Page 1

°›ÓÂÙÂ Û˘Ó‰ÚÔÌËÙ¤˜

ÛÙÔ

internet

ÛÙË TÈÌ‹ º‡ÏÏÔ˘ 1ú ŒÙÔ˜ 112ÔÓ K·ıËÌÂÚÈÓ‹ ¶ÚˆÈÓ‹ EÊËÌÂÚ›‰· ·fi ÙÔ 1898 AÚÈıÌfi˜ º‡ÏÏÔ˘ 33.913 ∫˘Úȷ΋ 30 ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ 2009 AÓ. ËÏ. 06.53'- ‰. 19.58' ™∂§∏¡∏ 10 ∏ª∂ƒø¡ † ∞ÏÂÍ¿Ó‰ÚÔ˘ ·Ú¯ÈÂ. KˆÓ/fiψ˜ 64 ™ÂÏ›‰Â˜

800-11-35000 ™‹ÌÂÚ· Ì·˙› ÌÂ ÙË «£»

www.e-thessalia.gr

™Â ·Ó·Ì̤ӷ Î¿Ú‚Ô˘Ó· Ë ¡.¢.

™ˆÛ›‚ÈÔ ·Ó·˙ËÙ› Ô ∫. ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹˜... ÕÓıÚˆÔÈ Î·È ÔÓÙ›ÎÈ· ÛÙÔÓ •ËÚÈ¿

ŸÌˆ˜ ÔÈ ‰ËÌÔÛÎÔ‹ÛÂȘ ÚÔÂÍÔÊÏÔ‡Ó Ó›ÎË ÙÔ˘ ¶∞™√∫ ™ÙÔ 6% Ë ‰È·ÊÔÚ¿ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ‰˘Ô ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ- ÕÓÔ‰Ô˜ ∫∫∂ Î·È §∞.√.™. Ú¯¤˜ ‚‰ÔÌ¿‰·˜ Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ı· ·Ôηχ„ÂÈ ÙȘ ÚÔı¤ÛÂȘ ÙÔ˘ ·Ó ı· ¿ÂÈ Û ÚfiˆÚ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜ ‹ Û ¿ÌÂÛÔ ·Ó·Û¯ËÌ·ÙÈÛÌfi, Û‡Ìʈӷ Ì ‰ËÌÔÛȇ̷ٷ.“ªÂ ÙËÓ ÚÒÙË Î›ÓËÛË Ô˘ ı· οÓÂÈ ÙÔ Úˆ› Ù˘ ¢Â˘Ù¤Ú·˜ Ô ∫. ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹˜ ı· ηٷÛÙ‹ÛÂÈ Û·Ê¤˜ ÚÔ˜ fiÏÔ˘˜ Â¿Ó Ë ÚfiıÂÛ‹ ÙÔ˘ Â›Ó·È ÔÈ ÚfiˆÚ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜ -̤¯ÚÈ ÙȘ 4 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘- ‹ Ô Û·ÚˆÙÈÎfi˜ ·Ó·Û¯ËÌ·ÙÈÛÌfi˜ ̤¯ÚÈ ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË, ‰ËÏ·‰‹ ‰˘Ô ̤Ú˜ ÚÈÓ ·Ó¤‚ÂÈ ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔ-

Ó›ÎË. √ Î. ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹˜ ·Ú·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ Ì›· ÏÂÙÔÌÂÚ‹ ‰ËÌÔÛÎfiËÛË Û ÌÂÁ¿ÏÔ ‰Â›ÁÌ· Û‹ÌÂÚ·. Ÿˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó fï˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÙÔ ÚÔ‚¿‰ÈÛÌ· ÙÔ˘ ¶∞™√∫ Â›Ó·È ÛÙ·ıÂÚfi Î·È Î˘Ì·›ÓÂÙ·È ÛÙÔ 6%. √È ‰ËÌÔÛÎÔ‹ÛÂȘ Ô˘ ı· ‰Ô˘Ó ÙÔ Êˆ˜ Ù˘ ‰ËÌÔÛÈfiÙËÙ·˜ ‰È·ÈÛÙÒÓÔ˘Ó Â›Û˘ ¿ÓÔ‰Ô ÙÔ˘ ∫∫∂, Êı¿ÓÂÈ ÛÙÔ 9% ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ˘ §∞.√.™. Ô˘ ÍÂÂÚÓ¿ÂÈ ÙÔ 8% ÏfiÁˆ Ù˘ ‰È·ÚÚÔ‹˜ „ËÊÔÊfiÚˆÓ Ù˘ ¡.¢. ªÂٷ͇ ÊıÔÚ¿˜ Î·È ·Êı·ÚÛ›·˜ Ô ™À¡. ■ ÛÂÏ.8,10

¶˘ÚηÁÈ¿ ÛÙË º˘Ï¿ÎË ∞ÏÌ˘ÚÔ‡

ÛÂÏ.11

£· ¤ÚÈ¯Ó·Ó ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ 15.000 ‰fiÛÂȘ ∞£§π∂™ ÔÈ Û˘Óı‹Î˜ ‰È·-

‚›ˆÛ˘ ÙˆÓ ÙÛÈÁÁ¿ÓˆÓ ÛÙË “·Ú·ÁÎÔ‡ÔÏË” ÙÔ˘ •ËÚÈ¿.ÕÓıÚˆÔÈ Ô˘ ‰ÂÓ ÂÏ›˙Ô˘Ó Û ٛÔÙ· ˙Ô˘Ó Ì·˙› Ì ٷ ÔÓÙ›ÎÈ·, ÂÓÒ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È “ηÙËÁÔÚÔ‡ÌÂÓÔÈ” ÁÈ· ÙËÓ ·ÏÏÔ›ˆÛË ÙÔ˘ ÏËı˘ÛÌÔ‡ Ù˘ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜. ■ ÛÂÏ.16

ΔÔ ∫ÔÈÓfi ÙˆÓ ª·ÁÓ‹ÙˆÓ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈÂ›Ù·È ■

ÛÂÏ.17

¶¿ÚÎÔ ÁÈ· ·‰¤ÛÔÙ· ÚÔÙ›ÓÂÈ Ô ¢‹ÌÔ˜ μfiÏÔ˘ ■

ÛÂÏ.25

«¶·˙¿ÚÈ» ı·Ó¿ÙÔ˘ Ì ¤Ó· ÎÈÏfi ËÚˆ›Ó˘ ∫∞Δ∞™Ã∂™∏ ÔÛfiÙËÙ·˜ ËÚˆ›Ó˘ ‚¿ÚÔ˜ ÂÓfi˜ ÎÈÏÔ‡ Î·È ÙÚÂȘ Û˘ÏÏ‹„ÂȘ, Â›Ó·È Ô ·ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ Âȯ›ÚËÛ˘ Ù˘ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋˜ ‰È‡ı˘ÓÛ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜. ΔÔ “·˙¿ÚÈ” ÙÔ˘ ı·Ó¿ÙÔ˘ ›¯Â ÛÙËı› ÛÙË §¿ÚÈÛ· Î·È ÔÈ ‰È·ÎÈÓËÙ¤˜ ›¯·Ó ÛÎÔfi Ó· ‰ÈÔ¯ÂÙ‡ÛÔ˘Ó 15.000 ‰fiÛÂȘ ÛÙÔ μfiÏÔ.Δ· Ó·ÚΈÙÈο ηٷۯ¤ıËÎ·Ó ÌÂÙ¿ ·fi Û˘ÓÙÔÓÈṲ̂ÓË Âȯ›ÚËÛË Î·È ·fi ÙÔ ÙÌ‹Ì· ‰›ˆÍ˘ Ó·ÚΈÙÈÎÒÓ ÂÎÙÈÌ‹ıËΠfiÙÈ Ë ÔÛfiÙËÙ· ‹Ù·Ó ÈηӋ ÁÈ· Ó· ηχ„ÂÈ ÙȘ “·Ó¿ÁΘ” Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ÁÈ· ‚‰ÔÌ¿‰Â˜.√È ÏËÚÔÊÔڛ˜ Ô˘ ›¯·Ó ÔÈ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ› ÛÙËÓ ‰È¿ıÂÛ‹ ÙÔ˘˜ ·Ó¤ÊÂÚ·Ó ˆ˜ ÔÈ ‰ÚfiÌÔÈ Ù˘ ËÚˆ›Ó˘ Ô‰ËÁÔ‡Ó ÛÙÔÓ μfiÏÔ ·fi ÙÔÓ Δ‡ÚÓ·‚Ô.ŒÙÛÈ, ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎfi˜ ÂÌÊ·Ó›ÛÙËΠˆ˜ ·ÁÔÚ·ÛÙ‹˜ 100 ÁÚ·ÌÌ·Ú›ˆÓ, ·ÓÙ› ÙÔ˘ ÔÛÔ‡ ÙˆÓ 1.800 ¢ÚÒ. ∞ÎÔÏÔ‡ıËÛ·Ó ÔÈ Û˘ÏÏ‹„ÂȘ Î·È Ô ÂÓÙÔÈÛÌfi˜ Ù˘ “η‚¿Ù˙·˜”. ■ ÛÂÏ.13

ºıËÓ¤˜ ‰È·ÎÔ¤˜ ÙÔÓ ™Â٤̂ÚÈÔ

¢ÂÓ ¤Ú·ÛÂ Ë ÚfiÙ·ÛË ÙÔ˘ ∞Ï. ΔÛ›Ú· ÁÈ· Û˘Ó¤‰ÚÈÔ ¢∂¡ ¤Ú·Û ÙÂÏÈο Ë ÚfiÙ·ÛË ÙÔ˘ ∞Ï. ΔÛ›Ú· ÁÈ· ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹ Û˘Ó‰ڛԢ ÛÙÔ ™˘Ó·ÛÈÛÌfi, ·ÊÔ‡ Ë ÔÚȷ΋ ÏÂÈÔ„ËÊ›· Ô˘ ÂÁÎÚ›ıËÎÂ, ‰ÂÓ ÂÈÙÚ¤ÂÈ ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛË ÙÔ˘. ■ ÛÂÏ.10

™À¡∂¡Δ∂À•∂π™ ™Δ∏ “£” ∫ø™Δ∞™ ¶√À¶∞∫∏™

«√È ¤¯ÔÓÙ˜ Ó· ·Ó·Ï¿‚Ô˘Ó Ù· ‚¿ÚË ÙÔ˘˜» “∏ƒ£∂ Ë ÒÚ· Ó· ·Ó·Ï¿‚Ô˘Ó Ù· ‚¿ÚË Ô˘ ÙÔ˘˜ ·Ó·ÏÔÁÔ‡Ó ÔÈ ¤¯ÔÓÙ˜ Î·È Î·Ù¤¯ÔÓÙ˜”, ÙÔÓ›˙ÂÈ Ô Î. ∫ÒÛÙ·˜ ¶Ô˘¿Î˘, Â˘Úˆ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ Ù˘ ¡.¢. ■ ÛÂÏ.6

¢∏ª. Ã∞Δ∑∏™ø∫ƒ∞Δ∏™

¡·È ÛÙË Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔ˘˜ ¶Ú·Û›ÓÔ˘˜ “∞•π√¶π™Δ√ Û¯‹Ì· Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ Â›Ó·È ·˘Ùfi Ì ÙÔ˘˜ √ÈÎÔÏfiÁÔ˘˜-¶Ú¿ÛÈÓÔ˘˜”, ‰ËÏÒÓÂÈ Ô ¢ËÌ. ÷Ù˙ËÛˆÎÚ¿Ù˘, ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ Ù˘ ÎÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋˜ ÔÌ¿‰·˜ ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞, Ô ÔÔ›Ô˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È Î·È ÛÙÔ ı¤Ì· ∫ÔÚÔ‚¤ÛË. ■ ÛÂÏ.5

ÛÂÏ.23

A°°§IKA §ANH AÔÙÂϤÛÌ·Ù· ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ 2008-M·˝Ô˘ 2009

º¤ÙÔ˜ ·ÎfiÌË ÈÔ „ËÏ¿!!!

376

ÂÈÙ˘¯fiÓÙ˜ BO§O™: KÚ›ÙÛÎË-AÓ·Ï‹„ˆ˜, ÙËÏ. 2421044400 ñ FAX 2421052333 N. IøNIA: EıÓ. AÁÒÓˆÓ-AÁ›·˜ ºˆÙÂÈÓ‹˜, ÙËÏ. 2421085000 ñ FAX 2421063533 Email: agglikalani@gmail.com


A¶√æ∂π™

2

KYPIAKH 30 AY°OY™TOY 2009

¢EI°MATA °PAºH™ ∏ ÛÎÔÈÌfiÙËÙ· ÂÓfi˜ ·Ó·Û¯ËÌ·ÙÈÛÌÔ‡ ·ÌÊÈÛ‚ËÙ›ٷÈ, ηıÒ˜ ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÙ·È TÔ˘ ¢HMHTPH fiÙÈ ‰ÂÓ ·ÏÏ¿ƒ∞§§∏ ˙ÂÈ ÙË ÚÔ‹ ÙˆÓ Ú·ÁÌ¿ÙˆÓ, ÂÎÙfi˜ ›Ûˆ˜ ÌfiÓÔ ·fi ÙËÓ ÂÈÎfiÓ· Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘. EΛÓÔ fï˜ Ô˘ ÚÔ‚ÏËÌ·Ù›˙ÂÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ̤Ú˜ Â›Ó·È ÙÔ ÛÂÓ¿ÚÈÔ ÙˆÓ ÚfiˆÚˆÓ ÂÎÏÔÁÒÓ ÙÔ ÊıÈÓfiˆÚÔ, ÙÔ ÔÔ›Ô ÂÈÛËÁÔ‡ÓÙ·È fiÛÔÈ ˘ÔÛÙËÚ›˙Ô˘Ó fiÙÈ Ì ÙËÓ ÂÈÏÔÁ‹ ·˘Ù‹ ÌÔÚ› Ó· Û˘ÁÎÚ·ÙËı› ÙÔ ¿ÓÔÈÁÌ· Ù˘ „·Ï›‰·˜ ·fi ÙÔ ¶∞™√∫. ∞fi ÙËÓ ÂÚÌËÓ›· ÙˆÓ ‰ËÌÔÛÎÔ‹ÛˆÓ, ·ÊÔ‡ ÌÈ· ÌÈÎÚ‹ Û¯ÂÙÈο ‰È·ÊÔÚ¿ ÛÙ· ÔÛÔÛÙ¿ ÙˆÓ ‰‡Ô ÌÂÁ¿ÏˆÓ ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ ÌÔÚ› Ó· ıˆÚËı›

ÚfiÎÚÈÌ· ÁÈ· ÂÎÏÔÁ¤˜, ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ηıÔÚÈÛÙÔ‡Ó ÔÈ ÂfiÌÂÓ˜ ÎÈÓ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡. ™Â ·Ó·˙‹ÙËÛË ÌÈ·˜ ÛÂÈÚ¿˜ ÚÔÙÂÚ·ÈÔÙ‹ÙˆÓ Ô ∫. ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹˜ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ¿ÚÂÈ ÌÈ· ·fi ÙȘ ÈÔ ÎÚ›ÛÈ̘ ·ÔÊ¿ÛÂȘ ÛÙÔÓ ÔÏÈÙÈÎfi ÙÔ˘ ‚›Ô. ∞fi ÙËÓ ÂÈÏÔÁ‹ Ô˘ ı· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ Î·È ÙÔÓ ÙÚfiÔ Ô˘ ı· ÙËÓ ·Ó·Ù‡ÍÂÈ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ÎÚÈı› Û ÌÂÁ¿ÏÔ ‚·ıÌfi Ë ÔÚ›· ÙÔ˘, fiˆ˜ Î·È ÔÈ Ù‡¯Â˜ ÛÙÂϯÒÓ Ù˘ ΢‚ÂÚÓËÙÈ΋˜ ·Ú¿Ù·Í˘. Δ· ‰ÈÏ‹ÌÌ·Ù· ˘ÎÓÒÓÔ˘Ó, ÂÓÒ Ó¤ÔÈ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ ˘ÂÈÛ¤Ú¯ÔÓÙ·È ÛÙËÓ ÙÂÏÈ΋ ·fiÊ·ÛË. ∂ȉÈο Û ‰‡ÛÎÔϘ ÁÈ· ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌ›· Û˘ÁÎ˘Ú›Â˜ ÔÈ ÔÏÈÙÈÎÔ› ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ó· ‰Ô˘Ï¤„Ô˘Ó ÚÔÛÂÎÙÈÎfiÙÂÚ· Â¿Óˆ ÛÙȘ ·ÓÙȉڿÛÂȘ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘, Ó· ÂÎÙÈÌËı› ηχÙÂÚ· Ë ‰˘ÛÈÛÙ›· ÙÔ˘˜ ·¤-

Ó·ÓÙÈ ÛÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋, Ô ·ÚÓËÙÈÛÌfi˜ ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ. Δ· ÂfiÌÂÓ· ¯ÚfiÓÈ· ‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· Û˘Ó¯ÈÛÙ› Ë ¿ÛÎËÛË Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ Ì ÙÚfiÔ˘˜ Ô˘ ·Ú·¤ÌÔ˘Ó ÛÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ, ηıÒ˜ ·ÏÏ¿˙Ô˘Ó Ú·Á‰·›· Ù· ‰Â‰Ô̤ӷ ÛÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌ›·. ¢ÂÓ Â›Ó·È ·ÎfiÌË ÍÂοı·ÚÔ ˆ˜, ·ÏÏ¿ Ë ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ Û ÌÈ· Ó¤· ηٿÛÙ·ÛË ÛÙËÓ ÔÔ›· ÔÊ›ÏÔ˘Ó Ó· ÚÔÛ·ÚÌÔÛÙÔ‡Ó ÔÈ ÔÏÈÙÈÎÔ›, ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· Â›Ó·È ÂÒ‰˘ÓË. √ÚfiÛËÌÔ ÁÈ· ÙȘ ·ÔÊ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡ ıˆÚÂ›Ù·È Ë ÊÂÙÈÓ‹ ¢ÈÂıÓ‹˜ ŒÎıÂÛË £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢. ªÂ ·ÔÏÔÁËÙÈÎfi ‡ÊÔ˜ Ë ÂÚÛÈÓ‹ ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘ Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡ ÛÙË ¢∂£ Ê¿ÓËΠӷ ÂËÚ¿˙ÂÈ ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘. ªÂÙ¿ ·fi ·˘Ù‹Ó ÔÈ ¯ÂÈÚÈÛÌÔ› Ù˘ ‰ÂÓ ¤‰ÂÈ¯Ó·Ó ÙfiÏÌË, ÂÓÒ ÁÈÓfiÙ·Ó ÂÌÊ·Ó‹ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Û˘ÓÙÔÓÈÛÌÔ‡. ∏ ·Ó·ÔÙÂÏÂ-

ÛÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ÙˆÓ ¯ÂÈÚÈÛÌÒÓ Ê¿ÓËÎÂ Î·È ÛÙ· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ÙˆÓ Â˘ÚˆÂÎÏÔÁÒÓ. √È ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ηÌ¤˜ ͯˆÚ›˙Ô˘Ó, ÂÂȉ‹ ‰›ÓÔ˘Ó ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· Á›ÓÔ˘Ó ÔÈ ÛˆÛÙ¤˜ ÎÈÓ‹ÛÂȘ ¤ÁηÈÚ·, ÚÈÓ Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· ¿ÚÔ˘Ó ¿ÏÏË ÙÚÔ‹. ™‹ÌÂÚ· οÔÈÔÈ ·Ó·˙ËÙÔ‡Ó ÙÔ˘˜ ÙÚfiÔ˘˜ ÁÈ· Ó· ÌËÓ Â·Ó·ÏËÊı› Ë ÂÚÛÈÓ‹ ·ÚÓËÙÈ΋ ÂÈÎfiÓ·. ∂Ó fi„ÂÈ Ù˘ ÊÂÙÈÓ‹˜ ÛÙË ¢∂£, ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ‚¤‚·È· ÙfiÛÔ ÛËÌ·Û›· Ë ·ÔÏÔÁ›· ÂÓfi˜ Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡, fiÛÔ Ë ÔÌÔÏÔÁ›· ÙˆÓ ÏfiÁˆÓ Ô˘ ÛÙËÓ ÔÚ›· ¿ÏÏ·Í·Ó Ù· ‰Â‰Ô̤ӷ. ™ÙË ÁÂÚÌ·Ó›‰· ÕÓÁÎÂÏ· ª¤ÚÎÂÏ ¤¯ÂÈ ·Ô‰Ôı› Ô Ù›ÙÏÔ˜ Ù˘ ÈÛ¯˘ÚfiÙÂÚ˘ Á˘Ó·›Î·˜ ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ, ÁÈ· ÌÈ· ·ÎfiÌË ¯ÚÔÓÈ¿ Û‡Ìʈӷ Ì ÙË Ï›ÛÙ· Ô˘ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ÙÔ ÂÚÈÔ‰ÈÎfi ºÔÚÌ˜. °È· Ù· ÂÏÏËÓÈο ª¤Û· ‚¤-

O ∫∞πƒ√™ [E§§A¢A]

‚·È· Â›Ó·È ÈÔ ÂÏ΢ÛÙÈ΋ Ë ÂÓ·Û¯fiÏËÛË Ì ÙË Û‡˙˘ÁÔ ÙÔ˘ Á¿ÏÏÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ∫¿ÚÏ· ªÚÔ‡ÓÈ, ·Ú¿ Ì ÙË Î·ÁÎÂÏ¿ÚÈÔ Ù˘ °ÂÚÌ·Ó›·˜, Ì ÙË ÛËÌ·ÓÙÈ΋ Â›‰Ú·ÛË Ô˘ ‰È·ı¤ÙÂÈ Î·È ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌ›·. ∂›Û˘, ÌÂÙ¿ ÙȘ ÂÎÙÂÓ›˜ ·Ó·ÊÔÚ¤˜ ÙÔ˘˜ ÛÙÔÓ ÚÒÙÔ ·ÊÚÔ·ÌÂÚÈηÓfi Úfi‰ÚÔ Ù· ª¤Û· ‰ÂÓ ÂÚÈÔÚ›ÛÙËÎ·Ó ÛÙËÓ ÂÎÏÔÁ‹ ÙÔ˘, ·ÏÏ¿ ÚÔ¯ÒÚËÛ·Ó Û ¿¯ÚËÛÙ˜ ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ ÁÈ· ÙË ˙ˆ‹ Ù˘ Û˘˙‡ÁÔ˘ ÙÔ˘, ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ ‹ ÙˆÓ Ì·ÎÚÈÓÒÓ Û˘ÁÁÂÓÒÓ ÙÔ˘ ÛÙËÓ ∞ÊÚÈ΋. ∞ÓÙ›ıÂÙ· Ë ÂÎÚfiÛˆÔ˜ ÌÈ·˜ ¯ÒÚ·˜ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÈÔ ÎÔÓÙ¿ ÛÙȘ ÂÏÏËÓÈΤ˜ ·ÓËÛ˘¯›Â˜ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÓÂÈ ¤Ó· ˘ÔÙ˘҉˜ ÂӉȷʤÚÔÓ. ªÈ· ÔÏÈÙÈ΋ ÎÔ˘ÏÙÔ‡Ú·, fiˆ˜ Ë ÂÏÏËÓÈ΋, ·Ó ÛΤÊÙÂÙ·È fiÙÈ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Ó· ‰È‰·¯Ù› ·fi ¿ÏϘ, ΢ڛˆ˜ ·fi ÙËÓ Î·Ù·ÓfiËÛË ÙˆÓ ·ÚÂÙÒÓ Î·È ÙˆÓ ÚÔÙÂÚËÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘˜, ÌÔÚ› Ó· Ô‰ËÁËı› ÈÔ Â‡ÎÔÏ· Û ÎÚ›ÛË. ÃÂÈÚfiÙÂÚË fï˜ ·fi ÙËÓ ÂÛˆÛÙÚ¤ÊÂÈ· Â›Ó·È Ë ÛÙÂÓÔÌ˘·ÏÈ¿, Ë ÔÔ›· Ô˘ ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È ·fi ÂÚÈÔÚÈṲ̂ÓË ÔÙÈ΋ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘. ∫·È Ë ¯ÒÚ· ÁÈ· ÙËÓ ÔÔ›· Á›ÓÂÙ·È ÏfiÁÔ˜ ÙÔÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ηÈÚfi ÌfiÓÔ ÁÈ· ÙËÓ ¤Î‰ÔÛË ÙÔ˘ ªÈ¯¿ÏË ÃÚÈÛÙÔÊÔÚ¿ÎÔ˘ ¤¯ÂÈ Ó· ‰È‰¿ÍÂÈ ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·fi ¿ÏϘ ¯ÒÚ˜, Ì ‰È¿ÊÔ-

ÚÔ˘˜ ÙÚfiÔ˘˜. ªÂ ÙË ÛÙ·ıÂÚfiÙËÙ· ÛÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌ›·, Ì ÙËÓ ÈÛÔÚÚÔË̤ÓË Û¯¤ÛË ÎÚ¿ÙÔ˘˜ Î·È È‰ÈˆÙÈÎÔ‡ ÙÔ̤·, Ì ÙÔ ˘„ËÏfi Â›Â‰Ô ÙˆÓ ‰ËÌÔÛÈÒÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ. Èڛ˜ Ó· ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ó· ÂÂÎÙ·ıԇ̠ÛÙË ‰˘Ó·ÌÈ΋ Ù˘ ‚ÈÔÌ˯·Ó›·˜ ‹ ÛÙËÓ ÂͤÏÈÍË ÙˆÓ Ó¤ˆÓ Ù¯ÓÔÏÔÁÈÒÓ, Ì ÚÔÊ·Ó›˜ ÙȘ ıÂÙÈΤ˜ ÂÈÙÒÛÂȘ ÛÙËÓ ·Ó¿Ù˘Í‹ Ù˘. ™ÙÔ ÌÂٷ͇, ÎÚ›ÛÈ̘ ÂÎÏÔÁ¤˜ ‰ÈÂÍ¿ÁÔÓÙ·È ÙÔÓ ÂfiÌÂÓÔ Ì‹Ó· ÛÙË °ÂÚÌ·Ó›·, ηıÒ˜ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÛÙË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË Î·È ÈÛ¯˘ÚfiÙÂÚË Â˘Úˆ·˚΋ ¯ÒÚ·, Ë ÔÔ›· Ì ÙÚfiÔ Ô˘ ¿ÏϘ ı· ˙‹Ï¢·Ó ·Ó·‰‡ÂÙ·È Ì¤Û· ·fi ÙËÓ ‡ÊÂÛË. ªÂ ‰Â‰Ô̤ÓÔ fiÙÈ ·fi ·˘Ù‹Ó ÂÍ·ÚÙÒÓÙ·È ÔÈ Ù‡¯Â˜ ÙˆÓ ˘fiÏÔÈˆÓ Â˘Úˆ·˚ÎÒÓ ¯ˆÚÒÓ, ÙfiÙ ı· Ê·Ó› ÔÈÔ˜ ‹Ù·Ó Ô ÚÒÙÔ˜ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi˜ ·ÓÙ›ÎÙ˘Ô˜ Ù˘ ÎÚ›Û˘. ¶ÚÔ˜ ÙÔ ·ÚfiÓ ÔÈ ‰ËÌÔÛÎÔ‹ÛÂȘ, ÔÈ Ôԛ˜ ‰›ÓÔ˘Ó ÚÔ‚¿‰ÈÛÌ· ÛÙÔ˘˜ ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÔ‰ËÌÔÎÚ¿Ù˜, Ì¿ÏÏÔÓ ‰Â›¯ÓÔ˘Ó fiÙÈ Î¿Ô˘ ÔÈ Ôϛ٘ ‰ÂÓ ÍÂÛÔ‡Ó ·˘ÙfiÌ·Ù· Û fiÛÔ˘˜ η٤¯Ô˘Ó ÙËÓ ÂÍÔ˘Û›·. ∏ °ÂÚÌ·Ó›· ‰ÂÓ Â›Ó·È ÌfiÓÔ ÌÈ· ÛËÌ·ÓÙÈ΋ Â˘Úˆ·˚΋ ¯ÒÚ·, ·ÏÏ¿ ‰È·ı¤ÙÂÈ Î·È ÌÂÁ¿ÏË ·›ÛıËÛË Â˘ı‡Ó˘. Δ· Ì·ı‹Ì·Ù· ÁÂÚÌ·ÓÈÎÒÓ Á›ÓÔÓÙ·È Û‹ÌÂÚ· ¯Ú‹ÛÈÌ· Î·È ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÁÈ· ÙËÓ ˆÚ›Ì·ÛË Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ Ù˘ ˙ˆ‹˜. rallis@e-thessalia.gr

O ∫∞πƒ√™ [£E™™A§IA] ¶H°H: E.ME.™. “AϤͷӉÚÔ˜ T·ÎÔ‡‰Ë˜” ™ÙÔ ¡ÔÌfi Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜, Ô Î·ÈÚfi˜ ı· Â›Ó·È Û¯Â‰fiÓ ·›ıÚÈÔ˜, Ì ϛÁ˜ ÙÔÈΤ˜ Û˘ÓÓÂÊȤ˜ ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ Ë̤ڷ˜. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ‚fiÚÂÈÔÈ ·ÛıÂÓ›˜ ¤ˆ˜ ̤ÙÚÈÔÈ. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· Î˘Ì·Óı› ·fi 17...30Ô C. ™ÙÔ μfiÏÔ 20...30Ô C. ™ÙÔ ¡ÔÌfi Ù˘ §¿ÚÈÛ·˜, Ô Î·ÈÚfi˜ ı· Â›Ó·È Û¯Â‰fiÓ ·›ıÚÈÔ˜, Ì ϛÁ˜ ÙÔÈΤ˜ Û˘ÓÓÂÊȤ˜ ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ Ë̤ڷ˜. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ‚fiÚÂÈÔÈ ·ÛıÂÓ›˜ ¤ˆ˜ ̤ÙÚÈÔÈ. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· Î˘Ì·Óı› ·fi 17...31Ô C. ™ÙË §¿ÚÈÛ· 19...31Ô C. √ ηÈÚfi˜ ÁÈ· Û‹ÌÂÚ· ∫˘Úȷ΋, ÛÙËÓ ËÂÈÚˆÙÈ΋ ∂ÏÏ¿‰· ÂÎÙfi˜ Ù˘ £Ú¿Î˘ ·ÚÔ‰Èο ·˘ÍË̤Ó˜ ÓÂÊÒÛÂȘ Ì ÛÔÚ·‰ÈΤ˜ ‚ÚÔ¯¤˜ Î·È Î·Ù·ÈÁ›‰Â˜ ÙȘ ·ÔÁÂ˘Ì·ÙÈÓ¤˜ ÒÚ˜. ™ÙËÓ ˘fiÏÔÈË ¯ÒÚ· ı· Â›Ó·È ÁÂÓÈο ·›ıÚÈÔ˜. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ‰˘ÙÈÎÔ› ‚ÔÚÂÈÔ‰˘ÙÈÎÔ› 3 Ì 5 ÌÔÊfiÚ Ì ٿÛË ÂÓ›Û¯˘Û˘ ÙË Ó‡¯Ù· ÙÔÈο ÛÙÔ ·ÈÁ·›Ô. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· ÛËÌÂÈÒÛÂÈ ÌÈÎÚ‹ ÙÒÛË ÛÙ· ‚fiÚÂÈ·.

™ÙÔ ¡ÔÌfi ÙˆÓ ΔÚÈοψÓ, Ô Î·ÈÚfi˜ ı· Â›Ó·È Û¯Â‰fiÓ ·›ıÚÈÔ˜. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ‚fiÚÂÈÔÈ ·ÛıÂÓ›˜. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· Î˘Ì·Óı› ·fi 15...30Ô C. ™Ù· ΔڛηϷ 19...30Ô C. ™ÙÔ ¡ÔÌfi Ù˘ ∫·Ú‰›ÙÛ·˜, Ô Î·ÈÚfi˜ ı· Â›Ó·È Û¯Â‰fiÓ ·›ıÚÈÔ˜. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ‚fiÚÂÈÔÈ ·ÛıÂÓ›˜. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· Î˘Ì·Óı› ·fi 16...31Ô C. ™ÙËÓ ∫·Ú‰›ÙÛ· 20...31Ô C.


A¶√æ∂π™

3

KYPIAKH 30 AY°OY™T√À 2009

· ԇ̠¿ÏÈ Ù· ›‰È· Î·È Ù· ›‰È·. £· ÌÈÏ‹ÛÔ˘Ì ͷӿ ÁÈ· ÙÔ ·Ó‡·ÚÎÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜, ÁÈ· ÙËÓ ÂÁÎÏËÌ·ÙÈ΋ ·‰È·ÊÔÚ›· ÙÔ˘. °È· ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›· Ô˘ ÎÏ·›ÂÈ Î·È Ô‰‡ÚÂÙ·È ·Ú·‚ϤÔÓÙ·˜ ÙȘ ‰ÈΤ˜ Ù˘ ¢TÔ˘ £ANA™H X. ™AMAPA ı‡Ó˜. ∫˘Ú›ˆ˜ ·˘Ù¤˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Ó· οÓÔ˘Ó Ì ÙËÓ ·ÌÓËÛ›· ˆ˜ ÚÔ˜ ÙȘ Ú¿ÍÂȘ ÔÏÈÙÈÎÒÓ Î·È ‰ËÌÔÛ›ˆÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÒÓ. °È· ÙËÓ ˘ÔÙ·Á‹ Ù˘ ÛÙÔÓ ÂÓÙ˘ˆÛÈ·ÛÌfi Î·È Ù· ‡ÎÔÏ· ÏfiÁÈ·. °È· ÙËÓ ·‰˘Ó·Ì›· Ù˘ Ó· ηٷÓÔ‹ÛÂÈ fiÙÈ ÔÏÈÙÈÎÔ› Ô˘ ¿ÏÏ· ϤÓÂ Î·È ¿ÏÏ· Ú¿ÙÙÔ˘Ó Ú¤ÂÈ Ó· ˘Ê›ÛÙ·ÓÙ·È ÙËÓ ÙÈ̈ڛ· Ù˘ ÌË ÂÎÏÔÁ‹˜, ÙÔ˘ ÂÍÔ‚ÂÏÈÛÌÔ‡ ·fi ÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ ‚›Ô. ∂›Ó·È ÔÏÏÔ› ·˘ÙÔ› Ô˘ ÈÛÙÂ‡Ô˘Ó fiÙÈ Ù· ¯ÂÈÚfiÙÂÚ· ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ¤ÏıÂÈ ·ÎfiÌË. ŸÙÈ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ÂÏ›˜ Ó· ·ÏÏ¿ÍÔ˘Ó Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· ÛÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ Î·È ÛÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›·. øÛÙfiÛÔ Ë Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· Ì·˜ ηÏ› Ó· ·ÓÙȉڿÛÔ˘ÌÂ, Ó· ÂȯÂÈÚ‹ÛÔ˘Ì ÌÈ· ÌÂÁ¿ÏË ·Ó·ÙÚÔ‹. ™ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜, ÛÙËÓ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ ÔÏÈÙÈÎÒÓ Î·È ÔÏÈÙÒÓ. ∏ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË Ô˘ Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È Î·È ÔÈ ÌÂÁ¿Ï˜ ʈÙȤ˜ Ô˘ Î·Ù¤Î·È·Ó ÁÈ· ̤Ú˜ ÌÂÁ¿Ï˜ ‰·ÛÈΤ˜ ÂÎÙ¿ÛÂȘ ÛÙËÓ ∞ÙÙÈ΋ ·ÔÙ¤ÏÂÛ·Ó ·ÊÔÚÌ‹ Ó· ÛËÌÂȈıÔ‡Ó ·ÓÙȉڿÛÂȘ ÛÙËÓ ·ÛÎÔ‡ÌÂÓË Î˘‚ÂÚÓËÙÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋. √ÈÎÔÓÔÌÈÎÔ› ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ Ì¿ÏÈÛÙ· ¤ÊÙ·Û·Ó ÛÙÔ ÛËÌÂ›Ô Ó· ˙ËÙÔ‡Ó ‰È·ÎÔÌÌ·ÙÈ΋ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ë ¯ÒÚ· Ó· ÂͤÏıÂÈ Ù˘ ÎÚ›Û˘ ‹ Ó· ÚÔÎËÚ˘¯ıÔ‡Ó ÂÎÏÔÁ¤˜ ÒÛÙ ӷ ÚÔ·„ÂÈ ÌÈ· Ó¤· ΢‚¤ÚÓËÛË. ÷ڷÎÙËÚÈÛÙÈÎfi ‹Ù·Ó ÙÔ ÚÔ¯ıÂÛÈÓfi Û¯fiÏÈÔ Ù˘ ∫∞£∏ª∂ƒπ¡∏™: “∂ÓÙ‡ˆÛË ¤¯ÂÈ ÚÔηϤÛÂÈ Ë ÚfiÙ·ÛË Ô˘ ‰ÈÂÙ‡ˆÛ·Ó ¯ı˜ ÂÎÚfiÛˆÔÈ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎÒÓ Î·È ÂÌÔÚÈÎÒÓ Û˘ÏÏfiÁˆÓ ÁÈ· ÙÔÓ Û¯ËÌ·ÙÈÛÌfi ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜. ∏ ÚfiÙ·ÛË ·˯› ÙËÓ ·ÁˆÓ›· Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜ Î·È Ù˘ ÎÔÈÓˆÓ›·˜ ÁÈ· ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ·Ú¿Ï˘ÛË ÛÙËÓ ÔÔ›· ¤¯ÂÈ ÂÚȤÏıÂÈ Ë ¯ÒÚ·. ¢Èη›ˆÌ· Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Î·È ÙÔ˘ Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡ Â›Ó·È Ó· ÌÂÏÂÙÔ‡Ó fiÏ· Ù· ÛÂÓ¿ÚÈ·. ∫¿ÔÈ· ÒÚ·, fï˜, ¤Ú¯ÂÙ·È Ë ÛÙÈÁÌ‹ ÙˆÓ ÌÂÁ¿ÏˆÓ ·ÔÊ¿ÛˆÓ. ∏ ÛËÌÂÚÈÓ‹ ·‚‚·ÈfiÙËÙ· Î·È ÔÚÁÈ҉˘ ÊËÌÔÏÔÁ›· Ô˘ ηÏÏÈÂÚÁÂ›Ù·È ·fi ÙÔ˘˜ ›‰ÈÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ˘Ô˘ÚÁÔ‡˜ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· Û˘Ó¯ÈÛÙ› Â› Ì·ÎÚfiÓ. √ ÙfiÔ˜ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ÈÛ¯˘Ú‹ ΢‚¤ÚÓËÛË ÁÈ· Ó· ¯ÂÈÚÈÛÙ› Ù· ‰‡ÛÎÔÏ· Ô˘ ¤Ú¯ÔÓÙ·È. ∂›Ù Ì ÌÈ· Ó¤· ΢‚ÂÚÓËÙÈ΋ ÔÌ¿‰· ˘fi ÙÔÓ ∫. ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹ ¤ˆ˜ ÙÔÓ ª¿ÚÙÈÔ Â›Ù Ì ¿ÌÂÛ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜ Ô˘ ı· ·Ó·‰Â›ÍÔ˘Ó ÌÈ· ΢‚¤ÚÓËÛË Ì ӈ‹ ÂÓÙÔÏ‹. ∏ ‰È·Î˘‚¤ÚÓËÛË Û ·Ó·ÌÔÓ‹ ‰È·ÚΛ·˜, ¿ÓÙˆ˜, ‰ÂÓ Â›Ó·È Ï‡ÛË”. ∏ ∫∞£∏ª∂ƒπ¡∏ ÂÎÙÈÌ¿ fiÙÈ Ë ¯ÒÚ· ¤¯ÂÈ ÂÚȤÏıÂÈ Û ÔÏÈÙÈ΋ ·Ú¿Ï˘ÛË ÙËÓ ÒÚ· Ô˘ Ë ÊËÌÔÏÔÁ›· ‰›ÓÂÈ Î·È ·›ÚÓÂÈ ÁÈ· ÂÈΛÌÂÓÔ ·Ó·Û¯ËÌ·ÙÈÛÌfi Î·È ÚfiˆÚË ÚÔÛÊ˘Á‹ ÛÙȘ οÏ˜. ¢ÂÓ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ì ·Ó Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ¤¯ÂÈ ·ÔÊ·Û›ÛÂÈ Ó· ÚÔÎËÚ‡ÍÂÈ ÚfiˆÚ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜. 줂·ÈÔÓ Â›Ó·È fiÙÈ ‰ÂÓ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ì ·Ó ˘‹ÚÍ·Ó ‹ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ› Û fiÏÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Ô˘ ÚÔÎËÚ‡ÛÛÔ˘Ó ÂÎÏÔÁ¤˜ ÁÈ· Ó· ·ÔϤÛÔ˘Ó ÙËÓ ÂÍÔ˘Û›·. °ÓˆÚ›˙Ô˘Ì Â›Û˘ fiÙÈ Ë ∫∞£∏ª∂ƒπ¡∏ ¤¯ÂÈ ‰›ÎÈÔ Ó· ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ fiÙÈ Ô ÙfiÔ˜ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ÈÛ¯˘Ú‹ ΢‚¤ÚÓËÛË ÁÈ· Ó· ¯ÂÈÚÈÛÙ› Ù· ‰‡ÛÎÔÏ· Ô˘ ¤Ú¯ÔÓÙ·È. ¶ÚÔ˜ Â›ÚÚˆÛÈÓ Ù˘ ‰È·›ÛÙˆÛ˘ ·˘Ù‹˜ ·Ú·ı¤ÙÔ˘Ì ÙÔ ÚˆÙÔÛ¤ÏÈ‰Ô ¿ÚıÚÔ Ù˘ ∂™Δπ∞™ ÚÔ¯ı¤˜ ¶·Ú·Û΢‹. ∞ÓÙÈÁÚ¿ÊÔ˘Ì ÙËÓ ∂™Δπ∞ ÁÈ· ¤Ó· Î·È ÌfiÓÔÓ ÏfiÁÔ. ™ÙËÏÈÙ‡ÂÈ ÙȘ ΢‚ÂÚÓËÙÈΤ˜ ÔÏÈÁˆÚ›Â˜ ·ÏÏ¿ Â›Ó·È ÛÙ·ıÂÚ¿ ÛÙÔ Ï¢Úfi Ù˘ ΢‚ÂÚÓËÙÈ΋˜ ·Ú·Ù¿Íˆ˜. ™Â fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÙÔ˘˜ ÓÂÔ‰ËÌÔÎÚ¿Ù˜, Â›Ó·È ˘ÂÚ¿Óˆ ¿Û˘ ˘Ô„›·˜. ªÔÚ› ηÓ›˜ Ó· ÙȘ ηٷÏÔÁ›ÛÂÈ Ï¿ıÔ˜ ÂÎÙÈÌ‹ÛÂȘ, fi¯È fï˜ ÛÎÔÈÌfiÙËÙ˜ Î·È ÂÍ·ÚÙ‹ÛÂȘ. Àfi ÙÔÓ Ù›ÙÏÔ “ª·˜ ‰ÈÔÈÎÔ‡Ó ÂÚ·ÛÈÙ¤¯Ó˜” Ë ÁËÚ·È¿ ΢ڛ· Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ·Ê›·˜ ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈ˙Â: “¶ÚÈÓ ·fi ÔÏϤ˜ ‰ÂηÂٛ˜, ÛÙÔ˘˜ ÌÂÁ¿ÏÔ˘˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÎÔ‡˜ ·ÁÒÓ˜ ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ ÌÂÙÂηÏÔ‡ÓÙÔ Í¤ÓÔÈ ‰È·ÈÙËÙ¤˜. ∏ ·ÈÙ›· ‹Ù·Ó fiÙÈ ‰ÂÓ ˘‹Ú¯Â ηÌÌ›· ÂÌÈÛÙÔÛ‡ÓË ÛÙÔ˘˜ - ÂÚ·ÛÈÙ¤¯Ó˜ ÙfiÙ - ŒÏÏËÓ˜ ‰È·È-

£

∂Î ÙˆÓ ˘ÛÙ¤ÚˆÓ

√È Â˘ı‡Ó˜ Î·È Ù· ÎfiÏÏ˘‚· ªÂÙ¿ ·fi οı ηٷÛÙÚÔÊÈ΋ ˘ÚηÁÈ¿ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, Â·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÙ·È ÙÔ ›‰ÈÔ ÌÔÓfiÙÔÓÔ ÙÚÔ¿ÚÈÔ. ∏ ηٷÛÙÚÔÊ‹, TÔ˘ AP°YPH ¯ˆÚ›˜ ȉȷ›ÙÂÚÔ °IANNAKO¶OY§OY ‚¿Û·ÓÔ, ·Ô‰›‰ÂÙ·È Û ÂÌÚËÛÌfi Î·È ÂÓÔ¯ÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ¿ÁÓˆÛÙÔÈ ÔÈÎÔ‰ÔÊ¿ÁÔÈ, ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó Ó· ÂÓÙÔ›ÛÔ˘Ó ÔÈ ·ÚÌfi‰È˜ ·Ó·ÎÚÈÙÈΤ˜ Î·È ‰ÈηÛÙÈΤ˜ ·Ú¯¤˜. ∏ ·Ó¿ÎÚÈÛË ·›ÚÓÂÈ ¯ÚfiÓÔ, Ë ˘fiıÂÛË Í¯ÓÈ¤Ù·È Î·È ÙÂÏÈο ηÏÂ›Ù·È Ó· ÏËÚÒÛÂÈ ÙË ˙ËÌÈ¿ οÔÈ· ÁÚÈԇϷ Ô˘ ¿Ó·„ ʈÙÈ¿ ÁÈ· Ó· ο„ÂÈ ÍËÚ¿ ¯fiÚÙ·, ‹ ÁÈ· Ó· ÊÙÈ¿ÍÂÈ ...ÎfiÏÏ˘‚·. ¢‡Ô ¯ÚfiÓÈ· ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÊÔÓÈ΋ ˘ÚηÁÈ¿ ÛÙËÓ ∏Ï›·, Ë ‰ÈηÛÙÈ΋ ¤Ú¢ӷ ÌfiÏȘ η٤ÏËÍÂ Î·È Î·Ï› ÌÈ· ÁÈ·ÁÈ¿ 78 ÂÙÒÓ ·fi ÙÔ ¶·Ï·ÈÔ¯ÒÚÈ ∑·¯¿Úˆ˜ Ó· ÛËÎÒÛÂÈ ÛÙȘ Ï¿Ù˜ Ù˘ ÙÔ “Îڛ̷” Î·È ÙȘ ÙÂÚ¿ÛÙȘ ¢ı‡Ó˜ ÁÈ· ÙÔ ı¿Ó·ÙÔ 36 ·ÙfiÌˆÓ Î·È ÙËÓ Î·Ù·ÛÙÚÔÊ‹ ¯ÈÏÈ¿‰ˆÓ ÛÙÚÂÌÌ¿ÙˆÓ ‰¿ÛÔ˘˜. (“∂Ï¢ıÂÚÔÙ˘›·” 28-82009).

ÙËÙ¤˜. ∫·È ¤ÙÛÈ ÛÙ· ÏÂÁfiÌÂÓ· ÓÙ¤ÚÌ˘ ÂηÏÔ‡ÓÙÔ Ó· ÛÊ˘Ú›ÍÔ˘Ó Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜ ‰È·ÈÙËÙ¤˜ ·fi ÙËÓ °ÂÚÌ·Ó›·, ÙËÓ πÙ·Ï›· Î·È ·ÏÏÔ‡. ∞Ó ÌË ÙÈ ¿ÏÏÔ, Ì ÙÔ˘˜ ͤÓÔ˘˜ Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· ‹Ù·Ó ·‰È¿‚ÏËÙ·. ∂ÓÒ fiÙ·Ó Â·Ó‹Ïı·Ì ÛÙÔ˘˜ ŒÏÏËÓ˜ ‰È·ÈÙËÙ¤˜, Ì¿ı·ÌÂ Î·È ÁÈ· “·Ú¿ÁΘ”. ∫¿ÙÈ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô Û˘Ì‚·›ÓÂÈ Î·È Ì ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÎÚ·ÙÈ΋ ‰ÈÔ›ÎËÛË. μÚ›ıÂÈ ÂÚ·ÛÈÙ¯ÓÒÓ Û fiÏ· Ù· Â›‰·, Ì ÚÒÙÔ ÙÔ Î˘‚ÂÚÓËÙÈÎfi. √È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ˘Ô˘ÚÁÔ› Â›Ó·È ÂÚ·ÛÈÙ¤¯Ó˜. ¢ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ȉ¤· ÁÈ· ÙÔÓ Û‡Á¯ÚÔÓÔ ÙÚfiÔ ‰ÈÔÈ΋Ûˆ˜. ΔÔ ÌfiÓÔ Ô˘ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó Î·Ï¿ Â›Ó·È Ó· „ËÊÔıËÚÔ‡Ó ÁÈ· Ó· Â·ÓÂÎϤÁÔÓÙ·È ÛÙȘ ÂÚÈʤÚÂȤ˜ ÙÔ˘˜. √È Î·Ù¿ ηÈÚÔ‡˜ ÂÌÊ·Ó›ÛÂȘ ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ ÙËÏÂfiÚ·ÛË Î·È Ù· fiÛ· ϤÁÔ˘Ó ÔÈ ›‰ÈÔÈ ÁÈ· ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘˜ Â›Ó·È ·ÚÎÂÙ¿ ÁÈ· Ó· ηٷ‰Â›ÍÔ˘Ó ÙÔÓ ·›ÛÙ¢ÙÔ ÂÚ·ÛÈÙ¯ÓÈÛÌfi ÙÔ˘˜. ¶ÔÙ¤ ‰ÂÓ ·ÎÔ‡Û·Ì ˘Ô˘ÚÁfi Ó· ¤¯Ë ı¤ÛË ÁÈ· ÙÔÓ Â·˘Ùfi ÙÔ˘ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˘˜ Î·È ÌÂÙÚ‹ÛÈÌÔ˘˜ ÛÙfi¯Ô˘˜, Ó· ÚÔÛ‰ÈÔÚ›˙Ë fiÙ ı· ÙÔ˘˜ ÂÙ‡¯Ë Î·È ÙÈ ı· Á›ÓË ·Ó ·ÔÙ‡¯Ë. ŸÙ·Ó ÏÔÈfiÓ Ë ∫˘‚¤ÚÓËÛȘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ Ì ÙfiÛÔ ÂÚ·ÛÈÙ¯ÓÈÎfi ÙÚfiÔ, ÙÈ Ó· ÂÚÈ̤ÓË Î·Ó›˜ ·fi ÙËÓ ˘fiÏÔÈË ÎÚ·ÙÈ΋ ‰ÈÔ›ÎËÛË; ŸÙ·Ó ÔÈ ˘Ô˘ÚÁÔ› ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÌÂÙÚ‹ÛÈÌÔ˘˜ ÛÙfi¯Ô˘˜ Î·È ‰ÂÓ ÂϤÁ¯ÔÓÙ·È ‚¿ÛÂÈ ÙÔ˘ ·ÔÙÂϤÛÌ·ÙÔ˜, Ò˜ ı· ÂÈÙÂϤÛË ÙÔ˘˜ ‰ÈÎÔ‡˜ ÙÔ˘ ÛÙfi¯Ô˘˜ - ·Ó ˘¿Ú¯Ô˘Ó - ÙÔ ‰·È‰·Ï҉˜ ϤÁÌ· Ù˘ ‰ËÌÔÛ›·˜ ‰ÈÔÈ΋Ûˆ˜; ¶ÔÏÏÒ Ì¿ÏÏÔÓ fiÙ·Ó Ë μÔ˘Ï‹ „ËÊ›˙Ë ÓfiÌÔ˘˜ Î·È Ë ∫˘‚¤ÚÓËÛȘ ÂΉ›‰ÂÈ ·ÔÊ¿ÛÂȘ Ì ÙȘ Ôԛ˜ ˙ËÙÂ›Ù·È ·fi ÙËÓ ‰ËÌfiÛÈ· ‰ÈÔ›ÎËÛË Ó· ÂÈÙÂϤÛË ¤ÚÁÔ ÙÔ ÔÔ›Ô Â›Ó·È ÂÎ ÙˆÓ Ú·ÁÌ¿ÙˆÓ ·‰‡Ó·ÙÔÓ Ó· ‰ÈÂÎÂÚ·ÈÒÛË. ∂›Ù ‰ÈfiÙÈ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÙËÓ ÁÓÒÛË, ›Ù ‰ÈfiÙÈ ‰ÂÓ ‰È·ı¤ÙÂÈ Ù· ηٿÏÏËÏ· ̤۷. ¶ÂÚÈÂÁÚ¿ÊÂÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›ˆ˜ Û ·ÓÒÙ·ÙÔ Û٤ϯԘ ÌÂÁ¿Ï˘ ÔÏ˘ÂıÓÈ΋˜ ÂÙ·ÈÚ›·˜ Ô˘ ¤Î·Ó ÙȘ ‰È·ÎÔ¤˜ ÙÔ˘ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Ô ÙÚfiÔ˜ Ì ÙÔÓ ÔÔ›Ô Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ·ÔÊ¿ÛÂȘ ÔÈ ŒÏÏËÓ˜ ˘Ô˘ÚÁÔ›. √ ¿ÓıÚˆÔ˜ ÁÂÏÔ‡ÛÂ. ª· Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ - ‰ÈÂÚˆÙ¿ÙÔ - Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó Ì ÌÂÚÈÎÔ‡˜ Û˘Ì‚Ô‡ÏÔ˘˜ Ù˘ ÂÈÏÔÁ‹˜ ÙÔ˘˜, ¯ˆÚ›˜ ÂÈÙÂÏ›· ÂȉÈÎÂ˘Ì¤Ó· ÁÈ· ÙÔ Î¿ı ı¤Ì·; ÕÚ·Á Ì ÙÈ ÎÚÈÙ‹ÚÈ· ·ÔÊ·Û›˙ÂÈ .¯. Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ √ÈÎÔÓÔÌ›·˜ ÙËÓ ÂÈ‚ÔÏ‹ οÔÈÔ˘ ÊfiÚÔ˘; ¶ÔÈÔ˜ ¤¯ÂÈ ÌÂÏÂÙ‹ÛÂÈ ÙȘ Û˘ÓÔÏÈΤ˜ Û˘Ó¤ÂȘ ÙÔ˘ ÊfiÚÔ˘, Ô˘ ÙÂÏÈο ÌÔÚ› Ó· Â›Ó·È Î·È ·ÚÓËÙÈΤ˜ ÁÈ· Ù· ‰ËÌfiÛÈ· ¤ÛÔ‰·; √ ¿ÓıÚˆÔ˜ ‰ÂÓ Â›ÛÙ¢ fiÙÈ ÌÔÚ› Ó· ˘¿Ú¯Ë ∫˘‚¤ÚÓË-

ÛȘ ¯ÒÚ·˜-̤ÏÔ˘˜ Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ∂ÓÒÛˆ˜ Ô˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› Ì ٤ÙÔÈÔÓ ÙÚfiÔ. ∏ ÂÓÙ‡ˆÛȘ ¤ÁÈÓ ·ÎfiÌË ÈÔ ·ÏÁÈÂÈÓ‹, fiÙ·Ó ÙÔ ÌÔÈÚ·›Ô ™¿‚‚·ÙÔ Ô˘ ·ÓÂÙ‡ÛÛÂÙÔ Ë ˘Úη˚¿ ÛÙËÓ ∞ÙÙÈ΋, Ô ‰È·ÚÂ‹˜ ·˘Ùfi˜ Ì¿Ó·Ù˙ÂÚ Â›‰Â ÛÙËÓ ÙËÏÂfiÚ·ÛË ÙÔÓ ¶Úˆı˘Ô˘ÚÁfi Ù˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ Ì ‰‡Ô ˘Ô˘ÚÁÔ‡˜ Î·È ÙËÓ ËÁÂÛ›· Ù˘ ¶˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÈ΋˜ Ó· οıÔÓÙ·È Û ¤Ó· ÙÚ·¤˙È Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ÂÓÙÂÏÒ˜ ¿‰ÂÈÔ Î·È Ó· Û˘˙ËÙÔ‡Ó ·ÎfiÌË Î·È Ì ¯ÂÈÚÔÓƠ̂˜! ª· ÙÈ Â›‰Ô˘˜ Û‡ÛÎÂ„Ë Â›Ó·È ·˘Ù‹; ¢ÂÓ ¤¯Ô˘Ó οÔÈ· ÛÙÔȯ›· ÌÚÔÛÙ¿ ÙÔ˘˜; ∫·È Ë Î¿ÌÂÚ· ÙÈ ÚfiÏÔ ·›˙ÂÈ; ◊ Ì‹ˆ˜ οıËÛ·Ó ÛÙÔ ÙÚ·¤˙È ÌfiÓÔ Î·È ÌfiÓÔ ÁÈ· Ó· ÙÔ˘˜ ÙÚ·‚‹ÍË Ë Î¿ÌÂÚ·; ∞˘Ù¿ ‰ÈÂ›ÂÛÙˆÛ ÙÔ ¤ÌÂÈÚÔ Ì¿ÙÈ ÙÔ˘ ͤÓÔ˘ Ì¿Ó·Ù˙ÂÚ Î·È ·˘Ù¿ ÙÔ˘ ¤Î·Ó·Ó ÂÓÙ‡ˆÛË. ∂ÓÒ Û ÂÌ¿˜ ‰ÂÓ Î¿ÓÔ˘Ó Î·ÌÌ›·. £ÂˆÚÔ‡ÌÂ Ê˘ÛÈÎfi ÂÓ ÒÚ· ˘Úη˚¿˜ Ó· ‚ϤÔ˘Ì ÙÔÓ ¶Úˆı˘Ô˘ÚÁfi, ÙÔ˘˜ ·ÚÌÔ‰›Ô˘˜ ˘Ô˘ÚÁÔ‡˜ Î·È ÙËÓ ËÁÂÛ›· Ù˘ ¶˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÈ΋˜ Ó· Û˘ÛΤÙÔÓÙ·È Û ¤Ó· ¿‰ÂÈÔ ÙÚ·¤˙È. ◊, ·ÎfiÌË ¯ÂÈÚfiÙÂÚ·, ÙÔ˘˜ ˘Ô˘ÚÁÔ‡˜ Î·È ÙÔ˘˜ ·ÚÌÔ‰›Ô˘˜ Ó· ‰›ÓÔ˘Ó Û˘ÓÂÓÙ‡ÍÂȘ! º·ÓÙ·Ûı›Ù ÏÔÈfiÓ Ò˜ ı· ¿ÏÏ·˙Â Ë ÎÚ·ÙÈ΋ ‰ÈÔ›ÎËÛȘ ·Ó ÌÂÙÂηÏÔ‡ÓÙÔ Û οÔȘ ı¤ÛÂȘ-ÎÏÂȉȿ Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜ Ù˘ ‰ÈÔÈ΋Ûˆ˜ ·fi ÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi. “ª· ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÈηÓÔ› ŒÏÏËÓ˜;”, ı· ›ÙÂ. ∞ÛÊ·ÏÒ˜ ˘¿Ú¯Ô˘Ó, ·ÏÏ¿ Û‡ÓÙÔÌ· ı· ·ÏÏÔȈıÔ‡Ó. £· ÚÔÛ·ÚÌÔÛıÔ‡Ó ÛÙËÓ ÓÔÔÙÚÔ›· ÙÔ˘ “¿Ú· ÎfiÏÏ·” Î·È ÙˆÓ Û˘ÛΤ„ÂˆÓ Û ¿‰ÂÈ· ÙÚ·¤˙È· ÂÓÒÈÔÓ Ù˘ οÌÂÚ·˜. ∂ÓÒ ÔÈ Í¤ÓÔÈ Ôχ ‰‡ÛÎÔÏ· ı· ÙÔ ·ԉ¯ıÔ‡Ó. ∞Ó ÙÔ Â¤ÙÚÂÂ Ë ÓÔÌÔıÂÛ›·, ı· Êı¿Ó·Ì ӷ ÚÔÙ›ÓÔ˘Ì ÙËÓ ·Ó¿ıÂÛË ·ÎfiÌË Î·È ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ Û ‰È·ÎÂÎÚÈ̤ÓÔ Í¤ÓÔ. °È· Ó· ‰Ô‡Ì ÙËÓ ‰È·ÊÔÚ¿ ÛÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·. ∂› Ù¤ÏÔ˘˜, ·fi ÙȘ 19 ı¤ÛÂȘ ˘Ô˘ÚÁÒÓ ‰ÂÓ ı· ‹Ù·Ó ÙfiÛÔ ÙÚ·ÁÈÎfi Û η̛· Ó· ‰ÔÎÈÌ¿˙·Ì ¤Ó· ͤÓÔ. Ÿˆ˜ ÁÈÓfiÙ·Ó ·Ï·ÈfiÙÂÚ· Ì ÙÔ˘˜ ‰È·ÈÙËÙ¤˜, fiÙ·Ó ‰ÂÓ ˘‹Ú¯·Ó ·Ú¿ÁΘ...”. À.°. √È Ê‹Ì˜ ÁÈ· ÚfiˆÚË ÚÔÛÊ˘Á‹ ÛÙȘ οÏ˜ ÂÈ̤ÓÔ˘Ó ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ì¿ÏÈÛÙ· Ô˘ ÔÈ ‰ËÌÔÛÎÔ‹ÛÂȘ ‰›ÓÔ˘Ó ÚÔ‚¿‰ÈÛÌ· ÛÙÔ ¶∞™√∫ ·fi 5 ¤ˆ˜ 6 ÌÔÓ¿‰Â˜. ∞Ó ˘¿Ú¯ÂÈ ¤ÛÙˆ Î·È ÛÙË ÛΤ„Ë ÙÔ˘ Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡ Ë Èı·ÓfiÙËÙ· Ó· ÛÙËıÔ‡Ó ÔÈ Î¿Ï˜ ÙÔÓ √ÎÙÒ‚ÚÈÔ ·Ó·ÚˆÙÈfiÌ·ÛÙÂ: ∞˘ÙÔ› Ô˘ ÂÈÛËÁÔ‡ÓÙ·È Ó· ÛÙËıÔ‡Ó ÔÈ Î¿Ï˜ οÙÈ ¤¯Ô˘Ó ÛÙÔ Ì˘·Ïfi ÙÔ˘˜. √ ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹˜ fï˜; ΔfiÛÔ ·Ó‹ÌÔÚÔ˜, ·fi ÔÏÈÙÈ΋˜ ·fi„ˆ˜, Â›Ó·È ϤÔÓ;

™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ·Ú·ÂÌÙÈÎfi ‚Ô‡ÏÂ˘Ì· Ë ËÏÈÎȈ̤ÓË Á˘Ó·›Î· “¢ÚÈÛÎfiÌÂÓË Û ÌÈÎÚ‹ ·Ôı‹ÎË Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÛÂ Û·Ó ÎÔ˘˙›Ó· Î·È ÛÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ¿ Ù˘ Ó· ÊÙÈ¿ÍÂÈ ÎfiÏÏ˘‚· ÁÈ· ÙÔ ÌÓËÌfiÛ˘ÓÔ Û˘ÁÁÂÓ‹ Ù˘, ÏËÛÌfiÓËÛ ÙÔ Û·Ԙ Â› Ù˘ ÂÛÙ›·˜ Ù˘ ÎÔ˘˙›Ó·˜ Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ÂΉËψı› Ë ˘ÚηÁÈ¿”... ŒÙÛÈ, ·Ï¿ ·ıˆÒıËÎ·Ó ÂÌÚËÛÙ¤˜, ÔÈÎÔ‰ÔÊ¿ÁÔÈ, ·ÏÏ¿ Î·È ÎÚ·ÙÈÎÔ› ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ› Ô˘ ›¯·Ó ηÙËÁÔÚËı› ÁÈ· ‚·ÚÈ¿ ·Ì¤ÏÂÈ· Î·È ·Ú·Ï›„ÂȘ. ∫·È Ë ÈÛÙÔÚ›· Â·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÙ·È ÙÒÚ·, ¿Óˆ ÛÙȘ ÛÙ¿¯Ù˜ Î·È Ù· Î¿Ú‚Ô˘Ó· Ù˘ ‚ÔÚÂÈÔ·Ó·ÙÔÏÈ΋˜ ∞ÙÙÈ΋˜. ∞˘Ù‹ Â›Ó·È Ë ∂ÏÏ¿‰·... ¶¿ÓÙˆ˜, Ì ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ú¤ÂÈ Ó· ÂÈÛËÌ¿ÓÔ˘Ì fiÙÈ ˘ÚηÁȤ˜ ˘‹Ú¯·Ó ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î·È ÚÈÓ ·fi ÂÓ‹ÓÙ· ¯ÚfiÓÈ·. ªfiÓÔ Ô˘ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ÙfiÛÔ Î·Ù·ÛÙÚÔÊÈΤ˜, ·Ú’ fiÙÈ Ë ¯ÒÚ· ‰ÂÓ ‰È¿ıÂÙ ԇÙ ¤Ó· ˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÈÎfi ·ÂÚÔÏ¿ÓÔ, ÂÓÒ ÂÏ¿¯ÈÛÙ· ‹Ù·Ó Î·È Ù· ˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÈο Ô¯‹Ì·Ù·. ΔÈ ¿ÏÏ·ÍÂ Î·È Î¿ı ¯ÚfiÓÔ ıÚËÓԇ̠ÂηÙÔÓÙ¿‰Â˜ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù· ‰¿ÛÔ˘˜, ·Ú’ fiÙÈ ‰È·ı¤ÙÔ˘Ì ٷ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· -ÙËÚÔ˘Ì¤ÓˆÓ ÙˆÓ ·Ó·ÏÔÁÈÒÓ- ÂÓ·¤ÚÈ· ˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÈο ̤۷ Î·È ÙÔ˘˜ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˘˜ ˘ÚÔÛ‚¤ÛÙ˜; ºÙ·›ÂÈ ÌfiÓÔ Ë ·ÓÈηÓfiÙËÙ· ÙˆÓ Î˘‚ÂÚÓÒÓÙˆÓ ÛÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ Ú›¯ÓÂÙ·È ÙÔ ·Ó¿ıÂÌ· ·fi ÙÔ˘˜ ÂοÛÙÔÙ ·ÓÙÈÔÏÈÙ¢fiÌÂÓÔ˘˜; ¶ÚÔÊ·ÓÒ˜ fi¯È. ºÙ·›ÂÈ, ηٿ ÙËÓ Ù·ÂÈÓ‹ Ì·˜ ¿Ô„Ë, Ë ÔÏÈÙÈ΋ Ô˘ ·ÛÎÂ›Ù·È ‰ÂηÂٛ˜ ÙÒÚ· ÛÙËÓ ÌÂÙ·ÔÏÂÌÈ΋ ∂ÏÏ¿‰·. ¶ÔÏÈÙÈ΋ Ô˘ ‰ÈfiÁΈÛ ÙËÓ ·ÛÙ˘ÊÈÏ›· Î·È Ô‰‹ÁËÛ ÛÙËÓ Âڋ̈ÛË Ù˘ ˘·›ıÚÔ˘. √È ·Ô‡‰Â˜ Ô˘ ·¤ÌÂÈÓ·Ó ÛÙ· ¯ˆÚÈ¿ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÈηÓÔ› Ô‡Ù ÙËÓ ÎÏ¿Ú· Ó· ÛËÎÒÛÔ˘Ó ÁÈ· Ó· Û‚‹ÛÔ˘Ó ÙË ÊˆÙÈ¿ Ô‡Ù ٷ ÎÙ‹Ì·Ù· Ó· ηÏÏÈÂÚÁ‹ÛÔ˘Ó ÁÈ· Ó· Ù· ··ÏÏ¿ÍÔ˘Ó ·fi Ù· ÍËÚ¿ ¯fiÚÙ· Î·È ÙËÓ ˘ÎÓ‹ ‚Ï¿ÛÙËÛË Ô˘ ÌÂÙ·ÙÚ¤ÔÓÙ·È Û η‡ÛÈÌË ‡ÏË. ∫·È ·Ó ηӤӷ˜ Ó¤Ô˜ ·ÔÊ·Û›ÛÂÈ Ó· ÂÈÛÙÚ¤„ÂÈ ÛÙË ÁË, ‚Ú›ÛÎÂÈ “Û˘ÓÂÙ·›ÚÔ” ÙÔ˘ ÙÔ ›‰ÈÔ ÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ, ·ÊÔ‡ ÛÙ· ·Ú·ÙË̤ӷ ÎÙ‹Ì·Ù· fiÏÔ Î·È Î¿ÔÈÔ Ô˘ÚÓ¿ÚÈ ı· ¤¯ÂÈ Ê˘ÙÚÒÛÂÈ... ∞ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈ΋ ˘ÚÔÚÔÛÙ·Û›·, ÏÔÈfiÓ, Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ Ó· ÂÈÙ¢¯ı› ̤ۈ ÌÈ·˜ ÔÏÈÙÈ΋˜ ·Ó·˙ˆÔÁfiÓËÛ˘ Ù˘ ˘·›ıÚÔ˘. ∫·È Ì ÓÔÌÔıÂÙÈΤ˜ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ Ô˘ ı· ·Ê·ÈÚ¤ÛÔ˘Ó ÙË ‰¿‰· ·fi ÙÔ ¯¤ÚÈ ÙÔ˘ ÔÈÎÔ‰ÔÊ¿ÁÔ˘.


A¶√æ∂π™

4

KYPIAKH 30 AY°OY™TOY 2009

«¶ÔÏÈÙÈ΋ ËıÈ΋»: ΔÔ ÈÔ Û‡ÓÙÔÌÔ ·Ó¤Î‰ÔÙÔ; ˜ ˘Ôı¤ÛÔ˘Ì fiÙÈ ¤Ó·˜ Û˘ÌÔÏ›Ù˘ Ì·˜, Ì ÚˆÙfiÙ˘˜ ȉ¤Â˜ Î·È ‹ıÔ˜ ··Ú¿ÌÈÏÏÔ, ÂÌÊ·ÓÈ˙fiÙ·Ó Î·È Ì·˜ ˙ËÙÔ‡Û ӷ ÙÔ˘ ÂÌÈÛÙ¢ıԇ̠ÙȘ Ù‡¯Â˜ Ù˘ ¶ÔÏÈÙ›·˜. ∫·È ·˜ ˘Ôı¤ÛÔ˘Ì fiÙÈ, ÏfiÁˆ ¶·È‰Â›·˜ Î·È ’∏°Ú¿ÊÂÈ Ô ıÔ˘˜, ÂÌ›˜ fiÏÔÈ ‹ ¤Ó· ÌÂÁ¿ÏÔ N.£.™øTHPIOY ̤ÚÔ˜ ÙˆÓ Û˘ÌÔÏÈÙÒÓ Ì·˜, ÙÔÓ ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Û·ÌÂ, Î·È ÁÈÓfiÌ·ÛÙ·Ó Ô·‰Ô› ÙÔ˘. √ ÛÔ˘‰·›Ô˜ ·˘Ùfi˜ ¿ÓıÚˆÔ˜ ÁÈ· Ó· Ì·˜ ˘ËÚÂÙ‹ÛÂÈ, ȉڇÂÈ ¤Ó· ÎfiÌÌ·, Î·È ·Ú¯›˙ÂÈ ÙÔÓ ·ÁÒÓ· ÙÔ˘: ŸÛÔ ËıÈÎfi˜, ‰›Î·ÈÔ˜ Î·È ÌÔÚʈ̤ÓÔ˜ Î·È ·Ó ›ӷÈ, Ú¤ÂÈ Ó· ‚ÚÂÈ Ù· ̤۷ ÁÈ· Ó· ÂÈÙÂϤÛÂÈ ÙÔ˘˜ ˘„ËÏÔ‡˜ ÛÙfi¯Ô˘˜ ÙÔ˘. ¢È·ÊÔÚÂÙÈο ‰Â Á›ÓÂÙ·È: √È ÚÔı¤ÛÂȘ, Ù· Û¯¤‰È¿ ÙÔ˘, ÔÈ ÛÙfi¯ÔÈ ÙÔ˘ ı· ·Ú·Ì›ÓÔ˘Ó ÛÙË ÛÊ·›Ú· ÙÔ˘ ȉ·ÓÈÎÔ‡. ¶Ú¤ÂÈ Ó· ‚ÚÂÈ ¯Ú‹Ì·Ù·, Ó· ÔÚÁ·ÓÒÛÂÈ ÙÔÓ ÔÏÈÙÈÎfi ÊÔÚ¤· ÙÔ˘, Ó· ·ÁˆÓÈÛÙ› ÁÈ· ÙȘ ·fi„ÂȘ ÙÔ˘: ·˘ÙÔÌ¿Ùˆ˜ ۯ‰fiÓ ÔÈ ·Ú¯ÈÎÔ› ˘„ËÏÔ› ÛÙfi¯ÔÈ ÙÔ˘, ÔÈ ˘„ËϤ˜ ȉ¤Â˜, Ù· ÔÚ¿Ì·Ù¿ ÙÔ˘ ·‡Ô˘Ó Ó· Â›Ó·È ÚÒÙ· ÛÙËÓ ÈÂÚ¿Ú¯ËÛË ÙˆÓ ÛÎÔÒÓ ÙÔ˘. ΔËÓ ÚÒÙË ı¤ÛË ·›ÚÓÔ˘Ó ÙÒÚ· ÔÈ ÚÔÛ¿ıÂȘ ÁÈ· Ù· ̤۷: ÃÚ‹Ì·, ÔÚÁ¿ÓˆÛË, ÚÔÒıËÛË, Ì ¿ÏÏ· ÏfiÁÈ· ÛÎÔÔ› Á›ÓÔÓÙ·È Ù· ̤۷! °È· Ó· Ù· ÂÈÙ‡¯ÂÈ Î·È ·˘Ù¿ Ú¤ÂÈ Ó·  Ú ¿ Í Â È, Ú¤ÂÈ ·˘ÙÔ‡˜ ÙÔ˘˜ ÛÎÔÔ‡˜ Ó· ÙÔ˘˜ ˘ËÚÂÙ‹ÛÔ˘Ó ¿ Ï Ï · ̤۷: ¶Ú¤ÂÈ Ó· ‰È·Ú·ÁÌ·Ù¢ı› Û ÔÏÏ·Ï¿ Â›‰· ÙÔ˘˜ ÛÎÔÔ‡˜ Î·È Ù· ̤۷ Ô˘ ›¯Â ‚¿ÏÂÈ ÛÙËÓ ·Ú¯‹, ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· fiˆ˜ Â·ÓÈÂÚ¿Ú¯ËÛ ÙÔ˘˜ ÛÎÔÔ‡˜ Î·È Ù· ̤۷. ÀÔÙ›ıÂÙ·È fiÙÈ ¤¯ÂÈ ÛÙÔ ÓÔ˘ ÙÔ˘ ·ÎfiÌË(;) ÂΛӷ Ù· ˘„ËÏ¿ Û¯¤‰È·, ÙÔ˘˜ ÌÂÁ¿ÏÔ˘˜ ÛÙfi¯Ô˘˜: ªÂ ÙÔ ÓÔ˘ ÙÔ˘ ÛÙÚ·Ì̤ÓÔ Û’ ÂΛÓÔ˘˜ ·¢ı‡ÓÂÙ·È ÛÙÔ˘˜ Û˘ÌÔϛ٘ ÙÔ˘ Î·È ÂȉÈÒÎÂÈ Ó· ÙÔ˘˜ Û˘ÁÎÈÓ‹ÛÂÈ, Ó· ÙÔ˘˜ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂÈ. ™ÈÁ¿ ÛÈÁ¿ fï˜, Î·È Î·ıÒ˜ ·Ó·˙ËÙ› ̤۷ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÛÎÔÔ‡˜ ÙÔ˘ - Î·È Ù· ̤۷ Á›ÓÔÓÙ·È ÙÒÚ· ÛÎÔÔ› - Ù· ·Ú¯Èο Û¯¤‰È· ËÁ·›ÓÔ˘Ó ÛÙÔ ÂÚÈıÒÚÈÔ: ∞Ú¯›˙Ô˘Ó ÔÈ ÂÎÙÒÛÂȘ, ÔÈ Û˘Ì‚È‚·ÛÌÔ›, ÔÈ ‰È·Ú·ÁÌ·Ù‡ÛÂȘ. ∫·È fiÛÔ ÂȉÈÒÎÂÈ ÙËÓ Ú·ÁÌ¿ÙˆÛË ÙˆÓ ˘„ËÏÒÓ ÛÙfi¯ˆÓ ÙÔ˘, ÙfiÛÔ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÂÎÙÚ¤ÂÙ·È Û Ú¿ÍÂȘ Ô˘ ·Î˘ÚÒÓÔ˘Ó fiÛ· Ô ›‰ÈÔ˜ ›¯Â ·Ú¯Èο ηٿ ÓÔ˘. ª¤Û· Î·È ÛÎÔÔ› Ì·›ÓÔ˘Ó Û ·‰È¿ÎÔË Û‡ÁÎÚÔ˘ÛË- Î·È ÔÈ ÚÔı¤ÛÂȘ ÙÔ˘ ÙÒÚ· ı·ÌÒÓÔ˘Ó: °È·Ù› ÂȉÈÒÎÂÈ ÙÔ˘˜ ˘„ËÏÔ‡˜ ÛÙfi¯Ô˘˜, ·fi ÊÈÏ·˘Ù›·, ÂÁˆÈÛÌfi, Ì·Ù·ÈÔ‰ÔÍ›· ‹ ·fi ›ÛÙË ÛÙÔÓ ¿ÓıÚˆÔ; ∫·È οÔÈ· ÛÙÈÁÌ‹, fi¯È Ôχ Ì·ÎÚÈÓ‹, ÙÔ ·È¯Ó›‰È Ù˘ ‰‡Ó·Ì˘ ( ÔÏÈÙÈ΋˜, ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜, ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜, ÚÔÛˆÈ΋˜) ˘ÔηıÈÛÙ¿ οı ÙÈ ˘„ËÏfi Î·È ÌÂÁ¿ÏÔ, ȉ·ÓÈÎfi Î·È ÛÔ˘‰·›Ô! √ ˘ÔıÂÙÈÎfi˜ ÔÏÈÙÈÎfi˜ ÙÔ˘ ·Ú·‰Â›ÁÌ·ÙÔ˜ ·Ó·Î·Ï‡ÙÂÈ ÙËÓ Ë‰ÔÓ‹ Ù˘ ‰‡Ó·Ì˘, ÙËÓ ÈηÓÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ÚÔÛˆÈÎÒÓ ÙÔ˘ ·‰˘Ó·ÌÈÒÓ, ÙˆÓ ·ˆıË̤ӈÓ, ÙˆÓ ·ÓÂÎÏ‹ÚˆÙˆÓ ÂÈı˘ÌÈÒÓ ÙÔ˘. ™’ ·˘Ù‹ ÙËÓ ¤ÓÙ·ÛË Â¿Óˆ ÌÂٷ͇ ÙÔ˘ Ê˘ÛÈÎÔ‡ Î·È ÙÔ˘ ËıÈÎÔ‡ ÓfiÌÔ˘ ÎÂÚ‰›˙ÂÙ·È ‹ ¯¿ÓÂÙ·È ÙÔ ·È¯Ó›‰È: ªÚÔÛÙ¿ ÛÙ· Ì¿ÙÈ· ÙÔ˘ ÔÏÈÙÈÎÔ‡ (Ì ٷ ȉ·ÓÈο, ÙÔ˘˜ ˘„ËÏÔ‡˜ ÛÙfi¯Ô˘˜ ÎÏ) “Û·ÚÙ·ÚÔ‡Ó” ¯Ú‹Ì·Ù· οÔÈ·˜ ÔÏ˘ÂıÓÈ΋˜ Ô˘ ÙÔ˘ Ù· ʤÚÓÂÈ ¤Ó· ÌÂÁ·ÏÔÛ٤ϯfi˜ Ù˘, Î·È ÙÔ˘ Ù· ÚÔÛʤÚÂÈ....

∞ÓÙÈÓÔÌ›· ¶¿ıÔ˘˜ Î·È ÃÚ¤Ô˘˜, ™ÎÔÔ‡ Î·È ª¤ÛˆÓ: √ ÌÂÁ¿ÏÔ˜ ¶ÔÏÈÙÈÎfi˜ ı· ·ÁˆÓÈÛÙ›, ı· Ì·ÙÒÛÂÈ Û’ ·˘Ù‹ ÙËÓ ¿ÏË. √ ÌÈÎÚfi˜ ·ÓÙ›ıÂÙ·, Ô ·- ËıÈÎfi˜, ı· ·Ú·‰Ôı› ·Ì·¯ËÙ› ÛÙÔ Û˘Ì‚È‚·ÛÌfi. √ ÚÒÙÔ˜ ı· ÊÙ¿ÛÂÈ Û’ ¤Ó· Û˘Ì‚È‚·ÛÌfi ̤۷ ·fi ‰È·‰Èηۛ˜ ·ÓÙ›ÛÙ·Û˘, ¿Ï˘, ‰È·Ú·ÁÌ¿Ù¢Û˘, ∞ÁÒÓ·. √ ‰Â‡ÙÂÚÔ˜ ı· ÎÚ˘ÊÙ› ›Ûˆ ·fi ÙÔ ÚÔÛˆÂ›Ô ÙÔ˘ - Î·È ı· ÎÔÈÙ¿ÍÂÈ ·ÏÒ˜ ÙÔ Ù·ÂÈÓfi Û˘ÌʤÚÔÓ ÙÔ˘. √ ÚÒÙÔ˜, ·˘Ùfi˜ Ô˘ ¤Ì·ı ӷ ·ÁˆÓ›˙ÂÙ·È, ı· ÂȉÈÒÍÂÈ Î·È ı· ‚ÚÂÈ ÙËÓ ÈÛÔÚÚÔ›· ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ ÚÔÛˆÈÎfi Î·È ÙÔ ÎÔÈÓˆÓÈÎfi, ÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ Û˘ÌʤÚÔÓ. √ ‰Â‡ÙÂÚÔ˜ ı· ÙÚ·‚‹ÍÂÈ Î·Ù’ ¢ı›·Ó ÛÙÔ ·ÙÔÌÈÎfi “ÌԇΈ̷” ͉ÈÏÒÓÔÓÙ·˜ ÙË ÌÈÎÚfiÙËÙ¿ ÙÔ˘, ÙË ‚Ô˘ÏÈÌ›· ÙÔ˘, ÙËÓ Â˘Ù¤ÏÂÈ¿ ÙÔ˘! ∏ ¶ÔÏÈÙÈ΋ ∏ıÈ΋ ˘¿Ú¯ÂÈ ˆ˜ ∞ÁÒÓÈÛÌ· ÙˆÓ Í¯ˆÚÈÛÙÒÓ, ÙˆÓ ∞Ú›ÛÙˆÓ, ÙˆÓ ÚÔÈÎÈÛÌ¤ÓˆÓ Ì ∞ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ™˘Ó›‰ËÛË, ·fiÎÙËÌ· ·ÎÚÈ‚fi ¶·È‰Â›·˜ ˘„ËÏ‹˜ Î·È Î·Úfi˜ ∞ÁˆÓ›·˜- Î·È ∞ÁÒÓ·. ∏ ¶ÔÏÈÙÈ΋ ∏ıÈ΋ ˘¿Ú¯ÂÈ fiÛÔ ÎÈ ·Ó ‰ÂÓ ÙË ‚ϤÔ˘Ì ÛÙȘ ̤Ú˜ Ì·˜ ÂÂȉ‹ ΢ÚÈ·Ú¯Ô‡Ó ÔÈ ÌÈÎÚÔ›, ÔÈ ÂÈÓ·Ṳ̂ÓÔÈ, ÔÈ ÙÈÔÙ¤ÓÈÔÈ·˘ÙÔ› Ô˘ ÌÔÚÔ‡Ó Â‡ÎÔÏ· Ó· ÂÍ·ÁÔÚ·ÛÙÔ‡Ó! ∫·È ÙÔ ˙‹ÙËÌ· Â‰Ò ‰ÂÓ Â›Ó·È ÌfiÓÔÓ Ô fiÔÈÔ˜ ÃÚÈÛÙÔÊÔÚ¿ÎÔ˜ Ô˘ ‰›ÓÂÈ ÙȘ Ì›˙˜ ‹ ÔÈ ÔÏÈÙÈÎÔ› Ô˘ ·ÓÔ›ÁÔ˘Ó ¯¤ÚÈ· Î·È ÛÙfiÌ· Ó· ¿ÚÔ˘ÓÂ›Ó·È Î˘Ú›ˆ˜ ÔÈ Ôϛ٘ Ô˘ ‰¤¯ÔÓÙ·È Î·È Û˘Ì‚È‚¿˙ÔÓÙ·È Î·È ˘Ô·ÙÔ˘Ó Û ·˘ÙÔ‡˜ ÙÔ˘˜ ÔÏÈÙÈÎÔ‡˜ Ô˘ ÂȉÂÈÎÓ‡Ô˘Ó Ì ȉȷ›ÙÂÚË ÚÔÎÏËÙÈÎfiÙËÙ· ÙÔÓ ÏÔ‡ÙÔ Ô˘ ·fi¯ÙËÛ·Ó Ô˘ÏÒÓÙ·˜ ΢ÚÈÔÏÂÎÙÈο ÙÔ ÛÒÌ· Î·È ÙËÓ „˘¯‹ ÙÔ˘˜. ªÂ ¿ÏÏ· ÏfiÁÈ·: ΔÔ ˙‹ÙËÌ· ‰ÂÓ Â›Ó·È ·Ó ÂΉÔı› ‹ fi¯È Ô ÃÚÈÛÙÔÊÔÚ¿ÎÔ˜, ·Ó ÏÔÁÔ‰ÔÙ‹ÛÂÈ ‹ fi¯È ÁÈ· ÙÔ ¯Ú‹Ì· Ô˘ ÛÎfiÚÈÛ - ÁÈ·Ù› ÎÈ ·Ó ÏÔÁÔ‰ÔÙ‹ÛÂÈ ÔÈ Ù·˚Ṳ̂ÓÔÈ ı· ÂÈÛÙÚ¤„Ô˘Ó ÙȘ ÏÔ˘ÛÈÔ¿Úԯ˜ “‰ˆÚ¤˜”;- ·ÏÏ¿ ·Ó ÂÌ›˜ ÔÈ Ôϛ٘ ›̷ÛÙ ·ÔÊ·ÛÈṲ̂ÓÔÈ Ó· ÛÙÚ¤„Ô˘Ì ÙËÓ Ï¿ÙË Û fiÏÔ˘˜ ÂΛÓÔ˘˜ Ô˘ Ù· “¿Ú·Í·Ó” ¿ÙÈÌ·, ·‰›ÛÙ·ÎÙ·, ÚÔÎÏËÙÈο. ∞Ó ÌÈ· Á˘Ó·›Î· Ô˘Ï¿ÂÈ ÙÔ ÛÒÌ· Ù˘ (Î·È ÌfiÓÔ ÙÔ ÛÒÌ· Ù˘ Î·È ¯ˆÚ›˜ Ó· ÎÚ‡‚ÂÙ·È) ÁÈ· Ó· ˙‹ÛÂÈ- ¤ÛÙˆ Î·È ÁÈ· Ó· ·ÔÏ·‡ÛÂÈ- ,ÙÈ ı· ԇ̠ÁÈ· fiÏÔ˘˜ ·˘ÙÔ‡˜ ÙÔ˘˜ ·Ù۷ϿΈÙÔ˘˜, ÙÔ˘˜ ¤ÙÛÈ Î·È ÙÔ˘˜ ‰‹ıÂÓ, ÙÔ˘˜ ·ÏËÛ›·ÛÙÔ˘˜ Ô˘ ¤Î·Ó·Ó ηÚȤڷ Î·È ·ÙÚ¿ÓÙ·¯ÙË ÂÚÈÔ˘Û›· ÍÂÔ˘ÏÒÓÙ·˜ ȉ·ÓÈο, fiÓÂÈÚ· Î·È ı˘Û›Â˜ ÁÂÓÂÒÓ (ÙÔÓ Â·˘Ùfi ÙÔ˘˜ ·˜ ÙÔÓ ÍÂÔ˘Ï‹ÛÔ˘Ó) ÎÚ˘Ì̤ÓÔÈ ›Ûˆ ·fi ·Û˘Ï›Â˜ Î·È Ï·ÌÂÚ¤˜ ı¤ÛÂȘ; ∏ ¶ÔÏÈÙÈ΋ ∏ıÈ΋ ‰ÂÓ ˆÏÂ›Ù·È Û ¯¿È· ‹ ÂÓ¤ÛÈÌË ÌÔÚÊ‹, ‰ÂÓ ¯ÔÚËÁÂ›Ù·È ÌÂ Û˘ÓÙ·Á‹- ·ÏÏ¿ ÙËÓ Î·Ù·¯Ùԇ̠ÂÌ›˜ ÔÈ Ôϛ٘, Î·È ÙËÓ ÂÈ‚¿ÏÏÔ˘ÌÂ. ¶Ò˜; ª· ·ÚΛ Ó· ÛÙ›ÏÔ˘Ì ÛÙ· ·˙‹ÙËÙ· fiÛÔ˘˜ ÍÂÔ˘Ï‹ıËÎ·Ó ·‰È¿ÓÙÚÔ· ·ÛÎÒÓÙ·˜ ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋. ∞˜ ı˘ÌËıԇ̠ÌfiÓÔ Ò˜ ‹Ù·Ó fiÙ·Ó Ì‹Î·Ó ÛÙÔÓ ÔÏÈÙÈÎfi ÛÙ›‚Ô, Î·È Ò˜ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÙÒÚ·- Î·È ·˜ ÙÔ˘˜ Â·ÈÓ¤ÛÔ˘Ì Ì ÙËÓ ÂÌÈÛÙÔÛ‡ÓË Ì·˜ ‹ ·˜ ÙÔ˘˜ ÛÙ›ÏÔ˘Ì ÛÙ· ·˙‹ÙËÙ·. ΔÒÚ· ·Ó ÂΉÔı› ‹ fi¯È Ô ÃÚÈÛÙÔÊÔÚ¿ÎÔ˜: √È °ÂÚÌ·ÓÔ› ͤÚÔ˘Ó Î·È ÙÈÌÔ‡Ó fiÛÔ˘˜ ¤‰ˆÛ·Ó „ˆÌ› Î·È ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÛÙÔ˘˜ Û˘Ì·ÙÚÈÒÙ˜ ÙÔ˘˜, Â›Ó·È ·ÙÚÈÒÙ˜- ÁÈ ·˘ÙÔ‡˜ Ë ¶·ÙÚ›‰· ‰ÂÓ Â›Ó·È...·ÚÙ›‰·, fiˆ˜ ‰˘ÛÙ˘¯Ò˜ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ Ì ÔÏÏÔ‡˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÌÂÁ·ÏfiÛÙÔÌÔ˘˜, ÌÂÁ·ÏÔ‰‹ıÂÓ Î·È ÌÂÁ·ÏÔÈ·Ṳ̂ÓÔ˘˜ ‰ÈÎÔ‡˜ Ì·˜!

°·›· ˘Ú› ÌÂȯı‹Ùˆ

I‰ÈÔÎÙ‹Ù˘

£E™™A§IKE™ EK¢O™EI™ A.E. I¿ÛÔÓÔ˜ Ì ∞ı. ¢È¿ÎÔ˘ 2 383 33 BO§O™ Kˆ‰ÈÎfi˜ 1802 ÙËÏ.: 24210 23303 (Û˘ÓÔÙÈ΋ 8 ÁÚ·ÌÌÒÓ) ÙËÏ. Û˘Ó‰ÚÔÌËÙÒÓ 8001135000 fax: 24210 32828, 23470

∂ΉfiÙ˘

μ∞™π§∏™ Ã. ¢∞¡√™ ¢È¢ı˘ÓÙ‹˜

£∞¡∞™∏™ X. ™AMAPA™ ¢È¢ı˘ÓÙ‹˜ ™‡ÓÙ·Í˘

Aƒ°Àƒ∏™ °IANNAKO¶OY§O™ AÚ¯ÈÛ˘ÓÙ¿ÎÙ˘

Kø™TA™ T™AM¶AZH™

E-mail: info@e-thessalia.gr http://www.e-thessalia.gr E-mail: (ÁÈ· ÂÌÔÚÈΤ˜ ηٷ¯ˆÚ‹ÛÂȘ): pub@e-thessalia.gr ¢È¢ı˘ÓÙ‹˜: 1914 - 1944 T. OIKONOMAKH™ 1945 -1990 °. ¶∞ƒ∞™∫∂À√¶√À§√™ 1990 - 1996 K. §OY§H™

ÈÂÛÙ‹ÚÈ· - ‰È·ÓÔÌ‹ Ù‡Ô˘: A' BI.¶E. BfiÏÔ˘

ÙËÏ.: 24210 95751-2, fax: 24210 95755 A¶A°OPEYETAI Ë ·Ó·‰ËÌÔÛ›Â˘ÛË, Ë ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹, ÔÏÈ΋, ÌÂÚÈ΋ ‹ ÂÚÈÏËÙÈ΋, Ë Î·Ù¿ ·Ú¿ÊÚ·ÛË ‹ ‰È·Û΢‹ ·fi‰ÔÛË ÙÔ˘ ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘ Ù˘ ÂÊËÌÂÚ›‰·˜ Ì ÔÔÈÔÓ‰‹ÔÙ ÙÚfiÔ, Ì˯·ÓÈÎfi, ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi, ʈÙÔÙ˘ÈÎfi, ˯ÔÁÚ·Ê‹Ûˆ˜ ‹ ¿ÏÏÔÓ, ¯ˆÚ›˜ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ÁÚ·Ù‹ ¿‰ÂÈ· ÙÔ˘ ÂΉfiÙË. NfiÌÔÈ 238/1970, 4301/1979, N. 100/1975, N¢ 3565/1956 Î·È 4254/1962 Î·È Î·ÓfiÓ˜ ÙÔ˘ ¢ÈÂıÓÔ‡˜ ¢Èη›Ô˘.

ŒÓ· Ó¤Ô 1981 Â›Ó·È ÂÊÈÎÙfi ΔÔ˘

¶·Ó·ÁÈÒÙË ¡. ∫ÚËÙÈÎÔ‡*

΢‚¤ÚÓËÛË, ÌÂÙ¿ ÙÔ ÛÙÚ·¿ÙÛÔ Ô˘ ¤·ı ÛÙȘ Â˘ÚˆÂÎÏÔÁ¤˜, ‰ÂÓ ¯¿ÓÂÈ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ηÙËÁÔÚ› ÙÔ ¶∞™√∫ ÁÈ· ÂÍÔ˘ÛÈÔÌ·Ó›· Ë ÔÔ›· ÙÔ Ô‰ËÁ› ·ÎfiÌË Î·È Û ‰‹ıÂÓ ˘ÔÓfiÌ¢ÛË ÙÔ˘ ™˘ÓÙ¿ÁÌ·ÙÔ˜ ·ÊÔ‡ ·ÚÓÂ›Ù·È Ó· ·Ó·ÓÂÒÛÂÈ ÙË ıËÙ›· ÙÔ˘ ¶ÚÔ¤‰ÚÔ˘ Ù˘ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ ·fi ÙËÓ ·ÚÔ‡Û· μÔ˘Ï‹. Δ·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ‰Â ÛÙÔ fiÓÔÌ· ÌÈ·˜ ·¯·Ï›ÓˆÙ˘ ÂÍÔ˘ÛÈÔ-Ï·ÁÓ›·˜, ·fi ÙËÓ ÔÔ›· ÂΛÓË Ì·ÓȈ‰Ò˜ ‰È·Î·Ù¤¯ÂÙ·È, ÂȉfiıËÎÂ, ηٿ ÙË ıÂÚÈÓ‹ ÂÚ›Ô‰Ô ÚÈÓ ÙȘ ˘ÚηÁȤ˜, Û ÌÈ··Î·Ù¿Û¯ÂÙË ·ÚÔ¯ÔÏÔÁ›·, Ì ÙËÓ ÔÔ›· ·ÊÂÓfi˜ ÌÂÓ ˘Ô‰‹ÏˆÓ ÙËÓ ·ÈÊÓȉȷÛÙÈ΋ ÚÔÛÊ˘Á‹ Û ÂÎÏÔÁ¤˜ ÙÔ ÊıÈÓfiˆÚÔ, ÂÈÛ‡‰ÔÓÙ·˜ ÂΛÓÔ ÁÈ· ÙÔ ÔÔ›Ô Î·ÙËÁÔÚ› ÙÔ ¶∞™√∫, ·ÊÂÙ¤ÚÔ˘ ‰Â ‰È·Û¿ıÈ˙ Ì ·ÓÂΉȋÁËÙË ·Ó¢ı˘ÓfiÙËÙ· Î·È Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÂÚ›ÛÌ·Ù· Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜. ∂ÎÙÂٷ̤Ó˜ ·ÚÔ¯¤˜ ÂÍ·ÁÁ¤ÏÏÔÓÙ·Ó Î·ıËÌÂÚÈÓ¿, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ë ∫˘‚¤ÚÓËÛË Ó· ÂÎÌ·˘Ï›ÛÂÈ Û˘ÓÂȉ‹ÛÂȘ, Ó· ÂÍ·ÁÔÚ¿ÛÂÈ ÂÏ›‰Â˜, Ó· ‰ÂÏ¿ÛÂÈ ·ÊÂÏ›˜. ªÈ· ÂÓÔÚ¯ËÛÙڈ̤ÓË ¯ÈÔÓÔÛÙÈ‚¿‰· ˘ÔÛ¯¤ÛÂˆÓ Û ηıËÌÂÚÈÓ‹ ‚¿ÛË ‹Ù·Ó ÙÔ ıÂÚÈÓfi Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ Ù˘ ΢‚ÂÚÓËÙÈ΋˜ ·Ó¢ı˘ÓfiÙËÙ·˜. £‡ÌÈ˙Â Ë ÛËÌÂÚÈÓ‹ ΢‚¤ÚÓËÛË ÙËÓ ·ÏÁÂÈÓ‹ ÂÈÎfiÓ· Ô˘ ÚÔηÏÔ‡Û ÛÙÔ Ï·fi ÌÈ· ¿ÏÏË Î˘‚¤ÚÓËÛË Ù˘ ‰ÂÍÈ¿˜ Ë ÔÔ›·, ÛÙȘ ·Ú·ÌÔÓ¤˜ ÙˆÓ ÂÎÏÔÁÒÓ ÙÔ˘ 1981, ÂÚÈÊÂÚfiÙ·Ó ·Ó¿ ÙËÓ ‡·ÈıÚÔ ¯ÒÚ· ‰È·Ó¤ÌÔÓÙ·˜ “‚È‚ÏÈ¿ÚÈ· ·fiÚˆÓ ÎÔÚ·Û›‰ˆÓ”, Ù· ÔÔ›· fï˜ ‰ÂÓ Î·ÙfiÚıˆÛ·Ó Ó· ÙË ÛÒÛÔ˘Ó. ∏ ΢‚¤ÚÓËÛË, fiÙ·Ó ‰ÂÓ ·Ú··›ÂÈ ÛÙÔ ÎÂÓfi, Û˘ÁÎÚÔ‡ÂÙ·È Ì ÙËÓ Ô‰˘ÓËÚ‹ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·. ¢È·Î·Ù¤¯ÂÙ·È Ë ∫˘‚¤ÚÓËÛË Î·È Ô ¶Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ·fi ȉÈÔÎÙËÛȷ΋ ·ÓÙ›ÏË„Ë ÁÈ· ÙËÓ ÂÍÔ˘Û›· ÙËÓ ÔÔ›· ·ÛΛ Ì ȉÈÔÙ¤ÏÂÈ· Î·È ÁÈ· ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi ÔÏÈÁ·Ú¯ÈÎÒÓ Û˘ÌÊÂÚfiÓÙˆÓ Î·È ‰Â ÓÔÌÈÌÔÔÈÂ›Ù·È Ó· ηÙËÁÔÚ› ÁÈ· ÂÍÔ˘ÛÈÔÌ·Ó›· ÙËÓ ·ÓÙÈÔϛ٢ÛË, Ë ÔÔ›· ‰ÈÂΉÈΛ ÙËÓ ÂÍÔ˘Û›· ÁÈ· ÙËÓ ¿ÛÎËÛË ÔÏÈÙÈ΋˜, ˘¤Ú ÙÔ˘ Ï·Ô‡ Î·È ÙˆÓ Û˘ÌÊÂÚfiÓÙˆÓ ÙÔ˘. ¢ÂÓ ›ıÂÈ Î·Ó¤Ó·. ™˘ÓÂÒ˜, ·˘Ù‹ ÙËÓ È‰ÈÔÙÂÏ‹ ¿ÛÎËÛË Ù˘ ÂÍÔ˘Û›·˜, ÙËÓ Î·Ù·Û·Ù¿ÏËÛË ÙÔ˘ ‰ËÌÔÛ›Ô˘ ¯Ú‹Ì·ÙÔ˜, ÙË ‰ÈfiÁΈÛË ÙˆÓ ÂÏÏÂÈÌÌ¿ÙˆÓ, ÙËÓ ¿ÁÚÈ· ÊÔÚÔÏfiÁËÛË ÙˆÓ ·ÛıÂÓ¤ÛÙÂÚˆÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ÔÌ¿‰ˆÓ, ÙËÓ ‚‡ıÈÛË ÙÔ˘ Ï·Ô‡ ÛÙËÓ ·Ó¤¯ÂÈ· Î·È ÙˆÓ Ó¤ˆÓ ÛÙËÓ ·ÓÂÚÁ›· Î·È ÙËÓ ·‚‚·ÈfiÙËÙ· ı¤ÏÂÈ Î·È Ú¤ÂÈ Ó· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ ÙÔ ¶∞™√∫ Ì ÙËÓ ¤ÓÙÈÌË Î·È Î·ı·Ú‹ ı¤ÛË ÁÈ· ÂÎÏÔÁ¤˜ ÙÔ Û˘ÓÙÔÌfiÙÂÚÔ ‰˘Ó·Ùfi. ΔÒÚ·, Ê˘ÛÈο, Ô ÙfiÔ˜, Ë ∞ÙÙÈ΋ ÌÂÙÚ¿ÂÈ ÙȘ ÏËÁ¤˜ Ù˘. ŸÌˆ˜, ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ÂıÓÈ΋ ·Ó¿ÁÎË Ó· Á›ÓÔ˘Ó ÂÎÏÔÁ¤˜. ∫·È Ô ª¿ÚÙÈÔ˜ Â›Ó·È ÙÔ ·ÒÙÂÚÔ ¯ÚÔÓÈÎfi fiÚÈÔ ÂÎÏÔÁÒÓ ¯ˆÚ›˜ ·˘Ùfi Ó· ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ ‰Â ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Á›ÓÔ˘Ó Î·È ÓˆÚ›ÙÂÚ·. ∞Ó ÓÔÌ›˙ÂÈ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË fiÙÈ Ë Ì¤¯ÚÈ ÙfiÙ ÚÔÂÎÏÔÁÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô˜ ‰ÂÓ ˆÊÂÏ› ÙÔÓ ÙfiÔ, ȉԇ Ë ƒfi‰Ô˜. ∂ÎÏÔÁ¤˜. °È· Ó· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ Ë Î·Î‹ ‰È·Î˘‚¤ÚÓËÛË Î·È Ô Î·Ù‹ÊÔÚÔ˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜.

ÁÈ· ÔÏÏÔÛÙ‹ ÊÔÚ¿. ÃÙ›˙Ô˘Ó ÔÈ ¤¯ÔÓÙ˜ Î·È Î·Ù¤¯ÔÓÙ˜ Î·È Î˘Ú›ˆ˜ ÔÈ ¤¯ÔÓÙ˜ ÙË ‰˘Ó·Ùfi¢ÂÓ ı· ÛÙ·ıÒ ÛÙÔ ÔÈÔ˜ ‹ ÔÈÔÈ ÊÙ·›Ó ÁÈ· ÙÔ ÙËÙ· Ó· ÂËÚ¿ÛÔ˘Ó Ì ÙÔÓ ¤Ó·Ó ‹ ÙÔÓ ¿ÏfiÙÈ ¤ÁÈÓ ·Ôη˝‰È· ÔÏfi- ÏÔÓ ÙÚfiÔ ÙÔÓ ÎÚ·ÙÈÎfi Ì˯·ÓÈÛÌfi. ÎÏËÚË Ë ‚ÔÚÂÈÔ·Ó·ÙÔÏÈ- ÃÙ›˙Ô˘Ó ·˘ı·›ÚÂÙ· fiÛÔÈ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÌÈ˙¿ÚÔ˘Ó Î‹ ∞ÙÙÈ΋. ÕÏψÛÙ ÛÙÔ ÙËÓ ¶ÔÏÂÔ‰ÔÌ›·, ÙÔ ¢·Û·Ú¯Â›Ô, ÙÔ ¢‹ÌÔ, ÙË ¡ÔÌ·Ú¯›·. ∫È ÂΛ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· ÙˆÓ ›‰ÈÔ ¤ÚÁÔ ı·٤˜ ›̷ÛÙ οı ηÏÔη›ÚÈ. ¶·- ˘ÚηÁÈÒÓ. ¢ÂÓ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ ·Ó ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ıËΠ‹ ÌË ¤ÁηÈÚ· Ë ¶˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÈ΋, ÛÙÔ fiÙÈ Ú·ı¤Ùˆ ÙÔ ÙÈ Â›·Ó ÔÈ °¿ÏÏÔÈ ÈÏfiÙÔÈ ÙˆÓ “∫·- ‰ÂÓ Â·ÚÎÔ‡Ó ÔÈ ˘ÚÔÛ‚¤ÛÙ˜ ‹ Ù· “∫·Ó·Ó·ÓÙ¤Ú”, Ô˘ Û˘ÌÌÂÙ›- ÓÙ¤Ú” (Ó· ÚÔÛÏ¿‚Ô˘Ì ÌÂÚÈΤ˜ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ·ÎfiÌË, ÁÈ· Ó· Á›ÓÔ˘Ó ÈÔ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈο Ù· Úˆ¯·Ó ÛÙȘ ηٷۂ¤ÛÂȘ. Ù·ıÏ‹Ì·Ù· Ù¿‚ÏÈ ÙÔÓ ¯ÂÈÌÒÓ·...), ÛÙÔ ·Ó ¤¯Ô˘Ó “√È Û˘Óı‹Î˜ ÙˆÓ ÂÈTÔ˘ ™T∞Àƒ√À ¯ÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ‰È·ÓÔÈÁ› ‰·ÛÈÎÔ› ‰ÚfiÌÔÈ ‹ ·ÓÙÈ˘ÚÈΤ˜ ˙ÒÓ˜. ¢HMO¶OY§OY Â›Ó·È ‰˘ÛÎÔÏfiÙÂÚ˜ ·fi ΔÔ Úfi‚ÏËÌ· Â›Ó·È ÔÈ ‰ËÌfiÛȘ ˘ËÚÂۛ˜ ÙË °·ÏÏ›·, ÁÈ·Ù› ÛÙ· ‰¿- Ô˘ ·Û¯ÔÏÔ‡ÓÙ·È Ì ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ. ∂›Ó·È ÔÈ ¶ÔÏÂÔ‰Ơ̂˜ Ô˘ ıˆÚÔ‡ÓÙ·È ÔÈ ÈÔ ‰ÈÂÛË ˘¿Ú¯Ô˘Ó ‰È¿Û·ÚÙ· Û›ÙÈ·, Ô˘ ‰˘Û¯ÂÚ·›ÓÔ˘Ó ÙȘ Ú›„ÂȘ ÓÂÚÔ‡”. ΔÈ Â›·Ó ÔÈ °¿ÏÏÔÈ; Êı·Ṳ́Ó˜ ˘ËÚÂۛ˜, Ô˘ ·Ê‹ÓÔ˘Ó Ó· ¯ÙÈÛÙÔ‡Ó ‚›Ï˜ ÂÓ Ì¤Ûˆ ‰·ÛÒÓ. ∂›Ó·È Ù· ¢·Û·Ú∞˘Ùfi Ô˘ ‚ϤÔ˘Ì ٷ ÙÂÏÂ˘Ù·›· 35 ¯ÚfiÓÈ· Ó· Á›ÓÂÙ·È Û fiÏ· Ù· ‰¿ÛË-ÊÈϤٷ Ù˘ ¯ÒÚ·˜. ¯Â›· Ô˘ οÓÔ˘Ó Ù· ÛÙÚ·‚¿ Ì¿ÙÈ· Û ¯Ù˘ËÙ¤˜ ·Ú·ÓƠ̂˜, ÂÓÒ ˙ËÙÔ‡Ó Û˘Ì‚fiÏ·È· Î·È ¡· Ê˘ÙÚÒÓÔ˘Ó ·ÓÙ› ÁÈ· ‰¤Ó‰Ú·, Û›ÙÈ·... ·ԉ›ÍÂȘ ·fi ÔÔÈÔÓ‰‹ÔÙ ·fi ÙÔ˘˜ ÌË ∫·È ÛÙ· ‰¿ÛË ‰ÂÓ ¯Ù›˙Ô˘Ó Û›ÙÈ· οÔÈÔÈ ·¤¯ÔÓÙ˜ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ì›˙·˜, Ô˘ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· Ó‹ÌÔÚÔÈ ÌÂÚÔη̷ÙÈ¿Úˉ˜, fiˆ˜ οÔÈÔÈ Î·ı·Ú›ÛÔ˘Ó ÙÔ ÎÙ‹Ì· ÙÔ˘˜ ·fi ı¿ÌÓÔ˘˜ Î·È Ï·˚ÎÈÛÙ¤˜ ÔÏÈÙÈÎÔ› ¤ÛÂ˘Û·Ó Ó· Ì·˜ Ô˘Ó

∏ ΢‚¤ÚÓËÛË, fï˜, ‰È·ÈÛı·ÓfiÌÂÓË ÙËÓ Î·Ù·‰›ÎË Ù˘ ·fi ÙÔ Ï·fi, ÂȉÈÒÎÂÈ, fiˆ˜ Ô Î·ÙËÁÔÚÔ‡ÌÂÓÔ˜, ÙËÓ ·Ó·‚ÔÏ‹ Ù˘ ‰›Î˘. ∞ÏÏ¿ ÌË ÌÔÚÒÓÙ·˜ Ó· ÙËÓ ·Ó·‚¿ÏÂÈ ¤Ú·Ó ÙÔ˘ ª·ÚÙ›Ô˘, ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË ÊÈÏÔÙÈÌ›· ÔÈÔ‡ÌÂÓË, ÌÂıԉ‡ÂÈ ÙËÓ Â›ÛÂ˘Û‹ Ù˘, ·ÊÔ‡ ÚÔËÁÔ˘Ì¤Óˆ˜ ÂȉfiıËΠ۠ÌÈ· ‰È·Ú΋ “‰ˆÚÔ‰ÔΛ·” ÙÔ˘ ‰ÈηÛÙËÚ›Ô˘, ‰ËÏ·‰‹ ÙÔ˘ §·Ô‡, Ì ÙȘ ·ÚÔ¯¤˜ Ô˘ Û˘Ó¯Ҙ ÂÍ·ÁÁ¤ÏÂÈ. ∞ÏÏ¿ Ô §·fi˜ ‰ÂÓ ‰ˆÚÔ‰ÔÎÂ›Ù·È Î·È Ù· ·‰È΋̷ٷ Ô˘ ¤¯ÂÈ ‰È·Ú¿ÍÂÈ Ë ∫˘‚¤ÚÓËÛË Û ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘ Ô‡Ù ·Ú·ÁÚ¿ÊÔÓÙ·È Ô‡Ù ·ÌÓËÛÙ‡ÔÓÙ·È.

*

πÛ¯˘Ú›ÛÙËÎÂ Î·È ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ı› Ó· ÈÛ¯˘Ú›˙ÂÙ·È Ë ¡.¢., Ì ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ¤ÁÎÚÈÙˆÓ ÏËÓ Â˘¿ÚÈıÌˆÓ Û˘ÓÙ·ÁÌ·ÙÔÏfiÁˆÓ, fiÙÈ ÙÔ ¶∞™√∫, ÂÊfiÛÔÓ ·ÚÓÂ›Ù·È Ó· ÂÎϤÍÂÈ ÙÔÓ ∫¿ÚÔÏÔ ¶·Ô‡ÏÈ·, ÂÊfiÛÔÓ ÂΛÓÔ˜ ÙÔ ÂÈı˘Ì›, ·fi ÙËÓ ·ÚÔ‡Û· μÔ˘Ï‹, ·ÏÏ¿ ·fi ÙË Ó¤· μÔ˘Ï‹, ˘ÔÓÔ̇ÂÈ ÙÔ ıÂÛÌfi. ŒˆÏÔ˜ Î·È ·Ó˘fiÛÙ·ÙÔ˜ Ô ÈÛ¯˘ÚÈÛÌfi˜ ÁÈ·Ù› Ë ı¤ÛË ·˘Ù‹ ÙÔ˘ ¶∞™√∫, Û ·Ó‡ÔÙÔ Ì¿ÏÈÛÙ· ¯ÚfiÓÔ ÂÎÊÚ·Ûı›۷, ÚԂϤÂÙ·È ·fi ÙÔ ›‰ÈÔ ÙÔ ™‡ÓÙ·ÁÌ·. ÕÏψÛÙÂ, ·˘Ùfi ÙÔ ‰Èη›ˆÌ· ›¯Â ·ÛÎËı› ·fi ÙÔ˘˜ fi„ÈÌÔ˘˜ ηًÁÔÚÔ˘˜, ‰ËÏ·‰‹ ÙË ¡.¢. ÙÔ 1990, ¯ˆÚ›˜ Ó· ÙÚˆı›, ÙfiÙÂ, Ô ÎÔÚ˘Ê·›Ô˜ ıÂÛÌfi˜ ÙÔ˘ ÔÏÈÙ‡̷ÙÔ˜. ¡· ÙÂÏÂÈÒÓÂÈ ÏÔÈfiÓ ÙÔ ·Ú·Ì‡ıÈ ÙˆÓ “∏Ú·ÎϤˆÓ ÙÔ˘ ¶ÔÏÈÙ‡̷ÙÔ˜”. ∏ ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋ ·Ú¿Ù·ÍË Ô˘‰¤ÔÙ ÙÔ ˘ÔÓfiÌ¢ÛÂ. √ Î.∫¿ÚÔÏÔ˜ ¶·Ô‡ÏÈ·˜, ·ÔÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ˘„ËÏ‹˜ ‰ËÌÔÊÈÏ›·˜, ·ÛΛ ¿„ÔÁ· Ù· ÚÔ‰ÚÈο ÙÔ˘ ηı‹ÎÔÓÙ· Î·È Â›Û˘ ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È ·fi Ù· ÛÏ¿¯Ó· ÙÔ˘ ¶∞™√∫, ˘‹ÚÍ ÛÙÂÓfi˜ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˘ ÙÔ˘ È‰Ú˘Ù‹ Ì·˜ ∞Ó‰Ú¤· ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ Î·È ¿ÛÎËÛ ÌÂ Û˘Ó·›ÛıËÛË ˘„ËÏ‹˜ ¢ı‡Ó˘ Ù· ηı‹ÎÔÓÙ¿ ÙÔ˘ ˆ˜ ÀÔ˘ÚÁfi˜ ∂͈ÙÂÚÈÎÒÓ, ¯ÂÈÚ›ÛÙËΠ‰Â Ù· ÂıÓÈο Ì·˜ Û˘ÌʤÚÔÓÙ· Û ÎÚ›ÛÈ̘ Ê¿ÛÂȘ Ù˘ ÔÚ›·˜ ÙÔ˘˜ Ì ÂÈÙ˘¯›·. ™˘ÓÂÒ˜, ÚÔÛˆÈο ÈÛÙ‡ˆ fiÙÈ ÁÈ· ÙÔ ¶∞™√∫ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ηıfiÏÔ˘ ¢¯¿ÚÈÛÙË ·˘Ù‹ Ë ı¤ÛË. ΔÔ Î¿ÓÂÈ fï˜, ÁÈ·Ù› ÚÔ¤¯ÂÈ Ë ·Ó¿ÁÎË Ó· ·Ó·ÎÔ› Ë Î·Ù·ÛÙÚÔÊÈ΋ ÁÈ· ÙÔÓ ÙfiÔ Î·È ÙÔ Ï·fi ‰È·Î˘‚¤ÚÓËÛË Ù˘ ¯ÒÚ·˜. ªÈ· η΋ ‰È·Î˘‚¤ÚÓËÛË Ù˘ ÔÔ›·˜ ÔÈ Ô‰˘ÓËÚ¤˜ Û˘Ó¤ÂȘ ÛÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌ›· Î·È Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÙÔÌ›˜ Â›Ó·È ·ÈÛıËÙ¤˜ ·ÓÙÔ‡. ∞˘Ù¤˜ ÙȘ Û˘Ó¤ÂȘ ÌfiÓÔ Ë ¤ÓÔ¯Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ‰ÂÓ ·ÓÙÈÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È. ∏ ÎÚÈÛÈÌfiÙËÙ· ÙˆÓ ÂÚÈÛÙ¿ÛÂˆÓ ÂÈ‚¿ÏÏÂÈ ÙËÓ Û˘ÛÙÚ¿Ù¢ÛË Î·È ÙËÓ Û˘Û›ڈÛË fiÏˆÓ ÙˆÓ ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈÎÒÓ Î·È ÚÔԉ¢ÙÈÎÒÓ ‰˘Ó¿ÌÂˆÓ Ì ÙÔ ¶∞™√∫ ÁÈ· ¤Ó· Ó¤Ô ÍÂΛÓËÌ·. √È Û˘Óı‹Î˜ ÁÈ· ¤Ó· Ó¤Ô 1981 Â›Ó·È ÚfiÛÊÔÚ˜. *√ ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ ¡. ∫ÚËÙÈÎfi˜ ‹Ù·Ó ∞ÓÙ/Ô˜ Ù˘ μÔ˘Ï‹˜ Î·È Â›Ó·È ¶Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¶ÔÏÈÙÈÎÔ‡ Î·È ∫ÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ ™˘Ó‰¤ÛÌÔ˘ “√ ¡π∫√§∞√™ ∑√ƒª¶∞™” e-mail: pkritikos14@yahoo.gr

¿ÁÚÈ· ‚Ï¿ÛÙËÛË. ∂›Ó·È ÔÈ ÂοÛÙÔÙ ÔÏÂÔ‰fiÌÔÈ Î·È ‰·Û¿Ú¯Â˜, Ô˘ ηÏfiÓ Â›Ó·È Ó· ÙÔ˘˜ Á›ÓÂÈ ¤Ó·˜ ¤ÏÂÁ¯Ô˜ fiıÂÓ ¤Û¯Â˜. √È ÊˆÙȤ˜ ¿Ó·‚·Ó, ·Ó¿‚Ô˘Ó Î·È ı· Û˘Ó¯›ÛÔ˘Ó Ó· ·Ó¿‚Ô˘Ó, ηٷη›ÁÔÓÙ·˜ fi,ÙÈ ¤¯ÂÈ ·ÔÌ›ÓÂÈ ·fi Ú¿ÛÈÓÔ ÛÙË ¯ÒÚ·, ‰ÈfiÙÈ Ô Ì˯·ÓÈÛÌfi˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÂÈÊÔÚÙÈÛÙ› Ì ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· ÙÔ˘ Â›Ó·È Û¿ÈÔ˜. ∫·È ¤Ó· ÂηÙÔÌ̇ÚÈÔ ˘ÚÔÛ‚¤ÛÙ˜ Ó· ¤¯Ô˘ÌÂ Î·È 200 ·ÂÚÔÏ¿Ó· Ó· ·Û¯ÔÏÔ‡ÓÙ·Ó Ì ÙËÓ Î·Ù¿Û‚ÂÛË ÙˆÓ ˘ÚηÁÈÒÓ, ·˘Ù¤˜ ı· Û˘Ó¯›ÛÔ˘Ó ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘˜, ‰ÈfiÙÈ ¤ÙÛÈ ı¤ÏÂÈ Ô Û¿ÈÔ˜ ‰ËÌfiÛÈÔ˜ ÔÚÁ·ÓÈÛÌfi˜. ¶ÚfiÙ·ÛË: ¡· ·Ó·Ï¿‚Ô˘Ó È‰ÈˆÙÈΤ˜ ÂÙ·Èڛ˜ ¤Ó·ÓÙÈ ÔÈÓÈ΋˜ Î·È ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ Ú‹ÙÚ·˜ ÙËÓ ·Ó¿‰ÂÈÍË, Û˘ÓÙ‹ÚËÛË, ÚÔÛÙ·Û›· Î·È ‰È·¯Â›ÚÈÛË ÙˆÓ ‰·ÛÒÓ. £· ‰›ÓÔ˘Ó ÏfiÁÔ ·’ ¢ı›·˜ ÛÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ËÁÂÛ›·. £· ÙÈ̈ÚÔ‡ÓÙ·È, ·Ó ‰ÂÓ ÂÙ˘¯·›ÓÔ˘Ó ÛÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘˜. ΔÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ı· ÁÓˆÚ›˙ÂÈ Ô ÔÏ›Ù˘ ÔÈÔ˜ Â›Ó·È ˘‡ı˘ÓÔ˜. ¢ÈfiÙÈ Û‹ÌÂÚ· ÔÈ ÂÌÚËÛÙ¤˜ ÎÚ‡‚ÔÓÙ·È ›Ûˆ ·fi ÙË ‰ËÌÔÛÈÔ¸·ÏÏËÏÈ΋ ȉÈfiÙËÙ· Î·È ÙËÓ ·ÙÈ̈ÚËÛ›·. dimopoulos@e-thessalia.gr


™À¡∂¡Δ∂À•∏

5

KYPIAKH 30 AY°OY™TOY 2009

¢

ÂÓ ¤¯Ô˘Ó Û¯¤ÛË Ì ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·, “‰ÂÓ Ì·˜ ·ÁÁ›˙Ô˘Ó” fiˆ˜ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ϤÂÈ, Ù· fiÛ· ‰ËÌÔÛÈÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÂÚ› ÂÌÏÔ΋˜ ÔÏÈÙÈÎÒÓ ·fi ÙËÓ ∞ÚÈÛÙÂÚ¿ ÛÙÔ ÛοӉ·ÏÔ ∑›ÌÂÓ˜. ∞˘Ùfi ‰ËÏÒÓÂÈ Î·ÙËÁÔÚËÌ·ÙÈο Ô Î. ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ÷Ù˙ËÛˆÎÚ¿Ù˘, ̤ÏÔ˜ Ù˘ ∫ÂÓÙÚÈ΋˜ ¶ÔÏÈÙÈ΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ÙÔ˘ ™˘Ó·ÛÈÛÌÔ‡ Î·È ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ Ù˘ ÎÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋˜ ÔÌ¿‰·˜ ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞, Î·È ÚÔÛı¤ÙÂÈ fiÙÈ Ì ٷ fiÛ· ›Â Ô Î. ¶. ∫ÔÚÔ‚¤Û˘ Û˘Ó¤‚·Ï ÛÙÔ Ó· ·ÓÔ›ÍÂÈ ÙÔ ı¤Ì· Ì ϿıÔ˜ ÙÚfiÔ. ÷ڷÎÙËÚ›˙ÂÈ ÙÔÓ ™Àƒπ∑∞ ¤Ó· ÔÏÈÙÈÎfi Û¯‹Ì· Ô˘ Â›Ó·È ÈÔ ÛÙÂÓfi ÔÏÈÙÈο ·fi ÙÔÓ ™˘Ó·ÛÈÛÌfi. •Âηı·Ú›˙ÂÈ ·ÎfiÌË fiÙÈ ‰ÂÓ ˘Ê›ÛÙ·Ù·È ı¤Ì· Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ ÙÔ˘ ™˘Ó·ÛÈÛÌÔ‡ Ì ÙÔ ¶∞™√∫ Î·È ıˆÚ› ˆ˜ ·ÍÈfiÈÛÙÔ Û¯‹Ì· Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ ·˘Ùfi Ì ÙÔ˘˜ √ÈÎÔÏfiÁÔ˘˜-¶Ú¿ÛÈÓÔ˘˜.

¢∏ª∏Δƒ∏™ Ã∞Δ∑∏™ø∫ƒ∞Δ∏™ ™Ô‚·Úfi ÔÏÈÙÈÎfi Ï¿ıÔ˜ ‰È¤Ú·ÍÂ Ô ¶. ∫ÔÚÔ‚¤Û˘ ™˘Ó¤ÓÙ¢ÍË: ™øΔ∏ƒ∏™ §∂Δ™π√™ - ¶ÚÔοÏÂÛ ıfiÚ˘‚Ô Î·È Ù·Ú· ÎÔ‡ÓËÛ ٷ ÔÏÈÙÈο Ú¿ÁÌ· Ù· Ë ·Ó·ÊÔÚ¿ ÙÔ˘ Î. ∫ÔÚÔ‚¤ÛË, ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹ ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞, Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ·Ó¿ÌÂÈÍË ÙÔ˘ ™˘Ó· ÛÈÛÌÔ‡ ÛÙËÓ ˘fiıÂÛË ∑›ÌÂÓ˜ ÙÔ 1989. ¶fiÛÔ Â‡ÎÔÏ· ÌÔÚ› Ó· ÎÏ›ÛÂÈ ¤Ó· Ù¤ÙÔÈÔ ı¤Ì·; - ∞˘Ù‹ Ë ÊËÌÔÏÔÁ›· ·ÎÔ˘ÁfiÙ·Ó Â‰Ò Î·È ¯ÚfiÓÈ·, ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ì ӷ οÓÔ˘Ì Ì ¤Ó· ÙˆÚÈÓfi Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ. ∂ÁÒ ı· ÌÈÏ‹Ûˆ ÁÈ· fiÛ· ÁÓˆÚ›˙ˆ Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô, fiÔ˘ ‚ÚÈÛÎfiÌÔ˘Ó ÛÙËÓ ËÁÂÛ›· Ù˘ ∂∞ƒ Î·È ‰ÂÓ ı¤Ïˆ Ó· ·Ó·ÊÂÚıÒ Û fi,ÙÈ ¤¯ÂÈ Û¯¤ÛË Ì ÙÔ ∫∫∂ ÙfiÙÂ. Δ¤ÙÔÈÔ ı¤Ì· ÁÓˆÚ›˙ˆ ηÙËÁÔÚËÌ·ÙÈο fiÙÈ ‰ÂÓ Â›¯Â ÙÂı› Û η̛· ÂÚ›ÙˆÛË. ∞ÎfiÌË Î·È Â¿Ó ˘ÔıÂÙÈο ›¯Â Û˘Ì‚Â› οÙÈ Ù¤ÙÔÈÔ, ÙfiÙ fiÏÔ Î·È Û οÔÈÔ Ù·ÌÂ›Ô ı· ›¯·Ó ÂÈÛÚ‡ÛÂÈ ·˘Ù¿ Ù· ¯Ú‹Ì·Ù· Î·È ·˘Ùfi ı· ÁÈÓfiÙ·Ó ÁÓˆÛÙfi. À¿Ú¯ÂÈ ¤Ó·˜ ¿ÓıÚˆÔ˜ Ô˘ Â›Ó·È Û ı¤ÛË Ó· ÈÛ¯˘ÚÈÛÙ› fiÙÈ Ù· ¯Ú‹Ì·Ù· Ù· ‹Ú .¯ Ô §ÂˆÓ›‰·˜ ∫‡ÚÎÔ˜ ÁÈ· ÙÔÓ Â·˘Ùfi ÙÔ˘; Œ¯Ô˘Ó Û˘ÌÏËÚˆı› ›ÎÔÛÈ ¯ÚfiÓÈ· Î·È Í¤ÚÔ˘Ì Ôχ ηϿ ÔÈÔ˜ Â›Ó·È Ô §ÂˆÓ›‰·˜ ∫‡ÚÎÔ˜. ∂¿Ó ˘‹Ú¯·Ó οÔÈÔÈ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ› ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ Ô˘ ı· ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÔ‡Û·Ó ÙËÓ ∂ÏÏËÓÈ΋ ∞ÚÈÛÙÂÚ¿ (∂∞ƒ), ·˘Ùfi ‰ÂÓ ı· ›¯Â ‰È·ÚÚ‡ÛÂÈ Û fiÏË ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›·; ∫·È ·˘Ùfi ÙÔ Ï¤ˆ ÂÂȉ‹ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Ì·˜ ÈÛ¯‡Ô˘Ó Û˘Óı‹Î˜ ·fiÏ˘Ù˘ ‰È·Ê¿ÓÂÈ·˜, fiÏÔ Î·È Î¿ÔÈ· ÚfiÛˆ· ı· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·Ó Ì¤Û· ÛÙÔ ÎfiÌÌ· ÁÈ· Ó· ÙÔ ‰ËÌÔÛÈÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó Î·È Ó· ÙÔ Î·Ù·ÁÁ›ÏÔ˘Ó. £ÂˆÚÔ‡Û·Ì ¿ÓÙ· οı ÊÔÚ¿ Ô˘ ·ÎÔ˘ÁfiÙ·Ó „›ı˘ÚÔÈ, fiÙÈ ¤Ó· Ù¤ÙÔÈÔ ı¤Ì· ‰ÂÓ Ì·˜ ·ÁÁ›˙ÂÈ Î·È ‰ÂÓ Î·Ù·‰Â¯fiÌ·ÛÙ·Ó Ó· ··ÓÙ‹ÛÔ˘ÌÂ. ∏ ÌË ·¿ÓÙËÛË ¤ˆ˜ ÙÒÚ· Û ÊËÌÔÏÔÁ›Â˜ ÈÛÙ‡·Ì fiÙÈ Û˘ÓÈÛÙ¿ ÌÈ· ÛÔ‚·Ú‹ ÔÏÈÙÈ΋ ÛÙ¿ÛË. - ∞fi ÙËÓ ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ¤Ó·˜ ηı’ fiÏ· ÛÔ‚·Úfi˜ ¿ÓıÚˆÔ˜ fiˆ˜ Ô Î. ∫ÔÚÔ‚¤Û˘ ÚÔ¯ˆÚ¿ ÛÙËÓ ‰ËÌÔÛÈÔÔ›ËÛË ÌÈ·˜ Ù¤ÙÔÈ·˜

“ΔÔ fiÏÔ ı¤Ì· ¤¯ÂÈ Û¯¤ÛË Ì ÌÈ· ÁÂÓÈÎfiÙÂÚË ··Í›·, ·ÓÙÈ·ÏfiÙËÙ· Î·È ˘Ô‚¿ıÌÈÛË ÙËÓ ÔÔ›· ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ Ô ¶ÂÚÈÎÏ‹˜ ∫ÔÚÔ‚¤Û˘ Î·È ¿ÏÏ· ÛÙÂϤ¯Ë Î·È Û˘ÓÈÛÙÒÛ˜ ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞ ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙÔÓ ™˘Ó·ÛÈÛÌfi. ¢ÂÓ Â›Ó·È Ù˘¯·›Ô fiÙÈ ·˘Ùfi Û˘Ì‚·›ÓÂÈ Û‹ÌÂÚ· Ô˘ ¤¯ÂÈ ·ÓÔ›ÍÂÈ ÌÈ· ÌÂÁ¿ÏË Û˘˙‹ÙËÛË Á‡Úˆ ·fi ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ ÙÔ˘ ™˘Ó·ÛÈÛÌÔ‡, ·ÏÏ¿ Î·È ÙËÓ ÛÙ¿ÛË ÙÔ˘ ™˘Ó·ÛÈÛÌÔ‡ ˆ˜ ÚÔ˜ ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ· ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞” ı¤Û˘, ·˘Ùfi ‰ÂÓ ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÛÔ‚·Ú¿ „‹ÁÌ·Ù· ˘Ô„›·˜ Ù· ÔÔ›· ›Ûˆ˜ Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÔ˘Ó ÂÈÙ¤ÏÔ˘˜ ·ÓÙÈΛ̠ÓÔ ‰ÈÂÚ‡ÓËÛ˘. °È·Ù› Î·È Ô ¯Ò ÚÔ˜ Ù˘ ∞ÚÈÛÙÂÚ¿˜ Ó· ÌËÓ ÍÂηı·Ú›ÛÂÈ ÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ ÙÔ˘; - ΔÔ fiÙÈ ÙÔ fiÏÔ ı¤Ì· ¤Ú¯ÂÙ·È ÛÙËÓ ÂÈηÈÚfiÙËÙ· Û‹ÌÂÚ·, ÂÎÙÈÌԇ̠fiÙÈ Ë fiÏË ÂÓ¤ÚÁÂÈ· ÂÓÙ¿ÛÛÂÙ·È Û ÌÈ· ÁÂÓÈÎfiÙÂÚË ··Í›·, ·ÓÙÈ·ÏfiÙËÙ· Î·È ˘Ô‚¿ıÌÈÛË ÙËÓ ÔÔ›· ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ Ô ¶ÂÚÈÎÏ‹˜ ∫ÔÚÔ‚¤Û˘ Î·È ¿ÏÏ· ÛÙÂϤ¯Ë Î·È Û˘ÓÈÛÙÒÛ˜ ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞ ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙÔÓ ™˘Ó·ÛÈÛÌfi. ¢ÂÓ Â›Ó·È Ù˘¯·›Ô fiÙÈ ·˘Ùfi Û˘Ì‚·›ÓÂÈ Û‹ÌÂÚ· Ô˘ ¤¯ÂÈ ·ÓÔ›ÍÂÈ ÌÈ· ÌÂÁ¿ÏË Û˘˙‹ÙËÛË Á‡Úˆ ·fi ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ ÙÔ˘ ™˘Ó·ÛÈÛÌÔ‡, ·ÏÏ¿ Î·È ÙËÓ ÛÙ¿ÛË ÙÔ˘ ™˘Ó·ÛÈÛÌÔ‡ ˆ˜ ÚÔ˜ ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ· ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞. - ∫·Ù¿ ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ ÙÚfiÔ Ô˘ Û¯ÔÏÈ¿˙ÂÙ ÌÈ· ‰Â‰Ô̤ÓË ÙÔ Ôı¤ÙËÛË fiˆ˜ ·˘Ù‹ ÙÔ˘ Î. ∫ÔÚÔ‚¤ÛË, Â›Ó·È Û·ÊÒ˜ Û·Ó Ó· ‰È·ÎÚ›ÓÂÙ ›Ûˆ ·fi Ù· ·ÓıÚÒÈÓ· ΛÓËÙÚ· ÙÔ ÛÙÔÈ¯Â›Ô Ù˘ Û˘ÓˆÌÔÛ›·˜... - ¶ÔÙ¤ ‰ÂÓ ı· ‹ıÂÏ· Ó· ÚÔÛÂÁÁ›˙ˆ Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· ˘fi ÙÔ Ú›ÛÌ· ÌÈ·˜ ·ÊËÚË̤Ó˘ Û˘ÓˆÌÔÛ›·˜. ∂›Ó·È ¤Íˆ ·fi ÙÔ Ó‡̷ Î·È ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ÌÔ˘ ÛΤ„Ë. ªÈ· ÛΤ„Ë ÁÂÓÈÎfiÙÂÚË ·ÏÒ˜ ‰È·Ù˘ÒÓˆ ÂÓÙ·Á̤ÓË ÛÙÔ ÁÂÓÈÎfiÙÂÚÔ Ï·›ÛÈÔ. ™Â ·˘Ùfi ÙÔ ÛËÌÂ›Ô ı· ‹ıÂÏ· Ó· ·Ó·Ê¤Úˆ ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ÙÔ˘ Î. ™ÙÚ·ÙÔ‡ÏË, ÂÎÏÂÁ̤ÓÔ˘ ̤-

“™ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹Û·Ì ¤Ó· Û¯‹Ì· ÛÙÂÓfiÙÂÚÔ ÔÏÈÙÈο ·fi ·˘Ùfi Ô˘ ÛÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ›̷ÛÙÂ. ∞˘Ùfi Â›Ó·È Î¿ÙÈ Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÚÔÔÙÈ΋. √ ÎfiÛÌÔ˜ ÛÙȘ Â˘ÚˆÂÎÏÔÁ¤˜ Ì·˜ ¤ÛÙÂÈÏ ¤Ó· Ì‹Ó˘Ì·, Ï¿‚·Ì ÙÔ ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ ÔÛÔÛÙfi ·fi οı ¿ÏÏË ÊÔÚ¿ ÛÂ Â˘ÚˆÂÎÏÔÁ¤˜. ∂ÎÙÈÌÒ fiÙÈ Ë ÚÔÔÙÈ΋ Ô˘ ·ÎÔ˘Ì¿ ÛÙ· ÛËÌÂÚÈÓ¿ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·, fiˆ˜ Î·È Û ·˘Ù¿ ÙÔ˘ ̤ÏÏÔÓÙÔ˜, ı· ÚÔ¤ÏıÂÈ Ì¤Û· ·fi ÌÈ· Û˘ÌÌ·¯›· Ì ÙÔ˘˜ ÔÈÎÔÏfiÁÔ˘˜-Ú¿ÛÈÓÔ˘˜”

ÏÔ˘˜ ·fi ÏÂ˘Ú¿˜ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÛÙÔ ÙfiÙ ¢.™. ÙÔ˘ √Δ∂. ∞ӷχÂÈ Û ÚfiÛÊ·ÙÔ ¿ÚıÚÔ ÙÔ˘ ÛÙËÓ “∞À°∏” ÙÔ ÙÈ Ú·ÁÌ·ÙÈο Û˘Ó¤‚Ë ÂΛÓË ÙËÓ ÂÔ¯‹ Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ·ÏÏ·Á‹ ÛÙ¿Û˘ Á‡Úˆ ·fi ÙËÓ ‰È·Ú·ÁÌ¿Ù¢ÛË Ù˘ ÙfiÙ ۇ̂·Û˘ ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ‰ËÌÔÛ›Ô˘ Ì ÙËÓ ÂÙ·ÈÚ›· ∑›ÌÂÓ˜. £¤ÙÂÈ ·˘Ùfi ÙÔ Î›ÌÂÓÔ Ù· ˙ËÙ‹Ì·Ù· fiˆ˜ ·ÎÚÈ‚Ò˜ ›¯·Ó Î·È ÙÔ ıˆÚÒ ·ÚÎÂÙ¿ ÂÈÛÙÈÎfi. ∂Λ ÏÔÈfiÓ ·Ó·Ï‡ÂÙ·È ÙÔ ÔÈ· ı¤Ì·Ù· “·›¯ÙËηӔ Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ˘fiıÂÛË ∑›ÌÂÓ˜. - ¶ÈÛÙ‡ÂÙ ÂÓ Ù¤ÏÂÈ fiÙÈ Ô Î. ∫ÔÚÔ‚¤Û˘ ·Ó··Ú‹Á·Á ·Ó·fi‰ÂÈÎÙ· Ú¿ÁÌ·Ù·, ÂÓÒ ı· ¤ÚÂ ÚˆÙ›ÛÙˆ˜ Ù· fiÔÈ· ˙ËÙ‹Ì·Ù· Ó· Ù· ı¤ÛÂÈ ÛÙ· ÎÔÌÌ·ÙÈο fiÚÁ·Ó·; - √È ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ÚÔÛÂÁÁ›ÛÂȘ Á‡Úˆ ·fi ÙÔ ı¤Ì· ·˘Ùfi ¤ÁÈÓ·Ó Ì¤Û· ÛÙÔÓ πÔ‡ÏÈÔ. Œˆ˜ ÙȘ 28 πÔ˘Ï›Ô˘ Ë ÎÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Û ηÓÔÓÈο. ¢ÂÓ ı¤ÏËÛ fï˜ Ó· ı›ÍÂÈ Ô Î. ∫ÔÚÔ‚¤Û˘ Ù¤ÙÔÈÔ ˙‹ÙËÌ· ·Ô˙ËÙÒÓÙ·˜ ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÌÈ· ·¿ÓÙËÛË ÛÙ· Ï·›ÛÈ· Ù˘ ÎÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋˜ ÔÌ¿‰·˜. ™ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· Ì ÙÔÓ ÙÚfiÔ Ô˘ ÂÓ‹ÚÁËÛÂ Û˘Ó¤‚·Ï ÛÙÔ Ó· ·ÓÔ›ÍÂÈ ÙÔ ı¤Ì· Ì ϿıÔ˜ ÙÚfiÔ. ∞fi ÎÂÈ Î·È Ì ‚¿ÛË ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Ô Î. ∫ÔÚÔ‚¤Û˘ Â›Ó·È ¤Ó· ÚfiÛˆÔ ÂÎ ÙˆÓ ¤Ûˆ, Â›Ó·È ·Ó·ÌÂÓfiÌÂÓÔ Ó· ¿ÚÂÈ ÙËÓ ¤ÎÙ·ÛË Ô˘ ‹Ú ÙÔ fiÏÔ ı¤Ì·. ∂Ì›˜ ¿ÓÙˆ˜ ˆ˜ ·Ó·ÓˆÙÈ΋ Ù¤Ú˘Á· ÙÔ˘ ™˘Ó·ÛÈÛÌÔ‡ Û ηÌÈ¿ ÂÚ›ÙˆÛË ‰ÂÓ ı· ı¤Ù·Ì ˙‹ÙËÌ· ÂÈ‚Ô-

Ï‹˜ ΢ÚÒÛÂˆÓ ÚÔ˜ ÙÔÓ Î. ∫ÔÚÔ‚¤ÛË. ™¤‚ÔÌ·È ÙËÓ ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋ ÎÔ˘ÏÙÔ‡Ú· Ô˘ ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ, ˆÛÙfiÛÔ ÈÛÙ‡ˆ fiÙÈ ‰È¤Ú·Í ÛÔ‚·Úfi ÔÏÈÙÈÎfi Ï¿ıÔ˜ Ì ÙÔ Ó· ı¤ÛÂÈ ÙËÓ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ÛÙÈÁÌ‹ ÙÔ ˙‹ÙËÌ· Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ ‰È·ÊıÔÚ¿˜ ˘ÔÓÔÒÓÙ·˜, fiÙÈ ÍÂʇÁÂÈ ·fi Ù· fiÚÈ· ÙÔ˘ ‰ÈÎÔÌÌ·ÙÈÛÌÔ‡ Î·È Â›Ó·È ‰È·ÎÔÌÌ·ÙÈÎfi. ∞˘Ùfi Û˘ÓÈÛÙ¿ ÛÔ‚·Úfi ÔÏ›ÛıËÌ·. - 줂·È· ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓÔ˜ Ô Î. ∫ÔÚÔ‚¤Û˘ ÛÙÔÓ Î. §ÂˆÓ›‰· ∫‡ÚÎÔ ‰È¤‚Ï„ fiÙÈ ·˘Ùfi˜ ÂÈ ı˘Ì› Ó· ÌÂÙÂÍÂÏȯı› Ô ™˘Ó·ÛÈÛÌfi˜ Û ÌÈ· Ó¤· ÂΉԯ‹ Ù˘ ∂∞ƒ. ∫·È Ë Î·Ù¿ÏËÍË Ê˘ÛÈο ı· Â›Ó·È ÌÈ· ÂÎ ÙˆÓ ËÌÂÚÒÓ Ó· ·ÊÔÌÔȈı› ·˘Ùfi˜ Ô Ó¤Ô˜ ÔÏÈÙÈÎfi˜ Û¯ËÌ·ÙÈÛÌfi˜ ·fi ÙÔ ¶∞™√∫...

“∂›Ó·È ۷ʤ˜ fiÙÈ ‰ÂÓ ı¤ÏÔ˘Ì ӷ ÂÓۈ̷وıԇ̠ÛÙÔ ¶∞™√∫. ∂Ì¿˜ Ì·˜ ÂӉȷʤÚÂÈ Ó· ÛÙËÚ›ÍÔ˘Ì ÌÈ· ΢‚¤ÚÓËÛË ÛÙË ‚¿ÛË Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓˆÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÎÒÓ ı¤ÛÂˆÓ fiˆ˜ .¯. Û fi,ÙÈ ¤¯ÂÈ Û¯¤ÛË Ì ÙËÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜, ÙËÓ ÊÔÚÔÏÔÁ›·, ÙȘ ÂÚÁ·ÛȷΤ˜ Û¯¤ÛÂȘ Î.·.”

- ¡·È, Û‡ÌʈÓÔÈ, ·ÏÏ¿ ·fi ÂΛÓÔ ÙÔ ÛËÌÂ›Ô Î·È ÌÂÙ¿ ÔÈÔ˜ ı· Â›Ó·È Ô ÚfiÏÔ˜ ÙÔ˘;

ÊÒ˜ Î·È Û‹ÌÂÚ· ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó. ∂›Ó·È ۷ʤ˜ fiÙÈ ‰ÂÓ ı¤ÏÔ˘Ì ӷ ÂÓۈ̷وıԇ̠ÛÙÔ ¶∞™√∫. ∂Ì¿˜ Ì·˜ ÂӉȷʤÚÂÈ Ó· ÛÙËÚ›ÍÔ˘Ì ÌÈ· ΢‚¤ÚÓËÛË ÛÙË ‚¿ÛË Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓˆÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÎÒÓ ı¤ÛÂˆÓ fiˆ˜ .¯. Û fi,ÙÈ ¤¯ÂÈ Û¯¤ÛË Ì ÙËÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜, ÙËÓ ÊÔÚÔÏÔÁ›·, ÙȘ ÂÚÁ·ÛȷΤ˜ Û¯¤ÛÂȘ Î.·. ªÂ ‚¿ÛË ·˘Ù¿ Ù· ˙ËÙ‹Ì·Ù· Î·È fi¯È .¯. Ì ÙÔ Â¿Ó ı· ʇÁÂÈ Ë ·ÌÂÚÈηÓÈ΋ ‚¿ÛË ·fi ÙËÓ ™Ô‡‰·, Ë ÔÔ›· ˆ˜ ÚfiÙ·ÛË Î·ÎÒ˜ Ù¤ıËΠ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞. ∂Ô̤ӈ˜ Â¿Ó Ù· ·Ú·¿Óˆ ÚÔˆıÔ‡ÓÙ·È ÌÔÚ› Ó· ‰Ôı› ÛÙ‹ÚÈÍË Û ÌÈ· ΢‚¤ÚÓËÛË. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÌÈ· ÛÙ·ıÂÚ‹ ÚfiÙ·ÛË Ë ÔÔ›· ·Ú¤¯ÂÈ ÌÈ· ·›ÛıËÛË ÚÔÔÙÈ΋˜ ÛÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›·. ™˘ÛÂÈÚÒÓÂÈ ÙÔ˘˜ Ôϛ٘ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ·Ó¿ÌÂÛ· Û ¶∞™√∫ Î·È ™˘Ó·ÛÈÛÌfi Î·È ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ‰ÂÓ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ‰ÒÛÔ˘Ó ÙËÓ ÏÂÈÔ„ËÊ›· Û ¤Ó· Î·È ÌfiÓÔ ÎfiÌÌ·. ¢ÂÓ ÌÔÚԇ̠ӷ ÛÊ˘Ú›˙Ô˘Ì ·‰È¿ÊÔÚ· ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙËÓ ÛËÌÂÚÈÓ‹ ÔÏÈÙÈ΋ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·, ÔÊ›ÏÔ˘Ì ӷ ÂÎÊÚ¿ÛÔ˘Ì ۷Ê›˜ Î·È ‰È·ÎÚÈÙ¤˜ ı¤ÛÂȘ. ∫·È ÌfiÓÔ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈÔ‡ÌÂÓÔÈ Î·Ù¿ ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ ÙÚfiÔ ÈÛ¯˘ÚÔÔÈԇ̷ÛÙ ˆ˜ ÔÏÈÙÈ΋ ‰‡Ó·ÌË Î·È ›ıÔ˘Ì fiÙÈ Â›Ì·ÛÙ ¯Ú‹ÛÈÌÔÈ.

