Page 1

ÛÙÔ

°›ÓÂÙÂ Û˘Ó‰ÚÔÌËÙ¤˜

internet

ÛÙË

www.e-thessalia.gr

∂Δ√™ 113√¡ ΔƒπΔ∏ 31 ∞À°√À™Δ√À 2010

K∞£∏ª∂ƒπ¡∏ ¶ƒøπ¡∏ Eº∏ª∂ƒπ¢∞ ∞¶√ Δ√ 1898 A¡. ∏§. 06.54 - ¢. 19.56’ ™∂§∏¡∏ 22 ∏ª∂ƒø¡

Tπª∏ ºÀ§§√À 1ú 40 ™∂§π¢∂™

Aƒπ£ª√™ ºÀ§§√À 34.210 † ∫·Ù¿ıÂÛȘ ΔÈÌ›·˜ ∑ÒÓ˘ Ù˘ £ÂÔÙfiÎÔ˘

800-11-35000

ªÂ 7,5 ÌÔÓ¿‰Â˜ ÚÔËÁÂ›Ù·È ÙÔ ¶∞™√∫ Ù˘ ¡¢ ÛÙËÓ ÚfiıÂÛË „‹ÊÔ˘, Û‡Ìʈӷ Ì ÁοÏÔ

GPO: ºı›ÚÂÙ·È Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË, ‰ÂÓ ÂÓÈÛ¯‡ÂÙ·È Ë ·ÓÙÈÔϛ٢ÛË

■ ÛÂÏ. 7

Δ˙Ô‡Ú· Î·È ÚfiÛÙÈÌÔ ÛÙÔ˘˜ ·ÌÂÙ·ÓfiËÙÔ˘˜... «Ÿ¯È» ÛÙËÓ ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ º¶∞ ϤÂÈ Ë ·ÁÔÚ¿ Δ∏¡ οıÂÙË ‰È·ÊˆÓ›· ÙÔ˘˜ Û ÂӉ¯fiÌÂÓ˜ Ӥ˜ ·˘Í‹ÛÂȘ ÙˆÓ ÊfiÚˆÓ ÂͤÊÚ·Û·Ó Ô ‚ÈÔÌ˯·ÓÈÎfi˜ Î·È ÂÌÔÚÈÎfi˜ ÎfiÛÌÔ˜, ÛÂ Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ô˘ ›¯·Ó ÂÎÚfiÛˆÔ› ÙÔ˘˜ Ì ΢‚ÂÚÓËÙÈÎfi ÎÏÈÌ¿ÎÈÔ, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›·˜ ÁÈ· ÙË ¢∂£. ■ ÛÂÏ. 6

Àfi ‰ÈˆÁÌfiÓ ÔÈ ıÂÚÈ·ÎÏ‹‰Â˜ ∞·ÁfiÚ¢ÛË ÙÔ˘ ηÓ›ÛÌ·ÙÔ˜ ·fi ·‡ÚÈÔ ÛÙÔ˘˜ ‰ËÌfiÛÈÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜  ÈÛ¯‡ Ù›ıÂÙ·È ·fi ·‡ÚÈÔ 1Ë ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ ÙÔ Ì¤ÙÚÔ Ù˘ ηıÔÏÈ΋˜ ··ÁfiÚ¢Û˘ ÙÔ˘ ηÓ›ÛÌ·ÙÔ˜ ÛÙÔ˘˜ ‰ËÌfiÛÈÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ·, ··ÁÔÚ‡ÂÙ·È ÙÔ Î¿ÓÈÛÌ· Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ‰ËÌfiÛÈÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜ - Ù· ÚfiÛÙÈÌ· ÁÈ· ÙȘ ·Ú·‚¿ÛÂȘ ηÓÈÛÙÒÓ Î·ıÔÚ›˙ÔÓÙ·È ·fi 50 ¤ˆ˜ 500 ¢ÚÒ, ÂÓÒ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ηٷÛÙË̷ٿگ˜ ·fi 500 ¤ˆ˜ 10.000 ¢ÚÒ. °È· Ù· η˙›ÓÔ Î·È Ù· ΤÓÙÚ· ‰È·ÛΤ‰·Û˘ ¿Óˆ ÙˆÓ 300 Ù.Ì. Ì ˙ˆÓÙ·Ó‹ ÌÔ˘ÛÈ΋ Ë ··ÁfiÚ¢ÛË ÈÛ¯‡ÂÈ ·fi 1˘/6/2011. ∫·Ù·ÚÁÔ‡ÓÙ·È, Â›Û˘, Ù· ηÓÈ-

™ ºÈÓÙ¤Ï ∫¿ÛÙÚÔ

«∞Ó·ÛÙ‹ıËη» Î·È ¤¯ˆ ·ÎfiÌË Ú¿ÁÌ·Ù· Ó· οӈ

ÛÙ‹ÚÈ· Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜ ÂÚÁ·Û›·˜. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ ·ÎfiÌË Î·È Ì ÙËÓ ·ÂÈÏ‹ ÙÔ˘ ∞˘ÙfiʈÚÔ˘ ÂÓ‰¤¯ÂÙ·È Ó· ‚ÚÂıÔ‡Ó ·ÓÙÈ̤وÔÈ ÙÔ˘˜ ÚÔÛ¯›˜ Ì‹Ó˜ ÔÈ Î·ÓÈÛÙ¤˜ Ô˘ ·ÚÓÔ‡ÓÙ·È Ó· Û˘ÌÌÔÚʈıÔ‡Ó Ì ÙÔ Ó¤Ô ÓfiÌÔ. Ÿˆ˜ ¤ÁÈÓ ۷ʤ˜ ·fi ÙËÓ ˘Ô˘ÚÁfi ÀÁ›·˜, Ô ÓfiÌÔ˜ ÚԂϤÂÈ Ï‹ÚË ··ÁfiÚ¢ÛË ÙÔ˘ ηÓ›ÛÌ·ÙÔ˜ Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÎÏÂÈÛÙÔ‡˜ ‰ËÌfiÛÈÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜ Î·È Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜ ÂÚÁ·Û›·˜. √ ÚÒÙÔ˜ Ì‹Ó·˜, ¿ÓÙˆ˜, ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ˆ˜ “ÂÚ›Ô‰Ô˜ ¯¿ÚÈÙÔ˜”. ■ ÛÂÏ. 9

ªÂ ‚¿ÛË ÛÙÔȯ›· ¤Ú¢ӷ˜ ÙÔ˘ πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ˘ ∞Ó¿Ù˘Í˘ ∂ȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜

ª›· ÛÙȘ ‰‡Ô ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Ì Úfi‚ÏËÌ· Ú¢ÛÙfiÙËÙ·˜ ªπ∞ ÛÙȘ ‰‡Ô ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ Î·È Ê¤ÙÔ˜ Úfi‚ÏËÌ· Ú¢ÛÙfiÙËÙ·˜, Ì›· ÛÙȘ Ù¤ÛÛÂÚȘ ÂÚ›Ô˘ ÚÔ¯ÒÚËÛ Û Ì›ˆÛË ÙÔ˘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ Ù˘, ÂÓÒ Û ۇÁÎÚÈÛË Ì ÙÔ 2009 Â›Ó·È ‰ÈÏ¿ÛÈÔ˜ ۯ‰fiÓ Ô ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Ô˘ ÚԂϤÔ˘Ó ˆ˜ ı· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó Û Ì›ˆÛË ÙÔ˘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ ÙÔ˘˜. ∞˘Ù¿ ›ӷÈ, ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ, ÔÚÈṲ̂ӷ ·fi Ù· Û˘ÌÂÚ¿ÛÌ·Ù· ¤Ú¢ӷ˜ Ô˘ ‰ÈÂÓÂÚÁ‹ıËΠ·fi ÙÔ πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ ∞Ó¿Ù˘Í˘ Ù˘ ∂ȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜ Û ‰Â›ÁÌ· 105 ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡, Ì ÎÚÈÙ‹ÚÈÔ ÛÙڈ̷ÙÔÔ›ËÛ˘ ÙÔÓ ÎÏ¿‰Ô ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔ›ËÛ˘ Ù˘ Âȯ›ÚËÛ˘. ΔÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ÔÛÔÛÙfi ÙˆÓ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÒÓ Ô˘ Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó ÛÙËÓ ¤Ú¢ӷ, ‹Ù·Ó ¿ÓÙÚ˜, ¤ÁÁ·ÌÔÈ Î·È ·fiÊÔÈÙÔÈ ∞∂π ‹ Δ∂π. ∏ ¤Ú¢ӷ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠÁÈ· ÙȘ ·Ó¿ÁΘ Ù˘ ÂÙ‹ÛÈ·˜ ÌÂϤÙ˘ Ì ٛÙÏÔ “ΔÔÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌ›· Î·È ∂ȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ÛÙËÓ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· £ÂÛÛ·Ï›·˜” Î·È Û˘Ó¤‚·Ï·Ó ÙÔ πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ ∂ÚÁ·Û›·˜ Ù˘ °™∂∂ Î·È ÙÔ ¢›ÎÙ˘Ô “™˘ÓÂÚÁ·Û›·”. ■ ÛÂÏ. 18

√ ºÈÓÙ¤Ï ∫¿ÛÙÚÔ ‰‹ÏˆÛ ¯ı˜

ÛÂ Û˘Ó¤ÓÙ¢͋ ÙÔ˘ Û ÌÂÍÈηÓÈ΋ ÂÊËÌÂÚ›‰· fiÙÈ ¤¯ÂÈ ·ÎfiÌË “Ú¿ÁÌ·Ù· Ó· οÓÂÈ”, ·ÊfiÙÔ˘ “·Ó·ÛÙ‹ıËΔ ·fi ÙË ÛÔ‚·Ú‹ ·Ûı¤ÓÂÈ· Ô˘ ˘¤ÊÂÚÂ. “¢ÂÓ ı¤Ïˆ Ó· Â›Ì·È ·ÒÓ” › ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο. ■ ÛÂÏ. 30

∏ ¯Ú‹ÛË Ê˘ÙÔÊ·ÚÌ¿ÎˆÓ Û¯ÂÙ›˙ÂÙ·È Ì ηÚΛÓÔ ÙÔ˘ ·›Ì·ÙÔ˜ ÛÙÔ˘˜ ·ÁÚfiÙ˜ ■ ÛÂÏ. 17 ŒÎÎÏËÛË ÙÔ˘ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ μfiÏÔ˘ ÁÈ· ·›Ì· ■ ÛÂÏ. 17

¶·Ú¤Ì‚·ÛË πÔÎÚ¿ÙÔ˘˜ Î·È «˘Ú¿» ·˘ÙÔ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÒÓ ÛÙÂϯÒÓ Û ¶ÈÙÛÈÒÚË ∞ÈÛÈfi‰ÔÍÔ˜ Ô ¡Ô̿گ˘ fiÙÈ ı· Ï¿‚ÂÈ ÙÔ ¯Ú›ÛÌ·

■ ÛÂÏ. 11

¢È·Î‹Ú˘ÍË ∫∫∂ ÂÓ fi„ÂÈ ·˘ÙÔ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÒÓ ÂÎÏÔÁÒÓ ■ ÛÂÏ. 8

«∞ÛÊ˘ÎÙÈÔ‡Ó» ÔÈÎÔÓÔÌÈο ÔÈ ¢‹ÌÔÈ Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ ■ ÛÂÏ. 15

ªÈ· ª∂°∞§∏ ¶ƒ√™º√ƒ∞ Ù˘ « » 10 H ¶PO MEPO ™ºO PøN

ΔËÓ ∫˘Úȷ΋ 5 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ Ì·˙› Ì ÙÔ Ê‡ÏÏÔ Ù˘ «£»

¢øƒ∂∞¡ CD Ì ÛÎÔÔ‡˜ Î·È ÙÚ·ÁÔ‡‰È· Ù˘ ηı’ ËÌ¿˜ ∞Ó·ÙÔÏ‹˜ ·fi ÙËÓ ∂™Δ√À¢π∞¡Δπ¡∞ Ô˘ ÁÈÔÚÙ¿˙ÂÈ Ù· 10 ¯ÚfiÓÈ· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ Ù˘

¤ˆ˜ 70% ∞£∏¡ø¡ 104 (∫√ªμ√™ ª¶√Àƒª¶√À§∏£ƒ∞™) Δ∏§. 24210 85151 ñ 24210 63682

ΔË ¢Â˘Ù¤Ú· 6 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ ÛÙÔ ∞ÓÔÈÎÙfi £¤·ÙÚÔ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜ Ë ∂™Δ√À¢π∞¡Δπ¡∞ Ì ÙË ™˘ÌʈÓÈ΋ √Ú¯‹ÛÙÚ· ¡¤ˆÓ. ΔÚ·ÁÔ˘‰Ô‡Ó: °È¿ÓÓ˘ ∫fiÙÛÈÚ·˜ °ÂÚ¿ÛÈÌÔ˜ ∞Ó‰Ú¿ÙÔ˜ ∞Û·Û›· ™ÙÚ·ÙËÁÔ‡

385 BO§O™: KÚ›ÙÛÎË-AÓ·Ï‹„ˆ˜, ÙËÏ. 2421044400 ñ FAX 2421052333 N. IøNIA: EıÓ. AÁÒÓˆÓ-AÁ›·˜ ºˆÙÂÈÓ‹˜, ÙËÏ. 2421085000 ñ FAX 2421063533 Email: agglikalani@gmail.com


2

◆ ∫∞£∂ ª∂ƒ∞ ¶∞¡Δ√À

◆◆

Δ˘ ∫∞Δ∂ƒπ¡∞™ Δ∞™™√¶√À§√À

ΔƒπΔ∏ 31 ∞À°√À™Δ√À 2010

√È Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜ Ú¤ÂÈ Ó· ·ÈÛı¿ÓÔÓÙ·È ÚÔÛÙ·Û›· Î·È Ó· ÌË ÊÔ‚Ô‡ÓÙ·È Ó· ÂÚÁ·ÛÙÔ‡Ó

A¶√æ∂π™ ¶·È‰Â›· ¯ˆÚ›˜ ‚¿ÛÂȘ ΔÔ˘ ∞§∂•∏ ∫∞§√∫∞πƒπ¡√À

¶ÔÏÏ‹ Û˘˙‹ÙËÛË ¤ÁÈÓ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÂÈÛ·¯ı¤ÓÙ˜ ̠Ϣ΋ ÎfiÏÏ· ÛÙËÓ ΔÚÈÙÔ‚¿ıÌÈ· ∂Î·›‰Â˘ÛË. ΔÔ Û‡ÛÙËÌ· ·¤ÓÂÈÌ Û οÔÈ· ·È‰È¿ Ô˘ ۯ‰fiÓ ÌˉÂÓ›ÛÙËÎ·Ó ÛÙȘ ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ ÙÔÓ Ù›ÙÏÔ ÙÔ˘ ÊÔÈÙËÙ‹ Î·È Ù· ¤ÛÙÂÈÏ ӷ ÛÔ˘‰¿ÛÔ˘Ó ÙȘ ÂÈÛً̘ Ù˘ ÁˆÚÁ›·˜ Î·È Ù˘ ÍÂÓÔ‰Ô¯Ô¸·ÏÏËÏ›·˜ Û Δ∂π ÌÈÎÚÒÓ Â·Ú¯È·ÎÒÓ fiψÓ. 줂·È·, ‹Ù·Ó ‡ÎÔÏÔ Ó· ÛËΈıÔ‡Ó Ù· ·̷ٷ ÙÔ˘ „fiÁÔ˘ ÛÙ· ªª∂ Î·È ÂfiÌÂÓÔ Ó· ÚÔÎÏËı› ÌÈ· Û¯ÂÙÈ΋ ·Ì˯·Ó›· ÛÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ¶·È‰Â›·˜. ™ÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË ÂÚ›ÙˆÛË, ˆÛÙfiÛÔ, ‹Ù·Ó ÌÈ· ÔÏÈÙÈ΋ ÂÈÏÔÁ‹: Ô͇ÓÔÓÙ·˜ ÙȘ ·ıÔÁ¤ÓÂȘ ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ηıÈÛÙԇ̠ÚÔÊ·Ó‹ ÙËÓ ÂÈÙ·ÎÙÈ΋ ·Ó¿ÁÎË ‰Ú·ÛÙÈ΋˜ ÌÂÙ·ÚÚ‡ıÌÈÛ‹˜ ÙÔ˘. ∏ ·Ú·˙·ÏÈṲ̂ÓË fï˜ ÂÏÏËÓÈ΋ ÎÔÈÓˆÓ›· ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Û·Ê¤ÛÙÂÚ· ‰Â›ÁÌ·Ù· ÚÔı¤ÛÂˆÓ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù‡ı˘ÓÛË Ù˘ ÌÂÙ·ÚÚ‡ıÌÈÛ˘. ∂Ó ·Ó·ÌÔÓ‹ ÙÔ˘˜, ÛÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ Î·È ÙÔÓ È‰ÈˆÙÈÎfi ÏfiÁÔ ·Ó·Î˘ÎÏÒÓÔÓÙ·È Ù· ÛÙÂÚÂfiÙ˘·. ™Ù· ÛÙÂÚÂfiÙ˘· ÌÔÚ› Ó· ˘¿Ú¯Ô˘Ó ‰fiÛÂȘ ·Ï‹ıÂÈ·˜, ·Ó Î·È ÔÈ ÚÔÛ‰Ô˘ Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÎÔÈÓˆÓ›·˜ ·fi ÙËÓ ΔÚÈÙÔ‚¿ıÌÈ· ∂Î·›‰Â˘ÛË Â›Ó·È È‰ÂÔÏÔÁÈΤ˜, Ì ÙËÓ ·˘ÛÙËÚ‹ ¤ÓÓÔÈ·. ¢ËÏ·‰‹, ·˘Ùfi Ô˘ ÂÎÊÚ¿˙ÂÙ·È ˆ˜ ÚÔÛ‰ÔΛ· Ù˘ ÎÔÈÓˆÓ›·˜ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ‰È¿ÛÙ·ÛË Ì ÙȘ Ú·ÎÙÈΤ˜ ·˘Ù‹˜ Ù˘ ›‰È·˜ ÎÔÈÓˆÓ›·˜, fiˆ˜ ·ÔÙ˘ÒÓÔÓÙ·È ÛÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ˙ˆ‹. À’ ·˘Ùfi ÙÔ Ú›ÛÌ· ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ó· ‰È·‚¿ÛÔ˘Ì ‰‡Ô Û˘ÌÂÚ¿ÛÌ·Ù· Ô˘ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÓÔ˘Ó Û ÌÂÁ¿ÏÔ ‚·ıÌfi ÙË Û˘Ó·›ÓÂÛË ÙˆÓ ·Û¯ÔÏÔ˘Ì¤ÓˆÓ Ì ˙ËÙ‹Ì·Ù· ¶·È‰Â›·˜: (∞) ΔÔ ‰›¯Ù˘ ∞∂π Î·È Δ∂π Ô˘ ¤¯ÂÈ ·ÏÒÛÂÈ Ë ¶ÔÏÈÙ›· ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÂÈÎÚ¿ÙÂÈ· Â›Ó·È ÛÙÚ‚Ïfi Î·È ‰˘ÛÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎfi. (μ) ΔÔ ÌÔÓÔÏÈıÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· ÂÈÛ·ÁˆÁ‹˜ ÛÙËÓ ΔÚÈÙÔ‚¿ıÌÈ· ∂Î·›‰Â˘ÛË ¤ÊÙ·Û ÛÙ· fiÚÈ¿ ÙÔ˘ Î·È Ù· ÍÂ¤Ú·ÛÂ. ™˘Óı¤ÙÔÓÙ·˜ Ù· ‰‡Ô Û˘ÌÂÚ¿ÛÌ·Ù· ηٷϋÁÔ˘Ì ÛÙÔ ÂfiÌÂÓÔ: ∏ ΔÚÈÙÔ‚¿ıÌÈ· ∂Î·›‰Â˘ÛË ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ¿Û¯ÂÈ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ·fi ηٷÎÂÚÌ·ÙÈÛÌfi Î·È ÔÌÔÈÔÌÔÚÊ›·. ∞ÛÊ·ÏÒ˜, ÙÔ Û˘Ì¤Ú·ÛÌ· ‰ÂÓ Ì·˜ ϤÂÈ Î¿ÙÈ ÁÈ· Ù· ÂÚȯfiÌÂÓ· Ù˘ ÂÎ·›‰Â˘Û˘. ∏ ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈ΋ ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ fï˜ ÚÔÛ‰ÈÔÚ›˙ÂÈ Û ÌÂÁ¿ÏÔ ‚·ıÌfi Ù· ÂÚȯfiÌÂÓ¿ ÙÔ˘. ¶ÔÈ· ΔÚÈÙÔ‚¿ıÌÈ· ∂Î·›‰Â˘ÛË ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ë ÂÏÏËÓÈ΋ ÎÔÈÓˆÓ›·; °È· Ó· ··ÓÙ‹ÛÔ˘Ì ÛÙÔ ÂÚÒÙËÌ·, ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ÚÒÙ· Ó· ÚˆÙ‹ÛÔ˘ÌÂ: ¶ÔÈ· ÂÏÏËÓÈ΋ ÎÔÈÓˆÓ›·; ∏ ÎÔÈÓˆÓ›· ÙÔ˘ ˘ÂÚÙÚÔÊÈÎÔ‡ ‰ËÌfiÛÈÔ˘ ÙÔ̤·, Ù˘ ÂÍ·ÚÙË̤Ó˘ ·fi ÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜ Î·È ÙÔ˘ ÂÏ¿ÁÔ˘˜ Ù˘ ·˘ÙÔ··Û¯fiÏËÛ˘ ÛÙ· fiÚÈ· (ϤÔÓ) Ù˘ ÂÈ‚›ˆÛ˘ ‰ÂÓ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ÌÈ· Ôχ ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋ ΔÚÈÙÔ‚¿ıÌÈ· ∂Î·›‰Â˘ÛË Î·È, ÛÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·, ‰ÂÓ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ô‡ÙÂ Î·Ó ·˘Ù‹Ó. ∞ÏÏ¿, ·fi ÙËÓ ¿ÏÏË ÏÂ˘Ú¿, ·Ó ı¤ÏÔ˘Ì ӷ ·ÏÏ¿ÍÔ˘Ì ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›· Î·È ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌ›· Ú¤ÂÈ Ó· ·ÏÏ¿ÍÔ˘Ì ÙËÓ ¶·È‰Â›·. ∞˘Ùfi ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ ÁÈ· ÙËÓ fiÔÈ· ÂÎ·È‰Â˘ÙÈ΋ ÌÂÙ·ÚÚ‡ıÌÈÛË, Î·È ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹ ÚÔÙ‡ˆÓ Ô˘ ı· ÂÈÛ·¯ıÔ‡Ó ·fi ÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi, ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ó· Û˘Ó˘ÔÏÔÁÈÛÙ› Ë ·fiÛÙ·ÛË ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙȘ ˘ÊÈÛÙ¿ÌÂÓ˜ ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ Î·È ÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ ‰Ô̤˜ Î·È ÛÙȘ (ȉ·ٿ) ÌÂÏÏÔÓÙÈΤ˜ Ô˘ ı· ÂÂÓ‰‡Ô˘Ó ÛÙË ÁÓÒÛË Î·È ı· ÂÈ˙ËÙÔ‡Ó ÙÔ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô ·ÓıÚÒÈÓÔ ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ. ÃÚÂÈ¿˙ÂÙ·È, Â›Û˘, Ó· ÂÎÔÓËı› ÌÈ· ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋ ÁÈ· ÙÔ Ò˜ Ë ·fiÛÙ·ÛË ·˘Ù‹ ı· ‰È·Ó˘ı›, ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋ Ô˘ ı· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ˆ˜ ÌÔ¯Ïfi ÙËÓ ÂÎ·›‰Â˘ÛË. ¶ÚÔ¸fiıÂÛË ÁÈ· Ó· ¯·Ú¿ÍÔ˘Ì ÌÈ· Ù¤ÙÔÈ· ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋ Â›Ó·È Ó· Í·Ó·‚¿ÏÔ˘Ì ÙȘ ‚¿ÛÂȘ ÁÈ· ÌÈ· ÛÔ‚·Ú‹ Ù¯ÓÔÏÔÁÈ΋ ÂÎ·›‰Â˘ÛË. ™ÙËÓ ÚÔÔÙÈ΋ ·˘Ù‹, ÙÔ ¯ÂÈÚfiÙÂÚÔ Ô˘ ÌÔÚԇ̠ӷ οÓÔ˘ÌÂ Â›Ó·È Ó· Û˘Á¯ˆÓ‡ÛÔ˘Ì ∞∂π Î·È Δ∂π, Ì ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ÎÚÈÙ‹ÚÈ·, ¯ˆÚÔÙ·ÍÈο ‹ ¿ÏÏ·. ∞˜ ÌË Û˘Á¯¤Ô˘Ì ÙÔÓ ÂÍÔÚıÔÏÔÁÈÛÌfi ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ Î·È ÙȘ ÔÈÎÔÓƠ̂˜ Îϛ̷η˜ Ì ÙËÓ ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ÔÌÔÁÂÓÔÔ›ËÛ‹ ÙÔ˘ ÂΛ ·ÎÚÈ‚Ò˜ fiÔ˘ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ÈÛ¯˘Úfi˜ ‰È·ÊÔÚÈÛÌfi˜. 줂·È·, ÛÙÔÓ ·Ó·Û¯Â‰È·ÛÌfi Ù˘ ·ÓÂÈÛÙËÌȷ΋˜ ÂÎ·›‰Â˘Û˘ Ù›ıÂÙ·È Ôχ ÁÚ‹ÁÔÚ· (Î·È ÔÚı¿) ÙÔ ÂÚÒÙËÌ·: ¶ÔÈÔ˜ οÓÂÈ ÎÔ˘Ì¿ÓÙÔ; °È· ÙÚÂȘ ۯ‰fiÓ ‰ÂηÂٛ˜, Ù· ÂÏÏËÓÈο ·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈ· ‰ÔÎ›Ì·Û·Ó ÌÈ· ÌÔÚÊ‹ ÂÛˆÙÂÚÈ΋˜ ‰ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ Ô˘ fï˜ Ù· ηı‹ÏˆÓ ̤۷ Û ·˘ÛÙËÚ¿ Ï·›ÛÈ· ÎÚ·ÙÈÎÒÓ Ú˘ıÌÈÛÙÈÎÒÓ ·ÚÂÌ‚¿ÛˆÓ, ÌÈ· ‰ËÌÔÎÚ·Ù›· ÛÙÂÁ·Ó‹ Î·È ˘ÂÚηıÔÚÈṲ̂ÓË. ¢ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ·Ú·‚ϤÔ˘Ì fiÙÈ, ·Ú¿ ÙËÓ Î·ÏÏÈÂÚÁÔ‡ÌÂÓË ÎÔÈÓ‹ ·ÓÙ›ÏË„Ë, ÛÙ· ¯ÚfiÓÈ· ·˘Ù¿ ÙÔ ‰È‰·ÎÙÈÎfi ‰˘Ó·ÌÈÎfi Î·È ÙÔ ÂÚȯfiÌÂÓÔ ÙˆÓ ÛÔ˘‰ÒÓ ‚ÂÏÙÈÒıËÎ·Ó Ôχ. ∞ÏÏ¿ ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙˆÓ ÛÔ˘‰ÒÓ ·¤¯ÂÈ È· Ôχ ÙfiÛÔ ·fi ·˘Ùfi Ô˘ ÓÔÌ›˙ÂÈ fiÙÈ ı¤ÏÂÈ Ë ÂÏÏËÓÈ΋ ÎÔÈÓˆÓ›·, fiÛÔ Î·È ·fi ÂΛÓÔ Ô˘ ı· ÙË ‚ÔËı‹ÛÂÈ Ó· ÌÂÙ·Û¯ËÌ·ÙÈÛÙ›. ¶Ú¿ÁÌ·ÙÈ, ÙÔ ·›ÙËÌ· ÙÔ˘ “ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ ÂϤÁ¯Ô˘” Â›Ó·È Â‡ÏÔÁÔ. ∞ÏÏ¿ ·Ó ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ·ÓÙÈηٷÛÙ‹ÛÔ˘Ì ÛÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ ·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ÙÔ˘˜ Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙ¤˜ ÊÔÈÙËÙ¤˜ ÙˆÓ ÎÔÌÌ·ÙÈÎÒÓ ·Ú·Ù¿ÍÂˆÓ ÌÂ Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙÈÎÔ‡˜ ÂÎÚÔÛÒÔ˘˜, ¿ÏÈ ÎÔÌÌ·ÙÈÎÒÓ ·Ú·Ù¿ÍˆÓ, Ô˘ ˘ÔÙ›ıÂÙ·È fiÙÈ ÂÎÊÚ¿˙Ô˘Ó ÙȘ “ÙÔÈΤ˜ ÎÔÈӈӛ˜” , ÙfiÙ ı· ¤¯Ô˘Ì οÓÂÈ ÌÈ· ÙÚ‡· ÛÙÔ ÓÂÚfi. ∏ fiÔÈ· ÂÈÏÔÁ‹ ÁÈ· ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Â͈·ÓÂÈÛÙËÌÈ·ÎÒÓ ÛÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ ·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÂÈ ¤Íˆ ·fi ÊÔÚÌ·ÏÈÛÙÈο Ï·›ÛÈ· ‰‹ıÂÓ ·ÓÙÈÚÔÛÒ¢Û˘ ÙˆÓ “ÙÔÈÎÒÓ ÎÔÈÓˆÓÈÒÓ” . √ ÁÂÓÈÎfi˜ ÊÔÚÌ·ÏÈÛÌfi˜ ı· ‚Ï¿„ÂÈ ÁÂÓÈο ÙË ÌÂÙ·ÚÚ‡ıÌÈÛË: ∂ÈÛ·ÁˆÁ‹ Û ™¯ÔÏ‹ ·ÓÙ› Û ΔÌ‹Ì·; ¡·È, ·ÏÏ¿ Ú¤ÂÈ Ó· ·Ó·‰È·Ù¿ÍÔ˘Ì ٷ ΔÌ‹Ì·Ù· ÛÙȘ ™¯ÔϤ˜ ηÈ, Û ÔÚÈṲ̂Ó˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ, Ó· ·Ó·‚·ıÌ›ÛÔ˘Ì ΔÌ‹Ì·Ù· Û ™¯ÔϤ˜ (.¯. π·ÙÚÈΤ˜). ™Â οı ÂÚ›ÙˆÛË, Â›Ó·È ÚÔÙÈÌfiÙÂÚÔ Ô Ó¤Ô˜ ÓfiÌÔ˜, ·Ó ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· Â›Ó·È Ú·ÁÌ·ÙÈο ÓfiÌÔ˜ - Ï·›ÛÈÔ, Ó· ı¤ÙÂÈ Ì ¢ڇÙËÙ· fiÚÈ· ‰È·ÊÔÚÔÔ›ËÛ˘ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙ· ·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈ·. ªÈ· Ù¤ÙÔÈ· “·˘ÙÔÙ¤ÏÂÈ·”, Ô˘ ı· ÎÚ›ÓÂÙ·È ÂÎ ÙˆÓ ·ÔÙÂÏÂÛÌ¿ÙˆÓ, ·Ô̤ÓÂÈ Ó· ‰Ô‡Ì ·Ó ÂÌ›˜ ÔÈ ·ÓÂÈÛÙËÌÈ·ÎÔ› ı¤ÏÔ˘Ì ӷ ÙË ÛËÎÒÛÔ˘ÌÂ. ∞fi “Δ∞ ¡∂∞”

ÔÓ Î·ıËÌÂÚÈÓfi Ù˘ ÎfiÔ ÚÔÛ¿ıËÛ·Ó Ó· ÙÔÓ ÎϤ„Ô˘Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ·fi ‰‡Ô ÊÔÚ¤˜. ∫·È fiÙ·Ó ‰ÂÓ Ù· ηٷʤÚÓÔ˘Ó Ó· ÌÔ˘Ó ÛÙÔ ÂÚ›ÙÂÚÔ Û¿Ó ÙȘ ÎÏÂȉ·ÚȤ˜ ·fi Ù· „˘Á›·, Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ¤Íˆ ·fi ·˘Ùfi Î·È ·Ê·ÈÚÔ‡Ó fi,ÙÈ ¤¯Ô˘Ó ̤۷. ∞fi ·Ó·„˘ÎÙÈο Î·È ·ÁˆÙ¿ ̤¯ÚÈ ÛÔÎÔÏ¿Ù˜. ΔÔ ÂÚ›ÙÂÚÔ ÛÙËÓ Ô‰fi ∂ÚÌÔ‡ ÌÂٷ͇ √ÁÏ Î·È °·Ì‚¤Ù·, Ù˘ Î. ∞Û·Û›·˜ °Î¿Áη, Â›Ó·È ·fi Ù· ÎÂÓÙÚÈÎfiÙÂÚ· Ù˘ fiÏ˘ Î·È fï˜ ÔÈ ÎϤÊÙ˜ ‰ÂÓ ˘ÔÏÔÁ›˙Ô˘Ó ÙËÓ Î›ÓËÛË ÛÙË ÁÂÈÙÔÓÈ¿, Ô‡Ù ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Ë Ô‰fi˜ ∂ÚÌÔ‡ Â›Ó·È ·fi ÙȘ ηχÙÂÚ· ʈÙÈṲ̂Ó˜.

Δ

O ∫∞πƒ√™

™Ù· ¤ÚÈÍ Ù˘ “ÂÚÈÔ¯‹˜ ∫ÔÏˆÓ·Î›Ô˘” Ô ÎfiÛÌÔ˜ Â›Ó·È Ôχ˜ ªfiÓÈÌÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔÈ Ô˘ ηıËÌÂÚÈÓ¿ Û˘Ó·ÏÏ¿ÛÛÔÓÙ·È Ì ÙÔ ÂÚ›ÙÂÚÔ Ù˘ Î. ∞Û·Û›·˜ °Î¿Áη, ÂÚ·ÛÙÈÎÔ› ·fi ÙËÓ Ô‰fi ∂ÚÌÔ‡ Î·È ı·ÌÒÓ˜ ÙˆÓ Î·Ê¤. ∫·Ó›˜ Î·È ÔÙ¤ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ÌÈ· ‡ÔÙË Î›ÓËÛË ÛÙË ÁÂÈÙÔÓÈ¿. ÿÛˆ˜ Â›Ó·È Ë ·‰È·ÊÔÚ›·, ›Ûˆ˜ Î·È ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Î·Ó›˜ ‰ÂÓ ÛΤÊÙÂÙ·È ˆ˜ ÙÔ ıÚ¿ÛÔ˜ ÙˆÓ ‰È·ÚÚËÎÙÒÓ ¤¯ÂÈ ÍÂÂÚ¿ÛÂÈ Î¿ı fiÚÈÔ Î·È “¯Ù˘Ô‡Ó” Î·È ÛÙ· ϤÔÓ ÔÏ˘Û‡¯Ó·ÛÙ· ÛËÌ›·, ÁÈ· Ó· ‰ÒÛÔ˘Ó ÛËÌ·Û›· ÛÙÔ ÙÈ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ ‰›Ï· ÙÔ˘˜. √È ‰Ú¿ÛÙ˜ Ô˘ ¯Ù˘Ô‡Ó Ù· ÂÚ›ÙÂÚ· Â›Ó·È ÛÙË Û˘ÓÙÚÈÙÈ΋ ÙÔ˘˜ ÏÂÈÔ„ËÊ›· ·Ó‹ÏÈÎÔÈ Î·È ÙÔÍÈÎÔÌ·Ó›˜. ∫˘ÎÏÔÊÔÚÔ‡Ó Ì ÏÔÛÙ¿ÚÈ· Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌÈο „·Ï›‰È·. “∏ ·Ú·‚·ÙÈÎfiÙËÙ· ¤¯ÂÈ ÍÂÂÚ¿ÛÂÈ Î¿ı fiÚÈÔ Î·È Ë ·Ï‹ıÂÈ· Â›Ó·È fiÙÈ ÊÔ‚fiÌ·ÛÙ ÁÈ·Ù› ̤ÓÔ˘ÌÂ Â‰Ò Ì¤¯ÚÈ ·ÚÁ¿. ∂˘Ù˘¯Ò˜ Ô˘ ¿Ú¯ÈÛ ӷ ÂÚÓ¿ ·fi Â‰Ò ÛÙ·ıÂÚ¿ Ë ·ÛÙ˘ÓÔÌ›·. ¶ÚÔÛ¿ıËÛ·Ó Ó· ·ÓÔ›ÍÔ˘Ó ÙÔ ÂÚ›ÙÂÚÔ, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ Ù· ¤¯Ô˘Ó ηٷʤÚÂÈ Î·È ÍÂÛÔ‡Ó ÛÙ· „˘Á›·. ¢ÈÏ‹ ·Ï˘Û›‰· ¤¯Ô˘Ì ‚¿ÏÂÈ Î·È ÙËÓ Û¿Û·Ó Ì ÙÔ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi „·Ï›‰È. ¶·›ÚÓÔ˘Ó ·fi Ù· „˘Á›· fi,ÙÈ ˘¿Ú¯ÂÈ Î·È ·ÔÚԇ̠ÙÈ Î¿ÓÔ˘Ó ÙfiÛ· ·Ó·„˘ÎÙÈο. °È· ¤Ó·Ó

ÂÚÈÙÂÚÔ‡¯Ô ÙÔ Ó· ¯¿ÓÂÈ ·Ó·„˘ÎÙÈο, ÓÂÚ¿, ÛÔÎÔÏ¿Ù˜ Î·È ·ÁˆÙ¿ Â›Ó·È ÙÔ Î·ıËÌÂÚÈÓfi ÙÔ˘ ÌÂÚÔο̷ÙÔ. ¢ÂÓ ·ÓÙ¤¯ÂȘ ·ÒÏÂȘ ÛÙȘ ÂÔ¯¤˜ Ô˘ ˙Ô‡ÌÂ, Ô‡Ù ˘¿Ú¯ÂÈ ÙfiÛË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÛÙȘ ̤Ú˜ Ì·˜ ÁÈ· Ó· ·Ó·ÏËÚÒÓÂȘ ÙË ¯·ÛÔ‡Ú· Î·È Ë ·ÛÙ˘ÓÔÌ›· Ú¤ÂÈ Ó· È¿ÛÂÈ ÙÔ˘˜ ‰Ú¿ÛÙ˜ ÁÈ· Ó· ÚÔÊ˘Ï¿ÍÂÈ Î·È ÙÔ˘˜ Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜” , ÛËÌÂÈÒÓÂÈ Ë È‰ÈÔÎÙ‹ÙÚÈ· Î. ∞Û·Û›· °Î¿Áη. √ Û‡˙˘Áfi˜ Ù˘ ÎÚ·Ù¿ ÙÔ ÂÚ›ÙÂÚÔ ·ÓÔȯÙfi ̤¯ÚÈ Î·È ÌÂÙ¿ Ù· ÌÂÛ¿Ó˘¯Ù·, ·ÏÏ¿ Ë ›‰È· ÔÙ¤ ‰ÂÓ ÂÈϤÁÂÈ ÙËÓ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË “‚¿Ú‰È·” . “Œ¯Ô˘Ó ·ÓÔ›ÍÂÈ Î·È ¿ÏÏ· ÂÚ›ÙÂÚ· Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· ÌÈ· ÁÓˆÛÙ‹ Ì·˜ ÙËÓ ·›ÏËÛ·Ó Ì fiÏÔ ‰‡Ô ÊÔÚ¤˜, ÛÙË ¡¤· πˆÓ›·. Œ¯ÂÈ ·ÔıÚ·Û˘Óı› Ô ÎfiÛÌÔ˜, ˙ԇ̠۠ÂÚ›ÂÚÁ˜ ÂÔ¯¤˜. ∞ÏÏ¿ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Î·È ÓfiÌÔÈ. ∫·È Ó· È¿ÛÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ‰Ú¿ÛÙ˜, ı· ÙÔ˘˜ ·Ê‹ÛÔ˘Ó”, Û˘ÌÏËÚÒÓÂÈ Ô Û‡˙˘Áfi˜ Ù˘ ÁÈ· Ó· ÛËÌÂÈÒÛÂÈ Ë Î. ∞Û·Û›· °Î¿Áη ˆ˜ ÔÈ Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜ Ú¤ÂÈ Ó· ·ÈÛı¿ÓÔÓÙ·È ÚÔÛÙ·Û›· ·fi ÙËÓ ·ÛÙ˘ÓÔÌ›· Î·È Ó· ÌË ÊÔ‚Ô‡ÓÙ·È Ó· ÂÚÁ·ÛÙÔ‡Ó. “°È· Ì·˜ ÙÔ ÌÂÚÔο̷ÙÔ Â›Ó·È ‰‡ÛÎÔÏÔ Î·È Ë ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÛÎÏËÚ‹, ¯ˆÚ›˜ ·ÔÏ·‚¤˜ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ˜ ÙˆÓ ˆÚÒÓ Ô˘ ÂÚÁ·˙fiÌ·ÛÙÂ. £¤ÏÔ˘Ì ӷ ·ÈÛı·ÓfiÌ·ÛÙ ·ÛÊ·Ï›˜” , η٤ÏËÍÂ.

O ∫∞πƒ√™ [£∂™™∞§π∞]

[∂§§∞¢∞]

¶H°H: E.ME.™. “AϤͷӉÚÔ˜ T·ÎÔ‡‰Ë˜”

™ÙÔ ¡ÔÌfi Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ Ô Î·ÈÚfi˜ ·Ú¯Èο ı· Â›Ó·È Û¯Â‰fiÓ ·›ıÚÈÔ˜, Ì ϛÁ˜ Û˘ÓÓÂÊȤ˜, ·˘ÍË̤Ó˜ ÛÙȘ ‚fiÚÂȘ ÔÚÂÈÓ¤˜ ÂÚÈÔ¯¤˜. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ‚fiÚÂÈÔÈ ·ÛıÂÓ›˜ ¤ˆ˜ ̤ÙÚÈÔÈ Î·È ÛÙÔ ∞ÈÁ·›Ô ¤ˆ˜ ÈÛ¯˘ÚÔ›. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· Î˘Ì·Óı› ·fi 16...29ÔC. ™ÙÔ μfiÏÔ 21...29ÔC. ™ÙÔ ¡ÔÌfi Ù˘ §¿ÚÈÛ·˜ Ô Î·ÈÚfi˜ ·Ú¯Èο ı· Â›Ó·È Û¯Â‰fiÓ ·›ıÚÈÔ˜, Ì ϛÁ˜ Û˘ÓÓÂÊȤ˜, ·˘ÍË̤Ó˜ ÛÙȘ ·Ó·ÙÔÏÈΤ˜ ÔÚÂÈÓ¤˜ ÂÚÈÔ¯¤˜. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ‚fiÚÂÈÔÈ ·ÛıÂÓ›˜ ¤ˆ˜ ̤ÙÚÈÔÈ Î·È ÛÙÔ ∞ÈÁ·›Ô ¤ˆ˜ ÈÛ¯˘ÚÔ›. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· Î˘Ì·Óı› ·fi 15...30ÔC. ™ÙË §¿ÚÈÛ· 20...30ÔC. ™ÙÔ ¡ÔÌfi Ù˘ ∫·Ú‰›ÙÛ·˜ Ô Î·ÈÚfi˜ ·Ú¯Èο ı· Â›Ó·È ·›ıÚÈÔ˜, ÌÂÙ¿ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ı· Û˘ÓÓÂÊÈ¿ÛÂÈ Î·È ı· ÛËÌÂȈıÔ‡Ó ÙÔÈΤ˜ ‚ÚÔ¯¤˜. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ‚fiÚÂÈÔÈ ·ÛıÂÓ›˜. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· Î˘Ì·Óı› ·fi 14...30ÔC. ™ÙËÓ ∫·Ú‰›ÙÛ· 20...30ÔC. °È· Û‹ÌÂÚ· ΔÚ›ÙË Ô Î·ÈÚfi˜ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ì ϛÁ˜ ÓÂÊÒÛÂȘ ÙÔÈο ·˘ÍË̤Ó˜ ÛÙ· ‰˘ÙÈο Î·È ‚fiÚÂÈ· fiÔ˘ ı· ÛËÌÂȈıÔ‡Ó ‚ÚÔ¯¤˜ Î·È ÚfiÛηÈÚ˜ ηٷÈÁ›‰Â˜. μÂÏÙ›ˆÛË ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ·fi Ù· ‰˘ÙÈο Î·È ÙÔÈο ÂÚÈÔÚÈṲ̂ÓË ÔÚ·ÙfiÙËÙ· ÙȘ ÚˆÈÓ¤˜ ÒÚ˜ ÛÙÔ ∞ÈÁ·›Ô. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ÛÙ· ‰˘ÙÈο Î·È ÓfiÙÈ· ‰˘ÙÈÎÔ› ‚ÔÚÂÈÔ‰˘ÙÈÎÔ› 4 Ì 6 Î·È ÚfiÛηÈÚ· ÛÙ· ÂÏ¿ÁË 7 ÌÔÊfiÚ. ™Ù· ˘fiÏÔÈ· ÓfiÙÈÔÈ ÓÔÙÈÔ‰˘ÙÈÎÔ› 3 Ì 5 ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ı· ÛÙÚ·ÊÔ‡Ó Û ‚ÔÚÂÈÔ‰˘ÙÈÎÔ‡˜ 5 Ì 6 ÌÔÊfiÚ. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· ÛËÌÂÈÒÛÂÈ ÙÒÛË.

™ÙÔ ¡ÔÌfi ÙˆÓ ΔÚÈÎ¿ÏˆÓ Ô Î·ÈÚfi˜ ı· Â›Ó·È Û¯Â‰fiÓ ·›ıÚÈÔ˜, ÌÂÙ¿ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ı· Û˘ÓÓÂÊÈ¿ÛÂÈ Î·È ı· ÛËÌÂȈıÔ‡Ó ÙÔÈΤ˜ ‚ÚÔ¯¤˜ √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ‚fiÚÂÈÔÈ ·ÛıÂÓ›˜. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· Î˘Ì·Óı› ·fi 14...29ÔC. ™Ù· ΔڛηϷ 19...29ÔC.

TH™ ¢EYTEPA™

EÌÈÛÙÔÛ‡ÓË ÛÙËÓ ÂÓË̤ڈÛË


™Ù¿ÛÂȘ, Û˘ÛÙ¿ÛÂȘ, ÂÓÛÙ¿ÛÂȘ

3

ΔƒπΔ∏ 31 ∞À°√À™Δ√À 2010

∂‡ÛÙÔ¯Ë

∞ÈÊÓȉȷÛÌfi˜

¶¤Ú· ÁÈ· ¤Ú· ‡ÛÙÔ¯Ë Ë ·Ú·Ù‹ÚËÛË ÙÔ˘ ¡ÈÎ. ∑·Úο‰· ÁÈ· ÙÔ ÚfiÏÔ Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜, Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÙË Û˘˙‹ÙËÛË ÂÂÚÒÙËÛ‹˜ ÙÔ˘ ÛÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘, ÁÈ· ÌÈ· ÛÂÈÚ¿ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂˆÓ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ fiÏ˘ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, ÔÈ Ôԛ˜ ·ÊÔÚÔ‡Ó ‰È·ÁÚ·ÌÌ›ÛÂȘ ÛÙ¿ÛÂˆÓ ÏˆÊÔÚ›ˆÓ, ·Ú¿ÓÔÌË ÛÙ¿ıÌ¢ÛË, Â˙Ô‰ÚÔÌ‹ÛÂȘ Î·È ¿ÏÏ· ÙÈÓ¿. “∏ ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›· ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ÌfiÓÔ Û ̤Ú˜ Î·È ÒÚ˜ ηٷÛÙËÌ¿ÙˆÓ Î·È ÔÈ ˘¿ÏÏËÏÔÈ Ó· ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È ‰˘Ô - ‰˘Ô ÛÙË ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜” . £· ÙËÓ Ï¿‚ÂÈ ¿Ú·Á ηÓ›˜ ˘fi„Ë ÙÔ˘ ·fi ÙË ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹, ÌÈ·˜ Î·È ÙËÓ ›‰È· ·ÎÚÈ‚Ò˜ ¿Ô„Ë ¤¯Ô˘Ó fiÏÔÈ ÔÈ ‰ËÌfiÙ˜ ·˘Ù‹˜ Ù˘ fiÏ˘;

∞ÈÊÓȉ›·Û Ì ÙËÓ ˘Ô„ËÊÈfiÙËÙ¿ ÙÔ˘ Ô Î. ¶ÈÙÛÈÒÚ˘, Ô ÔÔ›Ô˜ ‰ÂÓ ¤Î·Ó ÙÔ ‚‹Ì· ÙÔ 2002 ‹ ÙÔ 2006. ΔÔ Î¿ÓÂÈ fï˜ ÙÒÚ·. °È·Ù›; ∫·È Â‰Ò ˘¿Ú¯Ô˘Ó ‰È¿ÊÔÚ˜ ÂÚÌËÓ›˜. ¶ÚÒÙÔÓ, ÁÈ·Ù› ËÏÈÎȷο Ó· ıÂÒÚËÛ fiÙÈ Ù· ¯ÚÔÓÈο ÂÚÈıÒÚÈ· ÁÈ· Ó· Â›Ó·È ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ ÛÙȘ ÌÂıÂfiÌÂÓ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜ Ó· ÛÙÂÓÂ‡Ô˘Ó Ôχ, ÂÔ̤ӈ˜ ·˘Ù¤˜ ÔÈ ÂÎÏÔÁ¤˜ ›Ûˆ˜ Â›Ó·È Î·È Ë ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¢ηÈÚ›· ÁÈ· ÂÓÂÚÁÔÔ›ËÛË Í·Ó¿ ÛÙ· ÎÔÈÓ¿. ¢Â‡ÙÂÚÔÓ, ÂÎÙ›ÌËÛ fiÙÈ Ë ‰È‡ڢÓÛË ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ Û 141.000 ‰ËÌfiÙ˜ ‰È¢ÎÔχÓÂÈ ÙËÓ Î¿ıÔ‰Ô ·ÎfiÌË Î·È ‰‡Ô ˘Ô„ËÊ›ˆÓ ·fi ÙÔ ›‰ÈÔ ÎfiÌÌ·. ΔÚ›ÙÔÓ, ›Ûˆ˜ Ó· ÂÏ›˙ÂÈ fiÙÈ ¯ˆÚ›˜ Ó· ¤¯ÂÈ ÙÔ ¯Ú›ÛÌ· ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜, ı· ·ÔʇÁÂÈ Î·È ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ·ÓÙ›‰Ú·ÛË ÁÈ· ÙÔ ÌÓËÌfiÓÈÔ. ™Â οı ÂÚ›ÙˆÛË Ô Î. ¶ÈÙÛÈÒÚ˘ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ‚ÚÂÈ ÙÔÓ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓÔ ·ÚÈıÌfi ˘Ô„ËÊ›ˆÓ Û ÌÈ· fi¯È Î·È ÙfiÛÔ Â‡ÎÔÏË ÔÏÈÙÈο ÂÚ›Ô‰Ô. º.™.

°.•.

“∫ÔÈÓˆÓÈÎfi” ÌÓËÌfiÓÈÔ ∂˘Ù˘¯Ò˜ Ô˘ ˘¿Ú¯ÂÈ Î·È ÙÔ ∂™¶∞. °È·Ù› ̤ۈ ·˘ÙÔ‡ ı· ÚÔÛ·ı‹ÛÂÈ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË Ó· ·ÓÙÏ‹ÛÂÈ 3 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ ÁÈ· Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ Û ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ ‰Ú¿ÛÂȘ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·Ó¤ÚÁÔ˘˜, ÙÔ˘˜ ¯·ÌËÏÔÛ˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯Ô˘˜, ÙȘ ÌÈÎÚÔÌÂÛ·›Â˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ, ÙÔ˘˜ Ó¤Ô˘˜ ÂȯÂÈÚË̷ٛ˜. ΔÔ ıÂÙÈÎfi Â›Ó·È ˆ˜ ·˘Ù¿ Ù· ¯Ú‹Ì·Ù· ‰ÂÓ ÂÈ‚·Ú‡ÓÔ˘Ó ÙÔÓ ÎÚ·ÙÈÎfi ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi. ∫·È ηϤ˜ ı· Â›Ó·È ÔÈ ‰ÂÛ̇ÛÂȘ ÙÔ˘ Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡ ÁÈ· ÙÔ “ÎÔÈÓˆÓÈÎfi” ÌÓËÌfiÓÈÔ Ô˘ ı· ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂÈ ÛÙË ¢ÈÂıÓ‹ ŒÎıÂÛË £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢. ΔÔ ı¤Ì· Â›Ó·È fiÙ ı· ˘ÏÔÔÈËıÔ‡Ó, ·ÊÔ‡ Ù· 3 ‰ÈÛ. ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÂÁÎÚÈıÔ‡Ó Î·È ·fi ÙȘ ·ÚÌfi‰È˜ ·Ú¯¤˜ Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ŒÓˆÛ˘.

™ÎfiÓË Î·È ıÚ‡„·Ï· ™Â ÙÂÓو̤ÓÔ Û¯ÔÈÓ› ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ˘Ô„ËÊÈfiÙËÙ·˜ ÁÈ· ÙË ¡.¢. ÛÙÔ ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘. √È Î.Î. ª‹ÙÚÔ˘ Î·È ™ËÏÈfiÔ˘ÏÔ˜ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· Â›Ó·È ˘Ô„‹ÊÈÔÈ, ÂÓÒ ÙÔ ÎfiÌÌ· ÙÔ˘˜ ηÏ› Ó· Ù· ‚ÚÔ˘Ó, ‰È·ÊÔÚÂÙÈο ı· ¿ÂÈ Û ÙÚ›ÙË Ï‡ÛË, Ì ÙÔ fiÓÔÌ· Ù˘ Î. ∑¤ÙÙ·˜ ª·ÎÚ‹ Ó· ·ÎÔ‡ÁÂÙ·È fiÏÔ Î·È ÈÔ ¤ÓÙÔÓ·. ΔÈ ı· ‚ÁÂÈ ÙÂÏÈο; ŸÏ· Ù· ÛÂÓ¿ÚÈ· Â›Ó·È ·ÓÔÈÎÙ¿. ∞ÎfiÌË Î·È Ó· ‰Ô‡Ì ‰‡Ô „ËÊÔ‰¤ÏÙÈ·, fiˆ˜ ‰ËÏ·‰‹ ÌÔÚ› Ó· Û˘Ì‚Â› Ì ÙÔ ¶∞™√∫. ΔÈ ı’ ·ÔÌ›ÓÂÈ fï˜ ÌÂÙ¿ ÙÔ ÍÂηı¿ÚÈÛÌ· Ì ÙËÓ ˘Ô„ËÊÈfiÙËÙ·; ª‹ˆ˜ ÛÎfiÓË Î·È ıÚ‡„·Ï·; º.™.

ΔÂÏÂ˘Ù·›· Ú¿ÍË ΔȘ ı¤ÛÂȘ Ù˘ ·Ú¿Ù·Í˘ ÙÔ˘ Î. ª‹ÙÚÔ˘ ·ÚÔ˘Û›·Û ¯ı˜ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ÛÙËÓ ΔRΔ Î·È ÙÔÓ ™ˆÙ‹ÚË ¶Ôχ˙Ô Ô Î. μ. ∫·ԇϷ˜. “ΔÚ›ÙË Ï‡ÛË ÁÈ· ÙË ¡¢ ÛÙÔ ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘ ÛËÌ·›ÓÂÈ ‰Â‡ÙÂÚÔ „ËÊÔ‰¤ÏÙÈÔ” › Ì ·Ï¿ ÏfiÁÈ·. °È· ÙÔÓ Î. ª‹ÙÚÔ˘ Î·È ÙËÓ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ “Á˘ÚÈÛÌfi˜” ·ÎfiÌË Î·È ·Ó η٤‚ÂÈ ÛÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ Ë Î. ∑¤ÙÙ· ª·ÎÚ‹ ˆ˜ “ÙÚ›ÙË Ï‡ÛË” , ÛÙËÓ ÔÔ›· ¯ı˜ ¤ÛÙÂÈÏ·Ó Ì¤Ûˆ ÙÔ˘ Î. ∫·ԇϷ ÙÔ Ì‹Ó˘Ì· fiÙÈ “‰ÂÓ ÂÓÒÓÂÈ” . ∏ Î. ∑¤ÙÙ· ª·ÎÚ‹ ı· ÂÚ¿ÛÂÈ fï˜ Û‹ÌÂÚ· ÙËÓ fiÚÙ· Ù˘ ƒËÁ›ÏÏ˘ ÁÈ·Ù› Û˘ÁÎÏ‹ıËΠÎÔÌÌ·ÙÈ΋ Û‡ÛÎÂ„Ë Ì ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ Î·È ÔÏÈÙÂ˘Ù¤˜ ÁÈ· ÙËÓ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË ÙÔ˘ Î. ∞ÁÔÚ·ÛÙÔ‡ ÛÙËÓ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· £ÂÛÛ·Ï›·˜. ™Â ·˘Ù‹ ÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË ı· ·È¯Ù› Î·È Ë ÙÂÏÂ˘Ù·›· Ú¿ÍË Ù˘ ‰È¿Û·Û˘. ∏ Î. ª·ÎÚ‹ ·Ó ‰ÂÓ Â˘‰ÔÎÈÌ‹ÛÂÈ ÙÔ ÛÂÓ¿ÚÈÔ Ó· ÂÎÚÔÛˆ‹ÛÂÈ ÙË ¡¢ ÛÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜, ı· ÛÙËÚ›ÍÂÈ, Û‡Ìʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜, ÙË Ì¿¯Ë Ô˘ ı· ‰ÒÛÂÈ Ô Î. ™ËÏÈfiÔ˘ÏÔ˜.

ΔÔ ÊÈÏ› ÙÔ˘ πÔ‡‰·, ÙÔ ÊÈÏ› ÙÔ˘ μ·ÎԇϷ Δ˘Èο ˘Ô‰¤¯ÙËΠÛÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ Û˘Ó‰ڛ·ÛË Ù˘ ΔÔÈ΋˜ ŒÓˆÛ˘ ¢‹ÌˆÓ Î·È ∫ÔÈÓÔÙ‹ÙˆÓ Ô Úfi‰ÚÔ˜ Î·È ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ∞ÊÂÙÒÓ Î. ∞Ú¤ı·˜ ÙÔÓ Û˘Ó˘Ô„‹ÊÈfi ÙÔ˘ ÛÙÔ ¡fiÙÈÔ ¶‹ÏÈÔ Î. ™Ù·Ì¿ÙË μ·ÎԇϷ. √ ‰Â‡ÙÂÚÔ˜ ÁÈ· Ó· ‰Ô˘Ó ÔÈ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔÈ fiÛÔ Î·Ï¤˜ Î·È ·Á·ÛÙ¤˜ Û¯¤ÛÂȘ ‰È·ÙËÚ› Ì ÙÔÓ Î. ∞Ú¤ı· ¤Û¢Û ӷ ÙÔÓ ÊÈÏ‹ÛÂÈ (!). “ŸÏ· ı· ¿Ó ηϿ” ‹Ù·Ó Ë ·Ì‹¯·ÓË ·¿ÓÙËÛË ÙÔ˘ Î. ∞Ú¤ı· Û ·˘Ù‹ ÙËÓ Î›ÓËÛË. √ ›‰ÈÔ˜ ‚‚·›ˆ˜ ÂÏ›˙ÂÈ Ó· ¿Ó fiÏ· ηϿ ÁÈ· ÙÔÓ Â·˘Ùfi ÙÔ˘ Î·È ÛÙÔÓ Î‹Ô Ù˘ °ÂÛıËÌ·Ó‹˜ Ó· ‚ÚÂı› ÌfiÓÔ˜ Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ™ËÈ¿‰Ô˜. ∫∞Δ. Δ∞™

∂ÈÛËÌ¿ÓÛÂȘ...

πÔÎÚ¿ÙÔ˘˜ ηÏ› ¢. ¶ÈÙÛÈÒÚË

∂ÈÛÚ·ÎÙÈÎfi˜ ™Â ·¿ÓÙËÛË ÙˆÓ ·Ú·ÙËÚ‹ÛÂˆÓ ÙÔ˘ ¡ÈÎ. ∑·Úο‰· Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜, Ô ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ °. ¢·ÓËÏfiÔ˘ÏÔ˜ ·ÚÔ˘Û›·Û ÛÙÔȯ›·, Û‡Ìʈӷ Ì ٷ ÔÔ›· ÁÈ· ÙÔ 2009 ÎfiËÎ·Ó 21.000 ÎÏ‹ÛÂȘ, ÂÓÒ ÁÈ· ÙÔ 2010 Ô ·ÓÙ›ÛÙÔȯԘ ·ÚÈıÌfi˜ ÊÙ¿ÓÂÈ ÙȘ 15.500 ÎÏ‹ÛÂȘ. ™‡Ìʈӷ Ì ٷ ›‰È· ÛÙÔȯ›· ÙÔ ÔÛfi Ô˘ ÂÈÛÚ¿¯ÙËΠ·fi ÙȘ ÎÏ‹ÛÂȘ ÊÙ¿ÓÂÈ ÙÔ 1,5 ÂÎ. ¢ÚÒ. §Â˜ Î·È Ô ·ÔÎÏÂÈÛÙÈÎfi˜ ÏfiÁÔ˜ ‡·Ú͢ Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜ Â›Ó·È Î·ı·Ú¿ ÂÈÛÚ·ÎÙÈÎfi˜...

∂˘¯¤˜ ΔËÓ ÔÓÔÌ·ÛÙÈ΋ ÙÔ˘ ÁÈÔÚÙ‹ ›¯Â ¯ı˜ Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ μfiÏÔ˘ ∞Ï. μÔ‡ÏÁ·Ú˘ ‰Â¯fiÌÂÓÔ˜ ·fi Û˘ÁÁÂÓ›˜, Ê›ÏÔ˘˜ Î·È Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ Ù· “¯ÚfiÓÈ· ÔÏÏ¿” . ΔȘ ¢¯¤˜ ÙÔ˘˜ ÛÙÔÓ ¢‹Ì·Ú¯Ô μfiÏÔ˘ ¤‰ˆÛ·Ó Î·È fiÏ· Ù· ̤ÏË ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ÚÈÓ ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË Ù˘ ¯ıÂÛÈÓ‹˜ Û˘Ó‰ڛ·Û˘, Ì ÙÔÓ ∞Ï. μÔ‡ÏÁ·ÚË Ó· ÙÔ˘˜ ¢¯·ÚÈÛÙ› ıÂÚÌ¿. ¶¿ÓÙˆ˜, ‰Â¯fiÌÂÓÔ˜ ÙȘ ¢¯¤˜ ÙˆÓ ÂÎÚÔÛÒˆÓ ÙÔ˘ Δ‡Ô˘, Ô ›‰ÈÔ˜ › Ì ÓfiËÌ· ˆ˜ “ÂӉ¯Ô̤ӈ˜ Ó· Â›Ó·È Î·È ÔÈ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ Ô˘ ·ÎÔ‡ÂÈ ·fi ·˘ÙÔ‡˜, ηıÒ˜ ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ Ó· ÌË ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙ· ¤‰Ú·Ó· ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘” . ∫¿ÙÈ ı· ͤÚÂÈ ·Ú·¿Óˆ...

∂˘Ù˘¯Ò˜... ∂˘Ù˘¯Ò˜ Ô˘ ÙÔ ·Ú·‰¤¯ÙËÎ·Ó fiÏÔÈ ÛÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘. ªÈÏ¿Ì ÁÈ· ÙËÓ ·Ô˘Û›· ÙˆÓ ‰ËÌÔÙÈÎÒÓ Û˘Ì‚Ô‡ÏˆÓ ·fi ÙȘ ‰È¿ÊÔÚ˜ ÂÓËÌÂÚˆÙÈΤ˜ ËÌÂÚ›‰Â˜ Ô˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ Î·Ù¿ ηÈÚÔ‡˜ Ô ¢‹ÌÔ˜ μfiÏÔ˘, ÙȘ Ôԛ˜ Ê·›ÓÂÙ·È fiÙÈ ··ÍÈÒÓÔ˘Ó Û˘ÛÙËÌ·ÙÈο, ·ÊÔ‡ ÚÔÊ·ÓÒ˜ Â›Ó·È ÂÓËÌÂڈ̤ÓÔÈ Â› ·ÓÙfi˜ ÂÈÛÙËÙÔ‡. “§¿ÌÔ˘Ó ‰È¿ Ù˘ ·Ô˘Û›·˜ ÙÔ˘˜”, ÙÔÓ›ÛÙËÎÂ Î·È Ô˘‰Â›˜ ·ÓÙ¤‰Ú·Û ÛÙËÓ ÚÔ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓË ÂÈÛ‹Ì·ÓÛË. ¶Ò˜ ÌÂÙ¿ ÂÚÈ̤ÓÂÙ ӷ ÂӉȷÊÂÚıÔ‡Ó ÔÈ Ôϛ٘ Î·È Ó· ÁÂÌ›ÛÔ˘Ó ÙȘ ·›ıÔ˘Û˜ fiÔ˘ Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ¯ÒÚ· ÔÈ ËÌÂÚ›‰Â˜, ı· ÚÔÛı¤Ù·Ì ÂÌ›˜... °.•.

ΔÔ˘ °ÈÒÚÁÔ˘ ƒˆÌ·›Ô˘

∂›ıÂÛË √ ÚÒËÓ ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ Î. ¶ÈÙÛÈÒÚ˘ ‰¤¯ÙËΠ¯ı˜ Ù· ˘Ú¿ ·˘ÙÔ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÒÓ Ô˘ ·Ó‹ÎÔ˘Ó ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ¶∞™√∫. ™ÎÏËÚ‹ Ë ÎÚÈÙÈ΋ Ô˘ ¤ÁÈÓ ÛÙÔÓ ÚÒËÓ ¢‹Ì·Ú¯Ô Î·È ÏÔÁÈο Ô Î. ¶ÈÙÛÈÒÚ˘ ‰ÂÓ ı· ·Ê‹ÛÂÈ Ù›ÔÙ· Ó· ...¤ÛÂÈ Î¿Ùˆ. ™ÎÏËÚfiÙÂÚÔ˜ fiÏˆÓ Ô Î. μ·Û. ∫ÔÓÙÔÚ›˙Ô˜, Ô˘ ‰ÂÓ ¤Ï·‚ η̛· ·¿ÓÙËÛË ÁÈ· fiÛ· ηٷ̷ÚÙ‡ÚËÛ ÛÙÔÓ ÚÒËÓ ¢‹Ì·Ú¯Ô. ™ËÌ.: ΔÔÓ Î. ¶ÈÙÛÈÒÚË “ÂÎÚÔÛˆ›” , ˘ÂÚ·Û›˙ÂÙ·È Î·È ‰È·ÏËÎÙ›˙ÂÙ·È Ì ÙÔ ÎfiÌÌ· ÁÈ· ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi ÙÔ˘ Ô Î. ¡Ù¿ÓÔ˜ °·˚Ù·Ó›‰Ë˜. ∞˘Ùfi Â›Ó·È Î¿ÙÈ Ô˘ Û›ÁÔ˘Ú· Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔÛ¯ı›... ·fi ÂÈÎÔÈÓˆÓȷ΋˜ ¿Ԅ˘. ∫∞Δ. Δ∞™

°È· ηÏfi; ™Â ·Ó·Û¯ËÌ·ÙÈÛÌfi ÚÔ¯ˆÚ› Ô Î. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘. ∫·È ÔÈÔ˜ Â›Ó·È Ô ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˜ ΛӉ˘ÓÔ˜; ΔËÓ ÒÚ· Ô˘ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ÈÔ ÔÌ·Ï¿ Ë ÎÚ·ÙÈ΋ Ì˯·Ó‹, Ó· ‚ϤÔ˘Ì ÙÔ˘˜ ˘Ô˘ÚÁÔ‡˜ Ó· „¿¯ÓÔÓÙ·È Ó· Ì¿ıÔ˘Ó Ù· Ó¤· ÙÔ˘˜ ·ÓÙÈΛÌÂÓ·. ∫·È ÙfiÙ ı· ˘¿Ú¯ÂÈ Ë ‰ÈηÈÔÏÔÁ›· ÙÔ˘ “ÙÒÚ· Ì·ı·›Óˆ ÙÔ ˘Ô˘ÚÁ›Ԕ ÁÈ· ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ·ÛÙÔ¯›·. ŸÌˆ˜ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ¯ÚfiÓÔ˜ ÁÈ· ηı˘ÛÙ¤ÚËÛË. ªËÓ Í¯ӿÌ fiÙÈ Ë ÙÚfiÈη ı· Ì·˜ ÂÈÛÎÂÊı› Í·Ó¿... º.™.

¶ÚÒÙÔ ‚‹Ì·... ∂›Ó·È ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Â›Ó·È Ë ÚÒÙË ÊÔÚ¿ Ô˘ Á›ÓÂÙ·È Û˘ÛÙËÌ·ÙÈ΋ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ηٷÔϤÌËÛ˘ Ù˘ ÙÂÚ¿ÛÙÈ·˜ ÊÔÚÔ‰È·Ê˘Á‹˜, ÙfiÛÔ ·fi ÙÔ ™¢√∂, fiÛÔ Î·È ·fi ÙË °ÂÓÈ΋ °Ú·ÌÌ·Ù›· ¶ÏËÚÔÊÔÚÈ·ÎÒÓ ™˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ. ∞ÚÁ¿ ‹ ÁÚ‹ÁÔÚ· ı· ¤¯Ô˘Ó “Ê·ÎÂψı›” fiÏÔÈ, ۯ‰fiÓ, ÔÈ ÊÔÚÔÊ˘Á¿‰Â˜, ÌÂÁ¿ÏÔÈ Î·È ÌÈÎÚfiÙÂÚÔÈ. ∫·Ïfi. ∂›Ó·È ÙÔ ÚÒÙÔ ‚‹Ì·. £· Ì›ÓÂÈ, fï˜, ÌÂÙ¤ˆÚÔ; ¢ÈfiÙÈ ·Ó ‰ÂÓ ·Ú¯›ÛÂÈ ¿ÌÂÛ· Ë Â›ÛÚ·ÍË ÙˆÓ ÊfiÚˆÓ Î·È ÙˆÓ ÚÔÛÙ›ÌˆÓ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ı· Â›Ó·È ÂÎÙÂıÂÈ̤ÓË. ∏ ΢‚¤ÚÓËÛË Û¯Â‰È¿˙ÂÈ Ó· ÂÓÙ¿ÍÂÈ ÛÙÔ Ó¤Ô ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi ¤ÛÔ‰· 7,5 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ ·fi ¤ÌÌÂÛÔ˘˜ ÊfiÚÔ˘˜ Î·È ¤ÎÙ·ÎÙ˜ ÂÈÛÊÔÚ¤˜ Û ÂÈÛÔ‰‹Ì·Ù· Î·È ÎÂÚ‰ÔÊfiÚ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ. ª¤ÙÚ· ¿‰Èη Î·È ·ÓÙÈ·Ó·Ù˘Íȷο. ∞˘Ùfi ÙÔ ÔÛfi ÈÛÔ‡Ù·È Ì ÙÔ 15% ÙˆÓ ·Ó›ÛÚ·ÎÙˆÓ ÊfiÚˆÓ Î·È Ù˘ ÊÔÚÔ‰È·Ê˘Á‹˜! ¶Ò˜ Ó· ÂÈÛÙÔ‡Ó ÔÈ Ôϛ٘ Ó· ·ԉ¯ÙÔ‡Ó Ù· Ó¤· ‚¿ÚË fiÙ·Ó ÔÈ ÊÔÚÔÊ˘Á¿‰Â˜ Û˘Ó¯›˙Ô˘Ó Ó· ÚÔηÏÔ‡Ó; ¶Ò˜ Ó· ÂÈÛÙÔ‡Ó fiÙÈ Ë ‚Ô‡ÏËÛË Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ÁÈ· ¤Ó· ‰›Î·ÈÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ ı· ˘ÏÔÔÈËı›; ∞fi “ΔÔ μ‹Ì· Ù˘ ∫˘Úȷ΋˜”

™ÙËÓ ∞ı‹Ó· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ·fi ¯ı˜ Ô Î. ¢. ¶ÈÙÛÈÒÚ˘ Î·È ·ÔʇÁÂÈ ‰ËÏÒÛÂȘ Î·È ÂÌÊ·Ó›ÛÂȘ. ∫Ú·Ù¿ ¯·ÌËÏÔ‡˜ ÙfiÓÔ˘˜ ÛÙËÓ ·ÓÙÈ·Ú¿ıÂÛ‹ ÙÔ˘ Ì ÙÔ ¶∞™√∫ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ù˘ ˘Ô„ËÊÈfiÙËÙ¿˜ ÙÔ˘ Î·È ÂÚÈ̤ÓÂÈ ˆ˜ ÙÔ ÎfiÌÌ· ÙÔ˘ ‰ÂÓ ı· ‰ÒÛÂÈ ÛÙ‹ÚÈÍË ÛÂ Î·Ó¤Ó·Ó ÛÙȘ ·˘ÙÔ‰ÈÔÈÎËÙÈΤ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜, Ì ÛÙfi¯Ô Ó· Ï¿‚ÂÈ Ô ›‰ÈÔ˜, Ì ÙËÓ È‰ÈfiÙËÙ· ÙÔ˘ ÈÛÙÔÚÈÎÔ‡ ÛÙÂϤ¯Ô˘˜, ÙËÓ „‹ÊÔ ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ, Ô˘ ·Ó‹ÎÔ˘Ó ÛÙÔÓ ÚÔԉ¢ÙÈÎfi ¯ÒÚÔ. ∞˘Ùfi ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ˘ÔÛÙËÚ›˙Ô˘Ó Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ ÙÔ˘. ΔÔ ¶∞™√∫ ÎÚ·Ù¿ Â›Û˘ ¯·ÌËÏÔ‡˜ ÙfiÓÔ˘˜, ÁÈ· ÙÔ˘˜ ‰ÈÎÔ‡˜ ÙÔ˘ ÏfiÁÔ˘˜. ¢ÂÓ ÂÈı˘Ì› Û˘ÁÎÚÔ‡ÛÂȘ, ·ÏÏ¿ “‹Û˘¯Ë” ‰È¢ı¤ÙËÛË ÙÔ˘ ı¤Ì·ÙÔ˜. √ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ Î. •˘Ó›‰Ë˜ ÂÓË̤ڈÛ ¯ı˜ Ù· ÙÔÈο ÛÙÂϤ¯Ë fiÙÈ ÙÔ “ÎfiÌÌ· ı· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ ¯ˆÚ›˜ ·ÏÏ·Á¤˜ ÛÙȘ ·ÔÊ¿ÛÂȘ ÙÔ˘” , ÂÓÒ ·Ó¤Ï·‚ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· Ó· Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂÈ ÙÔÓ ÚÒËÓ ¢‹Ì·Ú¯Ô. √ Î. ¶ÈÙÛÈÒÚ˘ ¤¯ÂÈ ÍÂηı·Ú›ÛÂÈ fiÙÈ ÛÙ‹ÚÈÍË ·fi ÙÔ ¶∞™√∫ ‰ÂÓ ı¤ÏÂÈ ÔfiÙ ÏÔÁÈο ‰ÂÓ ı· ··ÓÙ‹ÛÂÈ ÛÙȘ ÎÏ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ Î. •˘Ó›‰Ë ηıÒ˜ ÁÓˆÚ›˙ÂÈ ÂÎ ÙˆÓ ÚÔÙ¤ÚˆÓ ÙÈ ı¤ÏÂÈ Ó· ÙÔ˘ ÂÈ. √È ÏËÚÔÊÔڛ˜ fï˜ ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó ˆ˜ Ô ÚÒËÓ ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ¤¯ÂÈ Â·Ê¤˜ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· Î·È fi¯È ÌfiÓÔ ‰ÂÓ ÂÈı˘Ì› Ó· ÎÏ›ÛÂÈ ÙȘ fiÚÙ˜ Ì ÙÔ ¶∞™√∫ ·ÏÏ¿ ·Ï‡ÂÈ ÁÈ· ÙËÓ Â›Ù¢ÍË ÙˆÓ ÛÙfi¯ˆÓ ÙÔ˘. √ ÚÒËÓ ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ Ú›¯ÓÂÈ ÙȘ ˙·ÚȤ˜ ÙÔ˘ Î·È ·›˙ÂÈ ÁÈ· Ù· ÓÙfiÚÙÈ· ‹ ÙȘ ÂÍ¿Ú˜.

ÕÌÂÛ· ∞Ó ÔÈ ÙÔ˘·Ï¤Ù˜ ÛÙÔ ¿ÚÎÔ ÙˆÓ ¶·Ï·ÈÒÓ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÂÛÙ›· ÌfiÏ˘ÓÛ˘, Â›Ó·È ¤Ó· ı¤Ì· Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ÙÔ ÂÍÂÙ¿ÛÂÈ ÛÔ‚·Ú¿ Ë ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ μfiÏÔ˘. ∫·È ·fi ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ‰È·ÈÛÙˆı› Ë ÚÔ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓË Î·Ù·ÁÁÂÏ›·, ÙfiÙÂ Ô ·Ó¿‰Ô¯Ô˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ ·Ó·Ï¿‚ÂÈ ÙÔÓ Î·ı·ÚÈÛÌfi ÙÔ˘˜, Ú¤ÂÈ Ó· ÎËÚ˘¯ı› ¿ÌÂÛ· ¤ÎÙˆÙÔ˜, fiˆ˜ ‰ÂÛ̇ÙËΠÛÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ μfiÏÔ˘, Ô ·ÚÌfi‰ÈÔ˜ ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ ∫·ı·ÚÈfiÙËÙ·˜ °. ∫Ô˘ÚÙ›Ó·˜. °.•.


∞fi„ÂȘ 4

ΔƒπΔ∏ 31 ∞À°√À™Δ√À 2010

ΔÔ ‚‹Ì· ÙÔ˘ ÔÏ›ÙË [∂¶π™Δ√§∂™, ∂¶π™∏ª∞¡™∂π™, ™Ã√§π∞]

√È ÈÛÙÔÚÈΤ˜ ¤‰Ú˜ ¢‹ÌˆÓ √ Î. £·Ó¿Û˘ ΔÛԇη˜ ÁÚ¿ÊÂÈ:

“⁄ÛÙÂÚ· ·fi ÙȘ ‚·Ú‡Á‰Ô˘˜ ‰ËÏÒÛÂȘ ÙˆÓ Î˘‚ÂÚÓÒÓÙˆÓ ÂÚ› “∫Ú¿ÙÔ˘˜ Î·È ÔÏÈÙÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÛÙËÓ ˘ËÚÂÛ›· ÙÔ˘ ÔÏ›ÙË” , Ì ȉȷ›ÙÂÚË ·Ó·ÊÔÚ¿ ÛÙÔÓ “∫·ÏÏÈÎÚ¿ÙË” Î·È ÙȘ ·ÏÏ·Á¤˜ Ô˘ ʤÚÓÂÈ ÛÙËÓ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË fiÔ˘, ηٿ ÙȘ ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘˜, ÂÓۈ̷ÙÒÓÔÓÙ·È fiϘ ÔÈ ·Í›Â˜ Ù˘ ‰È·Î˘‚¤ÚÓËÛ‹˜ ÙÔ˘˜, ·˜ ‰Ô‡Ì ·ÎfiÌË ÌÈ· ·fi ·˘Ù¤˜. πÛÙÔÚÈΤ˜ ¤‰Ú˜ ÙˆÓ ¢‹ÌˆÓ ÙÔ˘ “∫·ÏÏÈÎÚ¿ÙË”. ø˜ ÁÓˆÛÙfiÓ Ô Î‡ÚÈÔ˜ ƒ·ÁÎÔ‡Û˘ Î·È ÔÈ Û˘Ó ·˘ÙÒ Î‡ÚÈÔ˜ ¡ÙfiÏÈÔ˜, ΢ڛ· Δ˙¿ÎÚË Î·È ÏÔÈÔ›, Û˘Ó¤ÛÙËÛ·Ó ÁÈ· ÙËÓ ·ÙÚ›‰· Ì·˜ ¢π∞∫√™π√À™ Δƒπ∞¡Δ∞ ¶∂¡Δ∂ (235) ¢‹ÌÔ˘˜ ÙÔ˘ “∫·ÏÏÈÎÚ¿ÙË” , ÛÂ Û˘Ì˘Îӈ̤ÓË Û˘Û΢·Û›· Û˘ÓÙ·Á‹˜ ‰È·Ù·ÎÙÈ΋˜ ¢.¡.Δ., ¤ÙÛÈ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÈÛ¯˘Ú›˙ÔÓÙ·È. ∞fi ·˘ÙÔ‡˜ Δƒπ∞¡Δ∞ √∫Δø (38) ÂÎÙfi˜ ·fi ÙȘ ¤‰Ú˜ ÙÔ˘˜ ¤¯Ô˘Ó Î·È π™Δ√ƒπ∫∂™ (¤‰Ú˜). √È ¿ÏÏÔÈ ÂηÙfiÓ ÂÓÂÓ‹ÓÙ· ÂÙ¿ (197) no, ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó. ΔÔ ÙÈ ÛËÌ·›ÓÂÈ Ô fiÚÔ˜ ÈÛÙÔÚÈ΋ ¤‰Ú· ‰ÂÓ Î·ıÔÚ›˙ÂÙ·È ÛÙÔ ¡fiÌÔ. ΔÔ ¤‰Ú˜, ÁÈ· Ó· ÌËÓ ·ÚÂÍËÁԇ̷ÛÙÂ, ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÏË, ¯ˆÚÈfi, fiÔ˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ë ÎÂÓÙÚÈ΋ ‰ÈÔ›ÎËÛË. °È· ÙȘ ÈÛÙÔÚÈΤ˜ ¤‰Ú˜ ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È ÂÍËÁ‹ÛÂȘ. °È·Ù› ÛˆÛÙ¿ Ì‹Î·Ó Û·Ó fiÚÔ˜ ÛÙ· ‰‡ÛÎÔÏ· ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÌÈÎÚÔ‡˜ Ï·Ô‡˜ ¯ÚfiÓÈ· Ù˘ ·ÁÎÔÛÌÈÔÔ›ËÛ˘, fï˜ Ì ÚÔÛ‚ÏËÙÈÎfi ÁÈ· ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ Û¯Â‰fiÓ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ÙÚfiÔ. ªfiÓÔÓ 38 ·fi ÙÔ˘˜ 235 ¢‹ÌÔ˘˜ ¤¯Ô˘Ó ÈÛÙÔÚÈΤ˜ ¤‰Ú˜; ∂ÎÙfi˜ ·fi fiÏÂȘ Î·È ¯ˆÚÈ¿ ·Ó·ÁÚ¿ÊÔÓÙ·È ÛÙÔ ¡fiÌÔ ˆ˜ ÈÛÙÔÚÈΤ˜ ¤‰Ú˜, ηÈ: ·Ú¯·ÈÔÏÔÁÈÎÔ› ¯ÒÚÔÈ fiˆ˜, ∞Ú¯·›· ∂›‰·˘ÚÔ˜ ¢‹ÌÔ˘ ∂ȉ·‡ÚÔ˘ ¡ÔÌÔ‡ ∞ÚÁÔÏ›‰·˜, ËÁ¤˜, fiˆ˜ ËÁ¤˜ ΔÂÙÚ·Ê˘Ï›·˜ ¢‹ÌÔ˘ °ÂˆÚÁ›Ô˘ ∫·Ú·˚ÛοÎË ¡ÔÌÔ‡ ÕÚÙ·˜ ‹ Â›Ó·È ‰ÈϤ˜, fiˆ˜ ∫·ÛÙ¤ÏÏÈ Î·È ∞ÚηÏÔ¯ÒÚÈ ¢‹ÌÔ˘ ªËÓÒ·˜ ‰ȿ‰·˜ ¡ÔÌÔ‡ ∏Ú·ÎÏ›Ԣ. 줂·È· ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Ù˘ ΔÂÙÚ·Ê˘Ï›·˜ Ë Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· Â›Ó·È ¶ËÁ¤˜ Ì ÌÂÁ¿ÏÔ ¶. ∫·Ó¤Ó·˜ ‰ÂÓ ÙÔ Â›‰Â; ∞˜ ÙÔ ‰ÈÔÚıÒÛÔ˘Ó ÁÈ·Ù› Â›Ó·È ÓÙÚÔ‹ ÁÈ· ÙÔÓ Ì·ÚÙ˘ÚÈÎfi ·˘Ùfi ÙfiÔ ÙˆÓ ÌÂÁ¿ÏˆÓ ı˘ÛÈÒÓ. ∂Ó ¿ÛË ÂÚÈÙÒÛÂÈ Ô ¡fiÌÔ˜ „ËÊ›ÛÙËΠ·fi ÙÔ˘˜ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ ÙÔ˘ ΢‚ÂÚÓÒÓÙÔ˜ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ Î·È Ê¤ÚÂÈ ÙȘ ˘ÔÁڷʤ˜ ÙˆÓ Î˘Ú›ˆÓ ΢ÚÈÒÓ ƒ·ÁÎÔ‡ÛË, ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘, ∫·ÙÛ¤ÏË, ªÈÚÌ›ÏË, •ÂÓÔÁÈ·ÓÓ·ÎÔÔ‡ÏÔ˘, ª·Ù˙ÂÏ‹, ∫·ÛÙ·Ó›‰Ë, ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë Î·È °ÂÚÔ˘Ï¿ÓÔ˘, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Ì ÙȘ ˘Ô˘ÚÁÈΤ˜ ÙÔ˘˜ ȉÈfiÙËÙ˜

Ì¿ÏÏÔÓ Î·Ï‡ÙÔ˘Ó fiϘ ÙȘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ÙˆÓ πÛÙÔÚÈÎÒÓ ∂‰ÚÒÓ. Δ¤ÙÔÈ· ÂÈÙ˘¯›·! ∫·È ÛÙË ÁÂÈÙÔÓÈ¿ Ì·˜, ÁÈ· Ó· ÌËÓ Í¯ÓÈfiÌ·ÛÙÂ, ˘¿Ú¯Ô˘Ó ‰‡Ô ÈÛÙÔÚÈΤ˜ ¤‰Ú˜: ∫ÈÏÂÏ¤Ú ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ∫ÈÏÂÏ¤Ú Î·È ∞ÌÂÏ¿ÎÈ· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ΔÂÌÒÓ. ΔÔ˘ ¡ÔÌÔ‡ §¿ÚÈÛ·˜ ‚¤‚·È·. ™ÙË ª·ÁÓËÛ›· NO, fi¯È ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Ù›ÔÙ ÈÛÙÔÚÈÎfi. Œ Ú ηٷη¸Ì¤Ó˜ ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ· Ì ÙËÓ ∂·Ó¿ÛÙ·Û‹ ÛÔ˘, ªËÏȤ˜ Ì ÙÔ˘˜ ‰¿ÛηÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ °¤ÓÔ˘˜, μÂÏÂÛÙ›ÓÔ Ì ÙȘ ºÂÚ¤˜ Î·È ÙÔÓ ƒ‹Á· ÛÔ˘, ™¤ÛÎÏÔ Ì ÙÔÓ ·Ú¯·ÈfiÙÂÚÔ ÔÈÎÈÛÌfi ÛÔ˘, Ì·ÚÙ˘ÚÈ΋ ¢Ú¿ÎÂÈ·, ·¿ÙËÙÔ ΔÚ›ÎÂÚÈ Î·È ÙfiÛÔÈ ¿ÏÏÔÈ ÁÈ· Ó· ÌË Û·˜ ÎÔ˘Ú¿Ûˆ. ¢¤ÛÙ Ò˜ ηٿÓÙËÛ·Ó ÙÔÓ Û˘Ó‰ËÌÈÔ˘ÚÁfi ÙÔ˘ ¶·ÚıÂÓÒÓ·. ¡· ÙÔ˘ ¿ÚÔ˘Ó Ì ÙÔ ¤ÙÛÈ ı¤Ïˆ ÙÔ fiÓÔÌ· Ô˘ ¿ÊËÛ ·Ú·Î·Ù·ı‹ÎË ÛÙËÓ πÛÙÔÚ›· Ì·˜ Î·È Ó· ÙÔ ‚¿ÏÔ˘Ó “ÌfiÛÙÚ·” Û ¡fiÌÔ Ô˘ ·Ê‹ÓÂÈ ∂∫∞Δ√¡ ∂¡∂¡∏¡Δ∞ ∂¶Δ∞ (197) ¢‹ÌÔ˘˜ “·ÓÈÛÙfiÚËÙÔ˘˜” . §Â˜ Î·È Ù· ÁÂÁÔÓfiÙ· Ô˘ ÛËÌ¿‰Â„·Ó ÙËÓ πÛÙÔÚ›· οı ÁˆÓÈ¿˜ Ù˘ ·ÙÚ›‰·˜ Ì·˜ ¤ÁÈÓ·Ó ÂÎÙfi˜ ÙfiÔ˘ Î·È ¯ÚfiÓÔ˘. ª¿ÏÏÔÓ ÔÈ Û˘ÓÙ¿ÎÙ˜ ÙÔ˘, ·˘ÙÔ› Ô˘ ÙÔÓ „‹ÊÈÛ·Ó Î·È ·˘ÙÔ› Ô˘ ÙÔÓ ˘¤ÁÚ·„·Ó, Â›Ó·È ÂÎÙfi˜. Ÿ¯È ‚¤‚·È· Ô ¶Úfi‰ÚÔ˜. Δ˘ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ ÂÓÓÔÒ. °È’ ·˘Ùfi Î·È Ú¤ÂÈ ÚÈÓ Â›Ó·È ·ÚÁ¿ Î·È ÁÈ· ÙÔ ‰ÈÎfi Ì·˜ ÙfiÔ, Ó· ·Ê˘ÓÈÛÙÔ‡ÌÂ. ŸÛÔÈ ı¤ÏÔ˘Ó ÙȘ “¢Ô̤˜ ÙÔ˘ ∫·ÏÏÈÎÚ¿ÙË” ·˜ ˙ËÙ‹ÛÔ˘Ó ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ Ó· ÌÂÈ Ë πÛÙÔÚ›· ÙÔ˘˜, ·ÊÔ‡ ‰ÂÓ ‚ϤÔ˘Ó fiÙÈ Ì ¢ËÌÔÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ™∞ƒ∞¡Δ∞ ∂¡¡∂∞ (49) ÌÂÏÒÓ ·fi ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ∂π∫√™π ∂¶Δ∞ (27), ÔÛÔÛÙfi 55%, ·fi ÙÔ μfiÏÔ, ÔÈ ÌÈÎÚÔ› ∞ÁÚÈ¿, ∞ÈÛˆÓ›·, πˆÏÎfi˜, ¡¤· ∞Á¯›·ÏÔ˜, ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿, ∞ÚÙ¤Ìȉ·, ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ·, ·ÎfiÌË Î·È ·˘Ù‹ Ë ¡¤· πˆÓ›· η̛· Ù‡¯Ë ¤¯Ô˘Ó. Ÿ,ÙÈ ı¤ÏÂÈ Î¿ÓÂÈ Ô μfiÏÔ˜. ŸÛÔÈ ‰È·ÊˆÓÔ‡Ó ·˜ ‰ÒÛÔ˘Ó ÙËÓ ·¿ÓÙËÛË Ô˘ Ú¤ÂÈ. ∫·È ÁÈ· ÙÔÓ ÌÂÁ¿ÏÔ ·‰ÈÎË̤ÓÔ ÙÔ ∫ÂÓÙÚÈÎfi ¶‹ÏÈÔ Â·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÔ˘ÌÂ: ¢∏ª√™ ∫∂¡Δƒπ∫√À ¶∏§π√À, ÌÈ· ·Ú¿Ù·ÍË Ì ÙÔÓ ›‰ÈÔ Ù›ÙÏÔ Î·È ‰˘Ô „ËÊÔ‰¤ÏÙÈ· ¤Ó· ÁÈ· οı “∫·ÏÏÈÎÚ¿ÙÂÈÔ” , μfiÏÔ˘ Î·È ¡ÔÙ›Ô˘ ¶ËÏ›Ô˘. ÕÏψÛÙ ÛÙÔ ¡fiÌÔ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Î·È Ù· “ÎÚ˘Ê¿ fiÏ·” Î·È ÁÈ· ·˘Ù¿ ·Ó ¯ÚÂÈ·ÛÙ› ı· Â·Ó¤ÏıÔ˘ÌÂ. ∂› ÙË Â˘Î·ÈÚ›· ÙÈ ·¤ÁÈÓ·Ó ÙÔ ∞Ó·ÙÔÏÈÎfi, ÙÔ ¢˘ÙÈÎfi, ÙÔ μfiÚÂÈÔ ¶‹ÏÈÔ; ∂›Ó·È ·ÎfiÌË Â‰Ò ‹ ‹Ú·Ó ÙˆÓ ÔÌÌ·ÙÈÒÓ ÙÔ˘˜ ÚÔ˜ ·Ó·˙‹ÙËÛË ÙÔ˘ Ú·ÁÌ·ÙÈÎÔ‡ ∫·ÏÏÈÎÚ¿ÙË; °È·Ù› ÙÔ ¡fiÙÈÔ ¶‹ÏÈÔ, ·ÊÔ‡ ηٿÈ ÙÔ ΔÈÛ·›Ô, ¤ÌÂÈÓÂ Ô ÌÔÓ·‰ÈÎfi˜, ηْ fiÓÔÌ·, ÂÎÚfiÛˆÔ˜ ÙÔ˘ Í·ÎÔ˘ÛÙÔ‡ ‚Ô˘ÓÔ‡. ¶Ô˘ ¤¯·Û Ì ÙËÓ ·ÓfiËÙË Î·È ·ÓÈÛÙfiÚËÙË ·˘Ù‹ ηٿÙÌËÛË ÌÈ· ·ÎfiÌË Â˘Î·ÈÚ›· Ó·

¶·Ú¿ÍÂÓ·...

¢È·Ù‹ÚËÛ ٷ ÚˆÙ›· ∏ ÛÂÈÚ¿ “Mad Men” ‰È·Ù‹ÚËÛ ٷ Û΋ÙÚ· Ù˘ ηχÙÂÚ˘ ‰Ú·Ì·ÙÈ΋˜ ÛÂÈÚ¿˜ ÛÙ· μÚ·‚›· ŒÌÌ˘, Ù· ŸÛÎ·Ú Ù˘ ·ÌÂÚÈηÓÈ΋˜ ÙËÏÂfiÚ·Û˘, ÂÓÒ ÙÔ “Modern family” ΤډÈÛ ÙÔ ‚Ú·‚Â›Ô Î·Ï‡ÙÂÚ˘ ΈÌÈ΋˜ ÛÂÈÚ¿˜, ÂÎÙÔ›˙ÔÓÙ·˜ ÙÔ “30 Rock” . ∏ ÛÂÈÚ¿ “Glee” , Ô˘ ›¯Â ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ·fi 10 ˘Ô„ËÊÈfiÙËÙ˜, ·¤Û·Û ÙÂÏÈο ‰‡Ô ‚Ú·‚›·: ‚’ Á˘Ó·ÈΛԢ ÚfiÏÔ˘ Û Έ̈‰›· (Δ˙¤ÈÓ §ÈÓÙ˜) Î·È ÛÎËÓÔıÂÛ›·˜ (ƒ¿È·Ó ª¤ÚÊÈ). Δ· ‚Ú·‚›· ·’ ÚfiÏÔ˘ Û ‰Ú·Ì·ÙÈ΋ ÛÂÈÚ¿ ‹Á·Ó ÛÙÔ˘˜ ªÚ¿È·Ó ∫Ú¿ÓÛÙÔÓ (“Breaking Bad” ) Î·È ∫›Ú· ™¤Ù˙ÁÔ˘ÈÎ (“The Closer” ), ÂÓÒ Ù· ‚Ú·‚›· ‚’ ÚfiÏÔ˘ Û ‰Ú·Ì·ÙÈ΋ ÛÂÈÚ¿ ΤډÈÛ·Ó ÔÈ Õ·ÚÔÓ ¶ÔÏ (“Breaking Bad”) Î·È ÕÚÙÛÈ ¶·ÓÙ˙¿ÌÈ (“The Good Wife”). ™ÙÔ˘˜ ŒÓÙÈ º¿ÏÎÔ (“Nurse Jackie” ) Î·È Δ˙ÈÌ ¶¿ÚÛÔÓ˜ (“The Big Bang Theory” ) ·ÔÓÂÌ‹ıËÎ·Ó Ù· ‚Ú·‚›· ·’ ÚfiÏÔ˘ Û ΈÌÈ΋ ÛÂÈÚ¿. ∞fi Ù· ·È¯Ó›‰È· ÚÈ¿ÏÈÙÈ Í¯ÒÚÈÛÂ Ë ÂÎÔ-

ÚÔ‚ÏËı› ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË, ÙÔ ¯¿ÚÙË Ù˘ Î·È ÙÔ˘˜ Ï·Ô‡˜ Ù˘, ΢ڛˆ˜ ·˘ÙÔ‡˜. ∞˘Ù‹ Î·È ·Ó ‹Ù·Ó ∞ÏÏ·Á‹” .

∏ ÁÚ·ÌÌ‹ ÁÈ· ™ÔÚ¿‰Â˜ √ Î. ™¿‚‚·˜ ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘, ÏÔÈÔÎÙ‹Ù˘ ÙÔ˘ º/° “™ÔÚ¿‰Â˜” , ·¢ı˘ÓfiÌÂÓÔ˜ ÛÙË ¡Ô̷گȷ΋ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË, ÁÚ¿ÊÂÈ:

“∂› ÔÏfiÎÏËÚ˜ ‰ÂηÂٛ˜ οو ·fi ÙËÓ ·ÛÊ˘ÎÙÈ΋ ›ÂÛË ÙˆÓ ÌÂÙ·ÊÔÚ¤ˆÓ (ȉÈÔÎÙËÙÒÓ º/° Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ Î·È ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ Ì ›‰Ë ‰È·ÙÚÔÊ‹˜) ˙ËÙÔ‡Û·Ù ·ÂÁÓˆṲ̂ӷ ·fi ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ∂ÌÔÚÈ΋˜ ¡·˘ÙÈÏ›·˜ Î·È ·fi ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ ·ÎÙÔÏÔ˚ÎÒÓ ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ, Ì ÈÂÛÙÈÎfi, ·ÎfiÌ· Î·È ·Ú·ÎÏËÙÈÎfi ÙÚfiÔ, Ó· ÚÔÛÙÂı› ÏÔ›Ô ÛÙȘ ηÏÔηÈÚÈÓ¤˜ ÂÚÈfi‰Ô˘˜, ÒÛÙ ӷ ÌÂٷʤÚÔÓÙ·È Î·È Ù· º/° Ô¯‹Ì·Ù·, ηıfiÙÈ ÏfiÁˆ ¤ÏÏÂȄ˘ ¯ÒÚÔ˘, Ù· ÌÔӛ̈˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈÔ‡ÌÂÓ· ÏÔ›· ÛÙȘ ™ÔÚ¿‰Â˜ ¤‰ÈÓ·Ó ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ· ÛÙ· ∂πà Ì Â·ÎfiÏÔ˘ıÔ ÙËÓ ÔÏ˘‹ÌÂÚË ·Ú·ÌÔÓ‹ ÙˆÓ º/° ÛÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ‹ ÙˆÓ ÓËÛÈÒÓ. ªÂÙ¿ ·fi ÔÏÏ¿ ¯ÚfiÓÈ·, Ô ˘ÔÁÚ·ÊfiÌÂÓÔ˜ ˙ÒÓÙ·˜ ÙÔ Úfi‚ÏËÌ·, ·ÔÊ¿ÛÈÛ· Ó· ¿Úˆ ÙÔÓ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfi Ú›ÛÎÔ Ó· ‰ÚÔÌÔÏÔÁ‹Ûˆ ÙÔ º/° SPORADES. √È ‰È·‰Èηۛ˜ ‰ÚÔÌÔÏfiÁËÛ˘ ÙÔ˘ ÏÔ›Ô˘ ·Ù˘¯Ò˜ Ì ·Ó¿Áη۷Ó, ÒÛÙ ӷ οӈ ¤Ó·ÚÍË ‰ÚÔÌÔÏÔÁ›ˆÓ ·fi ÙȘ ·Ú¯¤˜ ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘. ∏ ¯ÚÔÓÈ΋ Û˘Á΢ڛ· Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÎÚ›Û˘ Ì›ˆÛ ÙËÓ Î›ÓËÛË ÙˆÓ ∂πÃ, ¿ÊËÛ ‰È·ı¤ÛÈÌÔ ¯ÒÚÔ ÛÙÔ ‹‰Ë ˘¿Ú¯ÔÓ ÏÔ›Ô, ÒÛÙ ӷ ÌÔÚ› Ó· “ÛËÎÒÛÂÈ” ÙËÓ Î›ÓËÛË ÙˆÓ ÊÔÚÙËÁÒÓ, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙÔ ™¶√ƒ∞¢∂™, ÙÔ Ì‹Ó· Ì ÙËÓ ˘„ËÏfiÙÂÚË, ˘ÔÙ›ıÂÙ·È, ΛÓËÛË Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ Ì ̤ÁÈÛÙË ˙ËÌÈ¿ (ÌÂÙ¤ÊÂÚ 2 ¤ˆ˜ 4 ÊÔÚÙËÁ¿ ·Ó¿ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ) Î·È ‚¤‚·È· Ë ÚÔÔÙÈ΋ ÙÔ˘ ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ Ó· Â›Ó·È ÙfiÛÔ ˙ÔÊÂÚ‹, ÒÛÙ ӷ Ì ԉËÁ› ÛÙËÓ ·fiÛ˘ÚÛË Î·È ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ÏÔ›Ô˘ Û ¿ÏÏË ÁÚ·ÌÌ‹. ∫.Î. ∞˘ÙÔ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÔ› ¶·Ú¿ÁÔÓÙ˜, ™·˜ ˙ËÙÒ Ó· ÌÂٷʤÚÂÙ Û fiÏÔ˘˜ ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ Û·˜ ÌÂÙ¤ÊÂÚ·Ó ÙËÓ ›ÂÛË ÚÔ˜ ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô Î·È ÙȘ ∞ÎÙÔÏÔ˚Τ˜ ∂Ù·ÈÚ›˜, fiÙÈ Â›Ó·È ÚÔ˜ ÙÔ Û˘ÌʤÚÔÓ ÙÔ˘˜, Ì ÔÔÈÔ‰‹ÔÙ ÙÚfiÔ, Ó· ÎÚ·Ù‹ÛÔ˘Ó ÙÔ ÏÔ›Ô ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹. ¢ÂÓ ˘·ÈÓ›ÛÛÔÌ·È Ó· ÌÂÙ·ÊÂÚı› Ë Î›ÓËÛË ÚÔ˜ ÙÔ ™¶√ƒ∞¢∂™, ηı’ fiÙÈ Ë ˘¿Ú¯Ô˘Û· ÂÙ·ÈÚ›· ÁÈ· ÔÏÏ¿ ¯ÚfiÓÈ· ·ÔÙÂÏÔ‡Û ÙË ÌfiÓÈÌË ‰È¤ÍÔ‰Ô, ÒÛÙÂ Î·È Ì ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· (Û‡Ìʈӷ Ì ٷ ÏÂÁfiÌÂÓ· ÙˆÓ ÌÂÙ·ÊÔÚ¤ˆÓ). øÛÙfiÛÔ, ¤ÛÙˆ Û ÌÈ· ·Ó·ÏÔÁ›· 1 ÚÔ˜ 2 ‹ 1 ÚÔ˜ 3 ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ¿ ÙÔ˘˜, Ó· ÛÙËÚ›ÍÔ˘Ó ÙËÓ

Ì‹ “Top Chef” .∫·Ï‡ÙÂÚË Ì›ÓÈ ÛÂÈÚ¿ ·Ó·‰Â›¯ıËÎÂ Ë ·Ú·ÁˆÁ‹ ÙˆÓ ™Ù›‚ÂÓ ™›ÏÌÂÚÁÎ Î·È ΔÔÌ Ã·ÓΘ “The Pacific” Î·È Î·Ï‡ÙÂÚË ÙËÏÂÙ·ÈÓ›· ÙÔ “Temple Grandin” . ∂›Û˘, Ù· ‚Ú·‚›· ηχÙÂÚ˘ ·Ó‰ÚÈ΋˜ Î·È Á˘Ó·ÈΛ·˜ ÂÚÌËÓ›·˜ Û ̛ÓÈ ÛÂÈÚ¿ ‹ ÙËÏÂÙ·ÈÓ›· ·ÔÓÂÌ‹ıËÎ·Ó ÛÙÔ˘˜ ∞Ï ¶·ÙÛ›ÓÔ (“You Don’t Know Jack” ) Î·È ∫ÏÂÚ ¡Ù¤ÈÓ˜ (“Temple Grandin” ). °È· ÙÔÓ ∞Ï ¶·ÙÛ›ÓÔ ‹Ù·Ó ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ∂ªªÀ Ù˘ ηÚȤڷ˜ ÙÔ˘, ηıÒ˜ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë ‰È¿ÎÚÈÛË Â›¯Â Î·È ÙÔ 2004 ÁÈ· ÙËÓ ÂÚÌËÓ›· ÙÔ˘ ÛÙË Ì›ÓÈ ÛÂÈÚ¿ “Angels in America” .

¢ÂÓ ‚¿˙ÂÈ Ì˘·Ïfi ™˘ÓÂÏ‹ÊıË ÁÈ· ÌÈ· ·ÎfiÌ· ÊÔÚ¿ Ô °¿ÏÏÔ˜ “™¿ÈÓÙÂÚÌ·Ó” Ô˘ ÛηÚʿψÛ Û ¤Ó· 57ÒÚÔÊÔ ÎÙ›ÚÈÔ ÛÙÔ ™›‰ÓÂ˚. √ 48¯ÚÔÓÔ˜ ∞Ï¤Ó ƒÔÌ¤Ú ¤ÂÛ ÛÙ· ¯¤ÚÈ· ÙˆÓ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÒÓ ÌfiÏȘ ¤ÊÙ·Û ÛÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹ ÙÔ˘ ∫ÙÈÚ›Ô˘ §˘ÌÈ¤Ú ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ ™›‰ÓÂ˚. √ ƒÔÌ¤Ú ¯ÚÂÈ¿ÛÙËΠ20 ÏÂÙ¿ ÁÈ· Ó· ·Ó·Ú-

ÚȯËı› ÛÙÔ ‡„Ô˘˜ 151 ̤ÙÚˆÓ ÎÙ›ÚÈÔ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ Ù· Á˘ÌÓ¿ ÙÔ˘ ¯¤ÚÈ· Î·È ¯ˆÚ›˜ Ó· ¤¯ÂÈ Ï¿‚ÂÈ Î·Ó¤Ó· ̤ÙÚÔ ·ÛÊ·Ï›·˜. ¶ÂÚ›Ô˘ ÂηÙfi ¿ÓıÚˆÔÈ Â›¯·Ó Û˘ÁÎÂÓÙÚˆı› ÛÙÔ Â˙Ô‰ÚfiÌÈÔ Î·È ˙ËÙˆÎÚ·‡Á·˙·Ó fiÙ·Ó ¤Ù˘¯Â ÙÔ ÛÎÔfi ÙÔ˘. √ ·Ú¿ÙÔÏÌÔ˜ °¿ÏÏÔ˜ ¤¯ÂÈ Û˘ÏÏËÊı› ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ Û ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ¯ÒÚ˜, ÁÈ·Ù› ÔÈ ·Ú¯¤˜ Û¿ÓÈ· ‰›ÓÔ˘Ó ÙËÓ ¤ÁÎÚÈÛ‹ ÙÔ˘˜ ÁÈ· ·˘Ù¤˜ ÙȘ ÂÈΛӉ˘Ó˜ ·Ó·ÚÚȯ‹ÛÂȘ... ªfiÓÔ ÛÙËÓ ∞˘ÛÙÚ·Ï›· ¤¯ÂÈ Û˘ÏÏËÊı› ‰‡Ô ÊÔÚ¤˜. √ ƒÔÌ¤Ú ¿Ú¯ÈÛ ӷ ÛηÚÊ·ÏÒÓÂÈ Û ÎÙ›ÚÈ· Û ËÏÈΛ· 12 ÂÙÒÓ fiÙ·Ó ÎÏÂȉÒıËΠ¤Íˆ ·fi ÙÔ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ¿ ÙÔ˘. ∞Ó¿ÌÂÛ· ÛÙ· ÂÈÙ‡ÁÌ·Ù¿ ÙÔ˘ Â›Ó·È Ë “ηٿÎÙËÛË” ÙÔ˘ ™›·Ú˜ Δ¿Ô˘ÂÚ˜ ÛÙÔ ™ÈοÁÔ Î·È ÙÔ˘ Δ·˚¤È 101 ÛÙËÓ Δ·˚‚¿Ó.

ŒÓ· ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi ‚Ú·‚Â›Ô ÁÈ· ÙÔÓ Δ˙ÔÚÙ˙ ŒÓ· ·ÎfiÌ· ‚Ú·‚Â›Ô ÚfiÛıÂÛ ÛÙË Û˘ÏÏÔÁ‹

ÂÈ‚›ˆÛË Î·È ÙÔ˘ ‰Â‡ÙÂÚÔ˘ ÏÔ›Ô˘ ̤¯ÚÈ ÙÔÓ ∞Ú›ÏÈÔ, ÁÈ·Ù› ÙfiÙ ı· ·Ú¯›ÛÔ˘Ó Î·È ¿ÏÈ Ó· ·Ú·Î·ÏÔ‡Ó Î·È Ó· Ȥ˙Ô˘Ó ÁÈ· ÂÈϤÔÓ ÏÔ›Ô, ÂÓ fi„ÂÈ ÙÔ˘ ·ÓÂÊԉȷÛÌÔ‡ ÙˆÓ ÓËÛÈÒÓ ÁÈ· ÙËÓ ÂfiÌÂÓË ÛÂ˙fiÓ. ∂¿Ó ‰ÂÓ ÛÙËÚȯı› ÙÔ ÏÔ›Ô Î·È ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·ÔʇÁˆ ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ˙ËÌÈ¿, ÌÔ˘ Â›Ó·È Ôχ ‡ÎÔÏÔ Ó· ÙÔ ÌÂٷʤڈ ¿ÌÂÛ· Û ¿ÏÏË ·Ô‰ÔÙÈÎfiÙÂÚË ÁÚ·ÌÌ‹ Î·È Ê˘ÛÈο ÔÈ ȤÛÂȘ Î·È Ù· ·‰È¤ÍÔ‰· ÁÈ· Ù· ÊÔÚÙËÁ¿ ı· ·Ú¯›ÛÔ˘Ó ·fi ÙËÓ ·Ú¯‹ Ù˘ ¿ÓÔÈ͢. ¢ÂÓ ÚÔÛ‰ÔÎÒ ÎÂÚ‰ÔÊÔÚ›· ̤¯ÚÈ ÙfiÙÂ. ∞Ï¿, ÛÙ‹ÚÈÍË ÙˆÓ ÂÛfi‰ˆÓ ÙÔ˘ ÏÔ›Ô˘, ÒÛÙ ӷ ÙÔ ¤¯Ô˘Ó ‰›Ï· ÙÔ˘˜ ̤¯ÚÈ ÙËÓ ÂfiÌÂÓË ÛÂ˙fiÓ Ô˘ ÔˆÛ‰‹ÔÙ ı· Í·Ó·¤¯Ô˘Ó Úfi‚ÏËÌ·. ÕÏψÛÙÂ, ÂÏ›˙Ô˘ÌÂ Ë ÂfiÌÂÓË ÛÂ˙fiÓ Ó· Â›Ó·È Î·Ï‡ÙÂÚË Î·È Ó· ‰ÒÛÂÈ ÈÔ ÔÏÏ¿ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· ÛÙ· Ô¯‹Ì·Ù· Î·È ÛÙ· ÏÔ›·. ∏ ÂÈÏÔÁ‹ Â›Ó·È ÛÙ· ¯¤ÚÈ· ÙˆÓ ÊÔÚÙËÁÒÓ. ™ÙËÚ›˙ÔÓÙ·˜ ÌfiÓÔ ¤Ó· ÏÔ›Ô, ·Ó·fiÊ¢ÎÙ· ı· Ì›ÓÔ˘Ó ÌfiÓÔ Ì ·˘Ùfi. ∏ ÂÌÂÈÚ›· ‰È‰¿ÛÎÂÈ! ΔÔ ™¶√ƒ∞¢∂™ ı· ¤¯ÂÈ ÂÈÏÔÁ¤˜ Û ¿ÏϘ ÁÚ·Ì̤˜, Ù· ÊÔÚÙËÁ¿ Ì¿ÏÏÔÓ ‰ÂÓ ı· ¤¯Ô˘Ó. ∞˜ οÓÔ˘Ó, ÏÔÈfiÓ, ÙȘ ‰ÈΤ˜ ÙÔ˘˜ ÂÈÏÔÁ¤˜, ÁÈ· ÙÔ Û˘ÌʤÚÔÓ ÙÔ˘˜” .

∫¿ÓÈÛÌ· ÛÙ· Û¯ÔÏ›· √ Î. ¢ÈÔÓ‡Û˘ ™Ù·Ì¿Ù˘ ÁÚ¿ÊÂÈ:

“∂›Ó·È ·˘ÙÔÓfiËÙÔ fiÙÈ ÙÔ Î¿ÓÈÛÌ· ÛÙ· Û¯ÔÏ›· ··ÁÔÚ‡ÂÙ·È. À¿Ú¯Ô˘Ó fï˜ ÔÚÈṲ̂ÓÔÈ Î·ıËÁËÙ¤˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Î·Ó›˙Ô˘Ó Û ÂȉÈÎfi ¯ÒÚÔ, Û˘Ó‹ıˆ˜ ÛÙÔ ‰È¿‰ÚÔÌÔ ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ ÛÙ· ‰È·Ï›ÌÌ·Ù·. ΔÔ Î¿ÓÈÛÌ· Â›Ó·È ÌÈ· Û˘Ó‹ıÂÈ· Ô˘ ‰‡ÛÎÔÏ· ÛÙ·Ì·Ù¿ Î·È ÌfiÓÔ Ë ÛȉÂÚ¤ÓÈ· ı¤ÏËÛË ÌÔÚ› Ó· ÙÔ˘ ÂÈ‚ÏËı› Î·È Ó· ÙÔ Îfi„ÂÈ. ™›ÁÔ˘ÚÔ Â›Ó·È ‚¤‚·È· fiÙÈ fiÏÔÈ ÔÈ Î·Ó›˙ÔÓÙ˜ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ› ı· ÂÊ·ÚÌfiÛÔ˘Ó ÙÔ ÓfiÌÔ Î·È ı· οÓÔ˘Ó ˘ÔÌÔÓ‹ ÁÈ· Ó· ÙÂÏÂÈÒÛÂÈ ÙÔ ÂÍ¿ˆÚÔ. ΔÈ Á›ÓÂÙ·È fï˜ Ì ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ Ô˘ ηÓ›˙Ô˘Ó; ∏ ÂÊ˂›· Â›Ó·È ÌÈ· ÂÚ›Ô‰Ô˜ Â·Ó¿ÛÙ·Û˘ ÙˆÓ Ó¤ˆÓ Î·È ÔÏÏÔ› ·fi ·˘ÙÔ‡˜ ıˆÚÔ‡Ó ÙÔ Î¿ÓÈÛÌ· ·ÓÙÚÈÏ›ÎÈ, ·Ó·ÁÓÒÚÈÛË Î·È Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÛÙËÓ ÔÌ¿‰·, ·ÓÂÍ·ÚÙËÛ›·, ·Ó˘·ÎÔ‹ Î·È ÚfiÎÏËÛË ÚÔ˜ Ù·˜ ˘ԉ›ÍÂȘ. ™˘Ó‹ıˆ˜ Ù· ·È‰È¿ ·˘Ù¿ ¤¯Ô˘Ó ¤Ó· ȉȷ›ÙÂÚÔ ¯ÒÚÔ ÛÙ· Û¯ÔÏ›· - ÛÙȘ ÙÔ˘·Ï¤Ù˜ - fiÔ˘ ¿Ó ÎÚ˘Ê¿ ‹ Ì ÙËÓ ·ÓÔ¯‹ Ù˘ ‰È‡ı˘ÓÛ˘ Î·È Î·Ó›˙Ô˘Ó ÛÙÔ ‰È¿ÏÂÈÌÌ·. ΔÒÚ· Ô˘ ¤ÛÊÈÍ·Ó Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· ı· ˘¿ÚÍÂÈ Úfi‚ÏËÌ· Ì ·Ô‚ÔϤ˜, Ì›ˆÛË ‰È·ÁˆÁ‹˜(;), Â›ÏËÍË Î·È ÔÈÔ˜ ͤÚÂÈ ÙÈ ¿ÏÏÔ ı· Û˘Ì‚Â›. ∂›Ó·È ‰‡ÛÎÔÏÔ Ó· Û˘ÌÌÔÚÊÒÛÂȘ fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Ó¤Ô˘˜ Ì ··ÁÔÚ¢ÙÈο ̤ÙÚ·. √È ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ› ı· ÚÔÛ·ı‹ÛÔ˘Ó Ó· ÂÊ·ÚÌfiÛÔ˘Ó ÙÔ ÓfiÌÔ. ÿ‰ˆÌÂÓ!!” .

ÙÔ˘ Ì ÙÔ ŸÛÎ·Ú Î·È ÙȘ ÃÚ˘Û¤˜ ™Ê·›Ú˜ Ô Δ˙ÔÚÙ˙ ∫ÏÔ‡ÓÂ˚, Ô˘ fï˜ ·˘Ù‹ ÙË ÊÔÚ¿ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Ó· οÓÂÈ Ì ÙȘ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ¤˜ ÙÔ˘ ÛÙËÓ ˘ÔÎÚÈÙÈ΋. √ ‰È¿ÛËÌÔ˜ ËıÔÔÈfi˜ ÙÈÌ‹ıËΠ̠ÙÔ ∞ÓıÚˆÈÛÙÈÎfi μÚ·‚Â›Ô ªÔÌ ÃÔ ÁÈ· ÙȘ ÂÈÙ˘¯Ë̤Ó˜ ÚÔÛ¿ıÂȤ˜ ÙÔ˘ Ó· ·Ê˘Ó›ÛÂÈ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ÁÈ· ÙËÓ ÎÚ›ÛË ÛÙÔ ¡Ù·ÚÊÔ‡Ú, ·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ· Ó· Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÂÈ ¯Ú‹Ì·Ù· ÁÈ· Ù· ı‡Ì·Ù· ÙÔ˘ Ù˘ÊÒÓ· ∫·ÙÚ›Ó·, ÙÔ˘ ÛÂÈÛÌÔ‡ ÛÙËÓ ∞˚Ù‹, ηıÒ˜ Î·È ÁÈ· Ù· ı‡Ì·Ù· ÙˆÓ ÂÈı¤ÛÂˆÓ Ù˘ 11˘ ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘. “∂›Ó·È Ôχ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi Ó· ı˘ÌfiÌ·ÛÙ fiÛÔ Î·Ïfi ÌÔÚԇ̠ӷ οÓÔ˘Ì ÁÈ·Ù› ˙ÒÓÙ·˜ Û ÙfiÛÔ ·Ú¿ÍÂÓÔ˘˜ ηÈÚÔ‡˜, ‚ϤÔ˘Ì ˆ˜ ÌfiÓÔ Ë ¿Û¯ËÌË Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ ÙÚ·‚¿ ÙËÓ ÚÔÛÔ¯‹ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ Î·È ÙˆÓ Ì¤ÛˆÓ ÂÓË̤ڈÛ˘”, ‰‹ÏˆÛÂ Ô ∫ÏÔ‡ÓÂ˚. √ ∫ÏÔ‡ÓÂ˚ › ·ÎfiÌ· ˆ˜ ÂÏ›˙ÂÈ Ó· ˘¿ÚÍÔ˘Ó Î·È ¿ÏÏÔÈ Ô˘ ı· ‚ÔËı‹ÛÔ˘Ó Ó· ·Ú·Ì›ÓÔ˘Ó ÛÙÚ·Ì̤ӷ Ù· ÊÒÙ· Û ·˘Ù¤˜ ÙȘ Ô‰˘ÓËÚ¤˜ ηٷÛÙ¿ÛÂȘ Î·È ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ Ó· Û˘Ó¯ÈÛÙ› Î·È ·ÊÔ‡ Û‚‹ÛÔ˘Ó ÔÈ Î¿ÌÂÚ˜.


«

OI ¶O§ITE™ Y¶O™THPIZOYN ¶Ò˜ ›‰·Ù ÙË Ó›ÎË ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘ Â› ÙÔ˘ ¶·ÓÈˆÓ›Ô˘; ™È‰¤Ú˘ ∞ÚÌÂÓ¿Î˘ ȉȈÙÈÎfi˜ ˘¿ÏÏËÏÔ˜

“¢ÂÓ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÒ Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ ÁÈ·Ù› ÙÔ ıˆÚÒ ¯¿ÛÈÌÔ ¯ÚfiÓÔ˘. ¶ÈÛÙ‡ˆ fiÙÈ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Ôχ ÈÔ ·Ú·ÁˆÁÈο Ú¿ÁÌ·Ù· Ó· οÓÂÈ Î·Ó›˜ ·fi ÙÔ Ó· ‚ϤÂÈ ¤Ó·Ó ·ıÏËÙÈÎfi ·ÁÒÓ· ÛÙËÓ ÙËÏÂfiÚ·ÛË” .

∂˘¿ÁÁÂÏÔ˜ ¶··ÔÛÙfiÏÔ˘ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯Ô˜

“¶Ôχ ıÂÙÈο. √ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘ ÂÈÎÚ¿ÙËÛ Â› ÙÔ˘ ¶·ÓÈˆÓ›Ô˘ ÛÙË ¡. ™Ì‡ÚÓË. Ÿˆ˜ ·ÓÙÈÏ·Ì‚¿ÓÂÛÙ ·˘Ùfi Â›Ó·È Î¿ÙÈ È‰È·›ÙÂÚ· ıÂÙÈÎfi Î·È ÚԉȷÁÚ¿ÊÂÈ ÌÈ· ηϋ ÔÚ›· ÛÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Ù˘ ™Ô‡ÂÚ §›Áη” .

£ˆÌ¿˜ ¶··Ú›˙Ô˜ Ì·ıËÙ‹˜

“¢ÂÓ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÒ Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ Î·È ÁÈ· ·˘Ùfi ‰ÂÓ Â›‰· ÙÔÓ ·ÁÒÓ·. ¢ÂÓ ˘‹ÚÍ· ÔÙ¤ Ï¿ÙÚ˘ ÙÔ˘ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˘ ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ ·ÚfiÏ· ·˘Ù¿ ·Ó·ÁÓˆÚ›˙ˆ fiÙÈ ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÌÈ· ÌÂÁ¿ÏË Ó›ÎË Î·È ÂÏ›˙ˆ fiÙÈ Ë ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘ ı· ¿ÂÈ Î·Ï¿ ÛÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ·” .

π¿Îˆ‚Ô˜ ª·˝Û˘ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯Ô˜

“√ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘ Â¤ÛÙÚ„ ‰ÚÈ̇ÙÂÚÔ˜ ÌÂÙ¿ ·fi 20 ¯ÚfiÓÈ·. Δ· Û˘Ó·ÈÛı‹Ì·Ù· Â›Ó·È ÚˆÙfiÁÓˆÚ· Î·È Â›Ì·È ÂÓıÔ˘ÛÈ·Ṳ̂ÓÔ˜ Ì ÙË Ó›ÎË ÙÔ˘ Â› ÙÔ˘ ¶·ÓÈˆÓ›Ô˘ ÛÙË ¡¤· ™Ì‡ÚÓË. ŸÛÔ ÁÈ· ÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Ù˘ ™Ô‡ÂÚ §›Áη... ÙÔ˘ ‡¯ÔÌ·È ÌfiÓÔ Ù· ηχÙÂÚ·” .

EÈ̤ÏÂÈ·: ¢∂™¶√π¡∞ ™∞∫∂§§∞ƒπ√À ºˆÙfi: ¶. °IANNAPO™

I‰ÈÔÎÙ‹Ù˘

£E™™A§IKE™ EK¢O™EI™ A.E. I¿ÛÔÓÔ˜ Ì ∞ı. ¢È¿ÎÔ˘ 2 383 33 BO§O™ Kˆ‰ÈÎfi˜ 1802 ÙËÏ.: 24210 23303 (Û˘ÓÔÙÈ΋ 8 ÁÚ·ÌÌÒÓ) ÙËÏ. Û˘Ó‰ÚÔÌËÙÒÓ 8001135000 fax: 24210 32828, 23470

ª∞Δπ∂™&°¡øª∂™

¢È¢ı˘ÓÙ‹˜

£∞¡∞™∏™ X. ™AMAPA™

E-mail: info@e-thessalia.gr http://www.e-thessalia.gr E-mail: (ÁÈ· ÂÌÔÚÈΤ˜ ηٷ¯ˆÚ‹ÛÂȘ): pub@e-thessalia.gr ¢È¢ı˘ÓÙ‹˜: 1914 - 1944 T. OIKONOMAKH™ 1945 -1990 °. ¶∞ƒ∞™∫∂À√¶√À§√™ 1990 - 1996 K. §OY§H™

ÈÂÛÙ‹ÚÈ· - ‰È·ÓÔÌ‹ Ù‡Ô˘: A' BI.¶E. BfiÏÔ˘

ÙËÏ.: 24210 95751-2, fax: 24210 95755 A¶A°OPEYETAI Ë ·Ó·‰ËÌÔÛ›Â˘ÛË, Ë ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹, ÔÏÈ΋, ÌÂÚÈ΋ ‹ ÂÚÈÏËÙÈ΋, Ë Î·Ù¿ ·Ú¿ÊÚ·ÛË ‹ ‰È·Û΢‹ ·fi‰ÔÛË ÙÔ˘ ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘ Ù˘ ÂÊËÌÂÚ›‰·˜ Ì ÔÔÈÔÓ‰‹ÔÙ ÙÚfiÔ, Ì˯·ÓÈÎfi, ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi, ʈÙÔÙ˘ÈÎfi, ˯ÔÁÚ·Ê‹Ûˆ˜ ‹ ¿ÏÏÔÓ, ¯ˆÚ›˜ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ÁÚ·Ù‹ ¿‰ÂÈ· ÙÔ˘ ÂΉfiÙË. NfiÌÔÈ 238/1970, 4301/1979, N. 100/1975, N¢ 3565/1956 Î·È 4254/1962 Î·È Î·ÓfiÓ˜ ÙÔ˘ ¢ÈÂıÓÔ‡˜ ¢Èη›Ô˘.

/5

∫fiÌ‚Ô˜ “ηÚÌ·ÓÈfiÏ·” ŒÓ· ÙÚÔ¯·›Ô ·Ù‡¯ËÌ· Ô˘ ÛËÌÂÈÒıËΠ¿ÏÈ ¯ı˜ ÛÙÔÓ ÎfiÌ‚Ô ÙÔ˘ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ‡ ‰ÚfiÌÔ˘ Ì ÙËÓ Ô‰fi º˘ÙfiÎÔ˘ ÛÙË ¡¤· πˆÓ›·, Â·Ó¤ÊÂÚ ÛÙËÓ ÂÈηÈÚfiÙËÙ· ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· ÛÙÔ ÂÓ ÏfiÁˆ ÛËÌ›Ô. Ãı˜ Ì¿ÏÈÛÙ· ‰ÂÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Û·Ó ÔÈ ÊˆÙÂÈÓÔ› ÛËÌ·ÙÔ‰fiÙ˜ ÛÙÔÓ ÎfiÌ‚Ô, οÙÈ Ô˘ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ Û˘¯Ó¿, fiˆ˜ ÂÈÛËÌ·›ÓÔ˘Ó Î¿ÙÔÈÎÔÈ ÙÔ˘ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ º˘ÙfiÎÔ. ∂› Ì›· ‚‰ÔÌ¿‰· ÙÒÚ· ÔÈ ÊˆÙÂÈÓÔ› ÛËÌ·ÙÔ‰fiÙ˜ ‰ÂÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó, ·Ó Î·È Â›¯·Ó ÂȉÈÔÚıˆı› ÁÈ· Ì›· ÌfiÏȘ Ë̤ڷ, fiˆ˜ ÙÔÓ›˙Ô˘Ó ÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔÈ Î·È Ù· ̤ÏË ÙÔ˘ ∞ÁÚÔÙÈÎÔ‡ ∂ÎÔÏÈÙÈÛÙÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ º˘ÙfiÎÔ˘. √È ‰ÈÂÚ¯fiÌÂÓÔÈ Û˘¯Ó¿ ·fi ÙÔÓ ÎfiÌ‚Ô ıˆÚÔ‡Ó ˆ˜ Â›Ó·È “ηÚÌ·ÓÈfiÏ·” , ηıÒ˜ ‰ÂÓ ÂÏ‹ÊıË Ì¤ÚÈÌÓ· ÁÈ· ηٷÛ΢·ÛÙ› ·ÓÈÛfi‰Ԙ, ÂÓÒ Î·È Ë Î·Î‹ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙˆÓ ÊˆÙÂÈÓÒÓ ÛËÌ·ÙÔ‰ÔÙÒÓ ÂÈÙ›ÓÂÈ ÙÔ Úfi‚ÏËÌ·. √È Î¿ÙÔÈÎÔÈ ÚÔÙ›ıÂÓÙ·È Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó Û ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›·˜ Ì ·ÔÎÏÂÈÛÌfi ÙÔ˘ ÎfiÌ‚Ô˘. ¢∏ª√.™.

£¤ÚÈ„·Ó £¤ÚÈ„·Ó ÁÈ· Ù· ηϿ Ù· ¯fiÚÙ· ÛÙÔÓ ÚÔ·‡ÏÂÈÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ¢ÈηÛÙÈÎÔ‡ ªÂÁ¿ÚÔ˘ ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ ∞Óı. °·˙‹ ÊÙ¿ÓÔÓÙ·˜ ÛÙËÓ Î˘ÚÈÔÏÂÍ›· Ù· ‰˘Ô ̤ÙÚ· ‡„Ô˜. ÕÚ·ÁÂ Â›Ó·È ÂÈÎfiÓ· ·˘Ù‹ ÁÈ· ÙÔ ¢ÈηÛÙÈÎfi ª¤Á·ÚÔ; ¢ÂÓ ÚԂϤÂÙ·È ¤Ó· ÎÔÓ‰‡ÏÈ ÁÈ· ÙËÓ Ì›ÛıˆÛË ÂÓfi˜ ¯ÔÚÙÔÎÔÙÈÎÔ‡ Ì˯·Ó‹Ì·ÙÔ˜; ∫·È ·Ó ·ÎfiÌË ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÏÂÊÙ¿, ‰ÂÓ Á›ÓÂÙ·È Ó· ˘¿ÚÍÂÈ ÌÈ· Û˘ÓÂÓÓfiËÛË Ì ÙËÓ ·ÚÌfi‰È· ÀËÚÂÛ›· ¶Ú·Û›ÓÔ˘ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ ÒÛÙ ӷ ÎÔÔ‡Ó Ù· ¯fiÚÙ·; Ÿ¯È Ù›ÔÙ ¿ÏÏÔ, Ì· ÂÎÙfi˜ ·fi ÙËÓ ·ÈÛıËÙÈ΋ ÙÔ˘ Ú¿ÁÌ·ÙÔ˜, Ì·ı·›ÓÔ˘Ì fiÙÈ ÙȘ Ó˘ÎÙÂÚÈÓ¤˜ ÒÚ˜ ÂÈÛ¤Ú¯ÔÓÙ·È Û ·˘Ùfi ÙÔ ¯ÒÚÔ Î·È ÂÚ›ÂÚÁ· ¿ÙÔÌ·, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ‰È·Ì·ÚÙ‡ÚÔÓÙ·È ÔÈ ÂÚ›ÔÈÎÔÈ.

∞Ó ¤¯ÂȘ Ù‡¯Ë ‰È¿‚·ÈÓ ηıËÌÂÚÈÓfi˜ ·ÁÒÓ·˜ Ù˘ Ì¿Ó·˜ Ó· ÌÂÙ·ÎÈÓËı› Ì ÙÔ Î·ÚÔÙÛ¿ÎÈ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ fiÏ˘. ∞Ó ÔÈ Ôϛ٘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ì ÙË ÌÂٷΛÓËÛ‹ ÙÔ˘˜ ÛÙȘ Ô‰Ô‡˜ π¿ÛÔÓÔ˜ (ʈÙÔÁÚ·Ê›·) Î·È ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜, Û ‰ÚfiÌÔ˘˜ Ô˘ ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó Â˙Ô‰ÚfiÌÈ· ...ÚԉȷÁÚ·ÊÒÓ, ÛÎÂÊÙ›Ù ÙËÓ Ù·Ï·ÈˆÚ›· Ô˘ ˘Ê›ÛÙ·ÓÙ·È ÎÈÓÔ‡ÌÂÓÔÈ ·fi ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜, ÛÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ fiˆ˜ ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ¤¯ÂÙ ·ÓÙÈÏËÊı› Ù· Â˙Ô‰ÚfiÌÈ· Â›Ó·È Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ·Ó‡·ÚÎÙ·. ΔÒÚ·, ·Ó οÔÈ· ÌËÙ¤Ú· ·ÍÈÒÓÂÈ Ó· ÛÚÒ¯ÓÂÈ ·Ú·¿Óˆ ·fi ¤Ó· ηÚÔÙÛ¿ÎÈ, ÂÌ›˜ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ì ·Ú¿ Ó· Ù˘ ¢¯Ëıԇ̠ηϋ Ù‡¯Ë...

¶·Ó. °È·Ó., pangian21@yahoo.gr

°.•.

Δ· ÛÎÔ˘›‰È· ÛÙËÓ ∫ÔÚfiË ¢È·Ì·ÚÙ‡ÚÔÓÙ·È ÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔÈ ÛÙËÓ ∫ÔÚfiË, ÂÂȉ‹ Ë ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ‰ÂÓ ÚÔ¯ˆÚ› ¤ÁηÈÚ· ÛÙËÓ ·ÔÎÔÌȉ‹ ÙˆÓ ÛÎÔ˘ȉÈÒÓ ·fi ÙÔ˘˜ ο‰Ô˘˜ ·ÔÚÚÈÌÌ¿ÙˆÓ. ΔÔ Î·Îfi ·Ú¿ÁÈÓ ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ÂÓı‹ÌÂÚÔ, ηıÒ˜ Ù· ÛÎÔ˘›‰È· ·Ú¤ÌÂÓ·Ó ÛÙÔ˘˜ ο‰Ô˘˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ‚¤‚·È· ›¯·Ó ͯÂÈÏ›ÛÂÈ ‚ڈ̛˙ÔÓÙ·˜ Ù· Á‡Úˆ ÛËÌ›·. √È Î¿ÙÔÈÎÔÈ Ô˘ ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú‹ıËÎ·Ó ÛÙË ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹, ‹Ú·Ó ÙËÓ ·¿ÓÙËÛË fiÙÈ Ù· ·ÔÚÚÈÌÌ·ÙÔÊfiÚ· ‹Ù·Ó ¯·Ï·Ṳ̂ӷ. ΔÂÏÈο ÌÂÙ¿ ·fi ÔÏϤ˜ ȤÛÂȘ ÙˆÓ Î·ÙÔ›ÎˆÓ ¤ÁÈÓ ¯ı˜ Ë ·ÔÎÔÌȉ‹ ÙˆÓ ÛÎÔ˘ȉÈÒÓ. ŸÌˆ˜ ÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔÈ

ÂÈ̤ÓÔ˘Ó Î·È ˙ËÙÔ‡Ó Ó· Á›ÓÂÙ·È ÈÔ Û˘ÛÙËÌ·ÙÈο Ë ·ÔÎÔÌȉ‹, ÒÛÙ ӷ ÌËÓ Í·Ó·‰ËÌÈÔ˘ÚÁËı› ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· ÙˆÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›ˆÓ ËÌÂÚÒÓ. º.™.

∂ÈÛ΢‹ ÙÔ˘ ‰ÚfiÌÔ˘ ΔÔ Úfi‚ÏËÌ· ¤¯ÂÈ ÂÈÛËÌ·Óı› ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ Î·È ·fi ·˘Ù‹ Â‰Ò ÙË ÛÙ‹ÏË. ∞ÊÔÚ¿ ÙÔ ÎÂÓÙÚÈÎfi ‰ÚfiÌÔ ·fi μfiÏÔ ÁÈ· ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿, Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û Ôχ η΋ ηٿÛÙ·ÛË ÌÂÙ¿ Î·È Ù· ¤ÚÁ· Ô˘ ¤ÁÈÓ·Ó ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ ÙÔ˘ ·Ô¯ÂÙ¢ÙÈÎÔ‡ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ ÙÔ˘ ÎÂÓÙÚÈÎÔ‡ ¶ËÏ›Ô˘. ∂›Ó·È ÌÈ·

30ÂÙ›·˜

¶Úfi

ΔÔ ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ ¯¿ÚÙÔ˘ Ù˘ ∫¿ÚÏ·˜ “∂ÓË̤ڈÛË Î·È Û˘˙‹ÙËÛË ÁÈ· ÙËÓ ÌÂÏÂÙÒÌÂÓË ›‰Ú˘ÛË ÂÚÁÔÛÙ·Û›Ô˘ ¯¿ÚÙÔ˘ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ∫¿ÚÏ·˜ ηıÒ˜ Î·È ÁÈ· ÙȘ ‰˘ÛÌÂÓ›˜ ÂÈÙÒÛÂȘ Ô˘ ·Ó·Ì¤ÓÔÓÙ·È ·fi ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ÛÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Î·È Î˘Ú›ˆ˜ ÛÙÔÓ ¶·Á·ÛËÙÈÎfi, ı· Á›ÓÂÈ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ Ù˘ ÂÚ¯fiÌÂÓ˘ ¶¤ÌÙ˘ ÛÙÔ ‰ËÌÔÙÈÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ μfiÏÔ˘. ™ÙËÓ ›‰È· Û˘Ó‰ڛ·ÛË ı· Û˘˙ËÙËıÔ‡Ó Î·È ı· ÏËÊıÔ‡Ó ·ÔÊ¿ÛÂȘ ÁÈ· Ù· ·Ú·Î¿Ùˆ ı¤Ì·Ù·: ∞fiÊ·ÛË ¿Óˆ ÛÙËÓ ÚfiÙ·ÛË ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ¢ËÌÔÛ›ˆÓ ŒÚÁˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ›‰Ú˘ÛË ÔÏ˘ÔÚfiÊÔ˘ ÎÙÈÚ›Ô˘ ¿ÚÎÈÓÁÎ ÛÙÔ ÔÈÎÔ‰ÔÌÈÎfi ÙÂÙÚ¿ÁˆÓÔ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ Ô‰ÒÓ ¶. ªÂÏ¿ - ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ - ª·Î‰ÔÓÔÌ¿¯ˆÓ Î·È ™ˆÎÚ¿ÙÔ˘˜” .

∂ΉfiÙ˘

μ∞™π§∏™ Ã. ¢∞¡√™

ΔƒπΔ∏ 31 ∞À°√À™Δ√À 2010

™¯¤‰ÈÔ ÂÎÌÈÛıÒÛˆ˜ ÙˆÓ ‚¿ÛÂˆÓ ÙÔ˘ ¡∞Δ√ “™¯¤‰ÈÔ ÂÎÌÈÛıÒÛˆ˜ ÙˆÓ ‚¿ÛÂˆÓ Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó ÔÈ ∏¶∞ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ÛÙË ‚¿ÛË Ì›·˜ Ó¤·˜ ‰ÈÌÂÚÔ‡˜ ÂÏÏËÓÔ·ÌÂÚÈηÓÈ΋˜ Û˘Ìʈӛ·˜ ÁÈ· ¤Ó· “ÂÚÈÔÚÈṲ̂ÓÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ·” Î·È Ì “Ôχ ˘„ËÏfi Ì›ÛıˆÌ·” Û˘˙ËÙÂ›Ù·È ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· Û ÔÚÈṲ̂ÓÔ˘˜ ÔÏÈÙÈÎÔ‡˜ Î·È ‰Èψ̷ÙÈÎÔ‡˜ ·ÎÏÔ˘˜ Û·Ó ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈ΋ χÛË ÙÔ˘ ÛËÌÂÚÈÓÔ‡ ·‰ÈÂÍfi‰Ô˘, ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Ì ÙËÓ ‰È·ÎÔ‹ ÙˆÓ ‰È·Ú·ÁÌ·Ù‡ÛÂˆÓ ÁÈ· ÙËÓ Â¿ÓÔ‰Ô Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ì·˜ ÛÙÔ ÛÙÚ·ÙȈÙÈÎfi ÛΤÏÔ˜ ÙÔ˘ ¡∞Δ√” . Δ· ÊϤÁÔÓÙ· ˙ËÙ‹Ì·Ù· ÙˆÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÒÓ “¶ÚÔÛÙ·Û›· Ù˘ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋˜ ÛÙ¤Á˘, ·fi‰ÔÛË ÔÏfiÎÏËÚÔ˘ ÙÔ˘ fiÚÔ˘ ÛÙÔ Δ∂μ∂, ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË ÙˆÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÒÓ Î·È ÊÔÚÔÏÔÁÈΤ˜ ÂÏ·ÊÚ‡ÓÛÂȘ” ˙‹ÙËÛ ·fi ÙÔÓ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi °. ƒ¿ÏÏË, Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ °ÂÓÈ΋˜ ™˘ÓÔÌÔÛÔÓ‰›·˜ ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÒÓ μÈÔÙÂ-

Ú·ÁÌ·ÙÈ΋ ‰ÔÎÈÌ·Û›· ÁÈ· ÙÔ˘˜ Ô‰ËÁÔ‡˜, ·ÏÏ¿ Î·È Ù· Ô¯‹Ì·Ù· Ô˘ ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È ÛÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ‰ÚfiÌÔ, Û ÔÏÏ¿ ÛËÌ›· ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ÂÁ΢ÌÔÓÔ‡Ó ÛÔ‚·ÚÔ› ΛӉ˘ÓÔÈ. π‰È·›ÙÂÚ· ÛÙȘ ÎÏÂÈÛÙ¤˜ ÛÙÚÔʤ˜ ÌÂÙ¿ ÙË ‰È·ÛÙ·‡ÚˆÛË ÁÈ· ™Ù·ÁÈ¿Ù˜ ¤¯Ô˘Ó ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËı› “Û·Ì·Ú¿ÎÈ·” ·fi ÙËÓ ¿ÛÊ·ÏÙÔ Î·È ÔÈ Ô‰ËÁÔ› Ì ‰˘ÛÎÔÏ›· ÚÔÛ·ıÔ‡Ó Ó· Û˘ÁÎÚ·Ù‹ÛÔ˘Ó Ù· Ô¯‹Ì·Ù¿ ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ Î·ÓÔÓÈ΋ ÔÚ›·. ΔÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ Î›Ó‰˘ÓÔ ·ÛÊ·ÏÒ˜ ÙÔÓ ‰È·ÙÚ¤¯Ô˘Ó ÔÈ ‰È΢ÎÏÈÛÙ¤˜. ¶ÚÈÓ Û˘Ì‚Â› οÔÈÔ ·Ù‡¯ËÌ·, ηÏfi ı· Â›Ó·È Ë ·ÚÌfi‰È· ˘ËÚÂÛ›· Ó· ÂӉȷÊÂÚı›, ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÁÈ· ‚ÂÏÙ›ˆÛË ÙˆÓ ÈÔ ÂÈΛӉ˘ÓˆÓ ÛËÌ›ˆÓ. °. ΔÛ.

31 ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ 1980

¯ÓÒÓ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ ¡. ∞Ó·ÛÙ·Û¿Î˘ Û ¯ıÂÛÈÓ‹ Û˘Ó¿ÓÙËÛ‹ ÙÔ˘˜ Ô˘ ¤ÁÈÓ ÛÙÔ Úˆı˘Ô˘ÚÁÈÎfi ÁÚ·Ê›Ԕ . ŸÙ·Ó ÔÈ ÈÂڿگ˜ ·ÍÈÔÏÔÁÔ‡ÓÙ·È ·’ ÙÔ Ô›ÌÓÈÔ... “∞ÔÊ·ÛÈṲ̂ÓÔÈ Ó· ÎÚ·Ù‹ÛÔ˘Ó ÙÔÓ ÌËÙÚÔÔÏ›ÙË °ÂÚÌ·Ó›·˜ ∂ÈÚËÓ·›Ô ÎÔÓÙ¿ ÙÔ˘˜, ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ οÙÔÈÎÔÈ ÙˆÓ Â·Ú¯ÈÒÓ ∫ÈÛÛ¿ÌÔ˘ Î·È ™ÂÏ›ÓÔ˘ ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó Á‡Úˆ ·fi ÙËÓ ªËÙÚfiÔÏË ÛÙÔ ∫·ÛÙ¤ÏÈ. Δ· ηٷÛÙ‹Ì·Ù· Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ·Ú¤ÌÂÈÓ·Ó Û‹ÌÂÚ· ÎÏÂÈÛÙ¿ Î·È ÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔÈ ‰ËÏÒÓÔ˘Ó ÛÙÔ˘˜ ·ÓÙÈÚÔÛÒÔ˘˜ ÙÔ˘ Δ‡Ô˘ fiÙÈ “Û ηÌÈ¿ ÂÚ›ÙˆÛË ‰ÂÓ ı· ‰Â¯ıÔ‡Ó Ó· ÌÂÙ·ÎÈÓËı› ·fi ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘˜ Ô ÌËÙÚÔÔÏ›Ù˘ ∂ÈÚËÓ·›Ô˜” .

ÛË ‰·Ó›ˆÓ ÛÙÔ˘˜ ÛÂÈÛÌÔÏ‹ÎÙÔ˘˜ Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜. ◊‰Ë ηٷÊÙ¿ÓÔ˘Ó ÛÙÔ μfiÏÔ ÔÈ Ì˯·ÓÈÎÔ› Ù˘ À∞™μ∂ ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ı· ·ÔÙÂϤÛÔ˘Ó Ù· Ù¤ÛÛÂÚ· ÎÏÈÌ¿ÎÈ· Ô˘ ı· ÂÁηٷÛÙ·ıÔ‡Ó ÛÙÔ μfiÏÔ, ÙË ¡¤· ∞Á¯›·ÏÔ, ÙÔÓ ∞ÏÌ˘Úfi Î·È ÙËÓ ™Ô‡ÚË. ∂›Û˘ ·‡ÚÈÔ ı· ¤ÏıÂÈ ÛÙÔ μfiÏÔ Ô ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ Ù˘ À∞™μ∂ ΔÚ·ÁÏÈ·Ófi˜, Ô ÔÔ›Ô˜ Û ۇÛÎÂ„Ë ı· Û˘ÁÎÚÔÙ‹ÛÂÈ Ù· ÎÏÈÌ¿ÎÈ·. ªÂÙ¿ ÙËÓ ÂÁηٿÛÙ·ÛË ÙˆÓ ÎÏÈ̷ΛˆÓ ı· Á›ÓÔÓÙ·È ‰ÂÎÙ¤˜ ÔÈ ·ÈÙ‹ÛÂȘ ÙˆÓ ÛÂÈÛÌÔÏ‹ÎÙˆÓ ÁÈ· ÙË ¯ÔÚ‹ÁËÛË ÙˆÓ ÛÙÂÁ·ÛÙÈÎÒÓ ‰·Ó›ˆÓ” .

∏ ‰È·‰Èηۛ· ÁÈ· ¯ÔÚ‹ÁËÛË ‰·Ó›ˆÓ ÛÙÔ˘˜ ÛÂÈÛÌÔÏ‹ÎÙÔ˘˜ “∂ÓÙfi˜ ÙˆÓ ËÌÂÚÒÓ ı’ ·Ú¯›ÛÂÈ - Û‡Ìʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜ - Ë ‰È·‰Èηۛ· ÁÈ· ÙËÓ ¯ÔÚ‹ÁË-

™∞¡ ™∏ª∂ƒ∞ ¶ÚÈÓ 90 ¯ÚfiÓÈ·... ÙÔ ÚÒÙÔ Ú·‰ÈÔʈÓÈÎfi ÂȉËÛÂÔÁÚ·ÊÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÌÂÙ·‰fiıËΠ·fi ÙÔ ÛÙ·ıÌfi 8ª∫, Ô ÔÔ›Ô˜ ¿Ú¯ÈÛ ӷ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ÛÙȘ 20 ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ ÛÙÔ ¡ÙÈÙÚfiÈÙ ÙÔ˘ ª›ÛÈÁηÓ, ÛÙȘ ∏¶∞. ¶ÚÈÓ 40 ¯ÚfiÓÈ·... ÁÂÓÓ‹ıËΠÛÙ· ™ÎfiÈ· Ô ¡›ÎÔÏ· °ÎÚÔ‡ÂÊÛÎÈ, Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ Ù˘ ¶°¢ª ·fi ÙȘ 27 ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ 2006 Î·È ËÁ¤Ù˘ ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ VMRO-DPMNE ·fi ÙÔ ª¿ÈÔ 2003. ¶ÚÈÓ 30 ¯ÚfiÓÈ·... ÛÙËÓ ¶Ôψӛ·, ÌÂÙ¿ ·fi ‰‡Ô Ì‹Ó˜ ·ÂÚÁÈÒÓ, Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË Û˘ÌÊÒÓËÛ ӷ ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ Û ÌÂÙ·ÚÚ˘ıÌ›ÛÂȘ, ÌÂٷ͇

ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ‹Ù·Ó Î·È Ë ·Ó·ÁÓÒÚÈÛË ÙÔ˘ Û˘Ó‰ÈοÙÔ˘ “∞ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë” . ¶ÚÈÓ 20 ¯ÚfiÓÈ·... Ë ¢˘ÙÈ΋ Î·È Ë ∞Ó·ÙÔÏÈ΋ °ÂÚÌ·Ó›· ˘¤ÁÚ·„·Ó Û˘Óı‹ÎË ÁÈ· ÙÔÓ ÂÓ·ÚÌÔÓÈÛÌfi ÙÔ˘ ÓÔÌÔıÂÙÈÎÔ‡ Î·È ÙÔ˘ ÔÏÈÙÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÙˆÓ ‰˘Ô ¯ˆÚÒÓ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÂÓÔÔ›ËÛ‹ ÙÔ˘˜ ÛÙȘ 3 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘. ¶ÚÈÓ 10 ¯ÚfiÓÈ·... ÛÙË °ÈÔ˘ÁÎÔÛÏ·‚›·, Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ·ÔÊ¿ÛÈÛ ӷ ‰ÒÛÂÈ ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· ÛÙÔ˘˜ ™¤Ú‚Ô˘˜ ÙÔ˘ ∫ÔÛÛ˘ÊÔ‰›Ô˘ Ó· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯Ô˘Ó ÛÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ Ù˘ 24˘ ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘, ηٷϷ̂¿ÓÔÓÙ·˜ ÂÍ·›Ó˘ ÙÔÓ √∏∂ ˘fi ÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó Ë ÂÚÈÔ¯‹.


¶ÔÏÈÙÈ΋ 6

ΔƒπΔ∏ 31 AY°OY™TOY 2010

“™ÙÔ ÙÚ·¤˙È” Û¯¤‰È· Î·È Ï‡ÛÂȘ Ô˘ ‰ÂÓ ı· ÂÈ‚·Ú‡ÓÔ˘Ó Ù· ÂÏÏËÓÈο ÓÔÈÎÔ΢ÚÈ¿

¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘: ∂ÍÂÙ¿˙ÔÓÙ·È ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈΤ˜ Ù˘ ·‡ÍËÛ˘ ÙÔ˘ º¶∞ ™‡ÛÎÂ„Ë Ì ÙÔ˘˜ ÂÎÚÔÛÒÔ˘˜ ÙÔ˘ ‚ÈÔÌ˯·ÓÈÎÔ‡ Î·È ÂÌÔÚÈÎÔ‡ ÎfiÛÌÔ˘ ∞£∏¡∞, 30.

¢ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ˘¿ÚÍÂÈ Ó¤· ·‡ÍËÛË ÛÙÔÓ º¶∞ ∞£∏¡∞, 30.

∂π¢π∫∂™ Ú˘ıÌ›ÛÂȘ ÁÈ·

ÙËÓ Â›ÛÚ·ÍË º¶∞ Î·È ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÒÓ ÂÈÛÊÔÚÒÓ ·fi ÌÈÎÚÔ‡ Î·È ÌÂÛ·›Ô˘ ÌÂÁ¤ıÔ˘˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ, Ô˘ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·ÓÙ·ÔÎÚÈıÔ‡Ó ÏfiÁˆ Ù˘ ÎÚ›Û˘ ÛÙȘ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ ÙÔ˘˜, ¿ÌÂÛË ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ·Ó·Ù˘ÍÈ·ÎÔ‡ ÓfiÌÔ˘ - ÚÈÓ ÙÔ 2011 - Î·È Ú‡ıÌÈÛË ÂÚ·›ˆÛ˘ ÁÈ· ÙÚ›· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ·, ÒÛÙ ӷ ¿ÚÔ˘Ó ÂÓËÌÂÚfiÙËÙ· ÔÈ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ, ˙‹ÙËÛ ·fi ÙÔÓ ˘Ô˘ÚÁfi √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Î·È ÙËÓ ˘Ô˘ÚÁfi √ÈÎÔÓÔÌ›·˜ Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∫ÂÓÙÚÈ΋˜ ŒÓˆÛ˘ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›ˆÓ Î. °. ∫·ÛÈÌ¿Ù˘. √ Î. ∫·ÛÈÌ¿Ù˘, ÌÂÙ¿ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ Û˘Ó¿ÓÙËÛ˘, ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ Ô ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfi˜ ÎfiÛÌÔ˜ Â›Ó·È ·ÔÁÔËÙÂ˘Ì¤ÓÔ˜ ·fi ÙËÓ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ÙˆÓ Ì¤ÙÚˆÓ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÏËÊı› fiˆ˜ ÚÔ·ÙÂÈ ·fi Ù· ÛÙÔȯ›· ÙÔ˘ ÂÍ·Ì‹ÓÔ˘, ÂÓÒ Â›Ó·È ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈṲ̂ÓÔ˜ Î·È ÁÈ· ÙÔ ¯ÚËÌ·ÙÔÈÛÙˆÙÈÎfi Û‡ÛÙËÌ·. °È· ÙÔÓ ·Ó·Ù˘ÍÈ·Îfi ˙‹ÙËÛ ӷ ÂÓÙ·¯ıÔ‡Ó Û ·˘ÙfiÓ Î·È ÂÌÔÚÈΤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Î·È ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ Ô˘ Û¯ÂÙ›˙ÔÓÙ·È Ì ÙËÓ ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹. ΔfiÓÈÛ fiÙÈ ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ˘¿ÚÍÂÈ Ó¤· ·‡ÍËÛË ÛÙÔÓ º¶∞, Ó· Á›ÓÂÈ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÁÈ· ÙË ‰È·Ù‹ÚËÛË ÙˆÓ ı¤ÛÂˆÓ ··Û¯fiÏËÛ˘ Î·È ÛËÌ›ˆÛ fiÙÈ ı· Ô‰ËÁËıԇ̠۠ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ Û˘ÚÚ›ÎÓˆÛË Â¿Ó ÙËÓ ÊÔÚÔÂÈÛÚ·ÎÙÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋ ‰ÂÓ Û˘Óԉ‡ÂÈ Î·È ·Ó·Ù˘Íȷ΋ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·. Δ¤ÏÔ˜, Û ÂÚˆÙ‹ÛÂȘ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊˆÓ Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ÔÚ›· ÙˆÓ ÂÎÙÒÛÂˆÓ ·Ó¤ÊÂÚ fiÙÈ Ë Ì›ˆÛË ÙˆÓ ˆÏ‹ÛÂˆÓ ÊÙ¿ÓÂÈ Ì¤¯ÚÈ Î·È ÙÔ 50% Û ۯ¤ÛË Ì ¤Ú˘ÛÈ.

”∂

ÍÂÙ¿˙Ô˘Ì ۯ¤‰È· Î·È Ï‡ÛÂȘ Ô˘ ‰ÂÓ ı· ÂÈ‚·Ú‡ÓÔ˘Ó Ù· ÂÏÏËÓÈο ÓÔÈÎÔ΢ÚÈ¿“‰‹ÏˆÛÂ Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ °. ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘, Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ Ù˘ ·‡ÍËÛ˘ ÙÔ˘ º¶∞ Û ‰È¿ÊÔÚ· ÚÔ˚fiÓÙ· ηıÒ˜ Î·È ÛÙÔ˘˜ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÔ‡˜ Ù˘ ¢∂∏. ªÈÏÒÓÙ·˜ ÛÙÔ Mega o Î. ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ ÙfiÓÈÛ fiÙÈ ÙÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi ÂÈÙÂÏÂ›Ô ÂÍÂÙ¿˙ÂÈ ÌÈ· ÛÂÈÚ¿ ¿ÏÏˆÓ Ì¤ÙÚˆÓ, ÁÈ· Ó· ·ÔÊ¢¯ı› ·Ó Á›ÓÂÙ·È Ë ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ º¶∞ Î·È Û ¿ÏÏ· ÚÔ˚fiÓÙ·.

∂ȉÈÎfiÙÂÚ·, Û ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ ÛÙÔÓ ÙËÏÂÔÙÈÎfi ÛÙ·ıÌfi MEGA, Ô Î. ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛ fiÙÈ ÂÍÂÙ¿˙ÔÓÙ·È ¿ÏÏ· ̤ÙÚ·, ÁÈ· Ó· ·ÔÊ¢¯ı› ·Ó Á›ÓÂÙ·È Ë ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ º¶∞ Î·È Û ¿ÏÏ· ÚÔ˚fiÓÙ·. ™¯ÂÙÈο Ì ÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ÊÔÚÔ‰È·Ê˘Á‹˜, Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ ÙfiÓÈÛ fiÙÈ ” ¤¯Ô˘Ì ÂÍ·ÔχÛÂÈ ¤Ó· ¿Ó¢ ÚÔËÁÔ˘Ì¤ÓÔ˘ ΢ӋÁÈ Î·Ù¿ Ù˘ ÊÔÚÔ‰È·Ê˘Á‹˜ Î·È ‹‰Ë ¤¯Ô˘Ì ÂÈÛÚ¿ÍÂÈ ¿Óˆ ·fi ¤Ó· ‰ÈÛ. ¢ÚÒ ·fi ÏËÍÈÚfiıÂÛ̘ ÔÊÂÈϤ˜“ ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ Ù· ¤ÛÔ‰· ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜, Ô Î. ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ ·Ó¤ÊÂÚ fiÙÈ ” ÛÙÔ ÂÙ¿ÌËÓÔ ¤¯Ô˘Ì ÍÂÂÚ¿ÛÂÈ ÙÔ˘˜ ·Ú¯ÈÎÔ‡˜ ÛÙfi¯Ô˘˜ ηٿ 100 ÂηÙ. ¢ÚÒ Î·È fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ ÛÙ¤ÚËÛË ÙˆÓ 770 ÂηÙ. ¢ÚÒ, ·˘Ù‹ ÌÔÚ› Ó· Î·Ï˘Êı› ̤۷ ÛÙÔ˘˜ ÂfiÌÂÓÔ˘˜ Ì‹Ó˜“ ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ ˘Ô˘ÚÁfi, Ô ÛÙfi¯Ô˜ ÙÔ˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡ ÂÈÙÂÏ›Ԣ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Â›Ó·È Ó· ‚ÁÂÈ Ë ÔÈÎÔÓÔÌ›· Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ·fi ÙËÓ ‡ÊÂÛË, ¤ÙÛÈ ÛÙËÓ Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ó· ¿ÚÔ˘Ó ÙËÓ ÛÎ˘Ù¿ÏË Ù˘ ·Ófi‰Ô˘ Î·È ÔÈ ·Ú·ÁˆÁÈΤ˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ Ù˘ ¯ÒÚ·˜, ÙÔÓ›˙ÔÓÙ·˜ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο fiÙÈ: ” Ë ›‰È· Ë Ì›ˆÛË ÙÔ˘ ÂÏÏ›ÌÌ·ÙÔ˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› ·Ó·Ù˘ÍȷΤ˜ ÚÔÔÙÈΤ˜“ ¡ˆÚ›ÙÂÚ·, ÙËÓ Î¿ıÂÙË ‰È·ÊˆÓ›· ÙÔ˘ Û ÂӉ¯fiÌÂÓ˜ Ӥ˜ ·˘Í‹ÛÂȘ ÙˆÓ ÊfiÚˆÓ ÂͤÊÚ·ÛÂ Ô ‚ÈÔÌ˯·ÓÈÎfi˜ Î·È ÂÌÔÚÈÎfi˜ ÎfiÛÌÔ˜, ÛÂ Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ô˘ ›¯·Ó ÂÎÚfiÛˆÔÈ ÙÔ˘ Ì ΢‚ÂÚÓËÙÈÎfi ÎÏÈÌ¿ÎÈÔ, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›·˜ ÁÈ· ÙËÓ ¢∂£.

” Ÿ¯È Û Ӥ˜ ÂÚÈÎÔ¤˜ Î·È ÊfiÚÔ˘˜, Ó· ‰Ôı› ¤ÌÊ·ÛË ÛÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË“˙‹ÙËÛÂ Ô ™∂μ. √ Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘, ¢. ¢·ÛηÏfiÔ˘ÏÔ˜, ÙfiÓÈÛ fiÙÈ ” ÔÈ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ Ó¤ˆÓ ÂÚÈÎÔÒÓ Î·È Ó¤ˆÓ ÊfiÚˆÓ ¤¯Ô˘Ó ÂÓ ÔÏÏÔ›˜ ÂÍ·ÓÙÏËı›“ Î·È fiÙÈ ” ÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ‰È·Î‡‚Â˘Ì· ÛÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ Û˘Á΢ڛ· Â›Ó·È Ë ·Ó¿Ù˘ÍË ÁÈ· ÙËÓ ÔÔ›· Ù›ıÂÓÙ·È ‰‡Ô ‚·ÛÈΤ˜ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ: Ë Ì›ˆÛË ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜ Î·È Ë ¿ÚÛË ÙˆÓ ÂÌÔ‰›ˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·“ ∂Í¿ÏÏÔ˘ ÂȉÈΤ˜ Ú˘ıÌ›ÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ Â›ÛÚ·ÍË º¶∞ Î·È ·ÛÊ·ÏÈ-

ÛÙÈÎÒÓ ÂÈÛÊÔÚÒÓ ·fi ÌÈÎÚÔ‡ Î·È ÌÂÛ·›Ô˘ ÌÂÁ¤ıÔ˘˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ, Ô˘ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·ÓÙ·ÔÎÚÈıÔ‡Ó ÏfiÁˆ Ù˘ ÎÚ›Û˘ ÛÙȘ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ ÙÔ˘˜, ¿ÌÂÛË ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ·Ó·Ù˘ÍÈ·ÎÔ‡ ÓfiÌÔ˘- ÚÈÓ ÙÔ 2011- Î·È Ú‡ıÌÈÛË ÂÚ·›ˆÛ˘ ÁÈ· ÙÚ›· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ·, ÒÛÙ ӷ ¿ÚÔ˘Ó ÂÓËÌÂÚfiÙËÙ· ÔÈ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ, ˙‹ÙËÛÂ Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∫ÂÓÙÚÈ΋˜ ŒÓˆÛ˘ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›ˆÓ, °. ∫·ÛÈÌ¿Ù˘. ΔÔÓ ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌfi ÙÔ˘ ÂÌÔÚÈÎÔ‡ ÎfiÛÌÔ˘ ‰ÈfiÙÈ ·ÚÎÂÙÔ› ÂȯÂÈÚË̷ٛ˜ ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ˘ ‰ÂÓ

ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·Ô‰ÒÛÔ˘Ó ÙÔ º¶∞, ÂͤÊÚ·ÛÂ Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∂ıÓÈ΋˜ ™˘ÓÔÌÔÛÔÓ‰›·˜ ∂ÏÏËÓÈÎÔ‡ ∂ÌÔÚ›Ô˘ (∂™∂∂), μ·Û›Ï˘ ∫ÔÚΛ‰Ë˜. ∏ ∂™∂∂ ηٿıÂÛÂ, Â›Û˘, ÙÔ ” ªÓËÌfiÓÈÔ ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ÂÌÔÚ›Ô˘“ √ Î. ∫ÔÚΛ‰Ë˜ ÂÈÛ‹Ì·Ó ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ˘Ô˘ÚÁÔ‡˜ fiÙÈ ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ˘¿ÚÍÂÈ ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ º¶∞, fiÙÈ ÌÈ· Ó¤· Ú‡ıÌÈÛË ÂÚ·›ˆÛ˘ ı· ¤ÚÂ ӷ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÙȘ ¯Ú‹ÛÂȘ ÁÈ· Ù· ¤ÙË 2000 ̤¯ÚÈ Î·È ÙÔ 2009 Î·È ÙfiÓÈÛ fiÙÈ ‰ÂÓ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ˘¿ÚÍÔ˘Ó Ó¤Â˜ ÊÔÚÔÏÔÁÈΤ˜ Î·È ·-

ÛÊ·ÏÈÛÙÈΤ˜ ÂÈ‚·Ú‡ÓÛÂȘ, ·ÏÏ¿ Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ Ë ı¤ÛÈÛË ÓÔÌÔۯ‰›ˆÓ-’’ÛÎÔ‡·’’ ÁÈ· ÊÔÚÔÏÔÁÈΤ˜ Î·È ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈΤ˜ ÂÎÎÚÂÌfiÙËÙ˜. ∞ÎfiÌ·, ·Ó·Ê¤ÚıËΠÛÙË ÛËÌ·Û›· ÂȉfiÙËÛ˘ Ù˘ ÂÚÁ·Û›·˜ Î·È ‰È·Ù‹ÚËÛ˘ ˘ÊÈÛÙ¿ÌÂÓˆÓ ı¤ÛÂˆÓ ··Û¯fiÏËÛ˘ Î·È ˙‹ÙËÛ ӷ ÌËÓ ˘¿ÚÍÔ˘Ó ·ÏÏ·Á¤˜ ÛÙ· ·Ú·ÁˆÁÈο ˘Ô˘ÚÁ›· Ô˘ ı· ÚÔηϤÛÔ˘Ó Î·ı˘ÛÙÂÚ‹ÛÂȘ ÛÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ ÂÓ›Û¯˘Û˘ ÙˆÓ ÌÈÎÚÔÌÂÛ·›ˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛˆÓ. ª¤ÙÚ· ÁÈ· Ó· ·˘ÍËı› Ë Ú¢ÛÙfiÙËÙ· ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ˙‹ÙËÛÂ Î·È Ô ÁÂÓÈÎfi˜ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ ÙÔ˘ ∂ÌÔÚÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ¶ÂÈÚ·È¿, ¶. ¶ÔÏÈÙ¿Î˘. ™ÙȘ Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂȘ Ì ÙÔ˘˜ ÂÎÚÔÛÒÔ˘˜ ÙÔ˘ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎÔ‡ ÎfiÛÌÔ˘ ¤Ï·‚·Ó ̤ÚÔ˜ Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ, °. ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘, Ë ˘Ô˘ÚÁfi˜ √ÈÎÔÓÔÌ›·˜ §Ô‡Î· ∫·ÙÛ¤ÏË Î·È ÔÈ ˘Ê˘Ô˘ÚÁÔ› √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Î. ™·¯ÈÓ›‰Ë˜ Î·È ∂ÚÁ·Û›·˜ Î. ∫Ô˘ÙÚÔ˘Ì¿Ó˘. ™ÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ì ÙÔÓ ™∂μ Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó Î·È ÔÈ Î˘Ú›Â˜ ¢È·Ì·ÓÙÔÔ‡ÏÔ˘ Î·È ªÈÚÌ›ÏË. M ٷ ¤ÛÔ‰· ÙÔ˘ ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ˘ 8Ì‹ÓÔ˘ Ó· ˘ÔÏ›ÔÓÙ·È Î·Ù¿ Ôχ ÙˆÓ ÛÙfi¯ˆÓ, ‚‰ÔÌ¿‰· ·ÔÊ¿ÛÂˆÓ Î·È ‰Ú·ÛÙÈÎÒÓ ÎÈÓ‹ÛÂˆÓ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· Â›Ó·È ·˘Ù‹ ÁÈ· ÙÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi ÂÈÙÂÏ›Ô, Ì ÛÙfi¯Ô Ó· ÂÓÈÛ¯˘ıÔ‡Ó ÔÈ ÂÈÛÚ¿ÍÂȘ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘.

∫ÂÓÙÚÈ΋ ŒÓˆÛË ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›ˆÓ

™∂μ: Ÿ¯È Û Ӥ˜ ÂÚÈÎÔ¤˜ Î·È ÊfiÚÔ˘˜ ∞£∏¡∞, 30.

√Ãπ Û Ӥ˜ ÂÚÈÎÔ¤˜ Î·È Êfi-

ÚÔ˘˜, Ó· ‰Ôı› ¤ÌÊ·ÛË ÛÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ˙‹ÙËÛÂ Ô ™∂μ ÛÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ì ΢‚ÂÚÓËÙÈÎfi ÎÏÈÌ¿ÎÈÔ, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›·˜ ÁÈ· ÙËÓ ¢∂£. Ÿˆ˜ ·Ó¤ÊÂÚÂ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ Û˘Ó‰¤ÛÌÔ˘ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ¢·ÛηÏfiÔ˘ÏÔ˜ ‹Ù·Ó ÎÔÈÓ‹ ‰È·›ÛÙˆÛË Ì ÙÔ˘˜ ˘Ô˘ÚÁÔ‡˜ fiÙÈ ÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ‰È·Î‡‚Â˘Ì· ·˘Ù‹ ÙËÓ ÛÙÈÁÌ‹ Â›Ó·È Ë ·Ó¿Ù˘ÍË. “°›ÓÂÙ·È fiÏÂÌÔ˜” ÚfiÛıÂÛ ÁÈ· Ó· ·ÔʇÁÔ˘Ì ÏÔ˘Î¤Ù· Î·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ·ÔχÛÂȘ ÂÓÒ ÙfiÓÈÛ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο fiÙÈ Ì ÙÔ˘˜ ·ÚÌfi‰ÈÔ˘˜ ˘Ô˘ÚÁÔ‡˜ “ÌÈÏԇ̠ÙËÓ ›‰È· ÁÏÒÛÛ·” √ ™∂μ ¿ÓÙˆ˜“ÚԂϤÂÈ ˆÛÙfiÛÔ fiÙÈ ÙÔ 2011 Ô È‰ÈˆÙÈÎfi˜ ÙÔ̤·˜ -ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Î·È ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈı· ÏËÚÒÛÂÈ ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ÎfiÛÙÔ˜, Ì ÏÔ˘Î¤Ù· Î·È ·ÔχÛÂȘ. °È· Ù· ı¤Ì·Ù· ¯ˆÚÔÙ·Í›·˜ Î·È ·‰ÂÈÔ‰fiÙËÛ˘ ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ™∂μ › fiÙÈ Ú¤ÂÈ Ó· ·ÚıÔ‡Ó fiÏ· Ù· ÂÌfi‰È· Î·È Ó· ‰È·ÌÔÚʈı› ¤Ó· Ó¤Ô ÊÈÏÈÎfi ÙÔ›Ô ÁÈ· ÙËÓ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfiÙË-

•¤Ó˜ ÁÏÒÛÛ˜; www.hutton.gr

Ù· Î·È ÙȘ ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ Î·È fiÙÈ ÁÈ· ÙÔÓ ÏfiÁÔ ·˘Ùfi Ô Û‡Ó‰ÂÛÌÔ˜ ˙‹ÙËÛ ӷ ·Ú›ÛÙ·Ù·È ÛÙËÓ Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ë ˘Ô˘ÚÁfi˜ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ Î·È ÎÏÈÌ·ÙÈ΋˜ ·ÏÏ·Á‹˜ Δ›Ó· ªÈÚÌ›ÏË. ∞Ó·ÊÂÚfiÌÂÓÔ˜ ÛÙÔ ·Ó·Ù˘ÍÈ·Îfi Û¯¤‰ÈÔ Â› fiÙÈ Ô ™∂μ ¤¯ÂÈ ·˘ÍË̤Ó˜ ··ÈÙ‹ÛÂȘ ·fi ÙÔÓ ÂοÛÙÔÙ ˘Ô˘ÚÁfi ∞Ó¿Ù˘ÍË Ô ÔÔ›Ô˜ fiˆ˜ › Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È Û‡ÌÌ·¯Ô˜ ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛˆÓ. Δ¤ÏÔ˜ ÁÈ· ÙÔ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎfi ÂÈÛËÌ¿ÓıËΠfiÙÈ Ë ÊÔÚÔÏfiÁËÛË ÙˆÓ

ÌÂÚÈÛÌ¿ÙˆÓ ÂȉÈο ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎÔ‡˜ ÔÌ›ÏÔ˘˜ Â›Ó·È Î·Ù·ÛÙÚÔÊÈ΋ ÙÔÓ›ÛÙËΠˆÛÙfiÛÔ fiÙÈ Ô ™∂μ Û ·˘Ù‹ ÙË Ê¿ÛË ‰ÂÓ ı¤ÙÂÈ ı¤Ì· Ì›ˆÛ˘ ÙˆÓ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎÒÓ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙÒÓ ÁÈ· ÙȘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ. √ Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ™∂μ Î. ¢. ¢·ÛηÏfiÔ˘ÏÔ˜ ÙfiÓÈÛÂ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ fiÙÈ ÔÈ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ Ó¤ˆÓ ÂÚÈÎÔÒÓ Î·È Ó¤ˆÓ ÊfiÚˆÓ ¤¯Ô˘Ó ÂÓ ÔÏÏÔ›˜ ÂÍ·ÓÙÏËı›, Î·È fiÙÈ ÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ‰È·Î‡‚Â˘Ì· ÛÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ Û˘Á΢ڛ· Â›Ó·È Ë ·Ó¿Ù˘ÍË ÁÈ·

ÙËÓ ÔÔ›· Ù›ıÂÓÙ·È ‰‡Ô ‚·ÛÈΤ˜ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ: Ë Ì›ˆÛË ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜ Î·È Ë ¿ÚÛË ÙˆÓ ÂÌÔ‰›ˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·. √ Î. ¢·ÛηÏfiÔ˘ÏÔ˜ ‰ÂÛ̇ıËΠÂ›Û˘ Ó· ÂÈÛËÌ¿ÓÂÈ Î·È Ó· ÈÂÚ·Ú¯‹ÛÂÈ Ù· 30 ÈÔ ÛËÌ·ÓÙÈο ÂÌfi‰È· ÛÙËÓ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· Î·È Ó· ÚÔÙ›ÓÂÈ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˜ ÂÓ¤ÚÁÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ¿ÚÛË ÙÔ˘˜. ∞›ÛıËÛË ÚÔοÏÂÛÂ Ë ÂÈÛ‹Ì·ÓÛË ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ ™˘Ó‰¤ÛÌÔ˘ fiÙÈ ” ªÈ· ÔÚÈṲ̂ÓË ÚËÙÔÚ›· ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È Û˘¯Ó¿ ÛÙÔÓ “ÂÚÁ·ÛÈ·Îfi ÌÂÛ·›ˆÓ·” Ô˘ ‰‹ıÂÓ ÂÈÎÚ·Ù› ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜, ·ÓÙ›ıÂÙ·, Ì ٷ ∂˘Úˆ·˚ο ‰Â‰Ô̤ӷ, ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÂÈÎÚ·Ù› ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfi˜ ÌÂÛ·›ˆÓ·˜“ √È ÂÎÚfiÛˆÔÈ ÙÔ˘ ™˘Ó‰¤ÛÌÔ˘ ÂÂÛ‹Ì·Ó·Ó fiÙÈ ” ÙÔ 2011 ı· ηٷʤÚÂÈ ÙÔ ¯·ÚÈÛÙÈÎfi ¯Ù‡ËÌ· ÛÙÔ ÚfiÙ˘Ô ÌÈ·˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ Ô˘ ÙÚÂÊfiÙ·Ó Ì ‰·ÓÂÈο Î·È ÎÚ·ÙÈΤ˜ ÂȯÔÚËÁ‹ÛÂȘ Î·È ÂȉȉfiÙ·Ó ÛÙËÓ ˘ÂÚηٷӿψÛË“ ™ÙȘ ÂȉÈÎfiÙÂÚ˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ™∂μ ÁÈ· ·Ó¿Ù˘ÍË Î·È Ó¤Â˜ ı¤ÛÂȘ ÂÚÁ·Û›·˜ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È Ë Ù·¯Â›· ÂÚÈÛÙÔÏ‹ Ù˘ ÎÚ·ÙÈ΋˜ ·ÙÚˆÓ›·˜ ÛÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌ›·, Ë ÂÚÈÎÔ‹ ÙÔ˘ ÌÂÁ¤ıÔ˘˜ ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜,

Ë Ô˘ÛÈ·ÛÙÈ΋ Ì›ˆÛË Ù˘ ÎÚ·ÙÈ΋˜ Û·Ù¿Ï˘, Ë ¿ÚÛË ÙˆÓ ÂÌÔ‰›ˆÓ -ÓÔÌÔıÂÙÈÎÒÓ, ÁÚ·ÊÂÈÔÎÚ·ÙÈÎÒÓ, ÎÚ·ÙÈÎÔ·ÚÂÌ‚·ÙÈÎÒÓÔ˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó Û˘Óı‹Î˜ ·ÛÊ˘Í›·˜ ÛÙËÓ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·, Ë ·ÂÏ¢ı¤ÚˆÛË ÙˆÓ Û‡Á¯ÚÔÓˆÓ ·Ú·ÁˆÁÈÎÒÓ ‰˘Ó¿ÌˆÓ, ÙÔ ¿ÓÔÈÁÌ· fiÏˆÓ ÙˆÓ ·ÁÔÚÒÓ Î·È Ë ÂÁηı›‰Ú˘ÛË fiÚˆÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎÔ‡ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÌÔ‡. √ ™∂μ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÈ Ô‰˘ÓËÚ¤˜ ·ÏÏ¿ ·Ó·Áη›Â˜ ÙȘ ‰È·ÚıÚˆÙÈΤ˜ ·ÏÏ·Á¤˜, Ô˘ ¤ÚÂ ӷ ¤¯Ô˘Ó ˘ÏÔÔÈËı› Â‰Ò Î·È ¯ÚfiÓÈ·, ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ˆÛÙfiÛÔ fiÙÈ fiÛÔ ÈÔ ÁÚ‹ÁÔÚ· Î·È ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈο ÂÈÙÂÏÂÛıÔ‡Ó, ÙfiÛÔ ÈÔ ÁÚ‹ÁÔÚ· ı· ‰Ô‡Ì ʈ˜ ÛÙËÓ ¿ÎÚË ÙÔ˘ ÙÔ‡ÓÂÏ, ı· ˘¿ÚÍÂÈ Ú·ÁÌ·ÙÈ΋ ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈ΋ ‚ÂÏÙ›ˆÛË, ı· ÂÍ·ÛÊ·ÏÈÛÙ› Ë Ú¢ÛÙfiÙËÙ· ÙÔ˘ ÙÚ·Â˙ÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜, ı· ·ÔηٷÛÙ·ı› Ë ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Î·È ı· Â›Ó·È ÂÊÈÎÙ‹ Ë Ì›ˆÛË Ù˘ ˘¤ÚÌÂÙÚ˘ ÊÔÚÔÏÔÁ›·˜. ” ΔÔ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfi, ÂÂÓ‰˘ÙÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ÛÙË ¯ÒÚ· ··ÈÙ› ¤Ó· ÔÏÔÎÏËڈ̤ÓÔ, ÔχÏ¢ÚÔ Î·È Ï‹Ú˜ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ‰Ú¿Û˘ -ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Î·È ÛÙ· ¯ÚÔÓԉȷÁÚ¿ÌÌ·Ù· Ô˘ ÔÚ›˙ÂÈ ÙÔ ªÓËÌfiÓÈԓηٷϋÁÂÈ Ô ™∂μ.


