜ 6 ÂηÙÔÌÌ˘Ú›ˆÓ ¢ÚÒ, ÒÛÙ ӷ Â›Ó·È ‰˘Ó·Ù‹ Ë ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË ÎÚÔ˘·˙ÈÂÚfiÏÔÈˆÓ ÁÈ· ÙËÓ Î¿Ï˘„Ë ÙˆÓ ·Ó·ÁÎÒÓ ÛÙ¤Á·Û˘ ÙˆÓ ·ıÏËÙÒÓ ÛÙÔ˘˜ ªÂÛÔÁÂÈ·ÎÔ‡˜ ∞ÁÒÓ˜, ˙‹ÙËÛÂ Ô ·ÂÚ¯fiÌÂÓÔ˜ ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ Î. ∞ϤÎÔ˜ μÔ‡ÏÁ·Ú˘ ·fi ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ ÙÔ˘ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ “μfiÏÔ˜ 2013” Î. °. ∫ÔϤÙÛÔ. √ Î. μÔ‡ÏÁ·Ú˘ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ù· ÂÍ‹˜ ÛÙËÓ ÂÈÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘:“ΔÔ ¤ÚÁÔ ·˘Ùfi Ô˘ ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ ÙÔ˘ ÚÔÂÎÙÈÌ¿Ù·È ÛÙ· 6.160.000 ¢ÚÒ, ıˆÚÂ›Ù·È ··Ú·›ÙËÙÔ, ·ÎfiÌ· Î·È ˆ˜ ÚÔÛÙÈı¤ÌÂÓË ·Í›· ÛÙËÓ fiÏË Ì·˜, Û ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ Ë Â͢ËÚ¤ÙËÛË Ì¤ÚÔ˘˜ ÙˆÓ ÊÈÏÔÍÂÓÔ‡ÌÂÓˆÓ ÛÙËÓ fiÏË Ì·˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ªÂÛÔÁÂÈ·ÎÔ‡˜ ∞ÁÒÓ˜ ÙÔ˘ 2013 Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› Û ÎÚÔ˘·˙ÈÂÚfiÏÔÈ·” .™ÙÔ ÌÂٷ͇, ÌÂÙ¿ ·fi ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ù˘ ¶ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈ΋˜ ¶ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›·˜ ÂȘ ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¢ËÌ¿Ú¯Ô˘, Ô Î. μÔ‡ÏÁ·Ú˘ ·¿ÓÙËÛ ٷ ÂÍ‹˜: “√È ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ Î. ∫ÒÛÙ· μÔÏÈÒÙË ÁÈ· ÙÔ ¤ÚÁÔ Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∞Ú¯‹˜ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È Û ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ηıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ·˜ Ô˘ ˘‹Ú¯·Ó, ˘¿Ú¯Ô˘Ó Î·È ı· ˘¿Ú¯Ô˘Ó Û fiϘ ÙȘ fiÏÂȘ Ù˘ ¯ÒÚ·˜. ∞fi ÙÔ ¤ÚÁÔ Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∞Ú¯‹˜ ÁÈ· ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ·Ó·Ê¤Úˆ ¤Ó· ÌfiÓÔ: ∞¡∞∫À∫§ø™∏. Δ· ˘fiÏÔÈ· ·˜ Ù· ·Ó·˙ËÙ‹ÛÂÈ ÛÙÔ ÂȉÈÎfi Ù‡¯Ô˜ ÙÔ˘ ·ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ 2007-2010 Ô˘ ÙÔ˘ ÙÔ ·ÔÛÙ¤Ïψ, ·Ó·Ì¤ÓÔÓÙ·˜ ÙËÓ ÎÚÈÙÈ΋ ÙÔ˘. √‡ÙÂ... ÂÛ›˜ ı· Ì·˜ Ï›„ÂÙ ·ÚÈ ∫ÒÛÙ· μÔÏÈÒÙË. ΔfiÛÔ ÁÈ· ÙË Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ Û·˜ Î·È ÙÔ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· Û·˜, fiÛÔ Î·È ÁÈ· ÙËÓ ÂÌ¿ıÂÈ¿ Û·˜ ÚÔ˜ ÙÔ ÚfiÛˆfi ÌÔ˘” .

∞ÎÔÏÔ˘ı›· ÛÙÔ˘˜ ∞Á. ∞Ó·ÚÁ‡ÚÔ˘˜ ™‹ÌÂÚÔÓ, 31Ë ÏËÁ. ¤ÙÔ˘˜, ÛÙÔÓ π.¡. ∞Á›ˆÓ ∞Ó·ÚÁ‡ÚˆÓ μfiÏÔ˘, ı· ÙÂÏÂÛı› Û‡ÓÙÔÌÔ˜ ∞ÎÔÏÔ˘ı›· ÁÈ· ÙËÓ ˘Ô‰Ô¯‹ ÙÔ˘ ¡¤Ô˘ ŒÙÔ˘˜ 2011 Î·È ı· ¢ÏÔÁËı› Ë ·ÁÈÔ‚·ÛÈÏfiÈÙ·. flÚ· ¤Ó·Ú͢ 11.30 Ì.Ì. ∂›Û˘, Û‹ÌÂÚ· ÂȘ ÙÔÓ π.¡. ∞Á. ÕÓÓ˘ ı· ÙÂÏÂÛı› πÂÚ¿ ∞ÁÚ˘Ó›· ÁÈ· ÙËÓ ˘Ô‰Ô¯‹ ÙÔ˘ ¡¤Ô˘ ŒÙÔ˘˜ Î·È ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ı· ¢ÏÔÁËı› Ë ‚·ÛÈÏfiÈÙ·. flÚ· ÂÓ¿Ú͈˜ 8.30 Ì.Ì.

∂ÎÚfiÛˆÔ˜ ÂÙ·ÈÚ›·˜ ÛÙËÓ ∞’ μπ¶∂ μfiÏÔ˘, ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÂϤÁ¯Ô˘

¶ÂÚȤÏÔ˘Û Ì η‡ÛÈÌÔ ÂÈıˆÚËÙ‹ ∂ÚÁ·Û›·˜ ›ıÂÛË, Û‡Ìʈӷ Ì ٷ fiÛ· ˘ÔÛÙËÚ›˙Ô˘Ó, ·fi ÙÔ ÓfiÌÈÌÔ ÂÎÚfiÛˆÔ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ “∞ӷ·ÎψÛË μfiÏÔ˘ ∞∂” ‰¤¯ÙËÎ·Ó ÚÔ¯ı¤˜ ÛÙËÓ ∞’ μÈÔÌ˯·ÓÈ΋ ¶ÂÚÈÔ¯‹ ‰‡Ô ÂÈıˆÚËÙ¤˜ ∂ÚÁ·Û›·˜ ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÓÔÌfiÙ˘Ô˘ ÂϤÁ¯Ô˘. Ÿˆ˜ ˘ÔÛÙËÚ›˙Ô˘Ó ÔÈ ‰‡Ô ÂÈıˆÚËÙ¤˜, Ô ÓfiÌÈÌÔ˜ ÂÎÚfiÛˆÔ˜ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ ·›ÏËÛ ӷ ÙÔ˘˜ ο„ÂÈ ÂÚÈÏÔ‡˙ÔÓÙ·˜ ÙÔÓ ¤Ó· ˘¿ÏÏËÏÔ Ì ÂÙڤϷÈÔ. øÛÙfiÛÔ, Ë ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ ‰È·„‡‰ÂÈ ÙÔ˘˜ ÈÛ¯˘ÚÈÛÌÔ‡˜ ÙˆÓ ‰‡Ô ÂÏÂÁÎÙÒÓ, ˘ÔÛÙËÚ›˙ÔÓÙ·˜ fiÙÈ ÁÈ· ÏfiÁÔ˘˜ ·ÛÊ·Ï›·˜ ÙÔ‡˜ ˙ËÙ‹ıËΠӷ ÌËÓ ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜ Ù˘ ÌÔÓ¿‰·˜, ÂÓÒ ÙÔÓ›˙ÂÙ·È fiÙÈ ¿Óˆ ÛÙÔÓ ·ÓÈÎfi Ï›Á˜ ÛÙ·ÁfiÓ˜ ÂÙÚÂÏ·›Ô˘ ¤‚ÚÂÍ·Ó fiÏÔ˘˜ fiÛÔÈ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·Ó ÂΛÓË ÙË ÛÙÈÁÌ‹ ‰›Ï· ÛÙÔ ÓfiÌÈÌÔ ÂÎÚfiÛˆÔ Ô˘ ÎÚ·ÙÔ‡Û ÙË Ì¿ÓÈη ÁÈ· Ó· ÁÂÌ›ÛÂÈ ÙÔ ÓÙÂfi˙ÈÙÔ ÊÔÚÙËÁÔ‡. ΔÔ ÂÂÈÛfi‰ÈÔ ¤ÏËÍ Ì ÙËÓ Â¤Ì‚·ÛË Ù˘ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜, ÂÓÒ ˘Ô‚Ï‹ıËÎ·Ó ÌËÓ‡ÛÂȘ.

Δ¤ÏÔ˜, ÙÔ ÂÚÈÛÙ·ÙÈÎfi ηٷ‰Èο˙ÂÈ Î·È ÙÔ ¡Ô̷گȷÎfi ΔÌ‹Ì· ª·ÁÓËÛ›·˜ Ù˘ ∞¢∂¢À. ™Â ‰‹ÏˆÛ‹ ÙÔ˘ Ô Úfi‰ÚÔ˜ Î. ¢ËÌ. ∫Ô˘ÙÛÔ‡ÎÔ˜ ÛËÌÂÈÒÓÂÈ fiÙÈ “ÛÙËÚ›˙Ô˘Ì ÙÔ˘˜ Û˘Ó·‰¤ÏÊÔ˘˜ Ù˘ ∂ÈıÂÒÚËÛ˘ ∂ÚÁ·Û›·˜. ∏ ÙÚÔÌÔÎÚ·Ù›· ‰ÂÓ ı· ÂÚ¿ÛÂÈ. √È ¤ÏÂÁ¯ÔÈ ı· Û˘Ó¯ÈÛÙÔ‡Ó ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· ÙˆÓ ÂÚÁ·˙Ô̤ӈÓ. Δ¤ÙÔȘ Ú·ÎÙÈΤ˜ ·Ó‹ÎÔ˘Ó ÛÙÔ ·ÒÙÂÚÔ ·ÚÂÏıfiÓ. ∞˜ ÙÔ Û˘ÓÂȉËÙÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó ÔÚÈṲ̂ÓÔÈ ÂÚÁÔ‰fiÙ˜ fiÙÈ ÙÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Ó· οÓÔ˘Ó Â›Ó·È Ó· Û˘ÓÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È Ì ٷ ·ÚÌfi‰È· fiÚÁ·Ó·”.

ƒÂÔÚÙ¿˙:

μ∞°°∂§∏™ ∫∞ƒ∞ª∞¡∏™ ŸÙ·Ó ÔÈ ‰˘Ô ÂÈıˆÚËÙ¤˜ Ù˘ Δ¯ÓÈ΋˜ Î·È ÀÁÂÈÔÓÔÌÈ΋˜ ∂ÈıÂÒÚËÛ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜, ¤Ó·˜ ¿ÓÙÚ·˜ Î·È Ì›· Á˘Ó·›Î·, ÂÚÓÔ‡Û·Ó ÚÔ¯ı¤˜ ΔÂÙ¿ÚÙË ÙËÓ ‡ÏË Ù˘ Âȯ›ÚËÛ˘ “∞ӷ·ÎψÛË μfiÏÔ˘ ∞.∂.” ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Û·Ó ·ÛÊ·ÏÒ˜ Ó· Ê·ÓÙ·ÛÙÔ‡Ó ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·. ™ÙËÓ Âȯ›ÚËÛË, Ë ÔÔ›· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙËÓ ÚÒÙË ‚ÈÔÌ˯·ÓÈ΋ ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ Î·È ¤¯ÂÈ ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ ÙËÓ ÂÚÈÛ˘ÏÏÔÁ‹, ÂÂÍÂÚÁ·Û›· Ûȉ‹ÚˆÓ ÌÂÙ¿ÏÏˆÓ (ÛÎÚ·) Î·È ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ, ›¯Â ÛËÌÂȈı› ÚÈÓ Ï›Á˜ ̤Ú˜ ÂÚÁ·ÙÈÎfi ·Ù‡¯ËÌ·. ŒÓ·˜ 38¯ÚÔÓÔ˜ ·ÏÏÔ‰·fi˜ ›¯Â ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÙ› ÛÔ‚·Ú¿ ÂÍ·ÈÙ›·˜ ¤ÎÚË͢ Ô˘ ÛËÌÂÈÒıËΠηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÂÚÁ·ÛÈÒÓ ÎÔ‹˜ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙÔ˘. ΔÔ ·Ù‡¯ËÌ· ›¯Â ·Ó·ÁÁÂÏı› ÛÙËÓ ∂ÈıÂÒÚËÛË ∂ÚÁ·Û›·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ˘¢ı‡ÓÔ˘˜ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ Î·È Ë Â›ÛÎÂ„Ë ÙˆÓ ÂÈıˆÚËÙÒÓ ‹Ù·Ó ·Ó·ÌÂÓfiÌÂÓË. ŸÙ·Ó fï˜ Ë ·ÚÔ˘Û›· ÙˆÓ ÂÈıˆÚËÙÒÓ ¤ÁÈÓ ·ÓÙÈÏËÙ‹ ·fi ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜, ‰‡Ô ·fi ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ ÂÎÙÂÏÔ‡Û·Ó ÂÚÁ·Û›Â˜ Ô͢ÁÔÓÔÎfiÏÏËÛ˘, ÂÁη٤ÏÂÈ„·Ó ÙËÓ ÂÚÁ·Û›· Î·È ¤ÛÂ˘Û·Ó, ÙÚ¤¯ÔÓÙ·˜, Ó· ÂÍ·Ê·ÓÈÛÙÔ‡Ó. √È ÂÈıˆÚËÙ¤˜ ÙÔ‡˜ ·Ó·˙‹ÙËÛ·Ó Î·È ÚÔÛ¿ıËÛ·Ó Ó· ¿ÚÔ˘Ó Ù· ÛÙÔȯ›· ÙÔ˘˜, ÂÎÙÈÌÒÓÙ·˜ fiÙÈ ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÂÚÈÛÙ·ÙÈÎfi ·‰‹ÏˆÙ˘ ÂÚÁ·Û›·˜. ΔfiÙ ‰¤¯ıËÎ·Ó Â›ıÂÛË ·fi ÙÔ ÓfiÌÈÌÔ ÂÎÚfiÛˆÔ Ù˘ Âȯ›ÚËÛ˘ Î·È ¿ÏÏ· ¿ÙÔÌ· Ô˘ ÙÔ˘˜ ·ÒıËÛ·Ó Ì ‚È·ÈfiÙËÙ· ÚÔ˜ ÙËÓ ¤ÍÔ‰Ô. ™ÙÔ Ê˘Ï¿ÎÈÔ Ù˘ ÂÈÛfi‰Ô˘ ÙÔ‡˜ ÂÈÙ¤ıËÎÂ Î·È ¿ÏÈ Ô ÂÎÚfiÛˆÔ˜ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ÎÚ·‰·›ÓÔÓÙ·˜ ÙË Ì¿ÓÈη ÂÙÚÂÏ·›Ô˘ Ù˘ ‰ÂÍ·ÌÂÓ‹˜ ·ÓÂÊԉȷÛÌÔ‡ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô, ÂÚȤÏÔ˘Û Ì ÂÙڤϷÈÔ ÙÔÓ ¤Ó·Ó ·fi ÙÔ˘˜ ‰‡Ô ÂÈıˆÚËÙ¤˜ Î·È ·ÂÈÏÔ‡Û ӷ ÙÔÓ Î¿„ÂÈ ÊˆÓ¿˙ÔÓÙ·˜ “·Ó ‰Â ʇÁÂȘ ı· Á›ÓÂÈ Î·È ¿ÏÏÔ “·Ù‡¯ËÌ·”. ΔÔ ÂÂÈÛfi‰ÈÔ ¤ÏËÍ Ì ÙËÓ Â¤Ì‚·ÛË Ù˘ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜. ÀÔ‚Ï‹ıËÎ·Ó ÌËÓ‡ÛÂȘ Î·È ÎÈÓ‹ıËÎÂ Ë ‰È·‰Èηۛ· ÙÔ˘ ·˘ÙÔÊÒÚÔ˘. ∏ ˘fiıÂÛË ‹Ú ÙÔ ‰ÚfiÌÔ Ù˘ ¢ÈηÈÔÛ‡Ó˘ Î·È ÔÈ ÂÈıˆÚËÙ¤˜ ÚÔÛ·ıÔ‡Ó Ó· ÍÂÂÚ¿ÛÔ˘Ó ÙÔ ÛÔÎ. ∞fi ÙËÓ ∂ÈıÂÒÚËÛË ∂ÚÁ·Û›·˜ ˘Ô‚Ï‹ıËÎÂ Ì‹Ó˘ÛË ÁÈ· ·ÂÈÏ‹ Î·È Â›ıÂÛË,

√ ™À¡ ʈÙfi ·Ú¯Â›Ô˘

ηıÒ˜ Î·È ÁÈ· ·Ú·ÎÒÏ˘ÛË ¤ÚÁÔ˘.™ÙÔ ÌÂٷ͇, ÂÎÚÔÛˆÒÓÙ·˜ ÙËÓ Âȯ›ÚËÛË Ô Î. ∞ÓÙ. ¶·˚Ù¤Ú˘ ‰È·„‡‰ÂÈ ÙÔ˘˜ ÈÛ¯˘ÚÈÛÌÔ‡˜ ÙˆÓ ÂÈıˆÚËÙÒÓ ∂ÚÁ·Û›·˜. “√È ÂÈıˆÚËÙ¤˜ ‹Úı·Ó ÛÙËÓ Âȯ›ÚËÛË” ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ Ô Î. ∞ÓÙ. ¶·˚Ù¤Ú˘ “ÁÈ· Ó· ‰ÈÂÓÂÚÁ‹ÛÔ˘Ó ¤ÏÂÁ¯Ô ÁÈ· ÙÔ ÂÚÁ·ÙÈÎfi ·Ù‡¯ËÌ· Ô˘ ›¯Â ÛËÌÂȈı› ÚÈÓ Ì¤Ú˜ Î·È ‰ËÏÒıËΠ·fi ÙËÓ ÂÙ·ÈÚ›· Ì·˜ ÛÙËÓ ∂ÈıÂÒÚËÛË ∂ÚÁ·Û›·˜. •·ÊÓÈο ¿Ú¯ÈÛ·Ó Ó· ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜ Ù˘ Âȯ›ÚËÛ˘. ¢ÂÓ ÙÔ˘˜ ÙÔ ÂÈÙÚ¤„·Ì ÁÈ· ÏfiÁÔ˘˜ ·ÛÊ·Ï›·˜. ΔfiÙ ·ÓÙ¤‰Ú·Û·Ó Î·È ÚÔÎÏ‹ıËΠÙÔ ÂÂÈÛfi‰ÈÔ. ¢È·„‡‰ˆ ηÙËÁÔÚËÌ·ÙÈο fiÙÈ Ô ÓfiÌÈÌÔ˜ ÂÎÚfiÛˆÔ˜ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ ÂÚȤÏÔ˘Û Ì ÂÙڤϷÈÔ ÙÔÓ ¤Ó·Ó ÂÈıˆÚËÙ‹. ∂ΛÓË ÙËÓ ÒÚ· Á¤ÌÈ˙ Ì ÙË Ì¿ÓÈη ÙÔ ÓÙÂfi˙ÈÙÔ ÊÔÚÙËÁÔ‡ Î·È fiˆ˜ Á‡ÚÈÛ ӷ ˙ËÙ‹ÛÂÈ ·fi ÙÔ˘˜ ÂÈıˆÚËÙ¤˜ Ó· ·ÔÌ·ÎÚ˘ÓıÔ‡Ó ¤‚ÚÂÍ Ì ϛÁÔ ÂÙڤϷÈÔ fiÏÔ˘˜ fiÛÔÈ ‹Ì·ÛÙ·Ó ÂΛÓË ÙË ÛÙÈÁÌ‹ ÎÔÓÙ¿ ÙÔ˘. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ‹ÚıÂ Ô ÚÔ˚ÛÙ¿ÌÂÓÔ˜ Ù˘ ∂ÈıÂÒÚËÛ˘ ∂ÚÁ·Û›·˜ ·fi ÙË §¿ÚÈÛ· Î·È Ì·˜ ·ÂÈÏÔ‡Û fiÙÈ ı· Ì·˜ ÂÈ‚¿ÏÏÂÈ ÚfiÛÙÈÌ· Î·È ı· ÎÏ›ÛÂÈ ÙËÓ Âȯ›ÚËÛË. ª·˜ ·ÂÈÏÔ‡Û·Ó fiÏÔÈ. ∂ÂÓ¤‚Ë Ë ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›· Î·È Ë ˘fiıÂÛË ‹Ú ÙÔ ‰ÚfiÌÔ Ù˘ ¢ÈηÈÔÛ‡Ó˘” ÙÔÓ›˙ÂÈ Ô Î. ∞ÓÙ. ¶·˚Ù¤Ú˘. ™ÙÔ ÌÂٷ͇, Ë ÔÏÈÙÈ΋ ËÁÂÛ›· ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ∂ÚÁ·Û›·˜ Î·È ∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜ ∞ÛÊ¿ÏÈÛ˘ Ì ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ Ù˘ ηٷ‰›Î·-

Û ÙËÓ Â›ıÂÛË ÂÎÊÚ¿˙ÔÓÙ·˜ ÙËÓ ·Ì¤ÚÈÛÙË Û˘Ì·Ú¿ÛÙ·Û‹ Ù˘ ÛÙÔ˘˜ ÂÈıˆÚËÙ¤˜ Ô˘ ‰¤¯ıËÎ·Ó ÙËÓ Â›ıÂÛË Î·È ‰È·ÌËÓ‡ÂÈ ÚÔ˜ οı ÏÂ˘Ú¿ fiÙÈ ÙÔ ÂÏÂÁÎÙÈÎfi ¤ÚÁÔ Ù˘ ∂ÈıÂÒÚËÛ˘ ∂ÚÁ·Û›·˜ ‰ÂÓ Î¿ÌÙÂÙ·È ·fi Ù¤ÙÔÈÔ˘ ›‰Ô˘˜ ¤ÎÓÔ̘ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¤˜. “∏ ÔÏÈÙÈ΋ ËÁÂÛ›· ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ∂ÚÁ·Û›·˜ Î·È ∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜ ∞ÛÊ¿ÏÈÛ˘” ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙËÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË “ηٷ‰Èο˙ÂÈ ·ÂÚ›ÊÚ·ÛÙ· ÙËÓ Â›ıÂÛË Ô˘ ‰¤¯ıËÎ·Ó ·fi ÙÔ ÓfiÌÈÌÔ ÂÎÚfiÛˆÔ Ù˘ Âȯ›ÚËÛ˘ “∞ӷ·ÎψÛË μfiÏÔ˘ ∞.∂.” ÂÈıˆÚËÙ¤˜ Ù˘ Δ¯ÓÈ΋˜ Î·È ÀÁÂÈÔÓÔÌÈ΋˜ ∂ÈıÂÒÚËÛ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË, 29 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ 2010, ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÂÈÙfiÈÔ˘ ÂϤÁ¯Ô˘. √È ÂÈıˆÚËÙ¤˜, ‰ÈÂÓÂÚÁÒÓÙ·˜ ÌÂ Â˘Û˘ÓÂȉËÛ›·, ÙÔ ÚÔ‚ÏÂfiÌÂÓÔ ·fi ÙÔ ÓfiÌÔ, ÂÏÂÁÎÙÈÎfi ÙÔ˘˜ ¤ÚÁÔ, ¤ÂÛ·Ó ı‡Ì·Ù· ‚›·È˘ ÂÈı¤Ûˆ˜, Ë ÔÔ›· ¤ıÂÛ Û ΛӉ˘ÓÔ ÙË ÛˆÌ·ÙÈ΋ ÙÔ˘˜ ·ÎÂÚ·ÈfiÙËÙ·. ΔÔ ÁÂÁÔÓfi˜ ηٷÁÁ¤ÏıËΠÛÙÔ ÔÈÎÂ›Ô ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈÎfi ΔÌ‹Ì· Î·È ¤¯ÂÈ Ï¿‚ÂÈ ÙËÓ Ô‰fi Ù˘ ¢ÈηÈÔÛ‡Ó˘. ∂Èı˘Ìԇ̠ӷ ÂÎÊÚ¿ÛÔ˘Ì ÙËÓ ·Ì¤ÚÈÛÙË Û˘Ì·Ú¿ÛÙ·Û‹ Ì·˜ ÛÙÔ˘˜ ÂÈıˆÚËÙ¤˜ Ô˘ ‰¤¯ıËÎ·Ó ÙËÓ Â›ıÂÛË Î·È, Â’ ·ÊÔÚÌ‹ ÙÔ˘ ÁÂÁÔÓfiÙÔ˜, Ó· ‰È·ÌËÓ‡ÛÔ˘Ì ÚÔ˜ οı ÏÂ˘Ú¿ fiÙÈ ÙÔ ÂÏÂÁÎÙÈÎfi ¤ÚÁÔ Ù˘ ∂ÈıÂÒÚËÛ˘ ∂ÚÁ·Û›·˜ ‰ÂÓ Î¿ÌÙÂÙ·È ·fi Ù¤ÙÔÈÔ˘ ›‰Ô˘˜ ¤ÎÓÔ̘ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¤˜”.

™Â ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ù˘ ¡∂ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÙÔ˘ ™À¡ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È Ù· ÂÍ‹˜: “∫·Ù·ÁÁ¤ÏÏÔ˘Ì ÙËÓ ÙÚ·ÌÔ‡ÎÈÎË Â›ıÂÛË Û ‚¿ÚÔ˜ ˘·ÏÏ‹ÏˆÓ Ù˘ ∂ÈıÂÒÚËÛ˘ ∂ÚÁ·Û›·˜, ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÂϤÁ¯Ô˘ ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ ÂÙ·ÈÚ›· ∞¡∞∫À∫§ø™∏ ∞.∂. ∂ÎÊÚ¿˙Ô˘Ì ÙËÓ ·Á·Ó¿ÎÙËÛ‹ Ì·˜ ÁÈ’ ·˘Ùfi ÙÔ ‚¿Ú‚·ÚÔ ÂÚÈÛÙ·ÙÈÎfi, ηıÒ˜ Ë Â›ıÂÛË ¤Ú· ·fi ÛÚˆÍȤ˜ Î·È ·ÂÈϤ˜ ÂÌÂÚÈ›¯Â Î·È ÙÔ ·›ÛÙ¢ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ ÙÔ˘ ηٷ‚Ú¤ÁÌ·ÙÔ˜ Ì ÂÙڤϷÈÔ ÂÓfi˜ ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘.¢ËÏÒÓÔ˘Ì ÙËÓ ·ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë Ì·˜ ÛÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ ÙˆÓ ÂÏÂÁÎÙÈÎÒÓ Ì˯·ÓÈÛÌÒÓ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ∂ÚÁ·Û›·˜. ¶ÈÛÙ‡ԢÌ ˆ˜ Ù¤ÙÔÈ· ·ÎÚ·›· ÁÂÁÔÓfiÙ· ‰ÂÓ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÌÂÌÔӈ̤ӷ ÂÚÈÛÙ·ÙÈο. ∂ÓÙ¿ÛÛÔÓÙ·È ÛÙÔ ÁÂÓÈÎfiÙÂÚÔ Îϛ̷ ÍÂÛ·ÏÒÌ·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘ Ô˘ ÙÚÔÊÔ‰ÔÙÂ›Ù·È ·fi ÙȘ ΢‚ÂÚÓËÙÈΤ˜ ÔÏÈÙÈΤ˜ Û ‚¿ÚÔ˜ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙Ô̤ӈӔ. ∂›Û˘ Ô ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi˜ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ Î. ∫. ¶Ô˘Ï¿Î˘ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ: “∂ÎÊÚ¿˙Ô˘Ì ÙÔÓ ·ÔÙÚÔÈ·ÛÌfi Ì·˜ ÁÈ· ÙȘ ÙÚ·ÌÔ‡ÎÈΘ Ú·ÎÙÈΤ˜ ÙˆÓ ÂÚÁÔ‰ÔÙÒÓ Î·È ‰ËÏÒÓÔ˘Ì ÙË Û˘Ì·Ú¿ÛÙ·Û‹ Ì·˜ ÛÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ ÙˆÓ ÂÏÂÁÎÙÈÎÒÓ Ì˯·ÓÈÛÌÒÓ ÙÔ˘ ˘. ∂ÚÁ·Û›·˜. £ÂˆÚԇ̠ˆ˜ Ë ÛÙ‹ÚÈÍË Ù˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘˜ Î·È Ë ÛÙÂϤ¯ˆÛ‹ ÙÔ˘˜ Ì ÚÔÛˆÈÎfi ·ÔÙÂÏ› ı¤Ì· ÌÂÁ¿Ï˘ ÛËÌ·Û›·˜ ÁÈ· fiÏË ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›·. ¶ÈÛÙ‡ԢÌ ˆ˜ Ë ·˘ı·ÈÚÂÛ›· ÙˆÓ ÏÔ‡ÛȈÓ, ·ÎfiÌ· Î·È fiÙ·Ó ÂÎÊÚ¿˙ÂÙ·È Ì ÙfiÛÔ ·ÎÚ·›Ô˘˜ ÙÚfiÔ˘˜, ÂÓÈÛ¯‡ÂÙ·È ·fi ÙËÓ ·ÓÙÈÏ·˚΋ ÔÏÈÙÈ΋ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Î·È ÙÔ ÁÂÓÈÎfiÙÂÚÔ Îϛ̷ Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÂ›Ù·È ·fi ÙËÓ Î·Ù‰¿ÊÈÛË ÙˆÓ

ηٷÎÙ‹ÛÂˆÓ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙Ô̤ӈӔ.

∞fi ÙÔ Ìˉ¤Ó Ë ÔÚÁ¿ÓˆÛË ÁÈ· ÙËÓ ∫·ı·ÚÈfiÙËÙ· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘

«∫·ı·Ú‹ fiÏË ÌÂÙ¿ ·fi Ù¤ÛÛÂÚȘ Ì‹Ó˜» ¢È·Ï˘Ì¤Ó˜ ˘ËÚÂۛ˜ Î·È ÂÏÏ›„ÂȘ Û ÚÔÛˆÈÎfi ∏ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ù˘ ÂÓÈ·›·˜ ÀËÚÂÛ›·˜ ∫·ı·ÚÈfiÙËÙ·˜ ·ÔÙÂÏ› ÙÔ ÌÂ-

Á·Ï‡ÙÂÚÔ ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌfi Î·È ÚfiÎÏËÛË ÁÈ· ÙÔ ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘. ªÂ ÛÔ‚·Ú¤˜ ÂÏÏ›„ÂȘ Û ÚÔÛˆÈÎfi Î·È ‰È·Ï˘Ì¤Ó˜ ‰Ô̤˜, ÂÈÎfiÓ· ηı·Ú‹˜ fiÏ˘ ı· ‰Ô‡Ì Û ٤ÛÛÂÚȘ Ì‹Ó˜ Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ Ó¤Ô ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌfi ÙÔ˘ ·ÓÙȉËÌ¿Ú¯Ô˘ Î. ÷ڿϷÌÔ˘ ΔÛ·Ì¿˙Ë. ΔÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Ì ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ ∞™∂¶ ı· ÚÔÛÏËÊıÔ‡Ó Ì ‰›ÌËÓË Û‡Ì‚·ÛË 41 ¿ÙÔÌ· ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· “·Ó·ÎÔ˘Ê›ÛÂÈ” ÙÔ ÛÔ‚·Úfi Úfi‚ÏËÌ·, ÂÓÒ ·fi ÙÔ ª¿ÚÙÈÔ ı· ÚÔÛÏËÊı› ÚÔÛˆÈÎfi Ì ÔÎÙ¿ÌËÓË Û‡Ì‚·ÛË. √ ÂÓÈ·›Ô˜ ¢‹ÌÔ˜ ¤¯ÂÈ ÛÙË ‰È¿ıÂÛ‹ ÙÔ˘ 64 Ô‰ËÁÔ‡˜ ÂÎ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ÔÈ 8 Â›Ó·È ÙÂÙÚ¿ˆÚ˘ ··Û¯fiÏËÛ˘ Î·È ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ηχ„Ô˘Ó fiϘ ÙȘ ·Ó¿ÁΘ. ∂›Û˘ ‰È·ı¤ÙÂÈ 109 ÂÚÁ¿Ù˜ ηı·ÚÈfiÙËÙ·˜ Î·È 38 ·ÔÚÚÈÌÌ·ÙÔÊfiÚ·. √ ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ Û·ÚÒıÚˆÓ ‰ÂÓ ıˆÚÂ›Ù·È ÈηÓÔÔÈËÙÈÎfi˜ ηıÒ˜ Â›Ó·È ÌfiÏȘ ¤ÓÙÂη, ÂÓÒ ÔÈ ÂÚÁÔÏ·‚›Â˜ Ô˘ ‰›ÓÔÓÙ·È ÁÈ· ÂÚÁ·Û›Â˜ fiˆ˜ Ë Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË Ì¿˙ˆÓ ı· ÂÚÈÔÚÈÛÙÔ‡Ó ÌÈ·˜ Î·È Ô Ó¤Ô˜ ¢‹ÌÔ˜ ‰È·ı¤ÙÂÈ ·ÚÎÂÙ¿ ÊÔÚÙËÁ¿

Î·È Ì˯·Ó‹Ì·Ù· ¤ÚÁÔ˘. ªfiÓÔ ÛÙÔ ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÓÔÓÙ·È 2.400 Ú¿ÛÈÓÔÈ Î¿‰ÔÈ ·ÔÚÚÈÌÌ¿ÙˆÓ Î·È 1080 ο‰ÔÈ ·Ó·Î‡ÎψÛ˘. °È· fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ¢‹ÌÔ˘˜ ÔÈ Ú¿ÛÈÓÔÈ Î¿‰ÔÈ ·Ó¤Ú¯ÔÓÙ·È Û 3.600 Î·È Ù˘ ·Ó·Î‡ÎψÛ˘ Ô˘ ÂÊ·ÚÌfi˙ÂÙ·È ÌfiÓÔ Û μfiÏÔ Î·È ¡¤· πˆÓ›· Û 1150. ∏ Û˘˙‹ÙËÛË ÁÈ· ÙËÓ Â¤ÎÙ·ÛË ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ·Ó·Î‡ÎψÛ˘ Û fi-

ÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ¢‹ÌÔ˘˜ ı· ·Ú¯›ÛÂÈ ¿ÌÂÛ· Î·È ÙÔ Â¿Ó ı· ˘¿ÚÍÂÈ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÂÚÁÔÏ¿‚Ô ÁÈ· ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜, ·˘Ùfi ı· ÂÍ·ÚÙËı› ·fi ÙËÓ ÂÓ›Û¯˘ÛË Ù˘ ÀËÚÂÛ›·˜ ∫·ı·ÚÈfiÙËÙ·˜ Ì ÚÔÛˆÈÎfi.√È ˘¿ÏÏËÏÔÈ ÙˆÓ ÀËÚÂÛÈÒÓ ∫·ı·ÚÈfiÙËÙ·˜ ‰ÂÓ ı· ÌÂÙ·ÎÈÓËıÔ‡Ó ·fi ÙÔ˘˜ ·Ï·ÈÔ‡˜ ¢‹ÌÔ˘˜. øÛÙfiÛÔ ı· ÔÚÈÛÙ› ÂfiÙ˘ Û οıÂ Û˘ÓÂÓÔ‡ÌÂÓÔ √Δ∞ Ô ÔÔ›Ô˜ ı· ÂȂϤÂÈ ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Î·È ı· ÂÓËÌÂÚÒÓÂÈ ÙÔÓ ÙÔÈÎfi ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô. ¢ËÏ·‰‹ ÔÈ ÂfiÙ˜ Ô˘ ı· ¤¯Ô˘Ó ÙËÓ Â˘ı‡ÓË Â›‚Ï„˘ ı· Û˘ÓÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È Ì ÙÔ˘˜ Î.Î. ¶ÂÏÂοÓÔ, ª·˘ÚfiÔ˘ÏÔ, °ÎÔ˘ÓÙ¤ÏÈ· Î·È ™ÙfiÈÎÔ. ªfiÓÔ ÁÈ· ÙË ‰ÈÔÈÎËÙÈ΋ ÂÚÈʤÚÂÈ· ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ fiÔ˘ ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· Ù˘ ηı·ÚÈfiÙËÙ·˜ Â›Ó·È ÈÔ ¤ÓÙÔÓÔ ·fi ÔÙ¤, ··ÈÙÔ‡ÓÙ·È 172 ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ Î·È Ë ÀËÚÂÛ›· ¤¯ÂÈ ÛÙË ‰È¿ıÂÛ‹ Ù˘ 104.∏ Ó¤· ÀËÚÂÛ›· ∫·ı·ÚÈfiÙËÙ·˜ ı· ·ÍÈÔÔÈ‹ÛÂÈ Î·È Ù· Ì˯·Ó‹Ì·Ù· Ô˘ ‰È·ı¤ÙÂÈ Ô ºÔÚ¤·˜ ¢È·¯Â›ÚÈÛ˘ ∞ÔÚÚÈÌÌ¿ÙˆÓ. ™˘ÓÔÏÈο ı· ‰È·ÙÂıÔ‡Ó 18 Ì˯·Ó‹Ì·Ù·. ∏ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ ı· ÂÓÈÛ¯˘-

ı› Ì ¤Ó· ·ÔÚÚÈÌÌ·ÙÔÊfiÚÔ, Ô πˆÏÎfi˜ Ì ¤Ó· Û¿ÚˆıÚÔ, Ë ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ· Ì ¤Ó· ÊÔÚوً, Ô μfiÏÔ˜ Ì ¤Ó· ·ÔÚÚÈÌ·ÙÔÊfiÚÔ Î·È Ì ¤Ó· ·ÔÚÚÈÌÌ·ÙÔÊfiÚÔ Ë ¡¤· πˆÓ›·. “∂ÎÙÈÌÒ fiÙÈ Û 4 Ì‹Ó˜ ı· ÌÔÚԇ̠ӷ ‰Ô‡Ì ÙËÓ ÂÈÎfiÓ· ÌÈ·˜ ηı·Ú‹˜ fiÏ˘ ÁÈ·Ù› ı· ÂÓÈÛ¯˘ı› Ë Î·ı·ÚÈfiÙËÙ· Ì ‰ÈÌËÓ›Ù˜ Î·È ·fi ÙÔ ª¿ÚÙÈÔ Ì 45 ¿ÙÔÌ· Ì 8ÌËÓ˜ Û˘Ì‚¿ÛÂȘ. ∞˘Ùfi Ô˘ ÊÚÔÓÙ›˙Ô˘ÌÂ Â›Ó·È Ó· ÂÂÎÙ·ıÔ‡Ó ÔÈ Â˘ı‡Ó˜ Ù˘ οı ÀËÚÂÛ›·˜ ∫·ı·ÚÈfiÙËÙ·˜ ͯˆÚÈÛÙ¿ Û ‰È¿ÊÔÚ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜. ¢ËÏ·‰‹ Ë ∞ÈÛˆÓ›· Ó· ηı·Ú›˙ÂÈ ÙÌ‹Ì· ÙˆÓ ∞Ï˘ÎÒÓ Î·È ÙÔ ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈÔ Ì¤ÙˆÔ Ù˘ ∞Á¯È¿ÏÔ˘. ∞˘Ùfi ı· ÈÛ¯‡ÛÂÈ Î·È ÁÈ· ÙȘ ¿ÏϘ ‰ÈÔÈÎËÙÈΤ˜ ÂÚÈʤÚÂȘ. ¶ÚÔ¤¯ÂÈ ‚‚·›ˆ˜ Ó· ÛÙ‹ÛÔ˘Ì ÌÈ· ÔÌÔÁÂÓÔÔÈË̤ÓË ‰È‡ı˘ÓÛË Î·ı·ÚÈfiÙËÙ·˜ Ô˘ ı· Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘ ÚÒËÓ ¢‹ÌÔ˘˜ Ô˘ Û˘ÓÂÓÒıËÎ·Ó Ì ÙÔ μfiÏÔ. ∏ ηٿÛÙ·ÛË Â›Ó·È ‰‡ÛÎÔÏË Î·È ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ÔÚÁ¿ÓˆÛË ·fi ÙÔ Ìˉ¤Ó”, ÙfiÓÈÛÂ Ô Î. ΔÛ·Ì¿˙˘. ∫∞Δ. Δ∞™


T√¶π∫√ P∂¶√ƒΔ∞∑

15

¶APA™KEYH 31 ¢EKEMBPI√À 2010

Èڛ˜ ÏÔ›· Î·È ∞ÛÙÈÎfi ∫Δ∂§ ·‡ÚÈÔ, ηÓÔÓÈο Ù· ÙÚ¤Ó· Î·È Ï›Á· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· ·fi ÙÔ ÀÂÚ·ÛÙÈÎfi

ªÂȈ̤ÓË Ë ÂÈ‚·ÙÈ΋ ΛÓËÛË Û ÏÈÌ¿ÓÈ Î·È ÀÂÚ·ÛÙÈÎfi ∫Δ∂§ ÂȈ̤ÓË Ì¤¯ÚÈ Î·È 40% ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È Ë ÂÈ‚·ÙÈ΋ ΛÓËÛË ÛÙ· ·ÎÙÔÏÔ˚ο ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· ηıÒ˜ Î·È ÛÙ· ψÊÔÚ›· ÙÔ˘ ÀÂÚ·ÛÙÈÎÔ‡ ∫Δ∂§, ÛÙÔÈ¯Â›Ô Ô˘ ‰Â›¯ÓÂÈ fiÙÈ Ô ÎfiÛÌÔ˜ ‰ÂÓ ÌÂÙ·ÎÈÓ‹ıËΠÁÈ· ÙËÓ ¶ÚˆÙÔ¯ÚÔÓÈ¿. ∂›Û˘ ·‡ÚÈÔ ™¿‚‚·ÙÔ Î·ÓÔÓÈο ı· ÂÎÙÂÏÂÛÙÔ‡Ó ÌfiÓÔ Ù· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· ÙÔ˘ √™∂, ÂÓÒ ÌÂȈ̤ӷ ı· Â›Ó·È Î·È Ù· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· ÙÔ˘ ÀÂÚ·ÛÙÈÎÔ‡ ∫Δ∂§.

ª

™‹ÌÂÚ· ¶·Ú·Û΢‹, ·Ú·ÌÔÓ‹ ¶ÚˆÙÔ¯ÚÔÓÈ¿˜ ηÓÔÓÈο ı· ÂÎÙÂÏÂÛÙÔ‡Ó fiÏ· Ù· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· ÙÔ˘ ÀÂÚ·ÛÙÈÎÔ‡ ∫Δ∂§ ª·ÁÓËÛ›·˜, ÂÓÒ ı· ÂÓÙ·¯ıÔ‡Ó ÛÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Î·È ÙÚ›·-Ù¤ÛÛÂÚ· ¤ÎÙ·ÎÙ· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ·. ∞‡ÚÈÔ ¶ÚˆÙÔ¯ÚÔÓÈ¿ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËıÔ‡Ó ÂÏ¿¯ÈÛÙ· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ·. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ı· Á›ÓÔ˘Ó ·fi μfiÏÔ ÚÔ˜ ∞ı‹Ó· ÙˆÓ 7.30 ÙÔ Úˆ›, ÙˆÓ 3 ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Î·È ÛÙË Ì›· Ù· ÌÂÛ¿Ó˘¯Ù·. ∞fi ∞ı‹Ó· ÚÔ˜ μfiÏÔ ı· Á›ÓÔ˘Ó ·‡ÚÈÔ ™¿‚‚·ÙÔ ÌfiÓÔ ‰‡Ô ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ·, ÛÙȘ 7.30 Î·È ÛÙȘ 8.30 ÙÔ Úˆ›. ªÂı·‡ÚÈÔ ∫˘Úȷ΋ ı· Á›ÓÔ˘Ó Î·ÓÔÓÈο fiÏ· Ù· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ·, ÂÓÒ ı· ÂÓÙ·¯ıÔ‡Ó ÛÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Î·È ¿ÏÏ· ¤ÓÙ ÂÚ›Ô˘ ¤ÎÙ·ÎÙ· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· ÁÈ· ÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË Â͢ËÚ¤ÙËÛË ÙˆÓ ÂÈ‚·ÙÒÓ, ·ÊÔ‡ ÔÏÏÔ› ı· ÂÈÛÙÚ¤ÊÔ˘Ó ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·. ¶¿ÓÙˆ˜ Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ÂÎÙÈÌ‹ÛÂȘ ÙˆÓ ·ÚÌfi‰ÈˆÓ ·Ú·ÁfiÓÙˆÓ Ë ÂÈ‚·ÙÈ΋ ΛÓËÛË Ì ÙÔ ÀÂÚ·ÛÙÈÎfi ∫Δ∂§ ÂÌÊ·Ó›˙ÂÈ Ì›ˆÛË Ê¤ÙÔ˜ ηٿ 30-40% Û ۯ¤ÛË Ì ¤Ú˘ÛÈ. ∏ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ ˆ˜ ÔÈ ·ÚÁ›Â˜ ¤ÂÛ·Ó ¿Óˆ ÛÙÔ ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ Ê·›ÓÂÙ·È ˆ˜ ‹Ù·Ó ·ÔÙÚÂÙÈÎÔ› ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ ÁÈ· Ó· ÌÂÙ·ÎÈÓËı› Ô ÎfiÛÌÔ˜. “ŸÏ· Ù· ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈṲ̂ӷ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· ÂÌÊ·Ó›˙Ô˘Ó ÌÂÁ¿ÏË ÏËÚfiÙËÙ·. ∏ ‰È·ÊÔÚ¿ Â›Ó·È fiÙÈ Ê¤ÙÔ˜ ‚¿Ï·Ì ÏÈÁfiÙÂÚ· ¤ÎÙ·ÎÙ· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· Û ۯ¤ÛË Ì ¤Ú˘ÛÈ Î·È ÂΛ Ê·›ÓÂÙ·È Ë Ì›ˆÛË” ÙÔÓ›ÛÙËΠ·fi ·ÚÌfi‰ÈÔ ·Ú¿ÁÔÓÙ·. ªÂȈ̤ÓË Ì¤¯ÚÈ Î·È 20% Â›Ó·È Ê¤ÙÔ˜ Û ۯ¤ÛË Ì ¤Ú˘ÛÈ Ë ÂÈ‚·ÙÈ΋ ΛÓËÛË ÛÙ· ·ÎÙÔÏÔ˚ο ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· ·fi μfiÏÔ ÚÔ˜ Ù· ÓËÛÈ¿ ÙˆÓ μÔÚ›ˆÓ ™ÔÚ¿‰ˆÓ Û‡Ìʈӷ Ì ÛÙÔȯ›· ÙˆÓ ·ÚÌfi‰ÈˆÓ ÊÔÚ¤ˆÓ. ™‹ÌÂÚ· ¶·Ú·Û΢‹, ·Ú·ÌÔÓ‹ ¶Úˆ-

ÙÔ¯ÚÔÓÈ¿˜, ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËıÔ‡Ó Î·ÓÔÓÈο Î·È Ù· ‰‡Ô ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ·, ‰ËÏ·‰‹ ÛÙȘ 9 ÙÔ Úˆ› Ì ÙÔ ÂÈ‚·ÙËÁfi-Ô¯ËÌ·Ù·ÁˆÁfi ÏÔ›Ô “∂ÍÚ¤˜ ™·ÓÙÔÚ›ÓË” Î·È ÛÙȘ 2.30 ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Ì ÙÔ Flying Cat. ∞‡ÚÈÔ ™¿‚‚·ÙÔ, ¶ÚˆÙÔ¯ÚÔÓÈ¿, ‰ÂÓ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ηӤӷ ·ÎÙÔÏÔ˚Îfi ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ, ÂÓÒ ÌÂı·‡ÚÈÔ ∫˘Úȷ΋ ı· Á›ÓÔ˘Ó Î·ÓÔÓÈο Ù· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ·, ÙÔ ¤Ó· ÛÙȘ 9 ÙÔ Úˆ› Ì ÙÔ ÂÈ‚·ÙËÁfi-Ô¯ËÌ·Ù·ÁˆÁfi ÏÔ›Ô “∂ÍÚ¤˜ ™·ÓÙÔÚ›ÓË” Î·È ÛÙȘ 2.30 ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Ì ÙÔ Flying Cat.

∫·ÓÔÓÈο ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËıÔ‡Ó Û‹ÌÂÚ·, ·Ú·ÌÔÓ‹ ¶ÚˆÙÔ¯ÚÔÓÈ¿˜, ηıÒ˜ Î·È ÌÂı·‡ÚÈÔ ∫˘Úȷ΋ Ù· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· ÙˆÓ ÏˆÊÔÚ›ˆÓ ÙÔ˘ ∞ÛÙÈÎÔ‡ ∫Δ∂§. ∞ÓÙ›ıÂÙ· ı· ‰ÂÓ ı· Á›ÓÂÈ Î·Ó¤Ó· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ ·‡ÚÈÔ ™¿‚‚·ÙÔ.™‡Ìʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜ ·˘Ù¤˜ ÙȘ Ë̤Ú˜ ·Ú·ÙËÚÂ›Ù·È ÌÈ· ·‡ÍËÛË ÛÙËÓ ÂÈ‚·ÙÈ΋ ΛÓËÛË Û ۯ¤ÛË Ì ÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ÂÚ›Ô‰Ô. ∫·ÓÔÓÈο ı· ÂÎÙÂÏÂÛÙÔ‡Ó Û‹ÌÂÚ·, ·‡ÚÈÔ Î·È ÌÂı·‡ÚÈÔ fiÏ· Ù· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· ÙˆÓ ·Ì·ÍÔÛÙÔȯÈÒÓ ÙÔ˘ √™∂ ·fi μfiÏÔ

ÁÈ· §¿ÚÈÛ· Î·È ∞ı‹Ó·. ∂›Û˘ ‰ÂÓ ı· Á›ÓÔ˘Ó ÂÚÈÎÔ¤˜ ÛÙ· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ·. ™‡Ìʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜ Ë ÂÈ‚·ÙÈ΋ ΛÓËÛË ÎÈÓÂ›Ù·È ÛÙ· ›‰È· Ì ٷ Â-

Ú˘ÛÈÓ¿ Â›‰·, ÂÓÒ ÔÏÏÔ› ÂÈ‚¿Ù˜ ¤¯Ô˘Ó οÓÂÈ ÎÚ¿ÙËÛË ÛÙ· ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ· ÁÈ· ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË Â‚‰ÔÌ¿‰·.

÷ÌÔÁÂÏÔ‡Ó ÔÈ ÍÂÓÔ‰fi¯ÔÈ Ì ÙËÓ ·‡ÍËÛË ÎÚ·Ù‹ÛÂˆÓ Î·Ù¿ 20% ·fi Ù· ÃÚÈÛÙÔ‡ÁÂÓÓ·

¶ÏËÚfiÙËÙ· 90% Û ÍÂÓԉԯ›· ÙÔ˘ ¶ËÏ›Ô˘ ∞˘ÍË̤Ó˜ Â›Ó·È ÔÈ ÏËÚfiÙËÙ˜ ÙˆÓ ÍÂÓԉԯ›ˆÓ, ˘„ËÏ‹˜ ΢ڛˆ˜ ηÙËÁÔÚ›·˜, ÁÈ· ÙËÓ ¶ÚˆÙÔ¯ÚÔÓÈ¿ ÛÙÔ ¶‹ÏÈÔ. ™‡Ìʈӷ Ì ٷ ÛÙÔȯ›· Ù˘ ŒÓˆÛ˘ •ÂÓÔ‰fi¯ˆÓ ª·ÁÓËÛ›·˜ ηٷÁÚ¿ÊÂÙ·È ·‡ÍËÛË ·fi 15 ¤ˆ˜ 20% Û ۯ¤ÛË Ì ٷ ÃÚÈÛÙÔ‡ÁÂÓÓ·. ™ÙÔ˘˜ ÏÂÁfiÌÂÓÔ˘˜ ·Ú·‰ÔÛÈ·ÎÔ‡˜ ¯ÚÈÛÙÔ˘ÁÂÓÓÈ¿ÙÈÎÔ˘˜ ÚÔÔÚÈÛÌÔ‡˜ ·Ú·ÙËÚÂ›Ù·È ÏËÚfiÙËÙ· Ô˘ ·ÁÁ›˙ÂÈ ¤ˆ˜ Î·È ÙÔ 90% Î·È Ë ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋ ΛÓËÛË Â›Ó·È Û·ÊÒ˜ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ·fi ÂΛÓË ÙˆÓ ÃÚÈÛÙÔ˘Á¤ÓÓˆÓ. º·›ÓÂÙ·È Î¿Ô˘ Ó· ·ÁÁ›˙ÂÈ ÙËÓ ÂÚÛÈÓ‹ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋ ΛÓËÛË ÙˆÓ ÂÔÚÙÒÓ. ∏ ÏÂÈÔ„ËÊ›· ÙˆÓ ÂÈÛÎÂÙÒÓ ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È ·fi ÙËÓ ∞ı‹Ó· Î·È ÂÚÈÔ¯¤˜ Ù˘ μfiÚÂÈ·˜ ∂ÏÏ¿‰·˜. ™ÙȘ ÂÈÏÔÁ¤˜ ÙˆÓ ÂÈÛÎÂÙÒÓ, ÁÈ· ¿ÏÏË Ì›· ÁÈÔÚÙÈÓ‹ ÂÚ›Ô‰Ô, Â›Ó·È Ë ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿, Ë ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ· Î·È Ë ΔÛ·Áηڿ‰·. ™¯ÂÙÈο ·˘ÍË̤ÓË Ë ÏËÚfiÙËÙ· Â›Ó·È Î·È ÛÙ· ÌÂÁ¿Ï· ÍÂÓԉԯ›· ÙÔ˘ μfiÏÔ˘. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ· Î·È Û‡Ìʈӷ Ì ٷ Â›ÛËÌ· ÛÙÔȯ›· Ù˘ ŒÓˆÛ˘ •ÂÓÔ‰fi¯ˆÓ ª·ÁÓËÛ›·˜ ·˘ÍË̤ÓË Î·Ù¿ 15-20% Â›Ó·È Ë Î›ÓËÛË ÛÙÔ ¶‹ÏÈÔ Û ۯ¤ÛË Ì ٷ ÃÚÈ-

ÛÙÔ‡ÁÂÓÓ· ÛÙȘ ˘„ËϤ˜ ηÙËÁÔڛ˜ ÍÂÓԉԯ›ˆÓ Î·È ·Ú·‰ÔÛÈ·ÎÒÓ Î·Ù·Ï˘Ì¿ÙˆÓ. Δ· ˘„ËÏfiÙÂÚ· ÔÛÔÛÙ¿ ÏËÚfiÙËÙ·˜ Â›Ó·È 85-90%, Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ŒÓˆÛË. ∞ÓÙ›ÛÙÔȯ·, ÛÙ· ¯·ÌËÏfiÙÂÚ˘ ηÙËÁÔÚ›·˜ ηٷχ̷ٷ, Ë ÏËÚfiÙËÙ· ¤¯ÂÈ ‰È·ÌÔÚʈı› ÛÙÔ 55%. √È ÏËÚfiÙËÙ˜, fiˆ˜ ‰È·ÌÔÚÊÒÓÔÓÙ·È ·Ó¿ ÂÚÈÔ¯‹ ÁÈ· ÙÔ ÙÚÈ‹ÌÂÚÔ Ù˘ ¶ÚˆÙÔ¯ÚÔÓÈ¿˜, Â›Ó·È Ù˘ Ù¿Í˘ ÙÔ˘ 85-90% ÁÈ· ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ - ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ·, 55% ÁÈ· ÿÓÈ· Î·È ÁÈ· ΔÛ·Áηڿ‰· Î·È 70% ÁÈ· μfiÏÔ. øÛÙfiÛÔ ÔÈ ÍÂÓÔ‰fi¯ÔÈ ÂÈÛËÌ·›ÓÔ˘Ó ˆ˜ ·Ú¿ ÙȘ ·˘ÍË̤Ó˜ ÏËÚfiÙËÙ˜ ηٷÁÚ¿ÊÂÙ·È Ì›ˆÛË ÙÔ˘ Ù˙›ÚÔ˘, ηıÒ˜ ˘¿Ú¯ÂÈ Î·È Ì›ˆÛË ÙˆÓ ÙÈÌÒÓ. ∫·È ÙÔÓ›˙ÂÙ·È ˆ˜ “ÙÔ ‚·ÛÈÎfi ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi Â›Ó·È fiÙÈ ÔÈ Ù˙›ÚÔÈ Û˘Ó¯›˙Ô˘Ó Ó· Â›Ó·È ÙˆÙÈÎÔ› Ì ÙÔ ÔÛÔÛÙfi Ì›ˆÛ˘ Ó· ÍÂÂÚÓ¿ÂÈ ÙÔ 30%, ηıÒ˜ ÔÈ ÙÈ̤˜ ÙˆÓ ‰ˆÌ·Ù›ˆÓ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÂÍ·ÛÊ·ÏÈÛÙ› Â›Ó·È ¯·ÌËϤ˜” . Ÿˆ˜ ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ŒÓˆÛ˘ Î. ∫. §Â‚¤ÓÙ˘, ÔÈ ÂÈÛΤÙ˜ Ù˘ ÙÂÏÂ˘Ù·›·˜ ÛÙÈÁÌ‹˜ ¤¯Ô˘Ó ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ‚ÚÔ‡Ó ‰ˆÌ¿ÙÈÔ Û fiϘ ÙȘ ÂÚÈÔ¯¤˜ Î·È Û fiϘ ÙȘ ηÙË-

ÁÔڛ˜ ÍÂÓԉԯ›ˆÓ.∏ ŒÓˆÛË, ·Ó·Ê¤ÚÂÈ fiÙÈ Â›Ó·È ÛÙË ‰È¿ıÂÛË ÙÔ˘ οı ÂÈÛΤÙË ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·Ú¿Û¯ÂÈ Î¿ı ‰˘Ó·Ù‹ ÏËÚÔÊÔÚ›· ‹ ‰È¢ÎÚ›ÓÈÛË Î·ıÒ˜ Î·È Ó· ‰È¢ÎÔχÓÂÈ Ì ÙÔÓ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ‰˘Ó·Ùfi ÙÚfiÔ ÁÈ· ÙËÓ ‰È·ÌÔÓ‹. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÛÙÔ ÙËÏ.: 2421-020273 Î·È ÛÙÔ www.travel-pelion.gr

∞˘ÍË̤ÓË Ë Î›ÓËÛË ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ΔÚÔ¯ÔÓfiÌÔÈ ÚÔÛ·ıÔ‡Ó Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÔ˘Ó Î˘Ú›ˆ˜ ÙËÓ ·Ú¿ÓÔÌË ÛÙ¿ıÌ¢ÛË, ÂÓÒ ÂÚÈÔÏÈο ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È ÛÙÔ ÂıÓÈÎfi Î·È Â·Ú¯È·Îfi Ô‰ÈÎfi ‰›ÎÙ˘Ô. ŒÌÊ·ÛË ‰›ÓÂÙ·È ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ μfiÏÔ˘-º·ÚۿψÓ, ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙÔ Ô‰ÈÎfi ‰›ÎÙ˘Ô ÙÔ˘ ¶ËÏ›Ô˘. √ ‰ÈÔÈÎËÙ‹˜ Ù˘ ΔÚÔ¯·›·˜ μfiÏÔ˘ Î. ∑·Ê›Ú˘ Û˘ÓÈÛÙ¿ Ó· ·ÔʇÁÂÙ·È Ë ¯Ú‹ÛË ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙÔ˘ ÛÙËÓ fiÏË Î·È Ó’ ·ÔʇÁÂÙ·È Ë ÛÙ¿ıÌ¢ÛË Û Â˙Ô‰ÚfiÌÔ˘˜, Ï·Ù›˜ Î·È Â˙Ô‰ÚfiÌÈ·. √È ÙÚÔ¯ÔÓÔÌÈÎÔ› ¤ÏÂÁ¯ÔÈ ÂÈÎÂÓÙÚÒÓÔÓÙ·È ÛÙËÓ ˘ÂÚ‚ÔÏÈ΋ Ù·¯‡ÙËÙ· Î·È ÛÙËÓ Ô‰‹ÁËÛË ˘fi ÙËÓ Â‹ÚÂÈ· ̤ı˘. Δ. ∫.

ª¤¯ÚÈ Î·È 60% ÌÂÈÒıËÎÂ Ë ÂÈ‚·ÙÈ΋ ΛÓËÛË ÛÙ· Ù·Í› Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜

∞‡ÍËÛË ¤ÍÈ ÏÂÙÒÓ ÛÙ· ÎfiÌÈÛÙÚ· ·fi ·‡ÚÈÔ ∫·Ù¿ ¤ÍÈ ÏÂÙ¿ ı· ·˘ÍËı› ·fi ·‡ÚÈÔ ™¿‚‚·ÙÔ, 1Ë π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘, ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ Ù˘ ÂÏ¿¯ÈÛÙ˘ ‰È·‰ÚÔÌ‹˜ Ì ÙÔ Ù·Í› ÏfiÁˆ Ù˘ ·‡ÍËÛ˘ ÙÔ˘ º¶∞ ηٿ ‰‡Ô ÔÛÔÛÙÈ·›Â˜ ÌÔÓ¿‰Â˜, ·fi 11% Û 13%. ∂›Û˘ Ë ÙÒÛË Ù˘ ÛËÌ·›·˜ ı· ·˘ÍËı› ηٿ ÙÚ›· ÏÂÙ¿ ÂÚ›Ô˘. ΔËÓ ›‰È· ÛÙÈÁÌ‹ ÔÈ Ô‰ËÁÔ› Ù·Í› ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û ·‰È¤ÍÔ‰Ô, ·ÊÔ‡ Ë ÂÈ‚·ÙÈ΋ ΛÓËÛË Ê¤ÙÔ˜ ÌÂÈÒıËΠ·fi ¤Ú˘ÛÈ Ì¤¯ÚÈ Î·È 60%. ¡¤Ô ÙÈÌÔÏfiÁÈÔ ı· ÈÛ¯‡ÂÈ ·fi ·‡ÚÈÔ ™¿‚‚·ÙÔ ÛÙȘ ÌÂÙ·ÊÔÚ¤˜ Ì ÙÔ Ù·Í›. ¶ÈÔ ·Ó·Ï˘ÙÈο Ë ÂÏ¿¯ÈÛÙË ‰È·‰ÚÔÌ‹ ı· ·ÁÁ›ÍÂÈ Ù· 3,39 ¢ÚÒ ·fi 3,33 ¢ÚÒ Ô˘ Â›Ó·È Û‹ÌÂÚ·, ÂÓÒ Ë ÙÒÛË Ù˘ ÛËÌ·›·˜ ı· ·Ó¤ÏıÂÈ ·fi ÙÔ 1,05 ¢ÚÒ ÛÙÔ 1,08 ¢ÚÒ. ∂›Û˘ Ë ÌÔÓ‹ ٷڛʷ ı· ÎÔÛÙÔÏÔÁÂ›Ù·È ·fi 0,66 ÏÂÙ¿ ÛÙ· 0,68 ÏÂÙ¿, Ë ‰ÈÏ‹ ٷڛʷ ·fi 1,16 ¢ÚÒ ÛÙÔ 1,19 ¢ÚÒ, ÁÈ· οı ·ÔÛ΢‹ ¿Óˆ ÙˆÓ ‰¤Î· ÎÈÏÒÓ ·fi 0,38 ÏÂÙ¿ ÛÙ· 0,40 ÏÂÙ¿, 줂·È· ‰ÂÓ Â›Ó·È Ë ÚÒÙË ÊÔÚ¿ Ô˘ ·˘Í¿ÓÔ˘Ó Ù· ÎfiÌÈÛÙÚ·. ΔÔÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ πÔ‡ÏÈÔ Â›¯Â ˘¿ÚÍÂÈ ·‡ÍËÛË ÛÙȘ ÙÈ̤˜ ÏfiÁˆ Ù˘ ÂÈÛ·ÁˆÁ‹˜ ÙÔ˘ ÎÏ¿‰Ô˘ ÛÙÔÓ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ‹ º¶∞ ÙÔ˘ 11%.

ºÒÙ˘ ™·Ófi˜

™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ÂÓËÌÂÚˆÙÈÎfi ‰ÂÏÙ›Ô ÙÔ˘ ™˘Ó‰¤ÛÌÔ˘ ∞˘ÙÔÎÈÓËÙÈÛÙÒÓ Δ·Í› ∞ÙÙÈ΋˜, Ô ÎÏ¿‰Ô˜ ›¯Â ˙ËÙ‹ÛÂÈ ·fi ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Ó· ÌËÓ ·˘ÍËı› Ô Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ‹˜ º¶∞ ÁÈ· ÙȘ ÌÂÙ·ÊÔÚ¤˜ Î·È Ó· ÂÓÙ·¯ıÔ‡Ó ÛÙÔÓ ¯·ÌËÏfi Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ‹. øÛÙfiÛÔ, ÙÔ ·›ÙËÌ· ‰ÂÓ ¤ÁÈÓ ‰ÂÎÙfi. √ Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÙÔÈÎÔ‡ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ ȉÈÔÎÙËÙÒÓ Ù·Í› Î. ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ¢ÂÚÌÂÙ˙‹˜ ÛËÌ›ˆÛ ˆ˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÏ¿¯ÈÛÙË ‰È·‰ÚÔÌ‹ Ë ·‡ÍËÛË ÙˆÓ ¤ÍÈ ÏÂÙÒÓ Â›Ó·È Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο Ìˉ·ÌÈÓ‹ Î·È ÔÊ›ÏÂÙ·È ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο ÛÙËÓ ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ º¶∞. ∂Í¿ÏÏÔ˘ ̤۷ ÛÙÔ ÔÏÂÔ‰ÔÌÈÎfi Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· μfiÏÔ˘ ۯ‰fiÓ ÙÔ 100%

ÙˆÓ ‰È·‰ÚÔÌÒÓ Ì ÙÔ Ù·Í› ‰ÂÓ ÍÂÂÚÓ¿ ÙÔ ¯ÚËÌ·ÙÈÎfi ÔÛfi Ô˘ ·ÓÙÈÛÙÔȯ› Û ÌÈ· ÂÏ¿¯ÈÛÙË ‰È·‰ÚÔÌ‹, ‰ËÏ·‰‹ ÛÙ· 3,39 ¢ÚÒ. √È Ô‰ËÁÔ› ÙˆÓ Ù·Í› ‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ÂˆÊÂÏËıÔ‡Ó ·fi ·˘Ù‹ ÙËÓ ·‡ÍËÛË Ë ÔÔ›· Ô‡Ùˆ˜ ‹ ¿Ïψ˜ ·Ó¿ Ù·ÎÙ¿ ¯ÚÔÓÈο ‰È·ÛÙ‹Ì·Ù· ı· ·Ô‰›‰ÂÙ·È ÛÙËÓ ÂÊÔÚ›·. √ ›‰ÈÔ˜ ÚfiÛıÂÛ fiÙÈ ˘¿Ú¯ÂÈ Ì›ˆÛË Ù˘ ÂÈ‚·ÙÈ΋˜ ΛÓËÛ˘ ÛÙ· Ù·Í› Ô˘ ·ÁÁ›˙ÂÈ ÙÔ 60% Û ۯ¤ÛË Ì ¤Ú˘ÛÈ. §fiÁˆ Ù˘ Ì›ˆÛ˘ ÙˆÓ ÌÈÛıÒÓ Î·È Ù˘ ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ηٿÛÙ·Û˘ ÔÈ Ôϛ٘ ‰ÂÓ ÌÂÙ·ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È, ‰ÂÓ ·ÓÙ·ÏÏ¿ÛÛÔ˘Ó ÂÈÛΤ„ÂȘ Î·È Ì¤ÓÔ˘Ó ÛÙ· Û›ÙÈ· ÙÔ˘˜, ÔfiÙÂ

∞ÓÔÈÎÙ¿ Ù· ηٷÛÙ‹Ì·Ù· ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· Ÿˆ˜ ‹‰Ë ¤¯ÂÈ ·ÔÊ·ÛÈÛı› ·fi ÙËÓ Ù·ÎÙÈ΋ Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÙÔ˘ ¢™ ÙÔ˘ ∂ÌÔÚÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ μfiÏÔ˘, Ù· ÂÌÔÚÈο ηٷÛÙ‹Ì·Ù· ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· 3 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ 2011 ı· Â›Ó·È ·ÓÔÈÎÙ¿.°È· ÙȘ ·Ú·¿Óˆ ÒÚ˜ Ô˘ Ù· ηٷÛÙ‹Ì·Ù· ·Ú¤ÌÂÈÓ·Ó ·ÓÔȯٿ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô ÙˆÓ ÃÚÈÛÙÔ˘Á¤ÓÓˆÓ ÔÌfiʈӷ ·ÔÊ·Û›ÛÙËÎÂ Ë ·ÁÔÚ¿ Ó· ·Ú·Ì›ÓÂÈ ÎÏÂÈÛÙ‹ ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ 26 ª·ÚÙ›Ô˘ 2011.

Î·È ÔÈ Ô‰ËÁÔ› Ù·Í› ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ¤ÚÁÔ. ª¿ÏÈÛÙ· ÔÈ Ô‰ËÁÔ› Ù·Í› Û ÌÈ· ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ó· ‰ÒÛÔ˘Ó Î›ÓËÙÚÔ ÛÙÔ˘˜ Ôϛ٘ Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó ÙÔ Ù·Í›, ‰ÂÓ ÂÈÛÚ¿ÙÙÔ˘Ó ÙÔ ‰ÒÚÔ ÙȘ Ë̤Ú˜ ÙˆÓ ÃÚÈÛÙÔ˘Á¤ÓÓˆÓ. ∫·È Â›Ó·È Ë ‰Â‡ÙÂÚË ÊÔÚ¿ Ô˘ ÙÔ Î¿ÓÔ˘Ó ÌÂÙ¿ ÙÔ ¶¿Û¯·, ÔfiÙ ÙÔ ÂÊ¿ÚÌÔÛ·Ó ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿.

∂›Û˘ ̤¯ÚÈ Î·È ÙÒÚ· ÛÙËÓ ÂÏ¿¯ÈÛÙË ‰È·‰ÚÔÌ‹ ÙˆÓ 3,33 ¢ÚÒ ÔÈ Ô‰ËÁÔ› Ù·Í› ÂÈÛÚ¿ÙÙÔ˘Ó ·fi ÙÔ˘˜ ÂÏ¿Ù˜ ÙÔ˘˜ Ù· 3,30 ¢ÚÒ, ÌË ˙ËÙÒÓÙ·˜ Ù· ÙÚ›· ¢ÚÒ Ù· ÔÔ›· ‚¤‚·È· Ù· ˘ÔÏÔÁ›˙Ô˘Ó ÁÈ· ÙËÓ ∂ÊÔÚ›·. ºÒÙ˘ ™·Ófi˜

∂˘¯·ÚÈÛÙ‹ÚÈÔ ∂˘¯·ÚÈÛÙÒ ÙÔ˘˜ Û˘ÌÔϛ٘ ÂÏ¿Ù˜ Ì·˜, Ô˘ ÁÈ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·fi ÔÎÙÒ ‰ÂηÂٛ˜, Ì·˜ ÂÌÈÛÙ‡ÙËÎ·Ó Î·È Ì·˜ ÛÙ‹ÚÈÍ·Ó. °È· ÙÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· ¶ƒøΔ∂À√À™∞ ∂ÚÌÔ‡ 123 ∞Ó·ÛÙ¿ÛÈÔ˜ ∫·ÎÈfiÔ˘ÏÔ˜-∑Ô‡ÌÔ˜ μfiÏÔ˜, ¢ÂΤ̂ÚÈÔ˜ 2010 ÙËÏ. 24210 24625


T√¶π∫√ P∂¶√ƒΔ∞∑

16

¶APA™KEYH 31 ¢EKEMBPIOY 2010

√È Ó¤ÔÈ ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯ÔÈ ÛÙÔ ¢‹ÌÔ ∑·ÁÔÚ¿˜ªÔ˘ÚÂÛ›Ô˘ ∞¡∞∫√π¡ø£∏∫∞¡ ¯ı˜ Ù· ÔÓfiÌ·Ù· ÙˆÓ Ó¤ˆÓ ·ÓÙȉËÌ¿Ú¯ˆÓ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ∑·ÁÔÚ¿˜-ªÔ˘ÚÂÛ›Ô˘, ÂÓÒ ÌÂı·‡ÚÈÔ ∫˘Úȷ΋ ÛÙȘ 12 ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ı· Û˘Ó‰ÚÈ¿ÛÂÈ ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÙÔ Ó¤Ô ¢ËÌÔÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ. √È Ó¤ÔÈ ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯ÔÈ Â›Ó·È Ù¤ÛÛÂÚȘ Î·È ¯ˆÚ›˙ÔÓÙ·È Û ‰‡Ô ηÙËÁÔڛ˜, ÙÔ˘˜ ÙÔÈÎÔ‡˜ Î·È ÙÔ˘˜ ıÂÌ·ÙÈÎÔ‡˜. ΔÔÈÎÔ› ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯ÔÈ ÔÚ›ÛÙËÎ·Ó Ô Î. ∫ÒÛÙ·˜ §¿ÛÎÔ˜ ÁÈ· ÙË ¢ËÌÔÙÈ΋ ∂ÓfiÙËÙ· ∑·ÁÔÚ¿˜ Î·È Ô Î. £Âfi‰ˆÚÔ˜ ªÚ›˙˘ ÁÈ· ÙË ¢ËÌÔÙÈ΋ ∂ÓfiÙËÙ· ªÔ˘ÚÂÛ›Ô˘. ™ÙȘ ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ˜ ÙˆÓ ÙÔÈÎÒÓ ·ÓÙȉËÌ¿Ú¯ˆÓ Â›Ó·È Ë ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙˆÓ ‰ËÌÔÙÈÎÒÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ Ô˘ Â›Ó·È ÂÁηÙÂÛÙË̤Ó˜ ÛÙË ¢ËÌÔÙÈ΋ ∂ÓfiÙËÙ·, Ë ˘ÔÁÚ·Ê‹ ‚‚·ÈÒÛˆÓ, ÈÛÙÔÔÈËÙÈÎÒÓ Î·È ¿ÏÏˆÓ ‰ËÌÔÙÈÎÒÓ ÂÁÁÚ¿ÊˆÓ Ô˘ ÂΉ›‰ÔÓÙ·È ·fi ÙȘ ‰ËÌÔÙÈΤ˜ ˘ËÚÂۛ˜ Ù˘ ‰ËÌÔÙÈ΋˜ ÂÓfiÙËÙ·˜, Ë Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙË ‰ËÌÔÙÈ΋ ÎÔÈÓfiÙËÙ· Î·È ÙȘ ÙÔÈΤ˜ ÎÔÈÓfiÙËÙ˜ ÙˆÓ ÚÒËÓ ¢‹ÌˆÓ Ô˘ ·Ó¤Ï·‚·Ó. ∂›Û˘ Ô Î. §¿ÛÎÔ˜ ı· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı› ÙËÓ ÂͤÏÈÍË ÙˆÓ ¤ÚÁˆÓ Î·È ÙˆÓ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ Ô˘ ÂÎÙÂÏÔ‡ÓÙ·È ÛÙË ‰ËÌÔÙÈ΋ ÂÓfiÙËÙ· ∑·ÁÔÚ¿˜, ÂÓÒ Ô Î. ªÚ›˙˘ ı· ÌÂÚÈÌÓ¿ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ï‹ ηٿÛÙ·ÛË Î·È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ÂÍÔÏÈÛÌÔ‡ Ù˘ ‰ËÌÔÙÈ΋˜ ÂÓfiÙËÙ·˜ ªÔ˘ÚÂÛ›Ô˘ Î·È ı· ¤¯ÂÈ Î·È Ù· ı¤Ì·Ù· ÙÔ˘ ÙÔ̤· ·È‰Â›·˜, ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ Î·È ·ıÏËÙÈÛÌÔ‡ ÁÈ· ÔÏfiÎÏËÚÔ ÙÔ ¢‹ÌÔ. £ÂÌ·ÙÈÎfi˜ ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË, ÙȘ Û˘ÁÎÔÈӈӛ˜, ÙË ‰È·Ê¿ÓÂÈ·, ÙȘ ÚÔÓÔȷΤ˜ ‰Ô̤˜, ÙÔÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌfi, ÙȘ Ӥ˜ Ù¯ÓÔÏÔÁ›Â˜, ÙË ‰È·Ê¿ÓÂÈ·, ÙË ÁˆÚÁ›·, ÙËÓ ·ÏÈ›·, ÙÔÓ ÙÔ˘ÚÈÛÌfi, ÙȘ ˘Ô‰Ô̤˜, ÙȘ Ù¯ÓÈΤ˜ ˘ËÚÂۛ˜ ÔÚ›ÛÙËÎÂ Ë Î. ª·Ú›· ™·Ì·Ú¿, ÂÓÒ ıÂÌ·ÙÈÎfi˜ ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ ÁÈ· ÙËÓ ‡‰Ú¢ÛË, ÙËÓ ¿Ú‰Â˘ÛË, ÙËÓ Î·ı·ÚÈfiÙËÙ·-·Ó·Î‡ÎψÛË, ÙÔ ‰ËÌÔÙÈÎfi ʈÙÈÛÌfi, ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ÚÔÛÙ·Û›·, ÙËÓ ·ÁÚÔÙÈ΋ Ô‰ÔÔÈ›· ÔÚ›ÛÙËÎÂ Ô Î. ¡›ÎÔ˜ ∂˘·ÁÁ¤ÏÔ˘. °È· Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ÚÔÙ›ÓÂÙ·È Ô ÚÒËÓ ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ªÔ˘ÚÂÛ›Ô˘ Î. ¢ËÌ‹ÙÚ˘ πˆ¿ÓÓÔ˘. ªÂı·‡ÚÈÔ ∫˘Úȷ΋ ÛÙȘ 12 ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ı· Û˘Ó‰ÚÈ¿ÛÂÈ ÛÙÔ ¢ËÌ·Ú¯Â›Ô ∑·ÁÔÚ¿˜ ÙÔ Ó¤Ô ¢ËÌÔÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ, fiÔ˘ ı· ÂÎÏÂÁÔ‡Ó ÙÔ ÚÔ‰ÚÂ›Ô (Úfi‰ÚÔ˜, ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜, ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜) ηıÒ˜ Î·È Ù· ̤ÏË Ù˘ ÂÈÙÚÔ‹˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ıÂÌ¿ÙˆÓ. ™Â ÚÒÙË Ê¿ÛË ÛÙÔ ‰‹ÌÔ, ηıfiÙÈ ‰ÂÓ Â›Ó·È ˘Ô¯ÚˆÙÈÎfi Î·È ·fi ÙÔ ÓfiÌÔ ‚¿ÛÂÈ ÙÔ˘ ÏËı˘ÛÌÔ‡ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜, ‰ÂÓ ı· Û˘ÛÙ·ı› ÂÈÙÚÔ‹ ÁÈ· ÙËÓ ÔÈfiÙËÙ· ˙ˆ‹˜. √ ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ∑·ÁÔÚ¿˜-ªÔ˘ÚÂÛ›Ô˘ Î. °ÈÒÚÁÔ˜ ∞ÓÙÒÓÔÁÏÔ˘-∫·Û·‚‚¤Ù˘ ÙfiÓÈÛ ÁÈ· ÙÔ˘˜ Ó¤Ô˘˜ ·ÓÙȉËÌ¿Ú¯Ô˘˜ ˆ˜ “ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ¿ÍÈÔ˘˜ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ Ì ÁÓÒÛË, ÂÌÂÈÚ›· Î·È ÌÂÁ¿ÏË ‰È¿ıÂÛË ÚÔÛÊÔÚ¿˜. ªÂ ÙË Û˘ÓÂÚÁ·Û›· fiÏˆÓ Ì·˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÈÙ¢¯ıÔ‡Ó ÔÈ ÛÙfi¯ÔÈ.”

¶ÚˆÙÔÊ·Ó¤˜ Î·È ÌÔÓ·‰ÈÎfi ÁÈ· Ù· ·ÛÙ˘ÓÔÌÈο ¯ÚÔÓÈο Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜

∂Í¿ÚıÚˆÛË 58ÌÂÏÔ‡˜ ΢ÎÏÒÌ·ÙÔ˜ ÎÏÔ‹˜ Î·È ‰È·Î›ÓËÛ˘ ¯Ú˘Û·ÊÈÎÒÓ

ª

ÂÁ¿ÏÔ Î‡Îψ̷ Ô˘ ›¯Â Í·ÊÚ›ÛÂÈ ·fi ‰È·ÚÚ‹ÍÂȘ, ̤۷ Û ̛· ÂÓÙ·ÂÙ›·, ¯Ú˘Û·ÊÈο ·Í›·˜ 500.000 ¢ÚÒ Î·È ‰ÚÔ‡Û Û §¿ÚÈÛ· Î·È ΔڛηϷ ÂÍ·ÚıÚÒıËΠ·fi ÙËÓ ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋ ¢È‡ı˘ÓÛË §¿ÚÈÛ·˜ ÌÂÙ¿ ·fi ÔχÌËÓË ¤Ú¢ӷ. ™ÙÔ Î‡Îψ̷, Û‡Ìʈӷ Ì ٷ ÛÙÔȯ›· Ù˘ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜, ʤÚÔÓÙ·È Ó· ÂÌϤÎÔÓÙ·È 58 ¿ÙÔÌ·. ∂›Ó·È ›Ûˆ˜ ·fi Ù· ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ· ΢ÎÏÒÌ·Ù· ÎÏÔÒÓ Î·È ‰È·Î›ÓËÛ˘ ÎÏÔÈÌ·›ˆÓ Ô˘ ÂÍȯÓÈ¿˙ÂÙ·È ÛÙË £ÂÛÛ·Ï›·. ƒÂÔÚÙ¿˙:

Δ√À§∞ ∫∂∫∞Δ√À ∏ ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋ ¢È‡ı˘ÓÛË §¿ÚÈÛ·˜ Û¯ËÌ¿ÙÈÛ ‰ÈÎÔÁÚ·Ê›· Û ‚¿ÚÔ˜ 58 ·ÙfiÌˆÓ ÂÎ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ÙÚ›· - Ì›· Á˘Ó·›Î· Î·È ‰‡Ô ¿ÓÙÚ˜, ̤Û˘ ËÏÈΛ·˜, ·fi ÙË §¿ÚÈÛ· - ʤÚÔÓÙ·È Ó· ÂÌϤÎÔÓÙ·È Û ۇÛÙ·ÛË ÂÁÎÏËÌ·ÙÈ΋˜ ÔÚÁ¿ÓˆÛ˘ Î·È ‰È·ÎÂÎÚÈ̤Ó˜ ÎÏÔ¤˜, ¤Ó·˜ Û ‰È·ÎÂÎÚÈ̤Ó˜ ÎÏÔ¤˜, ÙÚÂȘ Û ·Ô‰Ô¯‹ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ ÂÁÎÏ‹Ì·ÙÔ˜ Î·È 51 Û ÎÏÔ¤˜. º¤ÚÔÓÙ·È Ó· ‰ÚÔ‡Û·Ó ÙÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ·, ·fi ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ 2005 ¤ˆ˜ Î·È ÙÔ ™Â٤̂ÚÈÔ ÙÔ˘ 2010 Î·È Û ‰È¿ÊÔÚ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ ÙˆÓ ¡ÔÌÒÓ §¿ÚÈÛ·˜ Î·È ΔÚÈοψÓ. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· Ë ¤Ú¢ӷ Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È ÁÈ· ‰Ú¿ÛË ÙÔ˘ ΢ÎÏÒÌ·ÙÔ˜ Î·È Û ¿ÏϘ ÂÚÈÔ¯¤˜, fiˆ˜ ÛÙË ª·ÁÓËÛ›·, fiÔ˘ ηٷÁÚ¿ÊÔÓÙ·È - ÂȉÈο ÙÔÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ¯ÚfiÓÔ - ‰Âο‰Â˜ ÎÏÔ¤˜ Û ηÙÔÈ˘ ·’ fiÔ˘ ·Ê·ÈÚÔ‡Ó ¯Ú˘Û·ÊÈο. ∏ ¤Ú¢ӷ Ù˘ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜ §¿ÚÈÛ·˜ ‰È‹ÚÎËÛ ÙÚÂȘ ÂÚ›Ô˘ Ì‹Ó˜ Î·È Î·Ù¤ÏËÍ ÛÙËÓ ÂÍ¿ÚıÚˆÛË ÙÔ˘ ΢ÎÏÒÌ·ÙÔ˜ ÎÏÔ‹˜ Î·È ‰È·Î›ÓËÛ˘ ¯Ú˘Û·ÊÈÎÒÓ, Ë ·Í›· ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÙ·È ÛÙȘ 500.000 ¢ÚÒ. √È ¤Ú¢Ó˜ ‰ÈÂÓÂÚÁ‹ıËÎ·Ó Û ÔÈΛ˜, ÂÓ¯˘ÚÔ‰·ÓÂÈÛÙ‹ÚÈ·, ÎÔÛÌËÌ·ÙÔˆÏ›· Î·È ı˘Ú›‰Â˜ ÙÚ·Â˙ÒÓ. ™‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂȘ Ù˘ ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋˜ ¢È‡ı˘ÓÛ˘ §¿ÚÈÛ·˜, ηٷۯ¤ıËÎ·Ó Û˘ÓÔÏÈο 2.331 ¯Ú˘Û·ÊÈο-ÎÔÛÌ‹Ì·Ù· Î·È ‚ÈÓÙÂÔοÌÂÚ˜, ·Í›·˜ - ηٿ ÚÒÙË ÂÎÙ›ÌËÛË - 500.000 ¢ÚÒ. ∞fi Ù· ηٷۯÂı¤ÓÙ· ·ÓÙÈΛÌÂÓ·, ¤ˆ˜ ¯ı˜, ·Ó·ÁÓˆÚ›ÛÙËÎ·Ó Î·È Ù·˘ÙÔÔÈ‹ıËÎ·Ó 262 Ô˘ ı· ·Ô‰ÔıÔ‡Ó Û 106 ·ıfiÓÙ˜. Δ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·Ú·ÛÙ·ÙÈο-ÛÙÔȯ›· ʤÚÂÙ·È Ó· ÂÓÙÔ›ÛÙËÎ·Ó Û ¤Ú¢ӷ Ô˘ ¤ÁÈÓ Û ÂÓ¯˘ÚÔ‰·ÓÂÈÛÙ‹ÚÈÔ ÛÙË §¿ÚÈÛ·, Ë È‰ÈÔÎÙ‹ÙÚÈ· ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ -Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋ ¢È‡ı˘ÓÛË §¿ÚÈÛ·˜ - ·¤ÛÙÂÈÏ ηٿ ÙÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· ·fi 6/11/2009 ¤ˆ˜ Î·È 8/9/2010, Û 16 ·ÔÛÙÔϤ˜, Ì ÂÙ·ÈÚ›· Ù·¯˘ÌÂÙ·ÊÔÚÒÓ, Û ÂÙ·ÈÚ›· scrap gold ÛÙË ªÂÁ¿ÏË μÚÂÙ·Ó›· Û˘ÓÔÏÈ΋ ÔÛfiÙËÙ· ¯Ú˘Û·ÊÈÎÒÓ-ÎÔÛÌËÌ¿ÙˆÓ ÂÙ¿ ÎÈÏÒÓ Î·È 335 ÁÚ·ÌÌ·Ú›ˆÓ ÚÔ˜ ÂÎÔ›ËÛË ·ÔÎÔÌ›˙ÔÓÙ·˜ ·fi ÙȘ Û˘Ó·ÏÏ·Á¤˜ ·˘Ù¤˜ ÙÔ ÔÛfi ÙˆÓ 60.376 ¢ÚÒ. °È· ÙÔÓ ›‰ÈÔ ÛÎÔfi ·Ú¤‰ˆÛ ÚÔ˜ ÂÎÔ›ËÛË Û ‰È¿ÊÔÚÔ˘˜ ȉÈÒÙ˜ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·, ηٿ ÙÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· ·fi 22/1/2009 ¤ˆ˜ 13/6/2009, ¯Ú˘Û·ÊÈο

Û˘ÓÔÏÈÎÔ‡ ‚¿ÚÔ˘˜ 1.939,7 ÁÚ·ÌÌ·Ú›ˆÓ Î·È 61 ¯Ú˘Û¤˜ ϛژ ·ÓÙ› ÙÔ˘ ÔÛÔ‡ ÙˆÓ 13.893 ¢ÚÒ. ∂Í¿ÏÏÔ˘, fiˆ˜ ÚԤ΢„ ·fi ÙËÓ ¤Ú¢ӷ Î·È ·Ó·ÎÔÈÓÒıËΠ·fi ÙËÓ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·, Û ı˘Ú›‰· Ô˘ ‰È·ÙËÚÔ‡Û Û ÙÚ·Â˙ÈÎfi ηٿÛÙËÌ· ÛÙË §¿ÚÈÛ· Ì›· ÂÎ ÙˆÓ ÂÌÏÂÎÔÌ¤ÓˆÓ ÛÙË Û‡ÛÙ·ÛË ÂÁÎÏËÌ·ÙÈ΋˜ ÔÚÁ¿ÓˆÛ˘ ‚Ú¤ıËÎ·Ó 195 ¯Ú˘Û·ÊÈο-ÎÔÛÌ‹Ì·Ù·, ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ Î·È ‰‡Ô ·˘ÙÔÛ¯¤‰ÈÔÈ Ú¿‚‰ÔÈ ¯Ú˘ÛÔ‡ Û˘ÓÔÏÈÎÔ‡ ‚¿ÚÔ˘˜ 83 ÁÚ·ÌÌ·Ú›ˆÓ, ÚÔÂÚ¯fiÌÂÓ˜ ·fi ÙËÓ Ù‹ÍË ¯Ú˘Û·ÊÈÎÒÓ.

¶Ò˜ ‰ÚÔ‡ÛÂ Ë ÔÌ¿‰·

∏ ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋ ¢È‡ı˘ÓÛË §¿ÚÈÛ·˜ ÙÔÓ›˙ÂÈ ˆ˜ fiˆ˜ ÚԤ΢„ ·fi ÙËÓ ¤Ú¢ӷ Ì›· Á˘Ó·›Î·, Ë̉·‹, Ì·˙› Ì ‰‡Ô ¿ÓÙÚ˜, Â›Û˘ Ë̉·Ô‡˜, Û˘ÁÎÚfiÙËÛ·Ó ·fi ÎÔÈÓÔ‡ ‰ÔÌË̤ÓË Î·È Ì ‰È·Ú΋ ‰Ú¿ÛË ÔÌ¿‰· Ì ÛÎÔfi ÙËÓ ‰È¿Ú·ÍË ‰È·ÎÂÎÚÈÌ¤ÓˆÓ ÎÏÔÒÓ ÁÈ· ÌÂÁ¿ÏÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· Î·È ‰È·ÎÚÈÙÔ‡˜ ÚfiÏÔ˘˜. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ·, ÔÈ ¿ÓÙÚ˜, Ì ¿ÁÓˆÛÙÔ ·ÚÈıÌfi Û˘ÓÂÚÁÒÓ ÙÔ˘˜, ‰È¤Ú·ÙÙ·Ó ÎÏÔ¤˜ ηْ ÂÍ·ÎÔÏÔ‡ıËÛË, Ù· ‰Â ·ÔÎÔÌÈÛı¤ÓÙ· ÎÏÔÈÌ·›· Ù· ‰ÈÔ¯¤Ù¢·Ó ÛÙËÓ Û˘ÓÂÚÁ¿Ùȉ¿ ÙÔ˘˜, Ë ÔÔ›· ‰È·‰Ú·Ì¿ÙÈ˙ ·Ú¯ËÁÈÎfi ÚfiÏÔ ÛÙËÓ ÔÌ¿‰·. ∞˘Ù‹ ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·, ›Ù ٷ ÙÔÔıÂÙÔ‡Û Û ÙÚ·Â˙È΋ ı˘Ú›‰· ‹ Ù· ÚÔˆıÔ‡Û Û ‰È¿ÊÔÚ· ÂÓ¯˘ÚÔ‰·ÓÂÈÛÙ‹ÚÈ·, ›Ù ·ÎfiÌË ÚÔ¤‚·ÈÓ ÛÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ ·˘ÙÔÛ¯¤‰ÈˆÓ Ú¿‚‰ˆÓ ¯Ú˘ÛÔ‡ ·fi ÙËÓ Ù‹ÍË ÙˆÓ ¯Ú˘Û·ÊÈÎÒÓ. ΔÔ ÎÔ˘‚¿ÚÈ ·˘Ù‹˜ Ù˘ ÌÔÓ·‰È΋˜, ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÁÈ· Ù· ¯ÚÔÓÈο Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ £ÂÛÛ·Ï›·˜, ˘fiıÂÛ˘ ¿Ú¯ÈÛ ӷ ÍÂÙ˘Ï›ÁÂÙ·È ·fi ÙÔÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ ™Â٤̂ÚÈÔ, ÔfiÙÂ Î·È Û˘ÓÂÏ‹ÊıËÛ·Ó ·Ú¯Èο ‰‡Ô ¿ÙÔÌ· Î·È ¤ÎÙÔÙ ÔÈ ¤Ú¢Ó˜ Ù˘ ∞-

ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜ Ô‰‹ÁËÛ·Ó ÙÂÏÈο ÛÙË Û‡ÏÏË„Ë ÙˆÓ 58 ·ÙfïÓ, ÂÎ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ Ù· ÙÚ›· ηÙËÁÔÚÔ‡ÓÙ·È Î·È ÁÈ· Û‡ÛÙ·ÛË ÂÁÎÏËÌ·ÙÈ΋˜ ÔÚÁ¿ÓˆÛ˘. Ÿˆ˜ ÚÔ·ÙÂÈ ·fi ÙËÓ ¤Ú¢ӷ Î·È ÂÈÛËÌ¿ÓıËΠ·fi ÙËÓ ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋ ¢È‡ı˘ÓÛË §¿ÚÈÛ·˜, ÛÙÔ Â›ÎÂÓÙÚÔ ÙÔ˘ ΢ÎÏÒÌ·ÙÔ˜ ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó Ì›· Á˘Ó·›Î·, ȉÈÔÎÙ‹ÙÚÈ· ÂÓ¯˘ÚÔ‰·ÓÂÈÛÙËÚ›Ô˘, Ë ÔÔ›· Î·È ‰È·ÎÈÓÔ‡Û ٷ ÎÏÔÈÌ·›· ÙfiÛÔ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· fiÛÔ Î·È ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi. ™ÙËÓ Î·ÙÔ¯‹ Ù˘ ‚Ú¤ıËÎ·Ó 2.331 ·ÓÙÈΛÌÂÓ·, ΢ڛˆ˜ ÎÔÛÌ‹Ì·Ù·. ∞fi ·˘Ù¿ ÌfiÓÔ Ù· 227 ·Ó·ÁÓˆÚ›ÛÙËÎ·Ó ·fi ÙÔ˘˜ 106 ·ıfiÓÙ˜. Δ· ÂÓ·ÔÌ›ӷÓÙ· 2.069 ¯Ú˘Û·ÊÈο-ÎÔÛÌ‹Ì·Ù·, fiˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ·fi ÙËÓ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·, ı· ʈÙÔÁÚ·ÊËıÔ‡Ó Î·È ı· ·ÔÛÙ·ÏÔ‡Ó Û „ËÊȷ΋ ÌÔÚÊ‹ ÛÙȘ ·ÚÌfi‰È˜ ˘ËÚÂۛ˜ fiÏˆÓ ÙˆÓ ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÒÓ ¢È¢ı‡ÓÛÂˆÓ Ù˘ ¯ÒÚ·˜, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·Ó·ÁÓˆÚÈÛÙÔ‡Ó - Ù·˘ÙÔÔÈËıÔ‡Ó ·fi Ù˘¯fiÓ ·ıfiÓÙ˜ Û ‚¿ÚÔ˜ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ‰ÈÂÚ¿¯ıËÎ·Ó ÎÏÔ¤˜. √È ‰Ú¿ÛÙ˜ ÏfiÁˆ ·Ú¤Ï¢Û˘ ÙÔ˘ ·˘ÙÔÊÒÚÔ˘ ‰ÂÓ Û˘ÓÂÏ‹ÊıËÛ·Ó Î·È Ë Û¯ËÌ·ÙÈÛı›۷ Û ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ‰ÈÎÔÁÚ·Ê›· ı· ‰È·‚È‚·ÛÙ› ÛÙÔÓ ∂ÈÛ·ÁÁÂϤ· ¶ÚˆÙÔ‰ÈÎÒÓ §¿ÚÈÛ·˜. ∏ ÚÔ·Ó¿ÎÚÈÛË ˆÛÙfiÛÔ Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È ·fi ÙÔ˘˜ ·ÍȈ̷ÙÈÎÔ‡˜ Ù˘ Àԉȇı˘ÓÛ˘ ∞ÛÊ·Ï›·˜ §¿ÚÈÛ·˜. Ÿˆ˜ ¤ÁÈÓ ÁÓˆÛÙfi ·fi ÙËÓ ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋ ¢È‡ı˘ÓÛË ª·ÁÓËÛ›·˜, ·fi Ù· ̤¯ÚÈ ÙÒÚ· ÛÙÔȯ›· Ù˘ ¤Ú¢ӷ˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÚÔ·„ÂÈ ˆ˜ ÎÏÂÌ̤ӷ ÎÔÛÌ‹Ì·Ù· ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi ÎÏÔ¤˜ Î·È ‰È·ÚÚ‹ÍÂȘ ÛÙË ª·ÁÓËÛ›·. øÛÙfiÛÔ Ë ¤Ú¢ӷ Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È, ı· ÎÏËıÔ‡Ó ÙÔ ÂfiÌÂÓÔ ‰È¿ÛÙËÌ· ÚÔ˜ ·Ó·ÁÓÒÚÈÛË Ì¤Ûˆ ÙˆÓ „ËÊÈ·ÎÒÓ ÊˆÙÔÁÚ·ÊÈÒÓ Î·È ı‡Ì·Ù· ÎÏÔ‹˜ ·fi ÙË ª·ÁÓËÛ›·, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÂÓÙÔÈÛÙÔ‡Ó Î¿ÔȘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ.

“∞˘Ï·›·” ÁÈ· ÙÔ ¢™

ªÂ ÙËÓ Î·Ù¿ ÏÂÈÔ„ËÊ›· ¤ÁÎÚÈÛË Ù˘ ‰È·ÈÛÙˆÙÈ΋˜ ·fiÊ·Û˘ ÙÔ˘ ˘ËÚÂÙÔ‡ÓÙÔ˜ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ ÙˆÓ ∂ȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠ¯ı˜ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ÛÙËÓ ΔÛ·Áηڿ‰· Ë ÙÂÏÂ˘Ù·›· Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ªÔ˘ÚÂÛ›Ô˘. ∏ ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ ÏÂÈÔ„ËÊ›·˜ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍ fiÙÈ Ë Ï‹„Ë Ù˘ ‰È·ÈÛÙˆÙÈ΋˜ ·fiÊ·Û˘ Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÂÈ ·fi ÙËÓ ·ÚÔ‡Û· ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ‚¿ÛÂÈ ÙÔ˘ ۯ‰ȷÛÌÔ‡ ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ. ™ÙËÓ ›‰È· Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÂÁÎÚ›ıËΠÂ›Û˘ ηٿ ÏÂÈÔ„ËÊ›· ÙÔ ÚˆÙfiÎÔÏÏÔ ÚÔÛˆÚÈÓ‹˜ Î·È ÔÚÈÛÙÈ΋˜ ·Ú·Ï·‚‹˜ ¤ÚÁˆÓ Ô‰ÔÔÈ›·˜, Ì ÙË ÌÂÈÔ„ËÊ›· Ó· ηٷ„ËÊ›˙ÂÈ Î·È ÙˆÓ ¤ÚÁˆÓ ‰È·ÌfiÚʈÛ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ ¯ÒÚÔ˘ ¤ÚÈÍ ÙˆÓ ÎÙÈÚ›ˆÓ ∞¯ÈÏÏÔÔ˘Ï›Ԣ Î·È ¡·ÓÔÔ˘Ï›Ԣ ΔÛ·Áηڿ‰·˜, ·ÔηٿÛÙ·Û˘ ˙ËÌÈÒÓ ÎÚËȉÒÌ·ÙÔ˜ ¶·¿ ¡ÂÚfi Î·È ·ÔÂÚ¿ÙˆÛ˘ ‚ÚÂÊÔÓËÈ·ÎÔ‡ ÛÙ·ıÌÔ‡ ∞Á›Ô˘ ¢ËÌËÙÚ›Ô˘. ∏ Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÔÏÔÎÏËÚÒıËΠ̠ÙÔ ‰‹Ì·Ú¯Ô ªÔ˘ÚÂÛ›Ô˘ Î. ∫. §Â‚¤ÓÙË Ó· ¢¯·ÚÈÛÙ› ÁÈ· ÙË Û˘ÓÂÚÁ·Û›· fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ‰ËÌÔÙÈÎÔ‡˜ Û˘Ì‚Ô‡ÏÔ˘˜ ÏÂÈÔ„ËÊ›·˜ Î·È ÌÂÈÔ„ËÊ›·˜ Î·È Ó· οÓÂÈ ÌÈ· Û‡ÓÙÔÌË ÈÛÙÔÚÈ΋ ·Ó·‰ÚÔÌ‹ ÛÙ· 20 ¯ÚfiÓÈ· ÙÔ˘ ∫·Ô‰ÈÛÙÚÈ·ÎÔ‡ ¢‹ÌÔ˘.

¢ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÙ·È ·fi Û˘ÌÔϛ٘ ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¶¤ÌÙË Î¿ı ̋ӷ

÷ÚÈÛÙÈÎfi ·˙¿ÚÈ ÛÙËÓ Ï·Ù›· ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ Ã∞ƒπ™Δπ∫√ ·˙¿ÚÈ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒıËΠ¯ı˜ ÛÙËÓ Ï·Ù›· ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ Ì ÂηÙÔÓÙ¿‰Â˜ ÚÔ‡¯· Ó· ÂÎÙ›ıÂÓÙ·È Û ¿ÁÎÔ˘˜. ∏ ÂӉȷʤÚÔ˘Û· ·˘Ù‹ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ‰ÈÔÚÁ·ÓÒıËΠ·fi ¿ÙÔÌ· Ô˘ Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÛÙËÓ ·ÓÔÈÎÙ‹ Û˘Ó¤Ï¢ÛË ÁÈ· ·ÓÙÈ-ÂÌÔÚÂ˘Ì·ÙÈΤ˜ ‰Ú¿ÛÂȘ Î·È Û‡Ìʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÔÈ Ôϛ٘ ·ÓÙ·ÔÎÚ›ıËηÓ. ÕÏψÛÙ Û ÌÈ· ÂÚ›Ô‰Ô Ô˘ Ë ·ÓÂÚÁ›· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙ· ‡„Ë, ÔÏÏÔ› Û˘ÌÔϛ٘ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó Û ·ÁÔÚ¤˜ ÚÔ‡¯ˆÓ. ∏ Ì›ˆÛË ÛÙȘ ˆÏ‹ÛÂȘ ÂȉÒÓ ¤Ó‰˘Û˘ Î·È ˘fi‰ËÛ˘ ̤¯ÚÈ Î·È 40% ʤÙÔ˜ Û ۯ¤ÛË Ì ¤Ú˘ÛÈ, Â›Ó·È ÂÓ‰ÂÈÎÙÈ΋ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ‰˘Û¯¤ÚÂÈ·˜ ¯ÈÏÈ¿‰ˆÓ ÓÔÈÎÔ΢ÚÈÒÓ. √ μfiÏÔ˜ ‰ÂÓ ·ÔÙÂÏ› ÂÍ·›ÚÂÛË ÛÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ·˘Ù‹. ∫¿ÔÈÔÈ Û˘ÌÔϛ٘ fï˜ ·Ó¤Ï·‚·Ó ‰Ú¿ÛË Î·È Â‰Ò Î·È ÌÂÚÈÎÔ‡˜ Ì‹Ó˜ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÔ˘Ó ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¶¤ÌÙË ÙÔ˘ οı ̋ӷ ÛÙËÓ Ï·-

Ù›· ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ¯·ÚÈÛÙÈÎfi ·˙¿ÚÈ Ô˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ‰È¿ÊÔÚ· ·ÓÙÈΛÌÂÓ· Î·È Î˘Ú›ˆ˜ ÚÔ‡¯·. ƒÔ‡¯· ÌÔÚ› Ó· ʤÚÂÈ fiÔÈÔ˜ ÙÔ ÂÈı˘Ì›, ·ÚΛ ‚¤‚·È· Ó· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û ηϋ ηٿÛÙ·ÛË. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó Î·È ‰È¿ÊÔÚ· ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈ·, ÂÓÒ ÂÈÛ΢¿˙ÔÓÙ·È Û˘-

Û΢¤˜ Î·È Ô‰‹Ï·Ù·. ª¿ÏÈÛÙ· Û‡ÓÙÔÌ· ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÛÙÔÓ ›‰ÈÔ ¯ÒÚÔ Û ‚‰ÔÌ·‰È·›· ‚¿ÛË ÂχıÂÚ· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈο ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈ·, fiˆ˜ Ú·ÙÈ΋˜, ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋˜, ÎÂÚ·ÌÈ΋˜, ÌÂÙ·Ô›ËÛ˘ Â›ψÓ. “√È ‰Ú¿ÛÂȘ ·˘Ù¤˜ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÎÔÌÌ¿ÙÈ ÌÈ·˜ ¢ڇÙÂÚ˘ ·ÓÙ›Ï˄˘ Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ÔÔ›· ÔÈ Ú·ÁÌ·ÙÈΤ˜ ·Ó¿ÁΘ Ì·˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Î·Ï˘ÊıÔ‡Ó Î·È Ì ‰È·‰Èηۛ˜ Ô˘ ‰ÂÓ ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó ÙÔ˘˜ ÓfiÌÔ˘˜ Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜. Èڛ˜ ¯Ú‹Ì·Ù·, Ì Â·Ó¿¯ÚËÛË Î·È ·Ó·Î‡ÎψÛË ÚÔ˚fiÓÙˆÓ. ªÂ ÂχıÂÚË ÚÔÛÊÔÚ¿ ÁÓÒÛÂˆÓ Î·È ‰ÂÍÈÔًوÓ. ªÂ ÙË ÌÂٷ͇ Ì·˜ ·ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë Û·Ó ·¿ÓÙËÛË ÛÙËÓ ÂÌÔÚÂ˘Ì·ÙÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ Î·È Ù˘ ˙ˆ‹˜ Ì·˜. ªÂ ÙËÓ ÂÓÂÚÁ‹ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ·ÓıÚÒˆÓ Ô˘ Û˘Ó‰È·ÌÔÚÊÒÓÔ˘Ó Î·È ÌÔÈÚ¿˙ÔÓÙ·È ·Á·ı¿, ÁÓÒÛÂȘ Î·È ¯ÚfiÓÔ” ÙÔÓ›˙ÂÙ·È Û ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ù˘ ·ÓÔÈÎÙ‹˜ Û˘Ó¤Ï¢Û˘.

∫·Ù·‚ÔÏ‹ ‰Â‰Ô˘ÏÂ˘Ì¤ÓˆÓ ÛÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙Ô̤ÓÔ˘˜ ·Ï˘Û›‰·˜ ÛÔ‡ÂÚ Ì¿ÚÎÂÙ ∫∞Δ∞μ§∏£∏∫∞¡ ¯ı˜ ÙÔ ‚Ú¿‰˘

ÛÙÔ˘˜ 45 ÂÚÁ·˙Ô̤ÓÔ˘˜ ÙˆÓ ÙÂÛÛ¿ÚˆÓ Î·Ù·ÛÙËÌ¿ÙˆÓ ·Ï˘Û›‰·˜ ÛÔ‡ÂÚ Ì¿ÚÎÂÙ Ô˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó ÛÙÔ μfiÏÔ Ù· ‰Â‰Ô˘ÏÂ˘Ì¤Ó· ÙˆÓ ÌËÓÒÓ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ Î·È ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘. ∂ÎÚfiÛˆÔÈ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ ‚Ú¤ıËÎ·Ó ÛÙÔ μfiÏÔ Î·È Î·Ù¤‚·Ï·Ó ÛÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙Ô̤ÓÔ˘˜ ÙËÓ ÂÍfiÊÏËÛË ÙÔ˘ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ˘ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ Î·È Ù· ‰Â‰Ô˘ÏÂ˘Ì¤Ó· ÙÔ˘ ÙÚ¤¯ÔÓÙÔ˜ ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘. ™ÙÔ ÌÂٷ͇, Ù· ηٷÛÙ‹Ì·Ù· Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜, Ë ÔÔ›· ÂÓÙ¿¯ıËΠÛÙȘ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ÙÔ˘ ÕÚıÚÔ˘ 99 ÙÔ˘ ¶Ùˆ¯Â˘ÙÈÎÔ‡ ∫Ò‰Èη, ·Ó‹ÎÔ˘Ó ϤÔÓ ÛÙËÓ È‰ÈÔÎÙËÛ›· ¿ÏÏ˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜, Ì ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙Ô̤ÓÔ˘˜ Ó· Û˘Ó¯›˙Ô˘Ó Ó· ··Û¯ÔÏÔ‡ÓÙ·È Î·È ÙȘ ı¤ÛÂȘ ÂÚÁ·Û›·˜ Ó· Â›Ó·È ‰È·ÛÊ·ÏÈṲ̂Ó˜.

∏ ¶ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈ΋ √Ì¿‰· ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ ÁÈ· ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÂÚÁÔÛÙ·Û›Ô˘ ∏ ∂£∂§√¡Δπ∫∏ ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈ΋

ÔÌ¿‰· ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ “∂Ó ¢Ú¿ÛÂÈ” ˙ËÙ› Ì ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ Ù˘ “ÙËÓ Â¤Ì‚·ÛË Ù˘ ¢ÈηÈÔÛ‡Ó˘ ÁÈ· ÙËÓ ·‡ÛË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘ ÂÚÁÔÛÙ·Û›Ô˘ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ˘ÚËӤϷÈÔ˘ ÛÙÔÓ ¶Ï¿Ù·ÓÔ. ∏ ∂Ó ¢Ú¿ÛÂÈ Î·È ÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔÈ ÙÔ˘ ¶Ï·Ù¿ÓÔ˘ ¤¯Ô˘Ó ÂÈÛËÌ¿ÓÂÈ ÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ Úfi‚ÏËÌ·, Ì ÙËÓ ÂÈ‚¿Ú˘ÓÛË ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ ·fi ÙËÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ÂÚÁÔÛÙ·Û›Ô˘ Î·È Ë ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈ΋ ÔÌ¿‰· ¤¯ÂÈ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÂÈ fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÂϤÁ¯Ô˘˜ Ù˘ ¡ÔÌ·Ú¯›·˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÈ‚·Ú˘ÓÙÈ΋ ÚÔ˜ ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· Ù˘ ÌÔÓ¿‰·˜. “∂ΛÓÔ ÙÔ ·˘ÙÔÓfiËÙÔ ÂÚÒÙËÌ· Ô˘ Ì·˜ ‚·Û·Ó›˙ÂÈ fiÏÔ˘˜, Â›Ó·È ˆ˜ ¤Ó· ·fi ʇÛË Ú˘ÔÁfiÓÔ ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ ‰Ô˘Ï‡ÂÈ, Û˘Ó¯Ҙ, ¯ˆÚ›˜ Ó· Û˘ÌÌÔÚÊÒÓÂÙ·È ÛÙȘ Â› ÙÚÈÂÙ›· ·Ú·ÙËÚ‹ÛÂȘ, ÂÏÏ›„ÂȘ, Ô˘ ‰È·ÈÛÙÒÓÔ˘Ó Ù· ·ÚÌfi‰È· ÂÏÂÁÎÙÈο fiÚÁ·Ó·. ΔÔ Î˘ÚÈfiÙÂÚÔ ‰Â, Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ¯ˆÚ›˜ ¿‰ÂÈ·, ·ÊÔ‡ fiˆ˜ Ì·˜ ÏËÚÔÊÔÚÔ‡Ó Ù· ÂÏÂÁÎÙÈο fiÚÁ·Ó· Ù˘ ¡.∞. ª·ÁÓËÛ›·˜, ¤¯ÂÈ ·˘ÙÔ‰›Î·È· ·Ó·ÎÏËı›. ¶ÈÛÙ‡ԢÌ ӷ Â¤Ì‚ÂÈ Ë ·˘ÙÔ‰›Î·È· Ë ¢ÈηÈÔÛ‡ÓË, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÊÚÔÓÙ›ÛÂÈ ·˘Ù‹ È·, ÁÈ· ÙË ‰ËÌfiÛÈ· ˘ÁÈÂÈÓ‹ Î·È ·ÛÊ¿ÏÂÈ· ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ” , ÙÔÓ›˙ÂÈ Ë ÔÚÁ¿ÓˆÛË Û ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË” .

√ ¶. ª·Úο΢ ÁÈ· ·Ú·ÁˆÁÔ‡˜ ∞ÁÚÈ¿˜-∞ÚÙ¤Ìȉ·˜ ∞¶∞¡Δ∏™∏ ÛÙËÓ ÂÚÒÙËÛË ÙÔ˘

‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÙÔ˘ §·˚ÎÔ‡ √Úıfi‰ÔÍÔ˘ ™˘Ó·ÁÂÚÌÔ‡, ¶·‡ÏÔ˘ ª·ÚοÎË, Û¯ÂÙÈο Ì ÙȘ ·Ô˙ËÌÈÒÛÂȘ ÁÈ· ÙȘ ηٷÛÙÚÔʤ˜ ÛÙÔ Ê˘ÙÈÎfi ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ Ô˘ ˘¤ÛÙËÛ·Ó ÔÈ ·Ú·ÁˆÁÔ› ÙˆÓ ¢‹ÌˆÓ ∞ÚÙ¤Ìȉ·˜ Î·È ∞ÁÚÈ¿˜ ·fi ÙȘ ÏËÌ̇Ú˜ Ù˘ 10˘ ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ 2009, ¤‰ˆÛÂ Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∞ÁÚÔÙÈ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ Î·È ΔÚÔÊ›ÌˆÓ ∫ÒÛÙ·˜ ™Î·Ó‰·Ï›‰Ë˜. √ ˘Ô˘ÚÁfi˜, ··ÓÙÒÓÙ·˜ ÛÙÔÓ Î. ª·ÚοÎË, ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ù· ·Ú·Î¿Ùˆ: “√ ∂§°∞, ÌÂÙ¿ ÙËÓ ¤ÁÎÚÈÛË Ù˘ Û¯ÂÙÈ΋˜ ‰·¿Ó˘ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ Î·È ·fi ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ, ÚÔ¯ÒÚËÛ ÛÙËÓ ÎÔÈÓÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ÛÙËÓ ·ÚÌfi‰È· ∂˘Úˆ·˚΋ ∂ÈÙÚÔ‹ (∂∂). ™‹ÌÂÚ· ‚ÚÈÛÎfiÌ·ÛÙ Û ·Ó·ÌÔÓ‹ Ù˘ Û¯ÂÙÈ΋˜ ¤ÁÎÚÈÛ˘ ·fi ÙËÓ ∂∂. ∞̤ۈ˜ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÂÁÎÚÈÙÈ΋ ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ Î·È ÙËÓ ˘ÔÁÚ·Ê‹ ÙˆÓ Û¯ÂÙÈÎÒÓ ∞ÔÊ¿ÛÂˆÓ Ô˘ ÚԂϤÔÓÙ·È ·fi ÙË ÓÔÌÔıÂÛ›·, ı· ηٷ‚ÏËı› οı ‰˘Ó·Ù‹ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·‚ÔÏ‹ ÙˆÓ Û¯ÂÙÈÎÒÓ ÂÓÈÛ¯‡ÛÂˆÓ ÛÙÔ˘˜ ‰ÈηÈÔ‡¯Ô˘˜ ·Ú·ÁˆÁÔ‡˜ ÙÔ Ù·¯‡ÙÂÚÔ ‰˘Ó·ÙfiÓ” .


T√¶π∫√ P∂¶√ƒΔ∞∑

17

¶APA™KEYH 31 ¢EKEMBPIOY 2010

∞ÎfiÌË Î·È ·Ú·ÌÔÓ¤˜ ¶ÚˆÙÔ¯ÚÔÓÈ¿˜ ¿ÓÂÚÁÔÈ „¿¯ÓÔ˘Ó ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÛÙËÓ ˘ËÚÂÛ›·

∞Ó·˙ËÙÒÓÙ·˜ ÙËÓ ÂÏ›‰· ÛÙÔÓ √∞∂¢

ª

›· ·ÎfiÌË ‰‡ÛÎÔÏË ¯ÚÔÓÈ¿ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·Ó¤ÚÁÔ˘˜. ∞ÎfiÌË Î·È ÙËÓ ·Ú·ÌÔÓ‹ Ù˘ ¶ÚˆÙÔ¯ÚÔÓÈ¿˜ οÔÈÔÈ ·fi ·˘ÙÔ‡˜ ¤Ú·Û·Ó ÙËÓ fiÚÙ· ÙÔ˘ √∞∂¢, ·Ó·˙ËÙÒÓÙ·˜ ¤ÛÙˆ οÙÈ, Ô˘ ı· ·Ó·ÙÂÚÒÛÂÈ ÙȘ ÂÏ›‰Â˜ ÙÔ˘˜. ∫¿ÙÈ, Ô˘ ı· ÙÔ˘˜ ʤÚÂÈ Í·Ó¿ ÛÙËÓ ÂÚÁ·Û›·, ÙËÓ ÔÔ›· ¤¯·Û·Ó Î·È „¿¯ÓÔ˘Ó Ó· ‚ÚÔ˘Ó ÌÈ· ¿ÏÏË Â‰Ò Î·È ·ÚÎÂÙfi ηÈÚfi. ∫·È ÔÈ ›‰ÈÔÈ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó, fiÙÈ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û ‰‡ÛÎÔÏË ı¤ÛË, Û ̛· ·ÎfiÌË ‰˘ÛÎÔÏfiÙÂÚË ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ÛÙÈÁÌ‹. ƒÂÔÚÙ¿˙:

£∞¡∞™∏™ ∫. μ√°π∞Δ∑∏™

ΔÔÓ Î. °È¿ÓÓË μÂÏ¿È, ÙÔÓ Û˘Ó·ÓÙ‹Û·Ì ¯ı˜ ÙÔ Úˆ›, ¤Íˆ ·fi Ù· ÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ √∞∂¢ μfiÏÔ˘. ª›· ¤Ì·ÈÓ ̤۷, Ì›· ¤‚Á·ÈÓÂ. ™·Ó οÙÈ Ó· ÂÚ›ÌÂÓÂ. ∫ÔÈÙÔ‡Û ÙÔ˘˜ ›Ó·Î˜, fiÔ˘ Ë ˘ËÚÂÛ›·, ·ÏÈfiÙÂÚ·, ·Ó·ÚÙÔ‡Û ÙȘ ÂˆÓ˘Ì›Â˜ ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛˆÓ, Ô˘ ·Ó·˙ËÙÔ‡Û·Ó ÚÔÛˆÈÎfi. ∂‰Ò Î·È Î·ÈÚfi, fiˆ˜ ϤÂÈ ˘ËÚÂÛÈ·Îfi˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ·˜ ÙÔ˘ √∞∂¢ μfiÏÔ˘, “‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ·Ó·Ó¤ˆÛË ÛÙÔ˘˜ ›Ó·Î˜, ·ÊÔ‡ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ˙‹ÙËÛË ÂÚÁ·Û›·˜”. ¶·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó ÂΛ ÌfiÓÔÓ Î¿ÔȘ ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂȘ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ËÌÂÚÔÌËÓ›· ·fi ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ ÙÔ˘ 2009... √ Î. μÂÏ¿¸ Â›Ó·È ÔÈÎÔ‰fiÌÔ˜. ∂ÚÁ·˙fiÙ·Ó Û ¤Ó·Ó ÎÏ¿‰Ô, fiÔ˘ ÔÈ ÂÈÙÒÛÂȘ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÎÚ›Û˘ Â›Ó·È È‰È·›ÙÂÚ· ¤ÓÙÔÓ˜, Â‰Ò Î·È ÂÓ¿ÌÈÛÈ ÂÚ›Ô˘ ¯ÚfiÓÔ. ΔfiÛÔ˜ Â›Ó·È ÂÚ›Ô˘ Î·È Ô ¯ÚfiÓÔ˜ Ô˘ Ô Î. μÂÏ¿¸ Â›Ó·È ¿ÓÂÚÁÔ˜. Ÿˆ˜ ÛËÌÂÈÒÓÂÈ, ¤Ú¯ÂÙ·È, ·Ó·˙ËÙÒÓÙ·˜ ÂÚÁ·Û›·, ›Ûˆ˜ οÔÈ· ‚Ô‹ıÂÈ·, ‰ÈfiÙÈ ÂÚÓ¿ ‰‡ÛÎÔÏ·, ·˘Ùfi˜ Î·È Ë ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ¿ ÙÔ˘. ƒˆÙ¿ÂÈ: “¢ÂÓ Â›Ó·È ‰‡ÛÎÔÏ·, Â¿Ó ‰ÂÓ ‰Ô˘Ï‡ÂȘ;” . ∂›Ó·È 53 ÂÙÒÓ Î·È fiˆ˜ ÙÔÓ›˙ÂÈ, ·Ó·˙ËÙ¿ ÂÚÁ·Û›· ϤÔÓ, ÔÔ˘‰‹ÔÙÂ... ∫ÔÓÙ‡ÂÈ ÌÂÛË̤ÚÈ Î·È ÛÙ· ÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ √∞∂¢ μfiÏÔ˘,

Ì·›ÓÂÈ Ì›· Ó·ڋ ÎÔ¤Ï·. §¤ÁÂÙ·È ª·Ú›· ∞Ó·ÁÓÒÛÙÔ˘ Î·È Ì¤¯ÚÈ ÚfiÛÊ·Ù· ÂÚÁ·˙fiÙ·Ó Û ÍÂÓÔ‰Ô¯Âȷ΋ ÌÔÓ¿‰·. ªÈÏ¿ ȉȷ›ÙÂÚ· ¤ÓÙÔÓ· Î·È ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ Ôχ ηı·Ú¿ Ù· Û˘Ó·ÈÛı‹Ì·Ù¿ Ù˘, ÁÈ· ·˘Ùfi Ô˘ ‚ÈÒÓÂÈ : “¢Ô‡Ï¢·, ÛÙËÓ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ÍÂÓÔ‰Ô¯Âȷ΋ ÌÔÓ¿‰·, ۯ‰fiÓ ÙÚ›· ¯ÚfiÓÈ·. μÚ¤ıËη ¯ˆÚ›˜ ‰Ô˘ÏÂÈ¿ Î·È ¯ˆÚ›˜ ÂÈÛfi‰ËÌ·. ∫·ı¤Ó·˜ Ô˘ ÂÚÁ¿˙ÂÙ·È, ÙÔ Î¿ÓÂÈ fi¯È ·fi ¯fiÌÈ, ·ÏÏ¿ ÁÈ· Ó· ÌÔÚ¤ÛÂÈ, Ó· ˙‹ÛÂÈ. ŒÙÛÈ fiˆ˜ ¤ÁÈÓ·Ó ÙÒÚ· Ù· Ú¿ÁÌ·Ù·, ı· ÛÙÚÈ̈¯ıÔ‡ÌÂ. ŸÌˆ˜ Î·È ·˘Ùfi Ô˘ ˙Ô‡Û· ÛÙËÓ ÂÚÁ·Û›· ÌÔ˘, ÚÔÙÈÌÔ‡Û· Ó· Ì›ӈ ¿ÓÂÚÁË, ·Ú¿ Ó· ‰Ô˘Ï‡ˆ. ΔÔ ÌfiÓÔ Ô˘ ¤Î·ÓÂ Ô ÂÚÁÔ‰fiÙ˘, ‹Ù·Ó Ó· ÌÂÈÒÓÂÈ ÙÔ ÚÔÛˆÈÎfi Î·È Ó· ˙ËÙ¿

·fi ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ ¤ÌÂÈÓ·Ó, Ó· οÓÔ˘Ó fiϘ ÙȘ ‰Ô˘ÏÂȤ˜. ∞fi ÙËÓ ¿ÏÏË ‹Ì·ÛÙ·Ó ·Ï‹ÚˆÙ˜ ‰‡Ô Ì‹Ó˜. ∂›¯·ÌÂ Î·È ÙËÓ ‚›· “ı· Û ‰ÈÒ͈...” , fiÛÔ Ó· ·ÓÙ¤ÍÂȘ. ª·˜ ›¯·Ó ʤÚÂÈ ÛÙÔ ·Ì‹Ó...∞Ó·ÚˆÙȤ̷È, ˆ˜ Ô ÎfiÛÌÔ˜ οıÂÙ·È Î·È ‰ÂÓ ÌÈÏ¿ÂÈ” . ™ÙÔÓ √∞∂¢ μfiÏÔ˘ ‚Ú¤ıËΠ¯ı˜ Î·È Ì›· Ó·ڋ ÎÔ¤Ï·, Ë Î. ∞Ó·ÛÙ·Û›· ª¿ÚÎÔ˘ Ô˘ ÙÔ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ Î·ÏÔη›ÚÈ ‹Ú ÙÔ Ù˘¯›Ô Ù˘ ·fi ÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ (ÙÌ‹Ì· °ÂˆÁÚ·Ê›·˜ ÛÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ∞ÈÁ·›Ô˘). ¶‹Á ÛÙÔÓ √∞∂¢ μfiÏÔ˘, ÁÈ· Ó· ·Ó·ÓÂÒÛÂÈ ÙËÓ Î¿ÚÙ· ·ÓÂÚÁ›·˜ Ù˘. Ÿˆ˜ ϤÂÈ, Â›Ó·È Ôχ ‰‡ÛÎÔÏÔ, Ó· ‚ÚÂÈ ‰Ô˘ÏÂÈ¿ Ì ÙËÓ ÂȉÈÎfiÙËÙ¿ Ù˘ ÛÙÔ μfiÏÔ, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ·ÂÏ›˙ÂÙ·È. ∞Ó‹ÎÂÈ Û’ ÂΛÓË

∫·Ï‹ ÃÚÔÓÈ¿

√ °È¿ÓÓ˘ μÂÏ¿È, ¿ÓÂÚÁÔ˜

√ ¢ËÌ. ÷ÌÔÓÈÎÔÏ¿Ô˘ ¤¯ÂÈ Î¿ÓÂÈ ÔÏϤ˜ ‰Ô˘ÏÂȤ˜

ÙË Ó¤· ÁÂÓÈ¿, Ô˘ ·ÊÔ‡ ÛÔ‡‰·ÛÂ, ÙÒÚ· ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ‚ÚÂÈ ÂÚÁ·Û›· Î·È Ó· ˙‹ÛÂÈ Î¿ˆ˜ ·ÓıÚÒÈÓ·, ÙÒÚ· Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙ· ηχÙÂÚ¿ Ù˘ ¯ÚfiÓÈ·. ¶ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·fi ¤Ó· ¯ÚfiÓÔ Â›Ó·È ¿ÓÂÚÁÔ˜ Î·È Ô Î. ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ÷ÌÔÓÈÎÔÏ¿Ô˘. ŸÏ· Ù· ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ· ¯ÚfiÓÈ· ¤Î·Ó ÔÏϤ˜ ‰Ô˘ÏÂȤ˜ (ÔÈÎÔ‰fiÌÔ˜, Ì˯·ÓÔ˘ÚÁfi˜, Ì¿ÁÂÈÚ·˜, ÙÚÔ¯ÈÛÙ‹˜). μÚ¤ıËΠÛÙËÓ ·ÓÂÚÁ›· ÙÔÓ

ª¿ÈÔ ÙÔ˘ 2009. ∞ÎfiÌË „¿¯ÓÂÈ. Ÿˆ˜ ÛËÌÂÈÒÓÂÈ, “οı ̤ڷ Á›ÓÂÙ·È Î·È ÈÔ ‰‡ÛÎÔÏÔ Ë ·Ó‡ÚÂÛË ÂÚÁ·Û›·˜. £· ëÏÂÁ· ·Î·ÙfiÚıˆÙÔ, fiÛ˜ Ù¯ÓÈΤ˜ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ Î·È Â¿Ó ¤¯ÂȘ” . ΔÔ˘˜ ÚÒÙÔ˘˜ ÔÎÙÒ Ì‹Ó˜ ‹Ú ÙÔ Â›‰ÔÌ· ·ÓÂÚÁ›·˜. ∞fi ÂΛ Î·È ¤Ú·, Ù›ÔÙ·. ¢ÂÓ ÊÔ‚¿Ù·È Ó· ÂÎÊÚ¿ÛÂÈ ÙËÓ ¿Ô„‹ ÙÔ˘: “∏ ∫˘‚¤ÚÓËÛË ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ, ÓÔÌ›˙ˆ, Ì¿ÙÈ· ÁÈ· Ì·˜” .

ŒÂÛÂ Ë ·˘Ï·›· Î·È ÛÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ∞ÚÙ¤Ìȉ·˜ ª∂ ÙËÓ ¤ÁÎÚÈÛË ÙˆÓ ·ÔÏÔÁÈÛÌÒÓ ÛÙÔÓ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi √ÚÁ·ÓÈÛÌfi, ÙÔ ∫∞¶∏ Î·È ÎÏËÚÔ‰ÔÙ‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘, ·Û¯ÔÏ‹ıËΠÛÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÙÔ˘ Û˘Ó‰ڛ·ÛË, ÚÔ¯ı¤˜ ΔÂÙ¿ÚÙË ÙÔ ‰ËÌÔÙÈÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ∞ÚÙ¤Ìȉ·˜. ø˜ ÁÓˆÛÙfiÓ ·fi ÙËÓ 1Ë π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ Ô ‰‹ÌÔ˜ ∞ÚÙ¤Ìȉ·˜ ·Ó‹ÎÂÈ ÛÙÔ Ó¤Ô ‰ÈÂ˘Ú˘Ì¤ÓÔ ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘, ÂÓÒ Ô Â› ÔÎÙÒ ¯ÚfiÓÈ· ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Î. ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ∞ÏÂÍfiÔ˘ÏÔ˜ ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ Î·ı‹ÎÔÓÙ· ·ÓÙÈÂÚÈÊÂÚÂÈ¿Ú¯Ë ÛÙÔÓ ıÂÛÌfi Ù˘ ·ÈÚÂÙ‹˜ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ £ÂÛÛ·Ï›·˜. Ãı˜ ÛÙȘ 12 ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ, ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ÂΉËÏÒÛÂˆÓ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘, Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠ·Ô¯·ÈÚÂÙÈÛÙ‹ÚÈ· ÂΉ‹ÏˆÛË, ÛÙËÓ ÔÔ›· ¤Ú·Ó Ù˘ ·ÂÚ¯fiÌÂÓ˘ ‰ËÌÔÙÈ΋˜ ·Ú¯‹˜ ·Ú·‚Ú¤ıËÎ·Ó ·ÚÎÂÙÔ› ‰ËÌÔÙÈÎÔ› Û‡Ì‚Ô˘ÏÔÈ ÙfiÛÔ Ù˘ ÏÂÈÔ„ËÊ›·˜ fiÛÔ Î·È Ù˘ ÌÂÈÔ„ËÊ›·˜, ηıÒ˜ Î·È ÔÈ ˘¿ÏÏËÏÔÈ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘.

™·˜ ¢¯fiÌ·ÛÙ ¢¯fiÌ·ÛÙ ¤Ó· ¤Ó· 2011 2011 ÁÂÌ¿ÙÔ ÁÂÌ¿ÙÔ ˘Á›· ˘Á›· Î·È Î·È Â˘Ù˘¯›· Â˘Ù˘¯›· ™·˜

NISSAN AUTO PRAXIS N. KI™™A™ - I. •ENOXPH™TOY E.¶.E. O§OK§HPøMENO ™Y°KPOTHMA A£HNøN 80 BO§O™ TH§.: 24210 84205 - 91206 ME§O™ TOY E•OY™IO¢OTHMENOY ¢IKTYOY TH™ NISSAN


T√¶π∫√ P∂¶√ƒΔ∞∑

18

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 31 ¢∂∫∂ªμƒπ√À 2010

ŒÓ· ‚‹Ì· ÚÈÓ ÙÔ ÎÏ›ÛÈÌÔ Ë μπ√™ø§ ∂¡∞ ‚‹Ì· ÚÈÓ ÙÔ ÔÚÈÛÙÈÎfi

ÎÏ›ÛÈÌÔ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ë ‚ÈÔÌ˯·Ó›· μπ√™ø§, ÌÂÙ¿ ÙȘ Û˘Ó¯›˜ ÌÂÈÒÛÂȘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡. ∏ Âȯ›ÚËÛË ¤¯ÂÈ ·ÔÌ›ÓÂÈ Ì 12 ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜. ™ËÌÂȈ٤ÔÓ fiÙÈ Ë μπ√™ø§ ÍÂΛÓËÛ ÙËÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ù˘ ÛÙÔ μfiÏÔ ÙÔ 1975 Î·È ¤Êı·Û ÛÙËÓ ·ÎÌ‹ Ù˘ Ó· ··Û¯ÔÏ› ̤¯ÚÈ 200 ¿ÙÔÌ· ÚÔÛˆÈÎfi ÛÙËÓ ∞’ μÈÔÌ˯·ÓÈ΋ ¶ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, ۯ‰fiÓ Ì¤¯ÚÈ Ù· ̤۷ Ù˘ ‰ÂηÂÙ›·˜ ÙÔ˘ ’90. Ãı˜ ÙÔ Úˆ› ÛÙÔ ∂ÚÁ·ÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ μfiÏÔ˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠۇÛ΄Ë, ÛÙËÓ ÔÔ›· ‹Ú·Ó ̤ÚÔ˜, ÔÈ ÂÎÚfiÛˆÔÈ ÙÔ˘ ۈ̷Ù›Ԣ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÛÙËÓ Âȯ›ÚËÛË Î·È ÙÔ ÚÔ‰ÚÂ›Ô ÙÔ˘ ∂∫μ. Ÿˆ˜ ·Ó¤ÊÂÚÂ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ۈ̷Ù›Ԣ Î·È Ì¤ÏÔ˜ Ù˘ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ÙÔ˘ ∂∫μ Î. Δ¿ÛÔ˜ ™ÙÂÚÁ›Ô˘ “·ÔÊ·Û›ÛıËΠӷ ˙ËÙËı› ·fi ÎÔÈÓÔ‡ ·fi ÙÔ ÛˆÌ·ÙÂ›Ô Î·È ÙÔ ∂ÚÁ·ÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ, Ë Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛË ÙÚÈÌÂÚÔ‡˜ Û˘Ó¿ÓÙËÛ˘ ÛÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ∂ÚÁ·Û›·˜, ÛÙËÓ ÔÔ›· ı· ÎÏËı› Î·È Ô ‰È¢ı‡ÓˆÓ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜, ÒÛÙ ӷ ÂÓËÌÂÚÒÛÂÈ ÁÈ· ÙȘ Ú·ÁÌ·ÙÈΤ˜ ÚÔı¤ÛÂȘ Ù˘ μπ√™ø§”. √È ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ·ÔÌ›ÓÂÈ, ÂÎÊÚ¿˙Ô˘Ó ·ÓÔȯٿ ÙÔ Êfi‚Ô ÙÔ˘˜, ÁÈ· ÙȘ ·Ô˙ËÌÈÒÛÂȘ ÙÔ˘˜, ·ÊÔ‡ fiˆ˜ ÂÎÙÈÌÔ‡Ó, ·ÒÙÂÚÔ˜ ÛÙfi¯Ô˜ ÙÔ˘ √Ì›ÏÔ˘ Â›Ó·È Ó· ˘Ô¯ÚˆıÔ‡Ó ÔÈ ›‰ÈÔÈ, ˘fi ÙÔ ‚¿ÚÔ˜ Ù˘ ¿Û¯ËÌ˘ „˘¯ÔÏÔÁ›·˜, Ó· ·Ô¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó, Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·˜ ÙËÓ ·Ô˙ËÌ›ˆÛË Ô˘ ÙÔ˘˜ ÚÔÙ›ÓÂÙ·È. √ Î. ™ÙÂÚÁ›Ô˘ › fiÙÈ “Ë ÂÙ·ÈÚ›· ÂÎÔÈ› ϤÔÓ Ù· ÂÚÈÔ˘Ûȷο ÛÙÔȯ›· Ù˘, οÙÈ Ô˘ ÂÌ›˜ ÙÔ Ï¤Á·Ì ·fi ÙÔ 2008, fiÙ·Ó ¤ÁÈÓÂ Ë ·ÏÏ·Á‹ ÙÔ˘ ȉÈÔÎÙËÛÈ·ÎÔ‡ ηıÂÛÙÒÙÔ˜” . ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ ·fi ÙȘ 11 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ ÙÔ˘ 2008 Ë ÂˆÓ˘Ì›· Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ μÈÔÛÒÏ ¿ÏÏ·Í Û “UNIBIOS ∞¡ø¡Àª√™ ∂Δ∞πƒ∂π∞ ™Àªª∂Δ√Ãø¡” Î·È Ô ‰È·ÎÚÈÙÈÎfi˜ Ù›ÙÏÔ˜ Ù˘ Û “UNIBIOS” √˘ÛÈ·ÛÙÈο ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· Ì›· Ó¤· μπ√™ø§, fiˆ˜ ¤ÏÂÁ·Ó ·fi ÙfiÙ ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ, fiÙ·Ó ·Ó·Î¿Ï˘„·Ó Í·ÊÓÈο, fiÙÈ Û˘Ì‚¿ÛÂȘ ··Û¯fiÏËÛ‹˜ ÙÔ˘˜ ·fi ÙËÓ μπ√™ø§ ∞.μ.∂ ›¯·Ó ÌÂÙ·ÊÂÚı› ÛÙË Ó¤· ÂÙ·ÈÚ›· Holding “UNIBIOS” √ ›‰ÈÔ˜ ÛËÌ›ˆÛ fiÙÈ “ÙfiÙÂ Ë ÂÙ·ÈÚ›· ‰ÂÓ ¤ÏÂÁ ٛÔÙ·, fï˜ Ê·›ÓÂÙ·È fiÙÈ ·˘Ù‹, ·fi ÙfiÙÂ, ›¯Â ۯ‰ȿÛÂÈ ÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ ÎÈÓ‹ÛÂȘ Ù˘, Ô˘ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ¿ÏϘ, ·fi ÙË Ì›ˆÛË ÙÔ˘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ ÛÙË μπ√™ø§, Ô˘ ¤ÁÈÓ·Ó ÛÙËÓ Û˘Ó¤¯ÂÈ· Î·È Ì¤¯ÚÈ ÙÒÚ·”. £· Ú¤ÂÈ Ó· ÛËÌÂȈı›, fiÙÈ Ù· ¿Û¯ËÌ· ‰Â›ÁÌ·Ù· ›¯·Ó ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ Â‰Ò Î·È Î·ÈÚfi. ∂ÎÙfi˜ ·fi ÙȘ ·ÔχÛÂȘ, fiˆ˜ ÙÔÓ›˙Ô˘Ó ÔÈ Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙ¤˜, Ë ÂÙ·ÈÚ›· ¿Ú¯ÈÛ ÛÙ·‰È·Î¿ Ó· ÂÎÔÈ› Ì˯·Ó‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ÂÍÔÏÈÛÌÔ‡ ·fi ÙÔ ÙÔÈÎfi ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ, ‰Â›ÁÌ· Î·È ·˘Ùfi fiÙÈ ˘‹Ú¯Â Ë ÚfiıÂÛË ÁÈ· ηٿÚÁËÛË ÙÔ˘ ηٷÛ΢·ÛÙÈÎÔ‡ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜, Ô˘ ‹Ù·Ó ÙÔ ·ÔÎÏÂÈÛÙÈÎfi ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ Ù˘ ÙÔÈ΋˜ ‚ÈÔÌ˯·Ó›·˜. “√˘ÛÈ·ÛÙÈο Î·È Û‹ÌÂÚ· Ô˘ ÌÈÏ¿ÌÂ, Ë ÂÙ·ÈÚ›· ‰ÂÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›. Δ˘Èο, ·Ï¿ ˘¿Ú¯ÂÈ, ·ÊÔ‡ Î·È ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ Ô˘ ¤¯Ô˘Ì ·ÔÌ›ÓÂÈ, ‰ÂÓ Î¿ÓÔ˘Ì ٛÔÙ·. Œ¯ÂÈ ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ Î¿ı ·Ú·ÁˆÁÈ΋ ‰È·‰Èηۛ·” , ÂÈÛ‹Ì·ÓÂ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ۈ̷Ù›Ԣ. £. ∫. μ.

√ ·ÈÚÂÙfi˜ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȿگ˘ ÛÙË “£”: ∏ £ÂÛÛ·Ï›· Ó· Á›ÓÂÈ ÚfiÙ˘Ô ‰˘Ó·ÌÈ΋˜ Î·È ÈÛfiÚÚÔ˘ ·Ó¿Ù˘Í˘

√È ÚÒÙ˜ ÎÈÓ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ ∫. ∞ÁÔÚ·ÛÙÔ‡

Δ

ËÓ ∫˘Úȷ΋ 2 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ 2011, ı· Á›ÓÔ˘Ó ÔÈ ‰ËÌ·ÈÚÂۛ˜ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿‰ÂÈÍË ÙÔ˘ ÚÔ‰Ú›Ԣ ÙÔ˘ ·ÈÚÂÙÔ‡ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘, fiˆ˜ Î·È Ù˘ √ÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜. √È ‰ËÌ·ÈÚÂۛ˜ ı· Á›ÓÔ˘Ó ÛÙȘ 12 ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ÛÙËÓ ¤‰Ú· Ù˘ °ÂÓÈ΋˜ °Ú·ÌÌ·Ù›·˜ Ù˘ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ £ÂÛÛ·Ï›·˜. ∏ ‰È·‰Èηۛ· ı· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ Ì ÙËÓ ÂÎÏÔÁ‹ ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ÙÔ˘ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘, ÙÔ˘ ·ÓÙÈÚÔ¤‰ÚÔ˘, fiˆ˜ Î·È ÙÔ˘ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·. ∞ÎÔÏÔ‡ıˆ˜ ı· Á›ÓÂÈ Ë ÂÎÏÔÁ‹ Ù˘ √ÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜. ∏ ıËÙ›· ÙˆÓ ÔÚÁ¿ÓˆÓ ·˘ÙÒÓ ı· Â›Ó·È ‰ÈÂÙ‹˜ Î·È ¤ÙÛÈ ÙÔÓ π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ ÙÔ˘ 2013, ı· Á›ÓÂÈ Ó¤· ÂÎÏÔÁ‹ ÁÈ· ÙȘ ı¤ÛÂȘ ·˘Ù¤˜, Ô˘ ı· ¤¯Ô˘Ó ıËÙ›· ̤¯ÚÈ ÙÔÓ πÔ‡ÓÈÔ ÙÔ˘ 2014, ÔfiÙ ı· Á›ÓÔ˘Ó ÔÈ ÂfiÌÂÓ˜ ÂÚÈÊÂÚÂȷΤ˜ Î·È ‰ËÌÔÙÈΤ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜.