- £¤ÏÔ˘Ì ӷ Á›ÓÔ˘Ì fiÛÔ ÙÔ ‰˘Ó·ÙfiÓ ÈÔ ÈÛ¯˘ÚÔ› ÂÂȉ‹ ÁÈ· ÙËÓ ˘fiıÂÛË ‰È·Î˘‚¤ÚÓËÛ˘ ÙÔ˘ ÙfiÔ˘ ‰ÂÓ ı· ÛÙ·ıԇ̠·‰È¿ÊÔÚÔÈ. ∞˘Ùfi ÙÔ Ï¤Ì Ì ÂÈÏÈÎÚ›ÓÂÈ· ÛÙÔ˘˜ Ôϛ٘. £· ÂÍÂÙ¿ÛÔ˘Ì ÛÙËÓ Ú¿ÍË fiÚÔ˘˜ Î·È ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Û·-

- ¶Ò˜ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÙ ÙÔ ˙‹ÙËÌ· ¤Ú·Ó ÙÔ˘ ¶∞™√∫ Û˘ÌÌ· ¯ÈÒÓ; À¿Ú¯ÂÈ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ÚfiÙ·ÛË ‹ ÙËÚÂ›Ù·È ÛÙ¿ÛË ·Ó·ÌÔÓ‹˜ ÏfiÁˆ ÙÔ˘ Ú¢ÛÙÔ‡ ÔÏÈÙÈÎÔ‡ Îϛ̷ÙÔ˜; ΔÔ ı¤Ì· ÙˆÓ Û˘ÌÌ·¯ÈÒÓ ÌÔÚ› Ó· ÎÚ› ÓÂÈ ÂÓ ÔÏÏÔ›˜ Î·È ÙËÓ ÌÂÏÏÔ-

- Δ¤ÙÔÈÔ˘ ›‰Ô˘˜ ‰ËÏÒÛÂȘ Î·È Î·ÙËÁÔڛ˜ ÙȘ ·ÎÔ‡ÌÂ Â‰Ò Î·È ¿Ú· ÔÏÏ¿ ¯ÚfiÓÈ·. ΔȘ ·Îԇ̠fiÏ· Ù· ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ· ¯ÚfiÓÈ· ·fi ÙËÓ ÛÙÈÁÌ‹, Ô˘ ı¤ÙÔ˘Ì ÔÏÈÙÈΤ˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔ ˙‹ÙËÌ· ‰È·Î˘‚¤ÚÓËÛ˘ ÙÔ˘ ÙfiÔ˘ Î·È ÙÔ˘ ÚfiÏÔ˘ ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ· Ù˘ ·ÚÈÛÙÂÚ¿˜ Á‡Úˆ ·fi ÙÔ ı¤Ì· ÙˆÓ Û˘ÌÌ·¯ÈÒÓ. ∫·È ·˘Ùfi ÂÂȉ‹ ı¤ÏÔ˘Ì ·˘Ùfi˜ Ô ÙfiÔ˜ Ó· ΢‚ÂÚÓËı› ÛÙË ‚¿ÛË ÂÓfi˜ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ Î·È ÌÈ·˜ ÊÂÚ¤ÁÁ˘·˜ ÚÔÔÙÈ΋˜ ·fi ‰˘Ó¿ÌÂȘ, Ô˘ ‰ÂÓ ı· ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi ÙÔÓ ‰ÂÍÈfi ¯ÒÚÔ, ·ÏÏ¿ Î·È Ô‡Ù ·ÌÈÁÒ˜ ·fi ÙÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ¶∞™√∫. ¶¿Óˆ Û ·˘Ùfi ˘¿Ú¯ÂÈ ÌÈ· ÛÔ‚·Ú‹ ‰È·ÊˆÓ›·, ·ÏÏ¿ ÂÓÙÔ‡ÙÔȘ ÂÌ›˜ ÌÈÏ¿Ì Ôχ ηı·Ú¿. ∑ËÙ¿Ì ÙËÓ ‹ÙÙ· Ù˘ ¡.¢. Î·È ÙËÓ Ì›ˆÛË ÙˆÓ ÔÛÔÛÙÒÓ ÙÔ˘ ‰ÈÎÔÌÌ·ÙÈÛÌÔ‡. ¡· ÂÓÈÛ¯˘ı› Ô ™˘Ó·ÛÈÛÌfi˜ Î·È Î·Ù’ Â¤ÎÙ·ÛË Ô ™Àƒπ∑∞.

ÓÙÈ΋ ÂÈ‚›ˆÛË ÙÔ˘ ™˘Ó·ÛÈ ÛÌÔ‡... - ¢ÂÓ ˘Ê›ÛÙ·Ù·È ·fi ÏÂ˘Ú¿˜ ™˘Ó·ÛÈÛÌÔ‡ Î·È Ê˘ÛÈο Ù˘ ∞Ó·ÓˆÙÈ΋˜ ¶Ù¤Ú˘Á·˜ ˙‹ÙËÌ· Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ Ì ÙÔ ¶∞™√∫. ∂›Ó·È ·Ï‹ıÂÈ· fiÙÈ Ì·˜ ÂӉȷʤÚÂÈ Ó· ‰È·ÌÔÚÊÒÛÔ˘Ì ¤Ó· ÔÏÈÙÈÎfi Û¯‹Ì·, ÌÈ· Û˘ÌÌ·¯›· Ë ÔÔ›· ı· Â›Ó·È ÔÏÈÙÈο ¢ڇÙÂÚË ·fi ÙÔÓ ™˘Ó·ÛÈÛÌfi. Œ¯Ô˘ÌÂ Û˘ÌÙ‡ÍÂÈ ¤Ó· Û¯‹Ì· Û˘ÌÌ·¯ÈÎfi, ÙÔÓ ™Àƒπ∑∞, Ô ÔÔ›Ô˜ ÔÏÈÙÈο Â›Ó·È ÈÔ ÛÙÂÓfi˜ ·fi ÙÔÓ ™˘Ó·ÛÈÛÌfi. ¢ÂÓ ¤Î·Ó ÔÙ¤ Ë ∞ÚÈÛÙÂÚ¿ Ù¤ÙÔÈ· Û¯‹Ì·Ù· Û˘ÌÌ·¯Èο. ¶·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÒÓÙ·˜ ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· ÙÔ˘ ∫∫∂ ·fi ÙËÓ ∫·ÙÔ¯‹ ¤ˆ˜ Û‹ÌÂÚ· ‰È·ÈÛÙÒÓÔ˘Ì fiÙÈ ¿ÓÙÔÙ ÊÙÈ¿¯ÓÔÓÙ·Ó Û¯‹Ì·Ù· ¢ڇÙÂÚ· ÔÏÈÙÈο Î·È È‰ÂÔÏÔÁÈο. ™ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹Û·Ì ¤Ó· Û¯‹Ì· ÛÙÂÓfiÙÂÚÔ ÔÏÈÙÈο ·fi ·˘Ùfi Ô˘ ÛÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ›̷ÛÙÂ. ∞˘Ùfi Â›Ó·È Î¿ÙÈ Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÚÔÔÙÈ΋. √ ÎfiÛÌÔ˜ ÛÙȘ Â˘ÚˆÂÎÏÔÁ¤˜ Ì·˜ ¤ÛÙÂÈÏ ¤Ó· Ì‹Ó˘Ì·, Ï¿‚·Ì ÙÔ ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ ÔÛÔÛÙfi ·fi οı ¿ÏÏË ÊÔÚ¿ ÛÂ Â˘ÚˆÂÎÏÔÁ¤˜. ∂ÎÙÈÌÒ fiÙÈ Ë ÚÔÔÙÈ΋ Ô˘ ·ÎÔ˘Ì¿ ÛÙ· ÛËÌÂÚÈÓ¿ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· fiˆ˜ Î·È Û ·˘Ù¿ ÙÔ˘ ̤ÏÏÔÓÙÔ˜ ı· ÚÔ¤ÏıÂÈ Ì¤Û· ·fi ÌÈ· Û˘ÌÌ·¯›· Ì ÙÔ˘˜ ÔÈÎÔÏfiÁÔ˘˜-Ú¿ÛÈÓÔ˘˜. ∂Âȉ‹ ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ›‰Ô˘˜ Ë Û˘ÌÌ·¯›· ‰›ÓÂÈ ÙÔ Ì‹Ó˘Ì· ÛÙÔÓ ÂÏÏËÓÈÎfi Ï·fi fiÙÈ ı¤ÙÔ˘Ì ٷ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÛÙË ÛˆÛÙ‹ ÙÔ˘˜ ‰È¿ÛÙ·ÛË Î·È Û˘Á¯ÚfiÓˆ˜ ·ÔÓ¤Ô˘Ì ÌÈ· ·›ÛıËÛË ÂÌÈÛÙÔÛ‡Ó˘.


™À¡∂¡Δ∂À•∏

6

KYPIAKH 30 AY°OY™TOY 2009

Δ

ËÓ ÂÎÙ›ÌËÛË fiÙÈ Ë ÛËÌÂÚÈÓ‹ ΢‚¤ÚÓËÛË ÌÔÚ› Ó· ·ÓÙ·ÔÎÚÈı› ÛÙ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ Ô Î. ∫ÒÛÙ·˜ ¶Ô˘¿Î˘, Â˘Úˆ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ Ù˘ ¡.¢. ΔÔÓ›˙ÂÈ ·ÎfiÌË fiÙÈ ··ÈÙÂ›Ù·È „˘¯Ú·ÈÌ›· Î·È Û‡ÓÂÛË ÁÈ· Ó· ÍÂÂÚ¿ÛÔ˘Ì ÙÔÓ ‰‡ÛÎÔÏÔ ¯ÂÈÌÒÓ· Î·È ˙ËÙ¿ Ó· ˘¿ÚÍÔ˘Ó ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ Û ÊÔÚÔÏÔÁÈÎfi Â›Â‰Ô ÁÈ· ÙËÓ ÛÙ‹ÚÈÍË Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜. ∞Ó·ÊÂÚfiÌÂÓÔ˜ ÛÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ·ÓÂÚÁ›·˜, ÚÔÙ›ÓÂÈ ÈÔ ÛÙÔ¯Â˘Ì¤Ó˜ ÔÏÈÙÈΤ˜ ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ‹ Ù˘, ·ÏÏ¿ Î·È Ó· ÏËÊıÔ‡Ó Ì¤ÙÚ· ÁÈ· ÙËÓ ÛÙ‹ÚÈÍË ÙˆÓ ÌÈÎÚÔÌÂÛ·›ˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛˆÓ. ÷ڷÎÙËÚ›˙ÂÈ ·ÎfiÌË ÂÈÙ·ÎÙÈ΋ ·Ó¿ÁÎË ÙËÓ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÂÓfi˜ ÈÛ¯˘ÚÔ‡ Î·È ÎÔÈÓˆÓÈο ‰›Î·ÈÔ˘ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜.

∫ø™Δ∞™ ¶√À¶∞∫∏™ “√È ¤¯ÔÓÙ˜ Î·È Î·Ù¤¯ÔÓÙ˜ Ó· ·Ó·Ï¿‚Ô˘Ó Ù· ‚¿ÚË ÙÔ˘˜” ™˘Ó¤ÓÙ¢ÍË: ™øΔ∏ƒ∏™ §∂Δ™π√™ - ¢ÂÓ ‰È·Ó‡ÂÈ Û·ÊÒ˜ ÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË ÂÚ›Ô‰fi Ù˘ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË Ù˘ ¡.¢., ηıÒ˜ Û˘ÌÏËÚÒÓÔÓÙ·È ‰‡Ô ¯ÚfiÓÈ· ·fi ÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ ÙÔ˘ 2007. μϤÂÙ fiÙÈ ¤¯ÂÈ ¯¿ ÛÂÈ ·˘Ù‹ ÙËÓ ‰˘Ó·ÌÈ΋ Î·È ÙËÓ ÂÌÈÛÙÔÛ‡ÓË ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ ˆ˜ ÚÔ˜ ÙÔ ¤ÚÁÔ, Ô˘ ı· ¤ÚÂ ӷ ›¯Â ʤÚÂÈ ÂȘ ¤Ú·˜; - ∏ ÂÚ›Ô‰Ô˜ Ô˘ ‰È·Ó‡Ô˘ÌÂ Â›Ó·È ‰Â‰Ô̤ÓÔ fiÙÈ ‰ÂÓ Â›Ó·È Ë Î·Ï‡ÙÂÚË ÁÈ· ηÌÈ¿ ΢‚¤ÚÓËÛË ÎÚ¿ÙÔ˘˜ - ̤ÏÔ˘˜ Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ŒÓˆÛ˘. ∞Ó Î¿ÔÈÔ˜ ı¤ÏÂÈ Ó· οÓÂÈ ÌÈ· ÛÔ‚·Ú‹ ·Ó¿Ï˘ÛË Ù˘ ÛËÌÂÚÈÓ‹˜ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜, ÙfiÙ ı· Ú¤ÂÈ Ó· Ï¿‚ÂÈ ˘fi„Ë ÙȘ Û˘Óı‹Î˜ Ô˘ ÂÈÎÚ·ÙÔ‡Ó ÛÙË ‰ÈÂıÓ‹ ÔÈÎÔÓÔÌ›·, ÌÂÙ¿ ÙÔ Í¤Û·ÛÌ· Ù˘ ÌÂÁ¿Ï˘ ÎÚ›Û˘. √ÈÎÔÓƠ̂˜ ¯ˆÚÒÓ, fiˆ˜ ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· Ù˘ πÚÏ·Ó‰›·˜, ÙȘ Ôԛ˜ ÂÎı›·˙·Ó Â› ÛÂÈÚ¿ ÂÙÒÓ ·ÁÎfiÛÌÈ·˜ Ê‹Ì˘ ÔÈÎÔÓÔÌÔÏfiÁÔÈ, “‚Ô‡ÏÈ·Í·Ó” ̤۷ Û ÌÈ· Ó‡ÎÙ·. ™ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Û›ÁÔ˘Ú· ‰ÂÓ Â›Ó·È ·˘Ù‹ ÙËÓ ÔÔ›· ı· ÂÈı˘ÌÔ‡ÛÂ Ë ÌÂÁ¿ÏË ÏÂÈÔ„ËÊ›· ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘. øÛÙfiÛÔ, ̤¯ÚÈ ÛÙÈÁÌ‹˜ ηٷʤڷÌ ӷ ·ÔʇÁÔ˘Ì ÛÎÔ¤ÏÔ˘˜ Ô˘ ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛÂ Ë ‰ÈÂıÓ‹˜ ÎÚ›ÛË ÂÓÙfi˜ ÙˆÓ ‰ÈÎÒÓ Ì·˜ Û˘ÓfiÚˆÓ, ÚÔÊ˘Ï¿ÛÛÔÓÙ·˜ ÙË ‰È΋ Ì·˜ “‚·ÚÈ¿” ‚ÈÔÌ˯·Ó›·, ÙÔÓ ÙÔ˘ÚÈÛÌfi Ì·˜ ‰ËÏ·‰‹, ·fi Ù· ¯ÂÈÚfiÙÂÚ·. ∫·È ·˘Ùfi ÙÔ Â›Ù¢ÁÌ· ‰ÂÓ ‹Úı ÌfiÓÔ ÙÔ˘. ™ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ·˘Ùfi ‰È·‰Ú·Ì¿ÙÈÛ·Ó ıÂÙÈÎfi ÚfiÏÔ ÌÈ· ÛÂÈÚ¿ ÚˆÙÔ‚Ô˘ÏÈÒÓ Ù˘ ΢-

“ªÚÔÛÙ¿ Ì·˜ ¤¯Ô˘Ì ¤Ó· Ôχ ‰‡ÛÎÔÏÔ ¯ÂÈÌÒÓ·. ∫·È ÁÈ· ÙÔ ÏfiÁÔ ·˘Ùfi ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È „˘¯Ú·ÈÌ›· Î·È Û‡ÓÂÛË ·fi fiÏÔ˘˜. ∂›Ì·È Û›ÁÔ˘ÚÔ˜ fiÙÈ Ë ÛËÌÂÚÈÓ‹ ΢‚¤ÚÓËÛË ÌÔÚ› Ó· ʤÚÂÈ Û ¤Ú·˜ ·˘Ù‹ ÙË ‰‡ÛÎÔÏË ·ÔÛÙÔÏ‹. ∫·È ÈÛÙ‡ˆ fiÙÈ Ô ∫ÒÛÙ·˜ ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹˜ ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ı› Ó· ·ÔÙÂÏ› ÙËÓ ÂÁÁ‡ËÛË ÁÈ· ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ ÙÔ˘ ÙfiÔ˘ Ì·˜” ‚¤ÚÓËÛ˘, ÙȘ Ôԛ˜ Ì¿ÏÈÛÙ· ÔÏÏÔ› ¤ÛÂ˘Û·Ó Ó· ÌˉÂÓ›ÛÔ˘Ó, ÚÈÓ ·ÎfiÌË ˘ÏÔÔÈËıÔ‡Ó. º˘ÛÈο, Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ·fi ÙË ‰ÈÂıÓ‹ ÎÚ›ÛË, ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Ì ٷ “‚·Ú›‰È·” Ù· ÔÔ›· ÎÔ˘‚·Ï¿ Ë ¯ÒÚ· Ì·˜ ÂÍ·ÈÙ›·˜ ÙˆÓ Ï·Óı·ÛÌ¤ÓˆÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ Ù˘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˘ ÂÈÎÔÛ·ÂÙ›·˜ (ÙÔÓ ·Ú¿ÁÔÓÙ· ·˘Ùfi ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Î·Ó›˜ Ó· ÙÔÓ Í¯ӿ Î·È ÂȉÈο Ë ·ÓÙÈÔϛ٢ÛË, ·ÊÔ‡ fiÏÔÈ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ì ÙÈ ¤ÁÈÓ ÙȘ ‰‡Ô ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˜ ‰ÂηÂٛ˜), ‰ÂÓ ÛÙ·Ì·ÙÔ‡Ó Â‰Ò. ªÚÔÛÙ¿ Ì·˜ ¤¯Ô˘Ì ¤Ó· Ôχ ‰‡ÛÎÔÏÔ ¯ÂÈÌÒÓ·. ∫·È ÁÈ· ÙÔ ÏfiÁÔ ·˘Ùfi ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È „˘¯Ú·ÈÌ›· Î·È Û‡ÓÂÛË ·fi fiÏÔ˘˜. ∂›Ì·È Û›ÁÔ˘ÚÔ˜ fiÙÈ Ë ÛËÌÂÚÈÓ‹ ΢‚¤ÚÓËÛË ÌÔÚ› Ó· ʤÚÂÈ Û ¤Ú·˜ ·˘Ù‹ ÙË ‰‡ÛÎÔÏË ·ÔÛÙÔÏ‹. ∫·È ÈÛÙ‡ˆ fiÙÈ Ô ∫ÒÛÙ·˜ ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹˜ ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ı› Ó· ·ÔÙÂÏ› ÙËÓ ÂÁÁ‡ËÛË ÁÈ· ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ ÙÔ˘ ÙfiÔ˘ Ì·˜, ·ÊÔ‡ ηÓ›˜ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ·ÌÊÈÛ‚ËÙ‹ÛÂÈ fiÙÈ ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ¤Ó·Ó ÔÏÈÙÈÎfi ·Ú¯ËÁfi ¤ÓÙÈÌÔ, Ì fiÚ·Ì· Î·È Ì ÈÛ¯˘Ú‹ ‚Ô‡ÏËÛË, Ô ÔÔ›Ô˜ ı¤ÏÂÈ Ó· ‰ÂÈ ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Ó· ËÁ·›ÓÂÈ

ÌÚÔÛÙ¿. - √È ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ› ‰Â›ÎÙ˜ ‰ÂÓ ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È Û ÈηÓÔÔÈËÙÈÎfi Â›‰Ô, ÙÔ ¤ÏÏÂÈÌÌ· ‰ÈÔÁÎÒÓÂÙ·È, ÂÓÒ ÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ ·‰˘Ó·Ù› Ó· ÂÈ ÛÚ¿ÍÂÈ Ù· ··Ú·›ÙËÙ· ¤ÛÔ‰·. ŒÙÛÈ fiˆ˜ ¤¯Ô˘Ó Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· ÎÚ›ÓÂÙ·È ·Ó·Áη›· Ë ÂÈ‚ÔÏ‹ ·ÎfiÌË ÈÔ ÛÎÏËÚÒÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Ì¤ÙÚˆÓ ·fi ÙÔ ÊıÈÓfiˆÚÔ; - Ÿˆ˜ ‹‰Ë Û·˜ ›·, ıˆÚÒ fiÙÈ Ë Âȉ›ӈÛË ÙˆÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ‰ÂÈÎÙÒÓ Û ÌÈ· ÂÚ›Ô‰Ô, ηٿ ÙËÓ ÔÔ›· ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ‡ÊÂÛË Ë ·Ó¿Ù˘ÍË ÛÙÔ Û‡ÓÔÏÔ Ù˘ ∂˘ÚÒ˘ Î·È ÙˆÓ ·Ó·Ù˘ÁÌ¤ÓˆÓ ¯ˆÚÒÓ, ‹Ù·Ó οÙÈ ·Ó·fiÊ¢ÎÙÔ. ª·Î¿ÚÈ Ó· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ·ÔÊ¢¯ı›, ·ÏÏ¿ fiˆ˜ ‚ϤÂÙ ·˘Ùfi ‰ÂÓ Î·Ù¤ÛÙË ÂÊÈÎÙfi Û ηӤӷ ·Ó·Ù˘Á̤ÓÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘. ∂›Ó·È ‰Â‰Ô̤ÓÔ fiÙÈ ÂÚÈıÒÚÈ· ÁÈ· ı·‡Ì·Ù· ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó. ∂ȉÈο fiÙ·Ó ÔÈÎÔÓÔÌÔÏfiÁÔÈ ‰ÈÂıÓÔ‡˜ ·ÚÔ˘˜ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ·ÎfiÌË ·ÔÛ·ÊËÓ›ÛÂÈ, Â¿Ó Ë ÎÚ›ÛË ÙÂÏ›ˆÛÂ, Â¿Ó ÔÈ ÂÈÙÒÛÂȘ Ù˘ ı· Û˘Ó¯ÈÛÙÔ‡Ó Î·È ÁÈ· fiÛÔ ·ÎfiÌ·. øÛÙfiÛÔ, ·˘Ùfi ‰ÂÓ ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜ ÙÔ ‚¿ÚÔ˜ ·˘Ù‹˜ Ù˘ ÚÔÛ¿ıÂÈ·˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÊÔÚÙˆı› ÛÙȘ Ï¿Ù˜ ÙˆÓ ÌÂÛ·›ˆÓ Î·È ¯·ÌËÏÒÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈο ÛÙÚˆÌ¿ÙˆÓ Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÎÔÈÓˆÓ›·˜. √È ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ Î·È ÔÈ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ÔÈ ¤¯Ô˘Ó Â‰Ò Î·È ÔÏÏ¿ ¯ÚfiÓÈ· οÓÂÈ ÙÔ ¯Ú¤Ô˜ ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÙËÓ ·ÙÚ›‰· Î·È Ì ÙÔ ·Ú·¿Óˆ. ◊Úı ÏÔÈfiÓ Ë ÒÚ· Ó· ·Ó·Ï¿‚Ô˘Ó Ù· ‚¿ÚË Ô˘ ÙÔ˘˜ ·Ó·ÏÔÁÔ‡Ó ÔÈ ¤¯ÔÓÙ˜ Î·È Î·Ù¤¯ÔÓÙ˜. °È· ÙË ÛÙ‹ÚÈÍË Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜, ı· Ú¤ÂÈ Ó· ˘¿ÚÍÔ˘Ó ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ Û ÊÔÚÔÏÔÁÈÎfi Â›‰Ô, ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ӷ ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÔ˘Ó Î¿ÔÈÔÈ ÚÔ‡¯ÔÓÙ˜ ·fi ÌÂÁ¿Ï˜ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈΤ˜ ÔÌ¿‰Â˜ ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÎÂÚ‰›˙Ô˘Ó ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ¢ÚÒ Î¿ı ¯ÚfiÓÔ, Ó· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÊÔÚԉȷʇÁÔ˘Ó ‰ËÏÒÓÔÓÙ·˜ „¢‰Ò˜ ÂÈÛÔ‰‹Ì·Ù·, Ù· ÔÔ›· ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È ÛÙ· fiÚÈ· Ù˘ ÊÙÒ¯ÂÈ·˜. - ¶ÔÈ· ÔÏÈÙÈ΋ Ú¤ÂÈ Ó· ·ÎÔ ÏÔ˘ıËı› ÒÛÙ ӷ ·ÓÙÈÌÂÙˆÈÛÙ› ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈο Ë ·ÓÂÚÁ›· ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·; - √ ÙÚfiÔ˜ Î·È ÔÈ ÔÏÈÙÈΤ˜ ÙȘ Ôԛ˜ ·ÎÔÏÔ‡ıËÛÂ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ÚÈÓ ·fi ÙË ‰ÈÂıÓ‹ ÎÚ›ÛË ¤ÊÂÚ·Ó ·Ù¿ ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù·. Δ· ÔÛÔÛÙ¿ Ù˘ ·ÓÂÚÁ›·˜, ·fi ÙÔ 2004 Î·È ÌÂÙ¿, ÌÂÈÒıËÎ·Ó ·È-

ÛıËÙ¿ Û ۯ¤ÛË Ì ٷ ·Ì¤Ûˆ˜ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ· ¯ÚfiÓÈ· ÊÙ¿ÓÔÓÙ·˜ ÛÙÔ Â›Â‰Ô ÙÔ˘ 7%, ·fi ÙÔ 11% Î·È 12% Ô˘ ‹Ù·Ó Ù· ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ· ¯ÚfiÓÈ·. º˘ÛÈο, Û‹ÌÂÚ·, Û ÌÈ· ÂÚ›Ô‰Ô ¤ÓÙ·Û˘ ÂÍ·ÈÙ›·˜ ÙˆÓ ‰ÈÂıÓÒÓ ÂÍÂϛ͈Ó, Û ÌÈ· ÂÚ›Ô‰Ô Ô˘ Ë ·ÓÂÚÁ›· Û ÔÚÈṲ̂Ó˜ ¯ÒÚ˜, fiˆ˜ ÛÙËÓ πÛ·Ó›·, “¿ÁÁÈÍ” ÙÔ 15%, ÔÈ ÔÏÈÙÈΤ˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÔ˘Ó ·ÎfiÌË ÈÔ ÛÙÔ¯Â˘Ì¤Ó˜ Î·È Ó· ·ÍÈÔÔÈËı› ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ Ô ıÂÛÌfi˜ Ù˘ ÌÂÙ·ÙÚÔ‹˜ ÙÔ˘ ÂȉfiÌ·ÙÔ˜ ·ÓÂÚÁ›·˜ Û Â›‰ÔÌ· ··Û¯fiÏËÛ˘. £· Ú¤ÂÈ Ó· ÛÙËÚȯı› Ë Ú·¯ÔÎÔηÏÈ¿ Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜, ÔÈ ÌÈÎÚÔÌÂÛ·›Â˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Î·È Ó· ÌÂȈıÔ‡Ó ·ÎfiÌË ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÔÈ ÁÚ·ÊÂÈÔÎÚ·ÙÈΤ˜ ‰È·‰Èηۛ˜ ÁÈ· ÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ ÂÓ›Û¯˘Û˘ Ù˘ ∞·Û¯fiÏËÛ˘. ™ÙÔ ›‰ÈÔ Ï·›ÛÈÔ, ÂÎÙÈÌÒ fiÙÈ Ú¤ÂÈ Ó· ÌÂÈ Î·È ¤Ó· Ù¤ÏÔ˜ ÛÙÔÓ Ê·‡ÏÔ Î‡ÎÏÔ ÙˆÓ stage. ΔÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ Î·Ù¿ ÙÔÓ ÙÚfiÔ Ì ÙÔÓ ÔÔ›Ô ·˘Ùfi˜ Ô ıÂÛÌfi˜ ·ÍÈÔÔÈÂ›Ù·È Ì¤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ·. ¶ÈÛÙ‡ˆ fiÙÈ Ù· stage ı· Ú¤ÂÈ Ó· ¤¯Ô˘Ó ·ÛÊ¿ÏÈÛË Î·È ‰Èη›ˆÌ· ÌÂÙ¿‚·Û˘ ÛÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈ΋ ··Û¯fiÏËÛË. ∞˜ ÌËÓ Í¯ӿÌ fiÙÈ ÂηÙÔÓÙ¿‰Â˜ ¿ÙÔÌ· ·fi Ù· ̤۷ Ù˘ ‰ÂηÂÙ›·˜ ÙÔ˘ ’90 ÛÙËÚ›˙Ô˘Ó Ì ÙËÓ ··Û¯fiÏËÛË ÙÔ˘˜ ̤ۈ ÙˆÓ stage ÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ‰ËÌfiÛÈÔ Î·È ÙÔ˘˜ ÊÔÚ›˜ ÙÔ˘. °È· ·˘ÙÔ‡˜ ÙÔ˘˜ Û˘ÌÔϛ٘ Ì·˜ Ú¤ÂÈ Ó· ‰Ôı› ÌÈ· ÎÔÈÓˆÓÈο ‰›Î·ÈË Ï‡ÛË. √È ˘ËÚÂۛ˜ ÔÈ Ôԛ˜ ··Û¯ÔÏÔ‡Ó ¿ÙÔÌ· Ì stage ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÌÂÙÚ‹ÛÔ˘Ó Ì ·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈο ÎÚÈÙ‹ÚÈ· ÙȘ Ú·ÁÌ·ÙÈΤ˜ ·Ó¿ÁΘ ÙÔ˘˜. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ı· Ú¤ÂÈ Ó· ‰Ôı› ÛÙ· stage ·˘ÍË̤ÓË ÌÔÚÈÔ‰fiÙËÛË ÁÈ· Ó· ‰ÈÂΉÈ΋ÛÔ˘Ó Î·È Ó· ηχ„Ô˘Ó ı¤ÛÂȘ ÙȘ Ôԛ˜ ‹‰Ë ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó Î·È ÛÙȘ Ôԛ˜ Ì ÙËÓ ÂÌÂÈÚ›· Ô˘ ‹‰Ë ¤¯Ô˘Ó ·ÔÎÙ‹ÛÂÈ ÌÔÚÔ‡Ó Ì ÂÈÙ˘¯›· Ó· ÚÔÛʤÚÔ˘Ó ÙȘ ˘ËÚÂۛ˜ ÙÔ˘˜. - ∞fi ÙËÓ °™∂∂ ÛÙ· ¤‰Ú·Ó· Ù˘ Â˘Úˆ‚Ô˘Ï‹˜. ¶fiÛÔ Â‡ÎÔÏË ÌÔÚ› Ó· ıˆÚËı› ·˘Ù‹ Ë ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹; - £· ¤ÏÂÁ· fiÙÈ, Ó·È, ·˘Ù‹ Ë ÌÂÙ¿‚·ÛË Â›Ó·È Â‡ÎÔÏË.Œ¯ÔÓÙ·˜ Û·Ó ‰Â‰Ô̤ÓÔ ÙË Û¯¤ÛË ˙ˆ‹˜ ÌÔ˘ Ì ٷ Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙÈο ‰ÚÒÌÂÓ·, ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ Î·È ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ· fiϘ ÙȘ ¢·›ÛıËÙ˜ ÎÔÈÓˆÓÈο Î·È ÔÈÎÔÓÔÌÈο ÔÌ¿‰Â˜ ÙÔ˘ ÏËı˘ÛÌÔ‡, ϤÔÓ ÌÔ˘ ‰›ÓÂÙ·È Ë ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Û˘Ó¤¯ÈÛ˘ ·˘Ù‹˜ Ù˘ ÚÔÛ¿ıÂÈ·˜ Ì ÛÙfi¯Ô ÙËÓ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈ΋ ‚ÂÏÙ›ˆÛË ÙˆÓ fiÚˆÓ ‰È·‚›ˆÛ˘ Ù˘ ÎÔÈÓˆÓ›·˜ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ Ù˘ ÂÚÁ·Û›·˜. ÕÏψÛÙÂ, Ë ›‰È· Ë ÏÔÁÈ΋ Û˘ÁÎÚfiÙËÛ˘ ÙÔ˘ ∂˘ÚˆÎÔÈÓÔ‚Ô˘Ï›Ô˘ ·fi ÂÎÚÔÛÒÔ˘˜ ÎÚ·ÙÒÓ - ÌÂÏÒÓ Ù˘ ∂.∂., ÚÔ¸Ôı¤ÙÂÈ ÙÔ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi ÙÔ˘ ÎÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈÎÔ‡ ¤ÚÁÔ˘ Ì ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÛÙËÓ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ Î·È Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ˙ˆ‹ Ù˘ ¯ÒÚ·˜. °È· ÙÔ ÏfiÁÔ ·˘Ùfi, fiˆ˜ ·ÎÚÈ‚Ò˜ ¤Î·Ó·

Î·È ÚÈÓ ÙËÓ ¤ÓÙ·ÍË ÌÔ˘ ÛÙÔ Â˘Úˆ·˚Îfi ÎÔÈÓÔ‚Ô‡ÏÈÔ, Ì ˘¢ı˘ÓfiÙËÙ·, ¯ˆÚ›˜ ·Úˆ›‰Â˜, „¢‰Â›Áڷʘ Ù·Ì¤Ï˜ Î·È ÛÎÔÈÌfiÙËÙ˜, ı· Û˘Ó¯›Ûˆ Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÔÓÙ·˜ ÂÓÂÚÁ¿ ÛÙËÓ ÔÚ›· ÙÔ˘ Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙÈÎÔ‡ ÎÈÓ‹Ì·ÙÔ˜, ‰ËÏÒÓÔÓÙ·˜ “·ÚÒÓ” ‰˘Ó·ÌÈο Ì·˙› Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ·ÁÒÓ˜ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙Ô̤ӈÓ, ·ÏÏ¿ Î·È Ù˘ ÎÔÈÓˆÓ›·˜ ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ·. Œ¯ÔÓÙ·˜ ϤÔÓ Î·È ÙËÓ Â˘¯¤ÚÂÈ· Ó· ÌÂٷʤڈ ÙËÓ ·ÁˆÓ›·, ÙȘ ‰ÈÂΉÈ΋ÛÂȘ, ÙË ‰˘Ó·Ù‹ ʈӋ Ù˘ ÎÔÈÓˆÓ›·˜ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ Ù˘ ÂÚÁ·Û›·˜ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·ÁηÈfiÙËÙ· ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ÚÔÛÙ·Û›·˜, ÛÙ· ΤÓÙÚ· Ï‹„˘ ·ÔÊ¿ÛÂˆÓ ÙˆÓ μÚ˘ÍÂÏÏÒÓ. - ¶Ò˜ ÎÚ›ÓÂÙ ÙȘ ÚfiÛÊ·Ù˜ ·ÏÏ·Á¤˜ ÛÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›· ÙˆÓ ‚·Ú¤ˆÓ Î·È ·Óı˘ÁÈÂÈÓÒÓ Â·ÁÁÂÏÌ¿ÙˆÓ; - ¶Ú¤ÂÈ Î·Ù·Ú¯‹Ó Ó· ·ÔÛ·ÊËÓ›ÛÔ˘Ì fiÙÈ Ì¤¯ÚÈ ÛÙÈÁÌ‹˜ Ù›ÔÙ· ·Ôχو˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ·ÏÏ¿ÍÂÈ ÛÙ· μ·Ú¤· Î·È ∞Óı˘ÁÈÂÈÓ¿ ∂·ÁÁ¤ÏÌ·Ù·. ∏ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ·ÏÏ·Á‹˜ ÙÔ˘ ∫·ÓÔÓÈÛÌÔ‡ ÙˆÓ μ∞∂ ÍÂΛÓËÛ ·fi ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË ™ËÌ›ÙË Î·È ÁÈ· ÏfiÁÔ˘˜ ·Ù˘¯ÒÓ fiˆ˜ ÛÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË ÂÚ›ÙˆÛË ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÔ‡Ó- ¯ÂÈÚÈÛÌÒÓ “Ó·˘¿ÁËÛ” . ∏ ÛËÌÂÚÈÓ‹ ΢‚¤ÚÓËÛË ÚÔÛ·ı› Ó· ·Û¯ÔÏËı› ÂÎ Ó¤Ô˘ Ì ·˘Ùfi ÙÔ Ì›˙ÔÓÔ˜ ÛËÌ·Û›·˜ ˙‹ÙËÌ·, ÂȯÂÈÚÒÓÙ·˜ Ó· ·Ó·ÓÂÒÛÂÈ ·˘Ùfi ÙÔÓ ∫·ÓÔÓÈÛÌfi Ô ÔÔ›Ô˜, ÛËÌÂȈ٤ÔÓ, ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ·ÏÏ¿ÍÂÈ - ·Ú¿ ÙȘ ÌÂÁ¿Ï˜ ÌÂÙ·‚ÔϤ˜ ÛÙȘ ÂÚÁ·ÛȷΤ˜ Û˘Óı‹ÎÂ˜Â‰Ò Î·È ÂÚ›Ô˘ 50 ¯ÚfiÓÈ·. À¿Ú¯ÂÈ ·Ó·ÁηÈfiÙËÙ· Ó· ÂÓÙ·¯ıÔ‡Ó ÂÈÙ¤ÏÔ˘˜ Û ·˘Ùfi ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· Â·ÁÁ¤ÏÌ·Ù· Î·È ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ Ô˘ ¯ÚfiÓÈ· ÙÒÚ· ·ÔÎÏ›ÔÓÙ·È, ÂÓÒ ÙÔ ‰ÈηÈÔ‡ÓÙ·È. °È· ÙÔ ÏfiÁÔ ·˘Ùfi, ÔÚıÒ˜ ıˆÚÒ, ÛˆÛÙfi Ë ∫˘‚¤ÚÓËÛË Ó· ¤¯ÂÈ Û ÚÒÙË Ê¿ÛË ˙ËÙ‹ÛÂÈ ·fi„ÂȘ Ù¯ÓÔÎÚ·ÙÒÓ Î·È ÂÈÛÙËÌfiÓˆÓ ˘„ËÏÔ‡ ·ÚÔ˘˜, ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ·Ô‰¤¯ÔÓÙ·È Û¯Â‰fiÓ fiϘ ÔÈ ÔÏÈÙÈΤ˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ. ŸÔ˘ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÌÂÏÂÙËıÔ‡Ó ÂÈÛٷ̤ӈ˜ ÌÈ· Ì›· fiϘ ÔÈ Î·ÙËÁÔڛ˜ Â·ÁÁÂÏÌ¿ÙˆÓ, ›Ù ·˘ÙÒÓ Ô˘ ı· ÚÔÛÙÂıÔ‡Ó Â›Ù Ô˘ ı· ·Ê·ÈÚÂıÔ‡Ó, ¿ÓÙ· ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ù¯ÓÔÎÚ·ÙÈÎÒÓ ÌÂÏÂÙÒÓ Î·È Ê˘ÛÈο ıˆÚÒ ÂÓÙÂÏÒ˜ ··Ú·›ÙËÙË ÚÔ¸fiıÂÛË ÙË Û˘Ìʈӛ· ÙˆÓ ÂÎÚÔÛÒˆÓ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ Î·ÙËÁÔÚÈÒÓ. º˘ÛÈο, fiÙ·Ó ı· ¤ÚıÂÈ Ë ÒÚ· ÙˆÓ ·ÔÊ¿ÛˆÓ, ÈÛÙ‡ˆ Î·È ·˘Ùfi ˘ÔÛÙËÚ›˙ˆ- fiÙÈ ÔÈ fiÔȘ ·ÏÏ·Á¤˜ ‰ÂÓ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÌÂÙ·‚¿ÏÏÔ˘Ó ÚÔ˜ ÙÔ ·ÚÓËÙÈÎfiÙÂÚÔ Ù· ‰ÈηÈÒÌ·Ù· fiÛˆÓ ··Û¯ÔÏÔ‡ÓÙ·È Û ÂÚÁ·Û›Â˜ ‚·-

ÚȤ˜, ·Óı˘ÁÈÂÈÓ¤˜ Î·È ÂÈΛӉ˘Ó˜. ∞ÓÙ›ıÂÙ·, ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÏËÊıÔ‡Ó ˘fi„Ë Ù· Ú·ÁÌ·ÙÈο ‰Â‰Ô̤ӷ Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜ Î·È Ó· ‰ÔıÔ‡Ó Ï‡ÛÂȘ Û ÌÂÁ¿Ï˜ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈΤ˜ ÔÌ¿‰Â˜ ÔÈ Ôԛ˜ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ηӤӷ Ï·›ÛÈÔ ÚÔÛÙ·Û›·˜, ıˆÚÒÓÙ·˜ ·Ú¿ÏÏËÏ· ‰Â‰Ô̤ÓÔ fiÙÈ ‰ÂÓ ı· ıÈÁ› ¿ÌÂÛ· ‹ ¤ÌÌÂÛ· Ô‡Ù ¤Ó·˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˜ ·fi ·˘ÙÔ‡˜ ÔÈ Ôԛ˜ Û‹ÌÂÚ· ÂÓÙ¿ÛÛÔÓÙ·È ÛÙ· μ∞∂. - ∏ ÂÈ‚›ˆÛË ÙˆÓ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÒÓ Ù·Ì›ˆÓ ·fi ÔȘ ¿ÏϘ ·ÏÏ· Á¤˜ ¤¯ÂÈ ·Ó¿ÁÎË ¿ÌÂÛ·; - ΔÔ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎfi ‹Ù·Ó, Â›Ó·È Î·È ı· Â›Ó·È ÙÔ ÈÔ “η˘Ùfi” ı¤Ì· ÁÈ· ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ Î˘‚ÂÚÓ‹ÛÂˆÓ Û fiϘ ÙȘ ·Ó·Ù˘Á̤Ó˜ ¯ÒÚ˜ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘. ™ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ÔÈ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ ÙˆÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›ˆÓ ‰ÂηÂÙÈÒÓ ‰ÂÓ Î·Ù¿ÊÂÚ·Ó Ó· ÂÙ‡¯Ô˘Ó ÙÔÓ ÂȉȈÎfiÌÂÓÔ ÛÙfi¯Ô, ‰ËÏ·‰‹ Ù˘ ·‡ÍËÛ˘ ÙÔ˘ ÂÚÈıˆÚ›Ô˘ ‚ȈÛÈÌfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ™˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜ ∞ÛÊ¿ÏÈÛ˘. ∏ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÌÂÙ·ÚÚ‡ıÌÈÛË Û›ÁÔ˘Ú· ¤‚·Ï ÙȘ ‚¿ÛÂȘ ÁÈ· ÙÔÓ ÂÍÔÚıÔÏÔÁÈÛÌfi ÙÔ˘ Î·È ÙÔ Û˘ÌÌ¿˙ÂÌ· ÙˆÓ ‰Âο‰ˆÓ ηٷÎÂÚÌ·ÙÈÛÌ¤ÓˆÓ Î·È ÌË ‚ÈÒÛÈÌˆÓ Ù·Ì›ˆÓ, ·ÏÏ¿ ·˘Ùfi - ÁÈ· Ó· ÌËÓ ÎÚ˘‚fiÌ·ÛÙ - Û›ÁÔ˘Ú· ‰ÂÓ ·ÔÙÂÏ› ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ‚‹Ì· ·˘Ù‹˜ Ù˘ ÚÔÛ¿ıÂÈ·˜. ¢ÂÓ ÓÔÌ›˙ˆ fiÙÈ ÛÙÔ ı¤Ì· ·˘Ùfi ‰È·ÊˆÓ› ηÓ›˜, ·fi fiÔÈÔ ÎfiÌÌ· Î·È ·Ó ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È. √È ‰È·ÚÎÒ˜ ·˘Í·ÓfiÌÂÓ˜ ‰·¿Ó˜ ÀÁ›·˜, Ë ÂÈÛÊÔÚÔ‰È·Ê˘Á‹, Ë ·ÓÔÚıfi‰ÔÍË Û ÔÏϤ˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ‰È·¯Â›ÚÈÛË ÙˆÓ ·ÔıÂÌ·ÙÈÎÒÓ ÙÔ˘ ∞ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÔ‡ ™˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜, ÔÈ ¯·ÚÈÛÙÈΤ˜ Ú˘ıÌ›ÛÂȘ, ÔÈ ÌÂÙ·‚·ÏÏfiÌÂÓ˜ ÂÚÁ·ÛȷΤ˜ Û¯¤ÛÂȘ Î·È Ë “·Ô‰˘Ó¿ÌˆÛË” Ù˘ Ï‹ÚÔ˘˜ ÌÈÛıˆÙ‹˜ ··Û¯fiÏËÛ˘, Â›Ó·È “·ÁοıÈ·” Ù· ÔÔ›· ̤ڷ Ì ÙË Ì¤Ú· ÁÈÁ·ÓÙÒÓÔÓÙ·È ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ˘ÔÓÔ̇ÔÓÙ·˜ ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ ÙˆÓ ÂfiÌÂÓˆÓ ÁÂÓÂÒÓ. ™ÙË ‚¿ÛË ·˘Ù‹, ÈÛÙ‡ˆ fiÙÈ Â¿Ó ÔÈ Ù¯ÓÔÎÚ¿Ù˜ ıˆÚÔ‡Ó fiÙÈ ¤¯Ô˘Ì οÔÈÔ ÂÚÈıÒÚÈÔ ¯ÚfiÓÔ˘ ÌÚÔÛÙ¿ Ì·˜, ı· Ú¤ÂÈ ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ Ó· ·ÓÔ›ÍÂÈ ÌÈ· ‰È·‰Èηۛ· ÂÓfi˜ Ú·ÁÌ·ÙÈÎÔ‡ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ ‰È·ÏfiÁÔ˘, Ô ÔÔ›Ô˜ ı· ηٷϋÍÂÈ Û ÔÚÈÛÙÈο Û˘ÌÂÚ¿ÛÌ·Ù· ÌÂÙ¿ ·fi Ï›Á· ¯ÚfiÓÈ·. ŒÓ· ÈÛ¯˘Úfi Î·È ÎÔÈÓˆÓÈο ‰›Î·ÈÔ ™‡ÛÙËÌ· ∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜ ∞ÛÊ¿ÏÈÛ˘ Â›Ó·È ÙÔ ˙ËÙÔ‡ÌÂÓÔ ·fi fiÏÔ˘˜ Î·È ·ÔÙÂÏ› ÂÈÙ·ÎÙÈ΋ ·Ó¿ÁÎË Ë ‰È·ÌfiÚʈÛË ÂÓfi˜ ˘ÁÈÔ‡˜ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÔ‡, Â¿Ó ‰ÂÓ ı¤ÏÔ˘Ì ̤۷ ÛÙȘ ·Ì¤Ûˆ˜ ÂfiÌÂÓ˜ ‰ÂηÂٛ˜ Ó· ‰Ô‡Ì ٷ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈο Ì·˜ ‰ÈηÈÒÌ·Ù· Ó· Á˘ÚÓ¿Ó ›Ûˆ, Û ÂÔ¯¤˜ ÙȘ Ôԛ˜ fiÏÔÈ ÈÛÙ‡ԢÌ fiÙÈ ¤¯Ô˘Ó ÂÚ¿ÛÂÈ ·ÓÂÈÛÙÚÂÙ›.


¶√§πΔπ∫∏

7

KYPIAKH 30 AY°OY™T√À 2009

√È μڢͤÏϘ ˙ËÙÔ‡Ó ·ÏÏ·Á¤˜ Û ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎfi Î·È ·ÁÔÚ¿ ÂÚÁ·Û›·˜

¶ÚÔ ÙˆÓ ˘ÏÒÓ Ó¤· ÂÒ‰˘Ó· ̤ÙÚ· ∞£∏¡∞, 29.

ÙÔ ÌÈÎÚÔÛÎfiÈÔ Ù˘ ∂∂ Ì·›ÓÂÈ ÙËÓ ÚÔÛ¯‹ ‚‰ÔÌ¿‰· Ë ÂÏÏËÓÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌ›· Î·È fiÏ· ‰Â›¯ÓÔ˘Ó fiÙÈ Â›Ó·È ÚÔ ÙˆÓ ˘ÏÒÓ Ù· ÂÒ‰˘Ó· ̤ÙÚ·, ¿Û¯ÂÙ· Ì ÙÔÓ ÙÚfiÔ Ô˘ ·˘Ù¿ ı· ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛıÔ‡Ó, ÏfiÁˆ Î·È Ù˘ ÂӉ¯fiÌÂÓ˘ ÚfiˆÚ˘ ÚÔÛÊ˘Á‹˜ ÛÙȘ οÏ˜. ΔËÓ Ï‹„Ë ÛÎÏËÚfiÙÂÚˆÓ Ì¤ÙÚˆÓ ¤¯ÂÈ ÚÔÙ›ÓÂÈ ÛÙÔÓ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi ÙÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi ÂÈÙÂÏ›Ô, ÂÓÒ Ì›· ÚÒÙË ·ÍÈÔÏfiÁËÛ‹ ÙÔ˘˜ ı· Á›ÓÂÈ ·˘Ùfi ÙÔ ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ, ÒÛÙ ӷ ·ÔÎÙ‹ÛÂÈ ÙËÓ Â˘¯¤ÚÂÈ· Ô °. ¶··ı·Ó·Û›Ô˘ Ó· Ù· “ÂÍËÁ‹ÛÂÈ” ÛÙÔÓ Ã. ∞ÏÌÔ‡ÓÈ· ÙËÓ ÚÔÛ¯‹ ΔÂÙ¿ÚÙË, 2 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘. ΔËÓ Ë̤ڷ ·˘Ù‹ Û˘Ó¤Ú¯ÂÙ·È ÛÙȘ μڢͤÏϘ ÙÔ ¿Ù˘Ô Ecofin ÁÈ· Ó· ÂÍÂÙ¿ÛÂÈ ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË ÙˆÓ ¯ˆÚÒÓ-ÌÂÏÒÓ. ªÈ· ηٿÛÙ·ÛË Â·ÌÊÔÙÂÚ›˙Ô˘Û· ·ÊÔ‡ ¿ÏϘ ¯ÒÚ˜, ΢ڛˆ˜ ÔÈ “ÈÛ¯˘Ú¤˜” (°ÂÚÌ·Ó›·, °·ÏÏ›·) ‰Â›¯ÓÔ˘Ó Ó· ‚Á·›ÓÔ˘Ó ·fi ÙÔ ÙÔ‡ÓÂÏ Ù˘ ‡ÊÂÛ˘, ÂÓÒ ¿ÏϘ Ó· ¯ÒÓÔÓÙ·È fiÏÔ Î·È ÈÔ ‚·ıÈ¿ Û’ ·˘Ùfi. ™ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ Ê·›ÓÂÙ·È Ó· Û˘ÁηٷϤÁÂÙ·È Ë ∂ÏÏ¿‰·. ªÂ ÙȘ ·ÔÊ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ˘ ·Ó¿ ¯Â›Ú·˜Ô Î. ¶··ı·Ó·Û›Ô˘ ı· ÂȉÈÒÍÂÈ Û˘ÓÂÓÓfiËÛË Ì ÙÔÓ Î. ∞ÏÌÔ‡ÓÈ·, ÛÙÔ ÂÚÈıÒÚÈÔ Ù‹˜ (ÌÂÙ¿ Á‡̷ÙÔ˜) Û˘Ó‰ڛ·Û˘ ÙÔ˘ Ecofin. ™Ùfi¯Ô˜, Ó· ‰È·Ê·ÓÔ‡Ó ÔÈ ÚÔı¤ÛÂȘ Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙÔ (ÌË ˘Ô‚ÏËı¤Ó ÂÈۋ̈˜ ·ÎfiÌË) ·›ÙËÌ· Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Ó· ‰Ôı› ·Ú¿Ù·ÛË ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ Ì¤¯ÚÈ ÙÔ 2011 ÁÈ· ÙËÓ Â›Ù¢ÍË ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈÎÔ‡ ÂÏÏ›ÌÌ·ÙÔ˜ οو ÙÔ˘ 3% ÙÔ˘ ∞∂¶. øÛÙfiÛÔ, Û‡Ìʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜ Ù˘ ÂÊËÌÂÚ›‰·˜ “Δ· ¡¤·” , Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏ›˙ÂÙ·È Ó· ˙ËÙ‹ÛÂÈ ‰‡Ô ¯ÚfiÓÈ· ·Ú¿Ù·Û˘ Î·È fi¯È ÌfiÓÔ ¤Ó·, fiˆ˜ ·Ú¯ÈÎÒ˜ ۯ‰›·˙Â, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÂÈÙ‡¯ÂÈ Ì›ˆÛË ÙÔ˘ ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈÎÔ‡ ÂÏÏ›ÌÌ·ÙÔ˜ οو ·fi 3% ÙÔ˘ ∞∂¶. ∏ ˘Ô‚ÔÏ‹ ÙÔ˘ ·ÈÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÚÔÔȈӛ˙ÂÙ·È ÚfiÛıÂÙ· ÛÎÏËÚ¿ ̤ÙÚ·, ·ÊÔ‡ ÔÈ μڢͤÏϘ ı·

˙ËÙ‹ÛÔ˘Ó ·fi ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Ӥ˜ ·ÏÏ·Á¤˜ ÛÙÔ ∞ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎfi Î·È ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÂÚÁ·Û›·˜, ÛÙËÓ Î·Ù‡ı˘ÓÛË Ù˘ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˘ ¢ÂÏÈÍ›·˜. ª¿ÏÈÛÙ· Ù· ‰Â‰Ô̤ӷ ·˘Ù¿ ‰ÂÓ ı· ÌÂÙ·‚ÏËıÔ‡Ó ·ÎfiÌË ÎÈ ·Ó Á›ÓÔ˘Ó ÂÎÏÔÁ¤˜ Î·È ·ÏÏ¿ÍÂÈ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË, ·ÊÔ‡ ÙÔ ¶∞™√∫ ¤¯ÂÈ ÂÈ fiÙÈ ı· ‰È·Ú·ÁÌ·Ù¢Ù› ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÂÚ›Ô‰Ô ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹˜. ∏ ΢‚¤ÚÓËÛË ÔÓÙ¿ÚÂÈ ÛÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ÔÏϤ˜ ¿ÏϘ ¯ÒÚ˜ ¤¯Ô˘Ó ·Ó¿ÏÔÁÔ Úfi‚ÏËÌ· (˘ÂÚ‚ÔÏÈο ÂÏÏ›ÌÌ·Ù·) Î·È ÂÔ̤ӈ˜ ÌÔÚ› Ó· ˘¿ÚÍÂÈ ÌÈ· ÁÂÓÈ΋ Ú‡ıÌÈÛË ÂÈ›ÎÂÈ·˜, Ë ÔÔ›· Ó· ηχÙÂÈ Î·È ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. ∞˘Ùfi ‰ÂÓ ı· Ê·Ó› ÚÈÓ ·fi ÙÔÓ ¡Ô¤Ì‚ÚÈÔ ‹ ÙÔÓ ¢ÂΤ̂ÚÈÔ, fiÙ·Ó ÙÂıÔ‡Ó ÚÔ˜ Û˘˙‹ÙËÛË ÛÙÔ ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÀÔ˘ÚÁÒÓ √ÈÎÔÓÔÌ›·˜ ÔÈ Û¯ÂÙÈΤ˜ ÂÎı¤ÛÂȘ Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜. ¶ÔÏÏ¿ ı· ·›ÍÔ˘Ó ÚfiÏÔ Ì¤¯ÚÈ ÙfiÙÂ Î·È Î˘Ú›ˆ˜ Ë ÔÚ›· Ù˘ ·ÁÎfiÛÌÈ·˜ Î·È Ù˘ Â˘Úˆ·˚΋˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜. ∏ ∂˘Úˆ·˚΋ ∂ÈÙÚÔ‹ ‰ÂÓ ı· ‹ıÂÏ ӷ ηٷ‰ÈοÛÂÈ ÙȘ ¯ÒÚ˜ Û ÔÏÈÙÈΤ˜ ÏÈÙfiÙËÙ·˜ Û ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ÔÈ ÔÈÎÔÓƠ̂˜ ÙÔ˘˜ Û˘Ó¯›˙Ô˘Ó Ó· ‚˘ı›˙ÔÓÙ·È ÛÙËÓ ‡ÊÂÛË. ŸÌˆ˜, ÂȉÈο ÁÈ· ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜, fiˆ˜ ÔÌÔÏÔÁÔ‡Ó Î·È ÛÙÂϤ¯Ë ÙÔ˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡ ÂÈÙÂÏ›Ԣ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘, ˘¿Ú¯ÂÈ ÙÔ ÂÈ‚·Ú˘ÓÙÈÎfi ÛÙÔÈ¯Â›Ô fiÙÈ ¤ÂÈÙ· ·fi ÌÈ· ‰ÂηÂÙ›· ÌÂÁ¿Ï˘ ·Ó¿Ù˘Í˘ ‰ÂÓ Î·Ù¿ÊÂÚ ӷ ÌÂÈÒÛÂÈ

ÙÔ ¤ÏÏÂÈÌÌ¿ Ù˘ οو ·fi 3%. ™ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË ıˆÚÔ‡Ó fiÙÈ Ë ·fiÊ·ÛË ÁÈ· ÙÔ ·Ó ı· ‰Ôı› ‹ fi¯È ·Ú¿Ù·ÛË, Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· ‰ÈÂÙ‹˜, Â›Ó·È ÔÏÈÙÈ΋ Î·È ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· Â›Ó·È ıÂÙÈ΋ Ë ∂ÏÏ¿‰· Ú¤ÂÈ Ó· ›ÛÂÈ ˆ˜ ÚÔ˜ Ù· ÂÍ‹˜ ‰‡Ô ÛÙÔȯ›·: * ¶ÚÒÙÔÓ, fiÙÈ ¤¯ÂÈ Î¿ÓÂÈ Â·Ú΋ ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ó· ·ÓÙ·ÔÎÚÈı› ÛÙȘ Û˘ÛÙ¿ÛÂȘ Ù˘ ∫ÔÌÈÛÈfiÓ Ù˘ ÂÚ·Ṳ̂Ó˘ ¿ÓÔÈ͢. * ¢Â‡ÙÂÚÔÓ, fiÙÈ Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ Û ۯ¤ÛË Ì ÙfiÙ ÂȉÂÈÓÒıËÎÂ Î·È ¿Ú· ‰ÈηÈÔÏÔÁÂ›Ù·È Ë ·Ú¿Ù·ÛË.

∂›Ó·È ۷ʤ˜ fiÙÈ ÔÈ μڢͤÏϘ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Î·È Ȥ˙Ô˘Ó ÁÈ· ÌÈ· Ú·ÁÌ·ÙÈ΋ Â͢Á›·ÓÛË, Ô˘ fï˜ ı· Â›Ó·È ÂÒ‰˘ÓË. √È μڢͤÏϘ ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ó ÛÎÏËÚ¿ ̤ÙÚ· ·fi ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË, Ì ÚÒÙ· ·˘Ù¿ Ô˘ ı· ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂÈ Ô ¶Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ÛÙË ¢∂£ ÙÔ ÂfiÌÂÓÔ ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ, ·ÏÏ¿ Î·È Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ √ÈÎÔÓÔÌ›·˜ °. ¶··ı·Ó·Û›Ô˘ ηٷı¤ÙÔÓÙ·˜ ÙÔ ÚÔÛ¯¤‰ÈÔ ÙÔ˘ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ ÛÙȘ 5 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘. ¶¤Ú·Ó ·˘ÙÔ‡ fï˜ Â›Ó·È ‚¤‚·ÈÔ fiÙÈ ı· ÂÍ·ÓÙÏ‹ÛÔ˘Ó fiÏ· Ù· ÂÚÈıÒÚÈ· ›ÂÛ˘ Ô˘ ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó ÁÈ· Ó· ˙ËÙ‹ÛÔ˘Ó Î·È ÚfiÛıÂÙ·. ∫˘Ú›ˆ˜

̤ÙÚ· ÁÈ· ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË Â˘ÂÏÈÍ›· ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÂÚÁ·Û›·˜. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ˘˜ ̤¯ÚÈ ÙÒÚ· ۯ‰ȷÛÌÔ‡˜, ¿ÓÙˆ˜, ÛÙ· ̤ÙÚ· Ô˘ ı· ·Ó·ÎÔÈÓˆıÔ‡Ó ÙÔ ÚÔÛ¯¤˜ ‰È¿ÛÙËÌ· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È: ∞™º∞§π™Δπ∫√: Â͛ۈÛË ÔÚ›ˆÓ ËÏÈΛ·˜ ÁÈ· ¿Ó‰Ú˜ Î·È Á˘Ó·›Î˜ ÛÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ, ΛÓËÙÚ· ÁÈ· ÔÈÎÂÈÔıÂÏ‹ ·Ú·ÌÔÓ‹ ÛÙËÓ ÂÚÁ·Û›· ¤Ú·Ó ÙÔ˘ ÔÚ›Ô˘ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰fiÙËÛ˘, ÂÚÈÎÔ¤˜ ÛÙȘ ·Ó·ËÚÈΤ˜ Û˘ÓÙ¿ÍÂȘ, ÂÚÈÎÔ¤˜ ÙˆÓ ‚·Ú¤ˆÓ Î·È ·Óı˘ÁÈÂÈÓÒÓ, ‰È·¯ˆÚÈÛÌfi˜ ÙˆÓ ÙÔ̤ˆÓ Û‡ÓÙ·Í˘ Î·È ˘Á›·˜ ÛÙ· Δ·Ì›·. º√ƒ√§√°π∫√: ηٿÚÁËÛË Ù˘ ·˘ÙÔÙÂÏÔ‡˜ ÊÔÚÔÏfiÁËÛ˘ ÔÚÈÛÌ¤ÓˆÓ ÂÈÛÔ‰ËÌ¿ÙˆÓ Î·È ¤ÓÙ·Í‹ ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ Îϛ̷η, Ó¤· ÙÂÎÌ‹ÚÈ·, ÂÚÈÎÔ¤˜ ÙˆÓ ÂÎÙÒÛÂˆÓ ‰··ÓÒÓ ·fi ÙÔ ÂÈÛfi‰ËÌ·. * ∞·Û¯fiÏËÛË: ÂȉfiÙËÛË ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÒÓ ÂÈÛÊÔÚÒÓ Ó¤ˆÓ, ΛÓËÙÚ· Û ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈΤ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜, ¿ÓÔÈÁÌ· ÎÏÂÈÛÙÒÓ Â·ÁÁÂÏÌ¿ÙˆÓ. ™Ù· ÂÒ‰˘Ó· Û˘ÁηٷϤÁÔÓÙ·È ÌÂÁ¿Ï˜ ÂÚÈÎÔ¤˜ ÎÚ·ÙÈÎÒÓ ‰··ÓÒÓ, ΢ڛˆ˜ ÛÙÔÓ ÙÔ̤· Ù˘ ÌÈÛıÔ‰ÔÛ›·˜ ÙˆÓ ‰ËÌÔÛ›ˆÓ ˘·ÏϋψÓ. ∏ ÊÂÙÈÓ‹ ÂÈÛÔ‰ËÌ·ÙÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋ ‰Â›¯ÓÂÈ ÙÔÓ ‰ÚfiÌÔ. Δ¤ÏÔ˜, Ë Î·Ù·Ê˘Á‹ Û ÚfiÛıÂÙË ÊÔÚÔÏÔÁ›· Û η‡ÛÈÌ·, ÙÛÈÁ¿Ú·, ·Î›ÓËÙ· Ê·›ÓÂÙ·È Èı·Ó‹.


¶√§πΔπ∫∏

8

KYPIAKH 30 ∞À°√À™Δ√À 2009

°È· ÙËÓ UNCHR

∞·Ú¿‰ÂÎÙ˜ ÔÈ Û˘Óı‹Î˜ ÁÈ· ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜ ÛÙË §¤Û‚Ô ¡∂∞ À√ƒ∫∏, 29.

∞¶∞ƒ∞¢∂∫Δ∂™ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙Ô˘Ó ÔÈ ÂÈıˆÚËÙ¤˜ Ù˘ ⁄·Ù˘ ∞ÚÌÔÛÙ›·˜ ÙÔ˘ √∏∂ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÚfiÛÊ˘Á˜ (UNHCR) ÙȘ Û˘Óı‹Î˜ ‰È·‚›ˆÛ˘ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚˆÓ ·fi 850 ·ÓıÚÒˆÓ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ˘Ô‰Ô¯‹˜ ·Ú¿ÓÔÌˆÓ ÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ ¶·Á·Ó‹˜ §¤Û‚Ô˘. Ÿˆ˜ ‰‹ÏˆÛÂ Ô ÂÎÚfiÛˆÔ˜ ∞ÓÙÚ¤È ª¿¯ÂÙÛÈÙ˜, ̤ÏË Ù˘ UNHCR ÂÈÛΤÊıËÎ·Ó ÛÙȘ ·Ú¯¤˜ Ù˘ ‚‰ÔÌ¿‰·˜ ÙÔ Î¤ÓÙÚÔ, ¯ˆÚËÙÈÎfiÙËÙ·˜ 250-300 ·ÓıÚÒˆÓ. √È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜ Â›Ó·È ·fi ÙÔ ∞ÊÁ·ÓÈÛÙ¿Ó, ›Â, fiˆ˜ Î·È Ù· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·fi Ù· 200 ·Û˘Ófi‰Â˘Ù· ·È‰È¿ Ô˘ ˙Ô˘Ó ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ. “ΔÔ ÚÔÛˆÈÎfi Ù˘ UNHCR ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛ ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ΤÓÙÚÔ˘ ··Ú¿‰ÂÎÙË. À¤ÛÙËÛ·Ó ÛÔÎ ·fi ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Ô˘ ÂÈÎÚ·Ù› ÛÙËÓ ÂÁηٿÛÙ·ÛË” ÚfiÛıÂÛÂ. ∏ ηٿÛÙ·ÛË ÛÙËÓ ¶·Á·Ó‹ Â›Ó·È ÂÓ‰ÂÈÎÙÈ΋ ÙˆÓ ÁÂÓÈÎfiÙÂÚˆÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ Ô˘ Û¯ÂÙ›˙ÔÓÙ·È Ì ÙËÓ ·Ú¿ÓÔÌË ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ¢ÛË Î·È ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ·Û‡ÏÔ˘ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜, › ·ÎfiÌ· Ô ÂÎÚfiÛˆÔ˜. √ ›‰ÈÔ˜ ÚfiÛıÂÛ fiÙÈ Ë ÂÏÏËÓÈ΋ ·ÎÙÔÊ˘Ï·Î‹ ¤¯ÂÈ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ fiÙÈ ÙÔ 2008 Ì‹Î·Ó ÛÙË ¯ÒÚ· 2.648 ·Û˘Ófi‰Â˘Ù· ·È‰È¿, ·ÏÏ¿ ÈÛÙ‡ÂÙ·È fiÙÈ Ô ·ÚÈıÌfi˜ ÙÔ˘˜ Â›Ó·È ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˜ Î·È Ë Â›ÛÔ‰fi˜ ÙÔ˘˜ ¤Ú·Û ··Ú·Ù‹ÚËÙË. ∞Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ù˘ ∞ÚÌÔÛÙ›·˜ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· ·Ó·Ê¤ÚÂÈ fiÙÈ Ô ˘Ê˘Ô˘ÚÁfi˜ ÀÁ›·˜ ¤‰ˆÛ ‰È·‚‚·ÈÒÛÂȘ fiÙÈ fiÏ· Ù· ·Û˘Ófi‰Â˘Ù· ·È‰È¿ ÛÙËÓ ¶·Á·Ó‹ ı· ÌÂÙ·ÊÂÚıÔ‡Ó Û ÂȉÈΤ˜ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ ˘Ô‰Ô¯‹˜ ̤¯ÚÈ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ Ì‹Ó· Î·È ÚÔÛÙ›ıÂÙ·È fiÙÈ ÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ¤¯ÂÈ ‹‰Ë Ï¿‚ÂÈ ÔÚÈṲ̂ӷ ̤ÙÚ· ÚÔ˜ ·˘Ù‹Ó ÙËÓ Î·Ù‡ı˘ÓÛË.

∞Ó·‚·ıÌ›˙ÔÓÙ·È ·ÂÚÔÔÚÈΤ˜ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ ∫√ª√Δ∏¡∏, 29. Δ∏¡ ηٷÛ΢‹ “∞ÂÚÔ‰ÚÔÌ›ˆÓ

°ÂÓÈ΋˜ ∞ÂÚÔÔÚ›·˜-∞ÂÚ·ıÏËÙÈÎÒÓ ∫¤ÓÙÚˆÓ” ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛÂ Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ ªÂÙ·ÊÔÚÒÓ ∂˘ÚÈ›‰Ë˜ ™Ù˘ÏÈ·Ó›‰Ë˜. ∏ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ·ÊÔÚ¿ ÛÙȘ ˘¿Ú¯Ô˘Û˜ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ Û ∫ÔÌÔÙËÓ‹, ÛÙÔ ª¿ÏÂÌ Ù˘ ∫Ú‹Ù˘, ÛÙË ™¿ÚÙË Î·È ÛÙȘ ª·ÚÈÙÛ¤˜ Ù˘ ƒfi‰Ô˘. ™ÙÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜ ı· ηٷÛ΢·ÛÙÔ‡Ó Û‡Á¯ÚÔÓ· ∞ÂÚÔ‰ÚfiÌÈ· °ÂÓÈ΋˜ ∞ÂÚÔÔÚ›·˜-∞ÂÚ·ıÏËÙÈο ∫¤ÓÙÚ·, Ì ÛÙfi¯Ô ÙËÓ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋ Î·È ÂÌÔÚÈ΋ ÙfiÓˆÛË ÙˆÓ ÂÚÈÔ¯ÒÓ ·˘ÙÒÓ, ηıÒ˜ Â›Û˘ Î·È ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ÙˆÓ ·ÂÚ·ıÏËÙÈÎÒÓ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔًوÓ. √ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ªÂÙ·ÊÔÚÒÓ ‚Ú¤ıËΠÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ ÛÙÔ ∂ÌÔÚÈÎfi Î·È μÈÔÌ˯·ÓÈÎfi ∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈÔ £Ú¿Î˘ ÙÔ “ªÓËÌfiÓÈÔ ™˘ÓÂÚÁ·Û›·˜” ÁÈ· ÙÔ ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈÔ Ù˘ ∫ÔÌÔÙËÓ‹˜..£· ηٷÛ΢·ÛÙ› Û ¤ÎÙ·ÛË 99 ÛÙÚÂÌÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ·Ú·¯ÒÚËÛ ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ∞ÁÚÔÙÈ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘. ¶ÚԂϤÂÙ·È Ì¤¯ÚÈ Ù¤ÏÔ˘˜ ÙÔ˘ ¤ÙÔ˘˜ Ë ‰ËÌÔÚ¿ÙËÛË ÛÂÈÚ¿˜ ¤ÚÁˆÓ Û˘ÓÔÏÈÎÔ‡ ÎfiÛÙÔ˘˜ ¤ÍÈ ÂηÙ. ¢ÚÒ Ì ÔÚ›˙ÔÓÙ· ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛ‹˜ ÙÔ˘˜ ÙÔ 2011. “¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÌÈ· ͯˆÚÈÛÙ‹, Ôχ ÛËÌ·ÓÙÈ΋ Ë̤ڷ ÙfiÛÔ ÁÈ· ÙË °ÂÓÈ΋ ∞ÂÚÔÔÚ›· fiÛÔ Î·È ÁÈ· ÙÔÓ ∞ÂÚ·ıÏËÙÈÛÌfi, ÙfiÛÔ ÁÈ· ÙË ƒÔ‰fiË Î·È ÙËÓ ∫ÔÌÔÙËÓ‹, fiÛÔ Î·È ÁÈ· ÙȘ ¿ÏϘ ÙÔÔıÂۛ˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜, ÙÔ ª¿ÏÂÌ ÛÙËÓ ∫Ú‹ÙË, ÙË ™¿ÚÙË Î·È Ù· ª·ÚÈÙÛ¿ ƒfi‰Ô˘, ηıÒ˜ Ì ÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ ÙˆÓ ·ÂÚÔ‰ÚÔÌ›ˆÓ, ¤Ó· fiÓÂÈÚÔ ÔÏÏÒÓ ‰ÂηÂÙÈÒÓ, Û‹ÌÂÚ· Ì·›ÓÂÈ ÔÚÈÛÙÈο ϤÔÓ ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ Ù˘ ˘ÏÔÔ›ËÛ˘” ‰‹ÏˆÛÂ Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜.

√ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ·Ó·˙ËÙ› ÛˆÛ›‚ÈÔ, fï˜ ÔÈ ‰ËÌÔÛÎÔ‹ÛÂȘ ÚÔÂÍÔÊÏÔ‡Ó Ó›ÎË ÙÔ˘ ¶∞™√∫

∞ÓÔ›ÁÂÈ Ù· ¯·ÚÙÈ¿ ÙÔ˘ Ô ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹˜ ™ÙÔ 6% Ë ‰È·ÊÔÚ¿ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ‰˘Ô ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ - ÕÓÔ‰Ô˜ ∫∫∂ Î·È §∞.√.™. ∞£∏¡∞, 29.

Ú¯¤˜ ‚‰ÔÌ¿‰·˜ Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ı· ·Ôηχ„ÂÈ ÙȘ ÚÔı¤ÛÂȘ ÙÔ˘ ·Ó ı· ¿ÂÈ Û ÚfiˆÚ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜ ‹ Û ¿ÌÂÛÔ ·Ó·Û¯ËÌ·ÙÈÛÌfi, Û‡Ìʈӷ Ì ‰ËÌÔÛȇ̷ٷ.“ªÂ ÙËÓ ÚÒÙË Î›ÓËÛË Ô˘ ı· οÓÂÈ ÙÔ Úˆ› Ù˘ ¢Â˘Ù¤Ú·˜ Ô ∫. ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹˜ ı· ηٷÛÙ‹ÛÂÈ Û·Ê¤˜ ÚÔ˜ fiÏÔ˘˜ Â¿Ó Ë ÚfiıÂÛ‹ ÙÔ˘ Â›Ó·È ÔÈ ÚfiˆÚ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜ -̤¯ÚÈ ÙȘ 4 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘- ‹ Ô Û·ÚˆÙÈÎfi˜ ·Ó·Û¯ËÌ·ÙÈÛÌfi˜ ̤¯ÚÈ ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË, ‰ËÏ·‰‹ ‰˘Ô ̤Ú˜ ÚÈÓ ·Ó¤‚ÂÈ ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË.

√ Î. ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹˜ ·Ú·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ Ì›· ÏÂÙÔÌÂÚ‹ ‰ËÌÔÛÎfiËÛË Û ÌÂÁ¿ÏÔ ‰Â›ÁÌ· Û‹ÌÂÚ·. Ÿˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó fï˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÙÔ ÚÔ‚¿‰ÈÛÌ· ÙÔ˘ ¶∞™√∫ Â›Ó·È ÛÙ·ıÂÚfi Î·È Î˘Ì·›ÓÂÙ·È ÛÙÔ 6%. √È ‰ËÌÔÛÎÔ‹ÛÂȘ Ô˘ ı· ‰Ô˘Ó ÙÔ Êˆ˜ Ù˘ ‰ËÌÔÛÈfiÙËÙ·˜ ‰È·ÈÛÙÒÓÔ˘Ó Â›Û˘ ¿ÓÔ‰Ô ÙÔ˘ ∫∫∂, Êı¿ÓÂÈ ÛÙÔ 9% ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ˘ §∞.√.™. Ô˘ ÍÂÂÚÓ¿ÂÈ ÙÔ 8% ÏfiÁˆ Ù˘ ‰È·ÚÚÔ‹˜ „ËÊÔÊfiÚˆÓ Ù˘ ¡.¢. ªÂٷ͇ ÊıÔÚ¿˜ Î·È ·Êı·ÚÛ›·˜ Ô ™À¡. ™‡Ìʈӷ Ì ¿ÏϘ ÏËÚÔÊÔڛ˜, Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ÌÂÏÂÙ¿ ÛÔ‚·Ú¿ ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ Ó· Û˘ÁηϤÛÂÈ ÙÔ ÀÔ˘ÚÁÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÙËÓ ÚÔÛ¯‹ ΔÚ›ÙË ‹ ΔÂÙ¿ÚÙË ÁÈ· Ó· ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂÈ ÛÙ· ̤ÏË Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ÙȘ ·ÔÊ¿ÛÂȘ ÙÔ˘. Ÿˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó ‰ËÌÔÛȇ̷ٷ ÙÔ˘ Ù‡Ô˘ ˘¤Ú ÙˆÓ ÚfiˆÚˆÓ, ¤¯Ô˘Ó Ù·¯ı› ÔÈ °. ™Ô˘ÊÏÈ¿˜, ¡Ù. ª·ÎÔÁÈ¿ÓÓË, ∂˘. ªÂ˚Ì·Ú¿Î˘, °. ¶··ı·Ó·Û›Ô˘, ∫. ÷Ù˙ËÁ¿Î˘. ™Êfi‰Ú· ·ÓÙ›ıÂÙÔÈ ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È ÚÒËÓ ˘Ô˘ÚÁÔ› ·ÏÏ¿ Î·È ÔÏÏÔ› ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ Ù˘ ¡.¢. ΔÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ‰‡Ô ÎÔÚ˘Ê·›ÔÈ ˘Ô˘ÚÁÔ› Ô˘ ·Ó‹ÎÔ˘Ó ÛÙÔÓ Î‡ÎÏÔ ÙˆÓ Û˘ÓÔÌÈÏËÙÒÓ ÙÔ˘ Î. ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹ ÂÎÊÚ¿˙Ô˘Ó ÙËÓ ÂÔ›ıËÛË fiÙÈ ÔÈ ÂÎÏÔÁ¤˜ ı· ‰ÈÂÍ·¯ıÔ‡Ó ÛÙȘ 4 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘. ª›· ·ÎfiÌ· ¤Ó‰ÂÈÍË fiÙÈ Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ¤¯ÂÈ ·ÔÊ·Û›ÛÂÈ Ó· ηٷʇÁÂÈ ÛÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ Â›Ó·È Î·È Ë ÛÔ˘‰‹ ÙËÓ ÔÔ›· ÂȉÂÈÎÓ‡Ô˘Ó ˘Ô˘ÚÁÔ› Ó· ÔÏÔÎÏËÚÒÛÔ˘Ó ÙËÓ „‹ÊÈÛË ÓÔÌÔۯ‰›ˆÓ ÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ ‚‰ÔÌ¿‰Â˜.

™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ÂÊËÌÂÚ›‰· “ΔÔ μ‹Ì·” , Ë ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∂͈ÙÂÚÈÎÒÓ ¡ÙfiÚ· ª·ÎÔÁÈ¿ÓÓË ÂÈÛΤÊıËΠÛÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô ÙÔ˘ ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ Ù˘ μÔ˘Ï‹˜ ¢.™Èԇʷ Î·È Û˘˙‹ÙËÛ·Ó ÙË ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋ Ô˘ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ·ÎÔÏÔ˘ıËı› Î·È È‰›ˆ˜ fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ ÙˆÓ ÂÎÏÔÁÒÓ Î·È ÙÔ˘ ·Ó·Û¯ËÌ·ÙÈÛÌÔ‡. H ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∂͈ÙÂÚÈÎÒÓ Ê·›ÓÂÙ·È Ó· Â›Ó·È ˘¤Ú ÙˆÓ ÚfiˆÚˆÓ ÂÎÏÔÁÒÓ, ÂÓÒ Ô ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ™Èԇʷ˜ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ. ∫·Ù¿ ÙˆÓ ÂÎÏÔÁÒÓ Ù¿¯ıËÎ·Ó Ì ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘˜ ÔÈ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ Ù˘ ¡¢ ∫˘Ú. ªËÙÛÔÙ¿Î˘ Î·È ™. ΔÛÈÙÔ˘Ú›‰Ë˜. πÛ¯˘Úfi ·Ú·Ì¤ÓÂÈ Î·È ÙÔ ÛÂÓ¿ÚÈÔ ÙÔ˘ ·Ó·Û¯ËÌ·ÙÈÛÌÔ‡, Û‡Ìʈӷ ¿ÓÙÔÙ Ì ¿ÏÏÔ˘˜ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ ÙÔ˘ Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡. ™Â οı ÂÚ›ÙˆÛË, fiˆ˜ ·ÔηχÙÂÈ Ë ÂÊËÌÂÚ›‰· “Δ· ¡¤·” ÙÔ˘ ™·‚‚¿ÙÔ˘, Ô Î. ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹˜ ·Ó·Ì¤ÓÂÈ Ù· Â˘Ú‹Ì·Ù· ÙˆÓ ‰ËÌÔÛÎÔ‹ÛÂˆÓ ÙÔ˘ ÂfiÌÂÓÔ˘

48ÒÚÔ˘ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· Ï¿‚ÂÈ ÙȘ ·ÔÊ¿ÛÂȘ ÙÔ˘, ÂÓÒ Î˘‚¤ÚÓËÛË Î·È ÎfiÌÌ· ÙÂÏÔ‡Ó Û ηٿÛÙ·ÛË Ó¢ÚÈ΋˜ ÎÚ›Û˘ ÂÓ Ì¤Ûˆ ·ÏÏËÏÔ·Ó·ÈÚÔ‡ÌÂÓˆÓ ÛÂÓ·Ú›ˆÓ. ∞fi Ù· ÚÒÙ· ÛÙÔȯ›· Ô˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó, Ê·›ÓÂÙ·È fiÙÈ Ë ‰È·ÊÔÚ¿ ¡¢-¶∞™√∫ ÌÂÁ·ÏÒÓÂÈ ·ÎfiÌ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Ì ÌfiÓÔ ıÂÙÈÎfi ÁÈ· ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË ÛÙÔÈ¯Â›Ô ÙÔ fiÙÈ ÙÔ ¶∞™√∫ ‰ÂÓ ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙ÂÈ ÙËÓ ·˘ÙÔ‰˘Ó·Ì›·.ΔÔ ÌfiÓÔ ıÂÙÈÎfi - ϤÓÂ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ ÙÔ˘ Î. ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹- Â›Ó·È fiÙÈ ÙÔ ¶∞™√∫ ‰ÂÓ Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ¤¯ÂÈ ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÂÈ ·ÎfiÌË ÙËÓ ·˘ÙÔ‰˘Ó·Ì›·. ∞›ÛıËÛË ÚÔηÏ› Î·È Ë ·Ú¤Ì‚·ÛË ÙÔ˘ ÚÒËÓ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ ªÈ¯¿ÏË §È¿Ë, Ô ÔÔ›Ô˜ ÌÈÏÒÓÙ·˜ ÛÙËÓ ÂÊËÌÂÚ›‰· √ ∫fiÛÌÔ˜ ÙÔ˘ ∂ÂÓ‰˘Ù‹, Ù¿ÛÛÂÙ·È Û·ÊÒ˜ ηٿ ÙˆÓ ÚfiˆÚˆÓ ÂÎÏÔÁÒÓ:“∂ÎÏÔÁ¤˜ ÙÒÚ· ı· ‹Ù·Ó ÌÈ· ÌÔÈÚ·›· ÔÏÈÙÈ΋ ÂͤÏÈÍË. ªÈ· ·‰È¤ÍÔ‰Ë ÔÏÈÙÈ΋. ªÈ· ·ÂÁÓˆṲ̂ÓË Î›ÓË-

ÛË” ϤÂÈ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο, ÛÙÚ¤ÊÔÓÙ·˜ Ù· ˘Ú¿ ÙÔ˘ Û ÛÙÂϤ¯Ë Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Ô˘ ÂÈÛËÁÔ‡ÓÙ·È ÙËÓ ÚfiˆÚË ÚÔÛÊ˘Á‹ ÛÙȘ οÏ˜. ª¿ÏÈÛÙ· ηÏ› ÙÔÓ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi Ó· ÎÏ›ÛÂÈ Ù· ·˘ÙÈ¿ ÙÔ˘ ÛÙȘ ÛÂÈÚ‹Ó˜ Ô˘ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ÙÔ‡ ÂÈÛËÁÔ‡ÓÙ·È Ó· ÂÁηٷÏ›„ÂÈ ÙË Ì¿¯Ë. √ Î. §È¿˘ ηÏ› fiÛÔ˘˜ ÂÈÛËÁÔ‡ÓÙ·È ÂÎÏÔÁ¤˜ Ó· Ô˘Ó ‰ËÌfiÛÈ· ÙËÓ ¿Ô„‹ ÙÔ˘˜ Ì ı¿ÚÚÔ˜ Î·È fi¯È Ì ‰È·ÚÚÔ¤˜ ÛÙÔÓ Δ‡Ô. ™ÙÔ ÌÂٷ͇, ÂÓ ·Ó·ÌÔÓ‹ ÙˆÓ ÔÚÈÛÙÈÎÒÓ ·ÔÊ¿ÛÂˆÓ ÙÔ˘ Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡ ÁÈ· ÂÎÏÔÁ¤˜ ‹ ·Ó·Û¯ËÌ·ÙÈÛÌfi ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÔÈ ˘Ô˘ÚÁÔ› Î·È ÔÈ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ Ù˘ ¡¢. ∏ ηı˘ÛÙ¤ÚËÛË ÛÙË Ï‹„Ë ÙˆÓ ·ÔÊ¿ÛˆÓ, Û‡Ìʈӷ Ì ÔÏÏ¿ ÎÔÚ˘Ê·›· ÛÙÂϤ¯Ë Ù˘ ¡¢, ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ ÙÔ ÛÂÓ¿ÚÈÔ ÙÔ˘ ·Ó·Û¯ËÌ·ÙÈÛÌÔ‡ ¤¯ÂÈ “η›” Î·È fiÙÈ Ô Î. ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹˜ ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏ›˙ÂÙ·È ϤÔÓ ÛÙËÓ ÚfiˆÚË ÚÔÛÊ˘Á‹ ÛÙȘ οÏ˜. ™‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ÂÎÙÈÌ‹ÛÂȘ ÙˆÓ ›‰ÈˆÓ ÚÔÛÒˆÓ, Ô Î. ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹˜ ¤¯ÂÈ Û˘ÓÂȉËÙÔÔÈ‹ÛÂÈ fiÙÈ, Â¿Ó Ô ·Ó·Û¯ËÌ·ÙÈÛÌfi˜ ÂÚÈÔÚÈ˙fiÙ·Ó ÛÙËÓ ·ÓÙÈηٿÛÙ·ÛË ÙÔ˘ Î. ∂˘. ∞ÓÙÒÓ·ÚÔ˘ Î·È ÛÙËÓ ·ÏÏ·Á‹ ¯·ÚÙÔÊ˘Ï·Î›ˆÓ ÔÚÈÛÌ¤ÓˆÓ ÎÔÚ˘Ê·›ˆÓ ˘Ô˘ÚÁÒÓ, ÙfiÙ fi¯È ÌfiÓÔÓ ‰ÂÓ ı· ˆÊÂÏÔ‡Û ÙËÓ ÂÈÎfiÓ· ÙÔ˘, ·ÏÏ¿ ·ÓÙ›ıÂÙ· ı· ÙËÓ ¤ÏËÙÙ ·ÎfiÌË ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ. ΔÔ Â˘Ú‡ÙÂÚÔ ÔÏÈÙÈÎfi Îϛ̷ Î·È Ë ÚÔÂÎÏÔÁÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô˜, Ë ÔÔ›· Ô‡Ùˆ˜ ‹ ¿Ïψ˜ ¤¯ÂÈ ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ, ‰ÂÓ ÂÈÙÚ¤ÂÈ ÛÙÔÓ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi Ó· ı¤ÛÂÈ ÂÎÙfi˜ ˘Ô˘ÚÁÈÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ Ù·

̤ÏË ÙÔ˘ ‚·ÛÈÎÔ‡ “ÎÔÚÌÔ‡” Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ‹˜ ÙÔ˘. ÷ڷÎÙËÚÈÛÙÈÎfi ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ·ÔÙÂÏ› Ô Î. ¶Ú. ¶·˘ÏfiÔ˘ÏÔ˜, Ô ÔÔ›Ô˜, Â¿Ó ÙÂı› ÙÒÚ· ÂÎÙfi˜ ΢‚¤ÚÓËÛ˘, ı· “¯Úˆı›” ÙËÓ ·ÔÙ˘¯›· Ù˘ ÚÔÛ¿ıÂÈ·˜ ηٿۂÂÛ˘ Ù˘ ÌÂÁ¿Ï˘ ˘ÚηÁÈ¿˜ ÛÙË μÔÚÂÈÔ·Ó·ÙÔÏÈ΋ ∞ÙÙÈ΋, οÙÈ Ô˘ ‰ÂÓ ÂÈı˘Ì› Ó· Û˘Ì‚Â› Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜. ΔËÓ ÂfiÌÂÓË Ë̤ڷ ÂÓfi˜ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ˘ ·Ó·Û¯ËÌ·ÙÈÛÌÔ‡ Î·È Ì ‰Â‰Ô̤ÓÔ fiÙÈ ÔÈ ÂÎÏÔÁ¤˜ ı· Á›ÓÔ˘Ó ÙÔ ·ÚÁfiÙÂÚÔ Ì¤¯ÚÈ ÙÔÓ ª¿ÚÙÈÔ, ÔÈ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ Ô˘ ‰ÂÓ ı· ·ÍÈÔÔÈËıÔ‡Ó ı· ÂÓÙ·¯ıÔ‡Ó ÛÙË Ï›ÛÙ· ÙˆÓ “·ÓÙ·ÚÙÒÓ” , ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÒÓÙ·˜ ¤Ó· ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ Úfi‚ÏËÌ· ÛÙÔÓ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi. √È ·ÏÏ·Á¤˜ ÛÙÔ ÎfiÌÌ· ÚÔ¸Ôı¤ÙÔ˘Ó ÂÛˆÎÔÌÌ·ÙÈ΋ ÂÎÏÔÁ‹. √ ∫. ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹˜ οı ¿ÏÏÔ ·Ú¿ ı¤ÏÂÈ Ó· ¿ÚÂÈ ÙÔ ˘„ËÏfiÙ·ÙÔ ÔÏÈÙÈÎfi Ú›ÛÎÔ Ó· ·ÏÏ¿ÍÂÈ ÙÔÓ Î. §. ∑·ÁÔÚ›ÙË Î·È Ó· ÌÂÈ ÛÙË ‰È·‰Èηۛ· Ù˘ ÂÛˆÎÔÌÌ·ÙÈ΋˜ οÏ˘, ÙËÓ ÔÔ›· ÔÏÏÔ› ‰˘Û·ÚÂÛÙË̤ÓÔÈ ÛÙË ¡¢ ı· ·ÍÈÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ‰ËÏÒÛÔ˘Ó ÙË ‰˘Û·Ú¤ÛÎÂÈ¿ ÙÔ˘˜ ˆ˜ ÚÔ˜ ÙȘ ÂÈÏÔÁ¤˜ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘. √ ›‰ÈÔ˜ Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜, Ô ÔÔ›Ô˜ Û˘˙‹ÙËÛ ٷ ÙÂÏÂ˘Ù·›· 24ˆÚ· ÙÔ ı¤Ì· ·˘Ùfi, ·Ó Î·È ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ “·ÓÔ›ÍÂÈ Ù· ¯·ÚÙÈ¿ ÙÔ˘” Û ηӤӷ Û٤ϯԘ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ‹˜ ÙÔ˘, Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ¤¯ÂÈ ÂÈÛÙ› fiÙÈ ÔÈ ÂÚÈÔÚÈṲ̂Ó˜ ·ÏÏ·Á¤˜ ÛÙÔ Î˘‚ÂÚÓËÙÈÎfi Û¯‹Ì· ‰ÂÓ ı· ÙÔ˘ ‰ÒÛÔ˘Ó ÙËÓ ÒıËÛË Ô˘ ·Ó·˙ËÙ¿ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·Ó¤‚ÂÈ ÛÙË ¢∂£ Ì ¿ÏÏÔ “·¤Ú·” .

¢˘Ó·ÌÈÎfi “·ÚÒÓ” ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ‰ÒÛÔ˘Ó ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË °™∂∂ Î·È ∞¢∂¢À

™Â ı¤ÛË Ì¿¯Ë˜ Ù· Û˘Ó‰Èοٷ ÂÓfi„ÂÈ ¢∂£ ∞£∏¡∞, 29. °∂¡π∫∏ ·ÂÚÁ›·, ÌÂÙ¿ ÙÔ

Û˘ÏÏ·ÏËÙ‹ÚÈÔ Ù˘ 5˘ ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË, ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›˙Ô˘Ó ·fi ÙÒÚ· Ù· Û˘Ó‰Èοٷ, ÂÎÙÈÌÒÓÙ·˜ fiÙÈ Ê¤ÙÔ˜ ÔÈ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ ÛÙË ¢∂£ ı· ÛËÌ·ÙÔ‰ÔÙ‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ ·Ú¯‹ ÌÈ·˜ Ì·ÎÚ¿˜ Î·È ‰‡ÛÎÔÏ˘ ¯ÚÔÓÈ¿˜ ÁÈ· ÙËÓ ˘ÂÚ¿ÛÈÛË ÙˆÓ ‰ÈÎ·ÈˆÌ¿ÙˆÓ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙Ô̤ӈÓ. ΔfiÛÔ Ë °™∂∂ fiÛÔ Î·È Ë ∞¢∂¢À, ÌÂÙ¿ ÙȘ Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂȘ ÙÔ˘˜ Ì ÙÔÓ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi ∫. ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹, ıˆÚÔ‡Ó fiÙÈ ÂȯÂÈÚÔ‡ÓÙ·È Ë ÓÔÌÈÌÔÔ›ËÛË ÌÈ·˜ ‚·ıÈ¿˜ Î·È ÚˆÙfiÁÓˆÚ˘ Û ÛÎÏËÚfiÙËÙ· ÂÈÛÔ‰ËÌ·ÙÈ΋˜ ÔÏÈÙÈ΋˜, Ë ·Ó·ÙÚÔ‹ ‰ÈÎ·ÈˆÌ¿ÙˆÓ Î·È Ë ÌÂÙ·‚›‚·ÛË ÙÔ˘ ÎfiÛÙÔ˘˜ ÙˆÓ Ì¤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· ΢‚ÂÚÓËÙÈÎÒÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ, ·ÏÏ¿ Î·È Ù˘ ÎÚ›Û˘, ÛÙ· Ï·˚ο Î·È ÌÂÛ·›· ÛÙÚÒÌ·Ù·.

Δ· ÌËӇ̷ٷ ·fi ÙÔ ª·Í›ÌÔ˘ ÁÈ· ÂÚÈÔÚÈÛÙÈ΋ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋, Ì ¿ÏÏÔıÈ ÙËÓ ÎÚ›ÛË, ηıÒ˜ Î·È ÙÔ Û¯Â‰fiÓ ·Ó‡·ÚÎÙÔ “ηϿıÈ” ·ÚÔ¯ÒÓ ÚÔ˜ ÙȘ ¢·›ÛıËÙ˜ ÎÔÈÓˆÓÈο Î·È ÔÈÎÔÓÔÌÈο ÔÌ¿‰Â˜, Ô˘ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂÈ Ô Î. ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹˜ ÛÙË Û˘ÌÚˆÙÂ‡Ô˘Û·, ˆıÔ‡Ó Ù· Û˘Ó‰Èοٷ ÛÙËÓ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· ‰˘Ó·ÌÈÎÒÓ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛˆÓ, ÔÈ Ôԛ˜ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÂÓÙ·ıÔ‡Ó Ì¤Û· ÛÙÔ ÊıÈÓfiˆÚÔ. ÕÏψÛÙÂ, ÂÓÙfi˜ ÙÔ˘ ÊıÈÓÔÒÚÔ˘ -ÎÈ ÂÊfiÛÔÓ ÔÈ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ ‰ÂÓ ·Ó·ÙÚ¤„Ô˘Ó ÙËÓ ÈÛ¯‡Ô˘Û· ηٿÛÙ·ÛË- ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÏËÊıÔ‡Ó Ì¤ÙÚ· ÙfiÛÔ ÁÈ· ÙÔ ∞ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎfi ÙˆÓ ‰ËÌÔÛ›ˆÓ ˘·ÏÏ‹ÏˆÓ (·‡ÍËÛË ÙˆÓ ÔÚ›ˆÓ ËÏÈΛ·˜ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰fiÙËÛ˘ ÙˆÓ Á˘Ó·ÈÎÒÓ ¤ˆ˜ Î·È Î·Ù¿ 17 ¯ÚfiÓÈ·) fiÛÔ Î·È ÁÈ· ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ¢ÂÏÈ͛˜ ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÂÚÁ·Û›·˜.

Δ· Û˘Ó‰Èοٷ ˘ÔÛÙËÚ›˙Ô˘Ó fiÙÈ Ë ÎÚ›ÛË ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÚÔ¸‹Ú¯Â Î·È ÂȉÂÈÓÒÓÂÙ·È ÔÛÔÙÈο Î·È ÔÈÔÙÈο ·fi ÙË ‰ÈÂıÓ‹ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË. ª¿ÏÈÛÙ·, ÛÙËÓ ÂÙ‹ÛÈ· ¤ÎıÂÛË ÁÈ· ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌ›·, Ô˘ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÔ˘Ó ÂÓÙfi˜ ÂÚ¯fiÌÂÓ˘ ‚‰ÔÌ¿‰·˜ ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË, ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÙ·È Ì ٷ ÈÔ ÌÂÏ·Ó¿ ¯ÚÒÌ·Ù· Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË. ™ÙËÓ ¤ÎıÂÛË ÂÈÛËÌ·›ÓÂÙ·È ˆ˜ ÔÈ Î˘‚ÂÚÓËÙÈΤ˜ ÂÈÏÔÁ¤˜ ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈ΋˜ Â͢Á›·ÓÛ˘ Î·È ÂÈı·Ú¯›·˜ ̤۷ ·fi ÙË ÊÔÚÔÏÔÁÈ΋ ÂÈ‚¿Ú˘ÓÛË Ù˘ ÌÂÁ¿Ï˘ ÏÂÈÔ„ËÊ›·˜ ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ Î·È ÙË Ì›ˆÛË ÙˆÓ ‰ËÌÔÛ›ˆÓ Î·È ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ‰··ÓÒÓ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó Û˘Óı‹Î˜ Ê·‡ÏÔ˘ ·ÎÏÔ˘ ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌ›· Ì ¤ÓÙÔÓ· Ù· ÛÙÔȯ›· ÙÔ˘ ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈÎÔ‡ Î·È ·Ó·Ù˘ÍÈ·ÎÔ‡ ·‰ÈÂÍfi‰Ô˘. ∞˘Ùfi ÙÔ ·‰È¤ÍÔ‰Ô

ÚÔÛ¿ıËÛ·Ó Ó· ÂÚÈÁÚ¿„Ô˘Ó Ù· ÚÔ‰Ú›· ÙˆÓ ‰‡Ô ÙÚÈÙÔ‚¿ıÌÈˆÓ ÛˆÌ·Ù›ˆÓ Î·È ÛÙÔÓ ›‰ÈÔ ÙÔÓ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi. ∏ ·¿ÓÙËÛË, fiˆ˜ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ‰‹ÏˆÛ ÂÍÂÚ¯fiÌÂÓÔ˜ ·fi ÙÔ ª·Í›ÌÔ˘ Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ °™∂∂, °È¿ÓÓ˘ ¶·Ó·ÁfiÔ˘ÏÔ˜, ‹Ù·Ó “¿Ì ÛÊȯٿ” . 줂·È·, Ù· Û˘Ó‰Èοٷ ˘ÔÛÙËÚ›˙Ô˘Ó fiÙÈ Î·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÎÚ›Û˘ ··ÈÙÂ›Ù·È ·‡ÍËÛË ÙˆÓ ‰ËÌfiÛÈˆÓ Î·È ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ‰··ÓÒÓ, Ô˘ ı· ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙËı› ·fi ÙËÓ ·Ó·‰È·ÓÔÌ‹ ÙÔ˘ ÂÈÛÔ‰‹Ì·ÙÔ˜, ÙËÓ Î·Ù·ÔϤÌËÛË Ù˘ ÊÔÚÔ‰È·Ê˘Á‹˜ (Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ √√™∞ 1 ÛÙ· 4 ¢ÚÒ Ô˘ ·Ú¿ÁÔÓÙ·È ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ‰ÂÓ ÊÔÚÔÏÔÁ›ٷÈ), ηıÒ˜ Î·È ·fiÛ˘ÚÛË ÙˆÓ Ì¤ÙÚˆÓ ÊÔÚÔÏÔÁÈ΋˜ ÂÈ‚¿Ú˘ÓÛ˘ ÙˆÓ ÌÈÛıˆÙÒÓ Î·È ÙˆÓ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ˆÓ (ÙÔ 2009 ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Ë ÊÔÚÔÏÔ-

Á›· ¿Û˘ ʇÛˆ˜ Î·È ÔÈ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈΤ˜ ÂÈÛÊÔÚ¤˜ ·ÓÙÈÛÙÔÈ¯Ô‡Ó ÛÙÔ 60% ÙÔ˘ ̤ÛÔ˘ ÌÈÛıÔ‡). ™ËÌÂÈÒÓÔ˘Ó ‰Â, ˆ˜ Ë Âȉ›ӈÛË Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÎÚ›Û˘, Ë ·‡ÍËÛË Ù˘ ·ÓÂÚÁ›·˜ ÙfiÛÔ Î·Ù¿ ÙÔ 2009 fiÛÔ Î·È Î·Ù¿ ÙÔ 2010, Ë ·ÔÚÚ‡ıÌÈÛË ÙˆÓ ÂÚÁ·ÛÈ·ÎÒÓ Û¯¤ÛˆÓ, Ë Ì›ˆÛË ÙˆÓ ÂÈÛÔ‰ËÌ¿ÙˆÓ Î·È Ë Âȉ›ӈÛË Ù˘ ‰˘ÛÌÂÓÔ‡˜ ηٿÛÙ·Û˘ ÙˆÓ ‰ËÌfiÛÈˆÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Î·È ÙˆÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ Ù˘ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ÚÔÛÙ·Û›·˜ ··ÈÙÔ‡Ó ÙÔÓ ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏÈÛÌfi Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ Î·È Ù˘ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ÔÏÈÙÈ΋˜ Û ̤ÙÚ· ÙfiÛÔ ÁÈ· ÙËÓ ÙfiÓˆÛË Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·˜ fiÛÔ Î·È ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· Ù˘ ··Û¯fiÏËÛ˘ ÙˆÓ ÂÈÛÔ‰ËÌ¿ÙˆÓ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙Ô̤ӈÓ, ÙˆÓ ·Ó¤ÚÁˆÓ Î·È ÙˆÓ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ˆÓ.


¶√§πΔπ∫∏

9

KYPIAKH 30 AY°OY™T√À 2009

ª‹Ó˘Ì· ·fi ÙË °·ÏÏ›· ¤ÛÙÂÈÏÂ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¶∞™√∫

°. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘: ª¿¯Ë ÂÓ¿ÓÙÈ· Û οı ηÙÂÛÙË̤ÓÔ Ô˘ ÂÌÔ‰›˙ÂÈ ÙȘ ·ÏÏ·Á¤˜ ¶∞ƒπ™π, 29.

Δ

ËÓ ·ÔÊ·ÛÈÛÙÈÎfiÙËÙ· ÙÔ˘ ›‰ÈÔ˘ Î·È ÔÏfiÎÏËÚÔ˘ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ Î¿ı ηÙÂÛÙË̤ÓÔ Ô˘ ÛÙ·Ì·Ù¿ ÙËÓ ÔÚ›· ÙˆÓ ·ÏÏ·ÁÒÓ ÚÔ˜ fiÊÂÏÔ˜ ÙÔ˘ ÔÏ›ÙË Â·Ó¤Ï·‚Â Ô °ÈÒÚÁÔ˜ ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÔÌÈÏ›· ÙÔ˘ ÛÙÔ £ÂÚÈÓfi ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ÙˆÓ °¿ÏÏˆÓ ÛÔÛÈ·ÏÈÛÙÒÓ ÛÙË §· ƒÔÛ¤Ï. “ªÂ ÙËÓ ÎÚ›ÛË, Ô˘ fiÏÔÈ Ì·˜ ÂÚÓ¿ÌÂ, ÔÈ Ôϛ٘ ˙ËÙÔ‡Ó ÙÔ̤˜ Ô˘ ÙÔ˘˜ ‰›ÓÔ˘Ó ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ¤¯Ô˘Ó ÏfiÁÔ Î·È Ó· Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÛÙ· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Ù˘ ·Ó¿Ù˘Í˘. ∑ËÙÔ‡Ó ÌÈ· ÎÔÈÓˆÓ›· Î·È ÌÈ· ÔÏÈÙ›· Ô˘ ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙ÂÈ ÙË ‰ÈηÈÔÛ‡ÓË” ‰‹ÏˆÛÂ. ÎÔÔ›ËÛ˘” ÙˆÓ ˙ËÌÈÒÓ” . ∞·ÈÙÂ›Ù·È ·Ó·ıÂÒÚËÛË ÙˆÓ Â‰Ò Î·È 30 ¯ÚfiÓÈ· ÔÏÈÙÈÎÒÓ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙȘ ·ÁÔÚ¤˜ ›Â Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¶∞™√∫, ÂÈÛËÌ·›ÓÔÓÙ·˜ ˆ˜ Î·È ÔÈ ÛÔÛÈ·ÏÈÛÙ¤˜ ·ÎÔÏÔ‡ıËÛ·Ó Î·Ù¿ ηÈÚÔ‡˜ Î·È ¿ÏÏÔÙ ÂÓ Ì¤ÚÂÈ, ¿ÏÏÔÙ ÛÙÔ Û‡ÓÔÏfi ÙÔ˘˜ ÔÚÈṲ̂Ó˜ ·fi ·˘Ù¤˜ ÙȘ ÔÏÈÙÈΤ˜, ÂÓÒ ÚfiÛıÂÛ fiÙÈ Ú¤ÂÈ Ó· ·ÎÔ˘ÛÙ› (ϤÔÓ) Ë ÊˆÓ‹ ÙˆÓ ·ÔÎÏÂÈÛÌ¤ÓˆÓ Î·È ÙˆÓ ÏËÙÙfiÌÂÓˆÓ ·fi ÙËÓ ÎÚ›ÛË Î·È Ë ‰È·ÌfiÚʈÛË Ó¤ˆÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ Û fiÏ· Ù· Â›‰·. √ Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ ·Ó¤ÊÂÚ fiÙÈ ÂÓÒ Ì¤¯ÚÈ ÂÓfi˜ ÔÚÈṲ̂ÓÔ˘ ¯ÚÔÓÈÎÔ‡ ÛËÌ›Ԣ ·ÎÔ‡ÁÔÓÙ·Ó ÔÈ ·fi„ÂȘ Ô˘ ¤ÊÂÚÓ·Ó Û ·ÓÙ›ıÂÛË ÙËÓ “ÂχıÂÚË ·ÁÔÚ¿” Î·È ÙÔ “ÎÚ¿ÙÔ˜” , Ì ÙÔ˘˜ Û˘ÓÙËÚËÙÈÎÔ‡˜ Ó· ʤÚÔÓÙ·È ˆ˜ ˘ÔÛÙËÚÈÎÙ¤˜ Ù˘ “ÂχıÂÚ˘ ·ÁÔÚ¿˜” , ÙÂÏÈο ·‰›¯ıË fiÙÈ “ÙÔ ÌfiÓÔ ÁÈ· ÙÔ ÔÔ›Ô ÂӉȷʤÚÔÓÙ·È ÔÈ Û˘ÓÙËÚËÙÈÎÔ› Â›Ó·È Ë Â͢ËÚ¤ÙËÛË Û˘ÌÊÂÚfiÓÙˆÓ” . “ΔÔ ˙‹ÙËÌ· Â›Ó·È ˆ˜ Ë ·ÁÔÚ¿ Î·È ÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ ı· ˘ËÚÂÙÔ‡Ó ÙÔÓ ÔÏ›ÙË” ›Â Ô Î. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ÚÔÙ›ÓÔÓÙ·˜ “‰ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋ ‰È·Î˘‚¤ÚÓËÛË Î·È ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈÎfi ¤ÏÂÁ¯Ô Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜” , ÂÓÒ ˆ˜ ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· Â͢ËÚ¤ÙËÛ˘ Û˘ÌÊÂÚfiÓÙˆÓ “›Ûˆ ·fi ÙÔ Ì‡ıÔ Ù˘ “ÂχıÂÚ˘ ·ÁÔÚ¿˜” ” ¤ÊÂÚ ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ “Halliburton” Û˘ÌÊÂÚfiÓÙˆÓ ÙÔ˘ ÚÒËÓ ·ÓÙÈÚÔ¤‰ÚÔ˘ ÙˆÓ ∏¶∞ ¡Ù›Î ΔÛ¤˚ÓÈ, Û˘Ó‰¤Ô-

ÓÙ·˜ ÙȘ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ Ù˘ Ì ÙËÓ ‰È·Î˘‚¤ÚÓËÛË ªÔ˘˜, ÙÔÓ fiÏÂÌÔ ÛÙÔ πÚ¿Î Î·È Ù· ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ÂÏÏ›ÌÌ·Ù· ÙˆÓ ∏¶∞. “¶›Ûˆ ·fi ÙÔÓ Ì‡ıÔ Ù˘ “ÂχıÂÚ˘ ·ÁÔÚ¿˜” Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠÙÂÚ¿ÛÙÈ· Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË Î·È ·ÓÈÛÔηٷÓÔÌ‹ ÏÔ‡ÙÔ˘ Î·È ÙÂÚ¿ÛÙÈ· Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ÂÍÔ˘Û›·˜ Û ÔÏÈÙÈÎÔ‡˜ Î·È ªª∂ Ô˘ ‰˘Ó·ÌÈÙ›˙Ô˘Ó ÙËÓ ‰ËÌÔÎÚ·Ù›· Î·È ÌÂÙ·ÙÚ¤Ô˘Ó Û ÔÌ‹ÚÔ˘˜ ıÂÛÌÔ‡˜ Î·È ÚfiÛˆ·” ›Â Ô Î. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘, οÓÔÓÙ·˜ ÏfiÁÔ ÁÈ· ‡·ÚÍË “·ÔÙ˘¯Ë̤ӈӔ ÎÚ·ÙÒÓ, fiˆ˜ ÛÙÔ ∞ÊÁ·ÓÈÛÙ¿Ó “·ÎfiÌ· Î·È ÛÙÔÓ ·ÓÂÙ˘Á̤ÓÔ ÎfiÛÌÔ” . “∏ ÌÂÁ¿ÏË ÚfiÎÏËÛË Â›Ó·È Ë “Â·Ó›‰Ú˘ÛË” Ù˘ ‰ËÌÔÎÚ·-

Ù›·˜” ›Â Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ ÂÈÛËÌ·›ÓÔÓÙ·˜ ÙÔ “·Ú¿‰ÔÍÔ” Ù˘ ‡·Ú͢ ÙÂÚ¿ÛÙÈˆÓ ‰˘Ó·ÙÔÙ‹ÙˆÓ ÛÙËÓ ·ÓıÚˆfiÙËÙ· ÁÈ· Â›Ï˘ÛË ÌÈ·˜ ÛÂÈÚ¿˜ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ, ·fi ÙË ÌÈ·, Î·È ÙËÓ Âȉ›ӈÛË ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ ‹ ÙËÓ ·‰˘Ó·Ì›· Â›Ï˘Û‹˜ ÙÔ˘˜ ·fi ÙËÓ ¿ÏÏË, ÂÓÒ ·¤‰ˆÛ ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ ·˘Ùfi ÛÙÔ fiÙÈ “‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ·ÁȈı› Ë ‰ÔÌ‹ Ù˘ ·ÁÎfiÛÌÈ·˜ ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋˜ ‰È·Î˘‚¤ÚÓËÛ˘” . √ Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ ÛÙËÓ ÔÌÈÏ›· ÙÔ˘ ÂÎÙ›ÌËÛ ˆ˜ ÍÂÂÚ·Ṳ̂ÓÔ ‹ Î·È ÌÔÓÔÛ‹Ì·ÓÙÔ ÙÔÓ Ù·ÍÈÎfi ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌfi ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ, ϤÁÔÓÙ·˜ ˆ˜ Ô Î·ı¤Ó·˜ ·fi ÂÌ¿˜ ¤¯ÂÈ “ÔÏϤ˜ Ù·˘ÙfiÙËÙ˜, ÌÔÚ› Ó· Â›Ó·È ÂÚÁ¿Ù˘ ‹ ˘¿ÏÏË-

ÏÔ˜, ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˘, ‹ Î·È ·ÏÒ˜ Ô·‰fi˜ ÌÈ·˜ ÔÌ¿‰·˜” Î·È ÚfiÛıÂÛ fiÙÈ ·˘Ùfi ÂÈʤÚÂÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ‰˘ÛÎÔϛ˜ ÛÙ· ÎfiÌÌ·Ù· ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÔÚÁ·ÓÒÛÔ˘Ó ÙÔ˘˜ Ôϛ٘ ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ‰È·Î·Ù¤¯ÔÓÙ·È ·fi Êfi‚Ô Î·È ·Ó·ÛÊ¿ÏÂÈ· Î·È ·ÓÙȉÚÔ‡Ó ¿ÏÏÔÙ Ì ·ıËÙÈÎfiÙËÙ· Î·È ¿ÏÏÔÙ Ì ÂÍÙÚÂÌÈÛÌÔ‡˜, Ï·˚ÎÈÛÌfi Î·È Ú·ÙÛÈÛÌfi ‹ „¿¯ÓÔÓÙ·˜ ËÁÂۛ˜ Ì “·ÙÂÚÓ·ÏÈÛÙÈο ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ô˘ “¤¯Ô˘Ó ÙËÓ Ï‡ÛË” ” . “√È ÛÔÛÈ·ÏÈÛÙ¤˜ ϤÌ ˆ˜ ÌÔÚԇ̠ӷ οÓÔ˘Ì ӷ οÓÔ˘Ì ÙËÓ ·ÏÏ·Á‹” ›Â Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¶∞™√∫. √ °ÈÒÚÁÔ˜ ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ οÏÂÛ ·fi ÙÔ ‚‹Ì· ÙÔ˘ “£ÂÚÈÓÔ‡ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘” Û ·ÏÏ·Á¤˜ ÛÙ· ÛÔÛÈ·ÏÈÛÙÈο ÎfiÌÌ·Ù·, › fiÙÈ “·˘Ùfi ÙÔ Î¿Ó·Ì ÛÙÔ ¶∞™√∫, ÂÁÒ ÂÍÂϤÁËÓ ·fi ·ÓÔȯً ‰È·‰Èηۛ· ÚÈÓ ·fi ‰‡Ô ¯ÚfiÓÈ·, ÂÓÒ ˘‹Ú¯·Ó Î·È ¿ÏÏÔÈ ‰‡Ô ˘Ô„‹ÊÈÔÈ” ÂÓÒ ıÂÒÚËÛ ˆ˜ “ÍÂÂÚ·Ṳ̂ÓÔ ÙÔ ÁÚ·ÊÂÈÔÎÚ·ÙÈÎfi, ÈÂÚ·Ú¯ÈÎfi Î·È ÌÔÓÔÏÈıÈÎfi “ÌÔÓÙ¤ÏÔ” ÙˆÓ ÎÔÌÌÔ˘ÓÈÛÙÈÎÒÓ ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Û·Ì” . “ÃÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ¤Ó· Ôχ ÈÛ¯˘Úfi ΤÓÙÚÔ ÛÙÔ ÎfiÌÌ· Ô˘ ·Ê‹ÓÂÈ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›Â˜ ÛÙÔ Á‡Úˆ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ” ÂÈÛ‹Ì·ÓÂ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ Î·È Ù˘ ™¢. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ ÔÈ Â˘Úˆ·›ÔÈ ÛÔÛÈ·ÏÈÛÙ¤˜ ıˆÚÔ‡Ó ÚˆÙÔfiÚÔ ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ Û ı¤Ì·Ù· Û˘ÌÌÂÙÔ¯È΋˜ ‰ËÌÔÎÚ·Ù›·˜, ÂÓÒ ‹‰Ë ÌÂÙ¿ ÙÔ ÈÙ·ÏÈÎfi ÎfiÌÌ· Ô˘ ·-

ÎÔÏÔ‡ıËÛ ÙËÓ Ú·ÎÙÈ΋ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ Î·È ·Ó·ÊÔÚ¤˜ ÛÙȘ ‰È·‰Èηۛ˜ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÂÈ ÛÙÂϤ¯Ë ÙÔ˘ ∂ÚÁ·ÙÈÎÔ‡ ∫fiÌÌ·ÙÔ˜ μÚÂÙ·Ó›·˜, ÛÙÔ Á·ÏÏÈÎfi ÛÔÛÈ·ÏÈÛÙÈÎfi ÎfiÌÌ· ‰ÈÂÍ¿ÁÔÓÙ·È ÂÛˆÙÂÚÈΤ˜ Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ ÁÈ· ÂӉ¯fiÌÂÓË ·Ó¿‰ÂÈÍË ÙÔ˘ ÂfiÌÂÓÔ˘ ˘Ô„ËÊ›Ô˘ ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔ‰ڛ· Ù˘ °·ÏÏÈ΋˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ Ì ·ÓÙ›ÛÙÔȯ˜ ‹ ·Ó¿ÏÔÁ˜ ‰È·‰Èηۛ˜. √ Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ Î·È Ù˘ ™¢ Û˘Ó¤‰ÂÛ ÛÙËÓ ÔÌÈÏ›· ÙÔ˘ ÙËÓ “¶Ú¿ÛÈÓË ∞Ó¿Ù˘ÍË” Ì ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ‰ÈηÈÔÛ‡ÓË Î·È ÙËÓ ÈÛfiÙËÙ· ·ÏÏ¿ Î·È Ì ÙËÓ ÎÏÈÌ·ÙÈ΋ ·ÏÏ·Á‹ ϤÁÔÓÙ·˜ ·Ê’ ÂÓfi˜ ÌÂÓ ˆ˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÂ›Ù·È ¤Ó· “ÔÈÎÔÏÔÁÈÎfi ··ÚÙ¯¿ÈÓÙ” ÂȘ ‚¿ÚÔ˜ ÙˆÓ ·‰‡Ó·ÌˆÓ Î·È ÙÔÓ›˙ÔÓÙ·˜ ·Ê’ ÂÙ¤ÚÔ˘ ˆ˜ “Ì ÙȘ ·ÏÏ·Á¤˜ ÛÙÔ Îϛ̷, Ô‡Ù ÔÈ ÏÔ‡ÛÈÔÈ ı· “ÁÏÈÙÒÛÔ˘Ó” ” . “∞·ÈÙÂ›Ù·È Ó¤Ô ÌÔÓÙ¤ÏÔ ·Ó¿Ù˘Í˘ Ì ۯ¤‰ÈÔ, ηÓfiÓ˜, ¤ÏÂÁ¯Ô ÙˆÓ ·ÁÔÚÒÓ Î·È ·Ó¿Ù˘ÍË ·È‰Â›·˜ Ì ΤÓÙÚÔ ÙÔÓ ¿ÓıÚˆÔ” ›Â Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ ÙÔÓ›˙ÔÓÙ·˜ fiÙÈ “‰È·ÊÔÚÂÙÈο ı· ‰ÈÔÏÈÛı‹ÛÔ˘Ì ÛÙËÓ ‚·Ú‚·ÚfiÙËÙ·” Î·È ˘ÔÁÚ·ÌÌ›˙ÔÓÙ·˜ fiÙÈ “ÔÈ ‚·ÛÈΤ˜ Ì·˜ ·Í›Â˜, Ù˘ ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋˜ ‰È·Î˘‚¤ÚÓËÛ˘, Ù˘ ·ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë˜ , ÙÔ˘ Û‚·ÛÌÔ‡ Î·È Ù˘ ·ÚÌÔÓ›·˜ Ì ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Î·È Ù˘ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ‰ÈηÈÔÛ‡Ó˘ Â›Ó·È ¿ÓÙ· Â›Î·ÈÚ˜” .

¶·Ú¿ÏÏËÏ· Â·Ó¤Ï·‚ ÙËÓ ÚfiÙ·ÛË ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ ’Ú¿ÛÈÓË ·Ó¿Ù˘ÍË’, ÂÓÒ ÛÙ¿ıËΠȉȷ›ÙÂÚ· ÛÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ·ÔÓÔÌ‹˜ ‰ÈηÈÔÛ‡Ó˘. “∂›Ì·ÛÙ ¤ÙÔÈÌÔÈ Ó· ·Ï¤„Ô˘Ì ÁÈ· ¤Ó· ηχÙÂÚÔ ·‡ÚÈÔ ÁÈ· fiÏÔ˘˜” η٤ÏËÍÂ. ™ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÔÌÈÏ›·˜ ÙÔ˘ ÂÓÒÈÔÓ ÙˆÓ °¿ÏÏˆÓ ÛÔÛÈ·ÏÈÛÙÒÓ, Ô Î. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ·Ó¤‰ÂÈÍ ȉȷ›ÙÂÚ· ÙȘ ‰È·ÊÔÚ¤˜ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ™ÔÛÈ·ÏÈÛÙÒÓ Î·È ÙˆÓ Û˘ÓÙËÚËÙÈÎÒÓ ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË, ÂÓÒ ¤Û¢Û ӷ ÚÔÂȉÔÔÈ‹ÛÂÈ fiÙÈ ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Û η̛· ÂÚ›ÙˆÛË Ë ‰ÈÂıÓ‹˜ ÎÔÈÓfiÙËÙ· Ó· Â·Ó··˘ı›, ÂÎÙÈÌÒÓÙ·˜ fiÙÈ Ë ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË ¤Ú·ÛÂ. “√È Ôϛ٘ „¿¯ÓÔ˘Ó ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈΤ˜ χÛÂȘ ÛÙËÓ ÎÚ›ÛË Î·È ÔÈ ÛÔÛÈ·ÏÈÛÙ¤˜ ÌÔÚԇ̠ӷ Á›ÓÔ˘Ì ‰‡Ó·ÌË ·ÏÏ·Á‹˜” ›Â Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ Î·È Ù˘ ™ÔÛÈ·ÏÈÛÙÈ΋˜ ¢ÈÂıÓÔ‡˜ (™¢), °ÈÒÚÁÔ˜ ¶··Ó‰Ú¤Ô˘, ÌÈÏÒÓÙ·˜ Û‹ÌÂÚ· ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ, ÛÙÔ “£ÂÚÈÓfi ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ” ÙÔ˘ ™ÔÛÈ·ÏÈÛÙÈÎÔ‡ ∫fiÌÌ·ÙÔ˜ °·ÏÏ›·˜ ÛÙËÓ §· ƒÔÛ¤Ï Ì ı¤Ì· “°ÂˆÔÏÈÙÈ΋ Ù˘ ∫Ú›Û˘” . √ Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ ÂÂÛ‹Ì·Ó ÙÔ fiÙÈ ·Ó Î·È ·ÎÔ‡ÁÔÓÙ·È ÊˆÓ¤˜ ˆ˜ Ë ÎÚ›ÛË Êı¿ÓÂÈ ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘, ÂÓÙÔ‡ÙÔȘ “·Ó ‰ÂÓ ÚÔÛ¤ÍÔ˘Ì ı· ÂÈÛÙÚ¤„ÂÈ” Î·È ÙfiÓÈÛ fiÙÈ “·˘Ùfi ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ÙÔ ÂÈÙÚ¤„Ô˘Ì” Ù·ÛÛfiÌÂÓÔ˜ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ηٿ Ù˘ “ȉȈÙÈÎÔÔ›ËÛ˘ ÙˆÓ ÔÊÂÏÒÓ Î·È Ù˘ “ÎÔÈÓˆÓÈ-

ªÂÁ¿ÏË Ó›ÎË, ÈÛ¯˘Ú‹ ÏÂÈÔ„ËÊ›· Î·È Î˘‚¤ÚÓËÛË Ì·ÎÚ¿˜ ÓÔ‹˜ ÙÔ ÙÚ›Ù˘¯Ô ÙˆÓ ÛÙfi¯ˆÓ

¶∞™√∫: ™¯¤‰È· ÁÈ· ÙËÓ ÂfiÌÂÓË Ë̤ڷ ∞£∏¡∞, 29. √π ÚfiˆÚ˜ οÏ˜, Ù· ÛÂÓ¿-

ÚÈ· Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ Î·È ·˘ÙÔ‰˘Ó·Ì›·˜ Î·È Ë ÂÎÏÔÁ‹ ¶ÚÔ¤‰ÚÔ˘ Ù˘ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ Û˘Óı¤ÙÔ˘Ó ¤Ó· η˘Ùfi ÙÚ›ÁˆÓÔ ÁÂÁÔÓfiÙˆÓ, Ô˘ ¤¯ÂÈ ‚¿ÏÂÈ ÊˆÙÈ¿ ÛÙÔÓ ÔÏÈÙÈÎfi ۯ‰ȷÛÌfi Ù˘ πÔÎÚ¿ÙÔ˘˜. √È Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ ÙÔ˘ °. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ͤÚÔ˘Ó fiÙÈ ÙËÓ ÂfiÌÂÓË Ì¤Ú·, ÂÊfiÛÔÓ ÂȂ‚·ÈˆıÔ‡Ó ÔÈ ÚԂϤ„ÂȘ Î·È ·Ó·‰ÂȯıÔ‡Ó ÓÈÎËÙ¤˜, ı· Â›Ó·È ·ÓÙÈ̤وÔÈ Ì ٷ ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜, ÌÈ· ‰È·Ï˘Ì¤ÓË ‰ËÌfiÛÈ· ‰ÈÔ›ÎËÛË, ÙËÓ Î·¯˘Ô„›· ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ ÂÍ·ÈÙ›·˜ Ù˘ ÎÚ›Û˘ ÙÔ˘ ÔÏÈÙÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ Î·È ÙËÓ ÎÚÈÙÈ΋ fiÏˆÓ ÙˆÓ ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ, ÛÙ· ‰ÂÍÈ¿ Î·È Ù· ·ÚÈÛÙÂÚ¿ ÙÔ˘˜. ∞˘Ù¤˜ Â›Ó·È ÔÈ Â›ÛË̘ ¤ÁÓÔȘ ÙÔ˘˜, ÂÂȉ‹, fï˜, ÙˆÓ ÊÚÔÓ›ÌˆÓ Ù· ·È‰È¿ ÚÈÓ ÂÈÓ¿ÛÔ˘Ó Ì·ÁÂÈÚ‡ԢÓ, ¤¯Ô˘Ó ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÙȘ Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ Î·È ÁÈ· ÙÔ˘˜ ¯ÂÈÚÈÛÌÔ‡˜ ÛÙ· ÏÂÁfiÌÂÓ· “Ú·ÓÙ‚ԇ” Ù˘ ÂÍÔ˘Û›·˜. ∏ Û‡ÓıÂÛË Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘, Ë ÛÙÂϤ¯ˆÛË

Ù˘ ÎÚ·ÙÈ΋˜ Ì˯·Ó‹˜, ÔÈ Û¯¤ÛÂȘ Ì ٷ ¿ÏÏ· ÎfiÌÌ·Ù· ηÈ, ÙÂÏÈο, Ë ·Ó¿‰ÂÈÍË ÙÔ˘ ·ÓÒÙ·ÙÔ˘ ÔÏÈÙÂÈ·ÎÔ‡ ¿Ú¯ÔÓÙ· Â›Ó·È ÌÂÚÈο ÌfiÓÔ ·fi Ù· ı¤Ì·Ù· Ô˘ ı· ÎÚ›ÓÔ˘Ó ÙË Ì·ÎÚÔË̤Ú¢ÛË ‹ ÌË Ù˘ ‰È΋˜ ÙÔ˘˜ ‰È·Î˘‚¤ÚÓËÛ˘. ΔÔ ÚÒÙÔ ı¤Ì·, ‚¤‚·È·, Â›Ó·È Ë Ó›ÎË ÛÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜. ™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ÂÊËÌÂÚ›‰· “ŒıÓÔ˜” , ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙÔ ÛÂÓ¿ÚÈÔ Ù˘ “·ÛÔÎÈ΋˜ ·Ú¤ÓıÂÛ˘” , Ô˘ ‰È·ÎÈÓ› ÙÔ ª¤Á·ÚÔ ª·Í›ÌÔ˘, ÔÈ ÂÈÙÂÏ›˜ Ù˘ ·ÍȈ̷ÙÈ΋˜ ·ÓÙÈÔÏ›Ù¢Û˘ ·ÓÙÈ·Ú·ı¤ÙÔ˘Ó ÙÔÓ ÛÙfi¯Ô Ù˘ ÌÂÁ¿Ï˘ ӛ΢. ™ÙÔ ¶∞™√∫ ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó ÌÂÙÚ‹ÛÂȘ ÔÈ Ôԛ˜ ÙÔ˘˜ ‰›ÓÔ˘Ó ‰È·ÊÔÚ¿ ·ÛÊ·Ï›·˜ (Ù˘ ٿ͈˜ ÙÔ˘ 7%), ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ÂÊËÛ˘¯¿˙Ô˘Ó. ΔfiÛÔ ÛÙËÓ 3Ë ÙÔ˘ ™Â٤̂ÚË fiÛÔ Î·È ÛÙË ¢∂£ Ô °. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ı· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂÈ ÙÔ Î˘‚ÂÚÓËÙÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜, Û ÌÈ· ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ó· ÎÂÚ‰›ÛÂÈ ÙË ıÂÙÈ΋ „‹ÊÔ ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ. ™Â fiÏË ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÚÔÂÎÏÔÁÈ΋˜ ÂÚÈfi‰Ô˘ ÙÔ ∫›ÓË-

Ì· ı· οÓÂÈ ÛÎÏËÚ‹ ÎÚÈÙÈ΋ ÛÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË, ·ÏÏ¿ Û ÚÒÙÔ Ï¿ÓÔ ı· ¤¯ÂÈ ÙËÓ ÂfiÌÂÓË Ì¤Ú·. Ÿ¯È ÌÔÓ¿¯· ÁÈ· Ó· ÎÂÚ‰›ÛÂÈ ÙȘ „‹ÊÔ˘˜ ÛÙȘ οÏ˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ· Ó· ¤¯ÂÈ ÙËÓ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ ÛÙȘ ·ÏÏ·Á¤˜ Î·È ÛÙȘ ÌÂÙ·ÚÚ˘ıÌ›ÛÂȘ ÛÙȘ Ôԛ˜ ı· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ. ™Â ·˘Ùfi ÙÔ ÛËÌÂ›Ô ¤¯ÂÈ ÛËÌ·Û›· Ó· ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó fiÏÔÈ ÙÔ˘˜ fiÚÔ˘˜ ÙÔ˘ ·È¯ÓȉÈÔ‡. ™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ÂÊËÌÂÚ›‰· “ŒıÓÔ˜”, Ì ÙÔÓ ÓfiÌÔ ™Î·Ó‰·Ï›‰Ë Ô ‹¯Ë˜ Ù˘ ·˘ÙÔ‰˘Ó·Ì›·˜ ¤ÊÙÂÈ ÛÙÔ

39,8%, ·Ó ÌÔ˘Ó ÌÔÓ¿¯· Ù¤ÛÛÂÚ· ÎfiÌÌ·Ù· ÛÙË μÔ˘Ï‹, Î·È ·Ó‚·›ÓÂÈ ÛÙÔ 42% ·Ó ÂÚ¿ÛÔ˘Ó ÙÔ fiÚÈÔ ÙÔ˘ 3% ¤ÍÈ Û¯ËÌ·ÙÈÛÌÔ›. ∞Ó, fï˜, ÌÂÈ ÛÙË μÔ˘Ï‹ Î·È ¤ÌÙÔ ÎfiÌÌ·, ™Àƒπ∑∞ ‹ √ÈÎÔÏfiÁÔÈ-¶Ú¿ÛÈÓÔÈ ‹ Î·È Ù· ‰‡Ô ÎfiÌÌ·Ù· ÙÔ ÂÙ‡¯Ô˘Ó, Î·È ÙÔ ¶∞™√∫ ‰ÂÓ ÌÔÚ¤ÛÂÈ Ó· È¿ÛÂÈ ÙÔ “Ì·ÁÈÎfi 151” , ÙfiÙ ÙÔ ∫›ÓËÌ· Û ÚÒÙË Ê¿ÛË ı· ˙ËÙ‹ÛÂÈ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·. ∂Λ ı· ·È¯ı› ÌÈ· ·ÚÙ›‰· blame game (·È¯Ó›‰È ¢ı˘ÓÒÓ), ηٿ ÙËÓ ÔÔ›· ÙÔ ¤Ó· ÎfiÌÌ· ı· ÚÔÛ·ı›

Ó· Ú›ÍÂÈ ÛÙÔ ¿ÏÏÔ ÙȘ ¢ı‡Ó˜ ÁÈ· ÙËÓ ·Û˘ÓÂÓÓÔËÛ›·. √ °. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ‰ÂÓ ı· ¯¿ÛÂÈ ¯ÚfiÓÔ. £· ηٷı¤ÛÂÈ ÙËÓ ÂÓÙÔÏ‹ Î·È ı· ˙ËÙ‹ÛÂÈ ÂÎÏÔÁ¤˜ ÁÈ· ηı·Ú‹ χÛË, “ÁÈ·Ù› ÙÔ ÚÒÙÔ Î·È ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚÔ ÁÈ·

ÙÔÓ ÙfiÔ Â›Ó·È Ó· ˘¿Ú¯ÂÈ ÈÛ¯˘Ú‹ ΢‚¤ÚÓËÛË”. ªÂ ÙÔÓ ÓfiÌÔ ¶·˘ÏfiÔ˘ÏÔ˘ ÂÎÙÈÌ¿ fiÙÈ ı· ·ÔÎÙ‹ÛÂÈ ÙËÓ ÏÂÈÔ„ËÊ›· Ô˘ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È “ÁÈ· Ó· ΢‚ÂÚÓ¿ ¯ˆÚ›˜ Â΂ȷÛÌÔ‡˜ Î·È ÂÚÈÔÚÈÛÌÔ‡˜” .

·fi 40ú


¶√§πΔπ∫∏

10

KYPIAKH 30 ∞À°√À™Δ√À 2009

∫‡ÚÔ˜: ∏ ΔÔ˘ÚΛ· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·

™‡Ìʈӷ Ì ‰‡Ô Ӥ˜ ‰ËÌÔÛÎÔ‹ÛÂȘ Ô˘ ¤Ú¯ÔÓÙ·È ÛÙË ‰ËÌÔÛÈfiÙËÙ·

§∂À∫ø™π∞, 29. “∏ ΔÔ˘ÚΛ· Â›Ó·È ·˘Ù‹ Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÛÙ· ı¤Ì·Ù· ·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ∂ÓˆÛ˘ Î·È ¡∞Δ√, ·ÚÂÌÔ‰›˙ÔÓÙ·˜ ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Ù˘ ∫‡ÚÔ˘ Û ‰È¿ÊÔÚÔ˘˜ ‰ÈÂıÓ›˜ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡˜” , ‰‹ÏˆÛÂ Ô ÂÎÚfiÛˆÔ˜ Ù˘ ΢Úȷ΋˜ ΢‚¤ÚÓËÛ˘, ™Ù¤Ê·ÓÔ˜ ™ÙÂÊ¿ÓÔ˘, Û¯ÔÏÈ¿˙ÔÓÙ·˜ ¯ıÂÛÈÓ‹ ‰‹ÏˆÛË ÙÔ˘ °ÂÓÈÎÔ‡ °Ú·ÌÌ·Ù¤· ÙÔ˘ ¡¿ÙÔ, ÕÓÙÂÚ˜ ºÔÁÎ ƒ¿ÛÌÔ˘ÛÂÓ, Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ÔÔ›· “Ë ∂˘Úˆ·˚΋ ∂ÓˆÛË ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· Û˘ÌʈӋÛÂÈ ¿Óˆ Û ÌÈ· ‰È¢ı¤ÙËÛË ·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ Ì ÙËÓ ΔÔ˘ÚΛ· Î·È ÙÔ ¡∞Δ√, ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· Û˘ÌʈӋÛÂÈ ¿Óˆ Û ÌÈ· Ù¤ÙÔÈ· ‰È¢ı¤ÙËÛË Ì ÙËÓ ∫‡ÚÔ” . √ Î. ™ÙÂÊ¿ÓÔ˘ ÙfiÓÈÛ fiÙÈ ‰ÂÓ Â›Ó·È Ë ‰È·ÊÔÚ¿ ∫‡ÚÔ˘ - ΔÔ˘ÚΛ·˜, Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·, ·ÏÏ¿ Ë ›‰È· Ë ΔÔ˘ÚΛ· Î·È ÚÔ˜ ·˘Ù‹Ó Ú¤ÂÈ Ó· ÛÙÚ·Ê› Ë ∂˘Úˆ·˚΋ ∂ÓˆÛË Î·È Ó· ˙ËÙ‹ÛÂÈ ÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂÒÓ Ù˘, Ô˘ ·Ó¤Ï·‚ Ì ‚¿ÛË ÙÔ ¶ÚˆÙfiÎÔÏÏÔ Ù˘ ∞Á΢ڷ˜. √ ÂÎÚfiÛˆÔ˜ ·¤ÚÚÈ„Â, ÂÍ¿ÏÏÔ˘, ÂÈÛ‹ÁËÛË ÁÈ· ¤ÓÙ·ÍË ÛÙÔ Û˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌfi ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÚ‹ÓË, ϤÁÔÓÙ·˜ fiÙÈ “Ë ı¤ÛË Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Â›Ó·È ÁÓˆÛÙ‹ Â› ÙÔ˘ ı¤Ì·ÙÔ˜” . ∏ ΢‚ÂÚÓËÙÈ΋ ¿Ô„Ë Â›Ó·È ˆ˜ Ô ™˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌfi˜ ÁÈ· ÙËÓ ∂ÈÚ‹ÓË ‰ÂÓ Â›Ó·È Â˘Úˆ·˚Îfi˜ ÔÚÁ·ÓÈÛÌfi˜, ·ÏÏ¿ ÚÔı¿Ï·ÌÔ˜ ÙÔ˘ ¡∞Δ√, Ì ÙÔ ÔÔ›Ô ·ÔÚÚ›ÙÂÈ Î¿ı ۇӉÂÛË. ΔËÓ ÂÈÛ‹ÁËÛË ˘¤‚·ÏÂ Ô Â˘Úˆ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜, πˆ¿ÓÓ˘ ∫·ÛÔ˘Ï›‰Ë˜, ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·˜ fiÙÈ “ÙÒÚ· Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ÎÚ›ÛÈÌË Ê¿ÛË Ë ‰È·Ú·ÁÌ¿Ù¢ÛË ÁÈ· Â͇ÚÂÛË Ï‡Û˘ ÛÙÔ ∫˘ÚÈ·Îfi, ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È „‡¯Ú·ÈÌÔ˜ ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌfi˜” . ΔËÓ ÂÈÛ‹ÁËÛË Â·Ó¤Ï·‚ ۋÌÂÚ· Î·È ÙÔ ∫›ÓËÌ· ™ÔÛȷωËÌÔÎÚ·ÙÒÓ ∂¢∂∫, Ô˘ ÌÂÙ¤¯ÂÈ ÛÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË ÃÚÈÛÙfiÊÈ·, ˘fi ÌÔÚÊ‹ ¤ÎÎÏËÛ˘ ÚÔ˜ ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË, ÂÈηÏÔ‡ÌÂÓË “Ù· Ó¤· ‰Â‰Ô̤ӷ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ‰È·ÌÔÚʈı› ·fi ÙËÓ Â›ÛÎÂ„Ë ÙÔ˘ °ÂÓÈÎÔ‡ °Ú·ÌÌ·Ù¤· ÙÔ˘ ¡∞Δ√ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· Î·È ÙËÓ ∞Á΢ڷ” . ™Â ‰‹ÏˆÛ‹ ÙÔ˘, Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∫ÈÓ‹Ì·ÙÔ˜, °È·ÓÓ¿Î˘ √Ì‹ÚÔ˘, ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ˆ˜ “‰Â‰Ô̤ÓÔ˘ fiÙÈ Ë ΔÔ˘ÚΛ· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÛÙË Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ∂˘Úˆ·˚΋˜ ∂ÓˆÛ˘ Î·È ¡∞Δ√, Ù˘¯fiÓ ¤ÓÛÙ·Û‹ Ù˘ ÛÙËÓ ¤ÓÙ·ÍË Ù˘ ∫‡ÚÔ˘ ÛÙÔ ™˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌfi ı· ÙËÓ ÂÎı¤ÛÂÈ ·ÓÂ·ÓfiÚıˆÙ· ÂÓÒÈÔÓ ÙˆÓ ¯ˆÚÒÓ ÌÂÏÒÓ Ù˘ ∂ÓˆÛ˘” . ∂Í ¿ÏÏÔ˘, ‰¤ÛÌË ÂÁÁÚ¿ÊˆÓ Ì ÂÎÙÈÌ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ ∫˘Ú›Ô˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘, ¢ËÌ‹ÙÚË ÃÚÈÛÙfiÊÈ·, ÁÈ· ÙËÓ ˆ˜ ÙÒÚ· ÔÚ›· ÙˆÓ ‰È·Ú·ÁÌ·Ù‡ÛÂÒÓ ÙÔ˘ Ì ÙÔÓ ΔÔ˘ÚÎÔ·ÚÈÔ ËÁ¤ÙË, ªÂ¯Ì¤Ù ∞Ï› Δ·Ï¿Ù, ÁÈ· ÙË Ï‡ÛË ÙÔ˘ ∫˘ÚÈ·ÎÔ‡, ı· ·ÔÙÂϤÛÔ˘Ó ÙË ‚¿ÛË ÙˆÓ Û˘˙ËÙ‹ÛÂˆÓ ÁÈ· ÙË ‰È‹ÌÂÚË Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÙÔ˘ ∂ıÓÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ÛÙȘ 14 Î·È 15 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘.

∞£∏¡∞, 29.

¢È¢ڇÓÂÙ·È ÙÔ ÚÔ‚¿‰ÈÛÌ· ÙÔ˘ ¶∞™√∫

ª

ÂÙ¿ ÙȘ ηٷÛÙÚÔÊÈΤ˜ ˘ÚηÁȤ˜ ÛÙËÓ ∞ÙÙÈ΋, ʈÙȤ˜ ·Ó¿‚Ô˘Ó ÛÙËÓ ∫˘‚¤ÚÓËÛË Î·È Ù· ÁοÏÔ, fiÔ˘, ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿, Ë „·Ï›‰· ˘¤Ú ÙÔ˘ ¶∞™√∫ ÍÂÂÚÓ¿ ÙȘ 6 ÌÔÓ¿‰Â˜. ™ÙË ‰ËÌÔÛÎfiËÛË Ù˘ MARC ÁÈ· ÙÔ “∂£¡√™ Δ∏™ ∫Àƒπ∞∫∏™” ÙÔ ÎfiÌÌ· Ù˘ ·ÍȈ̷ÙÈ΋˜ ·ÓÙÈÔÏ›Ù¢Û˘ ÚÔËÁÂ›Ù·È Ì 6,2% Î·È Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÓÂÈ ÔÛÔÛÙfi 33,7% ¤Ó·ÓÙÈ 27,5% Ô˘ Ï·Ì‚¿ÓÂÈ Ë ¡¢.