¶ÔÏÈÙÈ΋ 7

ΔƒπΔ∏ 31 ∞À°√À™Δ√À 2010

ªÂ 7,5 ÌÔÓ¿‰Â˜ ÚÔËÁÂ›Ù·È ÙÔ ¶∞™√∫ Ù˘ ¡¢ ÛÙËÓ ÚfiıÂÛË „‹ÊÔ˘ - X·ÌËÏ¿ Ù· ÔÛÔÛÙ¿ ÙˆÓ ‰‡Ô ÌÂÁ¿ÏˆÓ ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ

GPO: ºı›ÚÂÙ·È Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË, ‰ÂÓ ÂÓÈÛ¯‡ÂÙ·È Ë ·ÓÙÈÔϛ٢ÛË ∞·ÈÛÈfi‰ÔÍÔÈ ÔÎÙÒ ÛÙÔ˘˜ 10 ŒÏÏËÓ˜, Û‡Ìʈӷ Ì ÙË ‰ËÌÔÛÎfiËÛË Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ ÁÈ· ÙÔ MEGA ∞£∏¡∞, 30.

·ÈÛÈfi‰ÔÍÔÈ ÁÈ· ÙËÓ ÔÚ›· Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È ÛÙËÓ ÏÂÈÔ„ËÊ›· ÙÔ˘˜ ÔÈ ŒÏÏËÓ˜ Ôϛ٘. ™Â ‰ËÌÔÛÎfiËÛË Ô˘ ‰ÈÂÓ‹ÚÁËÛÂ Ë ÂÙ·ÈÚ›· GPO ÁÈ· ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi ÙÔ˘ MEGA, ÙÔ 79,6% ÙˆÓ ÂÚˆÙËı¤ÓÙˆÓ, ‰‹ÏˆÛ·Ó fiÙÈ ‰ÂÓ Â›Ó·È Î·ıfiÏÔ˘ ·ÈÛÈfi‰ÔÍÔÈ. ∏ ÂÚÈÔÚÈÛÙÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋ ÙÔ˘ ªÓËÌÔÓ›Ô˘ ÚÔηÏ› ‰ËÌÔÛÎÔÈ΋ ÊıÔÚ¿ ÛÙÔ ¶∞™√∫, Ë ÔÔ›· fï˜ ‰ÂÓ ÌÂÙ·ÊÚ¿˙ÂÙ·È Û ÂÓ›Û¯˘ÛË ÙˆÓ ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ Ù˘ ·ÓÙÈÔÏ›Ù¢Û˘.

∏ ··ÈÛÈÔ‰ÔÍ›· Â›Ó·È ‰È¿¯˘ÙË ÛÙÔ˘˜ „ËÊÔÊfiÚÔ˘˜ ÙÔ˘ ΢‚ÂÚÓÒÓÙÔ˜ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ (65,7%) Î·È Û¯Â‰fiÓ Î·ıÔÏÈ΋ (92,7%) ÛÙÔ˘˜ „ËÊÔÊfiÚÔ˘˜ Ù˘ ¡¤·˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜. ™ÙÔ ÂÚÒÙËÌ· ·Ó ı· ¯ÚÂÈ·ÛÙÔ‡Ó Î·È ¿ÏÏ· ̤ÙÚ·, Ë ÂÏÏËÓÈ΋ ÎÔÈÓ‹ ÁÓÒÌË ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ÌÔÈÚ·Ṳ̂ÓË. ΔÔ 48,5% ‰ËÏÒÓÔ˘Ó fiÙÈ ı· ¯ÚÂÈ·ÛÙÔ‡Ó Ó¤· ̤ÙÚ· Î·È ÙÔ 48,1% fiÙÈ ‰ÂÓ ı· ¯ÚÂÈ·ÛÙÔ‡Ó. ™ÙËÓ ÚfiıÂÛË „‹ÊÔ˘, ÙÔ ¶∞™√∫ ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ı› Ó· ÚÔËÁÂ›Ù·È Ì ‰È·ÊÔÚ¿ 7,5 ÌÔÓ¿‰ˆÓ Ù˘ ¡¤·˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜. ™˘ÁÎÂÓÙÚÒÓÂÈ ÔÛÔÛÙfi 28,6% ¤Ó·ÓÙÈ 21,1% Ù˘ ¡¤·˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜. ™Â Û¯¤ÛË Ì ÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ‰ËÌÔÛÎfiËÛË Ù˘ GPO (‰ÈÂÓÂÚÁ‹ıËΠÛÙȘ 26 ∞ÚÈÏ›Ô˘) ÙÔ ¶∞™√∫ ÂÌÊ·Ó›˙ÂÈ ÙÒÛË ‰‡Ô ÌÔÓ¿‰ˆÓ ÛÙÔ ÔÛÔÛÙfi ÙÔ˘ (·fi 30,6% Û 28,6%) ÂÓÒ Ë ¡¤· ¢ËÌÔÎÚ·Ù›· ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È Ó· ‰È·ÙËÚ› ÙÔ ÔÛÔÛÙfi Ù˘ ÛÙ· ›‰È· Â›‰· (21,1% ·fi 21%). ΔÔ ∫∫∂ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÓÂÈ ÙÔ 9% ÙˆÓ ÚÔÙÈÌ‹ÛˆÓ, (8,9% ÛÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ‰ËÌÔÛÎfiËÛË), Ô §∞√™ ÙÔ 6,8% (·fi

6,9%), Ô ™Àƒπ∑∞ ÙÔ 2,8% (·fi 3,2%) ÂÓÒ ÔÈ √ÈÎÔÏfiÁÔÈ ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È Ó· ¤¯Ô˘Ó ÂÓÈÛ¯˘ı› ηıÒ˜ ·fi 1,9% ÛÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ‰ËÌÔÛÎfiËÛË ¤¯Ô˘Ó ·Ó¤‚ÂÈ ÛÙÔ 2,8%. ∏ ¢ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋ ∞ÚÈÛÙÂÚ¿, Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÓÂÈ ÙÔ 1,7% ÙˆÓ ÚÔÙÈÌ‹ÛˆÓ. ΔÔ ¿Î˘ÚÔ Î·È ÙÔ Ï¢Îfi, ÊÙ¿ÓÂÈ ÛÙÔ 17% (15,4% ÛÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ‰ËÌÔÛÎfiËÛË) ÂÓÒ Ë ·‰È¢ÎÚ›ÓÈÛÙË „‹ÊÔ˜ ÛÙÔ 10,2% (·fi 12,1%). ∂ȉÈÎfiÙÂÚ·, ÛÙËÓ ÂÚÒÙËÛË “fiÛÔ ·ÈÛÈfi‰ÔÍÔ˜ ›ÛÙ ÁÈ· ÙËÓ ÔÚ›· Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ÙÔ ÂfiÌÂÓÔ ‰È¿ÛÙËÌ·;” , ÛÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ „ËÊÔÊfiÚˆÓ: * ¶Ôχ/∞ÚÎÂÙ¿ ··ÓÙ¿ ÔÛÔÛÙfi 20,1% * §›ÁÔ/∫·ıfiÏÔ˘ ··ÓÙ¿ ÔÛÔÛÙfi 79,6% * ¢ÂÓ Í¤Úˆ / ¢ÂÓ ··ÓÙÒ ··ÓÙ¿ ÔÛÔÛÙfi 0,3% ™ÙËÓ ›‰È· ÂÚÒÙËÛË, ÔÈ „ËÊÔÊfiÚÔÈ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È 2 ÛÙÔ˘˜ 3 ··ÈÛÈfi‰ÔÍÔÈ. ∞·ÓÙÔ‡Ó “¶Ôχ/∞ÚÎÂÙ¿” Û ÔÛÔÛÙfi 34,3% Î·È “§›ÁÔ/∫·-

ıfiÏÔ˘” Û ÔÛÔÛÙfi 65,7%. ™Â fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÙÔ˘˜ „ËÊÔÊfiÚÔ˘˜ Ù˘ ¡¢, ÙÔ ÔÛÔÛÙfi Ù˘ ·ÔÁÔ‹Ù¢Û˘ Â›Ó·È Û˘ÓÙÚÈÙÈÎfi, ηıÒ˜ ··ÓÙÔ‡Ó “¶Ôχ/∞ÚÎÂÙ¿” Û ÔÛÔÛÙfi 6,9% Î·È “§›ÁÔ/∫·ıfiÏÔ˘” Û ÔÛÔÛÙfi 92,7%. ™ÙËÓ ÂÚÒÙËÛË “Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ‰È·‚‚·ÈÒÓÂÈ fiÙÈ ‰ÂÓ ı· ¯ÚÂÈ·ÛÙÔ‡Ó Ó¤· ÔÈÎÔÓÔÌÈο ̤ÙÚ· ÁÈ· ÙÔ 2010, ÂÛ›˜ ÙÈ ÈÛÙ‡ÂÙÂ;” , ÛÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ „ËÊÔÊfiÚˆÓ: * ™›ÁÔ˘Ú·/Ì¿ÏÏÔÓ ı· ¯ÚÂÈ·ÛÙÔ‡Ó ··ÓÙ¿ ÙÔ 48,5%

* ™›ÁÔ˘Ú·/Ì¿ÏÏÔÓ ‰ÂÓ ı· ¯ÚÂÈ·ÛÙÔ‡Ó ··ÓÙ¿ ÙÔ 48,1% * ¢ÂÓ Í¤Úˆ / ¢ÂÓ ··ÓÙÒ ··ÓÙ¿ ÙÔ 3,4% ™ÙÔ˘˜ „ËÊÔÊfiÚÔ˘˜ ÙÔ˘ ¶∞™√∫, “Û›ÁÔ˘Ú·/Ì¿ÏÏÔÓ ı· ¯ÚÂÈ·ÛÙÔ‡Ó” ··ÓÙ¿ ÙÔ 44,2% Î·È “Û›ÁÔ˘Ú·/Ì¿ÏÏÔÓ ‰ÂÓ ı· ¯ÚÂÈ·ÛÙÔ‡Ó” ··ÓÙ¿ ÙÔ 52,8%. ™ÙÔ˘˜ „ËÊÔÊfiÚÔ˘˜ Ù˘ ¡¢, “Û›ÁÔ˘Ú·/Ì¿ÏÏÔÓ ı· ¯ÚÂÈ·ÛÙÔ‡Ó” ··ÓÙ¿ ÙÔ 55% Î·È “Û›ÁÔ˘Ú·/Ì¿ÏÏÔÓ ‰ÂÓ ı· ¯ÚÂÈ·ÛÙÔ‡Ó” ··ÓÙ¿ ÙÔ 40,8%. ™ÙËÓ ÂÚÒÙËÛË “ÌÂÙ¿ ·fi ·˘Ù‹ ÙËÓ ÙÚÈÂÙ›· ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ı˘ÛÈÒÓ, ÈÛÙ‡ÂÙ fiÙÈ Ë ¯ÒÚ· ı· Í·Ó·‚Ú› ÙÔÓ ‰ÚfiÌÔ Ù˘ ‹ ı· ÎÈÓ‰˘Ó‡ÛÂÈ Ì ÙÒ¯Â˘ÛË;” ÛÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ „ËÊÔÊfiÚˆÓ: * ™›ÁÔ˘Ú·/Ì¿ÏÏÔÓ ı· Í·Ó·‚Ú› ÙÔÓ ‰ÚfiÌÔ Ù˘ ··ÓÙ¿ ÙÔ 54,9% * ™›ÁÔ˘Ú·/Ì¿ÏÏÔÓ ‰ÂÓ ı· Í·Ó·‚Ú› ÙÔÓ ‰ÚfiÌÔ Ù˘ ··ÓÙ¿ ÙÔ 42,8% * ¢ÂÓ Í¤Úˆ / ¢ÂÓ ··ÓÙÒ ··ÓÙ¿ ÙÔ 2,3% ™ÙÔ˘˜ „ËÊÔÊfiÚÔ˘˜ ÙÔ˘ ¶∞™√∫, “Û›-

ÁÔ˘Ú·/Ì¿ÏÏÔÓ ı· Í·Ó·‚Ú› ÙÔÓ ‰ÚfiÌÔ Ù˘” ··ÓÙ¿ ÙÔ 72,5% Î·È “Û›ÁÔ˘Ú·/Ì¿ÏÏÔÓ ‰ÂÓ ı· Í·Ó·‚Ú› ÙÔÓ ‰ÚfiÌÔ Ù˘” ··ÓÙ¿ ÙÔ 26,8%. ™ÙÔ˘˜ „ËÊÔÊfiÚÔ˘˜ Ù˘ ¡¢, “Û›ÁÔ˘Ú·/Ì¿ÏÏÔÓ ı· Í·Ó·‚Ú› ÙÔÓ ‰ÚfiÌÔ Ù˘” ··ÓÙ¿ ÙÔ 38,3% Î·È “Û›ÁÔ˘Ú·/Ì¿ÏÏÔÓ ‰ÂÓ ı· Í·Ó·‚Ú› ÙÔÓ ‰ÚfiÌÔ Ù˘” ··ÓÙ¿ ÙÔ 57,5%. ™ÙËÓ ÂÚÒÙËÛË “Ì ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ Ù›ÓÔ˜ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ Û˘ÌʈÓ›Ù ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÎÚ›Û˘;” , 4 ÛÙÔ˘˜ 10 ·fi ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ „ËÊÔÊfiÚˆÓ ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È Ó· ÌËÓ Û˘ÌʈÓ› Ì ηÓÂÓfi˜ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ·: ÙÔ ¶∞™√∫ Ï·Ì‚¿ÓÂÈ 31%, Ë ¡¢ 13,4%, ÙÔ ∫∫∂ 5,5%, Ô §∞√™ Ï·Ì‚¿ÓÂÈ 4,5%, Ô ™Àƒπ∑∞ Ï·Ì‚¿ÓÂÈ 2%, ÔÈ √ÈÎÔÏfiÁÔÈ ¶Ú¿ÛÈÓÔÈ 1%, Ë ¢ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋ ∞ÚÈÛÙÂÚ¿ 1%, Ë ÂÈÏÔÁ‹ “ÕÏÏÔ ∫fiÌÌ·” 0,4%, Ë ÂÈÏÔÁ‹ “∫·ÓÂÓfi˜” 39,5%. ∏ ̤ÙÚËÛË ¤ÁÈÓ Û ·ÓÂÏÏ·‰ÈÎfi ‰Â›ÁÌ· 1.600 ·ÙfïÓ, ÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ· ·fi ÙËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË ¶¤ÌÙË Ì¤¯ÚÈ ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· ÙÔ Úˆ›.


¶ÔÏÈÙÈ΋ 8

TPITH 31 AY°OY™T√À 2010

™˘Ó¿ÓÙËÛË Ù˘ ‚Ô˘Ï¢ÙÔ‡ Ì ÙÔÓ ·Ú¯ËÁfi Ù˘ ·ÍȈ̷ÙÈ΋˜ ·ÓÙÈÔÏ›Ù¢Û˘

¶··‰ËÌËÙÚ›Ô˘: ™ÙËÚ›˙ˆ ÙËÓ ÎÔÌÌ·ÙÈ΋ ÂÈÏÔÁ‹ ªÂ›ˆÛË ÂÁÁ‡ËÛ˘ ÁÈ· ÙÔÓ ∞ÁÁ¤ÏÔ˘ ÚÔÙ›ÓÂÈ Ë ÂÈÛ·ÁÁÂϤ·˜ ∞£∏¡∞, 30.

ΔËÓ ÂÈ‚ÔÏ‹ ¯ÚËÌ·ÙÈ΋˜ ÂÁÁ‡ËÛ˘ ‡„Ô˘˜ 100.000 ¢ÚÒ ÂÈÛËÁÂ›Ù·È Ì ÚfiÙ·Û‹ Ù˘ ÛÙÔ ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ∂ÊÂÙÒÓ Ë ÂÈÛ·ÁÁÂϤ·˜ ∂ÊÂÙÒÓ ª·Ú›· ª·ÏÔ‡¯Ô˘ ÁÈ· ÙÔÓ ÚÒËÓ ÛÙÂÓfi Û˘ÓÂÚÁ¿ÙË ÙÔ˘ ∫. ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹, °È¿ÓÓË ∞ÁÁ¤ÏÔ˘, ηÙËÁÔÚÔ‡ÌÂÓÔ ÛÙËÓ ˘fiıÂÛË Ù˘ ªÔÓ‹˜ μ·ÙÔ‰›Ô˘. ∏ ÂÈÛ·ÁÁÂϤ·˜ ÚÔÙ›ÓÂÈ ÛÙÔ ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ∂ÊÂÙÒÓ Ó· ÌÂÈÒÛÂÈ ÙÔ ÔÛfi Ù˘ ÂÁÁ˘Ô‰ÔÛ›·˜ ÛÙȘ 100.000 ¢ÚÒ ·fi ÙȘ 300.000 ¢ÚÒ, Ô˘ Â¤‚·Ï Ì ‰È¿Ù·Í‹ Ù˘ ÛÙÔÓ Î·ÙËÁÔÚÔ‡ÌÂÓÔ Ë ÂʤÙ˘ ÂȉÈ΋ ·Ó·ÎÚ›ÙÚÈ·, ∂ÈÚ‹ÓË ∫·ÏÔ‡. ™ÙÔ ‰È¢ı˘ÓÙ‹ ÙÔ˘ ÁÚ·Ê›Ԣ ÙÔ˘ ÚÒËÓ Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡, ηÙËÁÔÚÔ‡ÌÂÓÔ ÁÈ· ËıÈ΋ ·˘ÙÔ˘ÚÁ›· Û ·ÈÛÙ›·, ·Ó·ÎÚ›ÙÚÈ· Î·È ÂÈÛ·ÁÁÂϤ·˜ ›¯·Ó ÂÈ‚¿ÏÂÈ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·ÔÏÔÁ›· ÙÔ˘ ¯ÚËÌ·ÙÈ΋ ÂÁÁ‡ËÛË 400.000 ¢ÚÒ Î·È ··ÁfiÚ¢ÛË ÂÍfi‰Ô˘ ·fi ÙË ¯ÒÚ·. √ ηÙËÁÔÚÔ‡ÌÂÓÔ˜ ÚÔÛ¤Ê˘Á ηٿ Ù˘ ·Ó·ÎÚÈÙÈ΋˜ ‰È¿Ù·Í˘, ÂÙ˘¯·›ÓÔÓÙ·˜ Ó· ÌÂȈı› Ë ¯ÚËÌ·ÙÈ΋ ÂÁÁ‡ËÛË ÛÙȘ 300.000 ¢ÚÒ. ªÂ ÚÔÛÊ˘Á‹ ÙÔ˘ ÛÙÔ ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ∂ÊÂÙÒÓ, Ô Î. ∞ÁÁ¤ÏÔ˘ ˙ËÙ¿ ÙËÓ ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ Ì›ˆÛË Ù˘ ÂÁÁ˘Ô‰ÔÛ›·˜. ΔȘ ÂfiÌÂÓ˜ Ë̤Ú˜ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È ÙÔ ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ∂ÊÂÙÒÓ Ó· ·ÔÊ·Óı› ÁÈ· ÙÔ ÔÛfi, Ô˘ ÙÂÏÈο ı· ηٷ‚¿ÏÂÈ Ô Î. ∞ÁÁ¤ÏÔ˘.

™‡ÛÎÂ„Ë ÙÔ˘ §∞√™ ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË ÂÓ fi„ÂÈ ÂÎÏÔÁÒÓ √Δ∞

∞ÔÚÚ›ÙÂÈ Ë ¡¢ ÚfiÙ·ÛË ∫·Ú·Ù˙·Ê¤ÚË ÁÈ· ˘Ô„ËÊÈfiÙËÙ· ∞‚Ú·ÌfiÔ˘ÏÔ˘ ∞£∏¡∞ 30.

Δ

¤ÏÔ˜ ÙÔ ˙‹ÙËÌ· Ô˘ ÚԤ΢„ ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ Ë̤Ú˜ Ì ÙËÓ ŒÏÛ· ¶··‰ËÌËÙÚ›Ô˘ ÛÙË ¡¢. ∏ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ∞ÚÁÔÏ›‰·˜ Û˘Ó·ÓÙ‹ıËΠ̠ÙÔÓ ·Ú¯ËÁfi Ù˘ ·ÍȈ̷ÙÈ΋˜ ·ÓÙÈÔÏ›Ù¢Û˘ ∞ÓÙÒÓË ™·Ì·Ú¿ ÛÙË ƒËÁ›ÏÏ˘ Î·È ·fi ÙȘ ‰ËÏÒÛÂȘ Ô˘ ¤Î·Ó ʷ›ÓÂÙ·È ˆ˜ ÙÔ fiÔÈÔ ı¤Ì· ıˆÚ›ٷÈ, ÁÈ· ÙËÓ ÒÚ· ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ, Ï‹Í·Ó.

∏ Û˘Ó¿ÓÙËÛË ¤ÁÈÓ Ì ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ Ù˘ ¡¢ Î·È Ë Î. ¶··‰ËÌËÙÚ›Ô˘ ÂÍÂÚ¯fiÌÂÓË Ù˘ ƒËÁ›ÏÏ˘ ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ “ÂÁÒ ·ÈÛı¿ÓıËη fiÙÈ ‰ÂÓ Â›¯· ÔÙ¤ η̛· ¤ÓÙ·ÛË Ì fiÛ· ›·, Î·È ·’ fiÙÈ ÚÔۤϷ‚· ·fi ÙËÓ ÎÔ˘‚¤ÓÙ· Ô˘ ›¯· Ì ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ Ô‡Ù ÂΛÓÔ˜ ›¯Â”. ™Â fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ ˘Ô„ËÊÈfiÙËÙ· ÙÔ˘ Î. ¢Ú¿ÎÔ˘ ÛÙËÓ ÂÚÈʤÚÂÈ· ¶ÂÏÔÔÓÓ‹ÛÔ˘ › fiÙÈ ÛÙËÚ›˙ÂÈ ÙËÓ ÎÔÌÌ·ÙÈ΋ ÂÈÏÔÁ‹ “·Ó·ÁÈÁÓÒÛÎÔÓÙ·˜ ¿ÓÙ· Ì Ú·ÏÈÛÌfi Ù· ÙÂÎÙ·ÈÓfiÌÂÓ·”. “∂ÁÒ Â›Ì·È ¡¢ ¡ÔÌ›˙ˆ fiÙÈ Î·Ó¤Ó·˜ ‰ÂÓ ı¤ÏÂÈ Ó· ‰ÈÒÍÂÈ Â̤ӷ” ·¿ÓÙËÛ Û ÂÚÒÙËÛË ·Ó ı· Ì›ÓÂÈ ÛÙË ¡¢. ∂Ó Ùˆ ÌÂٷ͇ Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¡¢ Û ¿ÚıÚÔ ÙÔ˘ ÛÙË Real News ·Ó·Ê¤ÚÂÈ fiÙÈ “ÙÔ ÌÓËÌfiÓÈÔ ‰ÂÓ Â͢ÁÈ·›ÓÂÈ Ù· ‰ËÌfiÛÈ· ÔÈÎÔÓÔÌÈο. ™ÎÔÙÒÓÂÈ ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌ›· Î·È ‰È·Ï‡ÂÈ ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÎÔÈÓˆÓ›·”. √ ∞ÓÙÒÓ˘ ™·Ì·Ú¿˜ Â·Ó¤Ú¯ÂÙ·È ÛÙËÓ ÚfiÙ·Û‹ ÙÔ˘ ÁÈ· “¿ÏÏÔ Ì›ÁÌ· ÔÏÈÙÈ΋˜” , Ì ̤ÙÚ· Ô˘ ı·

ηٷÔÏÂÌÔ‡Ó Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ÙÔ ¤ÏÏÂÈÌÌ· Î·È ÙËÓ ‡ÊÂÛË, ı· ÌˉÂÓ›ÛÔ˘Ó ÙÔ ¤ÏÏÂÈÌÌ· Û ‰‡Ô ¯ÚfiÓÈ· Î·È ı· Ú›ÍÔ˘Ó ÙÔ ¯Ú¤Ô˜ ÛÙÔ 100% ÙÔ˘ ∞∂¶ ˆ˜ ÙÔ 2013, ¤Ó·ÓÙÈ ÙÔ˘ 150% Ô˘ ÚԂϤÂÙ·È Ì ‚¿ÛË ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ÙÔ˘ ÌÓËÌÔÓ›Ô˘. “ªÂ ÙÔ ‰ÈÎfi Ì·˜ Û¯¤‰ÈÔ ı· ··ÏÏ·Áԇ̠·fi ÙÔ˘˜ ÂÚÈÔÚÈÛÌÔ‡˜ ÙÔ˘ ÌÓËÌÔÓ›Ô˘, ÒÛÙ ӷ ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ì ÔÏÈÙÈ΋ ·Ó¿Ù˘Í˘. √¯È ÌÔÈÚ¿˙ÔÓÙ·˜ ·ÚÔ¯¤˜ ·fi ‰·ÓÂÈο, ·ÏÏ¿ Ì Ì›ˆÛË ÊÔÚÔÏÔÁÈÎÒÓ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙÒÓ Î·È ‰Ú·ÛÙÈ΋ ηٿÚÁËÛË ÛÙÚ‚ÏÒÛˆÓ, ÂÓÈÛ¯‡ÔÓÙ·˜ ÙËÓ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ· Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜”, ÛËÌÂÈÒÓÂÈ Ô Î ™·Ì·Ú¿˜. ∂›Û˘ οÓÂÈ ÚÔÛˆÈ΋ ÎÚÈÙÈ΋ ηٿ ÙÔ˘ Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡, ϤÁÔÓÙ·˜ fiÙÈ Ë ÔÏÈÙÈ΋ ÙÔ˘ Ì·˜ Ô‰ËÁ› ÛÙÔÓ Ê·‡ÏÔ Î‡ÎÏÔ Ù˘ ‡ÊÂÛ˘, ÂÓÒ Ë ÔÏÈÙÈ΋ ÚfiÙ·ÛË Ù˘ ¡¢ Û ¤ÍÔ‰Ô ·fi ÙËÓ ÎÚ›ÛË Ì ·Ó¿Î·Ì„Ë Î·È ·Ó¿Ù˘ÍË. ∂Í¿ÏÏÔ˘ ÙÔÓ ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ Ù˘ ¡¢ ¢ËÌ‹ÙÚË ∞‚Ú·ÌfiÔ˘ÏÔ ÚÔÙ›ÓÂÈ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ §∞√™ °. ∫·Ú·Ù˙·Ê¤Ú˘ ˆ˜ ÎÔÈÓfi ˘Ô„‹ÊÈÔ ÁÈ· ÙËÓ ¶ÂÚÈ-

ʤÚÂÈ· ∞ÙÙÈ΋˜, ÌÈÏÒÓÙ·˜ ÛÙÔ ∂ıÓÔ˜ Ù˘ ∫˘Úȷ΋˜. “∫¿Óˆ ÌÈ· ‡ÛÙ·ÙË ¤ÎÎÏËÛË, ÁÈ· Ó· ÌËÓ ‰ÒÛÔ˘ÌÂ Î·È ÙÔÓ ’’Ì›ÓÈ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi’’ ÛÙÔ ¶∞™√∫. ¡· ÚÔÙ›ÓÂÈ ÙÔÓ Î. ∞‚Ú·ÌfiÔ˘ÏÔ, Ô ÔÔ›Ô˜ ¤¯ÂÈ ÙÂÚ¿ÛÈ· ›ڷ ÛÙ· ‰ËÌÔÙÈο, Â›Ó·È Ô ·ÓÙÈÚfi‰Úfi˜ ÙÔ˘, Ô ˘·Ú¯ËÁfi˜ ÙÔ˘. ∫·È ı· ÌÔÚÔ‡ÌÂ Î·È ÂÌ›˜ Ó· ÛÙËÚ›ÍÔ˘Ì ÙÔÓ Î. ∞‚Ú·ÌfiÔ˘ÏÔ Ì ‰ÈÎÔ‡˜ Ì·˜ ·ÓÙÈÂÚÈÊÂÚÂȿگ˜”, ϤÂÈ Ô Î. ∫·Ú·Ù˙·Ê¤Ú˘. “∏ ¡¢ ¤¯ÂÈ ˘Ô„‹ÊÈÔ Ó›Î˘, ·Ó·Ó¤ˆÛ˘ Î·È ÂÏ›‰·˜ ÛÙËÓ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· ∞ÙÙÈ΋˜, ÙÔÓ μ·Û›ÏË ∫ÈΛÏÈ·, Ô˘ ı· ÂÎÊÚ¿ÛÂÈ ÌÂ Û˘Ó¤ÂÈ· ÙËÓ ÏÂÈÔ„ËÊ›· ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ Ù˘ ∞ÙÙÈ΋˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ -ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ¿ÏψӷÓÙÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È Ù· ·‰È¤ÍÔ‰· ÙÔ˘ ÌÓËÌÔÓ›Ô˘ Î·È ÙȘ ¢ı‡Ó˜ ÂΛӘ Ô˘ ÙÔ „‹ÊÈÛ·Ó”, ·¿ÓÙËÛ·Ó Î‡ÎÏÔÈ ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ Ù˘ ·ÍȈ̷ÙÈ΋˜ ·ÓÙÈÔÏ›Ù¢Û˘, ˘ÂÓı˘Ì›˙ÔÓÙ·˜ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ÙËÓ ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË ¡¢ - §∞√™ ÛÙÔ ÌÓËÌfiÓÈÔ. ∫‡ÎÏÔÈ ÙÔ˘ §∞√™ ·Ú¤ÂÌ„·Ó ÛÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ §Ô˘›Ù˙È ¶ÈÚ·ÓÙ¤ÏÔ “ŒÙÛÈ Â›Ó·È ·Ó ¤ÙÛÈ ÓÔÌ›˙ÂÙ”, Û¯ÔÏÈ¿˙ÔÓÙ·˜ ÙËÓ ·¿ÓÙËÛË Ù˘ ƒËÁ›ÏÏ˘.

«¡· Á›ÓÂÈ ÌÈa Ó¤· ·Ú¯‹ ÔÏÈÙÈ΋˜ Î·È È‰ÂÔÏÔÁÈ΋˜ ·ÂÍ¿ÚÙËÛ˘ ·fi Ù· ÎfiÌÌ·Ù· Ù˘ ÏÔ˘ÙÔÎÚ·Ù›·˜ Î·È ÙËÓ ∂∂»

¢È·Î‹Ú˘ÍË ∫∫∂ ÂÓ fi„ÂÈ ·˘ÙÔ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÒÓ ÂÎÏÔÁÒÓ ∞£∏¡∞ 30.

™‡ÛÎÂ„Ë Ì ÙÔ˘˜ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ ÙÔ˘ §∞.√.™. ∫˘ÚÈ¿ÎÔ μÂÏfiÔ˘ÏÔ, ÕÁÁÂÏÔ ∫ÔÏÔÎÔÙÚÒÓË, ∏Ï›· ¶ÔÏ·Ù›‰Ë Î·È ÎÔÌÌ·ÙÈο ÛÙÂϤ¯Ë ›¯Â ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË Ô °ÈÒÚÁÔ˜ ∫·Ú·Ù˙·Ê¤Ú˘. £¤Ì· Û˘˙‹ÙËÛ˘ ‹Ù·Ó ÔÈ ˘Ô„ËÊÈfiÙËÙ˜ Ô˘ ı· ÛÙËÚ›ÍÂÈ Ô §∞.√.™ ÛÙË μfiÚÂÈ· ∂ÏÏ¿‰·, fiˆ˜ Ë ˘Ô„ËÊÈfiÙËÙ· ÙÔ˘ ¶·Ó·ÁÈÒÙË æˆÌÈ¿‰Ë ÛÙËÓ ÂÚÈʤÚÂÈ· ∫ÂÓÙÚÈ΋˜ ª·Î‰ÔÓ›·˜. ªÂ ÙÔÓ Î. æˆÌÈ¿‰Ë Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ §∞.√.™ ÂÈÎÔÈÓÒÓËÛ ÙËÏÂʈÓÈο. ™‡Ìʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜, Ë ˘Ô„ËÊÈfiÙËÙ· Ô˘ ı· ÛÙËÚ›ÍÂÈ ÛÙÔÓ ¢‹ÌÔ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ ı· ·Ó·ÎÔÈÓˆı› ·ÚÁfiÙÂÚ·, ›Ûˆ˜ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÂÈÏÔÁ‹ Ô˘ ı· οÓÂÈ ÙÔ ¶∞™√∫.√ Î. ∫·Ú·Ù˙·Ê¤Ú˘ Û˘Ó¤Ê·Á Ì ÙÔÓ ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙÔ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹ ∫ÈÏΛ˜ ∫ÒÛÙ· ∫ÈÏÙ›‰Ë Î·È Û˘˙‹ÙËÛ·Ó ÁÈ· ÙȘ ˘Ô„ËÊÈfiÙËÙ˜ Ô˘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÛÙËÚ›ÍÔ˘Ó ·fi ÎÔÈÓÔ‡.

∞£∏¡∞ 30.

∏ ∫ÂÓÙÚÈ΋ ∂ÈÙÚÔ‹ ÙÔ˘ ∫∫∂ Ì ‰È·Î‹Ú˘Í‹ Ù˘ ηÏ› ÛÂ Û˘ÌfiÚ¢ÛË ÂÓfi„ÂÈ ÙˆÓ ·˘ÙÔ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÒÓ ÂÎÏÔÁÒÓ ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ ÙÔ˘ ȉȈÙÈÎÔ‡ Î·È ‰ËÌÔÛ›Ô˘ ÙÔ̤·, ÙÔ˘˜ ·˘ÙÔ··Û¯ÔÏÔ‡ÌÂÓÔ˘˜, ÙÔ˘˜ ÌÈÎÚÔÌÂÛ·›Ô˘˜ ·ÁÚfiÙ˜, Î·È fiÏÔ˘˜ fiÛÔÈ ÛÙ‹ÚÈÍ·Ó ÙȘ ÂÏ›‰Â˜ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ ¶∞™√∫ Î·È ÛÙË ¡¢. μ·ÛÈ΋ ı¤ÛË ÙÔ˘ ∫∫∂ Â›Ó·È fiÙÈ ÔÈ ÙÔÈΤ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜ Â›Ó·È ÌÈ¿ ÌÂÁ¿ÏË Â˘Î·ÈÚ›· “Ó· Á›ÓÂÈ ÌÈ¿ Ó¤· ·Ú¯‹ ÔÏÈÙÈ΋˜ Î·È È‰ÂÔÏÔÁÈ΋˜ ·ÂÍ¿ÚÙËÛ˘ ·fi Ù· ÎfiÌÌ·Ù· Ù˘ ÏÔ˘ÙÔÎÚ·Ù›·˜ Î·È ÙËÓ ∂∂ Ì ÙËÓ ˘ÂÚ„‹ÊÈÛË ÙˆÓ Û˘Ó‰˘·ÛÌÒÓ Ù˘ ’’§·È΋˜ ™˘Û›ڈÛ˘’’ Ô˘ ÛÙËÚ›˙ÂÈ”. ∂›Û˘, ÙÔ ∫∫∂ ˙ËÙ› ÙËÓ ÙÈ̈ڛ· ÙÔ˘ ¶∞™√∫ Î·È Ù˘ ¡¢ ÛÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜. ∂ÎÙ›ÌËÛË ÙÔ˘ Â›Ó·È fiÙÈ Ì ‚¿ÛË ÙȘ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ ÙˆÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›ˆÓ ÂÙÒÓ Ô˘ Ô‰‹ÁËÛ·Ó ÛÙËÓ ÛËÌÂÚÈÓ‹ ÎÚ›ÛË, ÙÔ

∫∫∂ ‹Ù·Ó ·˘Ùfi Ô˘ ¤ÏÂÁ ÛÙËÓ ·Ï‹ıÂÈ· ÛÙÔÓ ÂÏÏËÓÈÎfi Ï·fi, ÛËÌÂÈÒ-

ÓÔÓÙ·˜ fiÙÈ “Ë ÎÚ›ÛË Â›Ó·È ÎÚ›ÛË ÙÔ˘ ηÈÙ·ÏÈÛÙÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜”.

¶·Ú¿ÏÏËÏ·, ÚÔÛı¤ÙÂÈ fiÙÈ“ ÙÔ ÌÓËÌfiÓÈÔ ÂÚȤ¯ÂÈ Ì¤ÙÚ· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ·ÔÊ·ÛÈÛÙ› Â‰Ò Î·È 20 ¯ÚfiÓÈ· ÛÙËÓ ∂∂, Ì ÙË Û˘Ìʈӛ· ¶∞™√∫ - ¡¢ Î·È ¤¯Ô˘Ó ·ÔÙ˘ˆı› Û ·ÔÊ¿ÛÂȘ, Û˘Óı‹Î˜ Î·È ÛÙ· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÙˆÓ ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÂÓÈÛ¯˘ı› Ë ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ· ÙˆÓ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎÒÓ Ơ̂ψӔ. °È· Ó· ˘¿ÚÍÂÈ Ï‡ÛË ˘¤Ú ÙÔ˘ Ï·Ô‡, ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ Ë ∫ÂÓÙÚÈ΋ ∂ÈÙÚÔ‹, ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È “Ó· ÂÁηٷÏ›„ÂÙ ÔÚÈÛÙÈο ÙËÓ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË ‹ ÙËÓ ·ÓÔ¯‹ Ô˘ ·Ú›¯·Ù ÛÙÔ ¶∞™√∫, ÛÙË ¡¢ Î·È ÛÙ· ¿ÏÏ· ÎfiÌÌ·Ù· ÙÔ˘ ’’Â˘ÚˆÌÔÓfi‰ÚÔÌÔ˘’”. ∂›Û˘, Ë ∫∂ ÙÔ˘ ∫∫∂ ıˆÚ› ‚¤‚·ÈÔ fiÙÈ Ù· ÎfiÌÌ·Ù· Î·È ÔÈ Ì˯·ÓÈÛÌÔ› ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ “ı· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó ÙÔÓ ·ÓÙÈÎÔÌÌÔ˘ÓÈÛÌfi, ÙË Ï¿ÛË Î·È ÙȘ Û˘ÎÔÊ·Óٛ˜” ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙÔ˘ ∫∫∂, ÙÔ˘ Ù·ÍÈÎÔ‡ ÂÚÁ·ÙÈÎÔ‡ ÎÈÓ‹Ì·ÙÔ˜.


¶ÔÏÈÙÈ΋ 9

TPITH 31 AY°OY™T√À 2010

∫·ıÔÏÈ΋ ··ÁfiÚ¢ÛË ÙÔ˘ ηÓ›ÛÌ·ÙÔ˜ ÛÙÔ˘˜ ‰ËÌfiÛÈÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜ ·fi ·‡ÚÈÔ

«¶·Ê» Î·È ÚfiÛÙÈÌÔ... ∞˘ÛÙËÚ¤˜ «Î·Ì¿Ó˜» ÛÙÔ˘˜ ·Ú·‚¿Ù˜ Ô˘ ÂÓ‰¤¯ÂÙ·È Ó· ‚ÚÂıÔ‡Ó ·ÎfiÌË Î·È ÛÙÔ ∞˘ÙfiʈÚÔ ∞£∏¡∞ 30.

 ÈÛ¯‡ Ù›ıÂÙ·È ·fi ÙËÓ 1Ë ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ (·‡ÚÈÔ) ÙÔ Ì¤ÙÚÔ Ù˘ ηıÔÏÈ΋˜ ··ÁfiÚ¢Û˘ ÙÔ˘ ηÓ›ÛÌ·ÙÔ˜ ÛÙÔ˘˜ ‰ËÌfiÛÈÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ·, ··ÁÔÚ‡ÂÙ·È ÙÔ Î¿ÓÈÛÌ· Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ‰ËÌfiÛÈÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜- Ù· ÚfiÛÙÈÌ· ÁÈ· ÙȘ ·Ú·‚¿ÛÂȘ ηÓÈÛÙÒÓ Î·ıÔÚ›˙ÔÓÙ·È ·fi 50 ¤ˆ˜ 500 ¢ÚÒ, ÂÓÒ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ηٷÛÙË̷ٿگ˜ ·fi 500 ¤ˆ˜ 10.000 ¢ÚÒ. °È· Ù· η˙›ÓÔ Î·È Ù· ∫¤ÓÙÚ· ‰È·ÛΤ‰·Û˘ ¿Óˆ ÙˆÓ 300 ÙÌ, Ì ˙ˆÓÙ·Ó‹ ÌÔ˘ÛÈ΋, Ë ··ÁfiÚ¢ÛË ÈÛ¯‡ÂÈ ·fi 1˘/6/2011. ∂›Û˘ ηٷÚÁÔ‡ÓÙ·È Ù· ηÓÈÛÙ‹ÚÈ· Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜ ÂÚÁ·Û›·˜.

™ÙÔȯ›· ÁÈ· ÙÔ Ì·ıËÙÈÎfi ÏËı˘ÛÌfi ∞£∏¡∞, 30.

∞˘ÛÙËÚ¤˜ “ηÌ¿Ó˜” ∞ÎfiÌË Î·È Ì ÙËÓ ·ÂÈÏ‹ ÙÔ˘ ∞˘ÙfiʈÚÔ˘, ÂÓ‰¤¯ÂÙ·È Ó· ‚ÚÂıÔ‡Ó ·ÓÙÈ̤وÔÈ ÙÔ˘˜ ÚÔÛ¯›˜ Ì‹Ó˜ ÔÈ Î·ÓÈÛÙ¤˜ Ô˘ ·ÚÓÔ‡ÓÙ·È Ó· Û˘ÌÌÔÚʈıÔ‡Ó Ì ÙÔ Ó¤Ô ÓfiÌÔ. Ÿˆ˜ ¤ÁÈÓ ۷ʤ˜, ·fi ÙËÓ ˘Ô˘ÚÁfi ÀÁ›·˜, ª·ÚÈÏ›˙· •ÂÓÔÁÈ·ÓÓ·ÎÔÔ‡ÏÔ˘, Ô ÓfiÌÔ˜ ÚԂϤÂÈ Ï‹ÚË ··ÁfiÚ¢ÛË ÙÔ˘ ηÓ›ÛÌ·ÙÔ˜ Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÎÏÂÈÛÙÔ‡˜ ‰ËÌfiÛÈÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜ Î·È Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜ ÂÚÁ·Û›·˜. √ ÚÒÙÔ˜ Ì‹Ó·˜ ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ˆ˜ “ÂÚ›Ô‰Ô˜ ¯¿ÚÈÙÔ˜” ηıÒ˜ ı· Á›ÓÔÓÙ·È ÌfiÓÔ Û˘ÛÙ¿ÛÂȘ, ÔÈ Ôԛ˜ fï˜, ·Í›˙ÂÈ Ó· ÛËÌÂȈı›, fiÙÈ ı· Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ÛÔ‚·Ú¿ ˘fi„Ë, ÂÊfiÛÔÓ ÌÈ· Âȯ›ÚËÛË ‹ ¤Ó·˜ ηÓÈÛÙ‹˜ “˘ÔÙÚÔÈ¿ÛÔ˘Ó” ·ÚÁfiÙÂÚ· Î·È ÙÔ Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ Â·Ó·ÏËÊı›. Δ· ÚfiÛÙÈÌ· ÛÙÔ˘˜ ˘‡ı˘ÓÔ˘˜ ‰È·¯Â›ÚÈÛ˘ ÁÈ· ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ ÓfiÌÔ˘, ›Ù ·˘ÙÔ› Â›Ó·È Î·Ù·ÛÙË̷ٿگ˜, ›Ù ˘‡ı˘ÓÔÈ ¯ÒÚˆÓ ÂÚÁ·Û›·˜, fiˆ˜ ÔÈ ‰È¢ı˘ÓÙ¤˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Î·È ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ, ‹ ¿ÏÏÔÈ, ı· Î˘Ì·›ÓÔÓÙ·È ·fi 500 ¢ÚÒ ¤ˆ˜ 10.000 ¢ÚÒ. ŒÁÈÓÂ, ˆÛÙfiÛÔ, ÍÂοı·ÚÔ fiÙÈ ÌÂÙ¿ ÙËÓ Ù¤Ù·ÚÙË ˘ÔÙÚÔ‹, Ù· ηٷÛÙ‹Ì·Ù· ı· “ÛÊÚ·Á›˙ÔÓÙ·È” ÚÔÛˆÚÈÓ¿ ÁÈ· ‰¤Î· Ë̤-

Ú˜ Î·È ÌÂÙ¿ ÙËÓ ¤ÌÙË, ı· Á›ÓÂÙ·È ÔÚÈÛÙÈ΋ ·Ó¿ÎÏËÛË Ù˘ ¿‰ÂÈ·˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘˜. ™ÙÔ˘˜ ηÓÈÛÙ¤˜, ı· ÂÈ‚¿ÏÏÂÙ·È ÚfiÛÙÈÌÔ ·fi 50 ¤ˆ˜ 500 ¢ÚÒ, ÂÓÒ fiÛÔÈ ¤¯Ô˘Ó Ó· ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó ÏËÚÔÊÔڛ˜, ·ÏÏ¿ Î·È Î·Ù·ÁÁÂϛ˜ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ÓfiÌÔ˘, ı· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ηÏÔ‡Ó ÛÙÔ ÙÂÙÚ·„‹ÊÈÔ ÓÔ‡ÌÂÚÔ 1142. “¶‹Á·Ì ÛÙÔ ‹ÌÈÛ˘ Ù· ÚfiÛÙÈÌ·, ÁÈ·Ù› ·˘Ùfi Â›Ó·È ÈÔ ÏÔÁÈÎfi, ηıÒ˜ ÈÔ Â‡ÎÔÏ· ÂÈ‚¿ÏÏÔÓÙ·È Î·È ÂÈÛÚ¿ÙÙÔÓÙ·È” ÙfiÓÈÛ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ë ˘Ô˘ÚÁfi˜ ÀÁ›·˜. √È Î·ÓÈÛÙ¤˜ Ô˘ ı· ·ÚÓËıÔ‡Ó Ó· ÂÊ·ÚÌfiÛÔ˘Ó ÙÔ Ì¤ÙÚÔ, ‰ÂÓ ·ÔÎÏ›ÂÙ·È Ó· ¤ÚıÔ˘Ó ·ÓÙÈ̤وÔÈ ·ÎfiÌË Î·È Ì ÙÔ ∞˘ÙfiʈÚÔ ÂÎÙÈÌÔ‡Ó ÔÈ ˘‡ı˘ÓÔÈ, ηıÒ˜ ÔÈ ÂÏÂÁÎÙÈÎÔ› Ì˯·ÓÈÛÌÔ› ¤¯Ô˘Ó ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÁÈ· οÙÈ Ù¤ÙÔÈÔ. ∏ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙˆÓ Ì¤ÙÚˆÓ ı· ÂÔÙ‡ÂÙ·È ·fi ÙÔ §ÈÌÂÓÈÎfi ™ÒÌ·, ÙË ‰ËÌÔÙÈ΋ ·ÛÙ˘ÓÔÌ›·, ÙËÓ ·ÛÙ˘ÓÔÌ›·, ·ÏÏ¿ Î·È ÙȘ ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ ˘ËÚÂۛ˜ ÙˆÓ ÓÔÌ·Ú¯ÈÒÓ Î·È ÙˆÓ ‰‹ÌˆÓ.

∞ÓÙȉڿÛÂȘ “ªÂ ÙÔÓ ·ÓÙÈηÓÈÛÙÈÎfi ÓfiÌÔ Û˘ÌʈÓԇ̠Â› Ù˘ ·Ú¯‹˜ Î·È Â› Ù˘ Ô˘Û›·˜. ¢È·ÊˆÓÔ‡ÌÂ, fï˜, Ì ÙÔÓ ¯ÚfiÓÔ Ô˘ ÂÂϤ-

ÁË ·fi ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË Ó· ÂÊ·ÚÌÔÛÙ›” ‰ËÏÒÓÂÈ Ô ÁÂÓÈÎfi˜ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ Ù˘ ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈ·˜ √ÌÔÛÔÓ‰›·˜ ∂Ù·ÈÚÈÒÓ ∂ÛÙ›·Û˘ ÂÓ ∂ÏÏ¿‰È, °ÈÒÚÁÔ˜ ∫·‚·ı¿˜, Î·È ÂÍËÁ›: “¢ÂÓ Á›ÓÂÙ·È, ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ Ë ÔÈÎÔÓÔÌ›· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ‡ÊÂÛË Î·È ‹‰Ë ¤¯Ô˘Ì ÛÙ· ηٷÛÙ‹Ì·Ù¿ Ì·˜ ÙÒÛË ÙÔ˘ Ù˙›ÚÔ˘ ηٿ 20 ¤ˆ˜ 25% Ó· ÂÊ·ÚÌfiÛÔ˘Ì ¤Ó·Ó ÓfiÌÔ, Ô˘ ı· Ì·˜ Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ Û›ÁÔ˘Ú· Û ÎÏ›ÛÈÌÔ ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Î·È ·‡ÍËÛË Ù˘ ·ÓÂÚÁ›·˜” ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ ›‰ÈÔ, ÛÙË °·ÏÏ›·, fiÔ˘ ÂÊ·ÚÌfiÛÙËÎÂ Ô ÓfiÌÔ˜, ÙÔÓ ÚÒÙÔ ¯ÚfiÓÔ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜ ÛËÌÂÈÒıËΠÙÒÛË ÙÔ˘ Ù˙›ÚÔ˘ ÙˆÓ Î·Ù·ÛÙËÌ¿ÙˆÓ ÂÛÙ›·Û˘ ηٿ 30%, οÙÈ ÙÔ ÔÔ›Ô, fiˆ˜ Û˘ÌÏ‹ÚˆÛÂ, ‰ÂÓ ı· ·ÓÙ¤ÍÔ˘Ó ÔÈ ÂÏÏËÓÈΤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ÛÙËÓ ·ÚÔ‡Û· ¯ÚÔÓÈ΋ Û˘Á΢ڛ·. ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘, Ô ÁÂÓÈÎfi˜ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ˘ ™˘Ó‰¤ÛÌÔ˘ ∫·Ù·ÛÙËÌ¿ÙˆÓ ∂ÛÙ›·Û˘ Î·È ¢È·ÛΤ‰·Û˘, ∏Ï›·˜ ∫·ÏÈÒÚ·˜, Û˘ÌÏËÚÒÓÂÈ ˆ˜ “ÔÏÏÔ› ·fi ÙÔ˘˜ Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜, Ì ‚¿ÛË ÙÔÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ ÓfiÌÔ, ›¯·Ó ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ Û ̛· Â¤Ó‰˘ÛË ÛÙ· ηٷÛÙ‹Ì·Ù¿ ÙÔ˘˜ 30 ‹ 40 ¯ÈÏÈ¿‰ˆÓ ¢ÚÒ, ÁÈ· Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó ¯ÒÚÔ˘˜ ηÓÈ˙fiÓÙˆÓ. ΔÒÚ·, ·˘Ù‹ Ë Â¤Ó‰˘ÛË ËÁ·›ÓÂÈ ¯·Ì¤ÓË” ÀÔÛÙËÚ›˙ÂÈ ˆ˜ Ë ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ ÓfiÌÔ˘

Á›ÓÂÙ·È ÁÈ· ÂÈÛÚ·ÎÙÈÎÔ‡˜ ÏfiÁÔ˘˜. “ΔÒÚ· Ô˘ ÔÈ ‰‹ÌÔÈ ¯¿ÓÔ˘Ó ÙÔ ÔÛÔÛÙfi ·fi ÙÔ ·ÓÙ·Ô‰ÔÙÈÎfi Ù¤ÏÔ˜, ÙÔ˘˜ ‰›ÓÂÙ·È ¤Ó· ¿ÏÏÔ ¤ÛÔ‰Ô, ·ÊÔ‡ ÌÂÁ¿ÏÔ Ì¤ÚÔ˜ ÙˆÓ ÚÔÛÙ›ÌˆÓ ı· ËÁ·›ÓÂÈ Û’ ·˘ÙÔ‡˜ Î·È ·Ó·Ì¤ÓÔ˘Ì ӷ ¤¯Ô˘Ì ÌÈ· Ï˘Û۷Ϥ· Â›ıÂÛË ·fi ÙË ‰ËÌÔÙÈ΋ ·ÛÙ˘ÓÔÌ›·, Ì ÛÙfi¯Ô Ó· ·˘ÍËıÔ‡Ó Ù· ¤ÛÔ‰· ÙˆÓ ‰‹ÌˆÓ” ϤÂÈ. ΔÔ Û˘ÓÙÔÓÈÛÙÈÎfi ÙˆÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÒÓ cafebar-resto, ÛÙËÓ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· ÙÔ˘ ÙÔÓ›˙ÂÈ: “ı¤ÛË Ì·˜ ›ӷÈ, Ë ÂÈÏÔÁ‹: fiÔ˘ Â›Ó·È ˘Ô¯ÚˆÙÈ΋ Ë ÚÔۤϢÛË ÔÏÈÙÒÓ (ÂÏ·ÙÒÓ) Ó· ˘¿Ú¯ÂÈ ··ÁfiÚ¢ÛË, fiÔ˘ Â›Ó·È ÚÔ·ÈÚÂÙÈ΋ Ó· ÂÈϤÁÔ˘Ó. ∞˘Ùfi, ¿ÏψÛÙÂ, οÓÂÈ Î·Ó›˜ ÛÙËÓ Î·ıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ¿ ÙÔ˘. ∂ÈϤÁÂÈ ÙÈ ı· Ê¿ÂÈ, ÙÈ ı· ÈÂÈ ,ÙÈ ı·ÙÚÈÎfi ‹ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈÎfi ¤ÚÁÔ ı· ‰ÂÈ, Û ÔÈÔ Ì·Á·˙› ı· ηı›ÛÂÈ Î.Ô.Î.”. ∏ ‰È¢ı‡ÓÙÚÈ· ÂÙ·ÈÚÈÎÒÓ ˘Ôı¤ÛÂˆÓ Ù˘ Regency Entertainment SA, ¢¤ÛÔÈÓ· °È·ÓÓÔ‡ÏË, ÙfiÓÈÛÂ: “∂Ì›˜ ı· ÂÊ·ÚÌfiÛÔ˘Ì ηٿ ÁÚ¿ÌÌ· fi,ÙÈ Ï¤ÂÈ Ô ÓfiÌÔ˜, ͤÚÔÓÙ·˜ ˆ˜ ı· “ÙÚ›‚Ô˘Ó Ù· ¯¤ÚÈ·” ÙÔ˘˜ ÔÈ ·Ú¿ÓÔ̘ ¯·ÚÙÔ·È¯ÙÈΤ˜ Ϥۯ˜. ∞ÎfiÌË Î·È ÛÙËÓ ∞ÌÂÚÈ΋, fiÔ˘ ˘¿Ú¯ÂÈ Ë ÈÔ ·˘ÛÙËÚ‹ ·ÓÙÈηÓÈÛÙÈ΋ ÓÔÌÔıÂÛ›·, Ù¤ÙÔÈ· ̤ÙÚ· ·Ó·ÎÏ‹ıËÎ·Ó Ï›ÁÔ Î·ÈÚfi ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘˜”.

¢‹ÏˆÛË ÌÂÙ¿ ·fi Û‡ÛÎÂ„Ë Ì ÂÎÚÔÛÒÔ˘˜ ÙÔ˘ ·ÁÚÔÙÈÎÔ‡ ÎfiÛÌÔ˘

ª·Ù˙ÂÏ‹: K·Ì›· ·‡ÍËÛË ÛÙ· ÛÈÙËÚ¿ ∞£∏¡∞, 30.

¢ÂÓ ‰ÈηÈÔÏÔÁÂ›Ù·È Î·Ì›· ·‡ÍËÛË ÛÙ· ÛÈÙËÚ¿ Â·Ó¤Ï·‚Â Ë ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∞ÁÚÔÙÈ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ Î·È ΔÚÔÊ›ÌˆÓ Î. ∫. ª·Ù˙ÂÏ‹, ÌÂÙ¿ ÙË Û‡ÛÎÂ„Ë Ì ÂÎÚÔÛÒÔ˘˜ ÙÔ˘ ·ÁÚÔÙÈÎÔ‡ ÎfiÛÌÔ˘ ÂÓ fi„ÂÈ Ù˘ ¢∂£. ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ Ô °ÂÓÈÎfi˜ °Ú·ÌÌ·Ù¤·˜ ∂ÌÔÚ›Ô˘ Î. ™Ù. ∫ÔÌÓËÓfi˜ ·Ó¤ÊÂÚ fiÙÈ ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÂÈ Î·Ì›· ·‡ÍËÛË ÂΠ̤ÚÔ˘˜ Ù˘ ·Ï¢ÚÔ‚ÈÔÌ˯·Ó›·˜ Î·È Ë ÂÈÙÚÔ‹ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÌÔ‡ ÎÈÓÂ›Ù·È ‰˘Ó·ÌÈο ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÂÚÈÔÚ›ÛÂÈ Èı·Ó¿ ÎÂÚ‰ÔÛÎÔÈο ·È¯Ó›‰È·. ∂›Û˘, Ë °ÂÓÈ΋ °Ú·ÌÌ·Ù›· ∂ÌÔÚ›Ô˘ ¤¯ÂÈ ÛÙËÓ Î·ÙÔ¯‹ Ù˘ ‹‰Ë fiÏ· Ù· ÛÙÔȯ›· ÂΛӷ Ô˘ ‰ÈηÈÔÏÔÁÔ‡Ó ÚfiÛÙÈÌ· Û ·Ï¢ÚÔ‚ÈÔÌ˯·Ó›Â˜ ÁÈ· ·Ú¿‚·ÛË ÙÔ˘ ·ÁÔÚ·ÓÔÌÈÎÔ‡ ÎÒ‰Èη, fiˆ˜ ÛËÌ›ˆÛÂ Ô ÁÂÓÈÎfi˜ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ Î. ∫ÔÌÓËÓfi˜ Û ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ ÌÂÙ¿ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ Û˘Ó¿ÓÙËÛ˘ ÛÙÔ ˘-

Ô˘ÚÁÂ›Ô ∞ÁÚÔÙÈ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ Î·È ΔÚÔʛ̈Ó. ’Ÿˆ˜ ›Â Ô Î. ∫ÔÌÓËÓfi˜ Ë ∂ÈÙÚÔ‹ ∞ÓÙ·ÁˆÓÈÛÌÔ‡ Û˘Ó¯›˙ÂÈ ÙËÓ ¤ÚÂ˘Ó¿ Ù˘ ÛÙ· ÎÔÛÙÔÏÔÁÈο ÛÙÔȯ›· Ù˘ ·Ï¢ÚÔ‚ÈÔÌ˯·Ó›·˜, ÂÓÒ ÛËÌ›ˆÛ fiÙÈ fiˆ˜ ÚÔ·ÙÂÈ ·fi ÙËÓ ¤Ú¢ӷ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ √ÈÎÔÓÔ-

Ì›·˜ ÌfiÓÔ ¤Ó· ÌÈÎÚfi ÔÛÔÛÙfi Ù˘ Ù¿Í˘ ÙÔ˘ 10% ÛÙ· ÛÈÙËÚ¿ ÂӉ¯Ô̤ӈ˜ Ó· ÂÚ¿ÛÂÈ ÛÙ· ¿Ï¢ڷ ·ÏÏ¿ Î·È ¿ÏÈ ‰ÂÓ ‰ÈηÈÔÏÔÁÂ›Ù·È ·Ó·Ù›ÌËÛË ÛÙËÓ ÙÈÌ‹ ÙÔ˘ „ˆÌÈÔ‡. ∂Ó Ùˆ ÌÂٷ͇, Ë Î. ª·Ù˙¤ÏË, ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓË ÛÙȘ ÓÔÌÔıÂÙÈΤ˜ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›Â˜ Ô˘ ˘ÏÔÔÈ› ÁÈ· ÌÂÁ¿-

Ϙ ÌÂÙ·ÚÚ˘ıÌ›ÛÂȘ Î·È Î˘Ú›ˆ˜ Ì ÙÔÓ √™¢∂ ÛÙԯ‡ÂÈ ÛÙÔ “Ó· ÍÂʇÁÔ˘Ì ·fi Ù· ·Î›ÓËÙ· Î·È Ó· Ù· οÓÔ˘Ì ÎÈÓËÙ¿ Î·È ¯Ú‹ÛÈÌ·”. ∞˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹, ÂÂÛ‹Ì·ÓÂ, ˘ÏÔÔÈÂ›Ù·È ¤Ó· ÙÂÙÚ¿Ù˘¯Ô (ÌËÙÚÒÔ ·ÁÚÔÙÒÓ, ÂÌfiÚˆÓ, ·Ó·ÌfiÚʈÛË ∂§°∞ Î·È È¯ÓËÏ·ÛÈÌfiÙËÙ·). ŒÙÛÈ ı· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÂ›Ù·È Ë ÙÈÌ‹ ÙˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ ·fi ÙÔ ÛfiÚÔ ˆ˜ ÙÔ ÙÂÏÈÎfi ÚÔ˚fiÓ ÛÙÔ Ú¿ÊÈ. ∞Ó·ÊÂÚfiÌÂÓË ÛÙ· ʈÙÔ‚ÔÏÙ·˚ο ÂÂÛ‹Ì·Ó fiÙÈ ‰ÂÓ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÌÔÓfi‰ÚÔÌÔ. ªÂ Ù· Ó¤· ̤ÙÚ· ı· ·ÔηٷÛÙ·ıÔ‡Ó Ù· ¯ˆÚ¿ÊÈ· ·ÁÚ·Ó¿·˘Û˘ Ì ‚ÈÔÌ¿˙· (·ÁÚÔÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈο). “√˘‰¤Ó „¢‰¤ÛÙÂÚÔÓ, Ô˘‰¤Ó ·Ó·ÏËı¤ÛÙÂÚÔÓ. ∞˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Î·Ì›· ·Ôχو˜ ÛΤ„Ë ÁÈ· ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ ÙÈÌÔÏÔÁ›Ô˘ ËÏÂÎÙÚÈÎÔ‡ Ú‡̷ÙÔ˜ ÙˆÓ ·ÁÚÔÙÒÓ” ∞˘Ùfi ‰‹ÏˆÛÂ Ô ˘Ê˘Ô˘ÚÁfi˜ ¶∂∫∞ Î. °. ª·ÓÈ¿Ù˘ ÌÂÙ¿ ·fi ÙË Û‡ÛÎÂ„Ë Ô˘ ¤ÁÈÓ ÛÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ∞-

ÁÚÔÙÈ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ Î·È ΔÚÔÊ›ÌˆÓ Î·È ÚfiÛıÂÛ fiÙÈ Û¯Â‰È¿˙ÂÙ·È ¤Ó·˜ ÂÍÔÚıÔÏÔÁÈÛÌfi˜ ÙˆÓ ÙÈÌÒÓ Û ‚¿ıÔ˜ ÙÚÈÂÙ›·˜ Î·È Û η̛· ÂÚ›ÙˆÛË ‰ÂÓ ı· ·ÊÔÚ¿ ·˘Í‹ÛÂȘ ÙÔ˘ 50% Î·È 100% ÙˆÓ ·ÁÚÔÙÈÎÒÓ ÙÈÌÔÏÔÁ›ˆÓ.

ªÂ›ˆÛË Î·Ù¿ 0,1% ÛÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ Ù˘ ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ·˜ ÂÎ·›‰Â˘Û˘, ·ÚÔ˘Û›·ÛÂ Ô Ì·ıËÙÈÎfi˜ ÏËı˘ÛÌfi˜ ηٿ ÙÔ Û¯ÔÏÈÎfi ¤ÙÔ˜ 2009-10, Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔ 2008-2009, Û‡Ìʈӷ Ì ÛÙÔȯ›· Ù˘ ÛÙ·ÙÈÛÙÈ΋˜ ˘ËÚÂÛ›·˜. ∞ÓÙ›ÛÙÔȯ· ÛÙË ‰Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈ· ÂÎ·›‰Â˘ÛË, ·˘Í‹ıËΠηٿ 1,0%. ∂›Û˘, ÔÈ Û¯ÔÏÈΤ˜ ÌÔÓ¿‰Â˜ ·˘Í‹ıËÎ·Ó Î·Ù¿ 0,7% ÛÙËÓ ¶ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ· ∂Î·›‰Â˘ÛË Î·È 0,3% ÛÙË ¢Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈ·. ΔÔ ‰È‰·ÎÙÈÎfi ÚÔÛˆÈÎfi ·˘Í‹ıËΠηٿ 2,9% ÛÙËÓ ¶ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ· ∂Î·›‰Â˘ÛË Î·È Î·Ù¿ 6,9% ÛÙË ¢Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈ·. ∏ ·Ó·ÏÔÁ›· Ì·ıËÙÒÓ ÚÔ˜ ‰È‰·ÎÙÈÎfi ÚÔÛˆÈÎfi ‹Ù·Ó 11,7 ÚÔ˜ 1 ÛÙ· ¡ËÈ·ÁˆÁ›·, 9,9 ÚÔ˜ 1 ÛÙ· ¢ËÌÔÙÈο ™¯ÔÏ›·, 8,0 ÚÔ˜ 1 ÛÙ· °˘ÌÓ¿ÛÈ· Î·È 9,0 ÚÔ˜ 1 ÛÙ· °ÂÓÈο §‡ÎÂÈ·. Δ¤ÏÔ˜, fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÛÙË Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ÙÔ˘ Û¯ÔÏÈÎÔ‡ ÏËı˘ÛÌÔ‡, Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ¤Ú¢ӷ, Ë ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· ∞ÙÙÈ΋˜ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛ ÙÔ 28,2% ÛÙ· ¡ËÈ·ÁˆÁ›·, ÙÔ 33,5% ÛÙ· ¢ËÌÔÙÈο, ÙÔ 33,5 ÛÙ· °˘ÌÓ¿ÛÈ· Î·È ÙÔ 35,5 ÛÙ· °ÂÓÈο §‡ÎÂÈ·.


¶ÔÏÈÙÈ΋ 10 ∞£∏¡∞, 30.

∂ıÓÈÎfi §·¯Â›Ô (ŒÎ‰ÔÛË: 214, ∫Ï‹ÚˆÛË: 6, ∏̤ڷ: 21Ë - ∏ÌÂÚÔÌËÓ›·: 30-08-2010) ™ÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ ÎÏ‹ÚˆÛË ÙÔ˘ ∂ıÓÈÎÔ‡ §·¯Â›Ô˘, Ë̤ڷ 21Ë, Ù˘¯ÂÚ¤˜ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ‹Ù·Ó ÔÈ: 51 Î·È 62. ŸÏÔÈ ÔÈ ·ÚÈıÌÔ› Ô˘ ÎÏËÚÒıËÎ·Ó Î·È Ù· ÔÛ¿ Ô˘ ÎÂÚ‰›˙Ô˘Ó Â›Ó·È: √ ·ÚÈıÌfi˜ 51864 ÎÂÚ‰›˙ÂÈ 200.000 ¢ÚÒ. √ ·ÚÈıÌfi˜ 62679 ÎÂÚ‰›˙ÂÈ 10.000 ¢ÚÒ √ ·ÚÈıÌfi˜ 51886 ÎÂÚ‰›˙ÂÈ 5.000 ¢ÚÒ. √ ·ÚÈıÌfi˜ 62701 ÎÂÚ‰›˙ÂÈ 5.000 ¢ÚÒ. ∞fi 2.000 ¢ÚÒ ÎÂÚ‰›˙Ô˘Ó ÔÈ ·ÚÈıÌÔ›: 51597 51851 62412 62666 ŸÏÔÈ ÔÈ ·Ú·¿Óˆ ·ÚÈıÌÔ› ÊÔÚÔÏÔÁÔ‡ÓÙ·È. ∞fi 1.000 ¢ÚÒ ÎÂÚ‰›˙Ô˘Ó ÔÈ ·ÚÈıÌÔ›: 51459 51483 51780 51825 51829 51949 62274 62298 62595 62640 62644 62764 ∞fi 500 ¢ÚÒ ÎÂÚ‰›˙Ô˘Ó ÔÈ ·ÚÈıÌÔ›: 51007 51008 51013 51017 51018 51025 51031 51035 51054 51067 51083 51084 51091 51114 51119 51128 51134 51138 51169 51180 51183 51196 51216 51266 51268 51295 51304 51352 51355 51365 51385 51403 51418 51425 51427 51452 51455 51464 51498 51506 51542 51557 51559 51610 51620 51634 51643 51649 51651 51690 51698 51699 51731 51759 51763 51767 51775 51798 51801 51826 51831 51856 51872 51892 51894 51904 51945 51981 51986 51989 62011 62031 62081 62083 62110 62119 62167 62170 62180 62200 62218 62233 62240 62242 62267 62270 62279 62313 62321 62357 62372 62374 62425 62435 62449 62458 62464 62466 62505 62513 62514 62546 62574 62578 62582 62590 62613 62616 62641 62646 62671 62687 62707 62709 62719 62760 62796 62801 62804 62822 62823 62828 62832 62833 62840 62846 62850 62869 62882 62898 62899 62906 62929 62934 62943 62949 62953 62984 62995 62998 Δ¤ÏÔ˜, ·fi 240,00 ¢ÚÒ ÎÂÚ‰›˙Ô˘Ó fiÏÔÈ ÔÈ ¿ÏÏÔÈ ·ÚÈıÌÔ› ·fi 51000 ¤ˆ˜ 51999 Î·È ·fi 62000 ¤ˆ˜ 62999 Ô˘ ‰ÂÓ ·Ó·ÁÚ¿ÊÔÓÙ·È ÛÙÔÓ ·Ú·¿Óˆ ›Ó·Î·.

ÀfiıÂÛË Siemens

∂χıÂÚÔ˜ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·ÔÏÔÁ›· ÙÔ˘ Ô Δ¿ÛÔ˜ ª·ÓÙ¤Ï˘ ∞£∏¡∞, 30.

∂χıÂÚÔ˜, ¤ÂÈÙ· ·fi ‰È·ÊˆÓ›· ·Ó·ÎÚ›ÙÚÈ·˜ Î·È ÂÈÛ·ÁÁÂϤ· ˆ˜ ÚÔ˜ ÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ÚÔÊ˘Ï¿ÎÈÛ˘ ‹ ÌË, ·Ê¤ıËΠÌÂÙ¿ ÙËÓ ÔχˆÚË ·ÔÏÔÁ›· ÙÔ˘ Ô ÚÒËÓ ˘Ô˘ÚÁfi˜ Δ¿ÛÔ˜ ª·ÓÙ¤Ï˘, ηÙËÁÔÚÔ‡ÌÂÓÔ˜ ÁÈ· ÓÔÌÈÌÔÔ›ËÛË ÂÛfi‰ˆÓ ·fi ·Ú¿ÓÔÌË ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· ÛÙËÓ ˘fiıÂÛË Ù˘ Siemens. ∏ ηÙËÁÔÚ›· Û ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘ Î. ª·ÓÙ¤ÏË ·ÊÔÚ¿ ‰‡Ô ÂÌ‚¿ÛÌ·Ù· Û˘ÓÔÏÈÎÔ‡ ÔÛÔ‡ 450.000 Ì¿ÚÎˆÓ Ô˘ ηٷ٤ıËÎ·Ó ÙÔ 1998 Î·È ÙÔ 2000 Û ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi ÂÏ‚ÂÙÈ΋˜ ÙÚ¿Â˙·˜ ÛÙÔ fiÓÔÌ· “∞. ƒfiÎÔ˜” ÙÔÓ ÔÔ›Ô Â›¯Â ·ÓÔ›ÍÂÈ Ô ÎÔ˘Ì¿ÚÔ˜ Î·È Û˘ÁηÙËÁÔÚÔ‡ÌÂÓfi˜ ÙÔ˘ °. ΔÛÔ˘ÁÎÚ¿Ó˘. ∏ ·ÔÏÔÁ›· ÙÔ˘ Î. ª·ÓÙ¤ÏË ¿Ú¯ÈÛ ÛÙȘ 10.30 ÙÔ Úˆ› ÂÓÒÈÔÓ Ù˘ ·Ó·ÎÚ›ÙÚÈ·˜. ΔÔ ·fiÁÂ˘Ì·, ÌÂÙ¿ ÙÔ ¤Ú·˜ Ù˘ ·ÔÏÔÁ›·˜ ÙÔ˘, Ë ·Ó·ÎÚ›ÙÚÈ· ›¯Â ÙË ÁÓÒÌË fiÙÈ Ô Î·ÙËÁÔÚÔ‡ÌÂÓÔ˜ Ú¤ÂÈ Ó· ·ÊÂı› ÂχıÂÚÔ˜ Ì ÙËÓ ÂÈ‚ÔÏ‹ ¯ÚËÌ·ÙÈ΋˜ ÂÁÁ‡ËÛ˘ 200.000 ¢ÚÒ Î·È ··ÁfiÚ¢Û˘ ÂÍfi‰Ô˘ ·fi ÙË ¯ÒÚ· ÂÓÒ Ô ·ÚÌfi‰ÈÔ˜ ÂÈÛ·ÁÁÂϤ·˜ ÂÊÂÙÒÓ Â›¯Â ÙËÓ ¿Ô„Ë fiÙÈ Ô Î. ª·ÓÙ¤Ï˘ Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔÊ˘Ï·ÎÈÛÙ›. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ Î·ÙËÁÔÚËÙ‹ÚÈÔ Ô Î. ª·ÓÙ¤Ï˘ ›¯Â ··ÈÙ‹ÛÂÈ ·fi ÙËÓ Siemens Ù· ¯Ú‹Ì·Ù· ˆ˜ ‰ÒÚÔ ÁÈ· Ó· ÂÁÎÚ›ÓÂÈ Û‡Ì‚·ÛË Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ ÁÈ· ÙËÓ „ËÊÈÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ √Δ∂. √ ›‰ÈÔ˜ ·Ú¤‰ˆÛ ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· (¯ı˜) ÛÙËÓ ·Ó·ÎÚ›ÙÚÈ· ·ÔÏÔÁËÙÈÎfi ˘fiÌÓËÌ· 58 ÛÂÏ›‰ˆÓ Î·È ·ÚÓÂ›Ù·È ÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›· ˘ÔÛÙËÚ›˙ÔÓÙ·˜ fiÙÈ Ù· ÂÌ‚¿ÛÌ·Ù· ·ÔÙÂÏÔ‡Û·Ó ÚÔÂÎÏÔÁÈ΋ ¯ÔÚËÁ›·. ªÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ ÛÙÔ ˘fiÌÓËÌ¿ ÙÔ˘ Ô Î. ª·ÓÙ¤Ï˘ ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ fiÙÈ Ë ‰›ˆÍ‹ ÙÔ˘ Â›Ó·È ·ÓÙÈÛ˘ÓÙ·ÁÌ·ÙÈ΋, ηıÒ˜ ‚¿ÛË ÙÔ˘ ÓfiÌÔ˘ ÂÚ› ¢ı‡Ó˘ ˘Ô˘ÚÁÒÓ ·ÚÌfi‰È· ÁÈ· ÙÔÓ ÔÈÓÈÎfi ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÌfi ÌÈ·˜ Ú¿Í˘ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ Â›Ó·È Ë μÔ˘Ï‹. ΔÔÓ›˙ÂÈ fiÙÈ ÁÈ· ÙÔ ·‰›ÎËÌ· Ù˘ ‰ˆÚÔ‰ÔΛ·˜ ¤¯ÂÈ ÂÍ·ÏÂÈÊı› ÙÔ ·ÍÈfiÔÈÓÔ Î·È ÂÔ̤ӈ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ fiÙÈ Û˘Ì·Ú·Û‡ÚÂÙ·È Ì ·˘Ùfi Î·È ÙÔ ·‰›ÎËÌ· Ù˘ ÓÔÌÈÌÔÔ›ËÛ˘ ÂÛfi‰ˆÓ. ΔȘ ÂfiÌÂÓ˜ Ë̤Ú˜ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È ÙÔ ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ∂ÊÂÙÒÓ Ó· ¿ÚÂÈ ÙËÓ ‰È·ÊˆÓ›· ·Ó·ÎÚ›ÙÚÈ·˜ Î·È ÂÈÛ·ÁÁÂϤ· Ì ‚Ô‡ÏÂ˘Ì¿ ÙÔ˘ Ô˘ ı· ÎÚ›ÓÂÈ Î·È ÙÔ ·Ó Ô Î. ª·ÓÙ¤Ï˘ ı· ·Ú·Ì›ÓÂÈ ÂχıÂÚÔ˜ ‹ ·Ó ı· ÎÚÈı› ÚÔÛˆÚÈÓ¿ ÎÚ·ÙÔ‡ÌÂÓÔ˜. ∞Ô¯ˆÚÒÓÙ·˜ ·fi ÙÔ ∂ÊÂÙÂ›Ô Ô ÚÒËÓ ˘Ô˘ÚÁfi˜, Û˘Óԉ¢fiÌÂÓÔ˜ ·fi ÙÔ Û˘Ó‹ÁÔÚfi ÙÔ˘, ‰‹ÏˆÛ ÛÙÔ˘˜ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˘˜ fiÙÈ Ù· Â›Ì·¯· ¯ÚËÌ·ÙÈο ÔÛ¿ ‹Ù·Ó ÚÔÂÎÏÔÁÈ΋ ¯ÔÚËÁ›· Î·È ÚfiÛıÂÛÂ: “∞fi ηӤӷ ÛÙÔÈ¯Â›Ô Ù˘ ‰ÈÎÔÁÚ·Ê›·˜ ‰ÂÓ ÚÔ·ÙÂÈ Ó· ¤¯ˆ οÓÂÈ ·ÍÈfiÔÈÓË Ú¿ÍË. ∞ӤϷ‚· ÙÔ ÔÏÈÙÈÎfi ÎfiÛÙÔ˜ Î·È ‰ÂÓ ÌÂÙ·ÓÈÒÓˆ Ô˘ ›· ÙËÓ ·Ï‹ıÂÈ·”.

¶ÚÔ Ù˘ ‰ËÌÔÛÈÔÔ›ËÛ˘ ÔÓÔÌ¿ÙˆÓ ˘Ô„ËÊ›ˆÓ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Ú¯ÒÓ Î·È ‰ËÌ¿Ú¯ˆÓ

ΔËÓ ∫˘Úȷ΋ ÔÈ ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂȘ ¶∞™√∫ ÁÈ· ÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ ÙˆÓ √Δ∞ ∫·Ù¿ ÙË Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÙÔ˘ ∂ıÓÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ ∞£∏¡∞ 30.

È ˘Ô„ËÊÈfiÙËÙ˜ ÁÈ· ÙȘ ÙÔÈΤ˜ Î·È ÂÚÈÊÂÚÂȷΤ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜ ÙÔ˘ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ ··Û¯fiÏËÛ·Ó ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ Ì¤ÚÔ˜ ÛËÌÂÚÈÓ‹˜ (¯ıÂÛÈÓ‹˜) Ì·Ú·ıÒÓÈ·˜ Û‡Û΄˘,ÛÙÔ ª¤Á·ÚÔ ª·Í›ÌÔ˘, ˘fi ÙÔÓ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi °ÈÒÚÁÔ ¶··Ó‰Ú¤Ô˘. ™‡Ìʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜, ÛÙË Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÙÔ˘ ∂ıÓÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ ÙËÓ ∫˘Úȷ΋, ı· ·Ó·ÎÔÈÓˆıÔ‡Ó ÔÈ ˘Ô„‹ÊÈÔÈ ÂÚÈÊÂÚÂȿگ˜, ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ı· ÛÙËÚ›ÍÂÈ ÙÔ Î˘‚ÂÚÓÒÓ ÎfiÌÌ·, Û fi,ÙÈ ‰Â ·ÊÔÚ¿ ÛÙÔ ÔÏÈÙÈÎfi Ï·›ÛÈÔ, Ì ÙÔ ÔÔ›Ô ı· ÔÚ¢ı› ÙÔ ¶∞™√∫ ÛÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜, ·˘Ùfi ÔÚÈÛÙÈÎÔÔÈ‹ıËΠÛÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ Û‡Û΄Ë, ÂÓÒ ÙÔ ÎfiÌÌ· Â›Ó·È ¤ÙÔÈÌÔ Ó· ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂÈ ¿ÏϘ 60 ¤ˆ˜ 70 ˘Ô„ËÊÈfiÙËÙ˜ ‰ËÌ¿Ú¯ˆÓ. ™¯ÂÙÈο Ì ÙÔ˘˜ ‰‹ÌÔ˘˜ ∞ıËÓÒÓ, ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ Î·È £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢, Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ›‰È˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜, ÙÔ ¶∞™√∫ ¤¯ÂÈ Î·Ù·Ï‹ÍÂÈ ÛÙÔ˘˜ ÂÈÎÚ·Ù¤ÛÙÂÚÔ˘˜ ˘Ô„ËÊ›Ô˘˜, ÂÓÒ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÚÔÛÂÁÁ›ÛÂȘ Î·È ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ÙÂÏÈÎÔ‡˜ ˘Ô„ËÊ›Ô˘˜. ∏ ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡ ÁÈ· Ù· ÔÓfiÌ·Ù· ·˘Ù¿ Èı·ÓfiÓ Ó· ·Ó·ÎÔÈÓˆı› ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ ‹ Î·È ÓˆÚ›ÙÂÚ·. ™Â οı ÂÚ›ÙˆÛË, Û ‰È¿ÛÙËÌ· ÂÙ¿ ‹ ÔÎÙÒ ËÌÂÚÒÓ, fiϘ ÔÈ ˘Ô„ËÊÈfiÙËÙ˜ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ ı· ¤¯Ô˘Ó ·Ó·ÎÔÈÓˆı›. ª¤Û· ÛÙËÓ Â‚‰ÔÌ¿‰· ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÙÔ˘ ÔÏÈÙÈÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ÙÔ˘ ÎÈÓ‹Ì·ÙÔ˜. ™ÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ Û‡ÛÎÂ„Ë ‹Ú·Ó ̤ÚÔ˜ Ô °È¿ÓÓ˘ ƒ·ÁÎÔ‡Û˘, ÀÔ˘ÚÁÔ˜ ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ,Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∂ÈÎÚ·Ù›·˜ ÿÚ˘ ¶·Ìԇ΢, Ô °Ú·ÌÌ·Ù¤·˜ ÙÔ˘ ∂ıÓÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ ™ˆÎÚ¿Ù˘ •˘Ó›‰Ë˜, Ô £·Ó¿Û˘ ΔÛÔ‡Ú·˜, ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ Ù˘ ÂÈÙÚÔ‹˜ ·Ó¿‰ÂÈ͢ ˘Ô„ËÊ›ˆÓ, Ô ÁÂÓÈÎfi˜ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ™ÙÂÊ¿ÓÔ˘, Ë ‰È¢ı‡ÓÙÚÈ· Ù˘ ∫√ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ ƒÂÁÁ›Ó· μ¿ÚÙ˙ÂÏË, Ô ˘Ê˘Ô˘ÚÁfi˜ ¶·È‰Â›·˜ °È¿ÓÓ˘ ¶·Ó¿ÚÂÙÔ˜ Î·È Ë ˘‡ı˘ÓË ÙÔ˘ ÙÔ̤· ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ Î·È ªª∂ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ ª·Ú›· ∫·Ú·ÎÏÈÔ‡ÌË. ™‡Ìʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜, ÙÔ ª¤Á·ÚÔ ª·Í›ÌÔ˘ “‚ϤÂÈ” ıÂÙÈο ÙËÓ ˘Ô„ËÊÈfiÙËÙ· ÙÔ˘ ·ÂÚ¯fiÌÂÓÔ˘ “™˘Ó‹ÁÔÚÔ˘ ÙÔ˘ ¶ÔÏ›ÙË” °. ∫·Ì›ÓË, ÁÈ· ÙÔ ‰‹ÌÔ ∞ıËÓ·›ˆÓ (Ô˘ ¤¯ÂÈ ‹‰Ë ÚÔÙ›ÓÂÈ Ë ¢ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋ ∞ÚÈÛÙÂÚ¿ Î·È ÛÙËÚ›˙Ô˘Ó Î·È ÔÈ √ÈÎÔÏfiÁÔÈ- ¶Ú¿ÛÈÓÔÈ), ˆÛÙfiÛÔ Ù›ÔÙ· ‰ÂÓ Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ¤¯ÂÈ “ÎÏÂȉÒÛÂÈ” ·ÎfiÌ·. °È· ÙËÓ ›‰È· ı¤ÛË, ÈÛ¯˘Ú‹ Â›Ó·È Î·È Ë ˘Ô„ËÊÈfiÙËÙ· Ù˘ ˘Ê˘Ô˘ÚÁÔ‡ ÀÁ›·˜, º. °ÂÓÓËÌ·Ù¿, ÙÔ fiÓÔÌ· Ù˘ ÔÔ›·˜ Û˘˙ËÙ‹ıËÎÂ Î·È ÁÈ· ÙËÓ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· ∞ÙÙÈ΋˜. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, Ó¤· ‰Â‰Ô̤ӷ ÎfiÌÈÛÂ Ë ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ÙÔ˘ Ó˘Ó ÓÔÌ¿Ú¯Ë ∞ıËÓÒÓ, °. ™ÁÔ˘ÚÔ‡, Ô ÔÔ›Ô˜- Ì ‰‹ÏˆÛË ÙÔ˘ ÛÙËÓ ÂÊËÌÂÚ›‰· “Δ· ¡¤·” ¤ıÂÛ ˘Ô„ËÊÈfiÙËÙ· ÁÈ· ÙËÓ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· ∞ÙÙÈ΋˜. √ ›‰ÈÔ˜ ÙfiÓÈÛ fiÙÈ ¤¯ÂÈ ÁÓˆÛÙÔÔÈ‹ÛÂÈ ÙËÓ ÚfiıÂÛ‹ ÙÔ˘ ÛÙ· ·ÚÌfi‰È· fiÚÁ·Ó· ÙÔ˘ ∫ÈÓ‹Ì·ÙÔ˜. ΔËÓ ›‰È· ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· ÂÈı˘Ì› Ó· ‰ÈÂΉÈ΋ÛÂÈ Î·È Ô Ó˘Ó ÓÔ̿گ˘ ¶ÂÈÚ·È¿, °. ª›¯·˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ÛÂ

ÂÍ·ÈÙ›·˜ ÙˆÓ ·ÔÙÂÏÂÛÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ‰›ÓÔ˘Ó ÔÈ ‰ËÌÔÛÎÔ‹ÛÂȘ. ΔËÓ ÚÔÛ¯‹ ΔÂÙ¿ÚÙË ‹ ¶¤ÌÙË ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· Û˘Ó‰ÚÈ¿˙ÂÈ ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË.

ΔÔÔıÂÙ‹ÛÂȘ

‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ ÛÙÔÓ Ú/Û Flash 96, ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛ fiÙÈ ¤¯ÂÈ ·˘ÙÔÚÔÙ·ı› ÁÈ· ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ ·ÏÏ¿ “fiÔ˘ Ì ηϤÛÂÈ Ô Úfi‰ÚÔ˜, ÂΛ ı· ¿ˆ” ·Ê‹ÓÔÓÙ·˜ ·Ú¿ı˘ÚÔ ·ÓÔȯÙfi ÁÈ· ÙËÓ ˘Ô„ËÊÈfiÙËÙ· ÛÙÔÓ ¢‹ÌÔ ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜. ™Ù·˘ÚfiÏÂÍÔ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ·ÎfiÌ· ÔÈ ÂÈÏÔÁ¤˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ‰‹ÌÔ˘˜ ¶ÂÈÚ·È¿ Î·È £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢, ηıÒ˜ ÛÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ÏÈÌ¿ÓÈ ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ ÂÈı˘Ì› Ó· Â›Ó·È Î·È ¿ÏÈ Ô ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ º·ÛԇϷ˜, ÂÓÒ ÛÙË Û˘ÌÚˆÙÂ‡Ô˘Û· ÙÔ ¶∞™√∫ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Ï¿‚ÂÈ ·ÎfiÌ· ·ÔÊ¿ÛÂȘ ÁÈ· ÙÔÓ ÔÈÔ ˘Ô„‹ÊÈÔ Ó· ÛÙËÚ›ÍÂÈ. πÛ¯˘Ú¤˜ ·ÓÙȉڿÛÂȘ ·fi ÙÔ ÙÔÈÎfi ¶∞™√∫ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ Ë Èı·Ó‹ ÛÙ‹ÚÈÍË ÙÔ˘ °. ªÔ˘Ù¿ÚË,

√ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ Ù˘ ∞’ ∞ıËÓÒÓ Î. ¶. √ÈÎÔÓfiÌÔ˘ Ê¿ÓËΠӷ ¤¯ÂÈ ÂÓÛÙ¿ÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ˘Ô„ËÊÈfiÙËÙ· ÙÔ˘ °. ∫·Ì›ÓË.”¢ÂÓ ¤¯ˆ η̛· ‰˘ÛÎÔÏ›· Ó· ˆ fiÙÈ Â›Ó·È Ì›· ηϋ ˘Ô„ËÊÈfiÙËÙ·. °È·Ù› fi¯È Î·È ÈηÓÔÔÈËÙÈ΋, ÛÙÔ ‚·ıÌfi Ô˘ ÚÔÙ›ÓÂÙ·È ·fi οÔÈÔÓ ¿ÏÏÔ ¯ÒÚÔ Ô˘ ¤¯ÂÈ ‰È¿ıÂÛË Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜“ ” Œ¯ˆ ÙË ÌÔÓ·‰È΋ ÂÈʇϷÍË, Ë ÔÔ›· ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Û¯¤ÛË Ô‡Ù Ì ÙÔ ÚfiÛˆÔ, Ô‡Ù Ì ÙËÓ ÚԤϢÛË, ·ÏÏ¿ Ì ٷ ·Ó·ÎÏ·ÛÙÈο Ù· ÔÔ›· ı· ¤¯ÂÈ Ô Î‡ÚÈÔ˜ fiÁÎÔ˜ ÙˆÓ ‰˘Ó¿ÌÂˆÓ ¶∞™√∫ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· Ó· ·ÓÙ·ÔÎÚÈı› ıÂÙÈο Î·È Ó· ÂÓÂÚÁÔÔÈËı› Û ÌÈ· Ù¤ÙÔÈ· ΛÓËÛË. ∂ÁÒ Ï¤ˆ fiÙÈ Ë ÌË ÚÔ¤ÏÂ˘Û‹ ÙÔ˘ ·fi ÙÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ Î·È Ë ˘fi‰ÂÈÍ‹ ÙÔ˘ ·fi ¿ÏÏÔÓ ÎÔÌÌ·ÙÈÎfi ¯ÒÚÔ, ·˘Ùfi ÂӉ¯Ô̤ӈ˜ Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ÔÚÈṲ̂ӷ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ΢ڛˆ˜ ÛÙËÓ ÂÎÏÔÁÈÌfiÙËÙ·“› ÛÙÔÓ Ú·‰ÈÔÛÙ·ıÌfi FLASH Ô Î. √ÈÎÔÓfiÌÔ˘. ∞ÓÙÈı¤Ùˆ˜, Ô Î. º. ∫Ô˘‚¤Ï˘ ·Ó¤ÊÂÚ fiÙÈ ÙÔ ¶∞™√∫ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÂÍËÁ‹ÛÂÈ ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ ·Ô‰¤¯ıËΠÌÈ· ˘ÂÚÎÔÌÌ·ÙÈ΋ ˘Ô„ËÊÈfiÙËÙ·. “°È· ÙÔ ¢‹ÌÔ ∞ıËÓ·›ˆÓ ¤¯ˆ οÓÂÈ ÙËÓ ÚfiÙ·ÛË ÁÈ· ÙÔ ™˘Ó‹ÁÔÚÔ ÙÔ˘ ¶ÔÏ›ÙË Ì¤¯ÚÈ ÚfiÙÈÓÔ˜, ÙÔÓ Î. ∫·Ì›ÓË. ª›· ˘Ô„ËÊÈfiÙËÙ· Ì ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ˘ÂÚÎÔÌÌ·ÙÈο, Ì›· ˘Ô„ËÊÈfiÙËÙ· Ë ÔÔ›· ÚÔÛ‰ÈÔÚ›˙ÂÙ·È ·fi ÙËÓ ¤ÓÙÔÓË ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ·Ó·ÊÔÚ¿ Î·È ÛÙÔ ıÂÛÌÈÎfi Â›‰Ô, Î·È ‚‚·›ˆ˜ Ì›· ˘Ô„ËÊÈfiÙËÙ· Ë ÔÔ›· Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ ÎÔÌÌ·ÙÈΤ˜ ·ÓÙÈ·ÏfiÙËÙ˜ Î·È ·ÓÙÈ·Ú·ı¤ÛÂȘ. ∞ӷ̤ÓÔ˘Ì“ ” ∫·È fiÔÈÔÈ ·ÔÚÚ›„Ô˘Ó ÙËÓ ÚfiÙ·ÛË ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÙȘ ‰ÈΤ˜ ÙÔ˘˜ ¢ı‡Ó˜ Î·È ‚‚·›ˆ˜ ÙËÓ ˘Ô¯Ú¤ˆÛË Ó· ‰ÈηÈÔÏÔÁ‹ÛÔ˘Ó ÛÙÔ˘˜ Ôϛ٘ ÁÈ·Ù› ·ÚÓ‹ıËÎ·Ó Ì›· ÚfiÙ·ÛË ˘ÂÚÎÔÌÌ·ÙÈÎÔ‡ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·. ∂Ó ·Ó·ÌÔÓ‹ Ù˘ ·fiÊ·Û˘ Ô˘ ı· ¿ÚÔ˘Ó ·fi ÙË ÌÂÚÈ¿ ÙÔ˘ ¶∞™√∫“ÚfiÛıÂÛÂ.

ΔÔ ∂ıÓÈÎfi §·¯Â›Ô

TPITH 31 AY°OY™T√À 2010

ΔÔ ª·Í›ÌÔ˘ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ¯ı˜ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ÙËÓ ·Ú·›ÙËÛË Ù˘ °Ï˘ÎÂÚ›·˜ ™ÈÔ‡ÙË

√È Û‡Ì‚Ô˘ÏÔÈ «¤Ê·Á·Ó» ÙË ÓÔÌÈ΋ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ... ∞£∏¡∞ 30.

ªÂÙ¿ Ù· Û˘Ó¯È˙fiÌÂÓ· ‰ËÌÔÛȇ̷ٷ fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÛÙÔ˘˜ Ó¤Ô˘˜ Û˘Ì‚Ô‡ÏÔ˘˜ ÙÔ˘ ¶Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡ Î·È ÙË ‰ËÌÔÛÈÔÔ›ËÛË Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓˆÓ ÔÓÔÌ¿ÙˆÓ, ÙÔ ª·Í›ÌÔ˘ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ÙËÓ ·Ú·›ÙËÛË Ù˘ ÓÔÌÈ΋˜ Û˘Ì‚Ô‡ÏÔ˘ ÙÔ˘ ¶Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡, °Ï˘ÎÂÚ›·˜ ™ÈÔ‡ÙË, Ë ÔÔ›· ›¯Â ÚÔÙ›ÓÂÈ ÙËÓ ÚfiÛÏË„Ë ÙÔ˘ ÕÁÁÂÏÔ˘ ÷۷fiÔ˘ÏÔ˘.Ÿˆ˜ ÛËÌÂÈÒÓÂÙ·È ÛÙËÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ‰ÔıÔ‡Ó ··ÓÙ‹ÛÂȘ Û ·Ó·ÊÔÚ¤˜ ÔÚÈÛÌ¤ÓˆÓ ªª∂ Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔ ˙‹ÙËÌ· ÙˆÓ “Û˘Ì‚Ô‡ÏˆÓ”, Ë ÚfiÛÏË„Ë ÙÔ˘ Î. ÷۷fiÔ˘ÏÔ˘ ‰ÂÓ ı· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ, ·ÚfiÙÈ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÌÂÙ·ÎÏËÙÔ‡˜ ‰ÂÓ ·ÔÙÂÏ› ÚÔ¸fiıÂÛË ÁÈ· ÚfiÛÏË„Ë Ë ÂÎÏ‹ÚˆÛË ÙˆÓ ÛÙÚ·ÙȈÙÈÎÒÓ ÙÔ˘˜ ηıËÎfiÓÙˆÓ. ∂ÈϤÔÓ, ·Ó·ÎÔÈÓÒÓÂÙ·È fiÙÈ Ë Î. ™ÈÔ‡ÙË ˘¤‚·Ï ÙËÓ ·Ú·›ÙËÛ‹ Ù˘ “ÁÈ· ÏfiÁÔ˘˜ ¢ıÈÍ›·˜” Î·È ¤ÁÈÓ ·Ô‰ÂÎÙ‹ ·fi ÙÔÓ °. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘, Ô ÔÔ›Ô˜ ÙËÓ Â˘¯·Ú›ÛÙËÛ ÁÈ· ÙȘ ̤¯ÚÈ ÙÒÚ· ˘ËÚÂۛ˜ Ù˘. ™‡Ìʈӷ Ì ‰ËÌÔÛȇ̷ٷ Ô 25¯ÚÔÓÔ˜ ∞. ÷۷fiÔ˘ÏÔ˜ ‹Ú ÙËÓ ¿‰ÂÈ· ÙÔ˘ Â·ÁÁÂÏÌ·Ù›· ‰ÈÎËÁfiÚÔ˘ ¤Ú˘ÛÈ Î·È ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÂÎÏËÚÒÛÂÈ ÙȘ ÛÙÚ·ÙȈÙÈΤ˜ ÙÔ˘ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ.™ÙËÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÙÔ˘ °Ú·Ê›Ԣ Δ‡Ô˘ ÙÔ˘ ¶Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È: “™¯ÂÙÈο Ì ÙȘ ·Ó·ÊÔÚ¤˜ ÔÚÈÛÌ¤ÓˆÓ ª¤ÛˆÓ ∂ÓË̤ڈÛ˘ ÛÙËÓ ÚfiÛÏË„Ë ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎÒÓ Û˘ÓÂÚÁ·ÙÒÓ ÛÙȘ ˘ËÚÂۛ˜ ÙÔ˘ ÁÚ·Ê›Ԣ ÙÔ˘ ¶Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡, Ù· ÔÓfiÌ·Ù· ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ›‰·Ó ÙÔ Êˆ˜ Ù˘ ‰ËÌÔÛÈfiÙËÙ·˜, Ë ·Ï‹ıÂÈ· ¤¯ÂÈ ˆ˜ ¤Í˘: ● ¶Ú¿ÁÌ·ÙÈ ÚÔÙ¿ıËΠ·fi ÙËÓ ÓÔÌÈ΋ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ ÙÔ˘ ¶Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡, Ë ÚfiÛÏË„Ë ÙÔ˘ Î.

ÕÁÁÂÏÔ˘ ÷۷fiÔ˘ÏÔ˘ ˆ˜ ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎÔ‡ Û˘ÓÂÚÁ¿ÙË ÁÈ· ÙËÓ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË ÙÔ˘ ÁÚ·Ê›Ԣ Ù˘. ∏ ÚfiÙ·ÛË ·˘Ù‹ ¤ÁÈÓ ·Ô‰ÂÎÙ‹. ● ¶·ÚfiÙÈ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÌÂÙ·ÎÏËÙÔ‡˜ ‰ÂÓ ··ÈÙÂ›Ù·È Ë ÂÎÏ‹ÚˆÛË ÙˆÓ ÛÙÚ·ÙȈÙÈÎÒÓ ÙÔ˘˜ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂˆÓ ÁÈ· Ó· ÚÔÛÏËÊıÔ‡Ó, ‰ÂÓ ı· ÔÏÔÎÏËÚˆı› ÁÈ· ÏfiÁÔ˘˜ ‰ÂÔÓÙÔÏÔÁ›·˜ Ë ‰È·‰Èηۛ· ÚfiÛÏ˄˘ ÙÔ˘ Î. ÷۷fiÔ˘ÏÔ˘. ● ∏ ÓÔÌÈ΋ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ÙÔ˘ ¶Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡, ηıËÁ‹ÙÚÈ· η °Ï˘ÎÂÚ›· ™ÈÔ‡ÙË, ˘¤‚·ÏÏ ÙËÓ ·Ú·›ÙËÛ‹ Ù˘ ÁÈ· ÏfiÁÔ˘˜ ¢ıÈÍ›·˜. ∏ ·Ú·›ÙËÛË ¤ÁÈÓ ·Ô‰ÂÎÙ‹ ·fi ÙÔÓ ¶Úˆı˘Ô˘ÚÁfi Ô ÔÔ›Ô˜ ÙËÓ Â˘¯·Ú›ÛÙËÛ ÁÈ· ÙȘ ̤¯ÚÈ ÙÒÚ· ˘ËÚÂۛ˜ Ù˘. ÀÂÓı˘Ì›˙Ô˘Ì fiÙÈ Ô ¶Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ¤¯ÂÈ Û˘ÛÙ‹ÛÂÈ ÂÈÙÚÔ‹ Ô˘ ÂÍÂÙ¿˙ÂÈ ÙȘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›Â˜ ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ÙÔ˘ Úˆı˘Ô˘ÚÁÈÎÔ‡ ÁÚ·Ê›Ԣ ηıÒ˜ Î·È fiϘ ÙȘ Ù˘¯¤˜ ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ‰È·Î˘‚¤ÚÓËÛ˘, ÒÛÙ ӷ ÌÂÏÂÙËıÔ‡Ó ÔÈ Î·Ï‡ÙÂÚ˜ Ú·ÎÙÈΤ˜, ·ÍÈÔÔÈÒÓÙ·˜ ÙËÓ ÂÌÂÈÚ›· ¯ˆÚÒÓ Ì ۇÁ¯ÚÔÓ˜ ‰Ô̤˜ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘. ªÂ ·ÊÔÚÌ‹ ÙËÓ ˘fiıÂÛË ·˘Ù‹ Î·È Ù· Û˘Ó¯È˙fiÌÂÓ· ‰ËÌÔÛȇ̷ٷ ÁÈ· ÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô ÙÔ˘ ¶Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡ Î·È ÙÔÓ ÚÔ‚ÏÂfiÌÂÓÔ ·ÚÈıÌfi ÚÔÛˆÈÎÔ‡ Û ·˘Ùfi, ‰È¢ÎÚÈÓ›˙ÔÓÙ·È Ù· ·ÎfiÏÔ˘ı·: ● √È ÚÔ‚ÏÂfiÌÂÓ˜ ı¤ÛÂȘ ÂÚÁ·Û›·˜ ÌÂÙ·ÎÏËÙÒÓ ˘·ÏÏ‹ÏˆÓ ÛÙÔ °Ú·ÊÂ›Ô ÙÔ˘ ¶Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡, ·Ó¤Ú¯ÔÓÙ·Ó Û 105. ∞˘Ù¤˜ ·˘Í‹ıËÎ·Ó ÚfiÛÊ·Ù· ηٿ 20, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· Î·Ï˘ÊıÔ‡Ó ÌÂÏÏÔÓÙÈΤ˜ ·Ó¿ÁΘ. ● ∞fi ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ ı¤ÛÂˆÓ ·˘ÙÒÓ, ̤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· ¤¯Ô˘Ó Î·Ï˘Êı› ÌfiÓÔÓ ÔÈ 72, ÂÎ ÙˆÓ ÔÔ›-

ˆÓ, ÔÈ 45 Â›Ó·È ·ÔÛ·Ṳ̂ÓÔÈ Î·È ÔÈ 27 ÌÂÙ·ÎÏËÙÔ› ˘¿ÏÏËÏÔÈ. ∂›Ó·È ۷ʤ˜ fiÙÈ Ë ÚÔ‚ÏÂfiÌÂÓË ÛÙÂϤ¯ˆÛË ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ÙÔ˘ ÁÚ·Ê›Ԣ ÙÔ˘ ¶Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Â›Ó·È ÔÛÔÙÈο ηٿ Ôχ ˘ԉ¤ÛÙÂÚË ·fi ·˘Ù‹ Ô˘ ÈÛ¯‡ÂÈ Û ¿ÏϘ ¯ÒÚ˜ Ì ·ÚfiÌÔÈÔ Ì¤ÁÂıÔ˜ Î·È Â›Â‰Ô ·Ó¿Ù˘Í˘. Δ¤ÏÔ˜, Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Ù˘ ·Ó¿ıÂÛ˘ ηıËÎfiÓÙˆÓ Û˘Ì‚Ô‡ÏÔ˘ ÙÔ˘ ¶Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡, ÛÙÔÓ πÙ·Ïfi ÚÒËÓ ÀÔ˘ÚÁfi √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ, Tommaso Padoa Schioppa, Â›Ó·È ·Ó·Áη›Ô Ó· ÛËÌÂȈı› fiÙÈ, Ô Î. Schioppa, Û ·ÓÙ›ıÂÛË Ì fiÛ· ¤¯Ô˘Ó ηٿ ηÈÚÔ‡˜ ·Ó·ÊÂÚı› ·fi ªª∂, ‰ÂÓ ‰¤¯ıËΠÔÔÈ·‰‹ÔÙ ·ÌÔÈ‚‹ Î·È ·˘Ùfi ·Ú¿ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ô˘ ·Ú¤¯ÂÈ Ë Û¯ÂÙÈ΋ ‰È¿Ù·ÍË ÙÔ˘ ÓfiÌÔ˘. ŸÏ· ¤¯Ô˘Ó Á›ÓÂÈ Î·È Û˘Ó¯›˙Ô˘Ó Ó· Á›ÓÔÓÙ·È “ÛÙÔ Êˆ˜ Ù˘ Ë̤ڷ˜” Î·È Â›Ó·È ¿ÓÙ· Û˘ÓÂ‹ Ì ÙȘ ‰ÂÛ̇ÛÂȘ ÙÔ˘ ¶Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡ Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ÔÚÁ¿ÓˆÛË ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ Ô˘ ˘ÔÛÙËÚ›˙Ô˘Ó ÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô ÙÔ˘ Î·È ÙËÓ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈ΋ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ù˘ ∫˘‚¤ÚÓËÛ˘.√Ùȉ‹ÔÙ ¿ÏÏÔ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Î·Ì›· Û¯¤ÛË Ì ÙËÓ ·Ï‹ıÂÈ·”.

∞ÓÙ›‰Ú·ÛË ¡¢ √ ÂÎÚfiÛˆÔ˜ Ù˘ ¡¢ ¶¿ÓÔ˜ ¶·Ó·ÁȈÙfiÔ˘ÏÔ˜ Û¯ÔÏÈ¿˙ÔÓÙ·˜ ÙËÓ ·Ú·›ÙËÛË Ù˘ Î. ™ÈÔ‡ÙË ·fi ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ ÓÔÌÈÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô‡ÏÔ˘ ÙÔ˘ Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡ ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ “ÁÈ· ·ÍÈÔÎÚ·Ù›· Ì·˜ ÌÈÏÔ‡Û ÚÔÂÎÏÔÁÈο Ô Î. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘. ΔÒÚ· Ì ·˘Ù¿ Ô˘ ·ÔηχÙÔÓÙ·È ÁÈ· ÙÔ Úˆı˘Ô˘ÚÁÈÎfi ÁÚ·Ê›Ô, ·ÓÙÈÏ·Ì‚·ÓfiÌ·ÛÙ fiÏÔÈ ˆ˜ ÙÔ ÂÓÓÔÔ‡Û”.


M·ÁÓËÛ›· 11

ΔƒπΔ∏ 31 AY°OY™TOY 2010

ªÂÙ¿ ÙËÓ ·ÈÊÓ›‰È· ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ˘Ô„ËÊÈfiÙËÙ·˜ ·fi ÙÔÓ ÚÒËÓ ¢‹Ì·Ú¯Ô

¶·Ú¤Ì‚·ÛË Ù˘ πÔÎÚ¿ÙÔ˘˜ Î·È “˘Ú¿” ·˘ÙÔ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÒÓ ÛÙÂϯÒÓ Û ¶ÈÙÛÈÒÚË ∫ÔÓÙÔÚ›˙Ô˜: ¢ÂÓ ¤¯ÂÈ ‰Èη›ˆÌ· Ó· ·ÁÓÔ› ·ÔÊ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ¶∞™√∫, Ó· ‰È·ÁÚ·Ê› ª·‚›‰Ë˜: ΔÔ fiÊÂÏÔ˜ ÙÔ˘ ÙfiÔ˘ ¿Óˆ ·fi ÚÔÛˆÈΤ˜ ÊÈÏÔ‰Ô͛˜

πÔÎÚ¿ÙÔ˘˜ ·ÚÂÌ‚·›ÓÂÈ ÁÈ· ÙËÓ “ÂÍÔÌ¿Ï˘ÓÛË” Ù˘ ηٿÛÙ·Û˘ ÛÙÔ ÙÔÈÎfi ¶∞™√∫ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·ÈÊÓ›‰È· ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ù˘ ˘Ô„ËÊÈfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ Î. ¢. ¶ÈÙÛÈÒÚË ÁÈ· ÙÔ ‰ÈÂ˘Ú˘Ì¤ÓÔ ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘. ™ÙËÓ ∞ı‹Ó· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ‹‰Ë Ô ÚÒËÓ ¢‹Ì·Ú¯Ô˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ı· ÎÏËı› ·fi ÙÔÓ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤· ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ Î. ™. •˘Ó›‰Ë, Ì ÙË ¡Ô̷گȷ΋ ∂ÈÙÚÔ‹ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ Ó· ÎÚ·Ù¿ ¯·ÌËÏÔ‡˜ ÙfiÓÔ˘˜ ·¤Ó·ÓÙ› ÙÔ˘.¢ËÌÔÛ›ˆ˜ ·ÔʇÁÔÓÙ·È ÔÈ ÙÔÔıÂÙ‹ÛÂȘ ÌÂÙ¿ Î·È ÙËÓ ·Ú¤Ì‚·ÛË ÙÔ˘ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤· ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ Î. ™. •˘Ó›‰Ë, Ô ÔÔ›Ô˜ ÂÓË̤ڈÛ ÙËÓ ÙÔÈ΋ ÔÚÁ¿ÓˆÛË fiÙÈ ÛÙË Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÙÔ˘ ∂ıÓÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ “ÙÔ ¶∞™√∫ ı· ‰ÒÛÂÈ ÛÙ‹ÚÈÍË ÛÙÔÓ ˘Ô„‹ÊÈÔ Ù˘ ÂÈÏÔÁ‹˜ ÙÔ˘” .

√ Î. •˘Ó›‰Ë˜ ÂÓË̤ڈÛ ÙËÓ ÙÔÈ΋ ÔÚÁ¿ÓˆÛË fiÙÈ Ë πÔÎÚ¿ÙÔ˘˜ “ı· ÂÈÏËÊı›” ÙÔ˘ ı¤Ì·ÙÔ˜ “¶ÈÙÛÈÒÚË” , ˆÛÙfiÛÔ Ô ÚÒËÓ ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ Ô˘ ·ÔʇÁÂÈ ÙȘ ‰ËÌfiÛȘ ÙÔÔıÂÙ‹ÛÂȘ, ¿Ú¯ÈÛ ӷ ‰¤¯ÂÙ·È Ù· ˘Ú¿ ·˘ÙÔ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÒÓ ÛÙÂϯÒÓ ÙÔ˘ ¶∞™√∫. ∏ ÚÒÙË ‰‹ÏˆÛË ˘ÔÛÙ‹ÚÈ͢ ÛÙËÓ ˘Ô„ËÊÈfiÙËÙ· ÙÔ˘ Î. ¶ÈÙÛÈÒÚË ‹Úı ·fi ÙÔÓ ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô Î. °. ™Ù¿ÌÔ, ÂÓÒ ÔÌ¿‰· ‰ËÌÔÙÈÎÒÓ Û˘Ì‚Ô‡ÏˆÓ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ Î·È Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ Î. μÔ‡ÏÁ·Ú˘ ÂÈı˘ÌÔ‡Ó Ó· ÙÔ˘ ‰Ôı› Â›ÛËÌË ÛÙ‹ÚÈÍË ·fi ÙÔ ¶∞™√∫. √ Î. ¶ÈÙÛÈÒÚ˘ ‰¤¯ÙËΠ¯ı˜ ÛÊÔ‰Ú‹ Â›ıÂÛË ·fi ÙÔ ¢‹Ì·Ú¯Ô ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜ Î. ∫ÔÓÙÔÚ›˙Ô, ÂÓÒ “·¤Ó·ÓÙ›” ÙÔ˘ ‚Ú¤ıËÎÂ Î·È Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜ Î. ¶·‡ÏÔ˜ ª·‚›‰Ë˜.

“ Ÿ¯È” ÛÙËÓ fiψÛË “À¿Ú¯Ô˘Ó ‰È·‰Èηۛ˜ Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ıԇ̠ÛÙÔ ¶∞™√∫. ∫·Ïfi Â›Ó·È Ó· ˘¿Ú¯ÂÈ ÌÈ· „˘¯Ú·ÈÌ›·. ∫¿ÔȘ ÎÈÓ‹ÛÂȘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó ÔÏÒÛÂȘ Î·È ÎÈÓ‰˘Ó‡ÂȘ Ó· ¯¿ÛÂȘ ÙÔ ÙÂÏÈÎfi ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·. ∞ӷ̤ÓÔÓÙ·È Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂȘ Ô˘ ı· ÎÚ›ÓÔ˘Ó ÔÈÔ˜ ı· Â›Ó·È Ô ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ Î·È ı· ‹ÌÔ˘Ó Â˘Ù˘¯¤ÛÙÂÚÔ˜ ·Ó ›¯·Ó ·Ó·ÎÔÈÓˆı› ÓˆÚ›˜ Ù· ÔÓfiÌ·Ù· ÁÈ·Ù› ÎÚ›ÓÂÙ·È Î·È ÙÔ ¶∞™√∫ ·fi ·˘Ù¤˜ ÙȘ ‰È·‰Èηۛ˜. ΔÒÚ· ‚ÚÈÛÎfiÌ·ÛÙ ΢ÚÈÔÏÂÎÙÈο ÛÙÔ “·Ú¿ - ¤ÓÙ” Î·È Á›ÓÔÓÙ·È ÚÔÛ¿ıÂȘ Ó· ÂÍÔÌ·Ï˘ÓıÔ‡Ó ÔÈ ‰È·ÊÔÚ¤˜ Î·È Ó· ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÔÈ Î·Ï‡ÙÂÚ˜ ‰˘Ó·Ù¤˜ ˘Ô„ËÊÈfiÙËÙ˜” , ‹Ù·Ó ÙÔ “Ì‹Ó˘Ì·” ÙÔ˘ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹ Î. ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË, Ô˘ ¯ı˜ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Ì›ÏËÛ ÛÙËÓ TRT, Ô ÔÔ›Ô˜ Û˘ÌÏ‹ÚˆÛ fiÙÈ ·‡ÚÈÔ Ô Î.

μÔ‡ÏÁ·Ú˘ ı· Û˘Ó·ÓÙËı› Ì ÙÔÓ Î. •˘Ó›‰Ë. “∫·Ù·‚¿Ïψ ÚÔÛ¿ıÂȘ ÒÛÙ ÙÔ ¶∞™√∫ Ó· ¤¯ÂÈ ÎÂÚ‰ÔÊfiÚÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÛÙÔ ¢‹ÌÔ. Œ¯Ô˘Ì ͷӷÂÚ¿ÛÂÈ Î‡Ì·Ù· Î·È ·Ó·Ù·Ú¿ÍÂȘ” , η٤ÏËÍÂ.

“¡· ‰È·ÁÚ·Ê›” ΔË ‰È·ÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘ Î. ¶ÈÙÛÈÒÚË ˙‹ÙËÛÂ Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜ Î. ∫ÔÓÙÔÚ›˙Ô˜ “ÁÈ·Ù› ÂÓÒ ı¤ÏËÛ ӷ Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯ÂÈ Û fiϘ ÙȘ ‰È·‰Èηۛ˜ Ô˘ ÚÔ΋ڢÍ ÙÔ ÎfiÌÌ· ÁÈ· ÙȘ ÂÈÏÔÁ¤˜ ˘Ô„ËÊ›ˆÓ, ·Ì¤Ûˆ˜ “¿‰ÂÈ·Û” ÙÔ ¶∞™√∫ fiÙ·Ó ‰ÂÓ ÙÔ˘ ‚Á‹Î·Ó Ù· ÎÔ˘ÎÈ¿ Ù˘ ‰ËÌÔÛÎfiËÛ˘ Î·È ·ÔÊ¿ÛÈÛ ӷ οÓÂÈ ÙÔÓ ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙÔ” . √ Î. ∫ÔÓÙÔÚ›˙Ô˜ ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ Ô Î. ¶ÈÙÛÈÒÚ˘ ÙÈÌ‹ıËΠÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ ·fi ÙÔ ¶∞™√∫ Î·È ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ‰Èη›ˆÌ· Ó· ·ÁÓÔ› ÙȘ ·ÔÊ¿ÛÂȘ ÙÔ˘. “∞Ô‰¤¯ÙËΠӷ Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯ÂÈ Û fiϘ ÙȘ ‰È·‰Èηۛ˜ ÂÈÏÔÁ‹˜ ˘Ô„ËÊ›ˆÓ Î·È fiÙ·Ó Â›‰Â ˆ˜ ‰ÂÓ ÂÈϤÁÂÙ·È, ¤Î·Ó ÙÔ ‚‹Ì·. ŸÙ·Ó

¤Ó· ÎfiÌÌ· Ì·˜ ·›ÚÓÂÈ ·fi ÙÔ Ô˘ıÂÓ¿ Î·È Ì·˜ οÓÂÈ Î¿ÔÈÔ˘˜, Ì·˜ οÓÂÈ ˘Ô˘ÚÁÔ‡˜, ˘Ê˘Ô˘ÚÁÔ‡˜, ‰ËÌ¿Ú¯Ô˘˜, ‰ÂÓ Û˘ÌÂÚÈÊÂÚfiÌ·ÛÙ ¤ÙÛÈ. ∞˘Ùfi Â›Ó·È ·¯·ÚÈÛÙ›· Î·È ‰ÂÓ ÂÈÙÚ¤ÂÙ·È Ó· ‚Á·›ÓÂÈ Î·Ó¤Ó·˜ ÌÚÔÛÙ¿ ·fi ÙËÓ ·Ú¿Ù·ÍË” , ›Â Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜ Î·È ‰‹ÏˆÛ ˆ˜ ÙÔ ÎfiÌÌ· ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· Â΂ȿ˙ÂÙ·È.

“¶ÚÔÛˆÈΤ˜ ÊÈÏÔ‰Ô͛˜” ∫ÏËı›˜ Ó· Û¯ÔÏÈ¿ÛÂÈ ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔ ı¤Ì· ·Ó¿‰ÂÈ͢ ÙˆÓ ˘Ô„ËÊÈÔÙ‹ÙˆÓ ÁÈ· ÙÔÓ ÂÓÈ·›Ô ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘ Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜ Î. ¶·‡ÏÔ˜ ª·‚›‰Ë˜ ÙfiÓÈÛ ٷ ÂÍ‹˜: “ŸÏÔÈ fiÛÔÈ Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ì ÛÙË ‰È·‰Èηۛ· ·Ó¿‰ÂÈ͢ ÙÔ˘ ˘Ô„‹ÊÈÔ˘ ¢ËÌ¿Ú¯Ô˘ ÂΠ̤ÚÔ˘˜ ÙÔ˘ ¶∞™√∫, Û˘Ó·ԉ¯ı‹Î·Ì ÙÔ˘˜ fiÚÔ˘˜ Ù˘ ‰È·‰Èηۛ·˜ Ô˘ ‰ÚÔÌÔÏfiÁËÛÂ Ô ÔÏÈÙÈÎfi˜ Ì·˜ ÊÔÚ¤·˜ Î·È ·Ó·Ì¤ÓÔ˘Ì ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË ·˘Ù‹˜.

™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ ·˘Ùfi ıˆÚÒ fiÙÈ ·fi„ÂȘ Î·È ÂÓ¤ÚÁÂȘ ÔÈ Ôԛ˜ ·ÚÂÎÎÏ›ÓÔ˘Ó Ù˘ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˘ ‰È·‰Èηۛ·˜, ‰ÂÓ ‚ÔËıÔ‡Ó ÙËÓ fiÏË Î·È ÙÔ˘˜ Û˘ÌÔϛ٘ Ì·˜, ȉȷÈÙ¤Úˆ˜ ‰Â fiÙ·Ó ÂΉËÏÒÓÔÓÙ·È Û ÌÈ· ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ¢·›ÛıËÙË ¯ÚÔÓÈ΋ ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ Ì·˜ ı¤ÏÂÈ fiÏÔ˘˜ Âӈ̤ÓÔ˘˜ Î·È ‰˘Ó·ÙÔ‡˜, ÁÈ· Ó· ˘ÏÔÔÈ‹ÛÔ˘Ì ÙË ÌÂÁ¿ÏË ÌÂÙ·ÚÚ‡ıÌÈÛË ÙËÓ ÔÔ›· Ô ÔÏÈÙÈÎfi˜ Ì·˜ ¯ÒÚÔ˜ ¤Ï·‚ ÙËÓ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· Ó· ÂÊ·ÚÌfiÛÂÈ. ∞˘Ùfi ··ÈÙ› ·’ fiÏÔ˘˜ Ì·˜ Ó· ÛÙ·ıԇ̠ÛÙÔ ‡„Ô˜ ÙˆÓ ÂÚÈÛÙ¿ÛˆÓ, Ù˘ ÌÂÁ¿Ï˘ Û˘ÏÏÔÁÈ΋˜ Î·È ÈÛÙÔÚÈ΋˜ ¢ı‡Ó˘ Ô˘ ¤¯Ô˘ÌÂ. ¶ÈÛÙ‡ˆ ÏÔÈfiÓ fiÙÈ, ÙËÓ ÎÚ›ÛÈÌË ·˘Ù‹ ÒÚ·, ¿Óˆ ·fi ÔÔÈÂÛ‰‹ÔÙ ÚÔÛˆÈΤ˜ ÊÈÏÔ‰Ô͛˜ Î·È ÛÙԯ‡ÛÂȘ Ô˘ ÂÈ‚·Ú‡ÓÔ˘Ó ÙÔ Îϛ̷, ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÙÂı› ÙÔ fiÊÂÏÔ˜ ÙÔ˘ ÙfiÔ˘ Ì·˜, ÙÔÓ ÔÔ›Ô fiÏÔÈ ı¤ÏÔ˘Ì ӷ ˘ËÚÂÙ‹ÛÔ˘Ì” .

¶·Ú·Û΋ÓÈÔ √ Î. μÔ‡ÏÁ·Ú˘ Î·È Ô Î. ™Ù¿ÌÔ˜ “ÚÈÌÔ‰ÔÙÔ‡Û·Ó” ÙËÓ ˘Ô„ËÊÈfi-

¢È·‚Ô˘Ï‡ÛÂȘ ÛÙÔ ¶∞™√∫ ÁÈ· ÙÔÓ ˘Ô„‹ÊÈÔ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ¿Ú¯Ë £ÂÛÛ·Ï›·˜

∞ÈÛÈÔ‰ÔÍ›· ¶··ÙfiÏÈ· ·fi ‰ËÌÔÛÎfiËÛË ∂μ¢√ª∞¢∞ ÎÚ›ÛÈÌˆÓ ‰È·‚Ô˘Ï‡ÛÂˆÓ ÛÙÔ ¶∞™√∫ ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÏÔÁ‹ ÙÔ˘ ˘Ô„‹ÊÈÔ˘ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ¿Ú¯Ë £ÂÛÛ·Ï›·˜ Ì ÙË ‰ËÌÔÛÎfiËÛË Ó· ¤¯ÂÈ ÔÏÔÎÏËÚˆı› Î·È Ù· Â˘Ú‹Ì·Ù·, Û‡Ìʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜, Ó· ÂÈÙÚ¤Ô˘Ó ·ÈÛÈÔ‰ÔÍ›· ÛÙÔ “ÛÙÚ·Ùfi‰Ԕ ÙÔ˘ Î. ∞. ¶··ÙfiÏÈ·. √ ¡Ô̿گ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ ʤÚÂÙ·È ·fi ·ÎÏÔ˘˜ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ ˆ˜ ÂÈÎÚ·Ù¤ÛÙÂÚÔ˜ Ó· “Îfi„ÂÈ ÙÔ Ó‹Ì·”, ÏfiÁˆ Ù˘ ηϋ˜ “‰ËÌÔÛÎÔÈ΋˜ ÙÔ˘ ÂÈÎfiÓ·˜” Ì “·ÓÙ›·ÏÔ” ÙÔÓ Î. ºÒÙË Ã·Ù˙ËÌȯ¿ÏË, Ô ÔÔ›Ô˜ Â›Û˘ ·ÍÈÔÏÔÁÂ›Ù·È ıÂÙÈο ·fi ÙËÓ πÔÎÚ¿ÙÔ˘˜. ΔÔ ÙÔ›Ô ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÍÂηı·Ú›ÛÂÈ Ù· ÂfiÌÂÓ· 24ˆÚ· Î·È ÙÔ ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ ı· ·Ó·ÎÔÈÓˆı› Â›ÛËÌ· Ô ˘Ô„‹ÊÈÔ˜, Ô˘ ı· ‰ÒÛÂÈ ÙË Ì¿¯Ë Û ÌÈ· ·fi ÙȘ ‰˘ÛÎÔ-

ÏfiÙÂÚ˜ ÂÚÈʤÚÂȘ Ù˘ ¯ÒÚ·˜, fiÔ˘ ÙÔ “·È¯Ó›‰È” ·›˙ÂÙ·È ÛÙÔÓ ·ÁÚÔÙÈÎfi ÎfiÛÌÔ. ™ÙÔ ª·Í›ÌÔ˘ ÂÈı˘ÌÔ‡Ó Ó· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È Ë ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· £ÂÛÛ·Ï›·˜ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙȘ 7 Ô˘ ˘ÔÏÔÁ›ÛÂÈ Ó· ÎÂÚ‰›ÛÂÈ ÙÔ Î˘‚ÂÚÓÒÓ ÎfiÌÌ· ÛÙȘ ·˘ÙÔ‰ÈÔÈÎËÙÈΤ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜ ηıÒ˜ ı¤ÏÂÈ Ó· ‰È·ÙËÚ› ÚÔ‚¿‰ÈÛÌ· ÛÙÔ˘˜ ·ÁÚfiÙ˜. ΔÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ Ó· ÙÂıÔ‡Ó ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙÔ˘ „ËÊÔ‰ÂÏÙ›Ô˘ ›ÙÂ Ô Î. Œ. ¡·ÛÈÒη˜, ›ÙÂ Ô Î. μ. ŒÍ·Ú¯Ô˜ ıˆÚÂ›Ù·È ·Ó¤ÊÈÎÙÔ, ηıÒ˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ˘¿ÚÍÂÈ ·Ú·›ÙËÛ‹ ÙÔ˘˜ ·fi ÙÔ ‚Ô˘Ï¢ÙÈÎfi ·Í›ˆÌ· Î·È ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘˜ Ó· ηٷϿ‚ÂÈ Ë Î. μ¿Ûˆ ∞ÏÂÍ·Ó‰Ú›‰Ô˘, Ë ÔÔ›· ‰ÈÔÚ›ÛÙËΠ¶ÂÚÈÊÂÚÂȿگ˘ πÔÓ›Ô˘, ·ÏÏ¿ Ï›ÁÔ˘˜ Ì‹Ó˜ ·ÚÁfiÙÂÚ· ÙËÓ ·¤ÂÌ„Â Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¶∞™√∫.

∞Ó·ÙÚÔ¤˜ ÛÙËÓ ÎÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋ ÔÌ¿‰· Ù˘ §¿ÚÈÛ·˜ ‰ÂÓ ·Ó·Ì¤ÓÔÓÙ·È Ì ‰Â‰Ô̤ÓÔ ÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ÛÎËÓÈÎfi, ÛÙȘ ÂÚÈÊÂÚÂȷΤ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜, ˆÛÙfiÛÔ Î·È ÔÈ ‰‡Ô ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ ¤¯Ô˘Ó “ÌÂÙÚËı›” ÛÙȘ ‰ËÌÔÛÎÔ‹ÛÂȘ. ΔËÓ ·ÈÛÈÔ‰ÔÍ›· ÛÙÔ ÛÙÚ·Ùfi‰Ô

ÙÔ˘ ¡ÔÌ¿Ú¯Ë ª·ÁÓËÛ›·˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› ‰ËÌÔÛÎfiËÛË Ô˘ ‰ÈÂÓÂÚÁ‹ıËΠÙÔ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ “ηıÒ˜ ÈÛÙÂ‡Ô˘Ó ˆ˜ Ù· Â˘Ú‹Ì·Ù¿ Ù˘ ı· ηٷÁÚ¿„Ô˘Ó ÈÛ¯˘Úfi ÚÔ‚¿‰ÈÛÌ·” . ¶ÚÔ‚¿‰ÈÛÌ· ÙÔ ÔÔ›Ô ı· ¤¯ÂÈ È‰È·›ÙÂÚË ÛËÌ·Û›· ÛÙÔ ÁÂÈÙÔÓÈÎfi ¡ÔÌfi Ù˘ §¿ÚÈÛ·˜, ‰Â‰Ô̤ÓÔ˘ fiÙÈ ¤Ó·˜ ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ ·fi ÙË ª·ÁÓËÛ›· “ηٷʤÚÓÂÈ Ì ÙȘ ÔÏÈÙÈΤ˜ ÙÔ˘ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›Â˜, Ó· ÂÍ·Ê·Ó›ÛÂÈ ÙÔÈÎÈÛÙÈΤ˜ ·ÓÙÈ·ÏfiÙËÙ˜ Î·È ÓÔÔÙÚÔ›Â˜ Ô˘ Ì¿ÏÏÔÓ ÁÚ·ÊÈΤ˜ Ê·ÓÙ¿˙Ô˘Ó ÛÙȘ ̤Ú˜ Ì·˜”. Ÿˆ˜ ÂÈÛËÌ·›ÓÔ˘Ó ÔÈ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ ÙÔ˘ ¡ÔÌ¿Ú¯Ë “·Ó Û fiÏ· ·˘Ù¿ ÚÔÛÙÂı› Î·È Ë ¿ÌÂÛË ‹ ¤ÌÌÂÛË ·Ô‰Ô¯‹ ÙÔ˘ Î. ¶··ÙfiÏÈ· Û ·˘ÙÔ‰ÈÔÈÎËÙÈο ÛÙÂϤ¯Ë Ù˘ §¿ÚÈÛ·˜ ‰ÈηÈÔÏÔÁÂ›Ù·È Û οı ÂÚ›ÙˆÛË Ë ·ÈÛÈÔ‰ÔÍ›·” .

ÙËÙ· ÙÔ˘ Î. ¶ÈÙÛÈÒÚË Î·È fiˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó ÚfiÛˆ· ÚÔÛΛÌÂÓ· ÛÙÔÓ ÚÒËÓ ¢‹Ì·Ú¯Ô Ë ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ù˘ ˘Ô„ËÊÈfiÙËÙ¿˜ ÙÔ˘ ¤¯ÂÈ Û·Ó ÛÙfi¯Ô Ó· ÌË ‰ÒÛÂÈ ÛÙ‹ÚÈÍË ÛÂ Î·Ó¤Ó·Ó ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔ ÙÔ ¶∞™√∫ Î·È Ô ›‰ÈÔ˜ ˆ˜ ÈÛÙÔÚÈÎfi Û٤ϯԘ Ó· ˘ÂÚ„ËÊÈÛÙ› ·fi ÙÔ˘˜ Ôϛ٘. Δ· ›‰È· ÚfiÛˆ· ‰È·ÚÚ¤Ô˘Ó fiÙÈ Ô ÚÒËÓ ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ‰ÂÓ ÂÈı˘Ì› Ó· ¤¯ÂÈ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔÓ Î. μÔ‡ÏÁ·ÚË Î·È ÛÙÂϤ¯Ë Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∞Ú¯‹˜ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, ˆÛÙfiÛÔ Â›ÛËÌË ÙÔÔı¤ÙËÛË ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ÁÈ· ÙÔ ı¤Ì·, ·ÚfiÙÈ Ô Î. ¶ÈÙÛÈÒÚ˘ ηÙËÁÔÚÂ›Ù·È ·fi ÔÏÈÙÈο ÛÙÂϤ¯Ë ÙÔ˘ ¶∞™√∫ ÁÈ· ÙÔ ‰›·˘ÏÔ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ Ì ÙËÓ ËÁÂÛ›· Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∞Ú¯‹˜. ∞fi ÙË ¡Ô̷گȷ΋ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ ÛËÌÂÈÒÓÔ˘Ó fiÙÈ ÙÔ “ÎfiÌÌ· ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· Â΂ȿ˙ÂÙ·È Ì ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂȘ ˘Ô„ËÊÈÔÙ‹ÙˆÓ ÛÙÔ ·Ú¿ - ¤ÓÙ Ù˘ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ˘ ÙÔ˘ ˘Ô„‹ÊÈÔ˘ ¢ËÌ¿Ú¯Ô˘” , ˆÛÙfiÛÔ “‰ËÌfiÛÈÔ˜ ‰È¿ÏÔÁÔ˜ Ì ÙÔÓ Î. ¶ÈÙÛÈÒÚË ‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ·ÓÔ›ÍÂÈ”.

ΔÚ·ÁÈÎfi ı¿Ó·ÙÔ ‚ڋΠ40¯ÚÔÓÔ˜ ƒ∂£Àª¡√, 30.

∂¶∂™∂ ·fi ‡„Ô˜ 5 ̤ÙÚˆÓ Î·È

‚ڋΠÙÚ·ÁÈÎfi ı¿Ó·ÙÔ ¤Ó·˜ 40¯ÚÔÓÔ˜, οÙÔÈÎÔ˜ ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ ∞Ó‰Ú¤· ÛÙÔ ‰ËÌÔÙÈÎfi ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· °ˆÓÈ¿˜, ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ¡ÈÎËÊfiÚÔ˘ ºˆÎ¿ ÛÙÔ ƒ¤ı˘ÌÓÔ, fiÙ·Ó Î·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔÔı¤ÙËÛ˘ ÙˆÓ ÊÒÙˆÓ ÁÈ· ÙÔ ·ÓËÁ‡ÚÈ Ù˘ ÂÎÎÏËÛ›·˜, “¯Ù˘‹ıËΔ ·fi ËÏÂÎÙÚÈÎfi Ú‡̷ ˘„ËÏ‹˜ Ù¿Û˘ ÎÈ ¤¯·Û ÙËÓ ÈÛÔÚÚÔ›· ÙÔ˘. Ÿˆ˜ οı ¯ÚfiÓÔ ¤ÙÛÈ Î·È Ê¤ÙÔ˜ Ô ¿Ù˘¯Ô˜ Û·Ú·ÓÙ¿¯ÚÔÓÔ˜, ·Ù¤Ú·˜ ÂÓfi˜ ÎÔÚÈÙÛÈÔ‡ 2 ÂÙÒÓ, ȉȈÙÈÎfi˜ ˘¿ÏÏËÏÔ˜, ‚ÔËıÔ‡Û ÛÙȘ ÂÚÁ·Û›Â˜ ÁÈ· ÙÔ ·ÓËÁ‡ÚÈ, ÙÔÔıÂÙÒÓÙ·˜ ÂÚÈÊÂÚÂȷο Ù· ÊÒÙ· ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ‰ËÌÔÙÈÎÔ‡ Û¯ÔÏ›Ԣ, fiÔ˘ ı· ÛÙËÓfiÙ·Ó Ë ÁÈÔÚÙ‹, Ô˘ ÍÂÎÈÓÔ‡Û ÛÙȘ 10 ÙÔ ‚Ú¿‰˘. ∫¿ÔÈ· ÛÙÈÁÌ‹ Î·È ÁÈ· ¿ÁÓˆÛÙÔ ÏfiÁÔ -Û‡Ìʈӷ Ì ̷ÚÙ˘Ú›Â˜ - Â·Ó‹ÏıÂ Ë ÚÔ‹ ËÏÂÎÙÚÈÎÔ‡ Ú‡̷ÙÔ˜, ÙÔ ÔÔ›Ô ÙÔÓ Ù›Ó·ÍÂ Î·È ¤ÊÙÔÓÙ·˜ ¯Ù‡ËÛ ÛÙÔ ÎÂÊ¿ÏÈ, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÛÙÔ ÓÔÛÔÎÔÌ›Ô, fiÔ˘ ÌÂٷʤÚıËΠ̠·ÛıÂÓÔÊfiÚÔ ÙÔ˘ ∂∫∞μ, Ó· ·Ê‹ÛÂÈ ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÙÔ˘ ÓÔ‹. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ ÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ ∞Ó‰Ú¤·, Â‰Ò Î·È ¯ÚfiÓÈ·, ‰ÂÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› Î·È ÙÔ ÎÙ›ÚÈÔ ·Ó‹ÎÂÈ ÛÙÔ ¢‹ÌÔ ¡ÈÎËÊfiÚÔ˘ ºˆÎ¿, Ô ÔÔ›Ô˜ ÙÔ ¤¯ÂÈ ·Ú·¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÛÙÔ Û‡ÏÏÔÁÔ ÙÔ˘ ÈÚÈÔ‡ “ÕÁÈÔ ¶Ó‡̷” ÁÈ· ÔÏÈÙÈÛÙÈΤ˜ ÂΉËÏÒÛÂȘ. ªÂÙ¿ ÙÔ ‰˘ÛÙ‡¯ËÌ·, ÙÔ ·ÓËÁ‡ÚÈ ÁÈ· ¢ÓfiËÙÔ˘˜ ÏfiÁÔ˘˜ ‰ÂÓ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËÎÂ. ΔÔ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎfi ÙÌ‹Ì· ƒÂı‡ÌÓÔ˘ ‰ÈÂÓÂÚÁ› ÚÔ·Ó¿ÎÚÈÛË ÁÈ· Ù· ·ÎÚÈ‚‹ ·›ÙÈ· ÙÒÛ˘ Î·È ı·Ó¿ÙÔ˘ ÙÔ˘ 40¯ÚÔÓÔ˘.

™˘ÓÂÏ‹ÊıËÛ·Ó ÁÈ· ·Ú¿ÓÔÌË ·Ó·Ûηʋ ™∂ƒƒ∂™, 30.

™Δ√¡ ·Ó·ÎÚÈÙ‹ ™ÂÚÚÒÓ ı· Ô-

‰ËÁËıÔ‡Ó ·‡ÚÈÔ ‰‡Ô ™ÂÚÚ·›ÔÈ Ô˘ Û˘ÓÂÏ‹ÊıËÛ·Ó, ·fi ¿ÓÙÚ˜ ÙÔ˘ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ ‰›ˆÍ˘ ·Ú¯·ÈÔηËÏ›·˜ Ù˘ ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋˜ ¢È‡ı˘ÓÛ˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢, ÁÈ· ·Ú¿ÓÔÌË ·Ó·Ûηʋ Û ·Ú¯·ÈÔÏÔÁÈÎÔ‡˜ Ù¿ÊÔ˘˜, ÛÙËÓ ∞Ó·ÛÙ·ÛÈ¿ ¡. ∑›¯Ó˘.


M·ÁÓËÛ›· 12 ¡¤· ·ÂÚÁ›· ›ӷ˜ ·fi ÂÚÈÙÂÚÔ‡¯Ô˘˜ ™∂ Ó¤· ·ÂÚÁ›· ›ӷ˜ ÚÔ-

¯ˆÚÔ‡Ó ÛÙȘ 9 Î·È 10 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙ¤˜ ÙˆÓ ¶ÂÚÈÙÂÚÔ‡¯ˆÓ, fiˆ˜ ·ÔÊ¿ÛÈÛÂ Ë ÚÔ¯ıÂÛÈÓ‹ ·ÓÂÏÏ·‰È΋ Û‡ÛÎÂ„Ë Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠÛÙÔ μfiÏÔ. √È ÂÚÈÙÂÚÔ‡¯ÔÈ ‰ÈÂΉÈÎÔ‡Ó “Ó· ˘¿ÚÍÂÈ Î·ıÔÚÈÛÌfi˜ ÔÛÔÛÙÔ‡ ΤډԢ˜ ÙÔ˘ 8,2% ›Ù Ì ÙËÓ ·ÂÏ¢ı¤ÚˆÛË Ù˘ ÙÈÌ‹˜ ›Ù Ì ÙËÓ Â·Ó·ÊÔÚ¿ ÙÔ˘ ÓÔÌÔ‡ 2127/93 ›Ù Ì ÙËÓ Â·Ó·ÊÔÚ¿ Ù˘ Ì›ˆÛ˘ ÙÔ˘ ∂.º.∫. ·fi 67% ÛÙÔ 60% ›Ù Ì fiÔÈÔ ÙÚfiÔ ÂÈϤÍÂÈ ÙÔ ˘Ô˘ÚÁ›Ԕ. Ÿˆ˜ ·Ó·ÎÔÈÓÒıËΠ¯ı˜ ·fi ÙËÓ √ÌÔÛÔÓ‰›· ÙÔ˘ ÎÏ¿‰Ô˘ ̤¯ÚȘ ÛÙÈÁÌ‹˜ ¤¯Ô˘Ó ‰ËÏÒÛÂÈ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÛÙËÓ ·ÂÚÁ›· ›ӷ˜ ÔÈ Î¿ÙˆıÈ: ∫ÒÛÙ·˜ ∫fiÁÈ·˜ Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ √¶∫∂ Î·È Úfi‰ÚÔ˜ ¡. ª·ÁÓËÛ›·˜, °ÎÔ˘‚›Ó·˜ μ·Û›ÏÂÈÔ˜ ÁÂÓ. ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ Ù˘ √¶∫∂ Î·È Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¶ÂÈÚ·È¿, ¶˘ÚÔ‚ÔÏ¿Î˘ °ÂÒÚÁÈÔ˜ Úfi‰ÚÔ˜ ¡. ƒÂı‡ÌÓÔ˘, ¢Ô‡Î·˜ °ÂÒÚÁÈÔ˜ ̤ÏÔ˜ Ù˘ ∞ı‹Ó·˜, °ÎÈÒÓ˘ °ÂÒÚÁÈÔ˜ ̤ÏÔ˜ Ù˘ ∞ı‹Ó·˜, Δ·ÛÈÓ›ÎÔ˜ ™Ù¤ÏÈÔ˜ ̤ÏÔ˜ Ù˘ ∞ı‹Ó·˜, ªÒÚ˘ ∞fiÛÙÔÏÔ˜ Úfi‰ÚÔ˜ §·Ì›·˜, ¡¿ÎÔ˜ ∫ÒÛÙ·˜ Úfi‰ÚÔ˜ ¡. ΔÚÈοψÓ, ¶··¯·Ú›ÛË ∂‡Ë Ù·Ì›·˜ ÙÔ˘ ¢.™. ¡. ΔÚÈοψÓ, ¢‹ÌÔ˜ ∏Ï›·˜ Úfi‰ÚÔ˜ ¡. ∫·Ú‰›ÙÛ·˜, °È·ÓÓ¿ÎÔ˜ μ·Û›ÏÂÈÔ˜ ̤ÏÔ˜ ¢.™. ¡. ∫·Ú‰›ÙÛ·˜, °ÚËÁÔÚÔÔ‡ÏÔ˘ ∂ÈÚ‹ÓË Úfi‰ÚÔ˜ ¡. ªÂÛÛËÓ›·˜, §·¯·Ó¿˜ °ÂÒÚÁÈÔ˜ ∞ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ ¡. ªÂÛÛËÓ›·˜, ∫fiÓÙÔ˜ ¡›ÎÔ˜ ¶Úfi‰ÚÔ˜ ∫¤Ú΢ڷ˜, ∞ÏÂÍ·Ó‰Ú‹˜ ∞ı·Ó¿ÛÈÔ˜ Úfi‰ÚÔ˜ ¡. §·Ú›Û˘, μ·ÛÈÏÂÈ¿‰Ë˜ ™ˆÙ‹ÚÈÔ˜ ¶Úfi‰ÚÔ˜ ¡. •¿Óı˘, Δ·ÛÈÓ›ÎÔ˜ μ·Û›ÏÂÈÔ˜ Úfi‰ÚÔ˜ ¡. πˆ·ÓÓ›ÓˆÓ, μ·ÛÈÏÈ΋ ªfiÌÔÚË Ì¤ÏÔ˜ ¢.™. ¡. πˆ·ÓÓ›ÓˆÓ, °ÂˆÚÁÈ¿‰Ë˜ πˆ¿ÓÓ˘ Úfi‰ÚÔ˜ ¡. £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢, º¿ÚÛ·Ú˘ ªÈ¯·‹Ï Úfi‰ÚÔ˜ ∞Á. ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ ∫Ú‹Ù˘, π·ÎÒ‚Ô˘ ∫ÒÛÙ·˜ Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¶ÚÔÛˆÚÈÓ‹˜ ¢ÈÔ›ÎËÛ˘ ∫·ÓÔˆÏÒÓ ¡. £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢, ªËÙ¿˜ ¢‹ÌÔ˜ Úfi‰ÚÔ˜ §ÂÈ‚·‰È¿˜, μ·Ú˙‹˜ ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ Ù˘ ÷ÏΛ‰·˜, ÷ÈÚ¤ÙË ∂ϤÓË Úfi‰ÚÔ˜ ∏Ú·ÎÏ›Ԣ ∫Ú‹Ù˘, §È¿Ë •·Óı‹ Úfi‰ÚÔ˜ £‹‚·˜, °ÂÚ¿ÓÈÔ˘ ¢‹ÌËÙÚ· ·fi ¶‡ÚÁÔ ∏Ï›·˜, ¶·Ï·ÈÔ¯ˆÚÈÓÔ‡ πˆ¿ÓÓ· Úfi‰ÚÔ˜ ¡. ∫·‚¿Ï·˜, Δ˙ÂÏ›˙ÔÁÏÔ˘ ∞fiÛÙÔÏÔ˜ Úfi‰ÚÔ˜ ¢Ú¿Ì·˜, ¶··˚ˆ¿ÓÓÔ˘ °ÂÒÚÁÈÔ˜ ·fi ∂ÏÂ˘Û›Ó·, ™È‰¤Ú˘ ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ ̤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ¢.™. ¶¿ÙÚ·˜, ¡›ÎÔ˘ ¶·Ó·ÁÈÒÙ· Úfi‰ÚÔ˜ ¶Ú¤‚Â˙·˜, ∞Ï‚È˙fiÔ˘ÏÔ˜ ™ˆÙ‹Ú˘ ¶Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ √ÌÔÛÔÓ‰›·˜ ∂ÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ∫·ÓÔ‚ÈÔÌ˯·ÓÈÒÓ ∂ÏÏ¿‰Ô˜. ™ÙËÓ ·ÂÚÁ›· ›ӷ˜ ı· Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó Û˘Ì‚ÔÏÈο Î·È ı· Û˘Ì·Ú›ÛÙ·ÓÙ·È ÔÈ ¶Úfi‰ÚÔÈ: ¶ÂÈÚ·È¿, ™ÂÚÚÒÓ, •¿Óı˘, ∫·‚¿Ï·˜, ∫Ô˙¿Ó˘, ∞Á. ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ ∫Ú‹Ù˘, ÷ÏΛ‰·˜, §ÂÈ‚·‰È¿˜, ∫·Ï·Ì¿Ù·˜, ∂ÏÂ˘Û›Ó·˜, ƒÂı‡ÌÓÔ˘, ª·ÁÓËÛ›·˜, §·Ú›Û˘, ΔÚÈοψÓ, ∫·Ú‰›ÙÛ·˜, πˆ·ÓÓ›ÓˆÓ, ªÂÛÛËÓ›·˜, ª·Î‰ÔÓ›·˜, ∞ÏÂÍ·Ó‰ÚÔ‡ÔÏ˘, ºÂÚÒÓ, £¿ÛÔ˘, πı¿Î˘, §·Ì›·˜, ∫·ÛÙÔÚÈ¿˜, ¶‡ÚÁÔ˜ ∏Ï›·˜, ∏Ú·ÎÏ›Ԣ ∫Ú‹Ù˘, £‹‚·˜, ∫¤Ú΢ڷ˜, £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢, ™¿ÚÙ˘, ∞Ì·ÏÈ¿‰·˜, ƒfi‰Ô˘, μÂÚÔ›·˜, ÕÚÁÔ˘˜, ∫È¿ÙÔ˘ ∫ÔÚÈÓı›·˜, ªÂÁ·ÏfiÔÏ˘ ΔÚ›ÔÏ˘, ¶Ú¤‚Â˙·˜, ÕÚÙ·˜.

ΔƒπΔ∏ 31 ∞À°√À™Δ√À 2010

ªÂÙ¿ ÙËÓ Úfi‰ÚÔ ÙÔ˘ ¢.™. ·Ô¯ÒÚËÛÂ Î·È ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜

¢‹ÌÔ˜ ™ÎÈ¿ıÔ˘: ∞ÎfiÌË ¤Ó·˜ ÂÎÙfi˜ ·fi ÙËÓ ÔÌ¿‰· ÏÂÈÔ„ËÊ›·˜

È “ÛÂÈÛÌÈΤ˜ ‰ÔÓ‹ÛÂȘ” Û˘Ó¯›˙ÔÓÙ·È ÛÙË ‰ËÌÔÙÈ΋ ÔÌ¿‰· ÏÂÈÔ„ËÊ›·˜ Ù˘ ™ÎÈ¿ıÔ˘. ªÂÙ¿ ÙË ‰È·ÁÚ·Ê‹ Î·È ÙËÓ ·Ú·›ÙËÛË Ù˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ Î. ¢¿ÊÓ˘ •˘ÏÔÔ‰¿ÚÔ˘ Î·È Ô ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ Î. Δ·ÛÛÈfiÔ˘ÏÔ˜ ·Ô¯ÒÚËÛ ·fi ÙËÓ ÔÌ¿‰· ÏÂÈÔ„ËÊ›·˜ Ì ηٿıÂÛË Ù˘ ·Ú·›ÙËÛ‹˜ ÙÔ˘.

ŸÏ· ¿Ú¯ÈÛ·Ó ·fi ÙË Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ Î·È ÂÍÂÏ›¯ıËÎ·Ó ÌÂ Û˘˙‹ÙËÛË ÌÂٷ͇ ÙÔ˘ ‰ËÌ¿Ú¯Ô˘ Î·È ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÏÂÈÔ„ËÊ›·˜ ÁÈ· ÙË ÛÙ‹ÚÈÍË ‹ ÌË ÙˆÓ ‰ËÌÔÙÈÎÒÓ Û˘Ì‚Ô‡ÏˆÓ ÛÙÔ ÚfiÛˆÔ ÙÔ˘, ÛÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ ÙÔ˘ ¡Ô¤Ì‚ÚË. ∞ÊÔÚÌ‹ ÁÈ· ÙËÓ “ÎfiÓÙÚ·” ÌÂٷ͇ ÙÔ˘ ¢ËÌ¿Ú¯Ô˘ Î. ¡›ÎÔ˘ ¶ÏˆÌ·Ú›ÙË Î·È Ù˘ Î. ¢¿ÊÓ˘ •˘ÏÔÔ‰¿ÚÔ˘ ‹Ù·Ó fiÙ·Ó ÛÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ¢ËÌÔÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÂÁÎÚ›ıËÎÂ Ë ·›ÙËÛË Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÒÓ ÁÈ· Ì›ˆÛË Î·Ù¿ 20% ÙÔ˘ ÎfiÛÙÔ˘˜ ÂÓÔÈΛ·Û˘ Î·È ÂÎÌÂÙ¿ÏÏ¢Û˘ ÙÔ˘ ·ÈÁÈ·ÏÔ‡, ·›ÙËÌ· Ô˘ ÙÂÏÈο ÂÁÎÚ›ıËΠ̠ÙË ‰ÈÏ‹ „‹ÊÔ Ù˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ Î·È ·Ú¿ ÙȘ ·ÓÙȉڿÛÂȘ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÏÂÈÔ„ËÊ›·˜. ∏ ÛÙ¿ÛË Ù˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ÚÔοÏÂÛ ÙËÓ ¤ÓÙÔÓË ·ÓÙ›‰Ú·ÛË

ÙÔ˘ ¢ËÌ¿Ú¯Ô˘ ™ÎÈ¿ıÔ˘, Ô ÔÔ›Ô˜ ˙‹ÙËÛ ÙËÓ ¿ÌÂÛË ·Ú·›ÙËÛ‹ Ù˘ Î·È ÙË ‰È·ÁÚ·Ê‹ Ù˘ ·fi ÙËÓ ÔÌ¿‰· ÏÂÈÔ„ËÊ›·˜, ˘ÔÛÙËÚ›˙ÔÓÙ·˜ fiÙÈ ·-

ÁÓfiËÛ ÙfiÛÔ ÙËÓ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· £ÂÛÛ·Ï›·˜, fiÛÔ Î·È ÙÔ ÓÔÌÈÎfi Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔ ·Ú¿ÓÔÌÔ Ù˘ ·fiÊ·Û˘. ∏ Î. •˘ÏÔÔ‰¿ÚÔ˘ ·Ú·ÈÙ‹ıË-

ÎÂ Î·È ÙËÓ ÂfiÌÂÓË Ë̤ڷ ‰ÚÔÌÔÏÔÁ‹ıËÎÂ Î·È Ë ‰È·ÁÚ·Ê‹ Ù˘. ∫·È ÂÓÒ Ë ˘fiıÂÛË Ù˘ ·Ú·›ÙËÛ˘ - ‰È·ÁÚ·Ê‹˜ Ù˘ Î. •˘ÏÔÔ‰¿ÚÔ˘ ‹Ù·Ó Û ÂͤÏÈÍË, ÙËÓ ›‰È· ÛÙÈÁÌ‹ Ô ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ Î. Δ·ÛÛÈfiÔ˘ÏÔ˜, ¤Î·Ó ÁÓˆÛÙ‹ ÙËÓ ÚfiıÂÛ‹ ÙÔ˘ Ó· ·Ú·ÈÙËı›. ∫·È Ô ›‰ÈÔ˜ ›¯Â „ËÊ›ÛÂÈ ˘¤Ú Ù˘ ·›ÙËÛ˘ ÙˆÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÒÓ, ÛÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘, ˆÛÙfiÛÔ ÍÂοı·Ú· ÔÈ ·Ô¯ˆÚ‹ÛÂȘ ·fi ÙËÓ ÔÌ¿‰· Â›Ó·È ‰‹ÏˆÛË ÌË ÛÙ‹ÚÈ͢ ÙÔ˘ Î. ¶ÏˆÌ·Ú›ÙË ÛÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜. “£¤Ïˆ Ó· ÁÓˆÚ›˙ˆ ÔÈÔ˜ ı· Ì ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ Î·È ÔÈÔ˜ fi¯È ÛÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ ÙÔ˘ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘” ‰‹ÏˆÛ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ô Î. ¡›ÎÔ˜ ¶ÏˆÌ·Ú›Ù˘, Ô˘ Û˘ÌÏ‹ÚˆÛ fiÙÈ “ÔÈ ÚÔı¤ÛÂȘ Î·È ÙˆÓ ‰‡Ô Ê¿ÓËÎ·Ó ÍÂοı·Ú·”.

√ ÂȉÈÎfi˜ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ ÁÈ· ÙËÓ ∞ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ· Ì›ÏËÛ ¯ı˜ ÛÙÔ μfiÏÔ

9,2 ‰ÈÛ. ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÂÓÙfi˜ ÙÔ˘ 2010 “∂¡Δ√™ ÙÔ˘ 2010 ‰ÈÔ¯ÂÙ‡ÔÓÙ·È ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ 9,2 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ, ηıÒ˜ ·˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ 2,6 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙÔ ÛÙ¿‰ÈÔ Ù˘ ÂÎÙ·Ì›Â˘Û˘ ·fi ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˜ ‰Ú¿ÛÂȘ, 340 ÂÎ. ¢ÚÒ Â›Ó·È ÛÙÔ ÛÙ¿‰ÈÔ ÙˆÓ ·ÓÔȯÙÒÓ ÚÔÎËڇ͈Ó, ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ Î·È Ë ‰Ú¿ÛË “ªÂÙ·Ô›ËÛË ÛÙȘ Ӥ˜ Û˘Óı‹Î˜” , 1,5 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ ı· ÚÔÎËÚ˘¯ıÔ‡Ó ÂÓÙfi˜ ÙÔ˘ ÙÚ¤¯ÔÓÙÔ˜ ¤ÙÔ˘˜ Î·È 4,8 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ ÁÈ· ÂÁÁ˘‹ÛÂȘ ‰·Ó›ˆÓ ·fi ÙÔ Δ∂ª¶ª∂” . Δ· ·Ú·¿Óˆ ÂÈÛ‹Ì·ÓÂ, ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ, Ô ∂ȉÈÎfi˜ °Ú·ÌÌ·Ù¤·˜ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ √ÈÎÔÓÔÌ›·˜, ∞ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ·˜ Î·È ¡·˘ÙÈÏ›·˜, ·ÚÌfi‰ÈÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ ∞ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ· Î. ª·Ó. ¶·ÙÂÚ¿Î˘, ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·˜ ¯ı˜ ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· “ªÂÙ·Ô›ËÛË ÛÙȘ Ӥ˜ Û˘Óı‹Î˜” , ÛÙÔ ∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈÔ ª·ÁÓËÛ›·˜. ∞Ó·ÊÂÚfiÌÂÓÔ˜ ÛÙȘ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›Â˜ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ÁÈ· ÙË ÛÙ‹ÚÈÍË ÙˆÓ ÌÈÎÚÔÌÂÛ·›ˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Ô Î. ¶·ÙÂÚ¿Î˘ ·Ó·Ê¤ÚıËΠÛÙÔ ∂ıÓÈÎfi ™¯¤‰ÈÔ ™Ù‹ÚÈ͢ ÙˆÓ ªª∂ 20102013, ÂÈÛËÌ·›ÓÔÓÙ·˜ ˆ˜ “ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· Ù˘ Ú¢ÛÙfiÙËÙ·˜ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÙ·È Ì Ӥ· Û‡Á¯ÚÔÓ· ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÈο ÂÚÁ·Ï›·, ·Ó·ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏ›˙ÔÓÙ·˜ ÂÓ Ì¤ÚÂÈ ÙȘ ÎÚ·ÙÈΤ˜ ÂÓÈÛ¯‡ÛÂȘ ·fi ÂÁÁ˘‹ÛÂȘ ÙÔ˘ ‰ËÌÔÛ›Ô˘ Î·È ÂȯÔÚËÁ‹ÛÂȘ ÛÙË ‰È¿ıÂÛË ‰·Ó›ˆÓ Ì ¢ÓÔ˚ÎÔ‡˜ fiÚÔ˘˜” . √ Î. ¶·ÙÂÚ¿Î˘ ÚfiÛıÂÛ ˆ˜ “ÂÓÂÚÁÔÔÈԇ̠ÙÔ Jeremie ÌÂ Û˘ÓÔÏÈÎÔ‡˜ fiÚÔ˘˜ 290 ÂÎ. ¢ÚÒ, 60 ÂÎ. ÁÈ· ¯·ÌËÏfiÙÔη ‰¿ÓÂÈ·, 30 ÂÎ. ÁÈ· ηÈÓÔÙÔÌ›· Î·È ÓÂÔ˚‰Ú˘fiÌÂÓ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ, 50 ÂÎ. ÁÈ· ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌ›·, 150 ÂÎ. ÁÈ· „ËÊȷ΋ Û‡ÁÎÏÈÛË. ™˘ÛÙ‹ÓÔ˘Ì ÙÔ Ù·ÌÂ›Ô ∂ȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜ Ì fiÚÔ˘˜ 460 ÂÎ. ¢ÚÒ, °ÂÓÈ΋ ∂ȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· 250 ÂÎ. ¢ÓÔ˚ο ‰¿ÓÂÈ· Û fiϘ ÙȘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ÁÈ· ÂÎ-

Û˘Á¯ÚÔÓÈÛÌfi Î·È ·Ó¿Ù˘ÍË, ∂ȉÈ΋ ∂ȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· 150 ÂÎ. ¢ÓÔ˚ο ‰¿ÓÂÈ· ÁÈ· Ú¿ÛÈÓ˜ ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ Î·È Î·ÈÓÔÙÔÌ›·, ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈ΋ ∂ȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· 40 ÂÎ. ÌÈÎÚÔÈÛÙÒÛÂȘ Î·È Â˘ÓÔ˚ο ‰¿ÓÂÈ· Û ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡˜ Î·È ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÔ‡ ÙÔ̤·, ∂ÎÛ˘Á¯ÚÔÓÈÛÌfi˜ ∂ÊԉȷÛÙÈ΋˜ ∞Ï˘Û›‰·˜ 20 ÂÎ. ¢ÓÔ˚ο ‰¿ÓÂÈ·” . ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· “ªÂÙ·Ô›ËÛË ÛÙȘ Ӥ˜ Û˘Óı‹Î˜” ÂȉÈÒÎÂÈ ÙÔ ÌÂÙ·Û¯ËÌ·ÙÈÛÌfi Ù˘ ÌÂÙ·ÔÈËÙÈ΋˜ ·Ú·ÁˆÁÈ΋˜ ‚¿Û˘ Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ ÚÔ˜ Ó¤· ‹ ‰È·ÊÔÚÔÔÈË̤ӷ ÚÔ˚fiÓÙ· Î·È ÌÂÙ·ÔÈËÙÈΤ˜ ˘ËÚÂۛ˜, ηıÒ˜ Î·È ÙËÓ ÂÓ›Û¯˘ÛË Ù˘ Â͈ÛÙÚÂÊÔ‡˜ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜ Î·È ÂÓÈÛ¯‡ÂÈ ˘ÊÈÛÙ¿ÌÂÓ˜ (›‰Ú˘ÛË ÚÈÓ ÙËÓ 31/12/2007) ÌÈÎÚ¤˜ Î·È Ôχ ÌÈÎÚ¤˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Ô˘ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÛÙÔÓ ÂÏÏËÓÈÎfi ¯ÒÚÔ, Ӥ˜ fiÌÔȘ (›‰Ú˘ÛË ÌÂÙ¿ ÙËÓ 1/1/2008) Î·È ˘fi Û‡ÛÙ·ÛË, ÛÙÔ˘˜ ÙÔÌ›˜ Ù˘ ÌÂÙ·Ô›ËÛ˘ (Ì ÂÚÈÔÚÈÛÌÔ‡˜ ÛÙÔÓ ÙÔ̤· ÙˆÓ ÙÚÔÊ›ÌˆÓ Î·È ÔÙÒÓ) Î·È ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ Ô˘ ‰ÚÔ˘Ó ˘ÔÛÙËÚÈÎÙÈο Û ·˘Ù¤˜. √È ·Ú·¿Óˆ ÂÓÈÛ¯‡ÔÓÙ·È ÁÈ· ÂÓ¤ÚÁÂȘ fiˆ˜, ·Ú·ÁˆÁ‹ Ó¤ˆÓ ‹ ‰È·ÊÔÚÔÔÈË̤ӈÓ

ÚÔ˚fiÓÙˆÓ-˘ËÚÂÛÈÒÓ, ·‡ÍËÛË Ù˘ Â͈ÛÙÚ¤ÊÂÈ·˜ Î·È ÙÔ˘ ÂÍ·ÁˆÁÈÎÔ‡ ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏÈÛÌÔ‡, ÂÈÛ·ÁˆÁ‹ Ó¤ˆÓ Ù¯ÓÔÏÔÁÈÒÓ Î·È Î·ÈÓÔÙÔÌÈÒÓ ÛÙËÓ ·Ú·ÁˆÁÈ΋ ‰È·‰Èηۛ·, ·Ó¿Ù˘ÍË Ó¤ˆÓ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔًوÓ-ÚÔ˚fiÓÙˆÓ-˘ËÚÂÛÈÒÓ Î·È ·Ó¿Ù˘ÍË ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÙ‹ÙˆÓ Ú¿ÛÈÓ˘ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜. √ Û˘ÓÔÏÈÎfi˜ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ Ù˘ ‰ËÌfiÛÈ·˜ ‰·¿Ó˘ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È Û 200 ÂÎ. ú Î·È ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÔ‡ÓÙ·È ¤ÚÁ· Û˘ÓÔÏÈÎÔ‡ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ ·fi 50.000,00 ú ¤ˆ˜ 400.000,00 ú. ΔÔ ÔÛÔÛÙfi Ù˘ ‰ËÌfiÛÈ·˜ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛ˘ (ÂȯÔÚ‹ÁËÛË) ÛÙË £ÂÛÛ·Ï›· ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È Û 40%. √ Î. ¶·ÙÂÚ¿Î˘ ·Ó·Ê¤ÚıËΠÛÙËÓ ÔÚ›· ˘ÏÔÔ›ËÛ˘ ÙÔ˘ ∂ȯÂÈÚËÛÈ·ÎÔ‡ ¶ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ∞ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ· Î·È ∂ȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· (∂.¶∞¡. ππ) Ô˘ ˘ÏÔÔÈÂ›Ù·È ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ ∂.™.¶.∞. 2017 - 2013, ηıÒ˜ Î·È ÛÙÔ ∂ıÓÈÎfi ™¯¤‰ÈÔ ™Ù‹ÚÈ͢ ªÈÎÚÔÌÂÛ·›ˆÓ ∂ȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ 2010-2013 Î·È ÂÈÛ‹Ì·Ó ˆ˜ “ÙÔ Ó¤Ô ÌÔÓÙ¤ÏÔ ·Ó¿Ù˘Í˘ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÛÙËÚȯı› ÛÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌ›· Ù˘ ÁÓÒÛ˘, Ù˘ Â͈ÛÙÚ¤ÊÂÈ·˜ Î·È Ù˘ ˘„ËÏ‹˜ ÚÔÛÙÈı¤ÌÂÓ˘ ·Í›·˜.

∏ Ó¤· ¢ËÌÂÚ›· ı· ÚÔ·„ÂÈ ÌfiÓÔ ·fi ÙËÓ ·ÂÏ¢ı¤ÚˆÛË ÙˆÓ ·ÁÔÚÒÓ Î·È ÙfiÓˆÛË ÙÔ˘ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÌÔ‡, ÙËÓ ÂÓ›Û¯˘ÛË ÙˆÓ ÂÍ·ÁˆÁÒÓ, ÙË ÛÙfi¯Â˘ÛË ÙˆÓ ÂÂÓ‰‡ÛÂˆÓ ÛÙËÓ Î·ÈÓÔÙÔÌ›·, ÛÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Î·È ÛÙȘ ˘Ô‰Ô̤˜” . √ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ ÁÈ· ÙËÓ ∞ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ· ÙfiÓÈÛ fiÙÈ “ÔÈ Î¿ı ÌÔÚÊ‹˜ ÎÚ·ÙÈΤ˜ ÂÓÈÛ¯‡ÛÂȘ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ˘ÔηٷÛÙ‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·, Ó· ‰È·ÛÊ·Ï›ÛÔ˘Ó ÙË ‚ȈÛÈÌfiÙËÙ· Î·È ·Ó¿Ù˘ÍË ÌÈ·˜ Âȯ›ÚËÛ˘. √ ÚfiÏÔ˜ ÙÔ˘˜ Â›Ó·È Ó· ˘Ô‚ÔËı‹ÛÔ˘Ó ÙȘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Ó· ÎÙ›ÛÔ˘Ó ÂȯÂÈÚËÛȷ΋ ˘Ô‰ÔÌ‹, ÒÛÙ ӷ ‰È¢ÎÔÏ˘Óı› Ë ÌÂÏÏÔÓÙÈ΋ ÙÔ˘˜ ·Ó¿Ù˘ÍË. √È Û˘ÓÙ·Á¤˜ ÂÈÙ˘¯›·˜ Ù˘ Âȯ›ÚËÛ˘ Û ¤Ó· Ú·Á‰·›Ô ÌÂÙ·‚·ÏÏfiÌÂÓÔ ÎfiÛÌÔ Â›Ó·È ÁÓˆÛÙ¤˜: ∞·ÈÙÔ‡ÓÙ·È ÚˆÙfiÙ˘˜ ȉ¤Â˜, ηϋ ·ÓÙ›ÏË„Ë ÙÔ˘ Â͈ÙÂÚÈÎÔ‡ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜, ηϋ ·ÓÙ›ÏË„Ë Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜, fiÚ·Ì· Î·È ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋ ηÙ‡ı˘ÓÛË, ÂȯÂÈÚËÛȷ΋ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·” . ΔËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË ÔÚÁ¿ÓˆÛ·Ó ·fi ÎÔÈÓÔ‡ ÙÔ ∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈÔ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î·È Ë ∞Ó·Ù˘Íȷ΋ ∂Ù·ÈÚ›· ¢È·¯ÂÈÚ›Ûˆ˜ ∂˘Úˆ·˚ÎÒÓ ¶ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ (∞.∂.¢.∂.¶.) £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î·È ™ÙÂÚ¿˜ ∂ÏÏ¿‰Ô˜, ÂÙ·›ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÂӉȿÌÂÛÔ˘ ÊÔÚ¤· ÙÔ˘ ∂ȯÂÈÚËÛÈ·ÎÔ‡ ¶ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ “∞ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ· Î·È ∂ȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·” 2007-2013 (∂¶∞¡ ππ) ∂.º.∂.¶.∞.∂. Î·È ·ÚÌfi‰È· ÁÈ· ÙË £ÂÛÛ·Ï›·. ™ÙËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË ·Ú¤ÛÙË Î·È ·ˇı˘Ó ¯·ÈÚÂÙÈÛÌfi Ô ÁÂÓÈÎfi˜ ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ ™Ù‹ÚÈ͢ Ù˘ μÈÔÌ˯·Ó›·˜, Ù˘ °ÂÓÈ΋˜ °Ú·ÌÌ·Ù›·˜ μÈÔÌ˯·Ó›·˜ ÙÔ˘ À¶.√π.∞.¡., Î. °È¿ÓÓ˘ ¶·Ù›Ú˘. ™Ù. ¢ËÌfiÔ˘ÏÔ˜

ŒÓ· ÙÚÔ¯·›Ô ·ÔÎ¿Ï˘„ ‰È·ÚÚ‹ÎÙ˜ §∞ªπ∞, 30.