∏ ÚÒÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÙÔ˘ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ¿Ú¯Ë Î. ∫ˆÓ. ∞ÁÔÚ·ÛÙÔ‡ ÙÔ Úˆ› Ù˘ ¢Â˘Ù¤Ú·˜ 3 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ Â›Ó·È Ó· ÔÚ›ÛÂÈ ÙÔ˘˜ ÚÔ˚Ûٷ̤ÓÔ˘˜ ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ, ÒÛÙ ӷ Û˘Ó¯ÈÛı› ηÓÔÓÈο Î·È ¯ˆÚ›˜ ηı˘ÛÙÂÚ‹ÛÂȘ Ë Â͢ËÚ¤ÙËÛË ÙÔ˘ ÎÔÈÓÔ‡. ∂fiÌÂÓË Î›ÓËÛ‹ ÙÔ˘ Â›Ó·È Ó· Û˘Ó·ÓÙËı› Ì ÙÔ˘˜ ‰È¢ı˘ÓÙ¤˜ ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ, ÁÈ· Ó· ÔÚÈÔıÂÙËı› Ë ·ÊÂÙËÚ›· ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ıÂÛÌÔ‡. ∂ÎÙÈÌ¿Ù·È fiÙÈ ·fi ÙËÓ ΔÚ›ÙË 4 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ ‹ ÙÔ ·ÚÁfiÙÂÚÔ ·fi ÙËÓ ÂfiÌÂÓË Ë̤ڷ, ı· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂȘ Ì ÙÔ˘˜ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ fiÏˆÓ ÙˆÓ ·Ú·Ù¿ÍÂˆÓ ÙÔ˘ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘, ¤Ó·Ó ñ ¤Ó·Ó ͯˆÚÈÛÙ¿. ™ÙÔ ÌÂٷ͇ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ‚ÚÂıÔ‡Ó ÔÈ ¯ÒÚÔÈ ÙˆÓ Û˘Ó‰ÚÈ¿ÛÂˆÓ ÙÔ˘ ·ÈÚÂÙÔ‡ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ Î·È Ó· ÛÙÂÁ·ÛÙÔ‡Ó ÔÈ Ó¤Â˜ ˘ËÚÂۛ˜. √ Î. ∞ÁÔÚ·ÛÙfi˜ ıˆÚ› fiÙÈ ı· ¯ÚÂÈ·Ûı› Ó· Á›ÓÂÈ Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ì ÙÔ˘˜ ‰ËÌ¿Ú¯Ô˘˜, ÒÛÙ ӷ ÌËÓ ˘¿ÚÍÔ˘Ó ·ÏÏËÏÔÂÈηχ„ÂȘ ÌÂٷ͇ ÚÒÙÔ˘ Î·È ‰Â‡ÙÂÚÔ˘ ‚·ıÌÔ‡ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘, ÂÓÒ ‰ÂÓ ·ÔÎÏ›ÂÙ·È Ì¤¯ÚÈ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ ÚÒÙ˘ ‚‰ÔÌ¿‰·˜, Ó· Û˘Ó·ÓÙËı› Ì ÙËÓ Î. ¶fiË °ÂÚ·ÎÔ‡‰Ë, Ô˘ ‹‰Ë ·Ó¤Ï·‚ ¯Ú¤Ë ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ‡ ‰ÈÔÈÎËÙ‹ ÁÈ· ÙËÓ £ÂÛÛ·Ï›· Î·È ÙËÓ ™ÙÂÚ¿ ∂ÏÏ¿‰·. •Â¯ˆÚÈÛÙfi˜ ÛÙ·ıÌfi˜ ÁÈ· ÙËÓ ·ÈÚÂÙ‹ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·, ı· ·ÔÙÂϤÛÂÈ Ë ‰È·ÌfiÚʈÛË ÙÔ˘ ÚÒÙÔ˘ Ù˘ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡, Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È ¤ÙÔÈÌÔ˜ ̤¯ÚÈ ÙÔÓ ºÂ‚ÚÔ˘¿ÚÈÔ. ∂Λ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ı· ÙÂı› Î·È Ë ·ÊÂÙËÚ›· ÙˆÓ ÛÙfi¯ˆÓ Î·È ÙˆÓ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂˆÓ Ù˘ ·ÈÚÂÙ‹˜ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜. ∂ÈÚfiÛıÂÙ·, Ë ÚÒÙË (ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÂÎÏÔÁ‹ ÙÔ˘ ÚÔ‰Ú›Ԣ) Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÙÔ˘ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ı· ¤¯ÂÈ ˆ˜ ı¤Ì· ÙÔ ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Ì ˙ËÙ‹Ì·Ù·, fiˆ˜ ÙÔ˘˜ ˘‰¿ÙÈÓÔ˘˜ fiÚÔ˘˜, ÙËÓ ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈ΋ ˘Ô‚¿ıÌÈÛË Î·È Ú‡·ÓÛË ·¤Ú·, ˘‰¿ÙˆÓ Î·È Â‰¿ÊÔ˘˜, ÙËÓ ·ÍÈÔÔ›ËÛË ·ÁÚÔÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈÎÒÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ, ÙËÓ ÚÔÒıËÛË Ù˘ ÊÈÏÈ΋˜ ÚÔ˜ ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ÁˆÚÁ›·˜, ÙȘ ·Ó·ÓÂÒÛÈ̘ ËÁ¤˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜. ∂Í¿ÏÏÔ˘, ÛÙȘ ÚÔı¤ÛÂȘ Ù˘ ·ÈÚÂÙ‹˜ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ Â›Ó·È Ë Û‡ÛÙ·ÛË °Ú·Ê›Ԣ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ¿Ú¯Ë Û fiϘ ÙȘ ÁˆÁÚ·ÊÈΤ˜ ÂÓfiÙËÙ˜, ÛÙÔ˘˜ ÛËÌÂÚÈÓÔ‡˜ ÓÔÌÔ‡˜, Ì ÛÙfi¯Ô ÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË Â͢ËÚ¤ÙËÛË ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ.

¢‹ÏˆÛË ∫ÒÛÙ· ∞ÁÔÚ·ÛÙÔ‡ ªÂ ·ÊÔÚÌ‹ ÙËÓ ·Ó¿ÏË„Ë ÙˆÓ Î·ıËÎfiÓÙˆÓ ÙÔ˘, Ô ·ÈÚÂÙfi˜ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȿگ˘

ΔÔ ÚÒÙÔ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ

£ÂÛÛ·Ï›·˜ Î. ∫ˆÓ. ∞ÁÔÚ·ÛÙfi˜ ¤Î·Ó ÛÙËÓ “£” ÙËÓ ·Ú·Î¿Ùˆ ‰‹ÏˆÛË: “™Ùfi¯Ô˜ Ì·˜, ˆ˜ Ë ÚÒÙË ÛÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· ·ÈÚÂÙ‹ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋ ∞Ú¯‹ £ÂÛÛ·Ï›·˜, Â›Ó·È Ë ÂÚÈʤÚÂÈ¿ Ì·˜ Ó· ·Ô‰Âȯı›: ¶ÚfiÙ˘Ô ‰˘Ó·ÌÈ΋˜ Î·È ÈÛfiÚÚÔ˘ ·Ó¿Ù˘Í˘, ÚfiÙ˘Ô ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ·ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë˜, ÚfiÙ˘Ô ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ Î·È ‰È·Ê¿ÓÂÈ·˜. ¢ÂÓ ·Ú·ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ì ÙȘ ‰˘ÛÎÔϛ˜, ÙȘ ÌÂÁ¿Ï˜ ‰˘ÛÎÔϛ˜ ı· ¤ÏÂÁ·, Ô˘ ·ÔÚÚ¤Ô˘Ó ÙfiÛÔ ÂÎ ÙÔ˘ ÁÂÁÔÓfiÙÔ˜, fiÙÈ Ú¤ÂÈ Ó· ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÔ˘Ì ·fi Ù· ıÂ̤ÏÈ· ¤Ó·Ó ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ıÂÛÌfi, fiÛÔ Î·È Î˘Ú›ˆ˜ ·fi ÙÔ ÁÂÓÈÎfiÙÂÚÔ ‰˘ÛÌÂÓ¤˜ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ, ¯ˆÚ›˜ ·ÌÊÈ‚ÔÏ›· ÙÔ ‰˘ÛÌÂÓ¤ÛÙÂÚÔ ÙˆÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›ˆÓ ‰ÂηÂÙÈÒÓ ÛÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌ›·, ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ˙ˆ‹ Î·È ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›·. ™ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ¿ Ì·˜ ÁÈ· ÙË Ó¤· £ÂÛÛ·Ï›·, ÙËÓ £ÂÛÛ·Ï›· Ô˘ ‰›ÓÂÈ ·fiÏ˘ÙË ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ· ÛÙÔÓ ¿ÓıÚˆÔ Î·È ÙȘ ·Ó¿ÁΘ ÙÔ˘, ÙËÓ £ÂÛÛ·Ï›· ÙˆÓ ·ÓÔȯÙÒÓ ÔÚÈ˙fiÓÙˆÓ, Ù˘ Â͈ÛÙÚ¤ÊÂÈ·˜ Î·È Ù˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·˜, ÙËÓ £ÂÛÛ·Ï›· Ù˘ ·È‰Â›·˜, ÙÔ˘ ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ Î·È Ù˘ ηÈÓÔÙÔÌ›·˜, Û’ ·˘Ù‹Ó ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· fi¯È ÌfiÓÔ ‰ÂÓ ÂÚÈÛÛ‡ÂÈ Î·Ó›˜, ·ÏÏ¿ Â›Ó·È Â‰Ú·›· Ì·˜ ÂÔ›ıËÛË, ˆ˜ Ú¤ÂÈ Ó· ¿Ì fiÏÔÈ Ì·˙›, ÌÂ Û˘ÓÂÓÓfiËÛË Î·È ÂÔÈÎÔ‰ÔÌËÙÈ΋ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·. ŸÛ· Ì·˜ ÂÓÒÓÔ˘Ó, Â›Ó·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·’ fiÛ· Ì·˜ ¯ˆÚ›˙Ô˘Ó. ∞˘Ùfi ‚‚·›ˆ˜ ηÏԇ̷ÛÙ ӷ ÙÔ ·ԉ›ÍÔ˘Ì ÛÙËÓ Ú¿ÍË, Ó· ÙÔ Î¿ÓÔ˘Ì Ú¿ÍË. ∏ ·ÈÚÂÙ‹ ÂÚÈʤÚÂÈ· £ÂÛÛ·Ï›·˜ ̤ۈ ÙˆÓ ıÂÛÌÈÎÒÓ Ù˘ ÔÚÁ¿ÓˆÓ ¤¯ÂÈ ÈÛÙÔÚÈ΋ ·ÔÛÙÔÏ‹: ¡· Â·Ó·ıÂÌÂ-

ÏÈÒÛÂÈ ÙËÓ ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋ Û˘Ó›‰ËÛË Û ÛÙ¤Ú˜ ‚¿ÛÂȘ, Ó· ‰ÒÛÂÈ Ó¤· ‰˘Ó·ÌÈ΋ ÛÙËÓ ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·, Ó· ÂÓ‰˘Ó·ÌÒÛÂÈ ÙËÓ ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋ ·Ó¿Ù˘ÍË, ΢ڛˆ˜ fï˜ Ó· Û˘Ì‚¿ÏÏÂÈ ÛÙË ‰È·Ù‹ÚËÛË Ù˘ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ Û˘ÓÔ¯‹˜, Û ÌÈ· ÎÚ›ÛÈÌË ÂÚ›Ô‰Ô. ¡· ÚÔÙ¿ÍÂÈ ÙÔÓ ¿ÓıÚˆÔ, Ó· ÂÚÁ·ÛÙ› ÁÈ· ÙËÓ Î¿Ï˘„Ë ÙˆÓ ·Ó·ÁÎÒÓ ÙÔ˘, Ó· ÚÔÛʤÚÂÈ ÛÙÔÓ ˘ÂÚ‹Ê·ÓÔ £ÂÛÛ·Ïfi, Ô˘ ¤¯ÂÈ ñ ‰È·¯ÚÔÓÈο ñ ·ԉ›ÍÂÈ fiÙÈ Ù· ηٷʤÚÓÂÈ Î·È ÌÂÁ·ÏÔ˘ÚÁ›, ȉ›ˆ˜ ÛÙȘ ÎÚ›ÛÈ̘ ÛÙÈÁ̤˜. •Âηı·Ú›˙ˆ, ¿ÓÙˆ˜, fiÙÈ Ë Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Î·È Ë Û˘ÓÂÓÓfiËÛË ‰ÂÓ ÛËÌ·›ÓÔ˘Ó Ô‡ÙÂ... Û˘ÁÎ¿Ï˘„Ë, Ô‡Ù ÛȈ‹. ∏ ı¤ÛË Ì·˜ Û˘ÓÔ„›˙ÂÙ·È ÛÙË ÊÚ¿ÛË: √È £ÂÛÛ·ÏÔ› ·ÔÊ·Û›˙Ô˘Ó ÁÈ· ÙËÓ £ÂÛÛ·Ï›·. ∏ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·, Ë ‰ÈÂΉ›ÎËÛË Î·È Ô ·Ó˘Ô¯ÒÚËÙÔ˜ ·ÁÒÓ·˜ ÁÈ· ÙÔ Û˘ÌʤÚÔÓ ÙÔ˘ ÙfiÔ˘ Ì·˜ Î·È ÙˆÓ £ÂÛÛ·ÏÒÓ. ¶ÚÒÙÔ Ì·˜ ̤ÏËÌ· Â›Ó·È Ó· ÚÔÛ‰ÈÔÚ›ÛÔ˘Ì ÙËÓ ·ÊÂÙËÚ›· Ù˘ ·ÈÚÂÙ‹˜ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜, ‰ËÏ·‰‹ ÙÈ ·Ú·Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ì ÙfiÛÔ ·fi ÙËÓ ÎÚ·ÙÈ΋ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· fiÛÔ Î·È ÙȘ ¡Ô̷گȷΤ˜ ∞˘ÙÔ‰ÈÔÈ΋ÛÂȘ. ∞˘Ùfi ı· Á›ÓÂÈ Ì Ï‹Úˆ˜ ·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈÎfi Î·È ·‰È·ÌÊÈÛ‚‹ÙËÙÔ ÙÚfiÔ, ÒÛÙ ӷ ·ÔÙ˘ˆı› Ë ˘ÊÈÛÙ¿ÌÂÓË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË: ÔÈ· ¤ÚÁ· Â›Ó·È Û ÂͤÏÈÍË, ÔȘ Â›Ó·È ÔÈ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ, Û ÙÈ ‡„Ô˜ ÔÈ ÔÊÂÈϤ˜, fiÛ· Â›Ó·È Ù· ¯Ú¤Ë. ∂͢·ÎÔ‡ÂÙ·È fiÙÈ ı· ˘¿ÚÍÂÈ ·fiÏ˘ÙË ‰È·Ê¿ÓÂÈ· Î·È ˘‡ı˘ÓË ÂÓË̤ڈÛË ÙÔ˘ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ Î·È Ù˘ ÙÔÈ΋˜ ÎÔÈÓˆÓ›·˜, fiˆ˜ ·ÍÈÒÓÔ˘Ó ñ Î·È ÛˆÛÙ¿ ñ ÔÈ Ôϛ٘”.

ΔÔ ÚÒÙÔ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ fiˆ˜ ÚԤ΢„ ·fi ÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ Ù˘ 7˘ Î·È 14˘ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘, Â›Ó·È ÙÔ ÂÍ‹˜ : ¶ÏÂÈÔ„ËÊ›· Ì ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙÔÓ ∫ÒÛÙ· ∞ÁÔÚ·ÛÙfi Î·È ·ÓÙÈÂÚÈÊÂÚÂȿگ˜ ·fi ÙË ª·ÁÓËÛ›· Ô Î. ¢ËÌ. ∞ÏÂÍfiÔ˘ÏÔ˜, ·fi ÙËÓ §¿ÚÈÛ· Ë Î. ƒ¤Ó· ∫·Ú·Ï·ÚÈÒÙÔ˘, ·fi ÙËÓ ∫·Ú‰›ÙÛ· Ô Î. μ·Û›Ï˘ ΔÛÈ¿ÎÔ˜ Î·È ·fi Ù· ΔڛηϷ Ô Î. ÃÚ. ªÈ¯·Ï¿Î˘ ∞fi ÙÔ ÓÔÌfi §¿ÚÈÛ·˜: ª·Ú›· ª·Ì¿Ú·, ÃÚ‹ÛÙÔ˜ ∫ÔÏÔÌ¿ÙÛÈÔ˜, £·Ó¿Û˘ ∞ÁÁÂÏ‹˜, ÃÚ‹ÛÙÔ˜ §È¿˘, ∑‹Û˘ °ÚËÁÔÚ›Ô˘, ∫. ¢ÂÛÔÙfiÔ˘ÏÔ˜, °ÚËÁ. ¶··¯·Ú·Ï¿ÌÔ˘˜, ÃÚ‹ÛÙÔ˜ ™È‰ÂÚfiÔ˘ÏÔ˜, £·Ó¿Û˘ ¶·È‰‹˜, √˘Ú·Ó›· ™Ù·Ê‡ÏË. ∞fi ÙË ª·ÁÓËÛ›·: ∞ÚÁ. ∫Ô¿Ó·˜, ∞ÚÁ‡Ú˘ ªÔÓÙfi˜, ¢ˆÚÔı¤· ∫ÔÏ˘Ó‰Ú›ÓË, ¶¤ÙÚÔ˜ ™Ô‡ÚÏ·˜, §ÂˆÓ›‰·˜ ƒ›Ó˘, ¶¤ÙÚÔ˜ ª·Ù˙ȿη˜, ∫ÒÛÙ·˜ ÷Ϥ‚·˜, °. ∫›ÙÛÈÔ˜, °. ∫·ÏÙÛÔÁÈ¿ÓÓ˘. ∞fi ÙȘ μfiÚÂȘ ™ÔÚ¿‰Â˜ : º›ÏÈ·˜ Ëڷ˜. ∞fi Ù· ΔڛηϷ : ∏Ï›·˜ ¡¿Ó˘, °ÂˆÚÁ. ΔÛ›Áη˜, ∂˘ı‡ÌÈÔ˜ ƒÂÓÙ˙È¿˜, ¡Ù›ÓÔ˜ ª¿Ú‰·˜, ∂ϤÓË ∞ÚÁ˘ÚÔÔ‡ÏÔ˘, ÃÚ. °·ÎfiÔ˘ÏÔ˜. ∞fi ÙËÓ ∫·Ú‰›ÙÛ· : °ÂˆÚÁ›· ∫fiÎηÏË∫Ô˘‚¤ÏË, ∫ÒÛÙ·˜ ¡Ô‡ÛÈÔ˜, √Ú¤ÛÙ˘ 淯ԇϷ˜, μ. §¤Ì·˜, ∞ÓÙÒÓ˘ ∞Ó·ÛÙ·ÛfiÔ˘ÏÔ˜. ªÂ›˙ÔÓ· ÌÂÈÔ„ËÊ›· Ì ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙÔÓ Î. ∞. ¶··ÙfiÏÈ· : §›ÙÛ· §È·ÎÔ‡ÏË, ∞ÁÁ¤Ï· μ·ÁÂÓ¿, º. ™ÎÔ‡Ú·˜ ·fi ÙËÓ §¿ÚÈÛ·, ¢ËÌ. ªÂÚÁÈ·Ï‹˜, ∂˘‰ÔΛ· ∞‰·Ì¿ÎË Î·È Δ˙Ô‡ÏÈ· ΔÛ·Ï›ÎË ·fi ÙËÓ ª·ÁÓËÛ›·, §ÒÚÂÓ ∫·ÛÔÔ‡ÏÔ˘, £·Ó¿Û˘ ΔÛÈ¿Ú·˜ Î·È °ÂÒÚÁ. ∫·¤ÏÔ˜ ·fi Ù· ΔڛηϷ Î·È ºÒÙ˘ ∞ÏÂÍ¿ÎÔ˜, ¡›ÎÔ˜ ∫·ÏÈ·ÎÔ‡‰·˜, °ÈÔ‡ÛÂÊ ÃÚÔ‡Ì ·fi ÙËÓ ∫·Ú‰›ÙÛ·. ¢Â‡ÙÂÚË ÌÂÈÔ„ËÊ›· (§·˚΋ ™˘Û›ڈÛË) Ì ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙÔÓ Î. μ·ÁÁ¤ÏË ªÔ‡Ù· Î·È Û˘Ì‚Ô‡ÏÔ˘˜ ÙÔÓ Î. ¡ÈÎ. °Î·Ù˙‹ ·fi ÙËÓ ª·ÁÓËÛ›· Î·È ÙÔÓ μ. ∫Ú·ÓÈ¿ ·fi ÙËÓ ∫·Ú‰›ÙÛ·. ΔÚ›ÙË ÌÂÈÔ„ËÊ›· Ì ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙÔÓ Î. ∞ÛÙ¤ÚÈÔ ƒÔÓÙÔ‡ÏË. Δ¤Ù·ÚÙË ÌÂÈÔ„ËÊ›· (£ÂÛÛ·Ï›· Ù˘ ∞ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë˜ Î·È √ÈÎÔÏÔÁ›·˜) Ì ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙÔÓ Î. ∫ÒÛÙ· ¶Ô˘Ï¿ÎË. ¶¤ÌÙË ÌÂÈÔ„ËÊ›· ÙÔÓ Î. ¢ËÌ‹ÙÚË ∫Ô˘Ú¤Ù· (√ÈÎÔÏfiÁÔÈ- ¶Ú¿ÛÈÓÔÈ) Î·È ¤ÎÙË ÌÂÈÔ„ËÊ›· (∞ÚÈÛÙÂÚ‹ ¶·Ú¤Ì‚·ÛË) Ì ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙÔÓ Î. º¿ÓË °ÂÓËÎÔÌÛ›Ô˘. £. ∫. μÔÁÈ·Ù˙‹˜

∂ÎÔÓÔ‡ÓÙ·È ÔÈ ÌÂϤÙ˜ ÁÈ· ÙȘ ÂηÙÔÓÙ¿‰Â˜ ·ÈÙ‹ÛÂȘ ·ÁÚÔÙÒÓ Î·È ÔÏÈÙÒÓ

ºˆÙÔ‚ÔÏÙ·˚ο Î·È ÛÙȘ μfiÚÂȘ ™ÔÚ¿‰Â˜ ∞πΔ∏™∂π™ ÁÈ· ÂÁηٿÛÙ·ÛË ÊˆÙÔ‚ÔÏÙ·ÈÎÒÓ Û ¯ˆÚ¿ÊÈ· Î·È ÛÙ¤Á˜ ÛÈÙÈÒÓ ÈÛ¯‡Ô˜ ̤¯ÚÈ 150 ÎÈÏÔ‚¿Ù, ı· ‰Â¯Ù› ·fi ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË Â‚‰ÔÌ¿‰· ·fi ÙÔ˘˜ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔ˘˜ ÙˆÓ ÓËÛÈÒÓ ÙˆÓ μÔÚ›ˆÓ ™ÔÚ¿‰ˆÓ Ë ¢∂∏ μfiÏÔ˘. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· ÂÓÙfi˜ ÙˆÓ ËÌÂÚÒÓ ı· Á›ÓÔ˘Ó ÔÈ ÌÂϤÙ˜, ÁÈ· ÙȘ ·ÈÙ‹ÛÂȘ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ˘Ô‚¿ÏÂÈ ·ÁÚfiÙ˜ Î·È È‰ÈÔÎً٘ ÛÈÙÈÒÓ ÁÈ· ·Ú·ÁˆÁ‹ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ ̤ۈ ʈÙÔ‚ÔÏÙ·˚ÎÒÓ. ∏ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜, ∂Ó¤ÚÁÂÈ·˜ Î·È ÎÏÈÌ·ÙÈ΋˜ ∞ÏÏ·Á‹˜ Î. Δ›Ó· ªÈÚÌ›ÏË Ì ¤ÁÁÚ·Êfi Ù˘ ˙ËÙ› ·fi ÙÔ˘˜ ‰È¢ı˘ÓÙ¤˜ ÙˆÓ Î·Ù·ÛÙËÌ¿ÙˆÓ Ù˘ ¢∂∏ ·ÓÂÏÏ·‰Èο, Ó· ÌÔ˘Ó Û ÛÂÈÚ¿ ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ·˜ ÔÈ ·ÈÙ‹ÛÂȘ ÙˆÓ ·ÁÚÔÙÒÓ Î·È ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ, Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÂÁηٿÛÙ·ÛË ÊˆÙÔ‚ÔÏÙ·˚ÎÒÓ Û ¯ˆÚ¿ÊÈ· Î·È Û›ÙÈ·, ÈÛ¯‡Ô˜ ̤¯ÚÈ 100 ÎÈÏÔ‚¿Ù. √ ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ Ù˘ ¢∂∏ ÛÙÔ μfiÏÔ Î. ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ ÙfiÓÈÛÂ

ˆ˜ ı· ÍÂÎÈÓ‹ÛÔ˘Ó ÔÈ ÌÂϤÙ˜ ·ÔÙ‡ˆÛ˘ Ù˘ οı ·›ÙËÛ˘. ™ÙË ÌÂϤÙË ı· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ÔÈ fiÚÔÈ Û‡Ó‰ÂÛ˘, ‰ËÏ·‰‹ ÙÈ ˘Ô‰Ô̤˜, fiˆ˜ ÛÙ‡ÏÔÈ, Ô˘ ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È ÁÈ· Ó· ˘¿ÚÍÂÈ Û‡Ó‰ÂÛË Ì ÙÔ ‰›ÎÙ˘Ô Ù˘ ¢∂∏, fiÛÔ Â›Ó·È ÙÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi ÎfiÛÙÔ˜ Î·È ‰È¿ÊÔÚ· ¿ÏÏ· ı¤Ì·Ù·. ∞˘Ù‹ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô ¤¯Ô˘Ó ÔÏÔÎÏËÚˆı› ·ÚÎÂÙ¤˜ ÌÂϤÙ˜ ÁÈ· ·ÈÙ‹ÛÂȘ ȉȈÙÒÓ, Ô˘ ÙȘ ›¯·Ó ˘Ô‚¿ÏÏÂÈ ·ÏÈfiÙÂÚ· Î·È Â›¯·Ó ¿ÚÂÈ ¿‰ÂȘ ÂÍ·›ÚÂÛ˘ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ·fi ÙË ƒ˘ıÌÈÛÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ∂Ó¤ÚÁÂÈ·˜. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ·Ú·ÁˆÁ‹ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ ÌÂÁ¿Ï˘ ÈÛ¯‡Ô˜. ªÂÙ¿ ÙȘ ÌÂϤÙ˜ ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ·ÈÙ‹ÛˆÓ, ÍÂÎÈÓ¿ Ë ÂÎfiÓËÛË ÙˆÓ ÌÂÏÂÙÒÓ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·ÁÚfiÙ˜ Î·È ÙÔ˘˜ ȉÈÒÙ˜. √È ·ÈÙ‹ÛÂȘ ÙÔ˘˜ ·ÊÔÚÔ‡Ó ·Ú·ÁˆÁ‹ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ ·fi ʈÙÔ‚ÔÏÙ·˚ο Ì ÈÛ¯‡ ̤¯ÚÈ 100 ÎÈÏÔ‚¿Ù ÁÈ· Ù· ¯ˆÚ¿ÊÈ· Î·È ¿Óˆ ÙˆÓ 10 ÎÈÏÔ‚¿Ù ÁÈ· ÙȘ ÛÙ¤Á˜. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È ˆ˜ ÌÂϤÙ˜

ÁÈ· ·ÈÙ‹ÛÂȘ ȉȈÙÒÓ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó Ì¤¯ÚÈ Î·È 10 ÎÈÏÔ‚¿Ù, ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Á›ÓÔ˘Ó ¿ÌÂÛ· Î·È ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ÛÙÈÁÌ‹, ¯ˆÚ›˜ Ó· ÌÔ˘Ó ÛÙË ‰È·‰Èηۛ· Ù˘ ÛÂÈÚ¿ ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ·˜. ŸÏ˜ ÔÈ ÌÂϤÙ˜ ı· ·Ú·‰ÔıÔ‡Ó ÛÙÔ˘˜ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔ˘˜, ÁÈ· Ó· ÂÓÂÚÁ‹ÛÔ˘Ó ¿ÌÂÛ·. √ Î. ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛ ˆ˜ Ô ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ ·ÈÙ‹ÛÂˆÓ Ô˘ ı· ÈηÓÔÔÈËı›, ı· ÂÍ·ÚÙËı› ·fi ÙË ‰È·ı¤ÛÈÌË ÈÛ¯‡ ÙˆÓ ÁÚ·ÌÌÒÓ Ù˘ ¢∂∏. ¢ËÏ·‰‹ ‰ÂÓ ı· ‰Â¯ÙÔ‡Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚË ÂÓ¤ÚÁÂÈ·, ·fi ·˘Ù‹ Ô˘ ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È, ÁÈ· Ó· Â͢ËÚÂÙ‹ÛÔ˘Ó ÙÔ˘˜ Ôϛ٘. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È ˆ˜ ÔÈ ·ÈÙ‹ÛÂȘ ÙˆÓ ·ÁÚÔÙÒÓ ÁÈ· ʈÙÔ‚ÔÏÙ·˚ο, ·Ó¤Ú¯ÔÓÙ·È ÛÙÔ ÓÔÌfi ª·ÁÓËÛ›·˜ ÛÙȘ 200 ÂÚ›Ô˘ Î·È ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ Ô˘ ÂӉȷʤÚÔÓÙ·È Ó· ÙÔÔıÂÙ‹ÛÔ˘Ó ÊˆÙÔ‚ÔÏÙ·˚ο ÛÙȘ ÛÙ¤Á˜ ÈÛ¯‡Ô˜ ̤¯ÚÈ Î·È 10 ÎÈÏÔ‚¿Ù, ÛÙȘ 50. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· Ë Î. ªÈÚÌ›ÏË ¿Ó·„ ÙÔ

“Ú¿ÛÈÓÔ Êˆ˜” , ÁÈ· ÙËÓ ÂÁηٿÛÙ·ÛË ÊˆÙÔ‚ÔÏÙ·˚ÎÒÓ Û˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ ÈÛ¯‡Ô˜ ̤¯ÚȘ 150 ÎÈÏÔ‚¿Ù Î·È ÛÙ· ÓËÛÈ¿, Ô˘ Â›Ó·È ‰È·Û˘Ó‰Â‰Â̤ӷ Ì ÙÔ ËÏÂÎÙÚÈÎfi ‰›ÎÙ˘Ô Ù˘ ËÂÈÚˆÙÈ΋˜ ∂ÏÏ¿‰·˜. ∏ ™ÎÈ¿ıÔ˜, Ë ™ÎfiÂÏÔ˜ Î·È Ë ∞ÏfiÓÓËÛÔ˜ ÂÓÙ¿ÛÛÔÓÙ·È Û ·˘Ù‹ ÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›·. √ ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ Ù˘ ¢∂∏ ÛÙÔ μfiÏÔ ÙfiÓÈÛ ˆ˜ ̤¯ÚÈ ÚfiÙÈÓÔ˜, ÌÔÚÔ‡Û·Ó ÔÈ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ ÙˆÓ ÓËÛÈÒÓ Ó· ÂÁηٷÛÙ‹ÛÔ˘Ó ÊˆÙÔ‚ÔÏÙ·˚ο ÈÛ¯‡Ô˜ ̤¯ÚÈ 10 ÎÈÏÔ‚¿Ù. ΔÒÚ· Ë ÈÛ¯‡˜ ·˘Í‹ıËΠ̤¯ÚÈ Î·È Ù· 150 ÎÈÏÔ‚¿Ù. ∏ ˘Ô‚ÔÏ‹ ÙˆÓ ·ÈÙ‹ÛÂˆÓ ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ ·ÏÏ¿ Î·È ÙˆÓ ·ÁÚÔÙÒÓ ·fi Ù· ÓËÛÈ¿ ÌÔÚ› Ó· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ ·fi ÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ Ë̤Ú˜. 줂·È·, ÚfiÛıÂÛÂ, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡ÓÙ·È Ù¯ÓÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·, ÏfiÁˆ ÙˆÓ ÔÏÏÒÓ ¯ÈÏÈÔ̤ÙÚˆÓ ÙÔ˘ ËÏÂÎÙÚÈÎÔ‡ ‰ÈÎÙ‡Ô˘, Ô˘ ÍÂÎÈÓ¿ ·fi ÙÔ §·‡ÎÔ Î·È Î·Ù·Ï‹ÁÂÈ ÛÙËÓ ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ºÒÙ˘ ™·Ófi˜


T√¶π∫√ P∂¶√ƒΔ∞∑

19

¶APA™KEYH 31 ¢EKEMBPIOY 2010

∞ÚÎÂÙÔ› ÛÙË ª·ÁÓËÛ›· ·Û¯ÔÏÔ‡ÓÙ·È Ì ÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹ ÙÔ˘ ÚÔ˚fiÓÙÔ˜ Ô˘ ʤÚÓÂÈ Ù‡¯Ë

∫ÂÚ‰ÔÊfiÚ· Ë Î·ÏÏȤÚÁÂÈ· Úԉȿ˜ ËÓ ÚÔÛÔ‰ÔÊfiÚ· ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈ΋ ηÏÏȤÚÁÂÈ· Ù˘ Úԉȿ˜ ÂÈϤÁÔ˘Ó Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ· fiÏÔ Î·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ·Ú·ÁˆÁÔ› ÛÙËÓ Â˘Ú‡ÙÂÚË ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜. √ ηÚfi˜ Ù˘ Úԉȿ˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ¤ÓÙÔÓË ˙‹ÙËÛË ÛÙȘ ·ÁÔÚ¤˜, Ì ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÙˆÓ ÂÌfiÚˆÓ Î·È Î·Ù¿ Û˘Ó¤ÂÈ· ÙˆÓ Î·Ù·Ó·ÏˆÙÒÓ Ó· Â›Ó·È ·˘ÍË̤ÓÔ. ™‡Ìʈӷ Ì ٷ ÛÙÔȯ›· ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ ∞ÁÚÔÙÈ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ Î·È ΔÚÔʛ̈Ó, ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ Î·ÏÏÈÂÚÁÔ‡ÌÂÓˆÓ Ì ÚԉȤ˜ ÂÎÙ¿ÛÂˆÓ Û ·ÓÂÏÏ·‰ÈÎfi Â›Â‰Ô ‰ÂÓ ˘ÂÚ‚·›ÓÂÈ Ù· 20.000 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù·, Ì ÙËÓ Ù¿ÛË, ˆÛÙfiÛÔ, Ó· Â›Ó·È ·˘ÍËÙÈ΋, ηıÒ˜ ·ÚÎÂÙÔ› ·ÁÚfiÙ˜ ÂÈϤÁÔ˘Ó Ó· ÛÙÚ·ÊÔ‡Ó ÛÙËÓ ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈ΋ Î·È ÎÂÚ‰ÔÊfiÚ· ηÏÏȤÚÁÂÈ· ÙÔ˘ ÚÔ‰ÈÔ‡. √ ηÚfi˜ ¤¯ÂÈ ıÂÚ·¢ÙÈΤ˜ ȉÈfiÙËÙ˜ Î·È ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È Â˘Ú¤ˆ˜ ÙfiÛÔ ÛÙË Ì·ÁÂÈÚÈ΋, fiÛÔ Î·È ÙË ˙·¯·ÚÔÏ·ÛÙÈ΋. ∂ÈϤÔÓ, ÙÔ Úfi‰È ıˆÚÂ›Ù·È ÁÔ‡ÚÈ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ï‹ ¯ÚÔÓÈ¿.

Δ

μ∞°°∂§∏™ ∫∞ƒ∞ª∞¡∏™ karamanis@e-thessalia.gr

ΔÔ Úfi‰È ηÏÏÈÂÚÁÂ›Ù·È Î·È ·Ú¿ÁÂÙ·È Û Â›Â‰Ô ¡ÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÛÂ Û˘ÓÔÏÈ΋ ¤ÎÙ·ÛË 60 ÂÚ›Ô˘ ÛÙÚÂÌÌ¿ÙˆÓ ÙfiÛÔ ÛÙËÓ Â˘Ú‡ÙÂÚË ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ οÌÔ˘, fiÛÔ Î·È ÛÙËÓ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë ÙÔ˘ ¶ËÏ›Ô˘. √ ηÚfi˜ Ù˘ Úԉȿ˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ¤ÓÙÔÓË ˙‹ÙËÛË ÛÙȘ ·ÁÔÚ¤˜ Î·È ‰È·Ù›ıÂÙ·È ‚¿ÛÂÈ Û˘Ì‚ÔÏ·›ˆÓ. ΔÔ Úfi‰È, ÙÔ ÔÔ›Ô ·Ú¿ÁÂÙ·È ÛÙȘ ηÏÏÈÂÚÁÔ‡ÌÂÓ˜ ÂÎÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜, ‰È·Ù¤ıËΠʤÙÔ˜ ÛÙË ¯ÔÓÙÚÈ΋ ÛÙËÓ ÙÈÌ‹ ÙÔ˘ 1,40 ¢ÚÒ ÙÔ ÎÈÏfi ηٿ ̤ÛÔ fiÚÔ, Ì ÙË ÛÔ‰ÂÈ¿ Ó· Û˘ÁÎÔÌ›˙ÂÙ·È Î¿ı ¯ÚfiÓÔ ÛÙ· Ù¤ÏË ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ Ì ·Ú¯¤˜ √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘. ∞Í›˙ÂÈ Ó· ÛËÌÂȈı› fiÙÈ Ë Î·ÏÏȤÚÁÂÈ· Î·È Ë ·Ú·ÁˆÁ‹ ÙÔ˘ ÚÔ‰ÈÔ‡, ‰ÂÓ ÂÓÙ¿ÛÛÔÓÙ·È ÛÙË ‰È·‰Èηۛ· ÂȉfiÙËÛ˘, ‰ÈfiÙÈ ÛÙÔÓ ∫·ÓÔÓÈÛÌfi Ù˘ ·ÚÌfi‰È·˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ŒÓˆÛ˘ ‰ÂÓ ÚԂϤÔÓÙ·È Ë ¤ÁÎÚÈÛË Î·È Ë Î·Ù·‚ÔÏ‹ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÂÓ›Û¯˘Û˘ ÁÈ· ÙÔ ÚÔ˚fiÓ. ΔÔ ÁÂÁÔÓfi˜ ˆ˜ Ë ·Ú·ÁˆÁ‹ ÚÔ‰ÈÔ‡ ‰ÂÓ ÂȉÔÙÂ›Ù·È ·fi ÙËÓ ∂˘Úˆ·˚΋ ŒÓˆÛË, ηıÈÛÙ¿ ‰ÈÛÙ·ÎÙÈÎÔ‡˜ ÙÔ˘˜ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˘˜ ·ÁÚfiÙ˜, Ó· ·Û¯ÔÏËıÔ‡Ó Ì ÙËÓ ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈ΋ Î·È ÚÔÛÔ‰ÔÊfiÚ· ηÏÏȤÚÁÂÈ¿ ÙÔ˘. øÛÙfiÛÔ, ¤¯Ô˘Ó ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ÂÓÙ·¯ıÔ‡Ó ÛÙ· Û¯¤‰È· ‚ÂÏÙ›ˆÛ˘, ηıÒ˜ ÛÙfi¯Ô˜ Â›Ó·È Ë ·‡ÍËÛË ÙˆÓ Î·ÏÏÈÂÚÁÔ‡ÌÂÓˆÓ Ì Úfi‰È· ÛÙÚÂÌÌ¿ÙˆÓ, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÂÓ›Û¯˘Û˘ Î·È ÛÙ‹ÚÈ͢ ÙˆÓ ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈÎÒÓ Î·ÏÏÈÂÚÁÂÈÒÓ. “™Â Â›Â‰Ô ¡ÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜” ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ Ô ÁˆfiÓÔ˜ Î. £·Ó. ∫Ô‡ÓÙÚÈ·˜, “Ù· ÚÒÙ· ‚‹Ì·Ù· Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ Î·ÏÏȤÚÁÂÈ· Î·È ÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹ ÙÔ˘ ÚÔ‰ÈÔ‡ ‹Ù·Ó Ú¿ÁÌ·ÙÈ ‰ÂÈÏ¿. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ·ÚÎÂÙÔ› ‹Ù·Ó ÔÈ ·ÁÚfiÙ˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ·ÔÊ¿ÛÈÛ·Ó Ó· ·Û¯ÔÏËıÔ‡Ó Ì ÙË Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË Î·ÏÏȤÚÁÂÈ· Î·È ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ Á›ÓÂÙ·È ÔÏÔ¤Ó· Î·È ÂÓÙÔÓfiÙÂÚÔ. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÌÈ· ηÏÏȤÚÁÂÈ· Î·È ·Ú·ÁˆÁ‹ Ì ÌÂÁ¿Ï˜ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜. ™‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ̤¯ÚÈ ÛÙÈÁÌ‹˜ ÂӉ›ÍÂȘ, ÙÔ ÚÔ˚fiÓ ¤¯ÂÈ ÚÔÔÙÈ΋ Î·È Ì¤ÏÏÔÓ. ∂›Ó·È ÌÈ· ÂÓÙÂÏÒ˜ ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋ ηÏÏȤÚÁÂÈ·, Ë ÔÔ›· ‰›ÓÂÈ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÛÙÔÓ ·Ú·ÁˆÁfi Ó· ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙ÂÈ Î¤Ú‰Ô˜. ∂Ӊ¯Ô̤ӈ˜ ÔÈ ·ÁÚfiÙ˜ Ô˘ ·Û¯ÔÏÔ‡ÓÙ·È Ì ÙËÓ Î·ÏÏȤÚÁÂÈ· Î·È ÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹ ÙÔ˘ ÚÔ‰ÈÔ‡, Ó· ÌË ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È Î·Ó ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÂÓ›Û¯˘ÛË ÙˆÓ ÎÔÈÓÔÙÈÎÒÓ ÂȉÔÙ‹ÛÂˆÓ Î·È Ó· ÙÔ˘˜ ·ÚΛ ÙÔ Î¤Ú‰Ô˜ ·fi ÙËÓ ÒÏËÛË Ù˘ ÛÔ‰ÂÈ¿˜ ÙÔ˘˜. √È ·ÁÚfiÙ˜ Ô˘ ·Û¯ÔÏÔ‡ÓÙ·È Ì ÙËÓ Î·ÏÏȤÚÁÂÈ· Î·È ÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹ ÙÔ˘ ÚÔ‰ÈÔ‡ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÙfiÛÔÈ ÔÏÏÔ›, ÁÈ· ÙÔÓ ·ÏÔ‡ÛÙ·ÙÔ ÏfiÁÔ fiÙÈ ÙÔ ÚÔ˚fiÓ ‰ÂÓ ÂȉÔÙ›ٷÈ. √Ê›ÏÔ˘Ì ӷ ÙÔÓ›ÛÔ˘ÌÂ, fï˜, fiÙÈ ÔÈ ÂȉÔÙ‹ÛÂȘ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó

ÙËÓ Î·Ù·ÛÙÚÔÊ‹ Ù˘ ·Ú·ÁˆÁÈ΋˜ ‰È·‰Èηۛ·˜. 줂·È·, ÔÈ ˘Ô„‹ÊÈÔÈ ÁÈ· ÂÁηٿÛÙ·ÛË ‰ÂÓ‰ÚÒÓˆÓ Úԉȿ˜, ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÓÙ¿ÍÔ˘Ó ÙËÓ Â¤Ó‰˘ÛË ÛÙ· Û¯¤‰È· ‚ÂÏÙ›ˆÛ˘ ÁÈ· ÁˆÚÁÈΤ˜ ÂÎÌÂÙ·ÏχÛÂȘ”, ÚÔÛı¤ÙÂÈ Ô Î. ∫Ô‡ÓÙÚÈ·˜. “¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÌÈ· ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈ΋ Î·È ÔÏÏ¿ ˘ÔÛ¯fiÌÂÓË Î·ÏÏȤÚÁÂÈ·”, ˘ÔÁÚ·ÌÌ›˙ÂÈ ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ Ô ÁˆfiÓÔ˜ - ÂÚ¢ÓËÙ‹˜ ‰Ú πˆ¿Ó. ƒÔ‡ÌÔ˜, “Ë ÔÔ›· ·ÏÏ¿˙ÂÈ Ù· ‰Â‰Ô̤ӷ ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÁˆÚÁ›·. ∞ÚÎÂÙÔ› ŒÏÏËÓ˜ ·Ú·ÁˆÁÔ› ‰Â›¯ÓÔ˘Ó Ó· ÂÌÈÛÙ‡ÔÓÙ·È Î·È Ó· ÚÔÙÈÌÔ‡Ó ÙËÓ Î·ÏÏȤÚÁÂÈ· Î·È ÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹ ÙÔ˘ ÚÔ‰ÈÔ‡. ¶ÚÔ˜ ÙÔ ·ÚfiÓ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÔÈ ÚÔÔÙÈΤ˜ Â›Ó·È ¿Ú· Ôχ ηϤ˜. ¢ÂÓ ÌÔÚÔ‡ÌÂ, ˆÛÙfiÛÔ, Ó· ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ì Ò˜ ÙÂÏÈο ı· ÂÍÂÏȯı› Ë Î·ÏÏȤÚÁÂÈ· Î·È Ë ·Ú·ÁˆÁ‹ ÙÔ˘ ÚÔ‰ÈÔ‡ ÛÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ”, ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ô Î. ƒÔ‡ÌÔ˜. ∞ÚÎÂÙÔ›, Û‡Ìʈӷ Ì ٷ ÛÙÔȯ›· ™˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÙÈÎÒÓ √ÚÁ·ÓÒÛÂˆÓ Î·È ∞ÁÚÔÙÈÎÒÓ ™˘ÏÏfiÁˆÓ, ŒÏÏËÓ˜ ·Ú·ÁˆÁÔ› ÛÙÚ¤ÊÔÓÙ·È Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ· ÛÙË Ó¤· Î·È ÚÔÛÔ‰ÔÊfiÚ· ηÏÏȤÚÁÂÈ· Ù˘ Úԉȿ˜, ηıÒ˜ ÙÔ ÊÚÔ‡ÙÔ ıˆÚÂ›Ù·È Û‡Ì‚ÔÏÔ Î·ÏÔÙ˘¯›·˜ Î·È ·ÊıÔÓ›·˜. ΔÔ Û‡ÓÔÏÔ Ù˘ ·ÁÎfiÛÌÈ·˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ Â›Ó·È ÂÚ›Ô˘ 2.250.000 ÙfiÓÔÈ, Ì ٷ “ËÓ›·” Ó· ÎÚ·Ù¿ Ë πÓ‰›· Ì 1.200.000 ÙfiÓÔ˘˜ Î·È Ó·

ËÌ›ÍÈÓˆÓ ÔÈÎÈÏÈÒÓ, Ô˘ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÔÓÙ·È ·fi Ôχ ηϋ Â͈ÙÂÚÈ΋ ÂÌÊ¿ÓÈÛË. ∂ÈÛËÌ·›ÓÂÙ·È fiÙÈ Ë ÂÏÏËÓÈ΋ ·ÁÔÚ¿ ÂÈÛ¿ÁÂÈ ÌÂÁ¿Ï˜ ÔÛfiÙËÙ˜ ÚÔ‰ÈÒÓ Î˘Ú›ˆ˜ ·fi ΔÔ˘ÚΛ·, πÚ¿Ó, πÓ‰›·, ∞›Á˘ÙÔ Î·È πÛÚ·‹Ï.

∂˘ÂÚÁÂÙÈΤ˜ ȉÈfiÙËÙ˜ K·ÏÏȤÚÁÂÈ·, ·Ú·ÁˆÁ‹

·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó ÙÔ πÚ¿Ó Ì 650.000 ÙfiÓÔ˘˜ Î·È ÔÈ ∏ӈ̤Ó˜ ¶ÔÏÈÙ›˜ ∞ÌÂÚÈ΋˜ Ì 100.000 ÙfiÓÔ˘˜, fiˆ˜ ÚÔ·ÙÂÈ ·fi Ù· ÛÙÔȯ›· ÙÔ˘ ∂ıÓÈÎÔ‡ π‰Ú‡Ì·ÙÔ˜ ∞ÁÚÔÙÈ΋˜ ŒÚ¢ӷ˜ (∂£π∞°∂). μ¿ÛÂÈ ÙˆÓ ›‰ÈˆÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ, Ë ÂÏÏËÓÈ΋ ·ÁÔÚ¿ ·ÔÚÚÔÊ¿ ÔÛfiÙËÙ˜ ÚÔ‰ÈÒÓ Ô˘ Î˘Ì·›ÓÔÓÙ·È ÌÂٷ͇ 1.000-1.200 ÙfiÓˆÓ, ÂÎ

√π∫√∂¡¢À™∏ ºÈÏ›ÙÛ· ∂ª¶π™Δ√™À¡∏™ ∂°°À∏™∏

ƒÂÔÚÙ¿˙:

∫√ÀƒΔπ¡∂™ - ∫√ÀƒΔπ¡√•À§∞ - Ã∞§π∞ §∂À∫∞ ∂π¢∏ - Δ∞¶∂Δ™∞ƒπ∂™

ÃÚfiÓÈ· ÔÏÏ¿ Î·È ∫·Ï‹ XÚÔÓÈ¿ ¶. ª∂§∞ 45 - 28˘ √∫Δøμƒπ√À - μ√§√™ Δ∏§.: 24210 24556, 22288 e-mail: oikoendisi@hotmail.com

∂ÍÂȉÈÎÂ˘Ì¤ÓÔ ™À¡∂ƒ°∂π√ ∂˘¯fiÌ·ÛÙ Û ʛÏÔ˘˜ Î·È ÂÏ¿Ù˜ Ã√¡π∞ ¶√§§∞ Î·È ÙÔ 2011 Ó· Ì·˜ ¯·Ú›˙ÂÈ YÁ›· Î·È E˘ËÌÂÚ›·

∫ø¡/¡√™ ∫∞ƒ∞¡π∫√§√™ ªÔ˘ÎÔ˘‚¿Ï· 1, ÙËÏ. 24210 63900, ÎÈÓ. 6977569658

ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ÔÈ 800 ÙfiÓÔÈ ÂÈÛ¿ÁÔÓÙ·È. √È ÂÈÛ·ÁfiÌÂÓ˜ ÔÛfiÙËÙ˜ ·ÊÔÚÔ‡Ó, ΢ڛˆ˜, Úfi‰È· ÍÈÓÒÓ ‹

√È Â˘ÂÚÁÂÙÈΤ˜ ȉÈfiÙËÙ˜ ÙÔ˘ ÚÔ‰ÈÔ‡ ‹Ù·Ó ÁÓˆÛÙ¤˜ ·fi ÙËÓ ·Ú¯·ÈfiÙËÙ· Î·È Û ÔÏÏÔ‡˜ ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡˜ Ë Úԉȿ ıˆÚÔ‡ÓÙ·Ó Û‡Ì‚ÔÏÔ Ì·ÎÚÔ˙ˆ›·˜, ÂÓÒ ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ Ì˘ıÔÏÔÁ›· Û˘Ì‚fiÏÈ˙ ÙË ÁÔÓÈÌfiÙËÙ· Î·È ÙËÓ ·ÊıÔÓ›·. √È ÈÛ¯˘Ú¤˜ ·ÓÙÈÔÍÂȉˆÙÈΤ˜ Ô˘Û›Â˜ ÙÔ˘ ÚÔ‰ÈÔ‡ Â›Ó·È ÙÚÂȘ ÊÔÚ¤˜ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ·fi ÂΛӘ ÙÔ˘ ÎfiÎÎÈÓÔ˘ ÎÚ·ÛÈÔ‡ Î·È ÙÔ˘ Ú¿ÛÈÓÔ˘ ÙÛ·ÁÈÔ‡. ∞ӷʤÚÂÙ·È Â›Û˘ fiÙÈ ÌÂÈÒÓÂÈ ÙËÓ ÂÌÊ¿ÓÈÛË ·ÚÙËÚÈÔÛÎÏ‹ÚˆÛ˘ Î·È ˘ÂÚÏÈȉ·ÈÌ›·˜, ‚ÔËı¿ ÛÙËÓ Î·Ú‰È·Î‹ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·, ‰Ú· ÚÔÏËÙÈο ˆ˜ ÚÔ˜ ÙËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË Ù˘ ÓfiÛÔ˘ ∞ÏÙÛ¯¿ÈÌÂÚ, ¤¯ÂÈ ·ÓÙÈÓÂÔÏ·ÛÌ·ÙÈ΋ ‰Ú¿ÛË, ‚ÔËı¿ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙÔ˘ ¤ÈÙ˙ Î·È ÌÂÈÒÓÂÈ

Ù· Û˘ÌÙÒÌ·Ù· ηٿıÏȄ˘. √ ¯˘Ìfi˜ ÙÔ˘ ÚÔ‰ÈÔ‡ Â›Ó·È ÏÔ‡ÛÈÔ˜ Û ÔÏ˘Ê·ÈÓfiϘ, Ù·ÓÓ›Ó˜, ÂÏÏ·ÁÈÎfi Ô͇, ‚ÈÙ·Ì›ÓË C, οÏÈÔ Î·È Û›‰ËÚÔ. ∏ ηÏÏȤÚÁÂÈ· Ù˘ Úԉȿ˜ ÚÔˆıÂ›Ù·È ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜ Ì ¤ÓÙÔÓÔ˘˜ Ú˘ıÌÔ‡˜ ÛÙ· Ï·›ÛÈ· Ù˘ Û˘Ì‚ÔϷȷ΋˜ ÁˆÚÁ›·˜. √È ·Ô‰fiÛÂȘ Ù˘ ηÏÏȤÚÁÂÈ·˜ Êı¿ÓÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ‰‡Ô Ì ٤ÛÛÂÚȘ ÙfiÓÔ˘˜ ÙÔ ÛÙÚ¤ÌÌ·. ∏ Úԉȿ ·Ó‹ÎÂÈ ÛÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· Punicaceae, ÛÙÔ Á¤ÓÔ˜ Punica. ΔÔ Ê˘Ùfi Â›Ó·È ı¿ÌÓÔ˜, ·ÏÏ¿ Ì ηٿÏÏËÏÔ ÎÏ¿‰ÂÌ· ÌÔÚ› Ó· ‰È·ÌÔÚʈı› Î·È Û ÌÈÎÚfi ‰¤Ó‰ÚÔ. ∏ ·ÓıÔÊÔÚ›· Ù˘ Úԉȿ˜ ‰È·ÚΛ ÌÂÁ¿ÏÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ·, ÍÂÎÈÓÒÓÙ·˜ ·fi Ù· Ù¤ÏË ª·˝Ô˘. √È Î·Ï‡ÙÂÚÔÈ Î·ÚÔ› ·Ú¿ÁÔÓÙ·È ·fi Ù· ÚÒÈÌ· ¿ÓıË, Èı·ÓfiÓ ÁÈ·Ù› ¢ÓÔÔ‡ÓÙ·È ·fi ÙȘ ηÈÚÈΤ˜ Û˘Óı‹Î˜. ∏ Úԉȿ Â›Ó·È ·˘ÙÔÁfiÓÈÌË Î·È ÁÈ’ ·˘Ùfi ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Úfi‚ÏËÌ· ÂÈÎÔÓ›·Û˘. ∏ ̤ÏÈÛÛ· ‰ÂÓ Â›Ó·È ··Ú·›ÙËÙË, ÁÈ· Ó· ·˘ÍËı› Ë ·Ú·ÁˆÁ‹, ÂÂȉ‹ Ù· ¿ÓıË ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó Ó¤ÎÙ·Ú.


T√¶π∫√ P∂¶√ƒΔ∞∑

20

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 31 ¢∂∫∂ªμƒπ√À 2010

™‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ‰ËÏÒÛÂȘ ÛÙÔ §ËÍÈ·Ú¯Â›Ô μfiÏÔ˘ ÙÔ 2010

¶ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÔÈ ÁÂÓÓ‹ÛÂȘ ·fi ÙÔ˘˜ ı·Ó¿ÙÔ˘˜ ∞‡ÍËÛË ÛÙÔ˘˜ ÔÏÈÙÈÎÔ‡˜ Á¿ÌÔ˘˜ ÛÙË ¡¤· πˆÓ›·

ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ - ۯ‰fiÓ ÙÚÈÏ¿ÛȘ - Â›Ó·È ÔÈ ÁÂÓÓ‹ÛÂȘ ·È‰ÈÒÓ ÛÙÔ μfiÏÔ ÙÔ 2010 ·fi ÙÔ˘˜ ı·Ó¿ÙÔ˘˜, Û‡Ìʈӷ Ì ٷ ÛÙÔȯ›· ÙÔ˘ §ËÍÈ·Ú¯Â›Ô˘. ∫·È Û ·ÓÙ›ıÂÛË Ì ÙÔ 2009, ÔfiÙ ٷ ÛÙÔȯ›· η٤ÁÚ·„·Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˘˜ ı·Ó¿ÙÔ˘˜ Î·È ÏÈÁfiÙÂÚ˜ ÁÂÓÓ‹ÛÂȘ. ™ËÌ·ÓÙÈÎfi Â›Ó·È ÙÔ ÔÛÔÛÙfi, 10% ¤ˆ˜ 15%, ÁÂÓÓ‹ÛÂˆÓ ·È‰ÈÒÓ ÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ, Ô˘ ‰È·Ì¤ÓÔ˘Ó ÓfiÌÈÌ· ÛÙÔ μfiÏÔ, ·ÏÏ¿ Î·È ·È‰ÈÒÓ ÂÎÙfi˜ Á¿ÌÔ˘. ™Â Û¯¤ÛË fï˜ Ì ÙÔ 2009, ÔÈ ÁÂÓÓ‹ÛÂȘ Â›Ó·È ÏÈÁfiÙÂÚ˜ ÙÔ 2010, fiˆ˜ Î·È ÔÈ ı¿Ó·ÙÔÈ. Δ· ηډȷο ÂÂÈÛfi‰È· Ê·›ÓÂÙ·È Ó’ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÙËÓ ÚÒÙË ·ÈÙ›· ı·Ó¿ÙÔ˘, ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó Ù· ÙÚÔ¯·›· ·Ù˘¯‹Ì·Ù· - Û Ó·ڤ˜ Û¯ÂÙÈο ËÏÈ˘ - Î·È ÔÈ ·Ó›·Ù˜ ·Ûı¤ÓÂȘ. ªÂ›ˆÛË, ÙÔ 2010, ηٷÁÚ¿ÊÂÙ·È ÛÙÔ˘˜ Á¿ÌÔ˘˜ Î·È ·‡ÍËÛË ÛÙ· ‰È·˙‡ÁÈ·.

ƒÂÔÚÙ¿˙:

Δ√À§∞ ∫∂∫∞Δ√À ∂ȉÈÎfiÙÂÚ·, ·fi ÙËÓ ·Ú¯‹ ÙÔ˘ ¤ÙÔ˘˜ ¤ˆ˜ Î·È ÙȘ 28 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ 2010, ÛÙÔ §ËÍÈ·Ú¯Â›Ô ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ‰ËÏÒıËÎ·Ó 1669 ·È‰È¿ - ·fi Ù· ÔÔ›· 849 ÎÔÚ›ÙÛÈ· Î·È 820 ·ÁfiÚÈ· - 695 ı¿Ó·ÙÔÈ Î·È 377 Á¿ÌÔÈ, ÛÙË Û˘ÓÙÚÈÙÈ΋ ÙÔ˘˜ ÏÂÈÔ„ËÊ›· ıÚËÛ΢ÙÈÎÔ›. ∂ÓÙ˘ˆÛÈ·Îfi Â›Ó·È fiÙÈ ¤¯Ô˘Ó ·˘ÍËı› ÔÈ ÁÂÓÓ‹ÛÂȘ ·È‰ÈÒÓ ÂÎÙfi˜ Á¿ÌÔ˘, fiˆ˜ ÚÔ·ÙÂÈ ·fi ·Ó¿Ï˘ÛË ÙˆÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ. Δ· ·È‰È¿ ÂÎÙfi˜ Á¿ÌÔ˘ ·Ó·ÁÓˆÚ›˙ÔÓÙ·È Î·È ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡ÓÙ·È, fiˆ˜ ÚÔ·ÙÂÈ ·fi ÙȘ ‰ËÏÒÛÂȘ, fiϘ ÔÈ ÚÔ‚ÏÂfiÌÂÓ˜ ÓÔÌÈΤ˜ ‰È·‰Èηۛ˜. ∞‡ÍËÛË ÂÌÊ·Ó›˙Ô˘Ó fï˜ Î·È ÔÈ ÁÂÓÓ‹ÛÂȘ ·È‰ÈÒÓ ÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ, Ô˘ ‰È·Ì¤ÓÔ˘Ó ÛÙÔ μfiÏÔ Û ÔÛÔÛÙfi 10%-15% ÂÚ›Ô˘. ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÛÙÔ˘˜ ı·Ó¿ÙÔ˘˜ Ù· ηډȷο ÂÂÈÛfi‰È· Ê·›ÓÂÙ·È Ó’ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÙËÓ ÚÒÙË ·ÈÙ›·, ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó ·Ó›·Ù˜ ·Ûı¤ÓÂȘ Î·È ÙÚÔ¯·›· ·Ù˘¯‹Ì·Ù·. √È ËÏÈ˘ ÙˆÓ ·ÙfiÌˆÓ Ô˘ ¤Ê˘Á·Ó ·fi ÙË ˙ˆ‹ ÙËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË ¯ÚÔÓÈ¿ ÔÈΛÏÏÔ˘Ó, fiˆ˜ ÚÔ·ÙÂÈ ·fi Ù· ÛÙÔȯ›· ÙÔ˘ §ËÍÈ·Ú¯Â›Ô˘. ™ËÌ·-

ÓÙÈÎfi fï˜ Â›Ó·È ÙÔ ÔÛÔÛÙfi ı·Ó¿ÙÔ˘ Ó¤ˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ, ËÏÈΛ·˜ ·fi 17 ¤ˆ˜ 40 ÂÙÒÓ. ΔÔ 2009 ‰ËÏÒıËÎ·Ó ÛÙÔ §ËÍÈ·Ú¯Â›Ô μfiÏÔ˘ 1822 ÁÂÓÓ‹ÛÂȘ - 934

·ÁfiÚÈ· Î·È 888 ÎÔÚ›ÙÛÈ· - 781 ı¿Ó·ÙÔÈ -358 ¿ÓÙÚ˜ Î·È 423 Á˘Ó·›Î˜- Î·È 417 Á¿ÌÔÈ, ·fi ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ÔÈ 124 ÔÏÈÙÈÎÔ›. ΔÔ 2008 ‰ËÏÒıËÎ·Ó ÛÙÔ §ËÍÈ·Ú-

¯Â›Ô μfiÏÔ˘ 1872 ÁÂÓÓ‹ÛÂȘ, 701 ı¿Ó·ÙÔÈ Î·È 400 Á¿ÌÔÈ, ·fi ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ÔÈ 90 ÔÏÈÙÈÎÔ›. ¶·Ú·ÙËÚÂ›Ù·È Ì›ˆÛË ÙÔ˘ ·ÚÈıÌÔ‡ ÙˆÓ ÁÂÓÓ‹ÛˆÓ, ·fi ¯ÚfiÓÔ Û ¯ÚfiÓÔ, ·ÏÏ¿ Î·È ÙˆÓ ı·Ó¿ÙˆÓ. √È Ú¿ÍÂȘ χÛ˘ ÙÔ˘ Á¿ÌÔ˘ Ô˘ ηٷٛıÂÓÙ·È ÛÙÔ §ËÍȷگ›Ô, ‰ÂÓ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ¤Î‰ÔÛË ‰È·˙˘Á›ˆÓ Ù˘ ÙÚ¤¯Ô˘Û·˜ ¯ÚÔÓÈ¿˜ Î·È ¤ÙÛÈ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· Á›ÓÂÈ ·ÎÚÈ‚‹˜ ˘ÔÏÔÁÈÛÌfi˜, ˆÛÙfiÛÔ -fiˆ˜ ÚÔ·ÙÂÈ ·fi ÙȘ ÂÁÁڷʤ˜- ˘¿Ú¯ÂÈ ·‡ÍËÛË ÙˆÓ ‰È·˙˘Á›ˆÓ ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÂÓÙ·ÂÙ›·. ∏ ·‡ÍËÛË ÂȂ‚·ÈÒÓÂÙ·È Î·È ·fi Ù· ÛÙÔȯ›· ÙÔ˘ ¶ÚˆÙÔ‰ÈΛԢ μfiÏÔ˘, fiÔ˘ οı ̋ӷ ηٷٛıÂÓÙ·È Î·Ù¿ ̤ÛÔ fiÚÔ 20 ·ÈÙ‹ÛÂȘ ‰È·˙˘Á›Ô˘. ™ÙË Û˘ÓÙÚÈÙÈ΋ ÙÔ˘˜ ÏÂÈÔ„ËÊ›· Â›Ó·È Û˘Ó·ÈÓÂÙÈο Î·È Ë ‰È·‰Èηۛ· ¤Î-

‰ÔÛ˘ ‰ÈÂÎÂÚ·ÈÒÓÂÙ·È -ηٿ ̤ÛÔ fiÚÔ - Û 12 ¤ˆ˜ 15 Ì‹Ó˜. ŒÓ· ·ÎfiÌË ÛÙÔÈ¯Â›Ô Ô˘ ÂÈÛËÌ·›ÓÂÙ·È, Â›Ó·È ˆ˜ ·ÚÎÂÙÔ› ÔÏÈÙÈÎÔ› Á¿ÌÔÈ ÙÂÏÔ‡ÓÙ·È ÁÈ· “ÏfiÁÔ˘˜ ÛÎÔÈÌfiÙËÙ·˜” (.¯. Ï‹„Ë ‰·Ó›Ԣ, Èı·Á¤ÓÂÈ·˜, ÚÔÛˆÈÎÔ‡ Û˘ÌʤÚÔÓÙÔ˜ Î.Ï.), ηıÒ˜ Î·È ÁÈ· ÏfiÁÔ˘˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ (ÛÙÔȯ›˙Ô˘Ó Û·ÊÒ˜ ÊıËÓfiÙÂÚ· ÔÈ ÔÏÈÙÈÎÔ› Á¿ÌÔÈ ·fi ÙÔ˘˜ ıÚËÛ΢ÙÈÎÔ‡˜). ∞ÚÎÂÙ¿ fï˜ ˙¢Á¿ÚÈ· Ô˘ Ù¤ÏÂÛ·Ó ÔÏÈÙÈÎfi Á¿ÌÔ, ÙÂÏÔ‡Ó ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·, ÌÂÙ¿ ·fi ÌÂÚÈÎÔ‡˜ Ì‹Ó˜ Î·È ıÚËÛ΢ÙÈÎfi. Ÿˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ë ÏËÍ›·Ú¯Ô˜ Î. ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú· Δ¤ÓÙË, ¤¯ÂÈ ·˘ÍËı› ÛËÌ·ÓÙÈο Ô fiÁÎÔ˜ ÂÚÁ·Û›·˜ Ù˘ ˘ËÚÂÛ›·˜, Ô˘ -·˜ ÛËÌÂȈı›‰È·ı¤ÙÂÈ ˘Ô‰ÔÌ‹ Ì˯·ÓÔÁÚ¿ÊËÛ˘, ·ÏÏ¿ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ó· Á›ÓÂÈ ·Ú¯ÂÈÔı¤ÙËÛË Î·È Ó· ÔÚÁ·Óˆı› ¢ÚÂÙ‹ÚÈÔ. ∂›Ó·È ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi fiÙÈ Ë Ì¤¯ÚÈ ÙÒÚ· ÚÔÂÚÁ·Û›· ÁÈ· ÙËÓ ·Ú¯ÂÈÔı¤ÙËÛË, ·ÊÔÚ¿ ‰ËÏÒÛÂȘ ÙˆÓ ·Ú¯ÒÓ Ù˘ ‰ÂηÂÙ›·˜ ÙÔ˘ 1970. ŒÙÛÈ fiϘ ÔÈ Ú¿ÍÂȘ Á›ÓÔÓÙ·È ÂÁÁڿʈ˜ ·fi ÙÔ˘˜ ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘˜. ∫·ıËÌÂÚÈÓ¿ ÚÔÛ¤Ú¯ÔÓÙ·È ÛÙÔ §ËÍÈ·Ú¯Â›Ô ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ 30 ¤ˆ˜ 40 ¿ÙÔÌ·. ™ÙÔ §ËÍÈ·Ú¯Â›Ô ˘ËÚÂÙÔ‡Ó ¤ÍÈ ÌfiÓÈÌÔÈ ˘¿ÏÏËÏÔÈ (Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚·ÓÔ̤Ó˘ Ù˘ ÚÔ˚Ûٷ̤Ó˘), ÂÓÒ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ϤÔÓ Û˘Ì‚·ÛÈÔ‡¯ÔÈ. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ Ë ‰È·‰Èηۛ· ‰‹ÏˆÛ˘ .¯. Ì›·˜ Á¤ÓÓËÛ˘, ‰ÈÂÎÂÚ·ÈÒÓÂÙ·È Û 20 ÂÚ›Ô˘ ÏÂÙ¿. ∏ Î. Δ¤ÓÙË ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ Ë ÂÚÁ·Û›· ¤¯ÂÈ Á›ÓÂÈ ‰˘ÛÎÔÏfiÙÂÚË Ì ÙËÓ ·˘ÍË̤ÓË ÚÔۤϢÛË ·ÏÏÔ‰·ÒÓ. ¢È¢ÎÚÈÓ›˙ÂÈ fiÙÈ ‰È·ÈÛÙÒÓÔÓÙ·È ÔÏÏ¿ Ï¿ıË ÛÙ· ¤ÁÁÚ·Ê·, Ô˘ ÚÔÛÎÔÌ›˙Ô˘Ó Î·È ··ÈÙÂ›Ù·È ÚÔÛÂÎÙÈ΋ ‰È·ÛÙ·‡ÚˆÛË. “∂›Ó·È ÌÈ· Ôχ ȉȷ›ÙÂÚË Î·È Â˘·›ÛıËÙË ˘ËÚÂÛ›·, ηıÒ˜ ¯ÂÈÚÈ˙fiÌ·ÛÙ ÚÔÛˆÈο ‰Â‰Ô̤ӷ. ∞·ÈÙÂ›Ù·È Ë ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘

ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔ˘ ‹ ·ÙfiÌÔ˘ Ì ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰fiÙËÛË. ∞fi Ù· ‚·ÛÈÎfiÙÂÚ· Ï¿ıË Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ ÙÔ §ËÍȷگ›Ô, Â›Ó·È Ù· ÛÙÔȯ›· Ô˘ ‰ËÏÒÓÔÓÙ·È „¢‰Ò˜, fiˆ˜ ‰È·ÈÛÙÒÓÂÙ·È, ·fi ÌÂÚ›‰· ·ÏÏÔ‰·ÒÓ. ∞ӷʤÚÂÈ fiÙÈ Û ÔÏϤ˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ÔÈ ÚÔÛÂÚ¯fiÌÂÓÔÈ ·ÏÏÔ‰·Ô› ‰ËÏÒÓÔ˘Ó Î¿ÔÈÔ fiÓÔÌ·, ÂÓÒ ÛÙ· ¤ÁÁÚ·Ê· Ô˘ ÚÔÛÎÔÌ›˙Ô˘Ó, ˘¿Ú¯ÂÈ ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋ ÁÚ·Ê‹ ‹ ¿ÏÏÔ fiÓÔÌ·. ¢˘ÛÎÔϛ˜ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó ÛÙËÓ Â͢ËÚ¤ÙËÛË ·ÏÏÔ‰·ÒÓ, ΢ڛˆ˜ μÔ˘ÏÁ¿ÚˆÓ, fiˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È, ÏfiÁˆ ¿ÁÓÔÈ·˜ Ù˘ ÁÏÒÛÛ·˜. √È ‰˘ÛÎÔϛ˜ ÛÙË Û˘ÓÂÓÓfiËÛË ¤¯Ô˘Ó ˆ˜ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙËÓ Î·ı˘ÛÙ¤ÚËÛË ÛÙË ‰ÈÂÎÂÚ·›ˆÛË Ù˘ ˘fiıÂÛ˘.

¶ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ÔÈ ÔÏÈÙÈÎÔ› Á¿ÌÔÈ ÛÙË ¡¤· πˆÓ›· ªÈÎÚ‹ Ì›ˆÛË ÙˆÓ ÁÂÓÓ‹ÛÂˆÓ ÙÔ 2010, Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔ 2009, ηٷÁÚ¿ÊÔ˘Ó Ù· ÛÙÔȯ›· ÙÔ˘ §ËÍÈ·Ú¯Â›Ô˘ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜. ∫·È Â‰Ò fï˜ ÚÔ·ÙÂÈ ˆ˜ ¤Ó· ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÔÛÔÛÙfi - ÂÚ›Ô˘ ÛÙÔ 10% ·È‰ÈÒÓ Â›Ó·È ÂÎÙfi˜ Á¿ÌÔ˘. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ §ËÍȷگ›Ô, ÙÔ 2009 ‰ËÏÒıËÎ·Ó 279 ÁÂÓÓ‹ÛÂȘ - ·fi ÙȘ Ôԛ˜ 36 ÂÎÙfi˜ Á¿ÌÔ˘ - Î·È ÙÔ 2010 275 ÁÂÓÓ‹ÛÂȘ, ·fi ÙȘ Ôԛ˜ ÔÈ 32 ÂÎÙfi˜ Á¿ÌÔ˘. Δ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ÂÎÙfi˜ Á¿ÌÔ˘ ·È‰È¿, Û‡Ìʈӷ Ì ٷ ÛÙÔȯ›· ÙÔ˘ §ËÍÈ·Ú¯Â›Ô˘ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜, ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi ÙÔ˘˜ ƒÔÌ¿, ηÙÔ›ÎÔ˘˜ ÛÙÔÓ ÔÈÎÈÛÌfi ∞ÏÈ‚ÂÚ›Ô˘. π‰È·›ÙÂÚ· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi Â›Ó·È ÙÔ ÛÙÔÈ¯Â›Ô fiÙÈ ÙÔ 2010 ÛÙË ¡¤· πˆÓ›· ‰ËÏÒıËÎ·Ó 113 ÔÏÈÙÈÎÔ› Á¿ÌÔÈ Î·È 91 ıÚËÛ΢ÙÈÎÔ›, Û ۇÓÔÏÔ 204 Á¿ÌˆÓ. ΔË ¯ÚÔÓÈ¿ Ô˘ ʇÁÂÈ, ‰ËÏÒıËÎ·Ó 347 ı¿Ó·ÙÔÈ Î·È ÌfiÏȘ ÙÚÂȘ (!!!) ÁÂÓÓ‹ÛÂȘ. ¢ËÏÒıËÎ·Ó Â›Û˘ 32 ‰È·˙‡ÁÈ·.

∞fi ¢Â˘Ù¤Ú· ÔÈ ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔÈ ¢ËÌÔÛ›Ô˘ ı· ÏËÚÒÓÔ˘Ó ·fi ÙËÓ ÙÛ¤Ë ÙÔ˘˜

ª¤¯ÚÈ Óˆ٤ڷ˜ 3 ¢ÚÒ ÛÙ· ∂͈ÙÂÚÈο π·ÙÚ›· ÙÔ˘ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ μfiÏÔ˘ ™Δ∞ ÙÚ›· ¢ÚÒ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ Ì¤¯ÚÈ Óˆ٤ڷ˜ Ë ÙÈÌ‹ Ù˘ Â›Û΄˘ ÛÙ· ∂͈ÙÂÚÈο π·ÙÚ›· Î·È Ù· ∂›ÁÔÓÙ· ÙÔ˘ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ μfiÏÔ˘, ηıÒ˜ ·ÎfiÌË ‰ÂÓ ÂÛÙ¿ÏË ·fi ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ÀÁ›·˜ ÙÔ Â›ÛËÌÔ ¤ÁÁÚ·ÊÔ, Ô˘ Ó· ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ ÙËÓ ·‡ÍËÛË Ù˘ ÙÈÌ‹˜ ÛÙ· ¤ÓÙ ¢ÚÒ. ΔÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ÀÁ›·˜ ›¯Â ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂÈ fiÙÈ Ë ÙÈÌ‹ Ù˘ Â›Û΄˘ ÛÙ· ∂͈ÙÂÚÈο π·ÙÚ›·, ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙ· ∂›ÁÔÓÙ· ·fi ÙÚ›· ¢ÚÒ Ô˘ Â›Ó·È Ì¤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ·, ı· ·˘ÍËı› ·fi ÙËÓ 1Ë π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ ÛÙ· ¤ÓÙ ¢ÚÒ. ™ÎÔfi˜ Â›Ó·È Ó· ÁÂÌ›ÛÔ˘Ó Ì ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ¯Ú‹Ì·Ù· Ù· Ù·Ì›· ÙˆÓ ¡ÔÛÔÎÔÌ›ˆÓ, Ù· ÔÔ›·, ˆ˜ ÁÓˆÛÙfiÓ, ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó ÛÔ‚·Úfi ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi Úfi‚ÏËÌ·. ∂ÚˆÙËı›˜ Û¯ÂÙÈο Ô ‰ÈÔÈÎËÙ‹˜ ÙÔ˘ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ μfiÏÔ˘ Î. ∞ÚÈÛÙ›‰Ë˜ ∑·¯·ÚfiÔ˘ÏÔ˜, ·¿ÓÙËÛ ˆ˜ ̤¯ÚÈ Î·È ¯ı˜ ‰ÂÓ Â›¯Â ÛÙ·Ï› ·fi ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ÀÁ›·˜ οÔÈÔ Â›ÛËÌÔ ¤ÁÁÚ·ÊÔ, Ô˘ Ó· ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ÙËÓ ·‡ÍËÛË Ù˘ ÙÈÌ‹˜ ·fi Ù· ÙÚ›· ÛÙ· ¤ÓÙ ¢ÚÒ. ÕÚ· ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· ˆ˜ ¤¯Ô˘Ó ̤¯ÚÈ Óˆ٤ڷ˜. øÛÙfiÛÔ ·fi ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ¢Â˘Ù¤Ú· ı· ˘¿Ú¯ÂÈ ÌÈ· Ó¤· ηٿÛÙ·ÛË ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔ˘˜ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ı· ÏËÚÒÓÔ˘Ó ·fi ÙËÓ ÙÛ¤Ë ÙÔ˘˜ Ù· ÙÚ›· ¢ÚÒ ÛÙ· ∂͈ÙÂÚÈο π·ÙÚ›·.

™ÙÔ ÌÂٷ͇ Û ̛· ÂÚ›Ô˘ ‚‰ÔÌ¿‰· ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÔÏÔÎÏËÚˆı› Ë ·ÔÁÚ·Ê‹ ÛÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô μfiÏÔ˘, Ô˘ ·ÊÔÚ¿ ÔÈÎÔÓÔÌÈο ÛÙÔȯ›·, ˘ÏÈο Î·È ‰È¿ÊÔÚ· ¿ÏÏ· ı¤Ì·Ù·. ªÂ ÙËÓ ·ÔÁÚ·Ê‹ Ë ‰ÈÔ›ÎËÛË ı· ÁÓˆÚ›˙ÂÈ fiϘ ÙȘ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ Ô˘ ¤¯ÂÈ Î·È ÙÈ ¤¯ÂÈ Ï·Ì‚¿ÓÂÈÓ. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· ¯ı˜ ¤ÁÈÓ·Ó Î·È ¿ÏϘ ÎÚ›ÛÂȘ ÁÈ·ÙÚÒÓ, ÁÈ· Ó· ÚÔÛÏËÊıÔ‡Ó ÛÙÔ “∞¯ÈÏÏÔÔ‡ÏÂÈÔ” . ª¤¯ÚÈ ÛÙÈÁÌ‹˜ ¤¯Ô˘Ó ÔÏÔÎÏËÚˆı› ‰¤Î· ÎÚ›ÛÂȘ ÁÈ·ÙÚÒÓ ‰È·ÊfiÚˆÓ ÂȉÈÎÔًوÓ. √È ·ÔÊ¿ÛÂȘ ı· ·ÔÛÙ·ÏÔ‡Ó ÛÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ÀÁ›·˜, ÁÈ· Ó· ÙȘ ÂÁÎÚ›ÓÂÈ, ÒÛÙ ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Ó· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ ÙË ÌÈÛıÔ‰ÔÛ›· ÙÔ˘˜. ™ÙÔ Ì¤ÙˆÔ ÙˆÓ Ê·ÚÌ·ÎÔÔÈÒÓ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ º·Ú̷΢ÙÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î. ∫ÒÛÙ·˜ ª·ÙÛÈfiÏ˘ ÙfiÓÈÛ ˆ˜ ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó ·ÓÔÈÎÙ¿ ·ÚÎÂÙ¿ ˙ËÙ‹Ì·Ù· Î·È ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Îϛ̷ Û˘Ìʈӛ·˜, fiˆ˜ ı¤ÏÂÈ Ó· ÙÔ ÂÌÊ·Ó›˙ÂÈ Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ ÀÁ›·˜. ¶ÔÏÏ¿ Ú¿ÁÌ·Ù· ı· ÍÂηı·Ú›ÛÔ˘Ó ÛÙËÓ ¤ÎÙ·ÎÙË ÁÂÓÈ΋ Û˘Ó¤Ï¢ÛË ÙÔ˘ ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ˘ º·Ú̷΢ÙÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘, Ô˘ ı· Á›ÓÂÈ ÙË ¢Â˘Ù¤Ú·, Ì fiÏ· Ù· ÂӉ¯fiÌÂÓ· Ó· Â›Ó·È ·ÓÔÈÎÙ¿. ºÒÙ˘ ™·Ófi˜


T√¶π∫√ P∂¶√ƒΔ∞∑

21

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 31 ¢∂∫∂ªμƒπ√À 2010

√ ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ μfiÏÔ˘ ÛÂ Û˘Ó¤ÓÙ¢͋ ÙÔ˘ ÛÙË “£” ÁÈ· fiÏ· Ù· ÌÈÎÚ¿, ·ÏÏ¿ Î·È Ù· ÌÂÁ¿Ï· ı¤Ì·Ù· Ù˘ fiÏ˘

¶¿ÓÔ˜ ™ÎÔÙÈÓÈÒÙ˘: ∂›Ì·È ·ÈÛÈfi‰ÔÍÔ˜, ‰ÂÓ ¤¯ˆ ¿ÏÏË ÂÈÏÔÁ‹ ∫·Ì›· ·‡ÍËÛË ÙÂÏÒÓ ÁÈ· ÙÔ 2011, ¿ÌÂÛË ‰È·‚ԇϢÛË ÁÈ· ÙÔ Î˘ÎÏÔÊÔÚÈ·Îfi

ÓÙÈÎÚÔ‡ÂÈ Ì ¤ÌÊ·ÛË ÙȘ ·ÌÊÈ‚Ôϛ˜ ÔÏÏÒÓ ÁÈ· ÙÔ Â¿Ó ÙÂÏÈο ı· Ù· ηٷʤÚÂÈ Ó· ‰ÈÔÈ΋ÛÂÈ ¤Ó·Ó ÂÓÈ·›Ô ¢‹ÌÔ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ “ÎfiÎÎÈÓÔ” ÔÚÁ·ÓˆÙÈο Î·È ÔÈÎÔÓÔÌÈο, ˆÛÙfiÛÔ ‰ÂÓ ˘fiÛ¯ÂÙ·È “ı·‡Ì·Ù·”. √ Ó¤Ô˜ ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ μfiÏÔ˘ ¶. ™ÎÔÙÈÓÈÒÙ˘ ÌÂ Û˘Ó¤ÓÙ¢͋ ÙÔ˘ ÛÙË “£”, ÙÚÂȘ Ë̤Ú˜ ÚÈÓ Î·ı‹ÛÂÈ ÛÙËÓ ËÏÂÎÙÚÈ΋ ηڤÎÏ· ‰ÂÓ ÎÚ‡‚ÂÈ ÙËÓ ¤ÏÏÂÈ„Ë Û·Ê‹˜ ÂÈÎfiÓ·˜ ÁÈ· ÙÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi “Ó·ÚÎÔ¤‰ÈÔ” ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘, ·Ó·ÎÔÈÓÒÓÂÈ fï˜ ÂÈÏËÌ̤Ó˜ ·ÔÊ¿ÛÂȘ ÛÙȘ Ôԛ˜ ‰ÂÓ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È ·‡ÍËÛË ÙÂÏÒÓ Û ηӤӷ Â›Â‰Ô ÙÔ 2011. √ Î. ™ÎÔÙÈÓÈÒÙ˘ ‰›ÓÂÈ ÛÙ›ÁÌ· ÁÈ· ÙÔÓ ÙÚfiÔ ‰È·¯Â›ÚÈÛ˘ ÙˆÓ ÌÂÁ¿ÏˆÓ ıÂÌ¿ÙˆÓ fiˆ˜ ÙÔ Î˘ÎÏÔÊÔÚÈ·Îfi, ÁÈ· ÙÔ ÔÔ›Ô ı· ·ÓÔ›ÍÂÈ ¿ÌÂÛ· Â˘Ú‡Ù·ÙË ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ‰È·‚ԇϢÛË ÌÂ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ¯ÚÔÓԉȿÁÚ·ÌÌ· ÒÛÙ ӷ ÏËÊıÔ‡Ó ÔÈ ÙÂÏÈΤ˜ ·ÔÊ¿ÛÂȘ, Ì ‚·ÛÈÎfi ˘Ú‹Ó· ÙËÓ ·Ôı¿ÚÚ˘ÓÛË Ù˘ ¯Ú‹Û˘ ÙÔ˘ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙÔ˘ ·fi ÙÔ Î¤ÓÙÚÔ. ¶ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ· ÁÈ· ÙÔÓ ›‰ÈÔ Û ÚÒÙË Ê¿ÛË ·ÔÙÂÏ› Ë ‰È·ÛÊ¿ÏÈÛË Ù˘ ÌÈÛıÔ‰ÔÛ›·˜ ÙÔ˘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ Î·È Ë ÚÔÛÙ·Û›· ÙˆÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ‰ÔÌÒÓ, ÂÓÒ ÛÙËÓ ∫·ı·ÚÈfiÙËÙ· ‰ÚÔÌÔÏÔÁ‹ıËÎÂ Ë ÚfiÛÏË„Ë Û˘Ì‚·ÛÈÔ‡¯ˆÓ. ¶ÚÔ·Ó·ÁÁ¤ÏÏÂÈ ÙÔ̤˜ ÛÙË ¢∂À∞ªμ Î·È ÛÙÔÓ ÔÏÈÙÈÛÌfi Î·È ‰ËÏÒÓÂÈ fiÙÈ ‰ÂÓ Â¤ÛÙÚ„ ÛÙ· ‰ËÌfiÛÈ· Ú¿ÁÌ·Ù· ÁÈ· Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ Ì ÛÙÂÚÂfiÙ˘· ÙÔ˘ ·ÚÂÏıfiÓÙÔ˜, Ô‡Ù ÁÈ· Ó· Û˘ÌÊÈÏȈı› Ì ·ÁȈ̤Ó˜ ηٷÛÙ¿ÛÂȘ. ™˘Ó¤ÓÙ¢ÍË: ∫∞Δ∂ƒπ¡∞

Δ∞™™√¶√À§√À ◊Û·ÛÙ·Ó ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ ÛÙȘ ·Ú¯¤˜ Ù˘ ‰ÂηÂÙ›·˜ ÙÔ˘ ’80 fiÙ·Ó Ô ¢‹ÌÔ˜ ¿Ï¢ ӷ ·Ó·‚·ıÌ›ÛÂÈ ÙÔ ÚfiÏÔ ÙÔ˘, ¤Ú·Ó ÙˆÓ ·Ú·‰ÔÛÈ·ÎÒÓ ÙÔ˘ ·ÚÌÔ‰ÈÔًوÓ. ¶ÔÏÏÔ› ÈÛÙÂ‡Ô˘Ó 30 ¯ÚfiÓÈ· ÌÂÙ¿ fiÙÈ Ô ¢‹ÌÔ˜ ÂÈ‚¿ÏÏÂÙ·È Ó· ·Û¯ÔÏËı› Ì ٷ ·Ú·‰ÔÛȷο, ηıËÌÂÚÈÓ¿ Î·È ÂÍfi¯ˆ˜ ÛÔ‚·Ú¿. ŸÔ˘ ÎÈ ·Ó ‚ÚÂı‹Î·Ì ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÚÔÂÎÏÔÁÈ΋˜ ÂÚÈfi‰Ô˘, ·ÎÔ‡Á·ÌÂ Û˘Ó¯Ҙ ÁÈ· ÙÔ ÓÂÚfi Î·È ÙËÓ Î·ı·ÚÈfiÙËÙ·. √ ÎfiÛÌÔ˜ ¤¯ÂÈ ÎÔ˘Ú·ÛÙ› ·’ Ù· ÌÂÁ¿Ï· ÏfiÁÈ· Î·È ·ÍÈÒÓÂÈ ϤÔÓ ·fi ÙÔ ¢‹ÌÔ Ó· ·Û΋ÛÂÈ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈο ÙȘ ·Ú·‰ÔÛȷΤ˜ ÙÔ˘ ÚÒÙ· Î·È Î‡ÚÈ· ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ˜, Ô˘ ÂÓ ÔÏÏÔ›˜ ¤¯Ô˘Ó ·Ú·ÌÂÏËı›. ™’ ·˘Ù‹ ÙËÓ ··›ÙËÛË ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ ı· οÓÔ˘Ì fi,ÙÈ ÂÚÓ¿ÂÈ ·’ ÙÔ ¯¤ÚÈ Ì·˜ ÁÈ· Ó· ·ÓÙ·ÔÎÚÈıÔ‡ÌÂ. ∞˘Ùfi Ê˘ÛÈο ‰ÂÓ ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ ı· ·Ú·‚Ϥ„Ô˘Ì ÙËÓ Â˘ı‡ÓË Ì·˜ Ó· ÚÔˆı‹ÛÔ˘Ì ÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ·Ó·Ù˘ÍÈ·ÎÔ‡ ۯ‰ȷÛÌÔ‡ Ô˘ ¤¯ÂÈ ·Ó¿ÁÎË Ô Ó¤Ô˜ ¢‹ÌÔ˜. √È ¢‹ÌÔÈ Ô˘ Û˘ÓÂÓÒıËÎ·Ó ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ·Ó ÌÈ· ÁÈÁ·ÓÙÈ·›·, ·ÏÏ¿ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ˘ÂÚ¯Úˆ̤ÓË ‰ÔÌ‹. ƒÂ·ÏÈÛÙÈο ÙÈ ÌÔÚ› Ó· Á›ÓÂÈ ÁÈ· Ó· ·ÓÙÈÛÙÚ·Ê› ·˘Ù‹ Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË; ΔÔ ÂÁ¯Â›ÚËÌ· Ù˘ Â͢Á›·ÓÛ˘ Û fiÛ· ÛÙ¿‰È· ı· ÂÍÂÏȯı›; √ ÓfiÌÔ˜ ÙÔ˘ “∫·ÏÏÈÎÚ¿ÙË” ÚԂϤÂÈ ÙËÓ ˘Ô¯Ú¤ˆÛË ÙˆÓ ÚÒÙˆÓ ¢ËÌÔÙÈÎÒÓ ∞Ú¯ÒÓ Ó· ·ÔÁÚ¿„Ô˘Ó Ì¤¯ÚÈ 28.2.1011 Ù· ¿Û˘ ʇÛˆ˜ ÂÚÈÔ˘Ûȷο ÛÙÔȯ›·, ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ Î·È ··ÈÙ‹ÛÂȘ ÙˆÓ Ó¤ˆÓ ¢‹ÌˆÓ. £· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ì ·Ôχو˜ ·ÍÈfiÈÛÙË Î·È ·‰È¿‚ÏËÙË ‰È·‰Èηۛ·, ÁÈ·Ù› ·ÈÛı·ÓfiÌ·ÛÙ fiÙÈ ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ì ٛÔÙ· Ó· “ÙÚ·˘Ì·Ù›ÛÔ˘Ì” ÙË ÌÂÙ·ÚÚ‡ıÌÈÛË ÛÙ· ÚÒÙ· Ù˘ ‚‹Ì·Ù·. √ ÓfiÌÔ˜ ÚԂϤÂÈ fiÙÈ ÁÈ· ÙË Ú‡ıÌÈÛË ÙˆÓ ıÂÌ¿ÙˆÓ Ù˘ ·ÔÁÚ·Ê‹˜ ı· ÚÔËÁËı› Û¯ÂÙÈ΋ ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ, ÙËÓ ÔÔ›· Î·È ÂÚÈ̤ÓÔ˘ÌÂ. ªfiÏȘ ·ÔÎÙ‹ÛÔ˘Ì ÏÔÈfiÓ ÔÏÔÎÏËڈ̤ÓË Î·È ·‰È·ÌÊÈÛ‚‹ÙËÙË ÂÈÎfiÓ·, ı· ÌÔÚ¤ÛÔ˘Ì ӷ ÌÈÏ‹ÛÔ˘ÌÂ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ Î·È ÁÈ· ÙÔ Ò˜ ı· ·Ú¯›ÛÂÈ Ë ·ÓÙÈÛÙÚÔÊ‹ ·˘Ù‹˜ Ù˘ ηٿÛÙ·Û˘. £· ÎÏ›ÛÔ˘Ó ‰ËÌÔÙÈΤ˜ ˘Ô‰Ô-

̤˜ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ Â͢Á›·ÓÛ˘; ¶ÚÈÓ ·ÎfiÌË ·Ó·Ï¿‚Ô˘ÌÂ Î·È ÂÓ fi„ÂÈ Î·È Ù˘ Û‡ÓÙ·Í˘ ÙÔ˘ ÚÒÙÔ˘ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ¢‹ÌÔ˘, ¤¯Ô˘Ì ‰ÒÛÂÈ Ô‰ËÁ›Â˜ ÛÙËÓ √ÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÀËÚÂÛ›·, ÒÛÙ ӷ Â·ÓÂÍÂÙ·ÛÙ› ·fi ÌˉÂÓÈ΋ ‚¿ÛË Ë ÛÎÔÈÌfiÙËÙ· Ù˘ οı ‰·¿Ó˘. ŒÓ· ·fi Ù· ÚÒÙ· ̤ÙÚ· Ô˘ ı· ¿ÚÔ˘ÌÂ, Â›Ó·È Ë ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· - ÂÈÙ¤ÏÔ˘˜ - ·Ôı‹Î˘ ÛÙÔ ¢‹ÌÔ, ÒÛÙ ӷ ˘¿Ú¯ÂÈ ·˘ÛÙËÚfi˜ ¤ÏÂÁ¯Ô˜ ÛÙȘ ÚÔÌ‹ıÂȘ. ∂›Ó·È ·‰È·ÓfiËÙÔ Ó· ‰È·ı¤ÙÂÈ ·Ôı‹ÎË Î·È ÙÔ ÈÔ ÌÈÎÚfi ηٿÛÙËÌ· Î·È Ó· ÌË ‰È·ı¤ÙÂÈ ¤Ó·˜ ÔÏfiÎÏËÚÔ˜ ¢‹ÌÔ˜, Ì ‰Âο‰Â˜ ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi. ∏ ·ÁˆÓ›· Ì·˜ - Î·È ÔÈ Ô‰ËÁ›Â˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ì ‰ÒÛÂÈ - Â›Ó·È Ó· ÂÍ·ÛÊ·ÏÈÛÙÔ‡Ó Î·Ù¿ ·fiÏ˘ÙË ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ· Ë ÌÈÛıÔ‰ÔÛ›· ÙÔ˘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ Î·È ÔÈ ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ ‰Ô̤˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘. ∏ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË ·Ê‹ÓÂÈ ›Ûˆ Ù˘ ÔÏÏ¿ ı‡Ì·Ù· Î·È ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô Ô˘ ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ì ӷ ÛÎÂÊÙÔ‡ÌÂ Â›Ó·È Ó· ·‰˘Ó·Ù›ÛÔ˘Ì ÙÔÓ ÙÔ̤· Ù˘ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ·ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë˜. ∞ÓÙ›ıÂÙ· Ú¤ÂÈ, fiÛÔ ·˘Ùfi Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ, Ó· ÙÔÓ ÂÓÈÛ¯‡ÛÔ˘ÌÂ. ÷›ÚÔÌ·È ÂÈÏÈÎÚÈÓ¿ ÁÈ·Ù› ·¤‰ˆÛÂ Ë ›ÂÛË Ô˘ Î·È ÂÌ›˜ ·Û΋۷ÌÂ, Î·È ÙÂÏÈο ı· Û˘Ó¯ÈÛÙ› ÌÈ· ·fi ÙȘ ÈÔ ÂÙ˘¯Ë̤Ó˜ ‰Ô̤˜, Ë “μÔ‹ıÂÈ· ÛÙÔ ™›ÙÈ” . ∂ÎÙfi˜ ·fi Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÔÚÁ¿ÓˆÛ˘ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ Ú¤ÂÈ Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÙÂ Î·È ÙËÓ Î·ıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ·. ¶Ò˜ ı· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÙ ÙÔ Î˘ÎÏÔÊÔÚÈ·Îfi; Ÿ¯È ¿ÓÙˆ˜ ·ÔÛ·ÛÌ·ÙÈο Î·È fi¯È Ì ‚È·ÛÙÈΤ˜ Î·È ÂÈfiϷȘ ÎÈÓ‹ÛÂȘ. ¢ÂÓ ÌÔÚԇ̠È· Ó· ·›˙Ô˘Ì Ì ÙËÓ fiÏË Î·È ÙȘ ·ÓÙÔ¯¤˜ ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ. ¶Ôχ Û‡ÓÙÔÌ· ı· ›̷ÛÙ ¤ÙÔÈÌÔÈ Ó· ÚÔηϤÛÔ˘ÌÂ Â˘Ú‡Ù·ÙË ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ‰È·‚ԇϢÛË, ÌÂ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ·Ù˙¤ÓÙ· Î·È ¯ÚÔÓԉȿÁÚ·ÌÌ·, ÒÛÙ ӷ ηٷϋÍÔ˘Ì ÛÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÛÂ Û˘Ó‰˘·Ṳ̂ӷ ̤ÙÚ· ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù¿ ÙÔ ‰˘Ó·ÙfiÓ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈ΋ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÙÔ˘ ÚÔ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜. £· Â›Ó·È Î·È ¤Ó· ‰Â›ÁÌ· Ù˘ ·ÓÙ›ÏË„‹˜ Ì·˜ ÁÈ· ÙÔ Ò˜ Ú¤ÂÈ Ó· Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ÔÈ ·ÔÊ¿ÛÂȘ Û ÛÔ‚·Ú¿ ˙ËÙ‹Ì·Ù· Ù˘ fiÏ˘. ÀÂÓı˘Ì›˙ˆ, ¿ÓÙˆ˜, ÙËÓ ÎÂÓÙÚÈ΋ ȉ¤· ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ùfi˜ Ì·˜, Ô˘ Â›Ó·È Ë ·Ôı¿ÚÚ˘ÓÛË Ù˘ ¯Ú‹Û˘ ÙˆÓ È‰ÈˆÙÈÎÒÓ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ fiÏ˘. ∂ȉÈÒÎÔ˘ÌÂ Ë fiÏË Ó· ›ӷÈ

Ó·È ÙÂÚ¿ÛÙȘ, ÈÛÙ‡ˆ ˆÛÙfiÛÔ fiÙÈ Û‡ÓÙÔÌ· ÔÈ Ôϛ٘ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ı· ‰Ô˘Ó ÙË ‰È·ÊÔÚ¿. ∫·Î¿ Ù· „¤Ì·Ù· fï˜. ∏ fiÏË ÔÙ¤ ‰ÂÓ ı· Â›Ó·È fiˆ˜ ÙË ı¤ÏÔ˘ÌÂ, ·Ó Ë Î·ı·ÚÈfiÙËÙ· ‰ÂÓ Á›ÓÂÈ Î·È ˘fiıÂÛË fiÏˆÓ Ì·˜ Î·È ÙÔ˘ ηı¤Ó· Ì·˜ ͯˆÚÈÛÙ¿. ∞Ó ‰ÂÓ Û˘ÓÂȉËÙÔÔÈ‹ÛÔ˘Ì fiÙÈ ÙÔ Â˙Ô‰ÚfiÌÈÔ Î·È Ô ‰ÚfiÌÔ˜ ÌÚÔÛÙ¿ ·’ ÙÔ Û›ÙÈ Ì·˜ Â›Ó·È ÚÔ¤ÎÙ·ÛË ÙÔ˘ ÛÈÙÈÔ‡ Ì·˜. ∏ ηı·ÚÈfiÙËÙ· Â›Ó·È ¤Ó·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÙÔÌ›˜ fiÔ˘ ı· ÂÓı·ÚÚ‡ÓÔ˘Ì ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ÂıÂÏÔÓÙÈÎÔ‡ ÎÈÓ‹Ì·ÙÔ˜.

‡ÎÔÏ· ÚÔÛ‚¿ÛÈÌË Ì ‰ËÌfiÛÈ· ̤۷ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜, fiˆ˜ Î·È Ó· Â›Ó·È ÊÈÏÈ΋ ÚÔ˜ ÙÔÓ Â˙fi, ÙÔÓ Ô‰ËÏ¿ÙË, ÙÔÓ Û˘ÌÔÏ›ÙË Ì·˜ Ì ÎÈÓËÙÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·, ÙÔÓ ËÏÈÎȈ̤ÓÔ, ÙÔ ÌÈÎÚfi ·È‰›. ∂ÈηÏ›ÛÙ ÙË ‰È·Ê¿ÓÂÈ· Î·È ÙȘ ·ÓÔȯ٤˜ ‰È·‰Èηۛ˜. ¶Ú¤ÂÈ Ó· ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ì ÚÔÛÏ‹„ÂȘ; ™Â ÔÈÔ˘˜ ÙÔÌ›˜ Î·È Ì ÔȘ ‰È·‰Èηۛ˜; ∏ ‰¤ÛÌÂ˘Û‹ Ì·˜ fiÙÈ Ì·›ÓÂÈ ÔÚÈÛÙÈÎfi Ù¤ÏÔ˜ Û ÚÔÛÏ‹„ÂȘ “·’ ÙÔ ·Ú¿ı˘ÚÔ” , fiˆ˜ Î·È Û ʷÈÓfiÌÂÓ· ·Ó·ÍÈÔÎÚ·Ù›·˜ Î·È ·‰È·Ê¿ÓÂÈ·˜, ÈÛ¯‡ÂÈ ÛÙÔ ·Î¤Ú·ÈÔ. ∞Ó Î·È fiÙ·Ó ¯ÚÂÈ·ÛÙ› Ó· Á›ÓÂÈ Ë ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ÚfiÛÏË„Ë, ı· Á›ÓÂÈ Ì ·˘ÛÙËÚ‹ Ù‹ÚËÛË ÙÔ˘ ÓfiÌÔ˘ ƒ·ÁÎÔ‡ÛË, Ô˘ ÈÛ¯‡ÂÈ ·fi Ù· Ù¤ÏË ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ 2009 Î·È ‰ÂÓ ·Ê‹ÓÂÈ Î·Ó¤Ó· ÂÚÈıÒÚÈÔ ÁÈ· ÚÔ˘ÛÊÂÙÔÏÔÁÈΤ˜ Ú·ÎÙÈΤ˜. ΔÔ ÈÔ Â›ÁÔÓ ·˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Â›Ó·È Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÁÚ‹ÁÔÚ· Ë ‰È·‰Èηۛ· ÁÈ· ÙËÓ ÚfiÛÏË„Ë Î¿ÔÈˆÓ Û˘Ì‚·ÛÈÔ‡¯ˆÓ, Ì ۇ̂·ÛË ÔÎÙ¿ÌËÓ˘ ‰È¿ÚÎÂÈ·˜, ÁÈ· ÙȘ ÈÂÛÙÈÎfiٷ٘ ·Ó¿ÁΘ Ù˘ ∫·ı·ÚÈfiÙËÙ·˜. £· ˘¿ÚÍÂÈ ·‡ÍËÛË ·ÓÙ·Ô‰ÔÙÈÎÒÓ ÙÂÏÒÓ ÁÈ· Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆÈÛÙÔ‡Ó Ù· ÌÂÁ¿Ï· ÔÈÎÔÓÔÌÈο ·ÓÔ›ÁÌ·Ù·; ΔÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ Ê¤ÙÔ˜ ‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ˘¿ÚÍÂÈ Î·Ì›· ·‡ÍËÛË ÙˆÓ ·ÓÙ·Ô‰ÔÙÈÎÒÓ ÙÂÏÒÓ. Œ¯Ô˘Ì Ï‹ÚË Â›ÁÓˆÛË fiÙÈ ÔÈ ·ÓÙÔ¯¤˜ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ ¤¯Ô˘Ó ÂÍ·ÓÙÏËı›. ∏ ¢∂À∞ªμ ı· Ï¿‚ÂÈ Ó¤· ‰¿ÓÂÈ· ÁÈ· ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ ÛÙÔÓ ÙÔ̤·

Ù˘ ‡‰Ú¢Û˘ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·‚¿ıÌÈÛË Ù˘ η΋˜ ÔÈfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡; £· ˘¿ÚÍÂÈ ·‡ÍËÛË ÙÂÏÒÓ; ªÂ ‚¿ÛË ÙÔ ÓfiÌÔ, ÙË ¢ÈÔ›ÎËÛË Ù˘ ¢∂À∞ªμ ı· ÙËÓ ·Ó·Ï¿‚Ô˘Ì ·fi 1.3.2011. ª¤¯ÚÈ ÙfiÙ ·Ú·Ù›ÓÂÙ·È Ë ıËÙ›· Ù˘ ÛËÌÂÚÈÓ‹˜ ¢ÈÔ›ÎËÛ˘. •¤ÚÔ˘Ì Ôχ ηϿ fiÙÈ Ë ¢∂À∞ªμ ÔÓ¿ÂÈ. ∂ÙÔÈÌ·˙fiÌ·ÛÙ ÏÔÈfiÓ ÁÈ· ÙÔ̤˜ Ô˘ ı· ·ÏÏ¿ÍÔ˘Ó ÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ ÂÈÎfiÓ·. ∫¿ÔÙ fi,ÙÈ ¤ÏÂÁÂ Ë ¢∂À∞ªμ, ıˆÚÔ‡ÓÙ·Ó “ϛڷ ∞ÁÁÏ›·˜” . Δ· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ· ¤¯ÂÈ ¯¿ÛÂÈ ÌÂÁ¿ÏÔ Ì¤ÚÔ˜ Ù˘ ·ÍÈÔÈÛÙ›·˜ Ù˘. ∂›Ó·È ÙÔ ÚÒÙÔ Ô˘ ı· ÊÚÔÓÙ›ÛÔ˘Ì ӷ ·ÔηٷÛÙ‹ÛÔ˘ÌÂ. ∂ÓÓÔÂ›Ù·È fiÙÈ ‰ÂÓ Ù›ıÂÙ·È ı¤Ì· ·‡ÍËÛ˘ ÙˆÓ ÙÂÏÒÓ. ∞ÓÙ›ıÂÙ· ÌÂÏÂÙ¿Ì Ò˜ ÌÔÚ› Ó· ˘¿ÚÍÂÈ ÂÏ¿ÊÚ˘ÓÛË, ÍÂÎÈÓÒÓÙ·˜ ·fi ÙȘ ηÙËÁÔڛ˜ ÙÔ˘ ÏËı˘ÛÌÔ‡ Ô˘ ÙÔ ¤¯Ô˘Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·Ó¿ÁÎË. ™¯Â‰È¿˙Ô˘ÌÂ, ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ·, ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÔÏÔÎÏËڈ̤Ó˘ ˘‰·ÙÈ΋˜ ÔÏÈÙÈ΋˜, Ô˘ ı· ·ÊÔÚ¿ Û˘ÓÔÏÈο ÙË ÏÂοÓË ‰È·¯Â›ÚÈÛ˘ ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ¢‹ÌÔ˘. ™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ ·˘Ùfi, ı· ÚÔˆı‹ÛÔ˘ÌÂ Î·È ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÂÍÔÈÎÔÓfiÌËÛ˘ Î·È Â·Ó·¯ÚËÛÈÌÔÔ›ËÛ˘ ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡.

√ μfiÏÔ˜ ‚ÈÒÓÂÈ ÌÈ· ÔÏÈÙÈÛÙÈ΋ “ÌÔ‡¯Ï·” . ª¤¯ÚÈ Î·È Ë ™˘ÌʈÓÈ΋ ¤¯ÂÈ Î·Ù·ÚÁËı›. ¶Ô‡ ı· ‚Ú›Ù ¯Ú‹Ì·Ù· Ó· ·Ó·Ù‡ÍÂÙ ÔÏÈÙÈÛÌfi Î·È ÔÈ· ÌÔÚÊ‹ ı· ¤¯ÂÈ ·˘Ùfi˜; ªË Ì ڈٿÙ Ô‡ ı· ‚Úԇ̠¯Ú‹Ì·Ù·. £· ȤÛÔ˘ÌÂ, fiÛÔ ·˘Ùfi Â›Ó·È ‰˘Ó·Ùfi, ÚÔ˜ οı ηÙ‡ı˘ÓÛË. ∫È ¤¯Ô˘Ì ·ԉ›ÍÂÈ fiÙÈ Í¤ÚÔ˘Ì ӷ ‰ÈÂΉÈÎÔ‡ÌÂ. ∞fi ÎÂÈ Î·È ¤Ú· fï˜ ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· ‰ÂÓ Â›Ó·È ÌfiÓÔ Ù· ¯Ú‹Ì·Ù·, ·ÏÏ¿ Î·È ÔÈ ÔÏÈÙÈΤ˜ Ô˘ ı· ÂÊ·ÚÌfiÛÔ˘ÌÂ. ¶ÈÛÙ‡ԢÌ fiÙÈ ÛÙËÓ „ËÊȷ΋ ÂÔ¯‹ ‰È·ÌÔÚÊÒÓÔÓÙ·È Ó¤Â˜ ¢ηÈڛ˜ ÁÈ· Ó· ·Ó·‰Âȯı› Ô ÔÏÈÙÈÛÌfi˜ ˆ˜ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ Î·È ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ·Ó¿Ù˘Í˘. ™ÙÔ¯Â‡Ô˘Ì ÏÔÈfiÓ Ó· ·Ó·‰Â›ÍÔ˘Ì ÙËÓ ·Ó·Ù˘Íȷ΋ ‰È¿ÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡, Ì Â͈ÛÙÚÂÊ‹ ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏÈÛÌfi, ·ÍÈÔÔÈÒÓÙ·˜ ÙfiÛÔ ÙËÓ ÏÔ‡ÛÈ· ÔÏÈÙÈÛÙÈ΋ Ì·˜ ÎÏËÚÔÓÔÌÈ¿, fiÛÔ Î·È ÙË Û‡Á¯ÚÔÓË ÔÏÈÙÈÛÙÈ΋ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·, ηıÒ˜ Î·È ÙÔÓ ÔÏÈÙÈÛÌfi Ù˘ ηıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ·˜. ∂›Û˘, ı· ÂÓÈÛ¯‡ÛÔ˘Ì ÔÏÈÙÈÛÙÈο ‰›ÎÙ˘·, Û˘ÓÂÚÁ·Û›Â˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÒÓ Î·È ÂÈÛÙËÌfiÓˆÓ, ÂÚÈÊÂÚÂȷο ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù·, ÙËÓ „ËÊÈÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÔ‡ ·Ôı¤Ì·ÙÔ˜ Î·È ÙË Û‡Ó‰ÂÛË ÙÔ˘ ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÔ‡ ÚÔ˚fiÓÙÔ˜ Ì ÙËÓ ÔÈfiÙËÙ· ˙ˆ‹˜, ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ, ÙËÓ ·È‰Â›·, ÙÔÓ ·ıÏËÙÈÛÌfi, ÙȘ ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ ‰Ú¿ÛÂȘ Î·È ÙËÓ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·.

¶Ò˜ ı· ηı·Ú›ÛÂÈ Ë fiÏË ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ Î·È Ò˜ ı· ·ÓÙÈÌÂÙˆÈÛÙ› Ë ·ÔÎÔÌȉ‹ ÙˆÓ ·ÔÚÚÈÌÌ¿ÙˆÓ ÛÙÔ˘˜ ÔÎÙÒ ¢‹ÌÔ˘˜ Î·È ÙËÓ ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ·; £· ¿ÚÔ˘Ì ·ÔÊ¿ÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·Û˘ÁÎÚfiÙËÛË Ù˘ ˘ËÚÂÛ›·˜ ∫·ı·ÚÈfiÙËÙ·˜, ÒÛÙ ӷ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ fiÛÔ Á›ÓÂÙ·È ÈÔ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈο, Û fiÏË ÙËÓ ÂÚÈʤÚÂÈ· ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ¢‹ÌÔ˘. √È ‰˘ÛÎÔϛ˜ ›-

¶ÔÈ· Â›Ó·È Ë ÁÓÒÌË Û·˜ ÁÈ· ÙÔ ÌÓËÌfiÓÈÔ; ¶Ôχ˜ ÏfiÁÔ˜ ¤ÁÈÓ ÙËÓ ÚÔÂÎÏÔÁÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô Î·È Î·ÙËÁÔÚËı‹Î·Ù ˆ˜ “ÌÓËÌÔÓÈ·Îfi˜” ˘Ô„‹ÊÈÔ˜. ¶ÚÔÂÎÏÔÁÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô˜ ‹Ù·Ó, ‰ÈηÈÔÏÔÁÂ›Ù·È Î·È Î·ÌÈ¿ ÎÔ˘‚¤ÓÙ· ·Ú·¿Óˆ. ™·˜ ÌÈÏÒ ˆÛÙfiÛÔ ÂÈÏÈÎÚÈÓ¿ fiÙÈ Â›Ó·È Ù¤ÙÔÈÔ “‚Ô˘Ófi” Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ηÏԇ̷ÛÙ ӷ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÔ˘ÌÂ, Ì ٷ ÔÔ›·

Δ∂áπ∫√ °ƒ∞º∂π√ ª∂§∂Δ∂™ - ∫∞Δ∞™∫∂À∂™ Δ√¶√°ƒ∞ºπ∫∂™ ∞¶√ΔÀ¶ø™∂π™ ™∂ √§√ Δ√ ¶∏§π√

ÃÚfiÓÈ· ¶ÔÏÏ¿, ∫·Ï‹ ÃÚÔÓÈ¿

∫·Ï‹ ÃÚÔÓÈ¿

∑∏™∏™ ™∞ª∞ƒ∞™

¶√§πΔπ∫√™ ª∏Ã∞¡π∫√™ ∞.¶.£.

°ƒ∞º∂π√: ∫∞Δø §∂Ãø¡π∞, ÙËÏ.: 24280 93187 / ÎÈÓ.: 6977 975711 e-mail: zsam@otenet.gr

ηٷÈ¿ÓÔÌ·È ·fi ÙËÓ ÂÔ̤ÓË Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ÙˆÓ ÂÎÏÔÁÒÓ, Ô˘ ÔÈ ÂÎÏÔÁ¤˜ ÌÔ˘ Ê·›ÓÔÓÙ·È Ôχ, Ì· Ôχ Ì·ÎÚÈÓ¤˜. ∂Ó ¿ÛË ÂÚÈÙÒÛÂÈ, ÙÔ ı¤Ì· ‰ÂÓ Â›Ó·È ·ÏÒ˜ ¤Ó· ·˘ÙÔÓfiËÙÔ fi¯È ÛÙÔ ÌÓËÌfiÓÈÔ, ·ÏÏ¿ ·Ó ı¤ÏÔ˘Ì ÌÈ· ·˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË ·‰Ú·Ó‹ Î·È ··ı‹ ÁÈ· ÙȘ ÂÈÙÒÛÂȘ ÙÔ˘, Ô˘ ı· ÂÍ·ÓÙÏÂ›Ù·È ÛÙËÓ ·Ó¤ÍÔ‰Ë ÔÏÈÙÈ΋ ÚËÙÔÚ›· ηٿ ÙÔ˘ ÌÓËÌÔÓ›Ô˘, ‹ ÌÈ· ·˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË Ô˘ ı· ‰È·‰Ú·Ì·Ù›ÛÂÈ ÛÔ‚·Úfi ÚfiÏÔ ÛÙË ‰È·ÌfiÚʈÛË ÂÓÂÚÁËÙÈÎÒÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Ù˘. ∫·È ÌÈÏ¿Ì ÁÈ· ¤Ó· ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈÎfi Û¯¤‰ÈÔ ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈο ‚ÈÒÛÈÌ˘ ·Ó¿Ù˘Í˘ Î·È ÁÈ· ÔÏÈÙÈΤ˜, Ô˘ ı· ¤¯Ô˘Ó ˆ˜ ÛÙfi¯Ô ÙËÓ ·Ó·ÎÔ‡ÊÈÛË ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ ·fi ÙȘ ÂÈÙÒÛÂȘ Ù˘ ÎÚ›Û˘ Û ÙÔÈÎfi Â›‰Ô. ø˜ ÚÒËÓ ¡Ô̿گ˘ ¤¯ÂÙÂ Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂÈ ·˘Ùfi ÙÔ Ù¤Ú·˜ Ù˘ ÁÚ·ÊÂÈÔÎÚ·Ù›·˜, ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ¢ËÌÔÛ›Ô˘, ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ∫Ú¿ÙÔ˘˜, fiÏ· ·˘Ù¿, Ù¤ÏÔ˜ ¿ÓÙˆÓ, Ô˘ Ì·˜ ¤ÊÙ·Û·Ó Ò˜ ‰Ò. ¶ÈÛÙ‡ÂÙ fiÙÈ ı· Ù· ηٷʤÚÂÙ ӷ Ù· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÙÂ; √ ΔÛÒÚÙÛÈÏ ¤ÏÂÁ ˆ˜ “Â›Ì·È ·ÈÛÈfi‰ÔÍÔ˜. ¢ÂÓ ¤¯ˆ ηχÙÂÚË ÂÈÏÔÁ‹” . ∂ ÏÔÈfiÓ, Ó·È. ¶ÚÔÊ·ÓÒ˜ Î·È ‰ÂÓ ¤¯ˆ ¿ÁÓÔÈ· ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘, Â›Ì·È ˆÛÙfiÛÔ ·ÈÛÈfi‰ÔÍÔ˜, fi¯È Ê˘ÛÈο ˆ˜ ı· οÓÔ˘Ì ı·‡Ì·Ù·, ·ÏÏ¿ fiÙÈ ı· ηٷʤÚÔ˘Ì ÔÏÏ¿. ∫·È ı· ηٷʤÚÔ˘Ì ÔÏÏ¿ Ì·˙› Ì ÙÔ ÚÔÛˆÈÎfi ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘. ¢ÂÓ ËÁ·›ÓÔ˘Ì ÛÙÔ ¢‹ÌÔ Ì ÌÈ· ÛÙÚ·ÙÈ¿ Û˘Ì‚Ô‡ÏˆÓ. °ÓˆÚ›˙Ô˘Ì Ôχ ηϿ fiÙÈ ‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ηٷʤÚÔ˘Ì ٛÔÙ ·Ó ‰ÂÓ ·Ê˘Ó›ÛÔ˘ÌÂ Î·È ‰ÂÓ Ú›ÍÔ˘Ì ÛÙË Ì¿¯Ë Ù· ÌfiÓÈÌ· ÛÙÂϤ¯Ë. ◊‰Ë ÛÙȘ ˘ËÚÂۛ˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ Ó¤ÂÈ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi˜ ¿ÓÂÌÔ˜ ÎÈ ·˘Ùfi Â›Ó·È ÙÔ ÈÔ ·ÈÛÈfi‰ÔÍÔ Ì‹Ó˘Ì·. ŒÓ· ÌfiÓÔ ·ÎfiÌË ı· ˆ. ŸÛÔÈ ‰ÂÓ ›ÛÙ„·Ó ÙȘ ÚÔÂÎÏÔÁÈΤ˜ Ì·˜ ‰ÂÛ̇ÛÂȘ Î·È ÓfiÌÈÛ·Ó ˆ˜ ‹Ù·Ó Ù· Û˘Ó‹ıË ÚÔÂÎÏÔÁÈο ÏfiÁÈ· ÙÔ˘ ·¤Ú·, Â›Ó·È ‚¤‚·ÈÔ ˆ˜ ı· ÓÈÒıÔ˘Ó ÙË ÌÈ· ¤ÎÏËÍË Ó· ‰È·‰¤¯ÂÙ·È ÙËÓ ÂfiÌÂÓË. ◊‰Ë, ÚÈÓ ·ÎfiÌË ·Ó·Ï¿‚Ô˘ÌÂ, ¤¯Ô˘Ó ¿ÚÂÈ ÌÈ· ÚÒÙË Á‡ÛË. ŸÛÔÈ ÏÔÈfiÓ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ·ÎfiÌË ·ÓÙÈÏËÊı› ÙË Ó¤· Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·, ·˜ ¿ÚÔ˘Ó ÛÔ‚·Ú¿ ˘fi„Ë fiÙÈ ‰ÂÓ ·ÔÊ¿ÛÈÛ· Ó· ÂÈÛÙÚ¤„ˆ ÛÙ· ‰ËÌfiÛÈ· Ú¿ÁÌ·Ù· ÁÈ· Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹Ûˆ Ì ÛÙÂÚÂfiÙ˘· ÙÔ˘ ·ÚÂÏıfiÓÙÔ˜, Ô‡Ù ÁÈ· Ó· Û˘ÌÊÈÏȈıÒ Ì ·ÁȈ̤Ó˜ ηٷÛÙ¿ÛÂȘ.


T√¶π∫√ P∂¶√ƒΔ∞∑

22

¶APA™KEYH 31 ¢EKEMBPI√À 2010

¢

ÂÓ ‰¤¯ÂÙ·È ÙÔ ÚfiÏÔ ÙÔ˘ “ÙÔÔÙËÚËÙ‹”Î·È ‰ËÏÒÓÂÈ fiÙÈ ı· ÙÂıÔ‡Ó Ó¤Â˜ ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ˜ Î·È ÛÙfi¯ÔÈ ÁÈ· ÙÔ ¡ÔÌfi, ·fi ÙËÓ ËÁÂÛ›· Ù˘ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ £ÂÛÛ·Ï›·˜. √ ÚÒÙÔ˜ ·ÓÙÈÂÚÈÊÂÚÂȿگ˘ M·ÁÓËÛ›·˜ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ∞ÏÂÍfiÔ˘ÏÔ˜ ÌÂ Û˘Ó¤ÓÙ¢͋ ÙÔ˘ ÛÙË “£” ·ÛΛ ÎÚÈÙÈ΋ ÛÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË ÁÈ· ÙÔÓ “∫·ÏÏÈÎÚ¿ÙË” Î·È ÁÈ· ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ¿ÁÓˆÛÙÔ˜ Ô ÙÚfiÔ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ÂÊfiÛÔÓ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÂΉÔı› Ù· ¶ÚÔ‰ÚÈο ¢È·Ù¿ÁÌ·Ù·, ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ fiÙÈ Ë ¡ÔÌ·Ú¯›· ›¯Â ÌÈ· ËÁÂÛ›· Ô˘ ·ÚΤÛÙËΠÛÙÔ Ó· ÂÈÎÔÈÓˆÓ› ¤Ó· ¤ÚÁÔ ¯ˆÚ›˜ Ô˘Û›· Î·È ÌÈÏ¿ ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÎfiÓ· ‰È¿Ï˘Û˘ Ô˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ Ë ÙÔÈ΋ ¡¢, ·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ· ÙÔÓ fiÏÂÌÔ Ô˘ ‰¤¯ÙËΠ·fi ·ÓıÚÒÔ˘˜ ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·Ùfi˜ ÙÔ˘ ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙˆÓ ÂÎÏÔÁÒÓ.√ Î. ∞ÏÂÍfiÔ˘ÏÔ˜ Ô˘ ηÙËÁÔÚÂ›Ù·È ·fi ÙËÓ ËÁÂÛ›· Ù˘ ¡∞ª fiÙÈ ‰ÂÓ ·ÓÙ·ÔÎÚ›ÓÂÙ·È ÛÙÔ Î¿ÏÂÛÌ· Ô˘ ÙÔ˘ Á›ÓÂÙ·È ÒÛÙ ӷ ÂÓËÌÂÚˆı›, ·Ú·‰¤¯ÂÙ·È fiÙÈ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÂÈÎfiÓ· Ù˘ ηٿÛÙ·Û˘ Ô˘ ı· ·Ú·Ï¿‚ÂÈ, ˆÛÙfiÛÔ ÈÛÙ‡ÂÈ fiÙÈ “ı· ‚ÚÂÈ ÛÎÂÏÂÙÔ‡˜ ÛÙȘ ÓÙÔ˘Ï¿˜” Î·È ÌÈÏ¿ ÁÈ· ÙË ‰È·ÊıÔÚ¿ ÛÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ ÛÙȘ ˘ËÚÂۛ˜ ·È¯Ì‹˜.

√ ·ÓÙÈÂÚÈÊÂÚÂȿگ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÌÈÏ¿ ÛÙË «£» ÁÈ· ÙȘ ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ˜ Î·È ÙȘ ÚÔı¤ÛÂȘ ÙÔ˘, ·ÏÏ¿ Î·È ÙË ¡¤· ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·

¢. ∞§∂•√¶√À§√™

¢ÂÓ ‰¤¯ÔÌ·È ÚfiÏÔ «ÙÔÔÙËÚËÙ‹» ™˘Ó¤ÓÙ¢ÍË: ∫∞Δ∂ƒπ¡∞ Δ∞™™√¶√À§√À

√È ¡ÔÌ·Ú¯›Â˜ ¤¯Ô˘Ó ηٷÚÁËı› Î·È ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ Ôϛ٘ ÓÔÌ›˙Ô˘Ó ˆ˜ Ë ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÙÔ˘ ·ÓÙÈÂÚÈÊÂÚÂÈ¿Ú¯Ë ‰ÂÓ Â›Ó·È ÛËÌ·ÓÙÈ΋. £· ›ÛÙ ¤Ó·˜ ÙÔÈÎfi˜ ÙÔÔÙËÚËÙ‹˜, ¯ˆÚ›˜ ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ˜ Î·È ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ·ÍÈÔÔ›ËÛ˘ fiÚˆÓ ‹ ı· ·Ó·Ï¿‚ÂÙ οÔȘ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˜ ¢ı‡Ó˜ Ô˘ ı· ˘ÂÚ‚·›ÓÔ˘Ó Ù· Ù˘Èο Û·˜ ηı‹ÎÔÓÙ·; √È Ôϛ٘ ‰ÈηÈÔÏÔÁË̤ӷ ‰ÂÓ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó ÔÈ· ·ÎÚÈ‚Ò˜ ‰Ô˘ÏÂÈ¿ οÓÂÈ Ô ·ÓÙÈÂÚÈÊÂÚÂȿگ˘ ÁÈ·Ù› Ô ∫·ÏÏÈÎÚ¿Ù˘ ¤‰ˆÛ ηٿ ÙË ÁÓÒÌË ÌÔ˘ ‚·Ú‡ÙËÙ· ÛÙÔ˘˜ ¢‹ÌÔ˘˜ Î·È fiÏÔ ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÂÈÎÂÓÙÚÒıËΠ۠·˘ÙÔ‡˜. ∂ÎÙfi˜ ·fi ÙÔ ∫∂¶, ÙËÓ ¶ÔÏÂÔ‰ÔÌ›· Î·È ÙËÓ ¶ÚfiÓÔÈ· fiϘ ÔÈ

˘ËÚÂۛ˜ ı· ·Ú·Ì›ÓÔ˘Ó ÛÙÔ ÎÙ›ÚÈÔ Ù˘ ·ÏÈ¿˜ ¡ÔÌ·Ú¯›·˜ Î·È ı· Â͢ËÚÂÙÔ‡ÓÙ·È ÔÈ Ôϛ٘. ΔÔ ¢ËÌfiÛÈÔ ‰ÂÓ ı· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›, ‰ÂÓ ı· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ Ó· ۯ‰ȿ˙ÂÈ Î·È Ô ÎfiÛÌÔ˜ ı· Â͢ËÚÂÙ›ٷÈ. £· ÌÔ˘Ó Ó¤Â˜ ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ˜ Û ÔÏÈÙÈÎfi Â›‰Ô, ı· ÙÂıÔ‡Ó Ó¤ÔÈ ÛÙfi¯ÔÈ ÁÈ· ÙȘ ·Ó·Áη›Â˜ ˘Ô‰Ô̤˜ Î·È ÓÔÌ›˙ˆ fiÙÈ ·˘Ùfi Â›Ó·È ÌÈ· ÛÔ‚·Ú‹ ‰Ô˘ÏÂÈ¿. ΔÔ ÚÒÙÔ ÂÍ¿ÌËÓÔ ı· Â›Ó·È ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ‰‡ÛÎÔÏÔ ÁÈ·Ù› ı· ¯ÚÂÈ·ÛÙÔ‡Ó 25 ¶ÚÔ‰ÚÈο ¢È·Ù¿ÁÌ·Ù· Î·È 60 ˘Ô˘ÚÁÈΤ˜ ·ÔÊ¿ÛÂȘ ÁÈ· Ó· Ì·˜ ÂίˆÚËıÔ‡Ó ÔÈ ·Ó·Áη›Â˜ ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ˜. ¢˘ÛÙ˘¯Ò˜ Ë ‰È·¯Â›ÚÈÛË ÙÔ˘ ∂™¶∞ ı· Á›ÓÂÙ·È Ì¤¯ÚÈ ÙÔÓ πÔ‡ÏÈÔ ·fi ÙËÓ ÎÂÓÙÚÈ΋ ΢‚¤ÚÓËÛË Î·È ÂÌ›˜ ‰ÂÓ ı· ¤¯Ô˘Ì ÏfiÁÔ. ¡· Û·˜ ˆ˜ ˆÛÙfiÛÔ fiÙÈ ÛÙÂÓ·¯ˆÚÈ¤Ì·È Ô˘ ‰ÂÓ ı· ¤¯ˆ ÛÙË ‰È-

ηÈÔ‰ÔÛ›· ÌÔ˘ ÙËÓ ¶ÔÏÂÔ‰ÔÌ›· ı· ‹Ù·Ó „¤Ì·. ∂‡¯ÔÌ·È Î·Ï‹ Ù‡¯Ë Û fiÔÈÔÓ ‰È·¯ÂÈÚÈÛÙ› ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ ¶ÔÏÂÔ‰ÔÌÈÒÓ ÙÔ˘ ÂÓÈ·›Ô˘ ¢‹ÌÔ˘ Î·È ÂÏ›˙ˆ Ó· ÌË ‚ÚÂıÔ‡Ó Û ‰˘Û¿ÚÂÛÙË ı¤ÛË ÔÈ ¢‹Ì·Ú¯ÔÈ Ó· ÂΉ›‰Ô˘Ó ‚‚·ÈÒÛÂȘ ÁÈ· ÎÙ›ÛÌ·Ù· Ô˘ ηٷÛ΢¿ÛÙËÎ·Ó ÚÈÓ ÙÔ 1955...

ÚÔÓÙÔ˜ Î·È ÂÈϤÔÓ Û ÌÈ· ÁÂÓÈÎÂ˘Ì¤ÓË ·›ÛıËÛË ·ÙÈ̈ÚËÛ›·˜ Ô˘ ˘¿Ú¯ÂÈ. ∂¿Ó Û fiÏ· Ù· ı¤Ì·Ù· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ ÔÈ ÓfiÌÔÈ ‰ÂÓ Á›ÓÔ˘Ó ÍÂοı·ÚÔÈ Î·È ‰ÂÓ Û¿ÛÔ˘Ì ·˘Ù‹ ÙË ÓÔÔÙÚÔ›·, Ù· Ê·ÈÓfiÌÂÓ· Ù˘ ‰È·ÊıÔÚ¿˜ ‰˘ÛÙ˘¯Ò˜ ‰ÂÓ ı· ÂÚÈÔÚÈÛÙÔ‡Ó.

∫Ï›ÓÂÙ 20 ¯ÚfiÓÈ· ÛÙËÓ ·˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË, Ô˘ Â›Ó·È ¤Ó·˜ ÙÔ̤·˜ “¿ÓıÈÛ˘” Ù˘ ‰È·ÊıÔÚ¿˜. °È·Ù› ÈÛÙ‡ÂÙ fiÙÈ Ù· Ê·ÈÓfiÌÂÓ· ¤¯Ô˘Ó Ï¿‚ÂÈ Ù¤ÙÔÈ· ¤ÎÙ·ÛË; Δ· Ê·ÈÓfiÌÂÓ· ‰È·ÊıÔÚ¿˜ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó Ù¤ÙÔÈ· ¤ÎÙ·ÛË ÌfiÓÔ ÛÙËÓ ΔÔÈ΋ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË, ·ÏÏ¿ Û fiÏÔ ÙÔÓ ÎÚ·ÙÈÎfi Ì˯·ÓÈÛÌfi. ¶ÚÔÛˆÈ΋ ÌÔ˘ ÁÓÒÌË Â›Ó·È fiÙÈ Ë ‰È·ÊıÔÚ¿ ¤¯ÂÈ ÙË Ú›˙· Ù˘ ÛÙË ÓÔÌÔıÂÛ›· ÁÈ· Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ı¤Ì·Ù· ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡ ÂӉȷʤ-

Δ· ÛÙÂϤ¯Ë Ù˘ ¡ÔÌ·Ú¯›·˜ ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó fiÙÈ ‰ÂÓ ÂÌÊ·Ó›˙ÂÛÙÂ Û˘¯Ó¿ ÁÈ· Ó· ÂÓËÌÂÚˆı›ÙÂ. ¶Ò˜ ı· ·Ó·Ï¿‚ÂÙ ٷ ηı‹ÎÔÓÙ¿ Û·˜ ¯ˆÚ›˜ ÂÓË̤ڈÛË; √È ‰È·‰Èηۛ˜ ·Ú¿‰ÔÛ˘-·Ú·Ï·‚‹˜ ı· Á›ÓÔ˘Ó ÌÂÙ¿ ÙËÓ 1Ë π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘, ÔfiÙ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Ì ÎÚ›ÓÔ˘Ó ÙfiÙÂ. Œ¯ˆ ¤ÚıÂÈ Û Â·Ê‹ Ì ˘ËÚÂÛÈ·ÎÔ‡˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜, ÙÔ ÓÔÌ¿Ú¯Ë Î·È ÙÔ˘˜ ·ÓÙÈÓÔ̿گ˜. ¢ÂÓ ÙÔ ¤ÎÚÈÓ· ÛÎfiÈÌÔ Ó· ηı‹Ûˆ Û ¤Ó· ÁÚ·ÊÂ›Ô ·fi ÙËÓ Ë̤ڷ Ô˘ ÂÎϤ¯ıËη Î·È Ó· ·Ú¯›Ûˆ ÛÙËÓ Ô˘Û›· ¤ÏÂÁ¯Ô ÂÚ·ÁÌ¤ÓˆÓ Ù˘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˘ ËÁÂÛ›·˜. ¢ÂÓ Ú¤ÂÈ ˆÛÙfiÛÔ Ó· ÁÓˆÚ›˙ÂÙ ÙÈ ı· ·Ú·Ï¿‚ÂÙÂ; ™Â ÁÂÓÈΤ˜ ÁÚ·Ì̤˜ ¤¯ˆ ÂÈÎfiÓ· Î·È ÈÛÙ‡ˆ ·ÎÚ¿‰·ÓÙ· fiÙÈ ı· ‚Úˆ ÔÏÏÔ‡˜ ÛÎÂÏÂÙÔ‡˜ ÛÙȘ ÓÙÔ˘Ï¿˜. ¶ÔÏϤ˜ ÂÎÎÚÂÌfiÙËÙ˜ ı· Ê·ÓÔ‡Ó Î·È Î·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ¯ÚÔÓÈ¿˜. °ÓˆÚ›˙ÂÙ ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÂÈÎfiÓ· Ù˘ ¡ÔÌ·Ú¯›·˜; Ÿ¯È. ¶Ò˜ ÎÚ›ÓÂÙ ÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ Î. ¶··ÙfiÏÈ·; ¶ÚÔÂÎÏÔÁÈο ÌÈÏÔ‡Û·Ù ÁÈ· ÔÏϤ˜ «ÛÎȤ˜». ∂È̤ÓÂÙ Û ·˘Ù‹ ÙËÓ ¿Ô„Ë; ¢ÂÓ ·ÏÏ¿˙ˆ ·fi„ÂȘ ‡ÎÔÏ·. ŸÙ·Ó fiˆ˜ fiÏÔÈ ÔÈ Ôϛ٘ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó ·fi ÙÔÓ Δ‡Ô ÙÈ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· Ì ÙËÓ ÂÙ·ÈÚ›· ∫∂∫∞¡∂ª, Ù· ¯Ú¤Ë Ù˘ Î·È ÙÔ ·Ï‹ÚˆÙÔ ÚÔÛˆÈÎfi, ÙÈ Ú¤ÂÈ Ó· ˘Ôı¤Ûˆ. ªÔÚÒ Ó· ˘ÔÛÙËڛ͈ fiÙÈ fiÏ· ‚·›ÓÔ˘Ó Î·ÏÒ˜; √ Î. ¶··ÙfiÏÈ·˜ ¤Ï·‚ ÔÏÏ¿ ¯Ú‹Ì·Ù· ·fi ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË Ù˘ ¡¤·˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜. ªÂ ÙÔ ¤Ó· ¯¤ÚÈ ··ÈÙÔ‡Û ¯Ú‹Ì·Ù· Î·È Ì ÙÔ ¿ÏÏÔ ¤ÁÚ·Ê ηٷÁÁÂÏÙÈΤ˜ ÂÈÛÙÔϤ˜ ÁÈ· ÙÔÓ ‰ÔÙfi ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ¿Ú¯Ë £ÂÛÛ·Ï›·˜ ·fi ÙÔÓ ÔÔ›Ô ÂÚÓÔ‡Û·Ó Ù· Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÎÔÓ‰‡ÏÈ·. ΔÔ ¤ÚÁÔ Ô˘ ·Ê‹ÓÂÈ ›Ûˆ ÙÔ˘ Û·ÊÒ˜ ‰ÂÓ ÈηÓÔÔ›ËÛ ÙÔ˘˜ Ôϛ٘, ÁÈ’ ·˘Ùfi Î·È ÙÔÓ Î·Ù·„‹ÊÈÛ·Ó. ◊Ù·Ó ¤Ó· ¤ÚÁÔ ‚·ÛÈṲ̂ÓÔ Û ÔÏÏÔ‡˜ Û˘Ì‚Ô‡ÏÔ˘˜ Î·È ÛÙËÓ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›· ÙËÓ ÔÔ›· ¯ÂÈÚ›ÛÙËΠ̷̠ÛÙÔÚÈ¿. ™Â ·˘Ùfi ÙÔÓ ÙÔ̤· Ì ¿ÚÈÛÙ· ÙÔ ‰¤Î· ÙÔ˘ ‰›Óˆ ¤ÓÙÂη. ŒÚÁÔ fï˜ Ô˘Û›·˜ ‰ÂÓ ¤ÁÈÓÂ. ™ÙË ª·ÁÓËÛ›· ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÔÏÏ¿ ¤ÚÁ· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó “‚·ÏÙÒÛÂÈ”. ¶Ò˜ ı· ÚÔˆı‹ÛÂÙ ٷ Û˘ÌʤÚÔÓÙ· ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡; ¢ËÏÒÛÂȘ ·fi ̤ӷ ÁÈ· ¤ÚÁ· ‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ˘¿ÚÍÔ˘Ó. ∞˘-

Ù‹ Â›Ó·È Ë ·fiÊ·ÛË Ô˘ ÂÏ‹ÊıË ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔÓ ·ÈÚÂÙfi ÂÚÈÊÂÚÂÈ¿Ú¯Ë ∫ÒÛÙ· ∞ÁÔÚ·ÛÙfi. μ·Ú¤ıËÎ·Ó Î·È ÔÈ Ôϛ٘ Ó· ÂÍ·ÁÁ¤ÏÔÓÙ·È ¤ÚÁ· Î·È Ó· ÌËÓ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÔÙ¤. £· ‰Ôı› Û›ÁÔ˘Ú· ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ· ÛÙÔÓ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi. ∂Ì›˜ ı· ÚÔˆı‹ÛÔ˘Ì ¤ÚÁ· Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙË Ê¿ÛË Ù˘ ˘ÏÔÔ›ËÛ˘ Î·È ¤ÚÁ· Ô˘ ı· Â›Ó·È ¯Ú‹ÛÈÌ· Î·È ÁÈ· ÙÔ˘˜ ‰‡Ô ¡ÔÌÔ‡˜, fiˆ˜ Ë Û‡Ó‰ÂÛË ÙˆÓ ·Ú·Ï›ˆÓ μfiÏÔ˘ - §¿ÚÈÛ·˜. ΔÔ ÎfiÌÌ· Û·˜ ÛÙ¤ÎÂÙ·È ÎÚÈÙÈο ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙÔÓ ∫·ÏÏÈÎÚ¿ÙË. ΔÈ ·ÏÏ·Á¤˜ ··ÈÙÔ‡ÓÙ·È ÒÛÙ ӷ ˘¿ÚÍÂÈ ·ÎfiÌ· ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ·ÔΤÓÙÚˆÛË ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜; ∞ÏÏ·Á‹ ÊÈÏÔÛÔÊ›·˜, Î·È ÙÈ ÂÓÓÔÒ. ΔÔ ÎÂÓÙÚÈÎfi ÎÚ¿ÙÔ˜ Ú¤ÂÈ Ó· ·ԉ¯Ù› ¤Ó· Ó¤Ô ÌÔÓÙ¤ÏÔ ÂÍÔ˘Û›·˜. ∏ ΢‚¤ÚÓËÛË Î·È Ù· ˘Ô˘ÚÁ›· Ú¤ÂÈ Ó· ·ԉ¯ÙÔ‡Ó Î¿ÔÈ· ÛÙÈÁÌ‹ fiÙÈ ÔÈ ·˘ÙÔ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÔ› ıÂÛÌÔ› Ú¤ÂÈ Ó· ·ÔÎÙ‹ÛÔ˘Ó ·˘Ùfi Ô˘ ÂÈ‚¿ÏÏÂÈ ÙÔ ™‡ÓÙ·ÁÌ·, ‰ËÏ·‰‹ Ó· ·ÔÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ‰ÈÔÈÎËÙÈ΋˜ Î·È ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ·˘ÙÔÙ¤ÏÂÈ·˜. ∂¿Ó ·˘Ùfi ÙÔ Û˘ÓÂȉËÙÔÔÈ‹ÛÔ˘ÌÂ, ÙfiÙ ÌÔÚԇ̠ӷ ‰Ô‡Ì ÔȘ ÂÈϤÔÓ ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ˜ ·fi ÙÔ ÎÂÓÙÚÈÎfi ÎÚ¿ÙÔ˜ ı· ÌÂÙ·‚È‚·ÛÙÔ‡Ó Ì ÙÔ˘˜ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô˘˜ fiÚÔ˘˜ ÛÙËÓ ·˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË. ¶Ú¤ÂÈ Û˘ÓÂÒ˜ ÚÒÙ· Ó· ÂÓ‰˘Ó·ÌÒÛÔ˘Ì ·˘ÙÔ‡˜ ÙÔ˘˜ ‰‡Ô ıÂÛÌÔ‡˜ ‰›ÓÔÓÙ¿˜ ÙÔ˘˜ ·˘Ùfi Ô˘ ÔÚ›˙ÂÈ ÙÔ ™‡ÓÙ·ÁÌ· Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ì·˙› Ì ÙÔ˘˜ Ôϛ٘ Ó· ‰È·ÌÔÚÊÒÓÔ˘Ó ÙȘ χÛÂȘ ÛÙ· ÙÔÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·. ∞˘Ùfi ÛËÌ·›ÓÂÈ ·˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË Î·È fiÛÔ ÙÔ Û˘ÓÙÔÌfiÙÂÚÔ ÙÔ ·ÓÙÈÏËÊıԇ̠ÙfiÛÔ ÙÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ. À‹Ú¯Â ·fiÊ·ÛË Ù˘ ∂¡∞∂ Î·È Ù˘ ∫∂¢∫∂ ÁÈ· ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ ∫·ÏÏÈÎÚ¿ÙË, ˆÛÙfiÛÔ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ¤ÎÔ„Â Î·È ¤Ú·„ ÛÙ· ̤ÙÚ· Ù˘ ÙÔ ÂÁ¯Â›ÚËÌ·, ÙÔ ÔÔ›Ô ÂÊ¿ÚÌÔÛ Ì ‚‚ȷṲ̂Ó˜ ÎÈÓ‹ÛÂȘ. Δ· Ï¿ıË ı· Ù· ‚Úԇ̠ÌÚÔÛÙ¿ Ì·˜ ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ ¤ÁÈÓ η̛· ‰È·‚ԇϢÛË Î·È ÔÈ ‰ÂÛ̇ÛÂȘ ‹Á·Ó “ÂÚ›·ÙÔ”.

™·˜ ÚÔ‚ÏËÌ·Ù›˙ÂÈ ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ÙÔ ÎfiÌÌ· Û·˜ ÛÙȘ ÙÔÈΤ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜ ¤¯·Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ¢‹ÌÔ˘˜ Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜; ∞fi ÙÔ 1963, ·fi 13 ¯ÚfiÓˆÓ, Ô˘ ÁÚ¿ÊÙËη ÛÙË ÓÂÔÏ·›· Ù˘ ∂ƒ∂, ‰ÂÓ ¤¯ˆ Í·Ó·‰Â› ÔÙ¤ ÛÙË ˙ˆ‹ ÌÔ˘ Ó· ÂÈÎÚ·Ù› Ù¤ÙÔÈ· ηٿÛÙ·ÛË ÛÙË ¡¤· ¢ËÌÔÎÚ·Ù›· ÙÔÈο. μϤˆ Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· ·Ú·Ù·Íȷο Î·È fi¯È ÎÔÌÌ·ÙÈο Î·È fi,ÙÈ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ Û‹ÌÂÚ· ‰ÂÓ ÙÔ ¤¯ˆ Í·Ó·˙‹ÛÂÈ. ∏ ηٿÛÙ·ÛË ı˘Ì›˙ÂÈ Ó·ÚÎÔ¤‰ÈÔ Î·È Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÔ˘Ó ÚÈ˙ÈΤ˜ ÙÔ̤˜ ÁÈ· Ó· ·ÏÏ¿ÍÂÈ ÁÚ‹ÁÔÚ·. √È ÂÎÏÔÁ¤˜ ¤Ú·Û·Ó Î·È fiÏÔÈ Ú¤ÂÈ Ó· ËÚÂÌ‹ÛÔ˘Ó. ™ÙȘ ÂÚÈÊÂÚÂȷΤ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜ Ô «fiÏÂÌÔ˜» Ô˘ ‰Â¯Ù‹Î·Ù ‹Ù·Ó ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˜ ·fi ÙÔ ÂÛˆÎÔÌÌ·ÙÈÎfi ‰›Ô ‹ ·fi ÙÔ ·ÓÙ›·ÏÔ „ËÊÔ‰¤ÏÙÈÔ; ∂ÈϤ¯ıËη ÁÈ· ·ÓÙÈÂÚÈÊÂÚÂȿگ˘ ÁÈ·Ù› ‹ÌÔ˘Ó ÚfiÛˆÔ Ô˘ ÎÚ·ÙÔ‡Û· ¿ÓÙ· ·ÔÛÙ¿ÛÂȘ ·fi fiÏÔ˘˜ ÛÙËÓ ÂÛˆÎÔÌÌ·ÙÈ΋ ÛηÎȤڷ. ¢ÂÓ ÙÔ ÎÚ‡‚ˆ fiÙÈ ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ fiÏÂÌÔ ÙÔÓ ‰¤¯ÙËη ·fi ÚfiÛˆ· Ù˘ ¡¤·˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜, ·fi ÔÏÈÙÈο ÁÚ·Ê›· - fi¯È ÌfiÓÔ ‚Ô˘Ï¢ÙÈο - Î·È ·fi ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÊÈÏÔ‰Ô͛˜ Ó· ·Ó·ÚÚȯËıÔ‡Ó Û ÔÏÈÙÈο Î·È ÎÔÌÌ·ÙÈο ·ÍÈÒÌ·Ù·. ŸÏ· ·˘Ù¿ ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Ì ¤Ó·Ó ·ÓÂϤËÙÔ fiÏÂÌÔ Ô˘ ‰¤¯ÙËη Î·È ·fi Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ̤۷ ÂÓË̤ڈÛ˘ ÙËÏÂÔÙÈο Î·È Ú·‰ÈÔʈÓÈο ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ·Ó ¤Ó· ‰˘Û¿ÚÂÛÙÔ ÙÔ›Ô, ·ÏÏ¿ ÙÔ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ· Ì „˘¯Ú·ÈÌ›·. ∫·È ÎÚ¿ÙËÛ· ÙËÓ „˘¯Ú·ÈÌ›· ÌÔ˘ ÁÈ·Ù› ÂÁÒ ‰ÂÓ ¤¯ˆ ÊÈÏÔ‰Ô͛˜ ηٿÏ˄˘ ı¤ÛÂˆÓ Î·È ·Ú·ÌÔÓ‹˜ ÌÔ˘ Â’ ·fiÚÈÛÙÔÓ ÛÙËÓ ÂÍÔ˘Û›·. ¢ÂÓ ‰È·Î·Ù¤¯ÔÌ·È ·fi ÙÔ Û‡Ó‰ÚÔÌÔ Ù˘ Â·ÓÂÎÏÔÁ‹˜ ÌÔ˘. √ÓÔÌ·ÙÂÒÓ˘ÌÔ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó Ù· ÚfiÛˆ· Ô˘ Û·Ó ÔϤÌËÛ·Ó; Œ¯Ô˘Ó, ·ÏÏ¿ ÂÁÒ ‰ÂÓ ı¤Ïˆ Ó· ڛ͈ Î·È ¿ÏÏÔ Ï¿‰È ÛÙË ÊˆÙÈ¿.