™ÙÔ 6% ·ÔÙ˘ÒÓÂÙ·È Ë ‰È·ÊÔÚ¿ ÛÙË ‰ËÌÔÛÎfiËÛË Ù˘ ALCO ÁÈ· ÙÔ “¶ƒøΔ√ £∂ª∞” Ì ÙÔ ÔÛÔÛÙfi ÙÔ˘ ¶∞™√∫ Ó· ·ÁÁ›˙ÂÈ ÙÔ 31,7% Î·È Ë ¡¢ Ó· ·ÎÔÏÔ˘ı› Ì 25,7%. ∫·È ÛÙȘ 2 ‰ËÌÔÛÎÔ‹ÛÂȘ ÙÚ›ÙÔ ÎfiÌÌ· ·Ó·‰ÂÈÎÓ‡ÂÙ·È ÙÔ ∫∫∂ ÎÈ ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó Ô §∞√™ Î·È Ô ™Àƒπ∑∞, ÂÓÒ ÔÈ √π∫√§√°√𠶃∞™π¡√π ‰ÂÓ ÎÂÚ‰›˙Ô˘Ó ¤‰Ú· ÛÙË μÔ˘Ï‹. ∞ÒÏÂȘ Î·È ÛÙÔ ÚÔÊ›Ï ÙÔ˘ ÌÂÙÚ¿ Ô ∫ÒÛÙ·˜ ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹˜ ·fi ÙÔ˘˜ ΢‚ÂÚÓËÙÈÎÔ‡˜ ¯ÂÈÚÈÛÌÔ‡˜ ÛÙȘ ˘ÚηÁȤ˜. ∂›Ó·È ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi fiÙÈ ÁÈ· ÚÒÙË

ÊÔÚ¿ ¯¿ÓÂÈ ÙÔÓ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÌfi “ηٷÏÏËÏfiÙÂÚÔ˜ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜” Î·È ‰›ÓÂÈ ÙË ÛÎ˘Ù¿ÏË ÛÙÔÓ °ÈÒÚÁÔ ¶··Ó‰Ú¤Ô˘, Ô ÔÔ›Ô˜ Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ÔÛÔÛÙfi 33,7%. Œ‰·ÊÔ˜ ÎÂÚ‰›˙ÂÈ Î·È Ô... “ηӤӷ˜” Ì 32,5%, ·Ê‹ÓÔÓÙ·˜ ›Ûˆ ÙÔ˘ ÙÔÓ Î. ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹ Ì 31,1%. 줂·ÈÔ˜ ÁÈ· ÙË Ó›ÎË ÙÔ˘ ¶∞™√∫ ÛÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ ÂÌÊ·Ó›ÛÙËÎÂ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ ·fi ÙË °·ÏÏ›· ÎÈ ¤‰ˆÛ ÙÔ ÛÙ›ÁÌ· Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ Ô˘ ı· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ. “∂›Ì·ÛÙ ·ÔÊ·ÛÈṲ̂ÓÔÈ Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÔ˘Ì οı ηÙÂÛÙË̤ÓÔ, Ô˘ ÛÙ·Ì·Ù¿ ·˘Ù‹Ó ÙËÓ ÔÚ›· ÙˆÓ ··Ú·›ÙËÙˆÓ ·Ï-

Ï·ÁÒÓ ÚÔ˜ fiÊÂÏÔ˜ ÙÔ˘ ÔÏ›ÙË...” , ›Â Ô °. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘. ŸÛÔ ÎÈ ·Ó Ô Î˘‚ÂÚÓËÙÈÎfi˜ ÂÎÚfiÛˆÔ˜ Ú›¯ÓÂÈ ÙËÓ Â˘ı‡ÓË ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·ÛÙÚÔÊ‹ Ù˘ ∞ÙÙÈ΋˜ ÛÙ·... ‡η, ÛÙË ‰ËÌÔÛÎfiËÛË Ù˘ MARC ÔÈ Ôϛ٘ ·Ô‰ÔÎÈÌ¿˙Ô˘Ó ÙÔÓ Î. ∞ÓÙÒÓ·ÚÔ. ΔÔ Û˘ÓÙÚÈÙÈÎfi ÏÂÈÔ„ËÊ›· ÙÔ˘ 73,8% ÂÈÚÚ›ÙÂÈ ÔÏÈÙÈΤ˜ ¢ı‡Ó˜ ÛÙËÓ ∫˘‚¤ÚÓËÛË, ÙÔÓ›˙ÔÓÙ·˜ Î·È ÙÔÓ Î·Îfi ¯ÂÈÚÈÛÌfi Ù˘ ¶˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÈ΋˜. ¶¿ÓÙˆ˜ ÛÙË ‰ËÌÔÛÎfiËÛË Ù˘ ALCO ÔÈ Ôϛ٘, Û ÔÛÔÛÙfi 65,5%, ÂͤÊÚ·Û·Ó ÙËÓ ¿Ô„Ë fiÙÈ Ô ·Ó·Û¯ËÌ·ÙÈÛÌfi˜ ‰ÂÓ ÌÔ-

Ú› Ó· ·Ó·ÛÙÚ¤„ÂÈ ÙÔ Î·Îfi Îϛ̷ ÛÙËÓ ∫˘‚¤ÚÓËÛË. √ ÎÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈÎfi˜ ÂÎÚfiÛˆÔ˜ ÙÔ˘ ¶∞™√∫, ÃÚ‹ÛÙÔ˜ ¶·Ô˘ÙÛ‹˜, ··ÓÙÒÓÙ·˜ Û ÂÚˆÙ‹ÛÂȘ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊˆÓ Û¯ÂÙÈο Ì ÙȘ ‰ËÌÔÛÎÔ‹ÛÂȘ Î·È ÙÔ˘˜ ۯ‰ȷÛÌÔ‡˜ ÙÔ˘ Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡, ¤Î·Ó ÙËÓ ·ÎfiÏÔ˘ıË ‰‹ÏˆÛË: ¶¤Ú· ·fi Ù· ÔÛÔÛÙ¿ ÙˆÓ ‰ËÌÔÛÎÔ‹ÛÂˆÓ ÛÙË Û˘Ó›‰ËÛË ÙÔ˘ Ï·Ô‡ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ¤¯ÂÈ ϤÔÓ ¯ÚÂÔÎÔ‹ÛÂÈ. À¿Ú¯ÂÈ ÁÂÓÈ΋ ηٷÎÚ·˘Á‹. °È’ ·˘Ùfi ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÂÚÈıÒÚÈ· ÁÈ· ÊÙÈ·ÛȉÒÌ·Ù· Î·È ÌÂÚÂ̤ÙÈ·. ∏ ¯ÒÚ· ¤¯ÂÈ ·Ó¿ÁÎË ·fi

ηı·Ú‹ χÛË, ÈÛ¯˘Ú‹ ΢‚¤ÚÓËÛË, ·ÏÏ·Á‹ ÔÚ›·˜, ·ÏÏ·Á‹ ÔÏÈÙÈ΋˜ Î·È ÌÈ· Ó¤· ÚÔÔÙÈ΋. ™¯ÔÏÈ¿˙ÔÓÙ·˜ ÙȘ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÁÈ· ÙȘ Ӥ˜ ‰ËÌÔÛÎÔ‹ÛÂȘ, Ô ∂ÎÚfiÛˆÔ˜ ÙÔ˘ §∞.√.™ Î. ∫ˆÛÙ‹˜ ∞˚‚·ÏÈÒÙ˘ ‰‹ÏˆÛÂ:“√È ÚÒÙ˜ ÌÂٷηÏÔηÈÚÈÓ¤˜ ‰ËÌÔÛÎÔ‹ÛÂȘ Ú¤ÂÈ Ó· ÌÂÏÂÙËıÔ‡Ó Ì ȉȷ›ÙÂÚË ÚÔÛÔ¯‹. Δ· Â˘Ú‹Ì·Ù· Â·Ó·Û¯Â‰È¿˙Ô˘Ó ÙÔÓ ÔÏÈÙÈÎfi ¯¿ÚÙË Ù˘ ¯ÒÚ·˜. √ §∞.√.™ Ì ȉȷ›ÙÂÚË ÚÔÛÔ¯‹ Î·È ˘¢ı˘ÓfiÙËÙ·, ÛÙ¤ÎÂÙ·È ÛÙȘ ÔÏÈÙÈΤ˜ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ” .

∞Ó Î·È Û˘ÁΤÓÙÚˆÛ ÔÚȷ΋ ÏÂÈÔ„ËÊ›· ÛÙËÓ ∫¶∂ ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜

¢ÂÓ ¤Ú·ÛÂ Ë ÚfiÙ·ÛË AÏ. TÛ›Ú· ÁÈ· ¤ÎÙ·ÎÙÔ Û˘Ó¤‰ÚÈÔ ÙÔ˘ ™˘Ó·ÛÈÛÌÔ‡ ∞£∏¡∞, 29.

¢

ÂÓ ¤Ú·Û ÙÂÏÈο Ë ÚfiÙ·ÛË ÙÔ˘ ∞Ï. ΔÛ›Ú· ÁÈ· ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹ Û˘Ó‰ڛԢ ÛÙÔ ™˘Ó·ÛÈÛÌfi, ·ÊÔ‡ Ë ÔÚȷ΋ ÏÂÈÔ„ËÊ›· Ô˘ ÂÁÎÚ›ıËÎÂ, ‰ÂÓ ÂÈÙÚ¤ÂÈ ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ˘ ÙÔ˘. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, ηٿ ÙË Û˘Ó‰ڛ·ÛË Ù˘ ∫ÂÓÙÚÈ΋˜ ¶ÔÏÈÙÈ΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ Ë ÚfiÙ·ÛË ÁÈ· Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛË ÂÎÙ¿ÎÙÔ˘ Û˘Ó‰ڛԢ Ô˘ ‰È·Ù‡ˆÛÂ Ô ∞Ï. ΔÛ›Ú·˜ ˘ÂÚ„ËÊ›ÛıËΠ·fi 49 ̤ÏË, ÂÓÒ ÔÈ ·ÚÓËÙÈΤ˜ „‹ÊÔÈ ‹Ù·Ó 48 Î·È 6 ‹Ù·Ó Ï¢Τ˜.. Ÿˆ˜ ÌÂÙ¤‰ˆÛÂ Ô ÙËÏÂÔÙÈÎfi˜ ÛÙ·ıÌfi˜ “ª¤Áη”, Ë ÔÚȷ΋ ÏÂÈÔ„ËÊ›· Ô˘ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË Ë ÚfiÙ·ÛË ΔÛ›Ú·, ‰ÂÓ ÂÈÙÚ¤ÂÈ ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ Û˘Ó‰ڛԢ. ªÂÙ¿ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ Û˘Ó‰ڛ·Û˘ ·Ô¯ÒÚËÛÂ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ™À¡, ¯ˆÚ›˜ Ó· οÓÂÈ Î¿ÔÈÔ ÏfiÁÔ ÁÈ· ·Ú·›ÙËÛË. ¡· ˘ÂÚ„ËÊ›ÛÂÈ ÙËÓ ÚfiÙ·Û‹ ÙÔ˘ ÁÈ· ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹ ÂÎÙ¿ÎÙÔ˘ Û˘Ó‰ڛԢ, οÏÂÛ ۋÌÂÚ· ÙËÓ ∫ÂÓÙÚÈ΋ ¶ÔÏÈÙÈ΋ ∂ÈÙÚÔ‹ ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·Ùfi˜ ÙÔ˘, Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ™À¡, ∞Ϥ͢ ΔÛ›Ú·˜. ∞ÓÔ›ÁÔÓÙ·˜ ÙȘ ÂÚÁ·Û›Â˜ Ù˘ ∫¶∂, Ô Î. ΔÛ›Ú·˜ οÏÂÛ ٷ ̤ÏË Ù˘ ∂ÈÙÚÔ‹˜ Ó· ˘ÔÛÙËÚ›ÍÔ˘Ó ÙËÓ ÚfiÙ·Û‹ ÙÔ˘ ˙ËÙÒÓÙ·˜ Ó· Û˘Ó·ÔÊ·Û›ÛÔ˘Ó ÁÈ· ÙËÓ “·Ó·ÁÂÓÓËÙÈ΋ ·Ó·Û˘ÁÎÚfiÙËÛË ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜” . √ ›‰ÈÔ˜ › fiÙÈ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ “Û˘Ì‚fiÏ·ÈÔ Ì ÙËÓ Î·Ú¤ÎÏ· ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ÙÔ˘ ™À¡, ·ÏÏ¿ Û˘Ì‚fiÏ·ÈÔ ÙÈÌ‹˜ Ì ÙËÓ ·ÚÈÛÙÂÚ¿ Î·È ÙȘ ·Í›Â˜ Ù˘”. ∞Ó·ÊÂÚfiÌÂÓÔ˜ ÛÙȘ ÔÏÈÙÈΤ˜ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ Ô Î. ΔÛ›Ú·˜ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍ fiÙÈ “¤¯Ô˘Ì ÌÈ· ΢‚¤ÚÓËÛË, Ô˘ ·Ú··Ù¿ÂÈ Î·È Ë ÔÔ›· ÙÔ ÌfiÓÔ Ì ÙÔ ÔÔ›Ô ·Û¯ÔÏÂ›Ù·È Â›Ó·È ÙÔ ·Ó ı· οÓÂÈ ·Ó·Û¯ËÌ·ÙÈÛÌfi ‹ ÂÎÏÔÁ¤˜ Î·È fiÙÂ. °È·Ù› ÛÙÔ ÛËÌÂ›Ô Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Ù· Ú¿ÁÌ·Ù·, ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ·Û¯ÔÏËı› Ì ٛÔÙ· ¿ÏÏÔ, ÂÎÙfi˜ ·fi ÙÔ Ó· ÂÚÈÛÒÛÂÈ ÙÔÓ Â·˘Ùfi Ù˘ ·fi ÙËÓ ÔÏÔÎÏËÚˆÙÈ΋ ηٿÚÚ¢ÛË” . ∂¤ÚÚÈ„Â ‰Â, ¢ı‡Ó˜ ÛÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË ÁÈ· ÙËÓ ÚfiÛÊ·ÙË ÌÂÁ¿ÏË ˘ÚηÁÈ¿ ÛÙËÓ ∞ÙÙÈ΋,

ÂÓÒ ÁÈ· ÙÔ ¶∞™√∫ › fiÙÈ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Ó· ÂÈ Ù›ÔÙ· ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi. ∂·ÓÂÚ¯fiÌÂÓÔ˜ ÛÙȘ ÂÛˆÎÔÌÌ·ÙÈΤ˜ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ Î·È ÛÙËÓ ˘ÊÈÛÙ¿ÌÂÓË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Ô Î. ΔÛ›Ú·˜ › fiÙÈ “·Ú¿ ÙȘ ÚÔÛ¿ıÂȘ, Ô˘ Á›ÓÔÓÙ·È, ‰›ÓÔ˘Ì ÙËÓ ÂÈÎfiÓ· fiÙÈ ‰ÂÓ Â›Ì·ÛÙ Ô˘ıÂÓ¿. °È·Ù› ›̷ÛÙ ÂÁÎψ‚ÈṲ̂ÓÔÈ ÛÙÔÓ ·ÛÙÂÚÈÛÌfi Ù˘ ÂÛˆÛÙÚ¤ÊÂÈ·˜ Î·È Ù˘ ÌÈ˙¤ÚÈ·˜” . ¶ÚfiÛıÂÛÂ, ˆÛÙfiÛÔ, fiÙÈ “·˘Ùfi ÙÔ ÎfiÌÌ· ¤Ú·ÛÂ Î·È ‰˘ÛÎÔÏfiÙÂÚ˜ ̤Ú˜ ·fi ÙȘ ÛËÌÂÚÈÓ¤˜” Î·È ·ÚÔ˘Û›·Û ÙËÓ ÚfiÙ·Û‹ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹ ¤ÎÙ·ÎÙÔ˘ Û˘Ó‰ڛԢ. °È· ÙȘ ‰È·ÊˆÓ›Â˜, Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÂÎÊÚ·ÛÙ›, Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ™À¡ › fiÙÈ ·ÓÙÈÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È Ï‹Úˆ˜ ÙȘ ÂÈÊ˘Ï¿ÍÂȘ Î·È ÙÔ˘˜ ‰ÈÛÙ·ÁÌÔ‡˜ Î·È ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍ fiÙÈ ÙÔ Û˘Ó¤‰ÚÈÔ Â›Ó·È ÌÈ· ‰È·‰Èηۛ·. “∞Ó ·˘Ù‹ Ë ‰È·‰Èηۛ· ı· ·Ô‰ÒÛÂÈ, ÂÍ·ÚÙ¿Ù·È ·Ôχو˜ ·fi ÙÔ Ò˜ ÂÌ›˜ ı· ÙË ‰È·¯ÂÈÚÈÛÙÔ‡ÌÂ. ∞Ó ÙË ‰È·¯ÂÈÚÈÛÙԇ̠̠·›ÛıËÌ· ¢ı‡Ó˘ Î·È Ì ‰È¿ıÂÛË Û‡ÓıÂÛ˘ Î·È ÂÓfiÙËÙ·˜, ÙfiÙ ·˘Ù‹ Ë ‰È·‰Èηۛ· ı· Ì·˜ Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ Û ‰È¤ÍÔ‰Ô. ∞Ó ¿ÏÈ, ÙË ‰È·¯ÂÈÚÈÛÙԇ̠̠‰È¿ıÂÛË “ÍÂηı·Ú›ÛÌ·ÙÔ˜ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÒÓ” ‹ Î·È Ì ÏÔÁÈ΋ ·Ó·˙‹ÙËÛ˘ “ηı·ÚÒÓ” χÛˆÓ, Ô˘ ‰È·ÌÔÚÊÒÓÔ˘Ó ÛÙÚ·Ùfi‰· ÓÈÎËÙÒÓ Î·È ËÙÙËÌ¤ÓˆÓ ‹ Ô˘ ‰È·ÚÚËÁÓ‡Ô˘Ó Û¯¤ÛÂȘ Î·È ÛÙÔ¯ÔÔÈÔ‡Ó ÚfiÛˆ·, ÙfiÙ ı· Í·Ó·‚ÚÂıԇ̠ͷӿ ÛÙÔÓ ›‰ÈÔ ·ÚÔÓÔÌ·ÛÙ‹” , ›Â.

∞·ÓÙÒÓÙ·˜ Î·È Û ÂÈÎÚ›ÛÂȘ Ô˘ ‰È·Ù˘ÒıËÎ·Ó Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÙËÓ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ÙÔ˘ ÁÈ· ÙÔ Û˘Ó¤‰ÚÈÔ, Ô Î. ΔÛ›Ú·˜ ÛËÌ›ˆÛ fiÙÈ “Û‹ÌÂÚ· ‰ÂÓ ‹Úı· Â‰Ò ÁÈ· Ó· Û·˜ Â΂ȿۈ ‹ Ó· Û·˜ ·Ú·Û‡Úˆ Û ‰ÈΤ˜ ÌÔ˘ ÂÈÏÔÁ¤˜. ◊Úı· Ì ·›ÛıËÛË Â˘ı‡Ó˘ Ó· Û·˜ ηٷı¤Ûˆ ηı·Ú¿ ÙȘ ÛΤ„ÂȘ Î·È ÙȘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÌÔ˘ ,Ô˘ Û ÌÂÁ¿ÏÔ ‚·ıÌfi ÈÛÙ‡ˆ fiÙÈ ·ÓÙ·ÔÎÚ›ÓÔÓÙ·È Î·È ÛÙ· ·ÈÛı‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ Ì·˜” . ¶·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·˜ ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ ÁÈ· ÙÔ Ï·›ÛÈÔ Û˘˙‹ÙËÛ˘ ÙÔ˘ Û˘Ó‰ڛԢ Ô Î. ΔÛ›Ú·˜ › fiÙÈ ı· Û˘˙ËÙËıÔ‡Ó: 1. ΔÔ ˙‹ÙËÌ· Ù˘ ÂÓÈ·›·˜ ËÁÂÙÈ΋˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜. “¶Ú¤ÂÈ Ó· Û˘˙ËÙ‹ÛÔ˘Ì ‰ÈÂÍÔ‰Èο Ù· Ï¿ıË Î·È ÙȘ ·Ú·Ï›„ÂȘ, ·˘Ù¿ Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ·ÏÏ¿ÍÔ˘Ì ÛÙÔÓ ÙÚfiÔ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜, ÙÔ Ò˜ ı· ··ÏÏ·Áԇ̠·fi ·Ú·Ï˘ÙÈο Ê·ÈÓfiÌÂÓ· Î·È ‰ÂÓ ÂÓÓÔÒ ÙȘ ÔÏÈÙÈΤ˜ ‰È·ÊˆÓ›Â˜, ·ÏÏ¿ ÙÔÓ ÛÙ·‰È·Îfi ÂÎÊ˘ÏÈÛÌfi Ù˘ ‰ËÌfiÛÈ·˜ ·ÚÔ˘Û›·˜ Ì·˜” , ÙfiÓÈÛÂ. 2. ∏ ·Ó·Û˘ÁÎÚfiÙËÛË ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜, Û ÔÏÈÙÈÎfi Î·È ÔÚÁ·ÓˆÙÈÎfi Â›‰Ô. 3. √ ™Àƒπ∑∞, ÂÈÛËÌ·›ÓÔÓÙ·˜ ˆ˜ Ú¤ÂÈ “Ó· ı¤ÛÔ˘Ì ͷӿ ÙȘ ‚¿ÛÂȘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ Î·È Û˘ÓÂÓÓfiËÛ˘, ÒÛÙ Û ·˘Ù‹ ÙË Û˘ÌÌ·¯›·, Ô˘ Â›Ó·È ÎÂÓÙÚÈ΋ Ì·˜ ÂÈÏÔÁ‹, Ó· ·ıÚÔ›˙ÔÓÙ·È Î·È Ó· ÔÏÏ·Ï·ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È Ù· ıÂÙÈο Î·È fi¯È Ù· ·ÚÓËÙÈο Ê·ÈÓfiÌÂÓ·” .

√ Î. ΔÛ›Ú·˜ ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛ fiÙÈ ÙÔ Û˘Ó¤‰ÚÈÔ “‰ÂÓ ı· Â›Ó·È ÍÂηı·Ú›ÛÌ·ÙÔ˜ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÒÓ, ·ÏÏ¿ Û˘Ó¤‰ÚÈÔ ÚÔˆıËÙÈ΋˜ χÛ˘ ÙˆÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ, Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÍÂıˆÚÈ¿ÛÂÈ ÙËÓ ÂÈÎfiÓ· Ì·˜ ÛÙ· Ì¿ÙÈ· Ù˘ ÎÔÈÓˆÓ›·˜. ¢ÂÓ ı· Â›Ó·È Û˘Ó¤‰ÚÈÔ ·ÔÎÏÂÈÛÌÒÓ, ÁÈ·Ù› Û’ ·˘Ùfi ÙÔ ÎfiÌÌ· ÂÚÈÛÛ‡ÂÈ ÌÔÓ¿¯· fiÔÈÔ˜ ı¤ÏÂÈ ·fi ÌfiÓÔ˜ ÙÔ˘ Ó· ÂÚÈÛÛ‡ÂÈ. £· Â›Ó·È Û˘Ó¤‰ÚÈÔ ÌÈ·˜ Ó¤·˜ ·ÊÂÙËÚ›·˜ ÁÈ· ÙË Û‡Á¯ÚÔÓË ƒÈ˙ÔÛ·ÛÙÈ΋ ∞ÚÈÛÙÂÚ¿, Ì ηı·Ú¤˜ ȉÂÔÏÔÁÈΤ˜ Û˘ÓÙÂÙ·Á̤Ó˜, Ì ·Ó·Óˆ̤ÓË ÙËÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋ Ì·˜ ÚfiÙ·ÛË, ÌÂ Ï˘Ì¤Ó· Ù· ÔÚÁ·ÓˆÙÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ™À¡ Î·È ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞” . ∫Ï›ÓÔÓÙ·˜ ÙËÓ ÂÈÛ‹ÁËÛ‹ ÙÔ˘, Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ › fiÙÈ ·fi ÙËÓ ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ÂÍÂϤÁË ÛÙËÓ ËÁÂÛ›· ÙÔ˘ ™À¡ ¤Î·Ó fi,ÙÈ ‹Ù·Ó ‰˘Ó·Ùfi ÁÈ· ÙËÓ “·ÚÌÔÓÈ΋ Û˘ÏÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Î·È Ì ÙÔÓ ·ÂÚ¯fiÌÂÓÔ Úfi‰ÚÔ ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜” , Ô˘ ·Ú¤ÌÂÈÓ Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∫ÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋˜ √Ì¿‰·˜ Î·È Ì “fiϘ ÙȘ Ù¿ÛÂȘ Î·È Û˘ÓÈÛÙÒÛ˜” ÂÈÙÚ¤ÔÓÙ·˜, ηϋ ÙË ›ÛÙË, ·ÎfiÌ· Î·È “ıÂÛÌÈΤ˜ ÂÈηχ„ÂȘ” ÙÔ˘ ÚfiÏÔ˘ ÙÔ˘. “∂ÁÒ ÔÙ¤ ‰ÂÓ ¯Ù‡ËÛ· ηӤӷ Ô‡Ù ¿Óˆ, Ô‡Ù οو ·’ ÙË ˙ÒÓË. ∫È ·˜ ‰¤¯ıËη ¯Ù˘‹Ì·Ù· ·fi ·ÓÙÔ‡”, ÙfiÓÈÛÂ Î·È ÛËÌ›ˆÛÂ: “™ÙË ‰È·‰ÚÔÌ‹ ·˘Ù‹, ‰ÂÓ ÚfiÏ·‚· Ó· ·ÔÎÙ‹Ûˆ Û‡Ó‰ÚÔÌÔ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ÎÈ ÂÎ ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÔ˜,

Ô‡Ù ÚfiÎÂÈÙ·È ÔÙ¤ Ó· ·ÔÎÙ‹Ûˆ” . Δ¤ÏÔ˜, Ô Î. ΔÛ›Ú·˜ ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛ ˆ˜: “√ ™À¡ ÙˆÓ Û˘ÓÙ¯Óȷο ·ÓÙÈ·Ú·ÙÈı¤ÌÂÓˆÓ Ù¿ÛÂˆÓ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Ì¤ÏÏÔÓ. √ ™À¡ ÙˆÓ Ì˯·ÓÈÛÌÒÓ, Ô˘ ·Ú··Ù¿ÂÈ ÔÏÈÙÈο Î·È È‰ÂÔÏÔÁÈο, ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Ì¤ÏÏÔÓ. √ ™À¡ ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ ÙÔ˘, Ô ™À¡ Ù˘ ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜, Ô ™À¡ Ù˘ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ÔÏÈÙÈ΋˜ Î·È ‰Ú¿Û˘ Â›Ó·È Ë ·ÚÈÛÙÂÚ¿ ÙÔ˘ 21Ô˘ ·ÈÒÓ· ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜” .

√ ∞Ï. ∞Ï·‚¿ÓÔ˜ ¶¿ÓÙˆ˜, Ë ÚfiÙ·ÛË ΔÛ›Ú· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÙËΠ̠ÛÎÂÙÈÎÈÛÌfi ·fi ÙÔÓ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ Ù˘ ∫√ ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞ ∞ϤÎÔ ∞Ï·‚¿ÓÔ: “ΔËÓ ÎÔÈÓˆÓ›· ‰ÂÓ ÙËÓ ÂӉȷʤÚÂÈ ÁÈ· ÙÔ Î¿ı ÎfiÌÌ· ·Ó ı· οÓÂÈ Ù·ÎÙÈÎfi, ·Ó ı· οÓÂÈ ¤ÎÙ·ÎÙÔ, ·Ó ı· οÓÂÈ ‰È·ÚΤ˜ Û˘Ó¤‰ÚÈÔ, ·Ó ı· οÓÂÈ Û˘Ó¤‰ÚÈÔ Ì ÔÏ›ÁË ‹ Û˘Ó¤‰ÚÈÔ ÁÏ˘Î‡ ‚Ú·ÛÙfi. ” ¢ÂÓ Ù· ηٷϷ‚·›ÓÂÈ ·˘Ù¿. ¢ÂÓ ÙËÓ ÂӉȷʤÚÂÈ. ∫·È Ë ı¤ÛË Ù˘ ∞ÚÈÛÙÂÚ¿˜, ηٿ ÙË ÁÓÒÌË ÌÔ˘, Â›Ó·È ‰›Ï· ÛÙÔ˘˜ ·ÌÂÏÔ˘ÚÁÔ‡˜, ‰›Ï· ÛÙÔ˘˜ ·ÁÚfiÙ˜, ‰›Ï· ÛÙÔ˘˜ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜, Ô˘ Â›Ó·È ÛÙÔ Û˘Û΢·ÛÙ‹ÚÈÔ, Ô˘ ›̷ÛÙ ÙÒÚ·, ‰›Ï· ÛÙÔ˘˜ ·Ó¤ÚÁÔ˘˜, ‰›Ï· ÛÙÔ˘˜ Ì·Á·˙¿ÙÔÚ˜, Ô˘ ÎÏ›ÓÔ˘Ó Ù· Ì·Á·˙È¿ ÙÔ˘˜, ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË Ù˘ Â›ıÂÛ˘ Ù˘ ¡¢ Î·È ÁÈ· Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËıÔ‡Ó Û˘Óı‹Î˜ ÁÈ· ÌÈ· Ú·ÁÌ·ÙÈο ÌÂÁ¿ÏË Î·È Ô˘ÛÈ·ÛÙÈ΋ ·ÏÏ·Á‹.”


E¶π∫∞πƒ√Δ∏Δ∞

11

KYPIAKH 30 AY°OY™T√À 2009

ŒÚ¢ӷ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·ÛÙÚÔÊ‹ Ù˘ ÂÚ·Ṳ̂Ó˘ ‚‰ÔÌ¿‰·˜ ÛÙË μ∞ ∞ÙÙÈ΋

™ÙÔÓ ∂ÈıˆÚËÙ‹ ¢ËÌfiÛÈ·˜ ¢ÈÔ›ÎËÛ˘ Ë ËÁÂÛ›· ÙÔ˘ ¶˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÈÎÔ‡ ™ÒÌ·ÙÔ˜ ∞£∏¡∞, 29.

ÙÔÓ ÁÂÓÈÎfi ÂÈıˆÚËÙ‹ ¢ËÌfiÛÈ·˜ ¢ÈÔ›ÎËÛ˘, §¤·Ó‰ÚÔ ƒ·ÎÈÓÙ˙‹, ÎÏ‹ıËÎ·Ó Ó· ηٷı¤ÛÔ˘Ó Û‹ÌÂÚ· Ô ·Ú¯ËÁfi˜ ÙÔ˘ ¶.™., Ô ˘·Ú¯ËÁfi˜, Ô ÂÚÈÊÂÚÂȿگ˘ ∞ÙÙÈ΋˜ Î·È Ô ÁÂÓÈÎfi˜ ÂÈıˆÚËÙ‹˜ ¡ÔÙ›Ô˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ¤Ú¢ӷ˜ Ô˘ ‰ÈÂÓÂÚÁ› ÁÈ· Èı·Ó¤˜ ¢ı‡Ó˜ Î·È ·Ú·Ï›„ÂȘ ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ Û˘ÓÙÔÓÈÛÌÔ‡ ηٿۂÂÛ˘ Ù˘ ηٷÛÙÚÔÊÈ΋˜ ˘ÚηÁÈ¿˜ ÛÙËÓ μ∞ ∞ÙÙÈ΋.

ΔȘ ‰‡Ô ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˜ Ë̤Ú˜, Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ ÙÔ˘ Î. ƒ·ÎÈÓÙ˙‹ ÂÈÛΤÊÙËÎ·Ó ÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Ù˘ ¶˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÈ΋˜, ÛÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ η٤ıÂÛ·Ó ·ÍȈ̷ÙÈÎÔ› ÙÔ˘ Û˘ÓÙÔÓÈÛÙÈÎÔ‡ ΤÓÙÚÔ˘ Î·È ·ÍȈ̷ÙÈÎÔ› Ù˘ ¶.∞. Ô˘ Û˘ÓÙfiÓÈ˙·Ó Ù· ÂÓ·¤ÚÈ· ̤۷. ∂›Û˘ ˙‹ÙËÛ·Ó Î·È ‹Ú·Ó ·ÔÌ·ÁÓËÙÔʈÓË̤Ó˜ ÔÌÈϛ˜ Î·È ¤ÁÁÚ·Ê· Ô˘ ÈÛÙÔÔÈÔ‡Ó ÙȘ ÒÚ˜ Ô˘ ¤Ù·Í·Ó ¿Óˆ ·fi ÙËÓ ˘ÚηÁÈ¿ ÙÔ Úˆ› ÙÔ˘ ™·‚‚¿ÙÔ˘ Ô˘ ÔÈ ÊÏfiÁ˜ ¤Ê˘Á·Ó ·fi ÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô ÙˆÓ ˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÈÎÒÓ ‰˘Ó¿ÌˆÓ. √ Î. ƒ·ÎÈÓÙ˙‹˜ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ‰ÒÛÂÈ ÙÔ fiÚÈÛÌ· ÛÙÔÓ ·Ó·ÏËÚˆÙ‹ ˘Ô˘ÚÁfi ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ ÃÚ‹ÛÙÔ ª·ÚÎÔÁÈ·ÓÓ¿ÎË ÛÙȘ ·Ú¯¤˜ Ù˘ ÂÚ¯fiÌÂÓ˘ ‚‰ÔÌ¿‰·˜ Î·È ·Ó ˘¿ÚÍÔ˘Ó Â˘ı‡Ó˜ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÂÈ‚ÏËıÔ‡Ó ·˘ÛÙËÚ¤˜ ÔÈÓ¤˜. ¶¿ÓÙˆ˜, ·fi ÙË Ì¤¯ÚÈ ÛÙÈÁÌ‹˜ ¤Ú¢ӷ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÚÔ·„ÂÈ Î¿ÔÈÔ ÛÙÔÈ¯Â›Ô ·fi ÙÔ ÔÔ›Ô ÚÔ·-

ÛÙÚÔÊÈ΋ ˘ÚηÁÈ¿ Ù˘ μ/∞ ∞ÙÙÈ΋˜. ΔÔ ˙¢Á¿ÚÈ Âı¿ıË Û ÌÈÎÚ‹ ·fiÛÙ·ÛË ·fi ÙÔ ÛËÌÂ›Ô Ô˘ ͤÛ·ÛÂ Ë ˘ÚηÁÈ¿ Î·È ·˘Ùfi ÙÔ Î·Ù·ı¤ÙÔ˘Ó ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ› ÙˆÓ ª∞Δ Ô˘ ÂÈÙËÚÔ‡Û·Ó ÙÔ ˘fi ηٷÛ΢‹ ÃÀΔ∞ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜. ª¤¯ÚÈ ÛÙÈÁÌ‹˜ ¤¯Ô˘Ó ¤ÛÂÈ Û ·ÓÙÈÊ¿ÛÂȘ ÁÈ· ÙÔÓ ¯ÚfiÓÔ ·ÚÔ˘Û›·˜ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ ·ÁÚfiÎÙËÌ· Î·È Ô ·ÚÌfi‰ÈÔ˜ ÂÈÛ·ÁÁÂϤ·˜ ı· ·ÔÊ·Û›ÛÂÈ ·Ó ı· Û¯ËÌ·ÙÈÛÙ› Û ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ‰ÈÎÔÁÚ·Ê›·.

ÙÂÈ ˘·ÈÙÈfiÙËÙ· Ù˘ ¶.À ÁÈ· ÙË ÂͤÏÈÍË ÙˆÓ ˘ÚηÁÈÒÓ. ∑¢Á¿ÚÈ ·Ó·ÎÚ›ÓÂÙ·È ˆ˜ ‡ÔÙÔ ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ ÔÚ›· ÙˆÓ ÂÚ¢ÓÒÓ ÁÈ· ÙȘ ηٷÛÙÚÔÊÈΤ˜ ʈÙȤ˜ ÛÙËÓ ∞ÙÙÈ΋, ÛÙÔ ÌÈÎÚÔÛÎfiÈÔ ÙˆÓ ·ÍȈ̷ÙÈÎÒÓ Ù˘ ·ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜, ·ÏÏ¿ Î·È Ù˘ ·ÚÌfi-

‰È·˜ ˘ËÚÂÛ›·˜ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ˘ ÂÁÎÏËÌ¿ÙˆÓ ÂÌÚËÛÌÔ‡ Ù˘ ˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÈ΋˜ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ¤Ó· ˙¢Á¿ÚÈ Ô˘ ›¯Â ÂÓÙÔÈÛÙ› ÏËÛ›ÔÓ ÙÔ˘ ÛËÌ›Ԣ ÂΉ‹ÏˆÛ˘ Ù˘ ʈÙÈ¿˜ Î·È ıˆÚÂ›Ù·È ‡ÔÙÔ. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, ¤Ó· ˙¢Á¿ÚÈ ÂÍÂÙ¿˙ÂÙ·È ˆ˜ ‡ÔÙÔ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·-

∂˘ı‡ÓË Û ̛· 78¯ÚÔÓË ÁÈ· ÙË ÊˆÙÈ¿ ÛÙËÓ ∏Ï›· ™Â Ì›· 78¯ÚÔÓË Á˘Ó·›Î· Ú›¯ÓÂÈ ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο ÙËÓ Â˘ı‡ÓË ÁÈ· ÙËÓ ˘ÚηÁÈ¿ Ù˘ ∏Ï›·˜ ÙÔ 2007, ÙÔ ‚Ô‡ÏÂ˘Ì· ÏËÌÌÂÏÂÈÔ‰ÈÎÒÓ, ··ÏÏ¿ÛÛÔÓÙ·˜ ÙËÓ ¶˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÈ΋, ÙË ¡ÔÌ·Ú¯›· ∏Ï›·˜, ÙËÓ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›· Î·È ÙÔ ¢‹ÌÔ ∑·¯¿Úˆ˜.

Δ¤ıËΠ˘fi ¤ÏÂÁ¯Ô Ì ÙË Û˘Ó‰ÚÔÌ‹ ˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÈÎÒÓ ·ÂÚÔÛηÊÒÓ

¶˘ÚηÁÈ¿ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ º˘Ï¿Î˘ °ÂˆÚÁfi˜ Ô˘ ¤Î·ÈÁ ÛÈÙÔηϷÌȤ˜ Û ‰·ÛÈ΋ ÂÚÈÔ¯‹, ÌÂٷ͇ º˘Ï¿Î˘ Î·È ¶¤Ú‰Èη˜ ÛÙÔÓ ∞ÏÌ˘Úfi, ‹Ù·Ó Ë ·ÈÙ›· Ô˘ ͤÛ·Û ʈÙÈ¿, Ë ÔÔ›· ¯ÚÂÈ¿ÛÙËΠÙËÓ ·Ú¤Ì‚·ÛË ‰‡Ô ˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÈÎÒÓ ·ÂÚÔÛηÊÒÓ ÁÈ· Ó· ÙÂı› ˘fi ¤ÏÂÁ¯Ô.∏ ʈÙÈ¿ ͤÛ·Û ÛÙȘ 11 ÙÔ Úˆ˚ Î·È ‹Ú ·Ì¤Ûˆ˜ ‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ο„ÂÈ 100 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù· ‰·ÛÈ΋˜ ¤ÎÙ·Û˘-΢ڛˆ˜ Ô˘ÚÓ¿ÚÈ·. ΔËÓ ÂÛÙ›· Ù˘ ʈÙÈ¿˜ ÂÓÙfiÈÛ ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ∞ƒ∞Δ√™ Ù˘ ¡ÔÌ·Ú¯›·˜ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î·È ¿ÌÂÛ· ÂȉÔÔÈ‹ıËÎ·Ó ÔÈ ˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÈΤ˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ ÙÔ˘ ÓÔÌÔ‡, ¤Ó· Â˙ÔfiÚÔ

ÙÌ‹Ì· Î·È ÙÔ ÙÌ‹Ì· ÔÏÈÙÈ΋˜ ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÁÈ· Ó· ÂȯÂÈÚ‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ Î·Ù¿Û‚ÂÛ‹ Ù˘. ΔÔ ÛËÌÂ›Ô fiÔ˘ Ì·ÈÓfiÙ·Ó ·ÓÂͤÏÂÁÎÙË Ë ˘ÚηÁÈ¿, ‹Ù·Ó ‰‡Û‚·ÙÔ Î·È ¯ÚÂÈ¿ÛÙËÎÂ Ë Û˘Ó‰ÚÔÌ‹ ‰‡Ô ηӷÓÙ¤Ú, Ù· ÔÔ›· ÚÔ¯ÒÚËÛ·Ó Û ‰¤Î· ÂÚ›Ô˘ Ú›„ÂȘ ÓÂÚÔ‡. ™ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙˆÓ ÂÓ·¤ÚÈˆÓ ‰˘Ó¿ÌÂˆÓ ˘ÚfiÛ‚ÂÛ˘, Û˘Ó¤‰Ú·Ì·Ó ¤ÍÈ Ô¯‹Ì·Ù· Î·È Â˙ÔfiÚ· ÙÌ‹Ì·Ù·, ÂÓÒ ·Ú·¯ˆÚ‹ıËÎ·Ó Î·È ‰‡Ô Ì˯·Ó‹Ì·Ù· Ù˘ ¡∞ª ÁÈ· Ó· ‰È·ÓÔ›ÍÔ˘Ó ·ÓÙÈ˘ÚÈΤ˜ ˙ÒÓ˜. ªÂÙ¿ ·fi Ì¿¯Ë Ì ÙȘ ÊÏfiÁ˜, Ë ÊˆÙÈ¿ Ù¤ıËΠ˘fi ¤ÏÂÁ¯Ô Î·È ÙÂÏÈÎÒ˜ ηٷۂ¤ÛÙË-

ΠϛÁÔ ÌÂÙ¿ ÙȘ ÙÚÂȘ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ πÛ¯˘Ú¤˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ ·Ú¤ÌÂÈÓ·Ó ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ¤ˆ˜ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·ÔÙÚ¤„Ô˘Ó Ù˘¯fiÓ ·Ó·˙ˆ‡ÚˆÛË ÙˆÓ ÂÛÙÈÒÓ. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ ¶ÚÔ˚ÛÙ¿ÌÂÓÔ ÙÔ˘ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜ ¶ÔÏÈÙÈ΋˜ ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜ Ù˘ ¡∞ª, Î. ÷Ú. ΔÛ·Ì¿˙Ë, Ô ÓÔÌfi˜ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ·˘ÍË̤ÓË ÂÈÊ˘Ï·Î‹ ¤ˆ˜ ÙȘ 20 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘, ηıÒ˜ ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ∞ƒ∞Δ√™ ÚԂϤÂÈ ˘„ËϤ˜ ıÂÚÌÔÎڷۛ˜ Î·È ÈÛ¯˘ÚÔ‡˜ ·Ó¤ÌÔ˘˜ ̤۷ ÛÙȘ ÚÒÙ˜ Ë̤Ú˜ ÙÔ˘ ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘, Ô˘ ı¤ÙÔ˘Ó Û ΛӉ˘ÓÔ ÙÔ Ê˘ÛÈÎfi ÙÔ›Ô ÙÔ˘ ÓÔÌÔ‡.

∞fi 1 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ ÔÈ ·ÈÙ‹ÛÂȘ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛ˘

¶ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÁÈ· ÂχıÂÚÔ˘˜ Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜ ∞£∏¡∞, 29.

ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÂÓ›Û¯˘Û˘ ÂÏ¢ı¤ÚˆÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÒÓ ÁÈ· ÙËÓ ·ÁÔÚ¿ Ù¯ÓÔÏÔÁÈÎÔ‡ ÂÍÔÏÈÛÌÔ‡ ı¤ÙÂÈ ¿ÌÂÛ· Û ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ. ªÂ ‚¿ÛË ÙË Û¯ÂÙÈ΋ ÚÔ΋ڢÍË Ô˘ ı· ‰ËÌÔÛÈ¢Ù› Ì¿ÏÏÔÓ ÙË ¢Â˘Ù¤Ú·, Ì˯·ÓÈÎÔ›, ÁÈ·ÙÚÔ›, ‰ÈÎËÁfiÚÔÈ, Û˘Ì‚ÔÏ·ÈÔÁÚ¿ÊÔÈ Î·È ¿ÏϘ ηÙËÁÔڛ˜ ÂÏ¢ı¤ÚˆÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÒÓ ı· ÌÔÚÔ‡Ó ·fi 1 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ ¤ˆ˜ 9 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ Ó· ˘Ô‚¿ÏÔ˘Ó ÙȘ Û¯ÂÙÈΤ˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÂȯÔÚ‹ÁËÛ˘ Î·È Ó· Ï¿‚Ô˘Ó ·fi 3.000 ¤ˆ˜ 20.000 ¢ÚÒ. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ’ ¿ÏÏË ÌÈ· ΛÓËÛË Ì ¤ÓÙÔÓÔ ÚÔÂÎÏÔÁÈÎfi ¿ÚˆÌ· ηıÒ˜, ÂÎÙfi˜ ÙˆÓ ¿ÏψÓ, Ù· ¯Ú‹Ì·Ù· ı· ‰ÔıÔ‡Ó ÌÂ Û˘ÓÔÙÈΤ˜ ‰È·‰Èηۛ˜, ¯ˆÚ›˜ Ó· ÚÔËÁËı› ¤ÏÂÁ¯Ô˜ Ù˘ ·Í›·˜ Î·È ÙˆÓ ‰ÈηÈÔÏÔÁËÙÈÎÒÓ Ù˘ Â¤Ó‰˘Û˘. ∞˜ ÛËÌÂȈı› fiÙÈ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ÙÚ¤¯ÂÈ Î·È ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· 1,05 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ ÁÈ· ÙȘ ÌÈÎÚ¤˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ. ÷ڷÎÙËÚÈÛÙÈÎfi Ù˘ ‚È·Û‡Ó˘

ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ √ÈÎÔÓÔÌ›·˜ Î·È √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Â›Ó·È fiÙÈ ÔÈ Û¯ÂÙÈΤ˜ ·ÈÙ‹ÛÂȘ ı· ˘Ô‚¿ÏÏÔÓÙ·È ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο ̤ۈ ÿÓÙÂÚÓÂÙ Î·È Ù· ¯Ú‹Ì·Ù· ı· ηٷ‚¿ÏÏÔÓÙ·È Ì ‰È·‰Èηۛ˜ ÂÍÚ¤˜. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ Û¯ÂÙÈÎfi Û¯¤‰ÈÔ, ı· ÂϤÁ¯ÂÙ·È ÌfiÓÔÓ ·Ó Ô ÂχıÂÚÔ˜ Â·ÁÁÂÏÌ·Ù›·˜ ¤¯ÂÈ ¤Á΢ÚÔ ∞ÚÈıÌfi ºÔÚÔÏÔÁÈÎÔ‡ ªËÙÚÒÔ˘, ·Ó Â›Ó·È ÊÔÚÔÏÔÁÈο ÂÓ‹ÌÂÚÔ˜ Î·È ·Ó ¤¯ÂÈ ‰ËÏÒÛÂÈ ÂÈÛfi‰ËÌ· ¿Óˆ ·fi ¤Ó· Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ fiÚÈÔ Ô˘ ÚԂϤÂÈ ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ. ∏ ÚÔ¸fiıÂÛË ÙÔ˘ ÂÏ¿¯ÈÛÙÔ˘ ÂÈÛÔ‰‹Ì·ÙÔ˜ ‰ÂÓ ÈÛ¯‡ÂÈ ÁÈ· ÙÔ˘˜ Ó¤Ô˘˜ ÂχıÂÚÔ˘˜ Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜ Ì ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· ¤ˆ˜ ¤ÓÙ ÂÙÒÓ. ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÂ›Ù·È ·fi ÙËÓ ∂˘Úˆ·˚΋ ŒÓˆÛË Ì¤Ûˆ ÙÔ˘ ∂™¶∞ (¢’ ∫ÔÈÓÔÙÈÎfi ¶Ï·›ÛÈÔ ™Ù‹ÚÈ͢) Î·È ÚԂϤÂÈ fiÙÈ ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙËÓ ÂȉÈÎfiÙËÙ· ÙÔ˘ ÂχıÂÚÔ˘ Â·ÁÁÂÏÌ·Ù›· Ë ÂȉfiÙËÛË ı· ‰È·ÌÔÚÊÒÓÂÙ·È ·fi 3.000 ¤ˆ˜ 20.000 ¢ÚÒ Î·Ï‡ÙÔÓÙ·˜

¤ˆ˜ Î·È ÙÔ 80% Ù˘ ‰·¿Ó˘ ÁÈ· ÙËÓ ·ÁÔÚ¿ Ù¯ÓÔÏÔÁÈÎÔ‡ ÂÍÔÏÈÛÌÔ‡ (ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÔ‡˜ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ¤˜ Î·È ÂÚÈÊÂÚÂȷο). * ¢ÈηÈÔ‡¯ÔÈ Â›Ó·È ÁÈ·ÙÚÔ›, ‰ÈÎËÁfiÚÔÈ, Ì˯·ÓÈÎÔ›, Û˘Ì‚ÔÏ·ÈÔÁÚ¿ÊÔÈ, ÏÔÁÈÛÙ¤˜ Î·È ÔÈÎÔÓÔÌÔÏfiÁÔÈ- Û‡Ì‚Ô˘ÏÔÈ. * ªÔÚÔ‡Ó Ó· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯Ô˘Ó fiÛÔÈ ÂχıÂÚÔÈ Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜ ¤¯Ô˘Ó Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÂÈ ¤Ó·ÚÍË Â·Á-

Á¤ÏÌ·ÙÔ˜ ÚÈÓ ·fi ÙËÓ 1Ë π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ 2009 Î·È ‰ÂÓ ··Û¯ÔÏÔ‡ÓÙ·È Ì ۯ¤ÛË ÂÍ·ÚÙË̤Ó˘ ÂÚÁ·Û›·˜. * ∏ Û˘ÓÔÏÈ΋ ‰·¿ÓË ÁÈ· ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ì ÂıÓÈ΋ Î·È ÎÔÈÓÔÙÈ΋ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È Û 250 ÂηÙ. ¢ÚÒ. * ∏ ·ÁÔÚ¿ ÙÔ˘ ÂÍÔÏÈÛÌÔ‡ ı· Ú¤ÂÈ Ó· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÂÓÙfi˜ ÙÂÛÛ¿ÚˆÓ ÌËÓÒÓ ·fi ÙËÓ ¤ÁÎÚÈÛË Ù˘ Û¯ÂÙÈ΋˜ ‰·¿Ó˘.

™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ÂÊËÌÂÚ›‰· “∫·ıËÌÂÚÈÓ‹” , Ë ÊˆÙÈ¿ ›¯Â ˆ˜ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ¯¿ÛÔ˘Ó ÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘˜ 36 ¿ÓıÚˆÔÈ Î·È Ó· Á›ÓÔ˘Ó ÛÙ¿¯ÙË 50.000 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù· ‰¿ÛÔ˘˜. ΔÔ ‚Ô‡ÏÂ˘Ì·, Ô˘ ¯ÚÂÈ¿ÛÙËÎ·Ó ‰‡Ô ¯ÚfiÓÈ· ÁÈ· Ó· ÔÏÔÎÏËÚˆı›, ÎÚ›ÓÂÈ ˆ˜ ˘‡ı˘ÓË ÙËÓ 78¯ÚÔÓË Ô˘, fiˆ˜ ÙÔÓ›˙ÂÙ·È Ë ÊˆÙÈ¿ ÍÂΛÓËÛ ·fi ÙÔ Û›ÙÈ Ù˘ Î·È ÏfiÁˆ ·ÌÂÏÔ‡˜ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿˜ Ù˘ ÂÍ·ÏÒıËÎÂ. ∂›Û˘, ÙÔ Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÏËÌÌÂÏÂÈÔ‰ÈÎÒÓ ∏Ï›·˜ ‰Â ‰¤¯ıËΠÙËÓ ÚfiÙ·ÛË Ù˘ ÂÈÛ·ÁÁÂϤˆ˜ ÁÈ· ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ‰ÈÂÓ¤ÚÁÂÈ· ·ÚÈ·˜ ·Ó¿ÎÚÈÛ˘. √ ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ ∑·¯¿Úˆ˜ ™‡ÚÔ˜ ªËÏÈÒÓ˘, ÙfiÓÈÛ fiÙÈ Ë Â˘ı‡ÓË ‰ÂÓ Â›Ó·È ÌfiÓÔ Ù˘ Á˘Ó·›Î·˜, ÚÔÛı¤ÙÔÓÙ·˜ fiÙÈ ·Ó ·˘Ù‹ Ë ÊˆÙÈ¿ ÍÂΛÓËÛ ÌfiÓÔ ·fi ÙÔ Û›ÙÈ Ù˘ ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ›¯Â ·ÓÙÈÌÂÙˆÈÛÙ› Î·È fi¯È Ó· ηٷο„ÂÈ ÔÏfiÎÏËÚË ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹. √È Û˘ÁÁÂÓ›˜ ÙˆÓ ı˘Ì¿ÙˆÓ ‰ËÏÒÓÔ˘Ó fiÙÈ ı· Û˘Ó¯›ÛÔ˘Ó ÙÔ ‰ÈηÛÙÈÎfi ·ÁÒÓ· ηıÒ˜ ıˆÚÔ‡Ó fiÙÈ ˘‹Ú¯·Ó Ï¿ıË Î·È ·Ú·Ï‹„ÂȘ ˘„ËÏ¿ ÈÛÙ¿ÌÂÓˆÓ ÚÔÛÒˆÓ.

∂›ÛÎÂ„Ë ∞Ú¯ÈÂÈÛÎfiÔ˘ πÂÚÒÓ˘ÌÔ˘ ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË £∂™™∞§√¡π∫∏, 29.

ÃÔÚÔÛÙ·ÙÔ‡ÓÙÔ˜ ÙÔ˘ ∞Ú¯ÈÂÈÛÎfiÔ˘ ∞ıËÓÒÓ Î·È ¿Û˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜, πÂÚÒÓ˘ÌÔ˘, Ì ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ 12 ÌËÙÚÔÔÏÈÙÒÓ Î·È ·ÚÔ˘Û›· ÂÎÚÔÛÒˆÓ ÙˆÓ ∞Ú¯ÒÓ Ù˘ fiÏ˘ Î·È ‚Ô˘Ï¢ÙÒÓ, ÙÂϤÛÙËÎÂ Ë ı›· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÛÙÔÓ Ó·fi ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ πˆ¿ÓÓË ¡Â¿ÔÏ˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢, Ì ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ù˘ ÂÔÚÙ‹˜ ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘. ∞ÎÔÏÔ‡ıˆ˜, Ô ∞Ú¯ÈÂ›ÛÎÔÔ˜ Ù¤ÏÂÛ ÙÚÈÛ¿ÁÈÔ ÛÙÔÓ Ù¿ÊÔ ÙÔ˘ ̷ηÚÈÛÙÔ‡ ÌËÙÚÔÔÏ›ÙË ¡Â·fiψ˜, ¢ÈÔÓ˘Û›Ô˘, ÂÓÒ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ·Ú·Î¿ıÈÛ Û Á‡̷, fiÔ˘ ÌÂÙ›¯·Ó ÔÈ ∞Ú¯¤˜ Ù˘ fiÏ˘, ÛÙÔ ∂ÈÛÎÔÂ›Ô ¡Â¿ÔÏ˘. √ Î. πÂÚÒÓ˘ÌÔ˜ ı· ÔÏÔÎÏËÚÒÛÂÈ ÙËÓ Â›Û΄‹ ÙÔ˘ ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË Ì ÚÔÛ·ÓËÌ· ÛÙËÓ ÈÂÚ¿ ÌÔÓ‹ ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜ ÙÔ˘ ™ˆÙ‹ÚÔ˜, ÛÙÔ ÃÔÚÙÈ¿ÙË, Î·È ÛÙȘ 19.50 ı· ·Ó·¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÁÈ· ÙËÓ ∞ı‹Ó·.


E¶π∫∞πƒ√Δ∏Δ∞

12

KYPIAKH 30 ∞À°√À™Δ√À 2009

∂ÚÁ·ÛÙ‹ÚÈÔ ‰È¿ μ›Ô˘ ª¿ıËÛ˘ ÛÙÔ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ 24 ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ ÛÙ· ÁÚ·Ê›· Ù˘ °ÂÓÈ΋˜ °Ú·ÌÌ·Ù›·˜ ¢È¿ μ›Ô˘ ª¿ıËÛ˘, Ô °ÂÓÈÎfi˜ °Ú·ÌÌ·Ù¤·˜, ∫·ıËÁËÙ‹ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ∫Ô˘ÛÎԇ΢ Î·È Ô ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ ºÂÚÒÓ Î. ∫. ∫·Ó¿Ú˘ ˘¤ÁÚ·„·Ó ÌÓËÌfiÓÈÔ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ Ì ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ ÙËÓ Û˘ÁÎÚfiÙËÛË ÛÙÔ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ ‰ÔÌ‹˜ ˘fi ÙÔÓ Ù›ÙÏÔ: “∂ÚÁ·ÛÙ‹ÚÈÔ ¢È¿ μ›Ô˘ ª¿ıËÛ˘ ¢‹ÌÔ˘ ºÂÚÒÓ” . ªÂ ÙÔ “∂ÚÁ·ÛÙ‹ÚÈÔ” ı· Û˘ÓÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È, ÔÈ ‰Ô̤˜ Î·È Ù· ·˘ÙfiÓÔÌ· ÂÎ·È‰Â˘ÙÈο ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ¢È¿ μ›Ô˘ ª¿ıËÛ˘ ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡ Î·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ , ÙÔ ™¯ÔÏÂ›Ô ¢Â‡ÙÂÚ˘ ∂˘Î·ÈÚ›·˜, ÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ ∂Î·›‰Â˘Û˘ ∂ÓËϛΈÓ, ÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ ¢È· μ›Ô˘ ª¿ıËÛ˘ ∂Î·È‰Â˘ÙÒÓ ∂ÓËϛΈÓ, ÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ ¢È· μ›Ô˘ ª¿ıËÛ˘ ∞fi ∞fiÛÙ·ÛË, Ë ™¯ÔÏ‹ °ÔÓ¤ˆÓ, Ë ¡Ô̷گȷ΋ ∂ÈÙÚÔ‹ §·˚΋˜ ∂ÈÌfiÚʈÛ˘ √ ¢‹ÌÔ˜ ºÂÚÒÓ ı· Û˘ÓÂÈÛʤÚÂÈ Ì ÙË ¯Ú‹ÛË “∞ÈıÔ˘ÛÒÓ ª¿ıËÛ˘ Î·È ∂ÚÁ·ÛÙËÚ›ˆÓ ¶ÏËÚÔÊÔÚÈ΋˜” , ı· ¤¯ÂÈ ÙËÓ Â˘ı‡ÓË ÁÈ· ÙËÓ ·ÛÊ¿ÏÈÛË ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ˘ Î·È ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎfiÙËÙ¿ ÙÔ˘, ı· ÌÂÚÈÌÓ¿ ÁÈ· ÙËÓ ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈÛË ı¤ÚÌ·ÓÛ˘, ËÏÂÎÙÚÈÎÔ‡ Î·È Î·ı·ÚÈfiÙËÙ·˜ ÙˆÓ ·ÈıÔ˘ÛÒÓ Î·È ÂÚÁ·ÛÙËÚ›ˆÓ ∏ ¯ÚÔÓÈ΋ ‰È¿ÚÎÂÈ· ÈÛ¯‡˜ ÙÔ˘ ªÓËÌÔÓ›Ô˘ ™˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ ÔÚ›ÛÙËΠ۠‰¤Î· ¤ÙË Î·È ÌÔÚ› Ó· ·Ó·Óˆı› Ì ÁÚ·Ù‹ Û˘Ìʈӛ· ÙˆÓ Û˘Ì‚·ÏÏÔÌ¤ÓˆÓ ÌÂÚÒÓ, ̤¯ÚȘ fiÙÔ˘ ¤Ó·˜ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÂÎ ÙˆÓ Û˘Ì‚·ÏÏÔÌ¤ÓˆÓ ÌÂÚÒÓ ÙËÓ Î·Ù·ÁÁ›ÏÂÈ. ™Δπ™

√ ‰È·ÚÚ‹ÎÙ˘ ›¯Â ÛÙfi¯Ô˘˜ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ £∂™™∞§√¡π∫∏, 29. ¡∂∞ƒ√™ “ηْ Â¿ÁÁÂÏÌ·”

‰È·ÚÚ‹ÎÙ˘ ‰ÂÓ ‰›ÛÙ·Û ӷ ‰È·ÚÚ‹ÍÂÈ, ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ·fi ÌÈ· ÊÔÚ¤˜, οÔȘ ·fi ÙȘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ, ÙȘ Ôԛ˜ ›¯Â “ÂÈÛÎÂÊÙ›” ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ¿Ó‰Ú· 21 ¯ÚfiÓˆÓ, Ô ÔÔ›Ô˜ ›¯Â ‰È·Ú¿ÍÂÈ ‰È·ÚÚ‹ÍÂȘ Î·È ÎÏÔ¤˜ Û 31 ȉȈÙÈΤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Î·È ÙÚÂȘ ÔÈ˘ ÛÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ· ·fi ÙÔÓ πÔ‡ÓÈÔ ÙÔ˘ 2008 ¤ˆ˜ ÙÔÓ ∞‡ÁÔ˘ÛÙÔ ÙÔ˘ 2009. ™‡Ìʈӷ Ì ÔÌÔÏÔÁ›· ÙÔ˘, ‰È¤ıÂÙ ·˘Ù¿ Ô˘ ¤ÎÏ‚ ÁÈ· ÙȘ ÚÔÛˆÈΤ˜ ÙÔ˘ ·Ó¿ÁΘ. ™Â ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘ Û¯ËÌ·Ù›ÛÙËΠ‰ÈÎÔÁÚ·Ê›· ·fi ÙÔ ΔÌ‹Ì· ∂ÁÎÏËÌ¿ÙˆÓ Î·Ù¿ Ù˘ π‰ÈÔÎÙËÛ›·˜ Ù˘ ¢È‡ı˘ÓÛ˘ ∞ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢. ∂Í¿ÏÏÔ˘, ·fi ÙÔ ΔÌ‹Ì· ∞ÛÊ·Ï›·˜ ™Ù·˘ÚÔ‡ÔÏ˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ Û¯ËÌ·Ù›ÛÙËÎ·Ó ‰ÈÎÔÁڷʛ˜ Û ‚¿ÚÔ˜ 33¯ÚÔÓÔ˘, Ô ÔÔ›Ô˜ ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ‰›ÌËÓÔ Â›¯Â ÎϤ„ÂÈ ¤Ó· fi¯ËÌ· Î·È Â›¯Â ·Ú¿ÍÂÈ ÙÛ¿ÓÙ· ·fi Â˙‹ Á˘Ó·›Î·, Î·È Û ‚¿ÚÔ˜ 33¯ÚÔÓ˘ ‰È·ÚÚ‹ÎÙÚÈ·˜, Ô˘ ·Ê·›ÚÂÛ ÁÏ˘Ù¿ Î·È ·Á·ÏÌ·Ù›‰È· ·fi ηٿÛÙËÌ·, ÙÔ ÔÔ›Ô ‰È¤ÚÚËÍ ÙÔÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ πÔ‡ÏÈÔ.

™˘ÓÂÏ‹ÊıË ÁÈ· ·¿Ù˜ ™˘ÓÂÏ‹ÊıË ¯Ù˜ ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì·, ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·, 39¯ÚÔÓÔ˜ Ë̉·fi˜, ÂȘ ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ÂÎÎÚÂÌÔ‡Û·Ó ¤ÓÙ ÂÓÙ¿ÏÌ·Ù· Û‡ÏÏ˄˘ Î·È ‰¤Î· ηٷ‰ÈηÛÙÈΤ˜ ·ÔÊ¿ÛÂȘ ÁÈ· ·¿Ù˜ Î·È Ï·ÛÙÔÁÚ·Ê›·, Û˘ÓÔÏÈ΋˜ ÔÈÓ‹˜ Ê˘Ï¿ÎÈÛ˘ 11 ÂÙÒÓ Î·È ¯ÚËÌ·ÙÈ΋˜ ÔÈÓ‹˜ 25.300 ¢ÚÒ.√ Û˘ÏÏËÊı›˜ Ô‰ËÁÂ›Ù·È Û‹ÌÂÚ· ÛÙÔÓ ∂ÈÛ·ÁÁÂϤ· ¶ÚˆÙÔ‰›ÎˆÓ ∞ıËÓÒÓ.

∂ÎÛÙÚ·Ù›· ÂÓË̤ڈÛ˘ ÁÈ· ÙÔÓ Èfi ·fi ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ¶·È‰Â›·˜

™ÙËÓ ÂÓÙ·ÙÈ΋ 16¯ÚÔÓË Ì ÁÚ›Ë ∞ ∞£∏¡∞, 29.

 ÎÚ›ÛÈÌË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÓÔÛËχÂÙ·È Û ªÔÓ¿‰· ∂ÓÙ·ÙÈ΋˜ £ÂÚ·›·˜ ÌÈ· 16¯ÚÔÓË ∂ÏÏËÓ›‰·, Ë ÔÔ›· ÓfiÛËÛ ·fi ÙÔ Ó¤Ô Èfi Ù˘ ÁÚ›˘ ∞.Ÿˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È Û ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ÀÁ›·˜, Ë ·ÛıÂÓ‹˜ ¤¯ÂÈ ÈÛÙÔÚÈÎfi ηÎÔ‹ıÂÈ·˜ Î·È Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Ù˘ ˘Á›·˜ Ù˘ ÂȉÂÈÓÒıËÎÂ, ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·˜ ·Ó·Ó¢ÛÙÈ΋ ·ÓÂ¿ÚÎÂÈ·.

™Â ÎÚ›ÛÈÌË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÓÔÛËχÂÙ·È Û ªÔÓ¿‰· ∂ÓÙ·ÙÈ΋˜ Î·È ÌÈ· 58¯ÚÔÓË, Ë ÔÔ›· ÓfiÛËÛ ·fi ÙÔÓ Èfi Î·È ÂÈϤÔÓ ¿Û¯ÂÈ ·fi ۷ί·ÚÒ‰Ë ‰È·‚‹ÙË, ¯ÚfiÓÈ· ÓÂÊÚÈ΋ ·ÓÂ¿ÚÎÂÈ· Î·È ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÙ·È ·fi ·ÈÌÔοı·ÚÛË, ηıÒ˜ Î·È ·fi ÓfiÛÔ Goodpasture-·ÓÔÛÔηٷÛÙÔÏ‹. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ Î·È ÙÚÂȘ ÓÂÔÛ‡ÏÏÂÎÙÔ› ÛÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ ∂Î·›‰Â˘Û˘ ∂ȉÈÎÒÓ ¢˘Ó¿ÌÂˆÓ ÙÔ˘ ™ÙÚ·ÙÔ‡ ÛÙÔ ªÂÁ¿ÏÔ ¶Â‡ÎÔ ÂÌÊ¿ÓÈÛ·Ó ‡ÔÙ· Û˘ÌÙÒÌ·Ù· Î·È ÌÂٷʤÚıËÎ·Ó ÁÈ· ÓÔÛËÏ›· ÛÙÔ 401 ™ÙÚ·ÙȈÙÈÎfi ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ô. ΔË ¢Â˘Ù¤Ú· Û˘Ó‰ÚÈ¿˙ÂÈ Ë ÔÏÔ̤ÏÂÈ· ÙÔ˘ ∂ıÓÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ¶·Ó‰ËÌ›·˜ °Ú›˘, ˘fi ÙÔÓ ˘Ô˘ÚÁfi ÀÁ›·˜ ¢ËÌ‹ÙÚË ∞‚Ú·ÌfiÔ˘ÏÔ. ™ÙÔ ÌÂٷ͇, ÂÁ΢ÎÏ›Ô˘˜ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÛÙ· ̤ÙÚ· ÚfiÏ˄˘ ηٿ Ù˘ ‰È·ÛÔÚ¿˜ Ù˘ Ó¤·˜ ÁÚ›˘ ¤ÛÙÂÈÏ ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ¶·È‰Â›·˜ Û fiϘ ÙȘ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈΤ˜ ‚·ıÌ›‰Â˜. Ÿˆ˜ ·Ó·ÎÔÈÓÒıËΠ·fi ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ¶·È‰Â›·˜, ηÙfiÈÓ Ô‰ËÁÈÒÓ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ ∞ÚË ™ËÏȈÙfiÔ˘ÏÔ˘, ÔÈ ·ÚÌfi‰È˜ ‰È¢ı‡ÓÛÂȘ ÙÔ˘ À¶∂¶£ ¤¯Ô˘Ó ·Ó·Ï¿‚ÂÈ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›Â˜ Î·È ¤¯Ô˘Ó ‰ÚÔÌÔÏÔÁ‹ÛÂÈ Î·È ˘ÏÔÔÈ‹ÛÂÈ ‰Ú¿ÛÂȘ, ·Ó·ÊÔÚÈο Ì ÙËÓ ÂÈÌfiÚʈÛË Û¯ÂÙÈο Ì ÙË Ó¤· ÁÚ›Ë Î·È ÙÔÓ ÂÚÈÔÚÈÛÌfi ÌÂÙ¿‰ÔÛ˘ ÙÔ˘ ÈÔ‡. ŸÏ˜ ÔÈ ‰Ú¿ÛÂȘ ı· ¤¯Ô˘Ó ÔÏÔÎÏËÚˆı› ÚÈÓ ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË Ù˘ Ó¤·˜ Û¯ÔÏÈ΋˜ ¯ÚÔÓÈ¿˜ ÛÙȘ 11 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, ¤¯ÂÈ Û˘ÛÙ·ı› ™˘ÓÙÔÓÈÛÙÈÎfi ŸÚÁ·ÓÔ ÁÈ· ÙËÓ ÚfiÏË„Ë-·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÙÔ˘ ÈÔ‡ Ù˘ ÁÚ›˘, ÙÔ ÔÔ›Ô Û˘Ó‰ÚÈ¿˙ÂÈ Û ηıËÌÂÚÈÓ‹ ‚¿ÛË. ∞ÔÛÙ¤ÏÏÂÙ·È ÚÔÛˆÈÎfi Ê˘ÏÏ¿‰ÈÔ ÂÓË̤ڈÛ˘ ÁÈ· Ù· ̤ÙÚ· ÚfiÏ˄˘ ηٿ Ù˘ ‰È·ÛÔÚ¿˜ Ù˘ ÁÚ›˘ Û οı ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi fiÏ˘ Ù˘ ¯ÒÚ·˜. ™¯ÂÙÈÎfi ¤ÓÙ˘Ô ˘ÏÈÎfi ı· ‰È·ÓÂÌËı› Î·È Û fiÏ· Ù· Û¯ÔÏ›· ¶ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ·˜ Î·È ¢Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈ·˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘

ηıÒ˜ Î·È Û ÊÚÔÓÙÈÛÙ‹ÚÈ·, ∞∂π Î·È Δ∂π. ª¤Û· ÛÙÔ ÂfiÌÂÓÔ ‰È¿ÛÙËÌ· ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ, Ì ÛÙÂϤ¯ˆÛË ·fi ÂÓËÌÂڈ̤ÓÔ ÚÔÛˆÈÎfi, ÁÚ·ÌÌ‹ ÙËÏÂÊÒÓÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈ΋ ÎÔÈÓfiÙËÙ· Î·È ÁÈ· fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÊÔÚ›˜ ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ À¶∂¶£, Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ÂÓË̤ڈÛË ÁÈ· ÙÔÓ Èfi Ù˘ ÁÚ›˘. ™Â Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔ ∫∂∂§¶¡√ ÔÚÁ·ÓÒÓÔÓÙ·È ÂÈÌÔÚʈÙÈο ÛÂÌÈÓ¿ÚÈ· ·Ó¿ ÓÔÌfi, Ù· ÔÔ›· ·¢ı‡ÓÔÓÙ·È ÛÙÔ˘˜ ÚÔ˚Ûٷ̤ÓÔ˘˜ Î·È ‰È¢ı˘ÓÙ¤˜ ÙˆÓ Û¯ÔÏÈÎÒÓ ÌÔÓ¿‰ˆÓ, ηıÒ˜ Î·È Û fiÛÔ˘˜ ÂÌϤÎÔÓÙ·È Ì ÙË Û¯ÔÏÈ΋ ÎÔÈÓfiÙËÙ·. ∞ÔÛÙÔÏ‹ ÂÓÙ‡ˆÓ Û fiÏ· Ù· Û¯ÔÏ›· Ù˘ ¯ÒÚ·˜, ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷΤ˜ ¢È¢ı‡ÓÛÂȘ, ÂÔÙ¢fiÌÂÓÔ˘˜ ÊÔÚ›˜, ∞∂π Î·È Δ∂π. √ÚÁ¿ÓˆÛË Î·È ‰È·Ú΋˜ ·Ó·Ó¤ˆÛË ÈÛÙÔÛÂÏ›‰·˜ À¶∂¶£, ÒÛÙ ӷ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ fi,ÙÈ ‰È·ı¤ÛÈÌÔ ˘ÏÈÎfi ˘¿Ú¯ÂÈ.

Δ· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÛÙÔȯ›· ÙÔ˘ ¶√À ΔÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ 2.200 ¿ÓıÚˆÔÈ ¤¯Ô˘Ó ¯¿ÛÂÈ ÙËÓ ˙ˆ‹ ÙÔ˘˜ ·fi ÙË Ó¤· ÁÚ›Ë ∞ Û fiÏÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ, Û‡Ìʈӷ Ì ٷ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÛÙÔȯ›· ÙÔ˘ ¶·ÁÎfiÛÌÈÔ˘ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ ÀÁ›·˜ Ô˘ ‰ËÌÔÛÈÔÔÈ‹ıËÎ·Ó ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹. ™ÙËÓ ∂˘ÚÒË ¤¯Ô˘Ó ηٷÁÚ·Ê› 85 ı¿Ó·ÙÔÈ Û ۇÓÔÏÔ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚˆÓ ·fi 42.557 ·ÛıÂÓÒÓ. √ Èfi˜ ∏1¡1 ¤¯ÂÈ ÂÍÂÏȯı› Û ΢ڛ·Ú¯Ô Èfi Ù˘ ÁÚ›˘ ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ, ÍÂÂÚÓÒÓÙ·˜ ÙËÓ ÂÔ¯È΋ ÁÚ›Ë. Δ· ‰È·ÊÔÚÂÙÈο ̤ÚË fiÔ˘ Ô Èfi˜ Ù˘ Ó¤·˜ ÁÚ›˘ ¤¯ÂÈ ÂÌÊ·ÓÈÛÙ› “‰Â›¯ÓÔ˘Ó fiÙÈ Ô Èfi˜ ·˘Ùfi˜ Ù˘ ·Ó‰ËÌ›·˜ ÙÔ˘ ∏1¡1 ÂÁηٷÛÙ¿ıËΠٿ¯ÈÛÙ· Î·È ÂÍÂÏ›¯ıËΠ۠΢ڛ·Ú¯Ë ÁÚ›Ë ÛÙËÓ ÏÂÈÔ„ËÊ›· ÙˆÓ ¯ˆÚÒÓ fiÏÔ˘ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘” ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ô ¶√À. ∏ Ó¤· ÁÚ›Ë ¤¯ÂÈ ÚÔÛ‚¿ÏÂÈ Ì ‚¿ÛË Â›ÛËÌ· ÛÙÔȯ›· 209.438 ¿ÙÔÌ· Û fiÏÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ, ÂÓÒ ÂÈο˙ÂÙ·È fiÙÈ Ô Ú·ÁÌ·ÙÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ ÚÔÛ‚ÏË-

ı¤ÓÙˆÓ Â›Ó·È ·ÚÎÂÙ¿ ˘„ËÏfiÙÂÚÔ˜. ∏ ·ÌÂÚÈηÓÈ΋ ‹ÂÈÚÔ˜ ¤¯ÂÈ ÏËÁ› ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·fi ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ¿ÏÏË ÂÚÈÔ¯‹ ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ, ηıÒ˜ ̤¯ÚÈ ÙȘ 23 A˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ ›¯·Ó ÛËÌÂȈı› 1.876 ı¿Ó·ÙÔÈ ·Ó¿ÌÂÛ· Û 110.113 ·ÛıÂÓ›˜. ™ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ ∞Û›·˜ Î·È ÙÔ˘ ∂ÈÚËÓÈÎÔ‡ ¤¯Ô˘Ó ηٷÁÚ·Ê› 203 ı¿Ó·ÙÔÈ ·Ó¿ 49.797 ·ÛıÂÓ›˜. ™ÙËÓ ∂˘ÚÒË, Ô ¶·ÁÎfiÛÌÈÔ˜ √ÚÁ·ÓÈÛÌfi˜ ÀÁ›·˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ fiÙÈ ¤¯Ô˘Ó ÛËÌÂȈı› ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ 85 ı¿Ó·ÙÔÈ Û ۇÓÔÏÔ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚˆÓ ·fi 42.557 ·ÛıÂÓÒÓ Ù˘ Ó¤·˜ ÁÚ›˘ ∞. ™ÙËÓ ∞ÊÚÈ΋ ¤¯Ô˘Ó ηٷÁÚ·Ê› 11 ı¿Ó·ÙÔÈ Î·È 3.843 ÎÚÔ‡ÛÌ·Ù·. ™˘ÓÔÏÈο, Ô Èfi˜ ∏1¡1 ›¯Â ÌÔχÓÂÈ ÛÙȘ 11 πÔ˘Ó›Ô˘ 209.438 ·ÛıÂÓ›˜ Û ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ·fi 177 ¯ÒÚ˜. ™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÙÔ˘ ¶√À, ÔÈ ¯ÒÚ˜ Â›Ó·È ˘Ô¯Úˆ̤Ó˜ Ó· ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó ÌfiÓÔ ÙÔ˘˜ ı·Ó¿ÙÔ˘˜ Î·È Ù· ÚÒÙ· ÎÚÔ‡ÛÌ·Ù· Ô˘ ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È ÛÙËÓ ÂÈÎÚ¿ÙÂÈ· ÙÔ˘˜, ÂÓÒ ‰ÂÓ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ó· ·Ú¤¯Ô˘Ó Û˘ÛÙËÌ·ÙÈο ÛÙ·ÙÈÛÙÈο ÛÙÔȯ›· ÛÙÔÓ √ÚÁ·ÓÈÛÌfi.

√È ÚÒÙ˜ ‰fiÛÂȘ ÂÌ‚ÔÏ›Ô˘ Û °·ÏÏ›·-μÚÂÙ·Ó›· ∏ °·ÏÏ›· ·Ú¤Ï·‚Â, ÂÓ Ùˆ ÌÂٷ͇, “Û ÂÚÈÔÚÈṲ̂Ó˜ ÔÛfiÙËÙ˜” ÙȘ ÚÒÙ˜ ‰fiÛÂȘ ÙÔ˘ ·ÓÙÈÁÚÈÈÎÔ‡ ÂÌ‚ÔÏ›Ô˘ ÁÈ· ÙÔÓ Èfi ∏1¡1, fiˆ˜ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛÂ Ë ˘Ô˘ÚÁfi˜ ÀÁ›·˜ ƒÔ˙ÂÏ›Ó ª·ÛÂÏfi. ™ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Û˘Ó¤ÓÙ¢Í˘ Δ‡Ô˘ Ë ›‰È· ·ÚÓ‹ıËΠӷ ·Ôηχ„ÂÈ ÙÔÓ ·ÎÚÈ‚‹ ·ÚÈıÌfi ÂÌ‚ÔÏ›ˆÓ Ô˘ ·ÚÂÏ‹ÊıËÛ·Ó “ÁÈ· ÏfiÁÔ˘˜ ·ÛÊ·Ï›·˜” , ϤÁÔÓÙ·˜ fiÙÈ “‰ÂÓ Â›Ó·È ÛÙËÓ ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ· οÔÈÔ˘ Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Â›ÛËÌË ÂÓ·Û¯fiÏËÛË Ì ÙÔÓ ÙÔ̤· Ó· ÁÓˆÚ›˙ÂÈ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˘˜ ·ÚÈıÌÔ‡˜” . ∂›Û˘ Î·È ÛÙË μÚÂÙ·Ó›· ·ÚÂÏ‹ÊıËÛ·Ó ÔÈ ÚÒÙ˜ ‰fiÛÂȘ ÙÔ˘ ÂÌ‚ÔÏ›Ô˘ ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË Ù˘ Ó¤·˜ ÁÚ›˘ ∞ (∏1¡1), ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ‰Ôı› ·ÎfiÌ· Ë ¿‰ÂÈ· Ó· ‰ÈÔ¯ÂÙ¢ı› ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿, ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ÀÁ›·˜.

¢‡Ô ÛÙȘ ¤ÓÙ ı¤ÛÂȘ ¤ÌÂÈÓ·Ó ÛÙ· ·˙‹ÙËÙ· ·fi ÙÔ˘˜ ˘Ô„ËÊ›Ô˘˜

∫ÂÓ¤˜ ÙÔ 40% ÙˆÓ ı¤ÛÂˆÓ ÛÙ· Ó¤· Δ∂π ∞£∏¡∞, 29. ∏Ã∏ƒ√ fi¯È ·fi ÙÔ˘˜ ˘Ô„ËÊ›Ô˘˜ ηÈ

ÙÔ˘˜ ÁÔÓ›˜ ÙÔ˘˜ ÂÈÛÚ¿ÙÙÂÈ Î·È Ê¤ÙÔ˜ Ë ÔÏÈÙÈ΋ Ù˘ ›‰Ú˘Û˘ ΔÌËÌ¿ÙˆÓ Δ∂π ÛÙËÓ ÂÚÈʤÚÂÈ·. ™Ù· ΔÌ‹Ì·Ù· Ô˘ ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ·fi ÙÔÓ √ÎÙÒ‚ÚÈÔ, ÔÈ ‰‡Ô ÛÙȘ ¤ÓÙ ı¤ÛÂȘ ¤ÌÂÈÓ·Ó ÛÙ· ·˙‹ÙËÙ· Ÿˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ë ÂÊËÌÂÚ›‰· “∫·ıËÌÂÚÈÓ‹” , Â›Ó·È ÂÓ‰ÂÈÎÙÈÎfi fiÙÈ ¯ı˜ Ë ŒÓˆÛË ¡Ô̷گȷÎÒÓ ∞˘ÙÔ‰ÈÔÈ΋ÛÂˆÓ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ (∂¡∞∂) ¤ÛÙÂÈÏ ÂÈÛÙÔÏ‹ ÛÙÔ À¶∂¶£ ηÙËÁÔÚÒÓÙ·˜ ÙÔ ÁÈ· ÔÏÈÙÈ΋ ˘‰ÚÔÎÂÊ·ÏÈÛÌÔ‡ ˘¤Ú ÙˆÓ ÎÂÓÙÚÈÎÒÓ Δ∂π, Î·È ˙ËÙ› ·‡ÍËÛË ÙˆÓ ı¤ÛÂˆÓ ÙˆÓ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÒÓ Δ∂π Î·È ÔÈÔÙÈ΋ ·Ó·‚¿ıÌÈÛ‹ ÙÔ˘˜. ∞Í›˙ÂÈ Ó· ˘ÂÓı˘Ì›ÛÔ˘Ì fiÙÈ Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ· ·˘Í¿ÓÔÓÙ·È ÔÈ ı¤ÛÂȘ ÛÙ· ÂÚÈÊÂÚÂȷο Δ∂π Î·È ÌÂÈÒÓÔÓÙ·È ÛÙ· ÎÂÓÙÚÈο, ·ÚfiÙÈ ÔÈ ˘Ô„‹ÊÈÔÈ “„ËÊ›˙Ô˘Ó” ÎÂÓÙÚÈο Î·È ·Ê‹ÓÔ˘Ó ÎÂÓ¤˜ ÙȘ ı¤ÛÂȘ ÙˆÓ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÒÓ. ∂˘ı‡ÓË ÁÈ· ÙËÓ ··Í›ˆÛË ÙˆÓ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÒÓ Δ∂π Î·È ÙȘ ÎÂÓ¤˜ ı¤ÛÂȘ ÛÙ· Ó¤· ΔÌ‹Ì·Ù· ʤÚÔ˘Ó Î·È ÔÈ ‰ÈÔÈ΋ÛÂȘ ÙˆÓ È‰Ú˘Ì¿ÙˆÓ, Ô˘ ÂÈÛËÁÔ‡ÓÙ·È ˘¤Ú ÙˆÓ Ó¤ˆÓ ΔÌËÌ¿ÙˆÓ, ·ÏÏ¿ Î·È Ë ËÁÂÛ›· ÙÔ˘ ˘. ¶·È‰Â›·˜, Ô˘ ÙÂÏÈο ·ÔÊ·Û›˙ÂÈ. “¶›Ûˆ ·fi οı ΔÌ‹Ì· Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÂ›Ù·È ·Ó¿ ÙË ¯ÒÚ· ÎÚ‡‚ÂÙ·È ¤Ó·˜ ÙÔÈÎfi˜ ¿Ú¯ÔÓÙ·˜.

™ÙÔ ÂfiÌÂÓÔ ‰È¿ÛÙËÌ· ı· Û˘Ó¤ÏıÂÈ Ë ÂÈÙÚÔ‹ μÂÚ¤ÌË, Ì ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ ÙÔÓ ¯ˆÚÔÙ·ÍÈÎfi ·Ó·Û¯Â‰È·ÛÌfi Ù˘ ÙÚÈÙÔ‚¿ıÌÈ·˜ ÂÎ·›‰Â˘Û˘. ∞˘Ùfi ı· Ì·˜ ʤÚÂÈ fiÏÔ˘˜ ÂÓÒÈÔÓ ÙˆÓ Â˘ı˘ÓÒÓ Ì·˜” , ϤÂÈ Ì ¢ı‡ÙËÙ·” Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ Δ∂π ∫Ú‹Ù˘, Î·È Ì¤ÏÔ˜ Ù˘ ÂÈÙÚÔ‹˜, Î. μ. ∫·ÂÙ·Ó¿Î˘. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ·, Â› ˘Ô˘ÚÁ›·˜ ™Ù˘ÏÈ·Ó›‰Ë ·ÔÊ·Û›ÛıËΠ·fi ÙÔ Ó¤Ô ·Î·‰ËÌ·˚Îfi ¤ÙÔ˜ Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó 13 Ó¤· ΔÌ‹-

Ì·Ù· Δ∂π. ªÂ ÙËÓ ›‰È· ·fiÊ·ÛË ı· ÚˆÙÔÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó ¿ÏÏ· 8 Ó¤· ΔÌ‹Ì·Ù· Δ∂π ÙË ‰ÈÂÙ›· 2010-2012. ªÂ ÙË ÛÂÈÚ¿ Ù˘, Ë Ó˘Ó ËÁÂÛ›· ÙÔ˘ À¶∂¶£ fiÚÈÛ 1.425 ı¤ÛÂȘ ÛÙ· ΔÌ‹Ì·Ù· ·˘Ù¿ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ˘Ô„ËÊ›Ô˘˜ ÙÔ˘ °ÂÓÈÎÔ‡ §˘Î›Ԣ. ∞fi ·˘Ù¤˜ ¤ÌÂÈÓ·Ó ÎÂÓ¤˜ ÔÈ 559, ÙÔ 40%. ª¿ÏÈÛÙ·, ·fi ÙȘ 559 ı¤ÛÂȘ ۯ‰fiÓ ÔÈ ÌÈÛ¤˜ (231) ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙ· ‰‡Ô Ó¤· ΔÌ‹Ì·Ù· ÙˆÓ °Ú‚ÂÓÒÓ, ÂÓÒ ÛÙÔ ¤Ó· ÂÎ ÙˆÓ ‰‡Ô

TÌËÌ¿ÙˆÓ -·˘Ùfi Ì ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ ÙË ¢ÈÔ›ÎËÛË ™˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ ∂ÊԉȷÛÌÔ‡ (logistics)- ÂÈÛ‹¯ıË ÌfiÓÔ ¤Ó·˜ ˘Ô„‹ÊÈÔ˜. “Δ· ·ÓÙÈΛÌÂÓ· ÙˆÓ ΔÌËÌ¿ÙˆÓ Ì ÙȘ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÎÂÓ¤˜ ı¤ÛÂȘ Â›Ó·È Û‡Á¯ÚÔÓ·. ∞Ú·, Â›Ó·È Û·Ê¤˜ fiÙÈ Ë ·ÔÌ·ÎÚ˘Ṳ̂ÓË ¤‰Ú· ÙÔ˘˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ·ÔÙÚÂÙÈο” , ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ô ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi˜-ÂÚ¢ÓËÙ‹˜ Î. ™ÙÚ¿ÙÔ˜ ™ÙÚ·ÙËÁ¿Î˘. √˘ÛÈ·ÛÙÈο ·Î˘ÚÒÓÂÙ·È Ë ÔÏÈÙÈ΋: ÙÚÈÙÔ‚¿ıÌÈ· Û¯ÔÏ‹ Û “οı fiÏË Î·È ¯ˆÚÈfi” , Ô˘ ˘ÈÔıÂÙÂ›Ù·È Î·È Û‹ÌÂÚ·, Ì›· ‰ÂηÂÙ›· ÌÂÙ¿ ÙȘ ÚÒÙ˜ ÛˆÚˉfiÓ È‰Ú‡ÛÂȘ (ÌÂ Â˘Úˆ·˚ο ÎÔÓ‰‡ÏÈ·) ΔÌËÌ¿ÙˆÓ. √ ÚÒËÓ Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ Δ∂π ¢˘ÙÈ΋˜ ª·Î‰ÔÓ›·˜ Î. ™Ù. °Î·Ó¿ÙÛÈÔ˜ (fiÔ˘ ÂÓÙ¿ÛÛÔÓÙ·È Ù· ΔÌ‹Ì·Ù· ÙˆÓ °Ú‚ÂÓÒÓ Î·È ÛÙË ıËÙ›· ÙÔ˘ ·ÔÊ·Û›ÛıËÎÂ Ë ›‰Ú˘Û‹ ÙÔ˘˜), ·¤‰ˆÛ ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· ÛÙËÓ ÂÏÏÈ‹ ÂÓË̤ڈÛË ÙˆÓ 18¯ÚÔÓˆÓ ÁÈ· Ù· ·ÓÙÈΛÌÂÓ· ÙˆÓ Ó¤ˆÓ ΔÌËÌ¿ÙˆÓ, ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙËÓ ÂÈÏÔÁ‹ ÙÔ˘ À¶∂¶£ Ó· ‰›ÓÂÈ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ·ÚÈıÌfi ı¤ÛÂˆÓ ÛÙ· ÎÂÓÙÚÈο Δ∂π (∞ÙÙÈ΋˜, £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢, ¶¿ÙÚ·˜). ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘, Ô Î. ∫·ÂÙ·Ó¿Î˘ ÌÈÏ¿ Î·È ÁÈ· ¢ı‡Ó˜ ÙˆÓ Δ∂π, Ô˘ ‰¤¯ÔÓÙ·È ÙȘ Â͈ÁÂÓ›˜ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ Î·È ÂÛÙ›·Û ÛÙËÓ ·Ó¿ÁÎË Ó· ·ÏÏ¿ÍÂÈ ÙÔ ÌÈÎÚÔÔÏÈÙÈÎfi... ÙÚÔ¿ÚÈ.


T√¶π∫√ P∂¶√ƒΔ∞∑

13

KYPIAKH 30 AY°OY™T√À 2009

ªÂÙ¿ ·fi Âȯ›ÚËÛË Ù˘ ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋˜ ¢È‡ı˘ÓÛ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜

∫·Ù¿Û¯ÂÛË ËÚˆ›Ó˘ Î·È Û˘ÏÏ‹„ÂȘ ∫

·Ù¿Û¯ÂÛË ÔÛfiÙËÙ·˜ ËÚˆ›Ó˘ ‚¿ÚÔ˜ ÂÓfi˜ ÎÈÏÔ‡ Î·È ÙÚÂȘ Û˘ÏÏ‹„ÂȘ, Â›Ó·È Ô ·ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ Âȯ›ÚËÛ˘ Ù˘ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋˜ ‰È‡ı˘ÓÛ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜.ΔÔ “·˙¿ÚÈ” ÙÔ˘ ı·Ó¿ÙÔ˘ ›¯Â ÛÙËı› ÛÙË §¿ÚÈÛ· Î·È ÔÈ ‰È·ÎÈÓËÙ¤˜ ›¯·Ó ÛÎÔfi Ó· ‰ÈÔ¯ÂÙ‡ÛÔ˘Ó 15.000 ‰fiÛÂȘ ÛÙÔ μfiÏÔ.Δ· Ó·ÚΈÙÈο ηٷۯ¤ıËÎ·Ó ÌÂÙ¿ ·fi Û˘ÓÙÔÓÈṲ̂ÓË Âȯ›ÚËÛË Î·È ·fi ÙÔ ÙÌ‹Ì· ‰›ˆÍ˘ Ó·ÚΈÙÈÎÒÓ ÂÎÙÈÌ‹ıËΠfiÙÈ Ë ÔÛfiÙËÙ· ‹Ù·Ó ÈηӋ ÁÈ· Ó· ηχ„ÂÈ ÙȘ “·Ó¿ÁΘ” Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ÁÈ· ‚‰ÔÌ¿‰Â˜.

√ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎfi˜ ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î. μ. ∫Èfi˜ ÙfiÓÈÛ fiÙÈ ÁÈ· Ó· Á›ÓÔ˘Ó ÔÈ Û˘ÏÏ‹„ÂȘ ¯ÚÂÈ¿ÛÙËÎ·Ó Û˘ÓÙÔÓÈṲ̂Ó˜ ÚÔÛ¿ıÂȘ, ÂÓÒ ÂÁΤʷÏÔ˜ ÙÔ˘ “΢ÎÏÒÌ·ÙÔ˜” ʤÚÂÙ·È ¤Ó·˜ 41¯ÚÔÓÔ˜ ÔÈÎÔ‰fiÌÔ˜, Ô˘ Û˘ÓÂÏ‹ÊıË. √È ÏËÚÔÊÔڛ˜ Ô˘ ›¯·Ó ÔÈ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ› ÛÙËÓ ‰È¿ıÂÛ‹ ÙÔ˘˜ ·Ó¤ÊÂÚ·Ó ˆ˜ ÔÈ ‰ÚfiÌÔÈ Ù˘ ËÚˆ˚Ó˘ Ô‰ËÁÔ‡Ó ÛÙÔÓ μfiÏÔ ·fi ÙÔÓ Δ‡ÚÓ·‚Ô. ŒÙÛÈ, ÌÂÙ¿ ·fi ·ÍÈÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ Î·È Û˘ÓÙÔÓÈṲ̂ÓË Âȯ›ÚËÛË, ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎfi˜ ÙÔ˘ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ ‰›ˆÍ˘ Ó·ÚΈÙÈÎÒÓ μfiÏÔ˘, ÂÌÊ·Ó›ÛÙËΠÛÙȘ ÔÎÙÒ ÚÔ¯ı¤˜ ÙÔ ‚Ú¿‰˘, Û ÚÔηıÔÚÈṲ̂ÓÔ ÛËÌÂ›Ô ÛÙËÓ fiÏË ÙÔ˘ Δ˘ÚÓ¿‚Ô˘, ˆ˜ ·ÁÔÚ·ÛÙ‹˜. √ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎfi˜ ·ÁfiÚ·Û ·ÓÙ› ÙÔ˘ ÔÛÔ‡ ÙˆÓ 1.800 ¢ÚÒ, 100 ÁÚ·ÌÌ¿ÚÈ· ËÚˆ›Ó˘ Û ӿÈÏÔÓ Û˘Û΢·Û›· Î·È ¿ÌÂÛ· Û˘ÓÂÏ‹ÊıËÛ·Ó ¤Ó·˜ 21¯ÚÔÓÔ˜ ÁˆÚÁfi˜ Î·È ¤Ó·˜ 23¯ÚÔÓÔ˜ ∞Ï‚·Ófi˜.∏ ¤Ú¢ӷ Û˘Ó¯›ÛÙËΠ̠ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ÂÎ·È‰Â˘Ì¤ÓÔ˘ Û·ÏÔ˘ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Î·È ÂÓÙÔ›ÛÙËΠÁÚ‹ÁÔÚ· Ë “η‚¿Ù˙·”. ∂Λ ‚Ú¤ıËÎ·Ó ‰‡Ô Ó¿ÈÏÔÓ Û˘Û΢·Û›Â˜ Ô˘ ÂÚÈ›¯·Ó ËÚˆ›ÓË ÌÈÎÙÔ‡ ‚¿ÚÔ˘˜ 407,6 ÁÚ·ÌÌ·Ú›ˆÓ, ÂÓÒ Û ¤Ú¢ӷ Û ÔÈΛÛÎÔ Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÛÂ Ô ∞Ï‚·Ófi˜ ‰Ú¿ÛÙ˘, ‚Ú¤ıËÎ·Ó ÂÈϤÔÓ ¤ÍÈ ÔÛfiÙËÙ˜ ËÚˆ›Ó˘, Û˘ÓÔÏÈÎÔ‡ ‚¿ÚÔ˘˜ 545,1ÁÚ·ÌÌ·Ú›ˆÓ. ª·˙› Ì ٷ Ó·ÚΈÙÈο ηٷۯ¤ıËηÓ

ÙÚ›· ÎÈÓËÙ¿ ÙËϤʈӷ Î·È ÔÈ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ˜ οÚÙ˜ SIM, Ì›· ˙˘Á·ÚÈ¿ ·ÎÚȂ›·˜ Î·È ÙÔ ¯ÚËÌ·ÙÈÎfi ÔÛfi ÙˆÓ 1.100 ¢ÚÒ ˆ˜ ÚÔÂÚ¯fiÌÂÓÔ ·fi ‰È·Î›ÓËÛË Ó·ÚΈÙÈÎÒÓ. ª·˙› Ì ÙÔÓ 21¯ÚÔÓÔ ÁˆÚÁfi Î·È ÙÔÓ

23¯ÚÔÓÔ ∞Ï‚·Ófi, Û˘ÓÂÏ‹ÊıË Î·È ¤Ó·˜ 41¯ÚÔÓÔ˜ ÔÈÎÔ‰fiÌÔ˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ʤÚÂÙ·È fiÙÈ Â›Ó·È Ô “ÂÁΤʷÏÔ˜” ÙÔ˘ ΢ÎÏÒÌ·ÙÔ˜. √È ‰‡Ô ŒÏÏËÓ˜, Ô 41¯ÚÔÓÔ˜ Î·È Ô 21¯ÚÔÓÔ˜ Â›Ó·È ÁÓˆÛÙÔ› ÛÙȘ ‰ÈˆÎÙÈΤ˜ ·Ú¯¤˜, ÙȘ Ôԛ˜ ¤¯Ô˘Ó ··Û¯ÔÏ‹ÛÂÈ

Î·È Î·Ù¿ ÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ ÙfiÛÔ ÁÈ· ¯Ú‹ÛË fiÛÔ Î·È ÁÈ· ÂÌÔÚ›· Ó·ÚΈÙÈÎÒÓ. “¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÌÈ· ·ÎfiÌË ÌÂÁ¿ÏË ÂÈÙ˘¯›· ÙÔ˘ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ ‰›ˆÍ˘ Ó·ÚΈÙÈÎÒÓ μfiÏÔ˘ ÛÙÔÓ ·ÁÒÓ· Ô˘ οÓÂÈ Î·Ù¿ Ù˘ Ì¿ÛÙÈÁ·˜ ÙˆÓ Ó·ÚΈÙÈÎÒÓ. ∂›Ó·È ÌÈ· ÂÈÙ˘¯›· Ô˘ ÁÈ· Ó· ˘ÏÔÔÈËı› ¯ÚÂÈ¿ÛÙËΠ¯ÚfiÓÔ˜, ÎfiÔ˜ Î·È ÂȉÈ΋ ÌÂıfi‰Â˘ÛË, ‰ÈfiÙÈ ÂÚfiÎÂÈÙÔ ÁÈ· ‰Ú¿ÛÙ˜ Ô˘ ‹Ù·Ó ηْ Â¿ÁÁÂÏÌ· ¤ÌÔÚÔÈ Ó·ÚΈÙÈÎÒÓ ÌÂÁ¿ÏˆÓ ÔÛÔÙ‹ÙˆÓ Î·È ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈÔ‡ÓÙ·Ó Û ÂÚÈÔ¯‹ ¤Íˆ ·fi ÙÔ ÓÔÌfi Ì·˜. ∞˘Ùfi ‰ÂÓ ÛËÌ·›ÓÂÈ fï˜ fiÙÈ ÔÈ ÔÛfiÙËÙ˜ ‰ÂÓ ¤Ì·ÈÓ·Ó Î·È ÛÙÔ ÓÔÌfi Ì·˜. ™ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ·˘Ù‹ fiÏÔÈ ÔÈ ¿Ó‰Ú˜ ÙÔ˘ Δ¢¡ Ì ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙÔÓ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎfi ˘ԉȢı˘ÓÙ‹, Î. ΔfiÏÈ· ¤‰ˆÛ·Ó οÙÈ ·Ú·¿Óˆ ·fi ÙÔÓ Â·˘Ùfi ÙÔ˘˜”, ·Ó¤ÊÂÚ ¯ı˜ ÛÂ Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË Ù‡Ô˘, Ô ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈÎfi˜ ¢È¢ı˘ÓÙ‹˜ ª·ÁÓËÛ›·˜, Î. μ·Û›Ï˘ ∫ÈÔ˜, ·ÔÓ¤ÌÔÓÙ·˜ Ù· ‡ÛËÌ· Î·È ÛÙÔ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô ΔÌ‹Ì· Ù˘ §¿ÚÈÛ·˜. ΔˆÓ Û˘Á¯·ÚËÙËÚ›ˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÙ˘¯‹ ¤Î‚·ÛË Ù˘ ˘fiıÂÛ˘, ·ÎÔÏÔ‡ıËÛÂ Î·È Ì›· ¤ÎÎÏËÛË. “μÔËı‹ÛÙ ̷˜”, › ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ô ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈÎfi˜ ¢È¢ı˘ÓÙ‹˜, ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓÔ˜ Û·ÊÒ˜ ÛÙËÓ ¤ÏÏÂÈ„Ë ÚÔÛˆÈÎÔ‡ ÛÙËÓ ˘ËÚÂÛ›·, ÔÈ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ› Ù˘ ÔÔ›·˜ ·ÍÈÔÔÈÔ‡Ó fiϘ ÙȘ ÏËÚÔÊÔڛ˜ Î·È Î¿ÓÔ˘Ó Î·Ï¿ ÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÙÔ˘˜

∏ ƒ. ∑‹ÛË ÁÈ· ¤ÚÁ· ¢. ™ÎÔ¤ÏÔ˘ ∞Ó·ÊÔÚ¿ η٤ıÂÛ ÛÙË μÔ˘Ï‹, Ë μÔ˘ÏÂ˘Ù‹˜ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ Î. ƒÔ‰Ô‡Ï· ∑‹ÛË, ÚÔ˜ ÙÔÓ ÀÔ˘ÚÁfi √ÈÎÔÓÔÌ›·˜ Î·È √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ, Î. °. ¶··ı·Ó·Û›Ô˘, Û‡Ìʈӷ Î·È Ì ˘fiÌÓËÌ· ÙÔ˘ ¢ËÌ¿Ú¯Ô˘ ™ÎÔ¤ÏÔ˘, Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË Î·Ù·Û΢‹˜ ¤ÚÁˆÓ ˘Ô‰ÔÌ‹˜ ÛÙË ™ÎfiÂÏÔ. ¶ÈÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, ÛÙËÓ ·Ó·ÊÔÚ¿ Ù˘ Ë Î. ∑‹ÛË, ÛÙËÚ›˙ÔÓÙ·˜ Ù· ·ÈÙ‹Ì·Ù· Î·È ÙȘ ·Ó¿ÁΘ ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ Ù˘ ™ÎÔ¤ÏÔ˘, ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ù· ·ÎfiÏÔ˘ı· ÁÈ· ¤ÚÁ· ·ÛÊ·ÏÙfiÛÙÚˆÛ˘: “™ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∞Ú¯‹˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ™ÎÔ¤ÏÔ˘ Ó· ηٷÛ΢¿ÛÂÈ ¤ÚÁ· Ì›˙ÔÓÔ˜ ÛËÌ·Û›·˜ Î·È ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ·˜ ÁÈ· ÙÔ ÓËÛ›, Û·˜ ÁÓˆÛÙÔÔÈÒ fiÙÈ ÔÈ ·ÚÌfi‰È˜ ˘ËÚÂۛ˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ¤¯Ô˘Ó ·ÔÛÙ›ÏÂÈ ÛÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ, ˘fi„Ë ÙÔ˘ ÀÊ˘Ô˘ÚÁÔ‡ Î. ∞ı. ¡¿ÎÔ˘, Ù· Ù¯ÓÈο ‰ÂÏÙ›· ÚÔ¤ÓÙ·Í˘ Î·È ÙȘ ÌÂϤÙ˜”. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, Ë Î. ∑‹ÛË Î·Ù¤ıÂÛ ·Ó·ÊÔÚ¿ Î·È ÚÔ˜ ÙÔÓ ÀÔ˘ÚÁfi ∞ÁÚÔÙÈ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ Î·È ΔÚÔʛ̈Ó, Î. ™. ÷Ù˙ËÁ¿ÎË, ˙ËÙÒÓÙ·˜ Ó· ÏËÚÔÊÔÚËı› ÙËÓ ÔÚ›· Ù˘ ·›ÙËÛ˘ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ™ÎÔ¤ÏÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ¤ÁÎÚÈÛË Ù˘ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛ˘, ̤ۈ Ù˘ ¤ÓÙ·Í‹˜ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ ∂ȯÂÈÚËÛÈ·Îfi ¶ÚfiÁÚ·ÌÌ· “∞ϤͷӉÚÔ˜ ª·ÏÙ·Ù˙‹˜”, ÙˆÓ ·Ú·Î¿Ùˆ ÙÂÛÛ¿ÚˆÓ - ÚˆÙ¢ԇÛ˘ ÛËÌ·Û›·˜ ÁÈ· ÙÔ ÓËÛ› Ù˘ ™ÎÔ¤ÏÔ˘ - ¤ÚÁˆÓ, ÁÈ· Ù· ÔÔ›· ÛËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ ¤¯Ô˘Ó Û˘ÓÙ·¯ı› fiϘ ÔÈ ··Ú·›ÙËÙ˜ ÌÂϤÙ˜ (Δ¯ÓÈΤ˜ Î·È ¶ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈΤ˜) ·fi ÙÔ ÙÌ‹Ì· Ù˘ ΔÀ¢∫ ¡ÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î·È ¤¯Ô˘Ó ‹‰Ë ‰È·‚È‚·Ûı› ÛÙȘ ·ÚÌfi‰È˜ ˘ËÚÂۛ˜ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ.


TO¶π∫√ P∂¶√ƒΔ∞∑

14

KYPIAKH 30 AY°OY™TOY 2009

∞¿ÓÙËÛË Û ƒÔ‰Ô‡Ï· ∑‹ÛË ÁÈ· ªÌ∂ ÙˆÓ μÔÚ. ™ÔÚ¿‰ˆÓ ™∂ ÂÚÒÙËÛË Ô˘ η٤ıÂÛ ÛÙË

μÔ˘Ï‹, ÚÔ˜ ÙÔÓ ÀÔ˘ÚÁfi ∂ÌÔÚÈ΋˜ ¡·˘ÙÈÏ›·˜, Î. ∞. ¶··ÏËÁÔ‡Ú·, Ë μÔ˘ÏÂ˘Ù‹˜ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ Î. ƒÔ‰Ô‡Ï· ∑‹ÛË, Û¯ÂÙÈο Ì ٷ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó ÔÈ ÌÈÎÚÔÌÂÛ·›Â˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ÙˆÓ μ. ™ÔÚ¿‰ˆÓ Î·È ˙ËÙÔ‡Û ·fi ÙÔ˘˜ ·ÚÌfi‰ÈÔ˘˜ ÀÔ˘ÚÁÔ‡˜ Ó· ÚÔ‚Ô‡Ó Û ¿ÌÂÛ˜ ÂÓ¤ÚÁÂȘ ˆ˜ ÚÔ˜ ÙËÓ Â›Ï˘ÛË ÙˆÓ ˙ËÙËÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ··Û¯ÔÏÔ‡Ó ÙȘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ÛÙȘ μ. ™ÔÚ¿‰Â˜, Ô ·ÚÌfi‰ÈÔ˜ ÀÊ˘Ô˘ÚÁfi˜, Î. ¶. ∫·Ì̤ÓÔ˜, ÛÙËÓ ·¿ÓÙËÛ‹ ÙÔ˘ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ù· ÂÍ‹˜: “ 1. ªÂ ‚¿ÛË ÙÔ ˘ÊÈÛÙ¿ÌÂÓÔ ÓÔÌÈÎfi Ï·›ÛÈÔ (Ó. 2932/2001) Î·È Ì ÛÎÔfi ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ Î·È ÎÔÈÓˆÓÈ΋ Û˘ÓÔ¯‹ ÙˆÓ ÓËÛȈÙÈÎÒÓ ÂÚÈÔ¯ÒÓ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ηıÒ˜ Î·È ÙËÓ Â͢ËÚ¤ÙËÛË ÙÔ˘ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ Û˘ÓfiÏÔ˘, ·fi ÙÔ À∂¡∞¡¶ ÂΉ›‰ÂÙ·È ÚÔ΋ڢÍË ÁÈ· ÙËÓ Â͢ËÚ¤ÙËÛË ‰ÚÔÌÔÏÔÁÈ·ÎÒÓ ÁÚ·ÌÌÒÓ Ì ۇӷ„Ë Û‡Ì‚·Û˘ ‹ Û˘Ì‚¿ÛÂˆÓ ‰ËÌfiÛÈ·˜ ˘ËÚÂÛ›·˜ ηÙfiÈÓ ÌÂÈÔ‰ÔÙÈÎÔ‡ ‰È·ÁˆÓÈÛÌÔ‡, ¤Ó·ÓÙÈ ÌÈÛıÒÌ·ÙÔ˜. ∫·ÙfiÈÓ ÙÔ À∂¡∞¡¶ Û˘Ó¿ÙÂÈ Û˘Ì‚¿ÛÂȘ ·Ó¿ıÂÛ˘ ‰ËÌfiÛÈ·˜ ˘ËÚÂÛ›·˜ Ì ‚¿ÛË ÙȘ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ÙÔ˘ Ó. 2932/2001 Û ‰ÚÔÌÔÏÔÁȷΤ˜ ÁÚ·Ì̤˜ ÁÈ· ÙȘ Ôԛ˜ ‰ÂÓ ÂÎÊÚ¿ÛÙËΠÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfi ÂӉȷʤÚÔÓ ·fi ÙȘ ·ÎÙÔÏÔ˚Τ˜ ÂÙ·ÈÚ›˜, ÂȉÔÙÒÓÙ·˜ ·ÚÈıÌfi ‰ÚÔÌÔÏÔÁ›ˆÓ. 2. ø˜ ¯ÒÚÔ˜ ¢ı‡Ó˘ ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ ∞ÈÁ·›Ô˘ ÔÚ›ÛıËÎ·Ó Ì ÙÔ ¿ÚıÚÔ 1 ÙÔ˘ .‰. 1/1986 (º∂∫ 1 ∞) Ù· ÓËÛÈ¿ ÙˆÓ ÓÔÌÒÓ §¤Û‚Ô˘, Ã›Ô˘ ™¿ÌÔ˘, ∫˘ÎÏ¿‰ˆÓ Î·È ¢ˆ‰ÂηӋÛÔ˘. Δ· ›‰È· ÓËÛÈ¿ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ¯ÒÚÔ Â˘ı‡Ó˘ Ù˘ °ÂÓÈ΋˜ °Ú·ÌÌ·Ù›·˜ ∞ÈÁ·›Ô˘ ÎÈ ¡ËÛȈÙÈ΋˜ ¶ÔÏÈÙÈ΋˜, Ë ÔÔ›· ·ÔÙÂÏ› ‰È¿‰Ô¯Ô ‰ÈÔÈÎËÙÈÎfi Û¯‹Ì· ÙÔ˘ ÚÒËÓ ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ ∞ÈÁ·›Ô˘. 3. ™¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ¤ÓÓÔÈ· ÙÔ˘ “ÌÂÙ·ÊÔÚÈÎÔ‡ ÈÛÔ‰‡Ó·ÌÔ˘” Î·È ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ fiÚÔ˘ ÛÙȘ ı·Ï¿ÛÛȘ ÂÓ‰ÔÌÂÙ·ÊÔÚ¤˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ì·˜, ÙÔ ı¤Ì· Ù¤ıËΠ˘fi„Ë ÙˆÓ ·ÓÙÈÚÔÛˆÂÈÒÓ ÙˆÓ ∫ ñ ª Ù˘ ∂.∂. ·fi ÙËÓ ∂˘Úˆ·˚΋ ∂ÈÙÚÔ‹ Â·ÓÂÈÏËÌ̤ӈ˜ Û ۯÂÙÈΤ˜ Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂȘ ·Ú¯Èο ÙÔ˘ ÀÊ˘Ô˘ÚÁÔ‡ ∂¡∞¡¶ Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ¢È¢ı˘ÓÙÒÓ ¡·˘ÙÈÏȷ΋˜ ¶ÔÏÈÙÈ΋˜ (ºÂ‚ÚÔ˘¿ÚÈÔ˜ 2009), ÔÈ ‰Â ·ÓÙÈÚÔÛˆ›˜, Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚·ÓÔ̤Ó˘ Î·È Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ì·˜, ¤¯Ô˘Ó ˙ËÙ‹ÛÂÈ ·fi ÙËÓ ∂˘Ú. ∂ÈÙÚÔ‹ ÙËÓ ·ÚÔ¯‹ ‰È¢ÎÚÈÓ‹ÛÂˆÓ Û fiÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ Î·È ÙÔ˘˜ ˘ÏÔÔ›ËÛ˘ ÙÔ˘ ÛÙȘ ı·Ï¿ÛÛȘ ÌÂÙ·ÊÔÚ¤˜ Ù˘ ∂.∂. ª¤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· ·fi ÏÂ˘Ú¿˜ ∂˘Ú. ∂ÈÙÚÔ‹˜, Ë ÙÔÔı¤ÙËÛË ÂÍ ÔÓfiÌ·ÙÔ˜ Ù˘ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ¤¯ÂÈ ‰È·Ù˘ˆı› ·fi ÙËÓ Î· Hubner Ë ÔÔ›· ‰È¢ÎÚÈÓ›˙ÂÈ fiÙÈ Ù· ÎÔÈÓÔÙÈο ‰È·ÚıÚˆÙÈο Ù·Ì›· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ‚ÔËı‹ÛÔ˘Ó ÙÔ ∂ÏÏËÓÈÎfi ÎÚ¿ÙÔ˜ Ì ÙËÓ ·ÚÔ¯‹ ‚ÂÏÙÈˆÌ¤ÓˆÓ Û˘ÁÎÔÈÓˆÓÈÒÓ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÓËÛÈÒÓ Î·È ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ó Â›Û˘ Ó· Û˘ÓÂÈÛʤÚÔ˘Ó ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ (Ó¤ˆÓ) ÔÚıÌ›ˆÓ Ô˘ ÚÔÔÚ›˙ÔÓÙ·È Ó· Â͢ËÚÂÙ‹ÛÔ˘Ó Ù· Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÓËÛÈ¿. ∂›Û˘, ‰È¢ÎÚÈÓ›˙ÂÈ fiÙÈ Ë ∂ÏÏ¿‰· ı· ÌÔÚ› Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÈ Ì¤ÚÔ˜ ÙˆÓ ÎÔÓ‰˘Ï›ˆÓ Ô˘ ı· ÙÂıÔ‡Ó ÛÙË ‰È¿ıÂÛ‹ Ù˘ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙˆÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ ÙˆÓ ‰È·ÚıÚˆÙÈÎÒÓ Ù·Ì›ˆÓ 2007 ñ 2013 ÁÈ· Ó· ηχ„ÂÈ Ì¤ÚÔ˜ ÙˆÓ ‰··ÓÒÓ ÁÈ· ÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÏÔ›ˆÓ ÁÈ· ÙȘ Û˘ÁÎÔÈӈӛ˜ ·˘Ù¤˜” .

¶·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È ÛÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ μfiÏÔ˘ Ë ÌÂϤÙË ‚ȈÛÈÌfiÙËÙ¿˜ ÙÔ˘

ΔÔ Û¯¤‰ÈÔ ÁÈ· ÙË ‚ÈÒÛÈÌË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎÔ‡ ™Ù·‰›Ô˘ ¡. πˆÓ›·˜

Δ

Ô ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎfi ™Ù¿‰ÈÔ Ù˘ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜ ÌÔÚ› Ó· ÂÍÂÏȯı› Û ¤Ó· ·fi Ù· ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ· ·ıÏËÙÈο ΤÓÙÚ· Ù˘ ¯ÒÚ·˜, Ì ÙËÓ ÛˆÛÙ‹ ·ÍÈÔÔ›ËÛË. ™‹ÌÂÚ· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ηıÂÛÙÒ˜ “˘ÔÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜” Î·È ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ·ıËÙÈÎfi ‡„Ô˘˜ 700.000 ¢ÚÒ Ô ¯ÚfiÓÔ, ÂÓÒ ÌÂϤÙË ‚ȈÛÈÌfiÙËÙ·˜ ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÈ fiÙÈ Ì¤Û· ·fi Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋ Ô˘ ı· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ó ÔÈ ÙÔÈÎÔ› ÊÔÚ›˜, Ô˘ ı· ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÙËÓ ‰È·¯Â›ÚÈÛË ÙÔ˘, ÌÔÚ› Ó· ·ÔʤÚÂÈ Î¤Ú‰Ë ·fi ÙÔ 2011. ΔÔ ‰ËÌÔÙÈÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ μfiÏÔ˘ ı· ÂÁÎÚ›ÓÂÈ ·‡ÚÈÔ ÛÂ Û˘Ó‰ڛ·Û‹ ÙÔ˘ ÙËÓ ÌÂϤÙË ‚ȈÛÈÌfiÙËÙ·˜ ηıÒ˜ Î·È ÙËÓ Û‡ÛÙ·ÛË Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ “£ÂÛÛ·ÏÒÓ ÕıÏ·” , Ô˘ ı· ·Ó·Ï¿‚ÂÈ ÙËÓ ‰È·¯Â›ÚÈÛ‹ ÙÔ˘. ∏ ÌÂϤÙË ‚ȈÛÈÌfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎÔ‡ ™Ù·‰›Ô˘ ‚·Û›˙ÂÙ·È ÛÙËÓ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë “ªÂϤÙË μȈÛÈÌfiÙËÙ·˜ Î·È ∞ÍÈÔÔ›ËÛ˘ ÙÔ˘ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎÔ‡ ™Ù·‰›Ô˘” Ù˘ ∂Ù·ÈÚ›·˜ ™˘Ì‚Ô‡ÏˆÓ D.V.A. ∞.∂. (Discovering Value Associates ∞.∂.) Ë ÔÔ›· Û˘ÓÙ¿¯ıËΠÌÂÙ¿ ·fi ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ÙÔ˘ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›Ô˘ ª·ÁÓËÛ›·˜. ™Â ·˘Ù‹ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È Ë ˘ÊÈÛÙ¿ÌÂÓË ‰È·¯Â›ÚÈÛË ÙÔ˘ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎÔ‡ ™Ù·‰›Ô˘, ·ÏÏ¿ Î·È ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈΤ˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÁÈ· ÙË ÌÂÏÏÔÓÙÈ΋ ·ÍÈÔÔ›ËÛË ÙÔ˘, Ì ÛÙfi¯Ô ÙËÓ ·˘ÙÔ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÔ‡ÌÂÓË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ·fi ÙÔ ºÔÚ¤· ¢È·¯Â›ÚÈÛ˘. ∏ ·ÍÈÔÔ›ËÛË ÚԂϤÂÙ·È Ó· Á›ÓÂÈ Ì ÁÓÒÌÔÓ· ÙËÓ ÚÔÒıËÛË ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏËÙÈÛÌÔ‡, ÙÔ˘ ۈ̷ÙÂÈ·ÎÔ‡ ·ıÏËÙÈÛÌÔ‡, ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ˘ Ì·˙ÈÎÔ‡ ·ıÏËÙÈÛÌÔ‡ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹. Δ·˘Ùfi¯ÚÔÓ·, ı· ÂȉȈ¯ı› Ë ‰ÈÂıÓ‹˜ ÚÔ‚ÔÏ‹ ÙÔ˘ ™Ù·‰›Ô˘, Ë ÔÏÈÙÈÛÙÈ΋ ·ÏÏ¿ Î·È Ë ÂÌÔÚÈ΋ ·ÍÈÔÔ›ËÛË ÙÔ˘, ÒÛÙÂ Ë ÂÎÌÂÙ¿ÏÏ¢ÛË ÙˆÓ ¯ÒÚˆÓ Ó· ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙ÂÈ ÙËÓ ‚ȈÛÈÌfiÙËÙ· Ù˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘, ·ÏÏ¿ Î·È ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ı¤ÛÂˆÓ ÂÚÁ·Û›·˜ Î·È ÙËÓ ·Ó·‚¿ıÌÈÛË Ù˘ ÔÈfiÙËÙ·˜ ˙ˆ‹˜ ÙˆÓ Î·ÙÔ›ÎˆÓ ÛÙËÓ Â˘Ú‡ÙÂÚË ÂÚÈÔ¯‹. ªÂÙ¿ ÙËÓ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ÙÔ˘ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›Ô˘ ª·ÁÓËÛ›·˜, Ù˘ √Ï˘Ìȷο ∞ΛÓËÙ· ∞.∂. Î·È Ù˘ °ÂÓÈ΋˜ °Ú·ÌÌ·Ù›·˜ √Ï˘Ìȷ΋˜ ∞ÍÈÔÔ›ËÛ˘ ÁÈ· ÙË Û‡ÓÙ·ÍË Ù˘ “ªÂϤÙ˘ μȈÛÈÌfiÙËÙ·˜ Î·È ∞ÍÈÔÔ›ËÛ˘” ·fi ÙËÓ ∂Ù·ÈÚ›· D.V.A. ∞.∂., ‰È·Ù˘ÒıËÎ·Ó Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ·ÍÈÔÔ›ËÛË Î·È ·Ó¿‰ÂÈÍË ÙÔ˘ ·ıÏËÙÈÎÔ‡, ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÔ‡ Î·È ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· ÙÔ˘ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎÔ‡ ™Ù·‰›Ô˘. ΔËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ·˘Ù‹ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍ·Ó ·fi ÙËÓ ÚÒÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ë ¡Ô̷گȷ΋ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË ª·ÁÓËÛ›·˜, Ô ¢‹ÌÔ˜ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜ Î·È Ô ¢‹ÌÔ˜ μfiÏÔ˘ Ô ÔÔ›Ô˜ ¤¯ÂÈ ·Ó·Ï¿‚ÂÈ, Ì·˙› Ì ÙÔ ¢‹ÌÔ §·ÚÈÛ·›ˆÓ, ÙËÓ Â˘ı‡ÓË ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛ˘ ÙˆÓ ªÂÛÔÁÂÈ·ÎÒÓ ∞ÁÒÓˆÓ ÙÔ˘ 2013, ÛÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ÙÔ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎfi ™Ù¿‰ÈÔ ı· ·ÔÙÂϤÛÂÈ ÙÔÓ ÎÂÓÙÚÈÎfi ·ıÏËÙÈÎfi fiÏÔ. ™‹ÌÂÚ·, ÂÓÓ¤· ÊÔÚ›˜ Î·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, Ë ¡Ô̷گȷ΋ ∞˘-

ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË ª·ÁÓËÛ›·˜, Ô ¢‹ÌÔ˜ μfiÏÔ˘, Ô ¢‹ÌÔ˜ §·ÚÈÛ·›ˆÓ, Ô ¢‹ÌÔ˜ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜, ÙÔ ∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈÔ ª·ÁÓËÛ›·˜, √Ï˘Ìȷο ∞ΛÓËÙ· ∞.∂., ∏ ¤ÓˆÛË ¶Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÎÒÓ ™ˆÌ·Ù›ˆÓ . £ÂÛÛ·Ï›·˜ Ë Δ.∂.¢.∫. ¡. ª·ÁÓËÛ›·˜ Î·È πÂÚ¿ ªËÙÚfiÔÏË ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ϤÔÓ ÙËÓ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· Û‡ÛÙ·Û˘ ÙÔ˘ ºÔÚ¤· §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ Î·È ¢È·¯Â›ÚÈÛ˘ ÙÔ˘ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎÔ‡ ÛÙ·‰›Ô˘ Ì ÙË ÌÔÚÊ‹ ∞ÓÒÓ˘Ì˘ ∂Ù·ÈÚ›·˜ Î·È ÙËÓ ÂˆÓ˘Ì›· “£∂™™∞§ø¡ ∞£§∞” . ∏ ÌÂϤÙË ‚ȈÛÈÌfiÙËÙ·˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÙȘ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎÔ‡ ™Ù·‰›Ô˘ Î·È Ù· ÛÙÚ·ÙËÁÈο ÏÂÔÓÂÎÙ‹Ì·Ù· ÙÔ˘, ˆ˜ ¯ÒÚÔ ·ıÏËÙÈÎÒÓ, ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÒÓ Î·È ÂÌÔÚÈÎÒÓ ‰Ú¿ÛˆÓ. √È ÂÌÔÚÈΤ˜ ‰Ú¿ÛÂȘ Ô˘ ı· ·Ó·Ù˘¯ıÔ‡Ó ÎÚ›ıËÎ·Ó ··Ú·›ÙËÙ˜ ·fi ÙËÓ μÔ˘Ï‹ ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ ‡ÛÙÂÚ· ·fi ÙË Û˘˙‹ÙËÛË Î·È „‹ÊÈÛË Û¯ÂÙÈÎÔ‡ ¡fiÌÔ˘ ÁÈ· ÙË ªÂÙ¿-√Ï˘Ìȷ΋ ∞ÍÈÔÔ›ËÛË ÙˆÓ √Ï˘ÌÈ·ÎÒÓ ∂ÁηٷÛÙ¿ÛˆÓ. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, Ô ¡fiÌÔ˜ 3342/2005 Û˘ÌÏËÚÒÓÂÈ ÙȘ ·Ú¯Èο ÂÁÎÚÈı›Û˜ ¯Ú‹ÛÂȘ Î·È ÚԂϤÂÈ ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ÂÌÔÚÈÎÒÓ ¯Ú‹ÛÂˆÓ Û ÔÛÔÛÙfi 10%

Â› Ù˘ Û˘ÓÔÏÈ΋˜ ‰ÔÌË̤Ó˘ ÂÈÊ¿ÓÂÈ·˜. ¶ÚԂϤÂÈ Â›Û˘ ÔÏÈÙÈÛÙÈΤ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ ηıÒ˜ Î·È ÚÔÛˆÚÈÓ¤˜ ÂÎı¤ÛÂȘ. ªÂ ‚¿ÛË ™ÙÚ·ÙËÁÈÎfi ™¯Â‰È·ÛÌfi ÌÂÏÂÙ‹ıËÎ·Ó ÙÚfiÔÈ ·‡ÍËÛ˘ ÙˆÓ ÂÛfi‰ˆÓ Î·È Ì›ˆÛ˘ ÙˆÓ ‰··ÓÒÓ ÂÓÙfi˜ ÙÔ˘ ˘ÊÈÛÙ¿ÌÂÓÔ˘ Ï·ÈÛ›Ô˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜, ·ÏÏ¿ ¯ˆÚ›˜ ÚfiÛıÂÙ˜ ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ Û ÚÒÙË Ê¿ÛË. ŒÙÛÈ, ‰ÂÓ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ÙÂÏÈο ÛÙË ÌÂϤÙË ÔÈ ÚÔÙ¿ÛÂȘ Ô˘ ‰È·Ù˘ÒıËÎ·Ó ÁÈ· ÙËÓ ÂÁηٿÛÙ·ÛË ÊˆÙÔ‚ÔÏÙ·˚ÎÔ‡ ¿ÚÎÔ˘ Î·È ÙËÓ ·ÓÙÈηٿÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ¯ÏÔÔÙ¿ËÙ· ÌÂ Û˘ÓıÂÙÈÎfi. ∏ ÌÂϤÙË Â›Û˘ ‰ÈÂÚÂ˘Ó¿ fiϘ ÙȘ Èı·Ó¤˜ χÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ·ÍÈÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ˘ÊÈÛÙ¿ÌÂÓˆÓ ¯ÒÚˆÓ Ì ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜, ·ıÏËÙÈΤ˜ Î·È ÂÌÔÚÈΤ˜ ‰Ú¿ÛÂȘ, Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·˜ ˘fi„Ë ÙȘ Û˘Ó¤ÚÁÂȘ ÙÔ˘ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎÔ‡ ™Ù·‰›Ô˘ Ì ÙȘ ·Ú·Î›ÌÂÓ˜ ·ıÏËÙÈΤ˜ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ¡. πˆÓ›·˜. °È· ÙËÓ ÂÈÙ˘¯Ë̤ÓË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Î·È ‰È·¯Â›ÚÈÛË ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÂÈÙ¢¯ı› ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ È‰ÈˆÙÒÓ ÁÈ· ÙËÓ ÂÓÔÈΛ·ÛË Î·È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Û¯¤ÛË Ì ÙÔÓ ·ıÏËÙÈÛÌfi (È-

‰ÈˆÙÈÎfi Á˘ÌÓ·ÛÙ‹ÚÈÔ), ÙËÓ ÂÚÈÔ›ËÛË ÙÔ˘ ÛÒÌ·ÙÔ˜ (ÈÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ ÂÚÈÔ›ËÛ˘ ñ ÔÌÔÚÊÈ¿˜), ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ ÁÈ· ÙÔÓ ÂχıÂÚÔ ¯ÚfiÓÔ, ÂÛÙ›·ÛË ñ ·Ó·„˘¯‹, ÙËÓ Â͢ËÚ¤ÙËÛË ÎÔÈÓÔ‡ ñ ÂÈÛÎÂÙÒÓ, fiˆ˜ Î·È ÙËÓ ÚÔÛ¤Ï΢ÛË Ó¤ˆÓ ÁÈ· ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ ÂÎ·›‰Â˘Û˘ Î·È Ì¿ıËÛ˘ ÛÙ· Ï·›ÛÈ· ÙÔ˘ ÂχıÂÚÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘. ªÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ ÚÔÙ›ÓÂÙ·È Ë ÂÁηٿÛÙ·ÛË Î·È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Û¯¤ÛË Ì ÙÔÓ ·ıÏËÙÈÛÌfi, ÙËÓ ÂÚÈÔ›ËÛË ÙÔ˘ ÛÒÌ·ÙÔ˜, ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ ÂχıÂÚÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘, ÂÛÙ›·ÛË ñ ·Ó·„˘¯‹, Â͢ËÚ¤ÙËÛË ÎÔÈÓÔ‡ Î·È ÂÈÛÎÂÙÒÓ, fiˆ˜ Î·È ÙËÓ ÚÔÛ¤Ï΢ÛË Ó¤ˆÓ ÁÈ· ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ ÂÎ·›‰Â˘Û˘ Î·È Ì¿ıËÛ˘ ÛÙ· Ï·›ÛÈ· ÙÔ˘ ÂχıÂÚÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘. ªÂ ‚¿ÛË ÙËÓ ·Ó¿Ï˘ÛË ÙˆÓ ÂÛfi‰ˆÓ Î·È ÂÍfi‰ˆÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎÔ‡ ™Ù·‰›Ô˘ ̤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ·, ÚÔ·ÙÂÈ ¤Ó· ÌÂÁ¿ÏÔ ÌË ÂÏ·ÛÙÈÎfi ÎfiÛÙÔ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜, ÙÔ ÔÔ›Ô ÛÙËÓ ·ÚÔ‡Û· Ê¿ÛË Ô˘ Ë ÂÁηٿÛÙ·ÛË ˘ÔÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› ¤Ó· ÌÂÁ¿ÏÔ ÂÙ‹ÛÈÔ ¤ÏÏÂÈÌÌ· Ù˘ Ù¿Í˘ ÙˆÓ 700.000 ¢ÚÒ ÂÙËÛ›ˆ˜.

°È· Ó· ÈÛÔÛÎÂÏÈÛı› ·˘Ùfi ÙÔ ¤ÏÏÂÈÌÌ· ı· Ú¤ÂÈ Ó· ·Ó·Ù˘¯ıÔ‡Ó ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ ·ıÏËÙÈΤ˜, ÔÏÈÙÈÛÙÈΤ˜, ·ÚÔ¯‹˜ ˘ËÚÂÛÈÒÓ Î·È ÂÌÔÚÈΤ˜ Ô˘ ı· ˙ˆÓÙ·Ó¤„Ô˘Ó ÙÔ ¯ÒÚÔ ÛÙËÓ Îϛ̷η Ô˘ ÙÔ˘ ·ÚÌfi˙ÂÈ Î·È ı· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó ¤Ó· ÛËÌ·ÓÙÈÎfi fiÏÔ ¤Ï͢ ÁÈ· ÚfiÛıÂÙÔ˘˜ ÂÈÛΤÙ˜ Î·È Î·Ù·Ó·ÏˆÙ¤˜. ∏ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÙÔ˘ ºÔÚ¤· ¢È·¯Â›ÚÈÛ˘ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÂÛÙÈ·ÛÙ› ÛÙË ÛÙ·‰È·Î‹ ·Ó¿Ù˘ÍË ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÙ‹ÙˆÓ ÛÙÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜ ÙÔ˘ ™Ù·‰›Ô˘ Ì ÎÔڇʈÛË ÙË ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË ÙˆÓ ªÂÛÔÁÂÈ·ÎÒÓ ∞ÁÒÓˆÓ ÙÔ˘ 2013 Î·È ÙË ÛÙ·ıÂÚ‹ Û˘Ó¤¯ÈÛË Ù˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘ Î·È ÌÂÙ¿ ÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ·˘Ùfi ÁÂÁÔÓfi˜ ñ ÔÚfiÛËÌÔ. ™ËÌ·ÓÙÈ΋ Âȉ›ˆÍË ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÙ˘¯Ë̤ÓË ‰È·¯Â›ÚÈÛË ÙÔ˘ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎÔ‡ ™Ù·‰›Ô˘ Â›Ó·È Ë ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘ ˆ˜ ¤‰Ú· ·fi ÌÈ· Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈ΋ ÔÌ¿‰· Ì ·ÚÔ˘Û›· ÛÙË Super League, ÒÛÙ ӷ ÂÍ·ÛÊ·ÏÈÛÙ› Ë ÚÔÛ¤Ï΢ÛË ÂÓfi˜ ÛËÌ·ÓÙÈÎÔ‡ ·ÚÈıÌÔ‡ ı·ÙÒÓ. ∏ ÂÈÙ˘¯›· ÙÔ˘ ÂÁ¯ÂÈÚ‹Ì·ÙÔ˜ ı· ÎÚÈı› ·fi Û ÌÂÁ¿ÏÔ ‚·ıÌfi ·fi ÙËÓ ÔÈfiÙËÙ· ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ Î·È ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÙ‹ÙˆÓ Ô˘ ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó ÛÙÔ ¯ÒÚÔ. ŒÙÛÈ, Ë ÛÙfi¯Â˘ÛË ı· Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È Û ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ Î·È ˘ËÚÂۛ˜ ˘„ËÏÔ‡ ÂÈ¤‰Ô˘ Ô˘ ı· ÂÓÈÛ¯‡ÛÔ˘Ó ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Ù· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ÔÈfiÙËÙ·˜ Ô˘ ‹‰Ë ‰È·ı¤ÙÂÈ Ì ÙËÓ ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈ΋ ÙÔ˘ ™Ù·‰›Ô˘ Î·È ÙËÓ ÔÈfiÙËÙ· ÙˆÓ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂˆÓ Î·È ı· ›ÛÔ˘Ó ÊÈÏfi‰ÔÍÔ˘˜ Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜ Ó· Û˘ÌχÛÔ˘Ó ÛÙÔ fiÚ·Ì· ·Ó¿Ù˘Í˘ ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ˘. ∏ ·‡ÍËÛË ÙˆÓ ÂÛfi‰ˆÓ ÌÔÚ› Ó· Á›ÓÂÈ ·fi ¢È·ÊËÌ›ÛÂȘ Î·È ÃÔÚËÁ›Â˜, Ô˘ ı· ·ÔʤÚÔ˘Ó 200.000 ¢ÚÒ ÂÙËÛ›ˆ˜, ·fi ÂÓÔÈΛ·ÛË ÃÒÚˆÓ ∂ÁηٿÛÙ·Û˘ ∫ÂÚ·ÈÒÓ ΔËÏÂÈÎÔÈÓˆÓÈÒÓ, ·fi ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ∞ıÏËÙÈÎÔ‡ ªÔ˘Û›Ԣ, ·fi ÙÔ˘ÚÓÔ˘¿ Ì·ıËÙÈÎÔ‡ ·ıÏËÙÈÛÌÔ‡, ·fi ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ηʤ, ·fi ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË ∞ıÏËÙÈÎÒÓ ∞ÁÒÓˆÓ, ·fi ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË ÁÂÁÔÓfiÙˆÓ fiˆ˜ ÂÎı¤ÛÂȘ, ÁÈÔÚÙ¤˜, ÊÂÛÙÈ‚¿Ï, ̤¯ÚÈ Á¿ÌÔÈ Î·È ‚·ÊÙ›ÛÈ·.

™ÙÔ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ: ¡· ·ÍÈÔÔÈËıÔ‡Ó Ù· ÌÓËÌ›· Ì·˜ ΔÔ˘ μ∞™I§H

∫∞ƒ∞ª¶∂ƒ√¶√À§√À ™Δ√ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ ¤¯Ô˘Ó ¤ÚıÂÈ ÛÙÔ Êˆ˜, ηٿ ÂÚÈfi‰Ô˘˜, ÛÔ˘‰·›· ·Ú¯·ÈÔÏÔÁÈο Â˘Ú‹Ì·Ù· Ì ÙËÓ ÂÈÌÔÓ‹ Î·È ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· Ù˘ ∞Ú¯·ÈÔÏÔÁÈ΋˜ ÀËÚÂÛ›·˜, Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ·Ó·‰Â›ÍÂÈ ÙÔ ¯ÒÚÔ Û·Ó ¤Ó·Ó ·fi ÙÔ˘˜ ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚÔ˘˜ Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÂÈÎÚ¿ÙÂÈ·˜. ∞Ú¯·›ÔÈ Ó·Ô›, ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈ· ÎÂÚ·ÌÈ΋˜, ·Ú¯·›· ·ÁÔÚ¿, Ë ÂÚ›ÊËÌË ·ÎÚfiÔÏË ÙˆÓ ºÂÚÒÓ, Ù¿ÊÔÈ Ì ÛÔ˘‰·›· Â˘Ú‹Ì·Ù·, ÙÔ ·Ú¯·›Ô Ù›¯Ô˜ Ô˘ ηٷϷ̂¿ÓÂÈ ¤Ó· ÌÂÁ¿ÏÔ Ì¤ÚÔ˜ Î·È Ù˘ ÛËÌÂÚÈÓ‹˜ fiÏ˘ ÙÔ˘ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ˘ Î·È ÙÒÚ· Á›ÓÂÙ·È ÏfiÁÔ˜ ÁÈ· ·Ú¯·›Ô ı¤·ÙÚÔ. ŸÏ· ·˘Ù¿ ÌÔÚ› Ó· ·ÍÈÔÔÈËıÔ‡Ó Î·È Ó· ÚÔÛ‰ÒÛÔ˘Ó ÛÙÔ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ ·›ÁÏË, ÒÛÙÂ Ë fiÏË Ó· ηٷÛÙ› ÛÔ˘‰·›Ô ΤÓÙÚÔ ÚÔ‚ÔÏ‹˜ Ù˘ ·Ú¯·›·˜ ÙÔ˘ ÎÏËÚÔÓÔÌÈ¿˜ Î·È Ô ¯ÒÚÔ˜ ÂÈÛΤ„ÈÌÔ˜ ΢ڛˆ˜ ÁÈ· Ì·ıËÙ¤˜ Û¯ÔÏ›ˆÓ. ŸÌˆ˜ ·˘Ùfi ÚÔ¸Ôı¤ÙÂÈ Ó· ·Ó·‰ÂȯıÔ‡Ó ·ÎfiÌË ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÔÈ ·Ú¯·ÈfiÙËÙ˜, fiˆ˜ ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Ù˘

∞ÎÚfiÔÏ˘ ÙˆÓ ·Ú¯·›ˆÓ ºÂÚÒÓ, Ô˘ ··ÏÏÔÙÚÈÒıËÎÂ Ë “ª·ÁԇϷ ª·Î¿ÏË” , ·ÏÏ¿ ηÌÈ¿ ÂÚ¢ÓËÙÈ΋ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ‰ÂÓ ¤ÁÈÓ ̤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· Î·È Â›Û˘ Ó· Á›ÓÂÈ ªÔ˘Û›Ô, ÒÛÙ ӷ ÙÔÔıÂÙËıÔ‡Ó Ù· ÛÔ˘‰·›· Â˘Ú‹Ì·Ù·, Â‰Ò ÛÙÔÓ ÙfiÔ Ô˘ ‚Ú¤ıËηÓ, ÌÂÙ·ÊÂÚfiÌÂÓ· ‰Ò, ·fi Ù· ¿ÏÏ· ÌÔ˘Û›· (μfiÏÔ˘, ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ Î.¿.). ∫·È ÚÔ¸Ôı¤ÙÂÈ ·ÎfiÌË Ó· ˘¿ÚÍÂÈ Ë ‚Ô‡ÏËÛË, ΢ڛˆ˜ ÔÏÈÙÈ΋, ÒÛÙ ӷ ‰È·ÙÂıÔ‡Ó ÔÈ ··Ú·›ÙËÙ˜ ÈÛÙÒÛÂȘ ÙfiÛÔ ÁÈ· ÙË Û˘Ó¤¯ÈÛË Ù˘ ÂÚ¢ÓËÙÈ΋˜ ÚÔÛ¿ıÂÈ·˜, fiÛÔ Î·È ÁÈ· ÙËÓ ›‰Ú˘ÛË ·Ú¯·ÈÔÏÔÁÈÎÔ‡ ÌÔ˘Û›Ԣ, Ô˘ ÌÔÚ› Ó· Ê·›ÓÂÙ·È Ô˘ÙÔ›·, ÚÔ˜ ÙÔ ·ÚfiÓ, Ú¤ÂÈ fï˜ Ó· ÌÂÈ ÛÙȘ ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ˜ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡. ∏ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ·ÚÔ˘Û›·ÛË ÛÙÔ ªÔ˘ÛÂ›Ô ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ Ù˘ Ù¤Ú˘Á·˜ Ì ٷ ·Ú¯·›· ÙˆÓ ºÂÚÒÓ, ¤‰ÂÈÍ fiÛÔ ÛËÌ·ÓÙÈο Â›Ó·È Ù· Â˘Ú‹Ì·Ù· Î·È fiÛÔ ÂˆÊÂÏ‹˜ ÁÈ· ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· Î·È ÙËÓ ÂÈÛÙ‹ÌË ÌÔÚ› Ó· Â›Ó·È ÌÈ· ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ·ÍÈÔÔ›ËÛ˘ ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ˘, ·ÊÔ‡ Â›Ó·È ‚¤‚·ÈÔ Î·Ù¿ ÙÔ˘˜ ·Ú¯·ÈÔÏfiÁÔ˘˜ fiÙÈ Ë ºÂÚ·›· °Ë ÎÚ‡‚ÂÈ ÔÏÏ¿ ·ÎfiÌË Ì˘ÛÙÈο, Ô˘ ÂÚ¯fi-

ÌÂÓ· ÛÙÔ Êˆ˜ ı· ʈٛÛÔ˘Ó Î·È ı· ÏÔ˘Ù›ÛÔ˘Ó ÙȘ ÁÓÒÛÂȘ Ì·˜ ÁÈ· ÙÔÓ ·Ú¯·›Ô ÔÏÈÙÈÛÌfi, Ô˘ ·Ó·Ù‡¯ıËΠے ·˘ÙfiÓ Â‰Ò ÙÔ ¯ÒÚÔ. ŒÓ· ÔÏÈÙÈÛÌfi Ô˘ ·Ó ÂÌ›˜ ‰ÂÓ ÌÔÚԇ̠ӷ Û˘Ó¯›ÛÔ˘Ì Ì ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈΤ˜ ÂÓ¤ÚÁÂȘ Î·È ÚÔÛ¿ıÂȘ, ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ Ó· ÙÔÓ ÚÔ‚¿ÏÔ˘Ì Û fiÏÔ ÙÔ ‚¿ıÔ˜ Î·È ÙȘ ‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘. ∂Ó‰ÂÈÎÙÈο ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ì ÌÂÚÈο ·fi Ù· ÌÓËÌ›· ÙÔ˘ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ˘: 1. ª·ÁԇϷ ª·Î¿ÏË, fiÔ˘ ÙÔÔıÂÙÂ›Ù·È Ë ·ÎÚfiÔÏË ÙˆÓ ·Ú¯·›ˆÓ ºÂÚÒÓ. 2. “§fiÊÔ˜ ∞Á›Ô˘ ∞ı·Ó·Û›Ô˘” , fiÔ˘ ·ÔηχÊıËΠ̤ÚÔ˜ ÙÔ˘ Ù›¯Ô˘˜ ÙˆÓ ·Ú¯·›ˆÓ ºÂÚÒÓ. 3. §fiÊÔ˜ “∫·ÛÙÚ¿ÎÈ” , fiÔ˘ ‰È·ÛÒ˙ÂÙ·È Ì¤ÚÔ˜ ÙÔ˘ Ô¯˘ÚˆÌ·ÙÈÎÔ‡ ÂÚÈ‚fiÏÔ˘ ÙˆÓ ºÂÚÒÓ. 4. À¤ÚÂÈ· ∫Ú‹ÓË, Ë ÔÓÔÌ·ÛÙÈ΋ ·Ú¯·›· ËÁ‹. 5. μ¢ Ù˘ ÀÂÚ›·˜ ∫Ú‹Ó˘, Ì˘ÎËÓ·˚Îfi ÓÂÎÚÔÙ·ÊÂ›Ô Ï·Í¢Ùfi ı·Ï·ÌÔÂȉÒÓ Ù¿ÊˆÓ. 6. ∞Ú¯·›· ·ÁÔÚ¿. 7. ∞Ú¯·›Ô £¤·ÙÚÔ. 8. ¡·fi˜ ÙÔ˘ £·˘Ï›Ô˘ ¢Èfi˜. 9. ∂ÏÏËÓÈÛÙÈ΋ ÔÈΛ· Ì ˘fiÁÂÈ· ‰ÂÍ·ÌÂÓ‹. 10. ∂ÚÁ·ÛÙ‹ÚÈÔ ÎÂÚ·ÌÈ΋˜ ∂ÏÏËÓÈÛÙÈ΋˜ ÂÔ¯‹˜ Ì ÎÏÈ‚¿ÓÔ˘˜. 11. £ÔψÙÔ› ÚˆÙÔÁˆÌÂÙÚÈÎÔ› Î·È ÁˆÌÂÙÚÈÎÔ› Ù¿ÊÔÈ ·Ú¿ Ù˘ ÃÏfi˘.