™Δ∏¡ ÂÍ¿ÚıÚˆÛË Û›ڷ˜ ‰È·ÚÚËÎÙÒÓ Ô‰‹ÁËÛ ÙÚÔ¯·›Ô ·Ù‡¯ËÌ· Ô˘ ¤ÁÈÓ ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ Ù· ÍËÌÂÚÒÌ·Ù· ÛÙË §·Ì›·. ΔÔ ·˘ÙÔΛÓËÙÔ, Ô˘ Ô‰ËÁÔ‡Û ¤Ó· ·fi Ù· ÙÚ›· ̤ÏË Ù˘ Û›ڷ˜ - fiÏÔÈ ÙÔ˘˜ °ÂˆÚÁÈ·ÓÔ› - ÂÈÛ‹Ïı ·ÓÙ›ıÂÙ· Û ÌÔÓfi‰ÚÔÌÔ Î·È Û˘ÁÎÚÔ‡ÛÙËΠ̠¿ÏÏÔ ·˘ÙÔΛÓËÙÔ. √È ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ› Ù˘ ΔÚÔ¯·›·˜ Ô˘ ‹Á·Ó Ó· ÂÈÏËÊıÔ‡Ó ÛÙÔ ÙÚÔ¯·›Ô ·Ù‡¯ËÌ·, Ì ÌÈ· ÚÒÙË ¤Ú¢ӷ ÂÓÙfiÈÛ·Ó ÛÙÔ ·˘ÙÔΛÓËÙÔ ‰È·ÚÚËÎÙÈο ÂÚÁ·Ï›· Î·È ·Ì¤Ûˆ˜ ¿Ú¯ÈÛ·Ó ÔÈ ¤Ú¢Ó˜ ·fi ÙËÓ ∞ÛÊ¿ÏÂÈ· Ù˘ §·Ì›·˜. ª¤Û· ÛÙÔ ·˘ÙÔΛÓËÙÔ, ÂÎÙfi˜ ·fi Ù· ‰È·ÚÚËÎÙÈο ÂÚÁ·Ï›·, ÂÓÙÔ›ÛÙËÎ·Ó ÊÔÚËÙÔ› ˘ÔÏÔÁÈÛÙ¤˜, ÎÔÛÌ‹Ì·Ù· Î·È ¿ÏÏ· ›‰Ë Ô˘ ÔÈ ÙÚÂȘ °ÂˆÚÁÈ·ÓÔ› ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Û·Ó ·Ú¯Èο Ó· ‰ÈηÈÔÏÔÁ‹ÛÔ˘Ó. ™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋ ¢È‡ı˘ÓÛË ºıÈÒÙȉ·˜, ÔÚÈṲ̂ӷ ·fi Ù· ÎÏÔÈÌ·›· Ô˘ ‚Ú¤ıËÎ·Ó ÚÔÛ·Ó·ÙfiÏÈÛ·Ó ÙÔ˘˜ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ‡˜ Ôχ ÁÚ‹ÁÔÚ· ÛÙȘ ÚfiÛÊ·Ù˜ ‰È·ÚÚ‹ÍÂȘ Ô˘ ›¯Â οÓÂÈ Ë Û›ڷ. ŒÙÛÈ, ÂÓÙÔ›ÛÙËΠfiÙÈ Ï›Á˜ ÒÚ˜ ÚÈÓ, ›¯Â οÓÂÈ ÙÚÂȘ ‰È·ÚÚ‹ÍÂȘ Û ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· ÛÙË §·Ì›·. √È ·ÍȈ̷ÙÈÎÔ› Ù˘ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋˜ ‰È‡ı˘ÓÛ˘ ºıÈÒÙȉ·˜ Ì ԉËÁfi ÙÔÓ ÙÚfiÔ Ù˘ ‰È¿ÚÚË͢ ÂÓÙfiÈÛ·Ó Û˘ÓÔÏÈο ¿ÏϘ 26 ÂÚÈÙÒÛÂȘ, ÂÓÒ Á›ÓÂÙ·È ¤Ú¢ӷ Î·È ÛÙËÓ ˘fiÏÔÈË ∂ÏÏ¿‰· ÁÈ· ·ÚfiÌÔÈ· ÛÙÔȯ›·. ™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ù˘ ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋˜ ¢È‡ı˘ÓÛ˘ ºıÈÒÙȉ·˜, Ë Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË Û›ڷ ›¯Â ˆ˜ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi ›Ù ÙËÓ “·Ó·ÚÚ›¯ËÛË” ÛÙ· ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· - Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· Û οÔȘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ÔÈ È‰ÈÔÎً٘ ÙÔ˘˜ ‹Ù·Ó ̤۷ ÛÙÔ Û›ÙÈ - ›Ù fiÙ·Ó ¤‚ÚÈÛΠ¿‰ÂÈÔ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· ¤Û·Á ÙȘ ÎÏÂȉ·ÚȤ˜. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈÎfi ¢È¢ı˘ÓÙ‹ ºıÈÒÙȉ·˜ Î·È ÔÈ ÙÚÂȘ ‹Ù·Ó ȉȷ›ÙÂÚ· ·ÚÓËÙÈÎÔ› ÛÙÔ ÛÙ¿‰ÈÔ Ù˘ ÚÔ·Ó¿ÎÚÈÛ˘ Î·È ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÔÌÔÏÔÁ‹ÛÂÈ, ·Ú¿ ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ÔÏÏ¿ ·fi Ù· ÎÏÔÈÌ·›· Ô˘ ÂÓÙÔ›ÛÙËÎ·Ó ÛÙÔ ·˘ÙÔΛÓËÙfi ÙÔ˘˜ ¤¯Ô˘Ó ‹‰Ë ÂÈÛÙÚ·Ê› ÛÙÔ˘˜ ηÙfi¯Ô˘˜ ÙÔ˘˜. ∂Í¿ÏÏÔ˘, ·Îψ̷, Ù· ̤ÏË ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ¤ÎÏ‚·Ó ·˘ÙÔΛÓËÙ· Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Â΂›·˙·Ó ÙÔ˘˜ ȉÈÔÎً٘ ÙÔ˘˜, ÂÈÛÚ¿ÙÙÔÓÙ·˜ χÙÚ· ¯ˆÚ›˜ ˆÛÙfiÛÔ Ó· ÂÈÛÙÚ¤ÊÔ˘Ó Ù· ÎÏÂÌ̤ӷ Ô¯‹Ì·Ù·, ÂÍ·ÚıÚÒıËΠ·fi ÙËÓ ∞ÛÊ¿ÏÂÈ· ∞ÙÙÈ΋˜. ø˜ “ÂÁΤʷÏÔ˜” Ù˘ Û›ڷ˜ ʤÚÂÙ·È ¤ÁÎÏÂÈÛÙÔ˜ ÙˆÓ Ê˘Ï·ÎÒÓ ª·Ï·Ó‰Ú›ÓÔ˘. ¶ÚÔ¯ı¤˜, Û˘ÓÂÏ‹ÊıËÛ·Ó ·fi ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ‡˜ Ù˘ ∞ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ ¡¤·˜ ∂Ú˘ıÚ·›·˜ ÙÚÂȘ ŒÏÏËÓ˜, 23, 24, Î·È 38 ÂÙÒÓ, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Â‰Ò Î·È ¤ÍÈ Ì‹Ó˜ Ì·˙› ÌÂ Û˘ÓÂÚÁÔ‡˜ ÙÔ˘˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ·Ó·˙ËÙÔ‡ÓÙ·È, ¤ÎÏ‚·Ó ·˘ÙÔΛÓËÙ· Î·È ÌÔÙÔÛÈÎϤÙ˜. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·, ÂÓËÌ¤ÚˆÓ·Ó ÁÈ· ÙȘ ÎÏÔ¤˜ ÙÔÓ ¤ÁÎÏÂÈÛÙÔ ÙˆÓ Ê˘Ï·ÎÒÓ ª·Ï·Ó‰Ú›ÓÔ˘, Ô ÔÔ›Ô˜ ÙËÏÂʈÓÔ‡Û ̤۷ ·fi ÙË Ê˘Ï·Î‹ Î·È Â΂›·˙ ÙÔ˘˜ ȉÈÔÎً٘, ··ÈÙÒÓÙ·˜ Ó· ηٷı¤ÛÔ˘Ó ¯ÚËÌ·ÙÈο ÔÛ¿ ·fi 800 ¤ˆ˜ 1.300 ¢ÚÒ Û ÙÚ·Â˙ÈÎÔ‡˜ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÔ‡˜ Ô˘ Ù· ̤ÏË ÙÔ˘ ΢ÎÏÒÌ·ÙÔ˜ ÂÓÂÚÁÔÔÈÔ‡Û·Ó ÁÈ· ÙÔ ÛÎÔfi ·˘Ùfi, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÙÔ˘˜ ÂÈÛÙÚ·ÊÔ‡Ó Ù· ÎÏÂÌ̤ӷ Ô¯‹Ì·Ù·. ™Â η̛· ÂÚ›ÙˆÛË, fï˜, ‰ÂÓ ÂÈÛÙÚ¿ÊËÎ·Ó Ù· ·˘ÙÔΛÓËÙ· Î·È ıˆÚÂ›Ù·È Èı·Ófi fiÙÈ Ù· ‰È¤Ï˘·Ó ÁÈ· Ó· Ù· οÓÔ˘Ó ·ÓÙ·ÏÏ·ÎÙÈο, ÂÈÛÚ¿ÙÙÔÓÙ·˜ Ôχ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ¯Ú‹Ì·Ù· ·fi Ù· ÔÛ¿ ÙˆÓ Ï‡ÙÚˆÓ.


M·ÁÓËÛ›· 13

ΔƒπΔ∏ 31 ∞À°√À™Δ√À 2010

ÀÔÛÙ‹ÚÈÍ fiÙÈ ¤ÁÈÓ ÏËÛÙ‹˜ ÙÚ¿Â˙·˜ ÏfiÁˆ ·Ó¤¯ÂÈ·˜

¶ÚÔÊ˘Ï·Î›ÛÙËÎÂ Ô ‰Ú¿ÛÙ˘ Ù˘ ÏËÛÙ›·˜ Ù˘ ∞ÏÔÓÓ‹ÛÔ˘ √

ÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡˜ ÏfiÁÔ˘˜ ÂÈηϤÛÙËΠÛÙËÓ ·ÔÏÔÁ›· ÙÔ˘ ÛÙÔÓ ∞Ó·ÎÚÈÙ‹ μfiÏÔ˘ Î. ∫ˆÓ. ÷ڛÛË ˆ˜ ·›ÙÈ· Ù˘ ÏËÛÙ›·˜ ÛÙËÓ ∂ıÓÈ΋ ΔÚ¿Â˙· ÛÙËÓ ∞ÏfiÓÓËÛÔ Ô 38¯ÚÔÓÔ˜ ÈÛÔ‚›Ù˘ Ô˘ Û˘ÓÂÏ‹ÊıË ÛÙ· ∂Í¿Ú¯ÂÈ·, fiÔ˘ ›¯Â ‰È·Ê‡ÁÂÈ. √ 38¯ÚÔÓÔ˜ ÈÛÔ‚›Ù˘ ÌÂٷʤÚıËΠÛÙȘ 11 ¯ı˜ ÙÔ Úˆ› Ì ÈÛ¯˘Ú‹ ‰‡Ó·ÌË ÂÓfiÏˆÓ ÛÙÂϯÒÓ ÙˆÓ ∂ȉÈÎÒÓ ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÒÓ ¢˘Ó¿ÌÂˆÓ ÛÙ· ¢ÈηÛÙ‹ÚÈ· μfiÏÔ˘ Î·È ·ÔÏÔÁ‹ıËΠÁÈ· ÙȘ ηÎÔ˘ÚÁËÌ·ÙÈΤ˜ Ú¿ÍÂȘ Ô˘ Ê·›ÓÂÙ·È Ó· Ù¤ÏÂÛ ÚÈÓ ÌÈ· ‚‰ÔÌ¿‰· ÛÙËÓ ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ƒÂÔÚÙ¿˙: ∞¡Δø¡∏™ ∂. ºø∫π¢∏™

Ÿˆ˜ ¤ÁÈÓ ÁÓˆÛÙfi, Ô 38¯ÚÔÓÔ˜, ·Ú·‰¤¯ÙËΠˆ˜ Ù¤ÏÂÛ ÙȘ Ú¿ÍÂȘ ÁÈ· ÙȘ Ôԛ˜ ηÙËÁÔÚ‹ıËΠ·fi ÙËÓ ∂ÈÛ·ÁÁÂÏ›· ¶ÏËÌÌÂÏÂÈÔ‰ÈÎÒÓ μfiÏÔ˘, Û‡Ìʈӷ Ì ÙË ‰ÈÎÔÁÚ·Ê›· Ô˘ ›¯Â Û˘ÓÙ·¯ı› ÛÙË °ÂÓÈ΋ ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋ ¢È‡ı˘ÓÛË ∞ÙÙÈ΋˜, fiÔ˘ ÌÂٷʤÚıËΠÌÂÙ¿ ÙË Û‡ÏÏË„‹ ÙÔ˘ ÛÙ· ∂Í¿Ú¯ÂÈ·. √ 38¯ÚÔÓÔ˜ Ô˘ ηÙËÁÔÚÂ›Ù·È ÁÈ· ÏËÛÙ›· ·fi ÎÔÈÓÔ‡ ηٿ Û˘ÚÚÔ‹, ·fiÂÈÚ· ·ÓıÚˆÔÎÙÔÓ›·˜ ·fi ÎÔÈÓÔ‡ ηٿ Û˘ÚÚÔ‹, ÎÏÔ‹ ·fi ÎÔÈÓÔ‡, ÔÏÔÊÔÚ›· Î·È ÔÏÔ¯ÚËÛ›·, “·Ó¤Ï·‚Â, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ ÂÎ ÙˆÓ Û˘ÓËÁfiÚˆÓ ÙÔ˘ Î. ™¿ÎË ∫¯·ÁÈfiÁÏÔ˘, Ï‹Úˆ˜ ÙËÓ Â˘ı‡ÓË ÁÈ· ÙËÓ ÔÚÁ¿ÓˆÛË Î·È ÂÎÙ¤ÏÂÛË Ù˘ ÏËÛÙ›·˜, ‰È¤„¢Û ÔÔÈ·‰‹ÔÙÂ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ‹ ·Ó¿ÌÂÈÍË ÙˆÓ ÊÂÚÔÌ¤ÓˆÓ ˆ˜ Û˘ÓÂÚÁ·ÙÒÓ ÙÔ˘ Î·È ·¤‰ˆÛ ÙË ‰È¿Ú·ÍË Ù˘ ÏËÛÙ›·˜ ÛÙËÓ ¿ıÏÈ· ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË Ô˘ ¤¯ÂÈ ÂÚȤÏıÂÈ ÌÂÙ¿ ·fi 16 ¯ÚfiÓÈ· ÛÙȘ Ê˘Ï·Î¤˜. √ ›‰ÈÔ˜ ÚfiÛıÂÛ ηٿ ÙËÓ ·ÔÏÔÁ›· ÛÙÔÓ ∞Ó·ÎÚÈÙ‹ Î·È ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓÔ˜ ÛÙÔ˘˜ ˘ÚÔ‚ÔÏÈÛÌÔ‡˜ Ô˘ ¤ÚÈÍ ηٿ ‰ÈˆÎÙÒÓ ÙÔ˘ ÛÙËÓ ∞ÏfiÓÓËÛÔ, ¤Íˆ ·fi ÙÔ ˘ÔηٿÛÙËÌ· Ù˘ ∂ıÓÈ΋˜ ΔÚ¿Â˙·˜, fiÙÈ ‰ÂÓ Â›¯Â ÚfiıÂÛË Ó· ÛÎÔÙÒÛÂÈ ‹ Ó· ÙÚ·˘Ì·Ù›ÛÂÈ Î¿ÔÈÔÓ Î·È ‰ÂÓ ÁÓÒÚÈ˙ ˆ˜ ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÏÈÌÂÓÈÎÔ‡˜ ‹ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ‡˜ ηıÒ˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Û·Ó Û˘Ì‚·-

ÙÈο Ô¯‹Ì·Ù· ÛÙËÓ Î·Ù·‰›ˆÍË. ∞Ó¤ÊÂÚ ·ÎfiÌË fiÙÈ ÛÙ· 16 ¯ÚfiÓÈ· Ù˘ ÔÈÓ‹˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ ‹‰Ë ÂÎÙ›ÛÂÈ, ¤¯ÂÈ Ï¿‚ÂÈ 36 ¿‰ÂȘ Î·È ˆ˜ ¤ÁÈÓ ÚfiÛÊ·Ù· ·Ù¤Ú·˜, ÙÔÓ›˙ÔÓÙ·˜ ˆ˜ ÙÔ ·È‰› ÙÔ˘ Â›Ó·È Û‹ÌÂÚ· 11 ÌËÓÒÓ. Δ¤ÏÔ˜, ‰È¤„¢Û ηÙËÁÔÚËÌ·ÙÈο ‰ËÌÔÛȇ̷ٷ ÂÚ› ‰‹ıÂÓ ÂÌÏÔ΋˜ ÙÔ˘ ÛÂ Û˘Ì‚fiÏ·È· ı·Ó¿ÙÔ˘ ‹ ‰ÔÏÔÊÔӛ˜” . ªÂÙ¿ ÙËÓ ·ÔÏÔÁ›· ÙÔ˘ fiˆ˜ ‹Ù·Ó ·Ó·ÌÂÓfiÌÂÓÔ, ÎÚ›ıËΠÚÔÊ˘Ï·ÎÈÛÙ¤Ô˜. ÀÂÓı˘Ì›˙ÂÙ·È fiÙÈ ÛÙÔÓ ÚÔÛ-

‰ÈÔÚÈÛÌfi Ù˘ Ù·˘ÙfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ 38¯ÚÔÓÔ˘, Î·Ù·Ï˘ÙÈÎfi ÚfiÏÔ Ê·›ÓÂÙ·È ˆ˜ ¤·ÈÍ ÏËÚÔÊÔÚ›· Ô˘ ¤ÊÙ·Û ÛÙËÓ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·, ›Ûˆ˜ ·fi οÔÈÔ ÁÓˆÛÙfi ÙÔ˘ ÚfiÛˆÔ Ô˘ ÁÓÒÚÈ˙ ٷ Û¯¤‰È¿ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙË ÏËÛÙ›· ÛÙËÓ ∞ÏfiÓÓËÛÔ. °ÓˆÚ›˙ÔÓÙ·˜ ÔÈÔÓ ·Ó·˙ËÙÔ‡Ó, Ô‡ Û˘¯Ó¿˙ÂÈ ÛÙȘ ¿‰ÂȤ˜ ÙÔ˘, ÔÈ· ¿ÙÔÌ· Û˘Ó·ÓÙ¿ÂÈ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·, ÔÈ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ› ‰ÂÓ ‰˘ÛÎÔχÙËÎ·Ó Ó· ÙÔÓ ÂÓÙÔ›ÛÔ˘Ó ÛÙ· ∂Í¿Ú¯ÂÈ· Î·È Ó· ÙÔÓ Û˘ÏÏ¿‚Ô˘Ó. ™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ Â›ÛËÌË ÂÓË̤ڈÛË Ù˘ ·ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜, “ÌÂ-

Ù¿ ·fi ·ÍÈÔÔ›ËÛË ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ Î·È ÂÓ‰Âϯ‹ ¤Ú¢ӷ, ÂÓÙÔ›ÛÙËÎÂ Î·È Û˘ÓÂÏ‹ÊıË ·ÔÁÂ˘Ì·ÙÈÓ¤˜ ÒÚ˜ Ù˘ 25-082010 ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙˆÓ ∂ͷگ›ˆÓ ∞ÙÙÈ΋˜ 38¯ÚÔÓÔ˜ Ë̉·fi˜, ˆ˜ ¤Ó·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ‰Ú¿ÛÙ˜ Ù˘ ¤ÓÔÏ˘ ÏËÛÙ›·˜, Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠÙËÓ 08.00’ ÒÚ· Ù˘ 24-08-10 Û ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘ ˘ÔηٷÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ Ù˘ ΔÚ¿Â˙·˜ “∂£¡π∫∏” , Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙËÓ ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ∞fi ÙËÓ ¤Ú¢ӷ - ÚÔ·Ó¿ÎÚÈÛË Ô˘ ‰ÈÂÓ‹ÚÁËÛÂ Ë ·ÓˆÙ¤Úˆ ˘ËÚÂÛ›·, ÚԤ΢„ fiÙÈ Ô ·ÓˆÙ¤Úˆ Û˘ÏÏËÊı›˜, Ì·˙› ÌÂ

§fiÁˆ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ ·fi ÙËÓ ·Ú¯‹ Ù˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘

AÓÙȉڿÛÂȘ ·Ú·ÁˆÁÒÓ ∑·ÁÔÚ¿˜ ÁÈ· ·Ú‰Â˘ÙÈÎfi ¤ÚÁÔ Δ√ ·Ú‰Â˘ÙÈÎfi ¤ÚÁÔ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ “™Î·ÏÈ¿” ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ∑·ÁÔÚ¿˜ ·Ú·‰fiıËΠÚÈÓ ‰‡Ô Ì‹Ó˜ Î·È fï˜ ·ԉ›¯ÙËΠ“ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÎfi”. ∞ÓÙÏËÙÈο Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·Ù· Î·È ËÏÂÎÙÚÔÏÔÁÈΤ˜ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÌfiÓÈÌ· ÂÎÙfi˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ Î·È ÔÈ ·Ú·ÁˆÁÔ› ÛÙË ∑·ÁÔÚ¿ ¤¯Ô˘Ó “Â·Ó·ÛٷًÛÂÈ”, ÂÓÒ Ë ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ Î. ∞ÊÚÔ‰›ÙË ª·Ó›ÓË ÂÈÚÚ›ÙÂÈ Â˘ı‡Ó˜ ÛÙË ¡Ô̷گȷ΋ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË, Ë ÔÔ›· ‹Ù·Ó Î·È Ë ÂȂϤÔ˘Û· ·Ú¯‹ ηٷÛ΢‹˜ ÙÔ˘˜. ΔÔ ·Ú‰Â˘ÙÈÎfi ¤ÚÁÔ ÛÙË ∑·ÁÔÚ¿ ·ÚÔ˘Û›·Û ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ·fi ÙËÓ ÚÒÙË Ë̤ڷ Ù˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘, ˆÛÙfiÛÔ Î·Ó›˜ ‰ÂÓ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ıËΠÁÈ· Ó· ·ÔηٷÛÙ‹ÛÂÈ ÙȘ ‚Ï¿‚˜. ∏ ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ Î. ∞ÊÚÔ‰›ÙË ª·Ó›ÓË, Ô˘ ‰ËÏÒÓÂÈ fiÙÈ ‰ÂÓ Â›Ó·È Ë ÚÒÙË ÊÔÚ¿ Ô˘ ‰È·ÈÛÙÒÓÂÙ·È Úfi‚ÏËÌ· Û¯ÂÙÈο Ì ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘, ˙ËÙ¿ ·fi ÙËÓ ·ÚÌfi‰È· ‰È‡ı˘ÓÛË Ù˘ ¡∞ª Ó· ÚԂ› ÛÙȘ ··Ú·›ÙËÙ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜ ÒÛÙ ÙÔ ‰›ÎÙ˘Ô Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ·ÚfiÛÎÔÙ·, ‰‡Ô Ì‹Ó˜ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛ‹ ÙÔ˘.

ΔÔ ·Ú‰Â˘ÙÈÎfi ¤ÚÁÔ ÔÏÔÎÏËÚÒıËΠ˘fi ÙËÓ Â›‚ÏÂ„Ë Ù˘ ¢È‡ı˘ÓÛ˘ Δ¯ÓÈÎÒÓ ÀËÚÂÛÈÒÓ Ù˘ ¡∞ª, Û‡Ìʈӷ Ì ٷ fiÛ· ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ Ë ¢‹Ì·Ú¯Ô˜. øÛÙfiÛÔ, ·fi ÙËÓ Ë̤ڷ Ù˘ ·Ú¿‰ÔÛ‹˜ ÙÔ˘, ̤¯ÚÈ Î·È Û‹ÌÂÚ· Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È ˆ˜ ÚÔ˜ ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ Â›Ó·È Û¯Â‰fiÓ Î·ıËÌÂÚÈÓ¿. ∞ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Â›Ó·È Ó· Ù·Ï·ÈˆÚÔ‡ÓÙ·È ÔÈ ‰Âο‰Â˜ ·Ú·ÁˆÁÔ› Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜, ÙËÓ ÒÚ· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÌÂÁ¿ÏË ·Ó¿ÁÎË ·fi ÙÔ ÓÂÚfi ÁÈ· ÙȘ ηÏÏȤÚÁÂȤ˜ ÙÔ˘˜, fiˆ˜ ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ Ë Î. ª·Ó›ÓË. ªÂÙ¿ Î·È ÙȘ ¤ÓÙÔÓ˜ ·ÓÙȉڿÛÂȘ ÙˆÓ ·Ú·ÁˆÁÒÓ, ·ÏÏ¿ Î·È ÙȘ ‰È·ÈÛÙÒÛÂȘ Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∞Ú¯‹˜, Ë Î. ª·Ó›ÓË ˙ËÙ¿ ·fi ÙË ¡∞ª Ó· ÚԂ› ¿ÌÂÛ· ÛÙȘ ··Ú·›ÙËÙ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜ ÁÈ· ÙËÓ ÔÚÈÛÙÈ΋ ϤÔÓ Â›Ï˘ÛË ÙÔ˘ ˙ËÙ‹Ì·ÙÔ˜. ∂ÈϤÔÓ Ë Î. ∞ÊÚÔ‰›ÙË ª·Ó›ÓË Ì ÙÔ ¤ÁÁÚ·Êfi Ù˘ ˙ËÙ¿ Ó· ÌËÓ ·Ú·ÏËÊı› ·fi ÙËÓ Ù¯ÓÈ΋ ˘ËÚÂÛ›· ÙÔ ¤ÚÁÔ, ÚÈÓ ÂÏÂÁ¯ı› Ù¯ÓÈο. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ·, ÛÙËÓ ÂÈÛÙÔÏ‹ Ù˘, ÙËÓ ÔÔ›· ·¤ÛÙÂÈÏ ¯ı˜ ÚÔ˜ ÙË ¢È‡ı˘ÓÛË Δ¯ÓÈ-

ÎÒÓ ÀËÚÂÛÈÒÓ Ù˘ ¡∞ª Î·È ÙÔÓ ·ÚÌfi‰ÈÔ ·ÓÙÈÓÔÌ¿Ú¯Ë Î. ∏Ï›· •ËÚ·ÎÈ¿, ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ù· ÂÍ‹˜: “™ÙÔ ·Ú‰Â˘ÙÈÎfi ¤ÚÁÔ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ™Î·ÏÈ¿ ¢‹ÌÔ˘ ∑·ÁÔÚ¿˜, ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ÙËÓ ÂÎÙ¤ÏÂÛË ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹Û·ÙÂ Î·È ÙÔ ÔÔ›Ô Ù¤ıËΠ۠ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÚÈÓ ·fi ‰‡Ô Ì‹Ó˜ ÂÚ›Ô˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ Û˘Ó¯‹ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ì ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙˆÓ ·ÓÙÏËÙÈÎÒÓ Û˘ÁÎÚÔÙËÌ¿ÙˆÓ, ÙȘ ËÏÂÎÙÚÔÏÔÁÈΤ˜ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ, ηıÒ˜ Î·È ÙË ÁÂÓÈÎfiÙÂÚË ·fi‰ÔÛ‹ ÙÔ˘. ™¯ÂÙÈο ›¯·Ì ÂÓËÌÂÚÒÛÂÈ ÙËÓ ˘ËÚÂÛ›· Û·˜ Î·È ÙËÏÂʈÓÈο Î·È ÂÁÁڿʈ˜ ‰‡Ô Ì ÙÚÂȘ ÊÔÚ¤˜ ÛÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ. Δ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ·ÔηٷÛÙ¿ıËηÓ, ·ÏÏ¿ Î·È ¿ÏÈ ¤¯Ô˘Ì ‰È·ÎÔ‹ Ù˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘ Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· ÂÓ Ì¤Ûˆ ·Ú·ÁˆÁÈ΋˜ ÂÚÈfi‰Ô˘ Ô˘ Â›Ó·È ÙfiÛÔ ··Ú·›ÙËÙÔ ÙÔ ÓÂÚfi ÁÈ· ÙËÓ ¿Ú‰Â˘ÛË Ù˘ ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈ΋˜ ÂÚÈÔ¯‹˜. ¶·Ú·Î·Ïԇ̠ӷ ÊÚÔÓÙ›ÛÂÙ ÁÈ· ÙËÓ ¿ÌÂÛË Î·È ÔÚÈÛÙÈ΋ Â›Ï˘Û‹ ÙÔ˘˜ Î·È ÁÈ· ‰ÈfiÚıˆÛË ÙˆÓ ÔÔȈӉ‹ÔÙ ·ÙÂÏÂÈÒÓ Î·È ·ÛÙÔ¯ÈÒÓ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘”. ∏ ÂÈÛÙÔÏ‹ ÎÔÈÓÔÔÈÂ›Ù·È Î·È ÛÙÔ ¡ÔÌ¿Ú¯Ë ª·ÁÓËÛ›·˜.

35¯ÚÔÓÔ Ë̉·fi Î·È ¿ÙÔÌÔ ·ÁÓÒÛÙˆÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ (Ô˘ Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ÙÔ˘˜ ·Ú¤Ï·‚ Ì ÛοÊÔ˜ ÛÙ· ·ÓÔȯٿ Ù˘ ™ÎÔ¤ÏÔ˘), ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ·Ó·˙ËÙÔ‡ÓÙ·È, Û˘Ó·ÔÊ¿ÛÈÛ·Ó ÙË ‰È¿Ú·ÍË ¤ÓÔÏ˘ ÏËÛÙ›·˜ Û ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘ ·ÓˆÙ¤Úˆ ˘ÔηٷÛÙ‹Ì·ÙÔ˜. °È· ÙÔ ÛÎÔfi ·˘Ùfi, ÚÔÌËı‡ÙËÎ·Ó Ù· ηٿÏÏËÏ· ̤۷ (fiˆ˜ fiÏ·, ÎÔ˘ÎԇϘ, Ù˙fiÎÂ˚, ÌÔÙÔÛÈÎϤٷ Î·È ÛοÊÔ˜). ∏ ·fiÂÈÚ· ÏËÛÙ›·˜ ÛÙËÓ ∂ıÓÈ΋ ΔÚ¿Â˙· ∞ÏÔÓÓ‹ÛÔ˘ ÛËÌÂÈÒıËΠÙËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË ΔÚ›ÙË. √È ÏËÛÙ¤˜ ÛÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ¿ ÙÔ˘˜ Ó· ‰È·Ê‡ÁÔ˘Ó Ì ÌÔÙÔÛÈÎϤٷ Û˘ÁÎÚÔ‡ÛÙËÎ·Ó Ì ¤Ó· ËÌÈÊÔÚÙËÁfi. ΔfiÙ ¤¯·Û·Ó ÙËÓ ÙÛ¿ÓÙ· Ì ÙË Ï›· ÙÔ˘˜ ‡„Ô˘˜ 1.000.000 ¢ÚÒ. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·, Ì ¿ÏÏË ÌÔÙÔÛÈÎϤٷ ¤ÊÙ·Û·Ó ÛÙÔ μfiÙÛË, fiÔ˘ ÙÔ˘˜ ÂÚ›ÌÂÓ ÙÔ ÊÔ˘ÛΈÙfi ÛοÊÔ˜ -ÎÏÂÌ̤ÓÔ ·fi ÙËÓ ∂‡‚ÔÈ·- Î·È ·¤ÏÂ˘Û·Ó Ì ηÙ‡ı˘ÓÛË ÓfiÙÈ·. ∫ÔÓÙ¿ ÛÙË ÓfiÙÈ· ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ ™ÎÔ¤ÏÔ˘, ÂÁη٤ÏÂÈ„·Ó ÙÔ ÛοÊÔ˜ Î·È ·fi ÂΛ ÂÈο˙ÂÙ·È fiÙÈ ¿ÏÏÔ˜ Û˘ÓÂÚÁfi˜ ÙÔ˘˜ Ì ‰Â‡ÙÂÚÔ ÊÔ˘ÛΈÙfi ÛοÊÔ˜ ÙÔ˘˜ ÌÂÙ¤ÊÂÚ ÛÙËÓ ∂‡‚ÔÈ·. √ Û˘ÏÏËÊı›˜ ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó Û ÂÓÙÂη‹ÌÂÚË (11) ¿‰ÂÈ· Ô˘ ÙÔ˘ ›¯Â ¯ÔÚËÁËı› ·fi ÙȘ ‰ÈηÛÙÈΤ˜ Ê˘Ï·Î¤˜ ∞ÁÈ¿˜ ∫Ú‹Ù˘, ÛÙȘ Ôԛ˜ Â›Ó·È ¤ÁÎÏÂÈÛÙÔ˜, ÂÎÙ›ÔÓÙ·˜ ÔÏ˘ÂÙ‹ ÔÈÓ‹ οıÂÈÚ͢ ÁÈ· ·ÓıÚˆÔÎÙÔÓ›· Ô˘ ‰È¤Ú·Í ÙÔ 1995, Ì·˙› Ì ÂÙ¿ (7) Û˘ÓÂÚÁÔ‡˜ ÙÔ˘, Û ‚¿ÚÔ˜ Ë̉·Ô‡ Ù·Ì›·, ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÏËÛÙ›·˜ ÛÙÔ °ÂÓÈÎfi ∫Ú·ÙÈÎfi ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô ¡›Î·È·˜, ηıÒ˜ Â›Û˘ Î·È ÁÈ· Â΂ȿÛÂȘ Î·È ÏËÛÙ›˜. ∏ ¤Ú¢ӷ Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È ÁÈ· Ù˘¯fiÓ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘ Î·È Û ¿ÏϘ ·ÍÈfiÔÈÓ˜ Ú¿ÍÂȘ Î·È ÁÈ· ÙÔÓ ÂÓÙÔÈÛÌfi Î·È ÙË Û‡ÏÏË„Ë ÙˆÓ Û˘ÓÂÚÁÒÓ ÙÔ˘”.

∏ÏÂÎÙÚÈ΋ ÂÓ¤ÚÁÂÈ· ·Ú¿ÁÂÙ·È ÛÙÔ ÃÀΔ∞ ∏§∂∫Δƒπ∫∏ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·, Ë ÔÔ›· ÎÚ›ÓÂÙ·È ÈηӋ ÁÈ· Ó· ηχ„ÂÈ ÙȘ ·Ó¿ÁΘ ÂÓfi˜ ¯ˆÚÈÔ‡ 3.000 ηÙԛΈÓ, ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ·Ú·¯ı› ̤¯ÚÈ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ ·fi ÙË ÌÔÓ¿‰· ‚ÈÔÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ Ô˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ÛÙÔ ÃÀΔ∞ μfiÏÔ˘. Δ· ·Ú·¿Óˆ ÛÙÔȯ›· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËÎ·Ó ÛÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ μfiÏÔ˘, Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÂÂÚÒÙËÛË ÙÔ˘ ¶. ª·ÚοÎË Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË ÙˆÓ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ Â¤ÎÙ·Û˘ ÛÙÔ ÃÀΔ∞ μfiÏÔ˘. π‰È·›ÙÂÚ· ÈηÓÔÔÈËÙÈο Â›Ó·È Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Ù˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÌÔÓ¿‰·˜ ·ÍÈÔÔ›ËÛ˘ ÙÔ˘ ‚ÈÔ·ÂÚ›Ô˘ Ô˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ÛÙÔ ÃÀΔ∞ ·fi ÙÔ 2008. ™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ¤ÎıÂÛË Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ “μÈÔÂÓ¤ÚÁÂÈ· ∞∂” , Ë ÌÔÓ¿‰· Â›Ó·È È‰È·›ÙÂÚ· ·Ú·ÁˆÁÈ΋ Î·È Ù· ̤¯ÚÈ ÙÒÚ· ÛÙÔȯ›· ÂÌÓ¤Ô˘Ó ·ÈÛÈÔ‰ÔÍ›· ÁÈ· ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ù˘ ÚÔÛ¿ıÂÈ·˜. ¶ÈÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, ÙÔ 2008 ·Ú‹¯ıËÛ·Ó 2.428 ÌÂÁ·‚¿Ù, ÙÔ 2009 ·Ú‹¯ıËÛ·Ó 3.729 ÌÂÁ·‚¿Ù, ÂÓÒ Ì¤¯ÚÈ ÙÔ ª¿ÈÔ ÙÔ˘ 2010 Ë ÌÔÓ¿‰· ·Ú‹Á 2.466 ÌÂÁ·‚¿Ù, Ì Úfi‚ÏÂ„Ë Ù· 5.500 ÌÂÁ·‚¿Ù ̤¯ÚÈ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ¤ÙÔ˘˜. Δ· ÔÛ¿ ·˘Ù¿ ·ÓÙÈÛÙÔÈ¯Ô‡Ó ÛÙËÓ ÂÙ‹ÛÈ· Î¿Ï˘„Ë ÙˆÓ ·Ó·ÁÎÒÓ Û ËÏÂÎÙÚÈ΋ ÂÓ¤ÚÁÂÈ· Û ÏËı˘ÛÌfi 1.500 ηÙÔ›ÎˆÓ ÙÔ 2008, ÏËı˘ÛÌfi 2.000 ηÙÔ›ÎˆÓ ÙÔ 2009 Î·È 3.000 ηÙÔ›ÎˆÓ ÙÔ 2010. Ÿˆ˜ ÚԷӷʤÚıËÎÂ, Ù· ÚÔ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓ· ÛÙÔȯ›· ‰fiıËÎ·Ó ·fi ÙÔÓ ·ÚÌfi‰ÈÔ ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô Î·È Úfi‰ÚÔ ÙÔ˘ º√¢™∞ °. ∫Ô˘ÚÙ›Ó·, Ì ·ÊÔÚÌ‹ Û¯ÂÙÈ΋ ÂÚÒÙËÛË Ô˘ ›¯Â ηٷı¤ÛÂÈ Ô ¶. ª·Úο΢, Ë ÔÔ›· ·ÊÔÚÔ‡Û ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË ÙˆÓ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ ÁÈ· ÙËÓ Â¤ÎÙ·ÛË ÙÔ˘ ÃÀΔ∞ μfiÏÔ˘. “∫·Ù·‚Ï‹ıËΠÌÂÁ¿ÏË ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÁÈ· Ó· Ûˆı› ÙÔ ¤ÚÁÔ, ÙÔ ÔÔ›Ô ·Ú·Ï‹ÊıËΠÙÔ 2007, ¯ˆÚ›˜ Ó· ˘¿Ú¯ÂÈ ·ÎfiÌË Ê˘ÛÈÎfi ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ ·fi ÙÔÓ ÂÚÁÔÏ¿‚Ô” Î·È ÚÔÛ¤ıÂÛÂ: “¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ¤ÚÁÔ ˘„›ÛÙ˘ ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈ΋˜ ÛËÌ·Û›·˜ ÁÈ· fiÏÔ ÙÔ ¡ÔÌfi ª·ÁÓËÛ›·˜. ∞fi ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ›¯·Ó ·ÔÎÏÂÈÛÙ› fiϘ ÔÈ ˘fiÏÔÈ˜ ÂÙ·ÈÚ›˜ Ô˘ Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó ÛÙÔ ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi, ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ‰˘Ó·ÙfiÓ Ó· ·Ó·ÙÂı› Û οÔÈ· ·fi ·˘Ù¤˜ ÙÔ ¤ÚÁÔ, fiÙ·Ó ‰È·ÈÛÙÒıËΠˆ˜ Ô ·Ó¿‰Ô¯Ô˜ ÂÚÁÔÏ¿‚Ô˜ ›¯Â ÔÈÎÔÓÔÌÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·” ÚÔÛ¤ıÂÛÂ Ô ›‰ÈÔ˜.

∏ ¢∂À∞ªμ ŸÏ· Ù· ÛÙÔȯ›· Ô˘ ı· ÚÔ·„Ô˘Ó ·fi ÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô ÙÔ˘ ™ÒÌ·ÙÔ˜ √ÚΈÙÒÓ §ÔÁÈÛÙÒÓ ÛÙË ¢∂À∞ªμ, ÌÂÙ¿ ÙȘ ηٷÁÁÂϛ˜ ÁÈ· ηÎԉȷ¯Â›ÚÈÛË ÙÔ˘ ·ÓÙȉËÌ¿Ú¯Ô˘ °. ™Ù¿ÌÔ˘ Î·È ÙË Û¯ÂÙÈ΋ ·fiÊ·ÛË Ô˘ ¤Ï·‚ ÙÔ ¢.™. Ù˘ ∂ȯ›ÚËÛ˘ ÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ¶·Ú·Û΢‹, ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙÔ‡Ó ÛÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ, Û‡Ìʈӷ Ì ‰‹ÏˆÛË ÙÔ˘ ¢ËÌ¿Ú¯Ô˘ μfiÏÔ˘ ∞Ï. μÔ‡ÏÁ·ÚË. ™¯ÂÙÈΤ˜ ÂÂÚˆÙ‹ÛÂȘ ÁÈ· ÙÔ ı¤Ì· ›¯·Ó ηٷı¤ÛÂÈ Ë ·Ú¿Ù·ÍË Ù˘ ¢∞™ Î·È Ô ¶. ª·Úο΢. √ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ Ù˘ ¢∞™ ∞ÓÙ. ¶·¿˜ η˘ÙËÚ›·Û ÙËÓ ÚÔ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓË ‰‹ÏˆÛË ÙÔ˘ ¢ËÌ¿Ú¯Ô˘ μfiÏÔ˘, ϤÁÔÓÙ·˜ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ˆ˜ “̤¯ÚÈ ÙfiÙ Èı·ÓfiÓ Ó· ÌË ˙Ô‡ÌÂ. ∏ ÛËÌÂÚÈÓ‹ Î·È Ë ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ¢ÈÔ›ÎËÛË Ù˘ ¢∂À∞ªμ ¢ı‡ÓÔÓÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ¿Û¯ËÌË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÛÙËÓ ÔÔ›· ¤¯ÂÈ ÂÚȤÏıÂÈ Ë ∂ȯ›ÚËÛË” ÚÔÛ¤ıÂÛÂ Ô ›‰ÈÔ˜. “ªÂ›˙ÔÓ ÔÏÈÙÈÎfi ˙‹ÙËÌ·” ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛ ÙÔ ı¤Ì· Ô˘ ¤¯ÂÈ ÚÔ·„ÂÈ ÛÙË ¢∂À∞ªμ Ô ¶. ª·Úο΢, ˙ËÙÒÓÙ·˜ ·fi ÙË ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ Ó· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂÈ fiÏ· Ù· ÛÙÔȯ›· Ô˘ ¤¯ÂÈ ÛÙË ‰È¿ıÂÛ‹ Ù˘ ÛÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ. °ÈÒÚÁÔ˜ •˘Ófi˜


M·ÁÓËÛ›· 14 √È ¤ÏÂÁ¯ÔÈ Ù˘ ΔÚÔ¯·›·˜ ÍÂ¤Ú·Û·Ó ÙÔ˘˜ ¯›ÏÈÔ˘˜ ∂∫∞Δ√¡Δ∞¢∂™ Ô‰ËÁÔ‡˜ ¤ÏÂÁÍ·Ó ÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË Â‚‰ÔÌ¿‰· ÔÈ ˘ËÚÂۛ˜ ÙÚÔ¯·›·˜ Ù˘ ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋˜ ¢È‡ı˘ÓÛ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜. ™ÙÔ ›‰ÈÔ ‰È¿ÛÙËÌ· (23 ¤ˆ˜ 29 ÏËÁ.) ÛËÌÂÈÒıËÎ·Ó ‰‡Ô ÙÚÔ¯·›· ·Ù˘¯‹Ì·Ù· ÛÙ· ÔÔ›· ÙÚ·˘Ì·Ù›ÛÙËÎ·Ó ÛÔ‚·Ú¿ ¤Ó·˜ ‰È΢ÎÏÈÛÙ‹˜ Î·È ÂÏ·ÊÚ¿ ¿ÏÏ· ‰‡Ô ¿ÙÔÌ·. ∫˘ÚÈfiÙÂÚ· ·›ÙÈ· ÙˆÓ ÙÚÔ¯·›ˆÓ Ë ¤ÏÏÂÈ„Ë ÚÔÛÔ¯‹˜ Î·È Ë Â›ÛÔ‰Ô˜ ÛÙÔ ·ÓÙ›ıÂÙÔ Ú‡̷ ΢ÎÏÔÊÔÚ›·˜. ∞Ó·ÊÔÚÈο Ì ÙÔ˘˜ ÂϤÁ¯Ô˘˜, ·fi 21 Û˘ÓÂÚÁ›· ˘Ô‚Ï‹ıËÎ·Ó Û ·ÏÎÔÙ¤ÛÙ 512 Ô‰ËÁÔ› Î·È ‚‚·ÈÒıËÎ·Ó 21 ·Ú·‚¿ÛÂȘ, ÂÓÒ Û ÌÈ· ÂÚ›ÙˆÛË Ô Ô‰ËÁfi˜ Ô‰ËÁ‹ıËΠÛÙË ¢ÈηÈÔÛ‡ÓË Ì ÙË ‰È·‰Èηۛ· ÙÔ˘ ·˘ÙÔÊÒÚÔ˘. ∂›Û˘ ‚‚·ÈÒıËÎ·Ó 51 ·Ú·‚¿ÛÂȘ ÁÈ· ˘¤Ú‚·ÛË ÔÚ›Ô˘ Ù·¯‡ÙËÙ·˜ Î·È 25 ÁÈ· ÌË ¯Ú‹ÛË ˙ÒÓ˘ ·ÛÊ·Ï›·˜. ™ÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›· ÙˆÓ ‰È·ÎψÓ, ÂϤÁ¯ıËÎ·Ó 655 Ô‰ËÁÔ› Î·È ‚‚·ÈÒıËÎ·Ó 95 ·Ú·‚¿ÛÂȘ, ÂÎ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ÔÈ 27 ÁÈ· ÌË ¯Ú‹ÛË ÎÚ¿ÓÔ˘˜, ÔÈ 12 ÁÈ· ÛÙ¤ÚËÛË ¿‰ÂÈ·˜ ÈηÓfiÙËÙ·˜ Ô‰ËÁÔ‡, Ù¤ÛÛÂÚȘ ÁÈ· ·Ú·‚›·ÛË ÂÚ˘ıÚÔ‡ ÛËÌ·ÙÔ‰fiÙË Î.¿.

∞ÂÁÎψ‚ÈÛÌfi˜ ÙÚ·˘Ì·Ù›· Û ÙÚÔ¯·›Ô ∂¶πÃ∂πƒ∏™∏

·ÂÁÎψ‚ÈÛÌÔ‡ ÙÚ·˘Ì·Ù›· ·fi ·˘ÙÔΛÓËÙÔ ÌÂÙ¿ ·fi ÙÚÔ¯·›Ô ·Ù‡¯ËÌ· Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ ¯ı˜ Ë ¶˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÈ΋ ÀËÚÂÛ›· μfiÏÔ˘. ΔÔ ÂÚÈÛÙ·ÙÈÎfi ÛËÌÂÈÒıËΠÛÙȘ 10 .Ì. ¯ı˜ ÛÙÔ 28Ô ¯ÏÌ μfiÏÔ˘ - ΔÛ·Áηڿ‰·˜, ÌÂٷ͇ ∞Ê‹ÛÛÔ˘ Î·È ∞ÊÂÙÒÓ Î·È ÔÈ ˘ÚÔÛ‚¤ÛÙ˜ ÂÂÓ¤‚ËÛ·Ó ·ÂÁÎψ‚›˙ÔÓÙ·˜ ¤Ó·Ó ÙÚ·˘Ì·Ù›·, Ô ÔÔ›Ô˜ Ì ¤Ó· ·ÎfiÌË ¿ÙÔÌÔ ‰È·ÎÔÌ›ÛÙËÎ·Ó ÛÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô μfiÏÔ˘.

∂˘Î·Èڛ˜ ÁÈ· ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ ·fi Ù· √¶∞∞à ÛÙÔ ¡. ∫·Ú‰›ÙÛ·˜ ∂¶∂¡¢ÀΔπ∫∂™ ¢ηÈڛ˜ Ì ÙËÓ ÚÔ΋ڢÍË ÙˆÓ √ÏÔÎÏËÚˆÌ¤ÓˆÓ ¶ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ ∞Ó¿Ù˘Í˘ ∞ÁÚÔÙÈÎÔ‡ ÃÒÚÔ˘ (√¶∞∞Ã) ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡ÓÙ·È Û ·ÚÎÂÙÔ‡˜ ‰‹ÌÔ˘˜ ÙÔ˘ ÓÔÌÔ‡ ∫·Ú‰›ÙÛ·˜, fiˆ˜ ÙÔÓ›ÛÙËΠۋÌÂÚ· ÛÂ Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË Ù‡Ô˘ Ô˘ ¤‰ˆÛ·Ó ÛÙÔ ∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈÔ Ô ÓÔ̿گ˘ ºÒÙ˘ ∞ÏÂÍ¿ÎÔ˜, Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ Δ∂¢∫ °ÈÒÚÁÔ˜ ∫ˆÙÛfi˜ Î·È Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›Ô˘ ∫ÒÛÙ·˜ æËÌ̤ÓÔ˜. √È ÂÚÈÔ¯¤˜ ·Ú¤Ì‚·Û˘ ÙÔ˘ ÕÍÔÓ· 3 ÁÈ· ÙÔ ÓoÌfi ∫·Ú‰›ÙÛ·˜ Â›Ó·È ÔÈ ÂÚÈÔ¯¤˜ ÙÔ˘ √¶∞∞à ∞ÚÁÈı¤·˜ (¢. ∞¯ÂÏÒÔ˘, ¢. ∞ÚÁÈı¤·˜, ¢. ªÔ˘˙·Î›Ô˘ Î·È ∫. ∞Ó. ∞ÚÁÈı¤·˜) Î·È ÙÔ˘ √¶∞∞à ™ÌÔÎfi‚Ô˘ (¢. ∫·ÏÏÈÊˆÓ›Ô˘, ¢. ªÂÓÂÏ·˝‰Ô˜, ¢. ƒÂÓÙ›Ó·˜ Î·È ¢. Δ·Ì·Û›Ô˘) Î·È ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó fiÏ· Ù· ÙÔÈο ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· ÙˆÓ ·Ú·¿Óˆ ‰‹ÌˆÓ. √È ÚÔÛÎÏ‹ÛÂȘ, fiˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚıËÎÂ, ·ÊÔÚÔ‡Ó ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ ·Ó¿Ù˘Í˘ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈ΋˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·˜ (›‰Ú˘ÛË, Â¤ÎÙ·ÛË Î·È ÂÎÛ˘Á¯ÚÔÓÈÛÌfi) ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎÒÓ ÌÔÓ¿‰ˆÓ, ‚ÈÔÙ¯ÓÈÎÒÓ ÌÔÓ¿‰ˆÓ, ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ·ÚÔ¯‹˜ ˘ËÚÂÛÈÒÓ Î·È ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ÂȉÒÓ ‰È·ÙÚÔÊ‹˜ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·’ ÌÂÙ·Ô›ËÛË Û ÂÈÏÂÁ̤ÓÔ˘˜ ÎÏ¿‰Ô˘˜ Î·È ˘ÔÎÏ¿‰Ô˘˜ Î·È ‰ÈÎÙ‡ˆÛË ÂȯÂÈÚ‹ÛˆÓ. ∂›Û˘, ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ ‰ËÌfiÛÈÔ˘ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· ÁÈ· ÙËÓ ÚÔ‚ÔÏ‹ Î·È ÚÔÒıËÛË ÙˆÓ Û˘ÁÎÚÈÙÈÎÒÓ ÏÂÔÓÂÎÙËÌ¿ÙˆÓ ÙˆÓ ÂÚÈÔ¯ÒÓ ·Ú¤Ì‚·Û˘.

ΔƒπΔ∏ 31 AY°OY™TOY 2010

∞fi ÙÔ ¡ÔÌ¿Ú¯Ë ª·ÁÓËÛ›·˜ ÁÈ· ÙÂÎÌËÚ›ˆÛË Ù˘ ‚ȈÛÈÌfiÙËÙ·˜ ηٷÛ΢‹˜

¶·ÚÔ˘Û›·ÛË Ù˘ ÌÂϤÙ˘ ∫ˆËÏ·ÙÔ‰ÚÔÌ›Ô˘ ∫¿ÚÏ·˜

Ù¯ÓÈÎÔÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÌÂϤÙË, Ì ÙËÓ ÔÔ›· ÙÂÎÌËÚÈÒÓÂÙ·È Ë ‚ȈÛÈÌfiÙËÙ· ηٷÛ΢‹˜ ÙÔ˘ ∫ˆËÏ·ÙÔ‰ÚÔÌ›Ô˘ Ù˘ ∫¿ÚÏ·˜, Ô˘ ÂÎÙÈÌ¿Ù·È fiÙÈ ı· ÛÙÔȯ›ÛÂÈ ÂÚ›Ô˘ 7 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ¢ÚÒ, ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËΠ¯ı˜ ÛÙË ¡ÔÌ·Ú¯›· ª·ÁÓËÛ›·˜, ·fi ÙÔ ¡ÔÌ¿Ú¯Ë ∞. ¶··ÙfiÏÈ· Î·È ÙÔÓ ÂÎÚfiÛˆÔ ÙˆÓ ÌÂÏÂÙËÙÒÓ Î. °ÈÒÚÁÔ ∫·˙·ÓÙ˙fiÔ˘ÏÔ. ∏ ÌÂϤÙË ı· ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙ› ÛÙËÓ ÚÒÙË Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÙÔ˘ NÔ̷گȷÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘, fiÔ˘ ı· ÚÔÛÎÏËıÔ‡Ó Ó· ·Ú·‚ÚÂıÔ‡Ó ÔÈ ÂÎÚfiÛˆÔÈ ÙˆÓ ÙÔÈÎÒÓ ÊÔÚ¤ˆÓ.

ÛÂȘ, Â›Ó·È Ë ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÂÓfi˜ ‰˘Ó·ÌÈÎÔ‡ Î·È Î·Ù¿ÏÏËÏÔ˘ ÊÔÚ¤· ‰È·¯Â›ÚÈÛ˘ ÙÔ˘ ∫ˆËÏ·ÙÔ‰ÚÔÌ›Ô˘. √ ÊÔÚ¤·˜ ·˘Ùfi˜ ı· Â›Ó·È ˘‡ı˘ÓÔ˜ ÁÈ· ÙË ‰È·ÛÊ¿ÏÈÛË ÙˆÓ ÂÓ ÏfiÁˆ ¯Ú‹ÛÂˆÓ fiÏÔ ÙÔ ¯ÚfiÓÔ Ì ·ıÏËÙÈΤ˜ Î·È ÌË ·ıÏËÙÈΤ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜. ∞ÔÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘ ÊÔÚ¤· ‰È·¯Â›ÚÈÛ˘ ∫ˆËÏ·ÙÔ‰ÚÔÌ›Ô˘ ∫¿ÚÏ·˜ Â›Ó·È Ó· ηٷÛÙ‹ÛÂÈ ÔÈÎÔÓÔÌÈο ‚ÈÒÛÈÌË Ì›· ·fi ÙȘ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˜ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ ÙˆÓ ªÂÛÔÁÂÈ·ÎÒÓ ∞ÁÒÓˆÓ 2013, ‰È¢ڇÓÔÓÙ·˜ ÙȘ ¯Ú‹ÛÂȘ ÙÔ˘ Î·È ÚÔÛʤÚÔÓÙ·˜ ÔÈÔÙÈο ÚÔ˚fiÓÙ· Î·È ˘ËÚÂۛ˜ ·ıÏËÙÈÛÌÔ‡, ·Ó·„˘¯‹˜, ÔÚÁ¿ÓˆÛ˘ Û˘Ó‰ڛˆÓ Î·È ÔÈÎ›ÏˆÓ ÂΉËÏÒÛÂˆÓ fiϘ ÙȘ ÂÔ¯¤˜ ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘. ∂ÈϤÔÓ, ı· Ú¤ÂÈ Ó· Û˘Ì‚¿ÏÏÂÈ ÛÙË ‰È·Ù‹ÚËÛË ÙÔ˘ ∫ˆËÏ·ÙÔ‰ÚÔÌ›Ô˘ ˆ˜ Û‡Á¯ÚÔÓ˘ ÂÁηٿÛÙ·Û˘ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔfiÓËÛË Î·È ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË ÌÂÁ¿ÏˆÓ Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂˆÓ ÎˆËÏ·Û›·˜ Î·È Î·Ófi ηÁÈ¿Î, Ó· ‰ÒÛÂÈ Ó¤Â˜ ¢ηÈڛ˜ ¿ıÏËÛ˘ Î·È ·Ó·„˘¯‹˜ ÛÙÔ˘˜ ηÙÔ›ÎÔ˘˜ Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜, ·ÏÏ¿ Î·È Ù˘ ∫ÂÓÙÚÈ΋˜

∂ÏÏ¿‰·˜ Î·È Ó· Û˘Ì‚¿ÏÏÂÈ ÛÙË ‚ÈÒÛÈÌË ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋ Î·È ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ·Ó¿Ù˘ÍË Ù˘ ¢ڇÙÂÚ˘ ÂÚÈÔ¯‹˜” . ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ Ô ÂÎÚfiÛˆÔ˜ ÙˆÓ ÌÂÏÂÙËÙÒÓ Î. °ÈÒÚÁÔ˜ ∫·˙·ÓÙ˙fiÔ˘ÏÔ˜ ·Ó¤ÊÂÚ fiÙÈ “Ù· ¤ÍÔ‰· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÂÎÙÈÌÒÓÙ·È fiÙÈ ı· Â›Ó·È ÂÚ›Ô˘ 280.000 ¢ÚÒ, ÂÎ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ÙÔ 40% ÙÔ˘ ÔÛÔ‡ ·˘ÙÔ‡ ·ÊÔÚ¿ ÙÔ˘˜ ÌÈÛıÔ‡˜ ÙÔ˘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ Ô˘ ı· Â›Ó·È Ù¤ÛÛÂÚȘ ÌfiÓÈÌÔÈ ˘¿ÏÏËÏÔÈ Î·È ÙÚÂȘ ÂÔ¯ÈÎÔ›, ÙÔ 55% ÙÔ˘ ÔÛÔ‡ ·˘ÙÔ‡ ı· Â›Ó·È ÁÈ· ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· - Û˘ÓÙ‹ÚËÛË Î·È Ê‡Ï·ÍË ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ˘ Î·È ÙÔ 5% ÁÈ· ÚÔ‚ÔÏ‹ Î·È ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·” . ™‡Ìʈӷ Ì ÙË ÌÂϤÙË Ù· ¤ÍÔ‰· ·˘Ù¿, fiˆ˜ ›Â Ô Î. ∫·˙·ÓÙ˙fiÔ˘ÏÔ˜ “ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Î·Ï˘ÊıÔ‡Ó ·fi ¤ÛÔ‰· Ô˘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi ÙË ¯Ú‹ÛË ÙˆÓ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂˆÓ ·fi ÙÔ˘˜ ·ıÏËÙ¤˜, ·fi ÙË ¯Ú‹ÛË ÙˆÓ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂˆÓ ·fi ÙÔ ÎÔÈÓfi (ÂÈÛΤÙ˜, ·ÏÏ¿ Î·È Ì·ıËÙ¤˜ Û¯ÔÏ›ˆÓ), ·fi ÙËÓ ÂÓÔÈΛ·ÛË ÙˆÓ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎÒÓ Ï¤Ì‚ˆÓ Û ·ıÏËÙ¤˜ Î·È ÔÌ¿‰Â˜, ·fi ÙËÓ ÂÓÔÈΛ·ÛË Ï¤Ì‚ˆÓ ÛÙÔ ÎÔÈÓfi, ·fi ¯ÔÚËÁ›Â˜, ·fi ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛË ÂΉËÏÒÛÂˆÓ ·fi ÂÙ·ÈÚ›˜, ·fi ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ·Ó·„˘ÎÙËÚ›Ô˘ Î·È ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛË ÂΉfiÛˆӔ . √ ÌÂÏÂÙËÙ‹˜ ÚfiÛıÂÛ ·ÎfiÌË fiÙÈ “ÁÈ· ÙËÓ ÂÎfiÓËÛË Ù˘ ÌÂϤÙ˘ ‚ȈÛÈÌfiÙËÙ·˜ ¿ÚıËÎ·Ó ˘fi„Ë Ù· ÛÙÔȯ›· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ·ÚfiÌÔÈˆÓ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂˆÓ ÛÙË ™Â‚›ÏË, ÛÙÔ ªfiÓ·¯Ô, ÛÙËÓ fiÏË ™¿ÚÓÂÓ Ù˘ ∂Ï‚ÂÙ›·˜, ÛÙÔÓ ÔÙ·Ìfi Õ· Ù˘ °·ÏÏ›·˜, ÛÙÔ Ã·˙‚›ÓÁÎÂÓ ÙÔ˘ μÂÏÁ›Ô˘. Δ¤ÏÔ˜, › fiÙÈ ÙÔ ªÔ˘ÛÂ›Ô º˘ÛÈ΋˜ πÛÙÔÚ›·˜ Î·È ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ ı· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÌÂٷ͇ Ù˘ Ï›ÌÓ˘ Î·È Ù˘ ÎÔÈÓfiÙËÙ·˜ ∫·Ó·Ï›ˆÓ.

Ùfi Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔÓ ÔÈÎÈÛÌfi ÙˆÓ ∫·ÏÒÓ ¡ÂÚÒÓ. ΔÔ ÙÚ›ÙÔ Ï˘fiÌÂÓÔ ı· ÌÂÙ·ÊÂÚı› ÛÙÔ 10Ô ¢ËÌÔÙÈÎfi ™¯ÔÏÂ›Ô Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙËÓ Ô‰fi ∫‡ÚÔ˘. °È· ÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ÂÁÎÚ›ıËΠ·fi ÙË ¡Ô̷گȷ΋ ∂ÈÙÚÔ‹ ÔÛfi 30.000 ¢ÚÒ. ∏ ‰È·‰Èηۛ· ÚԂϤÂÈ ÙË ‰È¿Ï˘ÛË ÙˆÓ ·ÈıÔ˘ÛÒÓ ·˘ÙÒÓ ·fi ÙÔÓ

ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ ¯ÒÚÔ Î·È ÙÔ Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ÛÙ‹ÛÈÌfi ÙÔ˘˜ ÛÙÔ Ó¤Ô ¯ÒÚÔ. ∂›Û˘ ·ÔÊ·Û›ÛÙËΠӷ Á›ÓÂÈ ÂÚÁÔÏ·‚›· ÁÈ· ÙËÓ ·ÔηٿÛÙ·ÛË ÙˆÓ ˙ËÌÈÒÓ Ô˘ ÚÔÎÏ‹ıËÎ·Ó ÛÙÔ ‰ËÌÔÙÈÎfi Û¯ÔÏÂ›Ô ∫¿Ùˆ §Â¯ˆÓ›ˆÓ, ·fi Ù· ÓÂÚ¿ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÏËÌ̇ڷ, ¤Ú˘ÛÈ ÙÔ ¢ÂΤ̂ÚÈÔ” . £. ∫. μÔÁÈ·Ù˙‹˜

ƒÂÔÚÙ¿˙: £∞¡∞™∏™ ∫. μ√°π∞Δ∑∏™

√ ¡Ô̿گ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î. ∞. ¶··ÙfiÏÈ·˜ ÙfiÓÈÛ ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙË ÌÂϤÙË Ô˘ ÂÎÔÓ‹ıËÎÂ, ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ, Ù· ÂÍ‹˜: “™‡Ìʈӷ Ì ÙË ÌÂϤÙË ∫¿ÚÏ· 21+, Ë ˘ÏÔÔ›ËÛË ÎˆËÏ·ÙÈÎÒÓ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂˆÓ ÛÙË Ï›ÌÓË ∫¿ÚÏ·˜ ÛÙԯ‡ÂÈ ÛÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÂÓfi˜ ˘ÂÚÙÔÈÎÔ‡ ¯ÒÚÔ˘ ¿ıÏËÛ˘, ·Ó·„˘¯‹˜ Î·È ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈ΋˜ ¢·ÈÛıËÙÔÔ›ËÛ˘. ∂ÈϤÔÓ, ÚԂϤÂÙ·È Ó· ·ÔÚÚÔÊ‹ÛÂÈ ÙÔ˘˜ ÂÈÛΤÙ˜ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜, fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Ì‹Ó˜ ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘, ·ÔÛÎÔÒÓÙ·˜ ¤ÙÛÈ ÛÙËÓ ·Ó·‚¿ıÌÈÛË Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ÎÈ ÂÔ̤ӈ˜ ÛÙËÓ ÔÈfiÙËÙ· ˙ˆ‹˜ ÙˆÓ Î·ÙÔ›ÎˆÓ Ù˘. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ· ·Ó·ÊÔÚÈο Ì ÙȘ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ - ÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ ÂÈÙÒÛÂȘ ÚԂϤÂÙ·È Ë ·‡ÍËÛË Ù˘ ··Û¯fiÏËÛ˘ ÁÈ· ÙË Û˘ÓÙ‹ÚËÛË ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ (Ì ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· Ó¤ˆÓ ı¤ÛÂˆÓ ÂÚÁ·Û›·˜), Ë ·Ó¿Ù˘ÍË ÙÔ˘ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎÔ‡ ÙÔ̤·, ‰ËÏ·‰‹ ÙˆÓ ‰È·Û˘Ó‰ÂfiÌÂÓˆÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÎÏ¿‰ˆÓ ÙÔ˘ ÂÌÔÚ›Ô˘, ‰È·ÙÚÔÊ‹˜ Î·È ÂÛÙ›·Û˘ Ù˘ ÙÔÈ΋˜ ÎÔÈÓˆÓ›·˜ Ô˘ ı· Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ ÛÙËÓ ·Ó·ı¤ÚÌ·ÓÛË Ù˘ ÙÔÈ΋˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜. ∏ ·ÚÔ‡Û· ÌÂϤÙË ÂÎÔÓ‹ıËΠ̠ÛÙfi¯Ô Ó· ‰È·Ê·Ó› Î·È Ó· ÙÂÎÌËÚȈı› Ë ‚ȈÛÈÌfiÙËÙ· Ù˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘ ∫ˆËÏ·ÙÔ‰ÚÔÌ›Ô˘ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ Ï›ÌÓ˘ ∫¿ÚÏ·˜ ª·ÁÓËÛ›·˜, Ë Î·Ù·Û΢‹ ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ÚԂϤÂÙ·È Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ Ê¿ÎÂÏÔ ‰ÈÂΉ›ÎËÛ˘ ªÂÛÔÁÂÈ·ÎÒÓ ∞ÁÒÓˆÓ 2013. ∏ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ∫ˆËÏ·ÙÔ‰ÚÔÌ›Ô˘ ·ÔÙÂÏ› ÙÌ‹Ì· ÙˆÓ Û˘Ì‚·ÙÈÎÒÓ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂˆÓ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ ÁÈ· ÙË ÊÈÏÔÍÂÓ›· ÙˆÓ ·ıÏËÌ¿ÙˆÓ Ù˘ ∫ˆËÏ·Û›·˜ Î·È ÙÔ˘ ∫·Ófi ∫·ÁÈ¿Î ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙˆÓ ªÂÛÔÁÂÈ·ÎÒÓ ∞ÁÒÓˆÓ “μfiÏÔ˜-

§¿ÚÈÛ· 2013” . ΔÔ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ÏÂÔÓ¤ÎÙËÌ· ÙÔ˘ ∫ˆËÏ·ÙÈÎÔ‡ ∫¤ÓÙÚÔ˘ ∫¿ÚÏ·˜ ‚·Û›˙ÂÙ·È Û ‰‡Ô ·Ú·Ì¤ÙÚÔ˘˜: ΔÔ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· ÙÔ˘ ∫¤ÓÙÚÔ˘, ˆ˜ ÌÈ· ·ıÏËÙÈ΋ ˘Ô‰ÔÌ‹ ˘„ËÏÒÓ ÚԉȷÁÚ·ÊÒÓ, ÈηӋ Ó· ·ÓÙÂÂͤÏıÂÈ Ï‹Úˆ˜ ÛÙȘ ·Ó¿ÁΘ ÂÓfi˜ ÚÔÔÓËÙÈÎÔ‡ ΤÓÙÚÔ˘ Î·È Ù˘ ÊÈÏÔÍÂÓ›·˜ ·ıÏËÙÈÎÒÓ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÛÂˆÓ ÁÈ· Ù· ·ıÏ‹Ì·Ù· Ù˘ ΈËÏ·Û›·˜, ηÓfi ηÁÈ¿Î, ÙÚÈ¿ıÏÔ˘ Î·È ÂӉ¯Ô̤ӈ˜ Î·È ı·Ï·ÛÛ›Ô˘ ÛÎÈ. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ Ë ÂÁηٿÛÙ·ÛË, ÏfiÁˆ Ù˘ ¯Ú‹Û˘ Ù˘ ηٿ ÙÔ˘˜ ªÂÛÔÁÂÈ·ÎÔ‡˜ ∞ÁÒÓ˜ 2013, ı· ¤¯ÂÈ Ï¿‚ÂÈ ‹‰Ë Â·Ú΋ ÚÔ‚ÔÏ‹ ÒÛÙ ӷ Á›ÓÂÈ ÁÓˆÛÙ‹ ÛÙËÓ ·ıÏËÙÈ΋, ÎÈ fi¯È ÌfiÓÔ, ÎÔÈÓfiÙËÙ·. ™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ÚÔÂÎÙ›ÌËÛË Ù˘ Δ¯ÓÈ΋˜ ÀËÚÂÛ›·˜ Ù˘ °ÂÓÈ΋˜ °Ú·ÌÌ·Ù›·˜ ∞ıÏËÙÈÛÌÔ‡, ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ Ù˘ Â¤Ó‰˘Û˘ ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È ÂÚ›Ô˘ ÛÙ· 7.000.000 ¢ÚÒ. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ¤Ó· ÌÂÁ¿ÏÔ ¤ÚÁÔ, ÙÔ ÔÔ›Ô, ˘fi ÙÔ Ú›ÛÌ· Ù˘ ·ÚÔ‡Û·˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ Û˘Á΢ڛ·˜ Î·È Ì ‚¿ÛË ÙËÓ ÂÌÂÈÚ›· ÙˆÓ ÔÏ˘ÌÈ·ÎÒÓ

ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂˆÓ Î·È ÙˆÓ ÌÂÙ·ÔÏ˘ÌÈ·ÎÒÓ ¯Ú‹ÛÂÒÓ ÙÔ˘˜, ı· Ú¤ÂÈ Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËı› Î·È Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ Î·Ù¿ ÙÚfiÔ ÒÛÙ ӷ ÂÁÁ˘¿Ù·È ÙȘ Û˘Óı‹Î˜ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ÌÈ·˜ ·ıÏËÙÈ΋˜ ˘Ô‰ÔÌ‹˜, Ë ÔÔ›· ‰‡Ó·Ù·È Ó· ·ÍÈÔÔÈËı› ˆ˜ ÂÚÁ·Ï›Ô, fi¯È ÌfiÓÔ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿‰ÂÈÍË Ù˘ ¢ڇÙÂÚ˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ·ÏÏ¿ Î·È ˆ˜ ̤ÛÔ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÒıËÛË Ù˘ ‚ÈÒÛÈÌ˘ ·Ó¿Ù˘Í‹˜ Ù˘. ∏ ˘ÏÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ∫ˆËÏ·ÙÔ‰ÚÔÌ›Ô˘ Ù˘ ∫¿ÚÏ·˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ·ÔÙÂϤÛÂÈ Ì›· ·˘ÙÔ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÔ‡ÌÂÓË ˘Ô‰ÔÌ‹, Ë ÔÔ›· ‰ÂÓ ı· ηٷϋÍÂÈ ˆ˜ ‚¿ÚÔ˜ ÙˆÓ ‰ËÌfiÛÈˆÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ. ª›· ÂÎ ÙˆÓ ‚·ÛÈÎÒÓ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂˆÓ ÁÈ· ¿ÚÙÈ· ÊÈÏÔÍÂÓ›· ÙˆÓ ÚÔ·Ó·ÊÂÚı¤ÓÙˆÓ ·ıÏËÌ¿ÙˆÓ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÌÈ·˜ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛ˘ fiˆ˜ ÔÈ ªÂÛÔÁÂÈ·ÎÔ› ∞ÁÒÓ˜ Î·È ÁÈ· ‚¤ÏÙÈÛÙË ÌÂÙ·-ÌÂÛÔÁÂȷ΋ ·ÍÈÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ·ıÏËÙÈÎÒÓ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂˆÓ ÒÛÙ ӷ ÌË ÌÂÙ·ÙÚ·Ô‡Ó ·˘Ù¤˜ Û ¤Ó·Ó ·ÎfiÌË “Ï¢Îfi ÂϤʷÓÙ·” ηٿ ÙË Û˘Ó‹ıË ‰ÈÂıÓ‹ ÔÚÔÏÔÁ›·, Û¯ÂÙÈο Ì ÌË ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÌÂÓ˜ ·ıÏËÙÈΤ˜ ÂÁηٷÛÙ¿-

∞fi ÙË NÔ̷گȷ΋ A˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË ª·ÁÓËÛ›·˜

ª¿¯Ë ηٿ ·ÊÈÛÔÚ‡·ÓÛ˘ “ª∞Ã∏ ηٿ Ù˘ ·ÊÈÛÔÚ‡·Ó-

Û˘” ÍÂÎÈÓ¿ Ë NÔ̷گȷ΋ A˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË ª·ÁÓËÛ›·˜ fiˆ˜ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ¯ı˜ Ë ·ÚÌfi‰È· ·ÓÙÈÓÔ̿گ˘ ÁÈ· ı¤Ì·Ù· ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ Î. ¡·Ù¿Û· √ÈÎÔÓfiÌÔ˘. Ÿˆ˜ ·Ó¤ÊÂÚÂ Ë ›‰È·, “¯ı˜ ÙÔ Úˆ› ÙfiÛÔ Ë ›‰È·, fiÛÔ Î·È Ô ÓÔ̷گȷÎfi˜ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ Î. Ã. ΔÛ·Ì¿˙˘ Ì·˙› Ì ˘ËÚÂÛÈ·Îfi ·Ú¿ÁÔÓÙ· ÚÔ¯ÒÚËÛ·Ó ÛÙËÓ ·Ô͋ψÛË fiÏˆÓ ÙˆÓ ·ÊÈÛÒÓ Ô˘ ›¯·Ó ÙÔȯÔÎÔÏÏËı› fiϘ ÙȘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˜ Ë̤Ú˜ ÛÙÔÓ ÙÔ›¯Ô ÙÔ˘ ÓÔ̷گȷÎÔ‡ ÌÂÁ¿ÚÔ˘ Â› Ù˘ Ô‰Ô‡ πˆÏÎÔ‡” Î·È ÚfiÛıÂÛÂ: “¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· Ì›· ··Ú¿‰ÂÎÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË, ÙËÓ ÔÔ›· ‰ÂÓ Â›Ì·ÛÙ Û ı¤ÛË Ó· ·Ó¯ıÔ‡ÌÂ. ∂›Û˘ ÂÓËÌÂÚÒÛ·Ì ÙÔÓ ·ÓÙÈÓÔÌ¿Ú¯Ë ÒÛÙ ÙÔ ÂfiÌÂÓÔ ‰È¿ÛÙËÌ· Ó· Á›ÓÂÈ Ë ·ÔηٿÛÙ·ÛË Ì ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ‚¿„È-

ÌÔ ÙˆÓ ÙÔ›¯ˆÓ. £· ı¤Ï·Ì ӷ ԇ̠۠·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ ÎÔÏÏÔ‡Ó ÙȘ ·Ê›Û˜ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ˘˜ ÙÔ›¯Ô˘˜ Ù˘ ¡ÔÌ·Ú¯›·˜ fiÙÈ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÂȉÈÎÔ› ¯ÒÚÔÈ fiÔ˘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· οÓÔ˘Ó ·ÊÈÛÔÎfiÏÏËÛË ÁÈ· Ó· οÓÔ˘Ó ÙË ‰È·Ê‹ÌÈÛ‹ ÙÔ˘˜. ∂¿Ó Û˘Ì‚Â› Í·Ó¿ ÙÔ ›‰ÈÔ Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ Ó· ÎÔÏÏÔ‡Ó ·Ê›Û˜ ÛÙÔ˘˜ ÙÔ›¯Ô˘˜ Ù˘ ¡ÔÌ·Ú¯›·˜, ÙfiÙ ›̷ÛÙ ‰È·ÙÂıÂÈ̤ÓÔÈ ˆ˜ ¡Ô̷گȷ΋ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË ª·ÁÓËÛ›·˜ Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ì ÛÙËÓ ˘Ô‚ÔÏ‹ ÌËÓ‡ÛÂˆÓ Î·Ù¿ ÙˆÓ ˘¢ı‡ÓˆÓ. ∂›Û˘, ÂÓËÌÂÚÒıËÎÂ Î·È Ô ·ÚÌfi‰ÈÔ˜ ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ μfiÏÔ˘ ÁÈ· ı¤Ì·Ù· ∫·ı·ÚÈfiÙËÙ·˜ Î. °È¿ÓÓ˘ ∫Ô˘ÚÙ›Ó·˜, ÒÛÙ ӷ ÛÙ›ÏÂÈ ¤Ó· ·˘ÙÔΛÓËÙÔ ÁÈ· ÙËÓ ·ÔÎÔÌȉ‹ ÙˆÓ ·ÊÈÛÒÓ Ô˘ ηÙ‚¿Û·Ì ·fi ÙÔ˘˜ ÙÔ›¯Ô˘˜ Ù˘ ¡Ô̷گȷ΋˜ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘” .

∏ ¡Ô̷گȷ΋ ∂ÈÙÚÔ‹ ÁÈ· Û¯ÔÏÈο ÎÙ›ÚÈ· ™ÙÔ ÌÂٷ͇, ¯ı˜ Û˘Ó‰ڛ·ÛÂ Ë ¡Ô̷گȷ΋ ∂ÈÙÚÔ‹ ÀÔ‰ÔÌÒÓ Ù˘ ¡Ô̷گȷ΋˜ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î·È ·ÔÊ¿ÛÈÛ “ÙËÓ ·ÍÈÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ÙÚÈÒÓ Ï˘fiÌÂÓˆÓ Î·Ù·Û΢ÒÓ Ô˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ·˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ 4Ô˘ §˘Î›Ԣ μfiÏÔ˘ Î·È Ì¤¯ÚÈ ÚfiÛÊ·Ù· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·Ó ÁÈ· ÙË ÛÙ¤Á·ÛË ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ ÙÔ˘ 10Ô˘ °˘ÌÓ·Û›Ô˘” . Ÿˆ˜ ·Ó¤ÊÂÚÂ Ô ·ÚÌfi‰ÈÔ˜ ·ÓÙÈÓÔ̿گ˘ Î. ∏Ï›·˜ •ËÚ·ÎÈ¿˜ “ÙÔ 10Ô °˘ÌÓ¿ÛÈÔ ϤÔÓ ÂÁηı›ÛÙ·Ù·È ÛÙÔ Ó¤Ô ÙÔ˘ ÎÙ›ÚÈÔ Î·È ¤ÙÛÈ ·ÂÏ¢ıÂÚÒÓÔÓÙ·È Ù· ÙÚ›· ·˘Ù¿ Ï˘fiÌÂÓ· ÎÙ›ÚÈ·” Î·È ÚfiÛıÂÛÂ: “Δ· ‰‡Ô Ï˘fiÌÂÓ· ı· ÌÂÙ·ÊÂÚıÔ‡Ó ÛÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ™¯ÔÏÂ›Ô ªËÏÂÒÓ Î·È Û ·˘-


M·ÁÓËÛ›· 15

TPITH 31 AY°OY™T√À 2010

ªÂ ·ÁˆÁ¤˜ Î·È Â›Û¯ÂÛË ÂÚÁ·Û›·˜ ·ÂÈÏÔ‡Ó ϤÔÓ ÔÈ ·Ï‹ÚˆÙÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ÛÙÔÓ ∫·ÏÏÈÙ¯ÓÈÎfi √ÚÁ·ÓÈÛÌfi

9 ÂÎ. ¢ÚÒ ÏÈÁfiÙÂÚ· ʤÙÔ˜ ÛÙ· Ù·Ì›· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔ 2009

Î·È Ó· ÏËÚÒÛÔ˘Ì ÌÈÛıÔ‡˜”, ›Â. ™ÙË Û˘˙‹ÙËÛË Ô˘ ·ÎÔÏÔ‡ıËÛ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ¢ËÌ¿Ú¯ˆÓ ¤ÁÈÓ ÁÓˆÛÙfi fiÙÈ ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ› ΔÔÈ΋˜ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÂÈÛÚ¿ÙÙÔ˘Ó ·fi ÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ ÏÈÁfiÙÂÚÔ˘˜ fiÚÔ˘˜ ·fi ÙË ÌÈÛıÔ‰ÔÛ›· ÚÔÛˆÈÎÔ‡. √ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ Î. °·Ú‰ÈÎÏ‹˜ ÙfiÓÈÛ fiÙÈ ÔÈ ¢‹Ì·Ú¯ÔÈ Ú¤ÂÈ Ó· ¯ÂÈÚÈÛÙÔ‡Ó Ì ȉȷ›ÙÂÚË ÚÔÛÔ¯‹ Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· ÁÈ·Ù› ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ ÙÂÛÙ¿ÚÂÈ ÙȘ ÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ ·ÓÙÔ¯¤˜ ÙÔ˘˜. “√È ¢‹ÌÔÈ ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ¤ÛÔ˘Ó ÛÙËÓ ·Á›‰· Î·È Ó· ÙÔÔıÂÙËıÔ‡Ó Î·Ù¿ ÙÔ˘ ÌÓËÌÔÓ›Ô˘ Ô˘ ÙÔ˘˜ ¤¯Ô˘Ó ÂÈ‚¿ÏÏÂÈ, ·ÏÏ¿ Ó· ˙ËÙ‹ÛÔ˘Ó ÂÍËÁ‹ÛÂȘ ÁÈ· ÙÔ ÙÈ ı· Á›ÓÂÈ ÌÂÙ¿ ·fi ·˘Ù¤˜ ÙȘ ÂÚÈÎÔ¤˜. ¶Ú¤ÂÈ Ó· ÂÁÁ˘Ëı› ÙË ÚÔ‹ ¯ÚËÌ¿ÙˆÓ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË Î·È Ó· ‰ÒÛÂÈ ¤ÎÙ·ÎÙË ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÂÓ›Û¯˘ÛË”, ‹Ù·Ó Ë ÙÔÔı¤ÙËÛË ÙÔ˘ Î. °·Ú‰ÈÎÏ‹. √ ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ™Ô‡Ú˘ Â·Ó¤Ï·‚Â Î·È ÛÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÙËÓ ÚfiÙ·Û‹ ÙÔ˘ ÁÈ· ÎÏ›ÛÈÌÔ ÙˆÓ ¢‹ÌˆÓ, Û ¤Ó‰ÂÈÍË ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›·˜. “∂ÁÒ ÛÙÔ ¢‹ÌÔ ÏËÚÒÓˆ Î·È ÁÈ· ¤ÚÁ· Ô˘ ¤ÚÂ ӷ ÏËÚÒÛÔ˘Ó ¿ÏÏÔÈ ÊÔÚ›˜. ∫·Ù·ÛÙÚÂÊfiÌ·ÛÙ”, η٤ÏËÍÂ.

™Â ‰›Ô ¤ÓÙÔÓ˘ ·ÓÙÈ·Ú¿ıÂÛ˘ ÌÂÙ·ÙÚ¿ËΠÛÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ Ë Û˘˙‹ÙËÛË Â› Ù˘ ÂÂÚÒÙËÛ˘ ÙÔ˘ ¶. ª·ÚοÎË ÁÈ· ÙË ÛÙ¤Á·ÛË Ù˘ ∞ÚÁÔ‡˜. √È ··ÓÙ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ ·ÓÙȉËÌ¿Ú¯Ô˘ Δ¯ÓÈÎÒÓ ÀËÚÂÛÈÒÓ °. ™Ù¿ÌÔ˘ ÚÔοÏÂÛ·Ó ÙËÓ ¤ÓÙÔÓË ·ÓÙ›‰Ú·ÛË ÙÔ˘ ¶. ª·ÚοÎË, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÔÈ ‰˘Ô ÙÔ˘˜ Ó· ·ÓÙ·ÏÏ¿ÍÔ˘Ó ‚·Ú›˜ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÌÔ‡˜. ª¿ÏÈÛÙ·, Ô ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˜ ηÙËÁfiÚËÛ ·ÓÔȯٿ ÙË ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ÁÈ· ÙË ‰È·¯Â›ÚÈÛË ›ÛÙˆÛ˘ Ô˘ ¤Ï·‚ ÁÈ· ÙËÓ ·ÔηٿÛÙ·ÛË ˙ËÌÈÒÓ ·fi ıÂÔÌËÓ›· Î·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÁÈ· ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô Ô˘ ÏfiÁˆ ÙˆÓ ‰˘Ó·ÙÒÓ ·Ó¤ÌˆÓ ÚÔÎÏ‹ıËÎ·Ó ÛÔ‚·Ú¤˜ ˙ËÌȤ˜ ÛÙËÓ Ù¤ÓÙ· Ù˘ ∞ÚÁÔ‡˜. ∞·ÓÙÒÓÙ·˜ Ô Î. ™Ù¿ÌÔ˜ ÁÈ· ÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ÛÙ¤Á·Û˘ Ù˘ ∞ÚÁÔ‡˜, ·Ó¤ÊÂÚ ˆ˜ “ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ·ÏÈfi ı¤Ì·, Ô˘ ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ··Û¯fiÏËÛ ÙÔ ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘ Â› ıËÙ›·˜ ÙÔ˘ Î. ª·ÚοÎË”. ÷ڷÎÙ‹ÚÈÛ ÌË ·Ô‰ÔÙÈ΋ ·fi ÏÂ˘Ú¿˜ ¯ÒÚÔ˘ ÙË Û¯ÂÙÈ΋ ÚÔÌÂϤÙË, ÂÈÛËÌ·›ÓÔÓÙ·˜ ˆ˜ ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ‰fiıËΠ¤ÌÊ·ÛË ÛÙËÓ Â͇ÚÂÛË Ï‡ÛÂˆÓ ÁÈ· ÌfiÓÈÌË ÛÙ¤Á·ÛË Ù˘ ∞ÚÁÔ‡˜ ÛÙËÓ ÎÂÓÙÚÈ΋ ÚÔ‚Ï‹Ù· ÙÔ˘ ÏÈÌ·ÓÈÔ‡, Û ¯ÒÚÔ Ô˘ ı· Â›Ó·È ÂÈÛΤ„ÈÌÔ˜. “∞ԉ›¯ÙËΠfiÙÈ Ë ÌÂÙ·ÏÏÈ΋ ηٷÛ΢‹ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ¿ÚÎÈÓ ‚¿ÛÂÈ ÙˆÓ ÚԉȷÁÚ·ÊÒÓ Ô˘ ›¯Â ı¤ÛÂÈ Ô Î. ∫Ô‡ÚÙ˘, ̤ۈ ÏÔ‡ÛÈ·˜ ·ÏÏËÏÔÁÚ·Ê›·˜ Ì ÙÔÓ √ÚÁ·ÓÈÛÌfi §È̤ӷ μfiÏÔ˘. øÛÙfiÛÔ, ‰ÂÓ Â˘Ô‰ÒıËΠη̛· ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÁÈ· ÙËÓ ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈÛË ·‰ÂÈÔ‰fiÙËÛ˘”, ÚÔÛ¤ıÂÛÂ Ô ›‰ÈÔ˜, ‰È¢ÎÚÈÓ›˙ÔÓÙ·˜ ·Ú¿ÏÏËÏ· ˆ˜ ÙË Û‡ÓÙ·ÍË Ù˘ Û¯ÂÙÈ΋˜ ÌÂϤÙ˘ ı· ·Ó·Ï¿‚ÂÈ Ë Δ¯ÓÈ΋ ÀËÚÂÛ›· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘. ∂›Û˘, ηÙËÁfiÚËÛ ÙÔÓ Î. ª·ÚοÎË fiÙÈ “¤Î·Ó Ú¿ÍË ÙËÓ ·ÂÈÏ‹ ÙÔ˘, ÂÓËÌÂÚÒÓÔÓÙ·˜ Î·È ÙËÓ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· £ÂÛÛ·Ï›·˜ ÁÈ· ÙÔ ı¤Ì·. ∞˘Ù‹ Ë ÓÔÔÙÚÔ›· ·Ú·¤ÌÂÈ Û ÔÏÔÎÏËÚˆÙÈο ηıÂÛÙÒÙ·. ¢ÂÓ ı¤Ïˆ Ó· ˆ fiÙÈ Ô Î. ª·Úο΢ Â›Ó·È ÓÔÛÙ·ÏÁfi˜ Ù¤ÙÔÈˆÓ Î·Ù·ÛÙ¿ÛˆӔ, ÚÔÛ¤ıÂÛ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο. √È ÚÔ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓ˜ ·Ó·ÊÔÚ¤˜ ˘ÚÔ‰fiÙËÛ·Ó ÙËÓ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘, Ì ÙÔÓ Î. ª·ÚοÎË Ó· ··ÓÙ¿ Û ¤ÓÙÔÓÔ ‡ÊÔ˜, ϤÁÔÓÙ·˜ ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ: “√ Î. ™Ù¿ÌÔ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ˆ˜ Ú·ÛÈÓÔÊÚÔ˘Úfi˜ ÙÔ˘ 1981. ¢ÂÓ ·Ô‰¤¯ÔÌ·È ÙȘ ·ÂÈϤ˜ Î·È ÙȘ ÌÂıԉ‡ÛÂȘ ÙÔ˘ ÁÈ· Ó· ÌËÓ Î¿ÓÔ˘Ì η̛· ÂÓ¤ÚÁÂÈ·. Œ¯ÂÈ ÂÈÏÂÎÙÈ΋ ÌÓ‹ÌË ÁÈ· ÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ÛÙ¤Á·Û˘ Ù˘ ∞ÚÁÔ‡˜. ∫¿Ó·Ù ÌÈ· Ù¤ÓÙ· Ô˘ ÙËÓ ‹ÚÂ Ô ·¤Ú·˜. ¶‹Ú·Ù ٷ ÏÂÊÙ¿ ÁÈ· ÙË ıÂÔÌËÓ›· ·fi ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ Î·È ‰ÂÓ Í¤ÚÔ˘Ì Ô‡ ‹Á·Ó Ù· ÏÂÊÙ¿”, ÚÔÛ¤ıÂÛ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο. ÕÌÂÛË ‹Ù·Ó Ë ·ÓÙ›‰Ú·ÛË ÙÔ˘ ¢ËÌ¿Ú¯Ô˘ μfiÏÔ˘ ∞Ï. μÔ‡ÏÁ·ÚË, Ô ÔÔ›Ô˜ ·¿ÓÙËÛ ˆ˜ “fiÏ· Ù· ÛÙÔȯ›· ÁÈ· ÙË ‰È·¯Â›ÚÈÛË Ù˘ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˘ ›ÛÙˆÛ˘ ı· ‰ÔıÔ‡Ó ·Ó·Ï˘ÙÈο ÛÙË ‰ËÌÔÛÈfiÙËÙ·”. ™ÙË ‰Â˘ÙÂÚÔÏÔÁ›· ÙÔ˘ Ô Î. ª·Úο΢ ÂÈÛ‹Ì·Ó ˆ˜ “ÁÈ· ¤Ó· ¤ÚÁÔ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ¯ˆÚÔı¤ÙËÛË Î·È ÌÂϤÙË Ì ÂÍ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓË ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË. £· ·ÚÁ‹ÛÂÈ Ôχ Ó· ‰Ôı› χÛË ÛÙÔ ı¤Ì· ÛÙ¤Á·Û˘ Ù˘ ∞ÚÁÔ‡˜”, › ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ.

∫∞Δ. Δ∞™

°ÈÒÚÁÔ˜ •˘Ófi˜

ŒÎÙ·ÎÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÁÈ· Ù· ÔÈÎÔÓÔÌÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ ̤Ú˜

 ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi ·‰È¤ÍÔ‰Ô ¤¯Ô˘Ó ÂÚȤÏıÂÈ ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ÛÙÔÓ ∫·ÏÏÈÙ¯ÓÈÎfi √ÚÁ·ÓÈÛÌfi ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘, ηıÒ˜ ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó ·Ï‹ÚˆÙÔÈ Â› ‰˘Ô Ì‹Ó˜, ÂÓÒ ‰ÂÓ ÙÔ˘˜ ¤¯ÂÈ Î·Ù·‚ÏËı› Î·È ÙÔ Â›‰ÔÌ· ·‰Â›·˜. ™ÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ μfiÏÔ˘ ÂÎÚfiÛˆÔ› ÙÔ˘˜ ·Ú¤‰ˆÛ·Ó „‹ÊÈÛÌ·, ˙ËÙÒÓÙ·˜ ¿ÌÂÛË Â›Ï˘ÛË ÙÔ˘ ÚÔ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜, ηıÒ˜ Î·È ÂÓË̤ڈÛË Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ÔÚ›· ÙÔ˘ ∫·ÏÏÈÙ¯ÓÈÎÔ‡ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡. ªÂ ·ÊÔÚÌ‹, ˆÛÙfiÛÔ, ÂÂÚÒÙËÛË ÙÔ˘ ∫˘Ú. ª‹ÙÚÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘, Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ∞Ï. μÔ‡ÏÁ·Ú˘ ‰È¢ÎÚ›ÓÈÛ ˆ˜ Ù· ¤ÛÔ‰· ÁÈ· ÙÔ 2010 ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó ˘ÛÙ¤ÚËÛË Î·Ù¿ 9 ÂÎ. ¢ÚÒ Û˘ÁÎÚÈÙÈο Ì ÙÔ 2009, ÙÔÓ›˙ÔÓÙ·˜ ˆ˜ ÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ Ë̤Ú˜ ı· Û˘ÁÎÏËı› ÂÎÙ¿ÎÙˆ˜ ÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙÔ‡Ó ·Ó·Ï˘ÙÈο fiÏ· Ù· ÔÈÎÔÓÔÌÈο ÛÙÔȯ›·.

ƒÂÔÚÙ¿˙: °πøƒ°√™ •À¡√™, xinos@e-thessalia.gr

√ ∫˘Ú. ª‹ÙÚÔ˘ ˙‹ÙËÛ ·fi ÙË ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ Ï‹ÚË ÂÓË̤ڈÛË Û¯ÂÙÈο Ì ÙȘ ÂÓ¤ÚÁÂȤ˜ Ù˘ ÁÈ· ÙË Ï‹„Ë ‰·Ó›Ԣ Û˘ÓÔÏÈÎÔ‡ ‡„Ô˘˜ 5 ÂÎ. ¢ÚÒ ÁÈ· ÙËÓ ÏËڈ̋ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ Ì¤¯ÚÈ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ¤ÙÔ˘˜, ÂÓÒ ·Ú¿ÏÏËÏ· ¿ÛÎËÛ ‰ÚÈÌ›· ÎÚÈÙÈ΋ ÁÈ· ÙËÓ Î·ı˘ÛÙ¤ÚËÛË Ô˘ ·Ú·ÙËÚÂ›Ù·È ÛÙËÓ ·ÚÔ˘Û›·ÛË ÙˆÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ ÙÔ˘ ÈÛÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ Î·È ÙÔ˘ ·ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘ ¤ÙÔ˘˜ 2009. “§¤ÁÔÓÙ·È Î·È ·ÎÔ‡ÁÔÓÙ·È ÔÏÏ¿ ¯ˆÚ›˜ ÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ηٿÛÙ·Û˘ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ Ó· ¤ÚıÂÈ ÚÔ˜ Û˘˙‹ÙËÛË ÛÙÔ ¢.™. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ¤Ó· Ôχ ÛÔ‚·Úfi ÔÏÈÙÈÎfi ˙‹ÙËÌ· Î·È ˆ˜ Ù¤ÙÔÈÔ Ú¤ÂÈ Ó· ÙÔ ·Ó·Á¿ÁÔ˘Ì ÁÈ· Ó· ‰ÔıÔ‡Ó Û·Ê›˜ ··ÓÙ‹ÛÂȘ. À¿Ú¯Ô˘Ó ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›Â˜ ÚÔÌËı¢ÙÒÓ Î·È ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÁÈ· ηı˘ÛÙ¤ÚËÛË ÛÙËÓ Î·Ù·‚ÔÏ‹ ÔÊÂÈÏÒÓ ÚÔ˜ ·˘ÙÔ‡˜”, ÂÓÒ È‰È·›ÙÂÚË ·Ó·ÊÔÚ¿ ¤Î·Ó ÛÙÔÓ ∫·ÏÏÈÙ¯ÓÈÎfi √ÚÁ·ÓÈÛÌfi, ϤÁÔÓÙ·˜ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ˆ˜ “Ô ¢‹ÌÔ˜ ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ·Û˘ÓÂ‹˜ ÛÙËÓ Î·Ù·‚ÔÏ‹ ÙˆÓ ‰Â‰Ô˘ÏÂ˘Ì¤ÓˆÓ”. ∞·ÓÙÒÓÙ·˜ Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ μfiÏÔ˘ ∞Ï. μÔ‡ÏÁ·ÚË, ·Ó¤ÊÂÚ ˆ˜ ÔÈ √ÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ ÀËÚÂۛ˜ ¤¯Ô˘Ó οÓÂÈ Û˘ÛÙËÌ·ÙÈ΋ ‰Ô˘ÏÂÈ¿ Î·È ¤¯Ô˘Ó Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÂÈ fiÏ· Ù· ÔÈÎÔÓÔÌÈο ‰Â‰Ô̤ӷ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘, ÛÙÔȯ›· Ô˘ ı· ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙÔ‡Ó ÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ Ë̤Ú˜ Û ¤ÎÙ·ÎÙË Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ÁÈ· ÙË Ï‹„Ë ·ÔÊ¿ÛˆÓ. ª¤¯ÚÈ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ 2010 Ô ¢‹ÌÔ˜; μfiÏÔ˘ ı· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂÈ ˘ÛÙ¤ÚËÛË ÛÙ· ÂÈÛÔ‰‹Ì·Ù¿ ÙÔ˘ ηٿ 9 ÂÎ. ¢ÚÒ Û ۇÁÎÚÈÛË Ì ÙÔ 2009”, ÚÔÛ¤ıÂÛÂ, ‰È¢ÎÚÈÓ›˙ÔÓÙ·˜ ·Ú¿ÏÏËÏ· ˆ˜ Ô ÈÛÔÏÔÁÈÛÌfi˜ Î·È Ô ·ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ 2009 ı· ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙÔ‡Ó ÂÓÙfi˜ ÙÔ˘ ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘. ª¿ÏÈÛÙ·, ÂÓË̤ڈÛ ÙÔ ™ÒÌ· ˆ˜ ÌÂı·‡ÚÈÔ ¶¤ÌÙË ı· Û˘Ó‰ÚÈ¿ÛÂÈ ÙÔ ¢.™. Ù˘ ∫∂¢∫∂ Ì ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ Ù· ÔÈÎÔÓÔÌÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó ÔÈ ¢‹ÌÔÈ. “™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ı· ·ÔÊ·Û›ÛÔ˘ÌÂ Î·È ÂÌ›˜. ∂ÈÏÔÁ‹ Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∞Ú¯‹˜ Â›Ó·È Ó· ÏËÚÒÓÔÓÙ·È ÚÒÙ· ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ Î·È ÔÈ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈΤ˜ ÂÈÛÊÔÚ¤˜. √ ¢‹ÌÔ˜ μfiÏÔ˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È ˘ÂÚ¯Úˆ̤ÓÔ˜ ÁÈ· Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ Û ÛÙ¿ÛË ÏËڈ̋˜”, Û˘ÌÏ‹ÚˆÛÂ Ô ›‰ÈÔ˜.

√È ·Ï‹ÚˆÙÔÈ ÛÙÔÓ ∫·ÏÏÈÙ¯ÓÈÎfi

ÚÔ˘Û›· ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÛÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ·ÔÙÂÏ› ‡ÛÙ·ÙË Ï‡ÛË. ∂›Ì·ÛÙ ‰˘fiÌÈÛÈ Ì‹Ó˜ ·Ï‹ÚˆÙÔ˘ Î·È ·‡ÚÈÔ (Û.Û. Û‹ÌÂÚ·) ÎÈÓ‰˘Ó‡ÂÈ Ó· ¯·ı› Î·È Ô ‰È·Î·ÓÔÓÈÛÌfi˜ Ì ÙÔ π∫∞ ÁÈ· ÙȘ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈΤ˜ ÂÈÛÊÔÚ¤˜. √ ∫·ÏÏÈÙ¯ÓÈÎfi˜ √ÚÁ·ÓÈÛÌfi˜ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ˘fi ηٿÚÚ¢ÛË Î·È Ú¤ÂÈ ÂÈÙ¤ÏÔ˘˜ Ó· Ì¿ıÔ˘Ì ÁÈ· ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ ÙÔ˘ ∫·ÏÏÈÙ¯ÓÈÎÔ‡ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡”. ∞·ÓÙÒÓÙ·˜ Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ μfiÏÔ˘ ∞Ï. μÔ‡ÏÁ·Ú˘ ÙfiÓÈÛ ˆ˜ “Ë ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ¤¯ÂÈ ¿ÓÙ· ˆ˜ ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ¿ Ù˘ ÙËÓ ÏËڈ̋ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ Î·È ÙȘ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈΤ˜ ÂÈÛÊÔÚ¤˜. ¢ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ÂÚ›ÙˆÛË Ó· ¤¯Ô˘Ì ÏÂÊÙ¿ ÛÙ· Ù·Ì›· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ Î·È Ó· ¤¯Ô˘Ì ·Ï‹ÚˆÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙Ô̤ÓÔ˘˜. ªÂÙ¿ ÙË Û˘Ó‰ڛ·ÛË Ù˘ ∫∂¢∫∂ ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ¶¤ÌÙË, ı· Û˘Ó‰ÚÈ¿ÛÔ˘Ì ÂÎ Ó¤Ô˘ ÁÈ· Ó· ·ÔÊ·Û›ÛÔ˘Ì ÙÈ Ì¤ÏÏÂÈ ÁÂÓ¤Ûı·È”.

Ÿˆ˜ ÚԷӷʤÚıËÎÂ, ÛÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ μfiÏÔ˘, ·Ú·‚Ú¤ıËÎ·Ó Î·È ÂÚÁ·˙fi-

ÌÂÓÔÈ ÛÙÔÓ ∫·ÏÏÈÙ¯ÓÈÎfi √ÚÁ·ÓÈÛÌfi, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó ·Ï‹ÚˆÙÔÈ Â› ‰˘Ô Ì‹Ó˜, ÂÓÒ ‰ÂÓ ÙÔ˘˜ ¤¯ÂÈ Î·Ù·‚ÏËı› Î·È ÙÔ Â›‰ÔÌ· ·‰Â›·˜. ∏ Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ∂ÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÙÔ˘ ∫·ÏÏÈÙ¯ÓÈÎÔ‡ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ Î. ∫·ÏÏÈfiË ∞ÁÚ·ÊÈÒÙÔ˘ ·Ú¤‰ˆÛ „‹ÊÈÛÌ· ÛÙÔ ÚÔ‰ÚÂ›Ô ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘, ÛÙÔ ÔÔ›Ô ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ ÙÔÓ›˙ÂÙ·È ˆ˜ “Ô ¢‹ÌÔ˜ μfiÏÔ˘ ¯ÚˆÛÙ¿ ÛÙËÓ ∫ÔÈÓˆÊÂÏ‹ ∂ȯ›ÚËÛË ÂÚ›Ô˘ 800.000 ¢ÚÒ. ∞Ó ÙÔ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËı¤Ó ˙‹ÙËÌ· ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÌÈ· ıÂÙÈ΋ ÂͤÏÈÍË, Ì ÌÂÁ¿ÏË Ì·˜ χË ı· ·Ó·ÁηÛÙԇ̠ӷ οÓÔ˘Ì ·ÁˆÁ‹ ÚÔ˜ ÙÔ ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘, ÁÈ· Ó· ‰ÈÂΉÈ΋ÛÔ˘Ì ٷ ¯Ú‹Ì·Ù· Ô˘ ÔÊ›ÏÔÓÙ·È ÛÙËÓ ∂ȯ›ÚËÛË, ‰ÈfiÙÈ ÂÎÙÂÏԇ̠¤ÚÁÔ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ Î·È ÌfiÓÔ. ªÂÙ¿ ı· Á›ÓÂÈ Â›Û¯ÂÛË ÂÚÁ·Û›·˜ ·fi ̤ÚÔ˘˜ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÚÔ˜ ÙË ¢ËÌÔÙÈ΋ ∂ȯ›ÚËÛË”. ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ Ë Î. ∞ÁÚ·ÊÈÒÙÔ˘ ·Ó¤ÊÂÚ ˆ˜ “Ë ·-

∏ Δ∂¢∫ ı· ˙ËÙ‹ÛÂÈ ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ¯ÚËÌ¿ÙˆÓ ·fi ÙȘ ÂÚÈÎÔ¤˜ ∫∞¶ Î·È ™∞Δ∞

√ÈÎÔÓÔÌÈ΋ «·ÛÊ˘Í›·» ÁÈ· fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ¢‹ÌÔ˘˜ ¢ÂÓ ÚÔˆıÔ‡Ó ¤ÚÁ·, ‰ÂÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›˙Ô˘Ó ˘Ô‰Ô̤˜ Î·È Ì ‰˘ÛÎÔÏ›· ÏËÚÒÓÔ˘Ó ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜, ÂÓÒ ‰ËÏÒÓÔ˘Ó fiÙÈ Ù· ¢Ë̷گ›· Â›Ó·È ¤Ó· ‚‹Ì· ÚÈÓ ÙÔ ÏԢΤÙÔ. √È ¢‹Ì·Ú¯ÔÈ Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙ· Úfiı˘Ú· Ù˘ ·ÂÏÈÛ›·˜, Ì ÙÔ˘˜ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡˜ ΔÔÈ΋˜ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ Ó· ÌËÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·ÓÙ·ÔÎÚÈıÔ‡Ó ÛÙ· ·˘ÙÔÓfiËÙ·. ™ÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ Û˘Ó‰ڛ·ÛË Ù˘ ΔÔÈ΋˜ ŒÓˆÛ˘ ¢‹ÌˆÓ Î·È ∫ÔÈÓÔÙ‹ÙˆÓ Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠÂÓ fi„ÂÈ Ù˘ Û‡Û΄˘ Ô˘ ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›˙ÂÙ·È ÛÙËÓ ∫∂¢∫∂ ÁÈ· Ù· ÔÈÎÔÓÔÌÈο ÙˆÓ √ÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ ΔÔÈ΋˜ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘, ·ÔÊ·Û›ÛÙËΠӷ ˙ËÙËı› ·fi ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË Ó· ÂÈÛÙÚ¤„ÂÈ Ù· ¯Ú‹Ì·Ù· Ô˘ ÂÚȤÎÔ„Â ·fi ÙÔ˘˜ ∫ÂÓÙÚÈÎÔ‡˜ ∞˘ÙÔÙÂÏ›˜ ¶fiÚÔ˘˜ Î·È ÙË ™∞Δ∞, ÒÛÙ ӷ ηٷÛÙ› ‰˘Ó·Ù‹ Ë ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙˆÓ ¢‹ÌˆÓ ̤¯ÚÈ ÙÔ ¢ÂΤ̂ÚÈÔ. “Δ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ì οı ¿ÏÏÔ ·Ú¿ ·ÌÂÏËÙ¤· Â›Ó·È Î·È ‰ÂÓ ÌÔÚԇ̠ӷ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ì”, ‰‹ÏˆÛ ¯ı˜ Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ Δ∂¢∫ Î. ∞. ∞Ú¤ı·˜. √ ›‰ÈÔ˜ ÛËÌ›ˆÛ fiÙÈ ÔÈ ¢‹ÌÔÈ ÌÂÙ¿ ÙȘ ÂÚÈÎÔ¤˜ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÏËÚÒÛÔ˘Ó ÙȘ ¿ÁȘ ·Ó¿ÁΘ ÙÔ˘˜ Î·È ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó

ÛÔ‚·Ú¿ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÂÈ‚›ˆÛ˘. “ΔÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ Ú¤ÂÈ Ó· ‰ÂÛÌ¢Ù› fiÙÈ ı· ηχ„ÂÈ ¿ÁȘ ·Ó¿ÁΘ ÙˆÓ ¢‹ÌˆÓ ̤¯ÚÈ ÙÔ ¢ÂΤ̂ÚÈÔ. ∂Ì›˜ Ú¤ÂÈ Ó· ÂÎÊÚ¿ÛÔ˘Ì ÛÙËÓ ∫∂¢∫∂ ÙȘ ·ÓËÛ˘¯›Â˜ Ì·˜ ÁÈ· fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ¢‹ÌÔ˘˜”, ÙfiÓÈÛÂ. √ ÂÎÚfiÛˆÔ˜ Ù˘ Ì›˙ÔÓÔ˜ ÌÂÈÔ„ËÊ›·˜ Î. μ·Û. ∫ÔÓÙÔÚ›˙Ô˜ Â¤ÌÂÈÓ ˆ˜ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË Ú¤ÂÈ ¿ÌÂÛ· Ó· ‰ÒÛÂÈ ¤ÎÙ·ÎÙË

ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÂÓ›Û¯˘ÛË ÛÙÔ˘˜ ¢‹ÌÔ˘˜ ÁÈ· Ó· ÌÔÚ¤ÛÔ˘Ó Ó· ÂÈ‚ÈÒÛÔ˘Ó. “∂›Ó·È ·‰‡Ó·ÙÔÓ ϤÔÓ Ó· ηχ„Ô˘Ó ÔÈ ¢‹ÌÔÈ ·ÓÂÏ·ÛÙÈΤ˜ ‰·¿Ó˜, fiˆ˜ ¿ÁÈ· ¤ÍÔ‰· Î·È ÏËڈ̤˜ ÚÔÛˆÈÎÔ‡. ¢ÂÓ Û˘˙ËÙ¿Ì ӷ ‰ÔıÔ‡Ó ¯Ú‹Ì·Ù· ÁÈ· Ó· Á›ÓÔ˘Ó ¤ÚÁ·. ∞˘Ù¿ Ì ÙȘ ÂÚÈÎÔ¤˜ Ù· ¤¯Ô˘Ì Í¯¿ÛÂÈ. ¶Ú¤ÂÈ fï˜ Ó· ‰Ôı› ÂÓ›Û¯˘ÛË ÁÈ· Ó· ÌÔÚ¤ÛÔ˘Ó Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó ÔÈ ¢‹ÌÔÈ

∫·˘Á¿˜ ¿Óˆ ·fi ÙËÓ... Ù¤ÓÙ· Ù˘ «∞ÚÁÔ‡˜»


M·ÁÓËÛ›· 16 ∏ ƒÔ‰Ô‡Ï· ∑‹ÛË ÁÈ· ÙȘ ‚·Ì‚·ÎÔηÏÏȤÚÁÂȘ ∞¡∞º√ƒ∞ η٤ıÂÛ ÛÙË μÔ˘Ï‹ Ë

∞ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ Ù˘ μÔ˘Ï‹˜ Î·È ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ª·ÁÓËÛ›·˜ ƒÔ‰Ô‡Ï· ∑‹ÛË, ÚÔ˜ ÙËÓ ˘Ô˘ÚÁfi ∞ÁÚÔÙÈ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ Î·È ΔÚÔÊ›ÌˆÓ Î· ∫·ÙÂÚ›Ó· ª·Ù˙ÂÏ‹, ‰È·‚È‚¿˙ÔÓÙ¿˜ Ù˘ Û¯ÂÙÈÎfi ˘fiÌÓËÌ· Ù˘ ¡Ô̷گȷ΋˜ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜, Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔ ˙‹ÙËÌ· ÙˆÓ ˙ËÌÈÒÓ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÚÔÎÏËı› Û ‚·Ì‚·ÎÔηÏÏȤÚÁÂȘ ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÂÍ·ÈÙ›·˜ Ù˘ ÚÔÛ‚ÔÏ‹˜ ÙÔ˘˜ ·fi ÙÔ Ú¿ÛÈÓÔ ÛÎÔ˘Ï‹ÎÈ. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ Û¯ÂÙÈÎfi ˘fiÌÓËÌ·, ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· ·Ú·ÙËÚÂ›Ù·È ÌÂÁ¿Ï˘ Îϛ̷η˜ ¤Í·ÚÛË Ù˘ ÚÔÛ‚ÔÏ‹˜ ‚·Ì‚·ÎÔÊ˘ÙÂÈÒÓ ·fi ÙÔ Ú¿ÛÈÓÔ ÛÎÔ˘Ï‹ÎÈ. ΔÔ Úfi‚ÏËÌ· ÂÓÙÔ›˙ÂÙ·È È‰È·›ÙÂÚ· ÛÙȘ ÂÚÈÔ¯¤˜ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ Î·È ™Ô‡Ú˘, ÛÙȘ Ôԛ˜ ÂÎÙÈÌ¿Ù·È fiÙÈ Â› Û˘ÓfiÏÔ˘ 28.665 ÛÙÚÂÌÌ¿ÙˆÓ Î·ÏÏÈÂÚÁ‹ÛÈÌˆÓ ÂÎÙ¿ÛÂˆÓ ÙÔ 80% ÂÚ›Ô˘ ¤¯ÂÈ ÚÔÛ‚ÏËı› Û ÔÛÔÛÙfi Ù˘ ٿ͈˜ 30% Ì 70%. ™ÙȘ ˘fiÏÔÈ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡, Û ۇÓÔÏÔ 56.500 ÛÙÚÂÌÌ¿ÙˆÓ ‚·Ì‚·ÎÔηÏÏȤÚÁÂÈ·˜ Ë ÚÔÛ‚ÔÏ‹ ·ÁÁ›˙ÂÈ ÙÔ 20% Ì 40%. √È Û˘Ó¤ÂȘ Ì›·˜ Ù¤ÙÔÈ·˜ ÂͤÏÈ͢ ÌÔÚ› Ó· Â›Ó·È Î·Ù·ÛÙÚÔÊÈΤ˜ ÁÈ· ÙÔ ÂÈÛfi‰ËÌ· ÙˆÓ ·Ú·ÁˆÁÒÓ, ˆ˜ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ù˘ Û˘ÓÂ·ÎfiÏÔ˘ı˘ Ì›ˆÛ˘ Ù˘ ÂÌÔÚÈ΋˜ ·Í›·˜ ÙÔ˘ ‚·Ì‚·ÎÈÔ‡ Ô˘ ı· ·Ú·‰Ôı›, ÂÓÒ ¤ÓÙÔÓÔ˜ Â›Ó·È Ô Î›Ó‰˘ÓÔ˜ ÁÈ· ÌË Î·Ù·‚ÔÏ‹ Ù˘ Û˘Ó‰Â‰Â̤Ó˘ ÂÓ›Û¯˘Û˘, ÂÊfiÛÔÓ ‰ÂÓ Î·Ù·ÛÙ› ‰˘Ó·Ù‹ Ë ·Ú¿‰ÔÛË Ù˘ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓ˘ ÔÛfiÙËÙ·˜ ‚·Ì‚·ÎÈÔ‡ ·Ó¿ ÛÙÚ¤ÌÌ· ηÏÏȤÚÁÂÈ·˜. ø˜ ÂÎ ÙÔ‡ÙÔ˘, ˙ËÙÂ›Ù·È ·fi ÙËÓ ·ÚÌfi‰È· ˘Ô˘ÚÁfi Ó· ÚԂ› Û fiϘ ÙȘ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓ˜ ÂÓ¤ÚÁÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÙÔ˘ Ê·ÈÓÔ̤ÓÔ˘.

√ £·Ó¿Û˘ ¡¿ÎÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ ˘Ô‚¿ıÌÈÛË Û¯ÔÏ›ˆÓ √ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ª·ÁÓËÛ›·˜ Ù˘ ¡¤·˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ £·Ó¿Û˘ ¡¿ÎÔ˜ η٤ıÂÛÂ, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ ÎÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈÎÔ‡ ÂϤÁ¯Ô˘, ∂ÚÒÙËÛË ÚÔ˜ ÙËÓ ˘Ô˘ÚÁfi ¶·È‰Â›·˜, ‰È¿ μ›Ô˘ ª¿ıËÛ˘ Î·È £ÚËÛÎÂ˘Ì¿ÙˆÓ ÕÓÓ· ¢ÈÌ·ÓÙÔÔ‡ÏÔ˘, Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ÂȯÂÈÚÔ‡ÌÂÓË ·fi ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ˘Ô‚¿ıÌÈÛË ¤ÓÙ ‰ËÌÔÙÈÎÒÓ Û¯ÔÏ›ˆÓ ÛÙÔ ¡ÔÌfi ª·ÁÓËÛ›·˜. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ fiˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ÛÙËÓ ÂÚÒÙËÛ‹ ÙÔ˘ Ô Î. ¡¿ÎÔ˜ Â›ÎÂÈÙ·È ÙÚÔÔÔ›ËÛË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎÒÓ ÙÌËÌ¿ÙˆÓ Ô˘ Ô‰ËÁ› Û ˘Ô‚¿ıÌÈÛË ÙˆÓ ÙÂÙÚ·ı¤ÛÈˆÓ ‰ËÌÔÙÈÎÒÓ Û¯ÔÏ›ˆÓ ª·ÎÚ˘Ú¿¯Ë˜, ΔÚÈÎÂÚ›Ô˘, ∞Á›Ô˘ °ÂˆÚÁ›Ô˘ ºÂÚÒÓ, ∞¯ÈÏÏ›Ԣ Î·È ∞Á›ˆÓ £ÂÔ‰ÒÚˆÓ. ∫·Ù¿ ÙË Û¯Â‰È·˙fiÌÂÓË ˘Ô‚¿ıÌÈÛË ÙˆÓ ·Ú·¿Óˆ Û¯ÔÏ›ˆÓ ı· ηٷÚÁËı› Ë ı¤ÛË ÂÓfi˜ ‰·ÛοÏÔ˘ Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ·fi ÙÂÙÚ·ı¤ÛÈ· Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó ÛÙÔ ÂÍ‹˜ ˆ˜ ÙÚÈı¤ÛÈ· Î·È Û˘Ó¿Ì· Ë ı¤ÛË ÙÔ˘ ‰È¢ı˘ÓÙ‹ Ô˘ ˆ˜ ÙÂÙÚ·ı¤ÛÈ· ›¯·Ó ·˘Ù¿ Ù· Û¯ÔÏ›·. √È Û¯Â‰È·˙fiÌÂÓ˜ ·ÏÏ·Á¤˜, fiˆ˜ Â›Ó·È ÂfiÌÂÓÔ, ı· Ô‰ËÁ‹ÛÔ˘Ó Û ¯·ÌËÏfiÙÂÚ˘ ÔÈfiÙËÙ·˜ ÂÎ·›‰Â˘ÛË ÁÈ· ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ Û¯ÔÏ›ˆÓ, ÂÓÒ ·Ú¿ÏÏËÏ· ı· ˘Ô‚·ıÌ›ÛÔ˘Ó ÙȘ Û¯ÔÏÈΤ˜ ÌÔÓ¿‰Â˜ Ô˘ Û ÔÚÂÈÓ¤˜ ‹ ‰˘ÛÚfiÛÈÙ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜, fiˆ˜ Â›Ó·È Ù· ˆ˜ ¿Óˆ ¯ˆÚÈ¿, ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ˙ˆÓÙ·ÓÔ‡˜ ˘Ú‹Ó˜ ÂÎ·›‰Â˘Û˘ Î·È ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡. ∫·Ù¿ ÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ Ù· Û¯ÔÏ›· ÛÙȘ ÔÚÂÈÓ¤˜ ‹ ·ÔÌ·ÎÚ˘Ṳ̂Ó˜ ·fi ÙȘ fiÏÂȘ ÂÚÈÔ¯¤˜, ¤¯Ô˘Ó ·Ó·Ù˘¯ı› ˆ˜ ¤Ó· ̤ÛÔ ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡, ·ÏÏ¿ Î·È ÂÓfiÙËÙ·˜ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ Î·ÙÔ›ÎˆÓ Ì¤Ûˆ ÚˆÙÔ‚Ô˘ÏÈÒÓ Î·È ‰Ú¿ÛÂˆÓ ÙÔ˘˜. ∂›Ó·È ȉȷ›ÙÂÚ· ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô ÙÔ˘ 21Ô˘ ·ÈÒÓ· Ó· Â›Ó·È ‰˘Ó·ÌÈÎfi Î·È ÂÓÈÛ¯˘Ì¤ÓÔ fi¯È ÌfiÓÔ ÛÙ· ·ÛÙÈο ΤÓÙÚ· Î·È ÛÙȘ ÌÂÁ¿Ï˜ fiÏÂȘ, ·ÏÏ¿ Û ÔÏfiÎÏËÚË ÙËÓ ÂÈÎÚ¿ÙÂÈ· ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙ÔÓÙ·˜ ›Û˜ ¢ηÈڛ˜ Ì¿ıËÛ˘ Î·È ÂÎ·›‰Â˘Û˘ Û fiÏÔ˘˜ ·ÓÂÍ·ÈÚ¤Ùˆ˜ ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ ›Ù ·˘ÙÔ› ηÙÔÈÎÔ‡Ó Û ̛· fiÏË Â›Ù ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ÛÙËÓ ÔÚÂÈÓ‹ ª·ÎÚ˘Ú¿¯Ë.

ΔƒπΔ∏ 31 ∞À°√À™Δ√À 2010

24ˆÚË ·Ô¯‹ ¤¯Ô˘Ó Û‹ÌÂÚ· ÔÈ ··Û¯ÔÏÔ‡ÌÂÓÔÈ Ì ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· stage ÛÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô μfiÏÔ˘

™Â Â›Û¯ÂÛË ÂÚÁ·Û›·˜ ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ÛÙÔ ∂∫∞μ ÁÈ· ·Ï‹ÚˆÙ· ‰Â‰Ô˘ÏÂ˘Ì¤Ó·

 Â›Û¯ÂÛË ÂÚÁ·Û›·˜ ı· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó ·fi ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ¢Â˘Ù¤Ú· 6 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ÛÙÔ ∂∫∞μ μfiÏÔ˘ ‰È·Ì·ÚÙ˘ÚfiÌÂÓÔÈ ÁÈ· ÙË ÌË Î·Ù·‚ÔÏ‹ ÙˆÓ ‰Â‰Ô˘ÏÂ˘Ì¤ÓˆÓ ÙÔ˘˜, Ô˘ ÁÈ· ÙÔÓ Î·ı¤Ó· ·ÁÁ›˙Ô˘Ó ÂÚ›Ô˘ Ù· 1.000 ¢ÚÒ. ∂›Û˘ η̛· ÚfiÛÏË„Ë ‰ÂÓ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· Á›ÓÂÈ Ì¤Û· ÛÙÔ 2010 ÛÙÔ ∂∫∞μ. ™ÙÔ ÌÂٷ͇ Û 24ˆÚË ·Ô¯‹ ·fi Ù· ηı‹ÎÔÓÙ¿ ÙÔ˘˜ ÚÔ¯ˆÚÔ‡Ó Û‹ÌÂÚ· ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ Ì¤Ûˆ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ stage ÛÙÔ “∞¯ÈÏÏÔÔ‡ÏÂÈÔ” .

ƒÂÔÚÙ¿˙: ºøΔ∏™ ™¶∞¡√™

ΔÔ ÚÔ‰ÚÂ›Ô ÙÔ˘ ÙÔÈÎÔ‡ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ Û˘Ó·ÓÙ‹ıËΠ¯ı˜ Ì ÙÔ ‰È¢ı˘ÓÙ‹ ÙÔ˘ ∂∫∞μ Û ·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎfi Â›Â‰Ô Î. ¶··ÁÁÂÏ‹, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ˘¿ÚÍÂÈ ÌÈ· ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÙÔ˘ ÚÔ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜. ∞ÔÙ¤ÏÂÛÌ· fï˜ ‰ÂÓ ˘‹ÚÍÂ, ηıÒ˜ Ô ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ ÙÔ˘˜ ·Ó¤ÊÂÚ fiÙÈ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ÎÔÓ‰‡ÏÈ ÁÈ· ÙËÓ ÏËڈ̋ ÙˆÓ ‰È·ÛˆÛÙÒÓ Î·È ÙˆÓ ˘fiÏÔÈˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÛÙÔ ∂∫∞μ. “ªÂÙ¿ ·fi ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂͤÏÈÍË ·ÔÊ·Û›Û·Ì ӷ ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ì ÛÙËÓ Â’ ·fiÚÈÛÙÔÓ Â›Û¯ÂÛË ÂÚÁ·Û›·˜ ·fi ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ¢Â˘Ù¤Ú· 6 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘. ◊‰Ë οӷÌ ÙȘ ··Ú·›ÙËÙ˜ ‰È·‰Èηۛ˜ Î·È ı· ÍÂÎÈÓ‹ÛÔ˘Ì ÙËÓ ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛË, ÂÎÙfi˜ Î·È ·Ó ˘¿ÚÍÂÈ Î¿ÔÈ· ıÂÙÈ΋ ÂͤÏÈÍË Î·È ÏËÚˆıÔ‡ÌÂ, ÔfiÙÂ Î·È ı· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÔ˘Ì ÙËÓ Â›Û¯ÂÛË” ÙfiÓÈÛÂ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÙÔÈÎÔ‡ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ Î. ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ ¢·ÚÈÒÙ˘. √ ›‰ÈÔ˜ ÚfiÛıÂÛ ˆ˜ Ë ÔÏÈÙ›· ÔÊ›ÏÂÈ ÛÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ ÙÔ˘ ∂∫∞μ Ù· ÂÎÙfi˜ ¤‰Ú·˜ ·fi ÙÔÓ √ÎÙÒ‚ÚÈÔ ÙÔ˘ 2009, ηıÒ˜ Î·È Ù· ¯Ú‹Ì·Ù· ·fi Ù· Ó˘¯ÙÂÚÈÓ¿, ÙËÓ ÂÚÁ·Û›· ÙÔ ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ Î·È ÙȘ Â›ÛË̘ ·ÚÁ›Â˜, ÁÈ· Ù· ÔÔ›· ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÏËÚˆı› ·fi ÙÔÓ ∞Ú›ÏÈÔ Î·È ÌÂÙ¿. ™Â ÁÂÓÈΤ˜ ÁÚ·Ì̤˜ ÛÙÔÓ Î¿ı ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ ÔÊ›ÏÔÓÙ·È ÂÚ›Ô˘ 1.000 ¢ÚÒ. ∏ ·Ô˙ËÌ›ˆÛË ÁÈ· ÙË Ó˘¯ÙÂÚÈÓ‹ ‚¿Ú‰È· Â›Ó·È Á‡Úˆ ÛÙ· ‰¤Î· ¢ÚÒ. ∞Ó Î¿ÔÈÔ˜ ‰Ô˘Ï¤„ÂÈ Ó‡¯Ù· ¤ÓÙÂ-¤ÍÈ ÊÔÚ¤˜ ÙÔ Ì‹Ó·, ·Ì¤Ûˆ˜

Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÓÔÓÙ·È 60 ¢ÚÒ. “∂›Ó·È ¯Ú‹Ì·Ù· Ô˘ ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ Ù· ¤¯Ô˘Ó ˘ÔÏÔÁ›ÛÂÈ ÁÈ· Ó· ηχ„Ô˘Ó ÙȘ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ ÙÔ˘˜, ÙÒÚ· Ô˘ ÍÂÎÈÓ¿ÂÈ ÙÔ ÊıÈÓfiˆÚÔ Î·È ÔÈ ·Ó¿ÁΘ ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· Ì ٷ ÊÚÔÓÙÈÛÙ‹ÚÈ· ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ ·˘Í¿ÓÔ˘Ó. ΔÔ Úfi‚ÏËÌ· ·ÊÔÚ¿ ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ ÛÙÔ ∂∫∞μ ·ÓÂÏÏ·‰Èο” ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛÂ. ∞˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ù· ÎÂÓ¿ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÛÙÔ ∂∫∞μ μfiÏÔ˘ ·ÁÁ›˙Ô˘Ó Ù· ‰Âη¤ÓÙ ÂÚ›Ô˘. Ÿˆ˜ Ê¿ÓËΠfï˜ ·fi ÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ Û˘Ó¿ÓÙËÛË, ‰ÂÓ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· Á›ÓÂÈ Î¿ÔÈ· ÚfiÛÏË„Ë ÂÚÁ·˙Ô̤ÓÔ˘ ÛÙÔ ∂∫∞μ ̤۷ ÛÙÔ 2010, Ô‡Ù οÔÈ· ÌÂÙ¿ıÂÛË. “°È· ÙÔ ˘fiÏÔÈÔ ‰È¿ÛÙËÌ· ı· ÔÚ¢Ùԇ̠fiˆ˜ ›̷ÛÙ ˆ˜ ÚÔ˜ ÙÔÓ ·ÚÈıÌfi ÙÔ˘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡” ÙfiÓÈÛÂ Ô Î. ¢·ÚÈÒÙ˘. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· Û‹ÌÂÚ· ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÛÙË §¿ÚÈÛ· Ë Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÙˆÓ ÚÔ‰Ú›ˆÓ ÙˆÓ ¤ÓÙ ÂÓÒÛÂˆÓ ÓÔÛÔÎÔÌÂÈ·ÎÒÓ ÁÈ·ÙÚÒÓ Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Ì ·ÔÎÏÂÈÛÙÈÎfi ı¤Ì· Û˘˙‹ÙËÛ˘ ÙÔ Â›‰ÔÌ· ÂÊË̤Ú¢-

Û˘ Ô˘ Ù›ıÂÙ·È Û ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ·fi ÙËÓ 1Ë ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ Î·È Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ÔÔ›Ô ÔÈ ÁÈ·ÙÚÔ› ı· Ú¤ÂÈ ˘Ô¯ÚˆÙÈο Ó· οÓÔ˘Ó ÂÙ¿ ÂÊËÌÂڛ˜ ÙÔ Ì‹Ó· Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·˜ ÂÚ›Ô˘ 800-1.000 ¢ÚÒ ˆ˜ ηı·Ú¤˜ ·Ô‰Ô¯¤˜ ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙË ‚·ıÌ›‰· ÙÔ˘ ηıÂÓfi˜. ∏ ÂÎÙ›ÌËÛË ÙˆÓ ÁÈ·ÙÚÒÓ Â›Ó·È ˆ˜ ̤¯ÚÈ Ù· ̤۷ ÙÔ˘ Ì‹Ó· ı· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËı› Úfi‚ÏËÌ· Ì ÙȘ ÂÊËÌÂڛ˜.

∞Ô¯‹ ™Â 24ˆÚË ·Ô¯‹ ı· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó Û‹ÌÂÚ· ÔÈ 25 ÂÚ›Ô˘ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ÙˆÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ stage ÛÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô μfiÏÔ˘. ªÂÙ¿ ÙËÓ ·fiÊ·ÛË Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ fiÙÈ ‰ÂÓ ı· ·Ó·ÓˆıÔ‡Ó Û˘Ì‚¿ÛÂȘ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ stage Û ‰ËÌfiÛÈÔ˘˜ ÊÔÚ›˜, ÂÚ›Ô˘ 25 ¿ÙÔÌ· ·Ô¯ÒÚËÛ·Ó ·fi ÙÔ “∞¯ÈÏÏÔÔ‡ÏÂÈÔ” , ·ÊÔ‡ ¤ÏËÍÂ Ë Û‡Ì‚·Û‹ ÙÔ˘˜. √È ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ‰È·Ì·ÚÙ‡ÚÔÓÙ·È, ÁÈ·Ù›, fiˆ˜ ˘ÔÛÙËÚ›˙Ô˘Ó, Ë ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ ¡ÔÛÔÎÔ-

Ì›Ԣ ÙÔ˘˜ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ Ì ·‰È·ÊÔÚ›·, ÌÔÏÔÓfiÙÈ Â›Ó·È Î·È ·˘ÙÔ› ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ Ô˘ ÚÔÛʤÚÔ˘Ó ˘ËÚÂۛ˜. ∞˘Ùfi ¿ÏψÛÙ ʿÓËΠÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ Ë̤Ú˜ Î·È ÛÙÔ ΔÌ‹Ì· ∞ÈÌÔÏË„ÈÒÓ ÙˆÓ Â͈ÙÂÚÈÎÒÓ È·ÙÚ›ˆÓ Ô˘ ˘ÔÏÂÈÙÔ‡ÚÁËÛ ÛÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ· 23-27 ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ ÏfiÁˆ ·Ô˘Û›·˜ ÙˆÓ stagers. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ¤Ó· ΔÌ‹Ì· Ô˘ ηχÙÂÙ·È ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο ·fi ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ ·˘Ù‹˜ Ù˘ ηÙËÁÔÚ›·˜. ΔÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ù˘ ·Ô˘Û›·˜ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ‹Ù·Ó Ë Î·ı˘ÛÙ¤ÚËÛË ÛÙÔ ÎÏ›ÛÈÌÔ ÙˆÓ Ú·ÓÙ‚ԇ. ΔÔ ı¤Ì· ÙˆÓ stage Â·Ó¤Ú¯ÂÙ·È ÛÙËÓ ÂÈηÈÚfiÙËÙ·, ηıÒ˜ Â›ÎÂÈÙ·È Ë ÔÏÔ̤ÏÂÈ· ÙÔ˘ ∞Ú›Ԣ ¶¿ÁÔ˘. “ªÂ ·˘Ù‹ ÙË ‰›ÎË ‰È·Ê·›ÓÂÙ·È ¤Ó· ·Ú¿ı˘ÚÔ ÂÏ›‰·˜ ÁÈ· ÂÌ¿˜ ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ Ì ÚfiÁÚ·ÌÌ· stage. ∂Ì›˜ ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ıԇ̠ӷ ‚ÚÈÛÎfiÌ·ÛÙ ÛÙȘ ˘ËÚÂۛ˜ Ì·˜ Î·È Ó· ÚÔÛʤÚÔ˘Ì ¤ÚÁÔ ˆ˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ Î·È fi¯È ˆ˜ Ì·ıËÙ¢fiÌÂÓÔÈ, fiˆ˜ Ì·˜ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙Ô˘Ó” ÙÔÓ›˙ÂÈ Û ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ Ù˘ Ë Û˘ÓÙÔÓÈÛÙÈ΋ ÂÈÙÚÔ‹ stage ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ μfiÏÔ˘. √È ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ÂÈÛËÌ·›ÓÔ˘Ó fiÙÈ ¤Ó·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÊÔÚ›˜ Ô˘ ··Û¯ÔÏÔ‡Ó ÔÏÏ¿ ¿ÙÔÌ· Ì ·˘Ùfi ÙÔ Î·ıÂÛÙÒ˜, Â›Ó·È ÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô μfiÏÔ˘. √È ÎÏÈÓÈΤ˜, ÙÔ ÙÌ‹Ì· ÂÂÈÁfiÓÙˆÓ ÂÚÈÛÙ·ÙÈÎÒÓ, fiˆ˜ Ê˘ÛÈο Î·È Ù· ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈ·, Â·Ó‰ÚÒÓÔÓÙ·È ·fi stagers. ∂›Ó·È ÂÈÚˆÓÈÎfi Û ¤Ó·Ó ¢·›ÛıËÙÔ ÙÔ̤·, fiˆ˜ Ë ˘Á›·, Ó· ηχÙÂÙ·È ·fi Ù¤ÙÔÈÔ˘ ›‰Ô˘˜ Û˘Ì‚¿ÛÂȘ. ŸÏÔÈ ÂÌ›˜ ÚÔÛʤÚÔ˘Ì ÙȘ ›‰È˜ ˘ËÚÂۛ˜ Ì ¤Ó· ÌfiÓÈÌÔ

˘¿ÏÏËÏÔ Î·È ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ ÚÔÛʤÚÔ˘Ì ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ·. ¶·ÚfiÏ· ·˘Ù¿ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ÂÌ̤ÓÂÈ ÛÙȘ ·ÔÊ¿ÛÂȘ Ù˘, Ì·˜ ÂÚÈıˆÚÈÔÔÈ› Î·È Ì·˜ ηٷٿÛÛÂÈ ÛÙÔ˘˜ ÌÂÏÏÔÓÙÈÎÔ‡˜ ¿ÓÂÚÁÔ˘˜, fiÔ˘ ÙÔ˘˜ ¤¯Ô˘Ó ·Ê·ÈÚ¤ÛÂÈ Î¿ı ÂÏ›‰· ÁÈ· ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ” . √È 25 ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ stage ı· ·¤¯Ô˘Ó ·‡ÚÈÔ fiÏË ÙËÓ Ë̤ڷ ·fi Ù· ηı‹ÎÔÓÙ¿ ÙÔ˘˜, ÂÂȉ‹ “Ë Î·ÈÓÔ‡ÚÈ· ‰ÈÔ›ÎËÛË ·Ú·‚ϤÂÈ ÙȘ ˘ËÚÂۛ˜ Ô˘ ÚÔÛʤÚÔ˘Ó” . Ÿˆ˜ ÙÔÓ›˙ÂÙ·È ÛÙËÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ù˘ Û˘ÓÙÔÓÈÛÙÈ΋˜ ÂÈÙÚÔ‹˜ ,“ÙËÓ ›‰È· ÁÚ·ÌÌ‹ ·ÎÔÏÔ˘ı› Î·È Ë Î·ÈÓÔ‡ÚÈ· ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ Î·È ÂÓÒ ÁÓˆÚ›˙ÂÈ ÙȘ ˘ËÚÂۛ˜ Ô˘ ÚÔÛʤÚÔ˘ÌÂ, ·Ï¿ ÙȘ ·Ú·‚ϤÂÈ. ∞ÔÙÂÏ› ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Ë ‰ÈÔ›ÎËÛË ¤¯ÂÈ ··ÈÙ‹ÛÂȘ ·fi ÙÔ˘˜ stagers, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ı¤ÏÂÈ Ó· ¤¯ÂÈ Î·Ì›· ˘Ô¯Ú¤ˆÛË ·¤Ó·ÓÙ› Ì·˜. ∏ Û˘ÓÙÔÓÈÛÙÈ΋ ÂÈÙÚÔ‹ ÙˆÓ stagers ÙÔ˘ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ ÚÔÛ¿ıËÛ Â·ÓÂÈÏËÌ̤ӷ Ó· Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂÈ ÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË, ·ÏÏ¿ ·ÚÓ‹ıËΠηÙËÁÔÚËÌ·ÙÈο Ó· Ì·˜ ‰Â¯Ù›. ªÂ ÙË ÛÙ¿ÛË Ù˘ ·˘Ù‹ ‰Â›¯ÓÂÈ fiÙÈ ·‰È·ÊÔÚ› ÁÈ· ÙÔ Úfi‚ÏËÌ¿ Ì·˜ Î·È Ì·˜ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ ˆ˜ ¿ÙÔÌ· ·Ó·ÏÒÛÈÌ· ÚÔ˜ ÂÎÌÂÙ¿ÏÏ¢ÛË. ªÂ ·ÊÔÚÌ‹ ·˘Ùfi ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ ÚÔ‚·›ÓÔ˘Ì Û ÌÔÓÔ‹ÌÂÚË ·Ô¯‹ ·fi ÙËÓ ÂÚÁ·Û›· Ì·˜ ÙËÓ ΔÚ›ÙË 31 ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ 2010 ÁÈ· Ó· ·ԉ›ÍÔ˘Ì fiÙÈ ¯ˆÚ›˜ ÙËÓ ÔχÙÈÌË ‚Ô‹ıÂÈ¿ Ì·˜ ÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô ˘ÔÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›. ∞˘Ù‹ Ë Î›ÓËÛË ·ÔÙÂÏ› ÙËÓ ·Ú¯‹ ÔÏÏÒÓ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂˆÓ Ô˘ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËıÔ‡Ó ÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ ‚‰ÔÌ¿‰Â˜”.

™Â ·Ó·˙‹ÙËÛË ‰·ÛÎ¿ÏˆÓ Î·È Î·ıËÁËÙÒÓ Ù˘ ÁÏÒÛÛ·˜ Ë ¢È‡ı˘ÓÛË ¶ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ·˜

∞ÁÁÏÈο ·fi ÙËÓ ∞’ Δ¿ÍË ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ Ù‡Ô˘ ÔÏÔ‹ÌÂÚÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ∞¶√ ÙËÓ ∞’ Δ¿ÍË ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ı· Ì·ı·›ÓÔ˘Ó ÙËÓ ·ÁÁÏÈ΋ ÁÏÒÛÛ· ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜ Ô˘ ı· ÊÔÈÙ‹ÛÔ˘Ó ÛÙ· Ó¤Ô˘ Ù‡Ô˘ ÔÏÔ‹ÌÂÚ· Û¯ÔÏ›·, Ù· ÔÔ›· ÍÂÎÈÓÔ‡Ó ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘˜ ÛÙȘ 13 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘. øÛÙfiÛÔ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔÛÏËÊıÔ‡Ó ‰Ò‰Âη ηıËÁËÙ¤˜ ·ÁÁÏÈ΋˜ ÁÏÒÛÛ·˜ ÁÈ· Ó· Î·Ï˘ÊıÔ‡Ó Ù· ÎÂÓ¿ Ô˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ·˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹. ∂› Ù¿ËÙÔ˜ Ù¤ıËΠÛÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ Û‡ÛÎÂ„Ë ÙˆÓ Û¯ÔÏÈÎÒÓ Û˘Ì‚Ô‡ÏˆÓ ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ·˜ ÂÎ·›‰Â˘Û˘, ·ÚÔ˘Û›· Î·È ÙÔ˘ ‰È¢ı˘ÓÙ‹ ‰È‡ı˘ÓÛ˘ Î·È Ù˘ ÚÔ˚Ûٷ̤Ó˘ ·È‰·ÁˆÁÈ΋˜ Î·È ‰È‰·ÎÙÈ΋˜ ˘ÔÛÙ‹ÚÈ͢ Û ·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎfi Â›‰Ô, ÙÔ ı¤Ì· ÙˆÓ Ó¤Ô˘ Ù‡Ô˘ ÔÏÔ‹ÌÂÚˆÓ Û¯ÔÏ›ˆÓ. ∞fi 13 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó ÛÙÔ ¡ÔÌfi ‰Ò‰Âη (800 ·ÓÂÏÏ·‰Èο) Ù¤ÙÔÈÔ˘ ›‰Ô˘˜ ¢ËÌÔÙÈο, fiÔ˘ fiÏÔÈ ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ı· ‰È‰¿ÛÎÔÓÙ·È ˘Ô¯ÚˆÙÈο ·fi ÙȘ 8.10 ÙÔ Úˆ› ̤¯ÚÈ ÙȘ 2 ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ı· ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó Ù· Ô-

ÏÔ‹ÌÂÚ· ÙÌ‹Ì·Ù·. ª›· ·fi ÙȘ ·ÏÏ·Á¤˜ Û ·˘Ù¿ Ù· Û¯ÔÏ›· ı· Â›Ó·È Î·È Ë ‰È‰·Ûηϛ· ÙˆÓ ·ÁÁÏÈÎÒÓ ·fi ÙËÓ ∞’ Δ¿ÍË ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡. ™ÙË ‰È‡ı˘ÓÛË ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ·˜ ÂÎ·›‰Â˘Û˘ Á›ÓÔÓÙ·È ÚÔÛ¿ıÂȘ, ÒÛÙ ӷ ÂÍ·ÛÊ·ÏÈÛÙÔ‡Ó ÔÈ ÈÛÙÒÛÂȘ ‰Ò‰Âη ηıËÁËÙÚÈÒÓ ·˘Ù‹˜ Ù˘ ÂȉÈÎfiÙËÙ·˜, ÒÛÙ ӷ ÌËÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÎÂÓ¿. ™ÙÔ ÌÂٷ͇ ‰ÂÓ Ï‡ıËΠÙÔ Úfi‚ÏËÌ· Ù˘ ¤ÏÏÂȄ˘ ‰·-

ÛÎ¿ÏˆÓ ·fi ÙË ‰Â‡ÙÂÚË Ê¿ÛË ·ÔÛ¿ÛÂˆÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ ÛÙË ª·ÁÓËÛ›·, ηıÒ˜ ‹Úı·Ó 18 ‰¿ÛηÏÔÈ, ·ÏÏ¿ ¤Ê˘Á·Ó ¤ÓÙÂη ÁÈ· ¿ÏÏÔ˘˜ ÓÔÌÔ‡˜. ÕÚ· ÙÔ Î¤Ú‰Ô˜ Â›Ó·È ÌfiÏȘ ÂÙ¿ ‰¿ÛηÏÔÈ, Ì ٷ ÎÂÓ¿ ϤÔÓ Ó· ¤¯Ô˘Ó ‰È·ÌÔÚʈı› Á‡Úˆ ÛÙ· 65 Î·È Ù· ÔÔ›· ı· Î·Ï˘ÊıÔ‡Ó ·fi ÙÔ˘˜ ·Ó·ÏËÚˆÙ¤˜. ∏ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÙˆÓ ‰ÈÔÚÈÛÌÒÓ ·Ó·ÏËÚˆÙÒÓ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È ·fi ̤ڷ Û ̤ڷ.

™‹ÌÂÚ· ı· Û˘Ó‰ÚÈ¿ÛÂÈ ÙÔ ·ÓÒÙ·ÙÔ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi ˘ËÚÂÛÈ·Îfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ·˜ ÂÎ·›‰Â˘Û˘ (∞¶À™¶∂) ÁÈ· ÙËÓ ÙÔÔı¤ÙËÛË ÙˆÓ ‰‡Ô Ó¤ˆÓ ÚÔ˚ÛÙ·Ì¤ÓˆÓ ÛÙÔ 1Ô Î·È 3Ô °Ú·ÊÂ›Ô ∂Î·›‰Â˘Û˘. ∏ ÙÔÔı¤ÙËÛË ı· Á›ÓÂÈ ‚¿ÛÂÈ ÙˆÓ ·ÍÈÔÏÔÁÈÎÒÓ ÈÓ¿ÎˆÓ ÙÔ˘ 2007. ∂›Û˘ Û‹ÌÂÚ· ı· Û˘Ó‰ÚÈ¿ÛÂÈ ÙÔ ¶À™¶∂ ª·ÁÓËÛ›·˜, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÙÔÔıÂÙ‹ÛÂÈ ÙÔ˘ Ó¤Ô˘˜ ‰È¢ı˘ÓÙ¤˜ ‰ËÌÔÙÈÎÒÓ Û¯ÔÏ›ˆÓ ·fi Ù· ÔÔ›· ÔÈ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔÈ ‰È¢ı˘ÓÙ¤˜ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰ÔÙ‹ıËηÓ. ∞‡ÚÈÔ ΔÂÙ¿ÚÙË ·ÓÔ›ÁÔ˘Ó Ù· Û¯ÔÏ›· ÁÈ· ÙË Ó¤· Û¯ÔÏÈ΋ ¯ÚÔÓÈ¿, ÂÓÒ ÌÂı·‡ÚÈÔ ¶¤ÌÙË ÛÙȘ 8.30 ÙÔ Úˆ› ÛÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ™¯ÔÏÂ›Ô πˆÏÎÔ‡ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› Ë ÂÓË̤ڈÛË fiÏˆÓ ÙˆÓ ‰È¢ı˘ÓÙÒÓ ÙˆÓ ‰ËÌÔÙÈÎÒÓ Û¯ÔÏ›ˆÓ.

∞ÔÛ¿ÛÂȘ Û π∂∫, ∫∂¢¢À ∞Ó·ÎÔÈÓÒıËÎ·Ó ¯ı˜ ·fi ÙÔ

˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ¶·È‰Â›·˜ ÔÈ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ› Ô˘ ·ÔÛÒÓÙ·È ÛÙÔ 1Ô π∂∫ μfiÏÔ˘ Î·È ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Â›Ó·È ÔÈ ÂÍ‹˜: ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ· ÂÎ·›‰Â˘ÛË: °ÈÒÚÁÔ˜ μÏÈÒÚ·˜, ∞ıËÓ¿ ªÈ·Ì‹, ‰Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈ· ÂÎ·›‰Â˘ÛË: ™ÔÊ›· ª·ÏÙ·Ù˙‹, °È¿ÓÓ˘ ™Ù·ÌÔ‡Ï˘, ÃÚ˘ÛԇϷ Δ·Ì‚¿ÎË. ∂›Û˘ Ù¤ÛÛÂÚȘ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ›, ‰‡Ô ·fi ÙË ‰Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈ· Î·È ‰‡Ô ·fi ÙËÓ ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ· ÂÎ·›‰Â˘ÛË, ·ÔÛ¿ÛÙËÎ·Ó ÁÈ· ÙÔ Û¯ÔÏÈÎfi ¤ÙÔ˜ 2010-2011 ÛÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ ¢È·ÊÔÚԉȿÁÓˆÛ˘ ¢È¿ÁÓˆÛ˘ Î·È ÀÔÛÙ‹ÚÈ͢ ∂ȉÈÎÒÓ ∂Î·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ ∞Ó·ÁÎÒÓ ª·ÁÓËÛ›·˜. ∞fi ÙË ‰Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈ· ÂÎ·›‰Â˘ÛË ÔÈ ‰‡Ô ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ› Â›Ó·È Ë ∞ÓÙÈÁfiÓË ™‰ÚfiÏÈ· Î·È Ë ºÈÏ›ÙÛ· ∫fiÓÙÛÔÁÏÔ˘, ÂÓÒ ·fi ÙËÓ ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ· ÂÎ·›‰Â˘ÛË ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·: ™Ù˘ÏÈ·Ó‹ ¶ÔÏ›ÙÔ˘ Î·È ∞ÈηÙÂÚ›ÓË πˆ·ÓÓ›‰Ô˘. ºÒÙ˘ ™·Ófi˜


M·ÁÓËÛ›· 17

TPITH 31 AY°OY™T√À 2010

ŒÚ¢ӷ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ηٷ‰ÂÈÎÓ‡ÂÈ ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË ··Ú·›ÙËÙˆÓ Ì¤ÙÚˆÓ ÚÔÛÙ·Û›·˜

√ ηÚΛÓÔ˜ ÙÔ˘ ·›Ì·ÙÔ˜ ·fi ÙË ¯Ú‹ÛË Ê˘ÙÔÊ·ÚÌ¿ÎˆÓ ·ÂÈÏ› ÙÔ˘˜ ·ÁÚfiÙ˜

·Ù¿ 100% ·˘Í¿ÓÂÙ·È Ô Î›Ó‰˘ÓÔ˜ ÂΉ‹ÏˆÛ˘ ηÚΛÓÔ˘ ÙÔ˘ ·›Ì·ÙÔ˜ Î·È ÙˆÓ ÏÂÌÊ·‰¤ÓˆÓ ÁÈ· fiÛÔ˘˜ ·ÁÚfiÙ˜ ÂÎÙ›ıÂÓÙ·È ÛÙ· Ê˘ÙÔÊ¿Ú̷η, ¯ˆÚ›˜ Ó· Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó Ù· ··Ú·›ÙËÙ· ̤ÙÚ· ÚÔÛÙ·Û›·˜. ™ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ Ô ·ÁÚfiÙ˘ ηÓ›˙ÂÈ ÙËÓ ÒÚ· Ô˘ οÓÂÈ ¯Ú‹ÛË Ê˘ÙÔÊ·Ú̿ΈÓ, ÙfiÙÂ Ô Î›Ó‰˘ÓÔ˜ ÚfiÎÏËÛ˘ Ï¢¯·ÈÌ›·˜ Â›Ó·È ‰¤Î· ÊÔÚ¤˜ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˜. ™Â ÂӉȷʤÚÔÓÙ· Û˘ÌÂÚ¿ÛÌ·Ù· ÁÈ· ÙË Û¯¤ÛË Ê˘ÙÔÊ·ÚÌ¿ÎˆÓ Î·È ‰È·ÊfiÚˆÓ Ù‡ˆÓ ηÚÎ›ÓˆÓ ÙÔ˘ ·›Ì·ÙÔ˜ η٤ÏËÍ ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋ ¤Ú¢ӷ Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠ·fi ÙËÓ π·ÙÚÈ΋ ™¯ÔÏ‹ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜.

ƒÂÔÚÙ¿˙: ºøΔ∏™ ™¶∞¡√™

ÌÔÁ‹˜, ÙȘ ÚÒÙ˜ ÊÔÚ¤˜ Ô˘ Â·Ó¤Ú¯ÔÓÙ·Ó ÛÙËÓ Î·ÏÏȤÚÁÂÈ· ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ‹ ηٿ ÙÔ Í¤Ï˘Ì· ÙˆÓ ÚÔ‡¯ˆÓ Î·È ÙÔ˘ ÂÍÔÏÈÛÌÔ‡. Δ¤ÏÔ˜ ηٷÁÚ¿ÊËÎÂ Ë Â·Ê‹ Ì ˙Ò·, ÙfiÛÔ Ù· ·Ú·ÁˆÁÈο, fiÛÔ Î·È Ù· ˙Ò· Û˘ÓÙÚÔÊÈ¿˜.

√È Î›Ó‰˘ÓÔÈ Δ· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ‹Ù·Ó ¿ÎÚˆ˜ ÂӉȷʤÚÔÓÙ·, ηıÒ˜ ¤‰ÂÈÍ·Ó ÙË Û˘Û¯¤ÙÈÛË ÙˆÓ Ê˘ÙÔÊ·ÚÌ¿ÎˆÓ Ì ÙËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË Î·ÚΛÓÔ˘ ÙÔ˘ ·›Ì·ÙÔ˜. Ÿˆ˜ ÙfiÓÈÛÂ Ô Î. ÷Ù˙˯ÚÈÛÙÔ‰Ô‡ÏÔ˘, Ë ¤ÎıÂÛË ÛÂ Ê˘ÙÔÊ¿Ú̷η ‰ÈÏ·ÛÈ¿˙ÂÈ ÙÔÓ Î›Ó‰˘ÓÔ ÂÌÊ¿ÓÈÛ˘ ª˘ÂÏÔ‰˘ÛÏ·ÛÙÈÎÔ‡ ™˘Ó‰ÚfiÌÔ˘ (ª¢™) Î·È §Â˘¯·ÈÌ›·˜ Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· fiÛÔ ÈÔ ¤ÓÙÔÓË Â›Ó·È Ë ¤ÎıÂÛË ÙfiÛÔ ÈÔ ÌÂÁ¿ÏÔ˜ Ô Î›Ó‰˘ÓÔ˜. √ ΛӉ˘ÓÔ˜ ·˘Ùfi˜ Â›Ó·È ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙÔ˜ ·fi ÙËÓ ÎÏËÚÔÓÔÌÈ΋ ÚԉȿıÂÛË ·fi ÙÔ˘˜ Û˘ÁÁÂÓ›˜ ÚÒÙÔ˘ ‚·ıÌÔ‡ Ô˘ ¤·Û¯·Ó ·fi ηÚΛÓÔ fiÏˆÓ ÙˆÓ Ù‡ˆÓ, ·fi ηÚΛÓÔ ÙÔ˘ ·›Ì·ÙÔ˜ Î·È ÙˆÓ ÏÂÌÊ·‰¤ÓˆÓ Î·È ·fi ·ÓÔÛÔÏÔÁÈΤ˜ ·ı‹ÛÂȘ. √È ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˜ ‰fiÛÂȘ ¤ÎıÂÛ˘ ÁÈ· fiÏË ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ˙ˆ‹˜ ÂÓfi˜ ·ÁÚfiÙË Â›¯·Ó Û˘Ì‚Â› ÛÙÔ˘˜ ·ÛıÂÓ›˜ Ì ª¢™, §Â˘¯·ÈÌ›· Î·È ÓfiÛÔ ÙˆÓ ¶Ï·ÛÌ·ÙÔ΢ÙÙ¿ÚˆÓ (.¯. ¶ÔÏÏ·Ïfi ª˘¤ÏˆÌ·). √È Î·ÙËÁÔڛ˜ ÙˆÓ Ê˘ÙÔÊ·ÚÌ¿ÎˆÓ Ô˘ Û˘Û¯ÂÙ›ÛÙËÎ·Ó ‹Ù·Ó Ù· ÂÓÙÔÌÔÎÙfiÓ·, Ì˘ÎËÙÔÎÙfiÓ·, ˙È˙·ÓÈÔÎÙfiÓ·, ÔÚÁ·-

ÓÔʈÛÊÔÚÈο Î·È ÔÚÁ·ÓԯψÚȈ̤ӷ. ∏ ÌË Û˘ÌÌfiÚʈÛË Ì ÙȘ Ô‰ËÁ›Â˜ ÙˆÓ ¢ÂÏÙ›ˆÓ ¢Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ ∞ÛÊ·Ï›·˜ ·˘Í¿ÓÂÈ Î·Ù¿ ÌÈ¿ÌÈÛË ÂÚ›Ô˘ ÊÔÚ¿ ÙÔÓ Î›Ó‰˘ÓÔ ÂÌÊ¿ÓÈÛ˘ ηÚÎ›ÓˆÓ ÙÔ˘ ·›Ì·ÙÔ˜ Î·È ÙÔ˘ ÏÂÌÊÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜. ΔÔ Î¿ÓÈÛÌ· ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÂÚÁ·Û›·˜ ÛÙȘ ηÏÏȤÚÁÂȘ ·˘Í¿ÓÂÈ Û˘ÓÔÏÈο ηٿ ÙÚÂÈÛ‹ÌÈÛÈ ÂÚ›Ô˘ ÊÔÚ¤˜ ÙÔÓ Î›Ó‰˘ÓÔ ÂÌÊ¿ÓÈÛ˘ ηÚÎ›ÓˆÓ ÙÔ˘ ·›Ì·ÙÔ˜ Î·È ÙÔ˘ ÏÂÌÊÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ Û˘ÓÔÏÈο. ¶ÈÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, Ô Î›Ó‰˘ÓÔ˜ ·Ó¿Ù˘Í˘ ª˘ÂÏÔ‰˘ÛÏ·ÛÙÈÎÔ‡ ™˘Ó‰ÚfiÌÔ˘ ÌÂÁ·ÏÒÓÂÈ Î·Ù¿ ÙÚÂÈÛ‹ÌÈÛÈ ÊÔÚ¤˜, Ô Î›Ó‰˘ÓÔ˜ ·Ó¿Ù˘Í˘ §Â˘¯·ÈÌ›·˜ ηٿ ‰¤Î· ÊÔÚ¤˜ Î·È Ô Î›Ó‰˘ÓÔ˜ ·Ó¿Ù˘Í˘ §ÂÌÊÒÌ·ÙÔ˜ ηٿ ÙÚÂȘ ÊÔÚ¤˜ ÂÚ›Ô˘. ∏ ÂÈÎÈÓ‰˘ÓfiÙËÙ· ÌÂÁ·ÏÒÓÂÈ, fiÙ·Ó ÔÈ ·ÁÚfiÙ˜ Û˘Ó‹ıÈ˙·Ó Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· Ó· ÙÚÒÓ ‹ Ó· ›ÓÔ˘Ó ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÂÚÁ·Û›·˜ ÙÔ˘˜. √ Î. ÷Ù˙˯ÚÈÛÙÔ‰Ô‡ÏÔ˘ ı· Û˘Ó¯›ÛÂÈ ÙËÓ ¤ÚÂ˘Ó¿ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ı¤Ì· ‚¿˙ÔÓÙ·˜ ϤÔÓ Î·È ¿ÏÏÔ˘˜ ·Ú·Ì¤ÙÚÔ˘˜. ™Â οı ÂÚ›ÙˆÛË Ë ¤Ú¢ӷ ·¤‰ÂÈÍ ÙÔ˘˜ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘˜ Ô˘ ÎÚ‡‚ÂÈ ÁÈ· ÙËÓ ·ÓıÚÒÈÓË ˘Á›· Ë ¯Ú‹ÛË Ê˘ÙÔÊ·ÚÌ¿ÎˆÓ ÛÙË ÁˆÚÁ›·. ∫·È ÁÈ’ ·˘Ùfi Â›Ó·È ·Ó·Áη›Ô ·ÊÂÓfi˜ Ó· ˘¿ÚÍÂÈ ÂÓÙ·ÙÈÎfiÙÂÚË ÂÓË̤ڈÛË ÙˆÓ ·ÁÚÔÙÒÓ ÛÙ· ı¤Ì·Ù· ·˘Ù¿, ·ÊÂÙ¤ÚÔ˘ Ó· ˘ÈÔıÂÙËıÔ‡Ó ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈÎÔ› ÙÚfiÔÈ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ˘ Î·È ÂϤÁ¯Ô˘ ÙˆÓ Â¯ıÚÒÓ ÙˆÓ Î·ÏÏÈÂÚÁÂÈÒÓ.

∏ ¤Ú¢ӷ ‰ÈÂÍ‹¯ıË ·fi ÙÔÓ ·Ó·ÏËÚˆÙ‹ ηıËÁËÙ‹ ÀÁÈÂÈÓ‹˜ Î·È ∂ȉËÌÈÔÏÔÁ›·˜ Ù˘ π·ÙÚÈ΋˜ ™¯ÔÏ‹˜ Î. ÃÚ‹ÛÙÔ Ã·Ù˙˯ÚÈÛÙÔ‰Ô‡ÏÔ˘ ÛÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô 2003-2007. ∏ ¤Ú¢ӷ ÛÙfi¯Â˘Â ÛÙÔ Ó· ‰ÈÂÚ¢ӋÛÂÈ Â¿Ó Ë ¤ÎıÂÛË ÛÂ Ê˘ÙÔÊ¿Ú̷η Û¯ÂÙ›˙ÂÙ·È Ì ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË Î·ÚÎ›ÓˆÓ ÙÔ˘ ·›Ì·ÙÔ˜ Î·È ÙÔ˘ ÏÂÌÊÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜. ™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ ·˘Ùfi ÂȯÂÈÚ‹ıËΠӷ ÌÂÙÚËı› Û ÔÈÔ ‚·ıÌfi ˘¿Ú¯ÂÈ Ë Û˘Û¯¤ÙÈÛË ·˘Ù‹ Î·È Ó· ·Ó·ÁÓˆÚÈÛÙÔ‡Ó ÔÈ Û˘Ó‹ıÂȘ ÙˆÓ ·ÁÚÔÙÒÓ Î·Ù¿ ÙËÓ ÂÚÁ·Û›· Î·È Î·Ù¿ ÙË ¯Ú‹ÛË ÙˆÓ Ê˘ÙÔÊ·ÚÌ¿ÎˆÓ Ì ȉȷ›ÙÂÚË ¤ÌÊ·ÛË ÛÙ· ª¤ÙÚ· ∞ÙÔÌÈ΋˜ ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜ -(ª∞¶) - fiˆ˜ ÊfiÚÌ·, Ì¿Ûη, Á¿ÓÙÈ·. ™ÙË ÌÂϤÙË Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó 353 ·ÛıÂÓ›˜ Ì ηÚΛÓÔ ÙÔ˘ ·›Ì·ÙÔ˜ Î·È ÙÔ˘ ÏÂÌÊÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ·fi Ù· ‰‡Ô ÓÔÛÔÎÔÌ›· Ù˘ §¿ÚÈÛ·˜. ∞˘ÙÔ› Û˘ÁÎÚ›ıËÎ·Ó Ì 455 “˘ÁÈ›˜” , ‰ËÏ·‰‹ ¯ˆÚ›˜ ηÚΛÓÔ, Ô˘ ÓÔÛËχıËÎ·Ó ÛÙ· ÓÔÛÔÎÔÌ›· ÁÈ· ¿ÏϘ ÔÍ›˜ ηٷÛÙ¿ÛÂȘ Î·È Ì ÙËÓ ›‰È· ËÏÈΛ· Î·È Ê‡ÏÔ Î·È ·fi ÙËÓ ›‰È· ÂÚÈÔ¯‹. ŸÏÔÈ ÔÈ Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÔÓÙ˜ Û˘ÌÏ‹ÚˆÛ·Ó Ì ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· π·ÙÚÔ‡ ∂ÚÁ·Û›·˜ ÙÔ ›‰ÈÔ ÂÚˆÙËÌ·ÙÔÏfiÁÈÔ. √È ÏËÚÔÊÔڛ˜ Ô˘ Û˘ÏϤ¯ıËÎ·Ó ‹Ù·Ó Ù· ‰ËÌÔÁÚ·ÊÈο ÙÔ˘˜ ÛÙÔȯ›·, ÔÈ ‰Ô˘ÏÂȤ˜ Ô˘ ¤Î·Ó·Ó Ì ¯ÚÔÓÔÏÔÁÈ΋ ÛÂÈÚ¿, Ù· ¯fiÌÈ, ÙÔ ÌÔÚʈÙÈÎfi Â›‰Ô, ÙÔ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·Îfi Î·È È·ÙÚÈÎfi ÈÛÙÔÚÈÎfi, ηıÒ˜ Î·È ÙÔ Î¿ÓÈÛÌ· Î·È Ë Î·Ù·Ó¿ÏˆÛË ÔÈÓÔÓ‡̷ÙÔ˜. ™Â fiÛÔ˘˜ ·Û¯ÔÏ‹ıËÎ·Ó Ì ÙË ÁˆÚÁ›· ˙ËÙ‹ıËΠӷ ‰ÒÛÔ˘Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ¤ÎıÂÛË ÛÙ· Ê˘ÙÔÊ¿Ú̷η. ∫·Ù·ÁÚ¿ÊËÎ·Ó Ù· ›‰Ë ÙˆÓ Î·ÏÏÈÂÚÁÂÈÒÓ, fiÏ· Ù· ÚÔ˚fiÓÙ· Ô˘ ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· ı˘ÌËıÔ‡Ó fiÙÈ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Û·Ó, Ë ‰ÔÛÔÏÔÁ›· Î·È Ë Û˘¯ÓfiÙËÙ· ¯Ú‹Û˘ ÙÔ˘˜ ÁÈ· οı ¤ÙÔ˜. Δ· ÂÚˆÙ‹Ì·Ù· ·ÊÔÚÔ‡Û·Ó ·ÎfiÌË ÛÙËÓ Ù‹ÚËÛË ÙˆÓ Ô‰ËÁÈÒÓ ÙˆÓ ¢ÂÏÙ›ˆÓ ¢Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ ∞ÛÊ·Ï›·˜-¢¢∞ (ÂÙÈΤÙ˜) ÙˆÓ Ê˘ÙÔÊ·Ú̿ΈÓ, ÛÙÔ Î·Ù¿ fiÛÔ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó Ù· ۇ̂ÔÏ· ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘ Î·È ÙȘ ÚÒÙ˜ ‚Ô‹ıÂȘ, Â¿Ó ˘¿Ú¯ÂÈ ÚfiÛ‚·ÛË Û ·˘Ù¤˜, ÛÙË ¯Ú‹ÛË Ì˯·ÓÒÓ, ÛÙÔ fiÛÔ Û˘¯Ó¿ ·ÏÏ¿˙Ô˘Ó ÚÔ‡¯· ÚÈÓ Á˘Ú›ÛÔ˘Ó ÛÙÔ Û›ÙÈ, ÛÙÔ Â¿Ó ÙÚÒÓÂ, ›ÓÔ˘Ó ‹ ηÓ›˙Ô˘Ó Î·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ¯Ú‹Û˘ ÙˆÓ Ê˘ÙÔÊ·Ú̿ΈÓ, ÛÙÔ Â¿Ó ¤¯Ô˘Ó ˘ÔÛÙ› ÔÙ¤ ÔÍ›· ‰ËÏËÙËÚ›·ÛË ·fi οÔÈÔ ÚÔ˚fiÓ. ∞ÎfiÌË ÚˆÙ‹ıËÎ·Ó fiÛÔ Û˘¯Ó¿ Û˘Ì‚Ô˘Ï‡ÔÓÙ·È Î¿ÔÈÔÓ ÂȉÈÎfi (.¯. ÁˆfiÓÔ) Î·È Ò˜ ‰È·¯ÂÈÚ›˙ÔÓÙ·È ÙȘ ÔÛfiÙËÙ˜ Ô˘ ‰ÂÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ıËÎ·Ó (ۯ‰ȷÛÌfi˜ ·Ôı‹Î˘, ͤÏ˘Ì· ÂÍ·ÚÙËÌ¿ÙˆÓ Î.Ù.Ï.). ™Â fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÛÙ· ª∞¶, ˙ËÙ‹ıËΠӷ ‰È¢ÎÚÈÓÈÛÙ› ÔÈ· ‹Ù·Ó ·˘Ù¿ Î·È Û ÔÈ· Ê¿ÛË Û˘Ó‹ıÈ˙·Ó ÔÈ ·ÁÚfiÙ˜ Ó· Ù· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó. ¢ËÏ·‰‹ Â¿Ó Ù· ÊÔÚÔ‡Û·Ó ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›·˜ ÙÔ˘ ‰È·Ï‡Ì·ÙÔ˜ (ÌÂÙ·ÊÔÚ¿, ·Ó¿ÌÂÈÍË), ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÂÊ·Ú-

¶ÔÏÏ¿ Ù· ÙÚÔ¯·›· ÙÔ˘ ηÏÔηÈÚÈÔ‡ Ì·˙› Î·È ÔÈ ÌfiÓÈ̘ ·Ó¿ÁΘ, ÂÍ¿ÓÙÏËÛ·Ó Ù· ·Ôı¤Ì·Ù·

ŒÎÎÏËÛË ÁÈ· ·›Ì· ·fi ÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ •¤ÌÂÈÓ ·fi ·›Ì· ÙÔ “∞¯ÈÏÏÔÔ‡ÏÂÈÔ”, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ë ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ Ó· οÓÂÈ ¤ÎÎÏËÛË Ì¤Ûˆ ÙÔ˘ Δ‡Ô˘ ÛÙÔ˘˜ Ôϛ٘ Ù˘ fiÏ˘ Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó Û ·ÈÌÔ‰ÔÛ›·, ÒÛÙ ӷ Î·Ï˘ÊıÔ‡Ó ÔÈ ÌÂÁ¿Ï˜ ·Ó¿ÁΘ. §fiÁˆ ÙˆÓ ÙÚÔ¯·›ˆÓ ·Ù˘¯ËÌ¿ÙˆÓ ÙˆÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›ˆÓ ËÌÂÚÒÓ, ·ÏÏ¿ Î·È Ù˘ ÌË ¤Ï¢Û˘ ÙˆÓ ÂıÂÏÔÓÙÒÓ ·ÈÌÔ‰ÔÙÒÓ ÙÔ˘˜ ηÏÔηÈÚÈÓÔ‡˜ Ì‹Ó˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·Ó Û ‰È·ÎÔ¤˜, ÂÍ·ÓÙÏ‹ıËÎ·Ó ·ÎfiÌË Î·È Ù· ·Ôı¤Ì·Ù· Û ÌÔÓ¿‰Â˜ ·›Ì·ÙÔ˜. ™ÙÔ “ÎfiÎÎÈÓÔ” ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ë Â¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ μfiÏÔ˘ Û ·›Ì· ·˘Ù¤˜ ÙȘ Ë̤Ú˜. ∏ ‰‡ÛÎÔÏË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÂ›Ù·È Î¿ı ηÏÔη›ÚÈ ÛÙËÓ ·ÈÌÔ‰ÔÛ›· ·fi ÙË ÌË ¤Ï¢ÛË ÙˆÓ ÂıÂÏÔÓÙÒÓ ·ÈÌÔ‰ÔÙÒÓ, ÂȉÂÈÓÒıËΠÙÔ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ ·fi Ù· ··ÓˆÙ¿ ÙÚÔ¯·›· ·Ù˘¯‹Ì·Ù·. ΔÔ ÁÂÁÔÓfi˜ ·˘Ùfi ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Ì ÙȘ ηıËÌÂÚÈÓ¤˜ ·Ó¿ÁΘ ÁÈ· ·›Ì· ÛÙ· ¿ÙÔÌ· ÌÂÛÔÁÂȷ΋˜ ·Ó·ÈÌ›·˜ ¤¯Ô˘Ó ÚÔηϤÛÂÈ ¤Ó· Ôχ ÛÔ‚·Úfi ˙‹ÙËÌ·. ¡· ÛËÌÂȈı› ˆ˜ ÙÔ ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ ‰ÂÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ÙÔ ΔÌ‹Ì· ∞ÈÌÔ‰ÔÛ›·˜, ÔfiÙ ‰ÂÓ ˘‹ÚÍ οÔÈ· ÚÔۤϢÛË ·ÈÌÔ‰ÔÙÒÓ, ÒÛÙÂ Ë Î·ÈÓÔ‡ÚÈ· ‚‰ÔÌ¿‰· Ó· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ Ì ¤Ó· ÈηÓÔÔÈËÙÈÎfi ·fiıÂÌ·. Ÿ,ÙÈ ·fiıÂÌ· Û ·›Ì· ÂÍ·ÓÙÏ‹ıËΠÁÈ· ÙÔ˘˜ ÙÚ·˘Ì·Ù›Â˜ ÙÔ ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ Î·È ¯ı˜ ÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô Û‹Ì·Ó ԢÛÈ·ÛÙÈο “Û˘Ó·ÁÂÚÌfi”. ∏ ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ ÚÔÛ¿ıËÛ ӷ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· ÁÓˆÛÙÔÔÈÒÓÙ·˜ ÙÔ ˙‹ÙËÌ· ̤ۈ ÙÔ˘ Δ‡Ô˘ Î·È Î¿ÓÔÓÙ·˜ ¤ÎÎÏËÛË ÛÙÔ˘˜ Ôϛ٘ Ó· ÌÂÙ·‚Ô‡Ó ÛÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô Î·È Ó· ‰ÒÛÔ˘Ó ·›Ì·. “∞¢ı‡ÓÔ˘Ì ¤ÎÎÏËÛË Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Ôϛ٘ Ó· ¤ÚıÔ˘Ó ÛÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô Î·È Ó· ‰ÒÛÔ˘Ó ·›Ì·, ηıÒ˜ Ù· ·Ôı¤Ì·Ù· ÌÂÈÒıËηÓ. °È· ¤Ó· ÙÚÔ¯·›Ô ·Ù‡¯ËÌ· ¤ÚÂ ӷ ‰Ò-

ÛÔ˘Ì ‰Ò‰Âη ÊȿϘ ·›Ì·ÙÔ˜” ÙfiÓÈÛÂ Ô ‰ÈÔÈÎËÙ‹˜ Î. ∞ÚÈÛÙ›‰Ë˜ ∑·¯·ÚfiÔ˘ÏÔ˜. ∞fi ÙÔ ΔÌ‹Ì· ∞ÈÌÔ‰ÔÛ›·˜ ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ¿Ú¯ÈÛ·Ó ¯ı˜ Ó· ÂÈÎÔÈÓˆÓÔ‡Ó Ì ÙȘ ÔÈ˘ ÙˆÓ ÂıÂÏÔÓÙÒÓ ·ÈÌÔ‰ÔÙÒÓ ÁÈ· Ó· ÎÈÓËÙÔÔÈËıÔ‡Ó Î·È ‰ÒÛÔ˘Ó ·›Ì·. ™ÙËÓ ›‰È· ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛË ÚÔ¤‚Ë Î·È Ô ÙÔÈÎfi˜ Û‡ÏÏÔÁÔ˜ ÂıÂÏÔÓÙÒÓ ·ÈÌÔ‰ÔÙÒÓ Ì¤Ûˆ Ù˘ ·ÔÛÙÔÏ‹˜ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÒÓ ÌËÓ˘Ì¿ÙˆÓ. ™‡Ìʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜, ÔÈ ‰È·ı¤ÛÈ̘ ÌÔÓ¿‰Â˜ ·›Ì·ÙÔ˜ ÛÙÔ “∞¯ÈÏÏÔÔ‡ÏÂÈÔ” ÌÂÙÚÈÔ‡ÓÙ·Ó ÛÙ· ‰¿ÎÙ˘Ï· ÙÔ˘ ÂÓfi˜ ¯ÂÚÈÔ‡, fiÙ·Ó ‚¤‚·È· ı· ¤ÚÂ ӷ Â›Ó·È ‰Âο‰Â˜.