T√¶π∫√ P∂¶√ƒΔ∞∑

23

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 31 ¢∂∫∂ªμƒπ√À 2010

¶Ô‡ ı· ‚Ú›ÛÎÔ˘ÌÂ Î·È ÁÈ· ÔÈ· ı¤Ì·Ù· ÔÈÔÓ, ÛÙÔ Ó¤Ô ÌÂÁ¿ÏÔ ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘

∞fi ¢Â˘Ù¤Ú· Ù· ·Ú¿ÔÓ· ÛÙÔ˘˜... ·ÓÙȉËÌ¿Ú¯Ô˘˜

¡

¤Ô˜ ¢‹ÌÔ˜, Ó¤· ‰Â‰Ô̤ӷ, Ӥ˜ ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ˜ Î·È ÔÈ Ôϛ٘ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó Û‹ÌÂÚ· Û ÔÈÔÓ ı· ϤÓ ...Ù· ·Ú¿ÔÓ¿ ÙÔ˘˜ ·fi ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· Î·È Î˘Ú›ˆ˜ Ô˘ ı· ÙÔ˘˜ Û˘Ó·ÓÙÔ‡Ó. ™ÙÔ ¢ËÌ·Ú¯Â›Ô ı· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÌfiÓÔ Ë ¡·Ù¿ÛÛ· √ÈÎÔÓfiÌÔ˘, ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ ¢ÈÔ›ÎËÛ˘, √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ, ¶ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌÔ‡ Î·È ¡¤ˆÓ Δ¯ÓÔÏÔÁÈÒÓ, ηıÒ˜ Î·È Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ √ÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜.

ƒÂÔÚÙ¿˙: ∫∞Δ∂ƒπ¡∞

Δ∞™™√¶√À§√À

√ ∏Ï›·˜ •ËÚ·ÎÈ¿˜, ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ Δ¯ÓÈÎÒÓ ÀËÚÂÛÈÒÓ Î·È ΔÔÈ΋˜ √ÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘, ı· ÛÙÂÁ¿˙ÂÙ·È ÛÙÔ ÎÙ›ÚÈÔ ™›ÚÂÚ Î·È Ô ª¿Ì˘ ΔÛ·Ì¿˙˘ ∫·ı·ÚÈfiÙËÙ·˜ Î·È ∞ӷ·ÎψÛ˘, ¶Ú·Û›ÓÔ˘ Î·È ¶ÔÏÈÙÈ΋˜ ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜, ı· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ ÛÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô ÙÔ˘ ÛÙÔ ·Ì·ÍÔÛÙ¿ÛÈÔ ÙÔ˘ ‰‹ÌÔ˘. √ ∞fiÛÙÔÏÔ˜ ¶·ÓÙÛ¿˜, ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ ∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜ ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜, ¶·È‰Â›·˜ Î·È ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ ı· ÛÙÂÁ¿˙ÂÙ·È ÛÙÔ ÎÙ›ÚÈÔ ™ÙÚÂÊÙ¿ÚË Î·È Ô ¡›ÎÔ˜ ªfiÛ¯Ô˜, ¶ÔÏÂÔ‰ÔÌ›·˜ Î·È ¢È·Ê¿ÓÂÈ·˜, Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ¶ÔÈfiÙËÙ·˜ ∑ˆ‹˜, ı· ÛÙÂÁ·ÛÙ› ÚÔÛˆÚÈÓ¿ ÛÙÔ ÎÙ›ÚÈÔ ™ÎÂÓ‰ÂÚ¿ÓË ÛÙËÓ Ô‰fi ΔÔ¿ÏË Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È

¡›ÎÔ˜ ªfiÛ¯Ô˜, ÛÙÔ ÎÙ›ÚÈÔ ™ÎÂÓ‰ÂÚ¿ÓË ÛÙËÓ ·Ú¯‹, ÌÂÙ¿ ÛÙÔ ™›ÚÂÚ

¶·ÓÙÂÏ‹˜ ¶ÂÏÂοÓÔ˜, ÛÙÔ Á’ fiÚÔÊÔ Ù˘ ¢∂À∞ªμ Î·È ÛÙÔ ¢ËÌ·Ú¯Â›Ô ∞Á¯È¿ÏÔ˘

¡›ÎÔ˜ ™ÙfiÈÎÔ˜, ÛÙÔ ¢ËÌ·Ú¯Â›Ô ∞ÁÚÈ¿˜

¡·Ù¿ÛÛ· √ÈÎÔÓfiÌÔ˘, ÛÙÔ ¢Ë̷گ›Ô

∏Ï›·˜ •ËÚ·ÎÈ¿˜, ÛÙÔ ÎÙ›ÚÈÔ ™›ÚÂÚ

ª¿Ì˘ ΔÛ·Ì¿˙˘, ÛÙÔ ·Ì·ÍÔÛÙ¿ÛÈÔ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘

∞fiÛÙÔÏÔ˜ ¶·ÓÙÛ¿˜, ÛÙÔ ÎÙ›ÚÈÔ ™ÙÚÂÊÙ¿ÚË

Ó· ÌÂÙ·ÎÔÌ›˙ÂÈ Ì·˙› Ì ÙËÓ ¶ÔÏÂÔ‰ÔÌ›· ÛÙÔ ÎÙ›ÚÈÔ ™›ÚÂÚ. √ ¶·ÓÙÂÏ‹˜ ¶ÂÏÂοÓÔ˜, ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ μfiÏÔ˘, ¡. ∞Á¯È¿ÏÔ˘ Î·È ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜, ı· ÛÙÂÁ¿˙ÂÙ·È ÛÙÔÓ ÙÚ›ÙÔ fiÚÔÊÔ Ù˘ ¢∂À∞ªμ, ·ÏÏ¿ ÁÈ· ‰‡Ô ÙÚÂȘ ÒÚ˜ Û ηıËÌÂÚÈÓ‹ ‚¿ÛË ı· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Î·È ÛÙÔ ¢ËÌ·Ú¯Â›Ô Ù˘ ¡¤·˜ ∞Á¯È¿ÏÔ˘. √ ¡›ÎÔ˜ ª·˘ÚfiÔ˘ÏÔ˜ ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜ Î·È ∞ÈÛˆÓ›·˜, ı· ÌÔÈÚ¿˙ÂÈ ÙÔ ¯ÚfiÓÔ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙ· ‰‡Ô ¢Ë̷گ›·, Ô °È¿ÓÓ˘ °ÎÔ˘ÓÙ¤ÏÈ·˜, ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜, πˆÏÎÔ‡ Î·È ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ·˜ ı· ÛÙÂÁ¿˙ÂÙ·È ÛÙËÓ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿, Ô ¡›ÎÔ˜ ™Ùfi˚ÎÔ˜, ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ ∞ÁÚÈ¿˜ Î·È ∞ÚÙ¤Ìȉ·˜, ı· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ ¢ËÌ·Ú¯Â›Ô Ù˘ ∞ÁÚÈ¿˜ Î·È Ô §ÂˆÓ›‰·˜ ª·˘ÚÔÁÈ¿ÓÓ˘ ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¢∂À∞ªμ ı· ÛÙÂÁ¿˙ÂÙ·È ÛÙÔÓ ÙÚ›ÙÔ fiÚÔÊÔ Ù˘ Âȯ›ÚËÛ˘. ΔÔ ÂÚÒÙËÌ· Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ··ÓÙËı› Â›Ó·È ˆ˜ ı· ·ÍÈÔÔÈËıÔ‡Ó Ù· ‰ËÌÔÙÈο ÎÙ›ÚÈ· Ô˘ ̤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· ÛÙ¤Á·˙·Ó Ù· ‰Ë̷گ›· ÙˆÓ ¢‹ÌˆÓ Ô˘ Û˘Á¯ˆÓ‡ıËηÓ. μ·ÛÈÎfi ÎÚÈÙ‹ÚÈÔ ÛÙËÓ ÂÈÏÔÁ‹ ÙˆÓ ·ÓÙȉËÌ¿Ú¯ˆÓ Î·È ÛÙȘ ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ¤˜ ÙÔ˘˜ ·ÔÙ¤ÏÂÛÂ Ë ·ÓÙ›ÏË„Ë fiÙÈ Ú¤ÂÈ ÁÚ‹ÁÔÚ· Ó· ÔÌÔÁÂÓÔÔÈËıÔ‡Ó ÔÈ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›Â˜ ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ¢‹ÌÔ˘ Î·È Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËı› ÂÓÈ·›· ‰ËÌÔÙÈ΋ Û˘Ó›‰ËÛË, Î·È fi¯È Ó· Û˘ÁÎÚÔÙËı› ÌÈ· “ÔÌÔÛÔÓ‰›·” ÙˆÓ ·Ï·ÈÒÓ ¢‹ÌˆÓ. ∞˘Ùfi˜ ›ӷÈ, ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ, Î·È Ô ÏfiÁÔ˜ Ô˘ ÛÙËÓ ·ÚÈıÌËÙÈ΋ ·Ó·ÏÔÁ›· ıÂÌ·ÙÈÎÒÓ Î·È ÙÔÈÎÒÓ ·ÓÙȉËÌ¿Ú¯ˆÓ ˘ÂÚÈÛ¯‡Ô˘Ó ÔÈ ÚÒÙÔÈ, ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ fiÙÈ ¤ÁÈÓ ÔÌ·‰ÔÔ›ËÛË ÙˆÓ fiÌÔÚˆÓ ‰ËÌÔÙÈÎÒÓ ÂÓÔًوÓ. √È ÙÔÈÎÔ› ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯ÔÈ, Ì·˙› Ì ÙÔ˘˜ Û˘Ì‚Ô‡ÏÔ˘˜ ÙˆÓ ‰ËÌÔÙÈÎÒÓ Î·È ÙÔÈÎÒÓ ÎÔÈÓÔًوÓ, Ú¤ÂÈ Ó· ‰È·‰Ú·Ì·Ù›ÛÔ˘Ó ·ÔÊ·ÛÈÛÙÈÎfi ÚfiÏÔ ÁÈ· ÙË ÁÚ‹ÁÔÚË Î·È ÔÌ·Ï‹ ÂÓۈ̿وÛË ÙˆÓ Û˘ÓÂÓÔ‡ÌÂÓˆÓ ‰ËÌÔÙÈÎÒÓ ÂÓÔÙ‹ÙˆÓ ÛÙÔÓ ÂÓÈ·›Ô ¢‹ÌÔ, ·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛÊÔÚ¿ ηÏÒÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Ôϛ٘. √ ÂÓÈ·›Ô˜ ¢‹ÌÔ˜ ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› Ì ‚¿ÛË ÙËÓ ∂ÎÙÂÏÂÛÙÈ΋ ∂ÈÙÚÔ‹, Ù· ‰‡Ô ÌÂÁ¿Ï· Î·È Ì›˙ÔÓÔ˜ ÛËÌ·Û›·˜ ¡ÔÌÈο ¶ÚfiÛˆ· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘, ÙÔ ¡¶¢¢ Î·È ÙËÓ ∫ÔÈÓˆÊÂÏ‹ ∂ȯ›ÚËÛË, ÛÙ· ÔÔ›· ı· ÙÔÔıÂÙËıÔ‡Ó ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÔÈ Î.Î. ª·‚›‰Ë˜ ηÈ

∫ÔÓÙÔÚ›˙Ô˜, ÙËÓ √ÈÎÔÓÔÌÈ΋ ∂ÈÙÚÔ‹, ÙËÓ ∂ÈÙÚÔ‹ ¶ÔÈfiÙËÙ·˜ ∑ˆ‹˜, ÙË ¢ËÌÔÙÈ΋ ∂ÈÙÚÔ‹ ¢È·‚Ô‡Ï¢Û˘, ÙÔÓ ™˘Ì·Ú·ÛÙ¿ÙË ÙÔ˘ ‰ËÌfiÙË Î·È Ù˘ Âȯ›ÚËÛ˘, ÙÔ ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ¤ÓÙ·Í˘ ÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ, ÙËÓ ∂ÈÙÚÔ‹ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋˜ ÚÔ‚ÔÏ‹˜ Î·È ·Ó¿Ù˘Í˘, ÙȘ ‰‡Ô ™¯ÔÏÈΤ˜ ∂ÈÙÚÔ¤˜ ¶ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ·˜ Î·È ¢Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈ·˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘, Ù· fiÚÁ·Ó· ‰ËÌÔÙÈ΋˜ ·ÔΤÓÙÚˆÛ˘. ªÈ· ·fi ÙȘ ηÈÓÔÙƠ̂˜ ÙÔ˘ “∫·ÏÏÈÎÚ¿ÙË” Â›Ó·È fiÙÈ Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ·ÛΛ ÙÔ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎfi Î·È ÂÈÙÂÏÈÎfi ÙÔ˘ ÚfiÏÔ fi¯È ·ÏÒ˜ Û˘ÓÂÈÎÔ˘ÚÔ‡ÌÂÓÔ˜ ·fi ÙÔ˘˜ ·ÓÙȉËÌ¿Ú¯Ô˘˜, ·ÏÏ¿ ˆ˜ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÂÓfi˜ Û˘ÓÙÔÓÈÛÙÈÎÔ‡ Û˘ÏÏÔÁÈÎÔ‡ ÔÚÁ¿ÓÔ˘, Ù˘ ∂ÎÙÂÏÂÛÙÈ΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜, Ô˘ Û˘ÁÎÚÔÙÂ›Ù·È ·fi ·˘ÙfiÓ Î·È ÙÔ˘˜ ·ÓÙȉËÌ¿Ú¯Ô˘˜. ø˜ ÚÔ˜ ÙȘ ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ˜, ÂÈÛËÌ·›ÓÔ˘Ì fiÙÈ ÛÙÔ˘˜ Ó¤Ô˘˜ ¢‹ÌÔ˘˜ ·ÔÓ¤ÌÂÙ·È ÛÂÈÚ¿ ·fi Ӥ˜ ·Ú-

ÌÔ‰ÈfiÙËÙ˜, Ô˘ ̤¯ÚÈ ÙÒÚ· ·ÛÎÔ‡ÓÙ·È ·fi ÙȘ ¡Ô̷گȷΤ˜ ∞˘ÙÔ‰ÈÔÈ΋ÛÂȘ (fiˆ˜ ÛÙÔÓ ÙÔ̤· ÔÈfiÙËÙ·˜ ˙ˆ‹˜ Î·È Â‡Ú˘ıÌ˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙˆÓ fiψÓ, ÛÙÔÓ ÙÔ̤· ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ÚÔÛÙ·Û›·˜ Î·È ·ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë˜, ÛÙÔÓ ÙÔ̤· ·È‰Â›·˜, ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ Î·È ·ıÏËÙÈÛÌÔ‡, ÛÙÔÓ ÙÔ̤· ÁˆÚÁ›·˜, ÎÙËÓÔÙÚÔÊ›·˜ Î·È ·ÏÈ›·˜ Î.Ï.).

Ô›Ô ı· ËÁËı› Ô Î. ª·‚›‰Ë˜ ı· ÛÙÂÁ·ÛÙ› ÛÙÔ ªÂÙ·ÍÔ˘ÚÁÂ›Ô Î·È ÛÙÔ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ı· ÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ºÒÙ˘ §·ÌÚÈÓ›‰Ë˜, ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜, ∞ıÏËÙÈÎfi˜ ÙÔ̤·˜, °È¿ÓÓ˘ ∫Ô˘ÚÙ›Ó· , ÙÔ̤·˜ ¶·È‰ÈÎÒÓ ™Ù·ıÌÒÓ, ÷ڿ ∞ÁÎÚ‹, ÙÔ̤·˜ ∫∞¶∏, ™ˆÙ‹Ú˘ ÷ÏÎÈ¿˜, ÙÔ̤·˜ ∂∞∫, ∞ıËÓ¿ ª·˚Ú¿ÌË, ÙÔ̤·˜ ÂÎ·›‰Â˘Û˘. ™ÙËÓ ∫ÔÈÓˆÊÂÏ‹ ∂ȯ›ÚËÛË Ô˘ ı· ËÁËı› Ô Î. ∫ÔÓÙÔÚ›˙Ô˜ ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ ı· Â›Ó·È Ë ∫·ÙÂÚ›Ó· ª·ÚÌÔ˘‰¿ÎË, ÁÈ· ÙÔÓ ÙÔ̤· ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ıÂ-

Δ· ÚfiÛˆ· √È Â˘ı‡Ó˜ ΔÔ ¡ÔÌÈÎfi ¶ÚfiÛˆÔ ÛÙÔ Ô-

Ì¿ÙˆÓ Î·È Ì¤ÏÔ˜ Ô ª¿Î˘ ΔÛ¿Ì˘ ÁÈ· ÙÔÓ ÙÔ̤· ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡. ™ÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ƒ·‰ÈfiʈÓÔ ı· Â›Ó·È ˘‡ı˘ÓÔ˜ Ô Î. ∏Ï›·˜ ∫·Ú··Ù¿ÎË ÛÙÔ ™‡Ó‰ÂÛÌÔ ∞ÔÚÚÈÌÌ¿ÙˆÓ Ô §. ∞Ó·ÛÙ·Û›Ô˘, ÙÔÓ ÙÔ̤· ÙÔ˘ ÙÔ˘ÚÈÛÌÔ‡ ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ Ë Î. ™Ô‡Ï· ª·ÚÙ˙ÈÒη fiˆ˜ Î·È ÙË Û¯ÔÏÈ΋ ÂÈÙÚÔ‹ ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ·˜ ÂÎ·›‰Â˘Û˘. ΔËÓ ÂÈÙÚÔ‹ ‰Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈ·˜ ÂÎ·›‰Â˘Û˘ ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ Ô Î. ∫·Ô˘Ó¿˜. ΔËÓ ·Ó·Ù˘Íȷ΋ ÂÙ·ÈÚ›· ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ Ô Î. ¢. ¢ÂÚ‚¤Ó˘ Ô˘ ı· ¤¯ÂÈ ÙËÓ Â˘ı‡ÓË Î·È ÙˆÓ ªÂÛÔÁÂÈ·ÎÒÓ Î·È Ô Î. °. ∫ÂÚ·ÛÈÒÙ˘ ·ÎÙfi˜ ·fi ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ Û ·˘Ù‹Ó ı· Â›Ó·È Î·È ÂÎÚfiÛˆÔ˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ ÛÙËÓ ∂Ù·ÈÚ›· ∞Ó¿Ù˘Í˘ ¶ËÏ›Ô˘ ∏ ∞Ó·Ù˘Íȷ΋ ı· ·Ó·Ï¿‚ÂÈ ÙËÓ ÂÎfiÓËÛË ÂȯÂÈÚËÛÈ·ÎÔ‡ ۯ‰›Ô˘ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË ‰˘Ó·Ù‹ ·ÍÈÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ªÂÛÔÁÂÈ·ÎÒÓ. ΔÔ ªÔ˘ÛÂ›Ô ¢¿ÌÙÛ· ı· ÂÔÙ‡ÂÈ Ô Î. ΔÛ¿Ì˘, ÛÙËÓ ÂÈÙÚÔ‹ ¤ÓÙ·Í˘ ÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ ı· ÚÔ‰Ú‡ÂÈ Ô Î. ÷˘ÙÔ‡ÚÔ˜ Î·È ÛÙË ÁÓˆÌÔ‰ÔÙÈ΋ ÂÈÙÚÔ‹ Ú˘ÌÔÙÔÌÈÎÒÓ ıÂÌ¿ÙˆÓ Ë º. ∫ÔÎÎÈÓ¿ÎË.

∑∏Δ√À¡Δ∞π ∂∫¶∞π¢∂ÀΔπ∫√π °π∞ Δ∞ π¢πøΔπ∫∞ ∂∫¶∞π¢∂ÀΔ∏ƒπ∞ ¶√À £∞ §∂πΔ√Àƒ°∏™√À¡ ™Δ∏¡ ¶∂ƒπ√Ã∏ ª∞ƒ∞£√À - ∫ƒπ£∞ƒπ∞™, ∂¡¢∂Ã√ª∂¡ø™ ∞¶√ Δ√ ™∂¶Δ∂ªμƒπ√ Δ√À 2011. ∂π¢π∫√Δ∂ƒ∞ 1. ∞’ ‚¿ıÌÈ·˜ Î·È μ’ ‚¿ıÌÈ·˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘ 2. ∞ÁÁÏÈ΋˜, °ÂÚÌ·ÓÈ΋˜ Î·È °·ÏÏÈ΋˜ °ÏÒÛÛ·˜ 3. º˘ÛÈ΋˜ ∞ÁˆÁ‹˜ 4. ∏/ÀÔÏÔÁÈÛÙÒÓ 5. ¶·È‰Ô„˘¯ÔÏfiÁÔ˜ 6. ªÔ˘ÛÈÎfi˜

¡›ÎÔ˜ ª·˘ÚfiÔ˘ÏÔ˜, ÛÙ· ¢Ë̷گ›· ¡. πˆÓ›·˜ Î·È ∞ÈÛˆÓ›·˜

∞¶∞ƒ∞πΔ∏Δ∞ ¶ƒ√™√¡Δ∞ 1. ÕÚÈÛÙË ÁÓÒÛË Ù˘ ∞ÁÁÏÈ΋˜ °ÏÒÛÛ·˜ 2. ÕÚÈÛÙË ¯Ú‹ÛË ∏/À 3. √ÈÎÔÓÔÌÈ΋ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÛÙËÓ ∞ÓÒÓ˘ÌË ∂Ù·ÈÚ›· (ÔÛfi Î˘Ì·ÈÓfiÌÂÓÔ) 4. ¶ÚÔ¸ËÚÂÛ›· Î·È Û˘ÛÙ·ÙÈΤ˜ ÂÈÛÙÔϤ˜ Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ÛÔ‚·Ú¿ ˘fi„Ë ∏ÌÂÚÔÌËÓ›· ϋ͈˜ ˘Ô‚ÔÏ‹˜ ‚ÈÔÁÚ·ÊÈÎÒÓ 15 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ 2011. e-mail: antoniou.helicon@yahoo.com Δ∞ ∂∫¶∞π¢∂ÀΔ∏ƒπ∞ £∞ §∂πΔ√Àƒ°∏™√À¡ ø™ √§√∏ª∂ƒ√

°È¿ÓÓ˘ °ÎÔ˘ÓÙ¤ÏÈ·˜, ÛÙÔ ¢ËÌ·Ú¯Â›Ô ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜

∂§§∏¡√-∞°°§π∫√ ∫√§∂°π√


T√¶π∫√ P∂¶√ƒΔ∞∑

24

¶APA™KEYH 31 ¢EKEMBPIOY 2010

∞ÁÒÓ·˜ ÂÈ‚›ˆÛ˘ ÁÈ· ÂηÙÔÓÙ¿‰Â˜ ÌÈÎÚÔÂ·ÁÁÂÏ̷ٛ˜ ÂÎÙfi˜ ΤÓÙÚÔ˘ ÛÙËÓ ÂÔ¯‹ Ù˘ ÎÚ›Û˘ -

«μÔÁοÓ» Ù· ηٷÛÙ‹Ì·Ù· ÁÒÓ· ÂÈ‚›ˆÛ˘ ‰›ÓÔ˘Ó ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô Ù· Û˘ÓÔÈÎȷο ηٷÛÙ‹Ì·Ù· ÁÈ· Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÎÚ›ÛË Î·È ÙË Ì›ˆÛË Ù˘ ·ÁÔÚ·ÛÙÈ΋˜ ΛÓËÛ˘. ™ÙȘ Û˘ÓÔÈÎȷΤ˜ ·ÁÔÚ¤˜ Ô˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó ÛÙȘ ‰È¿ÊÔÚ˜ ÁÂÈÙÔÓȤ˜ Ù˘ fiÏ˘, ÔÈ ¤ÌÔÚÔÈ ÌÈÏÔ‡Ó ÁÈ· ÌÈ· Ôχ ‰‡ÛÎÔÏË ¯ÚÔÓÈ¿ Ì Ôχ ÂṲ̂ÓÔ˘˜ Ù˙›ÚÔ˘˜. ™Â ·ÚÎÂÙ¤˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ Ì¿ÏÈÛÙ· ÚÔÛ·ıÔ‡Ó Ó· ηχ„Ô˘Ó ÌfiÓÔ Ù· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈο ¤ÍÔ‰·. Δ· ÂÓÔÈÎÈ·ÛÙ‹ÚÈ· ÛÙ· ηٷÛÙ‹Ì·Ù· ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÌfiÓÔ ÛÙȘ ÎÂÓÙÚÈΤ˜ Ô‰Ô‡˜ Ù˘ fiÏ˘, ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙȘ Û˘ÓÔÈ˘. π‰›ˆ˜ Û ÂÚÈÔ¯¤˜ Ô˘ ΢Úȷگ› Ë ÂÚÁ·ÙÈ΋ Ù¿ÍË, Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· Â›Ó·È ·ÎfiÌË ¯ÂÈÚfiÙÂÚ· ÏfiÁˆ Ù˘ ‰Ú·Ì·ÙÈ΋˜ Ì›ˆÛ˘ ÙÔ˘ ÂÈÛÔ‰‹Ì·ÙÔ˜ ÙˆÓ Î·ÙÔ›ÎˆÓ ·fi ÙȘ ·ÔχÛÂȘ ‹ Î·È ÙËÓ ÂÏ·ÛÙÈÎÔÔ›ËÛË Ù˘ ÂÚÁ·Û›·˜. Δ¤ÙÔÈ· Â›Ó·È Ë ÂÚ›ÙˆÛË ÙˆÓ ∞Á›ˆÓ ∞Ó·ÚÁ‡ÚˆÓ, fiÔ˘ ÔÈ ¤ÌÔÚÔÈ ‰È·Ì·ÚÙ‡ÚÔÓÙ·È ¤ÓÙÔÓ· Î·È ÁÈ· ÙË ÌÔÓÔ‰ÚfiÌËÛË Ù˘ ÎÂÓÙÚÈ΋˜ Ô‰Ô‡.

ƒÂÔÚÙ¿˙:

ºøΔ∏™ ™¶∞¡√™

√È Û˘ÓÔÈÎȷΤ˜ ·ÁÔÚ¤˜ Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ· ·Ó·Ù‡¯ıËÎ·Ó ÛÙËÓ fiÏË Ì·˜. ΔÔ ÊıËÓfi ÂÓÔ›ÎÈÔ, Ë Î·Ï‡ÙÂÚË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ù˘ ÚÔÛˆÈ΋˜ Â·Ê‹˜, Ë ÁÚ‹ÁÔÚË Â‡ÚÂÛË ¿ÚÎÈÓ ‹Ù·Ó ÌÂÚÈÎÔ› ÏfiÁÔÈ Ô˘ ‚Ô‹ıËÛ·Ó ÙËÓ ·Ó¿Ù˘Í‹ ÙÔ˘˜. øÛÙfiÛÔ Â‰Ò Î·È ¤Ó· ¯ÚfiÓÔ Ë ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË ‰ÂÓ ¿ÊËÛ ·Ó¤ÁÁȯÙ˜ Î·È ·˘Ù¤˜ ÙȘ ·ÁÔÚ¤˜. ™Â ¿ÏϘ ÂÚÈÔ¯¤˜ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Î·È Û ¿ÏϘ ÏÈÁfiÙÂÚÔ ÔÈ ¤ÌÔÚÔÈ ÓÈÒıÔ˘Ó ÙËÓ ›ÂÛË Ù˘ ÎÚ›Û˘ Ó· ÙÔ˘˜ ·ÂÈÏ›. ™ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ∫·Ú·Á¿Ù˜ Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ· ¤¯ÂÈ ·Ó·Ù˘¯ı› ÌÈ· ·ÁÔÚ¿ Ì 15-20 ηٷÛÙ‹Ì·Ù· ÒÏËÛ˘ ‰È·ÊfiÚˆÓ ÂȉÒÓ. √È Î·Ù·ÛÙË̷ٿگ˜ ÚÔÛ·ıÔ‡Ó Ó· ÎÚ·Ù‹ÛÔ˘Ó ÙȘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ÙÔ˘˜ ·ÓÔÈÎÙ¤˜ ÛÙËÓ ÈÔ ‰‡ÛÎÔÏË ÌÂÙ·ÔÏÈÙ¢ÙÈο ÂÚ›Ô‰Ô. √ ˘‡ı˘ÓÔ˜ ηٷÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ·È‰ÈÎÒÓ ·È¯ÓȉÈÒÓ Î. ¡›ÎÔ˜ ªÈ-

Óٿη˜ ÙfiÓÈÛ ˆ˜ ÌÔÚ›˜ Ó· Î˘Ì·Óı›˜ Ì ÈÔ ÊıËÓ¿ ·È¯Ó›‰È·, Ì ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋ Áο̷ Î·È Ó· ÚÔÛı¤ÛÂȘ οÔÈÔ˘˜ Έ‰ÈÎÔ‡˜ Ô˘ ‰ÂÓ ÙÔ˘˜ ¤¯Ô˘Ó ¿ÏÏÔÈ ·›ÚÓÔÓÙ·˜ οÔȘ ·ÓÙÈÚÔÛˆ›˜. ŒÙÛÈ Ô ¿ÏÏÔ˜ ı· ¤ÚıÂÈ Ó· Ù· ˙ËÙ‹ÛÂÈ ·fi Û¤Ó·. √ ›‰ÈÔ˜ ÚfiÛıÂÛ ˆ˜ Ë Ô‰fi˜ ∂ÚÌÔ‡ ¤¯ÂÈ ¤Ó· ÌÂÁ¿ÏÔ ÏÂÔÓ¤ÎÙËÌ· Î·È ¤Ó· ÌÂÁ¿ÏÔ ÌÂÈÔÓ¤ÎÙËÌ·. ΔÔ ÏÂÔÓ¤ÎÙËÌ· ¤ÁÎÂÈÙ·È ÛÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ ˆ˜ Â›Ó·È Ë ∂ÚÌÔ‡ Î·È ÙÔ ÌÂÈÔÓ¤ÎÙËÌ· Ù· ÌÂÁ¿Ï· ÂÓÔ›ÎÈ·. ∞ÓÙ›ıÂÙ· ÛÙË Û˘ÓÔÈÎȷ΋ ·ÁÔÚ¿ Ô ÂÏ¿Ù˘ ı· ‚ÚÂÈ Â‡ÎÔÏ· ¿ÚÎÈÓ Î·È ı· Â͢ËÚÂÙËı› ηχÙÂÚ·. ∂›Û˘ Î·È Ô ¤ÌÔÚÔ˜ ı· ÏËÚÒÓÂÈ ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ ÂÓÔ›ÎÈÔ. ∂‰Ò ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ∫·Ú·Á¿Ù˜ ¤¯ÂÈ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËı› ¤Ó· ÌÈÎÚfi ÂÌÔÚÈÎfi ΤÓÙÚÔ. ™ÙȘ ÁÈÔÚÙ¤˜ ÙˆÓ ÃÚÈÛÙÔ˘Á¤ÓÓˆÓ Î·È ·Ú¿ ÙËÓ ÎÚ›ÛË ÙÔ ·È‰ÈÎfi ·È¯Ó›‰È ÂÌÊ·Ó›˙ÂÈ Ù· ÌÈÎÚfiÙÂÚ· ÔÛÔÛÙ¿ ÛÙȘ ÌÂÈÒÛÂȘ ˆÏ‹ÛÂˆÓ Û ۯ¤ÛË Ì ¤Ú˘ÛÈ. “ΔÔ ·È¯Ó›‰È ÙÔ ˙ËÙÔ‡Ó Ù· ·È-

μÔËı‹ÛÙ ÙÔ ·È‰› Ù˘ ÚÔÛ¯ÔÏÈ΋˜ ËÏÈΛ·˜ Ó· ·Ó·Ù‡ÍÂÈ ÏÂÍÈÏfiÁÈÔ ™ÙË ‚fiÏÙ· Û·˜, Û¯ÔÏÈ¿ÛÙ ÛÙÔ ·È‰› ·ÓÙÈΛÌÂÓ· Î·È Û˘Ì‚¿ÓÙ·. ¶¿Úη Î·È ·È‰ÈΤ˜ ¯·Ú¤˜ ÚÔÛʤÚÔ˘Ó Ï‹ıÔ˜ ¢ηÈÚÈÒÓ ÁÈ· Û¯ÔÏÈ·ÛÌfi Û˘Ì‚¿ÓÙˆÓ Î·È ¯Ú‹ÛË Î˘Ú›ˆ˜ ÚËÌ¿ÙˆÓ (ÙÔ ·È‰› ÌÔÚ› Ó· ÎÔ˘ÓËı› ÛÙËÓ ÎÔ‡ÓÈ·, Ó· ·Ó‚› ÛÙËÓ ÙÚ·Ì¿Ï·, Ó· È·ÛÙ› ηÙ‚·›ÓÔÓÙ·˜ ÙËÓ ÙÛÔ˘Ï‹ıÚ·). ¶ÂÚÈÁÚ¿„Ù ÎÈÓ‹ÛÂȘ fiˆ˜ ÙÚ¤ÍÈÌÔ, ‹‰ËÌ·, ¤ÛÈÌÔ ÙËÓ ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÔ‡ÓÙ·È. ¶ÚÔÛ·ı‹ÛÙ ӷ ÙÚ·‚‹ÍÂÙ ÙËÓ ÚÔÛÔ¯‹ ÙÔ˘ ·È‰ÈÔ‡ Û ÌÂÁ¿Ï· Î·È ÌÈÎÚ¿, ¯·ÌËÏ¿ Î·È „ËÏ¿, Ì·ÎÚÈ¿ Î·È ÎÔÓÙÈÓ¿ ·ÓÙÈΛÌÂÓ· ÛÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ. ŸÙ·Ó ÓÙ‡ÓÂÙ ÙÔ ·È‰›, ÔÓÔÌ¿ÛÙ ٷ ÚÔ‡¯· ÙÔ˘ ηıÒ˜ ÙÔ˘ Ù· ÊÔÚ¿ÙÂ. √ÓÔÌ¿ÛÙÂ Î·È Ù· ‰Èο Û·˜ ÚÔ‡¯·, Û ·ÓÙȉȷÛÙÔÏ‹ Ì ٷ ‰Èο ÙÔ˘ (Ë ÌÏÔ‡˙· ÙÔ˘ °È¿ÓÓË, Ë ÌÏÔ‡˙· Ù˘ Ì·Ì¿˜), ‹ ÙËÓ ÒÚ· Ô˘ Û·˜ ·Ú·ÙËÚ› Ó· ÓÙ‡ÓÂÛÙ (ÙÒÚ· ı· ‚¿Ïˆ Ù· ·Ô‡ÙÛÈ·...). ŸÙ·Ó Ì·ÁÂÈÚ‡ÂÙÂ, ÙÚ·‚‹ÍÙ ÙËÓ ÚÔÛÔ¯‹ ÙÔ˘ Û fi,ÙÈ Î¿ÓÂÙÂ, ÙËÓ ÒÚ· Ô˘ ÙÔ Î¿ÓÂÙÂ. ªËÓ Í¯ӿÙ ӷ ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ ‰È·ÊÔÚÂÙÈο ›‰Ë Ê·ÁËÙÒÓ fiˆ˜ Â›Û˘ Ó· ‰Â›¯ÓÂÙ ÛÙÔ ·È‰› ˆ˜ .¯. ÙÔ ‚Ô‡Ù˘ÚÔ ‹ Ë ÛÔÎÔÏ¿Ù· ÏÈÒÓÂÈ fiÙ·Ó ˙ÂÛÙ·›ÓÂÙ·È. ∞ÊÔ‡ ·ÔÛ¿ÛÂÙ ÙËÓ ÚÔÛÔ¯‹ ÙÔ˘ ·È‰ÈÔ‡ Û ‰È¿ÊÔÚ˜ ·ÚfiÌÔȘ Ú¿ÍÂȘ, ˙ËÙ‹ÛÙ ÙÔ˘ Ó· Û·˜ ‚ÔËı‹ÛÂÈ ÛÙË Ì·ÁÂÈÚÈ΋ ‰›ÓÔÓÙ¿˜ ÙÔ˘ Ô‰ËÁ›Â˜. ªÈÏ‹ÛÙ ÙÔ˘ ÁÈ· ˘ÏÈο Î·È ÙÚfiÔ˘˜ Ì·ÁÂÈڤ̷ÙÔ˜. ¶·›ÍÙ Ì ÙÔ ·È‰› ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ Ï·ÛÙÂÏ›ÓË, ‰›ÓÔÓÙ¿˜ Ù˘ ‰È¿ÊÔÚ· Û¯‹Ì·Ù·. ¶ÂÚÈÁÚ¿„Ù ÙÈ Î¿ÓÂÙ fiÙ·Ó ÙËÓ ·ÏÒÓÂÙÂ, ÙË ÛÙÚ›‚ÂÙÂ, ÙËÓ ÙÂÓÙÒÓÂÙÂ, ÙËÓ Ï¿ıÂÙÂ, ÙËÓ Îfi‚ÂÙÂ, ÙË Ì·˙‡ÂÙ ÎÏ.

∫ÒÛÙ·˜ º·ÛԇϷ˜, ÎÚÂÔÒÏ˘ ÛÙÔ˘˜ ∞Á›Ô˘˜ ∞Ó·ÚÁ‡ÚÔ˘˜: “¶·ÏÈ¿ Ë Ô‰fi˜ ÙˆÓ ∞Á›ˆÓ ∞Ó·ÚÁ‡ÚˆÓ ͯÒÚÈ˙ ÁÈ· ÙÔÓ ÂÌÔÚÈÎfi Ù˘ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· Ì ÔÈÎÈÏ›· ηٷÛÙËÌ¿ÙˆÓ. ΔÒÚ· ·˘Ùfi ‰ÂÓ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ È·...”

‰È¿ Î·È ÔÈ ÁÔÓ›˜ ı· ÌÂÈÒÛÔ˘Ó Ù· ÚÔÛˆÈο ÙÔ˘˜ ¤ÍÔ‰· ÁÈ· Ó· ÈηÓÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó Ù· ·È‰È¿ ÙÔ˘˜. 줂·È· Û›ÁÔ˘Ú· ˘¿Ú¯ÂÈ ÎÚ›ÛË Î·È ÛÙ· ηٷÛÙ‹Ì·Ù· Ì ٷ ·È‰Èο ·È¯Ó›‰È·” ÙÔÓ›˙ÂÈ Ô Î. ªÈÓٿη˜ Î·È ÂÎÙÈÌ¿ ˆ˜ ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ Û˘ÓÔÈÎȷΤ˜ ·ÁÔÚ¤˜ ı· ·ÓÙ¤ÍÔ˘Ó ÛÙËÓ ÎÚ›ÛË, ÁÈ·Ù› Ù· ÂÓÔ›ÎÈ· Â›Ó·È ÏÈÁfiÙÂÚ·. ÕÏψÛÙ ٷ ¤ÍÔ‰· ʤÚÓÔ˘Ó Î·È Ù· ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· ÂÈı˘ÌËÙ¿ ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù·. §›Á· ̤ÙÚ· ÈÔ Î¿Ùˆ Â› Ù˘ Ô-

‰Ô‡ ∫‡ÚÔ˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ¤Ó· ηٿÛÙËÌ· ˘Ô‰ËÌ¿ÙˆÓ. ∏ ˘‡ı˘ÓË Î. πˆ¿ÓÓ· ™Î·Ì¿ Ì¿˜ › ˆ˜ Ë ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË ÂËÚ¿˙ÂÈ Î·È Ù· Û˘ÓÔÈÎȷο ÂÌÔÚÈο ηٷÛÙ‹Ì·Ù·. 줂·È· ›Ûˆ˜ ÏÈÁfiÙÂÚÔ ·fi Ù· ÂÌÔÚÈο Ì·Á·˙È¿ ÙÔ˘ ΤÓÙÚÔ˘ Ù˘ fiÏ˘, ÁÈ·Ù› ÙÔ ÂÓÔ›ÎÈÔ Â›Ó·È ¯·ÌËÏfiÙÂÚÔ. °ÂÓÈÎfiÙÂÚ· fï˜ ÂËÚ·ÛًηÌÂ Î·È Â›Ì·ÛÙ 50% οو ÛÙȘ ˆÏ‹ÛÂȘ ·fi ¤Ú˘ÛÈ. ¢ÂÓ Í¤Úˆ Ô‡ ı· Ì·˜ ‚Á¿ÏÂÈ ·˘Ù‹ Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË. μϤˆ fiÙÈ ÔÈ Û˘ÓÔÈÎȷΤ˜ ·ÁÔÚ¤˜ ·Ú¯›˙Ô˘Ó ÛÈÁ¿-ÛÈÁ¿ ηÈ

ŸÔÈÔ Î·È Ó· Â›Ó·È ÙÔ Ê‡ÏÔ ÙÔ˘ ·È‰ÈÔ‡ Û·˜, ·›ÍÙ Ì ÎÔ‡ÎϘ. ªÈÏ‹ÛÙ ÁÈ· Ù· ̤ÚË ÙÔ˘ ÛÒÌ·ÙÔ˜, Î·È ÁÈ· ·Ϥ˜ ηıËÌÂÚÈÓ¤˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ (ı· ÏÔ‡Ûˆ Ù· Ì·ÏÏÈ¿ Ù˘ ÎÔ‡ÎÏ·˜, ı· Ù· ¯ÙÂÓ›Ûˆ Î·È ÌÂÙ¿ ı· Ù· ÛÙÂÁÓÒÛˆ). ∫·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ Á‡̷ÙÔ˜, ÂÚÈÁÚ¿„Ù ÙÔ Ê·ÁËÙfi Ô˘ ÙÚÒÙÂ Î·È ÔÓÔÌ¿ÛÙ ηı·Ú¿ ÙÈ ÂÚȤ¯ÂÈ ÂÏ·ÔÓÙ·˜ ÙËÓ ÚÔÛÔ¯‹ ÛÙ· ‰È¿ÊÔÚ· Û˘ÛÙ·ÙÈο ÙÔ˘ Ê·ÁËÙÔ‡ Ô˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙÔ ·È‰›. ŸÙ·Ó ÚÔÛʤÚÂÙ ÛÙÔ ·È‰› ÂÈÏÔÁ‹ Ê·ÁËÙÒÓ, Û·Ï¿Ù·˜, ÔÙÒÓ Î.Ï. ÔÓÔÌ¿ÛÙÂ Î·È Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ‰Â›ÍÙ ÙȘ ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈΤ˜ ÂÈÏÔÁ¤˜ (ı¤ÏÂȘ Ï›ÁÔ Á¿Ï·; ÂÓÒ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ÙÔ˘ ‰Â›¯ÓÂÙ ÙÔ Á¿Ï·). ¢ÒÛÙ ÛÙÔ ·È‰› ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ·ÎÔ‡ÛÂÈ Ù· ÔÓfiÌ·Ù· Ê·ÁËÙÒÓ ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜. ªÈÏ‹ÛÙ ÁÈ· ÙÔ ÎÔÊÙÂÚfi Ì·¯·›ÚÈ Ô˘ Îfi‚ÂÈ, ÙËÓ Î·˘Ù‹ ηÙÛ·ÚfiÏ· Ô˘ η›ÂÈ Î·È ÁÈ· fi,ÙÈ ¿ÏÏÔ ‚ϤÂÙ Á‡Úˆ Û·˜ Î·È ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ›ÙÂ, ÂÛ›˜ ‹ ÙÔ ·È‰› ÛÙËÓ Î·ıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ¿ Û·˜. °ÂÓÈο, Û˘Óԉ‡ÛÙ Ì ÏfiÁÔ fi,ÙÈ ¤ˆ˜ ÙÒÚ· οӷÙ ÛȈËÏ¿. ΔÔÔıÂÙ‹ÛÙ ‰È¿ÊÔÚ· ·ÓÙÈΛÌÂÓ· ‹ ÂÈÎfiÓ˜ ·ÓÙÈÎÂÈÌ¤ÓˆÓ Á‡Úˆ-Á‡Úˆ Û οÔÈÔ ‰ˆÌ¿ÙÈÔ. ∑ËÙ‹ÛÙ ·fi ÙÔ ·È‰› Ó· Ù· ‚ÚÂÈ. ªÔÚ›Ù ӷ Ù· ˙Ëٿ٠ÔÓÔÌ¿˙ÔÓÙ·˜ Ù· ›‰È· Ù· ·ÓÙÈΛÌÂÓ· ‹ ÂÚÈÁÚ¿ÊÔÓÙ·˜ ÙËÓ ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘˜ (‚Ú˜ οÙÈ Ì ÙÔ ÔÔ›Ô Ì·ÁÂÈÚ‡ԢÌÂ). ™ÙËÓ ÔÚ›· ·ÏÏ¿ÍÙ ÚfiÏÔ˘˜. ΔÒÚ· ÙÔ ·È‰› ˙ËÙ¿ÂÈ ·fi ÂÛ¿˜ Ó· ÙÔ˘ ‚Ú›Ù οÔÈ· ·ÓÙÈΛÌÂÓ· ‹ ÂÈÎfiÓ˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÎÚ‡„ÂÈ Á‡Úˆ ÛÙÔ ‰ˆÌ¿ÙÈÔ.

πˆ¿ÓÓ· ™Î·Ì¿, ηٿÛÙËÌ· ˘Ô‰ËÌ¿ÙˆÓ ÛÙÔ ∫·Ú·Á¿Ù˜: “∂›Ì·ÛÙ 50% οو ÛÙȘ ˆÏ‹ÛÂȘ ·fi ¤Ú˘ÛÈ. ¢ÂÓ Í¤Úˆ Ô‡ ı· Ì·˜ ‚Á¿ÏÂÈ ·˘Ù‹ Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË. μϤˆ fiÙÈ ÔÈ Û˘ÓÔÈÎȷΤ˜ ·ÁÔÚ¤˜ ·Ú¯›˙Ô˘Ó ÛÈÁ¿-ÛÈÁ¿ Î·È ¯¿ÓÔÓÙ·È”

¯¿ÓÔÓÙ·È. ∏ ›‰È· Ì·˜ › ˆ˜ ÙÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› Â‰Ò Î·È Ù¤ÛÛÂÚ· ¯ÚfiÓÈ·. “™ÎÂÊı‹Î·Ì ӷ ·ÓÔ›ÍÔ˘Ì Û ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹, ÁÈ·Ù› ‹Ù·Ó ÏÈÁfiÙÂÚ· Ù· ¤ÍÔ‰· ·fi ÙÔ Î¤ÓÙÚÔ. ∫·È ̤¯ÚÈ ¤Ú˘ÛÈ ‹Ù·Ó ηϋ Ë ÂÈÏÔÁ‹. ∞ÏÏ¿ ÙÒÚ· Ò˜ Ó· „ˆÓ›ÛÂÈ Ô ÎfiÛÌÔ˜ Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ¯Ú‹Ì·Ù·; ª·›ÓÂÈ Ì¤Û· Î·È ‰ÂÓ ÎÔÈÙ¿ÂÈ ÙÈ ı¤ÏÂÈ, ·ÏÏ¿ Û ڈٿÂÈ “ÙÈ ¤¯ÂȘ Ì ‰¤Î· ¢ÚÒ;”. ΔÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· ‰Ô˘Ï‡ÂÈ Î·È Ì ÂÏ¿Ù˜ ·ÎfiÌË Î·È ·fi ÙË ¡Â¿ÔÏË. ∂›Û˘ ·fi ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ‰È¤Ú¯ÔÓÙ·È ÔÏÏ¿ π.Ã., ηıÒ˜ Ë Ô‰fi˜ ∫‡ÚÔ˘ Ô‰ËÁ› ÛÙÔÓ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi ‰ÚfiÌÔ. ™˘Á¯ÚfiÓˆ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó Î·È Û¯ÔÏ›· Ì ÙÔ˘˜ ÁÔÓ›˜ Ó· ¤Ú¯ÔÓÙ·È Ó· ¿ÚÔ˘Ó Ù· ·È‰È¿ ÙÔ˘˜. ∫·È ÔÈ ÁÔÓ›˜ Â›Ó·È ‰˘ÓËÙÈÎÔ› ÂÏ¿Ù˜. ∏ 27¯ÚÔÓË ª›Ó·, ÂÚÁ·˙fiÌÂÓË Û ηٿÛÙËÌ· Ì ‰È¿ÊÔÚ· ÔÈÎȷο ›‰Ë, Ì·˜ ϤÂÈ ˆ˜ Ë ÎÚ›ÛË Â›Ó·È ÏÈÁfiÙÂÚË ¤ÓÙÔÓË ÛÙ· Û˘ÓÔÈÎȷο ηٷÛÙ‹Ì·Ù·, ÁÈ·Ù› ‰Ô˘ÏÂ‡Ô˘Ó Ì ‰ÈÎÔ‡˜ ÙÔ˘˜ ÂÏ¿Ù˜. §ÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó Ôχ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ÔÈ ÚÔÛˆÈΤ˜ Â·Ê¤˜. ŸÔÈÔ˜ ı· ¤ÚıÂÈ Â‰Ò, ¤¯ÂÈ ÛÎÔfi Ó· ·ÁÔÚ¿ÛÂÈ.

∞ÁˆÓ›· ÁÈ· ÙËÓ ÂfiÌÂÓË Ë̤ڷ ∏ Û˘ÓÔÈÎȷ΋ ·ÁÔÚ¿ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ ¡¤·˜ ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·˜ ıˆÚËÙÈο Â͢ËÚÂÙ› ÂÚ›Ô˘ 15.000 ηÙÔ›ÎÔ˘˜. øÛÙfiÛÔ Â› Ù˘ Ô‰Ô‡ ∞Á›Ô˘ ¢ËÌËÙÚ›Ô˘ ÂÈÎÚ·Ù› ¤ÓÙÔÓÔ˜ ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌfi˜ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ È‰ÈÔÎÙËÙÒÓ Î·Ù·ÛÙËÌ¿ÙˆÓ. ¶Ï¤ÔÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó Á‡Úˆ ÛÙ· ¤ÓÙ ÂÌÔÚÈο ηٷÛÙ‹Ì·Ù·. ™Â ¤Ó· ·fi Ù· ηٷÛÙ‹Ì·Ù· Ô˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó ÛÙË Û˘ÓÔÈΛ· Î·È ˆÏÔ‡ÓÙ·È ÂÛÒÚÔ˘¯·, ›‰Ë ‰ÒÚˆÓ, ·È‰Èο ÚÔ‡¯·, Û˘Ó·ÓÙԇ̠ÙÔÓ ·ÚÌfi‰ÈÔ Î. ¢ËÌ‹-

ÙÚË ∫Ô˘ÚÔ˘¿ÎË, Ô ÔÔ›Ô˜ Ì·˜ ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÈ ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË. ¶fiÛÔ Û·˜ ¤¯ÂÈ ÂËÚ¿ÛÂÈ Ë ÎÚ›ÛË; “ΔÔ Ò˜ ÎÚ·ÙÈfiÌ·ÛÙÂ Â›Ó·È Î·Ï‡ÙÂÚ· Ó· ÚˆÙ‹ÛÂÙ” Ì·˜ ··ÓÙ¿ Ô ›‰ÈÔ˜. ∫·È Û˘Ó¯›˙ÂÈ Ï¤ÁÔÓÙ·˜ fiÙÈ ÂÓÒ ¤¯ÂÈ ·ÒÏÂȘ, ÂÓÙÔ‡ÙÔȘ ÙÔ ÎÚ·Ù¿ÂÈ ·ÓÔÈÎÙfi ÙÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· Ì‹ˆ˜ ¤ÚıÂÈ Ë ·Ó¿Î·Ì„Ë. “∞fi ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ Ì·›ÓÂȘ ηٿ ÙÔ ‹ÌÈÛ˘ ̤۷ fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ Ù· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈο ¤ÍÔ‰·, ÙfiÙ ηٷϷ‚·›ÓÂȘ...”. √ ›‰ÈÔ˜ ÚfiÛıÂÛ ˆ˜ ÔÈ ¤ÌÔÚÔÈ ÏfiÁˆ Ù˘ ÎÚ›Û˘ ¤¯Ô˘Ó ÁÔÓ·Ù›ÛÂÈ. “¶ÚÔ ÎÚ›Û˘ ‚Á¿˙·Ì ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ Ù· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈο Ì·˜ ¤ÍÔ‰· Î·È ¤Ó· ÂÏ¿¯ÈÛÙÔ ÌÂÚÔο̷ÙÔ. À‹Ú¯Â ·ÁÔÚ·ÛÙÈ΋ ΛÓËÛË. ΔÒÚ· Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· ‰˘ÛÎfiÏ„·Ó. ™ÙË Û˘ÓÔÈΛ· Ì·˜ ¤ÎÏÂÈÛ·Ó ÂÚ›Ô˘ Ù¤ÛÛÂÚ· ηٷÛÙ‹Ì·Ù·”. √È ¤ÌÔÚÔÈ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ÛËÌÂÈÒÓÔ˘Ó fiÙÈ ÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔÈ Ù˘ Û˘ÓÔÈΛ·˜, ÚÔÙÔ‡ ·¢ı˘ÓıÔ‡Ó ÛÙ· ÔÏ˘Î·Ù·ÛÙ‹Ì·Ù·, ηÏfi ı· Â›Ó·È Ó· οÓÔ˘Ó Î·È ÌÈ· ÛÊ˘ÁÌÔ̤ÙÚËÛË ÛÙ· ηٷÛÙ‹Ì·Ù· Ù˘ ÁÂÈÙÔÓÈ¿˜ ÙÔ˘˜. ¢˘ÛÙ˘¯Ò˜ ÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔÈ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó ÌfiÓÔ Ù· ηٷÛÙ‹Ì·Ù· ÙˆÓ ·Ï˘Û›‰ˆÓ Î·È ÙˆÓ ÂÒÓ˘ÌˆÓ Ô˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ.

™ÙÔ˘˜ ∞Á›Ô˘˜ ∞Ó·ÚÁ‡ÚÔ˘˜ °‡Úˆ ÛÙ· 25 ÂÌÔÚÈο ηٷÛÙ‹Ì·Ù· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Û·Ó Ì¤¯ÚÈ Î·È ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ ÛÙË Û˘ÓÔÈΛ· ÙˆÓ ∞Á›ˆÓ ∞Ó·ÚÁ‡ÚˆÓ. ∞fi ÙË ÌÈ· fï˜ Ë ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË Î·È ·fi ÙËÓ ¿ÏÏË Ë ÌÔÓÔ‰ÚfiÌËÛË Ù˘ ÎÂÓÙÚÈ΋˜ Ô‰Ô‡ ‹Ù·Ó ÔÈ ‚·ÛÈΤ˜ ·Èٛ˜ Ô˘ ¤ÎÏÂÈÛ·Ó Ì¤Û· ÛÙÔ˘˜ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ Ù¤ÛÛÂÚȘ Ì‹Ó˜ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÂÙ¿ Ì ÔÎÙÒ Î·Ù·ÛÙ‹Ì·Ù·. ¢È·Û¯›˙ÔÓÙ·˜ ηÓ›˜ ÙËÓ Ô‰fi ÙˆÓ ∞Á›ˆÓ ∞Ó·ÚÁ‡ÚˆÓ ·ÓÙÈÎÚ›˙ÂÈ ·ÚÎÂÙ¿ ÎÏÂÈÛÙ¿ ηٷÛÙ‹Ì·-


T√¶π∫√ P∂¶√ƒΔ∞∑

25

¶APA™KEYH 31 ¢EKEMBPIOY 2010

¶ÈÔ ‰‡ÛÎÔÏ· Ù· ʤÚÓÔ˘Ó ‚fiÏÙ· ÛÙȘ ÂÚÁ·ÙÈΤ˜ ÁÂÈÙÔÓȤ˜

ÛÙȘ Û˘ÓÔÈ˘ Ù· Ì ÙÔȯÔÎÔÏÏË̤ӷ Ù· ÂÓÔÈÎÈ·ÛÙ‹ÚÈ·. ™Â ¿ÏϘ ÂÔ¯¤˜ Ù· ÃÚÈÛÙÔ‡ÁÂÓÓ· Ù· ηٷÛÙ‹Ì·Ù· ÊÂÁÁÔ‚ÔÏÔ‡Û·Ó ·fi Ù· ÁÈÔÚÙÈÓ¿ ÊÒÙ·. ΔÒÚ· ΢Úȷگ› ÙÔ ÛÎÔÙ¿‰È Î·È Ë Ì·˘Ú›Ï·. ªÈ· ·ÔÁÔËÙ¢ÙÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË Ì ÙËÓ ÎÚ›ÛË Ó· ¤¯ÂÈ ·Ê‹ÛÂÈ ÁÈ· Ù· ηϿ ÙÔ ÛÙ›ÁÌ· Ù˘. ∂Í¿ÏÏÔ˘ Ë ÂÚÈÔ¯‹ ÙˆÓ ∞Á›ˆÓ ∞Ó·ÚÁ‡ÚˆÓ Â›Ó·È ÌÈ· ηÙÂÍÔ¯‹Ó ÂÚÁ·ÙÈ΋ ÂÚÈÔ¯‹ Ô˘ ‰¤¯ÂÙ·È ÌÂÁ¿ÏÔ Ï‹ÁÌ· ·fi ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË Ì ÙȘ ·ÔχÛÂȘ ÂÚÁ·˙Ô̤ӈÓ. ΔÔ ÚÒÙÔ Ì·Á·˙› Ô˘ Ì‹Î·ÌÂ, ‹Ù·Ó ÙÔ ÎÚÂÔˆÏÂ›Ô ÙÔ˘ Î. ∫ÒÛÙ· º·ÛԇϷ. “¶ÚÈÓ Ó· ÌÔÓÔ‰ÚÔÌËı› Ë Ô‰fi˜ ÙˆÓ ∞Á›ˆÓ ∞Ó·ÚÁ‡ÚˆÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Û·Ó ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ 25-30 ηٷÛÙ‹Ì·Ù·. ªÂÙ¿ ÙË ÌÔÓÔ‰ÚfiÌËÛË Ù˘ Ô‰Ô‡ ·ÚÎÂÙ¿ ÂÌÔÚÈο ηٷÛÙ‹Ì·Ù· ÌÂٷʤÚıËÎ·Ó Û ¿ÏϘ ÂÚÈÔ¯¤˜, ÂÓÒ ¿ÏÏ· ¤ÎÏÂÈÛ·Ó. ∏ Ô‰fi˜ ͯÒÚÈ˙ ÁÈ· ÙÔÓ ÂÌÔÚÈÎfi Ù˘ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· Ì ÔÈÎÈÏ›· ηٷÛÙËÌ¿ÙˆÓ. ΔÒÚ· ·˘Ùfi ‰ÂÓ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ. √È ÂÏ¿Ù˜ ‰ÂÓ ‚ÔχÔÓÙ·È Ó· ¤ÚıÔ˘Ó Î·È Î¿ÔÈÔÈ ·Ó·Áο˙ÔÓÙ·È Ó· οÓÔ˘Ó ·ÎfiÌË Î·È ¯ÈÏÈfiÌÂÙÚÔ, ÁÈ· Ó· ÛÙÚ›„Ô˘Ó ÛÙËÓ Ô‰fi ¢ÈÌËÓ›Ô˘ Î·È Ó· ÂÈÛ¤ÏıÔ˘Ó ·fi ÙËÓ Î·ÓÔÓÈ΋ ÊÔÚ¿ Â› Ù˘ Ô‰Ô‡ ∞Á›ˆÓ ∞Ó·ÚÁ‡ÚˆÓ” ÙÔÓ›˙ÂÈ Ô ›‰ÈÔ˜. ∏ Û˘ÓÔÈÎȷ΋ ·˘Ù‹ ·ÁÔÚ¿ Â͢ËÚÂÙÔ‡Û ηÙÔ›ÎÔ˘˜ ÙˆÓ ∞Á›ˆÓ ∞Ó·ÚÁ‡ÚˆÓ, Ù˘ ¡Â¿ÔÏ˘, ·ÎfiÌË Î·È ÙˆÓ ¶·Ï·ÈÒÓ. ΔÔ ÂÓı·ÚÚ˘ÓÙÈÎfi ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ Â›Ó·È ˆ˜ ÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔÈ Ù˘ Û˘ÓÔÈΛ·˜ ˘ÔÛÙËÚ›˙Ô˘Ó Ì ÙȘ ·ÁÔÚ¤˜ ÙÔ˘˜ Ù· ηٷÛÙ‹Ì·Ù·. “øÛÙfiÛÔ Ë ÌÔÓÔ‰ÚfiÌËÛË Ù˘ Ô‰Ô‡ ‰ÂÓ Ì·˜ ‚ÔËı¿ Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÔ˘Ì ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË. §fiÁˆ ÙÔ˘ ÈÂÚÔ‡ Ó·Ô‡ Ë ÁÂÈÙÔÓÈ¿ ÌÔÚ› Ó· ·Ó·‚·ıÌÈÛÙ› ·ÎfiÌË ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ. Èڛ˜ ‚Ô‹ıÂÈ· fï˜ ·fi ÙÔ˘˜ ·ÚÌfi‰ÈÔ˘˜ ˘ÔʤÚÔ˘ÌÂ. ŒÙÛÈ ¤ÎÏÂÈÛ·Ó ¤Ó· Ê·Ú̷ΛÔ, ¤Ó· ηٿÛÙËÌ· Ì ۯÔÏÈο Î·È „ÈÏÈο ›‰Ë” ÙÔÓ›˙ÂÈ Ô Î. º·ÛԇϷ˜. √ ›‰ÈÔ˜ ÙÔÓ›˙ÂÈ ˆ˜ ÚÔÛ·ı› Ó· Îfi„ÂÈ ·fi ÙÔ ‰ÈÎfi ÙÔ˘ ΤډԘ ÁÈ· Ó· ¤ÚıÂÈ Ô ÂÏ¿Ù˘ Ó· „ˆÓ›ÛÂÈ. ∂Í¿ÏÏÔ˘ Ë ÂÚÈÔ¯‹ Ì·˜ Â›Ó·È ÂÚÁ·ÙÈ΋ Î·È ÔÏÏÔ› ÂÏ¿Ù˜ Ì·˜ ϤÓ ÁÈ· ÙȘ ‰Ô˘ÏÂȤ˜ ÙÔ˘˜ Ô˘ ¤¯·Û·Ó ‹ ÎÈÓ‰˘ÓÂ‡Ô˘Ó Ù· ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈ· Ô˘ ÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È, Ó· ÎÏ›ÛÔ˘Ó. °È’ ·˘Ùfi Î·È Ì›ˆÛ·Ó Ôχ ÙËÓ ÔÛfiÙËÙ· Ô˘ ·ÁfiÚ·˙·Ó. ∂ÈϤÁÔ˘Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Ù· fiÛÚÈ· ·Ú¿ Ù· ÎÚ¤·Ù·. ∏ Î. ÷ÚÈÙ›ÓË ‰È·ÙËÚ› ηٿÛÙËÌ· Ì ›‰Ë ‰ÒÚˆÓ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙˆÓ ∞Á›ˆÓ ∞-

ª·Ú›· ¶·Û¯¿ÏË, ȉÈÔÎÙ‹ÙÚÈ· Ì›ÓÈ Ì¿ÚÎÂÙ ÛÙÔ˘˜ ∞Á›Ô˘˜ ∞Ó·ÚÁ‡ÚÔ˘˜: “Ÿ¯È ·Ï¿ ·ÂÏÈÛÙÈ΋, ·ÏÏ¿ ÙÚ·ÁÈ΋ Â›Ó·È Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË... √È ÌÂÈÒÛÂȘ ÛÙȘ ˆÏ‹ÛÂȘ ÍÂÂÚÓÔ‡Ó ÙÔ 50%”

¢ËÌ‹ÙÚ˘ ∫Ô˘ÚÔ˘¿Î˘, ÂÌÔÚÈÎfi ηٿÛÙËÌ· ÛÙË ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·: “ΔÔ Ò˜ ÎÚ·ÙÈfiÌ·ÛÙÂ Â›Ó·È Î·Ï‡ÙÂÚ· Ó· ÚˆÙ‹ÛÂÙÂ. ∞fi ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ Ì·›ÓÂȘ ηٿ ÙÔ ‹ÌÈÛ˘ ̤۷ fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ Ù· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈο ¤ÍÔ‰·, ÙfiÙ ηٷϷ‚·›ÓÂȘ...”

Ó·ÚÁ‡ÚˆÓ Â‰Ò Î·È 27 ¯ÚfiÓÈ· ÂÚ›Ô˘. “ΔÒÚ· Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· Â›Ó·È ¿Ú· Ôχ ‰‡ÛÎÔÏ·. ¢ÂÓ ‚Á·›ÓÔ˘ÌÂ. √‡ÙÂ Ô ÎfiÛÌÔ˜

·ÁÔÚ¿˙ÂÈ, fiˆ˜ ·ÏÈ¿. ΔÔ ÌfiÓÔ ıÂÙÈÎfi ÛÙÔÈ¯Â›Ô Û ۯ¤ÛË Ì ÙËÓ ∂ÚÌÔ‡, Â›Ó·È ÙÔ ¯·ÌËÏfiÙÂÚÔ ÂÓÔ›ÎÈÔ. ∞˘Ù¤˜ ÙȘ ÁÈÔÚÙÈÓ¤˜

Ë̤Ú˜ Ô Ù˙›ÚÔ˜ ¤ÂÛ ·fi ¤Ú˘ÛÈ ÛÙÔ 70%. ∑Ô˘Ó ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Î·È ÔÏÏÔ› ÂÚÁ¿Ù˜ ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Ȥ˙ÔÓÙ·È ÔÈÎÔÓÔÌÈο. ∏ ›‰È· ÚfiÛıÂÛ ˆ˜ ¤Ó· ·ÎfiÌË ÛÔ‚·Úfi Úfi‚ÏËÌ· Â›Ó·È Ë ÌÔÓÔ‰ÚfiÌËÛË Ù˘ Ô‰Ô‡ ÙˆÓ ∞Á›ˆÓ ∞Ó·ÚÁ‡ÚˆÓ. ∞fi ÙÔ Ó¤Ô ¤ÙÔ˜ ı· οÓÔ˘Ì οÔȘ ÂÓ¤ÚÁÂȘ ÔÈ ¤ÌÔÚÔÈ ÁÈ· Ó· ·ÏÏ¿ÍÂÈ Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË. ∂›Û˘ ÛÙËÓ ÎÂÓÙÚÈ΋ ·˘Ù‹ Ô‰fi ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Î·È Î¿ÔÈÔ ¿ÚÎÈÓ ÁÈ· Ó· ÛÙ·ı̇ÛÂÈ fiÔÈÔ˜ ı¤ÏÂÈ Ó· ·ÁÔÚ¿ÛÂÈ Î¿ÙÈ. ∞¤Ó·ÓÙÈ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÙÔ Ì›ÓÈ Ì¿ÚÎÂÙ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜. “Ÿ¯È ·Ï¿ ·ÂÏÈÛÙÈ΋, ·ÏÏ¿ ÙÚ·ÁÈ΋ Â›Ó·È Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ· ·˘Ù‹ ÙË ¯ÚÔÓÈ¿ Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· ‹Ú·Ó Ú·Á‰·›· ¿Û¯ËÌË ÙÚÔ‹. √È ÌÂÈÒÛÂȘ ÛÙȘ ˆÏ‹ÛÂȘ ÍÂÂÚÓÔ‡Ó ÙÔ 50%. ¢ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ¯Ú‹Ì· ÁÈ· Ó· ‚ÁÂÈ Ô ÎfiÛÌÔ˜ ¤Íˆ Î·È Ó·

„ˆÓ›ÛÂÈ. ŸÛÔ Î· ·Ó ÙÔ ‰ÒÛÂȘ, Ô ¿ÏÏÔ˜ ‰ÂÓ ı· ÙÔ ¿ÚÂÈ, ·Ó ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ¯Ú‹Ì·Ù·. Œ¯ˆ ÙÔ Ì·Á·˙› Â‰Ò Î·È 10 ¯ÚfiÓÈ·. ∞fi ÙfiÙ Ô˘ Ì‹Î·Ì ÛÙÔ Â˘ÚÒ, ¿Ì οı ¯ÚfiÓÔ Î·È ¯ÂÈÚfiÙÂÚ·. ∞ÏÏ¿ ʤÙÔ˜ ÊÙ¿Û·Ì ÛÙÔ ÛËÌÂ›Ô ·ÎfiÌË Î·È ·˘ÙÔ› Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ‰Èο ÙÔ˘˜ Ì·Á·˙È¿, Ó· ÎÈÓ‰˘ÓÂ‡Ô˘Ó Ó· ÎÏ›ÛÔ˘Ó” ÙfiÓÈÛÂ Ë Î. ª·Ú›· ¶·Û¯¿ÏË. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· ÛËÌ›ˆÛÂ: “ŒÁÈÓÂ Î·È Ë ÌÔÓÔ‰ÚfiÌËÛË. ∞ÏÏ¿ Û ٤ÙÔȘ ÎÚ›ÛÈ̘ ηٷÛÙ¿ÛÂȘ ‰ÂÓ Î˘ÓËÁ¿Ì ٷ ÌÈÎÚ¿ ηٷÛÙ‹Ì·Ù·, Ù· ÔÔ›·, fiÙ·Ó ÔÈ ÌÂÁ¿ÏÔÈ Ï·Î›ÛÔ˘Ó, ı· Û˘ÓÙËÚ‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ fiÏË” ÙÔÓ›˙ÂÈ. ∫·È Û˘ÌÏ‹ÚˆÛÂ: ¶Ú¤ÂÈ Ó· ·ÚıÔ‡Ó Ì¤ÙÚ· fi¯È ÌfiÓÔ ·fi ÙÔ ∫Ú¿ÙÔ˜, ·ÏÏ¿ Î·È ·fi ÂÌ¿˜, fiˆ˜ Ó· Â·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ì ÙÔ ‰ÚfiÌÔ Û ‰ÈÏ‹ ηÙ‡ı˘ÓÛË.

™øMATEIO APTO¶OIøN N. MA°NH™IA™

K·Ï‹ ¯ÚÔÓÈ¿!

“H ¢HMHTPA”

Ì. ·ÓÔ˘‹ & ÛÈ· Ô.Â. Û˘Ú›‰Ë 35 ÙËÏ.: 24210 23631 ‚fiÏÔ˜

¿˜ ˜ ÁÂÈÈÙÙÔÓÈÈ¿ Ë Ù Ô Ó Ú ‡ Ô Ê Ô Ù fi · ÙÙÔÔ ÊÊÚÚ¤¤ÛÛÎÎÔÔ; „ˆÌ› ·ÁÁÈÈ··ÙÙ››.. ·È ÌÌ ÙÙ››ÔÔÙÙ· ... ÛÛ˘˘ÁÁÎÎÚÚ››ÓÓÂÂÙÙ·

OÈ ·ÚÙÔÔÈÔ› ÙÔ˘ N. M·ÁÓËÛ›·˜ ‡¯ÔÓÙ·È ÛÙÔ Î·Ù·Ó·ÏˆÙÈÎfi ÎÔÈÓfi

XPONIA ¶O§§A Î·È KA§∏ Ã√¡π∞


T√¶π∫√ P∂¶√ƒΔ∞∑

26

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 31 ¢∂∫∂ªμƒπ√À 2010

√È Ï·˚Τ˜ ·ÁÔÚ¤˜ Û μfiÏÔ, ¡. πˆÓ›· ∞¶√ ÙËÓ ÀËÚÂÛ›· §·˚ÎÒÓ ∞ÁÔÚÒÓ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ ·Ó·ÎÔÈÓÒÓÂÙ·È fiÙÈ: -√È §·˚Τ˜ ∞ÁÔÚ¤˜ ÂȉÒÓ ¤Ó‰˘Û˘ Î·È ˘fi‰ËÛ˘ ÙÔ ‰›ÌËÓÔ π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘-ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ 2011 ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó Î¿ı ΔÂÙ¿ÚÙË ÛÙËÓ Ô‰fi °È¿ÓÓË ¢‹ÌÔ˘ ·fi ∞Ú. ∑¿¯Ô˘ ̤¯ÚÈ ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜ Î·È Î¿ı ¶·Ú·Û΢‹ ÛÙËÓ Ô‰fi ∫·ÛÛ·‚¤ÙË, ·fi §. μ‡ÚˆÓÔ˜ ̤¯ÚÈ °. ¢‹ÌÔ˘. -√È §·˚Τ˜ ∞ÁÔÚ¤˜ ÂȉÒÓ Á˘ Î·È ı¿Ï·ÛÛ·˜ ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó ÙÔ ‰›ÌËÓÔ π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘-ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ οı ΔÚ›ÙË ÛÙË Û˘ÓÔÈΛ· ∂ÚÁ·ÙÈÎÒÓ ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë Î·È ÛÙËÓ Ô‰fi ∞Ï. ¶·Ó·ÁÔ‡ÏË ·fi ™ÙÚ. π·ÙÚ›‰Ë ̤¯ÚÈ ∞ӷηÛÈ¿˜. ™ÙË Û˘ÓÔÈΛ· ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·˜ οı ΔÚ›ÙË ÛÙËÓ Ô‰fi ∑. ¶ËÁ‹˜ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ Ô‰ÒÓ ∏Ê·›ÛÙÔ˘ Î·È ¢. ¶ÔÏÈÔÚÎËÙÔ‡. ∫¿ı ΔÂÙ¿ÚÙË ÛÙËÓ Ô‰fi ¢. °ÂˆÚÁÈ¿‰Ô˘ ·fi πˆÏÎÔ‡-∫Ô˘Ù·Ú¤ÏÈ· ̤¯ÚÈ ∫Ô˘ÓÙÔ˘ÚÈÒÙÔ˘. ∫¿ı ¶·Ú·Û΢‹ ÛÙËÓ Ô‰fi ƒ. ºÂÚ·›Ô˘, ·fi √ÁÏ-°·Ì‚¤Ù· ̤¯ÚÈ ∫·Ú·˚ÛοÎË∫·Ó¿ÚË. ∫¿ı ™¿‚‚·ÙÔ ÛÙËÓ Ô‰fi °. ¢‹ÌÔ˘ ·fi π. ∫·ÚÙ¿ÏË Ì¤¯ÚÈ ∫‡ÚÔ˘. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· οı ™¿‚‚·ÙÔ ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› Ï·˚΋ ·ÁÔÚ¿ ÛÙË Û˘ÓÔÈΛ· ∞Á. ∞Ó·ÚÁ‡ÚˆÓ, ÛÙËÓ Ô‰fi ¡ÈÎËÙ·Ú¿, ·fi ª·ÙÚfi˙Ô˘ ̤¯ÚÈ ∫ÔÏÔÎÔÙÚÒÓË. ™ÙÔ ¢‹ÌÔ ¡. πˆÓ›·˜ ÔÈ Ï·˚Τ˜ ·ÁÔÚ¤˜ ¢Â˘Ù¤Ú·˜ Î·È ¶¤ÌÙ˘ ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó ·fi 1 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ ̤¯ÚÈ 31 ª·ÚÙ›Ô˘ 2011 ˆ˜ ÂÍ‹˜: -∫¿ı ¢Â˘Ù¤Ú· Ù· ÔˆÚÔÎË¢ÙÈο ÛÙËÓ Ô‰fi ª. ªÂÚÎÔ‡ÚË ·fi ª·È¿Ó‰ÚÔ˘ ̤¯ÚÈ ª·Ó‰ËÏ·Ú¿. Δ· ›‰Ë ¤Ó‰˘Û˘-˘fi‰ËÛ˘ ÛÙËÓ Ô‰fi ¶·¿ÁÔ˘ ·fi ™ÈÓÒ˘ ̤¯ÚÈ ¶·Ú·Û΢ÔÔ‡ÏÔ˘. -∫¿ı ¶¤ÌÙË Ù· ÔˆÚÔÎË¢ÙÈο ÛÙËÓ Ô‰fi ºÈÏ·‰ÂÏÊ›·˜, ·fi ¢ÔÚ˘Ï·›Ô˘ ̤¯ÚÈ ¢·‚¿ÎË Î·È Ù· ›‰Ë ¤Ó‰˘Û˘-˘fi‰ËÛ˘ ÛÙËÓ Ô‰fi ª˘ÙÈÏ‹Ó˘ (¯ÒÚÔ˜ ¿ÚÎÈÓ μ·Ì‚·ÎÔ˘ÚÁ›·˜).

∞¿ÓÙËÛË ™Ù. §ËÌÓÈÔ‡ Û ۯfiÏÈÔ √ ™Ù¤ÏÈÔ˜ §ËÌÓÈfi˜ ··ÓÙÒÓÙ·˜ Û ۯfiÏÈÔ Ù˘ ÂÊËÌÂÚ›‰·˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ: “¶·Ú·Î·ÏÒ Ó· ‰ËÌÔÛȇÛÂÙ ÙËÓ ·ÚÔ‡Û· ·¿ÓÙËÛ‹ ÌÔ˘ ÛÙÔ ‰ËÌÔÛ›Â˘Ì¿ Û·˜, ÙËÓ 30/12/10, ‰ÈfiÙÈ: ·) ∂›Ó·È „¢‰¤˜ ˆ˜ ÊÚfiÓÙÈÛ· Ó· ÂÈÛڿ͈ “Î·È ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ·ÓÙÈÌÈÛı›Â˜”, ηıÒ˜ Ù· ¯Ú‹Ì·Ù· ·˘Ù¿ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ·ÎfiÌË ÛÙÔ Ù·ÌÂ›Ô ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘, fiˆ˜ Î·È fiϘ ÔÈ ·ÔÏ·‚¤˜ ·Ú¿ÛÙ·Û˘ ·fi ∞‡ÁÔ˘ÛÙÔ Ì¤¯ÚÈ Î·È Û‹ÌÂÚ·. ‚) ∂›Ó·È „¢‰¤˜ ˆ˜ Ë ·ÓÙÈÌÈÛı›· ÌÔ˘ ˘ÂÚ‚·›ÓÂÈ Ù· 2.000ú, ·ÊÔ‡ ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È Û 1.550ú (ηı·Ú¿). Á) ∂›Ó·È „¢‰¤˜ fiÙÈ “Â¤ÏÂÍ·” ÙÔ ÎÏ›ÛÈÌÔ Ù˘ ıËÙ›·˜ ÌÔ˘ ÁÈ· Ó· ‰ÈÂΉÈ΋ۈ Ù· ·Ú·ÎÚ·ÙËı¤ÓÙ· ¯Ú‹Ì·Ù· Ô˘ ÌÔ˘ ·Ó‹ÎÔ˘Ó. ∞˘Ùfi ¤ÁÈÓ Ôχ ÚÈÓ ÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· ˙ËÙ‹ıËÎ·Ó ÂÁÁڿʈ˜. ‰) ∂›Ó·È „¢‰¤˜ fiÙÈ “Ù· ¤Î·Ó· Ï·ÌfiÁ˘·ÏÔ” , ηıÒ˜ Û˘Ó¯›˙ˆ ̤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· Ó· ÚÔÛʤڈ ‡ڢıÌ· ÙȘ ˘ËÚÂۛ˜ ÌÔ˘ ÛÙÔÓ ÙÔ̤· Ù˘ ∫·ı·ÚÈfiÙËÙ·˜. ¢ÂÓ ÁÓˆÚ›˙ˆ ÙËÓ ·ÈÙ›· ÙÔ˘ ··ÍȈÙÈÎÔ‡ Û·˜ ‰ËÌÔÛȇ̷ÙÔ˜, ÙÔ ÔÔ›Ô ·Ì·˘Ú›˙ÂÈ 28 ¯ÚfiÓÈ· ‰Ú¿Û˘ ÛÙ· ÎÔÈÓ¿, ηÙfiÈÓ Â·ÓÂÈÏËÌÌ¤ÓˆÓ ÂÎÏÔÁÈÎÒÓ ‰ÔÎÈÌ·ÛÈÒÓ ÛÙȘ Ôԛ˜ ÔÈ ‰ËÌfiÙ˜ Ì ¤ÊÂÚÓ·Ó ¿ÓÙÔÙ ÛÙȘ 3 ÚÒÙ˜ ı¤ÛÂȘ. ™˘¯Ó¿, ‰Â, ÁÈ· ÙȘ ‰Ú¿ÛÂȘ ÌÔ˘ Ô‰ËÁ‹ıËη ÛÙ· ‰ÈηÛÙ‹ÚÈ· ÁÈ· ˙ËÙ‹Ì·Ù· Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›· Î·È fi¯È ȉÈÔÙÂÏ›˜ ÂȉÈÒÍÂȘ. £¤Ïˆ Ó· ÈÛÙ‡ˆ fiÙÈ ‰ÂÓ Â›Ó·È Ë ‰Ëψ̤ÓË ÂÈÏÔÁ‹ ÌÔ˘ Ó· ÌË Û˘ÌÌÂÙ¤¯ˆ Û·Ó ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ ÛÙÔ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi ÙÔ˘ ΢‚ÂÚÓËÙÈÎÔ‡ ˘Ô„‹ÊÈÔ˘, ÙÔÓ ÔÔ›Ô Ì ηӤӷ ÙÚfiÔ ‰ÂÓ ı· ‹ıÂÏ· Ó· ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙ‹Ûˆ”.

Èڛ˜ ¿‰ÂȘ ÂÁηٿÛÙ·Û˘ Î·È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ - ¶ÚfiÛÙÈÌ· ·fi ÙË ¡ÔÌ·Ú¯›· ÛÙË ¢∂À∞A§

™ÙÔÓ “·¤Ú·” Ô ‚ÈÔÏÔÁÈÎfi˜ ÙÔ˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡

ÙËÓ ÂÈ‚ÔÏ‹ ÚÔÛÙ›ÌˆÓ ÛÙË ¢.∂.À.∞. ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ Î·È Û Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈÔ Î·Ù·Û΢‹˜ ÁˆÚÁÈÎÒÓ Ì˯·ÓËÌ¿ÙˆÓ, Û˘ÓÔÏÈÎÔ‡ ‡„Ô˘˜ 9.016 ¢ÚÒ, ÚÔ¯ÒÚËÛÂ Ë ¡Ô̷گȷ΋ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË ª·ÁÓËÛ›·˜ (¡∞ª), ‡ÛÙÂÚ· ·fi ÂÈÛËÁ‹ÛÂȘ Ù˘ ¢È‡ı˘ÓÛ˘ ∞Ó¿Ù˘Í˘. ∏ ¢ËÌÔÙÈ΋ ∂ȯ›ÚËÛË ⁄‰Ú¢Û˘ ∞Ô¯¤Ù¢Û˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ÙÔ ‚ÈÔÏÔÁÈÎfi ηı·ÚÈÛÌfi ¯ˆÚ›˜ ¿‰ÂȘ Î·È ˘¿Ú¯ÂÈ Î›Ó‰˘ÓÔ˜ Ó· ÎÏ›ÛÂÈ, Â¿Ó ‰ÂÓ ÂÍ·ÛÊ·ÏÈÛÙÔ‡Ó.

™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, Ë ¡∞ª ÂÈ‚¿ÏÏÂÈ ÛÙË ¢.∂.À.∞. ∞ÏÌ˘ÚÔ‡, ȉÈÔÎÙ‹ÙÚÈ· ÙÔ˘ ‚ÈÔÏÔÁÈÎÔ‡ ηı·ÚÈÛÌÔ‡, ÚfiÛÙÈÌÔ ‡„Ô˘˜ 8.133 ¢ÚÒ, ÁÈ· ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ù˘ ÌÔÓ¿‰·˜ ¯ˆÚ›˜ ¿‰ÂÈ· ÂÁηٿÛÙ·Û˘ Î·È ¿‰ÂÈ· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜. ∏ ȉÈÔÎÙ‹ÙÚÈ· ÂÙ·ÈÚ›· ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÂΉÔı› ·fi ÙËÓ ∫ÙËÌ·ÙÈ΋ ÀËÚÂÛ›· ÔÈ ··Ú·›ÙËÙ˜ ¿‰ÂȘ, Ô˘ ··ÈÙÔ‡ÓÙ·È ˆ˜ ‰ÈηÈÔÏÔÁËÙÈο ÁÈ· ÙËÓ ¤Î‰ÔÛË Ù˘ ¿‰ÂÈ·˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜. ∂ÎÙfi˜, fï˜, ·˘ÙÔ‡, ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÚÔÛÎÔÌÈÛÙ› ·fi ÙËÓ ›‰È· ÛÙË ¢È‡ı˘ÓÛË ∞Ó¿Ù˘Í˘ Ù· ÏÔÈ¿ ··Ú·›ÙËÙ· ‰ÈηÈÔÏÔÁËÙÈο ·fi ¿ÏϘ ·ÚÌfi‰È˜ ÀËÚÂۛ˜, ·Ú¿ ÙȘ Â·ÓÂÈÏËÌ̤Ó˜ ԯϋÛÂȘ ÂΠ̤ÚÔ˘˜ Ù˘ ÀËÚÂÛ›·˜ Ù˘ ¡∞ª ÚÔ˜ ÙË ¢.∂.À.∞. ∞ÏÌ˘ÚÔ‡. ¶¤Ú·Ó, ÏÔÈfiÓ, ÙˆÓ Î˘ÚÒÛˆÓ, Ë ¢È‡ı˘ÓÛË ∞Ó¿Ù˘Í˘ ηÏ›, Û ‰È¿ÛÙËÌ· ÙÚÈÒÓ ÌËÓÒÓ, ÙËÓ È‰ÈÔÎÙ‹ÙÚÈ· ÂÙ·ÈÚ›·, Ó· ÚÔÛÎÔÌ›ÛÂÈ ¿‰ÂÈ· ‰È¿ıÂÛ˘ ˘ÁÚÒÓ Î·È ÛÙÂÚÂÒÓ ·Ô‚Ï‹ÙˆÓ, ·fiÊ·ÛË ·Ú·¯ÒÚËÛ˘ ÙÔ˘ ‰ÈηÈÒÌ·ÙÔ˜ ¯Ú‹Û˘ ·ÈÁÈ·ÏÔ‡ Î·È Û˘Ó¯fiÌÂÓÔ˘ ˘Ôı·Ï¿ÛÛÈÔ˘ ¯ÒÚÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ ˘Ôı·Ï¿ÛÛÈÔ˘ ·ÁˆÁÔ‡ ‰È¿ıÂÛ˘ ÙˆÓ ÂÂÍÂÚÁ·ÛÌ¤ÓˆÓ Ï˘Ì¿ÙˆÓ ·fi ÙËÓ ∫ÙËÌ·ÙÈ΋ ÀËÚÂÛ›·, ¿‰ÂÈ· ÂÎÙ¤ÏÂÛ˘ ¤ÚÁˆÓ Â› ·ÈÁÈ·ÏÔ‡ Î·È ·Ú·Ï›·˜ ·fi ÙÔ §ÈÌÂÓ·Ú¯Â›Ô μfiÏÔ˘, ‚‚·›ˆÛË ·fi ÙËÓ ÀËÚÂÛ›· º¿ÚˆÓ ÙÔ˘ ¶ÔÏÂÌÈÎÔ‡ ¡·˘ÙÈÎÔ‡ ÂÚ› ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛ˘ Ù˘ Û‹Ì·ÓÛ˘ ÙÔ˘ ˘Ôı·Ï¿ÛÛÈÔ˘ ·ÁˆÁÔ‡ ‰È¿ıÂÛ˘ ÙˆÓ ÂÂÍÂÚÁ·ÛÌ¤ÓˆÓ Ï˘Ì¿ÙˆÓ, ‚‚·›ˆÛË Ù˘ À‰ÚÔÁÚ·ÊÈ΋˜ ÀËÚÂÛ›·˜ ÙÔ˘ °ÂÓÈÎÔ‡ ∂ÈÙÂÏ›Ԣ ¡·˘ÙÈÎÔ‡ Î·È ÏÔÈ-

¤˜ Ó·˘ÙÈÏȷΤ˜ ÂΉfiÛÂȘ Î·È ‚‚·›ˆÛË ÙÔ˘ §ÈÌÂÓ·Ú¯Â›Ô˘ μfiÏÔ˘, fiÙÈ Ë ÂÓ ÏfiÁˆ ÌÔÓ¿‰· ‰È·ı¤ÙÂÈ ÙÔÓ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓÔ ÂÍÔÏÈÛÌfi ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· ÙÔ˘ ı·Ï¿ÛÛÈÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜. ∂ÈÛËÌ·›ÓÂÙ·È fiÙÈ Ë ÌË ¤ÁηÈÚË Û˘ÌÌfiÚʈÛË Ù˘ ¢.∂.À.∞. Ì ٷ ·Ú·¿Óˆ, Û˘ÓÂ¿ÁÂÙ·È ÙËÓ ÂÈ‚ÔÏ‹ Û ‚¿ÚÔ˜ Ù˘ ·˘ÛÙËÚfiÙÂÚˆÓ Î˘ÚÒÛˆÓ. ∂›Û˘ Ë ¡ÔÌ·Ú¯›· Â¤‚·ÏÏ ÚfiÛÙÈÌÔ Û Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈÔ Î·Ù·Û΢‹˜ ÁˆÚÁÈÎÒÓ Ì˯·ÓËÌ¿ÙˆÓ, ‡„Ô˘˜ 883,68 ¢ÚÒ ÁÈ· ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ù˘ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·˜ ¯ˆÚ›˜ ÙÔ ÚÔ‚ÏÂfiÌÂÓÔ ·fi ÙË ‚ÈÔÌ˯·ÓÈ΋ ÓÔÌÔıÂÛ›· ··ÏÏ·ÎÙÈÎfi, ˘Ô¯Ú¤ˆÛ˘ ÂÊԉȷÛÌÔ‡ Ì ¿‰ÂÈ· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜. ∂›Û˘, Ë ÂÓ ÏfiÁˆ Âȯ›ÚËÛË ‰ÂÓ ˘¤‚·Ï ÛÙËÓ ÀËÚÂÛ›·, ÂÓÙfi˜ Ù˘ ‰Ôı›Û˘ ÚÔıÂ-

¶∞ƒ∞ª√¡∏ ¶ÚˆÙÔ¯ÚÔÓÈ¿˜ ÙÔ˘ 2011. ÕÁÈÔ˜ μ·Û›Ï˘ ¤Ú¯ÂÙ·È Î·È ‰Â Ì·˜ ηٷ‰¤¯ÂÙ·È - ÔÙ¤ ÌÔ˘ ‰ÂÓ Î·Ù¿Ï·‚· ÁÈ·Ù›. ∫·Ù¿Ï·‚· fï˜ fiÙÈ ÎÚ·Ù¿ÂÈ ¯·ÚÙ› Î·È Î·Ï·Ì¿ÚÈ ÎÈ ·Ó·ÚˆÙ‹ıËη, fiÙ·Ó ÌÂÁ¿ÏˆÛ· ÏÈÁ¿ÎÈ, Ì‹ˆ˜ Ô ÕË μ·Û›Ï˘ Ì·˜ Â›Ó·È ÈÛÙÔÚÈÎfi˜, ÌÈ·˜ Î·È Ë πÛÙÔÚ›· Â›Û˘ ¯·ÚÙ› Î·È Î·Ï·Ì¿ÚÈ ÎÚ·Ù¿ÂÈ... ∞Ú¯‹, ÏÔÈfiÓ, ·‡ÚÈÔ, ÂÓfi˜ ·ÎfiÌË Û˘ÁÎÏÔÓÈÛÙÈÎÔ‡ ¤ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÙËÓ ∂ÏÏËÓÈ΋ πÛÙÔÚ›·. ∂Ófi˜ ¤ÙÔ˘˜, Ô˘ οÔÈÔÈ Ï›ÁÔÈ Ï¤Ó fiÙÈ Í¤ÚÔ˘Ó Ò˜ ı· ÂÍÂÏȯı›, ÎÈ ÂÌ›˜ fiÏÔÈ ÔÈ ˘fiÏÔÈÔÈ Ï¤Ì fiÙÈ Î·ıfiÏÔ˘ ‰ÂÓ Í¤ÚÔ˘Ì ÙÈ ı· Ì·˜ ÍËÌÂÚÒÛÂÈ. ∏ ÁÓÒÌË Ì·˜ ÂÎÊÚ¿˙ÂÙ·È Ì ÙËÓ ·Ú·Î›ÌÂÓË ÊˆÙÔÁÚ·Ê›·-¢¯ÂÙ‹ÚÈ· οÚÙ·, ÙËÓ ÔÔ›· ÛÙ›ϷÌ Û ÁÓˆÛÙÔ‡˜ Î·È Ê›ÏÔ˘˜ ̤ۈ ‰È·‰ÈÎÙ‡Ô˘ Ì ÙËÓ ÚÔÛı‹ÎË “ªÂ ÙÔ ÙÚÈοٷÚÙÔ ÔψӤ˙ÈÎÔ “Dar Mlodziezy” Î·È ÙËÓ ÚÔÛÎÔÈ΋ Ì·˜ ‰ÂοΈË “∂˘·ÁÁÂÏ›·” ·ÚÌÂÓ›˙Ô˘ÌÂ...” . ¢ÂÓ Ì·˜ ̤ÓÂÈ ·Ú¿ Ó· ¢¯ËıÔ‡ÌÂ... * ¡· Ì›ÓÔ˘Ì fiÏÔÈ ˘ÁÈ›˜ ÛÙËÓ ¯ÚÔÓÈ¿ Ô˘ ¤Ú¯ÂÙ·È. ÀÁÈ›˜ ÛÙÔ ÛÒÌ·, ÛÙÔ

ÛÌ›·˜, ·ÈÙÈÔÏÔÁÈ΋ ·Ó·ÊÔÚ¿ Î·È ·Ú¿‚ÔÏ· ÁÈ· ÙË ¯ÔÚ‹ÁËÛË ÚÔıÂÛÌ›·˜ ÚÔ˜ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ Ù˘ Û ¿ÏÏË Î·Ù¿ÏÏËÏË ı¤ÛË Î·È ÂÚÈÔ¯‹. ∏ Âȯ›ÚËÛË ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ˘Ô‚¿ÏÂÈ ¿‰ÂÈ· ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹˜, Ô˘ Ó· ηχÙÂÈ ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ Î·Ù·Û΢ÒÓ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ·ÓÂÁÂÚı› ÛÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ÔÈÎfiÂ‰Ô Î·È ÁÈ· ÙÔ ÏfiÁÔ ·˘Ùfi ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÌÂÙ·ÊÂÚı›. ∫·Ù¿ ÙˆÓ ·ÔÊ¿ÛÂˆÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Ë ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ·, Û ·ÔÎÏÂÈÛÙÈ΋ ÚÔıÂÛÌ›· ÂÓfi˜ Ì‹Ó· ·fi ÙËÓ Ë̤ڷ ÎÔÈÓÔÔ›ËÛ‹˜ ÙÔ˘˜, ÚÔÛÊ˘Á‹˜, ÁÈ· Ó· ÎÚÈıÔ‡Ó ·fi ÙÔ °ÂÓÈÎfi °Ú·ÌÌ·Ù¤· ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ £ÂÛÛ·Ï›·˜, Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ Î›ÌÂÓË ÓÔÌÔıÂÛ›·.

Õ‰ÂÈ· ÛÙÔ ™Ê·ÁÂ›Ô ™ÎÔ¤ÏÔ˘ ™ÙËÓ ¤ÁÎÚÈÛË ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈÎÒÓ fiÚˆÓ, Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÛÙË

Ó‡̷ Î·È ÛÙËÓ „˘¯‹. ¡· Û˘Ó¯›ÛÔ˘Ì ӷ ÂÈÎÔÈÓˆÓԇ̠̤۷ ·fi ÙÔ‡ÙË ÙË ÛÙ‹ÏË, Ô˘ ʤÙÔ˜, ̤۷ ÛÙÔÓ π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ ı· Á›ÓÂÈ 20 ¯ÚÔÓÒÓ. * ¡· ÌÔÚ¤ÛÔ˘Ì ӷ ·ÓÙÂÂͤÏıÔ˘Ì ÛÙȘ ÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ ‰˘ÛÎÔϛ˜ Ô˘ ÂÈ‚¿ÏÏÔ˘Ó Û’ ÂÌ¿˜ ÙÔ˘˜ ÌÈÎÚÔ‡˜ ÔÈ “‰·ÓÂÈÛÙ¤˜” Ì·˜ Ì·˙› Ì ÙÔ ÓÙfiÈÔ ÌÂÁ¿ÏÔ Î·È Ì·‡ÚÔ ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ, Ù· ÔÔ›· Ô˘‰fiψ˜ ¤¯Ô˘Ó ·ÈÛı·Óı› ̤¯ÚÈ ÙÒÚ· Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Ù˘ ÎÚ›Û˘ Ô˘ Ù· ›‰È· ÚÔοÏÂÛ·Ó. * ¡· ÌÔÚ¤ÛÔ˘Ì ӷ ÂÍÔÏ›ÛÔ˘Ì ٷ ·È‰È¿ Ì·˜ ÙfiÛÔ Ì ÂÊfi‰È·, fiÛÔ Î·È Ì ·Í›Â˜, ÒÛÙ ӷ ÌÔÚ¤ÛÔ˘Ó Ù· ›‰È· Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÔ˘Ó Ù· ‰˘ÛÔ›ˆÓ· ÌÂÏÏÔ‡ÌÂÓ·. * ¡· ηٷÓÔ‹ÛÔ˘ÌÂ, ÂÈÙ¤ÏÔ˘˜, fiÙÈ Â›Ì·ÛÙ ÌÈ· ∫ÔÈÓˆÓ›·, ¤Ó· ∫ÔÈÓˆÓÈÎfi ™‡ÓÔÏÔ - ÂÙÔ‡ÙË Â‰Ò Ë ÛÙ‹ÏË fiÛ˜ Î·È fiÛ˜ ÊÔÚ¤˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÂÈÛËÌ¿ÓÂÈ fiÙÈ ·˘Ùfi Ô˘ ˙ԇ̠ٷ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ· Â›Ó·È Ë Ï‹Ú˘ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ‰È¿Ï˘ÛË ÎÈ fiÙÈ ÔÏÏ¿, ¿Ú· ÔÏÏ¿ ·’ Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·-

ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ˘ÊÈÛÙ¿ÌÂÓÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™Ê·Á›Ԣ ™ÎÔ¤ÏÔ˘, ÚÔ¯ÒÚËÛ Ì ·fiÊ·Û‹ Ù˘ Ë ¢È‡ı˘ÓÛË ∞Ó¿Ù˘Í˘ Ù˘ ¡∞ª. ΔÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ™Ê·Á›Ô, Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ ∫Ï‹Ì· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ™ÎÔ¤ÏÔ˘, Â›Ó·È ÂÁηÙÂÛÙË̤ÓÔ Û Á‹Â‰Ô Û˘ÓÔÏÈÎÔ‡ ÂÌ‚·‰Ô‡ 5.000 Ù.Ì. Î·È Ë Ì¤ÁÈÛÙË ËÌÂÚ‹ÛÈ· ‰˘Ó·ÌÈÎfiÙËÙ¿ ÙÔ˘ Â›Ó·È 4 ÙfiÓÔÈ. ∏ ÌÔÓ¿‰· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› Û ÂÎÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ ÂÚÈÔ¯‹, Ë ÔÔ›· ‰ÂÓ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ÂȉÈο ÚÔÛÙ·ÙÂ˘Ì¤Ó˜ ˙ÒÓ˜. ∞ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi Ì›· ÎÔÈÓ‹ ÁÚ·ÌÌ‹ ÛÊ·Á‹˜ ¯ÔÈÚÈÓÒÓ - ·ÈÁÔÚÔ‚¿ÙˆÓ Î·È ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÙȘ ·ÎfiÏÔ˘ı˜ ÂÓfiÙËÙ˜: ÛÙ¿‚ÏÔ˘˜, ÛÊ·Á›Ô, ¯ÒÚÔ ÂÂÍÂÚÁ·Û›·˜ ·Ú·ÚÔ˚fiÓÙˆÓ, „˘ÎÙÈÎÔ‡˜ ı·Ï¿ÌÔ˘˜, ¯ÒÚÔ˘˜ ÚÔÛˆÈÎÔ‡, ¯ÒÚÔ˘˜ ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ Î·È ÏÔÈÔ‡˜ ¯ÒÚÔ˘˜ ·Ôı‹Î¢Û˘ ‰ÂÚÌ¿ÙˆÓ Î·È ·ÔÚÚÈÙfiÌÂÓˆÓ ˘ÔÚÔ˚fiÓÙˆÓ, ηıÒ˜ Î·È ÎÏ›‚·ÓÔ ·ÔÙ¤ÊÚˆÛ˘. ™ÙËÓ ·fiÊ·ÛË Î·ıÔÚ›˙ÔÓÙ·È ÔÈ ÔÚȷΤ˜ ÙÈ̤˜ ÂÎÔÌ‹˜ ÙˆÓ ·¤ÚÈˆÓ ·Ô‚Ï‹ÙˆÓ Î·È Ù˘ ÛÙ¿ıÌ˘ ıÔÚ‡‚Ô˘, ηıÒ˜ Î·È Ô ÙÚfiÔ˜ ‰È·¯Â›ÚÈÛ˘ ÙˆÓ ˘ÁÚÒÓ Î·È ÛÙÂÚÂÒÓ ·Ô‚Ï‹ÙˆÓ. ∂È‚¿ÏÏÔÓÙ·È, ·ÎfiÌ·, Û·Ú¿ÓÙ· Ù¤ÛÛÂÚȘ fiÚÔÈ, Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó Û ¤ÚÁ· Î·È Ì¤ÙÚ· ·ÓÙÈÚÚ‡·ÓÛ˘ Î·È ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ˘ Ù˘ ˘Ô‚¿ıÌÈÛ˘ ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜. ¡· ÛËÌÂȈı› fiÙÈ Ë Û¯ÂÙÈ΋ ·fiÊ·ÛË ÈÛ¯‡ÂÈ ÁÈ· ¤ÓÙ ¯ÚfiÓÈ· ·fi ÙËÓ ËÌÂÚÔÌËÓ›· ˘ÔÁÚ·Ê‹˜ ÙÔ˘˜. ∞Ó·ÛÙ¤ÏÏÂÙ·È, fï˜, ·Ì¤Ûˆ˜, ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ·‡ÛÔ˘Ó Ó· ÏËÚÔ‡ÓÙ·È ÔÈ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ, ‚¿ÛÂÈ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ¯ÔÚËÁ‹ıËÎÂ.

Ù· ‹ Ù· “ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·” Ù˘ ηıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ¿˜ Ì·˜ ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· Ï˘ıÔ‡Ó ÌfiÓÔ Î·È ÌfiÓÔ Ì ·ÏÔ‡˜ fiÚÔ˘˜ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ·ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë˜. ¡· ηٷÓÔ‹ÛÔ˘Ì fiÙÈ Ë ‰È΋ Ì·˜ ηıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ· Â›Ó·È ¿ÚÚËÎÙ· Û˘Ó‰Â‰Â̤ÓË Ì ÙËÓ Î·ıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ· ÙÔ˘ ‰ÈÏ·ÓÔ‡ Û˘Ó·ÓıÚÒÔ˘ Û˘ÌÔÏ›ÙË Ì·˜. ¡· ¢¯Ëıԇ̠ӷ ÌÔÚ¤ÛÔ˘Ó ÔÈ ¢‹ÌÔÈ Ó· ÍÂÂÚ¿ÛÔ˘Ó ÙȘ ‰ÈΤ˜ ÙÔ˘˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ Î·È ÔÚÁ·ÓˆÙÈΤ˜ ‰˘ÛÎÔϛ˜ Î·È Ó· ÛÙ·ıÔ‡Ó ÛÙÔ Ï¿È Ì·˜, ¢‰fiÎÈÌÔÈ ·ÚˆÁÔ› ÛÙȘ ÚÔÛ¿ıÂȤ˜ Ì·˜, Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ Î·È Ê›ÏÔÈ, ÎÈ ÂÌ›˜ ‰ÈÎÔ› ÙÔ˘˜, ÛÙÔÓ ›‰ÈÔ

Õ‰ÂÈ· ÛÙ· ∫ÔÈÌËÙ‹ÚÈ· ∞Á›Ô˘ °ÂˆÚÁ›Ô˘ Î·È ¡¤ˆÓ ¶·Á·ÛÒÓ ™ÙËÓ ¤ÁÎÚÈÛË ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈÎÒÓ fiÚˆÓ, ÁÈ· ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙˆÓ ∫ÔÈÌËÙËÚ›ˆÓ ∞Á›Ô˘ °ÂˆÚÁ›Ô˘ Î·È ¡¤ˆÓ ¶·Á·ÛÒÓ ÚÔ¯ÒÚËÛ Ì ·ÔÊ¿ÛÂȘ Ù˘ Ë ¢È‡ı˘ÓÛË ∞Ó¿Ù˘Í˘ Ù˘ ¡∞ª. ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÛÙÔ ˘ÊÈÛÙ¿ÌÂÓÔ ÎÔÈÌËÙ‹ÚÈÔ ÛÙË ı¤ÛË ÕÁÈÔ˜ °ÂÒÚÁÈÔ˜, ¤ÎÙ·Û˘ 1.667,32 Ù.Ì., ÛÙËÓ ·fiÊ·ÛË Î·ıÔÚ›˙ÔÓÙ·È ÔÈ ÔÚȷΤ˜ ÙÈ̤˜ ÂÎÔÌ‹˜ Ù˘ ÛÙ¿ıÌ˘ ıÔÚ‡‚Ô˘ Î·È ‰ÔÓ‹ÛˆÓ, ηıÒ˜ Î·È Ô ÙÚfiÔ˜ ‰È·¯Â›ÚÈÛ˘ ÙˆÓ ˘ÁÚÒÓ Î·È ÛÙÂÚÂÒÓ ·Ô‚Ï‹ÙˆÓ. ∂È‚¿ÏÏÔÓÙ·È, ·ÎfiÌ·, ¤ÍÈ fiÚÔÈ, Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó Û ¤ÚÁ· Î·È Ì¤ÙÚ· ·ÓÙÈÚÚ‡·ÓÛ˘ Î·È ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ˘ Ù˘ ˘Ô‚¿ıÌÈÛ˘ ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜. ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÛÙÔ ˘ÊÈÛÙ¿ÌÂÓÔ ÎÔÈÌËÙ‹ÚÈÔ ÛÙË ı¤ÛË “¡¤Â˜ ¶·Á·Û¤˜” ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘, Ô˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ·fi ÙÔ 1949 Û ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ ÂÌ‚·‰Ô‡ 1.972,50 Ù.Ì., ÂÎÙfi˜ ÔÚ›ˆÓ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ Î·È Û ·fiÛÙ·ÛË ÂÚ›Ô˘ 5 ¯ÈÏÈÔ̤ÙÚˆÓ, ÂÈ‚¿ÏÏÔÓÙ·È ·ÎfiÌ· ÂÓÓ¤· fiÚÔÈ, Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó Û ¤ÚÁ· Î·È Ì¤ÙÚ· ·ÓÙÈÚÚ‡·ÓÛ˘ Î·È ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ˘ Ù˘ ˘Ô‚¿ıÌÈÛ˘ ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜. ¡· ÛËÌÂȈı› fiÙÈ ÔÈ Û¯ÂÙÈΤ˜ ·ÔÊ¿ÛÂȘ ÈÛ¯‡Ô˘Ó ÁÈ· ¤ÓÙ ¯ÚfiÓÈ· ·fi ÙËÓ ËÌÂÚÔÌËÓ›· ˘ÔÁÚ·Ê‹˜ ÙÔ˘˜. øÛÙfiÛÔ, Ë ÀËÚÂÛ›· ¤¯ÂÈ ÙÔ ‰Èη›ˆÌ· ÂÈ‚ÔÏ‹˜ ÚfiÛıÂÙˆÓ ¶ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈÎÒÓ ŸÚˆÓ, ·Ó ÚÔ·„ÂÈ, ·fi ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙˆÓ ÂÁηٷÛÙ¿ÛˆÓ, fiÙÈ ‰ÂÓ ÚÔÛٷهÂÙ·È Â·ÚÎÒ˜ ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ.

ηÏfiÓ ·ÁÒÓ· ÁÈ· ÙËÓ ‚ÂÏÙ›ˆÛË Ù˘ ˙ˆ‹˜ ÙÔ˘ ∫ÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ ™˘ÓfiÏÔ˘ Ì·˜. Œ¯Ô˘ÌÂ, ÂÌ›˜ ÚÔÛˆÈο, ÂÏ›‰Â˜, ¤¯Ô˘Ì ÚÔÛ‰Ô˘, ¤¯Ô˘ÌÂ, ¿Óˆ ·’ fiÏ·, ÂÌÈÛÙÔÛ‡ÓË. ∞˘Ù¿ Ù· Ï›Á· ÁÈ· Û‹ÌÂÚ· - ÂÌ¿˜ Ì·˜ Ê¿ÓËÎ·Ó Ù· ÈÔ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο. ∫·È ÃÚfiÓÈ· ¶ÔÏÏ¿ ÛÙÔ˘˜ μ·Û›Ïˉ˜ Î·È ÙȘ μ·ÛÈÏÈΤ˜, ȉȷ›ÙÂÚ· ÛÙÔÓ Î. ¶Úfi‰ÚÔ Ù˘ “£ÂÛÛ·Ï›·˜” , Ì·˙› Ì ÙËÓ “ÎÚ˘ÙÔÁÚ·ÊÈ΋” ÂÈÛ‹Ì·ÓÛË “58 ¯ÚfiÓÈ· 58 Î·È ¿Ì ÁÈ’ ¿ÏÏ·” ...! ∫·Ï‹ ÃÚÔÓÈ¿ Ó· ¤¯Ô˘ÌÂ, ™˘ÌÔÏÈÙÂÈ·ÎÔ› ™˘ÌÔϛ٘. °ÂÈ· Û·˜.


T√¶π∫√ P∂¶√ƒΔ∞∑

27

¶APA™KEYH 31 ¢EKEMBPIOY 2010

§À∫∂π√ Δø¡ ∂§§∏¡π¢ø¡ μ√§√À

∏ ·Ó·ÁÓÒÚÈÛË Ù˘ ÚÔÛÊÔÚ¿˜ 90 ¯ÚfiÓˆÓ ‹Úı Ì ÙÔ ‚Ú·‚Â›Ô Ù˘ ∞η‰ËÌ›·˜ ∞ıËÓÒÓ

™’

¤Ó· ȉȷ›ÙÂÚ· ÓÂ˘Ì·ÙÈÎfi Î·È Û˘ÁÎÈÓËÛÈ·Îfi Îϛ̷ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠ¯ı˜ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· Ë ·ÔÓÔÌ‹ ÙÔ˘ ‚Ú·‚›Ԣ Ù˘ ∞η‰ËÌ›·˜ ∞ıËÓÒÓ ÛÙÔ §‡ÎÂÈÔ ÙˆÓ ∂ÏÏËÓ›‰ˆÓ μfiÏÔ˘ Û ·Ó·ÁÓÒÚÈÛË Ù˘ ÂÓÂÓËÓÙ¿¯ÚÔÓ˘ ÚÔÛÊÔÚ¿˜ ÙÔ˘ ÛÙËÓ ÔÏÈÙÈÛÙÈ΋ Î·È ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ˙ˆ‹ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ Î·È Ù˘ ¢ڇÙÂÚ˘ ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜. ªÂٷ͇ ÙˆÓ ÂÈÛÙËÌfiÓˆÓ, Û˘ÁÁڷʤˆÓ, ·ÏÏ¿ Î·È ·ÏÒÓ ·ÓıÚÒˆÓ Ô˘ ͯÒÚÈÛ·Ó Ì ÙȘ Ú¿ÍÂȘ ÙÔ˘˜ Î·È ¿ÓÔÈÍ·Ó Ó¤Ô˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ ÛÙ· ÁÚ¿ÌÌ·Ù· Î·È ÙȘ ÂÈÛً̘, Ô˘ Ù›ÌËÛ ʤÙÔ˜ Ë ∞η‰ËÌ›· ∞ıËÓÒÓ, ÙÈÌ‹ıËÎÂ Î·È ÙÔ §‡ÎÂÈÔ ÙˆÓ ∂ÏÏËÓ›‰ˆÓ μfiÏÔ˘ ÛÙËÓ ·ÓËÁ˘ÚÈ΋ ÙÂÏÂÙ‹ ÙËÓ ΔÚ›ÙË (28.12.2010) ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì·. ∏ ·ÔÓÔÌ‹ ÙˆÓ ‚Ú·‚›ˆÓ Î·È Â·›ÓˆÓ ·fi ÙȘ ÙÚÂȘ Δ¿ÍÂȘ Ù˘ ∞η‰ËÌ›·˜ ¤ÁÈÓ ÛÙË ÌÂÁ·ÏÔÚÂ‹ ·›ıÔ˘Û· ÙÂÏÂÙÒÓ Ù˘ ∞η‰ËÌ›·˜, ·ÚÔ˘Û›· ÙˆÓ ÂÎÚÔÛÒˆÓ Ù˘ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ ¶ÔÏÈÙ›·˜, Ù˘ ∂ÎÎÏËÛ›·˜, ÙˆÓ ∞η‰ËÌ·˚ÎÒÓ Î·È Ï‹ıÔ˘˜ ·ÓıÚÒˆÓ ÙÔ˘ Ó‡̷ÙÔ˜ Î·È Ù˘ ÂÈÛÙ‹Ì˘ ̤۷ Û ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· Û˘ÁÎÚ·ÙË̤ÓÔ˘ ÂÓıÔ˘ÛÈ·ÛÌÔ‡, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ·ÓËÁ˘ÚÈ΋˜ Û˘Ó‰ڛ·˜ ÙÔ˘ Ù¤ÏÔ˘˜ ÙÔ˘ ¤ÙÔ˘˜ Ù˘ ∞η‰ËÌ›·˜ ∞ıËÓÒÓ, ηٿ ÙËÓ ÔÔ›· Ì›ÏËÛÂ Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∞η‰ËÌ›·˜ ∞ıËÓÒÓ, ∫·ıËÁËÙ‹˜ Î. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ™‚ÔÏfiÔ˘ÏÔ˜, Ì ı¤Ì· “¶ÔÚ›ÛÌ·Ù· ·fi ÙË ÌÂϤÙË Ù˘ ¡ÂÒÙÂÚ˘ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ πÛÙÔÚ›·˜” . ∏ ·ÔÓÔÌ‹ ÙÔ˘ ‚Ú·‚›Ԣ ÛÙÔ §‡ÎÂÈÔ ÙˆÓ ∂ÏÏËÓ›‰ˆÓ μfiÏÔ˘ ¤ÁÈÓÂ

∏ ·ÓÙÈÚÔÛˆ›· Ù˘ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ÙÔ˘ §˘Î›Ԣ ·ÚÔ‡Û· ÛÙËÓ ÙÂÏÂÙ‹ ‚Ú¿‚¢Û˘

Û˘Ó‰ڛ·ÛË Ù˘ ∞η‰ËÌ›·˜ ·Ú·‚Ú¤ıËΠ·ÓÙÈÚÔÛˆ›· ÙÔ˘ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ÙÔ˘ §.∂.μ., ··ÚÙÈ˙fiÌÂÓË ·fi ÙȘ Î˘Ú›Â˜ ÕÛ· ∫·Ô˘ÚÓÈÒÙË ∫·ÙÂÚ›Ó· ¶¤ÙÚÔ˘, ª·Ú›· ™·ÓÔ‡, ηıÒ˜ Î·È ÙȘ μ·ÛÈÏÈ΋ ΔÚ¿ÎË Î·È ∫·ÙÂÚ›Ó· ¢Ô˘ÏΤÚÔÁÏÔ˘. °È· ÙÔ ‚Ú·‚›Ô, ÙÔ ÔÔ›Ô ·Ó‹ÎÂÈ ÛÙËÓ Δ¿ÍË ÙˆÓ ∏ıÈÎÒÓ Î·È ¶ÔÏÈÙÈÎÒÓ ∂ÈÛÙËÌÒÓ Ù˘ ∞η‰ËÌ›·˜, ÙÔ ¢.™. ÙÔ˘ §˘Î›Ԣ ‰‹ÏˆÛÂ: “∂˘-

¯·ÚÈÛÙԇ̠ıÂÚÌ¿ ÙËÓ ∞η‰ËÌ›· ∞ıËÓÒÓ ÁÈ· ÙËÓ ¿Ú· Ôχ ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ·˘Ù‹ ‰È¿ÎÚÈÛË, ‰ÈfiÙÈ Ë ∞η‰ËÌ›· ∞ıËÓÒÓ Â›Ó·È ÙÔ ·ÓÒÙ·ÙÔ ÓÂ˘Ì·ÙÈÎfi ›‰Ú˘Ì· Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Î·È ¤Ó· ‚Ú·‚Â›Ô ·fi ÙËÓ ∞η‰ËÌ›· ‰ËÏÒÓÂÈ ·Ó·ÁÓÒÚÈÛË ÌÈ·˜ ‰Ô˘ÏÂÈ¿˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÈÔ ¤Á΢ÚÔ˘˜ ÎÚÈÙÈÎÔ‡˜, fiˆ˜ Â›Ó·È ÔÈ ·Î·‰ËÌ·˚ÎÔ›. ∏ ÔÌfiʈÓË ‚Ú¿‚¢ÛË ·˘Ù‹, Ë ÔÔ›· Ì·˜ ¤ÊÂÚ ÌÂÁ¿ÏË ¯·Ú¿, Ì·˜ ÎÈÓËÙÔÔÈ› Î·È Ì·˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›

ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË Â˘ı‡ÓË ÁÈ· Ӥ˜ ‰Ú¿ÛÂȘ Î·È ÛÙfi¯Ô˘˜. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· Ì›· ÌÂÁ¿ÏË ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ·Ó·ÁÓÒÚÈÛË, Ô˘ ÂÚÈÔÈ› ˘„›ÛÙË ÙÈÌ‹ ÁÈ· Ì·˜ Î·È ÁÈ· ÙËÓ ÂÓÂÓËÓÙ¿¯ÚÔÓË ÈÛÙÔÚ›· ÙÔ˘ §˘Î›Ԣ Ì·˜. ΔÔ ‚Ú·‚Â›Ô ·˘Ùfi, Ô˘ ¤Ú¯ÂÙ·È Û ÌÈ· ÂÔ¯‹ ȉȷ›ÙÂÚ˘ ÓÂ˘Ì·ÙÈ΋˜ Î·È ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ÎÚ›Û˘, ·ÔÙÂÏ› ÁÈ· Ì·˜ ËıÈ΋ ‰¤ÛÌ¢ÛË Ó· Û˘Ó¯›ÛÔ˘Ì Ì ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ›ÛÙË ÙÔÓ ·ÁÒÓ· Î·È ÙÔ ¤ÚÁÔ Ì·˜, ˘ËÚÂÙÒÓÙ·˜ ÙÔÓ ÔÏÈÙÈÛÌfi Ù˘ fiÏ˘ Ì·˜ Î·È Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Ì·˜. ∞ÎfiÌË ı· ı¤Ï·Ì ӷ ¢¯·ÚÈÛÙ‹ÛÔ˘Ì ıÂÚÌ¿ ÙÔ˘˜ ÂÎÚÔÛÒÔ˘˜ Ù˘ ÙÔÈ΋˜ Ì·˜ ÎÔÈÓˆÓ›·˜, ·ÏÏ¿ Î·È fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ·ÏÔ‡˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ô˘ ‰È·¯ÚÔÓÈο ÂÚÈ‚¿ÏÏÔ˘Ó Ì ÂÌÈÛÙÔÛ‡ÓË Î·È ·Á¿Ë ÙÔ §‡ÎÂÈÔ, ·Ô‰›‰ÔÓÙ·˜ Ô Î·ı¤Ó·˜ Ì ÙÔÓ ÙÚfiÔ ÙÔ˘ ¤ÌÚ·ÎÙË ·Ó·ÁÓÒÚÈÛË ÛÙÔ ¤ÚÁÔ Î·È ÙËÓ ÚÔÛÊÔÚ¿ ÙÔ˘” .

ª‹Ó˘Ì· ÙÔ˘ ªËÙÚÔÔÏ›ÙË ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ Î·È ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ ÁÈ· ÙÔ Ó¤Ô ¤ÙÔ˜ 2011

πÁÓ¿ÙÈÔ˜: ™ËÌ·Û›· ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÙÈ Â›Û·È, ·ÏÏ¿ ÙÈ ÌÔÚ›˜ Ó· Á›ÓÂȘ ™∂ Ì‹Ó˘Ì¿ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙÔ Ó¤Ô ¤ÙÔ˜ 2011 Ô ªËÙÚÔÔÏ›Ù˘ ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ Î·È ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ Î. πÁÓ¿ÙÈÔ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ: ªÂ ÙË ¯¿ÚË ÙÔ˘ £ÂÔ‡ ÛÙÂÎfiÌ·ÛÙ ۋÌÂÚ· ÛÙÔ Î·ÙÒÊÏÈ ÌÈ·˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈ·˜ ¯ÚÔÓÈ¿˜, ÂÓfi˜ ·ÎfiÌË ¤ÙÔ˘˜ ·ÚÔ˘Û›·˜ Ì·˜ ¿Óˆ ÛÙË ÁË. ∫·ıÒ˜ fï˜ ·ÙÂÓ›˙Ô˘Ì ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ, ÔÏÏÔ› ÚÔÛ·ıÔ‡Ó Ó· Ì·˜ ÊÔ‚›ÛÔ˘Ó ÁÈ· ‰˘ÛÎÔϛ˜, Û˘ÌÊÔÚ¤˜ Î·È ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ı· ʤÚÂÈ Ë ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË, ÛÙËÓ ÔÔ›· ¤¯ÂÈ ‚ÚÂı› Ë ¯ÒÚ· Ì·˜. ∞˜ ÎÔÈÙ¿ÍÔ˘ÌÂ, ˆÛÙfiÛÔ, ÌÚÔÛÙ¿ Ì ·ÈÛÈÔ‰ÔÍ›·. ∫È ·˘Ù‹ ÙË ¯ÚÔÓÈ¿ ı· ÁÂÓÓËıÔ‡Ó ·È‰È¿, ¿ÓıÚˆÔÈ

ı· ·Á·ËıÔ‡Ó, Á¿ÌÔÈ Î·È ‚·Ù›ÛÂȘ ı· ¢ÏÔÁËıÔ‡Ó, ÊÈϛ˜ ı· ‰ÂıÔ‡Ó, ¢ηÈڛ˜ ÌÂÙ·ÓÔ›·˜ Î·È ·ÁÈ·ÛÌÔ‡ ı· ÚÔÛÊÂÚıÔ‡Ó Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ ÛÙÔÓ Î·ı¤Ó· Ì·˜. °È·Ù› Ó· ÌËÓ ÎÔÈÙ¿ÍÔ˘Ì ÌÚÔÛÙ¿ Ì ·ÈÛÈÔ‰ÔÍ›· Î·È ÂÌÈÛÙÔÛ‡ÓË Î·È fi¯È Ì Êfi‚Ô; ∞˜ ÎÔÈÙ¿˙Ô˘Ì ‰›Ï· Ì·˜ Î·È ı· ηٷϿ‚Ô˘ÌÂ. ¢›Ï· Ì·˜ Â›Ó·È Ô ·‰ÂÏÊfi˜ Ì·˜, Ô Û˘Ó¿ÓıÚˆfi˜ Ì·˜. ∂ÓÒÈfiÓ Ì·˜ Û‹ÌÂÚ·, fï˜, Â›Ó·È Î·È ÌÈ· Ï·ÌÂÚ‹ ÌÔÚÊ‹, ÙËÓ ÔÔ›· ¤ıÂÛÂ Ë ∂ÎÎÏËÛ›· ÁÈ· Ó· ¢ÏÔÁ› ÙÔ Ó¤Ô ¯ÚfiÓÔ. ∏ ∂ÎÎÏËÛ›· Ì·˜ ÙÔÔı¤ÙËÛ ‰›Ï· Ì·˜ ÙÔÓ ª¤Á· μ·Û›ÏÂÈÔ Ó· Ì·˜ ·Ú·ÛÙ¤ÎÂÈ ÛÙÔ ÍÂΛ-

ÓËÌ· Ù˘ Ó¤·˜ ¯ÚÔÓÈ¿˜. ÕÚ·ÁÂ, ÙÈ ¤¯Ô˘Ì ӷ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÔ˘Ì ÙË Ó¤· ·˘Ù‹ ¯ÚÔÓÈ¿; ª‹ˆ˜ ‰È¯·ÛÌÔ‡˜ Î·È ·ÓÙÈ·Ú·ı¤ÛÂȘ; √ ÕÁÈÔ˜ μ·Û›ÏÂÈÔ˜, fiˆ˜ Î·È ÔÈ ¿ÏÏÔÈ ÌÂÁ¿ÏÔÈ ¶·Ù¤Ú˜ Ù˘ ∂ÎÎÏËÛ›·˜, ‰È·ÎfiÓËÛ ÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË Î·È ¤ÓˆÛË ‰‡Ô ÎfiÛÌˆÓ Ô˘ ·ÓÙÈ·Ú·Ù›ıÔÓÙ·Ó Î·È ·ÏÏËÏÔÛ·Ú¿ÛÛÔÓÙ·Ó ÁÈ· ÈηÓfi ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ·. ΔÔÓ ÂÏÏËÓÔڈ̷˚Îfi Î·È ÙÔÓ ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÈÎfi ÎfiÛÌÔ. √ ¤Ó·˜ ‰·ÈÌÔÓÔÔÈÔ‡Û ÙÔÓ ¿ÏÏÔ Ì ·ÌÔÈ‚·›· η¯˘Ô„›·, ÚÔηٿÏË„Ë Î·È Êfi‚Ô. √ ÕÁÈÔ˜ ‰È›‰Â Î·È ÎÔ›·Û ÁÈ· ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ù˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋˜ ÙÔ˘˜ Û˘Ó¿ÓÙËÛ˘ Î·È ÙËÓ ÚfiÛÏË„Ë ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ Ó‡̷ÙÔ˜ ·fi ÙÔ ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÈÛÌfi. ŒÎÔ„Â Î·È ÌfiÏÈ·ÛÂ. √ ÂÏÏËÓÈÎfi˜ ÙÚfiÔ˜ ÛΤ„˘, ÙÔ ÏÂÍÈÏfiÁÈÔ, ÔÈ fiÚÔÈ Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÊÈÏÔÛÔÊ›·˜, ·ÏÏ¿ Î·È Ë ÚËÙÔÚÈ΋ ÌÔÏÈ¿ÛÙËÎ·Ó ÛÙÔ ÛÒÌ· Ù˘ ∂ÎÎÏËÛ›·˜, Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·˜ ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÈÎfi ÓfiËÌ· Î·È ÂÚȯfiÌÂÓÔ. ΔÔ ÔÈÎÔ˘ÌÂÓÈÎfi Ì‹Ó˘Ì· Ù˘ ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÈ΋˜ ∂ÎÎÏËÛ›·˜ ÁÈ· ÙË Û¿ÚΈÛË Î·È ÙËÓ ∞Ó¿ÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ÃÚÈÛÙÔ‡ Î·È ÙË ÛˆÙËÚ›· ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘, ÙÔ ∂˘·ÁÁ¤ÏÈÔ ‰ËÏ·‰‹, ‚ڋΠ¤ÎÊÚ·ÛË Ì¤Û· ·fi ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÁÏÒÛÛ· Î·È ÙȘ ÂÏÏËÓÈΤ˜ ηÙËÁÔڛ˜ ÛΤ„˘. ¢ÂÓ ÂÚÈÊÚfiÓËÛ ÙÔÓ ÔÏÈÙÈÛÌfi ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ, ‰ÂÓ ÙÔÓ Â›‰Â ¯ıÚÈÎfi fiˆ˜ ÔÏÏÔ› Û‡Á¯ÚÔÓÔ› ÙÔ˘, ·ÏÏ¿ ÙÔÓ ÚÔۤϷ‚ ÎÚÈÙÈο Î·È ÙÔÓ Î·Ù¤ÛÙËÛ ̷˙› Î·È Ì ¿ÏÏÔ˘˜ ¶·Ù¤Ú˜ ÙÔ fi¯ËÌ· ÁÈ· ÙË Û¿ÚΈÛË ÙÔ˘ ¢·ÁÁÂÏ›Ô˘ ÛÙËÓ ÂÔ¯‹ ÙÔ˘. ∞fi ÙË Û˘ÁÎÔÌȉ‹ Ù˘ Ì·ÎÚfi¯ÚÔÓ˘ ÛÔ˘‰‹˜ ÙÔ˘ Î·È ÙȘ ··Ú¿ÌÈÏϘ Û˘ÁÁڷʤ˜ ÙÔ˘ ˆÊÂÏ‹ıËÎ·Ó Î·È ˆÊÂÏÔ‡ÓÙ·È ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· „˘¯¤˜ ̤¯ÚÈ Î·È Û‹ÌÂÚ·. ∂Λ Ô˘ ¿ÏÏÔÈ ¤‚ÏÂ·Ó ÙÔ ‰È¯·ÛÌfi Î·È Î›Ó‰˘ÓÔ, Ô πÂڿگ˘ Ù˘ ∫·ÈÛ¿ÚÂÈ·˜ ¤‚ÏÂ ¢ηÈڛ˜ ÚÔfi‰Ô˘ ÓÂ˘Ì·ÙÈ΋˜. ∂Λ Ô˘

¿ÏÏÔÈ ¤‚ÏÂ·Ó ¯ıÚÔ‡˜, Ô Ì¤Á·˜ ¢È‰¿ÛηÏÔ˜ Î·È ıÂÔÏfiÁÔ˜ ›‰Â ‰·ÛοÏÔ˘˜ Î·È ·‰ÂÏÊÔ‡˜. ∂Λ Ô˘ ¿ÏÏÔÈ ¤‚ÏÂ·Ó ·Ú·ÎÌ‹ Î·È ‰È·ÊıÔÚ¿, Ô ÛÙÔÚÁÈÎfi˜ ÔÈ̤ӷ˜ ·Ó·Î¿Ï˘Ù ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ ÓÂ˘Ì·ÙÈ΋˜ ·Ó·Á¤ÓÓËÛ˘ Î·È ·Ó¿Ù·Û˘. √ ÕÁÈÔ˜ μ·Û›ÏÂÈÔ˜ Ì·˜ ·Ú·ÛÙ¤ÎÂÈ Â‰Ò ÛÙÔ Î·ÙÒÊÏÈ ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ¤ÙÔ˘˜. ΔÈ ÏÔÈfiÓ ¤¯Ô˘Ì ӷ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÔ˘ÌÂ; ∫·ÎÔ˘¯›Â˜ Î·È ÛÙÂÚ‹ÛÂȘ; √ ÕÁÈÔ˜ ÙȘ ·Ô‰¤¯ÙËÎÂ Î·È ÙȘ Âȉ›ˆÍ ÁÈ· ÙÔÓ ›‰ÈÔ ÙÔÓ Â·˘Ùfi ÙÔ˘, ÂÓÒ ·Ú¿ÏÏËÏ· ÚÔÛٿ٢ fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜. ∞Ú¯ÔÓÙfiÔ˘ÏÔ ‹Ù·Ó Ô˘ ··ÚÓ‹ıËΠٷ ÏÔ‡ÙË, ÁÈ· Ó· ÌË Ì›ÓÂÈ ‰Â̤ÓÔ˜ Ì ·˘Ù¿. ∂¤ÏÂÍ ÙËÓ ¿ÛÎËÛË, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ·¤ÚÚÈ„Â ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Î·È ÙËÓ ÂÈÛÙ‹ÌË. ∞Û΋ÙÂ„Â Î·È ÂÎÙfi˜ ÎfiÛÌÔ˘ Î·È Ì¤Û· ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ, ÈÛÙfi˜ ¿ÓÙ· ÛÙÔ Î·ı‹ÎÔÓ ÙÔ˘. ™ÈÒËÛÂ Î·È Ó‹ÛÙ„Â, ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙËÓ ÎÚ›ÛÈÌË Î·È ·Ó·Áη›· ÒÚ· Ì›ÏËÛ ÛÙÂÓÙfiÚÂÈ· Î·È ¤ÁÚ·„ §fiÁÔ˘˜ Î·È ıÂÔÏÔÁÈο ¤ÚÁ·. ∂Ó¤Ó¢ÛÂ Î·È ÛÙ‹ÚÈÍ ÙÔ˘˜ ÈÛÙÔ‡˜, ‚Ô‹ıËÛÂ, ¤ıÚ„ ÙÔ˘˜ ÂÈÓ·Ṳ̂ÓÔ˘˜, ÂÚȤı·Ï„ fiÛÔ˘˜ ›¯·Ó ·Ó¿ÁÎË ÛÙËÓ ÂÚ›ÊËÌË μ·ÛÈÏÂÈ¿‰· ÙÔ˘.

√π ¯ÂÈÌÂÚÈÓÔ› ÎÔÏ˘Ì‚ËÙ¤˜ ÙÔ˘

“π¿ÛÔÓ·” ηÏÔ‡Ó ÙÔ˘˜ Û˘ÌÔϛ٘-Ï¿ÙÚÂȘ ÙÔ˘ Ú›ÁÔ˘˜ - Ì·˙› Ì ٷ ̤ÏË ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ Ó· ÚÔÛ¤ÏıÔ˘Ó ·Ó‹ÌÂÚ· ÙËÓ ¶ÚˆÙÔ¯ÚÔÓÈ¿ ÛÙȘ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘, ÁÈ· Ó· ˘ԉ¯ÙÔ‡Ó ÙÔ Ó¤Ô ¯ÚfiÓÔ Ì ı·Ï·ÛÛÈÓfi Ì¿ÓÈÔ, ηıÒ˜ Î·È ÔÈ Î·ÈÚÈΤ˜ Û˘Óı‹Î˜ Ù·ÈÚÈ¿˙Ô˘Ó ÛÙÔ ¯ÂÈÌÂÚÈÓfi Ì¿ÓÈÔ. ∏ ÂΉ‹ÏˆÛË ı· ·Ú¯›ÛÂÈ ÛÙȘ 12Ì. Î·È ı· ÂÓıÔ˘ÛÈ¿ÛÂÈ Û›ÁÔ˘Ú· οı ·Ú¢ÚÈÛÎfiÌÂÓÔ, fiˆ˜ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ fiÏ· ·˘Ù¿ Ù· ¯ÚfiÓÈ· Ô˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› Ô Û‡ÏÏÔÁÔ˜.

ΔÔ ‚Ú·‚Â›Ô Î·È Ë ·Ú·Ï·‚‹ ÙÔ˘ ·fi ÙËÓ Úfi‰ÚÔ Î·È “„˘¯‹” ÙÔ˘ §˘Î›Ԣ ∞ı·Ó·Û›· ΔÛÈÏÈ‚›‰Ô˘

ηÙfiÈÓ ÔÌfiʈÓ˘ ·fiÊ·Û˘ Ù˘ ÔÏÔ̤ÏÂÈ·˜ ÙÔ˘ ∞ÓÒÙ·ÙÔ˘ ¶ÓÂ˘Ì·ÙÈÎÔ‡ π‰Ú‡Ì·ÙÔ˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜, Û ·Ó·ÁÓÒÚÈÛË ÙˆÓ ÂÓÂÓ‹ÓÙ· ¯ÚfiÓˆÓ ‰Ú¿Û˘ Î·È ÚÔÛÊÔÚ¿˜ ÛÙËÓ ÔÏÈÙÈÛÙÈ΋ Î·È ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ˙ˆ‹ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ Î·È Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î·È ·ÎfiÌË ÁÈ· ÙËÓ ·fi ›‰Ú˘Û‹ ÙÔ˘ ÂıÂÏÔÓÙÈ΋ ‚Ô‹ıÂÈ· ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ ÙÔ˘ ηٿ ÙȘ ȉȷ›ÙÂÚ˜ ‰‡ÛÎÔϘ ÂÚÈÛÙ¿ÛÂȘ ÙˆÓ ‰˘Ô ÌÂÁ¿ÏˆÓ ÔϤ̈Ó, ÁÈ· ÙË Û˘Ó‰ÚÔÌ‹ ÙÔ˘ ÛÙËÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈ΋ Î·È ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ·ÔηٿÛÙ·ÛË ÙˆÓ ÚÔÛʇÁˆÓ ÙˆÓ ÔϤ̈Ó, ÁÈ· ÙË Û˘ÓÙ‹ÚËÛË Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ·Ú·‰fiÛˆ˜ Ì ÙȘ ˘ÎÓ¤˜ ÂΉËÏÒÛÂȘ ˆ˜ Î·È ÁÈ· ÙËÓ ÚÔ‚ÔÏ‹ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi. ∏ ·Ú·Ï·‚‹ ÙÔ˘ ‚Ú·‚›Ԣ, ÙÔ ÔÔ›Ô ·¤ÓÂÈÌÂ Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∞η‰ËÌ›·˜ ∞ıËÓÒÓ Î. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ™‚ÔÏfiÔ˘ÏÔ˜, ¤ÁÈÓ ·fi ÙËÓ Úfi‰ÚÔ ÙÔ˘ §.∂.μ. ΢ڛ· ∞ı·Ó·Û›· ΔÛÈÏÈ‚›‰Ô˘. ™ÙËÓ ·ÓËÁ˘ÚÈ΋

¶ÚˆÙÔ¯ÚÔÓÈ¿ Ì ÙÔ˘˜ ¯ÂÈÌÂÚÈÓÔ‡˜ ÎÔÏ˘Ì‚ËÙ¤˜ ÙÔ˘ “π¿ÛÔÓ·”

¢ÂÓ ‹Ù·Ó ‡ÎÔÏÔÈ ÔÈ Î·ÈÚÔ› Ô˘ ¤˙ËÛÂ Ô ª¤Á·˜ μ·Û›ÏÂÈÔ˜. ◊Ù·Ó Î·ÈÚÔ› ¢ı‡Ó˘ Î·È ‰ÔÎÈÌ·Û›·˜. ∞˘ÙÔ› ÔÈ Î·ÈÚÔ› ·Ó·‰ÂÈÎÓ‡Ô˘Ó ÕÁÈÔ˘˜ Î·È ª¿ÚÙ˘Ú˜. À‹Ú¯·Ó ‚¤‚·È· Î·È ÂÈÚËÓÈΤ˜ ÁˆÓȤ˜ ÛÙËÓ ÂÔ¯‹ ÙÔ˘, Ô˘ ÚfiÛÊÂÚ·Ó ·Ó¤ÛÂȘ Î·È ÏÔ‡ÙË. √ ÕÁÈÔ˜ Âȉ›ˆÍ fï˜ Ó· ‚ÚÂı› fi¯È ÂΛ Ô˘ ı· ÂÈı˘ÌÔ‡ÛÂ Ô ›‰ÈÔ˜, ·ÏÏ¿ ÂΛ Ô˘ ÙÔÓ ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·Ó ÔÈ ¿ÏÏÔÈ. Δ· ÂÏÏËÓÈο ÁÚ¿ÌÌ·Ù· ›Ûˆ˜ ¤¯·Û·Ó ¤ÙÛÈ ¤Ó·Ó ÌÂÁ¿ÏÔ Ú‹ÙÔÚ· Î·È ÊÈÏfiÛÔÊÔ, ·ÏÏ¿ ÔÈ ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÔ› ΤډÈÛ·Ó ¤Ó·Ó ÌÂÁ¿ÏÔ ıÂÔÏfiÁÔ Î·È ¶·Ù¤Ú· Ù˘ √ÚıÔ‰ÔÍ›·˜. √ ÎfiÛÌÔ˜ ¤¯·Û ¤Ó·Ó ¢ÁÂÓÈÎfi ¿Ú¯ÔÓÙ·, ¤Ó·Ó ÈηÓfi ‰ÈÔÈÎËÙ‹ Î·È ÔÏÈÙÈÎfi, ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ Ù˘ ÊÈÏÔÛÔÊ›·˜ ¤Ó·Ó ‰È·ÎÚÈÙÈÎfi ‰¿ÛηÏÔ Î·È Ú‹ÙÔÚ·, ·ÏÏ¿ Ô ÃÚÈÛÙfi˜ Î·È Ë ∂ÎÎÏËÛ›· ΔÔ˘ ΤډÈÛ·Ó ¤Ó·Ó ÕÁÈÔ. ∂›Ó·È ·˘Ùfi˜ Ô ÕÁÈÔ˜ Ô˘ ÛÙ¤ÎÂÙ·È ‰›Ï· Ì·˜ ÛÙÔ Î·ÙÒÊÏÈ Ù˘ Ó¤·˜ ¯ÚÔÓÈ¿˜ Î·È Ì·˜ ¯·Ú›˙ÂÈ ÂÏ›‰· Î·È ·ÈÛÈÔ‰ÔÍ›·. ¢ÂÓ ÌÂÙÚ¿ fiÛ· ı· ¯·ıÔ‡Ó, Ì· ÙÔÓ Ôχ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ·ÚÈıÌfi fiÛˆÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÎÂÚ‰ËıÔ‡Ó. ªÂÙÚ¿ Ù· ·È‰È¿ Ô˘ ı· ÁÂÓÓËıÔ‡Ó, ÙËÓ ·Á¿Ë Ô˘ ı· ‰˘Ó·ÌÒÛÂÈ, ÙËÓ ·ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë Ô˘ ı· ·Óı›ÛÂÈ, ÙȘ ·ÓıÚÒÈÓ˜ „˘¯¤˜ Ô˘ ı· ÚÔԉ‡ÛÔ˘Ó ÓÂ˘Ì·ÙÈο Î·È ı· Û˘Ó·ÓÙËıÔ‡Ó ÛˆÙ‹ÚÈ· Ì ÙÔ ÃÚÈÛÙfi. ª·˜ ı˘Ì›˙ÂÈ fiÙÈ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ·Í›· ¤¯ÂÈ fi¯È ÙÔ ÙÈ Â›Û·È, ·ÏÏ¿ ÙÔ ÙÈ ÌÔÚ›˜ Ó· Á›ÓÂȘ, ‰ËÏ·‰‹ ÕÁÈÔ˜ ÛÙËÓ ·ÈˆÓÈfiÙËÙ·. ∂˘ÏÔÁ› ÙË ¯ÚÔÓÈ¿ Ô˘ Â›Ó·È ÌÚÔÛÙ¿ Ì·˜, ÁÈ·Ù› ÈÛÙ‡ÂÈ ÛÙË ‰‡Ó·Ì‹ Ì·˜, ÁÈ·Ù› ÂÏ›˙ÂÈ ÛÙË ÛÙ·ıÂÚfiÙËÙ¿ Ì·˜, ÁÈ·Ù› ‰˘Ó·ÌÒÓÂÈ ÙËÓ ·Á¿Ë Ì·˜. ∫·È Û οı ‰‡ÛÎÔÏË ÛÙÈÁÌ‹ Ì·˜ ‚‚·ÈÒÓÂÈ fiÙÈ Ì·˙› Ì ÙÔÓ ∫‡ÚÈfi Ì·˜ ı· Â›Ó·È Î·È ·˘Ùfi˜ ‰›Ï· Ì·˜ ÁÈ· Ó· Ì·˜ ÛÙËÚ›ÍÂÈ, Ó· Ì·˜ ʈٛÛÂÈ Î·È Ó· ¢ÏÔÁ‹ÛÂÈ Î¿ı ηÏfi Ì·˜ ·ÁÒÓ·. ∫·Ï‹ Î·È Â˘ÏÔÁË̤ÓË ¯ÚÔÓÈ¿!