TO¶π∫√ P∂¶√ƒΔ∞∑

15

KYPIAKH 30 AY°OY™TOY 2009

¶·ÓÂÏÏ·‰È΋ ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛË Ì ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÁÔÓ¤ˆÓ ·fi ÙÔ μfiÏÔ

¢È·Ì·ÚÙ˘Ú›· ÁÈ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ªÔ˘ÛÈÎÒÓ ™¯ÔÏ›ˆÓ

 ·ÓÂÏÏ·‰È΋ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›·˜ ı· η٤ÏıÔ˘Ó ÙËÓ ÂfiÌÂÓË ¶·Ú·Û΢‹ ÔÈ ÁÔÓ›˜, ÎˉÂÌfiÓ˜, ηıËÁËÙ¤˜ Î·È Ì·ıËÙ¤˜ ÙˆÓ ªÔ˘ÛÈÎÒÓ ™¯ÔÏ›ˆÓ Ù˘ ¯ÒÚ·˜, ‰È·Ì·ÚÙ˘ÚfiÌÂÓÔÈ ÁÈ· ÙËÓ ÈηÓÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ·ÈÙËÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘˜. ∏ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÛÙȘ 12 ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ¤Íˆ ·fi ÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ¶·È‰Â›·˜ Ì ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Î·È ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ °ÔÓ¤ˆÓ Î·È ∫ˉÂÌfiÓˆÓ ÙÔ˘ ªÔ˘ÛÈÎÔ‡ ™¯ÔÏ›Ԣ μfiÏÔ˘ Ô ÔÔ›Ô˜ Ì¿ÏÈÛÙ· ı· ‰È·ı¤ÛÂÈ ÏˆÊÔÚÂ›Ô ÁÈ· ÙË ÌÂٷΛÓËÛË fiÛˆÓ Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÛÙËÓ ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛË. °È· ÏËÚÔÊÔڛ˜ Î·È Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ·Ú·Î·ÏÔ‡ÓÙ·È fiÛÔÈ ÂÈı˘ÌÔ‡Ó Ó· ÙÔ ‰ËÏÒÛÔ˘Ó ÛÙÔ ÙËÏ.6973985336. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ Ë ÌÂٷΛÓËÛË Â›Ó·È ‰ˆÚ¿Ӱ›ÓÂÙ·È Ì ¤ÍÔ‰· ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘. ¢ËÏÒÛÂȘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ˆ˜ ÙËÓ ΔÚ›ÙË 1 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘. √È ı¤ÛÂȘ Ù˘ ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈ·˜ ŒÓˆÛ˘ °ÔÓ¤ˆÓ ªÔ˘ÛÈÎÒÓ ™¯ÔÏ›ˆÓ ÂÈÛËÌ·›ÓÔÓÙ·È Û ۯÂÙÈο ÂÈÛÙÔÏ‹ ÚÔ˜ Ù· ÎfiÌÌ·Ù·. ™Â ·˘Ù‹Ó ÙÔÓ›˙ÔÓÙ·È Ù· ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó Ù· ÌÔ˘ÛÈο Û¯ÔÏ›·: √È ‰ÈÔÚÈÛÌÔ› ηıËÁËÙÒÓ °ÂÓÈ΋˜ Î·È ªÔ˘ÛÈ΋˜ ¶·È‰Â›·˜: ªÂÙ¿ ·fi 21 ¯ÚfiÓÈ· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÈÛÙ‡ԢÌ fiÙÈ Â›Ó·È ÒÚÈÌÔ ÙÔ ·›ÙËÌ· ÁÈ· Î¿Ï˘„Ë fiÏˆÓ ÙˆÓ ·Á›ˆÓ Î·È ‰È·ÚÎÒÓ ·Ó·ÁÎÒÓ Û ηıËÁËÙ¤˜, °ÂÓÈ΋˜ ·ÏÏ¿ Î·È ªÔ˘ÛÈ΋˜ ·È‰Â›·˜, Ì ÌfiÓÈÌÔ ÚÔÛˆÈÎfi, Ì ‰È·‰Èηۛ˜ ̤ۈ ∞™∂¶. ∏ ÛËÌÂÚÈÓ‹ ÈÛ¯‡Ô˘Û· ‰È·‰Èηۛ·, ÙÔ˘ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÔ‡ ηْ ¤ÙÔ˜ ηıËÁËÙÔ‡ ÛÙÔ fiÚÁ·ÓÔ ÂÈÏÔÁ‹˜ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ Ô‰ËÁ›, ÂÎÙfi˜ ÙÔ˘ ¯·Ì¤ÓÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘, Î·È ÛÙËÓ ·ÔÌ¿ÎÚ˘ÓÛË ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ ·fi Ù· ÌÔ˘ÛÈο ™¯ÔÏ›· Î·È ÛÙËÓ ÚÔÒıËÛ‹ ÙÔ˘˜ ÛÙ· ηٿ ÙfiÔ˘˜ ø‰Â›·, fiÔ˘ ÔÈ ‰È·‰Èηۛ˜ ÂÈÏÔÁ‹˜ ηıËÁËÙÔ‡ Â›Ó·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÚÔÛˆÈΤ˜ Î·È ·ÍÈÔÎÚ·ÙÈΤ˜. ™Â οı ÂÚ›ÙˆÛË, Ë ÂÈÏÔÁ‹ ÙˆÓ Î·ıËÁËÙÒÓ ªÔ˘ÛÈ΋˜ Ó· Á›ÓÂÙ·È Ì¤Û· ·fi ¤Ó· Û‡ÛÙËÌ· Ô˘ ı· ¤¯ÂÈ Û·Ó ÎÚÈÙ‹ÚÈ· ÙfiÛÔ Ù· Ù˘Èο ÚÔÛfiÓÙ· (Ù˘¯›·, ‰ÈÏÒÌ·Ù·, ‰È‰·ÎÙÔÚÈο Î.Ï.), fiÛÔ Î·È Ù· Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο Ô˘ ¤¯ÂÈ Ó· οÓÂÈ Ì ÙË ‰ÂÍÈÔÙ¯ӛ· ÛÙÔ ·›ÍÈÌÔ ÙÔ˘ ÔÚÁ¿ÓÔ˘ ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙËÓ ·È‰·ÁˆÁÈ΋ ÙÔ˘˜ ÈηÓfiÙËÙ·.

∂ÓÈ·›· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÛÔ˘‰ÒÓ ÛÙ· ÌÔ˘ÛÈο Ì·ı‹Ì·Ù· - μÈ‚Ï›· ªÔ˘ÛÈ΋˜: ∂‰Ò Î·È 21 ¯ÚfiÓÈ· Â›Ó·È ¿ÁÈÔ ÙÔ ·›ÙËÌ·, ÙfiÛÔ ÙˆÓ ÁÔÓ¤ˆÓ fiÛÔ Î·È fiÏ˘ Ù˘ ÎÔÈÓfiÙËÙ·˜ ÙˆÓ ªÔ˘ÛÈÎÒÓ ™¯ÔÏ›ˆÓ, Ó· ηٷÚÙÈÛÙÔ‡Ó Î·È Ó· ÂÊ·ÚÌÔÛÙÔ‡Ó ·Ó·Ï˘ÙÈο ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÁÈ· fiÏ· Ù· Ì·ı‹Ì·Ù· ÌÔ˘ÛÈ΋˜ Û °˘ÌÓ¿ÛÈÔ Î·È §‡ÎÂÈÔ ∂›Ó·È Ï˘ËÚfi ÙÔ fiÙÈ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ̤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· ·Ó·Ï˘ÙÈο ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÛÔ˘‰ÒÓ ÁÈ· fiÏ· Ù· ÌÔ˘ÛÈο Ì·ı‹Ì·Ù· ÛÙ· ªÔ˘ÛÈο ™¯ÔÏ›·. √È ·ÁÒÓ˜ Î·È ÔÈ ÚÔÛ¿ıÂȘ Ì·˜ η٤ÏËÁ·Ó ÛÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË ÙˆÓ ÂÚÈÙÒÛÂˆÓ Û ˘ÔÛ¯¤ÛÂȘ ·fi ÙÔ˘˜ ·ÚÌfi‰ÈÔ˘˜ ÊÔÚ›˜ Î·È ÌfiÓÔ. ™ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ ÊÂÙÈÓ‹˜ ¯ÚÔÓÈ¿˜ ÛÙÔ º∂∫ μ.1304/2-7-09 ‰ËÌÔÛȇÙËÎ·Ó Ù· ·Ó·Ï˘ÙÈο ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÙˆÓ ªÔ˘ÛÈÎÒÓ °˘ÌÓ·Û›ˆÓ, fï˜ ÂÎÎÚÂÌÔ‡Ó ·˘Ù¿ ÙˆÓ §˘Î›ˆÓ. ∂›Ó·È ··Ú·›ÙËÙÔ Î·È ·˘Ù¿ Ó· ÔÏÔÎÏËÚˆıÔ‡Ó Î·È ÂÈÙ¤ÏÔ˘˜ οÔÈ· ÛÙÈÁÌ‹ Ó· ·Ú¯›˙Ô˘Ó Ó· ÂÊ·ÚÌfi˙ÔÓÙ·È. ∫·ÏÏÈÙ¯ÓÈ΋ ∂ÈÙÚÔ‹ - ¶·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛË ÔÚ›·˜ ªÔ˘ÛÈÎÒÓ ™¯ÔÏ›ˆÓ: ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙË Û˘ÁÎÚfiÙËÛË Ù˘ ∫·ÏÏÈÙ¯ÓÈ΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡ÓÙ·È ·ÚÎÂÙ¿ ÂÚˆÙËÌ·ÙÈο Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔ Î·Ù¿ fiÛÔ ÌÔÚ› Ó· ·ÓÙÂÂͤÏıÂÈ ÛÙ· ηı‹ÎÔÓÙ¿ Ù˘. ªÈ· ÔÏÈÁÔÌÂÏ‹ ÂÈÙÚÔ‹ Ô˘ ‰Ú‡ÂÈ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· Â›Ó·È ·‰‡Ó·ÙÔÓ Ó· ¤¯ÂÈ ¿ÌÂÛË ÂÔÙ›· Î·È ÁÓÒÛË ÙˆÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ 36 ªÔ˘ÛÈÎÒÓ ™¯ÔÏ›ˆÓ ‰È·ÛÎÔÚÈÛÌ¤ÓˆÓ Û fiÏË ÙË ¯ÒÚ· Ì ÙȘ ȉȷÈÙÂÚfiÙËÙ˜ Ì¿ÏÈÛÙ· Ô˘ ÂÌÊ·Ó›˙ÂÈ ÙÔ Î¿ı ۯÔÏ›Ô. ∂›Ó·È ··Ú·›ÙËÙÔ Ë ∫·ÏÏÈÙ¯ÓÈ΋ ∂ÈÙÚÔ‹ Ó· ·ÔÎÙ‹ÛÂÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ˜ Î·È Ó· Á›ÓÂÈ ÈÔ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈ΋. ∏ ·ÔΤÓÙÚˆÛË Ù˘ ÏÂÈ-

ÙÔ˘ÚÁ›·˜ Ù˘, Ë ·ÍÈÔÔ›ËÛË Î·È ÙˆÓ ·Ó·ÏËڈ̷ÙÈÎÒÓ ÌÂÏÒÓ Ù˘, ·ÏÏ¿ Î·È Ë Û‡Ó‰ÂÛ‹ Ù˘ Ì ÙÔ˘˜ Û¯ÔÏÈÎÔ‡˜ Û˘Ì‚Ô‡ÏÔ˘˜ ·Ó¿ ÂÚÈʤÚÂÈ·, ÌÔÚ› Ó· Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ ÛÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙˆÓ Û¯ÔÏ›ˆÓ Î·È ÙÔ˘ fiÏÔ˘ ıÂÛÌÔ‡. ™Ù¤Á·ÛË: À¿Ú¯ÂÈ Ô͇ Úfi‚ÏËÌ· Ì ÙË ÛÙ¤Á·ÛË ÙˆÓ Û¯ÔÏ›ˆÓ, ·ÊÔ‡ ÛÙ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó: ηٿÏÏËϘ ·›ıÔ˘Û˜ ‰È‰·Ûηϛ·˜ ·ÙÔÌÈÎÒÓ Ì·ıËÌ¿ÙˆÓ ·ÏÏ¿ Ô‡ÙÂ Î·È ÂΉËÏÒÛˆÓ, ηٿÏÏËϘ ·›ıÔ˘Û˜ ·Ôı‹Î¢Û˘ ÔÚÁ¿ÓˆÓ, ηٿÏÏËÏË ·›ıÔ˘Û· ÁÈ· ÙË Û›ÙÈÛË, ηٿÏÏËÏÔÈ ¯ÒÚÔÈ ÁÈ· ‚È‚ÏÈÔı‹Î˜, ÌÔ˘ÛÈΤ˜ ‚È‚ÏÈÔı‹Î˜, studios Î.Ï.. √ ıÂÛÌfi˜ ÙˆÓ ªÔ˘ÛÈÎÒÓ ™¯ÔÏ›ˆÓ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ ·Ó ‰ÂÓ Ï˘ı› ·˘Ùfi ÙÔ ÙfiÛÔ ÛÔ‚·Úfi Úfi‚ÏËÌ·. ∞Ó ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ηٿÏÏËϘ ·›ıÔ˘Û˜ ÁÈ· οı ̿ıËÌ· ·ÙÔÌÈÎfi ‹ ÔÌ·‰ÈÎfi, ·›ıÔ˘Û· ÂΉËÏÒÛˆÓ, ·›ıÔ˘Û· ÁÈ· ÙË ‰È·ÙÚÔÊ‹, ÁÈ· ‚È‚ÏÈÔı‹ÎË, studios Î.Ï ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó Ù· Û¯ÔÏ›· Î·È Ó· ÂÈÙÂϤÛÔ˘Ó ÙÔ ÛÙfi¯Ô

ÙÔ˘˜. ™›ÙÈÛË: ™Â ÔÏÏ¿ Û¯ÔÏ›· Ï›Ô˘Ó ÔÈ ÂȉÈÎÔ› ¯ÒÚÔÈ Ô˘ ··ÈÙÔ‡ÓÙ·È ÁÈ· ÙË Û›ÙÈÛË, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ Ó· ÁÂ˘Ì·Ù›˙Ô˘Ó ÛÙȘ ·›ıÔ˘Û˜ ‰È‰·Ûηϛ·˜. √È ÌÂÈÔ‰ÔÙÈÎÔ› ‰È·ÁˆÓÈÛÌÔ› ÁÈ· ÙÔ Ê·ÁËÙfi Ô˘ Á›ÓÔÓÙ·È ·fi fiϘ ÙȘ ¡ÔÌ·Ú¯›Â˜ Ô‰ËÁÔ‡Ó Û ¯·ÌËÏfi ÎfiÛÙÔ˜ Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙË ¯·ÌËÏ‹ ÔÈfiÙËÙ· ÙˆÓ ÁÂ˘Ì¿ÙˆÓ. √ ¤ÏÂÁ¯Ô˜ ·fi ÙȘ ·ÚÌfi‰È˜ ˘ËÚÂۛ˜ Ù˘ ÔÏÈÙ›·˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ¿ÓÙ· ¤ÁηÈÚÔ˜ Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÔÏÏÔ› ™‡ÏÏÔÁÔÈ °ÔÓ¤ˆÓ Ó· ¤Ú¯ÔÓÙ·È Û ÎfiÓÙÚ· ÁÈ· Ó· ÚÔ·Û›ÛÔ˘Ó ÙËÓ ˘Á›· ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ ÙÔ˘˜. °È· ÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË Û›ÙÈÛË ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ Â›Ó·È ··Ú·›ÙËÙÔ Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ÂÈÙÚÔ‹ ˘fi ÙËÓ ÂÔÙ›· ÙÔ˘ À¶∂¶£ Ô‡ ı· Â›Ó·È ÛÙÂϯˆÌ¤ÓË Ì ÂȉÈÎÔ‡˜ ÁÈ· ÙË ‰È·ÙÚÔÊ‹ Î·È ı· ¤¯ÂÈ ˆ˜ ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ· ÙÔÓ Î·Ù·ÚÙÈÛÌfi ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ Û›ÙÈÛ˘ Î·È ÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô fiÏˆÓ ÙˆÓ Û¯ÔÏ›ˆÓ. ™˘ÓÙ‹ÚËÛË ªÔ˘ÛÈÎÒÓ √ÚÁ¿ÓˆÓ ÙˆÓ ªÔ˘ÛÈÎÒÓ ™¯ÔÏ›ˆÓ: ª¤Û· ÛÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ ÙÔ˘ 2008 ÔÏÔÎÏËÚÒıËÎÂ Ë ·ÔÛÙÔÏ‹ ÙˆÓ ÔÚÁ¿ÓˆÓ Û fiÏ· Ù· Û¯ÔÏ›· Î·È ¤ÙÛÈ Î·Ï‡ÊıËΠÙÔ ·›ÙËÌ· ÁÈ· ·ÁÔÚ¿ ÔÚÁ¿ÓˆÓ. ¢ÂÓ ¤¯ÂÈ ÔÏÔÎÏËÚˆı› ·ÎfiÌ· Ë ÔÈÔÙÈ΋ ·Ú·Ï·‚‹ ÙˆÓ ÔÚÁ¿ÓˆÓ. ∏ ¤ÏÏÂÈ„Ë ÎÙÈÚÈ·ÎÒÓ ˘Ô‰ÔÌÒÓ ¤¯ÂÈ Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ Û ÔÏÏ¿ Û¯ÔÏ›· Ó· ·ÔıËÎÂ‡Ô˘Ó Ù· fiÚÁ·Ó· ÙÔ ¤Ó· Â¿Óˆ ÛÙÔ ¿ÏÏÔ Î·È Ó· ÌËÓ ÌÔÚ› Ó· ·ÍÈÔÔÈËı› Ì›· ÙfiÛÔ ÛÔ‚·Ú‹ Â¤Ó‰˘ÛË. ∏ ŒÓˆÛË ··ÈÙ› ¿ÌÂÛ· ·fi ÙÔ À¶∂¶£ Ó· οÓÂÈ ÙȘ ··Ú·›ÙËÙ˜ ÂÓ¤ÚÁÂȘ ÒÛÙ ӷ ÂÏÂÁ¯ıÔ‡Ó ÔÈÔÙÈο fiÏ· Ù· ·Ú·ÏËÊı¤ÓÙ· fiÚÁ·Ó· Î·È Ó· ȤÛÂÈ Ù·

Û¯ÔÏ›· ÁÈ· ÙËÓ ·ÍÈÔÔ›ËÛË ÙÔ˘˜. ŒÓ· ÌÂÁ¿ÏÔ ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ ÁÈ· Ù· ªÔ˘ÛÈο ™¯ÔÏ›· Â›Ó·È Î·È Û˘ÓÙ‹ÚËÛË ÙˆÓ ÔÚÁ¿ÓˆÓ. ∫¿ı ¯ÚfiÓÔ Ù· Û¯ÔÏ›· ·ÁˆÓ›˙ÔÓÙ·È ÁÈ· Ó· ‚ÚÔ˘Ó ¯Ú‹Ì·Ù· ÁÈ· ÙË Û˘ÓÙ‹ÚËÛ‹ ÙÔ˘˜. ∏ ‡·ÚÍË ÂȉÈÎÔ‡ ÎÔÓ‰˘Ï›Ô˘ Î·È Ë ·ÍÈÔÔ›ËÛË ·ÔÊÔ›ÙˆÓ ÙÌËÌ¿ÙˆÓ ∞Δ∂π Î·È Ô ‰ÈÔÚÈÛÌfi˜ ÙÔ˘˜ ÛÙ· Û¯ÔÏ›· ı· ‚ÔËı‹ÛÂÈ ÛÙË Û˘ÓÙ‹ÚËÛË ÙˆÓ ÔÚÁ¿ÓˆÓ. ∂›Û˘, Á›ÓÂÙ·È ·Ó·ÊÔÚ¿ Î·È Û ¿ÏÏ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó: ¶ÚÔηٷÚÎÙÈο Ì·ı‹Ì·Ù· ÌÔ˘ÛÈ΋˜ ÛÙ· ¢ËÌÔÙÈο ™¯ÔÏ›· ∂ÍÂÙ¿ÛÂȘ ÁÈ· ·fiÎÙËÛË Ù˘¯›Ô˘ ÌÔ˘ÛÈÎÔ‡ ÔÚÁ¿ÓÔ˘ ∫·Ù¿ÚÁËÛË ÙˆÓ ÚÔÛfiÓÙˆÓ ÙˆÓ Î·ıËÁËÙÒÓ °ÂÓÈ΋˜ ¶·È‰Â›·˜ ¶ÚfiÛÏË„Ë ··Ú·›ÙËÙÔ˘ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ ÚÔÛˆÈÎÔ‡. §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Î·È ™˘ÓÙ‹ÚËÛË ÙˆÓ ªÔ˘ÛÈÎÒÓ ™¯ÔÏ›ˆÓ ÿ‰Ú˘ÛË Ó¤ˆÓ ªÔ˘ÛÈÎÒÓ ™¯ÔÏ›ˆÓ ™ÙËÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ ÙÔ˘˜ ÔÈ ÂÎÚfiÛˆÔÈ ÙˆÓ ÁÔÓ¤ˆÓ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ ÙˆÓ ªÔ˘ÛÈÎÒÓ ™¯ÔÏ›ˆÓ ηٷϋÁÔ˘Ó: “™ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÙÔ˘ 21Ô˘ ·ÈÒÓ· ‰˘ÛÙ˘¯Ò˜ ‰ÂÓ Î·Ù·Ê¤Ú·ÌÂ, ‰˘ÛÙ˘¯Ò˜, Ó· ¤¯Ô˘Ì ¤Ó· Ï·›ÛÈÔ ‚¿ÛÂÈ ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ı· ÚÔÛʤÚÂÙ·È ÂÓÈ·›· Ë ÌÔ˘ÛÈ΋ ÂÎ·›‰Â˘ÛË. ∞˘Ù‹ Û‹ÌÂÚ· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÌÂٷ͇ ‰‡Ô ÀÔ˘ÚÁ›ˆÓ, ÙÔ˘ ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡, Ô˘ Â›Ó·È ˘‡ı˘ÓÔ ÁÈ· Ù· ø‰Â›· Î·È ÙȘ ªÔ˘ÛÈΤ˜ ™¯ÔϤ˜ Î·È ÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ¶·È‰Â›·˜, Ô˘ Â›Ó·È ˘‡ı˘ÓÔ ÁÈ· Ù· ªÔ˘ÛÈο ™¯ÔÏ›· Î·È ÙȘ ªÔ˘ÛÈΤ˜ ™¯ÔϤ˜ ÙˆÓ ∞∂π Î·È Δ∂π. ∂›Ó·È ··Ú·›ÙËÙÔ ÂÈÙ¤ÏÔ˘˜ Ó· ÌÂÈ Û ÂÓÈ·›Ô Ï·›ÛÈÔ Î·È Ó· ˘·¯ı› ÂÍ ÔÏÔÎÏ‹ÚÔ˘ ÛÙÔ À¶∂¶£” .

∂¶πΔÀÃ√¡Δ∂™ ∂Δ√À™ 2009 ∞ÈÛı·ÓfiÌ·ÛÙ ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË Ó· Û˘Á¯·ÚÔ‡ÌÂ Î·È ‰ËÌfiÛÈ· ÙÔ˘˜ ·Ú·Î¿Ùˆ ÂÈÙ˘¯fiÓÙ˜ Ì·ıËÙ¤˜ Ì·˜ Î·È ÙÔ˘˜ ¢¯fiÌ·ÛÙ οı ¢fi‰ˆÛË ÙˆÓ ÚÔÛ‰ÔÎÈÒÓ ÙÔ˘˜.

38 ™E ∞∂π ∞ı·Ó·Û›Ô˘ ª·Ú›· ∞Ì‚Ú¿˙˘ ¡›ÎÔ˜ ∞Ó‰Ú¤Ô˘ ÃÚÈÛÙ›Ó· ∞ÙÛÈ¿ ™ÙÂϛӷ °Î¤Î·˜ HÏ›·˜ ¢ÂÌÂÛÏ‹˜ £¿ÓÔ˜ ¢Ú·ÎÔÔ‡ÏÔ˘ ¢‹ÌËÙÚ· ¢ÚfiÛÔ˜ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ £ÂÔ‰ˆÚÔÔ‡ÏÔ˘ ∫¤ÏÏ˘ ∫¿Ô˘ ŒÏÂÓ· ∫·Ú·˝ÛÎÔ˘ §›Ó· ∫›ÛÛ· ∂‡·

∞°ƒ√¡√ªø¡ Δ√¶√°ƒ∞ºø¡ ∂ª¶ ∞™ΔÀºÀ§∞∫ø¡ √π∫√¡√ªπ∫ø¡ πø∞¡¡π¡ø¡ ª∞£∏ª∞Δπ∫√ ∞£∏¡ø¡ °Eø¶ONIKH £E™™A§ONIKH™ ∂¶π™Δ∏ª∏™ Δø¡ À§π∫ø¡ ¶∞Δƒ∞™ √π∫√¡√ªπ∫ø¡ ∂¶π™Δ∏ªø¡ £∂™™∞§π∞™ ª∏Ã/∫ø¡ ¶§∏ƒ√º√ƒπ∫∏™ & ∂¶π∫√π¡. ∞π°∞π√À ºÀ™π∫√ πø∞¡¡π¡ø¡ ª∏Ã. ∂¶π™Δ∏ª∏™ À§π∫ø¡ πø∞¡¡π¡ø¡ ™™∞™ √π∫√¡√ªπ∫√ £∂™™∞§√¡π∫∏™ π∞Δƒπ∫∏ £ƒ∞∫∏™

19 ™E Δ∂π ∞ÁÁÂÏfiÔ˘ÏÔ˜ ∫ˆÓ/ÓÔ˜ μ¤ÁÁÔ˜ °È¿ÓÓ˘ ¢ËÌÔÔ‡ÏÔ˘ ∫·ÙÂÚ›Ó· ∂˘Ù˘¯›‰Ë ∂˘Ù˘¯›· ∫·ÏÏÈ·ÓÔ‡ ª·Ú›· ∫·Ú¿ÛÔ˜ ∞fiÛÙÔÏÔ˜

¢∞™√¶√¡π∞™ £ƒ∞∫∏™ Δ∂á/°π∞™ ¶§∏ƒ/∫∏™ & Δ∏§/¡πø¡ §∞ƒπ™∞™ ∂º∞ƒª. ¶§∏ƒ/∫∏™ ¢π√π∫ ∫∞π √π∫√¡. §√°π™Δπ∫∏™ §∞ƒπ™∞™ Δ∂á√§√°π∞™ Δƒ√ºπªø¡ (Δ∂π) £∂™™∞§√¡π∫∏™ Δ∂á/°π∞™ ¶§∏ƒ/∫∏™ & Δ∏§/¡πø¡ §∞ƒπ™∞™

∫Ô˘ÙÛÈÌ·Ó‹˜ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ∫Ô˘ÙÛԇ΢ ¡›ÎÔ˜ ∫Ú¿ÓÙ·˜ ™‡ÚÔ˜ ª·ÚÂÏȤ πˆ¿ÓÓ· ªÏ·ÙÛ‹ ∑ˆ‹ ªÔ‡Ú¯· ª·Ú›· ¡·Û›Î·˜ ™Ù¤ÚÁÈÔ˜ ¡ÙÚ¤Áη˜ ∏Ú·ÎÏ‹˜ ¶·Ó¿ ¡ÈÎÔϤÙÙ· ¶··˚ˆ¿ÓÓÔ˘ ÃÚ‹ÛÙÔ˜ ¶··ÔÛÙfiÏÔ˘ ∑ˆ‹ ¶··ÊˆÙ›Ô˘ μ¿Ûˆ ¶ÔÏ˘Î·Ó‰ÚÈÒÙÔ˘ ª·›ÚË

ª∏Ã/°ø¡ -ª∏Ã/∫ø¡ £∂™™∞§π∞™ ∂¶π™Δ∏ª∏™ ∏/À ∫ƒ∏Δ∏™ ∂º∞ƒª. ¶§∏ƒ√º√ƒπ∫∏™ £∂™™∞§√¡π∫∏™ ¶∞π¢∞°ø°π∫√ μ√§√À ∏§∂∫/°ø¡ ª∏Ã/∫ø¡ ∫∞π ª∏Ã/∫ø¡ ∏/À £∂™/¡π∫∏™ ª∏Ã/∫ø¡ ∏/À Δ∏§/¡πø¡ ∫∞π ¢π∫ΔÀø¡ ∫√∑∞¡∏™ ¶√§πΔπ∫ø¡ ª∏Ã∞¡π∫ø¡ £∂™™∞§√¡π∫∏™ √π∫√¡√ªπ∫ø¡ ∂¶π™Δ∏ªø¡ £∂™™∞§π∞™ ª∏Ã/∫ø¡ Ãøƒ√Δ∞•π∞™ £∂™™∞§√¡π∫∏™ ª∏Ã/∫ø¡ ∏/À Δ∏§/¡πø¡ ∫∞π ¢π∫ΔÀø¡ £∂™™∞§π∞™ ¶√§πΔπ∫ø¡ ª∏Ã∞¡π∫ø¡ £∂™™∞§√¡π∫∏™ Ã∏ªπ∫ø¡ ª∏Ã∞¡π∫ø¡ £∂™™∞§√¡π∫∏™ ¢π∞Ã∂πƒ. ¶∂ƒ. ∫∞π ºÀ™π∫ø¡ ¶√ƒø¡ πø∞¡¡π¡ø¡

ƒ¿Ù˘ ÕÁÁÂÏÔ˜ ƒ¿Ù˘ ¡›ÎÔ˜ ƒÂ·Ó¿˜ ªÈ¯¿Ï˘ ƒ›˙Ô˘ ◊ÏÈ· ™È¿ÚÚ·˜ ÿÚ˘ ™·ÓÔ‡ ª·Ú›· ™Ê‡Ú· √Ú¤ÛÙÂÈ· Δ·ÌÔ˘Ú›‰Ë˜ ÃÚ‹ÛÙÔ˜ Δ˙Ô˘‚¿Ú·˜ ÃÚ‹ÛÙÔ˜ Δfi‰Â ÕÏÓÙÔ º¿ÚË ƒ¤ÓÈ· ºÈÏ›Ô˘ ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ ÷ÌËÏfi˜ ºÒÙ˘

π∞Δƒπ∫∏ £ƒ∞∫∏™ °∂ø¶√¡π∫∏ ∞£∏¡ø¡ ª∏Ã/∫ø¡ ∏/À Δ∏§/¡πø¡ ∫∞π ¢π∫ΔÀø¡ ∫√∑∞¡∏™ √π∫√¡√ªπ∫ø¡ ∂¶π™Δ∏ªø¡ πø∞¡¡π¡ø¡ ª∏Ã/∫ø¡ ∏/À Δ∏§/¡πø¡ ∫∞π ¢π∫ΔÀø¡ £∂™™∞§π∞™ ºÀ™π∫√ πø∞¡¡π¡ø¡ °∂ø¶√¡π∫∏ £∂™™∞§√¡π∫∏™ ∂À∂§¶π¢ø¡ (√¶§∞) √π∫√¡√ªπ∫ø¡ ∂¶π™Δ∏ªø¡ ∞£∏¡ø¡ √π∫√¡√ªπ∫ø¡ ∂¶π™Δ∏ªø¡ £∂™™∞§π∞™ μπ√§√°π∫√ ¶∞Δƒ∞™ ™.Δ.À.∞ ™.∞.¡. (™Ã√§∏ ∞•πøª∞Δπ∫ø¡ ¡√™∏§∂ÀΔø¡)

∫·ÙÛ‹˜ £·Ó¿Û˘ ∫ÂÚ·Ì›‰·˜ μ·Û›Ï˘ ∫ÔÓÙÔ˙‹Û˘ °ÈÒÚÁÔ˜ ∫Ô˘ÏÔ‡ÚË ∂ÈÚ‹ÓË ∫Ô˘ÚÔ˘¿Î˘ ¡›ÎÔ˜ ª·ÎÚ˘Ó¿ÎË ∂ÏÈÛ¿‚ÂÙ

Δ√¶√°ƒ∞ºπ∞™ ∞£∏¡ø¡ §√°π™Δπ∫∏™ £∂™™∞§√¡π∫∏™ √Ã∏ª∞Δø¡ £∂™™∞§√¡π∫∏™ μƒ∂º√¡∏¶π√∫√ªø¡ πø∞¡¡π¡ø¡ ∞ÀΔ√ª∞Δπ™ª√À £∂™™∞§√¡π∫∏™ ∂ª¶√ƒπ∞™ - ¢π∞º∏ªπ™∏™ ∞£∏¡ø¡

ª·Ù˙›ÚË μ¿Ûˆ ¶·ÏÈ·ÚÔ‡ÙË ∂ϤÓË ¶··˚ˆ¿ÓÓÔ˘ μԇϷ ¶¿ÛÎÔ˘ Δ˙¤ÓË ¶·ÙÛÔÔ‡ÏÔ˘ ¡ÈÎÔϤÙÙ· ¶Ôχ˙Ô˜ ª›ÏÙÔ˜ ™ÎÔ‡ÚÙ˘ ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘

¢π∞Δƒ√º√§√°π∞™ ∫ƒ∏Δ∏™ §√°π™Δπ∫∏™ ∫√∑∞¡∏™ ¢π∞Δƒ√º∏™ ∫∞π ¢π∞πΔ√§√°π∞™ §∞ƒπ™∞™ ¶§∞™Δπ∫ø¡ Δ∂áø¡ πø∞¡¡π¡ø¡ ƒ∞¢π√§√°π∞™ ∫∞π ∞∫Δπ¡√§√°π∞™ ∞£∏¡ø¡ ¢π√π∫. ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂ø¡ §∞ƒπ™∞™ Δ∂á/°π∞™ ¶§∏ƒ/∫∏™ & Δ∏§/¡πø¡ §∞ƒπ™∞™

™Ô˘‰·ÛÙ‹ÚÈÔ ª·ıËÌ·ÙÈÎÒÓ: £ˆÌ¿˜ & ƒfi˙· ¶Ô‰ËÌ·Ù¿ ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 113 - §ÒÚË - μfiÏÔ˜

ΔËϤʈÓÔ 24210 32618 - 6944862459


T√¶π∫√ P∂¶√ƒΔ∞∑

16

KYPIAKH 30 AY°OY™TOY 2009

∏ ¢ËÌÔÙÈ΋ ™˘ÓÂÚÁ·Û›· ¡. πˆÓ›·˜ ÁÈ· ÚÔÛÊ˘Á¤˜ ÛÙËÓ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· ΔÔ Úfi‚ÏËÌ· Ô˘ ¤¯ÂÈ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËı›, ‡ÛÙÂÚ· ·fi ÁÓˆÌÔ‰fiÙËÛË ÙÔ˘ ¡ÔÌÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ÙÔ˘ ∫Ú¿ÙÔ˘˜ Î·È Ë ÔÔ›· ¤¯ÂÈ Á›ÓÂÈ ·Ô‰ÂÎÙ‹ ·fi ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ, Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ÔÔ›· ÁÈ· Ó· ÂÍÂÙ·ÛÙ› οÔÈ· ÚÔÛÊ˘Á‹ ÚÔ˜ ÙÔÓ °.°. Ù˘ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ ·fi ‰ËÌÔÙÈÎÔ‡˜ Û˘Ì‚Ô‡ÏÔ˘˜ ‹ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÌÂÈÔ„ËÊÔ˘ÛÒÓ ·Ú·Ù¿ÍÂˆÓ ÙÔ˘ ‰ËÌÔÙÈÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô‡ÏÔ˘ Ú¤ÂÈ Ó· ˘¿Ú¯ÂÈ ÚÔÛˆÈÎfi ¤ÓÓÔÌÔ Û˘ÌʤÚÔÓ, ı¤ÙÂÈ ˘’ fi„ÈÓ ÙÔ˘ ˘Ê˘Ô˘ÚÁÔ‡ ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ Î. £. ¡¿ÎÔ˘, ÙÔ˘ ∞ÓÙÈÚÔ¤‰ÚÔ˘ Ù˘ μÔ˘Ï‹˜ Î. °. ™Ô‡ÚÏ· Î·È ÙˆÓ ‚Ô˘Ï¢ÙÒÓ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î. ƒÔ‰Ô‡Ï·˜ ∑‹ÛË Î·È ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË ÙÔ˘ ¶∞™√∫ Î·È ¡. °Î·Ù˙‹ ÙÔ˘ ∫∫∂, Ô ‰ËÌÔÙÈÎfi˜ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ Î·È ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ Ù˘ ¢∏ª√Δπ∫∏™ ™À¡∂ƒ°∞™π∞™ ª. ª·ÏÏ‹˜, Ì ÂÈÛÙÔÏ‹ Ô˘ ÙÔ˘˜ ·¤ÛÙÂÈÏÂ. Ÿˆ˜ ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ, Ë ·Ú·¿Óˆ ·fiÊ·ÛË ¤¯ÂÈ ˆ˜ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Û‹ÌÂÚ· Ó· ·ÔÚÚ›ÙÔÓÙ·È ·fi ÙÔÓ ÂÚÈÊÂÚÂÈ¿Ú¯Ë Î·È ÙȘ ·ÚÌfi‰È˜ ÂÈÙÚÔ¤˜ ÙˆÓ ¿ÚıÚˆÓ 150,151 Î·È 152 ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ∫Ò‰Èη ÔÈ ÚÔÛÊ˘Á¤˜ Ô˘ ˘Ô‚¿ÏÏÔÓÙ·È ˆ˜ ··Ú¿‰ÂÎÙ˜ ÂÏÏ›„ÂÈ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ ¤ÓÓÔÌÔ˘ Û˘ÌʤÚÔÓÙÔ˜, ¯ˆÚ›˜ Ó· ÂÍÂÙ¿˙ÂÙ·È Ë Ô˘Û›· ÙÔ˘ ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘ ÙˆÓ ÚÔÛÊ˘ÁÒÓ. ¢ÂÓ ·Ó·ÁÓˆÚ›˙ÂÙ·È ÙÔ ËıÈÎfi Û˘ÌʤÚÔÓ ÙÔ˘ ‰ËÌÔÙÈÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô‡ÏÔ˘ Ó· ÚÔ·Û›˙ÂÙ·È ÙË ¯ÚËÛÙ‹ ‰ÈÔ›ÎËÛË Î·È ÙË ‰È·Ê¿ÓÂÈ· ÛÙË Ï‹„Ë ÙˆÓ ·ÔÊ¿ÛˆÓ, ÂÚÈÔÚ›˙ÂÙ·È Ô ıÂÛÌÈο ηÙÔ¯˘ÚˆÌ¤ÓÔ˜ ÚfiÏÔ˜ ÙˆÓ ·Ú·Ù¿ÍÂˆÓ Ù˘ ·ÓÙÈÔÏ›Ù¢Û˘ ÛÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ, ÂÓÒ Ë ÌË ·Ó·ÁÓÒÚÈÛË Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ÙÔ˘ ‰ÈηÈÒÌ·ÙÔ˜ Ù˘ ÚÔÛÊ˘Á‹˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· fiÏ· Ù· fiÚÁ·Ó· ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ÙˆÓ √Δ∞, Û˘ÓÈÛÙ¿ ·Ú·‚›·ÛË Ù˘ Û˘ÓÙ·ÁÌ·ÙÈ΋˜ ·Ú¯‹˜ Ù˘ ÈÛfiÙËÙ·˜, fiˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙËÓ ÂÈÛÙÔÏ‹.

ΔÚÔ¯·›Ô ·Ù‡¯ËÌ· ÛÙÂϤ¯Ô˘˜ ™Àƒπ∑∞ ∫. ¶Ô˘Ï¿ÎË °È· ηı·Ú¿ ÚÔÏËÙÈÎÔ‡˜ ÏfiÁÔ˘˜, ÓÔÛËχÂÙ·È ÛÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, ÙÔ Ì¤ÏÔ˜ Ù˘ ∫ÂÓÙÚÈ΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞ Î. ∫. ¶Ô˘Ï¿Î˘, ÌÂÙ¿ ·fi ÙÚÔ¯·›Ô ·Ù‡¯ËÌ·. ΔÔ ÙÚÔ¯·›Ô ÛËÌÂÈÒıËΠ¯ı˜ ÙÔ Úˆ˚ ÛÙËÓ ÂıÓÈ΋ Ô‰fi ÛÙÔÓ ÎfiÌ‚Ô Ù˘ ™Ô‡Ú˘, fiÙ·Ó ·fi ¿ÁÓˆÛÙË ·ÈÙ›· ÙÔ ·˘ÙÔΛÓËÙÔ Ô˘ Ô‰ËÁÔ‡Û ·ÓÂÙÚ¿Ë Ù˘ ÔÚ›·˜ ÙÔ˘. ∞̤ۈ˜ ÂȉÔÔÈ‹ıËΠ·ÛıÂÓÔÊfiÚÔ, Ô˘ ÙÔÓ ÌÂÙ¤ÊÂÚ ÛÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ ÀÁ›·˜ Î·È ÛÙËÓ Û˘Ó¤¯ÂÈ· ·ÔÊ·Û›ÛÙËÎÂ Ë ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ÙÔ˘ ÛÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ô, fiÔ˘ ‰È·ÈÛÙÒıËÎÂ Ë Î·Ï‹ ηٿÛÙ·ÛË Ù˘ ˘Á›·˜ ÙÔ˘. ™ÙË ¯ÂÈÚÔ˘ÚÁÈ΋ ÎÏÈÓÈ΋ ÓÔÛËχÂÙ·È ÁÈ· ÚÔÏËÙÈÎÔ‡˜ ÏfiÁÔ˘˜ Î·È Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Ù˘ ˘Á›·˜ ÙÔ˘ Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ˘˜ ÁÈ·ÙÚÔ‡˜, ‰ÂÓ ÂÌÓ¤ÂÈ ·ÓËÛ˘¯›·.

™ÙËÓ ÚfiıÂÛË ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ÁÈ· Ó¤Ô˘˜ Ï˘fiÌÂÓÔ˘˜ ÔÈΛÛÎÔ˘˜ ÛÙÔ ∞ÏÈ‚¤ÚÈ

∞ÓÙȉڿÛÂȘ ÁÈ· Û˘Óı‹Î˜ ‰È·‚›ˆÛ˘ ÙÛÈÁÁ¿ÓˆÓ √ Ú·ÙÛÈÛÌfi˜ οıËÛÂ Î·È ÛÙ· ¤‰Ú·Ó· ‰ËÌÔÙÈÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ Ù˘ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜. ∏ ÚfiıÂÛË ÙÔ˘ ‰‹ÌÔ˘ Ó· ÂÁηٷÛÙ‹ÛÂÈ Ó¤Ô˘˜ Ï˘fiÌÂÓÔ˘˜ ÔÈΛÛÎÔ˘˜ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ∞ÏÈ‚ÂÚ›Ô˘ ÁÈ· Ó· ÂÁηٷÛÙ·ıÔ‡Ó “·Ú·ÁÁ›Ù˜” ·ı›ÁÁ·ÓÔÈ, ¤ÊÂÚ ÛÙËÓ ÂÈÊ¿ÓÂÈ· ·ÓÙȉڿÛÂȘ Î·È ÁÈ· ÔÏÏÔÛÙ‹ ÊÔÚ¿ ÙÔ ˙‹ÙËÌ· Ù˘ ÂÎ·›‰Â˘Û˘ Î·È Ù˘ ·Ú·‚·ÙÈÎfiÙËÙ·˜ ÙˆÓ ÙÛÈÁÁ¿ÓˆÓ Ô˘ ˙Ô˘Ó Û ÛËÌ›· Ù˘ fiÏ˘, ÛÙÔ ÂÚÈıÒÚÈÔ Ù˘ ÎÔÈÓˆÓ›·˜.¢˘Ó¿ÌÂȘ Ù˘ ·ÓÙÈÔÏ›Ù¢Û˘, ¤ÎÚÈÓ·Ó ˆ˜ ·ÔÙ˘¯Ë̤ÓË ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ÙÔÔı¤ÙËÛ˘ ÔÈΛÛÎˆÓ ÁÈ· Ó· ÂÁηٷÛÙ·ıÔ‡Ó ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȘ Ô˘ Û‹ÌÂÚ· ˙Ô˘Ó Û ¿ıÏȘ Û˘Óı‹Î˜ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ •ËÚÈ¿ Î·È ¤Î·Ó·Ó ÏfiÁÔ ÁÈ· ·ÏÏÔ›ˆÛË ÙÔ˘ ÏËı˘ÛÌÈ·ÎÔ‡ ÛÙÔÈ¯Â›Ô˘ Ù˘ fiÏ˘. ƒÂÔÚÙ¿˙: ∫∞Δ∂ƒπ¡∞ Δ∞™™√¶√À§√À

ΔÔ ˙‹ÙËÌ· Ù˘ ¤ÓÙ·Í˘ ÙˆÓ ƒÔÌ¿ Î·È ÙˆÓ ÂÓ Á¤ÓÂÈ ÓÔÌ·‰ÈÎÒÓ Ê˘ÏÒÓ ÛÙË ÚÔ˘Ù›Ó· Ù˘ ηıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ·˜ Â›Ó·È ¤Ó· Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ÎÔÈÓˆÓÈÎfi Úfi‚ÏËÌ·, ÛÙÔ ÔÔ›Ô Ë ÎÔÈÓˆÓ›· ¤¯ÂÈ Û˘ÓËı›ÛÂÈ Ó· ÎÏ›ÓÂÈ Ù· Ì¿ÙÈ·. º·›ÓÂÙ·È fï˜ fiÙÈ ϤÔÓ ¤¯Ô˘Ó ÂÁηٷÏ›„ÂÈ Î¿ı ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÁÈ· ηχÙÂÚË ˙ˆ‹ Î·È ÔÈ ›‰ÈÔÈ, Ô˘ Û˘Ó‹ıÈÛ·Ó Ó· ˙Ô˘Ó Ì·˙› Ì ٷ ÔÓÙ›ÎÈ·, ·ÔÎÏÂÈṲ̂ÓÔÈ ·fi fiÏ· Ù· ÎÔÈÓˆÓÈο Î·È ˘ÏÈο ·Á·ı¿. √È ·Ú¿ÁΘ ÛÙÂÁ¿˙Ô˘Ó ÛÙËÓ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ÂÚÈıˆÚÈÔÔ›ËÛË ¤ÓÙÂη ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ ƒÔÌ¿, Ô˘ Ë Î·ıÂÌ›· ·ÚÈıÌ› ·fi 7 ¤ˆ˜ 11 ¿ÙÔÌ·. ÷ϷṲ̂ӷ Ô‰‹Ï·Ù·, ·ÏÈÔÛ›‰ÂÚ· ÛÎÔ˘ÚÈ·Ṳ̂ӷ ÛÙ· ¯¤ÚÈ· ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ, ‚ÚÒÌÈΘ ÍÂÌ·ÏÏÈ·Ṳ̂Ó˜ ÎÔ‡ÎϘ ÁÂÌ¿Ù˜ Û·ÎԇϘ ·ÔÚÚÈÌÌ¿ÙˆÓ, ÚÔ‡¯· ·ψ̤ӷ. ΔÔ ÛÎËÓÈÎfi Ï·ÈÛÈÒÓÔ˘Ó ÔÈ Ï·ÛÙÈΤ˜ Ù¤ÓÙ˜ ÙˆÓ ·Ú·ÁÎÒÓ Î·È ÔÈ ÙÛ›ÁÎÔÈ Ô˘ ÙÔÔıÂÙ‹ıËÎ·Ó ÁÈ· Ó· Û˘ÁÎÚ·ÙÔ‡Ó Ù· ÓÂÚ¿ Ù˘ ‚ÚÔ¯‹˜. “∂‰Ò ÁÂÓÓ‹ıËη Î·È ÂÁÒ Î·È ÔÈ ÁÔÓ›˜ ÌÔ˘. ∂‰Ò ˙ԇ̠·fi ·Ú¿Áη Û ·Ú¿Áη Î·È ı¤ÏÔ˘Ó Ó· Ì·˜ ‰ÈÒÍÔ˘ÓÂ. ¶Ô˘ Ó· ¿ˆ. •¤ÚÔ˘Ó fiÙÈ ˙ԇ̠ÙfiÛ· ¿ÙÔÌ· ·Ú¤· Ì ٷ Ê›‰È· Î·È Ù· ÔÓÙ›ÎÈ·”, Ì·˜ ϤÂÈ ÌÈ· ÌËÙ¤Ú· ¤ÓÙ ·È‰ÈÒÓ, Ù· ÔÔ›· ÂÓÙÔ›ÛÙËÎ·Ó ÚÈÓ Ï›Á˜ Ë̤Ú˜ Ó· η›Ó ηÏ҉ȷ ÁÈ· Ó· ‚Á¿ÏÔ˘Ó ÙÔÓ ¯·ÏÎfi Î·È Ó· ÙÔÓ Ô˘Ï‹ÛÔ˘Ó, Ì ΛӉ˘ÓÔ Ó· Ï·Ì·‰È¿ÛÂÈ fiÏË Ë ÂÚÈÔ¯‹. ∏ ÁÂÈÙfiÓÈÛÛ¿ Ù˘ Â›Ó·È ·fi Ù· ΔڛηϷ Î·È ˙ÂÈ ¤ÓÙ ¯ÚfiÓÈ· ÛÙËÓ ·Ú¿Áη Ô˘ ¤ÛÙËÛ ÛÙÔÓ •ËÚÈ¿. “∂‰Ò ‚ڋηÌ ÂχıÂÚÔ ¯ÒÚÔ, Â‰Ò Î·ı‹Û·ÌÂ. £¤ÏÔ˘Ì ӷ Ì›ÓÔ˘Ì ÌfiÓÈÌ· Î·È Ó· ¿ÚÔ˘Ì ¤Ó· Û›ÙÈ. ∫¿Ó·Ì ٷ ¯·ÚÙÈ¿ Ì·˜ ÁÈ· ‰¿ÓÂÈÔ ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ Ì·˜ › ηӤӷ˜ ÙȘ ·¤ÁÈÓ·Ó. ∑ԇ̠̠ٷ ÛÎÔ˘›‰È·, Ì·˜ ‚ϤÂÙÂ. ¶Ô˘Ï¿Ì ÛÙȘ Ï·˚Τ˜ ‰È¿ÊÔÚ· Ú¿ÁÌ·Ù· ÁÈ· Ó· ˙‹ÛÔ˘ÌÂ Î·È ÂÚÓ¿Ó ̤Ú˜ ¯ˆÚ›˜ Ó· Ê¿ÌÂ. ∂›Ì·ÛÙ ÊÙˆ¯Ô›”. √È ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȘ ÙˆÓ “·Ú·ÁÁÈÙÒÓ” ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó Î·È ÙȘ ηχÙÂÚ˜ Û¯¤ÛÂȘ. ŒÓÙÂη ÛÙfiÌ·Ù· ¤¯ÂÈ Ó· ıÚ¤„ÂÈ ¤Ó·˜ 60¯ÚÔÓÔ˜ ¿Ó‰Ú·˜ Î·È ϤÎÂÈ Î·Ï¿ıÈ· Ù· ÔÔ›· Ô˘Ï¿ÂÈ ÛÙË Ï·˚΋. º·ÁËÙfi ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Î¿ı ̤ڷ. “£· ˙‹ÛÔ˘Ì fiˆ˜ ÌÔÚÔ‡ÌÂ

“ΔÔ Û¯ÔÏÂ›Ô Ì¿˜ ·Ú¤ÛÂÈ, ·ÏÏ¿ ÈÔ Ôχ ÙÔ ·È¯Ó›‰È...”

∏ ·Ú¿Áη Ù˘ ʈÙÔÁÚ·Ê›·˜ ÛÙÂÁ¿˙ÂÈ 11 ¿ÙÔÌ·

ΔÂÙÚ¿¯ÚÔÓÔ ·È‰› ˙ÂÈ Ì·˙› Ì ٷ ÛÎÔ˘›‰È·

Î·È ·˜ ı¤ÏÔ˘Ó ӷ Ì·˜ ‰ÈÒÍÔ˘ÓÂ. ¡· Ì·ÏÒÛˆ ‰ÂÓ ÌÔÚÒ, Ó· ·ÓÙȉڿۈ ‰ÂÓ ÌÔÚÒ. ΔÈ Ó· οӈ ¿ÏÏÔ. ¶Ò˜ ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ó Ó· Ì¿ıÔ˘Ó Ù· ·È‰È¿ Ì·˜ ÁÚ¿ÌÌ·Ù·, fiÙ·Ó ·Ó¿ ¿Û· ÒÚ· Î·È ÛÙÈÁÌ‹ ı· Ú¤ÂÈ Ó· Ù· ¿ÚÔ˘Ì ·fi ‰ˆ Î·È Ó· Ù· ¿Ì ·ÏÏÔ‡”, ·Ó·ÚˆÙȤٷÈ. ∏ Á˘Ó·›Î· ÙÔ˘, Ì·˜ › fiÙÈ Î·È Ë ·Ú·ÌÔÓ‹ ÛÙËÓ “·˘Ï‹” Ù˘ ·Ú¿Áη˜ Â›Ó·È ÌÈ· ‰‡ÛÎÔÏË ˘fiıÂÛË.“¶Ú¤ÂÈ Ó· ·Ú·Ê˘Ï¿Ì ÁÈ· Ù· ÔÓÙ›ÎÈ· ÁÈ· Ó· ÌËÓ ‰·ÁÎÒÛÔ˘Ó Ù· ·È‰È¿”. ∂›Ó·È fiÏÔÈ Ú·ÎÔÛ˘ÏϤÎÙ˜. ¡ÂÚfi ·›ÚÓÔ˘Ó ·fi ÙȘ ‚Ú‡Û˜ ÙˆÓ ÁË¤‰ˆÓ Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘ Ô˘ ηٷÛ΢¿ÛÙËÎ·Ó ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Î·È Ú‡̷ ÎϤ‚Ô˘Ó ·fi ÙÔ˘˜ ÛÙ‡ÏÔ˘˜ Ù˘ ¢∂∏, Ì ΛӉ˘ÓÔ Ù˘ ˙ˆ‹˜ ÙÔ˘˜.

™ÙȘ ·Ú¿ÁΘ ÙÚÒÓÂ, ˙Ô‡ÓÂ, ÎÔÈÌÔ‡ÓÙ·È Î·È ¤Íˆ ·fi ·˘Ù¤˜ ÈηÓÔÔÈÔ‡Ó ÙȘ Ê˘ÛÈΤ˜ ÙÔ˘˜ ·Ó¿ÁΘ, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ·ÂÈÏÂ›Ù·È Ë ˘Á›· ÙÔ˘˜.

ΜΑΡΙΖΑ ΣΤ. ΧΑΤΖΗΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ, M.Sc. Πτυχιούχος Α.Π.Θ. Master Ψυχολογίας Παν/μίου Surrey Αγγλίας Υποψήφια Διδάκτωρ Παν/μίου Θεσσαλίας ™Àªμ√À§∂ÀΔπ∫∏ (°ÔÓ¤ˆÓ, ÂÊ‹‚ˆÓ Î·È ·È‰ÈÒÓ Ì ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÔÈÎÔÁÂÓÂȷο, Û˘Ó·ÈÛıËÌ·ÙÈο Î·È Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿˜, ™˘˙˘ÁÈÎÒÓ Î·È ‰È·ÚÔÛˆÈÎÒÓ Û¯¤ÛˆÓ, ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋˜ ÛÙ·‰ÈÔ‰ÚÔÌ›·˜ - ∂ÚÁ·ÛÈ·ÎÒÓ Û¯¤ÛˆÓ) æÀÃ√£∂ƒ∞¶∂π∞ (¿Á¯Ô˜, ÎÚ›ÛÂȘ ·ÓÈÎÔ‡, ÊÔ‚›Â˜,ηٿıÏÈ„Ë, ¯ÚfiÓȘ ·ı‹ÛÂȘ, ‰È·Ù·Ú·¯¤˜ ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ·˜,„˘¯Èο ÙÚ·‡Ì·Ù·,·˘ÙÔÁÓˆÛ›·, ·ÔÌfiÓˆÛË, ÔÈÎÔÁÂÓÂȷ΋ ‚›·, ÂıÈÛÌÔ›, ·ÒÏÂÈ· ‚¿ÚÔ˘˜, Ó¢ÚÈ΋ ·ÓÔÚÂÍ›· - ‚Ô˘ÏÈÌ›·)

∂¶∞°°∂§ª∞Δπ∫√™ ¶ƒ√™∞¡∞Δ√§π™ª√™ ∞ƒπ™Δ√¡ Δ∂™Δ

Ρ. ΦΕΡΑΙΟΥ 130 - Κ. ΚΑΡΤΑΛΗ, ΒΟΛΟΣ ΤΗΛ. 24210 50888

™Ù· Ï˘fiÌÂÓ· ™ÙÔ˘˜ Ï˘fiÌÂÓÔ˘˜ ÔÈΛÛÎÔ˘˜ Ô˘ ÙÔÔıÂÙ‹ıËÎ·Ó ÛÙÔ ∞ÏÈ‚¤ÚÈ ÁÈ· Ó· ÛÙÂÁ·ÛÙÔ‡Ó 50 ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȘ, ÔÈ Û˘Óı‹Î˜ ‰È·‚›ˆÛ˘ Â›Ó·È Û·ÊÒ˜ ηχÙÂÚ˜, ·ÏÏ¿ ÔÈ ÓÔÔÙÚÔ›Â˜ ÙˆÓ ·ıÈÁÁ¿ÓˆÓ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ·ÎfiÌË ·ÏÏ¿ÍÂÈ. Δ· Û˘ÓÂÚÁ›· Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∂ȯ›ÚËÛ˘ ⁄‰Ú¢Û˘ ∞Ô¯¤Ù¢Û˘, Ô˘ ηıËÌÂÚÈÓ¿ ۯ‰fiÓ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹, ¤¯Ô˘Ó “ÛËÎÒÛÂÈ Ù· ¯¤ÚÈ· „ËÏ¿”. ª¤¯ÚÈ Î·È ÎÔÌÌ¿ÙÈ· ·fi Û·Ṳ̂Ó˜ ηڤÎϘ ¤¯Ô˘Ó ‚ÚÂÈ ÛÙȘ ·Ô¯ÂÙ‡ÛÂȘ, ÂÓÒ ÔÈ ‚Ú‡Û˜ ÙÚ¤¯Ô˘Ó ÓÂÚfi ÙȘ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÒÚ˜ Ù˘ Ë̤ڷ˜. “¢ÂÓ ÏËÚÒÓÔ˘Ó Î·È Â›Ó·È ·Û‡‰ˆÙÔÈ. ∞˘Ù‹ Â›Ó·È Ë ·Ï‹ıÂÈ·. ΔÔ Úfi‚ÏËÌ· Â›Ó·È Û‡ÓıÂÙÔ Î·È ÂÈ‚¿ÏÏÂÙ·È Ë ·ÏÏ·Á‹ ÓÔÔÙÚÔ›·˜. ƒ˘·›ÓÔ˘Ó Ì οı ›‰Ô˘˜ ¿¯ÚËÛÙ· ·ÓÙÈΛÌÂÓ· ÙÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜ Ô˘ ˙Ô˘Ó Î·È ·˘Ùfi Ú¤ÂÈ Ó· ·ÏÏ¿ÍÂÈ. Δ· ‰›ÎÙ˘· ÊÚ¿ÛÛÔÓÙ·È Î·È Î¿ı ›‰Ô˘˜ ·Î·ı·ÚÛ›· Î˘Ï¿ ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ”, ÙfiÓÈÛÂ Ô ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ ∫·ı·ÚÈfiÙËÙ·˜ Î. ™. §ËÌÓÈfi˜. √ ›‰ÈÔ˜ ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ fiÙÈ ÔÈ “·Ú·ÁÁ›Ù˜” ÙÔ˘ •ËÚÈ¿ Ô˘ ˙Ô˘Ó ÂΛ ·fi ÙÔ 2003 ı· ÂÁηٷÛÙ·ıÔ‡Ó ÛÂ Ï˘fiÌÂÓ·, ÂÓÒ

ÂÈÛ‹Ì·Ó ˆ˜ ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÙÚÈÂÙ›· ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ·˘ÍËı› ÔÈ ·Ú¿ÁΘ ÁÈ·Ù› ˘¿Ú¯ÂÈ ϤÔÓ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÌÈ· ÛÙÔȯÂÈÒ‰Ë ·ÛÙ˘ÓfiÌ¢ÛË. “μÁ¿Ï·Ì ¤ÚÛÈ ÚˆÙfiÎÔÏÏ· ηÙ‰¿ÊÈÛ˘ ÁÈ· ÙȘ ·Ú¿ÁΘ ÙÔ˘ •ËÚÈ¿ ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ˘ÏÔÔÈ‹Û·Ì ÙËÓ ·fiÊ·Û‹ Ì·˜. ¶Ú¤ÂÈ Î¿Ô˘ Ó· ÛÙÂÁ·ÛÙÔ‡Ó ·˘ÙÔ› ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ Î·È ‰ÂÓ ÌÔÚԇ̠ӷ ·Ê‹ÛÔ˘Ì ·ÚÔÛÙ¿ÙÂ˘Ù· Ù· ·È‰È¿ ÙÔ˘˜” , ÙfiÓÈÛ ∂¿Ó ‰ÂÓ ˘‹Ú¯Â ·ÛÙ˘ÓfiÌ¢ÛË ·Ú¿ÁΘ ı· ›¯·Ó ÙÔÔıÂÙËı› ·ÎfiÌË Î·È ÛÙ· Â˙Ô‰ÚfiÌÈ· Ù˘ ¤ÎÙ·Û˘ ÙˆÓ Ï˘Ô̤ӈÓ, ÛËÌ›ˆÛÂ Ô Î. §ËÌÓÈfi˜.

√È Ê·Ùڛ˜ ∏ ‡·ÚÍË ·Ú·‚·ÙÈÎfiÙËÙ·˜ Â›Ó·È ‰Â‰Ô̤ÓË ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Î·È ÔÈ ÌË ·ı›ÁÁ·ÓÔÈ ¤¯Ô˘Ó ÙÔÔıÂÙ‹ÛÂÈ Û Û›ÙÈ· Î·È Ì·Á·˙È¿ Ù˘ ¢ڇÙÂÚ˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Û˘Ó·ÁÂÚÌÔ‡˜. √ Î. §ËÌÓÈfi˜ ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ fiÙÈ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Ù¤ÛÛÂÚȘ ·Ú¯ËÁÔ› ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ Ô˘ Â›Ó·È ÔÈ “·Ú¯ËÁÔ›” ÙˆÓ ƒ√ª∞. “ΔÔ ·›˙Ô˘Ó ÚÔÛٿ٘, ÙÔ˘˜ ϤÓ fiÙÈ ı· ÌÂÛÔÏ·‚‹ÛÔ˘Ó ÛÙȘ ‰ËÌfiÛȘ ˘ËÚÂۛ˜ ÁÈ· ‰È¿ÊÔÚ· ı¤Ì·Ù· Ô˘ ÙÔ˘˜ ·ÊÔÚÔ‡Ó Î·È Ì·˜ ¤¯ÂÈ Î·Ù·ÁÁÂÏı› fiÙÈ ÙÔ˘˜ ·ÔÌ˘˙Ô‡Ó ÔÈÎÔÓÔÌÈο. ŸÏÔÈ ÔÈ ˘fiÏÔÈÔÈ Â›Ó·È ·Ó›Û¯˘ÚÔÈ Î·È Ë ·Ï‹ıÂÈ· Â›Ó·È ˆ˜ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ·ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜. ªÂٷ͇ ÙˆÓ ·ıÈÁÁ¿ÓˆÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó fï˜ ¿ÓıÚˆÔÈ Û‚·ÛÙÔ› Î·È Ì ·˘ÙÔ‡˜ Û˘ÓÂÓÓÔԇ̷ÛÙÂ, ÁÈ·Ù› ÔÈ Û˘Óı‹Î˜ ˙ˆ‹˜ Ú¤ÂÈ Ó· ·ÏÏ¿ÍÔ˘Ó. ∂Ì›˜ Û·Ó ÚÒÙË ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ· ¤¯Ô˘Ì ı¤ÛÂÈ ÙËÓ ÛÙ¤Á·ÛË ÂÎÂ›ÓˆÓ Ô˘ ˙Ô˘Ó ÛÙȘ ·Ú¿ÁΘ ÛÂ Ï˘fiÌÂÓ· Î·È Û ·˘Ùfi ‚ÔËı¿ÂÈ Ô Î. ¡¿ÎÔ˜. ∞̤ۈ˜ ÌÂÙ¿ ı· ÁÎÚÂÌÈÛÙÔ‡Ó ÔÈ ·Ú¿ÁΘ Î·È Ë ÂÚÈÔ¯‹ ı· ηı·ÚÈÛÙ› Î·È ı· ‰ÂÓÙÚÔÊ˘Ù¢Ù›. “¡¤Â˜ ·Ú¿ÁΘ ‰ÂÓ Á›ÓÔÓÙ·È Î·È ˘¿Ú¯ÂÈ ÌÈ· ÈÛÔÚÚÔ›·. ∂¿Ó ηı·ÚÈÛÙ› Ô •ËÚÈ¿˜ Î·È ÂÁηٷÛÙ·ıÔ‡Ó ÛÙ· Ó¤· Ï˘fiÌÂÓ· ı· Â›Ó·È ÌÈ· ÔÏÈÙÈÛÙÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË ÁÈ· fiÏÔ˘˜ Ì·˜” η٤ÏËÍÂ Ô Î. §ËÌÓÈfi˜.

∫. ÷Ϥ‚·˜: «μÔϤ˜» ÁÈ· Ó¤Ô ÔÚÁ·ÓÈÛÌfi ¢. ¡¤·˜ πˆÓ›·˜ ΔËÓ ÚÒÙË ÙÔ˘ Û˘Ó‰ڛ·ÛË Â›¯Â ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ ÙÔ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Ù˘ Ó¤·˜ ÎÔÈÓˆÊÂÏÔ‡˜ Âȯ›ÚËÛ˘ “πø¡π∞” Ô˘ ÚԤ΢„ ·fi ÙËÓ Û˘Á¯ÒÓ¢ÛË ÙÚÈÒÓ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ ÙÔ˘ ‰‹ÌÔ˘.™ÙËÓ Û˘Ó‰ڛ·ÛË, Û˘˙ËÙ‹ıËÎ·Ó ÔÈ ı¤ÛÂȘ ÙˆÓ ‰È¢ı˘ÓÙÒÓ Ô˘ ÔÚ›˙ÔÓÙ·È, ηıÒ˜ Î·È ÙÔ ÔÚÁ·ÓfiÁÚ·ÌÌ· Î·È ÔÈ ÛÙfi¯ÔÈ ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡.øÛÙfiÛÔ, ¤ÓÙÔÓË ‹Ù·Ó Ë ·ÓÙ›‰Ú·ÛË ÙÔ˘ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ Ù˘ Ì›˙ÔÓÔ˜ ·ÓÙÈÔÏ›Ù¢Û˘, ∫ÒÛÙ· ÷Ϥ‚·, ÁÈ· ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ·ÓÙ› Ó· Û˘ÌÙ‡ÛÛÔÓÙ·È ÔÈ ı¤ÛÂȘ ÙˆÓ ‰È¢ı˘ÓÙÒÓ, ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó ˆ˜ ›¯·Ó, ÂÓÒ ‰ÈÏ·ÛÈ¿ÛÙËÎ·Ó ÔÈ ÌÈÛıÔ› ÙÔ˘˜ Î·È ÔÈ ·ÓÙÈÌÈÛı›Â˜ ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ ÙÔ˘ ¢™. Δ· ·Ú·¿Óˆ ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ Û ۯÂÙÈ΋ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ ÙÔ˘ Ô Î. ∫. ÷Ϥ‚·˜. Ÿˆ˜ ÂÍËÁ›, “Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ Ó¤Ô ÔÚÁ·ÓfiÁÚ·ÌÌ· ‰È·ÙËÚÔ‡ÓÙ·È ÙÚÂȘ ı¤ÛÂȘ ‰È¢ı˘ÓÙÒÓ, fiÛÔÈ ˘‹Ú¯·Ó Î·È ÛÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ, Ì ÙË ‰È·ÊÔÚ¿ fï˜ fiÙÈ ·ÓÙÈÌÈÛı›· ÙˆÓ 1.300 ¢ÚÒ ·˘Í¿ÓÂÙ·È ÛÙ· 2.200 ¢ÚÒ Ì ÚfiÛıÂÙË ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ÂÈ‚¿Ú˘ÓÛË Ô˘ ı· ÚÔ·„ÂÈ ·fi ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ı¤Û˘ °ÂÓÈÎÔ‡ ¢È¢ı˘ÓÙ‹, ‰ËÏ·‰‹ ÚfiÛıÂÙ˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÂÈ‚¿Ú˘ÓÛ˘ ÛÙ· ÔÈÎÔÓÔÌÈο ÙÔ˘ ‰‹ÌÔ˘ Î·È Î·Ù’ Â¤ÎÙ·ÛË Î·È ÙˆÓ ‰ËÌÔÙÒÓ” . ™˘Ó¯›˙ÔÓÙ·˜, Ô Î. ÷Ϥ‚·˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ: “줂·È·, ı· ÌÔÚÔ‡Û οÔÈÔ˜ Ó· ÂÈηÏÂÛÙ› fiÙÈ Ù· ̤ÏË ÙˆÓ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÒÓ Û˘Ì‚Ô˘Ï›ˆÓ ÏfiÁˆ Ù˘ Û˘Á¯ÒÓ¢Û˘ Û ̛· Âȯ›ÚËÛË ı· ÌÂÈÒÛÔ˘Ó Î·È ÙȘ ‰·¿Ó˜ ÛÙÔ ¤Ó· ÙÚ›ÙÔ, ‰˘ÛÙ˘¯Ò˜ fï˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ¤ÙÛÈ, ‰ÈfiÙÈ Î·È Â‰Ò ÊÚfiÓÙÈÛ ÙÔ ¢™ Ù˘ Âȯ›ÚËÛ˘ Ó· ·˘Í‹ÛÂÈ Ù˘ ·ÓÙÈÌÈÛı›Â˜ Î·È ¤ÍÔ‰· ·Ú¿ÛÙ·Û˘, ÛÙÔ ÙÚÈÏ¿ÛÈÔ ÙÔ˘ ‡„Ô˘˜ ÙˆÓ √ÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ. ™˘Ì¤Ú·ÛÌ·, Ë ÚÔÔÙÈ΋ Ù˘ Ó¤·˜ Âȯ›ÚËÛ˘ ‰ÂÓ ·ÔÊfiÚÙÈÛ ÔÈÎÔÓÔÌÈο ÙÔ ¢‹ÌÔ, ·ÓÙÈı¤Ùˆ˜ ÙÔÓ ÂÈ‚¿Ú˘ÓÂ, Î·È ÙÔ fiÚ·Ì· Ù˘ ‰ËÌÔÙÈ΋˜ ·Ú¯‹˜ ÂÚ› ÓÔÈÎÔÎ˘Ú¤Ì·ÙÔ˜ ÙÔ ‚ϤÔ˘ÌÂ Û˘Ó¯Ҙ Ó· ·ÔÌ·ÎÚ‡ÓÂÙ·È”. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, ·Ó·Ê¤ÚÂÈ, ÔÈ ˘ÔÛ¯¤ÛÂȘ ÁÈ· ‚ÂÏÙ›ˆÛË ÙˆÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ, Ì ÙË ÌË ÚfiÛÏË„Ë Ó¤Ô˘ ÛÙÂϯȷÎÔ‡ ÚÔÛˆÈÎÔ‡, ‰ÂÓ Â·ÏËı‡ÙËηÓ. √ Î. ÷Ϥ‚·˜ ηÏ› ÙÔ ¢‹Ì·Ú¯Ô ¡. πˆÓ›·˜ Î·È ÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Ó· ·Ú¤Ì‚Ô˘Ó ¿ÌÂÛ· “ÛÙËÓ ·‰ÈηÈÔÏfiÁËÙË Î·È ÚÔÎÏËÙÈ΋ ·‡ÍËÛË ÙˆÓ ‰··ÓÒÓ Ô˘ ÚԤ΢„·Ó ·fi ÙËÓ ÚÒÙË Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÙÔ˘ ¢.™ Ù˘ ∂ȯ›ÚËÛ˘, Ó· Û‚·ÛÙ› ÙȘ ˘ÔÛ¯¤ÛÂȘ ÂÚ› ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡ ÓÔÈÎÔÎ˘Ú¤Ì·ÙÔ˜ ·ÔʇÁÔÓÙ·˜ ·Ó˘fiÛٷ٘ ‰ÈηÈÔÏÔÁ›Â˜ fiÙÈ ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ó ÔÈ ‰·¿Ó˜ Ó· Â›Ó·È Î·È ¯ÂÈÚfiÙÂÚ˜” .

ÀÈÔıÂÛ›· ·‰¤ÛÔÙˆÓ ˙ÒˆÓ ∞fi ÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô ·‰¤ÛÔÙˆÓ ˙ÒˆÓ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ ·Ó·ÎÔÈÓÒÓÂÙ·È fiÙÈ ‰›ÓÔÓÙ·È ÚÔ˜ ˘ÈÔıÂÛ›·, Husky Siberian ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· ʇϷÍË, Ï¢Îfi ËÌ›·ÈÌÔ Ï˘ÎfiÛ΢ÏÔ ıËÏ˘Îfi ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· Û˘ÓÙÚÔÊÈ¿, ÎÔ˘Ù¿‚È 2 ÌËÓÒÓ ÙÛÔ·ÓfiÛ΢ÏÔ, ÙÛÔ·ÓfiÛ΢ÏÔ ıËÏ˘Îfi ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· ʇϷÍË, ηӛ˜ ÙÂÚȤ, ηӛ˜ ÙÂÚȤ ÌÈÎÚfiÛˆÌÔ. ¶ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ Î·È ·ÚÌfi‰ÈÔ˜ ÁÈ· ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÙˆÓ ·‰¤ÛÔÙˆÓ ˙ÒˆÓ £ˆÌ¿˜ ¶Ú·ÛÛ¿˜, ÙËÏ. 24210 62706.


TO¶π∫√ P∂¶√ƒΔ∞∑

17

KYPIAKH 30 AY°OY™TOY 2009

¡¤Â˜ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›Â˜ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜

∫ÔÈÓfi ÙˆÓ ª·ÁÓ‹ÙˆÓ: “°¤Ê˘Ú·” ÙˆÓ ·Ô‰‹ÌˆÓ ÁÈ· Û˘ÓÂÚÁ·Û›Â˜

ª

 Ӥ˜ ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ˜, ÌÂÙ¿ Î·È ÙËÓ Â›Ï˘ÛË ÙˆÓ ÔÚÁ·ÓˆÙÈÎÒÓ ÙÔ˘ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ ÚÔ¯ˆÚ¿ ÛÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ÛÙfi¯ˆÓ Î·È ÙˆÓ ÚÔÙÂÚ·ÈÔÙ‹ÙˆÓ ÙÔ˘, ÙÔ ∫ÔÈÓfi ÙˆÓ ª·ÁÓ‹ÙˆÓ.ΔÔ Ì¤ÏÔ˜ Ù˘ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘-ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ ÙÔ˘ “∫ÔÈÓÔ‡ ÙˆÓ ª·ÁÓ‹ÙˆÓ” Î. ∞fiÛÙÔÏÔ˜ ∑Ô˘·ÓÈÒÙ˘ Ì›ÏËÛ ÛÙË “£ÂÛÛ·Ï›·” ÁÈ· ÙÔ˘˜ Ó¤Ô˘˜ ÛÙfi¯Ô˘˜ Ô˘ Ù¤ıËÎ·Ó ÚfiÛÊ·Ù· ÛÙÔ μfiÏÔ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ËÌÂÚ›‰·˜, Ë ÔÔ›· ›¯Â ÙÔÓ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· ÌÈ·˜ ‰ÈÂıÓÔ‡˜ Û˘Ó¿ÓÙËÛ˘. ‹˜ ÙˆÓ ªÂÛÔÁÂÈ·ÎÒÓ ∞ÁÒÓˆÓ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ‚ÔËı‹ÛÔ˘Ó ÂıÂÏÔÓÙÈο Û ı¤Ì·Ù· ÔÚÁ¿ÓˆÛ˘ ·ÏÏ¿ Î·È Ó· Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó fiÔ˘ ÙÔ˘˜ ˙ËÙËı›. “¢È·ÈÛÙÒıËΠʤÙÔ˜ Ë ‰È¿ıÂÛ‹ Ì·˜ Ó· ·Ó·˙ËÙ‹ÛÔ˘Ì ÙÚfiÔ˘˜ Û˘Ì‚ÔÏ‹˜ ÛÙÔ˘˜ ·ÁÒÓ˜ Î·È ÈÛÙ‡ԢÌ fiÙÈ ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ ı· ›̷ÛÙ ¤ÙÔÈÌÔÈ Ó· Û˘ÁÎÂÎÚÈÌÂÓÔÔÈ‹ÛÔ˘Ì ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ·˘Ùfi Ì ÙËÓ ˘ÔÁÚ·Ê‹ ÌÓËÌÔÓ›ˆÓ.

ƒÂÔÚÙ¿˙:

∫∞Δ∂ƒπ¡∞ Δ∞™™√¶√À§√À

∏ ·Ó¿Ù˘ÍË ÌÈ·˜ ÛËÌ·ÓÙÈ΋˜ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ Ì ÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ £ÂÛÛ·Ï›·˜ “ÈÛÙÒÓÂÙ·È” ʤÙÔ˜ ÛÙȘ ıÂÙÈΤ˜ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›Â˜ ÙÔ˘ ∫ÔÈÓÔ‡ ÙˆÓ ª·ÁÓ‹ÙˆÓ. “º¤ÙÔ˜ ‰ÚÔÌÔÏÔÁ‹ıËÎ·Ó Î¿ÔȘ ·ÔÊ¿ÛÂȘ Î·È Î·Ï‡ÊıËηÓ, ̤۷ ·fi Û˘Ó‰ÚÈ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ∫ÔÈÓÔ‡, ÔÚÁ·ÓˆÙÈο ÎÂÓ¿. ΔÔ Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Ì¤Û· ÛÙÔÓ ¯ÚfiÓÔ Ô˘ ¤Ú·ÛÂ Î·È ÌÂÙ¿ ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ Û˘Ó¤‰ÚÈfi ÙÔ˘, ÙÔÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ ∞‡ÁÔ˘ÛÙÔ, ‰ÂÓ Î·Ù¿ÊÂÚ ӷ χÛÂÈ ·˘ÙÔÓfiËÙ· ı¤Ì·Ù·, fiˆ˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ·Ú¯Â›Ô˘ ÌÂÏÒÓ, Ù‹ÚËÛË Ú·ÎÙÈÎÒÓ Î·È ¿ÓÔÈÁÌ· ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÒÓ. ∏ ËÌÂÚ›‰· ‹Ù·Ó ÁÈ· fiÏÔ˘˜ ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ÁÈ·Ù› Â·Ó·‚‚·ÈÒıËÎÂ Ë ·Á¿Ë Î·È ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ ÙÔ˘ ∫ÔÈÓÔ‡ ÁÈ· ÙÔÓ ÙfiÔ ÙÔ˘˜. Δ˘Èο Úfi‰ÚÔ˜ ÛÙÔ ∫ÔÈÓfi Â›Ó·È Ô ÓÔ̿گ˘, ·ÏÏ¿ ÙËÓ Â˘ı‡ÓË Ù˘ ÔÚÁ·ÓˆÙÈ΋˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜, ÙËÓ ¤¯Ô˘Ì ÂÌ›˜ Ù· ·ÈÚÂÙ¿ ̤ÏË. ¶·ÚfiÙÈ ·˘Ùfi ‹Ù·Ó ÍÂοı·ÚÔ ¤Ú·Û ¤Ó·˜ ¯ÚfiÓÔ˜ ÁÈ· Ó· ÙÔ Û˘ÓÂȉËÙÔÔÈ‹ÛÔ˘Ì” , ‰‹ÏˆÛÂ, Ô Î. ∑Ô˘·ÓÈÒÙ˘. √ ›‰ÈÔ˜ ÂÈÛ‹Ì·Ó fiÙÈ Ë Û˘Ì‚ÔÏ‹ Ù˘ ¡Ô̷گȷ΋˜ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ÁÈ· ÙËÓ ‡·ÚÍË ÙÔ˘ ∫ÔÈÓÔ‡ ÙˆÓ ª·ÁÓ‹ÙˆÓ Â›Ó·È Î·ıÔÚÈÛÙÈ΋ ηıÒ˜ ¤¯ÂÈ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈ΋ Û˘Ì‚ÔÏ‹ ÛÙ· ¤ÍÔ‰·, Û˘ÓÙÔÓ›˙ÂÈ Î·È ‰È·ı¤ÙÂÈ ¤Ó·Ó ÔÚÁ·ÓˆÙÈÎfi Ì˯·ÓÈÛÌfi Ô˘ ÂÈÙÚ¤ÂÈ ÙË ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË ÙˆÓ ËÌÂÚ›‰ˆÓ Î·È ÙˆÓ Û˘Ó‰ڛˆÓ. μ·ÛÈ΋ ˆÛÙfiÛÔ ÚÔ¸fiıÂÛË ÁÈ· Ó· ÂÙ‡¯ÂÈ ÙÔ ∫ÔÈÓfi Â›Ó·È Ó· “·ÁηÏÈ·ÛÙ›” Î·È Ó· Û˘ÓÂÚÁ·ÛÙ› Ì fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÊÔÚ›˜ ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡. √ Î. ∑Ô˘·ÓÈÒÙ˘ ÛËÌÂÈÒÓÂÈ fiÙÈ Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÔ˘Ó ÔÏÏ¿ Î·È ÛËÌ·ÓÙÈο ‚‹Ì·Ù· ÁÈ· Ó· Á›ÓÂÈ Ô ÊÔÚ¤·˜ ÙˆÓ ·Ô‰‹ÌˆÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfi “∫ÔÈÓfi” . “¶Ú¤ÂÈ Ó· Û˘ÛÂÈÚÒÛÔ˘Ì fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ·fi‰ËÌÔ˘˜ Î·È Ó· Û˘ÓÂÚÁ·ÛÙԇ̠·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈο Ì ÙÔ˘˜ ÙÔÈÎÔ‡˜ ÊÔÚ›˜. ∏ ·Ï‹ıÂÈ· Â›Ó·È fiÙÈ ÌÂÙ¿ ÙË ÊÂÙÈÓ‹ Ì·˜ ËÌÂÚ›‰· ÔÏÏ¿ ÔÚÁ·ÓˆÙÈο ı¤Ì·Ù· χıËÎ·Ó Î·È ·Ú¯›Û·Ì ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ Â·Ê¤˜ Ì ÙÔ˘˜ ÊÔÚ›˜” , ›Â.

ΔÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙˆÓ Â·ÊÒÓ Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËηÓ, ·¤‰ˆÛ ηÚÔ‡˜ Ë Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ £ÂÛÛ·Ï›·˜. √ ·ÓÙÈÚ‡Ù·Ó˘ Î. ∑Ô˘ÌÔ˘Ï¿Î˘ Û˘ÌÊÒÓËÛ ӷ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÙÔ ÙÚ›ÙÔ Û˘Ó¤‰ÚÈÔ ÙˆÓ ·Ô‰‹ÌˆÓ ÙÔ 2010 ÛÙȘ 57 ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘, ˘fi ÙËÓ ·ÈÁ›‰· ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ Î·È Û ¯ÒÚÔ˘˜ Ô˘ ı· ‰È·ı¤ÛÂÈ. √ Î. ∑Ô˘ÌÔ˘Ï¿Î˘ ı· ÌÂÙ¤¯ÂÈ ÛÙËÓ ÔÚÁ·ÓˆÙÈ΋ ÂÈÙÚÔ‹ ÙÔ˘ Û˘Ó‰ڛԢ Î·È ÙÔ ·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ı· ·Ó·Ï¿‚ÂÈ Ó· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂÈ Î·È Ó· ÛÙËÚ›ÍÂÈ ÌÈ· ·fi ÙȘ ıÂÌ·ÙÈΤ˜ ÂÓfiÙËÙ˜, fiˆ˜

√ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ∞ÚÁÔÓ·‡Ù˜

√ Î. ∞fiÛÙÔÏÔ˜ ∑Ô˘·ÓÈÒÙ˘

ÙȘ Û¯¤ÛÂȘ Ù˘ ‰ËÌfiÛÈ·˜ Î·È È‰ÈˆÙÈ΋˜ ‰ËÌfiÛÈ·˜ ÂÎ·›‰Â˘Û˘. ∂›Û˘, ı· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ Û ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÊÈÏÔÍÂÓ›·˜ ·fi‰ËÌˆÓ ÂÏÏËÓfiÔ˘ÏˆÓ ÛÙËÓ ¶¿Ô˘ Ù˘ ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹˜, fiÔ˘ ‰È·ı¤ÙÂÈ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ. ™Ù· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÊÈÏÔÍÂÓ›·˜, ı· Û˘ÌÂÚÈÏËÊı› Ë ‰È‰·Ûηϛ· Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÁÏÒÛÛ·˜, Ù˘ ÈÛÙÔÚ›·˜ Î·È ÙÔ˘ ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡. “°ÓˆÚ›˙Ô˘Ì fiÙÈ Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ‰‡Ô ¯ÚfiÓÈ· Ô˘ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο Â·Ó·‚›ˆÛ ÙÔ ∫ÔÈÓfi ÙˆÓ ª·ÁÓ‹ÙˆÓ, ¤Ù˘¯Â ÛËÌ·ÓÙÈ΋˜ ‰ËÌÔÛÈfiÙËÙ·˜, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ·Ó¤‚ÂÈ Ô ‹¯Ë˜. ∞˘Ùfi ‚¤‚·È· ·˘Í¿ÓÂÈ ÙȘ ‰ÈΤ˜ Ì·˜ ¢ı‡Ó˜ Î·È Ú¤ÂÈ Ó· Û˘ÓÂÚÁ·ÛÙԇ̠ÛÔ‚·Ú¿ Î·È ¯ˆÚ›˜ Ê·ÌÊ¿Ú˜. ¶Ú¤ÂÈ Ó· ·ÓÙ·ÔÎÚÈıԇ̠ÛÙȘ ÚÔÛ‰Ô˘ fiÏˆÓ ÂÎÂ›ÓˆÓ Ô˘ ‚ϤÔ˘Ó ıÂÙÈο Î·È ÂÏȉÔÊfiÚ· ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÂÓfi˜ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ ª·ÁÓ‹ÙˆÓ Û ÔÏfiÎÏËÚÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Ì ÛÙfi¯Ô ÙËÓ ‚Ô‹ıÂÈ· ÙÔ˘ ÙfiÔ˘ Ì·˜ Î·È ÙËÓ ÂÓ›Û¯˘ÛË ÚÔÛ·ıÂÈÒÓ ‰È·Ù‹ÚËÛ˘ Ù· ÂÏÏËÓÈÎfiÙËÙ·˜ Î·È ÙˆÓ ·ÚÚ‹ÎÙˆÓ ‰ÂÛÌÒÓ Û fiÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÙȘ ÁÂÓȤ˜ Ô˘ ÌÂÁ¿ÏˆÛ·Ó ÛÙË ‰È·ÛÔÚ¿” , ‰‹ÏˆÛÂ Ô Î. ∑Ô˘·ÓÈÒÙ˘.

√È ªÂÛÔÁÂÈ·ÎÔ› ΔfiÛÔ Ë ÊÂÙÈÓ‹ ÌÂÚ›‰·, fiÛÔ Î·È ÙÔ ÂfiÌÂÓÔ Û˘Ó¤‰ÚÈÔ ı· ¤¯Ô˘Ó ¿ÍÔÓ· ÙÔ˘˜ ªÂÛÔÁÂÈ·ÎÔ‡˜ ∞ÁÒÓ˜ ÙÔ˘ 2013 ÁÈ·Ù› ı· Û˘ÓÂÓÒÛÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ª¿ÁÓËÙ˜ ·Ó¿ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ.

√È ··ÓÙ·¯Ô‡ ª¿ÁÓËÙ˜ ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó Ó· ÌÂٷʤÚÔ˘Ó ÙÔ Ì‹Ó˘Ì· ÙˆÓ ªÂÛÔÁÂÈ·ÎÒÓ ∞ÁÒÓˆÓ ÙÔ˘ 2013 ÚÔÛÂÁÁ›˙ÔÓÙ·˜ ÙËÓ È‰È·ÈÙÂÚfiÙËÙ· Ù˘ οı ÎÔÈÓˆÓ›·˜ fiÔ˘ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈÔ‡ÓÙ·È. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· ı· ı¤ÛÔ˘Ó Â·˘ÙÔ‡˜ ÛÙËÓ ˘ËÚÂÛ›· Ù˘ √ÚÁ·ÓˆÙÈ΋˜ ∂ÈÙÚÔ-

√ Î. ∑Ô˘·ÓÈÒÙ˘ ÌÂÙ¤¯ÂÈ Î·È ÛÙÔ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ “∞ÚÁÔÓ·‡Ù˜” Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜, Ì ¤‰Ú· ÙȘ ∏ӈ̤Ó˜ ¶ÔÏÈÙ›˜. √ ›‰ÈÔ˜ Â›Ó·È ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜, ÛÙÔÓ ™‡ÏÏÔÁÔ Ô˘ ¤¯ÂÈ Î·ıÈÂÚÒÛÂÈ ÛÂÈÚ¿ ıÂÛÌÈÎÒÓ Â·ÊÒÓ Ì ÙÔ˘˜ ÙÔÈÎÔ‡˜ ÊÔÚ›˜ ÁÈ· Ó ‚ÔËı‹ÛÂÈ ÛÙËÓ ÚÔÒıËÛË ÙˆÓ ‰˘Ó·ÙÔÙ‹ÙˆÓ Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜, ÛÙȘ ∏¶∞. “™ÙȘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ Ô˘ ηٷı¤ÙÔ˘Ì ÛÙÔ˘˜ ÙÔÈÎÔ‡˜ ÊÔÚ›˜ Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È Î˘Ú›ˆ˜ ·Ó·Ù˘Íȷο ˙ËÙ‹Ì·Ù· Î·È ı¤Ì·Ù· ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡. √È ÚÔÙ¿ÛÂȘ Ô˘ ¤¯Ô˘Ì ˘Ô‚¿ÏÏÂÈ ÛÙÔÓ ‰‹ÌÔ μfiÏÔ˘ Î·È ÙË ¡Ô̷گȷ΋ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÔÓÙ·È ıÂÙÈο Î·È ÙfiÛÔ Ô ‰‹Ì·Ú¯Ô˜, fiÛÔ Î·È Ô ÓÔ̿گ˘ ÂΉ‹ÏˆÛ·Ó ÂӉȷʤÚÔÓ Ó· ÂÈÛÎÂÊÙÔ‡Ó Û‡ÓÙÔÌ· ÙȘ ∏¶∞

ÁÈ· Ó· ÚÔ‚ÏËıÔ‡Ó ÔÈ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ ÙÔ˘ ÙfiÔ˘, Ë ∞ÚÁÒ Î·È ÙÔ ıÂÌ·ÙÈÎfi ¿ÚÎÔ. ™ÙȘ Â·Ê¤˜ Ì ÙÔÓ ‰‹Ì·Ú¯Ô Î·È ÙÔ ÓÔÌ¿Ú¯Ë ‰ÈÂÚÂ˘Ó‹Û·Ì ÔÏϤ˜ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ Ô˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Î·È Û‡ÓÙÔÌ· ÂÌ›˜ Û·Ó ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ı· ηٷı¤ÛÔ˘ÌÂ Î·È ÁÚ·ÙÒ˜ ÙȘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ Ì·˜ ÁÈ· Ó· ÙȘ ÚÔˆı‹ÛÔ˘Ó” , ÙfiÓÈÛÂ. √ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ Û˘ÛÂÈÚÒÓÂÈ 100 ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȘ ª·ÁÓËÛȈÙÒÓ Ù˘ ÔÌÔÁ¤ÓÂÈ·˜ Ô˘ ‚·ÛÈ΋ ÙÔ˘˜ Âȉ›ˆÍË Â›Ó·È Ë ‰È·Ù‹ÚËÛË ÙˆÓ ‰ÂÛÌÒÓ Ì ÙËÓ ·ÙÚ›‰·. ¶Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ Â›Ó·È ÌÈ· 24¯ÚÔÓË ‰·ÛοϷ Ì ηٷÁˆÁ‹ ·fi ÙË ™Ô‡ÚË Î·È ÙË ¡¤· πˆÓ›· Ë ¢‹ÌËÙÚ· ™·‚ÂÏÏ›‰Ë. √ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ Î¿ı ¯ÚfiÓÔ ÛÂÈÚ¿ ÂΉËÏÒÛˆÓ, ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ Î·È ÛÙË ÌÓ‹ÌË ÙˆÓ ı˘Ì¿ÙˆÓ ÙÔ˘ √ÏÔη˘ÙÒÌ·ÙÔ˜. º¤ÙÔ˜ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÌÂÁ¿ÏÔ˜ ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi˜ ¤ÎıÂÛ˘ ‰ÔÎÈÌ›ˆÓ ÙÔ˘ ƒ‹Á·. √ ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi˜ ı· ‰ÈÂÍ·¯ı› Û fiÏ· Ù· ÂÏÏËÓÈο Û¯ÔÏ›· Ù˘ ÌËÙÚÔÔÏÈÙÈ΋˜ ÂÚÈÔ¯‹˜ Ù˘ ¡¤·˜ ÀfiÚ΢. ∏ ¡Ô̷گȷ΋ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË ª·ÁÓËÛ›·˜ ÚÔÌ‹ı¢Û ÙÔÓ ™‡ÏÏÔÁÔ Ì 250 ‰›ÁψÛÛ· ‚È‚Ï›· ÁÈ· ÙÔÓ ƒ‹Á· Î·È ÛÙÔÓ ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi ı· Ï¿‚Ô˘Ó Ì¤ÚÔ˜ Ì·ıËÙ¤˜ ÌÂÁ¿ÏˆÓ ٿ͈Ó. ™ËÌ·ÓÙÈο ¯ÚËÌ·ÙÈο ‚Ú·‚›· ı· ·ÔÓÂÌËıÔ‡Ó Û ÌÂÁ¿ÏË ÂΉ‹ÏˆÛË ÙËÓ ¿ÓÔÈÍË.

¢∞™ ¡. πˆÓ›·˜: ∞ÓËÛ˘¯›· ÁÈ· Û˘Ì‚·ÛÈÔ‡¯Ô˘˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ Δπ™ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ ÛÙÔ˘˜ ¢ËÌÔÙÈ-

ÎÔ‡˜ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡˜ Î·È ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ ÙˆÓ Û˘Ì‚·ÛÈÔ‡¯ˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ Û˘˙‹ÙËÛ Ì ÙÔ ¢‹Ì·Ú¯Ô ¡. πˆÓ›·˜ ¶·‡ÏÔ ª·‚›‰Ë, ·ÓÙÈÚÔÛˆ›· Ù˘ ¢∞™ ¡. πˆÓ›·˜, ·ÔÙÂÏÔ‡ÌÂÓË ·fi ÙÔÓ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ Ù˘ ·Ú¿Ù·Í˘ μ·Û›ÏË §ÈÓ¿Ú‰Ô Î·È Ù· ÛÙÂϤ¯Ë ∂‡Ë °¿ÎÔ˘, ÃÚ‹ÛÙÔ ΔÛÈÚ¿ÎÔÁÏÔ˘ Î·È ™Ù¤ÏÈÔ °·˚Ù·Ó›‰Ë, ÙËÓ ¶¤ÌÙË 27 ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘. √ μ·Û›Ï˘ §ÈÓ¿Ú‰Ô˜ Â·Ó¤Ï·‚ fiÛ· ›¯Â ‰ËÏÒÛÂÈ Î·È ÛÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘, fiÔ˘ ÂͤÊÚ·Û ÙËÓ ·ÓËÛ˘¯›· ÙÔ˘ ÁÈ· ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ ÙˆÓ Û˘Ì‚·ÛÈÔ‡¯ˆÓ ÛÙÔ˘˜ ÙÚÂȘ ˘fi ¤ÓˆÛË √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡˜. ΔfiÓÈÛ fiÙÈ ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ Û’ ·˘ÙÔ‡˜ ÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È ÁÈ· ·ÚÎÂÙ¿ ¯ÚfiÓÈ·, ηχÙÔÓÙ·˜ ¿ÁȘ Î·È ‰È·ÚΛ˜ ·Ó¿ÁΘ Î·È ÌfiÏȘ ÙËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË Â‚‰ÔÌ¿‰· οÔÈÔÈ ÂÍ ·˘ÙÒÓ ·ÔχıËÎ·Ó ·ÊÔ‡ ‰ÂÓ ·Ó·ÓÂÒıËÎ·Ó ÔÈ Û˘Ì‚¿ÛÂȘ ÙÔ˘˜, ÂÓÒ Ë ›‰È· “Ù‡¯Ë” ÂÈÊ˘Ï¿ÛÛÂÙ·È Î·È ÁÈ· ÙÔ˘˜ ˘fiÏÔÈÔ˘˜. √ μ·Û›Ï˘ §ÈÓ¿Ú‰Ô˜ ÂÈÛ‹Ì·Ó ÙÔ ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ¡›Î·È·˜, fiÔ˘ Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ Î. ªÂÓÂÙ¿ÙÔ˜, ÌË ˘ÔÏÔÁ›˙ÔÓÙ·˜ ÔÔÈÔ‰‹ÔÙ ÎfiÛÙÔ˜, ÌÔÓÈÌÔÔ›ËÛ fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Û˘Ì‚·ÛÈÔ‡¯Ô˘˜ Î·È Â·Ó¤Ï·‚ ÙË ı¤ÛË Ù˘ ·Ú¿Ù·Í˘ ÁÈ· ÌÂٿٷÍË fiÏÔ˘ ÙÔ˘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ Û ˘ËÚÂۛ˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ Ì ÛÙ·ıÂÚ‹ Î·È ÌfiÓÈÌË Û¯¤ÛË ÂÚÁ·Û›·˜ Î·È Ï‹ÚË ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈ΋ Î¿Ï˘„Ë. ∏ ¢∞™ ηÏ› Û Â·ÁÚ‡ÓËÛË ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜, ÌfiÓÈÌÔ˘˜ Î·È Û˘Ì‚·ÛÈÔ‡¯Ô˘˜, ÂÓ ·Ó·ÌÔÓ‹ Ù˘ ·¿ÓÙËÛ˘ Ô˘ ı· ‰ÒÛÂÈ Ë ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ·‡ÚÈÔ.


TO¶π∫√ P∂¶√ƒΔ∞∑

18

KYPIAKH 30 AY°OY™TOY 2009

∂ÓˆÙÈ΋ ∫›ÓËÛË ºÂÚÒÓ:

∫›Ó‰˘ÓÔ˜ ·fi ÙÔÓ Ô‰ËÏ·Ùfi‰ÚÔÌÔ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ˘ ÃÏfi˘ Δ∏¡ ¿ÌÂÛË ÙÚÔÔÔ›ËÛË Ù˘ ÌÂϤÙ˘ ηٷÛ΢‹˜ ÙÔ˘ Ô‰ËÏ·Ùfi‰ÚÔÌÔ˘ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ˘-ÃÏfi˘ ˙ËÙ¿Ì ˆ˜ “∂ÓˆÙÈ΋ ∫›ÓËÛË ºÂÚÒÓ” ÏfiÁˆ Ù˘ ÂÈÎÈÓ‰˘ÓfiÙËÙ·˜ Ô˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÙÔ ¤ÚÁÔ ÁÈ· ÙËÓ ·ÛÊ¿ÏÂÈ· ÙˆÓ Ô‰ËÏ·ÙÒÓ Î·È Â˘Ú‡ÙÂÚ· ÙˆÓ ‰ËÌÔÙÒÓ. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, Û‡Ìʈӷ Ì ÙË ÌÂϤÙË Ô Ô‰ËÏ·Ùfi‰ÚÔÌÔ˜ ·fi μÂÏÂÛÙ›ÓÔ ÚÔ˜ ÃÏfiË, ÂÓÒ ÍÂÎÈÓ¿ ·fi ÙËÓ ‰ÂÍÈ¿ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ ‰ÚfiÌÔ˘, Í·ÊÓÈο Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· ¿Óˆ Û ÛÙÚÔÊ‹, ‰È·ÎfiÙÂÙ·È Î·È Û˘Ó¯›˙ÂÈ ·fi ÙËÓ ·ÚÈÛÙÂÚ‹ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ Ô‰ÈÎÔ‡ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ ÁÈ· Ó· ÙÂÚÌ·Ù›ÛÂÈ ÛÙË ÃÏfiË. ™ÙÔ ÛËÌÂ›Ô Ô˘ ‰È·ÎfiÙÂÙ·È Ô Ô‰ËÏ·Ùfi‰ÚÔÌÔ˜ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ÔÚ·ÙfiÙËÙ· ÙˆÓ Ô‰ËÁÒÓ ·fi Ù· ‰ÈÂÚ¯fiÌÂÓ· Ô¯‹Ì·Ù· Û ¤Ó· Ì¿ÏÈÛÙ· Ô‰ÈÎfi ‰›ÎÙ˘Ô fiÔ˘ Ù· ‰ÈÂÚ¯fiÌÂÓ· Ô¯‹Ì·Ù· ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È Ì ˘„ËÏ‹ Ù·¯‡ÙËÙ·. ΔÔ ˙‹ÙËÌ· ÙÔ ¤¯Ô˘Ì ı¤ÛÂÈ Â·ÓÂÈÏËÌ̤ӷ ÛÙË ‰ËÌÔÙÈ΋ ·Ú¯‹, Ë ÔÔ›· fï˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ·Ó·Ï¿‚ÂÈ Î·Ì›· ÂÓ¤ÚÁÂÈ· ·‰È·ÊÔÚÒÓÙ·˜ ÁÈ· ·ÎfiÌ· ÌÈ· ÊÔÚ¿ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· ÙˆÓ Û˘ÌÊÂÚfiÓÙˆÓ ÙˆÓ ‰ËÌÔÙÒÓ. ª¿ÏÈÛÙ· Ë ‰ËÌÔÙÈ΋ ·Ú¯‹ fi¯È ÌfiÓÔ ·‰È·ÊÔÚ›, ·ÏÏ¿ Ì ÙÚfiÔ ÂÈÚˆÓÈÎfi ÂÈÚÚ›ÙÂÈ ÙȘ ¢ı‡Ó˜ ÁÈ· ÙÔÓ Î·Îfi ۯ‰ȷÛÌfi ÙÔ˘ Ô‰ËÏ·Ùfi‰ÚÔÌÔ˘ ÛÙÔ˘˜ ȉÈÔÎً٘ ÙˆÓ ·Ú·Î›ÌÂÓˆÓ ÂÎÙ¿ÛˆÓ. ∞ÓÙ›ıÂÙ· fï˜ Ì ÙÔ˘˜ ÈÛ¯˘ÚÈÛÌÔ‡˜ Ù˘ ‰ËÌÔÙÈ΋˜ ·Ú¯‹˜ ÔÈ È‰ÈÔÎً٘ ·˘ÙÔ› ¤¯Ô˘Ó ÂÎÊÚ·ÛÙ› ıÂÙÈο ÛÙËÓ ·Ú·¯ÒÚËÛ‹ ÙÔ˘˜, οÔÈÔÈ Ì¿ÏÈÛÙ· ·ÎfiÌ· Î·È ‰ˆÚ¿Ó, Ì ÙËÓ ÚÔ¸fiıÂÛË Ó· Á›ÓÂÈ ¤Ó· ÛˆÛÙfi Î·È ·ÛʷϤ˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ‰ËÌfiÙ˜ ¤ÚÁÔ. ∞ÎfiÌ·, Û¯ÂÙÈÎfi ¤ÁÁÚ·ÊÔ ‰ËÌfiÙË ÁÈ· ÙÔÓ Ô‰ËÏ·Ùfi‰ÚÔÌÔ ÙÔ ÔÔ›Ô ¤¯ÂÈ Î·Ù·ÙÂı› ÛÙÔ ¢‹ÌÔ Â‰Ò Î·È ÂÓ¿ÌÈÛË Ì‹Ó· Î·È ·¢ı˘ÓfiÙ·Ó ÛÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ·ÔÎÚ‡ÙÂÙ·È ·fi ÙË ‰ËÌÔÙÈ΋ ·Ú¯‹ ¯ˆÚ›˜ Ó· ¤¯ÂÈ ÌÔÈÚ·ÛÙ› ÛÙ· ̤ÏË ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘. °È·Ù› ¿Ú·ÁÂ; ΔËÓ ›‰È· ÛÙÈÁÌ‹, ¤ÓÙÔÓÔ ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌfi ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ ‰ÚfiÌÔ˘ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ˘ÃÏfi˘ Ô˘, ‚¿ÛÂÈ ÙÔ˘ ÛËÌÂÚÈÓÔ‡ ۯ‰ȷÛÌÔ‡, ‰ÂÓ ÂÚÓ¿ÂÈ Ô Ô‰ËÏ·Ùfi‰ÚÔÌÔ˜, ·Ó Î·È ı· ¤ÚÂÂ, ˘¿Ú¯ÂÈ È‰ÈÔÎÙËÛ›· ÙÔ˘ ÛËÌÂÚÈÓÔ‡ ‰ËÌ¿Ú¯Ô˘, Ô ÔÔ›Ô˜ ÚÒÙÔ˜ ÏfiÁˆ ÙÔ˘ ıÂÛÌÈÎÔ‡ ÙÔ˘ ÚfiÏÔ˘ ı· ¤ÚÂ ӷ ‰ÒÛÂÈ ÙÔ Î·Ïfi ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· Î·È Ó· ·Ú·¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÙËÓ ¤ÎÙ·Û‹ ÙÔ˘ Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· ‰ˆÚ¿Ó. ∂Ì›˜ ˆ˜ ·Ú¿Ù·ÍË ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ‰È·ÛÊ·Ï›ÛÔ˘Ì ٷ Û˘ÌʤÚÔÓÙ· ÙˆÓ ‰ËÌÔÙÒÓ ˙ËÙ¿Ì ÙË Û˘Ó‰ÚÔÌ‹ ÙˆÓ ·ÚÌfi‰ÈˆÓ ÙÔÈÎÒÓ ÊÔÚ¤ˆÓ, fiˆ˜ Ù˘ Δ¯ÓÈ΋˜ ÀËÚÂÛ›·˜ ¢‹ÌˆÓ Î·È ∫ÔÈÓÔÙ‹ÙˆÓ (ΔÀ¢∫) Î·È ÙÔ˘ Δ∂∂ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· Û˘Ì‚¿ÏÏÔ˘Ó ÛÙËÓ ÙÚÔÔÔ›ËÛË Ù˘ ÌÂϤÙ˘ ηٷÛ΢‹˜ ÙÔ˘ Ô‰ËÏ·Ùfi‰ÚÔÌÔ˘. ∂ϤÓË §·˝ÙÛÔ˘ ∂·Ï‹˜ ªÂ›˙ÔÓÔ˜ ∞ÓÙÈÔÏ›Ù¢Û˘ ¢. ºÂÚÒÓ.

™¯ÂÙÈο Ì ı¤ÛÂȘ ÙÔ˘ ·ÚÌfi‰ÈÔ˘ ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ ÁÈ· ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ Ù˘ ∫ÔÈÓ‹˜ ∞ÁÚÔÙÈ΋˜ ¶ÔÏÈÙÈ΋˜

∞ÓÙȉڿÛÂȘ ÙˆÓ ·ÁÚÔÙÒÓ ÛÙȘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÁÈ· Ó¤· ∫∞¶

ÚfiÛıÂÙ˜ ÂÙ‹ÛȘ ÂÓÈÛ¯‡ÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ Î·ÏÏȤÚÁÂÈ· Î·È ÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹ ÂÏ·ÈÔÏ¿‰Ô˘, ÛÎÏËÚÔ‡ Û›ÙÔ˘ Î·È ˙·¯·ÚfiÙ¢ÙψÓ, ·ÓÙ›ÛÙÔȯ˜ ÁÈ· ÙÔÓ ÙÔ̤· Ù˘ ÎÙËÓÔÙÚÔÊ›·˜, ηıÒ˜ Î·È ÂÓ›Û¯˘ÛË Ù˘ ·ÛÊ¿ÏÈÛ˘ fiÏˆÓ ÙˆÓ ÙÔ̤ˆÓ Ù˘ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ·fi ÚfiÛıÂÙÔ˘˜ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi ÙȘ ÎÏÈÌ·ÙÈΤ˜ ·ÏÏ·Á¤˜ Î·È Û‹ÌÂÚ· ‰ÂÓ Î·Ï‡ÙÔÓÙ·È ·fi ÙÔÓ √ÚÁ·ÓÈÛÌfi ∂ÏÏËÓÈÎÒÓ °ÂˆÚÁÈÎÒÓ ∞ÛÊ·Ï›ÛÂˆÓ (∂§°∞), ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙˆÓ ÚÔÙ¿ÛÂˆÓ ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ ∞ÁÚÔÙÈ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ Î·È ΔÚÔÊ›ÌˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ Ù˘ Ó¤·˜ ∫ÔÈÓ‹˜ ∞ÁÚÔÙÈ΋˜ ¶ÔÏÈÙÈ΋˜ (∫∞¶). √ Ê¿ÎÂÏÔ˜ ÙˆÓ ÂıÓÈÎÒÓ ÂÈÏÔÁÒÓ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ˘Ô‚Ï‹ıËΠ‹‰Ë ·ÚÌÔ‰›ˆ˜ ·fi ÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ∞ÁÚÔÙÈ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ Î·È ΔÚÔÊ›ÌˆÓ ÚÔ˜ ¤ÁÎÚÈÛË ÛÙËÓ ∂˘Úˆ·˚΋ ∂ÈÙÚÔ‹. ∫˘Ú›·Ú¯ÔÈ ÛÙfi¯ÔÈ ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ Â›Ó·È ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ Ë Û˘ÁÎÚ¿ÙËÛË ÙÔ˘ ·ÁÚÔÙÈÎÔ‡ Î·È ÎÙËÓÔÙÚÔÊÈÎÔ‡ ÎfiÛÌÔ˘ ÛÙËÓ ‡·ÈıÚÔ Î·È Ë ÚÔÛ¤Ï΢ÛË fiÛÔ ÙÔ ‰˘Ó·ÙfiÓ ÂÚÈÛÛÔÙ¤ÚˆÓ Ó¤ˆÓ ÛÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹, Ë ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÙˆÓ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓˆÓ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂˆÓ ÁÈ· ÌÈ· ÔÈÔÙÈ΋ Î·È ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ÁˆÚÁ›· Î·È ÎÙËÓÔÙÚÔÊ›·, ηıÒ˜ Î·È Ë ·Ú·ÁˆÁ‹ ·ÁÚÔÙÈÎÒÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ ˘„ËÏ‹˜ ÚÔÛÙÈı¤ÌÂÓ˘ ·Í›·˜. ∞ÓÙȉڿ Ë ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈ· ™˘ÓÔÌÔÛÔÓ‰›· ∂ÓÒÛÂˆÓ °ÂˆÚÁÈÎÒÓ ™˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌÒÓ (¶∞™∂°∂™). ¯Ô˘Ó Û˘ÁÎÚÈÙÈÎfi ÏÂÔÓ¤ÎÙËÌ· Î·È ‰È·Ù›ıÂÓÙ·È ÛÙËÓ ÂÛˆÙÂÚÈ΋ ηÈ, ΢ڛˆ˜, ÛÙËÓ ÎÔÈÓÔÙÈ΋ Î·È ÙȘ ¿ÏϘ ·ÁÔÚ¤˜ ÙˆÓ ÙÚ›ÙˆÓ ¯ˆÚÒÓ. ΔË Û˘Ó¿ÊÂÈ· ÙˆÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ ÁÈ· ÙËÓ ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ·Ó¿Ù˘ÍË Ù˘ ÁˆÚÁ›·˜ Î·È Ù˘ ÎÙËÓÔÙÚÔÊ›·˜ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ∞ÁÚÔÙÈ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ 20072013 “∞ϤͷӉÚÔ˜ ª·ÏÙ·Ù˙‹˜” Ì ÙÔ Î·ıÂÛÙÒ˜ ÙˆÓ ¿ÌÂÛˆÓ ÂÓÈÛ¯‡ÛÂˆÓ ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ·ÁÚfiÙ˜.

ƒÂÔÚÙ¿˙:

μ∞°°∂§∏™ ∫∞ƒ∞ª∞¡∏™ karamanis@e-thessalia.gr

∏ ηٿÚÁËÛË ÙˆÓ ÔÈÔÙÈÎÒÓ ·Ú·ÎÚ·ÙËÌ¿ÙˆÓ, Ë ·ÔÛ‡Ó‰ÂÛË ·fi ÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹ ÙˆÓ ÂÓÈÛ¯‡ÛÂˆÓ ÁÈ· ÌÂÙ·ÔÈË̤ӷ ÂÛÂÚȉÔÂȉ‹, Ú‡˙È, ηÚÔ‡˜ ÌÂ Î¤Ï˘ÊÔ˜, ÚˆÙÂ˚ÓÔ‡¯Â˜ ηÏÏȤÚÁÂȘ, ÛfiÚÔ˘˜ ÛÔÚ¿˜, ÂÙ‹ÛȘ ÚfiÛıÂÙ˜ ÂÓÈÛ¯‡ÛÂȘ ÁÈ· ÎÙËÓÔÙÚÔÊ›·, Ï¿‰È, ÛÎÏËÚfi ÛÈÙ¿ÚÈ Î·È ˙·¯·ÚfiÙ¢ÙÏ· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙˆÓ ÚÔÙ¿ÛˆÓ, ÙÔ ÔÔ›Ô ·¤ÛÙÂÈÏ ‹‰Ë ÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ∞ÁÚÔÙÈ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ Î·È ΔÚÔÊ›ÌˆÓ ÛÙËÓ ∂˘Úˆ·˚΋ ∂ÈÙÚÔ‹ ÁÈ· ÙȘ ÂıÓÈΤ˜ ÂÈÏÔÁ¤˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ì·˜ Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ Ù˘ Ó¤·˜ ∫ÔÈÓ‹˜ ∞ÁÚÔÙÈ΋˜ ¶ÔÏÈÙÈ΋˜. ΔÔ Ï·›ÛÈÔ ÙˆÓ ÚÔÙ¿ÛÂˆÓ ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ ∞ÁÚÔÙÈ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ Î·È ΔÚÔÊ›ÌˆÓ ÁÈ· ÙȘ ÂıÓÈΤ˜ ÂÈÏÔÁ¤˜ ÛÙÔÓ ·ÁÚÔÙÈÎfi ÙÔ̤· Î·È ÙȘ Ӥ˜ Ú˘ıÌ›ÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· Î·È ÙËÓ ÂÓ›Û¯˘ÛË ÙˆÓ ‚·ÛÈÎÒÓ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎÒÓ ÙÔ̤ˆÓ Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÁˆÚÁ›·˜ ηٿ Ù· ÂfiÌÂÓ· ¯ÚfiÓÈ· ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ¿ÓÙ· Ù˘ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜ Ù˘ Ó¤·˜ ∫ÔÈÓ‹˜ ∞ÁÚÔÙÈ΋˜ ¶ÔÏÈÙÈ΋˜ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÙȘ ÂÍ‹˜ ¿ÌÂÛ˜ ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ˜: “∞˘Í¿ÓÂÙ·È ÛËÌ·ÓÙÈο Ë ·Í›· ÙˆÓ ·ÙÔÌÈÎÒÓ ‰ÈÎ·ÈˆÌ¿ÙˆÓ ÂÙ‹ÛÈ·˜ ÂÓ›Û¯˘Û˘ ÙˆÓ ·Ú·ÁˆÁÒÓ ÛÙÔ˘˜ ÙÔÌ›˜ ÙˆÓ ÌÂÙ·ÔÈËÌ¤ÓˆÓ ÂÛÂÚȉÔÂȉÒÓ (ÁÈ· ¯˘ÌÔÔ›ËÛË), ÙÔ˘ Ú˘˙ÈÔ‡, ÙˆÓ Î·ÚÒÓ ÌÂ Î¤Ï˘ÊÔ˜, ÙˆÓ ÚˆÙÂ˚ÓÔ‡¯ˆÓ ηÏÏÈÂÚÁÂÈÒÓ Î·È ÙˆÓ ÛfiÚˆÓ ÛÔÚ¿˜, Û˘ÓÔÏÈÎÔ‡ ‡„Ô˘˜ ÂÚ›Ô˘ 36 ÂηÙÔÌÌ˘Ú›ˆÓ ¢ÚÒ. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, ÔÈ ÂÓÈÛ¯‡ÛÂȘ, ÔÈ Ôԛ˜ ̤¯ÚÈ ÙÔ 2012 ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ó ÌÂÙ·‚·ÙÈο Ó· Û˘Ó‰¤ÔÓÙ·È Ì ÙÔ˘˜ ÙÔÌ›˜ ·˘ÙÔ‡˜, ·ÔÛ˘Ó‰¤ÔÓÙ·È Ï‹Úˆ˜ ·fi ÙÔ 2010 Î·È ÂÓÙ¿ÛÛÔÓÙ·È ÚÔηٷ‚ÔÏÈο ÛÙÔ Î·ıÂÛÙÒ˜ Ù˘ ∂ÓÈ·›·˜ ∂Ó›Û¯˘Û˘. ŒÙÛÈ ÔÈ ÌfiÓ˜ ϤÔÓ Û˘Ó‰Â‰Â̤Ó˜ ÂÓÈÛ¯‡ÛÂȘ ÛÙÔ Û‡ÓÔÏÔ Ù˘ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ì·˜ Ô˘ ‰È·ÙËÚÔ‡ÓÙ·È Â›Ó·È ÙÔ ˘Ô¯ÚˆÙÈÎfi ÔÛfi ÙˆÓ ÂÚ›Ô˘ 206 ÂηÙÔÌÌ˘Ú›ˆÓ ¢ÚÒ ÛÙÔÓ ÙÔ̤· ÙÔ˘ ‚¿Ì‚·ÎÔ˜ Î·È ÙÔ ÔÛfi ÙˆÓ 10,7 ÂηÙÔÌÌ˘Ú›ˆÓ ¢ÚÒ ÛÙÔÓ ÙÔ̤· Ù˘ ÌÂÙ·ÔÈË̤Ó˘ ÙÔÌ¿Ù·˜, ÙÔ ÔÔ›Ô ˘Ô¯ÚˆÙÈο ı· ÂÓÙ·¯ı› Â›Û˘ ÛÙÔ Î·ıÂÛÙÒ˜ Ù˘ ÂÓÈ·›·˜ ÂÓ›Û¯˘Û˘ ·fi ÙÔ 2011, Î·È 1,3 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ¢ÚÒ ÛÙÔÓ ÙÔ̤· ÙˆÓ ·ÔÍËÚ·Ì¤ÓˆÓ ˙ˆÔÙÚÔÊÒÓ Ô˘ ·ÔÛ˘Ó‰¤ÂÙ·È ÙÔ 2012. ∂ÈϤÔÓ, ·Ú¤¯ÂÙ·È ·fi ÙÔ 2010 ÂȉÈ΋ ÛÙ‹ÚÈÍË Û ÁˆÚÁÔ‡˜, Û ÙÔÌ›˜ Î·È Û ÂÚÈÔ¯¤˜ Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó ÂȉÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ‹ ÌÂÈÔÓÂÎÙ‹Ì·Ù·, Û˘ÓÔÏÈÎÔ‡ ‡„Ô˘˜ ÂÚ›Ô˘ 108 ÂηÙÔÌÌ˘Ú›ˆÓ ¢ÚÒ, Ù· ÔÔ›· ı· ÚÔ¤ÏıÔ˘Ó ·fi ·Ú·ÎÚ¿ÙËÛË Û ÔÛÔÛÙfi Ù˘ Ù¿Í˘ ÙÔ˘ 5,3% Â› ÙÔ˘ Û˘ÓÔÏÈÎÔ‡ ‰ËÌÔ-

∞ÓÙȉڿÛÂȘ ÛÈÔÓÔÌÈÎÔ‡ ηوÊÏ›Ô˘ ÙˆÓ ¿ÌÂÛˆÓ ÂÓÈÛ¯‡ÛÂˆÓ Ô˘ ·ÓÙÈÛÙÔȯ› ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜, ·ÓÙ› ÙÔ˘ 10% ‹ ÙÔ˘ 5% Ô˘ ÂÊ·ÚÌÔ˙fiÙ·Ó Ì¤¯ÚÈ ÙÒÚ· ÛÙÔ˘˜ ÙÔÌ›˜ Ô˘ ˆÊÂÏÔ‡ÓÙ·Ó. ∫·Ù·ÚÁÔ‡ÓÙ·È Ù· ̤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· ̤ÙÚ· ÙÔ˘ ÔÈÔÙÈÎÔ‡ ·Ú·ÎÚ·Ù‹Ì·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ÕÚıÚÔ˘ 69 ÙÔ˘ ∫·ÓÔÓÈÛÌÔ‡ 1782/2003. ΔÔ Û˘ÓÔÏÈÎfi ÔÛfi ÙˆÓ 101,5 ÂηÙÔÌÌ˘Ú›ˆÓ ¢ÚÒ Ô˘ ·ÔÚÚÔÊÔ‡Û·Ó Ù· ̤ÙÚ· ·˘Ù¿, ÂÓÙ¿ÛÛÂÙ·È Â›Û˘ ÛÙÔ Î·ıÂÛÙÒ˜ ÂÓÈ·›·˜ ÂÓ›Û¯˘Û˘. ™¯Â‰fiÓ ‰ÈÏ·ÛÈ¿˙ÂÙ·È ÙÔ ÔÛfi, ÙÔ ÔÔ›Ô ‰È·ı¤ÙÔÓÙ·Ó Ì¤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· ÛÙËÓ ÎÙËÓÔÙÚÔÊ›· ̤ۈ ÙÔ˘ ÔÈÔÙÈÎÔ‡ ·Ú·ÎÚ·Ù‹Ì·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ÚÒËÓ ÕÚıÚÔ˘ 69 ÙÔ˘ ∫·ÓÔÓÈÛÌÔ‡ 1782/03. ÃÔÚËÁÂ›Ù·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÂÙ‹ÛÈ· ÚfiÛıÂÙË ÂÓ›Û¯˘ÛË ÛÙËÓ ÎÙËÓÔÙÚÔÊ›·, ·Ó¿ ÎÂÊ·Ï‹ ˙ÒÔ˘, ÁÈ· ÙË ‚ÂÏÙ›ˆÛË Ù˘ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ·˜, ÙË ‰È·Ù‹ÚËÛË ÙˆÓ ÎÔ·‰ÈÒÓ Î·È ÙËÓ ·ÔÙÚÔ‹ Ù˘ ÂÁηٿÏÂȄ˘ ÛÙȘ ÔÚÂÈÓ¤˜ Î·È ÌÂÈÔÓÂÎÙÈΤ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜, ÛÙÔ˘˜ ÙÔÌ›˜ ‚ÔÔÙÚÔÊ›·˜, ·ÈÁÔÚÔ‚·ÙÔÙÚÔÊ›·˜ Î·È ·ÁÂÏ·‰ÈÓÔ‡ Á¿Ï·ÎÙÔ˜, Û˘ÓÔÏÈÎÔ‡ ‡„Ô˘˜ 40 ÂηÙÔÌÌ˘Ú›ˆÓ ¢ÚÒ. ÃÔÚËÁÂ›Ù·È ÂÙ‹ÛÈ· ÚfiÛıÂÙË ÂÓ›Û¯˘ÛË ÁÈ· ÙË ‚ÂÏÙ›ˆÛË Î·È ·Ó·‚¿ıÌÈÛË Ù˘ ÔÈfiÙËÙ·˜, Ì ‚¿ÛË ·˘ÛÙËÚfiÙÂÚ· Î·È ÈÔ ÂÛÙÈ·Ṳ̂ӷ ÎÚÈÙ‹ÚÈ·, ÛÙÔ˘˜ ÙÔÌ›˜ ÂÏ·ÈÔÏ¿‰Ô˘, ÂÚ›Ô˘ 17 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ¢ÚÒ, ÛÎÏËÚÔ‡ Û›ÙÔ˘ 18 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ¢ÚÒ Î·È ˙·¯·ÚfiÙ¢ÙÏˆÓ ÛÙ· 3 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ¢ÚÒ. £ÂÛ›˙ÔÓÙ·È Î·È ¯ÔÚËÁÔ‡ÓÙ·È Ó¤· ·ÙÔÌÈο ‰ÈηÈÒÌ·Ù· ÂÓÈ·›·˜ ÂÓ›Û¯˘Û˘ Û ÁˆÚÁÔ‡˜ fiÏˆÓ ÙˆÓ ÙÔ̤ˆÓ, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Î·Ù¤¯Ô˘Ó ÂÈϤÍÈÌË ¤ÎÙ·ÛË ÛÙȘ ÔÚÂÈÓ¤˜ Î·È ÌÂÈÔÓÂÎÙÈΤ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ Î·È ‰ÂÓ ‰È¤ıÂÙ·Ó Ì¤¯ÚÈ ÙÒÚ· ‰ÈηÈÒÌ·Ù· ‹ ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó ‰ÈηÈÒÌ·Ù· ÏÈÁfiÙÂÚ· ·fi ÙËÓ ÂÈϤÍÈÌË ÁË Ô˘ η٤¯Ô˘Ó. ΔÔ Û‡ÓÔÏÔ Ù˘ ÂÓ›Û¯˘Û˘ ÁÈ· ÙË Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ‰Ú¿ÛË ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È ÛÙÔ ÔÛfi ÙˆÓ 30 ÂηÙÔÌÌ˘Ú›ˆÓ ¢ÚÒ. ∂ÓÈÛ¯‡ÂÙ·È ÂÙËÛ›ˆ˜ Ë ·ÛÊ¿ÏÈÛË fiÏˆÓ ÙˆÓ ÙÔ̤ˆÓ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ÁÈ· ÚfiÛıÂÙÔ˘˜ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÔÊ›ÏÔÓÙ·È Î˘Ú›ˆ˜ ÛÙȘ ÎÏÈÌ·ÙÈΤ˜ ·ÏÏ·Á¤˜ Î·È ‰ÂÓ Î·Ï‡ÙÔÓÙ·È Ì¤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· ·fi

ÙÔÓ √ÚÁ·ÓÈÛÌfi ∂ÏÏËÓÈÎÒÓ °ÂˆÚÁÈÎÒÓ ∞ÛÊ·Ï›ÛÂˆÓ (∂§°∞). ∏ ÎÔÈÓÔÙÈ΋ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË ÙÔ˘ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˘ ̤ÙÚÔ˘ ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È ÛÙÔ Û˘ÓÔÏÈÎfi ÔÛfi ÙˆÓ 74,3 ÂηÙÔÌÌ˘Ú›ˆÓ ¢ÚÒ, ÙÔ ÔÔ›Ô ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È ·fi Ù· ·‰È¿ıÂÙ· ˘fiÏÔÈ· Ù˘ ÂÓÈ·›·˜ ÂÓ›Û¯˘Û˘ Ô˘ ‰ÂÓ Â›¯·Ó ·ÔÚÚÔÊËı› ÙÔ 2007” . ™ÙÔ ÌÂٷ͇, Û‡Ìʈӷ Ì ۯÂÙÈ΋ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ ∞ÁÚÔÙÈ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ Î·È ΔÚÔÊ›ÌˆÓ “ÔÈ ÂÈÏÔÁ¤˜ Î·È ÔÈ ‚·ÛÈΤ˜ Ú˘ıÌ›ÛÂȘ ‰È·ÌÔÚÊÒıËÎ·Ó ·fi ÙÔÓ ˘Ô˘ÚÁfi ∞ÁÚÔÙÈ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ Î·È ΔÚÔÊ›ÌˆÓ Î. ™ˆÙ. ÷Ù˙ËÁ¿ÎË Î·È ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ËÁÂÛ›· ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ ÌÂÙ¿ ÙȘ ·Ó·Áη›Â˜ ‰È·‚Ô˘Ï‡ÛÂȘ Ì ÙÔ˘˜ ÂÎÚÔÛÒÔ˘˜ ÙˆÓ ÊÔÚ¤ˆÓ ÙˆÓ ·ÁÚÔÙÒÓ, fiˆ˜ Â›Ó·È Ë ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈ· ™˘ÓÔÌÔÛÔÓ‰›· ∂ÓÒÛÂˆÓ °ÂˆÚÁÈÎÒÓ ™˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌÒÓ (¶∞™∂°∂™) Î·È ÔÈ Î·Ù¿ ÙfiÔ˘˜ ∂ÓÒÛÂȘ ∞ÁÚÔÙÈÎÒÓ ™˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌÒÓ, ηıÒ˜ Î·È fiÏˆÓ fiÛÔÈ ÂÓÂÚÁÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÛÙÔÓ ·ÁÚÔÙÈÎfi ÙÔ̤·. ŒÙÛÈ, ‰È·ÌÔÚÊÒÓÂÙ·È ¤Ó· Ó¤Ô Ï·›ÛÈÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎÒÓ ·ÔÊ¿ÛÂˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Ó¤ˆÓ ‚·ÛÈÎÒÓ Î·È Â˘ÓÔ˚ÎÒÓ Ú˘ı̛ۈÓ, ÚÔ˜ fiÊÂÏÔ˜ ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ ·ÁÚÔÙÒÓ. √È Ú˘ıÌ›ÛÂȘ ·˘Ù¤˜ ÂÚȤ¯ÔÓÙ·È ÛÙÔÓ ∫·ÓÔÓÈÛÌfi (∂∫) 73/2009 Î·È ·Ó·ÎÔÈÓÒıËÎ·Ó ‹‰Ë ·fi ÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ∞ÁÚÔÙÈ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ Î·È ΔÚÔÊ›ÌˆÓ ÛÙËÓ ∂˘Úˆ·˚΋ ∂ÈÙÚÔ‹” . ∂ÈϤÔÓ, ÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙˆÓ ÚÔÙ¿ÛÂˆÓ ÁÈ· ÙȘ ÂıÓÈΤ˜ ÂÈÏÔÁ¤˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ Ù˘ Ó¤·˜ ∫ÔÈÓ‹˜ ∞ÁÚÔÙÈ΋˜ ¶ÔÏÈÙÈ΋˜ ‰È·ÌÔÚÊÒıËΠ·fi ÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ∞ÁÚÔÙÈ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ Î·È ΔÚÔÊ›ÌˆÓ ‚¿ÛÂÈ Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓˆÓ ÎÚÈÙËÚ›ˆÓ. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙË Û˘ÁÎÚ¿ÙËÛË ÙÔ˘ ·ÁÚÔÙÈÎÔ‡ ÏËı˘ÛÌÔ‡ ÛÙËÓ ‡·ÈıÚÔ Î·È ÙËÓ ÚÔÛ¤Ï΢ÛË Ó¤ˆÓ ÁˆÚÁÒÓ ÛÙÔ ·ÁÚÔÙÈÎfi Â¿ÁÁÂÏÌ·. ΔË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÙˆÓ Î·Ù¿ÏÏËÏˆÓ Û˘ÓıËÎÒÓ ÁÈ· ÌÈ· ÔÈÔÙÈ΋, ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ÁˆÚÁ›· Î·È ‚ÈÒÛÈÌË ·Ó¿Ù˘ÍË Ù˘ ˘·›ıÚÔ˘. ΔËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹ ·ÁÚÔÙÈÎÒÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ ˘„ËÏ‹˜ ÚÔÛÙÈı¤ÌÂÓ˘ ·Í›·˜, ȉ›ˆ˜ ·˘ÙÒÓ Ô˘ ¤-

“ªfiÓÔ ‰È·¯ÂÈÚÈÛÙÈο ˙ËÙ‹Ì·Ù· Î·È fi¯È ÎÚ›ÛÈ̘ ÔÏÈÙÈΤ˜ ÂÈÏÔÁ¤˜ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ∞ÁÚÔÙÈ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ “ÂϤÁ¯Ô˘ ˘Á›·˜” Ù˘ ∫∞¶” ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ Ë ¶∞™∂°∂™. ™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈ· ™˘ÓÔÌÔÛÔÓ‰›·, “ÔÈ ·ÔÊ¿ÛÂȘ Ô˘ ·Ó·ÎÔÈÓÒıËÎ·Ó ·fi ÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ∞ÁÚÔÙÈ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ Î·È ΔÚÔÊ›ÌˆÓ ‰ÂÓ Û˘Ó‰¤ÔÓÙ·È Ì ÎÚ›ÛÈ̘ ÔÏÈÙÈΤ˜ ÂÈÏÔÁ¤˜ Ô˘ ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· ¤¯Ô˘Ó ÏËÊı› ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ “ÂϤÁ¯Ô˘ ÀÁ›·˜” Ù˘ ∫∞¶, ·ÏÏ¿ Ì ‰È·¯ÂÈÚÈÛÙÈο ˙ËÙ‹Ì·Ù·, Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó Î˘Ú›ˆ˜ ÛÙËÓ ·Ó·Î·Ù·ÓÔÌ‹ fiÚˆÓ Ô˘ ·Ú·ÎÚ·ÙÔ‡ÓÙ·È ·fi ÙÔ˘˜ ·Ú·ÁˆÁÔ‡˜, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ¿ÚıÚÔ 68 ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ∫·ÓÔÓÈÛÌÔ‡. ∂›Ó·È ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi fiÙÈ ÛÙËÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Î·Ì›· ·Ó·ÊÔÚ¿ ˆ˜ ÚÔ˜ ÙËÓ Î·Ù‡ı˘ÓÛË ÙˆÓ ÂÓÈÛ¯‡ÛÂˆÓ ÙˆÓ ·ÁÚÔÙÒÓ, ‰ËÏ·‰‹ ·Ó ı· Ù‡¯ÂÈ ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ·˜ Ë ÂÓ›Û¯˘ÛË ÙˆÓ Î·Ù¿ ·ÚÈÔ Â¿ÁÁÂÏÌ· ·ÁÚÔÙÒÓ, ˙‹ÙËÌ· Ô˘ ¤ÙÛÈ ÎÈ ·ÏÏÈÒ˜ ÔÊ›ÏÂÙ·È Ó· ·ÔÊ·ÛÈÛÙ› ÂÓÙfi˜ ÙÔ˘ 2009. ªÂÙ·Ù›ıÂÙ·È Â›Û˘ ÁÈ· ·ÚÁfiÙÂÚ· Ë ÂÈÏÔÁ‹ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˘ ‡„Ô˘˜ ηوÊÏ›Ô˘ ÂÁÁ‡ËÛ˘ ÙˆÓ ÂÓÈÛ¯‡ÛÂˆÓ ÙˆÓ ·Ú·ÁˆÁÒÓ, ÂÍ·ÓÙÏÒÓÙ·˜ ÙÔ ¯ÚÔÓÈÎfi fiÚÈÔ ‰È·‚›‚·Û˘ Ù˘ ·fiÊ·Û˘ ·˘Ù‹˜ ÛÙËÓ ∂ÈÙÚÔ‹, ÂÓÒ Î·Ì›· Ó‡ÍË ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ˆ˜ ÚÔ˜ ÙÔ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi ÌÔÓÙ¤ÏÔ Î·Ù·ÓÔÌ‹˜ ÙˆÓ ÂÓÈÛ¯‡ÛˆÓ, ÙÔ ÔÔ›Ô, fiˆ˜ ¤¯ÂÈ ˘ÔÛÙËÚ›ÍÂÈ Ë ¶∞™∂°∂™, ÔÊ›ÏÂÙ·È Ó· ÚÔÛÂÁÁÈÛÙ› Ì ÛÙ·‰È·Î‹ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹, ÌÈ· Î·È ·ÔÙÂÏ› ÌÈ· ηٷگ‹Ó ıÂÙÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋ Î·È ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ·Ó¿ÁÎË” . ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ Ù˘ ¶∞™∂°∂™ Î. Δ˙. ∫·Ú·Ì›¯· “Ë ·Ó·‚ÔÏ‹ Î·È Ë ÌÂÙ¿ıÂÛË ÎÚ›ÛÈÌˆÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ ·ÔÊ¿ÛÂˆÓ ‰ÂÓ Â›Ó·È ¿ÓÙÔÙÂ Ë Î·Ï‡ÙÂÚË ÂÈÏÔÁ‹ Î·È ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· Û˘Ó‰¤ÂÙ·È Ì ÚÔÛ¿ıÂÈ· ·ÍÈÔÔ›ËÛ˘ ÔÏÈÙÈÎÔ‡ ¯ÚfiÓÔ˘” . ∂ȉÈÎfiÙÂÚ·, ÂÈÛËÌ·›ÓÔÓÙ·È ·fi ÙËÓ ¶∞™∂°∂™ Ù· ÂÍ‹˜: “Δ· ·‰È¿ıÂÙ· ˘fiÏÔÈ· Ù˘ ÂÓÈ·›·˜ ÂÓ›Û¯˘Û˘, ‡„Ô˘˜ 74,3 ÂηÙÔÌÌ˘Ú›ˆÓ ¢ÚÒ ÂÙËÛ›ˆ˜, ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· ηÙ¢ı˘ÓıÔ‡Ó ÛÙË ÛÙ‹ÚÈÍË ·Ú·ÁˆÁÒÓ Û ÂÚÈÔ¯¤˜ ˘fi ·Ó·‰È¿ÚıÚˆÛË, Ì ÛÎÔfi ÙËÓ ·ÔÊ˘Á‹ ÂÁηٿÏÂÈ-

„Ë Ù˘ Á˘ ‹ Î·È ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈÛÙ¿ıÌÈÛË ÙÔ˘ ÂÈÛÔ‰‹Ì·Ùfi˜ ÙÔ˘˜. ∞ÓÙ› ·˘ÙÔ‡ ÂÂϤÁË Ë ÂÓ›Û¯˘ÛË ÙÔ˘ ∂§°∞ ÁÈ· ÙËÓ Î¿Ï˘„Ë ÚfiÛıÂÙˆÓ ÎÈÓ‰‡ÓˆÓ. ∏ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË, ˆÛÙfiÛÔ, ·˘Ù‹ ·¤¯ÂÈ ·fi ÙËÓ ·‰‹ÚÈÙË ·Ó¿ÁÎË ÚÈ˙È΋˜, ıÂÛÌÈ΋˜, ÔÚÁ·ÓˆÙÈ΋˜ Î·È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈ΋˜ ·Ó·‚¿ıÌÈÛ˘ ÙÔ˘ ∂§°∞, ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ӷ ·ÓÙ·ÔÎÚ›ÓÂÙ·È, ¯ˆÚ›˜ ·ÚÂÎÎÏ›ÛÂȘ Î·È ¯ˆÚ›˜ ηْ ÂÍ·›ÚÂÛË ÂÚÈÙÒÛÂȘ, ÛÙȘ Ú·ÁÌ·ÙÈΤ˜ ·Ó¿ÁΘ ·Ô˙ËÌ›ˆÛ˘ ÙˆÓ ·ÁÚÔÙÒÓ ·fi ηٷÛÙÚÔʤ˜ Î·È ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘˜. ª·˜ ‚Ú›ÛÎÂÈ Û‡ÌʈÓÔ˘˜ Ë ˘ÈÔı¤ÙËÛË ÙÔ˘ ÕÚıÚÔ˘ 68 ˆ˜ ÚÔ˜ ÙÔ ÔÛÔÛÙfi Ô˘ ·ÔÊ·Û›ÛÙËΠ(5%). ∂›¯Â, ˆÛÙfiÛÔ, ÂÈÛËÌ·Óı› ·fi ÙËÓ ¶∞™∂°∂™ fiÙÈ Ë ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ ·˘ÙÔ‡ Ì ÙËÓ Î·Ù·ÓÔÌ‹ ÙˆÓ ·Ú·ÎÚ·ÙÔ‡ÌÂÓˆÓ ÊfiÚˆÓ Û Â› ̤ÚÔ˘˜ ÙÔÌ›˜ ı· ¤ÚÂ ӷ ÏËÊı› ·fi ÙÔ 2011, ‰ËÏ·‰‹ ÌÂÙ¿ ·fi ¤Ó· ‡ÏÔÁÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ·, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÙÔ‡Ó ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ˜, ¤ÂÈÙ· ·fi ÚÔÛÂÎÙÈ΋ ÌÂϤÙË Î·È ·Ó¿Ï˘ÛË ‰Â‰Ô̤ӈÓ. ∏ ·fiÊ·ÛË, fï˜, ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ, Ó· ÂÊ·ÚÌfiÛÂÈ ÙȘ Ú˘ıÌ›ÛÂȘ ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 68 ·fi ÙÔ 2010, ÙÔ Èı·ÓfiÙÂÚÔ Â›Ó·È fiÙÈ ı· ·ÔÙÂϤÛÂÈ ÌÈ· Â·Ó¿ÏË„Ë ÙˆÓ ÂÏÏ›„ÂˆÓ Î·È ÙˆÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘ ηٷÚÁËı¤ÓÙÔ˜ ¿ÚıÚÔ˘ ÁÈ· ÙÔ ÔÈÔÙÈÎfi ·Ú·ÎÚ¿ÙËÌ·, Ô˘ ÙÂÏÈο η٤ÛÙË ÔÛÔÙÈÎfi Î·È Û˘ÓÂÒ˜ ·Ó·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfi, ÂÍ·ÈÙ›·˜ Ù˘ ·‰˘Ó·Ì›·˜ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜ ·ÍÈfiÈÛÙˆÓ, ·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈÎÒÓ Î·È ÂϤÁÍÈÌˆÓ ÎÚÈÙËÚ›ˆÓ. ∏ ·ÔÛ‡Ó‰ÂÛË ÙˆÓ ÂÓÈÛ¯‡ÛÂˆÓ ·fi ÙÔÓ fiÁÎÔ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ÛÙÔ˘˜ ÙÔÌ›˜ ÙˆÓ ÌÂÙ·ÔÈËÌ¤ÓˆÓ ÂÛÂÚȉÔÂȉÒÓ ÁÈ· ¯˘ÌÔÔ›ËÛË, ÙÔ˘ Ú˘˙ÈÔ‡, ÙˆÓ ÛfiÚˆÓ ÛÔÚ¿˜ Î·È ÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ ÙÔ̤ˆÓ, Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ÛÙËÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ, ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ıÂÙÈ΋ ηÙ‡ı˘ÓÛË, ÁÈ·Ù› Û˘Ì‚·‰›˙ÂÈ Ì ÙË ÁÂÓÈÎfiÙÂÚË Ù¿ÛË Ô˘ ÂÈÎÚ·Ù› ÛÙËÓ ∂˘Úˆ·˚΋ ŒÓˆÛË ÙˆÓ 27 ÁÈ· ÙËÓ ·ÔÛ‡Ó‰ÂÛË ÙˆÓ ÂÓÈÛ¯‡ÛˆÓ, ·ÏÏ¿ Î·È Ì ÙËÓ ¿ÁÈ· ‰È·Ù˘ˆÌ¤ÓË ı¤ÛË Ù˘ ¶∞™∂°∂™. √Ê›ÏÂÙ·È, ˆÛÙfiÛÔ, Ó· ÛËÌÂȈı› fiÙÈ Ú¤ÂÈ Ó· ‰È·ÌÔÚʈıÔ‡Ó fiÚÔÈ Î·È ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋˜ ÛÙËÓ Î·Ù‡ı˘ÓÛË ·ÔÛ‡Ó‰ÂÛ˘ Î·È ÙˆÓ ÂÓÈÛ¯‡ÛÂˆÓ ÙÔ˘ ‚¿Ì‚·ÎÔ˜, ˙‹ÙËÌ· ÚÔ˜ ÙÔ ÔÔ›Ô ÔÊ›ÏÂÈ ¤ÁηÈÚ· Ó· ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏÈÛÙ› ÙÔ ÀÔ˘ÚÁ›Ô. ∏ ¯ÔÚ‹ÁËÛË, Ù¤ÏÔ˜, Ó¤ˆÓ ·ÙÔÌÈÎÒÓ ‰ÈÎ·ÈˆÌ¿ÙˆÓ Û ÙÔÌ›˜, Ô˘ ̤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· ‰ÂÓ ÂÓÈÛ¯‡ÔÓÙ·È Î·È ÂȉÈÎfiÙÂÚ· ÛÙȘ ÔÚÂÈÓ¤˜ Î·È ÌÂÈÔÓÂÎÙÈΤ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜, ·ÔÙÂÏ› ıÂÙÈ΋ ÂÈÏÔÁ‹, ÌÈ· Î·È ‰È¢ڇÓÂÈ ÙË ‚¿ÛË ÙˆÓ ÂÓÈÛ¯‡ÛÂˆÓ ÙˆÓ ·Ú·ÁˆÁÒÓ. ∏ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ˆÛÙfiÛÔ ·˘Ù‹ ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ÛÙËÚȯı› ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ, Ì ÙË ¯ÔÚ‹ÁËÛË ÚfiÛıÂÙˆÓ fiÚˆÓ ·fi ·‰È¿ıÂÙ· ˘fiÏÔÈ· ÂÓÈÛ¯‡ÛˆӔ ÂÈÛËÌ·›ÓÂÙ·È ·fi ÙËÓ ¶∞™∂°∂™.