ΔÚ·˘Ì·Ù›Â˜ ·fi ÙÚÔ¯·›· ·Ù˘¯‹Ì·Ù·, ¯ÂÈÚÔ˘ÚÁË̤ÓÔÈ, ¿ÙÔÌ· Ì ÌÂÛÔÁÂȷ΋ ·Ó·ÈÌ›· Â›Ó·È ÔÈ Î˘ÚÈfiÙÂÚ˜ ηÙËÁÔڛ˜ Û˘ÌÔÏÈÙÒÓ Ô˘ ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ ·›Ì·. ∞ÎfiÌË Î·È fiÙ·Ó ¤Ó·˜ μÔÏÈÒÙ˘ ÌÂÙ·‚› Û οÔÈÔ ¿ÏÏÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ÁÈ· Ó· ÂÁ¯ÂÈÚÈÛÙ›, ı· Ú¤ÂÈ Ó· ¤¯ÂÈ ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÂÈ Î¿ÔÈÔÓ ·ÚÈıÌfi ÌÔÓ¿‰ˆÓ Û ·›Ì·. øÛÙfiÛÔ ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ ÔÈ ·ÈÌÔ‰fiÙ˜ ÂÚÈÔÚ›˙ÔÓÙ·È. Ÿˆ˜ ÙfiÓÈÛÂ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÙÔÈÎÔ‡ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ ÂıÂÏÔÓÙÒÓ ·ÈÌÔ‰ÔÙÒÓ Î. πÁÓ¿ÙÈÔ˜ °ÂÏ·ÁÒÙ˘ ¿ÓÙÔÙ ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ Ë ·ÈÌÔ‰ÔÛ›· ·fi ÙÔ˘˜ ÂıÂÏÔÓÙ¤˜ ÌÂÈÒÓÂÙ·È Î·Ù¿ 30%. ™ÙÔ ¤ÎÙ·ÎÙÔ Úfi‚ÏËÌ· Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËΠÛÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô ÂÌ›˜ ·Ì¤Ûˆ˜ ı· ÛÙ›ÏÔ˘Ì ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi Ì‹Ó˘Ì· ÛÙ· ̤ÏË Ì·˜ ÁÈ· Ó· Û˘Ó‰Ú¿ÌÔ˘Ó. ∞˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ‰ÒÛÔ˘Ó ·›Ì· 250 ¿ÙÔÌ·, ·ÚΛ ‚¤‚·È· Ó· ÌËÓ ¤¯Ô˘Ó οÔÈÔ ÏfiÁÔ ÁÈ· Ó· ÌËÓ ÙÔ Î¿ÓÔ˘Ó, fiˆ˜ ›ˆÛË, ·Ó οÓÔ˘Ó Î¿ÔÈ· Ê·Ú̷΢ÙÈ΋ ·ÁˆÁ‹. √ ›‰ÈÔ˜ ÚfiÛıÂÛ ˆ˜ ηıËÌÂÚÈÓ¿ ÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô ı· ¤ÚÂ ӷ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÓÂÈ 100 ÌÔÓ¿‰Â˜ ·›Ì·ÙÔ˜. ΔÔ˘˜ Ì‹Ó˜ ÂÎÙfi˜ ηÏÔηÈÚÈÔ‡ fï˜ ¿ÓÙ ӷ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÓÔÓÙ·È 40-50 ÌÔÓ¿‰Â˜, ÔÈ Ôԛ˜ ‰ÈÔ¯ÂÙ‡ÔÓÙ·È ÛÙË ª∂£, Ù· ¿ÙÔÌ· ÌÂÛÔÁÂȷ΋˜ ·Ó·ÈÌ›·˜ Ô˘ ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È ‰‡Ô ÌÔÓ¿‰Â˜ Ô Î·ı¤Ó·˜ ÙÔ Ì‹Ó·, Î·È Û ¿ÏϘ ·Ó¿ÁΘ. ∫·È ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ ·˘Ù¤˜ ÔÈ 40-50 ÌÔÓ¿‰Â˜ ·›Ì·ÙÔ˜ Ô˘ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÓÔÓÙ·È ÙÔ ¯ÂÈÌÒÓ·, ÌÂÈÒÓÔÓÙ·È ·ÎfiÌË ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ. ŒÓ· ·ÎfiÌË Úfi‚ÏËÌ· Â›Ó·È ˆ˜ Î·È ÔÈ Û˘ÁÁÂÓ›˜ ÂÓfi˜ ·ÛıÂÓ‹ Ô˘ ‹Ú ·›Ì· ·fi ÙÔ ·fiıÂÌ· ÙÔ˘ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ, ‰ÂÓ ÙÔ ·Ó·ÏËÚÒÓÔ˘Ó ÁÈ· ÙȘ ·Ó¿ÁΘ οÔÈÔ˘ ¿ÏÏÔ˘ ·ÛıÂÓÔ‡˜ ÚÔ¯ˆÚÒÓÙ·˜ ÔÈ ›‰ÈÔÈ Û ·ÈÌÔ‰ÔÛ›·. ºÒÙ˘ ™·Ófi˜

∂Ή‹ÏˆÛË Ù˘ ¶·Ú¤Ì‚·Û˘ ¶ÔÏÈÙÒÓ ÛÙÔ ∂∫μ ∞ÓÔȯً ÚfiÛÎÏËÛË ÛÙÔ˘˜ Ôϛ٘ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ Î·È Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ ·¢ı‡ÓÂÈ Ë ¶·Ú¤Ì‚·ÛË ¶ÔÏÈÙÒÓ, Ì ÛÙfi¯Ô ÙË ‰È·ÌfiÚʈÛË ·fi ÎÔÈÓÔ‡ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ‰Ú¿Û˘ Î·È ·Ú¤Ì‚·Û˘ ÛÙȘ ÂÂÚ¯fiÌÂÓ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜ Ù˘ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘. ∏ Û˘Ó¿ÓÙËÛË ı· Á›ÓÂÈ ·‡ÚÈÔ ΔÂÙ¿ÚÙË 1Ë ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ ÛÙÔ ∂ÚÁ·ÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ μfiÏÔ˘, ÛÙȘ 7.30 Ì.Ì.. ™Â ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ Ù˘ Ë ¶·Ú¤Ì‚·ÛË ¶ÔÏÈÙÒÓ, ÛËÌÂÈÒÓÂÈ ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ: “ ∫·Ïԇ̠ÙÔ˘˜ Ôϛ٘ ÙˆÓ Û˘ÓÔÈÎÈÒÓ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ (¶·ÏÈfi §ÈÌÂӷگ›Ô, ÃÈÏÈ·‰Ô‡, ¡¤· ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·, Î.¿.), Ù˘ ¡. πˆÓ›·˜ Î·È ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ· Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ Ô˘ Ì·˙› ÙÔ˘˜ ‰ÒÛ·Ì ·ÁÒÓ˜ ÁÈ· Ó· ÌËÓ ÂÚ¿ÛÔ˘Ó Ù· ̤ÙÚ· Î·È ÔÈ ÔÏÈÙÈΤ˜ Ô˘ ÂÊ¿ÚÌÔÛ·Ó ÔÈ ·ÂÚ¯fiÌÂÓ˜ ¢ËÌÔÙÈΤ˜ Î·È ¡Ô̷گȷΤ˜ ∞Ú¯¤˜. ∫·Ïԇ̠¢ËÌÔÙÈΤ˜ Î·È ¡Ô̷گȷΤ˜ ÎÈÓ‹ÛÂȘ Ô˘ ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Ù˘ ÚÈ˙ÔÛ·ÛÙÈ΋˜ ∞ÚÈÛÙÂÚ¿˜ Î·È Ù˘ √ÈÎÔÏÔÁ›·˜, ̤ÏË ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ÎÈÓËÌ¿ÙˆÓ, ÎÈÓ‹ÛÂȘ ÔÏÈÙÒÓ Î·È ·Ó¤ÓÙ·¯ÙÔ˘˜ Ôϛ٘, Ô˘ Û˘ÌÌÂÚ›˙ÔÓÙ·È ÙËÓ ÔÚÁ‹ Î·È ÙËÓ ·Á·Ó¿ÎÙËÛË ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ Ô˘ Ó›ÁÂÙ·È Î¿Ùˆ ·fi ·˘Ù¤˜ ÙȘ ÔÏÈÙÈΤ˜ Î·È ·Ó·˙ËÙÔ‡Ó ‰È¤ÍÔ‰Ô Ì¤Û· ·fi ¤Ó· ÎÔÈÓfi ÂÁ¯Â›ÚËÌ· ÚÈ˙ÔÛ·ÛÙÈ΋˜ ·Ú¤Ì‚·Û˘. ™ÙËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË ı· ·Ó·Ù˘¯ıÔ‡Ó ı¤Ì·Ù· fiˆ˜ Ë ÔÏÈÙÈ΋ Û˘Á΢ڛ·, ÔÈ ÛÙfi¯ÔÈ Ì·˜ Û ÙÔÈÎfi Â›‰Ô, Ò˜ ı¤ÏÔ˘Ì ӷ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ÌÈ· ‰ËÌÔÙÈ΋ ΛÓËÛË, Ò˜ Ó· ÂÎÚÔÛˆÂ›Ù·È Î·È Ò˜ Ó· Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ·ÔÊ¿ÛÂȘ. ∞fi ÙȘ ÙÔÔıÂÙ‹ÛÂȘ ÙˆÓ ·Ú¢ÚÈÛÎÔÌ¤ÓˆÓ ı· ÂÎÙÈÌËı› Ë ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Û˘ÓÂÚÁ·ÛÈÒÓ ÙfiÛÔ Ì ¿ÙÔÌ·, fiÛÔ Î·È ÌÂ Û˘ÏÏÔÁÈÎfiÙËÙ˜ Î·È ı· ‰ÈÂÚ¢ÓËı› Ë ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Î·È Ô ÙÚfiÔ˜ Û˘ÁÎÚfiÙËÛ˘ „ËÊÔ‰ÂÏÙ›Ô˘, ÁÈ· Ó· ‰ÈÂΉÈ΋ÛÔ˘Ì ̷˙› ¤Ó· ηχÙÂÚÔ ·‡ÚÈÔ ÁÈ· ÌÈ· ÎÔÈÓˆÓ›· Ì Û‚·ÛÌfi ÛÙÔÓ ¿ÓıÚˆÔ Î·È ÛÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ” .

∞ÈÙ‹ÛÂȘ ÁÈ· ÚfiÛÏË„Ë ÛÙ· ∫·ÏÏÈÙ¯ÓÈο ™¯ÔÏ›· ΔÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ¶·È‰Â›·˜, ¢È¿ μ›Ô˘ ª¿ıËÛ˘ Î·È £ÚËÛÎÂ˘Ì¿ÙˆÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ÙËÓ “¶ÚfiÛÎÏËÛË ˘Ô‚ÔÏ‹˜ ·ÈÙ‹ÛÂˆÓ Î·È ÂÈÏÔÁ‹˜ ˘Ô„ËÊ›ˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ÚfiÛÏË„Ë ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ Ì ۯ¤ÛË ÂÚÁ·Û›·˜ ÔÚÈṲ̂ÓÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘, ÂÍÂȉÈÎÂ˘Ì¤ÓÔ˘ ÛÙÔ˘˜ ÙÔÌ›˜ ÙÔ˘ £Â¿ÙÚÔ˘ - ∫ÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ˘, ∫Ï·ÛÈÎÔ‡ Î·È ™‡Á¯ÚÔÓÔ˘ ÃÔÚÔ‡ ÛÙ· ∫·ÏÏÈÙ¯ÓÈο ™¯ÔÏ›·, ÁÈ· ÙÔ Û¯ÔÏÈÎfi ¤ÙÔ˜ 2010 2011” . √È ·ÈÙ‹ÛÂȘ ÙˆÓ ÂӉȷÊÂÚÔÌ¤ÓˆÓ ı· ˘Ô‚ÏËıÔ‡Ó ·fi Û‹ÌÂÚ· ΔÚ›ÙË 31 ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ 2010 ¤ˆ˜ Î·È ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· 13 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ 2010. °È· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÔÈ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ ı· ·¢ı‡ÓÔÓÙ·È ÛÙȘ ¢È¢ı‡ÓÛÂȘ ¢Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈ·˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘, ηıÒ˜ Î·È ÛÙËÓ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ www.minedu.gov.gr.


M·ÁÓËÛ›· 18

ΔƒπΔ∏ 31 AY°OY™TOY 2010

∂ӉȷʤÚÔÓÙ·, fi¯È fï˜ ·ÈÛÈfi‰ÔÍ· ÛÙÔȯ›· ¤Ú¢ӷ˜ ÙÔ˘ πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ˘ ∞Ó¿Ù˘Í˘ ∂ȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜

ª›· ÛÙȘ ‰‡Ô ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ Úfi‚ÏËÌ· Ú¢ÛÙfiÙËÙ·˜

ª

›· ÛÙȘ ‰‡Ô ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ Î·È Ê¤ÙÔ˜ Úfi‚ÏËÌ· Ú¢ÛÙfiÙËÙ·˜, Ì›· ÛÙȘ Ù¤ÛÛÂÚȘ ÂÚ›Ô˘ ÚÔ¯ÒÚËÛ Û Ì›ˆÛË ÙÔ˘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ Ù˘, ÂÓÒ Û ۇÁÎÚÈÛË Ì ÙÔ 2009 Â›Ó·È ‰ÈÏ¿ÛÈÔ˜ ۯ‰fiÓ Ô ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Ô˘ ÚԂϤÔ˘Ó ˆ˜ ı· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó Û Ì›ˆÛË ÙÔ˘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ ÙÔ˘˜.∞˘Ù¿ ›ӷÈ, ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ, ÔÚÈṲ̂ӷ ·fi Ù· Û˘ÌÂÚ¿ÛÌ·Ù· ¤Ú¢ӷ˜ Ô˘ ‰ÈÂÓÂÚÁ‹ıËΠ·fi ÙÔ πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ ∞Ó¿Ù˘Í˘ Ù˘ ∂ȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜ Û ‰Â›ÁÌ· 105 ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡, Ì ÎÚÈÙ‹ÚÈÔ ÛÙڈ̷ÙÔÔ›ËÛ˘ ÙÔÓ ÎÏ¿‰Ô ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔ›ËÛ˘ Ù˘ Âȯ›ÚËÛ˘. ΔÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ÔÛÔÛÙfi ÙˆÓ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÒÓ Ô˘ Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó ÛÙËÓ ¤Ú¢ӷ, ‹Ù·Ó ¿ÓÙÚ˜, ¤ÁÁ·ÌÔÈ Î·È ·fiÊÔÈÙÔÈ ∞∂π ‹ Δ∂π. ∏ ¤Ú¢ӷ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠÁÈ· ÙȘ ·Ó¿ÁΘ Ù˘ ÂÙ‹ÛÈ·˜ ÌÂϤÙ˘ Ì ٛÙÏÔ “ΔÔÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌ›· Î·È ∂ȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ÛÙËÓ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· £ÂÛÛ·Ï›·˜” Ô˘ ˘ÏÔÔÈ› Ì ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ÙÔ˘ ÙÔ πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ ∞Ó¿Ù˘Í˘ ∂ȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜ ·fi ÙÔ 2006. º¤ÙÔ˜ ÛÙËÓ ¤Ú¢ӷ Û˘Ó¤‚·Ï·Ó ÙÔ πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ ∂ÚÁ·Û›·˜ Ù˘ °™∂∂ Î·È ÙÔ ¢›ÎÙ˘Ô “™˘ÓÂÚÁ·Û›·” . ∫·Ù·ÁÚ¿ÊÔÓÙ·˜ Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó ÔÈ ÂȯÂÈÚË̷ٛ˜, Ë ¤Ú¢ӷ ¤‰ÂÈÍ fiÙÈ Ë ¤ÏÏÂÈ„Ë Ú¢ÛÙfiÙËÙ·˜ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛ ÙÔ 47,6% ÙˆÓ ··ÓÙ‹ÛÂˆÓ Î·È ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó Ô ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÌfi˜ Î·È Ë ÌÂȈ̤ÓË ÂÏ·Ù›· Ì 28,6%. ∫·Ù¿ ÙÔ 2009 Ë ¤ÏÏÂÈ„Ë Ú¢ÛÙfiÙËÙ·˜ ΢ÚÈ·Ú¯Ô‡Û ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÙˆÓ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÒÓ, Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÓÔÓÙ·˜ ÙÔ 56% ÙˆÓ ··ÓÙ‹ÛˆÓ, ·ÏÏ¿ Î·È Ê¤ÙÔ˜ ·ÔÙÂÏ› ΢ڛ·Ú¯Ô Úfi‚ÏËÌ· ÛÙÔ˘˜ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˘˜ ÎÏ¿‰Ô˘˜, Ì ÙËÓ ˘„ËÏfiÙÂÚË ÙÈÌ‹ Ó· ηٷÁÚ¿ÊÂÙ·È ÛÙÔÓ ÎÏ¿‰Ô ÙÔ˘ ÃÔÓ‰ÚÈÎÔ‡ Î·È §È·ÓÈÎÔ‡ ∂ÌÔÚ›Ô˘ (67,7%). ∏ ‰ÈÂÚ‡ÓËÛË ÙÔ˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ ÛÙÔ ÔÔ›Ô ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÔÈ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ ÓÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÂÌÊ·Ó›˙ÂÈ ˘„ËÏfi ‚·ıÌfi ‰˘ÛÎÔÏ›·˜ Î·È ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ Û¯ÂÙÈ΋ Âȉ›ӈÛË Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔ 2009. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, Ô Ì¤ÛÔ˜ fiÚÔ˜ ÙÔ˘ ‚·ıÌÔ‡ ‰˘ÛÎÔÏ›·˜ ÙÔ˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ Â›Ó·È 3,94 ÌÔÓ¿‰Â˜ (ÙÔ 5 ·ÔÙÂÏ› ÙÔ Ì¤ÁÈÛÙÔ ‚·ıÌfi ‰˘ÛÎÔÏ›·˜), ÂÓÒ ÛÙËÓ ¤Ú¢ӷ ÙÔ˘ 2009 Ô ·ÓÙ›ÛÙÔȯԘ ‰Â›ÎÙ˘ ‹Ù·Ó 3,79. √ ˘„ËÏfiÙÂÚÔ˜ ‚·ıÌfi˜ ‰˘ÛÎÔÏ›·˜ ÙÔ˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ ηٷÁÚ¿ÊÂÙ·È ÛÙÔÓ ÎÏ¿‰Ô ÙˆÓ •ÂÓԉԯ›ˆÓ Î·È ∂ÛÙÈ·ÙÔÚ›ˆÓ (4,13 ÌÔÓ¿‰Â˜) Î·È Ô ¯·ÌËÏfiÙÂÚÔ˜ ÛÙÔÓ ÎÏ¿‰Ô ÙÔ˘ ÃÔÓ‰ÚÈÎÔ‡ ηÈ

§È·ÓÈÎÔ‡ ∂ÌÔÚ›Ô˘ (3,74 ÌÔÓ¿‰Â˜).

ªÂ›ˆÛË ÙÔ˘ ·ÎÏÔ˘ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ

∞Ó·ÊÔÚÈο Ì ÙÔÓ Î‡ÎÏÔ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔ 2009, ÙÔ 52,5% ÙˆÓ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÒÓ ‰‹ÏˆÛ Ì›ˆÛË, ÂÓÒ ÙÔ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô ÔÛÔÛÙfi ÛÙËÓ ¤Ú¢ӷ ÙÔ˘ 2009 ‹Ù·Ó 51%. ∞‡ÍËÛË ÙÔ˘ ·ÎÏÔ˘ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ ‰‹ÏˆÛ ÙÔ 14,9% ÙˆÓ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÒÓ, Ì ÙÔ ÔÛÔÛÙfi ÛÙËÓ ¤Ú¢ӷ ÙÔ˘ 2009 Ó· ‹Ù·Ó 24%. ™˘ÁÎÚ›ÓÔÓÙ·˜ ÙȘ ··ÓÙ‹ÛÂȘ ÙˆÓ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÒÓ Ù˘ ¤Ú¢ӷ˜ ÙÔ˘ 2009 ÁÈ· ÙËÓ ÂÎÙ›ÌËÛË ÙÔ˘ ·ÎÏÔ˘ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ Ù˘ Âȯ›ÚËÛ˘ ηٿ ÙÔ ¤ÙÔ˜ 2010 Û ۯ¤ÛË Ì ٷ Ú·ÁÌ·ÙÈο ‰Â‰Ô̤ӷ ÙÔ˘ 2010, ·Ú·ÙËÚԇ̠fiÙÈ Ù· ÛÙÔȯ›· Û ÔÚÈṲ̂Ó˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ÂÌÊ·Ó›˙Ô˘Ó ·ÔÎÏ›ÛÂȘ. ™ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Ù˘ Ì›ˆÛ˘ ÙÔ˘ ·ÎÏÔ˘ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ Ù˘ Âȯ›ÚËÛ˘ ÂÓÒ ÙÔ ÔÛÔÛÙfi Úfi‚Ï„˘ ‹Ù·Ó 43% Ë Ú·ÁÌ·ÙÈ΋ ÙÈÌ‹ ÁÈ· ÙÔ 2010 ¿ÁÁÈÍ ÙÔ 52,5%, ÂÓÒ ÛÙËÓ

ÂÚ›ÙˆÛË Ù˘ ·‡ÍËÛ˘ Ë Úfi‚ÏÂ„Ë ¿ÁÁÈ˙ ÙÔ 21%, ÂÓÒ Ë Ú·ÁÌ·ÙÈ΋ ÙÈÌ‹ ÁÈ· ÙÔ 2010 ¤ÊÙ·Û ÛÙÔ 14,9%. √È ÂÎÙÈÌ‹ÛÂȘ ÙˆÓ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÒÓ ÁÈ· ÙËÓ ÂͤÏÈÍË ÙÔ˘ ·ÎÏÔ˘ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂÒÓ ÙÔ˘˜, ÙÔ˘˜ ÂfiÌÂÓÔ˘˜ ‰Ò‰Âη Ì‹Ó˜ ÚԂϤÔ˘Ó Ì›ˆÛË Û ÔÛÔÛÙfi 53,8%, ˆÛÙfiÛÔ ÙÔ 37,6% ÙˆÓ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÒÓ ÚԂϤÂÈ ÛÙ·ıÂÚfiÙËÙ· ÙÔ˘ ·ÎÏÔ˘ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ ÛÙÔ˘˜ ÂfiÌÂÓÔ˘˜ ‰Ò‰Âη Ì‹Ó˜. ™‡Ìʈӷ Ì ٷ ÛÙÔȯ›· Ù˘ ŒÚ¢ӷ˜ ÙÔ˘ 2009, ÔÈ ÂȯÂÈÚË̷ٛ˜ Ô˘ ÚÔ¤‚ÏÂ·Ó Ì›ˆÛË ÙÔ˘ ·ÎÏÔ˘ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ Ù˘ Âȯ›ÚËÛ‹˜ ÙÔ˘˜, ÙÔ 2010 ·ÔÙÂÏÔ‡Û·Ó ÙÔ 43% ÙÔ˘ Û˘ÓfiÏÔ˘. ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÛÙÔ˘˜ ÂÈ̤ÚÔ˘˜ ÎÏ¿‰Ô˘˜, 62,5% Â›Ó·È ÙÔ ÔÛÔÛÙfi ÙˆÓ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÒÓ ÙˆÓ ∫·Ù·Û΢ÒÓ Î·È ÙˆÓ •ÂÓԉԯ›ˆÓ Î·È ∂ÛÙÈ·ÙÔÚ›ˆÓ Ô˘ ÚԂϤÔ˘Ó Ì›ˆÛË ÙÔ˘ ·ÎÏÔ˘ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ ÁÈ· ÙÔÓ ÂfiÌÂÓÔ ¯ÚfiÓÔ. ¶ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ··ÈÛÈfi‰ÔÍÔÈ ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È ÔÈ ÂȯÂÈÚË̷ٛ˜ Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ÂͤÏÈÍË ÙÔ˘ ·ÎÏÔ˘ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ ÙÔ˘ ÎÏ¿‰Ô˘ ÛÙÔÓ ÔÔ›Ô ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈÔ‡ÓÙ·È. ™˘ÁÎÂÎÚÈ-

̤ӷ Ì›ˆÛË ÙÔ˘ ·ÎÏÔ˘ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ ÙÔ˘ ÎÏ¿‰Ô˘ Û ۯ¤ÛË Ì ¤Ú˘ÛÈ ‰‹ÏˆÛ ÙÔ 78,1%, ÂÓÒ ÛÙËÓ ¤Ú¢ӷ ÙÔ˘ 2009 ÙÔ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô ÔÛÔÛÙfi ‹Ù·Ó 75%. √ ÎÏ¿‰Ô˜ ÙˆÓ •ÂÓԉԯ›ˆÓ Î·È ∂ÛÙÈ·ÙÔÚ›ˆÓ ·ÚÔ˘Û›·Û ÛËÌ·ÓÙÈ΋ Ì›ˆÛË ÙÔ˘ ·ÎÏÔ˘ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ 88,5% ÙˆÓ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÒÓ Ô˘ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈÔ‡ÓÙ·È Û ·˘ÙfiÓ. ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÛÙȘ ÂÎÙÈÌ‹ÛÂȘ ÙˆÓ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÒÓ ÁÈ· ÙËÓ ÂͤÏÈÍË ÙÔ˘ ·ÎÏÔ˘ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ ÙÔ˘ ÎÏ¿‰Ô˘ Ô˘ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÙÔ˘˜ ÂfiÌÂÓÔ˘˜ ‰Ò‰Âη Ì‹Ó˜, ÙÔ 66,7% ·˘ÙÒÓ ÚÔ¤‚Ï„ Ì›ˆÛË, ÂÓÒ Û‡Ìʈӷ Ì ٷ ÛÙÔȯ›· Ù˘ ŒÚ¢ӷ˜ ÙÔ˘ 2009 ÙÔ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô ÔÛÔÛÙfi Ì›ˆÛ˘ ‹Ù·Ó 57%.

∏ ··Û¯fiÏËÛË

ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ ÂͤÏÈÍË Ù˘ ··Û¯fiÏËÛ˘ Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔ 2009, ÙÔ 69,7% ÙˆÓ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÒÓ ‰‹ÏˆÛ ˆ˜ Ô ·ÚÈıÌfi˜ ÙÔ˘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ ¤¯ÂÈ ·Ú·Ì›ÓÂÈ ÛÙ·ıÂÚfi˜. ªÂ›ˆÛË ÚÔÛˆÈÎÔ‡ ‰‹ÏˆÛ ÙÔ 23,2%, ÂÓÒ ÙÔ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô ÔÛÔ-

ÛÙfi Ì›ˆÛ˘ ÛÙËÓ ¤Ú¢ӷ ÙÔ˘ 2009 ‹Ù·Ó 28%. ∂ӉȷʤÚÔÓ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ Ë Û‡ÁÎÚÈÛË ÙˆÓ ··ÓÙ‹ÛÂˆÓ ÙˆÓ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÒÓ ÛÙËÓ ¤Ú¢ӷ ÙÔ˘ 2009 ÁÈ· ÙËÓ ÂÎÙ›ÌËÛË Ù˘ ··Û¯fiÏËÛ˘ ηٿ ÙÔ 2010 Û ۯ¤ÛË Ì ٷ Ú·ÁÌ·ÙÈο ÛÙÔȯ›· ÙÔ˘ 2010. ™ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Ù˘ Ì›ˆÛ˘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡, ÂÓÒ ÙÔ ÔÛÔÛÙfi Úfi‚Ï„˘ ηٿ ÙÔ 2009 ‹Ù·Ó 12% Ë Ú·ÁÌ·ÙÈ΋ ÙÈÌ‹ ÁÈ· ÙÔ 2010 ¤ÊÙ·Û ÛÙÔ 23,2%. ™ÙÔÓ ÎÏ¿‰Ô ÙˆÓ •ÂÓԉԯ›ˆÓ Î·È ∂ÛÙÈ·ÙÔÚ›ˆÓ ÂÓÒ ÙÔ 31,8% ÙˆÓ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÒÓ ¤¯Ô˘Ó ÌÂÈÒÛÂÈ ÙÔÓ ·ÚÈıÌfi ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÙÔ˘˜ Û ۯ¤ÛË Ì ¤Ú˘ÛÈ, Ë ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë ÙÈÌ‹ ÛÙËÓ ¤Ú¢ӷ ÙÔ˘ 2009 ‹Ù·Ó 30%. ™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ Úfi‚ÏÂ„Ë ÙˆÓ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÒÓ ÁÈ· ÙËÓ ÂͤÏÈÍË ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÈÓÔ˘ ‰˘Ó·ÌÈÎÔ‡ ÁÈ· ÙÔ 2011, ÙÔ 68,8% ÂÎÙ›ÌËÛ fiÙÈ ı· ·Ú·Ì›ÓÂÈ ÛÙ·ıÂÚfi ÂÓÒ ÙÔ 22,6% ÂÎÙÈÌ¿ Ì›ˆÛË ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÂfiÌÂÓÔ˘˜ ‰Ò‰Âη Ì‹Ó˜ Î·È ·˘Ùfi ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È ÛÙÔ 40% ÛÙÔÓ ÎÏ¿‰Ô Ù˘ ªÂÙ·Ô›ËÛ˘. ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÛÙÔ ‚·ıÌfi ÈηÓÔÔ›ËÛ˘ ·fi ÙËÓ ¤ˆ˜ ÙÒÚ· ÔÚ›· Ù˘ Âȯ›ÚËÛ˘ Ê·›ÓÂÙ·È fiÙÈ ÔÈ ÂȯÂÈÚË̷ٛ˜ ÙÔ˘ ÓÔÌÔ‡ Â›Ó·È Ôχ (35%) Î·È Ì¤ÙÚÈ· ÈηÓÔÔÈË̤ÓÔÈ (26,2%). ªÂ ‚¿ÛË ÙËÓ ¤Ú¢ӷ ÙÔ˘ 2009 ÔÈ ÂȯÂÈÚË̷ٛ˜ ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·Ó Ôχ (41,7%) ‹ ̤ÙÚÈ· ÈηÓÔÔÈË̤ÓÔÈ (29,2%) ·fi ÙËÓ ÔÚ›· Ù˘ Âȯ›ÚËÛ‹˜ ÙÔ˘˜, ·Ó Î·È ¿Ú· Ôχ ÈηÓÔÔÈË̤ÓÔ ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ÙÔ 25,2% ÙˆÓ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÒÓ ÂÓÒ Ë ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë ÙÈÌ‹ ÛÙËÓ ¤Ú¢ӷ ÙÔ˘ 2009 ‹Ù·Ó 17,5%. ™ÙÔÓ ÎÏ¿‰Ô ÙÔ˘ ÃÔÓ‰ÚÈÎÔ‡ Î·È §È·ÓÈÎÔ‡ ∂ÌÔÚ›Ô˘ ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ÔÛÔÛÙfi ÙˆÓ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÒÓ Ô˘ ‰‹ÏˆÛ·Ó ¿Ú· Ôχ ÈηÓÔÔÈË̤ÓÔÈ ·fi ÙËÓ ÔÚ›· Ù˘ Âȯ›ÚËÛ‹˜ ÙÔ˘˜ (38,7%), ÂÓÒ ÛÙÔ ÎÏ¿‰Ô Ù˘ ªÂÙ·Ô›ËÛ˘ ˘„ËÏfi Â›Ó·È ÙÔ ÔÛÔÛÙfi ÂÎÂ›ÓˆÓ Ô˘ ‰‹ÏˆÛ·Ó ̤ÙÚÈ· ÈηÓÔÔÈË̤ÓÔÈ (54,5%). ∞Ó·ÊÔÚÈο Ì ÙË ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔ›Ë-

ÛË ÛÂ Ó¤Ô ÎÏ¿‰Ô ÙËÓ ÂfiÌÂÓË ÙÚÈÂÙ›·, ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ·fi ÙÔ˘˜ ÌÈÛÔ‡˜ ÂȯÂÈÚË̷ٛ˜ ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È ·ÚÓËÙÈÎÔ› (68,6% ™›ÁÔ˘Ú· Ÿ¯È), ˆÛÙfiÛÔ ÛÙÔÓ ÎÏ¿‰Ô Ù˘ ¶·ÚÔ¯‹˜ ÀËÚÂÛÈÒÓ ÙÔ 18,8% ‰ËÏÒÓÂÈ ÙËÓ ıÂÙÈ΋ ÚfiıÂÛË Û ·˘Ùfi ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ, ÂÓÒ ÛÙÔÓ ÎÏ¿‰Ô ÙˆÓ •ÂÓԉԯ›ˆÓ Î·È ∂ÛÙÈ·ÙÔÚ›ˆÓ ˘„ËÏfi Â›Ó·È ÙÔ ÔÛÔÛÙfi ÂÎÂ›ÓˆÓ Ô˘ ‰ËÏÒÓÔ˘Ó “™›ÁÔ˘Ú· Ÿ¯È” (80%). ™ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ ·ÚÔ¯‹˜ Ó¤ˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ˘ËÚÂÛÈÒÓ ÔÈ ··ÓÙ‹ÛÂȘ ÙˆÓ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÒÓ ‰È·ÊÔÚÔÔÈÔ‡ÓÙ·È, ÙÔ 40,8% ‰ËÏÒÓÂÈ ·ÚÓËÙÈ΋ ÚfiıÂÛË, ÂÓÒ 28,2% Â›Ó·È ÙÔ ÔÛÔÛÙfi ÂÎÂ›ÓˆÓ Ì ·fiÏ˘Ù· ıÂÙÈ΋ ÚfiıÂÛË. ¡· ÛËÌÂȈı› fiÙÈ Ì ‚¿ÛË Ù· ÛÙÔȯ›· Ù˘ ¤Ú¢ӷ˜ ÙÔ˘ 2009 ÙÔ ÔÛÔÛÙfi ÙˆÓ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÒÓ Ô˘ ‹Ù·Ó ·ÚÓËÙÈÎÔ› ÛÙËÓ ·ÚÔ¯‹ Ó¤ˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ-˘ËÚÂÛÈÒÓ ‹Ù·Ó ÌfiÏȘ 26%, Î·È ¤Ó· ˘„ËÏfi ÔÛÔÛÙfi (38%) ‰‹ÏˆÓ ÍÂοı·ÚË ÚfiıÂÛË Ó· ÂÌÏÔ˘Ù›ÛÂÈ ÙÔ portfolio ÚÔ˚fiÓÙˆÓ ÙÔ˘. ∞Ó·ÊÔÚÈο Ì ÙÔ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi ÂȯÂÈÚ›Ó, ÙÔ ˘„ËÏfiÙÂÚÔ ÔÛÔÛÙfi (72,4%) ‰‹ÏˆÛ ˆ˜ ‰ÂÓ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ› ·ÁÔÚ·ˆÏËۛ˜ ̤ۈ ‰È·‰ÈÎÙ‡Ô˘ Ô˘ Ó· ·ÊÔÚÔ‡Ó ÛÙËÓ Âȯ›ÚËÛË. Δ¤ÏÔ˜, ÙÔ 46,9% Â›Ó·È ·ÚÓËÙÈÎfi ÛÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔ›ËÛ‹˜ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ ‰È·‰›ÎÙ˘Ô, fï˜ ÙÔ 60% ÙˆÓ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÒÓ ÙÔ˘ ÎÏ¿‰Ô˘ ÙˆÓ •ÂÓԉԯ›ˆÓ Î·È ∂ÛÙÈ·ÙÔÚ›ˆÓ Â›Ó·È ıÂÙÈÎÔ› Û ·˘Ùfi ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ. ªÈÎÚ‹ ·‡ÍËÛË Ù˘ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜ ¢ηÈÚ›·˜ ÛÙÔ ÓÔÌfi ª·ÁÓËÛ›·˜ Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔ 2009, Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÙÔ 43,6% ÙˆÓ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÒÓ ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ ¤Ó·˘ÛÌ· ÁÈ· ÙËÓ ÂÎΛÓËÛË Ù˘ Âȯ›ÚËÛ‹ ÙÔ˘ ·ÔÙ¤ÏÂÛÂ Ë ÂÎÌÂÙ¿ÏÏ¢ÛË ÌÈ·˜ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈ΋˜ ¢ηÈÚ›·˜. ∂ÓÒ Û‡Ìʈӷ Ì ٷ ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Ù˘ ¤Ú¢ӷ˜ ÙÔ˘ 2009 ‹Ù·Ó 42,4%. ™Ù. ¢ËÌfiÔ˘ÏÔ˜

¶·Ú¿ÛÙ·ÛË ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›·˜ ÙÔ˘ ¶∞ª∂, Ù˘ ¶∞™∂μ∂, Ù˘ ¶∞™À Î·È ÙÔ˘ ª∞™ ÁÈ· ÙÔ „ˆÌ›

ΔÚÈÌÂÚ‹˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·Ï‹ÚˆÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ ÛÙÔÓ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi ∞¶§∏ƒøΔ√π ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ÛÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ‡ ‰ÚfiÌÔ˘ ÙÔ˘ ÔÏÂÔ‰ÔÌÈÎÔ‡ Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·ÙÔ˜ μfiÏÔ˘ Î·È ı· ÚÔÛʇÁÔ˘Ó ÓÔÌÈο ηٿ Ù˘ ·Ó·‰fi¯Ô˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ ª∂§∫∞, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· Ï¿‚Ô˘Ó Ì¤ÚÔ˜ ÙˆÓ ¯ÚËÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ÙÔ˘˜ ÔÊ›ÏÔÓÙ·È. ªÂı·‡ÚÈÔ 2 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ ¤¯ÂÈ ÔÚÈÛÙ› Ó¤· ÙÚÈÌÂÚ‹˜ Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÛÙËÓ ∂ÈıÂÒÚËÛË ∂ÚÁ·Û›·˜ ÁÈ· ÙÔ Úfi‚ÏËÌ·. √È ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ¤¯Ô˘Ó ˙ËÙ‹ÛÂÈ ·fi ÙËÓ ÂȉÈ΋ ˘ËÚÂÛ›· ‰ËÌÔÛ›ˆÓ ¤ÚÁˆÓ Ù˘ ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ £ÂÛÛ·Ï›·˜ (∂À¢∂), Ó· ÌËÓ Î·Ù·‚ÏËıÔ‡Ó ¯Ú‹Ì·Ù· ÛÙË ª∂§∫∞, ·ÏÏ¿ Ó· ·ÔÏËÚˆıÔ‡Ó ÔÈ ›‰ÈÔÈ. Ãı˜ ¤ÁÈÓ ÁÓˆÛÙfi fiÙÈ Ë ·Ó¿‰Ô¯Ô˜ ÂÙ·ÈÚ›· ¤¯ÂÈ ÎÔÈÓÔÔÈ‹ÛÂÈ Â‰Ò Î·È ‰¤Î· Ë̤Ú˜ ÙȘ Û¯ÂÙÈΤ˜ ηٷÛÙ¿ÛÂȘ Ì ٷ ÔÓfiÌ·Ù· ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÛÙËÓ ∂À¢∂, ˆÛÙfiÛÔ Ë ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÂÈ̤ÓÂÈ Ó· ‰ËÏÒÓÂÈ ˆ˜ ÙȘ ·Ó·Ì¤ÓÂÈ... ™ÙÔ˘˜ 60 ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ ÙÔ˘ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ‡ ‰ÚfiÌÔ˘ ÙÔ˘ ÔÏÂÔ‰ÔÌÈÎÔ‡ Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·ÙÔ˜ μfiÏÔ˘ ÔÊ›ÏÔÓÙ·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·fi 300.000 ¢ÚÒ, Ô˘ ·ÓÙÈÛÙÔÈ¯Ô‡Ó Û ‰Â‰Ô˘ÏÂ˘Ì¤Ó· ¤ÍÈ ÌËÓÒÓ, ÂÈ-

‰fiÌ·Ù· ·‰Â›·˜ Î·È ˘Âڈڛ˜. ™ÙÔ ÌÂٷ͇, ÙËÓ ·Ú¤Ì‚·ÛË ÙˆÓ ‰‡Ô ˘Ô˘ÚÁ›ˆÓ, ÀÔ‰ÔÌÒÓ Î·È ∂ÚÁ·Û›·˜, ÛÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ÂÚÁ·Ûȷ΋˜ Î·È ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÔÌËÚ›·˜ ÛÙËÓ ÔÔ›· ¤¯Ô˘Ó ÂÚȤÏıÂÈ ÔÈ 60 ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ÙÔ˘ ÂÚÁÔÙ·Í›Ô˘ Ù˘ ª∂§∫∞ ÛÙÔÓ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi μfiÏÔ˘, ˙‹ÙËÛ Ì ¯ıÂÛÈÓ‹ ÂÚÒÙËÛ‹ Ù˘ ÛÙÔ˘˜ ‰‡Ô Û˘Ó·ÚÌfi‰ÈÔ˘˜ ˘Ô˘ÚÁÔ‡˜, Ë ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ §¿ÚÈÛ·˜ ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞ ∏ÚÒ ¢ÈÒÙË. ΔÔÓ›˙ÔÓÙ·˜ fiÙÈ ÙÔ ¤ÚÁÔ Ù˘ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛ˘ ÙÔ˘ ‰ÚfiÌÔ˘ ¤¯ÂÈ ÌÂÙ·ÙÚ·› Û ÁÂʇÚÈ Ù˘ ÕÚÙ·˜, ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓË ÛÙËÓ Â›Û¯ÂÛË ÂÚÁ·Û›·˜ ÙËÓ ÔÔ›· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÔ‡Ó Â‰Ò ÎÈ ¤Ó· Ì‹Ó· ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ Î·È ÛÙȘ ÚfiÛÊ·Ù˜ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ Ì ÙȘ Âη٤ڈıÂÓ ÌËÓ‡ÛÂȘ, ÂÓË̤ڈÛ ٷ ˘Ô˘ÚÁ›· fiÙÈ ϤÔÓ ÚÔÛ¤Ê˘Á·Ó ÛÙÔÓ ∂ÈÛ·ÁÁÂϤ· ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· Ï¿‚Ô˘Ó Ì¤ÚÔ˜ ÙˆÓ ÔÊÂÈÏÔÌ¤ÓˆÓ ¯ÚËÌ¿ÙˆÓ, ηıÒ˜ Ë ª∂§∫∞ ·ÚÓÂ›Ù·È Ó· ηٷı¤ÛÂÈ ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÙˆÓ ÔÊÂÈÏÒÓ Ù˘ ÚÔ˜ ÙËÓ ÚÔ˚Ûٷ̤ÓË ·Ú¯‹ Ù˘ ∂ȉÈ΋˜ ÀËÚÂÛ›·˜ ¢ËÌÔÛ›ˆÓ ŒÚÁˆÓ (∂À¢∂) ∫¿ÚÏ·˜. ∏ ÀËÚÂÛ›· ¯ÚˆÛÙ¿ ÛÙËÓ ÂÙ·ÈÚ›· ÔÛfi ÂÚ›Ô˘ 58.000 ¢ÚÒ, ÙÔ ÔÔ›Ô ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ˙ËÙÔ‡Ó Ó· ηٷ‚ÏËı›, Ì ÂÈÛ·ÁÁÂÏÈ΋

·Ú¤Ì‚·ÛË, Û ·˘ÙÔ‡˜.

Δ· ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈο ÁÈ· ÙË ª∂Δ∫∞ ∂ΉfiıËΠ¯ı˜ ·fi ÙÔ ªÔÓÔÌÂϤ˜ ¶ÚˆÙÔ‰ÈÎÂ›Ô μfiÏÔ˘, ‰È·‰Èηۛ· ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÒÓ Ì¤ÙÚˆÓ, Ë ·›ÙËÛË Ô˘ ›¯·Ó ηٷı¤ÛÂÈ ÛÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ‰ÈηÛÙ‹ÚÈÔ ÔÈ ÙÚÂȘ ·ÔÏ˘ı¤ÓÙ˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ·fi ÙÔ ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ Ù˘ ª∂Δ∫∞ ÛÙȘ 12 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘. ªÂ ÙËÓ ·fiÊ·ÛË ÙÔ ¢ÈηÛÙ‹ÚÈÔ ıˆÚ› fiÙÈ “Ú¤ÂÈ Ë ·›ÙËÛË ÙˆÓ ÙÚÈÒÓ ÂÚÁ·˙Ô̤ӈÓ, fiˆ˜ Î·È ÔÈ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ Ô˘ ¤ÁÈÓ·Ó ˘¤Ú ÙÔ˘˜, ÙfiÛÔ ·fi ÙÔ ∂ÚÁ·ÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ μfiÏÔ˘, fiÛÔ Î·È ·fi ÙÔ ™˘Ó‰ÈοÙÔ ªÂÙ¿ÏÏÔ˘ “ª. ¶··Ú‹Á·˜” , Ó· Á›ÓÔ˘Ó ÂÓ Ì¤ÚÂÈ ‰ÂÎÙ¤˜ ˆ˜ ‚¿ÛÈ̘ Î·È Ë ÂÙ·ÈÚ›· ª∂Δ∫∞ Ó· ··Û¯ÔÏ› ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ ÛÙÔ ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈfi Ù˘, ÛÙËÓ ›‰È· ı¤ÛË ÛÙËÓ ÔÔ›· ··Û¯ÔÏÔ‡ÓÙ·Ó Ô Î·ı¤Ó·˜ ÂÍ ·˘ÙÒÓ Î·Ù¿ ÙÔ ¯ÚfiÓÔ Ù˘ ·fiÏ˘Û‹˜ ÙÔ˘˜, ηٷ‚¿ÏÏÔÓÙ¿˜ ÙÔ˘˜ Î·È ÙȘ ÓfiÌÈ̘ ·Ô‰Ô¯¤˜ ÙÔ˘˜, ̤¯ÚÈ ÙËÓ ¤Î‰ÔÛË ÔÚÈÛÙÈ΋˜ ·fiÊ·Û˘ Â› Ù˘ ·ÚÈ·˜ ·ÁˆÁ‹˜” . ¡· ÛËÌÂȈı› fiÙÈ Ë Î‡ÚÈ· ·ÁˆÁ‹ Û˘˙ËÙÂ›Ù·È ÛÙȘ 12 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘, ÂÓÒ ÛÙȘ 2 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ Û˘˙ËÙÔ‡ÓÙ·È Ù· ·-

ÛÊ·ÏÈÛÙÈο ̤ÙÚ· Ô˘ ¤¯ÂÈ Î·Ù·ı¤ÛÂÈ Î·È ¤Ó·˜ ¿ÏÏÔ˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˜ Ô˘ ·ÔχıËΠ·fi ÙËÓ ÂÙ·ÈÚ›· ª∂Δ∫∞, ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ ¿ÓÔÈ͢.

¶·Ú¿ÛÙ·ÛË ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›·˜

¶·Ú¿ÛÙ·ÛË ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›·˜ ÛÙ· ÁÚ·Ê›· Ù˘ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ÛÙÔ μfiÏÔ ¤Î·Ó·Ó ¯ı˜ ÔÈ ÁÚ·ÌÌ·Ù›˜ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÙÔ˘ ¶∞ª∂, Ù˘ ¶∞™∂μ∂, Ù˘ ¶∞™À Î·È ÙÔ˘ ª∞™, ·ÓÙȉÚÒÓÙ·˜ ÛÙȘ ÂÂÚ¯fiÌÂÓ˜ ·˘Í‹ÛÂȘ ÛÙÔ „ˆÌ›.

™Â Û¯ÂÙÈ΋ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÂÈÛËÌ·›ÓÂÙ·È, ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ, fiÙÈ “Ë ·Ï‹ıÂÈ· Â›Ó·È fiÙÈ ÔÈ ÌÂÁ·Ï¤ÌÔÚÔÈ ÌÂÁ·ÏÔÂÈÛ·ÁˆÁ›˜ ¤¯Ô˘Ó ÙȘ ·Ôı‹Î˜ ÙÔ˘˜ ÁÂÌ¿Ù˜ ·fi ÛÙ¿ÚÈ, Â΂ȿ˙ÔÓÙ·˜ ÙÔ˘˜ ÌÈÎÚÔÌÂÛ·›Ô˘˜ ·Ú·ÁˆÁÔ‡˜ ÛÈÙËÚÒÓ Ì ÙȘ ÊıËÓ¤˜ ÂÈÛ·ÁˆÁ¤˜ ÁÈ· ·ÎfiÌË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË Ì›ˆÛË ÙˆÓ ÙÈÌÒÓ Î·È Î¿Ùˆ ·fi Ù· 10 ÏÂÙ¿ ÙÔ ÎÈÏfi Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ·. ∞˘Ùfi Ô‰‹ÁËÛ Û ˘¤ÚÔÁη Î¤Ú‰Ë ÁÈ’ ·˘ÙÔ‡˜ Î·È ÙÔ „ˆÌ› Ó· ˆÏÂ›Ù·È 80 ÏÂÙ¿ Ù· 350 ÁÚ·ÌÌ¿ÚÈ·. ¢Â ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È È‰È·›ÙÂÚË ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÁÈ· Ó· ·Ô‰Âȯı›

fiÙÈ Â›Ó·È ·Ú·Ì‡ıÈ Ô ÈÛ¯˘ÚÈÛÌfi˜ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Î·È ÙˆÓ ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ, Ô˘ Â›Ó·È Â˘ı˘ÁÚ·ÌÌÈṲ̂ӷ Ì ÙËÓ ∂.∂. Î·È Ù· ÌÔÓÔÒÏÈ·, fiÙÈ Ù¿¯· Ë ÂχıÂÚË ·ÁÔÚ¿ Î·È Ô ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÌfi˜ Ô‰ËÁÔ‡Ó ÛÙË Ì›ˆÛË ÙˆÓ ÙÈÌÒÓ. ∫Ú‡‚Ô˘Ó ÂÈÌÂÏÒ˜ fiÙÈ ·˘Ù‹ Â›Ó·È Ë ·ÈÙ›· Ô˘ ÚÔηÏ› ÙȘ ·Ó·ÙÈÌ‹ÛÂȘ, Ô˘ ·ÎfiÌË Î·È ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô Ù˘ ηÈÙ·ÏÈÛÙÈ΋˜ ÎÚ›Û˘ ÔÈ ÙÈ̤˜ ·Ó‚·›ÓÔ˘Ó Î·È Ï‹ÙÙÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ Î·È Ù· Ï·˚ο ÛÙÚÒÌ·Ù·. ΔÔ ¶∞ª∂, Ë ¶∞™À, Ë ¶∞™∂μ∂ Î·È ÙÔ ª∞™ ηÏÔ‡Ó ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜, ÙË ÊÙˆ¯ÔÌÂÛ·›· ·ÁÚÔÙÈ¿ Î·È ÙÔ˘˜ ·˘ÙÔ··Û¯ÔÏÔ‡ÌÂÓÔ˘˜: ¡· ··ÈÙ‹ÛÔ˘Ó ¿ÌÂÛ· Ó· ··ÁÔÚ¢Ù› Ë ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ·‡ÍËÛË ÛÙÔ „ˆÌ› Î·È ÛÙ· ÙÚfiÊÈÌ·. ¡· ÌÂȈı› Ë ÙÈÌ‹ ÙÔ˘ „ˆÌÈÔ‡ Î·È Ó· ηٷÚÁËı› Ô º¶∞ ÛÙ· ›‰Ë Ï·ÙÈ¿˜ Ï·˚΋˜ ηٷӿψÛ˘. ¡· ηıÔÚÈÛÙ› ηÙÒÙÂÚË ÂÁÁ˘Ë̤ÓË ÙÈÌ‹ ÛÙ· ÛÈÙËÚ¿, Ì ÂÁÁ˘Ë̤ÓÔ Î·È ·ÍÈÔÚÂ¤˜ ÂÈÛfi‰ËÌ· ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÌÈÎÚÔ‡˜ ·Ú·ÁˆÁÔ‡˜. ¡· ‰˘Ó·ÌÒÛÔ˘Ó ÙÔÓ ·ÁÒÓ· ÂÓ¿ÓÙÈ· Û ∂.∂., ÌÔÓÔÒÏÈ· Î·È ÙȘ ÔÏÈÙÈÎÔ-Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙÈΤ˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ Ô˘ ˘ËÚÂÙÔ‡Ó ÙȘ ÔÏÈÙÈΤ˜ ÙÔ˘˜” .


ΔÔÓ ¶·ÙÛ·Ù˙fiÁÏÔ˘ ·¤ÎÙËÛÂ Ë ∞∂∫ ÛÂÏ. 20

TƒπΔ∏ 31 AÀ°√À™Δ√À 2010

√ √§Àª¶π∞∫√™ μ. ∏Δ∞¡ ∞¶√ Δ√À™ ¶ƒøΔ∞°ø¡π™Δ∂™ Δ∏™ ¶ƒ∂ªπ∂ƒ∞™ Δ∏™ ™√À¶∂ƒ §π°∫∞

∂ÓÙ˘ˆÛ›·Û ·Ó Î·È “ÚˆÙ¿Ú˘”

ª

¡π∫∏ μ.

∂ӉȷʤÚÔÓ ÁÈ· ª·Û›·˜ Î·È ¶·ÓÙ›‰Ô ÛÂÏ. 21

∂ÏÏ¿‰·-ΔÔ˘ÚΛ· Û‹ÌÂÚ· ÛÙÔ ªÔ˘ÓÙÔÌ¿ÛÎÂÙ ÛÂÏ. 22

ÔÚ› Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘ Ó· Â›Ó·È ·fi ÙȘ ÓÂÔÊÒÙÈÛÙ˜ ÔÌ¿‰Â˜ Ù˘ ™Ô‡ÂÚ §›Áη, ˆÛÙfiÛÔ, ÛÙÔ ·È¯Ó›‰È Ù˘ ÚÂÌȤڷ˜ Ì ÙÔÓ ¶·ÓÈÒÓÈÔ ÔÈ “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔÈ” ÌfiÓÔ ˆ˜ “ÚˆÙ¿Úˉ˜” ‰ÂÓ ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËÎ·Ó ÛÙË ¡. ™Ì‡ÚÓË. ¶·›˙ÔÓÙ·˜ Ì ¿ıÔ˜ Î·È ÂȉÂÈÎÓ‡ÔÓÙ·˜ ÌÂÁ¿ÏË ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ‰È¿ıÂÛË Î¤Ú‰ÈÛ·Ó ÙÔ Ì·Ù˜ Î·È ÙȘ ÂÓÙ˘ÒÛÂȘ Î·È ¤‰ÂÈÍ·Ó ˆ˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÛÙ·ıÔ‡Ó Ì ·ÍÈÒÛÂȘ ÛÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›· ÙˆÓ ÌÂÁ¿ÏˆÓ ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘.

ƒÂÔÚÙ¿˙: ∂À£Àª∏™ ¢. Ã√ÀΔ∞™ ∏ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ ™¿ÎË ΔÛÈÒÏË Â›¯Â Û¯¤‰ÈÔ ÛÙÔ ·È¯Ó›‰È Ù˘, ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËΠηϿ “‰È·‚·Ṳ̂ÓË” Î·È ·ÓÙ·ÔÎÚ›ıËΠÛÙȘ ··ÈÙ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ ·ÁÒÓ·. ™Â ÁÂÓÈΤ˜ ÁÚ·Ì̤˜ Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ‹Ù·Ó ηχÙÂÚÔ˜ ·fi ÙÔÓ ¶·ÓÈÒÓÈÔ, Ì ÙÔ˘˜ “΢·Ó¤Ú˘ıÚÔ˘˜” Ó· ‰˘ÛÎÔÏÂ‡Ô˘Ó ÙËÓ ¿Ì˘Ó· ÙˆÓ “ÂÚ˘ıÚÔχΈӔ ÌfiÓÔ ÛÙÔ ÚÒÙÔ ËÌ›¯ÚÔÓÔ, ‰È¿ÛÙËÌ· fiÔ˘ ÙÔ ‚ÔÏÈÒÙÈÎÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ¤‰ÂÈÍ ·‰˘Ó·Ì›Â˜ (΢ڛˆ˜ ÛÙËÓ ·Ó·ÛÙ·ÏÙÈ΋ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·). √ Ù¯ÓÈÎfi˜ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ ›¯Â “¿ÛÔ” ÛÙÔ Ì·Ó›ÎÈ ÙÔ˘, ηıÒ˜ Ô ª¿ÚÈÔ ªÚ¤Ûη Ì‹Î ÛÙÔ Ì·Ù˜ Ì ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË ÙÔ˘ ‰Â˘Ù¤ÚÔ˘ ËÌȯÚfiÓÔ˘ Î·È ‰Èη›ˆÛ Ï‹Úˆ˜ ÙÔÓ ÚÔÔÓËÙ‹, Ì ÙËÓ ·fi‰ÔÛ‹ ÙÔ˘ Î·È ÙÔ “¯Ú˘Ûfi” ÁÎÔÏ Ô˘ ÛËÌ›ˆÛÂ. “∫ÏÂȉ›” Ù˘ ӛ΢ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ ÛÙË ¡. ™Ì‡ÚÓË ‹Ù·Ó Ë ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÛÙË ÌÂÛ·›· ÁÚ·ÌÌ‹. ªÂ ÙÔ˘˜ §Â¿ÓÙÚÔ ÕÏ‚·ÚÂ˙ Î·È ∞ÓÙÒÓË ƒ›Îη Ó· ‰›ÓÔ˘Ó Ì¿¯Â˜ Î·È Ó· ÌËÓ ÂÈÙÚ¤Ô˘Ó ÛÙÔ˘˜ ·›ÎÙ˜ ÙÔ˘ ¶·ÓÈˆÓ›Ô˘ Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó ·È¯Ó›‰È Î·È ÙÔ˘˜ √˘Ì›ÓÙ˜, ªfiӯ ӷ ‚ÔËıÔ‡Ó Î·È ·Ì˘ÓÙÈο, fiˆ˜ Î·È Ô ∫·ÂÙ¿ÓÔ˜ ÛÙÔ ÚÒÙÔ ËÌ›¯ÚÔÓÔ fiÔ˘ ·ÁˆÓ›ÛÙËÎÂ, Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ‰ÂÓ ·ÂÈÏ‹ıËΠȉȷ›ÙÂÚ· ·fi ÙÔ˘˜ ¡ÂÔÛÌ˘ÚÓÈÒÙ˜. ∏ ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ ÙˆÓ Ì¤ÛˆÓ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ Î·È Ë Ôχ ηϋ ·ÏÏËÏÔÎ¿Ï˘„Ë ‰ÂÓ Â¤ÙÚ„ ÛÙÔ˘˜ ·›ÎÙ˜ ÙÔ˘ ¶·ÓÈˆÓ›Ô˘ Ó· ‚Á¿ÏÔ˘Ó Î¿ıÂÙ˜ Ì·ÏȤ˜, ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ ı· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Û ·ÚÎÂÙ¿ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÛÙÔ˘˜ ΔÔÌ¿˜ Î·È ™·Óηڤ, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ‰ÂÓ Â›Ó·È È‰È·›ÙÂÚ· Ù·¯Â›˜. ŒÙÛÈ, ÔÈ ÁË‰ԇ¯ÔÈ ÚÔÛ·ıÔ‡Û·Ó Ì ÁÂÌ›ÛÌ·Ù· Ó· ·ÂÈÏ‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎË” ¿Ì˘Ó·, οÓÔÓÙ·˜ ‡ÎÔÏÔ ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙˆÓ ‰‡Ô ÎÂÓÙÚÈÎÒÓ ·Ì˘ÓÙÈÎÒÓ, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Î˘ÚÈ¿Ú¯ËÛ·Ó ÛÙÔ „ËÏfi ·È¯Ó›‰È. ∂›Ó·È ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi ˆ˜ ÔÈ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ ÙÔ˘ ¶·ÓÈˆÓ›Ô˘ ‰ÂÓ ‹Ú·Ó Ô‡Ù ̛· ÎÂÊ·ÏÈ¿ ̤۷ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡.™ÙËÓ Â·Ó¿ÏË„Ë ‰Â Î·È ÌÂÙ¿ ÙÔ ÁÎÔÏ ÙÔ˘ ªÚ¤Ûη ÛÙÔ 59’ Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ¤ÊÂÚ ÙÔ ·È¯Ó›‰È ÛÙ· ̤ÙÚ· ÙÔ˘ Î·È Ì ÙËÓ „˘¯ÔÏÔÁ›· ÛÙ· ‡„Ë ÔÈ “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔÈ” fi¯È ÌfiÓÔ ‰ÂÓ ÎÈÓ‰‡Ó„·Ó Ì ÈÛÔÊ¿ÚÈÛË, ·ÏÏ¿ ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· ›¯·Ó ÂÙ‡¯ÂÈ Î·È ‰Â‡ÙÂÚÔ ÁÎÔÏ, ·Ó ‹Ù·Ó Ï›ÁÔ ÈÔ Ù˘¯ÂÚÔ› ÛÙËÓ ÙÂÏÈ΋ ÚÔÛ¿ıÂÈ·. √ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ›¯Â 11 ÛÔ˘Ù (Ù· ¤ÓÙ ̤۷ ·fi ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹), ˆÛÙfiÛÔ ÌfiÓÔ ¤Ó· ·fi ·˘Ù¿ η٤ÏËÍ Û ÁÎÔÏ. √ ™¿Î˘ ΔÛÈÒÏ˘ ‰Ô˘Ï‡ÂÈ Ôχ Ì ÙÔ˘˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ ÛÙÔ ÙÂÏ›ˆÌ· ÙˆÓ Ê¿ÛÂˆÓ Î·È ÈÛÙ‡ÂÈ ˆ˜ Ì ÙËÓ ¿ÚÔ‰Ô ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ Ë ÔÌ¿‰· ı· ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙ› ÈÔ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈ΋ ÛÙËÓ Â›ıÂÛË: “∂›Ì·È ¢¯·ÚÈÛÙË̤ÓÔ˜ ·fi ÙËÓ ÂÈıÂÙÈ΋ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÛÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ËÌ›¯ÚÔÓÔ. ¢ËÌÈÔ˘ÚÁԇ̠¢ηÈڛ˜ Î·È ÈÛÙ‡ˆ ˆ˜ Û‡ÓÙÔÌ· ı· ÌÔÚԇ̠ӷ ÊÙ¿ÓÔ˘Ì ÈÔ Â‡ÎÔÏ· ÛÙÔ ÁÎÔÏ” ÙfiÓÈÛÂ Ô ∫·Ú‰ÈÙÛÈÒÙ˘ Ù¯ÓÈÎfi˜. ∏ Ê¿ÛË ·fi ÙËÓ ÔÔ›· ÚÔ‹Ïı ÙÔ ÁÎÔÏ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ ÙËÓ ¤¯Ô˘Ó ‰Ô˘Ï¤„ÂÈ ÔÈ “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔÈ” ÛÙȘ ÚÔÔÓ‹ÛÂȘ, Ì ÙÔÓ ƒ›Îη Ó· ÂȯÂÈÚ› ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ Ó· ‚ÚÂÈ ÙÔÓ ªfiӯ ÛÙËÓ ·ÚÈÛÙÂÚ‹ ÏÂ˘Ú¿, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ô ∞ÚÁÂÓÙÈÓfi˜ ÌÂÛÔÂÈıÂÙÈÎfi˜ Ó· οÓÂÈ ÙË ‰È›ۉ˘ÛË Î·È ÙËÓ ·Ú¿ÏÏËÏË Û¤ÓÙÚ· ÛÙËÓ Î·Ú‰È¿ Ù˘ ·ÓÙ›·Ï˘ ¿Ì˘Ó·˜, Ì ÛÙfi¯Ô ›Ù ÙÔÓ ª·ÚÙ›Ó, ›Ù οÔÈÔÓ ¿ÏÏÔÓ ·fi ÙÔ˘˜ ÂÈıÂÙÈÎÔ‡˜ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜.ΔËÓ ·ÓˆÙÂÚfiÙËÙ· ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ ·Ú·‰¤¯ıËÎ·Ó ÛÙȘ ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘˜, ÙfiÛÔ Ô ÚÔÔÓËÙ‹˜ ÙÔ˘ ¶·ÓÈˆÓ›Ô˘, ª›Î·ÂÏ ™ÙfiÚÂ, fiÛÔ Î·È ÔÈ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ μ·˙ ΔÂ Î·È ªÂÚÓ¿Ú ∫Ô˘ÌÔÚÙ˙›.

∂fiÌÂÓÔ˜ ·ÓÙ›·ÏÔ˜ Ô ∂ÚÁÔÙ¤Ï˘

ª¶∞™∫∂Δ

ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË¡›ÎË ÛÙËÓ ÚÂÌȤڷ Ù˘ °’ ∂ıÓÈ΋˜ ÛÂÏ. 22

ΔÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Ù˘ ™Ô‡ÂÚ §›Áη ‰È·ÎfiÙÂÙ·È ÁÈ· Ì›· ‚‰ÔÌ¿‰·, ÏfiÁˆ ÙˆÓ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂˆÓ Ù˘ ∂ıÓÈ΋˜ Ì·˜ ÔÌ¿‰·˜ Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘ ÁÈ· Ù· ÚÔÎÚÈÌ·ÙÈο ÙÔ˘ Euro 2012. ∏ ÂfiÌÂÓË ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ˘Ô¯Ú¤ˆÛË ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘ Â›Ó·È Ì ÙÔÓ ∂ÚÁÔÙ¤ÏË ÛÙÔ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎfi. ª¤Û· ÛÙËÓ Â‚‰ÔÌ¿‰· ı· ·Ó·ÎÔÈÓˆı› ·fi ÙË ™Ô‡ÂÚ §›Áη Ë ËÌÂÚÔÌËÓ›· ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹˜ Ù˘ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛ˘ (›Ù ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ 11 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘, ›Ù ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ 12/9). √È “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔÈ” Â¤ÛÙÚ„·Ó ·fi ¯ı˜ ÛÙȘ ÚÔÔÓ‹ÛÂȘ ÌÂÙ¿ ÙÔ ÚÂfi Ô˘ ›¯·Ó ÙËÓ ∫˘Úȷ΋, Ì ÙÔÓ ª¿ÚÈÔ ªÚ¤Ûη Ó· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙË ™ÏÔ‚·Î›· (¤¯ÂÈ ¿ÚÂÈ Û¯ÂÙÈ΋ ¿‰ÂÈ·) ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· Ú˘ıÌ›ÛÂÈ

οÔȘ ÚÔÛˆÈΤ˜ ÙÔ˘˜ ˘Ôı¤ÛÂȘ. ∞ÁˆÓÈÛÙÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÛÙËÓ ÔÌ¿‰· ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó, ηıÒ˜ Ô ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ §¤·ÓÙÚÔ ÕÏ‚·ÚÂ˙ ÛÙ· ÏÂ˘Ú¿ ÛÙ· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÏÂÙ¿ ÙÔ˘ ·ÁÒÓ· Ù˘ ¡. ™Ì‡ÚÓ˘ ‰ÂÓ ·ԉ›¯ıËΠÛÔ‚·Úfi˜ (ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· Â›Ó·È Ì˘ÈÎfi). ∫·ÓÔÓÈο Ì ÙË ˘fiÏÔÈË ÔÌ¿‰· Á˘ÌÓ¿ÛÙËÎÂ Ô ¶·fiÏÔ ºÚ·ÓÙ˙È¿ÓÂ, ÂÓÒ Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ ·Ó‚¿˙ÂÈ ÛÙÚÔʤ˜ Î·È Ô ÓÂÔ·ÔÎÙËı›˜ ¶¤ÙÂÚ ¡ÙÔÏÂ˙¿È.

2011 Â›Ó·È ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ 4 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ 2010, ¤ˆ˜ ÙȘ 3 ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ. ¶·Ú·Î·ÏÔ‡ÓÙ·È fiÛÔÈ ÂÈı˘ÌÔ‡Ó Ó· ÚÔÌËı¢ÙÔ‡Ó ÂÈÛÈÙ‹ÚÈÔ ‰È·ÚΛ·˜ Ó· ·¢ı‡ÓÔÓÙ·È ÌfiÓÔ ÛÙ· ÁÚ·Ê›· Ù˘ ¶∞∂ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘, ¶. ªÂÏ¿ 3 Ì π¿ÛÔÓÔ˜, (3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜), ÙËÏ: 24210 34507, ηıËÌÂÚÈÓ¿, 9.00-14:00 Î·È 17:30-21:30.

ºÈÏÈÎfi ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ Ì ∞ÛÙ¤Ú· ΔÚ.

∞fi ÙÔ Austrian Boys Club Ï¿‚·ÌÂ Î·È ‰ËÌÔÛȇԢÌ ÙËÓ ·Ú·Î¿Ùˆ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË: “ªÂÙ¿ ÙË ÌÂÁ¿ÏË ÂÈÙ˘¯›· Ù˘ ÔÌ¿‰·˜, Ë ÔÔ›· ÍÂΛÓËÛ Ì ӛÎË ÙȘ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ Ù˘ ÛÙË ™Ô‡ÂÚ §›Áη, ‡ÛÙÂÚ· ·fi 20 ¯ÚfiÓÈ·, ÔÊ›ÏÔ˘Ì ӷ ¢¯·ÚÈÛÙ‹ÛÔ˘Ì ÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË Ù˘ ÔÌ¿‰Ô˜ Ì·˜ ÁÈ· ÙÔ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÎfi ÙÌ‹Ì· Ô˘ ¤¯ÂÈ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ, ÙÔ ÚÔÔÓËÙ‹ ™¿ÎË ΔÛÈÒÏË Ô˘ ηٿÊÂÚÂ Î·È ¤Î·Ó ¤Ó· ·ÍÈfiÌ·¯Ô Î·È ·Î·Ù¿‚ÏËÙÔ Û‡ÓÔÏÔ, ηıÒ˜ Î·È ÙÔ˘˜ ·›ÎÙ˜ Ô˘ ·ÓÙ·ÔÎÚ›ÓÔÓÙ·È ·fi ÙË ÚÒÙË Ì¤Ú· ÛÙȘ ··ÈÙ‹ÛÂȘ Ù˘ ηÙËÁÔÚ›·˜. Δ¤ÏÔ˜ ¤Ó· ÌÂÁ¿ÏÔ ÌÚ¿‚Ô ÛÙÔ˘˜ 500 Ô·‰Ô‡˜ Ô˘ ‚Ú¤ıËÎ·Ó ÛÙȘ ÎÂÚΛ‰Â˜ Ù˘ ¡¤·˜ ™Ì‡ÚÓ˘ Î·È Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó ÂÓÂÚÁ¿ ÛÙȘ ÂΉËÏÒÛÂȘ ÙˆÓ Austrian Boys Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ÌÈÏ¿ fiÏË Ë ∂ÏÏ¿‰· Ì ÙËÓ ıÂÚÌ‹ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËÎÂ. ∂›Û˘, ÔÊ›ÏÔ˘Ì ӷ ¢¯·ÚÈÛÙ‹ÛÔ˘Ì ÙÔ˘˜ ÊÈÏ¿ıÏÔ˘˜ ÙÔ˘ ¶·ÓÈˆÓ›Ô˘ ÁÈ· ÙËÓ ¿„ÔÁË ÊÈÏÔÍÂÓ›· Î·È Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ ÙÔ˘˜ Î·È ·¤‰ÂÈÍ·Ó ÙÈ ÂÛÙ› ÂÚ‹Ê·ÓÔ˜ ÚfiÛÊ˘Á·˜ ÛÙË Ú¿ÍË Î·È fi¯È “ÁÈ·Ï·ÓÙ˙›” Ô˘ ÂÚÈÔÚ›˙ÔÓÙ·È ÛÙËÓ ·Ó·ÁÚ·Ê‹ Û˘ÓıËÌ¿ÙˆÓ Ì ÛÚ¤È ÛÙÔ˘˜ ÙÔ›¯Ô˘˜. √ÏÔÎÏËÚÒÓÔÓÙ·˜, ÂÓËÌÂÚÒÓÔ˘Ì ٷ ̤ÏË Ì·˜ fiÙÈ ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË 1 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ Î·È ÒÚ· 19:00 ÛÙ· ÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ club ı· Á›ÓÂÈ ¤ÎÙ·ÎÙË ÁÂÓÈ΋ Û˘Ó¤Ï¢ÛË. ∏ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ fiÏˆÓ ÎÚ›ÓÂÙ·È ÂȂ‚ÏË̤ÓË, ‰ÈfiÙÈ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· Û˘˙ËÙËıÔ‡Ó ÛÔ‚·Ú¿ ÔÚÁ·ÓˆÙÈο Î·È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈο ı¤Ì·Ù· Î·È Ó· ÏËÊıÔ‡Ó ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ·ÔÊ¿ÛÂȘ Î·È Ú·ÎÙÈΤ˜”.

ΔÔÓ ∞ÛÙ¤Ú· ΔÚ›ÔÏ˘ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ ÙÔ ÚÔÛ¯¤˜ ™¿‚‚·ÙÔ Û ÊÈÏÈÎfi ·È¯Ó›‰È Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘. √È “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔÈ” ı· ˘ԉ¯ıÔ‡Ó ÙËÓ ÂÏÔÔÓÓËÛȷ΋ ÔÌ¿‰· ÛÙȘ 6.30 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ÛÙÔ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎfi Î·È ‰›ÓÂÙ·È Ë Â˘Î·ÈÚ›· ÛÙËÓ Ù¯ÓÈ΋ ËÁÂÛ›· ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ Ó· ‰ÔÎÈÌ¿ÛÂÈ fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ·›ÎÙ˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÛÙË ‰È¿ıÂÛ‹ Ù˘, ÂÓ fi„ÂÈ ÙÔ˘ ·ÁÒÓ· Ì ÙÔÓ ∂ÚÁÔÙ¤ÏË ÁÈ· ÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ·. Δ· ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ· ÙÔ˘ ·ÁÒÓ· ÎÔÛÙ›˙Ô˘Ó 5, 10 Î·È 15 ¢ÚÒ. ∏ ›ÛÔ‰Ô˜ ÁÈ· Á˘Ó·›Î˜ Î·È ·È‰È¿ Â›Ó·È 5 ¢ÚÒ. ∏ ›ÛÔ‰Ô˜ ·fi ÙȘ £‡Ú˜ 14, 17, 26, 29 (¿Óˆ ‰È¿˙ˆÌ·) Î·È ·fi ÙȘ £‡Ú˜ 1-12 (¤Ù·ÏÔ) ÛÙÔȯ›˙ÂÈ 10 ¢ÚÒ. ∏ ›ÛÔ‰Ô˜ ·fi ÙȘ £‡Ú˜ 13, 16, 18, 19, 28, 30 (οو ‰È¿˙ˆÌ·) ÛÙÔȯ›˙ÂÈ 15 ¢ÚÒ. ∏ ›ÛÔ‰Ô˜ Â›Ó·È ÂχıÂÚË ÁÈ· fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ηÙfi¯Ô˘˜ ÂÈÛÈÙËÚ›ˆÓ ‰È·ÚΛ·˜ Ù˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ ÂÚÈfi‰Ô˘ 2010-2011. ∏ ¶∞∂ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘ ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ ˆ˜ ÛÙȘ £‡Ú˜ ÙˆÓ VIP Î·È ÙˆÓ ÂÈۋ̈Ó, ‰ÂÓ ı· ‰È·ÙÂıÔ‡Ó ı¤ÛÂȘ ÁÈ· ηÙfi¯Ô˘˜ ÂÈÛÈÙËÚ›ˆÓ ·ÁÒÓ·.

Œˆ˜ ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ Ë ‰È¿ıÂÛË ÙˆÓ ÂÈÛÈÙËÚ›ˆÓ ‰È·ÚΛ·˜ H ¶∞∂ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘ ÂÓËÌÂÚÒÓÂÈ ÙÔ˘˜ ÊÈÏ¿ıÏÔ˘˜ Ù˘ fiÙÈ Ë ÙÂÏÂ˘Ù·›· Ë̤ڷ ‰È¿ıÂÛ˘ ÂÈÛÈÙËÚ›ˆÓ ‰È·ÚΛ·˜ ÁÈ· ÙËÓ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô 2010-

∞Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÙˆÓ Austrian Boys


20

TƒπΔ∏ 31 AÀ°√À™Δ√À 2010

¢ÂÓ ˘Ê›ÛÙ·Ù·È ı¤Ì· ·fiÎÙËÛ˘ ÙÔ˘ ¶ÏÂÛ›˜ ·fi ÙÔÓ “£Ú‡ÏÔ” ¢∂¡ ˘Ê›ÛÙ·Ù·È ϤÔÓ ı¤Ì· ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔÓ ¶ÏÂÛ›˜ Î·È ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi. √ °¿ÏÏÔ˜ ̤ÛÔ˜ Ù˘ §›‚ÂÚÔ˘Ï ··Û¯fiÏËÛ ÙÔ˘˜ “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔ˘˜” , Ë ÂÚ›ÙˆÛ‹ ÙÔ˘ fï˜ ‰ÂÓ ÚÔ¯ÒÚËÛÂ. ªÂ ‰Â‰Ô̤ÓÔ fiÙÈ ·Ô̤ÓÂÈ ¤Ó· 24ˆÚÔ ÁÈ· ÙËÓ Ï‹ÍË Ù˘ ÌÂÙ·ÁÚ·ÊÈ΋˜ ÂÚÈfi‰Ô˘ ‰ÂÓ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È ¿ÏÏË ÌÂÙ·ÁÚ·ÊÈ΋ ΛÓËÛË. ∏ ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ Âͤٷ˙ ÙÔÓ ÌÔÓÔÂÙ‹ ‰·ÓÂÈÛÌfi ÙÔ˘ 22¯ÚÔÓÔ˘ ̤ÛÔ˘ ÁÈ· Ó· ·ÔÙÂϤÛÂÈ Ì·Î-· ÛÙ· ¯·Ê. ΔÔ ÂӉȷʤÚÔÓ fï˜ ÁÈ· ÙÔÓ ·›ÎÙË ÙÔ˘ ·ÁÁÏÈÎÔ‡ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ ‰ÂÓ ‹Ú Â›ÛËÌË ÌÔÚÊ‹. ™ÙÔ ÌÂٷ͇, ÙËÓ ·fiÎÙËÛË ÙÔ˘ Δ¿ÛÔ˘ ¶·¿˙ÔÁÏÔ˘ ·fi ÙÔÓ ¶·ÓÛÂÚÚ·˚Îfi ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ Â›ÛËÌ· Ë ¶∞∂ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, ÁÓˆÛÙÔÔÈ› ˆ˜ ı· ·Ú·¯ˆÚ‹ÛÂÈ Ì ÙË ÌÔÚÊ‹ ÌÔÓÔÂÙÔ‡˜ ‰·ÓÂÈÛÌÔ‡ ÙÔÓ ·›ÎÙË ÛÙËÓ ÔÌ¿‰· ÙˆÓ ™ÂÚÚÒÓ. ΔÔ ›‰ÈÔ ·Ó·ÎÔÈÓÒıËΠˆ˜ ı· Û˘Ì‚Â› Ì ÙÔÓ μ·ÏÂÚÈ¿ÓÔ, Ô ÔÔ›Ô˜ ı· ·ÁˆÓÈÛÙ› ÁÈ· ÌÈ· ¯ÚÔÓÈ¿ ÛÙÔÓ £Ú·Û‡‚Ô˘ÏÔ. “∏ ¶.∞.∂. √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ·Ó·ÎÔÈÓÒÓÂÈ ÙËÓ ·fiÎÙËÛË ÙÔ˘ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ‹ Δ¿ÛÔ˘ ¶·¿˙ÔÁÏÔ˘, Ô ÔÔ›Ô˜ ˘¤ÁÚ·„Â Û˘Ì‚fiÏ·ÈÔ ÂÓÙ·ÂÙÔ‡˜ ‰È¿ÚÎÂÈ·˜. √ Ó·Úfi˜ ŒÏÏËÓ·˜ ÎÂÓÙÚÈÎfi˜ ·Ì˘ÓÙÈÎfi˜ ı· ·Ú·Ì›ÓÂÈ ÛÙËÓ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ ¶·ÓÛÂÚÚ·˚ÎÔ‡ ˆ˜ ‰·ÓÂÈÎfi˜ ÁÈ· ¤Ó· ¯ÚfiÓÔ. ∏ ¶.∞.∂. √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ·Ó·ÎÔÈÓÒÓÂÈ ÙËÓ ·Ú·¯ÒÚËÛË ÙÔ˘ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ‹ °ÈÒÚÁÔ˘ μ·ÏÂÚÈ¿ÓÔ˘ ÛÙËÓ ¶.∞.∂. £Ú·Û‡‚Ô˘ÏÔ˜ Ì ÙË ÌÔÚÊ‹ ‰·ÓÂÈÛÌÔ‡ ÁÈ· ¤Ó· ¯ÚfiÓÔ” . Δ¤ÏÔ˜, ·ÚÂÏıfiÓ ·ÔÙÂÏ› ·fi ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi Ô ª·Ú¤Ûη.

¶∞√∫

¶·ÚÂÏıfiÓ Ô ™ÔÚÏ¤Ó Δ∂§√™ ÛÙËÓ Î·ÚȤڷ ÙÔ˘ ÛÙÔÓ ¶∞√∫ ¤‰ˆÛ Ì ‰È΋ ÙÔ˘ ·fiÊ·ÛË Ô °¿ÏÏÔ˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ‹˜ √ÏȂȤ ™ÔÚϤÓ, ηıÒ˜ ÂÈηÏÔ‡ÌÂÓÔ˜ ÚÔÛˆÈÎÔ‡˜ ÏfiÁÔ˘˜ ˙‹ÙËÛ ÙËÓ Ï‡ÛË Ù˘ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ ÙÔ˘ Ì ÙËÓ ÔÌ¿‰· Ù˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢, οÙÈ Ô˘ ¤ÁÈÓ ‰ÂÎÙfi ·fi ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ Ù˘ ¶∞∂, £fi‰ˆÚÔ ∑·ÁÔÚ¿ÎË, ÌÂÙ¿ ·fi Û˘˙‹ÙËÛË Ô˘ ›¯Â Ì·˙› ÙÔ˘ Û‹ÌÂÚ· ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì·. √ °¿ÏÏÔ˜ ̤ÛÔ˜, ʇÁÔÓÙ·˜ ·fi Ù· ÁÚ·Ê›· Ù˘ ΔÔ‡Ì·˜, Ì›ÏËÛ ÛÙÔ˘˜ ÂÎÚÔÛÒÔ˘˜ ÙÔ˘ Δ‡Ô˘ ÁÈ· ÙȘ ÛÙÈÁ̤˜ Ô˘ ¤˙ËÛ ÛÙËÓ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ “¢ÈΤʷÏÔ˘” , ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ˘˜ ÏfiÁÔ˘˜ Ô˘ ʇÁÂÈ ·fi ÙÔÓ ¶∞√∫. ∞Ó·Ï˘ÙÈο ›Â: °È· ÙÔ ÙÈ ¤ÁÈÓÂ Î·È ÙÂÏÈο ʇÁÂÈ ·fi ÙÔÓ ¶∞√∫: “¶‹Ú· ÙËÓ ·fiÊ·ÛË Ó· ÂÈÛÙÚ¤„ˆ ÛÙËÓ °·ÏÏ›· ÁÈ· ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·ÎÔ‡˜ ÏfiÁÔ˘˜. ∂ÓË̤ڈ۷ ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ Î·È ÂΛÓÔ˜ ÙÔ Î·Ù¿Ï·‚Â Î·È Ï‡Û·Ì ÙÔ Û˘Ì‚fiÏ·Èfi ÌÔ˘” . °È· ÙÔ ·Ó Â›Ó·È ‰‡ÛÎÔÏË Ë ·fiÊ·Û‹ ÙÔ˘: “™›ÁÔ˘Ú· ‹Ù·Ó ‰‡ÛÎÔÏË ·fiÊ·ÛË. ΔÔ ÂÍ‹ÁËÛ· ÛÙÔÓ Úfi‰ÚÔ, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ÌÔÚÒ Ó· Ì›ӈ Ì·ÎÚÈ¿ ·fi ÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ¿ ÌÔ˘” . ΔÔ Ì‹Ó˘Ì¿ ÙÔ˘ ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ: “£¤Ïˆ Ó· ÙÔ˘˜ ¢¯·ÚÈÛÙ‹Ûˆ. Œ˙ËÛ· ÌÔÓ·‰ÈΤ˜ ÛÙÈÁ̤˜. ∂‡¯ÔÌ·È Î·Ï‹ Û˘Ó¤¯ÂÈ·. ΔÔ˘˜ Ϥˆ Ó· Û˘Ó¯›ÛÔ˘Ó Ó· ÛÙËÚ›˙Ô˘Ó ÙËÓ ÔÌ¿‰· Î·È Ó· Â›Ó·È ÎÔÓÙ¿ Ù˘” . °È· ÙÔ ·Ó Ô ¶∞√∫ ÌÔÚ› Ó· ÎÂÚ‰›ÛÂÈ Ù›ÙÏÔ: “°È·Ù› fi¯È; ∫·È ÌÔÚ› Î·È ÓÔÌ›˙ˆ fiÙÈ ı· Ù· ηٷʤÚÂÈ. ∂›Ó·È Ì›· ÌÂÁ¿ÏË ÔÌ¿‰·” . °È· ÙÔ ÙÈ ı· ı˘Ì¿Ù·È ·fi ÙÔÓ ¶∞√∫: “Δ· ¿ÓÙ·. ΔÔÓ ÎfiÛÌÔ, ÙÔ˘˜ ·›ÎÙ˜, fiÏ·” .

À¶√™Δ∏ƒπ•∂ √ ¡∂√∞¶√∫Δ∏£∂π™ π™¶∞¡√™ ∂¶π£∂Δπ∫√™ Δø¡ “¶ƒ∞™π¡ø¡” §√Àπ™ °∫∞ƒ™π∞

“£¤Ïˆ Ù›ÙÏÔ˘˜ Ì ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi” Ã

Ù˘ §¤ÙÛÂ, ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÂÈÎÔÈÓˆÓ‹ÛÂÈ Ì·˙› ÌÔ˘. À¿Ú¯Ô˘Ó ÌÂÚÈΤ˜ ÔÌ¿‰Â˜ Ô˘ ÂӉȷʤÚÔÓÙ·È, ı· ‰Ô‡Ì ٛ ı· Û˘Ì‚Â› ·ÏÏ¿ Ô ¯ÚfiÓÔ˜ Ȥ˙ÂÈ. √È ÔÌ¿‰Â˜ Ì ÙȘ Ôԛ˜ ÌÈÏ¿ÌÂ Â›Ó·È Ë ™¿ÏΠ·fi ÙË °ÂÚÌ·Ó›· Î·È Ô ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜ ·fi ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·” .

·ÚÔ‡ÌÂÓÔ˜ ·fi ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ô˘ ÙÔ˘ ‰›ÓÂÈ - Î·È ¿ÏÈ - Ô ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜ Ó· ÎÂÚ‰›ÛÂÈ Ù›ÙÏÔ˘˜ ÂÌÊ·Ó›ÛÙËÎÂ Ô §Ô˘›˜ °Î·ÚÛ›· ηٿ ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›·Û‹ ÙÔ˘ ·fi ÙËÓ ¶∞∂. “™ÙÔ Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ ÌÂÙÚ¿Ó ÔÈ Ù›ÙÏÔÈ” , ÙfiÓÈÛÂ Ô πÛ·Ófi˜ Ô˘ ÂͤÊÚ·Û ÙËÓ ÚÔÙ›ÌËÛ‹ ÙÔ˘ Ó· ·ÁˆÓ›˙ÂÙ·È ›Ûˆ ·fi ÙÔÓ ÂÈıÂÙÈÎfi. “ªÔÚÒ Ó· ‚ÔËı‹Ûˆ Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁԇ̠ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ¢ηÈڛ˜” , ÚfiÛıÂÛÂ. ¡ˆÚ›ÙÂÚ· Ô ¢ËÌ‹ÙÚ˘ °fiÓÙÈη˜ ›¯Â ηψÛÔÚ›ÛÂÈ ÙÔÓ πÛ·Ófi ÛÙÔÓ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi.

“ΔÔ ‚ÈÔÁÚ·ÊÈÎfi ÙÔ˘ ÌÈÏ¿ÂÈ ·fi ÌfiÓÔ ÙÔ˘. ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ Ì·˜ ÚÔۂϤÔ˘Ì Û ÌÈ· ÂÈÙ˘¯Ë̤ÓË Û˘ÓÂÚÁ·Û›·. £¤Ïˆ Ó· ¢¯·ÚÈÛÙ‹Ûˆ ÙÔÓ Î. ºÚ¤ÈÙ·˜ ÁÈ· ÙËÓ ÔÏÏ‹ ‰Ô˘ÏÂÈ¿ Ô˘ ¤Î·Ó ÁÈ· Ó· ÔÏÔÎÏËÚˆı› Ë Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ·˘Ù‹” , ÙfiÓÈÛÂ Ô ∞’ ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¶∞∂. ∞Ó·Ï˘ÙÈο ÔÈ ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ §Ô˘›˜ °Î·ÚÛ›·: “ªÂÙ¿ ÙÔÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ ¯ÚfiÓÔ Ô˘ ‹Ù·Ó Ôχ ηÎfi˜ ÁÈ· Â̤ӷ, ηıÒ˜ ‰ÂÓ Â›¯· ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ·ÁˆÓÈÛÙÒ ·ÚÎÂÙ¤˜ ÊÔÚ¤˜, ÌÔ˘ ÂÌÊ·Ó›ÛÙËÎÂ Ë Â˘Î·ÈÚ›· ÙÔ˘ ¶·Ó·ıËÓ·˚ÎÔ‡, ÌÈ·˜ ÌÂÁ¿Ï˘ Â˘Úˆ·˚΋˜ ÔÌ¿‰·˜. ∞˘Ùfi Ô˘ ÌÂÙÚ¿ÂÈ ÛÙÔ Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ Â›Ó·È ÔÈ Ù›ÙÏÔÈ. ∂›Ì·È Ôχ ¯·ÚÔ‡ÌÂÓÔ˜ Ô˘ Ô ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜ Ô˘ ‰›ÓÂÈ ¿ÏÈ ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ÎÂÚ‰›Ûˆ Ù›ÙÏÔ˘˜. £· ÚÔÛ·ı‹Ûˆ Ó· οӈ fi,ÙÈ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ÁÈ· Ó· ‚ÔËı‹Ûˆ” . ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÁÈ· ÙÔ ÙÈ ÁÓˆÚ›˙ÂÈ ÁÈ· ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î·È ÙÔÓ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi: “∞ÛÊ·ÏÒ˜ Î·È ¤¯ˆ ÌÈÏ‹ÛÂÈ Ì ÙÔÓ ™ÈÛ¤ Î·È ÙÔÓ ™Â˚Ù·Ú›‰Ë, ·Ï-

™ÙËÓ ƒfi˙ÂÓÌÔÚÁÎ Ô ªÈ¿ÚÛÌÈÚ

Ï¿ ÁÂÓÈο ¤¯ˆ ÂÈÎfiÓ· ÁÈ· ÙÔÓ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi Î·È ·fi ·È¯Ó›‰È· Ô˘ Á›ÓÔÓÙ·È ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. °ÓˆÚ›˙ˆ ÙÔÓ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi ·fi ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘ ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË. ∂›Ó·È ÌÈ· Ôχ ηϋ ÔÌ¿‰·, ÂÓÈÛ¯˘Ì¤ÓË ·ÚÎÂÙ¿” . ™Â ÂÚÒÙËÛË ÔÈ· Â›Ó·È Ë ı¤ÛË Ô˘ ÙÔ˘ ·Ú¤ÛÂÈ Ó· ·ÁˆÓ›˙ÂÙ·È, ·¿ÓÙËÛÂ: “ªÔ˘ ·Ú¤ÛÂÈ Ó· ·›˙ˆ Û fiϘ ÙȘ ı¤ÛÂȘ ·fi ÙË ÌÂÛ·›· ÁÚ·ÌÌ‹ Î·È ÌÚÔÛÙ¿. ∂›Ó·È ÂÈÏÔÁ‹ ÚÔÔÓËÙ‹, fï˜ ÙÔ Ô˘ ı· ·ÁˆÓ›˙ÔÌ·È. ™˘Ó‹ıˆ˜ ¤·È˙· ›Ûˆ ·fi ÙÔÓ ÂÈıÂÙÈÎfi, Ô˘ ¤¯ˆ ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚˆÓ ÎÈÓ‹ÛÂˆÓ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ. ÿÛˆ˜ Ó· Â›Ó·È Ë Î·Ï‡ÙÂÚË ı¤ÛË ÁÈ· Â̤ӷ. ΔÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi Â›Ó·È Ó· ÌÔÚ›˜ Ó· ‚ÔËı‹ÛÂȘ ÙËÓ ÔÌ¿‰· ÛÔ˘, ·fi fiÔÈ· ı¤ÛË ÛÔ˘ ˙ËÙ‹ÛÂÈ Ô ÚÔÔÓËÙ‹˜ ÛÔ˘.

∞˘Ùfi Ô˘ Â›Ó·È ‰Â‰Ô̤ÓÔ, Â›Ó·È ˆ˜ ı¤Ïˆ Ó· ‰Ô˘Ï¤„ˆ ÛÎÏËÚ¿ ÁÈ· Ó· ·›Íˆ Î·È Ó· ‚ÔËı‹Ûˆ ÙËÓ ÔÌ¿‰·. ∞ÚÁfiÙÂÚ· ı· ‹Ù·Ó ¢¯¿ÚÈÛÙÔ Ó· Û˘Ó¯›Ûˆ. ∞˘Ùfi Ô˘ ÛΤÊÙÔÌ·È ÙÒÚ· Â›Ó·È Ó· ‰Ô˘Ï¤„ˆ, Ó· Â›Ì·È ¤ÙÔÈÌÔ˜ Ó· ·›Íˆ Î·È Ó· ‚ÔËı‹Ûˆ ÙËÓ ÔÌ¿‰·” √ §Ô˘›˜ °Î·ÚÛ›· ÈÛÙ‡ÂÈ fiÙÈ ÌÔÚ› Ó· ÚÔÛʤÚÂÈ ¿ÌÂÛ· ÙȘ ˘ËÚÂۛ˜ ÙÔ˘ ÛÙÔÓ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi: “ŒÎ·Ó· ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· Ì ÙËÓ ™·ÓÙ·ÓÙ¤Ú, ̤¯ÚÈ ÚÈÓ ·fi ‰‡Ô ‚‰ÔÌ¿‰Â˜. ∞˘Ùfi ÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ· ¤¯ˆ ¯¿ÛÂÈ. ¡ÔÌ›˙ˆ fï˜ fiÙÈ ÌÔÚÒ Ó· ‰Ô˘Ï¤„ˆ ÛÎÏËÚ¿ Î·È Ó· ÎÂÚ‰›Ûˆ ·˘Ùfi ÙÔ ¤‰·ÊÔ˜, ·ÊÔ‡ Î·È Ë ÔÌ¿‰· ÌÔ˘ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ·ÁÒÓ˜” . √ πÛ·Ófi˜ ı· ÊÔÚ¿ÂÈ ÙË Ê·Ó¤Ï· Ì ÙÔ ÓÔ‡ÌÂÚÔ 14.

ªÈÏ¿ÂÈ Ì ƒ›‚·˜ ΔËÓ ·ÔÎ¿Ï˘„Ë fiÙÈ ‰È·Ú·ÁÌ·Ù‡ÂÙ·È Ì ÙÔÓ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi Î·È ÙË ™¿ÏÎÂ, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ô ¡¤ÏÛÔÓ ƒ›‚·˜ Ó· ÌÂÙ·ˉ‹ÛÂÈ Û οÔÈ· ·fi ÙȘ ‰‡Ô ÔÌ¿‰Â˜, ¤Î·ÓÂ Ô Ì¿Ó·Ù˙ÂÚ ÙÔ˘ ·Ì˘ÓÙÈÎÔ‡ Ù˘ ÿÓÙÂÚ, ºÂÚÓ¿ÓÙÔ ÃÈÓÙ¿ÏÁÎÔ. “¶ÚÔÛ·ıԇ̷̠˙› Ì ÙËÓ ÿÓÙÂÚ Ó· ‚Úԇ̛̠· χÛË Ô˘ Ó· Û˘ÌʤÚÂÈ fiϘ ÙȘ Ï¢ڤ˜, fï˜ ·˘Ùfi ‰ÂÓ Â›Ó·È Â‡ÎÔÏÔ Î·È Ô ¯ÚfiÓÔ˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ ·ÔÌ›ÓÂÈ ÚÈÓ Ï‹ÍÔ˘Ó ÔÈ ÌÂÙ·Áڷʤ˜ Â›Ó·È ÌÈÎÚfi˜” , ÙfiÓÈÛÂ Ô ÂÎÚfiÛˆÔ˜ ÙÔ˘ ∫ÔÏÔÌ‚È·ÓÔ‡ ·Ì˘ÓÙÈÎÔ‡ ÌÈÏÒÓÙ·˜ ÛÙËÓ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· “fcinternews.it” , ÁÈ· Ó· ·Ó·ÊÂÚı› ÔÓÔÌ·ÛÙÈο ÛÙÔ˘˜ ˘Ô„‹ÊÈÔ˘˜ ÌÓËÛÙ‹Ú˜. ¢ÂÓ ¤¯ˆ ¤ÚıÂÈ Û Â·Ê‹ Ì ÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË

™ÙËÓ ¡ÔÚ‚ËÁ›· Î·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÛÙËÓ ƒfi˙ÂÓÌÔÚÁÎ ı· Û˘Ó¯›ÛÂÈ ÙËÓ Î·ÚȤڷ ÙÔ˘ Ô ª·Ù›·˜ ªÈ¿ÚÛÌÈÚ. √ Ó·Úfi˜ ™Ô˘Ë‰fi˜ ·Ì˘ÓÙÈÎfi˜, fiˆ˜ Î·È Ô ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜ ¤¯Ô˘Ó ¤ÚıÂÈ ÛÂ Û˘Ìʈӛ· Ì ÙËÓ ÛηӉÈÓ·‚È΋ ÔÌ¿‰·. ∏ ·Ô¯ÒÚËÛË ÙÔ˘ ™Ô˘Ë‰Ô‡ ·Ì˘ÓÙÈÎÔ‡ ·fi ÙÔ ˘¿Ú¯ÔÓ ÚfiÛÙÂÚ ÙÔ˘ ¶·Ó·ıËÓ·˚ÎÔ‡, ÌÂÈÒÓÂÈ ÙȘ ÂÈÏÔÁ¤˜ Ô˘ ı· ¤¯ÂÈ Ô ¡›ÎÔ˜ ¡ÈfiÏÈ·˜ ÁÈ· ÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ ¿Ì˘Ó·˜ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜. ¶·ÚfiÏ· ·˘Ù¿, fï˜, Ë ·Ô¯ÒÚËÛË ÙÔ˘ ª›·ÚÛÌÈÚ ÌÔÚ› Ó· ÌËÓ ¤¯ÂÈ Î·È ˆ˜ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙËÓ... ¿ÊÈÍË ÂÓfi˜ ÎÂÓÙÚÈÎÔ‡ ·Ì˘ÓÙÈÎÔ‡ ÛÙÔÓ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi, ηıÒ˜ ÛÙÔ “ÙÚÈʇÏÏÈ” ˘ÔÏÔÁ›˙Ô˘Ó ˆ˜ ÛÙË ı¤ÛË ·˘Ù‹, ÌÔÚ› Ó· ‚ÔËı‹ÛÂÈ Î·È Ô ∫ÒÛÙ·˜ ∫·ÙÛÔ˘Ú¿Ó˘. ªÂÙ¿ ·fi ÙËÓ ·Ô¯ÒÚËÛË ÙÔ˘ ª›·ÚÛÌÈÚ, ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ·ÓÔÈÎÙfi ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ ·Ô¯ÒÚËÛ˘ ÂÓfi˜ ·ÎfiÌË ·›ÎÙË, ·ÏÏ¿ ·fi ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙË Ï›ÛÙ· ÚÔ˜ ·Ú·¯ÒÚËÛË Ô˘ ¤¯ÂÈ Û˘ÁÎÚÔÙ‹ÛÂÈ Ô ¡›ÎÔ˜ ¡ÈfiÏÈ·˜. ∂Λ Ô˘ ¤¯ÂÈ ¤ÛÂÈ ÙÔ ‚¿ÚÔ˜ ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ ÙÔ˘ ¶·Ó·ıËÓ·˚ÎÔ‡ Î·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÙÔ˘ ∫¿ÚÏÔ˜ ºÚ¤ÈÙ·˜ Â›Ó·È Ë... ·ÔÌ¿ÎÚ˘ÓÛË ÙÔ˘ μ·ÁÁ¤ÏË ª¿ÓÙ˙ÈÔ˘. ŸÏ· fï˜, ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ÍÂηı·Ú›ÛÔ˘Ó Ôχ Û‡ÓÙÔÌ· ηıÒ˜ ·‡ÚÈÔ ΔÚ›ÙË Ï‹ÁÂÈ Ë ÌÂÙ·ÁÚ·ÊÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô˜.

√ ¢π∂£¡∏™ ∞ªÀ¡Δπ∫√™ ™Àªºø¡∏™∂ ¡∞ ™À¡∂Ãπ™∂π Δ∏¡ ∫∞ƒπ∂ƒ∞ Δ√À ™Δ∏¡ E¡ø™∏

¶‹Ú ¶·ÙÛ·Ù˙fiÁÏÔ˘ Ë ∞∂∫ Œ Ó·Ó Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ‹ Ì ÙÔÓ ÔÔ›Ô Û˘Ó˘‹ÚÍ·Ó ÛÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi ·ÏÏ¿ ÌfiÓÔ ÛÙȘ ÚÔÔÓ‹ÛÂȘ (‰ÈfiÙÈ ÏfiÁˆ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÔ‡ ‹Ù·Ó ÂÎÙfi˜ ÔÌ¿‰·˜ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô 2004-05, ÙË ‰Â‡ÙÂÚË Ù˘ ıËÙ›·˜ ÙÔ˘ Û¤Ú‚Ô˘ Ù¯ÓÈÎÔ‡ ÛÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi) Â¤ÏÂÍ ÁÈ· ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ ‰ÂÍÈÔ‡ ÔÈÛıÔʇϷη Ô ¡ÙÔ‡Û·Ó ª¿Á‚ÈÙ˜. √ ÃÚ‹ÛÙÔ˜ ¶·ÙÛ·Ù˙fiÁÏÔ˘ ¤Ú·Û ¯ı˜ ·fi Ù· ÁÚ·Ê›· Ù˘ ŒÓˆÛ˘, Û˘ÌÊÒÓËÛ ÁÈ· Û˘Ì‚fiÏ·ÈÔ ÂÓfi˜ ¯ÚfiÓÔ˘ Î·È Ë ÌÂÙ·ÁÚ·Ê‹ ı· ·Ó·ÎÔÈÓˆı› Û‹ÌÂÚ· Ì·˙› Ì ÙÔÓ ¡·ÛÔ‡ÙÈ. √ ¶·ÙÛ·Ù˙fiÁÏÔ˘ Â›Ó·È Ë ÙÂÏÂ˘Ù·›· ·ÏÏ¿ Î·È ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ÚÔÛı‹ÎË ÁÈ· ÙËÓ ∞∂∫ ηıÒ˜ ÛÙ· 31 ¯ÚfiÓÈ· ¤¯ÂÈ ÌÚÔÛÙ¿ ÙÔ˘ ¤Ó· ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· ÁÈ· Ó· ÚÔÛʤÚÂÈ Ì ÙËÓ ÂÌÂÈÚ›· ÙÔ˘ ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ˘ËÚÂۛ˜. ∞ÚΛ fï˜ Ó· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ηϋ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË, ηıÒ˜ ηٿ ÙËÓ ÂÚ˘ÛÈÓ‹ ÛÂ˙fiÓ ·ÁˆÓ›ÛÙËΠÂÏ¿¯ÈÛÙ· Ì ÙË Ê·Ó¤Ï· Ù˘ √ÌfiÓÔÈ·˜ (ÌfiÏȘ ÂÓÓ¤· Û˘ÌÌÂÙÔ¯¤˜ Û ∫‡ÚÔ Î·È ∂˘ÚÒË) ÂÓÒ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ οÌÔÛ˜ ÂÌÊ·Ó›ÛÂȘ Ì ÙËÓ ÂıÓÈ΋ ÔÌ¿‰·.

¡·ÛÔ‡ÙÈ: ∂›Ì·È ¤ÙÔÈÌÔ˜ Ó· ·›Íˆ ¶·Ó¤ÙÔÈÌÔ˜ Ó· ÙÂı› ÛÙË ‰È¿ıÂÛË ÙÔ˘ ¡ÙÔ‡Û·Ó ª¿Á‚ÈÙ˜ ‰‹ÏˆÛÂ Ô ∫Ú›ÛÙÈ·Ó

ÓÂÈÛÌÔ‡ Û ¿ÏÏË ÔÌ¿‰· “Ó·˘¿ÁËÛ” ·Ú¿ ÙËÓ ·Ú¯È΋ Û˘Ìʈӛ· Ô˘ ˘‹Ú¯Â. “¶¿ÓÙ· ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÊÈÏÔ‰Ô͛˜ Î·È ˘¿Ú¯ÂÈ ı¤ÏËÛË ÁÈ· ÙÔÓ Ù›ÙÏÔ. Œ¯Ô˘Ì ÌÂÁ¿ÏÔ˘˜ ·›ÎÙ˜ Î·È ı· ·Ó·Î¿Ì„Ô˘ÌÂ. £· ÚÔÛ·ı‹Ûˆ Ó· οӈ fi,ÙÈ ÌÔÚÒ ÁÈ· Ó· ÂÈÛÙÚ¤„Ô˘Ì ÛÙÔ˘˜ Ù›ÙÏÔ˘˜” , ÚfiÛıÂÛÂ Î·È ‰‹ÏˆÛ ¤ÙÔÈÌÔ˜ Ó· ÙÂı› ·Ì¤Ûˆ˜ ÛÙ· Ï¿Ó· ÙÔ˘ ¡ÙÔ‡Û·Ó ª¿Á‚ÈÙ˜. “∂›Ì·È ¤ÙÔÈÌÔ˜ Ó· ·›Íˆ. ™˘ÌÌÂÙ¤¯ˆ ÛÙȘ ÚÔÔÓ‹ÛÂȘ Î·È Â›Ì·È Û ηϋ ηٿÛÙ·ÛË” , ÙfiÓÈÛÂ. “∞fi ÙËÓ ÚÒÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ¤Ì·ı· ÁÈ· ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ Ù˘ ∞∂∫ ‰ÂÓ ÙÔ ÛΤÊÙËη ηıfiÏÔ˘” , η٤ÏËÍÂ.

¢ÂÓ Î·Ù¤ıÂÛ ¤ÓÛÙ·ÛË ÁÈ· ÙÔÓ μÂÓ¤ÙË

¡·ÛÔ‡ÙÈ, Ô ÔÔ›Ô˜ ·fi ¯ı˜ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. “∂›Ì·È ·ÚÎÂÙ¿ ¢¯·ÚÈÛÙË̤ÓÔ˜ ·fi ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ô˘ ÌÔ˘ ‰›ÓÂÈ Ë ∞∂∫. ∂Ï›˙ˆ Ó·

¿Ó fiÏ· ηϿ, Ó· ˘ÔÁÚ¿„ˆ ÙÔ Û˘Ì‚fiÏ·Èfi ÌÔ˘ Î·È Ó· ·›Íˆ” , ÙfiÓÈÛÂ Ô ∞ÚÁÂÓÙÈÓfi˜ Ô ÔÔ›Ô˜ Ê¿ÓËΠ·ÚÎÂÙ¿ ÂËÚ·Ṳ̂ÓÔ˜ ·fi ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Ë ˘fiıÂÛË ‰·-

ΔËÓ ÚfiıÂÛ‹ Ù˘ Ó· ÌËÓ Î·Ù·ı¤ÛÂÈ ¤ÓÛÙ·ÛË ÁÈ· ·ÓÙÈηÓÔÓÈ΋ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘ μÂÓ¤ÙË ¤Î·Ó ÁÓˆÛÙ‹ Ë ¶∞∂ ∞∂∫ Ì ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÙËÓ ÔÔ›· Âͤ‰ˆÛÂ, ÛÙËÓ ÔÔ›· Û˘Á¯·›ÚÂÈ ÙËÓ ∫¤Ú΢ڷ ÁÈ· ÙË Ó›ÎË. ª¿ÏÈÛÙ· Û ·˘Ù‹ Ë ŒÓˆÛË ·Ê‹ÓÂÈ Û·Ê›˜ ·È¯Ì¤˜ ηٿ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ ÁÈ· ÙËÓ ˘fiıÂÛË μ¿ÏÓÂÚ... “£· ‹Ù·Ó ¢ı¤ˆ˜ ·Ú¿ÏÔÁÔ ÂÌ›˜ ˆ˜ ËıÈÎÔ› Î·È ÛÙË Û˘Ó›‰ËÛË fiÏˆÓ ÚˆÙ·ıÏËÙ¤˜ ÙÔ 2008, Ó· ÚÔÛʇÁÔ˘Ì Û ٤ÙÔȘ ‰È·‰Èηۛ˜ ÁÈ· ÙËÓ ·fiÛ·ÛË ‚·ıÌÒÓ Ó›Î˘ Ô˘ ‰ÂÓ ‰ÈηÈԇ̷ÛÙÂ, ÂÎÙfi˜ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎÒÓ ¯ÒÚˆÓ” , ·Ó·Ê¤ÚÂÈ.


TƒπΔ∏ 31 AÀ°√À™Δ√À 2010

T.V. ™∏ª∂ƒ∞ ΔÚ›ÙË ·fi ÙËÓ ∂Δ1 ÌÔÚ›Ù ӷ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÙ ÙȘ ÂÍ‹˜ ·ıÏËÙÈΤ˜ ÌÂÙ·‰fiÛÂȘ: 16.00 ƒˆÛ›·-∞ÎÙ‹ ∂ÏÂÊ·ÓÙÔÛÙÔ‡ ∑- (ªÔ˘ÓÙÔÌ¿ÛÎÂÙ) 18.30 ¶Ô˘¤ÚÙÔ ƒ›ÎÔ-∫›Ó· -∑- (ªÔ˘ÓÙÔÌ¿ÛÎÂÙ) 21.00 ∂ÏÏ¿‰·-ΔÔ˘ÚΛ· -∑- (ªÔ˘ÓÙÔÌ¿ÛÎÂÙ) 24.00 ∂ÏÏ¿‰·-πÙ·Ï›· -ª- (∂˘Úˆ·˚Îfi ¶ÚˆÙ¿ıÏËÌ· fiÏÔ Á˘Ó·ÈÎÒÓ)

™ÙË ª·ÚÙÛÂÏfiÓ· Ô ª·ÛÂÚ¿ÓÔ √ ÷‚Ȥ ª·ÛÎÂÚ¿ÓÔ ¤Ú·Û Ì ÂÈÙ˘¯›· ÙȘ È·ÙÚÈΤ˜ ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ Î·È ÂÎÙfi˜ ·fi Ù· 5.5 ÂηÙ. ¢ÚÒ ÙË ÛÂ˙fiÓ ı· ¿ÚÂÈ Î·È ÙË Ê·Ó¤Ï· Ì ÙÔ ¡Ô “14” Ù˘ ª·ÚÙÛÂÏfiÓ·, ·˘Ù‹ Ô˘ ÊÔÚÔ‡ÛÂ Ô ΔÈÂÚ› ∞ÓÚ›. √ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ‹˜ ˘¤ÁÚ·„ ÛÙÔ˘˜ “ÌÏ·Ô˘ÁÎÚ¿Ó·” Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ·Ó·¯ÒÚËÛ ÁÈ· ÙËÓ ∞ÚÁÂÓÙÈÓ‹ ÁÈ· ÙÔ ÊÈÏÈÎfi Ì ÙËÓ πÛ·Ó›·.

°Î¤ÚÂÌÈ: ∏ ∞∂§ ÌÔÚ› Ó· οÓÂÈ ÙËÓ ¤ÎÏËÍË ™À¡∂¡Δ∂À•∏ ÛÙÔÓ Ú·‰ÈÔʈÓÈÎfi ÛÙ·ıÌfi ÙÔ˘ BBC ·Ú·¯ÒÚËÛÂ Ô °Î¤ÚÂÌÈ ¡Ù˙ÈÙ¿. √ ∫·ÌÂÚÔ˘Ó¤˙Ô˜ ÛÔ‡ÂÚ ÛÙ·Ú Ù˘ §¿ÚÈÛ·˜ Ì›ÏËÛ ÁÈ· ÙË Ó¤· ÚfiÎÏËÛË Ô˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È ÛÙËÓ Î·ÚȤڷ ÙÔ˘, ÛÙËÓ ÂÎÔÌ‹ ÙÔ˘ BBC World Service, Sportsworld, Ô˘ ·ÚÈıÌ› ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˘˜ ·fi 40 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ·ÎÚÔ·Ù¤˜ Û ‚‰ÔÌ·‰È·›· ‚¿ÛË. “√ Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ ÌÔ˘ ÂÍ‹ÁËÛ ÙÈ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó Î·È ¤ÙÛÈ ·ÔÊ¿ÛÈÛ· Ó· Á›Óˆ ÎÈ ÂÁÒ Ì¤ÚÔ˜ ·˘Ù‹˜ Ù˘ ÊÈÏÔ‰ÔÍ›·˜. ∏ ∞∂§ Â›Ó·È ÌÈ· ÔÌ¿‰· Ô˘ ÌÔÚ› Ó· οÓÂÈ ÙËÓ ¤ÎÏËÍË Î·È Ó· ÌÂÈ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙȘ ÈÛ¯˘Ú¤˜ ÔÌ¿‰Â˜ ÙÔ˘ ΤÓÙÚÔ˘. ÕÏψÛÙ ÙÔ ¤¯ÂÈ Î·Ù·Ê¤ÚÂÈ Î·È ÛÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ. ™ÙË §¿ÚÈÛ· ÈÛÙÂ‡Ô˘Ó fiÙÈ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÙÔ Â·Ó·Ï¿‚Ô˘Ó ÁÈ·Ù› ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó ÌÂÁ¿ÏË ‰˘Ó·ÌÈ΋ ÏfiÁˆ Ù˘ ·ÚÔ˘Û›·˜ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘. ∂›Ó·È ÌÈ· Û¯ÂÙÈο ÌÈÎÚ‹ fiÏË, ·ÏÏ¿ ۯ‰fiÓ ÙÔ 70% ÙˆÓ ÊÈÏ¿ıÏˆÓ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ Ï¢Úfi Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÎÈ ·˘Ùfi Â›Ó·È Ôχ ηÏfi” ›Â Ô 32¯ÚÔÓÔ˜ ̤ÛÔ˜ Î·È ÚfiÛıÂÛÂ: “∞Ó˘ÔÌÔÓÒ Ó· ·ÁˆÓÈÛÙÒ Î·È Ó· Á›Óˆ ̤ÚÔ˜ ·˘Ù‹˜ Ù˘ ÚÔÛ¿ıÂÈ·˜”. ∂›Û˘, Ô °Î¤ÚÂÌÈ Ì›ÏËÛ ÁÈ· ÙȘ ÂÌÂÈڛ˜ ÙÔ˘ Ì ÚÔÔÓËÙ‹ ÙÔÓ ∑Ô˙¤ ªÔ˘Ú›ÓÈÔ ÛÙËÓ ΔÛ¤ÏÛÈ, ÙȘ ÎÔÚ˘Ê·›Â˜ ÛÙÈÁ̤˜ Ô˘ ¤˙ËÛ ÛÙË ƒÂ¿Ï ª·‰Ú›Ù˘ Î·È ÁÈ· ÙËÓ ÂıÓÈ΋ ∫·ÌÂÚÔ‡Ó, ‰ËÏÒÓÔÓÙ·˜ “·ÚÒÓ” Û Èı·Ó‹ ÚfiÎÏËÛË ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ÔÌÔÛÔӉȷÎÔ‡ ÚÔÔÓËÙ‹, ÷‚È¤Ú ∫ÏÂ̤ÓÙÂ.

∂ÁÁڷʤ˜ ÛÙËÓ ∞η‰ËÌ›· fiÏÔ ÙÔ˘ ¡√μ∞ √ ¡·˘ÙÈÎfi˜ ŸÌÈÏÔ˜ μfiÏÔ˘ Î·È ∞ÚÁÔÓ·‡Ù˜, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· Â·Ó‰ÚÒÛÂÈ fiϘ ÙȘ ηÙËÁÔڛ˜ ÙˆÓ ˘Ô‰ÔÌÒÓ ÙÔ˘ ÛÙÔ ÙÌ‹Ì· ˘‰·ÙÔÛÊ·›ÚÈÛ˘, ÌÂÙ¿ ·fi ·fiÊ·ÛË ÙˆÓ ˘¢ı‡ÓˆÓ ÙÔ˘ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜, ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ∞η‰ËÌ›· ÂÎÌ¿ıËÛ˘ fiÏÔ ÁÈ· ·ÁfiÚÈ· Ô˘ ·Á·Ô‡Ó ÙËÓ ÎÔχ̂ËÛË Î·È ÁÈ· ËÏÈ˘ 19952003, Ì ËÌÂÚÔÌËÓ›· ¤Ó·Ú͢ ÙËÓ 6 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ 2010 ÛÙÔ ÎÔÏ˘Ì‚ËÙ‹ÚÈÔ μfiÏÔ˘. À‡ı˘ÓÔ˜ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ Ô ÚÔÔÓËÙ‹˜ Î. ∞Ï·Ì¿ÓÔ˜ μ·Û›ÏÂÈÔ˜. °È· ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÛÙÔ ÎÈÓËÙfi ÙËϤʈÓÔ ÙÔ˘ ÚÔÔÓËÙ‹ 6977004311 ‹ ÛÙÔ ÎÔÏ˘Ì‚ËÙ‹ÚÈÔ ·fi 6/9/2010 Î·È ÒÚ˜ ·fi 20.30 ¤ˆ˜ 22.00.

21

Δ√¡ ∞ƒ°∂¡Δπ¡√ ∂¶π£∂Δπ∫√ ª∞™π∞™ ∫∞π Δ√¡ Δ∞§∞¡Δ√ÀÃ√ ∞ªÀ¡Δπ∫√ ¶∞¡Δπ¢√ £∂§∂π ∏ ¡π∫∏

ºÔ˘Ï¿ÚÂÈ ÁÈ· ‰‡Ô... ¤ÏÏÔ˘ Ì ÙÔÓ ¶∞√ ƒÔ˘Ê ÙÔ ÂÚ¯fiÌÂÓÔ ™¿‚‚·ÙÔ.

È· ‰‡Ô Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ ÂÓÙ›ÓÂÈ ÙȘ ÚÔÛ¿ıÂȤ˜ Ù˘ Ë ¡›ÎË, Ë ÔÔ›· ı¤ÏÂÈ Ó· ÂÓÙ¿ÍÂÈ ÛÙÔ ‰˘Ó·ÌÈÎfi Ù˘ ÙÔÓ ∞ÚÁÂÓÙÈÓfi ÂÈıÂÙÈÎfi ª·Û›·˜ Î·È ÙÔÓ Ù·Ï·ÓÙÔ‡¯Ô ·Ì˘ÓÙÈÎfi ¶·ÓÙ›‰Ô, Ô˘ ·Ó‹ÎÂÈ ÛÙÔÓ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi. ¶·ÚÂÏıfiÓ ÁÈ· ÙË ‚ÔÏÈÒÙÈÎË ÔÌ¿‰· Ô Δ¿Î˘ §Ô˘Î·Ó›‰Ë˜ Ô˘ Â¤ÛÙÚ„ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· ÁÈ· ÚÔÛˆÈÎÔ‡˜ ÏfiÁÔ˘˜, ÂÓÒ ÊÈÏÈÎfi ı· ‰ÒÛÔ˘Ó ·‡ÚÈÔ ÛÙȘ 18.00 ÔÈ “΢·ÓfiÏ¢ÎÔÈ” Ì ÙÔÓ ºˆÎÈÎfi ÛÙËÓ ÕÌÊÈÛÛ·.

°

∂ÁÁڷʤ˜ ÛÙÔ ÙÌ‹Ì· ÛÙ›‚Ô˘ Ù˘ ¡›Î˘ •ÂΛÓËÛ·Ó ÔÈ ÂÁÁڷʤ˜ ÛÙÔ ÙÌ‹Ì· ÛÙ›‚Ô˘ Ù˘ ¡›Î˘ μfiÏÔ˘ ÁÈ· ÙË Ó¤· ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô. ΔÔ ÙÌ‹Ì· ÛÙ›‚Ô˘ ÛÙË ‰Â‡ÙÂÚË ¯ÚÔÓÈ¿ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘ ı· Û˘Ó¯›ÛÂÈ ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ÂÎÁ‡ÌÓ·ÛË Î·È Î·Ï‹ Ê˘ÛÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ, ηıÒ˜ Î·È ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘˜ Û Â›ÛËÌÔ˘˜ ·ÁÒÓ˜. √È ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ ÁÔÓ›˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·¢ı‡ÓÔÓÙ·È ÛÙ· ÁÚ·Ê›· Ù˘ ∂Ú·ÛÈÙ¯ÓÈ΋˜ ¡›Î˘, Ô‰fi˜ ª·È¿Ó‰ÚÔ˘ 14, ηıÒ˜ Î·È ÛÙÔ ÙËϤʈÓÔ 24210 60320 ηıËÌÂÚÈÓ¿ ÛÙȘ ÒÚ˜ 11:00-13:00 Î·È 19:00-21:00.

● “°Ï˘ÎÔÎÔÈÙ¿˙ÂÈ” ÙÔÓ ¡›ÎÔ ¶·ÓÙ›‰Ô Ë ¡›ÎË

ƒÂÔÚÙ¿˙: μ∞™π§∏™ ∫ƒπ™π§∞™ ∏ ¡›ÎË ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÔÏÔÎÏËÚÒÛÂÈ ÙȘ ÎÈÓ‹ÛÂȘ Ù˘ ÛÙÔ ÌÂÙ·ÁÚ·ÊÈÎfi ·˙¿ÚÈ, ηıÒ˜ ÂÈı˘Ì› Ó· ÂÓÈÛ¯‡ÛÂÈ ·ÎfiÌË ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÙÔ ¤Ì„˘¯Ô ‰˘Ó·ÌÈÎfi Ù˘. ŒÙÛÈ Ô ™ÙÚ¿ÙÔ˜ °È‰fiÔ˘ÏÔ˜ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û Â·Ê‹ Ì Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ ÂÁÓˆṲ̂Ó˘ ·Í›·˜, Ô˘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ‚ÔËı‹ÛÔ˘Ó ÙË ‚ÔÏÈÒÙÈÎË ÔÌ¿‰· Ó· ÂÙ‡¯ÂÈ ÙËÓ ¿ÓÔ‰Ô ÛÙË μ’ ∂ıÓÈ΋. √È “΢·ÓfiÏ¢ÎÔÈ” ÂӉȷʤÚÔÓÙ·È ÁÈ· ÙÔÓ ª·Û›·˜. ∂›Ó·È ∞ÚÁÂÓÙÈÓfi˜ Î·È ·ÁˆÓ›˙ÂÙ·È ÛÙËÓ Â›ıÂÛË, Ì ÙÔ˘˜ ‰ÈÔÈÎÔ‡ÓÙ˜ Ó· ¤¯Ô˘Ó ·ÓÙÏ‹ÛÂÈ ıÂÙÈΤ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÁÈ· ÙËÓ ·Í›· ÙÔ˘. √ ·›ÎÙ˘ Â›Ó·È Èı·Ófi Ó· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ·ÎfiÌË Î·È Û‹ÌÂÚ·. ∂›Û˘ ˘¿Ú¯ÂÈ ÂӉȷʤÚÔÓ Î·È ÁÈ· ÙÔÓ ¡›ÎÔ ¶·ÓÙ›‰Ô. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ¤Ó·Ó ȉȷ›ÙÂÚ· Ù·Ï·ÓÙÔ‡¯Ô Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ‹, Ô˘ ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È ·fi ÙËÓ ·Î·-

‰ËÌ›· ÙÔ˘ ¶·Ó·ıËÓ·˚ÎÔ‡. ∂›Ó·È ·ÚÈÛÙÂÚÔfi‰·ÚÔ˜ ·Ì˘ÓÙÈÎfi˜ Î·È ÌÔÚ› Ó· ηχ„ÂÈ Â¿ÍÈ· ÙfiÛÔ ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ ÎÂÓÙÚÈÎÔ‡ ÔÈÛıÔʇϷη, fiÛÔ Î·È ÙÔ˘ ·ÚÈÛÙÂÚÔ‡ Ì·Î. °ÂÓÓ‹ıËΠ19 ∞ÚÈÏ›Ô˘ 1991, ¤¯ÂÈ ‡„Ô˜ 1.85 Ì. Î·È Ì ÙËÓ ÚÒÙË ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ “ÙÚÈÊ˘ÏÏÈÔ‡” ÓÙÂÌÔ˘Ù¿ÚÈÛ ÛÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô Ì·Ù˜ ÙˆÓ Ï¤È ÔÊ Ù˘ ÛÂ˙fiÓ 2008-2009 ÎfiÓÙÚ· ÛÙËÓ ∞∂∫. ∂›Ó·È ‰ÈÂıÓ‹˜ Ì ÙËÓ ∂ıÓÈ΋ ¶·›‰ˆÓ, ÂÓÒ ˆ˜ ‰·ÓÂÈÎfi˜ ¤¯ÂÈ Â›Û˘ ·ÁˆÓÈÛÙ› Û ∫¤Ú΢ڷ Î·È ∞ÈÁ¿Ïˆ. √È “΢·ÓfiÏ¢ÎÔÈ” ÚÔÛ·ıÔ‡Ó Ó· ÙÔÓ ·ÔÎÙ‹ÛÔ˘Ó, ÂÎÌÂÙ·ÏÏ¢fiÌÂÓÔÈ Î·È ÙȘ ηϤ˜ Û¯¤ÛÂȘ Ô˘ ‰È·ÙËÚ› Ô Δ¿Î˘ §Ô˘Î·Ó›‰Ë˜ Ì ÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ ¶·Ó·ıËÓ·˚ÎÔ‡, ·ÏÏ¿ ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È Â‡ÎÔÏÔ. ∂›Û˘ Û‹ÌÂÚ· Èı·Ófiٷٷ ı· ÍÂηı·Ú›ÛÂÈ ÙÔ ·Ó ı· ·ÔÎÙËı› ‹ fi¯È Ô √‡ÁÁÚÔ˜ ÂÈıÂÙÈÎfi˜ ∫¤ÚÂÎ.

ªÔÚ› Ô Î. §Ô˘Î·Ó›‰Ë˜ Ó· ÚÔÛ·ı› Ó· ÌÂÛÔÏ·‚‹ÛÂÈ ÁÈ· ÙÔÓ ¶·ÓÙ›‰Ô, ·ÏÏ¿ ·fi ¯ı˜ ·ÔÙÂÏ› ·ÚÂÏıfiÓ ·fi ÙÔ ÚÔÔÓËÙÈÎfi ÙÈÌ Ù˘ ¡›Î˘. √ ·Ï·›Ì·¯Ô˜ ¿ÛÔ˜ Â¤ÛÙÚ„ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· ÁÈ· ÚÔÛˆÈÎÔ‡˜ ÏfiÁÔ˘˜ Î·È fiˆ˜ ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ Ô ›‰ÈÔ˜ ‰ÂÓ ÚԤ΢„ ÙÔ ·Ú·ÌÈÎÚfi Úfi‚ÏËÌ· ÛÙȘ Û¯¤ÛÂȘ ÙÔ˘ Ì ÙÔÓ Î. °È‰fiÔ˘ÏÔ Î·È ÙËÓ ÔÌ¿‰·, ÙËÓ ÔÔ›· ¢¯·ÚÈÛÙ› ÁÈ· ÙË Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Î·È Ù˘ ‡¯ÂÙ·È Î·Ï‹ ÂÈÙ˘¯›·. ™ÙÔ ÌÂٷ͇ ÙÔÓ ºˆÎÈÎfi ı· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ ·‡ÚÈÔ Ë ¡›ÎË Û ÊÈÏÈÎfi. √ ·ÁÒÓ·˜ ı· Á›ÓÂÈ ÛÙÔ Á‹Â‰Ô Ù˘ ÕÌÊÈÛÛ·˜ Î·È ı· ·Ú¯›ÛÂÈ ÛÙȘ 6 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì·. Δ¤ÏÔ˜, ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË ı· Á›ÓÂÈ Ó¤· ·˘ÙÔ„›· ÙÔ˘ ‰ËÌÔÙÈÎÔ‡ ÛÙ·‰›Ô˘ Ù˘ ¡Â¿ÔÏ˘. ∂ÊfiÛÔÓ Ù·ÎÙÔÔÈËıÔ‡Ó ÔÈ ˘¿Ú¯Ô˘Û˜ ÂÎÎÚÂÌfiÙËÙ˜, ÙfiÙ ı· ÌÔÚ› Ó· ÊÈÏÔÍÂÓ‹ÛÂÈ ÙÔÓ ·ÁÒÓ· ∫˘-

∂ÎÏÔÁ¤˜ ÛÙÔ Blue Club ΔÔ Blue Club “¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ ¡ÙÔÎÔ‡˙˘” ÚÔÎËÚ‡ÛÛÂÈ ÙȘ Ù·ÎÙÈΤ˜ ÙÔ˘ ÂÎÏÔÁ¤˜ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿‰ÂÈÍË ¢ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ 5 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ 2010. √È ÂÎÏÔÁ¤˜ ı· Á›ÓÔ˘Ó ÛÙ· ÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ Û˘Ó‰¤ÛÌÔ˘ ÛÙËÓ Ô‰fi ª·È¿Ó‰ÚÔ˘ (ÛÙÔ Á‹Â‰Ô “¶·ÓÙÂÏ‹˜ ª·ÁÔ˘Ï¿˜” ·fi 18.00-20.30 ,Î·È ı· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ °ÂÓÈ΋ ™˘Ó¤Ï¢ÛË ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ. ÀÔ„ËÊÈfiÙËÙ˜ ı· Á›ÓÔÓÙ·È ‰ÂÎÙ¤˜ ηıËÌÂÚÈÓ¿ ÛÙ· ÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ Û˘Ó‰¤ÛÌÔ˘ ·fi 18.00-22.00 ¤ˆ˜ ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ 3 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ 2010. ∞fi ÙÔÓ Û‡Ó‰ÂÛÌÔ ÂÈÛËÌ·›ÓÂÙ·È fiÙÈ Ë Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ fiÏˆÓ Â›Ó·È ··Ú·›ÙËÙË ÁÈ· ¤Ó· ÈÛ¯˘Úfi Blue Club ÎÔÓÙ¿ Û ÌÈ· ‰˘Ó·Ù‹ ¡›ÎË.

■ °π∞ Δ∞ ¶∞πáπ¢π∞ ª∂ °∂øƒ°π∞ ∫∞π ∫ƒ√∞Δπ∞ °π∞ Δ∞ ¶ƒ√∫ƒπª∞Δπ∫∞ Δ√À EURO 2012

∞ÈÛÈÔ‰ÔÍ›· ÛÙËÓ ∂ıÓÈ΋ ∂ıÓÈ΋ Ì·˜ ÔÌ¿‰· Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘ ·Ú¯›˙ÂÈ ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ¶·Ú·Û΢‹ ÙȘ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ Ù˘ ÛÙ· ÚÔÎÚÈÌ·ÙÈο ÙÔ˘ EURO 2012, ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÔÓÙ·˜ ÛÙÔ “∫·Ú·˚ÛοÎË” ÛÙȘ 21.45 ÙËÓ °ÂˆÚÁ›·, ÂÓÒ ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ΔÚ›ÙË 7/9 ÙÔ ·ÓÙÈÚÔÛˆ¢ÙÈÎfi Ì·˜ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ı· ·›ÍÂÈ ÛÙȘ 21.30 ÛÙÔ ∑¿ÁÎÚÂÌ Ì ÙËÓ ∫ÚÔ·Ù›·.

ΔÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Ô ∫ÒÛÙ·˜ ÷ÏÎÈ¿˜ Â›Ó·È ÙÚ·˘Ì·Ù›·˜ ·Ó¿ÁηÛ ÙÔÓ ºÂÚÓ¿ÓÙÔ ™¿ÓÙÔ˜ Ó· ηϤÛÂÈ ÙÔÓ ÃÚ˘ÛfiÛÙÔÌÔ ªÈ¯·ËÏ›‰Ë ÛÙËÓ ·ÔÛÙÔÏ‹ Ù˘ ∂ıÓÈ΋˜ ÁÈ· Ó· Ï·ÈÛÈÒÛÂÈ ÙÔÓ ∞ϤÍË Δ˙fiÚ‚· Î·È ÙÔÓ ªÈ¯¿ÏË ™ËÊ¿ÎË. ∞Ó·Ï˘ÙÈο ÔÈ ·›ÎÙ˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÛÙË ‰È¿ıÂÛ‹ ÙÔ˘ Ô ¶ÔÚÙÔÁ¿ÏÔ˜ Ù¯ÓÈÎfi˜ Â›Ó·È ÔÈ ÂÍ‹˜: ΔÂÚÌ·ÙÔʇϷΘ: Δ˙fiÚ‚·˜, ™ËÊ¿Î˘, ªÈ¯·ËÏ›‰Ë˜. ∞Ì˘ÓÙÈÎÔ›: μ‡ÓÙÚ·, ™Â˚Ù·Ú›‰Ë˜, ¶··ÛÙ·ıfiÔ˘ÏÔ˜, ∞. ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜, ª·ÏÂ˙¿˜, ™˘ÚfiÔ˘ÏÔ˜, Δ˙·‚¤ÏÏ·˜. ª¤ÛÔÈ: ∫·ÙÛÔ˘Ú¿Ó˘, Δ˙ÈfiÏ˘, ΔÔÚÔÛ›‰Ë˜, ª·ÓÈ¿Ù˘, ∫·Ú·ÁÎÔ‡Ó˘, ∫·Ê¤˜, ∫ÔÓ¤. ∂ÈıÂÙÈÎÔ›: ¶ÂÙÚfiÔ˘ÏÔ˜,

¡›Ó˘, ™·ÏÈÁÁ›‰Ë˜, ™·Ì·Ú¿˜, ª‹ÙÚÔÁÏÔ˘, °Î¤Î·˜.

¶ÂÙÚfiÔ˘ÏÔ˜: £¤ÏÔ˘Ì ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ÎÔÓÙ¿ Ì·˜

∫·ÙÛÔ˘Ú¿Ó˘: ¢‡ÛÎÔÏ· ·È¯Ó›‰È· ΔÔ ·È¯Ó›‰È Ì ÙË °ÂˆÚÁ›· ›Ûˆ˜ Â›Ó·È ÙÔ ÈÔ ‰‡ÛÎÔÏÔ Ì·Ù˜ ÁÈ· ÙËÓ ∂ıÓÈ΋ ∂ÏÏ¿‰·˜ ÛÙËÓ ÚÔÎÚÈÌ·ÙÈ΋ Ê¿ÛË ÙÔ˘ Euro 2012, fiˆ˜ ‰‹ÏˆÛÂ Ô ∫ÒÛÙ·˜ ∫·ÙÛÔ˘Ú¿Ó˘ ηٿ ÙË Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË Ù˘ “Á·Ï·ÓfiÏ¢Î˘” ·ÔÛÙÔÏ‹˜. √ ‰ÈÂıÓ‹˜ ̤ÛÔ˜ ÂͤÊÚ·Û ÙËÓ ¿Ô„Ë fiÙÈ ı· ‹Ù·Ó ηχÙÂÚÔ ÁÈ· ÙÔ ·ÓÙÈÚÔÛˆ¢ÙÈÎfi Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ÔÈ ·›ÎÙ˜ ÙÔ˘ ºÂÚÓ¿ÓÙÔ ™¿ÓÙÔ˜ Ó· ›¯·Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· Ì·Ù˜ ÛÙ· fi‰È· ÙÔ˘˜. ∞Ú¯Èο, Ô 31¯ÚÔÓÔ˜ ·›ÎÙ˘ ÙfiÓÈÛÂ: “∂›Ó·È ‰‡Ô ‰‡ÛÎÔÏ· ·È¯Ó›‰È·. ¶ÚÒÙ· ı· ÎÔÈÙ¿ÍÔ˘Ì ÙË °ÂˆÚÁ›·. ¡· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ì ηϋ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· ÛÙÔ Á‹‰Ô. ÿÛˆ˜ Ó· Â›Ó·È ÈÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi Ì·Ù˜ ·˘Ùfi Ì ÙË °ÂˆÚÁ›·. £· ‹Ù·Ó ηχÙÂÚÔ Ó· ¤¯Ô˘Ì ·È¯Ó›‰È· ÛÙ· fi‰È· Ì·˜ Î·È ÓÔÌ›˙ˆ fiÙÈ ÙËÓ ÂÔ¯‹ ·˘Ù‹ Ô˘ ÔÈ ÔÌ¿‰Â˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ·fiÏ˘Ù· ¤ÙÔÈ̘, Â›Ó·È Î·Ïfi Ô˘ ı· ·›ÍÔ˘Ì Ì ÙËÓ ∫ÚÔ·Ù›· ÂÎÙfi˜ ¤‰Ú·˜”. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·, Ô Ì¤ÛÔ˜ ÙÔ˘ ¶·Ó·ıËÓ·˚ÎÔ‡ Ì›ÏËÛ ÁÈ· ÙÔ Ô˘ ı· ÎÚÈı› Ë ÚfiÎÚÈÛË: “¶Ú¤ÂÈ Ó· ÎÂÚ‰›˙ÂȘ Ù· ıˆ-

ÚËÙÈο ‡ÎÔÏ· Ì·Ù˜ Î·È Ó· Ì·˙¤„ÂȘ fiÛÔ˘˜ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˘˜ ‚·ıÌÔ‡˜ Á›ÓÂÙ·È ÛÙ· ÈÔ ‰‡ÛÎÔÏ·. ŸÙ·Ó ‰ÂÓ ·›˙Ô˘Ì ηϿ, Ù›ÔÙ· ‰ÂÓ Â›Ó·È Â‡ÎÔÏÔ”. ∫·Ù·Ï‹ÁÔÓÙ·˜, Ô ∫·ÙÛÔ˘Ú¿Ó˘ ·Ó·Ê¤ÚıËΠÛÙÔ ¯ÚfiÓÔ ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹˜ ÛÙ· Ó¤· ‰Â‰Ô̤ӷ Ì ÙÔÓ ºÂÚÓ¿ÓÙÔ ™¿-

ÓÙÔ˜ ÛÙË Ù¯ÓÈ΋ ËÁÂÛ›· Ù˘ ÔÌ¿‰·˜: “∏ ·Ï‹ıÂÈ· Â›Ó·È fiÙÈ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ì Ôχ ¯ÚfiÓÔ. ¶Ú¤ÂÈ Ó· Ù· ‰ÒÛÔ˘Ì fiÏ·. ÃÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ¯ÚfiÓÔ˜ ÁÈ· Ó· ÂÊ·ÚÌfiÛÔ˘Ì ٷ fiÛ· ı¤ÏÂÈ Ô ÚÔÔÓËÙ‹˜. ΔÔ Î·Ïfi Â›Ó·È fiÙÈ ÔÈ ·›ÎÙ˜ ÁÓˆÚ›˙ÔÓÙ·È ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ Î·È ·˘Ùfi ı· Ì·˜ ‚ÔËı‹ÛÂÈ”.

ΔË ÛÙ‹ÚÈÍË ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ ÛÙÔ ÚÒÙÔ Ì·Ù˜ Ù˘ ∂ıÓÈ΋˜ ∂ÏÏ¿‰·˜ ÛÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÁÈ· ÙËÓ ÚfiÎÚÈÛË ÛÙ· Á‹‰· Ù˘ ¶Ôψӛ·˜ Î·È Ù˘ √˘ÎÚ·Ó›·˜ ˙‹ÙËÛÂ Ô ∞ÓÙÒÓ˘ ¶ÂÙÚfiÔ˘ÏÔ˜. “ΔÔ ÚÒÙÔ Ì·Ù˜ Â›Ó·È ‰‡ÛÎÔÏÔ, ÂÂȉ‹ Â›Ó·È Ë ÚÂÌȤڷ Ù˘ ÚÔÎÚÈÌ·ÙÈ΋˜ Ê¿Û˘. ¶Ú¤ÂÈ Ó· ›̷ÛÙ ¤ÙÔÈÌÔÈ ÁÈ· Ó· ÍÂÎÈÓ‹ÛÔ˘Ì ÓÈÎËÊfiÚ· Î·È ÌÂÙ¿ Ó· ÎÔÈÙ¿ÍÔ˘Ì ÙËÓ ∫ÚÔ·Ù›·. Œ¯Ô˘Ì Ôχ ηϋ ÔÌ¿‰· Î·È ÈÛÙ‡ˆ fiÙÈ ÌÔÚԇ̠ӷ Ù· ηٷʤÚÔ˘Ì”, ·Ó¤ÊÂÚ ·Ú¯Èο Ô ÂÈıÂÙÈÎfi˜ ÙÔ˘ ¶·Ó·ıËÓ·˚ÎÔ‡. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·, Ô 24¯ÚÔÓÔ˜ ·›ÎÙ˘ Ì›ÏËÛ ÁÈ· ÙÔ˘˜ Ê›ÏÔ˘˜ Ù˘ “Á·Ï·ÓfiÏ¢Î˘”: “¶Ú¤ÂÈ Ó· ‚ÔËı‹ÛÂÈ Ô ÎfiÛÌÔ˜. ΔÔÓ ı¤ÏÔ˘Ì ÎÔÓÙ¿ Ì·˜ ÁÈ· Ó· Ì·˜ ‰ÒÛÂÈ ÒıËÛË Î·È Ó· ÂÙ‡¯Ô˘Ì ÙÔÓ ÛÙfi¯Ô Ì·˜”. ∂ÚˆÙËı›˜ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·Û‹ ÙÔ˘, ·¿ÓÙËÛÂ: “∏ „˘¯ÔÏÔÁ›· Â›Ó·È ·Ó‚·Ṳ̂ÓË. ∞˘Ùfi Â›Ó·È ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÎÔÌÌ¿ÙÈ. £· ÚÔÛ·ı‹Ûˆ ÁÈ· ÙÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ. ¶¿Óˆ ·fi fiÏ· Ó· Â›Ì·È ˘ÁÈ‹˜. ™ÙÔ ›Ûˆ ̤ÚÔ˜ ÙÔ˘ Ì˘·ÏÔ‡ ÌÔ˘ ÂÚ›ÌÂÓ· ÙËÓ ÎÏ‹ÛË”.


22

TƒπΔ∏ 31 AÀ°√À™Δ√À 2010

∏ ∂£¡π∫∏ ª∞™ ™Δπ™ 21.00 “ª√¡√ª∞Ã∂π” ª∂ Δ√À™ √π∫√¢∂™¶√Δ∂™ Δ√À ª√À¡Δ√ª¶∞™∫∂Δ

∂ÏÏËÓÔÙÔ˘ÚÎÈ΋ “Û‡ÚÚ·ÍË” ÛÙËÓ ÕÁ΢ڷ ÒÚ· Ù˘ ÌÂÁ¿Ï˘ “Ì¿¯Ë˜” ¤ÊÙ·Û ÁÈ· ÙËÓ ∂ıÓÈ΋, Ë ÔÔ›· Û‹ÌÂÚ· (21.00 ∂Δ1) “Ì ÓÔÌ·¯Â›” Ì ÙËÓ ÔÈÎÔ‰¤ÛÔÈÓ· ΔÔ˘ÚΛ· ÛÙËÓ ÕÁ΢ڷ ÁÈ· ÙËÓ 3Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ÙÔ˘ °’ ÔÌ›ÏÔ˘ ÛÙÔ ªÔ˘ÓÙÔÌ¿ÛÎÂÙ. “¶Ú¤ÂÈ Ó· ‚ÂÏÙȈıԇ̔, ·Ú·‰¤¯ÂÙ·È Ô °ÈfiÓ·˜ ∫·˙Ï¿Ô˘Ûη˜. ∞Ó·Áη›· ÁÈ· ÔÏÏÔ‡˜ ÏfiÁÔ˘˜ Ë Ó›ÎË ÁÈ· ÙËÓ ÂÓÈÛ¯˘Ì¤ÓË Ì ºÒÙÛË Î·È ™¯ÔÚÙÛÈ·Ó›ÙË “Â›ÛËÌË ·Á·Ë̤ÓË”.

∏̤ڷ ηْ ·Ú¯‹Ó ÁÈ· ÍÂÎÔ‡Ú·ÛË Î·È ÂÚÈÛ˘ÏÏÔÁ‹ Î·È ÂÓ Û˘Ó¯›· ÁÈ· ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· ÂÓ fi„ÂÈ ÙÔ˘ “ÙÂÏÈÎÔ‡” Ù˘ ΔÚ›Ù˘ ÎfiÓÙÚ· ÛÙËÓ ΔÔ˘ÚΛ· ‹Ù·Ó Ë ¯ıÂÛÈÓ‹ Ë̤ڷ ÁÈ· ÙËÓ ∂ıÓÈ΋ ÔÌ¿‰·. ™ÙȘ Ù¿ÍÂȘ Ù˘ “Â›ÛËÌ˘ ·Á·Ë̤Ó˘” ˘¿Ú¯ÂÈ ÈηÓÔÔ›ËÛË ÁÈ· ÙÔ ·‹ÙÙËÙÔ, ·ÏÏ¿ fi¯È Î·È ÁÈ· ÙȘ ÂÌÊ·Ó›ÛÂȘ ·¤Ó·ÓÙÈ Û ∫›Ó· Î·È ¶Ô˘¤ÚÙÔ ƒ›ÎÔ. ∂Ï·ÊÚ˘ÓÙÈο ˘¿Ú¯Ô˘Ó, Ì ÚÒÙÔ Î·È Î·Ï‡ÙÂÚÔ ÙȘ ·Ô˘Û›Â˜ ÙˆÓ ÙÈ̈ÚËÌ¤ÓˆÓ ºÒÙÛË Î·È ™¯ÔÚÙÛ·Ó›ÙË. ª›· “‰ÈηÈÔÏÔÁ›·” Ô˘ ı· ¿„ÂÈ Ó· ˘Ê›ÛÙ·Ù·È fï˜ ÛÙÔ ÂÍ‹˜, ·ÊÔ‡ ÙfiÛÔ Ô “ª¿ÙÌ·Ó” fiÛÔ Î·È Ô “™fiÊÔ” ÂÈÛÙÚ¤ÊÔ˘Ó ÁÈ· Ó· ÂÓÈÛ¯‡ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ù˘ ∂ıÓÈ΋˜. √ °ÈfiÓ·˜ ∫·˙Ï¿Ô˘Ûη˜ ¤¯ÂÈ ÂÓÙÔ›ÛÂÈ ÙÔ Úfi‚ÏËÌ·, Ô˘ ÍÂÎÈÓ¿ ·fi ÙËÓ ¿Ì˘Ó·. √È ‰ÈÂıÓ›˜ ÚÒÙÔÈ ·fi fiÏÔ˘˜ ·Ó·ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó ˆ˜ Ë ·Ó¿ÁÎË ‚ÂÏÙ›ˆÛ˘ Â›Ó·È ÂÈÙ·ÎÙÈ΋. ∫·È Ê˘ÛÈο ͤÚÔ˘Ó Î·Ï‡ÙÂÚ· ·fi fiÏÔ˘˜ fiÙÈ ÂӉ¯fiÌÂÓË Ó›ÎË ı· ·ÓÔ›ÍÂÈ ‰È¿Ï·Ù· ÙÔ ‰ÚfiÌÔ Ì¤¯ÚÈ Î·È ÙËÓ ÙÂÙÚ¿‰·, ÂÓÒ ÂӉ¯fiÌÂÓË ‹ÙÙ· ı· ˘Ô¯ÚÂÒÛÂÈ ÙËÓ ÔÌ¿‰· Ó· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ ‰‡Û‚·Ù· ÌÔÓÔ¿ÙÈ·. °È· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, ·Ó Ë ∂ÏÏ¿‰· ÙÂÚÌ·Ù›ÛÂÈ ‰Â‡ÙÂÚË, ı· Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂÈ ÛÙ· ÚÔËÌÈÙÂÏÈο ÙÔ ˘„ËÏfi Î·È Û¯Â‰fiÓ ·ÚÔÛ¤Ï·ÛÙÔ ÂÌfi‰ÈÔ ÙˆÓ ∏¶∞, ÂÓÒ ·Ó ÙÂÚÌ·Ù›ÛÂÈ ÙÚ›ÙË, ÙÔ Èı·ÓfiÙÂÚÔ Â›Ó·È Ó· ‰ÒÛÂÈ Ú·ÓÙ‚ԇ ÛÙÔ˘˜ “16” Ì ÙÔÓ Î·Îfi ‰·›ÌÔÓ· Ô˘ ϤÁÂÙ·È πÛ·Ó›·! ª›· Ó›ÎË Â› Ù˘ ΔÔ˘ÚΛ·˜ (ÎÈ ÂÓ Û˘Ó¯›· ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙËÓ ·‰‡Ó·ÌË ∞ÎÙ‹ ∂ÏÂÊ·ÓÙÔÛÙÔ‡ Î·È ÙËÓ Ôχ ˘ÔÏÔÁ›ÛÈÌË ƒˆÛ›·) ı· ·Ê‹ÛÂÈ ÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜ Ó· ÔÓÔÎÂÊ·ÏÈ¿-

ÛÔ˘Ó ÁÈ· ÙȘ ‰È·ÛÙ·˘ÚÒÛÂȘ Î·È ı· ‚¿ÏÂÈ ÙËÓ ∂ıÓÈ΋ Û ÌÔÓÔ¿ÙÈ ÌÂÙ·ÏÏ›Ô˘. ¢›¯ˆ˜ ÙÔÓ ™ÙÚ¿ÙÔ ¶ÂÚ¤ÚÔÁÏÔ˘, Ô ÔÔ›Ô˜ Ù·Ï·ÈˆÚÂ›Ù·È ·fi Ì›· Ïԛ̈ÍË ÙÔ˘ ·Ó·Ó¢ÛÙÈÎÔ‡ ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ Ë̤Ú˜ Î·È ¤ÌÂÈÓ ÂÎÙfi˜ ÁÈ· Ó· ÚÔÊ˘Ï·¯ı›, ÚÔÔÓ‹ıËΠ¯ı˜ Ë ∂ıÓÈ΋ ÛÙËÓ ÕÁ΢ڷ. ∏ ηٿÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ÊfiÚÁÔ˘ÔÚÓÙ ÙÔ˘ ¶·Ó·ıËÓ·˚ÎÔ‡ ‰ÂÓ ÂÌÓ¤ÂÈ ·ÓËÛ˘¯›· Î·È ı· Â›Ó·È ÛÙË ‰È¿ıÂÛË ÙÔ˘ °ÈfiÓ·˜ ∫·˙Ï¿Ô˘Ûη˜ ÛÙÔÓ ·ÁÒÓ· Ù˘ ΔÚ›Ù˘ ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙËÓ ΔÔ˘ÚΛ·. √ °È¿ÓÓ˘ ªÔ˘ÚÔ‡Û˘ ·ÎÔÏÔ‡ıËÛ ·ÙÔÌÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÁÈ· Ó· ¿ÚÂÈ ·Ó¿Û˜, ηıÒ˜ Â›Ó·È Î¿ˆ˜ ηٷ‚‚ÏË̤ÓÔ˜ ·fi ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘ Û ‰‡Ô Û˘Ó¯‹ Ì·Ù˜ ÁÈ· ·ÚÎÂÙ‹ ÒÚ·.

∫·˙Ï¿Ô˘Ûη˜: ¡· ‚ÂÏÙȈıԇ̠ÛÙËÓ ¿Ì˘Ó· ™ÙÔ˘˜ ŒÏÏËÓ˜ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˘˜ Ì›ÏËÛ ¯ı˜ Ô ÔÌÔÛÔӉȷÎfi˜ Ù¯ÓÈÎfi˜, °ÈfiÓ·˜ ∫·˙Ï¿Ô˘Ûη˜ “Œ¯Ô˘Ì ‰ÒÛÂÈ ‰‡Ô ·ÁÒÓ˜ Î·È Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ‹Ù·Ó ıÂÙÈο ÁÈ· ÂÌ¿˜. Ÿ¯È, fï˜ Î·È Ô ÙÚfiÔ˜ Ô˘ ·›Í·ÌÂ. £· ÌÔÚÔ‡Û·Ì ӷ ›¯·Ì ·›ÍÂÈ Î·Ï‡ÙÂÚ·. ¶Ú¤ÂÈ Ó· ‚ÂÏÙȈıԇ̠ÛÙËÓ ¿Ì˘Ó·. ∂›‰·Ù ˆ˜ ÔÏϤ˜ ÔÌ¿‰Â˜ ¿Ú¯ÈÛ·Ó Ó· ·›˙Ô˘Ó ˙ÒÓË ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ Ì·˜. √Ì¿‰Â˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Ôχ „ËÏÔ‡˜ ·›ÎÙ˜ ÛÙË Ú·Î¤Ù·. ∞˘Ù‹ Ë ¿Ì˘Ó· ˙ÒÓ˘ Ì·˜ ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ ÔÏÏ¿ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·. ™›ÁÔ˘Ú· ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ì ˆ˜ ı· ÙËÓ ÂÊ·ÚÌfiÛÔ˘Ó ·¤Ó·ÓÙ› Ì·˜ Î·È ÔÈ ΔÔ‡ÚÎÔÈ Î·È ÔÈ ƒÒÛÔÈ. ∂ÓÙ¿ÍÂÈ, ‰ÂÓ Â›¯·Ì ÙÔÓ ™¯ÔÚÙÛÈ·Ó›ÙË Û’

ª∂Δ∞ª√ƒºø™∏-¡π∫∏ £∞

ÍÂÎÈÓ‹ÛÔ˘Ì Ì ÈÔ „ËÏfi Û¯‹Ì· ÂÓ Û˘ÁÎÚ›ÛÂÈ Ì ÙÔ ÎÔÓÙfi Û¯‹Ì· ·¤Ó·ÓÙÈ Û ∫›Ó· Î·È ¶Ô˘¤ÚÙÔ ƒ›ÎÔ. ∞Ó ·Ú·ÙËÚ‹ÛÂÙÂ, ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó ÔÈ ·ÓÙ›·ÏÔÈ Ù˘ ΔÔ˘ÚΛ·˜ Â›Ó·È Ë Â›ıÂÛ‹ ÙÔ˘˜, Ò˜ Ó· ÂÙ‡¯Ô˘Ó fiÓÙÔ˘˜ ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙÔ˘˜ ΔÔ‡ÚÎÔ˘˜. ∞˘Ùfi ÚÔ‚ÏËÌ·Ù›˙ÂÈ ÎÈ ÂÌ¿˜”.

ΔÔ‡ÚÎÔÁÏÔ˘: ÃÚ¤Ô˜ ÌÔ˘ Ë Ó›ÎË Â› Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜

·˘Ù¿ Ù· ‰‡Ô ·È¯Ó›‰È· ÎÈ ·˘Ùfi Ì·˜ ¿ÊËÛ ·ÚÎÂÙ¿ ·ÔÁ˘Ìӈ̤ÓÔ˘˜ ÛÙË Ú·Î¤Ù·. ¶ÚÔÛ·ı‹Û·Ì ӷ ‚Úԇ̠χÛË ÛÙÔ Úfi‚ÏËÌ·, ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ÙÔ˘˜ ΔÛ·ÚÙÛ·Ú‹, μÔ˘ÁÈԇη Î·È ªÔ˘ÚÔ‡ÛË. ŸÌˆ˜, ‰ÂÓ Â›Ó·È ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÔ› ·›ÎÙ˜. ΔÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ Úfi‚ÏËÌ· ÁÈ· Ì·˜ Â›Ó·È Ë ¿Ì˘Ó·. ∫·È ÚÔÛˆÈο ·˘Ùfi ·ÔÙÂÏ› ÌÂÁ¿ÏË ¤ÎÏËÍË ÁÈ· ̤ӷ. ∏ ∂ıÓÈ΋ ∂ÏÏ¿‰·˜ ‹Ù·Ó Ôχ ηϋ ÛÙËÓ ¿Ì˘Ó· ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›·˜. ΔÒÚ·, fï˜, οÓÔ˘Ì ·ÓfiËÙ· Ï¿ıË ¯ˆÚ›˜ ÏfiÁÔ. ¢›ÓÔ˘Ì ϿıÔ˜ ¿Û· ¯ˆÚ›˜ ÏfiÁÔ .¯. ‹ ·ÛÙԯԇ̠ÂχıÂÚÔÈ Û ÙÚ›ÔÓÙÔ, ˘fi ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ. ∫¿ÙÈ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ ÛÙÔ Ì˘·Ïfi Ì·˜. ∂›Ì·ÛÙ ·fi ÙȘ ÔÌ¿‰Â˜ Ì ‰˘Ó·Ù‹ ÂÚÈʤÚÂÈ· Î·È Î·ÏÔ‡˜ ÛÔ˘Ù¤Ú. ∫¿ÔȘ ÊÔÚ¤˜, fï˜, ¯¿ÓÔ˘Ì Ôχ ηϤ˜ ¢ηÈڛ˜. ∫È ·˘Ùfi ÁÈ·Ù› Ô ÙÚfiÔ˜ ÛΤ„˘ Ô˘ ¤¯ÂÈ ·ÁȈı› Â›Ó·È ‰‡ÛÎÔÏÔ Ó’ ·ÏÏ¿ÍÂÈ” ›Â Ô ∫·˙Ï¿Ô˘Ûη˜, ÚÈÓ ·Ú¯›ÛÔ˘Ó ÔÈ ÂÚˆÙ‹ÛÂȘ ÛÙÔ “Hilton Hotel”, fiÔ˘ ‰È·Ì¤ÓÂÈ Ë ·ÔÛÙÔÏ‹ Ù˘ ∂ıÓÈ΋˜ ∂ÏÏ¿‰·˜, ÛÙËÓ ÕÁ΢ڷ.

∞¡∞ª∂Δƒ∏£√À¡ ™Δ∏¡

™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·, Ô §ÈıÔ˘·Ófi˜ Ù¯ÓÈÎfi˜ ·Ó·Ê¤ÚıËΠÛÙË ÛËÌ·Û›· Ù˘ ÂÈÛÙÚÔÊ‹˜ ÙÔ˘ ·Ú¯ËÁÔ‡ ∞ÓÙÒÓË ºÒÙÛË, ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÙÈ̈ڛ· ÙÔ˘ Ì·˙› Ì ÙÔÓ ™¯ÔÚÙÛÈ·Ó›ÙË. “√ ºÒÙÛ˘ Â›Ó·È Ôχ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi˜ ÁÈ· Ì·˜ ·¤Ó·ÓÙÈ Û ¿Ì˘Ó· ˙ÒÓ˘, ¯¿ÚË ÛÙËÓ ÈηÓfiÙËÙ¿ ÙÔ˘ ÛÙ· ÛÔ˘Ù ÙÚÈÒÓ fiÓÙˆÓ. ∂›Ó·È ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎfi˜ Î·È ‰ÂÓ ‰ÈÛÙ¿˙ÂÈ. ™ÙÔÓ ·ÁÒÓ· Ì ÙÔ ¶Ô˘¤ÚÙÔ ƒ›ÎÔ, Ô μ·Û›Ï˘ (™·ÓÔ‡Ï˘) Ô˘ ‹Ù·Ó ·‰È·ÌÊÈÛ‚‹ÙËÙ· ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎfi˜ Ì ÚÒÙËÛÂ, ÎfiÔ˘Ù˜ Ò˜ Ó· ÛÔ˘Ù¿Úˆ, ÌfiÏȘ ÌÂÙ¿ ·fi 5’’ ·ÊÔ‡ ·Ú¯›ÛÂÈ Ë Â›ıÂÛ‹ Ì·˜; ΔÔ˘ ·¿ÓÙËÛ·... Â›Û·È ÛÔ˘Ù¤Ú, ÌË ‰ÈÛÙ¿˙ÂȘ. ∞Ó Â›Û·È ÂχıÂÚÔ˜ Î·È ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÔÈ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ Ó· ¢ÛÙÔ¯‹ÛÂȘ, ‰ÂÓ Î·Ù·Ï·‚·›Óˆ ÁÈ·Ù› Û ··Û¯ÔÏ› Ô ¯ÚfiÓÔ˜. μϤÂÙÂ, ·˘Ù‹ Â›Ó·È Ë ÓÔÔÙÚÔ›· Ô˘ ÂÓÓÔÒ fiÙÈ Ú¤ÂÈ Ó’ ·ÏÏ¿ÍÂÈ, ·ÏÏ¿ ·˘Ùfi ‰Â Á›ÓÂÙ·È Û ÌÈÎÚfi ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ·”. ∞Ó·ÊÔÚÈο Ì ÙÔÓ ÛËÌÂÚÈÓfi ˘„›ÛÙ˘ ÛËÌ·Û›·˜ ·ÁÒÓ· Ì ÙËÓ ΔÔ˘ÚΛ·, ÁÈ· ÙËÓ ÚÒÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ °’ ÔÌ›ÏÔ˘, Ô °ÈfiÓ·˜ ∫·˙Ï¿Ô˘Ûη˜ ›Â: “ΔËÓ ΔÚ›ÙË ı· Ú¤ÂÈ Ó·

ø˜ ¤Ó· ÚÔÛˆÈÎfi ¯Ú¤Ô˜ ·ÈÛı¿ÓÂÙ·È ÙËÓ ˘fiıÂÛË Ó›ÎË Ù˘ ΔÔ˘ÚΛ·˜ Û‹ÌÂÚ· Â› Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ ÛÙÔ ÎÏÂÈÛÙfi “ÕÓηڷ ∞Ú¤Ó·”, Ô ÃÈÓÙ·ÁȤ٠ΔÔ‡ÚÎÔÁÏÔ˘. “£¤ÏÂÙ ÂÂȉ‹ ˘¿Ú¯ÂÈ Ë ·ÓÙÈ·ÏfiÙËÙ· Ì ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·; £¤ÏÂÙ ÂÂȉ‹ ¤ÊÙ·ÛÂ Ë ÒÚ· Ó· ¿ÚÔ˘Ì ÂΉ›ÎËÛË ÁÈ· ÙÔÓ ·ÔÎÏÂÈÛÌfi Ì·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ŒÏÏËÓ˜, ÛÙÔÓ ÚÔËÌÈÙÂÏÈÎfi, ÛÙËÓ ¶Ôψӛ·; £¤ÏÂÙ ÂÂȉ‹ ÙÔ˘˜ ·›˙Ô˘Ì ̤۷ ÛÙËÓ ¤‰Ú· Ì·˜ ‹ ÁÈ· ‰ÈÎÔ‡˜ ÌÔ˘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡˜ ÏfiÁÔ˘˜; °È· fiÏ· ·˘Ù¿ Ì·˙› ı¤Ïˆ Ó· Ô‰ËÁ‹Ûˆ ÙËÓ ΔÔ˘ÚΛ· ÛÙË Ó›ÎË” ‰‹ÏˆÛÂ Ô ÊfiÚÁÔ˘ÔÚÓÙ ÙˆÓ ºÔ›ÓÈÍ ™·Ó˜ Î·È ·Ú¯ËÁfi˜ Ù˘ ∂ıÓÈ΋˜ ΔÔ˘ÚΛ·˜, Ì›· Ë̤ڷ ÚÈÓ ÙÔÓ ·ÁÒÓ· Ô˘ ı· ÎÚ›ÓÂÈ Î·Ù¿ ÌÂÁ¿ÏË Èı·ÓfiÙËÙ· ÙËÓ ÚÒÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ °’ ÔÌ›ÏÔ˘, ÛÙÔ ¶·ÁÎfiÛÌÈÔ ¶ÚˆÙ¿ıÏËÌ·. °È·Ù›, fï˜ ÓÈÒıÂÈ ˆ˜ Â›Ó·È ÚÔÛˆÈÎfi ¯Ú¤Ô˜ ÙÔ˘; “™ÙËÓ ¶Ôψӛ· ¤·ÈÍ· ηÙÒÙÂÚ· ÙˆÓ ÚÔÛ‰ÔÎÈÒÓ. ÃÚˆÛÙ¿ˆ ÛÙËÓ ÔÌ¿‰· Î·È ÛÙËÓ ·ÙÚ›‰· ÌÔ˘ Ì›· Ó›ÎË ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. ΔÔ ·›ÚÓˆ ÚÔÛˆÈο. ΔÔ ·ÈÛı¿ÓÔÌ·È ˆ˜ ÚÔÛˆÈÎfi ¯Ú¤Ô˜. ◊ÚıÂ Ë ÒÚ· Ó· ÂÍÈψıÒ” ÂÍ‹ÁËÛÂ Ô ¡μ∞ÂÚ Ô˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È 100% ¤ÙÔÈÌÔ˜ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÂÁ¯Â›ÚËÛË ÛÙÔ˘˜ ÎÔÈÏÈ·ÎÔ‡˜, ÂÍ·ÈÙ›·˜ Ù˘ ÔÔ›·˜ ¤¯·Û ÙÔ ÚÒÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ· Ù˘ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›·˜. √ ΔÔ‡ÚÎÔÁÏÔ˘ Û˘Ó¤¯ÈÛ ӷ ÌÈÏ¿ Ì ¿ıÔ˜, Û ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ Û ΔÔ‡ÚÎÔ˘˜ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˘˜, ÁÈ· ÙÔÓ ·ÁÒÓ· ΔÔ˘ÚΛ·-∂ÏÏ¿‰·, ÛÙËÓ ÕÁ΢ڷ: “¢ÂÓ Â›Ó·È Î·Ó ı¤Ì· fiÛÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi˜ ·ÁÒÓ·˜ Â›Ó·È ‚·ıÌÔÏÔÁÈο. √ ·ÁÒÓ·˜ Ì ÙÔ˘˜ ŒÏÏËÓ˜ Â›Ó·È ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi˜ ·ÎfiÌË ÎÈ ·’ fiÏÔ ÙÔ ªÔ˘ÓÙÔÌ¿ÛÎÂÙ. ÀfiÛ¯ÔÌ·È ˆ˜ ‰ÂÓ ı· ͷӷοӈ Ù· ›‰È· Ï¿ıË Ì ÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ. ªÂ ÙÔ˘˜ ƒÒÛÔ˘˜ Í·Ó·‚ڋη ÙËÓ ·˘ÙÔÂÔ›ıËÛ‹ ÌÔ˘. ∂›Ì·È ¤ÙÔÈÌÔ˜”.

1∏ ∞°ø¡π™Δπ∫∏ Δ∏™ °’ ∂£¡π∫∏™ ª¶∞™∫∂Δ

¶ÚÂÌȤڷ Ì ‚ÔÏÈÒÙÈÎÔ ÓÙ¤ÚÌÈ ¶Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËÎ·Ó ¯ı˜ ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË ÔÈ ÎÏËÚÒÛÂȘ ÙˆÓ ‰˘Ô ÔÌ›ÏˆÓ μÔÚÚ¿ Ù˘ °’ ∂ıÓÈ΋˜ ηÙËÁÔÚ›·˜ Ì¿ÛÎÂÙ ·Ó‰ÚÒÓ. ™ÙÔÓ 1Ô fiÌÈÏÔ ÔÈ ‰‡Ô ÂÎÚfiÛˆÔÈ Ù˘ fiÏ˘ Ì·˜, ¡›ÎË Î·È ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË ı· “Û˘ÁÎÚÔ˘ÛÙÔ‡Ó” ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ ÚÂÌȤڷ ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ ÛÙËÓ ¤‰Ú· Ù˘ ‰Â‡ÙÂÚ˘. ΔÔ ÚÒÙÔ “Ù˙¿ÌÔÏ” ı· Á›ÓÂÈ ÛÙȘ 17 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘, ÂÓÒ Ë ·˘Ï·›· ı· ¤ÛÂÈ ÛÙȘ 22 ª·˝Ô˘. ∞Ó·Ï˘ÙÈο ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÛÙÔÓ 1Ô fiÌÈÏÔ ÙÔ˘ μÔÚÚ¿ ¤¯ÂÈ ˆ˜ ÂÍ‹˜: 1Ë-14Ë ∞ÁˆÓÈÛÙÈ΋ 17/10-6/2 ∞§∂•∞¡¢ƒ√™ ∫ƒ. - ª∞∫∞ª¶∏ ∞π°π¡π∞∫√™ - ¶ƒøΔ∂∞™ °ƒ∂μ. ∞ƒ°√™ √ƒ∂™Δπ∫√ - ¶∞¡∂¢∂™™∞´∫√™ ª∂Δ∞ª√ƒºø™∏ - ¡π∫∏ μ√§√À ∞ƒπ™Δ√Δ∂§∏™ ∂¶∞¡. - ∞ª¶∂§ø¡∞™ ºπ§π¶¶√™ μ∂ƒ. - ∏ƒ∞∫§∏™ ∫√∑∞¡∏™ ∞∂Δ√™ ∫π§∫π™ - º√π¡π∫∞™ §∞ƒ. 2Ë-15Ë ∞ÁˆÓÈÛÙÈ΋ 24/10-13/2 ¶ƒøΔ∂∞™ °ƒ∂μ. - ª. ∞§∂•∞¡¢ƒ√™ ∫ƒ. ¶∞¡∂¢∂™™∞´∫√™ - ∞π°π¡π∞∫√™ ¡π∫∏ - ∞ƒ°√™ √ƒ. ∞ª¶∂§ø¡∞™ - ª∂Δ∞ª√ƒºø™∏ ∏ƒ∞∫§∏™ ∫√∑. - ∞ƒπ™Δ√Δ∂§∏™ ∂¶∞¡. º√π¡π∫∞™ - ∞™ ºπ§π¶¶√™ μ∂ƒ√π∞™ °™ ª∞∫∞ª¶∏ - ¶∞™ ∞∂Δ√™ ∫π§∫π™ 3Ë-16Ë ∞ÁˆÓÈÛÙÈ΋ 31/10-20/2 ª. ∞§∂•∞¡¢ƒ√™ ∫ƒ. - ¶∞¡∂¢∂™™∞´∫√™

∞π°π¡π∞∫√™ - ¡π∫∏ ∞ƒ°√™ √ƒ. - ∞ª¶∂§ø¡∞™ ª∂Δ∞ª√ƒºø™∏ - ∏ƒ∞∫§∏™ ∫√∑. ∞ƒπ™Δ√Δ∂§∏™ ∂¶∞¡. - º√π¡π∫∞™ ºπ§π¶¶√™ μ∂ƒ. - ∞∂Δ√™ ∫π§∫π™ ª∞∫∞ª¶∏ - ¶ƒøΔ∂∞™ °ƒ∂μ. 4Ë-17 ∞ÁˆÓÈÛÙÈ΋ 10/11-27/2 ¡π∫∏ - ª. ∞§∂•∞¡¢ƒ√™ ∫ƒ. ∞ª¶∂§ø¡∞™ - ∞π°π¡π∞∫√™ ∏ƒ∞∫§∏™ ∫√∑. - ∞ƒ°√™ √ƒ. º√π¡π∫∞™ - ª∂Δ∞ª√ƒºø™∏ ∞∂Δ√™ ∫π§∫π™ - ∞ƒπ™Δ√Δ∂§∏™ ∂¶∞¡. ºπ§π¶¶√™ μ∂ƒ. - ª∞∫∞ª¶∏ ¶∞¡∂¢∂™™∞´∫√™ - ¶ƒøΔ∂∞™ °ƒ∂μ.

5Ë-18Ë ∞ÁˆÓÈÛÙÈ΋ 21/11-13/3 ª. ∞§∂•∞¡¢ƒ√™ ∫ƒ - ∞ª¶∂§ø¡∞™ ∞π°π¡π∞∫√™ - ∏ƒ∞∫§∏™ ∫√∑. ∞ƒ°√™ √ƒ. - º√π¡π∫∞™ ª∂Δ∞ª√ƒºø™∏ - ∞∂Δ√™ ∫π§∫π™ ∞ƒπ™Δ√Δ∂§∏™ ∂¶∞¡ - ºπ§π¶¶√™ μ∂ƒ. ª∞∫∞ª¶∏ - ¶∞¡∂¢∂™™∞´∫√™ ¶ƒøΔ∂∞™ °ƒ∂μ. - ¡π∫∏ 6Ë-19Ë ∞ÁˆÓÈÛÙÈ΋ 28/11-20/3 ∏ƒ∞∫§∏™ ∫√∑ - ª. ∞§∂•∞¡¢ƒ√™ ∫ƒ. º√π¡π∫∞™ - ∞π°π¡π∞∫√™ ∞∂Δ√™ ∫π§∫π™ - ∞ƒ°√™ √ƒ. ºπ§π¶¶√™ μ∂ƒ. - ª∂Δ∞ª√ƒºø™∏ ∞ƒπ™Δ√Δ∂§∏™ ∂¶∞¡. - ª∞∫∞ª¶∏ ∞ª¶∂§ø¡∞™ - ¶ƒøΔ∂∞™ °ƒ∂μ.

°π∞ Δ√ ∫À¶∂§§√ ª¶∞™∫∂Δ °À¡∞π∫ø¡

™ÙȘ 20/10 ·›˙ÂÈ Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μ. ™ÙȘ 3 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ “·ÓÔ›ÁÂÈ Ë ·˘Ï·›·” ÙÔ˘ ∫˘¤ÏÏÔ˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ ÛÙÔ Ì¿ÛÎÂÙ Á˘Ó·ÈÎÒÓ ÁÈ· ÙË ÛÂ˙fiÓ 2010-11, fiˆ˜ ÚԤ΢„ ·fi ÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ ÎÏ‹ÚˆÛË ÙˆÓ ÔÌ¿‰ˆÓ ·fi ÙË μfiÚÂÈ· ∂ÏÏ¿‰·. √ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘ ı· Úȯı› ÛÙË “Ì¿¯Ë” ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË 20 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ‚’ Ê¿Û˘ ÙÔ˘ ıÂÛÌÔ‡ Î·È ı· ·›ÍÂÈ ÂÎÙfi˜ ¤‰Ú·˜. ¶Èı·ÓÔ› ·ÓÙ›·ÏÔ› ÙÔ˘ ı· Â›Ó·È ¤Ó·˜ ÂÎ ÙˆÓ √Ï˘ÌÈ¿‰·˜ §¿ÚÈÛ·˜, ª∂¡Δ, ∞∂ ¶˘Ï·›·˜, ∞Ó·Á¤ÓÓËÛË ¡. ƒ˘Û›Ô˘, ∞√ ™ÂÚÚÒÓ Î·È √χÌÈ· §¿ÚÈÛ·˜, οÙÈ Ô˘ ı· ÂÍ·ÚÙËı› ·fi Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ÙˆÓ ‰‡Ô ÚÒÙˆÓ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎÒÓ.