∏ ¤ÎÏÂÈ„Ë ÙÔ˘ ∏Ï›Ô˘ Î·È Ë ™¯ÔÏ‹ ∞ÛÙÚÔÓÔÌ›·˜ Δ∏¡ ÂÚ¯fiÌÂÓË ΔÚ›ÙË 4 π·ÓÔ˘-

·Ú›Ô˘ 2011 Î·È ·fi ÒÚ· 9 .Ì. ı· ¤¯Ô˘Ì ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘ÌÂ, Â¿Ó ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Û˘ÓÓÂÊÈ¿, ¤Ó· Û¿ÓÈÔ ·ÛÙÚÔÓÔÌÈÎfi Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙË ÌÂÚÈ΋ ¤ÎÏÂÈ„Ë ÙÔ˘ ∏Ï›Ô˘, Ë ÔÔ›· ı· Êı¿ÛÂÈ ÛÙÔ Ì¤ÁÈÛÙÔ Î·Ù¿ ÙȘ 10:30 ÙÔ Úˆ› Î·È ı· ÙÂÏÂÈÒÛÂÈ Î·Ù¿ ÙȘ 12 ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ. ¢ÂÓ ı· Î·Ï˘Êı› ÔÏfiÎÏËÚÔ˜ Ô ‰›ÛÎÔ˜ ÙÔ˘ ∏Ï›Ô˘, ·ÏÏ¿ ÌfiÓÔ Ù· ‰‡Ô ÙÚ›Ù· ·˘ÙÔ‡ Î·È ÂÔ̤ӈ˜ ‰ÂÓ ı· ÛÎÔÙÂÈÓÈ¿ÛÂÈ, ·ÏÏ¿ ·ÏÒ˜ ı· ÌÂȈı› ·ÈÛıËÙ¿ ÙÔ Êˆ˜ Ù˘ Ë̤ڷ˜. ∂¿Ó Ô Î·ÈÚfi˜ Â›Ó·È Î·Ïfi˜, Ë ·Ú·ÙËÚËÛȷ΋ ÔÌ¿‰· Ù˘ ∂Ù·ÈÚ›·˜ ∞ÛÙÚÔÓÔÌ›·˜ Î·È ¢È·ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ Ù˘ fiÏ˘ Ì·˜ ı· ÛÙ‹ÛÂÈ ·fi ÙÔ Úˆ› Ù· ÙËÏÂÛÎfiÈ¿ Ù˘ ÛÙËÓ ·Ú·Ï›· ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙÔ ÎÙ›ÚÈÔ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜, ÒÛÙ ̷˙› ÙÔ˘˜ Ó· ·Ú·ÙËÚ‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ ¤ÎÏÂÈ„Ë Î·È ÔÈ ¿ÏÏÔÈ μÔÏÈÒÙ˜. ¶ÚÔÛÔ¯‹, fï˜. ¶·Ú¿ ÙÔ fiÙÈ Ë ¤ÎÏÂÈ„Ë ı· Â›Ó·È ÌÂÚÈ΋, Â›Ó·È Ôχ ÂÈΛӉ˘ÓÔ Ó· ÙËÓ È‰Ô‡Ì Ì Á˘ÌÓfi Ì¿ÙÈ ‹ Ì ٷ ÎÈ¿ÏÈ· ‹ Ì ٷ ÙËÏÂÛÎfiÈ· ηْ ¢ı›·Ó, Â¿Ó ‰ÂÓ Â›Ì·ÛÙ ÂÊԉȷṲ̂ÓÔÈ Ì ÂȉÈο Ê›ÏÙÚ· Î·È ÂȉÈο Á˘·ÏÈ¿, Ô˘ ı· ‰È·Ù›ıÂÓÙ·È ÛÙÔÓ ›‰ÈÔ ¯ÒÚÔ. ∞˜ ÛËÌÂȈı› fiÙÈ Î¿ı 100 ¯ÚfiÓÈ· Á›ÓÔÓÙ·È 238 ÂÎÏ›„ÂȘ, ·fi ÙȘ Ôԛ˜ 84 Â›Ó·È ÌÂÚÈΤ˜ ÂÎÏ›„ÂȘ. ™ÙË ÊÂÙÈÓ‹ ‰Â ¤ÎÏÂÈ„Ë Û˘Ì‚·›ÓÂÈ Ë °Ë Ó· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ ÂÚÈ‹ÏÈfi Ù˘, ‰ËÏ. ÛÙË ÌÈÎÚfiÙÂÚË ·fiÛÙ·Û‹ Ù˘ ·fi ÙÔÓ ◊ÏÈÔ, ‹ÙÔÈ ÛÙËÓ ·fiÛÙ·ÛË ÙˆÓ 147.105.121 ¯ÈÏÈÔ̤ÙÚˆÓ, ¤Ó·ÓÙÈ ÙˆÓ 150 ÂηÙÔÌÌ˘Ú›ˆÓ ¯ÈÏÈÔ̤ÙÚˆÓ, Ô˘ Â›Ó·È Ë Ì¤ÛË ·fiÛÙ·ÛË °Ë˜ - ◊ÏÈÔ˘. ∂Ó Ùˆ ÌÂٷ͇ Û˘Ó¯›˙ÔÓÙ·È ÔÈ ÂÁÁڷʤ˜ ÛÙË ™¯ÔÏ‹ ∞ÛÙÚÔÓÔÌ›·˜, ÙËÓ ÔÔ›· ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ÂʤÙÔ˜ Ë ∂Ù·ÈÚ›· ∞ÛÙÚÔÓÔÌ›·˜ ·fi ÙȘ 15 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ ̤¯ÚÈ ÙȘ 16 ∞ÚÈÏ›Ô˘, ‰ËÏ. ÁÈ· ¤Ó· ÙÚ›ÌËÓÔ. Δ· Ì·ı‹Ì·Ù· Ù˘ ™¯ÔÏ‹˜ ı· Á›ÓÔÓÙ·È Î¿ı ™¿‚‚·ÙÔ 5 ¤ˆ˜ 7 Ì.Ì. Î·È ı· ·¢ı‡ÓÔÓÙ·È ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ ÙÔ˘ °˘ÌÓ·Û›Ô˘ Î·È Ù˘ ÙÂÏÂ˘Ù·›·˜ ٿ͈˜ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™¯ÔÏ›Ԣ, ÛÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ı· ‰È‰¿ÍÔ˘Ó ¤ÌÂÈÚÔÈ Î·ıËÁËÙ¤˜ Ù˘ ∂Ù·ÈÚ›·˜, ¤¯ÔÓÙ·˜ ÛÙË ‰È¿ıÂÛË ÙÔ˘˜ ÏÔ‡ÛÈ· ÂÊfi‰È·, ‚È‚Ï›·, ÙËÏÂÛÎfiÈ·, ÚÔ‚ÔÏ›˜, ‚›ÓÙÂÔ, ·Û΋ÛÂȘ, ·ÛÙÚÔ·Ú·ÙËÚ‹ÛÂȘ Î.Ï. ¶ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÛÙËÓ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· Ù˘ ∂Ù·ÈÚ›·˜ www.astronomos.gr Î·È ‰ËÏÒÛÂȘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÛÙ· ÙËϤʈӷ Ù˘ ∂Ù·ÈÚ›·˜: 24.210 - 51.061 Î·È 46.253.


¶∂ƒπ∏°∏™∏

28

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 31 ¢∂∫∂ªμƒπ√À 2010

∏ ÎÚ˘Ê‹ ÁÔËÙ›· ÂÓfi˜ ·Ú¯·ÈÔÏÔÁÈÎÔ‡ ÂÚ›·ÙÔ˘

°ÔÚ›ÙÛ· ‰ÂÓ Â›Ó·È Ì fi Ó Ô Ô ‰ÚfiÌÔ˜ ÎÈ Ë ÂÎÎÏËÛ›·

ÚˆÙÔ›‰· ÙË °ÔÚ›ÙÛ· Ó‹ÈÔ fiÙ·Ó Ë Ì¿Ó· ÌÔ˘ Ì ‹Á ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÁÈ· Ó· Ì ÎÔÈÓˆÓ‹ÛÂÈ ÛÙÔ ÂÎÎÏËÛ¿ÎÈ Ù˘ ∑ˆÔ‰fi¯Ô˘ ¶ËÁ‹˜. ŒÎÙÔÙ ‹Á·ÈÓ· ı¤ÏÔÓÙ·˜ Î·È ÌË Î¿ı ¯ÚfiÓÔ, ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ Ù˘ ∑ˆÔ‰fi¯Ô˘ ¶ËÁ‹˜, ÌÂÙ¿ ÙÔ ¶¿Û¯·, o‰ÔÈÔÚÒÓÙ·˜ ·fi ÙÔ ·ÏÈfi ÌÔÓÔ¿ÙÈ Ô˘ ÍÂÎÈÓÔ‡Û ·¤Ó·ÓÙÈ ·fi ÙÔ ÛËÌÂÚÈÓfi ™Ù¿‰ÈÔ. ∫È ‡ÛÙÂÚ· ·fi ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Î·È ÙÔ Û¯ÂÙÈÎfi Ù˙ÂÚÙ˙ÂϤ Ì ٷ ‹ÏÈÓ· ΢ÂÏÏ¿ÎÈ· Ô˘ ÁÂÌ›˙·Ì Ì ·Á›·ÛÌ· - Ô˘ Û·Ó ·È‰È¿ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Û·Ì ÁÈ· ÛʇÚÈÁÌ· - ηÙËÊÔÚ›˙·ÌÂ, ÂÈϤÁ·Ì ÌÈ· ÛÎÈ¿, οو ·fi ¤Ó· ‡ÎÔ Î·È Í‰ÈÏÒÓ·ÌÂ, Û˘ÓÙÚÔÊȤ˜-Û˘ÓÙÚÔÊȤ˜, ÙȘ ηÚfi ÂÙÛÂÙԇϘ Ì ٷ ÎÂÊÙ‰¿ÎÈ· Î·È Ù· ÎfiÎÎÈÓ· ·˘Á¿, ÙÚÒÁ·Ì ÎÈ ‡ÛÙÂÚ· „¿¯Ó·Ì οÔÈ· ·Ï¿Ó· ·Ó¿ÌÂÛ· ·fi ı¿ÌÓÔ˘˜ Î·È Î˘·Ú›ÛÛÈ· ÎÈ ·ÊÔ‡ ‚¿˙·Ì ‰˘Ô ¤ÙÚ˜ ÁÈ· ‰ÔοÚÈ· ·›˙·Ì ÙË Ï·ÛÙȯ¤ÓÈ· Ì¿Ï· Ì·˜.

∫›ÌÂÓÔ-ºˆÙÔÁڷʛ˜:

∫Àƒπ∞∫√™ ¶∞¶∞°∂øƒ°π√À

ΔË °ÔÚ›ÙÛ· ÙË ‚Ϥ·ÌÂ, Û· ÌÂÁ·ÏÒÛ·ÌÂ, Á˘ÌÓ‹ Î·È Î·Ú·ÊÏ¿ÙË Î·È ‰Â Ì·˜ ¤Î·Ó È· ηÌÈ¿Ó ÂÓÙ‡ˆÛË. ¶¤Ú·Û·Ó Ù· ¯ÚfiÓÈ·, Ë °ÔÚ›ÙÛ· Ê˘Ù‡ÙËÎÂ, ·Ó·˙ˆÔÁÔÓ‹ıËÎÂ, Ú·Û›ÓÈÛÂ. øÛÙfiÛÔ ·fi ÙË ÓfiÙÈ· οÙÔ„‹ Ù˘ Ù· Ê·ÁˆÌ¤Ó· ‚Ú¿¯È· ¤ÌÔÈ·˙·Ó ·ÓÔȯ٤˜ ÏËÁ¤˜. Δ· ÓÙ·Ì¿ÚÈ· Ô˘ ¤ÌÂÈÓ·Ó ·fi Ù· Ù¤ÏË ÙÔ˘ 19Ô˘ ·ÈÒÓ· ›‰È· ÎÈ ··Ú¿ÏÏ·¯Ù·, ÎfiÏÏËÛ·Ó ÛÙË Ê·ÓÙ·Û›· Ì·˜ ÙË ÌÔÚÊ‹ ÂÓfi˜ ‚Ô˘ÓÔ‡ ÚÔ˘ÊËÁ̤ÓÔ˘ ·fi ÙÔ˘˜ ‰·›ÌÔÓ˜ ÎÈ ¤ÙÛÈ ‰Â ı¤Ï·Ì ӷ ·Ó‚ԇÌ Ҙ ÂΛ. ª·˜ ·Ó¤‚·Û fï˜ ·ÚÁfiÙÂÚ· Ë ÛÊÔ‰Ú‹ ÂÈı˘Ì›· Ó· ‰Ô‡Ì ·Ó¤ÍÔ‰· Ù· Ì·Ù˜ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡. ∫È ¤ÙÛÈ, ÛηÚʷψ̤ÓÔÈ ÛÙ· Ú·Ó‹ Ù˘ °ÔÚ›ÙÛ·˜, ·Ú¿˙·Ì ÛÙȘ ÛηψÛȤ˜ ÙÔ˘ ÏfiÊÔ˘ Î·È ·Ó¿ÌÂÛ· ·fi ʇÏÏ· Î·È ¢ÎÔ‚ÂÏfiÓ˜, ÏÔ˘Î¿ÓÈη Î·È ·Û·Ù¤ÌÔ ¯ÂÈÚÔÎÚÔÙÔ‡Û·Ì ٷ ÁÎÔÏ ÙÔ˘ ªÔÙ›ÓÔ˘ Î·È ÙÔ˘ °È·Ï·Ù˙‹, ÛÙÔ ÍÂÚfi Á‹Â‰Ô ÙÔ˘ ∂ıÓÈÎÔ‡ ™Ù·‰›Ô˘. ŸÙ·Ó ÌÂÁ·ÏÒÛ·Ì ÎÈ ¿ÏÏÔ ÎÈ Â›·ÌÂ, ¯Ù˘Ë̤ÓÔÈ ·fi ÙË ÓÔÛÙ·ÏÁ›· ÙˆÓ ·È‰ÈÎÒÓ ¯ÚfiÓˆÓ, Ó’ ·Ó¤‚Ô˘Ì ˆ˜ ÙËÓ ÎÔÚÊ‹, ‰È·ÈÛÙÒÛ·Ì fiÙÈ ÛÙÔ ÏfiÊÔ Â›¯·Ó ·ÔÎÙ‹ÛÂÈ ‰Èη›ˆÌ· ÓÔÌ‹˜ ÔÈ ÂÚ·ÛÙ¤˜ Î·È ÔÈ ·ÓÒÌ·ÏÔÈ. ✭ Δ· ¯ÚfiÓÈ· ¤Ú·Û·Ó ÎÈ ¿ÏÏÔ, Ì‹Î·Ì Û ÂÔ¯¤˜ ÈÔ ÔÚıÔ-

ÀÔÏ›ÌÌ·Ù· ÙÂȯÒÓ

ÏÔÁÈΤ˜ ÎÈ ¤ÙÛÈ ÛÙË °ÔÚ›ÙÛ· È· ·Ó¤‚·ÈÓ·Ó ÔÈ ‰È·‚ËÙÈÎÔ› Î·È ÔÈ Î·Ú‰ÈÔ·ı›˜ Ô˘ ÔÈ ÁÈ·ÙÚÔ› ÙÔ˘˜ Â͈ıÔ‡Û·Ó Ì ÙÔ ÛÙ·ÓÈfi ÛÙÔ ÂÚ¿ÙËÌ·. ∫ÔÓÙ¿ Û ·˘ÙÔ‡˜ ¿Ú¯ÈÛ·Ó Ó· ·ÓËÊÔÚ›˙Ô˘Ó ÎÈ ÔÈ ÓÂfiÎÔÔÈ ·ıÏËÙ¤˜ ÙÔ˘ ·ÔÁ¤Ì·ÙÔ˜ Î·È ÙˆÓ ™·‚‚·ÙÔ·ÚȷΈÓ. ¶ÂÚÓÒÓÙ·˜ Ù· ¯ÚfiÓÈ· ÁÂÓÈ·ıËÎÂ Ë ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘ ÂÚ·Ù‹Ì·ÙÔ˜ ·fi fiÏÔ Î·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ËÏÈÎȷΤ˜ ÔÌ¿‰Â˜ Ù˘ fiÏ˘. ™‹ÌÂÚ· È· ‚ϤÂȘ Á˘Ó·›Î˜ Î·È ÎÔÚ›ÙÛÈ·, Ì ÊfiÚ̘ Î·È ·ıÏËÙÈο, ·È‰È¿ Ô˘ ·Ó·Ù‡ÛÛÔ˘Ó ÙÔ ›ÙÛÈ-›ÙÛÈ Î·È ÁÂÚfiӉȷ Í·Ó·ÓȈ̤ӷ Ô˘ ηٷϷ̂¿ÓÔ˘Ó fiϘ ÙȘ Ù˘¯¤˜ ÙÔ˘ ·ÛÊ¿ÏÙÈÓÔ˘ ‰ÚfiÌÔ˘ Ô˘ ·ÓËÊÔÚ›˙ÂÈ ÁÈ· ÙÔ ÂÎÎÏËÛ¿ÎÈ Ù˘ ∑ˆÔ‰fi¯Ô˘ ¶ËÁ‹˜. ✭ ∏ ‚fiÏÙ· È· ÛÙË °ÔÚ›ÙÛ· ¤¯ÂÈ ¿ÚÂÈ ÌÔÚÊ‹ ÂȉËÌ›·˜ Î·È ÔÏÏÔ› - ·Ú·ÔÏÏÔ› μÔÏÈÒÙ˜ ·ÓËÊÔÚ›˙Ô˘Ó, ÁÈ· ÙËÓ Î·ıËÌÂÚÈÓ‹ ÙÔ˘˜ ·ÔÁÂÌ·ÙÈÓ‹ ‰È·ÛΤ‰·ÛË, ÙËÓ ˘Á›· ÙÔ˘˜ Î·È ÙËÓ ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘˜ ÛÙ· ·ıÏËÙÈο ηıÈÂڈ̤ӷ. ∂Ï¿¯ÈÛÙÔÈ ·Ó fi¯È ηÓ›˜ ‰ÂÓ ·Ó‚·›ÓÂÈ ÛÙË °ÔÚ›ÙÛ· ÁÈ· Ó· Û·„ÂÈ ÛÙÔÓ ·Ú¯·ÈÔÏÔÁÈÎfi Ù˘ ÏÔ‡ÙÔ, ÙËÓ ÂÎÏËÎÙÈ΋ ¯ÏˆÚ›‰· Î·È ÙËÓ È‰ÈÔÌÔÚÊ›· ÙˆÓ Ì˘ÛÙÈÎÒÓ Ô˘ Ì ÂÈ̤ÏÂÈ· ÎÚ‡‚ÂÈ Ô Ù·ÂÈÓfi˜ ·˘Ùfi˜ ‰ÈÏ·Ófi˜ ÏfiÊÔ˜ Ù˘ fiÏ˘ Ì·˜. ∂›Ó·È ÁÓˆÛÙfi fiÙÈ Ô ÏfiÊÔ˜ Ù˘ °ÔÚ›ÙÛ·˜, ¤Ó· “‚Ô˘Ófi” , Ì ÙÔ ÔÔ›Ô Â›Ì·ÛÙ ÈÔ ÂÍÔÈÎÂȈ̤ÓÔÈ ÎÈ ·fi ÙÔ ¶‹ÏÈÔ, ¤¯ÂÈ ÙÂÚ¿ÛÙÈ·

∫˘ÎÏÈÎfi˜ Û¯ËÌ·ÙÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ ¶ÚÔÌ·¯ÒÓ·

ÈÛÙÔÚÈ΋ Î·È ·Ú¯·ÈÔÏÔÁÈ΋ ·Í›·, ·ÊÔ‡ ÛÙËÓ ÎÔÚ˘ÊÔÁÚ·ÌÌ‹ ÙÔ˘ ·fi ÙÔÓ ·˘¯¤Ó· Ù˘ ÕÏÏ˘ ªÂÚÈ¿˜ Ò˜ Ù· ¯Â›ÏË ÙˆÓ ÓÙ·Ì·ÚÈÒÓ, Â›Ó·È ‰È¿Û·ÚÙÔ˜ ·fi ÂÚ›È·, ÊÚ˘ÎÙÒÚÂȘ, ËÁ¿‰È·, Ù›¯Ë, ηÛÙÚfiÂÙÚ˜ Î·È ı‡Ï·Î˜ ٿʈÓ. ∞fi ÙËÓ ·Ó·ÙÔÏÈ΋ ÙÔ˘ ÌÂÚÈ¿ ¤¯ÂÈ ·fiÏ˘ÙË Î·È Î·ıÔÏÈ΋ ÙËÓ ÂÔÙ›· ÙfiÛÔ ÛÙÔÓ ¶·Á·ÛËÙÈÎfi, fiÛÔ Î·È Û ÔÏfiÎÏËÚÔ ÙÔ ÌÂÛËÌ‚ÚÈÓfi ̤وÔ ÙÔ˘ ¶ËÏ›Ô˘. §fiÁˆ ÏÔÈfiÓ ·˘Ù‹˜ Ù˘ ÌÔÓ·‰È΋˜ Î·È ˘ÂÚ¤¯Ô˘Û·˜ ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋˜ ÙÔ˘ ı¤Û˘ Ô ÏfiÊÔ˜ ¤ÁÈÓ ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ Î·ÙÔ›ÎËÛ˘ ·fi ÙËÓ ÂÔ¯‹ Ù˘ ª·Î‰ÔÓÈ΋˜ ‰˘Ó·ÛÙ›·˜ (Èı·ÓfiÓ ·fi Ù· ¯ÚfiÓÈ· ÙÔ˘ º›ÏÈÔ˘ ÙÔ˘ μ’) Î·È Ô¯˘ÚÒıËΠÁÈ· Ó· ·ÔÙÂϤÛÂÈ Úfi˘ÏÔ ‹ ÂÓÙÔȯÈṲ̂ÓË ÔÏÈÙ›· Ù˘ ·Ú¯·›·˜ ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·˜. √ÚÈÛÙÈο Î·È ÛÙ·‰È·Î¿ ÂÁηٷÏ›ÊıËÎÂ, ¿ÁÓˆÛÙÔ ÁÈ· ÔÈÔ˘˜ ÏfiÁÔ˘˜, ·fi ÙÔ 250 .Ã. ÎÈ ¤ÎÙÔÙ ‰ÂÓ Í·Ó·Î·ÙÔÈ΋ıËÎÂ. ΔÈ ¤ÌÂÈÓ fï˜ Û‹ÌÂÚ· ·fi fiÏË ·˘Ù‹ ÙËÓ Ô¯‡ÚˆÛË, ÙËÓ ÚÔÛٷ٢ÙÈ΋ ·Û›‰· ÙÔ˘ ÏfiÊÔ˘ Î·È ÙËÓ ÂÚÁÒ‰Ë ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÙˆÓ Î·ÙÔ›ÎˆÓ Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó ¤ÚÁ· ˘Ô‰ÔÌÒÓ, ÚÔʇϷ͢, Î·È ÎÔÈÓ‹˜ Â͢ËÚ¤ÙËÛ˘ ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ ·fi ÙËÓ ·Ú¯·›· °ÔÚ›ÙÛ·; ¶fiÛÔ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ì ÂÌ›˜ ÔÈ Ôϛ٘ ·˘Ù‹˜ Ù˘ ‰ÈÏ·Ó‹˜ fiÏ˘, ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· ÙˆÓ Â˘ÚËÌ¿ÙˆÓ Î·È fiÛÔ -·ÎfiÌË ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ- ÌÔÚԇ̠ӷ ·ÁÁ›ÍÔ˘Ì - Ì ٷ fi‰È· ‹ Ì ÙÔ ‚ϤÌÌ· - Ù· ·ÔÌÂÈÓ¿ÚÈ· ÂΛӢ Ù˘ ÂÔ¯‹˜; ŒÓ·˜ Ù¤ÙÔÈÔ˜ “ÂÚ›·ÙÔ˜” , ÌÔÚ› Î·È Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÂÈ ÂÊÈÎÙfi˜, ·Ó·ÁÓˆÚ›ÛÈÌÔ˜ Î·È ·ÍÈÔÔÈ‹ÛÈÌÔ˜, ˆ˜ Ì›· ‰È¤ÍÔ‰Ô˜ ÛÙÔ ÈÛÙÔÚÈÎfi ÎÔÌÌ¿ÙÈ ÙÔ˘ ÏfiÊÔ˘, ·fi ÙȘ ÂȉÈΤ˜ ˘ËÚÂۛ˜ Ù˘ ¡ÔÌ·Ú¯›·˜, Ù˘ ∞Ú¯·ÈÔÏÔÁÈ΋˜ ÀËÚÂÛ›·˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÙˆÓ ÙÔÈÎÒÓ ™˘ÏÏfiÁˆÓ (ÙÔ˘ √ÚÂÈ‚·ÙÈÎÔ‡ ΢ڛˆ˜ Ì· Î·È ÙˆÓ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÒÓ ÔÌÔ›ˆÓ) ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ¯·Ú·¯Ù› ÌÈ· ÂȉÈ΋ ‰È·‰ÚÔÌ‹,

Ô˘ ·ÊÔÚ¿ ÙÔ ·Ú¯·›Ô ÌÔÓÔ¿ÙÈ Ù˘ °ÔÚ›ÙÛ·˜. ¢ÂÓ ·ÚΛ Ë ·Ï‹ Î·È ÔÏ˘ÙÂÏ‹˜ Û‹Ì·ÓÛË Ù˘ ÂÈÛfi‰Ô˘ Î·È ÙˆÓ ·Ú·Î·ÌÙ‹ÚÈˆÓ Ô‰ÒÓ. ÃÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ó· ÂÈÛËÌ·Óı›, Ó· ηı·ÚÈÛÙ› Î·È Ó· ‰Ôı› ÛÙËÓ Â˘¯¤ÚÂÈ· ‰È¿Û¯ÈÛ˘ fiÏˆÓ ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ ·˘Ùfi ÙÔ ÌÔ-

ÊÔ˘ Î·È Ó· ÎÈÓËıÒ ÂÓÙÂÏÒ˜ ÂχıÂÚ· ÛÙ· Ú·Ó‹ Î·È ÙȘ ÏÈÁfiÙÂÚÔ ÁÓˆÛÙ¤˜ ÁˆÓȤ˜ ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ÏfiÊÔ˘. ¢ÂÓ Â›¯· Ì·˙› ÌÔ˘ ʈÙÔÌ˯·Ó‹, ηıÒ˜ ›¯· ÙËÓ ÂÓÙ‡ˆÛË fiÙÈ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ¤ÙÛÈ ÎÈ ·ÏÏÈÒ˜ “ı¤Ì·” ÁÈ· ʈÙÔÁÚ¿ÊÈÛË. ∞˘Ùfi ÎÈ ·Ó ‹Ù·Ó “ı¤Ì·” ...

Á˘ ·ÊÂȉÒÏÂ˘Ù·. ŒÓ· ÔÏfiÎÏËÚÔ ÂÚÈ‚fiÏÈ Â›Ó·È ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÔ¯‹ Ë °ÔÚ›ÙÛ· ·fi Û·Ṳ́ÓÔ˘˜ ¯Ú˘Û·Ê¤ÓÈÔ˘˜ Î Ú fi Î Ô ˘ ˜ Ô˘ Â͈ڷ˝˙Ô˘Ó Û ˘¤ÚÙ·ÙÔ ‚·ıÌfi ÙËÓ ÔÚ›· ÌÔ˘. ∏ ¤ÏÏÂÈ„Ë Ù˘ ÔÚÁ·ÓˆÌ¤Ó˘ ·ÓıÚÒÈÓ˘ Â¤Ì‚·Û˘, ÂÎÙfi˜ ·˘Ù‹˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ Û¯¤ÛË Ì ÙÔ˘˜ Ù˘¯·›Ô˘˜ ÂÚÈ·ÙËÙ¤˜ Ù˘ Ì‡Ú·˜ Î·È ÙˆÓ ÂÚˆÙÈÎÒÓ ÂÚÈه͈Ó, ¿ÊËÛ ÙÔ ÏfiÊÔ Ó· ıÂÚȤ„ÂÈ ·fi Û¯›Ó·, ı˘Ì¿ÚÈ·, Ú¿ÌÓÔ˘˜, Ì˘ÚÙȤ˜, ΢·Ú›ÛÛÈ· Î·È ÏÔÁ‹˜ ı·ÌÓfi¯ÔÚÙ· Î·È ‚fiÙ·Ó· Ô˘ ·ÛÊ¿ÏÈÛ·Ó ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ÎÈ ÂÈ‚›ˆÛ‹ ÙÔ˘. ΔÔ Î¿ıÂÙÔ Ì¤ÙˆÔ ÙˆÓ ÓÙ·Ì·ÚÈÒÓ ¤¯ÂÈ Û¯Â‰fiÓ ÂÔ˘Ïˆı› ·fi ÙȘ ·ÁÚÈ¿‰Â˜ Î·È ÙÔ˘˜ ı¿ÌÓÔ˘˜ ÎÈ ¤ÙÛÈ ÙÔ ÌfiÓÔ Ô˘ ̤ÓÂÈ ˆ˜ ÂÓÙ‡ˆÛË ·fi ‰ˆ ¿Óˆ Â›Ó·È ÌÈ· Ù˘¯·›· ÈÛÙÔÚÈ΋ ηÙÔÏ›ÛıËÛË Ô˘ ÙË Á¤ÌÈÛÂ Ô ¯ÚfiÓÔ˜ Ì ٷ ÂӉȿÌÂÛ· Á‹ÈÓ· ÛÙÔÏ›‰È· ÙÔ˘. Δ· ‡η ·ÁÁ›˙Ô˘Ó ÙÔÓ ÔÚ›˙ÔÓÙ· Ù˘ ı¿Ï·ÛÛ·˜ ÎÈ Ë ·fiÏ·˘ÛË ÌÂÁÈÛÙÔÔÈÂ›Ù·È Î¿Ùˆ ·fi ÙËÓ ÈÛ¯˘Ú‹ Â¤Ï·ÛË ÙÔ˘ ¿ÂÈÚÔ˘ Î·È ÙˆÓ ¯ÚˆÌ·ÙÈÎÒÓ ÂÈı¤ÛˆÓ. √ ·ÎÏÔ˜ ÎÏ›ÓÂÈ ÛÙÔ ¤ÙÚÈÓÔ Ù·ÊÈÎfi ÌÓËÌÂ›Ô Ô˘ ¤¯ÂÈ ÂÎÏËÎÙÈ΋ ¿Ô„Ë ÙÔ˘ ÎfiÏÔ˘, ÙÔ˘ ÏÈÌ·ÓÈÔ‡ Î·È Ù˘ ·¤Ó·ÓÙÈ ‰˘ÙÈ΋˜ ‚Ô˘ÓÔÁÚ·ÌÌ‹˜.

ΔÔ ÌÓËÌÂ›Ô ÛÙË ÓfiÙÈ· fi„Ë ÙÔ˘ ÏfiÊÔ˘

ÓÔ¿ÙÈ Ô˘ ¤Ú· ·fi ÙËÓ Â˘¯·Ú›ÛÙËÛË Ù˘ ‚fiÏÙ·˜ ı· ¤¯ÂÈ Î·È ÂȉÈÎfiÙÂÚÔ ÈÛÙÔÚÈÎfi ÂӉȷʤÚÔÓ, Ì·˙› Ì ÙËÓ ÂÈÙfiÔ˘ ·Ó·ÁÓÒÚÈÛË ‰Âο‰ˆÓ ÂȉÒÓ Ù˘ Ôχ ÛËÌ·ÓÙÈ΋˜ ¯ÏˆÚ›‰·˜ ÙÔ˘ ‰ÈÏ·ÓÔ‡ Ì·˜ Ô›ÎÔ˘... ✭ ∫¿ÔÈ· ‚ÚÔ¯ÂÚ‹ ̤ڷ ÙÔ˘ ÊÂÙÈÓÔ‡ √ÎÙÒ‚ÚË, Ô˘ Ï·¯Ù·ÚÔ‡Û· Ó· ·Ó·Ó‡ۈ ÙËÓ ·Ó¿ÌÈÎÙË Â˘ˆ‰È¿ ·fi ÙË ÏÈ·ÓÙÈ΋ ¢ÂÚÁÂÛ›· Ù˘ ‚ÚÔ¯‹˜ Î·È ÙÔ˘ ¯ÒÌ·ÙÔ˜, ‰È¿ÏÂÍ· ÁÈ· οÙÈ Úfi¯ÂÈÚÔ, Ó’ ·Ó¤‚ˆ Ò˜ ÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô ÙÔ˘ Ïfi-

¶‹Ú· ÙÔÓ ·Ó‹ÊÔÚÔ ·fi ÎÂÈ Ô˘ ÛËÌ·›ÓÂÙ·È ÙÔ ·Ú¯·›Ô Ê·Ú‰‡ ÌÔÓÔ¿ÙÈ Î·È ‰Â›¯ÓÂÈ Ù· fiÚÈ· Ù˘ ·Ú¯·›·˜ fiÏ˘, ÙÔ˘ 4Ô˘ ·ÈÒÓ·. ™Ù· ÂηÙfi ̤ÙÚ· ÂÁη٤ÏÂÈ„· ÙÔ ÌÔÓÔ¿ÙÈ Î¿ÌÙÔÓÙ·˜ ÚÔ˜ Ù· ‰ÂÍÈ¿ „¿¯ÓÔÓÙ·˜ ÙË ‰·ÛˆÌ¤ÓË Ï·ÁÈ¿ ÁÈ· οÙÈ ÙÔ ÈÔ Ê˘ÛÈÎfi Î·È ¿ÁÓˆÛÙÔ. ŒÊÙ·Û· ÛÙËÓ ¿ÎÚË ÙÔ˘ ‰˘ÙÈÎÔ‡ ˘ÏÒÓ· Ù˘ °ÔÚ›ÙÛ·˜ Î·È Â·Îψ۷ Ù· ¯Â›ÏË Ù˘ ÎÚËÌÓÒ‰Ô˘˜ ·È¯Ì‹˜ ‚ϤÔÓÙ·˜ Û˘Ó¿Ì· ÙËÓ fiÏË ÌÔ˘ ·fi ÌÈ· ı¤ÛË ÚˆÙfiÊ·ÓÙË Î·È ‰˘Ó·ÌÈ΋. ∫·Ù·Á‹˜ Ê˘ÙÚÒÓ·Ó ¿ÂÈÚ˜ ¯Ú˘Û¤˜ ϛژ, ·fi ·˘Ù¤˜ Ô˘ ‰ˆÚ›˙ÂÈ Ë

⁄ÛÙÂÚ· Û˘Ó¤¯ÈÛ· ÁÈ· Ï›ÁÔ ÙËÓ ·Ó¿‚·ÛË ·fi ÙÔ ÌÔÓÔ¿ÙÈ Í·Ó¿ ̤¯ÚÈ Ó· ‚Áˆ ÛÙÔÓ ·ÛÊ¿ÏÙÈÓÔ ‰ÚfiÌÔ. ∞ÓÙ›˜ fï˜ Ó· ¿Úˆ ÙÔ ‰ÚfiÌÔ, fiˆ˜ οÓÔ˘Ó ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ·fi ÙÔ˘˜ ‰È·‚¿Ù˜, ¯ÒıËη ÛÙÔ ·¤Ó·ÓÙÈ ÛΤÏÔ˜ ÙÔ˘ ÏfiÊÔ˘, ÂÁοÚÛÈ· ÛÙÔ ‡„ˆÌ· Î·È ÙÚ·‚ÂÚÛ¿ÚËÛ· ÙËÓ Îfi„Ë Ù˘ ÎÔÚ˘ÊÔÁÚ·ÌÌ‹˜. ∞˘Ù‹ Â›Ó·È ı·ÚÚÒ Î·È Ë ·ÍÈÔÏÔÁfiÙÂÚË ÈÛÙÔÚÈ΋ Î·È ·Ú¯·›· ‰È·‰ÚÔÌ‹ Ô˘ ·fi ‰ˆ Î·È ¿Óˆ Â›Ó·È ÂχıÂÚË, Ê˘ÛÈ΋ Î·È ·¯·ÚÙÔÁÚ¿ÊËÙË. ∞ÓËÊÔÚ›˙ˆ ÂχıÂÚ· ÏÔÈfiÓ ¿Óˆ ÛÙÔ ÎÂÓÙÚÈÎfi Ó‡ÚÔ ÙÔ˘


2 / EK¢H§ø™EI™

¶EPIEXOMENA

-°. ¶ÚÔÎÔ›Ô˘: √ ˙ˆÁÚ¿ÊÔ˜ ÙÔ˘ ÔϤÌÔ˘ Î·È Ù˘ ÂÈÚ‹Ó˘ -√È ÙÛÈÌÂÓÙ¤ÓÈÔÈ ÛÎÂÏÂÙÔ› ÛÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ ª. ª·ÌÔ‡ÛË

3

-ªÂ ÙË ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋ ÙÔ˘ ¢ËÌ. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓ›‰Ë -¡¤· ÁÏ˘Ù¿ ·fi ÙÔ °È¿ÓÓË ∫Ô˘Ó¤ÏÏË

-™ÙȘ ÁÂÈÙÔÓȤ˜ Ù˘ ∞ı‹Ó·˜ Ì ÛÙfi¯Ô ÙËÓ Ù¤¯ÓË

4 5

-ªÔÓfiÚ·ÎÙÔ: ΔÔ ·ÁοÎÈ ·fi ÙÔÓ °È¿ÓÓË ΔÛ›ÁÎÚ·

6

∞ÊȤڈ̷: ΔÛ›Ô˘ÚÔ -¶ÂÚ› ·fiÛÙ·Í˘ Î·È ·ÔÛÙ·ÁÌ¿ÙˆÓ

7

-ÕÁÈÔ ÌÔ˘ ÙÛÈÔ˘Ú¿ÎÈ

8

-ΔÔ ÔÈÓfi-ÓÂ˘Ì· ÙÔ˘ ¢ÂΤ̂ÚË

9

-ΔÛ›Ô˘ÚÔ ‰È¿ ¿Û· ÓfiÛÔ -...‹Úı˜ Ì ÙÛ›Ô˘ÚÔ Ȉ̤ÓÔ˜ Î·È Ú·Î‹... -πÂÚÔÙÂÏÂÛÙ›· ÛÙË £ÂÛÛ·Ï›·

¢IA¢POME™ / 31 ¢EKEMBPIOY 2010 - 2 IANOYAPIOY 2011

κατοντάδες εκατομμύρια τηλεθεατές σε ολόκληρο τον Κόσμο θα υποδεχθούν μουσικά τη νέα χρονιά το μεσημέρι της 1ης Ιανουαρίου, με την παραδοσιακή Πρωτοχρονιάτικη Συναυλία της Φιλαρμονικής της Βιέννης. Η συναυλία θα μεταδοθεί απευθείας σε δεκάδες χώρες από τη “χρυσοποίκιλτη αίθουσα” του Μεγάρου των Φίλων της Μουσικής στην αυστριακή πρωτεύουσα, το οποίο είχε δωρίσει ο μεγάλος Έλληνας μαικήνας των Τεχνών, Νικόλαος Δούμπας. Τη Φιλαρμονική της Βιέννης, στη δημοφιλέστερη αυτή καλλιτεχνική εκδήλωση σε παγκόσμια κλίμακα, θα διευθύνει, για πρώτη φορά, ο 50χρονος Αυστριακός αρχιμουσικός Φραντς Βέλζερ-Μεστ, ο οποίος, έπειτα από πολύχρονη επιτυχή θητεία στο μουσικό γίγνεσθαι ανά τον Κόσμο, ανέλαβε από την 1η Σεπτεμβρίου γενικός μουσικός διευθυντής της ξακουστής Κρατικής Όπερας Βιέννης.Την Πρωτοχρονιάτικη Συναυλία της Βιέννης θα μεταδώσει απευθείας το μεσημέρι της Πρωτοχρονιάς, από τις 12:00 ώρα Ελλάδας η ΕΤ1. Στα 72 χρόνια από την επίσημη καθιέρωση αυτής της συναυλίας, της πρώτης του νέου χρόνου, ο Φραντς ΒέλζερΜεστ θα είναι ο έκτος στη σειρά Αυστριακός αρχιμουσικός που θα διευθύνει τη Φιλαρμονική της Βιέννης, στη δημοφιλέστερη αυτή καλλιτεχνική εκδήλωση σε παγκόσμια κλίμακα, έπειτα από τους Κλέμενς Κράους, Γιόζεφ Κριπς, Βίλι Μποσκόφσκι, Χέρμπερτ φον Κάραγιαν και Νικολάους Χαρνοκούρτ. O Βέλζερ-Μεστ θα θέσει στο επίκεντρο του προγράμματος της συναυλίας τα έργα της μουσικής δυναστείας των Αυστριακών κορυφαίων μουσουργών Στράους, τα χαρακτηριστικότερα έργα του πατέρα και του γιου Γιόχαν Στράους, από τα ανεπανάληπτα “βαλς”, τις γρήγορες “πόλκες” αλλά και τα “μαρς”, τα δυναμικά εμβατήριά τους. Το πρόγραμμα θα συμπληρωθεί με το “Βαλς-Μεφίστο” του άλλου μεγάλου Αυστριακού Φραντς Λιστ, με την ευκαιρία των εορτασμών μέσα στο 2011 των 200 χρόνων από τη γέννησή του. Ο Φραντς Βέλζερ-Μεστ υπήρξε, μεταξύ 1990 και 1996, διευθυντής της Φιλαρμονικής του Λονδίνου, από το 2002 διατελούσε αρχιμουσικός στην Ορχήστρα Κλίβελαντ και ήταν παράλληλα από το 2005 έως το 2008 γενικός μουσικός διευθυντής της Όπερας της Ζυρίχης, για να επιστρέψει πρόσφατα στην πατρίδα του τη Βιέννη και να αναλάβει τη γενική μουσική διεύθυνση της

Ε

-∂ÎÎÏËÛ›· ÔÏÈÙ¢fiÌÂÓË -ªÔÚʤ˜ Î·È ÂÈÙ‡ÁÌ·Ù· ÙÔ˘ Ï·˚ÎÔ‡ ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÔ‡

-ŒÚÁ· Ù¤¯Ó˘ ·fi ÙË Û˘ÏÏÔÁ‹ Ù˘ μÔ˘Ï‹˜ ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ

13

-¶ÂÚÈÏ¿ÓËÛË ÛÙË Ì˘ıÔÏÔÁ›· Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ -∑‹Û˘ √ÈÎÔÓfiÌÔ˘ Ô ÊÈÏfiÛÔÊÔ˜ -ΔÔ Î·ÏÈηÓÙ˙·Ú¿ÎÈ ª›ÚÈ ª›ÚÈ

14

-√ 18Ô˜ ÙfiÌÔ˜ ÙÔ˘ ∞Ú¯Â›Ô˘ £ÂÛÛ·ÏÈÎÒÓ ªÂÏÂÙÒÓ

15

-√ ıÚ˘ÏÈÎfi˜ ∫·˙·Ì›·˜ -∏ ∞ÚÁ˘ÚÒ ª¿Ì·ÏË ∫Ô¿ÓÔ˘ Î·È Ù’ «∞ÓÙ¤ÙÈ· ¢ˆ‰Âη‹ÌÂÚÔ˘» -ΔÔ ËÌÂÚÔÏfiÁÈÔ ÙÔ˘ ÃÔÚ¢ÙÈÎÔ‡ √Ì›ÏÔ˘ ÕÓˆ §Â¯ˆÓ›ˆÓ

16

E¶IME§EIA: ™TAYPO™ ¢HMO¶OY§O™ KA§§ITEXNIKH E¶IME§EIA: °IANNH™ M¶I™¢PA™

ξακουστής Κρατικής Όπεράς της.Η Πρωτοχρονιάτικη Συναυλία είναι συνώνυμη της μουσικής δυναστείας των Στράους, αφού από την αρχική καθιέρωσή της, πριν από σχεδόν 120 χρόνια, σημαδεύτηκε και πλαισιώνεται πάντα με τα αριστουργήματα των Στράους, ιδιαίτερα με εκείνα του γιου Γιόχαν Στράους. Το “ρεκόρ” μετά το 1946, με 25 συνεχείς φορές να δι-

ευθύνει την Πρωτοχρονιάτικη Συναυλία, κατέχει ο Βίλι Μποσκόφσκι, και ακολουθούν με δέκα φορές ο Λορίν Μααζέλ, ο Κλέμενς Κράους έξι φορές, ο Ρικάρντο Μούτι τέσσερις, ο Ζουμπίν Μετά τρεις, οι Γιόζεφ Κριπς, Κάρλος Κλάιμπερ, Κλαούντιο Αμπάντο και Νικολάους Χαρνοκούρτ, Ζορζ Πρετρ, από δύο φορές, και Χέρμπερτ φον Κάραγιαν και Σέιζι Οτσάβα από μία φορά.

“Ωχ, τα νεφρά μου” στην Π. Ηλεκτρική

11 12

Πρωτοχρονιά με τη Φιλαρμονική της Βιέννης

∏ ·ÔÏ·˘ÛÙÈ΋ Έ̈‰›· ÙÔ˘ ª¿ÌË ΔÛÈÎÏËÚfiÔ˘ÏÔ˘

10

-¶ÚˆÙÔ¯ÚÔÓÈ¿ÙÈη ¤ıÈÌ· ·’ fiÏË ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·

∞¢ı›·˜ ÌÂÙ¿‰ÔÛË ÛÙȘ 12 Ì. ÙÔ˘ ™·‚‚¿ÙÔ˘ ·fi ÙËÓ ∂Δ 1

Συνεχίζεται το πρόγραμμα του Δη.Πε.Θε. Βόλου για την περίοδο των Χριστουγέννων - Πρωτοχρονιάς στο Θέατρο της Παλαιάς Ηλεκτρικής, με την θεατρική παραγωγή “Ωχ, τα νεφρά μου”, του Μπάμπη Τσικληρόπουλου. Παρουσιάζεται το Σάββατο 1η Ιανουαρίου 9.00 μ.μ. και την Κυριακή 2 Ιανουαρίου 8.00 μ.μ. Από την 3η Ιανουαρίου και έπειτα, οι παραστάσεις της κωμωδίας “Ωχ, Τα Νεφρά Μου”, θα παρουσιάζονται κάθε Παρασκευή Σάββατο και Κυριακή έως τις αρχές Φεβρουαρίου 2011. Η απολαυστική κωμωδία του Μπάμπη Τσικληρόπουλου αποτελεί ένα από τα “διαμάντια” της σύγχρονης νεοελληνικής γραφής και ίσως το κορυφαίο από τα θεατρικά έργα του Τσικληρόπουλου. Δύο ρακοσυλλέκτες, ο Μπούλης και ο Μητσάρας, συμβιώνουν “στολίζοντας” την καθημερινότητά τους με μικροκαυγαδάκια και συγκρούσεις μέσα από τα οποία αποδεικνύεται και η εξάρτηση του ενός από τον άλλο. Αν και κάποιας ηλικίας, ο Μπούλης είναι ακόμη παρθένος και περιμένει τον απόλυτο έρωτα για να συστηθεί στο γυναικείο φύλο. Αντίθετα ο Μητσάρας, καταφεύγει

στον αγοραίο έρωτα και θεωρεί ότι είναι γνώστης της γυναικείας φύσης, εμπειρία την οποία επιθυμεί να μεταδώσει και στον φίλο του. Άκαμπτος ο Μπούλης, αντιστέκεται στα πειράγματα του Μητσάρα και συνεχίζει να είναι ρομαντικός, να βασανίζεται από τις δικές του σκέψεις και να γαληνεύει την ψυχή του όταν ονειρεύεται εξωτικά ταξίδια. Τις ισορροπίες των ηρώων έρχεται να ταράξει η παρουσία ενός αγνώστου άντρα, του οποίου η σαρωτική παρουσία ανατρέπει τα πάντα. Εκείνο που τελικά επιθυμεί ο άγνωστος, είναι... τα νεφρά των ηρώων... με αντάλλαγμα τα εξωτικά ταξίδια που ονειρεύεται ο Μπούλης! Παράλληλα, μία φίλη του Μητσάρα, η καλόκαρδη πόρνη Μαγδαληνή αναλαμβάνει να μυήσει το Μπούλη στα “μυστικά” του έρωτα, με απρόβλεπτες συνέπειες...Οι δύο εισβολείς, μπλέκουν κατά πολύ τα πράγματα, με αποτέλεσμα ανατροπές που προκαλούν τόσο γέλιο, ώστε να πονέσουν τα νεφρά των θεατών. Προκαλούν όμως και σκέψεις και ωθούν τους δύο αντι - ήρωες να εκφράσουν ένα τόσο βαθύ ανθρώπινο πόνο, ώστε να κυλήσουν και δάκρυα στα μάτια των θεατών. Το έργο ανεβαίνει σε Σκηνοθεσία Σταμάτη Τζελέπη, Σκηνικά - Κοστούμια της Ιωάννας Τουλούπη, Φωτισμούς Κώστα Τατάκου. Παίζουν οι ηθοποιοί: Σταμάτης Τζελέπης (Μητσάρας), Περικλής Τσαμαντάνης (Μπούλης), Αντώνης Κουτσελίνης (κύριος), Μαρία Χαϊντούτη (Μαγδαληνή). Εισιτήρια προπωλούνται καθημερινά (εκτός Δευτέρας) από το ταμείο του “Αχίλλειον”, 111 το πρωί και 6-9 το απόγευμα. Κατά τις ημέρες των παραστάσεων, η προπώληση πραγματοποιείται τα πρωινά 11-1 από το ταμείο του “Αχίλλειον”, ενώ τα απογεύματα 69, εισιτήρια προπωλούνται από το ταμείο του θεάτρου της Παλαιάς Ηλεκτρικής. Τηλ. Αχίλλειον: 24210 32818. Τηλ. Παλαιάς Ηλεκτρικής: 24210 78164. Τιμές Εισιτηρίων: 15€ και 10€ τα φοιτητικά και μαθητικά εισιτήρια.

Εκδηλώσεις στον Πολυχώρο Τέχνης Συνεχίζονται οι εορταστικές εκδηλώσεις στον Πολυχώρο Τέχνης Αντωνοπούλου 17, Βόλος, ως εξής: Σάββατο 1/1, ώρα 9 μ.μ. Πρωτοχρονιά στον Πολυχώρο Τέχνης: Η. Χατζόγλου (πιάνο, τραγούδι). Τρίτη 4/1, ώρα 6 μ.μ. Jerry Gutenschwager (τραγούδι, γιουκαλίλι), Γιώργος Ζίφκος (πιάνο). Τετάρτη 5/1, ώρα 9:30 μ.μ. Bar Theater Company Μουσική Παράσταση “Εγώ ... η άλλη”. Πέμπτη 6/1, ώρα 10:30 μ.μ. Έντεχνα Ελληνικά Τραγούδια: Ν. Αλεξίου, Δ. Γκαλογιάννης, Στ. Θεοχαράκης. Κυριακή 9/1, ώρα 11:30 π.μ. Θέατρο Σκιών Δήμου Βουγιούκα.

Τρίτη 11/1, ώρα 10 μ.μ. Τραγούδια της Ανατολής και της Δύσης: Κ. Ζεμπίλας, Μ. Ζίφκου, Γ. Σκουρολιάκος. Τετάρτη 12/1, ώρα 5:30μμ Εργαστήρι Δημιουργικής Γραφής για ενήλικες και 7 μ.μ. Εγκαίνια Έκθεσης Ζωγραφικής: Δημ. Χορδάκης (διάρκεια ως 31/1). Παρασκευή 14/1, ώρα 8 μ.μ. Εργαστήρι Δημιουργικής Γραφής για παιδιά. Δευτέρα 17/1, ώρα 10 μ.μ. Συναυλία: Δήμος Βουγιούκας και Gipsy Balkan “Swing”. Τρίτη 18/1, ώρα 10 μ.μ. Συναυλία: Φοιτητικό Συγκρότημα “Αντίθετο Ρεύμα”. Πληροφορίες: Αντωνοπούλου 17, 1ος όροφος, Βόλος, τηλ. 24210 24816, ώρες: 9 π.μ. -11 μ.μ.

™ÙÔ ı¤·ÙÚÔ ª‡ÏÔ˘ §¿ÚÈÛ·˜

“Απόψε τρώμε στης Ιοκάστης” Με γεμάτη, κάθε μέρα, την αίθουσα του “Θεάτρου του Μύλου”, συνεχίζονται οι παραστάσεις τού “Θεσσαλικού Θεάτρου”- με την κωμωδία του Άκη Δήμου “Απόψε τρώμε στης Ιοκάστης”. Το πρόγραμμα των παραστάσεων είναι: Την Κυριακή 2/1 θα δοθούν δύο παραστάσεις, στις 6 μ.μ και 9 μ.μ.Την Δευτέρα: 3/1,Τρίτη: 4/1 και Τετάρτη: 5/1 στις 9μ.μ, ενώ τα “Θεοφάνια”: 6/1 στις 6μ.μ και 9 μ.μ.. Τη συνταγή του Άκη Δήμου, μαγείρεψαν οι top chefs Κώστας Τσιάνος (σκηνοθεσία), η Ελένη Στρούλια (Σκηνογραφία-κοστούμια) και το επιδόρπιο έκπληξη, πρόσφερε ο Σταμάτης Κραουνάκης. Δηλαδή ένα τραγούδι που εμπνεύστηκε για την παράσταση του “Θεσσαλικού Θεάτρου” που ήδη σημειώνει επιτυχία στα ραδιόφωνα και στο διαδίκτυο. Στα “καρυκεύματα” του δείπνου προσφέρθηκε να συμβάλλει ο Φωκάς Ευαγγελινός. Τα “γευστικότατα εδέσματα” θα σερβίρουν, η οικοδέσποινα Ιοκάστη Παπαδάμου (Ελένη Ουζουνίδου), ο σύζυγός της Ρωμύλος (Περικλής Καρακωνσταντόγλου) που κατέφθασε άρον- άρον απ’ τον άλλο κόσμο. Τα παιδιά τους, Κάτια και Στέφανος (Αλίκη Τσάκου και Αλέξανδρος Μπαλαμώτης), ο στενός οικογενειακός φίλος και συνεταίρος Κοσμάς (Χρήστος Χαλβατζάρας) και τέλος ένας απροσδόκητος αλλοδαπός μπάτλερ (Γρηγόρης Σταμούλης) που θα τους τα κάνει όλα “γης μαδιάμ”. Το ταμείο του Θεάτρου (Τηλ: 2410-533417, λειτουργεί: πρωί: 10 -1 & απόγευμα: 6 - 9). Ισχύουν τα εισιτήρια του Ο.Γ.Α.


TEXNE™ / 3 ¢IA¢POME™ / 31 ¢EKEMBPIOY 2010 - 2 IANOYAPIOY 2011

Υ

ΔÔ˘ °π∞¡¡∏ ª√À°√°π∞¡¡∏

πάρχουν μορφές στο χώρο της Τέχνης, που πεισματικά παρέμειναν εκτός των κατά καιρούς, υπαρχόντων - ισμών, που το έργο τους παραμένει ακόμη, εν πολλοίς, ανερεύνητο, παρ’ όλη τη σημαντικότητά του και την εμβέλεια που διέθετε στα χρόνια της δημιουργίας του. Μια τέτοια είναι η περίπτωση του ζωγράφου Γιώργου Προκοπίου (18761940), για τον οποίο, αυτήν την περίοδο, πραγματοποιείται Αναδρομική Έκθεση στον Πολυχώρο “Αθηναΐδα”.

ŒÓ·˜ ÙfiÌÔ˜ ·ÊÈÂڈ̤ÓÔ˜ ÛÙÔ °ÈÒÚÁÔ ¶ÚÔÎÔ›Ô˘

Ο Ζωγράφος του Πολέμου και της Ειρήνης Με την ευκαιρία της Έκθεσης κυκλοφόρησε ένας σπουδαίος τόμος με τίτλο: “Γιώργος Προκοπίου - Ζωγραφίζοντας τον πόλεμο και την Ειρήνη” (εκδόσεις Νηρέας, Αθήνα 2010, σ.σ. 256), στον οποίο επιχειρείται μια αναστύλωση της καλλιτεχνικής του διαδρομής με την καταγραφή των στοιχείων που την σύνθεσαν μέσα από αρχειακά ντοκουμέντα εγγράφων, δημοσιευμάτων, φωτογραφιών και ενός μεγάλου αριθμού χαρακτηριστικών έργων, απ’ αυτά που έχουν διασωθεί και διαθέτουν προσβασιμότητα στον μελετητή. Η οικογένεια Προκοπίου χαρακτηρίζεται από μια ιδιότυπη καλλιτεχνική ενέργεια. Τόσο ο αρχηγέτης της Γιώργος Προκοπίου, όσο και ο Άγγελος Γ. Προκοπίου, καθηγητής της Ιστορίας της Τέχνης στην Α.Σ.Κ.Τ., καθώς και ο Γιώργος Αγγ. Προκοπίου, καθηγητής στο Μετσόβιο Πολυτεχνείο και η Κλαίρη Προκοπίου φιλόλογος, διέθεταν και διαθέτουν όλα τα προσόντα των καλλιτεχνικών αναζητήσεων. Επιμελητές του τόμου είναι ο Γεώργιος Αγγέλου Προκοπίου και η Κλαίρη Προκοπίου, ενώ υπάρχουν κείμενα του Άγγελου Προκοπίου και του καθηγητή φωτογραφίας Άλκη Ξανθάκη, μαζί με την πληθώρα των στοιχείων τεκμηρίωσης, του χρονολογίου δράσης του Γιώργου Προκοπίου, τα δημοσιεύματα και τα κριτικά σχόλια. Πλούσιο υλικό που προσφέρεται επαγωγικά για την ανίχνευση, αλλά και την κατανόηση του έργου του ζωγράφου και όχι μόνο. Γιατί ο Γιώργος Προκοπίου πέραν της ζωγραφικής του χρημάτισε και φωτογράφος και κινηματογραφιστής. Ήταν από τους πρώτους οπερατέρ της Μικρασίας, που με τη σκηνοθετική όραση ενός ζωγράφου, κινηματογράφησε στα 14.000 μέτρα φιλμ, την πολεμική και πολιτική ιστορία του Ελληνισμού από το 1919 ώς το 1926 και κυρίως τη μικρασιατική εκστρατεία και την καταστροφή. Ο ζωγράφος Γιώργος Προκοπίου γεννήθηκε στο Μπουρνόβα, προάστιο της Σμύρνης, το 1876, με γονείς καταγόμενους από τη Μυτιλήνη. Στα δεκαπέντε του χρόνια εκδηλώνεται το ενδιαφέρον του για την τέχνη. Η Γαλλίδα δασκάλα του τού μαθαίνει σχέδιο και τον συστήνει στο Νικηφόρο Λύτρα, που τον συμβουλεύει να γραφτεί στη Σχολή Καλών Τεχνών. Εκεί σπούδασε κοντά στους σπουδαίους δασκάλους της εποχής, απ’ όπου, αφού περάτωσε τις σπουδές του, επανήλθε το 1901 στη Σμύρνη και οργανώνει τις πρώτες εκθέσεις του, για τις οποίες οι κριτικές ήταν επαινετικές. Το 1903 φεύγει για την Αλεξάνδρεια και το Κάιρο, όπου γνωρίζεται με τον Παύλο Μελά και τον στρατηγό Μασσάσα, επί κεφαλής της Αβησσυνιακής αποστολής, που του φιλοτέχνησε τα πορτρέτα και ο οποίος Αιθίοπας τον προσκάλεσε στην Αντίς Αμπέμπα, για να ζωγραφίσει το πορτρέτο του αυτοκράτορα Μενελίκ Β’. Εκεί συμμετέχει στο διεθνή διαγωνισμό για την προσωπογραφία του αυτοκράτορα και έρχεται πρώτος, κι έτσι γίνεται ζωγράφος της Αυλής. Εκεί και στην προσπάθειά του να φύγει από την Αβυσσηνία ο Μενελίκ τον παρασημοφόρησε με πολλά παράσημα, γεγονός που δεν απέτρεψε την αναχώρησή του. Επανήλθε στην Αλεξάνδρεια, βρέθηκε στην Αθήνα, όπου το 1906 νυμφεύεται την Λούλα Φασιλή με παράνυμφο τον Σπύρο Μερκούρη. Στη διάρκεια παραμονής του στην Αίγυπτο και την Αιθιοπία φιλοτέχνησε πολλά πορτρέτα και δημιούργησε πίνακες από το εξωτικό περιβάλλον των περιοχών. Πολλές σελίδες του τόμου είναι αφιερωμένες στη δραστηριότητα του Γιώργου Προκοπίου στις δύο αυτές χώρες, παρουσιάζοντας και τους εκπληκτικούς πί-

Οι τσιμεντένιοι σκελετοί στο έργο του Μ. Μπαμπούση ΔÔ˘ ™øΔ∏ƒ∏ §∂Δ™π√À

νακες. Το 1911 επανέρχεται από την Αλεξάνδρεια στη Σμύρνη, όπου τον βρίσκει ο Α΄ παγκόσμιος πόλεμος και όπου χτίζει το σπίτι του και το εργαστήριό του. Στη Μικρασιατική απόβαση των Ελλήνων και στα κατοπινά πολεμικά γεγονότα, ο Προκοπίου βρίσκεται μαζί με τους μαχόμενους, ζωγραφίζοντας μάχες και κινηματογραφώντας σκηνές. Υπέροχα απεικονιστικά τεκμήρια του μικρασιατικού αγώνα, αλλά και θλιβερά του ολέθρου. Το Σεπτέμβριο του 1922 συλλαμβάνεται και καταδικάζεται σε θάνατο από τους Τούρκους. Με τη βοήθεια του Γάλλου πρόξενου, τον Οκτώβριο μεταφέρονται κρυφά από πεζοναύτες Γάλλους τα κιβώτια με τα χιλιόμετρα των ταινιών που γύρισε και τα ρολά των πινάκων που ζωγράφισε. Σε λίγο δραπέτευσε και αυτός με την οικογένειά του και τα Χριστούγεννα του 1922 βρέθηκαν στον Πειραιά. Εντυπωσιακοί και ζωντανοί οι πίνακές του

από τις συμπλοκές στο μέτωπο, γεμάτοι από το ύφος της πολεμικής ατμόσφαιρας που επικρατούσε. Έφιπποι μαχητές, μουλάρια μεταφοράς πυρομαχικών και εφοδίων, στρατιώτες εξαντλημένοι, αλλά αποφασισμένοι. Το κισμέτ μας πρόδωσε και η θάλασσα της Σμύρνης βάφτηκε κόκκινη. Όμως, ο Γιώργος Προκοπίου παρέμεινε ο καλλιτέχνης ζωγράφος των μαχών, χάρη στον οποίο έχουμε πολεμικά ντοκουμέντα της περιόδου εκείνης. Από το 1922 ώς το 1940, έζησε και δημιούργησε στην Αθήνα. διοργάνωσε αξιόλογες εκθέσεις, που αποκόμισαν τις κολακευτικότερες κριτικές. Ελαιογραφίες, σχέδια, εκπληκτικές προσωπογραφίες και νεκρές φύσεις συνθέτουν τη θεματογραφία του ζωγράφου.Ο πόλεμος της Αλβανίας δεν άφησε ασυγκίνητο τον Γιώργο Προκοπίου. Πήρε τα πινέλα του και τους μουσαμάδες του κι ακολούθησε τους φαντάρους στην πρώτη γραμμή. Εξήντα τεσσάρων χρόνων και ταλαιπωρημένος δεν δίστασε να μεταβεί στο μέτωπο. Ζωγράφισε σημαντικά έργα από τον “υπέρ πάντων αγώνα”, που δυστυχώς δεν σώθηκε κανένα. Ο θάνατος τον βρήκε στο μέτωπο, από το οποίο δεν γύρισε ποτέ, παρά μόνο για την κηδεία του στην Αθήνα, που έγινε στις 20 Δεκεμβρίου 1940. Στην επέτειο των 25 χρόνων από το θάνατο του ζωγράφου, η οικογένειά του διοργάνωσε μεγάλη Αναδρομική Έκθεση των έργων του στην αίθουσα Τέχνης “Νέες Μορφές”, στην οποία μίλησε και επιμελήθηκε τον κατάλογό της ο γιος του καλλιτέχνη, ιστορικός Τέχνης και καθηγητής Άγγελος Προκοπίου. Μια Έκθεση που ο Τύπος έγραψε πολλά γι’ αυτήν. Ο τόμος που πρόσφατα κυκλοφόρησε με τη φροντίδα του εγγονού του ζωγράφου καθηγητή Γεωργ. Αγγ. Προκοπίου, συμπυκνώνει με πληρότητα το απαύγασμα της κριτικής αποτίμησης του Σμυρνιού ζωγράφου.

■ ¶¿Óˆ: “∂Ì›˜ ‰ÂÓ ÓÈÎËı‹Î·Ì”, ÂÏ·ÈÔÁÚ·Ê›· 192122, Û˘ÏÏÔÁ‹ ¶ÔÏÂÌÈÎÔ‡ ªÔ˘Û›Ԣ Ù˘ ∞ı‹Ó·˜ K¿Ùˆ: √ ˙ˆÁÚ¿ÊÔ˜ °. ¶ÚÔÎÔ›Ô˘ Ì ٷ ·ÈıÈÔÈο ÙÔ˘ ·Ú¿ÛËÌ·, 1907

Μια πρωτότυπη φωτογραφική έκθεση φιλοξενεί το Μουσείο Μπενάκη επί της οδού Πειραιώς. Πρόκειται για την ατομική, αναδρομικού χαρακτήρα έκθεση του Μανώλη Μπαμπούση, καλλιτέχνη γνωστού για την ιδιαίτερη προσέγγισή του στη σύγχρονη φωτογραφία από τις αρχές της δεκαετίας του ’70. Η έκθεση που θα διαρκέσει έως τις 9 Ιανουαρίου - περιλαμβάνει σαράντα πέντε φωτογραφικές εικόνες και δύο βιντεοπροβολές φωτογραφιών, οι οποίες αναφέρονται στη συνολική διαδρομή του καλλιτέχνη, εστιάζοντας ιδιαίτερα στον πυρήνα του έργου του από το 2003 έως σήμερα. Ο γενικός τίτλος “Σκελετοί” αναφέρεται στην οργάνωση ενός συστήματος στοιχείων που αποτελούν το στήριγμα μιας μορφής στο χώρο. Στις ημιτελείς οικοδομές, που χτίζονται ανεξέλεγκτα γύρω μας, η μορφή που θα περιβάλλει το σκελετό δεν είναι ορατή. Στην έκθεσή του o Μπαμπούσης υπογραμμίζει τις πληγές στο ανέγγιχτο τοπίο, την ομαδοποίηση, την καθοδήγηση, την αντιγραφή-επικόλληση συμπεριφορών και μορφών, και αντιπαραθέτει συμβολικά, σε μία ενότητα, την ιδέα της ανατροπής. Παρουσιάζει ταυτόχρονα τα “στολίδια” , την καταστροφή και την ομορφιά της φύσης. Παρατηρεί τόπους όπου αιωρούνται εκκρεμότητες και κυριαρχούν δυσαρμονίες, αλλά και ανθρώπους που φαίνεται να μην βλέπουν τίποτε. Πίσω από το λιτό και αποστασιοποιημένο κάδρο του, χωρίς εμφανή γεγονότα, αποκαλύπτονται και διασταυρώνονται πολλαπλές θεματικές. Η σχέση του Μπαμπούση με τη φωτογραφία ξεκινά τα πρώτα χρόνια της δεκαετίας του ’70 μέσα από τις πρωτόγνωρες για την εποχή, μετωπικές έγχρωμες προοπτικές των άδειων χώρων και τις δράσεις στον κοινωνικό χώρο και το χώρο των ιδρυμάτων. Τα πρώτα χρόνια το φωτογραφικό έργο του οργανώνεται με τη μορφή έγχρωμων διαφανειών που προβάλλονται στον τοίχο, ενώ αργότερα θα ασχοληθεί συστηματικά με την έννοια του φωτογραφικού πίνακα. Στην έκθεση θα προβληθεί σε μορφή βιντεοπροβολής το ιστορικό έργο-δράση “Volterra” (1974) και η βίντεο-προβολή έγχρωμων φωτογραφικών εικόνων σε δύο οθόνες με ήχο, με τον τίτλο “Κρίση” (2006). Οι φωτογραφικές εικόνες του Μπαμπούση διερευνούν τον εγκλωβισμό, την περικύκλωση της ανθρώπινης ύπαρξης, του δομημένου περιβάλλοντος, της φύσης και της οργάνωσής της, των διαφορετικών θεσμών. Διαπραγματεύεται την καταναλωτική και οπτική συσσώρευση σε ακραίες της μορφές. Σχολιάζει το ίδιο το βλέμμα, την ενατένιση. Ο Μανώλης Μπαμπούσης γεννήθηκε στην Αθήνα το 1950. Τελείωσε τις αρχιτεκτονικές του σπουδές στο πανεπιστήμιο Φλωρεντίας και σπούδασε αναστηλώσεις στη Ρώμη. Το 1981 έκανε την πρώτη του ατομική έκθεση στην Αθήνα. Έχει πραγματοποιήσει ατομικές εκθέσεις, μεταξύ των οποίων: Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, Αθήνα (2003), Mακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης (2003), Μουσείο Φωτογραφίας, Θεσσαλονίκη (2007), Μουσείο Μοντέρνας και Σύγχρονης Τέχνης, La Spezia (2006), Central European House of Photography, Μπρατισλάβα (2008), New York Photo Festival (2009), Galeria Hilario Galguera, Πόλη του Μεξικού (2007) και έχει συμμετάσχει σε διεθνείς ομαδικές εκθέσεις μεταξύ άλλων στο Μιλάνο, στη Μαδρίτη, στη Σεβίλλη κ.ά. Από το 1999 διδάσκει στην ΑΣΚΤ ως αναπληρωτής καθηγητής, ενώ το 2010 εκλέχτηκε αντιπρύτανης.


4 / EK£E™EI™ ¢IA¢POME™ / 31 ¢EKEMBPIOY 2010 - 2 IANOYAPIOY 2011

Ν

ΔÔ˘ °ÈÒÚÁÔ˘ ¢ÈÔÓ˘Û›Ô˘

ομίζω ότι θα ήταν μεγάλη παράλειψη να βρεθώ στην Αθήνα και να μην περάσω την πόρτα της TAGG Gallery, στην οδό Ξενοκράτους 11 στο Κολωνάκι της Αθήνας, όπου φιλοξενήθηκαν οι εικαστικές δημιουργίες του Δημήτρη Κωνσταντινίδη από 30/11/2010-11/12/2010. Με την πρώτη ματιά, θα μπορούσα να πω χωρίς καμία επιφύλαξη, αισθάνθηκα να βρίσκομαι σε ένα μαγευτικό ονειρικό κόσμο, που αντανακλούσε άμεσα στην καρδιά μου. Μαγευτικό και ονειρικό κόσμο, όχι όμως εξωπραγματικό. Αυτή είναι και η μαεστρία της τέχνης του Δ. Κωνσταντινίδη.

™ÙÔ ∫ÔψӿÎÈ Ù˘ ∞ı‹Ó·˜

Με τη ζωγραφική του Δ. Κωνσταντινίδη Χωρίς να καταφεύγει σε “μεταφυσικές εκφράσεις”, επιστρατεύοντας όλες εκείνες τις ζωγραφικές αξίες, πετυχαίνει αυτό το υπέροχο αποτέλεσμα. Εικονικός, πράγμα που σέβεται απόλυτα, γιατί πουθενά δεν θα δεις στο έργο του, να “προσβάλλεται” η πραγματικότητα. Όχι όμως και φωτογραφικός. Το έργο του έχει τόση ωριμότητα στο χρώμα, που δεν σε κάνει να αμφιβάλλεις καθόλου, για το πόσο το κατέχει ο καλλιτέχνης! Αυτό το βλέπεις και από την κίνηση, που έχει σε όλες τις χρωματικές επιφάνειες των έργων του. Το σημειώνω, γιατί το χρώμα είναι το κύριο ερέθισμα σε ένα ζωγραφικό έργο, από πλευράς αισθητικής. Δηλαδή είναι το αίσθημα σε ένα έργο. Αλλά αρμονικότατος και στο σχέδιο που το διαμορφώνει με τέχνη χωρίς να το σπάζει για να πετύχει τρικ. Τα θέματά του είναι όλα αντανάκλαση των βιωμάτων του μέσα στον ελληνικό κόσμο, όπου απλώνονται για να αισθανθεί συγκίνηση ακόμα και ο απλός θεατής. Φυσικά προσφέροντας για απόλαυση και όλες εκείνες τις αξίες της ωραίας αυτής τέχνης, πράγμα απαραίτητο για να είναι δημιουργική. Όσο το θέμα να είναι ενδιαφέρον σε ένα ζωγραφικό έργο, η προσφορά του είναι κάτω από τη βάση χωρίς τις ζωγραφικές αξίες! Κι εδώ ο Δημήτρης δεν ξεφεύγει καθόλου. Το βλέπουμε ξεκάθαρα, όταν “παλεύει” με τη θάλασσα, που υπεραγαπά, σαν θαλασσινός που είναι. Τη θάλασσα, το ζωντανό και ανήσυχο αυτό “Στοιχειό”, που παίρνει χίλιες δυο μορφές και όψεις από μέρα σε μέρα, αλλά και από ώρα σε ώρα, αδελφωμένα με τις αντιθέσεις του ουρανού, που κρέμεται από πάνω της! Όμως, σαν μετρ θαλασσογράφος, τη δαμάζει κυριολεκτικά με τους χρωστήρες του. Οι “φοβερές” θαλασσογραφίες του είναι μια προσφορά σε όλους μας, που σαν Έλληνες είμαστε τόσο δεμένοι με τη μαγευτική θάλασσα! Βαθύς γνώστης της ελληνικής ατμόσφαιρας ο Δημήτρης, πράγμα που οφείλεται στις μελέτες

του, την παρατηρητικότητά του, τη συνεχή εργασία και φυσικά στο ταλέντο του, την ζωοποιεί, βάζοντας παντού τη σφραγίδα της, που είναι το “άπλετο φως”. Ένα φως που κυριαρχεί παντού, με αποτέλεσμα να σμίγονται λίγο ως πολύ όλα τα χρώματα, παρά τις αντιθέσεις πολ-

λές φορές, αρμονικές όμως. Είναι ένας από τους λόγους, που όπως αναφέραμε πιο πάνω, έχει κίνηση το χρώμα. Προσωπικά πιστεύω πως το έργο του είναι μέσα στο πνεύμα του ιμπρεσιονισμού. Θεωρώ τον εαυτό μου τυχερό, που έζησα για λί-

γο μέσα σ’ αυτή την καλλιτεχνική ατμόσφαιρα, έχοντας μπροστά μου τον αγαπητό δημιουργό. Ήταν πράγματι μια προσφορά για μένα αλλά και για πολλούς άλλους, που συνάντησα εκεί. Δεν είμαι κατά των άλλων εκφράσεων, μέσω της τέχνης, των σκέψεων παλιών και νέων καλλιτεχνών. Ο κόσμος που ζούμε, προβλημάτιζε και πάντοτε θα προβληματίζει τους ευαίσθητους “δέκτες”, που είναι οι καλλιτέχνες. Όμως η τέχνη πιστεύω, έστω κατά κάποιο τρόπο, πρέπει να συγκινεί και τον μη καλλιτέχνη, πράγμα δύσκολο πολλές φορές, αν και η δυσκολία έχει κι αυτή μερικά θετικά. Να ενεργοποιεί το πνεύμα. Όμως, μέχρι ένα σημείο, γιατί δεν μπορεί να ψάχνει να βρει ο μη ειδικός, ποιο είναι το ωραίο. Εδώ ο Δημήτρης μας το προσφέρει άμεσα. Πάριος στην καταγωγή ο Δημήτρης Κωνσταντινίδης έγινε Αγχιαλίτης, λόγω της συζύγου του, που είναι Αγχιαλίτισσα. Οι καλλιτεχνικές και όχι μόνο επισκέψεις του στη Νέα Αγχίαλο, όπου έχει τη δική του στέγη και στο Βόλο, έγιναν αιτία να γνωρίσω τον ίδιο, καθώς και το έργο του. Ζωγράφος φτασμένος και αναγνωρισμένος, με παρουσία της δουλειάς του σε ένα πλήθος εκθέσεων στην Ελλάδα και το εξωτερικό, όπου απέσπασε πολλά βραβεία και επαίνους. Έργα του βρίσκονται σε μουσεία, σε κρατικές και σε άλλες υπηρεσίες, σε ιδρύματα της Ελλάδας και του εξωτερικού, καθώς και σε ιδιωτικές συλλογές. Είναι μέλος του Καλλιτεχνικού Επιμελητηρίου Εικαστικών Τεχνών της Ελλάδος, των Ελλήνων Λογοτεχνών, της Εταιρείας Γραμμάτων και Τεχνών του Φ.Σ. Παρνασσός και μέλος της UNESCO. Κλείνοντας, συμπληρώνω με κάτι που έγραψε γι’ αυτόν ο αείμνηστος συμπατριώτης μας Μένιος Μουρτζόπουλος. μετά από μια επίσκεψη σε έκθεσή του: “Η ελπίδα έγινε βεβαιότητα. γεννά πάλι ελπίδα για ολοένα πιο τρανό προχώρημα, η χαρά που μας δίνεις. συνοδεύει τη ζωή και τη δημιουργία σου” .

εκθέσεις έγιναν στο Σικάγο το 1986 και στη Μόσχα το 1990. Από τις πιο σημαντικές συμμετοχές του σε Διεθνείς εκθέσεις είναι στη Documenta του Κάσελ (1972, 1977, 1982) και στη Biennale της Βενετίας ( 1974, 1976, 1978, 1980, 1984, 1988). Τέλος το 1994 εξελέγη καθηγητής στην Ακαδημία Καλών Τεχνών στο Ντύσελντορφ της Γερμανίας, όπου και δίδαξε μέχρι το 2001. Ο Γιάννης Κουνέλλης έχει επίσης υπογράψει τη σκηνογραφία για θεατρικές και λυρικές παραστάσεις μεταξύ αυτών σε έργα του Αρτώ, Μπέκετ, Μύλλερ, Σόνμπεργκ. Η τέχνη του Γιάννη Κουνέλλη αφορά πολλούς. Όχι τυχαία άλλωστε η φήμη του ξεπερνά τα σύνορα της Ελλάδας. Από το 1967, όταν έλαβε μέρος στη θρυλική έκ-

θεση με τίτλο “Αrtepoverae ΙΜ spazio, στη Γένοβα, ο καλλιτέχνης θεωρήθηκε πρωτοπόρος στη χρήση των υλικών και στην αντίληψη του χώρου. Η χρήση υλικών όπως το σίδερο, το κάρβουνο, η φωτιά, το ξύλο ή η πέτρα είχε σημαντικό αντίκτυπο στην πορεία πολλών άλλων καλλιτεχνών, αλλά και στην ανανέωση του εικαστικού αλφάβητου. Στις 24 Φεβρουαρίου του 2009, 53 χρόνια μετά την αποτυχία του να μπει στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών της Αθήνας ως φοιτητής, δρασκέλισε την πόρτα της σχολής ως επίτιμος καθηγητής Ζωγραφικής. “Για να σωθεί σήμερα η ιδέα της τέχνης, χρειάζονται ελεύθεροι καλλιτέχνες, εκτός χρηματιστηρίου, που θα πουν με θάρρος όχι. Που θα δώσουν μια νέα ιδέα στην ποιητική δημιουργία, όπως συνέβαινε παλιά στην Μονμάρτη”, τόνισε ο Γιάννης Κουνέλλης, απαντώντας στις ερωτήσεις της εικαστικού Κατερίνας Ζαχαροπούλου, σε εκδήλωση που είχε γίνει στο “Μegaron Plus” το 2009. “Ποιον καλλιτέχνη θέλουμε; Αυτόν του χρηματιστηρίου ή τον άλλον που ζει όπως ο Μπέικον, στους νυχτερινούς δρόμους, με ύποπτες φιλίες;”, διερωτήθηκε δημόσια ο διεθνής Έλληνας εικαστικός, που με το ριζοσπαστικό του έργο, από τα “ταπεινά” υλικά της Arte Povera, μετέτρεψε την ακαδημαϊκή αντίληψη του χώρου, σε λαϊκό τοπίο. “Την τέχνη την βρίσκεις στο δρόμο”, είπε με έμφαση ο Γιάννης Κουνέλλης και πρόσθεσε: “Στη δουλειά μου δεν υπάρχει σαφής διαχωρισμός ανάμεσα στο έργο και στον χώρο. Η τέχνη συνυπάρχει με τη ζωή, όπως το μοντέρνο συνυπάρχει με το αρχαίο” (...) Ο ουμανισμός τις τελευταίες δεκαετίες βρίσκεται σε κρίση. Απαιτεί πάντα ένα μέτρο κι αυτό βρίσκεται μπροστά στα μάτια μας: είναι ο Παρθενώνας. Κι αυτό είναι το μέλλον, δεν είναι το παρελθόν.

™ÙËÓ ÁηÏÂÚ› “Bernier / Eliades” ¤ˆ˜ ÙȘ 15 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘

Νέα γλυπτά από το Γιάννη Κουνέλλη ΔÔ˘ ™øΔ∏ƒ∏ §∂Δ™π√À

Αποτελεί σίγουρα ένα από τα σημαντικότερα εικαστικά γεγονότα η έκθεση του Γιάννη Κουνέλλη στην γκαλερί “Bernier / Eliades”, η οποία θα διαρκέσει έως τις 15 Ιανουαρίου. Σε αυτή την έκθεση, την πρώτη ατομική που πραγματοποιεί ο καλλιτέχνης στην Ελλάδα ύστερα από 16 χρόνια, παρουσιάζει νέα γλυπτά μεγάλης κλίμακας και εγκαταστάσεις. Ο Γιάννης Κουνέλλης είναι ευρέως γνωστός ως μία από τις ηγετικές φιγούρες του κινήματος της “Arte Povera” (της φτωχικής, λιτής τέχνης, όπως έχει αυτός ο όρος διεθνώς επικρατήσει) και ένας σημαντικός καλλιτέχνης, που η πρακτική του συμπεριλαμβάνει ζωγραφική, κολλάζ, γλυπτική, περφόρμανς, σχέδια για το θέατρο και την όπερα. O Κουνέλλης είναι διεθνώς αναγνωρισμένος, ως ο οπτικός φιλόσοφος που χτίζει μία νέα αλφάβητο ετερόκλητων υλικών, για να συνθέσει μία ποιητική ιστορία. Τα έργα του θέτουν θεμελιώδη ερωτήματα, συνδυάζοντας φυσικά και βιομηχανικά υλικά, όπως: κάρβουνο, χρυσό, φωτιά, ωμό κρέας, πέτρες, ατσάλι, ζωντανά άλογα, και μουσική, τονίζοντας παράλληλα τις έντονες διαφορές ανάμεσα τους. Η πρώτη του έκθεση στην Ελλάδα τον Μάρτιο του 1977, ήταν και η πρώτη έκθεση της γκαλερί

Jean Bernier. Ακολούθησαν κι άλλες ατομικές εκθέσεις στη γκαλερί Bernier / Eliades, το 1979, το 1985 και το 1994 παράλληλα με την μνημειώδη αναδρομική εγκατάσταση των 30 χρόνων στο εμπορικό καράβι “Iόνιον” στο λιμάνι του Πειραιά. Επίσης σημαντική ήταν και η συμμετοχή του στην έκθεση “Outlook”, που επιμελήθηκε ο Χ. Ιωακειμίδης το 2004 στην Αθήνα. Ο Γιάννης Κουνέλλης γεννήθηκε το 1936 στον Πειραιά. Το 1956 έφυγε από την Ελλάδα, για να σπουδάσει στη Ρώμη, όπου και εγκαταστάθηκε μόνιμα και ζει μέχρι σήμερα. Τα τελευταία 30 χρόνια είναι ένας από τους σημαντικότερους Ευρωπαίους καλλιτέχνες. Ανήκει στον ιστορικό πυρήνα της καλλιτεχνικής πρωτοπορίας, που δημιούργησε το κίνημα της “Arte Povera” στα τέλη της δεκαετίας του ’60. Από τα τέλη της δεκαετίας του ’50 ως το 1967 ο Γιάννης Κουνέλλης εμπνεύστηκε από τους αριθμούς, αλλά και από τα γράμματα της αλφαβήτου. Η τέχνη του χαρακτηρίστηκε, μεταξύ άλλων, “ριζοσπαστική” και “επιθετική”.Το έργο του και οι θεωρητικές του παρεμβάσεις προσέδωσαν στην μεταπολεμική ευρωπαϊκή τέχνη τη διεθνή της οντότητα. Έχει λάβει μέρος στις σημαντικότερες διεθνείς εκθέσεις και τα έργα του έχουν εκτεθεί στα μεγαλύτερα μουσεία μοντέρνας τέχνης του κόσμου. Οι μεγάλες αναδρομικές του


EK£E™EI™ / 5 ¢IA¢POME™ / 31 ¢EKEMBPIOY 2010 - 2 IANOYAPIOY 2011

Ο

ΔÔ˘ °ÈÒÚÁÔ˘ ¢ÈÔÓ˘Û›Ô˘

ρθάνοιχτες οι πόρτες του πολιτισμού στο Κλεινόν Άστυ παρά τις δυσμενείς επιπτώσεις ένεκα της οικονομικής κρίσης, με πρώτες τις απεργίες, αλλά και τα τόσα άλλα που κατάντησαν να είναι σε ημερήσια διάταξη. Και όμως, σαν να μην συμβαίνει τίποτα, μουσεία, πινακοθήκες, ιδρύματα, γκαλερί κρατούν μια ψυχραιμία, που είναι να τη θαυμάζεις. Είναι να θαυμάζεις ωστόσο και ένα αρκετό πλήθος κόσμου, που δεν σταματά να τρέχει με κάθε ευκαιρία στις οάσεις αυτές της ευχαρίστησης, απωθώντας έστω για λίγο, τις στεναχώριες.

™Ù· ÌÔ˘Û›·, ÙȘ ÈÓ·ÎÔı‹Î˜, Ù· ȉڇ̷ٷ Î·È ÙȘ ÁηÏÂÚ›

Στις γειτονιές της Αθήνας με στόχο την τέχνη Το βλέπει κανείς ξεκάθαρα, όταν με πρώτη ευκαιρία τραβήξει στη πλευρά εκείνη της Αθήνας, που ξεκινά από το Κολωνάκι με τις τόσες ιστορικές γκαλερί, αλλά και τις γνωστές εστίες πολιτισμού, Μουσείο Μπενάκη, Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης και τα άλλα στην απέναντι πλευρά της λεωφόρου Βασιλίσσης Σοφίας, Πολεμικό, Βυζαντινό, που καταλήγουν στην Εθνική Πινακοθήκη. Ακόμα και αν ο κύριος στόχος των φιλότεχνων δεν ήταν οι γκαλερί στο Κολωνάκι, θα ήταν παράλειψη, μια και περνούσαν από εκεί αυτές τις μέρες, να μην επισκεφθούν τουλάχιστον μερικές, όπως τη γνωστή γκαλερί “Ζουμπουλάκις”, όπου φιλοξενείται μέχρι 31 Δεκεμβρίου μια πολύ ενδιαφέρουσα ομαδική έκθεση με τίτλο “Μικρές ζωγραφιές 2010”. Τη Γκαλερί “Εικαστικές αναζητήσεις”, στην οδό Σπευσίππου 21, όπου ήταν η ομαδική έκθεση χαρακτικής με τίτλο “Χαράγματα”, από 10/11/2010 8/12/2010, μια πρωτοποριακή και εξαίρετη δουλειά επτά καλλιτεχνών. Την “Αίθουσα Τέχνης Αθηνών”, Γλύκονος 4 στη “Δεξαμενή”, όπου τα γλυπτά της έκθεσης του Παναγιώτη Πασάντα με τίτλο “Περάσματα”, για το διάστημα από 2/12/ 2010- 8/1/2011, μια καλή δουλειά έργων μικρού μεν μεγέθους και με αρκετή αφαίρεση, αλλά με χαρακτηριστική έκφραση στην πλαστικότητα, απόδειξη της ωριμότητας του γλύπτη. Και για μας τους Βολιώτες, την TAGG Gallery στην οδό Ξενοκράτους 11, όπου στεγάστηκε από 30/11/2010 -11/12/2010 μια σειρά έργων, με τη γνωστή μεγάλη αισθητική τους, του Νεοαγχιαλίτη ζωγράφου και φίλου Δημήτρη Κωνσταντινίδη, για την οποία αφιερώσαμε μερικές σειρές ξεχωριστά στην εφημερίδα μας. Φυσικά δεν είναι μόνον αυτές οι φωλιές της τέχνης στο Κολωνάκι, που παρά την ύπαρξη, αλλά και το κτίσιμο νέων σε πολλέςάλλες μεριές της Αθήνας και των πέριξ κρατά ακόμα γερά τα σκήπτρα. Ωστόσο για έναν που θα παρέμενε για λίγο στην Αθήνα, θα ήταν πολυτέλεια, να διαθέσει χρόνο σε βάρος άλλων εκθέσεων πολύ υψηλού ενδιαφέροντος, που αυτό το διάστημα φιλοξενούνται στην πρωτεύουσα: Πιστεύω πως κανένας δεν θα έπρεπε να χάσει την έκθεση της κορυφαίας χαράκτριας, στο Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης, Βάσως Κατράκη από 4/11/2010 - 31/1/2011. Ούτε φυσικά τους θησαυρούς της “Αρτ Νουβώ και του Μοντερνισμού” της γαλλικής “Μπελ εποκ”, που φιλοξενούνται μέχρι τις 28/2/2011 στην Εθνική Πινακοθήκη. Όμως τελειώνοντας από εκεί, μια που θα βρισκόταν κανείς σχεδόν στην ίδια γειτονιά, θα ήταν λάθος του να μην περνούσε από το “Ίδρυμα Εικαστικών Τεχνών και Μουσικής Β. και Μ. Θεοχαράκη” (Βασιλ. Σοφίας 9 και Μέρλιν), για να γεμίσει ολόκληρος από τη μεγάλη καλλιτεχνική προσφορά γύρω από την ανθρώπινη ύπαρξη του ζωγράφου Γιώργου Μαυροϊδή. Η πρώτη καλή εντύπωση έξω από την είσοδο του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης, που ανοίγει τις πύλες του 10 η ώρα το πρωί, οι μικροί μαθητές κάποιου σχολείου μαζί με τους δασκάλους τους περιμένουν το άνοιγμα. Είναι οι πρώτοι επισκέπτες, που μετά από λίγο μπαίνουν με σεβασμό στις αίθουσες εικαστικών. Πίσω τους ακολουθούν και μερικοί φιλότεχνοι. Με μια σοβαρή επιμέλεια στήθηκε ένα αξιόλογο μέρος των καρπών της καλλιτεχνικής πορείας της μεγάλης χαράκτριας, από τα πρώτα τελείως ρεαλιστικά έργα της μέχρι και τα χαραγμένα στην πέτρα, που εναλλάσσονται σχηματικά, παρουσιάζοντας μια μοναδική δυναμική έκφραση. Έτσι κάρφω-

σε με την χαρακτική στην αιωνιότητα η Κατράκη τον κόσμο, όπου ανάμεσά του πορεύτηκε, αλλά και με άλλες εικαστικές δημιουργίες, δείγματα των οποίων έχει ο επισκέπτης να θαυμάσει. Παράλληλα από αναρτημένους πίνακες παίρνει κανείς μια πλήρη ιδέα της ζωής και του έργου της, έχοντάς την ακόμα από βιντεοταινία που προβάλλεται, “ολοζώντανη” και σε πλήρη δράση. Θα μπορούσε να μιλά κανείς επί ώρες για τη ζωή και το μεγάλο έργο της πολυβραβευμένης Βάσως Κατράκη. Ωστόσο είμαστε τυχεροί, όχι μόνον αυτοί που επισκεφτήκαμε την έκθεση αλλά και οι άλλοι, από τα όσα, με την σοβαρότητα που τον διακρίνει, ο Γιάννης Μουγογιάννης “εκθέτει” για τη μεγάλη δημιουργό στην εφημερίδα μας στις 21/11/2010. Ζητώντας συγνώμη, θα ήθελα προσωπικά να προσθέσω κάτι, με αφορμή εκείνο που διάβασα με συγκίνηση στον πρώτο ανηρτημένο πίνακα. Το ότι στην Κατοχή 1941 και 1942 διέμενε στη Νέα Αγχίαλο. Ναι, διέμενε στη Νέα Αγχίαλο, και μάλιστα στο διπλανό από μας σπίτι της Ελένης Σταμπολίδη. Εκεί έγινε και ο γάμος της με το γιατρό Κατράκη, που ήταν τότε ένα γεγονός για το χωριό μας. Τη θυμάμαι, που έβγαινε στο δρόμο μας και ζωγράφιζε με καρμπόν σε χαρτί σκηνές της γειτονιάς, σκορπώντας συνάμα χαμόγελα σε μας, που κοιτάζαμε με περιέργεια. Ψάχνοντας κάποτε να ζωγραφίσει παιδιά με κάποιο ξεχωριστό χαρακτηριστικό, διάλεξε την αδελφή μου, που ήταν αρκετά μελαχρινή και είχε χοντρές πλεξούδες (κοτσίδες) τα μαλλιά της. Τη βλέπαμε, να πελεκάει ξύλο ελιάς, χωρίς να καταλαβαίνουμε, τι ήθελε να κάνει. Μετά μάθαμε, ότι το ετοίμαζε για τα χαρακτικά. Δεν είχαμε όμως δει κάποιο χαρακτικό έργο της τότε. Ο γιατρός Κατράκης, που όπως λέγανε, ήταν αδελφός του ηθοποιού Μάνου Κατράκη, δεν γνωρίζουμε όμως, αν αληθεύει, ασκούσε τότε γενική ιατρική, ενώ μεταπολεμικά πήρε την ειδικότητα ακτινολόγου. Αριστερός στην ιδεολογία, όπως και η Βάσω, πράγμα που γνωρίζουμε καλά από αφηγήσεις Αγχιαλιτών, βρήκε στην Αγχίαλο, όπου

υπήρχε ένα δυνατό κίνημα, μεγάλη ανταπόκριση. Όταν στην Αγχίαλο άρχισαν να κινούνται οι πρώτοι αντιστασιακοί, που μια από τις ενέργειές τους ήταν να μαζεύουν πολεμικό υλικό, καλώδια, βλήματα οβίδων και όλμων κ.α., όπου διάσπαρτο υπήρχε τότε στην περιοχή της αεροπορικής βάσης των Μικροθηβών, σ’ αυτόν εμπιστεύτηκαν να περιποιηθεί ένα συλλέκτη, που τραυματίστηκε βαριά από έκρηξη βλήματος. Ήταν τότε που στη Ν. Αγχίαλο όλα ήσαν κάτω από το μάτι της Ιταλικής Καραμπινερίας. Αυτά τα ολίγα από μέρους μας για την Κατράκη, που όπως θυμάμαι καλά, την τίμησε και ο Βόλος, καλώντας την να παρουσιάσει ένα μέρος του έργου της στην γκαλερί της οδού Ορφέως, “Αίθουσα Γκαλά”. Ήταν νομίζω λίγο μετά την μεταπολίτευση. Με την ευκαιρία της παρουσίας ωστόσο της επίσκεψης στο Μουσείο, αυτό θα ήταν παράλειψη, να μην περάσει κανείς στις αίθουσες, όπου εκτίθενται αυτό το διάστημα τα τεκμήρια των προϊστορικών πολιτισμών της Βαλκανικής, με πρώτη την κεραμική, αλλά και το κόσμημα, το εργαλείο, όπου ένας , θα έβγαζε τα συμπεράσματά του, βλέποντας ομοιότητες αλλά και μεγάλες διαφορές στα προερχόμενα από τη Βουλγαρία, Ρουμανία αλλά και από βορειότερα μέρη, με εκείνα του ελληνικού χώρου. Ωστόσο και για μας τους μη ειδικούς, αλλά εξοικειωμένους κάπως με τους προϊστορικούς οικισμούς του Σέσκλου και Διμηνίου, δεν μπορώ να πω, πως δεν παρουσιάζουν αρκετό ενδιαφέρον. Απέναντι τώρα, στην άλλη πλευρά της λεωφόρου Βασιλ. Σοφίας, στα Ηλύσια, περιμένει στην Εθνική Πινακοθήκη η Πόλη του Φωτός, το Παρίσι, να μας προσφέρει ακόμη και για λίγο χρόνο, ατέλειωτο όμως σε καλλιτεχνική προσφορά, μια λαμπρή σελίδα του πολιτισμού της, της “Μπελ επόκ”. Είναι η έκθεση “Παρίσι 1900, Αρτ Νουβώ και Μοντερνισμός” των θησαυρών του Μουσείου Καλών Τεχνών της πόλης του Παρισιού, που φιλοξενείται μέχρι 28 Φεβρουαρίου. Είναι η μεγάλη τέχνη, που αντικατοπτρίζει όλες τις συγκι-

ŒÓ· ·ÚÎÂÙfi Ï‹ıÔ˜ ÎfiÛÌÔ˘, ‰ÂÓ ÛÙ·Ì·Ù¿ Ó· ÙÚ¤¯ÂÈ Ì οı ¢ηÈÚ›· ÛÙȘ Ô¿ÛÂȘ ·˘Ù¤˜ Ù˘ ¢¯·Ú›ÛÙËÛ˘, ·ˆıÒÓÙ·˜ ¤ÛÙˆ ÁÈ· Ï›ÁÔ, ÙȘ ÛÙÂÓ·¯ÒÚȘ. ΔÔ ‚ϤÂÈ Î·Ó›˜ ÍÂοı·Ú·, fiÙ·Ó Ì ÚÒÙË Â˘Î·ÈÚ›· ÙÚ·‚‹ÍÂÈ ÛÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÂΛÓË Ù˘ ∞ı‹Ó·˜, Ô˘ ÍÂÎÈÓ¿ ·fi ÙÔ ∫ÔψӿÎÈ Ì ÙȘ ÙfiÛ˜ ÈÛÙÔÚÈΤ˜ ÁηÏÂÚ›, ·ÏÏ¿ Î·È ÙȘ ÁÓˆÛÙ¤˜ ÂÛٛ˜ ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡, ªÔ˘ÛÂ›Ô ªÂÓ¿ÎË, ªÔ˘ÛÂ›Ô ∫˘ÎÏ·‰È΋˜ Δ¤¯Ó˘ Î·È Ù· ¿ÏÏ· ÛÙËÓ ·¤Ó·ÓÙÈ ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ ψÊfiÚÔ˘ μ·ÛÈÏ›ÛÛ˘ ™ÔÊ›·˜, ¶ÔÏÂÌÈÎfi, μ˘˙·ÓÙÈÓfi, Ô˘ ηٷϋÁÔ˘Ó ÛÙËÓ ∂ıÓÈ΋ ¶ÈÓ·ÎÔı‹ÎË.

νήσεις και ερεθισμούς των μεγάλων καλλιτεχνών της εποχής της βιομηχανικής ανάπτυξης, των κοινωνικών ανακατατάξεων, των πολέμων. Μια πραγματική μαρτυρία μέσω της τέχνης, του κόσμου του Παρισιού εκείνης της εποχής, από το 1880 έως το 1914, με τη σφραγίδα μεγάλων ζωγράφων και άλλων δημιουργών. Η έκθεση παρουσιάζεται σε ενότητες, με πρώτη την αφιερωμένη στην “Παγκόσμια έκθεση του 1900 στο Παρίσι”, για την οποία κτίστηκε και το Petit Ralais, που βρίσκεται απέναντι από το Grande Palais. Είναι μια έκθεση, που χωρίς να το θέλεις, καθηλώνεσαι από τον πλούτο αυτών των δημιουργημάτων, γι’ αυτό αξίζει τον κόπο, αν διαθέτεις χρόνο, να την επισκεφτείς και δυο και τρεις φορές ακόμη, αν είσαι ένας απλός εραστής της τέχνης. Ωστόσο, δεν θα ήταν άστοχο, πριν αποφασίσει κάποιος από την περιοχή μας, κατερχόμενος στην Αθήνα, να την επισκεφτεί, να ρίξει μια ματιά στο σχετικό πλήρες ενημερωτικό δημοσίευμα στην εφημερίδα μας, της 5/12/2010, του κ. Σωτήρη Λέτσιου. Και στην επιστροφή, βαδίζοντας κανείς στην ίδια λεωφόρο, μια και περνούσε έξω από το Μουσείο Μπενάκη, να ανέβαινε τα σκαλιά του, για να αντικρίσει σε μια πολύ ενδιαφέρουσα έκθεση Κριτικής Αγιογραφίας, της γύρω από το 15ο αιώνα περιόδου, με μια παρουσία του Ελ Γκρέκο και κυρίαρχο στις υπόλοιπες του αγιογράφου “Αγγέλου”. Θα συναντούσε, με την ευκαιρία, διάσπαρτα σε πολλούς χώρους του Μουσείου, έργα νέων καλλιτεχνών, μοντέρνων εκφράσεων, προβάλλοντάς τα, θα έλεγε κανείς, με αυτόν τον παράξενο τρόπο. Φυσικά κανένας ζωγράφος αλλά και φιλότεχνος δεν θα προσπερνούσε το Ίδρυμα Εικαστικών Τεχνών και Μουσικής Β. και Μ. Θεοχαράκη, χωρίς να περάσει τις πύλες του, όπου φιλοξενείται η έκθεση του ζωγράφου Γιώργου Μαυροϊδή. Το λέμε, γιατί είναι κι αυτό στον δρόμο μας. Στην ίδια λεωφόρο, στο σημείο που διασταυρώνεται με την οδό Μέρλιν. Δεν θα ήθελα να αναφερθώ με λεπτομέρεια στο φοβερό και πλατύ ανθρωποκεντρικό έργο του, που καταλαμβάνει τις αίθουσες των τριών ορόφων του ιδρύματος, γιατί κι εδώ ο φίλος Γιάννης Μουγογιάννης μας πρόλαβε, αλλά και μας διαφώτισε. Δεν μπορώ όμως να μην πω, ότι έφυγα γεμάτος από την επίσκεψη αυτή, αντικρίζοντας τη μεστή από ζωγραφικές αξίες δουλειά του μεγάλου ζωγράφου. Αν και πέρασε ανάμεσα από παλιά και νέα ρεύματα, δεν κοντοστάθηκε, αλλά απεκόμισε, ό,τι θα του παρείχε την δυνατότητα, να απεικονίσει απόλυτα την ανθρώπινη οντότητα στο σύνολό της. Με φόρμες, όπου κυριαρχούν μελετημένα σχήματα και χρώματα, αν και πολλές φορές τολμηρά και ελεύθερα, χωρίς ποτέ όμως παραμορφώσεις και ακροβασίες, παρουσιάζει μπροστά σου την ανθρώπινη ύπαρξη σε όλο της το μεγαλείο. Είναι ζωγραφική, που εκτελεί απόλυτα την αποστολή της. Αυτά και πολλά άλλα από τη μεριά αυτή της Αθήνας, όσον αφορά τις ωραίες τέχνες, τις σκυτάλες αυτές του πολιτισμού. Τις τέχνες, που νέοι και νέες με όνειρα ακολούθησαν και με σπουδές απέκτησαν . Τους βλέπεις και τους χαίρεσαι με το σκουλαρίκι στο αυτί, να μιλούν γελαστοί και να προγραμματίζουν εκθέσεις με την ελπίδα μιας αναγνώρισης! Άραγε την εποχή αυτή της αβεβαιότητας θα έχουν τη δύναμη να κτίσουν με τα πινέλα και τη σμίλη τον κόσμο που οραματίστηκαν;


6 / TEXNE™ ¢IA¢POME™ / 31 ¢EKEMBPIOY 2010 - 2 IANOYAPIOY 2011

Έ

ΔÔ˘ °È¿ÓÓË ΔÛ›ÁÎÚ·

να παγκάκι μοναχικό-σαν άνθρωπος στη βροχή. Ακούγεται το μουρμουρητό ενός μακρινού φλοίσβου. Η θάλασσα αόρατη. Ένας άνδρας και μια γυναίκα βγαίνουν από το σκοτάδι και κάθονται στο παγκάκι. Η κουβέντα τους είναι ψιθυριστή, όμως ακούγεται από ηχεία, που εντείνουν στο έπακρο τις ανάσες.

ªÔÓfiÚ·ÎÙÔ ÌÔÓ˙¿È

ΤΟ ΠΑΓΚΑΚΙ -ΑΝΔΡΑΣ: Πριν από λίγο τον είδα...Θα τον ξέρεις. Βρίζει απόντες φίλους στα λεωφορεία. Ψάχνει τα μάτια των γυναικών. Μερικές φορές μιμείται τους παλιούς εισπράκτορες. (Παριστάνει μακρόσυρτα): “Φύαμεεε...Τέρμα τα πράσινααα...”. Κραυγάζει τα μυστικά του μέσα στη νύχτα σε άγνωστους ανθρώπους. Τον έχεις δει; -ΓΥΝΑΙΚΑ : Θα λες τον... Ναι, τον θυμάμαι. -ΑΝΔΡΑΣ: Στο τέλος της διαδρομής χτυπάει εισιτήριο για την επιστροφή. Δεν κατεβαίνει. Μιλάει στα άγνωστά του παιδιά για τα νυχτολούλουδα, ανασηκώνοντας το γιακά του παλτού του. -ΓΥΝΑΙΚΑ: Ναι... (Αιφνιδίως αφηρημένη). -ΑΝΔΡΑΣ: Ε, πριν από λίγο τον είδα στην πλατεία με γκ...με γυναίκα. Ήταν όμορφη, όσο και οποιαδήποτε αντιγραμμένη γκραβούρα. Αλλά να... Δεν ήταν πια μόνος. (Ακούγεται μια παιδική φωνή που τραγουδάει ένα ιδιόμελο μονόλεκτο: Απιτιπιτιρινούια). -ΑΝΔΡΑΣ: (Βλέπει τη γυναίκα που αινιγματική τον παρακολουθεί, όπως η γάτα τον ποντικό): ’Έλεγες... Το είχαμε γράψει και στη φλούδα.. Το θυμάσαι; Το “τίποτε δεν”. Εκεί στο λόφο. (Μιλάει τώρα εντελώς διαφορετικά, σα να πιάνει μια παλιά κουβέντα, που είχαν αφήσει στη μέση). Κι ύστερα...Νόμιζα ότι το κατάλαβες... Αναφερόμουν στη δυσκολία να γράψεις κάτι στις μέρες μας... Να δημιουργήσεις γενικά... Αρχίζεις, αλλά δεν... (Σταματάει μάλλον, γιατί φοβάται τη λέξη, που η γυναίκα προφέρει με κακεντρεχή σχεδόν άνεση). -ΓΥΝΑΙΚΑ:Τελειώνεις...(Για να γλυκάνει τα πράγματα γλιστράει, απομακρύνεται από τη συνέχεια που πονάει). Ποιο είναι το κομμάτι, που μου έλεγες; Πρόκειται για καταγραφή ονείρου ή είναι αυτό που ονομάζεις “αι-φνί-διο λό-γο”; (Αραιά προφέρει για να τονισθεί ότι αποποιείται το αδόκιμο). -ΑΝΔΡΑΣ (Βγάζει ένα χαρτί από την τσέπη του. Ταραγμένος πάει να σκουπίσει τον ιδρώτα του με αυτό): Δεν το σκέφτηκα, γι αυτό το χαρακτήρισα έτσι. Όλοι καταγράφουμε τα νυχτερινά μας φαντάσματα. Υπάρχουν βέβαια κάποια όνειρα αισθήσεων, αισθημάτων καλύτερα, απερίγραπτα. Άλλα όμως μπορούν να περιγραφούν, να σκιτσαριστούν με λέξεις. -ΓΥΝΑΙΚΑ (Ανυπόμονα): Λοιπόν; -ΑΝΔΡΑΣ :Μια εικόνα μου έχει μείνει εδώ (δείχνει το χαρτί). Το κατέγραψα βιαστικά και μισοκοιμισμένος. Δυσκολεύομαι να τα βγάλω.(Διαβάζει αργά): “ΒΡΕΘΗΚΕ ΝΑ ΠΛΕΕΙ ΣΕ ΕΝΑ ΣΤΑΤΙΚΟ ΥΠΤΙΟ. ΦΟΡΟΥΣΕ ΕΝΑ ΠΑΛΙΟ ΜΠΛΕ ΚΟΣΤΟΥΜΙ,. ΠΛΑΙ ΤΟΥ ΕΠΛΕΕ ΜΙΑ ΑΝΘΟΔΕΣΜΗ. ΑΣΠΡΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΑ”. -ΓΥΝΑΙΚΑ: Εικόνα. Από εκείνα τα εναργή, εικονογραφημένα όνειρα.

-ΑΝΔΡΑΣ: Τώρα το νιώθω σαν μια σωματικότητα αισθημάτων. -ΓΥΝΑΙΚΑ (Αρπάζοντας την ευκαιρία, για να επανέλθει στο προσφιλές της μοτίβο): Πάντως περιγράφει ένα τέλος. (Ακούγεται μια μπάντα να παίζει σμυρναίικο μαρς. Η γυναίκα πλέον μοιάζει να μιλάει σε άλλο πρόσωπο, άλλου καιρού). -ΓΥΝΑΙΚΑ: Θυμάσαι εκείνο το οικόπεδο με τις τσουκνίδες; Τι να έχει γίνει το γύψινο πρόπλασμα της κόρης, που είχαμε βρει; (Κοιτάζει επίμονα τον άνδρα). -ΑΝΔΡΑΣ (Μοιάζει, ξαφνικά, σαν να ερμηνεύει το βλέμμα της Τζοκόντας που’ χει δίπλα του): Ω, ο καιρός των στοιχημάτων... (Σηκώνεται σα ρομπότ, το χαρτί με το καταγραμμένο όνειρο του πέφτει στα πόδια του πάγκου). Σύμφωνοι. Αν βρούμε την προτομή, όλα... -ΓΥΝΑΙΚΑ (Συνεχίζοντας την φράση του)... σίγουρα θα μείνουν ως έχουν. Και η υπόσχεση στον κορμό του δέντρου, θα ισχύει. Στην αιωνιότητα. (Σηκώνονται και οι δυο. Βγαίνουν από αριστερά. Ξαφνικά πέφτει μια ομίχλη πυκνή. Ακούγεται η γνωστή παιδική φωνή: “Σήμερα στην καλυβούλα, δίπλα στο περίπτερο του Κουσουρή... Καραγκιόζης... Στις επτά... Τρεις δεκάρες μόνο... Η παράσταση: “Ο Καραγκιόζης και η ψητή μαϊμού...”. Από δεξιά μπαίνουν καικάθονταιστοπαγκάκιδυοΨΑΡΑΔΕΣ.ΟΨΑΡΑΣ Α΄ φοράει φθαρμένο μπλε κουστούμι και σπάζει νευρικά τα κλαράκια ενός θυμαριού. που κρατάει στο χέρι. Ο ΨΑΡΑΣ Β΄ είναι ντυμένος με παλιά ρούχα εργάτη της θάλασσας. Πλάι του ακουμπάει μιαν απόχη κι ένα τσουβάλι με θυμάρια). -ΨΑΡΑΣ Α΄: Ρε, δεν μ’ ενδιαφέρει, το καταλαβαίνεις; -ΨΑΡΑΣ Β΄: Τρία χιλιάρικα έπιασα μέσα σε μια ώρα. Γαριδούλα αντί για σκουλίκι του βούρκου. (Σταματάει απότομα, για να απαντήσει σε κάτι που ο φίλος του είχε εκστομίσει πριν από ώρα). “Όχι” θα σου πει... Τι να δει ρε μάπα; (Πιο επιθετικός τώρα, πιάνοντας το πέτο του άλλου). Το ρούχο του μακαρίτη του γέρου σου, που γύρισε τα παζάρια του κόσμου πουλώντας πεταλούδες με πλαστικά φτερά; Έτσι τις ρίχνουν τις γυναίκες; Με κοστούμια και σάλια; -ΨΑΡΑΣ Α΄: (Με αφηρημένη θλίψη και απορία). Με... με τι; -ΨΑΡΑΣ Β΄:Με καμπριολέ και κινητό και (εγγίζει τα χείλη του) με παραμύθιασμα και λουλούδια. Μπορείς ρε συ να πεις τίποτε άλλο από το “ τι ωραία που είσαι;”. - ΨΑΡΑΣ Α΄: Δεν το’ πα ούτε κι αυτό...(Παύση. Αφηρημένος, σα να ονειροπολεί). Όμως... όμως το νιώθω ότι με θέλει. (Απότομα και περίπου φοβι-

σμένα). Πρέπει να με θέλει....Γιατί αλλιώς... -ΨΑΡΑΣ Β: (Βλοσυρός και ξαφνιασμένος). Γιατί...γιατί τι; -ΨΑΡΑΣ Α΄: (Με τρόμο σχεδόν). Τίποτε...(Άδειος, φαίνεται να μελετά ένα ενδεχόμενο). Πες μου για το θυμάρι.. ΨΑΡΑΣ Β΄: (Αναστενάζει): Γλιτώνεις το σκάψιμο με τα πόδια στο βούρκο.. Ξέρεις εσύ.. Γυαλιά και πέτρες που κόβουν τα δάχτυλα. Τίποτε από αυτά με το θυμάρι. Καρφώνεις τούτο εδώ (πιάνει το κλαδάκι και του το δείχνει), το μπήγεις στο βυθό. Οι γαριδούλες, το καλύτερο δόλωμα, έρχονται και μπλέκουν πάνω του. Τις μαζεύεις και τις τινάζεις-τίποτε άλλο. Η μόνη δυσκολία είναι...είναι ΝΑ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΤΗΝ ΑΝΑΣΑ ΣΟΥ ώσπου να βρεις σφικτό πάτο. Ο βούρκος, το ξέρεις, διαλύεται εύκολα. (Σταματάει για να πάρει ανάσα). Λοιπόν τι λες; Θα έρθεις απόψε; -ΨΑΡΑΣ Α΄: (Αποφασιστικά). Μετά το ραντεβού μου...(Πέφτει ο τόνος). Θα της... Θα έρθω αφού... (Σηκώνεται και απαγγέλλει):” “Τι ωραία που” ...(Ξαφνιασμένος, σαν να τον τσίμπησε φίδι). Α.. τα λουλούδια... Άσπρα τριαντάφυλλα. (Κι ενώ έχει ήδη ορμήσει αριστερά, ξαφνικά στρίβει δεξιά και χάνεται). -ΨΑΡΑΣ Β΄: (Ξαφνιάζεται κι ύστερα γελάει δυνατά). Ρε, το φουκαρά...Ρε, τον πυροβολημένο.(Ξεκαρδίζεται κι, όπως σκύβει, βλέπει το χαρτί με το καταγραμμένο όνειρο του ΑΝΔΡΑ).

Τι είναι αυτό; (Σκύβει, το σηκώνει, το ξεδιπλώνει, σοβαρεύεται και διαβάζει δυνατά και περίπου συλλαβιστά): “ ΠΕΡΠΑΤΟΥΣΕ ΕΠΙ ΩΡΕΣ. ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΕ ΜΙΑ ΒΙΤΡΙΝΑ. ΘΥΜΗΘΗΚΕ ΤΟ ΛΑΧΕΙΟ. ΨΑΧΤΗΚΕ. ΚΛΗΡΩΣΗ 16ης ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΕΓΡΑΦΕ. ΚΙ ΗΤΑΝ ΓΕΝΑΡΗΣ. ΔΕΝ ΕΚΑΝΕ ΚΡΥΟ. ΟΜΩΣ ΟΙ ΔΡΟΜΟΙ ΗΣΑΝ ΕΡΗΜΟΙ”. (Ο ΨΑΡΑΣ Β΄κάνει μια γκριμάτσα απορίας, βάζει το χαρτί στην τσέπη του και απομακρύνεται. Η παιδική φωνή ακούγεται και πάλι να τραγουδάει το ακατανόητο “απιτιπιτιρινούια”. Εμφανίζονται ξανά ο ΑΝΔΡΑΣ και η ΓΥΝΑΙΚΑ). -ΑΝΔΡΑΣ: Η πιο μοβ μπέρτα που έχω δει. Τελικά δεν... -ΓΥΝΑΙΚΑ: Γαργάλησέ του τη μύτη. Θέλω εκείνο να μ’ αφήσει. -ΑΝΔΡΑΣ: (Πιάνει ένα γατάκι που κρατάει εκείνη στη μασχάλη της. Το ακουμπάει κάτω. Την κοιτάζει θλιμμένα. Εκείνη κάθεται στη ράχη του πάγκου): Έχασ.. Χάσαμε. -ΓΥΝΑΙΚΑ: Πήγαινε ένα ταξίδι. Θέλω να πω... Ξέρεις, υπάρχει, υπάρχει πλέον κάποιος άλλος. Νομίζω ότι τον αγαπώ. (Το παιδί που ακούγονταν, ως τώρα αόρατο, εμφανίζεται διστακτικό στην άκρη της σκηνής. Κρατάει στα χέρια μια δεσμίδα λαχεία και “εδώ τα τυχερά” φωνάζει). ΑΥΛΑΙΑ

™ÙÔ ÎÏÂÈÛÙfi Á‹Â‰Ô ¡Â¿ÔÏ˘ §¿ÚÈÛ·˜

Οι περιπέτειες του Αλαντίν σε καλλιτεχνικό πατινάζ Διασκεδαστική και περιπετειώδης, η παράσταση “Aladdin on Ice”ενσωματώνει όσα αγαπούν τα παιδιά: Το κυνήγι του θησαυρού και τα τέρατα, τις μαγικές φόρμουλες και το ιπτάμενο χαλί, ακροβατικά και ένα ονειρεμένο σκηνικό που αντανακλά τη μαγευτική ατμόσφαιρα της Μέσης Ανατολής. Πρόκειται για μια σύγχρονη παραγωγή, του οργανισμού “Holiday on Ice”, με εμπνευσμένη μουσική και υψηλής ποιότητας καλλιτεχνικό πατινάζ. Η ιστορία, όπως την αφηγείται η Σεχραζάντ, εκτυλίσσεται σε ένα μικρό βασίλειο της Μέσης Ανατολής. Η πριγκίπισσα Σαριντά έχει βγει βόλτα στο παζάρι χωρίς τους συνοδούς της και δέχεται την επίθεση ενός φιδιού. Θα την σώσει ένα φτωχό παιδί, ο Αλαντίν, που πουλά φρούτα στο μαγαζί του θείου του. Την οικειότη-

τα ανάμεσα στους δυο νέους θα διαδεχτεί ένας παράφορος έρωτας. Καθώς η πριγκίπισσα βρίσκεται σε ηλικία γάμου και αρνείται όλους τους επίδοξους μνηστήρες, ο πατέρας της αναγκάζεται να διοργανώσει μια εντυπωσιακή τελετή στο παλάτι για να της γνωρίσει ξένους πρίγκιπες πρόθυμους να την παντρευτούν. Ανάμεσά τους είναι και ο μεταμφιεσμένος Αλαντίν, ο οποίος όμως σύντομα αποκαλύπτεται και συλλαμβάνεται. Καλλιτεχνικός διευθυντής είναι ο Μαρκ Φόρνο και χορογράφος η Τζέιμι Άισλι, ενώ τα κοστούμια σχεδίασε ο Ρομπέρτο Ροσέλα και τους φωτισμούς ο Λουκ Πόιμανς. Τις μουσικές διασκευές υπογράφει ο Ρουντ Μάλντερ και το σχεδιασμό του ήχου ο Λέο Βαν Ντεν Μπούγκαρντ. Μετά τις πολυάριθμες παραστάσεις η παραγωγή θα φιλοξενη-

θεί στο κλειστό γήπεδο της Νεάπολης στη Λάρισα μέχρι 2 Ιανουαρίου. Ο γνωστός οργανισμός ψυχαγωγικών εκδηλώσεων στον πάγο “Holiday on Ice” αριθμεί ήδη 67 χρόνια δραστηριότητας με 350 εκατομμύρια θεατές. Πάνω στις τεράστιες πίστες των παγοδρομίων, το υπερθέαμα “Aladdin on Ice” ταξιδεύει μικρούς και μεγάλους σε μια μακρινή εξωτική χώρα της Μέσης Ανατολής. Τα 30 αστέρια του καλλιτεχνικού πατινάζ χορεύουν στους δρόμους και τα πολύχρωμα παζάρια και διηγούνται τις περιπέτειες του Αλαντίν, που προσπαθεί να κερδίσει την εύνοια και την αγάπη της πριγκίπισσας. Φανατικός αντίπαλός του, ο κακός Βεζίρης καιροφυλακτεί, επιθυμώντας να γίνει... Χαλίφης στη θέση του Χαλίφη και βάζει ανυπέρβλητα εμπόδια στο δρόμο του.


T™I¶OYPO A¶O™TA°MA ZøH™ / 7 ¢IA¢POME™ / 31 ¢EKEMBPIOY 2010 - 2 IANOYAPIOY 2011

Ο

ΔÔ˘ ∫ÒÛÙ· π. μ·Ú‰¿ÎË

κτώβριος, Νοέμβριος, Δεκέμβριος, οι μήνες που σημαδεύουν το τέλος του οινικού έτους, ή για να ακριβολογούμε, οι μήνες που μαζί με τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο καθορίζουν το οινικό έτος από άκρο σε άκρο της πατρίδας μας. Κορυφαίος μήνας σίγουρα είναι ο Σεπτέμβριος, “ο τρυγητής”, όπου και ο τρύγος του ευλογημένου καρπού της αμπέλου παίρνει το δρόμο για τα πατητήρια και στη συνέχεια για τα βαρέλια, ώσπου να έλθει η άγια ώρα της πρώτης δοκιμής και κατανάλωσης!

∞fi ÙÔ ·Ì¤ÏÈ Ì¤¯ÚÈ ÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹ ÙÔ˘ ÙÛ›Ô˘ÚÔ˘

Περί απόσταξης και αποσταγμάτων

Ο κύκλος της αμπέλου όμως δεν έκλεισε! Μένει ακόμη το τελευταίο στάδιο, που δεν είναι άλλο από την απόσταξη των στεμφύλων, των σταφυλιών που χρησιμοποιήθηκαν για την παραγωγή του κρασιού (αλλιώς τσάμπουρων ή τσίκουδων), δηλ. φλούδες και κουκούτσια (τα κοτσάνια είναι ανεπιθύμητα και εξαιρούνται, λόγω του ότι περιέχουν βλαβερές για τον ανθρώπινο οργανισμό ουσίες). Μετά τον τρύγο η περίοδος της απόσταξης θεωρείται η σημαντικότερη στιγμή του αμπελουργικού κύκλου, καθώς η παραγωγή του τσίπουρου είναι μια διαδικασία άρρηκτα συνδεδεμένη με την εκμετάλλευση των παραπροϊόντων του κρασιού, που ο άνθρωπος κατάφερε να εκμεταλλευτεί το δυνατόν καλύτερα, παράγοντας το τελευταίο και ίσως από τα καλύτερα δώρα της ευλογημένης αμπέλου, το απόσταγμά της (τσίπουρο ρακί - γκράπα - τσικουδιά - κλπ.). Ο χειμώνας σιγά - σιγά έρχεται δυναμικά και πάντα βρίσκεται η ευκαιρία για ένα καλό υψηλόβαθμο ποτό, που να ζεσταίνει ευχάριστα τον ουρανίσκο μας, αγαλλιάζοντας όμως τις αισθήσεις μας. Αν παράλληλα το απόσταγμα είναι ελληνικό, τότε ακόμα καλύτερα (γιατί πολύ μας ζάλισαν ο ένας κι ο άλλος με όλα τα ξενόφερτα αλκοολούχα, θες από κριθάρια, θες από πατάτες, θες από ζαχαροκάλαμα και δεν ξέρω και ëγω τι άλλο), καθώς η γεύση του θα μας ταξιδεύσει σε εικόνες γνωστές και οικείες για τους περισσότερους, ανάμεσα σε μικρά αμπέλια, πατητήρια, βαρέλια, καζάνια και όλα τα σύνεργα του “αλκοολικού πολέμου”. Ας πάρουμε όμως τα πράγματα με τη σειρά: Η ιστορία της απόσταξης και των αποσταγμάτων ξεκινάει κάπου στην αρχαία Αίγυπτο, γνωστό εμπορικό σταυροδρόμι. Παρά του ότι οι Έλληνες κατείχαν την τέχνη της κατεργασίας του χαλκού, στην Αίγυπτο αναπτύχθηκε η τεχνική της απόσταξης σε χάλκινους άμβυκες, με σκοπό να δημιουργήσουν διάφορα αρώματα και καλλυντικά (τα γνωστότερα ως ψιμύθια), τα οποία χρησιμοποιούνταν για τον καλλωπισμό της εξωτερικής εμφάνισης των γυναικών τους. Αργότερα η τέχνη της απόσταξης περνάει στους Φοίνικες και στην Ανδαλουσία, όπου στα 1100 π.Χ. υπάρχουν αναφορές, για παρουσίαση κρασιού εμπλουτισμένου με απόσταγμα. Στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου, πόλη με έντονο το ελληνικό στοιχείο και τον αιγυπτιακό πολιτισμό, συναντάμε γνώσεις και τεχνικές για τις τότε νέες εξελισσόμενες μεθόδους και επιστήμες, μια από τις οποίες είναι η απόσταξη, με σκοπό την παραγωγή οινοπνεύματος. Οι Αιγύπτιοι για να ξεπεράσουν το πρόβλημα της συντήρησης των κρασιών, που παρήγαγαν, λόγω των υψηλών θερμοκρασιών ή της έλλειψης κατάλληλων δοχείων και χώρων αποθήκευσης, χρησιμοποιούσαν διάφορα βότανα και σπόρους,

όπως το γλυκάνισο, το αψίνθιο ή αψέντι, κανέλα, γαρύφαλλο κλπ., ενισχύοντας παράλληλα το κρασί τους με ποσοστό καθαρής αλκοόλης, προκειμένου να γίνει αυτό ανθεκτικότερο στο χρόνο. Μια τεχνική, που αν και δεν αναπτύχθηκε ιδιαίτερα στην Αίγυπτο, αρκετούς αιώνες αργότερα χρησιμοποιήθηκε από τους Άγγλους - κυρίαρχους τότε του θαλάσσιου εμπορίου - για την υγιή μεταφορά των κρασιών της Πορτογαλίας, των ευρύτερα γνωστών σήμερα με τις ονομασίες Sherry και Port. Η ιστορία της αμπελοκαλλιέργειας στον ελλαδικό χώρο χάνεται στα βάθη των αιώνων. Τα ίχνη της βρίσκονται γύρω στον 6ο π.Χ. αιώνα και μέσω των αποικιών των αρχαίων Ελλήνων εξαπλώθηκε και στον υπόλοιπο κόσμο. Από τα τέλη του 3ου π.Χ. αιώνα οι άνθρωποι ασχολήθηκαν με την απόσταξη του προϊόντος της αμπέλου, το κρασί, στην αρχή για φαρμακευτικούς λόγους και στη συνέχεια για την παραγωγή ποτών, που “εύφραιναν καρδία ανθρώπων”. Τα μοναστήρια της μεσαιωνικής Δύσης όμως αποτέλεσαν το πιο εύφορο έδαφος, στο οποίο αναπτύχθηκε και καλλιεργήθηκε η τεχνική της απόσταξης. Καθόλου περίεργο το ότι διάσημα αποστάγματα είναι προϊόντα μοναστηριών και γιατί να μην είναι άλλωστε; Στα μοναστήρια υπήρχαν άφθονα τα αμπέλια και άλλες καλλιέργειες, για την εξασφάλιση της πρώτης ύλης, το επαρκές εργατικό δυναμικό, ο χρόνος και φυσικά η γνώση. Η Ελλάδα βεβαίως δεν θα μπορούσε να θεωρηθεί Δύση. Όμως από πολύ παλιά το τσίπουρο ήταν από τα βασικότερα προϊόντα παραγωγής των μοναστηριών, ιδιαίτερα του Αγίου Όρους, όπου και υπάρχουν αναφορές σε τούρκικα φιρμάνια για παραγωγή τσίπουρου από το 1590. Τα αποστάγματα γενικότερα, τόσο των σταφυλιών, όσο και του κρασιού, γεννήθηκαν και αναπτύχθηκαν σε περιοχές αμπελουργικές, μιας και η πρώτη ύλη εκεί ήταν άμεσα διαθέσιμη. Ανάλογα άλλα αποστάγματα αναπτύχθηκαν σε περιοχές, όπου υπήρχε η σχετική επάρκεια πρώτων υλών π.χ. απόσταγμα σταφίδας (Raisin brandy), απόσταγμα μηλίτη κ.α. Με την πάροδο των χρόνων η διαδικασία της απόσταξης έγινε γνωστή και στον απλό κόσμο, έτσι ώστε οι φτωχοί αμπελουργοί βρήκαν τον τρόπο, να εκμεταλλεύονται ένα άνευ αξίας προϊόν, για να παράγουν ένα άλλο, που η εμπορία του θα ενίσχυε το εισόδημά τους. Αρχικά η απόσταξη γινόταν με απλές συσκευές, το απόσταγμα καταναλώνονταν γρήγορα, αφού και δοχεία και χώροι γενικώς δεν υπήρχαν διαθέσιμοι. Με τον καιρό οι τρόποι βελτιώθηκαν, οι διαδικασίες απόσταξης αυξήθηκαν και τροποποιήθηκαν, αλλά πάντα το παραγόμενο από-

σταγμα αποτελούσε ένα συμπληρωματικό εισόδημα για τους παραγωγούς. Για την παραγωγή αποσταγμάτων ποιότητας θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη όλοι οι παράγοντες, που ισχύουν και για την παραγωγή ενός καλού κρασιού. Η ποικιλία των σταφυλιών, οι καλλιεργητικές φροντίδες, ο σωστός βαθμός ωριμότητας και η υγιεινή κατάσταση των σταφυλιών, η προσεκτική οινοποίηση • ιδιαίτερα αν πρόκειται για χωρικούς οινοποιούς, που δεν διαθέτουν τα σύγχρονα μηχανικά μέσα • και τέλος η συνθήκες αποθήκευσης και συντήρησης των σταφυλιών και του κρασιού μέχρι την απόσταξη, είναι από τους βασικότερους παράγοντες που θα επιδράσουν στην ποιότητα του αποστάγματος. Η χρησιμοποίηση σάπιων σταφυλιών για την παραγωγή αποστάγματος είναι σε κάθε περίπτωση απαγορευτική, καθώς το παραγόμενο απόσταγμα θα είναι πλούσιο σε μεθανόλη (ουσία τοξική και επικίνδυνη για την υγεία) και κάπως έτσι αρχίζουν τα παρατράγουδα και τα παραπατήματα. Η όλη διαδικασία της απόσταξης στηρίζεται στο φαινόμενο της συμπύκνωσης των ατμών του οινοπνεύματος, με την χρήση του κατάλληλου καζανιού (άμβυκας) και στη συνέχεια την ψύξη αυτών των ατμών, με σκοπό την υγροποίησή τους και την παραγωγή του αποστάγματος. Το απόσταγμα της πρώτης βράσης των στέμφυλων λέγεται συνήθως σούμα και είναι συμπυκνωμένη η αλκοόλη των στέμφυλων. Στη συνέχεια η σούμα επαναποστάζεται και λαμβάνουμε το τελικό απόσταγμα, το οποίο χωρίζουμε σε τρία μέρη και κεφαλές - καρδιά - ουρές. Το πρώτο και το τρίτο μέρος (κεφαλές και ουρές) είναι ανεπιθύμητα και επικίνδυνα για κατανάλωση και οδηγούνται προς νέα απόσταξη, αφού προστεθούν στα στέμ-

φυλα. Το κυριότερο και πιο σημαντικό κομμάτι της δεύτερης απόσταξης είναι η “καρδιά”, που εφόσον αραιωθεί με καθαρό νεράκι γύρω στους 40-45% vol, είναι έτοιμο για κατανάλωση. Μετά την απόσταξη μπορεί το έτοιμο απόσταγμα να διοχετευθεί σε δρύινα βαρέλια, προκειμένου να παλαιωθεί. Το βαρέλι με την πάροδο του χρόνου θα απαλύνει την δριμύτητα του οινοπνεύματος, πλουτίζοντας το απόσταγμα με τα αρώματα του ξύλου (βανίλιας - μπαχαρικών κλπ.), προσδίδοντάς του ανάλογα με τα χρόνια παραμονής του σε αυτό, ένα χρώμα χρυσοκίτρινο ή έντονο καφέ. Βέβαια δεν είναι υποχρεωτικό για ένα απόσταγμα, να περάσει από βαρέλι, εξάλλου - πέρα από το τσίπουρο που καταναλώνεται κατ’ ευθείαν - κυκλοφορούν εμφιαλωμένα αποστάγματα οίνου εξαιρετικής ποιότητας, που αξίζει να δοκιμάσει κανείς. Σίγουρα υπάρχουν πάρα πολλά, που μπορούμε ακόμα να περιγράψουμε σχετικά με τα αποστάγματα, τους τρόπους παρασκευής και πώς μπορεί κανείς να τα απολαύσει. Το βασικότερο όλων είναι η απόλαυση αυτή να κινείται στα πλαίσια του ρητού “παν μέτρον άριστον”, γιατί ας μην ξεχνάμε, ότι έχουμε να κάνουμε με οινόπνευμα! Μέχρι και το 1988 απαγορευόταν στην Ελλάδα η πώληση εμφιαλωμένου τσίπουρου, αλλά σε ορισμένες περιοχές η απευθείας πώληση προς κατανάλωση επιτρεπόταν κατ’ εξαίρεση και μόνο σε τοπικό επίπεδο(Θεσσαλία, Μακεδονία, Ήπειρος, Κρήτη). Δικαίωμα απόσταξης είχαν μόνο οι αμπελουργοί, με άδεια που εκδίδονταν αφορολόγητα και μόνο για 48 ώρες. Μετά το 1988 η νομοθεσία άλλαξε και η παραγωγή και εμφιάλωση τσίπουρου επιτρέπεται σε όλη την χώρα μέχρι και την συσκευασία των 5 λίτρων, αλλά τώρα η παραγόμενη αλκοόλη φορολογείται.

● T· ΛÌÂÓ· Î·È ÔÈ ÊˆÙÔÁڷʛ˜ ÙÔ˘ ·ÊÈÂÚÒÌ·ÙÔ˜ Â›Ó·È ÙÔ˘ Î. KˆÓ. B·Ú‰¿ÎË


8 / T™I¶OYPO A¶O™TA°MA ZøH™ ¢IA¢POME™ / 31 ¢EKEMBPIOY 2010 - 2 IANOYAPIOY 2011

Ν

ΔÔ˘ ∫ˆÓ/ÓÔ˘ π. μ·Ú‰¿ÎË

ερό φλογερό, νερό της ζωής, η παρουσία του τσίπουρου στην τοπική παράδοση είναι έντονη και μακρόχρονη. Το τσίπουρο υπήρξε ανέκαθεν το ποτό των φτωχών και λαϊκών τάξεων, ήταν το ποτό που ξεκούραζε τον ταλαιπωρημένο αγρότη - αμπελουργό από τον ημερήσιο μόχθο του. Τόσο πολύτιμο το τσίπουρο και για την συμπλήρωση του οικογενειακού εισοδήματος, που οι Πινακιώτες αμπελουργοί - λόγω του χρόνου και της υπομονής που απαιτούσε η παραγωγή του - το ονόμαζαν “το δάκρυ της Παναγίτσας”, που πέφτει σταγόνα - σταγόνα.

ΔÔ ÔÙfi Ô˘ Û˘Óԉ‡ÂÈ ‰˘Û¿ÚÂÛÙ˜ Î·È Â˘¯¿ÚÈÛÙ˜ ÛÙÈÁ̤˜ Ù˘ ˙ˆ‹˜

Άγιο μου τσιπουράκι Ο τρύγος πέρασε πολύ γρήγορα κι έχει σχεδόν ξεχαστεί, τα νέα κρασιά ήδη δοκιμάζονται, οι κρίσεις και η αξιολόγηση του “φρέσκου” πάνε σύννεφο, όλοι αναπολούν με ανακούφιση αλλά και νοσταλγία τις μέρες της τρέλας του τρύγου που έφυγε, ο απολογισμός των καλλιεργητικών πεπραγμένων θα δείξει τι έγινε καλά και τι χρειάζεται αλλαγή και περαιτέρω βελτίωση. Η τελευταία εργασία που απομένει να γίνει, ώστε να κλείσει ο αμπελουργικός κύκλος της χρονιάς, είναι το βράσιμο των στεμφύλων και η παραγωγή του τσίπουρου, πριν μας πάρει ο χρόνος και χωρίς καλά - καλά να το καταλάβουμε, βρεθούμε πάλι στην αρχή της νέας χρονιάς, μπαίνοντας στον ρυθμό του αμπελιού με κλαδέματα - και άλλες καλλιεργητικές φροντίδες, παρέα με την γλυκιά προσμονή του νέου τρύγου. Ποια είναι όμως η διαδικασία και πώς ακριβώς γίνεται το “καζάνιασμα” των τσίπουρων; Ποια η πολυξακουσμένη, όμορφη, αλλά δύσκολη διαδρομή, μέχρι να σηκώσουμε τα ποτηράκια μας και να αρχίσουμε τα “εβίβα”; Κάθε χρόνο ο Δεκέμβριος είναι ο μήνας, που οι λίγοι εναπομείναντες αμπελουργοί των χωριών του Δήμου Μηλεών, έχουν το δικαίωμα να προμηθευτούν από το Τελωνείο την προβλεπόμενη άδεια απόσταξης διήμερου αποσταγματοποιού και να προχωρήσουν στην παραγωγή τσίπουρου. Μέχρι πριν από λίγα χρόνια οι άδειες αυτές χορηγούνταν στην περιοχή, μόνο τον μήνα Μάιο και αυτό είχε ως αποτέλεσμα, η συνολική μάζα των προς απόσταξη στεμφύλων να υποβαθμίζεται, λόγω της παρατεταμένης παραμονής στα βαρέλια. Ευτυχώς αυτό άλλαξε και η αποστακτική περίοδος πέρα από το μήνα Μάιο ισχύει και για τον Δεκέμβριο, έτσι ώστε τα στέμφυλα να διατηρούνται φρέσκα και φυσικά τα αρώματά τους να παραμένουν πιο έντονα και “ζωντανά”. Μετά λοιπόν την ολοκλήρωση της ζύμωσης των σταφυλιών και της μετατροπής της ζάχαρής τους σε οινόπνευμα, φτάνουμε στην ιδιαίτερη εποχή της παραγωγής του παραδοσιακού τσίπουρου, που αποτελεί μία πραγματική ιεροτελεστία. Μόλις λίγες δεκαετίες παλιότερα - όπου η αμπελουργία ήταν μία από τις κυριότερες αγροτικές ασχολίες των κατοίκων της περιοχής - η σημασία της απόσταξης ήταν ξεχωριστή, μιας και πέρα από το οικονομικό όφελος για τον παραγωγό, αποτελούσε (και εξακολουθεί να αποτελεί σε μικρότερη αλλά αργά- αργά αυξανόμενη σήμερα κλίμακα), τη συνέχεια μιας

■ TÔ ÁϤÓÙÈ Û˘ÓÙÚÔʇÂÈ ÙËÓ ·fiÛÙ·ÍË Ì¤¯ÚÈ Úˆ›·˜ μακρόχρονης παράδοσης, που συνεχίζεται εδώ και κάποιους αιώνες και όπως φαίνεται, το πράγμα θα τραβήξει για πολλά χρόνια ακόμη.

√ ηÈÚfi˜ ÙˆÓ Î·˙·ÓÈÒÓ Ο καιρός λοιπόν των “καζανιών” είναι οι μέρες, που

οι άμβυκες δουλεύουν μέρα και νύχτα πάνω από τη φωτιά, ακολουθώντας χρόνια τώρα το ίδιο τελετουργικό. Τα καζάνια (άμβυκες) είναι κατασκευασμένα εξ ολοκλήρου από χαλκό και η χωρητικότητά τους επιτρέπεται για τους διήμερους αποσταγματοποιούς, να φθάνει έως τα 130 κιλά. Το καζάνι, που κατ’ εξοχήν χρησιμοποιείται στην

περιοχή του Πηλίου, είναι το χαμηλό με το στρόγγυλο καπάκι, όπου η έξοδος του ατμού είναι τοποθετημένη στο πλαϊνό μέρος του. Τα πιο σύγχρονα και επαγγελματικά καζάνια (π.χ. Ν. Αγχίαλος, Τίρναβος, Νάουσα) είναι χτισμένα μέσα σε φούρνο από πυρότουβλα και είναι εμφανές μόνο το πάνω μέρος τους. Η έξοδος του ατμού είναι στο πάνω μέρος του καπακιού και με μία χαλκοσωλήνα σχήματος “Π” οι ατμοί του βρασμού μεταφέρονται στο σύστημα ψύξης, που στα μέρη μας είναι συνήθως μια μικρή στέρνα ή μια λάντζα από σιδηροκατασκευή, όπου μέσα της υπάρχει διαρκώς τρεχούμενο κρύο νερό, προκειμένου να γίνεται η ψύξη των ατμών και στην άκρη της είναι το σημείο, όπου ρέει αργά - αργά το τσιπουράκι. Στην αρχή τα στέμφυλα ή τσίπουρα ή τσάμπουρα (τα στερεά υπολείμματα των σταφυλιών μετά την άντληση του μούστου ή του κρασιού) μεταφέρονται από τα δοχεία, που έχουν παραμείνει αποθηκευμένα μέσα στο καζάνι. Βασικός κανόνας για την παραγωγή ενός καλού και εύγεστου τσίπουρου είναι τα στέμφυλα, να έχουν αποζυμωθεί τελείως, πριν καταλήξουν για απόσταξη. Η παραμονή των στεμφύλων σε μεγάλα δοχεία χωρίς την παρουσία αέρα, εξασφαλίζει στεγανότητα, ώστε να μην χάνονται τα υγρά τους αφ’ ενός, αλλά αφ’ ετέρου απομακρύνει τον κίνδυνο προσβολής και αλλοίωσής τους από μικροοργανισμούς, βοηθώντας στη διατήρηση της όσο το δυνατόν καλύτερης κατάστασής τους. Στο τσίπουρο της δεύτερης απόσταξης είναι τόσο ευδιάκριτα τα λεπτά γευστικά χαρακτηριστικά του, που και η παραμικρή κακή μυρουδιά στα στέμφυλα γίνεται αμέσως αντιληπτή στον ουρανίσκο μας. Λίγο πάνω από τον πυθμένα του καζανιού, τοποθετείται μία σήτα ή αν αυτή δεν υπάρχει, μπορούν να χρησιμοποιηθούν κλαριά από σπάρτα ή λυγαριές, που θα βοηθήσουν να μην “κολλήσει” το καζάνι, δηλ. να μην έλθουν σε επαφή τα στερεά με τα τοιχώματα του άμβυκα, που αν αυτό συμβεί, το απόσταγμα θα εμφανίσει άσχημες οσμές, που θα οφείλονται στο κάψιμο των σταφυλιών. Στα στέμφυλα προστίθεται ένα μέρος υγρών της ζύμωσης (κρασιού) και κάποια ποσότητα νερού. Στη συνέχεια το καζάνι κλείνεται ερμητικά με το μπρούτζινο καπάκι και η φωτιά αρχίζει να καίει, ρυθμισμένη σιγά - σιγά, ώστε να αρχίσει το βράσιμο.


T™I¶OYPO A¶O™TA°MA ZøH™ / 9 ¢IA¢POME™ / 31 ¢EKEMBPIOY 2010 - 2 IANOYAPIOY 2011

Η μορφή της θέρμανσης του άμβυκα ποικίλει και μπορεί να γίνεται με γυμνή φλόγα ή με ατμό, αλλά εφόσον μιλάμε για παραδοσιακή απόσταξη, το κυριότερο υλικό θέρμανσης είναι τα καυσόξυλα. Μόλις το υλικό του καζανιού αρχίζει να βράζει, ξεκινά και η απόσταξη. Οι υδρατμοί περνούν μέσα από σωλήνα, που ξεκινά από την άκρη της εξόδου του καπακιού και καταλήγουν σε στενότερους σωλήνες, σπειροειδούς σχήματος (σερπαντίνα), που όπως είπαμε, είναι βουτηγμένοι μέσα στη στέρνα ή την λάντζα με το κρύο νερό, ώστε να υγροποιούνται οι ατμοί. Το οινόπνευμα που παίρνουμε από την διαδικασία αυτής της πρώτης απόσταξης, λέγεται “σούμα” ή “σκέτη”, είναι κατά μέσο όρο 15 έως 18 βαθμοί (γράδα κλίμακας Cartier), χαρακτηρίζεται δε από κάψιμο και έντονη μυρουδιά.