TO¶π∫√ P∂¶√ƒΔ∞∑

19

KYPIAKH 30 AY°OY™TOY 2009

“ºÚ¤ÓÔ”Û ·ÁÒÓ· ˘Ô‚Ú‡¯È·˜ ·ÏÈ›·˜ §√°ø “Ù¯ÓÈÎÒÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ” ‰ÂÓ ı·

Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÛÙË ™ÎÈ¿ıÔ Ô ·ÁÒÓ·˜ ˘Ô‚Ú‡¯È·˜ ·ÏÈ›·˜ Î·È Ë ¶ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈ΋ ¶ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ª·ÁÓËÛ›·˜ Ì ÙÔÓ ™‡ÏÏÔÁÔ º›ÏˆÓ ÀÔ‚Ú˘¯›ˆÓ ¢Ú·ÛÙËÚÈÔÙ‹ÙˆÓ ‰ËÏÒÓÔ˘Ó fiÙÈ Ì ÙȘ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ ÙÔ˘˜ ·¤ÙÚ„·Ó ÙËÓ ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹ ÙÔ˘. ¶ÚÈÓ ÂÓ¿ÌÈÛÈ ÂÚ›Ô˘ Ì‹Ó·, Ô ™‡ÏÏÔÁÔ˜ º›ÏˆÓ ÀÔ‚Ú˘¯›ˆÓ ¢Ú·ÛÙËÚÈÔÙ‹ÙˆÓ “π∞™ø¡” Î·È Ë ¶ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈ΋ ¶ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ª·ÁÓËÛ›·˜, ÏËÚÔÊÔÚ‹ıËÎ·Ó fiÙÈ, ÛÙȘ ·Ú¯¤˜ ºıÈÓÔÒÚÔ˘ ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›˙ÔÓÙ·Ó Ë ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹ “·ÁÒÓ·” ˘Ô‚Ú‡¯È·˜ ·ÏÈ›·˜ ·ÓÔȯٿ Ù˘ ¡‹ÛÔ˘ ™ÎÈ¿ıÔ˘, ÚÔ˜ ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ ¶ËÏ›Ô˘. √ ·ÁÒÓ·˜ ·˘Ùfi˜ ‰Â ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÔÓÙ·Ó ·fi √ÌÔÛÔÓ‰›·, ·ÏÏ¿ ·fi ȉÈÒÙË. √È ÛÎÔÔ› ı· ‹Ù·Ó ‰È·ÊËÌÈÛÙÈÎÔ› Î·È ÎÂÚ‰ÔÛÎÔÈÎÔ› Î·È fi¯È ·ıÏËÙÈÎÔ›. ∂Âȉ‹ ÔÈ ÂÈÙÒÛÂȘ ·fi ÙËÓ ÂÓÙ·ÙÈ΋ ·Ï›Â˘ÛË Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ·˘Ù‹˜ ı· ‹Ù·Ó ÙÚ·ÁÈΤ˜, ·ÊÔ‡ Â› ̤Ú˜ ı· ·ÏȇÔÓÙ·Ó, Û¿ÓÈ· ϤÔÓ Â›‰Ë Ù˘ ı·Ï¿ÛÛÈ·˜ ·Ó›‰·˜ (ÚÔÊÔ›, Ṳ̂ÚÓ˜, ÌÔ˘ÁÁÚÈ¿ ÎÏ.), ÂÓÒ ‰ÂÓ ˘‹Ú¯·Ó ÔÈ Û¯ÂÙÈΤ˜ ¿‰ÂȘ, Ô‡Ù ˘‹Ú¯Â ÂÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ªÂϤÙË ¶ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈÎÒÓ ∂ÈÙÒÛˆÓ, ÔÈ ·Ú·¿Óˆ ÊÔÚ›˜ ηًÁÁÂÈÏ·Ó ÙÔ ı¤Ì· ·˘Ùfi ÛÙȘ ·ÚÌfi‰È˜ ˘ËÚÂۛ˜ Î·È ÊÔÚ›˜. ∞fi ÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ∂ÌÔÚÈ΋˜ ¡·˘ÙÈÏ›·˜ Ì ¤ÁÁÚ·ÊÔ Ô˘ ˘ÔÁÚ¿ÊÂÈ Ô ¢È¢ı˘ÓÙ‹˜ Ù˘ §ÈÌÂÓÈ΋˜ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜ ∞ÓÙÈÓ·‡·Ú¯Ô˜ Î. ¶. ¶·Ú·Û΢¿˜, ë¤ÁÈÓ ÁÓˆÛÙfi fiÙÈ Ô “·ÁÒÓ·˜” ·˘Ùfi˜ ‰ÂÓ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› “ÏfiÁˆ Ù¯ÓÈÎÒÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ” . “ŒÙÛÈ Â˘Ù˘¯Ò˜ ·ÔÙÚ¿ËÎÂ Ë Î·Ù·ÛÙÚÔÊ‹ ̤ÚÔ˘˜ ÙÔ˘ ÂÓ¿ÏÈÔ˘ ÏÔ‡ÙÔ˘ Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜” , ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ì ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ Ù˘ Ë ¶ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈ΋ ¶ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· Î·È Ô ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ÀÔ‚Ú‡¯ÈˆÓ ¢Ú·ÛÙËÚÈÔًوÓ.

£ÂÛÛ·ÏÈÎfi π∂∫

√È ÂȉÈÎfiÙËÙ˜ ÁÈ· ÙÔ ÂÍ¿ÌËÓÔ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡ ¤ÙÔ˘˜ Δπ™ ÂȉÈÎfiÙËÙ˜ ÁÈ· ÙÔ ÊıÈÓÔˆÚÈÓfi ÂÍ¿ÌËÓÔ 2009 ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛÂ Ë ¢È‡ı˘ÓÛË ÙÔ˘ £ÂÛÛ·ÏÈÎÔ‡ π∂∫. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÌÈ· ÔÌ¿‰· ÂȉÈÎÔÙ‹ÙˆÓ Ô˘ ηχÙÂÈ ÔÏÏÔ‡˜ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÔ‡˜ ÙÔÌ›˜. ŒÙÛÈ ‰›ÓÂÙ·È Ë ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÛÙÔ˘˜ ˘Ô„‹ÊÈÔ˘˜ ÛÔ˘‰·ÛÙ¤˜ Ó· ¤¯Ô˘Ó ¿ÚÈÛÙ˜ ÂÈÏÔÁ¤˜ ÁÈ· ÙËÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÙÔ˘˜ ÛÙ·‰ÈÔ‰ÚÔÌ›·. ∂ȉÈÎfiÙËÙ˜ ∞’ ÂÍ·Ì‹ÓÔ˘: ¢ÈÔÈÎËÙÈÎfi Î·È √ÈÎÔÓÔÌÈÎfi Û٤ϯԘ ÂȯÂÈÚ‹ÛˆÓ, ∂ȉÈÎfi˜ Ì˯·ÓÔÁÚ·ÊË̤ÓÔ˘ §ÔÁÈÛÙËÚ›Ô˘, ¡ÔÛËÏ¢ÙÈ΋˜ ΔÚ·˘Ì·ÙÔÏÔÁ›·˜, ¶ÚÔÛ¯ÔÏÈ΋˜ ∞ÁˆÁ‹˜, ∫ÔÌً̈˜ Ù¯ÓÈÎfi˜ ÂÚÈÔ›ËÛ˘ ÎfiÌ˘, ∂ȉÈÎfi˜ ÂÊ·ÚÌÔÁÒÓ ·ÈÛıËÙÈ΋˜, ∞ÈÛıËÙÈÎfi˜ ¶Ô‰ÔÏÔÁ›·˜ Î·È ∫·ÏψÈÛÌÔ‡ Ó˘¯ÈÒÓ, Δ¯ÓÈÎfi˜ ∂Ê·ÚÌÔÁÒÓ ¶ÏËÚÔÊÔÚÈ΋˜, ¢ÈÎÙ‡ˆÓ Î·È ∞˘ÙÔÌ·ÙÈÛÌÔ‡ °Ú·Ê›Ԣ, °Ú·Ê›ÛÙ·˜ ÂÓÙ‡Ô˘ Î·È ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÒÓ Ì¤ÛˆÓ, Δ¯ÓÈÎfi˜ ‰È·ÎfiÛÌËÛ˘, Δ¯ÓÈÎfi˜ ‰ÔÌÈÎÒÓ ¤ÚÁˆÓ, ∂Î·È‰Â˘Ù‹˜ ˘Ô„ËÊ›ˆÓ Ô‰ËÁÒÓ, Δ¯ÓÈÎfi˜ Ì·ÁÂÈÚÈ΋˜ Ù¤¯Ó˘. √È ·fiÊÔÈÙÔÈ Δ.∂.∂. μ’ ∫‡ÎÏÔ˘, ∂¶∞§, ∂¶∞™ ·Ó·ÏfiÁˆÓ ÂȉÈÎÔÙ‹ÙˆÓ ÁÚ¿ÊÔÓÙ·È ÛÙÔ °’ ÂÍ¿ÌËÓÔ Î·È ·ÔÎÙÔ‡Ó ∫Ú·ÙÈÎfi ¢›ψ̷ π∂∫ Û ¤Ó· ¯ÚfiÓÔ. ¢˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÂÎ·›‰Â˘Û˘ ÛÙÔ £ÂÛÛ·ÏÈÎfi π∂∫ ¤¯Ô˘Ó Î·È ÔÈ ·fiÊÔÈÙÔÈ °˘ÌÓ·Û›Ô˘. ∏ ·ÔÊÔ›ÙËÛË ·fi ÙÔ £ÂÛÛ·ÏÈÎfi π∂∫ Ô‰ËÁ› ÛÙËÓ ·fiÎÙËÛË ∫Ú·ÙÈÎÔ‡ ¢ÈÏÒÌ·ÙÔ˜ Î·È ÛÙË ÌÔÚÈÔ‰fiÙËÛË Û ‰È·ÁˆÓÈÛÌÔ‡˜ ÙÔ˘ ∞™∂¶. °È· ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÛÙ· ÙËϤʈӷ 24210 34016 μfiÏÔ˜ Î·È 2410537468 §¿ÚÈÛ·.

™Â ÂΉËÏÒÛÂȘ Ì ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘ ¶·ÙÚÈ¿Ú¯Ë Î·È ÙÔ˘ ¢ËÌ¿Ú¯Ô˘ μfiÏÔ˘ √È ÛȉËÚÔ‰ÚÔÌÈÎÔ› ηٿ Ù˘ ˘Ô‚¿ıÌÈÛ˘ £ÂÛÛ·ÏÈÎÔ‡ ‰ÈÎÙ‡Ô˘

μÔ‡ÏÁ·Ú˘ - μ·ÚıÔÏÔÌ·›Ô˜ ÛÂ Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÛÙËÓ ÿÌ‚ÚÔ

ÙȘ ÂΉËÏÒÛÂȘ ÙˆÓ ··ÓÙ·¯Ô‡ πÌ‚Ú›ˆÓ Ô˘ ÙÂÏÔ‡ÓÙ·È Î¿ı ¯ÚfiÓÔ ÌÂÙ¿ ÙÔ ¢ÂηÂÓÙ·‡ÁÔ˘ÛÙÔ ÛÙËÓ ÿÌ‚ÚÔ Î·È ÙÂÏÔ‡Ó ˘fi ÙËÓ ·ÈÁ›‰· ÙÔ˘ √ÈÎÔ˘ÌÂÓÈÎÔ‡ ¶·ÙÚÈ¿Ú¯Ë μ·ÚıÔÏÔÌ·›Ô˘, Û˘ÌÌÂÙ›¯Â Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ μfiÏÔ˘ Î. ∞ϤÎÔ˜ μÔ‡ÏÁ·Ú˘ ÌÂÙ¿ ·fi ÚfiÛÎÏËÛË Ô˘ ÙÔ˘ ·ˇı˘ÓÂ Ë πÌ‚Úȷ΋ ŒÓˆÛË ª·Î‰ÔÓ›·˜ ñ £Ú¿Î˘, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙˆÓ ÚÔÛ·ıÂÈÒÓ Ù˘ ÁÈ· ·Ó¿Ù˘ÍË ÊÈÏÈÎÒÓ Î·È ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÒÓ ‰ÂÛÌÒÓ ÌÂٷ͇ Ù˘ ÿÌ‚ÚÔ˘ Î·È ÂÚÈÔ¯ÒÓ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜. ™ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ Â›Û΄‹ ÙÔ˘ ÛÙËÓ πÌ‚ÚÔ, Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ μfiÏÔ˘ ›¯Â ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· Û˘Ó·ÓÙËı› Î·È Ì ÙÔÓ ¶·ÙÚÈ¿Ú¯Ë μ·ÚıÔÏÔÌ·›Ô, Ì ÙÔÓ ÔÔ›Ô Û˘˙‹ÙËÛ ̛· ÛÂÈÚ¿ ıÂÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÛÙËÓ fiÏË ÙÔ˘ μfiÏÔ˘. ¶ÈÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, ηٿ ÙËÓ Â›ÛËÌË Û˘Ó¿ÓÙËÛ‹ ÙÔ˘ Ì ÙÔÓ √ÈÎÔ˘ÌÂÓÈÎfi ¶·ÙÚÈ¿Ú¯Ë μ·ÚıÔÏÔÌ·›Ô, Ë ÔÔ›· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠ۠ȉȷ›ÙÂÚ· ıÂÚÌfi Îϛ̷ ÛÙËÓ ¤‰Ú· Ù˘ ªËÙÚfiÔÏ˘ ÿÌ‚ÚÔ˘ Î·È ΔÂÓ¤‰Ô˘, ·ÚÔ˘Û›· Î·È ÙÔ˘ ªËÙÚÔÔÏ›ÙË Î.Î. ∫˘Ú›ÏÏÔ˘, Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ μfiÏÔ˘ ÙÔÓ ÂÓË̤ڈÛ ÁÈ· ÙȘ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∞Ú¯‹˜, ‰›ÓÔÓÙ·˜ ȉȷ›ÙÂÚË ¤ÌÊ·ÛË ÛÙÔ˘˜ ªÂÛÔÁÂÈ·ÎÔ‡˜ ∞ÁÒÓ˜ ÙÔ˘ 2013. ∫·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ Û˘ÓÔÌÈÏ›·˜ Ô ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ μfiÏÔ˘ ˙‹ÙËÛ ·fi ÙÔÓ √ÈÎÔ˘ÌÂÓÈÎfi ¶·ÙÚÈ¿Ú¯Ë, Ì ÙÔ Î‡ÚÔ˜ Ô˘ ‰È·ı¤ÙÂÈ, Ó· ·Ó·Ï¿‚ÂÈ ¤Ó·Ó ȉȷ›ÙÂÚÔ ÚfiÏÔ ÛÙËÓ ÚÔ‚ÔÏ‹ Ù˘ ªÂÛÔÁÂȷ΋˜ π‰¤·˜ Î·È ÙˆÓ ªÂÛÔÁÂÈ·ÎÒÓ ∞ÁÒÓˆÓ Ô˘ ı· Á›ÓÔ˘Ó ÛÙËÓ fiÏË Ì·˜, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·Ó·‰Âȯı› ˆ˜ ¤Ó· ÁÂÁÔÓfi˜ Ì ‰È¿ÛÙ·ÛË ÔÈÎÔ˘ÌÂÓÈ΋, ÔÈÎÔÏÔÁÈ΋ Î·È ÂÈÚËÓÈ΋˜ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ ÙˆÓ Ï·ÒÓ. √ √ÈÎÔ˘ÌÂÓÈÎfi˜ ¶·ÙÚȿگ˘ ¤‰ÂÈÍ ÌÂÁ¿ÏÔ ÂӉȷʤÚÔÓ Ó· ÂÓËÌÂÚˆı› ÁÈ· ÙËÓ ÔÚ›· Ù˘ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›·˜ ÙˆÓ ªÂÛÔÁÂÈ·ÎÒÓ ∞ÁÒÓˆÓ Î·È ÙfiÓÈÛ ÙË ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙËÙ· ÙÔ˘ ıÂÛÌÔ‡ Î·È ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ô˘ ‰›ÓÂÙ·È ÛÙȘ ªÂÛÔÁÂȷΤ˜ ¯ÒÚ˜ ̤۷ ·fi ÙÔ˘˜ ∞ÁÒÓ˜ Ó· ÚÔˆı‹ÛÔ˘Ó Î·È Ó· ·Ó·Ù‡ÍÔ˘Ó Û¯¤ÛÂȘ ÊÈÏ›·˜, Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ Î·È ·Ï-

P

Ì·Ú¯Ô ÿÌ‚ÚÔ˘ °ÈÔ˘Ù˙¤Ï ∞Ù·Ï¿È, ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ Î·È ÂÓË̤ڈÛ ÁÈ· ÙȘ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ Î·È È‰È·›ÙÂÚ· ÁÈ· ÙË ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË ÙˆÓ ªÂÛÔÁÂÈ·ÎÒÓ ∞ÁÒÓˆÓ, ÂÓÒ Û˘˙ËÙ‹ıËÎ·Ó Î·È ÔÈ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜, Ì ¤ÌÊ·ÛË ÛÙȘ ·ÓÙ·ÏÏ·Á¤˜ ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÔ‡ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·. √ ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ μfiÏÔ˘, ·‡ı˘Ó ÚfiÛÎÏËÛË ÛÙÔÓ ÔÌfiÏÔÁfi ÙÔ˘ Ù˘ πÌ‚ÚÔ˘ Ó· ÂÈÛÎÂÊı› ÙÔ μfiÏÔ, Ì ÛÎÔfi ÙËÓ ·Ú·¤Ú· ‚ÂÏÙ›ˆÛË ÙˆÓ Û¯¤ÛÂˆÓ Ì ÙËÓ ∂ÏÏËÓÈ΋ ∫ÔÈÓfiÙËÙ· Ù˘ ÿÌ‚ÚÔ˘. ∏ ·ÓÙÈÚÔÛˆ›· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ ·Ú·‚Ú¤ıËΠ·ÎfiÌË ÛÙ· ÂÁη›ÓÈ· ÙÔ˘ ªÔ˘Û›Ԣ ÙÔ˘ √ÈÎÔ˘ÌÂÓÈÎÔ‡ ¶·ÙÚÈ¿Ú¯Ë μ·ÚıÔÏÔÌ·›Ô˘, ÙÔ ÔÔ›Ô ÛÙÂÁ¿˙ÂÙ·È ÛÙÔ ¿ÏÏÔÙ ̷Á·˙› ÙÔ˘ ·Ô‡ ÙÔ˘, ÛÙË ÁÂÓ¤ÙÂÈÚ¿ ÙÔ˘, ÙÔ ¯ˆÚÈfi ∞ÁÈÔÈ £Âfi‰ˆÚÔÈ, ηıÒ˜ Î·È ÛÙ· ı˘Ú·ÓÔ›ÍÈ· ÙÔ˘ πÂÚÔ‡ ¡·Ô‡ Ù˘ ∞Á›·˜ ∂ϤÓ˘ ·fi ÙÔÓ ¶·ÙÚÈ¿Ú¯Ë Î·È ÛÙË ∫˘ÚȷοÙÈÎË £Â›· §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›·, Â›Û˘ ÛÙÔ˘˜ ∞Á›Ô˘˜ £ÂÔ‰ÒÚÔ˘˜, ¯ˆÚÔÛÙ·ÙÔ‡ÓÙÔ˜ ÙÔ˘ ¶·Ó·ÁÈfiÙ·ÙÔ˘, ÂÓÒ ÂÈÛΤ-

™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ ·‰ÂÚÊÔÔ›ËÛ˘ ı· ÊÈÏÔÍÂÓËıÔ‡Ó ÛÙË Ã∞¡£

¶·È‰È¿ ·fi ÙË °ÂˆÚÁ›· ÛÙÔ ¢‹Ì·Ú¯Ô μfiÏÔ˘ ÏÔ˘ ÛÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô ÙÔ˘ Î·È Ì›ÏËÛ·Ó Ì·˙› ÙÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· Ù˘ fiÏ˘ Î·È ÙËÓ ÂÌÂÈÚ›· ÙÔ˘˜ ·fi ÙÔ Ù·Í›‰È. √ ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ ¤‰ÂÈÍ ӷ Û˘ÁÎÈÓÂ›Ù·È ·fi ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ, ηıÒ˜ Ì ÙȘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȘ ÙˆÓ ÂÚÈÛÛÔÙ¤ÚˆÓ ÁÓˆÚ›ÛÙËΠÚÈÓ ¤Ó· ÂÚ›Ô˘ Ì‹Ó· ÛÙÔ Ù·Í›‰È Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠÛÙË °ÂˆÚÁ›· ÁÈ· ÙÔ Û˘Ó¤‰ÚÈÔ Ù˘ ∞ÚÁÔÓ·˘ÙÈ΋˜ ∂ÎÛÙÚ·Ù›·˜. ŸÏ· Ù· ·È‰È¿ ¤¯Ô˘Ó ÂÏÏËÓÈ΋ ηٷÁˆÁ‹ Î·È ÂÎÙfi˜ ÔÏϤ˜ ÂΉÚÔ̤˜ Î·È ÂÈÛΤ„ÂȘ Û ÌÔ˘Û›·, ı· ‰È‰¿ÛÎÔÓÙ·È ÁÈ· ÌÈ· ÒÚ· οı ̤ڷ ÂÏÏËÓÈο.

™Δπ™ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ Ù˘ Ã∞¡£ ÛÙÔÓ ∞È- °È¿ÓÓË ı· ÊÈÏÔÍÂÓËıÔ‡Ó Ì¤¯ÚÈ ÙȘ 5 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ 16 ·È‰È¿ ·fi ÙÔ ¶fiÙÈ, ÙÔ ª·ÓÙÔ‡ÌÈ Î·È ÙËÓ Δ˘ÊÏ›‰· Ù˘ °ÂˆÚÁ›·˜, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ·‰ÂÏÊÔÔ›ËÛ˘ Ì ÙÔÓ ‰‹ÌÔ μfiÏÔ˘. ∏ ÊÈÏÔÍÂÓ›· ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ, Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÂÏÏËÓÈ΋ ηٷÁˆÁ‹ Î·È ‰È‰¿ÛÎÔÓÙ·È ÂÏÏËÓÈο ÛÙ· Û¯ÔÏ›· ÙÔ˘˜, ÂÈÛ¿ÁÂÈ ÙÔÓ ‰‹ÌÔ μfiÏÔ˘ ÛÙ· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÙÔ˘ ·fi‰ËÌÔ˘ ÂÏÏËÓÈÛÌÔ‡, Ù· ÔÔ›· ÂÊ·ÚÌfi˙ÂÈ ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿. Δ· ·È‰È¿ Î·È ÔÈ ‰‡Ô Û˘ÓÔ‰Ô› ÙÔ˘˜, ÂÈÛΤÊıËÎ·Ó ¯ı˜ ÙÔÓ ‰‹Ì·Ú¯Ô μfi-

E  Â Ó ‰ ‡ Û Ù Â

º

ÏËÏÔηٷÓfiËÛ˘. ∂ÈϤÔÓ, Ô Î. μÔ‡ÏÁ·Ú˘, ·ˇı˘Ó ÚfiÛÎÏËÛË ÚÔ˜ ÙÔÓ ¶·ÙÚÈ¿Ú¯Ë Ó· ÂÈÛÎÂÊı› ÙÔ μfiÏÔ, ÌÂٷʤÚÔÓÙ·˜ Î·È ·Ó¿ÏÔÁË ÂÈı˘Ì›· Î·È ÙÔ˘ ªËÙÚÔÔÏ›ÙË ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ πÁÓ¿ÙÈÔ˘ Î·È ÂÂÛ‹Ì·Ó fiÙÈ ı· ·ÔÙÂÏԇ۠ͯˆÚÈÛÙ‹ ÙÈÌ‹ ÁÈ· ÙËÓ fiÏË ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ Â¿Ó ÂÈı˘ÌÔ‡Û ӷ ı¤ÛÂÈ ˘fi ÙËÓ ·ÈÁ›‰· ÙÔ˘ ™˘Ó¤‰ÚÈÔ, Ô˘ ı· ·ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ ÔÏÈÙÈÛÙÈ΋ ªÂÛÔÁÂÈ¿‰·, ÙËÓ √ÈÎÔÏÔÁ›· Î·È ÙËÓ ∞ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë. ΔË Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ÚfiÙ·ÛË Ô ¶·ÙÚȿگ˘, Ô ÔÔ›Ô˜ Â›Ó·È ¤ÓÙÔÓ· ¢·ÈÛıËÙÔÔÈË̤ÓÔ˜ Û ı¤Ì·Ù· ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜, ÙË ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛ ÂӉȷʤÚÔ˘Û· Î·È ˙‹ÙËÛ ÙËÓ ¤ÁÁÚ·ÊË ‰È·Ù‡ˆÛ‹ Ù˘, ÒÛÙ ӷ ÙË ı¤ÛÂÈ ÛÙË ™‡ÓÔ‰Ô ÙÔ˘ √ÈÎÔ˘ÌÂÓÈÎÔ‡ ¶·ÙÚÈ·Ú¯Â›Ô˘ Î·È Ó· ÏËÊı› Û¯ÂÙÈ΋ ·fiÊ·ÛË. ∫·Ù¿ ÙËÓ ÙÚÈ‹ÌÂÚË ·Ú·ÌÔÓ‹ ÙÔ˘ ÛÙÔ ÓËÛ› Ô Î. μÔ‡ÏÁ·Ú˘ Ô˘ Û˘Óԉ‡ÔÓÙ·Ó ·fi ÙÔ˘˜ ·ÓÙȉËÌ¿Ú¯Ô˘˜ ¢ËÌ. ¢ÂÚ‚¤ÓË Î·È ÃÚ. ΔÛ·ÌÚÈÓfi, Û˘Ó·ÓÙ‹ıËΠ·ÎfiÌË Ì ÙÔÓ ¤·Ú¯Ô ∫ÂÌ·ÏÂÙÙ›Ó ™·Î›Ó Î·È ÙÔ ¢‹-

ÊıËΠٷ ¯ˆÚÈ¿ ™¯ÈÓÔ‡‰È, ∞ÁÚ›‰È·, °Ï˘Î› Î·È ÙËÓ ÚˆÙÂ‡Ô˘Û· ÙÔ˘ ÓËÛÈÔ‡ ¶·Ó·ÁÈ¿. √ ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ Î·È Ô ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯ÔÈ μfiÏÔ˘ Û˘Ó·ÓÙ‹ıËηÓ, Â›Û˘, Î·È Û˘˙‹ÙËÛ·Ó Ì ÙÔ˘˜ ÌfiÓÈÌÔ˘˜ ηÙÔ›ÎÔ˘˜ ÙÔ˘ ÓËÛÈÔ‡ Î·È ÙÔ˘˜ ÎÔÈÓÔٿگ˜ ÙÔ˘˜, ∫ÒÛÙ· ª·Ú›ÓÔ Î·È £Âfi‰ˆÚÔ μÔ˘ÏÁ·Ú¤ÏË, ηıÒ˜ Î·È Ì ÙÔ˘˜ ÔÌÔÁÂÓ›˜ ÿÌ‚ÚÈÔ˘˜, Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·Ó ÛÙÔ ÓËÛ› ÁÈ· Ó· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯Ô˘Ó ÛÙȘ ÂΉËÏÒÛÂȘ, ÂÓÒ ÛÙÔ˘˜ ∞Á›Ô˘˜ £ÂÔ‰ÒÚÔ˘˜ ÂÈÛΤÊıËÎ·Ó ÙÔ Û›ÙÈ ÙÔ˘ ¶·ÙÚÈ¿Ú¯Ë, fiÔ˘ ÙÔ˘˜ ˘Ô‰¤¯ıËÎÂ Ô ·‰ÂÏÊfi˜ ÙÔ˘, ¡›ÎÔ˜ ∞Ú¯ÔÓÙÒÓ˘. ∏ ÊÈÏÔÍÂÓ›· Ô˘ ÂÂʇϷÍÂ Ë πÌ‚Úȷ΋ ŒÓˆÛË ª·Î‰ÔÓ›·˜ ñ £Ú¿Î˘ Î·È Ô Úfi‰Úfi˜ Ù˘ Î. ¶·‡ÏÔ˜ ™Ù·Ì·Ù›‰Ë˜ ÛÙËÓ ·ÓÙÈÚÔÛˆ›· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ‹Ù·Ó ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋, ÂÓÒ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ·Ó¿Ù˘Í˘ Û¯¤ÛÂˆÓ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ Î·È Ù˘ ÊÈÏ›·˜, Ô ¢‹ÌÔ˜ μfiÏÔ˘ ı· ÊÈÏÔÍÂÓ‹ÛÂÈ ¤ˆ˜ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ ŒÎıÂÛË ºˆÙÔÁÚ·Ê›·˜, Ì ı¤Ì· ÙËÓ ÿÌ‚ÚÔ. ¶Ú¤ÂÈ Ó· ÙÔÓÈÛı› fiÙÈ Ô ·ÁÒÓ·˜ ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ Ù˘ ÿÌ‚ÚÔ˘, ÛÙÔÓ ÔÔ›Ô Ë ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ ÛÙÔ ÓËÛ› ˘ÔÁÚ·ÌÌ›˙ÂÈ ÙËÓ Û˘Ì·Ú¿ÛÙ·Û‹ ÙÔ˘, ¤¯ÂÈ Ó· οÓÂÈ Ì ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ·Ó·Á¤ÓÓËÛ˘ ÙÔ˘ ÙfiÔ˘, ÙËÓ ‡·ÚÍË ÚÔÔÙÈÎÒÓ Î·È ‰˘Ó·ÙÔÙ‹ÙˆÓ ÂÈÛÙÚÔÊ‹˜, ·ÏÈÓÓfiÛÙËÛ˘ Î·È Â·ÓÂÁηٿÛÙ·Û˘, ηıÒ˜ Î·È Ì ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËıÔ‡Ó Ó¤Â˜ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈΤ˜ ÚÔÔÙÈΤ˜, ÔÈ Ôԛ˜ Î·È ı· ·ÔÙÂϤÛÔ˘Ó ÙÔ ˘fi‚·ıÚÔ Ù˘ ÂÈÛÙÚÔÊ‹˜ Î·È Ù˘ ·Ó·Û˘ÁÎÚfiÙËÛ˘ Ù˘ ÙÔÈ΋˜ ÎÔÈÓˆÓ›·˜.

O

Û Ù ·

N

 · È ‰ È ¿

T

I

“∂›Ó·È Ôχ Û˘ÁÎÈÓËÙÈ΋ Ë Â›ÛÎÂ„Ë ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ ÛÙÔ ‰Ë̷گ›Ô. ∏ Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ì·˜ Î·È ÙÔ Ù·Í› ÙÔ˘˜ ÛÙÔ μfiÏÔ, ¤ÁÈÓ ÌÂÙ¿ ·fi Û˘ÓÂÓÓfiËÛË Ì ÙÔ˘˜ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡˜ Û˘ÏÏfiÁÔ˘˜ ÛÙË °ÂˆÚÁ›·. £· ÊÈÏÔÍÂÓËıÔ‡Ó ÛÙȘ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ Ù˘ Ã∞¡£ Î·È ı· ‰È‰¿ÛÎÔÓÙ·È Î·È ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÁÏÒÛÛ·, ÂÓÒ ı· ÁÓˆÚ›ÛÔ˘Ó ÙȘ ÔÌÔÚÊȤ˜ fiÏ˘ Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ηıÒ˜ ÚԂϤÂÙ·È Î·È ÂΉÚÔÌ‹ ÛÙ· ªÂÙ¤ˆÚ·” , ‰‹ÏˆÛÂ Ô Î. μÔ‡ÏÁ·Ú˘. √È Û˘ÓÔ‰Ô› ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ ‰‹ÏˆÛ·Ó ÂÓıÔ˘ÛÈ·Ṳ̂ÓÔÈ ·fi ÙËÓ ÚÒÙË ÂÈÎfiÓ· Ô˘ ·ÔÎfiÌÈÛ·Ó ·fi ÙËÓ fiÏË.

Û · ˜

T

H

P

I

A

¶AI¢EIA - IøNIA ¢π∂À£À¡™∏ ™¶√À¢ø¡: £. B√ÀΔ™∞™ -™¶. ™∞ƒ∞∫∞Δ™∞¡√™ - Xƒ. Xƒπ™Δ√¢√À§√¶√À§√™ °ÎÏ·‚¿ÓË 60 ◗ TËÏ. 24210 24902 ◗ BfiÏÔ˜ ◗ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ 89 ◗ TËÏ.: 24210 80307 ◗ N. IˆÓ›·

√ ™‡Ó‰ÂÛÌÔ˜ ™È‰ËÚÔ‰ÚÔÌÈÎÒÓ £ÂÛ-

Û·Ï›·˜ Û ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ ÙÔ˘ ÚÔ˜ ÙÔÓ √™∂ ˘ÔÁÚ·ÌÌ›˙ÂÈ, ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ, Ù· ÂÍ‹˜: “√ ™™£ ıˆÚ› ··Ú¿‰ÂÎÙ˜, ÚÔÎÏËÙÈΤ˜ Î·È Úfi¯ÂÈÚ˜ ÙȘ ·ÔÊ¿ÛÂȘ Û·˜, Ô˘ ·ÔÛÎÔÔ‡Ó ÛÙËÓ ˘ÔÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ £ÂÛ·ÏÈÎÔ‡ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ Î·È ÛÙËÓ Î·Ù¿ÚÁËÛË Ì¤ÚÔ˘˜ ·˘ÙÔ‡. ªÂÙ¿ ÙËÓ Î·Ù¿ÚÁËÛË ÙˆÓ ‰ÚÔÌÔÏÔÁ›ˆÓ ·ÎÔÏÔ‡ıËÛ ÙÔ ÎÏ›ÛÈÌÔ ÙÔ˘ ÛÙ. ∞ÚÌÂÓ›Ô˘ Î·È ·ÈÊÓȉȷÛÙÈο ÙËÓ 27-809 Ë ·fiÊ·Û‹ Û·˜ ÁÈ· ÙÔ ÎÏ›ÛÈÌÔ Î·È ÙÔ˘ ÛÙ. ΔÚÈÎ¿ÏˆÓ ·fi 1-9-09. ΔËÓ ÂÚÈÎÔ‹ ÙˆÓ ÚˆÈÓÒÓ ‰ÚÔÌÔÏÔÁ›ˆÓ ÚÔÛ·ı‹Û·Ù ӷ ηχ„ÂÙ Ì ÙËÓ Î·ıȤڈÛË ÚÔ·ÈÚÂÙÈÎÒÓ ÛÙ·ı̇ÛÂˆÓ Ù˘ ·Ì·Í. 41 Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÎÏÂÈÛÙÔ‡˜ ÛÙ·ıÌÔ‡˜. ∞Ó·ÁηÛًηÙ ӷ ·Ó·ıˆڋÛÂÙ Ôχ ÁÚ‹ÁÔÚ· ÙËÓ ·fiÊ·Û‹ Û·˜ ·˘Ù‹, ‰ÈfiÙÈ ‹Ù·Ó ÂÈΛӉ˘ÓË Î·È ‰ÂÓ ·Ú›¯Â η̛· ·ÛÊ¿ÏÂÈ· ÛÙÔ˘˜ ÂÈ‚¿Ù˜ ÂÏÏ›„ÂÈ ÎÚËȉˆÌ¿ÙˆÓ. ∞ÔÊ·Û›Û·Ù ÙÔ ÎÏ›ÛÈÌÔ ÙÔ˘ ÛÙ. ΔÚÈοψÓ, ·ÏÏ¿ Û·˜ ηÏԇ̠ÁÈ· ÏfiÁÔ˘˜ ·ÛÊ·Ï›·˜ Ù˘ ΢ÎÏÔÊÔÚ›·˜ Ó· ·Ó·ıˆڋÛÂÙ ¿ÌÂÛ· ÙËÓ ·fiÊ·Û‹ Û·˜. ∏ ÂÍÔÈÎÔÓfiÌËÛË ÚÔÛˆÈÎÔ‡ Û·˜ Ô‰‹ÁËÛ Û ‚È·ÛÙÈΤ˜ ·ÔÊ¿ÛÂȘ ¯ˆÚ›˜ Ó· ˘ÔÏÔÁ›ÛÂÙ ηıfiÏÔ˘ ÙÔ ÚÔÛˆÈÎfi Î·È ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ‰È¿ÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ÚÔ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜. √È ÂÓ¤ÚÁÂȤ˜ Û·˜ ·Ó·ÎÔÈÓÒÓÔÓÙ·È ·ÔÛ·ÛÌ·ÙÈο Î·È ÊÔ‚fiÌ·ÛÙ fiÙÈ ‰ÂÓ ı· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÙ Û fi,ÙÈ ¤¯ÂÙ ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂÈ Ì¤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ·. £¤ÏÂÙ ӷ ÌÂÙÚÈ¿ÛÂÙ Ì ÙÔÓ ÙÚfiÔ ·˘Ùfi ÙËÓ ·ÚÓËÙÈ΋ ÂÓÙ‡ˆÛË Ô˘ ı· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡ÛÂ Ë ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ¿·Í, fiÏˆÓ ·˘ÙÒÓ Ô˘ ÛÎÔ‡ÂÙ ӷ ÂÊ·ÚÌfiÛÂÙÂ. ™·˜ οÓÔ˘Ì ÁÓˆÛÙfi fiÙÈ ‰ÂÓ ı· ·Ó¯Ùԇ̠¿ÏÏÔ Ó· ·›˙ÂÙ Ì ÙÔ £ÂÛÛ·ÏÈÎfi ‰›ÎÙ˘Ô ÙÔ˘ ÛȉËÚÔ‰ÚfiÌÔ˘ Î·È Ó· ÂÌ·›˙ÂÙ ÙÔ˘˜ ÛȉËÚÔ‰ÚÔÌÈÎÔ‡˜. ∂›Ì·ÛÙ ·ÔÊ·ÛÈṲ̂ÓÔÈ Ó· ·ÓÙȉڿÛÔ˘Ì Ì fiϘ Ì·˜ ÙȘ ‰˘Ó¿ÌÂȘ ÁÈ· Ó· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÔ˘Ì ÙÔÓ Î·Ù‹ÊÔÚÔ Ô˘ Ì·˜ Ô‰ËÁ›ÙÂ Î·È ÙÔ ¤ÁÎÏËÌ· Ô˘ ¤¯ÂÙ ·ÔÊ·Û›ÛÂÈ” .

∞ÎÙÔÏÔ˚΋ Û‡Ó‰ÂÛË ΔÚÈÎÂÚ›Ô˘ - ∂‡‚ÔÈ·˜ ∞ƒÃπ™∂ ¯ı˜ ÛÙȘ 2 ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Ù· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ¿ ÙÔ˘, ÙÔ Express ∂‡‚ÔÈ· π, ·fi ÙÔ ¶Â˘Î›, Î·È ϤÔÓ ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙ÂÙ·È Ë ·ÎÙÔÏÔ˚΋ Û‡Ó‰ÂÛË ÙÔ˘ ΔÚÈÎÂÚ›Ô˘. ΔÔ ÏÔ›Ô ı· ÂÎÙÂÏ› ÙÔ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ ¶Â˘Î›- μfiÏÔ˜- ∞Á›· ∫˘Úȷ΋- ¡ËÛ› ΔÚ›ÎÂÚÈ- ¶Â˘Î›. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÙˆÓ ‰ÚÔÌÔÏÔÁ›ˆÓ Ô˘ ı· ÂÎÙÂÏ› ÙÔ Express ∂‡‚ÔÈ· π, Û ηıËÌÂÚÈÓ‹ ‚¿ÛË, Â› 12 Ì‹Ó˜ ÙÔ ¯ÚfiÓÔ, ı· Á›ÓÔÓÙ·È ‰‡Ô ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· ηıËÌÂÚÈÓ¿, ¤Ó· ÛÙȘ ÔÎÙÒ ÙÔ Úˆ› Î·È ¤Ó· ÛÙȘ ‰‡Ô ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ·fi ÙÔ μfiÏÔ ÚÔ˜ ÙÔ ¶Â˘Î› Î·È ·ÓÙ›ÛÙÚÔÊ·, ÂÓÒ ÛÙÔ ÂӉȿÌÂÛÔ, ÛÙȘ ‰¤Î· ÙÔ Úˆ› Î·È ÛÙȘ Ù¤ÛÛÂÚȘ ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì·, ı· Á›ÓÂÙ·È ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ ·fi ÙÔ ¶Â˘Î› ÚÔ˜ ÙË ™ÎÈ¿ıÔ. ∂Ó‰ÂÈÎÙÈο ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È fiÙÈ Ë ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ‰È·‰ÚÔÌ‹˜ ÚÔ˜ ÙÔ ÓËÛ› ΔÚ›ÎÂÚÈ, ‰ÂÓ ı· ÍÂÂÚÓ¿ Ù· 50 ÏÂÙ¿ Ù˘ ÒÚ·˜, ÂÓÒ ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ ÙÔ˘ ÂÈÛÈÙËÚ›Ô˘, ı· ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È ÛÙ· ¤ÍÈ Â˘ÚÒ.

™ÙÔ˘˜ ηÈÓÔ‡Ú ÊÔÈÙËÙ¤˜ Î·È Ê ÁÈÔ˘˜ ÔÈÙ‹ÙÚȘ ¢¯fiÌ·ÛÙ ÌÈ· ÊÔÈÙËÙÈ΋ ÁÂÌ¿ÙË ¯·Ú¿, ˙ˆ‹ Î·È ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ ÁÓÒÛË ÈÎfiÙËÙ·!


TO¶π∫√ P∂¶√ƒΔ∞∑

20

KYPIAKH 30 AY°OY™TOY 2009

º›ÏÈÔ˜ ¶ÚˆÙÔÛ‡ÁÁÂÏÔ˜: √ ÎÔÚ˘Ê·›Ô˜ ÓÔÌÈÎfi˜, ÙÔ ·fiÏ˘ÙÔ ‹ıÔ˜, ¤Ó· ÛÔ˘‰·›Ô Ó‡̷

›ÛÙ¢ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜! √ º›ÏÈÔ˜ ¶ÚˆÙÔÛ‡ÁÁÂÏÔ˜, ÙÔ ˘¤ÚÔ¯Ô Î·È ˙ˆÓÙ·Ófi ·˘Ùfi Ó‡̷, Ô˘ ̤¯ÚÈ ¯ı˜ ΢ÎÏÔÊÔÚÔ‡Û ·Ó¿ÌÂÛ¿ Ì·˜, Ì fiÏË ÙËÓ ÏÔ‡ÛÈ· Áο̷ ÙˆÓ ÚÔÛfiÓÙˆÓ Ô˘ ‰È¤ıÂÙÂ Î·È ·Ïfi¯ÂÚ· ·Ó¤ÌÈ˙ Û fiÏÔ˘˜ Ì·˜, ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ È·. Ÿ¯È ‚¤‚·È· ÙÔ Ó‡̷ -Ô˘ ¤ÙÛÈ ‹ ·ÏÏÈÒ˜ ı· ˘¿Ú¯ÂÈ Î·È ı· ‰È¯¿˙ÂÈ ¿ÓÙ· ÙÔ˘˜ Ù·ÁÔ‡˜ Ù˘ fiÏ˘- ·ÏÏ¿ ÙÔ ÛÒÌ· Î·È ÙÔ ·›Ì· ÙÔ˘, Ô˘ Ì·˜ ¿ÁˆÛ fiÏÔ˘˜ Ì ÙÔÓ Í·ÊÓÈÎfi, ÚfiˆÚÔ Î·È ıÚËÓËÙÈÎfi ¯·Ìfi ÙÔ˘. ¡· ÙÔ ˆ ··Ú¯‹˜. √ º›ÏÈÔ˜ ˘‹ÚÍ ÎÔÚ˘Ê·›Ô˜ ÓÔÌÈÎfi˜ ÛÙËÓ fiÏË Ì·˜. ™Â ·˘ÙfiÓ ÚÔÛ¤ÙÚ¯·Ó fiÏÔÈ. ∞ÎfiÌË Î·È ‰ÈηÛÙ¤˜. √È ÁÓÒÛÂȘ, Ë ÚÔÛ‹ÓÂÈ·, ÙÔ ÌÂÈÏ›¯ÈÔ ‡ÊÔ˜ Î·È Ë Ô͢‰¤ÚÎÂÈ¿ ÙÔ˘ ¿ÓÔÈÁ·Ó ‰ÚfiÌÔ˘˜ ̘ ·fi ÙÔ‡ÓÂÏ Î·È Ë̛ʈٷ, ¤‰ÈÓ·Ó Êˆ˜, fiÏÔ Î·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Êˆ˜, Û fiÛÔ˘˜ ÙÔ Â›¯·Ó ·Ó¿ÁÎË...

°Ú¿ÊÂÈ Ô

∫Àƒπ∞∫√™ ¶∞¶∞°∂øƒ°π√À ¡· ˆ˜ fï˜ Î·È ÙÔ ¿ÏÏÔ. ¶ÔÏÈÙÈÎfi ÔÓ Ì ÙË ÛÙfiÊ·, ÙËÓ ˆÚÈÌfiÙËÙ· Î·È ÙË ÁÓˆÛÈÔÏÔÁ›· ÙÔ˘ º›ÏÈÔ˘ (ÙfiÛÔ ·fi ÙËÓ ¿Ô„Ë ÙÔ˘ ·ÚÈÛÙÔÙÂÏÈÎÔ‡ fiÚÔ˘, fiÛÔ Î·È ·fi ÙËÓ ı¤ÛË ÙÔ˘ Ú·ÎÙ¤Ô˘ ÁÂÁÔÓfiÙÔ˜) ‰Â Á¤ÓÓËÛ·Ó ÔÈ Ì¤Ú˜ Ì·˜. √ º›ÏÈÔ˜ ˘‹ÚÍ ¤Ó·˜ ·Û˘Ì‚›‚·ÛÙÔ˜ ȉÂÔÏfiÁÔ˜ Î·È Ô͢‰ÂÚ΋˜ ÔÏ›Ù˘ Ô˘ ηÙ›¯Â ¿ÚÈÛÙ· ÙËÓ Ù¤¯ÓË Ù˘ Ï·ÙˆÓÈ΋˜ ÚËÙÔÚ›·˜, ·fi ÙËÓ ÔÔ›· ›¯Â ÙËÓ Ù¯ÓÈ΋ Î·È ÙË ÁÓÒÛË Ó· ·Ê·ÈÚ› ÙÔ ÚËÙÔÚÈÎfi Ù¤¯Ó·ÛÌ· Î·È ÙËÓ ·Ú·Ï¤Ô˘Û· ÛÔÊÈÛÙÈ΋. ∞fi ÙË ıˆڛ· ÙˆÓ ™ÔÊÈÛÙÒÓ ÍÂÛηÚÙ¿ÚÈ˙ ÙË ‰È·ÏÂÎÙÈ΋, ı·˘Ì¿ÛÈÔ ‰Â›ÁÌ· Ù˘ ÔÔ›·˜ ˘‹ÚÍÂ Ë ¶ÚˆÙ·ÁÔÚÈ΋ ÁÓÒÛË ÙÔ˘ Û¯ÂÙÈÎÔ‡, ÂÓÒ ÛÙË ‰ÈÎËÁÔÚ›· ·¿ÓıÈ˙Â Î·È ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Û fiÏ· Ù· ÚËÙÔÚÈο Î·È ‰È·ÏÂÎÙÈο ··˘Á¿ÛÌ·Ù· ÙˆÓ ™ÔÊÈÛÙÒÓ Î·È ÙÔ˘ ¶Ï¿ÙˆÓ·. ∞ÎfiÌË ·ÎfiÌË Ó· ˆ fiÙÈ Ô º›ÏÈÔ˜ ‰È¤ıÂÙ Û¿ÓÈÔ ËıÈÎfi Î·È ÓÂ˘Ì·ÙÈÎfi ·Ó¿ÛÙËÌ·, Ô˘ ¤¯ÂÈ ÙËÓ ËÁ‹ ÙÔ˘ ÛÙËÓ Î·ı·ÚÙ‹ÚÈ· ËıÈ΋ ÙÔ˘ ∞ÚÈÛÙÔÙ¤ÏË. ¡Ô˘˜ ·ÚÈÛÙÔÙÂÏÈÎfi˜, Ô͇ٷÙÔ Ó‡̷, ÔÈÎÔ˘ÌÂÓÈÎfi, Ì ·Ó·Ï˘ÙÈ΋ ÎÚÈÙÈ΋ ÛΤ„Ë, ·ÏÏ¿ Î·È ÌÂÁ¿ÏË Î·Ú‰È¿, ‰È·ÏÏ·ÎÙÈÎfi˜, Ì·¯ËÙÈÎfi˜ Î·È ÚÔÛÁÂȈ̤ÓÔ˜, ÁÈ’ ·˘Ùfi Î·È ·Ô‰ÈÔÔÌ·›Ô˜ ·fi ÙË Û‡Á¯ÚÔÓË ÔÏÈÙÈ΋ ÛÎËÓ‹. ∫·Ï¤ ÌÔ˘ Ê›ÏÂ, ‰˘ÛÎÔχÔÌ·È Ó· ÈÛÙ¤„ˆ fiÙÈ fiÛ· Áڿʈ, Â›Ó·È ÌÂÙ·ı·Ó¿ÙÈ· ÏfiÁÈ· ÂÈ΋‰ÂÈ·˜ ÛΤ„˘, ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ ÈÛÙ‡ˆ ÛÙÔ

ª·ÓÒÏ˘ °Ï¤˙Ô˜, º›ÏÈÔ˜ ¶ÚˆÙÔÛ‡ÁÁÂÏÔ˜, ª¿ÚÙÈÔ˜ 2007

ı¿Ó·Ùfi ÛÔ˘. ¢ÒÛ·Ì ̷˙› ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· Ì¿¯Ë, ÙÔÓ πÔ‡ÓÈÔ ÛÙË §¿ÚÈÛ·. ¢ÂÓ ı· ͯ¿Ûˆ ÔÙ¤ ÙÔ ÁÚ·ÊÙfi Î·È ÙÔÓ ÚÔÊÔÚÈÎfi ÙÔ˘ ÏfiÁÔ. ¶fiÛÔ ÙÔÓ ·ÎfiÓÈÛ˜ Î·È ÙÔÓ ¤ÛÙÂÈϘ ÎÔÌ„¿ ÛÙËÓ ¤‰Ú· Î·È fiÛÔ ÙÔÓ

√Δ∞¡ ¤Ó· ηڿ‚È È¿ÓÂÈ fiÚÙÔ, Ë

ÚÒÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÙÔ˘ ηÂÙ¿ÓÈÔ˘ Â›Ó·È Ó· ‚¿ÏÂÈ ÛÙË ÛοϷ ÙÔ˘ ηڷ‚ÈÔ‡ ›Ó·Î· ÂÓËÌÂÚˆÙÈÎfi Ì ÙËÓ Ë̤ڷ Î·È ÙËÓ ÒÚ· ·Ó·¯ÒÚËÛ˘ ÁÈ· ÙÔ ÂfiÌÂÓÔ ÏÈÌ¿ÓÈ. ∫·È Ì ÙÔ ϋڈ̷ ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ ÙÔ Î·Ú¿‚È ·ÔϤÂÈ ÛÙËÓ ÒÚ· ÙÔ˘ ·ÎÚÈ‚Ò˜. ŸÌˆ˜ ÛÙÔ Î·Ú¿‚È Ù˘ ˙ˆ‹˜ ›Ó·Î·˜ ·Ó·¯ÒÚËÛ˘ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ. ΔÔÓ ·ÁÓÔÔ‡Ó ϋڈ̷ Î·È Î·ÂÙ·Ó·›ÔÈ. ∞ÎfiÌ· Î·È ÔÈ ·Ú¯·ÈηÂÙ·Ó·›ÔÈ. √ Í·ÊÓÈÎfi˜ ·fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘ ·Ú¯ÈηÂÙ¿ÓÈÔ˘ Δ¿ÛÔ˘ Δ˙·ÌÙ˙‹ ‹Ù·Ó ÁÈ· ̤ӷ ¤Ó· ÛÔÎ, ·ÊÔ‡ ÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ fiÔ˘ ›¯Â ηٷχÛÂÈ ‹Ù·Ó ÙfiÛÔ ‹ÚÂÌÔ Î·È Á·Ï‹ÓÈÔ, ·ÏÏ¿ Î·È ÙfiÛÔ ·Ú·ÁˆÁÈÎfi. ªÈÏ¿ˆ ÁÈ· ÙÔ ÊÈÏfiÍÂÓÔ, ÓÈÁ̤ÓÔ Ì˜ ÛÙÔ Ú¿ÛÈÓÔ Û›ÙÈ ÙÔ˘, Â‰Ò ÛÙ· ‚ÔÚÂÈÔ‰˘ÙÈο Ù˘ ∞ÁÚÈ¿˜, fiÔ˘ Ô Î·ÂÙ¿ÓÈÔ˜ - Û˘ÁÁڷʤ·˜ ›¯Â ÂÓ·Ôı¤ÛÂÈ Ù· ‚È‚Ï›· ÙÔ˘, ÙȘ ÁÓÒÛÂȘ ÙÔ˘, ÙȘ ·Ó·ÌÓ‹ÛÂȘ ÙÔ˘, fiÏË ÙË Ó·˘ÙÈ΋ ˙ˆ‹ ÙÔ˘, Ô˘ ‹Ù·Ó ÌÈ· ˙ˆ‹ ·ÙÂÏ›ˆÙË Î·È Û˘Ó·Ú·ÛÙÈ΋. ªfiÏȘ ÚÈÓ Ï›Á˜ ̤Ú˜ ›¯· ‚ÚÂı› Î·È ¿ÏÈ ÛÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô ÙÔ˘, Ô˘ Ô ‰È¿ÎÔÛÌfi˜ ÙÔ˘ ı‡ÌÈ˙ Á¤Ê˘Ú· ÔÏ˘Ù·ÍȉÂ̤ÓÔ˘ ÏÔ›Ô˘, Ì ÙË ‰È·ÊÔÚ¿ fiÙÈ ÛÙË ı¤ÛË Ù˘ ÙÈÌÔÓȤڷ˜ ÙÔ˘ ›¯Â ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹. ¶¤Ú· ·’ Ù· ‚È‚Ï›· ÙÔ˘, Ô Δ¿ÛÔ˜ Û˘Ó¤¯È˙ ӷ ÁÚ¿ÊÂÈ Î·È ¿ÚıÚ·, Ì ı·Ï·ÛÛÈÓ¿ ΢ڛˆ˜ ı¤Ì·Ù·, fiÓÙ·˜ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˘ ÂÒÓ˘ÌˆÓ ÂÚÈÔ‰ÈÎÒÓ Î·È ÂÊËÌÂÚ›‰ˆÓ. “¶¿Ú ÙÔÓ “∂ÊÔÏÈÛÙ‹” ÙÔ˘

Â˘Ù¤ÏÈÛ·Ó ÔÈ ‰ÈηÛÙ¤˜... ¶fiÛÔ ÙÔÓ Ù·Ï¿ÓÈÛ ÙÔ º›ÏÈÔ ·˘Ù‹ Ë “ÙÂÏÂ˘Ù·›·” ÈÛÙÔÚ›·, ÙÔ ¤‰ÂÈÍ ÙÔ ·Á¯ˆÙÈÎfi ÙÔ˘ ηÏÔη›ÚÈ. øÛÙfiÛÔ Ô º›ÏÈÔ˜ ¿ÊËÛ ›Ûˆ ÙÔ˘ “™¯ÔÏ‹” . ™¯ÔÏ‹ Ú·ÎÙÈ΋˜

ÚËÙÔÚÈ΋˜ Î·È ıˆÚËÙÈ΋˜ ηٿÚÙÈÛ˘, Ô˘ ·Ó¤‰ÂÈÍ ÙËÓ Â·Ú¯›·, Ì·ÎÚÈ¿ ·fi ÙËÓ ÚˆÙÂ‡Ô˘Û·, fiÔ˘ Ù˘ÊÏÔ›, ΈÊÔ› Î·È ¿Ï·ÏÔÈ ‚·ÛÈÏÂ‡Ô˘Ó ÛÙ· ‰È¿ÊÔÚ· ÛÙ¤ÎÈ· Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ Δ¤¯Ó˘ Î·È ÙÔ˘ ‰‹ıÂÓ ÎÔÌ„Ô‡ §fiÁÔ˘.

√ º›ÏÈÔ˜ ˘‹ÚÍÂ Û˘Ó¿Ì· Î·È ÎÔÚ˘Ê·›· ÔÏÈÙÈ΋ Ê˘ÛÈÔÁӈ̛·. ÕÛÎËÛ Ì ÙÔ ‡ÊÔ˜ Î·È ÙË Ú‡ÌË ÙÔ˘ Ú·ÎÙÈΤ˜ ÔÏÈÙÈ΋˜ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿˜ Î·È Û˘Ó¿ÚÌÔÛ ·Ó˘„ÒÓÔÓÙ·˜ ÙÔ §fiÁÔ Û ‰ÔΛÌÈÔ ÚËÙÔÚ›·˜ Î·È ‹ıÔ˘˜, Ì·ÎÚÈ¿ ·fi ‚ÂÚÌ·ÏÈÛÙÈΤ˜ ÛÙÚ·ÙËÁÈΤ˜ Î·È ¤Ú· ·fi ÂȯÂÈÚ‹Ì·Ù· ÙÔ˘ Û˘ÚÌÔ‡. Œ¯·ÈÚ Ù˘ ·fiÏ˘Ù˘ ÂÎÙ›ÌËÛ˘ ·fi ÙÔ˘˜ ÂȉÈÎÔ‡˜, Ì· ·fi ÙÔ ··›‰Â˘ÙÔ ÎÔÈÓfi, Ù· ÎfiÌÌ·Ù· Î·È ÙȘ Ê·Ùڛ˜ ÂÎÙÔ›ÛÙËΠÂÂȉ‹ ˘‹ÚÍ ·Ù·Ï¿ÓÙ¢ÙÔ˜, ¢ı‡˜ Î·È ËıÈÎfi˜ -Ì ÙË ÊÈÏÔÛÔÊÈ΋ ¤ÓÓÔÈ·. ŒÙÛÈ ¤ÌÂÈÓ ̷ÎÚÈ¿ ·fi ÙȘ ÎÔÚ˘Ê·›Â˜ ı¤ÛÂȘ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Û¯¤ÛË Ì ÙË ‰Ë̷گȷ΋, ‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋ Î·È ‰ÈÎËÁÔÚÈ΋ ηٷ͛ˆÛË ÎÈ ·˜ Ù·›ÚÈ·˙·Ó Á¿ÓÙÈ fiϘ ·˘Ù¤˜ ÛÙÔ ‹ıÔ˜, ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ÙÔ˘ Î·È ÙËÓ ÂÈÛÙËÌÔÛ‡ÓË ÙÔ˘. ∞˘Ùfi˜ Ô˘ ı· ¤ÚÂ ӷ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙËÓ ÎÔÚˆÓ›‰· ÙˆÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ ·ÍÈˆÌ¿ÙˆÓ ‰ÂÓ ·ÍÈÒıËΠ·Ú¿ ÌÈ· ıÂÛԇϷ -Ì· ÎÈ ·˘Ù‹ οو ·fi ÂȉÈΤ˜ Û˘Óı‹Î˜- ÛÙÔ ‰Ë̷گȷÎfi ̤Á·ÚÔ, ¤ˆ˜ ÙÔ ıÒÎÔ ÙÔ˘ ·ÓÙȉËÌ¿Ú¯Ô˘. ∫È ·˘Ù‹ οÌÔÛ· ¯ÚfiÓÈ· ÚÈÓ. ø˜ ÂΛ ÙÔÓ ‹Á·ÈÓ·Ó Ù· ÔÏÈÙÈο ‰È·‚Ô‡ÏÈ· ÙˆÓ ÎÔÌÌ·ÙÈÎÒÓ Ê·ÙÚÈ·ÛÌÒÓ. ∞ÎfiÌË Î·È ÛÙÔ ¢ÈÎËÁÔÚÈÎfi ™‡ÏÏÔÁÔ. μϤÂȘ ‰ÂÓ ·Ó‹Î ηٿ Û˘Ó›‰ËÛË ÛÙÔ˘˜ ÌÂÁ¿Î˘ÎÏÔ˘˜ ÙˆÓ ·ÔÊ¿ÛÂˆÓ Î·È ÙˆÓ Û¯Â‰È·ÛÌÒÓ ÙÔ˘ ̤ÏÏÔÓÙÔ˜. √‡ÙÂ Î·Ó ·˘Ù‹˜ Ù˘ fiÏ˘. ªÂ Û˘Ó¤ÂÈ· Ó· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙËÓ ÔÚÈÛÙÈ΋ “·¤Íˆ” ÙÔ˘ ÔÏÈÙÈÎÔ‡ Á›ÁÓÂÛı·È. ªÈ·˜ fiÏ˘ ÎÈ ÂÓfi˜ ÎÚ¿ÙÔ˘˜ Ô˘ ‚ÔχÂÙ·È ·fi ÙÔ˘˜ ÚÔ¯ÂÈÚÔÏ¿ÁÓÔ˘˜ Î·È ÙÔ˘˜ ÎÔÌÌ·ÙÔÙÚ·Ê›˜.

•·ÊÓÈÎfi˜ ·fiÏÔ˘˜... ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘” , ÌÔ˘ ϤÂÈ, “Áڿʈ οÙÈ ÁÈ· ÙÔ ‚È‚Ï›Ô ÛÔ˘” . ◊Ù·Ó ¤Ó· ηÏÔ‚·Ï̤ÓÔ ¤Á¯ÚˆÌÔ ‰ÈÛ¤ÏÈ‰Ô ÁÈ· ÙÔÓ “øÓ¿ÛË” ÌÔ˘, Ì ÙËÓ ÎÚÈÙÈ΋ Ì·ÙÈ¿ ÙÔ˘ Ê›ÏÔ˘ Û˘ÁÁڷʤ·, ÂÓÒ Û ϛÁ˜ ̤Ú˜, ÁÈ· ÙÔ ‚È‚Ï›Ô ÌÔ˘ Â›Û˘, ¤ÁÚ·„ ÛÙË “£ÂÛÛ·Ï›·” Ù˘ 9˘ ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘. ∫È ‹Ù·Ó ÙÔ “·ÎÓÂÈÔ ¿ÛÌ·” ÙˆÓ ÁÚ·ÙÒÓ ÙÔ˘... ∂‰Ò ı· Ú¤ÂÈ Ó· ˆ fiÙÈ Ô Δ˙·ÌÙ˙‹˜ ‹Ù·Ó ¤Ó·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÂÏ¿¯ÈÛÙÔ˘˜ ÂÈ˙ÒÓÙ˜ Ô˘ ÌÔ˘ ·ÊËÁ‹ıËÎ·Ó ÚfiÛˆ· Î·È Ú¿ÁÌ·Ù· ÁÈ· ÙÔÓ “øÓ¿ÛË Ô˘ Û˘ÁÁ¤Ó¢ Ì ÙÔ ¶‹ÏÈÔ” . ¡·È, Ô ÂÌÔÚÔÏÔ›·Ú¯Ô˜ Δ¿ÛÔ˜ Δ˙·ÌÙ˙‹˜ ‹Ù·Ó ·Á·ËÙfi˜ Û˘ÁÁÂÓ‹˜ ÂÍ ·Á¯ÈÛÙ›·˜ ÙÔ˘ ¶··ÓÈÎÔÏ¿Ô˘, ÊÈÏÔÍÂÓÔ‡ÌÂÓÔ˜ Û˘¯Ó¿ ÛÙËÓ ∫ËÊÈÛÈ¿ ÎÈ Â›¯Â ÁÓˆÚ›ÛÂÈ Î·È Û˘ÓÙÚÔʇÛÂÈ ÙËÓ ÎfiÚË ÙÔ˘, ÙËÓ ·‰ÈÎÔ¯·Ì¤ÓË ¶fiË, ÙfiÛÔ ÛÙ· ¶ËÏÈÔÚ›ÙÈη ηÏÔη›ÚÈ· Ù˘, fiÛÔ Î·È ÛÙÔ˘˜ ∫ËÊÈÛÈÒÙÈÎÔ˘˜ ¯ÂÈÌÒÓ˜, fiÙ·Ó Ë ¶fiË ¿ÊËÓ ÙËÓ ˆÓ¿ÛÂÈ· ˙ˆ‹, ÂÈı˘ÌÒÓÙ·˜ ÙÔÓ ·Ù¤Ú·. ∫È Â›¯Â ÔÏÏ¿ Ô Δ¿ÛÔ˜ Ó· ÌÔ˘ ÂÈ ·’ ·˘Ù‹ ÙË ÁÓˆÛÙ‹ - ¿ÁÓˆÛÙË ÈÛÙÔÚ›·. ∂ΛÓÔ fï˜ Ô˘ Ì’ ¤‰ÂÛ Ì ÙÔÓ Δ˙·ÌÙ˙‹ Î·È Ô˘ ÛËÌ¿‰Â„ ÙË ˙ˆ‹ ÌÔ˘ ‹Ù·Ó ¿ÏÏÔ. ◊Ù·Ó ·Ú¯¤˜ Ù˘ ‰ÂηÂÙ›·˜ ÙÔ˘ ’60 fiÙ·Ó Ë “ÍÂÓÈÙÂ̤ÓË” ÌÔ˘ ·‰ÂÚÊ‹ ˙Ô‡Û ÛÙËÓ μÚ·˙ÈÏ›· Î·È Ì ηÏÔ‡Û ӷ

ÙËÓ ÂÈÛÎÂÊÙÒ. ¶ˆ˜ fï˜; Δ· Ó·‡Ï· ‹Ù·Ó ˘¤ÚÔÁη, ÌÂÁ¿ÏÔ Ù·Í›‰È. ∂ΛÓË ÙfiÙ ¤ÁÚ·„ ÛÙÔÓ ÁÓÒÚÈÌfi Ù˘ ·fi ÙËÓ ∫ËÊÈÛÈ¿, Δ˙·ÌÙ˙‹, Ô˘ ‹Ù·Ó ·Ú¯ÈηÂÙ¿ÓÈÔ˜ ÛÙ· ηڿ‚È· ÙÔ˘ ∂˘ÁÂÓ›‰Ë, ÁÈ· Ó· ÌÔ˘ ‚ÚÂÈ ÙÔÓ ÙÚfiÔ. ∫·È ÌÔ˘ ÙÔÓ ‚Ú‹ÎÂ: ◊Ù·Ó ¯ÂÈÌÒÓ·˜ ÙÔ˘ ’64 fiÙ·Ó ÌÔ˘ ÙËÏÂÊÒÓËÛ οÔÈ· ÌÂÛ¿Ó˘¯Ù· ÛÙÔ Ù˘ÔÁÚ·ÊÂ›Ô Ù˘ “£ÂÛÛ·Ï›·˜” ÎÈ ¤‚Á·Ï· ÌÈ· ÎÚ·˘Á‹ ÂÓıÔ˘ÛÈ·ÛÌÔ‡ Ô˘ ÙÚfiÌ·Í·Ó ÔÈ ¿ÓÙ˜. “™ÙȘ 2 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘” , ¤ÏÂÁ ·’ ÙËÓ ¿ÏÏË ¿ÎÚË Ô Δ˙·ÌÙ˙‹˜ “Ì·ÚοÚÂȘ Ì ÙÔ “∞ı‹Ó·È” . “∞ÓÙ›Ô˜ ÌÔ˘ÙÛ¿ÙÛÔ˜” ! ÊÒÓ·Í· ÛÙÔ˘˜ ÂÌ‚ÚfiÓÙËÙÔ˘˜ Û˘Ó·‰¤ÏÊÔ˘˜, Ô˘ Ì’ ¿ÎÔ˘Á·Ó ¯ˆÚ›˜ Ó· Ì ÈÛÙ‡ԢÓ. ◊Ù·Ó fiÓÙˆ˜ ·›ÛÙ¢ÙÔ, ¤Ó· fiÓÂÈÚÔ Ô˘ Í·ÊÓÈο Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ›ٷÈ, ÙÔ Ó· Ì·Úοڈ Û ηڿ‚È ÂÌÔÚÈÎfi, ÏËÚÒÓÔÓÙ·˜ ÂÏ¿¯ÈÛÙ· ÁÈ· Ó·‡Ï·, Ó· Ù·Íȉ¤„ˆ ˆ˜ ÂÈ‚¿Ù˘ Ì’ ¿ÏÏÔ˘˜ ÙÚÂȘ, ¤Ó· ˙¢Á¿ÚÈ Î·È ÌÈ· Ó·ڋ °·ÏÏ›‰· ˙ˆÁÚ¿ÊÔ. ◊ÌÔ˘Ó· ¤Ó·˜ “passagero” (ÂÚ·ÛÙÈÎfi˜), fiˆ˜ Ì ÊÒÓ·˙·Ó ÔÈ ÙÂψÓÂÈ·ÎÔ› ÙˆÓ ÏÈÌ·ÓÈÒÓ, Û’ ¤Ó· Ù·Í›‰È ÔÏ˘‹ÌÂÚÔ, ‚ϤÔÓÙ·˜ Î·È ÁÓˆÚ›˙ÔÓÙ·˜ ÏÈÌ¿ÓÈ· ÔÓÔÌ·ÛÙ¿, Ù˘ ª·‡Ú˘ £¿Ï·ÛÛ·˜, Ù˘ ªÂÛÔÁ›Ԣ Î·È Ù˘ ¡fiÙÈ·˜ ∞ÌÂÚÈ΋˜. ŒÎ·Ó· ÎÈ ¿ÏÏ· Ù·Í›‰È· Ì·ÎÚÈÓ¿, ·ÏÏ’ ·˘Ùfi ÙÔ˘ ·Ú¯ÈηÂÙ¿ÓÈ-

Ô˘ ÌÔ˘ ͯÒÚÈÛÂ, Ϙ ÎÈ ‹Ù·Ó “ÙÔ ÌfiÓÔÓ Ù˘ ˙ˆ‹˜ ÌÔ˘ Ù·Í›‰ÈÔÓ” . ¶‹Á· ÛÙÔ ƒ›Ô Û·Ó Ù¤Ù·ÚÙ˘ ηÙËÁÔÚ›·˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ‹˜ ÎÈ ‹Úı· ÛÙÔ μfiÏÔ Û·Ó... °Î·Ú›ÓÙÛ·! ∫·È Á¤Ï·ÁÂ Ô Δ¿ÛÔ˜ fiÙ·Ó ÙÔ˘ ı‡ÌÈ˙· fiÏ· ·˘Ù¿. ∂›¯Â ·ÓÂÙ˘Á̤ÓË ÙËÓ ·›ÛıËÛË ÙÔ˘ ¯ÈÔ‡ÌÔÚ ÎÈ ·ÛÙÂÈ¢fiÙ·Ó fiˆ˜ Ô ¶··ÓÈÎÔÏ¿Ô˘. ÕÏψÛÙÂ, ÛÙË ¯ÈÔ˘ÌÔÚÈÛÙÈ΋ ÙÔ˘ Û¯ÔÏ‹ ›¯Â ÊÔÈÙ‹ÛÂÈ ÛÙ· ¯ÚfiÓÈ· Ù˘ ∫ËÊÈÛÈ¿˜. ∑ÒÓÙ·˜ ÌÂÙ¿ ÙË Û‡ÓÙ·Í‹ ÙÔ˘ ÛÙËÓ ∞ÁÚÈ¿, ¤ÌÔÈ·˙ οı ¿ÏÏÔ ·Ú¿ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯Ô˜. ¶Ó‡̷ ·Ó‹Û˘¯Ô Î·È ÂÚ¢ÓËÙÈÎfi, Û¯ÔÏ›·˙ Ì ÙÂÎÌËÚȈ̤ÓË ÛΤ„Ë ı¤Ì·Ù· Ù˘ ÂÈηÈÚfiÙËÙ·˜ Î·È ÙÔÓ ¯·ÈÚfiÛÔ˘Ó· Û·Ó Û˘ÓÔÌÈÏËÙ‹, ÔÏÈÙÈṲ̂ÓÔ Î·È Î·ı¿ÚÈÔ, ›‰Ô˜ Ô˘ ‰˘ÛÙ˘¯Ò˜ Û·Ó›˙ÂÈ. ŸÙ·Ó ÁÓˆÚ›˙ÂȘ ·ÓıÚÒÔ˘˜ Û·Ó ÙÔÓ Δ¿ÛÔ Δ˙·ÌÙ˙‹, Ë ˙ˆ‹ ·Ô¯Ù¿ ¤Ó· ÚfiÛıÂÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ, ·Ó Ì¿ÏÈÛÙ· Ô Û˘ÓÔÌÈÏËÙ‹˜ ÛÔ˘ Ù˘¯·›ÓÂÈ Ó· Â›Ó·È Ô‰ËÁfi˜ Ì·˙› Î·È Ê¿ÚÔ˜ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· ÙˆÓ Ù·ÍȉÈÒÓ. °ÓÒÛÙ˘ Î·È Ï¿ÙÚ˘ fiÛÔ Ï›ÁÔÈ, fiÏˆÓ ÙˆÓ Î·Ú·‚ÈÒÓ, Û¯ÔÏ›·Û Ì ÙÔÓ ÙÚfiÔ ÙÔ˘ ÛÙÔÓ “∂ÊÔÏÈÛÙ‹” Î·È ÙÔ Ù·Í›‰È Ù˘ ∞ÚÁÔ‡˜ Ì ٛÙÏÔ “∏ ÈÛÙÔÚ›· ÌÈ·˜ ∞ÚÁÔ‡˜ Ô˘ Ï¿ı„ ÙÔ ‰ÚfiÌÔ” , fiÙ·Ó ÙÔ Î·Ú·‚¿ÎÈ Ì·˜, ·ÓÙ› Ó· ¿ÂÈ ÁÈ· ÙËÓ ∫Ôϯ›‰·, ·Ṳ́ÓÈ˙ ÛÙËÓ... ∞-

º›ÏÈÔ, ‰ÂÓ ı· ͯ¿Ûˆ ‰‡Ô Ú¿ÁÌ·Ù·, Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Û¯¤ÛË Ì ÙË ˙ˆ‹ ÛÔ˘, ÙÔ ¯ÈÔ‡ÌÔÚ Î·È ÙÔ È‰ÈfiÙ˘Ô Î·È ·ÎÔÓÈṲ̂ÓÔ Ó‡̷ ÛÔ˘. ΔÔ ÚÒÙÔ ÂΛÓÔ˜ Ô ¯ÂÈÌ·ÚÚ҉˘ ÎÚÈÙÈÎfi˜ ÛÔ˘ ÏfiÁÔ˜, Ô˘ ÂÎÊÒÓËÛ˜ ÙÔ ª¿ÚÙË ÙÔ˘ 2007 ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ™·Ú¿ÙÛË, fiÙ·Ó Ì·˙› Ì ÙÔÓ £·Ó¿ÛË ™·Ì·Ú¿ ·ÚÔ˘ÛÈ¿Û·Ù ÙËÓ ·ÌÊ›Ï¢ÚË Î·È ÔÏ˘Ù¿Ï·ÓÙË ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ· ÂÓfi˜ Á›Á·ÓÙ· Ù˘ ÓÂÔÂÏÏËÓÈ΋˜ ˙ˆ‹˜ Î·È ÙfiÏÌ˘, ÙÔ˘ ª·ÓÒÏË °Ï¤˙Ô˘. ª¤¯ÚÈ Ô˘ ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ·Ó¿ÁηÛ˜ ÙÔÓ ›‰ÈÔ ÙÔ ª·ÓÒÏË °Ï¤˙Ô, ¯·Ì¤ÓÔ Ì¤Û· ÛÙËÓ ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ¤ÎÏËÍ‹ ÙÔ˘, ·fi ÙËÓ ÂÎÏËÎÙÈ΋ ÎÚÈÙÈ΋ ÙÔ˘ ·Ó¿Ï˘ÛË Ô˘ ı· ¤ÚÂ ӷ ·ÔÙÂÏ› ˘fi‰ÂÈÁÌ· ·ÓÏ˘ÙÈ΋˜ Ú·ÁÌ·Ù›·˜ Î·È Ó· ‰È‰¿ÛÎÂÙ·È ÛÙȘ ¯ÔϤ˜, fi¯È ÌfiÓÔ Ó· ÛÂ Û˘Á¯·Ú›, ·ÏÏ¿ Ó· Ì·˜ ÂÈ -of the record- fiÛÔ ÙÔÓ ÂÓÙ˘ˆÛ›·Û ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ÌÈ· ·Ú·Î·ÙÈ·Ó‹ fiÏË ‰È¤ıÂÙ ¤Ó· Ù¤ÙÔÈÔ Û¿ÓÈÔ ÌÂÙ¿ÏÏÂ˘Ì·, Û ·ÓıÚÒÈÓÔ ÎÚÈÙÈÎfi ÏfiÁÔ Î·È ‰‡Ó·ÌË ‡ÊÔ˘˜, Ô˘ ‰È¿ÛÙ·ÛË ¿ÏÏË ‰ÂÓ ¯ˆÚÔ‡Û ÛÙÔ Ì¤ÁÂıfi˜ ÙÔ˘. ∫·È ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ÂÍÔÌÔÏÔÁËÙÈÎfi ·˘Ùfi: ¢ÂÓ ı· ͯ¿Ûˆ ˆ˜ οı ¢Â˘Ù¤Ú· ۯ‰fiÓ Ì’ ¤·ÈÚÓ˜ ÙËϤʈÓÔ ÁÈ· Ó· ÌÔ˘ ÂÈÛËÌ¿ÓÂȘ -Ì’ ÂΛÓË ÙËÓ ÙÚÈ˙¿ÙË Î·È ÚˆÌ·Ï¤· ÛÔ˘ ʈӋ- fiÛÔ Û ٷϷÈÒÚËÛ· ÙËÓ ∫˘Úȷ΋, ηıÒ˜ ¤„·¯Ó˜ Ì ÙÔ Google, Ù· ̤ÚË Ô˘ Û ٷ͛‰Â˘· Î·È Ô˘ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Û˜ ‡ÎÔÏ· Ó· ÂÓÙÔ›ÛÂȘ. ∫·Ïfi ÛÔ˘ Ù·Í›‰È ηϤ ÌÔ˘ Ê›ÏÂ... ∫·È ÙÒÚ· ÙÈ ı’ ·ÔÁ›ÓÔ˘Ì ‰›¯ˆ˜ ÂÛ¤Ó·;;;

‰ÚÈ·ÙÈ΋! ŒÓ· ·fi Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÙÔ˘ ‚È‚Ï›· ‹Ù·Ó Î·È ÙÔ “∞ÁÚÈ¿ - ¢Ú¿ÎÂÈ·: μ›ÔÈ ·Ú¿ÏÏËÏÔÈ” , ÌÈ· Ôχ ÂӉȷʤÚÔ˘Û· ¤Ú¢ӷ Ô˘ fï˜ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ... ·ÔıËÎÂ˘Ì¤ÓË ÎÈ ·ÓÂÍÂÚ‡ÓËÙË, ¯ˆÚ›˜ ‰ËÏ·‰‹ Ó· ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙ›! ∏ ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ Ù˘ ∞ÁÚÈ¿˜, Ì¿ÏÏÔÓ ı· ÚÔÙÈÌÔ‡Û ·fi ÙÔÓ Δ˙·ÌÙ˙‹ Ó· ÁÚ¿„ÂÈ ¤Ó· ‚È‚Ï›Ô “¶ÂÚ› ·ÍÈÔÔÈ‹Ûˆ˜ ÂχıÂÚˆÓ ¯ÒÚˆÓ Ì ÙÔ ÛÙ‹ÛÈÌÔ ÔÏ˘ÙÂÏÒÓ ÍÂÓԉԯ›ˆÓ ̘ ÛÙËÓ Î·Ú‰È¿ Ù˘ fiψ˜” , ¤ÙÛÈ ÁÈ· Ó· ÂÈÏ˘ı› Î·È ÙÔ Î˘ÎÏÔÊÔÚÈ·Îfi Ù˘ Úfi‚ÏËÌ·... ™Â ÌÈ· ·fi ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂȘ Ì·˜ ÛÙÔ Û›ÙÈ ÙÔ˘, ‚Ϥˆ ÙË ‚ÂÚ¿ÓÙ· ÙÔ˘ ÁÂÌ¿ÙË ·fi ·È‰È¿. “◊Úı ÂΉÚÔÌ‹ οÔÈÔ Û¯ÔÏ›Ô;” ÙÔÓ ÚˆÙ¿ˆ ·ÛÙÂÈ¢fiÌÂÓÔ˜. “Ÿ¯È” ÌÔ˘ ϤÂÈ. “∂›Ó·È Ù· ÂÁÁfiÓÈ· ÌÔ˘” ! ∏ Â˘Ù˘¯›· ÙÔ˘ ‹Ù·Ó ÔÊı·ÏÌÔÊ·Ó‹˜. ªÈ· ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· - ˘fi‰ÂÈÁÌ·, Ô˘ ÙË ¯·ÈÚfiÙ·Ó Ô ·fiÌ·¯Ô˜ ηÂÙ¿ÓÈÔ˜ Ì ÙËÓ Â˘ÁÂÓÈ΋ ÙÔ˘ Û‡ÓÙÚÔÊÔ, ÙË ÁÏ˘ÎÈ¿ ∫˘Ú›· ª·Ú›·. ªÈ· ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· Ô˘ ÁÈ· ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô Ù˘ ¯·ÈÚÂÙÈÛÌfi ÙÔ˘ ›Â: “™’ ¢¯·ÚÈÛÙԇ̠ÁÈ· fiÛ· Û·Ó Û‡˙˘ÁÔ˜, ·Ù¤Ú·˜ Î·È ·Ô‡˜ Ì·˜ ¯¿ÚÈÛ˜ ÛÙË ˙ˆ‹ ÛÔ˘” . ΔÈ ¿ÏÏÔ ı· ÂÚ›ÌÂÓ ¤Ó·˜ ÔÏ˘Ù·ÍȉÂ̤ÓÔ˜ ηÂÙ¿ÓÈÔ˜, ÁÂÌ¿ÙÔ˜ ·’ ÙË ˙ˆ‹, ÁÈ· Ó’ ·ÔχÛÂÈ, ‚¿˙ÔÓÙ·˜ ÏÒÚË ÁÈ· ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ÙÔ˘ ÏÈÌ¿ÓÈ. °È¿ÓÓ˘ ª·ÓÙ›‰Ë˜


TO¶π∫√ P∂¶√ƒΔ∞∑

21

KYPIAKH 30 AY°OY™TOY 2009

∞fi ÙÔ ¢. μfiÏÔ˘ ÁÈ· ‚ÂÏÙ›ˆÛË Ù˘ ÂÈÎfiÓ·˜ ÙÔ˘ ÂÓ fi„ÂÈ Ù˘ Û¯ÔÏÈ΋˜ ¯ÚÔÓÈ¿˜

¶·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ ÁÈ· ·Ó·‚¿ıÌÈÛË Û¯ÔÏÈÎÒÓ ÎÙÈÚ›ˆÓ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ∂

ÂÓ‰‡ÛÂȘ ‡„Ô˘˜ 960.00 ¢ÚÒ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËıÔ‡Ó Ì¤¯ÚÈ Ù¤ÏÔ˜ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ ·fi ÙÔÓ ‰‹ÌÔ μfiÏÔ˘ ÛÙ· Û¯ÔÏ›· ¢ı‡Ó˘ ÙÔ˘. ∏ ·Ó·‚¿ıÌÈÛË Ù˘ ÂÈÎfiÓ·˜ ÙˆÓ Û¯ÔÏ›ˆÓ ÒÛÙ ӷ Â›Ó·È ¤ÙÔÈÌ· ÁÈ· ÙËÓ ˘Ô‰Ô¯‹ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ ÙË Ó¤· Û¯ÔÏÈ΋ ¯ÚÔÓÈ¿, Ù¤ıËΠˆ˜ ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ· ·fi ÙËÓ ‰ËÌÔÙÈ΋ ·Ú¯‹ ΔȘ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ ÛÙ· Û¯ÔÏ›· ˘ÏÔÔ›ËÛ·Ó ÔÈ Ù¯ÓÈΤ˜ ˘ËÚÂۛ˜ Î·È ÙÔ ΔÌ‹Ì· ™˘ÓÙ‹ÚËÛ˘ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘. √È ÂÚÁÔÏ·‚›Â˜ ÁÈ· ÙȘ ·ÔηٷÛÙ¿ÛÂȘ ÛÙÂÁÒÓ ˘ÏÔÔÈ‹ıËÎ·Ó ·fi ÙË ¡Ô̷گȷ΋ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË. “∞ÔÙÂÏ› ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ Ë Û˘ÓÙ‹ÚËÛË Î·È ‚ÂÏÙ›ˆÛË ÙˆÓ ˘Ô‰ÔÌÒÓ ÛÙ· Û¯ÔÏ›· ηıÒ˜ ÂÂÓ‰‡Ô˘Ì ÛÙËÓ ·È‰Â›· Î·È ÙË ÁÓÒÛË” ÂÈÛ‹Ì·ÓÂ Ë Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ¶·È‰Â›·˜ Î. ™Ô‡Ï· ª·ÚÙ˙ÈÒη Î·È ÙfiÓÈÛ fiÙÈ ÔÈ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ Ô˘ ¤ÁÈÓ·Ó ‹ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û ÂͤÏÈÍË ÂÈÏ‡Ô˘Ó ÛÔ‚·Ú¿ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÙˆÓ Û¯ÔÏ›ˆÓ. ™ÙÔÓ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi ÙˆÓ 960.000 ¢ÚÒ ‰ÂÓ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ÔÈ ÂÚÁÔÏ·‚›Â˜ ËÏÂÎÙÚÔʈÙÈÛÌÔ‡ ÙˆÓ Û¯ÔÏ›ˆÓ, Ù˘ ˘ËÚÂÛ›·˜ Ú·Û›ÓÔ˘ Ô˘ ÊÚÔÓÙ›˙ÂÈ ÙfiÛÔ ÙÔ˘˜ ·‡ÏÂÈÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜ fiÛÔ Î·È Ù· Â˙Ô‰ÚfiÌÈ·, ·ÏÏ¿ Î·È ÔÈ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ Ù˘ ˘ËÚÂÛ›·˜ ηı·ÚÈfiÙËÙ·˜. ∂ÈϤÔÓ Ë ‰ËÌÔÙÈ΋ ·Ú¯‹ ·Ó·˙ËÙ› fiÚÔ˘˜ ÒÛÙ ӷ ˘ÏÔÔÈËıÔ‡Ó ÔÈ ÌÂϤÙ˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÂÎÔÓ‹ÛÂÈ ÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋˜ ∫·Ù¿ÚÙÈÛ˘ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÛÙËÓ ·ÈÛıËÙÈ΋ ·Ó·‚¿ıÌÈÛË ÙˆÓ ·‡ÏÂÈˆÓ ¯ÒÚˆÓ. Ÿˆ˜ ÙfiÓÈÛÂ Ë Î. ª·ÚÙ˙ÈÒη, “Ù· ·È‰È¿ ÂÚÓÔ‡Ó ÔÏϤ˜ ÒÚ˜ ÛÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô Î·ıËÌÂÚÈÓ¿, ·ÎfiÌË Î·È ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì·, ηıÒ˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó ÙȘ ·˘Ï¤˜ ÙÔ˘˜ ˆ˜ ¯ÒÚÔ ¿ıÏËÛ˘ Î·È „˘¯·ÁˆÁ›·˜ Î·È Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È ·ÈÛıËÙÈο ¿„ÔÁ˜” . ™ÙÔ ÌÂٷ͇, Ì ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË Ù˘ Û¯ÔÏÈ΋˜ ¯ÚÔÓÈ¿˜, ı· Ú¤ÂÈ ÔÈ ‰È¢ı˘ÓÙ¤˜ ÙˆÓ Û¯ÔÏ›ˆÓ Ó· ÚÔÛÎÔÌ›ÛÔ˘Ó ÛÙË ¢ËÌÔÙÈ΋ ∂ÈÙÚÔ‹ ¶·È‰Â›·˜ ·Ú·ÛÙ·ÙÈο ÁÈ· ÛÂÈÚ¿ ÚÔÌËıÂÈÒÓ Ô˘ ¤ÁÈÓ·Ó ÒÛÙ ӷ ÎÔÔ‡Ó Ù· ÂÓÙ¿ÏÌ·Ù· ÁÈ· Ó· Ï¿‚Ô˘Ó Ù· ¯Ú‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ‰Â‡ÙÂÚÔ˘ ÙÚÈÌ‹ÓÔ˘ Ù˘ ÂȯÔÚ‹ÁËÛ˘ ·fi ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ¶·È‰Â›·˜ ÁÈ· ÙȘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈΤ˜ ‰·¿Ó˜.

√È ÂÚÁ·Û›Â˜

™ÙÔ 1Ô Î·È 25Ô ¢ËÌÔÙÈο ™¯ÔÏ›· ÔÏÔÎÏËÚÒıËÎ·Ó ÔÈ ¯ÚˆÌ·ÙÈÛÌÔ› ÂÛˆÙÂÚÈÎÒÓ ÎÈ Â͈ÙÂÚÈÎÒÓ ÂÈÊ·ÓÂÈÒÓ ÂÓÒ Ì¤Û· ÛÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË Â‚‰ÔÌ¿‰· ı· ÔÏÔÎÏËÚˆı› Ë ÙÔÔı¤ÙËÛË ·ÓÙÈÔÏÈÛıËÙÈÎÒÓ Ï·Îȉ›ˆÓ ÛÙÔ Ï·Ù‡ÛηÏÔ ÙÔ˘ Û¯ÔÏÈÎÔ‡ ÎÙÈÚ›Ô˘. ™Â ÂͤÏÈÍË ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Î·È ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi˜ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿‰ÂÈÍË ·Ó·‰fi¯Ô˘ ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈηٿÛÙ·ÛË ÙˆÓ ·Ï·ÈÒÓ Í‡ÏÈÓˆÓ ÎÔ˘ÊˆÌ¿ÙˆÓ Ì Ӥ· ÎÔ˘ÊÒÌ·Ù· ·ÏÔ˘ÌÈÓ›Ô˘. ™ÙÔ 2Ô ‰ËÌÔÙÈÎfi Û¯ÔÏÂ›Ô Á›ÓÔÓÙ·È ÂÏ·Èԯڈ̷ÙÈÛÌÔ› Ô˘ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÔÏÔÎÏËÚˆıÔ‡Ó ÛÙȘ 10 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘. ™ÙÔ 3Ô Î·È 20 ‰ËÌÔÙÈο Û¯ÔÏ›· . ÔÏÔÎÏËÚÒ-

ÓÔÓÙ·È Û‡ÓÙÔÌ· ÔÈ ¯ÚˆÌ·ÙÈÛÌÔ› ÂÛˆÙÂÚÈÎÒÓ ÎÈ Â͈ÙÂÚÈÎÒÓ ÂÈÊ·ÓÂÈÒÓ ÂÓÒ ÛÙÔ 4Ô ‰ËÌÔÙÈÎfi ·ÓÙÈηı›ÛÙ·Ù·È Ë ÛÙ¤ÁË ·fi ÙË ¡ÔÌ·Ú¯›· ª·ÁÓËÛ›·˜ ÂÓÒ Á›ÓÔÓÙ·È ¯ÚˆÌ·ÙÈÛÌÔ› Â͈ÙÂÚÈÎÒÓ ÂÈÊ·ÓÂÈÒÓ. ™ÙÔ 5Ô ‰ËÌÔÙÈÎfi Û¯ÔÏÂ›Ô ·ÓÙÈηı›ÛÙ·Ù·È Ë ÛÙ¤ÁË ·fi ÙË ¡∞ª Î·È Á›ÓÔÓÙ·È ¯ÚˆÌ·ÙÈÛÌÔ› Â͈ÙÂÚÈÎÒÓ ÂÈÊ·ÓÂÈÒÓ. ™Ù· 6Ô Î·È 8Ô ‰ËÌÔÙÈο Û¯ÔÏ›· ÔÏÔÎÏËÚÒıËÎÂ Ë Î·Ù·Û΢‹ ·›ıÔ˘Û·˜ ÚÔο٠ÛÙÔÓ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi ¯ÒÚÔ ÂÓÒ ı· ÔÏÔÎÏËÚˆıÔ‡Ó ˆ˜ ÙȘ 10 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ ÔÈ ¯ÚˆÌ·ÙÈÛÌÔ› ÙˆÓ Â͈ÙÂÚÈÎÒÓ ÂÈÊ·ÓÂÈÒÓ. ™Ù· 7 Î·È 22Ô ‰ËÌÔÙÈο Û¯ÔÏ›· ÔÏÔÎÏËÚÒıËÎ·Ó ÔÈ ¯ÚˆÌ·ÙÈÛÌÔ› Â͈ÙÂÚÈÎÒÓ ÎÈ ÂÛˆÙÂÚÈÎÒÓ ¯ÒÚˆÓ ÂÓÒ Ì¤¯ÚÈ Ù¤ÏÔ˜ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›˙ÔÓÙ·È Ù· ¤ÚÁ· ·Ó·Î·Ù·Û΢‹˜ ÙˆÓ ‚Ú˘ÛÒÓ ÙÔ˘ ·‡ÏÂÈÔ˘ ¯ÒÚÔ˘. ∂›Û˘ ı· ηٷÛ΢·ÛÙ› ͇ÏÈÓÔ ÎÈfiÛÎÈ. ™Ù· 8Ô Î·È 9Ô ¢ËÌÔÙÈο ™¯ÔÏ›· ¤¯Ô˘Ó ÔÏÔÎÏËÚˆı› ÔÈ ¯ÚˆÌ·ÙÈÛÌÔ› ÂÛˆÙÂÚÈÎÒÓ ÎÈ Â͈ÙÂÚÈÎÒÓ ¯ÒÚˆÓ Î·È Û ÂͤÏÈÍË ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi˜ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ ηӷϛˆÓ ·ÔÚÚÔ‹˜ ÔÌ‚Ú›ˆÓ ˘‰¿ÙˆÓ ÛÙÔÓ ·‡ÏÂÈÔ ¯ÒÚÔ. ΔÔ ¤ÚÁÔ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È · ÔÏÔÎÏËÚˆı› ÛÙȘ 31 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ 2009. ™ÙÔ 10Ô ‰ËÌÔÙÈÎfi ÔÏÔÎÏËÚÒÓÔÓÙ·È ˆ˜ ÙȘ 10 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ ÔÈ ¯ÚˆÌ·ÙÈÛÌÔ› ÙÔ˘ Â͈ÙÂÚÈÎÔ‡ ÙÔ˘ ÎÙÈÚ›Ô˘. ™ÙÔ 11Ô ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ÂͤÏÈÍË

‰È·ÁˆÓÈÛÌfi˜ ÁÈ· ÙËÓ ·ÛÊ·ÏÙfiÛÙÚˆÛË ÙÔ˘ ·‡ÏÂÈÔ˘ ¯ÒÚÔ˘ Ô˘ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÔÏÔÎÏËÚˆı› ̤¯ÚÈ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ ÙÔ˘ ÂÓÒ ÙÔÔıÂÙÔ‡ÓÙ·È ·ÓÙÈÔÏÈÛıËÙÈο ϷΛ‰È· ÛÙ· Ï·Ù‡ÛηϷ ÙÔ˘ Û¯ÔÏÈÎÔ‡ ÎÙÈÚ›Ô˘, ¤ÚÁÔ Ô˘ ı· ÙÂÏÂÈÒÛÂÈ ÛÙȘ 10 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ fiˆ˜ Î·È ÔÈ ÂÏ·Èԯڈ̷ÙÈÛÌÔ› ÙˆÓ Â͈ÙÂÚÈÎÒÓ ¯ÒÚˆÓ. ™ÙÔ 12Ô Á›ÓÔÓÙ·È ¯ÚˆÌ·ÙÈÛÌÔ› ÂÛˆÙÂÚÈÎÒÓ Î·È Â͈ÙÂÚÈÎÒÓ ÂÈÊ·ÓÂÈÒÓ. ª¤¯ÚÈ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ¡ÔÂÌ-

‚Ú›Ô˘ ı· ¤¯Ô˘Ó ·ÓÙÈηٷÛÙ·ı› Ù· Ï·ÛÙÈο ‰¿‰· Û ‰‡Ô ·›ıÔ˘Û˜ Ì ϷοÎÈ·. ™ÙÔ 13Ô Á›ÓÔÓÙ·È ¯ÚˆÌ·ÙÈÛÌÔ› ÂÛˆÙÂÚÈÎÒÓ Î·È Â͈ÙÂÚÈÎÒÓ ÂÈÊ·ÓÂÈÒÓ ÂÓÒ Û ÂͤÏÈÍË Â›Ó·È ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi˜ ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈηٿÛÙ·ÛË ÙˆÓ ÎÔ˘ÊˆÌ¿ÙˆÓ Ù˘ ·ÏÈ¿˜ Ù¤Ú˘Á·˜ Ì ·ÏÔ˘Ì›ÓÈÔ. ™Ù· 14Ô Î·È 19Ô ‰ËÌÔÙÈο ÔÏÔÎÏËÚÒıËÎ·Ó ÔÈ ¯ÚˆÌ·ÙÈÛÌÔ› ÂÛˆÙÂÚÈÎÒÓ Î·È Â͈ÙÂÚÈÎÒÓ ¯ÒÚˆÓ fiˆ˜ Î·È ÛÙ· 15Ô Î·È 24Ô

¢ËÌÔÙÈο ™¯ÔÏ›· . ∂Λ ı· Á›ÓÂÈ ÎÈ ·ÓÙÈηٿÛÙ·ÛË Ï·ÛÙÈÎÒÓ ‰·¤‰ˆÓ Û ·›ıÔ˘Û˜ Î·È ‰È·‰ÚfiÌÔ˘˜, Ì‹ÎÔ˘˜ 200 ̤ÙÚˆÓ, Ì ϷοÎÈ·. ΔÔ ¤ÚÁÔ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÔÏÔÎÏËÚˆı› ÛÙȘ 30 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘. √ÏÔÎÏËÚÒıËÎ·Ó Â›Û˘ ÔÈ ÂÏ·Èԯڈ̷ÙÈÛÌÔ› ÂÛˆÙÂÚÈÎÒÓ Î·È Â͈ÙÂÚÈÎÒÓ ÂÈÊ·ÓÂÈÒÓ ÛÙ· 16Ô Î·È 30Ô ‰ËÌÔÙÈο. ™ÙÔ 18Ô Î·È 29Ô ‰ËÌÔÙÈο ı· ÔÏÔÎÏËÚˆıÔ‡Ó ˆ˜ ÙȘ 10 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ ÔÈ ÂÏ·Èԯڈ̷ÙÈÛÌÔ› ÂÛˆÙÂÚÈÎÒÓ ÂÈÊ·ÓÂÈÒÓ ÂÓÒ Û ÂͤÏÈÍË Â›Ó·È ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi˜ ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈηٿÛÙ·ÛË ÌÂÙ·ÏÏÈÎÒÓ ÎÔ˘ÊˆÌ¿ÙˆÓ Ì ·ÏÔ˘Ì›ÓÈÔ. ΔÔ ¤ÚÁÔ Ú¤ÂÈ Ó· ·Ú·‰Ôı› ¤ˆ˜ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘. ™ÙÔ 21Ô ‰ËÌÔÙÈÎfi ‰È·Ù¤ıËÎ·Ó ¯ÚÒÌ·Ù· ÁÈ· ÙÔÓ ¯ÚˆÌ·ÙÈÛÌfi ÙˆÓ Â͈ÙÂÚÈÎÒÓ ÂÈÊ·ÓÂÈÒÓ ÂÓÒ ÔÏÔÎÏËÚÒıËÎ·Ó ÔÈ ¯ÚˆÌ·ÙÈÛÌÔ› ÂÛˆÙÂÚÈÎÒÓ Î·È Â͈ÙÂÚÈÎÒÓ ÂÈÊ·ÓÂÈÒÓ ÛÙÔ 23Ô ™ÙȘ 10 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÔÏÔÎÏËÚˆıÔ‡Ó ÔÈ ÂÏ·Èԯڈ̷ÙÈÛÌÔ› ÂÛˆÙÂÚÈÎÒÓ Î·È Â͈ÙÂÚÈÎÒÓ ¯ÒÚˆÓ ÛÙÔ 26Ô ‰ËÌÔÙÈÎfi ÂÓÒ ÔÏÔÎÏËÚÒıËÎ·Ó ÛÙÔ 28Ô ‰ËÌÔÙÈÎfi. ™Â ÂͤÏÈÍË Â›Ó·È ·ÚfiÌÔÈÔ ¤ÚÁÔ ÛÙÔ 31Ô ™ÙÔ 32Ô ‰ËÌÔÙÈÎfi ı· ηٷÛ΢·ÛÙ› ·›ıÔ˘Û· ÚÔο٠ÛÙÔ ÎÏÈÌ·ÎÔÛÙ¿ÛÈÔ ˆ˜ ÙȘ 10 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ ÂÓÒ ˆ˜ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ ı· Á›ÓÂÈ ·Ó·Î·Ù·Û΢‹ ‚Ú˘ÛÒÓ ÛÙÔÓ ·‡ÏÂÈÔ ¯ÒÚÔ. ™ÙÔ ¶·Á·ÚÈÔ ‰È‰·ÎÙ‹ÚÈÔ fiÔ˘ ÛÙÂÁ¿˙ÔÓÙ·È ÙÔ 1Ô °˘ÌÓ¿ÛÈÔ Î·È 1Ô §‡ÎÂÈÔ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û Âͤ-

ÏÈÍË ¯ÚˆÌ·ÙÈÛÌÔ› ÂÛˆÙÂÚÈÎÒÓ ÂÈÊ·ÓÂÈÒÓ fiˆ˜ Î·È ÛÙÔ 2Ô Î·È 8Ô °˘ÌÓ¿ÛÈ· ÂÓÒ Ì¤¯ÚÈ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ ı· ¤¯ÂÈ Á›ÓÂÈ ·ÓÙÈηٿÛÙ·ÛË ÙˆÓ Í‡ÏÈÓˆÓ ı˘ÚÒÓ ÙˆÓ ·ÈıÔ˘ÛÒÓ, Ì ÌÂÙ·ÏÏÈΤ˜. ™ÙÔ 3Ô °˘ÌÓ¿ÛÈÔ, 3Ô §‡ÎÂÈÔ Î·È ÛÙÔ ∂ÛÂÚÈÓfi °˘ÌÓ¿ÛÈÔ ÔÏÔÎÏËÚÒıËÎ·Ó ÔÈ ¯ÚˆÌ·ÙÈÛÌÔ› ÂÛˆÙÂÚÈÎÒÓ Î·È Â͈ÙÂÚÈÎÒÓ ¯ÒÚˆÓ Î·È Û ÂͤÏÈÍË Â›Ó·È Ë ÂÚÁÔÏ·‚›· ·ÓÙÈηٿÛÙ·Û˘ ÌÂÙ·ÏÏÈÎÒÓ ÎÔ˘ÊˆÌ¿ÙˆÓ Ì ·ÏÔ˘Ì›ÓÈÔ ·fi ÙË ¡ÔÌ·Ú¯›·. ™Ù· 4Ô °˘ÌÓ¿ÛÈÔ, 10Ô °˘ÌÓ¿ÛÈÔ Î·È 4Ô §‡ÎÂÈÔ (Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ¡Â¿ÔÏ˘) ÔÏÔÎÏËÚÒıËÎ·Ó ÔÈ ¯ÚˆÌ·ÙÈÛÌÔ› ÂÛˆÙÂÚÈÎÒÓ ÂÈÊ·ÓÂÈÒÓ Î·È Û ÂͤÏÈÍË Â›Ó·È ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi˜ ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈηٿÛÙ·ÛË Ï·ÛÙÈÎÔ‡ ‰·¤‰Ô˘ ÙÔ˘ °˘ÌÓ·ÛÙËÚ›Ô˘. ™ÙÔ 5Ô °˘ÌÓ¿ÛÈÔ ÔÏÔÎÏËÚÒıËÎ·Ó ÔÈ ¯ÚˆÌ·ÙÈÛÌÔ› ÙˆÓ ·ÈıÔ˘ÛÒÓ fiˆ˜ Î·È ÛÙÔ 6Ô °˘ÌÓ¿ÛÈÔ fiÔ˘ ¤ÁÈÓ·Ó Î·È ¯ÚˆÌ·ÙÈÛÌÔ› Â͈ÙÂÚÈÎÒÓ ÂÈÊ·ÓÂÈÒÓ. ™Â ÂͤÏÈÍË Â›Ó·È ÔÈ ¯ÚˆÌ·ÙÈÛÌÔ› ÂÛˆÙÂÚÈÎÒÓ Î·È Â͈ÙÂÚÈÎÒÓ ÂÈÊ·ÓÂÈÒÓ ÛÙ· 7Ô, 9Ô °˘ÌÓ¿ÛÈ· Î·È ÙÔ 6Ô §‡ÎÂÈÔ ÛÙÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ªÔ˘ÚÙ˙Ô‡ÎÔ˘. ™ÙÔ 5Ô §‡ÎÂÈÔ Û ÂͤÏÈÍË Â›Ó·È ÙÔ ¤ÚÁÔ ·Ó·Î·Ù·Û΢‹˜ Ù˘ ÛÙ¤Á˘ Ù˘ ‰˘ÙÈ΋˜ Ù¤Ú˘Á·˜ fiˆ˜ Î·È Ë ·ÔÌ¿ÎÚ˘ÓÛË ·ÌÈ¿ÓÙÔ˘ ·fi ÙË ÛÙ¤ÁË ÙÔ˘ Ï‚ËÙÔÛÙ·Û›Ô˘. ø˜ ÙȘ 10 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ ÂÎÙÈÌ¿Ù·È fiÙÈ ı· ¤¯Ô˘Ó ÔÏÔÎÏËÚˆı› Î·È ÔÈ ¯ÚˆÌ·ÙÈÛÌÔ› ÂÛˆÙÂÚÈÎÒÓ Î·È Â͈ÙÂÚÈÎÒÓ ÂÈÊ·ÓÂÈÒÓ, fiˆ˜ Î·È ÛÙÔ 7Ô §‡ÎÂÈÔ.


TO¶π∫√ P∂¶√ƒΔ∞∑

22

KYPIAKH 30 AY°OY™TOY 2009

¢È‹ÌÂÚÔ Û˘Ó·˘ÏÈÒÓ Ì ÍÂÓ·Á‹ÛÂȘ ÛÙÔÓ ·Ú¯·ÈÔÏÔÁÈÎfi ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ÏfiÊÔ˘

ªÂψ‰›Â˜ ÛÙË °ÔÚ›ÙÛ· ·fi μ. §¤Îη Î·È ·Ú·‰ÔÛȷ΋ ÌÔ˘ÛÈ΋ ∂ÁÁڷʤ˜ ÛÔ˘‰·ÛÙÒÓ ÛÙÔ π∂∫ ¢. μfiÏÔ˘ ∞À•∏ª∂¡√ ÂӉȷʤÚÔÓ ÁÈ· ÂÁÁڷʤ˜ ·Ú·ÙËÚÂ›Ù·È Û fiÏ· Ù· ÙÌ‹Ì·Ù· ÙÔ˘ π∂∫ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘, ÂÓÒ ÔÈ Â›ÛË̘ ÂÁÁڷʤ˜ ÍÂÎÈÓÔ‡Ó ·fi ÙËÓ 7Ë ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ¯ÚÔÓԉȿÁÚ·ÌÌ· ÙÔ˘ √∂∂∫, ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ ¶·È‰Â›·˜. ∏ ¤Ó·ÚÍË Ù˘ Ó¤·˜ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈ΋˜ ¯ÚÔÓÈ¿˜ ÔÚ›˙ÂÙ·È ÁÈ· ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· 12 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘. ∞Ó·ÎÔÈÓÒÓÂÙ·È ·fi ÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË, fiÙÈ Î·È Ê¤ÙÔ˜ ÛÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi π∂∫ ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó fiϘ ÔÈ ÂȉÈÎfiÙËÙ˜ ÙÔ˘ ΔÔ̤· ∂Ê·ÚÌÔÛÌ¤ÓˆÓ Δ¯ÓÒÓ, Ô ÔÔ›Ô˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› Â‰Ò Î·È 20 ¯ÚfiÓÈ· Ì ÌÂÁ¿ÏË ÂÈÙ˘¯›·: Δ¯ÓÈÎfi˜ ¢È·ÎfiÛÌËÛ˘, °Ú·Ê›ÛÙ·˜ ∂ÓÙ‡Ô˘ ÎÈ ∏ÏÂÎÙÚÔÓÈÎÒÓ ª¤ÛˆÓ, Δ¯ÓÈÎfi˜ ™˘ÓÙ‹ÚËÛ˘ ŒÚÁˆÓ Δ¤¯Ó˘, Δ¯ÓÈÎfi˜ ÃÂÈÚÔÔ›ËÙÔ˘ ∫ÔÛÌ‹Ì·ÙÔ˜, Δ¯ÓÈÎfi˜ §‹„˘ ºˆÙÔÁÚ·Ê›·˜, ∂ȉÈÎfi˜ ∂Ó‰˘Ì·ÙÔÏÔÁ›·˜ Î·È ™¯Â‰›·Û˘ ªfi‰·˜, Δ¯ÓÈÎfi˜ ÃÂÈÚÔÔ›ËÙ˘ ∫ÂÚ·ÌÈ΋˜, ∂ÈÎÔÓÔÁÚ¿ÊÔ˜ ñ ™ÎÈÙÛÔÁÚ¿ÊÔ˜. ∞fi ¤ÚÛÈ Ì ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∞Ú¯‹˜ Î·È Ù˘ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ÙÔ˘ ¢π∂∫, ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› Î·È Ô ΔÔ̤·˜ ΔÔ˘ÚÈÛÌÔ‡ Ì 3 Ӥ˜ ÂȉÈÎfiÙËÙ˜: Δ¯ÓÈÎfi˜ ª·ÁÂÈÚÈ΋˜ Δ¤¯Ó˘, À‡ı˘ÓÔ˜ ÀÔ‰Ô¯‹˜ Î·È ºÈÏÔÍÂÓ›·˜ Î·È μÔËıfi˜ ª·ÁÂÈÚÈ΋˜ Δ¤¯Ó˘ ñ ÁÈ· ·ÔÊÔ›ÙÔ˘˜ °˘ÌÓ·Û›Ô˘. ™Â fiϘ ÙȘ ÂȉÈÎfiÙËÙ˜ Á›ÓÔÓÙ·È ‰ÂÎÙÔ› ·fiÊÔÈÙÔÈ ÂÍ·Ù·Í›Ô˘ °˘ÌÓ·Û›Ô˘, ∂ÓÈ·›ˆÓ §˘Î›ˆÓ, Δ∂∂ B’ ·ÎÏÔ˘, ∂¶∞§ Î·È ∂¶∞™. Ÿˆ˜ ‰È·ÈÛÙÒıËΠ‹‰Ë, ηٿ ÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ· ÙˆÓ ÚÔÂÁÁÚ·ÊÒÓ, ·Ú·ÙËÚ‹ıËΠÌÂÁ¿ÏÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÁÈ· fiϘ ÙȘ ÂȉÈÎfiÙËÙ˜ ·fi Ó¤Ô˘˜ Ù˘ fiÏ˘ Ì·˜, Ù˘ ¢ڇÙÂÚ˘ ÂÚÈÔ¯‹˜, ·ÏÏ¿ ÎÈ ·fi ÙËÓ ˘fiÏÔÈË ∂ÏÏ¿‰·. π‰È·›ÙÂÚ· ÌÂÁ¿ÏË ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È Ë Î›ÓËÛË ÁÈ· Ù· ÙÌ‹Ì·Ù· ÃÂÈÚÔÔ›ËÙ˘ ∫ÂÚ·ÌÈ΋˜ Î·È ÃÂÈÚÔÔ›ËÙÔ˘ ∫ÔÛÌ‹Ì·ÙÔ˜, ÁÈ· Ù· ÔÔ›· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËÎ·Ó ÎÈ ·ÚÎÂÙÔ› ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ ·fi ¿ÏϘ fiÏÂȘ. ∏ ÊÔ›ÙËÛË Û fiϘ ÙȘ ÂȉÈÎfiÙËÙ˜ ÙÔ˘ π∂∫ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ Â›Ó·È ‰ÈÂÙ‹˜, ÂÎÙfi˜ ·fi ÙËÓ ÂȉÈÎfiÙËÙ· “μÔËıfi˜ ª·ÁÂÈÚÈ΋˜ Δ¤¯Ó˘” , ÛÙËÓ ÔÔ›· ÔÈ ÛÔ˘‰¤˜ ‰È·ÚÎÔ‡Ó ¤Ó· ¯ÚfiÓÔ. ªÂ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ ηٿÚÙÈÛ‹˜ ÙÔ˘˜, ÔÈ ÛÔ˘‰·ÛÙ¤˜ ‰›ÓÔ˘Ó ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ ÛÙÔÓ √∂∂∫ ÎÈ ·ÔÎÙÔ‡Ó ·Ó·ÁÓˆÚÈṲ̂ÓÔ ÎÚ·ÙÈÎfi ‰›ψ̷. ¶Ú¤ÂÈ Ó· ÛËÌÂÈÒÛÔ˘Ì fiÙÈ ÔÈ ÛÔ˘‰·ÛÙ¤˜ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ π∂∫ Â›Ó·È ÂÚÈ˙‹ÙËÙÔÈ ÁÈ· ÂÚÁ·Û›· ·fi ÙÔÈΤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ÎÈ fi¯È ÌfiÓÔ, ·fi ÙÔ ÛÙ¿‰ÈÔ ·ÎfiÌË ÙˆÓ ÛÔ˘‰ÒÓ ÙÔ˘˜. °È· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜, ÚÔÂÁÁڷʤ˜ ÎÈ ÂÁÁڷʤ˜, ÌÔÚ›Ù Ӓ ·¢ı‡ÓÂÛÙ ÛÙË °Ú·ÌÌ·Ù›· ÙÔ˘ π∂∫ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘, ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘ 1 & ÛڈÓÔ˜, ÙËÏ. 2421056446 ñ 56389, email : info@diek.gr, edu@diek.gr, ÒÚ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜: ·fi 9.00 ¤ˆ˜ 13.00 ÎÈ ·fi 18.30 -21.00 Î·È ÛÙÔ website ÙÔ˘ ¢π∂∫: www.diek.gr.

¢

È‹ÌÂÚÔ ÂΉËÏÒÛÂˆÓ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÔ˘Ó ÛÙÔ §fiÊÔ Ù˘ °ÔÚ›ÙÛ·˜ ÔÈ ¢‹ÌÔÈ μfiÏÔ˘, πˆÏÎÔ‡ Î·È ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜ ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙËÓ ∂∫¶√§ ¡∞ª Î·È ÙËÓ π°’ ∂ÊÔÚ›· ¶ÚÔ˚ÛÙÔÚÈÎÒÓ & ∫Ï·ÛÈÎÒÓ ∞Ú¯·ÈÔÙ‹ÙˆÓ μfiÏÔ˘ ÌÂ Û˘Ó·˘Ï›· ÙÔ˘ ‰ËÌÔÊÈÏÔ‡˜ ÂÚÌËÓÂ˘Ù‹ μ·Û›ÏË §¤Îη ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË 2 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ ÛÙȘ 8 ÌÌ (ÙÈÌ‹ ÂÈÛÈÙËÚ›Ô˘ 5ú) Î·È Û˘Ó·˘Ï›· ∂ÏÏËÓÈ΋˜ ¶·Ú·‰ÔÛȷ΋˜ ªÔ˘ÛÈ΋˜ ·fi ÙËÓ √Ú¯‹ÛÙÚ· ¶·Ú·‰ÔÛȷ΋˜ ªÔ˘ÛÈ΋˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ πˆÏÎÔ‡ ÙËÓ ¶¤ÌÙË 2 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ ÛÙȘ 8Ì.Ì. (›ÛÔ‰Ô˜ ÂχıÂÚË).

¶·Ú¿ÏÏËÏ·, ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËıÔ‡Ó ÍÂÓ·Á‹ÛÂȘ Ù˘ ·Ú¯·›·˜ fiÏ˘ ÛÙÔ ÏfiÊÔ Ù˘ °ÔÚ›ÙÛ·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ·Ú¯·ÈÔÏfiÁÔ˘˜ Ù˘ π°’ ∂ÊÔÚ›·˜ ¶ÚÔ˚ÛÙÔÚÈÎÒÓ & ∫Ï·ÛÈÎÒÓ ∞Ú¯·ÈÔًوÓ. ΔËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË 2 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËıÔ‡Ó ‰‡Ô ·Ú¿ÏÏËϘ ÍÂÓ·Á‹ÛÂȘ: Ì›· ÛÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹ ÙÔ˘ ÏfiÊÔ˘ Î·È Ì›· ÛÙÔ ·Ú¯·›Ô ÓÂÎÚÔÙ·Ê›Ô, Ô˘ ·ÔηχÊıËΠÛÙÔ ¯ÒÚÔ Ù˘ Û‹Ú·ÁÁ·˜ Ù˘ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋˜ √‰Ô‡ μfiÏÔ˘. √È ÍÂÓ·Á‹ÛÂȘ ı· ‰È·ÚΤÛÔ˘Ó ·fi ÙȘ 6.30 Ì.Ì. ¤ˆ˜ ÙȘ 7.30 Ì.Ì ΔËÓ ÂfiÌÂÓË Ì¤Ú·, ¶¤ÌÙË 2 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘, ÛÙȘ 7.30ÌÌ, ı· Á›ÓÂÈ ·ÚÔ˘Û›·ÛË Ù˘ ·Ú¯·›·˜ fiÏ˘ Î·È ÙˆÓ ·Ú¯·ÈÔÏÔÁÈÎÒÓ Â˘ÚËÌ¿ÙˆÓ Ù˘ ÛÙÔ ÏfiÊÔ Ù˘ °ÔÚ›ÙÛ·˜, ÚÈÓ ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË Ù˘ ÌÔ˘ÛÈ΋˜ ÂΉ‹ÏˆÛ˘. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, Ë ÌÔ˘ÛÈ΋ ·Ú¿ÛÙ·ÛË ÙÔ˘ μ·Û›ÏË §¤Îη ÛÙËÚ›˙ÂÙ·È Û ÂÈÏÔÁ¤˜ ·fi ¤Ó· ÚÂÂÚÙfiÚÈÔ È‰È·›ÙÂÚ˘ ÛËÌ·Û›·˜ Ì ·Ó·ÊÔÚ¤˜ ÛÙÔ˘˜ ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚÔ˘˜ Û˘Óı¤Ù˜ ÙÔ˘ ÙfiÔ˘ Ì·˜, fiˆ˜ Ô ª¿ÓÔ˜ ÷Ù˙ȉ¿ÎȘ, Ô ª›Î˘ £ÂÔ‰ˆÚ¿Î˘ Î·È Ô °È¿ÓÓ˘ ª·ÚÎfiÔ˘ÏÔ˜ Ô˘ Ì·˙› ÙÔ˘˜ Ô μ·Û›Ï˘ §¤Îη˜ Û˘ÓÂÚÁ¿ÛÙËΠ‰ÈÛÎÔÁÚ·ÊÈο Û ÚÒÙ˜ ÂÎÙÂϤÛÂȘ. ∂Í›ÛÔ˘ ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ Â›Ó·È Î·È ÔÈ ‰ÈÛÎÔÁÚ·ÊÈΤ˜ Û˘ÓÂÚÁ·Û›Â˜ ÙÔ˘ μ·Û›ÏË §¤Îη Ì ÓÂfiÙÂÚÔ˘˜ ÂÎÊÚ·ÛÙ¤˜ Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÌÔ˘ÛÈ΋˜, fiˆ˜ Ô ÛÔ˘‰·›Ô˜ ÎÈı·Ú›ÛÙ·˜ Î·È Û˘Óı¤Ù˘ °È¿ÓÓ˘ ™¿ı·˜ Î·È Ô °ÈÒÚÁÔ˜ ΔÚ·ÓÙ·Ï›‰Ë˜, ·ÔÛ¿ÛÌ·Ù· ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ÛÙËÓ ·Ú¿ÛÙ·ÛË. ∞fi ÙËÓ ·Ú¿ÛÙ·ÛË ‰ÂÓ ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· Ï›Ô˘Ó ÔÈ ·Ó·ÊÔÚ¤˜ ÛÙËÓ ·Ú¿‰ÔÛË, ÌÈ· Ô˘ Ô μ·Û›Ï˘ §¤Îη˜ ÙËÓ ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ ¤ÌÚ·ÎÙ· ¤¯ÔÓÙ·˜ ˯ÔÁÚ·Ê‹ÛÂÈ ·Ú·‰ÔÛȷο ÙÚ·ÁÔ‡‰È·, ·ÏÏ¿ Î·È ÚÔÙ›ÓÔÓÙ·˜ ̤۷ ·fi ÙËÓ ‰ÈÛÎÔÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ Ó¤Ô˘˜ ÙÚ·ÁÔ˘‰ÔÔÈÔ‡˜ Ì ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏÈÛÌfi ÛÙËÓ ·Ú¿‰ÔÛË. ¶¤Ú· ·fi ÙËÓ ·Ó·ÊÔÚ¿ ÛÙÔ˘˜ ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚÔ˘˜ ¤ÏÏËÓ˜ Û˘Óı¤Ù˜, Ë ·Ú¿ÛÙ·ÛË Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÓÂÈ Î·È ÙÔ ¤ÚÁÔ ÛÔ˘‰·›ˆÓ ÔÈËÙÒÓ Î·È ÛÙÈ¯Ô˘ÚÁÒÓ fiˆ˜ Ô ¡. °Î¿ÙÛÔ˜, Ô √‰. ∂χÙ˘, Ô °. ™ÂʤÚ˘, Ô °. ƒ›ÙÛÔ˜, Ô ¡. ∫·‚‚·‰›·˜, Ô ª. °Î·Ó¿˜, Ë §. ¡ÈÎÔÏ·ÎÔÔ‡ÏÔ˘, Ô ∞. ¢·‚·Ú¿Î˘, Ô ∂. ∞Ú·Ó›ÙÛ˘. √ μ·Û›Ï˘ §¤Îη˜ Ì ÙÔ ‰˘Ó·ÌÈÎfi Ï˘ÚÈÛÌfi ÛÙËÓ ÂÚÌËÓ›· ÙÔ˘ ·ÏÏ¿ Î·È ÙËÓ ÂÈÏÈÎÚ›ÓÂÈ· Î·È ÙËÓ Â·Ó·ÛÙ·ÙÈÎfiÙËÙ· Ù˘ ¤ÎÊÚ·Û˘ Ô˘ ÙÔÓ ‰È·ÎÚ›ÓÂÈ, Á›ÓÂÙ·È Ô È‰·ÓÈÎfi˜ ÂÎÊÚ·ÛÙ‹˜ ÙˆÓ ¤ÚÁˆÓ ·˘ÙÒÓ. ªÂ ÙËÓ È‰È·›ÙÂÚË ÛÎËÓÈ΋ ÙÔ˘ ·ÚÔ˘Û›· ·ÏÏ¿ Î·È ÙË ı·ÙÚÈ΋ ÂÌÂÈÚ›· Ô˘ ʤÚÂÈ, ı· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂÈ Ì ¤Ó· Û‡ÓÔÏÔ ¤ÍÈ Â-

Ï¿Ô˘ ∫ˆÓ/ÓÔ˜ - ηÓÔÓ¿ÎÈ ∂ÎÙ¿ÎÙˆ˜ ı· Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ Î·È Ë ÃÔÚˆ‰›· ¶·Ú·‰ÔÛȷ΋˜ ªÔ˘ÛÈ΋˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ (‰È¢ı‡ÓÂÈ Ë ÌÔ˘ÛÈÎfi˜ ÕÈÓÙ· ¶¿ÁηÏÔ˘) Ô˘ ı· Û˘Óԉ‡ÛÂÈ Ì ÙËÓ ÂÚÌËÓ›· Ù˘ οÔÈ· ·fi Ù· ÙÚ·ÁÔ‡‰È·.

√ ÏfiÊÔ˜ Ù˘ °ÔÚ›ÙÛ·˜

Í·ÈÚÂÙÈÎÒÓ ÌÔ˘ÛÈÎÒÓ, ÌÈ· ·Ú¿ÛÙ·ÛË Ô˘ ÌÂٷʤÚÂÈ ÙËÓ ¤ÓÙ·ÛË Î·È ÙË Û˘ÁΛÓËÛË ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÒÓ Ô˘ ÂÓÙ¿ÛÛÔÓÙ·È ÛÙËÓ ÓÂfiÙÂÚË Ì˘ıÔÏÔÁ›· ÙÔ˘ ÙfiÔ˘ Ì·˜. ∂›Û˘, ∂ÏÏËÓÈ΋ ¶·Ú·‰ÔÛȷ΋ ªÔ˘ÛÈ΋ ηÏÔ‡ÓÙ·È fiÏÔÈ Ó· ·ÎÔ‡ÛÔ˘Ó ·fi ÙËÓ √Ú¯‹ÛÙÚ· ¶·Ú·‰ÔÛȷ΋˜ ªÔ˘ÛÈ΋˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ πˆÏÎÔ‡. ∏ ∂ÏÏËÓÈ΋ ·Ú·‰ÔÛȷ΋ ÌÔ˘ÛÈ΋ ‹ ·ÏÏÈÒ˜ “‰ËÌÔÙÈ΋ ÌÔ˘ÛÈ΋” fiˆ˜ Û˘ÓËı›˙ÂÙ·È Ó· ϤÁÂÙ·È, ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ fiÏ· Ù· ÙÚ·ÁÔ‡‰È·, ÛÎÔÔ‡˜ Î·È Ú˘ıÌÔ‡˜ ÙˆÓ ∂ÏÏ·‰ÈÎÒÓ ÂÚÈÔ¯ÒÓ (ÏËÓ ÙˆÓ ÓÂÔÙ¤ÚˆÓ ·ÛÙÈÎÒÓ). ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· Û˘Óı¤ÛÂȘ Ô˘ ÛÙËÓ Û˘ÓÙÚÈÙÈ΋ ÏÂÈÔ„ËÊ›· ÙÔ˘˜ Â›Ó·È ¿ÁÓˆÛÙÔÈ ÔÈ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ› ÙÔ˘˜, ¤¯Ô˘Ó ˙ˆ‹ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·fi ¤Ó·Ó ·ÈÒÓ·, ÂÓÒ ÔÈ Ú›˙˜ ÙÔ˘˜ ·Ó¿ÁÔÓÙ·È ÛÙËÓ ‚˘˙·ÓÙÈÓ‹ ÂÚ›Ô‰Ô Î·È ÛÙËÓ ·Ú¯·ÈfiÙËÙ·. ¢ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ¤Ó· ›‰Ô˜, ·ÏÏ¿ ÔÏÏ¿, Ô˘ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÔÓÙ·È Û˘Ó‹ıˆ˜ ·fi ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÛÙËÓ ÔÔ›· ·›˙ÔÓÙ·È ‹ ·fi ÙËÓ ÔÔ›· ηٿÁÔÓÙ·È (ÓËÛÈÒÙÈη, ËÂÈÚÒÙÈη, ÔÓÙȷο ) Î·È Û˘¯Ó¿ Û˘ÁÁÂÓÂ‡Ô˘Ó Ì ÙËÓ ÌÔ˘ÛÈ΋ ÙˆÓ

ÁÂÈÙÔÓÈÎÒÓ Ï·ÒÓ. ™ÙËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË ·˘Ù‹ Ë ÔÚ¯‹ÛÙÚ· ·Ú·‰ÔÛȷ΋˜ ÌÔ˘ÛÈ΋˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ πˆÏÎÔ‡ ı· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂÈ ¤Ó· ·ÊȤڈ̷ Ô˘ ı· ηχÙÂÈ ¤Ó· ¢ڇ Ê¿ÛÌ· ÙÔ˘ ›‰Ô˘˜ ·˘ÙÔ‡ Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÌÔ˘ÛÈ΋˜ Ì ·ÍÈÔÚ¤ÂÈ· Î·È Û‚·ÛÌfi. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ı· ÂÚÌËÓ¢ÙÔ‡Ó ÙÚ·ÁÔ‡‰È· ·fi ™Ì‡ÚÓË, ÓËÛÈ¿ ÙÔ˘ ∞ÈÁ›Ô˘, ◊ÂÈÚÔ, £ÂÛÛ·Ï›·, ª·Î‰ÔÓ›· Î·È £Ú¿ÎË Ì ·Ú·‰ÔÛȷο fiÚÁ·Ó· fiˆ˜ ÙÔ ‚ÈÔÏ›, ÙÔ ÎÏ·Ú›ÓÔ, Ë ÁοÈÓÙ·, ÙÔ Ô‡ÙÈ, ÙÔ Î·ÓÔÓ¿ÎÈ, ÙÔ Û·ÓÙÔ‡ÚÈ, ÙÔ Ï·Ô‡ÙÔ, ÙÔ Î·‚¿ÏÈ, Ë ÊÏÔÁ¤Ú·, Ë Ù·Ú·Ìԇη, ÙÔ ÓÙ·Ô‡ÏÈ Î·È Ù· ˙›ÏÈ·. √È ı·٤˜ ı· ¤¯Ô˘Ó ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ·ÔÏ·‡ÛÔ˘Ó Î·È Ó· ÍÂÊ·ÓÙÒÛÔ˘Ó Ì ·Á·Ë̤ӷ ·Í¤¯·ÛÙ· ÙÚ·ÁÔ‡‰È·. ¶·›˙Ô˘Ó ÔÈ ÌÔ˘ÛÈÎÔ›: ªÔ‡ÙÛÂÏÔ˜ ¡›ÎÔ˜ - ÎÏ·Ú›ÓÔ, ÁοÈÓÙ·, η‚¿ÏÈ, ÊÏÔÁ¤Ú·, ™·Ú·ÓÙÈÓfi˜ μ·Û›Ï˘ - ÙÚ·ÁÔ‡‰È, ÎÚÔ˘ÛÙ¿, ¢Ô‡Î· ∫·ÙÂÚ›Ó· ÙÚ·ÁÔ‡‰È, ∫ÔÛÌ›‰Ë˜ ¡ÂÎÙ¿ÚÈÔ˜ - ‚ÈÔÏ› , ÙÚ·ÁÔ‡‰È, ¢Ú·Á¿Ó˘ £·Ó¿Û˘ - Ï·Ô‡ÙÔ, Ô‡ÙÈ, §·ÛÛ·‰Ô‡ °ÂˆÚÁ›· - ÙÚ·ÁÔ‡‰È, ÌÂÓÙ›Ú, ˙›ÏÈ·, ¶··ÓÈÎÔ-

ŒÓ· ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈÔ, ¯·ÌËÏfi ‡„ˆÌ· 200 ̤ÙÚˆÓ, ÙÔ ÔÔ›Ô ÚÔ‚¿ÏÏÂÈ ÚÔ˜ ÙË ı¿Ï·ÛÛ· ̤۷ ·fi ÙÔÓ ÔÚÂÈÓfi fiÁÎÔ ÙÔ˘ ¶ËÏ›Ô˘ Â›Ó·È Ô ÏfiÊÔ˜ Ù˘ °ÔÚ›ÙÛ·˜. ∞ÔÙÂÏ› ÌÈ· ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋ ı¤ÛË ÎÏÂȉ› ÛÙË Â›ÛÔ‰Ô ÙÔ˘ ¶·Á·ÛËÙÈÎÔ‡ ÎfiÏÔ˘ ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙ÔÓÙ·˜ ÙÔÓ Ï‹ÚË ¤ÏÂÁ¯Ô Ù˘ ı¿Ï·ÛÛÈ·˜ ‰È¤Ï¢Û˘, ηıÒ˜ Î·È Ù˘ ‰ȿ‰·˜ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ÛÙ· ‰˘ÙÈο Î·È Ù˘ ∞ÁÚÈ¿˜ - §Â¯ˆÓ›ˆÓ ÛÙ· ·Ó·ÙÔÏÈο. ∫·Ù¿ ÙËÓ ·Ú¯·ÈfiÙËÙ·, Ô ÏfiÊÔ˜ Ù˘ °ÔÚ›ÙÛ·˜ ηÙÔÈ΋ıËΠÌfiÓÔ Î·Ù¿ ÙËÓ ‡ÛÙÂÚË ÎÏ·ÛÈ΋ Î·È ÚÒÈÌË ÂÏÏËÓÈÛÙÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô (350 ñ 250 .Ã.), Û‡Ìʈӷ Ì ٷ ̤¯ÚÈ ÙÒÚ· ·Ú¯·ÈÔÏÔÁÈο ‰Â‰Ô̤ӷ. ∏ ηÙÔ›ÎËÛË ·˘Ù‹ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠÛÙËÓ ·Ú¯·›· ÙÔȯÈṲ̂ÓË fiÏË, Ô˘ ȉڇıËÎÂ Î·È Û¯Â‰È¿ÛÙËΠÂÍ·Ú¯‹˜ ÛÙÔ ÏfiÊÔ Î·Ù·Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·˜ ÌÈ· ¤ÎÙ·ÛË 4.000 ÛÙÚÂÌÌ¿ÙˆÓ ΔÔ fiÓÔÌ· Ù˘ fiÏ˘ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ¿ÁÓˆÛÙÔ, ·Ú¿ ÙȘ ÚÔÛ¿ıÂȘ ÙˆÓ ÂÚÈËÁËÙÒÓ ÙÔ˘ 18Ô˘ Î·È 19Ô˘ ·ÈÒÓ·, ·ÏÏ¿ Î·È ÙˆÓ Û‡Á¯ÚÔÓˆÓ ÌÂÏÂÙËÙÒÓ Ó· Ù·˘Ù›ÛÔ˘Ó ÙËÓ ·Ú¯·›· fiÏË Ù˘ °ÔÚ›ÙÛ·˜ Ì ÌÈ· ·fi ÙȘ fiÏÂȘ Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜, fiˆ˜ ·˘Ù¤˜ ÂÚÈÁÚ¿ÊÔÓÙ·È ÛÙȘ ·Ú¯·›Â˜ ËÁ¤˜. √È ÏfiÁÔÈ Ô˘ Â¤‚·ÏÏ·Ó ÙËÓ ›‰Ú˘ÛË ÌÈ·˜ Ó¤·˜, Ô¯˘Ú‹˜ fiÏ˘ ÛÙÔ Ì˘¯fi ÙÔ˘ ¶·Á·ÛËÙÈÎÔ‡ Ú¤ÂÈ Ó· ·Ó·˙ËÙËıÔ‡Ó ÛÙ· ÈÛÙÔÚÈο ÁÂÁÔÓfiÙ·, Ô˘ ÂÎÙ˘Ï›¯ıËÎ·Ó ÛÙÔÓ ÂÏÏ·‰ÈÎfi ¯ÒÚÔ ÛÙ· ̤۷ ÙÔ˘ 4Ô˘ ·È. .Ã. Î·È Î˘Ú›ˆ˜ ÛÙȘ ÎÈÓ‹ÛÂȘ ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋˜ ÙÔ˘ ª·Î‰ÔÓÈÎÔ‡ ‚·ÛÈϤ·, º›ÏÈÔ˘ μ’. ∏ fiÏË Â›¯Â ·ÛÙÈÎfi ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· Î·È Â›¯Â ÔÚÁ·Óˆı› ·fi οıÂÙ· ÙÂÌÓfiÌÂÓÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ Û ÔÈÎÔ‰ÔÌÈο ÙÂÙÚ¿ÁˆÓ·, ÛÙ· ÔÔ›· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·Ó Î·È ˘·›ıÚÈÔÈ ‰ËÌfiÛÈÔÈ ¯ÒÚÔÈ. ΔÔ Ù›¯Ô˜, Ô˘ ÂÚȤ‚·Ï ÙËÓ fiÏË, ·Ú›¯Â ÈÛ¯˘Ú‹ Ô¯˘Ú‹ ÚÔÛÙ·Û›· ÛÙÔ˘˜ ηÙÔ›ÎÔ˘˜ Ì ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· ‡ÚÁˆÓ Î·È ÂÓfi˜ ÚÔÌ·¯ÒÓ·. Δ· ÓÂÎÚÔÙ·Ê›· Ù˘ ·Ú¯·›·˜ fiÏ˘ ÂÓÙÔ›˙ÔÓÙ·È ÂÎÙfi˜ ÙˆÓ ÙÂȯÒÓ ÛÙȘ ·Ú˘Ê¤˜ ÙÔ˘ ÏfiÊÔ˘ Ù˘ °ÔÚ›ÙÛ·˜ Î·È Ë ÚfiÛÊ·ÙË ·Ó·ÛηÊÈ΋ ÙÔ˘˜ ¤Ú¢ӷ ·Ú¤¯ÂÈ ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÁÈ· ÙË ˙ˆ‹ ÙˆÓ Î·ÙÔ›ÎˆÓ Ù˘.

§ÔÁÔÙ¯ÓÈ΋ ‚Ú·‰È¿ ÛÙÔÓ ∞Ë °È¿ÓÓË ™Δ√ Ï·›ÛÈÔ ÙˆÓ ¶ÔÏÈ-

ÙÈÛÙÈÎÒÓ ∂ΉËÏÒÛÂˆÓ “¶‹ÏÈ· 2009. ºÂÛÙÈ‚¿Ï ¶ËÏ›Ô˘” Ë ∂.¶.π Δ∂áø¡ “∂ȯ›ÚËÛË ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ πÛÙÔÚ›·˜, Δ¯ÓÒÓ & ∞ıÏËÙÈÛÌÔ‡” ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ªÔ˘ÚÂÛ›Ô˘ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛ ÛÙȘ 16 ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ 2009 Ë̤ڷ ∫˘Úȷ΋ Î·È ÒÚ· 9:00 ÌÌ ÛÙÔÓ Î‹Ô ÙÔ˘ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô˘ “ª∞ƒπ¡∞” ÛÙÔÓ ÕÁÈÔ πˆ¿ÓÓË ¶ËÏ›Ô˘ ÏÔÁÔÙ¯ÓÈ΋- ÔÈËÙÈ΋ μÚ·‰È¿ Ì ı¤Ì·: “ΔÔ ∫·ÊÂÓ›ÔÓ “∏ øƒ∞π∞ ∂§§∞™” Î·È Ë ™·ÙÈÚÈ΋ ¶Ô›ËÛȘ ·fi ÙÔÓ ™Ô‡ÙÛÔ ÛÙÔÓ ™Ô˘Ú‹” . ΔÔ ı¤Ì· ·Ó¤Ù˘Í Ì ÌÔ˘ÛÈΤ˜ Û˘˙‡ÍÂȘ Ô ‰È·ÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˜ ÔÌÈÏËÙ‹˜ Î. ¡›ÎÔ˜ ™Ù·˘ÚÔ˘ÏfiÔ˘ÏÔ˜ Ù. ¢È¢ı˘ÓÙ‹˜ ¢ÈÔÈ΋Ûˆ˜ ∂ÌÔÚÈ΋˜ ΔÚ·¤˙˘. ∂ÚfiÎÂÈÙÔ ÁÈ· ÌÈ· ȉȷ›ÙÂÚ· ÂӉȷʤÚÔ˘Û· ÔÌÈÏ›· ÏfiÁˆ ÙÔ˘ ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎÔ‡ ı¤Ì·ÙÔ˜ Î·È Ù˘ ÈηÓfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ÔÌÈÏËÙÔ‡ ÁÓˆÛÙÔ‡ Î·È ·fi ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˜ ÔÌÈϛ˜ ÙÔ˘. ™ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ‚Ú·‰È¿˜ ¤ÁÈÓÂ Ë ·ÚÔ˘Û›·ÛË ÙÔ˘ cd Ì ÙËÓ √ÌÈÏ›· ÙÔ˘ Î. ¡›ÎÔ˘ ™Ù·˘ÚÔ˘ÏfiÔ˘ÏÔ˘ Ì ı¤Ì·: “∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ∫·‚¿Ê˘ 75 ¯ÚfiÓÈ· ·fi ÙÔ £¿Ó·Ùfi ÙÔ˘” Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠÙÔ ∫·ÏÔη›ÚÈ ÙÔ˘ 2008 ÛÙÔÓ ÕÁÈÔ πˆ¿ÓÓË ¶ËÏ›Ô˘. ΔËÓ ÂÈ̤ÏÂÈ· Î·È ÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹ ÙÔ˘ cd ·Ó¤Ï·‚·Ó Ë ∂.¶.π Δ∂áø¡ Î·È Ô ¢‹ÌÔ˜ ªÔ˘ÚÂÛ›Ô˘. ™ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ ‚Ú·‰È¿˜ Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ªÔ˘ÚÂÛ›Ô˘ Î. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ §Â‚¤ÓÙ˘ ·¤ÓÂÈÌ ÙÈÌËÙÈ΋ ϷΤٷ ÛÙÔÓ Î. ™Ù·˘ÚÔ˘ÏfiÔ˘ÏÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ÚÔÛÊÔÚ¿ ÙÔ˘ ÛÙ· ÔÏÈÙÈÛÙÈο ‰ÚÒÌÂÓ· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ªÔ˘ÚÂÛ›Ô˘.

£¤·ÙÚÔ ™ÎÈÒÓ Û ¶Ô˘Ú› ™˘Î‹ Δ√ £¤·ÙÚÔ ™ÎÈÒÓ ÙÔ˘

∫ÒÛÙ· ™·Óȉ¿ Û˘Ó¯›˙ÂÈ Ì Ôχ ÌÂÁ¿ÏË ÂÈÙ˘¯›· Ó· ÛÎÔÚ¿ Á¤ÏÈÔ Î·È ¯·Ú¿ ÛÙÔ˘˜ ÈÛÙÔ‡˜ ÙÔ˘ Ê›ÏÔ˘˜ Ì ÙÔÓ ·Á·ËÙfi Û ÌÈÎÚÔ‡˜ Î·È ÌÂÁ¿ÏÔ˘˜ ∫·Ú·ÁÎÈfi˙Ë Î·È ÙËÓ ·Ú¤· ÙÔ˘. Δ· ı·˘Ì¿ÛÈ· Î·È ÏÔ‡ÛÈ· ÛÎËÓÈο, ÙËÓ ˘¤ÚÔ¯Ë ÌÔ˘ÛÈ΋ ÂÈ̤ÏÂÈ·, ÙȘ ηٷÏËÎÙÈΤ˜ ÊÈÁÔ‡Ú˜ ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Ì ٷ Û‡Á¯ÚÔÓ· ʈÙÈÛÙÈο Û˘Óı¤ÙÂÈ ÌÈ· Ú·ÁÌ·ÙÈο Ôχ ηϿ ÔÚÁ·ÓˆÌ¤ÓË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ Î·È ˘fiÛ¯ÂÙ·È Ó· ¢¯·ÚÈÛÙ‹ÛÂÈ ÙÔ ÎÔÈÓfi ÙÔ˘. ™‹ÌÂÚ· Î·È ÒÚ· 8 Ì.Ì. ı· ‰ÒÛÂÈ ·Ú¿ÛÙ·ÛË ÛÙÔ ¶Ô˘Ú› ª·ÁÓËÛ›·˜ Î·È ·‡ÚÈÔ ¢Â˘Ù¤Ú· 31 ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ Î·È ÒÚ· 8 Ì.Ì. ÛÙË ™˘Î‹ ª·ÁÓËÛ›·˜.