¡π∫∏ - ¶∞¡∂¢∂™™∞´∫√™ 7Ë-20Ë ∞ÁˆÓÈÛÙÈ΋ 5/12-27/3 ª. ∞§∂•∞¡¢ƒ√™ ∫ƒ - º√π¡π∫∞™ ∞π°π¡π∞∫√™ - ∞∂Δ√™ ∫π§∫π™ ∞ƒ°√™ √ƒ. - ºπ§π¶¶√™ μ∂ƒ. ª∂Δ∞ª√ƒºø™∏ - ∞ƒπ™Δ√Δ∂§∏™ ∂¶∞¡. ª∞∫∞ª¶∏ - ¡π∫∏ ¶ƒøΔ∂∞™ °ƒ∂μ. - ∏ƒ∞∫§∏™ ∫√∑. ¶∞¡∂¢∂™™∞´∫√™ - ∞ª¶∂§ø¡∞™ 8Ë-21Ë ∞ÁˆÓÈÛÙÈ΋ 12/12-3/4 ∞∂Δ√™ ∫π§∫π™ - ª. ∞§∂•∞¡¢ƒ√™ ∫ƒ. ºπ§π¶¶√™ μ∂ƒ. - ∞π°π¡π∞∫√™ ∞ƒπ™Δ√Δ∂§∏™ ∂¶∞¡ - ∞ƒ°√™ √ƒ. ª∂Δ∞ª√ƒºø™∏ - ª∞∫∞ª¶∏ º√π¡π∫∞™ - ¶ƒøΔ∂∞™ °ƒ∂μ. ∏ƒ∞∫§∏™ ∫√∑. - ¶∞¡∂¢∂™™∞´∫√™ ∞ª¶∂§ø¡∞™ - ¡π∫∏ 9Ë-22Ë ∞ÁˆÓÈÛÙÈ΋ 19/12-10/4 ª. ∞§∂•∞¡¢ƒ√™ ∫ƒ - ºπ§π¶¶√™ μ∂ƒ. ∞π°π¡π∞∫√™ - ∞ƒπ™Δ√Δ∂§∏™ ∂¶∞¡. ∞ƒ°√™ √ƒ. - ª∂Δ∞ª√ƒºø™∏ ª∞∫∞ª¶∏ - ∞ª¶∂§ø¡∞™ ¶ƒøΔ∂∞™ °ƒ∂μ. - ∞∂Δ√™ ∫π§∫π™ ¶∞¡∂¢∂™™∞´∫√™ - ∞√ º√π¡π• §∞ƒπ™∞™ ¡π∫∏ - ∏ƒ∞∫§∏™ ∫√∑. 10Ë-23Ë ∞ÁˆÓÈÛÙÈ΋ 9/1-17/4 ∞ƒπ™Δ√Δ∂§∏™ ∂¶∞¡. - ª. ∞§∂•∞¡¢ƒ√™ ∫ƒ. ª∂Δ∞ª√ƒºø™∏ - ∞π°π¡π∞∫√™ ∞ƒ°√™ √ƒ. - ª∞∫∞ª¶∏

ºπ§π¶¶√™ μ∂ƒ. - ¶ƒøΔ∂∞™ °ƒ∂μ. ∞∂Δ√™ ∫π§∫π™ - ¶∞¡∂¢∂™™∞´∫√™ º√π¡π∫∞™ - ¡π∫∏ ∏ƒ∞∫§∏™ ∫√∑. - ∞ª¶∂§ø¡∞™ 11Ë-24Ë ∞ÁˆÓÈÛÙÈ΋ 16/1-8/5 ª. ∞§∂•∞¡¢ƒ√™ ∫ƒ. - ª∂Δ∞ª√ƒºø™∏ ∞π°π¡π∞∫√™ - ∞ƒ°√™ √ƒ. ª∞∫∞ª¶∏ - ∏ƒ∞∫§∏™ ∫√∑. ¶ƒøΔ∂∞™ °ƒ∂μ. - ∞ƒπ™Δ√Δ∂§∏™ ∂¶∞¡. ¶∞¡∂¢∂™™∞´∫√™ - ºπ§π¶¶√™ μ∂ƒ. ¡π∫∏ - ∞∂Δ√™ ∫π§∫π™ ∞ª¶∂§ø¡∞™ - º√π¡π∫∞™ 12Ë-25Ë ∞ÁˆÓÈÛÙÈ΋ 23/1-15/5 ∞™ ∞ƒ°√™ √ƒ∂™Δπ∫√ - °∞™ ª. ∞§∂•∞¡¢ƒ√™ ∫ƒ ∞√∫ ∞π°π¡π∞∫√™ - °™ ª∞∫∞ª¶∏ ∞√ ª∂Δ∞ª√ƒºø™∏ μ√§√À - º√ ¶ƒøΔ∂∞™ °ƒ∂μ∂¡ø¡ ∞∂™ ∞ƒπ™Δ√Δ∂§∏™ ∂¶∞¡ - ∞™ ¶∞¡∂¢∂™™∞π∫√™ ∞™ ºπ§π¶¶√™ μ∂ƒ√π∞™ - °™ ¡π∫∏ μ√§√À ¶∞™ ∞∂Δ√™ ∫π§∫π™ - ∞ª¶∂§ø¡√™ °™ ∞√ º√π¡π• §∞ƒπ™∞™ - ∏ƒ∞∫§∏™ ∞™ ∫√∑∞¡∏™ 13Ë-26Ë ∞ÁˆÓÈÛÙÈ΋ 30/1-22/5 ª. ∞§∂•∞¡¢ƒ√™ ∫ƒ. - ∞π°π¡π∞∫√™ ª∞∫∞ª¶∏ - º√π¡π∫∞™ ¶ƒøΔ∂∞™ °ƒ∂μ. - ∞ƒ°√™ √ƒ. ¶∞¡∂¢∂™™∞´∫√™ - ª∂Δ∞ª√ƒºø™∏ ¡π∫∏ - ∞ƒπ™Δ√Δ∂§∏™ ∂¶∞¡. ∞ª¶∂§ø¡∞™ - ºπ§π¶¶√™ μ∂ƒ. ∏ƒ∞∫§∏™ ∫√∑. - ∞∂Δ√™ ∫π§∫π™ * ™ÙÔÓ ‚’ Á‡ÚÔ ÔÈ ·ÁÒÓ˜ ·ÓÙÈÛÙÚfiʈ˜


TƒπΔ∏ 31 AÀ°√À™Δ√À 2010

23

AÚÈÛÙÔ‡¯ÔÈ ...ÌÂÙÂÍÂÙ·ÛÙ¤ÔÈ Î·È ...ÎÔ˘ÌÔ‡Ú˜ Ù˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜

A¶O TO 1 Eø™ TO 10

π‰·ÓÈÎfi ÍÂΛÓËÌ· ∫∞§ÀΔ∂ƒ√ ÍÂΛÓËÌ· ‰ÂÓ ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ÙÔ Ê·ÓÙ·ÛÙ›. √ ™¿Î˘ ΔÛÈÒÏ˘ ˘ÔÛÙ‹ÚÈ˙ ˆ˜ Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ËÁ·›ÓÂÈ ÛÙË ¡. ™Ì‡ÚÓË ÁÈ· ÙÔ “‰ÈÏfi” . ΔÂÏÈο ›¯Â ÙÔ˘˜ ÏfiÁÔ˘˜ ÙÔ˘... ªfiÏȘ ÔÈ “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔÈ” ÍÂ¤Ú·Û·Ó ÙÔ ¿Á¯Ô˜ Ù˘ ÚÂÌȤڷ˜, ¤ÚÈÍ·Ó ÛÙÔ “ηӷ‚¿ÙÛÔ” ÙÔÓ ¶·ÓÈÒÓÈÔ. ∏ ›ÛÔ‰Ô˜ ÙÔ˘ ªÚ¤Ûη ÛÙÔ Ì·Ù˜ ·ԉ›¯ıËΠ“ΛÓËÛË Ì·Ù” Î·È Ô μfiÏÔ˜ ÌÂÙ¤ÙÚ„ Û ıÚ›·Ì‚Ô ÙËÓ Â·ÓÂÌÊ¿ÓÈÛ‹ ÙÔ˘ ÛÙË ™Ô‡ÂÚ §›Áη. ∏ Ó›ÎË Â› ÙÔ˘ ¶·ÓÈˆÓ›Ô˘ ¯¿ÚÈÛ ·˘ÙÔÂÔ›ıËÛË ÛÙËÓ ÔÌ¿‰·, ÂÓfi„ÂÈ ÙÔ˘ ‰‡ÛÎÔÏÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ı›. 줂·È·, ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ôχ ÚÔÛÔ¯‹ Î·È Î˘Ú›ˆ˜ Ó· ¯·ÌËÏÒÛÔ˘Ó ÔÈ ÙfiÓÔÈ.

ΔÒÚ· ·Ú¯›˙Ô˘Ó Ù· ‰‡ÛÎÔÏ· ª∂ “‰‡Ô ÛÙ· ‰‡Ô” ÍÂΛÓËÛÂ Ë ∂ıÓÈ΋ Ì·˜ ÔÌ¿‰· ÛÙÔ ªÔ˘ÓÙÔÌ¿ÛÎÂÙ. ∏ ∂ıÓÈ΋ ¯ˆÚ›˜ Ó· ÈηÓÔÔÈ‹ÛÂÈ, ¤Ú·Û ·ÏÒ‚ËÙË Ù· ıˆÚÔ‡ÌÂÓ· ‡ÎÔÏ· ÂÌfi‰È· Ù˘ ∫›Ó·˜ Î·È ÙÔ˘ ¶Ô˘¤ÚÙÔ ƒ›ÎÔ. ∏ ÂÓۈ̿وÛË ÙˆÓ ºÒ ÙÛË, ™¯ÔÚÙÛÈ·Ó›ÙË ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Û›ÁÔ˘Ú· ı· ÙËÓ Î¿ÓÂÈ Ôχ ÈÔ ‰˘Ó·Ù‹. ªÂ ÙËÓ ÚÔ¸fiıÂÛË ‚¤‚·È· ˆ˜ ı· ‚ÂÏÙÈÒÛÂÈ ÛËÌ·ÓÙÈο ÙËÓ ¿Ì˘Ó¿ Ù˘ ÁÈ· Ó· ÌÔÚ¤ÛÂÈ Ó· ·ÍÈÔÔÈ‹ÛÂÈ ÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ Ù˘ “fiÏÔ” ÙÔÓ ·ÈÊÓȉȷÛÌfi. ∞¤Ó·ÓÙÈ Û ÔÚÁ·ÓˆÌ¤Ó˜ ¿Ì˘Ó˜ Î·È Î˘Ú›ˆ˜ ·¤Ó·ÓÙÈ Û ˙ÒÓË, Ë ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ °ÈfiÓ·˜ ∫·˙Ï¿Ô˘Ûη˜ ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ “ÌÏÔοÚÂÈ” . °È· Ó· ‰Ô‡Ì ÏÔÈfiÓ Û‹ÌÂÚ· ÛÙÔ ÓÙ¤ÚÌÈ Ì ÙËÓ ΔÔ˘ÚΛ·...

ΔÂÚ¿ÛÙÈ· ¯·ÛÔ‡Ú· ƒπá√¡Δ∞™ “‰ËÏËÙËÚÈÒ‰Ë ‚¤ÏË” ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙÔ˘ °ÎÔ˘·ÚÓÙÈfiÏ· ·Ô¯ÒÚËÛ ·fi ÙË ª·ÚÙÛÂÏfiÓ· ÁÈ· ÙË ª›Ï·Ó Ô πÌÚ·˝ÌÔ‚ÈÙ˜. ∏ ¯·ÛÔ‡Ú· Ù˘ “ª¿ÚÙÛ·” Û’ ·˘Ù‹ ÙËÓ ˘fiıÂÛË, ¿ÁÁÈÍ ٷ 87 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ¢ÚÒ. °È·Ù›; ∂Âȉ‹ ¤Ú˘ÛÈ ¤‰ˆÛ 45 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· Ó· ¿ÚÂÈ ÙÔÓ ·›ÎÙË ·fi ÙËÓ ÿÓÙÂÚ, ·Ú·¯ÒÚËÛ ÙÔÓ ∂Ùfi (›¯Â ÎÔÛÙÔÏÔÁËı› 25 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ·). °È· ÙÔ˘˜ 12 Ì‹Ó˜ Ô˘ ¤ÌÂÈÓÂ Ô “ÿÌÚ·” ÛÙÔ “∫·Ì ¡Ô˘” , ÙÔ˘ η٤‚·Ï 12 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ¢ÚÒ ÁÈ· ÙÔ Û˘Ì‚fiÏ·ÈÔ, Û˘Ó ¤ÓÙ ÁÈ· ÙËÓ ÂÊÔÚ›·. ∏ ·ÎÚÈ‚fiÙÂÚË ÌÂÙ·ÁÚ·Ê‹ ÛÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· Ù˘ ª·ÚÙÛÂÏfiÓ· ·ԉ›¯ıËΠÛΤÙË ·ÔÙ˘¯›·. ¡· ÊÙ·›ÂÈ ÌfiÓÔ Ô °ÎÔ˘·ÚÓÙÈfiÏ·;

°Ú¿ÊÂÈ Ë E§ENH A. ¶A¶A£ANA™IOY

√ ÈÔ ÂÍÂÏ›ÍÈÌÔ˜

∫·È ÔÈ ŒÏÏËÓ˜ ¤¯Ô˘Ó „˘¯‹

¶∏°∞π¡∂π ·fi ÙÔ Î·Ïfi ÛÙÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ. ªÔÚ› Ô √Ï˘ ÌÈ·Îfi˜ Ó· ¤¯·Û ÛÙÔ ∫·˘Ù·Ù˙fiÁÏÂÈÔ ·fi ÙÔÓ ∏Ú·ÎÏ‹, fï˜ Ô °È¿ÓÓ˘ ºÂÙÊ·˙›‰Ë˜ ‰ÂÓ ¿ÊËÛ ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ô˘ ÙÔ˘ ¤‰ˆÛÂ Ô μ·Ï‚¤Ú‰Â Ó· ¿ÂÈ ¯·Ì¤ÓË. ◊Ù·Ó Ú¿ÁÌ·ÙÈ Ô Î·Ï‡ÙÂÚÔ˜ ·›ÎÙ˘ ÙÔ˘ “£Ú‡ÏÔ˘” . √ 20¯ÚÔÓÔ˜ ̤ÛÔ˜ Â›Ó·È ÁÚ‹ÁÔÚÔ˜ Ì ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ ÂÈÙ¿¯˘ÓÛË, ηϋ Ù¯ÓÈ΋ ηٿÚÙÈÛË Î·È Î˘Ú›ˆ˜ ·ÚÈÛÙÂÚÔfi‰·ÚÔ˜. °È· ÔÏÏÔ‡˜, Â›Ó·È Ô ÈÔ ÂÍÂÏ›ÍÈÌÔ˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ‹˜ ·˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ ÛÙË ™Ô‡ÂÚ §›Áη. ∞ÚΛ Ó· Û˘Ó¯›ÛÂÈ Ó· ÙÔ˘ ‰›ÓÂÈ Â˘Î·Èڛ˜ Ô μ¿ÛÎÔ˜ Ù¯ÓÈÎfi˜, Ô˘ ‰Â›¯ÓÂÈ ¿ÓÙˆ˜ ˆ˜ ÙÔÓ ÈÛÙ‡ÂÈ Ôχ.

ª∂ ÙÔ ...·ÚÈÛÙÂÚfi Ì‹Î ÛÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Ù˘ ™Ô‡ÂÚ §›Áη Ë ∞∂∫. ∏ ∫¤Ú΢ڷ, ¯ˆÚ›˜ Ó· ‰Â›ÍÂÈ Ù›ÔÙ· ÙÔ È‰È·›ÙÂÚÔ, ·ÎÔÏÔ‡ıËÛ ¤Í˘ÓË Ù·ÎÙÈ΋, ÂÓÒ Â›¯Â Î·È ÙËÓ Ù‡¯Ë Ì ÙÔ Ì¤ÚÔ˜ Ù˘. ŒÙÛÈ, ·ÍÈÔÔ›ËÛ Û ·fiÏ˘ÙÔ Û¯Â‰fiÓ ‚·ıÌfi ÙȘ ¢ηÈڛ˜ Ô˘ Ù˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËÎ·Ó Î·È “ÙÛ›ÌËÛ” ÙÔ ‰ÈÏfi. ∫·È ÙÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚÔ; ¶ˆ˜ ·fi ÙÔ˘˜ 14 Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔ›ËÛÂ Ô ª¿Ì˘ ΔÂÓÓ¤˜ ÔÈ 10 Â›Ó·È ŒÏÏËÓ˜, Û ÌÈ· ÂÔ¯‹ Ì¿ÏÈÛÙ· Ô˘ Û ÔÚÈṲ̂Ó˜ ÔÌ¿‰Â˜ Ù˘ ™Ô‡ÂÚ §›Áη „¿¯ÓÂȘ Ó· ‚ÚÂȘ ŒÏÏËÓ· ·›ÎÙË Ì ÙÔ “ÎÈ¿ÏÈ” .

“ÕÛÙÚ·„Â Î·È ‚ÚfiÓÙËÍ” Ë ÂÚÈʤÚÂÈ· “∞™Δƒ∞æ∞¡ Î·È ‚Úfi ÓÙËÍ·Ó” ÛÙËÓ ÚÂÌȤڷ Ù˘ ™Ô‡ÂÚ §›Áη ÔÈ Â·Ú¯È·Î¤˜ ÔÌ¿‰Â˜. ªÂ ÙÔ “‰ÂÍ›” Ì‹Î·Ó ÛÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘, Ë §¿ÚÈÛ·, Ô ∞ÛÙ¤Ú·˜ ΔÚ›ÔÏ˘, Ë ∫¤Ú΢ڷ. √È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ Ì¿ÏÈÛÙ· ÂÍ’ ·˘ÙÒÓ ÂÎÙfi˜ ·fi Ù· ηϿ ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù·, ÚÔÛ¤ÊÂÚ·Ó Î·È Î·Ïfi ı¤·Ì·. ∏ “„·Ï›‰·” ‰Â›¯ÓÂÈ Ó· ¤¯ÂÈ ÎÏ›ÛÂÈ. ∞Ô̤ÓÂÈ Ó· ‰Ô‡Ì ·Ó ÔÈ ÂÎÚfiÛˆÔÈ Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ ı· Û˘Ó¯›ÛÔ˘Ó Ó· ÂÓÙ˘ˆÛÈ¿˙Ô˘Ó Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·.. ŒÙÛÈ ÁÈ· Ó· ‰Ô‡ÌÂ Î·È ÈÔ ‰˘Ó·Ùfi Î·È ·ÌÊ›ÚÚÔÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ·.

μÂÏÙÈÒÓÂÙ·È, ·ÏÏ¿ ı¤ÏÂÈ ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ·ÎfiÌË ™π°∞, ÛÈÁ¿ ·Ú¯›˙ÂÈ Î·È ‚Ú›ÛÎÂÈ ÙÔ Ú˘ıÌfi Ù˘. 줂·È·, ı¤ÏÂÈ ÔÏÏ‹ ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ·ÎfiÌË. ∏ ¡›ÎË ·ÚÔ˘Û›·Û ÛÙÔ ÊÈÏÈÎfi Ì ÙËÓ ∞Ó·Á¤ÓÓËÛË Î·Ï‡ÙÂÚË ÂÈÎfiÓ· Û ۯ¤ÛË Ì ٷ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ· Ì·Ù˜. º˘ÛÈο Û ηÌÈ¿ ÂÚ›ÙˆÛË ‰ÂÓ Â›Ó·È ·ÎfiÌË ¤ÙÔÈÌË, ·ÊÔ‡ ÍÂΛÓËÛ ·ÚÁ¿ ÙËÓ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· Ù˘. ∏ Èı·Ó‹ ¤Ï¢ÛË, ÂÓfi˜ ‹ ‰‡Ô ·ÎfiÌË ·ÈÎÙÒÓ (ÂӉȷʤÚÂÙ·È ÁÈ· ÙÔÓ ∞ÚÁÂÓÙÈÓfi ÂÈıÂÙÈÎfi ª·Û›·˜ Î·È ÙÔÓ ·Ì˘ÓÙÈÎfi ¶·ÓÙ›‰Ô) Û Ó¢ڷÏÁÈΤ˜ ı¤ÛÂȘ ÌÔÚ› Ó· ÙË ‚ÔËı‹ÛÂÈ Ó· Û˘ÌÏËÚÒÛÂÈ Ù· ÎÂÓ¿ Ù˘. Ÿˆ˜ Î·È Ó·’ ¯ÂÈ ÛÙËÓ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ Á›ÓÔÓÙ·È ÔÚÈṲ̂ӷ ‚‹Ì·Ù· ÚÔfi‰Ô˘ ÎÈ ·˘Ùfi Â›Ó·È ÙÔ ÈÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi.

¶ÚÔÛ¤ÎÚÔ˘Û Û ...Ó·ÓÈ΋ ͤڷ

∏¯ËÚ¿ ¯·ÛÙÔ‡ÎÈ· ÁÈ· ÙÔ˘˜ “ÌÂÁ¿ÏÔ˘˜”

√π ÈÙÛÈÚÈο‰Â˜ ÙÔ˘ ª›Î·ÂÏ §¿Ô˘ÓÙÚÔ˘, ÛÙ·Ì¿ÙËÛ·Ó ÙÔ˘˜ ηÏÔÏËڈ̤ÓÔ˘˜ ·ÛÙ¤Ú˜ ÙÔ˘ ∑ÔÛ¤ ªÔ˘Ú›ÓÈÔ. ∏ ª·ÁÈfiÚη Ì ÁÂÓÈÎfi ÎÔ˘Ì·ÓÙ·‰fiÚÔ Ù˘ È· ÙÔÓ §ÔÚ¤ÓÙÛÔ ™¤Ú· ºÂÚ¤Ú, ·Ó Î·È ÚÔ¯ÒÚËÛ Û ÚÈ˙È΋ ·Ó·Ó¤ˆÛË, ˘Ô¯Ú¤ˆÛ Û ÈÛÔ·Ï›· ÙË ƒÂ¿Ï. ∏ “‚·Û›ÏÈÛÛ·” ¤‰ÂÈÍ ӷ ı¤ÏÂÈ ÔÏÏ‹ ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ·ÎfiÌË. 줂·È·, ÔÈ Ó·ÚÔ› ¿ÛÔÈ Ù˘ ª·ÁÈfiÚη Ù· ¤‰ˆÛ·Ó fiÏ·, ¤¯ÔÓÙ·˜ ˆ˜ ÎÔÚ˘Ê·›Ô ÙÔÓ ÙÂÚÌ·ÙÔʇϷο ÙÔ˘˜ ¡ÙÔ˘ÓÙÔ‡ ∞Ô˘¿Ù Ô˘ η٤‚·Û ٷ ...ÚÔÏ¿ ÛÙ· ÛÔ˘Ù ÙˆÓ ∫Ú. ƒÔÓ¿ÏÓÙÔ Î·È °ÎÔÓÛ¿ÏÔ πÁÎÔ˘·˝Ó. ™˘Ì‚·›ÓÔ˘Ó ·˘Ù¿ Î·È ÛÙȘ “ÏÔ˘ÛÈfiÙÂÚ˜ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȘ” .

∏Ã∏ƒ∞ “¯·ÛÙÔ‡ÎÈ·” ‰¤¯ÙËÎ·Ó ÛÙËÓ ÚÂÌȤڷ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜, √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ Î·È ∞∂∫. ¶fiÙ ›¯Â Í·Ó·Û˘Ì‚Â› οÙÈ ·ÚfiÌÔÈÔ; ΔÔ 1989 fiÙ·Ó Ô ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜ ·Ú·¯ˆÚÔ‡Û 0-0 ÛÙÔÓ ∂ıÓÈÎfi, Ë ∞∂∫ ¤ÊÂÚÓ 1-1 Ì ÙÔÓ ¶∞√∫ ÛÙËÓ ΔÔ‡Ì· Î·È Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ÙÔ ›‰ÈÔ ÛÎÔÚ ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙÔÓ ¶·ÓÛÂÚÚ·˚Îfi ÛÙȘ ™¤ÚÚ˜. º¤ÙÔ˜ Ë ÚÂÌȤڷ ‹Ù·Ó ·ÎfiÌË ¯ÂÈÚfiÙÂÚË. ∂›Ó·È ÓˆÚ›˜ ÁÈ· Û˘ÌÂÚ¿ÛÌ·Ù· ı· ÌÔ˘ ›ÙÂ. ŒÏ· fï˜ ·fi ÙËÓ ¿ÏÏË ÏÂ˘Ú¿ Ô˘ Ë “ηϋ ̤ڷ ·’ ÙÔ Úˆ› Ê·›ÓÂÙ·È” . Ÿˆ˜ Î·È Ó·’ ¯ÂÈ, ÌÔÚ› ÔÈ ÌÂÁ¿Ï˜ ÔÌ¿‰Â˜ ÙÔ˘ ΤÓÙÚÔ˘ Ó· ÛÙÚ·‚Ô¿ÙËÛ·Ó, ·fi ÙËÓ ¿ÏÏË ÌÂÚÈ¿ fï˜ Ô “μÔÚÚ¿˜” Ì ¶∞√∫, ÕÚË Î·È ∏Ú·ÎÏ‹ Ì‹Î ÂÓÙ˘ˆÛȷο ÛÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ·. ∞Ô̤ÓÂÈ Ó· ‰Ô‡ÌÂ Î·È ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·.

√ “fiÏÂÌÔ˜” ηϿ ÎÚ·Ù› ∏ Ì¿¯Ë ¯·Ú·ÎˆÌ¿ÙˆÓ Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È ÛÙÔÓ ÚˆÙ·ıÏËÙ‹ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi. √ ¡›ÎÔ˜ ¶·Ù¤Ú·˜ ÂÍ·¤Ï˘Û Ӥ˜ ‚ÔϤ˜ ηٿ Ù˘ Ó˘Ó ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ÙÔ˘ “ÙÚÈÊ˘ÏÏÈÔ‡” , ÂÓÒ ·ÔοÏÂÛ “ÁÏ¿ÛÙÚ·” ÙÔÓ Úfi‰Úfi Ù˘ ¡›ÎÔ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙfiÔ˘ÏÔ. ∫·È ÙÔ Î·Îfi Â›Ó·È fiˆ˜ fiÏ· ‰Â›¯ÓÔ˘Ó ˆ˜ Î·È ÔÈ ·›ÎÙ˜ ¤¯Ô˘Ó ¯ˆÚÈÛÙ› Û ÛÙÚ·Ùfi‰·, ·ÚÎÂÙÔ› ÂÎ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ‰ÂÓ ‰ÈÛÙ¿˙Ô˘Ó Ó· ÂÎÊÚ¿˙Ô˘Ó ‰ËÌfiÛÈ· ÙËÓ ...·‰˘Ó·Ì›· ÙÔ˘˜ ÛÙÔÓ ÚÒËÓ Úfi‰ÚÔ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜. √ ™ÈÛ¤ ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ‹Ú ̤ÚÔ˜ ÛÙÔ ¿ÚÙÈ Ô˘ ¤Î·ÓÂ Ô ¡›ÎÔ˜ ¶·Ù¤Ú·˜ ÁÈ· Ù· ÁÂÓ¤ıÏÈ¿ ÙÔ˘. ÕÓÙ ÌÂÙ¿ Ó· ˘¿ÚÍÂÈ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ËÚÂÌ›·...


24

TƒπΔ∏ 31 AÀ°√À™Δ√À 2010

√È ÂÁÁڷʤ˜ ÛÙËÓ ÂÓfiÚÁ·ÓË ÙÔ˘ °.™. μfiÏÔ˘ ∞¶√ 1˘ ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ 2010 ·Ú¯›˙Ô˘Ó ÔÈ ÂÁÁڷʤ˜ ÛÙ· ÙÌ‹Ì·Ù· ÂÓfiÚÁ·Ó˘ Á˘ÌÓ·ÛÙÈ΋˜ ÙÔ˘ °˘ÌÓ·ÛÙÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ μfiÏÔ˘. √È ÂÁÁڷʤ˜ ı· Á›ÓÔÓÙ·È Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ ·fi ¢Â˘Ù¤Ú· ¤ˆ˜ ¶·Ú·Û΢‹ Î·È ·fi ÒÚ˜ 6-9 Ì.Ì. ∂›Û˘, ÂÁÁڷʤ˜ Á›ÓÔÓÙ·È Î·È ÙËÏÂʈÓÈο ÛÙ· ÙËϤʈӷ 6979989238 Î·È 6976868781 ÙˆÓ Á˘ÌÓ·ÛÙÒÓ, Î.Î. ∂˘¿ÁÁÂÏÔ˘ μ˘˙ÈÒÙË Î·È °ÂˆÚÁ›Ô˘ §¤ÙÛÈÔ˘.

√È ÚÔÔÓ‹ÛÂȘ ÙˆÓ Ê˘ÙˆÚ›ˆÓ ÛÙ›‚Ô˘ ÙÔ˘ °.™. μfiÏÔ˘ ∞¶√ ÙÔ ÙÌ‹Ì· ÛÙ›‚Ô˘ ÙÔ˘ ° ™ μfiÏÔ˘ ·Ó·ÎÔÈÓÒÓÂÙ·È fiÙÈ ÔÈ ÚÔÔÓ‹ÛÂȘ ÙˆÓ Ê˘ÙˆÚ›ˆÓ ÙÔ˘ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ ÍÂÎÈÓ¿Ó ÙËÓ ¢Â˘Ù¤Ú· 6 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ Î·È ÒÚ· 5Ì.Ì. ÛÙȘ ȉÈfiÎÙËÙ˜ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘( πˆÏÎÔ‡ Î·È ∞¯ÈÏÏÔÔ‡ÏÔ˘). À‡ı˘Ó˜ ÚÔÔÓ‹ÙÚȘ ÔÈ ∫·ıËÁ‹ÙÚȘ º˘ÛÈ΋˜ ∞ÁˆÁ‹˜ Ì ÂȉÈÎfiÙËÙ· ÛÙÔÓ ÛÙ›‚Ô˘ Î. ™È‰ËÚÔÔ‡ÏÔ˘ √˘Ú·Ó›· Î. §›ÓÙ˙Ô˘ ª·Ù›Ó· Î·È Î. ∫·Ú·ÁÁ¤ÏÔ˘ πˆ¿ÓÓ·. ∂›Û˘ ·Ó·ÎÔÈÓÒÓÂÙ·È fiÙÈ ·Ú¯›˙Ô˘Ó Î·È ÔÈ ÂÁÁڷʤ˜ ÛÙ· ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÙÌ‹Ì·Ù· Ê˘ÙˆÚ›ˆÓ ÙÔ˘ ÛÙ›‚Ô˘ ηıËÌÂÚÈÓ¿ ÛÙÔ °˘ÌÓ·ÛÙ‹ÚÈÔ ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ( πˆÏÎÔ‡ Î·È ∞¯ÈÏÏÔÔ‡ÏÔ˘) ·fi ÙȘ 6 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ 5-8ÌÌ ÛÙȘ ˘‡ı˘Ó˜ Î. ™È‰ËÚÔÔ‡ÏÔ˘ √˘Ú·Ó›·(ÙËÏ. 6946657337) Î. §›ÓÙ˙Ô˘ ª·Ù›Ó· (6974681106) Î·È ÛÙÔ ÙËϤʈÓÔ ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ 2421040703 ÙȘ ·Ú·¿Óˆ ÒÚ˜

ª¶∞™∫∂Δ

∞Ú¯›˙ÂÈ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· Ô πˆÓÈÎfi˜ ¡. πˆÓ›·˜ ™∏ª∂ƒ∞ ΔÚ›ÙË ·Ú¯›˙ÂÈ ÚÔÔÓ‹ÛÂȘ Ô πˆÓÈÎfi˜ ¡. πˆÓ›·˜. √ ÓÂÔÛ‡ÛÙ·ÙÔ˜ Û‡ÏÏÔÁÔ˜ ¤ÚÛÈ Â›¯Â ·ÍÈfiÏÔÁË ·ÚÔ˘Û›· ÛÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Á˘Ó·ÈÎÒÓ Ù˘ ∂™∫∞£ Î·È Ê¤ÙÔ˜ ÛÙԯ‡ÂÈ Ó· Ù· ¿ÂÈ ·ÎfiÌË Î·Ï‡ÙÂÚ·. ™ÙÔÓ ¿ÁÎÔ ‰È·ÙËÚ‹ıËÎÂ Ô ™¿Î˘ ∫Ô˘Ù›Ó·˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ÂÚÈ̤ÓÂÈ Û‹ÌÂÚ· ÛÙȘ 4 Ì.Ì. ÙȘ ·›ÎÙÚȘ Ù˘ Á˘Ó·ÈΛ·˜ ÔÌ¿‰·˜ ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ÚÒÙË ÚÔfiÓËÛË ÂÓ fi„ÂÈ Ù˘ ηÈÓÔ‡ÚÁÈ·˜ ¯ÚÔÓÈ¿˜. ∂›Û˘ ÛËÌÂÈÒÓÂÙ·È ˆ˜ ¿Ú¯ÈÛ·Ó ÔÈ ÂÁÁڷʤ˜ ÛÙÔÓ πˆÓÈÎfi ¡. πˆÓ›·˜. °È· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÔÈ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÈÎÔÈÓˆÓÔ‡Ó Ì ÙÔÓ ÚÔÔÓËÙ‹ ™¿ÎË ∫Ô˘Ù›Ó· ÛÙÔ ÙËϤʈÓÔ 6945/154185

∏ ¤ÎÙ·ÎÙË ÁÂÓÈ΋ ™˘Ó¤Ï¢ÛË ÙÔ˘ √.À.∫. μfiÏÔ˘ √ ¶ƒ√∂¢ƒ√™ Î·È ÙÔ ¢.™. ηÏÔ‡Ó Ù· ÂÓ‹ÌÂÚ· ÔÈÎÔÓÔÌÈο ̤ÏË ÙÔ˘ √Ì›ÏÔ˘ À‰·ÙÔÛÊ·›ÚÈÛ˘ ∫Ôχ̂ËÛ˘ μfiÏÔ˘ (√.À.∫.), Û ¤ÎÙ·ÎÙË (ÂÙ‹ÛÈ·) °ÂÓÈ΋ ™˘Ó¤Ï¢ÛË ÙËÓ ¢Â˘Ù¤Ú· 6 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ 2010 Î·È ÒÚ· 19.00 ÛÙ· ÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ ÔÌ›ÏÔ˘ (π¿ÛÔÓÔ˜ - °·Ì‚¤Ù·) Ì ı¤Ì·Ù·: ∞. ∞ÁˆÓÈÛÙÈÎfi˜ ·ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ ÂÚÈfi‰Ô˘ 20092010, ‚. ŒÏÂÁ¯Ô˜ ∂.∂. Â› ÙÔ˘ πÛÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ 2009-2010, Á. ŒÁÎÚÈÛË ·ÁˆÓÈÛÙÈÎÔ‡ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌÔ‡ Î·È ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘ ¢.™. ÁÈ· ÙË ÂÚ›Ô‰Ô 2010-2011. ™Â ÂÚ›ÙˆÛË ÌË ··ÚÙ›·˜ Ë °.™. ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÛÙ· ÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ ÔÌ›ÏÔ˘ ÙËÓ ›‰È· Ë̤ڷ Î·È ÒÚ· 20.00 Ì ı¤Ì·Ù· Ù˘ ËÌÂÚ‹ÛÈ·˜ ‰È¿Ù·Í˘ Î·È ÙÔÓ ˘¿Ú¯ÔÓÙ· ·ÚÈıÌfi ÙˆÓ ·Ú¢ÚÈÛÎfiÌÂÓˆÓ ÌÂÏÒÓ ÙÔ˘ ÔÌ›ÏÔ˘.

ΔÔ EXTRA 5 √π Ù˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÙÔ˘ EXTRA 5: 2, 4, 6, 7, 15

√ ∞π∞™ ™√Àƒ¶∏™ ∫∞Δ∂∫Δ∏™∂ °π∞ ¶ƒøΔ∏ º√ƒ∞ Δ√ Δ√Àƒ¡√À∞ “¢∏ª∏Δƒ∏™ ∫√À¡Δ√Àƒ∏™”

ŒÛ·Û ÙÔ ...Úfi‰È È· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ Ô ∞›·˜ η٤ÎÙËÛ ÙÔ ÙÔ˘ÚÓÔ˘¿ Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘ “¢ËÌ‹ÙÚ˘ ∫Ô˘ÓÙÔ‡Ú˘” , Ô˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒıËΠÛÙË ™Ô‡ÚË. ∏ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ §Ô˘Î¿ ∫·ÙÛÈ·Ì¤ÎË ÂÈÎÚ¿ÙËÛ Ì 3-1 ÙÔ˘ °™ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ ÛÙÔÓ ÙÂÏÈÎfi, ÂÓÒ ÙËÓ ÙÚ›ÙË ı¤ÛË Î·Ù¤Ï·‚Â Ô ∏Ú·ÎÏ‹˜ ∞Á›ˆÓ £ÂÔ‰ÒÚˆÓ ÌÂÙ¿ ÙË Ó›ÎË Ì 2-1 Â› Ù˘ ¢‹ÌËÙÚ·˜ ∂˘ÍÂÈÓÔ‡ÔÏ˘ ÛÙÔ ÌÈÎÚfi ÙÂÏÈÎfi. Δ· ·È¯Ó›‰È· ÙÔ˘ ÙÔ˘ÚÓÔ˘¿ ›¯·Ó ‰È¿ÚÎÂÈ· 45 ÏÂÙÒÓ. ™Â ¿ÏÏÔ ÊÈÏÈÎfi ·ÁÒÓ· Ë ¢¿ÊÓË ¤Ú·Û ÂÓÙ˘ˆÛȷο ·fi ÙÔ ™ÙÂÊ·ÓÔ‚›ÎÂÈÔ ÓÈÎÒÓÙ·˜ Ì 5-2 ÙÔÓ ÙÔÈÎfi ¢È·ÁfiÚ·.

°

ƒÂÔÚÙ¿˙: μ∞™π§∏™ ∫ƒπ™π§∞™ ¶Ôχ fiÌÔÚÊÔ ı¤·Ì· ÚfiÛÊÂÚ ÛÙË ™Ô‡ÚË Ô ÙÔÈÎfi˜ ∞›·˜, Ô °™ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡, Ô ∏Ú·ÎÏ‹˜ ∞Á›ˆÓ £ÂÔ‰ÒÚˆÓ Î·È Ë ¢‹ÌËÙÚ· ∂˘ÍÂÈÓÔ‡ÔÏ˘ ÛÙÔ ÙÔ˘ÚÓÔ˘¿ Ô˘ ‰ÈÂÍ‹¯ıË ÛÙË ™Ô‡ÚË ÛÙË ÌÓ‹ÌË ÙÔ˘ ¢ËÌ‹ÙÚË ∫Ô˘ÓÙÔ‡ÚË. √ ÔÈÎÔ‰ÂÛfiÙ˘ η٤ÎÙËÛ ÙÔ ÙÔ˘ÚÓÔ˘¿ ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿, ÂÓÒ ÙȘ ˘fiÏÔÈ˜ ı¤ÛÂȘ η٤Ϸ‚·Ó ηٿ ÛÂÈÚ¿ Ô °™ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡, Ô ∏Ú·ÎÏ‹˜ ∞Á›ˆÓ £ÂÔ‰ÒÚˆÓ Î·È Ë ¢‹ÌËÙÚ· ∂˘ÍÂÈÓÔ‡ÔÏ˘.. ΔÔ ÈÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi Â›Ó·È fiÙÈ ÔÈ ÚÔÔÓËÙ¤˜ ¤‚Á·Ï·Ó ¯Ú‹ÛÈÌ· Û˘ÌÂÚ¿ÛÌ·Ù· ÁÈ· ÙËÓ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË ÙˆÓ ÔÌ¿‰ˆÓ ÙÔ˘˜ Î·È ÂÏ›˙Ô˘Ó Û ·ÎfiÌË Î·Ï‡ÙÂÚË Û˘Ó¤¯ÂÈ·. ¶ÚÒÙ· ¤ÁÈÓ·Ó ÔÈ ËÌÈÙÂÏÈÎÔ›, Ì fiÏ· Ù· Ì·Ù˜ Ó· ¤¯Ô˘Ó ‰È¿ÚÎÂÈ· 45 ÏÂÙÒÓ. √ ∞›·˜ ¤‰ˆÛ “Ì¿¯Ë” ÎfiÓÙÚ· ÛÙË Ì·¯ËÙÈ΋ ¢‹ÌËÙÚ·, ÙËÓ ÔÔ›· “‰¿Ì·Û” Ì 2-1. √ ∫ˆÛÙԇϷ˜ ¿ÓÔÈÍ ÙÔ ÛÎÔÚ ÛÙÔ 22’ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÁË‰ԇ¯Ô˘˜, ·ÏÏ¿ ÛÙÔ 35’ ÔÈ ÊÈÏÔÍÂÓÔ‡ÌÂÓÔÈ ÈÛÔÊ¿ÚÈÛ·Ó Ì ÙÔÓ ∫fiÚÎÔ. ΔÂÏÈο Ë ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ §Ô˘Î¿ ∫·ÙÛÈ·Ì¤ÎË ‹Ú ÙË Ó›ÎË ¯¿ÚË Û ٤ÚÌ· ÙÔ˘ ∫ÔÓÙÔ‡ÏË ÛÙÔ 42’ ∞π∞™: ™. ÷ϿÙÛ˘, ¡. ÷ϿÙÛ˘, μ¤ÚÁ·˜, ¡ÈÎËÊÔÚ¿Î˘, °ÂϤ˜, ∫·ÏÔ‰‹ÌÔ˜, ¢·˚ÏÈ¿Ó˘, °ÂˆÚÁÈ¿‰Ë˜, ΔÛÈ¿ÙÛÈÔ˜, ∫ˆÛÙԇϷ˜, ∫ÔÓÙÔ‡Ï˘ (¤·ÈÍ·Ó Î·È ÔÈ ∫ÔÓÙÔÁˆÚÁ¿Î˘, ª·Ï›Ô˘, ªÏÔ‡Ó·˜, º·‰¿Î˘) ¢∏ª∏Δƒ∞: ∫ÔÓÙÔÁÈ¿ÓÓ˘, ™ÙÂÚÁ›Ô˘, ¡ÙfiÌÔ˜, ∞Ó‰ÚˆÓ¿˜, ∫·ÌÔ˘Ú›‰Ë˜, ΔÛÔ˘Î¿Ï˘, £ˆÌ·˝‰Ë˜, ∫fiÚÎÔ˜, ∞Ú¿˘, •ËÚÔÌÂÚ‹ÛÈÔ˜, ™ÈÔ‡Ù˘. √ ‰Â‡ÙÂÚÔ˜ ËÌÈÙÂÏÈÎfi˜ ‹Ù·Ó ·Ú¿ÛÙ·ÛË ÁÈ· ¤Ó· ÚfiÏÔ. ¶ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙ‹˜ ‹Ù·Ó Ô °™ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡, Ô ÔÔ›Ô˜ ÌÂÙ¿ ·fi ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ ÂÌÊ¿ÓÈÛË ÂÈÎÚ¿ÙËÛ ÙÔ˘ ∏Ú·ÎÏ‹ ∞Á›ˆÓ £ÂÔ‰ÒÚˆÓ Ì 3-0. ª¿ÏÈÛÙ· ÙÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ÙÔ˘ μ·ÁÁ¤ÏË ™Ù·ÌÔ˘Ï¿ÎË “ηı¿ÚÈÛ” ÙÔ Ì·Ù˜ ÛÙ· 22 ÚÒÙ· ÏÂÙ¿, fiÙ·Ó ‚ڋΠÙÔ ‰ÚfiÌÔ ÚÔ˜ Ù· ‰›¯Ù˘· Ì ÙÔ˘˜ ¶Ï·ÛÙ·Ú¿ (10’), ¶·Ï¿ÛË (18’) Î·È ∫ÔÓÙÔ‚¿ (22’) Ì ¤Ó·ÏÙÈ Ô˘ ΤډÈÛÂ Ô ›‰ÈÔ˜. °.™. ∞§ªÀƒ√À: §·Áfi˜, μ. °ÎÂÔÚÁΛÂÊ (30’ ÃÂÈÏ¿˜), ΔÛ¿ÙÛÔ˜, ∞˘ÁÔ˘Ï¿˜, ™. °ÎÂÔÚÁΛÂÊ, ∂Ï¢ıÂÚ›Ô˘, ∞Ú·›ÙÛ·˜, ∫ÔÓÙÔ‚¿˜, ¶Ï·ÛÙ·Ú¿˜, ¶·Ï¿Û˘, ªÂÚÛ¿È (35’ ª¤ÓÔ˜). ∏ƒ∞∫§∏™ ∞.£.: ª·ÎÚ‹˜, ΔÛÈÁ·Ú›‰·˜, °. ª·ÏÏÈ·Úfi˜, ∫. ∫·ÏÙÛ¿˜, ∫Ú·‚·Ú›Ù˘, ∑Ô‡˘, ∫Ô˘ÙÛ·˘Ù›Î˘, ™·Ú¿Ê˘, √˘ÚÂ˚οÙ, ªfiÛ¯Ô˜, ¢. ∫·ÏÙÛ¿˜ (Œ·ÈÍ·Ó Î·È ÔÈ °¿Î·˜ μ·ÏˆÌ¤ÓÔ˜, •ËÚÔÎÒÛÙ·˜, ∫fiÚÎÔ˜, ∞ÚÁ˘Ú›Ô˘, ∞ÓÙˆÓ›Ô˘, ∫ˆÛÙfiÔ˘ÏÔ˜).

√È ÙÂÏÈÎÔ›

ΔÔ SUPER 3 √π Ù˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÙÔ˘ SUPER 3 ÛÙËÓ ÚÒÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ ÎÏ‹ÚˆÛË ‹Ù·Ó 6 3 7 ÛÙËÓ ‰Â‡ÙÂÚË 9 0 6 Î·È ÛÙËÓ ÙÚ›ÙË 8 1 6.

¶ÚÒÙ· ¯ÚÔÓÈο ‰ÈÂÍ‹¯ıË Ô ÌÈÎÚfi˜ ÙÂÏÈÎfi˜ Ì ÙÔÓ ∏Ú·ÎÏ‹ ∞Á›ˆÓ £ÂÔ‰ÒÚˆÓ Ó· ÂÈ‚¿ÏÏÂÙ·È Ù˘ ¢‹ÌËÙÚ·˜ Ì 2-1. √ ÚÔÔÓËÙ‹˜ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ Ù˘ ∂˘ÍÂÈÓÔ‡ÔÏ˘ ªÈ¯¿Ï˘ ∞Ó‰ÚˆÓ¿˜ ÚÔÙ›ÌËÛ ӷ ·ÏÏ¿ÍÂÈ fiÏË ÙËÓ ÂÓ‰Â-

ο‰·, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ‰ÒÛÂÈ ¯ÚfiÓÔ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ·›ÎÙ˜ Ô˘ ›¯Â ÛÙË ‰È¿ıÂÛ‹ ÙÔ˘. ∞ÚÎÂÙÔ‡˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔ›ËÛÂ Î·È Ë Ù¯ÓÈ΋ ËÁÂÛ›· ÙÔ˘ Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÙˆÓ ∞Á›ˆÓ £ÂÔ‰ÒÚˆÓ. ¶·Ú¿ ÙË Ó·ÓÈ΋ Û‡ÓıÂÛË Ë ¢‹ÌËÙÚ· ‹Ú “ÎÂÊ¿ÏÈ” ÛÙÔ ÛÎÔÚ ÛÙÔ 6Ô ÏÂÙfi Ì ˆÚ·›Ô Ï·Û¤ ÛÙËÓ Î›ÓËÛË ÙÔ˘ °Î·ÚÓ›‰Ë. øÛÙfiÛÔ ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ô ∏Ú·ÎÏ‹˜ ·ÓÙ¤‰Ú·ÛÂ Î·È ÈÛÔÊ¿ÚÈÛ ÛÙÔ 32’ Ì ̷ÎÚÈÓfi ‚ÔϤ ÙÔ˘ ∫Ú·‚·Ú›ÙË. ΔÔ ÙÂÏÈÎfi 2-1 ÛËÌ›ˆÛ ÛÙÔ 43’ Ô •ËÚÔÎÒÛÙ·˜. ∏ƒ∞∫§∏™ ∞.£.: ª·ÎÚ‹˜, ΔÛÈÁ·Ú›‰·˜, °. ª·ÏÏÈ·Úfi˜, ∫·ÏÙÛ¿˜ ∫., ∫Ú·‚·Ú›Ù˘, ∑Ô‡˘, ∫Ô˘ÙÛ·˘Ù›Î˘, ™·Ú¿Ê˘, √˘ÚÂ˚οÙ, ªfiÛ¯Ô˜, ¢. ∫·ÏÙÛ¿˜ (Œ·ÈÍ·Ó Î·È ÔÈ °¿Î·˜ μ·ÏˆÌ¤ÓÔ˜, •ËÚÔÎÒÛÙ·˜, ∫fiÚÎÔ˜, ∞ÚÁ˘Ú›Ô˘, ∞ÓÙˆÓ›Ô˘, ∫ˆÛÙfiÔ˘ÏÔ˜). ¢∏ª∏Δƒ∞: ™·‚‚›‰Ë˜, ΔÛ·¿Ú·˜, ∑‹Û˘, μÔ‡ÏÁ·Ú˘, ΔÔÛÔ‡‰Ë˜, ∫ˆÛÙfiÔ˘ÏÔ˜, °Î·ÚÓ›‰Ë˜, ∂Ï¢ıÂÚ›Ô˘, ¶¤ÙÚÔÁÏÔ˘, °ÎÚ¤ÌÈ, ∞ÓÙˆÓ›Ô˘. (Œ·ÈÍ·Ó Î·È ÔÈ ∫·ÌÔ˘Ú›‰Ë˜, ¡ÙfiÌÔ˜). ™ÙÔÓ ÙÂÏÈÎfi “ÎÔÓÙ·ÚÔ¯Ù˘‹ıËηӔ Ô ∞›·˜ Î·È Ô °™ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡. ΔÔ Ì·Ù˜ ›¯Â Ôχ ÂӉȷʤÚÔÓ, ·ÏÏ¿ ÔÈ ‰‡Ô “ÌÔÓÔÌ¿¯ÔÈ” ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ‡ÛÙÔ¯ÔÈ ÛÙËÓ ÙÂÏÈ΋ ÚÔÛ¿ıÂÈ·. ŒÙÛÈ Ë ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË ¤ÏËÍ ÈÛfi·ÏË 0-0 Î·È Ô ÓÈÎËÙ‹˜ ÙÔ˘ ÙÔ˘ÚÓÔ˘¿ ı· ·Ó·‰ÂÈÎÓ˘fiÙ·Ó ÛÙË ‰È·‰Èηۛ· ÙˆÓ ¤Ó·ÏÙÈ. ∂Λ “¤ÎÏ„” ÙËÓ ·Ú¿ÛÙ·ÛË Ô ™‡ÚÔ˜ ÷ϿÙÛ˘. √ ÙÂÚÌ·ÙÔʇϷη˜ ÙÔ˘ ∞›·ÓÙ· ·¤ÎÚÔ˘Û ÙÚÂȘ ÂÎÙÂϤÛÂȘ ÙˆÓ ·ÓÙÈ¿-

ψÓ, ÂÓÒ Â˘ÛÙfi¯ËÛ ÛÙÔ Ù¤Ù·ÚÙÔ ¤Ó·ÏÙÈ (›¯·Ó ÚÔËÁËı› ÔÈ °ÂϤ˜, ∫ÔÓÙÔ‡Ï˘, ΔÛÈ¿ÙÛÈÔ˜) ‰È·ÌÔÚÊÒÓÔÓÙ·˜ ÙÔ ÙÂÏÈÎfi 4-1. ∞π∞™: ™ ÷ϿÙÛ˘, ¡. ÷ϿÙÛ˘, μ¤ÚÁ·˜, º·‰¿Î˘, ∫·ÏÔ‰‹ÌÔ˜, ¢·˚ÏÈ¿Ó˘, ¶·˘Ï›‰Ë˜, ΔÛÈ¿ÙÛÈÔ˜, ∫ˆÛÙԇϷ˜, ªÏÔ‡Ó·˜, °ÂϤ˜. (Œ·ÈÍ·Ó Î·È ÔÈ ¡ÈÎËÊÔÚ¿Î˘, ∫ÔÓÙÔ‡Ï˘, ∫ÔÏÒÓ˘). °™ ∞§ªÀƒ√À: ∞ÁÚÈfi‰ËÌÔ˜ μ. °ÎÂÔÚÁΛÂÊ, ΔÛ¿ÙÛÔ˜, ∞˘ÁÔ˘Ï¿˜, ™. °ÎÂÔÚÁΛÂÊ, ÷Ù˙¤Ï·˜, §fiÚÈ, ∫ÔÓÙÔ‚¿˜, ¶Ï·ÛÙ·Ú¿˜, ∞ÏÂÍ›ÂÊ, ƒ·Ì·ÓÙ¿Ó˘. √È Ù¤ÛÛÂÚȘ ÔÌ¿‰Â˜ Ô˘ Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó ÛÙÔ ÙÔ˘ÚÓÔ˘¿ ı· Û˘Ó¯›ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· ÙÔ˘˜ Ì ·ÚÎÂÙ¿ ÊÈÏÈο. ¶ÈÔ ·Ó·Ï˘ÙÈο Ô ∞›·˜ ·‡ÚÈÔ ˘Ô‰¤¯ÂÙ·È ÙÔ˘˜ øÚ·ÈÔ‡˜ ∂‡‚ÔÈ·˜, ÂÓÒ ÙÔ ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ ı· ·›ÍÂÈ Ì ÙÔÓ ∞fiÏψӷ ∫·Ó·Ï›ˆÓ. √ °™ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ ÛÙȘ 18.00 ı· ·Ó·ÌÂÙÚËı› Ì ÙÔÓ ¶ÚˆÙÂÛ›Ï·Ô ÛÙÔÓ ¶ÙÂÏÂfi, ÂÓÒ ÙÔÓ ›‰ÈÔ ·ÓÙ›·ÏÔ ı· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ Ë ¢‹ÌËÙÚ· ·‡ÚÈÔ ΔÂÙ¿ÚÙË ÛÙȘ 17.30 ÛÙËÓ ∂˘ÍÂÈÓÔ‡ÔÏË. ∂›Û˘ Ë ¢‹ÌËÙÚ· ¤¯ÂÈ “ÎÏ›ÛÂÈ” ¤Ó· ·ÎfiÌË ÊÈÏÈÎfi ÙÔ ÂÚ¯fiÌÂÓÔ ™¿‚‚·ÙÔ Ì ÙÔÓ ÕÚË ∞ÓıÔÙfiÔ˘ ÂÓÙfi˜ ¤‰Ú·˜.

∂ÓÙ˘ˆÛ›·ÛÂ Ë ¢¿ÊÓË ÛÙÔ ™ÙÂÊ·ÓÔ‚›ÎÂÈÔ ∂ÓÙ˘ˆÛȷ΋ ‹Ù·Ó Ë ¢¿ÊÓË ÛÙÔ ™ÙÂÊ·ÓÔ‚›ÎÂÈÔ Û˘ÓÙÚ›‚ÔÓÙ·˜ ÙÔÓ ¢È·ÁfiÚ· Ì 5-2. ∞Ó Î·È ÂÓÙÂÏÒ˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· Ë ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ ∂˘ı‡ÌË ¢·Ï·Ì¿Áη, ¤-

‰ÂÈÍ Ôχ ηϿ ÛÙÔȯ›· Î·È ·ÙÂÓ›˙ÂÈ ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ Ì ·ÈÛÈÔ‰ÔÍ›·. ™ÙËÓ ·ÓÙ›ÂÚ· fi¯ıË Ô ¢È·ÁfiÚ·˜ (Ô˘ ‰ÂÓ Â›¯Â ÛÙË ‰È¿ıÂÛ‹ ÙÔ˘ ÙÔ˘˜ Ù¤ÛÛÂÚȘ ÙÂÚÌ·ÙÔʇϷΘ Ô˘ ‰È·ı¤ÙÂÈ) ‰ÂÓ Â·Ó¤Ï·‚ ÙȘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˜ ηϤ˜ ÂÌÊ·Ó›ÛÂȘ ÙÔ˘, ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ ÚÔ‚ÏËÌ·Ù›˙ÂÈ ¤ÓÙÔÓ· ÙÔÓ Δ¤ÏË ∫·˚Ì·Ï›‰Ë, Ô ÔÔ›Ô˜ ˙‹ÙËÛ ·fi ÙÔ˘˜ ·›ÎÙ˜ ÙÔ˘ Ó· ÌËÓ Â·Ó·ÏËÊı› Ù¤ÙÔÈ· ÂÌÊ¿ÓÈÛË. ª¿ÏÈÛÙ· ÔÈ ÁË‰ԇ¯ÔÈ ÚÔËÁ‹ıËÎ·Ó ÛÙÔ 15’ Ì ÙÔÓ ÌfiÓÈÌÔ ÛÎfiÚÂÚ ™·Ó›‰·, ·ÏÏ¿ Ë Û˘Ó¤¯ÂÈ· ·Ó‹Î ÛÙË ¢¿ÊÓË, Ô˘ ÚÈÓ ÙÂÏÂÈÒÛÂÈ ÙÔ ÚÒÙÔ Ì¤ÚÔ˜ ‹‰Ë ÚÔÔÚ¢fiÙ·Ó Ì 1-3 ¯¿ÚË Û ‰‡Ô Ù¤ÚÌ·Ù· ÙÔ˘ ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˘ (25’, 34’) Î·È ¤Ó· ÙÔ˘ ∫·Ú¿ÓÙ·ÁÏË (40’) Ì ·¢ı›·˜ ÂÎÙ¤ÏÂÛË Ê¿Ô˘Ï. ™ÙÔ 60’ Ô ¡. ∫·Ú·Ù˙ÈfiÏ˘ Ì›ˆÛ Û 2-3 ÁÈ· ÙÔÓ ¢È·ÁfiÚ·, ·ÏÏ¿ ¯ˆÚ›˜ ·Ó¿ÏÔÁË Û˘Ó¤¯ÂÈ·. ∏ ¢¿ÊÓË ‹Ù·Ó ·ÓÒÙÂÚË Î·È Ì ÛÎfiÚÂÚ ÙÔ˘˜ ∫·ÙÛ·Úfi (61’) Î·È ∫Ô˘Ï¿ÎÔÁÏÔ˘ (73’) ‹Ú ÌÈ· ÛËÌ·ÓÙÈ΋ Ó›ÎË ÁÔ‹ÙÚÔ˘ Ì 5-2. ¢π∞°√ƒ∞™: •·Óı¿˜, ∞. ∫·Ú·Ù˙ÈfiÏ˘, ∫·Ú·ÏÈ¿ÁÎÔ˜, ªÂ˚ÓÙ¿Ó˘, πˆ·ÎÂÈÌ›‰Ë˜, £. μÏ¿¯Ô˜, ¡. ∫·Ú·Ù˙ÈfiÏ˘, ∫·ÂÙ·Ó¿Î˘, ™·Ó›‰·˜, ™È·Ì¤Ù˘, §·ÌÚfiÔ˘ÏÔ˜. ¢∞º¡∏: ª·ÚÙ˙Òη˜, ªÚÈÛÌ¤Ô˜, ∫Ô˘Ï¿ÎÔÁÏÔ˘, ∫ÂÚÌÂÏ‹˜, ∑Ô˘ÌÔ‡Ï˘, ΔÛ¿ÙÛÔ˜, ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜, μÂÚÁÒÓ˘, ∞ÔÛÙÔÏfiÔ˘ÏÔ˜, ∫·Ú¿ÓÙ·ÁÏ˘, ∫·ÙÛ·Úfi˜.

∏ ÎÏ‹ÚˆÛË Ù˘ ∂¶™£ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠ¯ı˜ ‚Ú¿‰˘ ÛÙÔ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô “Portaria Hotel & Spa” Ë ÎÏ‹ÚˆÛË ÙˆÓ ÚˆÙ·ıÏËÌ¿ÙˆÓ Î·È ÙÔ˘ ∫˘¤ÏÏÔ˘ Ù˘ ∂¶™£ ÁÈ· ÙËÓ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô 2010-2011. ∏ Û¤ÓÙÚ· Ù˘ ∞’ Î·È μ’ Î·ÙËÁÔÚ›·˜ ı· ‰Ôı› ÙÔ ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ 18-19 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘, ÂÓÒ ÙÔ ‰È‹ÌÂÚÔ 23/10 ı· ·Ú¯›ÛÂÈ Ë °’ ηÙËÁÔÚ›·. ∏ ·˘Ï·›· Ù˘ ÛÂ˙fiÓ ı· ·ÓÔ›ÍÂÈ ÛÙȘ 11 Î·È 12 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ Ì ÙË ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹ Ù˘ ÚÒÙ˘ Ê¿Û˘ ÙÔ˘ ∫˘¤ÏÏÔ˘ ∂¶™£. ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ù˘ ÚÒÙ˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ ÙˆÓ ÚˆÙ·ıÏËÌ¿ÙˆÓ Î·È ÙÔ˘ ΢¤ÏÏÔ˘ (ÙÔ Ï‹Ú˜ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ı· ‰ËÌÔÛÈ¢Ù› ÛÙÔ Ê‡ÏÏÔ Ù˘ ΔÂÙ¿ÚÙ˘) ¤¯ÂÈ ˆ˜ ÂÍ‹˜:

∞∂ 2002-∂ıÓÈÎfi˜ ™·Ú·ÎËÓfi˜-π¿ÛˆÓ ∞ª ∫¤ÓÙ·˘ÚÔ˜-§Â¯ÒÓÈ· ª·ÁÓËÛÈ·Îfi˜-∞ÎÚfiÔÏË ∞ÁÚÔÙÈÎfi˜-∞fiÏÏˆÓ ∫·Ó. ÃÏfiË-™ÎÈ¿ıÔ˜ £ËÛ¤·˜-∞›·˜ ™. ∞∂ ¢ÈÌËÓ›Ô˘-¶ÚˆÙÂۛϷԘ

∞’ ∂¶™£ ∞Á. ¶·Ú·Û΢‹-°™ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡

°’ ∂¶™£ ªÈÎÚÔı‹‚˜-πˆÏÎfi˜

μ’ ∂¶™£ ÕÚ˘ ªÂÏ.-∏Ú·ÎÏ‹˜ ∞£ √ÚÌ›ÓÈÔ-¡∞ ¡›Î˘ ¢fiÍ· ∞ÂÚ.-∏Ú·ÎÏ‹˜ μ. ™ÎfiÂÏÔ˜-¢È·ÁfiÚ·˜ ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ·-∞¶√μ ∞ÂÙfi˜ ∫ÂÚ.-∞ÛÙ¤Ú·˜ ƒÈ˙. ¢‹ÌËÙÚ·-¢¿ÊÓË ¶·ÓÈÒÓÈÔ˜-∞›·˜ ΔÚ. ¶ËϤ·˜-∞Óı. °·˙‹˜

ÕÚ˘ ∞Óı.-ª˘ÚÌˉfiÓ˜ ∞fiÏÏˆÓ ∫Ú.- ¢ËÌËÙÚÈ¿˜ ∫¤ÓÙ·˘ÚÔ˜ ∞ÚÁ.-¶·Á·ÛËÙÈÎfi˜ ΔÔÍfiÙ˘-∞Á¯›·ÏÔ˜ ΔÔ ∫‡ÂÏÏÔ ∂¶™£ ∞’ Ê¿ÛË ™·Ú·ÎËÓfi˜-£ËÛ¤·˜ §Â¯ÒÓÈ·-¢‹ÌËÙÚ· ∞Á. ¶·Ú·Û΢‹-¢È·ÁfiÚ·˜ ∞∂ 2002-∏Ú·ÎÏ‹˜ μ. ∞∂ ¢ÈÌËÓ›Ô˘-∞›·˜ ™. ∂ıÓÈÎfi˜-∞ÂÙfi˜ ∫ÂÚ. ÕÚ˘ ªÂÏ.-ƒ‹Á·˜ π¿ÛˆÓ ∞ª-¶‡Ú·ÛÔ˜ ª·ÁÓËÛÈ·Îfi˜-∞ÎÚfiÔÏË ¶·ÓÈÒÓÈÔ˜-ÃÏfiË ¶ËϤ·˜-™ÎÈ¿ıÔ˜ ∞ÛÙ¤Ú·˜-¶ÚˆÙÂۛϷԘ Èڛ˜ ·ÁÒÓ· ∞fiÏÏˆÓ ∫·Ó·Ï›ˆÓ °™ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ ∫¤ÓÙ·˘ÚÔ˜ ∞ÁÚÔÙÈÎfi˜


¶ÔÏÈÙÈÛÌfi˜/

— ΔÔ ªÔ˘ÛÂ›Ô ¶ÏÈÓıÔÎÂÚ·ÌÔÔÈ›·˜ ¡. & ™. ΔÛ·Ï·¿Ù· ı· ·Ú·Ì›ÓÂÈ ÎÏÂÈÛÙfi ÁÈ· ÙÔ ÎÔÈÓfi ¤ˆ˜ Î·È ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË 15 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘. — ™˘Ó·˘Ï›· Ì ÙÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· “¡√ƒª∞§” ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› Û‹ÌÂÚ· ΔÚ›ÙË 31 ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘, ÛÙÔÓ ¶ÔÏ˘¯ÒÚÔ “ƒ¿¯Ë” ÛÙÔÓ ÕÁ. °ÂÒÚÁÈÔ ¡ËÏ›·˜. √È “¡√ƒª∞§” , ¤Ó· ·fi Ù· ÈÔ ·ÏÈ¿ Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·Ù· Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜, ÍÂΛÓËÛ·Ó ÙÔ 1983 Ì ÌÔ˘ÛÈÎÔ‡˜ ·fi ÙÔ μfiÏÔ, ÙËÓ ∞ı‹Ó· Î·È ÙËÓ √ÏÏ·Ó‰›·. ™˘ÓÂÚÁ¿ÛÙËÎ·Ó ÁÈ· ¯ÚfiÓÈ· Ì ÙÔ μ. ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘, Û ‰›ÛÎÔ˘˜ Î·È Û˘Ó·˘Ï›Â˜. Δ· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ· ¤¯Ô˘Ó Û˘ÓÂÚÁ·ÛÙ› Ì ∞ÊÚÔ·ÌÂÚÈηÓÔ‡˜ ÌÔ˘ÛÈÎÔ‡˜ fiˆ˜ Ô Louissiana Red, Ë Big Time Sarah, Ë Katie Webster Î·È ¿ÏÏÔÈ ÔÏÏÔ›. √È “¡√ƒª∞§” ·›˙Ô˘Ó ÛÙÔ μfiÏÔ ÛÙÔ “∫·Ê¤ ™·ÓÙ¿Ó” . ∏ ›ÛÔ‰Ô˜ ÁÈ· ÙÔ ÎÔÈÓfi Â›Ó·È ÂχıÂÚË. ¶ÏËÚ. 6932 454664.

∂∫¢ƒ√ª∂™ — ΔÔ πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ ∞Ó¿Ù˘Í˘ ¶ËÏ›Ô˘ ÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÙÚÈ‹ÌÂÚË ÂΉÚÔÌ‹ ÛÙË ™ÎÈ¿ıÔ 17-19 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘. ∏ ·Ó·¯ÒÚËÛË ı· Á›ÓÂÈ ·fi ÙÔÓ ¶Ï·Ù·ÓÈ¿ ÛÙȘ 9 ÙÔ Úˆ›, Ù˘ 17˘ ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘. ¢ËÏÒÛÂȘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÛÙÔ ÙËÏ. 6932-222440. — √ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ™˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ˆÓ √∞∂∂ ª·ÁÓËÛ›·˜ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ› ÙȘ οوıÈ ÂΉÚÔ̤˜: 1) ¶¤ÌÙË 16/9, ÌÔÓÔ‹ÌÂÚË ÛÙÔ ª¤Á‰Ô‚· - §›ÌÓË ¶Ï·ÛÙ‹Ú·, 2) ΔÚ›ÙË - ¶·Ú·Û΢‹ 21/9-24/9/2010 4‹ÌÂÚË ÂΉÚÔÌ‹ ÛÙË Ã·ÏÎȉÈ΋, 3) À¿Ú¯Ô˘Ó ‰È·ı¤ÛÈÌ· ‰ÂÏÙ›· ıÂÚ·¢ÙÈÎÔ‡ ÙÔ˘ÚÈÛÌÔ‡. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ Î·È ‰ËÏÒÛÂȘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÌÂÙ¿ ÙËÓ 30‹ ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘, ÙËÏ. 2421023789, 10-12 ÌÂÛËÌ. ÂÎÙfi˜ ™·‚‚¿ÙÔ˘ Î·È ·ÚÁÈÒÓ. — ∏ ¶ÂÚÈËÁËÙÈ΋ §¤Û¯Ë μfiÏÔ˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ Ù· ÂÍ‹˜: 2-9/9/10: ¢È·ÎÔ¤˜ ÛÙË Ã›Ô. 25-28/9/10: ¶Ú¤‚Â˙· - ∫·ÛÙÚÔÛ˘ÎÈ¿. 15-17/10/10: ∞›ÁÈÓ·. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÛÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô Ù˘ §¤Û¯Ë˜: ™. ™˘Ú›‰Ë 30, ÙËÏ. 23935. flÚ˜: ¢Â˘Ù. - ™¿‚.: 11-1, ¶·Ú·Û΢‹: 6.30-8.30 Ì.Ì. — ∏ ÔÌ¿‰· Ã∂¡ μfiÏÔ˘ ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›˙ÂÈ ÙÂÙÚ·‹ÌÂÚË ÂΉÚÔÌ‹ ÛÂ Δ‹ÓÔ - ™‡ÚÔ ·fi 28 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ ̤¯ÚÈ 1 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘. ¢ËÏÒÛÂȘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÛÙÔ ÙËÏ. 242134712. — √ ∂ΉÚÔÌÈÎfi˜ ŸÌÈÏÔ˜ μfiÏÔ˘ “¡¤· ∑ˆ‹” ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›˙ÂÈ ÙȘ οوıÈ ÂΉÚÔ̤˜: 2‹ÌÂÚË ÂΉÚÔÌ‹ ÁÈ· ∞›ÁÈÓ· - ÕÁÈÔ ¡ÂÎÙ¿ÚÈÔ ·fi 11 ̤¯ÚÈ 12 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘, ∏ 3‹ÌÂÚË ÂΉÚÔÌ‹ ÁÈ· ™·ÌÔıÚ¿ÎË Ô˘ ›¯Â ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÙ› ÁÈ· 17 ̤¯ÚÈ 19 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘, ÌÂÙ·Ù›ıÂÙ·È ÁÈ· ÙȘ 2426 ÙÔ˘ ȉ›Ô˘ ÌËÓfi˜. °È· ÙȘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯¤˜ Û·˜ ÛÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô ÙÔ˘ √Ì›ÏÔ˘ ÷Ù˙Ë·ÚÁ‡ÚË 1 (ÁÚ·ÊÂ›Ô ∞3) ÙÔ Úˆ› ·fi ¢Â˘Ù¤Ú· ̤¯ÚÈ ¶·Ú·Û΢‹ 10.30-12.30 Î·È ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· Ù˘ ¶¤ÌÙ˘ ·fi 19.00-20.00. °È· ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÛÙÔ ÙËϤʈÓÔ ÙÔ˘ √Ì›ÏÔ˘ 2421035915. ∂›Û˘ ‰ËÏÒÛÂȘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÛÙÔ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎfi ÁÚ·ÊÂ›Ô ΔÈÎÈÙ˙‹, ∫‡ÚÔ˘ 5° Î·È ÛÙÔ ÙËϤʈÓÔ 2421044046. — √ º˘ÛÈÔÏ·ÙÚÈÎfi˜ ŸÌÈÏÔ˜ μfiÏÔ˘ Ô “¶·Ó” ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›˙ÂÈ ÙȘ ·Ú·Î¿Ùˆ ÂÍÔÚÌ‹ÛÂȘ: ™·‚.-∫˘Ú. 4-5/9: ∞ÒÔ˜-μÔ‚Ô‡Û· ∏›ÚÔ˘-ÔÚÂÈ‚·ÙÈ΋/Â˙ÔÔÚÈ΋. ∞. μÔ‚Ô‡Û·-™ÌÈÍÒÌ·Ù· ∞ÒÔ˘-∞ÚÎÔ˘‰Ôڤ̷ÙÔ˜μÔ‚Ô‡Û·. ø.¶.: 4-μ.¢.: 3/5. μ. μÔ‚Ô‡Û·-Δ¯ÓËÙ‹ Ï›ÌÓË ¶ËÁÒÓ ∞ÒÔ˘. ø.¶.: 6-μ.¢.: 2/5-¢È·ÌÔÓ‹ ÛÙÔ Î·Ù·Ê‡ÁÈÔ Ù˘ μÔ‚Ô‡Û·˜ ‹ Û ÍÂÓÒÓ·. ∫˘Ú. 12/9: ∞Ó·ÙÔÏÈÎfi ¶‹ÏÈÔ-Â˙ÔÔÚÈ΋. ÿÓÈ·-ΔÛ·Áηڿ‰·: ø.¶.: 8-μ.¢.: 2/5. ∫˘Úȷ΋ 19/9: ∞ÓıÔ¯ÒÚÈ ∫·Ú‰›ÙÛ·˜/ÔÚÂÈÓ‹ Â˙ÔÔÚ›·. ∞ÓıÔ¯ÒÚÈ-9 μÚ‡Û˜-∞ÓıÔ¯ÒÚÈ: ø.¶.: 5-μ.¢.: 2/5. ∫˘Úȷ΋ 26/9: μÂÏ‚ÂÓ‰fi˜ ∫Ô˙¿Ó˘-Â˙ÔÔÚÈ΋. ÈÚÈfi ∫·Ù·Ê‡ÁÈ-μÂÏ‚ÂÓ‰fi˜º·Ú¿ÁÁÈ ™ÎÂ·Ṳ̂ÓÔ˘. ø.¶.: 4-μ.¢.: 1/5. ¶·Ú·Û΢‹-™¿‚‚·ÙÔ-∫˘Úȷ΋ 1-2-3/10: μfiÚÂÈ· ◊ÂÈÚÔ˜ ∞Ï‚·Ó›·˜-ÂÚÈËÁËÙÈ΋/Â˙ÔÔÚÈ΋. 3‹ÌÂÚË ÂÍfiÚÌËÛË ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ∞ÚÁ˘ÚÔοÛÙÚÔ˘ Î·È ÙˆÓ ∞Á›ˆÓ ™·Ú¿ÓÙ· Ì ‹Ș Â˙ÔÔڛ˜, ÂÈÛΤ„ÂȘ Û ÂÏÏËÓÈο ¯ˆÚÈ¿, ÌÔÓ·ÛÙ‹ÚÈ·, ÌÓËÌ›· ÂÛfiÓÙˆÓ Î·È ÂÏÏËÓÈÎÔ‡˜ ·Ú¯·ÈÔÏÔÁÈÎÔ‡˜ ¯ÒÚÔ˘˜. ¢ËÏÒÛÂȘ Î·È ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÛÙ· ÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ √Ì›ÏÔ˘, ™fiψÓÔ˜ 2 (μ18), ÙËÏ.: 24210 24290, οı ÂÚÁ¿ÛÈÌË Ì¤Ú· ÙÔ Úˆ› 10.00-12.00 Î·È Ù· ·ÔÁ‡̷ٷ ¢Â˘Ù¤Ú·˜, ΔÂÙ¿ÚÙ˘, ¶·Ú·Û΢‹˜, 6-8 Ì.Ì. ∂›Û˘ Î·È ÛÙÔ ÎÈÓËÙfi ÙÔ˘ √Ì›ÏÔ˘ 6976904236.

“4 Ì·‡Ú· ÎÔÛÙÔ‡ÌÈ·” ÛÙËÓ ∂͈ڷ˚ÛÙÈ΋

°

È· ÙÔ “™ÈÓ¤ ªÂÛfiÁÂÈÔ˜” ÛÙËÓ ∂͈ڷ˚ÛÙÈ΋ Û‹ÌÂÚ· ΔÚ›ÙË 31 ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ Î·È ÌÂı·‡ÚÈÔ ¶¤ÌÙË 2 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ ÚÔ‚¿ÏÏÂÙ·È Ë ÂÏÏËÓÈ΋ Έ̈‰›· “4 Ì·‡Ú· ÎÔÛÙÔ‡ÌÈ·”. (∂ÏÏ¿‰· 2010. ™ÎËÓÔıÂÛ›· - ™ÂÓ¿ÚÈÔ: ƒ¤ÓÔ˜ ÷ڷϷÌ›‰Ë˜. ¶ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙÔ‡Ó: ƒ¤ÓÔ˜ ÷ڷϷÌ›‰Ë˜, °È¿ÓÓ˘ ∑Ô˘Á·Ó¤Ï˘, Δ¿Î˘ ™˘Úȉ¿Î˘, ÕÏ΢ ¶·Ó·ÁȈٛ‰Ë˜, ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ¶Ô˘ÏÈοÎÔ˜).

Δ· “4 ª·‡Ú· ∫Ô˘ÛÙÔ‡ÌÈ·” Â›Ó·È Î¿ÙÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·fi Ì›· Ì·‡ÚË ÎˆÌˆ‰›·. ∂›Ó·È Ì›· Ù·ÈÓ›· Ì Ϸ˚΋ ηډȿ Î·È Ê¢Á¿ÙÔ Ó‡̷ Ô˘ ‰È·ı¤ÙÂÈ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· Á¤ÏÈÔ, Û˘ÁΛÓËÛË Î·È ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·. ∏ ˙ˆ‹ Î·È Ô ı¿Ó·ÙÔ˜, Ë ÂÈÙ˘¯›· Î·È Ë ·ÔÙ˘¯›·, Ë ·ÈÛÈÔ‰ÔÍ›· Î·È Ë ·ÔÁÔ‹Ù¢ÛË, Â›Ó·È fiÏ· ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ fi„ÂȘ ÙÔ˘ ›‰ÈÔ˘ ÓÔÌ›ÛÌ·ÙÔ˜, ÂÓfi˜ ÓÔÌ›ÛÌ·ÙÔ˜ fï˜ Ô˘ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ‹ÚˆÂ˜ Ù˘ Ù·ÈÓ›·˜ ̤¯ÚÈ ÙÒÚ· ‹Ù·Ó οÏÈÎÔ! ŒÙÛÈ, ·ÔÊ·Û›˙Ô˘Ó Ó· ÊÔÚ¤ÛÔ˘Ó Ù· Ì·‡Ú· ÙÔ˘˜ ÎÔ˘ÛÙÔ‡ÌÈ·, ÁÈ· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÂÏ›˙Ô˘Ó ÊÔÚ¿, Î·È Ó· ÌϤÍÔ˘Ó Û ÌÈ· ÈÛÙÔÚ›· Ô˘ ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ÙÔ˘˜ ·Ô˙ËÌÈÒÛÂÈ ÁÈ· Ù· ηϿ.

√ ƒ¤ÓÔ˜ ÷ڷϷÌ›‰Ë˜, Ì ԉËÁfi ÙÔ ¯ÈÔ‡ÌÔÚ, ÙËÓ Â˘·ÈÛıËÛ›· Î·È ÈÔ ÒÚÈÌÔ˜ ·fi ÔÙ¤, ÔÏÔÎÏËÚÒÓÂÈ ÙÔ ÚÔÛˆÈÎfi ÙÔ˘ ÛÙÈÏ Î·È Î·Ù¢ı‡ÓÂÈ ÙÔ˘˜ Ù¤ÛÛÂÚȘ ‹ÚˆÂ˜ Û ¤Ó· ‰È·ÛΉ·ÛÙÈÎfi ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈÎfi Ô‰ÔÈÔÚÈÎfi ÌÚÔÛÙ¿ Î·È ›Ûˆ ·fi ÙËÓ Î¿ÌÂÚ·. ¢›Ï· ÙÔ˘ ÂÈϤÁÂÈ ËıÔÔÈÔ‡˜ Î·È Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ¤˜ Ì ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ¤¯ÂÈ Û˘ÓÂÚÁ·ÛÙ› ¿„ÔÁ· Î·È ÛÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ, ‰›ÓÔÓÙ·˜ ¤ÙÛÈ ÛÙËÓ Ù·ÈÓ›· Î·È ¤Ó· ·›ÛıËÌ· ÓÔÛÙ·ÏÁ›·˜. √ “ı›·ÛÔ˜” ·˘Ùfi˜ ÙÔ˘ ƒ¤ÓÔ˘ ÷ڷϷÌ›‰Ë Ù·Íȉ‡ÂÈ Ì ÙÂÏÈÎfi ÚÔÔÚÈÛÌfi ¤Ó· ¯ˆÚÈfi ÛÙË μÔȈٛ·, ·ÏÏ¿ Î·È ÙȘ ηډȤ˜ ÙˆÓ ı·ÙÒÓ, ̤۷ ·fi ÂÈÎfiÓ˜ Ù˘

ÂÏÏËÓÈ΋˜ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜ Ô˘ ÔÚÈṲ̂Ó˜ ÊÔÚ¤˜ ÌÔÈ¿˙Ô˘Ó Ì ˙ˆÓÙ·Ófi ›Ó·Î· ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋˜. ªÂ ΈÌÈÎÔÙÚ·ÁÈΤ˜ ηٷÛÙ¿ÛÂȘ, ˙ˆÓÙ·Ó¤˜ ·Ù¿Î˜ Ô˘ “ÛÎÔÙÒÓÔ˘Ó”, ·ÓÂÎÏ‹ÚˆÙ· fiÓÂÈÚ· Î·È ÂÎÏËڈ̤Ó˜ ˘ÔÛ¯¤ÛÂȘ, Ù· “4 ª·‡Ú· ∫Ô˘ÛÙÔ‡ÌÈ·” ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ÂÈ Î·Ó›˜ fiÙÈ Â›Ó·È ÌÈ· feel-good ÂÚÈ¤ÙÂÈ· ˙ˆ‹˜ Î·È ı·Ó¿ÙÔ˘. ª· ¿Óˆ ·fi fiÏ· - Î·È Ì ÌÈ· ·Ó·ÙÚÔ‹ Ô˘ ηÓ›˜ ‰ÂÓ ÂÚÈ̤ÓÂÈ Ù· “4 ª·‡Ú· ∫Ô˘ÛÙÔ‡ÌÈ·” ÊÈÏÔ‰ÔÍÔ‡Ó Ó· Â›Ó·È ¤Ó· Ì¿ıËÌ· ÁÈ· ÙË ‰‡Ó·ÌË ÙÔ˘ ¤ÚˆÙ·: ÙÔ˘ ¤ÚˆÙ· ÁÈ· ÙË ˙ˆ‹, ·ÏÏ¿ Î·È ...ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ·!

ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÙÔ˘ ı¿ÙÚÔ˘ Ù˘ “√‰Ô‡ ∫ÂÊ·ÏÏËÓ›·˜” ÁÈ· ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô 2010-2011

∂ÚˆÙÈÎfi ¿ıÔ˜, ·ÓÙÈ˙ËÏ›· Î·È ÌÔÓ·ÍÈ¿ ∂•π Á˘Ó·›Î˜, ÌÈ· ÌËÙ¤Ú· Î·È ÔÈ ¤ÓÙ ÎfiÚ˜ Ù˘, Û˘ÓıÏ›‚ÔÓÙ·È ·fi ÙÔ Î·Ù·ÈÂÛÙÈÎfi ÎÔÈÓˆÓÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Ù˘ ÚÔÔÏÂÌÈ΋˜ πÛ·Ó›·˜. ™ÙÔ ·ÚÈÛÙÔ‡ÚÁËÌ· ÙÔ˘ ºÚÂÓÙÂÚ›ÎÔ °Î·Úı›· §fiÚη “ΔÔ Û›ÙÈ Ù˘ ªÂÚÓ¿ÚÓÙ· ÕÏÌ·”, ¤Ó· Ôχ ‰Ú·Ì·ÙÈÎfi ΛÌÂÓÔ, Ô ÌÂÁ¿ÏÔ˜ πÛ·Ófi˜ Û˘ÁÁڷʤ·˜ Ï¿ıÂÈ ÔÚÙÚ¤Ù· ÌÔÓ·‰ÈÎÒÓ Á˘Ó·ÈÎÒÓ. ΔÔ ¤ÚÁÔ ·Ó‚¿˙ÂÈ ÛÙȘ 3 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ Ë ı·ÙÚÈ΋ ÂÙ·ÈÚ›· “¶Ú¿ÍË” Ù˘ ª¤ÙÙ˘ ∞Ú‚·Ó›ÙË ÛÙËÓ ¶ÚÒÙË ™ÎËÓ‹ ÙÔ˘ £Â¿ÙÚÔ˘ Ù˘ “√‰Ô‡ ∫ÂÊ·ÏÏËÓ›·˜” (∫ÂÊ·ÏÏËÓ›·˜ 16, ∫˘„¤ÏË) Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· ™Ù¿ıË §È‚·ıÈÓÔ‡ Î·È ÌÂÙ¿ÊÚ·ÛË ŒÊ˘ °È·ÓÓÔÔ‡ÏÔ˘. ™ÙÔ ÚfiÛˆÔ ÙˆÓ ı˘Á·Ù¤ÚˆÓ Ù˘ ηٷÈÂÛÙÈ΋˜ ªÂÚÓ¿ÚÓÙ·, Ô §fiÚη ·ÊËÁÂ›Ù·È ÌÈ· ȉÈfiÌÔÚÊË ÂÚˆÙÈ΋ ÈÛÙÔÚ›· Ì ÙÚ·ÁÈÎfi Ù¤ÏÔ˜: √ ¤ÚˆÙ·˜ ÌÂÙ·ÙÚ¤ÂÙ·È ÛÂ Û˘ÌÊÔÚ¿, Ë ˘·ÎÔ‹ Á›ÓÂÙ·È Û˘ÓÂÓÔ¯‹ Î·È Ë ÌËÙÚfiÙËÙ· ¤ÁÎÏËÌ·. ™ÙÔ ÛÔ˘Ú·ÏÈÛÙÈÎfi ÎfiÛÌÔ ÙÔ˘ ÔÈËÙ‹, Ë ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· Î·È Ë ÎÔÈÓˆÓ›· Ù˘Ú·ÓÓ¿ÂÈ ÙÔ˘˜ ¿ÍÈÔ˘˜, ÂÏ¿¯ÈÛÙÔÈ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ‰ÈÂΉÈ΋ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÂÏ¢ıÂÚ›· Î·È Ó· ÏËÚÒÛÔ˘Ó ÙÔ Ù›ÌËÌ· ÁÈ’ ·˘Ù‹Ó. “√È ÈÔ ÂÚˆÙÈÎÔ› ¿ÓıÚˆÔÈ ÎÚ‡‚ÔÓÙ·È, Û˘¯Ó¿ ·ÈÛı¿ÓÔÓÙ·È ÌfiÓÔÈ Î·È Û¿-

ÓÈ· ·ÓÙÈÛÙ¤ÎÔÓÙ·È ÛÙË ÌÔÓ·ÍÈ¿ Î·È ÙËÓ Î·Ù·›ÂÛË”, ¤ÁÚ·ÊÂ Ô §fiÚη. Δ· ÛÎËÓÈο Î·È Ù· ÎÔÛÙÔ‡ÌÈ· Â›Ó·È Ù˘ ∂ϤÓ˘ ª·ÓˆÏÔÔ‡ÏÔ˘ Î·È ÔÈ ÊˆÙÈÛÌÔ› ÙÔ˘ ∞ϤÎÔ˘ ∞Ó·ÛÙ·Û›Ô˘. ∂ÚÌËÓÂ‡Ô˘Ó ÔÈ ËıÔÔÈÔ› ª¤ÙÙ˘ ∞Ú‚·Ó›ÙË, ™Ì·Ú¿Á‰· ™Ì˘ÚÓ·›Ô˘, ∞ÓÓ¤˙· ¶··‰ÔÔ‡ÏÔ˘, Δ˙›ÓË ¶··‰ÔÔ‡ÏÔ˘, °ˆÁÒ ªÚ¤ÌÔ˘, ∂ο‚Ë ¡Ùԇ̷, ∫fiÚ· ∫·Ú‚Ô‡ÓË Î·È §Ô˘Î›· ªÈ¯·ÏÔÔ‡ÏÔ˘. ™ÙË ¢Â‡ÙÂÚË ™ÎËÓ‹ ÙÔ˘ £Â¿ÙÚÔ˘ Ù˘ “√‰Ô‡ ÎÂÊ·ÏÏËÓ›·˜” ·Ó‚·›ÓÂÈ ÛÙȘ 13 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ ∞ϤÍË ™Ù·Ì¿ÙË “ΔÔ ›¯ÓÔ˜”, Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· ÕÚË ΔÚÔ˘¿ÎË, Ì ÙÔÓ ¡›ÎÔ ∞Ú‚·-

Ó›ÙË Î·È ÙËÓ ¢·Ó¿Ë ¶·Ô˘ÙÛ‹. ªÈ· Ó·ڋ ˙ˆÁÚ¿ÊÔ˜ ‚Ú›ÛÎÂÈ Û ·ÁÁÂÏ›· ¤Ó· ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÛÙ· ∂Í¿Ú¯ÂÈ·. π‰ÈÔÎÙ‹Ù˘ Â›Ó·È ¤Ó·˜ ÌÂÛ‹ÏÈη˜ ¿ÓÙÚ·˜ Ì ÛÎÔÙÂÈÓfi ·ÚÂÏıfiÓ, Ô ÔÔ›Ô˜ Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ· ˙ÂÈ ÂÁÎψ‚ÈṲ̂ÓÔ˜ Û ٤ÛÛÂÚȘ ÙÔ›¯Ô˘˜. ∏ ÚÒÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛ‹ ÙÔ˘˜ ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÙ·È Î·Ù·Ï˘ÙÈ΋, ηıÒ˜ ÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ Î·È Ô Â͈ÙÂÚÈÎfi˜ ÎfiÛÌÔ˜ ÂÈÛ‚¿ÏÏÔ˘Ó ÛÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘˜. ∏ ‰È·ÊÔÚ¿ ËÏÈΛ·˜ Î·È ÓÔÔÙÚÔ›·˜ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔÓ ÌÔÓ·¯ÈÎfi, ·ÔÎÔÌ̤ÓÔ ·fi ÙÔ ÎÔÈÓˆÓÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ, ÒÚÈÌÔ ¿ÓÙÚ· Î·È ÙËÓ ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙË ÁÔËÙ¢ÙÈ΋ ÎÔ¤Ï·, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› Û˘ÁÎÚÔ‡ÛÂȘ ·ÏÏ¿ Î·È ÌÈ· ·-

™Ù· 81 ÎÂÓ¿ ÎÔ˘Ù¿ÎÈ· ÙÔ˘ ·‚Ô˘ ÙÔÔıÂÙ‹ÛÙ ·ÚÈıÌÔ‡˜ Ì ٤ÙÔÈÔ ÙÚfiÔ, ÒÛÙ οı ÛÂÈÚ¿, ÛÙ‹ÏË Î·È Ï·›ÛÈÔ 3x3 Ó· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ fiÏ· Ù· „ËÊ›· ·fi ÙÔ 1 Ò˜ ÙÔ 9. ™ÎÔfi˜ ÙÔ˘ ·˙Ï Â›Ó·È Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËıÔ‡Ó fiÏ· Ù· ÓÔ‡ÌÂÚ·, ¯ˆÚ›˜ οÔÈÔ Ó· ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ‰Â‡ÙÂÚË ÊÔÚ¿ Û ηı¤Ó· ·fi Ù· ·Ú·¿Óˆ. Œ¯ÂÙ ˘fi„Ë Û·˜ fiÙÈ ÙÔ Su - Doku χÓÂÙ·È Ì ÙË ÏÔÁÈ΋. AÔʇÁÂÙ ÏÔÈfiÓ Ó· Ì·ÓÙ‡ÂÙÂ, ·Ú¿ ÙÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙÔ˘˜ ·ÚÈıÌÔ‡˜ ÛÙ· ÙÂÙÚ¿ÁˆÓ· Ô˘ ›ÛÙ ۛÁÔ˘ÚÔÈ fiÙÈ ÂΛ Â›Ó·È Î·È Ë ÌÔÓ·‰È΋ ÙÔ˘˜ ı¤ÛË. EYKO§O

¢Y™KO§O

Ú¿ÍÂÓË ¤ÏÍË. ∏ Û¯¤ÛË ·˘Ù‹ ı· ÙÔ˘˜ Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ Û ·Ó·¿ÓÙÂ¯Ô˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜. Δ· ÛÎËÓÈο ÊÈÏÔÙ¤¯ÓËÛÂ Ô £Ô‰ˆÚ‹˜ ÃÚ˘ÛÈÎfi˜. ΔÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ¤ÚÁÔ Ô˘ ı· ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È ·fi ÙȘ 17 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ ÛÙË ¢Â‡ÙÂÚË ™ÎËÓ‹ ÙÔ˘ £Â¿ÙÚÔ˘ Â›Ó·È ÙÔ “™fiÏÔ ÓÙÔ˘¤ÙÔ” ÙÔ˘ ΔÔÌ ∫ÂÌ›ÓÌÛÎÈ. ∞ÓÙÈ̤وÔÈ Ì ÌÈ· ·Ó›·ÙË ·Ûı¤ÓÂÈ·, ¤Ó·˜ ıÂÚ·Â˘Ù‹˜ Î·È ¤Ó·˜ ıÂÚ·¢fiÌÂÓÔ˜ ‚ÈÒÓÔ˘Ó ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ÎÚ›ÛÈ̘ ηٷÛÙ¿ÛÂȘ, ηıÒ˜ Ë ÔÚ›· ÚÔ˜ ÙÔ ÙÚ·ÁÈÎfi Ù¤ÏÔ˜ ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ·Ó·fiÊ¢ÎÙË. √ Û˘ÁÁڷʤ·˜ ηٷÁÁ¤ÏÏÂÈ ÙËÓ ·Ï·˙ÔÓ›· ÙÔ˘ Û‡Á¯ÚÔÓÔ˘ ‰˘ÙÈÎÔ‡ ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ Î·È ı¤ÙÂÈ Î·›ÚÈ· ÂÚˆÙ‹Ì·Ù·, fiˆ˜ “¶Ò˜ ÌÔÚԇ̠ӷ ˙ԇ̠ÛÙÔ Û‹ÌÂÚ· Î·È fi¯È ÛÙÔ ÚÈÓ Î·È ÙÔ ÌÂÙ¿;”, “ªÔÚԇ̠ӷ ·ԉ¯Ùԇ̠ÙÔÓ Â·˘Ùfi Ì·˜ Î·È Î·Ù¿ Û˘Ó¤ÂÈ· ÙÔ ÔχÙÈÌÔ ‰ÒÚÔ Ù˘ ˙ˆ‹˜;”. ΔË ÛÎËÓÔıÂÛ›· ˘ÔÁÚ¿ÊÂÈ Ë ∂ϤÓË ªÔ˙¿, ÙË ÌÂÙ¿ÊÚ·ÛË Ô °ÈÒÚÁÔ˜ μ¿Ï·Ú˘, Ù· ÛÎËÓÈο Î·È Ù· ÎÔÛÙÔ‡ÌÈ· Â›Ó·È ÙÔ˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ ∑·Ì¿ÓË, ÂÓÒ ÙÔ˘˜ ʈÙÈÛÌÔ‡˜ ۯ‰›·ÛÂ Ô ∞ϤÎÔ˜ ∞Ó·ÛÙ·Û›Ô˘. ∂ÚÌËÓÂ‡Ô˘Ó Ë ª¿ÓÈ· ¶··‰ËÌËÙÚ›Ô˘ Î·È Ô ¡›ÎÔ˜ ∞Ú‚·Ó›Ù˘. ¢·Ó¿Ë ª·Ú›ÙÛ· §À™∏ ¶ƒ√∏°√Àª∂¡√À

EYKO§O

— °È· ¤ÌÙË Û˘Ó¯‹ ¯ÚÔÓÈ¿ ʤÙÔ˜ Î·È Ì ٛÙÏÔ “∂Λ Ô˘ Û˘Ó·ÓÙÈ¤Ù·È Ë º‡ÛË Ì ÙÔÓ ¶ÔÏÈÙÈÛÌfi” , ÔÚÁ·ÓÒÓÂÙ·È ÂΉ‹ÏˆÛË ÛÙÔ §fiÊÔ Ù˘ °ÔÚ›ÙÛ·˜ ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ 3 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ ÛÙȘ 20.30, ÌÂ Û˘Ó·˘Ï›· Ù˘ ηÏÏÈÙ¯ÓÈ΋˜ ÔÌ¿‰·˜ ÙˆÓ ¡›ÎÔ˘ ¶·Úı¤ÓË-∑·Ê›ÚË ∫Ô˘ÎÔ˘Û¤ÏË (›ÛÔ‰Ô˜ ÂχıÂÚË). ΔËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÔ˘Ó ÔÈ ¢‹ÌÔÈ μfiÏÔ˘, πˆÏÎÔ‡ Î·È ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜ Î·È Ë π°’ ∂ÊÔÚ›· ¶ÚÔ˚ÛÙÔÚÈÎÒÓ & ∫Ï·ÛÈÎÒÓ ∞Ú¯·ÈÔÙ‹ÙˆÓ μfiÏÔ˘. ΔËÓ ›‰È· Ë̤ڷ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÍÂÓ¿ÁËÛË ·fi ÙÔ˘˜ ·Ú¯·ÈÔÏfiÁÔ˘˜ Ù˘ π°’ ∂ÊÔÚ›·˜ ¶ÚÔ˚ÛÙÔÚÈÎÒÓ & ∫Ï·ÛÈÎÒÓ ∞Ú¯·ÈÔÙ‹ÙˆÓ μfiÏÔ˘ ÛÙÔ ·Ú¯·›Ô ÓÂÎÚÔÙ·ÊÂ›Ô Ù˘ °ÔÚ›ÙÛ·˜ Ô˘ ·ÔηχÊıËΠÛÙÔ ¯ÒÚÔ Ù˘ Û‹Ú·ÁÁ·˜ Ù˘ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋˜ √‰Ô‡ μfiÏÔ˘. ∏ ÍÂÓ¿ÁËÛË ı· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ ÛÙȘ 7 Ì.Ì. ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ·Ú¯·›Ô˘ ÓÂÎÚÔÙ·Ê›Ԣ ÎÔÓÙ¿ ÛÙË Û‹Ú·ÁÁ· Ù˘ ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋˜ Ô‰Ô‡ (Ô‰fi˜ ∞ÏΛ˘). ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÍÂÓ·Á‹ÛÂȘ Ì ÔÙÈÎÔ·ÎÔ˘ÛÙÈÎfi ˘ÏÈÎfi ÛÙÔ ÂÚ›ÙÂÚÔ ÏËÚÔÊfiÚËÛ˘, ÙÔ ÔÔ›Ô ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Î·ı’ Ô‰fiÓ ÚÔ˜ ÙË °ÔÚ›ÙÛ·, ÛÙË ‰ÂÍÈ¿ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ ‰ÚfiÌÔ˘ (‰È·ÁˆÓ›ˆ˜ ·¤Ó·ÓÙÈ ·fi ÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô ÙÔ˘ ™ÎÔ¢ÙËÚ›Ô˘).

¢Y™KO§O

ª√À™π∫∏ - ¢π∞º√ƒ∞

25

∏ Ì·‡ÚË ÎˆÌˆ‰›· ÙÔ˘ ƒ¤ÓÔ˘ ÷ڷϷÌ›‰Ë ·fi ÙÔ “™ÈÓ¤ ªÂÛfiÁÂÈÔ˜”

Su-Doku

EΉËÏÒÛÂȘ

TƒπΔ∏ 31 ∞À°√À™Δ√À 2010


26

¶ÔÏÈÙÈÛÌfi˜/

ΔƒπΔ∏ 31 ∞À°√À™Δ√À 2010

ŒÓ·ÚÍË ÂÁÁÚ·ÊÒÓ ÛÙ· ÙÌ‹Ì·Ù¿ ÙÔ˘ ·fi ·Ú¯¤˜ ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘

“ª¿Ë‰Â˜”: ∏ ·Ú¿‰ÔÛË Ù˘ ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ·˜ Û ÙÔȯÔÁÚ·Ê›· √𠓪¿Ë‰Â˜”, ÙÔ ÌÔÓ·‰ÈÎfi Ï·ÔÁÚ·ÊÈÎfi, ¯ÔÚ¢ÙÈÎfi - ÌÈÌËÙÈÎfi ¤ıÈÌÔ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÙȘ Ú›˙˜ ÙÔ˘ ÛÙÔ ‚¿ıÔ˜ Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ‰ËÌÔÙÈ΋˜ ·Ú¿‰ÔÛ˘ Î·È Â›Ó·È Û˘Ó˘Ê·Ṳ̂ÓÔ Ì ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· Î·È ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ˙ˆ‹ Ù˘ ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ·˜, ·ÔÙ˘ÒıËΠˆ˜ ‰ËÌfiÛÈ· ÙÔȯÔÁÚ·Ê›· / graffiti ÛÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô ÙÔ˘ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ Ù˘ ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ·˜, ÛÙËÓ “ªÚ¿ÓË”, ·fi ÙËÓ ÔÌ¿‰· “CARPE DIEM” Ì ÙË Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ù˘ πÙ·Ï›‰·˜ ‰ÈÂıÓÔ‡˜ Ê‹Ì˘ ÙÔȯÔÁÚ¿ÊÔ˘ Pina Monne. ∏ ·ÔÎ¿Ï˘„Ë Ù˘ ÙÔȯÔÁÚ·Ê›·˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËΠÙËÓ ∫˘Úȷ΋, Ì ˙ˆÓÙ·Ó‹ ÌÔ˘ÛÈ΋ (ÓÙ·Ô‡ÏÈ Î·È ˙Ô˘ÚÓ¿) Ô˘ Û˘Óԉ‡ÂÈ ¿ÓÙÔÙ ÙÔ ı›·ÛÔ ÛÙÔ ¤Ú·ÛÌ· ÙˆÓ ¯ÚfiÓˆÓ Î·È Ù· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ̤ÏË ÙÔ˘ ·ÚfiÓÙ· ÁÈ· Ó· ÂÍËÁ‹ÛÔ˘Ó “˙ˆÓÙ·Ó¿” ÙÔ ÚfiÏÔ ÙÔ˘˜ Î·È ÙÔ ¤ıÈÌÔ ÛÙÔ˘˜ Ù˘¯ÂÚÔ‡˜. ∏ ‰ËÌfiÛÈ· ÙÔȯÔÁÚ·Ê›· ˘ÏÔÔÈ‹ıËΠ·fi ÙËÓ 18Ë ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ ·fi ÙËÓ ∫ÔÈÓfiÙËÙ· ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ·˜. ∏ fiÏË ÂΉ‹ÏˆÛË ·ÔÙ˘ÒıËÎÂ Î·È ·fi ÈÙ·ÏÈÎfi ÙËÏÂÔÙÈÎfi Û˘ÓÂÚÁ›Ô, ÙÔ ÔÔ›Ô Û˘Óԉ‡ÂÈ ÙËÓ ÙÔȯÔÁÚ¿ÊÔ, ÚÔ‚¿ÏÏÔÓÙ·˜ ÙË ª·ÁÓËÛ›·, ÙÔ ¶‹ÏÈÔ, ÙË ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ· ÛÙË ÁÂÈÙÔÓÈ΋ ¯ÒÚ· Î·È ÛÙȘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÛÂȘ ÚÔ‚ÔÏ‹˜ ·ÓÙ›ÛÙÔȯˆÓ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈÒÓ Ù˘ Û‡Á¯ÚÔÓ˘ ·˘Ù‹˜ ÂÈηÛÙÈ΋˜ Ù¤¯Ó˘. √ Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∫ÔÈÓfiÙËÙ·˜ ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ·˜ ÙfiÓÈÛÂ, ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ, Ù· ·ÎfiÏÔ˘ı· ÛÙËÓ ÚÔ¯ıÂÛÈÓ‹ ·ÚÔ˘Û›·ÛË: “∂›Ó·È ÌÈ· ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ù˘ ∫ÔÈÓÔÙÈ΋˜ ∞Ú¯‹˜ Ù˘ ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ·˜ Ì ÙËÓ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ∫¿ÚÂ-¡Ù›ÂÌ ÁÈ· ÙËÓ ·ÈÛıËÙÈ΋ Î¿Ï˘„Ë ÙˆÓ ΔÔȯ›ˆÓ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜. £· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ó Î·È ¿ÏϘ Ù¤ÙÔȘ ·ÔÙ˘ÒÛÂȘ, ·fi ·Ó··Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ ‰È·ÊfiÚˆÓ Â·ÁÁÂÏÌ¿ÙˆÓ, fiˆ˜ ‰ÚÈÛ٤Ϙ, ‚˘ÚÛԉ„›·, η̛ÓÈ· Î¿Ú‚Ô˘ÓÔ˘ Î·È ÔÈ ÌÂÙ·ÊÔÚ¤˜ ˘ÏÈÎÒÓ Ì ٷ ˙Ò·, ÎÂÚ·Ù˙‹‰Â˜. ∏ ÙÔȯÔÁÚ·Ê›· ˘ÏÔÔÈ‹ıËΠ·fi ÙËÓ ∫ÔÈÓfiÙËÙ· ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ·˜, ÙËÓ ÔÌ¿‰· Ù˘ ∫¿ÚÂ-¡Ù›ÂÌ, ÙËÓ πÙ·Ï›‰· ÙÔȯÔÁÚ¿ÊÔ ¶›Ó· ªÔÓ¤ Î·È ÙÔ˘˜ ‰‡Ô Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ Ù˘, ÙÔÓ ª·ÚÙÛ¤ÏÔ ∞ÏÌȤÚÔ Î·È ÙÔÓ ª·Ù¤Ô ¡ÙÂ˚¿Ó·”.

¶·Ú¿ÛÙ·ÛË ı·ÙÚÈ΋˜ ÔÌ¿‰·˜ ∞Á¯È¿ÏÔ˘ ÛÙË °·Ù˙¤· Δ√ ™¿‚‚·ÙÔ 11 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘,

ÒÚ· 8.30 ÙÔ ‚Ú¿‰˘, ÛÙÔ ™È‰ËÚÔ‰ÚÔÌÈÎfi ™Ù·ıÌfi ∞. °·Ù˙¤·˜ ı· ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙ› Ë ı·ÙÚÈ΋ ·Ú¿ÛÙ·ÛË Ì ÙËÓ ÎˆÌˆ‰›· “√È ÌÂÏ¿‰Â˜ ÙÔ˘ ¢ËÌ¿Ú¯Ô˘” Ù˘ °ÂˆÚÁ›·˜ μ·ÛÈÏ›Ԣ, Ì ÙË ı·ÙÚÈ΋ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ¡. ∞Á¯È¿ÏÔ˘. ΔÔ ¤ÚÁÔ ı· ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙ› Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· ¢ËÌ‹ÙÚË ¶·ÓÙ·˙‹, ÛÎËÓÈο-ÎÔÛÙÔ‡ÌÈ· ÃÚÈÛÙ›Ó·˜ ¢ËÌËÙÚ›Ô˘, ÌÔ˘ÛÈ΋ ÂÈ̤ÏÂÈ· ∞ÓÙÒÓË ª·Ú·ÁοÎË, ʈÙÈÛÌÔ› ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ë˜.

¢›·˘ÏÔ˜: ¡¤Ô˜ ·ÎÏÔ˜ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ ‰Ú¿ÛˆÓ

Δ

ËÓ ¤Ó·ÚÍË ÙˆÓ ÂÁÁÚ·ÊÒÓ ÛÙ· ÙÌ‹Ì·Ù· ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛÂ Ô ∫·ÏÏÈÙ¯ÓÈÎfi˜ √ÚÁ·ÓÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘. √È ÂÁÁڷʤ˜ ı· ÍÂÎÈÓ‹ÛÔ˘Ó ·fi ·‡ÚÈÔ ΔÂÙ¿ÚÙË 1 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ Î·È ı· Á›ÓÔÓÙ·È Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ ÛÙÔ ¢›·˘ÏÔ (ΔÔ¿ÏË 14 Ì ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜) Î·È ÒÚ˜ 10:30 - 21:00. ΔÔ ÁÓˆÛÙfi ÛÙ¤ÎÈ Ù˘ Ô‰Ô‡ ΔÔ¿ÏË ·ÓÔ›ÁÂÈ Î·È ¿ÏÈ ÙȘ fiÚÙ˜ ÙÔ˘ ÁÈ· fiÏÔ˘˜ fiÛÔÈ ÂӉȷʤÚÔÓÙ·È Ó· ··Û¯ÔÏËıÔ‡Ó ÛÙȘ ÔÈΛϘ ‰Ú¿ÛÂȘ ÙÔ˘, Ô˘ ÚˆÙÔÔÚȷο ÍÂΛÓËÛ ÚÈÓ ·fi 20 ¯ÚfiÓÈ· ÛÙËÓ fiÏË ÙÔ˘ μfiÏÔ˘. ™˘Ó¯›˙ÂÈ ¿ÓÙ· ÛÙÔ ›‰ÈÔ ÊÈÏÈÎfi Îϛ̷ Ó· ÚÔÛʤÚÂÈ ÙȘ ˘ËÚÂۛ˜ ÙÔ˘ ÛÙÔ˘˜ Ó¤Ô˘˜ ‰ËÌfiÙ˜ Ì ˘¢ı˘ÓfiÙËÙ· Î·È Î‡ÚÔ˜ ‰È·ÙËÚÒÓÙ·˜ ÙȘ ¯·ÌËÏfiÙÂÚ˜ ÙÈ̤˜ ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ Ì ÙËÓ ·ÚˆÁ‹ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘.

√ ¢›·˘ÏÔ˜ Á›ÓÂÙ·È ¤Ú·ÛÌ· Î·È ÙfiÔ˜ Û˘Ó¿ÓÙËÛ˘ ÁÈ· Ì·ı‹Ì·Ù·, ÛÂÌÈÓ¿ÚÈ·, ‚È‚Ï›·, ÏËÚÔÊÔڛ˜, Internet, ÂÈηÛÙÈΤ˜ ÂÎı¤ÛÂȘ Î·È ÔÏϤ˜ ¿ÏϘ ÂӉȷʤÚÔ˘Û˜ ÔÏÈÙÈÛÙÈΤ˜ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ, οÓÔÓÙ·˜ ÙË ‰È΋ ÙÔ˘ ÚfiÙ·ÛË ÁÈ· ÙȘ Ù¤¯Ó˜ Î·È ÙÔÓ ÔÏÈÙÈÛÌfi ̤۷ ·fi ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ··Û¯fiÏËÛ˘ ÙÔ˘ ÂχıÂÚÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘. ∏ ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÂÚ›Ô‰Ô˜ ÍÂÎÈÓ¿ Ì ¤Ó· ·Ó·Óˆ̤ÓÔ ÙÚfiÔ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ Ô˘ ı· ηÙ¢ı‡ÓÂÈ ÙÔÓ ÂÎ·È‰Â˘fiÌÂÓÔ ÂÎÙfi˜ ·fi ÙË ‰È‰·Ûηϛ· Ù˘ ÁÏÒÛÛ·˜ Û ÁÂÓÈÎfiÙÂÚË ÔÏÈÙÈÛÙÈ΋ ÂÓË̤ڈÛË Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ô˘ ÙÔÓ ÂӉȷʤÚÂÈ. §ÔÁÔÙ¯ÓÈΤ˜ ÂΉËÏÒÛÂȘ, ÌÔ˘ÛÈο ‰ÚÒÌÂÓ·, ÚÔ‚ÔϤ˜ Ù·ÈÓÈÒÓ Î·È ÂÎ·È‰Â˘ÙÈο ÛÂÌÈÓ¿ÚÈ· ÁÈ· ÙȘ Ù¤¯Ó˜ Ù˘ οı ¯ÒÚ·˜ ı· ·ÔÙÂϤÛÔ˘Ó ¤Ó· ÌÂÁ¿ÏÔ Î‡ÎÏÔ ÂΉËÏÒÛÂˆÓ ÁÈ· ¤Ó· Ú·ÁÌ·ÙÈο ÂӉȷʤÚÔÓ, ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈÎfi ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi ¯ÂÈÌÒÓ·, ·ÊÈÂڈ̤ÓÔ ÛÙ· 20 ¯ÚfiÓÈ· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘ ¢È·‡ÏÔ˘ Ô˘ Û˘ÌÏËÚÒÓÔÓÙ·È ÙÔ 2010.

μÈ‚ÏÈÔı‹ÎË ∏ ‚È‚ÏÈÔı‹ÎË ÙÔ˘ ¢È·‡ÏÔ˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ·fi ÙÔ 1992 Î·È ¤¯ÂÈ ˆ˜ ÛÙfi¯Ô Ù˘ ÙË Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË Î·È ÙËÓ ·ÍÈÔÔ›ËÛË ¤ÓÙ˘Ô˘ ΢ڛˆ˜ ˘ÏÈÎÔ‡ (‚È‚Ï›·, ÂÚÈÔ‰Èο, ÂÓËÌÂÚˆÙÈο Ê˘ÏÏ¿‰È·) Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙÔ˘˜ Ó¤Ô˘˜ Î·È Ù· ÂӉȷʤÚÔÓÙ¿ ÙÔ˘˜. ∏ Û˘ÏÏÔÁ‹ Ù˘ ‚È‚ÏÈÔı‹Î˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ 5.000 ÙfiÌÔ˘˜ ‚È‚Ï›ˆÓ Ô˘ ηχÙÔ˘Ó ı¤Ì·Ù· ÏÔÁÔÙ¯ӛ·˜, ÊÈÏÔÛÔÊ›·˜, ıÚËÛΛ·˜, ÎÔÈÓˆÓÈÔÏÔÁ›·˜, Ê˘ÛÈÎÒÓ ÂÈÛÙËÌÒÓ, ÈÛÙÔÚ›·˜ Î·È Ù¯ÓÒÓ, ÛÂÈÚ¤˜ ÂÚÈÔ‰ÈÎÒÓ, ÎfiÌÈÍ, ηıÒ˜ Î·È ÏÔ‡ÛÈÔ ÏËÚÔÊÔÚÈ·Îfi ˘ÏÈÎfi (ÂÁ΢ÎÏÔ·›‰ÂȘ, ÏÂÍÈο, Î.Ù.Ï,). ∂ȉÈο Ë Ì·ıËÙÈ΋ ÎÔÈÓfiÙËÙ· ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ÌÔÚ› Ó· ·¢ı˘Óı› ÛÙË ‚È‚ÏÈÔı‹ÎË ÁÈ· Ó· ‚ÔËıËı› ÛÙËÓ Â‡ÚÂÛË ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ Î·ıÒ˜ ‰È·ı¤ÙÂÈ ÂÁ΢ÎÏÔ·È‰ÈÎfi ˘ÏÈÎfi Î·È ÂÈÏÂÁ̤Ó˜ ÛÂÈÚ¤˜ ÂÚÈÔ‰ÈÎÒÓ ÂΉfiÛˆÓ. ∏ ‚È‚ÏÈÔı‹ÎË Û˘ÓÙÔÓ›˙ÂÈ Ì·ı‹Ì·Ù· ÂÎÌ¿ıËÛ˘ ÙˆÓ ·Ú·Î¿Ùˆ Í¤ÓˆÓ ÁψÛÛÒÓ: ∫ÈÓ¤˙Èη, ÈÛ·ÓÈο, ÙÔ˘ÚÎÈο, ÚÒÛÈη, ·Ú·‚Èο, ÈÙ·ÏÈο. ∏ ¤Ó·ÚÍË ÙˆÓ Ì·ıËÌ¿ÙˆÓ Á›ÓÂÙ·È ÙÔÓ √ÎÙÒ‚ÚÈÔ Î·È ¤¯Ô˘Ó ‰È¿ÚÎÂÈ· ¤ˆ˜ Î·È ÙÔ ª¿ÈÔ Î·È ÙÔ ÌËÓÈ·›Ô ÎfiÛÙÔ˜ ÙÔ˘˜ Â›Ó·È 40 ú.

æËÊȷΤ˜ Δ¤¯Ó˜ Î·È ¡¤· ª¤Û· √Ì¿‰· ºˆÙÔÁÚ·Ê›·˜ ∏ ÁÓˆÛÙ‹ ÁÈ· ÙȘ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ Î·È ÙȘ ηÏÏÈÙ¯ÓÈΤ˜ ·Ó·˙ËÙ‹ÛÂȘ ÔÌ¿‰· ʈÙÔÁÚ·Ê›·˜ ÙÔ˘ ¢È·‡ÏÔ˘ ÚÔηÏ› Î·È ¿ÏÈ ÙÔ˘˜ ÂÚ·ÛÙ¤˜ Ù˘ ʈÙÔÁÚ·ÊÈ΋˜ Ù¤¯Ó˘ Ó· ‰Ú¿ÛÔ˘Ó. ΔÔ ˙ËÙÔ‡ÌÂÓÔ ·’ fiÏË ·˘Ù‹ ÙË ‰È·‰Èηۛ· ÂÎÌ¿ıËÛ˘ Ù˘ ʈÙÔÁÚ·ÊÈ΋˜ Ù¤¯Ó˘ Î·È Ù¯ÓÈ΋˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ·Ï¿ Î·È ÌfiÓÔ Ó· ÚÔÛÂÁÁ›ÛÔ˘Ó Ù· Ó¤· ̤ÏË ÙÔ ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ Ù˘ ʈÙÔÁÚ·Ê›·˜, ·ÏÏ¿ Ó· ·ÔÎÙ‹ÛÔ˘Ó ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ÂÎÊÚ·ÛÙÔ‡Ó Î·ÏÏÈÙ¯ÓÈο , Ó· ÂÎı¤ÛÔ˘Ó ÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÙÔ˘˜ Î·È Ó· ÚÔ‚¿ÏÏÔ˘Ó ÙȘ ¢·ÈÛıËۛ˜ ÙÔ˘˜. ∞fi ÙË ÊÂÙÈÓ‹ ¯ÚÔÓÈ¿ ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ÙÌ‹Ì· „ËÊȷ΋˜ ʈÙÔÁÚ·Ê›·˜ Î·È ÂÈÛ·ÁˆÁ‹˜ ÛÙÔ photoshop. ΔÔ ÎfiÛÙÔ˜ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÛÙËÓ ÔÌ¿‰· ʈÙÔÁÚ·Ê›·˜ Â›Ó·È 25ú ÙÔ Ì‹Ó·. √Ì¿‰· ¶fiÏË- CAMERA £· Û˘Ó¯ÈÛÙ› Ë ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ¶fiÏË - CAMERA Î·È VideoArt, ÌÈ· ‰Ú¿-

ÛË Ô˘ ¤¯ÂÈ ı¤Ì· ÙÔÓ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ Î·È ÙÔ video, Ô˘ ı· ·¢ı‡ÓÂÙ·È Û ӤԢ˜ 15 ¤ˆ˜ 30 ¯ÚfiÓˆÓ. ™ÙÔÓ Î‡ÎÏÔ ÛÂÌÈÓ·Ú›ˆÓ Ô˘ ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›˙ÂÙ·È ı· ·Ó·Ù˘¯ıÔ‡Ó ı¤Ì·Ù· fiˆ˜: μ·ÛÈΤ˜ ·Ú¯¤˜ Ù˘ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈ΋˜ ÂÈÎfiÓ·˜ Î·È Ù˘ ÂÈÎfiÓ·˜ video , ∏ Ì˯·Ó‹ Ï‹„˘ - º·Îfi˜ - º›ÏÙÚ· , ™ÂÓ¿ÚÈÔ - ¡ÙÂÎÔ˘¿˙. ¶ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· ÁÈ· ÙÔ Á‡ÚÈÛÌ·, Δ¯ÓÈΤ˜ Ï‹„˘, °‡ÚÈÛÌ· - ºˆÙÈÛÙÈΤ˜ Û˘Óı‹Î˜ - ™˘ÓÂÚÁ›Ô, ªÔÓÙ¿˙ - ◊¯Ô˜ ªÔ˘ÛÈ΋ Î.¿. ΔÔ ÎfiÛÙÔ˜ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÛÙËÓ ÔÌ¿‰· CAMERA Â›Ó·È 25ú ÙÔ Ì‹Ó·.

ΔÌ‹Ì·Ù· ÃÔÚÔ‡, ∫›ÓËÛ˘ Î·È ∂˘ÂÍ›·˜ ª·ı‹Ì·Ù· ∂˘Úˆ·˚ÎÒÓ Î·È §·ÙÈÓÔ·ÌÂÚÈοÓÈÎˆÓ ÃÔÚÒÓ ª·ı‹Ì·Ù· Latin ¯ÔÚÔ‡ ı· Á›ÓÔ˘Ó Î·È Ê¤ÙÔ˜ ÛÙÔ ¢›·˘ÏÔ, ÙËÓ ÚÒÙË Û¯ÔÏ‹ ¯ÔÚÔ‡ Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËΠÛÙÔ μfiÏÔ ÙÔ 1992. ª¤Û· Û’ ¤Ó· ¢¯¿ÚÈÛÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Ì ÙË ÊÈÏÈ΋ Û˘Ì·Ú¿ÛÙ·ÛË Î·È Î·ıÔ‰‹ÁËÛË ÂȉÈÎÂ˘Ì¤ÓˆÓ ‰·ÛÎ¿ÏˆÓ ı· ·Ó·Î·Ï‡„ÂÙ ÙË Ì·Á›· ÙÔ˘ ¯ÔÚÔ‡ Î·È Û·˜ ‰Ôı› Ë Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ÂÎÊÚ¿ÛÂÙ ٷ ‚·ı‡ÙÂÚ· Û˘Ó·ÈÛı‹Ì·Ù¿ Û·˜ ̤۷ ·fi ÙË ¯ÔÚ¢ÙÈ΋ Ù¤¯ÓË. ΔÔ ÎfiÛÙÔ˜ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ Â›Ó·È 30 ú ÙÔ Ì‹Ó·. ∂›Û˘, ÛÙÔ ¢›·˘ÏÔ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› οı ™¿‚‚·ÙÔ Úˆ› ÂȉÈÎfi ÙÌ‹Ì· ÁÈ· ·È‰È¿ ·fi ËÏÈΛ· 8 ¯ÚfiÓˆÓ Î·È ÂÊ‹‚Ô˘˜ Û ÙÌ‹Ì·Ù· ·Ú¯·Ú›ˆÓ Î·È ÚÔ¯ˆÚËÌ¤ÓˆÓ (ÒÚ˜ 10:00 - 11:30, 11:30 - 13:00. ΔÔ ÎfiÛÙÔ˜ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ Â›Ó·È 30 ú ÙÔ Ì‹Ó·. ¶·Ú·‰ÔÛÈ·ÎÔ› Î·È Ï·˚ÎÔ› ÂÏÏËÓÈÎÔ› ¯ÔÚÔ› ª·ı‹Ì·Ù· ∂ÏÏËÓÈÎÒÓ ¶·Ú·‰ÔÛÈ·ÎÒÓ Î·È §·˚ÎÒÓ ¯ÔÚÒÓ ı· ÍÂÎÈÓ‹ÛÔ˘Ó Î·È ·˘Ù‹ ÙË ¯ÚÔÓÈ¿ ÛÙÔ ¢›·˘ÏÔ. ΔÔ ÎfiÛÙÔ˜ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÛÙȘ ÔÌ¿‰Â˜ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ ¯ÔÚÒÓ Â›Ó·È 60 ú ÙÔ 4ÌËÓÔ. YÔga °ÈfiÁη ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ·Û΋ÛÂˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ˘Á›· Î·È ÙË ¯·Ï¿ÚˆÛË ÛÒÌ·ÙÔ˜ - ÓÔ˘. ∏ Û˘¯Ó‹ ¿ÛÎËÛË Ì ÙË ÁÈfiÁη ‰Ú· ˆ˜ ÚÔÏËÙÈ΋ È·ÙÚÈ΋, ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙ÔÓÙ·˜ ¢‰È·ıÂÛ›· Î·È Î·Ï‹ ˘Á›·, ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ· ·fi ËÏÈΛ·. ΔÔ ÎfiÛÙÔ˜ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ Â›Ó·È 40 ú ÙÔ Ì‹Ó·.

ΔÌ‹Ì·Ù· ∂ÎÌ¿ıËÛ˘ ∏/À ª·ı‹Ì·Ù· ∏ÏÂÎÙÚÔÓÈÎÒÓ ÀÔÏÔÁÈÛÙÒÓ/

ŒÓ·ÚÍË 15 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ ªÔÚÔ‡Ó Ó· Ù· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ó fiÏÔÈ fiÛÔÈ ÂӉȷʤÚÔÓÙ·È Ó· ÔÚÁ·ÓˆÌ¤Ó· ÛÂÌÈÓ¿ÚÈ· Ô˘ Ô‰ËÁÔ‡Ó (ÚÔ·ÈÚÂÙÈο) ÛÙË Ï‹„Ë ÙÔ˘ ∂˘Úˆ·˚ÎÔ‡ ¢ÈÏÒÌ·ÙÔ˜ ∫·Ù¿ÚÙÈÛ˘ Û ÀÔÏÔÁÈÛÙ¤˜ ECDL (European Computer Driving License). To European Computer Driving Licence Â›Ó·È ÙÔ ·ÁÎÔÛÌ›ˆ˜ ·Ó·ÁÓˆÚÈṲ̂ÓÔ ¶ÚfiÁÚ·ÌÌ· ¶ÈÛÙÔÔ›ËÛ˘, ÙÔ ÔÔ›Ô ·ÎÔÏÔ˘ıÒÓÙ·˜ ÙȘ ›‰È˜ ÚԉȷÁڷʤ˜ Î·È ÌÂıÔ‰ÔÏÔÁ›· Û ÔÏfiÎÏËÚÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ, ÈÛÙÔÔÈ› ÁÓÒÛÂȘ Î·È ‰ÂÍÈfiÙËÙ˜ ÛÙË ¯Ú‹ÛË ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹. Δ· Ì·ı‹Ì·Ù· ı· Á›ÓÔÓÙ·È ÛÙȘ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ¢È·‡ÏÔ˘ (ΔÔ¿ÏË 14 Ì ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜). ªÂ ·Ïfi Î·È Â‡ÏËÙÔ ÙÚfiÔ ÔÈ ·Ú¯¿ÚÈÔÈ ¯Ú‹ÛÙ˜ ı· ‰È‰·¯ÙÔ‡Ó ·fi ¤ÌÂÈÚÔ˘˜ ηıËÁËÙ¤˜ ÙȘ ‚·ÛÈΤ˜ ·Ú¯¤˜ ¯Ú‹Û˘ Î·È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÔ‡ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹. Δ· ÛÂÌÈÓ¿ÚÈ· ı· ‚ÔËı‹ÛÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔ˘˜ Ó· ·ÔÎÙ‹ÛÔ˘Ó Ú·ÎÙÈΤ˜ ÁÓÒÛÂȘ ¿Óˆ ÛÙÔ ¯ÂÈÚÈÛÌfi ÙÔ˘ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹. Δ· Ó¤· ÙÌ‹Ì·Ù· Â›Ó·È Ù· ÂÍ‹˜: 1) ECDL 4 ∂ÓfiÙËÙ˜ (Win + Word + Excel + Internet). 2) ECDL 4 ∂ÓfiÙËÙ˜ (Win + Word + Excel + Internet). Δ· ÛÂÌÈÓ¿ÚÈ· ·¢ı‡ÓÔÓÙ·È Û fiÏÔ˘˜ fiÛÔÈ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ·ÔÎÙ‹ÛÔ˘Ó ÌÈ· ÛÔ‚·Ú‹ ÁÓÒÛË ¿Óˆ ÛÙÔ ÙfiÛÔ ‰È·‰Â‰Ô̤ÓÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Office ÙˆÓ Windows xp Î·È ‰ÂÓ Â›Ó·È ˘Ô¯ÚˆÙÈÎfi Ó· ‰ÒÛÔ˘Ó ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ·fiÎÙËÛË Ù˘ ÈÛÙÔÔ›ËÛ˘. Δ· ÛÂÌÈÓ¿ÚÈ· ı· Á›ÓÔÓÙ·È ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ˘ÔÏÔÁÈÛÙÒÓ ÛÙȘ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ΤÓÙÚÔ˘ Î·È fiÏÔÈ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ‚ÚÔ˘Ó fi,ÙÈ ˙ËÙÔ‡Ó ¿Óˆ ÛÙËÓ ÂÈÛÙ‹ÌË ÙˆÓ ∏/À. ∂›Û˘, ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó ÙÌ‹Ì·Ù· ÂÎÌ¿ıËÛ˘ ∏/À ÁÈ· ·Ú¯·Ú›Ô˘˜ Ì ‰È¿ÚÎÂÈ· 22 ÒÚ˜ Î·È ÎfiÛÙÔ˜ 100 ¢ÚÒ. ΔÔ Î¤ÓÙÚÔ ¡ÂfiÙËÙ·˜ ¢›·˘ÏÔ˜ Â›Ó·È ÌfiÓÈÌ· Û˘Ó‰Â‰Â̤ÓÔ Ì ÙÔ Internet Î·È ·Ú¤¯ÂÈ ÚfiÛ‚·ÛË ÛÙÔÓ Î˘‚ÂÚÓÔ¯ÒÚÔ Û fiÏÔ˘˜, fiÏË ÙË Ì¤Ú·. πÛ¯‡Ô˘Û˜ ÂÎÙÒÛÂȘ Ì ·fiÊ·ÛË ¢.™. 50% ÛÙÔ˘˜ ÔÏ˘Ù¤ÎÓÔ˘˜, 15% ÁÈ· ‰Â‡ÙÂÚÔ ÙÌ‹Ì·, 10% ÁÈ· ÚÔηٷ‚ÔÏ‹ ÙÂÙÚ·Ì‹ÓÔ˘. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÛÙË ÁÚ·ÌÌ·Ù›· - ΔÔ¿ÏË 14. TËÏ. 25363 - fax. 33692 - e-mail: info@diavlos-vol.gr. flÚ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ 10.00 - 22.00 ·fi ¢Â˘Ù¤Ú· ¤ˆ˜ Î·È ¶·Ú·Û΢‹.

∂ÈıÂÒÚËÛË ÛÙÔ ıÂÚÈÓfi ı¤·ÙÚÔ μfiÏÔ˘ “¶√À ·˜ Ú °ÈˆÚÁ¿ÎË Ì ٤ÙÔÈÔ Î·ÈÚfi”, Ë ÚÒÙË ¢˘¡·Δ‹ ÂÈıÂÒÚËÛË ÙÔ˘ ηÏÔηÈÚÈÔ‡ ·fi ÙÔ˘˜ ¡Ù›ÓÔ ™˘ÚfiÔ˘ÏÔ °ÈÒÚÁÔ °·Ï›ÙË ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È Û‹ÌÂÚ· (9:15 Ì. Ì. ) ÛÙÔ ıÂÚÈÓfi ı¤·ÙÚÔ μfiÏÔ˘. ¶ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙÔ‡Ó: ™Ù¿ı˘ æ¿ÏÙ˘, °ÈÒÚÁÔ˜ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘, ª¿Úı· ∫·Ú·ÁÈ¿ÓÓË, ™fiÊË ∑·Ó›ÓÔ˘, ∫ÒÛÙ·˜ ∂˘ÚÈÈÒÙ˘. √ ™Ù¿ı˘ æ¿ÏÙ˘ ˆ˜ ŒÏÏËÓ·˜ ÙÚ·‚¿ÂÈ ÙÔ ÎÔ˘› Î·È „¿¯ÓÂÈ Ó· ‚ÚÂÈ ÙËÓ πı¿ÎË Ô˘ ÙÔ˘ ¤Ù·ÍÂ Ô °ÈˆÚÁ¿Î˘. √ °ÈÒÚÁÔ˜ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ ÎÚ·Ù¿ÂÈ ÛÊȯٿ ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÊÚ·Ù˙fiÏ· ÁÈ· Ó· ÌËÓ ÙÔ˘ ÙËÓ ¿ÚÂÈ ÙÔ ¢¡Δ. ∏ ª¿Úı· ∫·Ú·ÁÈ¿ÓÓË ·Á·Ó·ÎÙÈṲ̂ÓË Ì fiÏ· ·˘Ù¿ Ô˘ ‚ϤÂÈ ÛÙËÓ ÙËÏÂfiÚ·ÛË ·ÔÊ·Û›˙ÂÈ Ó· ÙËÓ ÂÙ¿ÍÂÈ. √ ∫ÒÛÙ·˜ ∂˘ÚÈÈÒÙ˘ ÓÈÒıÂÈ ÙÔÓ “ÂÊÈ¿ÏÙË ÛÙËÓ ÎÔ˘˙›Ó·”. √ ¡Ù›ÓÔ˜ ™˘ÚfiÔ˘ÏÔ˜ Â›Ó·È ¤Ó·˜ ·ÁÚfiÙ˘ Ô˘ ÌfiÓÔ˜ „¿¯ÓÂÈ, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ‚Ú›ÛÎÂÈ. √ ŒÏÏËÓ·˜ fï˜ ÔÙ¤ ‰ÂÓ Û·‚ÂÈ ÙÔ ÎÂÊ¿ÏÈ. •Â¯Ó¿ÂÈ fiÏ· ÙÔ˘ Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Û ¤Ó· Ï·˚Îfi ÁϤÓÙÈ Ì ÙË ™fiÊË ∑·Ó›ÓÔ˘. ™ÎËÓÔıÂÛ›·: °ÈÒÚÁÔ˜ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘. ªÔ˘ÛÈ΋: ΔfiÏ˘ ∫ÂÙÛÂÏ›‰Ë˜. ™ÎËÓÈο - ∫ÔÛÙÔ‡ÌÈ·: ¢¤ÛÔÈÓ· μÔÏ›‰Ë. ÃÔÚÔÁڷʛ˜: ¢ÒÚ· ™ˆÙ‹Ú¯Ô˘. πÛ¯‡Ô˘Ó ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ· √.°.∞.

“√È ·Á·ËÙÈÎÔ› Ù˘ μÔÛÎÔԇϷ˜” ·fi ÙÔ £ÂÛÛ·ÏÈÎfi £¤·ÙÚÔ ™∏ª∂ƒ∞ ΔÚ›ÙË 31/8 Î·È ·‡ÚÈÔ

ΔÂÙ¿ÚÙË 1/9, Ë Û·ÙÈÚÈ΋ ÂÈıÂÒÚËÛË “√È ∞Á·ËÙÈÎÔ› Ù˘ μÔÛÎÔԇϷ˜” Î·È ¿ÏÈ, ÛÙÔ “∫ËÔı¤·ÙÚÔ ∞Ïη˙¿Ú” ÁÈ· ·ÎfiÌË ‰‡Ô ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ ÛÙË §¿ÚÈÛ·. ÀÂÓı˘Ì›˙ÂÙ·È fiÙÈ Ë ÛÎËÓÔıÂÛ›· Â›Ó·È ÙÔ˘ ∫ÒÛÙ· ΔÛÈ¿ÓÔ˘. Δ· Û·ÚÙ·ÚÈÛÙ¿ ΛÌÂÓ· Ô˘ Û·ÙÈÚ›˙Ô˘Ó fiÏË ÙËÓ Î·˘Ù‹ ÂÈηÈÚfiÙËÙ· Â›Ó·È ÙÔ˘ §¿ÎË §·˙fiÔ˘ÏÔ˘, ÙˆÓ £·Ó¿ÛË ¶··ı·Ó·Û›Ô˘ - ªÈ¯¿ÏË ƒ¤·, ÙÔ˘ ∫ÒÛÙ· ΔÛÈ¿ÓÔ˘ Î·È Ù˘ ÕÓÓ·˜ ÷Ù˙ËÛÔÊÈ¿. ∏ §›Ó· ¡ÈÎÔÏ·ÎÔÔ‡ÏÔ˘ ¤ÁÚ·„ ¤Ó· ÙÚ·ÁÔ‡‰È, ÙÈÌ‹˜ ¤ÓÂÎÂÓ ÁÈ· ÙÔ “£ÂÛÛ·ÏÈÎfi”, Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙËÓ ÂÈıÂÒÚËÛË Î·È ÛÙÔ˘˜ ‚ÂÙÂÚ¿ÓÔ˘˜ ËıÔÔÈÔ‡˜ Ô˘ ÙËÓ ‰ÔÍ¿Û·ÓÂ. ΔÔ ÂӉȷʤÚÔÓ Â›Ó·È fiÙÈ ÛÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ Ì¤ÚÔ˜ ·›˙ÂÙ·È, fiˆ˜ ÁÈÓfiÙ·Ó ÛÙȘ ·ÏȤ˜ ÂÈıˆڋÛÂȘ, ¤Ó· “ÛÎÂÙÛÔÓÔ‡ÌÂÚÔ” Ì ÙÔÓ Ù›ÙÏÔ: “√È ·Á·ËÙÈÎÔ› Ù˘ ‚ÔÛÎÔԇϷ˜”. ∂›Ó·È ¤Ó· ÌÈÎÚfi ÔÏÔÎÏËڈ̤ÓÔ ¤ÚÁÔ Ô˘ ¯·Ú·ÎÙËÚ›ÛÙËΠˆ˜ “ÙÚ·ÁÂÏ·ÊÈÎfiÓ Âȉ‡ÏÏÈÔÓ ÌÂÙ’ ·ÛÌ¿ÙˆÓ Î·È ¯ÔÚ¢ÙÈÎÒÓ ÂΉËÏÒÛˆӔ. ∏ ÌÔ˘ÛÈ΋ Î·È Ù· ÙÚ·ÁÔ‡‰È· Â›Ó·È ÙÔ˘ ¢ÈÔÓ‡ÛË ΔÛ·ÎÓ‹, ÙÔ ÛÎËÓÈÎfi Î·È Ù· ÎÔÛÙÔ‡ÌÈ· ÙÔ˘ ÕÁÁÂÏÔ˘ ª¤ÓÙË, ÔÈ ¯ÔÚÔÁڷʛ˜ ÙÔ˘ ºˆÎ¿ ∂˘·ÁÁÂÏÈÓÔ‡ Î·È ‚ÔËıfi˜ ÛÎËÓÔı¤ÙË Ë §Ô˘Î›· ™ÙÂÚÁ›Ô˘. ∏ ÙÈÌ‹ ÙÔ˘ ÂÈÛÈÙËÚ›Ô˘ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ÌÂȈ̤ÓË 15 ¢ÚÒ Î·È 10 ¢ÚÒ ÁÈ· fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Ó¤Ô˘˜. πÛ¯‡Ô˘Ó Î·È Ù· ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ· ÙÔ˘ √.°.∞. ∂ÈÛÈÙ‹ÚÈ· ÚÔˆÏÔ‡ÓÙ·È ÛÙ· ÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ “£ÂÛÛ·ÏÈÎÔ‡ £Â¿ÙÚÔ˘” - ÛÙÔ “÷Ù˙ËÁÈ¿ÓÓÂÈÔ ¶ÓÂ˘Ì·ÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ” - ƒÔ‡Û‚ÂÏÙ 59 (1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜) - ¶Úˆ›: 8 .Ì. - 2 Ì.Ì. Î·È ·fi ÙȘ 7 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ÛÙÔ Ù·ÌÂ›Ô ÙÔ˘ “∫ËÔı¿ÙÚÔ˘ ∞Ïη˙¿Ú”.


XÚËÌ·ÙÈÛÙ‹ÚÈÔ 27

ΔƒπΔ∏ 31 ∞À°√À™Δ√À 2010

K§EI™IMO TH™ 30∏™ ∞À°√À™Δ√À

∫§∂π™πª√ %ª∂Δ. O°KO™ ∂§∞à ª∂°. EYPø °ÂÓÈÎfi˜ ¢Â›ÎÙ˘

1.561,20

0,92

ª∂°∞§∏ ∫∂º∞§∞π√¶√π∏™∏ ALAPIS (∫√) ALPHA μ∞¡∫ (∫√) COCA - COLA Δƒπ∞ ∂æπ§√¡ (∫√) EUROBANK EFG (∫√) EUROBANK PROPERTIES ∞∂∂∞¶ (∫√) FOLLI - FOLLIE (K√) FORTHNET (∫√) FOURLIS ™Àªª∂Δ√Ãø¡ (K√) FRIGOGLASS (KO) INTRACOM HOLDINGS (∫√) J. & P. - ∞μ∞• (∫√) JUMBO (∫√) LAMDA DEVELOPMENT(∫√) MARFIN INVESTMENT GROUP (∫√) MARFIN POPULAR BANK (∫√) PROTON Δƒ∞¶∂∑∞ ∞.∂. (KO) S & B μπ√ª∏Ã. √ƒÀ∫Δ∞ (∫√) ∞°ƒ√Δπ∫∏ Δƒ∞¶∂∑∞ (∫√) ∞∂ƒ√¶√ƒπ∞ ∞π°∞π√À (∫√) μπ√Ã∞§∫√ (∫∞) μøμ√™ ª¶∞ª¶∏™ (∫√) °∂∫ Δ∂ƒ¡∞ (∫√) °∂¡π∫∏ Δƒ∞¶∂∑∞ (∫√) ¢∂∏ (∫√) ¢√§ (∫√) ∂£¡π∫∏ Δƒ∞¶∂∑∞ (KO) ∂§μ∞§ (∫∞) ∂§§∞∫Δøƒ (∫√) ∂§§∏¡π∫∞ ¶∂Δƒ∂§∞π∞ (∫√) ∂§§∏¡π∫∞ Ã∏ª∞Δπ™Δ∏ƒπ∞ (∫√) ∂À∞£ (∫√) ∂À¢∞¶ (∫√) π∞™ø (∫√) π∞Δƒπ∫√ ∞£∏¡ø¡ (∫√) π¡Δƒ∞§√Δ (∫√) ∫∞∂ (∫√) ∫À¶ƒ√À Δƒ∞¶∂∑∞ (∫√) ª∂Δ∫∞ (∫√) ª∏Ã∞¡π∫∏ (∫√) ª∏Ã∞¡π∫∏ (¶√) ª√Δ√ƒ √´§ (∫√) ªÀΔπ§∏¡∞π√™ (∫√) √§£ (∫√) √§¶ (∫√) √¶∞¶ (∫√) √Δ∂ (∫√) ¶∂πƒ∞πø™ Δƒ∞¶∂∑∞ (∫√) ¶§∞π™π√ COMPUTERS (∫√) ™∞ƒ∞¡Δ∏™ °ƒ. (∫√) ™π¢∂¡√ƒ (∫√) Δ∞ÃÀ¢ƒ√ªπ∫√ Δ∞ªπ∂ÀΔ∏ƒπ√ (∫√) Δ∂ƒ¡∞ ∂¡∂ƒ°∂π∞∫∏ (∫√) ΔπΔ∞¡ (∫√) ΔπΔ∞¡ (¶√) À°∂π∞ (∫√) Ã∞§∫√ƒ (∫∞)

2,09 5,11 18,5 5,13 5,74 17,25 0,72 6,43 9,27 0,69 1,44 5,01 3,85 0,98 1,62 1,17 4,05 1,1 2,08 3,67 3,24 4,35 2,98 11,54 1,02 10,15 1,35 3,04 5,85 4,97 4,12 5,18 2,44 0,76 3,12 4,66 4,04 8,16 0,49 0,43 7,9 4,27 12,49 13,79 11,7 5,47 4,05 4,77 3,67 2,61 4,49 3,45 15,3 10 0,93 0,8

-0,48 -1,73 3,93 0,59 -0,86 0,29 2,86 0,47 5,34 1,47 1,41 0,6 0,52 1,03 0,62 1,25 0,92 0,82 -2,11 -1,58 -2,3 -0,35 2 -1,46 -0,98 -0,6 -2,14 -0,38 1,67 4,11 -0,95 0,75 1,75 -2 2,38 1,28 0,47 4 2,91 3,54 0,92 -2,41 0,42 -1,34

121.419 888.377 174.191 434.460 3.471 1.373 113.260 4.669 17.826 101.725 5.540 25.848 3.330 882.624 311.932 115.865 3.757 182.958 5.570 50.492 306.508 12.972 67.538 236.694 11.660 772.694 5.320 65.307 51.402 36.202 7.145 7.947 73 7.352 57.536

2,08 5,11 18,35 5,13 5,73 17,02 0,71 6,39 8,9 0,68 1,42 4,98 3,82 0,96 1,61 1,17 4 1,09 2,03 3,62 3,24 4,35 2,98 11,54 0,99 10,15 1,33 3,03 5,8 4,97 4,12 5,13 2,3 0,71 3,1

2,13 5,39 18,69 5,3 5,79 17,25 0,74 6,5 9,27 0,71 1,46 5,07 3,85 1 1,64 1,21 4,08 1,12 2,12 3,76 3,54 4,58 3,15 11,8 1,03 10,47 1,36 3,14 5,91 5,04 4,21 5,3 2,44 0,76 3,2

-0,44 1,47 0,92

400.819 11.537 143.429 30.588 956.756 81.105 2 431 272.479 208.962 367.761 230 2.169 88.133 277.878 21.095 25.474

4,04 8,03 0,49 0,4 7,76 4,27 12,49 13,5 11,5 5,42 4,05 4,77 3,67 2,58 4,49 3,4 15,16

4,1 8,2 0,51 0,43 7,98 4,36 12,49 13,79 11,79 5,52 4,29 4,78 3,72 2,67 4,66 3,5 15,5

-2,11 -1,23

26.987 24.770

0,91 0,77

0,96 0,82

¢π∞¶ƒ∞°ª∞Δ∂À™πª∞ ∞ª√πμ∞π∞ ∫∂º∞§∞π∞ ALPHA ETF FTSE ATHEX 20 ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À NBGAM ETF °∂¡.¢∂π∫ Ã∞ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ

7,72 16,31

1,58 1,12

1 150

7,72 16,31

7,72 16,39

-5,56 -1,43 0,76 -1,85 -2,38

3,77 2,22 -3,45 -1,82 2,13 8,33

8.034 100 13.858 2.509 101 308.071 5.571 8.300 350 38.680 7.644 148.380 380

0,49 0,69 1,29 0,5 1,57 0,66 0,69 0,53 0,46 0,55 0,53 0,46 0,69

0,52 0,69 1,34 0,57 1,65 0,71 0,72 0,57 0,46 0,58 0,55 0,48 0,78

-4,76 -0,23 0,94

24.155 460 2.520 13.734

2,24 0,77 8,55 1,07

2,24 0,8 8,65 1,08

ª∂™∞π∞ ∫∞π ªπ∫ƒ∏ ∫∂º∞§∞π√¶√π∏™∏ A.S. COMPANY (∫√) ALSINCO (KO) ATTICA BANK ∞.Δ.∂. (∫√) AUDIOVISUAL (∫√) AUTOHELLAS (∫√) AVENIR ∞.∂. (∫√) AXON ™Àªª∂Δ√Ãø¡ (∫√) BYTE COMPUTER (∫√) CPI (∫√) CENTRIC ¶√§Àª∂™∞ (∫√) CYCLON ∂§§∞™ (∫O) DIONIC (∫√) EURODRIP (∫O) EUROLINE AEEX (∫√) EUROMEDICA (KO) F.G. EUROPE (∫O) FLEXOPACK (∫√) INFO - QUEST (∫√) ºπ¡Δ∂•¶√ƒΔ (∫√) INFORM §À∫√™ ¶. (∫√) INTERINVEST AEEX (K√) INTRAKAT (KO) KLEEMAN HELLAS (KO) LAVIPHARM (∫√) LOGISMOS (∫√) MEDICON ∂§§∞™ (∫√) MERMEREN KOMB. A.D. PR. (∂§¶) MEVACO (∫√) MIG REAL ESTATE (∫√) MINERVA (∫∞) MLS ¶§∏ƒ√º√ƒπ∫∏ (∫√) NEXANS ∂§§∞™ (∫√) PASAL ∞.∂. (∫√) PROFILE (∫√) REDS (∫O) RILKEN (K√) SCIENS ™Àªª∂Δ√Ãø¡ (∫O) SPACE HELLAS (∫√) SPRIDER STORES (∫√) TRASTOR ∞.∂.∂.∞.¶. (∫√)

0,51 0,69 1,32 0,53 1,64 0,71 0,7 0,55 0,46 0,56 0,54 0,48 0,78 1,18 2,24 0,8 8,65 1,07 0,43 1,06 0,77 1,21 1,8 0,7 0,73 2,69 5,31 0,77 4 1,2 2,41 2,7 0,6 0,59 1,02 2,8 0,54 1,38 0,45 0,97

1,92

860

1,04

1,06

47.930 960 20.810

1,15 1,74 0,69

1,22 1,8 0,73

9,35 -0,56 1,32

40 352 300 115

2,55 5 0,77 4

2,69 5,31 0,77 4

1,26

10.495

2,37

2,43

-6,25 0,99 -3,45 8

10.040 7.750 340 837 6.415

0,59 0,58 1 2,8 0,5

0,64 0,59 1,02 2,9 0,54

-2,17 3,19

12.544 20

0,45 0,97

0,47 0,97

∫§∂π™πª√ %ª∂Δ. O°KO™ ∂§∞à ª∂°. EYPø VELL GROUP ∞.∂. (∫√) YALCO - ∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√À (∫∞) ∞π√§π∫∏ ∞∂∂à (∫√) ∞∫ƒπΔ∞™ (∫√) ∞§∫√ ∂§§∞™ (∫√) ∞§√ÀªÀ§ (∫√) ∞§º∞ °∫ƒπ™π¡ ∞.∂. (∫√) ∞¡¢ƒ√ª∂¢∞ ∞∂∂à (∫√) ∞ΔΔπ∫∂™ ∂∫¢√™∂π™ (∫√) μ∞ƒμ∂ƒ∏™ ¡. - MODA BAGNO (∫√) μ∞ƒ¢∞™ (∫√) μπ√∫∞ƒ¶∂Δ (∫√) μπ√Δ∂ƒ (∫√) μπ™ (∫√) μ√°π∞Δ∑√°§√À SYSTEMS (∫√) °∞§∞•π¢π (∫√) °π√Àƒ√ª¶ƒ√∫∂ƒ™ (∫√) ¢∞π√™ ¶§∞™Δπ∫∞ (∫√) ¢π∞™ ∞∂∂à (∫√) ¢π∞™ πã/°∂π∂™ (∫√) ¢√ªπ∫∏ ∫ƒ∏Δ∏™ (∫√) ¢√Àƒ√™ (∫√) ¢ƒ√ª∂∞™ (∫√) ∂μƒ√º∞ƒª∞ (∫√) ∂π¢∏™∂√ºø¡π∫∏ ∂§§∞™ (∫√) ∂∫Δ∂ƒ (∫√) ∂§. μπ√ª. ∑∞Ã∞ƒ∏™ (∫∞) ∂§∞™Δƒ√¡ (∫O) ∂§μ∂ ∂¡¢Àª∞Δø¡ (∫√) ∂§°∂∫∞ (∫√) ∂§∂À£∂ƒ∏ Δ∏§∂√ƒ∞™∏ (∫√) ∂§π¡√π§ (∫√) ∂§§∞¢√™ Δƒ∞¶∂∑∞ (∫√) ∂§§∏¡π∫∞ ∫∞§ø¢π∞ (∫√) ∂§§∏¡π∫∏ Àº∞¡Δ√Àƒ°π∞ (∫√) ∂§Δ√¡ (K√) ∂§Δƒ∞∫ (∫√) ∂¶π§∂∫Δ√™ (∫√) ∂Δ∂ª (∫∞) ∂Àƒø¶∞´∫∏ ¶π™Δ∏ (∫√) ∂Àƒø™Àªμ√À§√π (∫√) ∏§∂∫Δƒ√¡π∫∏ ∞£∏¡ø¡ (∫√) π∫Δπ¡√™ ∂§§∞™ (∫√) π§À¢∞ (∫√) πª¶∂ƒπ√ (∫√) π¡Δ∂∞§ √ªπ§√™ (∫√) π¡Δ∂∞§ √ªπ§√™ (¶√) π¡Δ∂ƒ°√À¡Δ-•À§∂ª¶√ƒπ∞ (¶√) π¡Δ∂ƒ°√À¡Δ-•À§∂ª¶√ƒπ∞ (∫√) π¡Δ∂ƒΔ∂∫ (∫√) ∫∞£∏ª∂ƒπ¡∏ (∫√) ∫∞¡∞∫∏™ ™. (∫√) ∫∞ƒ∞ª√§∂°∫√™ (∫√) ∫∞ƒ∞Δ∑∏ (∫√) ∫∂¶∂¡√À ªÀ§√π (∫√) ∫§√À∫π¡∞™ - §∞¶¶∞™ (∫√) ∫√ƒƒ∂™ (∫√) ∫ƒ∂∫∞ (∫√) ∫ƒ∂Δ∞ º∞ƒª (∫√) ∫ƒπ - ∫ƒπ (∫√) ∫Δ∏ª∞ ∫. §∞∑∞ƒπ¢∏ (∫√) ∫Àƒπ∞∫π¢∏™ ∏.- F.H.L. (∫√) ∫Àƒπ∞∫√À§∏™ (∫√) §∞¡∞∫∞ª (∫√) §∂μ∂¡Δ∂ƒ∏™ ¡. (∫A) §∂μ∂¡Δ∂ƒ∏™ ¡. (¶A) §πμ∞¡∏ ∂∫¢√Δ. √ƒ°. (∫√) §√À§∏ ªÀ§√π (∫√) ª∞£π√™ ¶Àƒπª∞Ã∞ (∫√) ª√Δ√¢À¡∞ªπ∫∏ (∫√) ª¶∏Δƒ√™ ™Àªª∂Δ√Ãπ∫∏ (KO) ¡∞∫∞™ ª√À™π∫∏ (∫√) ¡∞ÀΔ∂ª¶√ƒπ∫∏ (∫√) ¡∂øƒπ√¡ (∫√) ¡∏ƒ∂À™ (∫O) ¡Δƒ√À∫º∞ƒª¶∂¡ ∂§§∞™ (∫√) ¶∞ƒ¡∞™™√™ (∫√) ¶∞´ƒ∏™ ¶§∞™Δπ∫ø¡ (∫√) ¶∂Δƒ√¶√À§√™ ¶∂Δƒ√™ (∫√) ¶∏°∞™√™ ∂∫¢√Δπ∫∏ ∞.∂. (KO) ¶§∞™Δπ∫∞ £ƒ∞∫∏™ (∫√) ¶§∞™Δπ∫∞ ∫ƒ∏Δ∏™ (∫√) ƒ∂μ√´§ (∫√) ™∞ƒ∞¡Δ√¶√À§√™ ∫À§/ªÀ§√π (∫√) ™∂§ª∞¡ (∫O) ™∂§√¡Δ∞ (∫√) ™¶Àƒ√À ∞°ƒ. √π∫. (∫√) ™º∞∫π∞¡∞∫∏™ (∫√) ™ø§/°∂π∞ ∫√ƒπ¡£√Y (∫√) Δ BANK (∫√) Δ∂áπ∫∏ √§Àª¶π∞∫∏ (∫√) Δ∑πƒ∞∫π∞¡ ¶ƒOºπ§ (∫∞) Δ∏§∂ΔÀ¶√™ (∫√) Ã∞Δ∑∏∫ƒ∞¡πøΔ∏ ∂. Àπ√π (∫√) Ã∞´¢∂ª∂¡√™ (∫√)

0,47 0,36 1,87 0,75 0,53 0,7 0,86 1,08 1,55 0,42 0,97 0,96 0,58 0,93 1,17 0,38 0,77 5,9 0,62 1,62 1,24 1,24 0,48 0,45 0,51 0,69 0,99 0,46 0,83 0,8 1,2 1,87 32,02 1,29 0,38 0,5 2,37 0,35 0,47 0,6 3,13 1,4 0,68 0,44 0,49 0,98 8,26 0,58 0,5 0,67 4,91 1,45 0,61 1,36 0,97 0,86 4,75 0,78 4,56 1,03 0,57 0,8 0,65 0,64 0,58 0,48 0,4 1,69 0,48 1,11 0,63 1,01 0,43 0,84 0,68 0,78 0,84 0,76 2,87 1,08 0,56 3,83 0,72 2,72 0,37 0,63 0,69 0,74 0,99 0,45 1,61 0,45 3,46 0,41 1,5

-7,69 2,74

2,38

44.170 6.505

0,46 0,36

0,48 0,37

40 1.755 335 25

0,67 0,53 0,7 0,86

0,75 0,56 0,7 0,86

8,99

50

0,97

0,97

-1,69 8,14 2,63

2.880 256 120

0,55 0,87 1,15

0,59 0,93 1,17

-3,13 -1,82 6,9

203.200 430 2

0,6 1,59 1,24

0,63 1,65 1,24

4,35 4,65 2 6,15 4,21 4,55 -1,19 -3,61 -2,44

20 6.809 2.170 12.300 28.177 23.297 11.000 2.962 2 1.310 4.363 1.709 3.082 11.300 342 10 1.919 2.141 47.600 10 3.000 3.220 106.984 250

0,48 0,43 0,48 0,63 0,94 0,45 0,82 0,79 1,12 1,87 32 1,29 0,36 0,48 2,3 0,35 0,46 0,57 3,08 1,4 0,67 0,43 0,43 0,83

0,48 0,45 0,51 0,69 1 0,47 0,85 0,82 1,2 1,87 32,87 1,45 0,39 0,51 2,39 0,35 0,47 0,6 3,14 1,4 0,68 0,44 0,49 0,98

410 1.696 3.010 482 267

0,58 0,47 0,66 4,91 1,43

0,58 0,57 0,67 4,91 1,48

-8,24

90 425 5.800 1.034 25.656

1,21 0,97 0,85 4,75 0,78

1,36 0,97 0,87 4,9 0,83

8,42

500

1,03

1,03

1.450

0,8

0,83

1.311

0,59

0,67

-1,39 -4,44 -2,56 4,17 3,04 2,94 2,17 1,69 0,64

2,33 19,51 6,52 -9,37 -3,85 4,69 0,69 1,49 8,99 -1,15

1,59

40 25 3.000 912 125 3.000 18.950 14 111.992 23.000 100 176 4.634

0,48 1,11 0,63 0,91 0,43 0,79 0,66 0,78 0,83 0,67 2,87 1,08 0,54

0,5 1,11 0,63 1,01 0,43 0,84 0,68 0,78 0,93 0,77 2,87 1,09 0,57

2.319

0,72

0,72

3,28 -5,48 2,78 1,02 2,27 -0,62

5.000 371 3.209 52 38.536 78.520 8.406

0,37 0,63 0,66 0,74 0,98 0,44 1,55

0,37 0,63 0,7 0,76 1,01 0,45 1,67

7,79

441

3,05

3,47

47

1,08

1,1

200

0,46

0,46

36

0,97

0,97

1.000

0,98

0,98

5 5,21 2,38 6,33 3,03 9,86 -6,67 2,7 4,74 -0,92 -1,75

∂π¢π∫ø¡ Ã∞ƒ∞∫Δ∏ƒπ™Δπ∫ø¡ ALPHA ∞™Δπ∫∞ ∞∫π¡∏Δ∞ (∫√) ATTICA ™Àªª∂Δ√Ãø¡ (K√) CROWN HELLAS CAN (∫O) ELBISCO ™Àªª∂Δ√Ãø¡ (∫∞) ELMEC SPORT (∫√) INFORMER (∫√) INTERFISH πã/°∂π∂™ (∫√) MARFIN ∂°¡∞Δπ∞ Δƒ∞¶∂∑∞ (∫√) NUTRIART (∫√) OLYMPIC CATERING (∫√)

7,6 1,1 7,8 0,63 0,61 0,46 0,44 0,97 0,29 0,98

-1,02

∫§∂π™πª√ %ª∂Δ. O°KO™ ∂§∞à ª∂°. EYPø PAPERPACK Δ™√À∫∞ƒπ¢∏™ π. (∫√) PC SYSTEMS (∫√) QUALITY & RELIABILITY (∫√) SATO AE (∫√) SPIDER - ¶∂Δ™π√™ ¡.& Àπ√π (K√) UNIBIOS (∫√) VIVARTIA ™Àªª∂Δ√Ãø¡ (∫√) VIVERE (∫√) ∞£∏¡∞ (∫√) ∞¡∂∫ (∫√) ∞¡∂∫ (¶√ `90) ∞¡∂∫ (¶√ `96) ∞™Δ∏ƒ ¶∞§∞™ (∫√) μ∞§∫∞¡ ∞∫π¡∏Δ∞ (∫√) °∂∫∂ (∫∞) °∂¡π∫∏ ∂ª¶√ƒπ√À (∫√) ∂ª¶√ƒπ∫∏ Δƒ∞¶∂∑∞ (∫√) ∑∞ª¶∞ (∫∞) ∏ƒ∞∫§∏™ ∞°∂Δ (∫√) π√¡π∫∏ •∂¡√¢√Ã∂π∞∫∏ (∫√) ∫∞ƒ¢∞™π§∞ƒ∏™ (∫O) ∫∞ƒ∂§π∞ (∫∞) ∫∂∫ƒ√æ (∫√) ∫§ø™/°π∞ ¡∞À¶∞∫Δ√À (∫∞) ∫√ƒ¢∂§§√À Ã. ∞º√π (∫√) §∞ªæ∞ (∫√) ªπ¡øπ∫∂™ °ƒ∞ªª∂™ ∞¡∂ (∫√) ª√À∑∞∫∏™ (∫∞) ª√ç√™ (∫√) ª¶√ÀΔ∞ƒ∏™ π. & Àπ√™ (∫∞) ª¶√ÀΔ∞ƒ∏™ π. & Àπ√™ (¶∞) ¡π∫∞™ (∫√) ¶∂ƒ™∂À™ (∫√) ™∞¡À√ ∂§§∞™ (∫√) Δ∂°√¶√À§√™ Ã.∫. (∫√) Δƒπ∞ ∞§º∞ (∫√) Δƒπ∞ ∞§º∞ (¶√) ºπ∂ƒ∞Δ∂• (∫√) Ã∞Δ∑∏´ø∞¡¡√À (∫√) Ã∞Δ∑∏´ø∞¡¡√À (∫√)

0,3 0,24 0,18 0,21 0,18 0,12 16 0,5 0,58 0,28 3,32 1,7 2,39 0,57 7,5 0,32 2,65 7,1 4,65 14 0,13 64 4,28 0,29 0,34 19 3,18 0,37 0,12 0,16 0,4 1,26 0,21 0,18 0,5 16,75 5,84 0,24 0,15 0,17

20 -4,55

2.250 3.000 6.400 45.340 10 1.840 6.750 232.460

0,16 0,21 0,18 0,12 16 0,5 0,52 0,27

0,18 0,21 0,18 0,12 16 0,5 0,6 0,29

-5,88 1,53

2.257 2.160 150 200 2.255

2,34 0,53 7,5 0,32 2,64

2,4 0,57 7,5 0,32 2,68

0,87

2.500

4,57

4,7

-7,14 0,08 2,15

14.600 82 1.800

0,13 64 4,28

0,13 64 4,28

-0,93 5,71

100 2.316 200 3.110

19 3,14 0,37 0,12

19 3,23 0,37 0,12

5.000

0,18

0,18

38.040 1.000

0,15 0,17

0,16 0,17

183.281

0,1

0,11

2,47

10

0,83

0,83

17,07

15.310 1.000 38.590

0,44 0,25 0,26

0,49 0,25 0,27

14,29

1.068 20.400

0,08 0,12

0,08 0,14

14.500

0,14

0,14

3,33

168

0,31

0,31

-16,67

25.450

0,05

0,06

9,09

33.950 34.028 12.389 4.200 1.200

0,23 0,05 0,46 0,23 1,12

0,24 0,06 0,51 0,25 1,12

2,04 3,57 -3,45

-0,42 5,56

-5,56

À¶√ ∂¶πΔ∏ƒ∏™∏ ALTEC (∫√) COMPUCON (∫O) FASHION BOX (∫√) HELLAS ONLINE (∫√) PLIAS (∫∞) RIDENCO (∫√) ∞∂°∂∫ (∫√) ∞Δ§∞¡Δπ∫ (∫√) ∞ΔΔπ - ∫∞Δ (∫√) μ∞ƒ∞°∫∏™ (∫√) μ∞ƒμ∞ƒ∂™√™ (∫∞) ∂¢ƒ∞™∏ - æ∞§§π¢∞™ Ã. (∫√) ∂π∫√¡∞ - ∏Ã√™ (∫√) ∂§μπ∂ª∂∫ (∫√) ∂§§∏¡π∫∞π πã/°∂π∞π (∫√) ∂§ºπ∫√ (∫√) ∂Àƒø™Àªª∂Δ√Ã∂™ (∫√) π¶¶√Δ√Àƒ (∫∞) ∫∂ƒ∞ª∂π∞-∞§§∞Δπ¡∏ (∫√) ∫§ø¡∞Δ∂• (∫√) ∫§ø¡∞Δ∂• (¶O) ∫√Àª¶∞™ ™Àªª∂Δ√Ãø¡ (∫√) ª∞ƒ∞∫ ∏§∂∫Δƒ√¡π∫∏ (∫√) ª∞´§§∏™ ª.π.(∫√) ¡∂§ (∫√) ¶∂Δ∑∂Δ∞∫π™ ∞. (∫√) ¶ƒ√√¢∂ÀΔπ∫∏ (∫√) ™π¢ª∞ (∫√) Δ∂•∞¶ƒ∂Δ (∫√)

0,1 0,13 1,48 0,83 2,3 0,17 0,48 0,25 0,27 0,61 0,16 0,08 0,13 3,7 0,14 0,58 0,31 0,18 0,72 0,05 0,11 0,2 0,28 0,24 0,06 0,49 0,24 1,12 0,14

∂¡∞§§∞∫Δπ∫∏ ∞°√ƒ∞ ∞Δƒ∞™Δ μπ¡Δ∞ ∂¡μπ ∂¡Δ∂ƒ ∂¶™π§ ∂à ∫ƒ∏Δø¡ ª∞™√¶ ¡Δ√∫Ã√ ¡Δ√¶§∂ƒ ¶∂ƒº √¶Δƒ√¡ √ƒ∞√ƒ∞ º√À¡Δ§

0,95 3,96 1,85 1,4 0,88 4,03 1,15 2,13 2,47 2,34 2,52 2,4 3 2,61

À¶√ ∞¡∞™Δ√§∏ ALTIUS ∞∂∂∂à KO HITECH SNT ∞∂ MICROLAND COMPUTERS(∫√) ∞°ƒ√Δπ∫∏ ∞™º∞§π™Δπ∫∏ ∞.∂. ∞§À™π¢∞ ∞μ∂∂(∫√) ∞§À™π¢∞ ∞μ∂∂(¶√) ∞§º∞-μ∏Δ∞ μ∞™π§√¶√À§√™ ∞.∂. ∞™¶π™ ¶ƒ√¡√π∞ ∞.∂.°.∞. ∞Δ∂ƒªø¡ ∞.∂(∫√) ∞º√π ª∂™√ÃøƒπΔ∏ ∞Δ∂(∫√) μETANET ABEE ¢π∂∫∞Δ ∞Δ∂(∫√) ∂∫¢√™∂π™ §Àª¶∂ƒ∏ ∞.∂. ∂ª¶√ƒπ∫√™ ¢∂™ª√™(∫√) ∂ª¶√ƒπ∫√™ ¢∂™ª√™(¶√) ∂¡øª∂¡∏ ∫§ø™Δ√Àº∞¡Δ√Àƒ°π∞ ∞.∂(∫O) §∞¡ ¡∂Δ ∞.∂ (∫√) ª∞•πª - ¶∂ƒΔ™π¡π¢∏™ ∞∂(∫∞) ¶ƒ∞•πΔ∂§∂π√ ∞.∂. ¶ƒ∞•πΔ∂§∂π√ ∞∂ (¶√) ™∞√™ º∂ƒƒÀ™ Ã. ª¶∂¡ƒ√Àª¶∏ & Àπ√™ ∞.∂ Ã∞§Àμ¢√ºÀ§§ø¡(∫√) øª∂°∞ ∞∂∂à (∫√)

1,07 0,62 0,64 1,53 2,19 1,2 35,73 0,67 0,12 0,12 0,06 0,1 0,6 0,08 0,14 0,05 0,12 0,1 0,39 0,54 0,78 3,48 0,12 0,88

-3,92 4,35 1,82


AÌÔÈ‚·›· KÂÊ¿Ï·È· 28

ΔƒπΔ∏ 31 ∞À°√À™Δ√À 2010

K§EI™IMO TH™ 27H™ ∞À°√À™Δ√À

ENEP°HTIKO

MEPI¢IA

KA£APH METAB. TIMH TIMH METAB. TIMH ¶POH°. ¢IA£E™H™ E•A°OPA™ A¶O 1/1/10

√ª√§√°π∞∫∞ ∞/∫ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À AAAB ∂π™√¢∏ª∞Δ√™ ∫∞π √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ. ALLIANZ √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA √ª√§√°π∞∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À GENIKI √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ∞™º∞§/∫ø¡ √ƒ°∞¡π™ªø¡ ∂π™√¢∏ª∞Δ√™-√ª√§√°π∞∫√ ∂™øΔ. ATE ∂π™√¢∏ª∞Δ√™ √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ. ∞Δ∂ ∫∂º∞§∞π√À & À¶∂ƒ∞•π∞™ √ª√§.∂™øΔ. ∞ΔΔπ∫∏™ ∂π™√¢∏ª∞Δ√™ √ª√§.∂™øΔ. CITI FUND √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ¢∏§√™ ∂π™√¢∏ª∞Δ√™ ∂ƒª∏™ EI™√¢∏ª∞Δ√™ ∂Àƒø¶.¶π™Δ∏ EUROBOND √ª.∂™. EUROBANK EFG (LF) GREEK GOVERNMENT BOND FUND EUR EUROBANK EFG I (LF) GREEK GOVERNMENT BOND FUND EUR INTERAMERICAN ™Δ∞£∂ƒ√ √ª√§√°π∞∫√ ∂™. INTERNATIONAL √ª√§√°ø¡ ∂™øΔ. π√¡π∫∏ ∑ø∏™ ™À¡Δ.¶ƒ√°ƒ.√ª√§.∂™øΔ. ∫À¶ƒ√À ∂§§∏¡π∫√ √ª√§√°π∞∫√ ∂™øΔ. MILLENNIUM VALUE PLUS √ª√§√°π∞∫√ ∂™. PROBANK √ª√§√°π∞∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À HSBC ∂π™√¢∏ª∞Δ√™ √ª√§√°π∞∫√ ∂™. ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ √ª√§√°ø¡ ∂™øΔ. Δ.Δ. ∂§Δ∞ √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ. PROTON √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À

22.038.208,71 5.045.873,73 4,3676 18.891.009,12 2.776.481,31 6,8039 105.102.115,66 14.818.735,09 7,0925 12.731.111,65 2.185.487,85 5,8253 290.263.627,49 107.941.823,29 2,6891 22.240.152,20 3.001.725,24 7,4091 14.096.600,86 2.494.770,60 5,6505 6.265.685,97 1.436.721,33 4,3611 9.544.744,03 1.476.123,52 6,4661 104.191.743,35 13.120.525,48 7,9411 39.798.864,97 6.243.006,14 6,3750 4.917.689,04 1.608.621,99 3,0571 13.285.431,34 1.501.419,95 8,8486 3.500.495,06 392.806,18 8,9115 161.238.581,88 12.804.722,00 12,5921 8.621.541,16 701.259,43 12,2944 3.455.696,91 659.551,34 5,2395 8.620.736,06 1.911.741,41 4,5094 6.605.534,78 2.071.187,27 3,1893 8.182.710,51 2.400.230,49 3,4091 10.150.168,52 1.512.579,58 6,7105 27.021.385,60 3.453.911,00 7,8234 9.861.882,01 5.440.360,42 1,8127 3.310.461,13 272.701,67 12,1395

0,04% 4,4550 4,2802 -13,26% 0,21% 6,9060 6,7529 -18,16% -0,03% 7,1280 7,0393 -21,53% -0,02% 5,9272 5,7670 -16,44% -0,02% 2,6891 2,6891 -24,31% 0,04% 7,4091 7,3535 -17,90% -0,10% 5,6505 5,6081 -21,13% 0,03% 4,3873 4,3262 -18,73% 0,09% 6,5631 6,4661 -15,20% 0,06% 7,9411 7,9411 -10,50% -0,11% 6,4388 6,3431 -19,69% -0,11% 3,3017 3,0571 -23,04% 0,07% 8,8486 8,7822 -14,95% 0,08% 8,9115 8,9115 -14,65% 0,06% 12,6551 12,4977 -17,06% -0,04% 12,5403 12,1715 -26,69% 0,03% 5,3443 5,1871 -11,14% 0,00% 4,5094 4,4643 -14,03% 0,11% 3,2531 3,1255 -16,86% 0,04% 3,4091 3,3835 -7,85% 0,00% 6,7944 6,7105 -12,29% 0,06% 7,9016 7,7452 -21,08% -0,07% 1,8127 1,8082 -6,06% 0,03% 12,3216 12,0181 -17,00%

∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALICO ∫ƒ∞Δπ∫ø¡ √ª√§√°ø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALICO EΔ∞πƒπ∫ø¡ √ª√§√°πø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞LICO ¢√§∞ƒπ∞∫√ √ª√§√°πø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞LPHA ∂Àƒø¶.∂Δ∞πƒ.√ª√§√°ø¡ √ª.∂•. ALPHA ∂Àƒø¶.∫ƒ∞Δπ∫ø¡ √ª√§√°ø¡ √ª.∂•. ALPHA GLOBAL ∞¡∞¢À√ª∂¡ø¡ ∞°√ƒø¡ √ª√§√°πAKO ∂•. ALPHA ∞¡ø √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA BANCASSURANCE EE100 √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA BANCASSURANCE EE101 √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND √ª.∂•. ALPHA BEST OF STRATEGIES √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞Δ∂ √ª√§√°πø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞ΔΔπ∫∏™ √ª√§√°πø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ¢∏§√™ USD BOND √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. ¢∏§√™ EUROBOND √ª√§√°π∞∫√ ∂•. ¢∏§√™ ¢π∂£¡ø¡ √ª√§√°πø¡ - √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ¢∏§√™ DELTA SKY √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. ¢∏§√™ DELTA SMART √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. ¢∏§√™ DELTA BONUS √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. ¢∏§√™ DELTA FASMA √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. ¢∏§√™ ¢√§§∞ƒπ∞∫√ (USD) - √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À NBG EMERGING EUROBOND - CLASS A (EUR) NBG EMERGING EUROBOND - CLASS B (EUR) NBG INCOME PLUS - CLASS ∞ (EUR) NBG INCOME PLUS - CLASS B (EUR) NBG STRATEGIC BOND - CLASS A (EUR) NBG STRATEGIC BOND - CLASS B (EUR) ∂§§∏¡π∫∏ TRUST √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ BOND √ª√§√°π∞∫√ ∂•. ∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ YIELDPLUS (√ª√§√°π∞∫√ ∂•.) ∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ ∂π™√¢.(√ª√§.∂•øΔ.) EUROBANK CLICK √ª√§√°π∞∫√ E•øΔ∂ƒπ∫√À EUROBANK DOUBLE CLICK √ª√§√°π∞∫√ E•øΔ∂ƒπ∫√À INTERAMERICAN DOUBLE CLICK √ª√§√°π∞∫√ E•øΔ∂ƒπ∫√À EUROBANK ALL WEATHER √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À EUROBANK GLOBAL BOND √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À EUROBANK WIN-WIN √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À INTERAMERICAN ¢√§∞ƒπ√À √ª√§√°π∞∫√ ∂•. EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURPOSE COMMODITY MAX 30 EUROBANK EFG (LF) ABSOLUTE RETURN EUR EUROBANK EFG (LF) ABSOLUTE RETURN II EUR ∫À¶ƒ√À DUAL STRATEGY √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. ∫À¶ƒ√À EURIBOR RETURN (EUR) √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. ∫À¶ƒ√À LIBOR RETURN (USD) √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. MARFIN INCOME √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À MARFIN £∂™ªπ∫ø¡ Ã∞ƒΔ√º. √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À HSBC √ª√§√°πø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ¢√§∞ƒπ√À PIRAEUSINVEST EUROPEAN BOND FUND (EUR) Δ.Δ. ∂§Δ∞ EUROPLUS √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ.