√ «Ï·Ì›ÎÔ˜»

■ ™ÙÔ ÁϤÓÙÈ Î·È Ë Δ¿ÓÈ· ΔÛ·Ó·ÎÏ›‰Ô˘

Δεν τελείωσε όμως η διαδικασία παραγωγής τσίπουρου. Αμέσως μετά την ολοκλήρωση του βρασμού όλων των στεμφύλων ακολουθεί η δεύτερη απόσταξη ή μετάβαση και στα καθ’ ημάς πηλιορείτικα ο “λαμπίκος” , που είναι και το κυριότερο κομμάτι της παραγωγής, αφού σε αυτή τη δεύτερη φάση κρίνεται το καλό τσίπουρο. Στο καθαρό πλέον από στέμφυλα καζάνι τοποθετείται η “σούμα” ή “σκέτη” - και εφόσον πρόκειται για τσίπουρο με γλυκάνισο - πέφτουν μαζί της εκτός από το γλυκάνισο και διάφορα άλλα αρωματικά υλικά (φρούτα ή δημητριακά), που τα είδη και οι αναλογίες τους ποικίλουν κατά περιοχή, αλλά αποτελούν επτασφράγιστο μυστικό για τον κάθε αποσταγματοποιό. Το δεύτερο αυτό βράσιμο φιλτράρει το τσίπουρο και το κάνει πιο εύγευστο και καθαρό, αφού όμως πρώτα ξεχωριστούν από μέσα του “τα πρωτοράκια και τα αποράκια” . Ειδικότερα να πούμε ότι το προϊόν της δεύτερης απόσταξης χωρίζεται σε τρία μέρη, τις κεφαλές ή πρωτοστάλαμα, την καρδιά, που είναι το κυριότερο και τις ουρές ή αποράκι, που είναι το τελευταίο. Κεφαλές και ουρές μπορούν πάλι να οδηγηθούν για απόσταξη αναμιγνύοντάς τες με τα στέμφυλα. Το μέρος που ενδιαφέρει, είναι η καρδιά, που εφόσον αραιωθεί με καθαρό πηγαίο νεράκι (οι σύγχρονες επιταγές της απόσταξης επέβαλλαν τη χρήση αποσταγμένου νερού) στους 40-45% vol, είναι έτοιμο για κατανάλωση. Το σημαντικότερο μετά από όλα όσα έχουμε αναφέρει έως τώρα, είναι ότι έχουμε στο ποτήρι μας το πολυπόθητο τσιπουράκι. Μπορεί να καταναλωθεί αμέσως και το μόνο που χρειάζεται, είναι λίγα μεζεδάκια και καλή παρέα, μιας και η όλη διαδικασία έχει συνδεθεί λόγω της φύσης του προϊόντος με φαγοπότι, διασκέδαση, μεγάλες παρέες, τραγούδια και χορούς, που κάνουν τις ατέλειωτες ώρες γύρω από τα καζάνια, να κυλούν ευκολότερα και αν μη τι άλλο ευχάριστα. Η παρουσία του τσίπουρου στην παράδοση του Πηλίου αλλά και σε πολλές περιοχές του ελλαδικού χώρου γενικότερα (Τίρναβος - Ραψάνη - Νάουσα Ζίτσα κ.ά.) είναι έντονη και μακρόχρονη. Η ύπαρξη ξεχωριστών χώρων για την παραγωγή του τσίπουρου δείχνει τη μεγάλη σημασία που του έδιναν. Εξάλλου το τσίπουρο, το γλυκό του κουταλιού και ο καφές, ήταν το κυριότερο κέρασμα στον επισκέπτη, που περνούσε από το σπίτι. Τέλος το τσίπουρο δεν γίνεται απλά με ένα καζάνι, μια φωτιά τρα-λα-λο και τρα-λα-λα. Θέλει πρώτα απ’ όλα καλό σταφύλι, υπομονετική και σωστή δουλειά στο αμπέλι, απαιτεί γνώση, τέχνη και ευσυνειδησία. Αρρωστημένοι εγωισμοί, ασυνείδητοι και πονηροί δήθεν παραγωγοί είναι καλά να μην ασχολούνται με το “σπορ”. Απαιτεί ατέλειωτες ώρες εργασίας και πραγματική “ερωτική σχέση” με το αμπέλι ώσπου να πάνε όλα καλά και η καλή σοδειά να σημάνει καλό τσίπουρο. Γι’ αυτό η κούραση, το ξενύχτι και η αναμονή μπροστά στο καζάνι είναι μια πραγματική γιορτή και ιεροτελεστία. Όσον αφορά τη διατροφική αξία του και την επίδραση στον οργανισμό του ανθρώπου, το τσίπουρο, πρώτα απ’ όλα χρειάζεται σεβασμό και μέτρο, μαζί με συνοδεία εδεσμάτων. Η μικρή και μέσα στα όρια κατανάλωσή του τονώνει την κυκλοφορία του αίματος, αυξάνει την καλή χοληστερόλη και μειώνει την κακή. Συνοδεύει και βοηθάει στις λύπες, στις χαρές, στις απογοητεύσεις, στους έρωτές μας και γενικότερα σε αρκετές εκφράσεις της ζωής, μας ξαποσταίνει από την καθημερινή κούραση, φέρνοντάς μας πιο κοντά με τους συνανθρώπους μας. Όλα τα παραπάνω όμως μόνο όταν τηρούμε απαραβίαστα το μέτρο, γιατί αλλιώς.... μας πήρε και μας σήκωσε! Στην υγειά σας.

Το οινό-πνευμα του Δεκέμβρη!!!! ΔÔ ÙÛ›Ô˘ÚÔ ÌÔÚ› Ó· ÂÓÒÓÂÈ Ù· ¿ÓÙ·, Ó· Û οÓÂÈ ¤Ó· Ì ÙÔÓ ‰ÈÏ·Ófi ÛÔ˘

ΔÔ˘ ¶ÚÔÎfiË ¶··ÛÙÚ·Ù‹, ∫·ıËÁËÙ‹ πÛÙÔÚ›·˜ ÛÙÔ ¶¿ÓÙÂÈÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ Î·È ÂÔ¯ÈÎÔ‡ ∫·ÙÔ›ÎÔ˘ ¶ËÏ›Ô˘ εσημέρι Κυριακής 12 Δεκεμβρίου 2010 και φθάνουμε στην παραλία των Καλών Νερών με την συντροφιά μας, Επιτέλους κρύο μετά από ατέλειωτους νοτιάδες. Ηλιόλουστη μέρα με θερμοκρασία “0” , ανταρκτικές θερμοκρασίες, και με λαμπερή θάλασσα. Χωμένοι μέσα στα ζεστά μας ρούχα, αναπνέουμε με απόλαυση τον παγωμένο καθαρό αέρα. Το χωριουδάκι είναι σχεδόν έρημο, ο παραλιακός δρόμος στρωμένος με ένα παχύ στρώμα πλατανόφυλλα και τίποτα δεν θυμίζει την πολύβουη παραλία του καλοκαιριού. Ο δρόμος μας καταλήγει στην άκρη της παραλίας, όπου είναι η πέτρινη παμπάλαια αποθήκη του Κώστα Βαρδάκη, που μετατράπηκε για σήμερα σε ναό γλεντιού και απόσταξης τσίπουρου. Η αποθήκη αυτή για πάνω από 50 χρόνια και μέχρι τα τέλη της δεκαετίας του ’70 ήταν η βάση του Μονοπωλίου, του χώρου δηλαδή όπου γινόταν η διακίνηση κρατικών εμπορευμάτων (τραπουλόχαρτα, σπίρτα, αλάτι, πετρέλαιο). Σήμερα πια δεν είναι μονοπώλιο, γίναμε “Ευρώπη” και όλα είναι πλέον ελεύθερα. Η αποθήκη θυμίζει παλιό ταβερνείο, στολισμένη και φωτισμένη κατάλληλα, για να υποδεχθεί -όπως κάθε χρόνο- τους φίλους συγχορευτές του Κώστα από το Λύκειο Ελληνίδων του Βόλου και τούς ντόπιους συγχωριανούς του, για να γιορτάσουν την παραγωγή του φρέσκου τσίπουρου. Το καζάνι στημένο βράζει ασταμάτητα και τα τραπέζια στρωμένα και σερβιρισμένα με λογιών λογιών τοπικά εδέσματα, φτιαγμένα με μεράκι από την σύζυγο του Κώστα, Μάχη και τις μαμάδες του ζεύγους την κα Μίνα και την κα Περιστέρα. Θερμή φιλοξενία, πνεύμα και οινόπνευμα ξεδίπλωσαν μια πραγματικά μεγάλη γιορτή απ’ αυτές που χάνονται στο βάθος του χρόνου, αλλά ξαναβρίσκονται στο σήμερα σε πολλές περιοχές της ελληνικής υπαίθρου. Όλα τα μέλη της οικογένειας Βαρδάκη από τα τρία τους παιδιά μέχρι τον ογδοντατετράχρονο παππού Γιάννη, πατέρα του παραγωγού και τον εβδομηνταπεντάρη κ. Μπάμπη πατέρα της

Μ

■ ™ÙÔ Î·˙¿ÓÈ ÙÔ ‚Ú¿ÛÈÌÔ, ÛÙË ÊÔ˘ÊÔ‡ Ù· οÛÙ·Ó·

Μάχης, βρίσκονται κάθε χρόνο αυτές τις μέρες “επί ποδός πολέμου” και ο καθένας έχει την συμμετοχή και τον ρόλο του στην οργάνωση της όλης διαδικασίας. Το τσίπουρο άρχισε σιγά-σιγά να τρέχει, σαν από βρυσούλα, οι μεζέδες έρχονται βροχή πάνω στα τραπέζια. Το ντόπιο κρασί και το τσίπουρο έρεαν άφθονα και κοντοζύγωνε η ώρα “ν’ αρχίσει το τραγούδι ν’ ανεβεί ο πικρός καημός, να δώσει και να πάρει ο νους κι ο λογισμός”. Ανοίγει η πόρτα ξαφνικά και μπαίνουν μέσα στην αποθήκη ένα τεράστιο νταούλι κι από κοντά του δύο ζουρνάδες. Τι μουσικές, τι υπέροχος ήχος. Η Μακεδονία, η Ανατολική Ρωμυλία, η Θράκη και πρώτα απ’ όλα το Πήλιο λες και χώρεσαν όλα μαζί σε μια αποθήκη, παρέα με καμιά πενηνταριά ανθρώπους. Με μιάς άνδρες και γυναίκες, οι φίλοι του Λυκείου Ελληνίδων, πιάστηκαν σ’ έναν μοναδικής ομορφιάς χορό. Το δρώμενο ανεπανάληπτο, πρώτη φορά συμμετέχω σε τέτοιο και ομολογώ ότι είναι πράγματι ανώτερο, από όλα τα πολυδιαφημισμένα που μας βομβαρδίζουν καθημερινά, καθότι εδώ δεν υπάρχει σκηνοθεσία και τάχα μου έξωθεν νόημα. Αυτό έχει νόημα δικό του, με μια κουβέντα απόλυτα αυθεντικό! Η συνέχεια έκρυβε κι άλλες εκπλήξεις! Τη θέση του ενός ζουρνά πήρε μια γκάιντα και οι άν-

δρες πιάστηκαν από τις ζώνες τους, χορεύοντας έναν υπέροχο, αλλά πραγματικά πολύ δύσκολο χορό, τον ανδρικό ζωναράδικο ή “τσέστο” . Μνήμες αρχαίων χορών και ιεροτελεστιών. Κι εκεί που νομίζαμε ότι το γλέντι πάει προς το τέλος του, εμφανίζεται μια ποντιακή λύρα κι ο χορός άρχισε το ταξίδι κατά την μεριά του Πόντου αυτή τη φορά. Χαμένοι λοιπόν μέσα στη μαγεία του χορού, βλέποντας νέους, παππούδες και μικρά παιδιά να συμμετέχουν αυθόρμητα μέσα σ’ αυτό το κουβάρι χαράς και γλεντιού, σκέφτομαι τι να είναι τελικά αυτό το πνεύμα της παράδοσης; Είναι η αναπαραγωγή της ατόφιας ζωής, η υποταγή του θανάτου από την πνευματική δύναμη που είναι ζωή. Το τσίπουρο μπορεί να ενώνει τα πάντα, να σε κάνει ένα με τον διπλανό σου. Η παραδοσιακή ζωή είναι προσωπική και συνάμα συλλογική, ούτε πολιτική ούτε οικονομική. .Έτσι διάβηκαν οι Έλληνες τους αιώνες, διασκεδάζοντας τον μόχθο τους με “τσιπουράκια” και χορούς. Το καζάνι αδειάζει και αμέσως ξαναγεμίζει, για να αποστάξει αυτή τη φορά τσίπουρο χωρίς γλυκάνισο, καθώς τα γούστα περιλαμβάνουν και τις δυο επιλογές, με ή χωρίς. Αγόρια και κορίτσια συνεχίζουν το χορό και το τραγούδι και όλα φαίνονται να μοιάζουν τόσο παλιά, αλλά την ίδια στιγμή και τόσο σύγχρονα!


10 / T™I¶OYPO A¶O™TA°MA ZøH™ ¢IA¢POME™ / 31 ¢EKEMBPIOY 2010 - 2 IANOYAPIOY 2011

Ιεροτελεστία στη Θεσσαλία Τι και αν ο δρυίδης Πανοραμίξ απαγόρευε στον Οβελίξ να πιει από το μαγικό ζωμό, επειδή είχε πέσει μέσα μικρός και η επίδρασή του κράταγε ακόμα... Στον Τύρναβο οι κάτοικοι, δεκαετίες τώρα, φτιάχνουν και γεύονται έναν άλλο μαγικό ζωμό, διόλου απαγορευτικό, μα ολότελα διαφορετικό από εκείνον του Πανοραμίξ. Ένα ζωμό που χαρίζει ευθυμία και η επίδρασή του κρατάει ώρες, μέρες, χρόνια. Ένα απόσταγμα ζωής, με πολλά μυστικά. Το όνομα αυτού, τσίπουρο... Δεν είναι ποτό αλλά φάρμακο. Ένα φάρμακο που κάνει καλό στην ψυχή. Η απόσταξή του σε καμία περίπτωση δεν είναι μια απλή διαδικασία. Είναι μια ιεροτελεστία, μια μυστηριακή γιορτή που καλά κρατεί και στις μέρες μας. Μία μαγική διαδικασία, απ’ την οποία σταγόνα-σταγόνα, ο αχνός των μυρωδάτων στεμφύλων θα μετατραπεί σ’ ένα καυτό υγρό, που ταξιδεύει τις αισθήσεις και γιατρεύει τις πληγές της ψυχής. Η απόσταξη τσίπουρου στη Θεσσαλία όμως και ιδιαίτερα στον Τύρναβο, όπου παράγεται το φημισμένο τσίπουρο Τυρνάβου, αποκτά και άλλη διάσταση. Από τον Οκτώβριο μέχρι και το Δεκέμβριο η πόλη αλλάζει άρωμα. Η μυρωδιά που πλανάται στον αέρα μεθυστική, γαργαλάει τα ρουθούνια και προσκαλεί κατοίκους και επισκέπτες να συμμετάσχουν στο πανηγύρι των αισθήσεων. Στον Τύρναβο την εποχή αυτή τα καζάνια έχουν πάρει φωτιά. Περίπου 200 και πλέον ιδιωτικά αποστακτήρια ή καζαναριά, όπως έχουν επικρατήσει να λέγονται, έχουν ανοίξει τις πόρτες τους σε γνωστούς και άγνωστους, που θέλουν να δουν και να γευτούν. Γιατί ως γνωστόν χωρίς καλή παρέα στο καζαναριό, το τελικό προϊόν θα χαρακτηριστεί τουλάχιστον άνοστο... Κάθε καζαναριό έχει τη δική του ιστορία. Οι τοίχοι του είναι ποτισμένοι με γέλια, τραγούδια και κουβέντες. Πιο πολύ μοιάζει με σκηνή θεάτρου, στην οποία διαδραματίζεται για περίπου δύο μήνες ένα πανάρχαιο έργο, με πρωταγωνιστή τον πυρακτωμένο άμβυκα (καζάνι), που καίει όλο το 24ωρο και θεατές φίλους, γείτονες, συγκαλλιεργητές και συμπότες, που παρακολουθούν, βοηθούν και συντροφεύουν τον καζανά, που συνήθως είναι και ο αμπελουργός. Φωτιές ανάβουν, τα μέταλλα πυρώνουν, οι ατμοί του αλκοόλ αναδύονται και βρίσκουν το δρόμο για τους σωλήνες, όπου το κρύο νερό θα τους δροσίσει, για να τους μεταμορφώσει σε “νερό που καίει” . Σταγόνα, σταγόνα, αργά και βασανιστικά, λες και στάζει η τελευταία σταγόνα ικμάδας από το είναι τους, οι καρποί προσφέρουν στον άμβυκα την τελευταία τους ύπαρξη. Οι αναθυμιάσεις στο χώρο, γαργαλούν το στομάχι και η όρεξη ανεβάζει βαθμούς και γυρεύει δικαίωση. Μεζεδάκια λογής-λογής στρώνονται στο τραπέζι και για επιδόρπιο η φημισμένη μουσταλευριά. Το τσίπουρο όμως για να νοστιμέψει, θέλει και το μπουζουκάκι του. Ο χορός και το τραγούδι απαραίτητα συστατικά, που νοστιμεύουν το τσίπουρο αλλά και τη ζωή. Η νύχτα κυλάει γλυκά και αβίαστα ανάμεσα σε φίλους και συγγενείς, που συζητούν, τραγουδούν και χορεύουν. Το ξημέρωμα δεν αργεί, αλλά κανείς δεν βιάζεται.

Τσίπουρο διά πάσα νόσο... Γ ια χρόνια το τσίπουρο ήταν βασικό φάρμακο στην ελληνική οικογένεια. Ιδιαίτερα το μεταβρασμένο, που είχε μεγαλύτερη περιεκτικότητα σε αλκοόλη. Αναφέρουμε μερικές. Σε πονόδοντο, κρατάμε μισή γουλιά τσίπουρο στο πονεμένο σημείο, για να μουδιάσει. Σε μικροτραυματισμούς και κοψίματα καθαρίζουμε το σημείο με τσίπουρο. Σε πιασίματα και γενικά μυικούς πόνους κάνουμε εντριβή στο πονεμένο σημείο με τσίπουρο. Μάλιστα πολλοί κρατούν τις κεφαλές, που εμείς προτείνουμε να ξανααποστάζουν και στο τέλος να απορρίπτονται, ειδικά για εντριβές. Σε κρυώματα κάνουμε εντριβή στην πλάτη με τσίπουρο. Σε κοιλόπονο από κρύωμα πίνουμε λίγο τσίπουρο. Σε δυσπεψία ένα ποτηράκι τσίπουρο. Σε συνάχι εισπνοές ατμών ζεστού τσίπουρου. Βάζουμε σ’ ένα βαμβάκι τσίπουρο και με τη βοήθεια ενός μαντηλιού το στερεώνουμε στη μύτη, ώστε κάθε εισπνοή να φιλτράρεται μέσα από το ποτισμένο με τσίπουρο βαμβάκι. Υπάρχουν και πιο σύνθετες χρήσεις, σε συνδυασμό με άλλα γιατρικά, όπως κομπρέσες με πιπέρι και τσίπουρο στο στήθος για σοβαρότερα κρυώματα. Να και μια “φοβερή” μέθοδος για να ηρεμήσουν τα μωρά, που έκλαιγαν και δεν κοιμόταν. Οι μητέρες έβαζαν στο στόμα τους τσίπουρο και φυσούσαν την ζεστή γεμάτη ατμούς αλκοόλης εκπνοή τους στο πρόσωπο των μωρών. Η αλκοόλη νάρκωνε τα παιδιά! Η μυρωδιά του τσίπουρο περνούσε στο υποσυνείδητο με θετική ενέργεια. Πολλές γυναίκες χρησιμοποιούσαν το τσίπουρο, αραιωμένο, για να καθαρίζουν το πρόσωπο τους, αλλά και για να βρέχουν και να χτενίζουν τα μαλλιά τους. Τα μαλλιά γυάλιζαν, αλλά και οι ίδιες μοσχοβολούσαν τσίπουρο. Λένε ότι τις Κυριακές η εκκλησία μύριζε τσίπουρο. Mήπως μερικές φορές αισθάνεσαι ότι δεν έχεις αρκετή αυτοπεποίθηση; Μήπως μερικές φορές... διστάζεις; Μήπως μερικές φορές θα ήθελες να βλέπεις τα πράγματα πιο θετικά από Ό,τι είναι; Αν η απάντηση είναι ναι στις παραπάνω ερωτήσεις, τότε ρωτήστε το γιατρό σας... (μάλλον τον φίλο σας καλύτερα) σχετικά με το τσίπουρο. Το τσίπουρο είναι ο ασφαλής και φυσικός τρόπος, να αισθανθείς καλύτερα και περισσότερο σίγουρος για τον εαυτό σου και τις ενέργειές σου. Το τσίπουρο σε βοηθάει να κατευνάσεις το δισταγμό σου και να λες στον κόσμο πόσο έτοιμος και διατεθειμένος είσαι, να κάνεις... σχεδόν τα πάντα! Θα καταλάβεις τις ευεργετικές ιδιότητες του τσίπουρου σχεδόν αμέσως και ιδίως με μία ειδική α-

γωγή τακτικών δόσεων μπορείς να υπερπηδήσεις κάθε εμπόδιο, που σου δημιουργεί αναστολές. Ο δισταγμός, η αδεξιότητα, η ανασφάλεια, η αμφιβολία θα αποτελούν πια χαρακτηριστικά του παρελθόντος και θα ανακαλύψεις πολλά ταλέντα, που δεν ήξερες ότι διέθετες. Σταμάτα να κρύβεσαι και άρχισε να ζεις! Όμως... Το τσίπουρο μπορεί να μην είναι το σωστό “φάρμακο” για όλους. Οι γυναίκες, για παράδειγμα, που βρίσκονται σε περίοδο εγκυμοσύνης, δεν θα πρέπει να το χρησιμοποιήσουν. Σε αντίθεση όμως, οι γυναίκες που δεν έχουν πρόβλημα να περάσουν από τη διαδικασία, η οποία μπορεί να επιφέρει και μία εγκυμοσύνη, θα ήταν σκόπιμο να το χρησιμοποιήσουν. Επίσης, είναι απαγορευτικό για τα παιδιά κάτω των 18 χρόνων, όμως συνιστάται στους ενήλικες, που θέλουν να ξυπνήσουν το παιδί μέσα τους ή επιθυμούν να παραμείνουν παιδιά εσαεί.

™ÙÔ Ê·ÁËÙfi Î·È ÙÔ ÔÙfi Η χρήση του παραδοσιακού τσίπουρου στη βιομηχανία ποτών (ποτοποιία), απαγορεύεται, αλλά στα νοικοκυριά ήταν και ακόμα είναι το βασικό συστατικό για την παραγωγή των σπιτικών ηδύποτων (λικέρ). Χρησιμοποιούνται βύσσινο, μανταρίνια, κράνα, καρυδάκια, κυδώνια και όποιο άλλο φρούτο έχει χρώμα και άρωμα. Φυσικά για την παρασκευή λικέρ πρέπει να χρησιμοποιούμε τσίπουρο χωρίς γλυκάνισο, γιατί η μυρωδιά του σκεπάζει τα αρώ-

■ ΔÔ ÁϤÓÙÈ

ματα του φρούτου. Η χρήση του τσίπουρου στην μαγειρική άρχισε τα τελευταία χρόνια. Με τη μεγάλη εξέλιξη της γαστρονομίας και την αναζήτηση νέων γεύσεων και αρωμάτων το τσίπουρο βρήκε και αυτό μια θέση. Ένας σεφ συμβουλεύει να το χρησιμοποιούμε σε σάλτσες και όπου αλλού χρειάζεται, να “σβήσουμε” ένα τηγανητό με ποτό. Το άρωμα της ανηθόλης αλλά και των υπόλοιπων αρωματικών στοιχείων δίνουν μια ευχάριστη απόχρωση. Πριν την είσοδο των βαμμένων πολύχρωμων και συνθετικά αρωματισμένων λικέρ στις γιορτές, το τσίπουρο ήταν το ποτό για τις ευχές. Παραμένει στο Άγιο Όρος. Μόλις κουρασμένος από την πεζοπορία φτάσεις σ’ ένα μοναστήρι, σε περιμένει ο Αρχοντάρης μ’ ένα ποτηράκι τσίπουρο και ένα λουκούμι. Η αλκοόλη του τσίπουρου χαλαρώνει, ξεκουράζει τους μυς και η γλυκόζη του λουκουμιού θρέφει με τις θερμίδες της. Έχουμε γίνει οπαδοί των πλέον απίθανων αλκοολούχων από όλο τον κόσμο. Βομβαρδιζόμαστε από διαφημίσεις εξωτικών ποτών. Το τσίπουρο γιατί όχι; Είναι κι αυτό ένα “εξωτικό” ποτό της πατρίδας μας. Ακούγεται παράξενο. Αλλά είναι πραγματικότητα. Άρχισε δειλά - δειλά να σερβίρεται σε μπαρ από τολμηρούς και χωρίς προκαταλήψεις μπάρμαν. Προτιμούμε για την χρήση αυτή το τσίπουρο χωρίς γλυκάνισο, περίπου σαράντα πέντε βαθμών. Σερβίρεται σκέτο, ως ένα κλασσικό ξερό απόσταγμα ή σε κοκτέϊλ. Ας μην ξεχνάμε ότι η γκράπα Ιταλίας είναι ένα αντίστοιχο ποτό.

ÁÈ· ÙËÓ ·fiÛÙ·ÍË ÙÔ˘ ÙÛ›Ô˘ÚÔ˘ ÎÚ·Ù¿ÂÈ ÒÚ˜ ÔÏϤ˜, fiÛÔ Î·È Ë ·fiÛÙ·ÍË

...ήρθες με τσίπουρο πιωμένος και ρακή... Αναζητήσαμε στην πλούσια ελληνική παράδοση, αλλά και στα ρεμπέτικα, στα “ελαφρά” και στα νεότερα τραγούδια, στίχους που να αναφέρονται στο τσίπουρο, στην τσικουδιά, στο ρακί ή στο ούζο. Διαπιστώσαμε ότι οι στιχουργοί κυρίως αναφέρονται στη χρήση του ποτού γενικά, σαν παρηγοριά στη μοναξιά του πόνου, στην αδικία ή σαν συντροφιά στο γλέντι και στη χαρά. Λίγες φορές ονομάζουν το ποτό. Κι εκεί τη μερίδα του λέοντος κατέχει το κρασί και η ρετσίνα, ακολουθούν η τσικουδιά, το τσίπουρο, το ούζο, το ρακί και ελάχιστες φορές το κονιάκ ή άλλα ποτά. Αναφέρουμε μερικά που σίγουρα κάποια απ’ αυτά σιγοτραγουδήθηκαν απ’ όλους μας.

∂ÁÒ ÎÚ·Û› ‰ÂÓ ‹ÈÓ· - ΤÚÓ· Ì·˜ ΤÚÓ· Ì·˜Ú·Î› ÁÈ· Ó· ÌÂı‡Ûˆ -Ú¤ÂÈ Ó· ÎÂÚÓ¿˜ Ó· ηÏÔÂÚÓ¿˜ÙÒÚ· Ù· ›Óˆ Î·È Ù· ‰˘Ô ÁÈ· Ó· Û’ ·ÏËÛÌÔÓ‹Ûˆ -¿Ì· ‰ÂÓ ÎÂÚÓ¿˜ ‰ÂÓ Î·ÏÔÂÚÓ¿˜. ™Ì˘ÚÓ¤ÈÎÔ

Δ· ·È‰È¿ Ù˘ ÁÂÈÙÔÓÈ¿˜ ÛÔ˘ Ì ÂÈÚ¿˙Ô˘Ó ¿ÏÈ ÌÂı˘Ṳ̂ÓÔ˜ ‹Úı˜ Ì ʈӿ˙Ô˘Ó fiÏÔ Ô‡˙Ô, Ô‡˙Ô, Ô‡˙Ô ÙÔ ‚·Ú¤ıËη ʤÚÙ ÌÔ˘ ¤Ó· ÎÔÓȷοÎÈ Ô˘ ÙÔ’ Ú¤¯ÙËη.

...‹Úı·Ó ÙËÓ ΔÚ›ÙË Ù· ·È‰È¿ ÙÔ˘ æËÏÔÚ›ÙË ›ÓÔ˘Ó ÙÛÈÎÔ˘‰È¿ Ì·’ ¯Ô˘Ó ·ÎfiÌ· ÙËÓ Î·Ú‰È¿ ÛÙËÓ ∫Ú‹ÙË ¡›ÎÔ˜ °Î¿ÙÛÔ˜

ªÂ˜ ÙÔ Ì·¯·Ï¿ ¤ÊÙÂÈ Ë ÎÔ˘ÌÔ˘ÚÈ¿ ÔÈ ˙Â˚Ì¤Îˉ˜ ¯ÔÚ‡ԢÓ... ›ÓÔ˘Ó ڷΛ ÙÚÒÓ ·ÛÙÔ˘ÚÌ¿ Î·È ¯Ù˘¿Ó ٷ Ô‰¿ÚÈ·... ∞. ∫·Ï‰¿Ú·˜ - ¶˘ı·ÁfiÚ·˜

...£· Û ͷӿ‚Úˆ ÛÙÔ˘˜ Ì·Í¤‰Â˜ ÙÚÂȘ ÙÔ˘ ™Â٤̂ÚË Ó· ÂÚÓ¿˜ Î·È ÙÛÈÎÔ˘‰È¿ ÛÙÔ˘˜ ηÊÂÓ¤‰Â˜ Ù· ·ÏÈοÚÈ· Ó· ÎÂÚÓ¿˜. ª¿ÓÔ˜ ∂Ï¢ıÂÚ›Ô˘

∫·ÚÔÙÛ¤ÚË ÙÚ¿‚· Î·È ÛÙÔ Î·Ï·Ì¿ÎÈ Îfi„ ÁÈ· Ô˘˙¿ÎÈ ÙÚ¿‚·... ¶ÔÏ›ÙÈÎÔ ‹ ™Ì˘ÚÓ¤ÈÎÔ (¯·Û·ÔÛ¤Ú‚ÈÎÔ ÙÔ˘ ÷Ù˙˯ڛÛÙÔ˘)

ªÈ· ∫˘Úȷ΋ ÔÈÔ˜ ÙÔ ÂÚ›ÌÂÓ ˆ˜ ı¿Ù·Ó ∫˘Úȷ΋ ‹Úı˜ Ì ÙÛ›Ô˘ÚÔ Ȉ̤ÓÔ˜ Î·È Ú·Î› Ì‹Î˜ Î·È ‹Ú˜ ÙÔ ·È‰› ÙÔ ·È‰› ÌÔ˘... §Â˘Ù¤Ú˘ ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜

™Ì˘ÚÓ¤ÈÎÔ

μ¿Ú· ÓÙ·ÁÂÚ¤, ‚¿Ú· ÓÙ·ÁÂÚ¤ Û·Ó ÙÔ Î‡Ì· Ó· ¯ÔÚ¤„ˆ Û·Ó ÊˆÙÈ¿ ̈ڤ ÕÈÓÙ ‚Ú ·È‰È¿, ʤÚÙ ÙÛÈÎÔ˘‰È¿

Ú›ÍÙ ÙÛ›Ô˘ÚÔ ÛÙ’ ·ÛÙ¤ÚÈ· Ó· η› Ë ‚Ú·‰È¿.... §Â˘Ù¤Ú˘ ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜

™ÙÔ˘ ªÂÏ·Ì‹ ÙÔ Ô˘˙ÂÚ› Ù· Ô‡˙· ¤ÈÓ ÛÂÚ› ÙÔ ·ÏËοÚÈ ÙÔ ¯ÏˆÌfi ÙÔ ÈÎڷ̤ÓÔ... ∫ÒÛÙ·˜ μ›Ú‚Ô˜

√‡˙Ô fiÙ·Ó È›˜ Á›ÓÂÛ·È Â˘ı‡˜ ‚·ÛÈÏÈ¿˜ ‰ÈÎÙ¿ÙÔÚ·˜ ıÂfi˜ Î·È ÎÔÛÌÔÎÚ¿ÙÔÚ·˜... ·ÏÈfi Ï·˚Îfi

ŒÓ· ÌÂÛË̤ÚÈ ÛÙ˘ ∞ÎÚfiÔÏ˘ Ù· ̤ÚË...

...Û ‚ڋη ¿ÏÈ Í·ÊÓÈο Ó· ›ÓÂȘ Ô‡˙Ô ÛÙÔ˘ §Â˘Ù¤ÚË ª¿ÓÔ˜ ∂Ï¢ıÂÚ›Ô˘

Υπάρχει όμως κι ένα τραγούδι που “καθαγιάζει” το τσίπουρο. Είναι το “άγιο τσιπουράκι” σε μουσική και στίχους Κώστα Καλδάρα και ερμηνεύτρια την Ναουσαία Ελένη Τσαλιγοπούλου.

... ÕÁÈÔ ÌÔ˘ ÙÛÈÔ˘Ú¿ÎÈ Û Á˘¿ÏÈÓÔ ÎÔÚÌ¿ÎÈ ÔÓÂÈÚÔÌÂÚ‰Â̤ӷ Î·È „˘¯ÔÙ˘ÏÈÁ̤ӷ ηËÌÔ‡˜ ·ÚËÁÔÚ¿Ù ÙÔ˘˜ ¤ÚˆÙ˜ ͢Ó¿ÙÂ...


§AO°PAºIA / 11 ¢IA¢POME™ / 31 ¢EKEMBPIOY 2010 - 2 IANOYAPIOY 2011

ρωτοχρονιά, πρώτη γιορτή του έτους, πρώτη μέρα της νέας χρονιάς, που μέσα από τις ευχές που ανταλλάσσουμε και τα έθιμα που τηρούμε, προσπαθούμε να εξευμενίσουμε και να κερδίσουμε την καλή τύχη, την καλή υγεία και την ευημερία. Ας δούμε τα έθιμα της Πρωτοχρονιάς και πώς τα τηρούν σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας. Ανήμερα της Πρωτοχρονιάς γιορτάζεται η μνήμη του Αγίου Βασιλείου, που είναι ένας από τους μεγαλύτερους πατέρες της εκκλησίας. Για το λαό, ο Άγιος Βασίλης αντιπροσωπεύει το πνεύμα του καινούργιου χρόνου.

Π

¶ÚˆÙÔ¯ÚÔÓÈ¿ÙÈη ¤ıÈÌ· ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·

Πρωτοχρονιά, πρώτη γιορτή του έτους Πρέπει να αναφέρουμε ότι για τους Έλληνες, ο Άγιος Βασίλης ή (Άγιος Βασίλειος Καισαρείας), από θρησκευτική άποψη δεν είναι ο ίδιος με το “δυτικό” Αϊ Βασίλη, τον καλοσυνάτο γέρο με τη λευκή γενειάδα και τα κόκκινα ρούχα, που φέρνει δώρα στα παιδιά. Οι ελληνικές παραδόσεις τον θέλουν ως ζευγολάτη που γυρίζει και ευλογεί τα χωράφια ή ως οδοιπόρο ή μάντη. Μία παράδοση της Κωνσταντινούπολης λέει τα εξής: Όταν ο άγιος Βασίλειος ήταν Επίσκοπος στην Καισαρεία, ο Έπαρχος της Καππαδοκίας πήγε με σκληρές διαθέσεις να εισπράξει φόρους. Οι κάτοικοι φοβισμένοι ζήτησαν την προστασία του ποιμενάρχη τους. “Σας ζητάω αμέσως, τους είπε εκείνος, να μου φέρει ο καθένας ό,τι πολύτιμο αντικείμενο έχει”. Μάζεψαν πολλά δώρα και βγήκαν μαζί με το Δεσπότη τους οι κάτοικοι της Καισαρείας να προϋπαντήσουν τον Έπαρχο. Ήταν όμως τέτοια η εμφάνιση και η πειθώ του Μεγάλου Βασιλείου, που ο Έπαρχος καταπραΰνθηκε χωρίς να θελήσει να πάρει τα δώρα. Γύρισαν πίσω χαρούμενοι κι ο άγιος Βασίλειος πήρε να τους ξαναδώσει τα πολύτιμα αντικείμενά τους. Ο χωρισμός όμως ήταν δύσκολος γιατί είχαν προσφέρει πολλά όμοια αντικείμενα, δηλαδή δαχτυλίδια, νομίσματα κ.ά. Ο Βασίλειος τότε σκέφθηκε ένα θαυματουργό τρόπο: Διέταξε να κατασκευασθούν το απόγευμα του Σαββάτου μικρές πίτες και μέσα σε καθεμιά τοποθέτησε από ένα χρυσό νόμισμα ή κόσμημα. Την επόμενη μέρα έδωσε από μία σε κάθε Χριστιανό. Και τότε έγινε το θαύμα! Μέσα στην πίτα του βρήκε ο καθένας ό,τι είχε προσφέρει! Από τότε, λέει η παράδοση, κάθε χρόνο, στη γιορτή του αγίου Βασιλείου, κάνουμε κι εμείς πίτες και βάζουμε μέσα νομίσματα.

∏ μ·ÛÈÏfiÈÙ· Ì ÙÔ ºÏÔ˘Ú› Το κόψιμο της βασιλόπιτας είναι από τα ελάχιστα αρχέγονα έθιμα που επιβιώνουν. Στα Κρόνια (εορτή του θεού Κρόνου, που λατρεύονταν στην Ελλάδα και στα Σατουρνάλια -saturnalia) της Ρώμης, έφτιαχναν γλυκά και πίττες, μέσα στα οποία έβαζαν νομίσματα και σε όποιον τύχαινε το κομμάτι, ήταν ο τυχερός της παρέας...Η ορθόδοξη παράδοση συνέδεσε το ίδιο έθιμο με τη Βασιλόπιτα. Έτσι την παραμονή της Πρωτοχρονιάς, με την αλλαγή του χρόνου, κόβεται η βασιλόπιτα. Όταν έρθει η ώρα για το κόψιμο της πίτα. Εκείνος στον οποίο θα “πέσει” το φλουρί θεωρείται τυχερός και ευνοούμενος.Η βασιλόπιτα συναντάται σε αρκετές παραλλαγές, κυρίως στον τρόπο παρασκευής. Την ώρα κοπής συγκεντρώνεται όλη η οικογένεια.Ο αρχηγός της οικογένειας αρχίζει με επισημότητα το κόψιμο της πίτας. Πρώτο κομμάτι του Χριστού, μετά του σπιτιού, κι ύστερα των παρευρισκόμενων.

ΔÔ Û¿ÛÈÌÔ ÙÔ˘ ÚÔ‰ÈÔ‡ Σύμφωνα με το έθιμο, την ώρα που αλλάζει ο χρόνος ένα ρόδι πρέπει να πεταχτεί στην εξώπορτα του σπιτιού με σκοπό να σπάσει σε πολλά κομμάτια. Ως σύμβολο γονιμότητας, αφθονίας και καλοτυχίας, το ρόδι σπάει στην πόρτα του σπιτιού ώστε να τα φέρει όλα δεξιά και καλότυχα. Το πρωί της Πρωτοχρονιάς η οικογένεια πηγαίνει στην εκκλησία και ο νοικοκύρης κρατάει στην τσέπη του ένα ρόδι για να το λειτουργήσει. Γυρνώντας σπίτι, πρέπει να χτυπή-

σει το κουδούνι της εξώπορτας -δεν κάνει να ανοίξει ο ίδιος με το κλειδί του- και έτσι να είναι ο πρώτος που θα μπει στο σπίτι, για να κάνει το καλό ποδαρικό με το ρόδι στο χέρι. Μπαίνοντας μέσα, με το δεξί, σπάει το ρόδι πίσω από την εξώπορτα, το ρίχνει δηλαδή κάτω με δύναμη, για να σπάσει και να πεταχτούν οι ρώγες του παντού, και ταυτόχρονα λέει: “Με υγεία, ευτυχία και χαρά το νέο έτος κι όσες ρώγες έχει το ρόδι τόσες λίρες να έχει η τσέπη μας όλη τη χρονιά”. Τα παιδιά μαζεμένα γύρω γύρω κοιτάζουν αν οι ρώγες είναι τραγανές και κατακόκκινες. Όσο γερές κι όμορφες είναι οι ρώγες τόσο χαρούμενες κι ευλογημένες θα είναι οι μέρες που φέρνει μαζί του ο νέος χρόνος.

ΔÔ Á‡̷ Ù˘ ·Ú·ÌÔÓ‹˜ Είναι ένα έθιμο που διατηρείται μέχρι και σήμερα, έχοντας πάρει όμως έναν πιο κοσμικό χαρακτήρα. Στην παλιά Αθήνα περίμεναν τον Αϊ-Βασίλη από το βράδυ της παραμονής με ορθάνοιχτες τις πόρτες των σπιτιών τους.Επειδή όμως θα ήταν κουρασμένος και πεινασμένος από το μακρινό ταξίδι του, έστρωναν το πιο πλούσιο τραπέζι τους με τα πιο εκλεκτά εδέσματα για να τον φιλοξενήσουν. Τα μεσάνυχτα έσβηναν τις λάμπες τους κι έδιωχναν με γιουχαΐσματα τον παλιό χρόνο, πετώντας πίσω του ένα παλιοπάπουτσο. Στις μέρες μας το έθιμο στις πόλεις τηρείται κάπως απλοποιημένο (πάντα στρώνεται το βράδυ της παραμονής το πιο πλούσιο τραπέζι της χρονιάς και σβήνουμε τα φώτα προκειμένου να υποδεχτούμε το νέο χρόνο), ενώ στην επαρχία ακολουθούν πιο πιστά το έθιμο.

ΔÔ ¶Ô‰·ÚÈÎfi Πολλοί άνθρωποι είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί ακόμα και σήμερα ποιος θα κάνει ποδαρικό στο σπίτι τους, δηλαδή ποιος θα μπει πρώτος στο σπίτι τους τον καινούριο χρόνο.Έτσι, από την παραμονή λένε σε κάποιο δικό τους άνθρωπο, που τον θεωρούν καλότυχο και γουρλή, να έρθει την Πρωτοχρονιά να τους κάνει ποδαρικό. Πολλές φορές προτιμούν ένα μικρό παιδί για να κάνει ποδαρικό, γιατί τα παιδιά είναι αθώα και στην καρδιά τους δεν υπάρχει η ζήλια και η κακία.

∏ ∫·Ï‹ äڷ Συνηθίζεται να δίνεται ένα χρηματικό ποσό σαν δώρο σε παιδιά που θα επισκεφτούν κάποιο σπίτι την Πρωτοχρονιά. Συνήθως πρόκειται για τα εγγόνια ή τα ανίψια.Μερικές δεκαετίες παλιότερα, η “καλή χέρα” ήταν το μόνο δώρο που έπαιρναν τα παιδιά την Πρωτοχρονιά και σε πολλές περιπτώσεις ήταν απλά ένα κέρασμα μια κι ούτε χρήματα υπήρχαν πολλά, αλλά ούτε μαγαζιά με παιγνίδια.

∫ÚÂÌ̇‰È· ÁÈ· °Ô‡ÚÈ Πρόκειται για αρχαίο έθιμο καλοτυχίας που αναφέρεται ήδη από τον 6 ο αιώνα π.Χ., αλλά σήμερα τείνει να εγκαταλειφθεί.Το σκυλοκρέμμυδο ή κρεμμύδα (Scilla maritima) είναι συνηθισμένο φυτό στην Κρήτη. Φυτρώνει άγριο και μοιάζει με μεγάλο κρεμμύδι. Ακόμα και να το βγάλεις απ’ τη γη και να το κρεμάσεις, δεν παύει να βγάζει νέα φύλλα και άνθη.Ο λαός πιστεύει ότι αυτή τη μεγάλη ζωτική του δύναμη μπορεί να τη μεταδώσει σε έμψυχα και άψυχα, γι’ αυτό την Πρωτοχρονιά κρεμούν σκυλοκρέμμυδο στα σπίτια τους.

√È Î·ÏÈοÓÙ˙·ÚÔÈ Το Δωδεκαήμερο βαστάει από τις 25 Δεκεμβρίου, ημέρα των Χριστουγέννων, μέχρι τις 5 Ιανουαρίου, παραμονή των Φώτων. Λέγανε οι γιαγιάδες τα παλιά χρόνια στα εγγονάκια τους για να κάθονταν ήσυχα ότι κάθε νύχτα του Δωδεκαήμερου στους δρόμους του χωριού και στα χαλάσματα κυκλοφορούσαν οι Καλικάντζαροι.Οι καλικάντζαροι είναι αερικά, λέγανε οι γιαγιάδες πιο παλιά. Ο λαός μας τους βλέπει σαν κάτι μαυριδερά, ψηλά και ξερακιανά όντα που χορεύουνε και σαλταπηδούνε. Όλο το χρόνο βρίσκονται κάτω από τη Γη, στον κάτω κόσμο και ζηλεύουνε τον απάνω κόσμο. Όλο το χρόνο βρίσκονταν κάτω από τη γη, στον κάτω κόσμο και ζήλευαν τον απάνω κόσμο. Γι’ αυτό λοιπόν, άλλοι με πριόνια, άλλοι με τσεκούρια κι άλλοι με μπαλντάδες έβαζαν όλη τη δύναμή τους να κόψουν τους στύλους, που πάνω σε αυτή στηριζόταν η γη και να την κάνουνε να βουλιάξει. Όταν έφτανε το βράδυ της παραμονής των Χριστουγέννων, από φόβο μη βουλιάξει η γη και τους πλακώσει, έφευγαν κι ανέβαιναν στον απάνω κόσμο, στη γη, για να τυραννήσουν τους ανθρώπους που θα έβρισκαν μπροστά τους. Έτσι λοιπόν οι καλικάντζαροι το Δωδεκαήμερο γύριζαν στους δρόμους , ανέβαιναν στα κεραμίδια και καμιά φορά, όπως λέγανε, έμπαιναν από την καμινάδα του τζακιού σε σπίτια που δεν τα είχαν θυμιατίσει οι νοικοκυραίοι τους. Γι’ αυτό, για καλό και για κακό, εκείνες τις ημέρες φροντίζανε να φράζουν τις τρύπες των τζακιών με πανιά. Ακόμα καίγανε λιβάνι σε θυμιατό κοντά στο τζάκι, γιατί οι καλικάντζαροι δεν άντεχαν αυτή τη μυρωδιά.

∞ÁÈÔ‚·ÛÈÏ›ÙÛ· (·Û΢ÓÔοڷ) Την Παραμονή της πρωτοχρονιάς οι Κεφαλλονίτες ψάχνουν στους αγρούς για αγιοβασιλίτσες ή ασκυνοκάρες όπως τις λένε- και τις φυλάνε όλο το χρόνο σπίτι τους για προστασία, υγεία και καλή τύχη.Τα παιδιά κρεμούν, την παραμονή της πρωτοχρονιάς, τα παπούτσια και τις κάλτσες τους στα παράθυρα ή στο τζάκι περιμένοντας να περάσει ο Αϊ Βασίλης να τα γεμίσει δώρα. Στις Κυκλάδες θεωρούν καλό οιωνό να φυσάει βοριάς την πρωτοχρονιά. Επίσης θεωρούν καλό σημάδι αν έρθει στην αυλή τους περιστέρι τη μέρα αυτή. Αν όμως πετάξει πάνω από το σπιτικό τους κοράκι τους βάζει σε σκέψεις μελαγχολικές ότι τάχα τους περιμένουν συμφορές... Σε μερικά χωριά όταν πλένονται το πρωί της Πρωτοχρονιάς αγγίζουν το πρόσωπό τους μ’ ένα κομμάτι σίδερο, για να είναι όλο το χρόνο... “σιδερένιοι”. Με την Πρωτοχρονιά είναι συνδεδεμένες και πολλές προλήψεις. Τη μέρα αυτή αποφεύγουν να πληρώνουν χρέος, να δανείσουν λεφτά, να δουλέψουν ή να δώσουν φωτιά. Όλα αυτά ξεκινούν από την προληπτική σκέψη: ό,τι κάνει και πάθει κανείς αυτή τη μέρα θα εξακολουθεί να συμβαίνει όλο το χρόνο!

¶˘ÚÔÙ¯Ӌ̷ٷ Τα τελευταία χρόνια έχουν καθιερωθεί τα πυροτεχνήματα στις κεντρικές πλατείες των πόλεων. Είναι με ευθύνη και διοργάνωση των δημοτικών αρχών που επίσης φροντίζουν για τον γιορταστικό στολισμό των πόλεων, αλλά και τη διοργάνωση μουσικών εκδηλώσεων για την παραμονή της Πρωτοχρονιάς.


12 / EK¢O™EI™ ¢IA¢POME™ / 31 ¢EKEMBPIOY 2010 - 2 IANOYAPIOY 2011

Τ

ΔÔ˘ °π∞¡¡∏ ª√À°√°π∞¡¡∏

όσον στα πρόσφατα όσον και στα παλαιότερα χρόνια, αναφύονταν θέματα εμπλοκής της Εκκλησίας στα πολιτικά πράγματα, μέχρις και του βαθμού της άκρατης επιρροής επί των κοσμικών τεκταινομένων. Και φυσικά, όταν λέμε Εκκλησία, δεν εννοούμε με κανένα τρόπο το σύνολο των πιστών που την συναπαρτίζουν, αλλά τους υψηλούς “εκπροσώπους” του Θεού που την διοικούν. Εννοούμε το κατά καιρούς Ιερατείο των αυτοαποκαλούμενων “Αγίων”, που με τις ελάχιστες τιμητικές εξαιρέσεις, επιμένουν να έχουν κοσμικό ρόλο στην κοινωνία και άποψη για την οποία κανείς δεν τους εξουσιοδότησε.

∂›Î·ÈÚË ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋ ÌÂϤÙË ÙÔ˘ £ÂÔ‰fiÛË ΔÛÈÚÒÓË

Εκκλησία Πολιτευόμενη Και φυσικά ο κακόπιστος θα αντιπροτείνει το επιχείρημα, “πως ο καθένας δικαιούται να έχει εκπεφρασμένη άποψη, ο κληρικός, γιατί δεν δικαιούται;”. Μα και φυσικά δικαιούται με το όνομά του, όπως όλοι οι πολίτες, χωρίς τα δεκανίκια του αξιώματος και του κύρους του Άμβωνα, για τα οποία κανείς δεν τον εξέλεξε. Άλλη είναι η αποστολή του ιερωμένου, και όχι όπως εκείνη παλαιότερου επισκόπου, που του πρότειναν να μεσολαβήσει, για τη μη εκτέλεση ενός παλικαριού της Αντίστασης κι εκείνος, εντελώς αντιχριστιανικά, απάντησε: “Αφού είναι κομμουνιστής, καλά να τον κάνουν”. Και το χειρότερο παράδοξο με το Ιερατείο είναι η γενικότερη ιδεολογική του συμπεριφορά, σύμφωνα με την οποία κάθε φορά συμμαχεί και ταυτίζεται με τον επικυρίαρχο και εξυπηρετεί τα συμφέροντά του. Ποτέ δεν βρέθηκε στην αντίπερα όχθη των αδικούμενων, αρκούμενο στην παροχή της εξευτελιστικής ελεημοσύνης, φυσικά με τον ξένο οβολό των πιστών. Αν θυμηθούμε κι εκείνον τον ανεκδιήγητο πρωθιερέα των Ανακτόρων τον Ιερώνυμο Κοτσώνη, που προδίδοντας και το αφεντικό του, τον Βασιλιά, συμμάχησε και ευλόγησε τους δικτάτορες, οι οποίοι τον έβαλαν στη θέση αυτή, καταργώντας την Κανονική ιερατική Σύνοδο. Και για να ëρθουμε και στα πρόσφατα γεγονότα. Πολύς θόρυβος και αναθέματα για τη μη καθιέρωση του πολιτικού γάμου. Κι αναρωτιέμαι: “Τι κακό έκαμε στην πίστη του Χριστιανού;”. Απλώς επέλυσε κάποια κοινωνικά προβλήματα. Το ίδιο και με την αναγραφή του θρησκεύματος στις ταυτότητες. Η Πολιτεία ήθελε ορισμένα στοιχεία να γράφονται σ’ αυτές, για να μπορεί να αναγνωρίζει τον κομιστή. Η θρησκευτική μου πίστη είναι α-

πόλυτα δικό μου θέμα και η γνωστοποίησή της στον χωροφύλακα δεν στηρίζεται πουθενά. Όλες αυτές οι σκέψεις ήρθαν στο μυαλό μου, διαβάζοντας μια περισπούδαστη επιστημονική μελέτη του διδάκτορα και ιστορικού Θεοδόση Αθ. Τσιρώνη με τίτλο: “Εκκλησία Πολιτευόμενη - Ο πολιτικός λόγος και ρόλος της Εκκλησίας της Ελλάδος

(1913-1941)” (Εκδόσεις ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ, Θεσσαλονίκη 2010, σ.σ. 480). Πρόκειται για μια εμπεριστατωμένη και τεκμηριωμένη μελέτη, για την εκκλησιαστική συμπεριφορά στην μελετώμενη περίοδο, όπου καταγράφονται οι προσπάθειες εσωτερικής ανασυγκρότησής της, η δράση και ο διχασμός της εκκλησιαστικής Ιεραρχίας και το Ανάθεμα του Βενιζέλου, ο αλληλοσπαραγμός των βενιζελικών και αντιβενιζελικών Ιεραρχών για την κατάληψη της εκκλησιαστικής εξουσίας, η στάση της Εκκλησίας απέναντι στο καθεστώς της Αβασίλευτης Δημοκρατίας, η εκλογή αρχιεπισκόπου στο καθεστώς Μεταξά και η ανακίνηση του αρχιεπισκοπικού ζητήματος (1940-1941). Η διαπλοκή και το αλισβερίσι μεταξύ πολιτικής και εκκλησιαστικής εξουσίας έχει τις ρίζες του βαθιά στη βυζαντινή ιστορία, όταν η θρησκευτική πίστη ξέφυγε από την αγνότητα των πρωτοχριστιανικών χρόνων και οι “επιστάτες” της άρχισαν να εναγκαλίζονται την κοσμική εξουσία και τους αυτοκράτορες, φυσικά προς αμοιβαίο όφελος και υποστήριξη. Πατριάρχες ανέβαζαν και κατέβαζαν αυτοκράτορες και το αντίστοιχο. Ίντριγκες, βυσσοδομίες και διαπλοκές για την πολυπόθητη εξουσία. Όλα αυτά οδήγησαν στην κατάρρευση της Αυτοκρατορίας. Αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Η διαμόρφωση των σχέσεων ανάμεσα στην επίσημη Πολιτεία και την Εκκλησία της Ελλάδος, είναι ένα ζήτημα που απασχόλησε και απασχολεί την κοινή γνώμη. Μέχρι και τα πρόσφατα γεγονότα καταδεικνύουν το φαινόμενο, που απασχολεί την ελληνική κοινωνία. Στη μελέτη του αυτή ο Θεοδόσης Τσιρώνης θέτει

ως βασική υπόθεση εργασίας την επιβεβαίωση της πολιτικής διάστασης των εκκλησιαστικών γεγονότων κατά την περίοδο μετά τους βαλκανικούς πολέμους μέχρι την αρχή της Κατοχής. Αποκτώντας ο συγγραφέας πρόσβαση σε σπάνια αρχεία, που πολλές φορές θεωρούνται “άβατα”, όπως το ιστορικό αρχείο της Ιεράς Συνόδου, κατόρθωσε να συμπληρώσει ένα κενό της επιστημονικής έρευνας για τα γεγονότα της εποχής. Αντικείμενο του βιβλίου είναι η εξέταση, κατανόηση και ανάδειξη των διαδικασιών, μέσω των οποίων η Εκκλησία της Ελλάδος συμμετείχε και επέδρασε στις πολιτικές εξελίξεις του ελληνικού κράτους ή επηρεάστηκε απ’ αυτές. Με την αξιοποίηση της υπάρχουσας βιβλιογραφίας αλλά και την ανάδειξη αδημοσίευτων πρωτογενών πηγών, ο συγγραφές τεκμηριώνει την άποψή του, πώς το εκκλησιαστικό γίγνεσθαι σχετίζεται άμεσα με το αντίστοιχο πολιτικό και αποτελεί πολύ συχνά απόρροιά του. Αρκετά από τα συμπεράσματά του είναι εντυπωσιακά, όπως η τεκμηρίωση ανάμεσα στην κοσμική και εκκλησιαστική εξουσία, που εξυπηρετούσε εκατέρωθεν ανάγκες και δεν υπήρξε επιθυμία μόνον της μιας πλευράς. Τελικά, ως απαύγασμα της μελέτης του προκύπτουν αβίαστα ως διαπίστωση όσα υποστήριξε με θέρμη το 1935 ο μητροπολίτης Φθιώτιδος Αμβρόσιος: “Η εκκλησία πολιτευομένη εν πολιτικούς ανταγωνισμούς, μόνον ζημίας δύναται να προσδοκά. Η Εκκλησία δέον να τιμήσει εαυτήν μετά πάσης επιμελείας μακράν πάσης πολιτικής αναμίξεως και μακράν από οιασδήποτε πολιτικής”. Η τοποθέτηση αυτή του μητροπολίτη Φθιώτιδος αποτελούσε περισσότερο μιαν ευχή και δεν αντανακλούσε την υφιστάμενη πραγματικότητα.

√ ·ÊËÁËÌ·ÙÈÎfi˜ ÏfiÁÔ˜ ÙÔ˘ §Â˘Ù¤ÚË ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˘

Μορφές και επιτεύγματα του Λαϊκού Τραγουδιού ■ √ °ÈÒÚÁÔ˜ ∑·Ì¤Ù·˜ (‰ÂÍÈ¿) Ì ÙÔÓ ™Ù·‡ÚÔ •·Ú¯¿ÎÔ (·ÚÈÛÙÂÚ¿) Î·È ÙÔÓ ÌÔ˘˙Ԣ͋ ™Ù¤ÏÈÔ ∑·ÊÂÈÚ›Ô˘ ÙÔ 1964 Û Úfi‚· ÁÈ· ÙËÓ Ë¯ÔÁÚ¿ÊËÛË ÙÔ˘ ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÔ‡ “ÕÔÓË ˙ˆ‹”

ΔÔ˘ °π∞¡¡∏ ª√À°√°π∞¡¡∏

Ο δημοσιογράφος, συγγραφέας, ποιητής και στιχουργός, ο επιλεγόμενος “Πρόεδρος” εξαιτίας της πολυσχιδούς δραστηριότητάς του στον τομέα προάσπισης των καλλιτεχνικών δικαιωμάτων των μουσικών, στιχουργών και ερμηνευτών του ελληνικού τραγουδιού, που πριν απ’ αυτόν δεν είχαν στον ήλιο μοίρα, είναι ο κυριότερος καταγραφέας των συνθηκών διαμόρφωσης του ελληνικού τραγουδιού από τα τελευταία χρόνια της δεκαετίας του ’50 μέχρι σήμερα. Νεαρός μπήκε στο χώρο της δημοσιογραφίας, άμισθος εργάτης του Τύπου μέχρι να πεισθούν τα μεγάλα αφεντικά, πως πρέπει να τον χρησιμοποιήσουν επαγγελματικά. Αρθρογράφος ο ίδιος στην εφημερίδα “ΤΑ ΝΕΑ” και εύστοχος σχολιαστής της επικαιρότητας, βρέθηκε με τη δημοσιογραφική του ιδιότητα κοντά στους μουσικούς δημιουργούς, συνθέτες και τραγουδιστές, συνταυτίστηκε μαζί τους, απόκτησε φιλικές σχέσεις και κατόρθωσε να διεισδύσει στα κατάβαθα της ψυχής τους, να ενωτισθεί τις αγωνίες τους και να αφομοιώσει τα καθέκαστα της μουσικής τους πορείας, σ’ ένα κόσμο που έβγαινε ματωμένος από τον Πόλεμο και τον Εμφύλιο. Οι λαϊκοί συνθέτες και εκτελεστές δεν έχαιραν και μεγάλης εκτίμησης στο καθώς πρέπει κοινό, ούτε και στους σπουδαγμένους στα Ωδεία

μουσικούς, που διέβλεπαν στον αυτοσχεδιασμό τους την προχειρότητα και το ευτελές δημιούργημα. Και έπρεπε ναρθούν οι αναμορφωτές Θεοδωράκης, Χατζηδάκης, Ξαρχάκος και οι επίγονοι, να αποκαταστήσουν τη σοβαρότητα της λαϊκής μουσικής και να την τοποθετήσουν στο βάθρο που της αξίζει. Έτσι το μπουζούκι στέκει σήμερα με ισάξιο κύρος στις Συμφωνικές Ορχήστρες, όπου το έργο το απαιτεί. Το βιβλίο του Λευτέρη Παπαδόπουλου, που πρόσφατα κυκλοφόρησε από τον ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗ με τίτλο “Μάγκες πιάστε τα γιοφύρια...” από στίχο

λαϊκού τραγουδιού (Εκδόσεις Καστανιώτη, Αθήνα 2010, σ.σ. 210), αποτελεί μια αποθησαύριση αναμνήσεων, γεγονότων, ίντριγκων, αγωνιών και επιτευγμάτων μιας σειράς λαϊκών δημιουργών, συνθετών, στιχουργών και τραγουδιστών της δεκαετίας του ’60 και των κατοπινών δεκαετιών. Ο Παπαδόπουλος αναβιώνει έναν ολόκληρο κόσμο του λαϊκού πάλκου, που τον έζησε ο ίδιος βιωματικά και σχετίστηκε μαζί του. Συνεντεύξεις και συζητήσεις μαζί τους, πληροφορίες της ζωής τους και των συνθηκών δημιουργίας, των ερώτων και των παθών τους.

Ένας άγνωστος κόσμος, που στην ανόθευτη γλώσσα και τον αντρίκειο λόγο του Λευτέρη Παπαδόπουλου, παίρνει άλλη διάσταση και γίνεται γοητευτικός. Η ζεστασιά, η αμεσότητα και η ευστοχία του λόγου του συγγραφέα καθιστά το βιβλίο ευκολοδιάβαστο και συναρπαστικό. Στο βιβλίο υπάρχουν αφηγήματα για τον Στέλιο Καζαντζίδη και τις περιπέτειές του με τις φωνογραφικές εταιρείες, τον στιχουργό των μεγάλων επιτυχιών Κώστα Βίρβο, τον Παναγιώτη Τούντα, τον Γιάννη Παπαϊωάννου, τον βιρτουόζο και έξοχο μπουζουκτσή Γιώργο Ζαμπέτα, τον ευαίσθητο στιχουργό Πυθαγόρα και τον δάσκαλο του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού Βασίλη Τσιτσάνη. Κι ακόμα την υπέροχη λαϊκή φωνή της Ρόζας Εσκενάζη, τον δημιουργό εκλεκτών τραγουδιών Απόστολο Καλδάρα, τον Ανέστη Δελλά, τον Μανώλη Χιώτη, τον Χρήστο Κολοκοτρώνη, τον Τάσο Σχορέλη, τον Δημήτρη Χριστοδούλου και τον Αλέκο Σακελλάριο. Πρόκειται για μια σημαντική ομάδα ανθρώπων, που έπαιζαν σημαντικό ρόλο στο ελληνικό λαϊκό τραγούδι, σε όλες τις μορφές του: ρεμπέτικο, λαϊκό, έντεχνο λαϊκό και ελαφρό. Για όλους αυτούς τους καλλιτέχνες έχουν γραφτεί κατά καιρούς πολλά. Ωστόσο οι πληροφορίες είναι ανεξάντλητες και τα αφηγηματικά αυτά κείμενα του Λευτέρη Παπαδόπουλου, συμπληρώνουν πολλά κενά και μάλιστα αυθεντικής εξιστόρησης.


EK¢O™EI™ / 13 ¢IA¢POME™ / 31 ¢EKEMBPIOY 2010 - 2 IANOYAPIOY 2011

Τ

ΔÔ˘ ∫ø™Δ∞ ¢. ¶∞Δƒπ∫√À

ο Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων για τον Κοινοβουλευτισμό και τη Δημοκρατία που συστάθηκε το 1999 με ομόφωνη απόφαση της ολομέλειας της Βουλής και άρχισε να λειτουργεί από τον Δεκέμβριο του 2003, ανάμεσα στις αρχές που διέπουν τη λειτουργία του, είναι και η προσφορά πολιτιστικού έργου σε όλους τους Έλληνες και τις Ελληνίδες. Αυτή άλλωστε την αρχή διασφαλίζει και η διακομματική συγκρότηση του Δ.Σ. του Ιδρύματος. Πρωταρχικός στόχος του Ιδρύματος είναι η διάδοση της αρχής του Κοινοβουλευτισμού και φυσικά της Δημοκρατίας, καθώς και η συμμετοχή και η συμβολή της Βουλής στα πολιτιστικά, κοινωνικά και μορφωτικά ζητήματα και δρώμενα της πατρίδας μας.

∏ Ó¤· ¤Î‰ÔÛË ÙÔ˘ π‰Ú‡Ì·ÙÔ˜ ÙÔ˘ EÏÏËÓÈÎÔ‡ ∫ÔÈÓÔ‚Ô˘Ï›Ô˘

“Έργα τέχνης από τη συλλογή της Βουλής των Ελλήνων” Η δράση του Ιδρύματος είναι ουσιαστική και καταφαίνεται από τις πραγματοποιηθείσες μέχρι τώρα εκδηλώσεις, όπως εκθέσεις, εκδόσεις, εκπαιδευτικά προγράμματα και άλλες δραστηριότητες, που έχουν σημειώσει μεγάλη επιτυχία. Με όλα αυτά προσφέρει στους πολίτες πνευματικά και πολιτιστικά αγαθά υψηλής ποιότητας, αντάξια του θεσμού του Κοινοβουλίου, υπέρ του οποίου εργάζεται ο πρόεδρος του Ιδρύματος, που είναι ο εκάστοτε Πρόεδρος της Βουλής και σήμερα ο κ. Φ. Πετσάλνικος. Γενικός Γραμματέας του Ιδρύματος είναι ο ομότιμος καθηγητής του Παν. Αθηνών κ. Ευάγγελος Χρυσός. Πρόσφατα το Ίδρυμα κυκλοφόρησε έναν πολυτελή και ογκώδη τόμο, με τίτλο “Έργα τέχνης από τη συλλογή της Βουλής των Ελλήνων”. Πρόκειται για τη Β’ αναθεωρημένη έκδοση του Ιδρύματος της Βουλής των Ελλήνων για τον Κοινοβουλευτισμό και τη Δημοκρατία, σε σχήμα 24Χ30 cm και με αριθμό σελίδων 493. Το εξώφυλλό του κοσμείται με έργο του ζωγράφου Κ. Παρθένη και εικονίζει την Καλυψώ, καθισμένη κάτω από δέντρα, να παίζει την άρπα της. Τη γενική επιμέλεια της έκδοσης την είχαν αναλάβει η Ευρ. Αμπατζή και ο Θεοδ. Κουτσογιάννης. Τα κείμενα είναι του Χρύσανθου Χρήστου και τα βιογραφικά των καλλιτεχνών της Μ. Κατσανάκη. Την εκδοτική επιμέλεια την είχε η Άννα Καραπάνου, του τμήματος εκδόσεων του Ιδρύματος της Βουλής. Οι καλλιτεχνικές φωτογραφίσεις των έργων που περιέχονται στο λεύκωμα είναι της Θάλειας Κιμπάρη και του Κ. Μανώλη. Ξεφυλλίζοντας τον τόμο συναντάμε ένα δισέλιδο, που εικονίζει το έργο του Παν. Τέτση “Η θάλασσα”. Έργο με μνημειακές κάπως διαστάσεις (152Χ404 εκ.), που μπορεί να θεωρηθεί μία από τις πιο χαρακτηριστικές εργασίες του στην περιοχή της θαλασσογραφίας και όπως σημειώνει ο καθηγητής Χρυσ. Χρήστου “Στο έργο του Τέτση εικονίζεται σε ψυχρά χρώματα, μια τεράστια έκταση θάλασσας και συννεφιασμένου ουρανού, αυτή η συννεφιά εξηγεί και το λαδί χρώμα της θάλασσας και τα γκρίζα του ουρανού, που μόνο σε ελάχιστα τμήματα αφήνουν να διαφαίνεται, παρά να φαίνεται λίγο γαλάζιο. Πρόκειται αναμφίβολα για έργο, που αποδεικνύει τις ικανότητες του Τέτση στην ανάπτυξη, το χαρακτήρα και την εκφραστική αξία των χρωματικών τόνων”. Αμέσως μετά συναντάμε τον πίνακα των περιεχομένων και στη συνέχεια τον πίνακα του Ν. Χατζηκυριάκου - Γκίκα “Πανσέληνος ή Νυχτερινό τοπίο” έργο και αυτό της Συλλογής της Βουλής, που συγκροτήθηκε τα τελευταία χρόνια και αντικατοπτρίζει την καλλιτεχνική παραγωγή στην Ελλάδα από τις αρχές του 19ου έως τον 21ο αι. Το ιστορικό υπόβαθρο, οι κανόνες αισθητικής και οι καλλιτεχνικές τάσεις και προτιμήσεις της κάθε περιόδου, διαμορφώνουν την ιδιαίτερη φυσιογνωμία και καθορίζουν την πορεία της νεότερης και σύγχρονης δημιουργίας Ελλήνων και ξένων καλλιτεχνών, που εργάστηκαν στην Ελλάδα. Στην πρώτη έκδοση του λευκώματος του 2003 παρουσιάζονταν αντιπροσωπευτικά έργα της συλλογής της Βουλής των Ελλήνων, ζωγραφικής, γλυπτικής και διακοσμητικών τεχνών, ενώ στην παρούσα παρουσιάζονται 270 έργα ζωγραφικής και γλυπτικής. Γενικά η παρουσιαζόμενη έκδοση του 2010 είναι αναθεωρημένη και εμπλουτισμένη.

Για κάθε καλλιτέχνη καταχωρείται βιογραφικό σημείωμα, καθώς και μια τεκμηριωμένη παρουσίαση της καλλιτεχνικής περιόδου, στην οποία εντάσσονται τα έργα από τον καθηγητή Χρύσανθο Χρήστου. Τα έργα αυτά, τα οποία βλέπουμε και χαιρόμαστε στην παρούσα έκδοση, κοσμούν τις αίθουσες του κτιρίου της Βουλής. Την ιδέα για τη συγκρότηση της Συλλογής Έργων Τέχνης συνέλαβε ο πρώην πρόεδρος της Βουλής κ. Αποστ. Κακλαμάνης και υιοθετήθηκε από όλους τους εκπροσώπους του Ελληνικού Κοινοβουλίου και για την υλοποίησή της συγκροτήθηκε επιτροπή από ανθρώπους των γραμμάτων και των τεχνών με πρόεδρο το ζωγράφο Παν. Τέτση. Η επιτροπή χωρίς αναβολή και καθυστερήσεις ενδιαφέρθηκε με ζέση και συγκροτήθηκε αυτή η θαυμάσια συλλογή, που κοσμεί τις αίθουσες του Ελληνικού Κοινοβουλίου και συνεχώς εμπλουτίζεται με νέα έργα. Η εν λόγω επιτροπή εκτός από την κατάρτιση της παραπάνω συλλογής, εισηγήθηκε την φιλοτέχνηση ανδριάντα το Χαρ. Τρικούπη από τον Γλύπτη Γιάννη Παππά, την αγορά των τεραστίων διαστάσεων γλυπτού “Η μάνα μου” και της ανάγλυφης ζωφόρου “Το Μνημείο της μάχης της Πίνδου”, από τον Χρήστο Καπράλο. Η ανάγλυφη αυτή ζωφόρος που ιστορεί το έπος του ’40, τοποθετήθηκε στο περιστύλιο της αίθουσας συνεδριάσεων της Ολομέλειας. Είναι ένα από τα σημαντικότερα έργα της σύγχρονης, όχι μόνο της ελληνικής, αλλά και παγκόσμιας γλυπτικής. Έτσι η Βουλή των Ελλήνων κοντά στις άλλες παιδευτικές και πολιτιστικές δραστηριότητές της εδώ και 15 χρόνια ασχολείται και με τις εικαστικές τέχνες και τα έργα που έχει στη συλλογή του, είναι αρκετά και είναι έργα ζωγραφικής, γλυπτικής και χαρακτικά καλλιτεχνών του 19ου, 20ού και 21ου αι. “Φυσικά - όπως αναφέρεται στο προλογικό σημείωμα - μπορεί κανείς να εντοπίσει ανισότητες και κενά, ωστόσο η αντιπροσωπευτικότητα σε δημιουργούς, στυλιστικές τάσεις και

θεματικές κατηγορίες καλύπτεται σε ικανοποιητικό βαθμό. Η συλλογή έχει σαφή στόχευση την ελληνική εικαστική παράδοση, με την ευρύτερη δυνατή έννοια, καθώς περιλαμβάνει και έργα ξένων καλλιτεχνών με θέματα ελληνικού ενδιαφέροντος (ιστορικά, μυθολογικά, φιλελληνικά, ελληνικά τοπία και μνημεία). Στην παρούσα έκδοση παρουσιάζονται μόνο τα έργα της νεοελληνικής ζωγραφικής και γλυπτικής από τη συλλογή έργων τέχνης της Βουλής των Ελλήνων. Τα έργα που παρουσιάζονται, δεν ακολουθούν από άποψη ταξινόμησης, τη θεματογραφική παρουσίαση, προσωπογραφία, ιστορικά και μυθολογικά θέματα κ.λπ., αλλά ούτε τη στυλιστική τους κατεύθυνση, κλασικισμός, ιμπρεσιονισμός αφαίρεση κ.λπ., ούτε στα υλικά κατασκευής, λάδι, υδρόχρωμα, παστέλ κ.ά. γιατί όλες αυτές οι κατατάξεις και παρουσιάσεις όπως και άλλες, έχουν θετικά και αρνητικά αποτελέσματα. Στη συγκεκριμένη έκδοση η κατάταξη και παρουσίαση γίνεται με βάση τη γενιά, δηλαδή οι δημιουργοί παρουσιάζονται με βάση την περίοδο της γέννησής τους. Αυτή η θεωρία των γενεών, όπως αναφέρει ο Χρύσανθος Χρήστου, αποτελεί πρόταση του Wilhem Πίντερ, ο οποίος συνοψίζει με τα παρακάτω λόγια τη θέση του για τον όρο, “γενιά”. “Πρώτον οι καλλιτέχνες είναι κανονικά αμετάθετοι χρονικά. Αυτό θα πει ότι ο χρόνος της γέννησής τους καθορίζει την εξέλιξη της υπάρξεώς τους, πολύ περισσότερο καθοριστικός γι’ αυτή. Η ύπαρξη των καλλιτεχνών εξαρτάται επίσης και από αυτό, δηλ. το πότε γεννήθηκαν... Η γενιά δεν είναι ακόμη στυλ, αλλά είναι όμως στυλιστική αξία”. Με βάση την παραπάνω θεωρία στην ελληνική τέχνη του 19ου και του 20ού αι. διαμορφώνονται οι εξής γενιές: Ι. Η πρώτη γενιά των δημιουργών είναι αυτή της περιόδου 1790-1821 ΙΙ. Η δεύτερη γενιά είναι της περιόδου 1822-1843 ΙΙΙ Η τρίτη είναι της περιόδου 1844-1862. IV. Η τέταρτη της περιόδου 1863-1881. V. Η πέμπτη της περιόδου 18821897. VI. H έκτη γενιά καλύπτει τα χρόνια από το 1897 έως το 1922. VII. Η έβδομη γενιά είναι του Μεσοπολέμου 1923-1940. VIII και η όγδοη γενιά είναι της μεταπολεμικής περιόδου, η οποία θα μπορούσε να διαιρεθεί σε δύο ομάδες 19411967 και 1968-2000, αλλά από την τελευταία πιθανώς να μην έχουμε ακόμη ολοκληρωμένες προσπάθειες. Στην κάθε περίοδο αναφέρονται οι δημιουργοί της και παρατίθενται έργα τους, που κατέχει στη Συλλογή της η Βουλή των Ελλήνων. Η συλλογή της Βουλής, όπως αναφέραμε, εκτός από τα έργα της ζωγραφικής και χαρακτικής διαθέτει και θαυμάσια έργα γλυπτικής αξιόλογων γλυπτών όπως: τις προτομές του Ιωάννη Καποδίστρια και του Αλεξ. Μαυροκορδάτου, έργα του Ι. Κόσσου, τις προτομές του Γιάννη Ψυχάρη, έργα του Λ. Σώχου η μία και η άλλη του Κ. Δημητριάδη, την ανάγλυφη προσωπογραφία του Περικλή, έργο του Αντ. Σώχου, την ανάγλυφη προσωπογραφία του Ελευθ. Βενιζέλου, έργο του Φωκίωνα Ρώκ, την προτομή του Ιωσήφ Μίνδλερ, που δίδαξε τη στενογραφία στην Ελλάδα, έργο του Ι. Βιτσάρη, την προτομή του Περικλή, έργο του Γ. Μπονάνου, το αντίγραφο Αττικής Στήλης, έργο του Μιχάλη Κάσση. Η εν λόγω στήλη βρέθηκε κατά τις ανασκαφές της αρχαίας αγοράς και φέρει ανάγλυφη επίστεψη με τη Δημοκρατία να στεφανώνει το Δήμο Αθηναίων, ενώ

πιο κάτω είναι λαξευμένο το ψήφισμα κατά της τυραννίας (337/336 π.Χ.), τους ανδριάντες του Χαριλάου Τρικούπη, του Ελευθερίου Βενιζέλου, έργα του Γιάννη Παππά, το γλυπτό “Η μάνα μου”, “Το μνημείο της Μάχης της Πίνδου με τις γλυπτές παραστάσεις: ειρηνική ζωή, αρχίζει ο πόλεμος, ο πόλεμος, επιστροφή από τον πόλεμο, κατοχή, Αντίσταση και η λατέρνα”. Πρόκειται για έργο μνημειακών διαστάσεων, που πλησιάζει τα 40 μ. μήκος και περίπου 1,10 ύψος, που όπως αναφέραμε, έχει τοποθετηθεί στο εσωτερικό περιστύλιο του Μεγάρου της Βουλής και τέλος ο “Οπλίτης”, ορειχάλκινο άγαλμα, ύψους 1,48 έργα του Χρήστου Καπράλου (19091993). Η συλλογή συνεχώς διευρύνεται και εμπλουτίζεται με αγορές έργων τέχνης τόσο από δημοπρασίες, όσο και από νέους καλλιτέχνες και τούτο οφείλεται στη δραστηριότητα που επιδεικνύει η Επιτροπή Τέχνης και πολιτισμού της Βουλής των Ελλήνων, που φρόντισε να διορίσει ο αυτουργός του εγχειρήματος της ίδρυσης της Συλλογής κ. Απόστολος Κακλαμάνης. Στη ζωγραφική έχουμε έργα καταξιωμένων Ελλήνων καλλιτεχνών και διαφόρων τεχνικών, όπως ελαιογραφίες, ακουαρέλες, παστέλ, τέμπερες κ.ά., ενώ από θεματική άποψη έχομε προσωπογραφίες, τοπιογραφίες, ηθογραφία, αλλά και θέματα από την ιστορία, τη μυθολογία κ.λ.π. Η Συλλογή περιλαμβάνει και προσωπογραφίες Προέδρων της Βουλής και Πρωθυπουργών. Αξιόλογα είναι και τα χαρακτικά έργα, καθώς και τα γλυπτά που αναφέραμε πιο πάνω. Τέλος η Συλλογή συμπληρώνεται και από έργα διακοσμητικών τεχνών με φιλελληνικά θέματα. Εντυπωσιακές είναι και οι λαϊκές λιθογραφίες, που απεικονίζουν διάφορα γεγονότα της νεότερης ιστορίας. Τα έργα της συλλογής, τα ζωγραφικά, εκτίθενται στις αίθουσες του Κοινοβουλίου στο ισόγειο και στον πρώτο και δεύτερο όροφο, ενώ μερικά γλυπτά κοσμούν το προαύλιο του Μεγάρου. Τα έργα κατά καιρούς παρουσιάζονται σε περιοδικές εκθέσεις, που διοργανώνουν τα διάφορα πολιτιστικά ιδρύματα.Τέλος, όπως τονίζεται στο προλογικό σημείωμα “Η Συλλογή έργων τέχνης της Βουλής των Ελλήνων αποτελεί μια πολιτιστική παρακαταθήκη με υψηλή αισθητική και παιδαγωγική αξία, η οποία σε συνδυασμό με ανάλογες δραστηριότητες του Κοινοβουλίου, επιβεβαιώνει την άρρηκτη σχέση των εννοιών πολίτης, πολιτική - πολιτισμός. Κλείνοντας, εκφράζουμε τον θαυμασμό μας για την υπέροχη αυτή έκδοση και απευθύνουμε τα θερμά μας συγχαρητήρια τόσο στη Βουλή των Ελλήνων, όσο και στο Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων για τον Κοινοβουλευτισμό και τη Δημοκρατία που είχαν την έμπνευση, να επανεκδόσουν το λεύκωμα σε δεύτερη αναθεωρημένη έκδοση. Τέλος συγχαίρουμε τους συντελεστές της έκδοσης και τον συγγραφέα των κειμένων κ. Χρύσανθο Χρήστου και Μαρία Κατσανάκη για τα βιογραφικά των δημιουργιών των έργων, καθώς και τους κ. Ειρήνη Αμπατζή και κ. Θ. Κουτσογιάννη, που είχαν τη γενική επιμέλεια και τέλος την κ. Άννα Καραπάνου του Τμήματος εκδόσεων της Βουλής για την εκδοτική επιμέλεια και γενικά όλους εκείνους, που συνέβαλαν για την τέλεια αυτή και άψογη έκδοση, που αξίζει να την αποκτήσετε, αφού και η τιμή της είναι προσιτή.


14 / EK¢O™EI™ ¢IA¢POME™ / 31 ¢EKEMBPIOY 2010 - 2 IANOYAPIOY 2011

Ε

ΔÔ˘ ¡›ÎÔ˘ ¢È·Ì·ÓÙ¿ÎÔ˘

ίναι τύχη αγαθή για ένα τόπο, να έχει ανθρώπους, που να μπορούν και να θέλουν ανιδιοτελώς, να ερευνήσουν και να καταγράψουν τις μυθολογικές δοξασίες των μακρινών προγόνων τους και τα ιστορικά γεγονότα που διαδραματίστηκαν στον τόπο αυτό στις διάφορες περιόδους, από το απώτατο παρελθόν μέχρι το πρόσφατο. Η περιοχή του Αλμυρού έχει βρει τον κατάλληλο άνθρωπο για τέτοιες ενέργειες κι επιτεύξεις στο πρόσωπο του καταξιωμένου λόγιου Βίκτωρα Κοντονάτσιου, ο οποίος δεν φείδεται χρόνου και κόπου, προκειμένου να φωτίσει το μυθολογικό και ιστορικό παρελθόν της ευρύτερης περιοχής του Αλμυρού, που στα αρχαία χρόνια ήταν γνωστή ως Αχαΐα Φθιώτιδα, ή Φθία και περιελάμβανε τον ορεινό όγκο της Όθρης και τις πεδινές προεκτάσεις του στους νομούς Μαγνησίας, Λάρισας, Καρδίτσας και Φθιώτιδας.

ªÂ Ô‰ËÁfi ÙÔ ‚È‚Ï›Ô ÙÔ˘ μ›ÎÙˆÚ· ∫ÔÓÙÔÓ¿ÙÛÈÔ˘

Περιπλάνηση στη μυθολογία της περιοχής του Αλμυρού “Το καλικαντζαράκι Μπίρι - Mπίρι και τα παραμύθια του” του Β.Δ. Αναγνωστόπουλου Μια φορά κι έναν καιρό, σε μια μακρινή χώρα, εκεί όπου ο ήλιος έβγαινε νωρίς και η νύχτα ήταν μικρή, μπερδεύτηκαν οι ιστορίες ενός μικρού αγοριού, του Γιωργάκη, και ενός μικρού καλικαντζαριού, του Μπίρι- Mπίρι. Και πώς τα έφερνε έτσι η τύχη..., όταν ο Γιωργάκης αργούσε να ξυπνήσει το πρωί, τελείως τυχαία έπεφτε σε βαθύ ύπνο και το καλικαντζαράκι. Τόσο πολύ αφηνόταν στα όνειρα, που, όταν όλα τα καλικαντζαρούδια τρομαγμένα από την αγιαστούρα του παπα Φώτη χάθηκαν στα έγκατα της γης, το καημένο, το ασχημούλικο, το νυσταγμένο Μπίρι - Mπίρι ξεχάστηκε στον επάνω κόσμο. Και πώς να βρει το δρόμο για να γυρίσει στους δικούς του, που το περίμεναν με αγωνία; “Το καλικαντζαράκι Μπίρι - Mπίρι και τα παραμύθια του” , είναι ένα καταπληκτικό βιβλίο για μικρά παιδιά, γραμμένο με αγάπη και περισσή φροντίδα από τον ομότιμο Καθηγητή του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας κ. Βασίλη Αναγνωστόπουλο, λάτρη, μελετητή και ερευνητή της λαϊκής παράδοσης. Η αφήγηση κυλάει σαν βάλσαμο, λογοτεχνική και συνάμα παιδαγωγική. Η μυθοπλασία δένει με στοιχεία από την παράδοση και απογειώνει τους αναγνώστες από την πεζή πραγματικότητα στο εορταστικό κλίμα των ημερών, στον κόσμο της αγάπης και της προσφοράς. Η φαντασία στήνει χορό, απρόοπτες καταστάσεις ανατρέπουν το σκηνικό και το καλικαντζαράκι Μπίρι - Mπίρι ζει βίο παράλληλο με τον Γιωργάκη, ίσως γιατί και τα δύο είναι παιδάκια και ο κόσμος μέσα από τα μεγάλα αθώα μάτια τους, φαντάζει μαγικός! “Το καλικαντζαράκι Μπίρι - Mπίρι και τα παραμύθια του” είναι στολισμένο με τις πολύ όμορφες ζωγραφιές της Μάρως Αλεξάνδρου και κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Ψυχογιός. Είναι ένα βιβλίο, που αξίζει να το διαβάσουν τα παιδιά! °ÈÒÙ· ∫Ô‡ÁÈ·ÏË

Ο Β. Κοντονάτσιος, εκτός από τις δημοσιεύσεις του στο “ΔΕΛΤΙΟ” ΤΗΣ ΦΙΛΑΡΧΑΙΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΛΜΥΡΟΥ “ΟΘΡΥΣ”, της οποίας είναι πρόεδρος από το 1997 μέχρι σήμερα, εκτός από τις εισηγήσεις του σε επιστημονικά συνέδρια και άλλες πολλές δημοσιεύσεις, έχει γράψει ως τώρα τρία βιβλία: 1) “Το Αχίλλειο Αλμυρού”, το έτος 1999, 2) “Το χρονικό του ιερού ναού του Αγίου Νικολάου του Αλμυρού”, το έτος 2005 και 3) “Ο Πτελεός της Θεσσαλίας - 3.000 χρόνια ιστορίας” , το έτος 2009. Πριν από αυτά, το έτος 1997, εξέδωσε και το ανάτυπο από τα πρακτικά του Β’ Συνεδρίου Αλμυριώτικων Σπουδών “Η περιοχή του Αλμυρού στην τουρκοκρατία”. Το 2010 κυκλοφόρησε και άλλο βιβλίο του, με τίτλο “Η περιοχή του Αλμυρού στην αρχαία μυθολογία”, με 494 σελίδες. Σίγουρα, πολλοί θα το έχουν διαβάσει και πιστεύω ότι θα συμφωνούν, ότι πρόκειται για ένα πολύ αξιόλογο πόνημα. Ο συγγραφέας επιχειρεί με πολλή προσπάθεια και συγγραφική δεξιοτεχνία μια συστηματική παρουσίαση των αρχαιοελληνικών μυθολογικών καταγραφών, που έχουν γίνει από Έλληνες και ξένους συγγραφείς για την ευρύτερη περιοχή του Αλμυρού. Ανακαλύπτει πλήθος άγνωστων στο πλατύ κοινό μυθοπλασιών για τους “πρότερους” θεούς, που λατρεύονταν στη Φθία: Τους Τιτάνες, που ήταν η πρώτη θεϊκή δυναστεία και με ορμητήριο την Όθρη πολέμησαν με τους Ολύμπιους θεούς, απ’ τους οποίους τελικά νικήθηκαν. Τους Γίγαντες, παιδιά της χθόνιας θεάς Γαίας, που κι αυτοί κατατροπώθηκαν από το Δία και τους άλλους θεούς του Ολύμπου. Στην Όθρη προσάραξε η κιβωτός με το Δευκαλίωνα και τη γυναίκα του Πύρρα, όταν έγινε ο μεγάλος κατακλυσμός, που τον έκανε, όπως πίστευαν, ο Δίας, για να τιμωρήσει τους ανθρώπους για τα πολλά τους παραπτώματα. Στην Αχαΐα Φθιώτιδα, σύμφωνα με τον Όμηρο, βρισκόταν η πόλη (ή χώρα) Ελλάδα, που πήρε το όνομα της από τον Έλληνα , το γιο του Δευκαλίωνα. Σύμφωνα με τον Απολλόδωρο, από το γάμο του Έλληνα και της νύμφης Οθρηίδας γεννήθηκαν ο Δώρος, ο Αίολος και ο Ξούθος, που είχε γιους τον Αχαιό και τον Ίωνα. Οι απόγονοι αυτών ονομάστηκαν Δωριείς, Αιολείς, Αχαιοί και Ίωνες. Όλες δηλαδή οι ελληνικές φυλές εί-

χαν ως χώρα προέλευσης την Αχαΐα Φθιώτιδα. Από την περιοχή αυτή καταγόταν και ο Αθάμαντας, ο ιδρυτής και πρώτος βασιλιάς της αρχαίας Άλου. Αυτός παντρεύτηκε τη Νεφέλη και είχαν παιδιά το Φρίξο και την Έλλη, που πήγαν στην Κολχίδα, να πάρουν το χρυσόμαλλο δέρμα.

Από τη Φθία πήραν μέρος στην Αργοναυτική εκστρατεία πολλοί ήρωες, όπως ο επίσημος κήρυκας στην Αργώ Αιθαλίδης, γιος του Ερμή και της νύμφης Ευπολέμειας και ο μάντης Ίδμονας, γιος του Απόλλωνα και της Νύμφης Αντιάνειρα, και παππούς του ξακουστού μάντη Κάλχα. Επίσης γνωστοί και ένδοξοι ήρωες από την Αχαΐα Φθιώτιδα συμμετείχαν στον Τρωικό πόλεμο, με πρώτο τον ανυπέρβλητο σε δύναμη και γενναιότητα Αχιλλέα, το βασιλιά των Μυρμιδόνων και τον Πρωτεσίλαο, το βασιλιά της Φυλάκης και του Πτελεού, που σκοτώθηκε πρώτος στην Τροία. Είναι πάρα πολλές οι ιστορίες για τα προτερήματα και τα αμαρτήματα των χθονίων “πρότερων” θεών, αλλά και των ανώτερων θεών του Ολύμπου, για τα κατορθώματα και τις αδυναμίες των ηρώων της περιοχής, για τη στοργή των νυμφών προς τα τέκνα τους αλλά και για τις φθονερές αντιζηλίες τους και για την ενδοτικότητά τους στις ερωτικές επιθυμίες των θεών. Σχετικά ο συγγραφέας σημειώνει: “Η ελληνική μυθολογία έχει μια ιδιαίτερη γοητεία, που οφείλεται στην καταπληκτική πλοκή των μύθων της, στον πλούτο των επινοημάτων, στην ποικιλία των εκδοχών, στην καθαρότητα της διάρθρωσης, στη φυσικότητα της ροής των γεγονότων, σε επίπεδα κατανοητά και παραδεκτά από την ανθρώπινη διάνοια”. Αυτά τα γνωρίσματα της δίνουν υπεροχή έναντι των μυθολογιών άλλων λαών και την έκαναν προσφιλή και αποδεκτή σε παγκόσμιο επίπεδο. Τα γνωρίσματα αυτά, τεκμηριωμένα από εξήντα και πλέον φωτογραφίες αγαλμάτων και άλλων μνημείων, διαπιστώνει και απολαμβάνει ο αναγνώστης αυτού του πολυσέλιδου βιβλίου, χάρη και στην πλούσια και γλαφυρή περιγραφή τους από τον ακαταπόνητο ερευνητή και λάτρη της ελληνικής μυθολογίας και ιδιαίτερα της μυθολογίας της Αχαΐας Φθιώτιδας φίλο Βίκτωρα Κοντονάτσιο, γι’ αυτό και είναι άξιος θερμών συγχαρητηρίων. Ευχή μας και προσδοκία είναι να ολοκληρώσει την προσπάθειά του, με την έκδοση των υπόλοιπων τόμων, που αναφέρονται στην ιστορία και τη λαογραφία της αλμυριώτικης περιοχής.

Πέρασαν φεγγάρια και κύκλοι αστερισμών, αναζητήσεις και εκδηλώσεις ανθρώπινων διαδικασιών, έως ότου κάτι αμυδρό άρχισε να διαφαίνεται στο μυωπικό ορίζοντα της αντίληψής μου και να αποκαλύπτεται αργά-αργά η αλήθεια του λόγου του. Το αλάθητό του σε διάφορα ζητήματα ζωής ερχόταν όχι μέσα από την κωμική φιγούρα της θεώρησης, αλλά απ’ αυτήν του βιώματος. Μοχθούσε λες νυχθημερόν, σώματι και πνεύματι, νάχει Λόγο. Διέρρυγνε πέπλα και σκιές, κυνικός κι αισθαντικός ταυτόχρονα στην πηγαία του έκ-

φραση. Είχε το ψυχικό θάρρος μέσ’ στην αστραποφόρα νοημοσύνη του, ν’ αντικρίζει το ένα πίσω απ’ τις μορφές. Εραστής του αίθριου διέθετε το ρευστό του απ’ το χώμα ως τον ουρανό, με σεβασμό και ευγνωμοσύνη στο κάθε τι π’ αντάμωνε, ντυμένος τον Γλάρο, τη Λεύκα, το Σύννεφο. “Αφύσικη ζωή και διατροφή, περιβάλλον αντίκοσμου και μεταμφιεσμένες προκαταλήψεις ως πρόοδοι και διαφωτίσεις, εμποδίζουν την κυκλοφορία ενέργειας και την παραγωγή της σε διάφορα επίπεδα, κατεβάζουν τη στάθμη της ζωτικότητας, του μεταβολισμού και των ακτινοβολιών, επενεργώντας προς άλλους νοσηρά και μειωτικά, χειρότερα από την υλική μόλυνση, τις λοιμώδεις νόσους και τις εκφυλιστικές παθήσεις. Επιπλέον εμποδίζουν την αφομοίωση οξυγόνου, πιέζουν, μπλοκάρουν το αγγειακό σύστημα, προκαλούν αρρυθμίες, δυσλειτουργίες, οργανικές βλάβες και ορισμένες ψυχονοϊκές διαταραχές, καθώς ερεθίζουν ενεργοποιώντας φάσεις κρυφής μνήμης αιώνων με αλυσιδωτή συνειρμική αντίδραση, ελαττώνουν την αυτοκαθαρτική και γι’ αυτό αυτοθεραπευτική ικανότητα του οργανισμού, μεταβάλλουν άτομα, οικογένειες, κοινωνίες σε κοπάδια εκφυλιστικών, βασανιστικών παθήσεων. Στρατιές γιατρών, όπως τους καλουπώνει το “συμφέρον” του κάθε οικονομικοπολιτικού συστήματος και η βιομηχανημένη πανομοιοτυπία της κάθε πολιτιστικής μήτρας “αιώνιων” αξιών ή καιροσκοπικών μονοπωλιακών κερδών κι εξουσιών πάση θυσία, στρατιές γιατρών, εξυπηρετούν, όχι ανθρώπους, επιστήμη και τον εαυτό τους με το καλώς εννοούμενο νόημα αυτών των λέξεων, αλλά τον παραλογισμό της συνεχώς αυξανόμενης μηχανιστικής τυραννικής δύναμης των συστημάτων και μηχανισμών προς τους οποίους συνταυτίζονται οπαδοί, πελάτες, καταναλωτές, στελέχη και αρχηγοί”.

Ζήσης Οικονόμου: Ο φιλόσοφος ΔÔ˘ ¡›ÎÔ˘ §·Ú˘ÁÁ¿ÎË Αφότου τον γνώρισα, μια ανάγκη απροσδιόριστης αίσθησης με καλούσε, έτσι ώστε οι επισκέψεις μου στο ησυχαστήριό του να γίνονται όλο και πιο συχνές. Μια έλξη σιωπής με παρέσυρε στο αφούγκρασμά του, καθώς συνήθιζε να αναζητά τον πυρήνα των γεγονότων, που πάλλουν τη ζωή μας με μόνη του πυξίδα την αιθέρια αισθαντική του νοημοσύνη. Συχνά αναφωνούσε τον άνθρωπο ως τραγική φιγούρα του σύμπαντος. Δεν θύμωνε, μα καρτερούσε μέσ’ το κυανό της εγρήγορσης. Κάποτε μούδειξε τα πέπλα που υφαίνω, όταν βλέπω τους ανθρώπους από ψηλά ή από χαμηλά. Ακόμη τον ακούω να λέει: Τις υποστάσεις των όντων, κατευθείαν στα μάτια. Οι αναχωρήσεις μου από κοντά του συντονίζονταν με το τελευταίο δρομολόγιο Σκιάθος-Γλώσσα. Όταν δε ο καιρός ήταν αίθριος, με συντρόφευε ως το λιμάνι. Ένα απόγευμα φτάσαμε ως το Μπούρτζι κι αγναντεύαμε το δειλινό πίσω από το σαρακηνό κανόνι - να μας θυμίζει ότι η ελευθερία μας ακόμη προστατεύεται με βόμβες κι ενώ το καράβι της γραμμής είχε αναφανεί πάνω απ’ τον Τσουγκριά, τον ρώτησα με ίχνος περιέργειας, πώς βλέπει τους ποιητές και τι πιστεύει για τους σύγχρονους θεραπευτές της τέχνης. Σπινθηροβόλος, μου απάντησε: Ανέντιμοι! Έμεινα αιωρούμενος. Προσπάθησα να αιτιολογήσω τον αφορισμό του κι έβρισκα τον εαυτό μου ανέτοιμο να κατανοήσω.


EK£E™EI™ / 15 ¢IA¢POME™ / 31 ¢EKEMBPIOY 2010 - 2 IANOYAPIOY 2011

Θ

ΔÔ˘ ∞¶√™Δ√§√À ¢. ¶∞¶∞£∞¡∞™π√À

έλω να πιστεύω, γράφοντας τις γραμμές αυτές, ότι αποτελεί μεγάλο επίτευγμα για την εποχή και τις καταστάσεις που όλοι μας βιώνουμε σήμερα, να υπάρχουν ακόμα ερευνητές και συγγραφείς, οι οποίοι να έχουν τη διάθεση να ασχοληθούν και να προσφέρουν στο ευρύτερο κοινό ενδιαφέρουσες επιστημονικές εργασίες, απαυγάσματα συνεχούς μελέτης, ερευνητικής ενασχόλησης και συγγραφής ιστορικών πρωτότυπων επιστημονικών εργασιών, που το περιεχόμενό τους τις καθιστά έργα περισπούδαστα διαχρονικής αξίας για τον τόπο και το χώρο.

∂Ù·ÈÚ›· £ÂÛÛ·ÏÈÎÒÓ ∂Ú¢ÓÒÓ

Ο 18ος τόμος του Αρχείου Θεσσαλικών Μελετών Να υπάρχουν ακόμα και άνθρωποι, συμπολίτες μας, οι οποίοι κοντά στις τόσες άλλες υποχρεώσεις τους, να μοχθούν καθημερινά και να τρέχουν, για να εξασφαλίσουν τους απαραίτητους πόρους για την έκδοση των πιο πάνω εργασιών μέσα στις πρωτόγνωρες συγκυρίες της σημερινής οικονομικής πραγματικότητας. Έτσι νομίζω, ότι θα μπορούσε ο κάθε αναγνώστης και μελετητής, να χαρακτηρίσει την έκδοση του νέου 18ου τόμου του Αρχείου Θεσσαλικών Μελετών (Α.Θ.Μ.) της Εταιρείας Θεσσαλικών Ερευνών (Ε.Θ.Ε.), που πρόσφατα εκδόθηκε σε σύνολο 436 σελίδων και το περιεχόμενο των δημοσιευομένων επιστημονικών εργασιών στον πιο πάνω τόμο. Στο σημείο αυτό θα πρέπει ακόμα να επισημανθεί και το γεγονός, ότι ο 18ος τόμος του Α.Θ.Μ. αποτελεί συνέχιση των αφιερωματικών εκδόσεων για το Βόλο του έτους 1908, αλλά ταυτόχρονα και κατάθεση οφειλόμενης τιμής στη μνήμη του λόγιου Σκιαθίτη διηγηματογράφου Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Κατάθεση τιμής και αιώνιας μνήμης στον μεγάλο αυτό Έλληνα λογοτέχνη, της λόγιας γραφής αριστοτέχνη, τον ιδιότυπο αυτόν ως προς το περιεχόμενο και το ύφος των εν γένει συγγραφών του λόγιο, στα έργα του οποίου, όχι μόνο κυριαρχεί, αλλά και υπερεκχυλίζει το ηθογραφικό στοιχείο των ανθρώπων, τον ζωγράφο αυτόν των ψυχών, των ταπεινών και απλοϊκών ανθρώπων της στεριάς και της θάλασσας, την αδάμαστη αυτή λόγια ψυχή, την γεμάτη αγάπη και συμπάθεια προς τους συνανθρώπους. Μια αγάπη εκφραστική και συναισθηματικά πρωτόγνωρη, που αφειδώλευτα τη μεταγγίζει μέσα από τις καρδιές των ταπεινών ηρώων των διηγημάτων του, ζωγραφίζοντας με τη χαρισματική εκφραστική του πένα τις αρετές και τις κακίες, χωρίς, πολλές φορές, να αποφεύγει και την ειρωνική, άνευ όμως κακίας σάτιρα, ενεργειών, πράξεων, ακόμα και ελαττωμάτων. Στον καταπληκτικό αυτό γνώστη από τα παιδικά του χρόνια της εκκλησιαστικής λειτουργικής ποίησης, το μόνιμο αυτό εραστή-προσκυνητή των απόκεντρων Εκκλησιών, ναΐσκων και ξωκκλησίων της Αθήνας του τέλους του 19ου αιώνα, αλλά και της προγονικής σκιαθίτικης γης των ιερών καθιδρυμάτων και κτισμάτων, που η βαθιά του ακένωτη πίστη, σταθερό και μόνιμο της ζωής του εφόδιο και βίωμα, υπήρξε και το μόνιμο των πνευματικών του δημιουργημάτων του γνώρισμα μέχρι τους τελευταίους παλμούς της μεγάλης καρδιάς του. Ας μην ξεχνάμε ότι ο Παπαδιαμάντης, πέραν από τις πολλαπλές του αρετές, υπήρξε και μεγάλος φυσιολάτρης, πράγμα το οποίο διαφαίνεται και σε πολλά από τα συγγραφικά του διηγήματα, σε πολλές σελίδες των οποίων υμνολογείται η ομορφιά της φύσεως και της Κτίσεως η Θεία Δημιουργία. Αυτό τον Παπαδιαμάντη σκιαγράφησαν και ανέλυσαν οι καταξιωμένοι ερευνητές και επιστήμονες με τα πρωτότυπα πονήματά τους, που κατέθεσαν στην Ε.Θ.Ε. και δημοσιεύτηκαν στον εκδοθέντα 18ο τόμο του Α.Θ.Μ., ανταποκρινόμενοι στο κάλεσμα της Εταιρείας να γράψουν για τη ζωή και το έργο του Παπαδιαμάντη σε αφιερωματικό τόμο. Να γράψουν, αναλύοντας το μεγάλο συγγραφικό-διηγηματικό,

αλλά και ηθογραφικό συνάμα πνευματικό του έργο, την έκφραση των ψυχικών του συναισθημάτων στη γραφή με την απαράμιλλη του λόγου του την τέχνη και τις μεγάλες ηθικογραφικές των δημιουργημάτων του τις αξίες. Των δημιουργημάτων αυτών, που στο σύνολό τους περιλαμβάνουν, εκτός από τα τρία μυθιστορήματά του και εκατόν είκοσι περίπου διηγήματα, μεγάλα και μικρά. Όλα τα γνωστά του έργα, μετά το θάνατό του, δημοσιεύτηκαν σε 12 τόμους, χωρίς όμως να υπάρχουν και οι οφειλόμενες αναφορές στη χρονολογική σειρά της συγγραφής τους. Στο κάλεσμα της Εταιρείας για τον Παπαδιαμάντη, ανταποκρίθηκαν με τα κατατεθέντα πονήματά τους 6 γνωστοί επιστήμονες-ερευνητές, λόγιοι, συγγραφείς, πανεπιστημιακοί, δημοσιογράφοι και κριτικοί λογοτεχνίας, όπως: 1) Οι φιλόλογοι Ν.Δ. Τριανταφυλλόπουλος και Λαμπρινή Τριανταφυλλοπούλου, αναζητώντας τις “άγνωστες μεταφράσεις του Παπαδιαμάντη που υπάρχουν στην περιοδική έκδοση “Νέον Πνεύμα” του Β. Γαβριηλίδη. 2) Ο ιδρυτής-διευθυντής του γαλλικού λόγιου περιοδικού “L’ Atelier Du Roman” Λάκης Προγκίδης, αναφέροντας την αξία του συγγραφικού έργου του Παπαδιαμάντη και την καθιέρωσή του ως κορυφαίου λογοτέχνη στη συνείδηση των αναγνωστών των έργων του, στη διάρκεια των 100 χρόνων που πέρασαν από το θάνατό του, το έτος 1911. 3) Η γνωστή καθηγήτρια Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών Ρίτσα Φράγκου-Κικίλια, ιστορώντας την αγάπη για το Βόλο τριών μεγάλων λογίων, Παπαδιαμάντη, Σικελιανού και Σκουβαρά. 4) Ο γνωστός αρχιτέκτονας-ερευνητής, δ/ντής της Υπηρεσίας Νεοτέρων Μνημείων Θεσσαλίας Δ. Παλιούρας, γράφοντας για την παραδοσιακή αρχιτεκτονική της πόλης της Σκιάθου, τα σπίτια της λαϊκής αρχιτεκτονικής, τα αστικά της πόλης και τα αγροτικά της υπαίθρου και για το ιστορικό χρονικό του σπιτιού του Παπαδιαμάντη στη Σκιάθο, που κτίστηκε το 1860, τη μετέπειτα εγκατάλειψή του, την απαλλοτρίωσή του (1954) ως διατηρητέου μνημείου, τις επισκευές του τα έτη 1970 και 1985 και τη σημερινή του λειτουργία (με τις προσπάθειες της 5ης Εφορείας Νεοτέρων Μνημείων (ως Μουσείου, Εκθεσιακού Χώρου) από του έτους 1994. 5) Ο γνωστός συγγραφέας Γρηγόρης Π. Καρταπάνης, παρουσιάζοντας στα “Σκιαθίτικα Διαλείμματα του Παπαδιαμάντη” , τις αποδράσεις του Παπαδιαμάντη από το νησί (1867) σε μια συγκεντρωτική ερευνητική καταγραφή περιόδων απουσίας από το νησί στη διάρκεια της ζωής του, την εγγραφή του στο Γυμνάσιο Χαλκίδας, την ολοκλήρωση των σπουδών του στην Αθήνα (1873), την παραμονή του και την παλιννόστησή του στη “Γενέθλιον Γη” της Σκιάθου (1908), χωρίς να αποτελειώσει τις σπουδές του στη Φιλολογική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, όπου εγγράφηκε το έτος 1874 και 6) Η Δρ Θεολογίας Βάσσα Παρασκευά, παρουσιάζοντας, με αφορμή τις αναφορές

του Παπαδιαμάντη (στο γνωστό διήγημά του “Η Φόνισσα”) στην “Ι.Μ. του Ευαγγελισμού” της Σκιάθου, το ιστορικό διαχρονικό της άνω Ι. Κοινοβιακής Μονής, από της κατασκευής της στη θέση, όπου υπήρχε ερειπωμένο μονύδριο, το έτος 1794, μέχρι σήμερα. Στον ίδιο 18ο τόμο της Ε.Θ.Ε., εκτός από τον πρόλογο της ακαταπόνητης προέδρου της Εταιρείας, της γνωστής σε όλους μας καταξιωμένης ερευνήτριας, διδάκτορος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Μηλίτσας Ζαρλή-Καραθάνου, που αναφέρεται στα περιεχόμενα του τόμου, περιέχονται και επιστημονικές εργασίες και πολλών άλλων καταξιωμένων ερευνητών, που αφορούν και αναφέρονται στην πόλη του Βόλου και στα ιστορικά δρώμενα του χώρου και της περιοχής στο πρόσφατο και παλιότερο παρελθόν του χώρου. Πονήματα με το πιο πάνω περιεχόμενο, που περιέχονται στις σελίδες 123-436 του τόμου, κατέθεσαν οι πιο κάτω αναφερόμενοι γνωστοί ερευνητές και συγγραφείς: “1) Ο γνωστός λαογράφος και συγγραφέας Γ. Θωμάς, ιστορώντας τα όσα αναφέρει μια “ελεγεία” του θρήνου του Ζαγοριανού φιλοσόφου Φιλίππου Ιωάννου (κατά μετάφραση Β. Σκουβαρά σε γλώσσα λογοτεχνική), για τον αδελφό του, που σκοτώθηκε πολεμώντας στο Δραγατσάνι, το έτος 1821. 2) Ο γνωστός συγγραφέας και λαογράφος Κ. Λιάπης, αναφέροντας το ιστορικό των “Κιρατζήδων” της Θεσσαλομαγνησίας στις Καραβουνόστρατες των Βαλκανίων στα δίσεκτα της τουρκοκρατίας τα χρόνια, το πλαίσιο των απασχολήσεών τους στις με-

Y¿Ú¯Ô˘Ó ·ÎfiÌ· ¿ÓıÚˆÔÈ, Û˘ÌÔϛ٘ Ì·˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÎÔÓÙ¿ ÛÙȘ ÙfiÛ˜ ¿ÏϘ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ ÙÔ˘˜, ÌÔ¯ıÔ‡Ó Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ Î·È ÙÚ¤¯Ô˘Ó, ÁÈ· Ó· ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ··Ú·›ÙËÙÔ˘˜ fiÚÔ˘˜ ÁÈ· ÙËÓ ¤Î‰ÔÛË ÂÚÁ·ÛÈÒÓ Ì¤Û· ÛÙȘ ÚˆÙfiÁÓˆÚ˜ Û˘ÁÎ˘Ú›Â˜ Ù˘ ÛËÌÂÚÈÓ‹˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜

ταφορές και τις δύσκολες συγκυρίες των χρόνων εκείνων μέχρι και την τρίτη δεκαετία του 20ού αιώνα. 3) Ο γνωστός ιστορικός ερευνητής και συγγραφέας π. Κων/νος Ν. Καλλιανός, ιστορώντας την προσφορά της εργασίας των Σκοπελιτών καραβομαραγκών σε ναυπηγεία του ελληνικού χώρου στη διάρκεια του 19ου αιώνα. 4) Ο ιστορικός των Σιδηροδρόμων και συγγραφέας Κ. Ανδρουλιδάκης, αναφέροντας για τον μηχανικό Εβαρίστο Ντε Κίρικο, κατασκευαστή των Θεσσαλικών Σιδηροδρόμων, μεταξύ των οποίων και του Βόλου και του τρένου του Πηλίου (πατέρα του Τζιόρτζιο Ντε Κίρικο). 5) Ο γνωστός καθηγητής Ιστορίας της Νεοελληνικής Εκπαίδευσης και Τοπικής Ιστορίας στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Χαράλαμπος Χαρίτος, ιστορώντας άγνωστες πτυχές των επιδόσεων και ενασχολήσεων του Βολιώτη γιατρού, πολιτικού και διανοουμένου, μεταξύ των οποίων και την απασχόλησή του ως γιατρού των Θεσσαλικών Σιδηροδρόμων. 6) Η Ιουλία Κανδήλα, φιλόλογος-Δρ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και ο Χ. Χαρίτος, καθηγητής Παν/μίου Θεσ/λίας, αναφέροντας τη δράση του εν Βόλω “Φιλεκπαιδευτικού Συλλόγου της Θετταλομαγνησίας” και την ίδρυση και τη λειτουργία του “Κασσαβέτειου Νηπιαγωγείου Βόλου”. 7) Ο γνωστός εκπαιδευτικός και συγγραφέας, Δρ του Παν/μίου Θεσσαλίας Γ. Κοντομήτρος, ιστορώντας το Χρονικό, τα στατιστικά δεδομένα και την κατάσταση της δημοτικής εκπαίδευσης στη Μαγνησία την αυγή του 20ού αιώνα (σχολικό έτος 1901-1902). 8) Η γνωστή μουσειοπαιδαγωγός Μαρία Σπανού, ιστορώντας το ρόλο του Τύπου στην καλλιτεχνική άνθιση του Βόλου, από την εποχή της απελευθέρωσης μέχρι και τον μεσοπόλεμο και ιδιαίτερα στον τομέα της ζωγραφικής στη δεκαετία του 1920. 9) Η πρόεδρος της Ε.Θ.Ε. Μηλίτσα Ζαρλή-Καραθάνου, ιστορώντας τη σχέση με το Βόλο του ποιητή Άγγελου Σικελιανού (1884-1951). 10) Ο διδάκτωρ Κοινωνιολογίας Σταύρος Κατσούρας, παρουσιάζοντας δύο επιστολές του Ιουνίου 1921, που έλαβε στη Ζαγορά ο Γ. Κορδάτος, αναλύοντας την πολιτική κατάσταση και τις συγκυρίες της τότε εποχής και τέλος 11) Ο Απόστολος Δ. Παπαθανασίου, ιστορώντας το Χρονικό των Κοινοτήτων στις ενετοκρατούμενες περιοχές του Αιγαίου, Εύβοιας, Σποράδων και Σκύρου στον Ύστερο Μεσαίωνα (1204-1538). Τελειώνοντας, θα ήθελα, για μια ακόμη φορά, να επισημάνω τη μεγάλη προσπάθεια και τη συνεχή φροντίδα του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και ιδιαίτερα της προέδρου αυτού, Μηλίτσας Ζαρλή-Καραθάνου, σε περιόδους χαλεπούς της σύγχρονης οικονομικής συγκυρίας, για τη διατήρηση των καταστατικών στόχων της Εταιρείας, τη συνέχιση και προώθηση των ερευνητικών επιστημονικών εκδόσεων και μελετών, με αποκλειστικό και μόνο γνώμονα τη διάσωση και προβολή της ιστορικής, πολιτιστικής, πνευματικής και λαογραφικής παράδοσης της πόλεως του Βόλου και του ευρύτερου Μαγνησιακού και Θεσσαλικού μας χώρου.


16 / EK¢O™EI™ ¢IA¢POME™ / 31 ¢EKEMBPIOY 2010 - 2 IANOYAPIOY 2011

Μ

ΔÔ˘ °πøƒ°√À £øª∞

ια εκδοτική ευφορία παρατηρείται κάθε χρόνο το Δεκέμβρη με την παρουσία ενός λαϊκού βιβλίου. Για τον... κοσμαγάπητο σε λαϊκή βάση Καζαμία μιλώ, το έντυπο αυτό που δεν λείπει από κανένα σχεδόν χωρικό σπίτι, ακόμα κι από καλύβι. Μπορεί να μην κυκλοφορεί εκεί εφημερίδα ή κάποιο βιβλίο αξιώσεων, ο Καζαμίας όμως θα είναι “παρών” και σε πρώτη ζήτηση απάνω στο τραπέζι ή σε εμφανές άλλο μέρος του σπιτιού. Ακόμα και σε μαγαζιά εξοχικών οικισμών, ο Καζαμίας θα “παίρνει και θα δίνει”- το μόνο βιβλίο που αναζητείται κι αγοράζεται και από ολιγογράμματους ακόμα.

ΔÔ ¤ÓÙ˘Ô Ô˘ ΢ÎÏÔÊÔÚ› ¿Óˆ ·fi 150 ¯ÚfiÓÈ·

Ο... θρυλικός Καζαμίας Το ημερολόγιο του Χορευτικού Ομίλου Άνω Λεχωνίων ΔÔ˘ ¡. ª∞™Δƒ√°π∞¡¡∏ Ο Χορευτικός Όμιλος Άνω Λεχωνίων ιδρύθηκε το 1984. Στο πλαίσιο της διαφύλαξης και διάδοσης της πολιτιστικής μας κληρονομιάς έχει πραγματοποιήσει πολλές εμφανίσεις σε βαλκανικές χώρες (ΣερβίαΡουμανία) και Κύπρο, όπως επίσης και σε πολλά μέρη της Ελλάδος (Αιτωλικό-Καρδίτσα κ.λπ.). Επίσης, έχει φιλοξενήσει στο πλαίσιο ανταλλαγών πολλά χορευτικά συγκροτήματα, όπως τα Λύκεια Ελληνίδων (Κοζάνης-Άρτας-Κατερίνης) και χορευτικά συγκροτήματα από Σέρρες-Κέρκυρα-Πύργο-Γρεβενά. Ως Χορευτικός Όμιλος πιστεύουμε στην σεμνή και σοβαρή προσπάθεια της διάδοσης των χορών της πατρίδας μας και όχι σε τηλεοπτικές φανφάρες. Για τους παραπάνω λόγους έχουμε τύχει της πανελλήνιας αναγνώρισης και αποδοχής. Έτσι και φέτος εκδώσαμε το ετήσιο ημερολόγιό μας, βασιζόμενοι σε παλιές καρτ-ποστάλ του γνωστού Βολιώτη φωτογράφου Στέφανου Στουρνάρα, που κυκλοφόρησαν στις αρχές του προηγούμενου αιώνα 19001930 και απεικονίζουν το χωριό μας και ενδυμασίες του Νομού Μαγνησίας, όπως αυτές αποτυπώθηκαν μέσα από το φακό του και απεικονίζουν τις ενδυμασίες της εποχής. Πήλιο, Τρίκερι, Αγχίαλος, Αλμυρός, Έθιμα Πρωτομαγιάς (Μάηδες) παρελαύνουν μέσα στο ημερολόγιο, όπως και ο Μηλιώτης Μακεδονομάχος Κώστας Γαρέφης. Όλες αυτές οι καρτ-ποστάλ κυκλοφόρησαν στις αρχές του προηγούμενου αιώνα στη λιθόγραφη μορφή τους. Μια μέθοδο που εφάρμοσε ο Στουρνάρας και ήταν από τους πρωτοπόρους για όλη την Ελλάδα. Τις καρτ-ποστάλ μάς τις χορήγησε το μέλος του Ομίλου μας Νίκος Μαστρογιάννης από το αρχείο του. Με την έκδοση του ημερολογίου στοχεύουμε στη διάδοση της παλιάς φωτογραφίας και τη γνωριμία των ενδυμασιών της εποχής. Πρόκειται για μια αξιέπαινη προσπάθεια του Χορευτικού Ομίλου Άνω Λεχωνίων, ο οποίος συμβάλλει τα μέγιστα στη διαφύλαξη της μακραίωνης τοπικής μας παράδοσης.

Ωστόσο, ο Καζαμίας μας δεν είναι ιθαγενής. “Γεννήθηκε” στη Ραβέννα της Ιταλίας το 1763 με το όνομα CASAMIA, για να μεταφερθεί το είδος τούτο και στην Ελλάδα και να αρχίσει η εκτύπωσή του από τα μέσα περίπου του 19ου αιώνα. Η ανταπόκρισή του ήταν άμεση, έστω κι αν δεν υπήρχε η δυνατότητα της αγοράς από τους φτωχούς. Η φτωχιά φαμίλια θα δανειζόταν το έντυπο από γειτονικό σπίτι, ώστε να πληροφορηθεί κι αυτή τόσες γνώσεις του καθημερινού βίου: Ημερομηνίες και εορτολόγια, πασχάλια, φάσεις σελήνης, εγκυκλοπαιδικές γνώσεις, ιατρικές συμβουλές, συμβουλές και προτάσεις απάνω στο γεωργικό, το κτηνοτροφικό, το μελισσοκομικό κ.ά. πεδίο, υγιεινή διατροφή, σπουδαία γεγονότα που προηγήθηκαν, ιστορικές ειδήσεις, ονειροκρίτη και παράλληλα να ικανοποιηθεί κι ένα εναγώνιο ερώτημα του αγροτικού κόσμου: Τι καιρικά φαινόμενα προβλέπονται να συμβούν μέσα στον καινούργιο χρόνο. “Σπάνια λαϊκό ανάγνωσμα - παρατηρεί ο Νίκος Μπαζιάνας (βλ. εφημ. “Η Θεσσαλία”, Πρωτοχρονιά 2006) - γνώρισε τόση επιτυχία και δόξα όση ο Καζαμίας”, για να συνεχίσει: “Στοχαστήκατε ποτέ τι έχει προσφέρει και τι εξακολουθεί ακόμα να προσφέρει ο Καζαμίας στη λαϊκή ψυχή, στον απλοϊκό άνθρωπο; Ο Καζαμίας ήταν και είναι ακόμη ώς ένα βαθμό, η “φιλολογική Πρωτοχρονιά του λαού μας. Ούτε η “Γκόλφω” και η “Γενοβέφα”, ούτε η φυλλάδα του Χριστού ή της Παναγίας και οι βίοι των Αγίων μπορούσαν να τη συναγωνιστούν σε κυκλοφορία”. Χωρίς να επιδιώκω προβολή του Καζαμία, ανασύρω από το πατρικό μου αρχείο τον αρχαιότερο Καζαμία του 1895 και τους άλλους του 1911 και του 1926. “Προφητικόν Ημερολόγιον του διασήμου αστρονόμου ΚΑΖΑΜΙΑ”, αυτοδιαφημίζεται ο πρώτος, ΚΑΖΑΜΙΑΣ του Ερμού ο δεύτερος και “ΚΑΖΑΜΙΑΣ εγκυκλοπαιδικός ή ΜΕΓΑΛΟΣ ΚΑΖΑΜΙΑΣ” ο τρίτος. Ωστόσο και στους τρεις παρουσιάζεται η ίδια εικόνα: Λίγες οι σελίδες του ημερολογίου, αρκετά περισσότερες οι άλλες, οι σχετικές με ιστορικές και λαογραφικές πληροφορίες. Αναφορές ακόμα και σε πάμπολλους ηγεμόνες του κόσμου, με μικρά βιογραφικά και φωτογραφίες από τον καθένα, αλλά και αναφορές στις θρησκείες του κό-

ρίς όμως να γίνεται κάποια σχετική διευκρίνιση. Σκόρπιες πάλι πληροφορίες ενδιάμεσα, προβλέψεις και γνωμικά ακόμα και σε κάθε σελίδα, όπως: “Η περίστασις γεννά τον κλέφτην”, “Ο πλούσιος φροντίζει διά τον θησαυρόν του, ο δε πτωχός διά την κοιλίαν του”, “Αν εις όλα είναι νόμος, εις τα μάτια όχι όμως”, “Το μεγαλύτερον δυστύχημα είναι να μη δοκιμάση τις δυστυχίας εν τω βίω του”. Κάποιες λαϊκές παραδόσεις επίσης καλύπτουν σελίδες, αλλά και δημοτικά τραγούδια προς το τέλος κι ακόμα: “Η ανακάλυψις του μεταξοσκώληκος”, ιστορίες του 1821, μαγειρική και ζαχαροπλαστική και στίχους από τον “Ερωτόκριτο”. Όλα σε περιλήψεις ευσύνοπτες, ώστε να είναι εύκολη η αφομοίωσή τους και από απλούς ανθρώπους ακόμα.

∫·È ·fi ÙÔ 1876

σμου, πάλι με φωτογραφίες. Μαζί και ένα προγνωστικό από τον Καζαμία του 1911, σπάνιο για τα δεδομένα της εποχής: “Σύγκρουσις αυτοκινήτου και αμάξης” ! Τον Ιούνιο εξάλλου του ίδιου χρόνου, ο Καζαμίας πληροφορεί πως: “Άρχεται συστηματικώς η δι’ αεροπλάνων συγκοινωνία Ευρώπης και Αμερικής” και επιπλέον ότι “ιδρύεται σταθμός ασυρμάτου τηλεγράφου εν Ελλάδι”. Ο Καζαμίας του 1925 θα επαναλάβει πρώτα ένα χρονολογικό πίνακα, προφητείες και προβλέψεις, αλλά δηλώνει πως δεν θα δεχθεί το “Μωαμεθανικόν Εορτολόγιον”, χω-

Ο Καζαμίας ωστόσο αποτελεί εξέλιξη ενός άλλου λαϊκού εντύπου με τη σήμανση “Ημερολόγιον Οικογενειακόν”. Ένα τέτοιο έντυπο από τα 1876 επισήμανα επίσης από το αρχείο του πατέρα μου. Είναι τυπωμένο “Εν Κωνσταντινουπόλει”, όπως παρουσιάζεται, με 64 σελίδες. Διατηρεί κι αυτό μια εικονογραφία, άτονη όμως και σε ευτελές χαρτί και αναγράφονται αρχικά οι διάφορες γιορτές (εθνικές και... βασιλικές παρακαλώ), οι μωαμεθανικές, οι ιουδαϊκές και οι αρμενικές. Παράλληλα γίνεται αντιστοιχία “των δώδεκα οθωμανικών μηνών προς τους ημετέρους”. Δεν θα παραληφτεί και το εορτολόγιο του χρόνου εκείνου, δεν θα παραληφτούν και άλλες χρήσιμες πληροφορίες για τα καθέκαστα του καιρού, “γνωμικά διάφορα” και πέρα από αυτά: Ανέκδοτα διάφορα και αστεία, μαζί κι ένα σεληνοδρόμιο, όπως το αποκαλεί, κάποια ποιήματα με αφελείς στίχους, διάφορες προτάσεις και παρατηρήσεις για τη γυναίκα γενικά, όλα όμως σε γλώσσα καθαρεύουσα. Είναι να απορεί κανείς, πως με μια τέτοια γλώσσα επιβλήθηκε κι αυτό το “Ημερολόγιον Οικογενειακόν” στη λαϊκή συνείδηση, σε λαό αγράμματο ή έστω ολιγογράμματο. Η αναγνώριση αυτή εντάσσεται, νομίζω, στην έφεση του λαού να δέχεται και ξένα στοιχεία, έστω και από πολιτείες άγνωστες και γι’ αυτό βυθισμένες σε ένα μαγνητικό ή και μαγικό χώρο για τον ίδιο.

και νόστο και οι δικοί μας Μαγνησιώτες Νεοϊωνιώτες: Της Ιωνίας, της Καππαδοκίας,, του Πόντου, της Ανατολικής Θράκης και της Ανατολικής Ρωμυλίας. Μια νοσταλγική σπονδή στα αξέχαστα γιορταστικά έθιμα του “Δωδεκαήμερου” ή “Δωδεκάμερου” ή και “Δωδεκάορτου”, όπως επικράτησε να λέγεται από το λαό μας η περίοδος των γιορτών των Χριστουγέννων, της Πρωτοχρονιάς και των Φώτων. Και τι δεν περιλαμβάνεται μαστορικά μεθοδευμένο και δεμένο στις σελίδες του συλλεκτικού αυτού τόμου, πέρα από τα αρχικά ευχαριστήρια της δημιουργού του σε όσους τη βοήθησαν στην υλοποίηση της προσπάθειάς της, πέρα απ’ το προλόγισμα της Καίτης Πολυμέρου - Καμηλάκη, Δ/ντριας του Κέντρου Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών, πέρα και από τα εισαγωγικά κεφάλαια με τα ιστορικά καθέκαστα γύρω από τους χώρους, στους οποίους αναφέρεται η όλη έρευνα και από τις ιστορικολαογραφικές καταβολές και αναδρομές των σχολιασμένων δρώμενων; Ένας αξιοπρόσεχτος άτλαντας αξιόπιστων πληροφοριών, που περιλαμβάνει μεστές περιγραφές όλων των κατά τους αναφερόμενους παραπάνω τόπους εθιμικών δρώμενων, αυτών των Άγιων ημερών. Με τις πιο χαρακτηριστικές εθιμικές ετοιμασίες των γιορτασμών, με τους καρκάτζαρους (καλικάντζαρους), τα Ντωεκάρια (Δωδεκάρια) και τους Μνημοράτους (πεθαμένους), με

τα δωδεκαμερίτικα καρναβάλια, με τα χριστόψωμα και σταυροψώμια, με όλα τα κατά τόπους χριστουγεννιάτικα, πρωτοχρονιάτικα και των Λόφωτων (Φώτων) έθιμα, δρώμενα, εδέσματα, γλυκά, βασιλόκλουρες κ.λπ., με τους γιορταστικούς χορούς και τα εθιμικά παιχνίδια (μαζί και τα τυχερά) αυτών των ημερών, με τα ποδαρικά, τα σουρβακίσματα, τα πεσκέσια, τους αγιασμούς, τις φωτιές, τα βρεξούδια, μ’ όλες τις εθιμικές γευστικές μνήμες του δωδεκαήμερου, αναλυτικά δοσμένες με τις συνταγές τους και, τέλος, με τα κάλαντα και τα καλαντίσματα, τα εγκώμια και τα τραγούδια όλων των βαριών γιορτάδων αυτής της περιόδου, όπως ιστορικά και με αφετηρία τους αρχαιοελληνικούς χρόνους, πέρασαν ως τα βυζαντινά και νεοελληνικά χρόνια και τραγουδήθηκαν οι παραλλαγές τους στις διάφορες περιοχές των αλησμόνητων πατρίδων. Για τούτα τα τελευταία όμως η ερευνήτρια δεν αρκέστηκε μόνο στην καταγραφή τους, που θα ’δινε τη γλωσσική μόνο όψη και διάσταση της εκφραστικής τους ενδελέχειας. Μας έδωσε και τη μουσική 19 παλιότερων αλλά και νεότερων καλαντιστικών παραλλαγών του Δωδεκαήμερου, από όλες τις γεωγραφικές γωνιές την έρευνάς της (Σμύρνη, Γέροντα, Τσεσμέ, Καππαδοκία, Πόντο, Ραιδεστό, Προποντίδα, Θράκη και Ανατολική Ρωμυλία), μαζί και δυο σωζόμενα βυζαντινά κάλαντα. Κι αυτή η ιδιαίτερα πολύτιμη προσφορά της πραγματοποιήθηκε με τη βοήθεια της Χορωδίας Νέων των “ΙΩΝΩΝ”, όπως αυτή πέρασε μ’ έξοχη μελωδικότητα σ’ ένα CD, ενσωματωμένο με τον τόμο Έναν τόμο, στον οποίο τελικά δεν ξέρει κανείς τι να πρωτοθαυμάσει. Τον πλούτο και την ποιότητα του παρουσιαζόμενου ερευνητικού υλικού; Τις εκπληκτικές εικόνες του εμπροσθόφυλλου και του οπισθόφυλλου του μάγου με το πενάκι Γιάννη Κονταξή (ακούραστου συνεργάτη των ΙΩΝΩΝ, και όχι μόνο), ή την αριστοτεχνικά δομημένη και δεμένη με μια πληθώρα φωτογραφικών ντοκουμέντων και κοσμημάτων ύλη; Χαιρετίζουμε το εκδοτικό επίτευγμα και τη δημιουργό του Αργυρώ Μάμαλη - Κόπανου, της οποίας περιμένουμε και νέα δείγματα και τεκμήρια της αναμφισβήτητης ερευνητικής και συνθετικής αξιοσύνης της.

Μνήμες της καθ’ ημάς Ανατολής ∏ ∞ÚÁ˘ÚÒ ª¿Ì·ÏË-∫Ô¿ÓÔ˘ Î·È Ù’ “∞ÓÙ¤ÙÈ· ¢ˆ‰Âη‹ÌÂÚÔ˘” ΔÔ˘ ∫ø™Δ∞ §π∞¶∏ Γνωστή κυρίως στους αναγνώστες της “Θεσσαλίας” με την τακτική και σημαντική παρουσία της στις πολιτιστικές σελίδες της, η Αργυρώ Μάμαλη-Κοπάνου χαράζει, εδώ και μερικά χρόνια, το δικό της δρόμο στο χώρο της λαογραφικής έρευνας, έχοντας μια ιδιαίτερη και δικαιολογημένη αδυναμία, ως γόνος Μικρασιατών και Ανατολικοθρακών προσφύγων, στα εθιμικά δρώμενα των αλησμόνητων πατρίδων της καθ’ ημάς Ανατολής. Απ’ αυτόν τον χώρο εμπνευσμένο και το λαμπρό σε περιεχόμενο κι έξοχο σε εμφάνιση και στήσιμο πόνημά της “Αντέτια του Δωδεκαήμερου”, που εκδόθηκε πριν από μερικές εβδομάδες, με την οικονομική στήριξη του Επιμελητηρίου Μαγνησίας και της Αναπτυξιακής Εταιρείας του Επιμελητηρίου και κυκλοφόρησε πριν από μερικές εβδομάδες, σαν ένας ιδιαίτερα μεστωμένος κι εύχυμος πνευματικός καρπός της Νεοϊωνιώτισσας λαογράφου, αλλά και της φροντισμένης εκδοτικής επιμέλειας τόσο της πρωταγωνίστριας στα πολιτιστικά δρώμενα του τόπου μας Πολιτιστικής Εστίας Μικρασιατών Νέας Ιωνίας Μαγνησίας “ΙΩΝΕΣ -της οποίας άλλωστε η συγγραφέας αποτελεί επίλεκτο μέλος- όσο και του υπεύθυνου παραγωγής του εντύπου Αλ. Ξουράφα. Για ποια “αντέτια” (έθιμα) γίνεται με αξιοπρόσεχτη γνώση κι επάρκεια λόγος στις περίτεχνα φιλοτεχνημένες σελίδες του βιβλίου; Μα για τα “Χριστουγεννόσκολα”, τα “Καλαντόφωτα”, τα “Καρκατζάμερα” και τα “Φωτοκάλαντρα” του ελληνισμού της Μικρασίας και των παραλίων του Εύξεινου Πόντου, που κουβαλάνε στην καρδιά με αβάσταχτο πόνο


¶∂ƒπ∏°∏™∏

29

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 31 ¢∂∫∂ªμƒπ√À 2010

ΔÔ Ù›¯Ô˜ ·ÎÔÏÔ˘ı› ÙËÓ ÎÔÚ˘ÊÔÁÚ·ÌÌ‹

ÏfiÊÔ˘ η‚·ÏÈ·ÔÓÙ·˜ ÙËÓ ÎÔÚ˘ÊÔÁÚ·ÌÌ‹, ¤ÙÛÈ fiˆ˜ ÙÚ·‚¿ÂÈ ÎÈ ÔÏfiÎÏËÚË Ë ÂÚÈÔ‡ÛÈ· ‰È·‰ÚÔÌ‹ Ù˘ Ô¯‡ÚˆÛ˘ Ù˘ ·Ú¯·›·˜ fiÏ˘. ∞ÏÏ¿ ÔÈÔ˜ Ó· ÓÔÈ·ÛÙ› Û ·˘Ù‹ ÙËÓ fiÏË, Ó· ÙËÓ Î·ı·Ú›ÛÂÈ, Ó· ÙË ÛËÌ¿ÓÂÈ Î·È Ó· ÙËÓ ·Ó·‰Â›ÍÂÈ; ø˜ ÚÒÙÔ ‰Â›ÁÌ· ·˘Ù‹˜ Ù˘ ·Ú¯·›·˜ ÁÚ·Ê‹˜ ‚Ú›ÛΈ οÔÈÔ ÙÂÙÚ¿ÁˆÓÔ ÎÙ›ÛÌ·, Ì ˘ÔÏÂÈÌÌ·ÙÈ΋ ÂÚÈÙ›¯ÈÛË, ‰ˆÌ·Ùȷ΋ Û‡ÓıÂÛË, Èı·Ófi ÛËÌÂ›Ô ÂÔÙ›·˜ Î·È ‰È·ÌÔÓ‹˜. ¶Èı·Ófi Ó· Â›Ó·È Î·È Ë ¡fiÙÈ· ¶‡ÏË Ù˘ ·Ú¯·›·˜ fiÏ˘ ⁄ÛÙÂÚ· ‚Ú›ÛΈ ÙȘ ÚÒÙ˜ “¤ÙÚ˜” Ù˘ Ô¯‡ÚˆÛ˘, ·˘ÛÙËÚ¤˜ Î·È ¯ÔÚÙ·ÚÈ·Ṳ̂Ó˜, ΢ÏÈṲ̂Ó˜ ¤Íˆ ·fi ÙÔ Ù›¯Ô˜, Û·Ṳ́Ó˜ ·Ó¿Î·Ù·, ÁÂÚÙ¤˜, Ï˘ÁÈṲ̂Ó˜, ·ÏÏfiÎÔÙ· ÛËÌ¿‰È· ÂÓfi˜ ÂÚÂÈÈÒÓ· Ôχ ÛËÌ·ÓÙÈÎÔ‡ ¯ÂÈÚˆÓ·ÎÙÈÎÔ‡ Ìfi¯ıÔ˘. ÀÛÙÂÚ· ‚Á·›Óˆ ›Ûˆ ·fi Ù· ıÂÚÈÂ̤ӷ ı¿ÌÓ· Î·È Ù· ·ÏÈÔ‡ÚÈ·, ÌÚÔÛÙ¿ Û ˘ÔÏ›ÌÌ·Ù· Ù˘ ·ÏÈ¿˜ ÂÚÈÙ›¯ÈÛ˘, Ô˘ ÛÙ¤ÎÂÈ ·ÎfiÌË ˙ˆÓÙ·Ó‹, ÏËÓ Î·Ù·ÎÂÚÌ·ÙÈṲ̂ÓË. ΔÚ˘ÒÓˆ ̘ ÛÙÔ˘˜ ‚·ÙÈÒÓ˜ Î·È ·Ú·ÌÂÚ›˙ˆ Ù’ ·ÁηıÂÚ¿ ÙÔ˘˜ ÏÔοÌÈ·. ∫·È ̘ ·fi ÙȘ ÙÚ‡˜ Ô˘ ‰È·¯ˆÚ›˙ˆ, ‰È·ÎÚ›Óˆ fiÏÔ Î·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚË ·fi ÙËÓ ˆ¯Ú‹ ÂÁηٿÏÂÈ„Ë ÙÔ˘ ÔÏ˘Û‹Ì·ÓÙÔ˘ ·˘ÙÔ‡ ÙfiÔ˘. ªÂ Û¯ÂÙÈ΋ ‰˘ÛÎÔÏ›· Ï¢ڛ˙ˆ Ù· ·ı¤·Ù· Ù›¯Ë, ÙȘ ÁÚ·ÓÈÙ¤ÓȘ ηÛÙÚfiÂÙÚ˜ Î·È Ù· ıÂ̤ÏÈ· Ù˘ ·ÎÚfiÔÏ˘. ŸÏ· ÙÔ‡Ù· Ù· ÂÙÚ·›· ÂÚ›È· ÌÔ‡ Ê·›ÓÔÓÙ·È Û·Ó „¤Ì·Ù·, Ó¿Ó·È ¤ÙÛÈ ÛÎÂ·Ṳ̂ӷ, ¿ÁÓˆÛÙ· Î·È Û˘ÌÊ˘‹ Ì ٷ ¯ÔÚÙ¿ÚÈ· ÛÙÔ ÎÔÚ˘Ê·›Ô ÛΤÏÔ˜ ÙÔ˘ ÏfiÊÔ˘. ∫¿ÔÈ· ÛÙÈÁÌ‹ ÊÙ¿Óˆ Û ÌÈ· ÎÔڇʈÛË. ∏ Ô¯‡ÚˆÛË Û˘Ó¯›˙ÂÈ ÙÔ ¯·‚¿ Ù˘. ¶ÈÔ ¤Ú· ‰˘Û‚·Ù·›ÓÂÈ Ë ‰È·‰ÚÔÌ‹ ÌÔ˘. À„ÒÓÔÓÙ·È ·‰È¿‚·ÙÔÈ Ú¿ÌÓÔÈ. ŸÌˆ˜ ÙÔ Ù›¯Ô˜ Ê·›ÓÂÙ·È fiÏÔ Î·È ÈÔ Û˘Ì·Á¤˜. ªÂÙÚÒ Û ‚‹Ì·Ù· ÙÔ ¿¯Ô˜ ÙÔ˘. ∂ÓÓÈ¿ “fi‰È·” ‰Ò, ‰ÂηÙÚ›· ÈÔ ¤Ú·. ∂ÎÙ›ÓÂÙ·È ·ÎÚÈ‚Ò˜ ·¿Óˆ ÛÙÔ Ó‡ÚÔ ÙÔ˘ ÏfiÊÔ˘. √ “ÏfiÁÔ˜” Ù˘ Ô¯˘ÚˆÌ¤Ó˘ ÂÚÈÙ›¯ÈÛ˘ Û ÌÂÚÈο ÛËÌ›· Ù˘ Û˘Ó·ÓÙ¿ÂÈ ÙÔ Ê˘ÛÈÎfi Ù˘ ÂͿ̂ψ̷, ÙÔ ‚Ú¿¯ÈÓÔ “ÏfiÁÔ” . ∫È Ë Û‡Á¯ÚÔÓË fiÏË ·ÚÈÛÙÂÚ¿ ÌÔ˘, Û˘Ì·Á‹˜ ·fi ÙÔ Ï¢Îfi ÙÛÈ̤ÓÙÔ Î·È ÙÔ ¿¯ÚˆÌÔ ÌÂÙfi ·¢ı‡ÓÂÈ ÙÔ ÏfiÁÔ ÌÈ·ÓÔ‡ ¿ÛÂÌÓÔ˘ ‚ÚfiÁ¯Ô˘ Ô˘ ÌÔ˘ ÊÚ¿˙ÂÈ ÙËÓ ·Ó¿Û· Î·È ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌ›· Ù˘ Ì·ÙÈ¿˜. ªÚÔÛÙ¿ Î·È Â˘ı›·, fiˆ˜ ˘„ÒÓÂÙ·È ÙÔ ÂÚ›ÁÚ·ÌÌ· ÙÔ˘ ÏfiÊÔ˘, ·ÓÙÈÎÚ›˙ˆ ÙÔ ÎÔψӿÎÈ Ù˘ ÎÔÚ˘Ê‹˜ Î·È ÙÔ ÙÛÈÌÂÓÙ¤ÓÈÔ ÔÏ˘‚ÔÏÂ›Ô ‰›Ï· ÙÔ˘. ¢È·Û¯›˙ˆ ¤Ó· ¯·ÌËÏfi ¤Ú·ÛÌ·, Ô˘ fï˜

Δ· Ù›¯Ë Ù˘ μfiÚÂÈ·˜ ¶‡Ï˘ ÙÔ˘ ¶ÚÔÌ·¯ÒÓ·

‰ÂÓ ·‡ÂÈ Ó· ÛËÌ·ÙÔ‰ÔÙÂ›Ù·È ·fi ÙËÓ Ô¯˘ÚˆÌ¤ÓË ÁÚ·ÌÌ‹ ÎÈ ·ÓËÊÔÚ›˙ˆ Û¯ÂÙÈο ·fiÙÔÌ· Ò˜ ÙÔ ÎÔÚ˘Ê·›Ô ÛËÌÂ›Ô Ù˘ ·ÎÚfiÔÏ˘, ÂΛ fiÔ˘ ÛÒ˙ÂÙ·È ¤Ó· ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÙÂȯ›Ô Ù˘, Ì ÔÚÁ·ÓˆÌ¤ÓÔ˘˜ ΢‚fiÏÈıÔ˘˜. ∫¿Ùˆ ·fi ÙÔ Ù›¯Ô˜ Î·È ÛÎÂ·Ṳ̂ÓÔ ·fi ·ÁÚÈÔÛ˘ÎȤ˜ ͯˆÚ›˙ÂÈ ¤Ó· ‰ÒÌ· Ì ÁˆÓȷ΋ ‰ÔÌ‹, ¿ÁÓˆÛÙ˘ Ù·˘ÙfiÙËÙ·˜ Î·È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜. ™Î·ÚÊ·ÏÒÓˆ ÛÙÔ ·Ú·ÙËÚËÙ‹ÚÈÔ - ÚÔÌ·¯ÒÓ· Î·È ÛÎÔÚ›˙ˆ ÙÔ ‚ϤÌÌ· ÌÔ˘ ÚÔ˜ fiϘ ÙȘ ηÙ¢ı‡ÓÛÂȘ. ∞¤Ú·ÓÙË Ë ¿Ô„Ë ÙÔ˘ ¶ËÏ›Ô˘, Ù˘ fiÏ˘ Î·È ÙˆÓ ‰˘ÙÈÎÒÓ ·Ú˘ÊÒÓ Ù˘ Î·È ‚¤‚·È· ÔÏfiÎÏËÚÔ ÙÔ ı·Ï·ÛÛÈÓfi ̤وÔ Ì ÙȘ Î˘Ì·ÙÔÂȉ›˜ ‚Ô˘ÓÔÁÚ·Ì̤˜ ›Ûˆ ÙÔ˘. ∞fi ‰ˆ Î·È ¤Ú· ÙÔ ÌÔÓÔ¿ÙÈ Â›Ó·È Â˘‰È¿ÎÚÈÙÔ Î·È Û·Ê¤˜. ŒÚ¯ÂÙ·È ÎfiÛÌÔ˜ ˆ˜ ‰Ò, Ó· ÛÙÔ¯·ÛÙ›, Ó· ÓÔÛÙ·ÏÁ‹ÛÂÈ, Ó· ¢ÊÚ·Óı›. ∂›Ó·È Ë ÎÔÚ˘Ê·›· ÛÙÈÁÌ‹ Ù˘ °ÔÚ›ÙÛ·˜. ∫¿ÔÈÔÈ Ó·ÚÔ› ¿ÁÁÏÔÈ - Û¯ÔÏÈ·Úfi·È‰· - ʈÙÔÁÚ·Ê›˙Ô˘Ó Î·È ·ÙÂÓ›˙Ô˘Ó - ‰ÂÓ Í¤Úˆ οو ·fi ÔÈ· Â›ÁÓˆÛË Î·È Ì·ÚÙ˘Ú›· - ÙÔ ˆÚ·›Ô Î·È ÈÛÙÔÚÈÎfi Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜. ⁄ÛÙÂÚ· ‚·‰›˙Ô˘Ó Î·Ù¿ Ì‹ÎÔ˜ Ù˘ ÂÚÈÙ›¯ÈÛ˘ Î·È ÛÙ·ıÌÂ‡Ô˘Ó Û ¤Ó· ÛȉÂÚfiÊÚ·¯ÙÔ ËÁ¿‰È, ÁÈ· Ó· ÙÔ ÂÚÈÂÚÁ·ÛÙÔ‡Ó. ºÙ¿ÓÔ˘Ó Ù¤ÏÔ˜ ÛÙÔ “·ÏÒÓÈ” Ù˘ °ÔÚ›ÙÛ·˜ Î·È ÎÂÈ Âȉ›‰ÔÓÙ·È Û Á˘ÌÓ·ÛÙÈΤ˜ ·Û΋ÛÂȘ, οو ·fi ÙÔÓ ‡ÎÔ ÙÔ˘ ·ÏˆÓÈÔ‡. ¶ÚÔ¯ˆÚÒ Î·ÙËÊÔÚ›˙ÔÓÙ·˜ Ò˜ ÙËÓ ÂÎÎÏËÛ›·, ·fi fiÔ˘ ·ÎÔ‡ÁÔÓÙ·È ·ÓÙ› ÁÈ· ÌÂψ‰›Â˜ ıÚËÛ΢ÙÈΤ˜, ÎÏ¿ÛÌ·Ù· ¤Á¯ÔÚ‰ˆÓ ηËÌÒÓ. ¢˘Ô ·È‰È¿, Ô ∞ÔÛÙfiÏ˘ ÎÈ Ô °È¿ÓÓ˘, οıÔÓÙ·È ÛÙÔ Â˙Ô‡ÏÈ ·ÓÙ›ÎÚ˘ ·fi ÙËÓ ÂÎÎÏËÛÈ¿ Ù˘ ∑ˆÔ‰fi¯Ô˘ ¶ËÁ‹˜ ÎÈ ·fi Ù· fiÚÁ·Ó¿ ÙÔ˘˜ ËÁ¿˙ÂÈ ¤Ó·˜ ÏÔ‡ÛÈÔ˜ ‹¯Ô˜ ·fi Ï·˚ο ·ÎÔ‡ÛÌ·Ù·. ¶ÂÚ›ÂÚÁÔÈ ÔÈ ∂ÁÁϤ˙ÔÈ ÏËÛÈ¿˙Ô˘Ó Î·È Î¿ıÔÓÙ·È ‰›Ï· ·fi ÙÔ Â˙Ô‡ÏÈ Ì¤ÓÔÓÙ·˜ ¿ÊˆÓÔÈ ·fi ÙȘ ¿ÁÓˆÛÙ˜ ÁÈ ·˘ÙÔ‡˜ ÌÔ˘ÛÈΤ˜ ÓfiÙ˜ Ô˘ ÓÔÌ›˙Ô˘Ó ˆ˜ Â›Ó·È ıÚËÛ΢ÙÈ΋ ÌÔ˘ÛÈ΋... ΔÔ ·ÎÔÚÓÙÂfiÓ Î·È ÙÔ ÌÔ˘˙Ô‡ÎÈ Â˘Ù˘¯Ò˜ ·ÔÛÎÂ¿˙Ô˘Ó ÙË ÌÂÙ·ÏÏÈ΋ ‚Ô‹ ÙÔ˘ ‰Ú¿ÎÔ˘ Ô˘ ÌÔ˘ÁÁÚ›˙ÂÈ ·fi οو Ì·˜. ΔÔ Û˘ÓËı›˙Ô˘Ó Ù· ·È‰È¿ Ó’ ·ÓËÊÔÚ›˙Ô˘Ó Ò˜ Â‰Ò Î·È Ó’ ·Á·ÓÙ¿ÚÔ˘Ó ÎfiÓÙÚ· ÛÙȘ Ï˘ÛÛ·Ṳ̂Ó˜ ÙÛÈÚ›‰Â˜ ÙÔ˘ ÙÛÈÌÂÓÙ¿‰ÈÎÔ˘.