TO¶π∫√ P∂¶√ƒΔ∞∑

23

KYPIAKH 30 AY°OY™TOY 2009

∞˘Í‹ıËÎ·Ó Ê¤ÙÔ˜ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ 10% ÔÈ ÎÚ·Ù‹ÛÂȘ Ù˘ ÙÂÏÂ˘Ù·›·˜ ÛÙÈÁÌ‹˜

°È· ÊıËÓ¤˜ ‰È·ÎÔ¤˜ ÙÔÓ ™Â٤̂ÚÈÔ

ª

ÔÚ› ·fi ÙËÓ ΔÚ›ÙË Ó· Ì·›ÓÔ˘Ì ËÌÂÚÔÏÔÁȷο ÛÙÔ ÊıÈÓfiˆÚÔ, ˆÛÙfiÛÔ ÔÏÏÔ› Â›Ó·È ÂΛÓÔÈ Ô˘ Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ· ÂÎÌÂÙ·ÏχÔÓÙ·È ÙȘ ÚÒÙ˜ ‰‡Ô ‚‰ÔÌ¿‰Â˜ ÙÔ˘ ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ ÁÈ· ‰È·ÎÔ¤˜. Δ· Û¯ÔÏ›· ¿ÏψÛÙ ÍÂÎÈÓÔ‡Ó Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ÛÙȘ 14 ÙÔ˘ Ì‹Ó· Î·È Ì¤¯ÚÈ ÙfiÙ ˘¿Ú¯ÂÈ Ë ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ·, ÂÊfiÛÔÓ Ê˘ÛÈο ÙÔ ÂÈÙÚ¤ÂÈ Î·È Ô Î·ÈÚfi˜, ÁÈ· ‰È·ÎÔ¤˜ ÛÙÔ ¶‹ÏÈÔ ‹ ÛÙ· ÓËÛÈ¿ ÙˆÓ μÔÚ›ˆÓ ™ÔÚ¿‰ˆÓ. ª¿ÏÈÛÙ· ÔÈ ‰È·ÎÔ¤˜ ÙÔÓ ™Â٤̂ÚÈÔ ÂÎÙfi˜ ·fi ÊıËÓfiÙÂÚ˜ Â›Ó·È Î·È ÈÔ ÔÈÔÙÈΤ˜. √È ÏËÚfiÙËÙ˜ ÛÙ· ÍÂÓÔ‰Ô¯Âȷο ηٷχ̷ٷ Â›Ó·È ·˘ÍË̤Ó˜ Î·È ÁÈ· ÙȘ ÚÒÙ˜ Ë̤Ú˜ ÙÔ˘ ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘, ΢ڛˆ˜ ÛÙ· ÓËÛÈ¿. ∫‡ÚÈÔ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi ÂÍ¿ÏÏÔ˘ Ù˘ ÊÂÙÈÓ‹˜ ıÂÚÈÓ‹˜ ÂÚÈfi‰Ô˘ ÛÙ· ÓËÛÈ¿ ‹Ù·Ó Ë ·‡ÍËÛË ÙˆÓ ÎÚ·Ù‹ÛÂˆÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›·˜ ÛÙÈÁÌ‹˜. ƒÂÔÚÙ¿˙:

™Δ. ¢∏ª√¶√À§√™

dimopoulos@e-thessalia.gr

ªÔÚ› ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ Ó· ¤¯Ô˘Ó Û˘Ó‰˘¿ÛÂÈ ÙȘ ıÂÚÈÓ¤˜ ‰È·ÎÔ¤˜ ÙÔ˘˜ Ì ÙÔÓ πÔ‡ÏÈÔ Î·È ÙÔÓ ∞‡ÁÔ˘ÛÙÔ, ˆÛÙfiÛÔ Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ· ˘¿Ú¯Ô˘Ó ŒÏÏËÓ˜ Ô˘ ÂÈϤÁÔ˘Ó ÙÔÓ ™Â٤̂ÚÈÔ ÁÈ· ÙȘ ‰È·ÎÔ¤˜ ÙÔ˘˜ Î·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÙȘ ‰‡Ô ÚÒÙ˜ ‚‰ÔÌ¿‰Â˜ ÙÔ˘ ÚÒÙÔ˘ Ì‹Ó· ÙÔ˘ ÊıÈÓÔÒÚÔ˘. ™‡Ìʈӷ Ì ÛÙÔȯ›· ÙˆÓ ÍÂÓÔ‰fi¯ˆÓ Ë Ì¤ÛË ÏËÚfiÙËÙ· ÛÙ· ÍÂÓÔ‰Ô¯Âȷο ηٷχ̷ٷ ÙÔ˘ ¶ËÏ›Ô˘ ÁÈ· ÙȘ ÚÒÙ˜ Ë̤Ú˜ ÙÔ˘ ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ ÚԂϤÂÙ·È ÛÙÔ 50% ÂÚ›Ô˘, ·Ó Î·È Û ÔÚÈṲ̂Ó˜ ·Ú·ı·Ï¿ÛÛȘ ÂÚÈÔ¯¤˜ ÔÈ ÏËÚfiÙËÙ˜ ÌÔÚ› Ó· Êı¿ÓÔ˘Ó ÙËÓ ÚÒÙË Â‚‰ÔÌ¿‰· Î·È ÙÔ 70%-80%. ∞ÓÙ›ıÂÙ· ÛÙ· ÓËÛÈ¿ ÙˆÓ μÔÚ›ˆÓ ™ÔÚ¿‰ˆÓ ÔÈ ÏËÚfiÙËÙ˜ ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È ·˘ÍË̤Ó˜, ̤¯ÚÈ Î·È ÙÔ ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ 12-13 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘, ηıÒ˜ ÌÂÙ¿ ÌÂÈÒÓÔÓÙ·È Ôχ ÏfiÁˆ Ù˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙˆÓ Û¯ÔÏ›ˆÓ. “√È ÏËÚfiÙËÙ˜ ¤ÂÛ·Ó ÛÙÔ 80% ·˘Ù¤˜ ÙȘ Ë̤Ú˜, ÂÓÒ ÌfiÏȘ ÌÂÈ Ô ™Â٤̂ÚÈÔ˜ ÌÂÈÒÓÔÓÙ·È ÛÙÔ 50% ηٿ ̤ÛÔ fiÚÔ” , ‰ËÏÒÓÂÈ Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ŒÓˆÛ˘ •ÂÓÔ‰fi¯ˆÓ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î. ∫. §Â‚¤ÓÙ˘. ∞ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë ÔÚ›· ¤¯Ô˘Ó Î·È ÔÈ ÙÈ̤˜ ÙˆÓ Î·Ù·Ï˘Ì¿ÙˆÓ. Ÿˆ˜ ‰ËÏÒÓÂÈ Ô Î. §Â‚¤ÓÙ˘ ™·‚‚·ÙÔ·Úȷη ÔÈ ÙÈ̤˜ ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó ÛÙ· 70-80 ¢ÚÒ ÙÔ ‰›ÎÏÈÓÔ, ÂÓÒ ÌÂÛÔ‚‰fiÌ·‰· ¤ÊÙÔ˘Ó ÛÙ· 5060 ¢ÚÒ. “∏ ÎÚ›ÛË ÂËÚ¤·Û ÂÏ¿¯ÈÛÙ·, fiˆ˜ ›¯·Ì ÚԂϤ„ÂÈ Î·È ¯Ù‡ËÛ ΢ڛˆ˜ ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ ¤Î·Ó·Ó Ï·Óı·Ṳ̂Ó˜ ÙÈÌÔÏÔÁȷΤ˜ ÔÏÈÙÈΤ˜. Δ· ‰‡ÛÎÔÏ· ˆÛÙfiÛÔ ÁÈ· ÙÔÓ ÙÔ˘ÚÈÛÌfi ı· Â›Ó·È ÙÔ 2010. ŸÛÔÈ Ì›ˆÛ·Ó ÙȘ ÙÈ̤˜, ¤Î·Ó·Ó Ù˙›ÚÔ˘˜ ·˘ÍË̤ÓÔ˘˜, ÂÓÒ ÙÈ̈ڋıËÎ·Ó fiÏÔÈ ÂΛÓÔÈ Ô˘ ı¤ÏËÛ·Ó Ó· οÓÔ˘Ó “·Ú·¯Ù¤˜” ” , ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ŒÓˆÛ˘ •ÂÓÔ‰fi¯ˆÓ, Ô˘ ıˆÚ› fiÙÈ Ù· ÌÂÁ¿Ï· ÙÔ˘ÚÈÛÙÈο Ú·ÎÙÔÚ›· ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË Â›Ó·È Ôχ Û˘ÁÎÚ·ÙË̤ӷ ÁÈ· ÙÔ 2010. “◊ÌÔ˘Ó· ‰¤Î· Ë̤Ú˜ ÛÙË °ÂÚÌ·Ó›· Î·È ‰È·›ÛÙˆÛ· fiÙÈ Â›Ó·È ÂÈÊ˘Ï·ÎÙÈÎÔ› Ôχ. ªÂÈÒÓÔ˘Ó Ù· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· Î·È ı· Â›Ó·È “ÛÊȯÙÔ›” ÁÈ· ÙÔ 2010” , ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ô Î. §Â‚¤ÓÙ˘.

√ ŒÏÏËÓ·˜ “¤ÛˆÛ ÙËÓ ·ÚÙ›‰·” “∞˘Ù¤˜ ÙȘ Ë̤Ú˜ ÔÈ ÏËÚfiÙËÙ˜ ÛÙÔ ¡fiÙÈÔ ¶‹ÏÈÔ Êı¿ÓÔ˘Ó ÙÔ 95%, ‰ÈfiÙÈ ÎÈÓÂ›Ù·È Ô ÂÛˆÙÂÚÈÎfi˜ ÙÔ˘ÚÈÛÌfi˜. ªÂÁ¿Ï˜ ÏËÚfiÙËÙ˜ ı· ¤¯Ô˘ÌÂ Î·È Ì¤¯ÚÈ ÙȘ 10 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘, ̤¯ÚÈ Ó’ ·ÓÔ›ÍÔ˘Ó Ù· Û¯ÔÏ›·” , ‰ËÏÒÓÂÈ Ô ÁÂÓÈÎfi˜ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ Ù˘ ŒÓˆÛ˘ •ÂÓÔ‰fi¯ˆÓ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î. ¶. ∫ÔÓÈfiÚ ‰Ô˜. “ªÔÚ› Ó· ‚ÚÂȘ ηÓ›˜ ‰ˆÌ¿ÙÈÔ ÙÔÓ ™Â٤̂ÚÈÔ Ì 45-50 ¢ÚÒ ÛÙÔ ¡fiÙÈÔ ¶‹ÏÈÔ, Ì ÚˆÈÓfi, Ì ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·” , ÚÔÛı¤ÙÂÈ Ô Î. ∫ÔÓÈfiÚ‰Ô˜, Ô˘ ıˆÚ› fiÙÈ ÙÔ “Úfi‚ÏËÌ· Â›Ó·È fiÙÈ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ì ÂÈÛ·ÁˆÁ‹ Û˘Ó·ÏÏ¿ÁÌ·ÙÔ˜, ‰ËÏ·‰‹ ÂÈÛ·ÁfiÌÂÓÔ ÙÔ˘ÚÈÛÌfi” . “∫·È ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ ¿ÏÈ Ô ŒÏÏËÓ·˜

ı· ÎÈÓËı›, ¿ÏÈ ‰ÂÓ ı· ¤ÚıÂÈ Ô Í¤ÓÔ˜, ‰ÈfiÙÈ Â›Ì·ÛÙ ·ÎÚÈ‚fi˜ ÚÔÔÚÈÛÌfi˜, Û˘Ó Ë ÁÚ·ÊÂÈÔÎÚ·Ù›· ÛÙȘ ·‰ÂÈÔ‰ÔÙ‹ÛÂȘ, fiˆ˜ ÁÈ· Ù· ı·Ï¿ÛÛÈ· ÛÔÚ. ¶·˜ ÛÙËÓ ΔÔ˘ÚΛ· Î·È ·›ÚÓÂȘ ¿‰ÂÈ· ÁÈ· ı·Ï¿ÛÛÈ· ̤۷ ·Ó·„˘¯‹˜ Û 24 ÒÚ˜ ÎÈ Â‰Ò Ú¤ÂÈ Ó· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂȘ ·fi Ù· ÃÚÈÛÙÔ‡ÁÂÓÓ·...” , ÙÔÓ›˙ÂÈ Ô ÁÂÓÈÎfi˜ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ ÙˆÓ ÍÂÓÔ‰fi¯ˆÓ. º¤ÙÔ˜ ÔÏÏÔ› ŒÏÏËÓ˜ ·¤Ê˘Á·Ó Ù· ÓËÛÈ¿ ÏfiÁˆ ·ÎÚÈ‚ÒÓ Ó·‡ÏˆÓ. ∂›Ó·È ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi fiÙÈ ¤Ó· ˙¢Á¿ÚÈ Ì ¤Ó· ÌÈÎÚfi ·È‰¿ÎÈ ÁÈ· Ó· Ù·Íȉ¤„ÂÈ ·fi ÙÔ μfiÏÔ ÛÙË ™ÎfiÂÏÔ Î·È Ó· ÂÈÛÙÚ¤„ÂÈ, Ì·˙› Ì ¤Ó· ÌÈÎÚfi πà ÂÈ‚·ÙÈÎfi ·˘ÙÔΛÓËÙÔ Ú¤ÂÈ Ó· ÍÔ‰¤„ÂÈ Á‡Úˆ ÛÙ· 300 ¢ÚÒ. ∞˘Ùfi ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ Ë ÙÚÈÌÂÏ‹˜ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· ¯ÚÂÒÓÂÙ·È Ô‡Ù ϛÁÔ Ô‡Ù Ôχ Ù¤ÛÛÂÚȘ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ‰È·Ó˘ÎÙÂÚ‡ÛÂȘ ÁÈ· Ù· Ó·‡Ï·. ΔËÓ ÒÚ· Ô˘ ÔÈ ÍÂÓÔ‰fi¯ÔÈ Î·È ÔÈ È‰ÈÔÎً٘ ÂÓÔÈÎÈ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ‰ˆÌ·Ù›ˆÓ Û˘ÁÎÚ·ÙÔ‡Ó ‹ ÌÂÈÒÓÔ˘Ó ÙȘ ÙÈ̤˜ ÙÔ˘˜, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ¤¯Ô˘Ó ·˘ÍË̤Ó˜ ÏËÚfiÙËÙ˜ Î·È Ó· ·Ú·Ù›ÓÔ˘Ó Ì ÚÔÛÊÔÚ¤˜ ÙËÓ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô ¤Ú·Ó ÙÔ˘ ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘, ÔÈ ·ÎÙÔÏÔ˚Τ˜ ÂÙ·Èڛ˜ ÎÚ·ÙÔ‡Ó ˘„ËÏ¿ ÙȘ ÙÈ̤˜ ÙˆÓ ÂÈÛÈÙËÚ›ˆÓ, ·Ó Î·È Û ۇÁÎÚÈÛË Ì ÙËÓ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë ÂÚ˘ÛÈÓ‹ ÂÚ›Ô‰Ô ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ ÙˆÓ Î·˘Û›ÌˆÓ Â›Ó·È 30% ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ. ªÂ ÙÔ “∂ÍÚ¤˜ ™ÎÈ¿ıÔ˜” ·fi μfiÏÔ ÁÈ· ™ÎÈ¿ıÔ ÙÔ ÂÈÛÈÙ‹ÚÈÔ (ηٿÛÙڈ̷) ÎÔÛÙ›˙ÂÈ 18,5 ¢ÚÒ Î·È ÁÈ· ™ÎfiÂÏÔ Î·È ∞ÏfiÓÓËÛÔ 24 ¢ÚÒ. ªÂ ÙÔ “¶·Ó·Á›· £·Ï·ÛÛÈÓ‹” ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ Â›Ó·È ÁÈ· ™ÎÈ¿ıÔ 25 ¢ÚÒ, ÁÈ· ™ÎfiÂÏÔ 35 Î·È ÁÈ· ∞ÏfiÓÓËÛÔ 36 ¢ÚÒ. °È· ÙË ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ÂÓfi˜ πà ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙÔ˘ ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ˘ ÙˆÓ 4,25 ̤ÙÚˆÓ Ì ÙÔ “∂ÍÚ¤˜ ™ÎÈ¿ıÔ˜” Ë ÙÈÌ‹ Â›Ó·È ÁÈ· ™ÎÈ¿ıÔ 64 ¢ÚÒ Î·È ÁÈ· ™ÎfiÂÏÔ Î·È ∞ÏfiÓÓËÛÔ 80,5 ¢-

ÚÒ. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ ÙÔ “∂ÍÚ¤˜ ™ÎÈ¿ıÔ˜” ‰ÂÓ Â›Ó·È Ù·¯‡ÏÔÔ ÂÈ‚·ÙËÁfi-Ô¯ËÌ·Ù·ÁˆÁfi, ηıÒ˜ ·Ó·Ù‡ÛÛÂÈ Ù·¯‡ÙËÙ· 18 ÌÈÏ›ˆÓ. ™ÙÔ “¶·Ó·Á›· £·Ï·ÛÛÈÓ‹” Ù· Ó·‡Ï· ÁÈ· ÙË ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ πÃ Â›Ó·È 60 ¢ÚÒ ÁÈ· ™ÎÈ¿ıÔ, 80 ÁÈ· ™ÎfiÂÏÔ Î·È 81 ÁÈ· ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ΔÔ “¶·Ó·Á›· £·Ï·ÛÛÈÓ‹” Â›Ó·È Ù·¯‡ÏÔÔ, ηıÒ˜ ·Ó·Ù‡ÛÛÂÈ Ù·¯‡ÙËÙ· 30 ÌÈÏ›ˆÓ. “ΔÛÔ˘¯ÙÂÚ¤˜” Â›Ó·È ÂÍ¿ÏÏÔ˘ Î·È ÔÈ ÙÈ̤˜ Ì ٷ ˘‰ÚÔÙ¤Ú˘Á· Î·È Ù· “flying cat” ‹ “speed cat” . ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ™ÎÈ¿ıÔ Ì ÙÔ “flying cat” Ë ÙÈÌ‹ ÙÔ˘ ÂÈÛÈÙËÚ›Ô˘ Â›Ó·È 31 ¢ÚÒ Î·È Ì ÙÔ “speed cat” 29, ÁÈ· ™ÎfiÂÏÔ Î·È ∞ÏfiÓÓËÛÔ 40 Î·È 38 ¢ÚÒ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·. ∞Ó Ë ÙÚÈÌÂÏ‹˜ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· ıÂÏ‹ÛÂÈ Ó· Ù·Íȉ¤„ÂÈ ·fi μfiÏÔ ÚÔ˜ ™ÎfiÂÏÔ Ì ٷ¯‡ÏÔÔ, ı· ¯ÚÂÈ·ÛÙ› Ó· ÏËÚÒÛÂÈ ÂÚ›Ô˘ 120 ¢ÚÒ, ‰ËÏ·‰‹ 240 ¢ÚÒ Ì ÂÈÛÙÚÔÊ‹.

“§·ÛÙ Ì›ÓÈÙ ÌfiÚÓÙÈÓÁΔ ¶·Ú’ fiÙÈ Û ÔÚÈṲ̂ӷ ÓËÛÈ¿ fiˆ˜ Ë ™ÎfiÂÏÔ˜, οÔÈÔÈ Î·Ù·ÛÙË̷ٿگ˜ ÂÛÙ›·Û˘ Î·È ‰È·ÛΤ‰·Û˘ ‰ÂÓ ·ÓÙ·ÔÎÚ›ıËÎ·Ó ÛÙË ÁÂÓÈÎfiÙÂÚË ÙÈÌÔÏÔÁȷ΋ ÔÏÈÙÈ΋ Î·È ‰ÂÓ Û˘ÁÎÚ¿ÙËÛ·Ó ÙȘ ÙÈ̤˜ ÙÔ˘˜ (ÊÚ¤ÓÙÔ Î·Ê¤˜ 4 ¢ÚÒ, ÔÙfi 10 ¢ÚÒ, „ËÙfi ·ÚÓ› 32 ¢ÚÒ ÙÔ ÎÈÏfi), Ë Î›ÓËÛË ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ·˘ÍË̤ÓË Î·È ÙȘ ÚÒÙ˜ Ë̤Ú˜ ÙÔ˘ ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘. “∏ ΛÓËÛË ¿ÂÈ Î·Ï¿ Î·È ·Ú·Ù›ÓÂÙ·È Î·È ÙÔÓ ™Â٤̂ÚÈÔ. ¢Ô˘Ï‡ÂÈ Î·Ï¿ Î·È Ô ™Â٤̂ÚÈÔ˜, Ì ÏËÚfiÙËÙ˜ ¿Óˆ ·fi 65%. ŒÂÛ·Ó fï˜ Î·È ÔÈ ÙÈ̤˜, Ô˘ ÍÂÎÈÓÔ‡Ó ·fi 45 ¢ÚÒ Î·È ‰ÂÓ ÍÂÂÚÓÔ‡Ó Ù· 80 ¢ÚÒ” , ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙˆÓ ÍÂÓÔ‰fi¯ˆÓ ™ÎÔ¤ÏÔ˘ Î. °ÈÔω¿Û˘. “™˘Ó¯›˙Ô˘Ó Ó· ¤Ú¯ÔÓÙ·È Í¤ÓÔÈ Ì ÙÛ¿ÚÙÂÚ˜ ̤ۈ ™ÎÈ¿ıÔ˘, ·Ï-

Ï¿ Î·È ŒÏÏËÓ˜ Ì ÁÎÚÔ˘, fiˆ˜ ۈ̷Ù›·, ∫∞¶∏, ̤¯ÚÈ 12-13 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘. ªÂÙ¿ ¤ÊÙÂÈ Ôχ Ë Î›ÓËÛË Î·È ı· ·Ú·Ì›ÓÔ˘Ó Ï›ÁÔÈ ŒÏÏËÓ˜ ÂΉÚÔÌ›˜ Î·È Í¤ÓÔÈ Ì¤¯ÚÈ 2 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘, ÔfiÙ ÛÙ·Ì·Ù¿Ó fiÏ·” , ÚÔÛı¤ÙÂÈ Ô Î. °ÈÔω¿Û˘. ∞ÏÏ¿ Î·È ÁÈ· ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ ÙÔ˘ 2010 Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙˆÓ ÍÂÓÔ‰fi¯ˆÓ Ù˘ ™ÎÔ¤ÏÔ˘ Â›Ó·È ·ÈÛÈfi‰ÔÍÔ˜. “¢ÂÓ ÚԂϤˆ Ó· ¤¯Ô˘Ì ÎÏ˘‰ˆÓÈÛÌÔ‡˜, ı· ¤¯Ô˘Ì ÙËÓ

›‰È· ΛÓËÛË Ì ÙËÓ ÊÂÙÈÓ‹. º¤ÙÔ˜ ÂÚÈ̤ӷÌ ÙÒÛË, ·ÏÏ¿ ÙÂÏÈο ‰ÂÓ Â›¯·ÌÂ. ◊Ù·Ó ¤Ó· ·È¯Ó›‰È ÙˆÓ ÙÔ˘Ú ÔÂÚ¤˚ÙÔÚ˜, ÁÈ· Ó· ·Ó·ÁηÛÙԇ̠ӷ οÓÔ˘Ì ÚÔÛÊÔÚ¤˜. ∏ ÎÚ›ÛË ‰ÂÓ Ì·˜ ÂËÚ¤·Û ηıfiÏÔ˘, Û Â›Â‰Ô ‰È·Ó˘ÎÙÂÚ‡ÛÂˆÓ Î·È ·Ê›ÍˆÓ. ™Â Â›Â‰Ô Î·Ù·Ó¿ÏˆÛ˘ ˘‹ÚÍ ÙÒÛË” . ∏ ΛÓËÛË ÛÙ· ÓËÛÈ¿ ηϿ ÎÚ·Ù› Î·È ·˘Ùfi ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÙ·È Î·È ·fi ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ Ô˘ ˘¿Ú¯ÂÈ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¤ÁÂÚÛË Ó¤ˆÓ ÍÂÓÔ‰Ô¯ÂÈ·ÎÒÓ Û˘ÁÎÚÔÙËÌ¿ÙˆÓ. ™ÙË ™ÎfiÂÏÔ .¯. ηٷÛ΢¿˙ÂÙ·È Ó¤Ô Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· 150 ÎÏÈÓÒÓ. “™Â ÏËÚfiÙËÙ˜ ›̷ÛÙ ÙÒÚ· ÛÙÔ 90%-95% Î·È ı· ¿ÂÈ ¤ÙÛÈ Ì¤¯ÚÈ 12-13 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘. √È ŒÏÏËÓ˜ ı· Û˘Ó¯›ÛÔ˘Ó Ó· ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó Î›ÓËÛË Ì¤¯ÚÈ 5-6 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘, ΢ڛˆ˜ ˙¢Á¿ÚÈ· Î·È ·fi ·ÏÏÔ‰·Ô‡˜ ÌfiÓÔ ÁÎÚÔ˘, ÔÚÁ·ÓˆÌ¤Ó·. ∞fi ÂΛ Î·È ÌÂÙ¿ ¤ÊÙÂÈ ÛÙ·‰È·Î¿ Î·È Ì¤¯ÚÈ 9 ‹ 15 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘. ∫·È ÔÈ ÙÈ̤˜ ¤ÊÙÔ˘Ó. ∞fi 85 ¢ÚÒ ÙÔ ‰›ÎÏÈÓÔ ÙÔÓ ∞‡ÁÔ˘ÛÙÔ, ¤ÊÙÔ˘Ó ÛÙ· 65 Ì ÚˆÈÓfi ÙÔÓ ™Â٤̂ÚÈÔ” , ‰ËÏÒÓÂÈ Ô ÍÂÓÔ‰fi¯Ô˜ ™ÎÈ¿ıÔ˘ Î. ¢ËÌ. ™È·Ê¿Î·˜. “º¤ÙÔ˜ ·›˙Ô˘Ó Ôχ Ù· “last minuit booking” (ÎÚ·Ù‹ÛÂȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›·˜ ÛÙÈÁÌ‹˜), fiÔ˘ ‰‡Ô Ë-

̤Ú˜ ÚÈÓ ÙËÓ Ù‹ÛË ÙÛ¿ÚÙÂÚ, ‰ËÏÒÓÂÈ Ô ÂÏ¿Ù˘ Ò˜ ı¤ÏÂÈ Ó· Ù·Íȉ¤„ÂÈ .¯. ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. º¤ÙÔ˜ ‹Ù·Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ·, ‰ÈfiÙÈ ‹ıÂÏ·Ó Î·Ï‡ÙÂÚ˜ ÙÈ̤˜. ∫·È Ë ÂÙ·ÈÚ›·, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ ÙÔ ·ÂÚÔÏ¿ÓÔ Ó· ʇÁÂÈ Ì ı¤ÛÂȘ ÎÂÓ¤˜, ÙȘ ‰›ÓÂÈ, Û ÙÈ̤˜ ¯·ÌËÏfiÙÂÚ˜ Á‡Úˆ ÛÙÔ 30%” , ÚÔÛı¤ÙÂÈ Ô Î. ™È·Ê¿Î·˜. “™ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ·˘Ù‹ ‰ÂÓ ¤¯ÂȘ ÂÈÏÔÁ¤˜. ¶·˜ fiÔ˘ Û ¿ÂÈ Ë ÂÙ·ÈÚ›·. ªÔ˘ ›¯Â Ù‡¯ÂÈ ÙÔ˘Ú›ÛÙ·˜, Ô˘ η٤‚ËΠÛÙË ™ÎÈ¿ıÔ Î·È Ì ÚÒÙËÛÂ, Ò˜ ÙÔ Ï¤Ó ÙÔ ÓËÛ›...” √È ÎÚ·Ù‹ÛÂȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›·˜ ÛÙÈÁÌ‹˜ ‹Ù·Ó ʤÙÔ˜ ·˘ÍË̤Ó˜ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ 10% Û ۇÁÎÚÈÛË Ì ¤Ú˘ÛÈ. √È μfiÚÂȘ ™ÔÚ¿‰Â˜ ›¯·Ó ʤÙÔ˜ ·˘ÍË̤ÓË Î›ÓËÛË ÙfiÛÔ ÏfiÁˆ Ù˘ ‰È·Ê‹ÌÈÛ˘ ÙÔ˘ “ª¿Ì· Ì›·” , fiÛÔ Î·È Ù˘ ·˘ÍË̤Ó˘ ·ÎÙÔÏÔ˚΋˜ Û˘ÁÎÔÈÓˆÓ›·˜, Ì ¤ÓÙ ÂÈ‚·ÙËÁ¿-Ô¯ËÌ·Ù·ÁˆÁ¿ ÏÔ›· (‰‡Ô ·fi μfiÏÔ, ‰‡Ô ·fi ∞Á. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ Î·È ¤Ó· ·fi ∫‡ÌË). °È· ÙÔ 2010, fiˆ˜ ‰ËÏÒÓÂÈ Ô Î. ™È·Ê¿Î·˜, ¤¯ÂÈ ˘ÔÁÚ¿„ÂÈ Û˘Ì‚fiÏ·È· Ì ÙÔ˘˜ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˘˜ ÙÔ˘Ú ÔÂÚ¤ÈÙÔÚ˜, Ì ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ Û˘ÓÂÚÁ¿˙ÂÙ·È Î·È ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÈ fiÙÈ Ë Î›ÓËÛË ı· Î˘Ì·Óı› ÛÙ· ›‰È· Ì ٷ ÊÂÙÈÓ¿ Â›‰·.


TO¶π∫√ P∂¶√ƒΔ∞∑

24

KYPIAKH 30 AY°OY™TOY 2009

¢È‹ÌÂÚÔ ºÂÛÙÈ‚¿Ï ∫¡∂ ™∂ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ù˘ ¡Ô̷گȷ΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÙÔ˘ ∫∫∂ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È, ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ, Ù· ·ÎfiÏÔ˘ı·: “™ÙÔ ÊÂÙÈÓfi, ÙÔ 35Ô ºÂÛÙÈ‚¿Ï Ù˘ ∫¡∂ - √‰ËÁËÙ‹, Á›ÓÂÙ·È ·fi ÙÔ˘˜ Ó¤Ô˘˜ ÎÔÌÌÔ˘ÓÈÛÙ¤˜ ¤Ó· ‚‹Ì· - ·¿ÓÙËÛË Û fiÛ· ‚ÈÒÓÔ˘Ó Û‹ÌÂÚ· Ë ÂÚÁ·ÙÈ΋ Ù¿ÍË Î·È Ù· ÊÙˆ¯¿ Ï·˚ο ÛÙÚÒÌ·Ù·. ∏ ¡.∂. ª·ÁÓËÛ›·˜ ÙÔ˘ ∫∫∂ ηÏ› ÙÔ˘˜ Ó¤Ô˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜, ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜, ÙÔ˘˜ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÔ‚ÈÔÙ¤¯Ó˜ Î·È ÙÔ˘˜ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯Ô˘˜ Ó· Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÂÓÂÚÁ¿ ÛÙȘ ÏÔ‡ÛȘ ÂΉËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ 35Ô˘ ºÂÛÙÈ‚¿Ï ∫¡∂ - √‰ËÁËÙ‹ Ô˘ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ 4 Î·È ™¿‚‚·ÙÔ 5 ™Â٤̂ÚË ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Ù˘ Ï·Ù›·˜ ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘ Î·È ÛÙÔ ∞ÓÔȯÙfi ¢ËÌÔÙÈÎfi £¤·ÙÚÔ μfiÏÔ˘. ∏ ÎÂÓÙÚÈ΋ ÔÌÈÏ›· ı· Á›ÓÂÈ ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ 4 ™Â٤̂ÚË, ÛÙȘ 9.30 ÙÔ ‚Ú¿‰˘ Î·È ı· ÌÈÏ‹ÛÂÈ Ô £ÂÔ‰fiÛ˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓ›‰Ë˜, ̤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ¶° Ù˘ ∫∂ ÙÔ˘ ∫∫∂. √È ÊÂÙÈÓ¤˜ ÂΉËÏÒÛÂȘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó Â›Û˘ Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ “ÚÔÛÊÔÚ¿ ÙÔ˘ ™ÔÛÈ·ÏÈÛÌÔ‡ ÛÙÔÓ ¶ÔÏÈÙÈÛÌfi” ÛÎÂÙ˜ Ì ı¤Ì· “∞ÓÙÈÎÔÌÌÔ˘ÓÈÛÌfi˜” ·fi ÙË ı·ÙÚÈ΋ ÔÌ¿‰· Ù˘ ∫¡∂, Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ ÁÈ· Ù· Ó·ÚΈÙÈο (ı· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ Î·È graffity) Î·È Ù· Ó¤· ˙¢Á¿ÚÈ·, ηıÒ˜ Î·È ÌÂÁ¿ÏË Û˘Ó·˘Ï›· Ì ÙÔ˘˜ ∫·ÙÛÈÌ›¯·-•˘‰Ô‡˜ (¶·Ú·Û΢‹). ΔÔ ™¿‚‚·ÙÔ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› Û˘˙‹ÙËÛË Ì ı¤Ì· ∏ §·˚΋ √ÈÎÔÓÔÌ›·, ÌfiÓË ·¿ÓÙËÛË ÛÙËÓ Î·ÈÙ·ÏÈÛÙÈ΋ ÎÚ›ÛË” Î·È ı· ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙ› ·ÊȤڈ̷ ÛÙÔÓ °È¿ÓÓË ƒ›ÙÛÔ Ì ÙËÓ ÂıÂÏÔÓÙÈ΋ ÚÔÛÊÔÚ¿ ÙˆÓ ∑ÔÚÌ¿ °ÂˆÚÁ›·˜ (ËıÔÔÈÔ‡) Î·È ¡¿ÓÔ˘ ¢ËÌ‹ÙÚË (ÛÎËÓÔı¤ÙËËıÔÔÈÔ‡). ∂›Û˘, ı· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ Û˘˙‹ÙËÛË ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜, ¤ÎıÂÛË Î·È ÛÂÌÈÓ¿ÚÈ· ʈÙÔÁÚ·Ê›·˜, ·Ú·ÁˆÁ‹ ÁÈ· ÙË ÌÂÁ¿ÏË ÚÔÛÊÔÚ¿ ÙÔ˘ ÛÔ‚ÈÂÙÈÎÔ‡ Ï·Ô‡ ÛÙÔ μ’ ¶·ÁÎfiÛÌÈÔ ¶fiÏÂÌÔ (dvd), Û˘Ó·˘Ï›· Ì ÙÔ˘˜ ∞fiÛÙÔÏÔ ªfiÛÈÔ Î·È Bizzy Tonc. ∫·È ÙȘ ‰‡Ô ̤Ú˜ ÛÙȘ 10.30 ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ı· Á›ÓÔ˘Ó Ï·˚ο ÁϤÓÙÈ·, ÂÓÒ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËıÔ‡Ó Î·È Û˘Ó·˘Ï›Â˜ fiÔ˘ ı· Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó Î·È Ù· ÙÔÈο ÌÔ˘ÛÈο Û¯‹Ì·Ù· “Stop Rewind Play” , w.c. (Without Cans), ∏¯fiÚ·Ì·, “Red Wine Band” , “ÕÏÈÎÔ °Ú¿ÌÌ·” , “μÔ˘‚‹ ŸÂÚ·” , “Blue Gins” , “Blue Jazz Fiction” , “Enpalco” , “Slither” , “Nibiru Orbits” . £· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó £ÂÌ·ÙÈο ÂÚ›ÙÂÚ·, ÂÎı¤ÛÂȘ, ‚È‚ÏÈÔˆÏÂ›Ô Ù˘ ™‡Á¯ÚÔÓ˘ ∂Ô¯‹˜, Ù·‚¤ÚÓ· Î·È Ì·Ú, ÎÔ˘‚·Ó¤˙ÈÎÔ Ì·Ú.

¡¤Â˜ ÂȉÈÎfiÙËÙ˜ ÛÙÔ 1Ô π∂∫ μfiÏÔ˘ ∞¶√ ÌÂı·‡ÚÈÔ ΔÚ›ÙË 1/9 ·Ú¯›˙ÂÈ

Ë ÂÈÏÔÁ‹ ηٷÚÙÈ˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÛÙ· π∂∫ ¢ı‡Ó˘ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ∂ıÓÈ΋˜ ¶·È‰Â›·˜ Î·È £ÚËÛÎÂ˘Ì¿ÙˆÓ, ÔÈ Ôԛ˜ ı· ‰È·ÚΤÛÔ˘Ó Ì¤¯ÚÈ ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË 9/9. ™ÙÔ 1Ô π∂∫ μfiÏÔ˘, ÌÂÙ¿ ·fi ¤Ú¢ӷ Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜ ÂÚÁ·Û›·˜, ÚÔÙ¿ıËÎ·Ó Î·È ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó ¤ÓÙ Ӥ˜ ÂȉÈÎfiÙËÙ˜ ÁÈ· ·ÔÊÔ›ÙÔ˘˜ ∂ÓÈ·›ˆÓ §˘Î›ˆÓ, Δ∂∂ μ’ ∫‡ÎÏÔ˘, ∂¶∞§ Î·È ∂¶∞™: 1. μÔËıfi˜ º˘ÛÈÎÔıÂÚ·Â˘Ù‹ - À¿ÏÏËÏÔ˜ ÂÚÁ·ÛÙËÚ›Ô˘ º˘ÛÈÎÔıÂÚ·›·˜. 2. ΔÂÈÚÂÛ›·˜: ÕÙÔÌ· Ì ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· fiÚ·Û˘ ¯ÂÈÚÈÛÙ¤˜ ÙËÏÂʈÓÈÎÔ‡ ΤÓÙÚÔ˘ Â͢ËÚ¤ÙËÛ˘ ÂÏ·ÙÒÓ. 3. ™Ù¤Ï¯Ԙ ΔÔ˘ÚÈÛÌÔ‡ ˘·›ıÚÈˆÓ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔًوÓ. 4. ∂ȉÈÎfi˜ ∂Ê·ÚÌÔÁÒÓ ¢È·ÈÙËÙÈ΋˜. 5. Δ¯ÓÈÎfi˜ ∂Ê·ÚÌÔÁ‹˜ ¶ÏËÚÔÊÔÚÈ΋˜ ¢ÈÎÙ‡ˆÓ Î·È ∞˘ÙÔÌ·ÙÈÛÌÔ‡ °Ú·Ê›Ԣ. ∏ ˘Ô‚ÔÏ‹ ·ÈÙ‹ÛÂˆÓ ÙˆÓ ˘Ô„ËÊ›ˆÓ ηٷÚÙÈ˙ÔÌ¤ÓˆÓ ı· ‰È·ÚΤÛÂÈ ·fi 1/9/ ¤ˆ˜ 9/9 Î·È ÒÚ˜ 09.00-18.00. °È· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÛÙ· ÙËϤʈӷ 24210 83885 Î·È 24210 85660.

™ÙÔ˘˜ Ú˘ıÌÔ‡˜ ÙÔ˘ Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘ ηÊÂÙ¤ÚȘ, ΤÓÙÚ· ÂÛÙ›·Û˘ Î·È Ú·ÎÙÔÚ›·

¢È·ÛÙ¿ÛÂȘ Ù˘ Ì¿Ï·˜ ÛÙËÓ ÙÔÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌ›· ∏ ¤Ó·ÚÍË ÚÈÓ Ï›Á˜ Ë̤Ú˜ ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘ ÛËÌ·ÙÔ‰ÔÙ› fi¯È ÌfiÓÔ ¤Ó· ·ıÏËÙÈÎfi, ·ÏÏ¿ Î·È ÎÔÈÓˆÓÈÎfi Î·È ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ. ∞fi ÙË ÌÈ· Ë ˙ˆ‹ ÙÔ˘ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚfiÊÈÏÔ˘ ·ÏÏ¿˙ÂÈ, ȉ›ˆ˜ ÙÔ ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ, fiÔ˘ ı· ¿ÂÈ ÛÙÔ Á‹‰Ô, ÂÓÒ ı· ·ÊÈÂÚÒÛÂÈ ÔÏϤ˜ ÒÚ˜ ÛÙÔ Ó· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı› ·fi ÙËÓ ÙËÏÂfiÚ·ÛË ÙÔ˘˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÎÔ‡˜ ·ÁÒÓ˜. ∞fi ÙËÓ ¿ÏÏË, ÂÂȉ‹ ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ·ÁÒÓ˜ ÌÂÙ·‰›‰ÔÓÙ·È ·fi ÙË Û˘Ó‰ÚÔÌËÙÈ΋ ÙËÏÂfiÚ·ÛË, ÔÈ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚfiÊÈÏÔÈ Û˘¯Ó¿˙Ô˘Ó ÛÙȘ ηÊÂÙ¤ÚȘ, ÙȘ ÈÙ۷ڛ˜, ÙȘ Ù·‚¤ÚÓ˜ ·ÏÏ¿ Î·È Ù· ÙÛÈÔ˘Ú¿‰Èη ÁÈ· Ó· ‰Ô˘Ó ÙÔ˘˜ ·ÁÒÓ˜. ™Ù· ΤÓÙÚ· ÂÛÙ›·Û˘ Î·È ÙȘ ηÊÂÙ¤ÚȘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÂ›Ù·È ÙÔ ·‰È·¯ÒÚËÙÔ ·fi ı·ÌÒÓ˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚfiÊÈÏÔ˘˜ Ô˘ ‚ϤÔ˘Ó ·ÁÒÓ˜, Û¯ÔÏÈ¿˙Ô˘Ó, οÓÔ˘Ó ·Ú¤· ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· Ì ÙËÓ ÂÈÛ·ÁˆÁ‹ ÙÔ˘ ™ÙÔȯ‹Ì·ÙÔ˜ ÛÙËÓ Î·ıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ· ÙÔ˘ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚfiÊÈÏÔ˘, Ôχ˜ ÎfiÛÌÔ˜ οı ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ Û˘ÚÚ¤ÂÈ Î·È ÛÙ· Ú·ÎÙÔÚ›· ¶ƒ√-¶√ Ù· ÔÔ›· ϤÔÓ ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó ¿ÓÂÙÔ˘˜ Î·È ÌÂÁ¿ÏÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜ Ì ÔÏϤ˜ ÙËÏÂÔÚ¿ÛÂȘ ÁÈ· Ó· Â͢ËÚÂÙÔ‡Ó ÙÔ˘˜ ÂÏ¿Ù˜. √˘ÛÈ·ÛÙÈο Î·È Ù· Ú·ÎÙÔÚ›· ¶ƒ√-¶√ ÂÓۈ̷ÙÒÓÔ˘Ó ÙÔ ÛÙÔÈ¯Â›Ô Ù˘ ηÊÂÙ¤ÚÈ·˜, ·ÊÔ‡ Ô Ô‰ÔÛÊ·ÈÚfiÊÈÏÔ˜ ·ÊÈÂÚÒÓÂÈ ·ÚÎÂÙ‹ ÒÚ· ÂΛ ‰È·‚¿˙ÔÓÙ·˜ ÁÈ· ÙȘ ÔÌ¿‰Â˜ Î·È ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÒÓÙ·˜ ÙËÓ ÂͤÏÈÍË ÙÔ˘ ™ÙÔȯ‹Ì·ÙÔ˜ Ì ÙÔ˘˜ ·ÁÒÓ˜ Ô˘ fiÓÙ·ÚÂ.

ƒÂÔÚÙ¿˙:

ºøΔ∏™ ™¶∞¡√™ √ ȉÈÔÎÙ‹Ù˘ Ù˘ ηÊÂÙ¤ÚÈ·˜ Rosto cafe Î. °ÈÒÚÁÔ˜ §ÂÌÔÓ‹˜ ÙÔÓ›˙ÂÈ ˆ˜ fiÙ·Ó ÍÂÎÈÓ¿ÂÈ Ë ÂÏÏËÓÈ΋ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô˜ ÛÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘, ·˘Í¿ÓÔÓÙ·È Î·È Ù· ¤ÛÔ‰· ÙˆÓ Î¤ÓÙÚˆÓ ÂÛÙ›·Û˘ Î·È ÙˆÓ Î·Ê¤. √ ÎfiÛÌÔ˜ Û˘ÚÚ¤ÂÈ ÛÙȘ ηÊÂÙ¤ÚȘ Î·È ÛÙ· ¿ÏÏ· ΤÓÙÚ· ÂÛÙ›·Û˘ ÁÈ· Ó· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ ¤Ó· Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÎfi ·ÁÒÓ·, ÁÈ’ ·˘Ùfi Î·È ÔÈ È‰ÈÔÎً٘ ÙˆÓ Î·Ù·ÛÙËÌ¿ÙˆÓ ·˘ÙÒÓ ¤¯Ô˘Ó ÊÚÔÓÙ›ÛÂÈ Ó· ÔÚÁ·ÓÒÛÔ˘Ó Î·Ï‡ÙÂÚ· ÙÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜ Ì ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˜ ÙËÏÂÔÚ¿ÛÂȘ ‹ Î·È ÚÔÙ˙¤ÎÙÔÚ˜, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÚÔÛʤÚÔ˘Ó Î·Ï‡ÙÂÚ˜ ˘ËÚÂۛ˜ ÛÙÔ˘˜ ÂÏ¿Ù˜ ÙÔ˘˜. ÕÏψÛÙ οÔÈÔ˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚfiÊÈÏÔ˜ ‰›ÓÔÓÙ·˜ ÙÚ›· ¢ÚÒ ÁÈ· Ó· ÈÂÈ ¤Ó· ηʤ, ÌÔÚ› Ó· ÂÚ¿ÛÂÈ ¤Ó· fiÌÔÚÊÔ ‰›ˆÚÔ ·ÔÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·˜ Ì ÙÔ˘˜ Ê›ÏÔ˘˜ ÙÔ˘ ÙÔÓ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÎfi ·ÁÒÓ·. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ ›‰ÈÔ, fiÛÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ¤¯ÂÈ ÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘ Î·È ÈÔ ÌÂÁ¿ÏË ·ÁˆÓ›· ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿‰ÂÈÍË ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏËÙ‹, ÙfiÛÔ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚË ı· Â›Ó·È Î·È Ë ÚÔۤϢÛË ÙˆÓ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚfiÊÈÏˆÓ ÛÙȘ ηÊÂÙ¤ÚȘ ÁÈ· Ó· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó ÙÔ˘˜ ·ÁÒÓ˜. ª¿ÏÈÛÙ· ʤÙÔ˜ Ô˘ Ù· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·È¯Ó›‰È· ı· Ù· ‰Â›¯ÓÂÈ Ë Û˘Ó‰ÚÔÌËÙÈ΋ ÙËÏÂfiÚ·ÛË, fiÏÔ Î·È ÈÔ ÔÏÏÔ› ı· Â›Ó·È ÔÈ ı·ÌÒÓ˜ ηٷÛÙËÌ¿ÙˆÓ Î·Ê¤ Î·È ÂÛÙ›·Û˘ Ô˘ ı· ‰Â›¯ÓÔ˘Ó ·ÁÒÓ˜, ·ÊÔ‡ ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó Û˘Ó‰Âı› ÛÙÔ Û›ÙÈ ÙÔ˘˜ Ì ÙË Û˘Ó‰ÚÔÌËÙÈ΋ ÙËÏÂfiÚ·ÛË. ªÔÓ·‰ÈÎfi˜ ‚Ú·¯Ó¿˜ ̤¯ÚÈ ÛÙÈÁÌ‹˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ȉÈÔÎً٘ ηʤ Î·È Î¤ÓÙÚˆÓ ÂÛÙ›·Û˘ Ô˘ ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó ÌfiÓÔ ÎÏÂÈÛÙÔ‡˜ ¯ÒÚÔ˘˜, Â›Ó·È ÙÔ ˙‹ÙËÌ· Ù˘ ··ÁfiÚ¢Û˘ ÙÔ˘ ηÓ›ÛÌ·ÙÔ˜. Ÿˆ˜ ÙÔÓ›˙Ô˘Ó Ì¤¯ÚÈ ÛÙÈÁÌ‹˜ ÙÔ ÌfiÓÔ Ô˘ ÈÛ¯‡ÂÈ Â›Ó·È fiÙÈ fiÏ· Ù· ηٷÛÙ‹Ì·Ù· Ì ÎÏÂÈÛÙÔ‡˜ ¯ÒÚÔ˘˜ Â›Ó·È ÌË Î·ÓÈÛÙÒÓ. ∫·È ·˘Ùfi, ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÛÙ·Ï› ·fi ÙËÓ ÔÏÈÙ›· Ë ··Ú·›ÙËÙË ÂÁ·ÎÏÈÔ˜ ̤ۈ Ù˘ ÔÔ›·˜ ı· ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ÔÈ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ, ÒÛÙ ¤Ó· ηٿÛÙËÌ· Ó· ¿ÚÂÈ ¿‰ÂÈ· ÁÈ· ¯ÒÚÔ Î·ÓÈ˙fiÓÙˆÓ. Δ· ·È¯Ó›‰È· Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘ ÛÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi Î·È Í¤ÓÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ÍÂΛÓËÛ·Ó Î·È ‹‰Ë ·ÚÎÂÙÔ› Ì·-

Á·˙¿ÙÔÚ˜ ηʤ ¤¯Ô˘Ó ·ÒÏÂÈ· ÎÂÚ‰ÒÓ, ·ÊÔ‡ ÔÈ ı·ÌÒÓ˜ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ηÓ›ÛÔ˘Ó Û ÎÏÂÈÛÙÔ‡˜ ¯ÒÚÔ˘˜. √ Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ ȉÈÔÎÙËÙÒÓ Î¤ÓÙÚˆÓ ÂÛÙ›·Û˘ Î·È „˘¯·ÁˆÁ›·˜ Î. ∞fiÛÙÔÏÔ˜ ∞ı· Ó·Ûfi˜ ÙfiÓÈÛ ˆ˜ Â›Ó·È ‰Â‰Ô̤ÓÔ fiÙÈ Ë ¤Ó·ÚÍË ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ Î·È ÙˆÓ Í¤ÓˆÓ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÎÒÓ ÚˆÙ·ıÏËÌ¿ÙˆÓ ‰›ÓÂÈ ÌÈ· ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÒıËÛË ÛÙȘ ηÊÂÙ¤ÚȘ, ÙȘ ÈÙ۷ڛ˜ Î·È Ù· ¿ÏÏ· ΤÓÙÚ· ÂÛÙ›·Û˘. Δ· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ· Ô˘ ÌÂÙ·‰›‰ÔÓÙ·È ·fi ÙËÓ ÙËÏÂfiÚ·ÛË ÔÈ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÎÔ› ·ÁÒÓ˜, ˆÊÂÏÔ‡ÓÙ·È Î·È ÔÈ È‰ÈÔÎً٘ ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ Î·Ù·ÛÙËÌ¿ÙˆÓ, ·ÊÔ‡ Ô Ô‰ÔÛÊ·ÈÚfiÊÈÏÔ˜ ÂÈı˘Ì› Ó· ‚ϤÂÈ ¤Ó·Ó ·ÁÒÓ· ¤Íˆ Ì·˙› Ì ÙÔ˘˜ Ê›ÏÔ˘˜ ÙÔ˘. √È ıÂÙÈΤ˜ ÂȉڿÛÂȘ ÙÔ˘ Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘ Ê·›ÓÔÓÙ·È È‰›ˆ˜ ÙȘ ηıËÌÂÚÈÓ¤˜.

™Ù· Ú·ÎÙÔÚ›· ¶ƒ√-¶√ √ ˘‡ı˘ÓÔ˜ ÙÔ˘ Ú·ÎÙÔÚ›Ԣ ¶ƒ√-¶√ Î. °ÈÒÚÁÔ˜ ¶·ÙΛ‰Ë˜ ÛËÌÂÈÒÓÂÈ ˆ˜ ·˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Ì ÙËÓ ÚÔۤϢÛË ·ÙfiÌˆÓ ÁÈ· Ó· ·›ÍÔ˘Ó ¶ƒ√ - ¶√fi ‹ ÛÙÔ›¯ËÌ· ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ‰È·ÊÔÚÔÔÈËı› Û ۯ¤ÛË Ì fi,ÙÈ ÂÈÎÚ·ÙÔ‡Û ÙÔ ˘fiÏÔÈÔ Î·ÏÔη›ÚÈ. ∂Âȉ‹ fï˜ Ô ÎfiÛÌÔ˜ ÙÒÚ· Á˘Ú›˙ÂÈ ·fi ÙȘ ¿‰ÂȘ Î·È ·Ú¿ÏÏËÏ· ÍÂΛÓËÛ ÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘, Â›Ó·È Ê˘ÛÈÎfi ÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ Ë̤Ú˜ Ë Î›ÓËÛË ÛÙ· Ú·ÎÙÔÚ›· ¶ƒ√-¶√ Ó· ·˘ÍËı› ÛËÌ·ÓÙÈο. √ ›‰ÈÔ˜ ˘ÔÁÚ·ÌÌ›˙ÂÈ ˆ˜ ÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘ ı· ‰ÒÛÂÈ ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ÒıËÛË ÛÙ· Ú·ÎÙÔÚ›· ¶ƒ√-¶√ ·fi ÙÔ˘˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚfiÊÈÏÔ˘˜ Ô˘ ı· ·›˙Ô˘Ó Ù· ‰È¿ÊÔÚ· ·È¯Ó›‰È·. ÕÏψÛÙÂ Î·È ÙÔ ∫Ú¿ÙÔ˜ ÎÂÚ‰›˙ÂÈ ·fi ·˘Ù‹ ÙËÓ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· Î·È ÔÏÏ¿ ÎÔÈÓˆÊÂÏ‹ ¤ÚÁ· Á›ÓÔÓÙ·È Ì¤Ûˆ ÙÔ˘ √¶∞¶. ¶Ï¤ÔÓ Ù· Ú·ÎÙÔÚ›· ¶ƒ√-¶√ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó ·fi ÙÔ Úˆ› ̤¯ÚÈ ÙÔ ‚Ú¿‰˘, ηıÒ˜ ‰ÈÂÍ¿ÁÔÓÙ·È ÔÏÏÔ› ·ÁÒÓ˜ Û ‰ÈÂıÓ¤˜ Â›Â‰Ô Î·È Û ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ÒÚ˜. ΔÔ ·‰È·¯ÒÚËÙÔ ÂÈÎÚ·Ù› Û˘Ó‹ıˆ˜ Ù· ™·‚‚·ÙÔ·Úȷη, fiÔ˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÔ‡ÓÙ·È Ù· ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·Ù· Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘, ÂÓÒ Ô ÎfiÛÌÔ˜ ¤¯ÂÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÂχıÂÚÔ ¯ÚfiÓÔ ÁÈ· Ó· ·›ÍÂÈ ™ÙÔ›¯ËÌ· ‹ ¶ƒ√-¶√.

∫·È ÂÂȉ‹ ÙÔ ™ÙÔ›¯ËÌ· ··ÈÙ› ÌÂϤÙË ÙˆÓ ÔÌ¿‰ˆÓ Ô˘ ı· ·›ÍÔ˘Ó, ÛÙ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· Ú·ÎÙÔÚ›·, ¤¯Ô˘Ó ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËı› ¿ÓÂÙÔÈ Î·È ÌÂÁ¿ÏÔÈ ¯ÒÚÔÈ Ì ÌÂÁ¿Ï· ÙÚ·¤˙È·, fiÔ˘ ÔÈ ı·ÌÒÓ˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ‰È·‚¿˙Ô˘Ó, Ó· ÂÓËÌÂÚÒÓÔÓÙ·È Î·È Ó· ÛÙÔȯËÌ·Ù›˙Ô˘Ó ÛÙȘ ÔÌ¿‰Â˜ Ô˘ ı¤ÏÔ˘Ó. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· ÔÈ È‰ÈÔÎً٘ Ú·ÎÙÔÚ›ˆÓ ¶ƒ√-¶√ ÊÚÔÓÙ›˙Ô˘Ó Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÙÚÂȘ ÙËÏÂÔÚ¿ÛÂȘ Ô˘ ı· ‰Â›¯ÓÔ˘Ó ·ÊÂÓfi˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÎÔ‡˜ ·ÁÒÓ˜ ·ÊÂÙ¤ÚÔ˘ ÙËÓ ÂͤÏÈÍË ÙÔ˘ ™ÙÔȯ‹Ì·ÙÔ˜. ∫·È, ÂÂȉ‹ ÔÈ ÒÚ˜ Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ηı›ÛÂÈ Î¿ÔÈÔ˜ Û ¤Ó· Ú·ÎÙÔÚÂ›Ô ¶ƒ√-¶√ ‰ÂÓ Â›Ó·È Ï›Á˜, ÁÈ’ ·˘Ùfi Î·È Ù· Ú·ÎÙÔÚ›· ¤¯Ô˘Ó ÚÔÌËı¢Ù› Ì˯·Ó‹Ì·Ù· Ì ηʤ, ·Ó·„˘ÎÙÈο.

√È Ô‰ÔÛÊ·ÈÚfiÊÈÏÔÈ ¶Ò˜ ÓÈÒıÂÈ fï˜ ¤Ó·˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚfiÊÈÏÔ˜ ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô Ô˘ ÍÂΛÓËÛ ÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘; √ Î. ¶·Ó·ÁȈٿ΢ ÛËÌÂÈÒÓÂÈ: “¶ÂÚÈ̤ӷÌ fiÏÔ ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ Ó· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ ÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ÁÈ· Ó· Ìԇ̠ÛÙÔ˘˜ Ú˘ıÌÔ‡˜ ÙÔ˘ Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘. ΔÔ Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ ·ÏÏ¿˙ÂÈ ÙËÓ Î·ıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ· ÂÓfi˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚfiÊÈÏÔ˘. π‰›ˆ˜ ÙÔ ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ, ı· ¿ÂÈ ÛÙÔ Á‹‰Ô, ÂÓÒ ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ı· Á˘Ú›ÛÂÈ Û›ÙÈ ÁÈ· Ó· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ ÙÔ˘˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÎÔ‡˜ ·ÁÒÓ˜ ·fi ÙËÓ ÙËÏÂfiÚ·ÛË. ¶ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ ı· ‚ÁÂÈ ¤Íˆ ÁÈ· Ó· ¿ÂÈ Û οÔÈ· ηÊÂÙ¤ÚÈ· ‹ ÌÈ· ÈÙÛ·Ú›·, fiÔ˘ Ì ÙËÓ ·Ú¤· ÙÔ˘ ı· ‰ÂÈ ÂΛ ÙÔ˘˜ ·ÁÒÓ˜. ª¿ÏÈÛÙ· fiÙ·Ó ÙÔ ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÓÙ¤ÚÌÈ, ·fi ÙÔ Úˆ› Â›Ó·È Ô Ô‰ÔÛÊ·ÈÚfiÊÈÏÔ˜ ÛÙËÓ ÙÛ›Ù·. 줂·È· ¤ÙÛÈ ·ÔÎÏ›ÔÓÙ·È ÔÈ Á˘Ó·›Î˜ ÔÈ Ôԛ˜ ʈӿ˙Ô˘Ó. ªÂÚÈΤ˜ Á˘Ó·›Î˜ ηٷÓÔÔ‡Ó ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË, ¿ÏϘ fi¯È, ‹ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÛÙËÓ ·Ú¯‹, Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÙÔ Î·Ù·Ï·‚·›ÓÔ˘Ó. ¢È·ÊÔÚÂÙÈο ÙȘ οÓÂȘ Ó· ‚ϤÔ˘Ó Î·È ·˘Ù¤˜ Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ. √ ›‰ÈÔ˜ ÚÔÛı¤ÙÂÈ ˆ˜ Á‡Úˆ ·fi ÙÔ Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÂ›Ù·È ¤Ó·˜ ·ÎÏÔ˜ ÙÔ˘ ¯Ú‹Ì·ÙÔ˜, fiˆ˜ ÛÙÔ ¶ƒ√-¶√, ÙÔ ™ÙÔ›¯ËÌ·. °È· ÙÔ ÛÙÔ›¯ËÌ· Ô Ô‰ÔÛÊ·ÈÚfiÊÈÏÔ˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ·›˙ÂÈ Ì ̤ÙÚÔ, fiÛÔ ‚·ÛÙ¿ÂÈ Ë ÙÛ¤Ë ÙÔ˘, ‰È·ÊÔÚÂÙÈο Ó· ÌËÓ ·Û¯ÔÏ›ٷÈ.

∫ÔÈÓˆÓÈÎfi Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ √ ∫·ıËÁËÙ‹˜ ÙÔ˘ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜ πÛÙÔÚ›·˜ ∞Ú¯·ÈÔÏÔÁ›·˜ ∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜ ∞ÓıÚˆÔÏÔÁ›·˜ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î. ∂˘¿ÁÁÂÏÔ˜ ∞˘‰›ÎÔ˜ ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓÔ˜ ÛÙËÓ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ‰È¿ÛÙ·ÛË ÙÔ˘ Ê·ÈÓÔ̤ÓÔ˘ ÙÔ˘ Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘ ÙfiÓÈÛ ٷ ÂÍ‹˜: “ΔÔ Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ ‹Ù·Ó Î·È Â›Ó·È ÌÈ· Ôχ ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· ÁÈ· ÙÔÓ ¿ÓıÚˆÔ Î·È ·˘Ùfi ·ÎfiÌË Î·È Û ÂÚÈfi‰Ô˘˜ Ô˘ ›¯Â ˘ÔÙÈÌËı› ·fi ¤Ó· ̤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ ÙÔ ÔÔ›Ô ÙÔ ıˆÚÔ‡Û ÌÈ· ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· Ô˘ ›¯Â ·ÚÓËÙÈΤ˜ ÂÈÙÒÛÂȘ ÛÙÔ Ó· ÛΤÙÂÙ·È Ô ¿ÓıÚˆÔ˜. ∞˘Ùfi Û˘Ó¤‚Ë Ù· ÚÒÙ· ÌÂÙ·ÔÏÈÙ¢ÙÈο ¯ÚfiÓÈ· ·fi ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Ù˘ ‰È·ÓfiËÛ˘ Ô˘ ÙÔ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈ˙ ÂÚÈÊÚÔÓËÙÈο. ∞ÏÏ¿ ·ÎfiÌË Î·È ÙfiÙ ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ‰È·ÓÔÔ‡ÌÂÓÔÈ Ô˘ ·Á·Ô‡Û·Ó ÙÔ Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ ÙÔ ¤‚ÏÂ·Ó ÎÏÂÊÙ¿, ¯ˆÚ›˜ Ó· ÙÔ ÔÌÔÏÔÁÔ‡Ó. 줂·È· Û‹ÌÂÚ· ·ÎfiÌË Î·È ÔÈ ÔÏÈÙÈÎÔ› ÙÔ ıˆÚÔ‡Ó ¯Ú‹ÛÈÌÔ ÁÈ’ ·˘ÙÔ‡˜ Ó· ‰ËÏÒÓÔ˘Ó ÙËÓ Ô·‰È΋ ÙÔ˘˜ Ù·˘ÙfiÙËÙ·. ∞ÏÏ¿ ·˘Ùfi Â›Ó·È ÌÈ· ¿ÏÏË ‰È¿ÛÙ·ÛË Ù˘ ‰‡Ó·Ì˘ ÙÔ˘ Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘. ΔÔ Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› Ù·˘ÙfiÙËÙ˜, ÔÌ¿‰Â˜ ÛÙȘ Ôԛ˜ ÓÈÒıÂÈ Î¿ÔÈÔ˜ fiÙÈ ·Ó‹ÎÂÈ, Ô˘ ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ ÍÂÂÚÓÔ‡Ó ·ÎfiÌË Î·È ÙȘ ÎÔÌÌ·ÙÈΤ˜ ÁÚ·Ì̤˜. ¢ÂÓ Â›Ó·È Ù˘¯·›Ô fiÙÈ ÛËÌ·ÓÙÈÎÔ› ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ› ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ·Û¯ÔÏ‹ıËÎ·Ó Ì ÙÔ Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ. ª¿ÏÈÛÙ· Ô ÛÎÏËÚfi˜ ˘Ú‹Ó·˜ ÙˆÓ Ô·‰ÒÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ıËΠˆ˜ ·Û›‰· ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ fiÔÈˆÓ ·ÂÈÏÔ‡ÛÂ Î·È Ù· ‰Èο ÙÔ˘˜ ÚÔÛˆÈο Û˘ÌʤÚÔÓÙ·. ∞˘Ùfi Â›Ó·È ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙÔ˘ Ê·Ó·ÙÈÛÌÔ‡ Î·È ÙÔ˘ ¿ıÔ˘˜ Ô˘ Û˘Ó-

‰¤Ô˘Ó ÙÔÓ Ô·‰fi Ì ÙËÓ ÔÌ¿‰·. √˘ÛÈ·ÛÙÈο ¤¯Ô˘Ì ÌÈ· “ıÚËÛ΢ÙÈÎÔ‡” Ù‡Ô˘ ›ÛÙË ÛÙËÓ ÔÌ¿‰· ·fi ÌÂÁ¿ÏÔ Ì¤ÚÔ˜ ÙˆÓ Ô·‰ÒÓ Î·È È‰È·›ÙÂÚ· ÙÔ˘˜ ÈÔ Ê·Ó·ÙÈÎÔ‡˜. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· ¤¯Ô˘Ì ÙÔ˘˜ ÔÏÏÔ‡˜ Ô˘ ·Á·Ô‡Ó Î·È ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó ÙÔ Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ Â›Ù ËÁ·›ÓÔÓÙ·˜ οı ∫˘Úȷ΋ ÛÙÔ Á‹Â‰Ô Â›Ù ‚ϤÔÓÙ·˜ ·fi ÙËÓ ÙËÏÂfiÚ·ÛË ÙÔ˘˜ ·ÁÒÓ˜. Δ· ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·Ù· Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘ Û˘¯Ó¿ ‰ÔÌÔ‡Ó Î·È Î·ıÔÚ›˙Ô˘Ó ÙÔÓ ÙÚfiÔ ˙ˆ‹˜ ÙˆÓ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚfiÊÈψÓ. °È· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ÔÈ ÒÚ˜ ÙÔ˘ Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘ Â›Ó·È ÛÙÈÁ̤˜ ··Ú·‚›·ÛÙ˜ ÁÈ· ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ¿ÏÏË ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· ÙÔ˘ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚfiÊÈÏÔ˘. ª¿ÏÈÛÙ· Ô Ô‰ÔÛÊ·ÈÚfiÊÈÏÔ˜ ·ÊÈÂÚÒÓÂÈ Ì¤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ οı ‚‰ÔÌ¿‰· ÁÈ· ÙËÓ Úfi‚ÏÂ„Ë ÙˆÓ ·ÁÒÓˆÓ, ÙÔ Û¯ÔÏÈ·ÛÌfi, ÂÓÒ ÙÚÔÊÔ‰ÔÙ› ÙȘ ·Ú¤Â˜ Ì ۯfiÏÈ· ÁÈ· Û˘˙‹ÙËÛË. ∂›Ó·È ¤Ó·˜ ÙÚfiÔ˜ ˙ˆ‹˜. ∞ÏÏ¿ Î·È ÛÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ÙÔ˘ ÁË¤‰Ô˘ ÔÈ ÛËÌ·›Â˜, ÔÈ ÎÂÚΛ‰Â˜, ÔÈ Ê·Ó¤Ï˜, Ù· Û˘Óı‹Ì·Ù·, Ô ÙÚfiÔ˜ ÂÈÛfi‰Ô˘ ÙˆÓ ÔÌ¿‰ˆÓ, fiÏ· ·˘Ù¿ Û˘Óı¤ÙÔ˘Ó ÙËÓ ÂÈÎfiÓ· ÂÓfi˜ ·ÓËÁ˘ÚÈÔ‡. ∞ÔÙÂÏÔ‡Ó ÛÙÔȯ›· ÌÈ· Ï·˚΋˜ ÙÂÏÂÙÔ˘ÚÁ›·˜ Ô˘ Â›Ó·È ¿Ú· Ôχ ‰˘Ó·Ù‹. À¿Ú¯ÂÈ ¤Ó· Ù˘ÈÎfi ÛÙÔȯ›Ô. √È ¿ÓıÚˆÔÈ Îfi‚Ô˘Ó Ù· ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ·, ËÁ·›ÓÔ˘Ó ÛÙȘ ÎÂÚΛ‰Â˜, ¤¯Ô˘Ó η¤Ï·, Ú¿ÁÌ·Ù· Ô˘ ÙÔ˘˜ ·Ê·ÈÚÔ‡Ó ¯ÚfiÓÔ ·fi ÙËÓ Î·ıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ·. ∞ÏÏ¿ ¤ÙÛÈ Í‰›ÓÔ˘Ó. ΔÔ Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ Â›Ó·È ¤Ó· ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ¿ıÏËÌ· ·Ú¿ ÙË ÌÂÙÂͤÏÈÍ‹ ÙÔ˘ Î·È ÙËÓ ÂÌÔÚÂ˘Ì·ÙÔÔ›ËÛ‹ ÙÔ˘. √ ˘Ú‹Ó·˜ ÙÔ˘ Â›Ó·È Ó· ÎÈÓËÙÔÔÈ› ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ·ÓıÚÒÔ˘˜ ·Ó¿ ÙË ÁË.


TO¶π∫√ P∂¶√ƒΔ∞∑

25

KYPIAKH 30 AY°OY™TOY 2009

∞¡∂ª: ∏ÌÂÚ›‰· ÁÈ· ¶ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ∂Ó›Û¯˘Û˘ ∂ȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ËÌÂÚ›‰· Ù˘ ∞¡∂ª ÁÈ· ¶ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ∂Ó›Û¯˘Û˘ ÙˆÓ ∂ȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ΔËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË 9 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ 2009 Î·È ÒÚ· 7 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì·, ÛÙ· ÁÚ·Ê›· Ù˘ ∞¡∂ª Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙËÓ Ô‰fi §·Ú›Û˘ 215 ÛÙÔ μfiÏÔ, ÙÔ °Ú·ÊÂ›Ô ∂ȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜ Ù˘ ∞Ó·Ù˘Íȷ΋˜ ∂Ù·ÈÚ›·˜ ª·ÁÓËÛ›·˜ (∞¡.∂.ª. ∞.∂.) ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÂÓËÌÂÚˆÙÈ΋ ËÌÂÚ›‰· ÁÈ· Ù· ÂÍ‹˜ ∂ȯÂÈÚËÛȷο ¶ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· Ô˘ ÂÓÙ¿ÛÛÔÓÙ·È ÛÙÔ “∂™¶∞ 2007-2013” : “∂Ó›Û¯˘ÛË ªÈÎÚÒÓ Î·È ¶Ôχ ªÈÎÚÒÓ ∂ȯÂÈÚ‹ÛˆӔ , “™‡Á¯ÚÔÓË ∂ȯ›ÚËÛË” , “∂Ó›Û¯˘ÛË •ÂÓÔ‰Ô¯ÂÈ·ÎÒÓ & ΔÔ˘ÚÈÛÙÈÎÒÓ ∫·Ù·Ï˘Ì¿ÙˆÓ ÁÈ· ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ¢È·‰ÈÎÙ˘·ÎÒÓ ÙfiˆÓ ¶ÚÔ‚ÔÏ‹˜ & ™˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ ∏ÏÂÎÙÚÔÓÈÎÒÓ ∫Ú·Ù‹ÛÂˆÓ (digi-lodge)” ΔÔ Û˘ÓÔÏÈÎfi ÔÛfi ÁÈ· ÙȘ ‰Ú¿ÛÂȘ Ô˘ ı· ÚÔÎËÚ˘¯ıÔ‡Ó ÛÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ∂Ó›Û¯˘Û˘ ªª∂ ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È Û 1,05 ‰ÈÛ ∂˘ÚÒ. ∂ÈϤÍÈ̘ Â›Ó·È ÔÈ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Ô˘ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÛÙÔÓ ÙÔ̤· Ù˘ ªÂÙ·Ô›ËÛ˘, ÙÔ˘ ΔÔ˘ÚÈÛÌÔ‡, ÙÔ˘ ∂ÌÔÚ›Ô˘ Î·È Ù˘ ¶·ÚÔ¯‹˜ ÀËÚÂÛÈÒÓ ÁÈ· ÙȘ Ôԛ˜ ı· ‰È·ÙÂıÔ‡Ó 250 ÂÎ. ∂˘ÚÒ Î·ıÒ˜ Â›Û˘ Î·È ÔÈ ÂÙ·Èڛ˜ Franchise ÁÈ· ÙȘ Ôԛ˜ ı· ‰È·ÙÂıÔ‡Ó 50 ÂÎ. ∂˘ÚÒ. √ Û˘ÓÔÏÈÎfi˜ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ ¶ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ™‡Á¯ÚÔÓË ∂ȯ›ÚËÛË ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È Û 80 ÂÎ. ∂˘ÚÒ. ∂ÈϤÍÈ̘ ÚÔ˜ ÂÓ›Û¯˘ÛË Â›Ó·È ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Ô˘ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÛÙÔ˘˜ Ù¤ÛÛÂÚȘ ÙÔÌ›˜ Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚıËÎ·Ó ÛÙËÓ ∂Ó›Û¯˘ÛË ªª∂. Δ¤ÏÔ˜ o Û˘ÓÔÏÈÎfi˜ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ Ô˘ ı· ‰È·ÙÂı› ̤ۈ Ù˘ ‰Ú¿Û˘ Digi-Lodge, Ë ÔÔ›· ·¢ı‡ÓÂÙ·È ·ÌÈÁÒ˜ Û ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Ô˘ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ˆ˜ •ÂÓÔ‰Ô¯Âȷο ‹ ΔÔ˘ÚÈÛÙÈο ∫·Ù·Ï‡Ì·Ù·, ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È Û 75 ÂÎ. ∂˘ÚÒ. ™ÙËÓ ∏ÌÂÚ›‰· ı· ·Ó·Ï˘ıÔ‡Ó Ù· ÈÔ ¿Óˆ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ·fi Ù· ÛÙÂϤ¯Ë ÙÔ˘ °Ú·Ê›Ԣ ∂ȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜ Ù˘ ∞¡∂ª, Ù· ÔÔ›· ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó ÂÌÂÈÚ›· ÛÙËÓ ˘Ô‚ÔÏ‹ Î·È ‰È·¯Â›ÚÈÛË ÂÂÓ‰˘ÙÈÎÒÓ Û¯Â‰›ˆÓ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÔ‡ÌÂÓˆÓ ÙfiÛÔ ·fi ÂıÓÈο fiÛÔ Î·È ·fi ∂˘Úˆ·˚ο ÎÔÓ‰‡ÏÈ· Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ı· ‰ÔıÔ‡Ó ÂÈϤÔÓ ÏËÚÔÊÔڛ˜ Î·È ‰È¢ÎÚÈÓ‹ÛÂȘ Ô˘ Ù˘¯fiÓ ı· ˙ËÙËıÔ‡Ó ·fi ÙÔ˘˜ ·Ú¢ÚÈÛÎfiÌÂÓÔ˘˜. ™‡Ìʈӷ Ì ‰‹ÏˆÛË ÙÔ˘ ¶ÚÔ¤‰ÚÔ˘ Ù˘ ∞¡∂ª Î. ¶·ÓÙÂÏ‹ ª·ÛÙÚÔÁÈ¿ÓÓË Ë ËÌÂÚ›‰· ÂÓÙ¿ÛÛÂÙ·È ÛÙ· Ï·›ÛÈ· ÙÔ˘ ∞Ó·Ù˘ÍÈ·ÎÔ‡ PfiÏÔ˘ Ù˘ ∂Ù·ÈÚ›·˜ Î·È ÂÈÎÂÓÙÚÒÓÂÙ·È ÛÙË ‚Ô‹ıÂÈ· Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ‰ÒÛÂÈ ÛÙȘ ÌÈÎÚ¤˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÂÓËÌÂÚˆıÔ‡Ó ÁÈ· ÙȘ Ӥ˜ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ ηıÒ˜ Î·È Ó· ÏËÚÔÊÔÚËıÔ‡Ó ÁÈ· Ù· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÙÔ˘ ∂™¶∞. ∞˘Ùfi ·ÔÎÙ¿ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ·Í›· Û ÂÔ¯‹ ÎÚ›Û˘ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ fiÔ˘ οı ÃÒÚ· Î·È ¡ÔÌfi˜ Ú¤ÂÈ Ó· ‚ÚÂÈ ÙÚfiÔ˘˜ Ó· ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ ·fi ηχÙÂÚË ı¤ÛË.

∂¡∏ª∂ƒøΔπ∫∏

¶ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·fi 1.500 ˙Ò· ¤¯Ô˘Ó Û˘ÏÏÂÁ› ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ‰ÂηÂÙ›· ÛÙÔ μfiÏÔ

¶¿ÚÎÔ ÁÈ· ·‰¤ÛÔÙ· ÚÔÙ›ÓÂÈ ÛÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô Ô ¢‹ÌÔ˜ μfiÏÔ˘

§

‡ÛÂȘ Ì ÚÔÔÙÈ΋, ‚ÈÒÛÈ̘ Î·È Î˘Ú›ˆ˜ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈΤ˜, ÚÔˆı› Ô ¢‹ÌÔ˜ μfiÏÔ˘ Ì ÛÙfi¯Ô ¤Ó· ‰ËÌÔÙÈÎfi Û¯¤‰ÈÔ ‰Ú¿Û˘ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· ÙˆÓ ·‰¤ÛÔÙˆÓ ˙ÒˆÓ. £ÂˆÚÒÓÙ·˜ ˆ˜ Ù· ·‰¤ÛÔÙ· ˙Ò· ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ·Ó·fiÛ·ÛÙÔ ÎÔÌÌ¿ÙÈ Ù˘ fiÏ˘, Ô ¢‹ÌÔ˜ ÂÎÙÈÌ¿ ˆ˜ ÌÈ· Ù¤ÙÔÈ· ‰È·‰Èηۛ· Ô˘ ı· ÂÓۈ̷ÙÒÓÂÈ Î·ÈÓÔÙƠ̂˜ Î·È ÚˆÙÔÔÚȷΤ˜ ‰Ú¿ÛÂȘ, Û˘Á¯ÚfiÓˆ˜ ı· ÂÓÂÚÁÔÔÈ› ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ Î·È ÊÔÚ›˜. ¶˘ÏÒÓ·˜ ÙÔ˘ ۯ‰›Ô˘, Ë ›‰Ú˘ÛË Î·È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÂÓfi˜ ÚÔÛˆÚÈÓÔ‡ ÈÏÔÙÈÎÔ‡ Î·Ù·Ê˘Á›Ô˘-¿ÚÎÔ˘, Ô˘ ı· ·ÔÚÚÔÊ‹ÛÂÈ Î‡ÚÈ· Ù· ÂÈıÂÙÈο ˙Ò· ̤¯ÚÈ Ó· ‚ÚÂıÔ‡Ó Ï‡ÛÂȘ ÌfiÓÔ ˘ÈÔıÂÛ›·˜.ΔÔ Û¯ÂÙÈÎfi ·›ÙËÌ· ¤¯ÂÈ ˘Ô‚ÏËı› ·fi ÙÔ ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘ ÛÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ∞ÁÚÔÙÈ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ ˙ËÙÒÓÙ·˜ ÙËÓ ÔÚÈÛÙÈÎÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ··Ú·›ÙËÙÔ˘ ÓÔÌÈÎÔ‡ Ï·ÈÛ›Ô˘, fiÛÔ Î·È ÙËÓ ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈÛË ÙˆÓ ·Ó·Áη›ˆÓ fiÚˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ÂÓfi„ÂÈ ÙˆÓ ªÂÛÔÁÂÈ·ÎÒÓ ∞ÁÒÓˆÓ ÙÔ˘ 2013.

ƒÂÔÚÙ¿˙:

∞¡Δø¡∏™ ∂. ºø∫π¢∏™ fokidis@e-thessalia.gr

∞ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈ΋ ‰È·¯Â›ÚÈÛË ÙÔ˘ ˙ËÙ‹Ì·ÙÔ˜ Ì ٷ ·‰¤ÛÔÙ· ,·ÔÎÏ›ÔÓÙ·˜ ÙËÓ ÂΉԯ‹ Ó· Á›ÓÂÈ Û‡Á¯ÚÔÓÔ˜ “ÌfiÁÈ·˜” , ¤¯ÂÈ ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›ÛÂÈ Ô ¢‹ÌÔ˜ μfiÏÔ˘, ·ÍÈÔÔÈÒÓÙ·˜ Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Ù˘ ‰ÂηÂÙÔ‡˜ ÔÏÈÙÈ΋˜ Ô˘ ÂÊ·ÚÌfi˙ÂÈ ÛÙÔÓ Â˘·›ÛıËÙÔ ·˘Ùfi ÙÔ̤·, ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ȉÈÒÙË Î˘ÓÔÎfiÌÔ, Ô ÔÔ›Ô˜ ·fi ÙÔ 1998 ¤¯ÂÈ ·Û¯ÔÏËı› Ì ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ·fi 1.500 ÂÚÈÙÒÛÂȘ ·‰¤ÛÔÙˆÓ ˙ÒˆÓ. “°È· Ì·˜ ÛÙÔ ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘, ÙÔÓ›˙ÂÈ Ô ·ÚÌfi‰ÈÔ˜ ∞ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ Î. ÃÚ. ΔÛ·ÌÚÈÓfi˜, Ù· ·‰¤ÛÔÙ· ‰ÂÓ Â›Ó·È Úfi‚ÏËÌ· Ô˘ χÓÂÙ·È Ì ηٷÛÙ·ÏÙÈο ̤ÙÚ·. Δ· ·‰¤ÛÔÙ· Â›Ó·È Î·È ˙‹ÙËÌ· ·ÓıÚˆÈ¿˜, Â›Ó·È ÛÙÔ›¯ËÌ· ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡. ∞Ó‹ÎÔ˘Ó Û fiÏÔ˘˜ Ì·˜ ·ÏÏ¿ ÛÙÔ fiÓÔÌ· ÙˆÓ ÊÈÏÔ˙ˆ˚ÎÒÓ Â˘·ÈÛıËÛÈÒÓ ı· ‹Ù·Ó Ï¿ıÔ˜ Ó· ÎÏ›ÛÔ˘Ì ٷ Ì¿ÙÈ· ‹ Ó· ˘Ô‚·ıÌ›ÛÔ˘Ì ÙË ‰È¿ÛÙ·ÛË Ù˘ ÂÈÎÈÓ‰˘ÓfiÙËÙ·˜, Ù˘ ‰ËÌfiÛÈ·˜ ˘Á›·˜ Î.¿. ªÂ ÙÔ ÓfiÌÔ 3170/2003 ÂÙ¤ıË Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ÙÔ ÓÔÌÔıÂÙÈÎfi Ï·›ÛÈÔ ÁÈ· ÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ı¤Ì·. ªÂ ‚¿ÛË ÙÔ ÓfiÌÔ, Ô ‰‹ÌÔ˜ ÓÔÌÈÌÔÔÈÂ›Ù·È Ó· οÓÂÈ ÌfiÓÔ ÛÙ›ڈÛË, ·Ô·Ú·Û›ÙˆÛË, ıÂÚ·›· Î·È Î·Ù·ÁÚ·Ê‹ ÙˆÓ ·‰¤ÛÔÙˆÓ ˙ÒˆÓ, Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·, ÙÔ ÛÙÂÈڈ̤ÓÔ ÛÎ˘Ï›, Ú¤ÂÈ Ì¤Û· Û ÔÎÙÒ Ë̤Ú˜ ηٿ ̤ÛÔ fiÚÔ, Ó· ·ÂÏ¢ıÂÚÒÓÂÙ·È ÛÙÔ Ê˘ÛÈÎfi ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ‰ËÏ. ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ, ÛÙÔ ¿ÚÎÔ Ë fiÔ˘ ·ÏÏÔ‡ ̤۷ ÛÙËÓ fiÏË. ™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ Ì ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ∞ÁÚÔÙÈ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘, Ô ‰‹ÌÔ˜, ˆ˜ ¤Ó· ‚·ıÌfi, ·ÍÈÔÔÈ› fiϘ ·˘Ù¤˜ ÙȘ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜. ∞ÔÏÔÁÈÛÙÈο, Ú¤ÂÈ Ó· ·Ó·ÊÂÚı› fiÙÈ Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ· Á›ÓÔÓÙ·È ÂÚ›Ô˘ 200-300 ÛÙÂÈÚÒÛÂȘ, ·ÚÎÂÙ¤˜ ıÂÚ·›˜ ÂÙËÛ›ˆ˜ Î·È ¤Ó·˜ ÈηÓÔÔÈËÙÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜ ˘ÈÔıÂÛÈÒÓ. ŸÌˆ˜, ·Ú¿ Ù· ıÂÙÈο ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ‰Ú¿ÛˆÓ, ηٷÁÚ¿ÊÔÓÙ·È Ôχ Û˘¯Ó¿, ۯ‰fiÓ Î·ıËÌÂÚÈÓ¿, ηٷÁÁÂϛ˜ ‹ ÂÚÈÛÙ·ÙÈο ÂÈı¤ÛÂˆÓ ÛÎ‡ÏˆÓ Û ‚¿ÚÔ˜ Û˘ÌÔÏÈÙÒÓ Ì·˜. ø˜ ‰ËÌÔÙÈ΋ ·Ú¯‹, ˘ÈÔıÂÙ‹Û·Ì ÙÔ ‰fiÁÌ· fiÙÈ Ë ‰È·¯Â›ÚÈÛË ÙˆÓ ·‰¤ÛÔÙˆÓ, fiÙ·Ó ‰ÂÓ Á›ÓÂÙ·È ·ÔÛ·ÛÌ·ÙÈο, ÌÂÈÒÓÂÈ ÙÔ˘˜ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ Ôϛ٘, ÚÔÛı¤ÙÂÈ ÛÙËÓ ÔÈfiÙËÙ· ˙ˆ‹˜. ¶ÚÔ¯ˆÚ¿ÌÂ, ÚˆÙÔÔÚȷο Û Â›Â‰Ô ¢‹ÌˆÓ, Û ·Ô·Ú·ÛÈÙÒÛÂȘ ÙˆÓ ÎÔÈÓfi¯ÚËÛÙˆÓ ¯ÒÚˆÓ, Ï·ÙÂÈÒÓ, ¿ÚΈÓ, ηıÒ˜ Î·È Ù˘ ·Ú·Ï›·˜ Ù˘ fiÏ˘ Ô˘ ·›˙Ô˘Ó ÌÈÎÚ¿ ·È‰È¿ ÂÓÒ ‰È¢ڇÓÔ˘Ì ÙË Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ˙ˆÔÊÈÏÈΤ˜ ÔÚÁ·ÓÒÛÂȘ Î·È ÂÎÙfi˜ Û˘ÓfiÚˆÓ. ªfiÏȘ ÚÔ¯ı¤˜ ÂÈÛΤÊıËÎ·Ó ÙËÓ fiÏË Ì·˜ °ÂÚÌ·ÓÔ› ̤ÏË ÊÈÏÔ˙ˆÈ΋˜ ÔÚÁ¿ÓˆÛ˘, ÂÓËÌÂÚÒıËÎ·Ó ÁÈ· ÙËÓ Ô-

ÏÈÙÈ΋ Ì·˜ Î·È ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ Ô˘ ı· ·Ó·Ù˘¯ı›, ‰ÒÚÈÛ·Ó ‰‡Ô ‚Ú‡Û˜ ÁÈ· ·‰¤ÛÔÙ· Ô˘ ı· ÙÔÔıÂÙËıÔ‡Ó ÛÙËÓ Ï·Ù›· ÙÔ˘ ¢ËÌ·Ú¯Â›Ô˘ Î·È ÛÙÔ ¿ÚÎÔ ∞Á. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘. ∂ÎÙÈÌԇ̠ˆ˜ Ù· ΢ÓÔÎÔÌ›· ‰ÂÓ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ·Ó¿ÎÂÈ· ÁÈ· Ù· ·‰¤ÛÔÙ· Î·È ÁÈ ·˘Ùfi ÛÙËÓ ÚfiÙ·Û‹ Ì·˜ ÛÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ∞ÁÚÔÙÈ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘, ÂÓ fi„ÂÈ Î·È ÙˆÓ ªÂÛÔÁÂÈ·ÎÒÓ ∞ÁÒÓˆÓ ÙÔ˘ 2013, ÂÈÛËÁԇ̷ÛÙ ÙË ÊÈÏÔÍÂÓ›· ÙÔ˘˜ Û ÂȉÈÎfi ¯ÒÚÔ, ÒÛÙ ٷ ˙Ò· Ó· ‰È·‚ÈÔ‡Ó Û ηıÂÛÙÒ˜ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ Î·È ˘ÁÈÂÈÓ‹˜, ÁÈ· ÚÔÊ·Ó›˜ ÏfiÁÔ˘˜ Ô˘ ‰ÂÓ Û¯ÂÙ›˙ÔÓÙ·È ÌfiÓÔ Ì ÙËÓ ·ÈÛıËÙÈ΋ ÂÈÎfiÓ· Ô˘ ˆ˜ fiÏË Ú¤ÂÈ Ó· ¤¯Ô˘ÌÂ, ·ÏÏ¿ Î·È Ì ÙËÓ ·ÛÊ¿ÏÂÈ· ÙˆÓ ·ıÏËÙÒÓ Î·È ÙˆÓ ÔÏ˘¿ÚÈıÌˆÓ ÂÈÛÎÂÙÒÓ Ì·˜. ∂Ì›˜ ηϤ۷ÌÂ Î·È ÙÔ ¢‹ÌÔ ¡. πˆÓ›·˜ ·fi ÙÔÓ ∞Ú›ÏÈÔ, Ó· Û˘ÓÂÚÁ·ÛÙԇ̠ÛÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÂÚÈÛ˘ÏÏÔÁ‹˜, ·Ô·Ú·Û›ÙˆÛ˘, ÂÌ‚ÔÏÈ·ÛÌÔ‡, ÛÙ›ڈÛ˘ Î·È ÂÓ Ù¤ÏÂÈ Â·Ó·ÚÔÒıËÛ˘ ÙˆÓ ·‰¤ÛÔÙˆÓ ˙ÒˆÓ ÛÙÔ Ê˘ÛÈÎfi ÙÔ˘˜ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ, ·ÏÏ¿ ·ÎfiÌË Ì¤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· ‰ÂÓ Ì·˜ ¤¯Ô˘Ó ηٷı¤ÛÂÈ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÚÔÛÊÔÚ¿. ∫·Ù¿ Û˘Ó¤ÂÈ· Â›Ó·È ¿ÙÔÔ Ó· ϤÁÂÙ·È fiÙÈ Ô ¢‹ÌÔ˜ μfiÏÔ˘ ÏËÚÒÓÂÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ÛÙÔÓ È‰ÈÒÙË Ì ÙÔÓ ÔÔ›Ô Û˘ÓÂÚÁ¿˙ÂÙ·È fiÙ·Ó ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ÚÔÛÊÔÚ¿ ·fi ÙÔ ¢‹ÌÔ ¡. πˆÓ›·˜ Ô˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ÙÔ ‰ÈÎfi ÙÔ˘ ΢ÓÔÎÔÌ›Ԕ , ηٷϋÁÂÈ Ô Î. ΔÛ·ÌÚÈÓfi˜.

§‡ÛË ÁÈ· Ù· ÂÈıÂÙÈο ˙Ò· ÙÔ ¿ÚÎÔ √ ˘‡ı˘ÓÔ˜ ÙÔ˘ ȉȈÙÈÎÔ‡ ΢ÓÔÎÔÌ›Ԣ Ì ÙÔ ÔÔ›Ô Û˘ÓÂÚÁ¿˙ÂÙ·È ·fi ÙÔ 1999 Ô ¢‹ÌÔ˜ μfi-

ÏÔ˘ Î. ¡ÈÎ. ¶Ôχ˙Ô˜, ıˆÚ› ÂÈÙ˘¯‹ ÙËÓ ÔÚ›· ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ¤¯ÂÈ ‰È·¯ÂÈÚÈÛÙ› ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·fi 1.500 ·‰¤ÛÔÙ· ÛÙËÓ fiÏË Ì ٷ 500 Ó· ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÔÓÙ·È ‰‡ÛÎÔϘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ (ÂÈıÂÙÈο ¿ÚÚˆÛÙ·, ‰ËÏËÙËÚÈ·Ṳ̂ӷ, ¯Ù˘Ë̤ӷ Î.¿.) ÂÓÒ ·fi ÙÔ 2004 Î·È ÌÂÙ¿ ¤¯Ô˘Ó Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› 960 ÛÙÂÈÚÒÛÂȘ. “Δ· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· Â›Ó·È Î·Ï‡ÙÂÚ· ·Ó Ì·˜ ‚ÔËıÔ‡Û ÙÔ ÓÔÌÈÎfi Ï·›ÛÈÔ ÙÔ ÔÔ›Ô Î·Ù¿ ÙË ÁÓÒÌË ÌÔ˘ ¤¯ÂÈ ÎÂÓ¿ Î·È ¯Ú‹˙ÂÈ ‚ÂÏÙÈÒÛˆÓ. √ ÓfiÌÔ˜ 3170/93 ÚԂϤÂÈ ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ÙË Û‹Ì·ÓÛË Ì ÎÔÏ¿ÚÔ Î¿ı ÛÙÂÈڈ̤ÓÔ˘ ˙ÒÔ˘. ¶ÚÈÓ ÙËÓ √Ï˘ÌÈ¿‰·, ÛÙÔ μfiÏÔ ÛÙÂÈÚÒıËÎ·Ó 250 ·‰¤ÛÔÙ·, Ù· ÔÔ›· ÛËÌ¿ÓıËÎ·Ó Ì ¯ÚˆÌ·ÙÈÛÙ¿ ÏÔ˘Ú¿ÎÈ· (Á·Ï¿˙È· Ù· ·ÚÛÂÓÈο, ÎfiÎÎÈÓ· Ù· ıËÏ˘Î¿). μϤÂÙ ηӤӷ ·‰¤ÛÔÙÔ Û‹ÌÂÚ· Ì ÏÔ˘Ú¿ÎÈ; Õ¯ÚËÛÙË ‰È·‰Èηۛ· ηıÒ˜ Ù· ˙Ò· ÙÔ ıˆÚÔ‡Ó Í¤ÓÔ ÛÒÌ· Î·È Ì οı ÙÚfiÔ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ··ÏÏ·ÁÔ‡Ó. §‡ÛË Â›Ó·È Ë ÂÌʇÙ¢ÛË ÌÈÎÚÔÙÛ›, ÙËÓ ÔÔ›· ı· ÂÊ·ÚÌfiÛÔ˘Ì ÛÙÔ ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘ ·fi ÙËÓ 1Ë ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘. ∂›Ó·È Ô ÚÒÙÔ˜ ¢‹ÌÔ˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ô˘ ı· ÛËÌ·›ÓÂÈ Ù· ·‰¤ÛÔÙ·, ÌÂÙ¿ ÙË ÊÚÔÓÙ›‰· Ô˘ ı· Ù· ·Ú¤¯ÂÈ, Ì ÌÈÎÚÔÙÛ›. ŒÙÛÈ, ÔÈ ¢ËÌÔÙÈÎÔ› ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ›, ÂÊԉȷṲ̂ÓÔÈ Ì ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÔ‡˜ ÂÓÙÔÈÛÙ¤˜, ı· ÌÔÚÔ‡Ó ¿ÌÂÛ· Ó· ·Ó·ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó ·Ó οÔÈÔ ·‰¤ÛÔÙÔ ¤¯ÂÈ ÂÓÙ·¯ı› ÛÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ‹ fi¯È. Δ· ÂÈÛ·ÁfiÌÂÓ· Û΢ÏÈ¿ fiÏ· ¤¯Ô˘Ó ÌÈÎÚÔÙÛ› Î·È Ì·Î¿ÚÈ Ó· ÂΉÔı› ˘Ô˘ÚÁÈ΋ ·fiÊ·ÛË Ô˘ ı· ÔÚ›˙ÂÈ ˆ˜ ˘Ô¯ÚˆÙÈ΋ ÙËÓ ÂÌʇÙ¢ÛË ÌÈÎÚÔÙÛ› Û οı ÂÁ¯ÒÚÈ· Á¤ÓÓ·, ÛÙËÓ Ô˘Û›· Û οı ·‰¤ÛÔÙÔ Î·È ‰ÂÛÔ˙fiÌÂ-

ÓÔ ˙ÒÔ. ∂ÎÙÈÌÒ fï˜ fiÙÈ Ë Ï‡ÛË Â›Ó·È Ë ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÂÓfi˜ ¿ÚÎÔ˘, ÌÂ Û˘ÛÙ¿‰Â˜ ‰¤Ó‰ÚˆÓ, ÓÂÚ¿ Î·È ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ· Ì ÙÔ ÛˆÛÙfi Ê˘ÛÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ÁÈ· ÙË ÊÈÏÔÍÂÓ›· ·‰¤ÛÔÙˆÓ ¯ˆÚÈṲ̂ӷ Û ηÙËÁÔڛ˜ Î·È ‰È·ÎÚÈÙ¤˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ (ÌÈÎÚfiۈ̷, ÂÈıÂÙÈο Î.·.). ∏ Û¯ÂÙÈ΋ ÚfiÙ·ÛË ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ÚÔ˜ ÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ÁÈ· ÙËÓ ÈÏÔÙÈ΋ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÂÓfi˜ Ù¤ÙÔÈÔ˘ ۯ‰ȷÛÌÔ‡, Â¿Ó ˘ÈÔıÂÙËı›, ı· ·ÔÙÂϤÛÂÈ Ï‡ÛË Î·È ÁÈ· ¿ÏÏÔ˘˜ √Δ∞ Ô˘ ÂÈı˘ÌÔ‡Ó Û‡Á¯ÚÔÓ˜ Î·È ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈΤ˜ ÔÏÈÙÈΤ˜.” ∫Ï›ÓÔÓÙ·˜, Ô Î. ¶Ôχ˙Ô˜ Î·È Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÙȘ ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ÔÏÈÙÈΤ˜ Ô˘ ÂÊ·ÚÌfi˙Ô˘Ó μfiÏÔ˜ Î·È ¡. πˆÓ›·, ÙfiÓÈÛ fiÙÈ fiϘ ÔÈ Â·ÓÂÓÙ¿ÍÂȘ ·‰¤ÛÔÙˆÓ ÛÙÔ μfiÏÔ Â›Ó·È ÂÏÂÁ̤Ó˜ ·fi ÙËÓ ∫ÙËÓÈ·ÙÚÈ΋ ÀËÚÂÛ›· Î·È ÙȘ ÊÈÏÔ˙ˆÈΤ˜ ÔÚÁ·ÓÒÛÂȘ, ˆ˜ ÔÈ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ ÁÈ· ÙË Û˘ÏÏÔÁ‹ ·‰¤ÛÔÙˆÓ Á›ÓÔÓÙ·È Î·È ™·‚‚·ÙÔ·Úȷη Î·È ‚Ú¿‰È· Î·È ·ÚÁ›Â˜ Î.Ï, ˆ˜ ÛÙÔ Î˘ÓÔÎÔÌÂ›Ô ÙÔ˘ Ë ÊÚÔÓÙ›‰· ÛÙ· ˙Ò· Â›Ó·È Î·ıËÌÂÚÈÓ‹ Î·È Û 24ˆÚË ‚¿ÛË ·fi ÂȉÈÎÂ˘Ì¤ÓÔ ÚÔÛˆÈÎfi. “ΔÔ ‚·ÛÈÎfiÙÂÚÔ Â›Ó·È fiÙÈ Ô ¢‹ÌÔ˜ μfiÏÔ˘ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Î¿ÔÈ· Ì·ÎÚÔ¯ÚfiÓÈ· ‰¤ÛÌ¢ÛË fiˆ˜ ¿ÏÏ· ΢ÓÔÎÔÌ›· Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó ÁÈ· 10 ¯ÚfiÓÈ· Î·È ·Ó·˙ËÙÔ‡Ó fiÚÔ˘˜ ÁÈ· Ó· Â›Ó·È ‚ÈÒÛÈÌ·. ™ÙË ¡. πˆÓ›· ·Ó·˙ËÙÔ‡Ó ÙÒÚ· “ÂÏ¿Ù˜” fiÌÔÚÔ˘˜ ¢‹ÌÔ˘˜ ÁÈ· Ó· ηχ„Ô˘Ó Ì¤ÚÔ˜ ÙˆÓ ‰··ÓÒÓ, ˙ËÙ‹Ì·Ù· Ô˘ ¤ÚÂ ӷ ÛÎÂÊÙÔ‡Ó ÚÈÓ Î¿ÓÔ˘Ó ÙËÓ ÔÏ˘ÂÙ‹ ۇ̂·ÛË Ì ÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô Î·È ·Ó·Ï¿‚Ô˘Ó ‰˘Û‚¿ÛÙ·¯Ù˜ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ. ΔÔ ˙‹ÙËÌ· Â›Ó·È fiÙÈ fiÏ· ·˘Ù¿ ηٷϋÁÔ˘Ó Û ‚¿ÚÔ˜ ÙˆÓ ˙ÒˆÓ...”

¡¤· ÁÚ›Ë: ™˘Ó¿ÓÙËÛË ÁÈ· ÙÔÈÎfi Û¯¤‰ÈÔ ‰Ú¿Û˘ Δ√ Δ√¶π∫√ Û¯¤‰ÈÔ ‰Ú¿Û˘ ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ÈÔ‡ Ù˘ °Ú›˘ ∏1¡1, ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËÎÂ, ÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË Â‚‰ÔÌ¿‰·, ηٿ ÙË Û˘Ó‰ڛ·ÛË Ù˘ ¡Ô̷گȷ΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ¶·È‰Â›·˜, ÛÙÔ˘˜ ¶ÚÔ¤‰ÚÔ˘˜ Î·È ÙÔ˘˜ ÂÎÚÔÛÒÔ˘˜ ÙˆÓ ¢ËÌÔÙÈÎÒÓ ∂ÈÙÚÔÒÓ ·È‰Â›·˜ ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜, Ô˘ ÚÔÛÎÏ‹ıËÎ·Ó ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ Û ̛· ÎÔÈÓ‹ Û˘Ó‰ڛ·ÛË. ∏ ÂÓË̤ڈÛË ÛÙÔ˘˜ ·Ú¢ÚÈÛÎfiÌÂÓÔ˘˜ ÛÙË Û˘Ó‰ڛ·ÛË ¤ÁÈÓ ·fi ÙÔ˘˜ ∞ÓÙÈÓÔ̿گ˜ Î.Î.¡ÈÎfiÏ·Ô ¡Ù›ÙÔÚ· Î·È ∂‡Ë ∞‰·Ì¿ÎË, ηıÒ˜ Î·È ÙÔ ¢È¢ı˘ÓÙ‹ Ù˘ ¢È‡ı˘ÓÛ˘ ÀÁ›·˜, Î. ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ ∑·Ú›ÊË. ™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ Û˘Ó‰ڛ·Û˘ ÙÔÔıÂÙ‹ıËÎ·Ó ÛÙÔ ı¤Ì· Ô ¶Úfi‰ÚÔ˜ Î·È Ô °Ú·ÌÌ·Ù¤·˜ ÙÔ˘ π·ÙÚÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜, Î.Î. ª·˘ÚÔÁÈ¿ÓÓ˘ Î·È ΔÛÈ¿Ì˘ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·. √ ¶Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¡.∂. ¶·È‰Â›·˜, Î. ¶·ÁˆÓfiÔ˘ÏÔ˜ ˙‹ÙËÛ ·fi Ù· ̤ÏË, ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ˘˜ ¶ÚÔ¤‰ÚÔ˘˜ ÙˆÓ ¢.∂. ·È‰Â›·˜ ÙȘ ·fi„ÂȘ ÙÔ˘˜ Á‡Úˆ ·fi ÙÔ ı¤Ì· ·˘Ùfi, ·ÏÏ¿ Î·È ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ· Á‡Úˆ ·fi ı¤Ì·Ù· Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÛÙËÓ ÔÌ·Ï‹ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙˆÓ Û¯ÔÏÈÎÒÓ ÌÔÓ¿‰ˆÓ, Ì ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË Ù˘ Ó¤·˜ Û¯ÔÏÈ΋˜ ¯ÚÔÓÈ¿˜. ΔÔ Ì¤ÏÔ˜ Ù˘ ¡.∂ ¶·È‰Â›·˜ Î. ÃÚÈÛÙÔÊÔÚ›‰Ë˜, Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·˜ ÙÔ ÏfiÁÔ ÂÂÛ‹Ì·Ó ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË Ó· ‰›ÓÔÓÙ·È Ù· ‰ÂÏÙ›· ˘Á›·˜ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ ·fi Ù· Û¯ÔÏ›·, ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ Û¯ÔÏÈ΋˜ ¯ÚÔÓÈ¿˜ Î·È fi¯È ÛÙËÓ ·Ú¯‹, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·ÔÊ¢¯ı› Ô Û˘ÓˆÛÙÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ ™Â٤̂ÚË. ΔÔ Ú·ÓÙ‚ԇ ÁÈ· Ì›· Ó¤· Û˘Ó‰ڛ·ÛË Ù˘ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ·Ó·ÓÂÒıËΠÁÈ· ÙÔÓ ÂÚ¯fiÌÂÓÔ Ì‹Ó·, ηıÒ˜ Ù· ‰Â‰Ô̤ӷ ΢ڛˆ˜ Ì ÙÔ ı¤Ì· ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ÈÔ‡ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÚÔ·„ÂÈ, ·ÏÏ¿˙Ô˘Ó ‰È·ÚÎÒ˜, fiˆ˜ ÂÂÛ‹Ì·Ó ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Î·È Ô ∞ÓÙÈÓÔ̿گ˘, Î.¡›ÎÔ˜ ¡Ù›ÙÔÚ·˜.

“∂Î·È‰Â‡ÔÓÙ·˜ ÙÔ˘˜ ÁÔÓ›˜” Û ËÌÂÚ›‰· ∏ª∂ƒπ¢∞ Ì ı¤Ì· “∂Î·È-

‰Â‡ÔÓÙ·˜ ÙÔ˘˜ °ÔÓ›˜” ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÙÔ ÂÚ¯fiÌÂÓÔ ™¿‚‚·ÙÔ 5 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ ÛÙȘ 6 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ μfiÏÔ˘. Δ· ı¤Ì·Ù· Ô˘ ı· Û˘˙ËÙËıÔ‡Ó Â›Ó·È Ë Ê˘ÛÈÔÏÔÁÈ΋ ·Ó¿Ù˘ÍË ÙÔ˘ ·È‰ÈÔ‡, Ë ·Ó¿Ù˘ÍË ÙÔ˘ ÏfiÁÔ˘, Ù· fiÚÈ· Î·È Ë Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿, ÔÈ Ó¢ÚÔ·Ó·Ù˘ÍȷΤ˜ ‰È·Ù·Ú·¯¤˜ Î·È Ù¤ÏÔ˜ Û˘Ì‚Ô˘Ï¤˜ Î·È Ï‡ÛÂȘ ÁÈ· ÙȘ ηıËÌÂÚÈÓ¤˜ ‰˘ÛÎÔϛ˜ ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ. √ÌÈÏËÙ¤˜ Ù˘ ÂΉ‹ÏˆÛ˘ Ô˘ ÛÙËÚ›˙ÂÙ·È ·fi ÙÔ ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘, ı· Â›Ó·È ÔÈ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ¶··‚·ÛÈÏ›Ԣ ¡Â˘ÚÔ·Ó·Ù˘ÍÈ·ÏfiÁÔ˜ ¶·È‰›·ÙÚÔ˜, ¢È‰¿ÎÙˆÚ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ∞ıËÓÒÓ Î·È ÀԉȢı˘ÓÙ‹˜ ∂Ú¢ÓËÙÈÎÔ‡ ∫¤ÓÙÚÔ˘ ∞Ó·Ù˘Íȷ΋˜ Î·È ∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜ ¶·È‰È·ÙÚÈ΋˜ ∫‡ÚÔ˘, Î·È ÔÈ ¡ÈÎfiÏ·Ô˜ ∫˘·ÚÈÛÛfi˜, æ˘¯ÔÏfiÁÔ˜, ∞Ó·Ï˘Ù‹˜ ™˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿˜ Î·È §›ÏÈ·Ó Ã·Ù˙ËÁˆÚÁ›Ô˘, §ÔÁÔ·ıÔÏfiÁÔ˜- §ÔÁÔ‰ÈÎfi˜, ÂÎ·È‰Â‡ÙÚÈ· Makaton. ΔËÓ ÂÈ̤ÏÂÈ· Î·È ÔÚÁ¿ÓˆÛË Ù˘ ËÌÂÚ›‰·˜ ¤¯ÂÈ Ë ·È‰È·ÙÚÈ΋ ÂÚÁÔıÂÚ·‡ÙÚÈ· μÈÚÁÈÓ›· ¶ÔÏ˘ÌÂÚÔÔ‡ÏÔ˘.


T√ B∏ª∞

26

Δ√À

A§ªÀƒ√À KYPIAKH 30 AY°OY™T√À 2009

ÃÈÏÈ¿‰Â˜ ÂÈÛΤÙ˜ ÛÙÔ ·˙¿ÚÈ ÙÔ˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡

√È ¤Ú¢Ó˜ ÙÔ˘ πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ˘ ∂Ó¿ÏÈˆÓ ∞Ú¯·ÈÔÏÔÁÈÎÒÓ ∂Ú¢ÓÒÓ ÛÙËÓ ∞Ì·ÏÈ¿ÔÏË

∫§∂π¡∂π Û‹ÌÂÚ· ∫˘Úȷ΋ ÙȘ ‡-

∫ˆÓ. ∫·Ú·ÁÎÈfi˙ÔÁÏÔ˘: “™ÎÔfi˜ Ì·˜ Â›Ó·È Ë ·Ó¿‰ÂÈÍË ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ™Ô‡Ú˘ ÙfiÛÔ ÂÓÙfi˜ ÙˆÓ ÙÂȯÒÓ, fiÛÔ Î·È ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi”

μ˘˙·ÓÙÈÓ¿ Ó·˘¿ÁÈ· ÛÙÔ Êˆ˜

Ϙ Ù˘ Ë Î·ıÈÂڈ̤ÓË ÂÙ‹ÛÈ· ÂÌÔÚÔ·Ó‹Á˘ÚË ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡, Ë ÔÔ›·, ÛÙËÓ ÌÈ· ‚‰ÔÌ¿‰· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ Ù˘, ¤¯ÂÈ ÚÔÛÂÏ·ÛÂÈ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ÂÈÛΤÙ˜ ·fi ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î·È fi¯È ÌfiÓÔ. ¶ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·fi 550 ÂÚ›ÙÂÚ· Ì ÂÌÔÚÈο ›‰Ë, „ËÛÙ·ÚȤ˜ Î·È ¤Ó· ÌÂÁ¿ÏÔ ÏÔ‡Ó·-¿ÚÎ Û˘Ó¤ıÂÛ·Ó Î·È Ê¤ÙÔ˜ ÙÔ ÛÎËÓÈÎfi ÙÔ˘ ·˙·ÚÈÔ‡, ÂÓÒ Ù· ¤ÛÔ‰· ÁÈ· ÙÔ ¢‹ÌÔ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È ˆ˜ ı· ·ÁÁ›ÍÔ˘Ó ÙȘ 300.000 ¢ÚÒ. ∏ ÂÌÔÚÔ·Ó‹Á˘ÚË Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÂ›Ù·È ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Ù˘ Ï·˚΋˜ ·ÁÔÚ¿˜ Î·È ÔÈ ¯ÒÚÔÈ Ô˘ ÛÙÂÁ¿˙Ô˘Ó Ù· ·Ú·‹ÁÌ·Ù· ¤¯Ô˘Ó ‰È·ÌÔÚʈı› Î·È ¯ˆÚÈÛÙ› Û ÙÔÌ›˜ (ÂÌÔÚÈÎfi, „˘¯·ÁˆÁÈÎfi, ÂÛÙ›·Û˘), ÂÓÒ È‰È·›ÙÂÚ· ÌÂÁ¿ÏÔ˜ Â›Ó·È Î·È Ô ¯ÒÚÔ˜ ¿ÚÎÈÓ Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËΠÁÈ· ÙËÓ Â͢ËÚ¤ÙËÛË ÙˆÓ ÂÈÛÎÂÙÒÓ. ∫·È ÙË ÊÂÙÈÓ‹ ¯ÚÔÓÈ¿ ÌÂÙ¿ ÙȘ Û¯ÂÙÈΤ˜ ‰ËÌÔڷۛ˜ ÂÓÔÈÎÈ¿ÛÙËÎ·Ó Î·È Ù· 570 ÂÚ›ÙÂÚ·, ÂÓÒ Û ‰È¿ÊÔÚ· ÛËÌ›· Ù˘ ÂÌÔÚÔ·Ó‹Á˘Ú˘ ÙÔÔıÂÙ‹ıËÎ·Ó ÚÔηٷÛ΢·Ṳ̂Ó˜ ÙÔ˘·Ï¤Ù˜ ÁÈ· ÂÈÛΤÙ˜ Î·È ÂÌfiÚÔ˘˜. ΔÔ ·˙¿ÚÈ ÙÔ˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ Â›Ó·È ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÂ›Ù·È ÛÙË ª·ÁÓËÛ›·, ·ÏÏ¿ Î·È ·˘Ùfi Ô˘ ¤¯ÂÈ ÙË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË Ê‹ÌË Î·È ¤Ú·Ó ÙˆÓ ∞ÏÌ˘ÚȈÙÒÓ ÙÔ ÂÈÛΤÙÔÓÙ·È Î·È ÔÏÏÔ› οÙÔÈÎÔÈ ·fi ÙÔ˘˜ ÁÂÈÙÔÓÈÎÔ‡˜ ÓÔÌÔ‡˜ Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜. Ÿˆ˜ ÚԷӷʤÚıËΠÙÔ ·˙¿ÚÈ Â›Ó·È ¯ˆÚÈṲ̂ÓÔ Û ٤ÛÛÂÚȘ ˙ÒÓ˜ Î·È ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙË ı¤ÛË Ô˘ ηٷϷ̂¿ÓÂÈ Ô Î¿ı ¤ÌÔÚÔ˜ ÈÛ¯‡ÂÈ Î·È ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋ ÙÈÌ‹. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÔÈ ÙÈ̤˜ ÂÓÔÈΛ·Û˘ ÛÙËÓ ·’ ˙ÒÓË, Ë ÔÔ›· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔÓ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ÏÔ‡Ó· ·ÚÎ Â›Ó·È 385 ¢ÚÒ, ÛÙË ‚’ ˙ÒÓË 320 ¢ÚÒ, ÛÙË Á’ ˙ÒÓË 290 ¢ÚÒ Î·È ÛÙË ‰’ ˙ÒÓË ÊÙ¿ÓÂÈ Ù· 265 ¢ÚÒ. Δ· ¤ÛÔ‰· ÁÈ· ÙÔÓ ¢‹ÌÔ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ ·fi ÙËÓ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË Ù˘ ÂÌÔÚÔ·Ó‹Á˘Ú˘ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È ˆ˜ ı· ·ÁÁ›ÍÔ˘Ó ÙȘ 300.000 ¢ÚÒ, ˆÛÙfiÛÔ Ï‹ÚË ÛÙÔȯ›· ı· ‰ÔıÔ‡Ó ÛÙËÓ ‰ËÌÔÛÈfiÙËÙ· ÌÂÙ¿ ÙÔÓ ·ÔÏÔÁÈÛÌfi Ô˘ ı· οÓÂÈ ÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ Ë̤Ú˜ Ë ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹.

ŒÎıÂÛË ÊˆÙÔÁÚ·Ê›·˜ ÛÙË ¡. ∞Á¯›·ÏÔ √§√∫§∏ƒø¡∂Δ∞π ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË Â‚‰ÔÌ¿‰· ÛÙÔ ¢‹ÌÔ ¡¤·˜ ∞Á¯È¿ÏÔ˘ Ë ·ÚÔ˘Û›·ÛË ÂÎı¤ÛÂˆÓ ŒÚÁˆÓ ΔÔÈÎÒÓ ∫·ÏÏÈÙ¯ÓÒÓ ÛÙÔ ¶·Ï·Èfi ΔÂψÓÂ›Ô (¶·Ú·Ï›· ¡¤·˜ ∞Á¯È¿ÏÔ˘. ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ·fi ÙȘ 28 ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ ̤¯ÚÈ ÙȘ 3 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ¤ÎıÂÛË ÊˆÙÔÁÚ·Ê›·˜ ·fi ÙËÓ ∂Ú·ÛÈÙ¯ÓÈ΋ √Ì¿‰· ºˆÙÔÁÚ·Ê›·˜ ¡¤·˜ ∞Á¯È¿ÏÔ˘.

Δ

ÔÓ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÚfiÏÔ Ô˘ ‰È·‰Ú·Ì¿ÙÈ˙·Ó Ù· ÏÈÌ¿ÓÈ· ÙÔ˘ ¶·Á·ÛËÙÈÎÔ‡ ÛÙȘ ÔÏÈÙÈÛÌÈΤ˜ Î·È ÂÌÔÚÈΤ˜ Û˘Ó·ÏÏ·Á¤˜ ηٿ ÙËÓ ÚÒÙË ‚˘˙·ÓÙÈÓ‹ ÂÚ›Ô‰Ô, ηٷÁÚ¿ÊÂÈ ÙÔ πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ ∂Ó¿ÏÈˆÓ ∞Ú¯·ÈÔÏÔÁÈÎÒÓ ∂Ú¢ÓÒÓ (π∂¡∞∂), ÛÙ· 12 Û˘ÓÔÏÈο Ó·˘¿ÁÈ· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÂÓÙÔÈÛÙ› ÛÙËÓ ı·Ï¿ÛÛÈ· ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ™Ô‡Ú˘ (∞Ì·ÏÈ¿ÔÏË- ¡Ë˜). ∏ ˘Ô‚Ú‡¯È· ¤Ú¢ӷ, Ô˘ ÍÂΛÓËÛ ÙÔ 2003 Î·È Û˘Ó¯›ÛÙËÎÂ Î·È ÙËÓ ÊÂÙÈÓ‹ ηÏÔηÈÚÈÓ‹ ÂÚ›Ô‰Ô, ¤¯ÂÈ Ê¤ÚÂÈ ÛÙÔ Êˆ˜ ÔχÙÈÌ· Â˘Ú‹Ì·Ù·, ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ, Û¿ÓÈÔ˘˜ ·ÌÊÔÚ›˜ Î·È ÂÓÙ˘ˆÛÈ·Îfi ·ÚÈıÌfi ÛȉÂÚ¤ÓÈˆÓ ·Á΢ÚÒÓ. ™Ùfi¯Ô˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ™Ô‡Ú˘, Ô˘ ı· ·Ó·Ï¿‚ÂÈ ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙË ¡Ô̷گȷ΋ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË ª·ÁÓËÛ›·˜ ÙËÓ ¯ÔÚËÁ›· ÙˆÓ ÂÚ¢ÓÒÓ, Â›Ó·È Ë ·Ó¿Û˘ÚÛË Î·È ¤ÎıÂÛË ÙˆÓ ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚˆÓ Â˘ÚËÌ¿ÙˆÓ. “™ÎÔfi˜ Ì·˜ Â›Ó·È Ë ·Ó¿‰ÂÈÍË ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ™Ô‡Ú˘ ÙfiÛÔ ÂÓÙfi˜ ÙˆÓ ÙÂȯÒÓ, fiÛÔ Î·È ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi, ·ÏÏ¿ Î·È Ó· ÂÂÓ‰‡ÛÔ˘Ì ÛÙÔÓ Î·Ù·‰˘ÙÈÎfi ÙÔ˘ÚÈÛÌfi” , ÙÔÓ›˙ÂÈ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ™Ô‡Ú˘ ∫ˆÓ. ∫·Ú·ÁÎÈfi˙ÔÁÏÔ˘. ƒÂÔÚÙ¿˙:

°πøƒ°√™ •À¡√™,

xinos@e-thessalia.gr ΔÔ πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ ∂Ó·Ï›ˆÓ ∞Ú¯·ÈÔÏÔÁÈÎÒÓ ∂Ú¢ÓÒÓ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈÂ›Ù·È ÂÚ¢ÓËÙÈο ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ ∞Ì·ÏÈ¿ÔÏ˘ Î·È ÛÙÔÓ Â˘Ú‡ÙÂÚÔ ı·Ï¿ÛÛÈÔ ¯ÒÚÔ ÙˆÓ ‰˘ÙÈÎÒÓ ·ÎÙÒÓ ÙÔ˘ ¶·Á·ÛËÙÈÎÔ‡ ÎfiÏÔ˘ Â‰Ò Î·È ÔÏÏ¿ ¯ÚfiÓÈ· Ì ÛËÌ·ÓÙÈÎfiٷٷ ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù·. ™ÙȘ ¤ÓÙ ÂÚ¢ÓËÙÈΤ˜ ·ÔÛÙÔϤ˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÂÈ ÙÔ π∂¡∞∂ ˘fi ÙË ‰È‡ı˘ÓÛË ÙÔ˘ ·Ú¯·ÈÔÏfiÁÔ˘ ∏Ï›· ™ÔÓ‰‡ÏË, ηٿ Ù· ¤ÙË 2000 Î·È 2003- 2006, ¤¯Ô˘Ó ÂÓÙÔÈÛÙ› Û˘ÓÔÏÈο ‰Ò‰Âη (12) ·Ú¯·›· Ó·˘¿ÁÈ· ·fi ÙË ÓËÛ›‰· ∫›ÎÈÓıÔ, ¤ˆ˜ ÙÔ ·ÎÚˆÙ‹ÚÈÔ “ΔËϤÁÚ·ÊÔ˜” , Ù· ÔÔ›· ¯ÚÔÓÔÏÔÁÔ‡ÓÙ·È Î˘Ú›ˆ˜ ÛÙË μ˘˙·ÓÙÈÓ‹ ÂÔ¯‹. Δ· Ó·˘¿ÁÈ·, Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÂÓÙÔÈÛÙ› Î·È ÂÚ¢ÓÒÓÙ·È, ÚÔÛʤÚÔ˘Ó ÔχÙÈ̘ ÏËÚÔÊÔڛ˜ Ô˘ ʈٛ˙Ô˘Ó ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ Ï¢ڤ˜ Ù˘ μ˘˙·ÓÙÈÓ‹˜ Ó·˘ÙÈ΋˜ ÈÛÙÔÚ›·˜. ∂ÈϤÔÓ, ·Ó·‰ÂÈÎÓ‡Ô˘Ó ÙÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÚfiÏÔ Ô˘ ‰È·‰Ú·Ì¿ÙÈÛ·Ó ÙË Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ¯ÚÔÓÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô Ù· ÏÈÌ¿ÓÈ· ÙÔ˘ ¶·Á·ÛËÙÈÎÔ‡ ÎfiÏÔ˘ ÛÙȘ ÔÏÈÙÈÛÌÈΤ˜ Î·È ÂÌÔÚÈΤ˜ ·ÓÙ·ÏÏ·Á¤˜ ηٿ ÙËÓ ÂÔ¯‹ ·˘Ù‹. ™ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÂÚ¢ÓËÙÈ΋˜ ·ÔÛÙÔÏ‹˜ ÙÔ˘ ¤ÙÔ˘˜ 2003, Ë ˘Ô‚Ú‡¯È· ¤Ú¢ӷ ÂÈÎÂÓÙÚÒıËΠÛÙËÓ ÙÔÔ-

∞fi ÙȘ ¤Ú¢Ó˜ ÛÙÔ ‚˘ıfi Ù˘ ı¿Ï·ÛÛ·˜

ÁÚ·ÊÈ΋ ·ÔÙ‡ˆÛË ÂÓfi˜ Ó·˘·Á›Ô˘, ÙÔ ÔÔ›Ô ¯ÚÔÓÔÏÔÁÂ›Ù·È ·fi Ù· Ù¤ÏË ÙÔ˘ 4Ô˘ ·ÈÒÓ· ‹ ÛÙÔÓ ÚÒÈÌÔ 5Ô ·ÈÒÓ· Ì.Ã. ∞fi ÙËÓ ·ÍÈÔÏfiÁËÛË ÙˆÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ ÚÔ·ÙÂÈ fiÙÈ ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ¤Ó· Û¿ÓÈÔ Î·È ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ‡ÚËÌ·, Î·È ·˘Ùfi ÁÈ·Ù› ÙÔ ÏÔ›Ô Ô˘ Ó·˘¿ÁËÛ ÛÙË ı·Ï¿ÛÛÈ· ÂÚÈÔ¯‹ ÛÙȘ ¡Ë¤˜ ÌÂÙ¤ÊÂÚ ·Á·ı¿ ÚÔÂÚ¯fiÌÂÓ· ·fi ‰È¿ÊÔÚ· ÂÌÔÚÈο ΤÓÙÚ· Ù˘ ∞Ó·ÙÔÏÈ΋˜ ªÂÛÔÁ›Ԣ. ΔÔ ÊÔÚÙ›Ô ÙÔ˘ ·ÔÙÂÏÔ‡ÓÙ·Ó ·fi ÙÚÂȘ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÔ‡˜ Ù‡Ô˘˜ ·ÌÊÔÚ¤ˆÓ, ÂÎ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ Ô ¤Ó·˜ ÂÚÈ›¯Â ÎÚ·Û› ·fi ÙËÓ ¶·Ï·ÈÛÙ›ÓË, Ô ‰Â‡ÙÂÚÔ˜ Èı·Ófiٷٷ ·fi οÔÈÔ ÓËÛ› ÙÔ˘ ∞ÈÁ·›Ô˘ ‹ ¤Ó· ÏÈÌ¿ÓÈ Ù˘ ËÂÈÚˆÙÈ΋˜ ∂Ï-

Ï¿‰·˜, ÂÓÒ Ë ÚԤϢÛË Î·È ÙÔ ÂÚȯfiÌÂÓÔ ÙÔ˘ ÙÚ›ÙÔ˘ ı· ·ÔÎ·Ï˘ÊÙ› ÌÂÙ¿ ·fi ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ÌÂϤÙË, ηıÒ˜ ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· Ù‡Ô ·ÌÊÔÚ¤· ۯ‰fiÓ ¿ÁÓˆÛÙÔ ÛÙË ‚È‚ÏÈÔÁÚ·Ê›·. ¡· ·Ó·ÊÂÚı› fiÙÈ ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ Ë̤Ú˜ ÔÈ ˘Ô‚Ú‡¯È˜ ¤Ú¢Ó˜ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÙÔ˘ π∂¡∞∂, ¤¯Ô˘Ó ÂÈÎÂÓÙÚˆı› ÛÙËÓ ı·Ï¿ÛÛÈ· ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ fiÚÌÔ˘ ÛÙȘ ¡Ë˜ Î·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÛÙËÓ ·ÁοÏË ÙÔ˘ ªÂÙÔ¯›Ô˘. “∏ Ó·˘ÙÈ΋ ·›ÛıËÛË Ô˘ Ì·˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËÎÂ Â›Ó·È fiÙÈ ÙfiÛÔ Ù· ‚˘˙·ÓÙÈÓ¿ fiÛÔ Î·È Ù· Úˆ˚ÌfiÙÂÚ· Ó·˘¿ÁÈ·, ηٿ Ì‹ÎÔ˜ ·˘Ù‹˜ Ù˘ ·ÎÙÔÁÚ·ÌÌ‹˜, ÛËÌ·ÙÔ‰ÔÙÔ‡Ó Ì›· ÔÚ›· ›ÛÏÔ˘ ÛÙÔÓ ¶·Á·ÛËÙÈÎfi ∫fiÏÔ ÂÌÊfiÚÙˆÓ ÛηÊÒÓ

ÈηӋ˜ ¯ˆÚËÙÈÎfiÙËÙ·˜. ∏ Ù¿ÍË ÌÂÁ¤ıÔ˘˜, ÂÎÙÈÌÒÌÂÓË ·fi ÙÔ ÊÔÚÙ›Ô ·ÌÊÔÚ¤ˆÓ ÂÓfi˜ ÂοÛÙÔ˘, Ú¤ÂÈ Ó· Î˘Ì·›ÓÂÙ·È ÛÙÔ˘˜ 50 ÙfiÓÔ˘˜ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ, ‰ËÏ·‰‹ ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ψٿ ̤۷ Ô˘ ‰ÈÂÓÂÚÁÔ‡Ó ı·Ï¿ÛÛÈÔ ÂÌfiÚÈÔ ÌÂÁ¿ÏˆÓ Û¯ÂÙÈÎÒ˜ ·ÔÛÙ¿ÛˆÓ. ∫·ı¤Ó· ·fi Ù· Ó·˘¿ÁÈ· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÂÓÙÔÈÛÙ›, ·Í›˙ÂÈ Ó· ÂÚ¢ÓËı› ¯ˆÚÈÛÙ¿, ‰ÈfiÙÈ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÚÔÛʤÚÔ˘Ó ÔχÙÈ̘ ÏËÚÔÊÔڛ˜ Ô˘ ı· ʈٛÛÔ˘Ó ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ Ï¢ڤ˜ Ù˘ ¶ÚˆÙÔ‚˘˙·ÓÙÈÓ‹˜ ÈÛÙÔÚ›·˜. ∂ÈϤÔÓ, ı· ·Ó·‰Â›ÍÔ˘Ó ÙÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÚfiÏÔ Ô˘ ¤·ÈÍ·Ó Ù· ÏÈÌ¿ÓÈ· ÙÔ˘ ¶·Á·ÛËÙÈÎÔ‡ ∫fiÏÔ˘ ÛÙȘ ÔÏÈÙÈÛÌÈΤ˜ Î·È ÂÌÔÚÈΤ˜ ·ÓÙ·ÏÏ·Á¤˜ ÙËÓ ÂÔ¯‹ ·˘Ù‹, Ë ÔÔ›· ÛËÌ·ÙÔ‰ÔÙ› ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ·Ú¯·›Ô˘ ÎfiÛÌÔ˘” , ÙÔÓ›˙ÂÙ·È ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ ÛÙËÓ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· ÙÔ˘ π∂¡∞∂, ÁÈ· ÙÔ ı¤Ì· ÙˆÓ ÂÓ¿ÏÈˆÓ ÂÚ¢ÓÒÓ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ ™Ô‡Ú˘. ¡· ·Ó·ÊÂÚı› fiÙÈ ÛÙȘ ÊÂÙÈÓ¤˜ ¤Ú¢Ó˜ Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ Î·È Ô Î·ıËÁËÙ‹˜ ∞Ú¯·ÈÔÏÔÁ›·˜ ∞Ó·ÙÔÏÈ΋˜ ªÂÛÔÁ›Ԣ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ Ù˘ °Ï·ÛÎ҂˘ Î. ª¤ÚÓ·ÚÓÙ, Ô ÔÔ›Ô˜ ¤¯ÂÈ Ó· Âȉ›ÍÂÈ ÏÔ‡ÛÈÔ ·Ó·ÛηÊÈÎfi ¤ÚÁÔ Û ∫‡ÚÔ, ™˘Ú›· Î·È πÛÚ·‹Ï.

£· ÂÎÙÂıÔ‡Ó ∂fiÌÂÓÔ ‚‹Ì· ÁÈ· ÙËÓ ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ™Ô‡Ú˘ Â›Ó·È Ë ¤ÎıÂÛË ÙˆÓ Â˘ÚËÌ¿ÙˆÓ, ηıÒ˜ Ô ¯ÒÚÔ˜ ¤¯ÂÈ ‚ÚÂı› ηÈ

Â›Ó·È Ù· ÂÚ›È· Ù˘ ÂÎÎÏËÛ›·˜ ÛÙÔ ªÂÙfi¯È, Ë ÔÔ›· ı· ·Ó·ÛÙËψı›. “°È· ÙËÓ ·Ó·ÛًψÛË Î·È ÙËÓ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÌÔ˘ÛÂÈ·ÎÔ‡ ¯ÒÚÔ˘ ¤¯ÂÈ ÂÓËÌÂÚˆı› Ë πÂÚ¿ ªËÙÚfiÔÏË ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ Î·È ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙË ¡Ô̷گȷ΋ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË ª·ÁÓËÛ›·˜, ı· Á›ÓÔ˘Ì ¯ÔÚËÁÔ› ÙÔ˘ π∂¡∞∂, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ù· ÛËÌ·ÓÙÈο Â˘Ú‹Ì·Ù· Ó· ‚ÁÔ˘Ó ÛÙËÓ ÂÈÊ¿ÓÂÈ· Î·È Ó· ÂÎÙÂıÔ‡Ó” , ÙÔÓ›˙ÂÈ Ô Î. ∫·Ú·ÁÎÈfi˙ÔÁÏÔ˘. √ ›‰ÈÔ˜ ıˆÚ› fiÙÈ Ë ·Ó¿‰ÂÈÍË ÙˆÓ Â˘ÚËÌ¿ÙˆÓ ı· ·ÔÙÂϤÛÂÈ fiÏÔ ¤Ï͢ ÙÔ˘ÚÈÛÙÒÓ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹, ÂÈÛËÌ·›ÓÔÓÙ·˜ ˆ˜ “Ô ¢‹ÌÔ˜ ™Ô‡Ú˘ ÙËÓ ÂfiÌÂÓË ÂÓÙ·ÂÙ›· ı· ÌÔÚ› Ó· ÂÂÓ‰‡ÛÂÈ ÛÙÔÓ Î·Ù·‰˘ÙÈÎfi ÙÔ˘ÚÈÛÌfi. ™ÎÔfi˜ Ì·˜ Â›Ó·È Ë ·Ó¿‰ÂÈÍË ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ™Ô‡Ú˘ ÙfiÛÔ ÂÓÙfi˜ ÙˆÓ ÙÂȯÒÓ, fiÛÔ Î·È ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi” , ÚÔÛı¤ÙÂÈ Ô ›‰ÈÔ˜. ¡· ·Ó·ÊÂÚı›, fiÙÈ Ë ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ π∂∞¡∂ Û˘ÁÎÚÔÙ‹ıËΠ·fi ÙÔ˘˜ ·Ú¯·ÈÔÏfiÁÔ˘˜ ∏Ï›· ™ÔÓ‰‡ÏË, ÃÚ‹ÛÙÔ ∞ÁÔ˘Ú›‰Ë Î·È ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú· ª·ÎÚ‹, ÙËÓ ·Ú¯ÈÙ¤ÎÙÔÓ· - Ì˯·ÓÈÎfi ºˆÙÂÈÓ‹ μÏ·¯¿ÎË Î·È Ù· ̤ÏË Î·È Ê›ÏÔ˘˜ ÙÔ˘ πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ˘ §ÂˆÓ›‰· ¶··‰ËÌËÙÚ›Ô˘, ∞ı·Ó¿ÛÈÔ ∫Ô‡‚ÂÏ·. ∏Ï›· ∫Ô‡‚ÂÏ· Î·È ∑ˆ‹ °ÚËÁÔÚÔÔ‡ÏÔ˘. ø˜ ÛοÊË ˘ÔÛÙ‹ÚÈ͢ ‰È·Ù¤ıËÎ·Ó ÙÔ “øÚ›ˆÓ” Î·È ÙÔ “√Ú¿ÙÈÔ˜” , ȉÈÔÎÙËÛ›·˜ ÃÚ‹ÛÙÔ˘ ∞ÁÔ˘Ú›‰Ë Î·È §ÂˆÓ›‰· ¶··‰ËÌËÙÚ›Ô˘ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·.

πηÓÔÔÈËÙÈ΋ Ë Î›ÓËÛË ÛÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô ÙˆÓ ÂÎÙÒÛÂˆÓ ∞¡∞™∞ ÁÈ· ÙÔÓ ÂÌÔÚÈÎfi Îfi-

ÛÌÔ ÙÔ˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ ·ÔÙ¤ÏÂÛÂ Ë ÂÚ›Ô‰Ô˜ ÙˆÓ ıÂÚÈÓÒÓ ÂÎÙÒÛˆÓ, ηıÒ˜ Ë ·ÁÔÚ·ÛÙÈ΋ ΛÓËÛË Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ÂÎÙÈÌ‹ÛÂȘ ÙˆÓ Î·Ù·ÛÙËÌ·Ù·Ú¯ÒÓ Î˘Ì¿ÓıËΠ۠ÁÂÓÈΤ˜ ÁÚ·Ì̤˜ Û ÈηÓÔÔÈËÙÈο Â›‰·. øÛÙfiÛÔ, ·Ú¿ Ù· ÂÓı·ÚÚ˘ÓÙÈο

™À°Ã∞ƒ∏Δ∏ƒπ√ √ ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ¡¤·˜ ∞Á¯È¿ÏÔ˘, Î. ∏Ï›·˜ ∫·Ú··Ù¿Î˘ Î·È ÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ

™À°Ã∞πƒ√À¡ £ÂÚÌ¿ ÙÔ˘˜ ·ÔÊÔ›ÙÔ˘˜ §˘Î›Ԣ Ô˘ ¤Ù˘¯·Ó ÛÙȘ ∂ÈÛ·ÁˆÁÈΤ˜ ∂ÍÂÙ¿ÛÂȘ ∞ÓˆÙ¿ÙˆÓ Î·È Δ¯ÓÔÏÔÁÈÎÒÓ ™¯ÔÏÒÓ Î¿ÓÔÓÙ·˜ ¤ÙÛÈ ˘ÂÚ‹Ê·ÓÔ˘˜ ÙfiÛÔ ÙȘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȤ˜ ÙÔ˘˜, fiÛÔ Î·È ÙÔ ¢‹ÌÔ Ì·˜. ÕÍÈÔÈ Û˘Á¯·ÚËÙËÚ›ˆÓ Â›Ó·È fiÏÔÈ ÔÈ ÂÈÙ˘¯fiÓÙ˜ ·ÏÏ¿ Î·È fiÛÔÈ ÚÔÛ¿ıËÛ·Ó Î·È ‰ÂÓ Î·Ù¿ÊÂÚ·Ó Ó· ÎÂÚ‰›ÛÔ˘Ó ÌÈ· ı¤ÛË ÛÙ· ∞ÓÒٷٷ Î·È Δ¯ÓÔÏÔÁÈο π‰Ú‡Ì·Ù·, ‚‚·ÈÒÓÔÓÙ¿˜ ÙÔ˘˜ fiÙÈ Ô ¢‹ÌÔ˜ ¡¤·˜ ∞Á¯È¿ÏÔ˘ ı· Â›Ó·È ÛÙÔ Ï¢Úfi ÙÔ˘˜, ÚÔÛʤÚÔÓÙ·˜ ÙÔ˘˜ ÙÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ‰˘Ó·Ùfi.

√ ¢∏ª∞ƒÃ√™ ¡∂∞™ ∞°Ãπ∞§√À ∏§π∞™ ∫∞ƒ∞¶∞Δ∞∫∏™

ÌËӇ̷ٷ ·fi ÙȘ ÂÎÙÒÛÂȘ, Ù· ÌÂÁ¿Ï· ÔÈÎÔÓÔÌÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÙˆÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÒÓ ÙÔ˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó Î·È ÔÈ ›‰ÈÔÈ ÙÔÓ›˙Ô˘Ó fiÙÈ ‰‡ÛÎÔÏ· ·ÓÙÂÂͤگÔÓÙ·È ÛÙ· ·˘ÍË̤ӷ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈο ¤ÍÔ‰· ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂÒÓ ÙÔ˘˜. °È· “ÏËıÒÚ· ·Î¿Ï˘ÙˆÓ ÂÈÙ·ÁÒÓ ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿” , οÓÂÈ ÏfiÁÔ Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ŒÓˆÛ˘ ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÔ‚ÈÔÙ¯ÓÒÓ Î·È ∂ÌfiÚˆÓ Â·Ú¯›·˜ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ Î. πˆ·Ó. ª·Î·Ó›Î·˜, Ô ÔÔ›Ô˜ Ì ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ù˘ ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹˜ Ù˘ ÂÙ‹ÛÈ·˜ ÂÌÔÚÔ·Ó‹Á˘Ú˘ Ù˘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË Â‚‰ÔÌ¿‰·, ÙÔÓ›˙ÂÈ ˆ˜ “ÙÔ ·˙¿ÚÈ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ηٷÚÁËı›” . ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ Ù˘ ŒÓˆÛ˘ ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÔ‚ÈÔÙ¯ÓÒÓ Î·È ∂ÌfiÚˆÓ Â·Ú¯›·˜ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ Î. πˆ·Ó. ª·Î·Ó›Î·, “Ë ÂÚ›Ô‰Ô˜ ÙˆÓ ıÂÚÈÓÒÓ ÂÎÙÒÛÂˆÓ ¿ÊËÛ ¢¯·ÚÈÛÙË̤ÓÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˘˜ ηٷÛÙË̷ٿگ˜ ÙˆÓ ÂȉÒÓ ¤Ó‰˘Û˘˘fi‰ËÛ˘ ηٿ ÚÒÙÔ ÏfiÁÔ Î·È Î·Ù¿ ‰Â‡ÙÂÚÔ ÙÔ˘˜ ˘fiÏÔÈÔ˘˜, ·ÊÔ‡ Ë ÂÌÔÚÈ΋ ·ÁÔÚ¿

Ù˘ fiÏ˘ ÎÈÓ‹ıËΠ۠ÈηÓÔÔÈËÙÈÎÔ‡˜ Ú˘ıÌÔ‡˜, ‚ÔËıÒÓÙ·˜ ÙÔ˘˜ Ó· ηχ„Ô˘Ó ÔÚÈṲ̂ӷ ·fi Ù· “ÎÂÓ¿” ÙˆÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓˆÓ ÌËÓÒÓ” . ∏ ¤ÎÙˆÛË ÛÙȘ ÙÈ̤˜ ÙˆÓ ‰È·ÊfiÚˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Î˘Ì¿ÓıËΠ۠ÔÛÔÛÙfi 20%-60%, ÂÓÒ Ù· ›‰Ë Ô˘ ·ÚÔ˘Û›·Û·Ó ÙË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ˙‹ÙËÛË ‹Ù·Ó ÂΛӷ Ù˘ ¤Ó‰˘Û˘ Î·È ˘fi‰ËÛ˘, Ù· ›‰Ë ÛÈÙÈÔ‡ (¤ÈÏ·) Î·È Ù· ÏÂ˘Î¿ ›‰Ë. ∫·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÂÚÈfi‰Ô˘ ÙˆÓ ıÂÚÈÓÒÓ ÂÎÙÒÛÂˆÓ ‰ÂÓ ÛËÌÂÈÒıËÎ·Ó ·Ú·Ù˘›Â˜, ηıÒ˜ ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙÔ˘ ÂÌÔÚÈÎÔ‡ ÎfiÛÌÔ˘ ·ÎÔÏÔ‡ıËÛ ÙȘ Û¯ÂÙÈΤ˜ Ô‰ËÁ›Â˜, Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Û·Ó ÙËÓ ·Ó¿ÚÙËÛË ÛÙȘ ÚÔı‹Î˜ ÙˆÓ Î·Ù·ÛÙËÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘˜ Ù·ÌÂÏÒÓ Ì ÙËÓ ·Ú¯È΋ Î·È ÙËÓ ÙÂÏÈ΋ ÙÈÌ‹ ÙÔ˘ οı ÚÔ˚fiÓÙÔ˜. ¶¿ÓÙˆ˜ ÔÈ ¤ÌÔÚÔÈ ÙÔ˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡, ·Ú¿ Ù· ÂÓı·ÚÚ˘ÓÙÈο ÌËӇ̷ٷ ·fi ÙËÓ ·ÁÔÚ·ÛÙÈ΋ ΛÓËÛË, ‰ËÏÒÓÔ˘Ó ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈṲ̂ÓÔÈ ÁÈ· ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂÒÓ ÙÔ˘˜, ·ÊÔ‡ Ù· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈο ¤ÍÔ‰· ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô-

ÓÙ·È È‰È·›ÙÂÚ· ·˘ÍË̤ӷ. “Δ· ¤ÍÔ‰· ¤¯Ô˘Ó ·˘ÍËı› ÂÓ Ì¤Ûˆ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÎÚ›Û˘, ÂÓÒ ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ¤¯ÂÈ “¤ÛÂÈ” ÏËıÒÚ· ·Î¿Ï˘ÙˆÓ ÂÈÙ·ÁÒÓ” , ÙÔÓ›˙ÂÈ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ô Î. ª·Î·Ó›Î·˜ Î·È ÚÔÛı¤ÙÂÈ ˆ˜ “Ô ÂÌÔÚÈÎfi˜ ÎfiÛÌÔ˜ Ù˘ fiÏ˘ ÂÓ·Ôı¤ÙÂÈ ϤÔÓ ÙȘ ÂÏ›‰Â˜ ÙÔ˘ ÁÈ· ·Ó¿Î·Ì„Ë Ù˘ ·ÁÔÚ·ÛÙÈ΋˜ ΛÓËÛ˘ Ì ٷ ¯ÂÈÌÂÚÈÓ¿ ›‰Ë. ŒÓ· ·ÎfiÌË ÛËÌ·ÓÙÈÎfi Úfi‚ÏËÌ· Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó ÔÈ Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜ Ù˘ fiÏ˘ Â›Ó·È Î·È Ë “Ê˘Á‹” ÙˆÓ ÓÙfiÈˆÓ Î·Ù·Ó·ÏˆÙÒÓ Û ¿ÏϘ ÂÌÔÚÈΤ˜ ·ÁÔÚ¤˜ ‰ÈÏ·ÓÒÓ fiψÓ. Ÿˆ˜ ÙÔÓ›˙Ô˘Ó, “Ù· ηٷÛÙ‹Ì·Ù¿ ÙÔ˘˜ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó Ó· ˙ËϤ„Ô˘Ó Ù›ÔÙ· ·fi ÂΛӷ ÙˆÓ ÌÂÁ¿ÏˆÓ ·ÛÙÈÎÒÓ Î¤ÓÙÚˆÓ, ηıÒ˜ Ù· ÚÔ˚fiÓÙ· Ô˘ ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi ÙȘ ›‰È˜ ËÁ¤˜, Â›Ó·È ÂÍ›ÛÔ˘ ÔÈÔÙÈο Î·È ÔÈ ÙÈ̤˜ ÙÔ˘˜ Î˘Ì·›ÓÔÓÙ·È ÛÙ· ›‰È· Â›‰·” . ΔfiÛÔ Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ŒÓˆÛ˘ ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÔ‚ÈÔÙ¯ÓÒÓ Î·È ∂ÌfiÚˆÓ Â·Ú¯›·˜ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ Î.

πˆ·Ó. ª·Î·Ó›Î·˜, fiÛÔ Î·È ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙÔ˘ ÂÌÔÚÈÎÔ‡ ÎfiÛÌÔ˘ Ù˘ fiÏ˘ ·¢ı‡ÓÔ˘Ó ¤ÎÎÏËÛË ÛÙÔ˘˜ ηÙÔ›ÎÔ˘˜ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Ó· ÚÔÙÈÌÔ‡Ó ÁÈ· ÙȘ ·ÁÔÚ¤˜ ÙÔ˘˜ Ù· ηٷÛÙ‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡, ÂÈÛËÌ·›ÓÔÓÙ·˜ ˆ˜ “˘¿Ú¯ÂÈ ÌÂÁ¿ÏË ÔÈÎÈÏ›· ÚÔ˚fiÓÙˆÓ ·ÏÏ¿ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· Î·È Ôχ ηϤ˜ ÙÈ̤˜” .