84.043.477,78 27.820.290,05 3.118.951,42 147.843.840,82 32.084.169,58 8.723.241,64 25.799.523,37 28.800.158,67 14.148.869,63 7.235.036,14 28.027.319,59 11.962.747,59 20.105.429,39 38.126.419,49 306.750.740,34 5.745.030,28 26.990.573,49 54.117.603,12 113.319.677,38 49.665.963,02 14.023.554,01 126.848,64 6.398.516,42 664.968,21 12.722.434,38 990.596,89 1.340.600,77 3.458.467,76 12.851.841,88 3.654.759,32 2.430.943,63 120.985.494,82 59.157.163,58 13.709.010,40 53.888.789,05 99.942.138,49 56.683.767,68 13.634.662,45 50.443.662,95 57.597.321,22 28.603.335,85 3.632.271,18 388.486,52 9.028.377,46 41.454.972,59 23.793.390,36 3.527.878,93 4.442.306,77 3.985.987,49

4.977.264,93 2.175.408,48 279.464,82 31.723.649,02 4.443.704,30 1.163.283,09 3.272.930,10 3.418.980,87 1.740.474,45 1.875.050,89 3.754.814,12 1.695.455,56 6.627.322,83 6.897.312,52 51.812.012,85 961.959,37 2.880.069,40 4.880.539,69 14.045.484,10 4.966.573,75 1.249.955,78 102,23 5.178,53 581,77 10.848,55 1.058,55 1.351,11 757.222,18 3.574.221,52 1.191.481,43 297.936,03 36.548.111,14 5.407.661,55 1.277.697,33 5.649.641,77 30.714.802,58 5.819.109,65 444.943,63 5.504.415,85 52.124.235,78 2.777.995,07 1.085.299,63 130.137,07 1.849.620,02 15.839.104,39 6.942.220,71 838.835,71 21.509,40 1.207.563,87

16,8855 12,7885 11,1604 4,6604 7,2201 7,4988 7,8827 8,4236 8,1293 3,8586 7,4644 7,0558 3,0337 5,5277 5,9205 5,9722 9,3715 11,0884 8,0681 10,0000 11,2192 1.240,7700 1.235,5800 1.143,0200 1.172,7300 935,8000 992,2200 4,5673 3,5957 3,0674 8,1593 3,3103 10,9395 10,7295 9,5384 3,2539 9,7410 30,6436 9,1642 1,1050 10,2964 3,3468 2,9852 4,8812 2,6173 3,4273 4,2057 206,5300 3,3009

-0,24% -0,22% -1,11% -0,17% -0,20% -0,29% -0,07% 0,16% -0,22% -0,05% -0,23% -0,13% -0,15% -0,21% -0,06% -0,29% 0,05% -0,25% 0,06% 0,04% 0,05% -0,08% -0,08% 0,03% 0,03% 0,04% 0,04% -0,14% -0,07% 0,09% -0,16% 0,02% -0,09% -0,09% 0,03% -0,20% -0,19% -0,47% 0,27% -0,04% -0,09% -0,25% -0,05% -0,12% 0,08% -0,21% -0,45% 0,00% -0,12%

17,2232 13,0443 11,3836 4,6837 7,2562 7,5363 8,2768 8,6763 8,3732 3,9261 7,6883 7,0558 3,0519 5,5277 5,9205 5,9722 9,8401 11,6428 8,4715 10,5000 11,2192 1.240,7700 1.235,5800 1.143,0200 1.172,7300 935,8000 992,2200 4,5901 3,6496 3,1134 8,2817 3,3931 11,1583 10,9441 9,5384 3,2539 9,9358 30,7968 9,1642 1,1050 10,2964 3,4137 2,9852 4,8812 2,6435 3,5301 4,2583 207,5627 3,3999

16,7166 12,6606 11,0488 4,6254 7,1659 7,4426 7,7250 8,2551 7,9667 3,8200 7,3151 7,0029 3,0094 5,5277 5,9205 5,9722 9,3715 11,0884 8,0681 10,0000 11,2192 1.240,7700 1.235,5800 1.143,0200 1.172,7300 935,8000 992,2200 4,5330 3,5957 3,0674 8,1593 3,2441 10,7207 10,5149 9,3476 3,2295 9,5462 30,4138 8,9809 1,0967 10,2192 3,3133 2,9553 4,8324 2,5911 3,3245 4,2057 206,5300 3,2349

3,77% 4,72% 21,31% 3,46% 4,51% 12,39% -7,44% -11,04% -16,52% -1,93% -8,71% 3,59% -3,88% 19,22% 3,70% 4,17% -0,70% 4,92% -6,80% -0,63% 4,15% 2,08% 2,11% -1,37% -1,34% -4,50% -4,47% 2,39% 2,63% -1,92% 1,00% 1,49% 2,66% 2,49% -1,17% 4,55% 0,94% 15,63% -6,28% -1,56% -4,09% 1,50% 0,65% 1,29% -9,02% 3,11% 14,48% -1,21% 0,49%

ª∂Δ√Ãπ∫∞ ∞/∫ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À AAAB ∂¶π§∂°ª∂¡ø¡ ª∂Δ√Ãø¡ ∂™øΔ. ALICO ª∂Δ.∂™øΔ. ª∂™∞π∞™ & ªπ∫ƒ∏™ ∫∂º∞§∞π√¶√π∏™∏™ ALICO INDEX FUND FTSE20 ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™. ALICO ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ALLIANZ ∂¶π£∂Δπ∫∏™ ™Δƒ∞Δ.ª∂Δ.∂™. ALLIANZ ª∂Δ√Ãø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ∞LPHA BLUE CHIPS ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™. ALPHA ª∂Δ√Ãπ∫O ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA ATHENS INDEX FUND ª∂Δ.∂™. ALPHA ∂¶π£∂Δπ∫∏™ ™Δƒ∞Δ∏°π∫∏™ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™. ALPHA ETF FTSE ATHEX 20 ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA TRUST ∞¡∞¶ΔÀ•π∞∫√ ª∂Δ.∂™. ALPHA TRUST ¡∂ø¡ ∂¶πÃ.ª∂Δ√Ã.∂™. GENIKI ∂¶π§∂°ª∂¡ø¡ ∞•πø¡ ª∂Δ. ∂™øΔ. ALPHA TRUST OPPORTUNITIES ª∂Δ. ∂™øΔ. CITI FUND ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ATE ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ATE ª∂Δ√Ãπ∫√ ª∂™∞π∞™-ªπ∫ƒ∏™ ∫/™∏™ ∂™øΔ. ∞ΔΔπ∫∏™ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ATTICA MARATHON ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ¢∏§√™ SMALL CAP ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™. ¢∏§√™ BLUE CHIPS ¢∏§√™ TOP-30 NBGAM ETF °∂¡π∫√™ ¢∂π∫Δ∏™ Ã.∞.- ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ. NBG HELLENIC ALLSTARS - CLASS A (EUR) NBG HELLENIC ALLSTARS - CLASS B (EUR) ∂§§∏¡π∫∏ TRUST ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ∂ƒª∏™ ¢À¡∞ªπ∫√ ∂ƒª∏™ ¶ƒøΔ√¶√ƒ√™ ∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ ∞¡∞¶ΔÀ•.(ª∂Δ.∂™øΔ.) EUROBANK GREEK EQUITIES ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À EUROBANK £∂™ªπ∫ø¡ Ã∞ƒΔ√ºÀ§∞∫πø¡ ª∂Δ. ∂™.

6.702.608,42 3.905.062,04 20.933.832,37 30.736.791,53 12.720.371,80 13.068.545,65 146.117.848,09 141.739.309,63 16.224.600,00 17.106.799,45 46.334.716,25 36.273.300,41 38.445.755,00 26.285.528,85 1.065.609,75 13.024.818,20 64.052.394,69 1.833.905,94 9.957.688,38 816.451,49 60.241.966,33 131.147.375,91 21.384.848,38 4.490.921,24 149.466,49 11.294.484,21 1.050.516,24 92.623.878,49 8.518.977,81 7.140.150,11 46.376.445,00 5.952.828,34

3.125.328,39 566.233,37 5.335.709,12 2.177.987,54 4.631.636,80 2.090.574,39 15.131.887,30 14.620.577,45 2.755.167,40 1.614.730,35 6.151.800,00 1.205.442,88 3.297.732,64 5.775.386,42 217.751,40 8.072.902,92 14.608.231,85 1.946.391,92 9.637.566,81 151.784,54 40.266.806,91 18.698.652,06 16.964.471,34 279.525,00 181,31 13.679,93 344.126,69 6.890.168,90 4.375.664,87 1.441.638,99 5.807.865,40 2.329.739,62

2,1446 6,8966 3,9233 14,1125 2,7464 6,2512 9,6563 9,6945 5,8888 10,5942 7,5319 30,0913 11,6582 4,5513 4,8937 1,6134 4,3847 0,9422 1,0332 5,3790 1,4961 7,0137 1,2606 16,0663 824,3900 825,6200 3,0527 13,4429 1,9469 4,9528 7,9851 2,5551

0,05% -0,04% 0,16% -0,41% -0,07% -0,17% 0,17% 0,14% 0,34% -0,01% 0,21% -0,33% -0,11% -0,30% -0,34% -0,42% 0,13% 0,05% -0,22% -0,43% 0,29% 0,15% 0,19% 0,33% 1,69% 1,69% -0,27% 0,15% 0,16% -0,31% 0,24% -0,17%

2,2518 7,2414 4,1195 14,8181 2,8425 6,4700 9,7529 9,7914 5,9477 10,7001 7,5696 30,6931 11,8914 4,6423 4,9916 1,6699 4,3847 0,9422 1,0487 5,4597 1,4961 7,0137 1,2606 16,0663 824,3900 825,6200 3,0832 13,8462 2,0053 5,1014 7,9851 2,5551

2,1017 -27,16% 6,8276 -25,82% 3,8841 -31,27% 13,9714 -26,61% 2,7189 -19,67% 6,1887 -24,47% 9,5597 -24,40% 9,5976 -24,38% 5,8299 -27,76% 10,4883 -23,98% 7,4716 -31,23% 29,7904 -25,41% 11,5416 -18,34% 4,5058 -23,78% 4,8448 -23,44% 1,6134 -26,17% 4,3409 -22,09% 0,9328 -19,15% 1,0229 -21,38% 5,3252 -20,57% 1,4811 -24,14% 6,9436 -27,24% 1,2480 -26,01% 16,0663 -27,65% 824,3900 -26,06% 825,6200 -26,04% 2,9916 -26,77% 13,3085 -25,87% 1,9274 -23,78% 4,9033 -25,81% 7,9052 -22,97% 2,5295 -23,71%

ENEP°HTIKO

MEPI¢IA

KA£APH METAB. TIMH TIMH METAB. TIMH ¶POH°. ¢IA£E™H™ E•A°OPA™ A¶O 1/1/10

INTERAMERICAN ¢À¡∞ªπ∫√ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™. 151.467.737,22 7.782.573,50 19,4624 INTERAMERICAN ANA¶ΔÀ™™√ª∂¡ø¡ ∂Δ∞πƒπø¡ ª∂Δ.∂™. 52.039.064,78 11.578.306,79 4,4945 EUROBANK EFG (LF) EQUITY-GREEK EQUITIES FUND EUR 22.925.765,83 62.546.911,38 0,3665 EUROBANK EFG (LF) EQUITY-INSTITUTIONAL PORT EUR 1.499.816,10 3.672.785,60 0,4084 EUROBANK EFG I (LF) SPECIAL PURP BLUE CHIPS P EUR 79.463.525,85 10.015.797,73 7,9338 EUROBANK EFG I (LF) SP PURP BLUE CHIPS P II EUR 46.969.362,86 6.229.811,90 7,5395 EUROBANK EFG I (LF) SP PURP BLUE CHIPS III PROTECT EUR 42.066.184,01 5.047.274,31 8,3344 EUROBANK EFG (LF) EQUITY - FLEXI STYLE GREECE EUR 4.380.309,61 3.623.474,75 1,2089 EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURPOSE GREEK MAX 50 EUR 525.989,83 56.271,85 9,3473 INTERAMERICAN (LF) SPECIAL PURPOSE GREEK MAX 50 EUR 2.436.691,95 260.646,51 9,3486 INTERNATIONAL ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 10.069.607,22 3.330.567,24 3,0234 INTERNATIONAL E¶π§√°∏™ ª∂Δ√Ãπ∫ø¡ ∞•πø¡ ª∂Δ.∂™. 1.849.089,71 1.070.724,95 1,7270 ∫À¶ƒ√À ∂§§∏¡π∫√ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ. 16.125.808,63 7.152.999,75 2,2544 ∫À¶ƒ√À ∂§§∏¡π∫√ ¢À¡∞ªπ∫√ ª∂Δ.∂™. 8.572.223,40 5.192.200,53 1,6510 MARFIN √§Àª¶π∞ METOXIKO ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 44.625.925,53 4.426.504,44 10,0815 MARFIN ∞£∏¡∞ ¢À¡∞ªπ∫√ ª∂Δ√Ãø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 11.219.443,24 6.453.089,30 1,7386 HSBC ∞¡∞¶ΔÀ•π∞∫√ ª∂Δ√Ãø¡ ∂™øΔ. 52.768.427,56 1.544.232,15 34,1713 HSBC TOP 20 ª∂Δ√Ãø¡ ∂™øΔ. 3.129.022,56 459.341,88 6,8120 HSBC ª∂™∞π∞™ ∫∂º∞§.ª∂Δ.∂™øΔ. 5.086.317,26 1.606.576,02 3,1659 ING ∞/∫ ¢À¡∞ª.∂¶πÃ. ª∂Δ. ∂™øΔ. 11.090.168,96 17.304.590,43 0,6409 ING ∞/∫ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ. 37.273.548,33 5.051.915,26 7,3781 ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ¢À¡∞ª.∂¶πÃ. ª∂Δ. ∂™øΔ. 5.558.960,22 9.003.045,25 0,6175 ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ. 28.568.537,61 4.021.884,94 7,1033 PROBANK ∂§§∞™ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 6.587.066,53 2.573.637,23 2,5594 MILLENNIUM BLUE CHIPS ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™. 21.083.001,49 13.799.241,52 1,5278 MILLENNIUM MID- CAP ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 13.640.791,47 8.083.961,28 1,6874 Δ.Δ. ∂§Δ∞ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ. 1.156.023,95 1.282.007,88 0,9017 ∂¶∂¡¢ÀΔπ∫∏ ∫ƒ∏Δ∏™ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 367.864,13 173.565,74 2,1195 PROTON ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 4.388.427,85 621.835,80 7,0572

0,28% 19,6570 19,2678 -22,83% 0,04% 4,5394 4,4496 -22,40% 0,22% 0,3665 0,3628 -22,94% -0,15% 0,4084 0,4043 -23,92% -0,04% 7,9338 7,8545 -6,05% -0,07% 7,5395 7,5395 -9,62% 0,22% 8,3344 8,3344 -7,72% 0,06% 1,2089 1,1968 -17,87% -0,09% 9,3473 9,1604 -14,80% -0,09% 9,3486 9,1616 -14,80% -0,28% 3,1746 2,9932 -24,60% -0,10% 1,8134 1,7097 -25,13% -0,06% 2,2544 2,2319 -23,08% -0,22% 1,6510 1,6345 -23,57% 0,04% 10,1823 9,8799 -27,17% -0,19% 1,7560 1,7038 -23,21% 0,38% 35,1110 34,1713 -27,09% -0,12% 6,9993 6,8120 -30,43% 0,16% 3,2530 3,1659 -25,69% -0,02% 0,6537 0,6409 -26,15% 0,04% 7,5257 7,3781 -27,67% -0,02% 0,6283 0,6052 -25,44% -0,06% 7,2276 6,9612 -27,23% 0,09% 2,5594 2,5338 -21,34% 0,05% 1,6042 1,5125 -26,68% 0,30% 1,7718 1,6537 -29,61% -0,29% 0,9197 0,8927 -18,70% 0,10% 2,2043 2,0983 -25,64% 0,09% 7,3395 6,9866 -24,64%

∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALICO ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALLIANZ MILLENNIUM E.M.E.A. ª∂Δ. ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA ¡∞ÀΔπ§π∞ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA ENERGY ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA SELECT ¡√Δπ√-∞¡∞Δ√§π∫∏™ ∂Àƒø¶∏™ ª∂Δ. ∂•. ALPHA TRUST EMERGING EUROPE ª∂Δ.∂•. ∞Δ∂ US ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞Δ∂ EUROZONE ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ATTICA REAL ESTATE ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ¢∏§√™ ¢π∂£¡∂™ ¢∏§√™ ∂Àƒø¶∞π∫√ ¢∏§√™ ¶ƒ∞™π¡∏ ∂¡∂ƒ°∂π∞ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À NBG GLOBAL EQUITY - CLASS ∞ (EUR) NBG GLOBAL EQUITY - CLASS B (EUR) NBG EUROPEAN ALLSTARS - CLASS A (EUR) NBG EUROPEAN ALLSTARS - CLASS B (EUR) NBG SOCIALLY RESPONSIBLE - CLASS A (EUR) NBG SOCIALLY RESPONSIBLE - CLASS B (EUR) ∂§§∏¡π∫∏ TRUST ∫À¶ƒπ∞∫√ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ. ∂§§∏¡π∫∏ TRUST ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ EUROPEAN OPPORTUNITIES ª∂Δ. ∂•. ∂Àƒø¶∞´∫∏ ¶π™Δ∏ EMERGING MARKETS OPPORTUN. ª∂Δ.∂•. ∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ GLOBAL OPPORTUNITIES (ª∂Δ. ∂•.) ∂Àƒø¶∞´∫∏ ¶π™Δ∏ AMERICAN OPPORTUNITIES ª∂Δ. ∂•. EUROBANK GLOBAL EQUITIES ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À EUROBANK EMERGING EUROPE ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À INTERAMERICAN ∞¡∞¶ΔÀ°ª∂¡ø¡ ∞°√ƒø¡ ª∂Δ. ∂•. INTERAMERICAN ¡∂∞ ∂Àƒø¶∏ ª∂Δ. ∂•. EUROBANK EFG (LF) EQUITY- GLOBAL EQUITIES FUND EUR EUROBANK EFG (LF) EQUITY- EMERGING EUROPE FUND EUR EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURPOSE CLICK EUR EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURP DBLE CLICK EUR EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURP ALL WEATHER EUR EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURP ALL WEATHER PLUS EUR EUROBANK EFG I (LF) SPECIAL PURPOSE DUAL FORMULA EUR PRELIUM A (LF) TOTAL RETURN EUR ∫À¶ƒ√Y FUND OF FUNDS METOXIKO EUROBANK EFG (LF) SP 8% EQUITY FORMULA $ USD MILLENNIUM EUROZONE ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•. MILLENNIUM AMERICA US ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•. MILLENNIUM CHINA GROWTH ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À MARFIN EUROPEAN EQUITY ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À MARFIN GLOBAL ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À HSBC AMERICAN EQUITY ª∂Δ. ∂•øΔ. HSBC ∞¡∞¢À√ª∂¡ø¡ ∞°√ƒø¡ ª∂Δ.∂•øΔ. HSBC ¶∞¡∂Àƒø¶∞π∫√ ª∂Δ.∂•øΔ. ING ∞/∫ GLOBAL ª∂Δ.∂•. ¶∂πƒ∞πø™ BALKAN FUND ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À PIRAEUSINVEST EUROPEAN EQUITY FUND (EUR) Δ.Δ. ∂§Δ∞ √π∫√§√°π∫√ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ.

15.699.842,32 1.297.860,51 12,0967 3.043.142,01 416.769,53 7,3017 7.107.657,93 1.418.299,04 5,0114 10.171.213,35 1.038.409,21 9,7950 15.765.755,02 1.255.720,82 12,5551 3.642.494,31 641.675,98 5,6765 7.816.644,15 1.542.257,57 5,0683 3.899.433,28 1.809.476,98 2,1550 1.084.601,84 141.509,14 7,6645 18.384.930,17 5.759.765,66 3,1920 27.540.173,10 8.298.445,78 3,3187 1.209.665,17 136.911,85 8,8354 595.100,31 540,29 1.101,4500 34.514.953,97 30.816,93 1.120,0000 688.879,14 701,30 982,2900 40.314.794,04 40.980,16 983,7600 40.018,65 43,99 909,6600 4.354.630,44 4.779,40 911,1200 2.476.521,03 713.337,03 3,4717 991.419,16 225.258,23 4,4013 4.167.906,38 2.876.266,11 1,4491 1.864.697,54 715.485,72 2,6062 3.703.466,00 1.487.659,91 2,4895 1.651.351,10 642.224,81 2,5713 48.913.146,14 38.250.975,69 1,2787 7.933.921,89 536.107,24 14,7991 14.713.197,34 1.125.611,21 13,0713 43.726.106,58 4.000.118,07 10,9312 9.023.394,42 13.353.255,82 0,6757 12.551.134,76 13.928.886,97 0,9011 3.068.484,29 352.055,08 8,7159 3.661.410,56 413.447,55 8,8558 1.383.420,53 156.973,87 8,8131 143.673.280,65 16.790.864,39 8,5566 45.045.238,89 5.943.257,10 7,5792 209.832,20 21.718,22 9,6616 1.304.458,35 431.175,54 3,0254 21.741.453,89 2.104.006,16 10,3334 5.944.111,16 3.025.054,28 1,9650 5.162.416,97 2.610.246,68 1,9778 2.680.151,70 756.990,19 3,5405 1.818.675,54 616.678,96 2,9491 9.021.352,98 6.321.919,47 1,4270 16.068.782,79 5.994.753,47 2,6805 18.498.948,30 3.663.861,74 5,0490 12.177.830,07 4.322.059,65 2,8176 29.617.567,29 14.298.558,36 2,0714 673.332,35 37.431,19 17,9885 3.424.156,70 12.629,37 271,1300 1.784.860,81 358.853,90 4,9738

1,19% 0,84% 1,01% 1,93% 0,44% 0,70% 0,82% 0,71% 1,14% 0,93% 0,73% 1,91% -0,33% -0,33% 0,68% 0,68% 0,67% 0,67% 0,43% 0,39% 0,63% 1,15% 0,86% 1,09% 1,10% 0,68% 1,13% 0,70% 1,11% 0,78% 0,02% -0,09% 0,02% 0,01% -0,51% 0,19% -0,36% 0,81% 0,80% 1,27% -0,62% 0,64% 0,92% 0,98% -0,01% 0,66% 0,91% 0,32% 0,43% 2,38%

12,7015 7,5573 5,0615 9,8930 12,6807 5,7900 5,0683 2,1550 7,7795 3,1920 3,3187 8,8354 1.101,4500 1.120,0000 982,2900 983,7600 909,6600 911,1200 3,5064 4,4453 1,4926 2,6844 2,5517 2,6484 1,2787 14,7991 13,2020 11,0405 0,6757 0,9011 8,7159 8,8558 8,8131 8,5566 7,5792 9,6616 3,0254 10,3334 2,0633 2,0767 3,7175 3,0376 1,4413 2,7542 5,1878 2,8951 2,1128 18,3033 276,5526 5,1230

11,9757 0,31% 7,2287 11,72% 4,9613 11,81% 9,6971 -4,14% 12,4295 1,48% 5,6197 2,68% 5,0176 5,36% 2,1335 -7,95% 7,5879 4,39% 3,1601 -7,16% 3,2855 -12,57% 8,7470 -11,65% 1.101,4500 -1,20% 1.120,0000 -1,17% 982,2900 -10,47% 983,7600 -10,45% 909,6600 -7,97% 911,1200 -7,94% 3,4023 -13,71% 4,3133 -8,94% 1,4346 -1,66% 2,5801 10,74% 2,4646 4,58% 2,5456 7,40% 1,2659 1,56% 14,6511 10,41% 12,9406 0,04% 10,8219 10,00% 0,6689 1,73% 0,8921 9,48% 8,5416 -3,90% 8,6787 -2,66% 8,6368 -1,29% 8,3855 -3,18% 7,5034 -1,14% 9,6616 -3,38% 2,9951 -1,83% 10,1267 -2,25% 1,9257 -11,74% 1,9382 6,05% 3,4697 -5,56% 2,8606 -1,70% 1,3985 0,13% 2,6805 5,72% 5,0490 3,57% 2,8176 1,54% 2,0714 0,30% 17,6287 15,67% 271,1300 -2,70% 4,8743 -8,78%

¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ ∞/∫ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À AAAB ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ ∂™øΔ. ALICO ¢π∞£∂™πªø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ALLIANZ μƒ∞Ã/™ªø¡ ∂¶∂¡¢.¢π∞Ã. ¢π∞£.∂™øΔ. ∞LPHA ¢π∞Ã∂πƒ.¢π∞£∂™πªø¡ ∂™. ∞Δ∂ ¢π∞Ã∂πƒ. ¢π∞£∂™πªø¡ ∂™øΔ. ∞ΔΔπ∫∏™ ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ GENIKI ¢π∞£∂™πªø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À INTERAMERICAN ¢π∞Ã. ¢π∞£. ∂™. INTERNATIONAL ¢π∞Ã.¢π∞£∂™πªø¡ ∂™øΔ. ∂ƒª∏™ μƒ∞Ã/™ªø¡ Δ√¶√£∂Δ∏™∂ø¡ ¢π∞Ã.¢π∞£.∂™. MARFIN SMART CASH ¢π∞Ã.¢π∞£. HSBC ¢π∞£∂™πªø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ∫À¶ƒ√À ∂§§∏¡π∫√ ¢π∞Ã.¢π∞£.∂™øΔ. ING ∞/∫ ¢.¢. ∂™øΔ. ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ¢.¢. ∂™øΔ. PROBANK ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ ∂™. MILLENNIUM μƒ∞Ã/™ªø¡ Δ√¶√£∂Δ.¢π∞Ã.¢π∞£.∂™. Δ.Δ. ∂§Δ∞ ¢π∞Ã/™∏™ ¢π∞£/ªø¡ ∂™øΔ.

13.083.812,76 24.678.749,31 6.574.624,70 211.608.026,73 9.248.907,94 2.998.067,30 6.185.013,20 50.755.530,52 4.321.382,91 64.136.831,69 79.342.924,02 179.271.643,72 3.880.358,06 11.771.894,68 22.695.214,61 164.704.442,18 7.562.202,43 183.291.064,46

1.989.577,45 6,5762 1.980.791,59 12,4590 1.155.567,16 5,6895 18.886.877,32 11,2040 1.340.894,18 6,8976 845.859,81 3,5444 1.137.957,87 5,4352 6.727.173,06 7,5449 710.643,43 6,0809 19.544.847,80 3,2815 20.646.800,21 3,8429 92.724.887,02 1,9334 820.958,88 4,7266 2.189.341,03 5,3769 4.268.552,74 5,3168 45.793.066,93 3,5967 918.570,28 8,2326 77.522.889,55 2,3643

0,01% 6,5894 6,4447 1,04% 0,01% 12,5836 12,3344 1,10% 0,09% 5,6895 5,6326 -2,69% 0,02% 11,2040 11,2040 1,50% 0,01% 6,8976 6,8976 -0,10% 0,02% 3,5479 3,5302 -1,97% 0,01% 5,4352 5,3808 -1,59% 0,03% 7,5524 7,5072 2,15% -0,07% 6,0961 6,0505 4,95% 0,00% 3,2815 3,2815 0,39% 0,04% 3,8621 3,8237 -1,28% 0,01% 1,9334 1,9334 1,96% 0,01% 4,7266 4,6793 1,86% 0,00% 5,3769 5,3769 0,71% 0,07% 5,3168 5,3168 -0,35% 0,01% 3,5967 3,5787 1,37% 0,06% 8,3973 8,0679 0,95% 0,01% 2,3643 2,3643 2,49%

56.408.933,80 31.892.677,76 22.704.109,65 13.675.785,47 1.142.910,30

4.835.178,47 11,6664 2.733.643,90 11,6667 20.510.995,48 1,1069 12.895.948,69 1,0605 441.442,69 2,5890

0,00% 11,6664 11,6664 0,27% -0,01% 11,6667 11,6667 0,79% -0,01% 1,1069 1,1069 0,77% 0,02% 1,0605 1,0605 0,85% 0,01% 2,5890 2,5890 5,16%

∂•øΔ∂ƒπ∫√À ¢∏§√™ MONEY PLUS ¢π∞Ã.¢π∞£. ∂•. EUROBANK DOLLAR PLUS ¢π∞Ã. ¢π∞£. ∂•øΔ. (USD) EUROBANK EFG (LF) MONEY MARKET-INCOME PLUS$ USD EUROBANK EFG (LF) MONEY MARKET- CASH FUND EUR EUROBANK EFG (LF) MONEY MARKET CASH FUND (PLN)

ENEP°HTIKO

ALLIANZ MIKTO ∂™øΔ.(UNIT LINKED) ∞LPHA ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ∞LPHA ™À¡Δ∏ƒ∏Δπ∫√ ªπ∫Δ√ ∂™. ALPHA TRUST EUROSTAR ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. ∂¶∞°°∂§ª∞Δπ∫√ Δ∞ª∂π√ √π∫√¡√ª√§√°ø¡ INTERLIFE ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ∞™º∞§π™Δπ∫ø¡ √ƒ°∞¡π™ªø¡ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. ∞Δ∂ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ∞ªÀ¡Δπ∫∏™ ™Δƒ∞Δ∏°π∫∏™ ∞ΔΔπ∫∏™ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ¢∏§√™ ªπ∫Δ√ ¢∏§√™ ™À§§√°π∫√ ¢∏§√™ ∂¶π∫/∫∏™ ™À¡Δ∞•∏™ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. ¢∏§√™ Δ∞∫Δπ∫∏™ ∫∞Δ∞¡√ª∏™ ∫∂º∞§∞πø¡ ¢∏§√™ ¶∂Δ √Δ∂ ªπ∫Δ√ ∂™. ∂ƒª∏™ ªπ∫Δ√ ∂Àƒø¶.¶π™Δ∏ EUROINVEST ªπ∫Δ√ ∂™. INTERAMERICAN ∂§§∏¡π∫√ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À INTERNATIONAL ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À HSBC ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ING ∞/∫ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ £∂™ªπ∫ø¡ ∂¶∂¡¢ÀΔø¡ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ∞™º∞§π™Δπ∫ø¡ º√ƒ∂ø¡ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. ∫À¶ƒ√À ∂§§∏¡π∫√ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. MARFIN GREEK VALUE ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À PROTON ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À N.P. INSURANCE ¡∂√™ ¶√™∂π¢ø¡ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À Δ.Δ. ∂§Δ∞ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. Δ.Δ. ∂§Δ∞ £∂™ªπ∫ø¡ ∂¶∂¡¢ÀΔø¡ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒ.

AAAB ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ALICO ∂§§∏¡π∫√ ªπ∫Δ√ SOLIDUS MID RISK GREEK MUTUAL FUND-∂§§∏¡π∫√ ªπ∫Δ√ ALLIANZ MIKTO ∂™øΔ∂ƒπ∫√À

1.375.267,08 1.536.380,50 1.182.093,02 12.168.484,00

342.957,46 171.590,96 126.004,36 1.315.186,37

4,0100 8,9537 9,3814 9,2523

-0,06% -0,16% -0,33% -0,09%

4,2105 9,4014 9,5690 9,5761

3,9699 -36,27% 8,8642 -27,87% 9,2876 -4,01% 9,1598 -19,71%

KA£APH METAB. TIMH TIMH METAB. TIMH ¶POH°. ¢IA£E™H™ E•A°OPA™ A¶O 1/1/10

39.664.510,80 6.005.705,85 6,6045 68.532.935,63 9.596.247,14 7,1416 23.160.555,38 2.394.103,43 9,6740 10.489.630,96 1.228.196,48 8,5407 3.927.701,64 485.973,54 8,0821 5.275.605,76 656.336,72 8,0380 556.442.332,41 146.435.751,63 3,7999 27.632.930,81 9.113.475,20 3,0321 4.426.152,10 822.215,27 5,3832 59.869.943,39 5.017.550,48 11,9321 26.851.756,77 5.470.590,53 4,9084 12.095.104,34 1.262.688,27 9,5789 10.227.332,12 1.144.223,64 8,9382 8.670.739,81 2.943.357,34 2,9459 20.262.738,66 3.460.524,01 5,8554 3.258.485,89 2.160.783,65 1,5080 35.319.746,19 2.715.538,81 13,0065 6.778.828,16 1.559.405,39 4,3471 30.283.451,04 3.726.859,96 8,1257 12.119.624,42 4.869.735,84 2,4888 11.893.616,39 4.819.886,87 2,4676 802.982,07 120.000,00 6,6915 1.030.961,72 150.492,23 6,8506 11.462.432,81 3.934.800,50 2,9131 2.926.465,26 1.088.917,20 2,6875 2.729.564,31 498.340,40 5,4773 813.202,81 451.357,47 1,8017 14.423.640,08 6.826.293,10 2,1130 1.923.253,54 252.189,43 7,6262

-0,24% 6,9347 6,5385 -23,51% 0,10% 7,2130 7,0702 -21,89% -0,14% 9,7707 9,5773 -15,65% -0,19% 8,6902 8,4553 -20,06% -0,28% 8,2235 8,0013 -19,19% -0,19% 8,1385 7,9576 -20,24% -0,02% 3,7999 3,7999 -20,44% -0,08% 3,0321 3,0018 -16,73% -0,35% 5,4639 5,3294 -20,73% 0,13% 11,9321 11,8128 -21,70% 0,02% 4,9084 4,8593 -9,39% 0,09% 9,5789 9,4831 -8,82% 0,07% 8,9382 8,9382 -12,84% 0,16% 2,9459 2,9164 -11,14% 0,11% 6,0311 5,7968 -22,84% -0,06% 1,6286 1,5080 -24,05% 0,07% 13,1366 12,8764 -21,46% -0,26% 4,5645 4,3036 -20,53% 0,52% 8,2882 8,1257 -9,26% 0,06% 2,5261 2,4888 -27,26% -0,07% 2,4923 2,4429 -25,42% -0,10% 6,7584 6,6246 -21,74% -0,02% 6,9191 6,7821 -21,64% -0,02% 2,9131 2,8840 -19,25% -0,20% 2,7681 2,6069 -10,42% 0,04% 5,6416 5,3678 -25,14% -0,06% 1,8107 1,7945 -22,97% -0,08% 2,1130 2,1077 -10,78% -0,07% 7,6262 7,6262 -20,36%

∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALICO MIKTO ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALICO ∂¶π∫√Àƒπ∫√ ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∂¶π∫√Àƒπ∫∏™ ∞™º∞§π™∏™ MIKTO ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞§§∏§√μ√∏£∂π∞™ MIKTO ∂•øΔ∂ƒπ∫√À BETA GLOBAL MIKTO ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA ƒ√Àª∞¡π∞™ ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA GLOBAL ™À¡Δ∏ƒ∏Δπ∫√ ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ATE ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞ΔΔπ∫∏™ ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ¢∏§√™ ™Δƒ∞Δ∏°π∫ø¡ Δ√¶√£∂Δ∏™∂ø¡ ªπ∫Δ√ ∂•øΔ. INTERNATIONAL ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À MARFIN ABSOLUTE RETURN ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À

19.309.122,29 6.375.782,51 4.114.570,29 2.656.116,57 1.815.153,34 14.161.361,28 56.669.796,48 36.864.447,46 22.038.895,05 36.469.133,10 1.981.200,36 11.794.311,58

1.148.135,51 577.347,31 359.432,59 249.151,73 338.815,91 2.051.346,34 5.411.336,78 5.965.746,99 8.417.201,08 3.602.716,70 558.981,84 4.527.928,34

16,8178 11,0432 11,4474 10,6606 5,3573 6,9034 10,4724 6,1794 2,6183 10,1227 3,5443 2,6048

0,23% 0,05% -0,04% 0,17% 0,49% 0,71% 0,38% 0,44% 0,38% 0,25% -0,47% 0,09%

17,6587 11,5954 12,0198 11,1936 5,4644 6,9724 10,5771 6,1794 2,6576 10,1227 3,6861 2,6308

16,6496 10,8223 11,2185 10,4474 5,3037 6,8344 10,3677 6,1176 2,5921 10,0721 3,5089 2,5788

-5,47% -2,93% -1,07% -2,12% -1,49% 7,25% 0,65% 0,68% -7,07% 0,69% 9,42% -5,29%

3,4850 13,1597 9,5484 7,3060 8,8120 6,3725 17,2533 2,6210 10,2218 3,5404 7,8489 2,6985 0,7712 0,8495 0,8580 9,8017 3,0254 2,8936 9,0302

3,2858 12,4077 9,3594 7,1614 8,6376 6,2463 16,9117 2,5439 9,9212 3,5050 7,7704 2,6715 0,7635 0,8325 0,8410 9,6547 2,9951 2,6180 8,8300

-2,49% -1,82% 8,62% 6,84% 1,44% 2,82% 15,26% -4,78% 0,21% 4,15% -2,26% 5,97% 5,40% 9,87% 9,85% -1,98% -1,83% 3,39% -1,62%

FUNDS OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫∞ ALICO FUND OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫√ ALICO FUND OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂ª¶√ƒ∂Àª∞Δπ∫ø¡ ∞•πø¡ ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS BRIC ªET. ∂•. ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS USA ª∂Δ. ∂•. ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS EUROPE ª∂Δ. ∂•. ALPHA F OF F COSMOS STARS COMMODITIES ª∂Δ. ∂•. ALPHA F OF F COSMOS STARS SILK ROUTE ASIA MET.∂•. ALPHA TRUST EUROPEAN FUND OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫√ S&B ™À¡Δ∞•π√¢√Δπ∫√ GLOBAL FUND OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫√ ∞Δ∂ ª∂Δ√Ãπ∫√ GLOBAL FUND OF FUNDS ¢∏§√™ SYNTHESIS BEST RED - FOF ª∂Δ√Ãπ∫√ EUROBANK EQUITY BLEND FUND OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫√ EUROBANK EFG (LF) FUND OF FUNDS-EQUITY BLEND EUR EUROBANK EFG (LF) FUND OF FUNDS-BRIC EUR INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS-BRIC EUR EUROBANK EFG (LF) FUND OF FUNDS- REAL ESTATE EUR ∫À¶ƒ√Y FUND OF FUNDS METOXIKO MARFIN FUND OF FUNDS £∂™ªπ∫ø¡ Ã∞ƒΔ√º. METOXIKO ¶∂πƒ∞πø™ FUND OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫√

16.825.827,76 5.069.481,84 3.116.109,36 248.632,79 27.732.886,91 2.933.497,53 28.111.988,72 3.886.262,08 49.874.699,28 5.716.460,87 15.096.316,03 2.392.660,99 75.688.430,14 4.430.755,39 5.687.860,55 2.213.488,68 4.811.667,39 480.138,35 4.543.595,11 1.283.357,39 15.578.078,98 1.984.746,83 49.364.460,76 18.293.308,43 50.075.786,42 64.935.248,14 32.028.264,43 37.704.637,54 27.739.319,77 32.653.121,70 168.758,63 17.217,30 1.304.458,35 431.175,54 43.751.461,84 15.876.348,61 3.556.520,66 399.756,16

3,3190 12,5330 9,4539 7,2337 8,7248 6,3094 17,0825 2,5696 10,0214 3,5404 7,8489 2,6985 0,7712 0,8495 0,8495 9,8017 3,0254 2,7558 8,8967

-0,32% 0,78% -0,32% -0,24% 0,10% 0,66% -0,60% 0,14% -0,31% 0,12% 0,04% 0,44% 0,57% 0,21% 0,20% -0,48% -0,36% -0,26% 0,12%

17.098.427,61 4.909.167,85 1.683.375,94 173.937,03 70.654.974,13 7.854.195,70 29.098.032,69 3.406.856,14 5.064.199,80 886.451,77 47.612.944,99 15.171.929,05 51.481.438,60 50.424.140,22 6.801.606,49 778.427,93 3.972.915,87 1.308.834,23 24.329.284,86 11.260.569,92 3.006.349,01 1.180.899,09 5.239.692,99 533.685,88

3,4830 9,6781 8,9958 8,5410 5,7129 3,1382 1,0210 8,7376 3,0355 2,1606 2,5458 9,8179

-0,18% 3,5178 -0,30% 10,1620 0,00% 8,9958 0,01% 8,5410 0,18% 5,8843 -0,08% 3,1382 0,07% 1,0210 0,11% 8,9124 -0,17% 3,0355 0,16% 2,2686 0,04% 2,6731 0,09% 9,9406

ªπ∫Δ∞ ∞LPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS GLOBAL ªπ∫Δ√ ∂•. ALICO FUND OF FUNDS ªπ∫Δ√ ¢∏§√™ SYNTHESIS BEST GREEN - FOF ªπ∫Δ√ ¢∏§√™ SYNTHESIS BEST YELLOW - FOF ªπ∫Δ√ ∂ƒª∏™ FUND OF FUNDS ªπ∫Δ√ EUROBANK BALANCED BLEND FUND OF FUNDS ªπ∫Δ√ EUROBANK EFG (LF) FUND OF FUNDS BALANCED BLEND EUR HSBC BALANCED STRATEGY FOF ªπ∫Δ√ ∫À¶ƒ√Y FUND OF FUNDS MIKTO MILLENNIUM FUND OF FUNDS ªπ∫Δ√ MILLENNIUM ∞ªÀ¡Δ. ™Δƒ∞Δ∏°. FUND OF FUNDS MIKTO ¶∂πƒ∞πø™ FUND OF FUNDS ªπ∫Δ√

3,4482 9,01% 9,5813 5,15% 8,9058 -1,00% 8,4556 -2,00% 5,5415 -3,14% 3,1068 4,66% 1,0108 4,07% 8,7376 -6,18% 3,0051 0,41% 2,1174 -12,23% 2,4949 -8,66% 9,7443 7,04%

√ª√§√°π∞∫∞ ¢∏§√™ SYNTHESIS BEST BLUE - FOF √ª√§√°π∞∫√ NBG SYNESIS ARBITRAGE STRATEGY - CLASS A (EUR)(7) NBG SYNESIS ARBITRAGE STRATEGY - CLASS B (EUR)(7) ¶∂πƒ∞πø™ FUND OF FUNDS √ª√§√°π∞∫√

8.451.594,97 7.034,12 1.502.893,31 1.948.076,06

815.022,14 5,64 1.210,57 187.775,05

10,3698 1.247,8500 1.241,4800 10,3745

-0,07% -0,03%

10,3698 1.247,8500 1.241,4800 10,4782

10,2661 0,87% 1.247,8500 8,19% 1.241,4800 7,89% 10,2967 4,08%

¢E§TIO TIMøN ™YNA§§A°MATO™ ∂¡∞¡Δπ ∂Àƒø °π∞ ™À¡∞§§∞°∂™ ª∂Ãπ π™√Δπª√À ∂Àƒø 10.000 (¶√™√Δ∏Δ∞ ¡√ªπ™ª∞Δ√™ ∞¡∞ 1 ∂Àƒø) ME™H TIMH ¢√§§∞ƒπ√ ∏.¶.∞ . . . . . . . . . . . . . . . . .1,27 §πƒ∞ ∞°°§π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . .0,8165 ∫√ƒø¡∞ ¢∞¡π∞™ . . . . . . . . . . . . . . .7,4468 ∫√ƒø¡∞ ™√À∏¢π∞™ . . . . . . . . . . . . .9,3872 °π∂¡ π∞¶ø¡π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . .107,54 ºƒ∞°∫√ ∂§μ∂Δπ∞™ . . . . . . . . . . . . .1,3055 ∫√ƒø¡∞ ¡√ƒμ∏°π∞™ . . . . . . . . . . . .7,965 ¢√§§∞ƒπ√ ∫∞¡∞¢∞ . . . . . . . . . . . .1,3333 ¢√§§∞ƒπ√ ∞À™Δƒ∞§π∞™ . . . . . . . . .1,4161

A°OPA

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,2802 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,82303 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,5064 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9,4623 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .108,4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,3159 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8,0287 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,344 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,4274

¶ø§H™H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,2509 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,80425 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,3351 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9,2464 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .105,93 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,2859 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,8455 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,3133 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,3949

¢E§TIO TIMøN ™YNA§§A°MATO™ ∫∞π •∂¡ø¡ Δƒ∞¶∂∑√°ƒ∞ªª∞Δπø¡ (¶√™√Δ∏Δ∞ ¡√ªπ™ª∞Δ√™ ∞¡∞ 1 ∂Àƒø)

ªπ∫Δ∞ ∞/∫ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À

MEPI¢IA

A°OPA ¶ø§H™H ¢√§§∞ƒπ√ ∏.¶.∞ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,2725 .........................................................1,2573 §πƒ∞ ∞°°§π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,81813 .......................................................0,80834 ∫√ƒø¡∞ ¢∞¡π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,4617 .........................................................7,3723 ∫√ƒø¡∞ ™√À∏¢π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9,406 .........................................................9,2933 °π∂¡ π∞¶ø¡π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .107,76 .........................................................106,46 ºƒ∞°∫√ ∂§μ∂Δπ∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,3081 .........................................................1,2924 ∫√ƒø¡∞ ¡√ƒμ∏°π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,9809 .........................................................7,8854 ¢√§§∞ƒπ√ ∫∞¡∞¢∞ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,336 .............................................................1,32 ¢√§§∞ƒπ√ ∞À™Δƒ∞§π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,4189 .........................................................1,4019

OÈ ÙÈ̤˜ Û˘Ó·ÏÏ¿ÁÌ·ÙÔ˜ Î·È Í¤ÓˆÓ ÙÚ·Â˙ÔÁÚ·ÌÌ·Ù›ˆÓ ‰È·Ê¤ÚÔ˘Ó ·fi TÚ¿Â˙· Û TÚ¿Â˙·


29

ΔƒπΔ∏ 31 ∞À°√À™Δ√À 2010

ªÈ· ª∂°∞§∏ ¶ƒ√™º√ƒ∞ Ù˘ «£∂™™∞§π∞™» ΔËÓ ∫˘Úȷ΋ 5 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ Ì·˙› Ì ÙÔ Ê‡ÏÏÔ Ù˘ «£»

¢øƒ∂∞¡ CD Ì ÛÎÔÔ‡˜ Î·È ÙÚ·ÁÔ‡‰È· Ù˘ ηı’ ËÌ¿˜ ∞Ó·ÙÔÏ‹˜ ·fi ÙËÓ ∂™Δ√À¢π∞¡Δπ¡∞ Ô˘ ÁÈÔÚÙ¿˙ÂÈ Ù· 10 ¯ÚfiÓÈ· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ Ù˘


¢ÈÂıÓ‹ 30 ºÈÓÙ¤Ï ∫¿ÛÙÚÔ

“∞Ó·ÛÙ‹ıËη” Î·È ¤¯ˆ ·ÎfiÌË Ú¿ÁÌ·Ù· Ó· οӈ ∞μ∞¡∞, 30.

√ ºÈÓÙ¤Ï ∫¿ÛÙÚÔ ‰‹ÏˆÛ ۋ-

ÌÂÚ· ÛÂ Û˘Ó¤ÓÙ¢͋ ÙÔ˘ Û ÌÂÍÈηÓÈ΋ ÂÊËÌÂÚ›‰· fiÙÈ ¤¯ÂÈ ·ÎfiÌË “Ú¿ÁÌ·Ù· Ó· οÓÂÈ”, ·ÊfiÙÔ˘ “·Ó·ÛÙ‹ıËΔ ·fi ÙË ÛÔ‚·Ú‹ ·Ûı¤ÓÂÈ· Ô˘ ˘¤ÊÂÚÂ. “£¤Ïˆ Ó· Û·˜ ˆ fiÙÈ ¤¯ÂÙ ÌÚÔÛÙ¿ Û·˜ ¤Ó· ›‰Ô˜ ·Ó·ÛÙË̤ÓÔ˘”, ‰‹ÏˆÛÂ Ô 84¯ÚÔÓÔ˜ ∫¿ÛÙÚÔ, ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓÔ˜ ÛÙË ÛÔ‚·Ú‹ ·Ûı¤ÓÂÈ¿ ÙÔ˘, Ë ÔÔ›· ÙÔÓ Â›¯Â ·Ó·ÁοÛÂÈ ÛÙȘ 31 πÔ˘Ï›Ô˘ 2006 Ó· ·Ú·¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÙËÓ ÚÔ‰ڛ· Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ÛÙÔÓ ·‰ÂÏÊfi ÙÔ˘ ƒ·Ô‡Ï. “¢ÂÓ ‹ÏÈ˙· È· Ó· ˙‹Ûˆ. ∞Ó·ÚˆÙ‹ıËη ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ ·Ó ·˘ÙÔ› ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ (ÔÈ ÁÈ·ÙÚÔ›) ı· Ì ·Ê‹ÛÔ˘Ó Ó· ˙‹Ûˆ Û ·˘Ù¤˜ ÙȘ Û˘Óı‹Î˜ ‹ ı· ÌÔ˘ ÂÈÙÚ¤„Ô˘Ó Ó· Âı¿Óˆ. ∂ÁÒ Â¤˙ËÛ·, ·ÏÏ¿ Û Ôχ η΋ Ê˘ÛÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË”, ÛËÌ›ˆÛÂ Ô ºÈÓÙ¤Ï ∫¿ÛÙÚÔ ÛÙË ÌÂÍÈηÓÈ΋ ÂÊËÌÂÚ›‰· La Jornada. ∏ Û‡ÓÙÚÔÊfi˜ ÙÔ˘ ¡Ù¿ÏÈ· ™fiÙÔ ÓÙÂÏ μ¿ÏÂ, Ô˘ ‹Ù·Ó ·ÚÔ‡Û· ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ Û˘Ó¤ÓÙ¢Í˘ ÛÙËÓ ∞‚¿Ó·, ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ Ô ∫Ô˘‚·Ófi˜ ËÁ¤Ù˘ ˙‡ÁÈ˙ ÌfiÏȘ 66 ÎÈÏ¿ fiÙ·Ó ÍÂΛÓËÛÂ Ë ·ÚÁ‹ ·Ó¿Î·Ì„‹ ÙÔ˘. “¢ÂÓ ı¤Ïˆ Ó· Â›Ì·È ·ÒÓ ·˘Ù¤˜ ÙȘ Ë̤Ú˜. √ ÎfiÛÌÔ˜ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙËÓ ÈÔ ÂӉȷʤÚÔ˘Û· Î·È ÛÙËÓ ÈÔ ÂÈΛӉ˘ÓË Ê¿ÛË Ù˘ ‡·ÚÍ‹˜ ÙÔ˘ Î·È Â›Ì·È ‰ÂÛÌÂ˘Ì¤ÓÔ˜ Ó· Û˘ÌÌÂÙ¤¯ˆ Û fiÙÈ ı· Û˘Ì‚Â›. Œ¯ˆ ·ÎfiÌ· Ú¿ÁÌ·Ù· Ó· οӈ” ÙfiÓÈÛÂ Ô ∫¿ÛÙÚÔ.

∂ÈÛÙÚÔÊ‹ ÛÙÔ ∫ÚÂÌÏ›ÓÔ ÚÔÂÙÔÈÌ¿˙ÂÈ Ô μÏ. ¶Ô‡ÙÈÓ ª√™Ã∞, 30.

Δ∏¡ ÚfiıÂÛ‹ ÙÔ˘ Ó· ÂÈÛÙÚ¤„ÂÈ ÛÙÔ ∫ÚÂÌÏ›ÓÔ ÁÈ· ·ÎfiÌË Ì›· ıËÙ›· ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ, ÂÌ̤ۈ˜, Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ Ù˘ ƒˆÛ›·˜ μÏ·ÓÙÈÌ›Ú ¶Ô‡ÙÈÓ, ‰ËÏÒÓÔÓÙ·˜ fiÙÈ ÔÈ ÂÎÏÔÁ¤˜ ÙÔ˘ 2012 ÙÔÓ ÂӉȷʤÚÔ˘Ó “ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·’ ÔÔÈÔÓ‰‹ÔÙ ¿ÏÏÔÓ”. ™Â Û˘Ó¤ÓÙ¢͋ ÙÔ˘, Ô˘ ‰ËÌÔÛȇÂÙ·È ÙË ¢Â˘Ù¤Ú·, ÛÙËÓ ÂÊËÌÂÚ›‰· “Kommersant”, Î·È ÛÙÔ ÂÚÒÙËÌ· Â¿Ó ‰ÂÓ ÙÔÓ ··Û¯ÔÏÔ‡Ó ÔÈ ÚÔ‰ÚÈΤ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜ ÁÈ·Ù› ¤¯ÂÈ ¿ÚÂÈ ÙȘ ·ÔÊ¿ÛÂȘ ÙÔ˘, Ô ÈÛ¯˘Úfi˜ ¿ÓÙÚ·˜ Ù˘ ƒˆÛ›·˜ ϤÂÈ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο: “Ÿ¯È, Ì ÂӉȷʤÚÔ˘Ó. £· ‹ıÂÏ· Ó· ˆ˜ “fiˆ˜ ÙÔÓ Î·ı¤Ó·Ó”, ·ÏÏ¿ ÛÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· Ì ÂӉȷʤÚÔ˘Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·’ ÔÔÈÔÓ‰‹ÔÙ ¿ÏÏÔÓ”. ¶ÚfiÛÊ·Ù·, ÙÔ ‰ÚfiÌÔ ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ÙÔ˘ μÏ·ÓÙÈÌ›Ú ¶Ô‡ÙÈÓ ÛÙËÓ ÚÔ‰ڛ· Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ¿ÓÔÈÍÂ Î·È Ô ¡ÙÌ›ÙÚÈ ªÂÓÙ‚¤ÓÙÂÊ, ÍÂηı·Ú›˙ÔÓÙ·˜ fiÙÈ ‰ÂÓ ı· Â›Ó·È ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ Â¿Ó Î·È Ô Ì¤ÓÙÔÚ¿˜ ÙÔ˘ μÏ·ÓÙÈÌ›Ú ¶Ô‡ÙÈÓ ·ÔÊ·Û›ÛÂÈ Ó· ‰ÈÂΉÈ΋ÛÂÈ ÙÔÓ ÚÔ‰ÚÈÎfi ıÒÎÔ. “¢ÂÓ ı¤Ïˆ Ó· ‰ˆ ¤Ó·Ó ·ÁÒÓ· ÂÍÔ˘Û›·˜. ∞˘Ùfi ı· ‹Ù·Ó ηÎfi ÁÈ· ÙË ƒˆÛ›·” ›¯Â ‰ËÏÒÛÂÈ. √ μÏ·ÓÙÈÌ›Ú ¶Ô‡ÙÈÓ ‰ÈÂÙ¤ÏÂÛ Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ƒˆÛ›·˜ ·fi ÙÔ 2000 Ò˜ ÙÔ 2008. ∂Í·ÈÙ›·˜ Ù˘ ··ÁfiÚ¢Û˘ Ô˘ ˘¿Ú¯ÂÈ ÁÈ· ÙÚ›ÙË ‰È·‰Ô¯È΋ ıËÙ›·, ÙÔ 2007 ¤ıÂÛ ˘Ô„ËÊÈfiÙËÙ· ÁÈ· Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ Î·È ·Ú¤‰ˆÛ ÙËÓ ÚÔ‰ڛ· ÛÙÔÓ ¡ÙÌ›ÙÚÈ ªÂÓÙ‚¤ÓÙÂÊ, ·ÏÏ¿ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ Ô Î˘Ú›·Ú¯Ô˜ ËÁ¤Ù˘ Ù˘ ¯ÒÚ·˜.

ΔƒπΔ∏ 31 ∞À°√À™Δ√À 2010

™ÎfiÙˆÛ ¤ÍÈ ¿ÙÔÌ· Î·È ÙÚ·˘Ì¿ÙÈÛ ¿ÏÏ· 14, ÚÈÓ ·˘ÙÔÎÙÔÓ‹ÛÂÈ

ŒÓÔÏÔ˜ ÛÎfiÚÈÛ ÙÔ ı¿Ó·ÙÔ ÛÂ Û˘ÓÔÈΛ· Ù˘ ªÚ·ÙÈÛÏ¿‚· ª¶ƒ∞Δπ™§∞μ∞, 30.

Œ

ÍÈ Ì¤ÏË Ù˘ ›‰È·˜ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜ ÛÎfiÙˆÛ ¤ÓÔÏÔ˜ Ô˘ ¿ÓÔÈÍ ˘Ú ÛÂ Û˘ÓÔÈΛ· ÛÙËÓ ªÚ·ÙÈÛÏ¿‚·. √ ¿ÓÙÚ·˜ ÙÚ·˘Ì¿ÙÈÛ ¿ÏÏ· 14 ¿ÙÔÌ· Î·È ·˘ÙÔÎÙfiÓËÛ fiÙ·Ó ÙÔÓ ÂÚÈ·ÎψÛÂ Ë ·ÛÙ˘ÓÔÌ›·. ™‡Ìʈӷ Ì ·ÓÂȂ‚·›ˆÙ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ Ë ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· ‹Ù·Ó ƒÔÌ¿.

∞Ú¯ÈΤ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ Ô˘ ¤Î·Ó·Ó ÏfiÁÔ ÁÈ· ¤Ó·Ó ‰ÂηÂÓÙ¿¯ÚÔÓÔ ¤ÓÔÏÔ ‰È·„‡ÛÙËηÓ. √ ¿ÓÙÚ·˜, ËÏÈΛ·˜ ÂÚ›Ô˘ 50 ÂÙÒÓ, ‹Ù·Ó ÔÏÈṲ̂ÓÔ˜ Ì ¤Ó· ·˘ÙfiÌ·ÙÔ fiÏÔ Ì ÔÎÙÒ ÁÂÌÈÛÙ‹Ú˜ Î·È ‰‡Ô ηڷÌ›Ó˜, fiÏ· Ù· ÔÔ›· ›¯Â ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÂÈ ·Ú¿ÓÔÌ·, ‰‹ÏˆÛÂ Ô ·Ú¯ËÁfi˜ Ù˘ ÛÏÔ‚·ÎÈ΋˜ ·ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜ °È¿ÚÔÛÏ·‚ ™›ÛÈ·Î ÛÂ Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË Δ‡Ô˘ Ô˘ ·Ú·¯ÒÚËÛÂ. ∏ Ù·˘ÙfiÙËÙ· Î·È Ù· ΛÓËÙÚ· ÙÔ˘ ‰Ú¿ÛÙË ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó Á›ÓÂÈ ·ÎfiÌ· ÁÓˆÛÙ¿. ªÂٷ͇ ÙˆÓ 14 Ô˘ ÙÚ·˘Ì·Ù›ÛÙËÎ·Ó ·fi ÙËÓ Â›ıÂÛË ·˘Ù‹ Â›Ó·È ¤Ó·˜ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎfi˜ Ô ÔÔ›Ô˜ ˘ÚÔ‚ÔÏ‹ıËΠÛÙÔ ÎÂÊ¿ÏÈ, ÛËÌ›ˆÛÂ Ô ›‰ÈÔ˜ Î·È ÚÔÛ¤ıÂÛ fiÙÈ 9 ÙÚ·˘Ì·Ù›Â˜ ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó ÛÙÔ ÓÔÛÔÎÔÌ›Ô. “√È ÚÒÙÔÈ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ› ¤ÊÙ·Û·Ó ÂΛ fiÙ·Ó Ô ¿ÓÙÚ·˜ ÂÁη٤ÏÂÈ„Â ÙÔ Û›ÙÈ” ÛÙÔ ÔÔ›Ô ÛÎfiÙˆÛ ¤ÓÙ ·ÓıÚÒÔ˘˜ ÚÔÙÔ‡ ÛÎÔÙÒÛÂÈ ¤Ó· ¤ÎÙÔ Ì¤ÏÔ˜ Ù˘ ›‰È·˜ ÔÈÎÔÁ¤-

ÓÂÈ·˜ ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi ÙÔ˘ ÛÈÙÈÔ‡, ÛËÌ›ˆÛÂ Ô ›‰ÈÔ˜, ‰È¢ÎÚÈÓ›˙ÔÓÙ·˜ fiÙÈ Ì¤Û· ÛÙÔ Û›ÙÈ ÛÎfiÙˆÛ ٤ÛÛÂÚȘ Á˘Ó·›Î˜ Î·È ¤Ó·Ó ¿ÓÙÚ·. √ ‰Ú¿ÛÙ˘, Ô ÔÔ›Ô˜ ‹Ù·Ó ÌfiÓÔ˜ ÙÔ˘, “ÚÔ¯ÒÚËÛ ÌÂÚÈο ̤ÙÚ· ˘ÚÔ‚ÔÏÒÓÙ·˜ ÔÙȉ‹ÔÙ ÎÈÓ›ÙÔ (...) fiÙ·Ó ¿ÏÏÔÈ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ› ÙÔÓ ÂÚÈ·Îψ-

Û·Ó Î·È ‰ÂÓ Â›¯Â ¿ÏÏË ÂÈÏÔÁ‹ ·fi ÙÔ Ó· ·˘ÙÔÎÙÔÓ‹ÛÂÈ”, ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛÂ. ¡ˆÚ›ÙÂÚ· ¤Ó·˜ ·˘ÙfiÙ˘ Ì¿ÚÙ˘Ú·˜ ‰‹ÏˆÛ ÛÙÔ °·ÏÏÈÎfi ¶Ú·ÎÙÔÚÂ›Ô fiÙÈ Â›‰Â ¤Ó·Ó ¿ÓÙÚ· “Ó· ÂÚ·Ù¿ÂÈ, ¤¯ÔÓÙ·˜ ¤Ó· fiÏÔ ÛÙ· ¯¤ÚÈ· ÙÔ˘, ÚÔ˜ ¤Ó· ÚÔηٷÛ΢·Ṳ̂ÓÔ Û›ÙÈ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÎÔÓÙ¿

Û ÓËÈ·ÁˆÁ›Ԕ. “ŒÂÈÙ· ·fi Ï›ÁÔ, ¤Ó·˜ ÙÚ·˘Ì·ÙÈṲ̂ÓÔ˜ ¿ÓÙÚ·˜, ηٷÁˆÁ‹˜ ƒÔÌ¿, ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ Ë ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· ˙ÂÈ ÛÙÔ Û›ÙÈ, ‚Á‹Î ¤Íˆ ÙÚ¤¯ÔÓÙ·˜. ŒÂÛ οو, ÂÓÒ Ô ‰Ú¿ÛÙ˘ Û˘Ó¤¯ÈÛ ӷ ÙÔÓ ˘ÚÔ‚ÔÏ› ‰‡Ô ‹ ÙÚÂȘ ÊÔÚ¤˜”, ‰‹ÏˆÛ ÛÙÔ °·ÏÏÈÎfi ¶Ú·ÎÙÔÚÂ›Ô Ë ª¿ÚÙ· μÔ˙ÌÚ·ÓÔ‡ÎÔ‚·, Ë ÔÔ›· Â›Ó·È ÙÚÔÊfi˜. “ªÂÙ¿ Ô ¿ÓÙÚ·˜ ¿Ú¯ÈÛ ӷ ˘ÚÔ‚ÔÏ› ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ”, ÚÔÛ¤ıÂÛÂ Ë ›‰È·, ‰È¢ÎÚÈÓ›˙ÔÓÙ·˜ fiÙÈ ÂΛÓË ÙË ÛÙÈÁÌ‹ ‰ÂÓ ˘‹Ú¯·Ó ·È‰È¿ ÛÙÔ ÓËÈ·ÁˆÁ›Ô. ∞fi ÙËÓ ÒÚ· Ô˘ ÛËÌÂÈÒıËΠÙÔ ÂÚÈÛÙ·ÙÈÎfi Ë ·ÛÙ˘ÓÔÌ›· ¤¯ÂÈ ·ÔÎÏ›ÛÂÈ ÙËÓ ÚfiÛ‚·ÛË ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹. ¡ˆÚ›ÙÂÚ· ˘‹Ú¯Â Ë ÏËÚÔÊÔÚ›· fiÙÈ ÙÔ˘˜ ˘ÚÔ‚ÔÏÈÛÌÔ‡˜ ¤ÚÈÍ ¤Ó·˜ 15¯ÚÔÓÔ˜ ÙÔÍÈÎÔÌ·Ó‹˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ·˘ÙÔÎÙfiÓËÛÂ. ΔËÓ Â›‰ËÛË Â›¯Â ÌÂÙ·‰ÒÛÂÈ Ô ÈÛÙfiÙÔÔ˜ Ù˘ ÛÏÔ‚·ÎÈ΋˜ ÂÊËÌÂÚ›‰·˜ SME.

ÕÚ¯ÈÛÂ Ë ÂͤٷÛË Ì·ÚÙ‡ÚˆÓ ÛÙÔ ∞Ì¿Ó Ù˘ πÔÚ‰·Ó›·˜

ŒÚ¢ӷ ÙÔ˘ √∏∂ ÁÈ· ÙËÓ ÈÛÚ·ËÏÈÓ‹ Â›ıÂÛË ÛÙË ÓËÔÔÌ‹ ÁÈ· ÙË °¿˙· ∞ª∞¡, 30.

ª∂ ÙËÓ ÂͤٷÛË ÙÂÛÛ¿ÚˆÓ Ì·ÚÙ‡ÚˆÓ ¿Ú¯È-

Û·Ó ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· ÛÙÔ ∞Ì¿Ó Ù˘ πÔÚ‰·Ó›·˜ Ë ¤Ú¢ӷ ÙˆÓ ÙÚÈÒÓ ÂÌÂÈÚÔÁÓˆÌfiÓˆÓ ÙÔ˘ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ∞ÓıÚˆ›ÓˆÓ ¢ÈÎ·ÈˆÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘ √∏∂ Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ·ÈÌ·ÙËÚ‹ ÈÛÚ·ËÏÈÓ‹ Â›ıÂÛË ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ Ù˘ ‰ÈÂıÓÔ‡˜ ÓËÔÔÌ‹˜ Ô˘ ÌÂÙ¤ÊÂÚ ·ÓıÚˆÈÛÙÈ΋ ‚Ô‹ıÂÈ· ÛÙË §ˆÚ›‰· Ù˘ °¿˙·˜ ÛÙȘ 31 ª·˝Ô˘. ∫·Ù¿ ÙËÓ ·Ú·ÌÔÓ‹ ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ πÔÚ‰·Ó›·, ÔÈ ÂÌÂÈÚÔÁÓÒÌÔÓ˜ ı· ·ÎÔ‡ÛÔ˘Ó ÙȘ Ì·ÚÙ˘Ú›Â˜ ÙˆÓ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚˆÓ ·fi ÙÔ˘˜ 33 πÔÚ‰·ÓÔ‡˜ Ô˘ Â¤‚·ÈÓ·Ó ÛÙË Ó·˘·Ú¯›‰· Ù˘ ÓËÔÔÌ‹˜, ÙÔ ÙÔ˘ÚÎÈÎfi ÏÔ›Ô Mavi Marmara, ÛÙÔ ÔÔ›Ô Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ·Ó ¤ÊÔ‰Ô ÔÈ ÈÛÚ·ËÏÈÓ¤˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ. √È Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂȘ ‰ÈÂÍ¿ÁÔÓÙ·È Û ÌÂÁ¿ÏÔ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô ÙÔ˘ ∞Ì¿Ó. √È ÂÚ¢ÓËÙ¤˜ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·Ó Â› ‰‡Ô ‚‰ÔÌ¿‰Â˜ ÛÙË °ÂÓ‡Ë, fiÔ˘ Û˘Ó·ÓÙ‹ıËÎ·Ó Ì ·ÓÙÈÚÔÛˆ›˜ ΔÔ‡ÚÎˆÓ Î·È πÛÚ·ËÏÈÓÒÓ ÚÈÓ ÌÂÙ·‚Ô‡Ó ÛÙËÓ ΔÔ˘ÚΛ· ÛÙȘ 22 ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘. ™ÙËÓ πÔÚ‰·Ó›· ı· ·Ú·Ì›ÓÔ˘Ó ¤ˆ˜ ÙȘ 4 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ Î·È ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÔ˘Ó ÙËÓ ¤ÎıÂÛ‹ ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ ÚÔÛ¯‹ Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÙÔ˘ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ∞ÓıÚˆ›ÓˆÓ ¢ÈηȈ̿وÓ, Ë ÔÔ›· ı· ‰ÈÂÍ·¯ı› ·fi ÙȘ 13 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ ¤ˆ˜ ÙËÓ 1Ë √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ ÛÙË °ÂÓ‡Ë. ΔÔ ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ∞ÓıÚˆ›ÓˆÓ ¢ÈÎ·ÈˆÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘ √∏∂ „‹ÊÈÛ ÛÙȘ 2 πÔ˘Ó›Ô˘ ·fiÊ·ÛË Ô˘ ÂÁÎÚ›ÓÂÈ ÙË Û˘ÁÎÚfiÙËÛË ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ˘ ‰ÈÂıÓÔ‡˜ ÂÈÙÚÔ‹˜ ÁÈ· Ó· ÂÍÂÙ¿ÛÂÈ ÙȘ “ÛÔ‚·Ú¤˜ ÂÈı¤ÛÂȘ Ô˘ ‰ÈÂÍ‹¯ıËÛ·Ó ·fi ÙȘ ÈÛÚ·ËÏÈÓ¤˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙÔ˘ ‰ÈÂıÓÔ‡˜ ÛÙÔÏ›ÛÎÔ˘ Ô˘ ÌÂÙ¤ÊÂÚ ·ÓıÚˆÈÛÙÈ΋ ‚Ô‹ıÂÈ·” ÛÙȘ 31 ª·˝Ô˘, Ì ÂÓÓ¤· ÓÂÎÚÔ‡˜ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ΔÔ‡ÚÎˆÓ ÂÈ‚·ÙÒÓ. √È ÙÚÂȘ ÂÌÂÈÚÔÁÓÒÌÔÓ˜ ÔÚ›ÛÙËÎ·Ó ÛÙȘ 23 πÔ˘Ï›Ô˘ ·fi ÙÔ ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ∞ÓıÚˆ›ÓˆÓ ¢ÈηȈ̿وÓ. ÕÌÂÛË ‹Ù·Ó Ë ·ÓÙ›‰Ú·ÛË ÙÔ˘ πÛÚ·‹Ï, ϤÁÔÓÙ·˜ fiÙÈ ÌÈ· Ù¤ÙÔÈ· ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· Â›Ó·È ÚfiˆÚË, ‰Â‰Ô̤ÓÔ˘ fiÙÈ Ë ¯ÒÚ· ‰ÈÂÍ¿ÁÂÈ ÙË ‰È΋ Ù˘ ¤Ú¢ӷ. ∏ ·ÔÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ‰ÈÂÍ¿ÁÂÙ·È

·Ú¿ÏÏËÏ· Ì ÙȘ ¤Ú¢Ó˜ Ô˘ ‰ÈÂÓÂÚÁ› ÔÌ¿‰· Ô˘ Û˘ÁÎÚfiÙËÛÂ Ô ÁÂÓÈÎfi˜ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ ÙÔ˘ √∏∂ ª·Ó °ÎÈ-ÌÔ˘Ó Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ·ÈÌ·ÙËÚ‹ ¤ÊÔ‰Ô. ΔÔ ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ∞ÓıÚˆ›ÓˆÓ ¢ÈÎ·ÈˆÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘ √∏∂ ˘Âڷ̇ÓıËÎ Ù˘ ‰ÈÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ ÙˆÓ ‰‡Ô ÂÚ¢ÓÒÓ. ∏ ¤Ú¢ӷ ÙÔ˘ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ “ı· ÂÈÎÂÓÙÚˆı› Û ı¤Ì·Ù· ·ÓıÚˆ›ÓˆÓ ‰ÈηȈ̿وӔ ›Â Ô ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ Ù˘ ·ÓÙÈÚÔÛˆ›·˜, ÚÂÛ‚Â˘Ù‹˜ Ù˘ Δ·˚ϿӉ˘ ™È¯·Û¿Î ¶Ô˘·ÓÁÎÂÙΤÔÊ. Ÿˆ˜ ÙfiÓÈÛÂ, Ë ÔÌ¿‰· Ô˘ Û˘ÁÎÚÔÙ‹ıËΠÛÙË ¡¤· ÀfiÚÎË “ı· ÂÍÂÙ¿ÛÂÈ Ù· ÁÂÁÔÓfiÙ·, ÙȘ Û˘Óı‹Î˜ Î·È ÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ì¤Û· ÛÙÔ ÔÔ›Ô ÂÎÙ˘Ï›¯ıËΔ Ë ˘fiıÂÛË. ∏ ÂÈÙÚÔ‹ ı· ‰ÒÛÂÈ ÙȘ Û˘ÛÙ¿ÛÂȘ Ù˘ ÁÈ· Ó· ·ÔÙÚ¤„ÂÈ ¿ÏÏ· ÂÚÈÛÙ·ÙÈο.

∞Ô‰ÔÎÈÌ·Û›· ÁÈ· ‰ËÏÒÛÂȘ Ú·‚›ÓÔ˘ §¿‚ÚÔ˜ ηٿ ÙˆÓ ¶·Ï·ÈÛÙÈÓ›ˆÓ ÂÌÊ·Ó›ÛÙËÎÂ Ô Ú·‚›ÓÔ˜ √‚·ÓÙ›· °ÈÔÛ¤Ê, ËÁ¤Ù˘ ÙÔ˘ ˘ÂÚÛ˘ÓÙËÚËÙÈÎÔ‡ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ ™·˜, Ô ÔÔ›Ô˜ Û ΋ڢÁÌ¿ ÙÔ˘ ¢¯‹ıËÎÂ Ô £Âfi˜ Ó· ¯Ù˘‹ÛÂÈ ÙÔÓ ª·¯ÌÔ‡ÓÙ ∞Ì¿˜ Î·È ÙÔ˘˜ ¶·Ï·ÈÛÙ›ÓÈÔ˘˜ Ì ·ÓÔ‡ÎÏ·. “ŸÏÔÈ ·˘ÙÔ› ÔÈ Î·ÎÔ› ¿ÓıÚˆÔÈ Ú¤ÂÈ Ó· Â-

Í·Ê·ÓÈÛÙÔ‡Ó ·fi ÙÔ ÚfiÛˆÔ Ù˘ °Ë˜” , ›Â Ô √‚·ÓÙ›· °ÈÔÛ¤Ê, ÚÔηÏÒÓÙ·˜ ÙËÓ ¤ÓÙÔÓË ·ÓÙ›‰Ú·ÛË ÙˆÓ ∏¶∞ Ô˘ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙Ô˘Ó ÙȘ ‰ËÏÒÛÂȘ ·˘Ù¤˜ ˆ˜ “‚·ıÈ¿ ÚÔÛ‚ÏËÙÈΤ˜” . √ πÛÚ·ËÏÈÓfi˜ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ªÂÓÙ˙·Ì›Ó ¡ÂÙ·ÓÈ¿¯Ô˘ ·¤Ê˘Á ӷ Û¯ÔÏÈ¿ÛÂÈ ÙȘ ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ Ú·‚›ÓÔ˘, ÙÔÓ›˙ÔÓÙ·˜ ÌfiÓÔ ˆ˜ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛ‹ ÙÔ˘ ı¤ÏÂÈ ÙËÓ ÂÈÚ‹ÓË Ì ÙÔ˘˜ ¶·Ï·ÈÛÙ›ÓÈÔ˘˜. ΔËÓ ¶¤ÌÙË ·Ú¯›˙Ô˘Ó ÂÎ Ó¤Ô˘ ÛÙËÓ ·ÌÂÚÈηÓÈ΋ ÚˆÙÂ‡Ô˘Û· ÔÈ Û˘ÓÔÌÈϛ˜ ÁÈ· ÙÔ ªÂÛ·Ó·ÙÔÏÈÎfi ÌÂÙ¿ ·fi ‰È·ÎÔ‹ ‰‡Ô ÂÙÒÓ. O Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ÙÔ˘ πÛÚ·‹Ï ª¤ÓÙ˙·ÌÈÓ ¡ÂÙ·ÓÈ¿¯Ô˘ ‰ÂÓ ˘ÔÛ¯¤ıËΠÛÙȘ ∏¶∞ fiÙÈ ı· Û˘Ó¯ÈÛÙ› ÙÔ ÌÂÚÈÎfi ¿ÁˆÌ· Ù˘ ÂÔÈÎÈÛÙÈ΋˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·˜ ÛÙË ¢˘ÙÈ΋ ’√¯ıË, ÂÓ fi„ÂÈ Ù˘ Â·Ó¿Ï˄˘ ÙËÓ ¶¤ÌÙË ÙˆÓ ¿ÌÂÛˆÓ ‰È·Ú·ÁÌ·Ù‡ÛÂˆÓ Ì ÙÔ˘˜ ¶·Ï·ÈÛÙ›ÓÈÔ˘˜, ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ۋÌÂÚ· ·ÍȈ̷ÙÔ‡¯Ô˜. “¢ÂÓ ·ÚÔ˘ÛÈ¿Û·Ì ηÌÈ¿ ÚfiÙ·ÛË ÛÙÔ˘˜ ∞ÌÂÚÈηÓÔ‡˜ ÁÈ· ·Ú¿Ù·ÛË ÙÔ˘ ·ÁÒÌ·ÙÔ˜ (Ù˘ ÂÔÈÎÈÛÙÈ΋˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·˜). ∏ ΢‚¤ÚÓËÛË ‰ÂÓ ‹Ú ηÌÈ¿ Ó¤· ·fiÊ·ÛË ÁÈ· ÙÔ ı¤Ì· ·˘Ùfi” , ›Â Ô ·ÍȈ̷ÙÔ‡¯Ô˜ ÂÈηÏÔ‡ÌÂÓÔ˜ ÙȘ ‰ËÏÒÛÂȘ ÛÙȘ Ôԛ˜ ÚÔ¤‚Ë Ô ¡ÂÙ·ÓÈ¿¯Ô˘ ¯ı˜ ∫˘Úȷ΋ ηٿ ÙË Û˘Ó‰ڛ·ÛË Ì ÙÔ˘˜ ˘Ô˘ÚÁÔ‡˜ ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·Ùfi˜ ÙÔ˘, ÙÔ˘ §ÈÎÔ‡ÓÙ. √ ¡ÂÙ·ÓÈ¿¯Ô˘ ·Ó·ÊÂÚfiÙ·Ó ÛÙËÓ ÂÎÓÔ‹ ÛÙȘ 26 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ ÙÔ˘ 10ÌËÓÔ˘ ÌÔÚ·ÙfiÚÈÔ˘ ÛÙËÓ ·Ó¤ÁÂÚÛË Î·ÙÔÈÎÈÒÓ ÛÙÔ˘˜ ‚ڷ˚ÎÔ‡˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡˜ Ù˘ ¢˘ÙÈ΋˜ ’√¯ı˘ Ô˘ Â¤‚·Ï ÙÔÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ ¡Ô¤Ì‚ÚÈÔ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛ‹ ÙÔ˘. √ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ›¯Â ˘Ô¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÛÙȘ ȤÛÂȘ ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ª·Ú¿Î √Ì¿Ì· Ô˘ ˙ËÙÔ‡Û ÙËÓ Â·Ó¿ÏË„Ë ÙˆÓ ·¢ı›·˜ ‰È·Ú·ÁÌ·Ù‡ÛˆÓ, ÔÈ Ôԛ˜ ‰È·ÎfiËÎ·Ó ÙÔ ¢ÂΤ̂ÚÈÔ ÙÔ˘ 2008. “∂›·Ì fiÙÈ ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ Ù˘ ÂÔÈÎÈÛÙÈ΋˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·˜ ı· Û˘˙ËÙËı› ηٿ ÙȘ Û˘ÓÔÌÈϛ˜ ÂÓ fi„ÂÈ ÌÈ·˜ ÙÂÏÈ΋˜ Û˘Ìʈӛ·˜ Ì·˙› Ì ¿ÏÏ· ı¤Ì·Ù·” , ÚfiÛıÂÛÂ Ô ¡ÂÙ·ÓÈ¿¯Ô˘, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ ·ÍȈ̷ÙÔ‡¯Ô Ô˘ ˙‹ÙËÛ ӷ ÌËÓ Î·ÙÔÓÔÌ·ÛÙ›.

∞ÏÎÔfiÏ Î·È ÙÛÈÁ¿Ú· ˙ËÙÔ‡Ó ÔÈ ÌÂÙ·Ïψڇ¯ÔÈ ™∞¡Δπ∞°√, 30.

∞¶∂À£∂π∞™ Ì ÙȘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȤ˜ ÙÔ˘˜ Û˘ÓÔÌ›ÏËÛ·Ó Ì¤Ûˆ Ú·‰ÈÔÙËÏÂÊÒÓÔ˘ ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ ÔÈ 33 ÌÂÙ·Ïψڇ¯ÔÈ, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Â‰Ò Î·È 27 Ë̤Ú˜ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ·ÁÈ‰Â˘Ì¤ÓÔÈ Û ‚¿ıÔ˜ 700 ̤ÙÚˆÓ ÛÙȘ ÛÙÔ¤˜ ÔÚ˘¯Â›Ô˘ ÛÙË ÃÈÏ‹. √È ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȘ ÙˆÓ ·ÁÈ‰Â˘Ì¤ÓˆÓ ¤¯Ô˘Ó ‰Èη›ˆÌ· Ó· ÌÈÏ‹ÛÔ˘Ó ÁÈ· ¤Ó· ÏÂÙfi Ì ÙÔ˘˜ ·Á·Ë̤ÓÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ ¿ÏÏË ¿ÎÚË Ù˘ ÁÚ·ÌÌ‹˜. “ΔÔ Ó· ·ÎÔ‡ˆ ÙË ÊˆÓ‹ ÙÔ˘ ‹Ù·Ó Ì›· ·Ó·ÎÔ‡ÊÈÛË ÁÈ· ÙËÓ „˘¯‹ ÌÔ˘”, ÙfiÓÈÛÂ Ë Δ˙¤ÛÈη ΔÛ›ÁÈÂ, ¤ÂÈÙ· ·fi ÙË Û˘ÓÔÌÈÏ›· Ù˘ Ì ÙÔ Û‡˙˘Áfi Ù˘ ¡Ù¿ÚÈÔ, ÂÓÒ Ë ∞ÓÙÂÓfiÚ ª¿ÚÈÔ˜, ‰‹ÏˆÛ ÌÂÙ¿ ÙËÓ Â·Ê‹ Ì ÙÔÓ ¿ÓÙÚ· Ù˘ ∫¿ÚÏÔ˜: “ΔÔÓ ‚ڋη Ôχ ‰˘Ó·Ùfi Î·È Ï‹Úˆ˜ ·ÔÊ·ÛÈṲ̂ÓÔ. ª›· ‰˘Ó·Ù‹ Î·È Î·ı·Ú‹ ʈӋ, Û˘ÁÎÈÓ‹ıËη”, ÙfiÓÈÛÂ. ™ÙÔ ÌÂٷ͇, ÔÈ ÌÂÙ·Ïψڇ¯ÔÈ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÂÁÎψ‚ÈÛÙ› Û ‚¿ıÔ˜ 700 ̤ÙÚˆÓ Â‰Ò Î·È 25 ̤Ú˜, ¤¯Ô˘Ó ˙ËÙ‹ÛÂÈ ·ÏÎÔfiÏ. ∞˘Ùfi ÁÚ¿ÊÂÈ Û‹ÌÂÚ· Ô ÈÛ·ÓÈÎfi˜ Δ‡Ô˜ ÚÔÛı¤ÙÔÓÙ·˜ fiÙÈ ÔÚÈṲ̂ÓÔÈ ·fi ÙÔ˘˜ ÌÂÙ·Ïψڇ¯Ô˘˜ ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÔ‡Ó ·ÏÎÔÔÏÈÎÔ› ‹ ÙÔÍÈÎÔÌ·Ó›˜. “√ÚÈṲ̂Ó˜ ÊÔÚ¤˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÛÎfiÈÌÔ Ó· ··ÏÏ·Á› οÔÈÔ˜ ·fiÙÔÌ· ·fi ÌÈ· ÂÍ¿ÚÙËÛË, ·ÏÏ¿ ÙÔ ÌfiÓÔ Ô˘ ÌÔÚԇ̠ӷ οÓÔ˘ÌÂ Â›Ó·È Ó· ÙÔ˘˜ ÛÙ¤ÏÓÔ˘Ì ‚Èٷ̛Ә μ”, ÂÈÛ‹Ì·ÓÂ Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ ÀÁ›·˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ÿÈÌ ª·Ó¿ÏÈÙ˜. ∂›Û˘, οÔÈÔÈ ·fi ÙÔ˘˜ ·ÁÈ‰Â˘Ì¤ÓÔ˘˜ ÌÂÙ·Ïψڇ¯Ô˘˜ ¤¯Ô˘Ó ˙ËÙ‹ÛÂÈ ÙÛÈÁ¿Ú·, ·ÏÏ¿ ÙÔ ·›ÙËÌ¿ ÙÔ˘˜ ‰ÂÓ ¤ÁÈÓ ‰ÂÎÙfi. ™‹ÌÂÚ· ·Ú¯›˙Ô˘Ó Î·È ÔÈ ÂÚÁ·Û›Â˜ ÁÈ· ÙË ‰È¿ÓÔÈÍË Û‹Ú·ÁÁ·˜, ÒÛÙ ӷ ·ÂÁÎψ‚ÈÛÙÔ‡Ó ÔÈ ÌÂÙ·Ïψڇ¯ÔÈ Ì¤Û· Û ‰È¿ÛÙËÌ· ÙÂÛÛ¿ÚˆÓ ÌËÓÒÓ. √È ›‰ÈÔÈ ı· Û˘Ì‚¿ÏÔ˘Ó ÛÙË ‰È¿ÓÔÈÍË Ù˘ Û‹Ú·ÁÁ·˜, ·ÔÌ·ÎÚ‡ÓÔÓÙ·˜ ÙÔ˘˜ ‚Ú¿¯Ô˘˜ Ô˘ ı· ¤ÊÙÔ˘Ó Î·È ı· ‰Ô˘ÏÂ‡Ô˘Ó ·Ó¿ ÔÌ¿‰Â˜ fiÏÔ ÙÔ 24ˆÚÔ.

μ·Ú‡Ù·ÙÔÈ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÌÔ› πÚ·ÓÒÓ Î·Ù¿ Ù˘ ªÚÔ‡ÓÈ Δ∂Ã∂ƒ∞¡∏, 30.

μ∞ƒÀΔ∞Δ√À™

¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÌÔ‡˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó Ù· ÈÚ·ÓÈο ̤۷ ÂÓË̤ڈÛ˘ ηٿ Ù˘ ÚÒÙ˘ ΢ڛ·˜ Ù˘ °·ÏÏ›·˜ ∫¿ÚÏ· ªÚÔ‡ÓÈ. “¶fiÚÓË” ÙËÓ ÔÓÔÌ¿˙ÂÈ ‰ËÌÔÛ›Â˘Ì· ÛÙËÓ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· ÙÔ˘ ÎÚ·ÙÈÎÔ‡ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ ÂÓË̤ڈÛ˘, ÙÔ ÔÔ›Ô ÂÌÊ·Ó›ÛÙËΠ‰‡Ô ̤Ú˜ ‡ÛÙÂÚ· ·fi ·Ó¿ÏÔÁÔ ¿ÚıÚÔ ÛÙËÓ ÂÊËÌÂÚ›‰· Kayhan. ∞ÈÙ›· ÁÈ· ÙÔÓ fiÏÂÌÔ Ô˘ ÂÍ·¤Ï˘Û·Ó Ù· ÈÚ·ÓÈο ̤۷ ÛÙË Û‡˙˘ÁÔ ÙÔ˘ °¿ÏÏÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ¡ÈÎÔÏ¿ ™·ÚÎÔ˙› Â›Ó·È Ë ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË Ô˘ ÂͤÊÚ·ÛÂ Ë ›‰È· ÛÙÔ ÚfiÛˆÔ Ù˘ πÚ·Ó‹˜ Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ ÙËÓ ÔÈÓ‹ ÙÔ˘ ı·Ó¿ÙÔ˘ ‰È¿ ÏÈıÔ‚ÔÏÈÛÌÔ‡ ÁÈ· ÌÔȯ›·. ∏ ªÚÔ‡ÓÈ Î·Ù·‰›Î·Û ÙËÓ ·fiÊ·ÛË Ô˘ ÂÏ‹ÊıË ÁÈ· ÙËÓ ™·ÎÈÓ¤¯ ªÔ¯·Ì·ÓÙ› ∞ÛÙÈ·Ó›, ÌÂÙ¿ ·fi ‰È·‰‹ÏˆÛË 300 ·ÙfiÌˆÓ ÛÙÔ ¶·Ú›ÛÈ Ù· ÔÔ›· ˙ËÙÔ‡Û·Ó Ó· ÌËÓ ÂÎÙÂÏÂÛÙ› Ë ÔÈÓ‹ Ù˘. ∏ ηٷ‰›ÎË ÙÔ˘ ı·Ó¿ÙÔ˘ ‰È¿ ÏÈıÔ‚ÔÏÈÛÌÔ‡ ‰ÂÓ ÂÎÙÂϤÛÙËΠ·fi ÙÔ πÚ¿Ó ÏfiÁˆ ÙˆÓ ·ÓÙȉڿÛÂˆÓ Ô˘ ÚÔοÏÂÛÂ Ë ˘fiıÂÛË ‰ÈÂıÓÒ˜, fï˜ Ë 43¯ÚÔÓË ÌËÙ¤Ú· ‰‡Ô ·È‰ÈÒÓ ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ Ô‰ËÁËı› ÛÙÔ ı¿Ó·ÙÔ ·ÎfiÌË Î·È Ì ··Á¯ÔÓÈÛÌfi.


OÈÎÔÓÔÌ›· 31

TPITH 31 AY°OY™T√À 2010

∂Ù¿ Ú˘ıÌ›ÛÂȘ Û ÂÈÎÔ˘ÚÈΤ˜, ·Ó·ËÚÈΤ˜ Î·È ‚·Ú¤· ÂÙÔÈÌ¿˙ÂÈ ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ∂ÚÁ·Û›·˜

ÃÚËÌ·ÙÈÛÙ‹ÚÈÔ

«ºÚ¤ÓÔ» ÛÙËÓ ··Û¯fiÏËÛË Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ˆÓ

ÕÓÔ‰Ô˜ 0,92% Û ˘ÔÙÔÓÈÎfi Îϛ̷

∞£∏¡∞, 30.

º

Ú¤ÓÔ Û fiÛÔ˘˜ Ó¤Ô˘˜ (·fi 15/7/2010) Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯Ô˘˜ ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÂÚÁ·Û›· ÂÈ‚¿ÏÏÂÈ Ô ÓÔÌfi˜ §Ô‚¤Ú‰Ô˘ (3863/10), ÂÓÒ ÔÈÓ¤˜ ı· ÂÈ‚¿ÏÏÔÓÙ·È ·fi ÙËÓ 1/1/2013 Î·È ÛÙÔ˘˜ “·ÏÈÔ‡˜” Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯Ô˘˜ Ô˘ ı· ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ó Ó· ··Û¯ÔÏÔ‡ÓÙ·È. ¶¿ÓÙˆ˜ ·fi ÙÔ Ó¤Ô ÓfiÌÔ §Ô‚¤Ú‰Ô˘ ·Ú¤¯ÂÙ·È Ë ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ›Ù ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛ·‡ÍËÛË Ù˘ ‹‰Ë ηٷ‚·ÏÏfiÌÂÓ˘ Û‡ÓÙ·Í˘ (ηٿ 14 ¢ÚÒ ÙÔ ¯ÚfiÓÔ) ›Ù ÁÈ· ÙË ıÂÌÂÏ›ˆÛË Ó¤Ô˘ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰ÔÙÈÎÔ‡ ‰ÈηÈÒÌ·ÙÔ˜ ÛÙÔ˘˜ ··Û¯ÔÏÔ‡ÌÂÓÔ˘˜ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯Ô˘˜. ™‡Ìʈӷ Ì ÂÁ·ÎÏÈÔ Ô˘ Âͤ‰ˆÛ ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ∂ÚÁ·Û›·˜ ÁÈ· ÙË Ú‡ıÌÈÛË Ù˘ ··Û¯fiÏËÛ˘ ÙˆÓ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ˆÓ: √È ÔÈÓ¤˜ Ô˘ ÔÚ›˙ÔÓÙ·È ·fi ÙÔ Ó¤Ô ÓfiÌÔ Â›Ó·È Ë Ï‹Ú˘ ·Ó·ÛÙÔÏ‹ Ù˘ ηٷ‚ÔÏ‹˜ Ù˘ Û‡ÓÙ·Í˘ ÛÂ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯Ô˘˜ ËÏÈΛ·˜ οو ÙˆÓ 55 ÂÙÒÓ (‹ 53 ÂÙÒÓ ·Ó Â›Ó·È Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ÔÈ ÛÙÚ·ÙȈÙÈÎÔ› Î·È ÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È ÂÎÙfi˜ ÙÔ˘ ¢ڇÙÂÚÔ˘ ‰ËÌfiÛÈÔ˘ ÙÔ̤·). MÂÙ¿ ÙËÓ ËÏÈΛ· ÙˆÓ 55 ÂÙÒÓ ÚԂϤÔÓÙ·È, ηٿ ÂÚ›ÙˆÛË, Ë ÂÚÈÎÔ‹ ÙÔ˘ 70% ÁÈ· ÙÔ ÔÛfi Ô˘ ˘ÂÚ‚·›ÓÂÈ Ù· 990,9 ¢ÚÒ, Ë ¯ÔÚ‹ÁËÛË ÌfiÓÔ ÙÔ˘ ÔÚÁ·ÓÈÎÔ‡ ÔÛÔ‡ (200 ¢ÚÒ - 350 ¢ÚÒ, ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙÔ T·ÌÂ›Ô Î·È Ù· ¤ÙË ·ÛÊ¿ÏÈÛ˘) ÁÈ· fiÛÔ˘˜ ÂÈÛÚ¿ÙÙÔ˘Ó Î·ÙÒÙ·ÙË Û‡ÓÙ·ÍË Î·È ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·˘ÙÔ··Û¯ÔÏÔ‡ÌÂÓÔ˘˜ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯Ô˘˜ Ë Î·Ù·‚ÔÏ‹ ÚÔÛ·˘ÍËÌ¤ÓˆÓ Î·Ù¿ 50% ÂÈÛÊÔÚÒÓ. ∂›Û˘ ÚԂϤÔÓÙ·È Î·È ÚfiÛÙÈÌ· Û fiÛÔ˘˜ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯Ô˘˜ ‰ÂÓ ‰ËÏÒÓÔ˘Ó ÙËÓ ··Û¯fiÏËÛ‹ ÙÔ˘˜ ÛÙ· Ù·Ì›·. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ ÔÈ Ú˘ıÌ›ÛÂȘ ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 63 ÙÔ˘ Ó. 2676/1999, fiˆ˜ ·˘Ùfi ·ÓÙÈηٷÛÙ¿ıËΠ̠ÙËÓ ·Ú. 1 ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 16 ÙÔ˘ Ó. 3863/2010, ÈÛ¯‡Ô˘Ó ÁÈ· ÙÔ˘˜ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯Ô˘˜ Ô˘ ı· ·Ó·Ï¿‚Ô˘Ó ÂÚÁ·Û›· ‹ ı· ·˘ÙÔ··Û¯ÔÏËıÔ‡Ó ‹ ı· ‰ÈÔÚÈÛÙÔ‡Ó Û ı¤ÛÂȘ Ù˘ ·Ú. 2 ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 2 ÙÔ˘ Ó. 3833/2010 ·fi 15-7-2010 Î·È ÂÊÂÍ‹˜. °È· ÙÔ˘˜ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯Ô˘˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ‹‰Ë ·Ó·Ï¿‚ÂÈ ÂÚÁ·Û›· ‹ ·˘ÙÔ··Û¯ÔÏÔ‡ÓÙ·È ‹ ¤¯Ô˘Ó ‰ÈÔÚÈÛÙ› Û ı¤ÛÂȘ Ù˘ ·Ú. 2 ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 2 ÙÔ˘ Ó. 3833/2010, Î·È Ì¤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· ‰ÂÓ Î·Ù·Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·Ó ·fi ÙȘ Ú˘ıÌ›ÛÂȘ ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 63 ÙÔ˘ Ó. 2676/1999, fiˆ˜ ·˘Ùfi ›Û¯˘Â ̤¯ÚÈ 14/7/2010, ÔÈ ·ÓˆÙ¤Úˆ Ú˘ıÌ›ÛÂȘ ÂÊ·ÚÌfi˙ÔÓÙ·È ·fi 1/1/2013. °È· ÙÔ˘˜ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯Ô˘˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ‹‰Ë ·Ó·Ï¿‚ÂÈ ÂÚÁ·Û›· ‹ ·˘ÙÔ··Û¯ÔÏÔ‡ÓÙ·È Î·È ÂÌ›ÙÔ˘Ó ÛÙȘ Ú˘ıÌ›ÛÂȘ ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 63 ÙÔ˘ Ó. 2676/1999, fiˆ˜ ·˘Ùfi ›Û¯˘Â ̤¯ÚÈ 14/7/2010, ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ı› Ó· ÂÊ·ÚÌfi˙ÂÙ·È ÙÔ ÚÔ˚Û¯‡ÔÓ Î·ıÂÛÙÒ˜ ̤¯ÚÈ 31/12/2012, Î·È ·fi 1/1/2013 ÂÊ·ÚÌfi˙ÂÙ·È Ë ·ÚÔ‡Û· Ú‡ıÌÈÛË, ηٷÚÁÔ‡ÌÂ-

Ó˘ οı ¿ÏÏ˘ ·ÓÙ›ıÂÙ˘ ‰È¿Ù·Í˘.

¢Â‡ÙÂÚË Ê¿ÛË ·ÏÏ·ÁÒÓ ™Â ÂÙ¿ Ú˘ıÌ›ÛÂȘ, ÁÈ· ÂÈÎÔ˘ÚÈΤ˜ Î·È ·Ó·ËÚÈΤ˜ Û˘ÓÙ¿ÍÂȘ, ‚·Ú¤· Î·È ·Óı˘ÁÈÂÈÓ¿, ηıÒ˜ Î·È ÁÈ· ÙË Ú‡ıÌÈÛË ÔÊÂÈÏÒÓ ÚÔ˜ Ù· Δ·Ì›·, ÚÔ¯ˆÚ› ̤۷ ÛÙÔ ÂfiÌÂÓÔ ‰È¿ÛÙËÌ· ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ∂ÚÁ·Û›·˜, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ‰Â‡ÙÂÚ˘ Ê¿Û˘ ÙˆÓ ·ÏÏ·ÁÒÓ ÛÙÔ ∞ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎfi. Ÿˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È Û ۯÂÙÈÎfi ‰ËÌÔÛ›Â˘Ì· Ù˘ ÂÊËÌÂÚ›‰·˜ “Δ· ¡¤·”, ÔÈ ÂÙ¿ ÂÂÚ¯fiÌÂÓ˜ Ú˘ıÌ›ÛÂȘ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ Û˘-

ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ·ÛÊ¿ÏÈÛ˘ Â›Ó·È ÔÈ ·Ú·Î¿Ùˆ: 1) ∂ÎfiÓËÛË ·Ó·ÏÔÁÈÛÙÈÎÒÓ ÌÂÏÂÙÒÓ ÁÈ· ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË ÙˆÓ ÂÈÎÔ˘ÚÈÎÒÓ Ù·Ì›ˆÓ Ì ÚÔÔÙÈ΋ ÙË Ì›ˆÛË ÙˆÓ ÂÈÎÔ˘ÚÈÎÒÓ Û˘ÓÙ¿ÍÂˆÓ Ô˘ ¯ÔÚËÁÔ‡Ó Ù· ÂÏÏÂÈÌÌ·ÙÈο ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈο Ù·Ì›·. ΔÔ ‡„Ô˜ ÙˆÓ Û˘ÓÙ¿ÍÂˆÓ ı· Â›Ó·È ·Ó¿ÏÔÁÔ Ì ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ‚ȈÛÈÌfiÙËÙ· ÙÔ˘ οı ٷÌ›Ԣ, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÂÓÓ¤· ÛÙ· ‰¤Î· ÂÈÎÔ˘ÚÈο Ù·Ì›· Ó· ÎÈÓ‰˘Ó‡ԢÓ. ∫·È ·˘Ùfi ÁÈ·Ù› fiÛ· Δ·Ì›· ‰ÂÓ Â›Ó·È ÔÈÎÔÓÔÌÈο ‚ÈÒÛÈÌ· ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÂÚÈÎfi„Ô˘Ó ÙȘ ÂÈÎÔ˘ÚÈΤ˜ Û˘ÓÙ¿ÍÂȘ, ÔÈ ÔÔ›-

˜ ı· ¤ÛÔ˘Ó ·ÎfiÌ· Î·È Î¿Ùˆ ·fi ÙÔ 20% ÙÔ˘ Û˘ÓÙ¿ÍÈÌÔ˘ ÌÈÛıÔ‡. 2) ∏ ‰Ú·ÛÙÈ΋ Ì›ˆÛË (ı· Ì›ÓÂÈ ÙÔ 10% ÂÚ›Ô˘) ÙˆÓ Â·ÁÁÂÏÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ÛÙË Ï›ÛÙ· ÙˆÓ ‚·Ú¤ˆÓ Î·È ·Óı˘ÁÈÂÈÓÒÓ Î·È ‰›ÓÔ˘Ó ‰Èη›ˆÌ· ÚfiˆÚ˘ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰fiÙËÛ˘. ™Â fiÛ· Â·ÁÁ¤ÏÌ·Ù· ÂÍ·ÈÚÂıÔ‡Ó, ¤Ú¯ÂÙ·È ·‡ÍËÛË ÙˆÓ ÔÚ›ˆÓ ËÏÈΛ·˜ ηٿ Ì›· ÂÓÙ·ÂÙ›· Î·È Ì›ˆÛË ÌÈÛıÒÓ Î·È Û˘Óٿ͈Ó. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ∂ÚÁ·Û›·˜, ‰ÂÓ ı· ıÈÁÔ‡Ó fiÛÔÈ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÎÔÓÙ¿ ÛÙË Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰fiÙËÛË ·ÏÏ¿ Î·È ÎÔÓÙ¿ ÛÙ· - ÂÏ¿¯ÈÛÙ· ÁÈ· ÙË ıÂÌÂÏ›ˆÛË - 3.600 ¤ÓÛËÌ·. 3) ¶ÚfiÛıÂÙ· ¤ÛÔ‰· ˘ÔÏÔÁ›˙Ô˘Ó Ó· ÂÈÛÚ¿ÍÔ˘Ó Ù· ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈο Ù·Ì›· Î·È ·fi ÙË Ú‡ıÌÈÛË ÙˆÓ ¯ÚÂÒÓ ‡„Ô˘˜ 15 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ (Ë ÚÔıÂÛÌ›· ÁÈ· ÙËÓ ˘Ô‚ÔÏ‹ ·ÈÙ‹ÛÂˆÓ Ï‹ÁÂÈ ÛÙȘ 15 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘). ŸÛÔÈ ÌÔ˘Ó ÛÙË Ó¤· ¢ÓÔ˚΋ Ú‡ıÌÈÛË, ı· ¤¯Ô˘Ó ¤ÎÙˆÛË Ì¤¯ÚÈ Î·È 80% ÛÙ· ÚfiÛıÂÙ· Ù¤ÏË. 4) ∏ ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ Û˘ÓÙ·ÁÔÁÚ¿ÊËÛË Ê·ÚÌ¿ÎˆÓ -Ô˘ ‹‰Ë ÂÊ·ÚÌfi˙ÂÈ ÙÔ π∫∞ ÈÏÔÙÈο Î·È ı· ·Ú¯›ÛÂÈ Ó· ÂÊ·ÚÌfi˙ÂÈ Ô √∞∂∂ ·ÓÂÏÏ·‰Èο ·fi ÙȘ 15 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘·fi ÙËÓ ÔÔ›· ÚԂϤÂÙ·È ÂÍÔÈÎÔÓfiÌËÛË ¿Óˆ ·fi 1 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ ÂÙËÛ›ˆ˜. 5) ΔÔÓ √ÎÙÒ‚ÚÈÔ ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ∂ÓÈ·›Ô ∫¤ÓÙÚÔ ∂ϤÁ¯Ô˘ ÙˆÓ ™˘ÓÙ¿ÍÂˆÓ Ì ÛÙfi¯Ô Ó· ÌÂȈıÔ‡Ó Î·Ù¿ 80-100 ÂηÙ. ¢ÚÒ ÂÙËÛ›ˆ˜ ÔÈ Û¯ÂÙÈΤ˜ ÏËڈ̤˜. √È ‰‹ÌÔÈ ı· ˘Ô¯ÚˆıÔ‡Ó Ó· ‰›ÓÔ˘Ó ·Ì¤Ûˆ˜ ÙËÓ ÏËÚÔÊfiÚËÛË Ì¤Ûˆ ∫∂¶ Î·È ÏËÍȷگ›ˆÓ. £· Á›ÓÂÈ ·ÔÁÚ·Ê‹ fiÏˆÓ ÙˆÓ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ˆÓ ̤ۈ ∫∂¶. 6) ∞ӷηıÔÚÈÛÌfi˜ ÛÙÔ 8%-9% (·fi 14,5% Û‹ÌÂÚ·) ÙˆÓ ·Ó·ËÚÈÎÒÓ Û˘Óٿ͈Ó. 7) ¡¤· ̤ÙÚ· ̤¯ÚÈ ÙÔÓ πÔ‡ÓÈÔ ÙÔ˘ 2011 Ì ÂȉÈÎfi ÓfiÌÔ, ·Ó ‰È·ÈÛÙˆı› fiÙÈ Ë Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰ÔÙÈ΋ ‰·¿ÓË Â›Ó·È ˘„ËÏfiÙÂÚË ·fi ÙÔ˘˜ ÛÙfi¯Ô˘˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÙÂı› (Û˘ÁÎÚ¿ÙËÛË Ù˘ ‰·¿Ó˘ ÛÙÔ 2,5% ÙÔ˘ ∞∂¶ ÌÂٷ͇ 2009-2060). ΔË Û¯ÂÙÈ΋ ‰·¿ÓË ı· “ÌÂÙÚ‹ÛÂÈ” ¤ˆ˜ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ 2010 (Î·È ı· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı› ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ·Ó¿ ‰ÈÂÙ›·) Ë ∂ıÓÈ΋ ∞Ó·ÏÔÁÈÛÙÈ΋ ∞Ú¯‹.

™‡Ìʈӷ Ì ÛÙÔȯ›· Ù˘ ΔÚ¿Â˙·˜ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ ÁÈ· ÙÔ ‚’ ÙÚ›ÌËÓÔ

÷ÌËÏfiÙÂÚ· 5,7% ÔÈ ÙÈ̤˜ ÙˆÓ ‰È·ÌÂÚÈÛÌ¿ÙˆÓ ∞£∏¡∞, 30.

ªÂȈ̤Ó˜ Û ÔÛÔÛÙfi 5,7% Û ۇÁÎÚÈÛË Ì ÙÔ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô ÂÚÛÈÓfi ÙÚ›ÌËÓÔ ‹Ù·Ó ÙÔ ‚’ ÙÚ›ÌËÓÔ ÙÔ˘ 2010 ÔÈ ÙÈ̤˜ ÙˆÓ ‰È·ÌÂÚÈÛÌ¿ÙˆÓ, Û‡Ìʈӷ Ì ÛÙÔȯ›· Ù˘ ΔÚ¿Â˙·˜ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ Ô˘ ·Ó·ÎÔÈÓÒıËÎ·Ó ÙË ¢Â˘Ù¤Ú·. °È· ÙÔ ÚÒÙÔ ÙÚ›ÌËÓÔ ÙÔ˘ 2010, Ì ‚¿ÛË Ù· ·Ó·ıˆÚË̤ӷ ÛÙÔȯ›·, ÔÈ ÙÈ̤˜ ÙˆÓ ‰È·ÌÂÚÈÛÌ¿ÙˆÓ ÌÂÈÒıËÎ·Ó Ì ÂÙ‹ÛÈÔ Ú˘ıÌfi 1,8%, ÂÓÒ ÁÈ· ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙÔ˘ 2009 Ë Ì¤ÛË Ì›ˆÛË ‹Ù·Ó 3,7% ¤Ó·ÓÙÈ ·‡ÍËÛ˘ ηٿ 1,7% ÙÔ 2008. ªÂ ‚¿ÛË ÙËÓ ·Ï·ÈfiÙËÙ· ÙˆÓ ‰È·ÌÂÚÈÛÌ¿ÙˆÓ, Ù· ÛÙÔȯ›· ‰Â›¯ÓÔ˘Ó ˆ˜ ÌfiÓÔ ÁÈ· ÙÔ ‚’ ÙÚ›ÌËÓÔ Ë Ì›ˆÛË ÙÈÌÒÓ ÁÈ· Ù· Ó¤· ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· -ËÏÈΛ·˜ οو ÙˆÓ ¤ÓÙ ÂÙÒÓ- ‹Ù·Ó 6,3% (¤Ó·ÓÙÈ ÌÈÎÚ‹˜ ·‡ÍËÛ˘ ηٿ 1,2% ÙÔ ·’ ÙÚ›ÌËÓÔ) Î·È 5,3% ÁÈ· Ù· ·ÏÈ¿ ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· (·’ ÙÚ›ÌËÓÔ 2010: -3,6%). °È· ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙÔ˘ ÚÒÙÔ˘ ÂÍ·Ì‹ÓÔ˘ fï˜, Ë Ì›ˆÛË ÙˆÓ ÙÈÌÒÓ ‹Ù·Ó ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÁÈ· Ù· ·ÏÈ¿ ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· (-4,4%) ·fi fi,ÙÈ ÁÈ· Ù· Ó¤· (-2,6%). ∞˘Ùfi ÈÛ¯‡ÂÈ Î·È ÁÈ· ÔÏfiÎÏËÚÔ ÙÔ 2009, ηıÒ˜ Ô Ì¤ÛÔ˜ ÂÙ‹ÛÈÔ˜ Ú˘ıÌfi˜ Ì›ˆÛ˘ ÙˆÓ ÙÈÌÒÓ ÁÈ· ÙȘ ‰‡Ô ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˜ ηÙËÁÔڛ˜ ‰È·ÌÂÚÈÛÌ¿ÙˆÓ ‹Ù·Ó 4,8% Î·È 2,0% ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·. ∏ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË Ì›ˆÛË ÙˆÓ ÙÈÌÒÓ ÁÈ· Ù· ·Ï·È¿ ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· ¤Ó·ÓÙÈ ÙˆÓ Ó¤ˆÓ Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ·ÓÙ·Ó·ÎÏ¿ ÙË Û¯ÂÙÈο ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË “·ÓÙ›ÛÙ·ÛË” ÙˆÓ ÙÈÌÒÓ ÙˆÓ ÓÂfi‰ÌËÙˆÓ ‰È·ÌÂÚÈÛÌ¿ÙˆÓ, Ù· ÔÔ›· ηٿ ηÓfiÓ· ‰È·Ù›ıÂÓÙ·È ÚÔ˜ ÒÏËÛË ·fi ÙÔ˘˜ ηٷÛ΢·ÛÙ¤˜. Δ· ÛÙÔȯ›· ηٿ ÂÚÈÔ¯‹ ‰Â›¯ÓÔ˘Ó Ù¿ÛË ÌÈÎÚfiÙÂÚ˘ Ì›ˆÛ˘ ÁÈ· Ù· ÌÂÁ¿Ï· ·ÛÙÈ-

ο ΤÓÙÚ·: ΔÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ÙÚ›ÌËÓÔ Ë ÂÙ‹ÛÈ· Ì›ˆÛË ¤ÊÙ·Ó ÙÔ 3,0% ÁÈ· ÙËÓ ∞ı‹Ó·, ÙÔ 6,3% ÁÈ· ÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË, ÙÔ 5,4% ÁÈ· ÙȘ ¿ÏϘ ÌÂÁ¿Ï˜ fiÏÂȘ Î·È ÙÔ 10,9% ÛÙȘ ÏÔÈ¤˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜. °È· ÙÔ ·’ ÙÚ›ÌËÓÔ ÙÔ˘ 2010 ÔÈ ·ÓÙ›ÛÙÔȯÔÈ ·Ó·ıˆÚË̤ÓÔÈ ÂÙ‹ÛÈÔÈ Ú˘ıÌÔ› Ì›ˆÛ˘ ÙˆÓ ÙÈÌÒÓ ÛÙȘ ›‰È˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ ‹Ù·Ó 1,2%, 2,4%, 2,1% Î·È 2,3%, ÂÓÒ ÁÈ· ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙÔ˘ 2009 (ÔÚÈÛÙÈο ÛÙÔȯ›·) ‹Ù·Ó 4,6%, 6,0%, 2,7% Î·È 1,9%, ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·. ∞˘Ù¿ Ù· ÛÙÔȯ›· ˘Ô‰ËÏÒÓÔ˘Ó fiÙÈ Ë ÙÒÛË ÙÔ ‚’ ÙÚ›ÌËÓÔ

ÙÔ˘ 2010 ‹Ù·Ó ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÁÈ· ‰Â˘ÙÂÚ‡ԢÛ˜ ‹ ÂÍÔ¯ÈΤ˜ ηÙÔÈ˘. √È Û˘Ó·ÏÏ·Á¤˜ Â› ÔÈÎÈÛÙÈÎÒÓ ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËÎ·Ó Ì ÙË ‰È·ÌÂÛÔÏ¿‚ËÛË ÙÔ˘ ÙÚ·Â˙ÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ¤Êı·Û·Ó ÙȘ 17,6 ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ÙÔ ‚’ ÙÚ›ÌËÓÔ ÙÔ˘ 2010 ¤Ó·ÓÙÈ 23,8 ¯ÈÏÈ¿‰ˆÓ ÙÔ ÚÒÙÔ ÙÚ›ÌËÓÔ. ™Â Û‡ÁÎÚÈÛË Ì ÙÔ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô ÙÚ›ÌËÓÔ ÙÔ˘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ˘ ¤ÙÔ˘˜, ÔÈ Û˘Ó·ÏÏ·Á¤˜ ‹Ù·Ó ÂÏ·ÊÚ¿ ÌÂȈ̤Ó˜ (-1,0%) ÙÔ ‚’ ÙÚ›ÌËÓÔ ÙÔ˘ 2010, ¤Ó·ÓÙÈ ÛËÌ·ÓÙÈ΋˜ ·‡ÍËÛ˘ ηٿ 49,5% ÙÔ ·’ ÙÚ›ÌËÓÔ ÙÔ˘ 2010.

øÛÙfiÛÔ, ÙÔ ·’ ÂÍ¿ÌËÓÔ ÙÔ˘ 2010 Ô ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ Û˘Ó·ÏÏ·ÁÒÓ ‹Ù·Ó ·˘ÍË̤ÓÔ˜ ηٿ 22,8% Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô ÂÍ¿ÌËÓÔ ÙÔ˘ 2009. ™Â ÔÏfiÎÏËÚÔ ÙÔ 2009 Ô ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ Û˘Ó·ÏÏ·ÁÒÓ ·˘ÙÒÓ ¤Êı·Û ÙȘ 74,6 ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ (ÔÚÈÛÙÈο ÛÙÔȯ›·), ‰ËÏ·‰‹ ÌÂÈÒıËΠηٿ 35,7% ¤Ó·ÓÙÈ ÙÔ˘ 2008 (116,0 ¯ÈÏÈ¿‰Â˜). √ fiÁÎÔ˜ ÙˆÓ Û˘Ó·ÏÏ·ÁÒÓ (Ì ‚¿ÛË ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ ÙÂÙÚ·ÁˆÓÈÎÒÓ Ì¤ÙÚˆÓ) ‹Ù·Ó ÌÂȈ̤ÓÔ˜ ηٿ 3,2% ÙÔ ‚’ ÙÚ›ÌËÓÔ ÙÔ˘ 2010 Û ۇÁÎÚÈÛË Ì ÙÔ ‚’ ÙÚ›ÌËÓÔ ÙÔ˘ 2009 (·’ ÙÚ›ÌËÓÔ 2010: +41,4%, ·Ó·ıˆÚË̤ӷ ÛÙÔȯ›·). √ fiÁÎÔ˜ ÙˆÓ Û˘Ó·ÏÏ·ÁÒÓ ‹Ù·Ó ·˘ÍË̤ÓÔ˜ ηٿ 18,0% ÁÈ· ÙÔ ·’ ÂÍ¿ÌËÓÔ ÙÔ˘ 2010 Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô ÂÍ¿ÌËÓÔ ÙÔ˘ 2009, ÂÓÒ ÁÈ· ÔÏfiÎÏËÚÔ ÙÔ 2009 ÌÂÈÒıËΠ̠̤ÛÔ ÂÙ‹ÛÈÔ Ú˘ıÌfi 38,9% (2008: -23,5%). Δ¤ÏÔ˜, Ë ·Í›· ÙˆÓ Û˘Ó·ÏÏ·ÁÒÓ ÔÈÎÈÛÙÈÎÒÓ ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËÎ·Ó Ì ÙË ‰È·ÌÂÛÔÏ¿‚ËÛË ÙˆÓ ÈÛÙˆÙÈÎÒÓ È‰Ú˘Ì¿ÙˆÓ ÌÂÈÒıËΠÙÔ ‚’ ÙÚ›ÌËÓÔ ÙÔ˘ 2010 Ì ÂÙ‹ÛÈÔ Ú˘ıÌfi 13,1% (·’ ÙÚ›ÌËÓÔ 2010: +35,6%, ·Ó·ıˆÚË̤ӷ ÛÙÔȯ›·). ∏ ·Í›· ·˘Ù‹ ÛËÌ›ˆÛ ·‡ÍËÛË Î·Ù¿ 9,7% ÙÔ ·’ ÂÍ¿ÌËÓÔ ÙÔ˘ 2010 Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô ÂÍ¿ÌËÓÔ ÙÔ˘ 2009, ¤Ó·ÓÙÈ Ì¤Û˘ ÂÙ‹ÛÈ·˜ Ì›ˆÛ˘ ηٿ 40,0% ÙÔ 2009. ΔÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Ô fiÁÎÔ˜ Î·È Ë ·Í›· ÙˆÓ Û˘Ó·ÏÏ·ÁÒÓ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô Ù˘ ÎÚ›Û˘ ÌÂÈÒıËÎ·Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·fi fi,ÙÈ Ô ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ Û˘Ó·ÏÏ·ÁÒÓ ·ÓÙ·Ó·ÎÏ¿ ÙË ÛÙÚÔÊ‹ ÙÔ˘ ·ÁÔÚ·ÛÙÈÎÔ‡ ÂӉȷʤÚÔÓÙÔ˜ ÙˆÓ ÓÔÈÎÔ΢ÚÈÒÓ ÚÔ˜ ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ˘ ÂÌ‚·‰Ô‡ Î·È ÌÈÎÚfiÙÂÚ˘ ·Í›·˜.

∞£∏¡∞, 30.

∏ ˘ÔÙÔÓÈ΋ Û˘Ó·ÏÏ·ÎÙÈ΋ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛ ÙËÓ ÂÈÎfiÓ· Ù˘ ¯ÚËÌ·ÙÈÛÙËÚȷ΋˜ ·ÁÔÚ¿˜ ÛÙËÓ ÚÒÙË Û˘Ó‰ڛ·ÛË Ù˘ ‚‰ÔÌ¿‰·˜ Ì ÙȘ ÙÈ̤˜ Ó· ÌÂÙÔ¯ÒÓ Ó· ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È ·ÓÔ‰Èο ÁÈ· ÙÚ›ÙË Û˘Ó¯‹ Û˘Ó‰ڛ·ÛË. O °ÂÓÈÎfi˜ ¢Â›ÎÙ˘ ΔÈÌÒÓ ¤ÎÏÂÈÛ ÛÙȘ 1.561,20 ÌÔÓ¿‰Â˜ ÛËÌÂÈÒÓÔÓÙ·˜ ¿ÓÔ‰Ô 14,19 ÌÔÓ¿‰ˆÓ, ‹ Û ÔÛÔÛÙfi 0,92%. ∂Ó‰ÔÛ˘Ó‰Úȷο η٤ÁÚ·„ ·ÓÒÙÂÚË ÙÈÌ‹ ÛÙȘ 1.581,51 ÌÔÓ¿‰Â˜ fiÙ·Ó ÛËÌ›ˆÓÂ Î¤Ú‰Ë ¤ˆ˜ Î·È 2,23%, Î¤Ú‰Ë ÙÔ ÔÔ›ˆÓ ÌÂÈÒıËÎ·Ó ÚÔ˜ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙˆÓ Û˘Ó·ÏÏ·ÁÒÓ, ÏfiÁˆ ΢ڛˆ˜ ÙˆÓ Ú¢ÛÙÔÔÈ‹ÛÂˆÓ Ô˘ ÂΉËÏÒıËÎ·Ó ÛÙȘ ÙÚ·Â˙ÈΤ˜ ÌÂÙÔ¯¤˜, Ô ‰Â›ÎÙ˘ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ¤ÎÏÂÈÛ Ì ÌÈÎÚ‹ ÙÒÛË. √ ‰Â›ÎÙ˘ FTSE/ASE 20 ¤ÎÏÂÈÛ ÛÙȘ 759,36 ÌÔÓ¿‰Â˜, Ì ¿ÓÔ‰Ô Û ÔÛÔÛÙfi 0,64%, ÂÓÒ Ô ‰Â›ÎÙ˘ FTSE/ASE 40 ¤ÎÏÂÈÛ ÛÙȘ 1.805,05 ÌÔÓ¿‰Â˜, Ì ÌÈÎÚ‹ ¿ÓÔ‰Ô Û ÔÛÔÛÙfi 0,16%. √ ‰Â›ÎÙ˘ FTSE/ASE SMALLCAP 80 ¤ÎÏÂÈÛ ÛÙȘ 312,70 ÌÔÓ¿‰Â˜, Ì ¿ÓÔ‰Ô Û ÔÛÔÛÙfi 0,83%, ÂÓÒ Ô ‰Â›ÎÙ˘ FTSE 140 ¤ÎÏÂÈÛ ÛÙȘ 1.726,78 ÌÔÓ¿‰Â˜, Ì ¿ÓÔ‰Ô Û ÔÛÔÛÙfi 0,59%. √ ‰Â›ÎÙ˘ Ftse/Athex International ¤ÎÏÂÈÛ ÛÙȘ 2.019,10 ÌÔÓ¿‰Â˜, Ì ¿ÓÔ‰Ô 0,58%. ∞fi ÙȘ ÌÂÙÔ¯¤˜ ÙÔ˘ ‰Â›ÎÙË Ù˘ ˘„ËÏ‹˜ ÎÂÊ·Ï·ÈÔÔ›ËÛ˘, ÙË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ¿ÓÔ‰Ô Î·Ù¤ÁÚ·„·Ó ÔÈ ÌÂÙÔ¯¤˜ Ù˘ Coca Cola +3,93%, ÙÔ˘ √¶∞¶ +3,54% Î·È Ù˘ Motor Oil +1,28%. ∞ÓÙÈı¤Ùˆ˜, ÙȘ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˜ ·ÒÏÂȘ 2,41% Î·È 1,73% ·ÓÙÈÛÙÔ›¯ˆ˜ ÛËÌ›ˆÛ·Ó ÔÈ ÌÂÙÔ¯¤˜ Ù˘ ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ Î·È Ù˘ Alpha Bank. √È ÂÈ̤ÚÔ˘˜ ‰Â›ÎÙ˜ ¤ÎÏÂÈÛ·Ó ˆ˜ ÂÍ‹˜: ∞ÛÊ¿ÏÂȘ: 1.802,43 +1,48%, μÈÔÌ˯·ÓÈο ¶ÚÔ˚fiÓÙ· Î·È ÀËÚÂۛ˜: 3.199,33 +2,10%, ∂ÌfiÚÈÔ: .967,00 -0,37%, ∫·Ù·Û΢¤˜ Î·È ÀÏÈο: 2.339,11 +0,17%, ª¤Û· ∂ÓË̤ڈÛ˘: 1.594,28 +0,83%, ¶ÂÙڤϷÈÔ Î·È ∞¤ÚÈÔ: 2.303,03 +0,41%, ¶ÚÔÛˆÈο Î·È √ÈÎȷο ¶ÚÔ˚fiÓÙ·: 2.972,92 +0,23%, ¶ÚÒÙ˜ ‡Ï˜: 2.218,41 +0,21%, Δ·Í›‰È· Î·È ·Ó·„˘¯‹: 2.111,07 +2,93%, Δ¯ÓÔÏÔÁ›·: 795,85 +1,99%, ΔËÏÂÈÎÔÈӈӛ˜: 1.505,66 +0,92%, ΔÚ¿Â˙˜: 1.659,86 -0,26%, ΔÚfiÊÈÌ· Î·È ¶ÔÙ¿: 6.638,73 +3,81%, ÀÁ›·: 2.381,33 -0,18%, ÀËÚÂۛ˜ ∫ÔÈÓ‹˜ øʤÏÂÈ·˜: 3.250,00 0,24%, ÃËÌÈο: 6.569,29 +2,80%, ÃÚËÌ·ÙÔÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ ÀËÚÂۛ˜: 2.228,49 +0,64%. 100 ÌÂÙÔ¯¤˜ ÎÈÓ‹ıËÎ·Ó ·ÓÔ‰Èο, 59 ÙˆÙÈο Î·È 43 ·Ú¤ÌÂÈÓ·Ó ÛÙ·ıÂÚ¤˜. ΔË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ¿ÓÔ‰Ô ÛËÌ›ˆÛ·Ó ÔÈ ÌÂÙÔ¯¤˜: Q&R +20,00%, Imperio +19,51%, ∞∂°∂∫(ÎÔ) +17,07% Î·È Œ‰Ú·ÛË +14,29%. ΔË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÙÒÛË Î·Ù¤ÁÚ·„·Ó ÔÈ ÌÂÙÔ¯¤˜: ∫ψӷ٤Í(ÎÔ) -16,67%, •˘ÏÂÌÔÚ›· (Ô) -9,38%, ∫ƒ∂∫∞ 8,24% Î·È Yalco -7,69%. ∏ ·Í›· ÙˆÓ Û˘Ó·ÏÏ·ÁÒÓ ·Ó‹Ïı ÛÙ· 45,153 ÂηÙ. ¢ÚÒ. ΔÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ fiÁÎÔ Û˘Ó·ÏÏ·ÁÒÓ ·ÚÔ˘Û›·Û·Ó ÔÈ ÌÂÙÔ¯¤˜ ÙˆÓ ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ: Motor Oil Ì 956.756 ÙÂÌ¿¯È·, Alpha Bank Ì 888.377, MIG Ì 882.624 Î·È ∂ıÓÈ΋ Ì 772.694 ÙÂÌ¿¯È·. ΔËÓ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ·Í›· Û˘Ó·ÏÏ·ÁÒÓ ÛËÌ›ˆÛ·Ó ÔÈ ÌÂÙÔ¯¤˜ ÙˆÓ ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ: ∂ıÓÈ΋ Ì 7,954 ÂηÙ. ¢ÚÒ, Motor Oil Ì 7,646, Alpha Bank Ì 4,684 Î·È Coca Cola Ì 3,219 ÂηÙ. ¢ÚÒ. ∏ Û˘ÓÔÏÈ΋ ÎÂÊ·Ï·ÈÔÔ›ËÛË Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜ ‰È·ÌÔÚÊÒıËΠÛÙ· 60,512 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ.


32 À¶∂£∞: ¢ÂÎÙ‹ Ë ·Ú·›ÙËÛË ˘ÔÓ·˘¿Ú¯Ô˘ ∞£∏¡∞, 30.

ΔËÓ ·Ú·›ÙËÛË ÙÔ˘ ˘¤‚·ÏÂ Ô ÀÔÓ·‡·Ú¯Ô˜ ∞ÓÙÒÓ˘ ¶··˚ˆ¿ÓÓÔ˘ ÂÈηÏÔ‡ÌÂÓÔ˜ ÛÙËÓ ÂÈÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡˜ ÏfiÁÔ˘˜. ∏ ·Ú·›ÙËÛË ÙÔ˘ ¤ÁÈÓ ·Ô‰ÂÎÙ‹. ¶ËÁ¤˜ ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ ∂ıÓÈ΋˜ ÕÌ˘Ó·˜ Û¯ÔÏ›·Û·Ó Û¯ÂÙÈο “Ô˘‰Â›˜ ·Ó·ÓÙÈηٿÛÙ·ÙÔ˜” √ ∞ÓÙÒÓ˘ ¶··˚ˆ¿ÓÓÔ˘ ·fi ÙËÓ 8Ë ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ 2008 ¤ˆ˜ ÙËÓ 6Ë ∞ÚÈÏ›Ô˘ 2009 ‹Ù·Ó Ô ÚÒÙÔ˜ Δ·ÎÙÈÎfi˜ ¢ÈÔÈÎËÙ‹˜ Ù˘ ÚÒÙ˘ Ó·˘ÙÈ΋˜ Âȯ›ÚËÛ˘ Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ŒÓˆÛ˘, Ì ÙËÓ ÔÓÔÌ·Û›· “ATALANTA”, ÛÙÔ ∫¤Ú·˜ Ù˘ ∞ÊÚÈ΋˜ ηٿ Ù˘ ÂÈÚ·Ù›·˜. ∞Ú¯¤˜ πÔ˘Ó›Ô˘ 2010 ÙÔÔıÂÙ‹ıËΠÛÙÔ °∂∂£∞ ˆ˜ ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ ∫Ï¿‰Ô˘ ¶fiÚˆÓ. °È· ÙËÓ Î¿Ï˘„Ë Ù˘ ı¤Û˘ ÙÔ˘ Î. ¶··˚ˆ¿ÓÓÔ˘ ı· ·ÔÊ·Û›ÛÂÈ ÙÔ ∞ÓÒÙ·ÙÔ ¡·˘ÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ.

™‡ÛÙ·ÛË ÂÙ·ÈÚ›·˜ ·fi ÙË ªfiÙÔÚ ŸÈÏ Î·È ª˘ÙÈÏËÓ·›Ô ∞£∏¡∞, 30.

√È ÂÙ·Èڛ˜ “ª˘ÙÈÏËÓ·›Ô˜ ∞∂” Î·È “ªfiÙÔÚ ŸÈÏ ∞∂” ÁÓˆÛÙÔÔ›ËÛ·Ó Ì ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ ÃÚËÌ·ÙÈÛÙ‹ÚÈÔ ∞ıËÓÒÓ ÙËÓ ·fi ÎÔÈÓÔ‡ Û‡ÛÙ·ÛË Î·È ¤Ó·ÚÍË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ “ª Î·È ª ∞¡ø¡Àª∏ ∂Δ∞πƒ∂π∞ ºÀ™π∫√À ∞∂ƒπ√À” Ì ÙÔ ‰È·ÎÚÈÙÈÎfi Ù›ÙÏÔ “M & M GAS Co S.A.”. √È ‰‡Ô ÂÙ·›ÚÔÈ Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó Ì ÔÛÔÛÙfi 50% ¤Î·ÛÙÔ˜ ÛÙÔ È‰Ú˘ÙÈÎfi ÌÂÙÔ¯ÈÎfi ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ ‡„Ô˘˜ ‰‡Ô ÂηÙÔÌÌ˘Ú›ˆÓ (2.000.000) ∂˘ÚÒ Ù˘ ÓÂÔÛ˘ÛÙ·ı›۷˜ ÂÙ·ÈÚ›·˜ Ë ÔÔ›· ¤¯ÂÈ ˆ˜ ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ ÙËÓ ÚÔÌ‹ıÂÈ· Î·È ÂÌÔÚ›· Ê˘ÛÈÎÔ‡ ·ÂÚ›Ô˘ (˘ÁÚÔÔÈË̤ÓÔ˘ ‹ ÌË).

°ÂÚÌ·Ó›·

™¿ÏÔ˜ ·fi ‚È‚Ï›Ô Ì ڷÙÛÈÛÙÈο Û¯fiÏÈ· μ∂ƒ√§π¡√, 30.

™¿ÏÔ ÚÔηÏ› ÛÙË °ÂÚÌ·Ó›· ÙÔ ‚È‚Ï›Ô ÙÔ˘ ÛÙÂϤ¯Ô˘˜ Ù˘ ∫ÂÓÙÚÈ΋˜ ΔÚ¿Â˙·˜ -Î·È Ì¤ÏÔ˘˜ ÙˆÓ ™ÔÛȷωËÌÔÎÚ·ÙÒÓΔ›ÏÔ ™·Ú·˙›Ó. Àfi ÙÔÓ Ù›ÙÏÔ “∏ °ÂÚÌ·Ó›· ηٷÚÁ› ÙÔÓ Â·˘Ùfi Ù˘” ΢ÎÏÔÊÔÚ› ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· ÛÙ· ‚È‚ÏÈÔˆÏ›·, Ì ۈÚ›· Ú·ÙÛÈÛÙÈÎÒÓ Û¯ÔÏ›ˆÓ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ∂‚Ú·›Ô˘˜ Î·È ÙÔ˘˜ ÌÔ˘ÛÔ˘ÏÌ¿ÓÔ˘˜ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜. “§ÈÁfiÙÂÚÔ ÌÔÚʈ̤ÓÔÈ ·fi ÙÔ˘˜ ˘fiÏÔÈÔ˘˜ Î·È ÏÈÁfiÙÂÚÔ Úfiı˘ÌÔÈ Ó· ÂÓÙ·¯ıÔ‡Ó ÎÔÈÓˆÓÈο, ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ‚¿ÚÔ˜ ÁÈ· ÙÔ ÎÔÈÓˆÓÈÎfi ÎÚ¿ÙÔ˜... ∂¿Ó Û˘Ó¯ÈÛÙÔ‡Ó ÔÈ ÁÂÓÓ‹ÛÂȘ Ì ÙÔ˘˜ ÛËÌÂÚÈÓÔ‡˜ Ú˘ıÌÔ‡˜, ÔÈ ÌÔ˘ÛÔ˘ÏÌ¿ÓÔÈ ı· ÂÈÎÚ·Ù‹ÛÔ˘Ó ·ÚÈıÌËÙÈο ÙˆÓ °ÂÚÌ·ÓÒÓ, Û 80 ¯ÚfiÓÈ·” ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ·fiÛ·ÛÌ· ·fi ÙÔ ‚È‚Ï›Ô. √ ™·Ú·˙›Ó, ¤¯ÂÈ ÚÔηϤÛÂÈ Î·È ÛÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ Ì ٷ ˘‚ÚÈÛÙÈο ÙÔ˘ Û¯fiÏÈ· ÁÈ· ÙÔ˘˜ ΔÔ‡ÚÎÔ˘˜ Î·È ÙÔ˘ ÕÚ·‚˜, Ô˘ ˙Ô˘Ó ÛÙË °ÂÚÌ·Ó›·, ·ÚÓÂ›Ù·È fiÙÈ ˘Ô‰·˘Ï›˙ÂÈ ÙÔÓ Ú·ÙÛÈÛÌfi. ∏ ËÁÂÛ›· ÙˆÓ ™ÔÛȷωËÌÔÎÚ·ÙÒÓ ¤¯ÂÈ ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋ ÁÓÒÌË Î·È ‹‰Ë ÙÔÓ Î·Ï› Ó· ·Ú·ÈÙËı› ·fi ÙÔ ÎfiÌÌ· Î·È ÙËÓ “Bundesbank” .

ΔƒπΔ∏ 31 ∞À°√À™Δ√À 2010

¶ÚÒÙÔ ‚‹Ì· Ô Â͈‰ÈηÛÙÈÎfi˜ Û˘Ì‚È‚·ÛÌfi˜

∞fi ÙËÓ 1Ë ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ ÔÈ ·ÈÙ‹ÛÂȘ ÛÙȘ ÙÚ¿Â˙˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ˘ÂÚ¯Úˆ̤ÓÔ˘˜ ∞£∏¡∞, 30.

∞fi ÙËÓ 1Ë ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ fiÛÔÈ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Â͢ËÚÂÙ‹ÛÔ˘Ó Ù· ¯Ú¤Ë ÙÔ˘˜ ÚÔ˜ ÙȘ ÙÚ¿Â˙˜ ı· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ˘Ô‚¿ÏÔ˘Ó ·ÈÙ‹ÛÂȘ ÛÙȘ ÙÚ¿Â˙˜ ÁÈ· Â͈‰ÈηÛÙÈÎfi Û˘Ì‚È‚·ÛÌfi, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ÓfiÌÔ Ô˘ „ËÊ›ÛÙËΠÚfiÛÊ·Ù· ÁÈ· Ù· ˘ÂÚ¯Úˆ̤ӷ ÓÔÈÎÔ΢ÚÈ¿. ∞fi ÙȘ ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ 2011 ı· ÂÓÂÚÁÔÔÈËı› Ë ‰ÈηÛÙÈ΋ ‰È·‰Èηۛ·, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ÔÔ›·˜ Ù· ∂ÈÚËÓÔ‰ÈΛ· ı· ÎÚ›ÓÔ˘Ó ·Ó Ô ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔ˜ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ‹ fi¯È Û ·‰˘Ó·Ì›· ÏËڈ̋˜ Î·È ı· ÚÔ¯ˆÚÔ‡Ó Û ڇıÌÈÛË ¯ÚÂÒÓ. ∂ÊfiÛÔÓ, ‰ËÏ·‰‹, ‰ÂÓ ÂÈÙ¢¯ı› Û˘Ì‚È‚·ÛÌfi˜, ÙfiÙ ÙÔÓ ÏfiÁÔ ı· ¤¯Ô˘Ó Ù· ∂ÈÚËÓÔ‰ÈΛ·. ∂ÎÙÈÌ¿Ù·È fiÙÈ Û˘ÓÔÏÈο ÂÚ› ÙȘ 150.000 ‰·ÓÂÈÔÏ‹Ù˜ ı· ıÂÏ‹ÛÔ˘Ó Ó· ÂÓÙ·¯ıÔ‡Ó ÛÙÔ

ÓfiÌÔ. ÀÂÓı˘Ì›˙ÂÙ·È fiÙÈ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ¤ÓÙ·Í˘ ÛÙÔ ÓfiÌÔ ¤¯Ô˘Ó fiÏÔÈ ÔÈ È‰ÈÒÙ˜ Î·È ÔÈ ÂχıÂÚÔÈ Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜, ÏËÓ ÙˆÓ ÂÌfiÚˆÓ. ø˜ Ù· Ù¤ÏË π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ ÙÔ˘ 2011, ··ÁÔÚ‡ÔÓÙ·È ÔÈ ÏÂÈÛÙËÚÈ·ÛÌÔ› ÚÒÙ˘ ηÙÔÈΛ·˜ ÁÈ· ¯Ú¤Ë ÚÔ˜ ÙÚ¿Â˙˜ ‹ ÚÔ˜ ¿ÏÏ· Ê˘ÛÈο ÚfiÛˆ·, ÂÊfiÛÔÓ Ë ·Í›· Ù˘ ÚÒÙ˘ ηÙÔÈΛ·˜ ‰ÂÓ ˘ÂÚ‚·›ÓÂÈ ÙÔ ·ÊÔÚÔÏfiÁËÙÔ fiÚÈÔ ÚÔÛ·˘ÍË̤ÓÔ Î·Ù¿ 50%. °È· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, ÙÔ ·ÊÔÚÔÏfiÁËÙÔ ÁÈ· ¿Á·ÌÔ ÊÔÚÔÏÔÁÔ‡ÌÂÓÔ Â›Ó·È 200.000 ¢ÚÒ, ÔfiÙÂ Ë ·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈ΋ ·Í›· Ù˘ ηÙÔÈΛ·˜ ÁÈ· Ó· ÌË ‚ÁÂÈ Û ÏÂÈÛÙËÚÈ·ÛÌfi ‰ÂÓ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÍÂÂÚÓ¿ ÙȘ 300.000 ¢ÚÒ. ◊‰Ë, Ì ¿ÏÏË ‰È¿Ù·ÍË ÓfiÌÔ˘ ›¯·Ó ··ÁÔÚ¢ı› ˆ˜ ÙȘ 31 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ ÔÈ ÏÂÈÛÙËÚÈ·ÛÌÔ› ÚÒÙ˘ ηÙÔÈΛ·˜ ÁÈ· ¯Ú¤Ë ¤ˆ˜

200.000 ¢ÚÒ ÚÔ˜ ÙÚ¿Â˙˜ ÂÓÒ Ì ÙË Ó¤· Ú‡ıÌÈÛË Ë ··ÁfiÚ¢ÛË ÂÂÎÙ›ÓÂÙ·È Î·È Û ¯Ú¤Ë ÌÂٷ͇ ȉȈÙÒÓ. ΔÔ ∫¤ÓÙÚÔ ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜ ∫·Ù·Ó·ÏˆÙ‹ ÚÔÂȉÔÔÈ› ÙÔ˘˜ ‰·ÓÂÈÔÏ‹Ù˜ Ó· ÚÔÛ¤¯Ô˘Ó ÙÔ˘˜ “ÂÈÙ‹‰ÂÈÔ˘˜” Ô˘ ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È ˆ˜ “ÌÂÛÔÏ·‚ËÙ¤˜” ÁÈ· ÙË Ú‡ıÌÈÛË ¯ÚÂÒÓ. √ ÚfiÏÔ˜ ÙÔ˘ ÌÂÛÔÏ·‚ËÙ‹ ÁÈ· ÙË ‰È·‰Èηۛ· ÙÔ˘ Â͈‰ÈηÛÙÈÎÔ‡ Û˘Ì‚È‚·ÛÌÔ‡ ¤¯ÂÈ ·Ó·ÙÂı› ÛÙÔÓ ™˘Ó‹ÁÔÚÔ ÙÔ˘ ∫·Ù·Ó·ÏˆÙ‹, ÙȘ ∂ÈÙÚÔ¤˜ ºÈÏÈÎÔ‡ ¢È·Î·ÓÔÓÈÛÌÔ‡, ÛÙȘ ηٿ ÙfiÔ˘˜ ÓÔÌ·Ú¯›Â˜, ÛÙȘ ∂ÓÒÛÂȘ ∫·Ù·Ó·ÏˆÙÒÓ Ô˘ Â›Ó·È ÂÁÁÂÁÚ·Ì̤Ó˜, ÛÙÔ ªËÙÚÒÔ ∂ÓÒÛÂˆÓ ∫·Ù·Ó·ÏˆÙÒÓ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ √ÈÎÔÓÔÌ›·˜ Î·È ÛÙÔÓ ªÂÛÔÏ·‚ËÙ‹ ΔÚ·Â˙ÈÎÒÓ - ∂ÂÓ‰˘ÙÈÎÒÓ ÀËÚÂÛÈÒÓ.

∞°∂Δ ∏Ú·ÎÏ‹˜: ¶ÙÒÛË 21,4% ÛÙȘ ˆÏ‹ÛÂȘ ÛÙÔ ·’ ÂÍ¿ÌËÓÔ ∞£∏¡∞, 30.

ªÂȈ̤Ó˜ ηٿ 21,4% ÂÌÊ·Ó›ÛÙËÎ·Ó ÔÈ ˆÏ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ ÔÌ›ÏÔ˘ ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ ∞°∂Δ ∏Ú·ÎÏ‹˜ ηٿ ÙÔ ·’ ÂÍ¿ÌËÓÔ ÙÔ˘ 2010 Û ۇÁÎÚÈÛË Ì ÙÔ ÚÒÙÔ ÂÍ¿ÌËÓÔ ÙÔ˘ 2009, ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ë ÂÙ·ÈÚ›·. ÀÔ¯ÒÚËÛË 10% ÛÙ· ¤ÛÔ‰·, ÔÈ ˙ËÌȤ˜ ÌÂÙ¿ ·fi ÊfiÚÔ˘˜ ¤ÊÙ·Û·Ó ÛÙ· 2,46 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ¢ÚÒ. √ fiÌÈÏÔ˜ ·ÚÔ˘Û›·Û ˙Ë̛˜ ÌÂÙ¿ ·fi ÊfiÚÔ˘˜ 2,46 ÂηÙ. ¢ÚÒ. ΔËÓ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë ÂÚ›Ô‰Ô ÙÔ˘ 2009, ›¯Â ηı·Ú¿ Î¤Ú‰Ë ÌÂÙ¿ ·fi ÊfiÚÔ˘˜ 11,25 ÂηÙ. ¢ÚÒ. Δ· Î¤Ú‰Ë ÌÂÙ¿ ·fi ÊfiÚÔ˘˜ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ ‰È·ÌÔÚÊÒıËÎ·Ó ÛÙ· 5,70 ÂηÙ. ¢ÚÒ Û ۇÁÎÚÈÛË Ì 22,94 ÂηÙ. ¢ÚÒ, ÙËÓ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ-

∂§§∏¡π∫∏ ¢∏ª√∫ƒ∞Δπ∞ ¶ƒøΔ√¢π∫∂π√ μ√§√À ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Με την από 30-8-2010 έκθεση επίδοσης του δικαστικού επιμελητή του Πρωτοδικείου Βόλου Αντωνίου Βενιέρη, κατόπιν παραγγελίας μου ως Γραμματέως στο Πρωτοδικείο Βόλου, επιδόθηκε στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Βόλου για την καθής η αίτηση ΙΒΑΝΚΑ ΤΟΝΤΟΡΟΒΑ, κατοίκου Ευξεινούπολης Αλμυρού, Νομού Μαγνησίας και ήδη αγνώστου διαμονής, ακριβές αντίγραφο της από 287-2010 και με αριθμό 527/29-7-2010 αίτησης του Αντεισαγγελέως Πρωτοδικών Βόλου, Κωνσταντίνου Κούντρια, που απευθύνεται στο Μονομελές Πρωτοδικείο Βόλου (Διαδικασία Εκούσιας Δικαιοδοσίας) κατά της ΙΒΑΝΚΑ ΤΟΝΤΟΡΟΒΑ, πρώην κατοίκου Ευξεινούπολης Αλμυρού Ν. Μαγνησίας και ήδη αγνώστου διαμονής, με την οποία ζητείται να αφαιρεθεί η άσκηση της γονικής μέριμνας του αβάπτιστου άρρενος ανήλικου τέκνου Τοντόροβ από τη μητέρα του Ιβάνκα Τοντόροβα και να ανατεθεί εξ ολοκλήρου στο Αναρρωτήριο Πεντέλης, που εδρεύει τέρμα Ιπποκράτους Παλαιά Πεντέλη, με την κάτω από αυτή πράξη του Προεδρεύοντος Πρωτοδίκη Αργυρίου Εκκλησίαρχου, με την οποία ορίστηκε χρόνος συζήτησης της παραπάνω αίτησης η 14η Δεκεμβρίου 2010, ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00 με αρ. πιν. 30 στην αίθουσα πολιτικών Συνεδριάσεων Πρωτοδικείου Βόλου για να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες καλούμενη να παραστεί όταν και όπου με την ανωτέρω πράξη ορίζεται. Η Γραμματέας του Πρωτοδικείου Βόλου Α. Παπαδήμου Προϊσταμένη Α’ Πολιτικού Τμήματος

¯Ë ÂÚ›Ô‰Ô ÙÔ˘ 2009. Δ· ηı·Ú¿ Î¤Ú‰Ë ÌÂÙ¿ ·fi ÊfiÚÔ˘˜ ÙÔ˘ ÚÒÙÔ˘ ÂÍ·Ì‹ÓÔ˘ ÙÔ˘ 2010 ÙfiÛÔ ÁÈ· ÙÔÓ fiÌÈÏÔ, fiÛÔ Î·È ÙËÓ ÂÙ·ÈÚ›· ÂËÚ¿ÛÙËÎ·Ó ÛËÌ·ÓÙÈο ·fi ÙËÓ ÂÈ‚ÔÏ‹ ¤ÎÙ·ÎÙ˘ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ÂÈÛÊÔÚ¿˜, ÙÔ ª¿ÈÔ 2010, ‡„Ô˘˜ 6 ÂηÙ. ¢ÚÒ, ÁÈ· ÙÔÓ fiÌÈÏÔ, Î·È 5,85 ÂηÙ. ¢ÚÒ, ÁÈ· ÙËÓ ÂÙ·ÈÚ›·. ∞ÎfiÌË, ÔÈ ˆÏ‹ÛÂȘ ÛÙÔ ÚÒÙÔ ÂÍ¿ÌËÓÔ ÙÔ˘ 2010, ÂËÚ¿ÛÙËÎ·Ó ·fi ÙËÓ Î¿Ì„Ë Ù˘ ˙‹ÙËÛ˘ ÛÙËÓ È‰ÈˆÙÈ΋ ÔÈÎÔ‰ÔÌÈ΋ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· Î·È ÙÔ ‰˘ÛÌÂÓ¤˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ. ∂›Û˘, Ë ÌÂȈ̤ÓË ÂÍ·ÁˆÁÈ΋ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· Û ·Ú·‰ÔÛȷΤ˜ ·ÁÔÚ¤˜ ÙÔ˘ Â͈ÙÂÚÈÎÔ‡ Û˘Ó¤‚·ÏÂ

ÛÙËÓ ÙÒÛË ÙÔ˘ ·ÎÏÔ˘ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ, ÙÔ ÚÒÙÔ ÂÍ¿ÌËÓÔ ÙÔ˘ 2010. Δ¤ÏÔ˜, Ù· Î¤Ú‰Ë ÚÔ ÊfiÚˆÓ, ÙfiÎˆÓ Î·È ·ÔÛ‚¤ÛÂˆÓ (EBITDA) ÙÔ˘ ÔÌ›ÏÔ˘ ‰È·ÌÔÚÊÒıËÎ·Ó ÛÙ· 37,95 ÂηÙ. ¢ÚÒ, ÌÂȈ̤ӷ ηٿ 10%, ÂÓÒ Ù· Î¤Ú‰Ë ÚÔ ÊfiÚˆÓ, ÙfiÎˆÓ Î·È ·ÔÛ‚¤ÛˆÓ, Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ ·Ó‹Ïı·Ó ÛÙ· 40,35 ÂηÙ. ¢ÚÒ, ÌÂȈ̤ӷ ηٿ 7,9%. ∏ ÂÙ·ÈÚ›· ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ·ÎfiÌË fiÙÈ Û˘Ó¤¯ÈÛ ÙȘ Û˘ÓÙÔÓÈṲ̂Ó˜ ÚÔÛ¿ıÂȘ Î·È ¤Ï·‚ ̤ÙÚ· ÁÈ· ÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô Î·È ÂÚÈÔÚÈÛÌfi ÙÔ˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎÔ‡ ÎfiÛÙÔ˘˜ Î·È ÙË ‚ÂÏÙÈÛÙÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ·Ú·ÁˆÁÈÎÒÓ Î·È ÂÊԉȷÛÙÈÎÒÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÒÓ.

ª¡∏ª√™À¡√ Με τη συμπλήρωση 40 ημερών από το θάνατο του αγαπημένου μας συζύγου, πατέρα, αδελφού και παππού

¡∂√¶Δ√§∂ª√À Δ∑øƒΔ∑∏

τελέσαμε προχθές Κυριακή 29 Αυγούστου μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του αγαπημένου μας στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας Δήμου Ιωλκού. Η σύζυγος: Άννα Τα παιδιά του Τα εγγόνια του Τα αδέλφια του

∂§§∏¡π∫∏ ¢∏ª√∫ƒ∞Δπ∞ ¶∂ƒπº∂ƒ∂π∞ £∂™™∞§π∞™ ¡√ª√™ ª∞°¡∏™π∞™ ¢∏ª√™ ¡∂∞™ πø¡π∞™ ¢/¡™∏ ¶√§∂√¢√ªπ∞™

Ταχ. Δ/νση: Τέρμα Λεωφ. Ειρήνης Τ.Κ.: 38446 Τηλέφωνο: 2421091120 FAX: 2421082870

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ανακοινώνεται ότι το Δημοτικό Συμβούλιο Νέας Ιωνίας, στη συνεδρίασή του της 11-8-2010, με την υπ’ αριθμ. 152/2010 απόφασή του, το πλήρες κείμενο της οποίας βρίσκεται αναρτημένο στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου, αποφάσισε ομόφωνα την εφαρμογή των πιο κάτω ρυθμίσεων για την τοποθέτηση κεραιών κινητής τηλεφωνίας εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου ως εξής: * Απαγορεύεται η εγκατάσταση σταθμών βάσης κινητής τηλεφωνίας εντός του πολεοδομικού ιστού της πόλης της Νέας Ιωνίας. “Η εγκατάσταση σταθμού κινητής τηλεφωνίας όταν εγκαθίσταται εκτός των ορίων του πολεοδομικού συγκροτήματος να απέχει τουλάχιστον 300 μέτρα από τα όρια αυτού ή 500 μέτρα όταν στα όρια βρίσκονται κτίρια, τα οποία φιλοξενούν ευπαθείς στην ακτινοβολία ομάδες πληθυσμού (σχολεία, νοσοκομεία, παιδικοί σταθμοί, πανεπιστήμια κ.λπ.)” . * Όλες οι εγκρίσεις για εγκατάσταση κεραιών κινητής τηλεφωνίας από την Πολεοδομική Υπηρεσία του Δήμου Νέας Ιωνίας να χορηγούνται μόνο μετά από προηγούμενη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Η απόφαση αυτή θα εκδίδεται μετά από πλήρως αιτιολογημένη εισήγηση της Επιτροπής Πολεοδομικών Θεμάτων, η οποία θα διερευνά κυρίως αν στην περιοχή, όπου πρόκειται να εγκατασταθεί η κεραία, υπάρχουν χώροι συνάθροισης κοινού (σχολεία κ.λπ.). “Προϋπόθεση της έγκρισης εγκατάστασης δομικών κατασκευών θα αποτελεί η υποβολή μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων και η έγκριση περιβαλλοντικών όρων από τις αρμόδιες υπηρεσίες” . “Προϋπόθεση της χορήγησης άδειας εγκατάστασης θα αποτελεί η νομιμότητα του κτιρίου επί των οποίων τοποθετούνται σε αντίθετη περίπτωση θα ανακαλούνται οι χορηγηθείσες άδειες” . “Τήρηση ελάχιστης απόστασης 300 μέτρων μεταξύ περισσότερων κεραιών εκπομπής ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας που είναι εγκατεστημένες στην ίδια περιοχή εκτός του πολεοδομικού ιστού και εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Νέας Ιωνίας, ώστε να αποφευχθεί η αθροιστική συσσώρευση ακτινοβολίας” . Η σύνδεση εγκαταστάσεων που έχουν οποιαδήποτε σχέση με τη λειτουργία κεραιών κινητής τηλεφωνίας με τα δίκτυα των κοινωφελών οργανισμών θα γίνεται μόνο ύστερα από βεβαίωση της Πολεοδομικής Υπηρεσίας του Δήμου Νέας Ιωνίας, ότι αυτές κατασκευάστηκαν σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη. Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΖΑΚΗΣ

KH¢EIE™ Την πολυαγαπημένη μας μητέρα, γιαγιά, αδελφή και θεία

∂πƒ∏¡∏ ¡π∫. °ƒ∞ªª∂¡√¶√À§√À

Ετών 72 κηδεύουμε σήμερα Τρίτη 31 Αυγούστου και ώρα 10.30 π.μ. από το σπίτι μας στα Καλά Νερά, στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου. Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους να συνοδεύσουν την εκφορά της. Καλά Νερά 31 Αυγούστου 2010 Τα παιδιά: Ιωάννης - Ελένη Γραμμενοπούλου, Ελένη Γραμμενοπούλου Τα εγγόνια: Ειρήνη - Μαρία, Βάια Τα αδέλφια Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στο κέντρο Νιρβάνα.

Την προσφιλή μας μητέρα, γιαγιά και θεία

¶∂¡£√™ - ∂ÀÃ∞ƒπ™Δ∏ƒπ√ Τον αγαπημένο μας σύζυγο, πατέρα, αδελφό, παππού και θείο

¶∞¡Δ∞∑∏ ¶∞Δ∞Δ√À∫√

Ετών 80 που πέθανε, κηδεύσαμε χθες Δευτέρα 30 Αυγούστου και ώρα 5.30 μ.μ. από το σπίτι μας που είναι στο Ξουρίχτι, στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου Ξουριχτίου. Όλους όσοι μας συμπαραστάθηκαν στο βαρύ μας πένθος για το θάνατο του πολυαγαπημένου μας θερμά ευχαριστούμε. Ξουρίχτι 31 Αυγούστου 2010 Η σύζυγος: Ελένη Τα παιδιά: Απόστολος - Δέσποινα Πατατούκου, Μαρία - Γεώργιος Αργυρίου, Δημήτριος - Κωνσταντίνα Πατατούκου Τα εγγόνια: Σπύρος, Νικόλαος, Πανταζής, Σπυριδούλα, Αβάπτιστο Τα αδέλφια: Ελένη Κων. Δαγκλή, Γεώργιος - Αντωνία Πατατούκου, Χαράλαμπος - Ερασμία Πατατούκου, Νικόλαος - Πηνελόπη Πανιοπούλου, Απόστολος - Μαλάμω Αναγιάννη, Δημήτριος - Ελένη Αναγιάννη, Αικατερίνη Ιωάν. Στουκογιάννη, Κωνσταντίνος - Μαρίκα Μπλούχου, Σταύρος - Κούλα Χρυσικού Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς

ª∞ƒπ∞ μ∞°¢√ÀΔ∏

Ετών 80 που πέθανε, κηδεύουμε σήμερα Τρίτη 31 Αυγούστου και ώρα 11.30 π.μ. από το σπίτι μας στην οδό Ψυχάρη αριθ. 40 στον Ι.Ν. Αγ. Λαζάρου Νέου Κοιμητηρίου. Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους να συνοδέψουν την εκφορά της. Τα παιδιά: Λεωνίδας και Χριστίνα, Αριστείδης και Άννα Τα εγγόνια: Φανή, Γεώργιος, Ευάγγελος, Μαρία, Γεώργιος Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στην αίθουσα του νέου Κοιμητηρίου.

Το λατρευτό μας πατέρα, αδελφό, παππού και θείο

£∂√¢øƒ√ ¡π∫. ¶∞ƒ∞™Ã∞∫∏

Ετών 95 που πέθανε, κηδεύουμε σήμερα Τρίτη 31 Αυγούστου και ώρα 10 π.μ. από το σπίτι μας στην οδό Ηλία Μηνιάτη 3, στον Ιερό Ναό Αναλήψεως. Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους να συνοδεύσουν την εκφορά του. Τα παιδιά: Φιλίτσα - Ανέστης Καπουσιζέλης, Αναστασία Παρασχάκη, Νικόλαος - Ελένη Παρασχάκη, Μαρία χήρα Στ. Παπαζαφείρη, Αντώνιος Παρασχάκης, Δημήτριος - Νικολέττα Παρασχάκη Τα εγγόνια Τα δισέγγονα Τα αδέλφια: Μάρθα χήρα Δημ. Χρήστου, Φιλίτσα χήρα Μιχ. Δεσίπρη Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στην αίθουσα του Κοιμητηρίου.


ªÈÎÚ¤˜ ∞ÁÁÂϛ˜ 33

ΔƒπΔ∏ 31 ∞À°√À™Δ√À 2010

ENOIKIAZONTAI ∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π γκαρσονιέρα 21 τ.μ. στην οδό Τσακάλωφ και Καλλέργη 22, αυτόνομη (νερό+ΔΕΗ), λιγοστά κοινόχρηστα, προνομιακή τιμή. Πληροφορίες στα τηλέφωνα: 6976-266509, 6973-756726. (147) ∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π επιπλωμένη ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ 30 τ.μ. ρετιρέ στην Πολυμέρη 127, περιοχή Νοσοκομείου σε τριώροφη οικοδομή, με μεγάλη βεράντα, ξεχωριστή κουζίνα, αυτόνομη κεντρική θέρμανση, air condition. Πληρ. τηλ. 2421057014 και 6944205801. (320) ∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π διαμπερές τεσσάρι Επτά Πλατανίων 3, 1ος όροφος, 125 τ.μ., 3 υπνοδωμάτια, 2 μπάνια, αέριο, τζάκι, μεγάλες βεράντες με τέντες. Πληρ. τηλ. 6932 268626. (408) ∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π διαμέρισμα τριάρι 90 τ.μ., 1ος όροφος, πρόσοψη παραλία, δίπλα στο Πανεπιστήμιο, μεγάλο μπαλκόνι, απέραντη θέα στη θάλασσα. Πληρ. τηλ. 6974403464, 6937580965. (452)

∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π γκαρσονιέρα Μαυροκορδάτου-Λ. Βύρωνος, 2ος όροφος. Πληρ. τηλ. 6977 086356. (516)

TÒÚ· Î·È ÛÙÔ Internet: www.e-thessalia.gr

∞£∏¡∞ - ΠΑΓΚΡΑΤΙ ενοικιάζεται τριάρι διαμπερές τρίτου ορόφου. Πληρ. τηλ. 6934617044. (297) ∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π προνομιούχα γκαρσονιέρα κεντρικότατη στον πεζόδρομο της οδού Αντωνοπούλου με αυτόνομη θέρμανση. Πληρ. τηλ. 2421023367, 6977468751, 6944623816. (299) ∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π διαμέρισμα 48 τ.μ. επιπλωμένο, με αυτόνομη θέρμανση φυσικού αερίου και θέα στο Πήλιο. Οδός Θρακών 33, (όπισθεν ΙΚΑ). Τιμή ενοικίου 370 Ε. Πληρ. τηλ. 0031626869612, email:etrizoni@gmail.com. (346) ∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π διαμέρισμα 41 τ.μ., παραλία Αλυκών, καλοριφέρ, θέσεις πάρκιν αυτοκινήτου. Πληρ. τηλ. 242188153 κιν. 6977 601953. (515)

∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π δυομισάρι 1ου ορόφου, σε τριώροφη γωνιακή οικοδομή, διαμπερές, φυσικό αέριο και κλιματισμός χωρίς κοινόχρηστα. Καποδιστρίου και Δημ. Γεωργιάδου. Πληρ. τηλ. 6946 656718 και 6937 384790. (502)

∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π ™Δ∏ £∂™™∞§√¡π∫∏ για φοιτητές

∂¡√π∫π∞∑√¡Δ∞π 3 διαμερίσματα

(30 τ.μ., 54 τ.μ., 50 τ.μ.). Πληρ. τηλ. 24210-25302, κιν. 6944 227637. (694)

∂¡√π∫π∞∑√¡Δ∞π καινούρια γκαρσονιέρα και δυάρι. Πληρ. τηλ. 6944442529 και 6972036251. (385)

∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π διαμέρισμα ρετιρέ 60 τ.μ. 2 υπνοδωμάτια, σαλονοτραπεζαρία, με μεγάλες βεράντες σε καλή τιμή, Αγ. Φωτεινής 39 Ν. Ιωνία. Πληρ. τηλ. 6979852529, 2421069013. (399)

∂¡√π∫π∞∑√¡Δ∞π: α) Διαμέρισμα ρετιρέ τριάρι, β) γκαρσονιέρα επιπλωμένη και τα δύο κεντρικά επί της οδού Ερμού γωνία Κουταρέλια. Πληροφορίες Ερμού 109, τηλ. 2421020134, κιν. 6976792897. (395)

∂¡√π∫π∞∑√¡Δ∞π δυάρια και γκαρσονιέρες στο κέντρο του Βόλου και κοντά στα Πανεπιστήμια. Εξαιρετικές τιμές. ΕΥΡΩΚΤΗΜΑ ΕΛΛΑΣ ΑΚΙΝΗΤΑ Ξενοφώντος 1 Τηλ. 6977-615627 6947-518019 (051)

οροφοδιαμέρισμα τριών δωματίων 1ου ορόφου, σε διώροφη οικοδομή, γωνιακό, ανεξάρτητο, a/c, φυσικό αέριο, αποθήκη, με ηλ. συσκευές ή όχι, ιδανικό και για φοιτητές. Οδός Ευφραιμίδου - Νικομηδείας Ν. Ιωνία. Πληρ. τηλ. 6978182741. (548)

∂¡√π∫π∞∑√¡Δ∞π φοιτητικές γκαρσονιέρες δυάρια, αυτόνομη θέρμανση, κοντά στο Πολυτεχνείο (Πολιτιστικό κέντρο Τσαλαπάτα, Παγασών 9Α), Παιδαγωγικό (Σπυρίδη - Γαζή, Κερασίας 3). Πληρ. τηλ. 24210-22511, 6973555470. (319)

∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π οροφοδιαμέρισμα τριών δωματίων 1ου ορόφου σε διώροφη οικοδομή στα Παλαιά Βόλου με αυτόνομη θέρμανση φυσικού αερίου και κλιματισμό χωρίς κοινόχρηστα μαζί με τις ηλεκτρικές συσκευές, ιδανικό για φοιτητές. Πλήρως ανακαινισμένο (450Ε). Πληρ. τηλ. 6977664146, 6977669717. (398)

∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π το κατάστημα που είναι στην οδό Ιάσονος 35 με Χατζηαργύρη γωνία. Είναι τυροπιτάδικο με τον αναγκαίο εξοπλισμό για να λειτουργήσει. Μπορεί όμως να ενοικιασθεί και για άλλη επαγγελματική χρήση. Πληρ. τηλ. 24210 26109. (386)

∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π ∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π διαμέρισμα 65 τ.μ. στον 3ο όροφο με αποθήκη και προαιρετικό κλειστό πάρκιν, με αυτόνομη θέρμανση και a/c στην οδό Χείρωνος 10. Πληρ. τηλ. 6973-322190. (225)

τριάρι 80 τ.μ. σε μικρή οικοδομή, πλήρως ανακαινισμένο, με αυτόνομη θέρμανση, φυσικό αέριο, χωρίς κοινόχρηστα, πολύ καλή τιμή, κατάλληλο για φοιτητές - Ιόλης 7, Βόλος. Πληρ. τηλ. 24210-53933, 6944543215. (448)

∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π

°∫∞ƒ™√¡π∂ƒ∂™

οροφοδιαμέρισμα 110 τ.μ. 1ος όροφος, Δεληγιώργη 34, με αυτόνομη θέρμανση αερίου, 2 υ/δ, 2 W.C., αποθήκη, μεγάλη κουζίνα, σαλόνι, πολλές ντουλάπες και τέντες. Ιδανικό και για 2 φοιτητές. Πληρ. τηλ. 6946 150238 και 6945 570814. (531)

ενοικιάζονται στην ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ επί της οδού Αγ. Δημητρίου, στο ύψος του Υπουργείου Μακεδονίας Θράκης, 3 στάσεις από το Πανεπιστήμιο σε νεοανεγειρόμενη οικοδομή πολυτελούς κατασκευής. Πληρ. κ. Ράρρας Ντίνος τηλ. 6977-825299. (301)

∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π

¶ø§∂πΔ∞π

∞§À∫∂™ ª∂∑√¡∂Δ∞

γκαρσονιέρα 30 τ.μ. σε καινούργια οικοδομή προσόψεως με αυτόνομη θέρμανση αερίου, βαμμένη, 1ος όροφος, Ευριπίδου 61. Πληρ. τηλ. 6979546313, 2421022737. (447)

σε καινούρια οικοδομή, τριάρι διαμπερές 80,5 τ.μ. με αποθήκη στο υπόγειο και θέση στάθμευσης, 1ος όροφος, Μαγνήτων με Κοραή γωνία. Πληρ. τηλ. 6936-856653. (314)

Πωλείται στις Αλυκές, 30 μ. από το κύμα, κοντά στην πλαζ, ετοιμοπαράδοτη μεζονέτα 121 τ.μ.+ 67 τ.μ. ημιυπόγειο, 3 υπνοδωμάτια, 2 wc, ξενώνας, τζάκι, αξιοποιήσιμη ταράτσα με πέργκολα και BBQ, πολυτελείας. Πληρ. τηλ. 6974-334218. (911)

∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π

¶ø§∂πΔ∞π

γκαρσονιέρα καινούρια, πολυτελούς κατασκευής στο κέντρο της Θεσσαλονίκη, επί της οδού Αγίου Δημητρίου. Υπεύθυνος κος Ισίδωρος, τηλ. 2310-220156, κιν. 6977225181. (396)

καινούργια, ανεξάρτητη μεζονέτα στην Αγριά Βόλου 126 τμ., με πάρκιν και κήπο. Πληρ. τηλ. 6948 078270. (816)

ONLINE SOLUTIONS A.E. REAL ESTATE ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ 8, μfiÏÔ˜ ΔËÏ. ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜: 2421025000 - 6973-566965

οικόπεδο στην Απόλλωνος (Ν. Δημητριάδα) εντός σχεδίου, άρτιο - οικοδομήσιμο, γωνιακό, με πλήρη πρόσβαση, σε αναπτυσσόμενη περιοχή. Τιμή συζητήσιμη. Πληρ. τηλ. 6907390290. (303)

∂¡√π∫π∞∑√¡Δ∞π - Γκαρσονιέρες από 28 τ.μ. έως 32 τ.μ. τιμή από 180 Ε έως 235 Ε. - Δυάρια από 35 τ.μ. έως 60 τ.μ., τιμή από 320 Ε έως 400 Ε. - Τριάρια από 80 τ.μ. έως 107 τ.μ., τιμή από 450 Ε έως 500 Ε. - Τεσσάρια απ’117 τ.μ. έως 140 τ.μ., τιμή από 430 Ε έως 650 Ε. (805)

-----------------------------------°-¢ Δ∑∞ªΔ∑∏™ ∫Δ∏ª∞Δ√ª∂™πΔ∏™ ™¶Àƒπ¢∏ 3 Δ∏§. 24210-25365 ∫π¡. 6974-021304 www.tzamtzis.com

¶ø§∂πΔ∞π

Δ∂áπ∫∏ ∂Δ∞πƒ∂π∞ ª. Ã∞Δ∑∏∫Àƒπ∞∫√™ ¶√§πΔπ∫√™ ª∏Ã∞¡π∫√™ π∞™√¡√™ 77 μ√§√™ Δ∏§. 24210-37466 ∫π¡. 6974334218

¶ø§√À¡Δ∞π ∞§À∫∂™: Παραθαλάσσιες μεζονέτες και διαμερίσματα στην Αγ. Ειρήνη πολυτελούς κατασκευής, με ημυπόγειο, parking, τζάκι, θέα κ.λπ. (818)

∂¡√π∫π∞∑√¡Δ∞π

¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ ª∂°∞§∞ 1. 4¿ÚÈ 113 Ù.Ì., ηٷÛÎ. ë96, ƒÔ˙Ô‡-°·ÏÏ›·˜, 5Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ·˘Ù. Ê/·, parking, 550∂. 2.√ÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· 135 Ù.Ì., ¡ÈÎÔÙÛ¿Ú·-∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜, 3 À/¢, 2 W.C., 450 ∂. 3. ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 142 Ù.Ì., ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· (ΤÓÙÚÔ) 1Ô˘ Î·È 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ηÏÔÚÈʤÚ, 500∂. ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ 1. ªÈÎÚfi 2¿ÚÈ Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, 40 Ù.Ì., fiÚÔÊÔ˜ 1Ô˜, ÚfiÛԄ˘ ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ˘-ƒ. ºÂÚ·›Ô˘, 270∂. 2. 3¿ÚÈ fiÚÔÊÔ˜ 1Ô˜, ·˘ÙÔÓÔÌ›·, 75 Ù.Ì., ¿ÚÎÔ ∞Á. ∫ˆÓ/ÓÔ˘, ¡ÈÎÔÙÛ¿Ú· 2, ·ÓÙ› 350∂. 3. 3¿ÚÈ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿-°·Ì‚¤Ù·, 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ‰È·ÌÂÚ¤˜, 85 Ù.Ì., ·ÓÙ› 350∂. 4. 2ÌÈÛ¿ÚÈ ∫Ô˘Ù·Ú¤ÏÈ·-∂ÚÌÔ‡, 65 Ù.Ì., fiÚÔÊÔ˜ 1Ô˜, ·˘ÙÔÓ., 350∂. 5. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· (√Ï˘ÌÈ¿‰Ô˜) 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 3¿ÚÈ, 85 Ù.Ì., ÁˆÓ›·, º.∞. ·˘.Ù., parking (pilotis) 370∂. 6. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· (¤Ó·ÓÙÈ ∫ÔÏ˘Ì‚ËÙËÚ›Ô˘) 3¿ÚÈ, 75 Ù.Ì., ·ÓÒÁÂÈÔ ‰ÈÏÔηÙÔÈΛ·˜, ÂÈψ̤ÓÔ ÎÔÌϤ, parking 400∂. 7. ∑¿¯Ô˘-μ‡ÚˆÓÔ˜, 3¿ÚÈ, 80 Ù.Ì., fiÚÔÊÔ˜ 2Ô˜, º/∞ ·˘Ù., parking, 400∂. 8. ∫¤ÓÙÚÔ (¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿˜) ÈÛfiÁÂÈÔ 78 Ù.Ì., Ê/·, ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ, 280 ∂. 9. 3¿ÚÈ ·ÓÒÁÂÈÔ ‰ÈÏÔηÙÔÈΛ·˜ 100Ù.Ì., ¿ÓˆıÂÓ ∞Á. ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘, º.∞., 300∂. ∂∫Δ√™ μ√§√À 1. ∞ÁÚÈ¿ ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· 2¿ÚÈ·, ÏËÛ›ÔÓ ı·Ï¿ÛÛ˘, 300∂. 2. μ›Ï· ÏËÛ›ÔÓ ¢ÈÂıÓ‹ (ª¿Ú·ıÔ˜) 3 À/¢, ηÏÔÚÈʤÚ, Ù˙¿ÎÈ, ÌÂÁ¿ÏË ·˘Ï‹, 400 ∂. 3. ∫ÚÈı·ÚÈ¿ ‚›Ï· ‰ÈÒÚÔÊË, ÂÈψ̤ÓË, Ê¿ÙÛ· ı¿Ï·ÛÛ·, 80 Ù.Ì., ÔÈÎfiÂ‰Ô 500 Ù.Ì., ηÏÔÚÈʤÚ, Ù˙¿ÎÈ, ∞/C Ì 40 Ù.Ì. ˘fiÁÂÈÔ, 900 ∂. ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ - °ƒ∞º∂π∞ 1. Όπισθεν Λαρίσης (Νοταρά) επαγ. χώρος, 310 τ.μ., 7μ. ύψος και 310 τ.μ. αυλή, μόνο 550Ε. 2. ∞ıËÓÒÓ (ÏËÛ›ÔÓ ALEX PACK) ηٿÛÙËÌ· 80 Ù.Ì., ·Î¿Ï˘ÙÔ˜ 250 Ù.Ì., ·ÓÙ› 480 ∂. 3. ∫·Ù¿ÛÙËÌ· 100 Ù.Ì., ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ, ∞ı. ¢È¿ÎÔ˘-∂ÚÌÔ‡, 550 ∂. 4. ∫·Ù¿ÛÙËÌ· 35 Ù.Ì., °·ÏÏ›·˜ (Ï. ∂Ï¢ıÂÚ›·˜) ·Ù¿ÚÈ, 550 ∂. 5. ∫·Ù¿ÛÙËÌ· 35 Ù.Ì., ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ ∞Ó·Ï‹„ˆ˜, ¤Ó·ÓÙÈ ¡ÔÌ·Ú¯›·˜, ÌfiÓÔ 250 ∂. 6. ∞Á. ¡ÈÎfiÏ·Ô˜, Ê¿ÙÛ· ÁÈ· È·ÙÚÂ›Ô 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 60 Ù.Ì. 450 ∂. 7. ¢ÈÌËÓ›Ô˘ (§·Ú›Û˘) ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, 300 Ù.Ì., 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, 800 ∂. “Δ∑∞ªΔ∑∏™” ∏ ∂°°À∏™∏ ∫∞π ™Δπ™ ∂¡√π∫π∞™∂π™ (364)

¶ø§OYNTAI ¶ø§∂πΔ∞π επιχείρηση στην οδό Ιάσονος, πλήρως εξοπλισμένη (30 Η/Υ, θρανία, γραφεία) κατάλληλη για εργαστήριο Ελευθέρων Σπουδών, φροντιστήριο ξένων γλωσσών, φροντιστήριο Μ.Ε., Κέντρο Μελέτης κ.ά. Πληροφορίες: 6974 792545, Α. Παπαϊωάννου. (512)

¶ø§∂πΔ∞π διαμπερές τριάρι 75,4 3ου ορόφου, σε άριστη κατάσταση στην οδό Ρ. Φεραίου 2 και Χείρωνος, με αποθήκη στο υπόγειο. Τιμή 104.000 Ε. Πληρ. τηλ. 6936-856654. (313)

PROTO KAT∞™∫∂À∞™Δπ∫∏ ∂Δ∂ Πωλούνται διαμερίσματα 2ου, 3ου, 4ου ορόφου, με parking και αποθήκη, και μεζονέτες σε καταπληκτική τοποθεσία. Πλεονεκτούμε γιατί είναι: - Πολυτελής κατασκευή - Με θέα - Μπροστά σε πάρκο - Χωρίς το θόρυβο της πόλης - Κεντρικά (περιοχή Κύπρου) - Ιδιαίτερα οικονομικά Πληροφορίες στα τηλέφωνα: 24210-71085, 6947262852. (801) Δ∂áπ∫∏ ∂Δ∞πƒ∂π∞ SAVVANAKIS C.A.