·fi fiÔ˘ ·Ú¯›˙ÂÈ Ô ·Ó‹ÊÔÚÔ˜ ÁÈ· ÙÔÓ ÙÂÏÈÎfi ÚÔÌ·¯ÒÓ· Ù˘ ·ÎÚfiÔÏ˘. °‡Úˆ ÌÔ˘ ·ÏÒÓÂÙ·È ÌÈ· ‹È· Ú¿¯Ë ÊÚÂÛηÚÈṲ̂ÓË ·fi ÙÛÈÌÂÓÙ¤ÓÈ· Ú›Á·ÓË Î·È ‚ÔÏ‚Ô‡˜ ÎÚÔ˘ÛÙ·ÏÏÈ·Ṳ̂ÓÔ˘˜ ·fi ÙÔ ÁÎÚ›˙Ô ·fiıÂÌ·

›Û΄‹ Ì·˜ ‰È·ÈÛÙÒÛ·Ì ˆ˜ ˘‹Ú¯·Ó ˘ÔÏ›ÌÌ·Ù· ·Ú¯·›·˜ ÊÚ˘ÎÙÒÚÂÈ·˜. ∂‰Ò Û‹Ì·ÓÂ Î·È ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ ·Ú¯·ÈÔÏÔÁÈ΋˜ ÔÚ›·˜ ÌÔ˘ Ë ÔÔ›· ‚¤‚·È· ‰ÂÓ Â›Ó·È ÂÈÛËÌ·Ṳ̂ÓË ÎÈ Ô‡Ù ‰˘ÛÙ˘¯Ò˜ ›-

ËÚÂÛ›· Ù˘ ÙÔÈ΋˜ ∂ÊÔÚ›·˜ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿‰ÂÈÍË ·˘Ù‹˜ Ù˘ ˘¤Úԯ˘ ‰È·‰ÚÔÌ‹˜ Â¿Óˆ ÛÙÔÓ ÎÔÚ˘Ê·›Ô ¿ÍÔÓ· ÙÔ˘ ÏfiÊÔ˘. ∞fi ÙÔÓ ÔÔ›Ô ‚¤‚·È· ¤¯Ô˘Ì ·ÓÂÔÙÈ΋ ı¤· ÙfiÛÔ ÚÔ˜ ÙËÓ fiÏË, fiÛÔ Î·È ÚÔ˜ ÙÔ ¶‹ÏÈÔ, ·ÏÏ¿ Î·È Û ÔÏfiÎÏËÚÔ ÙÔÓ ÎfiÏÔ Ô˘ ·ÏÒÓÂÙ·È Á·Ï‹ÓÈÔ˜ ÛÙ· fi‰È· Ì·˜. ✭

÷̤ÓÔ ·fi Ù· ‚ϤÌÌ·Ù· ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ ÛÙËÓ ˘ÎÓ‹ ‚Ï¿ÛÙËÛË

ÙˆÓ ·Èı¿ÏÈˆÓ ÂÎÔÌÒÓ. μÔ˘ÏÒÓˆ ·˘ÙÈ¿ Î·È Ì‡Ù˜ ÁÈ· Ó· ÊÙ¿Ûˆ ›Û·Ì ÙÔ ·Ó¿¯ˆÌ· ÙÔ˘ ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎÔ‡ ·˘ÙÔ‡ ÚÔÌ·¯ÒÓ·, ·fi ÙÔÓ ÔÔ›Ô ‰È·ÙËÚÂ›Ù·È ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ ÂÚÈÙ›¯ÈÛ˘, Ì ¢Ú›· Îϛ̷η ÙÈÙ·ÓfiÏÈıˆÓ ·fi ÁÚ·Ó›Ù˜ ÛÙÔȯË̤ÓÔ˘˜ Ì ·ÎÚ›‚ÂÈ· Î·È Ù¤¯ÓË. ∞fi οو ·fi ÙËÓ ·‰Ú‹ ÂÚÈÙ›¯ÈÛË ·ÔηχÙÂÙ·È ÌÈ· fiÌÔÚÊË ÌÈÎÚ‹ ÛËÏÈ¿, ηıÒ˜, fiˆ˜ Â›Ó·È ÁÓˆÛÙfi, ÔÏfiÎÏËÚÔ ÙÔ

✭ ⁄ÛÙÂÚ· ·›ÚÓˆ ÙÔÓ Î·Ù‹ÊÔÚÔ ·fi ÙÔ Ê·Ú‰‡ ÌÔÓÔ¿ÙÈ Ô˘ ÊÙ¿ÓÂÈ Ì˜ ·fi Ù· ‡η ÛÙÔ Ͽو̷ Ù˘ ‚fiÚÂÈ·˜ ‡Ï˘,

ÛÒÌ· ÙÔ˘ ÏfiÊÔ˘ Â›Ó·È ‰È¿Û·ÚÙÔ ·fi ÛËÏ·ÈÒ‰Ë Î·È ÂÈÌ‹ÎË ¿ÓÙÚ·. ¶ÔÏÏ¿ ·fi ·˘Ù¿ Ù· ¿ÓÙÚ· ‰È·Ù›ÓÔÓÙ·È Î·Ù¿ Ì‹ÎÔ˜ Ù˘ ·Ú·Ïȷ΋˜ ψÊfiÚÔ˘ Î·È ‚Á¿˙Ô˘Ó ÛÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹ ÙÔ˘ ÏfiÊÔ˘.

√ÁÎfiÏÈıÔÈ Û ¿ÁÓˆÛÙÔ ÎÙ›ÛÌ·

™Â ÚÔÁÂÓ¤ÛÙÂÚË ÂÚÈÏ¿ÓËÛ‹ ÌÔ˘ Ì ÙÔÓ ∫ÒÛÙ· ∞ÎÚ›‚Ô Ô ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˜ ›¯Â ÙËÓ ˘Ô„›· fiÙÈ Û ·˘Ùfi ÙÔ ÛËÌÂ›Ô ı· Ú¤ÂÈ Ó· ˘‹Ú¯Â ÛÙ· ¯ÚfiÓÈ· Ù˘ ηٷÛ΢‹˜ Ù˘ ·Ú¯·›·˜ fiÏ˘ ÊÚ˘ÎÙÒÚÂÈ·, Ë ÔÔ›· ·fi ÙÔ ÛËÌÂ›Ô ·˘Ùfi ÌÂÙ¿‰ÈÓ ۋ̷ٷ ÛÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi ÙÔ˘ οÌÔ˘. ª¿ÏÈÛÙ· ÔÙÈ΋ Â·Ê‹ ˘‹Ú¯Â ¿ÌÂÛË Ì ÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹ ÙÔ˘ ÏfiÊÔ˘ ¿Óˆ ·fi ÙÔ ¯ˆÚÈfi ÙÔ˘ ∫ÒÛÙ·, ÙËÓ ∫¿Ô˘ÚÓ·, fiÔ˘ Û ¿ÏÏË Â-

Ó·È Â‡ÎÔÏË ‹ ·Ó·ÁÓˆÚ›ÛÈÌË. °È· Ó· Á›ÓÂÈ Ù¤ÙÔÈ· Ú¤ÂÈ Ó· ηı·ÚÈÛÙ› Ô ÙfiÔ˜ Û ¤Ó· Û¯ÂÙÈÎfi Ï¿ÙÔ˜ ‰›Ï· ·fi ÙËÓ ·Ú¯·›· ÂÚÈÙ›¯ÈÛË Ù˘ ·ÎÚfiÔÏ˘ Î·È Ó· ÛËÌ·Óı› Ì ÎfiÎÎÈÓË ÌÔÁÈ¿. ¶Ú¿ÁÌ· Ô˘ ÓÔÌ›˙ˆ fiÙÈ ÌÔÚÔ‡Ó Î·È Ú¤ÂÈ Ó· οÓÔ˘Ó ÔÈ ·ÚÌfi‰ÈÔÈ Ô˘ ·Û¯ÔÏÔ‡ÓÙ·È Ì ÙÔÓ ÂÚÈËÁËÙÈÎfi ÙÔ˘ÚÈÛÌfi Ù˘ fiÏ˘ Ì·˜. ¢Â ÓÔÌ›˙ˆ Ó· ˘¿Ú¯ÂÈ ·ÓÙ›ÚÚËÛË ·fi ÙËÓ ·Ú¯·ÈÔÏÔÁÈ΋ À-

ΔÂÏÂÈÒÓÔÓÙ·˜ ·˘Ùfi ÙÔ ÌÈÎÚfi ·ÊȤڈ̷ ÛÙÔ ÏfiÊÔ Ù˘ °ÔÚ›ÙÛ·˜ ı¿ıÂÏ· Ó· ÂÈÛËÌ¿Óˆ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÂÚÈ·ÙËÙ¤˜ Î·È ÙÔ˘˜ ·ÛÙÈÎÔ‡˜ Â˙ÔfiÚÔ˘˜ fiÙÈ ÌÈ· ·Ó¿Û· ·fi ÙËÓ fiÏË ÌÔÚ› ηÓ›˜ Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÈ Î·È ÙÔ ÂÍÔ¯ÈÎfi ÌÔÓÔ¿ÙÈ ÙÔ˘ ÏfiÊÔ˘, Ô˘ ΢ÎÏÒÓÂÈ ÙË °ÔÚ›ÙÛ· ‰›¯ˆ˜ Ó· ÂÚÓ¿ÂÈ ·fi ‰ÚfiÌÔ˘˜ Î·È ÔÏ˘Û‡¯Ó·ÛÙ· ̤ÚË. ΔÔ Î˘ÎÏÈÎfi ÌÔÓÔ¿ÙÈ ÏÔÈfiÓ Ù˘ °ÔÚ›ÙÛ·˜ ·Ú¯›˙ÂÈ ‰›Ï· ·fi ÙȘ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ ÙˆÓ ¶ÚÔÛÎfiˆÓ (˘¿Ú¯ÂÈ ¿ÓÔÈÁÌ· ÛÙÔ Û˘ÚÌ·ÙfiÏÂÁÌ·) ·¤Ó·ÓÙÈ ·fi ÙË ÓfiÙÈ· ‡ÏË ÙÔ˘ ÛÙ·‰›Ô˘. ∞ÓËÊÔÚ›˙ÔÓÙ·˜ ÊÙ¿ÓÔ˘Ì Ì ˘¤ÚÔ¯Ô ÌÔÓÔ¿ÙÈ Ò˜ ÙÔ Ù·ÊÈÎfi ÌÓËÌÂ›Ô ÎÈ ·fi ÎÂÈ ÛÙÚÂÊfiÌ·ÛÙ ·Ó·ÛÙÔÏÈο, ¿ÓÙ· Û ÌÔÓÔ¿ÙÈ, ‰È·Û¯›˙Ô˘Ì ÙËÓ ¿ÛÊ·ÏÙÔ Ô˘ ·Ó‚·›ÓÂÈ Î·È Ì·›ÓÔ˘Ì Û ¤Ó· ¿ÏÛÔ˜ η¯ÂÎÙÈÎÒÓ Î˘·ÚÈÛÛfiÂ˘ÎˆÓ. ∞ÎÔÏÔ˘ıԇ̠ÙÔ ÌÔÓÔ¿ÙÈ Ì ·Ó·ÙÔÏÈ΋ ηÙ‡ı˘ÓÛË Ì¤¯ÚȘ fiÙÔ˘ ‚Áԇ̠¿ÏÈ ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ Ô˘ ·Ó‚·›ÓÂÈ ÁÈ· ÙÔ ÍˆÎÎÏ‹ÛÈ. ΔÔÓ ‰È·Û¯›˙Ô˘Ì ¿ÏÈ Î·È Ì·›ÓÔ˘Ì Û ‰¿ÛÔ˜ ÁÈ· Ï›ÁÔ ÎÈ ·ÊÔ‡ ÊÙ¿ÛÔ˘Ì Û ÏÈ‚¿‰È ÙÔ ÙÚ·‚ÂÚÛ¿ÚÔ˘Ì ̤¯ÚÈ Ó· ÊÙ¿ÛÔ˘Ì ÛÙÔ Ͽو̷ Ù˘ ‚fiÚÂÈ·˜ ‡Ï˘. ∞fi ÂΛ ÛÙÚÂÊfiÌ·ÛÙ ‚fiÚÂÈ· (Ï›ÁË ÚÔÛÔ¯‹ ‰Ò), ¤¯ÔÓÙ·˜ ̤وÔ ÙÔÓ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi ‰ÚfiÌÔ Î·È Ì·›ÓÔ˘Ì Û fiÌÔÚÊÔ ¢Îfi‰·ÛÔ˜, Ì ˆÚ·›Ô Î·È ‰È·ÎÚÈÙfi ÌÔÓÔ¿ÙÈ. ∏ ÙÚ·‚¤ÚÛ· ·˘Ù‹ Á›ÓÂÙ·È ·Ú¿ÏÏËÏ· Ì ٷ ÙÂÏÂ˘Ù·›· Û›ÙÈ· Ù˘ ·Ó·ÙÔÏÈ΋˜ Û˘ÓÔÈΛ·˜ Ù˘ fiÏ˘, ·ÏÏ¿ ¿ÓÙ· ̤۷ ÛÙÔ ‰¿ÛÔ˜, Ô˘ ı· Ì·˜ ‚Á¿ÏÂÈ Û ›ÎÔÛÈ ÏÂÙ¿ ÂÚ›Ô˘ ÛÙËÓ ÚÒÙË ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈ΋ ÛÙÚÔÊ‹ ÙÔ˘ ‰ÚfiÌÔ˘ Ô˘ ·ÓËÊÔÚ›˙ÂÈ, ÛÙÔ Ù¤ÚÌ· Ù˘ ¢ı›·˜ ·fi ÙÔ ÛÙ¿‰ÈÔ ÚÔ˜ ÙË °ÔÚ›ÙÛ·. ÕÏÏË fiÏË ·Ó ‰È¤ıÂÙ ٤ÙÔÈ· ÎÔÓÙÈÓ‹ ÂÍÔ¯‹ ı· ÙËÓ Â›¯Â ÚÔÛ¤ÍÂÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÁÈ· ÙÔ˘˜ Ôϛ٘ Ù˘. √ ÏfiÊÔ˜ Ù˘ °ÔÚ›ÙÛ·˜ Â›Ó·È Î·È ‰˘Ó·ÌÈÎfi˜ ¿ÍÔÓ·˜ ÂÚÈ¿ÙÔ˘ ·ÏÏ¿ Î·È ·Ú¯·ÈÔÏÔÁÈÎfi ÌÓËÌÂ›Ô ¿ÌÂÛ˘ ÚfiÛ‚·Û˘ Û ·˘Ùfi. ∞ÏÏ¿ ÔÈÔ˜ Ó· ÓÔÈ·ÛÙ› ÁÈ’ ·˘ÙfiÓ;


30

¶APA™KEYH 31 ¢EKEMBPIOY 2010

OÈ ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙ¤˜ Ù˘ ¯ÚÔÓÈ¿˜ Ô˘ ʇÁÂÈ √È Î˘Ú›·Ú¯ÔÈ Î·È ÔÈ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ

∞fi Ù· ·ÏÒÓÈ· ÛÙ· Û·ÏfiÓÈ·

∏ ∂ıÓÈ΋ ÔÌ¿‰· Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘ Ì ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Ù˘ ÛÙ· ÙÂÏÈο ÙÔ˘ ªÔ˘ÓÙÈ¿Ï Î·È Ô ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜ Ì ÙËÓ Î·Ù¿ÎÙËÛË ÙÔ˘ ÓÙ·ÌÏ ‹Ù·Ó ÔÈ ÔÌ¿‰Â˜ Ô˘ ΢ÚÈ¿Ú¯ËÛ·Ó ÛÙ· Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈο ‰ÚÒÌÂÓ· Û ‰ÈÂıÓ¤˜ Î·È Â˘Úˆ·˚Îfi Â›Â‰Ô ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· ÙÔ 2010. ∫·È Ë ÌÂÓ ∂ıÓÈ΋ ÔÌ¿‰· ¤Î·Ó ·ÍÈfiÏÔÁË ÂÌÊ¿ÓÈÛË ÛÙ· Á‹‰· Ù˘ ÓÔÙ›Ô˘ ∞ÊÚÈ΋˜ (Û‡Ìʈӷ ¿ÓÙ· Ì ÙȘ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ¤˜ Ù˘), ÂÙ˘¯·›ÓÔÓÙ·˜ Ì¿ÏÈÛÙ· Î·È ÙËÓ ÚÒÙË Ù˘ Ó›ÎË Û ªÔ˘ÓÙÈ¿Ï ÂȘ ‚¿ÚÔ˜ Ù˘ ¡ÈÁËÚ›·˜. ¶Ï¤ÔÓ Û˘Ó¯›˙ÂÈ ÌÂ Ó¤Ô ÚfiÛˆÔ ÛÙÔÓ ¿ÁÎÔ ÙÔÓ ºÂÚÓ¿ÓÙÔ ™¿ÓÙÔ˜ Î·È Ì ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ·Ó·Ó¤ˆÛË √ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜ fï˜, ÌÂÙ¿ ÙËÓ Î·Ù¿ÎÙËÛË ÙÔ˘ ÓÙ·ÌÏ, ‹Ú ÙËÓ Î·ÙËÊfiÚ·. ΔÂÚÌ¿ÙÈÛ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˜ ÛÙÔÓ fiÌÈÏfi ÙÔ˘ ÛÙÔ ΔÛ¿ÌÈÔÓ˜ §ÈÁÎ Ì ÌfiÏȘ ‰‡Ô ‚·ıÌÔ‡˜ ·fi ‰‡Ô ÈÛÔ·Ï›Â˜, ¯ˆÚ›˜ Ó›ÎË Ì ٤ÛÛÂÚȘ ‹ÙÙ˜ Î·È ÌÂ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ‹ ÙÂÚÌ¿ÙˆÓ 2 ˘¤Ú Î·È 13 ηٿ. ΔÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ 2010 ÙÔÓ ‚Ú›ÛÎÂÈ Û ‚·ıÈ¿ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ÎÚ›ÛË Ô˘ ËÁ¿˙ÂÈ Ê˘ÛÈο ·fi ÙË ÌÂÁ¿ÏË ‰ÈÔÈÎËÙÈ΋ ÙÔ˘ ·ÛÙ¿ıÂÈ·.

∞¶√ Ù· “·ÏÒÓÈ·” ÛÙ· “Û·ÏfiÓÈ·” Â›Ó·È Ô Ù›ÙÏÔ˜ Ô˘ ·ÚÌfi˙ÂÈ ÁÈ· ÙËÓ ÔÌ¿‰· Ù˘ ¯ÚÔÓÈ¿˜, fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ¿ÓÙ· ÙÔÓ ‚ÔÏÈÒÙÈÎÔ ·ıÏËÙÈÛÌfi. ªÈ·˜ ¯ÚÔÓÈ¿˜ ÔÓÂÈÚÂ̤Ó˘ Ô˘ ÙËÓ ÂÚ›ÌÂÓ·Ó ÁÈ· 20 ¯ÚfiÓÈ· ÔÈ μÔÏÈÒÙ˜ ʛϷıÏÔÈ. √ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μ. ̤۷ ÛÙÔ 2010 ΤډÈÛ Û ·ÚÔ˜ Î·È ‰‡Ó·ÌË. ∫¤Ú‰ÈÛ ÙÔ Û‚·ÛÌfi Ù˘ ʛϷıÏ˘ ∂ÏÏ¿‰·˜, ÙËÓ ·Ó·ÁÓÒÚÈÛË ÙˆÓ ˘ÁÈÒ˜ ÛÎÂÙfiÌÂÓˆÓ ÊÈÏ¿ıψÓ. Δ· Û˘ÛÙ·ÙÈο Ù˘ ÂÈÙ˘¯›·˜; ªÈ· ‰ÈÔ›ÎËÛË Ô˘ Ì ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙÔÓ ∞¯ÈÏϤ· ª¤Ô ÔÚÁ¿ÓˆÛ ˘Ô‰ÂÈÁÌ·ÙÈο ÙËÓ ¶∞∂ ·fi ÙÔ Ìˉ¤Ó, ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎfi Ù¯ÓÈÎfi, ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi Î·È ÔÚÁ·ÓˆÙÈÎfi ÂÈÙÂÏÂ›Ô Î·È Ê˘ÛÈο ·ÓÙ·fiÎÚÈÛË ÙÔ˘ ʛϷıÏÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘. ∫È ÂÂȉ‹ ÛÙȘ ηϤ˜ ÛÙÈÁ̤˜ Î·È ÛÙȘ ÂÈÙ˘¯›Â˜ fiÏ· Ê·›ÓÔÓÙ·È Â‡ÎÔÏ· ÎÈ ·Ï¿, ·Ô̤ÓÂÈ Ó· ‰Ô‡Ì ˆ˜ ·˘Ù‹ Ë “¯ËÌ›·” Ô˘ ¤¯ÂÈ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËı› Î·È Â›¯Â Û·Ó ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ̤¯ÚÈ Î·È ıÚ›·Ì‚Ô Ì¤Û· ÛÙÔ √∞∫∞ Â› ÙÔ˘ ¶∞√, ı· ·ÓÙ¤ÍÂÈ fiÙ·Ó (ÎÈ ÂÏ›˙Ô˘Ì ӷ ÌËÓ ¤ÚıÔ˘Ó) Èı·ÓÒ˜ Ó· ˘¿ÚÍÔ˘Ó Î·È Ù· ‰‡ÛÎÔÏ·. °ÂÁÔÓfi˜ ¿ÓÙˆ˜ Â›Ó·È ˆ˜ ÛÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi μ. ‰Â›¯ÓÔ˘Ó ˆ˜ ¤¯Ô˘Ó ÌÂÈ ÁÂÚ¤˜ ‚¿ÛÂȘ. ™ÙÔ ¯¤ÚÈ fiÏˆÓ ÙˆÓ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙÒÓ Â›Ó·È Ì ÙËÓ ¿ÚÔ‰Ô ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘, ÙÔ “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔ ÔÈÎÔ‰fiÌËÌ·” Ó· Á›ÓÂÈ ·ÎfiÌË ÈÔ ‰˘Ó·Ùfi. Δ· ηχÙÂÚ· ¤Ú¯ÔÓÙ·È ÈÛ¯˘Ú›˙ÔÓÙ·È ÂÎÛÙ·ÛÈ·Ṳ̂ÓÔÈ ÔÈ Ê›ÏÔÈ ÙÔ˘, ‚ϤÔÓÙ·˜ Ì¿ÏÈÛÙ· Î·È ÙËÓ ÎÏ‹ÚˆÛË ÙÔ˘ ΢¤ÏÏÔ˘. §¤ÙÂ; °È· Ó· ‰Ô‡ÌÂ...

ªÂÙ¿ ÙÔ “Ó·˘¿ÁÈÔ” Ë ·Ó¿Î·Ì„Ë ∞¶√°√∏Δ∂ÀΔπ∫∏ ‹Ù·Ó Ë ÂÚ›Ô‰Ô˜ 2009-10 ÁÈ· ÙÔÓ “£Ú‡ÏÔ” Ô˘ ÌÂÙ¿ ·fi ÔÏÏ¿ ¯ÚfiÓÈ· ¤¯·Û ÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ·, ¤ÌÂÈÓ ÂÎÙfi˜ ΔÛ¿ÌÈÔÓ˜ §ÈÁÎ Î·È ÂÎÙfi˜ ÔÌ›ÏˆÓ ÙÔ˘ °ÈÔ˘Úfi· §ÈÁÎ. √È “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔÈ” ¿ÓÙˆ˜ ·Ó¤Î·Ì„·Ó ÁÚ‹ÁÔÚ· Î·È ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ ¯ÚÔÓÈ¿˜ ÙÔ˘˜ ‚Ú›ÛÎÂÈ ÛÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹ ÙÔ˘ ‚·ıÌÔÏÔÁÈÎÔ‡ ›Ó·Î· Ì ¤ÓÙ ‚·ıÌÔ‡˜ ‰È·ÊÔÚ¿ ·fi ÙÔÓ ‰Â‡ÙÂÚÔ ¶∞√ Î·È Ì ÙÔÓ ¿Ù˘Ô Ù›ÙÏÔ ÙˆÓ ÚˆÙ·ıÏËÙÒÓ ¯ÂÈÌÒÓ·. ΔÔ ¿ıËÌ· ÙÔ˘˜ ¤ÁÈÓ ̿ıËÌ· Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· Û Ôχ ÌÈÎÚfi ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ·

∏ ÌÂÁ¿ÏË ·ÔÁÔ‹Ù¢ÛË ∞§§∞ ÂÚ›ÌÂÓ·Ó ÔÈ Ê›Ï·ıÏÔÈ Ù˘ ¡›Î˘ Î·È ¿ÏÏ· Û˘Ó¤‚ËÛ·Ó. ΔÔ 2010 ¤˙ËÛ·Ó ¤Ó·Ó Ú·ÁÌ·ÙÈÎfi ÂÊÈ¿ÏÙË. ΔËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ÂÚ›Ô‰Ô Î¿ı ÙÚÂȘ Î·È Ï›ÁÔ ˘‹Ú¯·Ó ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ì ÙÔÓ ÔÚÈÛÌfi ÙˆÓ ·ÁÒÓˆÓ Ù˘ Î·È ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÂÚÈÔÚ›ÛÙËΠÌÂÙ¿ ÎfiˆÓ Î·È ‚·Û¿ÓˆÓ ÛÙËÓ Î·Ù¿ÏË„Ë Ù˘ 11˘ ı¤Û˘ ÛÙÔ ‚·ıÌÔÏÔÁÈÎfi ›Ó·Î· ÙÔ˘ μÔÚ›Ԣ ÔÌ›ÏÔ˘ Ù˘ °’ ∂ıÓÈ΋˜. ΔË ÊÂÙÈÓ‹ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô ÍÂΛÓËÛ Ì fiÓÂÈÚ· Î·È ÂÏ›‰Â˜. ¢˘ÛÙ˘¯Ò˜ fï˜, ·ԉ›¯ıËÎ·Ó ÊÚÔ‡‰Â˜. ª¤Û· Û ٤ÛÛÂÚȘ Ì‹Ó˜ ¿ÏÏ·Í ¤ÓÙ ÚÔÔÓËÙ¤˜ (Ì·˙› Ì ÙÔ˘˜ ˘ËÚÂÛÈ·ÎÔ‡˜), ¤ÌÂÈÓ ÂÓÓ¤· ‚·ıÌÔ‡˜ Ì·ÎÚÈ¿ ·fi ÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹ Î·È Û˘Ó¯›˙ÂÈ Ó· ‰È¤Ú¯ÂÙ·È ‚·ı‡Ù·ÙË ‰ÈÔÈÎËÙÈ΋ ÎÚ›ÛË. Δ· ÔÈÎÔÓÔÌÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ¿ÓÙ· ˘Ê›ÛÙ·ÓÙ·È, ÂÓÒ Ë ·Ô˘Û›· ÈηÓÔ‡ ÎÔ˘Ì·ÓÙ·‰fiÚÔ˘ Â›Ó·È Î¿ÙÈ ·fi ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÂÌÊ·Ó‹˜. ∫È fï˜, ̤۷ Û’ fiÏË ·˘Ù‹ ÙËÓ “·ÓÙ¿Ú·” Ô ÎfiÛÌÔ˜ Û˘Ó¯›˙ÂÈ Ó· Û˘Ì·Ú·ÛÙ¤ÎÂÙ·È Ì ÂÓÙ˘ˆÛÈ·Îfi ÙÚfiÔ. ◊Ù·Ó Î·È ·ÔÙÂÏ› ÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ “fiÏÔ” Ù˘ ¡›Î˘, Ô˘ ·Í›˙ÂÈ Û·ÊÒ˜ ηχÙÂÚ˘ Ù‡¯Ë˜.

°Ú¿ÊÂÈ Ë E§ENH A. ¶A¶A£ANA™IOY

√ ÎÔÚ˘Ê·›Ô˜ Ù¯ÓÈÎfi˜ √ Ù¯ÓÈÎfi˜ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡, ıˆÚÂ›Ù·È Î·È fi¯È ¿‰Èη ˆ˜ Ô ËıÈÎfi˜ ·˘ÙÔ˘ÚÁfi˜ Ù˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ ·Ó·Á¤ÓÓËÛ˘ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μ. √ ™¿Î˘ ΔÛÈÒÏ˘ Ì ÔÚ›· ıÚÈ¿Ì‚Ô˘ ·Ó¤‚·Û ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi ·fi ÙË μ’ ∂ıÓÈ΋ ÛÙË ™Ô‡ÂÚ §ÈÁÎ Î·È ‹‰Ë ÙÔÓ Ô‰ËÁ› Û ÌÈ· ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ ÔÚ›· ÛÙË ÌÂÁ¿ÏË Î·ÙËÁÔÚ›· ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘. √ ∫·Ú‰ÈÙÛÈÒÙ˘ ÚÔÔÓËÙ‹˜ Û˘ÁηٷϤÁÂÙ·È ÛÙÔ˘˜ ÎÔÚ˘Ê·›Ô˘˜ ŒÏÏËÓ˜ Ù¯ÓÈÎÔ‡˜. ¶ÔÚ‡ÂÙ·È Ì ¯·ÌËÏÔ‡˜ ÙfiÓÔ˘˜, ‰Ô˘Ï‡ÂÈ ÛÎÏËÚ¿, ÎÂÚ‰›˙ÂÈ ÙËÓ ÂÌÈÛÙÔÛ‡ÓË ÙˆÓ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙÒÓ ÙÔ˘ Î·È Í¤ÚÂÈ Ó· ÚÔÊ˘Ï¿ÛÛÂÈ ÙÔÓ Â·˘Ùfi ÙÔ˘ ·fi ÙȘ ...ηÎÔÙÔȤ˜ ∂Âȉ‹ ¤¯ÂÈ ÂÚ¿ÛÂÈ Ì ÂÈÙ˘¯›· ·fi Ù· Á‹‰· ˆ˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ‹˜, ͤÚÂÈ Î·Ï¿ Ò˜ Ó· ÂÂÌ‚·›ÓÂÈ ÛÙ· ·Ô‰˘Ù‹ÚÈ· Î·È Ó· ÂÈʤÚÂÈ ÙËÓ ËÚÂÌ›· Ô˘ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È. ÿÛˆ˜, Ô Î·Ï‡ÙÂÚÔ˜ ŒÏÏËÓ·˜ ÚÔÔÓËÙ‹˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÂÚ¿ÛÂÈ ·fi ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi μ. ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· 20ÂÙ›·.

ŒÎ·Ó·Ó ÙÔ ¿ÏÌ· ™Δ∏ ¯ÚÔÓÈ¿ Ô˘ Û‹ÌÂÚ· Ì·˜ ·Ô¯·ÈÚÂÙ¿, ›¯·Ì ÙÚÂȘ ÔÌ¿‰Â˜ ·fi ÙË ª·ÁÓËÛ›· Ô˘ ΤډÈÛ·Ó ÙËÓ ¿ÓÔ‰fi ÙÔ˘˜ Û ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË Î·ÙËÁÔÚ›· Î·È Ô˘ ·Í›˙ÂÈ Ó· ·Ó·Ê¤ÚÔ˘ÌÂ. √ ∫¤ÓÙ·˘ÚÔ˜ ∞ÁÚÈ¿˜, ·Ú¿ ÙÔ ...Ó·Úfi Ù˘ ËÏÈΛ·˜ ÙÔ˘ (‰ÂÓ Â›Ó·È Ô‡Ù ...ÙÚÈÒÓ ÂÙÒÓ) ¤Î·Ó ÙÔ ¿ÏÌ· Ó· ·Ó¤‚ËΠÛÙË μ’ ∂ıÓÈ΋ ÙÔ˘ ¯¿ÓÙÌÔÏ. ∞ÓÂÍ¿ÚÙËÙ· Ì ÙËÓ ÔÚ›· Ô˘ ı· ‰È·ÁÚ¿„ÂÈ, ‹‰Ë ¤¯ÂÈ ·Ú¯›ÛÂÈ Î·È ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙ·ÙÔ fiÏÔ ·Ó¿Ù˘Í˘ ÛÙËÓ ∞ÁÚÈ¿ Ì· Î·È ÛÙËÓ Â˘Ú‡ÙÂÚË ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ¡ÔÙ›Ô˘ ¶ËÏ›Ô˘. ŸÌˆ˜, ÙËÓ ¿ÓÔ‰fi Ù˘ ÛÙË μ’ ∂ıÓÈ΋ ¤Ù˘¯Â Î·È Ë Á˘Ó·ÈΛ· ÔÌ¿‰· Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘ ÙÔ˘ ª·ÁÓËÛÈ·ÎÔ‡. ªÂ ÌfiÏÈÎÔ ÌÂÚ¿ÎÈ Î·È ‰È¿ıÂÛË ÁÈ· ‰È¿ÎÚÈÛË Ù· ÎÔÚ›ÙÛÈ· ÙÔ˘ £fi‰ˆÚÔ˘ ∫·ÙÛ·ÌfiÚ· ÛÙ¤ÎÔÓÙ·È Ì ·ÍÈÔÚ¤ÂÈ· ÛÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›· Î·È Èı·Ófiٷٷ Ó· ηٷʤÚÔ˘Ó Ó· ÂÙ‡¯Ô˘Ó ÙËÓ ·Ú·ÌÔÓ‹ ÙÔ˘˜ Û’ ·˘Ù‹. ∏ ÙÚ›ÙË ÔÌ¿‰· Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ Ô˘ ¤Î·Ó ÙÔ ¿ÏÌ· ‹Ù·Ó Ë ¡›ÎË ÛÙÔ fiÏÔ. ∞Ó¤‚ËΠ·fi ÙËÓ ¢’ ÛÙË °’ ηÙËÁÔÚ›· Î·È ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ ÙÔÓ Ù¤Ù·ÚÙÔ fiÏÔ ÁÈ· ÙËÓ ˘‰·ÙÔÛÊ·›ÚÈÛË ÛÙËÓ fiÏË Ì·˜.

ªÂÁ¿ÏÔÈ ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙ¤˜ ∞ƒ∫∂Δ√π ‹Ù·Ó Î·È ÔÈ ·ıÏËÙ¤˜ ·fi ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ì·˜ Ô˘ ͯÒÚÈÛ·Ó Ì¤Û· ÛÙÔ 2010. £· ͯˆÚ›ÛÔ˘Ì ÏÔÈfiÓ ÙË μ›Î˘ ∫ÔÛÌ›‰Ô˘ Ô˘ ·Ó¤‚ËΠÛÙÔ „ËÏfiÙÂÚÔ Ûηϛ ÙÔ˘ ‚¿ıÚÔ˘ ÛÙÔ 45Ô ∂˘Úˆ·˚Îfi ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ηڿÙ ÛÙÔ º¿ÏËÚÔ, ÙË ªÔ‡ÙÛÈÔ˘ £ÂÔ‰ÒÚ· Ô˘ ‹Ú ÙËÓ ¤ÌÙË ı¤ÛË ÛÙÔ ·ÁÎfiÛÌÈÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ÛÎÔÔ‚ÔÏ‹˜ ∞ÙfiÌˆÓ Ì ∞Ó·ËÚ›· Ô˘ ¤ÁÈÓ ÛÙÔ ∑¿ÁÎÚÂÌ. ∂›Û˘, Ë ΔÚÈ·ÓÙ·Ê˘ÏÏÈ¿ ∫·Ï·ÌÔο η٤ÎÙËÛ ÙÔ ¯Ú˘Ûfi ÌÂÙ¿ÏÏÈÔ ÛÙÔ ‰ÈÏfi ÛÎÈÊ ÂÏ·ÊÚÒÓ ‚·ÚÒÓ ÛÙÔ ·ÁÎfiÛÌÈÔ Î¿Ùˆ ÙˆÓ 23 ÂÙÒÓ Î·È ÙȘ ÙÚ›Ù˜ ı¤ÛÂȘ ÛÙ· ·ÁÎfiÛÌÈ· ·ÂÏÏ· Ù˘ ™ÏÔ‚ÂÓ›·˜ Î·È Ù˘ §Ô˘Î¤ÚÓ˘. √ ™Ù¤ÚÁÈÔ˜ ¶··¯Ú‹ÛÙÔ˜ Ì ÙË ÛÂÈÚ¿ ÙÔ˘ ‹Ú ÙÔ ·ÛË̤ÓÈÔ ÌÂÙ¿ÏÏÈÔ ÛÙËÓ ÙÂÙڿΈÔ ¿Ó¢

ÛÙÔ Â˘Úˆ·˚Îfi ·Ó‰ÚÒÓ-Á˘Ó·ÈÎÒÓ ÛÙËÓ ¶ÔÚÙÔÁ·Ï›· Î·È ÙÔ ¯¿ÏÎÈÓÔ ÛÙÔ ÌÔÓfi ÛÎÈÊ ÛÙÔ ·ÁÎfiÛÌÈÔ Î¿Ùˆ ÙˆÓ 23 ÂÙÒÓ. ™ÙËÓ Ô‰ËÏ·Û›·, Ô ÌÂÓ ∑·Ê›Ú˘ μÔÏÈο΢ ‹Úı ٤ٷÚÙÔ˜ ÛÙ· 200Ì. ÛÙÔ ∂˘Úˆ·˚Îfi ›-

π°∂™ ÒÚ˜ ·¤ÌÂÈÓ·Ó ÁÈ· Ó· ÂÚ¿ÛÂÈ ÙÔ 2010 ÛÙÔ ·ÏÊ·‚ËÙ¿ÚÈ ÙˆÓ ·Ó·ÌÓ‹ÛÂÒÓ Ì·˜. ΔÈ Ó· ¢¯Ëıԇ̠ÁÈ· ÙË Ó¤· ¯ÚÔÓÈ¿; ÀÁ›· Î·È ÔÏϤ˜ Â˘Ù˘¯ÈṲ̂Ó˜ ÛÙÈÁ̤˜. ΔÈ ¿ÏÏÔ; ¡· ›̷ÛÙ ‰˘Ó·ÙÔ› ÁÈ· Ó· ‚Áԇ̠·ÏÒ‚ËÙÔÈ ·fi Ù· ‰‡ÛÎÔÏ· Ô˘ ¤Ú¯ÔÓÙ·È. ΔÈ ¿ÏÏÔ; ¡· Û˘Ó¯›ÛÔ˘Ì (fiÛÔÈ ·fi Ì·˜ ÙÔ ‚ÈÒÓÔ˘ÌÂ) Ó· οÓÔ˘Ì ÙÔÓ ·ıÏËÙÈÛÌfi ÙÚfiÔ ˙ˆ‹˜. ∏ ˘ -

§

ÛÙ·˜ ÛÙËÓ ∞Á›· ¶ÂÙÚÔ‡ÔÏË, ÂÓÒ Ô ·‰ÂÏÊfi˜ ÙÔ˘ ÃÚ‹ÛÙÔ˜ μÔÏÈο΢ ηÙÂÙ¿ÁË ¤ÌÙÔ˜ ÛÙËÓ ›‰È· ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË ÛÙ· 200 Ì. ÛÚÈÓÙ. ŸÏÔÈ ÔÈ ·Ú·¿Óˆ, ˘ËÚÂÙÔ‡Ó Â‰Ò Î·È ÔÏÏ¿ ¯ÚfiÓÈ· ¿‰ÔÏ· Î·È ¯ˆÚ›˜ ÛÎÔÈÌfiÙËÙ˜ ÙÔÓ ·-

ıÏËÙÈÛÌfi. ŸÏ· ·˘Ù¿ Ù· ·È‰È¿, Ì· Î·È ÔÏÏ¿ ·ÎfiÌË ‰Ô˘Ï‡ÔÓÙ·˜ ÛÎÏËÚ¿ Ì ¯·ÌËÏÔ‡˜ ÙfiÓÔ˘˜, ʤÚÓÔ˘Ó ÛÙÔ μfiÏÔ ÌÂÁ¿Ï˜ ‰È·ÎÚ›ÛÂȘ. ∞Í›˙Ô˘Ó ÙË ÛÙ‹ÚÈÍË fiÏˆÓ Ì·˜.

ÁȤÛÙÂÚË ÂÎÙfiÓˆÛË Ô˘ Ì·˜ ÚÔÛʤÚÂÈ, Â›Ó·È ·Ó·ÌÊ›‚ÔÏ· ÙÔ “·¿ÓÂÌÔ ÏÈÌ¿ÓÈ” ÛÙȘ ÙÚÈÎ˘Ì›Â˜ Ô˘ Û˘Ó·ÓÙ¿ Ô Î·ı¤Ó·˜ Ì·˜ ηıËÌÂÚÈÓ¿ ÛÙÔÓ ...ËÁ·ÈÌfi ÁÈ· ÙË ‰ÈÎÈ¿ ÙÔ˘ πı¿ÎË. ÃÚfiÓÈ· ÔÏÏ¿ ÎÈ Â˘Ù˘¯ÈṲ̂ӷ ÏÔÈfiÓ Û fiÏÔ˘˜ Ì ÔÏϤ˜ ÂÈÙ˘¯›Â˜ Û fi,ÙÈ Ôı› Ë „˘¯Ô‡Ï· ÙÔ˘ η ı¤Ó· Ì·˜. ∫·Ï‹ Ì·˜ ¯ÚÔÓÈ¿.


¶APA™KEYH 31 ¢EKEMBPIOY 2010

√È Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ ÙÔ˘ ¶˘Ú¿ÛÔ˘ ·ÓËÁ˘Ú›˙Ô˘Ó ÙËÓ Î·Ù¿ÎÙËÛË ÙÔ˘ ∫˘¤ÏÏÔ˘

31

∏ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘ Ì ÙÔ ÙÚfi·ÈÔ ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏËÙ‹ ∂¶™£

√π ∞°Ãπ∞§πΔ∂™ ∞¡∞¢∂πã∏∫∞¡ ∫À¶∂§§√ÀÃ√π, ∂¡ø √π μ∂§∂™Δπ¡πøΔ∂™ ¶∏ƒ∞¡ Δ√¡ ΔπΔ§√ Δ∏™ ∞’ ∂¶™£

¶‡Ú·ÛÔ˜ Î·È ƒ‹Á·˜ ÚˆÙ·ÁˆÓ›ÛÙËÛ·Ó ÙÔ 2010 -ªÂÙ¿ ÙËÓ ‹ÙÙ· ÛÙÔ §È·ÓÔÎÏ¿‰È ÁÈ· ÙËÓ 5Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ·Ú·ÈÙÂ›Ù·È Î·È Ô ÚÔÔÓËÙ‹˜ ÙÔ˘ ƒ‹Á· °ÈÒÚÁÔ˜ ∫·Ú·Ì›¯·ÏÔ˜. ™ÙÔÓ ¿ÁÎÔ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÂÈÛÙÚ¤ÊÂÈ Ô ¡›ÎÔ˜ ÷Ù˙Ë΢ÚȷΛ‰Ë˜ Î·È ÙËÓ Ô‰ËÁ› Û ӛÎË Ì 1-0 ÛÙÔ ÙÔÈÎfi ÓÙ¤ÚÌÈ Ì ÙÔÓ ¶‡Ú·ÛÔ. -∂ΉÈο˙ÂÙ·È ·fi ÙË ‰ÈηÈÔÛ‡ÓË Ë ·›ÙËÛË ÙˆÓ Î.Î. μ·˝ÙÛË, ¶·‹, ∞ÎÙÛÈ·Ï‹ Î·È ¶·ÙÛÈ·ÓÙ¿ ÁÈ· ¤ÎÙˆÛË ÙÔ˘ ¢.™. Ù˘ ∂¶™£ Î·È ÔÚÈÛÌfi ÚÔÛˆÚÈÓ‹˜ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘, ÂÓÒ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ë ·fiÊ·ÛË. -∞fi Ó›ÎË Û ӛÎË “ÂÙÔ‡Ó” ÔÈ ÌÈÎÙ¤˜ ¶·›‰ˆÓ Î·È ¡¤ˆÓ Ù˘ ∂¶™£ Ô˘ ÚÔÔÚ‡ÔÓÙ·È ÛÙÔÓ 5Ô fiÌÈÏÔ ÙˆÓ ∂ÓˆÛÈ·ÎÒÓ ÚˆÙ·ıÏËÌ¿ÙˆÓ.

Ô 2010 ʇÁÂÈ Û ¤Ó· ÂÈÎÔÛÈÙÂÙÚ¿ˆÚÔ Î·È ·ÚÎÂÙ¿ ‹Ù·Ó Ù· ÁÂÁÔÓfiÙ· Ô˘ ÙÔ ÛËÌ¿‰Â„·Ó fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ÂÚ·ÛÈÙ¯ÓÈÎÔ‡ Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘ ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜. ΔËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË ÔÚ›· ·fi ÙȘ ÔÌ¿‰Â˜ Ù˘ ¢’ ∂ıÓÈ΋˜ ¤Î·ÓÂ Ô ¶‡Ú·ÛÔ˜ ¡¤·˜ ∞Á¯È¿ÏÔ˘ Ô˘ ÛÙËÓ ‰Â‡ÙÂÚ‹ ÙÔ˘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÂÚÌ¿ÙÈÛ ÛÙËÓ 9Ë ı¤ÛË, ÂÓÒ Î·Ù¤ÎÙËÛÂ Î·È ÙÔ Î‡ÂÏÏÔ ÂÚ·ÛÈÙ¯ÓÒÓ. ∞ÓÙ›ıÂÙ· Ë ∞.∂. ¢ÈÌËÓ›Ô˘ ‰ÂÓ Î·Ù¿ÊÂÚ ӷ ‰È·ÙËÚËı› ÛÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›·. ¶ÚˆÙ·ıÏËÙ‹˜ ∂¶™£ ·Ó·‰Â›¯ıËÎÂ Ô ƒ‹Á·˜ ºÂÚ·›Ô˜, Ô˘ Â¤ÛÙÚ„ ÛÙË ¢’ ∂ıÓÈ΋ ÌÂÙ¿ ·fi ‰È¿ÏÂÈÌÌ· ÂÓfi˜ ¤ÙÔ˘˜. ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙȘ ÌÈÎÙ¤˜ ∂¶™£, ÔÈ ·›‰Â˜ ¤ÊÙ·Û·Ó Ì¤¯ÚÈ ÙÔÓ Á’ Á‡ÚÔ, ÂÓÒ ÔÈ Ó¤ÔÈ ÁÈ· Ì›· ·ÎfiÌË ¯ÚÔÓÈ¿ ·ÔÎÏ›ÛÙËÎ·Ó ÛÙËÓ Ê¿ÛË ÙˆÓ ÔÌ›ÏˆÓ ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ ∂ÓÒÛˆÓ. ¶¿ÓÙˆ˜, ʤÙÔ˜ Î·È ÔÈ ‰‡Ô ÔÌ¿‰Â˜ ÂÓÙ˘ˆÛÈ¿˙Ô˘Ó. ∞˜ ‰Ô‡Ì fï˜ fiÏ· Ù· ÁÂÁÔÓfiÙ· ÙÔ˘ 2010 ηٿ ¯ÚÔÓÔÏÔÁÈ΋ ÛÂÈÚ¿.

Δ

ΔÔ˘ °πøƒ°√À ¶∂°π√À

π∞¡√À∞ƒπ√™ -ªfiÏȘ ¤Ó·˜ ‚·ıÌfi˜ Û ÙÚ›· Ì·Ù˜ ‹Ù·Ó Ô ·ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ ¶˘Ú¿ÛÔ˘ ÛÙË ¢’ ∂ıÓÈ΋, ·ÏÏ¿ Ë ÔÌ¿‰· ‰È·ÙËÚ‹ıËΠÛÙȘ ÚÒÙ˜ ı¤ÛÂȘ (5Ë) ÙÔ˘ 4Ô˘ ÔÌ›ÏÔ˘. ŸÛÔ ÁÈ· ÙËÓ ∞.∂. ¢ÈÌËÓ›Ô˘ ·Ú¤ÌÂÈÓ ÚÔÙÂÏÂ˘Ù·›· Ì ÂÏ¿¯ÈÛÙ˜ ÂÏ›‰Â˜ ÛˆÙËÚ›·˜. -ªÂ ÁÎÔÏ ÙÔ˘ ∞Ó‰ÚÔ˘ÙÛfiÔ˘ÏÔ˘ Ô ƒ‹Á·˜ ºÂÚ·›Ô˜ ÎÂÚ‰›˙ÂÈ ÛÙÔ ÓÙ¤ÚÌÈ ÎÔÚ˘Ê‹˜ Ù˘ ∞’ ∂¶™£ ÙÔÓ £ËÛ¤· Ì 1-0 Î·È ÍÂʇÁÂÈ Ù¤ÛÛÂÚȘ ‚·ıÌÔ‡˜ ÙˆÓ ·ÓÙÈ¿ÏˆÓ ÙÔ˘, ÂÓÒ Ì¤¯ÚÈ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ Ì‹Ó· Ë ‰È·ÊÔÚ¿ ÙˆÓ ‰‡Ô ÔÌ¿‰ˆÓ ı· ·˘ÍËı› ÛÙÔ˘˜ ÂÙ¿ fiÓÙÔ˘˜. -ºÙˆ¯fiÙÂÚË Á›ÓÂÙ·È Ë ‚ÔÏÈÒÙÈÎË ‰È·ÈÙËÛ›·, ·ÊÔ‡ ¤Ó·˜ ·ÎÔ‡Ú·ÛÙÔ˜ ÂÚÁ¿Ù˘ Ù˘, Ô ∂˘¿ÁÁÂÏÔ˜ ∞Ú¯ÔÓÙ¿˜, ¿ÊËÛ ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÙÔ˘ ÓÔ‹ Û ËÏÈΛ· 74 ÂÙÒÓ. -™ÙÔ Î‡ÂÏÏÔ ÂÚ·ÛÈÙ¯ÓÒÓ ‚Á·›ÓÂÈ ÙÔ ˙¢Á¿ÚÈ ÙÔ˘ ÙÂÏÈÎÔ‡. ΔËÓ ÚfiÎÚÈÛË ‹Ú·Ó Ô ¶‡Ú·ÛÔ˜ (Ó›ÎËÛ ÂÎÙfi˜ ¤‰Ú·˜ 3-1 ÛÙ· ¤Ó·ÏÙÈ ÙÔÓ °™∞, ÂÓÒ Ô Î·ÓÔÓÈÎfi˜ ·ÁÒÓ·˜ ¤ÏËÍ 1-1) Î·È Ô ƒ‹Á·˜ ºÂÚ·›Ô˜ (ÂÈ‚Ï‹ıËΠ3-1 ÙÔ˘ √ÚÌÈÓ›Ô˘ ÛÙËÓ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿). -∏ ÌÈÎÙ‹ ·›‰ˆÓ ∂¶™£ Ì ӛΘ Â› Ù˘ ∂˘Ú˘Ù·Ó›·˜ Î·È Ù˘ μÔȈٛ·˜ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙËÓ 1Ë ı¤ÛË ÙÔ˘ 5Ô˘ ÔÌ›ÏÔ˘, ÂÓÒ ÔÈ ¡¤ÔÈ Ì¤ÓÔ˘Ó ›Ûˆ ·fi ÙË ºıÈÒÙȉ· ÛÙË ‚·ıÌÔÏÔÁ›·.

º∂μƒ√À∞ƒπ√™ -ªÂ ӛΘ Â› Ù˘ πÙ¤·˜ ÛÙ· “¯·ÚÙÈ¿” Î·È ÙÔ˘ ¶˘ÚÁÂÙÔ‡ Ô ¶‡Ú·ÛÔ˜ ̤ÓÂÈ ÛÙËÓ 5Ë ı¤ÛË Ù˘ ¢’ ∂ıÓÈ΋˜, ÂÓÒ ÙÔ ¢ÈÌ‹ÓÈ ÎÂÚ‰›˙ÂÈ ÙÔÓ μÚ¿¯Ô ∫·ÛÙڷΛԢ, ·ÏÏ¿ ο-

ÓÂÈ ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÙÚÂȘ ÛÂÚ› ‹ÙÙ˜ Î·È ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Î·ıËψ̤ÓÔ ÛÙËÓ 14Ë ı¤ÛË. -√È ¶·›‰Â˜ Ù˘ ∂¶™£ Û˘ÓÙÚ› ‚Ô˘Ó 9-0 ÙË ºˆÎ›‰· Î·È ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙Ô˘Ó Î·È Ì·ıËÌ·ÙÈο ÙËÓ 1Ë ı¤ ÛË ÙÔ˘ ÔÌ›ÏÔ˘ ÙÔ˘˜, ÂÓÒ ÔÈ ¡¤ÔÈ ı· ÙÂÚÌ·Ù›˙Ô˘Ó ÛÙË 2Ë ı¤ÛË Î·È Ê˘ÛÈο ı· ·ÔÎÏÂÈÛÙÔ‡Ó ·fi ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜. ∞ÎÔÏÔ‡ıˆ˜, ÔÈ ¶·›‰Â˜ ı· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÔ˘Ó ÛÙÔÓ ÚÒÙÔ “ÓÔÎ ¿Ô˘Ù” ·ÁÒÓ· ÙËÓ ÈÛ¯˘Ú‹ ∂¶™ ª·Î‰ÔÓ›·˜ Î·È Ì ÁÎÔÏ ÙÔ˘ ∑¤ÚË ı· ÓÈ΋ÛÔ˘Ó 1-0 Î·È ı· ÚÔÎÚÈıÔ‡Ó ÛÙ· ÚÔËÌÈÙÂÏÈο Ù˘ ‰ÈÔÚÁ¿Óˆ Û˘.

ª∞ƒΔπ√™ -™ÙÔ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎfi ÛÙ¿‰ÈÔ ‰ÈÂÍ¿ÁÂÙ·È Ë ÊÈÏÈ΋ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË Ù˘ ∂ıÓÈ΋˜ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ Ì ÙË ™ÂÓÂÁ¿ÏË (ÔÈ ∞ÊÚÈηÓÔ› Ó›ÎËÛ·Ó 20) ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›·˜ ÙÔ˘ ·ÓÙÈÚÔÛˆ¢ÙÈÎÔ‡ Ì·˜ Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·ÙÔ˜. ∏ ∂¶™£ ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÙ·È ÁÈ· Ì›· ·ÎfiÌË ÊÔÚ¿ ¿ÚÈÛÙË ÔÈÎÔ‰ÂÛfiÙÚÈ·. √ ¶‡Ú·ÛÔ˜ ηٷÎÙ¿ ÙÔ Î‡ÂÏ -√ ÏÔ ÂÚ·ÛÈÙ¯ÓÒÓ Ù˘ ∂¶™£. ™ÙÔÓ ÙÂÏÈÎfi Ù˘ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛ˘ ÛÙÔ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎfi ÛÙ¿‰ÈÔ Ë ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ §¿ÎË ª·Î¿ÏË Î¤Ú‰ÈÛ 3-1 ÙÔÓ ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô. √È ∫›ÙÛÔ˜, ∞Ú Û¤ÓÔ˜ Î·È ª·Û‰¿Ó˘ ÛÎfiÚ·Ú·Ó ÁÈ· ÙÔ˘˜ ∞Á¯È·Ï›Ù˜ Î·È Ô ∫Ô˘ ÓÙÔ‡Ú˘ ÁÈ· ÙÔ˘˜ μÂÏÂÛÙÈÓÈÒÙ˜. -∏ ÔÚ›· ÙˆÓ ¶·›‰ˆÓ Ù˘ ∂¶™£ ÛÙÔ ∂ÓˆÛÈ·Îfi ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ÛÙ·Ì·Ù¿ ÛÙÔÓ Á’ Á‡ÚÔ (ÚÔËÌÈÙÂÏÈο), ·ÊÔ‡ ı· ËÙÙËı› ·fi ÙËÓ ∏Ì·ı›· Ì 3-0.

∞¶ƒπ§π√™ -°È· ÙËÓ ∞’ Ê¿ÛË ÙÔ˘ ΢¤ÏÏÔ˘ ÂÚ·ÛÈÙ¯ÓÒÓ Ù˘ ∂¶√ Ô Î˘ÂÏ-

∏ ÌÈÎÙ‹ ¶·›‰ˆÓ ¤ÊÙ·Û ÙÔ 2010 ̤¯ÚÈ ÙÔ˘˜ “8” ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ ÂÓÒÛÂˆÓ ÏÔ‡¯Ô˜ ∂¶™£ ¶‡Ú·ÛÔ˜ ÎÂÚ‰›˙ÂÈ 4-3 ÙÔÓ ∞ÙÚfiÌËÙÔ ™ÂÚ¯ÂÈ¿‰·˜ ÛÙËÓ ·Ú¿Ù·ÛË. £· ·ÔÎÏÂÈÛÙ› fï˜ ÛÙË ‚’ Ê¿ÛË ¯¿ÓÔÓÙ·˜ ÂÎÙfi˜ ·fi ÙÔÓ ∞.√. ∫·Ú‰›ÙÛ·˜ Ì 3-0. ™ÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ÔÈÛıÔ¯ˆÚ› ÛÙËÓ 6Ë ı¤ÛË, ÂÓÒ ÚÔÙÂÏÂ˘Ù·›· ·Ú·Ì¤ÓÂÈ Ë ∞.∂. ¢ÈÌËÓ›Ô˘ Ô˘ ¯¿ÓÂÈ Î·È Ì·ıËÌ·ÙÈο ÙȘ ÂÏ›‰Â˜ ·Ú·ÌÔÓ‹˜.

ª∞´√™ -∞˘Ï·›· ÛÙË ¢’ ∂ıÓÈ΋ Ì ‹ÙÙ˜ ÁÈ· ÙȘ ÔÌ¿‰Â˜ Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜. √ ¶‡Ú·ÛÔ˜ ¯¿ÓÂÈ ·fi ÙÔÓ ∞fiÏψӷ §¿ÚÈÛ·˜ Ì 1-0 ÛÙÔÓ ∞ÏÌ˘Úfi Î·È ÙÂÚÌ·Ù›˙ÂÈ 9Ô˜ Ì 40 ‚·ıÌÔ‡˜, ·ÊÔ‡ ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ÙÔÓ ÚÔÛ¤Ú·Û·Ó ÙÚÂȘ ÔÌ¿‰Â˜. ŸÛÔ ÁÈ· ÙËÓ ∞.∂. ¢ÈÌËÓ›Ô˘ Û˘ÓÂÙÚ›‚Ë 5-0 ·fi ÙÔÓ ¶˘ÚÁÂÙfi Î·È ·Ô¯·ÈÚ¤ÙËÛ ÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›·, ·ÊÔ‡ ‹Úı 14Ë Û ۇÓÔÏÔ 15 ÔÌ¿‰ˆÓ. -ΔÚÂȘ ·ÁˆÓÈÛÙÈΤ˜ ÚÈÓ ÙÔ ÊÈÓ¿Ï Ù˘ ∞’ ∂¶™£ Ô ƒ‹Á·˜ ºÂÚ·›Ô˜ ·ÔÛ¿ 1-1 ÛÙËÓ ∞ÁÚÈ¿ ·fi ÙÔÓ £ËÛ¤· Î·È ‰È·ÙËÚ› ÙË ‰È·ÊÔÚ¿ ÙˆÓ 10 ‚·ıÌÒÓ ·fi ÙÔÓ ·ÓÙ›·Ïfi ÙÔ˘. ŒÙÛÈ ·Ó·‰ÂÈÎÓ‡ÂÙ·È ÚfiˆÚ· ÚˆÙ·ıÏËÙ‹˜ Î·È ·ÓËÁ˘Ú›˙ÂÈ ÙËÓ ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ÙÔ˘ ÛÙË ¢’ ∂ıÓÈ΋ ÌÂÙ¿ ·fi ·Ô˘Û›· ÂÓfi˜ ¯ÚfiÓÔ˘. -√ÏÔÎÏËÚÒÓÔÓÙ·È Ù· ÙÔÈο ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·Ù·. √ ƒ‹Á·˜ οÓÂÈ ÊȤÛÙ· ÛÙÔ ·È¯Ó›‰È Ì ÙË ™ÎÈ¿ ıÔ (4-0) ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù¿ÎÙËÛË ÙÔ˘ Ù›ÙÏÔ˘ Ù˘ ∞’ ηÙËÁÔÚ›·˜, ÂÓÒ ·fi ·˘Ù‹ ˘Ô‚È‚¿˙ÔÓÙ·È ÔÈ √ÚÌ›ÓÈÔ, ¡.∞. ¡›Î˘, ∞ÂÙfi˜ Î·È ¶·ÓÈÒÓÈÔ˜. √ ÚˆÙ·ıÏËÙ‹˜ ∂ıÓÈÎfi˜ Î·È ÔÈ ÃÏfiË, ™·Ú·ÎËÓfi˜, ∞.∂.

2002 ÎÂÚ‰›˙Ô˘Ó ÙËÓ ¿ÓÔ‰Ô ·fi ÙË μ’ ÙÔÈ΋, ÂÓÒ ¤ÊÙÔ˘Ó ·fi ·˘Ù‹ ÔÈ ª˘ÚÌȉfiÓ˜, ªÈÎÚÔı‹‚˜, πˆÏÎfi˜ Î·È ∫ÈÛÛfi˜. Δ¤ÏÔ˜, fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙË °’ ∂¶™£ ÙËÓ ¿ÓÔ‰Ô ·ÓËÁ‡ÚÈÛ·Ó ÔÈ ¢È·ÁfiÚ·˜, ∏Ú·ÎÏ‹˜ ∞.£., ∞›·˜ ΔÚ. Î·È ∞¶√μ.

π√À¡π√™ -™ÙÔÓ ¶‡Ú·ÛÔ Ë ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ £fi‰ˆÚÔ˘ ™Ù¿ÌÔ˘ ÍÂÎÈÓ¿ ÙÔÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌfi ÁÈ· ÙË Ó¤· ÂÚ›Ô‰Ô Î·È ÚÒÙË Ù˘ ΛÓËÛË Â›Ó·È Ë ·Ó·Ó¤ˆÛË Ù˘ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ Ì ÙÔÓ ÚÔÔÓËÙ‹ §¿ÎË ª·Î¿ÏË, ÂÓÒ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ Î·È Ô ‚·ÛÈÎfi˜ ÎÔÚÌfi˜ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜. -√ ÚÒÙÔ˜ ÛÎfiÚÂÚ ÙÔ˘ ƒ‹Á· £fi‰ˆÚÔ˜ ∞Ó‰ÚÔ˘ÙÛfiÔ˘ÏÔ˜ ÎÚÂÌ¿ Ù· Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈο ÙÔ˘ ·Ô‡ÙÛÈ· Î·È ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ÚÔÔÓËÙ‹˜ ÛÙÔÓ ¶·ÓÈÒÓÈÔ.

π√À§π√™ -™ÙÔÓ ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô ¤¯Ô˘Ì ·ÏÏ·Á‹ ÛÙËÓ ÚÔ‰ڛ· Ì ÙÔÓ °È¿ÓÓË ΔÛÂÏÂ‹ Ó· ·ÓÙÈηıÈÛÙ¿ ÙÔÓ ÕÁÁÂÏÔ ∞ÏÂ͛Ԣ. ∂›Û˘ ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ ¡›ÎÔ˘ ÷Ù˙Ë΢ÚȷΛ‰Ë ÛÙËÓ Ù¯ÓÈ΋ ËÁÂÛ›· ·›ÚÓÂÈ Ô °ÈÒÚÁÔ˜ ∫·Ú·Ì›¯·ÏÔ˜. ¶‡Ú·ÛÔ˜ Î·È ƒ‹Á·˜ οÓÔ˘Ó ·ÚÎÂÙ¤˜ ÌÂÙ·Áڷʤ˜ Î·È ÍÂÎÈÓÔ‡Ó Î·È ÙËÓ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· ÙÔ˘˜ ÂÓ fi„ÂÈ ¢’ ∂ıÓÈ΋˜. - ªÂÙ·ÁÚ·ÊÈÎfi˜ ÔÚÁ·ÛÌfi˜ ÂÈÎÚ·Ù› Î·È ÛÙȘ ÔÌ¿‰Â˜ Ù˘ ∂¶™£ Ì ÙÔ˘˜ ∂ıÓÈÎfi Î·È °.™. ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ Ó· ÂÓÈÛ¯‡ÔÓÙ·È ÛËÌ·ÓÙÈο ·ÔÎÙÒÓÙ·˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ ÂÁÓˆṲ̂Ó˘ ·Í›·˜. -Δ¤ÛÛÂÚȘ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ (ÔÈ Î.Î. μ·˝ÙÛ˘, ¶·‹˜, ∞ÎÙÛÈ·Ï‹˜, ¶·ÙÛÈ·ÓÙ¿˜) ÚÔÛʇÁÔ˘Ó ÛÙË ‰È-

ηÈÔÛ‡ÓË Î·È ˙ËÙÔ‡Ó ÙËÓ ¤ÎÙˆÛË ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ ÙÔ˘ ¢.™. Ù˘ ∂¶™£ ÂÈηÏÔ‡ÌÂÓÔÈ ÙËÓ ÚfiÛÏË„Ë ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘ ÛÙÔÓ ˘ÁÂÈÔÓÔÌÈÎfi ÛÙ·ıÌfi Ù˘ ŒÓˆÛ˘ Ë ÔÔ›· Â›Ó·È Û‡˙˘ÁÔ˜ ̤ÏÔ˘˜ ÙÔ˘ ¢.™. Ù˘ ∂¶™£ Î·È Â›Û˘ ÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ·ıÏËÙÈÎÔ‡ ˘ÏÈÎÔ‡ ·fi ηٿÛÙËÌ· ¿ÏÏÔ˘ ̤ÏÔ˘˜ Ù˘ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ Ù˘ ∂¶™£.

∞À°√À™Δ√™ -™Â Ì›· ˆÚ·›· ÂΉ‹ÏˆÛË ÛÙËÓ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿, Ô˘ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛÂ Ë ∂¶™£, Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÂ›Ù·È Ë ÎÏ‹ÚˆÛË ÙˆÓ ÙÔÈÎÒÓ ÚˆÙ·ıÏËÌ¿ÙˆÓ. ™˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ‰‹ÏˆÛ·Ó 46 ÔÌ¿‰Â˜.

™∂¶Δ∂ªμƒπ√™ -¶ÚÂÌȤڷ ÛÙË ¢’ ∂ıÓÈ΋ Ì ÙÔÓ ƒ‹Á· Ó· ÎÂÚ‰›˙ÂÈ 4-3 ÙÔÓ ∞ÂÚ·ÓÙÈ·Îfi Î·È ÙÔÓ ¶‡Ú·ÛÔ Ó· ·ÔÛ¿ ÈÛÔ·Ï›· 1-1 ÛÙË ™ÂÚ¯ÂÈ¿‰·. ∂›Û˘ ÍÂÎÈÓÔ‡Ó Î·È Ù· ÙÔÈο ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·Ù·. -ªÂ ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ¶ÚˆÙÔ‰ÈΛԢ Á›ÓÂÙ·È ‰ÂÎÙ‹ Ë ·›ÙËÛË ÙÔ˘ ÚÒËÓ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ÙÔ˘ °™∞ Î. Δ¿ÛÈÔ˘ Î·È ÎÚ›ÓÂÙ·È ¿Î˘ÚË Ë ÂÎÏÔÁ‹ ÙÔ˘ Î. ª·ÓÙ˙Ô‡ÚË ÛÙÔ ¢.™. Ù˘ ∂¶™£. ∏ ŒÓˆÛË ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ η٤ıÂÛ ¤ÊÂÛË.

√∫Δøμƒπ√™ -∂ÍÂÏ›ÍÂȘ ¤¯Ô˘Ì ÛÙÔÓ ¶‡Ú·ÛÔ. ∏ ÔÌ¿‰· ̤ÓÂÈ ÁÈ· ÙÚ›ÙË ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ¯ˆÚ›˜ Ó›ÎË ÛÙË ¢’ ∂ıÓÈ΋ (‰‡Ô ÈÛÔ·Ï›Â˜ Î·È Ì›· ‹ÙÙ·) Î·È Ô §¿Î˘ ª·Î¿Ï˘ ·Ú·ÈÙ›ٷÈ. ™ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ ÚÔÛÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È Ô °ÈÒÚÁÔ˜ ¶·Ó·ÁȈÙfiÔ˘ÏÔ˜.

¡√∂ªμƒπ√™ -ªÂ ÛηÌ·Ó‚¿ÛÌ·Ù· Û˘Ó¯›˙Ô˘Ó ÙËÓ ÔÚ›· ÙÔ˘˜ ÔÈ ÂÎÚfiÛˆÔÈ Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÛÙË ¢’ ∂ıÓÈ΋. ŸÌˆ˜ ÛÙÔÓ ¶‡Ú·ÛÔ ÚÔ·ÙÂÈ Î·È Ó¤· ·ÏÏ·Á‹ ÚÔÔÓËÙ‹. √ °ÈÒÚÁÔ˜ ¶·Ó·ÁȈÙfiÔ˘ÏÔ˜ Î·È Ô Á˘ÌÓ·ÛÙ‹˜ ∫ÒÛÙ· °ÚËÁÔÚÈ¿‰Ë˜ ¤Ú¯ÔÓÙ·È Û ڋÍË Î·È Ë ‰ÈÔ›ÎËÛË ·ÔÌ·ÎÚ‡ÓÂÈ Î·È ÙÔ˘˜ ‰‡Ô. ¡¤Ô˜ Ù¯ÓÈÎfi˜ ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ Ô §Â˘Ù¤Ú˘ ∫·ÏÔÁ‹ÚÔ˘.

¢∂∫∂ªμƒπ√™ -ΔÔ ÂÚ·ÛÈÙ¯ÓÈÎfi Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ ıÚËÓ› ÁÈ· ÙÔÓ ¯·Ìfi ÙÔ˘ °ÈÒÚÁÔ˘ §›Ù·ÈÓ·. √ 35¯ÚÔÓÔ˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ‹˜ Ù˘ ÃÏfi˘ ¿ÊËÛ ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÙÔ˘ ÓÔ‹ ÛÙÔ Á‹Â‰Ô Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÙÔ˘, ÂÓÒ ¤Î·Ó ÚÔfiÓËÛË. -∏ ÁÂÓÈ΋ Û˘Ó¤Ï¢ÛË Ù˘ ∂¶™£ ÂÁÎÚ›ÓÂÈ ÌÂ Û˘ÓÙÚÈÙÈ΋ ÏÂÈÔ„ËÊ›· (ÌÂÈÔ„‹ÊËÛ ÌfiÓÔ Ô ™·Ú·ÎËÓfi˜) ÙÔÓ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi ÁÈ· ÙÔ 2011. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· Ë ‰ÈÔ›ÎËÛË Ù˘ ŒÓˆÛ˘ ÂÙ˘¯·›ÓÂÈ ‰ÈηÛÙÈ΋ Ó›ÎË, ·ÊÔ‡ ÙÔ ÌÔÓÔÌÂϤ˜ ¶ÚˆÙÔ‰ÈÎÂ›Ô ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ·¤ÚÚÈ„Â ÙËÓ ·›ÙËÛË ÁÈ· ¤ÎÙˆÛË ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ Ù˘ Î·È ÙÔÓ ‰ÈÔÚÈÛÌfi Ó¤Ô˘ ÚÔÛˆÚÈÓÔ‡ ¢.™. -ΔÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ 2010 ‚Ú›ÛÎÂÈ ÙÔ˘˜ ¶‡Ú·ÛÔ Î·È ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô Ó· Ì¿¯ÔÓÙ·È ÁÈ· Ó· ·ÔʇÁÔ˘Ó ÙÔÓ ˘ Ô‚È‚·ÛÌfi ·fi ÙË ¢’ ∂ıÓÈ΋, ÙÔÓ ∂ıÓÈÎfi μfiÏÔ˘ ÛÙËÓ ∞’ ηÙËÁÔÚ›·, ÙÔÓ ÕÓıÈÌÔ °·˙‹ ÛÙË μ’ Î·È ÙÔ˘˜ πˆÏÎfi Î·È ∫¤ÓÙ·˘ÚÔ ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹˜ ÛÙË °’ Ó· ÚÔÔÚ‡ÔÓÙ·È. ∂›Û˘, ÙfiÛÔ ÔÈ ¶·›‰Â˜, fiÛÔ Î·È ÔÈ ¡¤ÔÈ Ù˘ ∂¶™£ η٤ÎÙËÛ·Ó Î·È Ì·ıËÌ·ÙÈο ÙËÓ 1Ë ı¤ÛË ÛÙÔ˘˜ ÔÌ›ÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· ‰È·ÙËÚÒÓÙ·˜ ÙÔ ·‹ÙÙËÙÔ.


32

¶APA™KEYH 31 ¢EKEMBPIOY 2010

√ √§Àª¶π∞∫√™ μ. ¶∞¡∏°Àƒπ™∂ Δ∏¡ ∞¡√¢√ ™Δ∏ ™√À¶∂ƒ §π°∫ ∫∞π ¢∂πá∂π ¶ø™ ª¶√ƒ∂π ¡∞ ∫∞£π∂ƒø£∂π ™Δ∏ ª∂°∞§∏ ∫∞Δ∏°√ƒπ∞

ΔÔ 2010 ‹Ù·Ó Ë ¯ÚÔÓÈ¿ ÙÔ˘... Ô 2010 ‹Ù·Ó ÌÈ· Ôχ ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ¯ÚÔÓÈ¿ ÁÈ· ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi μfiÏÔ˘. ⁄ÛÙÂÚ· ·fi 20 ÔÏfiÎÏËÚ· ¯ÚfiÓÈ· Ô Û‡ÏÏÔÁÔ˜ Â¤ÛÙÚ„ ÛÙËÓ ∞’ ∂ıÓÈ΋ ηÙËÁÔÚ›· (Super League) Î·È ‰Â›¯ÓÂÈ Ì ÙȘ ÂÌÊ·Ó›ÛÂȘ ÙÔ˘, ·ÏÏ¿ Î·È ÙË ‚·ıÌÔÏÔÁÈ΋ Û˘ÁÎÔÌȉ‹, fiÙÈ ÌÔÚ› Ó· ηıÈÂÚˆı› ÛÙË ÌÂÁ¿ÏË Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ηÙËÁÔÚ›·. ∏ ‰ÈÔÈÎËÙÈ΋ ÛÙ·ıÂÚfiÙËÙ·, ÙÔ “‰¤ÛÈÌÔ” Ô˘ ˘¿Ú¯ÂÈ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ·ÈÎÙÒÓ, Ë ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘ ™¿ÎË ΔÛÈÒÏË ÛÙÔÓ “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔ” ¿ÁÎÔ, ·ÏÏ¿ Î·È Ô ÎfiÛÌÔ˜ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ Ô ÔÔ›Ô˜ ¤¯ÂÈ ·ÁηÏÈ¿ÛÂÈ ÙÔÓ Û‡ÏÏÔÁÔ, ¤¯Ô˘Ó Û˘ÓÙÂϤÛÂÈ Ù· ̤ÁÈÛÙ· ÛÙÔ Ó· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÙÔ ‚ÔÏÈÒÙÈÎÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ÛÙËÓ Âϛ٠ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘.

Δ

ΔÔ˘ ∂À£Àª∏ ¢. Ã√ÀΔ∞ √ÓÂÈÚÂ̤ÓË ‹Ù·Ó Ë ¯ÚÔÓÈ¿ Ô˘ ʇÁÂÈ ÁÈ· ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi μfiÏÔ˘, ηıÒ˜ ÔÈ “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔÈ” ‡ÛÙÂÚ· ·fi ÌÈ· ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ ÔÚ›· ÛÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ Á‡ÚÔ Ù˘ μ’ ∂ıÓÈ΋˜ ηٿÊÂÚ·Ó Ó· ÛÙÂÊıÔ‡Ó ÚˆÙ·ıÏËÙ¤˜ Î·È Ó· ·ÓËÁ˘Ú›ÛÔ˘Ó ÙÔ ª¿ÈÔ ÙËÓ ¿ÓÔ‰Ô ÛÙ· ÌÂÁ¿Ï· Û·ÏfiÓÈ· ÛÙË ™Ô‡ÂÚ §ÈÁÎ. √È ·›ÎÙ˜ ÙÔ˘ ™¿ÎË ΔÛÈÒÏË ¤·ÈÍ·Ó Ôχ ηÏfi Î·È ÂÈıÂÙÈÎfi Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ, Îfi‚ÔÓÙ·˜ ÚÒÙÔÈ ÙÔ Ó‹Ì·, Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÓÔÓÙ·˜ 68 ‚·ıÌÔ‡˜, ·Ê‹ÓÔÓÙ·˜ ÛÙË 2Ë ı¤ÛË ÙËÓ ∫¤Ú΢ڷ Ì 63. ™ËÌ›ˆÛ·Ó ÙȘ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ӛΘ ÛÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›· (21) Î·È ‰È¤ıÂÙ·Ó Ì·ÎÚ¿Ó ÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË Â›ıÂÛË ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ Ì 73 ÁÎÔÏ (ÙË ‰Â‡ÙÂÚË Î·Ï‡ÙÂÚË Â›ıÂÛË Â›¯Â Ë ∫¤Ú΢ڷ Ì 45 ÁÎÔÏ). ΔÔ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ Î·ÏÔη›ÚÈ Ë ‰ÈÔ›ÎËÛË Ù˘ ¶∞∂ ÊÚfiÓÙÈÛ ӷ ʤÚÂÈ ÛÙËÓ ÔÌ¿‰· ·ÚÎÂÙÔ‡˜ ·ÍÈfiÏÔÁÔ˘˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜, ÂÓÒ ·Ú¿ÏÏËÏ· ·Ú¤ÌÂÈÓ·Ó ·ÚÎÂÙÔ› ·›ÎÙ˜ ·fi ÙÔÓ ‚·ÛÈÎfi ÎÔÚÌfi Ô˘ Ô‰‹ÁËÛ ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi ÛÙË ™Ô‡ÂÚ §ÈÁÎ. ™ÙÔ ÙÈÌfiÓÈ Ù˘ Ù¯ÓÈ΋˜ ËÁÂÛ›·˜ ·Ú¤ÌÂÈÓÂ Ô ™¿Î˘ ΔÛÈÒÏ˘. ∏ ‰›ÌËÓË ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ¤ÁÈÓ ÛÙÔ μfiÏÔ, ÛÙÔ ∫·ÚÂÓ‹ÛÈ Î·È ÛÙË μfiÚÂÈ· πÙ·Ï›·, Ì ÙÔ˘˜ “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔ˘˜” Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó ¤Ó· Ôχ ηÏfi Û‡ÓÔÏÔ, ÙÔ ÔÔ›Ô ¤‰ÂÈÍ ÙȘ ·ÚÂÙ¤˜ ÙÔ˘ ÛÙÔÓ ÚÒÙÔ Á‡ÚÔ ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ Ù˘ ™Ô‡ÂÚ §ÈÁÎ. ⁄ÛÙÂÚ· ·fi 15 ·È¯Ó›‰È·, Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙË Ì¤ÛË ÙÔ˘ ‚·ıÌÔÏÔÁÈÎÔ‡ ›Ó·Î· Ì 20 ‚·ıÌÔ‡˜, ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ı· ÌÔÚÔ‡Û οÏÏÈÛÙ· Ó· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ôχ „ËÏfiÙÂÚ· ÛÙË ‚·ıÌÔÏÔÁ›·, ‚¿ÛÂÈ ÙˆÓ ÂÌÊ·Ó›ÛÂÒÓ ÙÔ˘. ∫·Ù¿ÊÂÚ ӷ ÎÂÚ‰›ÛÂÈ ÙËÓ ∞∂∫ Î·È ÙÔÓ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· ÙÔ˘˜ “Ú¿ÛÈÓÔ˘˜” ̤۷ ÛÙÔ √∞∫∞, ÛËÌÂÈÒÓÔÓÙ·˜ ÌÈ· ÈÛÙÔÚÈ΋ Ó›ÎË. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, ÙÔ ‚ÔÏÈÒÙÈÎÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· Û˘Ó¯›˙ÂÈ ÛÙÔ ∫‡ÂÏÏÔ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ (·¤ÎÏÂÈÛ √º∏ Î·È ¶·ÓÛÂÚÚ·˚Îfi) Î·È ÎÏËÚÒıËΠӷ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ ÛÙ· ÚÔËÌÈÙÂÏÈο ÙÔ ÓÈÎËÙ‹ ÙÔ˘ ˙¢Á·ÚÈÔ‡ ∫¤Ú΢ڷ-∏Ú·ÎÏ‹. ª¿ÏÈÛÙ·, ÊÈÏÔ‰ÔÍ› Ó· ÊÙ¿ÛÂÈ ·ÎfiÌË Î·È ÛÙÔÓ ÙÂÏÈÎfi, ηıÒ˜ ·Ó ÚÔÎÚÈı› ÛÙ· ËÌÈÙÂÏÈο, ı· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ ÙË ÓÈ΋ÙÚÈ· ÔÌ¿‰· Ô˘ ı· ÚÔ·„ÂÈ ·fi ÙÔ ˙¢Á¿ÚÈ ∞ÙÚfiÌËÙÔ˜-¢È·ÁfiÚ·˜ ‹ ∂ıÓ. ∞ÛÙ¤Ú·˜. ∞˜ ‰Ô‡Ì fï˜ Ù· ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚ· ÁÂÁÔÓfiÙ· Ô˘ Û˘Ó¤‚ËÛ·Ó ÛÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi ̤۷ ÛÙÔ 2010.

π∞¡√À∞ƒπ√™ ∞ÚÎÂÙ¤˜ ‹Ù·Ó ÔÈ ·ÏÏ·Á¤˜ Ô˘ ÛËÌÂÈÒıËÎ·Ó ÛÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi ÙÔÓ π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ Î·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÌÂÙ·ÁÚ·ÊÈ΋˜ ÂÚÈfi‰Ô˘. ¶·ÚÂÏıfiÓ ·fi ÙËÓ ÔÌ¿‰· ·ÔÙ¤ÏÂÛ·Ó ÔÈ ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ °Ï‡ÎÔ˜, ÃÚ‹ÛÙÔ˜ ∫·ÏÔÁÂÚ¿Î˘, °È¿ÓÓ˘ ™ˆÙ‹Ú¯Ô˜, μ·Û›Ï˘ §ÈfiÏÈÔ˜, ∏Ï›·˜ ∫·Î·Ú¿˜, §¿ÌÚÔ˜ ÷ÓÈÒÙ˘ Î·È ¶¤ÙÚÔ˜ ∫ÔÓÙ¤ˆÓ, ÂÓÒ ·fi ÙËÓ ¿ÏÏË ÏÂ˘Ú¿ ·ÔÎÙ‹ıË-

Î·Ó ÔÈ ∏Ï›·˜ ™ÔÏ¿Î˘, ∫ÒÛÙ·˜ ∫·ÂÙ¿ÓÔ˜, ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ ∫fiÚÌÔ˜, ª·ÓÒÏ˘ §È·¿Î˘, ºÒÙ˘ ∫ËÔ˘Úfi˜, ∫ÒÛÙ·˜ ºÔ‡ÊÔ˘Ï·˜ Î·È ∏Ï›·˜ ª·ÚÔ‡Ï˘. ∏ Ó¤· ¯ÚÔÓÈ¿ ÍÂÎÈÓ¿ ÓÈÎËÊfiÚ· ÁÈ· ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi. ΔÔ ‚ÔÏÈÒÙÈÎÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ÂÈ‚Ï‹ıËΠ̠2-0 ÙÔ˘ ¶·ÓÛÂÚÚ·˚ÎÔ‡ ÛÙÔ ∂∞∫, Ì ÙÔÓ ∞ÌÚ¿ÌÔ‚ÈÙ˜ Ó· ·ÓÔ›ÁÂÈ ÙÔ ÛÎÔÚ Î·È ÙÔÓ ƒÔÙ˙¤ÚÈÔ Ì ¤Ó·ÏÙÈ Ó· ÛËÌÂÈÒÓÂÈ ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ Ù¤ÚÌ· Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÙÔ˘. ∏ ¤ÍÔ‰Ô˜ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ ÛÙË ƒfi‰Ô ‰Â Û˘Óԉ‡ÙËΠ̠ıÂÙÈÎfi ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·. √È “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔÈ” ËÙÙ‹ıËÎ·Ó Ì 3-2. √È §¿˙ÂÙÈÙ˜, πÚ¿Ï· Î·È °. ∫·ÓÙÈÌÔ›Ú˘ ‹Ù·Ó ÔÈ ÛÎfiÚÂÚ ÙˆÓ ÁË‰ԇ¯ˆÓ, ÂÓÒ ÁÈ· ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi ÔÈ ∞ÌÚ¿ÌÔ‚ÈÙ˜ Î·È ƒÔÙ˙¤ÚÈÔ ‚Ú‹Î·Ó “‰›¯Ù˘·” . ™ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ËÌ›¯ÚÔÓÔ Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ¤Î·Ì„ ÙËÓ ·ÓÙ›ÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ∂ıÓÈÎÔ‡ ÛÙÔ μfiÏÔ, ÓÈÎÒÓÙ·˜ Ì 2-0, ¯¿ÚË Û ‰‡Ô Ù¤ÚÌ·Ù· ÙˆÓ ªÔ˘ÏÔ‡Ù Î·È ™ÔÏ¿ÎË. √È “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔÈ” ÛÙ¿ıËÎ·Ó “fiÚıÈÔÈ” ÛÙËÓ ∫¤Ú΢ڷ, ·ÔÛÒÓÙ·˜ “Ï¢΋” ÈÛÔ·Ï›· ÛÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ÓÙ¤ÚÌÈ Ù˘ μ’ ∂ıÓÈ΋˜. ∏ Ôχ ηϋ ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ ÛÙÔ ·È¯Ó›‰È Ì ÙËÓ •¿ÓıË ÁÈ· ÙÔ ∫‡ÂÏÏÔ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ ‰ÂÓ ÛÙ¿ıËΠ·ÚÎÂÙ‹ ÁÈ· Ó· ÙÔ˘ ‰ÒÛÂÈ ÙËÓ ÚfiÎÚÈÛË. √È “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔÈ” ËÙÙ‹ıËÎ·Ó Ì 2-0 ÂÎÙfi˜ ¤‰Ú·˜ Ì ٤ÚÌ·Ù· Ô˘ ÛËÌ›ˆÛ·Ó ÔÈ ª·ÚÛÂÏ›ÓÈÔ Î·È ªÔ‡Áη, ·Ô¯·ÈÚÂÙÒÓÙ·˜ ÙË ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË. ™Ô˘‰·›· ÂÌÊ¿ÓÈÛË Î·È Ó›ÎË Ì 3-1 Â› ÙÔ˘ ¶·Ó·ÈÙˆÏÈÎÔ‡ ÛÙÔ ∂∞∫ Ì ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi Ó· ·Ó·ÙÚ¤ÂÈ ÙÔ ÂȘ ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÛÎÔÚ. ∏ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ ∞ÁÚÈÓ›Ô˘ ÚÔËÁ‹ıËΠ̠ÙÔÓ ª·˚οڷ, fï˜ ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÔÈ ƒÔÙ˙¤ÚÈÔ, ∞ÌÚ¿ÌÔ‚ÈÙ˜ Î·È ªfiӯ ÛÎfiÚ·Ú·Ó Î·È Ô‰‹ÁËÛ·Ó ÙËÓ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘˜ ÛÙË Ó›ÎË.

º∂μƒ√À∞ƒπ√™ ¡ÈÎËÊfiÚÔ ‹Ù·Ó ÙÔ ¤Ú·ÛÌ· ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ ·fi ÙËÓ ∏ÏÈÔ‡ÔÏË Ì ÙÔ˘˜ “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔ˘˜” Ó· ÂÈÎÚ·ÙÔ‡Ó Ì 3-1. √ ™ÔÏ¿Î˘ ¿ÓÔÈÍ ÙÔ ÛÎÔÚ, ÁÈ· Ó· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ó ¿ÏÏ· ‰‡Ô ÁÎÔÏ ·fi ÙÔ˘˜ √˘Ì›ÓÙ˜ Î·È ∫·ÂÙ¿ÓÔ. °È· ÙÔ˘˜ ÁË‰ԇ¯Ô˘˜ ›¯Â ÛÎÔÚ¿ÚÂÈ Ô ∫¿Ì·˜. ¡¤· Ó›ÎË ÁÈ· ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi. ΔÔ ‚ÔÏÈÒÙÈÎÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ÍÂ¤Ú·ÛÂ Î·È ÙÔ ÂÌfi‰ÈÔ ÙÔ˘ ¶ÈÂÚÈÎÔ‡ ÛÙÔ μfiÏÔ˘, ÎÂÚ‰›˙ÔÓÙ·˜ Ì 2-1. √È ™ÔÏ¿Î˘ Î·È ∫·ÂÙ¿ÓÔ˜ ÛÎfiÚ·Ú·Ó Î·È ¿ÏÈ, ÂÓÒ ÙÔ ÁÎÔÏ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ∫·ÙÂÚÈÓÈÒÙ˜ ›¯Â ÂÙ‡¯ÂÈ Ô £¿ÓÔ˜. ªÂ ‰‡Ô ÁÎÔÏ ÙÔ˘ ∞ÌÚ¿ÌÔ‚ÈÙ˜ Î·È ·fi ¤Ó· ÙˆÓ §È·¿ÎË Î·È ™ÔÏ¿ÎË Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ Ó›ÎËÛ ‡ÎÔÏ· Ì 4-0 ÙË ¢fiÍ· ¢Ú¿Ì·˜ ÂÓÙfi˜ ¤‰Ú·˜. ¡›ÎË Ù›ÙÏÔ˘ ÛËÌ›ˆÛ·Ó ÔÈ “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔÈ” ÛÙË ¡›Î·È· Â› ÙÔ˘ πˆÓÈÎÔ‡ Ì 3-2. μÚ¤ıËÎ·Ó ÛÙÔ 3’ Ó· ¯¿ÓÔ˘Ó Ì 2-0 (™¿ÏÙÔ-ºÔ˘ÚÙ¿‰Ô) ÁÈ· Ó· ÂÙ‡¯Ô˘Ó ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÙÚ›· Ù¤ÚÌ·Ù· Ì ÙÔ˘˜ ƒÔÙ˙¤ÚÈÔ, ∫·Ì¿ÓÙ·Ë Î·È æ˘¯ÔÁÈfi, Á˘Ú›˙ÔÓÙ·˜ ¤Ó· Ì·Ù˜ Ô˘ ·Ú¯Èο Ê·ÈÓfiÙ·Ó ¯·Ì¤ÓÔ.

ª∞ƒΔπ√™ ªÂ ¤ÓÙ ÁÎÔÏ... ÊÈÏÔ‰ÒÚËÛ ÙÔÓ £Ú·Û‡‚Ô˘ÏÔ Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ (5-1), Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÒÓÙ·˜ ÂÓÙ˘ˆÛȷ΋ ÂÌÊ¿ÓÈÛË.

¢‡Ô ÁÎÔÏ ¤Ù˘¯Â Ô ƒÔÙ˙¤ÚÈÔ Î·È ·fi ¤Ó· ÔÈ ™ÔÏ¿Î˘, ∫·ÂÙ¿ÓÔ˜ Î·È ∞ÌÚ¿ÌÔ‚ÈÙ˜. ΔÔ ÁÎÔÏ ÁÈ· ÙËÓ ÔÌ¿‰· Ù˘ º˘Ï‹˜ ÛËÌ›ˆÛÂ Ô ª›¯Ô˜. ΔÔ ÓÈÎËÊfiÚÔ ÛÂÚ› ÙˆÓ “ÂÚ˘ıÚÔχΈӔ ÛÙ·Ì¿ÙËÛ ÛÙËÓ ∫·Ú‰›ÙÛ·. ∏ ∞Ó·Á¤ÓÓËÛË ¿ÓÔÈÍ ÙÔ ÛÎÔÚ Ì ÙÔÓ ªÔ˘ÓÙÔ‡ÚË Î·È ÙÔ ÌfiÓÔ Ô˘ ηٿÊÂÚÂ Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ‹Ù·Ó Ó· ÈÛÔÊ·Ú›ÛÂÈ ÙÔ ·È¯Ó›‰È (1-1) Ì ÙÔÓ ƒÔÙ˙¤ÚÈÔ. ªÈÛ‹ ÓÙÔ˘˙›Ó· ÁÎÔÏ ‰¤¯ıËΠÙÔ ∞ÈÁ¿Ïˆ ·fi ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi ÛÙÔ μfiÏÔ. √ ∏Ï›·˜ ™ÔÏ¿Î˘ ¤Ù˘¯Â “¯·Ù ÙÚÈΔ , ÂÓÒ ÛÎfiÚ·Ú·Ó Â›Û˘ Î·È ÔÈ ∞ÌÚ¿ÌÔ‚ÈÙ˜, ƒÔÙ˙¤ÚÈÔ Î·È √˘Ì›ÓÙ˜. ™ÙÔ 0-0 ¤ÌÂÈÓÂ Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ Ì ÙÔÓ ∂ıÓÈÎfi ∞ÛÙ¤Ú· ÛÙËÓ ∫·ÈÛ·ÚÈ·Ó‹. ™Â “ÂÚ›·ÙÔ” ÌÂÙ¤ÙÚ„ ÙÔ ÓÙ¤ÚÌÈ Ì ÙÔÓ √º∏ ÛÙÔ ∂∞∫. ™Â ¤Ó· ηٿÌÂÛÙÔ Á‹Â‰Ô ÔÈ “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔÈ” ÂÈÎÚ¿ÙËÛ·Ó Ì 3-0 Ì ÁÎÔÏ ÙˆÓ ™ÔÏ¿ÎË, ¡·ÙÛÔ‡Ú· (·˘ÙÔÁÎfiÏ) Î·È ∫·Ì¿ÓÙ·Ë.

∞¶ƒπ§π√™ ªÂÙ¿ ·fi ÙÚÂȘ Ì‹Ó˜ Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ÁÓÒÚÈÛ ÙËÓ ‹ÙÙ· Î·È ¿ÏÈ ÛÙË ƒfi‰Ô, ·˘Ù‹ ÙË ÊÔÚ¿ ·fi ÙÔÓ ¢È·ÁfiÚ· Ì 2-1. √È ΔÚÈ·ÓٷʇÏÏÔ˘ Î·È ™·Ï·Ì·ÛÙÚ¿Î˘ ¤Ù˘¯·Ó Ù· Ù¤ÚÌ·Ù· ÙˆÓ ÁË‰ԇ¯ˆÓ, ÂÓÒ Ô ™ÔÏ¿Î˘ ÛÎfiÚ·Ú ÁÈ· ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹ ÛÙȘ ӛΘ ÁÈ· ÙÔ˘˜ “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔ˘˜” . √ ∞ÁÚ. ∞ÛÙ¤Ú·˜ ‰ÂÓ ÌfiÚÂÛ ӷ ÚÔ‚¿ÏÂÈ ·ÓÙ›ÛÙ·ÛË Î·È ¤Ê˘Á Ì ٤ÛÛÂÚ· ÁÎÔÏ ·fi ÙÔ μfiÏÔ (41). √ ™ÔÏ¿Î˘ Û˘Ó¤¯ÈÛ ӷ ÛÎÔÚ¿ÚÂÈ (¤Ù˘¯Â ‰‡Ô ÁÎÔÏ), ÂÓÒ ·fi ¤Ó· Ù¤ÚÌ· ÛËÌ›ˆÛ·Ó ÔÈ æ˘¯ÔÁÈfi˜ Î·È §È·¿Î˘. ªÂ ÙÔ˘˜ ÙÚÂȘ ‚·ıÌÔ‡˜ “·¤‰Ú·Û” ·fi ÙËÓ ∫·Ï¿Ì·Ù· Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ÓÈÎÒÓÙ·˜ Ì 2-0 Ì ٤ÚÌ·Ù· ÙˆÓ ∫·ÂÙ¿ÓÔ˘ Î·È ƒfiÙ˙¤ÚÈÔ, “ÛÊÚ·Á›˙ÔÓÙ·˜” ÙÔ ÂÈÛÈÙ‹ÚÈÔ Ù˘ ·Ófi‰Ô˘. ∞ÔıˆÙÈ΋˜ ·Ô‰Ô¯‹˜ ¤Ù˘¯Â Ë ·ÔÛÙÔÏ‹ ÙˆÓ “ÂÚ˘ıÚÔχΈӔ ηٿ ÙËÓ ÂÈÛÙÚÔÊ‹ Ù˘ ÛÙÔ μfiÏÔ.

ª∞´√™ ™ÙȘ ™¤ÚÚ˜ Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ËÙÙ‹ıËΠ̠2-1 ·fi ÙÔÓ ¶·ÓÛÂÚÚ·˚Îfi, Ì ÙÔ˘˜ §¤·ÓÙÚÔ Î·È °ÂˆÚÁÈ¿‰Ë Ó· ÂÙ˘¯·›ÓÔ˘Ó Ù· ÁÎÔÏ ÙˆÓ ÓÈÎËÙÒÓ. °È· ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi ›¯Â ÛÎÔÚ¿ÚÂÈ Ô... Û˘Ó‹ı˘ ‡ÔÙÔ˜, ∏Ï›·˜ ™ÔÏ¿Î˘. ™ÙÔ ÚÔÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ·È¯Ó›‰È ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ Û˘Ó¤ÙÚÈ„Â Ì 5-2 ÙË ƒfi‰Ô ÛÙÔ μfiÏÔ. √ ™È·ÏÌ¿˜ ÛËÌ›ˆÛ ‰‡Ô ÁÎÔÏ Î·È ·fi ¤Ó· ÔÈ ™ÔÏ¿Î˘, ∞ÌÚ¿ÌÔ‚ÈÙ˜ Î·È ΔÛÂÎÔ‡Ú·˜. °È· ÙÔ˘˜ ÊÈÏÔÍÂÓÔ‡ÌÂÓÔ˘˜ ÛÎfiÚ·Ú·Ó ÔÈ ∫·ÎÏ·Ì¿ÓÔ˜ Î·È §Ô˘ÙÛÈ¿ÓÔ. ™ÙȘ 16 ª·˝Ô˘ Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ÁÈfiÚÙ·Û ÙËÓ ¿ÓÔ‰Ô ÛÙË ™Ô‡ÂÚ §ÈÁÎ ÌÂÙ¿ ·fi 20 ¯ÚfiÓÈ·, Ì ÌÈ· Ê·ÓÙ·ÛÌ·ÁÔÚÈ΋ ÂΉ‹ÏˆÛË ÛÙÔ ·È¯Ó›‰È Ì ÙÔÓ ∂ıÓÈÎfi. ∏ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ ¶ÂÈÚ·È¿ ‰¤¯ıËΠӷ ·ÁˆÓÈÛÙ› ˆ˜ ÁË‰ԇ¯Ô˜ ÛÙÔ μfiÏÔ. √ ∂ıÓÈ Îfi˜ ΤډÈÛ Ì 2-1, ¯¿ÚË ÛÙ· ÁÎÔÏ ÙˆÓ ∫ÔڷοÎË Î·È ™ÈÏÈÁ·Ú‰¿ÎË, ÂÓÒ Ô ¶ÏÈ¿ Áη˜ ¤Ù˘¯Â ÙÔ Ù¤ÚÌ· ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡.

¤Ì„˘¯Ô ‰˘Ó·ÌÈÎfi ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ ÙÔ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ Î·ÏÔη›ÚÈ. ¢Ò‰Âη Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ ·Ú¤ÌÂÈÓ·Ó ·fi ÙËÓ ÔÌ¿‰· Ô˘ ΤډÈÛ ÙËÓ ¿ÓÔ‰Ô ÛÙË ™Ô‡ÂÚ §ÈÁÎ, ηıÒ˜ ·ÚÂÏıfiÓ ·fi ÙÔ˘˜ “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔ˘˜” ·ÔÙ¤ÏÂÛ·Ó ÔÈ ƒÔÙ˙¤ÚÈÔ ª¿ÚÙÈÓ˜, ∂Ó¤· ∫ÔÏ›ÙÛÈ, ºÒÙ˘ ∫ËÔ˘Úfi˜, ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ∞Ú‚·Ó›Ù˘, ª·ÓÒÏ˘ §È·¿Î˘, ™Ù¤ÏÈÔ˜ ∞Ó‰Ú›ÎÔ˜, ∂˘ı‡Ì˘ ∫ÔÙ›ÙÛ·˜, ∫ÒÛÙ·˜ ºÔ‡ÊÔ˘Ï·˜, ∂ÚfiÏ ªÔ˘ÏÔ‡Ù, ∫‡‰ˆÓ ∫·ÚÏfiÔ˘ÏÔ˜, °ÈÒÚÁÔ˜ π·Îˆ‚¿Î˘, ¡ÙÔÌ·ÁÎfiÈ ∞ÌÚ¿ÌÔ‚ÈÙ˜, ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ ∫fiÚÌÔ˜ Î·È ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ™È·ÏÌ¿˜. √ ™¿Î˘ ΔÛÈÒÏ˘ ·Ú¤ÌÂÈÓ ÛÙÔ ÙÈÌfiÓÈ Ù˘ Ù¯ÓÈ΋˜ ËÁÂÛ›·˜, ÂÓÒ Ù· Ó¤· ÚfiÛˆ· Ô˘ ‹Úı·Ó ÛÙËÓ ÔÌ¿‰· ‹Ù·Ó 15 Û˘ÓÔÏÈο Î·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÔÈ ŒÏÓÙÈÓ °È·ÎÔ‡Ô‚ÈÙ˜, ª·ÓÔ˘¤Ï ƒfiη, ¶¤ÙÂÚ ¡ÙÔÏÂ˙¿È, ÷‚Ȥ ΔÔÌ¿˜, ÷ϛʷ ™·Óηڤ, ∑fiÏÙ·Ó ™¤ÏÂ˙È, μ·ÁÁ¤Ï˘ °ÎfiÙÔ‚Ô˜, º·ÎÔ‡ÓÙÔ ∫¿ÛÙÚÔ, ∫ÒÛÙ·˜ ™Î¿ÚÔ˜, ∞ÓÙÒÓ˘ ƒ›Îη, ¶¿ÔÏÔ ºÚ·ÓÙ˙È¿ÓÂ, ™Ù¿ı˘ ƒfiη˜, ÃÔ˘¿Ó ª·ÚÙ›Ó ª¿ÚÈÔ ªÚ¤Ûη Î·È Ô Ó·Úfi˜ ∞ϤͷӉÚÔ˜ ∑¤Ú˘. ∏ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· ÍÂÎÈÓ¿ Ì ÙȘ ηχÙÂÚ˜ ÚÔÔÙÈΤ˜ Î·È ÙÔ ‚·ÛÈÎfi ÛÙ¿‰ÈÔ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÂ›Ù·È ÛÙÔ ∫·ÚÂÓ‹ÛÈ Î·È ÛÙÔ ¶Ú¿ÙÔ Ù˘ μfiÚÂÈ·˜ πÙ·Ï›·˜. √ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ› ÂÍ·ÈÚÂÙÈΤ˜ ÂÌÊ·Ó›ÛÂȘ Û fiÏ· Ù· ÊÈÏÈο ·È¯Ó›‰È· ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›·˜ Û ∂ÏÏ¿‰· Î·È ∂˘ÚÒË, ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÔÓÙ·˜ ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ ÙË §¿ÙÛÈÔ Î·È ÙË ªÔÓ·Îfi. ΔÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Ù˘ ™Ô‡ÂÚ §ÈÁÎ ·Ú¯›˙ÂÈ ÛÙȘ 28 ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘. ¶ÚÒÙÔ ·È¯Ó›‰È ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ ÛÙË ¡. ™Ì‡ÚÓË Ì ·ÓÙ›·ÏÔ ÙÔÓ ¶·ÓÈÒÓÈÔ Î·È ÚÒÙË ÛÔ˘‰·›· Ó›ÎË Ì 1-0 Ì ÁÎÔÏ ÙÔ˘ ª¿ÚÈÔ ªÚ¤Ûη.

™∂¶Δ∂ªμƒπ√™ ΔÔ ÚÒÙÔ ·È¯Ó›‰È ¤‰Ú·˜ ÁÈ· ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi Û˘Óԉ‡ÙËΠ̠‹ÙÙ· Ì 1-0 ·fi ÙÔÓ ∂ÚÁÔÙ¤ÏË ÛÙÔ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎfi. √ ªÔ˘ÓÙÈÌ›Ú ‹Ù·Ó Ô ÛÎfiÚÂÚ ÙˆÓ ∫ÚËÙÈÎÒÓ Î·È ·˘Ù‹ Ë ‹ÙÙ· ¤ÌÂÏÏ ӷ Â›Ó·È Ë ÌÔÓ·‰È΋ ÛÙÔ μfiÏÔ ÁÈ· ÙÔ˘˜ “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔ˘˜” ÛÙÔÓ ÚÒÙÔ Á‡ÚÔ ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜. ∞ÎÔÏÔ˘ı› ÙÔ ·È¯Ó›‰È Ì ÙÔÓ ¶∞√∫ ÛÙËÓ ΔÔ‡Ì·, fiÔ˘ Ô √Ï˘ÌÈ· Îfi˜ fi¯È ÌfiÓÔ ÛÙ¿ıËΠ“fiÚıÈÔ˜” ·Ô ÛÒÓÙ·˜ ÈÛÔ·Ï›· 1-1, ·ÏÏ¿ ı· ÌÔ ÚÔ‡Û ӷ ¿ÚÂÈ Î·È ÙË Ó›ÎË ·ÎfiÌË. √ ª·ÚÙ›Ó ¿ÓÔÈÍ ÙÔ ÛÎÔÚ ÁÈ· ÙÔ ‚ÔÏÈÒÙÈ ÎÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ·, ÁÈ· Ó· ÈÛÔÊ·Ú›ÛÂÈ ÁÈ· ÙÔÓ ¶∞√∫ Ô ÿ‚ÈÙ˜. ªÂÁ¿ÏË ÂÌÊ¿ÓÈÛË Î·È ÛÔ˘‰·›· Ó›ÎË Â› Ù˘ ∞∂∫ Ì 3-1 ÛËÌ›ˆÛ ÛÙȘ 26 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ ÂÓÙfi˜ ¤ ‰Ú·˜ Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜. Δ· ÁÎÔÏ ¤Ù˘¯·Ó ÔÈ ™·Óηڤ, ªÚ¤Ûη Î·È √˘Ì›ÓÙ˜ Ì ¤Ó·ÏÙÈ, ÂÓÒ ÁÈ· ÙËÓ ∞∂∫ ›¯Â ÈÛÔÊ·Ú›ÛÂÈ ÚÔÛˆÚÈÓ¿ Ô §˘ÌÂÚfiÔ˘ÏÔ˜.

√∫Δøμƒπ√™ π√À¡π√™-π√À§π√™∞À°√À™Δ√™ ™ËÌ·ÓÙÈΤ˜ ‹Ù·Ó ÔÈ ·Ó·Î·Ù·Ù¿ÍÂȘ ÛÙÔ

√È “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔÈ” ·ÈÊÓȉȿÛÙËÎ·Ó ÛÙ· ÚÒÙ· ÏÂÙ¿ ÙÔ˘ ·È¯ÓȉÈÔ‡ Ì ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi ÛÙÔ “∫·Ú·˚ÛοÎË” , ‰¤¯ıËηÓ

‰‡Ô ÁÎÔÏ ÛÙÔ ÚÒÙÔ 20ÏÂÙÔ ·fi ÙÔ˘˜ ΔÔÚÔÛ›‰Ë Î·È ªÈÚ·Ï¿˜ ÁÈ· Ó· ¯¿ÛÔ˘Ó ÙÂÏÈο Ì 3-1. ΔÔ ÙÚ›ÙÔ Ù¤ÚÌ· ÙˆÓ ¶ÂÈڷȈÙÒÓ ÛËÌ›ˆÛÂ Î·È ¿ÏÈ Ô ªÈÚ·Ï¿˜, ÂÓÒ ÁÈ· ÙÔ˘˜ “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔ˘˜” ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ÛÎfiÚ·ÚÂ Ô √˘Ì›ÓÙ˜. ¢Â‡ÙÂÚË Û˘Ó¯fiÌÂÓË ¤ÍÔ‰Ô˜ ÁÈ· ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi, Ô ÔÔ›Ô˜ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ ÙÔÓ ∞ÙÚfiÌËÙÔ ÛÙÔ ¶ÂÚÈÛÙ¤ÚÈ. ∏ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ ™¿ÎË ΔÛÈÒÏË ‚Ú¤ıËΠ‰‡Ô ÊÔÚ¤˜ ›Ûˆ ÛÙÔ ÛÎÔÚ, fï˜ Ô ªÚ¤Ûη ·Ú¯Èο Î·È Ô ¡ÙÔÏÂ˙¿È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÈÛÔÊ¿ÚÈÛ·Ó ÙÔ ÛÎÔÚ Î·È ÙÔ Ì·Ù˜ ¤ÏËÍ ÈÛfi·ÏÔ 2-2. Δ· Ù¤ÚÌ·Ù· ÙÔ˘ ∞ÙÚfiÌËÙÔ˘ ÛËÌ›ˆÛ·Ó ÔÈ ªÚ›ÙÔ Î·È ™·ÌÔ‡. πÛfi·ÏÔ 1-1 ¤ÏËÍ ÙÔ ıÂÛÛ·ÏÈÎfi ÓÙ¤ÚÌÈ Ì ÙË §¿ÚÈÛ· ÛÙÔ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎfi. √ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ‹Ù·Ó ηχÙÂÚÔ˜ ÛÙÔ ÚÒÙÔ Ì¤ÚÔ˜ fiÔ˘ Î·È ÚÔËÁ‹ıËΠ̠1-0 Ì ÁÎÔÏ ÙÔ˘ ªfiÓ¯Â, ÁÈ· Ó· ‰Â¯ı› ÙÔ ÁÎÔÏ Ù˘ ÈÛÔÊ¿ÚÈÛ˘ ·fi ÙÔÓ ªÂÙ›Ó ÛÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ËÌ›¯ÚÔÓÔ, ‰È¿ÛÙËÌ· fiÔ˘ Ë ∞∂§ ·Ó¤‚·Û ÙËÓ ·fi‰ÔÛ‹ Ù˘. √È “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔÈ” ÚÔÎÚ›ÓÔÓÙ·È ÛÙÔ˘˜ “16” ÙÔ˘ ∫˘¤ÏÏÔ˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ ·ÔÎÏ›ÔÓÙ·˜ ÙÔÓ √º∏ ÛÙÔ ∏Ú¿ÎÏÂÈÔ, ÎÂÚ‰›˙ÔÓÙ·˜ Ì 1-0 ÛÙËÓ ·Ú¿Ù·ÛË Ì ÁÎÔÏ ÙÔ˘ ∫·ÂÙ¿ÓÔ˘ Ì ¯Ù‡ËÌ· ¤Ó·ÏÙÈ. ∞ÎÔÏÔ˘ı› ÙÔ Ì·Ù˜ Ì ÙÔÓ ∏Ú·ÎÏ‹ ÛÙÔ “∫·˘Ù·ÓÙ˙fiÁÏÂÈÔ” , fiÔ˘ Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ› Ôχ ηϋ ÂÌÊ¿ÓÈÛË, ·ÔÛÒÓÙ·˜ ÈÛÔ·Ï›· ·fi ÙÔÓ “°ËÚ·Èfi” (0-0).

¡√∂ªμƒπ√™ ΔËÓ ÙÚ›ÙË ÙÔ˘ Ó›ÎË ÛÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ÛËÌ›ˆÛÂ Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ÎfiÓÙÚ· ÛÙËÓ ∫¤Ú΢ڷ, ÙÔÓ Î·Îfi ÙÔ˘ “‰·›ÌÔÓ·” . √È “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔÈ” ÂÈÎÚ¿ÙËÛ·Ó Ì 1-0 Ì ÛÎfiÚÂÚ ÙÔÓ ∏Ï›· ™ÔÏ¿ÎË. ™ÙȘ ™¤ÚÚ˜ Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ÚÔËÁ‹ıËΠ2-0 ÛÙÔ ËÌ›¯ÚÔÓÔ ÙÔ˘ ¶·ÓÛÂÚÚ·˚ÎÔ‡, ˆÛÙfiÛÔ, ‰ÂÓ Î·Ù¿ÊÂÚ ӷ ¿ÚÂÈ ÙË Ó›ÎË, ηıÒ˜ ÔÈ ÁË‰ԇ¯ÔÈ ÈÛÔÊ¿ÚÈÛ·Ó Û 2-2 Ì ٤ÚÌ·Ù· ÙˆÓ ª¤ÏÈÙ˜ Î·È §ÂÔ˙›ÓÈÔ Ì ¤Ó·ÏÙÈ, Ì ÙÔÓ ‰È·ÈÙËÙ‹ ∫·ÏfiÔ˘ÏÔ, ¿ÓÙˆ˜ Ó· ‚¿˙ÂÈ ÙÔ... ¯ÂÚ¿ÎÈ ÙÔ˘. ¡¤· ÈÛÔ·Ï›· ÁÈ· ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi, ·˘Ù‹ ÙË ÊÔÚ¿ Ì ·ÓÙ›·ÏÔ ÙÔÓ ∞ÛÙ¤Ú· ΔÚ›ÔÏ˘ ÛÙÔ μfiÏÔ (1-1). √È ÊÈÏÔÍÂÓÔ‡ÌÂÓÔÈ ¿ÓÔÈÍ·Ó ÙÔ ÛÎÔÚ Ì ÙÔÓ √ÚfiıÎÔ, ÁÈ· Ó· ÈÛÔÊ·Ú›ÛÂÈ ÁÈ· ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi Ô ª·ÚÙ›Ó. ΔÔ ÁÎÔÏ ÙÔ˘ ∫·ÂÙ¿ÓÔ˘ ÛÙÔÓ ·ÁÒÓ· Ì ÙËÓ ∫·‚¿Ï· ‰ÂÓ ÛÙ¿ıËΠ·ÚÎÂÙfi ÁÈ· ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi Ó· ¿ÚÂÈ ÙË Ó›ÎË ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙÔ˘˜ “∞ÚÁÔÓ·‡Ù˜” . √ √ÓÔ˘¿ÙÛÈ ÛÙÔ 93’ ÈÛÔÊ¿ÚÈÛ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ∫·‚·ÏÈÒÙ˜ Î·È ÙÔ Ì·Ù˜ ¤ÏËÍ ÈÛfi·ÏÔ 1-1.

¢∂∫∂ªμƒπ√™ ∏ 13Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ·ԉ›¯ıËΠÁÚÔ˘ÛÔ‡˙ÈÎË ÁÈ· ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi. √È “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔÈ” ¤¯·Û·Ó ·›Û٢٘ ¢ηÈڛ˜ ÛÙÔ ·È¯Ó›‰È Ì ÙËÓ •¿ÓıË ÂÎÙfi˜ ¤‰Ú·˜ ÁÈ· Ó· ËÙÙËıÔ‡Ó Ì 1-0, ¯¿ÚË Û’ ¤Ó· ÁÎÔÏ ÙÔ˘ ª·ÚÛÂÏ›ÓÈÔ. ∞ÎÔÏÔ‡ıËÛ ÙÔ ·È¯Ó›‰È Ì ÙÔÓ ÕÚË ÛÙÔ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎfi, fiÔ˘ Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ‚Ú¤ıËΠӷ ΢ÓËÁ¿ ÙÔ ÛÎÔÚ, ηıÒ˜ Ô ¡¤ÙÔ Ì ¤Ó· ÂÎÏËÎÙÈÎfi ÁÎÔÏ ¤‚·Ï ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙÔ ÛÎÔÚ ÙÔ˘˜ “ΛÙÚÈÓÔ˘˜” . ΔÂÏÈο Ô ¡ÙÔÏÂ˙¿È Ì ÎÂÊ·ÏÈ¿ ÈÛÔÊ¿ÚÈÛ Û 1-1.. ™ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ·È¯Ó›‰È ÙÔ˘ ÚÒÙÔ˘ Á‡ÚÔ˘ Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ¤Ù˘¯Â ÈÛÙÔÚÈ΋ Ó›ÎË Â› ÙÔ˘ ¶·Ó·ıËÓ·˚ÎÔ‡ ÛÙÔ √∞∫∞ Ì 1-0. ∂Í·ÈÚÂÙÈ΋ ÂÌÊ¿ÓÈÛË ·fi ÏÂ˘Ú¿˜ “ÂÚ˘ıÚÔχΈӔ , ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÛËÌ›ˆÛ·Ó ÙÔ “¯Ú˘Ûfi” ÁÎÔÏ Ì ÙÔÓ ªfiӯ ÛÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ËÌ›¯ÚÔÓÔ. ΔËÓ ÚfiÎÚÈÛË ÛÙÔ˘˜ “8” ÙÔ˘ ∫˘¤ÏÏÔ˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ ‹ÚÂ Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜, ÂÈÎÚ· ÙÒÓÙ·˜ Ì 2-0 ÙÔ˘ ¶·ÓÛÂÚÚ·˚ÎÔ‡ ÛÙÔ μfiÏÔ, Ì ‰‡Ô ÁÎÔÏ ÙÔ˘ ™ÔÏ¿ÎË. ™Ù· ÚÔËÌÈÙÂÏÈο ÙÔ ‚ÔÏÈÒÙÈÎÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ı· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ ÙÔ ÓÈÎËÙ‹ Ù˘ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛ˘ ∫¤Ú΢ڷ˜-∏Ú·ÎÏ‹. √È “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔÈ” ¤ÎÏÂÈÛ·Ó È‰·ÓÈο ÙË ¯ÚÔÓÈ¿ Î·È ϤÔÓ Ë ‰ÈÔ›ÎËÛË ÎÈÓÂ›Ù·È ÁÈ· ÙËÓ ÂÓ›Û¯˘ÛË Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÛÙË ÌÂÙ·ÁÚ·ÊÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô ÙÔ˘ π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘. ¶·ÚÂÏıfiÓ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ‹‰Ë ‰‡Ô ·›ÎÙ˜, ÔÈ ºÚ·ÓÙ˙È¿ÓÂ Î·È ∫¿ÛÙÚÔ.


¶APA™KEYH 31 ¢EKEMBPIOY 2010

33

¶√§§∂™ ∏Δ∞¡ √π ¢π∞∫ƒπ™∂π™ ™Δ∏¡ ∫ø¶∏§∞™π∞ ∂¡ø ∞•π√§√°∏ ¶∞ƒ√À™π∞ ∂πÃ∞¡ ∫∞π Δ∞ À¶√§√π¶∞ ∞£§∏ª∞Δ∞

¢È¤Ú„ ÁÈ· ÌÈ· ·ÎfiÌË ¯ÚÔÓÈ¿ Ô √∂∞/¡∞μ Δ

Ô 1950 ÔÈ ÂÚ·ÛÈÙ¤¯Ó˜ ·ÏÈ›˜ Ù˘ Û˘ÓÔÈΛ·˜ ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ ›‰Ú˘Û·Ó ÙÔÓ ™‡ÏÏÔÁÔ ∂Ú·ÛÈÙ¯ÓÒÓ ∞ÏȤˆÓ μfiÏÔ˘ (™∂∞μ). Œ¯ÔÓÙ·˜ ̤۷ ÙÔ˘˜ ÙËÓ ÊÏfiÁ· Ù˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·˜, ÙËÓ ·Á¿Ë ÁÈ· ÙÔÓ ·ıÏËÙÈÛÌfi Î·È ÙËÓ ·Á¿Ë ÁÈ· ÙË ı¿Ï·ÛÛ· Î·È ÙÔÓ Ó·˘Ù·ıÏËÙÈÛÌfi ÙÔ˘˜ ÒıËÛ ·fi ÙÔ 1962 Î·È ÛÙËÓ ›‰Ú˘ÛË ¡·˘Ù·ıÏËÙÈÎÒÓ ÙÌËÌ¿ÙˆÓ. ŒÙÛÈ Ô ŸÌÈÏÔ˜ ÙÔ 1972 ÌÂÙÔÓÔÌ¿ÛıËΠ۠ŸÌÈÏÔ ∂Ú·ÛÈÙ¯ÓÒÓ ∞ÏȤˆÓ & ¡·˘ÙÈÎÒÓ ∞ıÏËÌ¿ÙˆÓ μfiÏÔ˘ (√.∂.∞. & ¡.∞.μ.) Î·È ‰È¤ÁÚ·„ ϷÌÚ‹ ‰È·‰ÚÔÌ‹ ÛÙ· ‰ÚÒÌÂÓ· ÙÔ˘ ÀÁÚÔ‡ ÛÙ›‚Ô˘ fi¯È ÌfiÓÔ ÛÙË ∂ÏÏ¿‰· ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙÔÓ ∂˘Úˆ·˚Îfi Î·È ¶·ÁÎfiÛÌÈÔ ¯ÒÚÔ. ™‹ÌÂÚ· Ô √∂∞/¡∞μ ¤¯ÂÈ ÔÎÙÒ ÂÓÂÚÁ¿ ¡·˘Ù·ıÏËÙÈο ÙÌ‹Ì·Ù·: Δ¯ÓÈ΋ ∫Ôχ̂ËÛË, ∂Ú·ÛÈÙ¯ÓÈ΋ ∞ÏÈ›·, ∫Ôχ̂ËÛË, À‰·ÙÔÛÊ·›ÚÈÛË, πÛÙÈÔÏÔ˝·, ∫ˆËÏ·Û›·, ÀÔ‚Ú‡¯È· ¢Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· Î·È ∂χıÂÚË ∫·Ù¿‰˘ÛË Î·È ‰ÈÂΉÈΛ Ó· ÙÔ˘ ·Ô‰ÔıÔ‡Ó fiÏÔÈ ÔÈ ¯ÒÚÔÈ Ô˘ ηÙ›¯Â ·fi ÙËÓ ÂÔ¯‹ Ù˘ ›‰Ú˘Û˘ ÙÔ˘ ÙÔ 1950 ÒÛÙ ӷ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËı› Ì›· Û‡Á¯ÚÔÓË Ó·˘Ù·ıÏËÙÈ΋ ÂÁηٿÛÙ·ÛË ·ÓÙ¿ÍÈ· ÙÔ˘ ÔÓfiÌ·ÙÔ˜ ÙÔ˘ Î·È Ù˘ ÚÔÛÊÔÚ¿˜ ÙÔ˘. √ √∂∞/¡∞μ ÂÎÙfi˜ ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏËÙÈÛÌÔ‡, ÙˆÓ ‰ÈÂıÓÒÓ Î·È ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈˆÓ ÂÈÙ˘¯ÈÒÓ ‰›ÓÂÈ Î·È ÙÔ ÎÔÈÓˆÓÈÎfi ÛÙ›ÁÌ· ÙÔ˘ ÂÚ·ÛÈÙ¯ÓÈÎÔ‡ ·ıÏËÙÈÛÌÔ‡ Ì ÙËÓ ÌÂÁ¿ÏË ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ÚÔÛÊÔÚ¿ ÂÓ·Û¯fiÏËÛ˘ Ì ÙÔÓ ·ıÏËÙÈÛÌfi ÙˆÓ 1000 ·ıÏËÙÒÓ Î·È ·ıÏËÙÚÈÒÓ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Ì·˜ Ô˘ Â›Ó·È ÂÓÙ·Á̤ÓÔÈ ÛÙÔ ·ıÏËÙÈÎfi ‰˘Ó·ÌÈÎfi ÙÔ˘ √Ì›ÏÔ˘. ∏ ÌÂÁ¿ÏË ·ıÏËÙÈ΋ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· ÙÔ˘ √∂∞/¡∞μ Â›Ó·È ˘ÂÚ‹Ê·ÓË ÁÈ· ÙȘ ÂÈÙ˘¯›Â˜ Ô˘ ÙÔÓ ¤¯Ô˘Ó ηٷٿÍÂÈ ÛÙÔ˘˜ ÚÒÙÔ˘˜ √Ì›ÏÔ˘˜ ¶·ÓÂÏÏËÓ›ˆ˜ Î·È ÚÒÙÔ √Ï˘ÌÈÔÓ›ÎË ŸÌÈÏÔ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Ì·˜. ∞˜ ‰Ô‡Ì fï˜ ÙÔÓ ·ÔÏÔÁÈÛÌfi ÙˆÓ ·ıÏËÙÈÎÒÓ ÙÌËÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘ √∂∞/¡∞μ ÁÈ· ÙÔ 2010, ÂÎÙfi˜ ÙÔ˘ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ ÎÔχ̂ËÛ˘.

∫ˆËÏ·Û›· ∏ ΈËÏ·Û›· Ù˘ fiÏ˘ Ì·˜ ¤¯ÂÈ

fiˆ˜ οı ¯ÚfiÓÔ ÛÙÔ ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Ô˘ ‰ÈÂÍ‹¯ıË ÛÙ· ª¤ı·Ó· Ì ‰ÈÔÚÁ·ÓˆÙ¤˜ ÙËÓ √ÌÔÛÔÓ‰›· ∂√À¢∞∞Δ∫ Î·È ÙÔÓ ¡.√. ªÂı¿ÓˆÓ. √ ª·ÓÒÏ˘ °È¿ÁÎÔ˜ η٤Ϸ‚ ÙËÓ ÚÒÙË ·ÓÂÏÏ‹ÓÈ· ı¤ÛË Ô˘ ÙÔ˘ ¤‰ˆÛ ‰Èη›ˆÌ· Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÛÙÔ ¶·ÁÎfiÛÌÈÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ·.

∂χıÂÚË Î·Ù¿‰˘ÛË √ Â› ÛÂÈÚ¿ ÂÙÒÓ ‰ÈÂıÓ‹˜ ·ıÏËÙ‹˜ ª·ÓÒÏ˘ °È¿ÁÎÔ˜ ·fi ÙÔ 2009 ÎÚ·Ù¿ÂÈ ÙÔ ·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ ÚÂÎfiÚ ‰˘Ó·ÌÈ΋˜ ¿ÓÔÈ·˜ ÂχıÂÚ˘ ηٿ‰˘Û˘. ΔÔ ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ ¶ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ‰ÂÓ ‰ÈÂÍ‹¯ıË ÙÔ 2010.

À‰·ÙÔÛÊ·›ÚÈÛË

√ ™Ù¤ÚÁÈÔ˜ ¶··¯Ú‹ÛÙÔ˜ ‹Ú ÙÔ ·ÚÁ˘Úfi ÌÂÙ¿ÏÏÈÔ ÛÙÔ ¶·ÁÎfiÛÌÈÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ΈËÏ·Û›·˜ ·Ó‰ÚÒÓ

∏ ΔÚÈ·ÓÙ·Ê˘ÏÏÈ¿ ∫·Ï·ÌÔο (‰ÂÍÈ¿) Ì ÙÔ ¯Ú˘Ûfi ÌÂÙ¿ÏÏÈÔ ÛÙÔ ¶·ÁÎfiÛÌÈÔ ¡¤ˆÓ °˘Ó·ÈÎÒÓ

ÏÔ‡ÛÈÔ ·ÚÂÏıfiÓ, ı·˘Ì¿ÛÈÔ ·ÚfiÓ, Î·È fiˆ˜ Ê·›ÓÂÙ·È Î·È Ï·ÌÚfi ̤ÏÏÔÓ. ∞˘Ùfi ÊÚÔÓÙ›˙Ô˘Ó Ó· ·Ô‰ÂÈÎÓ‡Ô˘Ó Û˘Ó¯Ҙ ÔÈ ·ıÏËÙ¤˜-ÙÚȘ ÙÔ˘ √∂∞/¡∞μ Ì ÙȘ ÊÂÙÈÓ¤˜ ÂÈÙ˘¯›Â˜ ÙÔ˘˜ ÛÙ· ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈ·, ¶·ÓÂ˘Úˆ·˚ο Î·È ¶·ÁÎfiÛÌÈ· ¶ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·Ù· fiÏˆÓ ÙˆÓ Î·ÙËÁÔÚÈÒÓ. ªfiÓÈÌÔ˜ οÙÔÈÎÔ˜ ÙˆÓ ÎÔÚ˘Ê·›ˆÓ ı¤ÛÂˆÓ ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ΈËÏ·Û›· Â›Ó·È Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ· Ô √∂∞/¡∞μ. Ÿˆ˜ ¤ÚÛÈ ¤ÙÛÈ Î·È Ê¤ÙÔ˜ ÊÈÁÔ˘Ú¿ÚÂÈ ÛÙȘ ÚÒÙ˜ ı¤ÛÂȘ Ù˘ ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈ·˜ ηٿٷ͢ ÛÙÔÓ ›Ó·Î· ÙˆÓ ÌÂÙ·ÏÏ›ˆÓ, ¤¯ÔÓÙ·˜ ·Ú¿ÏÏËÏ· μ·ÏηÓÈΤ˜, ªÂÛÔÁÂȷΤ˜, Î·È ¶·ÁÎfiÛÌȘ ÂÈÙ˘¯›Â˜. ΔÔ 2010 ·ÔÙÂÏ› ϤÔÓ Î·È ·˘Ùfi ÛÙ·ıÌfi ÛÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· ÙÔ˘ √Ì›ÏÔ˘. ∞Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ˘˜ ÎÔÚ˘Ê·›Ô˘˜ ÁÈ· ÙË ¯ÚÔÓÈ¿ ‹Ù·Ó Î·È ¿ÏÈ Ô ™Ù¤ÚÁÈÔ˜ ¶··¯Ú‹ÛÙÔ˜ Î·È Ë ΔÚÈ·ÓÙ·Ê˘ÏÏÈ¿ ∫·Ï·ÌÔο, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ

ÁÈ’ ·˘Ùfi ÙÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi fiÌÈÏÔ ‰ÂÓ ·ÔÙÂÏ› ÌÈ· ÙÂÙÚÈÌ̤ÓË ‰È·‰Èηۛ·, ·ÏÏ¿ Î·È ÌÈ· Ô˘ÛÈ·ÛÙÈ΋ Ú¿ÍË ·Ó·ÁÓÒÚÈÛ˘ Ù˘ Û˘ÏÏÔÁÈ΋˜ ÚÔÛ¿ıÂÈ·˜ ·ıÏËÙÒÓ, ÚÔÔÓËÙÒÓ, ·Ú·ÁfiÓÙˆÓ, Ô˘ ˘ÂÚ‚¿ÏÔ˘Ó ÙˆÓ ‰˘Ó·ÙÔÙ‹ÙˆÓ ÙÔ˘˜, ÔÚÌÒÌÂÓÔÈ ÌfiÓÔ ·fi ÙËÓ ·Á¿Ë ÁÈ· ÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ÙÔÓ ·ıÏËÙÈÛÌfi Î·È ÙËÓ fiÏË ÙÔ˘˜. ™Ù·ıÂÚ‹ ·Í›· ÛÙÔ ¯ÚËÌ·ÙÈÛÙ‹ÚÈÔ ÙˆÓ ÛÔÚ, Ô √∂∞/¡∞μ Û˘Á¯·›ÚÂÈ ÙÔ˘˜ ·ıÏËÙ¤˜ ÙÔ˘ ÁÈ· ·ÎfiÌË ÌÈ· ÂÈÙ˘¯Ë̤ÓË Û¯ÔÏÈ΋ Î·È ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ¯ÚÔÓÈ¿, ·Ó·ÁÓˆÚ›˙ÂÈ ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÙˆÓ ÚÔÔÓËÙÒÓ ÙÔ˘ ∫ÒÛÙ· ∫·Ì̤ÓÔ˘ Î·È ∂˘ı‡ÌË Δ˙Ô‡ÓË, ۯ‰ȿ˙ÂÈ ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ Ì fiÚ·Ì· Î·È ¿ıÔ˜, fiÚ·Ì· ÁÈ· ·ÎfiÌ· ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˜ ‰È·ÎÚ›ÛÂȘ, ¿ıÔ˜ ÁÈ· Ó· Êı¿ÛÂÈ Ë ÂÒ‰˘ÓË ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ ÚÔÛ¿ıÂÈ·, Ó· Á›ÓÂÈ ÂÊ·ÏÙ‹ÚÈÔ ‹ıÔ˘˜ Î·È Ô˘ÛÈ·ÛÙÈ΋˜ ÚÔÛÊÔÚ¿˜ ÛÙË ÓÂÔÏ·›·, Î·È ÛÙÔ ÎÔÈÓˆÓÈÎfi Û‡ÓÔÏÔ Ù˘ fiÏ˘ Ì·˜. ∫ÔÚ˘Ê·›Â˜ ÛÙÈÁ̤˜ ÙÔ˘ ΈËÏ·ÙÈÎÔ‡ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ ÁÈ· ÙÔ 2010 ‹Ù·Ó ÙÔ ¯Ú˘Ûfi ÌÂÙ¿ÏÏÈÔ ÛÙÔ ¶·ÁÎfiÛÌÈÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ΈËÏ·Û›·˜ ÛÙÔ 2Ïfi ™ÎÈÊ [2Ã] ¡¤ˆÓ °˘Ó·ÈÎÒÓ, Ô˘ η٤ÎÙËÛ ÁÈ· ‰Â‡ÙÂÚË Û˘Ó¯fiÌÂÓË ¯ÚÔÓÈ¿ Ë ΔÚÈ·ÓÙ·Ê˘ÏÏÈ¿ ∫·Ï·ÌÔο (ÌÈ· ÂÈÙ˘¯›· Ô˘ Û¿ÓÈ· ÂÙ˘¯·›ÓÂÈ ÁÈ· ‰Â‡ÙÂÚË Û˘Ó¯fiÌÂÓË ¯ÚÔÓÈ¿ ·ıÏËÙ‹˜ ÛÙË ÎˆËÏ·Û›·) Î·È ·Ó·ÌÊ›‚ÔÏ· Ë ÌÂÁ¿ÏË ÂÈÙ˘¯›· ÙÔ˘ ™Ù¤ÚÁÈÔ˘ ¶··¯Ú‹ÛÙÔ˘, fiÔ˘ η٤ÎÙËÛ ÙÚ›· ÌÂÙ¿ÏÏÈ· Û ÈÛ¿ÚÈı̘ ∂˘Úˆ·˚Τ˜ Î·È ¶·ÁÎfiÛÌȘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÛÂȘ. ∫ÔÚ˘Ê·›Ô fiψÓ, ÙÔ ·ÚÁ˘Úfi ÛÙÔ ¶·ÁÎfiÛÌÈÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ·Ó‰ÚÒÓ, ÛÙË Ï›ÌÓË Karapiro Ù˘ N¤·˜ ∑ËÏ·Ó‰›·˜ ÛÙÔ ·ÁÒÓÈÛÌ· Ù˘ 4ÎÒÔ˘[ 4-] ÙˆÓ ·Ó‰ÚÒÓ. ŒÓ· ÌÂÙ¿ÏÏÈÔ Ô˘ ηٷÎÙ‹ıËΠÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ·fi ∂ÏÏËÓÈÎfi ϋڈ̷ Î·È Ô˘ ‰›ÓÂÈ ÙËÓ ‚‚·ÈfiÙËÙ· Û fiÏÔ˘˜ Ì·˜, fiÙÈ ı· ηٷʤÚÂÈ ÙÔ 2011 Ó· Â›Ó·È Ì¤Û· ÛÙ· ‰¤Î· ηχÙÂÚ· ÏËÚÒÌ·Ù· ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ Ô˘ ı· ¿ÚÔ˘Ó ÙÔ ÂÈÛÈÙ‹ÚÈÔ ÁÈ· ÙÔ˘˜ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡˜ ∞ÁÒÓ˜ ÙÔ˘ §ÔÓ‰›ÓÔ˘. ªÂ ÙËÓ Â˘¯‹ Î·È ÙËÓ ÂÏ›‰· fiÙÈ ı· ÍÂÂÚ·ÛÙÔ‡Ó ÔÈ ‰˘ÛÎÔϛ˜ ÔÈ ˘‡ı˘ÓÔÈ ÙÔ ÎˆËÏ·ÙÈÎÔ‡ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ ºÒÙ˘ ¶ÂÙÈÎfiÔ˘ÏÔ˜, ª·ÓÒÏ˘ μ·Ú‰·Ï‹˜ ‡¯ÔÓÙ·È ÛÙÔ˘˜ ·ıÏËÙ¤˜, ÚÔÔÓËÙ¤˜, Î·È ÛÙȘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȤ˜ ÙÔ˘˜ ÃÚfiÓÈ· ¶ÔÏÏ¿, ∫·Ï‹ ÃÚÔÓÈ¿, ÀÁ›·, ∂˘Ù˘¯›·, Î·È ÂÎÏ‹ÚˆÛË ÙˆÓ ÔÓÂ›ÚˆÓ Î·È ÚÔÛ‰ÔÎÈÒÓ ÙÔ 2011.

ÁÈ· ‰Â‡ÙÂÚË Û˘Ó¯fiÌÂÓË ¯ÚÔÓÈ¿ η٤Ϸ‚·Ó ÙË ÎÔÚ˘Ê‹ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘, ηٷÎÙÒÓÙ·˜ ÌÂÙ¿ÏÏÈ· Û fiϘ ÙȘ ∂˘Úˆ·˚Τ˜ Î·È ¶·ÁÎfiÛÌȘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÛÂȘ. ∂›Û˘ ·ıÏËÙ¤˜ fiˆ˜ ÔÈ ¶·ÛÈÔ‡‰Ë˜, ∫Ô˘˙ÈÒη˜, ªˆÚ·˝Ù˘, ∫·ÛÙ·Ó¿˜, £ˆÌfiÔ˘ÏÔ˜, ∫›ÛÛ·˜, °·Ï·Ófi˜, ∞¯Ì¤‰ÔÊ, ∑Ô˘·ÓÈÒÙ˘, ∫Ô˘ÚÎÔ‡Ì·, ∫Ô˘ÙÛÔÚ‚‡ıË, Î·È ªˆÚ·›ÙË, Ì ¶·ÓÂÏÏ‹ÓȘ Î·È μ·ÏηÓÈΤ˜ ӛΘ, ·ÏÏ¿ Î·È ÔÈ ÓÂfiÙÂÚÔÈ, ª›ÏÏË, °ÎÈ¿Ù·, ∫Ô˘ÙÛÔÚ‚‡ıË, ™Î˘ÏÔÁÈ¿ÓÓ˘, ¶··Û·ÎÂÏ·Ú›Ô˘, §ÈÁÓfi˜, Î·È ÌÈ· ÏÂÈ¿‰· ·ÎfiÌË ÌÈÎÚfiÙÂÚˆÓ ·ıÏËÙÒÓ, οو ·fi ÙËÓ Î·ıÔ‰‹ÁËÛË Î·È Â›ÔÓË ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÙˆÓ ÚÔÔÓËÙÒÓ ÙÔ˘˜, ηÙfiÚıˆÛ·Ó Ó· ÎÚ·Ù‹ÛÔ˘Ó ÙÔÓ fiÌÈÏÔ „ÈÏ¿, Î·È ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ô˘ Â›Ó·È ‰›Ï· ÙÔ˘˜ (°ÔÓ›˜, ¶ÚÔÔÓËÙ¤˜, ¢ÈÔÈÎÔ‡ÓÙ˜) ·Ú¿ ÙËÓ ÂÁηٿÏÂÈ„Ë Ù˘ ÔÏÈÙ›·˜, Ó· ·ÈÛı¿ÓÔÓÙ·È ˘ÂÚ‹Ê·ÓÔÈ. ŒÓ·˜ ·ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ ¯ÚÔÓÈ¿˜

πÛÙÈÔÏÔ˝· ΔÔ 2010 ·ԉ›¯ıËΠ·ÎfiÌ· ÌÈ· ·Ô‰ÔÙÈ΋ ¯ÚÔÓÈ¿ Ì ¿ÚÈÛÙ· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ÁÈ· ÙÔ ÙÌ‹Ì· ÈÛÙÈÔÏÔ˝·˜ ÙÔ˘ √∂∞/¡∞μ Ì ·ÔÎÔڇʈ̷ ÙË ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË ÙÔ˘ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ‡ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ ÙÔ ºÂ‚ÚÔ˘¿ÚÈÔ ÛÙËÓ fiÏË ÙÔ˘ μfi-

ÏÔ˘ fiÔ˘ ÔÈ ·ıÏËÙ¤˜ °ÂˆÚÁÈ¿‰Ë˜ °ÈÒÚÁÔ˜, ºÈÏ›Ô˘ ∫Ú›ÛÙÔÊÂÚ, º·ÛԇϷ °ÂˆÚÁ›·, ¶ÂÚÈ‚ÔÏÈÒÙ˘ ¢ËÌÔÛı¤Ó˘, ∞ÏÂ͛Ԣ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ Î·È ™ÈÒÌÔ˜ ¡ÈÎfiÏ·Ô˜ ·¤Û·Û·Ó ÌÂÙ¿ ·fi ÛÎÏËÚfi ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÌfi 200 ·ıÏËÙÒÓ Î·È ·ıÏËÙÚÈÒÓ Î·Ï¤˜ ı¤ÛÂȘ. √È ·ÁÒÓ˜ ·˘ÙÔ› ÛÙ¿ıËÎ·Ó ÔÚfiÛËÌÔ ·ÊÔ‡ ÚÔÛ¤ÏÎ˘Û·Ó ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Î·È ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÔÌ›ÏˆÓ ·’ fiÏË ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ‰Â›¯ÓÔÓÙ·˜ fiÙÈ ÔÈ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ √∂∞/¡∞μ ÚÔÛʤÚÔÓÙ·È ÁÈ· ÌÂÁ¿ÏÔ˘˜ ·ÁÒÓ˜ Î·È ÏfiÁˆ Ù˘ ÚÔÛÙ·Û›·˜ Ô˘ ÚÔÛʤÚÔ˘Ó ÛÙ· ÛοÊË Î·È ÛÙÔ˘˜ ·ıÏËÙ¤˜ fiÙ·Ó ÂÈÎÚ·ÙÔ‡Ó ‰˘Ó·ÙÔ› ¿ÓÂÌÔÈ. ™˘Ó¯›˙ÔÓÙ·˜ ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘ Ô √∂∞/¡∞μ ÛÙȘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÛÂȘ Ù˘ πÛÙÈÔÏÔ˚΋˜ √ÌÔÛÔÓ‰›·˜ Û˘ÌÌÂÙ›¯Â Û ‰È·Û˘ÏÏÔÁÈÎÔ‡˜ ·ÁÒÓ˜ ÛÙËÓ Ã·ÏΛ‰·, ∫·ÙÂÚ›ÓË, ∞Ù·Ï¿ÓÙË. Δ¤ÏÔ˜ Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÔÓÙ·˜ ÛÙÔ ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· 11 ¯ÚÔÓÒÓ ÙÔÓ πÔ‡ÓÈÔ Ô˘ ¤ÁÈÓ ÛÙËÓ ∞Ù·Ï¿ÓÙË Ì ÙÚÂȘ ·ıÏËÙ¤˜ (¶ÂÚÈ‚ÔÏÈÒÙË, ∞ÏÂ͛Ԣ, ™ÈÒÌÔ) Ô √∂∞/¡∞μ ¤Î·Ó ·ÈÛıËÙ‹ ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘. ∏ ÈÔ Û˘ÁÎÈÓËÙÈ΋ ›Ûˆ˜ ÛÙÈÁÌ‹ ÙÔ˘ 2010 ‹Ù·Ó Ë Û˘Óԉ¢ÙÈ΋ ·ÚÔ˘Û›· ÙˆÓ ÌÈÎÚÒÓ ÛηÊÒÓ ÙÔ˘ √Ì›ÏÔ˘ ÛÙËÓ ·Ó·¯ÒÚËÛË Ù˘ Regatta Ô˘ ·ÔÙ¤ÏÂÛ ¤Ó· ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÁÂÁÔÓfi˜ ÁÈ· ÙËÓ ¶fiÏË Ì·˜. ªÂ Ó¤· ÊÈÏÔÛÔÊ›· ·Ó¿Ù˘Í˘ Ù˘ ‚ÔÏÈÒÙÈ΢ ÈÛÙÈÔÏÔ˝·˜ Ô √∂∞/¡∞μ ¤Î·Ó ÙÔ 2010 ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· ÙÔ˘ Î·È ÙËÓ ÚÒÙË ÙÔ˘ ·ÚÔ˘Û›· Û Â›ÛËÌÔ˘˜ ÈÛÙÈÔÏÔ˚ÎÔ‡˜ ·ÁÒÓ˜ ·ÓÔÈÎÙ‹˜ ı·Ï¿ÛÛ˘ Ì ‰‡Ô ÛοÊË Ô˘ Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó Ì ٷ ¯ÚÒÌ·Ù· ÙÔ˘ √Ì›ÏÔ˘. ™‹ÌÂÚ· ·ÚÈıÌ› 12 ·ıÏËÙ¤˜-·ıÏ‹ÙÚȘ ÈÛÙÈÔÏÔ˝·˜ ·ÓÔÈÎÙ‹˜ £¿Ï·ÛÛ·˜ οÓÔÓÙ·˜ ˘ÂÚ‹Ê·ÓÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÂÊfiÚÔ˘˜ °ÂˆÚÁÈ¿‰Ë ™ˆÎÚ¿ÙË, ¶···Ó·ÁÈÒÙÔ˘ ¢‹ÌËÙÚ· Î·È ÙÔÓ ÚÔÔÓËÙ‹ πˆ¿ÓÓË ¶ÂÚÈ‚ÔÏÈÒÙË, fiˆ˜ Î·È ÁÈ· ÙËÓ ·ÏÌ·ÙÒ‰Ë ·Ó¿Ù˘ÍË ÛÙ· ÛοÊË optimist Î·È Laser. ¢ÈηȈ̷ÙÈο ÌÔÚԇ̠ӷ ԇ̠ˆ˜ Ë ÈÛÙÈÔÏÔ˝· ÙÔ˘ √∂∞/¡∞μ ·ÙÂÓ›˙ÂÈ ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ Ì ·ÈÛÈÔ‰ÔÍ›·.