ΔÔ ·˙¿ÚÈ ªÂ ·ÊÔÚÌ‹ ÙËÓ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË ÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË Â‚‰ÔÌ¿‰· Ù˘ ÂÙ‹ÛÈ·˜ ÂÌÔÚÔ·Ó‹Á˘Ú˘ ÛÙÔÓ ∞ÏÌ˘Úfi, Ô Î. ª·Î·Ó›Î·˜ ÂÈÛ‹Ì·Ó ˆ˜ “‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÛÙÔ˘˜ ÂÌfiÚÔ˘˜, ηıÒ˜ Ë Î›ÓËÛË ÛÙ· ηٷÛÙ‹Ì·Ù· ÌÂÈÒÓÂÙ·È Î·Ù·ÎfiÚ˘Ê·. ΔÔ ·˙¿ÚÈ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ʇÁÂÈ ·fi ÙËÓ fiÏË ÙÔ˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ Î·È Ó· ηٷÚÁËı›. ø˜ ŒÓˆÛË ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÔ‚ÈÔÙ¯ÓÒÓ Î·È ∂ÌfiÚˆÓ ı· ÎÈÓ‹ÛÔ˘Ì ÙȘ ‰È·‰Èηۛ˜ ÁÈ· Ó· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ Ë ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË Ù˘ ÂÌÔÚÔ·Ó‹Á˘ÚË˜Ë ÛÙÔÓ ∞ÏÌ˘Úfi”, ÚÔÛ¤ıÂÛÂ Ô ›‰ÈÔ˜. °ÈÒÚÁÔ˜ •˘Ófi˜


T√ B∏ª∞

Δ√À

A§ªÀƒ√À

27

KYPIAKH 30 AY°OY™T√À 2009

¢ÂÈÎÙÈο & ‰ËÎÙÈο °Ú¿ÊÂÈ Ô °IøP°O™ •YNO™

∏ ÂΉÚÔÌ‹ ÙÔ˘ ∫∞¶∏

™˘Ó¿ÓÙËÛË Û˘ÌÌ·ıËÙÒÓ

¢È‹ÌÂÚË ÂΉÚÔÌ‹ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ ÙÔ ∫.∞.¶.∏ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ ÛÙȘ 17 Î·È 18 ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ ÛÙËÓ ∫·ÛÙÔÚÈ¿ Î·È ÙÔ ¡˘ÌÊ·›Ô. ™˘Óԉ¢fiÌÂÓÔÈ ·fi ÙÔÓ ¶Úfi‰ÚÔ ÙÔ˘ ∫∞¶∏ Î. £Âfi‰ˆÚÔ ΔÂÏ΋ , ›¯·Ó ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· ÁÈ· ·ÎfiÌË ÌÈ· ÊÔÚ¿ Ó· ÁÓˆÚ›ÛÔ˘Ó Ù· fiÌÔÚÊ· ÙÔ›· Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜. ¶ÚÒÙÔ˜ ÛÙ·ıÌfi˜ ‹Ù·Ó Ë ∫·ÛÙÔÚÈ¿, fiÔ˘ ÂÈÛΤÊıËÎ·Ó ÙÔ ¢ÈÛËÏÈfi, ¤Ó·Ó ÚÔ˚ÛÙÔÚÈÎfi ÏÈÌÓ·›Ô ÔÈÎÈÛÌfi Î·È ÙËÓ ·ÏÈ¿ fiÏË Ù˘ ∫·ÛÙÔÚÈ¿˜ Ì ٷ fiÌÔÚÊ· ·Ú¯ÔÓÙÈο. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ‹Á·Ó ÛÙË ªÔÓ‹ ª·˘ÚÈÒÙÈÛÛ·˜ ÛÙËÓ Ï›ÌÓË Ù˘ ∫·ÛÙÔÚÈ¿˜ Î·È ·Ó·¯ÒÚËÛ·Ó ÁÈ· ÙÔ ‰È·ÙËÚËÙ¤Ô ÔÈÎÈÛÌfi ÙÔ˘ ¡˘ÌÊ·›Ô˘ Ô˘ Â›Ó·È ¯ÙÈṲ̂ÓÔ˜ ÛÙȘ Ï·-

ªÈ· fiÌÔÚÊË Û˘ÓÂÛÙ›·ÛË Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ 21 ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ ÛÙÔ ¶ËÁ¿‰È ¶ÙÂÏÂÔ‡, ÙˆÓ ·ÔÊÔ›ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™¯ÔÏ›Ԣ ¶ÙÂÏÂÔ‡, ¤ÙÔ˘˜ 1976. ∂ÌÓ¢ÛÙ‹˜ Î·È ‰ÈÔÚÁ·ÓˆÙ‹˜ Ù˘ Û˘ÓÂÛÙ›·Û˘ ‹Ù·Ó Ë Î. ƒ›Ù· ∫·ÙÛfiÁÈ·ÓÓË- ¶··‰ÔÁÈ¿ÓÓË, ‰·ÛοϷ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™¯ÔÏ›Ԣ ¶ÙÂÏÂÔ‡, Ô˘ ÌÂÙÂÎ·È‰Â‡ÂÙ·È ÛÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ πˆ·ÓÓ›ÓˆÓ. ™ÙËÓ ÚfiÛÎÏËÛ‹ Ù˘ ÔÈ Û˘ÌÌ·ıËÙ¤˜ Ù˘ ·fi ∞ı‹Ó·, μfiÏÔ, £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË Î·È ·fi ÙËÓ Á‡Úˆ ÂÚÈÔ¯‹ ¤ÛÂ˘Û·Ó ÛÙËÓ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ·˘Ù‹ ÚÔı˘Ìfiٷٷ ÁÈ· Ó· Û˘Ó·ÓÙËıÔ‡Ó ‡ÛÙÂÚ· ·fi 33 ¯ÚfiÓÈ·, Ó· ÁÂÏ¿ÛÔ˘Ó Ì ٷ ÛÙÈÁÌÈfiÙ˘· Î·È Û˘Ì‚¿ÓÙ· ÙˆÓ ÙfiÙ ÂÙÒÓ. ∏ ‚Ú·‰È¿ ‹Ù·Ó Ôχ fiÌÔÚÊË ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ Î. ¢·ÁÚ¤, ÛÙËÓ Ï·˙ “ƒÔ‰È¿” Ì ÊfiÓÙÔ ÙÔ fiÌÔÚÊÔ ÏÈÌ·Ó¿ÎÈ Î·È ÛÙÔ ‚¿ıÔ˜ ÙÔ ÊˆÙ·ÁˆÁË̤ÓÔ ∞¯›ÏÏÂÈÔ. ™Ù· ÚfiÛˆ¿ ÙÔ˘˜ ‹Ù·Ó ˙ˆÁÚ·ÊÈṲ̂ÓË Ë ¯·Ú¿, ÙÔ ¯·ÌfiÁÂÏÔ Î·È ÚÔ·ÓÙfi˜ Ë Û˘ÁΛÓËÛË. ŸÏÔÈ ÙÔ˘˜ Ù·ÎÙÔÔÈË̤ÓÔÈ, ÛÔ˘‰·Á̤ÓÔÈ, Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜, ·ÁÚfiÙ˜, Ó· ÌÈÏ‹ÛÔ˘Ó ÁÈ· ÙËÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂȷ΋ ÙÔ˘˜ ηٿÛÙ·ÛË Î·È Ó· η̷ÚÒÛÔ˘Ó Ô ¤Ó·˜ ÙÔÓ ¿ÏÏÔ. ¢ÂÓ ¤‚ÏÂ˜ Ù›ÔÙ ¿ÏÏÔ ·fi ·ÁηÏÈ¿ÛÌ·Ù· Î·È ¯·ÌfiÁÂÏ·. ¢ÂÓ ·Ú¤ÏÂÈ„·Ó Ó· ηϤÛÔ˘Ó Î·È ÙÔ˘˜ ‰·ÛοÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜. Î ∂ÈÚ‹ÓË §·Ûηڛ‰Ô˘ Ô˘ ‹Úı Ì ÙÔÓ Û‡˙˘Áfi Ù˘ °ÈÒÚÁÔ, ÙËÓ Î. Δ˙¤ÓË ∫¯·ÁÈ¿ Ì ÙÔÓ Û‡˙˘Áfi Ù˘ Î. ∫ÒÛÙ· ∫¯·ÁÈ¿, Ô˘ ÙÔ˘˜ Ù›ÌËÛ·Ó Ì ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘˜, ÙÔ˘˜ η̿ڈ۷Ó, ÙÔ˘˜ ¯¿ÚËÎ·Ó Î·È Û˘ÁÎÈÓ‹ıËÎ·Ó Ôχ. √È Á‡Úˆ ·Ú¤Â˜ ÙÔ˘˜ ¯¿ÚËηÓ, ÙÔ˘˜ Î·Ì¿ÚˆÛ·Ó Î·È fiÏÔÈ Ì·˜, ÙÔ˘˜ ¢¯Ëı‹Î·Ì ӷ Â›Ó·È Î·Ï¿ Î·È Ó· Í·Ó·Û˘Ó·ÓÙËıÔ‡Ó. ∏ ÌÂÁ¿ÏË ·˘Ù‹ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ Â·Ê‹ Â›Ó·È ¤Ó· ‰Â›ÁÌ· ÚÔËÁ̤Ó˘ ÎÔÈÓˆÓ›·˜. ∏ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÙÚÈ· Î. ƒ›Ù· ‹Ú ·fi fiÏÔ˘˜ Ì·˜ Û˘Á¯·ÚËÙ‹ÚÈ·. ∫.¢.∫.

ÁȤ˜ ÙÔ˘ ŸÚÔ˘˜ μ›ÙÛÈ. Δ· ̤ÏË ÙÔ˘ ∫∞¶∏ ÂÓÙ˘ˆÛÈ¿ÛÙËÎ·Ó ·fi ÙȘ Ê˘ÛÈΤ˜ ÔÌÔÚÊȤ˜ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ·ÏÏ¿ Î·È ·fi ÙËÓ Â›Û΄‹ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ ¶ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘

∞ÚÎÙÔ‡ÚÔ˘. ªÂ fiÌÔÚʘ ·Ó·ÌÓ‹ÛÂȘ Î·È ·ÎÔ‡Ú·ÛÙË ‰È¿ıÂÛË Â¤ÛÙÚ„·Ó Î·È ·Ó·Ó¤ˆÛ·Ó ÙÔ Ú·ÓÙ‚ԇ ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂfiÌÂÓË ÂÍfiÚÌËÛ‹ ÙÔ˘˜.

∑ËÙÔ‡Ó ·˘ÙÔ„›· ∫·ÙËÁÔÚËÌ·ÙÈο ·ÓÙ›ıÂÙÔÈ ÛÙËÓ ÚÔÔÙÈ΋ ηٷÛ΢‹˜ ÎÚËȉÒÌ·ÙÔ˜ Î·È ·Ôı‹Î˘ ÛÙÔÓ ·ÈÁÈ·Ïfi, ÛÙË ı¤ÛË “§·‰ÈÎfi” ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ™Ô‡Ú˘, ÛÙȘ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ “π¯ı˘ÔÙÚÔÊ›· ¶·Á·ÛËÙÈÎÔ‡ ∞.∂.” , ‰ËÏÒÓÔ˘Ó Ì ˘fiÌÓËÌ¿ ÙÔ˘˜ ÚÔ˜ fiϘ ÙȘ ·ÚÌfi‰È˜ ˘ËÚÂۛ˜, Ë ∫›ÓËÛË ¶ÔÏÈÙÒÓ ™Ô‡Ú˘ Î·È Ë ∂ıÂÏÔÓÙÈ΋ ¶ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈ΋ √Ì¿‰· ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ “∂Ó ¢Ú¿ÛÂÈ” . ªÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ ÛÙÔ ˘fiÌÓËÌ· ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È: “ªÂ ·ÊÔÚÌ‹ ÙËÓ ·fi 20.01.2009 ·›ÙËÛË Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ “π¯ı˘ÔÙÚÔÊ›· ¶·Á·ÛËÙÈÎÔ‡ ∞.∂.” , Ô˘ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÛÙË ı¤ÛË §·‰ÈÎfi ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ™Ô‡Ú˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î·È ·ÊÔÚ¿ Û ÙÚÔÔÔ›ËÛË Ù˘ ∞fiÊ·Û˘ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈÎÔ‡˜ fiÚÔ˘˜ Ô˘ η٤¯ÂÈ Ë ÂÙ·ÈÚ›· ·fi ÙÔ 2005, Û·˜ ÂÓËÌÂÚÒÓÔ˘Ì ٷ ÂÍ‹˜: -∏ ·›ÙËÛË ÙÚÔÔÔ›ËÛ˘ ·ÊÔÚ¿ ÛÙË Î·Ù·Û΢‹ ÌÈ·˜ ÌÂÙ·ÏÏÈ΋˜ ·Ôı‹Î˘ Î·È ÂÓfi˜ ÎÚËȉÒÌ·ÙÔ˜ Û ÙÛÈÌÂÓÙ¤ÓÈ· ‚¿ÛË 300 ÙÂÙÚ·ÁˆÓÈÎÒÓ Ì¤ÙÚˆÓ ÛÙËÓ ·Ú·Ï›·, ˆ˜ ¯ÂÚÛ·›Â˜ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ ȯı˘ÔηÏÏȤÚÁÂÈ·˜ Ù˘ ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓ˘ ÛÙÔ ı¤Ì· ÂÙ·ÈÚ›·˜. ΔÔ ÎÚË›‰ˆÌ· ¤¯ÂÈ ÙË ÌÔÚÊ‹ ÙÛÈÌÂÓÙ¤ÓÈ·˜ Ï·ÙÊfiÚÌ·˜ 150 ÙÂÙÚ·ÁˆÓÈÎÒÓ Ì¤ÙÚˆÓ Ô˘ ı· ¯ÚËÛÈ̇ÛÂÈ ÁÈ· ·Á΢ÚÔ‚fiÏÈÔ ψÙÒÓ Ì¤ÛˆÓ. -Δ· ÙÔÔÁÚ·ÊÈο ‰È·ÁÚ¿ÌÌ·Ù· Ô˘ Û˘ÓÔ‰Â‡Ô˘Ó ÙËÓ ÌÂϤÙË Î·È Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ÛÙÔÓ Ê¿ÎÂÏÔ Ô˘ ¤¯ÂÈ ˘Ô‚ÏËı› ÛÙËÓ ·‰ÂÈÔ‰ÔÙÔ‡Û· ∞Ú¯‹, ¢π¶∂Ãø ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ £ÂÛÛ·Ï›·˜, ı· ¤ÚÂ ӷ ·ÔÙ˘ÒÓÔ˘Ó ÙËÓ ˘¿Ú¯Ô˘Û· ηٿÛÙ·ÛË Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜. ∞˘Ùfi fï˜ ‰ÂÓ ·ÓÙ·ÔÎÚ›ÓÂÙ·È ÛÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·. -¢ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ·ÁÚÔÙÈÎfi˜ ‰ÚfiÌÔ˜, ·Ï¿ ˘‹Ú¯Â ·Ú¿ÓÔÌË ‰È¿ÓÔÈÍË ‰ÚfiÌÔ˘ ÚfiÛ‚·Û˘ ÛÙȘ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ÂÓ ÏfiÁˆ ȯı˘ÔÙÚÔÊ›Ԣ Ë ÔÔ›· Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ˘. ·Ú. 41/1996 & 563/1996 ‰ÈηÛÙÈΤ˜ ·ÔÊ¿ÛÂȘ Ô˘ ÂÈÛ˘Ó¿ÙÔ˘Ì ηٷÚÁ‹ıËΠ(Û¯ÂÙ. 1 & 2). -ΔÔ “Ͽو̷” /¯ÒÚÔ˜ ÂÏÈÁÌÒÓ Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ, ÙÔ ÔÔ›Ô ·ÔÙ˘ÒÓÂÙ·È ÛÙÔ ÙÔÔÁÚ·ÊÈÎfi ‰È¿ÁÚ·ÌÌ· Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜, ‰ÂÓ ·ÓÙ·ÔÎÚ›ÓÂÙ·È ÛÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Î·Ì›· ¿ÏÏË È‰ÈÔÎÙËÛ›· ̤¯ÚÈ ÙÔÓ ·ÈÁÈ·Ïfi ÂÎÙfi˜ Ù˘ ‰·ÛÈ΋˜ ñ ÎÙËÓÔÙÚÔÊÈ΋˜ ñ ÂÔÈÎÈÛÙÈ΋˜ ¤ÎÙ·Û˘, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ ›Ó·Î· ‰È·ÓÔÌ‹˜ 1958 ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ °ÂˆÚÁ›·˜ (Û¯ÂÙ. 3) Î·È ÙÔ˘˜ ÎÙËÌ·ÙÔÏÔÁÈÎÔ‡˜ ›Ó·Î˜ (Û¯ÂÙ. 4 & 5). -ŒÁ΢Ú˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ Â›Û˘ ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó fiÙÈ ˘¿Ú¯ÂÈ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ∞fiÊ·ÛË ¡ÔÌ¿Ú¯Ë ª·ÁÓËÛ›·˜ ÂÚ› ··ÁfiÚ¢Û˘ ÔÔÈ·Û‰‹ÔÙ Â¤ÎÙ·Û˘ Û ȯı˘ÔÙÚÔÊ›· Ë ÔÔ›· ÌÔÚ› Ó· ÚÔηϤÛÂÈ ÚfiÛıÂÙË ÂÈ‚¿Ú˘ÓÛË ÛÙÔ ¶·Á·ÛËÙÈÎfi ∫fiÏÔ. -ªÂ ‰Â‰Ô̤ÓÔ fiÙÈ Ë ÂÚÈÔ¯‹ Â›Ó·È Î·Ù·ÁÂÁÚ·Ì̤ÓË ÛÙË ÙÚ¿Â˙· ºπ§√Δ∏™ ÙÔ˘ ∂ª¶ ·ÏÏ¿ Î·È Û ۯÂÙÈ΋ ÌÂϤÙË ÙÔ˘ À¶∂Ãø¢∂ Î·È ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ˆ˜ ΔÔ›Ô π‰È·›ÙÂÚÔ˘ º˘ÛÈÎÔ‡ ∫¿ÏÏÔ˘˜ ñ Δπº∫ (Û¯ÂÙ. 6), ıˆÚԇ̠fiÙÈ ÌÈ· ·˘ÙÔ„›· ·fi ˘ËÚÂÛÈ·ÎÔ‡˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ Ù˘ ¡∞ª ÛÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ¯ÒÚÔ Â›Ó·È ··Ú·›ÙËÙË. £· ‰È·ÈÛÙÒÛÔ˘Ó “ȉ›ÔȘ fiÌÌ·ÛÈ” ÙËÓ ÂÎÏËÎÙÈ΋ ÔÌÔÚÊÈ¿ ÙÔ˘ ΔÔ›Ô˘ Î·È ÙÔ Ì¤ÁÂıÔ˜ Ù˘ ÂÈ‚¿Ú˘ÓÛ˘ Ô˘ ı· Û˘ÓÙÂÏÂÛı› Ì ÙËÓ ÚÔÙÂÈÓfiÌÂÓË Î·Ù·Û΢‹, Ë ÔÔ›·, ÁÈ· ÙËÓ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ÂÚÈÔ¯‹ Â›Ó·È ÂÓÙÂÏÒ˜ ·Ó¿ÚÌÔÛÙË, ·ÊÔ‡ ı· ηٷÛÙÚ·Ê› ÙÔ Ì·Á¢ÙÈÎfi ·Ó¿ÁÏ˘ÊÔ Ù˘ ·Ú·Ï›·˜” .

£Â·ÙÚÈ΋ ·Ú¿ÛÙ·ÛË ΔÂÏÂ˘Ù·›· ·Ú¿ÛÙ·ÛË ÁÈ· ÙÔ ÊÂÙÈÓfi ηÏÔη›ÚÈ ¤‰ˆÛÂ Ë £Â·ÙÚÈ΋ √Ì¿‰· ÙÔ˘ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ™Ô‡Ú˘ “√È ¡‹Â˜” ÛÙËÓ ·˘Ï‹ ÙÔ˘ ÓËÈ·ÁˆÁ›Ԣ ¶ÙÂÏÂÔ‡ ÚÔÛÎÂÎÏË̤ÓË ÙÔ˘ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÔ‡ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘. ¶ÈÛÙ‹ ÛÙÔ Î·ÏÔηÈÚÈÓfi Ú·ÓÙ‚ԇ Ù˘ Ë £Â·ÙÚÈ΋ √Ì¿‰· ™Ô‡Ú˘ ·Ó‚¿˙ÂÈ Ê¤ÙÔ˜ ÙÔ ÈÔ ÂÙ˘¯Ë̤ÓÔ ı·ÙÚÈÎfi ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ πÔ˘Ï›Ô˘ μÂÚÓ “ √ Á‡ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∫fiÛÌÔ˘ Û 80 Ë̤Ú˜” , Û˘Ì‚¿ÏÏÔÓÙ·˜ ¤ÙÛÈ ÛÙÔÓ ·ÁÎfiÛÌÈÔ ÂÔÚÙ·ÛÌfi ÙˆÓ 100 ¯ÚfiÓˆÓ, ·fi ÙÔÓ ı¿Ó·ÙÔ ÙÔ˘ Û˘ÁÁڷʤ·. ΔÔ ¤ÚÁÔ, Ô˘ ÁÚ¿ÊÙËΠÙÔ 1872 Î·È ÁÔ‹Ù¢Û ÔÏϤ˜ ÁÂÓȤ˜ ÌÈÎÚÒÓ Î·È ÌÂÁ¿ÏˆÓ, ‹Ù·Ó ÌÈ· ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ÚfiÎÏËÛË ÁÈ· ÙÔÓ ı›·ÛÔ Ô˘ ÛÙÔ˘˜ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú˜ ÙÔ˘ πÔ˘Ï›Ô˘ μÂÚÓ Í·Ó·‚ڋΠÙËÓ Û˘ÁΛÓËÛË ÙÔ˘ Ù·ÍȉÈÔ‡, ÙËÓ ·ÁˆÓ›· ÁÈ· ÙÔ Î˘Ó‹ÁÈ ÙÔ˘ ÛÙfi¯Ô˘ Î·È ÙËÓ ÈηÓÔÔ›ËÛË ÁÈ· ÙËÓ ÂÎÏ‹ÚˆÛË ÙˆÓ ÔÓ›ڈÓ! ™ÙÔ ÛÙÔ›¯ËÌ· Ì ÙÔ ÎÔÈÓfi, Ë £Â·ÙÚÈ΋ √Ì¿‰· ÙÔ˘ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ™Ô‡Ú˘ ÂÏ›˙ÂÈ Ó· ÎÂÚ‰›ÛÔ˘Ó ÔÈ ı·٤˜, ·ÔÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·˜ ÌÈ· ‚Ú·‰È¿ Ì ¤Ó· ¤ÚÁÔ ÌÂÁ¿Ï˘ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ fiÔ˘ 16 ËıÔÔÈÔ› ı· ·ÚÂÏ¿ÛÔ˘Ó Û 28 ÚfiÏÔ˘˜ ·ÏÏ¿˙ÔÓÙ·˜ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· ÎÔÛÙÔ‡ÌÈ·, ÂÓÒ Ù· ÛÎËÓÈο Î·È Ù· ÂÓÙ˘ˆÛȷο Âʤ ÂÓ·ÏÏ¿ÛÛÔÓÙ·È ‰È·ÚÎÒ˜, √È ËıÔÔÈÔ› Â›Ó·È ·fi 10 ÂÒ˜ 66 ÂÙÒÓ, ÙËÓ ı·ÙÚÈ΋ ‰È·Û΢‹ ¤¯ÂÈ Î¿ÓÂÈ Ô °È¿ÓÓ˘ ∫·Ú·¯ÈÛ·Ú›‰Ë˜, ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ ÙÔ˘ ¢∏.¶∂.£∂ ∫Ô˙¿Ó˘, ÙËÓ ÛÎËÓÔıÂÛ›· Ë §¤Ó· °ÂˆÚÁÈ¿‰Ô˘, ÛÙ›¯Ô˘˜ Î·È ÌÔ˘ÛÈ΋ ¤ÁÚ·„·Ó ÔÈ ™‡ÚÔ˜ °Ô˘Ó·ÚfiÔ˘ÏÔ˜ Î·È ¶¤ÙÚÔ˜ ª·ÚÌ·ÚÈÓfi˜ Î·È ÙȘ ¯ÔÚÔÁڷʛ˜ Ô ‰¿ÛηÏÔ˜ ¯ÔÚÔ‡ ∫ÒÛÙ·˜ ¢ËÌËÙÚ›Ô˘. ΔËÓ ÂÈ̤ÏÂÈ· ÙˆÓ ÛÎËÓÈÎÒÓ ·Ó¤Ï·‚Â Ô ¡›ÎÔ˜ ¶ÂÚÈÛÙÂÚ¿˜, ˯ËÙÈο Âʤ Î·È ÁÈÁ·ÓÙÔÂÈÎfiÓ˜ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ¡Ùԇη˜, ÂÎÙ˘ÒÛÂȘ ÛÎËÓÈÎÒÓ Ë

*Δ√¡ ™∏ª∞¡Δπ∫√ ÚfiÏÔ Ô˘ ‰È·‰Ú·Ì¿ÙÈ˙·Ó Ù· ÏÈÌ¿ÓÈ· ÙÔ˘ ¶·Á·ÛËÙÈÎÔ‡ ÛÙȘ ÔÏÈÙÈÛÌÈΤ˜ Î·È ÂÌÔÚÈΤ˜ Û˘Ó·ÏÏ·Á¤˜ ηٿ ÙËÓ ÚÒÙË ‚˘˙·ÓÙÈÓ‹ ÂÚ›Ô‰Ô, ηٷÁÚ¿ÊÂÈ ÙÔ πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ ∂Ó¿ÏÈˆÓ ∞Ú¯·ÈÔÏÔÁÈÎÒÓ ∂Ú¢ÓÒÓ (π∂¡∞∂), ÛÙ· 12 Û˘ÓÔÏÈο Ó·˘¿ÁÈ·, Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÂÓÙÔÈÛÙ› ÛÙËÓ ı·Ï¿ÛÛÈ· ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ™Ô‡Ú˘ (∞Ì·ÏÈ¿ÔÏË- ¡Ë˜). ∏ ˘Ô‚Ú‡¯È· ¤Ú¢ӷ, Ô˘ ÍÂΛÓËÛ ÙÔ 2003 Î·È Û˘Ó¯›ÛÙËÎÂ Î·È ÙËÓ ÊÂÙÈÓ‹ ηÏÔηÈÚÈÓ‹ ÂÚ›Ô‰Ô, ¤¯ÂÈ Ê¤ÚÂÈ ÛÙÔ Êˆ˜ ÔχÙÈÌ· Â˘Ú‹Ì·Ù·, ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ, Û¿ÓÈÔ˘˜ ·ÌÊÔÚ›˜ Î·È ÂÓÙ˘ˆÛÈ·Îfi ·ÚÈıÌfi ÛȉÂÚ¤ÓÈˆÓ ·Á΢ÚÒÓ. *™Δ√Ã√™ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ™Ô‡Ú˘, Ô˘ ı· ·Ó·Ï¿‚ÂÈ ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙË ¡Ô̷گȷ΋ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË ª·ÁÓËÛ›·˜ ÙËÓ ¯ÔÚËÁ›· ÙˆÓ ÂÚ¢ÓÒÓ, Â›Ó·È Ë ·Ó¿Û˘ÚÛË Î·È ¤ÎıÂÛË ÙˆÓ ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚˆÓ Â˘ÚËÌ¿ÙˆÓ. “™ÎÔfi˜ Ì·˜ Â›Ó·È Ë ·Ó¿‰ÂÈÍË ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ™Ô‡Ú˘ ÙfiÛÔ ÂÓÙfi˜ ÙˆÓ ÙÂȯÒÓ, fiÛÔ Î·È ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi, ·ÏÏ¿ Î·È Ó· ÂÂÓ‰‡ÛÔ˘Ì ÛÙÔÓ Î·Ù·‰˘ÙÈÎfi ÙÔ˘ÚÈÛÌfi” , ÙÔÓ›˙ÂÈ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ™Ô‡Ú˘ ∫ˆÓ. ∫·Ú·ÁÎÈfi˙ÔÁÏÔ˘. *“¶Àƒ∞” ηٿ ÙÔ˘ ¢ËÌ¿Ú¯Ô˘ ¡¤·˜ ∞Á¯È¿ÏÔ˘, ∏Ï›· ∫·Ú··Ù¿ÎË, ÂÍ·¤Ï˘Û Ì ‰‹ÏˆÛ‹ Ù˘ Ë ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ Ù˘ Ì›˙ÔÓÔ˜ ÌÂÈÔ„ËÊ›·˜ ∂˘·ÁÁÂÏ›· ∫Ú›ÎÔ˘, Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÙËÓ Î·Ù·ÁÁÂÏ›· ÙˆÓ ÂÚÁÔÏËÙÒÓ Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜, ÁÈ· ·¢ı›·˜ ·Ó¿ıÂÛË ¤ÚÁÔ˘ ·fi ÙË ¢∂À∞ ¡. ∞Á¯È¿ÏÔ˘. ∏ Î. ∫Ú›ÎÔ˘ ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ ÙfiÓÈÛ ˆ˜ “‹Ù·Ó ·Ó·ÌÂÓfiÌÂÓË Ë ÛÙ¿ÛË ÙÔ˘ ¢ËÌ¿Ú¯Ô˘ ¡. ∞Á¯È¿ÏÔ˘ ÛÙÔ ı¤Ì· ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ “∫·Ù·Û΢‹ ÙÚÔÊÔ‰ÔÙÈÎÔ‡ ·ÁˆÁÔ‡ ÛÙË ı¤ÛË “ª¿Ó˜” ÙÔ˘ ¢.¢. ªÈÎÚÔıË‚ÒÓ” . ∏ ·¿ÓÙËÛË ÙÔ˘ ¢ËÌ¿Ú¯Ô˘ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Èı·Ófiٷٷ ·‡ÚÈÔ. *∞¡∞™∞ ÁÈ· ÙÔÓ ÂÌÔÚÈÎfi ÎfiÛÌÔ ÙÔ˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ ·ÔÙ¤ÏÂÛÂ Ë ÂÚ›Ô‰Ô˜ ÙˆÓ ıÂÚÈÓÒÓ ÂÎÙÒÛˆÓ, ηıÒ˜ Ë ·ÁÔÚ·ÛÙÈ΋ ΛÓËÛË, Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ÂÎÙÈÌ‹ÛÂȘ ÙˆÓ Î·Ù·ÛÙËÌ·Ù·Ú¯ÒÓ, Î˘Ì¿ÓıËΠ۠ÁÂÓÈΤ˜ ÁÚ·Ì̤˜ Û ÈηÓÔÔÈËÙÈο Â›‰·. øÛÙfiÛÔ, ·Ú¿ Ù· ÂÓı·ÚÚ˘ÓÙÈο ÌËӇ̷ٷ ·fi ÙȘ ÂÎÙÒÛÂȘ, Ù· ÌÂÁ¿Ï· ÔÈÎÔÓÔÌÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÙˆÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÒÓ ÙÔ˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó Î·È ÔÈ ›‰ÈÔÈ ÙÔÓ›˙Ô˘Ó fiÙÈ ‰‡ÛÎÔÏ· ·ÓÙÂÂͤگÔÓÙ·È ÛÙ· ·˘ÍË̤ӷ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈο ¤ÍÔ‰· ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂÒÓ ÙÔ˘˜. *∞¶√ Δ∏¡ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ŒÓˆÛ˘ ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÔ‚ÈÔÙ¯ÓÒÓ Î·È ∂ÌfiÚˆÓ Â·Ú¯›·˜ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ Î. πˆ·Ó. ª·Î·Ó›Î·˜, οÓÂÈ ÏfiÁÔ ÁÈ· “ÏËıÒÚ· ·Î¿Ï˘ÙˆÓ ÂÈÙ·ÁÒÓ ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿” , ÂÓÒ Ì ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹˜ Ù˘ ÂÙ‹ÛÈ·˜ ÂÌÔÚÔ·Ó‹Á˘Ú˘ Ù˘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË Â‚‰ÔÌ¿‰·, ÙÔÓ›˙ÂÈ ˆ˜ “ÙÔ ·˙¿ÚÈ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ηٷÚÁËı›, ηıÒ˜ οÓÂÈ ˙ËÌÈ¿ ÛÙÔÓ ÂÌÔÚÈÎfi ÎfiÛÌÔ Ù˘ fiÏ˘” . *ºÀ™π∫∞, ÙËÓ ÚÔ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓË ÚÔÔÙÈ΋ Ô‡Ù Ô˘ Ó· ÙËÓ ·ÎÔ‡ÛÔ˘Ó ‰ÂÓ ı· ı¤ÏÔ˘Ó ÛÙÔÓ ¢‹ÌÔ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡. ∫·È ·˘Ùfi, ÁÈ·Ù› Ù· ¤ÛÔ‰· ÙËÓ ÊÂÙÈÓ‹ ¯ÚÔÓÈ¿ ·fi ÙËÓ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË Ù˘ ÂÌÔÚÔ·Ó‹Á˘Ú˘ ı· ·ÁÁ›ÍÔ˘Ó ÙȘ 300.000 ¢ÚÒ, Û ¤Ó·Ó ¢‹ÌÔ, Ô˘ „¿¯ÓÂÈ Ó· ηχ„ÂÈ Ì οı ÙÚfiÔ Ù· ¤ÍÔ‰¿ ÙÔ˘. Δ· ÔÔ›·, ·’ fiÛÔ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ì ‰ÂÓ Â›Ó·È Î·È Ï›Á· Û ÂÙ‹ÛÈÔ Â›‰Ô. *™Δ∏¡ ∫∞Δ∞™Δƒ√º∏ ÙˆÓ ‚¿ÛÂˆÓ ·fi Ù· ηÓÙËÏ¿ÎÈ· Î·È ÙËÓ ÎÏÔ‹ ÔÙËÚÈÒÓ Î·È ÙˆÓ ·Óıԉԯ›ˆÓ ·fi 10 Ù¿ÊÔ˘˜, ÚÔ¯ÒÚËÛ·Ó, ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Ù˘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˘ ¶¤ÌÙ˘ ¿ÁÓˆÛÙÔÈ, ÛÙÔ ¡ÂÎÚÔÙ·ÊÂ›Ô ÙÔ˘ ¢.¢. ∞¯ÈÏÏ›Ԣ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ¶ÙÂÏÂÔ‡. °È· ÙÔ ı¤Ì· ÂÓËÌÂÚÒıËÎÂ Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ¶ÙÂÏÂÔ‡ Î. ¶·ÓÙ. ¶··ÛÙÂÚÁ›Ô˘, Ô ÔÔ›Ô˜ ·Ó¤ÊÂÚ ˆ˜ “ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÚˆÙfiÁÓˆÚÔ ÂÚÈÛÙ·ÙÈÎfi ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹” . ÕÏϘ ˙ËÌȤ˜ ÛÙÔ˘˜ Ù¿ÊÔ˘˜ ÙÔ˘ ÓÂÎÚÔÙ·Ê›Ԣ ∞¯ÈÏÏ›Ԣ ‰ÂÓ ·Ó·Ê¤ÚıËηÓ, ÂÓÒ ÁÈ· ÙÔ ÂÚÈÛÙ·ÙÈÎfi Ë ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›· ı· ÂÓËÌÂÚˆÓfiÙ·Ó ·fi ÙÔÓ ¢‹ÌÔ ¶ÙÂÏÂÔ‡. *¡∞ ∂ÀÃ∏£√Àª∂ “ÂÚ·ÛÙÈο” ÛÙÔÓ ¢‹Ì·Ú¯Ô ™Ô‡Ú˘ ∫ˆÓ. ∫·Ú·ÁÎÈfi˙ÔÁÏÔ˘, Ô ÔÔ›Ô˜ ÚÔ ‰ÂηË̤ÚÔ˘ ˘¤ÛÙË Ú‹ÍË ·¯›ÏÏÂÈÔ˘ Ù¤ÓÔÓÙ·, ÛÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ¿ ÙÔ˘ Ó· ‚ÔËı‹ÛÂÈ ËÏÈÎȈ̤ÓË Î˘Ú›· Ô˘ ¤¯·Û ÙËÓ ÈÛÔÚÚÔ›· Ù˘, ηٿ ÙËÓ ·Ô‚›‚·Û‹ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ ÙÔ˘ ∞¯ÈÏÏ›Ԣ, ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÂΉÚÔÌ‹ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ™ÙË ™ÎÈ¿ıÔ. √ ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ·Ó·ÚÚÒÓÂÈ, ·Ó Î·È ÌÂÙ·‚·›ÓÂÈ Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ ÛÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô ÙÔ˘ Ì Á‡„Ô Î·È ·ÙÂÚ›ÙÛ˜. “¶ÂÚ·ÛÙÈο” ÏÔÈfiÓ.

∂ÈÚ‹ÓË ª·˘ÚÔÁ¤ÓË, ·ÚÎÂÙ¿ ·fi Ù· ÎÔÛÙÔ˘ÌÈ· Ù˘ ·Ú¿ÛÙ·Û˘ ·Ú·¯ˆÚËı‹Î·Ó ·fi ÙÔ ‚ÂÛÙÈ¿ÚÈÔ ÙÔ˘ ¢∏.¶∂.£∂ μfiÏÔ˘ Î·È ÙËÓ ª·Ú›· ΔÛÈÏÈÔ‡. ¶·›˙Ô˘Ó: ∫ÒÛÙ·˜ ªÈ¯·Ï·ÎfiÔ˘ÏÔ˜, ª·ÚȷϤӷ ¶··ÓÈÎÔÏÔÔ‡ÏÔ˘, °È¿ÓÓ˘ ∫·Ï·Ù˙‹˜, ΔÚÈ·ÓÙ¿Ê˘ÏÏÔ˜ ™·Ófi˜, ¡›ÎÔ˜ ¶ÂÚÈÛÙÂÚ¿˜, ™‡ÚÔ˜ °Ô˘ÚÓ·ÚfiÔ˘ÏÔ˜, ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ¡Ùԇη˜, £·Ó¿Û˘ ∫Ô˘ÙÌ¿Ó˘, °ÈÒÚÁÔ˜ ∫Ô˘ÚÎÔ˘-

‚¤Ï·˜, ¡›ÙÛ· ∫Ô˘ÙÌ¿ÓË, °È¿ÓÓ· ∫·ÏÔ‰‹ÌÔ˘, ŒÊË Δ˙·‚¤Ï·, ∫ÒÛÙ·˜ ∑·Úο‰·˜, °È¿ÓÓ˘ ∫·ÙÛ¿ÓÔ˜, ÃÚ‹ÛÙÔ˜ ª·ÎÚ‹˜. ¢fiıËηÓ, Â›Û˘, Ì ÌÂÁ¿ÏË ÂÈÙ˘¯›· ÙÚÂȘ ·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ ÛÙȘ 1 Î·È 2 ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ ÛÙÔ ÚÔ·‡ÏÈÔ ÙÔ˘ °˘ÌÓ·Û›Ô˘ ™Ô‡Ú˘ Ì ÙËÓ ÔÚÁ¿ÓˆÛË ÙÔ˘ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÔ‡ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ™Ô‡Ú˘ Î·È ÛÙȘ 3 ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ ÛÙËÓ ∞Ó¿‚Ú· ª·ÁÓËÛ›·˜ Ì ÔÚÁ·ÓˆÙ‹ ÙËÓ ∫ÔÈÓfiÙËÙ·.

*Δ√ ∂Δ∏™π√ ÙÔ˘ÚÓÔ˘¿ Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘ “¢ËÌ‹ÙÚ˘ ∫Ô˘ÓÙÔ‡Ú˘” Û˘Ó‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÔ˘Ó Û‹ÌÂÚ· ∫˘Úȷ΋ (4.30Ì.Ì.) Ô ∞ıÏËÙÈÎfi˜ √ÚÁ·ÓÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ™Ô‡Ú˘, Ô ∞ıÏËÙÈÎfi˜ √ÚÁ·ÓÈÛÌfi˜ Ù˘ ¡Ô̷گȷ΋˜ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î·È Ô ∞ıÏËÙÈÎfi˜ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ™Ô‡Ú˘ “√ ∞›·˜” ΔÔ ÙÔ˘ÚÓÔ˘¿ ı· ‰ÈÂÍ·¯ı› ÛÙÔ Á‹Â‰Ô ™Ô‡Ú˘ Ì ÙËÓ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘ ∞›·ÓÙ· ™Ô‡Ú˘, ÙÔ˘ ∏Ú·ÎÏ‹ ∞Á›ˆÓ £ÂÔ‰ÒÚˆÓ, ÙˆÓ ª˘ÚÌȉfiÓˆÓ ¶Ï·Ù¿ÓÔ˘ Î·È Ù˘ ¢‹ÌËÙÚ·˜ ∂˘ÍÂÈÓÔ‡ÔÏ˘. √È ·ÁÒÓ˜ ı· ‰ÈÂÍ·¯ıÔ‡Ó Û 45ÏÂÙ· ËÌ›¯ÚÔÓ·.


28 KYPIAKH 30 ∞À°√À™Δ√À 2009 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΚΑΤΑΣΧΕΤΗΡΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Η Δικαστική Επιμελήτρια του Πρωτοδικείου Βόλου ΑΡΓΥΡΟΥΛΑ ΔΗΜ. ΑΣΤΡΑ, κάτοικος Βόλου, οδός Κωνσταντά αρ. 129. Δηλοποιώ ότι Την δεκάτη έκτη (16η) του μηνός Σεπτεμβρίου του 2009 έτους, ημέρα Τετάρτη και από την 4η έως και την 5η απογευματινή ώρα της ίδιας ημέρας, στο Κατάστημα του Ειρηνοδικείου Βόλου, με υπάλληλο πλειστηριασμού την Συμβολαιογράφο Βόλου Σουζάνα Ψαρογιώργου, κατοικοεδρεύουσα στο Βόλο, οδός Ρ. Φεραίου αρ. 119, ή του νόμιμου αναπληρωτή της σε περίπτωση κωλύματος αυτής, εκπλειστηριάζεται αναγκαστικά, με την επίσπευση της εδρεύουσας στην Αθήνα (Σταδίου 40) Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρίας με την επωνυμία “ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ” , με το διακριτικό τίτλο “ALPHA ΒΑΝΚ” , νόμιμα εκπροσωπούμενης, η παρακάτω ακίνητη περιουσία των οφειλετών: 1) Κωνσταντίνου Βλαχόπουλου του Παύλου και της Φωτεινής, κατοίκου Αγριάς Μαγνησίας, οδός Αριστοτέλη αρ. 30 Β, και 2) Βαλεντίνας συζύγου Κωνσταντίνου Βλαχόπουλου, το γένος Ιβάν και Λιουντμίλλα Σαβέλιεβ, κατοίκου Αγριάς Μαγνησίας, οδός Αριστοτέλη αρ. 30 Β, που κατασχέθηκε αναγκαστικά με την αρ. 586/3-7-2008 έκθεσή μου αναγκαστικής κατάσχεσης ακίνητης περιουσίας, της οποίας η λεπτομερής περιγραφή έχει ως εξής: 1) Η με στοιχεία Ύψιλον Ένα (Υ-1) οριζόντια ιδιοκτησία - αποθήκη του υπογείου ορόφου, 2) η με στοιχεία Γιώτα Ένα (Ι-1) οριζόντια ιδιοκτησία διαμέρισμα του ισογείου ορόφου, και 3) η με στοιχεία Άλφα Ένα (Α-1) οριζόντια ιδιοκτησία -διαμέρισμα του πρώτου πάνω από το ισόγειο ορόφου, της διώροφης με υπόγειο οικοδομής, κτισμένης στο νοτιοανατολικό τμήμα ενός ενιαίου οικοπέδου, το οποίο βρίσκεται μέσα στο σχέδιο του οικισμού Αγριάς Μαγνησίας, της πρώην ομώνυμης Κοινότητας και ήδη του ομωνύμου Δήμου, του Υποθ/κείου Νηλείας, στη θέση “Παλιοκκλήσι” (πρώην “Συντριβάνι” ), στο Ο.Τ. 73 Α, σε ανώνυμη δημοτική οδό, έχει έκταση το ενιαίο οικόπεδο μέτρα τετραγωνικά (415,06), φαίνεται με τα κεφαλαία αλφαβητικά στοιχεία Α-Β-Γ-Δ-Ε-ΖΗ-Α στο από Οκτωβρίου 2000 τοπογραφικό διάγραμμα του πολιτικού μηχανικού Αντ. Χαλκιά, που είναι συνημμένο στην αρ. 19.232/2000 πράξη του Συμ/φου Βόλου Θανάση Μπαντέκα, συνορεύει γύρω σύμφωνα μ’ αυτό, Βορειοδυτικά με την πλευρά Α-Β μέτρων (25,26) με οδό σχεδίου πόλης, πλάτους 11,00 μέτρων, Νοτιοανατολικά με την πλευρά Β-Γ μέτρων (14,64) με ιδιοκτησία Κασσιανής Λέτσιου, Νοτιοδυτικά με την πλευρά Γ-Δ-Ε-Ζ-Η συνολικά μέτρων (2,92 + 6,26 + 12,53 + 0,57 = 22,28) με ιδιοκτησία Μπαλογιάννη, και Βορειοδυτικά με την πλευρά ΗΑ μέτρων (21,08) με ιδιοκτησία Έξαρχου Λύτρα. Η ως άνω διώροφη με υπόγειο οικοδομή, που είναι κτισμένη στο νοτιοανατολικό τμήμα του ενιαίου οικοπέδου, έχει (σύμφωνα με τον υπάρχοντα στο παραπάνω σχεδιάγραμμα πίνακα) ποσοστό συνιδιοκτησίας σ’ αυτό (ενιαίο οικόπεδο) (500/1000) εξ αδιαιρέτου, επιτρεπόμενη δόμηση μέτρα τετραγωνικά (228,28) και δικαίωμα αποκλειστικής χρήσης στο νοτιοανατολικό τμήμα αυτού, που έχει έκταση μέτρα τετραγωνικά (207,51), φαίνεται σχηματικά στο παραπάνω σχεδιάγραμμα με τον αριθμό (2) και περιμετρικά με τα κεφαλαία αλφαβητικά στοιχεία Ι-Β-Γ-Δ-Ε-Κ-Ι και συνορεύει γύρω Βορειοανατολικά με την πλευρά Ι-Β μέτρων (14,19) με οδό σχεδίου πόλης, πλάτους 11,00 μέτρων, Νοτιοανατολικά με την πλευρά Β-Γ μέτρων (14,64) με ιδιοκτησία Κασ. Λέτσιου, Νοτιοδυτικά με την πλευρά Γ-Δ-Ε-Κ συνολικά μέτρων (2,92 + 6,26 + 2,46 = 11,64) με ιδιοκτησία Μπαλογιάννη, και Βορειοδυτικά με την πλευρά Κ-Ι μέτρων (18,04) με την άλλη (αριθμ. 1) κάθετη ιδιοκτησία του ενιαίου οικοπέδου. Η διώροφη οικοδομή είναι σοβατισμένη και υδροχρωματισμένη εξωτερικά και εν μέρει έχει επένδυση πέτρας, είναι κεραμοσκεπής και το εσωτερικό κλιμακοστάσιο είναι καλυμμένο με μάρμαρο. 1) Η με στοιχεία Ύψιλον Ένα (Υ-1) οριζόντια ιδιοκτησία - αποθήκη του υπογείου ορόφου, φαίνεται με τα στοιχεία αυτά η ίδια μεν σχηματικά στο σχέδιο κάτοψης του υπογείου και οι αναλογίες και τα λοιπά στοιχεία της στον από Ιουλίου 2001 πίνακα κατανομής ποσοστών του πολιτ. μηχανικού Θεόδ. Κωνσταντά, έχει ιδιόκτητη επιφάνεια μέτρα τετραγωνικά (114,07), επιφάνεια κοινοχρήστων μέτρα τετραγωνικά (7,89), ύψος μέτρα (2,70), ιδιόκτητο όγκο μέτρα κυβικά (307,99), όγκο κοινοχρήστων μέτρα κυβικά (21,30), ολικό όγκο μέτρα κυβικά

(329,29), ποσοστό συνιδιοκτησίας στο ενιαίο οικόπεδο των 415,06 τετραγωνικών μέτρων (10/1000) εξ αδιαιρέτου, που αντιστοιχεί επί του οικοπέδου (δηλ. του με αριθμ. 2 τμήματος αυτού) σε ιδανικό μερίδιο μέτρων τετραγωνικών (4,15), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων (20/100) και ψήφους (20/1000), αποτελεί δε αυτοτελή, ανεξάρτητη, διηρημένη και διακεκριμένη οριζόντια ιδιοκτησία, διεπόμενη από τις διατάξεις του Ν. 3741/1929 και των άρθρων 1002 και 1117 του Α.Κ. Η ως άνω αποθήκη του υπογείου ορόφου σύμφωνα με τον τίτλο κτήσεως αποτελείται από ένα χώρο, κατόπιν όμως της επιτόπιας εξέτασης διαπιστώθηκε ότι αποτελείται από έναν κλειστό χώρο στάθμευσης αυτοκινήτου, λεβητοστάσιο και δύο διαμερίσματα, αποτελούμενο έκαστο από δύο δωμάτια, κουζίνα και μπάνιο, εσωτερικά είναι σοβατισμένα και υδροχρωματισμένα, το δάπεδό τους καλύπτεται από κεραμικό πλακάκι, έχουν ηλεκτρική και υδραυλική εγκατάσταση, δεν υπάρχουν οι εσωτερικές πόρτες και τα παράθυρα είναι αλουμινίου. Ο υπόγειος όροφος έχει πρόσβαση μέσω του κοινόχρηστου κλιμακοστασίου και από ράμπα εισόδου του γκαράζ. 2) Η με στοιχεία Γιώτα Ένα (Ι-1) οριζόντια ιδιοκτησία - διαμέρισμα του ισογείου ορόφου, φαίνεται με τα στοιχεία αυτά η ίδια μεν σχηματικά στο σχέδιο κάτοψης του ισογείου ορόφου και οι αναλογίες και τα λοιπά στοιχεία της στον από Ιουλίου 2001 πίνακα κατανομής ποσοστών του πολιτ. μηχανικού Θεόδ. Κωνσταντά, αποτελείται από τρία υπνοδωμάτια, καθιστικό - σαλόνι, κουζίνα, διάδρομο και δύο λουτρά, με μία βεράντα και έναν εξώστη προς τον ακάλυπτο χώρο του οικοπέδου, έχει ιδιόκτητη επιφάνεια μέτρα τετραγωνικά (115,72), επιφάνεια κοινοχρήστων μέτρα τετραγωνικά (67,89), ύψος μέτρα (3,40), ιδιόκτητο όγκο μέτρα κυβικά (393,45), όγκο κοινοχρήστων μέτρα κυβικά (26,83), ολικό όγκο μέτρα κυβικά (420,28), ποσοστό συνιδιοκτησίας στο ενιαίο οικόπεδο των 415,06 τετραγωνικών μέτρων (265,96/1000) εξ αδιαιρέτου, που αντιστοιχεί επί του οικοπέδου (δηλ. του με αριθμ. 2 τμήματος) σε ιδανικό μερίδιο μέτρων τετραγωνικών (110,38), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων (531,92/1000) και ψήφους (532/1000), αποτελεί δε αυτοτελή, ανεξάρτητη, διηρημένη και διακεκριμένη οριζόντια ιδιοκτησία, διεπόμενη από τις διατάξεις του Ν. 3741/1929 και των άρθρων 1002 και 1117 του Α.Κ. 3) Η με στοιχεία Άλφα Ένα (Α-1) οριζόντια ιδιοκτησία - διαμέρισμα του πρώτου πάνω από το ισόγειο ορόφου, φαίνεται με τα στοιχεία αυτά η ίδια μεν σχηματικά στο σχέδιο κάτοψης του πρώτου ορόφου και οι αναλογίες και τα λοιπά στοιχεία της στον από Ιουλίου 2001 πίνακα κατανομής ποσοστών, του πολιτ. μηχανικού Θεόδ. Κωνσταντά, αποτελείται από τρία υπνοδωμάτια, σαλόνι - καθιστικό, κουζίνα, διάδρομο και δύο λουτρά, με μία βεράντα και δύο εξώστες προς τον ακάλυπτο χώρο του οικοπέδου, έχει ιδιόκτητη επιφάνεια μέτρα τετραγωνικά (96,24), επιφάνεια κοινοχρήστων μέτρα τετραγωνικά (7,89), ύψος μέτρα (3,40), ιδιόκτητο όγκο μέτρα κυβικά (327,22), όγκο κοινοχρήστων μέτρα κυβικά (26,83), ολικό όγκο μέτρα κυβικά (354,05), ποσοστό συνιδιοκτησίας στο ενιαίο οικόπεδο των 415,06 τετραγωνικών μέτρων (224,04/1000) εξ αδιαιρέτου, που αντιστοιχεί επί του οικοπέδου (δηλαδή του με αρ. 2 τμήματος αυτού) σε ιδανικό μερίδιο μέτρων τετραγωνικών (92,38), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων (448,08/1000) και ψήφους (448/1000), αποτελεί δε αυτοτελή, ανεξάρτητη, διηρημένη και διακεκριμένη οριζόντια ιδιοκτησία, διεπόμενη από τις διατάξεις του Ν. 3741/1929 και των άρθρων 1002 και 1117 του Α.Κ., έχει δε πρόσβαση από το ισόγειο μέσω του κοινοχρήστου κλιμακοστασίου. Τιμή πρώτης προσφοράς για την έναρξη του πλειστηριασμού ορίστηκαν, σύμφωνα με την αρ. 3.313/13-10-2008 Απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Βόλου, τα πιο κάτω ποσά: α) για το πρώτο ακίνητο (Υ-1 αποθήκη υπογείου ορόφου) το ποσό των “73.333,33” Ευρώ, που είναι μεγαλύτερο της σημερινής αντικειμενικής αξίας, β) για το δεύτερο ακίνητο (Ι-1 διαμέρισμα ισογείου ορόφου) το ποσό των “140.000,00” Ευρώ, που είναι μεγαλύτερο της σημερινής αντικειμενικής αξίας, και γ) για το τρίτο ακίνητο (Α-1 διαμέρισμα πρώτου ορόφου) το ποσό των “116.666,66” Ευρώ, που είναι μεγαλύτερο της σημερινής αντικειμενικής αξίας. Σύμφωνα με το αρ. 508/7-7-2008 πιστοποιητικό της Υποθηκοφύλακα

¢IKA™TIKA ¢HMO™IEYMATA Νηλείας, στα πιο πάνω ακίνητα υπάρχουν οι πιο κάτω εγγραφές: 1) Προσημείωση Υποθήκης υπέρ “ΑΣΠΙΣ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.” , 2) Προσημείωση Υποθήκης, υπέρ “ASPIS BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ” . 3) Προσημείωση Υποθήκης, υπέρ “ASPIS BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ” . 4) Προσημείωση υποθήκης, υπέρ “ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ” . 5) Προσημείωση Υποθήκης, υπέρ Χρήστου Παπαχρήστου, κατοίκου Βόλου, και 6) Προσημείωση Υποθήκης, υπέρ “ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ” . Προσκαλούνται όσοι επιθυμούν να γίνουν αγοραστές, να προσέλθουν και να πλειοδοτήσουν στον παραπάνω τόπο και κατά τον παραπάνω χρόνο, συμμορφούμενοι με τους όρους της αρ. 649/22-5-2009 Γ’ επαναληπτικής περίληψής μου κατασχετήριας έκθεσης ακίνητης περιουσίας, και με τις διατάξεις του Κ.Πολ.Δ., όπως αυτοί τροποποιήθηκαν με το Ν. 3714/2008 (ΦΕΚ 231/7-11-2008 τεύχος Α’). Βόλος, 28 Αυγούστου 2009 Η Δηλοποιούσα Δικαστική Επιμελήτρια ΑΡΓΥΡΟΥΛΑ ΔΗΜ. ΑΣΤΡΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΚΑΤΑΣΧΕΤΗΡΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Η Δικαστική Επιμελήτρια του Πρωτοδικείου Βόλου ΑΡΓΥΡΟΥΛΑ ΔΗΜ. ΑΣΤΡΑ, κάτοικος Βόλου, οδός Κωνσταντά αρ. 129. Δηλοποιώ ότι Την δεκάτη έκτη (16η) του μηνός Σεπτεμβρίου του 2009 έτους, ημέρα Τετάρτη και από την 4η έως και την 5η απογευματινή ώρα της ίδιας ημέρας, στο Κατάστημα του Ειρηνοδικείου Βόλου, με υπάλληλο πλειστηριασμού την Συμβολαιογράφο Βόλου Σουζάνα Ψαρογιώργου, κατοικοεδρεύουσα στο Βόλο, οδός Ρήγα Φεραίου αρ. 119, ή του νόμιμου αναπληρωτή της σε περίπτωση κωλύματος αυτής, εκπλειστηριάζεται αναγκαστικά, με την επίσπευση της εδρεύουσας στην Αθήνα (Σταδίου 40) Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρίας με την επωνυμία “ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ” , με το διακριτικό τίτλο “ALPHA ΒΑΝΚ” , νόμιμα εκπροσωπούμενης, η παρακάτω ακίνητη περιουσία του Παντελεήμονα Μαλιάκη του Χρήστου και της Πηνελόπης, κατοίκου Άνω Λεχωνίων Δήμου Αρτέμιδας Μαγνησίας, ως τρίτου κυρίου, νομέα - διακατόχου με νόμιμο τίτλο ενυπόθηκου ακινήτου του ενοχικά ευθυνόμενου οφειλέτη Χρήστου Μαλιάκη του Παντελεήμονα και της Ευφροσύνης, κατοίκου Άνω Λεχωνίων Δήμου Αρτέμιδας Μαγνησίας, που κατασχέθηκε αναγκαστικά με την αρ. 606/21-11-2008 έκθεσή μου αναγκαστικής κατάσχεσης ακίνητης περιουσίας, της οποίας η λεπτομερής περιγραφή έχει ως εξής: Μία οικία διώροφη, εμφαινόμενη στο από Φεβρουαρίου 1986 σχέδιο κατόψεων του αρχιτέκτονα μηχανικού Παύλου Μπουγά, το οποίο είναι συνημμένο στο αρ. 13.481/13-101987 συμβόλαιο του Συμ/φου Βόλου Αντωνίου Δημητριάδη, αποτελούμενη; Α) από το ισόγειο, το οποίο περιλαμβάνει καθιστικό, τραπεζαρία, χωλλ, κουζίνα, W.C., εσωτερική κλίμακα, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά (61,82), όγκο μέτρα κυβικά (209,56), και Β) από τον πρώτο όροφο άνωθεν του ισογείου, που περιλαμβάνει δύο (2) δωμάτια, καθιστικό, χωλλ, λουτρό, εσωτερική κλίμακα, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά (70,00), όγκο μέτρα κυβικά (210,00), μετά των παραρτημάτων και παρακολουθημάτων της, ευρισκόμενη στο Βορειοδυτικό τμήμα του όλου και ενιαίου οικοπέδου, η οποία οικία αποτελεί ανεξάρτητη, αυτοτελή, διηρημένη και διακεκριμένη κάθετη ιδιοκτησία επί ενιαίου οικοπέδου, διεπόμενη από τις διατάξεις του Ν. 3741/1929, των άρθρων 1002 και 1117 του Α.Κ. και του Ν.Δ. 1024/1971, σε συνδυασμό προς το περιεχόμενο και τις διατάξεις του αρ. 13.459/30-9-1987 συμβολαίου συστάσεως κάθετης συνιδιοκτησίας και κανονισμού του άλλοτε Συμ/φου Βόλου Αντωνίου Δημητριάδη, με το αναλογούν ποσοστό συνιδιοκτησίας (317/1000) εξ αδιαιρέτου επί του όλου και ενιαίου οικοπέδου συνολικής εκτάσεως μέτρων τετραγωνικών (509,00), κειμένου του ακινήτου αυτού εντός του χωρίου Άνω Λεχωνίων, εντός ορίων οικισμού, του Δημοτικού Διαμερίσματος Άνω Λεχωνίων, του Δήμου Αρτέμιδας (άλλοτε της καταργηθείσης Κοινότητας Άνω Λεχωνίων), του Υποθ/κείου Νηλείας, του Νομού Μαγνησίας, εμφαινομένου του εν λόγω οικοπέδου στο σύνολό του με τα κεφαλαία αλφαβητικά στοιχεία ΑΒΓΔΕΖΗΘΑ στο από 24-9-1987 τοπογραφικό διάγραμμα του αρχι-

τέκτονα μηχανικού Παύλου Μπουγά, επί του οποίου ο μηχανικός δηλώνει ότι το οικόπεδο αυτό βρίσκεται εντός των ορίων του οικισμού Άνω Λεχωνίων και είναι άρτιο και οικοδομήσιμο κατά παρέκκλιση, συνορευομένου του οικοπέδου αυτού στο σύνολό του Βόρεια επί πλευράς με τα στοιχεία ΑΒ μέτρων (13,20) με σιδηροδρομική γραμμή του Ο.Σ.Ε., Νότια επί πλευράς ΔΕΖ συνολικά μέτρων (14,10) με κοινοτικό δρόμο, Ανατολικά επί πλευράς ΖΗΘΑ συνολικά μέτρων (39,25) με ιδιοκτησία κληρονόμων Κωνσταντίνου Κολοκοτρώνη, Δυτικά επί πλευράς ΒΓΔ συνολικά μέτρων (36,40) με ιδιοκτησία Σταύρου Μαλιάκη, με το δικαίωμα αποκλειστικής χρήσης του διακεκριμένου Βορειοδυτικού τμήματος εκ του όλου και ενιαίου οικοπέδου, εμφαινομένου με τον αραβικό αριθμό ένα (1) και περικλειομένου με τα κεφαλαία αλφαβητικά στοιχεία ΑΒΓΔΕΚΙΘΑ στο ίδιο ως άνω αναφερόμενο από 24-9-1987 τοπογραφικό διάγραμμα του αρχιτέκτονα μηχανικού Παύλου Μπουγά, εκτάσεως μέτρων τετραγωνικών (161,50), συνορευομένου δε Βόρεια επί πλευράς ΑΒ μέτρων (13,20) με τη σιδηροδρομική γραμμή του Ο.Σ.Ε., Νότια εν μέρει επί πλευράς ΙΘ μέτρων (12,10) με το υπ’ αριθμ. δύο (2) συνιδιόκτητο τμήμα του οικοπέδου και εν μέρει επί πλευράς ΔΕ μέτρου (1,20) με τον κοινοτικό δρόμο, Ανατολικά εν μέρει επί πλευράς ΑΘ μέτρων (10,15) με την ιδιοκτησία κληρονόμων Κωνσταντίνου Κολοκοτρώνη και εν μέρει επί πλευράς IKE συνολικά μέτρων (27,15) με το υπ’ αριθμ. δύο (2) συνιδιόκτητο τμήμα του οικοπέδου, και Δυτικά επί πλευράς ΒΓΔ συνολικά μέτρων (36,40) με την ιδιοκτησία Σταύρου Μαλιάκη. Η ως άνω διώροφη οικία φέρει πλήρη ηλεκτρική και υδραυλική εγκατάσταση και εγκατάσταση κεντρικής θέρμανσης, είναι σοβατισμένη και υδροχρωματισμένη εσωτερικά και εξωτερικά, στο καθιστικό υπάρχει τζάκι, η στέγη της καλύπτεται από κεραμίδια, φέρει τις ανάλογες πόρτες και παράθυρα για τον φωτισμό και αερισμό της, τα παραθυρόφυλλά της είναι ξύλινα, υπάρχει ένας εξώστης στον όροφο, ο αύλειος χώρος της περιβάλλεται από πέτρινα τοιχία και σιδερένια κάγκελα, η αυλή της καλύπτεται από πλάκες Πηλίου, η οικοδομή δε, έχει υπόγειο. Υπάρχει δε ξύλινο χαγιάτι με κεραμίδια σ’ όλο το ισόγειο, εκτός από τη νότια πλευρά αυτού. Γίνεται μνεία ότι ο ενοχικά ευθυνόμενος οφειλέτης, Χρήστος Μαλιάκης του Παντελεήμονα και της Ευφροσύνης, παρακρατεί το δικαίωμα συνοίκησης εφ’ όρου ζωής του στο ως άνω ακίνητο. Τιμή πρώτης προσφοράς για την έναρξη του πλειστηριασμού ορίστηκε, σύμφωνα με την αρ. 207/2-22009 Απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Βόλου, το ποσό των “130.000,00” Ευρώ. Σύμφωνα με το αρ. 898/25-11-2008 πιστοποιητικό της Υποθηκοφύλακα Νηλείας, στο πιο πάνω ακίνητο υπάρχουν γραμμένα τα εξής βάρη: 1) Προσημείωση Υποθήκης, υπέρ της “ΩΜΕΓΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.” , ποσού “60.000,00” Ευρώ, μη τραπείσα σε τακτική, και 2) Προσημείωση Υποθήκης, υπέρ της “ΤΡΑΠΕΖΑΣ PROBANK Α.Ε.” , ποσού “30.000,00” Ευρώ, μη τραπείσα σε τακτική. Κατά δε του προκατόχου Χρήστου Παντ. Μαλιάκη, υπάρχει γραμμένη Προσημείωση Υποθήκης, υπέρ της “ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.” , ποσού “174.000,00” Ευρώ, μη τραπείσα σε τακτική. Προσκαλούνται όσοι επιθυμούν να γίνουν αγοραστές, να προσέλθουν και να πλειοδοτήσουν στον παραπάνω τόπο και κατά τον παραπάνω χρόνο, συμμορφούμενοι με τους όρους της αρ. 645/12-5-2009 Β’ επαναληπτικής περίληψής μου κατασχετήριας έκθεσης ακίνητης περιουσίας, και με τις διατάξεις του Κ.Πολ.Δ., όπως αυτές τροποποιήθηκαν με το Ν. 3714/2008 (ΦΕΚ 231/7-11-2008 τεύχος Α’). Βόλος, 28 Αυγούστου 2009 Η Δηλοποιούσα Δικαστική Επιμελήτρια ΑΡΓΥΡΟΥΛΑ ΔΗΜ. ΑΣΤΡΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΚΑΤΑΣΧΕΤΗΡΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Η Δικαστική Επιμελήτρια του Πρωτοδικείου Βόλου ΑΡΓΥΡΟΥΛΑ ΔΗΜ. ΑΣΤΡΑ, κάτοικος Βόλου, οδός Κωνσταντά αρ. 129. Δηλοποιώ ότι Την δεκάτη έκτη (16η) του μηνός Σεπτεμβρίου του 2009 έτους, ημέρα Τετάρτη και από την 4η έως και την 5η απογευματινή ώρα της ίδιας ημέρας, στο Κατάστημα του Ειρηνοδικείου Βόλου, με υπάλληλο πλειστηριασμού την Συμβολαιογράφο

Βόλου Σουζάνα Ψαρογιώργου, κατοικοεδρεύουσα στο Βόλο, οδός Ρ. Φεραίου αρ. 119, ή του νόμιμου αναπληρωτή της σε περίπτωση κωλύματος αυτής, εκπλειστηριάζεται αναγκαστικά, με την επίσπευση της εδρεύουσας στην Αθήνα (Σταδίου 40) Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρίας με την επωνυμία “ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ” , με το διακριτικό τίτλο “ALPHA ΒΑΝΚ” , νόμιμα εκπροσωπούμενης, η παρακάτω ακίνητη περιουσία του οφειλέτη Στέφανου Λαδά του Ιωάννη και της Ελένης, κατοίκου Θεσσαλονίκης, οδός 28ης Οκτωβρίου αρ. 133 (Αμπελόκηποι), που κατασχέθηκε αναγκαστικά με την αρ. 547/18-12-2007 έκθεσή μου αναγκαστικής κατάσχεσης ακίνητης περιουσίας, της οποίας η λεπτομερής περιγραφή έχει ως εξής: Ένα αγροτεμάχιο, συνολικής εκτάσεως μέτρων τετραγωνικών (5.288,00), με την εντός αυτού υπάρχουσα παλαιά ισόγεια οικία, εμβαδού μέτρων τετραγωνικών (113,50), σύμφωνα με τον τίτλο ιδιοκτησίας και το τοπογραφικό διάγραμμα του πολιτικού υπομηχανικού Σταύρου Τσαλούχου, που είναι συνημμένο στο αρ. 2.467/ 29-51990 συμβόλαιο της Συμ/φου Βόλου Μαίρης Αναγνώστου, καθώς και στο τοπογραφικό διάγραμμα του πολιτικού μηχανικού Αθανασίου Γούλα, που είναι συνημμένο στο αρ. 12.673/15-6-2004 συμβόλαιο της Συμ/φου Βόλου Κερασιάς Καλογεροπούλου - Καλτσογιάννη, που βρίσκεται στη θέση “ΠΡΟΣΗΛΙΑ” κτηματικής περιφέρειας Νέων Παγασών Δήμου Βόλου, εκτός σχεδίου πόλεως Βόλου Ν. Μαγνησίας και Υποθ/κείου Βόλου και επί της οδού Αρτέμιδος αρ. 24, εμφαινόμενο το ακίνητο αυτό στο άνω τοπογραφικό διάγραμμα με τα κεφαλαία αλφαβητικά γράμματα Α.Β.Γ.Δ.Ε.Ζ.Η.Θ.Ι.Α., σύμφωνα δε με την υπεύθυνη δήλωση του μηχανικού σ’ αυτό κατά τις διατάξεις του Ν. 651/1977, βρίσκεται εκτός σχεδίου πόλης και εντός Γ.Π.Σ. και είναι άρτιο και οικοδομήσιμο, σύμφωνα με τις μέχρι σήμερα πολεοδομικές διατάξεις και βρίσκεται σε απόσταση μεγαλύτερη των 800 μέτρων από τη θάλασσα, και συνορεύει γύρω Βόρεια σε πλευρά Θ.Ι. μέτρων (50,20) με ιδιοκτησία Τριαντάφυλλου Τριαντάφυλλου, Ανατολικά σε πλευρά Δ.Ε.Ζ.Η.Θ. μέτρων εν μέρει σε πλευρά Δ.Ε. (13,30), συν Ε.Ζ. (6,30), συν Ζ.Η. (49,30) με ιδιοκτησία κληρονόμων Νικ. Καλατζή και εν μέρει σε πλευρά Η.Θ. μέτρων (32,81) με ιδιοκτησία Δημ. Ραχούτη, Νότια σε πλευρά Α.Β.Γ.Δ. μέτρων (5,95), συν (9,80), συν (45,25) με αγροτικό δρόμο πλάτους (5,00) μέτρων, και Δυτικά σε πλευρά Α.Ι. μέτρων (0,80) με ιδιοκτησία Δέσποινας Τζάντζου. Η οικία που υφίσταται εντός του ως άνω αγροτεμαχίου αποτελείται από δύο υπνοδωμάτια, μία τραπεζαρία, κουζίνα, λουτρό, διάδρομο και οφφίς, φέρει τις ανάλογες πόρτες και παράθυρα για τον φωτισμό και αερισμό της, τα παραθυρόφυλλά της είναι ξύλινα, τα δάπεδά της είναι καλυμμένα με κεραμικά πλακίδια και έχει σκεπασμένη βεράντα προς την οδό Αρτέμιδος. Στο υπόλοιπο μέρος του αγροτεμαχίου και στο μεγαλύτερο μέρος αυτού είναι φυτεμένες αχλαδιές. Τιμή πρώτης προσφοράς για την έναρξη του πλειστηριασμού ορίστηκε, σύμφωνα με την αρ. 1276/14-4-2008 Απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Βόλου, το ποσό των “146.667,00” Ευρώ, που είναι μεγαλύτερο της σημερινής αντικειμενικής αξίας. Σύμφωνα με το αρ. 11.822/24-12-2007 πιστοποιητικό της Υποθηκοφύλακα Βόλου, το πιο πάνω ακίνητο βαρύνεται με μία (1) προσημείωση υποθήκης. Προσκαλούνται όσοι επιθυμούν να γίνουν αγοραστές, να προσέλθουν και να πλειοδοτήσουν στον παραπάνω τόπο και κατά τον παραπάνω χρόνο, συμμορφούμενοι με τους όρους της αρ. 646/12-52009 Ε’ επαναληπτικής περίληψής μου κατασχετήριας έκθεσης ακίνητης περιουσίας, και με τις διατάξεις του Κ.Πολ.Δ., όπως αυτοί τροποποιήθηκαν με το Ν. 3714/2008 (ΦΕΚ 231/7-11-2008 τεύχος Α’). Βόλος, 28 Αυγούστου 2009 Η Δηλοποιούσα Δικαστική Επιμελήτρια ΑΡΓΥΡΟΥΛΑ ΔΗΜ. ΑΣΤΡΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΚΑΤΑΣΧΕΤΗΡΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Η Δικαστική Επιμελήτρια του Πρωτοδικείου Βόλου ΑΡΓΥΡΟΥΛΑ ΔΗΜ. ΑΣΤΡΑ, κάτοικος Βόλου, οδός Κωνσταντά αρ. 129. Δηλοποιώ ότι Την δεκάτη έκτη (16η) του μηνός Σεπτεμβρίου του 2009 έτους, ημέρα Τετάρτη και από την 4η έως και την 5η απογευματινή ώρα της ίδιας ημέρας, στο Κατάστημα του Ειρηνοδικείου Βόλου, με υπάλληλο πλειστηριασμού την Συμβολαιογράφο Βόλου Σουζάνα Ψαρογιώργου, κατοικοεδρεύουσα στο Βόλο, οδός Ρ.

Φεραίου αρ. 119, ή του νόμιμου αναπληρωτή της σε περίπτωση κωλύματος αυτής, εκπλειστηριάζεται αναγκαστικά, με την επίσπευση της εδρεύουσας στην Αθήνα (Σταδίου 40) Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρίας με την επωνυμία “ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ” , με το διακριτικό τίτλο “ALPHA ΒΑΝΚ” , νόμιμα εκπροσωπούμενης, η παρακάτω ακίνητη περιουσία της οφειλέτιδας Μαρίας Μπούρα, θυγατέρας Πολύζου και Χριστίνας Κανάτα, κατοίκου Νέας Ιωνίας Μαγνησίας, οδός Μπιζανίου αρ. 6, που κατασχέθηκε αναγκαστικά με την αρ. 632/20-2-2009 έκθεσή μου αναγκαστικής κατάσχεσης ακίνητης περιουσίας, της οποίας η λεπτομερής περιγραφή έχει ως εξής: Η ψιλή κυριότητα ενός οικοπέδου, άρτιου και οικοδομήσιμου, εκτάσεως κατά μεν τον τίτλο κτήσεως του μέτρων τετραγωνικών (158,60), ή πήχεων τεκτονικών τετραγωνικών 281,69, κατά πρόσφατη δε και ακριβή καταμέτρηση μέτρων τετραγωνικών (157,14), το οποίο βρίσκεται μέσα στο εγκεκριμένο σχέδιο της πόλεως Νέας Ιωνίας, του Νομού Μαγνησίας, στην περιφέρεια του ομωνύμου Δήμου Νέας Ιωνίας, του Υποθ/κείου Βόλου, στη θέση “Χιλιαδού ή Ξηρόκαμπος, έναντι και προς δυσμάς του Εργοστασίου Μουρτζούκου” κατά τον τίτλο κτήσεώς του και επί της οδού Μπιζανίου, στην οποία φέρει αριθμό δημοτικής αριθμήσεως 6, με την υπάρχουσα σ’ αυτό ισόγεια οικία, εμβαδού μέτρων τετραγωνικών (92,20), όπως το οικόπεδο αυτό εμφαίνεται με τα κεφαλαία αλφαβητικά γράμματα Α-Β-Γ-Δ-Α, στο από μηνός Δεκεμβρίου 1986 τοπογραφικό διάγραμμα του πολιτικού υπομηχανικού Σίμου Χριστόπουλου -Κορδοτέλη, και το οποίο οικόπεδο συνορεύεται, σύμφωνα με το τοπογραφικό αυτό διάγραμμα, Βορειοανατολικά με πλευρά Γ-Δ μήκους μέτρων (9,45) με ιδιοκτησία Ασπασίας Τσιούκα, πρώην ιδιοκτησία κληρονόμων Πανέτσου, Βορειοδυτικά με πλευρά Α-Δ μήκους μέτρων (17,30) με ιδιοκτησία Μαρίας Αλοιμόνου, πρώην ιδιοκτησία κληρονόμων Πανέτσου, Νοτιοανατολικά με πλευρά Β-Γ μήκους μέτρων (17,45) με ιδιοκτησία Ροδάνθης Κολοκοτρώνη, πρώην ιδιοκτησία Πανέτσου, και Νοτιοδυτικά με πλευρά (πρόσωπο) Α-Β μήκους μέτρων (8,70) με την οδό Μπιζανίου, πλάτους (6,00) μέτρων. Η ισόγεια οικία που υφίσταται εντός του ως άνω οικοπέδου, είναι εν μέρει κεραμοσκεπής και εν μέρει καλύπτεται από πλάκα μπετόν (ταράτσα), σε μέρος δε της ταράτσας υπάρχει αποθήκη από πάνελ αλουμινίου, εμβαδού 10 τετρ. μέτρων περίπου, ενώ σιδερένια κλίμακα οδηγεί από την αυλή της οικίας στην ταράτσα. Η ισόγεια οικία είναι σοβατισμένη και υδροχρωματισμένη εσωτερικά και εξωτερικά, φέρει τις ανάλογες πόρτες και παράθυρα για τον φωτισμό και αερισμό της, τα παραθυρόφυλλά της είναι ξύλινα (εκτός της κουζίνας που είναι αλουμινίου), έχει εγκατάσταση κεντρικής θέρμανσης, αποτελείται δε από ένα υπνοδωμάτιο, σαλόνι, τραπεζαρία, μπάνιο και κουζίνα. Γίνεται μνεία ότι το δικαίωμα επικαρπίας παρακρατεί εφ’ όρου ζωής της, η μητέρα της οφειλέτιδας, Χριστίνα συζ. Πολύζου Κανάτα, το γένος Γεωργίου και Ελένης Βολωτά, κάτοικος Νέας Ιωνίας Μαγνησίας, οδός Μπιζανίου αρ. 6, γεννηθείσα στις 26-6-1923. Τιμή πρώτης προσφοράς για την έναρξη του πλειστηριασμού το ποσό των “72.000,00” Ευρώ. Σύμφωνα με το αρ. 1.275/27-2-2009 πιστοποιητικό της Υποθηκοφύλακα Βόλου, σε συνδυασμό και με το αρ. 922/19-3-2009 πιστοποιητικό της ίδιας ως άνω, στο πιο πάνω ακίνητο υπάρχουν τα εξής βάρη: 1) Προσημείωση Υποθήκης, υπέρ “ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Α.Ε.” , ποσού “54.000,00” Ευρώ, κατά Μαρίας Μπούρα και Χριστίνας Βολωτά, σ’ ολόκληρο το ακίνητο, και 2) Προσημείωση Υποθήκης, υπέρ “ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Α.Ε.” , ποσού “25.000,00” Ευρώ, που τράπηκε σε τακτική υποθήκη, στην ψιλή κυριότητα του ακινήτου μόνο. Προσκαλούνται όσοι επιθυμούν να γίνουν αγοραστές, να προσέλθουν και να πλειοδοτήσουν στον παραπάνω τόπο και κατά τον παραπάνω χρόνο, συμμορφούμενοι με τους όρους της αρ. 648/15-5-2009 Α’ επαναληπτικής περίληψής μου κατασχετήριας έκθεσης ακίνητης περιουσίας, και με τις διατάξεις του Κ.Πολ.Δ., όπως αυτές τροποποιήθηκαν με το Ν. 3714/2008 (ΦΕΚ 231/7-11-2008 τεύχος Α’). Βόλος, 28 Αυγούστου 2009 Η Δηλοποιούσα Δικαστική Επιμελήτρια ΑΡΓΥΡΟΥΛΑ ΔΗΜ. ΑΣΤΡΑ


ªπ∫ƒ∂™ ∞°°∂§π∂™

29 TÒÚ· Î·È ÛÙÔ Internet: www.e-thessalia.gr

KYPIAKH 30 ∞À°√À™Δ√À 2009

ENOIKIAZONTAI ∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π δυάρι 55 τ.μ. 1 ΔΣΚWC με ξεχωριστή αποθήκη 10 τ.μ., με τζάκι, ατομική θέρμανση φυσ. αέριο, θωρακισμένη πόρτα, σε νεόδμητη οικοδομή με ασανσέρ σε ήσυχη περιοχή Αριστοτέλους 60, 5 λεπτά από το κέντρο τηλ. 6979-180953 ή 2421082673 μετά τις 6 μ.μ. κα Νίκη (δύναται να δοθεί και επιπλωμένο). (982) ∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π μεζονέτα 250 τ.μ. επιπλωμένη στην περιοχή Μαράθου 100 μέτρα από την θάλασσα με θέα προς αυτή. Πληρ. τηλ. 6947261113. (410) ∂ÓÔÈÎÈ¿˙ÂÙ·È στη Θεσσαλονίκη διαμέρισμα τριάρι για φοιτητές στον 5ο όροφο, γωνιακό, Ησαΐα 7, δίπλα στο τουρκικό Προξενείο, κοντά στο Πανεπιστήμιο. Τηλ. 6977 756867. (516) ∂ÓÔÈÎÈ¿˙ÂÙ·È καινούργια ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ 34 τ.μ., 1ου ορόφου, αυτόνομη θέρμανση, φυσικό αέριο, μπόιλερ, μεγάλη βεράντα, συγκρότημα Σαλακούδη, όπισθεν ΔΕΗ, πλησίον Πολυτεχνείου. Πληρ. τηλ. 24210-55557 και κιν. 6942-453642. (581) ∂ÓÔÈÎÈ¿˙ÂÙ·È γκαρσονιέρα Κουμουνδούρου 1, στον 5ο όροφο, κοντά στο Πανεπιστήμιο Παπαστράτου. Πληρ. τηλ. 24210 54065, 6982 120863. ∂ÓÔÈÎÈ¿˙ÂÙ·È κεντρικό διαμέρισμα τριάρι 75 τ.μ., στον Άγιο Νικόλαο με φυσικό αέριο, διαμπερές, 340Ε. Πληρ. 6946041262. (620)

∂ÓÔÈÎÈ¿˙ÂÙ·È κεντρικότατη γκαρσονιέρα στον πεζόδρομο της οδού Αντωνοπούλου με αυτόνομη θέρμανση φ/α. Πληρ. τηλ. 24210 23367, 39066, 6977-468751, 6944-623816. (599) ™ÙË £∂™™∞§√¡π∫∏, ενοικιάζεται γκαρσονιέρα 40 τ.μ. φωτεινή με κεντρική θέρμανση, περιοχή Φλέμιγκ. Πληρ. τηλ. 24250-22532, 2425023609. (634) ∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π στην πλατεία Αγ. Νικολάου επαγγελματική στέγη 3ου ορόφου, 69 τ.μ., κατάλληλο για ιατρείο και άλλες χρήσεις. Γκλαβάνη 29 - Ερμού. Πληρ. τηλ. 6944-871947 και 24210-23494. (770) ∂ÓÔÈÎÈ¿˙ÂÙ·È ευρύχωρο τριάρι 7 Πλατανιών 3-Παγασών, διαμπερές, φρεσκοβαμμένο, με τζάκι, αέριο, τέντες, μεγάλα μπαλκόνια και 2 μπάνια. Κατάλληλο και για 2 φοιτητές. Τηλ. 24210 39898, 6936 686203. (732) ∂ÓÔÈÎÈ¿˙ÂÙ·È ωραιοτάτη γκαρσονιέρα 30 τ.μ., πλήρως ανακαινισμένη, πολύ κοντά στο Πανεπιστήμιο, 28ης Οκτωβρίου 231. Πληροφορίες δίπλα από την πολυκατοικία στο πρακτορείο ΠΡΟΠΟ και στο τηλ. 6937 170850. (738) ∂ÓÔÈÎÈ¿˙ÂÙ·È πολύ ωραία διαμέρισμα 3άρι, 95 τ.μ., διαμπερές, 1ου ορόφου, πλήρως ανακαινισμένο, κατάλληλο και για δύο φοιτήτριες, πολύ κοντά στο Πανεπιστήμιο, 28ης Οκτωβρίου 231. Πληροφορίες δίπλα από την πολυκατοικία στο πρακτορείο ΠΡΟΠΟ και στο τηλ. 6937 170850. (739)

∂ÓÔÈÎÈ¿˙ÂÙ·È

∂ÓÔÈÎÈ¿˙ÂÙ·È

δυάρι στο κέντρο 51 τ.μ., 3ου ορόφου, 6944 675003. (682)

τεσσάρι διαμέρισμα στον 2ο όροφο, Αδριανουπόλεως 13 στη Ν. Ιωνία. Πληρ. τηλ. 24210 26118 και 6974 798568. (571)

∂ÓÔÈÎÈ¿˙ÂÙ·È διαμέρισμα 2άρι, 60 τ.μ., Άνω Βόλο, Αγία Παρασκευή Σύρου 8 μέσα στο πράσινο. Αυτόνομη θέρμανση, air condition, μπόιλερ, γωνία, πρώτος όροφος, με θέα το Βόλο. Τηλ. 6977 419431 και 24210 41831. (695) ∂ÓÔÈÎÈ¿˙ÂÙ·È τριάρι διαμέρισμα με υπνοδωμάτια ανεξάρτητα σαλόνι, τραπεζαρία, λουτρό, κουζίνα και 2 μπαλκόνια, 28ης Οκτωβρίου 197. Πρόσφατα ανακαινισμένο. Πληρ. τηλ. 6977 297397 και 6944 537370. (687) ∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π οροφοδιαμέρισμα πολυτελούς κατασκευής, 2 δωμάτια, μεγάλο καθιστικό, κουζίνα, 2 wc, κλπ. 480 Ε. Τηλ. 24210-85943 κα Σταμπίδου. (381) ∂ÓÔÈÎÈ¿˙ÂÙ·È διαμέρισμα επιπλωμένο δυάρι 60 τ.μ., περιοχή Αγ. Κων/νου, πλησίον Παιδαγωγικής Σχολής. Τηλ. 6977 707898, 6973 390398. (841) ∂ÓÔÈÎÈ¿˙ÂÙ·È διαμέρισμα διαμπερές, 106 τ.μ., 1ος όροφος, πλήρως ανακαινισμένο, επί της οδού Ιατρού Τζάνου και Πολυμέρη, 200 μ. από το Νοσοκομείο Βόλου. 2 Δ+Σ+Κ+ΜΠ+VC. Τηλεφωνήσατε: 6977 990003. (840) ∂ÓÔÈÎÈ¿˙ÔÓÙ·È: 3άρι διαμπερές, ρετιρέ, 75 τ.μ., στο κέντρο και 3άρι, 3ος όροφος, 70 τ.μ., φρεσκοβαμμένο, δίπλα στην εκκλησία Μεταμόρφωση (πάρκιν). Τηλ. 6974-081594. (839)

∞£∏¡∞ περιοχή Αμπελόκηποι. Ενοικιάζεται γκαρσονιέρα επιπλωμένη σε νεόδμητη οικοδομή, στην περιοχή των Αμπελοκήπων, κοντά στο μετρό Πανόρμου, κατάλληλη για φοιτητές. Πληροφορίες στο τηλ. 24210 41541, Βόλος. (587)

∂¡√π∫π∞∑√¡Δ∞π δύο θέσεις κλειστές στάθμευσης-ισόγειες, Κοραή-Α. Γαζή. Τηλ. 6977237172. (598)

∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π γκαρσονιέρα 30 τ.μ. Κρίτσκη 5, με ξεχωριστή κουζίνα, μπόιλερ και αυτόνομη θέρμανση, Πληρ. τηλ. 6974076821. (631)

∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π για επαγγελματική στέγη μακροχρόνιας μίσθωσης, λουξ, δυάρι 50 τ.μ., α’ ορόφου, γωνιακό, κεντρικό, με πάρκιν. Τηλ. 6977237172. (597)

∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π διαμέρισμα 40 τ.μ., δύο δωματίων, επιπλωμένο, χωρίς κοινόχρηστα. Λεωφόρος 47 (προέκταση της 2ας Νοεμβρίου), Ν. Ιωνία. Πληρ. τηλ. 6942552420. (630)

∂ÓÔÈÎÈ¿˙ÂÙ·È

∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π γκαρσονιέρα ανακαινισμένη 35 τ.μ., με ταράτσα (4ος όροφος) επί της Κοραή 211, περιοχή Αγ. Βασιλείου. Πληρ. τηλ. 24210-87515 και κιν. 6980420103. (635)

∂ÓÔÈÎÈ¿˙ÂÙ·È διαμέρισμα 90 τ.μ., ιδανικό για οικογένεια ή για δύο φοιτητές. Πολύ περιποιημένο και γκαρσονιέρα ευρύχωρη, διαμπερές (μπαλκόνια πίσω-μπρος) κοντά στη φοιτητική εστία, θέρμανση φ/α, εύκολο πάρκιν. Τηλ. 24210 29877, 6948 838959. (844)

∂ÓÔÈÎÈ¿˙ÂÙ·È διαμπερές διαμέρισμα 106 τ.μ., με αυτόνομη θέρμανση στο κέντρο του Βόλου, περιοχή Αγ. Νικόλαος. Τηλ. 6946 122760. (595)

∂ÓÔÈÎÈ¿˙ÂÙ·È γκαρσονιέρα σε καινούργια πολυκατοικία,30 τ.μ., με ηλεκτρικές συσκευές, αυτόνομη θέρμανση φυσικό αέριο, μπόιλερ, αυλή. Τηλ. 6945 457026. (769)

∂ÓÔÈÎÈ¿˙ÂÙ·È διαμέρισμα δυάρι, Ισιδώρου 86, Ν. Ιωνία, ισόγειο, επιπλωμένο, με κλιματισμό, ηλιακό και θέρμανση φ/α, χωρίς κοινόχρηστα. Πληρ. τηλ. 24210 63197 και 6986 715919. (874)

∂ÓÔÈÎÈ¿˙ÂÙ·È διαμέρισμα 96 τ.μ., 4ος όροφος, με πρόσοψη τη θάλασσα, Περραιβού 1.Πληρ. τηλ. 24280 91748 καιν. 6946 900781. (680)

∂ÓÔÈÎÈ¿˙ÂÙ·È τριάρι 3ος όροφος, Γκλαβάνη με Κωνσταντά γωνιακό, με κλιματισμό. Τηλ. 6944 274700. (875)

∂ÓÔÈÎÈ¿˙ÂÙ·È κεντρική γκαρσονιέρα 25 τ.μ., 3ου ορόφου, φρεσκοβαμμένη, όμορφα επιπλωμένη, όλα καινούργια, μπαλκόνι, τέντες, δίπλα στη φοιτητική λέσχη, 2ας Νοεμβρίου-Γλάδστωνος 18. Τηλ. 24210 31980 6945358014. (694)

∂ÓÔÈÎÈ¿˙ÔÓÙ·È 2 δυάρια, καινούργια, 3ου και 4ου ορόφου, κοντά στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο και καινούργια γκαρσονιέρα απέναντι από την πλατεία Μεταμορφώσεως με ηλεκτρικές συσκευές. Πλη. 6936 587693, 24210 38427. (676)

ª·Ù›Ó· ª·˘ÚÈ¿

Συμβουλευτική Ακίνητης Περιουσίας Πολυμέρη 33, Βόλος Τηλ./Fax: 24210 39341 κιν.: 6976-272574 ∂ÓÔÈÎÈ¿˙ÂÙ·È Διαμέρισμα (95 τ.μ.) 2ος όροφος, καινούργιο με 2 υ/δ, χωριστή κουζίνα, σαλόνι με τζάκι, W.C., μπάνιο, μεγάλη βεράντα με θέα θάλασσα και μεγάλο κλειστό πάρκιν στον Άγ. Κωνσταντίνο. (794)

∂ÓÔÈÎÈ¿˙ÂÙ·È 3άρι διαμέρισμα, 2ου ορόφου, πλήρως επιπλωμένο και εξοπλισμένο, πρόσφατα ανακαινισμένο, στο κέντρο του Βόλου (Αγίου Νικολάου 56). Ιδανικό για φοιτητές. Τηλ. 6947 698281 (από 08.00-14.00) 6946 435466 (από 14.0022.00). (591)

∂ÓÔÈÎÈ¿˙ÂÙ·È

στούντιο 35 τ.μ., στον 1ο όροφο κεντρικής πολυκατοικίας, Ερμού 128-Αντωνοπούλου. Τηλ. 6972 771690 6937 122088. (563)

γκαρσονιέρα σε καινούργια πολυκατοικία,30 τ.μ., με ηλεκτρικές συσκευές, αυτόνομη θέρμανση φυσικό αέριο, μπόιλερ, αυλή. Τηλ. 6945 457026 και 24210 72557 (769)

∂ÓÔÈÎÈ¿˙ÂÙ·È

∂ÓÔÈÎÈ¿˙ÂÙ·È

γκαρσονιέρα 25 τ.μ., 5ου ορόφου, απεριόριστη θέα σε Βόλο και Πήλιο με A/C, ανακαινισμένη 190Ε, Κ. Καρτάλη 221-Δημάρχου Γεωργιάδη. Τηλ. 6974 012156 6972 691669. (569)

γκαρσονιέρα 22,0 τ.μ., 1ος όροφος, με μπαλκόνι στην όψη, καινούργια έτοιμη για κατοίκηση, κοντά στο Πανεπιστήμιο (Αγ. Ανάργυροι). Τιμή 200Ε/μήνα. Πληροφορίες τηλ. 6972254646. (644)

∂ÓÔÈÎÈ¿˙ÂÙ·È

∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π

καινούργια γκαρσονιέρα με ηλεκτρικές συσκευές, κλιματισμό και αυτόνομη θέρμανση φυσικού αερίου, κοντά στη φοιτητική λέσχη. 6978 443037, 6937 994854, 24210 88569. (566)

διαμέρισμα (Αγ. Κων/νος) στην Περραιβού 4ος όροφος 96 τ.μ. με φανταστική θέα. ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΙΚΑ ΣΟΛΙΔΑΚΗΣ Τηλ. 24280-92758 κιν. 6947-998278. (112)

∂ÓÔÈÎÈ¿˙ÂÙ·È στο κέντρο ο άνω όροφος διπλοκατοικίας 70 τ.μ., για ολιγομελή οικογένεια, όλα καινούργια, μεγάλη βεράντα, μεγάλη αυλή, χωρίς κοινόχρηστα Δημάρχου Γεωργιάδου 98. Τηλ. 24210 31980 και 6945 358014. (693)

ONLINE SOLUTIONS REAL ESTATE TËÏ. 6979 726165, 24210-25000 ∂ÓÔÈÎÈ¿˙ÂÙ·È οικία 1ου ορόφου 80 τ.μ., 2 υ/α, σαλόνι, κουζίνα, μπαλκόνια, οδός Πολυμέρη με Καραϊσκάκη, 350 Ε. ∂ÓÔÈΛ·ÛË Κατάστημα 170 τ.μ. επί της οδού Σταθά με Πολυμέρη. ∂ÓÔÈÎÈ¿˙ÂÙ·È γκαρσονιέρα 32 τ.μ., 3ος όροφος, φρεσκοβαμμένη, μερικώς επιπλωμένη, οδός Κωνσταντά με Αντωνοπούλου, 220Ε. EÓÔÈÎÈ¿˙ÂÙ·È γκαρσονιέρα 32 τ.μ., 2ος όροφος σε καινούργια πολυκατοικία, οδός Γατζοπούλου με Πολυμέρη, 320 Ε. ∂ÓÔÈÎÈ¿˙ÂÙ·È διαμέρισμα 116 τ.μ., 4ος όροφος, 3 Υ/Α, Σ. Σπυρίδη, 550 Ε. ∂ÓÔÈÎÈ¿˙ÂÙ·È διαμέρισμα 87 τ.μ., 1ος όροφος σε 2ώροφη καινούργια οικία στη Ν. Ιωνία 380 Ε. ∂ÓÔÈÎÈ¿˙ÂÙ·È διαμέρισμα 76 τ.μ., 1ος όροφος στη Ν. Ιωνία, 300 Ε. ∂ÓÔÈΛ·ÛË Κατάστημα 60 τ.μ. με πατάρι 30 τ.μ. επί της οδού Πολυμέρη. (784)

ª·Ù›Ó· ª·˘ÚÈ¿

Συμβουλευτική Ακίνητης Περιουσίας Πολυμέρη 33, Βόλος Τηλ./Fax: 24210 39341 κιν.: 6976-272574 ∂ÓÔÈÎÈ¿˙ÂÙ·È Διαμέρισμα (116 τ.μ.) 1ος όροφος, βαμμένο, σε άριστη κατάσταση, με 2 μεγάλα υ/δ, χωριστή κουζίνα, μεγάλο σαλόνι, μπάνιο, στην περιοχή Νοσοκομείου, μόλις ένα δρόμο πάνω από την παραλία του Αναύρου. (795)

∂ÓÔÈÎÈ¿˙ÂÙ·È δυάρι 70 τ.μ., 1ου ορ. μονοκατοικίας, με αυτόνομη θέρμανση, μπόιλερ, air condition, αυλή χωρίς κοινόχρηστα, Σπ. Σπυρίδη 140. Πληροφορίες Θ. Τσάτσου κιν. 6977 981337. (740)

°-¢ Δ∑∞ªΔ∑∏™ ∫Δ∏ª∞Δ√ª∂™πΔ∏™ ™¶Àƒπ¢∏ 3 Δ∏§. 24210-25365 ∫π¡. 6974021304 www.tzamtzis.com ∂¡√π∫π∞∑√¡Δ∞π ∞’ ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ ª∂°∞§∞ 1. √ÁÏ-∫ˆÓ/ÓÙ¿ 4¿ÚÈ, 125 Ù.Ì., fiÚÔÊÔ˜ 3Ô˜, parking, ·Ôı‹ÎË, 500∂. 2. √ÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· 135 Ù.Ì., ¡ÈÎÔÙÛ¿Ú·∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜, 3 À/¢, 2 W.C., 500∂. ∞1 ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ ∫∞π¡√Àƒ°π∞ 1. ¡. πˆÓ›· (ª. ∞Û›·˜) 98 Ù.Ì., 4¿ÚÈ, fiÚÔÊÔ˜ 4Ô˜, Ù˙¿ÎÈ, Ê/· ·ÙÔÌ. parking, 500∂. μ’ ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ 1. 2¿ÚÈ 75 Ù.Ì., Ê¿ÙÛ· ¿ÚÎÔ ·Ú·Ï›·˜, 3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ‰È·ÌÂÚ¤˜, ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ, 500∂. 2. 2¿ÚÈ ·ÓÒÁÂÈÔ ‰ÈÏÔηÙÔÈΛ·˜ ∫. ª·ÎÚ‹ 60 Ù.Ì. Ì AC ·ÓÙ› 250∂. 3. Αναλήψεως (Κ. Καρτάλη) 3άρι, 70 τ.μ., όροφος 1ος, διαμπερές, A/C, 300Ε. 4. ¶·Ú·Ï›· (∫‡Ì·Ù·) 90 Ù.Ì., 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ı¤·, ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ, 450∂. 5. ∫·ÚÙ¿ÏË-∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ 3¿ÚÈ, 70 Ù.Ì., 4Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, 290∂. 6. °Î·ÚÛÔÓȤڷ ÚÂÙÈÚ¤, 5Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, 38 Ù.Ì., ÂÈψ̤ÓË Ì ·ÈÚ ÎÔÓÙ›ÛÈÔÓ, °·ÏÏ›·˜™˘Ú›‰Ë, 300∂. 7. °Î·ÚÛÔÓȤڷ 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, 30 Ù.Ì. ÚfiÛԄ˘ (∞Ó·Ï‹„ˆ˜) 210∂ μ2 ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ ∂À∫∞πƒπ∞™ 1. 2ÌÈÛ¿ÚÈ, 65 Ù.Ì., μ·ÛÛ¿ÓË 10, 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ‰È·ÌÂÚ¤˜, 240∂. 2. ªÂ˙ÔÓ¤Ù· ¶ÂÚÚ·È‚Ô‡ 22 (∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜) 2Ô˘ Î·È 3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, 106 Ù.Ì., ·ÓÙ› 350∂. μ3 √π∫π∂™ 1. μ›Ï· ÏËÛ›ÔÓ ‰ÈÂıÓ‹ (ª¿Ú·ıÔ˜) 3 À/¢, ηÏÔÚÈʤÚ, Ù˙¿ÎÈ, ·˘Ï‹, 390∂. °1 ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ °ƒ∞º∂π∞ 1. ∫·Ù¿ÛÙËÌ· 35 Ù.Ì., °·ÏÏ›·˜ (Ï. ∂Ï¢ıÂÚ›·˜) ·Ù¿ÚÈ, 600∂. 2. ∫·Ù¿ÛÙËÌ· 35 Ù.Ì., ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ ∞Ó·Ï‹„ˆ˜, ¤Ó·ÓÙÈ ¡ÔÌ·Ú¯›·˜, ÌfiÓÔ 270∂. 3. ∫·Ù¿ÛÙËÌ· 80 Ù.Ì., ¤Ó·ÓÙÈ ¡ÔÌ·Ú¯›·˜ (¢. °ÂˆÚÁÈ¿‰Ô˘), 500∂. 4. ∫Ù›ÚÈÔ 4ÒÚÔÊÔ °·ÏÏ›·˜-∫. ∫·ÚÙ¿ÏË, ÁˆÓ›·, 920 Ù.Ì., ¯·ÌËÏ‹ ÙÈÌ‹. 5. ¢ÈÌËÓ›Ô˘ (§·Ú›Û˘) ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, 300 Ù.Ì., 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, 600∂. 6. πˆÏÎÔ‡ (°·ÏÏ›·˜) 4Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, 50 Ù.Ì., 220∂, 30 Ù.Ì. 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, 160∂. “Δ∑∞ªΔ∑∏™” ∏ ∂°°À∏™∏ ∫∞π ™Δπ™ ∂¡√π∫π∞™∂π™ (272)

¶ø§OYNTAI ¶ø§∂πΔ∞π διαμέρισμα 4ος όροφος, ενιαία σαλ/τρια, 3 υπν., χωλ, μπάνιο, κουζίνα. Περραιβού 30. Ιδιώτης. Πληρ. τηλ. 6974875101. (111) Πωλείται επιχείρηση τσιπουράδικο “ΑΨΕΝΤΙ” Φιλικής Εταιρείας 35, έναντι πάρκου Νεαπόλεως. Τιμή ευκαιρίας. Τηλ. 6932242685. (514)

RE/MAX ¢√ª∏

ΔËÏ.: 24210 20008 ΥΠΕΥΘΥΝΗ: ΣΟΦΙΑ ΒΛΑΧΟΥ ¶ø§∂πΔ∞π Μεζονέτα 130 τ.μ., 18 ετών, 2ου και 3ου ορόφου, περιοχή Καραγάτς, σε άριστη κατάσταση, με μεγάλο μπαλκόνι και σε λογική τιμή. (498)

RE/MAX ¢√ª∏

ΔËÏ.: 24210 20008 ΥΠΕΥΘΥΝΗ: ΣΟΦΙΑ ΒΛΑΧΟΥ

ª·Ù›Ó· ª·˘ÚÈ¿

Συμβουλευτική Ακίνητης Περιουσίας Πολυμέρη 33, Βόλος Τηλ./Fax: 24210 39341 κιν.: 6976-272574 ∂ÓÔÈÎÈ¿˙ÂÙ·È Διαμέρισμα (92,80 τ.μ.) 3ος όροφος, γωνιακό, ανατολικό, με τζάκι και πάρκιν, πιλοτή, στην Τρικούπη, πλησίον Μαγνήτων. (796)

¶ø§∂πΔ∞π Αγροτεμάχιο στην Άλλη Μεριά, 4 στρέμματα, κατάλληλο για καλλιέργεια. (499)

RE/MAX ¢√ª∏

ΔËÏ.: 24210 20008 ΥΠΕΥΘΥΝΗ: ΣΟΦΙΑ ΒΛΑΧΟΥ ¶ø§∂πΔ∞π 4 μονοκατοικίες στο Καλαμάκι εντός οικισμού σε λογικές τιμές. (500)

ª·Ù›Ó· ª·˘ÚÈ¿

Συμβουλευτική Ακίνητης Περιουσίας Πολυμέρη 33, Βόλος Τηλ./Fax: 24210 39341 κιν.: 6976-272574 ∂ÓÔÈÎÈ¿˙ÂÙ·È Διαμέρισμα (30 τ.μ.) 2ος όροφος, σε 6ετίας οικοδομή στην Κρίτσκη, πλησίον Γαλλίας. (797)

RE/MAX ¢√ª∏

ΔËÏ.: 24210 20008 ΥΠΕΥΘΥΝΗ: ΣΟΦΙΑ ΒΛΑΧΟΥ ¶ø§∂πΔ∞π Οικόπεδο στον Άγ. Στέφανο, 604 τ.μ., με θέα πάρκο και Παγασητικό, άρτιο και οικοδομήσιμο. (501)

∞¡Δπ¶∞ƒ√Ã∏ στα Φάρσαλα δίδεται οικόπεδο 475 τ.μ. (Σ.Δ. 1,2) γωνιακό μπροστά σε μικρό πάρκο (περιοχή 1ου 5ου Δημ. Σχολείου). Τηλ. 6977076549. (028)

¶ø§∂πΔ∞π κλειστή θέση πάρκινγκ, στο υπόγειο του ΤΕΕ (2ας Νοεμβρίου - Ξενοφώντος). Τιμή 20.000 Ε. Πληρ. τηλ. 6936-856655. (356)

¶ø§∂πΔ∞π εξαιρετική μονοκατοικία με θέα στα Κ. Λεχώνια 225 τ.μ., 4 υ/δ (1 master) 3 μπάνια W.C., κουζίνα πλήρως εξοπλισμένη, τζάκι, ξύλινα πατώματα, πέργκολες άψογης αισθητικής στα μπαλκόνια, μεγάλη αυλή, πάρκιν, σε πολύ λογική τιμή. Kapa ikia ¶∞¶∞ƒπ∑√™ BASSOMPIERRE O.E. Κτηματικές συναλλαγές Ογλ 45 Βόλος Τηλ. 24210-22744 6972-318618 (743)

¶ø§√À¡Δ∞π στη Ν. Ιωνία νεόδμητα 2άρια 1ου και 2ου ορ., 45 τ.μ. και 3άρι διαμπερές 4ου ορ. 73 τ.μ. με όλες τις σύγχρονες ανέσεις. Kapa ikia ¶∞¶∞ƒπ∑√™ BASSOMPIERRE O.E. Κτηματικές συναλλαγές Ογλ 45 Βόλος Τηλ. 24210-22744 6972-318618 (744)

¶ø§√À¡Δ∞π σε ποιοτικής κατασκευής ακίνητο λίγων διαμερισμάτων 2άρι 1ου ορόφου και ευρύχωρο τριάρι 94 τ.μ., 2ου ορ. με ξεχωριστή κουζίνα, μεγάλα μπαλκόνια με θέα, θέση στάθμευσης. Kapa ikia ¶∞¶∞ƒπ∑√™ BASSOMPIERRE O.E. Κτηματικές συναλλαγές Ογλ 45 Βόλος Τηλ. 24210-22744 6972-318618 (745)

¶ø§∂πΔ∞π στην καρδιά της πόλης υπερπολυτελέστατο ρετιρέ οροφοδιαμέρισμα 5ου ορ., 185 τ.μ., κουζίνα ιταλική, με εντοιχισμένες συσκευές, μεγάλοι χώροι υποδοχής, με τζάκι, 2 μπάνια, τζακούζι, A/C, ωραιότατα μπαλκόνια με θέα, θέση στάθμευσης. Kapa ikia ¶∞¶∞ƒπ∑√™ BASSOMPIERRE O.E. Κτηματικές συναλλαγές Ογλ 45 Βόλος Τηλ. 24210-22744 6972-318618 (746)

¶ø§∂πΔ∞π στη Μακρινίτσα με πανοραμική θέα τη θάλασσα, μοναδική ανακαινισμένη, στη λεπτομέρεια, 2ώροφη μονοκατοικία 98 τ.μ., με επιπλέον ανεξάρτητο ξενώνα 74 τ.μ., σε άριστα διαμορφωμένο περιβάλλον. Kapa ikia ¶∞¶∞ƒπ∑√™ BASSOMPIERRE O.E. Κτηματικές συναλλαγές Ογλ 45 Βόλος Τηλ. 24210-22744 6972-318618 (747)

¶ø§∂πΔ∞π στο Καραγάτς οικόπεδο 181 τ.μ. με οικία 60 τ.μ. περίπου. Kapa ikia ¶∞¶∞ƒπ∑√™ BASSOMPIERRE O.E. Κτηματικές συναλλαγές Ογλ 45 Βόλος Τηλ. 24210-22744 6972-318618 (748)


ªπ∫ƒ∂™ ∞°°∂§π∂™

30

KYPIAKH 30 ∞À°√À™Δ√À 2009

¶ø§∂πΔ∞π επιχείρηση (cafe- αναψυκτήριο) στο κέντρο της πόλης. Σταθερή πελατεία, άριστες προοπτικές. Μόνο σοβαρές προτάσεις. Πληρ. τηλ. 6982086399, 6939090775. (637)

™∫π∞£√™-ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕΔΟ 513 τ.μ., τρεις άδειες οικοδομών στο δρόμο αεροδρομίου 500 μ. από λιμάνι. Τηλ. 6947204804. (555) ¶ø§∂πΔ∞π διαμέρισμα τριάρι κεντρικό διαμέρισμα στον Αγ. Νικόλαο 75 τ.μ. αντί του ποσού 90.000 Ε. Πληρ. τηλ. 6946041262. (648)

¶ø§∂πΔ∞π ¶ø§∂πΔ∞π αγροτεμάχιο (επίπεδο με μικρή κλίση) 11.000 τ.μ. σε 10 λεπτά από Ν. Παγασές με θέα τη θάλασσα. Τιμή 50.000 Ε. Πληρ. τηλ. 6977615627. (645)

¶ø§∂πΔ∞π γκαρσονιέρα 22 τ.μ. 1ος όροφος με μπαλκόνι στην όψη, καινούρια έτοιμη για κατοίκηση. Τιμή 28.000 Ε πληρ. τηλ. 6972254646. (639)

οικόπεδο 600 τ.μ. επίπεδο με θέα στην Άλλη Μεριά. Τιμή 260 Ε/τ.μ. Πληρ. τηλ. 6977615627. (638)

¶ø§∂πΔ∞π Σκόπελος-Μελός-Σκαβέντζου κτήμα 7 στρέμμ. οικοδομήσιμο με θέα. ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΙΚΑ ΣΟΛΙΔΑΚΗΣ Τηλ. 24280-92758 κιν. 6947-998278 (108)

¶ø§∂πΔ∞π ¶ø§∂πΔ∞π καινούριο τριάρι 76 τ.μ., α’ όροφος διαμπερές, ανατολικό, στην Κ. Καρτάλη 274 με κλειστό ατομικό χώρο στάθμευσης. Τιμή 100.000 Ε. Πληρ. τηλ. 6977615627. (640)

¶ø§∂πΔ∞π στο Βόλο κεντρικό οικόπεδο Αχιλλέως και Παπαδιαμάντη εμβαδόν 1.300 τ.μ. σ.δ. 2,4 κατάλληλο για υπεραγορά και πολυώροφο κτίριο γραφείων ή κατοικιών. Τιμή 1.000 Ε/τ.μ. Πληρ. τηλ. 6977615627. (641)

ª√¡√∫∞Δ√π∫π∞ υπέρλουξ εμβαδού 180 τ.μ. εμβαδό οικοπέδου 140 τ.μ. βρίσκεται σε συγκρότημα κατοικιών στη Νέα Δημητριάδα στο Βόλο τζάκι, aircondition, θέρμανση, αέριο (3) λουτρά, υδρομασάζ, (4) δωμάτια, κουζίνα, σαλόνι, αποθήκη, πάρκινγκ (ασανσέρ προαιρετικό). Τιμή 220.000 ευρώ. Πληρ. τηλ. 6977615627. (642)

¶ø§∂πΔ∞π καινούρια μονοκατοικία (μεζονέτα) εμβαδού 110 τ.μ. με κήπο στην Αγία Παρασκευή στο Βόλο με τζάκι, (2) λουτρά, (3) δωμάτια, κουζίνα, σαλόνι, πάρκινγκ. Τιμή 150.000 ευρώ. Πληρ. τηλ. 6942432500. (643)

Αγ. Λαυρέντιος - 3ώροφο αρχοντικό 98 τ.μ. ο κάθε όροφος σε 170 τ.μ. οικόπεδο, κοντά στην πλατεία με θέα. ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΙΚΑ ΣΟΛΙΔΑΚΗΣ Τηλ. 24280-92758 κιν. 6947-998278 (109)

¶ø§∂πΔ∞π Άφησος - οικία 60 τ.μ. σε 500 τ.μ. οικόπεδο με φανταστική θέα. ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΙΚΑ ΣΟΛΙΔΑΚΗΣ Τηλ. 24280-92758 κιν. 6947-998278 (110)

ΑΠΟΣΤΑΣΗ 20 μ. ΑΠΟ ΘΑΛΑΣΣΑ Κάτω Λεχώνια οικόπεδο 250 τ.μ. με άδεια οικοδομής. Τιμή 90.000 ευρώ. ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ ƒ∞¶Δ∏™ ∞¶√™Δ√§√™ Άνω Λεχώνια - Βόλος Τηλ. και FAX. 2428093680 Κιν.6977405931 estate.pelio.eu email - mesitika@pelio.eu (793)

∞fi ÙËÓ ∂ƒ°∞∫ ∞.Δ.∂. πωλείται διαμέρισμα ρετιρέ 4άρι στον 5 όροφο διαμπερές, 3 υνπδ/τια, 2 wc, μεγάλες βεράντες, με parking και αποθήκη πολυτελούς κατασκευής (Ν. Ιωνία - Βόλος), επίσης σε νεοανεγειρόμενη οικοδομή επί της Αγίας Σοφίας (Ν. Ιωνία Βόλος) 2άρι, 3άρια, 4άρια. Πληρ. τηλ. 2410-615970. (647)

∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿ εντός οικισμού, σε ήσυχη και πράσινη τοποθεσία, πωλείται ποιοτική και υψηλών προδιαγραφών, νεόδμητη, ανεξάρτητη μονοκατοικία 185 τ.μ., 250 τ.μ. οικόπεδο, 150 μ. από θάλασσα, 235.000 Ε, Ταπεινός ΕΕ, 6973694651. (980)

¶ø§∂πΔ∞π καινούριο τεσσάρι γωνιακό 104, τ.μ. β’ όροφος, τζάκι, 2 λουτρά, μεγάλα μπαλκόνια με ατομικό χώρο στάθμευσης, μεγάλη αποθήκη στο υπόγειο Μαγνήτων - Ογλ. Τιμή 180.000 Ε. Πληρ. τηλ. 6972254646, 6942058812, 2421035132. (646)

∞¡¢ƒ∂∞™ ¡π∫. ¢√°∫∞∫∏™

∞ÁÚÔÓfiÌÔ˜ ΔÔÔÁÚ¿ÊÔ˜ ªË¯. ∂ª¶ ∫ÙËÌ·ÙÔÌÂÛ›Ù˘ ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË 220 μfiÏÔ˜ ΔËÏ.: 24210 78200-8 Fax: 24210 78209 ∫ÈÓ.: 6972 770726 www.adn.gr e-mail: info@adn.gr ¶ˆÏ‹ÛÂȘ-ÂÓÔÈÎÈ¿ÛÂȘ ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ (765)

¶ˆÏÂ›Ù·È λόγω συνταξιοδότησης επιχείρηση υγραερίων, φιαλών υγραερίων όλων των τύπων, συσκευών, επαγγελματικές και οικιακές και ανταλλακτικών. Πληρ. τηλ. 24210 25992 και 6973 051892. (678)

¶ˆÏÂ›Ù·È επιχείρηση καταστήματος λιανικής στο κέντρο του Βόλου, με πολύ καλές προϋποθέσεις και μεγάλη επισκεψιμότητα. Πληροφορίες καθ. 10.00-15.00 στο 6937181080. (556)

¶ø§√À¡Δ∞π στην οδό Σταθά 3 οροφοδιαμερίσματα με 2 υ/δ, αποθήκη, πάρκινγκ, τζάκι, ανατολικά, ιδιωτική κατασκευή. ΕΥΡΩΚΤΗΜΑ ΕΛΛΑΣ ΑΚΙΝΗΤΑ. Τηλ. 6977/615627. (376)

¶ø§∂πΔ∞π κτήμα επί της οδού Αθηνών Βόλου 6.125 τ.μ., πρόσοψη 35 μ., άρτιο και οικοδομήσιμο. Πληρ. τηλ. 6974040402. (147)

√π∫√¢√ªπ∫∂™ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂π™

ÃÀ™∞¡£∏ ¡. ™π§∂§∏

¶ø§√À¡Δ∞π στην παραλία Ποτιστικά Ξυνόβρυσης, σε συγκρότημα 6 studios 78 τ.μ. το καθένα, αμφιθεατρικά κτισμένο στα 200 μ. από την παραλία με φανταστική θέα με 3 πισίνες, 2 υπνοδωμάτια, τζάκι, χώρους αθλοπαιδιών. Τηλ. 6976-694958, 6973-405971, 24210-59050 ώρες γραφείου. (118)

¶ø§√À¡Δ∞π: 1. Μονοκατοικία 110 τ.μ. σε 150 τ.μ. οικόπεδο με 3 υ/δ, 2 wc, νέα τιμή 148.000. 2. Καραγάτς. Μεζονέτα 147 τ.μ. με 104 τ.μ. β. χώροι καινούρια, ανατολική, θαυμάσια θέα, αυλή. ΕΥΡΩΚΤΗΜΑ ΕΛΛΑΣ ΑΚΙΝΗΤΑ. Τηλ. 6977/615627. (377)

¶ø§√À¡Δ∞π μεζονέτες 85, 90, 100 τ.μ. σε συγκρότημα κατοικιών στην Αγριά Βόλου. Δημήτρης Β. ΛιάπηςΑρχιτέκτων Μηχανικός Ευθυμία Καρακώστα - Λιάπη Τοπογράφος Μηχανικός. Πληρ. 23ης Οκτωβρίου 6, Λάρισα, τηλ. 2410-555147 και 6932616191. (649)

Νικόλαος Σαββανάκης Πολ. Μηχ/κός Τηλ. 24210-34437, 6932523629 ¶ø§√À¡Δ∞π ∂¶π§∂°ª∂¡∞ ∞∫π¡∏Δ∞ ª∂ ¢π∞Ã√¡π∫∏ ∞•π∞ 1) Μοναδική μεζονέτα Δ’-Ε’ ορ. 155 τ.μ., με απεριόριστη θέα, υπερσύγχρονης κατασκευής, 110 τ.μ. μπαλκόνια, πλήρης αυτονομία θέρμανσης, διπλή θέση στάθμευσης πιλοτής, αποθήκη στο υπόγιο 13,20 τ.μ., Ιατρού Τζάνου 12 πλησίον Νοσοκομείου. 2) Οροφοδιαμέρισμα Γ’ ορ. & μεζονέτα Β’ ορ. με άριστη διαρρύθμιση & θέα, με πλήρη αυτονομία θέρμανσης, θέση στάθμευσης & μεγάλες αποθήκες υπογείου, Ιατρού Τζάνου 12. 3) Σύγχρονες μεζονέτες - μονοκατοικίες 160 τ.μ. & 210 τ.μ. με κήπο, πολυτελούς κατασκευής, στη Ν. Δημητριάδα, Πλειάδων & Εστίας. 4) Δυάρια υπό κατασκευή Α’, Β’ ορ. Για κατοικία ή επαγγελματική στέγη πλησίον Νοσοκομείου Βόλου. (146)

√π∫√¢√ªπ∫∂™ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂π™ ∞.∫. & ¡. §π£∞¢πøΔ∏™ ΛΑΡΙΣΗΣ 214 (άνωθεν αντιπροσωπείας αυτοκινήτων SEAT)

¶ø§√À¡Δ∞π Κατάστημα και διαμερίσματα 1 και 2 δωματίων με αποθήκη και πάρκιν σε ετοιμοπαράδοτη οικοδομή πολυτελούς κατασκευής επί της οδού 54ου Συντάγματος ΕΛΑΣ 174 με Αγ. Βασιλείου, τηλ. 24210-68027, κιν. 6974-531311, 6972-030140. (898)

PROTO KAT∞™∫∂À∞™Δπ∫∏ ∂Δ∂ Πωλούνται διαμερίσματα 2ου, 3ου, 4ου ορόφου, με parking και αποθήκη, και μεζονέτες σε καταπληκτική τοποθεσία. Πλεονεκτούμε γιατί είναι: - Πολυτελής κατασκευή - Με θέα - Μπροστά σε πάρκο - Χωρίς το θόρυβο της πόλης - Κεντρικά (περιοχή Κύπρου) - Ιδιαίτερα οικονομικά Πληροφορίες στα τηλέφωνα: 24210-71085, 6947262852. (773)

∞∫π¡∏Δ∞ ∞£∞¡∞™π√À ¶·Á·ÛÒÓ 131 ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ - μfiÏÔ˜ www.athanasiourealestate.com

TËÏ. 24210-48017 Î·È 6974-707033 Πωλούνται κεντρικά ακίνητα Διαμερίσματα (παλαιά - καινούρια). Μονοκατοικίες και οικόπεδα εντός και εκτός πόλεως. Κτήματα και αγροτεμάχια παραθαλάσσια και χερσαία. Υπεύθυνη εξυπηρέτηση με πείρα του αντικειμένου άνω των 35 ετών. Εμπιστευθείτε μας. (764)

¶ø§∂πΔ∞π

ΠΑΟΥ Αργαλαστής ΠΑΡΑΛΙΑΚΗ ΕΚΤΑΣΗ 6 στρεμ. άρτια, οικοδομήσιμη ανάμεσα σε βίλες, δρόμος, νερό, ρεύμα. ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ. ∞§º∞ ª∂™πΔπ∫√ ∫∞¡Δ∂ƒ∂ Ιάσονος 77 (έναντι Τράπεζας Πειραιώς) Τηλ. 29160 & 6944-456407 (494)

¶ø§∂πΔ∞π

ΔΥΑΡΙ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ 52 τ.μ. (3ος) με κρυφό φωτισμό - πρωτότυπη διακόσμηση, πανοραμικό, θέα Γορίτσα-Πήλιο, σε πεζόδρομο (ΑΝΑΥΡΟΣ). ∞§º∞ ª∂™πΔπ∫√ ∫∞¡Δ∂ƒ∂ Ιάσονος 77 (έναντι Τράπεζας Πειραιώς) Τηλ. 29160 & 6944-456407 (494)

¶ø§∂πΔ∞π

Οικόπεδο 1.000 τ.μ. οικοδομήσιμο, ΔΙΜΗΝΙ, ευκαιρία μοναδική. ∞§º∞ ª∂™πΔπ∫√ ∫∞¡Δ∂ƒ∂ Ιάσονος 77 (έναντι Τράπεζας Πειραιώς) Τηλ. 29160 & 6944-456407 (494)

¶ø§∂πΔ∞π

Τηλ. 24210-47722 6944-845616

¶ø§√À¡Δ∞π ετοιμοπαράδοτα διαμερίσματα 93, 84 και 56 τ.μ., στην περιοχή της Καλλιθέας με θέσεις πάρκιν και αποθήκες. Επίσης ∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π ισόγειο γωνιακό κατάστημα. (976)

μ√§√™

Δ∂áπ∫∏ ∂Δ∞πƒ∂π∞ SAVVANAKIS C.A.

¶ø§∂πΔ∞π

¶∏§π√

πωλείται αγροτεμάχιο 7,5 στρεμμάτων στο 5ο χιλιόμετρο Βόλου-Λάρισας δίπλα στο δρόμο 30 μέτρα από Metalaxis BMW, κατάλληλο για βιοτεχνική ή επαγγελματική χρήση, περιοχή Λατομείο, ιδιώτης. Πληρ. τηλ. 6945-488523. (290)

ª√¡∞¢π∫√ ¶ø§∂πΔ∞π

ευκαιρία κατάστημα με ενοίκιο το μήνα 750 ευρώ μπροστά στο κύμα. Κάτω Γατζέα. Τιμή 150.00 ευρώ. ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ ƒ∞¶Δ∏™ ∞¶√™Δ√§√™ Άνω Λεχώνια - Βόλος Τηλ. και Fαx 2428093680 Κιν. 6977405931 estate.pelio.eu email-mesitika@pelio.eu (790)

¶ø§√À¡Δ∞π ετοιμοπαράδοτα διαμερίσματα άψογης κατασκευής. Τριάρια Μαγνήτων 110 και Κοραή γωνία. Τεσσάρι Κοραή 89. Διαθέσιμες θέσεις πάρκιν. Τηλ. 6936856653, Τεχνική εταιρία “ΤΑΡΝΑΡΑΣ-FADANI ATE” . 24210 24113. (692)

¶ø§∂πΔ∞π επαγγελματικός χώρος σε ισόγειο νεόδμητης οικοδομής 16 τ.μ. Γλάδστωνος 17. Πληρ. τηλ. 6936856653, 24210 24113. (689)

μ√§√™ πωλείται σε άριστη κατάσταση γκαρσονιέρα 39 τ.μ., Ρ. Φεραίου 2 (μπροστά στο πάρκο), ιδιώτης 6977-355010. Τιμή 53.000Ε. (690)

Δ/σμα 90 τ.μ. (2ος) 25ετίας, με 3 Υ/Δ, διαμπερές, άριστη διαρρύθμιση - πατάρι (ενοικιασμένο) κέντρο (περιοχή ΥΔΡΕΥΣΗΣ). ∞§º∞ ª∂™πΔπ∫√ ∫∞¡Δ∂ƒ∂ Ιάσονος 77 (έναντι Τράπεζας Πειραιώς) Τηλ. 29160 & 6944-456407 (494)

¶ø§∂πΔ∞π

Δ/σμα ΝΕΟΔΜΗΤΟ 104 τ.μ. (3ος) με 3Υ/Δ, τζάκι, λουτρό, W.C., πάρκιν γωνιακό σε πεζόδρομο. ΚΙΤΡΙΝΗ ΑΠΟΘΗΚΗ. ∞§º∞ ª∂™πΔπ∫√ ∫∞¡Δ∂ƒ∂ Ιάσονος 77 (έναντι Τράπεζας Πειραιώς) Τηλ. 29160 & 6944-456407 (494)

¶ø§∂πΔ∞π

Τριώροφη οικοδομή γιαπί στα τούβλα (υπόγειο πιλοτή με γκαρσ., 1ος, 2ος και 3ος μεζονέτα, περιοχή πάρκο Περραιβού). ∞§º∞ ª∂™πΔπ∫√ ∫∞¡Δ∂ƒ∂ Ιάσονος 77 (έναντι Τράπεζας Πειραιώς) Τηλ. 29160 & 6944-456407 (494)

¶ø§∂πΔ∞π

ΜΕΖΟΝΕΤΑ στις ΝΗΕΣ Σούρπης καινούργια πολυτελής, 150 τ.μ., τριών επιπέδων, αρίστης κατασκευής, δίπλα στο κύμα (γκαράζ - αποθήκη) θέα απεριόριστη. ∞§º∞ ª∂™πΔπ∫√ ∫∞¡Δ∂ƒ∂ Ιάσονος 77 (έναντι Τράπεζας Πειραιώς) Τηλ. 29160 & 6944-456407 (494)

¶ø§∂πΔ∞π

διαμέρισμα 76 τ.μ. (2ος) 30ετίας σε άριστη κατάσταση (ενοικιασμένο), καθιστικό μεγάλο 2 υ/δ, λουτρό, διαμπερές, περιοχή Αγ. Κων/νου. ΕΥΚΑΙΡΙΑ ∞§º∞ ª∂™πΔπ∫√ ∫∞¡Δ∂ƒ∂ Ιάσονος 77 (έναντι Τράπεζας Πειραιώς) Τηλ. 29160 & 6944-456407 (494)

¶ø§∂πΔ∞π

ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ ΛΟΥΞ (πλήρης ανακαίνιση), σαν καινούργια 90 τ.μ. σαλόνι, κουζίνα, 2 υ/δ, λουτρό, αποθήκη, αυλή, κιόσκι ΩΡΑΙΟΤΑΤΗ σε οικόπεδο 150 τ.μ. (ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗ). ∞§º∞ ª∂™πΔπ∫√ ∫∞¡Δ∂ƒ∂ Ιάσονος 77 (έναντι Τράπεζας Πειραιώς) Τηλ. 29160 & 6944-456407 (494)

¶ø§∂πΔ∞π

ΔΥΑΡΙ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟ 60 τ.μ. (3ος) διαμπερές καθιστικό χωριστ. κουζίνα 1 υ/δ λουτρό, μεγ. βεράντες με γκαράζ+αποθήκη, πλησίον ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ (Δημ. Γεωργιάδου). ∞§º∞ ª∂™πΔπ∫√ ∫∞¡Δ∂ƒ∂ Ιάσονος 77 (έναντι Τράπεζας Πειραιώς) Τηλ. 29160 & 6944-456407 (494)

¶ø§∂πΔ∞π

κλειστή θέση πάρκιν στο υπόγειο του ΤΕΕ (2ας ΝοεμβρίουΞενοφώντος). Τιμή 20.000Ε. Πληρ. τηλ. 6936-856655. (691)

ª·Ù›Ó· ª·˘ÚÈ¿

Συμβουλευτική Ακίνητης Περιουσίας Πολυμέρη 33 - Βόλος Τηλ./Φαξ: 24210-39341 Κιν.: 6976-272574 ¶ˆÏÂ›Ù·È μεζονέτα 82 τ.μ.+44 τ.μ. υπόγειο σε συγκρότημα κατοικιών στα Καλά Νερά, 20 μ. από την παραλία, διαμπερές, μεγάλες βεράντες με απέραντη θέα, τζάκι, w/c, μπάνιο, 2 υ/δ, στο υπόγειο ξενώνας, κεντρική θέρμανση, πάρκιν. Κατάλληλη και για μόνιμη κατοικία. (749)

ª·Ù›Ó· ª·˘ÚÈ¿

Συμβουλευτική Ακίνητης Περιουσίας Πολυμέρη 33 - Βόλος Τηλ./Φαξ: 24210-39341 Κιν.: 6976-272574 ¶ø§∂πΔ∞π μεζονέτα τριών επιπέδων (155 τ.μ.) σε οικόπεδο 300 τ.μ. πηλιορείτικου ύφους με διαμορφωμένη αυλή, άνετη πρόσβαση, δύο θέσεις στάθμευσης και απεριόριστη θέα τον Παγασητικό στην Άφησο κοντά στην παραλία Αμποβός. (750)

ª·Ù›Ó· ª·˘ÚÈ¿

Συμβουλευτική Ακίνητης Περιουσίας Πολυμέρη 33 - Βόλος Τηλ./Φαξ: 24210-39341 Κιν.: 6976-272574 ∂À∫∞πƒπ∞!!! Διαμέρισμα (100 τ.μ.) 2ος όροφος, διαμπερές, ανακαινισμένο με 2 υ/δ, ανεξάρτητη κουζίνα, μεγάλο σαλόνι, κατάλληλο και για επαγγελματική στέγη στην Κοραή, πλησίον Ερμού. (751)

ª·Ù›Ó· ª·˘ÚÈ¿

Συμβουλευτική Ακίνητης Περιουσίας Πολυμέρη 33 - Βόλος Τηλ./Φαξ: 24210-39341 Κιν.: 6976-272574 ¶ø§∂πΔ∞π διαμέρισμα (92 τ.μ.) 1ος όροφος, πρόσοψη στην Ερμού, κατάλληλο και για επαγγελματική στέγη. (752)

ª·Ù›Ó· ª·˘ÚÈ¿

Συμβουλευτική Ακίνητης Περιουσίας Πολυμέρη 33 - Βόλος Τηλ./Φαξ: 24210-39341 Κιν.: 6976-272574 ¶ø§√À¡Δ∞π οικόπεδα (600 τ.μ. έως 640 τ.μ.) στην περιοχή Αγ. Στέφανο - Σωρό με απεριόριστη θέα το Βόλο. (753)

ª·Ù›Ó· ª·˘ÚÈ¿

Συμβουλευτική Ακίνητης Περιουσίας Πολυμέρη 33 - Βόλος Τηλ./Φαξ: 24210-39341 Κιν.: 6976-272574 ¶ø§∂πΔ∞π καινούργια γκαρσονιέρα (30 τ.μ.) 1ος όροφος, πρόσοψη στην Κασσαβέτη με μεγάλη βεράντα και αυτόνομο καυστήρα φ/α. (754)


ªπ∫ƒ∂™ ∞°°∂§π∂™

31

KYPIAKH 30 ∞À°√À™Δ√À 2009

ª·Ù›Ó· ª·˘ÚÈ¿

Συμβουλευτική Ακίνητης Περιουσίας Πολυμέρη 33 - Βόλος Τηλ./Φαξ: 24210-39341 Κιν.: 6976-272574 ¶ø§√À¡Δ∞π δύο μεζονέτες στο κέντρο των Καλών Νερών, 50 μ. από τη θάλασσα, άριστης κατασκευής και με δικό τους οικόπεδο. (755)

ª·Ù›Ó· ª·˘ÚÈ¿

Συμβουλευτική Ακίνητης Περιουσίας Πολυμέρη 33 - Βόλος Τηλ./Φαξ: 24210-39341 Κιν.: 6976-272574 ¶ø§∂πΔ∞π γωνιακό οικόπεδο (180 τ.μ.) στην Αγριά μετά το ξενοδοχείο “Valis”. Αποτελείται από κατάστημα (50 τ.μ.) μισθωμένο και αποθήκη 130 τ.μ. (756)

ª·Ù›Ó· ª·˘ÚÈ¿

Συμβουλευτική Ακίνητης Περιουσίας Πολυμέρη 33 - Βόλος Τηλ./Φαξ: 24210-39341 Κιν.: 6976-272574 ¶ø§∂πΔ∞π ισόγειο διαμέρισμα (107 τ.μ.) ανακαινισμένο με αυτόνομο καυστήρα φ/α με διαμορφωμένη αυλή και εξωτερικό αποθηκευτικό χώρο στην Κοραή με Γαλλίας. Τιμή 100.000 Ε. (757)

ª·Ù›Ó· ª·˘ÚÈ¿

Συμβουλευτική Ακίνητης Περιουσίας Πολυμέρη 33 - Βόλος Τηλ./Φαξ: 24210-39341 Κιν.: 6976-272574 ¶ø§∂πΔ∞π διαμέρισμα (108 τ.μ.) 1ου ορόφου, γωνιακό με θέα θάλασσα στην Ιάσονος, κατάλληλο και για επαγγελματική στέγη. Τιμή 140.000 Ε. (758)

ª·Ù›Ó· ª·˘ÚÈ¿

Συμβουλευτική Ακίνητης Περιουσίας Πολυμέρη 33 - Βόλος Τηλ./Φαξ: 24210-39341 Κιν.: 6976-272574 ¶ø§∂πΔ∞π κατάστημα (55 τ.μ.) γωνιακό, μισθωμένο στην Ερμού πλησίον Σέφελ με δυνατότητα αγοράς και του πρώτου ορόφου (200 τ.μ.) (759)

ª·Ù›Ó· ª·˘ÚÈ¿

Συμβουλευτική Ακίνητης Περιουσίας Πολυμέρη 33 - Βόλος Τηλ./Φαξ: 24210-39341 Κιν.: 6976-272574 ¶ø§∂πΔ∞π διαμέρισμα (70 τ.μ.) 2ος όροφος καινούριο με πάρκινγκ και αποθήκη στην Ν. Ιωνία περιοχή Αστ. Τμήματος. (760)

ª·Ù›Ó· ª·˘ÚÈ¿

Συμβουλευτική Ακίνητης Περιουσίας Πολυμέρη 33, Βόλος Τηλ./φαξ: 2421039341 κιν. 6976-272574 ¶ø§∂πΔ∞π γνωστή επιχείρηση παιδικών ενδυμάτων στο κέντρου του Βόλου με σταθερή πελατεία και προσιτό ενοίκιο. (761)

ª·Ù›Ó· ª·˘ÚÈ¿

Συμβουλευτική Ακίνητης Περιουσίας Πολυμέρη 33, Βόλος Τηλ./φαξ: 2421039341 κιν. 6976-272574 ¶ø§∂πΔ∞π επιχείρηση γυναικείων ρούχων και αξεσουάρ στο κέντρο του Βόλου με εξασφαλισμένη πελατεία. Τιμή δελεαστική. (762)

ONLINE SOLUTIONS REAL ESTATE TËÏ. 6979 726165, 24210-25000

ONLINE SOLUTIONS REAL ESTATE ΔËÏ. 6979-726165 - 24210 25000

¶ø§√À¡Δ∞π ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ Διαμέρισμα 118 τ.μ., 2ος όροφος, Βλαχάβα. Διαμέρισμα 112 τ.μ., 2ος όροφος, Βλαχάβα. Διαμέρισμα 102 τ.μ., 4ος όροφος, οδός 54ου Συντάγματος ΕΛΑΣ. 2 δυάρια 60 & 55 τ.μ. οδός Ι. Καρτάλη. Παλιά μονοκ., 102 τ.μ. σε οικόπεδο 170 τ.μ. με δυνατότητα δόμησης Σ.Δ 2,7, οδός Αλεξάνδρας. Διαμερίσματα 82 & 131 τ.μ., 4ος όροφος, με τζάκι, στον Άναυρο. Οικία 60 τ.μ. σε οικόπ. 75 τ.μ., οδ. Μιαούλη στο Καπακλί. Διαμέρισμα 32 τ.μ., 1ος όροφος, στο Καπακλί. (774)

∞Ï˘Î¤˜. Πωλείται πάρκιν συντήρησης σκαφών με δυνατότητα ενοικίασης. (786)

ONLINE SOLUTIONS REAL ESTATE TËÏ. 6979 726165, 24210-25000

Αεροσυμπιεστής τύπου TME/1000/98 με δύο μοτέρ 10+10ΗΡ, πολυτρύπανο Vitap με 6 κεφαλές. Τηλ. 6974 828535. (865)

Αλυκές, Βόλος, πωλείται οικόπεδο 470 τ.μ. μπροστά στη θάλασσα, μετά από την Πλαζ Αλυκών. (775)

ONLINE SOLUTIONS REAL ESTATE ΔËÏ. 6979-726165 - 24210 25000 ¶‹ÏÈÔ, ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ·, Πωλείται παλιό αρχοντικό 90 τ.μ. σε οικόπεδο 170 τ.μ., με θέα στο Βόλο και Παγασητικό. ¶‹ÏÈÔ, ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ·, δύο οικίες 98 & 74 τ.μ. έκαστη σε οικόπεδο 403 τ.μ. με θέα το Βόλο και Παγασητικό. (785)

¶ø§√À¡Δ∞π

¶ø§∂πΔ∞π ONLINE SOLUTIONS REAL ESTATE TËÏ. 6979 726165, 24210-25000 Ευκαιρία. Πωλείται oικόπεδο 1050 τ.μ. εντός οικισμού Πορταριάς, κάτω της αντικειμενικής αξίας. (776)

ONLINE SOLUTIONS REAL ESTATE TËÏ. 6979 726165, 24210-25000 ΕΘΝ. ΟΔΟΣ ΒΟΛΟΥ ΒΕΛΕΣΤΙΝΟΥ Αγροτεμάχιο 17 στρεμ. επί της οδού Εθν. Οδ. Βόλου - Βελεστίνου με άδεια κόμβου. (777)

ΠΟΡΤΑΡΙΑ-πανοραμικό οικόπεδο 400 τ.μ. επίπεδο, εντός οικισμού Κατηχωρίου, άνωθεν πλατείας, άδεια οικοδομής. Τηλ. 6977 200723. (838)

Δ∂áπ∫∏ ∂Δ∞πƒ∂π∞ °. ∞¡£∏™ - ∫. ∫∞¡Δπ∫√™ ∞ƒÃπΔ∂∫Δ√¡∂™ ª∏Ã∞¡π∫√π ∞¡Δø¡√¶√À§√À 181 μ√§√™ Δ∏§. 24210-47518, 47939 (ÒÚ˜ ÁÚ·Ê›Ԣ) ∫π¡. 6978/773321

¶ø§√À¡Δ∞π: ∂À∫∞πƒπ∞ ONLINE SOLUTIONS REAL ESTATE TËÏ. 6979 726165, 24210-25000 Διαμέρισμα 84τ.μ., 4ος όροφος, Κ. Καρτάλη, κατάληλο και για Επαγγελματική Στέγη. (778)

ONLINE SOLUTIONS REAL ESTATE TËÏ. 6979 726165, 24210-25000 ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΓΡΑΦΕΙΑ Γραφείο 20 τ.μ. οδ. Τρικούπη, 900Ε το τ.μ. Γραφείο 22 τ.μ. οδ. Χατζηαργύρη 886Ε το τ.μ. Γραφείο 54 τ.μ. οδ. Ιάσονος, 925Ε το τ.μ. (779)

ONLINE SOLUTIONS REAL ESTATE TËÏ. 6979 726165, 24210-25000 Τιμή ευκαιρίας. Βίλα στο Μούρεσι Πηλίου, με άδεια Ξενώνα. (780)

ONLINE SOLUTIONS REAL ESTATE TËÏ. 6979 726165, 24210-25000 Αλυκές ΠΩΛΕΙΤΑΙ 2άρι lux, έτος κατασκευής 2008, μπροστά στη θάλασσα στο κέντρο του πεζόδρομου. (781)

ONLINE SOLUTIONS REAL ESTATE TËÏ. 6979 726165, 24210-25000 Αλυκές, Βόλος. Πώληση 2 διαμερίσματα μπροστά στη θάλασσα 69,5 τ.μ. & 79 τ.μ., οδός Βάκχου. (782)

ONLINE SOLUTIONS REAL ESTATE TËÏ. 6979 726165, 24210-25000 Βόλος, Πωλείται Επικερδής Επιχείρηση στην Παραλία του Βόλου λόγω συνταξιοδότησης. (783)

Ãøƒπ™ º¶∞ Διαμερίσματα πολυτελούς κατασκευής 1-2-3 υπνοδωματίων - γκαρσονιέρες - καταστήματα - θέσεις στάθμευσης - αποθήκες. Φιλίππου Ιωάννου 120 με Μαγνήτων, Κρίτσκη με Λ. Βύρωνος, 54ου Συντάγματος ΕΛΑΣ 41 με 28ης Οκτωβρίου και Ζαγοράς 31 με 28ης Οκτωβρίου. Δεκτές ανταλλαγές των ανωτέρω με ακίνητα οικόπεδα.

∑∏Δ∂πΔ∞π:

Οικόπεδο για αγορά ή αντιπαροχή. (763)

RE/MAX ¢√ª∏

ΔËÏ.: 24210 20008 ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΠΟΥΡΝΙΩΤΗΣ ¶ø§∂πΔ∞π Στην περιοχή Αγ. Βασιλείου, κοντά στη Γ. Δήμου, οροφοδιαμέρισμα στον 1ο, 95 τ.μ., διώροφης οικοδομής με αυτονομία θέρμανσης. (834)

RE/MAX ¢√ª∏

ΔËÏ.: 24210 20008 ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΠΟΥΡΝΙΩΤΗΣ ¶ø§∂πΔ∞π Στο κέντρο του Φυτόκου, ακίνητο 5ετίας, 128 τ.μ., με αυλή 80 τ.μ., ημιυπόγειο 67 τ.μ. και προοπτική 2ου ορόφου, 90 τ.μ. ΣΕ ΤΙΜΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ! (835)

RE/MAX ¢√ª∏

ΔËÏ.: 24210 20008 ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΠΟΥΡΝΙΩΤΗΣ ¶ø§∂πΔ∞π Οικόπεδο 4.100 τ.μ. στο 3ο χλμ. της δημοτικής οδού Καλών Νερών-Πινακατών, με καταπληκτική θέα και άμεση πρόσβαση σε νερό και ρεύμα, πρόσοψη στον κεντρικό δρόμο 50 μέτρα. ΤΙΜΗ: 65.000Ε (836)

ª√¡√∫∞Δ√π∫π∞

στις Αλυκές και πλησίον της οδού Λυδίας πωλείται ωραιότατη μονοκ/κία 104 τ.μ., με 2 υ/δ, σαλονοτραπεζαρία, κουζίνα, λουτρό (πλήρης ανακαινισμένη το 2003), συν 40 τ.μ. βοηθητικοί χώροι και με προοπτική ορόφου, σε οικόπεδο 307 τ.μ. 166.000Ε. ªÂÛ›Ù˘ “Δ™∂§π√™ ∞∫π¡∏Δ∞” 697.4647.587 - 24280-78.267 (837)

¶ˆÏÂ›Ù·È διαμέρισμα 90 τ.μ., στην περιοχή της Αγ. Βαρβάρας Ν. Ιωνίας, με αυτόνομη θέρμανση και θέα στο Πήλιο. Τιμή 69.000 ευρώ. Τηλ. 6945-905534, 6946-284232, 6973-881647. (515)

RE/MAX ¢√ª∏

ΔËÏ.: 24210 20008 ΥΠΕΥΘΥΝΗ: ΡΙΑ ΣΚΟΥΡΤΗ

¶ø§√À¡Δ∞π √π∫√¶∂¢∞

Καραγάτς, Καλλιθέα, Αγία Παρασκευή, Προφήτη Ηλία (Άνω Βόλο), Κατηχώρι, Ν. Ιωνία, Κλίμα, Φυτόκου, Αλυκές, Άγ. Στέφανο, Αλυκές, Κριθαριά, Μάραθο, Μαμιδάκη, Αλωνάκι Αγχιάλου, Δημητριάδα και εντός της Νέας Αγχιάλου. ªÂÛ›Ù˘ “Δ™∂§π√™ ∞∫π¡∏Δ∞” 697.4647.587 - 24280-78.267 (837)

¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ ¡. ∞°Ãπ∞§√™

Πωλούνται 2 διαμ/ατα (15ετίας) στον 2ο όρ. α) 2άρι 47 τ.μ., 40.000Ε και β) 3άρι 68,50 τ.μ. 58.000Ε. Επίσης πωλούνται 3άρια και 4άρια διαμ/ατα, καινούργια και υπό κατασκευήν, σε πολύ προσιτές τιμές. ªÂÛ›Ù˘ “Δ™∂§π√™ ∞∫π¡∏Δ∞” 697.4647.587 - 24280-78.267 (837)

∂À∫∞πƒπ∞!!!

Πωλείται οικόπεδο 466 τ.μ. στην όμορφη Αγχίαλο με σ.δ. 1,60 (δηλ. κτίζει 745 τ.μ.) και ύψος 11,50 μέτρα. Επίσης στο ΣΤΟΥΠΙ Νέας Αγχιάλου πωλείται 4 στρέμ. περιβόλι με νερό ιδανικό για κατοικία/κίες. ªÂÛ›Ù˘ “Δ™∂§π√™ ∞∫π¡∏Δ∞” 697.4647.587 - 24280-78.267 (837)

∞§ø¡∞∫π-¡∂∞™ ∞°Ãπ∞§√À

Πωλούνται 2 παραθαλάσσια όμορα οικόπεδα εντός σχεδίου πόλεως 310 τ.μ. και 350 τ.μ. αντίστοιχα, με σ.δ. 0,8 και ύψος 7,5 μέτρα. Απέχουν 130 μέτρα από τη θάλασσα. Συνδυάστε τη μόνιμη κατοικία σας με το εξοχικό σας στην όμορφη Αγχίαλο. ªÂÛ›Ù˘ “Δ™∂§π√™ ∞∫π¡∏Δ∞” 697.4647.587 - 24280-78.267 (837)

ª∂∑√¡∂Δ∞+2¿ÚÈ 145 Ù.Ì.