¡π∫√§∞√™ ™∞μμ∞¡∞∫∏™ ¶ÔÏ. ªË¯·ÓÈÎfi˜ Δ∏§: 24210-34437, 6932-523629

¶ø§√À¡Δ∞π ∂¶π§∂°ª∂¡∞ ∞∫π¡∏Δ∞ ª∂ ¢π∞Ã√¡π∫∏ ∞•π∞ 1) Μοναδική ΜΕΖΟΝΕΤΑ Δ’-Ε’ ορ. 155 τ.μ., με απεριόριστη θέα, υπερσύγχρονης κατασκευής 80 τ.μ. μπαλκόνια, πλήρης αυτονομία θέρμανσης, διπλή θέση στάθμευσης πιλοτής, αποθήκη στο υπόγειο 13,20 τ.μ., Ιατρού Τζάνου 12 πλησίον Νοσοκομείου. 2) ΜΕΖΟΝΕΤΑ Β’ ορ. 130 τ.μ. με άριστη διαρρύθμιση και θέα, με πλήρη αυτονομία θέρμανσης, θέση στάθμευσης και μεγάλη αποθήκη υπογείου, Ιατρού Τζάνου 12. 3) ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΜΕΖΟΝΕΤΕΣ-ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΕΣ 160 τ.μ. και 210 τ.μ. με κήπο, πολυτελούς κατασκευής, στη Ν. Δημητριάδα, Πλειάδων & Εστίας. 4) Πωλείται ή ενοικιάζεται για κατοικία ή επαγγελματική στέγη, διαμπερές ισόγειο διαμέρισμα 67 τ.μ. με 2 υ/δ, μπάνιο, Σ/Κ, με αποθήκη υπογείου, θέση στάθμευσης πιλοτής, εγκατάσταση συναγερμού, air-condition, γυψοσανίδες, σποτ, αυτόνομη θέρμανση φ/α, τέρμα Κωνσταντά κοντά στο ποτάμι του Αναύρου. 5) Ενοικιάζεται για κατοικία ή επαγγελματική στέγη, διαμπερές ισόγειο διαμέρισμα 55 τ.μ. με 1 υ/δ, wc, Σ/Κ, με ξύλινο δάπεδο, αυτόνομη θέρμανση φ/α, ηλεκτρικά ρολά και μεγάλα μπαλκόνια περιμετρικά, Ανθ. Γαζή 292-294 κοντά στο ποτάμι του Αναύρου. Τιμές προσιτές, δάνεια δεκτά. (104)

¶ø§∂πΔ∞π ετοιμοπαράδοτη μεζονέτα 166 τ.μ. στη Ν. Δημητριάδα προσεγμένης κατασκευής, δρύινα πατώματα στα 3 υ/δ, 2 μπάνια w/c, θέση parking, σε λογική τιμή. Kapa ikia ¶∞¶∞ƒπ∑√™ BASSOMPIERRE O.E. Κτηματικές συναλλαγές Ογλ 45 Βόλος Τηλ. 24210-22744 6972-318618 (792)

¶ø§∂πΔ∞π πρόσωπο σε πάρκο, περιοχή Καλλιθέας της Ν. Ιωνίας, νεόδμητη μεζονέτα 165 τ.μ., ιδανικής διαρρύθμισης, 4 υ/δ, τζάκι, ξεχωριστή κουζίνα, θέση parking, βοηθητικοί χώροι. Kapa ikia ¶∞¶∞ƒπ∑√™ BASSOMPIERRE O.E. Κτηματικές συναλλαγές Ογλ 45 Βόλος Τηλ. 24210-22744 6972-318618 (793)

¶ø§∂πΔ∞π με πανοραμική θέα τον Παγασητικό στο Δήμο Ιωλκού, μεζονέτα 270 τ.μ., 3 υ/δ, (1 master), κουζίνα πλήρως εξοπλισμένη, ξενώνας, τζάκι, ενδοδαπέδια θέρμανση, a/c, διαμορφωμένοι εξωτερικοί χώροι με μπάρμπεκιου, γκαράζ 2 θέσεων. Kapa ikia ¶∞¶∞ƒπ∑√™ BASSOMPIERRE O.E. Κτηματικές συναλλαγές Ογλ 45 Βόλος Τηλ. 24210-22744 6972-318618 (794)

¶ø§∂πΔ∞π ή ∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π σε συγκρότημα ο επάνω όροφος μεζονέτας 74 τ.μ. 50 μ. από τη θάλασσα, τζάκι, α/θ, μεγάλες βεράντες, μπάμπρεκιου, σε πολύ καλή κατάσταση 145.000 Ε, ενοίκιο 450 Ε μηνιαίως. Πληρ. τηλ. 6977597754. (549)

¶ø§∂πΔ∞π ψησταριά λόγω συνταξιοδότησης στην παραλία Αγριάς. Πληρ. τηλ. 2428091238, 91768, 6986027335. (443)

Δ∂áπ∫∏ ∂Δ∞πƒ∂π∞ °. ∞¡£∏™ - ∫. ∫∞¡Δπ∫√™ ∞ƒÃπΔ∂∫Δ√¡∂™ ª∏Ã∞¡π∫√π ∞¡Δø¡√¶√À§√À 181 μ√§√™ Δ∏§. 24210-47518, 47939 ∫π¡. 6978/773321

¶ø§√À¡Δ∞π: Διαμερίσματα πολυτελούς κατασκευής και άψογης λειτουργικότητας-θέσεις στάθμευσης-αποθήκες στο υπόγειο. Περιοχές Αγ. ΚωνσταντίνουΜεταμορφώσεως-Οξυγόνο, από 1.380 ¢ÚÒ/Ì2. Δεκτές ανταλλαγές με ακίνητα. (798)

ªÂÁ¿ÏË Â˘Î·ÈÚ›· ∞Ï˘Î¤˜ ΠΩΛΕΙΤΑΙ νέα μονοκατοικία 175 τ.μ.+80 τ.μ. ημιυπόγειο σε 400 τ.μ. οικόπ. με 3 υ/δ, 3 wc, αυλή γκαζόν, ανατολική, parking, 280.000 Ε. ΕΥΡΩΚΤΗΜΑ ΕΛΛΑΣ ΑΚΙΝΗΤΑ Ξενοφώντος 1 Τηλ. 6977-615627 (232)

∫Δ∏ª∞Δ√ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ ¶∞¶∞¢∏ª∏Δƒπ√À ΔËÏ./Fax °Ú·Ê›Ԣ: 24210 54087 697 74 11 883 Πωλούνται οικόπεδα, παλιές μονοκατοικίες, διαμερίσματα, πολυτελούς κατασκευής, χωράφια, βιοτεχνικοί χώροι στο Βόλο και γενικότερα στο Νομό Μαγνησίας. (809)

¢È·Ù›ıÂÓÙ·È ¶ø§∂πΔ∞π διώροφη μονοκατοικία 5ετίας 175 τ.μ. στη Ν. Δημητριάδα σε ήσυχη περιοχή κάτω της Ορμινίου, εξαιρετικής κατασκευής, άνετος χώρος υποδοχής με open plan εντοιχισμένη κουζίνα, 3 υ/δ, γραφείο, γκαρσονιέρα στο δώμα, εσωτερική σκάλα. Kapa ikia ¶∞¶∞ƒπ∑√™ BASSOMPIERRE O.E. Κτηματικές συναλλαγές Ογλ 45 Βόλος Τηλ. 24210-22744 6972-318618 (795)

¶ø§∂πΔ∞π κατάστημα μεγάλης προβολής 299 τ.μ.+πατάρι, με δυνατότητα κατάτμησης. Kapa ikia ¶∞¶∞ƒπ∑√™ BASSOMPIERRE O.E. Κτηματικές συναλλαγές Ογλ 45 Βόλος Τηλ. 24210-22744 6972-318618 (796)

προς πώληση επί της 2ας Νοεμβρίου, ετοιμοπαράδοτα διαμερίσματα υψηλής αισθητικής με 3 υπνοδωμάτια, των 100105-108 και 114 τ.μ. με αποθήκη, θέσεις στάθμευσης, σε ελκυστικές τιμές, με εκπληκτική θέα προς το Πήλιο και το λιμάνι του Βόλου. Αθωνική Development Τηλ. 2310 456900, 6949072037 (802)

Δ∂áπ∫∏ ∂•∂§π•∏ √.∂.

Δ∂áπ∫∏ ∂Δ∞πƒ∂π∞ ∞¡¢ƒ∂∞¢∏™ £.-∞¡¢ƒπ∫√™ °.-æÀ§§√™ π.

¡. °¿ÙÛÔ˘ 3 - μfiÏÔ˜ ΔËÏ. 24210-34934 ÎÈÓ. 6942-290395, 6947-260828

¶ø§√À¡Δ∞π στο ™Ô˘ÙÚ·Ï› ∞ÁÚÈ¿˜ μεζονέτες υψηλών προδιαγραφών, 3 υ/δ, αποθήκη, τζάκι, αυλή, parking, πολύ κοντά στη θάλασσα. (266)

√π∫√¢√ªπ∫∂™ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂π™

∞.∫. & ¡. §π£∞¢πøΔ∏

¶ø§∂πΔ∞π επαγγελματικός χώρος 585 τ.μ. σε οικόπεδο 4.620 τ.μ. εφαπτόμενο δύο δρόμων του περιφερειακού και δεύτερου δρόμου Μελισσατίκων. Kapa ikia ¶∞¶∞ƒπ∑√™ BASSOMPIERRE O.E. Κτηματικές συναλλαγές Ογλ 45 Βόλος Τηλ. 24210-22744 6972-318618 (797)

ΛΑΡΙΣΗΣ 214 Β

¶ø§√À¡Δ∞π καταστήματα 32 τ.μ. και 51 τ.μ. με δυνατότητα ένωσης, διαμερίσματα με 1 και 2 δωμάτια με αποθήκη και πάρκιν, παροχή φ/α, σε ετοιμοπαράδοτη οικοδομή πολυτελούς κατασκευής επί της οδού 54ου Συντάγματος ΕΛΑΣ 174 με Αγ. Βασιλείου. Κιν. 6972-030140, 6974531311. (815)


ªÈÎÚ¤˜ ∞ÁÁÂϛ˜ 34 ¶ø§∂πΔ∞π μεγάλη γκαρσονιέρα 39 τ.μ. 3ου ορόφου, σε άριστη κατάσταση στην οδό Ρ. Φεραίου 2 με Χείρωνος, με αποθήκη στο υπόγειο. Τιμή 54.000 Ε. Πληρ. τηλ. 6936-856654. (312)

∞) ¶ø§∂πΔ∞π μονοκατοικία 100 τ.μ. σε 150 τ.μ. οικ. κοντά στην Καραμπατζάκη, 95.000 Ε. μ) ¡¤· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 110 τ.μ. σε 150 τ.μ. οικόπ., 155.000 Ε. ΕΥΡΩΚΤΗΜΑ ΕΛΛΑΣ ΑΚΙΝΗΤΑ Ξενοφώντοςς 1 Τηλ. 6977-615627 (231)

∞§À∫∂™ Δƒπ∞ƒπ Πωλείται στις Αλυκές, 30 μ. από το κύμα, κοντά στην πλαζ, ετοιμοπαράδοτο διαμέρισμα, 2 υπνοδωμάτια, σαλόνι-κουζίνα, wc, τζάκι, αποθήκη, πολυτελείας, τιμή 115.000 Ε. Πληρ. τηλ. 6974-334218. (912)

Από την ΕΡΓΑΚ ΑΤΕ

¶ø§∂πΔ∞π

διαμέρισμα ρετιρέ 4άρι στον 5ο όροφο διαμπερές, 3 υπνοδωμάτια, 2 wc, μεγάλες βεράντες, με parking και αποθήκη (Ν. Ιωνία - Βόλος). ΕΠΙΣΗΣ σε νεοανεγειρόμενη οικοδομή επί της Αγίας Σοφίας (Ν. Ιωνία - Βόλος) διαμερίσματα 3άρι 1ου, 3ου, 4ου και 5ου ορόφου (parking και αποθήκη). Δυαράκι 4ου ορόφου. Πληρ. τηλ. 2410-615970. (449)

ª∞Δπ¡∞ ª∞Àƒπ∞ °π∞¡¡∞∫√¶√À§√™ §∞ª¶ƒ√™ ™Àªμ√À§∂ÀΔπ∫∏ ∞∫π¡∏Δ∏™ ¶∂ƒπ√À™π∞™ ¶√§Àª∂ƒ∏ 33, μ√§√™ Δ∏§/FAX 24210-39341 ∫π¡. 6976-272574 - 6974-063226 WEB SITE www.sakip.gr EMAIL: info@sakip.gr ∂¡√π∫π∞∑√¡Δ∞π - ¡¤· πˆÓ›· (Û ÎÂÓÙÚÈÎfi ÎfiÌ‚Ô) Û ÓÂfi‰ÌËÙË ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ ÂÓÔÈÎÈ¿˙ÂÙ·È 1Ô˜ Î·È 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ (65 Ù.Ì. Ô Î·ı¤Ó·˜), ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ¯Ú‹ÛË (ÊÚÔÓÙÈÛÙ‹ÚÈÔ). - ∂ıÓÈ΋ Ô‰fi˜ ∞ıËÓÒÓ, ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 4.500 Ù.Ì. Ì ÌÂÁ¿ÏË Ê¿ÙÛ· ÛÙËÓ ÂıÓÈ΋. - √͢ÁfiÓÔ, ÙÚÈ¿ÚÈ 86 Ù.Ì., 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ‰È·ÌÂÚ¤˜, ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË, Ù¤ÓÙ˜, ¿ÚÎÈÓ. - ∞Á. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜, ÙÚÈ¿ÚÈ 94 Ù.Ì., 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ, Ù¤ÓÙ˜, a/c, ÎÂÓÙÚÈ΋ ı¤ÚÌ·ÓÛË. - ∞Á. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜, ÙÚÈ¿ÚÈ 80 Ù.Ì., 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ Ì ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·. - ∫¤ÓÙÚÔ, ÙÚÈ¿ÚÈ 75 Ù.Ì., 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ‰È·ÌÂÚ¤˜, Ê/·. - ¡¤· πˆÓ›· (ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ Praktiker), ÙÚÈ¿ÚÈ 97 Ù.Ì., 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, ÔÏ˘ÙÂÏ›·˜, ·˘ÙÔÓÔÌ›· Ê/·, ‰È·ÌÂÚ¤˜. - ¡¤· πˆÓ›· ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ Praktiker, ‰˘ÔÌÈÛ¿ÚÈ 76 Ù.Ì., 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, ÔÏ˘ÙÂÏ›·˜, ·˘ÙÔÓÔÌ›· Ê/·, ‰È·ÌÂÚ¤˜. - ÕÁ. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜, ÛÙÔ‡ÓÙÈÔ 25 Ù.Ì., ˘ÂÚ˘„ˆÌ¤ÓÔ ÈÛfiÁÂÈÔ, a/c, Ï‹Úˆ˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ, Ê/1. - ∫¤ÓÙÚÔ, ÁηÚÛÔÓȤڷ 55 Ù.Ì., 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË, Ê/·. - ∫¤ÓÙÚÔ 3¿ÚÈ, 75 Ù.Ì., 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ‰È·ÌÂÚ¤˜, ‚·Ì̤ÓÔ, ‚/·. - ÕÁ. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ 3¿ÚÈ, 78 Ù.Ì., 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ‰È·ÌÂÚ¤˜, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, ·˘ÙÔÓÔÌ›· Ê/·. - √͢ÁfiÓÔ 3¿ÚÈ 86 Ù.Ì., 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ‰È·ÌÂÚ¤˜, ‚·Ì̤ÓÔ, Ù¤ÓÙ˜, ¿ÚÎÈÓ. - ÕÁ. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜, 3¿ÚÈ, 94 Ù.Ì., 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ‰È·ÌÂÚ¤˜, ·˘ÙÔÓÔÌ›· ÂÙڤϷÈÔ, ÌÔÚ› Ó· ‰Ôı› Î·È ÂÈψ̤ÓÔ. - ÕÁ. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜, 3¿ÚÈ, 97 Ù.Ì., 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ‰È·ÌÂÚ¤˜, ÂÈψ̤ÓÔ, ÎÂÓÙÚÈ΋ ı¤ÚÌ·ÓÛË. - ¡¤· πˆÓ›·, 3¿ÚÈ, 97 Ù.Ì., 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, ·˘ÙÔÓÔÌ›· Ê/·. - ¡¤· πˆÓ›·, 3¿ÚÈ, 76 Ù.Ì., 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, ·˘ÙÔÓÔÌ›· Ê/·. ¶ø§√À¡Δ∞π ªÂ˙ÔÓ¤Ù˜ - ¡¤· ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· - ¶Úfiԉ˜ °ÔÚ›ÙÛ·˜, ·ÓÂÚ¯fiÌÂÓ˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜ 115 Ù.Ì. Ì ËÌÈ˘fiÁÂÈÔ ÂÎÌÂÙ·ÏχÛÈÌÔ 60-100 Ù.Ì. ÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ηٷÛ΢‹˜ Ì ¯Ú‹ÛË Roof Garden Ì ı¤· ı¿Ï·ÛÛ· Î·È ¶‹ÏÈÔ. - ∞ÁÚÈ¿ ™Ô˘ÙÚ·Ï›, ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙË ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 160 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 230 Ù.Ì., ÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ηٷÛ΢‹˜. - ∞ÁÚÈ¿, ÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 145 Ù.Ì. Ì ÎÏÂÈÛÙfi ¿ÚÎÈÓ 20 Ù.Ì. ÌfiÏȘ 70Ì. ·fi ÙËÓ ·Ú·Ï›· ÛÙÔ ™Ô˘ÙÚ·Ï›. - ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 180 Ù.Ì., Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 250 Ù.Ì. ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ηٷÛ΢‹˜, 70 Ì. ·fi ÙËÓ ·Ú·Ï›· Û Ôχ ηϋ ÙÈÌ‹!!! - ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿, ·ÓÂÚ¯fiÌÂÓ˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜ 76 Ù.Ì. Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 150 Ù.Ì., ÌfiÏȘ 100 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ· Û Ôχ ηϋ ÙÈÌ‹!!! - ªËÏȤ˜, ·ÓÂÚ¯fiÌÂÓ˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜ (80-100 Ù.Ì.) Ì ‰ÈÎfi ÙÔ˘˜ ÔÈÎfiÂ‰Ô (50-100 Ù.Ì.), ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤· ÙÔÓ ¶·Á·ÛËÙÈÎfi! - ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿, ¤ÙÚÈÓË ·Ú·‰ÔÛȷ΋ ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 984 Ù.Ì., Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤· ÙÔÓ ¶·Á·ÛËÙÈÎfi.

- ¡Â¿ÔÏË, ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙË, ¤ÙÚÈÓË, ‰ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· (140 Ù.Ì.) Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 312 Ù.Ì. - ∫¤ÓÙÚÔ, ·ÏÈ¿ ‰ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 120 Ù.Ì. Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 94 Ù.Ì., ™.¢. 2,7. - ªËÏȤ˜, ¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 110 Ù.Ì. Ì ÍÂÓÒÓ· 52 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 250 Ù.Ì. Ì ı¤· Î·È ¿ÚÎÈÓ. - •˘Ófi‚Ú˘ÛË (ÛÙÔ ¯ˆÚÈfi), ·ÏÈ¿ ÔÈΛ· 64 Ù.Ì. Î·È ÁÈ·› 89 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 571 Ù.Ì. Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·. - ΔÚ›ÎÂÚÈ, ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË Î·ÙÔÈΛ· 75 Ù.Ì., ‚ÂÚ¿ÓÙ· Ì ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·, ÌfiÏȘ 100 Ì. ·fi ÙËÓ Ï·Ù›·. - ª·Ìȉ¿Î˘, ‰ÈÒÚÔÊË ÚÔο٠ÔÈΛ· Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 193 Ù.Ì., ‰Â‡ÙÂÚË ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. - ∑·ÁÔÚ¿, ·ÏÈ¿ ÔÈΛ· 74 Ù.Ì. Ì ˘fiÁÂÈÔ 29 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 1,5 ÛÙÚ. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤· ÙÔ ∞ÈÁ·›Ô. ¢È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· - ƒ. ºÂÚ·›Ô˘ ÏËÛ›ÔÓ ¶ÂÚÚ·È‚Ô‡ ‰˘¿ÚÈ 54 Ù.Ì., 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ·Ôı‹ÎË Î·È ¿ÚÎÈÓ ÈÏÔÙ‹˜. - °·ÏÏ›·˜ (Û ¿ÚÎÔ) ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· ·fi 50103 Ù.Ì. ÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ηٷÛ΢‹˜, Ì ı¤ÛÂȘ ¿ÚÎÈÓ Î·È ·Ôı‹Î˜. - ∞Ó¿ÏË„Ë, ÙÚÈ¿ÚÈ 83 Ù.Ì., ÚÂÙÈÚ¤, ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ, ‰È·ÌÂÚ¤˜ Û Ôχ ηϋ ÙÈÌ‹!!! - ∞Á. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜, ÙÚÈ¿ÚÈ 120 Ù.Ì., 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·, ¯Ú‹˙ÂÈ ·Ó·Î·›ÓÈÛË. - ∞Á. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜, ÙÚÈ¿ÚÈ 97 Ù.Ì., 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ‰È·ÌÂÚ¤˜ Û Ôχ ηϋ ηٿÛÙ·ÛË. - ∞Á. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜, ÙÚÈ¿ÚÈ 70 Ù.Ì., 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ‰È·ÌÂÚ¤˜ Û Ôχ ηϋ ηٿÛÙ·ÛË. - ∞Á. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜, ËÌÈ˘fiÁÂÈÔ 49 Ù.Ì., Û Ôχ ηϋ ηٿÛÙ·ÛË. - ∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘, ÂÓÙ¿ÚÈ 200 Ù.Ì., ÁˆÓÈ·Îfi, ÚÂÙÈÚ¤, Û ηϋ ηٿÛÙ·ÛË Ì ·Ôı‹ÎË, ı¤· ÙÔ ¶‹ÏÈÔ. - ∫·ÛÛ·‚¤ÙË, ÏËÛ›ÔÓ ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜, 4¿ÚÈ 111,70 Ù.Ì., ÈÛfiÁÂÈÔ, ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÛÙ¤ÁË. - ∫¤ÓÙÚÔ, ‰˘¿ÚÈ 62 Ù.Ì., 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ¯Ú‹˙ÂÈ ·Ó·Î·›ÓÈÛ˘ ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ¯Ú‹ÛË. - ∫¤ÓÙÚÔ, ÙÚÈ¿ÚÈ 100 Ù.Ì., 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÛÙ¤ÁË. - ∫‡ÚÔ˘ Ì ∂ıÓ. ∞ÓÙÈÛÙ¿Ûˆ˜, 3¿ÚÈ· 82 Ù.Ì., ÔÚÔÊԉȷÌÂÚ›ÛÌ·Ù·, ˘fi ηٷÛ΢‹, ¿ÚÎÈÓ, ı¤· ¶‹ÏÈÔ. - ¶ÂÚÈÔ¯‹ √͢ÁfiÓÔ˘, ÙÂÛÛ¿ÚÈ 110 Ù.Ì., ÔÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ·, ÚÂÙÈÚ¤, 5Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, Ì ¿ÚÎÈÓ Î·È ı¤· ¶‹ÏÈÔ. - ¶ÂÚÈÔ¯‹ √͢ÁfiÓÔ˘, ÙÚÈ¿ÚÈ 86 Ù.Ì. ÚÂÙÈÚ¤, ÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ηٷÛ΢‹˜ Ì ¿ÚÎÈÓ Î·È ·Ôı‹ÎË. - ¡¤· ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·, ‰˘¿ÚÈ 70 Ù.Ì., 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, Û ‰ÈÒÚÔÊË ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ Ï‹Úˆ˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ Ì ı¤· ÙË °ÔÚ›ÙÛ· Î·È ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. - ∞ÁÚÈ¿, ‰˘¿ÚÈ· (55-69 Ù.Ì.) Î·È ÙÚÈ¿ÚÈ· (7290 Ù.Ì.), ÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ηٷÛ΢‹˜, fiÏ· Ù˙¿ÎÈ Î·È ı¤· ı¿Ï·ÛÛ· Ì ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÎÏÂÈÛÙÔ‡ ¿ÚÎÈÓ Î·È ·Ôı‹Î˘. √ÈÎfi‰· - ∫‡ÚÔ˘ ¿Óˆ ·fi °. ¢‹ÌÔ˘, ÔÈÎfiÂ‰Ô 152 Ù.Ì., ÌÂÛ·›Ô, ÚfiÛÔ„Ë 10 Ì. Û ηϋ ÙÈÌ‹!! - ¡¤· πˆÓ›·, ÂÚÈÔ¯‹ Lidl, ÁˆÓÈ·Îfi ÔÈÎfiÂ‰Ô 300 Ù.Ì. Û ·ÓÂÚ¯fiÌÂÓË ÂÚÈÔ¯‹ Ì ı¤· fiÏÔ ÙÔ ¶‹ÏÈÔ. - ªÂÏÈÛÛ¿ÙÈη, Â›Â‰Ô ÔÈÎfiÂ‰Ô 4.015 Ù.Ì., ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤· fiÏÔ ÙÔ μfiÏÔ. - ªÂÏÈÛÛ¿ÙÈη, Â›Â‰Ô ÔÈÎfiÂ‰Ô 4.500 Ù.Ì., ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤· ÙÔ μfiÏÔ Î·È ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. - ∞Ï˘Î¤˜, ÔÈÎfiÂ‰Ô 2.500 Ù.Ì. (‰›ÓÂÙ·È ÌÔÓÔÎfiÌÌ·ÙÔ ‹ Îfi‚ÂÙ·È) 100 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. - ∞Ï˘Î¤˜ - ªÈÌ›ÎÔ˜, 2 Û˘Ó¯fiÌÂÓ· ÔÈÎfi‰· 303 Ù.Ì.+365 Ù.Ì., ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. - ∞Ï˘Î¤˜, ¿Óˆ ·fi ÙÔ ªÈÌ›ÎÔ ÔÈÎfiÂ‰Ô 400 Ù.Ì. Ì ı¤·. - ∞ÁÚÈ¿, ÔÈÎfiÂ‰Ô 180 Ù.Ì. ÚfiÛÔ„Ë ÛÙÔÓ ÎÂÓÙÚÈÎfi ‰ÚfiÌÔ, ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ¯Ú‹ÛË. - ∞ÁÚÈ¿, ÔÈÎfiÂ‰Ô 440 Ù.Ì. ÚfiÛÔ„Ë 14 Ì., ÙÂÙÚ¿ÁˆÓÔ Û ˆÚ·›· ÂÚÈÔ¯‹ Û ηϋ ÙÈÌ‹!! - ∞ÁÚÈ¿, ÔÈÎfiÂ‰Ô 684 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi, ÙڛʷÙÛÔ. - §·‡ÎÔ˜, ÔÈÎfiÂ‰Ô 852 Ù.Ì., ÚfiÛÔ„Ë Û ÎÂÓÙÚÈÎfi ‰ÚfiÌÔ, ÂÓÙfi˜ ˙ÒÓ˘. - ∞Á. §·˘Ú¤ÓÙÈÔ˜ ÔÈÎfiÂ‰Ô 240 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ 40.000 ∂. - ªËÏȤ˜, ÂÏ·ÈÔÂÚ›‚ÔÏÔ 2.500 Ù.Ì., ÂÓÙfi˜ ˙ÒÓ˘ 500 Ì. Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·. - ªÔ‡ÚÂÛÈ, ÔÈÎfiÂ‰Ô 793 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡, ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤· ÙÔ ∞ÈÁ·›Ô, ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ Ï·Ù›·. ª∂£√¢π∫√Δ∏Δ∞ - ™À¡∂¶∂π∞ - ∞¶√Δ∂§∂™ª∞Δπ∫√Δ∏Δ∞ (847)

-----------------------------------ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ “Δ™∂§π√™ ∞∫π¡∏Δ∞” ∂ıÓ. ∞ÓÙÈÛÙ¿Ûˆ˜ 40 ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜-μfiÏÔ˜ 697.4647.587 Î·È 24280 78.267

Πωλούνται παντός είδους ακίνητα: Μονοκατοικίες, οικόπεδα, διαμ/ατα, επαγγελματικές στέγες, καταστήματα, βιοτεχνικοί χώροι, παραθαλάσσια οικόπεδα/κατοικίες/εξοχικά, αξιόλογα κτηματο-οικόπεδα και αγροτεμάχια... Υπεύθυνη εξυπηρέτηση με ζήλο, αγάπη και υπευθυνότητα. (849)

-----------------------------------∫Δ∏ª∞Δ√ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ ¶∞¶∞¢∏ª∏Δƒπ√À ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 363 - ∫·Ó¿ÚË ΔËÏ. 24210-54087 ∫ÈÓ. 697 74 11 883

¶ø§√À¡Δ∞π √π∫√¶∂¢∞ - ™ˆÚfi˜, ÚÒÙÔ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· 557 Ù.Ì. ı¤· ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË, ÙÈÌ‹ ¢ηÈÚ›·˜ ÌfiÓÔ 105.000 ∂. - ∫ÚÈı·ÚÈ¿, 1 ÛÙÚ¤ÌÌ· ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· ÌfiÓÔ 110.000 ∂ ¿ÚÙÈÔ, ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. - ∞Ë °È¿ÓÓ˘ ¶ËÏ›Ô˘ 400 Ù.Ì. 35.000 ∂ ÎÙ›˙ÂÈ 120 Ù.Ì. - ∫·Ú·Á¿Ù˜ 300 Ù.Ì. 165.000 ∂, ™.¢. 0,8. - ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· 170 Ù.Ì., ™.¢. 0,8, 75.000 ∂. - ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· 210 Ù.Ì. ™.¢. 0,8 115.000 ∂. - ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· 165 Ù.Ì. ™.¢. 0,8 ¤Ó·ÓÙÈ ¿ÚÎÔ˘, ‚ϤÂÈ ÛÙÔ Â˙fi‰ÚÔÌÔ, 125.000 ∂. °∫∞ƒ™√¡π∂ƒ∂™ - ¶›Ûˆ ·fi Ù· ¢ÈηÛÙ‹ÚÈ· 300 Ù.Ì., 35.000 ∂ 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜. - ¶ÂÚÚ·È‚Ô‡ 4 ÂÙÒÓ Ê/·, ·/ı 42.000 ∂, 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ ÚÔÛfi„ˆ˜. Δƒπ∞ƒπ∞ - ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 78 Ù.Ì. ‰È·ÌÂÚ¤˜ 108.000 ∂ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ. - ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· ÙÂÛÛ¿ÚÈ 107 Ù.Ì., 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ‰È·ÌÂÚ¤˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 163.000 ∂.

ΔƒπΔ∏ 31 ∞À°√À™Δ√À 2010

- ¡. ¢ËÌËÙÚ. 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 97 Ù.Ì., ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË, ÔÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, 100.000 ∂. - ªÂ˙ÔÓ¤Ù· ∫·Ú·Á¿Ù˜ ˘ÂÚ ÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ηٷÛ΢‹˜ 130 Ù.Ì. Ì ËÌÈ˘fiÁÂÈÔ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· Û ‰ÈÎfi Ù˘ ÔÈÎfi‰Ô, ÙÈÌ‹ ÌfiÓÔ 250.000 ∂. - ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· Â› Ù˘ ∫·Ú·˚ÛοÎË 130 Ù.Ì., ÚÂÙÈÚ¤, ‰È·ÌÂÚ¤˜, ı¤· ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË, parking+·Ôı‹ÎË 190.000 ∂. - ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 1Ô˘ Î·È 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ 4 ÂÙÒÓ Î¿Ùˆ ·fi ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 155.000 ∂. (848)

-----------------------------------∫Δ∏ª∞Δ√ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ VOLOS REAL ESTATE 28˘ √∫Δøμƒπ√À 100 ∫. ∫∞ƒΔ∞§∏ (2Ô˜ √ƒ√º√™) Δ∏§.: 24210-24388 FAX: 24210-21538 KIN. 6942400653-6947302966 WEB SITE www.volosrealestate.gr

√π∫√¶∂¢∞ 28˘ √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ 167 Ù.Ì. ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ 2 ÛÙÚ. ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘, ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ, Ì ı¤·. ÃÈÏÈ·‰Ô‡ ÔÈÎfi‰· ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ 230, 350, 850, 1.683 ηÈ1.900 Ù.Ì. ÏËÛ›ÔÓ ÂÚÈÊ/ÎÔ‡. K·Ú·Á¿Ù˜ 467 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi, ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔÓ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· 256 Ù.Ì. Î·È 500 Ù.Ì. ¿ÚÙÈ· Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌ· Ì ™.¢. 1.8. ¡. πˆÓ›· 240 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi ÔÈÎfiÂ‰Ô ™.¢. 2,4 Ì ·ÏÈ¿ ÔÈΛ·. ∞˚‚·ÏÈÒÙÈη 2 ÔÈÎfi‰· ÙˆÓ 329 Ù.Ì. ¿ÚÙÈ· Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌ·. ∞Ï˘Î¤˜ 559 Ù.Ì. Î·È 300 Ù.Ì. ¿ÚÙÈ· Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌ·. ∫Ï‹Ì·Ù· º˘ÙfiÎÔ˘ 4 ÛÙÚ. ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 4 ÛÙÚ. ÂÎÙfi˜ ۯ‰›Ô˘. ∫¿Ùˆ §Â¯ÒÓÈ· 1 ÛÙÚ. ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. ªËϛӷ 4 ÛÙÚ. ı¤· ı¿Ï·ÛÛ· ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. ¢Ú¿ÎÂÈ· 6 ÛÙÚ. ¿Óˆ ÛÙÔÓ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi ÚÔ˜ ÿÓÈ· ¿ÚÙÈ· Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌ·. μ˘˙›ÙÛ· 3 ÔÈÎfi‰· ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ ÎÂÓÙÚÈο ¿ÚÙÈ· Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌ· √π∫π∂™ ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ 3ÒÚÔÊË ÌÔÓ/Λ· (˘fiÁÂÈÔ 90 Ù.Ì., ÈÛfiÁÂÈÔ 110 Ù.Ì., ·’ ÔÚ. 110 Ù.Ì., ‚’ ÔÚ. 76 Ù.Ì.) Ì ʷÓÙ·ÛÙÈ΋ ı¤· ˆÏÂ›Ù·È Î·È ¯ˆÚÈÛÙ¿ Û 416 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô 10ÂÙ›·˜. ÕÓˆ μfiÏÔ˜ ÔÈΛ· 60 Ù.Ì. Û 437 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ʷÓÙ·ÛÙÈ΋ ı¤·. ¡. πˆÓ›· “μ·Û‰¤ÎÂÈÔ” ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 130 Ù.Ì., ÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ηٷÛ΢‹˜ ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙË Û ÁˆÓÈ·Îfi ÔÈÎfiÂ‰Ô 200 Ù.Ì. °·Ì‚¤Ù· 106 ÈÛfiÁÂÈÔ ‰ÈÏÔηÙÔÈΛ·˜ ¿ÌÂÛ· ηÙÔÈ΋ÛÈÌË. ª·‚›ÏË ÌÔÓ/ÎÈ·, 2 ˘/‰ Ï‹Úˆ˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË Û 120 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. ∞Á. ¶·Ú·Û΢‹ 107 Ù.Ì. ÌÔÓ/Λ· Û 280 Ù.Ì. ÔÈÎ. ‰È·ÌÂÚ¤˜. ∂ÈÛÎÔ‹˜ 71 Ù.Ì. ÔÈΛ· Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 162 Ù.Ì. ¡. πˆÓ›· ∂ÁÁÏÂ˙ÔÓËÛ›Ô˘ 42 Ù.Ì. ÔÈΛ· Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 140 Ù.Ì. Ì ™.¢. 2.1. ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜ Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤· Û ‹Û˘¯Ë ÂÚÈÔ¯‹. ¢Ú¿ÎÂÈ· ÌÔÓ/Λ· Û 800 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ı¤·. ªÔ‡ÚÂÛÈ 4ÂÙ›·˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 200 Ù.Ì. Û 4 ÛÙÚ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·. °∫∞ƒ™√¡π∂ƒ∂™-¢À∞ƒπ∞-Δƒπ∞ƒπ∞-Δ∂™™∞ƒπ∞ ∑¿¯Ô˘ STUDIO 42 Ù.Ì., 2Ô˘ ÔÚ. ÂÙÔÈÌÔ·Ú¿‰ÔÙÔ. 28˘ √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ 53 Ù.Ì. 1Ô˘ ÔÚ. ·Î·Ï‡ÙÔ˘. πˆÏÎÔ‡ 1Ô˘ ÔÚ. 70 Ù.Ì. Ï‹Úˆ˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ. ¶·Á·ÛÒÓ 4Ô˘ ÔÚ. 70 Ù.Ì. ‰È·ÌÂÚ¤˜ Ï‹Úˆ˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ. ¡. πˆÓ›· 77 Ù.Ì. Ï‹Úˆ˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ. ¡. πˆÓ›· 88 Ù.Ì. 1Ô˘ ÔÚ. 15ÂÙ›·˜ Û ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÎÔÓÙ¿ Û ۯÔÏ›·. ƒ. ºÂÚ·›Ô˘ ÂÙÔÈÌÔ·Ú¿‰ÔÙ· ÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ηٷÛ΢‹˜ 2Ô˘ ÔÚ. 85 Î·È 132 Ù.Ì. ∫·ÛÛ·‚¤ÙË 90 Ù.Ì. 2Ô˘ ÔÚ. ÓÂfi‰ÌËÙÔ Ì parking Î·È ·Ôı‹ÎË. ∫·ÛÛ·‚¤ÙË 105 Ù.Ì. 1Ô˘ ÔÚ. ‰È·ÌÂÚ¤˜ Ì parking Î·È ·Ôı‹ÎË 5ÂÙ›·˜ Û ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË. ¶ø§∏™∂π™ ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δø¡ ∞Á. ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ 42 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi ηٿÛÙËÌ·. ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜ 2 ηٷÛÙ‹Ì·Ù· 54 Ù.Ì. ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ ∂ÚÌÔ‡. ∂¡√π∫π∞™∂π™ ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δø¡ ∂ÌÔÚÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ “¡∞∫√™ CENTER” ÈÛfiÁÂÈÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· 60 Ù.Ì. ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜ 54 Ù.Ì. ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ ∂ÚÌÔ‡. ∂¡√π∫π∞™∂π™ ¢π∞ª/Δø¡ √Ï˘ÌÈ¿‰Ô˜ 3¿ÚÈ, 3Ô˘ ÔÚ., 15ÂÙ›·˜ ÁˆÓÈ·Îfi, Ì ı¤· Î·È parking. ∂ÚÌÔ‡ 1Ô˜ ÔÚ. 170 Ù.Ì. ÁÈ· Â·Á/΋ ÛÙ¤ÁË. £ÂÈÚÒÓ 88 Ù.Ì. ÈÛfiÁÂÈÔ ‰ÈÏÔηÙÔÈΛ·˜. ∫‡ÚÔ˘ 28 Ù.Ì. 1Ô˘ ÔÚ. ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ. ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 104 Ù.Ì. 3Ô˘ ÔÚ., ‰È·ÌÂÚ¤˜. À¶∞ƒÃ∂𠶧∏ƒ∂™ ∞ƒÃ∂π√ √π∫√¶∂¢ø¡ ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δø¡ ª∏ ¢∏ª√™π∂À√ª∂¡ø¡ (851)

------------------------------------

ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√

∑∞Ã∞ƒ∞™ ¡π∫√§∞√™ ª√Àƒ∂™π ¶∏§π√À ΔËÏ. 2426049533, 2426048928 ∫ÈÓ. 6948003746 Πωλούνται σε όλο το Πήλιο οικόπεδα, αγροτεμάχια, παλιές οικίες και βίλες καινούργιες πολυτελούς κατασκευής. (824)

-----------------------------------∞¶√ Δ∂áπ∫∏ ∂Δ∞πƒ∂π∞ “μ. ∫∞Δ™∞ƒ√™ ∂.∂.” ƒ. º∂ƒ∞π√À 130 Δ∏§. 24210-47963-64 ∫π¡. 6944-357213

¶ø§√À¡Δ∞π Ãøƒπ™ º¶∞ ™ÙËÓ ¶∞ƒ∞§π∞ ∞°ƒπ∞™: Διαμερίσματα επάνω στο κύμα από 35-106 τ.μ. κουζίνες, ντου-

λάπες Ιταλίας, πόρτες μασίφ, δάπεδα τζάκια γρανίτες, λουτρά λουξ με άνεση και λειτουργικότητα. Υπερπολυτελούς κατασκευής. ∞§§∏ ª∂ƒπ∞: Βίλες πολυτελείς με θέα των 143-165 τ.μ. με ή χωρίς ημιυπόγειο 100 τ.μ. ανεξάρτητες πολυτελείς με δικό τους οικόπεδο από 300-420 τ.μ. ∑∏Δ∂πΔ∞π: Κεντρικό οικόπεδο στο Βόλο για αγορά ή αντιπαροχή. (825)

-----------------------------------™Δ∞Àƒ√™ ∫∞Δ™√Àƒ∞™ §∂øº. ∂πƒ∏¡∏™ 94 ¡. πø¡π∞ Δ∏§. 24210-67725, ∫π¡. 6972-672426

¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ ΤÓÙÚÔ, ÚÂÙÈÚ¤ 140 Ù.Ì. Ì 30 Ù.Ì. Ì·ÏÎfiÓÈ 195.000 √ÈÓfiÓÂ˘Ì·, 190 Ù.Ì. ËÌÈÙÂϤ˜ 90.000 ¢ËÌ·Ú¯. ¡. πˆÓ›· 36 Ù.Ì. ËÌ/ÁÂÈÔ 30.000 μÂÚfiÔ˘ÏÔ˜ ¡. πˆÓ›·, ÔÚÔÊ/ÛÌ· 90 Ù.Ì. 120.000 ºÈÏ·‰ÂÏÊ›·˜, ÙÚÈ¿ÚÈ 85 Ù.Ì. 85.000 Αχιλλοπούλου-Γυμναστήριο 98 τ.μ., 85.000. Ευαγγελίστρια Ταχυδρομείο 50 τ.μ. 55.000. ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ· Û¯ÔÏÂ›Ô 95 Ù.Ì. 95.000 ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ·, ‰˘¿ÚÈ 43 Ù.Ì. 55.000 ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ·, ÁηÚÛÔÓȤڷ 30 Ù.Ì. 35.000 √π∫√¶∂¢∞ - ∫Δ∏ª∞Δ∞ Μάραθος, 310 τ.μ. 80.000 Γκιώνη, 8 στρ. με 60 τ.μ. κτίσμα 110.000 ∂ÊÔÚ›·, ¡. πˆÓ›· 600 Ù.Ì. 250.000 ª¿Ú·ıÔ˜, 420 Ù.Ì. 100.000 ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ· 80 Ù.Ì. Ì ·Ï. ÔÈΛ· 45.000 ¡. πˆÓ›· ÚfiÓÔÈ·, 130 Ù.Ì. 65.000 Ν. Ιωνία Λύκειο, 120 τ.μ. με παλαιά οικία 70.000 Ν. Ιωνία Στρατόπεδο 517 τ.μ 165.000 ª·Ìȉ¿Î˘, 7 ÛÙÚ. 55.000 §Ô˘˙›ÓÈÎÔ, 20 ÛÙÚ. Ì ·ÁÚÔÈΛ· 280.000 ∞Á. ™Ù¤Ê·ÓÔ˜, 590 Ù.Ì. Ì ¿‰ÂÈ· 140.000 ¶ÈӷοÙ˜, 1.835 Ù.Ì. 70.000 ¶Ï·Ù·Ó›‰È· 1.000 Ù.Ì. 300.000 §·Ú›Û˘ ÂÍÚ¤˜ ۤڂȘ, 16 ÛÙÚ. 180.000 ΒΙΟΣΚΥΡ πρώην 135 τ.μ. 50.000 Αγ. Βαρβάρα 200 τ.μ. 80000 Ν. Ιωνία τέννις 140 τ.μ. 50000 Μελισσάτικα Σπαρτιάς 19 στρέμ. 200.000 Περιφ/κός Βιοσκύρ, 400 τ.μ. 85.000 ÕÏÂÍ·Î 1.000 Ù.Ì. 550.000 ∫ÚÈı·ÚÈ¿ 230 Ù.Ì. 30.000 Δημοκρατίας 260 τ.μ. 180.000 ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™ Βαμβακουργία, 70 τ.μ., οικόπ. 140 τ.μ. 120.000 ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ· ÔÙ¿ÌÈ, 70 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô 130 Ù.Ì. 135.000 ∞ÛÙ. ΔÌ‹Ì· ¡. πˆÓ›·, 180 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô 200 Ù.Ì. 170.000 ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ·, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 170 Ù.Ì. 210.000 ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ·, ÙÚÈ¿ÚÈ Ì ‰ÒÌ· 63.000 Φιλαδελφείας 80 τ.μ., οικοπ. 160 τ.μ., 135.000 Ε Ελικοδρόμιο, 70 τ.μ. εντός οικ. 180 τ.μ. 140.000 Ν. Ιωνία ποτάμι, 45 τ.μ. 40.000 Ε. ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ· μεζονέτα 120 Ù.Ì. 170.000 μ·Ì‚/ÚÁ›· 80 Ù.Ì., ÔÈÎ. 160 Ù.Ì. 140.000 ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ· 100 Ù.Ì. ÔÈÎ. 400 Ù.Ì. 300.000 Νεάπολη 150 τ.μ. οικόπ 300 135.000 Ευαγγελίστρια 50 τ.μ. οικόπ. 135 τ.μ. 85.000 ∞Á. ™˘Ú›‰ˆÓ·˜, 75 Ù.Ì. ÔÈÎ. 150 Ù.Ì., 85.000 ∂¶∞°°∂§ª∞Δπ∫√™ - μπ√Δ∂áπ∫√™ Ãøƒ√™ ¡. πˆÓ›· 3 ηٷÛÙ‹Ì·Ù·, Û‡ÓÔÏÔ 150 Ù.Ì. 200.000 Μεταμόρφωση όροφος 250 τ.μ. 250.000 (826)

-----------------------------------ME™ITIKO °PAºEIO KøN/NOY £. KYPIT™H ™¶YPI¢H 58, 2Ô˜ OPOºO™ TH§. - FAX 24210 31036 KINHTO: 6944-285802

°È· ÌÈ· ÛˆÛÙfiÙÂÚË ÚÔ‚ÔÏ‹ ÙˆÓ ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ Û·˜, ÂÓÙfi˜ Î·È ÂÎÙfi˜ NÔÌÔ‡. EÈÎÔÈÓˆÓ‹ÛÙ Ì ÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô Ì·˜. E¿Ó ı¤ÏÂÙÂ Î·È ÂÛ›˜ Ó· ¤¯ÂÙ ÌÈ· ÔÏÔÎÏËڈ̤ÓË Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÚÔÒıËÛË ÙÔ˘ ·ÎÈÓ‹ÙÔ˘ Û·˜. ∑∏Δ√À¡Δ∞𠶃√™ ∞ª∂™∏ ∞°√ƒ∞ ∫∞£∂ ∂π¢√À™ ∞∫π¡∏Δ∞ ™∂ Δπª∂™ ¶√À ¡∞ ¶ƒ√ ™∂°°π∑√À¡ Δπ™ ∞¡Δπ∫∂πª∂¡π∫∂™ ∞•π∂™. ¶ø§OYNTAI 1. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· Ì ı¤· ÛÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ. ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 240 Ù.Ì. Ì ÂÛˆÙÂÚÈÎfi ·ÓÂÏ΢ÛÙ‹Ú· Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 350 Ù.Ì. 2. √ÈÎfiÂ‰Ô ‰›Ï· ÛÙËÓ ı¿Ï·ÛÛ· 465 Ù.Ì. ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ∞Ï˘ÎÒÓ, ÂÊ¿ÙÂÙ·È ÛÙÔ Ó¤Ô Â˙fi‰ÚÔÌÔ Î·È ÛÙÔÓ ÎÂÓÙÚÈÎfi ›Ûˆ. ªÔÓ·‰ÈÎfi ÔÈÎfiÂ‰Ô Â¤Ó‰˘Û˘ ·ÎfiÌË Î·È ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ¯Ú‹ÛË. 3. ∞ÏÌ˘Úfi˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 120 Ù.Ì. ·fi ȉÈÒÙË. 4. °ÔÚ›ÙÛ·, ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· 117 Ù.Ì. Û ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ Ô˘ ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi ‰‡Ô ·˘ÙÔÙÂÏ‹ ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù·. √ 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ Ì ÈÛfiÁÂÈÔ ¿ÚÎÈÓ ‰‡Ô ı¤ÛÂˆÓ Î·È ÈÛfiÁÂÈ· ·Ôı‹ÎË 25 Ù.Ì.. ∞ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤· ÙËÓ ·Ú·Ï›· Î·È ÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ 5. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 3¿ÚÈ, 86 Ù.Ì. 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ¢ËÌ. °ÂˆÚÁÈ¿‰Ô˘ Ì °·Ì‚¤Ù·, Ì ·Ôı‹ÎË Î·È ¿ÚÎÈÓ Û 8 ÂÙÒÓ ÔÏ˘Î·ÙÔÈΛ·. 6.∞Á. ™Ù¤Ê·ÓÔ˜ ™ˆÚÔ‡, ÔÈÎfiÂ‰Ô 600 Ù.Ì. ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ ÂÎÎÏËÛ›·, ı¤· ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ÚÔ˜ ÙÔ μfiÏÔ. 7. ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ· ·Ú¯ÔÓÙÈÎfi 235 Ù.Ì. ·ÔÙÂÏÔ‡ÌÂÓÔ ·fi ÈÛfiÁÂÈÔ, 1Ô Î·È 2Ô fiÚÔÊÔ, ÂηÙfi ̤ÙÚ· ·fi ÙËÓ ÎÂÓÙÚÈ΋ Ï·Ù›·, ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤· μfiÏÔ - ¶·Á·ÛËÙÈÎfi, ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Î·Ù¿ÏÏËÏÔ Î·È ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÛÙ¤ÁË. 8. √ÈÎfiÂ‰Ô ∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘ Ì ∞¯ÈÏÏÔÔ‡ÏÔ˘ 150 Ù.Ì. ‚ϤÂÈ Û ‰‡Ô ‰ÚfiÌÔ˘˜ (‰È·ÌÂÚ¤˜), ·fi Ù· ÌÔÓ·‰Èο Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜. ∫Ù›˙ÂÙ·È ÙÂÙÚ·ÒÚÔÊË ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹. 9. ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ ÔÈÎfiÂ‰Ô 500 Ù.Ì., Ì ÌÈÎÚ‹ ÔÈΛ·, 65 Ù.Ì., ÎÂÓÙÚÈÎfi. 10. √π∫√¶∂¢√, ∞§À∫∂™ 470 Ù.Ì. ÌÔÓ·‰ÈÎfi ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ¢È·ÌÂÚ¤˜, ÎÙ›˙ÂÈ 376 Ù.Ì. ΔÈÌ‹ 850 ¢ÚÒ ÙÔ Ù.Ì. 11. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· 120 Ù.Ì. Û ÛÙ˘Ï ÌÂ˙ÔÓ¤Ù·˜ Ì ·˘Ï‹, ¿ÚÎÈÓÁÎ Î·È ·Ôı‹ÎË Î·ÈÓÔ‡ÚÈ·. 12. ÕÁ. πˆ¿ÓÓ˘ ¶ËÏ›Ô˘, ÁηÚÛÔÓȤÚ˜, 34 Ù.Ì. Î·È 16 Ù.Ì., ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ ·Ú·Ï›·. 13. ∫∞Δø °∞Δ∑∂∞ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈ· 120 Ù.Ì. ηÈÓÔ‡ÚÈ·. 14. ¢πª∏¡π ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· ÙÚÈÒÓ ÔÚfiÊˆÓ Ì ·ÓÂÏ΢ÛÙ‹Ú· 300 Ù.Ì., ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤· ÙÔÓ ¶·Á·ÛËÙÈÎfi. ¶ÔÏÏ¿ ÏÂÔÓÂÎÙ‹Ì·Ù·. 15. ∞°. §∞Àƒ∂¡Δπ√™ ∂À∫∞πƒπ∞ ¢π¶§√∫∞Δ√π∫π∞ 180 Δ.ª. ∫∞Δ∞§§∏§√ ∫∞π °π∞ ¢À√ √π∫√°∂¡∂π∂™. ΔÈÌ‹ ÌfiÓÔ 50.000∂. 16. ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹ ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.050 Ù.Ì.. ÌfiÓÔ 37.000 ∂, ÂÊ·ÙfiÌÂÓÔ ÙÔ˘ ÎÂÓÙÚÈÎÔ‡ ‰ÚfiÌÔ˘.

17. √π∫√¶∂¢√ 355 Ù.Ì. ÂÚÈÔ¯‹ ¶Â˘Î¿ÎÈ· ¡. ¶·Á·Û·›, ·ÌÊÈı·ÙÚÈÎfi, Ì ·ÓÔÚ·ÌÈ΋ ı¤·. ΔÈÌ‹ ÏÔÁÈ΋. 18. ¶Â˘Î¿ÎÈ· ÔÈΛ· 102 Ù.Ì. ·Ï·È¿ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 350 Ù.Ì., ı¤· ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË. 19. ¡. πˆÓ›· ÂÚÈÔ¯‹ ∞Á. μ·Ú‚¿Ú·˜ 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ ‰ÈÏÔηÙÔÈΛ·˜ 96 Ù.Ì. ΔÈÌ‹ ÂÏ΢ÛÙÈ΋. 20. °Î·ÚÛÔÓȤڷ ËÌÈ˘fiÁÂÈ· ∞Á. ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ Ì ∂ÚÌÔ‡ 29 Ù.Ì. 21. °Î·ÚÛÔÓȤڷ ËÌÈ˘fiÁÂÈ· ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘ 32 Ù.Ì. ªfiÓÔ 14.000 ∂. 22. ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞ ∂ÚÌÔ‡ Ì √ÁÏ 107 Ù.Ì., 2Ô˜ fiÚÔʘ, ÁˆÓÈ·Îfi. 23. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 3άρι, 72 τ.μ., Βουτσά, 1ος όροφος, με ατομικό φ/α, πάρκιν, σεπολυκατοικία 9 ετών. 24. ΑΝΩ ΛΕΧΩΝΙΑ μονοκατοικία 5 ετών, 170 τ.μ. και Ξενώνας 50 τ.μ. σε 700 τ.μ. οικόπεδο. A•IO§O°E™ E¶EN¢Y™EI™ 1. ∫¿Ï·ÌÔ˜, ·Ú·ÏÈ·Îfi ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ (ÂÊ¿ÙÂÙ·È Ù˘ ·ÌÌÔ˘‰È¿˜) 17.000 Ù.Ì. μϤÂÈ Û ‰‡Ô ‰ÚfiÌÔ˘˜, Ì 85 Ù.Ì. ÔÈΛ· ηٷÛ΢·Ṳ̂ÓË ÙÔ 1985. 2. ∞§√¡¡∏™√™ ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· ¿Óˆ ÛÙÔ Î‡Ì· Ë ÔÔ›· Â›Ó·È ‰È·ÌÔÚʈ̤ÓË ˆ˜ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÛÙ¤ÁË. ¶ÂÚÈÔ¯‹ ¶·ÙËÙ‹ÚÈ. ENOIKIA™EI™ 1. ΔÚÈ¿ÚÈ 75 Ù.Ì. ∫ˆÓ/ÓÙ¿-ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ˘, ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÔÏ˘Î·ÙÔÈΛ· ‚’ fiÚÔÊÔ˜. 2.ΔÚÈ¿ÚÈ 90 Ù.Ì., ∫·ÓÈÛΤÚË, ÕÓ·˘ÚÔ˜, 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜. 3. ΔÚÈ¿ÚÈ 102 Ù.Ì., ™˘Ú›‰Ë-π¿ÛÔÓÔ˜, 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ‚ϤÂÈ ı¿Ï·ÛÛ·-·Ú·Ï›·. °Nø™H KAI ™YNE¶EIA. (827)

-----------------------------------∏§π∞™ ¶. ∫√KM√Δ√™ πø§∫√À 7 Δ∏§. 2421038556 ∫π¡. 6978393556

¶ø§√À¡Δ∞π √π∫√¶∂¢∞ ∞Á. ¶·Ú·Û΢‹ 200 Ù.Ì. 50.000 ∂ ÃÈÏÈ¿‰Ô˘ 130 Ù.Ì. 45.000 ∂ ∫‡ÚÔ˘ 160 Ù.Ì. 95.000 ∂ ∞¯ÈÏÏÔÔ‡ÏÔ˘ 145 Ù.Ì. ∫·Ó¿ÚË 146 Ù.Ì. ÁˆÓ›· ∞ÌÊÈÙÚ›Ù˘ 196 Ù.Ì. 90.000∂ ∫Ú›ÙÛÎË 146 Ù.Ì., 120.000∂ ÛڈÓÔ˜ 220 Ù.Ì. ª·˘ÚÔÎÔÚ‰¿ÙÔ˘ 190 Ù.Ì. 120.000 ∂ ∑¿¯Ô˘ 235 Ù.Ì. ª·‚›ÏË 350 Ù.Ì. ÁˆÓ›· ∫·Ú·Á¿Ù˜ ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜ 400 Ù.Ì. ¶··‰È·Ì¿ÓÙË 220 Ù.Ì. ¢È¿ÎÔ˘ 132 Ù.Ì. 105.000 ∂ π∫∞ 180 Ù.Ì. ÁˆÓ›· ¶ÂÚ·È‚Ô‡ 145 Ù.Ì. 84.000 ∂ ¶·Á·ÛÒÓ 165 Ù.Ì. ÁˆÓ›· ∂˘ÚÈ›‰Ô˘ 147 Ù.Ì. ÁˆÓ›· ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿˜ 215 Ù.Ì. 120.000 ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë 250 Ù.Ì. 115.000 ∂ °ËÚÔÎÔÌÂ›Ô 740 Ù.Ì. 138.000 ∂ ∞Ë °ÈÒÚÁË 340 Ù.Ì. 110.000 ∂ ¡. πˆÓ›· 245 Ù.Ì. 75.000 ∂ ∞. ªÂÚÈ¿ 4 ÛÙÚ. ∞ıËÓÒÓ 1000 Ù.Ì. ∞Ï˘Î¤˜ 200,300,400 Ù.Ì. ™ˆÚfi˜ 600 Ù.Ì. ™ÎÈ¿ıÔ 225 Ù.Ì. √π∫π∂™ ∫·Ú·˚ÛοÎË 3 ‰ˆÌ. 84.000 ∂ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜ 3 ‰ˆÌ. 75.000 ∂ ∫·ÏÏÈı¤· 3 ‰ˆÌ. 115.000 ∂ ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË ÙÚÈÒÚÔÊË ª·‚›ÏË 3 ‰ˆÌ. 125.000 ∂ ¢ÂÏËÁÈÒÚÁË ‰ÈÒÚÔÊË ∑·¯·Úfi˯ٷ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 150.000 ∂ æ˘¯¿ÚË 3 ‰ˆÌ. 120.000 ∂ ªÂÊÛÔ‡Ù ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· ∫·Ú·Á¿Ù˜ 3 ‰ˆÌ. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ ‰ÈÒÚÔÊË 155.000 ∂ ¶ÂÚÚ·È‚Ô‡ 4 ‰ˆÌ. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿˜ 3 ‰ˆÌ. ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë 3 ‰ˆÌ. 120.000 ∂ ¡.πˆÓ›· 3 ‰ˆÌ. 90.000 ∂ ∞ÁÚÈ¿ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· Ó¤· ™ÎÈ¿ıÔ 3 ‰ˆÌ. ÎÂÓÙÚÈ΋ °∫∞ƒ™√¡π∂ƒ∂™ ¢ÂÛÔÙÈÎfi 22 Ù.Ì. 23.000 ∂ ª·ÁÓ‹ÙˆÓ 31 Ù.Ì. 25.000 ∂ ΔÚÈÎÔ‡Ë 32 Ù.Ì. 38.000 ∂ ƒÔ˙Ô‡ 40 Ù.Ì. Ê¿ÙÛ· ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË 30 Ù.Ì. 33.000 ∂ ¢À∞ƒπ∞ ªÂÊÛÔ‡Ù 49 Ù.Ì. 52.000 ∂ ºÂÚ·›Ô˘ 57 Ù.Ì. 55.000 ∂ °·Ì‚¤Ù· 54 Ù.Ì. 60.000 ∂ °·˙‹ 53 Ù.Ì. Ó¤Ô ∞Ó¿ÏË„Ë 72 Ù.Ì. 70.000 ∂ ∞Á. ¡ÈÎfiÏ· 55 Ù.Ì. 53.000 ∂ ΔÛÈÌÔ‡ÎË 52 Ù.Ì. Ó¤Ô 78.000 ∂ ¢ÈηÛÙ‹ÚÈ· 58 Ù.Ì. Ó¤Ô ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË 60 Ù.Ì. Ó¤Ô Δƒπ∞ƒπ∞ ¢·ÏÂ˙›Ô˘ 75 Ù.Ì. 73.000 ∂ °·˙‹ 73 Ù.Ì. 75.000 ∂ ∞Á. ∫ˆÓ/ÓÔ˜ 96 Ù.Ì. 107.000 ∂ °·ÏÏ›·˜ 77 Ù.Ì. Ó¤Ô •ÂÓ›· 86 Ù.Ì. Ó¤Ô 130.000 ∂ ∞Ó¿ÏË„Ë 95 Ù.Ì. 90.000 ∂ ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË 98 Ù.Ì. Ó¤Ô √ÁÏ 107 Ù.Ì. 90.000 ∂ ¡. πˆÓ›· 74 Ù.Ì. 60.000 ∂ Δ∂™™∞ƒπ∞ ¢·ÏÂ˙›Ô˘ 97 Ù.Ì. 105.000 ∂ ƒÔ˙Ô‡ 115 Ù.Ì. ÚÂÙÈÚ¤ ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË 116 Ù.Ì. 118.000 ∂ ¶¿ÚÎÔ 155 Ù.Ì. Ê¿ÙÛ· ∞Á. ¡ÈÎfiÏ· 115 Ù.Ì. 138.000 ∂ ƒ. ºÂÚ·›Ô˘ 120 Ù.Ì. ÚÂÙÈÚ¤ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ 115 Ù.Ì. 125.000 ∂ ∫·Ó¿ÚË 170 Ù.Ì. §. μ‡ÚˆÓÔ˜ 160 Ù.Ì. °·ÏÏ›·˜ 107 Ù.Ì. Ó¤Ô °ƒ∞º∂π∞ ¢ÈηÛÙ‹ÚÈ· 65 Ù.Ì. 76.000 ∂ ¶Ï. ∂Ï¢ıÂÚ›·˜ 135 Ù.Ì. ™ˆÎÚ¿ÙÔ˘˜ 51 Ù.Ì. 65.000 ∂ ∞Á. ¡ÈÎfiÏ· 75 Ù.Ì. °·˙‹ 98 Ù.Ì. 105.000 ∂ ª∞°∞∑π∞ ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 35 Ù.Ì., 50 Ù.Ì., 70 Ù.Ì. ∞ÓÙˆÓÔÔ‡ÏÔ˘ 33 Ù.Ì. 128.000 ∂ ∞Ó·˘ÚÔ 115 Ù.Ì. Ê¿ÙÛ· ∂ÚÌÔ‡ 78 Ù.Ì. ¶ÏËÛ›ÔÓ ∞ÓÙˆÓÔÔ‡ÏÔ˘ 110 Ù.Ì. ¶·ÏÈ¿ 170 Ù.Ì. ÎÂÓÙÚÈÎfi ¶Ï. ∂Ï¢ıÂÚ›·˜ 43 Ù.Ì. ¶·Á·ÛÒÓ 57 Ù.Ì. 2·˜ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 45 Ù.Ì. 120.000 ∂ ¶ø§√À¡Δ∞π √π∫π∂™ ∫∞π √π∫√¶∂¢∞ ™’ √§∞ Δ∞ Ãøƒπ∞ Δ√À ¶∏§π√À ¶ø§√À¡Δ∞π √π∫π∂™ - √π∫√¶∂¢∞ - •∂¡√¢√ Ã∂π∞ ™Δ∏ ™∫π∞£√ °π¡√¡Δ∞π ∂∫Δπª∏™∂π™ ∞∫π¡∏Δø¡ ∂¡√π∫π∞∑√¡Δ∞π ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ - √π∫π∂™ ∫∞π ª∞°∞∑π∞ (828)

°∂øƒ°π√™ ∞¡Δ. £∂√Ã∞ƒ∏™ ∂¶∂¡¢ÀΔπ∫√™ ™Àªμ√À§√™ ∞∫π¡∏Δø¡

°∞§§π∞™ 10 1Ô˜ √ƒ√º√™ Δ∏§. & FAX 2421023742 ∫π¡. 6977/639025 e-mail: theoharg@otenet.gr

°∫∞ƒ™√¡π∂ƒ∂™ 1. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 28 Ù.Ì., ηÈÓ., ı¤·, 89.000. 2. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜ 25 Ù.Ì., 1Ô˜, 35.000. ¢À∞ƒπ∞ 1. ª·‚›ÏË 50 Ù.Ì. (7 ÂÙÒÓ) ËÌÈÒÚ. 59.000. 2. μÏ·¯¿‚· 53 Ù.Ì., 1Ô˜, 62.000. 3. μÏ·¯¿‚· 52 Ù.Ì., 1Ô˜, ηÈÓ., 91.000. 4. μÏ·¯¿‚· 52 Ù.Ì., 2Ô˜, ηÈÓ., 96.000. Δƒπ∞ƒπ∞ 1. ∞. °·˙‹ 103 Ù.Ì., 3Ô˜, 130.000. 2. ∞Á¯›·ÏÔ˜ 90 Ù.Ì. + 50% ÔÈÎfiÂ‰Ô + ·¤Ú·˜, ·Ó·Î·ÈÓ. 108.000 3. ¶ÂÚÚ·È‚Ô‡ 80 Ù.Ì., 3Ô˜, 79.000. 4. ∑¿¯Ô˘ 92 Ù.Ì. 4Ô˜ ÎÔÌϤ 141.000. 5. °. ∫·ÚÙ¿ÏË 80 Ù.Ì., 1Ô˜, ηÈÓ., 125.000. 6. ∞¯ÈÏ/ÏÔ˘ Û ÙÚÈÒÚÔÊÔ, 1Ô˜, 95 Ù.Ì., 83.000, 2Ô˜, 75 Ù.Ì., 72.000. 7. ∞ÁÚÈ¿ 96 Ù.Ì., 1Ô˜, ηÈÓ., Ù˙¿ÎÈ, Ì % ÔÈÎÔ¤‰Ô˘ ËÌÈ˘. 95.000. 8. ∫Ú›ÙÛÎË 1Ô˜, ‰ÈˆÚ., 75 Ù.Ì., 70.000. 9. ¡. πˆÓ›· 92 Ù.Ì., 3Ô˜, ηÈÓ., ÎÔÌϤ, 140.000. Δ∂™™∞ƒπ∞-¶∂¡Δ∞ƒπ∞ 1.∫·ÛÛ·‚¤ÙË 108 Ù.Ì. 1Ô˜, 139.000 2. ∞. °·˙‹ 146 Ù.Ì., 5Ô˜, 148.000. 3. ∞. °·˙‹ 97 Ù.Ì., 5Ô˜, ·Ó·ÙÔÏ., ÔÏ˘ÙÂÏ., ¿ÚÎÈÓ, Ù˙¿ÎÈ, ·Ôı., ηÈÓ., 185.000. 4. ∞ı. ¢È¿ÎÔ˘ 129 Ù.Ì. (1991) 1Ô˜, 153.000. 5. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· 121 Ù.Ì. 1Ô˜ ·Ó·Î. 130.000. 6. °. ∫·ÚÙ¿ÏË 101 Ù.Ì., 4Ô˜, ηÈÓ., ÎÔÌϤ, 170.000 Î·È ·ÓÙ·ÏÏ·Á‹ Ì ÔÈÎfi‰Ô. 7. ƒÈ˙fiÌ˘ÏÔ˜ 115 ÙÌ., 1Ô˜, ËÌÈÙÂÏ. 78.000. √π∫√¶∂¢∞ 1·. ∞Á. ¶·Ú·Û΢‹ 365 Ù.Ì. ‰È·Ì. 145.000, 730 Ù.Ì. ‰È·Ì. 285.000 ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ı¤·. 1‚. ÃÈÏÈ·‰Ô‡ 124 Ù.Ì. (™.¢. 1,8) 75.000. 1. ∞Á. °ÂÚ·ÛÈÌ. 125 Ù.Ì. ÁˆÓ., 65.000. 2. ™ˆÚfi˜ 585 Ù.Ì. ˘¤ÚÔ¯Ë ı¤· 135.000. 3. ∞Ï˘Î¤˜ (Ï·˙) 87 Ù.Ì. (ÎÙ›˙ÂÈ 120 Ù.Ì.) 45.000, 87 Ù.Ì. (ÎÙ›˙ÂÈ 120 Ù.Ì.) 44.000, 307 Ù.Ì. 103.000, 205 Ù.Ì. 89.000. (¡ÙÔÌ¿Ù·) 160 Ù.Ì. ÁˆÓ. 110.000, 160 Ù.Ì. 95.000, 175 Ù.Ì. 85.000, 490 Ù.Ì. 260.000, (°¿ÙÔ˜) 365 Ù.Ì. 107.000 ÁˆÓ. 4. πˆÏÎÔ‡ 740 Ù.Ì. ‰È·Ì. (ÎÙ›˙ÂÈ 400 Ù.Ì. ÈÛÔÁ.+400 Ù.Ì. ˘ÔÁ.+200 Ù.Ì. ·Ù¿ÚÈ) 480.000. 5. ÕÁ. ∞Ó¿ÚÁ˘ÚÔÈ 218 Ù.Ì. ÁˆÓ. 135.000. 6. πˆÏÎÔ‡ 117 Ù.Ì., (ÎÙ›˙ÂÈ 160 Ù.Ì.) 85.000. 7. ¡. πˆÓ›· 180 Ù.Ì. ÁˆÓ. (2,4) 120.000. 8. πˆÏÎÔ‡ 1.120 Ù.Ì. (2,4) 3.250.000. 9. ∫·Ú·Á¿Ù˜ 700 Ù.Ì. ‰ÈÛ. ÁˆÓÈ·Îfi 400.000, 451 Ù.Ì. ‰ÈÛ. ÁˆÓÈ·Îfi 300.000, 350 Ù.Ì. ÁˆÓ. 200.000, 740 Ù.Ì. ‰ÈÛ. ÁˆÓ. Ê·ÓÙ·ÛÙ. 500.000, 1.440 Ù.Ì. (ÙÂÙÚ¿ÁˆÓÔ ÔÏfiÎÏËÚÔ, ı¤· ˘¤ÚÔ¯Ë 900.000, 528 Ù.Ì. 339.000. 10. ª¿Ú·ıÔ˜ (‰ÈÂıÓ‹˜) 8 ÛÙÚ., 50Ì. Ê¿ÙÛ·, 190.000. 11. ∞Á¯›·ÏÔ˜ 220 Ù.Ì. )0,80) 39.000. 12. ∞Ï˘Î¤˜ (¶Ú. ∏Ï›·˜) 430 Ù.Ì. 80.000. 13. •˘Ófi‚Ú˘ÛË (¶ÔÙÈÛÙÈο) ‰È¿ÊÔÚ· ·ÁÚÔÙ/¯È·. 14. ∞˚‚·ÏÈÒÙÈη 330 Ù.Ì. 98.000 ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™ 1. ¡. πˆÓ›· 141 Ù.Ì. (3 Â›‰·)+·˘Ï‹, 70 Ù.Ì., ÁˆÓ., ηÈÓ., 190.000. 2. ∞Ï˘Î¤˜ (¡ÙÔÌ¿Ù·) ÌÂ˙ÔÓ. ÔÏ˘ÙÂÏ. 130 Ù.Ì.+30 Ù.Ì. ·Ôı. ÈÏÔÙ‹˜+Ù·Ú¿ÙÛ· ‚·Ù‹ Û ÔÈÎfi. 160 Ù.Ì. ηÈÓ. 280.000. 3. ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 100 Ù.Ì. / 170 Ù.Ì. 265.000. 4. ¡. πˆÓ›· ‰ÈÒÚÔÊÔ (50 Ù.Ì.+40 Ù.Ì.) Û ÔÈÎfi. 70 Ù.Ì. 58.000. 5. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿˜ ÌÂ˙ÔÓ. 140 Ù.Ì. (12 ÂÙÒÓ) 185.000. 6. ¡. πˆÓ›· 75 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 230 Ù.Ì. 79.000. 7. ™ˆÚfi˜ ÌÂ˙ÔÓ. 102 Ù.Ì. Û ÔÈÎfi. 590 Ù.Ì. (2000)+ÂÈϤÔÓ ‰fiÌËÛË, ı¤·, 290.000. 8. ™ˆÚfi˜ ÔÏ˘ÙÂÏ‹˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 3 ÂÈ¤‰ˆÓ Ôχ ÌÂÁ¿ÏË Û ÔÈÎfi. 600 Ù.Ì. 2Ô ÏÈÌ¿ÓÈ ¶ƒøΔ∏ ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·, 950.000. 9. ªÂÙfi¯È ‰ÈˆÚ. ·ÏÈfi 100 Ù.Ì. ÔÈÎÔ. 40.000 10. ºÈÏ. πˆ¿ÓÓÔ˘ ‰ÈÒÚ.) 90 Ù.Ì.+70 Ù.Ì.) ·ÏÈfi Û ÔÈÎfi. 125 Ù.Ì., 195.000. 11. ∞ÁÚÈ¿, ÙÚÈÒÚÔÊË ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ 96 Ù.Ì. ËÌÈ˘.+127 Ù.Ì. 1Ô˜+121 Ù.Ì., 2Ô˜, Û ÔÈÎfi. 500 Ù.Ì. ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· 595.000. 12. ¡. πˆÓ›· ÌÂ˙ÔÓ. 140 Ù.Ì. (¿‰ÂÈ· 1990)+ËÌÈ˘ÔÁ. 70 Ù.Ì. 180.000. 13. ™Ù·ÁÈ¿Ù˜ Ê·ÓÙ·ÛÙ. ‰ÈÒÚÔÊ 170 Ù.Ì./820 Ù.Ì. ÔÈÎÔ. ÂÎÏËÎÙÈ΋ ı¤· 465.000. 14. ∫·Ù˯ÒÚÈ 70 Ù.Ì. Û 350 Ù.Ì. ı¤·, 120.000. 15. ªÔ‡ÚÂÛÈ 200 Ù.Ì. Û 4 ÛÙÚ¤ÌÌ. 5 ÂÙÒÓ 295.000 16. (¶∞§∞π∞) 73 Ù.Ì. ÔÈÎÔ. 145 Ù.Ì., 119.000. 17. ∞¯ÈÏÏÔÔ‡ÏÔ˘ 70 Ù.Ì. ÔÈÎÔ. 90 Ù.Ì. (™.¢. 2,1) ‰È·ÌÂÚ¤˜ 100.000. 18. ™ˆÚfi˜, ı¤· 220 Ù.Ì., ÔÈÎÔ. 1.000 Ù.Ì. 450.000. ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞-∂¶∞°°/∫∂™ ™Δ∂°∂™ 1· ÷Ù˙Ë·ÚÁ‡ÚË 94 Ù.Ì.+·Ù¿ÚÈ 50 Ù.Ì. (ÂÓÔÈÎ. 700 ∂) 190.000 1. ƒÈ˙fiÌ˘ÏÔ˜ 250 Ù.Ì., ÁˆÓ., ÈÛÔÁ. 195.000. 2. πˆÏÎÔ‡ 28 Ù.Ì. ÈÛfiÁÂÈÔ 43.000. 3. ¡. πˆÓ›· Ì·Á·˙› 75 Ù.Ì. ÁˆÓ.+ (˘ÔÁ. 70 Ù.Ì. ÎÔ˘˙›Ó·)+‰ÈÎfi ÙÔ˘ Â˙Ô‰ÚfiÌÈÔ ÁÈ· ÙÚ·¤˙È·, ηÈÓ. 215.000. 4. ºÈÏ. ∂Ù·ÈÚ›·˜ ÈÛÔÁ. 67 Ù.Ì.+˘ÔÁ. 67 Ù.Ì. ηÈÓ., 110.000. 5. ∞. °·˙‹ 160 Ù.Ì. ËÌÈÛÔÁ. ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ Ï‹Úˆ˜ (ÂÓÔ›ÎÈÔ 450) 85.000. 6. ƒ. ºÂÚ·›Ô˘ 180 Ù.Ì.+˘ÔÁ. 100 Ù.Ì.+·Ù·Ú. 80 Ù.Ì+¿ÚÎÈÓ (10ÂÙ›·˜) 360.000. 7. •ÂÓÒÓ·˜ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 9 ‰ˆÌ¿ÙÈ·, Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 340 Ù.Ì. (1998) 400.000. 8. ¶Â‰›ÔÓ ÕÚˆ˜ 420 Ù.Ì. Û ÔÈÎfi. 600 Ù.Ì. Î·È ÂÈϤÔÓ ‰ÔÌ‹˜, 510.000. 9. ∞Á. √ÓÔ‡ÊÚÈÔ˜ Ì·Á·˙› 130 Ù.Ì. Û ÔÈÎfi. 1.100 Ù.Ì. 330.000 ∂¶∂¡¢À™∂π™-∂À∫∞πƒπ∂™ 1· ÷Ù˙/ÚÁ˘ÚË 94 Ù.Ì. Ì ·Ù¿ÚÈ 190.000 1. ƒÈ˙fiÌ˘ÏÔ˜ ÛÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ ‰Ú. Ì·Á·˙› ÁˆÓ. Î·È Û›ÙÈ Â¿Óˆ, ÔÏÏ·ÏÒÓ ¯Ú‹ÛˆÓ, Ê·ÓÙ·ÛÙÈ΋ ÙÈÌ‹. 2. ∞¤Ú·˜ ˘¿Ú¯Ô˘Û·˜ ‰ÈÒÚÔÊ˘ ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹˜ (¿‰ÂÈ· 2006) 2Ô˜ 105 Ù.Ì., 3Ô˜ 75 Ù.Ì., 4Ô˜ 45 Ù.Ì., 195.000. ∂¡√π∫π∞∑√¡Δ∞π 1. ∞Á¯›·ÏÔ˜ ÎÂÓÙÚÈÎfiÙ·ÙÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· 160 Ù.Ì.+ËÌÈ˘. 80 Ù.Ì. (1.100∂). 2. ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË 112 Ù.Ì., 4Ô˜, ·Ó·Î., 395∂. 3. μ·ÛÛ¿ÓË 32 Ù.Ì., 2Ô˜, ηÈÓ., 255∂. 4. ∂Ù¿ ¶Ï·Ù·Ó›ˆÓ 61 Ù.Ì. 4Ô˜ Ì ¿ÚÎÈÓ 320 ∂. ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂π™ 1. ¶·È‰fiÙÔÔ˜ ÛÙÔ μfiÏÔ ÂÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·. ¶§∏ƒ√º√ƒπ∂™-∂∫¢√™∏ ¢∞¡∂πø¡ (829)


ªÈÎÚ¤˜ ∞ÁÁÂϛ˜ 35

ΔƒπΔ∏ 31 ∞À°√À™Δ√À 2010

∫Δ∏ª∞Δπ∫∏ ª¶ƒ∞¡√™ ∞¶√ 1925

™∫∂¡¢∂ƒ∞¡∏ 15 Δ∏§. 24210/22351 ∫π¡. 6974/764446 ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ 1. ÕÓ·˘ÚÔ˜ 114 Ù.Ì. 3Ô˜ fiÚ. 2. ƒ. ºÂÚ·›Ô˘ 80 Ù.Ì. Ì ¿ÚÎÈÓ 1Ô˜. 3. ¶ÂÚÈÔ¯‹ ∞Ó·‡ÚÔ˘ 102 Ù.Ì., 210.000 ∂. 4. ∫ÂÓÙÚÈÎfi 3¿ÚÈ, 25ÂÙ›·˜, 80.000 ∂. 5. ¡. πˆÓ›· 80 Ù.Ì. 4Ô˘ ÔÚ. 6. ¢˘¿ÚÈ 55 Ù.Ì. (2 ÂÙÒÓ.). 7. ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 110 Ù.Ì., 1Ô˜ ÔÚ. 8. ∞Á. ∫ˆÓ/ÓÔ˜ 100 Ù.Ì. 5Ô˘ ÔÚ. 9. ¶·Ú·ÏÈ·Îfi 110 Ù.Ì. 1Ô˘ ÔÚ. 10. ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 110 Ù.Ì. (¢ηÈÚ›·). 11. √ÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· 145 Ù.Ì. 2Ô˜ ÔÚ. 12. ¢È·Ì/ÛÌ· 100 Ù.Ì. 3Ô˘ ÔÚ. ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ. 13. °Î·ÚÛÔÓȤڷ 30 Ù.Ì., 5 ÂÙÒÓ. 14. ª·Ï¿ÎÈ 2¿ÚÈ ˘ÂÚ ÏÔ˘Í, ı¤·. √π∫π∂™ 1. ∞Ï˘Î¤˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 153 Ù.Ì. 2. ÃÈÏÈ·‰Ô‡ 90 Ù.Ì., Û ÔÈÎ. 160 Ù.Ì. 3. ∫·Ù˯ÒÚÈ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜ ˘fi ηٷÛÎ. 4. ∫‡ÚÔ˘ 60 Ù.Ì. 70.000 ¢ÚÒ. 5. ∫ÚÈı·ÚÈ¿ 112 Ù.Ì., ÌÂ˙ÔÓ¤Ù·, ÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ηٷÛ΢‹˜. 6. ¶·Á·Û·› 160 Ù.Ì., ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· ÁˆÓȷ΋. 7. ¶ÔÏ˘ÙÂÏ‹˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· (™Ô˘ÙÚ·Ï›). 8. ∫·ÏÏÈı¤· ‰ÈÒÚÔÊÔ 150 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 150 Ù.Ì. 9. ∞Ï˘Î¤˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜ ÚfiÛÔ„Ë ı¿Ï·ÛÛ·. 10. ∫ˆÓ/ÓÙ¿ ‰ÈÒÚÔÊÔ Û ÔÈÎÔ. 235 Ù.Ì. 11. ΔÚÈÒÚÔÊÔ ·Î›ÓËÙÔ 80+80+45 Ù.Ì. 12. ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜ 68 Ù.Ì. Û ÔÈÎ. 190 Ù.Ì. 13. §. μ‡ÚˆÓÔ˜ 58 Ù.Ì. Û ÔÈÎ. 87 Ù.Ì. 14. ¡. πˆÓ›· 1Ô˜ ÔÚ. ‰ÈfiÚˆÊ. 60 Ù.Ì. 15. ∞ÁÚÈ¿, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜ Ì ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·. 16. μ·ÛÛ¿ÓË, ÔÈΛ· 70 Ù.Ì. Û ÔÈÎ. 100 Ù.Ì. √π∫√¶∂¢∞ 1. º. πˆ¿ÓÓÔ˘ 171 Ù.Ì. 2. ∞Ï˘Î¤˜ 300 Ù.Ì., 250 Ù.Ì. 3. ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜ 1.280 Ù.Ì. (ÂÓÙfi˜). 4. 5 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù· ÚfiÛÔ„Ë ı¿Ï·ÛÛ· ÛÙÔ μ¤ÓÂÙÔ (¢ηÈÚ›·). 5. ∞Á. ΔÚÈ¿‰· °·Ù˙¤·˜ 2.200 Ù.Ì. Û 135.000. 6. ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ 4 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù·. 7. ÕÁÈÔÈ ∞Ó¿ÚÁ˘ÚÔÈ 3.000 Ù.Ì. 8. ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ 2.500 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡. 9. ™ÎfiÂÏÔ˜ (ÏËÛ›ÔÓ ÏÈ̤ӷ) 1.000 Ù.Ì.10 10. ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ 1.750 Ù.Ì. 11. π. ∫·ÚÙ¿ÏË 98 Ù.Ì., 50.000∂. 12. ∞Á. ∞Ó¿ÚÁ˘ÚÔÈ 204 Ù.Ì. 13. ¢ÈÌËÓ›Ô˘ 800 Ù.Ì. 14. ™ˆÚÚfi˜ 600 Ù.Ì. μ’ ÏÈÌ¿ÓÈ. 15. ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜ 2.800 Ù.Ì. ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ 1. §·Ú›Û˘ (ÔÈÎfi‰Ô+ÎÙ›ÛÌ·) 1.000 Ù.Ì. 2. ∫¤ÓÙÚÔ 35 Ù.Ì. 3. ∫¤ÓÙÚÔ, ÁˆÓÈ·Îfi, 40 Ù.Ì. 4. •ÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô ÛÙËÓ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 4 ÂηÙ. ¢ÚÒ. 5. π·ÙÚ›· (ÎÂÓÙÚÈο) 48+42 Ù.Ì. 6. ∞ÓÙˆÓÔÔ‡ÏÔ˘ 40 Ù.Ì.+·Ù¿ÚÈ. 7. •ÂÓÒÓ·˜- ™ÎÈ¿ıÔ˜. ∂∫Δ∞™∂π™ 1. 9.500 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù·. 2. ™ÎfiÂÏÔ˜ 600 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù· ÚfiÛÔ„Ë 8km ı¿Ï·ÛÛ·. (830)

√π ™À¡∂ƒ°∞Δ∂™ Δ√À °ƒ∞º∂π√À ª∞™ ¶ƒ√Δ∂π¡√À¡:

KTHMATπ∫∂™ ™À¡∞§§∞°∂™ ¶∞´¶∞∏ ∑ø°ƒ∞ºπ∞ §ÒÚË 1 & π¿ÛÔÓÔ˜ (4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜) Δ.∫. 38221, μ√§√™ Δ∏§. 24210-25846, FAX 24210-20267 ¶ø§√À¡Δ∞π ∞. √π∫√¶∂¢∞ 1. √ÈÎfiÂ‰Ô 211 Ù.Ì. ÛÙËÓ ¶ÈÓ‰¿ÚÔ˘ - ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ˘. 2. √ÈÎfiÂ‰Ô ÛÙËÓ ∞ӷηÛÈ¿ 632 Ù.Ì., Ì ·Ï·È¿ ¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ·. μ. √π∫√¶∂¢∞ ™Δ√ ¶∏§π√ 1. √ÈÎfiÂ‰Ô 500 Ù.Ì. ÛÙËÓ ∫Ô˘ÎÔ˘Ú¿‚·. 2. √ÈÎfiÂ‰Ô 1.000 Ù.Ì. Ì ı¤· ÛÙËÓ ∫Ô˘ÎÔ˘Ú¿‚·. 3. √ÈÎfiÂ‰Ô 4.028 Ù.Ì. ÛÙË ı¤ÛË ∞ÏËÁ·ÚȤ˜ (¿Óˆ ·fi ÙÔÓ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi ÕÏÏ˘ ªÂÚÈ¿˜). °. ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ 1. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 117 Ù.Ì., 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ Ì ·Ôı‹ÎË Î·È Áηڿ˙ 5ÂÙ›·˜ ∫Ô˘ÓÙÔ˘ÚÈÒÙÔ˘™ÔψÌÔ‡. 2. °Î·ÚÛÔÓȤڷ 27 Ù.Ì., ÷Ù˙Ë·ÚÁ‡ÚË 51, ÙÈÌ‹ 25.000 ∂. 3. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 117 Ù.Ì., ÛÙË μÏ·¯¿‚· - ª·ÁÓ‹ÙˆÓ 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜. 4. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 100 Ù.Ì. ÛÙË μÏ·¯¿‚· - ª·ÁÓ‹ÙˆÓ 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜. ¢. ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ 1. πÛfiÁÂÈÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· 120 Ù.Ì., ÛÙË ¡Â¿ÔÏË. 2. √ÈÎfiÂ‰Ô 158 Ù.Ì., Ì ̷Á·˙› 77 Ù.Ì., ÛÙË ¡. πˆÓ›· (∂ÏÏËÛfiÓÙÔ˘). 3. ∫·Ù¿ÛÙËÌ· 165 Ù.Ì. Ì ·Ù¿ÚÈ 120 Ù.Ì., 3 ¿ÚÎÈÓ ˘fiÁÂÈ·. ∂›Ó·È ÓÔÈÎÈ·Ṳ̂ÓÔ 1.200 ¢ÚÒ ÙÔ Ì‹Ó·. ∂. ∞°ƒ√Δ∂ª∞Ãπ∞ 1. √ÈÎfiÂ‰Ô 12 ÛÙÚÂÌ. ∞Á. ¶·Ú·Û΢‹. 2. √ÈÎfiÂ‰Ô 485 Ù.Ì., ÛÙ· ∫‹È·. 3. ¢Ú¿ÎÂÈ· 4 ÛÙÚÂÌ. 4. ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 8 ÛÙÚÂÌ., Ì ÂÏȤ˜ ÛÙÔÓ •ËÚfiηÌÔ. 5. ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 14 ÛÙÚ¤Ì. ÛÙË ªÂÏÈ¿ Ê¿ÙÛ· ÛÙÔÓ ·Ï·Èfi ‰ÚfiÌÔ μfiÏÔ˘ - §¿ÚÈÛ·˜ 83 Ì. ∑. ¶∏§π√ - ¶∞ƒ∞£∞§∞™™π∞ 1.√ÈÎfiÂ‰Ô ÛÙ· ¶Ï·Ù·Ó›‰È· 2 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù· ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ 50 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. 2. √ÈÎfiÂ‰Ô 1.055 Ù.Ì. ÛÙÔ ∫·Ù˯ÒÚÈ. 3. √ÈÎfiÂ‰Ô ÛÙ· ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿ (∑ÂÚ‚fi¯È·) 406 Ù.Ì. ÎÙ›˙ÂÈ 128 Ù.Ì. ∏. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™ 1. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· ÛÙÔÓ ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ˘ Ì ÔÈÎfi‰Ô. 2. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· ÙÚÈÒÚÔÊË 260 Ù.Ì. ÛÙË ¢ËÌ¿Ú¯Ô˘ °ÂˆÚÁÈ¿‰Ô˘. 3. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· ‰ÈÒÚÔÊË ÂÚÈÔ¯‹ ∂Ù¿ ¶Ï·Ù¿ÓÈ·. 4. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 110 Ù.Ì. Ì ÛÔʛٷ ÛÙÔ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ. 5. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 87 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 536 Ù.Ì. ÛÙËÓ ∞Á›· ¶·Ú·Û΢‹. 6. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· ÛÙËÓ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 400 Ù.Ì. £. ∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π ◊ ¶ø§∂πΔ∞π 1. °Ú·ÊÂ›Ô 44 Ù.Ì. ÛÙÔ 2Ô fiÚÔÊÔ ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË-°·ÏÏ›·˜. π. ∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π 1. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 60 Ù.Ì. (1Ô˜ fiÚÔÊ.) ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, ÂÈψ̤ÓÔ Ì Áηڿ˙ √ÁÏ-÷Ù˙Ë‚·Û›ÏË. (833)

∫Δ∏ª∞Δ√ª∂™πΔπ∫∞ ™√§π¢∞∫∏™ ∂ıÓ. ∞ÓÙ›ÛÙ·Û˘ 296 ∞°ƒπ∞ ΔËÏ. 24280-92758 ÎÈÓ. 6947-998278 ¶ø§∂πΔ∞π ∞Ï˘Î¤˜-ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· 140 Ù.Ì.+70 Ù.Ì., ˘fiÁÂÈÔ Û 225 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. ÕÓˆ μfiÏÔ˜ - ¶ÚÔÊ. ∏Ï›·˜ ÔÈÎfiÂ‰Ô 380 Ù.Ì. Ì ʷÓÙ·ÛÙÈ΋ ı¤·. ÕÓ·˘ÚÔ˜-ÔÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· 115 Ù.Ì. ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. μfiÏÔ˜, ™˘Ú›‰Ë Ì ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 70 Ù.Ì. 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜. μfiÏÔ˜, ªÂÏÈÛÛ¿ÙÈη ÔÈÎfiÂ‰Ô 422 Ù.Ì. Ì ·Ï·È¿ ÔÈΛ· 65 Ù.Ì. Ì ı¤·. μfiÏÔ˜, ∫ÔÚ·‹, 26 Ù.Ì., 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, 25.000 ∂. μfiÏÔ˜, ∞Á. ™Ù¤Ê·ÓÔ˜ ÔÈÎfiÂ‰Ô 590 Ù.Ì. (156Á) 70.000 ∂. ¡. πˆÓ›·, πÎ¿ÚˆÓ ‰‡Ô ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· 30 Ù.Ì. 45.000 ∂. ∞ÁÚÈ¿ - ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘ ‰ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 180 Ù.Ì. Û 200 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. ∞ÁÚÈ¿ - ‰ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· Ì ËÌÈ˘fiÁÂÈÔ Û‡ÓÔÏÔ 400 Ù.Ì., Û 500 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. ∞ÁÚÈ¿ - ÔÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 80 Ù.Ì. ∞ÁÚÈ¿ - ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 75 Ù.Ì., Û 140 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. ∞ÁÚÈ¿, ÁηÚÛÔÓȤڷ ΤÓÙÚÔ 37.000 ∂. ∞ÁÚÈ¿ - μ·Úο ‰ÈÒÚÔÊÔ Î·Ú·ÁÈ·› 200 Ù.Ì., Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 320 Ù.Ì. ∞ÁÚÈ¿ ™Ô˘ÙÚ·Ï› ·ÓÂÍ¿ÚÙ. ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜ 145, 155, 160 Î·È 200 Ù.Ì. ∞ÁÚÈ¿ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 120 Ù.Ì., Ì 80 Ù.Ì. ˘fiÁÂÈÔ Û 290 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ı¤·. ∞ÁÚÈ¿, ÎÙ‹Ì· 8 ÛÙÚ¤Ì. ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ Ì ʷÓÙ·ÛÙÈ΋ ı¤·. ∞ÁÚÈ¿, ÎÙ‹Ì· 2,3 ÛÙÚ¤Ì. ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ Ì ı¤· (μ·Úο). ∞ÁÚÈ¿, ÎÙ‹Ì· 5 ÛÙÚ¤Ì. ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ+ÔÈΛ· 30 Ù.Ì. Ì ı¤· (‰ÚfiÌÔ˜ ¢Ú¿ÎÂÈ·˜). ∞ÁÚÈ¿ - §‡ÎÂÈÔ ÔÈÎfiÂ‰Ô 610 Ù.Ì. ∞ÁÚÈ¿, ÔÈÎfi‰· 320 Ù.Ì. Î·È 430 Ù.Ì. ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ (12 ∞ÔÛÙfiÏÔ˘˜). ∞ÁÚÈ¿, ÔÈÎfi‰· ·fi 350 ¤ˆ˜ 700 Ù.Ì. ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ. ∞ÁÚÈ¿, ÔÈÎfi‰· ·fi 200, 350, 400 Î·È 700 Ù.Ì. (∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜, ÂÚÈÔ¯‹ 4). ∫. §Â¯ÒÓÈ· - μÚԯȿ 4 ÛÙÚ¤Ì. Ì ı¤·. ∫. §Â¯ÒÓÈ· ÎÙ‹Ì· 4.000 Ù.Ì. ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ ı¤ÛË ∞¯Ï·‰›ÙÛ· 50 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ∫. §Â¯ÒÓÈ· ÔÈΛ· 100 Ù.Ì. Û 1.000 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. ∫. §Â¯ÒÓÈ· 1.000 Ù.Ì. 100.000 ∂. ∫. ¡ÂÚ¿ ÔÈÎfiÂ‰Ô 380 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ∞. °·Ù˙¤· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 150 Ù.Ì.+˘fiÁÂÈÔ Û 380 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Î·È ¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 60 Ù.Ì. ∫. °·Ù˙¤·, ÎÙ‹Ì· 3 ÛÙÚÂÌ. √ÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ Ì ʷÓÙ·ÛÙÈ΋ ı¤·. ¶ÈӷοÙ˜ ‰ÈÒÚÔÊË ·Ï·È¿ ÔÈΛ· 180 Ù.Ì. Û 270 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹ - ‰ÈÒÚÔÊË ¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· Ì ·˘Ï‹. ∞ʤÙ˜, ‰ÈÒÚÔÊË ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË ÔÈΛ· 100 Ù.Ì. Û 350 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ı¤·. ÕÊËÛÔ˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÔÈΛ· 60 Ù.Ì. Û 500 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ʷÓÙ·ÛÙÈ΋ ı¤·. ªËÏȤ˜, ¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 100 Ù.Ì. Ì ı¤·. ªËÏȤ˜, ÔÈÎfiÂ‰Ô 600 Ù.Ì., ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘

√π∫√¶∂¢∞ 1. √ÈÎfiÂ‰Ô ÛÙËÓ ÕÓˆ °·Ù˙¤· 1.100 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ Ì ηٷÏËÎÙÈ΋ ı¤·.

∫ø¡/¡√™ ™π∞¡√™ ªπÃ∞§∏™ °∞ƒΔ∑√§∞∫∏™ °π∞¡¡∏™ ∫∞ƒ∞°π∞¡¡∏™

¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ 1. °Î·ÚÛÔÓȤڷ 45 Ù.Ì. ÎÂÓÙÚÈ΋ ·’ Î·È ‚’ fiÚÔÊÔ˜, ·fi 47.000∂. 2. °Î·ÚÛÔÓȤڷ 20 Ù.Ì. (ÕÁ. ∫ˆÓ/ÓÔ˜) ÈÛfiÁÂÈ·, 20.000∂. 3. °Î·ÚÛÔÓȤڷ 34 Ù.Ì. ¶·Á·ÛÒÓ, 2Ô˘ ÔÚ., ηÈÓ., 55.000∂. 4. °Î·ÚÛÔÓȤڷ 30 Ù.Ì. 5Ô˜ ÔÚ., ı¤·, 29.000∂. 5. ¢˘¿ÚÈ 45 Ù.Ì. 2Ô˜ ÔÚ., ÎÂÓÙÚÈÎfi, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ. 6. ¢˘¿ÚÈ 50 Ù.Ì. 2Ô˘ ÔÚ., ÎÂÓÙÚÈÎfi, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ Î·È ÁÈ· ÁÚ·Ê›Ô. 7. ¢˘¿ÚÈ 59 Ù.Ì., ƒ. ºÂÚ·›Ô˘, 2Ô˘ ÔÚ., ηÈÓ. 8. ¢˘¿ÚÈ 50 Ù.Ì., 1Ô˘ ÔÚ., ηÈÓ., ÎÂÓÙÚÈÎfi. 9. ¢˘¿ÚÈ 45 Ù.Ì. ηÈÓ., ª. ∞Û›·˜, ¡. πˆÓ›·. 10. ¢˘¿ÚÈ 50 Ù.Ì. μÏ·¯¿‚·-∂ıÓ. ∞ÓÙÈÛÙ¿Ûˆ˜ 50 Ù.Ì., 1Ô˜ ÔÚ., 35.000∂. 11. ΔÚÈ¿ÚÈ 78 Ù.Ì. 2Ô˜ ÔÚ., ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË, ηÈÓ. 12. ΔÚÈ¿ÚÈ 78 Ù.Ì. 3Ô˜ ÔÚ., ∞¯ÈÏϤˆ˜, ηÈÓ. 13. ΔÚÈ¿ÚÈ 77 Ù.Ì. 4Ô˜ ÔÚ., ΔÔ¿ÏË Î·È ÁÈ· ÁÚ·Ê›Ô. 14. ΔÚÈ¿ÚÈ 100 Ù.Ì. 4Ô˜ ÔÚ., ηÈÓ., ÁˆÓÈ·Îfi. 15. ΔÚÈ¿ÚÈ 100 Ù.Ì., 4Ô˘ ÔÚ., ηÈÓ., °·ÏÏ›·˜. 16. ΔÂÛÛ¿ÚÈ 110 Ù.Ì. 4Ô˜ ÔÚ., ÚÂÙÈÚ¤, ¢ÔÓ ¢·ÏÂ˙›Ô˘.

Ï·ÛÛ· ‰›Ï· ·fi ÙËÓ Ï¿˙, ÙˆÓ 300ÙÌ-400ÙÌ500ÙÌ. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘:27

∂•√Ãπ∫∂™ ∫∞Δ√π∫π∂™

ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™

ºøº∏ Ã√¡¢ƒ√À-∫ƒ√ªªÀ¢∞

∫ø¡/¡√™ ∂À∞°°∂§√¶√À§√™

-----------------------------------™ET™IKA™ ¢HMHTPIO™ IMMOBILIENBURO KTHMATOME™ITIKE™ ™YNA§§A°E™ Iø§KOY 6 BO§O™ TH§.: 24210 37043 KINHTO: 6977 269693 FAX: 24210 28678

1. ª¿Ú·ıÔ˜: ªÂ˙ÔÓ¤Ù· ‰›Ï· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· ÙÚÈÒÓ ÂÈ¤‰ˆÓ 200ÙÌ Û 320ÙÌ ÔÈÎfiÂ‰Ô . ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘: 01

ƒπ∞ ™∫√ÀƒΔ∏

ƒ∂¡∞Δ∂ ª¶∂∫-ª√À™Δ∞∫∞§∏

Ì ı¤·. ªËÏȤ˜, ‰ÈÒÚ. ÔÈΛ· 236 Ù.Ì. Û ÔÈÎfi. 510 Ù.Ì. Ì ı¤·. ∞Á. πˆ¿ÓÓ˘ - ∂ÍÔ¯È΋ ηÙÔÈΛ· 100 Ù.Ì. Ì ʷÓÙ·ÛÙÈ΋ ı¤·. ΔÛ·Áηڿ‰· - ∞Á. ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ ·Ï·È¿ ÔÈΛ· ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ. •Ô˘Ú›¯ÙÈ, ÔÈΛ· 100 Ù.Ì., Û 500 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ı¤·. §ÂÊfiηÛÙÚÔ ÎÙ‹Ì· 5.300 Ù.Ì., ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· Ì ı¤·. §ÂÊfiηÛÙÚÔ ı¤ÛË ƒ·˙‹ ÎÙ‹Ì· 16 ÛÙÚÂÌ. Ì ı¤·. μ˘˙›ÙÛ· - ÔÈÎfiÂ‰Ô 2 ÛÙÚ¤Ì. ΤÓÙÚÔ. ΔÚ›ÎÂÚÈ - ‰ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· (ηٿÏÏËÏË Î·È ÁÈ· Â·ÁÁ. ¯Ú‹ÛË). ™ÎfiÂÏÔ˜ - ™Î·‚¤ÓÙ˙Ô˘ ÎÙ‹Ì· 7 ÛÙÚ¤ÌÌ. ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ Ì ı¤·. ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂π™ μ˘˙›ÙÛ· - ·Ú·‰ÔÛÈ·Îfi˜ ÍÂÓÒÓ·˜ 7 ‰ˆÌ·Ù›ˆÓ Û 250 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. ΔÚ›ÎÂÚÈ - ‰ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π ∞ÁÚÈ¿ - ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· 70 Ù.Ì., 60 Ù.Ì., 53 Ù.Ì. Î·È 30 Ù.Ì. ¡. πˆÓ›·, ποڈÓ, ‰‡Ô ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· 30 Ù.Ì. ∂˘ÍÂÈÓÔ‡ÔÏË -¡Ë˜ ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈ· ÔÈΛ· 140 Ù.Ì. Û 500 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. (834)

2. √ÈÎfiÂ‰Ô 550ÙÌ ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤· ÛÙÔ ¢ÈÌ‹ÓÈ. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘:18 3. √ÈÎfiÂ‰Ô 235ÙÌ Ì ·ÏÈ¿ ÔÈΛ· 35ÙÌ ÛÙ· ∫¿Ùˆ §Â¯ÒÓÈ·. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘:10 4. ∞Á. ™Ù¤Ê·ÓÔ˜ ÔÈÎfi‰Ô, ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤· μfiÏÔ Î·È ¶·Á·ÛËÙÈÎfi. ΔÈÌ‹ 100.000ú ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘: 10-63. 5. ÕÓˆ §Â¯ÒÓÈ· ÔÈÎfiÂ‰Ô ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ 15Ì ¿Óˆ ·fi ÙÔÓ ÎÂÓÙÚÈÎfi ‰ÚfiÌÔ. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘: 10 6. √ÈÎfiÂ‰Ô 695ÙÌ ÛÙÔÓ ∞Á. ™Ù¤Ê·ÓÔ Ì ·ÓÂÌfi‰ÈÛÙË ı¤· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. (75.000ú) ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘: 01 7. √ÈÎfiÂ‰Ô ∞Á. ¶·Ú·Û΢‹ 536ÙÌ, Ì ·ÓÙÈÛÂÈÛÌÈ΋ ÔÈΛ· 87ÙÌ, Ì ı¤· ÙÔ μfiÏÔ. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘: 30 8. √ÈÎfiÂ‰Ô 340ÙÌ ÛÙËÓ ∫Ô˘ÎÔ˘Ú¿‚· Ì 140ÙÌ ‰fiÌËÛË ‰›Ï· ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ Ì ı¤· ÙËÓ fiÏË ÙÔ˘ μfiÏÔ˘. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘: 15 9. √ÈÎfiÂ‰Ô 1500ÙÌ ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ ‰›Ï· ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ ÛÙȘ ¶ÈӷοÙ˜. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘:1569 10. √ÈÎfi‰· ÛÙȘ ∞Ï˘Î¤˜ 150Ì ·fi ÙË ı¿-

1. ¶ÂÚÈÔ¯‹ ∫·ÛÛ·‚¤ÙË ÁˆÓÈ·Îfi ÔÈÎfiÂ‰Ô 135ÙÌ Ó 2ˆÚÔÊË ·ÏÈ¿ ÔÈΛ· 80ÙÌ Ô Î¿ı fiÚÔÊÔ˜ Û˘Ó 80ÙÌ ËÌÈ˘fiÁÂÈÔ. ¶ÚfiÛÊ·Ù· ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘: 10 2. ¡.¢ËÌËÙÚÈ¿‰· ÔÈÎfiÂ‰Ô 123ÙÌ Î·È Û›ÙÈ 90ÙÌ Ì Î.ı., Ê/·, Ù˙¿ÎÈ, ËÏÈ·Îfi, Ù¤ÓÙ˜. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘: 10 3. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· ÁˆÓȷ΋ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 135ÙÌ, 3Â›‰· ·fi 80ÙÌ ¤Î·ÛÙÔ˜ fiÚÔÊÔ˜. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘: 10 4. ∞Á. ™Ù¤Ê·ÓÔ˜ ÔÏ˘ÙÂÏ‹˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 3 ÂÈ¤‰ˆÓ ÓÂfi‰ÌËÙË Ì ηٷÏËÎÙÈ΋ ı¤·. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘: 10 5. ¢˘fiÚÔʘ ηÙÔÈ˘ ÛÙÔ ™Ô˘ÙÚ·Ï› ∞ÁÚÈ¿˜ μfiÏÔ˘ 110ÙÓ Î·È 125ÙÌ, 100Ì ·fi ÙËÓ ı¿Ï·ÛÛ·. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘: 15-54 6. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 50ÙÌ ÛÙË ¡.πˆÓ›·. ΔÈÌ‹ 20.000ú ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘: 27 7. ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈΤ˜ ÛÙ¤Á˜ ÓÔÈÎÈ¿˙ÔÓÙ·È ‹ ˆÏÔ‡ÓÙ·È Û ÎÂÓÙÚÈÎfi ‰ÚfiÌÔ. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘: 27 8. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 80 Ù.Ì. Û 103 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô, ηÙÔÈ΋ÛÈÌË Ì ı¤ÚÌ·ÓÛË Î·È Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÎÔ˘ÊÒÌ·Ù·, ∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘ ÌÂٷ͇ ∞¯ÈÏÏÔÔ‡ÏÔ˘ Î·È §. μ‡ÚˆÓÔ˜.

¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞

1. ¶·Ú·Ï›· ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 5Ô˘ ÔÚ. 92ÙÌ, 2˘/‰. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘: 10 2. °·˙‹ Ì °·Ì‚¤Ù· ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘

17. ΔÂÛÛ¿ÚÈ 120 Ù.Ì. 5Ô˜ ÔÚ., °. ¢‹ÌÔ˘-∫·ÚÙ¿ÏË. 18. ªÂ˙ÔÓ¤Ù˜ 120-150 Ù.Ì. ÛÙË ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·, ∫·Ú·Á¿Ù˜, ¡. πˆÓ›·, ∞ÁÚÈ¿. 19. ΔÂÛÛ¿ÚÈ 120 Ù.Ì., ÚÂÙÈÚ¤, Û Ï·Ù›·, ηÈÓ. 20. ÕÓ·˘ÚÔ˜ 70 Ù.Ì., 1Ô˜ ÔÚ., ÏÔ˘Í, ·Ôı‹ÎË+¿ÚÎÈÓ. 21. ∫ÂÓÙÚÈÎfi ÙÂÛÛ¿ÚÈ 112 Ù.Ì., 4Ô˜ ÔÚ. Î·È ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÛÙ¤ÁË. 22. ÕÁ. ∫ˆÓ/ÓÔ˜ ÚÂÙÈÚ¤, 5ÂÙ›·˜, 145 Ù.Ì. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™ 1. ÕÁ. ∞Ó¿ÚÁ˘ÚÔÈ 80 Ù.Ì. Û 177 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. 2. °. ¢‹ÌÔ˘ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 230 Ù.Ì. 200.000∂. 3. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· 70 Ù.Ì. Û 158 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. 4. ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë 75 Ù.Ì. Û 260 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. 5. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· 80 Ù.Ì. Û 120 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô (ÎÂÓÙÚÈÎfi). ∂¡√π∫π∞∑√¡Δ∞π 1. ¢˘¿ÚÈ 10ÂÙ›·˜ ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· 56 Ù.Ì. 1Ô˘ ÔÚ., 350∂. 2. ÕÓˆ μfiÏÔ˜ ÂÈψ̤ÓÔ 2¿ÚÈ, 60 Ù.Ì., 350∂. 3. ¢˘¿ÚÈ ÎÂÓÙÚÈÎfi, 5Ô˘ ÔÚ., ÂÈψ̤ÓÔ, 350∂. 4. ΔÚÈ¿ÚÈ 90 Ù.Ì. ∞¯ÈÏÏÔÔ‡ÏÔ˘, 2Ô˘ ÔÚ., 370∂. 5. ªÂ˙ÔÓ¤Ù· ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· 130 Ù.Ì.+‰ÒÌ·+·Ôı‹ÎË+¿ÚÎÈÓ, ∫·Ú·Á¿Ù˜. 6. ΔÂÛÛ¿ÚÈ 100 Ù.Ì. ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ¡. πˆÓ›·, 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, 430∂. √π∫√¶∂¢∞ 1. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· 158 Ù.Ì. Û.‰. 1,8, 85.000∂. 2. ÕÁ. ∞Ó¿ÚÁ˘ÚÔÈ 177 Ù.Ì. Û.‰. 1,2, 83.000∂. 3. ª·‚›ÏË 158 Ù.Ì. Û.‰. 1,8, 95.000∂. 4. ∫·˙·Ó¿ÎÈ 200 Ù.Ì. Û.‰. 1,2, 90.000∂. 5. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· ÁˆÓÈ·Îfi, 270 Ù.Ì., 130.000∂. 6. ™ˆÚfi˜ 620, 600, 590 Ù.Ì., Ì ı¤·. 7. ÕÓˆ μfiÏÔ˜ 760 Ù.Ì., ÁˆÓÈ·Îfi, ı¤·, 130.000∂. 8. ÕÓˆ μfiÏÔ˜ 2.400 Ù.Ì. Ì ı¤· 60.000∂. 9. ÕÁ. ™˘Ú›‰ˆÓ·˜ 195 Ù.Ì., 75.000∂. 10. ª·‚›ÏË 180 Ù.Ì., 120.000∂. 11. ª·˘ÚÔÎÔÚ‰¿ÙÔ˘ 175 Ù.Ì., 90.000∂. 12. ª∂Δ∫∞ ÁˆÓÈ·Îfi 160 Ù.Ì., 65.000∂. 13. ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ 1.900 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi, ı¤·, Â›‰Ô, ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡. 14. ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ ÎÙ‹Ì·, ۯ‰fiÓ Â›‰Ô, ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔÓ ÔÈÎÈÛÌfi, ı¤·, 5.800 Ù.Ì. ∂∫Δ√™ μ√§√À 1. ªËÏȤ˜ 1.200 Ù.Ì. ÎÂÓÙÚÈÎfi, 135.000, Ì ı¤·. 2. ªԇʷ 400, 500 Î·È 600 Ù.Ì., ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡. 3. ª·Ï¿ÎÈ ÂÏ·ÈÒÓ·˜ 4.600 Ù.Ì., ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. 4. ∫. §Â¯ÒÓÈ· ÎÙ‹Ì· 3.000 Ù.Ì., 70.000∂. 5. ÿÓÈ· 350 Ù.Ì., ÛÙÔÓ ÎÂÓÙÚÈÎfi ‰ÚfiÌÔ. 6. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 350 Ù.Ì., Ì ËÌÈÙÂϤ˜ Ô›ÎËÌ·. 7. ∫¿Ï·ÌÔ˜ 1.700 Ù.Ì., 70Ì. ·fi ÙÔ Î‡Ì·. 8. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 4.300 Ù.Ì., ˘¤ÚÔ¯Ë ı¤·, 80.000∂. 9. ÕÊËÛÔ˜ 2¿ÚÈ, 37 Ù.Ì., Ì ·˘Ï‹, ı¤·, 85.000∂. 10. ªËϛӷ ÔÈΛ· 100 Ù.Ì., ηÙÔÈ΋ÛÈÌË, ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡. 11. §ÂÊfiηÛÙÚÔ 1.200 Ù.Ì., Ì ı¤·, 50.000∂. 12. ∞ӷηÛÈ¿ 50 Ù.Ì. ÔÈΛ· Û 170 Ù.Ì., ÔÈÎfi‰Ô.

116ÙÌ Î·Ù¿ÏÏËÏÔ Î·È ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÛÙ¤ÁË. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘: 10 3. ¢˘¿ÚÈ 53 12ÂÙ›·˜ 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ Ì ·ÚÎÈÓÁÎ μÏ·¯¿‚· Î·È ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘: 01 4. ¶ˆÏÔ‡ÓÙ·È 2 ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· ÚÂÙÈÚ¤ 5Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, 81,5ÙÌ Î·È 82,5ÙÌ, ÛÔı‹ÎË, parking ¤Î·ÛÙÔ, ÓÂfi‰ÌËÙ·. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘: 30 5. μfiÏÔ˜, Ù¤ÚÌ· ∫·ÚÙ¿ÏË, ÁηÚÛÔÓȤڷ 24ÙÌ, 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ ÌÂ Ê˘ÛÈÎfi ·¤ÚÈÔ. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘: 30 6. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 114ÙÌ 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ Ì 3˘/‰ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ fiÏ˘, ηٿÏÏËÏÔ Î·È ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÛÙ¤ÁË. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘: 15-75 7. √ÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· 140ÙÌ 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ 16 ÂÙÒÓ Û ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÛÙÔ ¿ÚÎÔ Ù˘ ∫·ÏÏÈı¤·˜. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘: 15-70 8. ¡Âfi‰ÌËÙ· ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· ÛÙË ¡. πˆÓ›· μfiÏÔ˘ Ì ı¤ÛË ÛÙ¿ıÌ¢Û˘ Î·È ·Ôı‹ÎË, 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 77ÙÌ, 2Ô˜ 70ÙÌ, 3Ô˜ 78ÙÌ, 4Ô˜ 49ÙÌ, 4Ô˜ 82ÙÌ, 5Ô˜ 106ÙÌ. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘: 15 9. ∫·ÈÓÔ‡ÚÁÈ· °Î·ÚÛÔÓȤڷ 28ÙÌ 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ΔÈÌ‹ 40.000ú. ∫ˆ‰. ·ÎÈÓ‹ÙÔ˘: 27 10. 2·ÚÈ 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ÂÚÈÔ¯‹ ∂Ù¿ ¶Ï·Ù·Ó›ˆÓ. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘: 27 11. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 83ÙÌ Û·ÏfiÓÈ 2˘/‰, Ù˙¿ÎÈ, Ì¿ÓÈÔ Î·È ¿ÚÎÈÓÁÎ. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘: 27 12. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 48 Ù.Ì. Û ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Î·È Ôχ ηϋ ÙÈÌ‹. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘: 23-62 13. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 78 Ù.Ì. ÛÙË ÃÈÏÈ·‰Ô‡. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘: 23-21 14. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 55 Ù.Ì. 4Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘. ∫ˆ‰.· ÎÈÓ‹ÙÔ˘: 23-48 15. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 54 Ù.Ì. Û ÎÂÓÙÚÈÎfi ÛËÌÂ›Ô ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, Û Ôχ ηϋ ηٿÛÙ·ÛË Î·È Û ÙÈÌ‹ ¢ηÈÚ›·˜. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘: 23-64

∂ª¶√ƒπ∫∞ ∞∫π¡∏Δ∞

1. ¡.πˆÓ›· ÁˆÓÈ·Îfi ÔÈÎfiÂ‰Ô 152ÙÌ Ì 2 ηٷ-

13. ∫. ¡ÂÚ¿ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜, ηÈÓÔ‡ÚÁȘ 70 Ù.Ì. Ì 120 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. 14. ªԇʷ 4.500 Ù.Ì. Ì ı¤·, ÂÏ·ÊÚÈ¿ ÎÏ‹ÛË. (835)

-----------------------------------∫Δ∏ª∞Δ√ª∂™πΔ∏™ Δƒ∞∫∞™ ™Δ∞£∏™ ∞ƒ°√¡∞ÀΔø¡ 32 ¶∞ƒ∞§π∞ - μ√§√™ 24210-22142 6937-775383 °∫∞ƒ™√¡π∂ƒ∂™ ¶ÏËÛ›ÔÓ ª·ÚÈÓfiÔ˘ÏÔ˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈ·, ÚÔÛfi„ˆ˜ 26 Ù.Ì., 45.000∂. ∂˘Î·ÈÚ›· ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· 28,5 Ù.Ì., 38.000∂. ª·˘ÚÔÎÔÚ‰¿ÙÔ˘ 3Ô˜ ÔÚ., 28 Ù.Ì., 36.000∂. ¢ÂÏËÁÈÒÚÁË 33 Ù.Ì., 2Ô˜ ÔÚ., 42.000∂. ∫·ÛÛ·‚¤ÙË Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈ· 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 30 Ù.Ì., 56.000∂. §ÂÊfiηÛÙÚÔ Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈ· 33 Ù.Ì. ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·, 65.000∂. ¢À∞ƒπ∞ ÕÓ·˘ÚÔ˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 45 Ù.Ì., 1Ô˜ ÔÚ., Ì ƒ. 80.000∂. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ Â˘Î·ÈÚ›· 50 Ù.Ì. ÚÔÛfi„ˆ˜ 67.500∂. ∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘ 53 Ù.Ì. 4Ô˜ ÔÚ. ÌÂÁ¿ÏÔ Ì·ÏÎfiÓÈ, 75.000∂. ª·ÁÓ‹ÙˆÓ Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 1Ô˜ ÔÚ., 90.000∂. ƒ. ºÂÚ·›Ô˘ ÏËÛ›ÔÓ πˆÏÎÔ‡ ÈÛfiÁÂÈÔ ‰ÈˆÚfiÊÔ˘ 68 Ù.Ì. Ì ı¤ÚÌ·ÓÛË ·¤ÚÈÔ ÌÈÎÚ‹ ·˘Ï‹ 75.000∂. ¡. πˆÓ›· ηÈÓÔ‡ÚÈÔ 60 Ù.Ì. ƒ.+∞Ôı., 85.000∂. Δƒπ∞ƒπ∞ ∫·Ô‰ÈÛÙÚ›Ô˘ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 81 Ù.Ì. Ì ƒ. 1Ô˜ ÔÚ., 115.000∂. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ Â˘Î·ÈÚ›· 78 Ù.Ì. 1Ô˜ ÔÚ., Ì Ù˙¿ÎÈ, 106.000∂. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 85 Ù.Ì. 115.000∂. ∫‡ÚÔ˘ 94 Ù.Ì. ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 5Ô˜ ÔÚ. ƒ.+∞Ôı. 157.000∂. ¡. πˆÓ›· ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 81 Ù.Ì. Ù˙¿ÎÈ ƒ+∞Ôı. 124.000∂. ƒ. ºÂÚ·›Ô˘ πˆÏÎÔ‡ ÈÛfiÁÂÈÔ ‰ÈˆÚfiÊÔ˘ 68 Ù.Ì. Ì ı¤ÚÌ·ÓÛË ·¤ÚÈÔ, ÌÈÎÚ‹ ·˘Ï‹, 75.000∂. Δ∂™™∞ƒπ∞ ÕÓ·˘ÚÔ˜ 120 Ù.Ì. ÚÒÙÔ ÛÙËÓ ·Ú·Ï›· 4Ô˜ ÔÚ., 400.000∂. ¶ÏËÛ›ÔÓ ª·ÚÈÓfiÔ˘ÏÔ˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 105 Ù.Ì. ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 5Ô˜ ÔÚ., 195.000∂. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 108 Ù.Ì. 153.000∂. ¡. πˆÓ›· ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 110.000∂ Ù˙¿ÎÈ ƒ.+∞Ôı. 165.000∂. √π∫√¶∂¢∞ ª¿Ú·ıÔ˜ ¢ηÈÚ›· 400 Ù.Ì. 18Ì. ÚfiÛÔ„Ë Ì ÌÈÎÚ‹ ÔÈΛ· 45.000∂. ∫ÚÈı·ÚÈ¿ ¢ηÈÚ›· 250 Ù.Ì. Ì ı¤· 28.000∂. ∞Ï˘Î¤˜ ÏËÛ›ÔÓ ∫ÏÈÓÈ΋˜ °¿ÙÔ˘ 162 Ù.Ì. 79.000∂.

➡ ™YNEXEIA ™TH ™E§I¢A 36

ÛÙ‹Ì·Ù·, ÙÔ ¤Ó· ÌÈÛıˆÌ¤ÓÔ. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘: 10 2. 6Ô ¯ÏÌ μfiÏÔ˘-∞ı‹Ó·˜, μÈÔÙ¯ÓÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 1.200ÙÌ Û 3.000ÙÌ ÔÈÎfi‰Ô. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘: 10 3. ΔÚÈÎÔ‡Ë ÈÛfiÁÂÈÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· 34ÙÌ ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘: 10 4. ¶ˆÏÂ›Ù·È Âȯ›ÚËÛË ÂÛÙ›·Û˘ ÛÙËÓ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ Ï‹Úˆ˜ ÂÍÔÏÈṲ̂ÓË Û ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘: 27 5. ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈΤ˜ ÛÙ¤Á˜ ÓÔÈÎÈ¿˙ÔÓÙ·È ‹ ˆÏÔ‡ÓÙ·È Û ÎÂÓÙÚÈÎfi ‰ÚfiÌÔ. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘: 27 6. ∂ÂÓ‰˘ÙÈÎfi ·Î›ÓËÙÔ: °Ú·Ê›· 85 Ù.Ì. ÌÈÛıˆÌ¤Ó· Û ‰ËÌfiÛÈ· ˘ËÚÂÛ›· ÚÔ˜ 11.000∂ ÂÙËÛ›ˆ˜. 7. °ˆÓÈ·Îfi ηٿÛÙËÌ· Â› Ù˘ ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 55 Ù.Ì. (ÌÈÛıˆÌ¤ÓÔ). ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘: 01 8. ∫·Ù¿ÛÙËÌ· 93 Ù.Ì. Â› Ù˘ ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË Ì ∂ÛÊÈÁÌÂÓ›ÙÔ˘. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘: 01

∂¡√π∫π∞™∂π™

1. ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈΤ˜ ÛÙ¤Á˜ 90ÙÌ Î·È 102ÙÌ 4Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ ‚fiÏÔ˘ ™˘Ú›‰Ë 3 Ì π¿ÛÔÓÔ˜. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘: 01 2. ∫·Ù¿ÛÙËÌ· π¿ÛÔÓÔ˜ Ì ª·˘ÚÔÎÔÚ‰¿ÙÔ˘ 75ÙÌ ·¤Ó·ÓÙÈ ·fi ÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘: 01 3. ¢˘¿ÚÈ 65ÙÌ 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ Â› Ù˘ ∂˘ÚÈ›‰Ô˘ ( 250 ú). ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘: 01 4. ∫·Ù¿ÛÙËÌ· 33ÙÌ Â› Ù˘ ∫Ô˘Ù·Ú¤ÏÈ· (250ú) ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘: 01 5. ŒÓ·ÓÙÈ •∂¡π∞. ∂ÓÔÈÎÈ¿˙ÂÙ·È ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· ˘„ËÏÒÓ ÚԉȷÁÚ·ÊÒÓ 180 Ù.Ì., 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ÌfiÓÔ ÛÔ‚·Ú¤˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ. 6. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· ˘„ËÏÒÓ ÚԉȷÁÚ·ÊÒÓ ¤Ó·ÓÙÈ •∂¡π∞ μfiÏÔ˘ Â› Ù˘ ΔÛÔÔÙÔ‡ 115 Ù.Ì. 5Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘. 7. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 100 Ù.Ì. 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, Â› Ù˘ ∞ÚÁÔÓ·˘ÙÒÓ Ì ∫Ô˘Ù·Ú¤ÏÈ·. ∫·Ù¿ÏÏËÏÔ ÁÈ· fiϘ ÙȘ ¯Ú‹ÛÂȘ. (811)


ªÈÎÚ¤˜ ∞ÁÁÂϛ˜ 36 ➡ ™YNEXEIA A¶O ™E§I¢A 35

∫Δ∏ª∞Δ√ª∂™πΔ∏™ Δƒ∞∫∞™ ™Δ∞£∏™ ∞ƒ°√¡∞ÀΔø¡ 32 ¶∞ƒ∞§π∞ - μ√§√™ 24210-22142 6937-775383

∞Ï˘Î¤˜ ÚÒÙÔ ÛÙÔ Î‡Ì· 230 Ù.Ì. 225.000∂. ∞ÁÚÈ¿ 220 Ù.Ì. ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ 70.000∂. ∞ÁÚÈ¿ ™Ô˘ÙÚ·Ï› 280 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi 128.000∂. ∞ÁÚÈ¿ ÏËÛ›ÔÓ Lidl 500 Ù.Ì. 98.000∂. ∞ÁÚÈ¿ 9.000 Ù.Ì. Ê·ÓÙ·ÛÙÈ΋ ı¤· 220.000∂. ∫¿Ùˆ §Â¯ÒÓÈ· 1.000 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ 155.000∂. ™ˆÚfi˜ 2Ô ÏÈÌ·Ó¿ÎÈ 600 Ù.Ì. 130.000∂. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 2.000 Ù.Ì. Ôχ ηÏfi ÔÈÎfiÂ‰Ô ÂÚÈÙÚÈÁ˘Ú›˙ÂÙ·È ·fi ‰¿ÛÔ˜ - ı¤· ¶·Á·ÛËÙÈÎfi, ¯Ù›˙ÂÈ 200 Ù.Ì. 115.000∂. ª·Ï¿ÎÈ 2.000 Ù.Ì. ÚÒÙÔ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ ÎÙ›˙ÂÈ 800 Ù.Ì. ˆÏÂ›Ù·È ‹ ‰›ÓÂÙ·È ·ÓÙÈ·ÚÔ¯‹ 460.000∂. ÿÓÈ· 520 Ù.Ì. ÎÙ›˙ÂÈ 320 Ù.Ì. 85.000∂. μÈÔÛÎ‡Ú ¡. πˆÓ›· 130 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi 35.000∂. ¡. πˆÓ›· Ù¤ÓȘ 132 Ù.Ì. 62.000∂. ¡. πˆÓ›· ÏËÛ›ÔÓ Lidl 182 Ù.Ì. Ì ¿‰ÂÈ· 80.000∂. ¡. πˆÓ›· π·ÙÚ›‰Ë ÏËÛ›ÔÓ ∂ÏÏËÛfiÓÙÔ˘ 105 Ù.Ì. ™.¢. 2,1, 40.000∂. ƒ. ºÂÚ·›Ô˘ ÏËÛ›ÔÓ ¢ÂÏËÁÈÒÚÁË 205 Ù.Ì. ™.¢. 2,4, 300.000∂. ÃÈÏÈ·‰Ô‡ ÁˆÓÈ·Îfi, ·Ó·ÙÔÏÈÎfi 420 Ù.Ì. Ôχ ηÏfi ¿Óˆ Ù˘ °. ¢‹ÌÔ˘ ÛÙÔ Ó¤Ô Û¯¤‰ÈÔ ™.¢. 0,8, 220.000∂. ∞Á. ∞Ó¿ÚÁ˘ÚÔÈ 250 Ù.Ì. ™.¢. 1,8 ÎÙ›˙ÂÈ 450 Ù.Ì. 120.000∂. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· 213 Ù.Ì. ™.¢. 0,8 117.000∂. §·‡ÎÔ 700 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ 19.000∂. §·‡ÎÔ 1.000 Ù.Ì. ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ ÚÔ˜ ªËϛӷ, ı¤· ¶·Á·ÛËÙÈÎfi 90.000∂. ªËÏ›Ó˘ ∫Ô˘ÎÔ˘Ï¤Èη 470 Ù.Ì. 1Ô ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, 95.000∂. ªËϛӷ 120 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi 15.000∂. ¡ËÛ› ΔÚ›ÎÂÚÈ Â˘Î·ÈÚ›· 1.200 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·, ·Ó·ÙÔÏÈÎfi, ÌfiÓÔ 25.000∂. ∞°ƒ√Δ∂ª∞Ãπ∞ ¢ÈÌ‹ÓÈ-™·Ì¿Ó·Á· 1.800 Ù.Ì. 35.000∂. ∞Ï˘Î¤˜-∞ÌÂÏ¿ÎÈ· 1.500 Ù.Ì. 45.000∂. ™Ô˘ÙÚ·Ï› 1.000 Ù.Ì. 50.000∂. °ÂˆÔÓÈ΋ ™¯ÔÏ‹ Ì ı¤· 370 Ù.Ì. 35.000∂. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™ ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· 190 Ù.Ì. Û 300 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ı¤· 260.000∂. ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë 110 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 180 Ù.Ì. 120.000∂. ¡. πˆÓ›· π·ÙÚ›‰Ë 50 Ù.Ì. Û 105 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô 43.000∂. ∂•√Ãπ∫∞ §ÂÊfiηÛÙÚÔ ÁηÚÛÔÓȤڷ 33 Ù.Ì. ηÈÓÔ‡ÚÈ·, ı¤· ı¿Ï·ÛÛ· 65.000∂. §ÂÊfiηÛÙÚÔ Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· ÛÙÔ Î‡Ì· 80 Ù.Ì. Û 300 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô 170.000∂. ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿ ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙË, ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 70 Ù.Ì. Û 150 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô-Ù˙¿ÎÈ 130.000∂. ª¿Ú·ıÔ˜ ÌÈÎÚ‹ ÔÈΛ· Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 400 Ù.Ì. ¢ηÈÚ›· 45.000∂. ∂¶∞°°∂§ª∞Δπ∫∂™ ™Δ∂°∂™ ¶. ªÂÏ¿ ÈÛfiÁÂÈÔ, ÁˆÓÈ·Îfi Ì 40 Ù.Ì. ·Ù¿ÚÈ, Û ÔÏ˘Î·ÙÔÈΛ·, 120.000∂. ∫Ô˘Ù·Ú¤ÏÈ·-°·˙‹ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 62 Ù.Ì. 1Ô˜ ÔÚ. 115.000∂. ƒ. ºÂÚ·›Ô˘-πˆÏÎÔ‡ ÈÛfiÁÂÈÔ ‰ÈÒÚÔÊÔ 68 Ù.Ì. Ê/· ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· ‰ÈÎËÁÔÚÈÎfi ÁÚ·ÊÂ›Ô 75.000∂. ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ ¶. ªÂÏ¿ ÁˆÓÈ·Îfi, ÏËÛ›ÔÓ ∂ÚÌÔ‡ 40 Ù.Ì.+40 Ù.Ì. ·Ù¿ÚÈ 120.000∂ ‰›ÓÂÈ ÂÓÔ›ÎÈÔ 450∂. ¡. πˆÓ›· ÁˆÓÈ·Îfi ¤Ó·ÓÙÈ ¿ÚÎÔ˘ 114 ÙÌ. ÌÂ90 Ù.Ì. ·‡ÏÂÈÔ ¯ÒÚÔ, Ï‹Úˆ˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ Û ÔÏ/Λ· ÔÏ›ÁˆÓ ÂÙÒÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ˆ˜ ηÊÂÙ¤ÚÈ· ‰›ÓÂÈ ÂÓÔ›ÎÈÔ 800∂. ΔÈÌ‹ 155.000∂. §ÂˆÊfiÚÔ˜ ∞ıËÓÒÓ ÂÓÙ˘ˆÛÈ·Îfi ÙÚÈÒÚÔÊÔ ÎÙ›ÚÈÔ 1.200 Ù.Ì. Û 2.500 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Î·Ù¿ÏÏËÏÔ ÁÈ· ÔÏϤ˜ ¯Ú‹ÛÂȘ 1.000.000∂. ∂¡√π∫π∞™∂π™ ¶Ôχ ηÏfi ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 140 Ù.Ì. ÚÔÓÔÌÈÔ‡¯Ô, ÚÒÙÔ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· - ·Ú·Ï›· μfiÏÔ˘ ÔÏ›ÁˆÓ ÂÙÒÓ, ÌÂÁ¿Ï· Ì·ÏÎfiÓÈ·, ÂÓÔÈÎÈ¿˙ÂÙ·È Ì ‹ ¿Ó¢ Â›ψÛ˘, Ù˙¿ÎÈ ƒ.+∞Ôı. 800∂. (836)

-----------------------------------ª·ÁÓËÛ›· REAL ESTATE ¶∞ƒ∞™∫∂À∏ π. Δ™√À∫¡π¢∞ §ÒÚË 4 - 38221 - μfiÏÔ˜ Greece Tel/fax: 2421022009 ∫ÈÓ. 6932301850-6974426162 e-mail: ultratsok@yahoo.gr

¶ø§∏™∂π™ ∞∫π¡∏Δø¡ √π∫√¶∂¢∞ 1. √ÈÎfiÂ‰Ô 220 Ù.Ì., ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë. 100.000 ∂ 2. Οικόπεδο 900 τ.μ. στις Ν. Παγασαί τιμή 70.000 Ε 3. √ÈÎfiÂ‰Ô 700Ù.Ì., ¡ËÛ› ΔÚ›ÎÂÚÈ. 95/000 ∂ 4. √ÈÎfiÂ‰Ô 1640 Ù.Ì., ªËϛӷ. 130.000 ∂ 5. ¶ˆÏÂ›Ù·È ÔÈÎfiÂ‰Ô ÛÙȘ ∞Ï˘Î¤˜ 238 Ù.Ì., 120.000∂. 6. ¶ˆÏÂ›Ù·È ÔÈÎfiÂ‰Ô ÛÙËÓ ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹, ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘, 752 Ù.Ì., 45.000 ¢ÚÒ. 7. √ÈÎfi‰· ·fi 300-350 Ù.Ì., μÂÏÂÛÙ›ÓÔ. 65.000 ∂ 8. √ÈÎfiÂ‰Ô 625 Ù.Ì., ∞Á. ™Ù¤Ê·ÓÔ˜, ™ˆÚfi˜. 90.000 ∂ 9. ¶ˆÏÂ›Ù·È ÛÙËÓ ∞Á¯›·ÏÔ, ÛÙË ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·, ÚfiÛˆÔ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, 440 Ù.Ì. 95.000∂. 10. √ÈÎfiÂ‰Ô 1870 Ù.Ì., ªËÏȤ˜. 130.000 ∂ 11. √ÈÎfiÂ‰Ô ·ÓÔÚ·ÌÈÎfi 5.397 Ù.Ì., ∞Á. μÏ¿Û˘. 270.000 ∂ 12. √ÈÎfiÂ‰Ô 240 Ù.Ì., ∞ʤÙ˜. 25.000 ∂ 13. Πωλείται οικόπεδο στην Πορταριά, 3.150 τ.μ., κοντά στην κεντρική πλατεία, για επιχείρηση. ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ 1. ΔÚÈ¿ÚÈ ÁˆÓÈ·Îfi ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ ¶·Á·ÛÒÓ 2Ô˜ ÔÚ. 75Ù.Ì. 80.000∂ 2. ΔÚÈ¿ÚÈ, Ì ¿ÚÎÈÓÁÎ, ∫·Ô‰ÈÛÙÚ›Ô˘ 92 Ù.Ì. 3. ¶ˆÏÂ›Ù·È ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 84 Ù.Ì., Ô‰fi˜ °·Ì‚¤Ù·, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, Áηڿ˙, ·Ôı‹ÎË, 2 Ì¿ÓÈ·, ‰È·ÌÂÚ¤˜. 4. ¶ˆÏÂ›Ù·È ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÛÙËÓ ∫ÔÚ·‹-°·ÏÏ›·˜, 112 Ù.Ì., 120.000∂. 5. ¶ˆÏÂ›Ù·È ÛÙËÓ ∞ÁÚÈ¿ ÙÚÈÒÚÔÊË ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ Ì ̷Á·˙È¿ Î·È ‰‡Ô ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· Û ÎÂÓÙÚÈÎfi ‰ÚfiÌÔ. 6. ¶ˆÏÔ‡ÓÙ·È ÔÏ˘ÙÂÏ›˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜ ÛÙ· ¶Ï·Ù·Ó›‰È·, Ì ÚfiÛÔ„Ë ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ∫∞π¡√Àƒ°π∂™ °∫∞ƒ™√¡π∂ƒ∂™ & ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ ™Δ√¡ ∫∞¡Δ∏ƒ∞°∞ ∞¶√ 2300 ∂/Ù.Ì.

1. 45 Ù.Ì., 2. 87 Ù.Ì., 3. 79 Ù.Ì., 4. 95 Ù.Ì., 5. 93 Ù.Ì., 6. 10 Ù.Ì. ∫∞Δ√π∫π∂™ - ∂•√Ãπ∫∂™ ∫∞Δ√π∫π∂™ 1. ¶·Ï·Èfi ·Ú¯ÔÓÙÈÎfi 260 Ù.Ì., ÔÈÎfiÂ‰Ô 400 Ù.Ì., §·‡ÎÔ˜. 95.000 ∂ 2. Διώροφη οικοδομή πέτρινη 164 τ.μ. στον Αγ. Γεώργιο Νηλείας με οικόπεδο 4.069 τ.μ. 3. πÛfiÁÂÈ· ηÙÔÈΛ·, 75 Ù.Ì., ÔÈÎfiÂ‰Ô 132 Ù.Ì., ¡. πˆÓ›·. 95.000 ∂ 4. ¶·Ï·È¿ ¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 180Ù.Ì., ÔÈÎfiÂ‰Ô 300 Ù.Ì., ªËÏȤ˜. 150.000 ∂ 5. ¶ˆÏÂ›Ù·È ÛÙÔ ÃÔÚ¢Ùfi ÌÔÓÔηÙÔÈΛ·, 110 Ù.Ì., ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· Î·È Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 2.012 Ù.Ì., Ì ı¤· ÛÙÔ ∞ÈÁ·›Ô. 6. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 130 Ù.Ì. ÛÙÔ Î¿Ùˆ ∫·Ù˯ÒÚÈ Û ÔÈÎfi‰Ô. 200 Ù.Ì. 7. ¶ˆÏÂ›Ù·È ÂÍÔ¯È΋ ηÙÔÈΛ· 160 Ù.Ì. ÛÙÔÓ ∫¿Ï·ÌÔ ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹˜ Û 4.840 Ù.Ì. ∂¶∞°°∂§ª∞Δπ∫√π Ãøƒ√π 1. μÈÔÙ¯ÓÈÎfi˜ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 235 Ù.Ì. Û 2280 Ù.Ì. ÂÚÈÔ¯‹ ∫Δ∂√. 2. ∫·Ù¿ÛÙËÌ· 22 Ù.Ì., ∫Ô˘Ù·Ú¤ÏÈ· ¿Óˆ ·fi ∞Ó·Ï‹„ˆ˜. 28.000 ∂ 3. ¶ˆÏÂ›Ù·È ‚ÈÔÙ¯ӛ· ÙÚÈÒÚÔÊË, ηÈÓÔ‡ÚÁÈ·, ÛÙÔ ¶Â‰›ÔÓ ÙÔ˘ ÕÚˆ˜, 850 Ù.Ì. 4. ¢‡Ô ÁˆÓȷο 67Ù.Ì.& 65 Ù.Ì., Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 152 Ù.Ì., ¡. πˆÓ›·. 200.000 ∂ ∞°ƒ√Δ∂ª∞Ãπ∞ 1. ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ ·fi 4 ÛÙÚ. ¤ˆ˜ 66 ÛÙÚ. ÁÈ· ‚ÈÔÙ¯ÓÈ΋ Î·È Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÂÚÁ·Û›· ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ ∫Δ∂√ Ô‰fi˜ §·Ú›Û˘. 2. ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 4.050 Ù.Ì., ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ, ∞Á. §·˘Ú¤ÓÙÈÔ˜. 60.000 ∂ 3. ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 24.000 Ù.Ì., ªÂÁ. ªÔÓ·ÛÙ‹ÚÈ. 40.000 ∂ 4. Δ¤ÛÛÂÚ· ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯È· 33 ÛÙÚ. Û˘ÓÔÏÈο, ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜. 85.000 ∂ °π∞ ∫∞£∂ ∂¶∂¡¢ÀΔπ∫∏ ™∞™ ∞¡∞°∫∏ ∫∞π ∂¶π¶§∂√¡ ¶§∏ƒ√º√ƒπ∂™ ∂¶π∫√π¡ø¡∏™Δ∂ ª∞∑π ª∞™ £∞ Ã∞ƒ√Àª∂ ¡∞ ™∞™ ∂•À¶∏ƒ∂Δ∏™√Àª∂ (838)

-----------------------------------°-¢ Δ∑∞ªΔ∑∏™ ∫Δ∏ª∞Δ√ª∂™πΔ∏™ ™¶Àƒπ¢∏ 3 Δ∏§. 24210-25365 ∫π¡. 6974021304 www.tzamtzis.com

EYKAIPIE™ 1. √ÈΛ· ÁˆÓȷ΋, ∞Ï˘Î¤˜, ÏËÛ›ÔÓ ı·Ï¿ÛÛ˘ 81 Ù.Ì., ÔÈÎfiÂ‰Ô 160 Ù.Ì. ÌfiÓÔ 85.000 ∂. 2. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· ÔÈÎfiÂ‰Ô 189 Ù.Ì. ÎÂÓÙÚÈÎfi, 12Ì. Ê¿ÙÛ· (™.¢. 1,8) ÌfiÓÔ 120.000∂. 3. ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 1Ô˘ Î·È 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ΤÓÙÚÔ, 3 À/¢, ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·, 142 Ù.Ì., ηÏÔÚÈʤÚ, Ù˙¿ÎÈ, ηٷÛÎ. ë84, ·ÓÙ› 128.000∂. 4. ªÂ˙ÔÓ¤Ù· ∞ÁÚÈ¿ ηÈÓÔ‡ÚÁÈ·, 160 Ù.Ì. ηÏÔÚÈʤÚ, 4 À/¢, 2 W.C., 2 Ù˙¿ÎÈ·, ÔÈÎfiÂ‰Ô 215 Ù.Ì. 225.000 ∂. 5. ∫·Ù¿ÛÙËÌ· 39 Ù.Ì., ·Ù¿ÚÈ 20 Ù.Ì., ªÈÎÚ·ÛÈ·ÙÒÓ, ·˘ÙÔÓÔÌ›·, W.C. ªfiÓÔ 35.000∂. 6. ƒÔ˙Ô‡ - ª·ÁÓ‹ÙˆÓ, ËÌ˘ÈÛfiÁÂÈÔ ‰È·ÌÂÚ¤˜ ηٿÛÙËÌ·, 113 Ù.Ì., Ê¿ÙÛ· 12 Ì., 55.000∂. 7. ¡. πˆÓ›·, ΤÓÙÚÔ(™.¢. 2,1), ÔÈÎfiÂ‰Ô ¿ÓˆıÂÓ ª·È¿Ó‰ÚÔ˘ 110 Ù.Ì., Ê¿ÙÛ·, 10Ì., ·ÓÙ› 54.000∂. 8. ™ˆÚfi˜, ÔÈÎfiÂ‰Ô 600 Ù.Ì., ı¤· μfiÏÔ, Ê¿ÙÛ· 16 Ì. ·ÓÙ› 100.000 ∂. 9. ¶Ï·Ù›· ªÂÙ·ÌfiÚʈÛ˘, 3¿ÚÈ, 96 Ù.Ì., fiÚÔÊÔ˜ 2Ô˜, ÁˆÓ›·, 89.000∂. 10. ∂ÓÔÈÎÈ¿˙ÂÙ·È fiÈÛıÂÓ §·Ú›Û˘ (¡ÔÙ·Ú¿) Â·Á. ¯ÒÚÔ˜ 310 Ù.Ì., 7Ì. ‡„Ô˜ Î·È 310 Ù.Ì. ·˘Ï‹, ÌfiÓÔ 550∂. ¢IAMEPI™MATA KAINOYP°IA 1. 2¿ÚÈ ÚfiÛԄ˘, 52 Ù.Ì., fiÚÔÊÔ˜ 2Ô˜, ı¤· ÕÓ·˘ÚÔ˜ (ƒ. ºÂÚ·›Ô˘) parking pilotis, 100.000∂. 2. 2¿ÚÈ ÏËÛ›ÔÓ ¢ÈηÛÙËÚ›ˆÓ 60 Ù.Ì., fiÚÔÊÔ˜ 1Ô˜, ·Ôı‹ÎË ·ÓÙ› 104.000 ∂ Î·È ¿Óˆ ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 57 Ù.Ì., fiÚÔÊÔ˜ 1Ô˜, ·ÓÙ› 102.000 ∂. 3. ∫¿Ùˆ ¢ÈηÛÙËÚ›ˆÓ ÔÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· 3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, 96 Ù.Ì., Ù˙¿ÎÈ, ¿ÚÎÈÓ, 3 W.C., ·Ó·ÙÔÏÈÎfi, 192.000∂. 4. ÕÓ·˘ÚÔ˜ 2¿ÚÈ· 45 Ù.Ì., fiÚÔÊÔ˜ 1Ô˜ Î·È ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·, 80.000. 5. 2¿ÚÈ, 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, 80 Ù.Ì., ‰È·ÌÂÚ¤˜ Î·È 4¿ÚÈ, 3Ô˘, 101 Ù.Ì., ÔÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· (∏χÛÈ·) ·ÓÙ› 120.000 Î·È 170.000∂, ¿ÚÎÈÓ, ∞Δ.º∞. 6. ∫¿ÙˆıÈ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ ÔÚÔÊԉȷÌÂÚ›ÛÌ·Ù· 1Ô˘ Î·È 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, 85 Ù.Ì., Ù˙¿ÎÈ, ¿ÚÎÈÓ, ·Ôı‹ÎË, ∞.Δ. º.∞., ·fi 165.000∂. 7. ¶ÏËÛ›ÔÓ √ÁÏ-∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ 140 Ù.Ì., fiÚÔÊÔ˜ 6Ô˜, ı¤·, ηٷÛÎ. ’90, ÏÔ˘Í, ·˘ÙÔÓÔÌ›·, Ù˙¿ÎÈ, ·Ôı‹ÎË, ÎÏÂÈÛÙfi parking, 2 W.C., 270.000∂. 8. 3¿ÚÈ· Ì PARKING Î·È ·Ôı‹ÎË. ·) μ‡ÚˆÓÔ˜ 89 Ù.Ì., fiÚÔÊÔ˜ 3Ô˜, 150.000. ‚) ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË 81 Ù.Ì., fiÚÔÊÔ˜ 2Ô˜, parking, ·Ôı‹ÎË 130.000∂. 9. ∑¿¯Ô˘ (οو ∞Ó·Ï‹„ˆ˜) 4¿ÚÈ, 107 Ù.Ì., fiÚÔÊÔ˜ 3Ô˜ ÁˆÓÈ·Îfi, ·Ôı‹ÎË, ¿ÚÎÈÓ,180.000∂. 10. ÃÈÏÈ·‰Ô‡ (ΤÓÙÚÔ) 4¿ÚÈ, 114 Ù.Ì., 3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, Ù˙¿ÎÈ, 2 W.C., ¯ˆÚ›˜ ʈٷÁˆÁfi, ÙÔ Ù.Ì. 1.650∂ 11. ∫·ÛÛ·‚¤ÙË (ΤÓÙÚÔ) 30, 80 Î·È 88 Ù.Ì., fiÚÔÊÔ˜ 1Ô˜, ÚÔ˜ 1.950 ÙÔ Ù.Ì. ¢IAMEPI™MATA ¶A§AIA 1. 3¿ÚÈ, 101 Ù.Ì., fiÚÔÊÔ˜ 2Ô˜, ºÈÏÂÏÏ‹ÓˆÓ¢ËÌ/‰Ô˜, 115.000∂. 2. 3¿ÚÈ, 94 Ù.Ì., ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜ ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜, ·Ó·ÙÔÏÈÎ., 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, º.∞. 95.000∂. 3. ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË, 3¿ÚÈ, 101 Ù.Ì., ÁˆÓÈ·Îfi, 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ∞Δ. º.∞., 115.000∂. 4. ¶ÏËÛ›ÔÓ μÏ·¯¿‚·-∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ ÔÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, 135 Ù.Ì., ·Ó·ÙÔÏÈÎfi, º.∞., 145.000∂ 5. ¡. πˆÓ›· (ΤÓÙÚÔ) 3¿ÚÈ, 75 Ù.Ì., 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ∞ÀΔ√¡√ªπ∞, ‰È·ÌÂÚ¤˜, ÌfiÓÔ 63.000∂. √π∫π∂™ 1. ÃÈÏÈ·‰Ô‡, ·Ó·Î·Ù·Û΢‹, ηÏÔÚÈʤÚ, Ù˙¿ÎÈ, A/C, 80 Ù.Ì., Û 128 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô, 148.000∂. 2. ªÂ˙ÔÓ¤Ù˜ 70 ¤ˆ˜ 140 Ù.Ì. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·, ¡. πˆÓ›·, ∞Ï˘Î¤˜, ∞ÁÚÈ¿, §Â¯ÒÓÈ·, ¶Ï·Ù·Ó›‰È·, ∫. ¡ÂÚ¿, §ÂÊfiηÛÙÚÔ. OIKO¶E¢A 1. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· (£ÂÚÌÔ˘ÏÒÓ-ºÚ›ÍÔ˘) ™¢ 1,8, ÁˆÓ›· 118 Ù.Ì., ·ÏÈfi Û›ÙÈ, 100.000. 2. ÃÈÏÈ·‰Ô‡ (¡. ™¯¤‰ÈÔ) 390 ÙÌ., Û 8,50 ‰ÚfiÌÔ ¿ÛÊ·ÏÙÔ, 21 Ê¿ÙÛ·, ‰›ÓÂÙ·È Î·È ÙÔ ÌÈÛfi, fiÏÔ 225.000. 3. ¡Â¿ÔÏË ¤Ó·ÓÙÈ Ï·Ù›·˜ 464 Ù.Ì., Ê¿ÙÛ· 20 Ì., ÌfiÓÔ 140.000 ∂ 4. ∞Ï˘Î¤˜, ÁˆÓÈ·Îfi, ¿ÛÊ·ÏÙÔ˜, 520 Ù.Ì., ÌfiÓÔ 135.000∂. 5. ∞Ï˘Î¤˜ ÔÈÎfiÂ‰Ô 394 Ù.Ì. ·ÓÙ› 105.000∂ 6. ∞È‚·ÏÈÒÙÈη (∞Ï˘Î¤˜) 329 Ù.Ì., ¤Ó·ÓÙÈ Ï·Ù›·˜ 105.000 ∂. 7. ™ˆÚfi˜, ÔÈÎfi‰· ÁˆÓȷο ·ÓÂÌfi‰ÈÛÙË ı¤·, ı¿Ï·ÛÛ·, μfiÏÔ 631 Î·È 647 Ù.Ì. ·ÓÙ› 140.000∂ Î·È 160.000∂ 8. √ÈÎfi‰Ô, ΤÓÙÚÔ º˘ÙfiÎÔ˘, 1.965 Ù.Ì.,

ΔƒπΔ∏ 31 ∞À°√À™Δ√À 2010

‰È·ÌÂÚ¤˜, ·ÓÂÌfi‰ÈÛÙË ı¤·, ÎÙ›˙ÂÈ 400 Ù.Ì., (ÙÔ ÌÈÛfi 135.000∂) 260.000∂. ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞-°ƒ∞º∂π∞ 1. ¶ÏËÛ›ÔÓ Δ¯Ó. ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›Ô˘, 2·˜ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘, ηÙ/Ì· 78 Ù.Ì., ˘fiÁÂÈÔ 58 Ù.Ì., ·ÓÙ› 250.000∂. 2. °Ú·ÊÂ›Ô 33 Ù.Ì., •ÂÓÔÊÒÓÙÔ˜ (∂ÊÔڛ˜), 3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ÌfiÓÔ 30.000∂. 3. ¶Ï. ∂Ï¢ıÂÚ›·˜, ÏËÛ›ÔÓ ∫·ÚÙ¿ÏË, 45 Ù.Ì., Ì ˘fiÁÂÈÔ Î·È ·Ù¿ÚÈ, 210.000∂. 4. ∞ıËÓÒÓ Î·Ù¿ÛÙËÌ· 495 Ù.Ì., Ê¿ÙÛ· 35Ì., ÂÓÔ›ÎÈÔ 3.600∂, ·ÓÙ› 850.000∂. EKTO™ BO§OY 1. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿, ‰›Ï· ÛÙËÓ ÎÂÓÙÚÈ΋ Ï·Ù›·, ÔÈΛ· Ì 720 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô, 200.000∂. 2. ¶Ï·Ù·Ó›‰È·, ÔÈÎfiÂ‰Ô Ê¿ÙÛ· ı¿Ï·ÛÛ·, 4.610, ·ÓÙ› 1.100.000. 3. ∫¿Ùˆ §Â¯ÒÓÈ· ÔÈÎfiÂ‰Ô (∫¿Ùˆ ™¯ÔÏ›Ԣ) 2 ÛÙÚÂÌ., ·ÓÙ› 200.000∂. 4. ¶Ï·Ù·Ó›‰È· ÔÈÎfiÂ‰Ô ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.190 Ù.Ì., ·fi ı¿Ï·ÛÛ· 100Ì., ‰ÚfiÌÔ˜, 120.000∂. 5. ¶ÚÔÊ. ∏Ï›·˜ (ÕÓˆ μfiÏÔ˘) 755 Ù.Ì., ‰ËÌ. ‰ÚfiÌÔ, ı¤·, 150.000∂ Î·È 1.100 Ù.Ì., Ê¿ÙÛ· ‰ËÌfiÛÈÔ, 40 Ù.Ì., ı¤·, 190.000∂. 6. ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 125 Ù.Ì., ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿, ΋Ô 80 Ù.Ì., Ù˙¿ÎÈ, ı¤·, 195.000 ∂. Î·È ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 261 Ù.Ì., Ì Ì¿ÚÌÂÎÈÔ˘, ı¤·, 400 Ù.Ì., ΋Ô ‰È·ÌÔÚʈ̤ÓÔ, 3 À/¢, 3 Ù˙¿ÎÈ·, 5 W.C. 7. •ÂÓԉԯ›· ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ· - ÿÓÈ·, ·fi 600.000∂ “TZAMTZH™” H E°°YH™H A¶O TO 1925 (839)

-----------------------------------BRUSALIS K. NERA International Estate Agency-Immobilien TËÏ.: (24230) 22795 - 22465, (24210) 35540 KÈÓ.: 697-3022534 ∂-mail: info@pelion-estate.gr www.pelion-estate.gr

¢IAMEPI™MATA 1. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 88 Ù.Ì., 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 10ÂÙ›·˜, Ì ı¤·, ∫¿Ùˆ °·Ù˙¤·. 2.¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 85 Ù.Ì. Ê¿ÙÛ· ı¿Ï·ÛÛ· ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿. ª∂∑√¡∂Δ∂™ ªÂ˙ÔÓ¤Ù· ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· 180 Ù.Ì. Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 250 Ù.Ì. 100 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ· (220.000 ∂), ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿. ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 77 Ù.Ì. ÂÈψ̤ÓË 20 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ· (140.000 ∂), ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿. BI§E™-OIKIE™ 1. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· ‰ÈÒÚÔÊË 250 Ù.Ì. 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 4 ÛÙÔ‡ÓÙÈÔ ÂÓÔ›ÎÈÔ 12.000 ∂ ÙËÓ ÛÂ˙fiÓ 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 125 Ù.Ì. ˘ÂÚ ÏÔ˘Í Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·, 100 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ÕÊËÛÛÔ˜. 2. ª·Á·˙› 70 Ù.Ì. ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ·Ú·Ï›· ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿. 3. •ÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô 280 Ù.Ì. ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈÔ 8 ‰ˆÌ·Ù›ˆÓ, ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿. 4. ¢ÈÒÚÔÊË ¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 120 Ù.Ì. Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 220 Ù.Ì., ηÙÔÈ΋ÛÈÌË ÛÙÔÓ ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ ¡ËÏ›·˜. 5. ¢ÈÒÚÔÊË ¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 150 Ù.Ì. Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 700 Ù.Ì. μ˘˙›ÙÛ·. 6. √ÈΛ· 65 Ù.Ì. Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.300 Ù.Ì., 50 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ· ÕÊËÛÔ˜. OIKO¶E¢A 1.√ÈÎfiÂ‰Ô 2 ÛÙÚ. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ Ì ·Ï·È¿ ÎÙ›ÛÌ·Ù·, ∫¿Ùˆ °·Ù˙¤·. 2. √ÈÎfiÂ‰Ô 5.500 Ù.Ì., ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡, ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·, ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· ηٷÛ΢·ÛÙÈ΋ ÂÙ·ÈÚ›·. ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜. 3. √ÈÎfiÂ‰Ô 8 ÛÙÚ. 200 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ· Ì ÔÌfiÓ·, ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿ 150.000 ∂. 4. √ÈÎfiÂ‰Ô 1 ÛÙÚ. Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·, ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜ ¡ËÏ›·˜. 5. √ÈÎfiÂ‰Ô 4.700 Ù.Ì. ∫. §Â¯ÒÓÈ· 6. √ÈÎfiÂ‰Ô 3.300 Ù.Ì. ¿Óˆ ÛÙÔ Î‡Ì· ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ ∫ÔÚÒÈ. 7. √ÈÎfiÂ‰Ô 1 ÛÙÚ. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ ªËϛӷ. 8. √ÈÎfiÂ‰Ô 5.500 Ù.Ì. Ì ‰ÈÒÚÔÊË ¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· Ì ı¤·, μ˘˙›ÙÛ·. 9. √ÈÎfiÂ‰Ô 2 ÛÙÚ. Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·, ªËÏȤ˜. 10. √ÈÎfiÂ‰Ô 2 ÛÙÚ. ¿Óˆ ÛÙÔ Î‡Ì· ÌÂٷ͇ ∫·ÏÒÓ ¡ÂÚÒÓ-∫ÔÚÒÈ. 11. √ÈÎfiÂ‰Ô 1.500 Ù.Ì., Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·, ÕÓˆ °·Ù˙¤·. 12. √ÈÎfiÂ‰Ô 1.100 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ Ì ı¤·, ∫¿Ùˆ §Â¯ÒÓÈ·. 13. √ÈÎfiÂ‰Ô 4 ÛÙÚ. 100 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ· Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·, ÕÊËÛÛÔ 14. √ÈÎfiÂ‰Ô 170 Ù.Ì., 50Ì. ·fi ı¿Ï·ÛÛ· ÛÙËÓ ∫. °·Ù˙¤· (ÎÙ›˙ÂÈ 125 Ù.Ì.) 15. √ÈÎfiÂ‰Ô 1.800 Ù.Ì. Ì ¿‰ÂÈ· ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô˘ 100 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿. 16. √ÈÎfiÂ‰Ô 2 ÛÙÚÂÌ., 50Ì. ·fi ı¿Ï·ÛÛ· ÛÙ· ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿. ¢›ÓÂÙ·È Î·È ·ÓÙÈ·ÚÔ¯‹. 17. √ÈÎfiÂ‰Ô 4.700 Ù.Ì. ·ÌÊÈı·ÙÚÈÎfi ÛÙËÓ ∫ÔÚfiË. ΔÈÌ‹ 85.000∂. ∂ƒ°√™Δ∞™π√ 650 Ù.Ì., Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 5.500 Ù.Ì. ÛÙÔ ¶∂¢π√¡ ÙÔ˘ ∞ƒ∂ø™. °›ÓÂÙ·È ‰È¢ÎfiÏ˘ÓÛË ‰·Ó›ˆÓ ̤ۈ TÚ·¤˙˘. °IA O§O TO ¶H§IO M¶POY™A§H™. (840)

-----------------------------------ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ ƒ∞¶Δ∏™ ∞¶√™Δ√§√™ ÕÓˆ §Â¯ÒÓÈ· -μfiÏÔ˜ ΔËÏ. Î·È Fax 2428093680 ∫ÈÓ.6977405931 estate.pelio.eu email -mesitika@pelio.eu

∞°π√™ μ§∞™π√™ 1) √ÈΛ· 66ÙÌ Ì ·Ôı‹ÎË 42ÙÌ ÔÈÎfiÂ‰Ô 334ÙÌ Ì ı¤·. ΔÈÌ‹ 60.000 ¢ÚÒ. 2) √ÈÎfiÂ‰Ô ·fi 1.000ÙÌ ¤ˆ˜ 3.500ÙÌ Â› Ù˘ ·ÛÊ¿ÏÙÔ˘ ÚÔ˜ ÕÁÈÔ °ÂÒÚÁÈÔ Ì ı¤·. ∞°π√™ °∂øƒ°π√™ 1) ¶¤ÙÚÈÓË ‰ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 70ÙÌ ÌÂÚÈÎÒ˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 243ÙÌ Ì ı¤·, ¿ÚÎÈÓÁÎ. ΔÈÌ‹ 105.000 ¢ÚÒ. ∞°ƒπ∞ 1)ªÂ˙ÔÓ¤Ù· ηÈÓÔ‡ÚÈ· 126ÙÌ Ì ¿ÚÎÈÓÁÎ, ΋Ô. 2) √ÈΛ· ¤ÙÚÈÓË ·Ó·Î·Ù·Û΢·Ṳ̂ÓË 80ÙÌ Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 160ÙÌ ¤¯ÂÈ Û˘ÓÙ. 1.3 Â›Ó·È 50Ì ·fi ı¿Ï·ÛÛ·. ΔÈÌ‹ 160.000 ¢ÚÒ. 3) √ÈÎfiÂ‰Ô 436ÙÌ Û ÎÂÓÙÚÈÎfi ÛËÌ›Ô. 4) ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 110ÙÌ Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 174ÙÌ 50Ì ·fi ı¿Ï·ÛÛ·. ∞¡ø §∂Ãø¡π∞ 1) πÛfiÁÂÈ· ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 105ÙÌ Î·È Ì ¿‰ÂÈ· ÁÈ· 105ÙÌ ÚÔÛı‹ÎË ÁÈ· 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 900ÙÌ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ. 2) √ÈÎfiÂ‰Ô 538ÙÌ Ì ÔÈΛ· 88ÙÌ Ì ·Ôı‹ÎË 43ÙÌ Ì ‰ÈÒÚÔÊË ·ÏÈ¿ ¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ·

141ÙÌ.ŸÏ· Ì·˙›. 3) √ÈÎfiÂ‰Ô 500ÙÌ Ì ı¤·. ΔÈÌ‹ 75.000 ¢ÚÒ. 4) √ÈΛ· ‰ÈÒÚÔÊË 125ÙÌ Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 106ÙÌ Ì ı¤·. ΔÈÌ‹ 120,000 ¢ÚÒ. 5) √ÈÎfiÂ‰Ô 260ÙÌ Ì ·ÏÈ¿ ¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 169ÙÌ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ. ΔÈÌ‹ 75.000 ¢ÚÒ. 6) √ÈΛ· 56ÙÌ Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 119ÙÌ ÎÙ›˙ÂÈ 88ÙÌ. ΔÈÌ‹ 45.000 ¢ÚÒ. 7) √ÈΛ· ‰ÈÒÚÔÊË 129ÙÌ Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 428ÙÌ. ªÂ ı¤·. ∞¡ø °∞Δ∑∂∞ 1) ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 124ÙÌ Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 350ÙÌ Ì ÈÛ›Ó· Ì ı¤·. μ√§√™ 1) ∞Ï˘Î¤˜ ÔÈÎfiÂ‰Ô 600ÙÌ 50Ì ·fi ı¿Ï·ÛÛ·. 2) ∫·Ú·Á¿Ù˜ ÔÈÎfiÂ‰Ô 301ÙÌ. 3) ÃÈÏÈ·‰Ô‡ ÛÙÔ ¿ÚÎÔ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 85ÙÌ Î·ÈÓÔ‡ÚÈÔ 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ Ì ¿ÚÎÈÓÁÎ. 4) √͢ÁfiÓÔ ÔÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· 93ÙÌ 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ Û ÙÚÈÒÚÔÊË ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ. ΔÈÌ‹ 85,000 ¢ÚÒ. 5) ¶ÂÚÚ·È‚Ô‡ Ì °·ÏÏ›·˜ ÁηÚÛÔÓȤڷ 30ÙÌ 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ ÂÈψ̤ÓË. ΔÈÌ‹ 30.000 ¢ÚÒ. μÀ∑πΔ™∞ 1) √ÈÎfiÂ‰Ô 680ÙÌ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ì ‰ÚfiÌÔ. ΔÈÌ‹ 85,000 ¢ÚÒ. ∫∞§∞ ¡∂ƒ∞ 1) ªÂ˙ÔÓ¤Ù· ηÈÓÔ‡ÚÈ· 65ÙÌ Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 150ÙÌ ·fi ı¿Ï·ÛÛ· 150Ì. ∫∞Δø °∞Δ∑∂∞ 1) √ÈÎfiÂ‰Ô 170ÙÌ 50Ì ·fi ı¿Ï·ÛÛ·. ΔÈÌ‹ 50.000 ¢ÚÒ. ∫∞Δø §∂Ãø¡π∞ 1) √ÈÎfiÂ‰Ô 1.500ÙÌ ΔÈÌ‹ 135.000 ¢ÚÒ. 2) √ÈÎfiÂ‰Ô 1.000ÙÌ Û ÎÂÓÙÚÈÎfi ÛËÌ›Ô. ΔÈÌ‹ 135.000 ¢ÚÒ. ¶§∞Δ∞¡π¢π∞ 1) ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 3.720ÙÌ ÎÙ›˙ÂÈ 200ÙÌ ·fiÛÙ·ÛË ·fi ı¿Ï·ÛÛ· 200Ì. 2) ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 5.350ÙÌ Î·È ‰ÈÎfi ÙÔ˘ ÓÂÚfi 300Ì ·fi ı¿Ï·ÛÛ·. Δ™∞°∫∞ƒ∞¢∞ 1) ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 120ÙÌ ÙÚÈÒÓ ÂÈ¤‰ˆÓ ηÈÓÔ‡ÚÈ· ÛÂ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ·, ı¤· Ôχ ηϋ. ¶ƒøΔ∞ ™Δ∏ £∞§∞™™∞ 1) μfiÏÔ˜ ¶·Ú¿ÏÈ· ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 110ÙÌ 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜. 2)¶Ï·Ù·Ó›‰È· ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 2.000ÙÌ ÂÓÙfi˜ ˙ÒÓ˘. 3) ∫ÔÚfiË ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 39ÙÌ Î·ÈÓÔ‡ÚÈÔ 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜. 4) ¶Ï·Ù·Ó›‰È· ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÈÛfiÁÂÈÔ 80ÙÌ Ì ËÌÈ˘fiÁÂÈÔ 34ÙÌ ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙÔ Î‡Ì·. ΔÈÌ‹ 150.000 ¢ÚÒ. ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂π™ 1) ÕÓˆ ™·ÚÙÈ¿ ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 28,700ÙÌ ÂÊ¿ÙÂÙ·È Ì ¿ÛÊ·ÏÙÔ ÎÔÓÙ¿ ÛÙȘ ·Ôı‹Î˜ ¶··ÁÈ¿ÓÓË. ∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π 1) °Î·ÚÛÔÓȤڷ 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 27ÙÌ Â› Ù˘ ∂ÚÌÔ‡ 220 ¢ÚÒ. 2) ¢ÈÒÚÔÊÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· 60ÙÌ Â› Ù˘ ∂ÚÌÔ‡ 450 ¢ÚÒ. 3) °Î·ÚÛÔÓȤڷ ÎÂÓÙÚÈ΋ 5Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ ‰ÒÌ· ÂÈψ̤ÓË Ì ·ÈÚÎÔÓÙ›ÛÈÔÓ. ΔÈÌ‹ 250 ¢ÚÒ. (843)

-----------------------------------ONLINE SOLUTIONS REAL ESTATE ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ 8 ΔËÏ. ∫¤ÓÙÚÔ 24210 25000 À‡ı˘ÓÔ˜: ™ËÏÈfiÔ˘ÏÔ˜ ∫ÈÓËÙfi: 6979 726 165

E-mail: stspiliopoulos@online-solutions ¶ƒ√™ ¶ø§∏™∏ ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ ∫∞Δø Δø¡ 10 ∂Δø¡ - μfiÏÔ˜, ∫·ÛÛ·‚¤ÙË 106ÙÌ, ÓÂfi‰ÌËÙÔ, 1Ô˜ fiÚÔÊ., 2 À/¢. 268.000∂. ∫402. - μfiÏÔ˜, ∫·ÛÛ·‚¤ÙË 106ÙÌ, ÓÂfi‰ÌËÙÔ, 2Ô˜ fiÚÔÊ., 2 À/¢. 268.000∂. ∫403. - μfiÏÔ˜ ΤÓÙÚÔ: ¢È·Ì¤Ú. ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 113ÙÌ, ÚÂÙÈÚ¤ 3Ô˜ & 4Ô˜ fiÚÔÊ. 3 À/¢. 230.000∂. ∫399. - μfiÏÔ˜: μÏ·¯¿‚·-54Ô˘ ™˘ÓÙ. ∂§∞™, ‰‡Ô 3¿ÚÈ· 65ÙÌ ¤Î. ˘fi ηٷÛÎ. 1Ô˜ & 2Ô˜ fiÚ. 115.000∂. ∫345. - μfiÏÔ˜: μÏ·¯¿‚·-54Ô˘ ™˘ÓÙ. ∂§∞™, ÂÛˆÙÂÚÈ΋ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 115ÙÌ, ˘fi ηٷÛÎ. 225.000∂. ∫346. - μfiÏÔ˜, º. πˆ¿ÓÓÔ˘ 82ÙÌ, ÓÂfi‰ÌËÙÔ, 141.000∂. ∫258. - μfiÏÔ˜, ¢ËÌ. °ÂˆÚÁÈ¿‰Ô˘ 46ÙÌ. 72.000. ∫94. - μfiÏÔ˜, ¢ËÌ. °ÂˆÚÁÈ¿‰Ô˘ ‰È·Ì. 92ÙÌ ¤ˆ˜ 95ÙÌ. ·fi 1680∂ ÙÔ ÙÌ. ∫95-99. - μfiÏÔ˜, μÈ˙˘ËÓÔ‡ ÓÂfi‰ÌËÙ· ‰È·Ì. 57ÙÌ ¤ˆ˜ 110ÙÌ, ·fi 1800∂ ÙÔ ÙÌ. ∫234. - ÕÓ·˘ÚÔ˜, ™Ù·‰›Ô˘ ÚÂÙÈÚ¤ 130ÙÌ, 260.000∂. ∫218. - ¡¤· πˆÓ›·, ¢È·Ì. 3¿ÚÈ 79ÙÌ, 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ÁˆÓÈ·Îfi. 105.000∂. ∫371. - ¡¤· πˆÓ›·, ƒÂÙÈÚ¤ 3¿ÚÈ 79ÙÌ, 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜,. 106.000∂. ∫372. - ¡¤· πˆÓ›·, 2¿ÚÈ 45ÙÌ, 1Ô˜ fiÚÔÊ. 67.000∂. ∫374. - ¡¤· πˆÓ›·, 2¿ÚÈ 48ÙÌ, 1Ô˜ fiÚÔÊ. 72.000∂. ∫375. - ¡¤· πˆÓ›·, ÙÚ›· 3¿ÚÈ· 84ÙÌ, 2Ô˜, 3Ô˜ & 4Ô˜ fiÚÔÊ. 122.000∂ ¤ˆ˜ 130.000∂. ∫376. - ¡¤· πˆÓ›·, ∫¿‰ÌÔ˘ ·fi 78ÙÌ ¤ˆ˜ 81ÙÌ, ÓÂfi‰ÌËÙ· ·fi 111.000∂. ∫272-277. - ¡¤· πˆÓ›·, ∞‰Ú·Ì˘Ù›Ô˘ ·fi 46ÙÌ ¤ˆ˜ 86ÙÌ, ÓÂfi‰ÌËÙ·, ·fi 74.000∂. ∫278-284. - ¡¤· πˆÓ›·, ºÈÏ·‰ÂÏÊ›·˜ ·fi 93ÙÌ ¤ˆ˜ 102ÙÌ, ÓÂfi‰ÌËÙ· ·fi 139.000∂. ∫285286. - ÕÊËÛÛÔ˜, ˘fi ηٷÛ΢‹ 40ÙÌ ¤ˆ˜ 72ÙÌ. 82.000∂ ¤ˆ˜ 143.000∂. ∫370. - μfiÏÔ˜, ∑·ÏfiÁÁÔ˘ 85ÙÌ, 2 À/¢, 1Ô˜ fiÚÔÊ. 120.000∂. ∫415. - μfiÏÔ˜, ∫Ô˘Ù·Ú¤ÏÈ·, 2 ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· 65ÙÌ, 1Ô˜ & 2Ô˜ fiÚÔÊ. 110.000∂. ∫419. - ¶ÔÏ˘Î·ÙÔÈΛ· ÂÚÈÔ¯‹ √ÈÓfiÓÂ˘Ì· μfiÏÔ˘, ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 3¿ÚÈ 75 Ù.Ì., 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜. ΔÈÌ‹ 126.000∂. ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ ∞¡ø Δø¡ 10 ∂Δø¡ - μfiÏÔ˜, π¿ÛÔÓÔ˜ Ì ºÈÏÂÏÏ‹ÓˆÓ 156ÙÌ, 1Ô˜ fiÚÔÊ., 3 À/¢. 240.000∂. ∫420. - μfiÏÔ˜, ºÈÏÂÏÏ‹ÓˆÓ 2 ‰È·Ì. 56ÙÌ ¤Î·ÛÙÔ, ÈÛfiÁÂÈÔ & ËÌÈ˘fiÁÂÈÔ. 55.000∂ & 40.000∂. ∫327&328. - μfiÏÔ˜, ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ Ì ΔÚÈÎÔ‡Ë 2¿ÚÈ 54ÙÌ, πÛfiÁÂÈÔ. 55.000∂. ∫305. - μfiÏÔ˜, °·˙‹ 90ÙÌ, 3Ô˜ fiÚÔÊ., 2 À/¢. 100.000∂. ∫408. - μfiÏÔ˜, ƒ. ºÂÚ·›Ô˘, 3¿ÚÈ 100ÙÌ, ‰È·Ì. 5Ô˜ fiÚÔÊÔ˜. 150.000∂. ∫353. - μfiÏÔ˜, 54Ô˘ ™˘ÓÙ. ∂§∞™ 102ÙÌ. 115.000∂. ∫183. - μfiÏÔ˜, μÏ·¯¿‚· 112ÙÌ, 130.000∂, ∫175. - μfiÏÔ˜, μÏ·¯¿‚·-¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 130ÙÌ. 145.000∂. ∫149. - ¡¤· ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·, ¶ÔÛÂȉÒÓÔ˜ 125ÙÌ, 1Ô˜ fiÚ. 140.000∂. ∫325.