∂Ú·ÛÈÙ¯ÓÈ΋ ·ÏÈ›· ∏ ÂÚ·ÛÈÙ¯ÓÈ΋ ·ÏÈ›· Ì 200 Û˘ÓÔÏÈο ·ıÏËÙ¤˜, ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛ ÂÛˆÙÂÚÈÎÔ‡˜ ·ÁÒÓ˜ ªÂÙ¿ ·fi ·˘ÙÔ‡˜ ηıÔÚ›ÛıËÎ·Ó ÔÈ ¤ÓÙ ÚÒÙÔÈ ·ıÏËÙ¤˜ Ô˘ ı· Ï¿‚Ô˘Ó Ì¤ÚÔ˜ ÛÙÔ˘˜ ·ÁÒÓ˜ ÚfiÎÚÈÛ˘ ¶·ÓÂÏÏËÓ›ˆÓ ·ÁÒÓˆÓ. æ˘¯‹ ÙÔ˘ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ ÔÈ ¤ÊÔÚÔÈ ∞Ó‰Ú¤·˜ ∫fiÓÙ˙ÔÁÏÔ˘ Î·È °ÂÒÚÁÈÔ˜ ∫ÔÓÙÔ‚¿˜.

ÀÔ‚Ú‡¯È· ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· ΔÔ 2010 Ô √∂∞/¡∞μ Û˘ÌÌÂÙ›¯Â

ΔËÓ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô 20092010 Ô √∂∞/¡∞μ Û˘ÌÌÂÙ›¯Â ÛÙ· ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·Ù· ˘‰·ÙÔÛÊ·›ÚÈÛ˘, ·›‰ˆÓ, ÂÊ‹‚ˆÓ, Ó¤ˆÓ, ÂÓÒ Ë ·Ó‰ÚÈ΋ ÙÔ˘ ÔÌ¿‰· ÛÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Ù˘ °’ ∂ıÓÈ΋˜. ∏ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙˆÓ ÙÌËÌ¿ÙˆÓ ÙˆÓ ·È‰ÈÎÒÓ Î·ÙËÁÔÚÈÒÓ Â›¯Â Û·Ó ÛÎÔfi Ó· Û˘ÁÎÚÔÙËıÔ‡Ó Û·Ó ÔÌ¿‰· Î·È Ó· ·ÔÎÙ‹ÛÔ˘Ó ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ· Î·È ÂÌÂÈÚ›· ·ÁÒÓˆÓ. ™˘ÌÌÂÙ›¯·Ó ÔÈ ÂÍ‹˜ ·ıÏËÙ¤˜: ƒÔ‚‡ı˘ ™ˆÙ‹Ú˘, ∫ÔÏËÌ‹ÙÚ·˜ ∞Ï., ∫ÔÎÔÚ›Ó˘ ¶·Ó. ∫ÔÎÔÚ›Ó˘ ™Ù., ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜, ª·ÚÙ˙Ô‡¯Ô˜ ∞ÁÁ., ª·Ï·ÌÔ‡Û˘ ™., ªÔÏÔ¯¿‰Ë˜ ™Ù·Ì., ∑¿¯·Ú˘ °., ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓ›‰Ë˜ ÿÚ˘, ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓ›‰Ë˜ ¢ËÌ., Δ¿ÛÈÔ˜ ÃÚ˘ÛfiÛÙÔÌÔ˜, ¢ËÌËÙÚ›Ô˘ ∂˘ı‡ÌÈÔ˜, ∫Ô˘ÌÔ˘ÚÏ‹˜ ∞ÚÈÛÙÔÙ¤Ï˘, ª·ÚÌ¿ÎÔ˜ ∂Ï¢ı¤ÚÈÔ˜ Î·È ∫·ÙÛÒÓ˘ πˆ¿ÓÓ˘. ∏ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· ÙˆÓ ·ıÏËÙÒÓ ¤ÁÈÓ ·fi ÙÔ˘˜ ÚÔÔÓËÙ¤˜ °È¿ÓÓË ¢ËÌ·Ú¤ÏÔ Î·È ¢ËÌ‹ÙÚË ∫fiÊÊ·. ∏ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Ù˘ ·Ó‰ÚÈ΋˜ ÔÌ¿‰·˜ ÛÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Ù˘ °’ ∂ıÓÈ΋˜ ›¯Â Û·Ó ÛÙfi¯Ô ·Ú¯Èο ÙËÓ ÚfiÎÚÈÛË ÛÙËÓ μ’ Ê¿ÛË Î·È ÂÓ Û˘Ó¯›· ÙËÓ ‰ÈÂΉ›ÎËÛË Ù˘ ·Ófi‰Ô˘ ÛÙË μ’ ∂ıÓÈ΋. ΔÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠÛÙÔ ÎÔÏ˘Ì‚ËÙ‹ÚÈÔ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ÛÙȘ ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙˆÓ √∂∞/¡∞μ, √͢ÁfiÓÔ˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢, ∫.√. •¿Óı˘, ¡.√. ∫·‚¿Ï·˜, ∫.√. ∫·Ú‰›ÙÛ·˜ Î·È ¡.√. ƒÂı‡ÌÓÔ˘. √ √∂∞/¡∞μ ÍÂΛÓËÛ Ì ÙÚÂȘ ӛΘ ÎfiÓÙÚ· Û ∫·‚¿Ï·, •¿ÓıË Î·È ∫·Ú‰›ÙÛ·, ·ÏÏ¿ Ë ÎfiˆÛË Î·È Ë ¤ÏÏÂÈ„Ë ‚·ÛÈÎÒÓ ·ÈÎÙÒÓ ¤ÊÂÚ·Ó Ù˘ ‹ÙÙ˜ ·fi ÙÔÓ ‰˘Ó·Ùfi ¡.√. ƒÂı‡ÌÓÔ˘ Î·È ÛÙÔ ÎÚ›ÛÈÌÔ ·È¯Ó›‰È Ì ÙÔ √͢ÁfiÓÔ, fiÔ˘ Î·È Ë ‰È·ÈÙËÛ›· ‹Ù·Ó Ôχ η΋. ∏ ·Ó‰ÚÈ΋ ÔÌ¿‰· Ì ÚÔÔÓËÙ‹ ÙÔ °È¿ÓÓË ¢ËÌ·Ú¤ÏÔ ·ÔÙÂÏÔ‡ÓÙ·Ó ·fi ÙÔ˘˜ ·ıÏËÙ¤˜: μfiÓÙ˙Ô £ÂÔ‰fiÛË, ∫fiÊÊ· ∞ı·Ó¿ÛÈÔ, ∫fiÊÊ· ¢ËÌ‹ÙÚË, πˆ·ÓÓ›‰Ë ∫ÒÛÙ·, ªˆÚ·˚ÙfiÔ˘ÏÔ ¶·‡ÏÔ, μ·˝ÙÛË ¢ËÌ‹ÙÚË, °Ï˘Îfi ¶·Ó·ÁÈÒÙË, ¶·Ú·Û΢fiÔ˘ÏÔ ¶·Ó·ÁÈÒÙË, ª¿ÚÎÔ‚ÈÙ˜ ªÈ¯¿ÏË, ¡¿ÛÈÔ μ·ÏÂÓÙ›ÓÔ, ∞Ó·ÛÙ·ÛfiÔ˘ÏÔ ™‡ÚÔ, ∑ËÛfiÔ˘ÏÔ˜ ¡›ÎÔ, Δ˙·ÌÙ˙‹ ™‡ÚÔ, ∫ÔÏÈÔ¿ÓÔ πˆ¿ÓÓË. ¶ÚÔÔÓËÙ¤˜ ÛÙË Ó¤· ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ¯ÚÔÓÈ¿ Â›Ó·È Ô §¿ÌÚÔ˜ ∫·Ú‡‰·˜ Î·È Ô ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ∫fiÊÊ·˜. √È ¤ÊÔÚÔÈ °ÈÒÚÁÔ˜ ¢ËÌËÙÚ›Ô˘, °ÈÒÚÁÔ˜ ¢·Ú¿Î˘ ÔÈ ÚÔÔÓËÙ¤˜, ÔÈ ·ıÏËÙ¤˜ Â›Ó·È ·ÔÊ·ÛÈṲ̂ÓÔÈ Ó· ·ÁˆÓÈÛıÔ‡Ó ÙÔ 2011 ÁÈ· Ó· ÂÙ‡¯Ô˘Ó ÙËÓ ¿ÓÔ‰Ô ÛÙË μ’ ∂ıÓÈ΋. * ∞Ó·Ù¤ÏÏÔÓÙÔ˜ ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ¤ÙÔ˘˜ Ô √∂∞/¡∞μ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ‰˘Ó·ÌÈο ÛÙËÓ ÚÒÙË ÁÚ·ÌÌ‹ Ù˘ ·ıÏËÙÈ΋˜ ÂÈηÈÚfiÙËÙ·˜ ÂÎÚÔÛˆÒÓÙ·˜ Â¿ÍÈ· ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ì·˜ ÛÙÔ ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ Î·È ‰ÈÂıÓ‹ ¯ÒÚÔ. √ ¶Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ √Ì›ÏÔ˘ ∞fiÛÙÔÏÔ˜ ∫·˙¿Î˘, ÙÔ ¢.™., Ù· ̤ÏË, ÔÈ ÚÔÔÓËÙ¤˜ Î·È ÔÈ ·ıÏËÙ¤˜-·ıÏ‹ÙÚȘ ‡¯ÔÓÙ·È ¯ÚfiÓÈ· ÔÏÏ¿ Î·È Â˘Ù˘¯ÈṲ̂ÓÔ ÙÔ Ó¤Ô ¤ÙÔ˜ ÛÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ ÛÙÔÓ ·ıÏËÙÈÎfi Δ‡Ô, ÛÙȘ ¢ÈÔÈ΋ÛÂȘ Î·È ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ ÙÔ˘ ∂.∞.∫. μfiÏÔ˘ Î·È ∫ÔÏ˘Ì‚ËÙËÚ›Ô˘ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜, ÛÙÔÓ ∞ıÏËÙÈÎfi √ÚÁ·ÓÈÛÌfi ¡.∞. ª·ÁÓËÛ›·˜ Î·È ÛÙÔÓ ∞ıÏËÙÈÎfi √ÚÁ·ÓÈÛÌfi ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘.


34

¶APA™KEYH 31 ¢EKEMBPIOY 2010

¶ÚˆÙ·ıÏËÙ‹˜ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ ÛÙȘ ηٷ‰‡ÛÂȘ ·Ó·‰Â›¯ıËÎÂ Ô ¡√μ∞

∏ Û˘Á¯ÚÔÓ›ÛÙÚÈ· ∂˘·ÁÁÂÏ›· ∫Ô˘Ù›‰Ë η٤ÎÙËÛ ¯Ú˘Ûfi ÛÙÔ˘˜ ªÂÛÔÁÂÈ·ÎÔ‡˜

°π∞ Δ∞ Δª∏ª∞Δ∞ ¶√À ∫∞§§π∂ƒ°∂π √ π™Δ√ƒπ∫√™ √ªπ§√™

ÃÚÔÓÈ¿ ÂÈÙ˘¯ÈÒÓ ÙÔ 2010 ÁÈ· ÙÔ ¡√μ∞ ∂ ‚‰ÔÌ‹ÓÙ· ÔÎÙÒ ¯ÚfiÓÈ· ÚÔÛÊÔÚ¿˜ ÛÙ· ·ıÏÔ‡ÌÂÓ· ÓÈ¿Ù· Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ Û˘ÌÏ‹ÚˆÛÂ Ô ¡√μ∞. ª¿ÏÈÛÙ· ÙÔ 2010 ‹Ù·Ó ·Ó·ÌÊ›‚ÔÏ· Ì›· ηϋ ¯ÚÔÓÈ¿ ÁÈ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·fi Ù· ÔÎÙÒ ·ıÏ‹Ì·Ù· Ô˘ ηÏÏÈÂÚÁ›.

줂·È· ÌÂÁ¿ÏÔ Úfi‚ÏËÌ· ‹Ù·Ó Ë ‰È·ÎÔ‹ Ù˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘ ÎÏÂÈÛÙÔ‡ Î·È ·ÓÔȯÙÔ‡ ÎÔÏ˘Ì‚ËÙËÚ›Ô˘ ÙÔ˘ ∂∞∫ ÂÂȉ‹ ‰ÂÓ Â›¯·Ó ÏËÚˆı› ÔÈ ÚÔÌËıÂ˘Ù¤˜ ÂÙÚÂÏ·›Ô˘ Î·È ·ÂÚ›Ô˘, fï˜ fiÏ· Ê·›ÓÂÙ·È Ó· Ù·ÎÙÔÔÈ‹ıËÎ·Ó Î·È ÔÈ ÈÛ›Ó˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó Í·Ó¿. ¢ÂÓ Û˘ÌʈÓԇ̠‚¤‚·È· Ì ÙËÓ Ì·Ù·›ˆÛË Ù˘ ‚Ú¿‚¢Û˘ ÙˆÓ ·ıÏËÙÒÓ-ÙÚÈÒÓ ·fi ÙÔÓ ∞ıÏËÙÈÎfi √ÚÁ·ÓÈÛÌfi ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘, ‰ÈfiÙÈ ‰ÂÓ ‹Û·Ó fiÏÔÈ ÌfiÓÔ ·ıÏËÙ¤˜ ÎÔÏ˘Ì‚ËÙËÚ›Ô˘ Î·È ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· Û˘Ó‰˘¿˙ÔÓÙ·È ÔÈ ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›Â˜ Ì·˜ Ì ÙËÓ ‚Ú¿‚¢ÛË ÙˆÓ ·ıÏËÙÒÓ, ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ ·ÔÙÂÏ› ˘¤ÚÙ·ÙË ÙÈÌ‹ ÁÈ· οı ¤Ó· ·fi ·˘ÙÔ‡˜ . £· ‹Ù·Ó ·Ú¿ÏË„‹ Ì·˜ ·Ó ‰ÂÓ ·¢ı‡Ó·Ì ٷ ıÂÚÌ¿ Ì·˜ Û˘Á¯·ÚËÙ‹ÚÈ·, ÛÙÔ˘˜ ‰ÈÔÈÎÔ‡ÓÙ˜ ÙÔ˘ ‰ËÌÔÙÈÎÔ‡ ÎÔÏ˘Ì‚ËÙËÚ›Ô˘ Ù˘ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜ “μ·Û›Ï˘ ¶ÔχÌÂÚÔ˜” Î·È È‰È·›ÙÂÚ· ÛÙÔÓ ‰È¢ı˘ÓÙ‹ ÙÔ˘ Î. ∞ϤÎÔ ªÂÙ·ÊÙÛ‹, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÍÂ¤Ú·Û·Ó fiÏ· Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ›¯·Ó Î·È fi¯È ÌfiÓÔ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› Ë ÈÛ›Ó·, ·ÏÏ¿ ÛÙÂÁ¿˙ÂÈ Î·È ÙÔ˘˜ Ù¤ÛÛÂÚȘ ÔÌ›ÏÔ˘˜ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ Ì ˘Ô‰ÂÈÁÌ·ÙÈÎfi ÙÚfiÔ. ∞ÚÎÂÙ¤˜ ‰È·ÎÚ›ÛÂȘ ›¯Â ̤۷ ÛÙÔ 2010 Ô ¡√μ∞. ∞Ó·Ï˘ÙÈο:

∞£§∏ª∞Δ∞ ¶π™π¡∞™ ∫Ôχ̂ËÛË ΔÔ ÙÌ‹Ì· ÎÔχ̂ËÛ˘ ›¯Â ÌÈ· ηϋ ·ÚÔ˘Û›· Û ∂ÏÏ·‰ÈÎfi Î·È ¢ÈÂıÓ‹ ¯ÒÚÔ. ™˘ÌÌÂÙ›¯Â ÛÙÔ ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ηÙËÁÔÚÈÒÓ. ∞Ó·‰Â›¯ıËΠ5Ô˜ Â·Ú¯È·Îfi˜ Û‡ÏÏÔÁÔ˜, 15Ô˜ Û ÁÂÓÈ΋ ηٿٷÍË ÛÂ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ 150 ۈ̷Ù›ˆÓ Î·È 1170 ·ıÏËÙÒÓÙÚÈÒÓ. ∞ıÏËÙ¤˜ ÙÔ˘, fiˆ˜ Ë ∞ÚÁ˘ÚÒ Δ˙ÈÓÙÚÔ‡‰Ë-°·˚Ù·Ó›‰Ë, η٤ÎÙËÛ ‰‡Ô ¯Ú˘Û¿ ÌÂÙ¿ÏÏÈ· ÛÙ· 100Ì. ÂÙ·ÏÔ‡‰·, 200Ì. ‡ÙÈÔ Î·È ·ÚÁ˘Úfi ÛÙ· 200Ì. ªÈÎÙ‹ ∞ÙÔÌÈ΋. √ ™·Ì·Ú¿˜ η٤ÎÙËÛ ·ÚÁ˘Úfi ÌÂÙ¿ÏÏÈÔ ÛÙ· 50 Ì. ∂χıÂÚÔ. ∂›Û˘ ¯¿ÏÎÈÓÔ ÌÂÙ¿ÏÏÈÔ Î·Ù¤ÎÙËÛ·Ó ÛÙË ÛÎ˘Ù·ÏÔ‰ÚÔÌ›· 4Ã100Ì. ∂χıÂÚÔ ¶·Ì·›‰ˆÓ ∞’ Ì ÙÔ˘˜ ™·Ì·Ú¿-ªÔ˘Ú-

ÌÔ‡ÏÈ·-∫Ô˘ÙÛÂÚ‹-μ·Ú‚·Ú¤ÏË. ∏ ·ıÏ‹ÙÚÈ· ∞ÚÁ˘ÚÒ Δ˙ÈÓÙÚÔ‡‰Ë-°·˚Ù·Ó›‰Ë, Û˘ÌÌÂÙ›¯Â ÛÙÔ ªÂÛÔÁÂÈ·Îfi ∫‡ÂÏÏÔ Î·È Î·Ù¤ÎÙËÛ ÙËÓ 4Ë ı¤ÛË ÛÙ· 100Ì. ∂χıÂÚÔ Î·È ÙËÓ 5Ë ÛÙ· 400Ì. ªÈÎÙ‹ ∞ÙÔÌÈ΋. ªÂ ÙËÓ ÛÎ˘Ù·ÏÔ‰ÚÔÌ›· 4Ã200Ì. ∂χıÂÚÔ Ì ÙËÓ ∂ıÓÈ΋ √Ì¿‰·, η٤ÎÙËÛ ÙËÓ 4Ë ı¤ÛË Î·È ÛËÌ›ˆÛ ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈ· ∂›‰ÔÛË. ∞Ó¿ÏÔÁË ÂÈÙ˘¯›· ›¯·Ó Î·È ÔÈ ÚÔ·ÁˆÓÈÛÙÈΤ˜ ηÙËÁÔڛ˜, Û ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎfi Â›‰Ô, Ì ηٿÎÙËÛË ÔÏÏÒÓ ÌÂÙ·ÏÏ›ˆÓ. ΔËÓ ∂ÊÔÚ›· ·ÛÎÔ‡ÛÂ Ë Î. ÃÚÈÛÙ›Ó· ∞ÏÂÍÔÔ‡ÏÔ˘.

™˘Á¯ÚÔÓÈṲ̂ÓË ÎÔχ̂ËÛË ∏ Û˘Á¯ÚÔÓÈṲ̂ÓË ÎÔχ̂ËÛË ÙÔ˘ √Ì›ÏÔ˘ ›¯Â Î·È ¿ÏÈ ÂÓÙ˘ˆÛȷ΋ ·ÚÔ˘Û›· Û ∂ÏÏ·‰ÈÎfi Î·È ¢ÈÂıÓ‹ ¯ÒÚÔ. ™˘ÌÌÂÙ›¯Â Û fiÏ· Ù· ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈ· ¶ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·Ù· Ô˘ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛÂ Ë ∫ÔÏ˘Ì‚ËÙÈ΋ √ÌÔÛÔÓ‰›· Î·È Î·Ù¤ÎÙËÛ ÙËÓ 2Ë ı¤ÛË ¶·ÓÂÏÏ·‰Èο. ¶ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ÎÔÚ·Û›‰ˆÓ μ’: ÃÚ˘Ûfi ªÂÙ¿ÏÏÈÔ ·fi πˆ¿ÓÓ· ¢¿ÓÙË ÛÙÔ ÛfiÏÔ Î·È ¯¿ÏÎÈÓ· ÛÙÔ ÓÙÔ‡ÂÙ Ì ÙȘ πˆ·Ó. ¢¿ÓÙË- ∂˘ÊÚÔÛ‡ÓË ∫·Ú‰·Î¿ÚË, μ·Û. ∫ÔÊ›‰Ë. ¶ÚˆÙ¿ıÏËÌ· OPEN: √ ¡√μ∞ ·Ó·‰Â›¯ıËΠ3Ô˜ ¶·ÓÂÏÏËÓÈÔӛ΢. ¶ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ÎÔÚ·Û›‰ˆÓ ∞’: √ ¡√μ∞ Û˘Ó‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛ Ì ÙÔ˘˜ ∞ıÏËÙÈÎÔ‡˜ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡˜ μfiÏÔ˘, ¡¤·˜ πˆÓ›·˜ Î·È ¡Ô̷گȷ΋˜ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘, ÛÙÔ ∫ÔÏ˘Ì‚ËÙ‹ÚÈÔ Ù˘ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜, ÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Î·È ·Ó·‰Â›¯ıËΠ2Ô˜ ¶·ÓÂÏÏËÓÈÔӛ΢. ¶ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ¡Â·Ó›‰ˆÓ: √ ¡√μ∞ ·Ó·‰Â›¯ıËΠ2Ô˜ ¶·ÓÂÏÏËÓÈÔӛ΢. ™Ù· ·Ú·¿Óˆ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·Ù· ·ÚÁ˘Úfi ÌÂÙ¿ÏÏÈÔ Î·Ù¤ÎÙËÛ·Ó ÔÈ ·ıÏ‹ÙÚȘ: ¢·Ó¿Ë ¢ÂÏËÁÈ¿ÓÓË, ¢ËÌ. ∑·ÓÙÂÚ›Ô˘, ∫·ÛÛÈ·Ó‹ ∫·Ú·ÎÔ‡ÛË, ∂˘·Á. ∫Ô˘Ù›‰Ë, μ·Ú‚. √ÈÎÔÓfiÌÔ˘, ¡Ù¿Û· ΔÛÂÚÓ¤ÙÛη, ™ÔÊ›· ΔÛÈÔ˘Ú›‰Ë-¶·Ú·Û΢ÔÔ‡ÏÔ˘, ∫·ÙÂÚ›Ó· ºÔ˘Î·Ï¿, ∞ÏÂÍ. ª·ÏÓÙÔ‡ÌË, ™Â‚·ÛÙ‹ ™Ù¿ÌÔ˘, ∫·ÙÂÚ›Ó· √ÈÎÔÓfiÌÔ˘, ºˆÙ. ∑È˙¿ÓË, ∂˘Ì. ªÔ˘ÙÛÈÓ¿, ∂˘·ÁÁ. πÂÚÂÌ›·, ÃÚÈÛÙ. ΔÛ·Ï·fiÚÙ·. ¢ÈÂıÓ›˜ ‰È·ÎÚ›ÛÂȘ: ∫ÔÚ˘Ê·›· ·ıÏ‹ÙÚÈ· ÙÔ˘ ¡√μ∞ ‹Ù·Ó Ë ∂˘·ÁÁÂÏ›· ∫Ô˘Ù›‰Ë Ë ÔÔ›· η٤ÎÙËÛ ¯Ú˘Û¿ ,ÌÂÙ¿ÏÏÈ· ÛÙÔ˘˜ ªÂÛÔÁÂÈ·ÎÔ‡˜ ·ÁÒÓ˜, 5Ë ı¤ÛË Û ¶·ÓÂ˘Úˆ·˚ÎÔ‡˜ Î·È 9Ë ı¤ÛË Û ¶·ÁÎfiÛÌÈÔ˘˜. ™ÙÔ˘˜ ªÂÛÔÁÂÈ·ÎÔ‡˜ ·ÁÒÓ˜, Û˘ÌÌÂÙ›¯Â Î·È Ë ·ıÏ‹ÙÚÈ· ¢·Ó¿Ë ¢ÂÏËÁÈ¿ÓÓË. ∞Í›˙ÂÈ Ó· ÛËÌÂÈÒÛÔ˘Ì fiÙÈ Â¤ÛÙÚ„·Ó ÛÙÔ ¡√μ∞ Î·È ÔÈ ·-

ıÏ‹ÙÚȘ ∂˘·ÁÁ. °È·Ï›‰Ë, ∫Ï·›ÚË ª·ÏÏÈ·ÚÔ‡ Î·È ÕÚÙÂÌȘ ∫·Ú·Ì¿ÛË. ΔËÓ ∂ÊÔÚ›· ·ÛÎÔ‡ÛÂ Ô Î. ¢ËÌ. ¢ËÌ·Ú¤ÏÔ˜ Î·È Ë Î. ª·Ú›· ¶·Ú·Û΢ÔÔ‡ÏÔ˘.

∫·Ù·‰‡ÛÂȘ ΔÔ ÙÌ‹Ì· ÙˆÓ Î·Ù·‰‡ÛÂˆÓ Â›Ó·È ÙÔ ÎÔÚ˘Ê·›Ô ÛÙ· ·ıÏ‹Ì·Ù· Ù˘ ÈÛ›Ó·˜ Ì ÙȘ ÂÍ‹˜ ‰È·ÎÚ›ÛÂȘ: 1. ¶ÚˆÙ·ıÏËÙ‹˜ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ ÛÙÔ˘˜ ¿Ó‰Ú˜ Î·È ÛÙË ÁÂÓÈ΋ ‚·ıÌÔÏÔÁ›·, ∞Ó‰ÚÒÓ-°˘Ó·ÈÎÒÓ. 2. ¢Â‡ÙÂÚË ı¤ÛË ÛÙË ÁÂÓÈ΋ ‚·ıÌÔÏÔÁ›· ¶·›‰ˆÓ-¶·Ì·›‰ˆÓ Î·È ∫ÔÚ·Û›‰ˆÓ-¶·ÁÎÔÚ·Û›‰ˆÓ. 3. ¢Â‡ÙÂÚË ı¤ÛË ÛÙÔ˘˜ ¡¤Ô˘˜, ÛÙȘ ¡Â¿Óȉ˜ Î·È ÁÂÓÈ΋ ‚·ıÌÔÏÔÁ›·. 4. ∫˘ÂÏÏÔ‡¯Ô˜ ÛÙÔ ÃÂÈÌÂÚÈÓfi ∫‡ÂÏÏÔ. ÃÚ˘Û¿ ÌÂÙ¿ÏÏÈ· η٤ÎÙËÛ·Ó ÔÈ: ¡›ÎÔ˜ ∞ʤÓÙÔ˜: ‰‡Ô ÛÙÔ˘˜ Ó¤Ô˘˜ ∞’ ηÙËÁÔÚ›·˜ (‚·Ù‹Ú· 1Ì. -3Ì.) Î·È ª·Ú›· ™·Ì·ÚÙ˙‹: ª›· ÚÒÙË ı¤ÛË ÛÙȘ ∫ÔÚ·Û›‰Â˜ °’ (ÛÙ· ÛÙ·ıÂÚ¿) ÿÏÎÈÓ· ÌÂÙ¿ÏÏÈ· ‹Ú·Ó ÔÈ: ∞ÚÁ‡Ú˘ μ·Ú·Ï‹˜: ¢‡Ô ı¤ÛÂȘ ÛÙÔ˘˜ ÕÓ‰Ú˜ (‚·Ù‹Ú˜ 1Ì.-3Ì.), ¶¿Ú˘ ÷گ·Ú‹˜: ΔÚÂȘ ı¤ÛÂȘ ÛÙÔ˘˜ ¡¤Ô˘˜ ∞’ηÙ. (‚·Ù‹Ú˜ 3Ì.-3Ì.-ÛÙ·ıÂÚ¿), ∂ϛӷ ΔÔ˘ÏÔ‡‰Ë: ΔÚÂȘ ı¤ÛÂȘ ÛÙȘ ¡Â¿Óȉ˜ ∞’ Î·È μ’ Î·Ù.(1Ì.-3Ì.-ÛÙ·ıÂÚ¿), ª·Ú›· ™·Ì·ÚÙ˙‹: ™ÙȘ ∫ÔÚ·Û›‰Â˜ °’(‚·Ù‹Ú·˜ 1Ì.), ¡ÈÎfiÏ·Ô˜ μ·‚·ÏÈfi˜: ™ÙÔ˘˜ ¶·Ì·›‰Â˜ ¢’ ηÙ. (‚·Ù‹Ú·˜ 3Ì.), ∞Ó·ÛÙ¿ÛÈÔ˜ ∞ÁÁÏÔÁ¿ÏÔ˜: ™ÙÔ˘˜ ¶·Ì·›‰Â˜ ¢’ (ÛÙ·ıÂÚfi˜ ‚·Ù‹Ú·˜). ¢ÈÂıÓ›˜ ‰È·ÎÚ›ÛÂÈ: ª·Ú›· ™·Ì·ÚÙ˙‹: 1Ë ·fi ‚·Ù‹Ú· 1Ì. , 3Ë ·fi ‚·Ù‹Ú· 3Ì.Î·È Ì›· 2Ë ·fi ÛÙ·ıÂÚfi ‚·Ù‹Ú·. ∂ϛӷ ΔÔ˘ÏÔ‡‰Ë: 2Ë ·fi ÛÙ·ıÂÚfi ‚·Ù‹Ú·, ∞Ó·ÛÙ·Û›· ªÔ˘Ï·Ù˙›ÎÔ˘: 6Ë ·fi ‚·Ù‹Ú· 3Ì. μ·ÏηÓÈÎÔ› ·ÁÒÓ˜: ¡›ÎÔ˜ ∞ʤÓÙÔ˜: 1Ô˜ ·fi ‚·Ù‹Ú· 1Ì. Î·È 3Ì., 2Ô˜ Î·È ·fi ÛÙ·ıÂÚ¿. ¶¿Ú˘ ÷گ·Ú‹˜:1Ô˜ ·fi ‚·Ù‹Ú· 3Ì. Î·È ·fi ÛÙ·ıÂÚ¿. ¶·ÓÂ˘Úˆ·˚Îfi ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Ó¤ ˆÓ: ¡›ÎÔ˜ ∞ʤÓÙÔ˜ Î·È ¶¿Ú˘ ÷گ·Ú‹˜, 7Ë ı¤ÛË ÛÙȘ Û˘Á¯ÚÔÓÈṲ̂Ó˜ ηٷ‰‡ÛÂȘ ·fi 3Ì. ΔËÓ ∂ÊÔÚ›· ·ÛÎÔ‡ÛÂ Ô Î. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ∫Ô˘ÙÚÔÌ¿ÓÔ˜.

À‰·ÙÔÛÊ·›ÚÈÛË ¢˘ÛÙ˘¯Ò˜ ÙÔ ¿ıÏËÌ· Ù˘ ˘‰·ÙÔÛÊ·›ÚÈÛ˘ ‰ÂÓ Â›¯Â ÙËÓ ·Ó·ÌÂÓfiÌÂÓË ÔÚ›·, ·ÊÔ‡ Â·Ó‹Ïı ÛÙËÓ μ’ ∂ıÓÈ΋ ηÙËÁÔÚ›·, ·fi ÙËÓ ∞2 Ô˘ ›¯Â ·Ó¤ÏıÂÈ ÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ¯ÚÔÓÈ¿. ∏ ÔÌ¿‰· ÙˆÓ ·Ó‰ÚÒÓ Û˘ÁÎÚÔÙ‹ıËΠ·fi ÔÏ›ÛÙ˜ ·fi ¿ÏϘ fiÏÂȘ Î·È ‰ÂÓ Â›¯·Ó ÙËÓ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÎÔÈÓÒÓ ÚÔÔÓ‹ÛˆÓ, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ÌËÓ Î·Ù·Ê¤-

ÚÔ˘Ó ÙÔ ÛÙfi¯Ô Ù˘ ·Ú·ÌÔÓ‹˜ ÁÈ· ¤Ó· ‚·ıÌfi. ∏ ÔÌ¿‰· ηٷٿ¯ıËΠÛÙËÓ 11Ë ı¤ÛË ÛËÌÂÈÒÓÔÓÙ·˜ ÙÚÂȘ ӛΘ, ‰‡Ô ÈÛÔ·Ï›Â˜ Î·È ¤ÍÈ ‹ÙÙ˜ ÛÙÔÓ ∞’ Á‡ÚÔ Î·È ¤ÓÙ ӛΘ, Ì›· ÈÛÔ·Ï›· Î·È ¤ÓÙ ‹ÙÙ˜ ÛÙÔÓ ‚’ Á‡ÚÔ. ™ÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· fï˜ ÙˆÓ ˘Ô‰ÔÌÒÓ Ô ¡√μ∞ ›¯Â ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ·ÚÔ˘Û›·, ·ÊÔ‡ ÛÙÔ˘˜ ¶·›‰Â˜ ¤Ú·Û ÛÙËÓ ËÌÈÙÂÏÈ΋ Ê¿ÛË, ÙÂÚÌ·Ù›˙ÔÓÙ·˜ 1Ô˜ ÛÙËÓ ÚÔÎÚÈÌ·ÙÈ΋ Ê¿ÛË, Ì ٤ÛÛÂÚȘ ӛΘ Û ÈÛ¿ÚÈıÌÔ˘˜ ·ÁÒÓ˜. ΔËÓ ÔÌ¿‰· ¶·›‰ˆÓ ·ÔÙÂÏÔ‡Û·Ó ÔÈ: ∫. §¿Ì˘, £ÂÔ‰. ªÔ˘ÓÙÔ‡ÎÔ˜, £ˆÌ. ΔÛ·Ì‹Ú·˜, ¶·ÓÙÂÏ. μ·ÏÈ¿ÓÙ˙·˜, °ÂˆÚÁ. °ÂˆÚÁÈ¿‰Ë˜, §ÂˆÓ. °È·Ï›‰Ë˜, °ÂˆÚÁ. ÷Ù˙ˉËÌËÙÚ›Ô˘, °ÂˆÚÁ. º˘ÓÙÈΛ‰Ë˜, ™ÙÂÊ. √ÈÎÔÓÔÌ›‰Ë˜, ºˆÙ. ºÈÏ›Ô˘, ∞ÔÛÙ. Δ˙È·Ó‹˜, ∂ÌÌ. ∫ÔÓÙÔ‚¿˜, °ÂˆÚÁ. ª›ÏÙÔ˜, £ÂÔÊ. ∑·Ì¿Ó˘, ∞ϤÍ. ∫Ô‡ÚÙ˘, ∞¯ÈÏ. ªÔ˘Ú¤ÏÈ·˜, ∞ÚÛÙ. ¢È·Ì¿ÓÙ˘, ª·Ú. ªÈ¯·ËÏ›‰Ë˜, ¶·Ó. ∫·ÛÔ‡Ì˘, £·Ó. ΔÛÈ¿Ì˘, ∂ÌÌ·Ó. ª·ÚÌÔ˘‰¿Î˘, ∞ÏÎÈ‚. ™ÂṲ́Ù˘. ¡Â·ÚÔ› ÔÏ›ÛÙ˜ ΤډÈÛ·Ó ÙËÓ ÚÒÙË ı¤ÛË Û ‰ÈÂıÓ¤˜ ÙÔ˘ÚÓÔ˘¿. ∞˘ÙÔ› ‹Ù·Ó ÔÈ: ¢ËÌ. ª·ÁÎÈÒÚ˘, ÃÚ. μÔÛÈÓ¿Î˘, ¶·Ó·Á. ª·ÁÎÈÒÚ˘, °ÂˆÚÁ. °ÂˆÚÁÈ¿‰Ë˜, §ÂˆÓ. °È·Ï›‰Ë˜, ™. √ÈÎÔÓÔÌ›‰Ë˜, °. º˘ÓÙÈΛ‰Ë˜, £. ∑·Ì¿Ó˘, ¶. μ·ÏÈ¿Ó˙·˜, ∞. Δ˙È¿Ó˘. ΔËÓ ∂ÊÔÚ›· ·ÛÎÔ‡ÛÂ Ô Î. ÷ڛϷԘ ª·ÁÎÈÒÚ˘.

ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·Ù· Î·È Û ÔÏÏÔ‡˜ ‰È·Û˘ÏÏÔÁÈÎÔ‡˜ ·ÁÒÓ˜. ™ÙÔ ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ∞Ó‰ÚÒÓ-°˘Ó·ÈÎÒÓ Î·È ∂Ê‹‚ˆÓ¡Â·Ó›‰ˆÓ, η٤ÎÙËÛ ¯¿ÏÎÈÓÔ ÌÂÙ¿ÏÏÈÔ ÛÙËÓ ÔÎٿΈÔ, Ì ÙÔ˘˜ ΈËÏ¿Ù˜: ¡›ÎÔ ∫ÒÛÙ·, ¢ËÌ. ∫·ÓÙ›ÎÔ, ∞ÏÂÍ. §Ô˘ÏÔ‡‰Ë, ¢ËÌ. §È·Ófi, πˆ·Ó. §‡ÙÚ·, ∂Ï¢ı, ∫·Ú·‚¿Ú·, ªÈ¯. ∫Ô˘ÛÎÔ˘Ú›‰·, ∫ˆÓ. ∑·¯Â›Ï· Î·È ˉ·ÏÈÔ‡¯Ô ÙÔÓ ÃÚ. ¶Ô˘Ï‹. ™ÙÔ ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ ¶ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ¶·›‰ˆÓ-∫ÔÚ·Û›‰ˆÓ ‹Ú Â›Û˘ ¤Ó· ¯¿ÏÎÈÓÔ ÌÂÙ¿ÏÏÈÔ ÛÙËÓ ÙÂÙڿΈÔ Ì ˉ·ÏÈÔ‡¯Ô Ì ÙÔ˘˜ ¡ÈÎ. ∫ÒÛÙ·, ∂Ï¢ı. ∫·Ú·‚¿Ú·, ªÈ¯. ∫Ô˘ÛÎÔ˘Ú›‰·, ¢ËÌ. ∫·Ú·ÁÈÒÚÁË Î·È ˉ·ÏÈÔ‡¯Ô ÙÔÓ ª¿ÚÈÔ ∞ÚÁ‡ÚË. √ ·ıÏËÙ‹˜ ∞ÏÂÍ. §Ô˘ÏÔ‡‰Ë˜ Û˘ÌÌÂÙ›¯Â ÛÙÔ ¶·ÁÎfiÛÌÈÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ÛÙËÓ ΔÛ¯›·, ÛÙÔ ÔÔ›Ô Î·Ù¤ÎÙËÛ Ì ÙËÓ ∂ıÓÈ΋ ÔÌ¿‰· ÛÙÔ ÙÂÙÚ·Ïfi ÛÎÈÊ, ÙËÓ 10Ë ı¤ÛË. O ªÈ¯¿Ï˘ ∫Ô˘ÛÎÔ˘Ú›‰·˜ ·Ó·‰Â›¯ıËΠ3Ô˜ ‚·ÏηÓÈÔӛ΢ ÛÙËÓ ÔÎٿΈÔ ·›‰ˆÓ Ì ÙËÓ ∂ıÓÈ΋ ÔÌ¿‰·. ∂›Û˘ Û ÎÔÈÓfi‚ÈÔ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›·˜ Ì ÙËÓ ∂ıÓÈ΋ ÌÂÙ›¯·Ó ·˘Ù¤˜ ÙȘ Ë̤Ú˜ ÔÈ ∫. ∑·¯Â›Ï·˜, ª. ∫Ô˘ÛÎÔ˘Ú›‰·˜, ∞. §Ô˘ÏÔ‡‰Ë˜ Î·È ∫. ÃÚËÛÙÔÌ¿ÓÔ˜. ΔËÓ ∂ÊÔÚ›· ·ÛÎÔ‡Û·Ó Ô Î. μ·Û›Ï˘ ∑·¯Â›Ï·˜ Î·È Ô Î. ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ ª·ÏÈÛÛfi‚·˜.

∫·Ófi ∫·ÁÈ¿Î Δ¯ÓÈ΋ ÎÔχ̂ËÛË ∏ Ù¯ÓÈ΋ ÎÔχ̂ËÛË Â›Ó·È ¤Ó· ·ÍÈfiÏÔÁÔ ¿ıÏËÌ· Ì ÙÔ ÔÔ›Ô Ô NOB∞ η٤ÎÙËÛ ÔÏÏ¿ ÌÂÙ¿ÏÏÈ· ÛÙ· ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈ· ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·Ù· Î·È Â›¯Â ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ·ÚÔ˘Û›· ÛÙÔ ¢ÈÂıÓ‹ ¯ÒÚÔ. ∞ıÏËÙ¤˜ fiˆ˜ ÔÈ: °ÂÒÚÁÈÔ˜ ∑˘ÁÚ›‰Ë˜, ™ÔÊ›· ∫ÙÂÓ¿, ∞ÔÛÙÔÏ›· ¢ÂÏËÁÈ¿ÓÓË, ›¯·Ó ‰ÈÂıÓ›˜ ·ÚÔ˘Û›Â˜. ª¿ÏÈÛÙ· Ë ™ÔÊ›· ∫ÙÂÓ¿ η٤ÎÙËÛ ÙÔ ¯¿ÏÎÈÓÔ ÌÂÙ¿ÏÏÈÔ ÛÙÔ˘˜ ¶·ÓÂ˘Úˆ·˚ÎÔ‡˜ ·ÁÒÓ˜ ÛÙË ƒˆÛ›·. ™Ù· ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈ· ¶ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·Ù· η٤ÎÙËÛ·Ó ÌÂÙ¿ÏÏÈ· ÔÈ ·Ú·Î¿Ùˆ: μ·Û›Ï˘ ∫·ÙÛÔ‡Ú·˜ ¤Ó· ¯Ú˘Ûfi, ‰‡Ô ·ÚÁ˘Ú¿ Î·È ‰‡Ô ¯¿ÏÎÈÓ·. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ∫·Ú·ÌԇϷ˜, ¡ÈÎ. ∫·Ú·Ï‹˜, ¶·Ó. ΔÔϛη˜ ·fi ¤Ó· ·ÚÁ˘Úfi Î·È ·fi ¤Ó· ¯¿ÏÎÈÓÔ ÌÂÙ¿ÏÏÈÔ. ΔËÓ ∂ÊÔÚ›· ·ÛÎÔ‡Û·Ó Ë Î. ÃÚÈÛÙ›Ó· ∞ÏÂÍÔÔ‡ÏÔ˘ Î·È Ô Î. πˆ·ÎÂ›Ì ∑˘ÁÚ›‰Ë˜.

∞£§∏ª∞Δ∞ ∞¡∞Àƒ√À ∫ˆËÏ·Û›· ΔÔ ∫ˆËÏ·ÙÈÎfi ÙÌ‹Ì· ÙÔ˘ ¡√μ∞ Û˘ÌÌÂÙ›¯Â ÛÙ· ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈ·

ΔÔ ¿ıÏËÌ· ∫·ÓfiÂ-∫·ÁÈ¿Î ÛÚÈÓÙ, Â›Ó·È ¤Ó· ·fi Ù· ÈÔ ·ÍÈfiÏÔÁ· ·ıÏ‹Ì·Ù· ÙÔ˘ √Ì›ÏÔ˘ Ì ÌÂÁ¿Ï˜ ‰È·ÎÚ›ÛÂȘ. ∞Ó·Ï˘ÙÈο: ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· (∞Ó‰ÚÒÓ-°˘Ó·ÈÎÒÓ, ∂Ê‹‚ˆÓ-¡Â·Ó›‰ˆÓ, ¶·›‰ˆÓ-∫ÔÚ·Û›‰ˆÓ): ∫·Ù·ÎÙ‹ıËÎ·Ó ‰‡Ô ·ÚÁ˘Ú¿ Î·È ÂÙ¿ ¯¿ÏÎÈÓ· ÌÂÙ¿ÏÏÈ· Δ· ·ÚÁ˘Ú¿ ‹Ú·Ó ÔÈ: ∞ÚÈ¿‰ÓË ∫Ô˘ÙÂÓÙ¿ÎË, ∞ϤͷӉÚÔ˜ °È·ÓÓ·ÎԇϷ˜, ƒÔ˘ÛÏ¿Ó ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜, ÂÓÒ Ù· ¯¿ÏÎÈÓ· ÔÈ: ¡›ÎË ¶·Ú‰¿ÏË, ºÈÏ›ÙÛ· ™‡ÚÌÔ˘, ª·Ú›· ¶Ô˘ÚÓ¿Ú·, ∞ÚÈ¿‰ÓË ∫Ô˘ÙÂÓÙ¿ÎË, ∞ϤͷӉÚÔ˜ °È·ÓÓ·ÎԇϷ˜, ƒÔ˘ÛÏ¿Ó ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜. ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· (¶·Ì·›‰ˆÓ-¶·ÁÎÔÚ·Û›‰ˆÓ): ™ÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ·˘Ùfi Ô ¡√μ∞ ·Ó·‰Â›¯ıËΠ3Ô˜ ¶·ÓÂÏÏËÓÈÔӛ΢ Ì ٤ÛÛÂÚ· ¯Ú˘Û¿ Î·È ¤Ó· ·ÚÁ˘Úfi ÌÂÙ¿ÏÏÈÔ. Δ· ¯Ú˘Û¿ ‹Ú·Ó ÔÈ: ∞ı·Ó. ª·Û‰¿Ó˘, ¢ÈÔÓ‡Û˘ ª·Û‰¿Ó˘, πˆ¿ÓÓ· ªÔ˘ÚÔÔ‡ÏÔ˘, ∂˘·ÁÁ. ª·Û‰¿ÓË, ºˆÙÂÈÓ‹ª·Á‰·ÏËÓ‹ ∫Ú·‚·Ú›ÙË, ÕÓÓ· ∫·Ú·Ì‹ÙÚÔ˘ Î·È ÙÔ ·ÚÁ˘Úfi Ô ¢ÈÔÓ‡Û˘ ª·Û‰¿Ó˘. ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ Î‡ÂÏÏÔ: ÃÚ˘Û¿ ÌÂÙ¿ÏÏÈ· η٤ÎÙËÛ·Ó ÔÈ: ºÈÏ›ÙÛ·

™¸ÚÌÔ˘, ª·Ú›· ¶Ô˘ÚÓ¿Ú·, ¡›ÎË ¶·Ú‰¿ÏË, ∞ÚÈ¿‰ÓË ∫Ô˘ÙÂÓÙ¿ÎË, ·ÚÁ˘Ú¿ ÔÈ: ƒÔ˘ÛÏ¿Ó ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜, ¢ËÌ.¶·ÓÔ˘‹˜, ª·Ú›· ¶Ô˘ÚÓ¿Ú·, ∞ÚÈ¿‰ÓË ∫Ô˘ÙÂÓÙ¿ÎË, ¡›ÎË ¶·Ú‰¿ÏË Î·È ¯¿ÏÎÈÓ· ÔÈ: ºÈÏ›ÙÛ· ™‡ÚÌÔ˘, ¡˚ÎË ¶·Ú‰¿ÏË, ∞ϤͷӉÚÔ˜ °È·ÓÓ·ÎԇϷ˜, ƒÔ˘ÛÏ¿Ó ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜. ΔËÓ ∂ÊÔÚ›· ·ÛÎÔ‡ÛÂ Ô ∞ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ Î. ÃÚ‹ÛÙÔ˜ ∫·ÏÏÈÒÚ·˜.

πÛÙÈÔÏÔ˝· Δ· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ· ÙÔ ÙÌ‹Ì· ›¯Â ¤ÓÙÔÓË ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· Î·È ¤‰ˆÛ ÙÔ “·ÚÒÓ” Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Â›ÛËÌÔ˘˜ ·ÁÒÓ˜. ¶¿ÓÙˆ˜, ÛÙ· ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈ· ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·Ù· ‰ÂÓ Â›Ó·È ‰˘Ó·Ù‹ Ë ·ÚÔ˘Û›· ÙˆÓ ÈÛÙÈÔÏfiˆÓ Ì·˜ ÛÙ· ÌÂÙ¿ÏÏÈ·, ÏfiÁˆ Ù˘ ÌÂÁ¿Ï˘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜. ∞Ó·Ï˘ÙÈο: ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi ÚˆÙ¿ıÏËÌ· optimist: ¶Ôχ ηϋ ÂÌÊ¿ÓÈÛË Â›¯·Ó ÔÈ ·Ú·Î¿Ùˆ: ∫·ÛÙÚÔ˘Ó‹ ∂ÈÚ‹ÓË, ∞ÏÂ͛Ԣ ∂ϛӷ Î·È æÈÌfiÔ˘ÏÔ˜ °ÚËÁfiÚ˘, ηıÒ˜ Î·È Ô 11¯ÚÔÓÔ˜ ∞ÏÂ͛Ԣ £Âfi‰ˆÚÔ˜. √È ·Ú·¿Óˆ ηٷٿ¯ıËÎ·Ó ÛÙËÓ ÚÔÂıÓÈ΋ Ì¿‰·. Laser: ¢È·ÎÚ›ıËÎ·Ó ÔÈ: ∫·ÛÙÚÔ˘Ó‹ ª·Ú›·-ÿÏÈ· Ë ÔÔ›· ÚÔÎÚ›ıËΠÛÙËÓ ¶ÚÔÂıÓÈ΋ ÔÌ¿‰· Î·È π·Îˆ‚¿Î˘ ∞fiÛÙÔÏÔ˜. ¢ÈÂıÓ›˜ ‰È·Û˘ÏÏÔÁÈÎÔ›: ¢È·ÎÚ›ıËÎ·Ó Ë ∫·ÛÙÚÔ˘Ó‹ ª·Ú›·-ÿÏÈ· ÛÙ· Laser Î·È Ë ∞ÏÂ͛Ԣ ∂ϛӷ ÛÙ· Optimist. √ ¡√μ∞ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛ ™¯ÔϤ˜ πÛÙÈÔÏÔ˝·˜ ∞ÓÔÈÎÙ‹˜ £·Ï¿ÛÛ˘ Î·È ÂÎ·›‰Â˘Û ӤԢ˜ ΢‚ÂÚÓ‹Ù˜. πÛÙÈÔÏÔ˚ο camp: ΔÔ ÈÛÙÈÔÏÔ˚Îfi ÙÌ‹Ì· ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ·ÏÏ¿ Î·È Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ Û ‰È¿ÊÔÚ· camp, Ù· ÔÔ›· ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ Ì ÙÔ˘˜ √ÌÔÛÔӉȷÎÔ‡˜ ÚÔÔÓËÙ¤˜ £·Ó¿ÛË ¶ÈÓÈ¿ÚË Î·È ¶·‡ÏÔ ™Î˘ÏÈÙ˙‹. ¶·Ú·Ï·‚‹ ÛηÊÒÓ: °È· ÂÈ‚Ú¿‚¢ÛË Ù˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ ÔÚ›·˜ ÙÔ˘ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ Ë ∂.π.√. ¤‰ˆÛ ÛÙÔÓ ¡√μ∞ ‰‡Ô ÛοÊË optimist Î·È laser. ΔËÓ ∂ÊÔÚ›· ÙÔ˘ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ ·ÛÎÔ‡ÛÂ Ô Î. μ·Û›Ï˘ ∫·ÛÙÚÔ˘Ó‹˜. ∏ ¢ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ ¡√μ∞ ·¢ı‡ÓÂÈ Â˘¯¤˜ ÁÈ· ÙÔÓ Î·ÈÓÔ‡ÚÈÔ ¯ÚfiÓÔ 2011 ÛÙÔ˘˜ ·ıÏËÙ¤˜-ÙÚȤ˜ ÙÔ˘, ÛÙÔ˘˜ ÁÔÓ›˜ ÙÔ˘˜, ÛÙ· ̤ÏË ÙÔ˘, ÛÙÔÓ ∞.√.¢. μfiÏÔ˘ Î·È ¡.πˆÓ›·˜, ÛÙÔÓ ∞.√.¡.∞.ª., ÛÙÔ ∂∞∫ μfiÏÔ˘, ÛÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ∫ÔÏ˘Ì‚ËÙ‹ÚÈÔ ¡. πˆÓ›·˜ Î·È ÙÔ ÂÚÁ·ÙÔÙ¯ÓÈÎfi ÚÔÛˆÈÎfi ÙÔ˘˜, ÛÙ· ¡·˘Ù·ıÏËÙÈο ۈ̷Ù›·, ÛÙÔ˘˜ ·ıÏËÙÈÎÔ‡˜ Û˘ÓÙ¿ÎÙ˜, ÛÙ· ª.ª.∂. Î·È fiÛÔ˘˜ ‚ÔËıÔ‡Ó Ì οı ÙÚfiÔ ÙÔÓ ÂÚ·ÛÈÙ¯ÓÈÎfi ·ıÏËÙÈÛÌfi. ÃÚfiÓÈ· ÔÏÏ¿. ¢∏ª∏Δƒπ√™ ¢∏ª∞ƒ∂§√™


¶APA™KEYH 31 ¢EKEMBPIOY 2010

35

∞¶√°√∏Δ∂ÀΔπ∫∏ Ã√¡π∞ ∏Δ∞¡ Δ√ 2010 °π∞ Δ∏ ¡π∫∏ ¶√À μƒπ™∫∂Δ∞π ™∂ ¢π√π∫∏Δπ∫∏ ∫ƒπ™∏

∫¿ı ¯ÚfiÓÔ Î·È ...¯ÂÈÚfiÙÂÚ· ·È ÙÈ ‰ÂÓ ¤˙ËÛ·Ó ÔÈ Ê›ÏÔÈ Ù˘ ¡›Î˘ ̤۷ ÛÙÔ 2010. ∏ ÂÚÛÈÓ‹ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ¯ÚÔÓÈ¿ ¿ÊËÛ ÈÎÚ‹ Á‡ÛË, ηıÒ˜ Ë ‚ÔÏÈÒÙÈÎË ÔÌ¿‰· ÙÂÚÌ¿ÙÈÛ ÌfiÏȘ ÛÙËÓ 11Ë ı¤ÛË ÙÔ˘ ‚ÔÚ›Ԣ ÔÌ›ÏÔ˘ Ù˘ °’ ∂ıÓÈ΋˜, ÙÚ·‚ÒÓÙ·˜ Ù· ¿Ó‰ÂÈÓ· ·fi ·ÏÈfiÙÂÚ˜ ÔÊÂÈϤ˜ Ô˘ ¤ÚÂ ӷ Ù·ÎÙÔÔÈËıÔ‡Ó. °È· ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô 2010-2011, fï˜, ÔÈ ÚÔÛ‰Ô˘ ‹Ù·Ó Û·ÊÒ˜ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˜, ·ÊÔ‡ Ù· ¯Ú¤Ë ÙÔ˘ ·ÚÂÏıfiÓÙÔ˜ ›¯·Ó Ú˘ıÌÈÛÙ› Î·È ¤ÁÈÓ·Ó Ë¯ËÚ¤˜ ÌÂÙ·Áڷʤ˜. ¶·Ú¿ ÙÔ Î·Ïfi ÍÂΛÓËÌ· Ô˘ ¤ÊÂÚ ÙË ¡›ÎË ÛÙË ‰Â‡ÙÂÚË ı¤ÛË, ÔÈ ÙÚÂȘ ÛÂÚ› ‹ÙÙ˜ ÙËÓ ¤ÊÂÚ·Ó ÂÓÓ¤· fiÓÙÔ˘˜ Ì·ÎÚÈ¿ ·fi ÙÔÓ ÚˆÙÔfiÚÔ. ΔÔ ¯ÂÈÚfiÙÂÚÔ ·’ fiÏ· Â›Ó·È fiÙÈ ‰È¤Ú¯ÂÙ·È ¿ÏÈ ‚·ıÈ¿ ‰ÈÔÈÎËÙÈ΋ ÎÚ›ÛË, Ì ÙÔÓ ™ÙÚ¿ÙÔ °È‰fiÔ˘ÏÔ Ó· ‰È·ÌËÓ‡ÂÈ ÛÙÔ˘˜ ·›ÎÙ˜ fiÙÈ ·Ô¯ˆÚ› fiÓÙ·˜ ‰˘Û·ÚÂÛÙË̤ÓÔ˜ ·fi ÙËÓ ·fi‰ÔÛ‹ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ Á‹Â‰Ô ·ÏÏ¿ Î·È ·fi ÙȘ ·Ô‰ÔÎÈ̷ۛ˜ Ô˘ ¿ÎÔ˘Û ·fi ÙÔ˘˜ ÊÈÏ¿ıÏÔ˘˜ ÛÙÔÓ ·ÁÒÓ· Ì ÙÔÓ Δ‡ÚÓ·‚Ô. ªÔÚ› ·ÎfiÌË ·ÁˆÓÈÛÙÈο Ù›ÔÙ· Ó· ÌË ¯¿ıËΠÁÈ· ÙË ¡›ÎË, ·ÏÏ¿ ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ ÚÔ‚¿ÏÏÂÈ ·‚¤‚·ÈÔ ÁÈ· ÙÔÓ ÈÛÙÔÚÈÎfi Û‡ÏÏÔÁÔ. ...

¯ÓÔ˘Ó ÙÂÚ¿ÛÙÈ· „˘¯Èο ·Ôı¤Ì·Ù· Î·È Ì ÛÎfiÚÂÚ ÙÔ˘˜ °Ú·ÌÌ·ÙÈÎfiÔ˘ÏÔ Î·È ¡Ù¿ÓÈÛÈÙ˜ ηÙÔÚıÒÓÔ˘Ó ÙËÓ ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ·Ó·ÙÚÔ‹ (3-2). ∞ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó ‰‡Ô ·ÎfiÌË ÛÂÚ› ÂÈÙ˘¯›Â˜ Ì 1-0 Â› ÙÔ˘ ¡·˘·ÎÙÈ·ÎÔ‡ ∞ÛÙ¤Ú· ÂÎÙfi˜ ¤‰Ú·˜ Î·È 2-1 Û ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∂ıÓÈÎÔ‡ ºÈÏÈÈ¿‰·˜ ÛÙË ¡. πˆÓ›·, Ô˘ Ô‰ËÁÔ‡Ó ÙË ¡›ÎË ÛÙË ‰Â‡ÙÂÚË ı¤ÛË ÙÔ˘ ‚ÔÚ›Ԣ ÔÌ›ÏÔ˘, ·ÏÏ¿ Í·ÊÓÈο ÚÔ·ÙÂÈ ·ÏÏ·Á‹ ÚÔÔÓËÙ‹. ™ÙËÓ ¶∞∂ ÂÈηÏÔ‡ÓÙ·È ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· Ô˘ ÚԤ΢„ Ì ÙÔ ‰›ψ̷ ÙÔ˘ ∞ÚÌ¿ÓÙÔ ª·Ú¤ÓÙ˙È (‰ÂÓ ÙÔ˘ ÂÈÙÚ¿ËΠ·fi ÙÔÓ 4Ô ‰È·ÈÙËÙ‹ Ó· ηı›ÛÂÈ ÛÙÔÓ ¿ÁÎÔ ÛÙÔ Ì·Ù˜ Ì ÙÔÓ ¡·˘·ÎÙÈ·Îfi) Î·È Ô ™ÙÚ¿ÙÔ˜ °È‰fiÔ˘ÏÔ˜ ·ÔÊ·Û›˙ÂÈ Ó· ÙÔÓ ·ÔχÛÂÈ.

ΔÔ˘ μ∞™π§∏ ∫ƒπ™π§∞

π∞¡√À∞ƒπ√™ ªÂ ÙfiÓÔ˘˜ ·ÈÛÈÔ‰ÔÍ›·˜ Ì·›ÓÂÈ ÙÔ 2010 ÁÈ· ÙË ¡›ÎË. ∫ÂÚ‰›˙ÂÈ Ì 2-0 ÙÔÓ ∂ıÓÈÎfi ºÈÏÈÈ¿‰·˜ ÛÙÔ ÚÒÙÔ Ì·Ù˜ Ù˘ ¯ÚÔÓÈ¿˜, ÂÓÒ ÛÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÂ›Ù·È ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔÓ ÌÂÁ·ÏÔ̤ÙÔ¯Ô Ù˘ ¶∞∂ ™ÙÚ¿ÙÔ °È‰fiÔ˘ÏÔ, ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ Ù˘ ∂Ú·ÛÈÙ¯ÓÈ΋˜ ∫ÒÛÙ· ª·ÓÈ·Ù¿ÎË, ÙÔÓ ¡ÔÌ¿Ú¯Ë ª·ÁÓËÛ›·˜ ∞fiÛÙÔÏÔ ¶··ÙfiÏÈ· Î·È ÙÔÓ ¢‹Ì·Ú¯Ô ¡. πˆÓ›·˜ ¶·‡ÏÔ ª·‚›‰Ë ·ÔÊ·Û›˙ÂÙ·È Ó· ˘¿Ú¯ÂÈ ÛÙ‹ÚÈÍË ÛÙË ‚ÔÏÈÒÙÈÎË ÔÌ¿‰·. øÛÙfiÛÔ Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó Ì ÙËÓ ŒÓˆÛË ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÔ‡ ¶Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘ Ó· ÌËÓ ÔÚ›˙ÂÈ ·Ú¯Èο Ù· ·È¯Ó›‰È· Ì ¢fiÍ· ∫Ú·ÓԇϷ˜ Î·È ∂ÔÚ‰·˚Îfi. ΔËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÛÙÈÁÌ‹ Ô ™ÙÚ¿ÙÔ˜ °È‰fiÔ˘ÏÔ˜ ‚Ú›ÛÎÂÈ ¯Ú‹Ì·Ù· ÁÈ· ÂÍfiÊÏËÛË ·ÏÈÒÓ ¯ÚÂÒÓ Î·È ÔÈ Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂȘ ‰ÈÂÍ¿ÁÔÓÙ·È Î·ÓÔÓÈο, Ì ÙÔ˘˜ “΢·ÓfiÏ¢ÎÔ˘˜” Ó· ·Ó·‰ÂÈÎÓ‡ÔÓÙ·È ÈÛfi·ÏÔÈ 0-0 Î·È 1-1 ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·. ¶·Ú¿ Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·, Ë ‚ÔÏÈÒÙÈÎË ÔÌ¿‰· ·ÔÎÙ¿ ¤ÓÙ Ӥ· ÚfiÛˆ·, ÙÔ˘˜ ºÂÚÓ¿ÓÙÔ °Î·Ï‚¤˙, º·ÓÔ‡ÚË °ÎÈÓ‹, ∞ϤÍË ∫·Î·˙Ô‡ÎË Î·È ÙÔ˘˜ μÔÏÈÒÙ˜ °È¿ÓÓË ºÏ¿ÌÔ Î·È ÃÚ‹ÛÙÔ ∑·Ú›ÊË. ∞fi ÛÔ‚·Ú¿ ÂÂÈÛfi‰È· ÛÙÈÁÌ·Ù›˙ÂÙ·È Ô ·ÁÒÓ·˜ Ì ÙÔÓ √‰˘ÛÛ¤· ÛÙËÓ ∞Ó·Á¤ÓÓËÛË ™ÂÚÚÒÓ. ¶Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ Î·È ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ ÙˆÓ ÁË‰ԇ¯ˆÓ ÂÈÙ¤ıËÎ·Ó ÛÙÔ˘˜ “΢·ÓfiÏ¢ÎÔ˘˜” ÚÔηÏÒÓÙ·˜ ÙÔÓ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌfi ÙˆÓ ™¿ÓÙÛ˜ Î·È °Î·Ï‚¤˙, Ô˘ ‰È·ÎÔ-

¢∂∫∂ªμƒπ√™

™ÙËÓ 11Ë ı¤ÛË ÂÚÈÔÚ›ÛÙËÎÂ Ë ¡›ÎË ÙË ÛÂ˙fiÓ 20092010 Ì›ÛÙËÎ·Ó ÛÙÔ ÓÔÛÔÎÔÌÂ›Ô ÁÈ· ÙȘ ÚÒÙ˜ ‚Ô‹ıÂȘ. ªÂÙ¿ ·fi ‰È·ÎÔ‹ ...50 ÏÂÙÒÓ, Ô ·ÁÒÓ·˜ Í·Ó¿Ú¯ÈÛÂ, Ì ÙÔ˘˜ ·›ÎÙ˜ ÙÔ˘ Ãfiگ ª¿ÚÈÔ˜ Ó· ‚Ú›ÛÎÔ˘Ó Ù· „˘¯Èο ·Ôı¤Ì·Ù· Î·È Ó· ÈÛÔÊ·Ú›˙Ô˘Ó ÛÙÔ ÙÂÏÈÎfi 2-2.

º∂μƒ√À∞ƒπ√™ “£ÔÚ˘‚҉˘” ‹Ù·Ó Î·È Ô ºÂ‚ÚÔ˘¿ÚÈÔ˜ ÁÈ· ÙË ¡›ÎË. ∏ ¶∞∂ ˘Ô‚¿ÏÏÂÈ ¤ÓÛÙ·ÛË ÁÈ· Ù· ÂÂÈÛfi‰È· Û ‚¿ÚÔ˜ Ù˘ ÛÙËÓ ∞Ó·Á¤ÓÓËÛË ™ÂÚÚÒÓ Î·È ÁÈ· ÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· Ô˘ ‰È·ÎfiËÎÂ Ë ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË. øÛÙfiÛÔ, Ù· ÔÈÎÔÓÔÌÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ù·Ï·Ó›˙Ô˘Ó ÙÔ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÎfi ÙÌ‹Ì·. √È ·›ÎÙ˜ ·¤¯Ô˘Ó ·fi Ì›· ÚÔfiÓËÛË Û ¤Ó‰ÂÈÍË ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›·˜ ÁÈ· Ù· ÔÊÂÈÏfiÌÂÓ·, ÂÓÒ Ô Ãfiگ ª¿ÚÈÔ˜ ̤ÓÂÈ ÌÂÙ¿ ·fi ‰È·‚‚·ÈÒÛÂȘ Ù˘ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ fiÙÈ ı· Ù·ÎÙÔÔÈËıÔ‡Ó ÔÈ ÂÎÎÚÂÌfiÙËÙ˜. ŒÓÙ·ÛË ÂÈÎÚ·Ù› ÛÙË °ÂÓÈ΋ ™˘Ó¤Ï¢ÛË Ù˘ ¶∞∂ ·Ó¿ÌÂÛ· Û ÔÚÁ·ÓˆÌ¤ÓÔ˘˜ Î·È ÙÔÓ ™ÙÚ¿ÙÔ °È‰fiÔ˘ÏÔ, Ô ÔÔ›Ô˜ ÂÈηÏÂ›Ù·È ¤ÏÏÂÈ„Ë ‚Ô‹ıÂÈ·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÙÔÈÎÔ‡˜ ÊÔÚ›˜. ∞ÔÊ·Û›˙ÂÙ·È ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ ªÂÙÔ¯ÈÎÔ‡ ∫ÂÊ·Ï·›Ô˘ ηٿ 400.000 ¢ÚÒ, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ÚÔ·ÙÂÈ Ó¤Ô ‰ÈÔÈÎËÙÈÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ. √ ·ÁÒÓ·˜ ¶˘ÚÛfi˜-¡›ÎË ‰ÂÓ ‰ÈÂÍ¿ÁÂÙ·È, ηıÒ˜ ÂÍ·ÈÙ›·˜ Ù˘ ÛÊÔ‰Ú‹˜ ¯ÈÔÓfiÙˆÛ˘ Ë ·ÔÛÙÔÏ‹ Ù˘ ‚ÔÏÈÒÙÈ΢ ÔÌ¿‰·˜ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ÌÂÙ·‚› ÛÙ· °Ú‚ÂÓ¿, ÌÂÙ¿ ·fi Û¯ÂÙÈ΋ ··ÁfiÚ¢ÛË Ù˘ ·ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜. ™Ù· ·ÁˆÓÈÛÙÈο ÔÈ “΢·ÓfiÏ¢ÎÔÈ” Û˘ÓÙÚ›‚Ô˘Ó 4-0 ÙÔÓ ¶∞√¡∂, ·ÏÏ¿ ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó ‹ÙÙ· ÛÔÎ ·fi ÙÔÓ Î·Ù·‰ÈηṲ̂ÓÔ £ÂÚÌ·˚Îfi Ì 2-0 (ÙÔ Ì·Ù˜ ¤ÁÈÓ ÛÙÔ “¶·ÓÙÂÏ‹˜ ª·ÁÔ˘Ï¿˜” ), ÂÓÒ ·ÎÔÏÔ˘ı› ÙÔ 3-0 ·fi ÙËÓ ÈÛ¯˘Ú‹ ∂·ÓÔÌ‹.

ª∞ƒΔπ√™ ∏ ¡›ÎË ‰ÂÓ ÂÎÌÂÙ·ÏχÂÙ·È Ù· ‰‡Ô Û˘Ó¯fiÌÂÓ· ·È¯Ó›‰È· Ô˘ ‰›ÓÂÈ ÛÙÔ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎfi ·Ú·¯ˆÚÒÓÙ·˜ ÈÛÔ·Ï›· ÙfiÛÔ ÛÙÔÓ ª·Î‰ÔÓÈÎfi, fiÛÔ Î·È ÛÙÔÓ μÈÛ·ÏÙÈ·Îfi. πÛfi·ÏÔÈ ·Ó·‰ÂÈÎÓ‡ÔÓÙ·È ÔÈ “΢·ÓfiÏ¢ÎÔÈ” Î·È ÛÙËÓ ÕÌÊÈÛÛ· Ì ÙÔÓ ºˆÎÈÎfi ÂÈÛÙÚ¤ÊÔÓÙ·˜ ÛÙȘ ηϤ˜ ÂÌÊ·Ó›ÛÂȘ. ÷ڷÎÙËÚÈÛÙÈÎfi Â›Ó·È fiÙÈ Î·È ÔÈ ÙÚÂȘ ·˘Ù¤˜ Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂȘ ÔÏÔÎÏËÚÒÓÔÓÙ·È Ì ÙÔ ›‰ÈÔ ÛÎÔÚ (1-1). ™ÙÔÓ ·ÁÒÓ· Ì ÙÔÓ ª·Î‰ÔÓÈÎfi Â›Ó·È Ë ÚÒÙË ÊÔÚ¿ Ô˘ Ô ™ÙÚ¿ÙÔ˜ °È‰fiÔ˘ÏÔ˜ ‰ÂÓ ‰›ÓÂÈ ÙÔ “·ÚÒÓ” . ∫È ·˘Ùfi ÁÈ·Ù› Â›Ó·È ÂÓÔ¯ÏË̤ÓÔ˜ ·fi ÙËÓ ·fiÊ·ÛË ÙˆÓ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙÒÓ Ó· ÌËÓ ·ÔÛ˘ÚıÔ‡Ó Û ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô ÙËÓ

ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ÙÔ˘ ·È¯ÓȉÈÔ‡ Û ¤Ó‰ÂÈÍË ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›·˜ ÁÈ· Ù· ÔÊÂÈÏfiÌÂÓ·. ¡ˆÚ›ÙÂÚ· ÔÈ ·›ÎÙ˜ ›¯·Ó ÂΉÒÛÂÈ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË fiÔ˘ ÙfiÓÈ˙·Ó fiÙÈ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó Úfi‚ÏËÌ· ÂÈ‚›ˆÛ˘, ÂÓÒ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Î·Ù¿ ÙÔ˘ Î. °È‰fiÔ˘ÏÔ˘ Âͤ‰ˆÛÂ Î·È ÙÔ Blue Club. ∂›Û˘ ÚÔÛÊ˘Á‹ ηٷı¤ÙÔ˘Ó ÔÈ ™‚·ÓÈ¿˜, ª·˘ÚÔ˘‰‹˜, Δ¿ÛÛÔ˜ Î·È ™··Ï›‰Ë˜. ªÔÓ·‰È΋ ·ÚËÁÔÚÈ¿ ÛÙÔÓ ª¿ÚÙÈÔ ÁÈ· ÙË ‚ÔÏÈÒÙÈÎË ÔÌ¿‰· ÔÈ ÙÚÂȘ ‚·ıÌÔ› Ô˘ ·›ÚÓÂÈ ¿Ó¢ ·ÁÒÓÔ˜ ·fi ÙËÓ ∫·ÛÙÔÚÈ¿, Ë ÔÔ›· ·ÔÛ‡ÚıËΠ·fi ÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ·.

∞¶ƒπ§π√™ ¶ÂÚ›ÂÚÁÔ˜ Â›Ó·È Ô ∞Ú›ÏÈÔ˜ ÁÈ· ÙË ¡›ÎË. ΔÔ ‚ÔÏÈÒÙÈÎÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· È¿ÓÂÈ ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ ·fi‰ÔÛË Î·È ÂÙ˘¯·›ÓÂÈ ‰‡Ô “‰ÈÏ¿” ÎÂÚ‰›˙ÔÓÙ·˜ 2-1 ÙËÓ ∞Ó·Á¤ÓÓËÛË °È·ÓÓÈÙÛÒÓ Î·È 1-0 ÙËÓ ∫Ô˙¿ÓË, ·ÏÏ¿ ¯¿ÓÂÈ ÙÔ ÂÓÙfi˜ ¤‰Ú·˜ ·È¯Ó›‰È Ù˘ ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙ· ΔڛηϷ (0-2). ª¿ÏÈÛÙ· ÁÈ· ÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ Ì·Ù˜ Ô Ãfiگ ª¿ÚÈÔ˜ ¤Î·Ó οÙÈ ...ÂÚ›ÂÚÁ˜ ‰ËÏÒÛÂȘ ÁÈ· ÙȘ Ôԛ˜ ˙‹ÙËÛ ÂÍËÁ‹ÛÂȘ Ô ™ÙÚ¿ÙÔ˜ °È‰fiÔ˘ÏÔ˜. ΔÂÏÈο Ô √˘ÚÔ˘ÁÔ˘·Ófi˜ Ì Ӥ· ‰‹ÏˆÛË ‰È¢ÎÚ›ÓÈÛ fiÙÈ ·Ó·ÊÂÚfiÙ·Ó ÛÙË ‰È·ÈÙËÛ›·, Ë ÔÔ›· ‰ÂÓ ÌÂÙ·¯ÂÈÚ›˙ÂÙ·È Â› ›ÛÔȘ fiÚÔȘ ÙË ¡›ÎË. ¶¿ÓÙˆ˜ ÔÈ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ ÙÔÓ Ì‹Ó· ·˘Ùfi ÏËÚÒıËÎ·Ó Ì ...‰fiÛÂȘ, ηıÒ˜ Ë ‰ÈÔ›ÎËÛË Ù˘ ¶∞∂ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ‰˘ÛÚ·Á›·.

ª∞´√™ ∏ μ¤ÚÔÈ· ¤Ú¯ÂÙ·È ÛÙÔ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎfi ÁÈ· Ó· ÛÊÚ·Á›ÛÂÈ ÙËÓ ¿ÓÔ‰Ô ÛÙË μ’ ∂ıÓÈ΋ Î·È Ë ¡›ÎË ‰ÂÓ Ù˘ ¯·Ï¿ÂÈ ÙË ÁÈÔÚÙ‹. ∏ ÔÌ¿‰· Ù˘ ∏Ì·ı›·˜ ÂÈÎÚ·Ù› Ì ۯÂÙÈ΋ ¿ÓÂÛË (3-1), Ì ÙÔ ‚ÔÏÈÒÙÈÎÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· Ó· ·ÔÁÔËÙ‡ÂÈ ÙÔ˘˜ ÊÈÏ¿ıÏÔ˘˜. ª¿ÏÈÛÙ· ÔÈ “΢·ÓfiÏ¢ÎÔÈ” ÔÏÔÎÏËÚÒÓÔ˘Ó Ì ¿Û¯ËÌÔ ÙÚfiÔ ÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ·, ηıÒ˜ ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù¤ıËΠ۠ΛӉ˘ÓÔ -¤ÛÙˆ Î·È Ì·ıËÌ·ÙÈο- ·ÎfiÌË Î·È Ë ·Ú·ÌÔÓ‹ ÛÙË °’ ηÙËÁÔÚ›·. ∏ ¡›ÎË ÁÓˆÚ›˙ÂÈ ÙËÓ ‹ÙÙ· ·fi ÙÔÓ ¶˘ÚÛfi °Ú‚ÂÓÒÓ ÛÙÔ ÂÍ ·Ó·‚ÔÏ‹˜ ·È¯Ó›‰È (1-0) Î·È ·fi ÙÔÓ ∂ıÓÈÎfi ÛÙË ºÈÏÈÈ¿‰· Ì 2-1, ÂÓÒ ÔÏÔÎÏËÚÒÓÂÈ Ì ÂÓÙfi˜ ¤‰Ú·˜ ÈÛÔ·Ï›· 1-1 ÎfiÓÙÚ· ÛÙË ¢fiÍ· ∫Ú·ÓԇϷ˜. ª¿ÏÈÛÙ· ÔÈ “΢·ÓfiÏ¢ÎÔÈ” ÈÛÔÊ¿ÚÈÛ·Ó ÛÙÔ 90Ô ÏÂÙfi Ì ÁÎÔÏ ÙÔ˘ °ÎÈÓ‹. ŒÙÛÈ Ë ¡›ÎË ÙÂÚÌ·Ù›˙ÂÈ ÛÙËÓ 11Ë ı¤ÛË Ì 38 ‚·ıÌÔ‡˜ ÛÙÔ ÂÓÂÚÁËÙÈÎfi Ù˘. √ ™ÙÚ¿ÙÔ˜ °È‰fiÔ˘ÏÔ˜ ·Ó·ÎÔÈÓÒÓÂÈ fiÙÈ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ÛÙ· ‰ÈÔÈÎËÙÈο Ù˘ ¶∞∂ ¡›ÎË Î·È ı· ηıÔ‰ËÁ‹ÛÂÈ ÙËÓ ÔÌ¿‰· Î·È ÛÙËÓ Â-

™ÙÔÓ ÕÁÁÂÏÔ ¢ÈÁÎfi˙Ë ·Ó·Ù¤ıËΠÚÔÛˆÚÈÓ¿ Ë Ù¯ÓÈ΋ ËÁÂÛ›· Ù˘ ¡›Î˘ fiÌÂÓË ÛÂ˙fiÓ.

π√À¡π√™ √È ÔÚÁ·ÓˆÌ¤ÓÔÈ Ô·‰Ô› ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÔ˘Ó Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ÛÙÔ “¶·ÓÙÂÏ‹˜ ª·ÁÔ˘Ï¿˜” Î·È ˙ËÙÔ‡Ó Ï‡ÛË Â‰Ò Î·È ÙÒÚ· ÛÙ· ‰ÈÔÈÎËÙÈο Ù˘ ¶∞∂ ¡›ÎË.

π√À§π√™ ∏ ¡›ÎË ·Ó·ÓÂÒÓÂÈ ÙÔ Û˘Ì‚fiÏ·ÈÔ ÙÔ˘ Ãfiگ ª¿ÚÈÔ˜, ÂÓÒ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˘ ÙÔ˘ ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ Ô Δ¿Î˘ §Ô˘Î·Ó›‰Ë˜. øÛÙfiÛÔ Ô ·Ï·›Ì·¯Ô˜ ¿ÛÔ˜ ÙÔ˘ ¶·Ó·ıËÓ·˚ÎÔ‡ Ï›ÁÔ ·ÚÁfiÙÂÚ· ·Ô¯ˆÚ› ÂÈηÏÔ‡ÌÂÓÔ˜ ÚÔÛˆÈÎÔ‡˜ ÏfiÁÔ˘˜.

∞À°√À™Δ√™ √È ¡Ù¿ÓÈÛÈÙ˜ Î·È ¢Ú·Á¿Ù˘ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÙȘ ÚÒÙ˜ ÌÂÙ·Áڷʤ˜ Ù˘ ¡›Î˘, Ë ÔÔ›· Û˘Ó¯›˙ÂÈ ÙȘ ‰ÔÎÈ̤˜ Ó·ÚÒÓ ·ÈÎÙÒÓ. øÛÙfiÛÔ, Ï›ÁÔ ·ÚÁfiÙÂÚ· ÔÈ “΢·ÓfiÏ¢ÎÔÈ” ÂÓÈÛ¯‡ÔÓÙ·È ÛËÌ·ÓÙÈο Ì ÙÔ˘˜ ¢ÈÁÎfi˙Ë, μ·ÎÔ˘ÊÙÛ‹, ª·˚ÛÙÚ¤ÏÏË, ¶ÂÙÚ¿, ∫fiÛÔÁÏÔ˘ Î·È ™ÙÔ˘ÚÓ¿Ú· ‚¿˙ÔÓÙ·˜ ˆ˜ ‚·ÛÈÎfi ÛÙfi¯Ô ÙËÓ ¿ÓÔ‰Ô ÛÙË μ’ ∂ıÓÈ΋. ∏ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· ÍÂÎÈÓ¿ Ì ηı˘ÛÙ¤ÚËÛË, ·ÏÏ¿ ÔÈ ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ÌÂÙ·Áڷʤ˜ Ô˘ ¤ÁÈÓ·Ó ÍÂÛËÎÒÓÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ÊÈÏ¿ıÏÔ˘˜ Ù˘ ¡›Î˘, Ô˘ ÂÙÔÈÌ¿˙Ô˘Ó ÛÙËÓ ÔÌ¿‰· ÂÓıÔ˘ÛÈÒ‰Ë ˘Ô‰Ô¯‹ ÙËÓ ÚÒÙË Ë̤ڷ Ù˘ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›·˜. ∏ °’ ∂ıÓÈ΋ ·ÏÏ¿˙ÂÈ fiÓÔÌ· Û Football League 2 Î·È ÛÙËÓ ÚÂÌȤڷ Ë ¡›ÎË ÎÏËÚÒÓÂÙ·È Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ ÙÔÓ ∞ÂÙfi ÛÙË ™Î‡‰Ú·. ™Ù· ÊÈÏÈο ÔÈ “΢·ÓfiÏ¢ÎÔÈ” ‰ÂÓ Ù· ËÁ·›ÓÔ˘Ó Î·Ï¿, ·ÊÔ‡ ‹Úı·Ó ÙÚ›ÙÔÈ ÛÙÔ ÙÔ˘ÚÓÔ˘¿ ÙÔ˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡, ÂÓÒ ¯¿ÓÔ˘Ó Ì 1-0 ·fi ÙËÓ ∞Ó·Á¤ÓÓËÛË ∫·Ú‰›ÙÛ·˜ ÛÙȘ ™ÔÊ¿‰Â˜

™∂¶Δ∂ªμƒπ√™ ∏ ¡›ÎË ·ÔÎÏ›ÂÙ·È ·fi ÙËÓ ÚÒÙË Ê¿ÛË ÙÔ˘ ∫˘¤ÏÏÔ˘ Ì ÂÓÙfi˜ ¤‰Ú·˜ ‹ÙÙ· 3-2 ÛÙËÓ ·Ú¿Ù·ÛË ·fi ÙÔÓ ¶∞√ ƒÔ˘Ê, ÂÓÒ ÛÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ·Ú¯›˙ÂÈ ÙȘ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ Ù˘ ÛÙË ™Î‡‰Ú· Ì ·ÓÙ›·ÏÔ ÙÔÓ ∞ÂÙfi. ª¿ÏÈÛÙ· ÙÔ ‚ÔÏÈÒÙÈÎÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ÍÂÎÈÓ¿ ȉ·ÓÈο ηıÒ˜ ·ÍÈÔÔÈ› ÙËÓ ÚÒÙË Ù˘ ¢ηÈÚ›· ÛÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ÛÙÔ 4’ Ì ÙÔÓ ª·˚ÛÙÚ¤ÏÏË, ·ÏÏ¿ ÛÙÔ 44’ Ô §·Ê·˙·Ó›‰Ë˜ ÈÛÔÊ·Ú›˙ÂÈ ÛÙÔ ÙÂÏÈÎfi 1-1. ΔÔ Î·Îfi ÁÈ· ÙËÓ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ Ãfiگ ª¿ÚÈÔ˜ Â›Ó·È fiÙÈ ÛÙÂÚÂ›Ù·È ÛÙËÓ ·Ú¯‹ ÙË Ê˘ÛÈ΋ Ù˘ ¤‰Ú·, ·ÊÔ‡ ÛÙÔ “¶·ÓÙÂÏ‹˜ ª·ÁÔ˘Ï¿˜” ÙÔÔıÂÙÂ›Ù·È Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ˜ ¯ÏÔÔÙ¿ËÙ·˜. ŒÙÛÈ ÛÙÔ ÚÒÙÔ Ì·Ù˜ Ô˘ ‰›ÓÂÈ ÛÙÔ ÛÙ¿‰ÈÔ Ù˘ ¡Â¿ÔÏ˘ (ÌÈ· Î·È ‰ÂÓ Ù˘ ·Ú·¯ˆÚ‹ıËΠÙÔ ∂∞∫) ¯¿ÓÂÈ 1-0 ·fi ÙË ÓÂÔÊÒÙÈÛÙË ∫·ÏÏÔÓ‹. ∏ οÎÈÛÙË ÂÈÎfiÓ· Ô˘ ·ÚÔ˘Û›·Û·Ó ÔÈ “΢·-

ÓfiÏ¢ÎÔÈ” ÛÙÔ›¯ÈÛ ·ÎÚÈ‚¿ ÛÙÔÓ √˘ÚÔ˘ÁÔ˘·Ófi ÚÔÔÓËÙ‹, Ì ÙÔÓ ÔÔ›Ô Ï‡ÓÂÙ·È Ë Û˘ÓÂÚÁ·Û›·. ŒÙÛÈ ÛÙËÓ ∏Ú¿ÎÏÂÈ· ™ÂÚÚÒÓ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ËÁÂ›Ù·È Ô ÕÁÁÂÏÔ˜ ∫·ÚÚfiÔ˘ÏÔ˜ Î·È ÙËÓ Ô‰ËÁ› ÛÙÔ 1-0 Û ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘ ª. ∞ÏÂÍ¿Ó‰ÚÔ˘.

√∫Δøμƒπ√™ √ √ÎÙÒ‚ÚÈÔ˜ ‚Ú›ÛÎÂÈ ÙË ¡›ÎË ÌÂ Ó¤Ô ÚÔÔÓËÙ‹, ηıÒ˜ ηı‹ÎÔÓÙ· ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ Ô ∞ÚÌ¿ÓÙÔ ª·Ú¤ÓÙ˙È. ªÂ ÙÔÓ ∫ÚÔ¿ÙË ÛÙÔÓ ¿ÁÎÔ ÙÔ ‚ÔÏÈÒÙÈÎÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· οÓÂÈ ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ ÂÌÊ¿ÓÈÛË ÓÈÎÒÓÙ·˜ 1-0 ÙË ¢fiÍ· ∫Ú·ÓԇϷ˜, ·ÏÏ¿ Ï›Á˜ ̤Ú˜ ·ÚÁfiÙÂÚ· ÛÙÔ ›‰ÈÔ Á‹Â‰Ô (¡Â¿ÔÏË) ·ÔÁÔËÙ‡ÂÈ ·Ú·¯ˆÚÒÓÙ·˜ “Ï¢΋” ÈÛÔ·Ï›· ÛÙ· °È·ÓÓÈÙÛ¿. ¶·ÚfiÌÔÈ· ÂÌÊ¿ÓÈÛË Î·È ÛÙËÓ ∫Ô˙¿ÓË, fiÔ˘ Ë ¡›ÎË ¯¿ÓÂÈ Ì 1-0, ·ÏÏ¿ ÌÂÙ·ÌÔÚÊÒÓÂÙ·È ÛÙÔ ÓÙ¤ÚÌÈ Ì ÙËÓ ∂·ÓÔÌ‹. ∏ ‚ÚÔÓÙÂÚ‹ ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ ÛÙÔ “·ÚıÂÓÈÎfi” ·È¯Ó›‰È ÛÙÔ “¶·ÓÙÂÏ‹˜ ª·ÁÔ˘Ï¿˜” ‰›ÓÂÈ ...ÊÙÂÚ¿ ÛÙÔ˘˜ ·›ÎÙ˜ ÙÔ˘ ∞ÚÌ¿ÓÙÔ ª·Ú¤ÓÙ˙È, Ô˘ “‰·Ì¿˙Ô˘Ó” Ì 1-0 ÙÔÓ ÈÛ¯˘Úfi ·ÓÙ›·Ïfi ÙÔ˘˜.

¡√∂ªμƒπ√™ ∞ÓÙÈÊ·ÙÈ΋ ÂÈÎfiÓ· ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ Ë ¡›ÎË ÙÔ ¡Ô¤Ì‚ÚÈÔ. ªÂÙ¿ ·fi ̤ÙÚÈ· ÂÌÊ¿ÓÈÛË ¯¿ÓÂÈ 2-1 ÛÙÔ ÓÙ¤ÚÌÈ ·fi ÙÔÓ ∂ÔÚ‰·˚Îfi ÛÙËÓ ¶ÙÔÏÂÌ·˝‰·, ÂÓÒ ÛÙËÓ “ÎÏÔ‡‚·” ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ›Ûˆ ÛÙÔ ÛÎÔÚ ·fi ÙÔÓ ª·Î‰ÔÓÈÎfi ̤¯ÚÈ ÙÔ 85’ Ì 2-1. øÛÙfiÛÔ ÔÈ “΢·ÓfiÏ¢ÎÔÈ” ‰Â›-

∏ ¡›ÎË ËÁ·›ÓÂÈ ÛÙË ∑¿Î˘ÓıÔ Ì ˘ËÚÂÛÈ·Îfi ÚÔÔÓËÙ‹ ÙÔÓ §¿ÎË ª·Î¿ÏË, ·ÏÏ¿ ÛÙ¤ÎÂÙ·È ¿Ù˘¯Ë. ÿÓÂÈ Ì’ ¤Ó· ÁÎÔÏ ·fi ÙÔ ...Ô˘ıÂÓ¿ ÛÙÔ ¤ÎÙÔ ÏÂÙfi ÙˆÓ Î·ı˘ÛÙÂÚ‹ÛÂˆÓ (1-0) ˘fi ÙÔ ‚ϤÌÌ· ÙÔ˘ ¶¤‰ÚÔ ¶¿ÌÏÔ ¶·ÛÎÔ‡ÏÈ Ô˘ ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ Â›ÛËÌ· Ù· ηı‹ÎÔÓÙ¿ ÙÔ˘ ÛÙȘ 9 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘. ΔÔ ÓÙÂÌÔ‡ÙÔ ÙÔ˘ ∞ÚÁÂÓÙÈÓÔ‡ Ù¯ÓÈÎÔ‡, fï˜, ‰ÂÓ ÛÙ¤ÊÂÙ·È ·fi ÂÈÙ˘¯›·. ∏ ‚ÔÏÈÒÙÈÎË ÔÌ¿‰· ¯¿ÓÂÈ 3-1 ·fi ÙÔÓ ºˆÎÈÎfi ÛÙËÓ ÕÌÊÈÛÛ· Î·È ˘Ô¯ˆÚ› ÛÙËÓ Ù¤Ù·ÚÙË ı¤ÛË, ÂÓÒ ·ÎÔÏÔ˘ı› Î·È Ë ÂÓÙfi˜ ¤‰Ú·˜ ‹ÙÙ· (ÚÒÙË ÛÙÔ “¶·ÓÙÂÏ‹˜ ª·ÁÔ˘Ï¿˜” Ì 1-0 ·fi ÙÔÓ Δ‡ÚÓ·‚Ô), Ë ÔÔ›· ʤÚÓÂÈ ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÛÙ· ¿ÎÚ·. ∏ οÎÈÛÙË ÂÌÊ¿ÓÈÛË ÚÔηÏ› ·Á·Ó¿ÎÙËÛË ÛÙÔ˘˜ ÊÈÏ¿ıÏÔ˘˜ Ô˘ ÍÂÛÔ‡Ó Û ·Ô‰ÔÎÈ̷ۛ˜ ηٿ ÙÔ˘ ™ÙÚ¿ÙÔ˘ °È‰fiÔ˘ÏÔ˘ Î·È ÙˆÓ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙÒÓ. √ ÌÂÁ·ÏÔ̤ÙÔ¯Ô˜ ʇÁÂÈ ·fi ÙÔ Á‹Â‰Ô ÚÈÓ ÙÂÏÂÈÒÛÂÈ Ô ·ÁÒÓ·˜. §›Á˜ Ë̤Ú˜ ·ÚÁfiÙÂÚ· ‰È·ÌËÓ‡ÂÈ ÛÙÔ˘˜ ·›ÎÙ˜ fiÙÈ ÛÎÔ‡ÂÈ Ó· ·Ô¯ˆÚ‹ÛÂÈ ·fi ÙË ¡›ÎË ÂÓÔ¯ÏË̤ÓÔ˜ ·fi ÙËÓ ·fi‰ÔÛ‹ ÙÔ˘˜, ·ÏÏ¿ Î·È ·fi ÙȘ ·Ô‰ÔÎÈ̷ۛ˜ ÙˆÓ Ô·‰ÒÓ Û ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘, ÌÂ Û˘Ó¤ÂÈ· Ó· ÍÂÛ¿ÛÂÈ ÛÔ‚·Ú‹ ‰ÈÔÈÎËÙÈ΋ ÎÚ›ÛË. ∞˘Ù‹ ¤¯ÂÈ ·ÓÙ›ÎÙ˘Ô Î·È ÛÙÔ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÎfi ÙÌ‹Ì·, Ì ÙÔÓ ¶·ÛÎÔ‡ÏÈ Ó· ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ÛÙËÓ πÙ·Ï›· Î·È Ó· ÂÚÈ̤ÓÂÈ ÙȘ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ ÁÈ· Ó· ÂÈÛÙÚ¤„ÂÈ Î·È ÙÔÓ μ·ÎÔ˘ÊÙÛ‹ Ó· ˙ËÙ¿ Ó· Ï˘ı› ÙÔ Û˘Ì‚fiÏ·Èfi ÙÔ˘. ª¤Û· Û’ ·˘Ù‹ ÙË ‰›ÓË ÔÈ ÙÔÈÎÔ› ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ ·Ó·ı¤ÙÔ˘Ó ÚÔÛˆÚÈÓ¿ ÙËÓ Ù¯ÓÈ΋ ËÁÂÛ›· ÛÙÔÓ ÕÁÁÂÏÔ ¢ÈÁÎfi˙Ë, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· Î·Ï˘Êı› ÙÔ ÎÂÓfi Ô˘ ˘¿Ú¯ÂÈ ÛÙÔ fiÛÙÔ ÙÔ˘ ÚÔÔÓËÙ‹...

∂˘¯ÂÙ‹ÚÈÔ ΔÔ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Ù˘ §∂™Ã∏™ ∞ÀΔ√∫π¡∏Δ√À μ√§√À ‡¯ÂÙ·È ÛÙ· ̤ÏË ÙÔ˘, ÛÙÔ˘˜ ∫ÚÈÙ¤˜, ÛÙÔ˘˜ ÃÔÚËÁÔ‡˜ & ˘ÔÛÙËÚÈÎÙ¤˜ Ù˘ §¤Û¯Ë˜, ÛÙÔ˘˜ ·ÁˆÓÈ˙fiÌÂÓÔ˘˜, ÛÙȘ ·Ú¯¤˜ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Ì·˜, ÛÙÔ˘˜ Ê›ÏÔ˘˜ ÙÔ˘ Ì˯·ÓÔΛÓËÙÔ˘ ·ıÏËÙÈÛÌÔ‡ ηıÒ˜ Î·È ÛÙÔ˘˜ ηÙÔ›ÎÔ˘˜ Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜

Ã√¡π∞ ¶√§§∞ Î·È ∂ÀΔÀÃπ™ª∂¡√ Δ√ 2011 ª∂ À°∂π∞, ∂πƒ∏¡∏ ∫∞𠶃√∫√¶∏ ™Δ√À™ π¢π√À™ ∫∞π ™Δπ™ √π∫√°∂¡∂π∂™ Δ√À™, ª∂ ¶√§À §π°√Δ∂ƒ∞ Δƒ√Ã∞π∞ ∞ΔÀÃ∏ª∞Δ∞. Δ√ ¢.™. Δ∏™ §.∞. μ√§√À


36

¶APA™KEYH 31 ¢EKEMBPIOY 2010

™Δ∏ ¢À™∏ Δ√À 2010 Δ√ μ√§πøΔπ∫√ ª¶∞™∫∂Δ ¶∞§∂À∂π ¡∞ •∞¡∞μƒ∂π Δ∏ Ã∞ª∂¡∏ Δ√À ∞π°§∏

¶ÚÔÛ‰Ô˘ ·fi ¡›ÎË Î·È ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË ∞‚¤‚·ÈÔ ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μ. ˆÚ›˜ οÙÈ È‰È·›ÙÂÚÔ Î‡ÏËÛ ÙÔ 2010 ÁÈ· ÙËÓ Î·Ï·ıÔÛÊ·›ÚÈÛË Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜. √ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘ ηÙÔÚıÒÓÂÈ Ó· ·Ú·Ì›ÓÂÈ ÛÙËÓ ∞1 Á˘Ó·ÈÎÒÓ, ·ÏÏ¿ ʤÙÔ˜ Ì·ÛÙ›˙ÂÙ·È ·fi ÛÔ‚·Ú¿ ‰ÈÔÈÎËÙÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·. ™ÙÔ˘˜ ¿Ó‰Ú˜ Ë ¡›ÎË ÙÂÚÌ·Ù›˙ÂÈ ÙÚ›ÙË Î·È Ë ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË ¤Ó·ÙË ÛÙÔÓ ‚fiÚÂÈÔ fiÌÈÏÔ Ù˘ °’ ∂ıÓÈ΋˜, ÂÓÒ ÛÙËÓ ∞1 ∂™∫∞£ ÛÙË ÌÂÙÚÈfiÙËÙ· Î˘Ì·›ÓÔÓÙ·È ÔÈ ÔÌ¿‰Â˜ Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜. ¶¿ÓÙˆ˜ ·Ú‹ÁÔÚÔ Â›Ó·È ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Ë ¡›ÎË ÊÈÁÔ˘Ú¿ÚÂÈ ÛÙÔ “ÚÂÙÈÚ¤” Ù˘ ‚·ıÌÔÏÔÁ›·˜ ÛÙȘ ÚÒÙ˜ ÂÓÓ¤· ·ÁˆÓÈÛÙÈΤ˜ Î·È ¤¯ÂÈ ÔÏϤ˜ ÂÏ›‰Â˜ Ó· οÓÂÈ ÙÔ fiÓÂÈÚÔ Ù˘ ·Ófi‰Ô˘ ÛÙË μ’ ∂ıÓÈ΋ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ¿ ÙÔ 2011.

Ã

ΔÔ˘ μ∞™π§∏ ∫ƒπ™π§∞ ™ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Ù· Û΋ÙÚ· ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó ÛÙÔÓ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi, Ô ÔÔ›Ô˜ ÌÂÙ¿ ·fi ÌÈ· ÂÂÈÛԉȷ΋ ÛÂÈÚ¿ ÙÂÏÈÎÒÓ ÎÂÚ‰›˙ÂÈ Ì 3-1 ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi Î·È ÛÙ¤ÊÂÙ·È ÚˆÙ·ıÏËÙ‹˜ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ ÁÈ· fiÁ‰ÔË Û˘Ó¯fiÌÂÓË ÊÔÚ¿. øÛÙfiÛÔ, ·˘Ù‹ Ë ¯ÚÔÓÈ¿ ›¯Â Ù›ÙÏÔ Î·È ÁÈ· ÙÔ˘˜ ¶ÂÈÚ·ÈÒÙ˜, ηıÒ˜ ηٷÎÙÔ‡Ó ÙÔ ∫‡ÂÏÏÔ ∂ÏÏ¿‰Ô˜, ÂÓÒ ÊÙ¿ÓÔ˘Ó Î·È ÛÙÔÓ ÙÂÏÈÎfi Ù˘ ∂˘ÚˆÏ›Áη, fiÔ˘ fï˜ ˘ÔÎÏ›ÓÔÓÙ·È ÛÙËÓ ·ÓˆÙÂÚfiÙËÙ· Ù˘ ÊÔ‚ÂÚ‹˜ ª·ÚÙÛÂÏfiÓ·. ∏ ∂ıÓÈ΋ ∞Ó‰ÚÒÓ ·ÔÙ˘Á¯¿ÓÂÈ ÛÙÔ ªÔ˘ÓÙÔÌ¿ÛÎÂÙ Ù˘ ΔÔ˘ÚΛ·˜, ·ÊÔ‡ ·ÔÎÏ›ÂÙ·È ·fi ÙË Ê¿ÛË ÙˆÓ “16” (ÙÔ ¯Ú˘Ûfi ÔÈ ∏¶∞), Û ·ÓÙ›ıÂÛË Ì ÙÔ˘˜ ¡¤Ô˘˜ ÕÓ‰Ú˜ Ô˘ ηٷÎÙÔ‡Ó ÙÔ ·ÚÁ˘Úfi ÌÂÙ¿ÏÏÈÔ ÛÙÔ ∂˘ÚˆÌ¿ÛÎÂÙ Ù˘ ∫ÚÔ·Ù›·˜, ÂÓÒ ·ÍÈfiÏÔÁË ‹Ù·Ó Î·È Ë “·ÚıÂÓÈ΋” ·ÚÔ˘Û›· Ù˘ ∂ıÓÈ΋ °˘Ó·ÈÎÒÓ Û ¶·ÁÎfiÛÌÈÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ·, ηٷϷ̂¿ÓÔÓÙ·˜ ÙËÓ 11Ë ı¤ÛË. ∞˜ ‰Ô‡Ì ٷ ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚ· ÁÂÁÔÓfiÙ· Ù˘ ¯ÚÔÓÈ¿˜ Ô˘ Ì·˜ ¤Ú·ÛÂ:

π∞¡√À∞ƒπ√™ - ∏ Á˘Ó·ÈΛ· ÔÌ¿‰· Ì¿ÛÎÂÙ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘ ·Ó·ÎÔÈÓÒÓÂÈ ÙËÓ ·fiÎÙËÛË Ù˘ ‰ÈÂıÓÔ‡˜ ™ÎÔÈ·Ó‹˜ ªfiÓÈη °Î·‚ÚÈÏfiÊÛη. ∏ 33¯ÚÔÓË ÊfiÚÁÔ˘ÔÚÓÙ ·ÓÙÈη٤ÛÙËÛ ÙË ªÔӛΠª·ÎÏ›Ó, Ë ÔÔ›· ‰ÂÓ ÚfiÛÊÂÚ ٷ ·Ó·ÌÂÓfiÌÂÓ·. ¶·Ú’ fiÏ· ·˘Ù¿ ÔÈ “ÂÚ˘ıÚfiϢΘ” Ì‹Î·Ó Ì ÙÔ ...·ÚÈÛÙÂÚfi ÛÙÔ 2010 ¯¿ÓÔÓÙ·˜ ·fi ÙÔÓ ¢∞™∞§ Ì 79-70 ÛÙÔ ∂∞∫. - ∞Ú¯‹ Ì ÂÈÙ˘¯›· ÁÈ· ÙȘ ‚ÔÏÈÒÙÈΘ ÔÌ¿‰Â˜ ÛÙË °’ ∂ıÓÈ΋ Ì¿ÛÎÂÙ. ∏ ÌÂÓ ¡›ÎË ¤Ú·Û ·ÏÒ‚ËÙË ·fi ÙËÓ ¤‰Ú· Ù˘ Œ‰ÂÛÛ·˜ (72-61), Ë ‰Â ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË Û˘Ó¤ÙÚÈ„Â Ì 108-74 ÙÔÓ §·ÛÛ¿ÓË ∫Ô˙¿Ó˘. - °Ú¿ÊÂÈ ÈÛÙÔÚ›· ÙÔ ª·ÚÔ‡ÛÈ. ∂ÈÎÚ·Ù› Ù˘ ª·Î¿ÌÈ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· Î·È ÚÔÎÚ›ÓÂÙ·È ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÛÙÔ˘˜ “16” Ù˘ ∂˘ÚˆÏ›Áη, fiÔ˘ ‹‰Ë ›¯·Ó ÂÚ¿ÛÂÈ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜ Î·È √Ï˘ÌÈ·Îfi˜.

º∂μƒ√À∞ƒπ√™ - ∏ ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË “‰·Ì¿˙ÂÈ” ÙË ¡›ÎË Ì 77-69 ÛÙÔ ‚ÔÏÈÒÙÈÎÔ ÓÙ¤ÚÌÈ Ù˘ °’ ∂ıÓÈ΋˜ Ì¿ÛÎÂÙ,

¶ÚÔÛ‰Ô˘ ÁÈ· ¿ÓÔ‰Ô ÛÙË μ’ ∂ıÓÈ΋ ¤¯ÂÈ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ Ë ¡›ÎË Ô˘ ÚÔÔÚ‡ÂÙ·È ÛÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Ù˘ °’ ηÙËÁÔÚ›·˜ ÙÔ ÔÔ›Ô ‰ÈÂÍ‹¯ıË ÛÙÔ ÎÏÂÈÛÙfi ÙÔ˘ ∂∞∫ ÎÈ fi¯È ÛÙÔ “μ¿Î˘ ¶·Ú·Û΢fiÔ˘ÏÔ˜” Ì ÙËÓ ¤‰Ú· Ó· ·ÏÏ¿˙ÂÈ ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÛÙÈÁÌ‹ ÏfiÁˆ ÚÔ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜ ÛÙÔ ·ÚΤ. - ªÂÙ¿ ·fi ÔÎÙÒ ¯ÚfiÓÈ· “·ÓÔÌ‚Ú›·˜” Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ¶. ηٷÎÙ¿ Ù›ÙÏÔ ÛÙÔ Ì¿ÛÎÂÙ. ¶ÈÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÛÙ¤ÊıËΠ∫˘ÂÏÏÔ‡¯Ô˜ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ ÓÈÎÒÓÙ·˜ ÛÙÔÓ ÙÂÏÈÎfi ÙÔÓ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi Ì 6864.

ª∞ƒΔπ√™ - ™˘ÁÎÚÔÙ‹ıËΠ۠ÛÒÌ· ÙÔ Ó¤Ô ‰ÈÔÈÎËÙÈÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÙÔ˘ ∂Ú·ÛÈÙ¤¯ÓË √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ Î·È ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ η٤Ϸ‚Â Ô Î. μ·Û›Ï˘ ¢·Ì·ÛÈÒÙ˘. - √ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ÂÈÎÚ·Ù› Ì 76-68 ÙÔ˘ ¶. º·Ï‹ÚÔ˘ Î·È ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙ÂÈ ÙËÓ ·Ú·ÌÔÓ‹ ÛÙËÓ ∞1 Á˘Ó·ÈÎÒÓ. - √ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ Â›Ó·È Ë ÌÔÓ·‰È΋ ÂÏÏËÓÈ΋ ÔÌ¿‰· Ô˘ “ÂÈ‚ÈÒÓÂÈ” ÛÙÔ Top 16 Ù˘ ∂˘ÚˆÏ›Áη, Û ·ÓÙ›ıÂÛË Ì ÙÔÓ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi Î·È ÙÔ ª·ÚÔ‡ÛÈ Ô˘ ·Ô¯·ÈÚÂÙÔ‡Ó ÙË ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË. - √È Ó¿Óȉ˜ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘ ·Ó·‰ÂÈÎÓ‡ÔÓÙ·È ÚˆÙ·ıÏ‹ÙÚȘ £ÂÛÛ·Ï›·˜. ™ÙÔÓ ÙÂÏÈÎfi Û˘ÓÙÚ›‚Ô˘Ó Ì 74-44 ÙËÓ √χÌÈ· §¿ÚÈÛ·˜. - √ ∞ÏÌ˘Úfi˜ Ó›ÎËÛ ÛÙÔ ÓÙ¤ÚÌÈ ·Ú·ÌÔÓ‹˜ ÙËÓ ∂Ï·ÛÛfiÓ· Ì 72-67 ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙ÔÓÙ·˜ ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘ Î·È ÛÙÔ ÂfiÌÂÓÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Ù˘ ∞1 ∂™∫∞£.

∞¶ƒπ§π√™ - ¶·Ú¿ ÙȘ ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ·Ô˘Û›Â˜, Ë ¡›ÎË, ηٷϷ̂¿ÓÂÈ ÙËÓ Ù¤Ù·ÚÙË ı¤ÛË ÛÙÔ ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ ¶ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Ì¿ÛÎÂÙ ÂÊ‹‚ˆÓ ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÔÓÙ·˜ fiÙÈ Ë Î·Ï‹ ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÛÙËÓ ˘Ô‰ÔÌ‹ ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ı› Ó· ·Ô‰›‰ÂÈ Î·ÚÔ‡˜. - ¶¤ÊÙÂÈ Ë ·˘Ï·›· ÛÙËÓ ∞1 ∂™∫∞£. ∫·Ï‡ÙÂÚË Û˘ÁÎÚÈÙÈο ·ÚÔ˘Û›· ·fi ÙȘ ÔÌ¿‰Â˜ Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ ›¯Â Ë ∞Ó¿ÏË„Ë, Ô˘ ÙÂÚÌ¿ÙÈÛ ÛÙËÓ Ù¤Ù·ÚÙË ı¤ÛË, ÁÈ· Ó· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ó Ô °.™. μfiÏÔ˘ (7Ô˜), ∞ÏÌ˘Úfi˜ (10Ô˜), ÂÓÒ Ë ™ÎÈ¿ıÔ˜ ˆ˜ Ô˘Ú·Áfi˜ ÙÔ˘ ›Ó·Î· ˘Ô‚È‚¿ÛÙËΠÛÙËÓ ∞2 ηÙËÁÔÚ›·.

ª∞´√™ - √ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ÎÂÚ‰›˙ÂÈ ÙËÓ ÚfiÎÚÈÛË ÛÙÔ Ê¿ÈÓ·Ï ÊÔÚ Ù˘ ∂˘ÚˆÏ›Áη. ªÂÙ¿ ·fi ¤Ó· Û˘ÁÎÏÔÓÈÛÙÈÎfi ËÌÈÙÂÏÈÎfi οÌÙÂÈ ÙËÓ ·ÓÙ›ÛÙ·ÛË Ù˘ Ì·¯ËÙÈ΋˜ ¶·ÚÙÈ˙¿Ó Ì 83-80 ÛÙËÓ ·Ú¿Ù·ÛË. øÛÙfiÛÔ, ÛÙÔÓ ÙÂÏÈÎfi ˘Ô·ÙÂÈ ÛÙËÓ ·ÓˆÙÂÚfiÙËÙ· Ù˘

ª·ÚÙÛÂÏfiÓ· (86-68), Ë ÔÔ›· ÛÙ¤ÊÂÙ·È ÚˆÙ·ıÏ‹ÙÚÈ· ∂˘ÚÒ˘ ÛÙÔ ¶·Ú›ÛÈ. - £ÂÙÈÎfi ÙÔ ÊÈÓ¿Ï ÁÈ· ÙË ¡›ÎË ÛÙË °’ ∂ıÓÈ΋ Ì¿ÛÎÂÙ ÎÂÚ‰›˙ÔÓÙ·˜ ÙÔÓ ÚˆÙ·ıÏËÙ‹ ∞›ÔÏÔ ΔÚÈÎ¿ÏˆÓ Ì 80-79 ÛÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ·È¯Ó›‰È ÙÔ˘ ∫ÒÛÙ· ∫˘ÏÂÚÈÒÙË Ì ÙËÓ Î˘·ÓfiÏ¢ÎË Ê·Ó¤Ï·. ∏ ¡›ÎË Î·Ù·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ÙËÓ ÙÚ›ÙË ı¤ÛË ÛÙÔÓ 1Ô fiÌÈÏÔ ÙÔ˘ μÔÚÚ¿, ÂÓÒ ¤Ó·ÙË ‹Ù·Ó Ë ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË ÌÂÙ¿ ÙËÓ ‹ÙÙ· Ì 8474 ·fi ÙÔ μÂÏ‚ÂÓÙfi ÂÎÙfi˜ ¤‰Ú·˜.

π√À¡π√™ - “ª·‡ÚË ÛÂÏ›‰·” ÁÈ· ÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi Ì¿ÛÎÂÙ. √ ٤ٷÚÙÔ˜ ÙÂÏÈÎfi˜ ÛÙÔ ™∂º ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi Î·È ÙÔÓ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi ‰ÂÓ ÙÂÏÂÈÒÓÂÈ ÔÙ¤ ÂÍ·ÈÙ›·˜ ÂÂÈÛÔ‰›ˆÓ Ô˘ ÚÔηÏÔ‡Ó ÔÈ Ô·‰Ô› ÙˆÓ ÁË‰ԇ¯ˆÓ. ΔÔ ·È¯Ó›‰È Î·Ù·Î˘ÚÒÓÂÙ·È ÛÙÔ “ÙÚÈʇÏÏÈ” Ô˘ Ì 3-1 ӛΘ ·ÓËÁ˘Ú›˙ÂÈ ÙÔ 8Ô Û˘Ó¯fiÌÂÓÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Î·È ÙÔ 12Ô Ù· 13 ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ·. - √ ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ °È·ÓÓ¿Î˘ ·ÔÙÂÏ› ·ÚÂÏıfiÓ ·fi ÙÔÓ ¿ÁÎÔ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ Î·È ·ÓÙÈηı›ÛÙ·Ù·È ·fi ÙÔÓ ¡ÙÔ‡Û·Ó ÿ‚ÎÔ‚ÈÙ˜. - √ ∫ÒÛÙ·˜ •ÂÓÔÎÒÛÙ·˜ ÚÔÛÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È ÛÙËÓ Ù¯ÓÈ΋ ËÁÂÛ›· Ù˘ Á˘Ó·ÈΛ·˜ ÔÌ¿‰·˜ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘.

π√À§π√™ - √ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘ ·ÔÎÙ¿ ÙË ª·Ú›· ∫˘ÚÈÙۿη, ÙËÓ ∞ÚÈÛÙ¤· ª·ÁÎÏ¿Ú· Î·È ÙËÓ ∂ϤÓË ∑‹ÙË, ÂÓÒ ÙȘ ı¤ÛÂȘ ÙˆÓ ÙÚÈÒÓ Í¤ÓˆÓ Î·Ù·Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó Ë ∞ÌÂÚÈηӛ‰· ∫›ÚÛÙÂÓ ΔfiÌÛÔÓ Î·È ÔÈ ™ÎÔÈ·Ó¤˜ ÕÓÓ· Δ·ÓÙÔ˘ÚfiÊÛη Î·È ÕÓÓ· ∑›ÊÎÔ‚ÈÙ˜. - ªÂÙ·ÁÚ·Ê‹ “‚fiÌ‚·” Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ› Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ·ÔÎÙÒÓÙ·˜ ·fi ÙÔÓ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi ÙÔÓ μ·Û›ÏË ™·ÓÔ‡ÏË, ÂÓÒ ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó ÔÈ ¡›ÏÛÂÓ, ¡ÂÛÙ¤ÚÔ‚ÈÙ˜, ∫¤ÛÂÏ Î·È °ÎfiÚÓÙÔÓ. ∞fi ÙËÓ ¿ÏÏË ÔÈ “Ú¿ÛÈÓÔÈ” ··ÓÙÔ‡Ó Ì ÙȘ ÌÂÙ·Áڷʤ˜ ÙÔ˘ ™¿ÙÔ Î·È ÙÔ˘ ª¿ÚÈÙ˜. - ∏ ∂ıÓÈ΋ Ì¿ÛÎÂÙ ÙˆÓ ¡¤ˆÓ ∞Ó‰ÚÒÓ Î·Ù·ÎÙ¿ ÙÔ ·ÛË̤ÓÈÔ ÌÂÙ¿ÏÏÈÔ ÛÙÔ ∂˘ÚˆÌ¿ÛÎÂÙ, ÌÈ· Î·È ÛÙÔÓ ÙÂÏÈÎfi ¯¿ÓÂÈ 73-62 ·fi ÙË °·ÏÏ›·. ∏ ÂÈÙ˘¯›· ·˘Ù‹ ›¯Â Î·È ‚ÔÏÈÒÙÈÎÔ ¯ÚÒÌ·, ηıÒ˜ ¤Ó·˜ ·fi ÙÔ˘˜ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ ÙÔ˘ ÚÔÔÓËÙ‹ ∫ÒÛÙ· ª›ÛÛ· Â›Ó·È Î·È Ô μÔÏÈÒÙ˘ ∞Ó‰Ú¤·˜ ª·‡ÚÔ˜.

¢‡ÛÎÔϘ ÛÙÈÁ̤˜ ÂÚÓ¿ Ë Á˘Ó·ÈΛ· ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μ. ÛÙË ‰‡ÛË ÙÔ˘ 2010

∞À°√À™Δ√™ - ∏ ¡›ÎË ¯¿ÓÂÈ ÙÔÓ °ÈÒÚÁÔ ª·˘ÚÔÁÈ¿ÓÓË Î·È ÙÔÓ ¶·Ó·ÁÈÒÙË ¶·Ô‡ÏÈ· Ô˘ “ÌÂÙ·ÎÔÌ›˙Ô˘Ó” Û ÕÚË Î·È ∞ÈÁ¿Ïˆ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·. °È· Ó· ηχ„ÂÈ Ù· ÎÂÓ¿ ·ÔÎÙ¿ ÙÔ˘˜ ∑·ÚÔÁÈ¿ÓÓË, £˘ÌÓÈfi Î·È ª˘ÛÙÈÏÈ¿‰Ë. ¶ÚÔÔÓËÙ‹˜ ÙˆÓ “΢·ÓÔχΈӔ ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ Ô °ÈÒÚÁÔ˜ ∑·ÊÂÈÚÔ‡‰Ë˜. - ∏ ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË ¤Ú¯ÂÙ·È ÛÂ Û˘Ìʈӛ· Ì ÙÔÓ ∞ÓÙÒÓË ª˘ÚÈÙ˙‹ Ô˘ ı· ÙËÓ Î·ıÔ‰ËÁ‹ÛÂÈ ÛÙË ‰Â‡ÙÂÚË ¯ÚÔÓÈ¿ Ù˘ ÛÙË °’ ∂ıÓÈ΋. ¡¤· ÚfiÛˆ· ÔÈ ÃÚ‹ÛÙÔ˜ ∫·ÏÔÁÂÚfiÔ˘ÏÔ˜ Î·È ªÈ¯¿Ï˘ ºÚÔ˘ÛÎÏÈ¿˜.

™∂¶Δ∂ªμƒπ√™ ΔÔ ∂˘ÚˆÌ¿ÛÎÂÙ ÍÂÎÈÓ¿ Ì ·Ô˘Û›Â˜ ÁÈ· ÙËÓ ∂ıÓÈ΋, ηıÒ˜ ºÒÙÛ˘ Î·È ™¯ÔÚÙÛÈ·Ó›Ù˘ ÙÈ̈ÚÔ‡ÓÙ·È Ì ‰‡Ô ·ÁˆÓÈÛÙÈΤ˜ ÏfiÁˆ Ù˘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÙÔ˘˜ ÛÙ· ÂÂÈÛfi‰È· ÙÔ˘ ÊÈÏÈÎÔ‡ Ì ÙË ™ÂÚ‚›·. ¶·Ú’ fiÏ· ·˘Ù¿ ÙÔ ·ÓÙÈÚÔÛˆ¢ÙÈÎfi Ì·˜ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ÎÂÚ‰›˙ÂÈ ÙËÓ ∫›Ó· (89-81) Î·È ÙÔ ¶Ô˘¤ÚÙÔ ƒ›ÎÔ (83-80). øÛÙfiÛÔ ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ¯¿ÓÂÈ 76-65 ·fi ÙËÓ ÔÈÎÔ‰¤ÛÔÈÓ· ΔÔ˘ÚΛ· Î·È 73-69 ·fi ÙË ƒˆÛ›· Î·È ¯¿ÚË ÛÙËÓ ¿ÓÂÙË ÂÈÎÚ¿ÙËÛË (97-60) Â› Ù˘ ∞ÎÙ‹˜ ∂ÏÂÊ·ÓÙÔÛÙÔ‡ ÙÂÚÌ·Ù›˙ÂÈ ÛÙËÓ ÙÚ›ÙË ı¤ÛË. ™ÙÔ˘˜ “16” ÎÔÓÙÚ¿ÚÂÈ ÙËÓ πÛ·Ó›·, Ë ÔÔ›· ·Ó Î·È “Ï·‚ˆÌ¤ÓË” , ·›ÚÓÂÈ ÙÔ ÚÔ˙ ʇÏÏÔ Ì 80-72 ‚Á¿˙ÔÓÙ·˜ ÚfiˆÚ· “ÓÔÎ ¿Ô˘Ù” ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, Ì ÙÔÓ ¢È·Ì·ÓÙ›‰Ë Ó· ·Ó·ÎÔÈÓÒÓÂÈ ÙËÓ ·Ô¯ÒÚËÛ‹ ÙÔ˘ ·fi ÙËÓ ∂ıÓÈ΋. - ∞ÍÈÔÚÂ‹˜ ‹Ù·Ó Ë “·ÚıÂÓÈ΋” ·ÚÔ˘Û›· Ù˘ ∂ıÓÈ΋˜ °˘Ó·ÈÎÒÓ Û ¶·ÁÎfiÛÌÈÔ ¶ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ηٷϷ̂¿ÓÔÓÙ·˜ ÙËÓ 11Ë ı¤ÛË ÛÙË ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË Ù˘ ΔÛ¯›·˜. - √È ∏¶∞ ‹Ú·Ó ÙÔ Ì¿ıËÌ¿ ÙÔ˘˜ ·fi ÙÔ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ ªÔ˘ÓÙÔÌ¿ÛÎÂÙ Î·È ÛÙË ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË Ù˘ ΔÔ˘ÚΛ·˜ ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È ¿ÚÈÛÙ· ÚÔÂÙÔÈÌ·Ṳ̂ÓÔÈ. ∏ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ ™È˙¤ÊÎÛÈ ‰ÂÓ ‰˘ÛÎÔχÂÙ·È Ó· ÎÂÚ‰›ÛÂÈ ÙÔ ¯Ú˘Ûfi ÌÂÙ¿ÏÏÈÔ ÓÈÎÒÓÙ·˜ ¿ÓÂÙ· ÛÙÔÓ ÙÂÏÈÎfi ÙÔ˘˜ ΔÔ‡ÚÎÔ˘˜ Ì 81-64, ÂÈÛÙÚ¤ÊÔÓÙ·˜ ÛÙÔ ÚÒÙÔ Ûηϛ ÙÔ˘ ‚¿ıÚÔ˘ ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÌÂÙ¿ ·fi 16 ¯ÚfiÓÈ·. ΔÔ ¯¿ÏÎÈÓÔ Î·Ù¤ÎÙËÛÂ Ë §ÈıÔ˘·Ó›· ÎÂÚ‰›˙ÔÓÙ·˜ 99-88 ÙË ™ÂÚ‚›· ÛÙÔ ÌÈÎÚfi ÙÂÏÈÎfi... - ™ÙËÓ ∞1 ∂™∫∞£ Ô °.™. μfiÏÔ˘ ÚÔÛÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÚÔÔÓËÙ‹ ÙÔÓ °ÈÒÚÁÔ ∫ÔÛÌ¿ÙÔ Î·È Ô ∞ÏÌ˘Úfi˜

ÙÔÓ £·Ó¿ÛË ºÏ‚¿ÚË. ∞ÓÙ›ıÂÙ· Ë ∞Ó¿ÏË„Ë ‰È·ÙËÚ› ÛÙÔÓ ¿ÁÎÔ ÙÔÓ §¿ÌÚÔ ¶Ú¤Î·, ÌÈ· Î·È ˘¿Ú¯ÂÈ ÈηÓÔÔ›ËÛË ·fi ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘.

√∫Δøμƒπ√™ - μÔÏÈÒÙÈÎÔ ÓÙ¤ÚÌÈ ‚Á¿˙ÂÈ Ë ÎÏËÚˆÙ›‰· ÁÈ· ÙËÓ ÚÒÙË ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ Ù˘ °’ ∂ıÓÈ΋˜. ΔÂÏÈο Ë ¡›ÎË ‹Ù·Ó ÂΛÓË Ô˘ ¯·ÌÔÁ¤Ï·Û ÎÂÚ‰›˙ÔÓÙ·˜ ÂÎÙfi˜ ¤‰Ú·˜ Ì 75-67 ÙË ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË. - √ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ Û˘ÓÙÚ›‚ÂÈ ÙË ª∂¡Δ Î·È ÂÚÓ¿ ÛÙË ‚’ Ê¿ÛË ÙÔ˘ ∫˘¤ÏÏÔ˘, ·ÏÏ¿ ÂΛ ÙÔ ÂÌfi‰ÈÔ ÙÔ˘ ¶·ÓÈˆÓ›Ô˘ ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÙ·È ·Ó˘¤Ú‚ÏËÙÔ, ÌÂ Û˘Ó¤ÂÈ· ÔÈ “ÂÚ˘ıÚfiϢΘ” Ó· ¯¿ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÚfiÎÚÈÛË ÁÈ· ÙÔ Ê¿ÈÓ·Ï ÊÔÚ. - ∏ ·ÂÚÁ›· Ô˘ ·ÔÊ·Û›˙ÂÈ Ô ¶™∞∫ Ï‹ÙÙÂÈ ÙËÓ ÚÂÌȤڷ Ù˘ ∞1 ·Ó‰ÚÒÓ, ηıÒ˜ ¿ÏϘ ÔÌ¿‰Â˜ ·ÁˆÓ›˙ÔÓÙ·È Ï‹ÚÂȘ Î·È ¿ÏϘ Ì ͤÓÔ˘˜ Î·È ÂÊ‹‚Ô˘˜ ÁÈ· Ó· ·ÔʇÁÔ˘Ó ÙËÓ ÙÈ̈ڛ·. ª¿ÏÈÛÙ· Û ÌÂÚÈο Á‹‰· ÂÈÛÙÚ·Ù‡ÔÓÙ·È Ù· ª∞Δ ÁÈ· Ó· ‚Á¿ÏÔ˘Ó ·fi ÙÔ ·ÚΤ ÙÔ˘˜ ·ÂÚÁÔ‡˜ ηϷıÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜. ŒÙÛÈ Ë ÚÂÌȤڷ Ù˘ ∞1 ÂÍÂÏ›ÛÛÂÙ·È Û ... ·Úˆ‰›·.

¡√∂ªμƒπ√™ ªÂ ‹ÙÙ· ·Ú¯›˙ÂÈ ÙȘ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ Ù˘ ÛÙËÓ ∞1 Ì¿ÛÎÂÙ Á˘Ó·ÈÎÒÓ Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘. ∞Ó Î·È ‚Ú¤ıËΠӷ ÚÔËÁÂ›Ù·È ·ÎfiÌË Î·È Ì 12 fiÓÙÔ˘˜ ‰È·ÊÔÚ¿, ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ “χÁÈÛ” Ì 63-54 ·fi ÙÔÓ ¢∞™∞§ ÛÙ· ÕÓˆ §ÈfiÛÈ·. øÛÙfiÛÔ, Ï›Á˜ Ë̤Ú˜ ÌÂÙ¿ ÔÈ “ÂÚ˘ıÚfiϢΘ” ÚÔÛı¤ÙÔ˘Ó ÙÔ ÚÒÙÔ ÚÔ˙ ʇÏÏÔ ÛÙË Û˘ÏÏÔÁ‹ ÙÔ˘˜ ÌÂÙ¿ ·fi Ì·Ù˜ “ıÚ›ÏÂÚ” Ì ÙÔÓ ¶∞√∫ Ô˘ ÎÚ›ıËΠÛÙËÓ ·Ú¿Ù·ÛË (67-58). - ¡ÈÎËÊfiÚ· ‹Ù·Ó Ë ÚÂÌȤڷ ÛÙËÓ ∞1 ∂™∫∞£ ÁÈ· °.™. μfiÏÔ˘ Î·È ∞Ó¿ÏË„Ë, Ô˘ ÂÈ‚Ï‹ıËÎ·Ó Ù˘ ¡›Î·È·˜ (68-62) Î·È ÙÔ˘ ∂ıÓÈÎÔ‡ (70-57) ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·. ∞ÓÙ›ıÂÙ· Ô ∞ÏÌ˘Úfi˜ ¤¯·Û 84-76 ·fi ÙÔ˘˜ ΔÈÙ¿Ó˜. - ™Ô˘‰·›· ÌÂÙ·ÁÚ·ÊÈ΋ ÂÈÙ˘¯›· ÁÈ· ÙË ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË, Ë ÔÔ›· ¤ÓÙ˘Û ÛÙ· “ÎÈÙÚÈÓfiÌ·˘Ú·” ÙÔÓ ¢ËÌ‹ÙÚË ªfiÁ‰·ÓÔ, ÌÂÙ¿ ·fi ÂÈÙ˘¯Ë̤ÓË ÔÚ›· Û ÔÌ¿‰Â˜ ·ÎfiÌË Î·È Ù˘ ∞1 ηÙËÁÔÚ›·˜. - √È ÚÔÔÓËÙ¤˜ Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘ Î·È ÔÈ ∞ıÏËÙÈÎÔ› ™˘ÓÙ¿ÎÙ˜ ¤‰ˆÛ·Ó ¤Ó·Ó ͯˆÚÈÛÙfi ·ÁÒÓ· Ì¿ÛÎÂÙ ÛÙÔ ∂∞∫. √È ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔÈ ÂÈÎÚ¿ÙËÛ·Ó Ì 40-22, ·ÏÏ¿ ·˘Ùfi

Ô˘ ›¯Â ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÛËÌ·Û›· ‹Ù·Ó fiÙÈ Ù· ¤ÛÔ‰· ·fi ÙË Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË ‰È·Ù¤ıËÎ·Ó ÁÈ· Ù· ·È‰È¿ Ô˘ ÛÙÂÁ¿˙ÔÓÙ·È ÛÙÔ √ÚÊ·ÓÔÙÚÔÊÂ›Ô μfiÏÔ˘. - ΔÔ 2010 ÎÏ›ÓÂÈ Ì ˆÚ·›Ô ÙÚfiÔ ÁÈ· ÙË ¡›ÎË. ∂È‚¿ÏÏÂÙ·È ÙÔ˘ ∏Ú·ÎÏ‹ ∫Ô˙¿Ó˘ Ì 68-59 Î·È ÊÈÁÔ˘Ú¿ÚÂÈ ÛÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹ ÙÔ˘ 1Ô˘ ÔÌ›ÏÔ˘ ÙÔ˘ μÔÚÚ¿ ÛÙË °’ ∂ıÓÈ΋ Ì ÔÎÙÒ Ó›Î˜ Î·È ÌfiÏȘ Ì›· ‹ÙÙ·, fiÔ˘ Û˘ÁηÙÔÈΛ Ì ÙÔÓ ∞ÌÂÏÒÓ·. ∞ÓÙ›ıÂÙ·, ÙÔ ÛÂÚ› ÙˆÓ ÙÂÛÛ¿ÚˆÓ ·‹ÙÙËÙˆÓ ·ÁÒÓˆÓ ÛÙ·Ì·Ù¿ ÛÙÔ ÕÚÁÔ˜ √ÚÂÛÙÈÎfi ÁÈ· ÙË ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË. ∏ ‹ÙÙ· Ì 75-64 ·fi ÙÔ ÔÌÒÓ˘ÌÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· Ú›¯ÓÂÈ ÙÔ˘˜ “ÎÈÙÚÈÓfiÌ·˘ÚÔ˘˜” ÛÙËÓ Ù¤Ù·ÚÙË ı¤ÛË, ·ÏÏ¿ Ë ÔÚ›· ÙÔ˘˜ ̤¯ÚÈ ÛÙÈÁÌ‹˜ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÙ·È ÂÈÙ˘¯Ë̤ÓË, ȉ›ˆ˜ ·Ó Ï¿‚Ô˘Ì ˘fi„Ë ÙÔ ¿Û¯ËÌÔ ÍÂΛÓËÌ·. - ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜ Î·È √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ηٷʤÚÓÔ˘Ó Ó· ¿ÚÔ˘Ó ÙËÓ ÚÒÙË ı¤ÛË ÛÙÔ˘˜ ÔÌ›ÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ ·’ Ê¿ÛË Ù˘ ∂˘ÚˆÏ›Áη. ¶·Ú¿ ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ˘¤ÛÙËÛ·Ó Î·È ·ÚfiÛÌÂÓ˜ ‹ÙÙ˜, ÔÈ “·ÈÒÓÈÔÈ” ¤Ù˘¯·Ó ÙÔÓ ÚÒÙÔ ÙÔ˘˜ ÛÙfi¯Ô Î·È ÙÒÚ· ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ó ÌÈ· ¢ÓÔ˚΋ ÎÏ‹ÚˆÛË ÁÈ· ÙÔ Top 16 Ù˘ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛ˘. ∂›Û˘, “Ú¿ÛÈÓÔÈ” Î·È “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔÈ” ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ·Ó·ÌÂÙÚËıÔ‡Ó Î·È ÛÙÔÓ ÙÂÏÈÎfi ÙÔ˘ ∫˘¤ÏÏÔ˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜, ·ÊÔ‡ ÛÙÔ˘˜ ÚÒÙÔ˘˜ ËÌÈÙÂÏÈÎÔ‡ ÂÈÎÚ¿ÙËÛ·Ó ¿ÓÂÙ· ÙÔ˘ ÕÚË (87-58 ÛÙÔ √∞∫∞) Î·È ÙÔ˘ ¶∞√∫ (79-60 ÛÙËÓ ¶˘Ï·›·) ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· Î·È Â›Ó·È Ù· ·ÎÏfiÓËÙ· Ê·‚ÔÚ› ÁÈ· ÙËÓ ÚfiÎÚÈÛË. - ¢˘Û¿ÚÂÛÙÔ ÊÈÓ¿Ï ÛÙË ¯ÚÔÓÈ¿ ÁÈ· ÙË Á˘Ó·ÈΛ· ÔÌ¿‰· Ì¿ÛÎÂÙ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘. ∏ ∂˘ÁÂÓ›· ºÚ·ÁÎÔ‡ÏË ˘Ô‚¿ÏÏÂÈ ÙËÓ ·Ú·›ÙËÛ‹ Ù˘ ·fi ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∂Ú·ÛÈÙ¤¯ÓË Î·È ¤ÊÔÚÔ˜ ÙÔ˘ Á˘Ó·ÈΛԢ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ ÂÈηÏÔ‡ÌÂÓË ‰È·ÊÔÚ¿ ÊÈÏÔÛÔÊ›·˜ Ì ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ μ·Û›ÏË ¢·Ì·ÛÈÒÙË. ∂›Û˘ ÔÈ Î·Ï·ıÔÛÊ·ÈÚ›ÛÙÚȘ ‰ÂÓ ‚ϤÔ˘Ó Ì ηÏfi Ì¿ÙÈ ÙË Ì›ˆÛË ÙˆÓ ·Ô‰Ô¯ÒÓ ÙÔ˘˜ ¤ˆ˜ Î·È 50% Ô˘ ·ÔÊ¿ÛÈÛÂ Ô Úfi‰ÚÔ˜, ÌÂ Û˘Ó¤ÂÈ· ÛÙËÓ ·ÚÔ‡Û· Ê¿ÛË Ó· ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ¿ÁÓˆÛÙÔ ÔȘ ı· Û˘Ó¯›ÛÔ˘Ó Ó· ÚÔÛʤÚÔ˘Ó ÙȘ ˘ËÚÂۛ˜ ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ ÔÌ¿‰·. ¶¿ÓÙˆ˜ ‹‰Ë ·fi ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi ·Ô¯ÒÚËÛ·Ó ‰‡Ô ηϷıÔÛÊ·ÈÚ›ÛÙÚȘ, ÂÓÒ Ë ƒ·Ê·¤Ï· ™Ô˘ÏÙ¿ÓË ÏfiÁˆ ÛÔ˘‰ÒÓ ı· ̤ÓÂÈ È· ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· Î·È ›Ûˆ˜ ÂÓÈÛ¯‡ÂÈ ÙËÓ ÔÌ¿‰· ÌfiÓÔ ÛÙÔ˘˜ ·ÁÒÓ˜. ΔÔ Ì¤ÏÏÔÓ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μ. ÚÔ‚¿ÏÏÂÈ ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ·‚¤‚·ÈÔ.


¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 31 ¢∂∫∂ªμƒπ√À 2010

TV Δ√ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ù˘ ÙËÏÂfiÚ·Û˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÙȘ ÂÍ‹˜ ·ıÏËÙÈΤ˜ ÌÂÙ·‰fiÛÂȘ: ™¿‚‚·ÙÔ 1/1 NOVASPORTS 1 14.45 °. ªÚfiÌÁÔ˘ÈÙ˜-ª¿ÓÙÛÂÛÙÂÚ °. -∑- (¶Ú¤ÌÈÂÚ §ÈÁÎ) 17.00 ΔfiÙÂÓ·Ì-ºÔ‡Ï·Ì -∑- (¶Ú¤ÌÈÂÚ §ÈÁÎ) 19.30 ª¤ÚÌÈÁ¯·Ì-ÕÚÛÂÓ·Ï -∑(¶Ú¤ÌÈÂÚ §ÈÁÎ) NOVASPORTS 3 17.00 §›‚ÂÚÔ˘Ï-ªfiÏÙÔÓ -∑(¶Ú¤ÌÈÂÚ §ÈÁÎ) 03.30 ™·Ó ∞ÓÙfiÓÈÔ-√ÎÏ·¯fiÌ· -∑(¡μ∞) NOVASPORTS 4 17.00 ª¿ÓÙÛÂÛÙÂÚ ™.-ªÏ¿ÎÔ˘Ï -∑- (¶Ú¤ÌÈÂÚ §ÈÁÎ) ∫˘Úȷ΋ 2/1 NOVASPORTS 1 15.30 ΔÛ¤ÏÛÈ-ÕÛÙÔÓ μ›Ï· -∑(¶Ú¤ÌÈÂÚ §ÈÁÎ) 18.00 °Ô˘›ÁηÓ-¡ÈԇηÛÙÏ -∑(¶Ú¤ÌÈÂÚ §ÈÁÎ) CONN-X TV1 19.00 ª·ÚÙÛÂÏfiÓ·-§Â‚¿ÓÙ -∑(¶ÚˆÙ¿ıÏËÌ· πÛ·Ó›·˜) 21.00 ™Â‚›ÏÏË-√Û·ÛÔ‡Ó· -∑(¶ÚˆÙ¿ıÏËÌ· πÛ·Ó›·˜)

√ √§Àª¶π∞∫√™ μ. μƒπ™∫∂Δ∞π ∫√¡Δ∞ ™∂ ™Àªºø¡π∞ ª∂ Δ√¡ ¢π∂£¡∏ ª∂™√ Δ∏™ ™§∞μπ∞ ¶ƒ∞°∞™

∞ÔÎÙ¿ ÙÔÓ Δ˘Ó‹ÛÈÔ ªÂÏ·˝ÓÙ Œ

ÓÙÔÓË ÎÈÓËÙÈÎfiÙËÙ· ·Ú·ÙËÚÂ›Ù·È ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ̤Ú˜ ÛÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi μfiÏÔ˘ Î·È Ôχ Û‡ÓÙÔÌ· Ë ‰ÈÔ›ÎËÛË Ù˘ ¶∞∂ ı· Â›Ó·È Û ı¤ÛË Ó· ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂÈ ÙËÓ ·fiÎÙËÛË ÙÚÈÒÓ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙÒÓ (‰‡Ô ÌÂÛÔÂÈıÂÙÈÎÒÓ Î·È ÂÓfi˜ ÂÈıÂÙÈÎÔ‡), ÂÓÒ Ôχ Èı·ÓfiÓ ÔÈ “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔÈ” Ó· ÎÈÓËıÔ‡Ó Î·È ÁÈ· ÙËÓ ·fiÎÙËÛË ÂÓfi˜ ·Ì˘ÓÙÈÎÔ‡. ™‡Ìʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜, Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ôχ ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ ·fiÎÙËÛË ÙÔ˘ Δ˘ÓËÛ›Ô˘ ‰ÈÂıÓ‹ ̤ÛÔ˘ (Ì Á·ÏÏÈÎfi ‰È·‚·Ù‹ÚÈÔ), Δȯ¿ÓÈ ªÂÏ·˝ÓÙ. √ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ‹˜ ʤÚÂÙ·È Ó· Ù· ¤¯ÂÈ ‚ÚÂÈ Û fiÏ· Ì ÙÔ˘˜ “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔ˘˜” Î·È ÂÊfiÛÔÓ ÂÚ¿ÛÂÈ Ì ÂÈÙ˘¯›· ÙȘ ÂÚÁÔÌÂÙÚÈΤ˜ ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ ı· ˘ÔÁÚ¿„ÂÈ Û˘Ì‚fiÏ·ÈÔ Ì ÙËÓ ¶∞∂. ƒÂÔÚÙ¿˙: ∂À£Àª∏™ ¢. Ã√ÀΔ∞™

°È· ·Ì˘ÓÙÈÎfi ¯·Ê ı· ÎÈÓËı› Ô “£Ú‡ÏÔ˜” ∞§§∞°∏ Ï¿ÓˆÓ ÛÙ· ÌÂÙ·ÁÚ·ÊÈο “ı¤Ïˆ” ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ ÚԤ΢„ ÌÂÙ¿ ÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË ª·ÚÈÓ¿ÎË - μ·Ï‚¤Ú‰Â. ªÂÙ¿ ·fi ÂÈÛ‹ÁËÛË ÙÔ˘ μ¿ÛÎÔ˘ Ù¯ÓÈÎÔ‡, ÔÈ “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔÈ ı· ÎÈÓËıÔ‡Ó ÁÈ· ·Ì˘ÓÙÈÎfi ¯·Ê Î·È fi¯È ÁÈ· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈÎfi ̤ÛÔ fiˆ˜ Ê·ÈÓfiÙ·Ó. ΔÔ ÔÏ˘·Ó·ÌÂÓfiÌÂÓÔ Ú·ÓÙ‚ԇ, ÌÂÁ·ÏÔÌÂÙfi¯Ô˘ Î·È ÚÔÔÓËÙ‹ ¤ÁÈÓ ÙÂÏÈο ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Ù˘ ¶¤ÌÙ˘, Ì ÙËÓ ·fiÎÙËÛË ÂÓfi˜ ·Ì˘ÓÙÈÎÔ‡ ¯·Ê Ó· Ì·›ÓÂÈ Û ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ·. ΔÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ‰È¿ÛÙËÌ· “·Ú¤Ï·Û·Ó” ·ÚÎÂÙ¿ ÔÓfiÌ·Ù· Ì ˘Ô„‹ÊÈÔ˘˜ ÌÂÙ·ÁÚ·ÊÈÎÔ‡˜ ÛÙfi¯Ô˘˜ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡, ÛÙËÓ ÏÂÈÔ„ËÊ›· ÙÔ˘˜ ÂÈıÂÙÈÎÔÁÂÓ›˜ ̤ÛÔÈ, ˆÛÙfiÛÔ Â›Ó·È ÍÂοı·ÚÔ ϤÔÓ ˆ˜ ı· Á›ÓÂÈ Î›ÓËÛË ÁÈ· “ÎfiÊÙË” . ∞fi ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ·ÁÔÚ¿, Û ηÏfi ‰ÚfiÌÔ Ê·›ÓÂÙ·È ˆ˜ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ë ÌÂÙ·ÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘ °È¿ÓÓË ª·ÓÈ¿ÙË. ¶¤Ú· ·fi Ù· ÔÈÎÔÓÔÌÈο ·ÓÙ·ÏÏ¿ÁÌ·Ù· Ô˘ ı· ‰ÒÛÂÈ Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ÁÈ· Ó· ·ÔÎÙ‹ÛÂÈ ÙÔÓ ‰ÈÂıÓ‹ Ì·Î, ı· ·Ú·¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÙÔ˘˜ ª‹ÙÚÔÁÏÔ˘ Î·È ªÔÓÈ¿ÎË ‰·ÓÂÈÎÔ‡˜ ̤¯ÚÈ ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ ÛÙËÓ ÔÌ¿‰· Ù˘ ¡¤·˜ ™Ì‡ÚÓ˘. √ 22¯ÚÔÓÔ˜ ÂÈıÂÙÈÎfi˜ ¤‚ÏÂ Ì ηχÙÂÚÔ Ì¿ÙÈ ÙËÓ ÚÔÔÙÈ΋ ÙÔ˘ ÕÚË, ˆÛÙfiÛÔ ÂÈı˘Ì›· ÙˆÓ ¶ÂÈڷȈÙÒÓ ‹Ù·Ó Ó· ÙÔÓ ‰ÒÛÔ˘Ó ÛÙÔ˘˜ “΢·Ó¤Ú˘ıÚÔ˘˜” Î·È Î¿ˆ˜ ¤ÙÛÈ Î¿ÌÊıËÎ·Ó ÔÈ fiÔȘ ·ÓÙÈÛÙ¿ÛÂȘ Úfi‚·ÏÂ. ΔÔÓ ›‰ÈÔ ‰ÚfiÌÔ ı’ ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ Ô ª·ÓÒÏ˘ ªÔÓÈ¿Î˘, Ô˘ ·ÔÎÙ‹ıËΠ·ÓÙ› 100.000 ¢ÚÒ ·fi ÙÔÓ √º∏. ™ÙÔ ÌÂٷ͇, ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡, ·ÏÏ¿ Î·È ÙˆÓ ºÔ‡Ï·Ì Î·È ÕÛÙÔÓ μ›Ï· ÁÈ· Ó· ÂÓÙ¿ÍÔ˘Ó ÛÙÔ ‰˘Ó·ÌÈÎfi ÙÔ˘˜ ÙÔÓ ∞fiÛÙÔÏÔ μ¤ÏÏÈÔ, ÂȂ‚·›ˆÛ Ì ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘˜ Ô ÂÎÚfiÛˆÔ˜ ÙÔ˘, £ÂfiÊÈÏÔ˜ ∫·Ú·Û·‚‚›‰Ë˜. √ Ì¿Ó·Ù˙ÂÚ ÙÔ˘ 19¯ÚÔÓÔ˘ ÂÈıÂÙÈÎÔ‡ ÙÔ˘ ∏Ú·ÎÏ‹, ÙfiÓÈÛ ˆ˜ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Î¿ÔÈ· Â›ÛËÌË ÚfiÙ·ÛË ·ÏÏ¿ ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛ fiÙÈ Â›Ó·È Ó· Á›ÓÂÈ ı· Á›ÓÂÈ Ì¤¯ÚÈ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ ÎÈ fiÙÈ ÙÔ ÈÔ Èı·Ófi ÛÂÓ¿ÚÈÔ Â›Ó·È Ó· ·Ô¯ˆÚ‹ÛÂÈ ·fi ÙÔÓ °ËÚ·Èfi.

37

√ ªÂÏ·˝ÓÙ, Ô ÔÔ›Ô˜ ·ÁˆÓ›˙ÂÙ·È ˆ˜ ÂÈÙÂÏÈÎfi˜ ̤ÛÔ˜ ÁÂÓÓ‹ıËΠÛÙȘ 6 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ 1987 ÛÙÔ ¶·Ú›ÛÈ Î·È ·ÁˆÓ›˙ÂÙ·È ÛÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Ù˘ ΔÛ¯›·˜ Ì ÙËÓ ™Ï¿‚È· ¶Ú¿Á·˜. •ÂΛÓËÛ ӷ ·›˙ÂÈ Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ ÛÙËÓ F.C. Paris, ÂÓÒ ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ ÙÔ˘ 2004 ‹Ú ÌÂÙ·ÁÚ·Ê‹ ÁÈ· ÙËÓ ÿÓÙÂÚ, Û ËÏÈΛ· 17 ÂÙÒÓ. ™ÙËÓ ÈÙ·ÏÈ΋ ÔÌ¿‰· οıÈÛ ̤¯ÚÈ ÙÔÓ π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ ÙÔ˘ 2007 (¤·ÈÍ Û ¤Ó· ·È¯Ó›‰È Ù˘ Serie A Ì ·ÓÙ›·ÏÔ ÙË ƒÂÙ˙›Ó·) ÁÈ· Ó· ‰Ôı› ‰·ÓÂÈÎfi˜ ÛÙËÓ ∞˚ÓÙ¯fi‚ÂÓ ¯ˆÚ›˜ ˆÛÙfiÛÔ Ó· ηٷʤÚÂÈ Ó· ÎÂÚ‰›ÛÂÈ ı¤ÛË ÛÙËÓ ÔÏÏ·Ó‰È΋ ÔÌ¿‰·. ∂fiÌÂÓÔ˜ ÛÙ·ıÌfi˜ Ù˘ ηÚȤڷ˜ ÙÔ˘ ‹Ù·Ó Ë ™Ï¿‚È· ¶Ú¿Á·˜ (‰·ÓÂÈÎfi˜ ·fi ÙËÓ ÿÓÙÂÚ), ÛÙËÓ ÔÔ›· ·ÁˆÓ›˙ÂÙ·È Ù· Ù¤ÛÛÂÚ· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ·. ∏ ™Ï¿‚È· ·¤ÎÙËÛ ٷ ‰ÈηÈÒÌ·Ù¿ ÙÔ˘ ÙÔÓ πÔ‡ÏÈÔ ÙÔ˘ 2008. ΔËÓ ÂÚ›Ô‰Ô 2007-08 ¤·ÈÍ Û 14 ·È¯Ó›‰È· ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜, ÂÙ˘¯·›ÓÔÓÙ·˜ Î·È Ù¤ÛÛÂÚ· ÁÎÔÏ, ÂÓÒ ÙËÓ ÂfiÌÂÓË ¯ÚÔÓÈ¿ ¤·ÈÍ Û 24 Ì·Ù˜, ÛÎÔÚ¿ÚÔÓÙ·˜ ÂÓÓ¤· ÊÔÚ¤˜, ‚ÔËıÒÓÙ·˜ Ù· ̤ÁÈÛÙ· ÛÙÔ Ó· ηٷÎÙ‹ÛÂÈ Ë

● √ ªÂÏ·˝ÓÙ ‰ÂÍÈ¿ ·ÓËÁ˘Ú›˙ÂÈ ÙËÓ Î·Ù¿ÎÙËÛË ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ ΔÛ¯›·˜ Ì ÙËÓ ™Ï¿‚È· ¶Ú¿Á·˜ ÙÔ 2009

ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ ÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ΔÛ¯›·˜. ΔËÓ ÂÚ›Ô‰Ô 2009-10 ·ÁˆÓ›ÛÙËΠ۠14 ·ÁÒÓ˜ (¤Ù˘¯Â ¤Ó· ÁÎÔÏ), ÂÓÒ Ê¤ÙÔ˜ ¤¯ÂÈ ·ÁˆÓÈÛÙ› Û 10 ·È¯Ó›‰È· Ì ÙË Ê·Ó¤Ï· Ù˘ ™Ï¿‚È·. ∂›Ó·È ‰ÈÂıÓ‹˜ Ì ÙËÓ ÂıÓÈ΋ ÔÌ¿‰· Ù˘ °·ÏÏ›·˜ ∫-19, ÂÓÒ ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ·ÁˆÓ›ÛÙËΠÛÙËÓ ÂıÓÈ΋ ÔÌ¿‰· ·Ó‰ÚÒÓ Ù˘ Δ˘ÓËÛ›·˜, ¤¯ÔÓÙ·˜ 19 Û˘ÌÌÂÙÔ¯¤˜ Î·È ÙÚ›· ÁÎÔÏ.

√ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi˜ ÙÔ̤·˜ ΔÔ ·È¯Ó›‰È Ù˘ ÂÚ¯fiÌÂÓ˘ ΔÂÙ¿ÚÙ˘ (5 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘) Ì ÙÔÓ ¶·ÓÈÒÓÈÔ ··Û¯ÔÏ› ÙËÓ Ù¯ÓÈ΋ ËÁÂÛ›· Î·È ÙÔ˘˜ ·›ÎÙ˜ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘. √È “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔÈ” ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ÍÂÎÈÓ‹ÛÔ˘Ó Ì ӛÎË ÙÔ 2011 Î·È Ó· ÍÂʇÁÂÈ ·ÎfiÌË ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·fi ÙȘ ÔÌ¿‰Â˜ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ¯·ÌËÏ¿ ÛÙË ‚·ıÌÔÏÔÁ›·. √ μÈı¤ÓÙ ªfiӯ ηıËÌÂÚÈÓ¿ ·Ó‚¿˙ÂÈ Ú˘ıÌÔ‡˜ Î·È fiˆ˜ fiÏ· ‰Â›¯ÓÔ˘Ó ı· ÂÓÈÛ¯‡ÛÂÈ ÙËÓ ÔÌ¿‰· ÛÙÔ Ì·Ù˜ Ì ÙÔ˘˜ “΢·Ó¤Ú˘ıÚÔ˘˜” . ¶Úfi‚ÏËÌ· ÛÙÔÓ ÚÔÛ·ÁˆÁfi ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ Ô ª¿ÚÈÔ ªÚ¤Ûη, ¯ˆÚ›˜ ˆÛÙfiÛÔ Ô ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ Ó· ÂÌÓ¤ÂÈ ·ÓËÛ˘¯›·. ∞ÓÙ›ıÂÙ·, Ô Ã·‚Ȥ √˘Ì›ÓÙ˜ ‰ÂÓ ÚÔÏ·‚·›ÓÂÈ Ó· ·ÁˆÓÈÛÙ› ÎfiÓÙÚ· ÛÙÔÓ ¶·ÓÈÒÓÈÔ (˘ÔʤÚÂÈ ·fi ıÏ¿ÛË) Î·È Î¿ÓÂÈ ·ÁÒÓ· ‰ÚfiÌÔ˘ Ó· ÚÔÏ¿‚ÂÈ ÙÔ ·È¯Ó›‰È Ì ÙÔÓ ∂ÚÁÔÙ¤ÏË ÛÙÔ ∏Ú¿ÎÏÂÈÔ. ™‹ÌÂÚ· ÔÈ “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔÈ”

ı· ÚÔÔÓËıÔ‡Ó ÙÔ Úˆ›, ÂÓÒ ˘¿Ú¯ÂÈ ÚÔfiÓËÛË Î·È ·Ó‹ÌÂÚ· Ù˘ ¶ÚˆÙÔ¯ÚÔÓÈ¿˜, ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì·. √È ÚÔÔÓ‹ÛÂȘ ı· Û˘Ó¯ÈÛÙÔ‡Ó Ì¤¯ÚÈ ÙËÓ ΔÚ›ÙË ÙÔ Úˆ›, ηıÒ˜ ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ı· ·Ó·ÎÔÈÓˆı› Ë ·ÔÛÙÔÏ‹, Ë ÔÔ›· ı· ηٷχÛÂÈ ÛÙÔ ÍÂÓԉԯ›Ô. * √ Î. ªÈ¯¿Ï˘ ∫Ô˘ÎÔ˘Ï¿Î˘ ·fi ÙËÓ ∂¶™ ∏Ú·ÎÏ›Ԣ ÔÚ›ÛÙËΠӷ ‰È¢ı‡ÓÂÈ ÙËÓ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘ Ì ÙÔÓ ¶·ÓÈÒÓÈÔ. μÔËıÔ› ı· Â›Ó·È ÔÈ Î.Î. ¢·ÌÈ·Ófi˜ ∂˘ı˘ÌÈ¿‰Ë˜ (∂¶™ ¶ÈÂÚ›·˜) Î·È ¡ÈÎfiÏ·Ô˜ º·ÓÙfiÔ˘ÏÔ˜ (∂¶™ ¶ÂÈÚ·È¿). Δ¤Ù·ÚÙÔ˜ ‰È·ÈÙËÙ‹˜ ı· Â›Ó·È Ô Î. πˆ¿ÓÓ˘ ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜ (∂¶™ ª·Î‰ÔÓ›·˜) Î·È ·Ú·ÙËÚËÙ‹˜ Ô Î. ÃÚÈÛÙfiÊÔÚÔ˜ ∑ˆÁÚ¿ÊÔ˜ (∂¶™ ∞ıËÓÒÓ).

™˘Ó¯›˙ÂÙ·È Ë ÚÔÒÏËÛË ÙˆÓ ÂÈÛÈÙËÚ›ˆÓ Ì ¶·ÓÈÒÓÈÔ ∏ ¶∞∂ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘, ÁÈ· ÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË Â͢ËÚ¤ÙËÛË ÙˆÓ ÊÈÏ¿ıÏˆÓ Ù˘, ÙÔ˘˜ ÂÓËÌÂÚÒÓÂÈ ˆ˜ Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È Ë ÚÔÒÏËÛË ÙˆÓ ÂÈÛÈÙËÚ›ˆÓ ÁÈ· ÙÔÓ ·ÁÒÓ· √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘¶·ÓÈÒÓÈÔ˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ı· ‰ÈÂÍ·¯ı› ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË 5 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ ÛÙȘ 17:15, ÛÙÔ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎfi ™Ù¿‰ÈÔ, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ 16˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ ™Ô‡ÂÚ §ÈÁÎ. √È ÙÈ̤˜ ÙˆÓ ÂÈÛÈÙËÚ›ˆÓ Â›Ó·È ÔÈ ÂÍ‹˜: * 10ú (¤Ù·ÏÔ) ÛÙȘ ı‡Ú˜ 1-12 (›ÛÔ-

‰Ô˜ ·fi ÙËÓ 1Ë ¶Â˙ÔÁ¤Ê˘Ú·) * 20ú ÛÙȘ ı‡Ú˜ 14,17 (ÎÂÚΛ‰Â˜ 206,207) Î·È 26, 29 (ÎÂÚΛ‰· 211,212), (›ÛÔ‰Ô˜ ·fi 2Ë ¶Â˙ÔÁ¤Ê˘Ú·), * 30ú ÛÙȘ ı‡Ú˜ 13 (ÎÂÚΛ‰· 106) Î·È 27, 28, 30 (ÎÂÚΛ‰· 111,112) (›ÛÔ‰Ô˜ ·fi 2Ë ¶Â˙ÔÁ¤Ê˘Ú·), * 50ú ÛÙȘ ı‡Ú˜ 16 (ÎÂÚΛ‰· 108), (›ÛÔ‰Ô˜ ·fi 2Ë ¶Â˙ÔÁ¤Ê˘Ú·) * ¢ˆÚÂ¿Ó Â›ÛÔ‰Ô˜ ÛÙȘ Á˘Ó·›Î˜ Î·È ·È‰È¿ οو ÙˆÓ 14 ÂÙÒÓ. * ¢ˆÚÂ¿Ó Â›ÛÔ‰Ô˜ ÁÈ· fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ηÙfi¯Ô˘˜ ÂÈÛÈÙËÚ›ˆÓ ‰È·ÚΛ·˜. ΔÔ ÂÈÛÈÙ‹ÚÈÔ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÊÈÏ¿ıÏÔ˘˜ ÙÔ˘ ¶·ÓÈˆÓ›Ô˘ ÎÔÛÙ›˙ÂÈ 20ú Î·È ı· ÊÈÏÔÍÂÓËıÔ‡Ó ÛÙÔ ‚fiÚÂÈÔ ¤Ù·ÏÔ ÙÔ˘ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎÔ‡ ™Ù·‰›Ô˘, ÂÓÒ Ë Â›ÛÔ‰fi˜ ÙÔ˘˜ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ·fi ÙËÓ 3Ë ¶Â˙ÔÁ¤Ê˘Ú·. Δ· ÛËÌ›· ÚÔÒÏËÛ˘ ÙˆÓ ÂÈÛÈÙËÚ›ˆÓ Â›Ó·È Ù· ÂÍ‹˜: * °Ú·Ê›· ¶∞∂ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘, ¶. ªÂÏ¿ 3 Ì π¿ÛÔÓÔ˜, μfiÏÔ˜, ÙËÏ: 24210 34507, ∫·È ·fi Ù· ÂÍ‹˜ Ú·ÎÙÔÚ›· √¶∞¶: * ¶Ú·ÎÙÔÚÂ›Ô √¶∞¶ ™Ùڿη, π¿ÛÔÓÔ˜ 99, μfiÏÔ˜, ÙËÏ: 24210 20720. * ¶Ú·ÎÙÔÚÂ›Ô √¶∞¶ μÏ·¯¿‚·˜, ∞Á›Ô˘ ¢ËÌËÙÚ›Ô˘ 19, ¡¤· ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·, μfiÏÔ˜, ÙËÏ: 24210 53749. * ¶Ú·ÎÙÔÚÂ›Ô √¶∞¶ ∫·„ÈÒ¯·˜, πˆÏÎÔ‡ 3, μfiÏÔ˜, ÙËÏ: 24210 30249. * ¶Ú·ÎÙÔÚÂ›Ô √¶∞¶ ¶·ÏÏËηڛ‰Ë˜, ∂Ï. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ 47∞, (πˆÏÎÔ‡), μfiÏÔ˜, ÙËÏ: 24210 32110. * ¶Ú·ÎÙÔÚÂ›Ô √¶∞¶ μÔ‡ÏÁ·ÚË, ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 13 (¤Ó·ÓÙÈ Park Hotel), μfiÏÔ˜, ÙËÏ: 24210 33514. * ¶Ú·ÎÙÔÚÂ›Ô √¶∞¶, æ·ÚfiÌ·˜, πˆÏÎÔ‡ 232 Ì ª·‚›ÏË, μfiÏÔ˜, ÙËÏ: 24210 41717. * ¶Ú·ÎÙÔÚÂ›Ô √¶∞¶, ¶Ú¤ÓÙ˙·˜, ¶ÂÚÈÎÏ¤Ô˘˜ °ÂˆÚÁÈ¿‰Ô˘ 7, ∞ÁÚÈ¿ μfiÏÔ˘, ÙËÏ: 24280 92953. * ¶Ú·ÎÙÔÚÂ›Ô √¶∞¶, £ÂÔ¯¿Ú˘, °. ¢‹ÌÔ˘ 170-μÏ·¯¿‚·, μfiÏÔ˜, ÙËÏ: 24210 41951. * ¶Ú·ÎÙÔÚÂ›Ô √¶∞¶, μÏ·¯Ô‡ÙÛÔ˘, ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË 268-∞¯ÈÏÏÔÔ‡ÏÔ˘, μfiÏÔ˜, ÙËÏ: 24210 50430. ¶ÚÔÒÏËÛË ÂÈÛÈÙËÚ›ˆÓ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÂ›Ù·È Î·È ·fi ÙÔ˘˜ Û˘Ó‰¤ÛÌÔ˘˜ ÔÚÁ·ÓˆÌ¤ÓˆÓ ÊÈÏ¿ıÏˆÓ Austrian Boys, ™º√μ, Vatos Locos. ΔËÓ Ë̤ڷ ÙÔ˘ ·ÁÒÓ· Ù· ÂΉÔÙ‹ÚÈ· ÙÔ˘ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎÔ‡ ™Ù·‰›Ô˘ ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó ·fi ÙȘ 15:00.

■ ∏ ∞∂∫ ∂¡¢π∞º∂ƒ∂Δ∞π °π∞ Δ∏¡ ∞¶√∫Δ∏™∏ Δ√À™ ™Àªºø¡∞ ª∂ ∂º∏ª∂ƒπ¢∞ Δ∏™ ∞§°∂ƒπ∞™

™ÂÓ¿ÚÈ· ÁÈ· ∞ÌÓÙÔ‡Ó Î·È ™ÔÏÙ¿ÓÈ ° È· ÂӉȷʤÚÔÓ Ù˘ ∞∂∫ ÁÈ· ÙËÓ ·fiÎÙËÛË ÙÔ˘ ∫·Ú›Ì ™ÔÏÙ¿ÓÈ ÙÔ˘ ∏Ú·ÎÏ‹ Î·È ÙÔ˘ Δ˙·Ì¿Ï ∞ÌÓÙÔ‡Ó Ù˘ ∫·‚¿Ï·˜ οÓÂÈ ÏfiÁÔ ÂÊËÌÂÚ›‰· Ù˘ ∞ÏÁÂÚ›·˜. ™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ “Le Buteur” , Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È Û˘¯Ó¿ Û ı¤Ì·Ù· Ù˘ “ŒÓˆÛ˘” , ·ÚÈÔ˜ ÛÙfi¯Ô˜ Â›Ó·È Ô ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi˜ ÂÈıÂÙÈÎfi˜ ÙÔ˘ “°ËÚ·ÈÔ‡” . “√ ™ÔÏÙ¿ÓÈ Î¿ÓÂÈ Ì›· ηϋ ¯ÚÔÓÈ¿ Ì ÙÔÓ ∏Ú·ÎÏ‹ Î·È ÔÈ ÂÌÊ·Ó›ÛÂȘ ÙÔ˘ ΤÓÙÚÈÛ·Ó ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ Ù˘ ∞∂∫, Ë ÔÔ›· ı· ‹ıÂÏ ӷ ÙÔÓ ·ÔÎÙ‹ÛÂÈ ÙÔÓ ¯ÂÈÌÒÓ·. √ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ‹˜ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ‰È·Ú·ÁÌ·Ù‡ÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·Ó¤ˆÛË ÙÔ˘ Û˘Ì‚ÔÏ·›Ô˘, Ô˘ ÔÏÔÎÏËÚÒÓÂÙ·È ÙÔ ÚÔÛ¯¤˜ ηÏÔη›ÚÈ, fï˜, Û›ÁÔ˘Ú· ı· Ï¿‚ÂÈ ÛÔ‚·Ú¿ ˘fi„Ë ÙÔ˘ ·˘Ùfi ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ Ù˘ ∞∂∫” , ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ÙÔ ÚÂÔÚÙ¿˙ Ù˘ ÂÊËÌÂÚ›‰·˜, Ô˘ ÁÈ· ÙÔÓ ∞ÌÓÙÔ‡Ó ·Ï¿ ÚÔÛı¤ÙÂÈ ˆ˜ Â›Ó·È Ê›ÏÔ˜ Ì ÙÔÓ Δ˙πÌÔ‡Ú Î·È Ë “ŒÓˆÛË” ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı› ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛ‹ ÙÔ˘. ™ÙÔ ÌÂٷ͇, ¿ÁÓÔÈ· ÁÈ· ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ Ù˘ √˘Ú·Î¿Ó ÁÈ· ÙËÓ ·fiÎÙËÛ‹ ÙÔ˘ ‰‹ÏˆÛÂ Ô ÿÛÌ·ÂÏ ªÏ¿ÓÎÔ ÌÈÏÒÓÙ·˜ ÛÙËÓ “Ole” . ¶·Ú¿ÏÏËÏ· ·ÚÔ˘ÛÈ¿-

Ï¿‰·, ·ÏÏ¿ ı· Ú¤ÂÈ ÚÒÙ· Ó· ‰Ô‡Ì ·Ó ı· Û˘ÌʈӋۈ Ó· ·Ú·Ì›ӈ ÛÙËÓ ÔÌ¿‰· ‹ fi¯È” , ‰‹ÏˆÛÂ Ô ÂÈıÂÙÈÎfi˜ Ù˘ ŒÓˆÛ˘. ¶¿ÓÙˆ˜ Ë √˘Ú·Î¿Ó ‰ÂÓ ÙÔ ‚¿˙ÂÈ Î¿Ùˆ ÎÈ ÂÏ›˙ÂÈ Ó· οÓÂÈ ‰ÈÎfi Ù˘ ÙÔÓ ·›ÎÙË, ¤ÛÙˆ Î·È ÙÔÓ πÔ‡ÓÈÔ. “∂›Ó·È ·Ï‹ıÂÈ· ˆ˜ ‰ÂÓ ÂÈÎÔÈÓˆÓ‹Û·Ì Ì ÙÔÓ ›‰ÈÔ, ·ÏÏ¿ Ì ¤Ó·Ó Ì¿Ó·Ù˙ÂÚ ÛÙËÓ πÛ·Ó›· Ô˘ ¤¯ÂÈ Â·Ê¤˜ Ì ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÔÌ¿‰·. •¤ÚÔ˘Ì ˆ˜ ÙÔÓ πÔ‡ÓÈÔ ı· Ì›ÓÂÈ ÂχıÂÚÔ˜ Î·È ˆ˜ ı· ‹ıÂÏ ӷ ÂÈÛÙÚ¤„ÂÈ ÛÙËÓ ∞ÚÁÂÓÙÈÓ‹” , ‰‹ÏˆÛ ÛÙËÓ ›‰È· ÂÊËÌÂÚ›‰· ‰ÈÔÈÎËÙÈÎfi Û٤ϯԘ Ù˘ √˘Ú·Î¿Ó Ô˘ ÎÚ¿ÙËÛ ÙËÓ ·ÓˆÓ˘Ì›· ÙÔ˘.

● √ ∫·Ú›Ì ™ÔÏÙ¿ÓÈ

£ÂÙÈÎfi˜ Ó· ·›ÍÂÈ ÛÙËÓ ∞∂∫ Ô °ÎÔÓ˙¿ÏÂı

ÛÙËÎÂ Â˘Ù˘¯‹˜ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ·ÏÏ¿ ¤Ù·Í ÙÔ Ì·Ï¿ÎÈ ÛÙËÓ ∞∂∫ ÁÈ· ÙËÓ ·Ú·ÌÔÓ‹ ÙÔ˘. “∫·Ó›˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÂÈÎÔÈÓˆÓ‹ÛÂÈ Ì·˙› ÌÔ˘ ·fi ÙËÓ √˘Ú·Î¿Ó Î·È ÂÍÂÏ¿ÁËÓ fiÙ·Ó Â›‰· ÙÔ fiÓÔÌ¿ ÌÔ˘ ÛÙȘ ÂÊËÌÂÚ›‰Â˜. ∞ÈÛı¿ÓÔÌ·È Ôχ ηϿ ÛÙËÓ ∂Ï-

£ÂÙÈÎfi˜ ÛÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ ÌÂٷΛÓËÛ˘ ÛÙËÓ ∞∂∫ ‰‹ÏˆÛÂ Ô π‚¿Ó °ÎÔÓ˙¿ÏÂı. ∏ ÂÚ›ÙˆÛË ÙÔ˘ 22¯ÚÔÓÔ˘ ÎÂÓÙÚÈÎÔ‡ ·Ì˘ÓÙÈÎÔ‡ Ù˘ ª¿Ï·Á· ÂÍÂÙ¿˙ÂÙ·È ÛÔ‚·Ú¿ ·fi ÙÔÓ ª·ÓfiÏÔ ÃÈ̤ÓÂı, ¯ˆÚ›˜ ·ÎfiÌË Ó· ¤¯ÂÈ Á›ÓÂÈ Î¿ÔÈ· ÎÚÔ‡ÛË. √ ›‰ÈÔ˜ Ô πÛ·Ófi˜ ÛÙfiÂÚ Ì ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ ÍÂηı¿ÚÈÛ ˆ˜

‚ϤÂÈ Ì Ôχ ηÏfi Ì¿ÙÈ Ó· ÌÂÙ·ÎÔÌ›ÛÂÈ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. “∞fi fiÛÔ ÁÓˆÚ›˙ÂÈ, Ë ª¿Ï·Á· ı¤ÏÂÈ Ó· Ì ‰ÒÛÂÈ ‰·ÓÂÈÎfi ÎÈ fi¯È Ó· Ì Ô˘Ï‹ÛÂÈ. ∞Ó Ë ∞∂∫ ÂӉȷÊÂÚı› ÁÈ· ÙËÓ ·fiÎÙËÛ‹ ÌÔ˘, ı· ÂÍÂÙ¿Ûˆ ·˘Ùfi ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ. ¢ÂÓ Ì ··Û¯ÔÏ› ·Ó ı· ·›˙ˆ ÛÙËÓ πÛ·Ó›· ‹ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ·Ú¿ Ó· Â›Ì·È Û ÌÈ· ÔÌ¿‰· Ô˘ Ì ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÈ. £¤Ïˆ Ó· ÚÔԉ‡ۈ ˆ˜ ·›ÎÙ˘ ÎÈ ·Ó Ë ∞∂∫ ÌÔ‡ ÚÔÛʤÚÂÈ ·˘Ù‹ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ·, ı· ·ԉ¯fiÌÔ˘Ó Ì›· ÚfiÙ·Û‹ Ù˘, ÂÊfiÛÔÓ ‹Ù·Ó Û‡ÌʈÓË Î·È Ë ª¿Ï·Á·. √ ª·ÓfiÏÔ ÃÈ̤ÓÂı Â›Ó·È ¤Ó·˜ Ôχ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi˜ ÚÔÔÓËÙ‹˜, ›¯Â οÓÂÈ Ôχ ηϋ ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÛÙË ™Â‚›ÏÏË Î·È ‰Ô˘Ï‡ÂÈ Ì Ó·ÚÔ‡˜ ·›ÎÙ˜. ∞Ó ˘¿ÚÍÂÈ ÚfiÙ·ÛË, ·˘Ùfi˜ ı· Â›Ó·È ¤Ó· ηıÔÚÈÛÙÈÎfi˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ·˜”, ÙfiÓÈÛÂ Ô °ÎÔÓ˙¿ÏÂı.

∏ °ÂÓÈ΋ ™˘Ó¤Ï¢ÛË Ù˘ ¶∞∂ ¡›ÎË ÛÙË ÛÂÏ. 53


Oπ∫√¡√ªπ∞

38

¶APA™KEYH 31 ¢EKEMBPIOY 2010

EUROBANK EFG

∞fi 3 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ ·Ó·ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹ ÙˆÓ ÂÈÙÔΛˆÓ ∞£∏¡∞, 30. ∞fi ¢Â˘Ù¤Ú· 3 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ 2011, ı· ÈÛ¯‡ÛÂÈ Ë ·Ó·ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹ ÂÈÙÔΛˆÓ Ù˘ Eurobank EFG, ˆ˜ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ù˘ Û˘Ó¯È˙fiÌÂÓ˘ ·‡ÍËÛ˘ ÙÔ˘ ÎfiÛÙÔ˘˜ ¯Ú‹Ì·ÙÔ˜ Î·È Ù˘ ‰È·Ù‹ÚËÛ˘ Û˘ÓıËÎÒÓ ÂÚÈÔÚÈṲ̂Ó˘ Ú¢ÛÙfiÙËÙ·˜ ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ·ÁÔÚ¿. ∏ ·Ó·ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹ ¤¯ÂÈ, ˆ˜ ·ÎÔÏÔ‡ıˆ˜: - Δ· ÂÈÙfiÎÈ· ηٷı¤ÛÂˆÓ ÙˆÓ ΔÚ¯ԇÌÂÓˆÓ §ÔÁ·ÚÈ·ÛÌÒÓ º˘ÛÈÎÒÓ ¶ÚÔÛÒˆÓ ·˘Í¿ÓÔÓÙ·È ¤ˆ˜ Î·È 0,25 Ù˘ ÌÔÓ¿‰Ô˜. - Δ· Î˘Ì·ÈÓfiÌÂÓ· ÂÈÙfiÎÈ· ÙˆÓ ÈÛÙˆÙÈÎÒÓ Î·ÚÙÒÓ Î·È ÙˆÓ Î·Ù·Ó·ÏˆÙÈÎÒÓ ‰·Ó›ˆÓ ·˘Í¿ÓÔÓÙ·È ¤ˆ˜ Î·È 0,50 Ù˘ ÌÔÓ¿‰Ô˜.

◊Ș ÙˆÙÈΤ˜ Ù¿ÛÂȘ ÛÙÔ ÃÚËÌ·ÙÈÛÙ‹ÚÈÔ ∞£∏¡∞, 30.

◊Ș ÙˆÙÈΤ˜ Ù¿ÛÂȘ η٤ÁÚ·„·Ó ÔÈ ÙÈ̤˜ ÙˆÓ ÌÂÙÔ¯ÒÓ ÛÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÙÔ˘ ÃÚËÌ·ÙÈÛÙËÚ›Ô˘, ÂÓ Ì¤Ûˆ ¯·ÌËÏ‹˜ Û˘Ó·ÏÏ·ÎÙÈ΋˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·˜ . O °ÂÓÈÎfi˜ ¢Â›ÎÙ˘ ΔÈÌÒÓ ¤ÎÏÂÈÛ ÛÙȘ 1.423,92 ÌÔÓ¿‰Â˜ ÛËÌÂÈÒÓÔÓÙ·˜ ÙÒÛË 4,23 ÌÔÓ¿‰ˆÓ, ‹ Û ÔÛÔÛÙfi 0,30 %. √ ‰Â›ÎÙ˘ FTSE/ASE 20 ¤ÎÏÂÈÛ ÛÙȘ 667,04 ÌÔÓ¿‰Â˜, Ì ÙÒÛË Û ÔÛÔÛÙfi 0,33%, ÂÓÒ Ô ‰Â›ÎÙ˘ FTSE/ASE 40 ¤ÎÏÂÈÛ ÛÙȘ 1.506,61 ÌÔÓ¿‰Â˜, Ì ÙÒÛË Û ÔÛÔÛÙfi 0,34%. √ ‰Â›ÎÙ˘ FTSE/ASE SMALLCAP 80 ¤ÎÏÂÈÛ ÛÙȘ 254,04 ÌÔÓ¿‰Â˜, Ì ÙÒÛË Û ÔÛÔÛÙfi 0,26%, ÂÓÒ Ô ‰Â›ÎÙ˘ FTSE 140 ¤ÎÏÂÈÛ ÛÙȘ 1.505,68 ÌÔÓ¿‰Â˜, Ì ÙÒÛË Û ÔÛÔÛÙfi 0,33%. √ ‰Â›ÎÙ˘ Ftse/Athex International ¤ÎÏÂÈÛ ÛÙȘ 1.762,71 ÌÔÓ¿‰Â˜, Ì ÙÒÛË 0,32%. ∞fi ÙȘ ÌÂÙÔ¯¤˜ Ù˘ ˘„ËÏ‹˜ ÎÂÊ·Ï·ÈÔÔ›ËÛ˘ ÙË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ¿ÓÔ‰Ô Î·Ù¤ÁÚ·„·Ó ÔÈ ÌÂÙÔ¯¤˜ Ù˘ Marfin Popular Bank +4,72% Î·È Ù˘ Coca Cola 3E+1,44%. ∞ÓÙÈı¤Ùˆ˜ ÙȘ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˜ ·ÒÏÂȘ ÛËÌ›ˆÛ·Ó ÔÈ ÌÂÙÔ¯¤˜ ÙÔ˘ √Δ∂ (-2,40%), Ù˘ Eurobank (-2,31%) Î·È Ù˘ Alpha Bank (-2,26%). √È ÂÈ̤ÚÔ˘˜ ‰Â›ÎÙ˜ ¤ÎÏÂÈÛ·Ó ˆ˜ ÂÍ‹˜: ∞ÛÊ¿ÏÂȘ: 1.820,16 +2,98%, μÈÔÌ˯·ÓÈο ¶ÚÔ˚fiÓÙ· Î·È ÀËÚÂۛ˜: 3.382,48 +0,50%, ∂ÌfiÚÈÔ: 1.724,77 -0,96%, ∫·Ù·Û΢¤˜ Î·È ÀÏÈο: 2.327,110,54%, ª¤Û· ∂ÓË̤ڈÛ˘: 829,04 -1,57%, ¶ÂÙڤϷÈÔ Î·È ∞¤ÚÈÔ: 2.244,97 +0,49%, ¶ÚÔÛˆÈο Î·È √ÈÎȷο ¶ÚÔ˚fiÓÙ·: 2.826,69 -0,24%, ¶ÚÒÙ˜ ‡Ï˜: 2.113,72 +0,45%, Δ·Í›‰È· Î·È AÓ·„˘¯‹: 2.268,43 ·ÌÂÙ¿‚ÏËÙÔ˜, Δ¯ÓÔÏÔÁ›·: 628,17 +1,11%, ΔËÏÂÈÎÔÈӈӛ˜: 1.681,82 2,40%, ΔÚ¿Â˙˜: 1.267,92 0,36%, ΔÚfiÊÈÌ· Î·È ¶ÔÙ¿: 7.058,58 +1,39%, ÀÁ›·: 767,39 -1,30%, ÀËÚÂۛ˜ ∫ÔÈÓ‹˜ øʤÏÂÈ·˜: 3.009,33 0,93%, ÃËÌÈο: 6.864,88 0,40%, ÃÚËÌ·ÙÔÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ ÀËÚÂۛ˜: 1.755,42 -1,95%. 63 ÌÂÙÔ¯¤˜ ÎÈÓ‹ıËÎ·Ó ·ÓÔ‰Èο, 86 ÙˆÙÈο Î·È 54 ·Ú¤ÌÂÈÓ·Ó ÛÙ·ıÂÚ¤˜.

¡¤Ô˜ ÙÚfiÔ˜ ı· ÈÛ¯‡ÛÂÈ ÁÈ· ÙË ÊÔÚÔÏfiÁËÛË ÙˆÓ ÂÈÛÔ‰ËÌ¿ÙˆÓ ÙÔ 2011

∞˘ÛÙËÚ¤˜ ÔÈÓ¤˜ ÁÈ· ÊÔÚÔÊ˘Á¿‰Â˜ Î·È ·Ó·‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË ÙˆÓ ∂ÊÔÚÈÒÓ ∞£∏¡∞, 30.

˘ÛÙËÚ¤˜ ÔÈÓ¤˜ ÁÈ· ÊÔÚÔÊ˘Á¿‰Â˜, ·ÏÏ¿ Î·È ·Ó·‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË ÙˆÓ ∂ÊÔÚÈÒÓ Ê¤ÚÓÂÈ ÙÔ 2011 Ì·˙› Ì ÙÔ Ó¤Ô ÙÚfiÔ ÊÔÚÔÏfiÁËÛ˘ ÙˆÓ ÂÈÛÔ‰ËÌ¿ÙˆÓ fiÏˆÓ ÙˆÓ ÊÔÚÔÏÔÁÔ˘Ì¤ÓˆÓ Ô˘ ı· ‰ËψıÔ‡Ó ÙÔÓ ÂfiÌÂÓÔ ¯ÚfiÓÔ. √ ˘Ô˘ÚÁfi˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Î. °ÈÒÚÁÔ˜ ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ì¤¯ÚÈ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ Ó· ηٷı¤ÛÂÈ ÛÙË μÔ˘Ï‹ Ó¤Ô ÊÔÚÔÏÔÁÈÎfi ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ, ÛÙÔ ÔÔ›Ô, ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ, ı· ÚԂϤÔÓÙ·È ·˘ÛÙËÚfiÙÂÚ˜ ÔÈÓ¤˜ ÁÈ· fiÛÔ˘˜ ‰È·ÈÛÙÒÓÂÙ·È ‡ÛÙÂÚ· ·fi ÂϤÁ¯Ô˘˜ fiÙÈ ÊÔÚԉȷʇÁÔ˘Ó, ÂÓÒ ·Ú¿ÏÏËÏ· ı· ÚԂϤÔÓÙ·È Î·È Ì¤ÙÚ· ÁÈ· ÙËÓ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfiÙÂÚË Â›ÛÚ·ÍË ÙˆÓ ÊfiÚˆÓ ·fi ÙȘ ¢√À.

™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ ·˘Ùfi ÙÔ ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ ı· ÚԂϤÂÈ Û˘Á¯ˆÓ‡ÛÂȘ ∂ÊÔÚÈÒÓ Î·È Î·Ù·ÚÁ‹ÛÂȘ ¿ÏÏˆÓ Û ÌÈ· ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ó· ·Ó·‰ÈÔÚÁ·Óˆı› Ô ÊÔÚÔÂÏÂÁÎÙÈÎfi˜ Ì˯·ÓÈÛÌfi˜ Î·È Ó· Á›ÓÂÈ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfiÙÂÚÔ˜ ÛÙËÓ Â›ÛÚ·ÍË ÙˆÓ ‰ËÌÔÛ›ˆÓ ÂÛfi‰ˆÓ.¶·Ú¿ÏÏËÏ·, ·fi ÙÔ 2011 Â¤Ú¯ÔÓÙ·È ÌÈ· ÛÂÈÚ¿ ·fi ·ÏÏ·Á¤˜ ÛÙË ÊÔÚÔÏÔÁ›·, ηıÒ˜ Î·È ÛÙȘ Û˘Ó·ÏÏ·Á¤˜. √È ·ÏÏ·Á¤˜ ÛÙË ÊÔÚÔÏÔÁ›· ÚԂϤÔÓÙ·È ÛÙÔÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ÊÔÚÔÏÔÁÈÎfi ÓfiÌÔ Î·È ·ÊÔÚÔ‡Ó Ù· ÂÈÛÔ‰‹Ì·Ù· Ô˘ ·ÔÎÙ‹ıËÎ·Ó ÙÔ 2010 ·ÏÏ¿ ı· ‰ËψıÔ‡Ó ÛÙËÓ ∂ÊÔÚ›· ÙÔ 2011. √È ·ÏÏ·Á¤˜ ·˘Ù¤˜, ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ, Â›Ó·È ÔÈ ·ÎfiÏÔ˘ı˜: -∫·ıÈÂÚÒÓÂÙ·È Ó¤· ÊÔÚÔÏÔÁÈ΋ Îϛ̷η ÌÂ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ¤˜ ·fi 18% ¤ˆ˜ Î·È 45% ÁÈ· ÂÈÛÔ‰‹Ì·Ù· ¿Óˆ ·fi 100.000 ¢ÚÒ. ™ÙËÓ Îϛ̷η ·˘Ù‹ ı· ˘¿ÁÔÓÙ·È ϤÔÓ, ‰ËÏ·‰‹ Ì ‚¿ÛË ·˘Ù‹Ó ı· ÊÔÚÔÏÔÁÔ‡ÓÙ·È, fiÏ· Ù· ÂÈÛÔ‰‹Ì·Ù· Ô˘ ̤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· ÊÔÚÔÏÔÁÔ‡ÓÙ·Ó ·˘ÙÔÙÂÏÒ˜, ηıÒ˜ Î·È Ù· ÌÂÚ›ÛÌ·Ù·. -£ÂÛ›˙ÂÙ·È ·ÊÔÚÔÏfiÁËÙÔ fiÚÈÔ ÂÈÛÔ‰‹Ì·ÙÔ˜ 12.000 ¢ÚÒ, ÙÔ ÔÔ›Ô fï˜ ı· ‰ÈηÈÔ‡ÓÙ·È ÔÈ ÊÔÚÔÏÔÁÔ‡ÌÂÓÔÈ ÂÊfiÛÔÓ ÚÔÛÎÔÌ›˙Ô˘Ó ÛÙËÓ ∂ÊÔÚ›· ·ԉ›ÍÂȘ ‰··ÓÒÓ, ÙÔ ‡„Ô˜ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ÂÍ·ÚÙ¿Ù·È ·fi ÙÔ ‡„Ô˜ ÙÔ˘ ÂÈÛÔ‰‹Ì·Ùfi˜ ÙÔ˘˜. °È· ÙÔ ÛÎÔfi ·˘Ùfi ·fi ÙÔ 2011 ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·ÔÊ¢¯ı› Ë Ù·Ï·ÈˆÚ›· Ù˘ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛ˘

ÌÂÁ¿ÏÔ˘ ·ÚÈıÌÔ‡ ·ԉ›ÍÂˆÓ ·fi ÙÔ˘˜ ÊÔÚÔÏÔÁÔ‡ÌÂÓÔ˘˜ ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÛÎÔ‡ÂÈ Ó· ÂΉÒÛÂÈ ÌÈ· Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË Î¿ÚÙ·, ÙË ÏÂÁfiÌÂÓË “ÊÔÚÔοÚÙ·” Ì ÙËÓ ÔÔ›· ı· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Á›ÓÔÓÙ·È fiϘ ÔÈ Û˘Ó·ÏÏ·Á¤˜ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ηٷÁÚ¿ÊÔÓÙ·È Û ·˘Ù‹Ó ÔÈ ·ԉ›ÍÂȘ. ¶ÚÔ˜ ÙÔ ·ÚfiÓ ¿ÓÙˆ˜ ÁÈ· Ù· ÂÈÛÔ‰‹Ì·Ù· ÙÔ˘ 2010 ÔÈ

∞£∏¡∞, 30.

¶ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ·fi 100.000 ı¤ÛÂȘ ÂÚÁ·Û›·˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËÎ·Ó Ì ٷ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ∂ÚÁ·Û›·˜ Î·È ∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜ ∞ÛÊ¿ÏÈÛ˘ ÁÈ· ÙÔÓ ÂÚÈÔÚÈÛÌfi Ù˘ ·ÓÂÚÁ›·˜, Û‡Ìʈӷ Ì ٷ ÛÙÔȯ›· ÙÔ˘ √∞∂¢. ∞fi ·˘Ù¤˜ 52.425 Â›Ó·È ı¤ÛÂȘ Û˘Ó¯ԇ˜ ÂÚÁ·Û›·˜ Î·È 51.514 ÂÔ¯È΋˜ ÂÚÁ·Û›·˜, ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ô √ÚÁ·ÓÈÛÌfi˜.∞˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û ÂͤÏÈÍË Ù· 17 ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ‡„Ô˘˜ 2,5 ‰ÈÛÂηÙÔÌÌ˘Ú›ˆÓ ¢ÚÒ Î·È ¤¯Ô˘Ó Á›ÓÂÈ 111.873 ·ÈÙ‹ÛÂȘ ÂȉfiÙËÛ˘ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÒÓ ÂÈÛÊÔÚÒÓ ÁÈ· ‰È·Ù‹ÚËÛË 247.000 ı¤ÛÂˆÓ ÂÚÁ·Û›·˜. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ ·Ó·ÏËÚˆÙ‹ ˘Ô˘ÚÁfi ∂ÚÁ·Û›·˜ Î·È ∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜ ∞ÛÊ¿ÏÈÛ˘ °ÈÒÚÁÔ ∫Ô˘ÙÚÔ˘Ì¿ÓË, Ì ٷ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ·˘Ù¿ η٤ÛÙË ‰˘Ó·ÙfiÓ Ó· ·Ó·Û¯Âı› Ô Ú˘ıÌfi˜ Ù˘ ·‡ÍËÛ˘ Ù˘ ·ÓÂÚÁ›·˜ ÙÔ 2010.ªÂ ÙÔ Ó¤Ô ¤ÙÔ˜ ÍÂÎÈÓÔ‡Ó Ù· √ÏÔÎÏËڈ̤ӷ ΔÔÈο ¶ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù·. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÛÙÔ¯Â˘Ì¤Ó˜ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ Ô˘ ÚÔÛ·ÚÌfi˙ÔÓÙ·È ÛÙȘ Ú·ÁÌ·ÙÈΤ˜ ·Ó¿ÁΘ ÙˆÓ ΔÔÈÎÒÓ ∫ÔÈ-

ÊÔÚÔÏÔÁÔ‡ÌÂÓÔÈ ı· ÚÔÛÎÔÌ›ÛÔ˘Ó ÛÙËÓ ∂ÊÔÚ›· (ÛÙȘ ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ 2011) Ê¿ÎÂÏÔ Ì ÙȘ ·ԉ›ÍÂȘ Ô˘ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛ·Ó ÁÈ· Ó· “¯Ù›ÛÔ˘Ó” ÙÔ ·ÊÔÚÔÏfiÁËÙÔ fiÚÈÔ ÂÈÛÔ‰‹Ì·ÙÔ˜. -£ÂÛ›˙ÔÓÙ·È Ó¤· ·˘ÛÙËÚfiÙÂÚ· ÙÂÎÌ‹ÚÈ· ÁÈ· Û›ÙÈ·, ·˘ÙÔΛÓËÙ·, ÛοÊË ·Ó·„˘¯‹˜, ÈÛ›Ó˜, ‰›‰·ÎÙÚ· Î·È ÔÈÎȷΤ˜ ‚ÔËıÔ‡˜.

ªÂ ‚¿ÛË Ù· Ó¤· ÙÂÎÌ‹ÚÈ· ı· ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÙ·È ÙÔ ÙÂÎÌ·ÚÙfi ÔÛfi ÂÈÛÔ‰‹Ì·ÙÔ˜ ÁÈ· ÙÔ ÔÔ›Ô ı· ÊÔÚÔÏÔÁËıÔ‡Ó ÔÈ ÊÔÚÔÏÔÁÔ‡ÌÂÓÔÈ ÙÔ 2011 (ÁÈ· Ù· ÂÈÛÔ‰‹Ì·Ù· Ô˘ ·¤ÎÙËÛ·Ó ÙÔ 2010). Δ· Ó¤· ÙÂÎÌ‹ÚÈ· Â›Ó·È ˘„ËÏfiÙÂÚ· ·fi ·˘Ù¿ Ô˘ ›Û¯˘·Ó ηٿ ÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ Û ÌÈ· ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Ó· ·˘Í‹ÛÂÈ Ù· ‰Ëψı¤ÓÙ· ÔÛ¿ ÂÈÛÔ‰‹Ì·ÙÔ˜ ·fi ηÙËÁÔڛ˜ ÊÔÚÔÏÔÁÔ‡ÌÂÓˆÓ Ô˘ ¤ˆ˜ ÙÒÚ· ‰‹ÏˆÓ·Ó Ôχ ¯·ÌËÏ¿ ÔÛ¿ ÂÈÛÔ‰‹Ì·ÙÔ˜ (Û˘Ó‹ıˆ˜ οو ·fi ÙÔ ·ÊÔÚÔÏfiÁËÙÔ fiÚÈÔ) ·Ú¿ ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ‹Ù·Ó οÙÔ¯ÔÈ ÂÚÈÔ˘ÛÈ·ÎÒÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ ÌÂÁ¿Ï˘ ·Í›·˜. -ªfiÓÔ ÔÈ ÌÈÛıˆÙÔ› Î·È ÔÈ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ÔÈ Ô˘ ‰ÂÓ ˘Ô‚¿ÏÔ˘Ó ÙȘ ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘˜ ̤ۈ ÏÔÁÈÛÙÒÓ ı· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ˘Ô‚¿ÏÔ˘Ó ‰ËÏÒÛÂȘ ÊÔÚÔÏÔÁ›·˜ ÂÈÛÔ‰‹Ì·ÙÔ˜ Û ¿ÏÏË ÌÔÚÊ‹ ÏËÓ Ù˘ ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋˜. ∞˘Ùfi ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ fiÏÔÈ ÔÈ ¿ÏÏÔÈ ÊÔÚÔÏÔÁÔ‡ÌÂÓÔÈ Î·È ÂȉÈÎfiÙÂÚ· ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Î·È Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÒÓ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ˘Ô‚¿ÏÔ˘Ó ÙȘ ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘˜ ËÏÂÎÙÚÔÓÈο. -£ÂÛ›˙ÂÙ·È fiÚÈÔ 1.500 ¢ÚÒ ¿Óˆ ·fi ÙÔ ÔÔ›Ô fiϘ ÔÈ ·ÁÔÚ¤˜ ȉȈÙÒÓ ·fi ηٷÛÙ‹Ì·Ù· Î·È ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÔ‡ÓÙ·È Ì¤Ûˆ ÈÛÙˆÙÈÎÒÓ ‹ ¯ÚˆÛÙÈÎÒÓ Î·ÚÙÒÓ ‹ ÙÚ·Â˙ÈÎÒÓ ÂÈÙ·ÁÒÓ. -ΔÔ fiÚÈÔ ·˘Ùfi ÁÈ· Û˘Ó·ÏÏ·Á¤˜ ÌÂٷ͇ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Î·È Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÒÓ ı· Â›Ó·È Ù· 3.000 ¢ÚÒ.

™Â ÂͤÏÈÍË 17 ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ‡„Ô˘˜ 2,5 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ

¶¿Óˆ ·fi 100.000 ı¤ÛÂȘ ÂÚÁ·Û›·˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËÎ·Ó ·fi ÙÔÓ √∞∂¢ ÓˆÓÈÒÓ. ŒÓ· Ù¤ÙÔÈÔ ÙÔÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ·, Ô˘ Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ˘Ô˘ÚÁfi ∂ÚÁ·Û›·˜ §Ô‡Î· ∫·ÙÛ¤ÏË, Â›Ó·È ÈÏÔÙÈÎfi Ô‰ËÁfi, ¤¯ÂÈ ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ ·fi ÙÔ 2010 Â›Ó·È Û˘ÓÔÏÈ΋˜ ‰·¿Ó˘ 13.700.000 ¢ÚÒ Î·È ·¢ı‡ÓÂÙ·È Û 900 ·Ó¤ÚÁÔ˘˜ Î·È 350 ÂÚÁ·˙Ô̤ÓÔ˘˜ ÙÔ˘ ÓÔÌÔ‡ ∫·ÛÙÔÚÈ¿˜.ª¤Û· ÛÙÔÓ π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ ÙÔ˘ 2011, ηٷٛıÂÙ·È ·fi ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ∂ÚÁ·Û›·˜ ÙÔ Û¯¤‰ÈÔ ÓfiÌÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·, Î·È ÙÔ Ù·ÌÂ›Ô ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜. ΔÔ Ù·ÌÂ›Ô ı· ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙ›, ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ, ‰Ú¿ÛÂȘ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ Â-

ȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜, ÂÓÒ ÎÂÊ¿Ï·È· ‡„Ô˘˜ 100 ÂηÙÔÌÌ˘Ú›ˆÓ ¢ÚÒ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ·ÓÙÏËıÔ‡Ó ·fi ÙÔ ∂˘Úˆ·˚Îfi ∫ÔÈÓˆÓÈÎfi Δ·Ì›Ô. ™ÙÔ Δ·Ì›Ô, ÙÔ ÔÔ›Ô ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· Û˘ÛÙ·ı› ̤¯ÚÈ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ¤ÙÔ˘˜, ı· ÎÏËıÔ‡Ó Ó· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯Ô˘Ó Î·È È‰ÈˆÙÈÎÔ› ÊÔÚ›˜.ªÂ ÙÔ Ó¤Ô ıÂÛÌÈÎfi Ï·›ÛÈÔ ÂȯÂÈÚÂ›Ù·È Ë ‰È¢ÎfiÏ˘ÓÛË Ù˘ ÚfiÛ‚·Û˘ Û ¢ηÈڛ˜ ··Û¯fiÏËÛ˘ ÙˆÓ Â˘¿ÏˆÙˆÓ Î·È ÙˆÓ ÎÔÈÓˆÓÈο ·ÔÎÏÂÈÛÌ¤ÓˆÓ ÔÌ¿‰ˆÓ Î·È Ë ·Ó¿Û¯ÂÛË Ù˘ ·ÓÂÚÁ›·˜ Û ÂÚÈÔ¯¤˜ ¤ÓÙÔÓ˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÎÚ›Û˘.

∏ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ·ÓËÛ˘¯›· ·ÊÔÚ¿ ÙȘ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ ÛÙËÓ πÛ·Ó›·

∂˘Úˆ˙ÒÓË: ª‹Ó·˜ ‰ÔÎÈÌ·Û›·˜ Ô π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ˜ ÁÈ· Ù· ÔÌfiÏÔÁ· «Ÿ¯È» ÛÙÔ Â˘Úˆ-ÔÌfiÏÔÁÔ, «Ó·È» ÛÙË Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ϤÂÈ μ. ™fiÈÌÏ ∞£∏¡∞, 30.

“ª‹Ó· ‰ÔÎÈÌ·Û›·˜” ÁÈ· ÙȘ ÂΉfiÛÂȘ ÔÌÔÏfiÁˆÓ ¯ˆÚÒÓ Ù˘ ∂˘Úˆ˙ÒÓ˘ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÈ ÙÔÓ π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ ‰ËÌÔÛ›Â˘Ì· Ù˘ ÂÊËÌÂÚ›‰·˜ Financial Times. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ Û¯ÂÙÈÎfi ‰ËÌÔÛ›Â˘Ì·, Ë ÂÚ›Ô‰Ô˜ Ù˘ ‰ÔÎÈÌ·Û›·˜ ı· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ ÌÂÙ¿ ÙȘ 10 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘, fiÙ·Ó ı· ·Ú¯›ÛÂÈ Ë ÚÒÙË Ï‹Ú˘ ÂÚÁ¿ÛÈÌË Â‚‰ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ¤ÙÔ˘˜ Î·È ÔÈ ÎÚ·ÙÈÎÔ› √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ› ¢È·¯Â›ÚÈÛ˘ ÃÚ¤Ô˘˜ Ù˘ ∂˘Úˆ˙ÒÓ˘ ı· ÂȯÂÈÚ‹ÛÔ˘Ó Ó· ·ÓÙÏ‹ÛÔ˘Ó ¤Ó· ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÔÛÔÛÙfi ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ‰·ÓÂÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÙÔ 2011.√ Û˘ÓÙ¿ÎÙ˘ Ù˘ ‚ÚÂÙ·ÓÈ΋˜ ÂÊËÌÂÚ›‰·˜ ÂÈηÏÂ›Ù·È ÂÎÙÈÌ‹ÛÂȘ ÙÚ·Â˙ÒÓ Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ Ôԛ˜ ÔÈ ÂΉfiÛÂȘ ÔÌÔÏfiÁˆÓ ·fi ¯ÒÚ˜ Ù˘ ∂˘Úˆ˙ÒÓ˘ ÌÔÚ› Ó· Êı¿ÛÔ˘Ó ÙÔÓ π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ Ù· 80 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ Û ۯ¤ÛË Ì ¤Ó· Û˘ÓÔÏÈÎfi ‰·ÓÂÈ·Îfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ‡„Ô˘˜ 814 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ ÁÈ· ÙÔ 2011. ΔÔ ‰ËÌÔÛ›Â˘Ì· ·Ó·Ê¤ÚÂÈ fiÙÈ ÔÚÈṲ̂ÓÔÈ ÂÂÓ‰˘Ù¤˜ ·¤Ê¢Á·Ó ‹‰Ë ·fi ÙÔÓ Â-

Ú·Ṳ̂ÓÔ √ÎÙÒ‚ÚÈÔ - fiÙ·Ó ·Ó·ÎÔÈÓÒıËÎÂ Ë ÚfiÙ·ÛË ÁÈ· ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ȉȈÙÒÓ ÛÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ ÂӉ¯fiÌÂÓˆÓ ÌÂÏÏÔÓÙÈÎÒÓ ·Ó·‰È·ÚıÚÒÛÂˆÓ ÎÚ·ÙÈÎÔ‡ ¯Ú¤Ô˘˜ - ÙȘ ·ÁÔÚ¤˜ ÔÌÔÏfiÁˆÓ Ô˘ Âͤ‰È‰·Ó ΢‚ÂÚÓ‹ÛÂȘ Ù˘ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ Ù˘ ∂˘Úˆ˙ÒÓ˘, Ȥ˙ÔÓÙ·˜ Û ˘„ËÏfiÙÂÚÔ Â›Â‰Ô ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ ‰·ÓÂÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘˜. ™ÙÔ Â›ÎÂÓÙÚÔ Ù˘ ÚÔÛÔ¯‹˜ ı· Â›Ó·È Ë ¶ÔÚÙÔÁ·Ï›·, Ë ÔÔ›· Ú¤ÂÈ Ó· ·Ó·¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙ‹ÛÂÈ 20 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ ˘ÊÈÛÙ¿ÌÂÓÔ˘ ¯Ú¤Ô˘˜ Ù˘ ¤ˆ˜ Ù· ̤۷ Ù˘ Ó¤·˜ ¯ÚÔÓÈ¿˜. √È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ·Ó·Ï˘Ù¤˜ ·Ó·Ì¤ÓÔ˘Ó fiÙÈ Ë ¶ÔÚÙÔÁ·Ï›· ı· ·Ó·ÁηÛÙ› Ó· ˙ËÙ‹ÛÂÈ ‚Ô‹ıÂÈ· ·fi ÙÔ ∂˘Úˆ·˚Îfi Δ·ÌÂ›Ô ÃÚËÌ·ÙÔÈÛÙˆÙÈ΋˜ ™Ù·ıÂÚfiÙËÙ·˜ ÛÙȘ ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ 2011, ηıÒ˜ ÊÔ‚Ô‡ÓÙ·È fiÙÈ Ë ¯ÒÚ· ı· ‚ÚÂı› Û ¤Ó· Ê·‡ÏÔ Î‡ÎÏÔ ·‡ÍËÛ˘ ÙÔ˘ ÎfiÛÙÔ˘˜ ‰·ÓÂÈÛÌÔ‡ Î·È Ì›ˆÛ˘ ÙˆÓ ÚÔÛ‰ÔÎÈÒÓ ·Ó¿Ù˘Í˘. ∏ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ·ÓËÛ˘¯›· ·ÊÔÚ¿ ÛÙȘ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ Ô˘ ı· ˘¿ÚÍÔ˘Ó ÛÙËÓ πÛ·Ó›·, ÙÔ ¯Ú¤Ô˜ Ù˘ ÔÔ›·˜ Â›Ó·È ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ·fi

ÙÔ ¿ıÚÔÈÛÌ· ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡, ÈÚÏ·Ó‰ÈÎÔ‡ Î·È ÔÚÙÔÁ·ÏÈÎÔ‡ ¯Ú¤Ô˘˜. ∏ ¤Î‰ÔÛË ÔÌÔÏfiÁˆÓ ·fi ÙËÓ πÛ·Ó›· ÙÔ 2011 ÂÎÙÈÌ¿Ù·È ÛÙ· 80 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ, ÔÛfi ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ ·fi ¤Ú˘ÛÈ ·ÏÏ¿ ˘„ËÏfi Ì ‚¿ÛË Ù· ÈÛÙÔÚÈο ‰Â‰Ô̤ӷ. ∞Ó, ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ÙÔ ‰ËÌÔÛ›Â˘Ì·, ÔÈ ·Ô‰fiÛÂȘ ÙˆÓ ÈÛ·ÓÈÎÒÓ ÔÌÔÏfiÁˆÓ Û˘Ó¯›ÛÔ˘Ó Ó· ·˘Í¿ÓÔÓÙ·È, ÙfiÙÂ Ë ª·‰Ú›ÙË ı· ·Ó·ÁηÛÙ› Û οÔÈÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ÛËÌÂ›Ô Ó· ˙ËÙ‹ÛÂÈ ‚Ô‹ıÂÈ·. ΔȘ ˘„ËÏfiÙÂÚ˜ ÂΉfiÛÂȘ ÔÌÔÏfiÁˆÓ ÙÔ 2011 ı· οÓÂÈ Ë πÙ·Ï›·, Ì ¤Ó· Û˘ÓÔÏÈÎfi ÔÛfi 215 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ, ÂÎ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ Ù· 50 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ ı· ¯ÚÂÈ·Ûı› ÙÔ ºÂ‚ÚÔ˘¿ÚÈÔ Î·È ÙÔ ª¿ÚÙÈÔ ÁÈ· ÙËÓ ·˘ÙÔ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË ¯Ú¤Ô˘˜ Ô˘ Ï‹ÁÂÈ. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ‰ËÌÔÛ›Â˘Ì·, ·Ó ‚ÚÂı› Û ÎÚ›ÛË Î·È Ë πÙ·Ï›· ı· ÂÁÂÚıÔ‡Ó ÂÚˆÙËÌ·ÙÈο ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÔ¯‹ Ù˘ ∂˘Úˆ˙ÒÓ˘.

“Ÿ¯È ÛÙÔ Â˘Úˆ-ÔÌfiÏÔÁÔ” √ °ÂÚÌ·Ófi˜ ˘Ô˘ÚÁfi˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ μfiÏ-

ÊÁηÓÁÎ ™fiÈÌÏÂ, ÂÌ̤ÓÂÈ ÛÙËÓ ·fiÚÚÈ„Ë ÙÔ˘ Â˘Úˆ-ÔÌÔÏfiÁÔ˘. ø˜ Û˘Ó¤ÂÈ· Ù˘ Â˘Úˆ-ÎÚ›Û˘ ˙ËÙ¿ ÙË ÛÙÂÓfiÙÂÚË ‰È·Û‡Ó‰ÂÛË Î·È ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ Û˘ÓÙÔÓÈÛÌfi ÛÙË ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈ΋, ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ Î·È ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋ ÙˆÓ ¯ˆÚÒÓ-ÌÂÏÒÓ Ù˘ Â˘Úˆ˙ÒÓ˘. ™Â ¿ÚıÚÔ ÙÔ˘ ÛÙËÓ ÂÊËÌÂÚ›‰· “Tagesspiegel” (“Δ·ÁÎÂÛ›ÁÎÂÏ”, 31.12.10) Ô Î. ™fiÈÌÏ ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ fiÙÈ “ηٿ ‚¿ÛË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›” ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ÙˆÓ ÏÂÁfiÌÂÓˆÓ “spreads” Ô˘ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· “ΛÓËÙÚÔ Î·È ÔÈÓ‹”. Ÿˆ˜ ϤÂÈ, Ë ∂ÏÏ¿‰· Î·È Ë πÚÏ·Ó‰›·, ÂÍ·ÈÙ›·˜ ˘ÂÚ‚ÔÏÈÎÔ‡ ‰ËÌfiÛÈÔ˘ ¯Ú¤Ô˘˜(∂ÏÏ¿‰·), ‹ ÛÙÚ‚ÏÒÛÂˆÓ ÛÙÔÓ ÙÚ·Â˙ÈÎfi ÙÔ̤· (πÚÏ·Ó‰›·) ˘¤ÛÙËÛ·Ó ·ÒÏÂÈ· ÂÌÈÛÙÔÛ‡Ó˘ Î·È ÔÈ Û˘ÓÂ·ÁfiÌÂÓ˜ ·˘Í‹ÛÂȘ ÙˆÓ ÂÈÙÔΛˆÓ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆÈÛÙÔ‡Ó ¯ˆÚ›˜ ÛÙ‹ÚÈÍË. ¶ÚÔ¸fiıÂÛË fï˜ ÁÈ· ÙËÓ Â˘Úˆ·˚΋ ·ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë ‹Ù·Ó ÔÈ ¯ÒÚ˜ ·˘Ù¤˜ Ó· ÂÊ·ÚÌfiÛÔ˘Ó ·ÔÊ·ÛÈÛÙÈο ̤ÙÚ· Â͢Á›·ÓÛ˘.


XÚËÌ·ÙÈÛÙ‹ÚÈÔ 39

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 31 ¢∂∫∂ªμPI√À 2010

K§EI™IMO TH™ 30H™ ¢∂∫∂ªμƒπ√À

∫§∂π™πª√ %ª∂Δ. O°KO™ ∂§∞à ª∂°. EYPø °ÂÓÈÎfi˜ ¢Â›ÎÙ˘

1.423,92

-0,3

ª∂°∞§∏ ∫∂º∞§∞π√¶√π∏™∏ ALAPIS (∫√) ALPHA μ∞¡∫ (∫√) COCA - COLA Δƒπ∞ ∂æπ§√¡ (∫√) EUROBANK EFG (∫√) EUROBANK PROPERTIES ∞∂∂∞¶ (∫√) FOLLI - FOLLIE (K√) FORTHNET (∫√) FOURLIS ™Àªª∂Δ√Ãø¡ (K√) FRIGOGLASS (KO) INTRACOM HOLDINGS (∫√) J. & P. - ∞μ∞• (∫√) JUMBO (∫√) LAMDA DEVELOPMENT(∫√) MARFIN INVESTMENT GROUP (∫√) MARFIN POPULAR BANK (∫√) PROTON Δƒ∞¶∂∑∞ ∞.∂. (KO) S & B μπ√ª∏Ã. √ƒÀ∫Δ∞ (∫√) ∞°ƒ√Δπ∫∏ Δƒ∞¶∂∑∞ (∫√) ∞∂ƒ√¶√ƒπ∞ ∞π°∞π√À (∫√) μπ√Ã∞§∫√ (∫∞) μøμ√™ ª¶∞ª¶∏™ (∫√) °∂∫ Δ∂ƒ¡∞ (∫√) °∂¡π∫∏ Δƒ∞¶∂∑∞ (∫√) ¢∂∏ (∫√) ¢√§ (∫√) ∂£¡π∫∏ Δƒ∞¶∂∑∞ (KO) ∂§μ∞§ (∫∞) ∂§§∞∫Δøƒ (∫√) ∂§§∏¡π∫∞ ¶∂Δƒ∂§∞π∞ (∫√) ∂§§∏¡π∫∞ Ã∏ª∞Δπ™Δ∏ƒπ∞ (∫√) ∂À∞£ (∫√) ∂À¢∞¶ (∫√) π∞™ø (∫√) π∞Δƒπ∫√ ∞£∏¡ø¡ (∫√) π¡Δƒ∞§√Δ (∫√) ∫∞∂ (∫√) ∫À¶ƒ√À Δƒ∞¶∂∑∞ (∫√) ª∂Δ∫∞ (∫√) ª∏Ã∞¡π∫∏ (∫√) ª∏Ã∞¡π∫∏ (¶√) ª√Δ√ƒ √´§ (∫√) ªÀΔπ§∏¡∞π√™ (∫√) √§£ (∫√) √§¶ (∫√) √¶∞¶ (∫√) √Δ∂ (∫√) ¶∂πƒ∞πø™ Δƒ∞¶∂∑∞ (∫√) ¶§∞π™π√ COMPUTERS (∫√) ™∞ƒ∞¡Δ∏™ °ƒ. (∫√) ™π¢∂¡√ƒ (∫√) Δ∞ÃÀ¢ƒ√ªπ∫√ Δ∞ªπ∂ÀΔ∏ƒπ√ (∫√) Δ∂ƒ¡∞ ∂¡∂ƒ°∂π∞∫∏ (∫√) ΔπΔ∞¡ (∫√) ΔπΔ∞¡ (¶√) À°∂π∞ (∫√) Ã∞§∫√ƒ (∫∞)

0,53 3,89 19,73 3,8 6,09 18,39 0,58 5,59 10,2 0,43 1,23 4,76 3,88 0,67 1,11 0,7 4 0,74 2,17 4,02 1,62 3,2 2,09 10,75 0,45 6,21 1,02 3,35 5,83 5,01 3,91 4,7 1,2 0,61 2,51 4,77 2,6 9,5 0,33 0,23 7,45 4,37 10,5 11,52 13 6,11 3,64 4,45 3,15 2,44 2,97 3,07 15,9 8,98 0,59 0,6

-1,85 1.083.344 -2,26 616.375 1,44 46.478 -2,31 377.597 -1,77 2.684 1,04 913 96.269 -1,93 40.785 0,99 7.432 2,38 427.250 -0,81 23.249 -0,83 13.205 -3 5 -1,47 318.457 4,72 2.224.410 -2,78 104.844 0,76 7.607 202.324 -1,36 3.410 0,5 34.531 -4,14 140.061 -0,62 74.247 -0,95 42.518 -1,38 76.347 -2,17 6.884 -0,16 1.196.516 -0,97 22.830 0,3 26.104 0,69 40.397 -2,72 27.818 -1,76 2.513 0,86 10.452 5.152 -3,17 30.020 54.914 -0,63 34 768.006 0,11 21.356 21.369 1.500 0,13 49.157 0,23 88.199 2,04 1.095 0,17 1.850 341.208 -2,4 185.602 -0,27 3.726.659 0,45 240

0,51 3,88 19,32 3,79 6,07 18,2 0,57 5,55 9,92 0,42 1,21 4,7 3,88 0,66 1,04 0,7 3,8 0,72 2,1 3,87 1,59 3,19 2,08 10,75 0,43 6,11 1 3,31 5,69 5,01 3,88 4,61 1,19 0,6 2,5 4,77 2,59 9,41 0,32 0,22 7,43 4,3 10,25 11,25 12,55 6,11 3,6 4,44

0,55 3,99 19,73 3,9 6,15 18,48 0,59 5,66 10,27 0,45 1,23 4,8 3,88 0,68 1,11 0,74 4 0,74 2,18 4,04 1,7 3,3 2,14 11,04 0,46 6,25 1,05 3,38 5,83 5,19 3,97 4,74 1,22 0,63 2,54 4,79 2,66 9,61 0,33 0,23 7,6 4,37 10,6 11,54 13 6,25 3,68 4,45

1,24 -0,67 1,66 -0,87 -0,22

2,36 2,93 3 15,87 8,95 0,58 0,58

2,45 3,01 3,07 16,22 9 0,6 0,6

1,69

24.942 94.125 21.384 24.537 1.853 12.405 29.110

¢π∞¶ƒ∞°ª∞Δ∂À™πª∞ ∞ª√πμ∞π∞ ∫∂º∞§∞π∞ ALPHA ETF FTSE ATHEX 20 ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À NBGAM ETF °∂¡.¢∂π∫ Ã∞ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ

6,73 14,93

0,00 0,00

0 10

0 0

0 0

6.080

0,34

0,35

ª∂™∞π∞ ∫∞π ªπ∫ƒ∏ ∫∂º∞§∞π√¶√π∏™∏ A.S. COMPANY (∫√) ALSINCO (KO) ATTICA BANK ∞.Δ.∂. (∫√) AUDIOVISUAL (∫√) AUTOHELLAS (∫√) AXON ™Àªª∂Δ√Ãø¡ (∫√) BYTE COMPUTER (∫√) CPI (∫√) CENTRIC ¶√§Àª∂™∞ (∫√) CYCLON ∂§§∞™ (∫O) DIONIC (∫√) EURODRIP (∫O) QUALITY & RELIABILITY (∫√) EUROLINE AEEX (∫√) EUROMEDICA (KO) F.G. EUROPE (∫O) FLEXOPACK (∫√) INFO - QUEST (∫√) ºπ¡Δ∂•¶√ƒΔ (∫√) INFORM §À∫√™ ¶. (∫√) INTERINVEST AEEX (K√) INTRAKAT (KO) KLEEMAN HELLAS (KO) LAVIPHARM (∫√) LOGISMOS (∫√) Δ∂áπ∫∂™ ∂∫¢√™∂π™ (∫√) MEDICON ∂§§∞™ (∫√) MERMEREN KOMB. A.D. PR. (∂§¶) ∫√ƒ¢∂§§√À Ã. ∞º√π (∫√) MEVACO (∫√) MIG REAL ESTATE (∫√) MINERVA (∫∞) AVENIR ∞.∂. (∫√) MLS ¶§∏ƒ√º√ƒπ∫∏ (∫√) NEXANS ∂§§∞™ (∫√) PASAL ∞.∂. (∫√) PROFILE (∫√) REDS (∫O) RILKEN (K√) SCIENS ™Àªª∂Δ√Ãø¡ (∫O)

0,35 0,38 0,92 0,49 1,53 0,53 0,42 0,39 0,42 0,4 0,4 0,98 0,54 1,41 1,52 0,5 8,69 1,15 0,3 1,08 1,11 0,64 1,17 0,42 0,63 0,41 1,85 5,6 0,31 0,82 3,18 1,04 0,26 2,47 2,46 0,45 0,55 0,62 2,35 0,38

-2,13

25.273

0,91

0,95

-3,77 1,92 5 5,41 -2,33 -2,44

-8,47 -2,08

150 6.667 1.030 5 16.596 4.140 38.508 1.040 200 4.000

1,53 0,48 0,38 0,39 0,42 0,39 0,37 0,97 0,54 1,41

1,53 0,53 0,42 0,39 0,45 0,41 0,4 0,98 0,54 1,41

0,23 0,88

435 1.000 12.435

0,48 8,69 1,12

0,5 8,69 1,16

0,93 -0,89 6,67 -0,85

-0,88 -6,06 9,33 -0,63

0,82 -2,38 2,27 3,77 0,43

650 1.620 40.197 1.985 18.485

70 7.000 730 12 45.861 12.620 110 2.300 4.580 1.717 150 52.242

1,08 1,1 0,6 1,15 0,41

5,57 0,3 0,73 3,18 0,25 2,43 2,46 0,45 0,53 0,62 2,35 0,36

1,08 1,11 0,65 1,18 0,43

5,7 0,32 0,82 3,18 0,26 2,47 2,5 0,45 0,55 0,62 2,35 0,39

∫§∂π™πª√ %ª∂Δ. O°KO™ ∂§∞à ª∂°. EYPø SPACE HELLAS (∫√) SPRIDER STORES (∫√) TRASTOR ∞.∂.∂.∞.¶. (∫√) VELL GROUP ∞.∂. (∫√) YALCO - ∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√À (∫∞) ∞π√§π∫∏ ∞∂∂à (∫√) ∞∫ƒπΔ∞™ (∫√) ∞§∫√ ∂§§∞™ (∫√) ∞§√ÀªÀ§ (∫√) ∞§º∞ °∫ƒπ™π¡ ∞.∂. (∫√) ∞¡¢ƒ√ª∂¢∞ ∞∂∂à (∫√) ∞ΔΔπ∫∂™ ∂∫¢√™∂π™ (∫√) μ∞ƒμ∂ƒ∏™ ¡. - MODA BAGNO (∫√) μ∞ƒ¢∞™ (∫√) μπ√∫∞ƒ¶∂Δ (∫√) μπ™ (∫√) μ√°π∞Δ∑√°§√À SYSTEMS (∫√) °∞§∞•π¢π (∫√) °π√Àƒ√ª¶ƒ√∫∂ƒ™ (∫√) ¢∞π√™ ¶§∞™Δπ∫∞ (∫√) ¢π∞™ ∞∂∂à (∫√) ¢π∞™ πã/°∂π∂™ (∫√) ¢√ªπ∫∏ ∫ƒ∏Δ∏™ (∫√) ¢√Àƒ√™ (∫√) ¢ƒ√ª∂∞™ (∫√) ∂μƒ√º∞ƒª∞ (∫√) ∂π¢∏™∂√ºø¡π∫∏ ∂§§∞™ (∫√) ∂∫Δ∂ƒ (∫√) ∂§. μπ√ª. ∑∞Ã∞ƒ∏™ (∫∞) ∂§∞™Δƒ√¡ (∫O) ∂§μ∂ ∂¡¢Àª∞Δø¡ (∫√) ∂§°∂∫∞ (∫√) ∂§∂À£∂ƒ∏ Δ∏§∂√ƒ∞™∏ (∫√) ∂§π¡√π§ (∫√) ∂§§∞¢√™ Δƒ∞¶∂∑∞ (∫√) ∂§§∏¡π∫∞ ∫∞§ø¢π∞ (∫√) ∂§§∏¡π∫∏ Àº∞¡Δ√Àƒ°π∞ (∫√) ∂§Δ√¡ (K√) ∂§Δƒ∞∫ (∫√) ∂¶π§∂∫Δ√™ (∫√) ∂Δ∂ª (∫∞) ∂Àƒø¶∞´∫∏ ¶π™Δ∏ (∫√) ∂Àƒø™Àªμ√À§√π (∫√) ∏§∂∫Δƒ√¡π∫∏ ∞£∏¡ø¡ (∫√) π∫Δπ¡√™ ∂§§∞™ (∫√) π§À¢∞ (∫√) πª¶∂ƒπ√ (∫√) π¡Δ∂∞§ √ªπ§√™ (∫√) π¡Δ∂ƒ°√À¡Δ-•À§∂ª¶√ƒπ∞ (¶√) π¡Δ∂ƒ°√À¡Δ-•À§∂ª¶√ƒπ∞ (∫√) π¡Δ∂ƒΔ∂∫ (∫√) ∫∞£∏ª∂ƒπ¡∏ (∫√) ∫∞¡∞∫∏™ ™. (∫√) ∫∞ƒ∞ª√§∂°∫√™ (∫√) ∫∞ƒ∞Δ∑∏ (∫√) ∫∂¶∂¡√À ªÀ§√π (∫√) ∫§√À∫π¡∞™ - §∞¶¶∞™ (∫√) ∫√ƒƒ∂™ (∫√) ∫ƒ∂∫∞ (∫√) ∫ƒ∂Δ∞ º∞ƒª (∫√) ∫ƒπ - ∫ƒπ (∫√) ∫Δ∏ª∞ ∫. §∞∑∞ƒπ¢∏ (∫√) ∫Àƒπ∞∫π¢∏™ ∏.- F.H.L. (∫√) ∫Àƒπ∞∫√À§∏™ (∫√) §∞¡∞∫∞ª (∫√) §∂μ∂¡Δ∂ƒ∏™ ¡. (∫A) §∂μ∂¡Δ∂ƒ∏™ ¡. (¶A) §πμ∞¡∏ ∂∫¢√Δ. √ƒ°. (∫√) §√À§∏ ªÀ§√π (∫√) ª∞£π√™ ¶Àƒπª∞Ã∞ (∫√) ª√Δ√¢À¡∞ªπ∫∏ (∫√) ª¶∏Δƒ√™ ™Àªª∂Δ√Ãπ∫∏ (KO) ¡∞∫∞™ ª√À™π∫∏ (∫√) ¡∞ÀΔ∂ª¶√ƒπ∫∏ (∫√) ¡∂øƒπ√¡ (∫√) ¡∏ƒ∂À™ (∫O) ¡Δƒ√À∫º∞ƒª¶∂¡ ∂§§∞™ (∫√) ¶∞ƒ¡∞™™√™ (∫√) ¶∞´ƒ∏™ ¶§∞™Δπ∫ø¡ (∫√) ¶∂Δƒ√¶√À§√™ ¶∂Δƒ√™ (∫√) ¶∏°∞™√™ ∂∫¢√Δπ∫∏ ∞.∂. (KO) ¶§∞™Δπ∫∞ £ƒ∞∫∏™ (∫√) ¶§∞™Δπ∫∞ ∫ƒ∏Δ∏™ (∫√) ƒ∂μ√´§ (∫√) ™∞ƒ∞¡Δ√¶√À§√™ ∫À§/ªÀ§√π (∫√) ™∂§ª∞¡ (∫O) ™∂§√¡Δ∞ (∫√) ™¶Àƒ√À ∞°ƒ. √π∫. (∫√) ™º∞∫π∞¡∞∫∏™ (∫√) ™ø§/°∂π∞ ∫√ƒπ¡£√Y (∫√) Δ∂áπ∫∏ √§Àª¶π∞∫∏ (∫√) Δ∑πƒ∞∫π∞¡ ¶ƒOºπ§ (∫∞) Δ∏§∂ΔÀ¶√™ (∫√) Ã∞Δ∑∏∫ƒ∞¡πøΔ∏ ∂. Àπ√π (∫√) Ã∞´¢∂ª∂¡√™ (∫√)

1,43 0,28 0,8 0,13 0,33 1,76 0,54 0,36 0,56 0,5 1,17 1,05 0,37 1,1 0,68 0,72 1,19 0,34 0,74 5,97 0,6 1,63 1,05 1,02 0,32 0,47 0,39 0,54 0,73 0,68 0,54 0,66 0,38 1,37 28,75 0,98 0,29 0,56 1,88 0,34 0,32 0,61 3,48 0,35 0,79 0,36 0,27 0,81 0,56 0,29 0,6 4,9 1,68 0,71 1,41 1,02 0,86 4,14 0,45 3,34 0,83 0,41 0,58 0,44 0,59 0,56 0,41 0,25 1,61 0,55 0,62 0,45 0,83 0,4 0,66 0,73 0,42 0,6 0,63 2,64 0,66 0,5 3,38 0,76 2,02 0,33 0,7 0,51 0,4 0,65 1,19 0,4 1,68 0,72 1,15

-3,45 -1,23 -7,14 3,13 0,57 -1,82

9.803 5.500 149.645 2.050 1.520 1.166 4.409 624

0,27 0,8 0,13 0,29 1,7 0,5 0,35 0,54

0,29 0,82 0,14 0,33 1,76 0,57 0,36 0,56

3.527

1,17

1,17

-2,86

8.475 2.104

1,1 0,63

1,1 0,7

-2,98 1,94

11.511 6.429 7.815

0,58 1,53 0,98

0,62 1,68 1,09

-2,08

4.498 50

0,32 0,44

0,32 0,47

900 702 3.255

0,53 0,71 0,67

0,54 0,74 0,68

674 1.910

0,64 0,35

0,66 0,38

0,35

1.457 3.450

28,63 0,97

28,93 0,98

5,66 -1,05 -2,86 -5,88 3,39 -0,29

6.631 90 31.565 12.307 1.517 53.609

0,53 1,88 0,32 0,32 0,59 3,45

0,57 1,88 0,35 0,34 0,62 3,5

1,28 -7,69 3,85 17,39

3.310 8.465 1.000 1.976

0,74 0,36 0,27 0,75

0,83 0,38 0,27 0,82

-1,64 -0,2 0,6

539 710 180

0,58 4,9 1,67

0,61 4,91 1,77

3,03 -1,15 -1,9 -2,17

2.800 3.826 1.315 1.540

0,97 0,85 4,11 0,44

1,04 0,87 4,44 0,45

-1,75

-1,82 -1,35

8,57

2,5 -3,33

2.545 3.500 980 150

0,38 0,58 0,4 0,59

0,41 0,6 0,45 0,6

1.999 2.364 2.423

0,24 1,47 0,51

0,25 1,61 0,55

700

0,44

0,45

62 10 23.651 70 43.375 20 6.628 770 4.160 183 11.571

0,38 0,66 0,72 0,42 0,58 0,63 2,59 0,62 0,49 3,21 0,75

0,4 0,66 0,74 0,42 0,62 0,63 2,75 0,67 0,51 3,39 0,77

2,59

15.450 3.050 2.650 228.138 19.790

0,7 0,49 0,39 0,64 1,14

0,71 0,51 0,42 0,66 1,19

-7,18

41

1,65

1,68

4,55

5.400

1,11

1,15

-3,08

30 910

7,6 0,61

7,6 0,71

3,28

10.400 1.500

0,55 0,62

0,65 0,62

-1,56

2.157

0,63

0,69

-1,45 -2

560 54.630

0,68 0,9

0,68 1

9,52

7,6 0,63 9,74 0,63 0,62 0,3 0,63 0,24 0,68 0,98

PC SYSTEMS (∫√) SATO AE (∫√) SPIDER - ¶∂Δ™π√™ ¡.& Àπ√π (K√) UNIBIOS (∫√) VIVARTIA ™Àªª∂Δ√Ãø¡ (∫√) VIVERE (∫√) ∞£∏¡∞ (∫√) ∞¡∂∫ (∫√) ∞¡∂∫ (¶√ `90) ∞¡∂∫ (¶√ `96) ∞™Δ∏ƒ ¶∞§∞™ (∫√) μ∞§∫∞¡ ∞∫π¡∏Δ∞ (∫√) °∂∫∂ (∫∞) °∂¡π∫∏ ∂ª¶√ƒπ√À (∫√) ∂ª¶√ƒπ∫∏ Δƒ∞¶∂∑∞ (∫√) ∑∞ª¶∞ (∫∞) ∏ƒ∞∫§∏™ ∞°∂Δ (∫√) π√¡π∫∏ •∂¡√¢√Ã∂π∞∫∏ (∫√) ∫∞ƒ¢∞™π§∞ƒ∏™ (∫O) ∫∞ƒ∂§π∞ (∫∞) ∫∂∫ƒ√æ (∫√) ∫§ø™/°π∞ ¡∞À¶∞∫Δ√À (∫∞) §∞ªæ∞ (∫√) ª√À∑∞∫∏™ (∫∞) ª√ç√™ (∫√) ª¶√ÀΔ∞ƒ∏™ π. & Àπ√™ (∫∞) ª¶√ÀΔ∞ƒ∏™ π. & Àπ√™ (¶∞) ¡π∫∞™ (∫√) ¶∂ƒ™∂À™ (∫√) ™∞¡À√ ∂§§∞™ (∫√) Δ∂°√¶√À§√™ Ã.∫. (∫√) Δƒπ∞ ∞§º∞ (∫√) Δƒπ∞ ∞§º∞ (¶√) ºπ∂ƒ∞Δ∂• (∫√) Ã∞Δ∑∏´ø∞¡¡√À (∫√)

0,13 0,15 0,21 0,09 12,56 0,31 0,31 0,21 2,96 0,9 1,89 0,43 7,45 0,19 1,54 6,72 4,5 14 0,14 65 1,9 0,4 18,5 0,23 0,11 0,12 0,47 1,19 0,26 0,14 0,3 12,98 4,31 0,14 0,11

-7,14

21.326

0,13

0,13

-8,7

4.000

0,21

0,21

6,9

3.908 705

12,56 0,28

12,56 0,31

113.553

0,21

0,21

3.154 5.950 30 5.210 4.475 50 376 700

1,83 0,42 7,45 0,19 1,54 6,31 4,5 14

1,92 0,46 7,45 0,2 1,56 6,89 4,5 14

-5,47

1.209

1,84

1,98

0,22 -8

500 1.400 486

18,5 0,23 0,1

18,5 0,23 0,11

-3,23

1.500 1.000

0,13 0,3

0,15 0,3

8,56 7,69 10

800 4.540 15.456

3,61 0,12 0,1

4,36 0,14 0,11

56.390

0,06

0,07

-4

1.972

0,48

0,48

-4,55

23.422

0,2

0,24

-9,26

21.368 40

0,06 0,49

0,07 0,49

-1,34 7,69

5.940 1.000 8.350 1.599

0,07 0,04 2,85 0,13

0,07 0,04 2,98 0,14

400

0,08

0,08

10 1.980

0,63 0,04

0,63 0,04

7.336

0,12

0,13

-5,26

9.302 2.625

0,18 0,26

0,19 0,28

5,41 -3,85

3.210 5.405 40

0,37 0,23 0,82

0,4 0,26 0,82

7,78

100

1

1

-1,82

1.000

1

1

2,63

5

1,95

1,95

-9,87

200

2,01

2,01

-1,56 -6,52 -5 -1,28 0,15

À¶√ ∂¶πΔ∏ƒ∏™∏ ALTEC (∫√) COMPUCON (∫O) FASHION BOX (∫√) HELLAS ONLINE (∫√) PLIAS (∫∞) RIDENCO (∫√) ∞∂°∂∫ (∫√) ∞Δ§∞¡Δπ∫ (∫√) ∞ΔΔπ - ∫∞Δ (∫√) μ∞ƒ∞°∫∏™ (∫√) μ∞ƒμ∞ƒ∂™√™ (∫∞) ∂¢ƒ∞™∏ - æ∞§§π¢∞™ Ã. (∫√) ∂π∫√¡∞ - ∏Ã√™ (∫√) ªπ¡øπ∫∂™ °ƒ∞ªª∂™ ∞¡∂ (∫√) μπ√Δ∂ƒ (∫√) ∂§μπ∂ª∂∫ (∫√) ∂§§∏¡π∫∞π πã/°∂π∞π (∫√) ∂§ºπ∫√ (∫√) ∂Àƒø™Àªª∂Δ√Ã∂™ (∫√) π¶¶√Δ√Àƒ (∫∞) ∫∂ƒ∞ª∂π∞-∞§§∞Δπ¡∏ (∫√) ∫§ø¡∞Δ∂• (∫√) ∫§ø¡∞Δ∂• (¶O) ∫√Àª¶∞™ ™Àªª∂Δ√Ãø¡ (∫√) ª∞ƒ∞∫ ∏§∂∫Δƒ√¡π∫∏ (∫√) ª∞´§§∏™ ª.π.(∫√) ¡∂§ (∫√) ∫∞ƒ¢∞™π§∞ƒ∏™ (∫O) ¶∂Δ∑∂Δ∞∫π™ ∞. (∫√) ¶ƒ√√¢∂ÀΔπ∫∏ (∫√) ™π¢ª∞ (∫√) Δ∂•∞¶ƒ∂Δ (∫√)

0,07 0,07 1,5 0,48 0,57 0,08 0,21 0,18 0,07 0,49 0,16 0,07 0,04 2,94 0,14 3,7 0,08 0,36 0,15 0,18 0,63 0,04 0,06 0,12 0,29 0,18 0,28 0,14 0,39 0,25 0,82 0,09

-8,7

∂¡∞§§∞∫Δπ∫∏ ∞°√ƒ∞ 2,56 1,54 -4,55 3,28 1,93 -1,49 -1,96 1,5

1,45 -2,44

∂π¢π∫ø¡ Ã∞ƒ∞∫Δ∏ƒπ™Δπ∫ø¡ ALPHA ∞™Δπ∫∞ ∞∫π¡∏Δ∞ (∫√) ATTICA ™Àªª∂Δ√Ãø¡ (K√) CROWN HELLAS CAN (∫O) ELBISCO ™Àªª∂Δ√Ãø¡ (∫∞) ELMEC SPORT (∫√) INTERFISH πã/°∂π∂™ (∫√) MARFIN ∂°¡∞Δπ∞ Δƒ∞¶∂∑∞ (∫√) NUTRIART (∫√) OLYMPIC CATERING (∫√) PAPERPACK Δ™√À∫∞ƒπ¢∏™ π. (∫√)

∫§∂π™πª√ %ª∂Δ. O°KO™ ∂§∞à ª∂°. EYPø

∞Δƒ∞™Δ μπ¡Δ∞ ∂¡μπ ∂¡Δ∂ƒ ∂¶™π§ ∂à ∫ƒ∏Δø¡ ª∞™√¶ ¡Δ√∫Ã√ ¡Δ√¶§∂ƒ ¶∂ƒº √¶Δƒ√¡ √ƒ∞√ƒ∞ º√À¡Δ§

0,97 3,96 1,64 1,4 0,54 2,89 1,13 2 2,47 2,34 2,52 1,95 2,86 2,01

À¶√ ∞¡∞™Δ√§∏ ALTIUS ∞∂∂∂à KO HITECH SNT ∞∂ MICROLAND COMPUTERS(∫√) ∞°ƒ√Δπ∫∏ ∞™º∞§π™Δπ∫∏ ∞.∂. ∞§À™π¢∞ ∞μ∂∂(∫√) ∞§À™π¢∞ ∞μ∂∂(¶√) ∞§º∞-μ∏Δ∞ μ∞™π§√¶√À§√™ ∞.∂. ∞™¶π™ ¶ƒ√¡√π∞ ∞.∂.°.∞. ∞Δ∂ƒªø¡ ∞.∂(∫√) ∞º√π ª∂™√ÃøƒπΔ∏ ∞Δ∂(∫√) μETANET ABEE ¢π∂∫∞Δ ∞Δ∂(∫√) ∂∫¢√™∂π™ §Àª¶∂ƒ∏ ∞.∂. ∂ª¶√ƒπ∫√™ ¢∂™ª√™(∫√) ∂ª¶√ƒπ∫√™ ¢∂™ª√™(¶√) ∂¡øª∂¡∏ ∫§ø™Δ√Àº∞¡Δ√Àƒ°π∞ ∞.∂(∫O) ∫∞ƒ¢∞™π§∞ƒ∏™ (∫O) §∞¡ ¡∂Δ ∞.∂ (∫√) ª∞•πª - ¶∂ƒΔ™π¡π¢∏™ ∞∂(∫∞) ª∞ƒ∞∫ ∏§∂∫Δƒ√¡π∫∏ (∫√) ¶ƒ∞•πΔ∂§∂π√ ∞.∂. ¶ƒ∞•πΔ∂§∂π√ ∞∂ (¶√) ™∞√™ º∂ƒƒÀ™ Ã∞§Àμ¢√ºÀ§§ø¡(∫√) øª∂°∞ ∞∂∂à (∫√)

1,07 0,62 0,64 1,53 2,19 1,2 35,73 0,67 0,12 0,12 0,06 0,1 0,6 0,08 0,14 0,05 0,14 0,12 0,1 0,29 0,39 0,54 0,78 0,12 0,88


AÌÔÈ‚·›· KÂÊ¿Ï·È· 40

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 31 ¢∂∫∂ªμƒπ√À 2010

K§EI™IMO TH™ 29H™ ¢∂∫∂ªμƒπ√À

ENEP°HTIKO

MEPI¢IA

KA£APH METAB. TIMH TIMH METAB. TIMH ¶POH°. ¢IA£E™H™ E•A°OPA™ A¶O 1/1/10

√ª√§√°π∞∫∞ ∞/∫ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À AAAB ∂π™√¢∏ª∞Δ√™ ∫∞π √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ. ALLIANZ √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA √ª√§√°π∞∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À GENIKI √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ∞™º∞§/∫ø¡ √ƒ°∞¡π™ªø¡ ∂π™√¢∏ª∞Δ√™-√ª√§√°π∞∫√ ∂™øΔ. ATE ∂π™√¢∏ª∞Δ√™ √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ. ∞Δ∂ ∫∂º∞§∞π√À & À¶∂ƒ∞•π∞™ √ª√§.∂™øΔ. ∞ΔΔπ∫∏™ ∂π™√¢∏ª∞Δ√™ √ª√§.∂™øΔ. CITI FUND √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ¢∏§√™ ∂π™√¢∏ª∞Δ√™ ∂ƒª∏™ EI™√¢∏ª∞Δ√™ ∂Àƒø¶.¶π™Δ∏ EUROBOND √ª.∂™. EUROBANK EFG (LF) GREEK GOVERNMENT BOND FUND EUROBANK EFG I (LF) GREEK GOVERNMENT BOND FUND INTERAMERICAN ™Δ∞£∂ƒ√ √ª√§√°π∞∫√ ∂™. INTERNATIONAL √ª√§√°ø¡ ∂™øΔ. ∫À¶ƒ√À ∂§§∏¡π∫√ √ª√§√°π∞∫√ ∂™øΔ. MILLENNIUM VALUE PLUS √ª√§√°π∞∫√ ∂™. PROBANK √ª√§√°π∞∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À HSBC ∂π™√¢∏ª∞Δ√™ √ª√§√°π∞∫√ ∂™. ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ √ª√§√°ø¡ ∂™øΔ. Δ.Δ. ∂§Δ∞ √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ. PROTON √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À

21.509.814,00 4.949.696,86 4,3457 18.984.519,26 2.801.594,53 6,7763 99.984.314,75 14.412.032,90 6,9376 12.146.634,46 2.101.008,67 5,7813 285.961.531,00 107.941.823,29 2,6492 21.526.568,48 2.902.883,12 7,4156 13.824.195,36 2.466.273,06 5,6053 6.162.067,75 1.436.447,04 4,2898 8.370.779,09 1.301.219,28 6,4330 103.017.082,12 12.887.188,96 7,9938 39.532.030,23 6.304.796,32 6,2702 4.624.133,12 1.537.517,29 3,0075 12.014.370,80 1.339.741,52 8,9677 2.070.295,04 228.806,18 9,0482 152.096.754,71 12.121.183,70 12,5480 8.184.644,60 679.336,48 12,0480 7.991.383,33 1.781.320,61 4,4862 5.663.710,47 1.767.843,65 3,2037 8.171.859,89 2.387.145,69 3,4233 7.920.805,51 1.209.536,05 6,5486 24.714.280,67 3.185.088,48 7,7594 10.002.585,91 5.446.786,03 1,8364 3.268.234,54 268.778,27 12,1596

-0,27% 4,4326 4,2588 -13,70% -0,66% 6,8779 6,7255 -18,50% -0,58% 6,9723 6,8856 -23,25% -0,25% 5,8825 5,7235 -17,07% -0,46% 2,6492 2,6492 -25,43% -0,19% 7,4156 7,3600 -17,83% -0,47% 5,6053 5,5633 -21,76% -2,03% 4,3155 4,2555 -20,06% -0,26% 6,5295 6,4330 -15,64% -0,16% 7,9938 7,9938 -9,90% -0,45% 6,3329 6,2388 -21,01% -0,55% 3,2481 3,0075 -24,29% -0,22% 8,9677 8,9004 -13,81% -0,22% 9,0482 9,0482 -13,34% -0,32% 12,6107 12,4539 -17,35% -0,41% 12,2890 11,9275 -28,16% -0,21% 4,4862 4,4638 -14,48% -0,38% 3,2678 3,1396 -16,49% -0,12% 3,4233 3,3976 -7,47% -0,12% 6,6305 6,5486 -14,40% -1,38% 7,8370 7,6818 -21,73% -0,01% 1,8364 1,8318 -4,83% -0,30% 12,3420 12,0380 -16,86%

80.539.537,86 30.330.672,02 3.800.646,52 134.811.511,52 29.106.286,91 6.552.073,05 25.109.168,52 26.796.745,02 13.301.400,87 25.353.125,26 6.770.012,06 11.548.261,54 19.862.126,07 37.676.540,98 299.538.119,79 5.560.600,99 26.438.565,30 49.831.867,78 110.030.661,09 46.962.329,80 13.588.064,02 454.897,27 6.376.633,59 1.017.597,72 11.942.716,15 989.028,84 1.350.326,50 12.410.697,06 3.130.020,25 2.264.667,29 114.796.782,94 54.735.710,89 12.914.192,19 50.058.165,81 92.273.122,57 52.707.366,07 12.149.783,80 47.489.952,48 11.411.069,76 22.159.471,10 5.564.733,23 3.096.170,70 274.278,57 8.035.902,99 30.782.003,98 25.666.690,54 3.324.931,16 3.944.155,25 3.107.838,32

16,2329 12,4500 10,6027 4,5654 6,9678 7,3862 7,8349 8,0011 7,7444 7,2925 3,9230 7,0211 2,9970 5,3716 5,8756 5,7875 9,4365 10,8029 8,0928 10,0361 11,1563 1.236,2500 1.231,3600 1.149,0500 1.179,1100 942,4700 999,4200 3,5298 3,0898 7,7988 3,2366 10,5197 10,2434 9,2001 3,1697 9,3326 29,3446 1,1241 1,1214 10,3118 10,3888 3,2177 2,9496 4,8539 2,5964 3,3029 3,9952 201,7500 3,2376

-0,15% -0,16% 1,23% -0,09% -0,27% -0,02% -0,18% -0,34% -0,61% -0,09% 0,08% 0,06% -0,38% 0,57% -0,05% -0,14% 0,06% 0,16% -0,12% -0,01% 0,17% 0,08% 0,08% 0,05% 0,05% 0,13% 0,13% -0,03% 0,24% -0,23% -0,29% -0,21% -0,22% -0,10% -0,21% 0,01% 0,99% 0,04% 0,03% 0,09% 0,09% -0,11% 0,07% 0,03% -0,01% -0,04% 0,66% 0,17% -0,06%

16,5576 12,6990 10,8148 4,5882 7,0026 7,4231 8,2266 8,2411 7,9767 7,5113 3,9917 7,0211 3,0150 5,3716 5,8756 5,7875 9,9083 11,3430 8,4974 10,5379 11,1563 1.236,2500 1.231,3600 1.149,0500 1.179,1100 942,4700 999,4200 3,5827 3,1361 7,9158 3,3175 10,7301 10,4483 9,2001 3,1697 9,5193 29,4913 1,1241 1,1214 10,3118 10,3888 3,2821 2,9496 4,8539 2,6224 3,4020 4,0451 202,7588 3,3347

16,0706 12,3255 10,4967 4,5312 6,9155 7,3308 7,6782 7,8411 7,5895 7,1467 3,8838 6,9684 2,9730 5,3716 5,8756 5,7875 9,4365 10,8029 8,0928 10,0361 11,1563 1.236,2500 1.231,3600 1.149,0500 1.179,1100 942,4700 999,4200 3,5298 3,0898 7,7988 3,1719 10,3093 10,0385 9,0161 3,1459 9,1459 29,1245 1,1157 1,1214 10,2345 10,3888 3,2016 2,9349 4,8296 2,5704 3,2038 3,9952 201,7500 3,1728

1,9151 5,9426 3,5249 13,0530 2,6227 5,7642 9,0601 5,4920 10,0038 6,7380 27,4347 11,0374 4,5685 1,4901 4,0803 0,8825 0,9565 4,8652 1,4012 6,5642 1,1743 14,9375 757,3800 758,6100 12,5059 4,5748 7,6444 2,3805 18,4642 4,2557 0,3511 0,3800 1,1842 1,2010 2,7558 1,5859 2,1395 1,5306 9,2925 1,6864 32,2798

0,90% 0,95% 1,15% 0,79% 0,68% 0,67% 1,03% 1,20% 0,98% 1,20% 0,97% 0,94% 0,76% 0,83% 0,93% 0,80% 1,21% 0,76% 0,86% 0,96% 1,08% 1,17% 0,56% 0,56% 0,93% 1,00% 0,79% 0,99% 0,79% 0,31% 0,83% 0,98% 0,83% 0,85% 0,92% 1,09% 0,92% 0,53% 0,41% 0,54% 1,07%

2,0109 6,2397 3,7011 13,7057 2,7145 5,9659 9,1507 5,5469 10,1038 6,7717 27,9834 11,2581 4,6599 1,5423 4,0803 0,8825 0,9708 4,9382 1,4012 6,5642 1,1743 14,9375 757,3800 758,6100 12,8811 4,7120 7,6444 2,3805 18,6488 4,2983 0,3511 0,3800 1,1842 1,2010 2,8936 1,6652 2,1395 1,5306 9,3854 1,7033 33,1675

1,8768 -34,95% 5,8832 -36,08% 3,4897 -38,25% 12,9225 -32,12% 2,5965 -23,29% 5,7066 -30,35% 8,9695 -29,06% 5,4371 -32,62% 9,9038 -28,21% 6,6841 -38,48% 27,1604 -31,99% 10,9270 -22,69% 4,5228 -28,53% 1,4901 -31,82% 4,0395 -27,50% 0,8737 -24,28% 0,9469 -27,21% 4,8165 -28,15% 1,3872 -28,95% 6,4986 -31,90% 1,1626 -31,07% 14,9375 -32,73% 757,3800 -32,07% 758,6100 -32,04% 12,3808 -31,03% 4,5291 -31,47% 7,5680 -26,26% 2,3567 -28,92% 18,2796 -26,79% 4,2131 -26,53% 0,3476 -26,18% 0,3762 -29,21% 1,1724 -19,55% 1,2010 -18,90% 2,7282 -31,28% 1,5700 -31,25% 2,1288 -27,00% 1,5229 -29,15% 9,1067 -32,87% 1,6527 -25,52% 32,2798 -31,12%

∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALICO ∫ƒ∞Δπ∫ø¡ √ª√§√°ø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALICO EΔ∞πƒπ∫ø¡ √ª√§√°πø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞LICO ¢√§∞ƒπ∞∫√ √ª√§√°πø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞LPHA ∂Àƒø¶.∂Δ∞πƒ.√ª√§√°ø¡ √ª.∂•. ALPHA ∂Àƒø¶.∫ƒ∞Δπ∫ø¡ √ª√§√°ø¡ √ª.∂•. ALPHA GLOBAL ∞¡∞¢À√ª∂¡ø¡ ∞°√ƒø¡ √ª√§√°πAKO ∂•. ALPHA ∞¡ø √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA BANCASSURANCE EE100 √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA BANCASSURANCE EE101 √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA BEST OF STRATEGIES √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND √ª.∂•. ∞Δ∂ √ª√§√°πø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞ΔΔπ∫∏™ √ª√§√°πø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ¢∏§√™ USD BOND √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. ¢∏§√™ EUROBOND √ª√§√°π∞∫√ ∂•. ¢∏§√™ ¢π∂£¡ø¡ √ª√§√°πø¡ - √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ¢∏§√™ DELTA SKY √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. ¢∏§√™ DELTA SMART √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. ¢∏§√™ DELTA BONUS √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. ¢∏§√™ DELTA FASMA √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. ¢∏§√™ ¢√§§∞ƒπ∞∫√ (USD) - √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À NBG EMERGING EUROBOND - CLASS A (EUR) NBG EMERGING EUROBOND - CLASS B (EUR) NBG INCOME PLUS - CLASS ∞ (EUR) NBG INCOME PLUS - CLASS B (EUR) NBG STRATEGIC BOND - CLASS A (EUR) NBG STRATEGIC BOND - CLASS B (EUR) ∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ BOND √ª√§√°π∞∫√ ∂•. ∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ YIELDPLUS (√ª√§√°π∞∫√ ∂•.) ∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ ∂π™√¢.(√ª√§.∂•øΔ.) EUROBANK CLICK √ª√§√°π∞∫√ E•øΔ∂ƒπ∫√À EUROBANK DOUBLE CLICK √ª√§√°π∞∫√ E•øΔ∂ƒπ∫√À INTERAMERICAN DOUBLE CLICK √ª√§√°π∞∫√ E•øΔ∂ƒπ∫√À EUROBANK ALL WEATHER √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À EUROBANK GLOBAL BOND √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À EUROBANK WIN-WIN √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À INTERAMERICAN ¢√§∞ƒπ√À √ª√§√°π∞∫√ ∂•. EUROBANK EFG (LF) ABSOLUTE RETURN EUR EUROBANK EFG I (LF) ABSOLUTE RETURN EUR EUROBANK EFG (LF) ABSOLUTE RETURN II EUR EUROBANK EFG I (LF) ABSOLUTE RETURN II EUR ∫À¶ƒ√À DUAL STRATEGY √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. ∫À¶ƒ√À EURIBOR RETURN (EUR) √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. ∫À¶ƒ√À LIBOR RETURN (USD) √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. MARFIN INCOME √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À MARFIN £∂™ªπ∫ø¡ Ã∞ƒΔ√º. √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À HSBC √ª√§√°πø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ¢√§∞ƒπ√À PIRAEUSINVEST EUROPEAN BOND FUND (EUR) Δ.Δ. ∂§Δ∞ EUROPLUS √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ.

4.961.511,07 2.436.205,98 358.461,75 29.529.229,43 4.177.265,36 887.068,97 3.204.785,69 3.349.130,93 1.717.555,50 3.476.587,70 1.725.728,61 1.644.792,06 6.627.322,83 7.014.051,87 50.980.106,46 960.789,36 2.801.733,28 4.612.843,82 13.596.080,93 4.679.326,56 1.217.973,64 367,97 5.178,53 885,60 10.128,55 1.049,41 1.351,11 3.515.982,73 1.013.020,80 290.385,83 35.468.587,24 5.203.181,07 1.260.732,07 5.441.051,29 29.110.806,59 5.647.657,91 414.038,78 42.248.408,89 10.175.428,57 2.148.948,57 535.644,92 962.244,96 92.987,25 1.655.544,38 11.855.767,89 7.770.912,35 832.239,22 19.549,47 959.914,61

-0,24% 1,95% 15,25% 1,35% 0,86% 10,70% -8,00% -15,50% -20,47% -10,81% -0,29% 3,08% -5,04% 15,85% 2,91% 0,95% -0,01% 2,22% -6,52% -0,28% 3,57% 1,70% 1,76% -0,85% -0,80% -3,81% -3,78% 0,75% -1,20% -3,46% -0,77% -1,28% -2,15% -4,68% 1,85% -3,29% 10,73% 0,14% 0,34% -3,94% -3,74% -2,41% -0,55% 0,72% -9,75% -0,63% 8,75% -3,50% -1,44%

ª∂Δ√Ãπ∫∞ ∞/∫ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À AAAB ∂¶π§∂°ª∂¡ø¡ ª∂Δ√Ãø¡ ∂™øΔ. ALICO ª∂Δ.∂™øΔ. ª∂™∞π∞™ & ªπ∫ƒ∏™ ∫∂º∞§∞π√¶√π∏™∏™ ALICO INDEX FUND FTSE20 ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™. ALICO ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ALLIANZ ∂¶π£∂Δπ∫∏™ ™Δƒ∞Δ.ª∂Δ.∂™. ALLIANZ ª∂Δ√Ãø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ∞LPHA BLUE CHIPS ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™. ALPHA ATHENS INDEX FUND ª∂Δ.∂™. ALPHA ∂¶π£∂Δπ∫∏™ ™Δƒ∞Δ∏°π∫∏™ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™. ALPHA ETF FTSE ATHEX 20 ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA TRUST ∞¡∞¶ΔÀ•π∞∫√ ª∂Δ.∂™. ALPHA TRUST ¡∂ø¡ ∂¶πÃ.ª∂Δ√Ã.∂™. ALPHA TRUST NEW STRATEGY ª∂Δ. ∂™øΔ. CITI FUND ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ATE ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ATE ª∂Δ√Ãπ∫√ ª∂™∞π∞™-ªπ∫ƒ∏™ ∫/™∏™ ∂™øΔ. ∞ΔΔπ∫∏™ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ATTICA MARATHON ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ¢∏§√™ SMALL CAP ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™. ¢∏§√™ BLUE CHIPS ¢∏§√™ TOP-30 NBGAM ETF °∂¡π∫√™ ¢∂π∫Δ∏™ Ã.∞.- ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ. NBG HELLENIC ALLSTARS - CLASS A (EUR) NBG HELLENIC ALLSTARS - CLASS B (EUR) ∂ƒª∏™ ¢À¡∞ªπ∫√ ∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ ∞¡∞¶ΔÀ•.(ª∂Δ.∂™øΔ.) EUROBANK GREEK EQUITIES ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À EUROBANK £∂™ªπ∫ø¡ Ã∞ƒΔ√ºÀ§∞∫πø¡ ª∂Δ. ∂™. INTERAMERICAN ¢À¡∞ªπ∫√ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™. INTERAMERICAN ANA¶ΔÀ™™√ª∂¡ø¡ ∂Δ∞πƒπø¡ ª∂Δ.∂™. EUROBANK EFG (LF) EQUITY-GREEK EQUITIES FUND EUROBANK EFG (LF) EQUITY-INSTITUTIONAL PORT EUR EUROBANK EFG (LF) EQUITY - FLEXI STYLE GREECE EUROBANK EFG I (LF) EQUITY - FLEXI STYLE GREECE INTERNATIONAL ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À INTERNATIONAL E¶π§√°∏™ ª∂Δ√Ãπ∫ø¡ ∞•πø¡ ª∂Δ.∂™. ∫À¶ƒ√À ∂§§∏¡π∫√ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ. ∫À¶ƒ√À ∂§§∏¡π∫√ ¢À¡∞ªπ∫√ ª∂Δ.∂™. MARFIN √§Àª¶π∞ METOXIKO ∂™øΔ∂ƒπ∫√À MARFIN ∞£∏¡∞ ¢À¡∞ªπ∫√ ª∂Δ√Ãø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À HSBC ∞¡∞¶ΔÀ•π∞∫√ ª∂Δ√Ãø¡ ∂™øΔ.

5.853.937,58 3.303.225,94 19.773.365,93 27.580.092,98 11.835.655,35 12.062.092,77 260.170.653,35 14.641.517,78 16.103.072,65 41.450.982,07 31.978.996,50 35.239.669,59 24.386.401,92 10.410.132,13 59.897.492,34 1.697.171,86 9.179.970,63 739.267,39 55.487.619,31 121.083.165,07 19.498.793,88 4.175.408,49 137.317,13 10.377.710,06 90.311.334,17 6.414.883,45 44.293.519,91 5.364.008,21 137.743.908,31 47.295.123,36 20.674.997,22 1.262.839,87 4.400.906,09 477.658,73 8.646.659,51 1.643.294,46 14.993.026,12 7.722.477,95 40.235.598,20 10.609.012,56 51.256.971,40

3.056.797,21 555.858,41 5.609.688,39 2.112.936,91 4.512.853,70 2.092.594,72 28.716.222,54 2.665.988,62 1.609.689,43 6.151.800,00 1.165.639,84 3.192.741,54 5.337.963,06 6.986.415,03 14.679.850,70 1.923.147,79 9.596.979,15 151.948,56 39.599.658,22 18.445.881,40 16.604.584,58 279.525,00 181,31 13.679,93 7.221.470,37 1.402.217,83 5.794.217,13 2.253.307,10 7.460.064,26 11.113.273,33 58.894.661,87 3.323.400,74 3.716.211,38 397.726,85 3.137.670,53 1.036.188,19 7.007.791,19 5.045.248,99 4.329.915,34 6.290.884,68 1.587.897,94

ENEP°HTIKO

ING ∞/∫ ¢À¡∞ª.∂¶πÃ. ª∂Δ. ∂™øΔ. ING ∞/∫ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ. ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ¢À¡∞ª.∂¶πÃ. ª∂Δ. ∂™øΔ. ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ. PROBANK ∂§§∞™ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À MILLENNIUM BLUE CHIPS ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™. MILLENNIUM MID- CAP ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À Δ.Δ. ∂§Δ∞ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ. ∂¶∂¡¢ÀΔπ∫∏ ∫ƒ∏Δ∏™ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À PROTON ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À

MEPI¢IA

10.387.962,73 17.179.426,94 34.362.068,18 4.974.609,02 4.820.646,65 8.588.300,41 24.940.322,50 3.880.167,61 6.103.008,63 2.523.062,72 19.258.153,31 13.723.717,25 12.157.146,06 7.729.839,65 1.153.687,51 1.358.484,39 352.773,17 173.565,75 4.071.185,86 597.405,01

KA£APH METAB. TIMH TIMH METAB. TIMH ¶POH°. ¢IA£E™H™ E•A°OPA™ A¶O 1/1/10 0,6047 6,9075 0,5613 6,4276 2,4189 1,4033 1,5728 0,8492 2,0325 6,8148

0,42% 0,93% 0,77% 1,05% 1,01% 1,28% 0,50% 0,50% 0,92% 0,93%

0,6168 7,0457 0,5711 6,5401 2,4189 1,4735 1,6514 0,8662 2,1138 7,0874

0,6047 -30,32% 6,9075 -32,29% 0,5501 -32,23% 6,2990 -34,16% 2,3947 -25,66% 1,3893 -32,66% 1,5413 -34,39% 0,8407 -23,43% 2,0122 -28,69% 6,7467 -27,23%

∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALICO ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALICO ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞¡∞¢À√ª∂¡ø¡ ∞°√ƒø¡ ALLIANZ MILLENNIUM E.M.E.A. ª∂Δ. ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA ¡∞ÀΔπ§π∞ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA ENERGY ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA GLOBAL BLUE CHIPS ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA SELECT ¡√Δπ√-∞¡∞Δ√§π∫∏™ ∂Àƒø¶∏™ ª∂Δ. ∂•. ALPHA TRUST EMERGING EUROPE ª∂Δ.∂•. ALPHA TRUST GLOBAL LEADERS ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞Δ∂ US ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞Δ∂ EUROZONE ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ATTICA REAL ESTATE ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ¢∏§√™ ¢π∂£¡∂™ ¢∏§√™ ∂Àƒø¶∞π∫√ ¢∏§√™ ¶ƒ∞™π¡∏ ∂¡∂ƒ°∂π∞ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À NBGAM ETF GREECE & TURKEY 30 - ª∂Δ√Ãπ∫√ NBG GLOBAL EQUITY - CLASS ∞ (EUR) NBG GLOBAL EQUITY - CLASS B (EUR) NBG EUROPEAN ALLSTARS - CLASS A (EUR) NBG EUROPEAN ALLSTARS - CLASS B (EUR) NBG SOCIALLY RESPONSIBLE - CLASS A (EUR) NBG SOCIALLY RESPONSIBLE - CLASS B (EUR) ∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ EUROPEAN OPPORTUNITIES ª∂Δ. ∂•. ∂Àƒø¶∞´∫∏ ¶π™Δ∏ EMERGING MARKETS OPPORTUN. ª∂Δ.∂•. ∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ GLOBAL OPPORTUNITIES (ª∂Δ. ∂•.) ∂Àƒø¶∞´∫∏ ¶π™Δ∏ AMERICAN OPPORTUNITIES ª∂Δ. ∂•. EUROBANK GLOBAL EQUITIES ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À EUROBANK EMERGING EUROPE ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À INTERAMERICAN ∞¡∞¶ΔÀ°ª∂¡ø¡ ∞°√ƒø¡ ª∂Δ. ∂•. INTERAMERICAN ¡∂∞ ∂Àƒø¶∏ ª∂Δ. ∂•. EUROBANK EFG (LF) EQUITY- GLOBAL EQUITIES FUND EUROBANK EFG I (LF) EQUITY- GLOBAL EQUITIES FUND EUROBANK EFG (LF) EQUITY- EMERGING EUROPE FUND EUROBANK EFGI (LF) EQUITY- EMERGING EUROPE FUND EUROBANK EFG (LF) EQUITY - TURKISH EQUITY FUND EUROBANK EFG I (LF) EQUITY - TURKISH EQUITY FUND EUROBANK EFG (LF) EQUITY - TURKISH EQUITY FUND $ EUROBANK EFG I (LF) EQUITY - DYNAMIC ROMANIAN FUND EUROBANK EFG (LF) EQUITY - DYNAMIC ROMANIAN FUND EUROBANK EFG (LF) EQUITY-DYNAMIC POLISH FUND MILLENNIUM EUROZONE ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•. MILLENNIUM AMERICA US ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•. MILLENNIUM CHINA GROWTH ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À MARFIN EUROPEAN EQUITY ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À MARFIN GLOBAL ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À HSBC AMERICAN EQUITY ª∂Δ. ∂•øΔ. HSBC ∞¡∞¢À√ª∂¡ø¡ ∞°√ƒø¡ ª∂Δ.∂•øΔ. HSBC ¶∞¡∂Àƒø¶∞π∫√ ª∂Δ.∂•øΔ. ING ∞/∫ GLOBAL ª∂Δ.∂•. ¶∂πƒ∞πø™ BALKAN FUND ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À PIRAEUSINVEST EUROPEAN EQUITY FUND (EUR) Δ.Δ. ∂§Δ∞ √π∫√§√°π∫√ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ.

18.009.248,82 1.306.732,38 13,7819 2.014.361,19 424.233,63 4,7482 3.770.914,74 440.087,07 8,5686 7.913.928,87 1.378.747,64 5,7399 10.069.020,59 821.682,15 12,2542 19.360.202,41 1.684.593,31 11,4925 14.617.523,77 1.134.554,17 12,8839 3.770.510,20 617.857,74 6,1026 5.842.222,19 2.124.146,62 2,7504 8.562.168,88 1.533.410,11 5,5837 4.127.117,54 1.810.090,74 2,2801 1.072.706,57 129.826,08 8,2626 19.538.366,23 5.645.767,02 3,4607 29.500.218,44 8.205.231,65 3,5953 1.167.775,87 136.103,98 8,5800 3.207.441,28 388.550,00 8,2549 733.501,03 592,23 1.238,5500 38.382.666,90 30.472,20 1.259,6000 731.061,97 698,16 1.047,1300 42.981.997,21 40.980,16 1.048,8500 42.589,71 43,99 968,1000 4.635.039,51 4.779,40 969,7900 4.587.760,24 2.865.208,37 1,6012 2.757.251,45 972.983,00 2,8338 4.147.403,50 1.479.522,11 2,8032 1.597.973,26 558.763,11 2,8598 48.195.461,79 34.633.325,88 1,3916 8.694.442,78 504.795,41 17,2237 15.000.789,87 1.053.702,98 14,2363 48.298.475,21 3.802.094,53 12,7031 9.070.267,83 12.303.269,29 0,7372 4.259.512,89 5.657.236,72 0,7529 13.100.500,46 12.537.217,80 1,0449 16.196.868,73 15.589.635,74 1,0390 4.981.687,52 340.688,28 14,6224 766.102,19 51.545,00 14,8628 678.781,23 34.426,24 19,7170 14.740,89 12.138,18 1,2144 35.142,09 29.940,22 1,1737 300.831,60 190.360,90 1,5803 6.119.745,15 2.969.279,02 2,0610 6.053.145,04 2.783.521,02 2,1746 3.899.461,22 1.039.242,88 3,7522 2.042.802,88 653.489,04 3,1260 9.590.219,42 6.076.157,46 1,5783 17.363.589,81 5.917.702,91 2,9342 22.732.643,14 3.914.650,96 5,8071 15.100.387,70 4.893.039,69 3,0861 31.304.443,93 13.627.715,97 2,2971 704.946,65 38.132,00 18,4870 3.660.763,22 12.338,10 296,7000 1.894.279,37 350.992,51 5,3969

0,39% 0,33% 1,01% 0,55% 1,21% 0,81% 0,63% 1,31% 0,38% 0,38% 0,42% 0,84% 0,56% 0,61% 0,87% 0,57% 0,28% 0,28% -0,07% -0,07% 0,34% 0,34% 0,15% 1,08% 0,30% 0,33% 0,61% 0,72% 0,60% 0,73% 0,60% 0,60% 0,74% 0,76% 0,59% 0,57% 0,14% 0,30% 0,30% 1,29% 0,56% 0,45% 1,98% 0,10% 0,37% 0,39% 0,96% 0,37% 0,45% 0,39% 0,28% 1,04%

14,4710 4,9856 8,8685 5,7973 12,3767 11,6074 13,0127 6,2247 2,8054 5,5837 2,2801 8,3865 3,4607 3,5953 8,5800 8,2549 1.238,5500 1.259,6000 1.047,1300 1.048,8500 968,1000 969,7900 1,6492 2,9188 2,8733 2,9456 1,3916 17,2237 14,3787 12,8301 0,7372 0,7529 1,0449 1,0390 14,6224 14,8628 19,7170 1,2144 1,1737 1,5803 2,1641 2,2833 3,9398 3,2198 1,5941 3,0149 5,9668 3,1710 2,3430 18,8105 302,6340 5,5588

13,6441 4,7007 8,4829 5,6825 12,1317 11,3776 12,7551 6,0416 2,7229 5,5279 2,2573 8,1800 3,4261 3,5593 8,4942 8,2549 1.238,5500 1.259,6000 1.047,1300 1.048,8500 968,1000 969,7900 1,5852 2,8055 2,7752 2,8312 1,3777 17,0515 14,0939 12,5761 0,7298 0,7529 1,0345 1,0390 14,4762 14,8628 19,5198 1,2144 1,1737 1,5803 2,0198 2,1311 3,6772 3,0322 1,5467 2,9342 5,8071 3,0861 2,2971 18,1173 296,7000 5,2890

14,28% -1,77% 31,11% 28,07% 19,93% 12,87% 4,14% 10,39% 1,19% 16,07% -2,61% 12,54% 0,66% -5,28% -14,20% -6,98% 11,10% 11,15% -4,56% -4,52% -2,05% -2,01% 8,66% 20,41% 17,76% 19,45% 10,52% 28,50% 8,95% 27,82% 10,99% 12,31% 26,95% 28,61% 36,35% 38,07% 28,25% -15,34% -16,28% 5,23% -7,43% 16,61% 0,09% 4,20% 10,74% 15,73% 19,12% 11,21% 11,22% 18,87% 6,48% -1,02%

¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ ∞/∫ 13.698.581,78 21.438.979,59 6.405.998,55 206.804.976,04 8.386.511,28 1.782.335,80 5.712.463,65 49.803.711,46 4.162.383,22 52.368.353,30 54.307.720,83 185.467.339,18 3.656.569,19 10.865.211,08 18.065.947,36 229.799.911,85 6.986.882,84 232.740.730,12

2.059.700,48 6,6508 1.698.854,56 12,6197 1.113.811,30 5,7514 18.192.896,17 11,3673 1.204.273,58 6,9640 502.850,67 3,5445 1.041.772,06 5,4834 6.491.469,82 7,6722 678.099,98 6,1383 15.893.648,77 3,2949 13.869.690,00 3,9156 94.819.299,18 1,9560 765.658,09 4,7757 2.016.807,31 5,3873 3.355.132,67 5,3846 62.956.526,52 3,6501 834.159,05 8,3760 96.720.441,54 2,4063

¢∏§√™ MONEY PLUS ¢π∞Ã.¢π∞£. ∂•. 49.395.165,93 EUROBANK DOLLAR PLUS ¢π∞Ã. ¢π∞£. ∂•øΔ. (USD) 29.100.820,72 EUROBANK EFG (LF) MONEY MARKET-INCOME PLUS $ 21.969.300,12 EUROBANK EFG (LF) MONEY MARKET- CASH FUND EUR 9.988.114,81 EUROBANK EFG (LF) MONEY MARKET CASH FUND (PLN) 1.162.230,91

4.218.847,35 11,7082 2.478.123,24 11,7431 19.703.283,91 1,1150 9.241.591,23 1,0808 441.442,69 2,6328

0,01% 6,6641 6,5178 2,18% -0,02% 12,7459 12,4935 2,41% -0,11% 5,7514 5,6939 -1,64% 0,02% 11,3673 11,3673 2,98% 0,01% 6,9640 6,9640 0,86% -0,75% 3,5480 3,5303 -1,97% 0,01% 5,4834 5,4286 -0,72% -0,02% 7,6799 7,6338 3,87% 0,01% 6,1536 6,1076 5,94% 0,00% 3,2949 3,2949 0,80% 0,01% 3,9352 3,8960 0,59% 0,01% 1,9560 1,9560 3,15% 0,01% 4,7757 4,7518 2,91% 0,00% 5,3873 5,3873 0,91% -0,11% 5,3846 5,3846 0,92% 0,01% 3,6501 3,6318 2,88% 0,01% 8,5435 8,2085 2,71% 0,01% 2,4063 2,4063 4,31%

∂•øΔ∂ƒπ∫√À 0,00% 11,7082 11,7082 0,00% 11,7431 11,7431 0,00% 1,1150 1,1150 0,00% 1,0808 1,0808 0,39% 2,6328 2,6328

0,63% 1,45% 1,50% 2,78% 6,94%

ªπ∫Δ∞ ∞/∫ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À AAAB ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ALICO ∂§§∏¡π∫√ ªπ∫Δ√ SOLIDUS MID RISK GREEK MUTUAL FUND-∂§§∏¡π∫√ ªπ∫Δ√ ALLIANZ MIKTO ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ALLIANZ MIKTO ∂™øΔ.(UNIT LINKED) ∞LPHA ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ∞LPHA ™À¡Δ∏ƒ∏Δπ∫√ ªπ∫Δ√ ∂™. ALPHA TRUST EUROSTAR ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. ∂¶∞°°∂§ª∞Δπ∫√ Δ∞ª∂π√ √π∫√¡√ª√§√°ø¡ INTERLIFE ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ∞™º∞§π™Δπ∫ø¡ √ƒ°∞¡π™ªø¡ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. ∞Δ∂ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ∞ªÀ¡Δπ∫∏™ ™Δƒ∞Δ∏°π∫∏™ ∞ΔΔπ∫∏™ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ¢∏§√™ ªπ∫Δ√ ¢∏§√™ ™À§§√°π∫√ ¢∏§√™ ∂¶π∫/∫∏™ ™À¡Δ∞•∏™ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. ¢∏§√™ Δ∞∫Δπ∫∏™ ∫∞Δ∞¡√ª∏™ ∫∂º∞§∞πø¡ ¢∏§√™ ¶∂Δ √Δ∂ ªπ∫Δ√ ∂™. ∂ƒª∏™ ªπ∫Δ√ ∂Àƒø¶.¶π™Δ∏ EUROINVEST ªπ∫Δ√ ∂™. INTERAMERICAN ∂§§∏¡π∫√ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À INTERNATIONAL ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À HSBC ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ING ∞/∫ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ.

MEPI¢IA

KA£APH METAB. TIMH TIMH METAB. TIMH ¶POH°. ¢IA£E™H™ E•A°OPA™ A¶O 1/1/10

761.831,78 977.054,67 10.469.450,16 2.824.635,20 2.450.630,15 776.877,80 13.659.858,91 1.915.748,38

120.000,00 150.492,23 3.691.498,67 1.067.165,80 460.003,42 451.357,47 6.751.135,45 252.189,43

6,3486 6,4924 2,8361 2,6469 5,3274 1,7212 2,0233 7,5965

0,34% 0,36% 0,39% 0,09% 0,45% 0,43% 0,50% 0,53%

6,4121 6,5573 2,8361 2,7263 5,4872 1,7298 2,0233 7,5965

19.343.364,64 6.444.260,72 4.125.694,97 2.820.827,58 1.803.309,15 11.857.043,55 51.853.639,97 38.378.159,61 23.230.833,66 37.374.966,02 2.009.496,12 10.498.052,25 938.963,02 303.360,20

1.115.052,72 577.347,31 359.432,59 249.151,73 320.291,12 1.738.755,08 4.762.489,21 5.953.391,92 8.412.320,59 3.516.965,71 554.758,54 4.014.816,89 93.614,61 30.236,75

17,3475 11,1618 11,4784 11,3217 5,6302 6,8193 10,8879 6,4464 2,7615 10,6270 3,6223 2,6148 10,0301 10,0328

-0,06% 0,04% 0,04% 0,10% 0,11% 0,10% 0,29% 0,25% 0,35% 0,20% 0,05% 0,15% 0,44% 0,36%

18,2149 11,7199 12,0523 11,8878 5,7428 6,8875 10,9968 6,4464 2,8029 10,6270 3,7672 2,6409 10,0301 10,0328

17,1740 10,9386 11,2488 11,0953 5,5739 6,7511 10,7790 6,3819 2,7339 10,5739 3,5861 2,5887 10,0301 10,0328

-2,49% -1,89% -0,80% 3,95% 3,53% 5,95% 4,64% 5,03% -1,99% 5,70% 11,82% -4,93% 0,30% 1,12%

19.893.234,72 5.358.335,78 3,7126 4.077.014,30 266.021,05 15,3259 33.848.594,14 3.279.402,09 10,3216 31.538.485,05 3.770.840,60 8,3638 51.141.179,30 5.209.272,38 9,8173 18.237.018,52 2.463.173,36 7,4039 84.930.761,08 4.483.124,78 18,9445 6.289.331,74 557.167,07 11,2881 5.000.765,96 1.278.423,82 3,9117 17.291.429,99 1.951.137,34 8,8622 52.867.780,37 17.098.578,58 3,0919 53.235.760,99 60.192.240,08 0,8844 56.241,37 61.643,52 0,9124 36.727.520,90 38.869.645,73 0,9449 17.849.091,46 18.278.894,03 0,9765 32.401.400,01 34.288.636,14 0,9450 509.428,63 48.208,91 10,5671 1.061.131,73 100.000,00 10,6113 205.639,74 14.801,46 13,8932 77.739,61 7.356,85 10,5670 1.275.947,06 366.370,46 3,4827 48.713.912,54 15.670.757,64 3,1086 3.388.331,69 1.104.499,14 3,0678 3.653.233,71 368.931,90 9,9022

0,43% 1,09% 0,83% 0,68% 0,18% 0,09% 1,10% 0,68% 0,50% 0,20% 0,73% 0,79% 0,80% 1,06% 1,06% 1,06% 0,79% 0,79% 0,34% 0,79% 0,09% 0,58% 0,84% 0,53%

3,8982 16,0922 10,4248 8,4474 9,9155 7,4779 19,1339 11,5139 3,9117 8,8622 3,0919 0,8844 0,9124 0,9449 0,9765 0,9545 10,5671 10,6113 13,8932 10,6727 3,4827 3,2640 3,2212 10,0507

3,6755 15,1726 10,2184 8,2802 9,7191 7,3299 18,7551 11,1752 3,8726 8,7736 3,0610 0,8756 0,9124 0,9260 0,9765 0,9356 10,4086 10,6113 13,6848 10,4613 3,4653 2,9532 2,9144 9,8279

9,08% 20,05% 18,59% 23,53% 14,14% 20,66% 27,83% 12,88% 15,07% 10,36% 21,42% 20,87% 22,24% 22,21% 23,44% 22,20% 5,67% 6,11% 15,57% 2,33% 13,01% 16,63% 2,26% 9,50%

14.945.164,65 4.020.202,75 3,7175 1.653.446,17 162.612,25 10,1680 71.534.239,82 7.738.803,08 9,2436 29.960.190,61 3.322.889,12 9,0163 44.268.184,39 13.460.484,35 3,2888 48.669.269,41 44.813.498,85 1,0860 2.041.020,04 1.856.441,98 1,0994 5.499.393,61 606.929,58 9,0610 4.065.591,49 1.266.826,00 3,2093 21.213.659,77 10.062.580,65 2,1082 2.536.201,04 991.233,36 2,5586 5.429.957,28 520.455,27 10,4331

0,40% 3,7547 3,6803 16,35% 0,34% 10,6764 10,0663 10,47% 0,07% 9,2436 9,1512 1,72% 0,11% 9,0163 8,9261 3,45% 0,39% 3,2888 3,2559 9,68% 0,50% 1,0860 1,0751 10,69% 0,50% 1,0994 1,0994 11,23% 0,39% 9,2422 9,0610 -2,71% -0,01% 3,2093 3,1933 6,16% 0,57% 2,2136 2,0660 -14,36% 0,35% 2,6865 2,5074 -8,21% 0,32% 10,5635 10,3549 13,75%

6,2851 -25,75% 6,4275 -25,73% 2,8219 -21,38% 2,5675 -11,77% 5,2209 -27,19% 1,7143 -26,41% 2,0182 -14,56% 7,5965 -20,67%

∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALICO MIKTO ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALICO ∂¶π∫√Àƒπ∫√ ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∂¶π∫√Àƒπ∫∏™ ∞™º∞§π™∏™ MIKTO ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞§§∏§√μ√∏£∂π∞™ MIKTO ∂•øΔ∂ƒπ∫√À BETA GLOBAL MIKTO ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA ƒ√Àª∞¡π∞™ ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA GLOBAL ™À¡Δ∏ƒ∏Δπ∫√ ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ATE ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞ΔΔπ∫∏™ ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ¢∏§√™ ™Δƒ∞Δ∏°π∫ø¡ Δ√¶√£∂Δ∏™∂ø¡ ªπ∫Δ√ ∂•øΔ. INTERNATIONAL ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À MARFIN ABSOLUTE RETURN ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À PRELIUM A (LF) TOTAL RETURN PRELIUM B (LF) TOTAL RETURN

FUNDS OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫∞ ALICO FUND OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫√ ALICO FUND OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂ª¶√ƒ∂Àª∞Δπ∫ø¡ ∞•πø¡ ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS BRIC ªET. ∂•. ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS USA ª∂Δ. ∂•. ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS EUROPE ª∂Δ. ∂•. ALPHA F OF F COSMOS STARS COMMODITIES ª∂Δ. ∂•. ALPHA F OF F COSMOS STARS SILK ROUTE ASIA MET.∂•. S&B ™À¡Δ∞•π√¢√Δπ∫√ GLOBAL FUND OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫√ ∞Δ∂ ª∂Δ√Ãπ∫√ GLOBAL FUND OF FUNDS ¢∏§√™ SYNTHESIS BEST RED - FOF ª∂Δ√Ãπ∫√ EUROBANK EQUITY BLEND FUND OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫√ EUROBANK EFG (LF) FUND OF FUNDS-EQUITY BLEND EUR EUROBANK EFG I (LF) FUND OF FUNDS-EQUITY BLEND EUR EUROBANK EFG (LF) FUND OF FUNDS-BRIC EUR EUROBANK EFG I (LF) FUND OF FUNDS-BRIC EUR INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS-BRIC EUR EUROBANK EFG (LF) FUND OF FUNDS- REAL ESTATE EUROBANK EFG I (LF) FUND OF FUNDS- REAL ESTATE EUROBANK EFG $ (LF) FUND OF FUNDS- REAL ESTATE INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS- REAL ESTATE ∫À¶ƒ√Y FUND OF FUNDS METOXIKO MARFIN FUND OF FUNDS £∂™ªπ∫ø¡ Ã∞ƒΔ√º. METOXIKO MARFIN EMERGING OPPORTUNITIES FOFs ª∂Δ√Ãπ∫√ ¶∂πƒ∞πø™ FUND OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫√

ªπ∫Δ∞ ∞LPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS GLOBAL ªπ∫Δ√ ∂•. ALICO FUND OF FUNDS ªπ∫Δ√ ¢∏§√™ SYNTHESIS BEST GREEN - FOF ªπ∫Δ√ ¢∏§√™ SYNTHESIS BEST YELLOW - FOF ªπ∫Δ√ EUROBANK BALANCED BLEND FUND OF FUNDS ªπ∫Δ√ EUROBANK EFG (LF) FUND OF FUNDS BALANCED BLEND EUR EUROBANK EFG I (LF) FUND OF FUNDS BALANCED BLEND EUR HSBC BALANCED STRATEGY FOF ªπ∫Δ√ ∫À¶ƒ√Y FUND OF FUNDS MIKTO MILLENNIUM FUND OF FUNDS ªπ∫Δ√ MILLENNIUM ∞ªÀ¡Δ. ™Δƒ∞Δ∏°. FUND OF FUNDS MIKTO ¶∂πƒ∞πø™ FUND OF FUNDS ªπ∫Δ√

√ª√§√°π∞∫∞

∂™øΔ∂ƒπ∫√À AAAB ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ ∂™øΔ. ALICO ¢π∞£∂™πªø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ALLIANZ μƒ∞Ã/™ªø¡ ∂¶∂¡¢.¢π∞Ã. ¢π∞£.∂™øΔ. ∞LPHA ¢π∞Ã∂πƒ.¢π∞£∂™πªø¡ ∂™. ∞Δ∂ ¢π∞Ã∂πƒ. ¢π∞£∂™πªø¡ ∂™øΔ. ∞ΔΔπ∫∏™ ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ GENIKI ¢π∞£∂™πªø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À INTERAMERICAN ¢π∞Ã. ¢π∞£. ∂™. INTERNATIONAL ¢π∞Ã.¢π∞£∂™πªø¡ ∂™øΔ. ∂ƒª∏™ μƒ∞Ã/™ªø¡ Δ√¶√£∂Δ∏™∂ø¡ ¢π∞Ã.¢π∞£.∂™. MARFIN SMART CASH ¢π∞Ã.¢π∞£. HSBC ¢π∞£∂™πªø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ∫À¶ƒ√À ∂§§∏¡π∫√ ¢π∞Ã.¢π∞£.∂™øΔ. ING ∞/∫ ¢.¢. ∂™øΔ. ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ¢.¢. ∂™øΔ. PROBANK ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ ∂™. MILLENNIUM μƒ∞Ã/™ªø¡ Δ√¶√£∂Δ.¢π∞Ã.¢π∞£.∂™. Δ.Δ. ∂§Δ∞ ¢π∞Ã/™∏™ ¢π∞£/ªø¡ ∂™øΔ.

¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ £∂™ªπ∫ø¡ ∂¶∂¡¢ÀΔø¡ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ∞™º∞§π™Δπ∫ø¡ º√ƒ∂ø¡ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. ∫À¶ƒ√À ∂§§∏¡π∫√ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. MARFIN GREEK VALUE ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À PROTON ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À N.P. INSURANCE ¡∂√™ ¶√™∂π¢ø¡ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À Δ.Δ. ∂§Δ∞ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. Δ.Δ. ∂§Δ∞ £∂™ªπ∫ø¡ ∂¶∂¡¢ÀΔø¡ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒ.

ENEP°HTIKO

1.213.953,93 321.904,82 3,7712 1.191.843,74 142.495,42 8,3641 1.225.605,36 127.041,51 9,6473 11.554.809,03 1.284.667,27 8,9944 38.222.296,45 6.072.546,69 6,2943 60.375.556,56 8.767.974,68 6,8859 21.070.896,27 2.244.069,87 9,3896 10.015.323,60 1.201.919,32 8,3328 4.064.299,02 526.564,87 7,7185 5.115.819,56 656.362,81 7,7942 537.221.397,73 146.435.751,63 3,6686 26.931.766,42 9.107.718,29 2,9570 4.109.708,30 823.346,08 4,9915 55.986.631,25 4.944.603,03 11,3228 26.938.155,51 5.545.193,92 4,8579 11.822.885,34 1.257.640,02 9,4009 9.381.398,50 1.062.823,62 8,8269 8.782.380,09 2.973.958,02 2,9531 20.831.769,23 3.694.017,36 5,6393 2.943.398,98 2.033.659,34 1,4473 31.897.092,56 2.545.240,20 12,5321 6.254.831,94 1.545.256,15 4,0478 23.732.519,77 2.885.475,95 8,2248 11.636.870,89 4.819.848,33 2,4144 10.863.074,90 4.721.995,65 2,3005

0,26% 3,9598 3,7335 -40,07% 0,36% 8,7823 8,2805 -32,62% 0,29% 9,8402 9,5508 -1,29% 0,14% 9,3092 8,9045 -21,95% 0,03% 6,6090 6,2314 -27,11% 0,18% 6,9548 6,8170 -24,68% -0,12% 9,4835 9,2957 -18,13% 0,54% 8,4786 8,2495 -22,01% 0,35% 7,8536 7,6413 -22,82% 0,36% 7,8916 7,7163 -22,66% 0,21% 3,6686 3,6686 -23,19% 0,33% 2,9570 2,9274 -18,80% -0,29% 5,0664 4,9416 -26,49% 0,26% 11,3228 11,2096 -25,70% 0,13% 4,8579 4,8093 -10,32% 0,11% 9,4009 9,3069 -10,51% -0,37% 8,8269 8,8269 -13,93% 0,11% 2,9531 2,9236 -10,92% 0,46% 5,8085 5,5829 -25,69% 0,06% 1,5631 1,4473 -27,10% 0,21% 12,6574 12,4068 -24,32% 0,80% 4,2502 4,0073 -26,00% 0,63% 8,3893 8,2248 -8,15% 0,41% 2,4506 2,4144 -29,44% -1,08% 2,3235 2,2775 -30,47%

¢∏§√™ SYNTHESIS BEST BLUE - FOF √ª√§√°π∞∫√ ¶∂πƒ∞πø™ FUND OF FUNDS √ª√§√°π∞∫√

8.048.055,21 1.907.287,03

785.427,96 10,2467 184.061,53 10,3622

-0,05% 10,2467 10,1442 -0,33% 0,11% 10,4658 10,2845 3,96%

∂π¢π∫√À ΔÀ¶√À NBG SYNESIS ARBITRAGE STRATEGY - CLASS A (EUR)(8) NBG SYNESIS ARBITRAGE STRATEGY - CLASS B (EUR)(8) EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURPOSE COMMODITY MAX 30 EUROBANK (LF) SPECIAL PURP BLUE CHIPS PROTECT FUND EUROBANK EFG I (LF) SPECIAL PURP BLUE CHIPS P EUR EUROBANK EFG I (LF) SP PURP BLUE CHIPS PROTECT II EUR EUROBANK EFG I (LF) SP PURP BLUE CHIPS III PROTECT EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURPOSE GREEK MAX 50 FUND EUROBANK EFG I (LF) SPECIAL PURPOSE GRE