- ¡¤· πˆÓ›·: ∫˘Ú›ÏÏÔ˘, 83Ù.Ì., 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, 2 À/¢, 80.000∂. ∫394. - ¡¤· πˆÓ›·: ™ËÏ˘‚Ú›·˜, 56Ù.Ì., 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, 65.000∂. ∫395. - ¡¤· πˆÓ›·, ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 94ÙÌ, 1Ô˜ fiÚÔÊ., 2 À/¢. 100.000∂. ∫362. - ∞ÁÚÈ¿, Ô‰fi˜ μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ 43ÙÌ, 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜. 43.000∂. ∫301. ª∂∑√¡∂Δ∂™ - ∫·Ú·Á¿Ù˜: ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 120ÙÌ, ËÌÈ˘. 60ÙÌ, Û ÔÈÎÔ. 126ÙÌ. ηٷÛÎ. 2005. 210.000∂. ∫392. - μfiÏÔ˜, ∫·Ú·Á¿Ù˜, ·ÓÂÍ. ªÂ˙ÔÓ¤Ù˜ ·fi 122ÙÌ ¤ˆ˜ 165ÙÌ. ∫73-78. - ∞Ï˘Î¤˜: ªÂ˙ÔÓ. Â› ˘ÏˆÙ‹˜ 127ÙÌ Û ÔÈÎ. 156ÙÌ, ˘fi ηٷÛÎ. 10Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ∫358. - ∞Ï˘Î¤˜, ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 209ÙÌ & ˘fiÁÂÈÔ Û ÔÈÎfi. 270ÙÌ. 500.000∂. ∫233. - ∫ÚÈı·ÚÈ¿, 155ÙÌ Û ÔÈÎfi. 250ÙÌ. 180.000∂. ∫198. - ¶Ï·Ù·Ó›‰È·, ™˘ÁÎÚ. ηÙÔÈÎÈÒÓ ˘fi ·Ó¤ÁÂÚÛË ·fi 60ÙÌ ¤ˆ˜ 150ÙÌ. ∫313. - ÕÊËÛÛÔ˜, ˘fi ηٷÛ΢‹ 71ÙÌ ¤ˆ˜ 145ÙÌ. 140.000 ¤ˆ˜ 288.000∂. ∫370. - ªÂ˙ÔÓ¤Ù˜-‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· ÛÙȘ ∞Ï˘Î¤˜ μfiÏÔ˘ Ì ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·, ÔÏ˘ÙÂÏ‹˜ ηٷÛ΢‹ ·fi 2.000-2.500∂/Ù.Ì. μπ§∂™-∞ƒÃ√¡Δπ∫∞ - ∞Ï˘Î¤˜, Œ·˘ÏË 160ÙÌ & ËÌÈ˘. 70ÙÌ Û ÔÈÎÔ. 502ÙÌ, ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ Ï·˙. ∫338. - ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ·, ¶·ÏÈfi ∞Ú¯ÔÓÙÈÎfi 90ÙÌ Û ÔÈÎfi. 170ÙÌ, 165.000∂. ∫186. - ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ·, 2 ÔÈ˘ 172ÙÌ Û ÔÈÎfi. 403ÙÌ. 350.000∂. ∫192. - ™ÎÈ¿ıÔ˜: ı¤ÛË ΔÚÔ‡ÏÔ˜ μ›Ï· 160ÙÌ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 2.500ÙÌ. 480.000∂. ∫386. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™ - μfiÏÔ˜, ¶·ÏÈ¿ ¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 65ÙÌ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 120ÙÌ. 85.000∂. ∫288. - ¡¤· πˆÓ›·, ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 100ÙÌ Û ÔÈÎÔ., 171ÙÌ. 130.000∂. ∫401. - ªÂÁ¿ÏË μÂÏ·Óȉȿ, ÔÈΛ· 96ÙÌ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 300ÙÌ. 130.000∂. ∫320. - ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜ ¡ËÏ›·˜, 2ÒÚÔÊË ÔÈΛ· 240ÙÌ, ËÌÈÙ., Û ÔÈÎfi. 491ÙÌ. 240.000∂. ∫411. - ªËÏȤ˜ ¶‹ÏÈÔ, ¶·ÏÈ¿ ÔÈΛ· 130ÙÌ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 634ÙÌ. 125.000∂. ∫323. - ªËϛӷ: ¶·ÏÈ¿ ¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 52ÙÌ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 376ÙÌ. ∫377. - μfiÏÔ˜, ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 61ÙÌ, ·Ó·Î·ÈÓ. ÂÛˆÙÂÚÈο. 77.000∂. ∫418. - ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 60 Ù.Ì. Û ÔÈÎ. 146 Ù.Ì. ÛÙÔ ‡„Ô˜ ™ÙÚ·ÙËÁÔ‡ ª·ÎÚ˘ÁÈ¿ÓÓË. ΔÈÌ‹ 115.000 ∂. ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ - μfiÏÔ˜ ΤÓÙÚÔ, §. μ‡ÚˆÓÔ˜ ÌÂٷ͇ πˆÏÎÔ‡ & ∫Ô˘Ù·Ú¤ÏÈ· 35ÙÌ, 50.000∂. ∫359. - μfiÏÔ˜, 2ÒÚÔÊÔ Â·ÁÁ/Îfi ÎÙ›ÚÈÔ 1.100ÙÌ, & 200ÙÌ ·Ôı., 17 ı. ·Ú/ÓÁÎ, Ô‰fi˜ §·Ú›Û˘. ∫348. μfiÏÔ˜: ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ ηٿÛÙËÌ· 43ÙÌ. 35.000∂. ∫393. - μfiÏÔ˜: ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ ηٿÛÙËÌ· 43ÙÌ. 35.000∂. ∫393. - ¡¤· πˆÓ›·, ∫ÂÓÙÚÈÎfi ˘fi ηٷÛÎ. 73ÙÌ & ·Ù¿ÚÈ. 165.000∂. ∫373. - ¡¤· πˆÓ›·: ∂·ÁÁ. ÛÙ¤ÁË 277ÙÌ Û ÔÈÎfi. 366ÙÌ, ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· ÙÚfiÊÈÌ·. ∫342. - ∞Ï˘Î¤˜, ∫·Ù¿ÛÙËÌ· ÛÙÔ Â˙fi‰ÚÔÌÔ ÙˆÓ ∞Ï˘ÎÒÓ Ì ÂÓÔ›ÎÈÔ 1.200 ÙÔ Ì‹Ó· Ì ·fi‰ÔÛË 6%. ΔÈÌ‹ 240.000. - ∞Ï˘Î¤˜, μ¿Î¯Ô˘ 32ÙÌ. ∫50. 85.000 - ∞Ï˘Î¤˜, μ¿Î¯Ô˘ 37ÙÌ. ∫54. 95.000 - ∫·Ù˯ÒÚÈ, ηٿÛÙ. 98ÙÌ, Û ÔÈÎÔ. 249ÙÌ. 130.000∂. ∫55. - μfiÏÔ˜ ΤÓÙÚÔ, ∫·Ù¿ÛÙËÌ· Ô‰fi˜ ™˘Ú›‰Ë (¡∞∫√S CENTER). K414. ∂ƒ°√™Δ∞™π∞ - μfiÏÔ˜, ¶ˆÏÔ‡ÓÙ·È ∂ÚÁÔÛÙ¿ÛÈ· ÛÙËÓ ∞’ Î·È μ’ μπ.¶∂. °ƒ∞º∂π∞ - μfiÏÔ˜, ΔÚÈÎÔ‡Ë 20ÙÌ, 16.000∂. ∫187. - μfiÏÔ˜, ∞Ó. °·˙‹-÷Ù˙Ë·ÚÁ‡ÚË 50ÙÌ, 100.000∂. ∫239. - μfiÏÔ˜ ∫¤ÓÙÚÔ, ∂·ÁÁ. ™Ù¤ÁË °Ú·ÊÂ›Ô 85ÙÌ, 2Ô˜ ÔÚ. Ï‹Ú˘ ·Ó·Î·ÈÓ. 160.000∂. ∫319. √π∫√¶∂¢∞ - ¡¤· ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·, √ÈÎfiÂ‰Ô 412ÙÌ, ÁˆÓÈ·Îfi, ™.¢. 0,80, Î¿Ï˘„Ë 70%. 180.000∂. ∫304. - ¡¤· πˆÓ›·, ‰›Ï· ·fi ÙËÓ °Âˆ. Û¯ÔÏ‹ 1449ÙÌ. 120.000∂ ∫237. - ¡¤· πˆÓ›·: √ÈÎfiÂ‰Ô 570ÙÌ ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡, ™.¢. 0,8 250.000∂. ∫343. - 146 Ù.Ì. ÛÙÔ ‡„Ô˜ ™ÙÚ·ÙËÁÔ‡ ª·ÎÚ˘ÁÈ¿ÓÓË. ΔÈÌ‹ 115.000 ∂. - ∞Ï˘Î¤˜, 176ÙÌ, 50Ì ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ· & ÙÔ ¿ÚÎÔ. 90.000∂. ∫352. - ∞Ï˘Î¤˜, ™ˆÚfi˜ ∞Ïfi˘ 588ÙÌ. ™.¢. 0,4. 95.000∂. ∫242. - ™ˆÚfi˜, ÔÈÎfiÂ‰Ô 639ÙÌ, ı¤· ÛÙÔ ¶·Á·ÛËÙÈÎfi. 120.000∂. ∫311. - ∫ÚÈı·ÚÈ¿, 358ÙÌ, ÂÓÙfi˜ ÔÈÎ. ÁˆÓÈ·Îfi, 350Ì ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. 80.000∂. ∫350. - ª¿Ú·ıÔ˜, ÔÈÎfi. 422ÙÌ, ™.¢. 1. 100.000∂. ∫331. - ∞ÁÚÈ¿, √ÈÎfiÂ‰Ô 1.000ÙÌ Ì ™.¢. 1,2. ∫318. - ∞ÁÚÈ¿: √ÈÎfi‰· ·fi 350ÙÌ ¤ˆ˜ 700ÙÌ, ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ ÚÔ˜ 210∂ ÙÔ Ù.Ì. ∫387. - ÕÓˆ °·Ù˙¤·, √ÈÎfiÂ‰Ô 10.000ÙÌ ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡, 100.000∂ ÙÔ ÛÙÚ¤ÌÌ·. ∫363. - ∫ÔÚfiË, ÔÈÎfi‰· ·fi 350ÙÌ ¤ˆ˜ 470ÙÌ. 65 ¤ˆ˜ 70.000∂. ∫196. - ∞Á›· ΔÚÈ¿‰· ªËÏÂÒÓ, 1082ÙÌ, 130.000∂. ∫197. - ÕÊËÛÛÔ˜, √ÈÎfi. 2.050ÙÌ Ì ı¤· ÛÙÔ ¶·Á·ÛËÙÈÎfi. ΔÈÌ‹ ¢ηÈÚ›·˜ 55.000∂. ∫355. - ªËϛӷ, ¶‹ÏÈÔ, ÔÈÎfi. 1640ÙÌ ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. 110.000∂. ∫356. - ªËϛӷ: ı¤ÛË ª·‡ÚË ¶¤ÙÚ· 1334ÙÌ. 45.000∂. ∫379. - ªËϛӷ: √ÈÎfiÂ‰Ô 615ÙÌ, 65.000∂. ∫381. - ªËϛӷ: √ÈÎfiÂ‰Ô 695ÙÌ, 60.000∂. ∫382. - ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿, ÔÈÎfiÂ‰Ô 1050ÙÌ. 125.000∂. ∫146. - ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹, ÔÈÎfi. 928ÙÌ ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ. 90.000∂. ∫368. - ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹: √ÈÎfiÂ‰Ô 1.238ÙÌ, ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘. 45.000∂. ∫398. - μ˘˙›ÙÛ· ¶ËÏ›Ô˘, ∞ÁÚÔÙ. 5.500ÙÌ Ì ·ÏÈ¿ ÔÈΛ·, ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘. ∫321. - ªÔ‡ÚÂÛÈ, 1.000ÙÌ, ÂÓÙfi˜ ÔÈÎ. Ì ı¤· fiÏÔ ÙÔ ∞ÈÁ·›Ô. 170.000∂. ∫349. - ™ÎÈ¿ıÔ˜, ·¤Ó·ÓÙÈ ·fi ÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ 4000ÙÌ, 200.000∂. ∫248. - ™ÎÈ¿ıÔ˜, √ÈÎfiÂ‰Ô 225ÙÌ, ™.¢. 0,8. 120.000. ∫329. - ∞Ï˘Î¤˜, √ÈÎfiÂ‰Ô 185ÙÌ Ì ¿‰ÂÈ· ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹˜. 100.000∂. ∫412. - ∞Á. §·˘Ú¤ÓÙÈÔ˜, ¶‹ÏÈÔ, ÔÈÎfiÂ‰Ô 240ÙÌ, ÂÓÙfi˜ ÔÈÎ. 60.000∂. ∫413 - ΔÛ·Áηڿ‰·, ÔÈÎfiÂ‰Ô 1550ÙÌ Ì ı¤· ÛÙÔ ∞ÈÁ·›Ô. 120.000∂. ∫416. ∞°ƒ√Δ∂ª∞Ãπ∞ - ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi˜: ªÂÏÈÛÛ¿ÙÈη, 9,5ÛÙÚ¤ÌÌ. 65.000∂ ÙÔ ÛÙÚ¤ÌÌ·. ∫347. - ªÂÏÈÛÛ¿ÙÈη; £¤ÛË ªÂÙÚfi 6619ÙÌ. 130.000∂. ∫389. - º˘ÙfiÎÔ, ı¤ÛË ª·‰¿ÚÈ 12.000ÙÌ, 165.000∂. ∫213. - º˘ÙfiÎÔ, ı¤ÛË ∫Ô‡ÎÔ˜ 4.000ÙÌ, 80.000∂. ∫351. - ¢ÈÌ‹ÓÈ, 2000ÙÌ, 145.000∂. ∫254. - ¢ÈÌ‹ÓÈ, 4580ÙÌ. ÁÈ· fiϘ ÙȘ ¯Ú‹ÛÂȘ, ¢. 1000ÙÌ. 120.000∂. ∫252.

- ¢ÈÌ‹ÓÈ, 3500ÙÌ. 120.000∂. ∫232. - ¢ÈÌ‹ÓÈ, ı¤ÛË ∞ÁÈfiÎÏËÌ· 5625ÙÌ. 110.000∂. ∫341 - ¢ÈÌ‹ÓÈ, ı¤ÛË ∞Ï˘Á·ÚfiÚÂÌ·, 11.359ÙÌ. 120.000∂. ∫295. - ¢ÈÌ‹ÓÈ, ı¤ÛË ∞ÎfiÓÈ·, 8963ÙÌ, 15.000∂ ÙÔ ÛÙÚ¤ÌÌ·. ∫296. - ™¤ÛÎÏÔ: £¤ÛË ∞Ï‚·ÓÈ 14.000ÙÌ Ì 300 ÂÏ·Èfi‰ÂÓÙÚ·. 4.000∂ ÙÔ ÛÙÚ¤ÌÌ·. ∫391. - ªԇʷ, ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 1515ÙÌ Ì ·ÏÈ¿ ÔÈΛ· 76ÙÌ. 70.000∂. ∫365. - ªËϛӷ, ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 4122ÙÌ, 50.000∂. ∫369. - ªËϛӷ: ı¤ÛË ª·‡ÚË ¶¤ÙÚ· 695ÙÌ. 20.000∂. ∫378. - ªËϛӷ: ı¤ÛË ™È̈٤˜ 6986ÙÌ, 120.000∂. ∫380. - ¶ÔÙfiÎÈ ™˘Î‹˜, ¶‹ÏÈÔ: ∞ÁÚÔÙÂÌ. 15 ÛÙÚ¤ÌÌ. ªÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ΔÈÌ‹ ∂˘Î·ÈÚ›·˜. ∫333. - ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜ ¡ËÏ›·˜, ∞ÁÚÔÙÂÌ., 4070ÙÌ, 120.000∂. ∫400. - ªËϛӷ, ı¤ÛË ∞Á. ∞Ó‰Ú¤·˜ 4067ÙÌ ı¤· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. 100.000∂. ∫417. ∂¡√π∫π∞™∏ - μfiÏÔ˜, ¶ÂÚÚ·È‚Ô‡ 35ÙÌ, 1Ô˜ fiÚÔÊ. 1 À/¢. 380∂. ∫384. - μfiÏÔ˜, ΔÚÈÎÔ‡Ë ¢È·Ì¤Ú. 95ÙÌ, 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, 450∂, Ì ‰˘Ó·Ù. ÂÓÔÈÎ. 20ÙÌ ËÌÈ˘. ÁÈ· ÁÚ·Ê. Ë ·Ôı. ΔÈÌ‹ ·Î¤ÙÔ 580∂. ∫324. - μfiÏÔ˜, ¶·Ú·Ï›·, ∞ÚÁÔÓ·˘ÙÒÓ °Ú·ÊÂ›Ô 40ÙÌ. 320∂. ∫292. - μfiÏÔ˜, º. πˆ¿ÓÓÔ˘ °Î·ÚÛÔÓȤڷ 30ÙÌ, 1Ô˜ fiÚ. 250∂. ∫306. - ¡¤· πˆÓ›·, πÛfiÁÂÈÔ 117ÙÌ Û 2 fiÚÔÊÔÈ ÔÈΛ·, 3 À/∞. 430∂. ∫334. - ∞ÁÚÈ¿, ÔÈΛ· 140ÙÌ. Ì ΋Ô 600∂. ∫235. - μfiÏÔ˜, ¶·Á·ÛÒÓ, 107ÙÌ, 3Ô˜ fiÚÔÊ., 3 À/¢, ¿ÚÎÈÓÁÎ. 450∂. ∫310. ¶ƒ√™ ¶ø§∏™∏ - ∫·ÈÓÔ‡ÚÁÈ· ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· ÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ηٷÛ΢‹˜ Ì ÌÂÁ¿Ï· Ì·ÏÎfiÓÈ·, 2¿ÚÈ· - 3¿ÚÈ· - 4¿ÚÈ·, ·fi 1.450 ÙÔ Ù.Ì. (846)

AYTOKINHTA ¶ø§∂πΔ∞π FORD FOCUS 1600 κυβικά μοντέλο 2008 με όλα τα εξτρά με ακόμη 2 χρόνια εγγύηση. Μπλέ μεταλλικό χρώμα καινούρια Continental λάστιχα, 50.000 χλμ. Τιμή 11.000 ευρώ. Πληρ. τηλ. 6946160140. (404)

¶ø§∂πΔ∞π

ΚΙΑ Sportage μοντέλο 1996, 2000 κ. σε άριστη κατάσταση. Δεκτός κάθε έλεγχος. Τιμή 3.000 Ε. Πληρ. τηλ. 697 2896113, ώρες 10.00-13.00. (968)

™∫∞º∏

∂À∫∞πƒπ∞

Πωλείται μηχανή MARINER εξωλέμβια 115 ΗΡ ίππων. Πληροφορίες: 24210 22825, 6979 100050. (513)

ZHTOYNTAI ∑∏Δ√À¡Δ∞π κυρίες για πώληση επώνυμων αρωμάτων και καλλυντικών. Αμοιβή μόνο με ποσοστά. Πληρ. τηλ. 6978-513780. (190)

Η εταιρεία προϊόντων ύπνου και στρωμάτων COCO-MAT

˙ËÙ¿ για την νέα έκθεση υπεύθυνη πωλήσεων. Τηλ. επικοινωνίας 2421066814. (347)

Η εταιρεία “ΚΟΥΛΠΑΣ”

˙ËÙ¿

για το νέο κατάστημα ΕΠΙΠΛΩΝ στο Βόλο: ·) Διακοσμητές - διακοσμήτριες, ‚) Πωλητές - πωλήτριες. Πληροφορίες 2ας Νοεμβρίου 110, τηλ. κέντρο 2421021180. (348)

∑∏Δ√À¡Δ∞π

καθηγήτριες Αγγλικών από κέντρο αγγλικής γλώσσας. Πληρ. τηλ. 2421047022 και 6937020900. (550)

™YNOIKE™IA 54¯ÚÔÓÔ˜, δημοσίου εξαιρετικής εμφάνισης, καλλιεργημένος, ακίνητα, ανεξάρτητος. 55χρονος πτυχιούχος, ελεύθερος επαγγελματίας, πολύ ευπαρουσίαστος, άριστο οικονομικό επίπεδο. 53χρονος επιχειρηματίας, ελκυστικότατος, ευγενικός, καλλιεργημένος, οικονομική ευχέρεια. 56χρονος δημοσίου, ανεξάρτητος, ευπαρουσίαστος, ευκατάστατος. Επιθυμούν γνωριμία γάμου. ΛΥΔΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. Εχεμύθεια. Πληρ. τηλ. 2410549797. (820)


37

ΔƒπΔ∏ 31 ∞À°√À™Δ√À 2010

MA£HMATA ¶ΔÀÃπ√ÀÃ√™ Φυσικής Αγωγής παραδίδει μαθήματα ΓΙΟΓΚΑ για εγκύους. Πληρ. τηλ. 6993 750590. (274) ∫∞£∏°∏Δƒπ∞ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ, κάτοχος Proficiency και ECDL, παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα σε μαθητές Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου. Τιμές προσιτές. Πληρ. τηλ. 6986178122. (321) ª∞£∏ª∞Δπ∫√™ με πολυετή διδακτική εμπειρία διδάσκει ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ και Ανάπτυξη Εφαρμογών σε προγραμματιστικό περιβάλλον, σε μαθητές Γυμνασίου-Λυκείου και φοιτητές. Κατευθύνσεις, Μαθήματα ιδιαίτερα ή γκρουπ. Πληρ. τηλ. 24210 55960 κινητό 6972 853903. (271) ∫∞£∏°∏Δƒπ∞ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ Φιλολογίας πτυχιούχος Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα Γερμανικών. Τιμές προσιτές. Πληρ. τηλ. 24210-82181, κιν. 6938534908. (392) ∫∞£∏°∏Δƒπ∞ Γερμανικών, πτυχιούχος Πανεπιστημίου Γερμανίας, κάτοχος του “GROSSES DEUTSCHES SPRACHDIPLOM” και μεταπτυχιακό στη διδακτική και μεθοδολογία της γερμανικής γλώσσας, παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα. Πληρ. τηλ. 6934761621 και 6984-774858. (302) ∞°°§π∫ø¡ μαθήματα παραδίδονται για όλα τα επίπεδα και σε παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες. Ανηλίκων μαθήματα προσαρμοσμένα στις ανάγκες του ατόμου για κατάρτιση όλων των πτυχίων (τηλ. επικοινωνίας 6940568515, 2421031055). (342)

ª∏Ã∞¡π∫√™ Η/Υ παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα Ανάπτυξης Εφαρμογών σε προγραμματιστικό περιβάλλον (Γ’ Λυκείου), Δομημένο προγραμματισμό (ΕΠΑΛ), Αλγόριθμοι, Pascal, C, μαθηματικά γυμνασίου. Πληρ. τηλ. 6946755222. (543) ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ∞ÁÁÏÈÎÒÓ, απόφοιτος Α.Π.Θ. με πολυετή φροντιστηριακή πείρα, παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα αγγλικών σε μαθητές δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου. Τιμές προσιτές. Πληρ. τηλ. 6986420674. (544) ª∞£∏ª∞Δπ∫∞ - Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον. Πλήρεις σημειώσεις θεωρίας, μεθοδολογίας, ασκήσεων. Ασκήσεις αυξημένου επιπέδου με σκοπό την εξοικείωση του μαθητή στα θέματα των εξετάσεων, έλεγχος προόδου με διαγωνίσματα, διαρκής ενημέρωση γονέων. Πληρ. τηλ. 6979776388. (546) √π∫√¡√ª√§√°√™, με φροντιστηριακή πείρα αναλαμβάνει την προετοιμασία μαθητών Γ’ λυκείου σε οικονομία και διοίκηση και παραδίδει μαθήματα μαθηματικών σε μαθητές γυμνασίου. Πληρ. τηλ. 6985899330. (547) ¶∞π¢∞°ø°√™ με διδακτική πείρα παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα σε παιδιά Δημοτικού. Καθημερινή προετοιμασία. Τιμές προσιτές. Πληρ. τηλ. 6980 481604. (551) Μαθήματα °∞§§π∫ø¡ παραδίδονται από έμπειρη καθηγήτρια Γαλλικής Φιλολογίας με μεταπτυχιακές σπουδές στο Βέλγιο. Άριστη προετοιμασία για πτυχία DELF και Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας, με σίγουρα αποτελέσματα. Τηλ. 6979 697069. (552)

Δƒ∞¶∂∑π∫∞ ¢∞¡∂π∞-Ρυθμίσεις οφειλών, μικροδάνεια 3.000-15.000 αυθημερόν. Στεγαστικά-επαγγελματικάπροσωπικά-συγκέντρωση δανείων με ή χωρίς προσημείωση. Ρυθμίσεις οφειλών (πρόσφατος νόμος) προστασία Α’ κατοικίας. Για ενημέρωση 24210-20237 ή 6932-528388. Προσοχή: δάνεια ΜΟΝΟ μέσω τραπεζών. (813)

XAPOY§A °A§ANOY - KOPBE™H EIΔIKH ΠAIΔAΓΩΓOΣ Διπλωματούχος Oρθοφωνικής και Λογοπαιδείας Πανεπιστημίου Nάντης. Δέχεται μόνο επί συνεντεύξει. Δημητριάδος 229, 5ος όροφος Tηλέφ.: 24210 26.542

∞¡∞§∞ªμ∞¡√Àª∂ ·ÓÙfi˜ ›‰Ô˘˜ ÂΉËÏÒÛÂȘ συναυλίες, λαϊκά πανηγύρια κ.λπ., διαθέτουμε φορτηγόψυγείο, κινητή καντίνα και πολυτελής τραπεζοκαθίσματα. Πληρ. τηλ. 6976-862007 και 6984-668025, 24210-88832 κος ΘΕΜΗΣ. (819)

ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ

ª·ıËÌ·ÙÈÎÒÓ παραδίδει μαθήματα σε μαθητές Γυμνασίου - Λυκείου. Πληρ. τηλ. 6973 806604. (504)

∫∞£∏°∏Δƒπ∞ Φυσικής του ΑΠΘ με φροντιστηριακή πείρα παραδίδει μαθήματα Φυσικής, Χημείας, Μαθηματικών σε μαθητές Γυμνασίου, Λυκείου. Λογικές τιμές. 697 3625353. (267)

∫∞£∏°∏Δƒπ∞ Αγγλικής Φιλολογίας, απόφοιτος του ΑΠΘ, με φροντιστηριακή εμπειρία, παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα όλων των επιπέδων. Πληροφορίες στα τηλ. 24210 36838, 6977 013312. (270)

π¢π∞πΔ∂ƒ∞ ª∞£∏ª∞Δ∞ ΦΥΣΙΚΟΣ με διδακτική εμπειρία, παραδίδει μαθήματα Φυσικής - Χημείας σε μαθητές Γυμνασίου - Λυκείου. Παρέχονται επιπλέον σημειώσεις - τεστ! Δουλειά συστηματική και υπεύθυνη - τιμές λογικές! Πληρ. τηλ. 6993673343. (394)

º˘ÛÈ΋ - ÃËÌ›· - ª·ıËÌ·ÙÈο. Μαθήματα ιδιαίτερα ή σε ολιγομελή τμήματα ΔΗΜΟΤΙΚΟ-ΓΥΜΝΑΣΙΟ-ΛΥΚΕΙΟ-ΦΟΙΤΗΤΕΣ 20ετή εμπειρία. Πληρ. τηλ. 24210-71669 και 6934-442391. (812)

ºπ§√§√°√™ με κλασική ειδίκευση παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα σε μαθητές Γυμνασίου - Λυκείου. Πληρ. τηλ. 6942950375, 24210-22514. (542)

Καθηγήτρια

ºπ§√§√°√™ με πείρα, υπομονή και διάθεση παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα σε μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου. Τιμές προσιτές! Τηλ. 6977 258348. (510)

ª∞£∏ª∞Δπ∫√™ Ε.Μ.Π. με μεταπτυχιακό παραδίδει κατ’ οίκον ιδιαίτερα μαθήματα μαθηματικών σε μαθητές Γυμνασίου - Λυκείου και φοιτητές. Τιμές προσιτές. Πληρ. τηλ. 6977796455. (402)

°∂ƒª∞¡π∫∞ ºπ§√§√°√™ παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα σε μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου και αναλαμβάνει την προετοιμασία μαθητών για τις πανελλήνιες εξετάσεις. Τιμές προσιτές. Πληρ. τηλ. 6976-269911. (172)

ºƒ√¡Δπ™Δ∏ƒπ√ ª.∂.

ª∞£∏ª∞Δπ∫∞ Ãπ™Δ√™ °π∞¡¡∞∫√¶√À§√™

∫√ƒ∞∏ 163-∞Ãπ§§√¶√À§√À ΔËÏ. 24210 44985 - 70284 ∫ÈÓ. 6977 517210 Με τριακονταετή Φροντιστηριακή πείρα διδάσκονται ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ σε μαθητές Γυμνασίου - Λυκείου σε ολιγομελή τμήματα και ιδιαίτερα. (520)

ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ με μεγάλη διδακτική εμπειρία παραδίδει μαθήματα γερμανικών. Εκδίδονται αποδείξεις. Τηλ. επικοινωνίας 2421024474, 6946421739. (545)

ºπ§√§√°√™ με εξειδίκευση και στην Ειδική Αγωγή (Braille, μαθησιακές δυσκολίες) παραδίδει μαθήματα σε Δημοτικό-Γυμνάσιο. Τηλ. 6977 780983. (279)

¢IAºOPA ∞°√ƒ∞∑ø παλιά χρυσά, κοσμήματα δόντια ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΕΡΕΝΤΙΔΗΣ, Ιωλκού 17 (έναντι ΟΤΕ). Απαραίτητα αστυνομική ταυτότητα. Πληρ. τηλ. 24210-36355. (800)

(470)

∞ª∂™ø™ ª∂Δƒ∏Δ∞ Ã∏ª∞Δ∞ Παίρνετε το 73% εντός 5 λεπτών από όλες τις πιστωτικές κάρτες με ή χωρίς υπόλοιπο, ακόμα κι αν έχετε υπέρβαση ή τετράμηνη καθυστέρηση από 12 έως 48 άτοκες δόσεις, με υπευθυνότητα και εμπιστοσύνη καθημερινά και Σαββατοκύριακα. Κος Γεωργίου τηλ. 6988888850 6988888804. ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΣΑΣ. (884)

¡Δ∂Δ∂∫Δπμ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Α.Υ.Π. Αναγνωρισμένη Υπηρεσία Πληροφοριών, www.spyro.gr Υπηρεσίες: Έρευνας και επίλυσης προσωπικών υποθέσεων, Εποπτείας ανηλίκων και V.I.P. προσώπων, Εντοπισμού προσώπων και περιουσιακών στοιχείων. Συνδρομή δικαστικών ερευνών, Συμβουλευτικές παροχές, μελέτες ασφαλείας και προστασίας τηλεπικοινωνιών. Βόλος: 24210-27106 & 6974-372702, Λάρισα: 2410-663111. (885)

°¡ø™Δ√¶√π∏™∂π™ °∞ªø¡ Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΣΙΚΡΙΚΤΣΗΣ του Γεωργίου και της Μέλλως, το γένος Ζαγοριανού, που γεννήθηκε στο Βόλο και κατοικεί στην Αγριά Μαγνησίας και η ΜΑΡΙΑ ΒΙΟΛΕΤΤΑ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ του Βλάση και της Ελένης, το γένος Τσίρου, που γεννήθηκε στο Βόλο και κατοικεί στην Αγριά Μαγνησίας πρόκειται να παντρευτούν στην Αγριά Μαγνησίας. -----------Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΜΟΥΤΟΣ του Νικολάου και της Ευαγγελίας, το γένος Ράπτη, που γεννήθηκε στο Βόλο και κατοικεί στην Αγριά Μαγνησίας και η ΒΑΛΑΣΙΑ ΜΠΑΛΩΤΗ του Σταύρου και της Γεωργίας, το γένος Ζαχαρή, που γεννήθηκε στο Βόλο και κατοικεί στην Αγριά Μαγνησίας πρόκειται να παντρευτούν στην Αγριά Μαγνησίας. -----------Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΝΤΑΪΛΙΑΝΗΣ του Δημητρίου και της Βασιλικής, το γένος Τσότρα, που γεννήθηκε στο Βόλο και κατοικεί στη Νέα Ιωνία Μαγνησίας και η ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΝΤΟΝΤΗ του Σωτήρη και της Γεωργίας, το γένος Κοντογιάννη, που γεννήθηκε στον Αλμυρό και κατοικεί στον Αλμυρό πρόκειται να παντρευτούν στον Αλμυρό. -----------Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΑΡΙΣΤΟΔΗΜΟΣ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ του Φωτίου και της Μαρίας, το γένος Βουδούρη, που γεννήθηκε στην Αθήνα και κατοικεί στην Αθήνα και η ΕΛΕΝΗ ΑΛΕΞΙΟΥ του Δημητρίου και της Ανθίππης, το γένος Χατζή, που γεννήθηκε στο Βόλο και κατοικεί στις Αφέτες Μαγνησίας πρόκειται να παντρευτούν στη Χώρα Πάτμου.

∞À°√À™Δ√™

31

Η κατάθεσις της τιμίας ζώνης της Υπεραγίας Θεοτόκου “Τα οψώνια της αμαρτίας θάνατος, το δε χάρισμα του Θεού ζωή αιώνιος εν Χριστώ Ιησού τω Κυρίω ημών” (Ρωμ. στ’ 23). Ο άνθρωπος που αποστατεί από τον Θεόν και ακολουθεί τον δρόμον της κακίας, νομίζει ότι με τον τρόπον αυτόν κερδίζει πολλά, προ πάντων ελευθερίαν και ανεξαρτησίαν, διασκεδάσεις και απολαύσεις, αφθονίαν χρημάτων, χαράν και ευτυχίαν. Και ίσως εις την αρχήν φαίνεται ότι ο βίος της αμαρτίας εξασφαλίζει όλα αυτά. Εν τούτοις η συνέχεια και η κατάληξις είναι εντελώς διαφορετική. Εκείνο που αγοράζει κανείς με την αμαρτωλήν ζωήν δεν είναι άλλο τι, παρά ο θάνατος, θάνατος της ψυχής, που χωρίζεται από τον Θεόν, την πηγήν της αληθινής ευτυχίας, αλλά και θάνατος του σώματος πρόωρος. Αλλ’ ενώ η αμαρτία οδηγεί εις τον θάνατον, η πίστις εις τον Σωτήρα Χριστόν και η συμμόρφωσις προς τας εντολάς Του φέρει τας μεγαλυτέρας ευλογίας και δωρεάς. Όχι μόνον την απελευθέρωσιν από την τυραννικήν δουλείαν της αμαρτίας και την ειρήνην και την χαράν, αλλά και την ανεκτίμητον κληρονομίαν της αιωνίου ζωής.

™À°Ã∞ƒ∏Δ∏ƒπ∞ Συγχαίρω θερμά την αγαπημένη μου κόρη ΣΤΕΛΑ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ για την εισαγωγή της στη Σχολή Θεατρικών Σπουδών Πανεπιστημίου Αθηνών και της εύχομαι να έχει πάντοτε στη ζωή της προόδους και επιτυχίες. Ο πατέρας της Δημήτρης Αθ. Σταθόπουλος Δικηγόρος

EYXAPI™THPIA Θέλουμε να ευχαριστήσουμε δημόσια το Φροντιστήριο “ΔΙΑΣΤΑΣΗ” για τη συμβολή του στην επιτυχία της κόρης μας ΑΛΚΗΣΤΙΣ στην Αγγλική Φιλολογία Θεσσαλονίκης. Οι γονείς: Δημήτρης - Ντίνα Καλατζή

Θέλω να ευχαριστήσω για τη συμβολή τους στην επιτυχία της κόρης μου ΚΑΤΕΡΙΝΑΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ που εισήχθη στην Αρχιτεκτονική ΕΜΠ, τις Καθηγήτριες ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΑΡΙΑ - ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ (Ελεύθερο Σχέδιο) και ΑΝΝΕΛΥ ΗΛΙΑ (Γραμμικό Σχέδιο), που κάλυψαν τη διδασκαλία του ειδικού μαθήματος Σχέδιο.

ΒΟΛΟΣ

∂¡∂ÃÀƒ√¢∞¡∂π™Δ∏ƒπ√ λειτουργεί με κρατική άδεια. Ενέχυρα χρυσαφικών και κοσμημάτων. Πλήρης εχεμύθεια. Επίσης και αγορές χρυσαφικών σε ασυναγώνιστες τιμές. Κ. Καρτάλη 195 Β. Τηλ. 24210-42905. (817)

∞ª∂™∞ ª∂Δƒ∏Δ∞ Ã∏ª∞Δ∞ Αυθημερόν παίρνετε το μεγαλύτερο ποσοστό εντός 5’’ λεπτών από 1.000-100.000 Ε μέσω των πιστωτικών σα καρτών με ή χωρίς υπόλοιπο - υπέρβαση ή τρίμηνη καθυστέρηση από 12 έως 48 άτοκες τραπεζικές δόσεις εγγυημένη εξυπηρέτηση με υπευθυνότητα και εμπιστοσύνη καθημερινά και Σαββατοκύριακα. Κος Παπαδόπουλος τηλ. 6980260800, 6983709760, ερχόμαστε στο χώρο σας. (909)

Ευχαριστούμε θερμά τους Καθηγητές ΙΩΑΝΝΙΔΗ ΑΡΗ, ΝΤΑΝΟΠΟΥΛΟΥ - ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΟΛΓΑ και ΠΑΠΑΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ του Φροντιστηρίου “ΕΝΩΜΕΝΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ” , για την επιτυχία της κόρης μας Ελένης Κουτίνα στη Σχολή Αστυφυλάκων. Η οικογένεια Αποστόλου Κουτίνα

ANAKOINΩΣH ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.

¢π∞∫√¶∏ ∏§∂∫Δƒπ∫√À ƒ∂Àª∞Δ√™ ™Δ∏¡ ¶∂ƒπ√Ã∏ μ√§√À Ειδοποιούνται οι κάτοικοι των παρακάτω περιοχών ότι για να εκτελεστούν απαραίτητες τεχνικές εργασίες της ΔΕΗ θα γίνει διακοπή του ηλεκτρικού ρεύματος:

ΠΕΜΠΤΗ 2 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2010 ΑΠΟ ΩΡΑ 08.00-11.00 ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ: ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΑ ΑΓΡΙΑΣ - ΚΑΡΝΑΓΙΟ - ΧΑΤΖΗΒΑΓΓΕΛΗ ΚΑΤΩ ΛΕΧΩΝΙΑ ΠΑΡΑΛΙΑ. Αν οι εργασίες τελειώσουν νωρίτερα, το ρεύμα θα ξαναδοθεί πριν το χρόνο λήξης της διακοπής που αναφέρεται πιο πάνω. Γι’ αυτό το λόγο οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις και τα δίκτυα της ΔΕΗ θα πρέπει να θεωρούνται ότι έχουν συνέχεια ρεύμα. Έτσι για λόγους ασφαλείας απαγορεύεται η προσέγγιση σε αγωγούς ή άλλα στοιχεία του δικτύου, ακόμα και αν βρίσκονται καταγής γιατί υπάρχει σοβαρός κίνδυνος ατυχήματος. Επίσης όσοι έχουν ηλεκτρικούς κινητήρες πρέπει μετά τη διακοπή να τους ελέγξουν αν περιστρέφονται όπως πριν. ΑΠΟ ΤΗ ΔΕΗ


38/ °È· οı ÒÚ· ΔƒπΔ∏ 31 AY°OY™TOY 2010

º∞ƒª∞∫∂π∞ ™‹ÌÂÚ· ΔÚ›ÙË 31 ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ ‰ÈËÌÂÚÂ‡Ô˘Ó ·fi 8 .Ì. - 10 Ì.Ì. Ù· Ê·Ú̷Λ·: ¶Ôχ˙Ô˘ ÕÁÁÂÏÔ˘, °ÎÏ·‚¿ÓË 54 - ∂ÚÌÔ‡, ÙËÏ. 2421022066, ™Ù¿ıË ∞ÚÈÛÙ›‰Ë, ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 267 - ª·˘ÚÔÎÔÚ‰¿ÙÔ˘, ÙËÏ. 2421058364, ÃÚÈÛÙ¤ÏÏÔ˘ °ÂˆÚÁ›·˜, ∂Ï. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ 32 (πˆÏÎÔ‡) - 28˘ √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ (∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜), ÙËÏ. 2421023477. ∞ÓÔÈÎÙfi Ë̤ڷ Î·È Ó‡ÎÙ· ÂÎÙfi˜ 13.30-17.00 ı· Â›Ó·È ÙÔ Ê·Ú̷ΛÔ: •˘ÓÔÔ‡ÏÔ˘ - Δ˙·ÊϤÚË ∞ÊÚÔ‰›Ù˘, °·ÏÏ›·˜ - ΔÔ¿ÏË, ÙËÏ. 2421039340. ™ÙË ¡. πˆÓ›· ·ÓÔÈÎÙfi Ë̤ڷ Î·È Ó‡ÎÙ· ı· Â›Ó·È ÙÔ Ê·Ú̷ΛÔ: ΔÛÈfiÏη ∂˘·ÁÁ¤ÏÔ˘, ∞Ó··‡Ûˆ˜ 16, ÙËÏ. 2421065427. TH§. ºAPMAKEIøN: 1434

∫§π¡π∫∂™ π∫∞ ™‹ÌÂÚ· ΔÚ›ÙË ‰ÈËÌÂÚ‡ÂÈ Î·È ‰È·Ó˘ÎÙÂÚ‡ÂÈ ÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô μfiÏÔ˘.

T∏§∂ºø¡∞ IKA °IA P∞¡Δ∂μ√À 184, BO§OY: 2421039625, N. IøNIA™: 2421060041, 2421081383, 2421081327

T∏§∂ºø¡∞ N√™√∫√ª∂π√À TH§EºøNIKO KENTPO: 24210 94200 Î·È 77500 TH§EºøNO °IA PANTEBOY:1535 E•øΔ∂ƒπ∫∞ π∞Δƒ∂π∞ NEOY KTIPIOY: 24210-94221 Î·È 94222

§∞´∫∂™ ∞°√ƒ∂™ ™‹ÌÂÚ· ΔÚ›ÙË: √¶øƒ√∫∏¶∂ÀΔπ∫∞: ·) ™ÙËÓ Ô‰fi ¶·Ó·ÁÔ‡ÏË ÌÂٷ͇ ÙˆÓ Ô‰ÒÓ ™ÙÚ. π·ÙÚ›‰Ë Î·È ∞ӷηÛÈ¿˜. ‚) ™ÙË Û˘ÓÔÈΛ· ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· ÛÙËÓ Ô‰fi ∑. ¶ËÁ‹˜ ·fi ∏Ê·›ÛÙÔ˘ ¤ˆ˜ ¢. ¶ÔÏÈÔÚÎËÙÔ‡. ∞‡ÚÈÔ ΔÂÙ¿ÚÙË: √¶øƒ√∫∏¶∂ÀΔπ∫∞: ™ÙËÓ Ô‰fi §. μ‡ÚˆÓÔ˜ ·fi ∫Ô˘Ù·Ú¤ÏÈ· ¤ˆ˜ ∫·Ô‰ÈÛÙÚ›Ô˘. ∂¡¢À™∏ - À¶√¢∏™∏: ™ÙËÓ Ô‰fi °. ¢‹ÌÔ˘ ·fi ∞Ú. ∑¿¯Ô˘ ¤ˆ˜ ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜.

¶ƒ∞Δ∏ƒπ∞ À°ƒø¡ ∫∞À™πªø¡ ΔÚ›ÙË 31 ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ 2010. ™ÙÔ˘˜ ¢‹ÌÔ˘˜ μfiÏÔ˘, ¡. πˆÓ›·˜ (ˆÚ¿ÚÈÔ 06.00-00.30): ¢¤Ú˘ ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË 315, ∫Ô˙¿ÓË §·Ú›Û˘ 200, ∫ˆÛÙ·Ú¿˜ ∞Ó‰Ú¤·˜ §·Ú›Û˘ 255, ÷ÚÈÛÌ·˝‰Ë˜ ∫ÔÛÌ¿˜ §. ∞ıËÓÒÓ 354, ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜ ¶ÚÔÎfi˘ ∞Á. ¢ËÌËÙÚ›Ô˘ 45, ∫ÔÓÙÔ¯Ú‹ÛÙÔ˜ §ÂˆÊ. ∂ÈÚ‹Ó˘ - °¤Ê˘Ú·, ∞ÊÔ› Δ˙¤Î· ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 177. ∫·È ·fi ÙȘ 00.30-06.00: ∞ÊÔ› Δ˙¤Î· ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 177. ™ÙÔ˘˜ ¢‹ÌÔ˘˜ ∞ÚÙ¤Ìȉ·˜, ªËÏÂÒÓ, ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹˜ Î·È ™ËÈ¿‰Ô˜ (ˆÚ¿ÚÈÔ 06.00-00.30): ÃÚÈÛÙÔ‰Ô‡ÏÔ˘ ∞ÁÚÈ¿, ™·ÚÚ‹˜ ∫. §Â¯ÒÓÈ·, ÷ς·Ù˙‹˜ ¶Ï·Ù·Ó›‰È·, ∂˘·ÁÁÂÏÈÓfi˜ ∫. °·Ù˙¤·, ∫Ô„È·Ï‹˜ ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿, ∞Ï›‰Ë˜ ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹, ∞Ó·ÛÙ·ÛfiÔ˘ÏÔ˜ - ∫ˆÛÙ‹Ú·˜ ª·Ï¿ÎÈ. ™ÙÔ˘˜ ¢‹ÌÔ˘˜ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ Î·È ¡. ∞Á¯È¿ÏÔ˘ (ˆÚ¿ÚÈÔ 06.00-00.30): ΔÛ¿Ú·˜ ∞ÏÌ˘Úfi˜, ∫ÔÓÙÔÛÙ¿ıË ¶·Ú. ∞ÏÌ˘Úfi˜, ∫·ÚηÏÈ¿ ∞ÏÌ˘Úfi˜, °È·ÓÓ¿˜ ∫ÚfiÎÈÔ, ∞ÊÔ› ™·Ì·Ú¿ ∞Á¯›·ÏÔ˜, ΔÈÌϷϤ͢ ªÈÎÚÔı‹‚˜, °ÎÚ›ÓÈ·˜ ª¿Ú·ıÔ˜, ∞ÏÂ͛Ԣ ∞. ª¿Ú·ıÔ˜, ¢·˚ÏÈ¿Ó˘ ∞Ì·ÏÈ¿ÔÏË, ¢ÂÚ‚›ÛË ∂˘·ÁÁÂÏ›· ™Ô‡ÚË. ¢‹ÌÔ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜ (ˆÚ¿ÚÈÔ ·fi 06.00-00.30): ¶··ı·Ó·Û›Ô˘ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿, ∫·Ì‚ÚÔÁÈ¿ÓÓ˘ ª·ÎÚ˘Ú¿¯Ë, ΔÛÈÚÔÁÈ¿ÓÓ˘ •ÔÚ‡¯ÙÈ. ™ÙÔ ¢‹ÌÔ ∑·ÁÔÚ¿˜ (ˆÚ¿ÚÈÔ ·fi 06.00-00.30): £·ÚÛ›Ù˘. ™ÙÔ˘˜ ¢‹ÌÔ˘˜ ∞ÈÛˆÓ›·˜, ºÂÚÒÓ, ∫¿ÚÏ·˜ (ˆÚ¿ÚÈÔ ·fi 06.0000.30): ∫ÔÓÙÔ¯Ú‹ÛÙÔ˜ ™ÙÂÊ·ÓÔ‚›ÎÂÈÔ, ªfiÏÈ·˜ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ, ∫fiÎÔÏ·˜ ∫·Ó¿ÏÈ·, ™˘ÚÙ·‰ÈÒÙ˘ ÃÏfiË, ªÔ‡ÛÈÔ˘ ™¤ÛÎÏÔ, ΔÛÈÒÏ˘ ∞ÂÚÈÓfi, °Ô˘ÙÔ‡Ï˘ ƒÈ˙fiÌ˘ÏÔ˜, ΔÚÈ¿ÓÙÔ˜ §·Ú›Û˘ μπ¶∂, ∞ÊÔ› °Î·Ú·ÁοÓË 10Ô ¯ÏÌ. §·Ú›Û˘ μπ¶∂, ∫Ô„È·Ï‹˜ 9Ô ¯ÏÌ. §·Ú›Û˘ μπ¶∂, ¶··Ì‹ÙÚÔ˘ 11Ô ¯ÏÌ. §·Ú›Û˘ μπ¶∂.

£∂ƒπ¡∞ ¢ƒ√ª√§√°π∞ Δ√À ∞™Δπ∫√À ∫Δ∂§ ΔËϤʈÓÔ ∫ÂÓÙÚÈÎÔ‡ ™Ù·ıÌ·Ú¯Â›Ô˘: 24210 24232 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 1 ÕÓ·˘ÚÔ˜ - ¡. πˆÓ›· (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): ŒÓ·ÚÍË 5:30, ·Ó¿ 9Ï. Ï‹ÍË 22:45 ™¿‚‚·ÙÔ: ŒÓ·ÚÍË 6:30, ·Ó¿ 10Ï. Ï‹ÍË 22:45. ∫˘Úȷ΋: ŒÓ·ÚÍË 7:00, ·Ó¿ 10Ï. Ï‹ÍË 22:45 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 2 ∞ÌÂÏfiÎËÔÈ: (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): ŒÓ·ÚÍË 6:10, ·Ó¿ 12Ï. Ï‹ÍË 22:30 ™¿‚‚·ÙÔ: ŒÓ·ÚÍË 7:00 ·Ó¿ 15Ï. Ï‹ÍË 22:30 ∫˘Úȷ΋: ŒÓ·ÚÍË 7:20 ·Ó¿ 20Ï. Ï‹ÍË 22:30 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 3 ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): ŒÓ·ÚÍË 5:30 ·Ó¿ 10Ï. Ï‹ÍË 22:30 ™¿‚‚·ÙÔ: ŒÓ·ÚÍË 6:45 ·Ó¿ 12Ï. Ï‹ÍË 22:30 ∫˘Úȷ΋: ŒÓ·ÚÍË 7:30 ·Ó¿ 20Ï. Ï‹ÍË 22:30 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 4 ÕÓˆ μfiÏÔ˜ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): ŒÓ·ÚÍË 5:40 ·Ó¿ 10Ï. Ï‹ÍË 22:30 ™·‚‚¿ÙÔ˘: ŒÓ·ÚÍË 6:30 ·Ó¿ 10Ï. Ï‹ÍË 22:30 ∫˘Úȷ΋: ŒÓ·ÚÍË 7:00 ·Ó¿ 15Ï. Ï‹ÍË 22:30 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 4: ∫·Ù˯ÒÚÈ-™Ù·ÁÈ¿Ù˜ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 6:45 ™Ù·ÁÈ¿Ù˜, 7:30, 12:00, 13:55, 19:30 ™¿‚‚·ÙÔ: 7:30, 12:00 ∫˘Úȷ΋: 7:30, 13:30

°Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 4 ÕÁÈÔ˜ √ÓÔ‡ÊÚÈÔ˜ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 7:12, 7:35, 10:05, 12:05, 13:15, 13:45, 14:45, 16:45/16:00, 18:00, 19:35, 21:12 ™·‚‚¿ÙÔ˘: 7:12, 7:35, 10:05, 12:05, 13:15, 13:45, 14:45, 16:45/16:00, 18:00, 19:35 ∫˘Úȷ΋˜: 8:30, 12:00, 20:00 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 5: Δ¤ÚÌ· §Â¯ÒÓÈ· - ¶Ï·Ù·Ó›‰È· (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): ŒÓ·ÚÍË 5:20 ·Ó¿ 15Ï. Ï‹ÍË 22:30. ™·‚‚¿ÙÔ˘: ŒÓ·ÚÍË 6:30 ·Ó¿ 20Ï.Ï‹ÍË 22:30 ∫˘Úȷ΋˜: ŒÓ·ÚÍË 7:00 ·Ó¿ 30Ï.Ï‹ÍË 22:30 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 6 ∞Ï˘Î¤˜ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 6:30, 7:45, 8:30, 9:00, 9:30, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:40, 22:20 ™·‚‚¿ÙÔ˘: 7:10, 7:50, 8:30, 9:00, 9:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:40, 22:20 ∫˘Úȷ΋˜: 8:00, 9:00, 9:30, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 6 ÕÁÈÔ˜ ™Ù¤Ê·ÓÔ˜ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 7:00, 10:00, 14:00, 17:00, 21:00 ™·‚‚¿ÙÔ˘: 10:00, 14:00 ∫˘Úȷ΋˜: 10:00, 14:00 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 7: ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 7:15 (∞ӷηÛÈ¿), 9:00, 11:30, 13:45, 14:40, 16:30 (∞ӷηÛÈ¿), 21:05 ™·‚‚¿ÙÔ˘: 9:00, 11:30, 14:40, 19:45 (∞ӷηÛÈ¿) ∫˘Úȷ΋˜: 8:30, 12:30 (∞ӷηÛÈ¿) °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 8: ¢ÈÌ‹ÓÈ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 7:05, 8:30, 10:30, 12:30, 13:55, 16:00/16:45, 17:30, 19:15, 21:10 ™·‚‚¿ÙÔ˘: 7:10, 8:30, 10:30, 12:30, 13:55, 16:45, 19:15, 21:10 ∫˘Úȷ΋˜: 8:30, 12:30, 17:30, 20:30 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 9: ÃÈÏÈ·‰Ô‡ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 6:30, 7:15, 8:30, 11:00, 12:00, 13:50, 14:40, 18:00, 19:30, 20:20. 21:10 ™·‚‚¿ÙÔ˘: 7:15, 8:30, 11:30, 13:50, 14:40, 18:00, 20:00 ∫˘Úȷ΋˜:8:30, 13:00, 18:15 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 10: ªÂÏÈÛÛ¿ÙÈη (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿):7:15, 9:30, 14:15 ™·‚‚¿ÙÔ˘: 7:15, 13:15 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 11: ¡¤Ô ∫ÔÈÌËÙ‹ÚÈÔ: 9:30, 10:30, 11:30, 17:30, 18:45 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 15: ÕÓ·˘ÚÔ˜-°. ¢‹ÌÔ˘ - ¶·Ï·È¿ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): ŒÓ·ÚÍË 6:15 ·Ó¿ 12Ï. Ï‹ÍË 22:30 ™·‚‚¿ÙÔ˘: ŒÓ·ÚÍË 6:30 ·Ó¿ 14Ï.Ï‹ÍË 22:30 ∫˘Úȷ΋˜: ŒÓ·ÚÍË 7:00 ·Ó¿ 18Ï. 22:30

¢ƒ√ª√§√°π∞ ∞ª∞•√™Δ√πÃπø¡ EI™ITHPIA ¶PO¶ø§OYNTAI ™TO °PAºEIO TOY O™E IA™ONO™ - POZOY A¶O 07.30 - 14.30 ΔËϤʈӷ ÁÈ· ÏËÚÔÊÔڛ˜ 1110 (Ì ¯Ú¤ˆÛË 1 ·ÛÙ. ÌÔÓ¿‰·˜) TH§. 2421028.555 - 2421024.056 ∞ÏÏ·Á¤˜ ‰ÚÔÌÔÏÔÁ›ˆÓ √™∂ ·fi 21/2/2010 μ√§√™-§∞ƒπ™∞: 6.24 I.C., 7.01, 9.00, 10.58, 12.57, 14.56, 16.57, 19.49, 21.49, 23.48. §∞ƒπ™∞-μ√§√™: 6.02, 8.02, 10.00, 11.58, 13.57, 18.00, 19.38 I.C., 20.50, 22.48. §∞ƒπ™∞-£∂™™∞§√¡π∫∏: 06.00, 7.15, 08.00, 10.02, 12.00, 14.00, 15.10, 15.53, 17.56, 20.00, 21.03. £∂™™∞§√¡π∫∏-§∞ƒπ™∞: 5.30, 6.08, 8.08, 9.45, 12.15, 13.20, 14.10, 16.00, 17.34, 19.45, 21.45. TÔ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ §API™A-£E™™A§ONIKH ‰È·ÚΛ 1 ÒÚ· Î·È 30 ÏÂÙ¿. μ√§√™-∞£∏¡∞: 6.24 I.C. ·¢ı›·˜. ∞£∏¡∞-μ√§√™: 15.53 I.C. ·¢ı›·˜. §∞ƒπ™∞-∞£∏¡∞: 7.11 I.C., 8.34 I.C.∂., 11.36 I.C., 13.00 I.C., 14.18, 16.14 I.C., 18.09, 20.11 I.C.∂., 00.58, 3.11 I.C. ∞£∏¡∞-§∞ƒπ™∞: 6.50 I.C., 7.58 I.C.∂., 9.21, 10.51 I.C., 13.21 I.C., 14.52, 15.53 I.C., 19.29 I.C.∂., 20.30 I.C., 23.59. μ√§√™-∫∞§∞ª¶∞∫∞: 6.24 I.C., 9.00 I.C., 10.58, 12.57, 14.56 I.C., 16.57. ∫∞§∞ª¶∞∫∞-§∞ƒπ™∞: 7.44, 10.24, 13.31, 14.03, 17.36, 18.22 I.C., 21.00, 21.50. μ√§√™-∞§∂•∞¡¢ƒ√À¶√§∏: 9.00 I.C., 14.56, 21.49 I.C. Δ· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· ÙÔ˘ I.C. Â›Ó·È ·¢ı›·˜ ·fi §¿ÚÈÛ·-∞ÏÂÍ·Ó‰ÚÔ‡ÔÏË, ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ Â›Ó·È Ì ‰‡Ô ·ÏÏ·Á¤˜ 1Ë ÛÙË §¿ÚÈÛ· Ì ÚÔ·ÛÙÈ·Îfi Î·È 2Ë ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË Ì I.C. ∞§∂•∞¡¢ƒ√À¶√§∏-μ√§√™: 6.42 I.C., 15.22 (̤¯ÚÈ §¿ÚÈÛ·),

20.32 I.C.

Δƒ∂¡√ ¶∏§π√À ∂π™πΔ∏ƒπ∞ ¶ƒ√¶ø§√À¡Δ∞π ™Δ√ °ƒ∞º∂π√ Δ√À √™∂ π∞™√¡√™ 17 ∞¶√ 08.00-14.00 ∫∞£∂ ª∂ƒ∞, ∂∫Δ√™ ™∞μμ∞Δ√À, ∫Àƒπ∞∫∏™ & ∞ƒ°πø¡. Δ∏§. 24210 28555, 24210 24056 * ΔÚ¤ÓÔ ¶ËÏ›Ô˘: ™¿‚‚·ÙÔ - ∫˘Úȷ΋ Î·È ·ÚÁ›Â˜: ÕÓˆ §Â¯ÒÓÈ· 11.00, ªËÏȤ˜ 16.00.

¢ƒ√ª√§√°π∞ §∂øº√ƒ∂πø¡ ∫Δ∂§ À¶∂ƒ∞™Δπ∫ø¡ °ƒ∞ªªø¡ ¡√ª√À ª∞°¡∏™π∞™ ™Ù·ıÌfi˜ μfiÏÔ˘: 2421033254, 2421025527, 8001135555 Δ∏§∂ºø¡√ Ãøƒπ™ Ã∂ø™∏: 800 11 35555 ∏§∂∫Δƒ√¡π∫∏ ¢π∂À£À¡™∏: ktelvol@otenet.gr ™Ù·ıÌfi˜ ∞ıËÓÒÓ: 2108329585, 2108317186, ™Ù·ıÌfi˜ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢: 2310595424, ™Ù·ıÌfi˜ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡: 2422023733, ™Ù·ıÌfi˜ πˆ·ÓÓ›ÓˆÓ: 2651027441, 2651026211, ™Ù·ıÌfi˜ ¶¿ÙÚ·˜: 2610623886, 2610623887, 2610623888, ™Ù·ıÌfi˜ §·Ì›·˜:2231022627 ¢ÚÔÌÔÏfiÁÈ· ∞ıËÓÒÓ & £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ πÛ¯‡Ô˘Ó ·fi ª. ¢Â˘Ù¤Ú· 21/4/2008 ¢ƒ√ª√§√°π∞ Ã∂πª∂ƒπ¡∏™ ¶∂ƒπ√¢√À °ƒ∞ªª∏™ ∞£∏¡∞™ (11/9/2009-20/6/2010) ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ∞ı‹Ó· (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 01.00, 05.00, 07.00, 09.00, 10.30, 12.00, 13.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 21.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ∞ı‹Ó· (™∞μμ∞Δ√): 01.00, 05.00, 07.00, 09.00, 10.30, 12.00, 13.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 21.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ∞ı‹Ó· (∫Àƒπ∞∫∏): 01.00, 07.00, 09.00, 10.30, 12.00, 13.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 21.00. ∞fi ∞ı‹Ó· ÁÈ· μfiÏÔ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 06.30, 08.00, 09.30, 11.00, 12.00, 13.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 20.00, 22.00. ∞fi ∞ı‹Ó· ÁÈ· μ√§√ (™∞μμ∞Δ√): 06.30, 08.00, 09.30, 11.00, 12.00, 13.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 20.00, 22.00. ∞fi ∞ı‹Ó· ÁÈ· μ√§√ (∫Àƒπ∞∫∏): 08.00, 09.30, 11.00, 12.00, 13.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 20.00, 22.00. * ΔÔ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ 13.30: ∞ı‹Ó·-μfiÏÔ˜ & 13.30 μfiÏÔ˜-∞ı‹Ó· ̤ۈ ∞Á›ˆÓ £ÂÔ‰ÒÚˆÓ ÌfiÓÔ ΔÂÙ¿ÚÙË, ¶·Ú·Û΢‹ Î·È ∫˘Úȷ΋. * Δ· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· μfiÏÔ˘-∞ıËÓÒÓ: 01.00, 05.00, 09.00, 12.00, 15.00 & 17.00 express. * Δ· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· μfiÏÔ˘-∞ıËÓÒÓ: 07.00, 10.30, 13.30, 16.00, 18.30 & 21.00 ̤ۈ ∞§ªÀƒ√À. * ΔÔ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ 05.00 μfiÏÔ˜-∞ı‹Ó· ∫Àƒπ∞∫∂™ & ∂√ƒΔ∂™ ∞¡∂∫Δ∂§∂™Δ√. * ΔÔ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ 06.30 ∞ı‹Ó·-μfiÏÔ˜ ∫Àƒπ∞∫∂™ & ∂√ƒΔ∂™ ∞¡∂∫Δ∂§∂™Δ√. μ√§√™-£∂™™∞§√¡π∫∏: 04.30 (ÂÎÙfi˜ ∫˘ÚÈ·ÎÒÓ & ∂ÔÚÙÒÓ), 06.00, 08.00, 10.00, 12.15, 14.00, 16.15, 18.15, 20.30. £∂™™∞§√¡π∫∏-μ√§√™: 07.00 (ÂÎÙfi˜ ∫˘ÚÈ·ÎÒÓ & ∂ÔÚÙÒÓ), 09.00, 11.00, 13.00, 15.15, 17.00, 19.15, 21.15, 23.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ΔڛηϷ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 06.30, 11.00, 15.00, 19.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ΔڛηϷ (™∞μμ∞Δ√): 06.45, 11.00, 15.00, 19.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ΔڛηϷ (∫Àƒπ∞∫∏): 06.45, 11.00, 15.00, 19.00. ∞fi ΔڛηϷ ÁÈ· μfiÏÔ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 07.00, 11.30, 15.00, 19.00. ∞fi ΔڛηϷ ÁÈ· μfiÏÔ (™∞μμ∞Δ√): 07.00, 11.30, 15.00, 19.00. ∞fi ΔڛηϷ ÁÈ· μfiÏÔ (∫Àƒπ∞∫∏): 07.00, 11.30, 15.00, 19.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· §¿ÚÈÛ· (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 05.45, 06.45, 07.30, 09.00, 10.30, 12.00, 13.15, 14.30, 15.30, 17.30, 19.30, 21.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· §¿ÚÈÛ· (™∞μμ∞Δ√): 07.00, 08.30, 10.00, 11.30, 13.00, 14.30, 15.30, 17.00, 19.00, 21.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· §¿ÚÈÛ· (∫Àƒπ∞∫∏): 07.00, 08.30, 10.00, 11.30, 13.00, 14.30, 15.30, 17.00, 19.00, 21.00. ∞fi §¿ÚÈÛ· ÁÈ· μfiÏÔ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 05.45, 06.45, 07.30, 09.00, 10.30, 12.00, 13.15, 14.30, 15.30, 17.30, 19.30, 21.00. ∞fi §¿ÚÈÛ· ÁÈ· μfiÏÔ (™∞μμ∞Δ√): 07.00, 08.30, 10.00, 11.30, 13.00, 14.30, 15.30, 17.00, 19.00, 21.00. ∞fi §¿ÚÈÛ· ÁÈ· μfiÏÔ (∫Àƒπ∞∫∏): 07.00, 08.30, 10.00, 11.30, 13.00, 14.30, 15.30, 17.00, 19.00, 21.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· πˆ¿ÓÓÈÓ· (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 08.15, 13.30, 17.30. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· πˆ¿ÓÓÈÓ· (™∞μμ∞Δ√): 08.15, 13.30, 17.30. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· πˆ¿ÓÓÈÓ· (∫Àƒπ∞∫∏): 08.15, 13.30, 17.30. ∞fi πˆ¿ÓÓÈÓ· ÁÈ· μfiÏÔ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 10.15, 15.00, 20.00. ∞fi πˆ¿ÓÓÈÓ· ÁÈ· μfiÏÔ (™∞μμ∞Δ√): 10.15, 15.00, 20.00. ∞fi πˆ¿ÓÓÈÓ· ÁÈ· μfiÏÔ (∫Àƒπ∞∫∏): 10.15, 15.00, 20.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ∞ÁÚ›ÓÈÔ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞ & ∫Àƒπ∞∫∏): 17.15. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: 14.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· §·Ì›· (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞ & ™∞μμ∞Δ√): 08.15, 15.15. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞ & ∫Àƒπ∞∫∏): 09.00, 15.00, (™¿‚‚·ÙÔ): 09.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· §·Ì›· (∫Àƒπ∞∫∏): 15.15. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ¶¿ÙÚ· (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞ & ∫Àƒπ∞∫∏): 15.00. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞ & ∫Àƒπ∞∫∏): 15.30. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ∫Ô˙¿ÓË (¢∂ÀΔ.-ΔƒπΔ.-Δ∂Δ.-¶∂ª¶.-™∞μ.): 12.30. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: 09.10. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ∫Ô˙¿ÓË (¶∞ƒ. & ∫Àƒ.): 12.30, 15.00, 19.15. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: 09.10, 16.00, 19.00.

¢ƒ√ª√§√°π∞ B. ™¶√ƒ∞¢ø¡ ¢ƒ√ª√§√°π∞ FLYING CAT 5

¢ÚÔÌÔÏfiÁÈ· ∂/°-√/° ∞Ï΢fiÓË ∂‚‰ÔÌ·‰È·›· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· ΔÚ›ÙË 15.00: ™ÎÈ¿ıÔ - ™ÎfiÂÏÔ- ∞ÏfiÓÓËÛÔ ΔÂÙ¿ÚÙË 08.15: ™ÎÈ¿ıÔ - ™ÎfiÂÏÔ- ∞ÏfiÓÓËÛÔ ¶¤ÌÙË 08.15: ™ÎÈ¿ıÔ - ™ÎfiÂÏÔ ™¿‚‚·ÙÔ 08.15: ™ÎÈ¿ıÔ - ™ÎfiÂÏÔ- ∞ÏfiÓÓËÛÔ ∫˘Úȷ΋ 09.00: ™ÎÈ¿ıÔ - ™ÎfiÂÏÔ º/°-√/° ™ÔÚ¿‰Â˜ ∂‚‰ÔÌ·‰È·›· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· ¢Â˘Ù¤Ú· 12.00: ™ÎÈ¿ıÔ - ™ÎfiÂÏÔ - ∞ÏfiÓÓËÛÔ ΔÚ›ÙË 12.30: ™ÎÈ¿ıÔ - ™ÎfiÂÏÔ ΔÂÙ¿ÚÙË 12.00: ™ÎÈ¿ıÔ - ™ÎfiÂÏÔ ¶¤ÌÙË 12.00: ™ÎÈ¿ıÔ - ™ÎfiÂÏÔ ¶·Ú·Û΢‹ 12.00: ™ÎÈ¿ıÔ - ™ÎfiÂÏÔ ™¿‚‚·ÙÔ 12.00: ™ÎÈ¿ıÔ - ™ÎfiÂÏÔ ∫˘Úȷ΋ 12.00: ™ÎÈ¿ıÔ - ™ÎfiÂÏÔ - ∞ÏfiÓÓËÛÔ ¶§∏ƒ√º√ƒπ∂™: ÛÙÔ VIS TRAVEL, ∞ÓÙˆÓÔÔ‡ÏÔ˘ 3 (·Ó¿ÌÂÛ· ·fi π¿ÛÔÓÔ˜ Î·È ∞ÚÁÔÓ·˘ÙÒÓ). ΔËÏ. 24210 31059, 31060.

Xƒ∏™πª∞ Δ∏§∂ºø¡∞ N√ª∞ƒÃπ∞∫∏ AÀΔ√¢π√π∫∏™∏ T· ÙËϤʈӷ ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ Ù˘ NÔ̷گȷ΋˜ A˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ M·ÁÓËÛ›·˜, ÛÙ· ÔÔ›· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·¢ı‡ÓÔÓÙ·È ÔÈ Ôϛ٘ ÁÈ· Â͢ËÚ¤ÙËÛ‹ ÙÔ˘˜ ›ӷÈ: TH§. KEN. ¢IOIK. .................2421070951-9 & 2421075555 °Ú·Ì. NÔÌ. ..............................2421070931 - 2421071022 ..................................................2421075512 -2421075513 °Ú·Ê. NÔÌ. - ™‡Ì‚. ....................2421070931 - 2421075319 .................................................-2421071022 -2421075526 Eȉ. ™‡Ì. - E. ™˘Ó. 2421070950 - 2421075318 - 2421075527 °Ú·Ê.T‡Ô˘ & ¢ËÌ. ™¯¤Û. ..........2421070927 - 2421075338 °Ú·Ì. NÔÌ. ™˘Ì... 2421070976 - 2421075528 - 2421075529 °Ú·Ì. NÔÌ·Ú¯. EÈÙÚÔ‹˜........... 2421071233 -2421075307 ¶ÂÚÈ‚., XˆÚÔÙ. & YÔ‰ÔÌ................................. 2421075519 °Ú·Ì. NÔÌ·Ú¯. EÈÙÚÔ‹˜.......... 2421070960 - 2421075317 OÈÎÔÓ. AÓ¿Ù˘Í˘ & A·Û¯fiÏ. ..........................2421075523 °Ú·Ì. NÔÌ. E. AÁÚ. AÓ. ...........2421071228 - 2421075525 °Ú·Ì. NÔÌ·Ú¯. EÈÙÚ. ...............2421059370 - 2421075304 YÁ›·˜ & KÔÈÓˆÓÈ΋˜ ¶·Ú¤Ì‚·Û˘ ....................2421075517 °Ú·Ì. NÔÌ·Ú¯. EÈÙÚ. ................2421071161 - 2421075313 ¶·È‰., ¶ÔÏÈÙ. & ¶ÔÏÈÙ. ¢ÈÎ .................................2421075521 ¢/¡™∏ ¶ƒ√°. & ∞¡. .......................................24210 75514 ΔÌ‹Ì. ¢È·¯Â›Ú. ¶ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ .........................24210 75309 ¢È‡ı. ¶ÂÚÈ‚·Ï., ÈÚÔÙ. Î·È ¶.∂. .....................24210 92603 ¢È‡ı. Δ¯Ó. ÀËÚÂÛÈÒÓ ..................................24210 70974 ¢È‡ı. ªÂÙ·ÊÔÚÒÓ Î·È ∂ÈÎÔÈÓ........................ 24213 55511 ¢È‡ı. ∫Δ∂√: “ƒ·ÓÙ‚ԇ” ............................... 24213 54817 ¢È‡ı. μÈÔÌ.-∂ÓÂÚÁ. Î·È Δ¯ÓÔÏ. ...................... 24210 34080 ¢È‡ı. ∂Ì. Î·È ΔÔ˘Ú................. 24210 70943-24210 75336 ¢È‡ı. ∂ÚÁ·Û›·˜ ....................... 24210 70967-24210 75369 ¢È‡ı. ∞ÁÚÔÙ. ∞Ó¿Ù˘Í˘ ................................24210 75200 ¢È‡ı. ∫ÙËÓÈ·ÙÚÈ΋˜ ........................................24210 45207 ΔÌ‹Ì· ∞ÏÈ›·˜ ................................................24210 33230 ¢ÈÔ›ÎËÛË ∞ÁÚÔÊ˘Ï·Î‹˜ ................................... 24210 70923 ¢È‡ı. ÀÁ›·˜................................................. 24213 55804 ¢È‡ı. ¶ÚfiÓÔÈ·˜ .............................................24213 52431 ¢È‡ı. ¶ÔÏ. ¢ÈÎ. & ¶ÚÔÛÙ. ¶ÔÏ. . 24210 70964-24210 75325 ¢È‡ı. ¶ÔÏ. ¢ÈηȈÌ. & ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ ................. 24213 52561 ¢È‡ı. ¶ÚˆÙ. ∂Î·›‰Â˘Û˘ ........ 24210 39077-24210 39085 ¢È‡ı. ¢Â˘ÙÂÚÔ‚. ∂Î·›‰Â˘Û˘....................... 24210 47387 ¢È‡ı. ¢ÈÔÈÎ. ÀËÚ. ................... 24210 70921-24210 75323 ¢È‡ı. √ÈÎÔÓ. ÀËÚ. ..................24210 70944, 24213 52563 ¢È‡ı. ∂ÌÔÚ›Ô˘ ............................................. 24210 38395 ¢È‡ı. ∫¤ÓÙÚ. ∂͢. ¶ÔÏÈÙÒÓ ..........................24210 31463 ™¢√∂ μfiÏÔ˘: ¶ÚÔ˚ÛÙ¿ÌÂÓÔ˜ 24210 21433, 24213 56303, ÁÚ·ÌÌ·Ù›· 24210 29400. TH§EºøNA E§§HNIKH™ A™TYNOMIA™ AME™H ¢PA™H ..............................................................100

TH§EºøNIKO KENTPO ......................................2421039045 A™TYN. TMHM.BO§OY ......................................2421076984 A™TYN. TMHM. NEA™ IøNIA™ ............................2421076985 TMHM. A™ºA§. BO§OY.....................................2421076957 TMHM. TPOXAIA™ BO§OY .................................2421076968 TM. TOYP. A™TYN. BO§OY ................................2421076987 A™TYN. TMHMA ¶EPIº. BO§OY ........................2421085401 ¶Àƒ√™μ∂™Δπ∫∏.............................................................199 EKAB: ...........................................................................166 ºˆÙÈÛÌÔ‡ BÏ¿‚˜ ¢. BO§OY ............................2421064931 ¢EH BÏ¿‚˜ ..............................2421063666 - 2421063667 ¢EYAMB BÏ¿‚˜ ..............................................2421055555 OTE BÏ¿‚˜ .................................................................. 121 ¢‹ÌÔ˜ N.IˆÓ›·˜ ................................................2421353100 §ÈÌÂÓ·Ú¯Â›Ô .....................................................2421028888 E§¶A (Ô‰È΋ ‚Ô‹ıÂÈ·) ...............................................10400 EXPRESS SERVICE .......................................................1154 HELLAS SERVICE ........................................................1057 O¢IKH BOH£EIA ¶H§IOY BfiÏÔ˜ ..............................................................6944121288 X¿ÓÈ· ...............................................................6948745813 TÛ·Áηڿ‰· .....................................................6948475814 MËϛ˜.............................................................6948745815 YËÚ. AÔÎ. AÔÚÚ. ¢. BO§OY..........................2421064744 YËÚ. AÔÎ. AÔÚÚ. ¢. N. IøNIA™..................... 2421080865 I¢IøTIKO KTEO ..............2428078222-10300 (¯ˆÚ›˜ Έ‰ÈÎfi) IKTEO BfiÏÔ˘ ...............................2421096780,2421096720 XÈÔÓÔ‰ÚÔÌÈÎfi ΤÓÙÚÔ .......................................2428073719 K·Ù·Ê‡ÁÈÔ .......................................................2428073702 ™Δ∞£ª√™ A’ B√∏£∂πø¡ °π∞ ¶√À§π∞ N. Iø¡π∞™ .................................................24210 80483, 2421060301 O§YM¶IAKH AEP. ......................2421020910 - 2421024910 EÙ. MÂÏ. & ÚÔÛÙ. ¶ÂÚ. N. M·ÁÓ. ......................2421027771 Δ∏§∂ºø¡√ EKTAKTH™ ANA°KH™ Ù˘ ¢HMO™IA™ E¶IXEIPH™H™ AEPIOY (¢E¶A A.E.). ........................................2105551666 Δ∏§∂ºø¡√ EKTAKTH™ ANA°KH™ Ù˘ E¶A £E™™A§IA™........................8001187878 (·fi ÛÙ·ıÂÚfi) MÔÓ¿‰· ™˘Ì‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋˜ Î·È ıÂÚ·›·˜ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜ £.¶. E•O¢O™ .........................................................2410 237811 ¶I§OTO™ ........................................................2421023439 º§O°A: ™‡ÏÏÔÁÔ˜ °ÔÓ¤ˆÓ ·È‰ÈÒÓ Ì ηÚΛÓÔ 24210 24628

TA•I PA¢IOTA•I ....................................................24210 27777 PA¢IOTA•I MA°NH™IA™ ................................. 24210 61000 A°PIA™ ...........................................................24280 92502 BE§E™TINOY ...................................................24250 22725 ANø §EXøNIøN...............................................24280 93389

°ƒ∞º∂π∞ Δ∂§∂Δø¡ μfiÏÔ˜: ∞ÁÁÂϤÙÔ˜ ¡ÈÎfiÏ·Ô˜, “AÁÁÂϤÙÔ˜”, ·) ∂Ï. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ 50, ‚) ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 112 ÙËÏ. 24210 20743, μ·˚Ó¿ ∞ÚÈ¿‰ÓË §. ∂ÈÚ‹Ó˘ 50-¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜, ÙËÏ. 24210-61114, μÔ‡ÏÁ·ÚË ¶·Á·ÛÒÓ 76, ÙËÏ. 24210 33022. °ÎÏ¿‚·ÙÔ˜ ¡›ÎÔ˜ ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜ 89-∞Ó·Ï‹„ˆ˜ ÙËÏ. 24210-52702, ∂ÌÂÚÙ˙È¿‰Ë˜ °ÂÒÚÁÈÔ˜ “√ ¶·Ú¿‰ÂÈÛÔ˜” ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 295, ÙËÏ. 24210-43333,∫·ÙÛÈÊÔ‡ ª·ÚÈϤӷ “¶ÏÔ‡ÙˆÓ” ¢ÔÚ˘Ï·›Ô˘ 51 ÙËÏ. 24210-69609, ∫Ô˘Ù›Ó· ∞ÁÏ·˝· “∫Ô˘Ù›Ó·˜” 2·˜ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 35 ÙËÏ. 24210-24070, §˘Ú›ÙÛ˘ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ “°·Ï‹ÓË” ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 59 - μ·ÛÛ¿ÓË, ÙËÏ. 24210-44444, ª¿ÏÏ·˜ ∞ÔÛÙfiÏ˘ “ª¿ÏÏ·˜” ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 187, ÙËÏ. 2421020260, ª¿ÚÏ·˜ πˆ¿ÓÓ˘ “μ·ÙÛ·Ú¤·˜” ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 42∞, ÙËÏ. 2421028341, ƒÈ˙¿Î˘ ∂˘¿ÁÁÂÏÔ˜ “∏ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÊÚÔÓÙ›‰·” πˆÏÎÔ‡ 323 ÙËÏ. 24210-40179, ™·Ó›‰Ë˜ •ÂÓÔÊÒÓ “™·Ó›‰Ë˜” ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 223, ÙËÏ. 24210-48600, ™Ù¤ÏÏÔ˜ °ÈÒÚÁÔ˜ “∞Ú¯¿ÁÁÂÏÔ˜” ·) πˆÏÎÔ‡ 98 -§. B‡ÚˆÓÔ˜ ÙËÏ. 24210-51113, Δ˙¤Î· ∂ÈÚ‹ÓË “¡¿ÚÎÈÛÛÔ˜” ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 105-107 - º. πˆ¿ÓÓÔ˘ ÙËÏ. 2421034552. BÂÏÂÛÙ›ÓÔ:(AÁ. °ÂÒÚÁÈÔ˜ ºÂÚÒÓ) KˆÓÛÙ·ÓÙ¤ÏÔ˜ £ˆÌ¿˜, ÙËÏ. 6978-655306, 24250 22020. ∞ÏÌ˘Úfi˜: °È·ÓÓ¿ £ÂÔ‰ÒÚ· “∫·Ú·ÁÎÔ‡Ó˘” ÙËÏ. 2422023332, ∫·ÙÛ·Ô‡Ó˘ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ “∫·ÙÛ·Ô‡Ó˘” ÙËÏ. 24220-23705, ª·˘ÚÔÁ¤Ó˘ ™¿‚‚·˜ “ª·˘ÚÔÁ¤Ó˘” ÙËÏ. 24220-23214. ∑·ÁÔÚ¿:∫Ô˘ÚÂÏ¿˜ ΔÚÈ·ÓÙ¿Ê˘ÏÏÔ˜ “∫Ô˘ÚÂÏ¿˜” ÙËÏ. 2426023255 ™ÎÈ¿ıÔ˜: AÁÁÂϤÙÔ˜ ™Ù·Ì¿Ù˘ “H °ˆÓÈ¿ ÙˆÓ AÁÁ¤ÏˆÓ” ÙËÏ. 24270-21748 μÂÏÂÛÙ›ÓÔ: ¶··ÔÛÙfiÏÔ˘ ¶. ÙËÏ. 24250 22706, 6973 421267 °ƒ∞º∂π∞ Δ∂§∂Δø¡ ∂∫Δ√™ ™øª∞Δ∂π√À 1. ∫·˚Ì¿Î˘ ∏Ï›·˜, ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 91, ÙËÏ. 24210-72072, 2. ¶··¯Ú‹ÛÙÔ˜ ¡›ÎÔ˜ 2·˜ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 51, ÙËÏ. 24210-25360. 3.K·Ï·ÓÙ˙‹ EϤÓË “ K·Ï·ÓÙ˙‹” AÓ··‡Ûˆ˜ 69 N. IˆÓ›· ÙËÏ.24210-81524

øÚÔÛÎfiÈÔ

™Ù·˘ÚfiÏÂÍÔ √ƒπ∑√¡Δπ∞ 1. ΔÌ‹Ì·Ù· ÂÓfi˜ Û˘ÓfiÏÔ˘ (ÁÂÓ.) - ∂ÎÊÚ¿˙ÂÈ ·ÔÚ›· ‹ ¤ÎÏËÍË. 2. ΔÔ˘ ·ÏÈÔ‡ ËıÔÔÈÔ‡ °Î›Ó˜ ÙÔ ÌÈÎÚfi fiÓÔÌ· - ¡ËÛ› ÙˆÓ ∫˘ÎÏ¿‰ˆÓ (ÁÂÓ.). 3. ∞ÔͤÛÌ·Ù· ÎÈ ·˘Ù¿ - Δ›ÙÏÔ˜ Ù·ÈÓ›·˜ ÙÔ˘ ¶ÔÏ¿ÓÛÎÈ. 4. £Â·ÙÚÈÎfi ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ Ë “¶·Ù¿Ù·” - ¶ÂÚ›ÊËÌË ·Ú¯·›· ·ÈÁ˘Ùȷ΋ ÓÂÎÚfiÔÏË. 5. ¢ÈÂıÓ‹˜ ÌÔ˘ÛÈÎfi˜ fiÚÔ˜ - ¡ËÛ› ÙˆÓ ∫˘ÎÏ¿‰ˆÓ. 6. ªËÙ¤Ú· ÙÔ˘ ∂ÚÌ‹ - πÛÙÔÚÈ΋ fiÏË Ù˘ °·ÏÏ›·˜, ÎÙÈṲ̂ÓË Â¿Óˆ ÛÙÔÓ ª¿ÚÓË. 7. √ÁÎÒ‰ÂȘ ÔÈ Î·Ù¿ÏÔÁÔ› ÙÔ˘ - ÷ڷÎÙËÚ›˙ÂÙ·È ¤ÙÛÈ Û˘ÁÎÚÈÓfiÌÂÓÔ˜. 8. •¤ÓÔ ı¤·ÙÚÔ Ì ̿ÛΘ - ∂˘Úˆ·˚΋ ÚˆÙÂ‡Ô˘Û· - ™˘Óԉ‡ÂÙ·È ·fi ÌÈ· ÂȉÈ΋ ÙÂÏÂÙ‹... ˯ËÙÈο. 9. ¢‡Ô... ˘ÁÚ¿ - ∂ÎÊÚ¿˙ÂÈ Î·È ÚÔ¸fiıÂÛË - °ÈÔ˜ ÙÔ˘ ¢›· Î·È Ù˘ ∞›ÁÈÓ·˜ (·ÓÙ›ÛÙÚ.). 10. ∫Ï·ÛÈο Ù· ¤Ë ÙÔ˘ - ∑ˆÈ΋ ÚÒÙË ‡ÏË. 11. ΔËÓ 4Ë ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ ı˘Ì›˙ÂÈ - ŒÓ· ·fi Ù· ÂÙ¿ Ì˘ÛÙ‹ÚÈ· Ù˘ ∂ÎÎÏËÛ›·˜ Ì·˜. 12. μÚ›ÛÎÂÙ·È ‰˘ÙÈο Ù˘ ËÂÈÚˆÙÈ΋˜ ∂ÏÏ¿‰·˜ (ηı.). ∫∞£∂Δ∞ 1. ∂Ó¤Ó¢Û Û ı·ÙÚÈÎfi ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ ÙÔÓ ¶¤ÙÂÚ μ¿È˜ - ¶·ÏÈfiÙÂÚË ÁfiËÛÛ· ÙÔ˘ ÃfiÏÈÁÔ˘ÓÙ. 2. ∞Ú¯·ÈfiÙ·ÙË ·Ú¿ÏÈ· ϷΈÓÈ΋ fiÏË - ¢ÂÓ ÙÔÓ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÈ ·ÔÊ·ÛÈÛÙÈÎfiÙËÙ·. 3. ªÈ· °·ÏÏ›‰· Ô˘ ¿ÊËÛ ÂÔ¯‹ - ∞Ú¯·›Ô˜ ˘ÔıÂÙÈÎfi˜ Û‡Ó‰ÂÛÌÔ˜. 4. ∂ÏÏËÓÈÎfi ÓËÛ› - ª¤ÏÔ˜ ÔÌËÚÈ΋˜ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜. 5. ∫·È ¤ÙÛÈ ·ÔηÏÂ›Ù·È Ô Ì·Ù·Èfi‰ÔÍÔ˜ (ÍÂÓ.). 6. Œ‰ˆÛ ÙÔ fiÓÔÌ¿ ÙÔ˘ Û ÌÈ· ·ıËÓ·˚΋ Û˘ÓÔÈΛ· - ŸÚÔ˜ ÙÔ˘ Ù¤ÓȘ. 7. √ ËÙÙË̤ÓÔ˜ Ù˘ Ì¿¯Ë˜ ÙÔ˘ °Ú·ÓÈÎÔ‡ - ¶ÏËı˘ÓÙÈÎfi˜ ¿ÚıÚÔ˘. 8. ™˘ÁÁڷʤ·˜ ÙÔ˘ “ŸÏÈ‚ÂÚ ΔÔ˘›ÛÙ” - ∞Ú·‚ÈÎfi ÎÚ·Ù›‰ÈÔ. 9. °·ÏÏÈÎfi ·Ó‰ÚÈÎfi fiÓÔÌ· - ¶fiÏË Ù˘ Ë ºÏˆÚÂÓÙ›·. 10. ªÔ˘ÛÈ΋ ÓfiÙ· - ∫Ï·ÛÈ΋ ÙÚ·Áˆ‰›· - ™˘¯Ó¿ ηٷÛ΢¿˙ÂÙ·È ·fi ‰¤ÚÌ· (·ÓÙ›ÛÙÚ.). 11. Àfi‰ÂÈÁÌ· ÎÈ ·˘Ùfi (ÍÂÓ.) - ∂›‰Ô˜ ·Ê„‹Ì·ÙÔ˜. 12. §›ÌÓË Ù˘ Ë ∞Ú¿ÏË (ÁÂÓ.) - ∂Ú›È· Ó·Ô‡ Ù˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙËÓ ∞›ÁÈÓ· (ÁÂÓ.).

∞fi ¢∂ÀΔ∂ƒ∞ ¤ˆ˜ ™∞μμ∞Δ√, ÒÚ· 14.30, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ·, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ∫Àƒπ∞∫∏, ÒÚ· 16.00, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ·, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ∫ÂÓÙÚÈÎfi ¶Ú·ÎÙÔÚÂ›Ô HELLENIC SEAWAYS-SPORADES TRAVEL ¢∏ª. ª¶∞ƒΔ∑√¶√À§√™ - ∞ƒ°√¡∞ÀΔø¡ 33 Δ∏§. 24210 23400, 23415, 35846 ¢ÚÔÌÔÏfiÁÈ· “∂ÍÚ¤˜ ™ÎÈ¿ıÔ˜” ∞fi 18/6/2010 - 5/9/2010 ¢∂ÀΔ∂ƒ∞ Î·È ™∞μμ∞Δ√ ·fi μfiÏÔ ÒÚ· 07.45 ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ· Î·È 16.45 ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ ™ÎfiÂÏÔ. ΔƒπΔ∏ ·fi μfiÏÔ ÒÚ· 07.45 ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ·, ™ÎfiÂÏÔ ∞ÏfiÓÓËÛÔ. Δ∂Δ∞ƒΔ∏, ¶∂ª¶Δ∏ Î·È ¶∞ƒ∞™∫∂À∏ ·fi μfiÏÔ ÒÚ· 07.45 ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ· Î·È 16.45 ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ∫Àƒπ∞∫∏ ·fi μfiÏÔ ÒÚ· 07.45 ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ Î·È 18.45 ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ·. ¢ÚÔÌÔÏfiÁÈ· “FlyingCat 6- FlyngDolphin XXIII” ∞fi ¢∂ÀΔ∂ƒ∞ ¤ˆ˜ Î·È ∫Àƒπ∞∫∏ ÒÚ˜: 10.00, 13.00 Î·È 19.30 ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ·, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ

§À™∏ Δ√À ¶ƒ√∏°√Àª∂¡√À √ƒπ∑√¡Δπ∞: 1. Δ√ƒ¡∞¢√ƒ√™ 2. √ƒø-πƒª∞-√∫∞ 3. ¶√ª∞¢∞-º∞ƒ√™ 4. √º∏∏ªπ-πøΔ∞ 5. °∏-√ æ∞ƒπ∞¡√™ 6. ™∫√Δ√™-π§ 7. ∞¶∞-∞¶π™-∫∂∞ 8. √§∞º-∫∞∫√ΔÀ 9. √ƒø-ƒ√μ∂ƒ-∂§ 10. ™∂ª¡√À-ª∞Δ™∞ 11. ∂∏-À™Δ∞Δ∏ 12. √™™∞™-∞§ø¡π∞. ∫∞£∂Δ∞: 1. Δ√¶√°ƒ∞º√™ 2. √ƒ√º∏-¶∞ƒ∂∂™ 3. ƒøª∏-™∞§øª∏™ 4. √∫ 5. ∞π¢∏æ√™-ƒ√À™ 6. ¢ƒ∞ª∞Δπ∫√À™ 7. √ª-μ∞¶√ƒπ-Δ∞ 8. ƒ∞º-π™∞-§∞ª∂ 9. ∞π∞-∫ƒ∞Δø 10. ™∞ƒø¡π∫√-Δ∏¡ 11. ∫√Δ√§∂Δ∂™ 12. ¢√™∞™-∞À§∞π∞.

∫ƒπ√™ °È· Ó· ‰Â›Ù ıÂÙÈο ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ Ú¤ÂÈ Ó· ··ÏÏ·Á›Ù ·fi Ù· ·ÏÈ¿ Û·˜ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Î·È Ó· ‚¿ÏÂÙ ÌÈ· ÛÂÈÚ¿ ÛÙ· Ú¿ÁÌ·Ù·. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 34-20-22-12-3-9. Δ∞Àƒ√™ Œ¯ÂÙ ÎÔ˘Ú·ÛÙ› Ôχ ·˘Ùfi ÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ· Î·È ‰ÂÓ ÌÔÚ›Ù ӷ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÙÂ, ÁÈ’ ·˘Ùfi ηχÙÂÚ· Ó· ÍÂÎÔ˘Ú·ÛÙ›ÙÂ. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 4-29-4437-2-11. ¢π¢Àª√π ªË ‰Â¯ı›Ù ۋÌÂÚ· Ó· ¿ÚÂÙ ̤ÚÔ˜ Û ÎÔ˘ÙÛÔÌÔÏÈ¿ Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· fiÙ·Ó ÁÈ· Ù· ¿ÙÔÌ· Ô˘ ı· Á›ÓÂÈ Ë Û˘˙‹ÙËÛË ‰ÂÓ ı· Â›Ó·È ·ÚfiÓÙ·. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 43-20-11-23-4-13. ∫∞ƒ∫π¡√™ ªÂ ηϋ ‰È¿ıÂÛË ÍÂÎÈÓ¿ÂÈ Ë ÛËÌÂÚÈÓ‹ ̤ڷ, ı· ˘¿Ú¯ÂÈ ·ÚÌÔÓ›· ÛÙȘ Û¯¤ÛÂȘ Û·˜ Î·È Ë ‰È¿ıÂÛ‹ Û·˜ ı· Â›Ó·È ·ÈÛÈfi‰ÔÍË. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 3640-22-12-3-8. §∂ø¡ ∞ÓÂÌfi‰ÈÛÙË Ë ÛËÌÂÚÈÓ‹ ̤ڷ ÍÂÎÈÓ¿ÂÈ Ì ηϋ ‰È¿ıÂÛË Î·È ˘¿Ú¯Ô˘Ó ηϤ˜ ·Ô‰fiÛÂȘ Û fi,ÙÈ Î·È ·Ó οÓÂÙÂ. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 3-20-18-4432-7. ¶∞ƒ£∂¡√™ ŸÏ· ·fi ÙÔ Úˆ› ı· Â›Ó·È fiˆ˜ Ù· ı¤ÏÂÙ ۋÌÂÚ· Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÙÔÌ›˜, ‚¿ÏÙ ÛÙfi¯Ô˘˜ ÛÙ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈο Û·˜. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 43-29-4432-12-6.

ANIE§ ¢I¶§øMATOYXO™ A™TPO§O°O™ - EPEYNHTPIA TAPø ¢¤¯ÂÙ·È Ì ڷÓÙ‚ԇ ηıËÌÂÚÈÓ¿ ÙËÏ. 6974456215

∑À°√™ ºÙÈ¿ÍÙ ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÙˆÓ ÂfiÌÂÓˆÓ ËÌÂÚÒÓ ÛÙ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈο Û·˜, Ù· ¤¯ÂÙ ·Ú·ÌÂÏ‹ÛÂÈ ÙÔÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ηÈÚfi Î·È ‰ÂÓ ı· ÚÔÏ·‚·›ÓÂÙ Û ϛÁÔ. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 5-30-2-12-34-8. ™∫√ƒ¶π√™ ™‹ÌÂÚ· ı· ¤ÚıÂÙ ÎÔÓÙ¿ Ì ̤ÏË Ù˘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ¿˜ Û·˜ Î·È ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· Û·˜ ˘ÔÛÙËÚ›ÍÔ˘Ó Û fi,ÙÈ Î·È ·Ó ·ÔÊ·Û›ÛÂÙÂ. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 37-20-11-23-4-8. Δ√•√Δ∏™ ∞ÎÔ‡ÛÙ ÁÓÒ̘ Î·È Ï‡ÛÂȘ ÙˆÓ ‰ÈÎÒÓ Û·˜ ·ÓıÚÒˆÓ ÛÙ· fiÔÈ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ¤¯Ô˘Ó ÚÔ·„ÂÈ. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 7-4-33-23-49-22. ∞π°√∫∂ƒø™ √È ÂÈϤÔÓ ÒÚ˜ ÂÚÁ·Û›·˜ Û·˜ ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙Ô˘Ó ˘„ËÏfiÙÂÚÔ ÂÈÛfi‰ËÌ·, ¤ÛÙˆ Î·È Ì ٷϷÈˆÚ›·. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 42-10-44-38-2-17. À¢ƒ√Ã√√™ ™‹ÌÂÚ· ·ÎÔ‡ÛÙ ÙË ‰È·›ÛıËÛ‹ Û·˜, Î·È ÌËÓ ¿ÚÂÙ ÛÔ‚·Ú¤˜ ·ÔÊ¿ÛÂȘ ÁÈ· ÛËÌ·ÓÙÈο Ú¿ÁÌ·Ù·. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 5-30-22-12-8-4. πãÀ∂™ ªËÓ ¤ÛÂÙ ÛÙËÓ ·Á›‰· Ó· ÂÈ‚ÏËı›Ù ۋÌÂÚ· ÛÙÔ Û‡ÓÙÚÔÊfi Û·˜, ‰ÂÓ ı· ¤¯Ô˘Ó Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· ηϋ ηٿÏËÍË. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 6-39-22-12-38-5.


TËÏÂfiÚ·ÛË 39

ΔƒπΔ∏ 31 AY°OY™TOY 2010

™Ã√§π∞

¶ƒ√°ƒ∞ªª∞

∂ÏÏ¿‰·-ΔÔ˘ÚΛ· ¶H§IO 06 VHF, 62 UHF - ™øPO™ 22 UHF

08.30 09.00 09.30 10.00 10.30 11.00 11.30 12.00 13.30 14.00 14.15 14.30 15.00 15.10 16.00 18.00 18.30 20.30 21.00 23.00 24.00 01.15

∫Ô˘ÓÂÏÔ‡ÔÏË √È Ê›ÏÔÈ Δ›ÁÚ˘ Î·È °Ô˘›ÓÈ √È ÌÈÎÚÔ› ∞˚ÓÛÙ¿ÈÓ æ¤Ì·Ù· Î·È ·Ï‹ıÂÈ· ¤ÙÛÈ Â›Ó·È Ù· ·Ú·Ì‡ıÈ· √ ·ÚÁÔÓ·‡Ù˘ ¶ÚfiÛÊ˘Á˜ ΔÔ Ú›˙ˆÌ· “√ Ô˘Ú·ÓÔη٤‚·ÙÔ˜” ÕÁÔ˘Ú· ÛÙ¿¯˘· ∫ϤˆÓ Î·È ¡¤ÏÏË √‰fi˜ ÊÙÂÚÒÓ √˘Ú¿ÓÈÔ ÙfiÍÔ ∫Ï‹ÚˆÛË ∂ıÓÈÎÔ‡ §·¯Â›Ô˘ ŒÓ· Û¯ÔÏÂ›Ô ÁÈ· ÙÔÓ ·˘ÙÔÎÚ¿ÙÔÚ· ƒˆÛ›·-∞ÎÙ‹ ∂ÏÂÊ·ÓÙÔÛÙÔ‡ º‡ÛË Î·È ÚˆÙ·ıÏËÙ¤˜ ¶Ô˘¤ÚÙÔ ƒ›ÎÔ-∫›Ó· Pre game ∂ÏÏ¿‰·-ΔÔ˘ÚΛ· 1000 Î·È 1 ηϿıÈ·-ªÔ˘ÓÙÔ Ì¿ÛÎÂÙ 2010 ∂ÏÏ¿‰·-πÙ·Ï›· ŒÁÎÏËÌ· Î·È ¤Ú¢ӷ

¶H§IO 44 UHF-™øPO™ 33 UHF

07.00 08.00 08.30 09.30 10.30 11.30 12.30 13.00 14.30 15.30 16.00 16.30 17.00 17.55 18.30 19.30 20.00 20.45 21.45 22.00 23.00 24.00 02.00 02.30 03.20 03.30 04.30

∞ÏËıÈÓ¿ ÛÂÓ¿ÚÈ· √ ı·˘Ì·ÛÙfi˜ ÎfiÛÌÔ˜ Ù˘ ʇÛ˘ √È ÎfiÚ˜ ÙÔ˘ ª·Î §¤ÔÓÙ (E) Balkan express ∞Ú·ÎÙÈο Δ·Í›‰È ÛÙȘ ÕÏÂȘ Δ· Ì˘ÛÙÈο ÙˆÓ Ù˘ÚÈÒÓ ∂ȉ‹ÛÂȘ ΔfiÏÌË Î·È ÁÔËÙ›· ∫ÔÛÌ‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ‚˘ıÔ‡ ∏ ¯·Ú¿ Ù˘ ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋˜ ª·ÁÈÎfi˜ ÎfiÛÌÔ˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ ∞ıÏËÙÈο ∞Ú·ÎÙÈο √ Á‡ÚÔ˜ ÙˆÓ ı·Ï·ÛÛÒÓ Shamwari: ªÈ· ¿ÁÚÈ· ˙ˆ‹ °›Ó ¤Ó· Ì ٷ Ï¿ÛÌ·Ù· ¢ÂÏÙ›Ô Î·ÈÚÔ‡ ∂ȉ‹ÛÂȘ ŸÙ·Ó Ë Ê‡ÛË ÂΉÈÎÂ›Ù·È ∂ÏÏ¿‰· ΔÔ˘ÚΛ· (ª) Δ·Í›‰È· ÛÙËÓ ¿ÎÚË ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ Ì ÙÔÓ ∞ÚÙ °Ô˘ÏÊ ΔfiÏÌË Î·È ÁÔËÙ›· ΔËÏÂÌ¿ÚÎÂÙÈÓÁÎ ∞ÏËıÈÓ¿ ÛÂÓ¿ÚÈ· √ ÙfiÔ˜ Î·È ÙÔ ÙÚ·ÁÔ‡‰È ÙÔ˘

¶H§IO 24 UHF - ™øPO™ 45 UHF

07.30 08.15 08.45 09.45 11.30 12.30 15.00 17.00 18.00 19.00 20.00 20.45 21.00 21.30 22.00 23.00 23.45 02.00 03.30

¶ÚˆÈÓ‹ ÂÓË̤ڈÛË ¶·È‰ÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ∞ÛÙÚÔÏÔÁÈ΋ ·Ù˙¤ÓÙ· Õڈ̷ ∂ÏÏ¿‰·˜ ∞ÛÙÚÔÏÔÁÈΤ˜ ÚԂϤ„ÂȘ ¶ÚÔÙ¿ÛÂȘ ·ÁÔÚ¿˜ ∫ÂÓÙÚÈ΋ ∂ÏÏ¿‰· ηÏËÛ¤Ú· ¡ÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú ¢ÂÏÙ›Ô Âȉ‹ÛÂˆÓ ¡ÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú ¶·È‰Èο £¤Ì· Ë̤ڷ˜ ¢ÂÏÙ›Ô Âȉ‹ÛÂˆÓ Fashion show ªÂ ·Ú¤· ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ∂ȉ‹ÛÂȘ “Lulu on the bridge” ∫ÂÓÙÚÈ΋ ∂ÏÏ¿‰· ηÏËÛ¤Ú· (∂) ¡˘¯ÙÂÚÈÓ¤˜ ‰È·‰ÚÔ̤˜

07.00 10.00 12.00 13.00 15.00 16.00 18.00 18.30 20.15 21.00 22.00 24.00 00.30

¶ÚˆÈÓ‹ ÂÓË̤ڈÛË ™˘Ì‚·›ÓÂÈ ÙÒÚ· ∂ȉ‹ÛÂȘ ª¤ÓÔ˘Ì ∂ÏÏ¿‰·-best of ∂ȉ‹ÛÂȘ Œ¯ÂÈ ÁÔ‡ÛÙÔ (∂) ∂ȉ‹ÛÂȘ “Δ‡ÊÏ· Ó· ‘¯ÂÈ Ô ª¿ÚÏÔÓ ªÚ¿ÓÙÔ” Δ·Íȉ‡ÔÓÙ·˜ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ∂ȉ‹ÛÂȘ “√ ‚Ú¿¯Ô˜” ∂ȉ‹ÛÂȘ ∏ Û‡ÁÎÚÔ˘ÛË ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ ÙˆÓ ÛËÏ·›ˆÓ

¶H§IO 58 UHF - ™øPO™ 23 UHF

08.00 09.35 10.00 10.30 11.00 11.30 12.00 12.30 13.00 13.45 15.15 16.10 17.00 17.10 17.50 18.00 18.50 19.45 21.00 23.30 00.30 01.30 02.30 04.15 05.00

∫ÈÓÔ‡ÌÂÓ· Û¯¤‰È· Δ· ÛÙÚÔ˘ÌÊ¿ÎÈ· ™ÎÔ‡ÌÈ ¡ÙÔ˘ Δ· ÛÔ‡ÂÚ ·È‰È¿ Angel’s friends World of quest ΔÔÌ Î·È Δ˙¤ÚÈ √ ª·ÁΘ ª¿ÓÈ Î·È Ë ·Ú¤· ÙÔ˘ ∂ȉ‹ÛÂȘ ∫ÔÚ›Ó·, Ë ·ÁÚÈfiÁ·Ù· º›ÏÔÈ ÁÈ· ¿ÓÙ· Gossip girl ∂ȉ‹ÛÂȘ ¶Ú¿ÎÙÔÚ·˜... ÛÙÔ ΔÛ·Î ∂ȉ‹ÛÂȘ ÛÙË ÓÔËÌ·ÙÈ΋ ¡ÙÂÙ¤ÎÙÈ‚ ªÔÓÎ Numb3rs ∂ȉ‹ÛÂȘ “∞fiÏ˘ÙÔ˜ ΛӉ˘ÓÔ˜” √Ì¿‰· NCIS ¡fiÌÔ˜ Î·È Ù¿ÍË: ∂ȉÈ΋ ÔÌ¿‰· Moonlight “ΔÔ Ï¿ÛÌ·” Tyra banks μÂÚfiÓÈη ª·Ú˜

¶H§IO 48 UHF

06.15 08.00 09.00 10.00 11.00 12.00 13.00 13.15 14.15 15.15 16.00 17.00 17.05 18.00 19.00 20.00 21.00 23.00 24.00 01.00 02.00 03.00 04.00 04.15 05.00 05.50

√‰fi˜ ¶·Ú·‰Â›ÛÔ˘ 7 £· Û ‰ˆ ÛÙÔ ÏÔ›Ô ªË Ì·‰¿˜ ÙË ª·ÚÁ·Ú›Ù· ŒÚˆÙ·˜ Ì ÂȉfiÙËÛË √°∞ ∞Ó Ì’ ·Á·¿˜ ªÈ· ·Á¿Ë ÌÈ· ˙ˆ‹ ∂ȉ‹ÛÂȘ ª˘ÛÙÈο Î·È Ï¿ıË ∂ÓÙÈÌfiÙ·ÙÔÈ.. ÎÂÚ·Ù¿‰Â˜ ™ÊËÓ¿ÎÈ· Baywatch ∂ȉ‹ÛÂȘ ÛÙË ÓÔËÌ·ÙÈ΋ •¤ÓË ÛÂÈÚ¿ (™) Kitchen nightmares ∂ȉ‹ÛÂȘ ¡Ù·ÓÙ¿ ·Ì¤ÛÔ˘ ‰Ú¿Û˘ “∑¢Á¿ÚÈ· Û ‰È·ÎÔ¤˜” 10Ë ÂÓÙÔÏ‹ ¡fiÌÔ˜ Î·È Ù¿ÍË π·ÙÚÈΤ˜ ¤Ú¢Ó˜ ªÔÓÔÌ¿¯ÔÈ ∫fiÎÎÈÓÔ˜ ·ÎÏÔ˜ ΔËÏ·ÁÔÚ¤˜ ÕÏϷͤ ÙÔ ∂ÈÎfiÓ˜ ¢‡Ô Î·È Î¿ÙÈ ¿ÓÙÚ˜

18.00 22.00 22.10 23.10 00.45

∫ÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈΤ˜ ∂ÈÙÚÔ¤˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ ƒÒÛÔÈ Û˘ÁÁÚ·Ê›˜: ºÈfiÓÙÔÚ ¡ÙÔÛÙÔÁȤÊÛÎÈ μ’ ÙÌ‹Ì· ‰È·ÎÔ‹˜ ÙˆÓ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ Ù˘ μÔ˘Ï‹˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ ÛÙË ÓÔËÌ·ÙÈ΋ ªÈÎÚÔ·̷ٷ “∏ ÁˆÓÈ¿ ÙÔ˘ ·Ú·‰Â›ÛÔ˘” ∂ȉ‹ÛÂȘ

06.00 07.00 10.00 10.45 12.40 14.00 15.00 16.00 17.00 17.10 18.10 19.00 20.00 21.00 22.00 23.00 00.15 00.30 01.30 02.30 03.30 04.30 05.00

μ¤Ú· ÛÙÔ ‰ÂÍ› ∫ÔÈÓˆÓ›· ÒÚ· MEGA ¶ÔÏ˘ıÚfiÓ· ÁÈ· ÙÚÂȘ Δ· Ì˘ÛÙÈο Ù˘ ∂‰¤Ì ∏ ˙ˆ‹ Ù˘ ¿ÏÏ˘ ∂ȉ‹ÛÂȘ Patty, Ë ÈÔ fiÌÔÚÊË ÈÛÙÔÚ›· ΔÔ ÎfiÎÎÈÓÔ ‰ˆÌ¿ÙÈÔ ∂ȉ‹ÛÂȘ §¿Î˘ Ô ÁÏ˘ÎÔ‡Ï˘ §·ÙÚÂ̤ÓÔÈ ÌÔ˘ Á›ÙÔÓ˜ ∂›Û·È ÙÔ Ù·›ÚÈ ÌÔ˘ ∂ȉ‹ÛÂȘ Patty, Ë ÈÔ fiÌÔÚÊË ÈÛÙÔÚ›· ¶ÂÓ‹ÓÙ· ÂÓ‹ÓÙ· ª·‡Ú· ÌÂÛ¿Ó˘¯Ù· ∂ȉ‹ÛÂȘ Safe sex ¶ÔÈÔ˜ Ì·˜ È¿ÓÂÈ ÿ¯ÓË ÕÁÚÈ· ·È‰È¿ ΔËÏÂÌ¿ÚÎÂÙÈÓÁÎ ºÈÏÔ‰Ô͛˜

¶H§IO 35,55 UHF - ™øPO™ 56 UHF

06.00 07.00 11.00 12.00 13.00 13.30 14.30 15.30 16.50 17.50 18.00 19.00 20.00 21.00 23.00 24.00 01.00 01.10 02.10 03.10 04.10 04.45 05.20

111111111111111111111111111

06.00 08.00 10.00 13.00 14.00 15.00 16.00 17.00 17.30 18.00 19.05 20.00 20.30

Δ· Ó¤· ÙÔ˘ ™∫∞´ ¶ÚÒÙË °Ú·ÌÌ‹ ™∫∞´ ÙÒÚ· ªÂ ÙË ÊÚÔÓÙ›‰· ÙÔ˘ ÿÚÈ Ten years younger The Oprah Winfrey show ΔÔ Û›ÙÈ Ù˘ ηډȿ˜ Ì·˜ ¶Ò˜ Ó· Í·Ó·‚Ú›Ù ÙÔ ÛÙÈÏ Û·˜ ™·ÛÔ‡ÎÈ ∂ȉ‹ÛÂȘ ∂ÎÙfi˜ ÔÚ›ˆÓ Sea rescue Δ· ÈÔ ·ÛÙ›· ‚›ÓÙÂÔ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ ∂ȉ‹ÛÂȘ ÕÁÚÈ· ∞ÌÂÚÈ΋ CSI, ªÈ¿ÌÈ: ™ÙÔÓ ÙfiÔ ÙÔ˘ ÂÁÎÏ‹Ì·ÙÔ˜ Critical rescue ¶ÚÈÁΛÈÛÛ· ¡Ù·˚¿Ó·: ΔÔ ‰˘ÛÙ‡¯ËÌ· ∏ ÂÔ¯‹ ÙˆÓ ‰ÂÈÓÔÛ·‡ÚˆÓ ª·ÙȤ˜ ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ º˘ÛÈÎfi˜ ÎfiÛÌÔ˜ Zoo diaries

21.00 22.00 23.00 24.00 01.00 02.00 03.00 04.00 05.00

111111111111111111111111111

08.00 09.30 10.30 12.00 15.00 17.00 18.00 19.30 21.00 22.00 24.00 00.30 01.30 04.00 06.00 07.00

¶ÚˆÈÓ‹ ·Ù˙¤ÓÙ· ª·˙› ¶ÚˆÈÓ¤˜ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ ΔËÏÂˆÏ‹ÛÂȘ ¶·Ú¿ı˘ÚÔ ÛÙË £ÂÛÛ·Ï›· ™ÎfiÚÂÚ ∂ȉ‹ÛÂȘ MAD: OK ∂ȉ‹ÛÂȘ £ÂÛÛ·ÏÈ΋ ÁË ∂ȉ‹ÛÂȘ ¶fiÎÂÚ bonus ªÔ˘ÛÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ¶·Ú¿ı˘ÚÔ ÛÙË £ÂÛÛ·Ï›· ∂ȉ‹ÛÂȘ ¶·È‰È΋ ÂÎÔÌ‹

§›ÊÙÈÓÁÎ ELATTE º›Ï· ÙÔ ‚¿ÙÚ·¯fi ÛÔ˘ 40 ·̷ٷ ∂ȉ‹ÛÂȘ ÕÎÚˆ˜ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·ÎfiÓ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ Î·È ∂ϤÓ˘ ΔÔ Î·Ê¤ Ù˘ ÷ڿ˜ Kyle XY ∂ȉ‹ÛÂȘ Desperate housewives ∂ÚÁ·˙fiÌÂÓË Á˘Ó·›Î· ∂ȉ‹ÛÂȘ ÛÏȘ Î·È Ì›· Ó‡¯Ù˜ Wipe out OLA 10-Summer adition ∂ȉ‹ÛÂȘ Perfect 10 ÕÁÁÈÁÌ· „˘¯‹˜ ∑¢Á¿ÚÈ· ΔËÏÂÌ¿ÚÎÂÙÈÓÁÎ Mobile fun ∞‰ÂÏʤ˜ „˘¯¤˜

¶H§IO 64 - ™øPO™ 26 UHF

06.00 10.30 13.15 15.15 17.00 17.30 18.45

“∫·ÏË̤ڷ” ∂‰Ò Î·È ÙÒÚ· ™ÙËÓ ÎÔ˘˙›Ó· Ì ÙË μ¤Ê· (∂) ∫ÔÈÙ¿ˆ ÌÚÔÛÙ¿ (∂) ∂ȉ‹ÛÂȘ That’s life ™‹ÌÂÚ· Ì ÙÔÓ ÕÎË ¶·˘ÏfiÔ˘ÏÔ ∂ȉ‹ÛÂȘ À‰ÚfiÁÂÈÔ˜ Auto ALTER ™Ô‚·ÚfiÙ˘ Ìˉ¤Ó (∂) ª¤¯ÚÈ ÙÚÂȘ... Â›Ó·È ‰ÂÛÌfi˜ ∏ Ï›ÌÓË ÙˆÓ ÛÙÂÓ·ÁÌÒÓ Hit parade (∂) Auto ALTER “Δ˙¤ÈÓ ¡ÙÔ: ∂ÈΛӉ˘ÓË ÁÔËÙ›·” “∂ÈΛӉ˘ÓË ·ÔÛÙÔÏ‹” À‰ÚfiÁÂÈÔ˜

20.00 21.00 21.30 21.45 22.45 23.45 01.45 02.15 02.30 04.15 05.30

£E™™A§IA TV 111111111111111111111111111

06.00 06.50 08.00 09.30 11.00 12.00 13.00 14.00 14.30 16.00 17.00 17.10 18.00 18.45 19.15 19.45 21.00 21.25 23.00 23.50 01.20 02.50

°ÂÁÔÓfiÙ· (∂) ∏ ÒÚ· Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ (∂) ∫·ÏË̤ڷ £ÂÛÛ·Ï›· ¢ÂÍÈ¿ Î·È ·ÚÈÛÙÂÚ¿ (∂) ªË ÌÔ˘ ÂȘ ¡ÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú ΔËÏ·ÁÔÚ¤˜ ¡ÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú ΔÔ Ì·Áη˙›ÓÔ Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ΔËÏ·ÁÔÚ¤˜ °ÂÁÔÓfiÙ· Û 5’ Î·È ‰ÂÏÙ›Ô ÛÙË ÓÔËÌ·ÙÈ΋ ∏ ÒÚ· Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ °ÂÁÔÓfiÙ· Δ· ·ÛÙÚÔÂϤÎÈ· ªÔ˘ÛÈΤ˜ ‰È·‰ÚÔ̤˜ √‰ÔÈÔÚÈÎfi ÛÙË £ÂÛÛ·Ï›· °ÂÁÔÓfiÙ· Û 10’ Î·È ‰ÂÏÙ›Ô ÛÙË ÓÔËÌ·ÙÈ΋ Drive time (∂) °ÂÁÔÓfiÙ· “ª·ÙˆÌ¤Ó· ÁÏ˘Ù¿” ∫·ÏË̤ڷ £ÂÛÛ·Ï›· (∂) ΔÔ Ì·Áη˙›ÓÔ Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ (∂)

£Â¿Ì·Ù· £∂ƒπ¡√ ™ÈÓÂÌ¿ º¤ÙÔ˜ Ì ‰‡Ô ÚÔ‚ÔϤ˜ ÙËÓ Â‚‰ÔÌ¿‰·, ∫ÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈ΋ §¤Û¯Ë ¢‹ÌÔ˘ BfiÏÔ˘,

“Cine ªÂÛfiÁÂÈÔ˜” ∂•øƒ∞´™Δπ∫∏

www.exoraistiki.gr Δ∏§. 24210 76160

10.00 17.00 17.30

¶H§IO 31 UHF - ™øPO™ 46 UHF

¶H§IO 41 UHF, 62 UHF - ™øPO™ 28 UHF

∏ Δ∞π¡π∞ £∞ ¶ƒ√μ§∏£∂π ™∏ª∂ƒ∞ ΔƒπΔ∏ 31/8 & ¶∂ª¶Δ∏ 2/9 ΔÔ cine ªÂÛfiÁÂÈÔ˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÌÈ· Ù·ÈÓ›· Ì Ôχ Á¤ÏÈÔ ÁÈ· ÙÔ ˘fiÏÔÈÔ Î·ÏÔη›ÚÈ...

4 ª∞Àƒ∞ ∫√À™Δ√Àªπ∞ ™Â ÛÎËÓÔıÂÛ›· Î·È ÛÂÓ¿ÚÈÔ ƒ¤ÓÔ˘ ÷ڷϷÌ›‰Ë ∞’ ÚÔ‚ÔÏ‹ ™˘ÓÙÂÏÂÛÙ¤˜: ƒ. ÷ڷϷÌ›‰Ë˜ - °. ∑Ô˘Á·Ó¤Ï˘ - Δ. ™˘Úȉ¿Î˘ - ∞. ¶·Ó·ÁȈٛ‰Ë˜ - ¢. ¶Ô˘ÏÈοÎÔ˜... ∫∞Δ∞§§∏§√¡ ¶ÚÔ‚ÔϤ˜: ª√¡√ ªπ∞ ¶ƒ√μ√§∏ ŒÓ·ÚÍË 21.30

VILLAGE 4 CINEMAS VOLOS Δ∏§∂ºø¡√: 24210 94600

∂μ¢√ª∞¢∞ ¶ƒ√μ√§ø¡:26/8-1/9/10 ∞π£√À™∞ 1 S∏REK (ª∂Δ∞°§.): ¶¤ÌÙË - ΔÂÙ¿ÚÙË: 18.00-20.00 INCEPTION: ¶¤ÌÙË - ΔÂÙ¿ÚÙË: 22.00 ∞π£√À™∞ 2 S∏REK 4 3D (À¶√ΔπΔ§√π): ¶¤ÌÙË - ΔÂÙ¿ÚÙË: 23.00 S∏REK 4 3D (ª∂Δ∞°§.): ¶¤ÌÙË - ΔÂÙ¿ÚÙË: 19.00-21.00 ∞π£√À™∞ 3 √π ∞¡∞§ø™πª√π: ¶¤ÌÙË - ΔÂÙ¿ÚÙË: 19.30-21.45 - 00.00 ∞π£√À™∞ 4 INCEPTION: ¶¤ÌÙË - ΔÂÙ¿ÚÙË: 20.30-23.30

¶·ÁÎfiÛÌÈÔ ¶ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ª¿ÛÎÂÙ. ∏ ∂ıÓÈ΋ Ì·˜ ÔÌ¿‰· ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÌÈ· ı·˘Ì·ÛÙ‹ ÏËÚfiÙËÙ· Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÙÔÌ›˜, Ì ¤Ó· ÎÚ¿Ì· ·Ï·ÈÒÓ Î·È Ó¤ˆÓ ·ÈÎÙÒÓ, ηıÔ‰ËÁÔ‡ÌÂÓÔÈ ·fi ÙÔÓ 56¯ÚÔÓÔ §ÈıÔ˘·Ófi Ù¯ÓÈÎfi °ÈfiÓ·˜ ∫·˙Ï¿Ô˘Ûη˜. ªÂ fiÏ· ÙËÓ ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ ·Ì˘ÓÙÈ΋ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ù˘, ÙËÓ Ù·¯‡ÙËÙ·, ·ÏÏ¿ Î·È ÙȘ ÂÈıÂÙÈΤ˜ Ù˘ ·ÚÂÙ¤˜ ÂÏ›˙ÂÈ Ó· ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙ‹ÛÂÈ ÛÙÔ ªÔ˘ÓÙÔÌ¿ÛÎÂÙ Ù˘ ΔÔ˘ÚΛ·˜. ™‹ÌÂÚ· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÙ Û ·¢ı›·˜ ÌÂÙ¿‰ÔÛË ·fi ÙËÓ ÕÁ΢ڷ, ¤Ó· ‰‡ÛÎÔÏÔ ·È¯Ó›‰È ÁÈ· ÙËÓ ∂ıÓÈ΋ Ì·˜, ·ÊÔ‡ Ë ·ÓÙ›·ÏÔ˜ ΔÔ˘ÚΛ· ¤¯ÂÈ ÙÔ ÏÂÔÓ¤ÎÙËÌ· Ù˘ ¤‰Ú·˜ Î·È ı· οÓÂÈ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÁÈ· Ó· ηٷÎÙ‹ÛÂÈ ¤Ó· ÌÂÙ¿ÏÏÈÔ.

∂Δ1 21.00

∑¢Á¿ÚÈ· Û ‰È·ÎÔ¤˜ ƒÔÌ·ÓÙÈ΋ ÎÔÌÂÓÙ›, ·Ú·ÁˆÁ‹˜ 2002, Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· Δ˙fiÚÓÙ·Ó ªÚ¿ÓÙÂ˚. ¶·›˙Ô˘Ó: ¶¿ÙÚÈÎ ™Ô˘¤˙È, ª›ÏÈ ªÔÌ £fiÚÙÔÓ, ™·ÚÏ›˙ £¤ÚÔÓ. °ÓˆÚ›ÛÙ ÙÔ˘˜ ƒfiÈ Î·È ∫¿ÓÙÈ, §fiÓÈ ∂ÚÏ Î·È ¡Ù·ÚÏ›Ó! ¢˘Ô Ó·ڿ ·ÓÙÚÂ̤ӷ Î·È Ê·ÈÓÔÌÂÓÈο Â˘Ù˘¯ÈṲ̂ӷ ˙¢Á¿ÚÈ·, Ù· ÔÔ›· ÁÓˆÚ›˙ÔÓÙ·È Î·Ï¿ ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜. ◊ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ¤ÙÛÈ ÓfiÌÈ˙·Ó, ̤¯ÚÈ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ·ÔÊ¿ÛÈÛ·Ó Ó· ¿Ó ̷˙› ‰È·ÎÔ¤˜ Û οÔÈÔ ÔÏ˘ÙÂϤ˜ ı¤ÚÂÙÚÔ ÛÙÔ ƒ›ÓÔ. •ÂÎÈÓÔ‡Ó ÁÈ· ÙË ¡Â‚¿‰·, fiÔ˘ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ó ¤Ó· ÛfiÔ˘ Â›‰ÂÈ͢ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ, ÁÂÌ¿ÙÔÈ Î¤ÊÈ Î·È ÚÔÛ‰Ô˘, ̤¯ÚÈ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ Á›ÓÂÙ·È Ê·ÓÂÚfi fiÙÈ Ë ∫¿ÓÙÈ ·Ú¤ÛÂÈ Ôχ ÛÙÔÓ §fiÓÈ ∂ÚÏ... √È “ÂÎÏ‹ÍÂȘ” ¤Ú¯ÔÓÙ·È Ë Ì›· ÌÂÙ¿ ÙËÓ ¿ÏÏË Î·È Ù· ‰‡Ô “ÎÔÏÏËÙ¿” ˙¢Á¿ÚÈ· Á›ÓÔÓÙ·È ¿Óˆ-οو fiÙ·Ó ·ÔηχÙÔÓÙ·È Î¿ÔȘ ·ÈÛٛ˜... ALPHA 21.00

∞fiÏ˘ÙÔ˜ ΛӉ˘ÓÔ˜ ∫·Ù·ÛÎÔÈ΋ ÂÚÈ¤ÙÂÈ·, ·Ú·ÁˆÁ‹˜ 2002, Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· ºÈÏ ÕÏÓÙÂÓ ƒfiÌÈÓÛÔÓ. ¶·›˙Ô˘Ó: ªÂÓ ÕÊÏÂÎ, ªfiÚÁÎ·Ó ºÚ›Ì·Ó, §È‚ ™Ú¿ÈÌÂÚ, ÕÏ·Ó ª¤ÈÙ˜. ªÂÙ¿ ÙÔÓ ·ÈÊÓ›‰ÈÔ ı¿Ó·ÙÔ ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ Ù˘ ÚÒËÓ ™Ô‚ÈÂÙÈ΋˜ ŒÓˆÛ˘, Ë ËÁÂÛ›· Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ÂÚÓ¿ ÛÙ· ¯¤ÚÈ· ÙÔ˘ ƒÒÛÔ˘ ÔÏÈÙÈÎÔ‡ ¡Â̤ÚÔ‚, ÙËÓ ÂͤÏÈÍË ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı› ÛÙÂÓ¿ Ô Δ˙·Î ƒ¿È·Ó, ·Ó·Ï˘Ù‹˜ Ù˘ CIA. ∞ÓÙ›ıÂÙ· Ì ÙÔ˘˜ ·ÓÒÙÂÚÔ˘˜ ·ÍȈ̷ÙÔ‡¯Ô˘˜ Ù˘ CIA, Ô˘ Â›Ó·È ÂÈÊ˘Ï·ÎÙÈÎÔ› fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÛÙȘ ÚÔı¤ÛÂȘ Î·È Ù· Û¯¤‰È· ÙÔ˘ ηÈÓÔ‡ÚÈÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ Ù˘ ƒˆÛ›·˜, Ô ƒ¿È·Ó ÈÛ¯˘Ú›˙ÂÙ·È ˆ˜ Ô ¡Â̤ÚÔ‚ ‰ÂÓ ·ÔÙÂÏ› ·ÂÈÏ‹ ÁÈ· ÙË ‰È·Ù¿Ú·ÍË ÙˆÓ Û¯¤ÛÂˆÓ ƒˆÛ›·˜ - ∏¶∞.

STAR 21.00

∏ ÁˆÓÈ¿ ÙÔ˘ ·Ú·‰Â›ÛÔ˘ ™ÔÓ‰˘ÏˆÙ‹ Ù·ÈÓ›·, ‚·ÛÈṲ̂ÓË ÛÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ ∞ϤͷӉÚÔ˘ ¶··‰È·Ì¿ÓÙË, ·Ú·ÁˆÁ‹˜ 1998, Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· §¤Ó·˜ μÔ˘‰Ô‡ÚË. ¶·›˙Ô˘Ó: ¡Ù›ÓÔ˜ ª·ÎÚ‹˜, °ÈÒÚÁÔ˜ ∫ÒÓÛÙ·˜, Œ‚ÚË ™ˆÊÚÔÓÈ¿‰Ë, ∂ÏÈÛÛ¿‚ÂÙ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓ›‰Ô˘. ∏ ÁˆÓÈ¿ ÙÔ˘ ·Ú·‰Â›ÛÔ˘, ÁÈ· ÙÔÓ ∞ϤͷӉÚÔ ¶··‰È·Ì¿ÓÙË, ÙÔÓ Û˘ÁÁڷʤ· ÙˆÓ ÙÂÛÛ¿ÚˆÓ ‰ÈËÁËÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ‰È·Û΢¿ÛÙËÎ·Ó ÁÈ· ÙËÓ ÚÔΛÌÂÓË Ù·ÈÓ›·, Â›Ó·È Ô Î¿ı ÙfiÔ˜ fiÔ˘ ¤Ó·˜ ÓÂÎÚfi˜ Ù·Íȉ‡ÂÈ ÛÙÔ ÓÂÚfi (√ ÓÂÎÚfi˜ Ù·ÍȉÈÒÙ˘), ¤Ó· Ó¤Ô ÎÔÚ›ÙÛÈ Û˘Á¯ˆÚ› ÙÔÓ ·Ù¤Ú· ÙÔ˘, Ô ÔÔ›Ô˜ Âȯ›ÚËÛ ӷ ÙÔ Ó›ÍÂÈ (∏ ÛÙÔȯÂȈ̤ÓË Î¿Ì·Ú·) Ë ™ÂÚ·˚ÓÒ, Ë ÛÙ›ڷ Á˘Ó·›Î· ÙÔ˘ ∫·Ú·¯Ì¤ÙË ÁÂÓÓ¿ (√ Á¿ÌÔ˜ ÙÔ˘ ∫·Ú·¯Ì¤ÙË) ‰ËÏ·‰‹ οı ÙfiÔ˜ fiÔ˘ ¤Ó· ·ÁÈ·Ṳ̂ÓÔ ‚ϤÌÌ· ¤ÂÛ ¿Óˆ ÙÔ˘ (√ ÍÂÂṲ̂ÓÔ˜ ‰ÂÚ‚›Û˘) - ÙÔ Ù¤Ù·ÚÙÔ ‰È‹ÁËÌ· Ô˘ Û˘Ó‰¤ÂÈ Î·È Ù· ¿ÏÏ· ÙÚ›·, Û’ ¤Ó·Ó Û˘ÓÂÎÙÈÎfi ÈÛÙfi. μ√À§∏ 23.10

ΔÔ Ï¿ÛÌ· £Ú›ÏÂÚ ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋˜ Ê·ÓÙ·Û›·˜, ·Ú·ÁˆÁ‹˜ 1994, Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· ™Âı ¶›ÓÛÎÂÚ. ¶·›˙Ô˘Ó: ƒ¿Ê·ÂÏ ™Ì·ÚÙ˙, ∫¤ÈÙ ÃÔÙ˙. ¢Âη¤ÓÙ ¯ÚfiÓÈ· ¤¯Ô˘Ó ÂÚ¿ÛÂÈ ·fi ÙfiÙ Ô˘ ÙÔ ¶Ï¿ÛÌ· ¤Î·Ó ÙËÓ ÚÒÙË ÙÚÔÌ·ÎÙÈ΋ ÙÔ˘ ÂÌÊ¿ÓÈÛË. ∫·È ÂÓÒ Ë ÊÚ›ÎË Ô˘ ÚÔοÏÂÛÂ, ¤¯ÂÈ È· ͯ·ÛÙ›, ÂΛÓÔ Â›Ó·È ·ÎfiÌË ˙ˆÓÙ·Ófi, ı·Ì̤ÓÔ ‚·ıÈ¿ ÛÙ· ¤Áηٷ ÂÓfi˜ ·ÏÈÔ‡ ÂÚÁÔÛÙ·Û›Ô˘. √È ÌfiÓÔÈ Ô˘ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó ÙËÓ ·Ï‹ıÂÈ· Â›Ó·È Ë Δ˙Ô‡ÏÈÂÙ ªÂÎ, ÎfiÚË ÂÓfi˜ ·fi Ù· ÚÒÙ· ı‡Ì·Ù· ÙÔ˘ ¶Ï¿ÛÌ·ÙÔ˜ Î·È Ô Δ˙¤ÈÛÔÓ ª·ÎÏ¿¯Ï·Ó, Ô˘ ÎÚ‡‚ÂÈ ÙËÓ ·ÏËıÈÓ‹ ÙÔ˘ Ù·˘ÙfiÙËÙ·, ÚÔÛÔÈÔ‡ÌÂÓÔ˜ ¤Ó·Ó Ú¿ÎÙÔÚ· ÙÔ˘ FBI. ŸÙ·Ó ¤Ó· ÎÏ·Ì ·ÓÔ›ÁÂÈ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ·ÏÈÔ‡ ÂÚÁÔÛÙ·Û›Ô˘, ÙÔ ¶Ï¿ÛÌ· ı· ‚ÚÂÈ ÙÔ ÚÒÙÔ ı‡Ì· ÙÔ˘ Î·È Ë Δ˙Ô‡ÏÈÂÙ Ì ÙÔÓ Δ˙¤ÈÛÔÓ ı· ÍÂÎÈÓ‹ÛÔ˘Ó ¤Ó·Ó ·ÁÒÓ· ÁÈ· Ó· ÂÌÔ‰›ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÂÍ¿ψۋ ÙÔ˘ ̤۷ ·fi Ù· ÛÒÌ·Ù· ·Ó˘Ô„›·ÛÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ... STAR 02.30


40/

TƒπΔ∏ 31 AÀ°√À™Δ√À 2010

&¤ÓıÂÓ

ºøTO™KIA™EI™

¤ÓıÂÓ

TÔ˘ ™T∞Àƒ√À ¢HMO¶OY§OY

Δ√ ÙËÏÂÊÒÓËÌ· ¤ÁÈÓ ·ÚÁ¿ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ Ù˘ ∫˘Úȷ΋˜. ™ÙË ÁÚ·ÌÌ‹ ‹Ù·Ó ¤Ó·˜ ÚÒËÓ ÎÚ·ÙÔ‡ÌÂÓÔ˜ ÙˆÓ Ê˘Ï·ÎÒÓ μfiÏÔ˘, Ô˘ Ì fiÓÔ „˘¯‹˜ ÌÔ˘ › fiÙÈ “ÙÔ ·È‰› Ô˘ ÙÚ·˘Ì·Ù›ÛÙËΠÛÙȘ Ê˘Ï·Î¤˜ ΔÚÈοψÓ, ÚÔÛ¿ıËÛ ӷ ·˘ÙÔ-

ÎÙÔÓ‹ÛÂÈ” ... ¢∂¡ ı¤ÏËÛ· Ó· ÈÛÙ¤„ˆ ÙÔÓ Û˘ÓÔÌÈÏËÙ‹ ÌÔ˘, ÁÈ’ ·˘Ùfi Î·È ÙÔÓ ÚÒÙËÛ· ÙÈ ¤ÁÈÓÂ Î·È ı¤ÏËÛ ·˘Ùfi˜ Ô Ó¤Ô˜ ¿ÓıÚˆÔ˜ Ó· ı¤ÛÂÈ Ù¤ÚÌ· ÛÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘. ∫·È ¤Ï·‚· ÙËÓ ·¿ÓÙËÛË fiÙÈ ı¤ÏËÛ Ì ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ ÙÚfiÔ Ó· ηٷ‰Â›ÍÂÈ ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· Û‹ÌÂÚ· ÛÙȘ ÂÏÏËÓÈΤ˜ Ê˘Ï·Î¤˜. ™∏ª∂ƒ∞ ÔÈ Ê˘Ï·Î¤˜ ·ÛÊ˘ÎÙÈÔ‡Ó ·fi ÎfiÛÌÔ. Œ¯Ô˘Ó ÁÂÌ›ÛÂÈ ·fi ηٷ‰ÈηṲ̂ÓÔ˘˜ ÁÈ· ‰È¿ÊÔÚ· ·‰È΋̷ٷ, Ô˘ Â›Ó·È ÔÏÏÔ› Î·È fiÛÔ ÂÚÓ¿ÂÈ Ô Î·ÈÚfi˜ Î·È ÔÈ ÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ Û˘Óı‹Î˜ Á›ÓÔÓÙ·È ÈÔ ‰‡ÛÎÔϘ, ı· ·˘Í¿ÓÔ˘Ó. ∞ª∂™∞, ·‡ÚÈÔ ÎÈfiÏ·˜, Ú¤ÂÈ ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ¢ÈηÈÔÛ‡Ó˘ Ó’ ·Ó·Ï¿‚ÂÈ ÛÙ·˘ÚÔÊÔÚ›· ÁÈ· ·ÔÛ˘ÌÊfiÚËÛË ÙˆÓ Ê˘Ï·ÎÒÓ. ∏ ηٿÛÙ·ÛË, fiˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó ÏËÚÔÊÔڛ˜, Â›Ó·È ÙÚ·ÁÈ΋ Î·È ¯¿ÓÂÙ·È ϤÔÓ ÂΛ ̤۷ ηıËÌÂÚÈÓ¿ Î·È ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ›¯ÓÔ˜ ·ÓıÚˆÈ¿˜.

ºøΔ√: ¶. °IANNAPO™ √ Ï·fi˜ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ¿ÓÙ· ÙÔ... fiÈfi ÙÔ˘. ¶fiÛÔ Ì¿ÏÏÔÓ, Ù¤ÙÔȘ ÂÚÈfi‰Ô˘˜ Ô˘ fiÏÔÈ ¤¯Ô˘Ì ‚ÁÂÈ Û ·Ó·˙‹ÙËÛË ÂÏ›‰·˜. ∏ Ì¿Ï· ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ Ô˘ ÌfiÏȘ ÍÂΛÓËÛÂ, Î·È ÙÔ Î˘Ó‹ÁÈ Ù˘, ÁÈ· Ôχ ÎfiÛÌÔ, Â›Ó·È ·ÚËÁÔÚÈ¿ Î·È Â˘Î·ÈÚ›· ÁÈ· ÈÔ ÂÏ·ÊÚ¤˜ ÛΤ„ÂȘ. Ÿˆ˜ Î·È fi,ÙÈ ÌÔÚ› Ô Î·ı¤Ó·˜... ∂§.™.

ΔÚ›ÙË Ï‡ÛË

√π ‰ÂÛÌÔʇϷΘ ·fi ÙËÓ ¿ÏÏË, ÌË ÌÔÚÒÓÙ·˜ Ó· ·Ú¤Ì‚Ô˘Ó, οÓÔ˘Ó Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ ÙÔ ÛÙ·˘Úfi ÙÔ˘˜, Ó· ¿ÚÔ˘Ó ÙÔ ÌÂÚÔο̷ÙÔ. °È·Ù› ‰ÂÓ Â›Ó·È Î·È Â‡ÎÔÏÔ Ó· ÂÈÙËÚ›˜ ÔÏÏÔ‡˜ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˘˜ ·’ fiÛÔ˘˜ ·ÓÙ¤¯ÂÈ ¤Ó· ÛˆÊÚÔÓÈÛÙÈÎfi ηٿÛÙËÌ·. À¶∂ƒ¢π¶§∞™π√π ÎÚ·ÙÔ‡ÌÂÓÔÈ ÛÙ· ÎÂÏÈ¿, Ì ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ·˘ÙÔÂ͢ËÚ¤ÙËÛ˘. ¶√π∞ Â›Ó·È Ë Ï‡ÛË; ™‡Ìʈӷ Ì ٷ ÛÙÔȯ›·, ¿Óˆ ·fi ÙÔ 50% ÙˆÓ Ê˘Ï·ÎÈÛÌ¤ÓˆÓ Â›Ó·È ·ÏÏÔ‰·Ô›, ΢ڛˆ˜ ·fi ÙËÓ ∞Ï‚·Ó›· Î·È ¯ÒÚ˜ Ù˘ ÚÒËÓ ™Ô‚ÈÂÙÈ΋˜ ŒÓˆÛ˘. ∏ ¯ÒÚ· Ì·˜ ı· ÌÔÚÔ‡Û ‡ÎÔÏ· ÈÛÙ‡ˆ, Ó· Û˘ÌʈӋÛÂÈ .¯. Ì ÙËÓ ∞Ï‚·Ó›·, ÁÈ· ÙËÓ ¤Î‰ÔÛË ÛÙË ÁÂÈÙÔÓÈ΋ ¯ÒÚ· fiÏˆÓ ÙˆÓ ∞Ï‚·ÓÒÓ Ê˘Ï·ÎÈÛÌ¤ÓˆÓ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ÁÈ· Ó· ÂÎÙ›ÛÔ˘Ó ÂΛ ÙÔ ˘fiÏÔÈÔ ÙˆÓ ÔÈÓÒÓ ÙÔ˘˜. £∞ ÌÔÚÔ‡Û Ì ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ ÙÚfiÔ Ó· ·ÔÛ˘ÌÊÔÚËıÔ‡Ó ÔÈ Ê˘Ï·Î¤˜, ηıÒ˜ ·fi ÙÔ˘˜ 12.000 Ê˘Ï·ÎÈṲ̂ÓÔ˘˜ ÂÚ›Ô˘, ÔÈ 6.000 Î·È ϤÔÓ Â›Ó·È ·ÏÏÔ‰·Ô›. ∞ÀΔ√ Û·Ó ÚÒÙÔ Ì¤ÙÚÔ. °È·Ù› ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ Â›Ó·È Ë Û˘Ó¤¯ÈÛË Ù˘ ·Ó¤ÁÂÚÛ˘ ÙˆÓ Ó¤ˆÓ ÛˆÊÚÔÓÈÛÙÈÎÒÓ Î·Ù·ÛÙËÌ¿ÙˆÓ, fiˆ˜ ·˘Ùfi ÛÙȘ ªÈÎÚÔı‹‚˜ Ì ™¢πΔ. ∫∞π ÙÚ›ÙÔ Î·È ÈÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi Â›Ó·È Ô ÂÎÛ˘Á¯ÚÔÓÈÛÌfi˜ Î·È Ë ·Ó·ÌfiÚʈÛË ÙˆÓ Û˘ÓıËÎÒÓ Ê˘Ï¿ÎÈÛ˘, Ì ·Ú¿ÏÏËÏË ÂÈÌfiÚʈÛË ÙˆÓ ˘·ÏÏ‹ÏˆÓ ÙˆÓ Ê˘Ï·ÎÒÓ.

ÈÙÛÈڛΘ ‹Ì·ÛÙ·Ó fiÙ·Ó ˙Ëχ·Ì ٷ Û˘ÓÔÌ›ÏËο Ì·˜ ·ÁfiÚÈ· Ô˘ ÓÙ‡ÓÔÓÙ·Ó ··‰¿ÎÈ· ÙȘ ∫˘ÚȷΤ˜ Î·È T˘ E§ENH™ ÁÈÔÚÙ¤˜ ÛÙËÓ ÂΙTAMOY§H ÎÏËÛ›· Ù˘ ÂÓÔÚ›·˜ Ì·˜. ΔÔ ›‰ÈÔ ÙÔ˘˜ ˙Ëχ·Ì ÁÈ·Ù›, ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· ·Ù‹ÛÔ˘Ó ÛÙÔ ÈÂÚfi Î·È ‚‚·›ˆ˜ Ó· ËÁ·ÈÓÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi ÙȘ ÚÔηıÔÚÈṲ̂Ó˜ ı¤ÛÂȘ ÙˆÓ ·ÓÙÚÒÓ, Û’ ·˘Ù¤˜ ÙˆÓ Á˘Ó·ÈÎÒÓ, ÛÙÔ ÁÓˆÛÙfi-Î·È ÙÈ Î·Îfi˯Ô...-Á˘Ó·ÈΈӛÙË. √‡Ù ÙÔ˘˜ Ì·Ì¿‰Â˜ Î·È ÙÔ˘˜ ı›Ԣ˜ ‰ÂÓ Ì·˜ Â¤ÙÚÂ·Ó ÔÈ ÂÔÙ‡ÔÓÙ˜ Ó· ÏËÛÈ¿ÛÔ˘Ì ÛÙȘ ı¤ÛÂȘ ÙˆÓ ·ÓÙÚÒÓ. ∂Ì¿˜, Ù· ÎÔÚÈÙÛ¿ÎÈ·... ªÂ Ù· ¯ÚfiÓÈ·, ·ÚÎÂÙ¤˜ ·fi Ì·˜ ·Ú·ÈÒÛ·ÌÂ Î·È ÙȘ ÂÈÛΤ„ÂȘ ÛÙËÓ ÂÎÎÏËÛ›·, ·fi ¿Ô„Ë ‹ ÏfiÁˆ Û˘ÓıËÎÒÓ Ù˘ ηıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ·˜, ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÛËÌ·Û›·. ŸÛ˜ ÊÔÚ¤˜ fï˜ ËÁ·›Ó·Ì ÛÂ Ì˘ÛÙ‹ÚÈ· Î·È ·ÎÔÏÔ˘ı›Â˜, ‚Ϥ·Ì fiÙÈ ÔÏÏ¿ ·fi Ù· “̤ÙÚ·” ÙÔ˘ ·ÚÂÏıfiÓÙÔ˜ ›¯·Ó ·ÙÔÓ‹ÛÂÈ, ÎÈ ¿ÏÏ· ηϿ ÎÚ·ÙÔ‡Û·Ó. ¶¿ÓÙˆ˜ ÛÙȘ ı¤ÛÂȘ ÙˆÓ ·ÓÙÚÒÓ, ı˜ ·fi ·ÏÈfi, ÈÎÚfi ·Ú¿ÔÓÔ, ı˜ ·fi ·ÓÙ›‰Ú·ÛË ÔÏϤ˜ Á˘Ó·›Î˜, Î·È Ë ·ÊÂÓÙÈ¿ ÌÔ˘ ̤۷, ÙȘ ÚÔÙÈÌÔ‡ÌÂ. ª·›ÓÔÓÙ·˜ ÛÙËÓ ÂÎÎÏËÛ›·, ‰ÂÍÈ¿. ∞˘Ù‹ ÙËÓ Î·Ù‡ı˘ÓÛË ‹ÚÂ Î·È Ë Û˘Ó¿‰ÂÏÊÔ˜ ÚÔ¯ı¤˜ ∫˘Úȷ΋, Î·È ‰ÂÓ ÚfiÏ·‚ ӷ ηı›ÛÂÈ fiÙ·Ó Â›ÙÚÔÔ˜ Ù˘ ÂÎÎÏËÛ›·˜ ÙˆÓ ∞Á›ˆÓ £ÂÔ‰ÒÚˆÓ, ¤ÙÚÂÍ ӷ Ù˘ ÂÈ Ó· ÂÚ¿ÛÂÈ ·¤Ó·ÓÙÈ. ∂›¯Â ‚ϤÂÙÂ, ÂÚ¿ÛÂÈ ÙË ‰È·¯ˆÚÈÛÙÈ΋ ÁÚ·ÌÌ‹, ·ÓÙÚÒÓ Î·È Á˘Ó·ÈÎÒÓ. ∏ Û˘Ó¿‰ÂÏÊÔ˜ ‰ÂÓ ·ÓÙ¤‰Ú·Û ·ÏÏ¿ Î·È ‰ÂÓ ˘¿ÎÔ˘Û ÛÙËÓ ·Ú·Ù‹ÚËÛË Î·È ·Ú¤ÌÂÈÓ ÛÙË ı¤ÛË Ù˘. ∞fi ÙË ı¤ÛË ·˘Ù‹ - ÙËÓ ·Ó‰ÚÈ΋ ÚÔÓÔÌÈÔ‡¯·... - ·fiÏ·˘Û ÙÔÓ ›‰ÈÔ ¿ÓıÚˆÔ Ó· ¯ˆÚ›˙ÂÈ ÌÈ· ÙÂÙÚ·ÌÂÏ‹ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· Ô˘ ‹Á ӷ ÌÂÙ·Ï¿‚ÂÈ Î·È Ó· ÛÙ›ÏÂÈ ‰ÂÍÈ¿ ·Ù¤Ú· Î·È ÁÈÔ Î·È ·ÚÈÛÙÂÚ¿ Ì¿Ó· Î·È ÎfiÚË... ∞ÎfiÌË fï˜ ‰ÂÓ Â›¯Â ‰ÂÈ Ù›ÔÙÂ. ŸÙ·Ó Ô ÈÂÚ¤·˜ ·Ó¤‚ËΠÛÙÔÓ ¿Ì‚ˆÓ· ÁÈ· Ó· ÂÎʈӋÛÂÈ ÙÔ Î‹Ú˘ÁÌ· Ù˘ ∫˘Úȷ΋˜ Î·È ¤¯ÔÓÙ·˜ ÂÓËÌÂÚˆı› ·fi ÙÔÓ Â›ÙÚÔÔ ÁÈ· ÙËÓ... ·Ó·ÛٿوÛË Ô˘ ÚÔοÏÂÛÂ Ë “·Ì·Úوϋ” Û˘Ó¿‰ÂÏÊÔ˜ ÛÙÔ ¡·fi, ÍÂΛÓËÛ ˆ˜ ÂÍ‹˜: “∏ ΢ڛ· Ô˘ οıÂÙ·È ÛÙȘ ı¤ÛÂȘ ÙˆÓ ·ÓÙÚÒÓ, ·Ú·Î·ÏÂ›Ù·È Ó· ÂÚ¿ÛÂÈ ·Ì¤Ûˆ˜ ·¤Ó·ÓÙÈ, ÛÙȘ ı¤ÛÂȘ ÙˆÓ Á˘Ó·ÈÎÒÓ...”. ∏ Û˘Ó¿‰ÂÏÊÔ˜ ÙÔ ¤Î·ÓÂ, ÌfiÓÔ Î·È ÌfiÓÔ ÁÈ·Ù› ›¯Â ¿ÂÈ Û ÌÓËÌfiÛ˘ÓÔ Î·È ‰ÂÓ ‹ıÂÏ ӷ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ Úfi‚ÏËÌ· ÛÙ· ÊÈÏÈο ÚfiÛˆ· Ô˘ ›¯·Ó ÙÔÓ fiÓÔ ÚfiÛÊ·Ù˘ ·ÒÏÂÈ·˜. ∞ÏÏÈÒ˜ Ì¿ÏÏÔÓ ı¿ÚÂÂ, ÌÈ·˜ ÎÈ ·fi ¿Ì‚ˆÓÔ˜ ¤ÁÈÓ ·˘Ù‹ Ë ·‰È·ÎÚÈÛ›·, ·fi ¿Ì‚ˆÓÔ˜ Ó· ˘‹Ú¯Â Î·È Ë ıÂÔÏÔÁÈ΋ ÂÍ‹ÁËÛË - ·Ó ˘¿Ú¯ÂÈ ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ·›ÛÙ¢ÙÔ˘ ‰È·¯ˆÚÈÛÌÔ‡, ÛÙÔÓ Ô›ÎÔ ÂÓfi˜ £ÂÔ‡ Ô˘ ÎËÚ‡ÛÛÂÈ ÙËÓ ÈÛfiÙËÙ·. stamouli@e-thessalia.gr

∞ÛÊ˘ÎÙÈÔ‡Ó Ù· ÎÂÏÈ¿

ΔÚÈ‚¤˜ ªÂ ÂÛˆÎÔÌÌ·ÙÈΤ˜ ÙÚÈ‚¤˜ Î·È ÁÎÚ›ÓÈ·, ΢‚¤ÚÓËÛË Î·È ·ÍȈ̷ÙÈ΋ ·ÓÙÈÔϛ٢ÛË Ì·›ÓÔ˘Ó ÛÙËÓ ÙÂÏÈ΋ ¢ı›· ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÏÔÁ‹ ÙˆÓ ˘Ô„ËÊ›ˆÓ Ô˘ ı· ÌÔÓÔÌ·¯‹ÛÔ˘Ó ÛÙȘ ·˘ÙÔ‰ÈÔÈÎËÙÈΤ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜ ÙÔ˘ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘, ÔÈ Ôԛ˜ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó Î·È ÙÔ ÚÒÙÔ ÂÎÏÔÁÈÎfi ÙÂÛÙ ÛÙËÓ ÌÂÙ¿ ÌÓËÌfiÓÈÔ ÂÔ¯‹. ¶∞™√∫ Î·È ¡.¢. ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ÎÏ›ÛÔ˘Ó ÂÓÙfi˜ Ù˘ ‚‰ÔÌ¿‰·˜ ÙȘ ÂÎÎÚÂÌfiÙËÙ˜, ÌÈ·˜ Î·È Ù· ¯ÚÔÓÈο ÂÚÈıÒÚÈ· ¤¯Ô˘Ó ÛÙÂÓ¤„ÂÈ ÂÈΛӉ˘Ó·...

∫ÈÓ‹ÛÂȘ ™ÙÔ ¶∞™√∫ ¤¯Ô˘Ó Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÔ˘Ó fiÏÔ˘˜ ÂΛÓÔ˘˜ Ô˘ Ì ‰ËÌfiÛȘ ÙÔÔıÂÙ‹ÛÂȘ ‹ ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂȘ ˘Ô„ËÊÈÔÙ‹ÙˆÓ ÚÔÛ·ıÔ‡Ó Ó· ÚÔηٷϿ‚Ô˘Ó ÙȘ ·ÔÊ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡ °. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘. ªË ÌÔ˘ ›Ù fiÙÈ Û ÙÔÈÎfi Â›Â‰Ô ‰ÂÓ Û·˜ ‹Úı ·Ì¤Ûˆ˜ ÛÙÔ Ì˘·Ïfi Ë ÂÚ›ÙˆÛË ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘, ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ù˘ ˘Ô„ËÊÈfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ¢ËÌ. ¶ÈÙÛÈÒÚË ÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ¶·Ú·Û΢‹;

∞ÏÏ¿ Î·È ÛÙË ¡.¢. Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· ‰ÂÓ Â›Ó·È Î·Ï‡ÙÂÚ·, ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÚfiÙ·ÛË ∫·Ú·Ù˙·Ê¤ÚË ÁÈ· ÎÔÈÓ‹ ˘Ô„ËÊÈfiÙËÙ· ÙÔ˘ ¢ËÌ. ∞‚Ú·ÌfiÔ˘ÏÔ˘ ÛÙËÓ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· ∞ÙÙÈ΋˜ Î·È Ù· “·È¯Ó›‰È·” ˘Ô„ËÊ›ˆÓ ·Ó¿ ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. ŸÛÔ ÁÈ· ÙÔ ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘, ÙÔ ·ÏÂ‡Ô˘Ó ÒÛÙ ӷ ›ÛÔ˘Ó ª‹ÙÚÔ˘ ™ËÏÈfiÔ˘ÏÔ ÁÈ· ¤Ó· „ËÊÔ‰¤ÏÙÈÔ, ·ÏÏ¿ ¤ÙÛÈ fiˆ˜ ÙÔ ¿ÓÂ, ÌÈ· ÙÚ›ÙË Ï‡ÛË ‰ÂÓ ı· ·ÔÙÂϤÛÂÈ ϤÔÓ ¤ÎÏËÍË...

ÀÛÙ¤ÚËÛË ™˘Ó·ÁÂÚÌfi˜ ¤¯ÂÈ ÛËÌ¿ÓÂÈ ÛÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÁÈ· ÙË Û˘Ó¯È˙fiÌÂÓË ˘ÛÙ¤ÚËÛË Ô˘ ·Ú·ÙËÚÂ›Ù·È ÛÙ· ‰ËÌfiÛÈ· ¤ÛÔ‰·, Ë ÔÔ›· ·ÂÈÏ› Ì ·ÔÛÙ·ıÂÚÔÔ›ËÛË ÙË ‰È·‰Èηۛ· Â͢Á›·ÓÛ˘ ÙˆÓ ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈÎÒÓ ÌÂÁÂıÒÓ. ΔÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi ÂÈÙÂÏÂ›Ô Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ÚÔÛ·ı› Ó· ÎÏ›ÛÂÈ ÙË “Ì·‡ÚË ÙÚ‡·” Ì ÙËÓ ·‡ÍËÛË ÙˆÓ ·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈÎÒÓ ·ÍÈÒÓ, Ë ÔÔ›· ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ Û Ì·Ú¿˙ Ó¤ˆÓ ÊfiÚˆÓ ÛÙ· ·Î›ÓËÙ·.

“™·Ê¿ÚÈ” ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÍÂÎÈÓ¿ ÙÂÙÚ¿ÌËÓÔ ÊÔÚÔÂÈÛÚ·ÎÙÈÎfi “Û·Ê¿ÚÈ” Û ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ÊÔÚÔÏÔÁÔ‡ÌÂÓÔ˘˜, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÁÂÌ›ÛÂÈ Ì “˙Â-

ÛÙfi” ¯Ú‹Ì· Ù· ‰ËÌfiÛÈ· Ù·Ì›·. μϤÂÙÂ, ̤¯ÚÈ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ¤ÙÔ˘˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÂÈÛÚ·¯ıÔ‡Ó 25 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ηٷÛÙ› ÂÊÈÎÙfi˜ Ô ·Ó·ıˆÚË̤ÓÔ˜ ÛÙfi¯Ô˜ ÙˆÓ 53,7 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ. øÚ·›· Ó¤·...

∞ÏÏ·Á¤˜ ∞fi ÙËÓ ¿ÏÏË, Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË Ê¤ÚÓÂÈ ·fi ·‡ÚÈÔ Î·È Ì¤¯ÚÈ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ÊıÈÓÔÒÚÔ˘ ¤ÍÈ ·ÏÏ·Á¤˜ ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿, ÂȉÈÒÎÔÓÙ·˜ ÙË Ì›ˆÛË ÙÈÌÒÓ ÙˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ, ÙËÓ ·Ó·ÎÔ‡ÊÈÛË ÙˆÓ ˘ÂÚ¯ÚÂˆÌ¤ÓˆÓ ÓÔÈÎÔ΢ÚÈÒÓ Î·È ÙË Ì›ˆÛË Ù˘ Ê·Ú̷΢ÙÈ΋˜ ‰·¿Ó˘. §¤Ù ӷ ·ÔÎÏÈ̷ΈıÔ‡Ó ÔÈ ÙÈ̤˜ Î·È Ó· ÙÔÓˆı› Ô ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÌfi˜, ηıÒ˜ Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÙˆÓ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ ÓÔÈÎÔ΢ÚÈÒÓ Â›Ó·È ϤÔÓ ÔÚȷ΋;

“™ÙÔ” ∫¿ÓÈÛÌ· “ÛÙÔ” ·fi ·‡ÚÈÔ ÛÙÔ˘˜ ‰ËÌfiÛÈÔ˘˜ ÎÏÂÈÛÙÔ‡˜ ¯ÒÚÔ˘˜, ‰È·ÊÔÚÂÙÈο ı· ÂÈ‚¿ÏÏÔÓÙ·È ·˘ÛÙËÚ¿ ÚfiÛÙÈÌ· ÛÙÔ˘˜ ıÂÚÈ·ÎÏ‹‰Â˜. ∞Ó ı˘ÌfiÌ·ÛÙ ηϿ, ÙÔ ›‰ÈÔ ¤ÚÁÔ Â›¯Â ·È¯Ù› Î·È ¤Ú˘ÛÈ, ·ÏÏ¿ ¯ˆÚ›˜ ÂÈÙ˘¯›·, ·ÊÔ‡ Ù· ÙÛÈÁ¿Ú· ‰ÂÓ ¤Û‚ËÛ·Ó ÔÙ¤. °È· Ó· ‰Ô‡Ì ÙÒÚ· ·Ó ı· ‚ÚÂıÔ‡Ó “·Ú·ı˘Ú¿ÎÈ·” ·fi ηٷÛÙË̷ٿگ˜ Î·È Î·ÓÈÛÙ¤˜ ‹ ı· ÁÂÌ›ÛÔ˘Ó Ù· Ì·ÏÎfiÓÈ· Î·È Ù· Â˙Ô‰ÚfiÌÈ·... °.•.

dimopoulos@e-thessalia.gr

3082010 ·fi ÙÔÓ AıËÓ·˚Îfi

T‡Ô √È ÙÚfiÔÈ Ô˘ ·Ó·˙ËÙ› Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ÁÈ· ÙËÓ ÂÍÔÈÎÔÓfiÌËÛË ÂÛfi‰ˆÓ, ·ÏÏ¿ Î·È Ù· Û¯¤‰È· Ù· ÔÔ›· ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÂÍ·ÁÁ›ÏÂÈ Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ °. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ÛÙË ¢∂£, Ë ÛÊÔ‰Ú‹ Â›ıÂÛË ™·Ì·Ú¿ ÚÔ˜ ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË, ÔÈ ·Ó·Ù·Ú¿ÍÂȘ ÛÙÔ ª·Í›ÌÔ˘ Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÙËÓ ˘Ô„ËÊÈfiÙËÙ· Ù˘ ºÒÊ˘ °ÂÓÓËÌ·Ù¿ ÛÙÔ ‰‹ÌÔ Ù˘ ∞ı‹Ó·˜ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· Ì ÙËÓ ˘Ô„ËÊÈfiÙËÙ· ∫·Ì›ÓË, ÙÔ ˙‹ÙËÌ· ÙˆÓ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÒÓ Ù·Ì›ˆÓ, Ë ·Ú·¯ÒÚËÛË Û ȉÈÒÙ˜ ÛËÌ·ÓÙÈÎÒÓ ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ ÁÈ· 50 ¯ÚfiÓÈ· ‹Ù·Ó Ù· ı¤Ì·Ù· Ô˘ ΢ÚÈ¿Ú¯ËÛ·Ó ¯ı˜ ÛÙȘ ·ıËÓ·˚Τ˜ ÂÊËÌÂÚ›‰Â˜.

∏ ÂÊËÌÂÚ›‰· ∞¶√°∂Àª∞Δπ¡∏ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ fiÙÈ “ÛÙÚÈ̈Á̤ÓÔ˜ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙË “™Î‡ÏÏ·” ÙˆÓ ·ÓÙȉڿÛÂˆÓ ÂÓÙfi˜ ÙÔ˘ “Ú¿ÛÈÓÔ˘” ÛÙÚ·ÙÔ¤‰Ô˘, ·ÏÏ¿ Î·È Ì¤Û· ÛÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›· ÁÈ· ÙÔ “¿‰ÂÈÔ Î·Ï¿ıÈ” Ù˘ ¢ÈÂıÓÔ‡˜ ∂Îı¤Ûˆ˜ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ Î·È ÛÙË “Ã¿Ú˘‚‰Ë” ÙÔ˘ ·Ó·Û¯ËÌ·ÙÈÛÌÔ‡ Î·È ÙˆÓ ÂÈÏÔÁÒÓ Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· οÓ ÁÈ· ÙȘ ı¤ÛÂȘ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Ú¯ÒÓ Î·È ‰ËÌ¿Ú¯ˆÓ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ϤÔÓ Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ °ÈÒÚÁÔ˜ ¶··Ó‰Ú¤Ô˘”. ∏ ÂÊËÌÂÚ›‰· ∞Àƒπ∞¡∏ ÙÔÓ›˙ÂÈ fiÙÈ “ÂÌʇÏÈÔ˜ ¤¯ÂÈ ÍÂÛ¿ÛÂÈ ÛÙÔ ¶∞™√∫ ÁÈ· ÙËÓ ˘Ô„ËÊÈfiÙËÙ· Ù˘ ºÒÊ˘ °ÂÓÓËÌ·Ù¿ ÛÙÔ ¢‹ÌÔ Ù˘ ∞ı‹Ó·˜. ΔÔ ª¤Á·ÚÔ ª·Í›ÌÔ˘ ·ÔÎÏ›ÂÈ Ì ηÙËÁÔÚËÌ·ÙÈÎfi ÙÚfiÔ ÙËÓ ˘Ô„ËÊÈfiÙËÙ¿ Ù˘ ÚÔÎÚ›ÓÔÓÙ·˜ ÙË Ï‡ÛË ∫·Ì›ÓË ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ Û˘ÌÌ·¯›·˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ ‰È·ÌÔÚʈı› Ì ÙÔ ÎfiÌÌ· ÙÔ˘ ºÒÙË ∫Ô˘‚¤ÏË, ·Ú¿ ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Ì›· Ù¤ÙÔÈ· ÂͤÏÈÍË ÌÔÚ› Ó· ÂÍÂÏȯı› Û μ·ÙÂÚÏfi ÛÙȘ οÏ˜ Ô˘ ı· ÛÙËıÔ‡Ó ÙÔ ¡Ô¤Ì‚ÚÈÔ”. ∏ ÂÊËÌÂÚ›‰· ∏ μƒ∞¢À¡∏ ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ “fiÏÔÈ Î·Ù·Ï·‚·›ÓÔ˘Ó, ϤÔÓ, fiÙÈ ÙÔ ªÓËÌfiÓÈÔ ‰ÂÓ Â͢ÁÈ·›ÓÂÈ Ù· ‰ËÌfiÛÈ· ÔÈÎÔÓÔÌÈο. ™ÎÔÙÒÓÂÈ ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌ›· Î·È ‰È·Ï‡ÂÈ ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÎÔÈÓˆÓ›·” ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ Ô ·Ú¯ËÁfi˜ Ù˘ ·ÍȈ̷ÙÈ΋˜ ·ÓÙÈÔÏ›Ù¢Û˘ ÛÙËÓ Î˘ÚȷοÙÈÎË ÂÊËÌÂÚ›‰· “Realnews”,

ÂÓÒ ÚÔÙ›ÓÂÈ “ÂıÓÈ΋ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ· Î·È ¤ÍÔ‰Ô ·fi ÙËÓ ÎÚ›ÛË Ì ·Ó¿Î·Ì„Ë Î·È ·Ó¿Ù˘ÍË”. ™ÙÔ ‚·ÛÈÎfi Ù˘ ı¤Ì· Ë ÂÊËÌÂÚ›‰· ∂§∂À£∂ƒ√ΔÀ¶π∞ ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ “‡ÛÙ·ÙË ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÔÚÈÛÙÈÎÔÔ›ËÛ˘ ÙˆÓ ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂˆÓ ÛÙË ¢∂£, Ì ٷ ÎÚ·ÙÈο Ù·Ì›·... Ì›ÔÓ. ∏ ΢‚¤ÚÓËÛË ‰È·Ú·ÁÌ·Ù‡ÂÙ·È Ì ÙËÓ ÙÚfiÈη ·Ó·‚ÔÏ‹ ·‡ÍËÛ˘ ÙÔ˘ º¶∞ Û ÎÔÈÓˆÓÈο “¢·›ÛıËÙÔ˘˜” ÙÔÌ›˜ (ÍÂÓԉԯ›·, ÙÚfiÊÈÌ·, ¢∂∏, Û˘ÁÎÔÈӈӛ˜)”. ™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ÂÊËÌÂÚ›‰· ∂§∂À£∂ƒ√™ ΔÀ¶√™ “Ó¤· ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈο ̤ÙÚ·, ¤Ú·Ó ÙˆÓ ÚÔ‚ÏÂfiÌÂÓˆÓ ÛÙÔ ÌÓËÌfiÓÈÔ, ı· ˘Ô¯Úˆı› Ó· Ï¿‚ÂÈ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË, Û ‰‡Ô ‰fiÛÂȘ ̤¯ÚÈ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ÙÚ¤¯ÔÓÙÔ˜ ¤ÙÔ˘˜, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ‰È·ÛÊ·Ï›ÛÂÈ ÙËÓ ÈÛÙ‹ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ ¶ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ √ÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ™Ù·ıÂÚÔÔ›ËÛ˘”. ™ÙÔ ‚·ÛÈÎfi Ù˘ ı¤Ì· Ë ÂÊËÌÂÚ›‰· Δ∞ ¡∂∞ ÛËÌÂÈÒÓÂÈ fiÙÈ “Û ȉÈÒÙ˜ ÁÈ· 50 ¯ÚfiÓÈ· ‰›ÓÂÈ ·Î›ÓËÙ· - ÊÈϤٷ ÙÔ ∂ÏÏËÓÈÎfi ¢ËÌfiÛÈÔ, Ì ÛÙfi¯Ô ÙËÓ ·ÍÈÔÔ›ËÛ‹ ÙÔ˘˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÙËÓ ÂÈÛÚÔ‹ ˙ÂÛÙÔ‡ ¯Ú‹Ì·ÙÔ˜ ÛÙ· ‰ËÌfiÛÈ· Ù·Ì›·”.

∞¢∂™ª∂ÀΔ√™ ΔÀ¶√™: “ŒÚ¯ÂÙ·È “ÊÙˆ¯ÔÏfiÁÈÔ” ÛÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ. ªÂ ·ÙÔÌÈÎfi ÌÈÛıÔÏfiÁÈÔ, ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙËÓ ·fi‰ÔÛË”. ∂£¡√™: “∂ÓÓ¤· ÊfiÚÔÈ ÎÏÔÓ›˙Ô˘Ó Ù· ·Î›ÓËÙ·. ÷ÚÈÛÙÈ΋ ‚ÔÏ‹ ·fi ÙËÓ ·‡ÍËÛË ÙˆÓ ·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈÎÒÓ ÙÔÓ ™Â٤̂ÚË”. ∂§∂À£∂ƒ√™: “∏ Ì˘ÛÙÈ΋ Û˘Ìʈӛ· ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ - ™·Ì·Ú¿. °È· ÙÔ “ÌÔ›Ú·ÛÌ·” ÙˆÓ ‰‹ÌˆÓ - ÂÚÈÊÂÚÂÈÒÓ ÛÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ ÙÔ˘ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘”. City Press: “∞ÛÙÔ¯›· ÂÛfi‰ˆÓ Î·È ÙÔÓ ∞‡ÁÔ˘ÛÙÔ”. ∏ª∂ƒ∏™π∞: “Œ¯·Û·Ó 6 ‰ÈÛ. Ù· Δ·Ì›· ·fi ÌÂÙÔ¯¤˜ - ÔÌfiÏÔÁ·. §ÔÁÈÛÙÈΤ˜ ˙ËÌȤ˜ ¤ˆ˜ Î·È 47% ηٷÁÚ¿ÊÔÓÙ·È ÛÙ· ¯·ÚÙÔÊ˘Ï¿ÎÈ·”. ¡∞ÀΔ∂ª¶√ƒπ∫∏: “¡¤Ô Ï·›ÛÈÔ ÛÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô ÙˆÓ ‰ËÌÔÛ›ˆÓ Û˘Ì‚¿ÛˆÓ. π‰Ú‡ÂÙ·È ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙË ·Ú¯‹ ÁÈ· ÙÔÓ ÂÍÔÚıÔÏÔÁÈÛÌfi ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜”.

31-08-10  

31-08-2010

31-08-10  

31-08-2010

Advertisement