πωλείται παραθαλάσσια καινούργια υπερλούξ μεζονέτα 85 τ.μ. συν φανταστικό αυτόνομο 2άρι στο ημιυπόγειο 60 τ.μ., μεγάλες βεράντες, καταπληκτική θέα, 45μ. από τη θάλασσα (σε συγκρότημα από μεζονέτες) στην όμορφη Αγχίαλο/Αλωνάκι (από 200.000Ε... τώρα 173.000Ε!!!). ªÂÛ›Ù˘ “Δ™∂§π√™ ∞∫π¡∏Δ∞” 697.4647.587 - 24280-78.267 (837)

∫§πª∞ ºÀΔ√∫√À

πωλείται φανταστικό οικόπεδο/ελαιοπερίβολο 7,3 στρέμματα άρτιο και οικοδομήσιμο με 170 ελαιόδεντρα και με 20 τ.μ. αποθήκη, δόμηση 264 τ.μ. ιδανικό για κατοικία/κίες (από 135.000Ε... τώρα 100.000Ε). Επενδύστε σε ακίνητα... ποτέ κανείς δεν έχασε!!! ªÂÛ›Ù˘ “Δ™∂§π√™ ∞∫π¡∏Δ∞” 697.4647.587 - 24280-78.267 (837)

¶ø§∂πΔ∞π Πανέμορφη μεζονέτα 2 επιπέδων στον Άγ. Στέφανο, 125 τ.μ. σε οικόπεδο με καταπληκτική θέα. (829)

RE/MAX ¢√ª∏

ΔËÏ.: 24210 20008 ΥΠΕΥΘΥΝΗ: ΡΙΑ ΣΚΟΥΡΤΗ ¶ø§∂πΔ∞π Κεντρικό διαμέρισμα 92 τ.μ., 1ου ορόφου, 2 Υ/Δ, μπάνιο, W.C., λουξ με 40 τ.μ. βεράντα. (830)

RE/MAX ¢√ª∏

ΔËÏ.: 24210 20008 ΥΠΕΥΘΥΝΗ: ΡΙΑ ΣΚΟΥΡΤΗ ¶ø§∂πΔ∞π Καταστήματα περιμετρικά του κέντρου. (831)

RE/MAX ¢√ª∏

ΔËÏ.: 24210 20008 ΥΠΕΥΘΥΝΗ: ΡΙΑ ΣΚΟΥΡΤΗ ¶ø§∂πΔ∞π 2 καταστήματα σε γωνιακό οικόπεδο, 150 τ.μ. σε κεντρικό δρόμο της Ν. Ιωνίας. (832)

RE/MAX ¢√ª∏

ΔËÏ.: 24210 20008 ΥΠΕΥΘΥΝΗ: ΡΙΑ ΣΚΟΥΡΤΗ ¶ø§∂πΔ∞π Οικόπεδα στον Άγ. Στέφανο, από 90.000Ε. (833)

Sofia Halkia Consulting - Real Estate 38 Sp.Spiridi st, P.C. 38 221 VOLOS Tel. +30 24210 35166 Fax 24210 35649 www.sofiahalkia.gr °È· º√πΔ∏Δ∂™ ... Î·È √Ãπ ª√¡√ μ√§√™: ¶ˆÏÂ›Ù·È ÓÂfi‰ÌËÙÔ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÛÙÔÓ 1Ô fiÚÔÊÔ 48,5 Ù.Ì. ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋˜ ηٷ Û΢‹˜ ΤÓÙÚÔ ·fiÎÂÓÙÚÔ Ì ÌÂÁ¿ÏÔ Ì·Ï ÎfiÓÈ Û ‹Û˘¯Ë ÂÚÈÔ¯‹. ÕÌÂÛË ÚfiÛ‚·ÛË ÛÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ. μ√§√™: ¶ˆÏÂ›Ù·È ÛÙÔÓ ·’ fiÚÔÊÔ ÓÂfi‰ÌËÙË °Î·ÚÛÔÓȤڷ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ∞Á. ¶·ÓÙÂÏ‹ÌÔÓ· ÌÚÔÛÙ¿ Û ¿ÚÎÔ Ì ÂÌ‚·‰fiÓ 28 Ù.Ì. & ·Ôı‹ÎË. ΔÈÌ‹: 41.000∂ ÕÌÂÛË ÚfiÛ‚·ÛË ÛÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ. μ√§√™: ¶ˆÏÂ›Ù·È ‰È·ÌÂÚ¤˜ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· Ì ÂÌ‚·‰fiÓ 60 Ù.Ì. ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ Ï‹Ú˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ ÌÂ Ê˘ÛÈÎfi ·¤ÚÈÔ. ÕÌÂÛË ÚfiÛ‚·ÛË ÛÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ. (¢È·Ù›ıÂÙ·È Î·È ÚÔ˜ ÂÓÔÈΛ·ÛË).ΔÈÌ‹ ÒÏËÛ˘ 58.000∂ μ√§√™: ¶ˆÏÂ›Ù·È ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 71 Ù.Ì. ‰‡Ô ‰ÚfiÌÔ˘˜ ¿Óˆ ·fi ÙÔ ¿ÚÎÔ ÌÂ Ê˘ÛÈÎfi ·¤ÚÈÔ Î·È ·Ôı‹ÎË. ÕÌÂÛË ÚfiÛ‚·ÛË ÛÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ. ΔÈÌ‹ 70.000∂ μ√§√™: ¶ˆÏÂ›Ù·È ÓÂfi‰ÌËÙÔ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· ™ÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ 50 Ì2 ∞’ ÔÚfiÊÔ˘ ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ ‰ËÌ·Ú¯Â›Ô Û ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ ÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ηٷÛ΢‹˜ ÁˆÓÈ·Îfi, 1 ÎÚ‚·ÙÔο̷ڷ ʈÙÂÈÓ‹ Ì ÌÂÁ¿ÏË Áˆ-

Óȷ΋ ‚ÂÚ¿ÓÙ·, 1 ÏÔ˘ÙÚfi ÌÂÁ¿ÏÔ, Û·ÏfiÓÈ Â˘Ú‡¯ˆÚÔ Î·È ÎÔ˘˙›Ó·. ºˆÙÂÈÓfi Ì ·˘ÙÔÓÔÌ›· ı¤ÚÌ·ÓÛ˘ Î·È Î·˘ÛÙ‹Ú· Ê/·. ™˘Óԉ‡ÂÙ·È ·fi ·Ôı‹ÎË 5 Ì2 Î·È ¯ÒÚÔ parking. B√§√™: ΔÚÈ¿ÚÈ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, ÁˆÓÈ·Îfi ÔÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ·, ÚÂÙÈÚ¤ ‰’ ÔÚfiÊÔ˘, Ì ÂÌ‚·‰fiÓ 60,50 Ù.Ì. ÛÙ· 135.000 ¢ÚÒ. B√§√™: ¶ˆÏÔ‡ÓÙ·È ÁηÚÛÔÓȤÚ˜ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ÛÙÔÓ ‚’ fiÚÔÊÔ 28,1 Ù.Ì. Î·È ÛÙÔÓ Á’ fiÚÔÊÔ 26,5 Ù.Ì., ÛÙ· 62500 Î·È 60000 ¢ÚÒ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·. ¡∂∞ πø¡π∞: ¶ˆÏÂ›Ù·È ÁηÚÛÔÓȤڷ ÛÙÔÓ Õ fiÚÔÊÔ, 30 Ù.Ì., ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤· ÛÙÔ ¶‹ÏÈÔ. ΔÈÌ‹ ÒÏËÛ˘ 42000∂. √π∫π∂™ - ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ μ√§√™: ¶ˆÏÂ›Ù·È ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 107 Ù.Ì., 5Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, 3 À¶¡., ª¿ÓÈÔ, +WC, full extra (ËÏÈ·Îfi˜, Ù¤ÓÙ˜, air-condition, ÂÓÙÔȯÈṲ̂Ó˜ ËÏÂÎÙÚÈΤ˜ Û˘Û΢¤˜), ·Ôı‹ÎË, parking, ÓfiÙÈÔ-ÌÂÛËÌ‚ÚÈÓfi, ·ÓÂÌfi‰ÈÛÙË ı¤· ÚÔ˜ °ÔÚ›ÙÛ·, £¿Ï·ÛÛ·, Î·È ¶‹ÏÈÔ, 5ÂÙ›·˜. ΔÈÌ‹ 180.000∂ μ√§√™: ¶ˆÏÂ›Ù·È Î·ÈÓÔ‡ÚÈÔ ÚÂÙÈÚ¤ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ∞Á. ¶·ÓÙÂÏ‹ÌÔÓ· Ì ÂÌ‚·‰fiÓ 130 Ù.Ì. 3 ÎÚ‚·ÙÔο̷Ú˜ 2 Ì¿ÓÈ· , ÎÔ˘˙›Ó· ,ÌÂÁ¿ÏÔ Û·ÏfiÓÈ, ÌÂÁ¿Ï· ÂÚÈÌÂÙÚÈο Ì·ÏÎfiÓÈ· Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·, ·Ôı‹ÎË & Parking. ∞Í›˙ÂÈ Ó· ÙÔ ‰Â›ÙÂ. ∂˘Î·ÈÚ›·. μ√§√™: ¶ˆÏÂ›Ù·È ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 107 Ì2 ¢’ ÔÚfiÊÔ˘: ÔÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· Û ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ ÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ηٷÛ΢‹˜ Ì 3 ÎÚ‚·ÙÔο̷Ú˜ ʈÙÂÈÓ¤˜ Ì ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙÔ Ì·ÏÎfiÓÈ. 1 ÏÔ˘ÙÚfi ÌÂÁ¿ÏÔ Î·È 1 W/C, Û·ÏfiÓÈ Â˘Ú‡¯ˆÚÔ Ôχ ʈÙÂÈÓfi Î·È ÎÔ˘˙›Ó· ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙË. ªÂ ‚ÂÚ¿ÓÙ· 40Ù.Ì. ¢È·ÌÂÚ¤˜ Ì ·˘ÙÔÓÔÌ›· ı¤ÚÌ·ÓÛ˘ Î·È Î·˘ÛÙ‹Ú· Ê/·. ™˘Óԉ‡ÂÙ·È ·fi ·Ôı‹ÎË 8 Ì2 Î·È ¯ÒÚÔ parking. μ√§√™: ¶ˆÏÂ›Ù·È ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 80 Ì2 °’ ÔÚfiÊÔ˘: Û ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ ÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ηٷÛ΢‹˜ Ì 2 ÎÚ‚·ÙÔο̷Ú˜ ʈÙÂÈÓ¤˜ Ì ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙÔ Ì·ÏÎfiÓÈ, 1 ÏÔ˘ÙÚfi, Û·ÏfiÓÈ Â˘Ú‡¯ˆÚÔ Î·È ÎÔ˘˙›Ó·. ¢È·ÌÂÚ¤˜ Ì ·˘ÙÔÓÔÌ›· ı¤ÚÌ·ÓÛ˘ Î·È Î·˘ÛÙ‹Ú· Ê/·. ™˘Óԉ‡ÂÙ·È ·fi ·Ôı‹ÎË 7 Ì2 Î·È ¯ÒÚÔ parking. μ√§√™: ¶ˆÏÂ›Ù·È ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÛÙÔÓ 3Ô fiÚÔÊÔ 170 Ù.Ì. ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘. ΔÔ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· ‰È·ı¤ÙÂÈ ÙÚÂȘ ÎÚ‚·ÙÔο̷Ú˜ , ‰ÈÏ¿ Ì¿ÓÈ· & Ù˙¿ÎÈ Î·È ¯ÒÚÔ ¿ÚÎÈÓÁÎ Â›Ó·È ¤Ó· ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋˜ ηٷÛ΢‹˜! ΔÈÌ‹ ÒÏËÛ˘ 220.000∂ ¡∂∞ πø¡π∞: ¶ˆÏÂ›Ù·È ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 83 Ù.Ì. ÛÙÔÓ 2Ô ŸÚÔÊÔ Ì ÌÂÁ¿ÏÔ ÂÍÒÛÙË & ı¤· ÙÔ Ú¿ÛÈÓÔ, Parking. ¶ÔÏ˘ÙÂÏ‹˜ ηٷÛ΢‹. ∂Í·ÈÚÂÙÈ΋ ‰È·ÚÚ‡ıÌÈÛË . ¡. πø¡π∞: ¶ˆÏÂ›Ù·È ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 88,6 Ù.Ì ÛÙÔÓ 3Ô fiÚÔÊÔ Û ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Ì ·Ôı‹ÎË 10 Ù.Ì. Û Â˙fi‰ÚÔÌÔ Î·È ‰›Ï· Û ¿ÚÎÔ & ÔÏÏ¿ extra Î·È ı¤· ÙÔ ¶‹ÏÈÔ. ΔÈ Ì‹: 105.000 ∂. ¡∂∞ πø¡π∞: ¶ˆÏÂ›Ù·È ÓÂfi‰ÌËÙÔ ÚÂÙÈÚ¤ Â› Ù˘ μ˘˙·ÓÙ›Ô˘ ÛÙÔÓ 5 fiÚÔÊÔ 97,5 Ù.Ì., ‰È·ÌÂÚ¤˜. ΔÈÌ‹ 130,000 ∂•√Ãπ∫∞ ¶ƒ√Δ∞™∏ ª∞™: ∞¡ø °∞Δ∑∂∞ ¶ˆÏÔ‡ÓÙ·È 2 ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ∞Á›·˜ ΔÚÈ¿‰Ô˜ √È Ôԛ˜ ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó 2 ˘/‰ , 2 wc, Û·ÏÔÓÔÙÚ·Â˙·Ú›· Î·È ÎÔ˘˙›Ó· ¤¯Ô˘Ó Â›Û˘ ÈÙ·ÏÈο ¤ÈÏ· ÎÔ˘˙›Ó·˜, ÛÊ˘Ú‹Ï·Ù˜ ϿΘ ¶ËÏ›Ô˘ ÛÙ· ‰¿‰·, ·˘ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË Î·È ÂÓÂÚÁÂÈ·Îfi Ù˙¿ÎÈ. Œ¯Ô˘Ó ÂÚÈ‚¿ÏÏˆÓ ¯ÒÚÔ 200 ÙÌ ÂÚ›Ô˘ Î·È ÛÙÂÁ·Ṳ̂ÓË ı¤ÛË ÛÙ¿ıÌ¢Û˘. ∞ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤· fiÏÔ ÙÔ ¶·Á·ÛËÙÈÎfi. ∞ Í›˙ÂÈ Ó· ÙÔ ‰Â›Ù ı· Û·˜ ÂÓıÔ˘ÛÈ¿ÛÂÈ! ∞°. §∞Àƒ∂¡Δπ√™: ¶ˆÏÂ›Ù·È ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙË Î·ÙÔÈΛ· Ì ÈÛfiÁÂÈÔ 42,30Ù.Ì., ˘fiÁÂÈÔ 42,30Ù.Ì. Î·È Î‹Ô 120 Ù.Ì. Ë ÔÈΛ· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 158,87Ù.Ì., ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi ÙÔ Î·ıÈÛÙÈÎfi, Ù˙¿ÎÈ, ÎÔ˘˙›Ó·, ¤Ó· ˘ÓÔ‰ˆÌ¿ÙÈÔ Ì ‚ÂÚ¿ÓÙ·, ÙÔ Ì¿ÓÈÔ Î·È ¤¯ÂÈ ¤Ó· ¿ÚÎÈÓÁÎ. ™∫π∞£√™: ¶ˆÏÔ‡ÓÙ·È ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜ ·fi 92 Ù.Ì. ¤ˆ˜ 100 Ù.Ì. ÛÙËÓ ı¤ÛË ¿Óˆ ·fi ÙËÓ ÌÂÁ¿ÏË ¿ÌÌÔ Ì ‰ÈÎfi ÙÔ˘˜ ΋Ô ·fi 500 Ù.Ì. Î·È ¿Óˆ. ∞ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤· Û fiÏÔ ÙÔ ∞ÈÁ·›Ô. ∂Í·ÈÚÂÙÈ΋ ÂÚ›ÙˆÛË , ·Í›˙ÂÈ Ó· ÙÔ ‰Â›ÙÂ. ™∫π∞£√™: ¶ˆÏÂ›Ù·È ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ ÓËÛÈÔ‡ 82 Ù.Ì. ªÈ· Ôχ ηϋ Â¤Ó‰˘ÛË ÁÈ· Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜. ª∞ƒ∞£√™: ¶ˆÏÂ›Ù·È ÓÂfi‰ÌËÙË ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· Û˘ÓÔÏÈ΋˜ ÂÈÊ¿ÓÂÈ·˜ 246 ÙÌ, Û ¤ÎÙ·ÛË 685ÙÌ. ¯ÙÈṲ̂ÓË ¿Óˆ Û ÏfiÊÔ 200Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ· Ì ÌÔÓ·‰È΋ ı¤·. ∂¶∞°°∂§ª∞Δπ∫∂™ ™Δ∂°∂™ μ√§√™: ¶ˆÏÂ›Ù·È ÁÚ·ÊÂ›Ô Â› Ù˘ ∞ÚÁÔÓ·˘ÙÒÓ ÛÙÔÓ 2Ô fiÚÔÊÔ Ì ÂÌ‚·‰fiÓ 53 Ù.Ì. Î·È ı¤· ÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ. ΔÈÌ‹ ÒÏËÛ˘ 100.000∂ μ√§√™: ¶ˆÏÂ›Ù·È Î·Ù¿ÛÙËÌ· ÈÛÔÁ›Ԣ 16 Ù.Ì.: ªÂ ÏÔ˘ÙÚfi ¢ڇ¯ˆÚÔ Û ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ ÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ηٷÛ΢‹˜. ¡.πø¡π∞: ¶ˆÏÂ›Ù·È Î·Ù¿ÛÙËÌ· ÌÈÛıˆÌ¤ÓÔ, Û˘ÓÔÏÈÎÔ‡ ÂÌ‚·‰Ô‡ 117 Ù.Ì.. ¶Ôχ ηϋ ÙÔÔıÂÛ›· Ì ÚÔÔÙÈ΋ ÔÏÏÒÓ ¯Ú‹ÛÂˆÓ ·¤Ó·ÓÙÈ ·fi Û¯ÔÏ›Ô. ΔÈÌ‹ 1100 ¢ÚÒ ÙÔ Ù ÙÚ·ÁˆÓÈÎfi Ì ÔÏϤ˜ ¢ÎÔϛ˜ ÏËڈ̋˜. ™∫π∞£√™ : ¶ˆÏÔ‡ÓÙ·È Î·Ù·ÛÙ‹Ì·Ù· ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜ Ù˘ ™ÎÈ¿ıÔ˘, 110 Ù.Ì Î·È 72 Ù.Ì ÌÈÛıˆÌ¤Ó· ÛÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ Ì Ôχ ηϋ ·fi‰ÔÛË 5,5%. B√§√™: ¶ˆÏÂ›Ù·È ¢˘¿ÚÈ - ÁÚ·Ê›Ô, ÛÙÔÓ 2Ô fiÚÔÊÔ 50 Ù.Ì. ÓÂfi‰ÌËÙÔ Ì Ê/· ÛÙ· 111500 ¢ÚÒ. B√§√™: ¶ˆÏÂ›Ù·È ¢˘¿ÚÈ - ÁÚ·Ê›Ô, ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ÛÙÔÓ 2Ô Ì ÂÌ‚·‰fiÓ 45,50 Ù.Ì. fiÚÔÊÔ, ÓÂfi‰ÌËÙÔ Ì Ê/· Ì ÛÙ· 98500 ¢ÚÒ. √π∫√¶∂¢∞ ∞°π√À °∂øƒ°π√À ∫À¡∏°ø¡, ¡∂∞™ ∞°Ãπ∞ §√À: ¶ˆÏÂ›Ù·È ÔÈÎfiÂ‰Ô 173 ÙÌ ÙÔ ÔÈÎfiÂ‰Ô ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ·fiÛÙ·ÛË 150 ̤ÙÚˆÓ ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ· ¡∂∞ ¢∏ª∏Δƒπ∞¢∞: ¶ˆÏÂ›Ù·È ÔÈÎfiÂ‰Ô 300 Ù.Ì , ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ 240 Ù.Ì. ∞°π√™ §∞Àƒ∂¡Δπ√™: ¶ˆÏÂ›Ù·È ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 6880 Ù.Ì. ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ, ÂÊ·ÙfiÌÂÓÔ ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ Ì ÚÔÓÔÌȷ΋ ı¤ÛË Î·È ı¤· fiÏÔ ÙÔÓ ¶·Á·ÛËÙÈÎfi.

➡ ™YNEXEIA ™TH ™E§I¢A 32

√È Î·ÏÂṲ̂ÓÔÈ ÔÏÏÔ›... ÔÈ ÂÎÏÂÎÙÔ› Ï›ÁÔÈ...

(πολλά οικόπεδα είναι προς πώληση... αλλά σαν ετούτα!!!) 1) Καραγάτς πλησίον DIA 184 τ.μ. κάτωθεν περιφερειακού σ.δ. 0,8. 2) Γωνιακό ανατολικό οικόπεδο 650 τ.μ. με σ.δ. 1,60 (κτίζεις 1.040 τ.μ.) στη Ν. Αγχίαλο. 3) Ανατολ. οικ. 725 τ.μ. (γίνεται και κατάτμηση (362,50 τ.μ. έκαστο) με απεριόριστη θέα στη Ν. Αγχίαλο. ªÂÛ›Ù˘ “Δ™∂§π√™ ∞∫π¡∏Δ∞” 697.4647.587 - 24280-78.267 (837) (766)


ªπ∫ƒ∂™ ∞°°∂§π∂™

32

KYPIAKH 30 ∞À°√À™Δ√À 2009

➡ ™YNEXEIA A¶O ™E§I¢A 31

Sofia Halkia Consulting - Real Estate 38 Sp.Spiridi st, P.C. 38 221 VOLOS Tel. +30 24210 35166 Fax 24210 35649 www.sofiahalkia.gr

∫√ƒø¶∏ - ª¶√Àº∞: ¶ˆÏÔ‡ÓÙ·È ÔÈÎfi‰· 1000Ù.Ì. & 500 Ù.Ì. ¿ÚÙÈ· Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌ· Ï›Á· ̤ÙÚ· ·fi ÙËÓ ·Ú·Ï›· ∫ÔÚfi˘ (ªԇʷ). ª∏§π¡∞: ¶ˆÏÔ‡ÓÙ·È ÔÈÎfi‰· ÛÙË ¶ÂÚÈÔ¯‹ ∞Á. ∞Ó‰Ú¤· Û ·fiÛÙ·ÛË 50 Ì ·fi ÙËÓ ı¿Ï·ÛÛ· Ì ÂÏ·Èfi‰ÂÓÙÚ·, ÌÈÎÚfi ÎÙ›ÛÌ·, ÂÚÈÔÈË̤ӷ & ÂÚÈÊÚ·Á̤ӷ. Δ™∞°∫∞ƒ∞¢∞ ¶∏§π√À: ¶ˆÏÂ›Ù·È ÔÈÎfiÂ‰Ô ÛÙËÓ Û˘ÓÔÈΛ· ∞Á. ∫˘Úȷ΋˜ Ì ÂÌ‚·‰fiÓ 1100 Ù.Ì, ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘, ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ, Ì ı¤· ÛÙËÓ ı¿Ï·ÛÛ·. ∫·Ù·ÏËÎÙÈ Îfi ÔÈÎfi‰Ô. ¡∂∞ ∞°Ãπ∞§√™: ¶ˆÏÂ›Ù·È 4 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù· ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ÚfiÛÔ„Ë 38,5 Ì. ÛÙËÓ ∂ıÓÈ΋ √‰fi, ÂÚÈÊÚ·Á̤ÓÔ Ì 110 ÂÏ·Èfi‰ÂÓÙÚ· .¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ ÁÈ· ηÙÔÈΛ· 200 Ù.Ì ,ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi ¯ÒÚÔ 400 Ù.Ì. ΔÈÌ‹ 60,000∂ ™∫π∞£√™: ¶ˆÏÂ›Ù·È ÔÈÎfiÂ‰Ô ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ ÓËÛÈÔ‡ 300 Ù.Ì. ÌÂ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ‹ ‰fiÌËÛ˘ 1.4, ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· ηٷÛÙ‹Ì·Ù· ‹ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎfi Î·Ù¿Ï˘Ì·. ΔÈÌ‹ ÒÏËÛ˘ 210.000∂ ∑∏Δ√À¡Δ∞π ∑∏Δ√À¡Δ∞π: ∑ËÙÔ‡ÓÙ·È ·fi ÂÏ¿Ù˜ Ì·˜ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· ·fi 80 ¤ˆ˜ 85 ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ∞Ó·‡ÚÔ˘, & ‰˘¿ÚÈ· ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ÁÈ· ¿ÌÂÛ˜ ·ÁÔÚ¤˜. ™ÙÔ ·Ú¯Â›Ô Ì·˜ ‰È·ı¤ÙÔ˘Ì ÌÂÁ¿ÏË Áο̷ ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ. (554)

-----------------------------------RE/MAX ¢√ª∏ ™ÎÂÓ‰ÂÚ¿ÓË 2-π¿ÛÔÓÔ˜ ΔËÏ. 24210 20008 24210 20025 Fax: 24210 20055 À¶∂À£À¡∏ ™À¡∂ƒ°∞Δπ¢∞

™ÔÊ›· μÏ¿¯Ô˘ ¶ø§√À¡Δ∞π ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ 1. Διαμέρισμα 30ετίας, γωνιακό, 2ου ορόφου, 71 τ.μ., περιοχή Αγ. Βαρβάρα, Ν. Ιωνία. 2. Διαμέρισμα 9 ετών, γωνιακό, 5ου ορόφου, ρετιρέ, 130 τ.μ., περιοχή Αγ. Αναργύρων Βόλου. 3. Διαμέρισμα 18 ετών, γωνιακό, 1ου ορόφου, 85 τ.μ., περιοχή Καραγάτς Βόλου. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™ 1. Μονοκατοικία 64 τ.μ., σε οικόπεδο 98 τ.μ., περιοχή Ν. Δημητριάδα. 2. Μονοκατοικία 151,72 τ.μ. σε οικόπεδο 781,35 τ.μ., περιοχή Καλαμάκι Πηλίου. 3. Μονοκατοικία 195,88 τ.μ. σε οικόπεδο 807 τ.μ., περιοχή Καλαμάκι Πηλίου. √π∫√¶∂¢∞ 1. Οικόπεδο 1.204,8 τ.μ., περιοχή Κορώπη Πηλίου. 2. Οικόπεδο 411,44 τ.μ., περιοχή “Ψυγεία” Αγριάς. 3. Οικόπεδο 201,36 τ.μ., περιοχή “Ψυγεία” Αγριάς. ∂¡√π∫π∞∑√¡Δ∞π 1. Κατάστημα 100 τ.μ. με πατάρι, επί της Αναλήψεως. 2. Γκαρσονιέρα 44 τ.μ., 20 ετών, με μεγάλο μπαλκόνι, περιοχή Αγ. Νικολάου Βόλου. (590)

-----------------------------------EUROHOME ª∞°¡∏™π∞™ ¶. ¶§∞Δπ¢∏™ & ™π∞ ∂.∂. ∞ÏÔÓÓ‹ÛÔ˘ 1-μfiÏÔ˜ ΔËϤʈÓÔ 2421030835 Fax 2421030845

Website: www.eurohome-magnesia.gr e-mail: info@eurohome-magnesia.gr ¶ø§∂πΔ∞π 1. μ√§√™, ¶∂ƒπ√Ã∏ ∫∞™™∞μ∂Δ∏: ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 75Ù.Ì, Ì 2 ˘ÓÔ‰ˆÌ¿ÙÈ·, ÛÙÔÓ 2Ô fiÚÔÊÔ, ‰È·ÌÂÚ¤˜. ΔÈÌ‹: 80.000 ∂. 2. μ√§√™, ∫∞ƒ∞∫∂¡Δƒ√: ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· Ï‹Úˆ˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ 100 Ù.Ì., 2 ˘ÓÔ‰ˆÌ¿ÙÈ·, WC, Ì¿ÓÈÔ, 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜. ΔÈÌ‹: 100.000 ∂. 3. μ√§√™, ∫∂¡Δƒ√ - ¶∂ƒπ√Ã∏ ª∂Δ∞ª√ƒ ºø™∂ø™: ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 110 Ù.Ì., ÂÏ·ÊÚÒ˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ, ÛÙÔÓ 3Ô fiÚÔÊÔ, Ì 2 ˘ÓÔ‰ˆÌ¿ÙÈ·, WC, Ì¿ÓÈÔ. ºˆÙÂÈÓfiÙ·ÙÔ Î·È ‰È·ÌÂÚ¤˜, Ì ¿ÚÎÈÓ. ΔÈÌ‹: 120.000 ∂. 4. μ√§√™, ∫∂¡Δƒ√: ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 92 Ù.Ì., ÛÙÔÓ 2Ô fiÚÔÊÔ, Ì 2 ˘ÓÔ‰ˆÌ¿ÙÈ·, ‰È·ÌÂÚ¤˜. ΔÈÌ‹: 68.000 ∂. 5. μ√§√™, ∫∂¡Δƒ√: √ÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· 100 Ù.Ì., 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, Ì ÎÏÂÈÛÙfi ¿ÚÎÈÓ. ΔÈÌ‹: 245.000 ∂. 6. μ√§√™, ∫∂¡Δƒ√: ƒÂÙÈÚ¤ 110Ù.Ì., Ì 45Ù.Ì. ‚ÂÚ¿ÓÙ·, Ê˘ÛÈÎfi ·¤ÚÈÔ, ‰‡Ô ˘ÓÔ‰ˆÌ¿ÙÈ·. ™Â Ôχ ηϋ ηٿÛÙ·ÛË. ΔÈÌ‹: 110.000 ∂. 7. μ√§√™, ¢π¶§∞ ™Δ√ ∫∂¡Δƒ√-™Δ∂°∏ √¡∂πƒø¡: ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 4Ô˘ Î·È 5Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ηٷÏËÎÙÈ΋ ı¤·, 175 Ù.Ì.. ΔÈÌ‹: 300.000 ∂. 8. ∞°ƒπ∞: ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 155Ù.Ì., Ì ÙÚ›· ˘ÓÔ‰ˆÌ¿ÙÈ·, Ù˙¿ÎÈ, Ì¿ÓÈÔ, WC. ΔÈÌ‹: 210.000 ∂. 9. ∞°π√™ πø∞¡¡∏™ ¶∏§π√À: ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 70Ù.Ì. Ì 2 ˘ÓÔ‰ˆÌ¿ÙÈ·, Û·ÏÔÓÔÎÔ˘˙›Ó·, Ì¿ÓÈÔ Î·È ÎÏÂÈÛÙfi ¿ÚÎÈÓ. μÂÚ¿ÓÙ· 90Ù.Ì. Ì ÂÎÏËÎÙÈ΋ ı¤· Î·È ·fiÛÙ·ÛË 250 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ΔÈÌ‹: 145.000 ∂. 10. Δ™∞°∫∞ƒ∞¢∞: ΔÚ›· ÔÈÎfi‰· Ì ¿‰ÂȘ ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹˜. ŸÏ· Ì·˙› ‹ ¯ˆÚÈÛÙ¿. 11. ¶√ƒΔ∞ƒπ∞: ¢˘Ô ÔÈÎfi‰· Ì ηٷÏËÎÙÈ΋ ı¤·. ∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π 1. μ√§√™, ™Δ√ ∫∂¡Δƒ√: ∂ÓÔÈÎÈ¿˙ÔÓÙ·È ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· Û Ôχ ηϤ˜ ÙÈ̤˜. 2. μ√§√™, ∫∂¡Δƒ√: ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 84 Ù.Ì., 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, Ì 2 ˘ÓÔ‰ˆÌ¿ÙÈ·, ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ, ‰È·ÌÂÚ¤˜. ΔÈÌ‹: 430 ∂. 3. μ√§√™: ∂ÓÔÈΛ·ÛË ÁÚ·Ê›Ԣ 45Ù.Ì. ÛÙÔ ÎÙ›ÚÈÔ Ù˘ ÂÊÔÚ›·˜. ΔÈÌ‹: 350. ∂.

4. μ√§√™, ¡∂∞ ¢∏ª∏Δƒπ∞¢∞: ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 90Ù.Ì., ÌÂÁ¿ÏË ·˘Ï‹, ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË. ΔÈÌ‹: 450 ∂. 5. μ√§√™, ∞§À∫∂™: ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 200 Ù.Ì. Û ‰˘Ô Â›‰·. ΔÔ ·Ú¯Â›Ô Ù˘ EuroHome ª·ÁÓËÛ›·˜ Â›Ó·È ÂÌÏÔ˘ÙÈṲ̂ÓÔ Ì ¿Ú· ÔÏÏ¿ ·Î›ÓËÙ·. °È· ÔÙȉ‹ÔÙ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÛÙ ¤¯Ô˘Ì ÙË Ï‡ÛË. (800)

-----------------------------------MAGNESIA REAL ESTATE ¶·Ú·Û΢‹ π. ΔÛÔ˘ÎÓ›‰· ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ §ÒÚË 4, μfiÏÔ˜, Δ.∫. 38221 ΔËÏ./fax: 24210-22009, ÎÈÓ. 6942/467768 www.magnesiarealestate.gr ¶ø§√À¡Δ∞π ™∂ Δπª∏ ∂À∫∞πƒπ∞™!!!

√π∫√¶∂¢∞ 1. Οικόπεδο 235 m2, Ν. Δημητριάδα 95.000 ú 2. Οικόπεδα από 300-350 m2, Βελεστίνο 65.000 ú 3. Οικόπεδο 625 m2, Αγ. Στέφανος, Σωρός 90.000 ú 4. Οικόπεδο 757 m2, Κάλαμος 40.000 ú 5. Οικόπεδο 174 m2, Δράκεια 25.000 ú 6. Οικόπεδο 100 m2, Ν. Δημητριάδα 35.000 ú 7. Οικόπεδο 362 m2, Κάλαμος 30.000 ú 8. Οικόπεδο 1870 m2, Μηλιές 130.000 ú 9. Οικόπεδο πανοραμικό 5.397 m2, Αγ. Βλάσης 270.000 ú 10. Οικόπεδο 240 m2, Αφέτες 25.000 ú 11. Οικόπεδο 1.140 m2, Αφέτες 70.000 ú 12. Οικόπεδο 418 m2, Βυζίτσα 60.000 ú 13. Οικόπεδο 2.000 m2, Πορταριά 130.000 ú 14. Οικόπεδο 2.500 m2 με κτίριο 450 m2 & περιθώρια δόμησης σε εξοχική θέση κοντά δρόμο προς Πορταριά ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ 1. Δύο (2) Δυάρια, κεντρικά, γωνιακά, ημιυπόγεια, 102 m2 50.000 ú 2. Πεντάρι,150m2, 1ουορ, διαμπερές, 12-ετίας, Κ. Καρτάλη 150.000 ú 3. Νεόδμητο δυάρι 53 m2, 1ου ορ. Τσαλαπάτα 85.000 ú 4. Δυάρι, 45m2, 4ουορ, ρετιρέ, ανακαινισμένο, Μεταμόρφωση 50.000 ú ∫∞Δ√π∫π∂™ - ∂•√Ãπ∫∂™ ∫∞Δ√π∫π∂™ 1. Παλαιό αρχοντικό 260 m2, οικόπεδο 400 m2, Λαύκος 95.000 ú 2. Παλαιά πέτρινη οικία, 160m2, οικόπεδο 300 m2, Γλαφυραί 70.000 ú 3. Τριώροφη πολυκατοικία με 2 οροφοδιαμερίσματα από 68 m2 & ισόγειο κατάστημα, περιοχή Ιωλκού 190.000ú 4. Ισόγεια κατοικία, 76 m2, οικόπεδο 235 m2, Ν. Δημητριάδα 95.000 ú 5. Ισόγεια κατοικία, 75 m2, οικόπεδο 132 m2, Ν. Ιωνία 95.000 ú 6. Ισόγεια κατοικία, 45 m2, οικόπεδο 100 m2, Ν. Δημητριάδα 35.000 ú 7. Ισόγειο διώροφης κατοικίας 72m2, Καλλιθέα 65.000 ú 8. Παλαιά πέτρινη οικία 180m2, οικόπεδο 300 m2, Μηλιές 150.000 ú 9. Παραδοσιακή μονοκατοικία ανακαινισμένη, διώροφη 160 m2,δεύτερη κατοικία 44m2, οικόπεδο 985 m2, Δράκεια 195.000 ú ∂¶∞°°∂§ª∞Δπ∫√π Ãøƒ√π 1. Κατάστημα 31 m2 με πατάρι, κέντρο Βόλου 65.000 ú 2. Κατάστημα 22 m2, Κουταρέλια πάνω από Αναλήψεως 28.000 ú 3. Κατάστημα 168 m2, διαμπερές ημιυπόγειο, Α.Γαζή 70.000 ú 4. Κατάστημα 36 m2, διαμπερές, Ν.Ιωνίας (Λ. Ειρήνης) 45.000 ú 5. Δύο γωνιακά 67m2& 65 m2, σε οικόπεδο 152 m2, Ν. Ιωνία 200.000 ú ∞°ƒ√Δ∂ª∞Ãπ∞ 1. Αγροτεμάχιο 4.050 m2, οικοδομήσιμο, Αγ. Λαυρέντιος 60.000 ú 2. Αγροτεμάχιο 24.000 m2, Μεγ. Μοναστήρι 40.000 ú 3. Τέσσερα αγροτεμάχια 33 στρ. συνολικά, Ν. Αγχίαλος 85.000 ú °π∞ ∫∞£∂ ∂¶∂¡¢ÀΔπ∫∏ ™∞™ ∞¡∞°∫∏ ∫∞π ∂¶π¶§∂√¡ ¶§∏ƒ√º√ƒπ∂™ ∂¶π∫√π¡ø¡∏™Δ∂ ª∞∑π ª∞™ £∞ Ã∞ƒ√Àª∂ ¡∞ ™∞™ ∂•À¶∏ƒ∂Δ∏™√Àª∂ (801)

-----------------------------------ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ ∫ø¡/¡√™ ¢πμ∞¡∏™ ∫. ∫∞ƒΔ∞§∏ 97 Δ∏§. (24210) 28995-34067 ∫π¡. 6944-523583 divanis1@otenet.gr www.estatedivanis.gr

∂À∫∞πƒπ∂™: 1. ∫¿Ùˆ °·Ù˙¤· ‚›Ï· 148ÙÌ. Û 500ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· (ÌÔÓ·‰È΋ ¢ ηÈÚ›·) μ 1 2. ¶ˆÏÂ›Ù·È ÂÈÎÂÚ‰¤ÛÙ·ÙË Âȯ›ÚËÛË -  ÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™: 1. ∫¿Ùˆ °·Ù˙¤· ‚›Ï· 148ÙÌ. Û 500ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· μ 1 2. ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 218ÙÌ. Û 300ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ËÌÈÙÂϤ˜ π 35 3. ÕÓˆ μfiÏÔ˜ ÔÈΛ· 80ÙÌ. Û 1.350ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ª 20 4. º˘ÙfiÎÔ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 400ÙÌ. Û 2.200ÙÌ. ÔÈÎ. ÔÏÏ¿ extra, ηٷÏËÎÙÈ΋ ı¤· Δ 33 5. ™ÎÈ¿ıÔ˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 195ÙÌ. Û 4.000 ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ÈÛ›Ó· ¢ 33 6. ¡.πˆÓ›· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 172ÙÌ. Û 123ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ï‹Úˆ˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË º 10 7. ÿÓÈ· ‰ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 90 ÙÌ.Û 1200ÙÌ.ÔÈÎfiÂ‰Ô ∏ 60 8. ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜ ¡ËÏ›·˜ ¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 94ÙÌ. Û 359ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ∑1 9. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ ‚›Ï· 265ÙÌ. Û 4.500ÙÌ. ÔÈÎfi Â‰Ô ∏ 20 10. °·Ù˙¤· 4 ·˘ÙfiÓÔ̘ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜ ·fi 150ÙÌ. Ë Î¿ı ÌÈ· Û 300ÙÌ. ÔÈÎ. º 50 11. ¶Ï·Ù·Ó›‰È· 2 ·˘ÙfiÓÔ̘ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜ 135ÙÌ. ¤Î·ÛÙÔ˜ Û 250ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô º 50 12. ªÔ‡ÚÂÛÈ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 190ÙÌ. Û 4.050ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ° 31 13. ¶·Ï·È¿ ÔÈΛ· ¤ÙÚÈÓË 85ÙÌ. Û 402ÙÌ.

ÔÈÎfiÂ‰Ô ∂ 51 14. ÃÈÏÈ·‰Ô‡ 123ÙÌ. 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 3ÏÔηÙÔÈΛ·˜ ÚfiÛÔ„Ë ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ ∂ 60 15. ∞Ï˘Î¤˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 124ÙÌ. Û 347ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ı¤· ÙÔ μfiÏÔ ∫ 88 ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞: 1. π¿ÛÔÓÔ˜ 80ÙÌ., 4Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ∑15 2. °ÎÏ·‚¿ÓË Î·ÈÓÔ‡ÚÈ· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 105ÙÌ., ÔÏÏ¿ extra £ 21 3. ∫Ô˘ÓÙÔ˘ÚÈÒÙÔ˘ 3 ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· ÙˆÓ 100ÙÌ. ηÈÓÔ‡ÚÈ· ∏ 22 4. ∫Ô˘Ù·Ú¤ÏÈ· 70ÙÌ. 3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ‰È·ÌÂÚ¤˜ ¶3 5. ª·ÁÓ‹ÙˆÓ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 3¿ÚÈ 86ÙÌ. ÛÙÔÓ 4Ô fiÚÔÊÔ μ 2 6. ™˘Ú›‰Ë 3¿ÚÈ 75ÙÌ. ÁˆÓÈ·Îfi 3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ (Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÛÙ¤ÁË) ∏ 50 7. °¿ÙÛÔ˘ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 77ÙÌ. 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ‰È·ÌÂÚ¤˜ μ 51 8. ∫Ô˘Ù·Ú¤ÏÈ· 150ÙÌ. 5Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ø 95 9. ºÈÏÂÏÏ‹ÓˆÓ 86ÙÌ. 3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ‰È·ÌÂÚ¤˜ ¢ 60 10. ∞ÓÙˆÓÔÔ‡ÏÔ˘ ÁηÚÛÔÓȤڷ 31ÙÌ. 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ¢ 62 11. μÏ·¯¿‚· 110ÙÌ. 5Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ‰È·ÌÂÚ¤˜ ∑ 98 √π∫√¶∂¢∞: 1. ª¿Ú·ıÔ˜ 450ÙÌ. Ì ı¤· ÙË ı¿Ï·ÛÛ· ∫ 18 2. °·˙‹ 302ÙÌ. ÁˆÓÈ·Îfi £ 20 3. ¶·Ï·È¿ ÁˆÓÈ·Îfi ÔÈÎfiÂ‰Ô 476ÙÌ. Δ 8 4. ¶ÙÂÏÂfi˜ (¶ËÁ¿‰È) ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.500ÙÌ Δ 23 5. ÕÓˆ μfiÏÔ˜ 560ÙÌ. Ì ı¤· ÙÔ μfiÏÔ ∫ 20 6. μ˘˙›ÙÛ· 1.094ÙÌ. Â¿Óˆ Û ‰ÚfiÌÔ • 33 7. §Â¯ÒÓÈ· 8.000ÙÌ. ÁˆÓÈ·Îfi ƒ 10 8. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· 611ÙÌ. Ì ÔÈΛ· 80ÙÌ. • 15 9. ∫¿Ï·ÌÔ˜ ÔÈÎfiÂ‰Ô 13.500ÙÌ. Ì 87ÙÌ. ÔÈΛ· Î·È ¤ÙÚÈÓË ·Ôı‹ÎË 108ÙÌ. ¢ 10 10. ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜ πˆÏÎÔ‡ 500ÙÌ. ÂÚ›Ô˘ ƒ 13 11. ªËϛӷ (‚·ıÈ¿ ÛËÏÈ¿) 4.300ÙÌ. ‰›Ï· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· ∏ 33 12. ™ˆÚfi˜ 600ÙÌ. ∏ 40 13. ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ ÓÔÛÔÎÔÌÂ›Ô ÔÈÎfi Â‰Ô 900ÙÌ. à 10 14. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 4.017ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ã 22 15. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 2.323ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì 80Ì. Ê¿ÙÛ· à 22 16. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 293ÙÌ. ÌÂÛ·›Ô º 55 17. μÏ·¯¿‚· 365ÙÌ. Ì ¤ÙÚÈÓÔ ·Ï·Èfi ‰›·ÙÔ ÎÙ›ÛÌ· 272ÙÌ. ∞ 56 ∞°ƒ√Δ∂ª∞Ãπ∞: 1. ª¿Ú·ıÔ˜ 2.900ÙÌ. ∏ 12 2. μ˘˙›ÙÛ· 24.246ÙÌ. ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· ÍÂÓÔ‰Ô¯Âȷ΋ ÌÔÓ¿‰· ∂ 33 3. ™ÎfiÂÏÔ˜ 26.600ÙÌ. ηٿÏÏËÏÔ Î·È ÁÈ· ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô ∂ 1 4. ªËϛӷ 5.500ÙÌ. ‰›Ï· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· ∏ 45 5. ªËϛӷ 17.500ÙÌ. Ì ı¤· ÙË ı¿Ï·ÛÛ· ¡ 8 6. ¢ÈÌ‹ÓÈ 15.817ÙÌ. Ì ı¤· ÙÔ μfiÏÔ Î·Ù¿ÏÏËÏÔ Î·È ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÛÙ¤ÁË ∑ 11 √§√∫§∏ƒ∞ ∫Δπƒπ∞: 1. ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜ ËÌÈÙÂϤ˜ 330ÙÌ. ÚÔÔ ÙÈ΋ 392ÙÌ. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 330ÙÌ. ∞ 38 2. ∫ÂÓÙÚÈÎfi ÎÙ›ÚÈÔ 1.500ÙÌ. ¤ÙÚÈÓÔ Û 587ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ∂ 2 3. ∞ÏÌ˘Úfi˜ ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ ηٷÛÙËÌ¿ÙˆÓ ËÌÈÙ ϋ˜ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ˘fiÁÂÈÔ 870ÙÌ.,ÈÛfiÁÂÈÔ 870ÙÌ., 1Ô˜ + 2Ô˜ + 3Ô˜ ·fi 720ÙÌ. ¤Î· ÛÙÔ˜ (Î·È ÂÓÔÈÎÈ¿˙ÂÙ·È) ∂ 20 ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞: 1. ∞ıËÓÒÓ Î·Ù¿ÛÙËÌ· - ‚ÈÔÙ¯ÓÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ ÎÂÓÙÚÈÎfiÙ·ÙÔ 600ÙÌ. Δ 6 2. ÕÛÚ˜ ¶ÂÙ·ÏÔ‡‰Â˜ ηٿÛÙËÌ· 228ÙÌ. Û 382ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô § 31 3. ¶·Ï·È¿ ηٿÛÙËÌ· ¤ÙÚÈÓÔ 185ÙÌ. Û 278ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ∑ 5 4. ™Ù·ÁÈ¿Ù˜ 68ÙÌ. Û 120ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì Âȯ›ÚËÛË ƒ 2 5. ¢. °ÂˆÚÁÈ¿‰Ô˘ 25ÙÌ. + 10ÙÌ. ·Ù¿ÚÈ ª 14 6. °ÎÏ·‚¿ÓË Î·Ù¿ÛÙËÌ· 60ÙÌ. Ì 30ÙÌ. · Ù¿ÚÈ ∂ 44 7. ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË 206ÙÌ. ∏ 2 8. ∞ıËÓÒÓ 170ÙÌ. ÎÙ›ÛÌ· + 70ÙÌ. 1Ô˜ fiÚÔ ÊÔ˜ Û 1.340ÙÌ. ÔÈÎ. Δ 4 9. ∞ıËÓÒÓ Î·Ù¿ÛÙËÌ· 500ÙÌ. ° 10 10. ∞Ó·ÙÔÏÈÎfi ¶‹ÏÈÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· (ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ) 150ÙÌ. +150ÙÌ. ˘fiÁÂÈÔ Ì ÚÔÔÙÈ΋ ÔÚfi ÊÔ˘ ∞ 8 11. ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 130ÙÌ. ÁˆÓÈ·Îfi + 2 fiÚÔÊÔÈ 360ÙÌ. £ 26 12. ∞ıËÓÒÓ ÈÛfiÁÂÈÔ 300ÙÌ. Î·È 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 400ÙÌ. ∂ 75 ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂π™: 1. ¶ˆÏÂ›Ù·È ÂÈÎÂÚ‰¤ÛÙ·ÙË Âȯ›ÚËÛË ·¤ Ó·ÓÙÈ ·fi ÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô ÙÔ˘ ÓÔÛÔÎÔÌ›Ԣ μ 20 μπ√Δ∂áπ∫√π Ãøƒ√π: 1. μ’ μÈÔÌ˯·ÓÈ΋ ‚ÈÔÙ¯ÓÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 4.500ÙÌ. Û 12.300ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô £ 24 2. ∞’ μÈÔÌ˯·ÓÈ΋ ‚ÈÔÙ¯ÓÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 1.500ÙÌ. Û 4.360ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô μ 21 3. ¡Â¿ÔÏË μÈÔÙ¯ÓÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 340ÙÌ. Û ÔÈ ÎfiÂ‰Ô 1.400ÙÌ. ∫ 5 ∂ƒ°√™Δ∞™π∞: 1. ∞’ μπ.¶∂. μfiÏÔ˘ 1800ÙÌ. ÂÚÁ·ÛÈ·Îfi˜ ¯Ò ÚÔ˜ Û 3.000ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ø 10 ∂¡√π∫π∞™∂π™: 1. ™ÙËÓ πˆÏÎÔ‡ (∫·ÏÏÈı¤·) ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· ÔÏ˘Ù ϤÛÙ·ÙË 184ÙÌ. (2 À/¢, 2 ÏÔ˘ÙÚ¿, 2 Ù˙¿ÎÈ·, Û·ÏÔÓÔÙÚ·Â˙·Ú›·, ÎÔ˘˙›Ó·) Ï‹Ú˜ ·Ó·Î·Ù·Û΢‹, ηٿÏÏËÏÔ Î·È ÁÈ· È·ÙÚÂ›Ô ÊÚÔÓÙÈÛÙ‹ÚÈÔ ∞ 1 2. ¶·Ï·È¿ ηٿÛÙËÌ· 1.000ÙÌ. (ÈÛfiÁÂÈÔ + 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜) ¶ 15 3. À„ËÏ¿ÓÙÔ˘ ηٿÛÙËÌ· 1.200ÙÌ. ∑ 2 4. π¿ÛÔÓÔ˜ ηٿÛÙËÌ· 38ÙÌ. Ì 38ÙÌ. ·Ù¿ÚÈ ¶ 1 5. ¶·Ï·È¿ ηٿÛÙËÌ· ¤ÙÚÈÓÔ 129ÙÌ. ª 18 6. 54Ô˘ ™˘ÓÙ¿ÁÌ·ÙÔ˜ 50ÙÌ. 4Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ∂ 45 7. ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ ηٿÛÙËÌ· 30ÙÌ. • 3 8. ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË Î·Ù¿ÛÙËÌ· 84ÙÌ. ÁˆÓÈ·Îfi ∂ 40 9. ™˘Ú›‰Ë 3¿ÚÈ 75ÙÌ. ÁˆÓÈ·Îfi 4Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ (Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÛÙ¤ÁË) ∏ 50 10. ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜ 2 ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· 105ÙÌ. Î·È 87ÙÌ. ‰È·ÌÂÚ‹ ∫ 20 11. ¡Â¿ÔÏË 170ÙÌ. ‚ÈÔÙ¯ÓÈÎfi˜ - ·ÔıË΢ÙÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ Û 2.500ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ¢ 70 12. ΔÔ¿ÏË 45ÙÌ. (Â·Á. ÛÙ¤ÁË) ÛÙÔÓ ËÌÈÒÚÔÊÔ ∞ 10 13. ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 85ÙÌ. 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ηÈÓÔ‡ÚÈÔ ∂ 40 14. ¢ÈÌ‹ÓÈ 400ÙÌ. ‚ÈÔÙ¯ÓÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ Û 550ÙÌ. ÔÈÎ. ƒ 6 15. √ÚÊ·ÓÔÙÚÔÊ›Ԣ 2 ηٷÛÙ‹Ì·Ù· ·) 113.63ÙÌ. Î·È ‚) 65ÙÌ. ∂ 40 16. π¿ÛÔÓÔ˜ ηٿÛÙËÌ· 250ÙÌ. + 200ÙÌ. ·Ù¿ÚÈ ÁˆÓÈ·Îfi ∞ 99 17. ∞Ó·ÙÔÏÈÎfi ¶‹ÏÈÔ Âȯ›ÚËÛË ÂÛÙÈ·ÙÔÚ›Ô˘ 150ÙÌ,. Ï‹Úˆ˜ ÂÍÔÏÈṲ̂ÓË ∞ 8 18. ∞’ μπ¶∂ 900ÙÌ. ‚ÈÔÙ¯ÓÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ Û 3.000ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ∞ 98 19. ™ˆÚfi˜ Ô Â¿Óˆ fiÚÔÊÔ˜ ‰ÈÏÔηÙÔÈΛ·˜ 130ÙÌ. Ì ı¤· ÙÔ μfiÏÔ μ 87 20. ∞Ï˘Î¤˜ ÈÛfiÁÂÈÔ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù·˜ 87ÙÌ. ÂÈψ̤ÓÔ μ 89 21. ∞ıËÓÒÓ Î·Ù¿ÛÙËÌ· ÈÛfiÁÂÈÔ 300ÙÌ.Î·È 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 400ÙÌ. ∂ 75 22. ∞Á. ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 85ÙÌ. 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ∑ 50 ¶∞¡Δ∞ ª∂ ™∂μ∞™ª√ ™Δ√¡ ¶∂§∞Δ∏ (823)

∫Δ∏ª∞Δ√ª∂™πΔ∏™ Δƒ∞∫∞™ ™Δ∞£∏™ ∞ƒ°√¡∞ÀΔø¡ 32 ¶∞ƒ∞§π∞ μ√§√™ ÙËÏ. 24210-22142 6937775383 °∫∞ƒ™√¡π∂ƒ∂™ ∫·ÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÏËÛ›ÔÓ ΔÛ·Ï·¿Ù· 30 Ù.Ì., 2Ô˜ fiÚ., 45.000 ∂. ∫·ÈÓÔ‡ÚÁÈ· ™ÙÚ. ª·ÎÚ˘ÁÈ¿ÓÓË 35 Ù.Ì. Ì ¿ÚÎÈÓ, 46.000 ∂. ƒÔ˙Ô‡ ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· 30 Ù.Ì., Ì ¿ÚÎÈÓ 45.000 ∂. ¶ÏËÛ›ÔÓ ª·ÚÈÓfiÔ˘ÏÔ˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· 26 Ù.Ì., 47.000 ∂. ¢À∞ƒπ∞ ¡. πˆÓ›· ÂÓÙ˘ˆÛÈ·Îfi ηÈÓÔ‡ÚÈÔ ‰˘¿ÚÈ ÚÂÙÈÚ¤ 60 Ù.Ì. Ì Ì·ÏÎfiÓÈ· 50 Ù.Ì. 6Ô˜ fiÚ. ηٷÏËÎÙÈ΋ ı¤· μfiÏÔ - ¶‹ÏÈÔ - ı¿Ï·ÛÛ· Ì ¿ÚÎÈÓ Î·È ·Ôı‹ÎË, Ù˙¿ÎÈ 87.000 ∂ °¿ÙÛÔ˘ 40 Ù.Ì. 2Ô˜ ÔÚ. 48.000 ∂ ∞Á. ∞Ó¿ÚÁ˘ÚÔÈ Û¯Â‰fiÓ Î·ÈÓÔ‡ÚÈÔ 45 Ù.Ì., 2Ô˜ ÔÚ. ÚÔÛfi„ˆ˜ Ì ¿ÚÎÈÓ, ÌÂÁ¿Ï· Ì·ÏÎfiÓÈ· 63.000 ∂ π. Δ˙¿ÓÔ˘, 2Ô˜ ÔÚ. ÁˆÓÈ·Îfi, ÚÔÛfi„ˆ˜, 25ÂÙ›·˜, 70 Ù.Ì. 70.000 ∂ ¶ÏËÛ›ÔÓ ΔÛ·Ï·¿Ù· ηÈÓÔ‡ÚÈÔ ÚÔÛfi„ˆ˜ 2Ô˜ ÔÚ. 53 Ù.Ì. 80.000 ∂ ¡Â¿ÔÏË Î·ÈÓÔ‡ÚÈÔ 53 Ù.Ì. 1Ô˜ ÔÚ. 76.000 ∂ Δƒπ∞ƒπ∞ ¶ÏËÛ›ÔÓ ∫‡ÚÔ˘ 68 Ù.Ì. ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ Â˘Î·ÈÚ›· 102.000 ∂. μÏ·¯¿‚· ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ Û ¿ÚÔ‰Ô 67 Ù.Ì., 4Ô˜ fiÚ. Ì ÌÂÁ¿Ï· Ì·ÏÎfiÓÈ· 108.000 ∂. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 74 Ù.Ì., 1Ô˜ fiÚ., ¿ÚÎÈÓ 110.000 ∂. ¡. πˆÓ›· ¶·¿ÁÔ˘ 10ÂÙ›·˜ ¿ÚÈÛÙÔ, ÌÂÁ¿Ï· Ì·ÏÎfiÓÈ· + ƒ+·Ôı. 96.000 ∂. ¡. πˆÓ›· ¶Ú¿ÎÙÈÎÂÚ 80 Ù.Ì., 3Ô˜ fiÚ., ı¤· 78.000 ∂. ¡. πˆÓ›·, ÛÙÚ·ÙfiÂ‰Ô Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ÙÚÈ¿ÚÈ 112.000 ∂. ¡. πˆÓ›· ÏËÛ›ÔÓ ÛÙÚ·ÙÔ¤‰Ô˘ ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 80 Ù.Ì., 4Ô˘ & 5Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ Ì Ì·ÏÎfiÓÈ 100 Ù.Ì. Î·È ı¤· 120.000 ∂. ∫‡ÚÔ˘ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 86 Ù.Ì., 129.000 ∂. ÕÓ·˘ÚÔ˜ 83 Ù.Ì. ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ı¤· ı¿Ï·ÛÛ· ¶‹ÏÈÔ 135.000 ∂. Δ∂™™∞ƒπ∞ ¡. πˆÓ›· 4Ô˜ fiÚ. 107 Ù.Ì. ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, ¢ηÈÚ›· 135.000 ∂ Ì ‰‡Ô ·Ôı‹Î˜ ¶ÏËÛ›ÔÓ ∫‡ÚÔ˘ 108 Ù.Ì. 5ÂÙ›·˜ 5Ô˜ fiÚ. ı¤· 179.000 ∂. ÕÓ·˘ÚÔ˜ 133 Ù.Ì. ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 5Ô˜ fiÚ. 258.000 ∂. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™ ¶ÏËÛ›ÔÓ ¶ÔÏ˘ÎÏ·‰ÈÎÔ‡ ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· ÙÚÈÒÓ ÂÈ¤‰ˆÓ 50+50+50 Ù.Ì. ÚÔÛÂÁ̤ÓË 5 ¯ÒÚˆÓ, 3 wc, 2 ÎÔ˘˙›Ó˜, Ù˙¿ÎÈ Ì¿ÚÌÂÎÈÔ˘, ·˘Ï‹, ı¤·, ¢ηÈÚ›· 200.000 ∂. ∞. §Â¯ÒÓÈ· ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· Ì ı¤· ÙÚÈÒÓ ÂÈ¤‰ˆÓ 60+60+60 Ù.Ì. 220.000 ∂. ∫. §Â¯ÒÓÈ· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· ·Ú›ÛÙ˘ ηٷÛ΢‹˜ ·fi ȉÈÒÙË Ì ÔÏÏ¿ ¤ÍÙÚ· 225 Ù.Ì. Û 430 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô 295.000 ∂. ¶ÏËÛ›ÔÓ ∫·Ú·Ì·Ù˙¿ÎË Û ÙÔÔıÂÛ›· Ì Ú¿ÛÈÓÔ 80 Ù.Ì. Û 250 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. ∂•√Ãπ∫∂™ √π∫π∂™ ∫. ¡ÂÚ¿ ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙË ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 70 Ù.Ì., Ì Ù˙¿ÎÈ, 2 ˘ÓÔ‰ˆÌ¿ÙÈ· Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 150 Ù.Ì. 135.000 ∂. ¶Ï·Ù·ÓÈ¿ - ∫·ÙËÁÈÒÚÁË ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜ 70 & 80 Ù.Ì. §ÂÊfiηÛÙÚÔ ‰ÈÒÚÔÊË ¤ÙÚÈÓË 75+75 Û 610 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ôχ ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ ·ÎÚÔÁÈ·ÏÈ¿, ‚ϤÂÈ Ì¤ÚÔ˜ Ù˘ ı¿Ï·ÛÛ·˜ 205.000 ∂. √π∫√¶∂¢∞ ¡¤Ô ¢¤ÏÙ· 140 Ù.Ì. 35.000 ∂ °·ÏÏ›·˜ μÏ·¯¿‚· 105 Ù.Ì. 110.000 ∂ ÃÈÏÈ·‰Ô‡ ÁˆÓÈ·Îfi, ·Ó·ÙÔÏÈÎfi 425 Ù.Ì. Û.‰. 0,8 420.000 ∂ √͢ÁfiÓÔ 190 Ù.Ì. ÚfiÛÔ„Ë 16 Ì. Û.‰. 2,1 155.000 ∂ ∞Á. ∞Ó¿ÚÁ˘ÚÔÈ 250 Ù.Ì. ÚfiÛÔ„Ë 15 Ì. Û.‰. 1,8 115.000 ∂ ¢ÈÌ‹ÓÈ 900 Ù.Ì. 68.000 ∂ ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ 580 Ù.Ì. Ì ı¤· Ì ÔÈΛ· 70 Ù.Ì. ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË 255.000 ∂ ∞Á›· ∞ÈηÙÂÚ›ÓË 4.800 Ù.Ì. ÎÙ›˙ÂÈ 120 Ù.Ì. 265.000 ∂ ∞Ï˘Î¤˜ 130 Ù.Ì. 55.000 ∂ ∞Ï˘Î¤˜ 300 Ù.Ì. ∞Á. ∂ÈÚ‹ÓË 90.000 ∂ ∞Ï˘Î¤˜ ÕÓˆ ∂ıÓÈ΋˜ 5.000 Ù.Ì. Ì ÂÏȤ˜ 120.000 ∂ ∞ÁÚÈ¿ 170 Ù.Ì. ›Ûˆ ·fi ÙËÓ ∂æ∞ ¡¤Ô Û¯¤‰ÈÔ 65.000 ∂ ∞ÁÚÈ¿ ÏËÛ›ÔÓ Lidl 500 Ù.Ì. Û.‰. 0,7 105.000 ∂ ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿ ¢ηÈÚ›· 610 Ù.Ì. 57.000 ∂ ª·Ï¿ÎÈ ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈÔ 2.000 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ ÎÙ›˙ÂÈ 800 Ù.Ì. 35 Ì. ÚfiÛÔ„Ë ÛÙÔ Î‡Ì· 460.000 ∂ ªËϛӷ ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈÔ 750 Ù.Ì. 65.000 ∂ §·‡ÎÔ 2.000 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ Ì ı¤· 30.000 ∂ ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ 114 Ù.Ì. ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ˆ˜ ηÊÂÙ¤ÚÈ· Ì ·‡ÏÂÈÔ ¯ÒÚÔ 90 Ù.Ì. ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ ÁˆÓÈ·Îfi 160.000 ∂. ∫·Ú·˚ÛοÎË 3 Û˘Ó¯fiÌÂÓ· ηٷÛÙ‹Ì·Ù· Û Ӥ· ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ 78 Ù.Ì.+29 Ù.Ì.+65 Ù.Ì. (804)

-----------------------------------∞¶√ Δ∂áπ∫∏ ∂Δ∞πƒ∂π∞ μ. ∫∞Δ™∞ƒ√™ ∂.∂. ƒ. º∂ƒ∞π√À 130 ΔËÏ. 24210-47963-4 ∫π¡ 6944-357213

¶ø§√À¡Δ∞π Ãøƒπ™ º.¶.∞.: ¶∞ƒ∞§π∞ ∞°ƒπ∞™: Διαμερίσματα υπερπολυτελούς κατασκευής εμβ. 35 έως 106 τ.μ. μπροστά στο κύμα ∞§§∏ ª∂ƒπ∞ μ√§√À: Βίλες, 142 - 165τ.μ. ανεξάρτητες αυτοτελείς με οικόπεδο 300 - 420 τ.μ. με ή χωρίς ημιυπόγειο. ∑∏Δ∂πΔ∞π κεντρικό οικόπεδο στο Βόλο για αγορά ή αντιπαροχή (805)

-----------------------------------ME™ITIKO °PAºEIO KøN/NOY £. KYPIT™H ™¶YPI¢H 58, 2Ô˜ OPOºO™ TH§. - FAX 24210 31036 KINHTO: 6944-285802

Για μια σωστότερη προβολή των ακινήτων σας, εντός και εκτός Nομού. Eπικοινωνήστε με το γραφείο μας. Eάν θέλετε και εσείς να έχετε μια ολοκληρωμένη ε-

παγγελματική προώθηση του ακινήτου σας. ∑∏Δ√À¡Δ∞π ΠΡΟΣ ΑΜΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΑΚΙΝΗΤΑ ΣΕ ΤΙΜΕΣ ΠΟΥ ΝΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ. ¶ø§OYNTAI 1. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· με θέα στο λιμάνι. Μεζονέτα 240 τ.μ. με εσωτερικό ανελκυστήρα σε οικόπεδο 350 τ.μ. 2. ™Ù·ı¿, 3άρι με Κωνσταντά, 75 τ.μ., με Φ/Α. Διαμπερές, ανακαινισμένο πρόσφατα και ενοικιασμένο. 3. ∞ÏÌ˘Úfi˜ μεζονέτα 120 τ.μ. από ιδιώτη. 4. ΔÔ ÈÛfiÁÂÈÔ διπλοκατοικίας 100 τ.μ. με αυλή μπροστά - πίσω περιοχή Γκρην Παρκ σε οικόπεδο 160 τ.μ. 5.∞§À∫∂™ παραθαλάσσια μεζονέτα 120 τ.μ. και διαμέρισμα 90 τ.μ. βλέπουν πεζόδρομο. 6.∞Á. ™Ù¤Ê·ÓÔ˜ ™ˆÚÔ‡, ÔÈÎfiÂ‰Ô 600 τ.μ. κοντά στην εκκλησία, θέα απεριόριστη προς το Βόλο. 7. ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ· αρχοντικό 235 τ.μ. αποτελούμενο από ισόγειο, 1ο και 2ο όροφο, εκατό μέτρα από την κεντρική πλατεία, απεριόριστη θέα Βόλο - Παγασητικό, άριστη κατάσταση κατάλληλο και για επαγγελματική στέγη. 8. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 118 τ.μ. 1ος όροφος σε αυτόνομη οικοδομή ενός ορόφου με κλειστό πάρκινγκ. Αποθήκη 20 τ.μ. και θέα στην παραλία, καινούριο. 9.∞§À∫∂™ κατάστημα στον πεζόδρομο ευκαιρία για επένδυση. 10. √ÈÎfiÂ‰Ô Κουμουνδούρου με Αχιλλοπούλου 150 τ.μ. βλέπει σε δύο δρόμους (διαμπερές), από τα μοναδικά της περιοχής. Κτίζεται τετραώροφη οικοδομή. 11. ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ οικόπεδο 500 τ.μ., με μικρή οικία, 65 τ.μ., κεντρικό. Κατάλληλο για μεζονέτες, θέα στο Βόλο. 12. ∫·Ú·Á¿Ù˜, οικόπεδο γωνιακό, 220 τ.μ. Βρίσκεται επί της οδού Γ. Τέντζερη και Παν. Σελιανού. 13. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· διαμερίσματα 120 τ.μ. σε στυλ μεζονέτας με αυλή, πάρκινγκ και αποθήκη καινούρια. 14. ÕÁ. πˆ¿ÓÓ˘ Πηλίου, γκαρσονιέρες, 34 τ.μ. και 16 τ.μ., κοντά στην παραλία. 15. ∞ÏÌ˘Úfi˜ οικόπεδο 620 τ.μ. 16. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 127 τ.μ., επί της Σταθά, σε 230 τ.μ. οικόπεδο. 17. ∫∞Δø §∂Ãø¡π∞ οικία 85 τ.μ. σε οικόπεδο 1.000 τ.μ. 150 μέτρα από την Ακτή Καρνάγιο. 18. ∫∞Δø °∞Δ∑∂∞ μεζονέτα παραθαλάσσια 120 τ.μ. καινούρια. 19.∞§À∫∂™ μεζονέτα 116 τ.μ. κοντά στο δημοτικό πάρκο. 20. ¢πª∏¡π μεζονέτα τριών ορόφων με ανελκυστήρα 300 τ.μ., απεριόριστη θέα τον Παγασητικό. Πολλά πλεονεκτήματα. 21. ∞°. §∞Àƒ∂¡Δπ√™ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΔΙΠΛΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 180 Τ.Μ. ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΚΑΙ ΓΙΑ ΔΥΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ. A•IO§O°E™ E¶EN¢Y™EI™ 1. ∫¿Ï·ÌÔ˜, παραλιακό αγροτεμάχιο (εφάπτεται της αμμουδιάς) 17.000 τ.μ. Βλέπει σε δύο δρόμους, με 85 τ.μ. οικία κατασκευασμένη το 1985. 2. ∞§√¡¡∏™√™ μονοκατοικία πάνω στο κύμα η οποία είναι διαμορφωμένη ως επαγγελματική στέγη. Περιοχή Πατητήρι. 3. Παραθαλάσσιο οικόπεδο 450 τ.μ. στις Αλυκές Βόλου εφάπτεται σε παιζόδρομο. Μοναδική ευκαιρία. ENOIKIA™EI™ 1. 3¿ÚÈ 87 τ.μ., 1ος, Νικοτσάρα-Κων/ντα διαμπερές, ατομικό φ/α. 2. ¢˘¿ÚÈ 57 τ.μ., Ν. Γάτσου με Γαζή. 3. ¢˘¿ÚÈ 55 τ.μ., Ιωλκού-Ιάσονος. 4. Δυάρι 53 τ.μ. καινούργιο Σταθά. 5. Studio 37 τ.μ. Νεαπόλεως. 6. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· αυτόνομο με δική του είσοδο 107 τ.μ. Κωνσταντά με Κ. Μακρή. 7. °Î·ÚÛÔÓȤڷ επιπλωμένη Τ. Οικονομάκη - Ι. Καρτάλη. 8. ¢˘¿ÚÈ με Α/Θ, 55 τ.μ., Θράκης. °Nø™H KAI ™YNE¶EIA. (807)

-----------------------------------∏§π∞™ ¶. ∫√KM√Δ√™ πø§∫√À 7 Δ∏§. 2421038556 ∫π¡. 6978393556

¶ø§√À¡Δ∞π √π∫√¶∂¢∞ ÃÈÏÈ¿‰Ô˘ 130 Ù.Ì. 45.000 ∂ ∫Ô˘ÓÙÔ˘ÚÈÒÙÔ˘ 150 Ù.Ì. 62.000 ∂. §. μ‡ÚˆÓÔ˜ 300 Ù.Ì. ™Ù·ı¿ 200 Ù.Ì. 150.000 ∂. ™˘Ú›‰Ë 170 Ù.Ì. ∫·Ú·Á¿Ù˜ 200-350-1.850 Ù.Ì. ∫ÔÚ¿Ë 230 Ù.Ì. ÁˆÓ›· ∂ÛÊÈÁÌÂÓ›ÙÔ˘ 220 Ù.Ì. 125.000 ∂. ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË 300 Ù.Ì. ∫·ÏÏÈı¤· 280 Ù.Ì. 145.000 ∂. √͢ÁfiÓÔ 192 Ù.Ì. ªÔ˘ÚÙ˙Ô‡ÎÔ˘ 165 Ù.Ì. ÁˆÓ›·. πÏ›ÛÈ· 300 Ù.Ì. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿˜ 300 Ù.Ì. ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë 315 Ù.Ì. ∞Ë °ÈÒÚÁË 500 Ù.Ì. ∞ӈ̷ÏÈ¿ 260 Ù.Ì. 100.000 ∂. ¡Â¿ÔÏË 460 Ù.Ì. 145.000 ∂. ¢ÈÌ‹ÓÈ 900 Ù.Ì. ¡. πˆÓ›· 230 Ù.Ì. Î·È 420 Ù.Ì. ∞. ªÂÚÈ¿ 4.000 Ù.Ì. ∞ıËÓÒÓ 4.000 Ù.Ì. 100.000 ∂. §·Ú›Û˘ 7.000 Ù.Ì. Ì 1.000 Ù.Ì. ÎÙ›ÛÌ· ¶. ÕÚˆ˜ 220 Ù.Ì. ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi˜ 2.500 Ù.Ì. ™ÎÈ¿ıÔ˜ 250 Ù.Ì. Î·È 350 Ù.Ì. √π∫π∂™ ∂ÛÊÈÁÌÂÓ›ÙÔ˘ 3 ‰ˆÌ. 65.000 ∂. ª·˘ÚÔÎÔÚ‰¿ÙÔ˘ 3 ‰ˆÌ. 82.000 ∂ ΔÛÈÌÔ‡ÎË 3 ‰ˆÌ. ÁˆÓȷ΋. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜ 3 ‰ˆÌ. 80.000 ∂. °·Ì‚¤Ù· 3 ‰ˆÌ. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙË ∫·Ó¿ÚË 3 ‰ˆÌ. °·ÏÏ›·˜ ‰ÈÒÚÔÊË 115.00 ∂. ™˘Ú›‰Ë ‰ÈÒÚÔÊË ÁÈ·›. ∞Á. μ·Û›Ï˘ ‰ÈÒÚÔÊË 140.000 ∂. ¢ÂÏËÁÈÒÚÁË ‰ÈÒÚÔÊË. ∫·ÏÏÈı¤· 3 ‰ˆÌ. 135.000 ∂ ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë 3 ‰ˆÌ. ™ˆÚfi˜ ÙÚÈÒÚÔÊË ÁÈ·› 130.000 ∂. ∞ÁÚÈ¿ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈ·. ™ÎÈ¿ıÔ˜ 3 ‰ˆÌ. ÎÂÓÙÚÈ΋. °∫∞ƒ™√¡π∂ƒ∂™ ¶Ï. ∂Ï¢ıÂÚ›·˜ 26 Ù.Ì. 27.000 ∂. ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô 35 Ù.Ì. 38.000 ∂. ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË 35 Ù.Ì. ¢À∞ƒπ∞ ¶ÂÚÚ·È‚Ô‡ 40 Ù.Ì. 43.000 ∂. ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ 44 Ù.Ì. 44.000 ∂. ∞Á. ¡ÈÎfiÏ·Ô 53 Ù.Ì. 60.000 ∂. ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 55 Ù.Ì. 55.000 ∂. ¶ÏËÛ›ÔÓ ∂ÚÌÔ‡ 60 Ù.Ì. 58.000 ∂. ¢ÂÏËÁÈÒÚÁË 51 Ù.Ì. Ó¤Ô.

°·ÏÏ›·˜ ÚÂÙÈÚ¤ 62.000 ∂. ∞Ó¿ÏË„Ë 69 Ù.Ì. 67.000 ∂. Δƒπ∞ƒπ∞ ™Ù·ı¿ 69 Ù.Ì. 58.000 ∂. ∫·Ú·˚ÛοÎË 67 Ù.Ì. 70.000 ∂. ƒ. ºÂÚ·›Ô˘ 74 Ù.Ì. 74.000 ∂. √͢ÁfiÓÔ 80 Ù.Ì. Ó¤Ô 125.000 ∂. ∞Á. ∫ˆÓ/ÓÔ 81 Ù.Ì. 115.000 ∂. μÏ·¯¿‚· 82 Ù.Ì. Ó¤Ô 115.000 ∂. Δ∂™™∞ƒπ∞ ¶¿ÚÎÔ 155 Ù.Ì. Ê¿ÙÛ·˜ ÕÓ·˘ÚÔ˜ 110 Ù.Ì. Ó¤Ô ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË 116 Ù.Ì. ÚÂÙÈÚ¤ 118.000 ∂. √͢ÁfiÓÔ 110 Ù.Ì. Ó¤Ô °·Ì‚¤Ù· 135 Ù.Ì. ¢ÂÏËÁÈÒÚÁË 170 Ù.Ì. °·˙‹ 115 Ù.Ì. 125.000 ∂ ¡. πˆÓ›· 108 Ù.Ì. Ó¤Ô. °ƒ∞º∂π∞ ∫·ÚÙ¿ÏË 32 Ù.Ì. πˆÏÎÔ‡ 60 Ù.Ì. 58.000 ∂. ∞Á. ¡ÈÎfiÏ·Ô 75 Ù.Ì. •∂¡√¢√Ã∂π√: ™ÎÈ¿ıÔ˜ ÙÚÈÒÚÔÊÔ Ì 16 ÛÙÔ‡ÓÙÈÔ. ª∞°∞∑π∞ 2·˜ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 50 Ù.Ì. 95.000 ∂. ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 70 Ù.Ì. °. ¢‹ÌÔ˘ 70 Ù.Ì. ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 30 Ù.Ì. ¢ÈηÛÙ‹ÚÈ· 115 Ù.Ì. ÁˆÓ›· ¶ÏËÛ›ÔÓ Ï. ∂Ï¢ıÂÚ›·˜ 300 Ù.Ì. ∞ıËÓÒÓ 480 Ù.Ì. §·Ú›Û˘ 380 Ù.Ì. ¶. ÕÚˆ˜ 155 Ù.Ì. 155.000 ∂. ª·È¿Ó‰ÚÔ˘ 150 Ù.Ì. ∞Ï˘Î¤˜ 265 Ù.Ì. Ó¤Ô ¶ø§√À¡Δ∞π √π∫π∂™ ∫∞π √π∫√¶∂¢∞ ™’ √§∞ Δ∞ Ãøƒπ∞ Δ√À ¶∏§π√À ¶ø§√À¡Δ∞π √π∫π∂™ - √π∫√¶∂¢∞ - •∂¡√¢√Ã∂π∞ ™Δ∏ ™∫π∞£√ ∂¡√π∫π∞∑√¡Δ∞π ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ - √π∫π∂™ ∫∞π ª∞°∞∑π∞ °π¡√¡Δ∞π ∂∫Δπª∏™∂π™ ∞∫π¡∏Δø¡ (808)

-----------------------------------∫Δ∏ª∞Δ√ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ ª¶∞Δ∑π∞∫∞ π. μ∞°°∂§∏ ∞°√ƒ∂™ - ¶ø§∏™∂π™ ∞∫π¡∏Δø¡ ∞£. ¢π∞∫√À 36 - μ√§√™ Δ∏§. 24210-39200 ∫π¡. 6976776509

°∫∞ƒ™√¡π∂ƒ∂™ - ¢À∞ƒπ∞ ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË 30 Ù.Ì., 1Ô˜ ÔÚ., 36.000 ∂ ¶·Ï·È¿ 32 Ù.Ì. 1Ô˜ fiÚ. 48.000 ∂ ¡. πˆÓ›· 58 Ù.Ì. 1Ô˜ fiÚ. 87.000 ∂ ÃÈÏÈ·‰Ô‡ 56 Ù.Ì. 1Ô˜ fiÚ. 92.500 ∂ ∏Ï›ÛÈ· 53 Ù.Ì., 3Ô˜ fiÚ. ¿ÚÎÈÓ + ·Ôı. 107.000 ∂ Δƒπ∞ƒπ∞ ∫¤ÓÙÚÔ 75 Ù.Ì. ÈÛfiÁÂÈÔ 65.000 ∂ ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 67 Ù.Ì. 1Ô˜ fiÚ. 65.000 ∂ ¡. πˆÓ›· 78 Ù.Ì. 3Ô˜ fiÚ. 70.000 ∂ ∏Ï›ÛÈ· 86 Ù.Ì. 1Ô˜ fiÚ. 135.000 ∂ ∂Ù¿ ¶Ï·Ù¿ÓÈ· 87 Ù.Ì. 5Ô˜ fiÚ. 149.000 ∂ ª·ÁÓ‹ÙˆÓ 105 Ù.Ì. 1Ô˜ fiÚ. 105.000 ∂ ∫¤ÓÙÚÔ 75 Ù.Ì. ÈÛfiÁÂÈÔ 70.000 ∂ ¡. ∫ËÊÈÛÈ¿ 90 Ù.Ì. 1Ô˜ fiÚ. 140.000 ∂ ¡. ∫ËÊÈÛÈ¿ 86 Ù.Ì. 2Ô˜ fiÚ. 137.000 ∂ ¡. πˆÓ›· 70 Ù.Ì. 2Ô˜ fiÚ. 113.000 ∂ ¡. πˆÓ›· 92 Ù.Ì 2Ô˜ fiÚ. 148.000 ∂ ¡. πˆÓ›· 95 Ù.Ì. 2Ô˜ fiÚ. 140.000 ∂. Δ∂™™∞ƒπ∞ ∂Ù¿ ¶Ï·Ù¿ÓÈ· 125 Ù.Ì. 2Ô˜ fiÚ. 95.000 ∂ ¡. πˆÓ›· 115 Ù.Ì. 4Ô˜ fiÚ. 185.000 ∂ ÃÈÏÈ·‰Ô‡ 110 Ù.Ì. 1Ô˜ fiÚ. 176.000 ∂ ÃÈÏÈ·‰Ô‡ 114 Ù.Ì., 2Ô˜ ÔÚ., 188.000 ∂ ∏Ï›ÛÈ· 101 Ù.Ì. 2Ô˜ fiÚ. 154.000 ∂ ∫·Ú·Á¿Ù˜ 110 Ù.Ì. 4Ô˜ fiÚ. 190.000 ∂ ª∂∑√¡∂Δ∂™ - ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™ ∞Á. ∞Ó·ÚÁ‡ÚÔ˘˜ ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 100 Ù.Ì. Û 115 Ù.Ì. ÔÈÎ. 150.000 ∂ ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· 109 Ù.Ì. 245.000 ∂ ∞Á. ∞Ó·ÚÁ‡ÚÔ˘˜ ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 80 Ù.Ì. Û 150 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô 105.000 ∂ ÃÈÏÈ·‰Ô‡ ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 80 Ù.Ì. Û 210 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô 135.000 ∂ ∞ÁÚÈ¿ 165 Ù.Ì. 270.000 ∂ √π∫√¶∂¢∞ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi˜ ÔÈÎfiÂ‰Ô 7 ÛÙÚ. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 16 ÛÙÚÂÌ. Â›Â‰Ô Ì ¿‰ÂÈ· ηٷÏÏËÏfiÙËÙ·˜ ÁÈ· ÍÂÓÔ‰Ô¯Âȷ΋ ÌÔÓ¿‰· ·fi ∂.√.Δ. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ ÔÈÎfiÂ‰Ô 10 ÛÙÚ¤Ì. ¡. ∫ËÊÈÛÈ¿ 2 ÛÙÚ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ¡. πˆÓ›· ÔÈÎfiÂ‰Ô ÁˆÓÈ·Îfi 400 Ù.Ì. 120.000 ∂ ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ ÔÈÎfiÂ‰Ô 4.820 Ù.Ì. 280.000 ∂ ∂¶∞°°∂§ª∞Δπ∫√π Ãøƒ√π ¡Â¿ÔÏË, 354 Ù.Ì., ÎÙ›ÚÈÔ Û 525 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô ∞¡∞§∞ªμ∞¡√Àª∂ Δ∏ ¢π∂∫¶∂ƒ∞πø™∏ Δ√À ™Δ∂°∞™Δπ∫√À ™∞™ ¢∞¡∂π√À (809)

-----------------------------------∫Δ∏ª∞Δπ∫∏ ª¶ƒ∞¡√™ ∞¶√ 1925

™∫∂¡¢∂ƒ∞¡∏ 15 Δ∏§. 24210/22351 ∫π¡. 6974/764446 ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ 1. ÕÓ·˘ÚÔ˜ 114 Ù.Ì. 3Ô˜ fiÚ. 2. ∫¤ÓÙÚÔ, ηÈÓÔ‡ÚÈ· 4¿ÚÈ·, 3¿ÚÈ·, ÁηÚÛÔÓȤÚ˜. 3. ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 160 Ù.Ì. 4. °Ú·ÊÂ›Ô 54 Ù.Ì. Î·È 22 Ù.Ì. π¿ÛÔÓÔ˜ 5. ΔÚÈÎÔ‡Ë 80 Ù.Ì. Ì parking 3Ô˜ 6. ƒ. ºÂÚ·›Ô˘ 80 Ù.Ì. Ì ¿ÚÎÈÓ 1Ô˜. 7. ¶ÂÚÈÔ¯‹ ∞Ó·‡ÚÔ˘ 102 Ù.Ì., 210.000∂. 8. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ηٷÛ΢‹˜ 150 Ù.Ì. 9. ∫ÂÓÙÚÈÎfi 160 Ù.Ì. 20 ÂÙÒÓ. 10. ∫ÂÓÙÚÈÎfi 3¿ÚÈ, 25ÂÙ›·˜, 80.000∂. 11. ¡. πˆÓ›· 80 Ù.Ì. 1Ô˜ ÔÚ. 12. ¡ÈÎÔÙÛ¿Ú·, ÚÂÙÈÚ¤ 100 Ù.Ì., 78 Ù.Ì. 13. ∞Á. ∫ˆÓ/ÓÔ˜ 10 Ì. ÚfiÛÔ„Ë ı¿Ï·ÛÛ·. 14. ¡. πˆÓ›· 80 Ù.Ì., 4Ô˘ ÔÚ. 15. ¢˘¿ÚÈ 55 Ù.Ì. (2 ÂÙÒÓ). √π∫π∂™ 1. ∞Ï˘Î¤˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 153 Ù.Ì. 2. ÃÈÏÈ·‰Ô‡ 90 Ù.Ì., Û ÔÈÎ. 160 Ù.Ì. 3. ∫·Ù˯ÒÚÈ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜ ˘fi ηٷÛÎ. 4. ∫‡ÚÔ˘ 60 Ù.Ì. 70.000 ¢ÚÒ. 5. ∫ÚÈı·ÚÈ¿ 112 Ù.Ì., ÌÂ˙ÔÓ¤Ù·, ÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ηٷÛ΢‹˜. 6. ªÂ˙ÔÓ¤Ù· ∞Ï˘Î¤˜ 180 Ù.Ì. 7. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· 105 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi. 8. ∞Á. √ÓÔ‡ÊÚÈÔ˜ 80 Ù.Ì. (·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ). 9. ¶·Á·Û·› 160 Ù.Ì., ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· ÁˆÓȷ΋. 10. ¢ÈÏÔηÙÔÈΛ· 85+80 Ù.Ì. (∫·ÏÏÈı¤·). 11. ¶ÔÏ˘ÙÂÏ‹˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· (™Ô˘ÙÚ·Ï›). 12. ΔÚÈÒÚÔÊÔ ·Î›ÓËÙÔ (ÓÂfi‰ÌËÙÔ) ÏÔ˘Í.

➡ ™YNEXEIA ™TH ™E§I¢A 33


ªπ∫ƒ∂™ ∞°°∂§π∂™

33

KYPIAKH 30 ∞À°√À™Δ√À 2009

➡ ™YNEXEIA A¶O ™E§I¢A 32

∫Δ∏ª∞Δπ∫∏ ª¶ƒ∞¡√™ ∞¶√ 1925

™∫∂¡¢∂ƒ∞¡∏ 15 Δ∏§. 24210/22351 ∫π¡. 6974/764446 13. ∫·ÏÏÈı¤· ‰ÈÒÚÔÊÔ 150 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 150 Ù.Ì. 14. ∞Ï˘Î¤˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜ ÚfiÛÔ„Ë ı¿Ï·ÛÛ·. √π∫√¶∂¢∞ 1. º. πˆ¿ÓÓÔ˘ 171 Ù.Ì. 2. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ 140 Ù.Ì. 3. ∞Ï˘Î¤˜ 300 Ù.Ì., 250 Ù.Ì. 4. ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜ 1.280 Ù.Ì. (ÂÓÙfi˜). 5. 5 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù· ÚfiÛÔ„Ë ı¿Ï·ÛÛ· ÛÙÔ μ¤ÓÂÙÔ (¢ηÈÚ›·). 6. ∞Á. ΔÚÈ¿‰· °·Ù˙¤·˜ 2.200 Ù.Ì. Û 135.000. 7. ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ 4 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù·. 8. ÕÁÈÔÈ ∞Ó¿ÚÁ˘ÚÔÈ 3.000 Ù.Ì. 9. ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ 2.500 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡. 10. ™ÎfiÂÏÔ˜ (ÏËÛ›ÔÓ ÏÈ̤ӷ) 1.000 Ù.Ì. 11. ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ 1.750 Ù.Ì. 12. π. ∫·ÚÙ¿ÏË 98 Ù.Ì., 50.000∂. 13. ∞Á. ∞Ó¿ÚÁ˘ÚÔÈ 204 Ù.Ì. 14. ¢ÈÌËÓ›Ô˘ 800 Ù.Ì. ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ 1. §·Ú›Û˘ (ÔÈÎfi‰Ô+ÎÙ›ÛÌ·) 1.000 Ù.Ì. 2. ∫¤ÓÙÚÔ 35 Ù.Ì. 3. ∫¤ÓÙÚÔ, ÁˆÓÈ·Îfi, 40 Ù.Ì. 4. •ÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô ÛÙËÓ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 4 ÂηÙ. ¢ÚÒ. 5. ¶·Ú·Ï›· ∞Á. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ 117 Ù.Ì. 6. π·ÙÚ›· (ÎÂÓÙÚÈο) 48+42 Ù.Ì. 7. ¶·ÏÈ¿, 240 Ù.Ì. ÈÛfiÁÂÈÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ·. ∂∫Δ∞™∂π™ 1. 9.500 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù·. 2. ™ÎfiÂÏÔ˜ 600 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù· ÚfiÛÔ„Ë 8km ı¿Ï·ÛÛ·. (810)

-----------------------------------ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ ¶∞¡π√¶√À§√™ ∞¶√™Δ√§√™ ™Àªμ√À§√™ ∞°√ƒ∞™ ∫∞π ¶ø§∏™∏™

™ˆÎÚ¿ÙÔ˘˜ 29 - ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË ΔËÏ. 2421035335/31231, Fax 2421031232 ∫ÈÓ.: 6932221749 e-mail: info@paniopoulos.gr www.paniopoulos.gr °∫∞ƒ™√¡π∂ƒ∂™ 1. ∫ÔÚ·‹ 26 Ù.Ì. 28.000 ∂ ∞1 2. ™Ù·‰›Ô˘ 30 Ù.Ì. 65.000 ∂ ∞2 3. ¶··‰È·Ì¿ÓÙË 26 Ù.Ì. 40.000 ∂∞3 4. ¶·ÏÈ¿ μfiÏÔ˘ 32 Ù.Ì. 45.000 ∂ ∞6 ¢À∞ƒπ∞ 1. ™Ù·‰›Ô˘ 50 Ù.Ì. 100.000 ∂ μ1 2. ª·ÎÚ˘ÁÈ¿ÓÓË 62 Ù.Ì. 75.000 ∂ μ3 3. ∑ÔÚÌ¿ 58 Ù.Ì. 95.000 ∂ μ5 4. ƒ. ºÂÚ·›Ô˘ 47 Ù.Ì. 80.000 ∂ μ7 5. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· ÚÂÙÈÚ¤ 70 Ù.Ì. 85.000∂ μ10 6. ∫·ÚÙ¿ÏË 49 Ù.Ì. 63.000 ∂ μ11 Δƒπ∞ƒπ∞ 1. ™Ù·‰›Ô˘ 100 Ù.Ì. 140.000 ∂ °1 2. ™Ù·‰›Ô˘ 72 Ù.Ì. 130.000 ∂ °4 3. ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 98 Ù.Ì. 130.000 °5 4. ∫·ÚÙ¿ÏË 76 Ù.Ì. 110.000 ∂ °7 5. ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 88 Ù.Ì. 100.000 ∂ °9 6. ÕÓ·˘ÚÔ˜ 78 Ù.Ì. 210.000 ∂ °11 7. ™Ù·‰›Ô˘ 80 Ù.Ì. 150.000 ∂ °13 8. ÕÓ·˘ÚÔ˜ 78 Ù.Ì. 210.000 ∂ °14 9. ¶·Á·ÛÒÓ 90 Ù.Ì. 170.000 ∂ °15 10. ∫¤ÓÙÚÔ ∫·ÚÙ¿ÏË 87 Ù.Ì. 125.000 ∂ °17 11. ¶·Ú·Ï›· 78 Ù.Ì. 240.000 ∂ °19 12. ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜ 93 Ù.Ì. Ì ¿ÚÎÈÓ Î·È ·Ôı‹ÎË 180.000 ∂ °20 13. ∞ÓÙˆÓÔÔ‡ÏÔ˘ 70 Ù.Ì. ÚÂÙÈÚ¤ 110.000 ∂ °22 14. ∂Ï. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ ¡. πˆÓ›· 90 Ù.Ì. 125.000 ∂ °23 15. ¡ÈÎÔÙÛ¿Ú· ¿Óˆ ·fi ∂ıÓ. ∞ÓÙÈÛÙ¿Ûˆ˜ 91 Ù.Ì. 120.000 ∂ °24 Δ∂™™∞ƒπ∞ - ¶∂¡Δ∞ƒπ∞ 1. ∞Á. ∫ˆÓ/ÓÔ˜ 117 Ù.Ì. 360.000 ∂ ¢1 2. ∫·Ú·˚ÛοÎË 170 Ù.Ì. 220.000 ∂ ¢2 3. ¡ÈÎÔÙÛ¿Ú· 116 Ù.Ì. 140.000 ∂ ¢3 4. ∫·ÙÛ·ÓÙÒÓË 135 Ù.Ì. 190.000 ∂ ¢6 5. ÕÓ·˘ÚÔ˜ 120 Ù.Ì. 310.000 ∂ ¢7 6. ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜ 107 Ù.Ì. Ì ¿ÚÎÈÓ Î·È ·Ôı‹ÎË 250.000 ∂ ¢10 7. ª·ÁÓ‹ÙˆÓ 104 Ù.Ì. 185.000 ∂ ¢11 8. ¶ÂÚÈÔ¯‹ ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë 147,40 Ù.Ì. 200.000 ∂ ¢12 9. ÃÈÏÈ·‰Ô‡ ∞Á. °ÂÚ¿ÛÈÌÔ˜ 122 Ù.Ì. 120.000 ∂ ¢14 ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™ 1. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· ÌÂ˙ÔÓ. 150 Ù.Ì. 220.000 ∂ ∑1 2. ¶ÚÔÊ. ∏Ï›·˜ ·Ï·Èfi ·Ú¯ÔÓÙÈÎfi 125+125 Ù.Ì. Û ÔÈÎfi. 511 Ù.Ì. 200.000 ∂ ∑2 3. ¡. πˆÓ›· 85 Ù.Ì. Û ÔÈÎfi. 120 Ù.Ì. 120.000 ∂ ∑3 4. ∞ÁÚÈ¿ ÌÂ˙ÔÓ. 110 Ù.Ì. 185.000 ∂ ∑5 5. ∫ÚÈı·ÚÈ¿ 180 Ù.Ì. Û 245 Ù.Ì. 200.000 ∂ ∑6 6. ¡¤· ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· 80 Ù.Ì. 90.000 ∂ ∑9 7. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 114 Ù.Ì. 200.000 ∂ ∑11 8. ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜ 180 Ù.Ì. 300.000 ∂ ∑14 9. ∞ÁÚÈ¿ 160 Ù.Ì. 700.000 ∂ ∑15 10. ∞Ó‹ÏÈÔ 130 Ù.Ì. 80.000 ∂ ∑21 11. §·‡ÎÔ˜ ¶ËÏ›Ô˘ 200 Ù.Ì. 140.000 ∂ ∑23 12. ∞ӷηÛÈ¿ 474 Ù.Ì. 650.000 ∂ ∑24 13. ∞ÁÚÈ¿ 160 Ù.Ì. 400.000 ∂ ∑25 14. ª¿Ú·ıÔ˜ 136 Ù.Ì. 90.000 ∂ ∑26 15. ¶·¿ ¡ÂÚfi ∞Á. πˆ¿ÓÓ˘ 63 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 240 Ù.Ì. 250.000 ∂ ∑32 16. ∫ÚÈı·ÚÈ¿ 134 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 115 Ù.Ì. 250.000 ∂ ∑34 17. ¢Ú¿ÎÂÈ· ¶ËÏ›Ô˘ 340 Ù.Ì. ·Ú·‰ÔÛÈ·Îfi ·Ú¯ÔÓÙÈÎfi 500.000 ∂ ∑35 18. ¡ÂÔ¯ÒÚÈ ¶ËÏ›Ô˘ ·Ú·‰ÔÛȷ΋ ÔÈΛ· 102 Ù.Ì. 120.000 ∂ ∑37 19. ÃÈÏÈ·‰Ô‡ ¿Óˆ ·fi ª·ÎÚ˘ÁÈ¿ÓÓË ÔÈΛ· 75 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 205 Ù.Ì. 120.000 ∂ ∑38 20. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 135 Ù.Ì. Ì ˘fiÁÂÈÔ 70 Ù.Ì. 190.000 ∂ ∑39 21. πˆÏÎÔ‡ ¿Óˆ ·fi °. ¢‹ÌÔ˘ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· ‰Â‡ÙÂÚÔ˘ Î·È ÙÚ›ÙÔ˘ ÔÚfiÊÔ˘ 185 Ù.Ì. 280.000 ∂ ∑40 ηٿÏÏËÏË ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ¯Ú‹ÛË (ÊÚÔÓÙÈÛÙ‹ÚÈÔ). √π∫√¶∂¢∞ 1. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 720 Ù.Ì. 73.000 ∂ ∏2 2. ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ 500 Ù.Ì. 100.000 ∂ ∏7 3. ∞Ï˘Î¤˜ 600 Ù.Ì. 250.000 ∏8 4. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 6.500 Ù.Ì. 45.000 ∂ ∏11 5. ÕÊËÛÔ˜ 1.605,7 Ù.Ì. 320.000 ∂ ∏12 6. ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 170 Ù.Ì. Ì ÔÈΛ· 270.000 ∂ ∏13 7. ∞ÁÚÈ¿ 750 Ù.Ì. 280.000 ∂ ∏14 8. ∞ÏËÁ·ÚȤ˜ 4.028 Ù.Ì. 250.000 ∏17

9. §·‡ÎÔ˜ 2.000 Ù.Ì. 35.000 ∂ ∏29 10. º˘ÙfiÎÔ 437 Ù.Ì. 50.000 ∂ ∏37 11. ∞Ï˘Î¤˜ 341 Ù.Ì. 95.000 ∂ ∏38 12. ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi˜ 390 Ù.Ì. 300.000 ∂ ∏39 13. ÕÓˆ μfiÏÔ˜ 146 Ù.Ì. 90.000 ∂ ∏40 14. ΔÛ·Áηڿ‰· 4.131 Ù.Ì. 360.000 ∂ ∏41 15. ¡. πˆÓ›· 730 Ù.Ì. 170.000 ∂ ∏42 16. ¶ÚÔÊ‹Ù˘ ∏Ï›·˜ ∞Ï˘ÎÒÓ 4.000 Ù.Ì. 160.000 ∂ ∏46 17. ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ Ì ı¤· ÙÔ μfiÏÔ 5.884 Ù.Ì. 180.000 ∂ ∏48 18. ¶Ï·Ù·Ó›‰È· ‰›Ï· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· 609 Ù.Ì. 220.000 ∂ ∏51 19. ∞Ï˘Î¤˜, ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ™√À´¶∞™ 315 Ù.Ì. 150.000 ∂ ∏52 20. Δ¤ÚÌ· ∫‡ÚÔ˘ 521 Ù.Ì. 350.000 ∂ ∏53 21. ∞Ï˘Î¤˜ ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ Ï·˙ 429,16 Ù.Ì. 100.000 ∂ ∏54 22. ∞Ï˘Î¤˜ ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ Ï·˙ 1.168 Ù.Ì. 280.000 ∂ ∏55 ∞°ƒ√Δ∂ª∞Ãπ∞ 1. ∫¿Ùˆ ∫·Ù˯ÒÚÈ 6.292 Ù.Ì. 45.000 ∂ Δ6 2. ªËϛӷ 4.018 Ù.Ì. 220.000 ∂ Δ7 3. ¶ÂÚÈÔ¯‹ ∞Ê‹ÛÔ˘ 6.491 Ù.Ì. 40.000 ∂ Δ8 4. ÃfiÚÙÔ ¶ËÏ›Ô˘ Ì ı¤· ‰›Ï· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· 522 Ù.Ì. 180.000 ∂ Δ11 5. ∞Á. ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ ¶ËÏ›Ô˘ 4.500 Ù.Ì. 50.000 ∂ Δ12 6. ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi˜ ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· 5.700 Ù.Ì. 300.000 ∂ Δ13 ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ 1.Αγριά 120 τ.μ. 110.000 Ε Θ23 2. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ 43 Ù.Ì. 35.000 ∂ £1 3. ¢. °ÂˆÚÁÈ¿‰Ô˘ 50 Ù.Ì. Ì ¿ÚÎÈÓ 150.000 ∂ £3 4. ™˘Ú›‰Ë 62 Ù.Ì. Î·È ·Ù¿ÚÈ 30 Ù.Ì. 260.000 ∂ £5 5. §·Ú›Û˘ ÙÚÈÒÊ. 170 Ù.Ì. 300.000 ∂ £6 6. ¢ÔÓ ¢·ÏÂ˙›Ô˘ 133 Ù.Ì. Ì ·Ù¿ÚÈ 70 Ù.Ì. 350.000 ∂ £10 7. °. ¢‹ÌÔ˘ 94,2 Ù.Ì. Î·È ˘fiÁÂÈÔ 50 Ù.Ì. 180.000 ∂ £25 °ƒ∞º∂π∞ 1. ∞ÓÙˆÓÔÔ‡ÏÔ˘ 52 Ù.Ì. 70.000 ∂ π1 ∂¡√π∫π∞∑√¡Δ∞π ¢È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· - ∫·Ù·ÛÙ‹Ì·Ù· - °Ú·Ê›· √§∞ Δ∞ ∞∫π¡∏Δ∞ ™∂ ∞¶√∫§∂π™Δπ∫∏ ¢π∞£∂™∏ (811)

-----------------------------------°-¢ Δ∑∞ªΔ∑∏™ ∫Δ∏ª∞Δ√ª∂™πΔ∏™ ™¶Àƒπ¢∏ 3 Δ∏§. 24210-25365 ∫π¡. 6974021304 www.tzamtzis.com

EYKAIPIE™ 1. Ανεξάρτητο ισόγειο διπλοκατοικίας και για επαγ. χρήση (πλησίον Εξωραϊστικής) 105 τ.μ., οικόπεδο 155 τ.μ., καλοριφέρ 110.000 Ε. 2. Κατάστημα 55 τ.μ., Ροζού-Αλεξάνδρας, ανάλογο πατάρι, 58.000Ε. 3. Ροζού - Μαγνήτων, ημυισόγειο διαμπερές κατάστημα, 113 τ.μ., φάτσα 12 μ., 59.000Ε. 4. Οικόπεδο 134 τ.μ., κέντρο, Αγ. Παρασκευής, 10 φάτσα, 53.000Ε. 5. Ν. Ιωνία, κέντρο, άνωθεν Μαιάνδρου 110 τ.μ., φάτσα, 10μ., αντί 59.000Ε. 6. Πλατεία Μεταμόρφωσης, 3άρι, 96 τ.μ., όροφος 2ος, γωνία, 89.000Ε. ¢IAMEPI™MATA KAINOYP°IA 1. Μαγνήτων-Σπυρίδη α) 3άρι 87 τ.μ., όροφος 3ος, πάρκιν, τζάκι, αποθήκη, 140.000 β) 2άρι 57 τ.μ., όροφος 1ος, πρόσοψη πάρκιν, αποθήκη, 85.000Ε γ) 2άρι 50 τ.μ., όροφος 2ος, ακάλυπτος, 75.000. 2. Άναυρος 2άρια 45 τ.μ., όροφος 1ος και ισόγειο (διαμπερές) 81.000Ε. 3. 2άρι, 1ου ορόφου, 80 τ.μ., διαμπερές και 4άρι, 3ου, 101 τ.μ., οροφοδιαμέρισμα (Ηλύσια) αντί 120.000 και 170.000Ε, πάρκιν, ΑΤ.ΦΑ. 4. Κάτωθι Νοσοκομείου οροφοδιαμερίσματα 1ου και 2ου ορόφου, 85 τ.μ., τζάκι, πάρκιν, αποθήκη, Α.Τ. Φ.Α., από 160.000Ε. 5. Άναυρος (πλησίον θαλάσσης) με θέα 85 τ.μ., όροφος 3ος, parking, τζάκι, αποθήκη 170.000Ε. 6. Οροφοδιαμερίσματα 98 τ.μ. Λ. Βύρωνος πλησίον Ογλ, λουξ, τζάκι, πάρκιν, αποθήκη από 165.000 Ε. 7. Ζάχου (κάτω Αναλήψεως) 4άρι, 107 τ.μ., γωνιακό, αποθήκη, πάρκιν,180.000Ε. 8. Χιλιαδού (κέντρο) 4άρια, 110 και 114 τ.μ., 3ου ορόφου, τζάκι, πάρκιν, από 1550 Ε. 9. Κασσαβέτη (κέντρο) 30, 80 και 88 τ.μ., όροφος 1ος, προς 1.900 το τ.μ. ¢IAMEPI™MATA ¶A§AIA 1. Άνωθεν Αγίου Νικολάου (Γαζή) 3άρι, 76 τ.μ., όροφος 2ος, Φ.Α., 80.000Ε. 2. Πλησίον Σταθά - Αντιστάσεως 4άρι 91 τ.μ., ατομ. φ/α parking 108.000 Ε. 3. Μεταξύ (Δημητριάδος-Ιάσονος) οροφοδιαμέρισμα 1ου ορόφου, 121 τ.μ. και για γραφείο, 121.000Ε. 4. Πλησίον Βλαχάβα-Αλεξάνδρας οροφοδιαμερίσματα, 2ου ορόφου, ανατολικά, 101 τ.μ., αντί 120.000, 135 τ.μ., αντί 145.000Ε. 5. Πλησίον Παν/μίου - Πάρκου με θέα, 4άρι 115 τ.μ., όροφος 3ος φ.α. 128.000 Ε. 6. Πλησίον Κανάρη-Μαγνήτων, οροφοδιαμέρισμα,170 τ.μ. 2ου ορόφου, κατασκ. ’90, αυτονομία, 3 Υ/Δ, 2 W.C., 230.000Ε. 7. Ν. Ιωνία (κέντρο) 3άρι, 75 τ.μ., 1ου ορόφου, ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ, διαμπερές, 63.000Ε. √π∫π∂™ 1. Χιλιαδού, ανακατασκευή, καλοριφέρ, τζάκι, A/C, 80 τ.μ., σε 128 τ.μ. οικόπεδο, 148.000Ε. 2. Οικία διώροφη (135 τ.μ.), κατασκ. ’93, Ν. Δημητριάδα (Ν. Σχέδιο), καλοριφέρ, τζάκι, 3 Υ/Δ, υπόγειο 70 τ.μ., 205.000Ε. 3. Μεζονέτα, διώροφη, 142 τ.μ., Καραγάτς, τζάκι, κήπο, 90 τ.μ. υπόγειο, 3μ. ύψος, κλειστό πάρκιν, 275.000Ε. 4. Πλησίον πάρκου Ν. Ιωνίας νέα, διώροφη 135 τ.μ., υπόγειο 80 τ.μ., πάρκιν ΑΤ.Φ.Α., οικόπεδο 220 τ.μ., 280.000Ε. OIKO¶E¢A 1. Π. Άρεως κεντρικό γωνιακό για επαγ. χρήση 550 τ.μ. αντί 245.000 Ε. 2. Χιλιαδού (Ν. Σχέδιο) 390 τμ., σε 8,50 δρόμο άσφαλτο, 21 φάτσα, δίνεται και το μισό, όλο 228.000. 3. Νεάπολη έναντι πλατείας 464 τ.μ., φάτσα 20 μ., μόνο 140.000 Ε 4. Αλυκές οικόπεδο 394 τ.μ. μόνο 105.000 Ε. 5. Αιβαλιώτικα (Αλυκές) 329 τ.μ., έναντι πλατείας 125.000 Ε. 6. Σωρός, οικόπεδα από 90.000 έως 150.000 Ε.

∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞-°ƒ∞º∂π∞ 1. Αθηνών κατάστημα 495 τ.μ., φάτσα 35μ., ενοίκιο 3.600Ε, αντί 900.000Ε. 2. Λαρίσης (κέντρο) 300 τ.μ., πατάρι 150 φάτσα 17μ., αντί 900.000 και 75 τ.μ., φάτσα 4,30 και τα δύο αντί 1.070.000 3. Πλησίον πλ. Ελευθερίας κατάστημα 115 τ.μ., πατάρι, ενοίκιο 1.300Ε, αντί 390.000Ε. EKTO™ BO§OY 1. Πλατανίδια οικόπεδο 1.245 τ.μ., από θάλασσα 100μ., δρόμος, 140.000Ε. 2. Προφ. Ηλίας (Άνω Βόλου) 755 τ.μ., δημ. δρόμο, θέα, 155.000Ε και 1.100 τ.μ., φάτσα δημόσιο, 40 τ.μ., θέα, 190.000Ε. 3. Μεζονέτα 125 τ.μ., Πορταριά, κήπο 80 τ.μ., τζάκι, θέα, 210.000 Ε. και Μεζονέτα 261 τ.μ., με μπάρμπεκιου, θέα, 400 τ.μ., κήπο διαμορφωμένο, 3 Υ/Δ, 3 τζάκια, 5 W.C. “TZAMTZH™” H E°°YH™H A¶O TO 1925 (814)

-----------------------------------ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ ƒ∞¶Δ∏™ ∞¶√™Δ√§√™ ÕÓˆ §Â¯ÒÓÈ· - μfiÏÔ˜ ΔËÏ. ∫·È Fax. 2428093680 ∫ÈÓ.6977405931 estate.pelio.eu email - mesitika@pelio.eu

∞°π√™ μ§∞™π√™ 1) √ÈÎfiÂ‰Ô 3.500ÙÌ Â› Ù˘ ·ÛÊ¿ÏÙÔ˘ Ì ı¤·. 2) ∂Ï·ÈÔÂÚ›‚ÔÏÔ 5.500ÙÌ ΔÈÌ‹ 20.000 ¢ÚÒ. ∞°π√™ °∂øƒ°π√™ 1) √ÈÎfiÂ‰Ô 1500ÙÌ Ì ı¤·. 2) ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 4.000ÙÌ Ì ı¤·. ΔÈÌ‹ 55,000 ¢ÚÒ. ∞°π√™ §∞Àƒ∂¡Δπ√™ 1) √ÈÎfiÂ‰Ô 1750ÙÌ ¿Óˆ ÛÙËÓ ¿ÛÊ·ÏÙÔ ÚÔ˜ ÙÔ ¯ˆÚÈfi ÎÙ›˙ÂÈ 185ÙÌ Ì ı¤·. ΔÈÌ‹ 40.000 ¢ÚÒ. ∞°ƒπ∞ 1) ¶¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË Ï‹Úˆ˜ 80ÙÌ Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 160ÙÌ 50Ì ·fi ı¿Ï·ÛÛ·. ∞§À∫∂™ 1) ™ˆÚfi˜ ÍÂÓÒÓ·˜ 400ÙÌ Ì 10 ‰ˆÌ¿ÙÈ· Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 900ÙÌ Ì ı¤·. ΔÈÌ‹ 420.000 ¢ÚÒ. 2) √ÈÎfiÂ‰Ô 1100ÙÌ 30Ì ·fi ı¿Ï·ÛÛ·. ΔÈÌ‹ 330.000 ¢ÚÒ. ∞¡ø §∂Ãø¡π∞ 1) ¶¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 100ÙÌ Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 300ÙÌ. ΔÈÌ‹ 60.000 ¢ÚÒ. μ√§√™ 1) ∫·Ú·Á¿Ù˜ ÔÈÎfiÂ‰Ô 335ÙÌ ÁˆÓÈ·Îfi. ΔÈÌ‹ 290,000 ¢ÚÒ. 2) ∫·Ú·Á¿Ù˜ ÔÈÎfiÂ‰Ô 301ÙÌ ÁˆÓÈ·Îfi. ΔÈÌ‹ 240,000 ¢ÚÒ. 3) ÕÓˆ ™·ÚÙÈ· ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 28,700ÙÌ ÂÊ¿ÙÂÙ·È Ì ¿ÛÊ·ÏÙÔ ÎÔÓÙ¿ ÛÙ˘ ·Ôı‹Î˜ ¶··ÁÈ¿ÓÓË. μÀ∑πΔ™∞ 1) √ÈÎfiÂ‰Ô 680ÙÌ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ì ‰ÚfiÌÔ. ΔÈÌ‹ 105,000 ¢ÚÒ ∫∞§∞ ¡∂ƒ∞ 1) ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 65ÙÌ Î·ÈÓÔ‡ÚÈ· 200Ì ·fi ı¿Ï·ÛÛ·. ΔÈÌ‹ 140.000 ¢ÚÒ. 2) √ÈÎfi‰· 270ÙÌ ΔÈÌ‹ 45.000 ¢ÚÒ. 3) √ÈÎfiÂ‰Ô 1150ÙÌ ΔÈÌ‹ 190.000 ¢ÚÒ. ∫∞Δø §∂Ãø¡π∞ 1) √ÈÎfiÂ‰Ô 1.500ÙÌ ΔÈÌ‹ 135.000 ¢ÚÒ. 2) √ÈÎfiÂ‰Ô 1.000ÙÌ Â› Ù˘ ∂.√. 3)√ÈÎfiÂ‰Ô 1.000ÙÌ .ΔÈÌ‹ 95.000 ¢ÚÒ. 4) ∂Ï·ÈÔÂÚ›‚ÔÏÔ 6.500ÙÌ.ΔÈÌË 65.000 ¢ÚÒ. 5) ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 160ÙÌ ËÌÈÙÂÏ‹˜ ηÈÓÔ‡ÚÈ· Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 700ÙÌ. 6) √ÈΛ· 100ÙÌ Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 260ÙÌ Ì ı¤·. ∫∞Δø °∞Δ∑∂∞ 1) ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 2.900ÙÌ Î·È ÎÙ›˙ÂÈ 200ÙÌ Ì ı¤· 2) √ÈÎfiÂ‰Ô 700ÙÌ 200Ì ·fi ı¿Ï·ÛÛ·. ¶§∞Δ∞¡π¢π∞ 1) ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 5.500ÙÌ 200Ì ·fi ı¿Ï·ÛÛ·. ΔÈÌ‹ 180,000 ¢ÚÒ. 2) ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 68ÙÌ Î·ÈÓÔ‡ÚÈÔ 50Ì ·fi ı¿Ï·ÛÛ·. ΔÈÌ‹ 150,000 ¢ÚÒ. 3) °Î·ÚÛÔÓȤڷ 30ÙÌ 20Ì ·fi ı¿Ï·ÛÛ·. ΔÈÌ‹ 50,000 ¢ÚÒ. ¶ƒøΔ∞ ™Δ∏ £∞§∞™™∞ 1) ∂À∫∞πƒπ∞ ∫¿Ùˆ °·Ù˙¤· ηٿÛÙËÌ·. ΔÈÌ‹ 150.000 ¢ÚÒ. 2) ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿ ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 5.400ÙÌ ÂÓÙfi˜ ˙ÒÓ˘. 3) ∫¿Ùˆ §Â¯ˆÓÈ¿ ÔÈÎfiÂ‰Ô 1400ÙÌ. 4) ∫¿Ùˆ §Â¯ˆÓÈ¿ ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 15.000ÙÌ. 5) ∫¿Ùˆ §Â¯ˆÓÈ¿ ÔÈÎfiÂ‰Ô 250ÙÌ Ì ¿‰ÂÈ· ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹˜. ΔÈÌ‹ 90.000 ¢ÚÒ. 6) ª·Ï¿ÎÈ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 32ÙÌ, ÙÈÌ‹ 35.000 ¢ÚÒ. 7) ª·Ï¿ÎÈ ÔÈÎfiÂ‰Ô 2.000ÙÌ. 8) ¶Ï·Ù·Ó›‰È· ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 2.000ÙÌ ÂÓÙfi˜ ˙ÒÓ˘. ∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π 1) μfiÏÔ˜ ηٿÛÙËÌ· 25ÙÌ πˆÏÎÔ‡ 56 Ì ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿. 2) μfiÏÔ˜ ÁηÚÛÔÓȤڷ 26ÙÌ ∂ÚÌÔ‡ Ì ∞ı·Ó·Û›Ô˘ ¢È¿ÎÔ˘. (813)

-----------------------------------BRUSALIS K. NERA International Estate Agency-Immobilien TËÏ.: (24230) 22795 - 22465, (24210) 35540 KÈÓ.: 697-3022534 ∂-mail: info@pelion-estate.gr www.pelion-estate.gr

¢IAMEPI™MATA 1. 3 μεζονέτες 95 τ.μ. έκαστος με οικόπεδο 220 τ.μ. έκαστος, ανεξάρτητες 50 μέτρα από τη θάλασσα ÕÊËÛÛÔ˜ ∞ÌÔ‚fi. 2. 2 μεζονέτες 98 και 190 τ.μ. καινούριες 1700 Ε το τ.μ. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 3.Μεζονέτα 127 τ.μ. σε οικόπεδο 300 τ.μ. υπέρ λουξ, 120 μ. από τη θάλασσα, ¶Ï·Ù·Ó›‰È·. BI§E™-OIKIE™ 1.Διώροφη πέτρινη παραδοσιακή οικία 180 τ.μ., με οικόπεδο 500 τ.μ., με απεριόριστη θέα, ÕÓˆ °·Ù˙¤·. 2. Βίλα 143 τ.μ. με οικόπεδο 800 τ.μ. 100 μ. από τη θάλασσα με απεριόριστη θέα στο ÃÔÚ¢Ùfi. 3. Μονοκατοικία διώροφη 250 τ.μ. 1ος όροφος 4 στούντιο ενοίκιο 12.000 Ε την σεζόν 2ος όροφος 125 τ.μ. υπερ λουξ με απεριόριστη θέα, 100 μ. από τη θάλασσα,

ÕÊËÛÛÔ˜. 4. Οικία 120 τ.μ. με οικόπεδο 200 τ.μ. επιπλωμένη, 100 μέτρα από την θάλασσα, ∞ÊËÛÛÔ˜. 5. Οικία πέτρινη 120 τ.μ. με οικόπεδο 700 τ.μ. κοντά στην πλατεία, ªËÏȤ˜. 6. Τριώροφη οικία παραδοσιακή 360 τ.μ. με οικόπεδο 350 τ.μ. στο κέντρο του ¡ÂÔ¯ˆÚ›Ô˘. 7. Βίλα 170 τ.μ. με οικόπεδο 2.500 τ.μ. πάνω στο κύμα, ªËϛӷ 8. Διώροφη οικία 130 τ.μ. με οικόπεδο 6 στρ. 200 μ. από τη θάλασσα, με απεριόριστη θέα, §ÂÊfiηÛÙÚÔ. 9. Οικία 100 τ.μ., με οικόπεδο 6.500 τ.μ., και αποθήκες 100 τ.μ., γκαράζ, πομόνα, κατοικήσιμη, ∫ÔÚfiË, 230.000 Ε, ευκαιρία. 10. (Ευκαιρία) Οικία ανακαινισμένη 70 τ.μ. με οικόπεδο 1στρ. ƒÈ˙fiÌ˘ÏÔ˜ (40.000Ε) 11. Τριώροφη οικία 360 τ.μ. με οικόπεδο 350 τ.μ. στο κέντρο της ¶Ï·Ù›·˜ ¡ÂÔ¯ÒÚÈ. 12.ΕΥΚΑΙΡΙΑ 2 πέτρινες οικίες ημιτελείς σε οικόπεδο 800 τ.μ. με θέα 90.000 Ε, ∞Á. μÏ¿ÛÈÔ˜. 14. Διώροφη πέτρινη οικία 100 τ.μ. με οικόπεδο 300 τ.μ. ∞Óˆ §Â¯ÒÓÈ· 65.000 Ε. OIKO¶E¢A 1.Οικόπεδο 2 στρ. εντός οικισμού με παλαιά κτίσματα, ∫¿Ùˆ °·Ù˙¤·. 2. Οικόπεδο 320 τ.μ. 50 μ. από τη θάλασσα, ¡Ù·ÌÔ‡¯·ÚË 3. Οικόπεδο 400 τ.μ. 100 μ. από την θάλασσα ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿. 4. Οικόπεδο 1.500 τ.μ. εντός οικισμού, απεριόριστη θέα, ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 5. Οικόπεδο 1 στρ. με απεριόριστη θέα, ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜ ¡ËÏ›·˜. 6. Οικόπεδο 4.700 τ.μ. ∫. §Â¯ÒÓÈ· 7. Οικόπεδο 3.300 τ.μ. πάνω στο κύμα εντός οικισμού ∫ÔÚÒÈ. 8. Οικόπεδο 1 στρ. εντός οικισμού ªËϛӷ. 9. 2 οικόπεδα 250 τ.μ. έκαστο, ∫. §Â¯ÒÓÈ·, 30.000 Ε έκαστο. 10. Οικόπεδο 2 στρ. με απεριόριστη θέα, ªËÏȤ˜. 11. Οικόπεδο 2 στρ. πάνω στο κύμα μεταξύ ∫·ÏÒÓ ¡ÂÚÒÓ-∫ÔÚÒÈ. 12. Οικόπεδο 4.800 τ.μ. εντός οικισμού με απεριόριστη θέα, κατάλληλο για κατασκευαστική εταιρεία στον Αγ. Βλάσιο. 13. Οικόπεδο 4 στρ. 200 μ. από τη θάλασσα στην Κρυψάνα ∫. °·Ù˙¤·. 14. Οικόπεδο 4 στρ. με άδεια οικοδομής, 800 μ. από τη θάλασσα, ÕÊËÛÛÔ˜ 15. Οικόπεδο 500 τ.μ. 50 μ. από τη θάλασσα, ∫. °·Ù˙¤·. 16. Οικόπεδο 4 στρ. με απεριόριστη θέα στις ¶ÈӷοÙ˜. 17. Οικόπεδο 370 τ.μ. με απεριόριστη θέα στη μ˘˙›ÙÛ· ∞°ƒ√Δ∂ª∞Ãπ∞ 1. Αγροτεμάχιο 5.300 τ.μ. º˘ÙfiÎÔ˘ μfiÏÔ˘ °›ÓÂÙ·È ‰È¢ÎfiÏ˘ÓÛË ‰·Ó›ˆÓ ̤ۈ TÚ·¤˙˘. °IA O§O TO ¶H§IO M¶POY™A§H™. (815)

-----------------------------------“Δ™∂§π√™” REAL ESTATE ∫Δ∏ª∞Δ√ª∂™πΔπ∫∂™ ™À¡∞§§∞°∂™ ∂ıÓ. ∞ÓÙÈÛÙ¿Ûˆ˜ 40-¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜ ΔËÏ. - Fax 24280-78267 ∫ÈÓ. 697.4647.587

ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™ ªÔÓÔÎ/Λ· ∞Ï˘Î¤˜ 104 Ù.Ì. Û˘Ó. 60 Ù.Ì. ‚ÔËıËÙÈÎÔ› ¯ÒÚÔÈ Û ÔÈÎfi. 307 Ù.Ì. ªÂ˙ÔÓ¤Ù˜ ÛÙÔ ∫·Ú·Á¿Ù˜. ªÂ˙ÔÓ¤Ù˜ ÛÙË ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·. ªÂ˙ÔÓ¤Ù˜ ÛÙȘ ∞Ï˘Î¤˜. ÕÓ·˘ÚÔ˜ ηÈÓ. ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 120 Ù.Ì., 3Ô˘ Î·È 4Ô˘ ÔÚ. Û ÌÈÎÚ‹ 4ÒÚÔÊË ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹, ·ÔÙÂÏÔ‡ÌÂÓË ÌfiÓÔ ·fi ¿ÏÏ· ‰‡Ô ÔÚÔÊԉȷÌ/·Ù· 60 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ÕÁÈÔ ∫ˆÓ/ÓÔ 2 ηÈÓÔ‡ÚÁȘ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜ 1Ô˘/2Ô˘ ÔÚ. Î·È 4Ô˘/5Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘. ¡. πˆÓ›·, ·Ï·È¿ ηϋ ÌÔÓÔÎ/Λ· 105 Ù.Ì. Ì 3 ˘/‰ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 160 Ù.Ì. ΔÚÈÒÚÔÊË ‰ÈÏÔÎ/Λ·, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù·/ÍÂÓÒÓ· Î·È 2¿ÚÈ ¢ËÌ. °ÂˆÚÁÈ¿‰Ô˘/√ÁÏ. ª¿Ú·ıÔ˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 165 Ù.Ì. ÔÈÎÔ. 300 Ù.Ì. ÕÓˆ μfiÏÔ˜ (¶ÚÔÊ‹ÙË ∏Ï›·) ·Ï·È¿ ÌÔÓÔÎ/Λ· 70 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 510 Ù.Ì. ∞Á¯›·ÏÔ˜ 2ÒÚÔÊË ‚›Ï· Û 2 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù· Ì ·ÓÔÚ·ÌÈ΋ ı¤·!!! ∞ӷηÛÈ¿ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· (ËÌÈÙÂÏ‹˜) 100 Ù.Ì. Û˘Ó 25 Ù.Ì. ÁηÚÛÔÓȤڷ Û ÔÈÎfi. 130 Ù.Ì. ªÂ˙ÔÓ¤Ù˜ ÛÙËÓ ÕÏÏË ªÂÚÈ¿. ªÂ˙ÔÓ¤Ù˜ ÛÙËÓ ∞ÁÚÈ¿. ∞Ë-°ÈÒÚÁË ∫˘ÓËÁÒÓ ÌÔÓÔÎ/Λ· 200 Ù.Ì. Û ÔÈÎfi. 1.000 Ù.Ì. Ê·ÓÙ·ÛÙÈ΋ ı¤·!!! ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë ·Ï·È¿ ÌÔÓÔÎ/Λ· 65 Ù.Ì. Û˘Ó 40 Ù.Ì. ·Ôı‹ÎË Û ÔÈÎ. 190 Ù.Ì. ∞Á¯›·ÏÔ˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· Û˘Ó 2¿ÚÈ, ÛÙÔ ËÌÈ˘fiÁÂÈÔ 40 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ∞Á¯›·ÏÔ˜/ÃÚ˘Û‹ ∞ÎÙ‹, 2ÒÚÔÊË ËÌÈÙÂÏ‹˜ ηÙÔÈΛ· (2 ‰È·Ì/Ù· 107 Ù.Ì. ¤Î·ÛÙÔ) Û ÔÈÎfi. 975 Ù.Ì,. 80 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ¡. πˆÓ›· (¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎfi) ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· ÙÚÈÒÓ ÂÈ¤‰ˆÓ. ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜ ÂÍÔ¯È΋ ·ÁÚÔηÙÔÈΛ· Û 5 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù· ÂÏ·ÈÔÂÚ›‚ÔÏÔ Ì ÓÂÚfi. ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜ ηÈÓ. 2ÒÚÔÊË Î·ÙÔÈΛ· (93 Ù.Ì. ÈÛ. + 85 Ù.Ì. ·’ ÔÚ.) Û ÔÈÎ. 200 Ù.Ì. ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜ Ê¿ÙÛ· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· ÌÔÓÔÎ/Λ· 60 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 320 Ù.Ì. ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 173 Ù.Ì. Û˘Ó ˘fiÁÂÈÔ 70 Ù.Ì. Û ÁˆÓÈ·Îfi ÔÈÎfiÂ‰Ô 220 Ù.Ì. ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜ 2 ·Ú·ı·/ÛȘ ÔÈ˘ ÙˆÓ 50 Ù.Ì. ¤Î·ÛÙË (Ë Ì›· ËÌÈÙÂϤ˜) Û ÔÈÎ. 2.400 Ù.Ì. ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜/∞ψӿÎÈ ÂÍÔ¯È΋ ηÙÔÈΛ· 50Ù.Ì. Û ÔÈÎ. 220 Ù.Ì. 80Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. √π∫√¶∂¢∞ ∫·Ú·Á¿Ù˜ ÔÈÎfiÂ‰Ô 184 Ù.Ì. ¡. πˆÓ›· ÁˆÓÈ·Îfi ·Ó·ÙÔÏ. ÔÈÎÔ. 196 Ù.Ì. °·Ì‚¤Ù· (οوıÂÓ ∂ıÓ. ∞ÓÙÈÛÙ¿Ûˆ˜) ÔÈÎfiÂ‰Ô 180 Ù.Ì. Ì Û.‰. 2.10. ∞Á›· ¶·Ú·Û΢‹ ÔÈÎfiÂ‰Ô 183 Ù.Ì. ∞Ï˘Î¤˜ ÁˆÓÈ·Îfi ÔÈÎfiÂ‰Ô 400 Ù.Ì. ∫ϛ̷ º˘ÙfiÎÔ˘ 5,3 ÛÙÚ¤Ì. ÂÏ·ÈÔÂÚ›‚ÔÏÔ. ∞Ï˘Î¤˜ (3) ÔÈÎfi‰· 340, 415 Î·È 429 Ù.Ì. ÕÁÈÔ˜ ™Ù¤Ê·ÓÔ˜ (4) ÔÈÎfi‰· ÙˆÓ 600 Ù.Ì. ∞˚‚·ÏÈÒÙÈη ÁˆÓÈ·Îfi ÔÈÎ. 307 Ù.Ì. ª¿Ú·ıÔ˜, 205, 350, 410, 450, 1.000 Ù.Ì. ª¿Ú·ıÔ˜ 4.015 Ê¿ÙÛ· ı¿Ï·ÛÛ·. ª¿Ú·ıÔ˜ 5 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù· ÁˆÓÈ·Îfi Ì ηٷÏËÎÙÈ΋ ı¤·, 80 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ∫ÚÈı·ÚÈ¿ 2.300 Ù.Ì. Ê¿ÙÛ· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· Ì ‰fiÌËÛË 400 Ù.Ì. ∫ÚÈı·ÚÈ¿ 465, 538, 731 Î·È 1.247 Ù.Ì. ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜/∞ψӿÎÈ 2 ÔÈÎ. ÙˆÓ 370 Ù.Ì. ¤Î·ÛÙÔ 40Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ¡. ∞Á¯›·ÏÔ/™ÙÔ˘› 1.580 Ù.Ì. ‰È·ÌÂÚ¤˜, ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ ÎÙ›˙ÂÈ 173 Ù.Ì. ¡. ∞Á¯›·ÏÔ/™ÙÔ˘› 2 ÙÂÌ¿¯È· ÙˆÓ 4¿ÚˆÓ

ÛÙÚÂÌÌ¿ÙˆÓ, ȉ·ÓÈο ÁÈ· ηÙÔÈ˘. ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜, ‰È¿Û·ÚÙ· ÔÈÎfi‰· ÙˆÓ 315, 325, 362, 466, 650 Î·È 725 Ù.Ì. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· ∞Á¯È¿ÏÔ˘ ÔÈÎfi. 200.0 Ù.Ì. Ê¿ÙÛ· ı¿Ï·ÛÛ· ÂÎÙfi˜ ۯ‰›Ô˘. ∫Δ∏ª∞Δ√-√π∫√¶∂¢∞/∫Δπƒπ∞ °π∞ ∂¶∞°°∂§ª∞Δπ∫∏ ™Δ∂°∏ / ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ / ∂¶∂¡¢À™∂π™ ∞ÁÚÔÙ/¯ÈÔ 26 ÛÙÚ. ÏËÛ›ÔÓ ∫Δ∂√ ˆÏÂ›Ù·È Î·È ÙÌËÌ/ο ∑.√.∂. 3Á., 3‰. ¶ÏËÛ›ÔÓ MERCEDES 6,3 ÛÙÚÂÌ. §¿ÌÈ· 5,5 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù·, ∑.√.∂. 3·. ¶ÏËÛ›ÔÓ ALEX PAK 1.000 Ù.Ì. ÔÈÎ. Ì 300 Ù.Ì. ·Ï·Èfi ÎÙ›ÚÈÔ. ∞Á¯›·ÏÔ˜ 9,5 ÛÙÚ¤Ì. ÁˆÓÈ·Îfi ÂÏ·ÈÔÂÚ›‚ÔÏÔ, Ì 85 Ì. ÚfiÛÔ„Ë ÛÙÔ ‰ÈÂıÓ‹. ª¿Ú·ıÔ˜ 14,5 ÛÙÚÂÌ. ÛÙÔ ‰ÈÂıÓ‹. ∞ÁÚÔÙ/¯ÈÔ 40 ÛÙÚÂÌ. ÏËÛ›ÔÓ ∫Δ∂√ ˆÏÂ›Ù·È Î·È ÙÌËÌ/ο ∑√∂ 3Á, 3‰. º˘ÙfiÎÔ 11,8 ÛÙÚÂÌ. ÏËÛ›ÔÓ ∫Δ∂√. ∞Á¯›·ÏÔ˜ Ì ÚfiÛÔ„Ë ÛÙÔ ‰ÈÂıÓ‹ ÌÂٷ͇ ∞Á¯È¿ÏÔ˘-ªÈÎÚÔıË‚ÒÓ 3.500, 4.000, 4.500 Î·È 4.600 Ù.Ì. ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·. ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜ 2 ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯È· 6.880 Î·È 7.880 Ù.Ì. ·fi ÙÔ ‰ÈÂıÓ‹. ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜ ÎÙ›ÚÈÔ 400 Ù.Ì. Û˘Ó 200 Ù.Ì. ·Ôı‹Î˜, ÔÈÎ. 1.800 Ù.Ì. ‰ÈÂıÓ‹. ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË ÁˆÓÈ·Îfi ηٿÛÙËÌ· 50 Ù.Ì. + 35 Ù.Ì. ·Ù¿ÚÈ, ÌÈÛıˆÌ¤ÓÔ. ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜ ÎÙ›ÚÈÔ 2.200 Ù.Ì. Û˘Ó 800 Ù.Ì. ·Ù¿ÚÈ Û 7 ÛÙÚÂÌ. ÁˆÓÈ·Îfi ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì 100 Ù.Ì. ÛÙÔ ‰ÈÂıÓ‹. ¡. πˆÓ›· ÁˆÓÈ·Îfi ηٿÛÙËÌ· 185 Ù.Ì. Û˘Ó 95 Ù.Ì. Ê˘ÛÈÎfi ·Ù¿ÚÈ, ÌÈÛıˆÌ¤ÓÔ Â› 14 ¤ÙË Û super market. ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜. ¶ˆÏÔ‡ÓÙ·È Î·Ù·ÛÙ/Ù· ÙˆÓ 50, 60, 70, 210, 250 Î·È 500 Ù.Ì. ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ ¶ÔÏÏ¿ Î·È ‰È¿ÊÔÚ· ‰È·Ì/Ù·, ÁηÚ/Û˜, 2¿ÚÈ·, 3¿ÚÈ·, 4¿ÚÈ· Û μfiÏÔ, ¡. πˆÓ›·, ∞Ï˘Î¤˜, ¡. ∞Á¯›·ÏÔ Î.Ï. ÂÙÔÈÌÔ·Ú¿‰ÔÙ· Î·È ˘fi ηٷÛ΢‹Ó. À¶∞ƒÃ∂𠶧√À™π√ ∞ƒÃ∂π√ ∞∫π¡∏Δø¡ ÌË ‰ËÌÔÛÈ¢fiÌÂÓÔ... ·ÏÒ˜ ·Ó·Ê¤ÚıËη ÌfiÓÔ Û ÌÂÚÈο... (816)

-----------------------------------∫Δ∏ª∞Δ√ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ VOLOS REAL ESTATE Δ™√À∫¡π¢∞™ §∞ª¶ƒ√™ 28˘ √∫Δøμƒπ√À 100 ∫. ∫∞ƒΔ∞§∏ (2Ô˜ √ƒ√º√™) Δ∏§.: 24210-24388, KIN. 6947302966, FAX: 24210-21538 WEB SITE www.volosrealestate.gr e-mail: ltsouknidas@mail.gr

√π∫√¶∂¢∞ §ÂÊfiηÛÙÚÔ ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙÔ Î‡Ì· 2.300 Ù.Ì. ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· 500 Ù.Ì. ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ Ì ™.¢. 18. ¡. πˆÓ›· 240 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi ÔÈÎfiÂ‰Ô ™.¢. 2.4 Ì ·ÏÈ¿ ÔÈΛ·. ∞˚‚·ÏÈÒÙÈη 2 ÔÈÎfi‰· ÙˆÓ 329 Ù.Ì. ¿ÚÙÈ· Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌ·. ∞Ï˘Î¤˜ 1,5 ÛÙÚ. ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ Â› Ù˘ §. ∞ıËÓÒÓ. ∞Ï˘Î¤˜ 300 Ù.Ì. ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. º˘ÙfiÎÔ 5,3 ÛÙÚ. ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. ÕÁ. ™Ù¤Ê·ÓÔ˜ (™ˆÚfi˜) 630 Ù.Ì. Ì ı¤· ı¿Ï·ÛÛ· ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. ÕÊËÛÛÔ˜ 2 ÛÙÚ. ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ ¿ÚÙÈ· Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌ·. μ˘˙›ÙÛ· 4,7 ÛÙÚ. Î·È 1 ÛÙÚ. ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ ¿ÚÙÈ· Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌ·. ªËϛӷ 4 ÛÙÚ. ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤· ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ΔÛ·Áηڿ‰· 1 ÛÙÚ. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡. •˘Ófi‚Ú˘ÛË ¶ÔÙÈÛÙÈο 10 ÛÙÚ. ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜ ¡ËÏ›·˜ 12 ÛÙÚ. Ì ı¤· ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. ∫∂¡Δƒ√ 2ÒÚÔÊÔ ÎÙ›ÚÈÔ 1.200 Ù.Ì. (400 Ù.Ì. ÈÛfiÁÂÈÔ Î·Ù·ÛÙ‹Ì·Ù· + 2ÔÚ. ÙˆÓ 400 Ù.Ì.) √π∫π∂™ ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ ÌÔÓ/ÎÈ· (˘fiÁÂÈÔ 90 Ù.Ì. ÈÛfiÁÂÈÔ 110 Ù.Ì. ·’ ÔÚ. 110 Ù.Ì. ‚’ ÔÚ. 76 Ù.Ì.) Ì ʷÓÙ·ÛÙÈ΋ ı¤· ˆÏÂ›Ù·È Î·È ¯ˆÚÈÛÙ¿ Û 416 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô 10ÂÙ›·˜. ∫·ÏÏÈı¤· 90 Ù.Ì. Û 120 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. °·Ì‚¤Ù· 106 ÈÛfiÁÂÈÔ ‰ÈÏÔηÙÔÈΛ·˜ ¿ÌÂÛ· ηÙÔÈ΋ÛÈÌË. ™·Ì¿Ó·Á· ÌÔÓÔ/Λ· 98 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 250 Ù.Ì. ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË. ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë 85 Ù.Ì. Û 150 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô ÁˆÓÈ·Îfi. ∫Ú›ÙÛÎË 90 Ù.Ì. Û 98 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô ¿ÌÂÛ· ηÙÔÈ΋ÛÈÌË. ∞Á. ¶·Ú·Û΢‹ 107 Ù.Ì. ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· Û 280 Ù.Ì. ÔÈÎ. ‰È·ÌÂÚ¤˜. ∞Á. ¶·Ú·Û΢‹ 120 Ù.Ì. Û 169 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. ∂ÈÛÎÔ‹ 71 Ù.Ì. ÔÈΛ· ÔÈÎfiÂ‰Ô 162 Ù.Ì. §. μ‡ÚˆÓÔ˜ ‰ÈÏÔηÙÔÈΛ· 168 Ù.Ì. ÁˆÓȷ΋ Ì ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ˜ ÂÈÛfi‰Ô˘˜. 54Ô˘ ™˘ÓÙ¿ÁÌ·ÙÔ˜ ‰ÈÏÔηÙÔÈΛ· Û 138 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. ¡. πˆÓ›· ∂ÁÁÏÂ˙ÔÓËÛ›Ô˘ 42 Ù.Ì. ÔÈΛ· Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 140 Ù.Ì. ™.¢. 2.1 ¡. πˆÓ›· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 120 Ù.Ì. Û ÔÈÎ. 300 Ù.Ì. Î·È 120 Ù.Ì. Û 4,5 ÛÙÚ. ÔÈÎ. Ì ı¤·. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 2 ÔÈ˘ 100 Ù.Ì. Î·È 140 Ù.Ì. Û ‰ÈÎfi ÙÔ˘˜ ÔÈÎfiÂ‰Ô 300 Ù.Ì. ¶ÈӷοÙ˜ 90 Ù.Ì. Û 4 ÛÙÚ. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ı¤· Î·È 140 Ù.Ì. Û 500 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. ¶Ô˘Ú› ‰ÈÏÔηÙÔÈΛ· Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤· Î·È ÚfiÛ‚·ÛË. ∞. §Â¯ÒÓÈ· ‰ÈÏÔηÙÔÈΛ· 140 Ù.. Û 400 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ı¤·. ∞ÁÚÈ¿ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜ ˘fi ηٷÛ΢‹ Û ‹Û˘¯Ë ÂÚÈÔ¯‹ ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ¢À∞ƒπ∞ - Δƒπ∞ƒπ∞ - Δ∂™™∞ƒπ∞ ∫Ô˘Ù·Ú¤ÏÈ· 120 Ù.Ì. 1Ô˘ ÔÚ. ∫·Ù¿ÏÏËÏÔ ÁÈ· Â·Á/΋ ÛÙ¤ÁË ‰È·ÌÂÚ¤˜. ∫ÔÚ·‹ 90 Ù.Ì. 2Ô˘ ÔÚ. 20ÂÙ›·˜ ÚÔÛfi„ˆ˜. ∞ÓÙˆÓÔÔ‡ÏÔ˘ ÏËÛ›ÔÓ ¢ÈηÛÙËÚ›ˆÓ 85 Ù.Ì. Î·È 150 Ù.Ì. ¶ÂÚÈÔ¯‹ ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 104 Ù.Ì. 2Ô˘ ÔÚ. ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ Ì ¿ÚÎÈÓ Î·È ·Ôı‹ÎË. °ÎÏ·‚¿ÓË ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ ∂ÚÌÔ‡ 106 Ù.Ì. 1Ô˘ ÔÚ. ∫·Ù¿ÏÏËÏÔ ÁÈ· Â·Á/΋ ÛÙ¤ÁË. ¡. πˆÓ›· ∂ÚÁ·ÙÈΤ˜ ηÙÔÈ˘ •ËÚÔοÌÔ˘ 67 Ù.Ì., 2Ô˘ Î·È 3Ô˘ ÔÚ. ¡. πˆÓ›· 77 Ù.Ì. Ï‹Úˆ˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ. ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 100 Ù.Ì. 3Ô˘ ÔÚ. 30ÂÙ›·˜ ÚÔÛfi„ˆ˜ ‰È·ÌÂÚ¤˜. ÃÙ·˙Ë·ÚÁ‡ÚË 83 Ù.Ì. 4Ô˘ ÔÚ. ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ. ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ ∫ÔÚ·‹ 105 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi. ¶. ÕÚˆ˜ 4 ηٷÛÙ‹Ì·Ù· Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 600 Ù.Ì. 2·˜ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 45 Ù.Ì. À¶∞ƒÃ∂𠶧∏ƒ∂™ ∞ƒÃ∂π√ √π∫√¶∂¢ø¡ - ¢π∞ ª∂ƒπ™ª∞Δø¡ ª∏ ¢∏ª√™π∂À√ª∂¡ø¡ (817)

ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√

∑∞Ã∞ƒ∞™ ¡π∫√§∞√™ ª√Àƒ∂™π ¶∏§π√À ΔËÏ. 2426049533, 2426048928 ∫ÈÓ. 6948003746 Πωλούνται σε όλο το Πήλιο οικόπεδα, αγροτεμάχια, παλιές οικίες και βίλες καινούργιες πολυτελούς κατασκευής. (818)

-----------------------------------∫Δ∏ª∞Δ√ª∂™πΔπ∫∞ ™√§π¢∞∫∏™ ∂ıÓ. ∞ÓÙ›ÛÙ·Û˘ 296 ∞°ƒπ∞ ΔËÏ. 24280-92758 ÎÈÓ. 6947-998278

¶ø§∂πΔ∞π ∞Á. §·˘Ú¤ÓÙÈÔ˜-3ÒÚÔÊÔ ·Ú¯ÔÓÙÈÎfi 280 Ù.Ì., Û 170 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. μfiÏÔ˜ - ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 60 Ù.Ì. Û 110 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. μfiÏÔ˜, ∞Á. ™Ù¤Ê·ÓÔ˜ ‰‡Ô ÔÈÎfi‰· ÙˆÓ 530 Ù.Ì. μfiÏÔ˜, ∞Á. ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ 2¿ÚÈ 44 Ù.Ì. μfiÏÔ˜, ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 50 Ù.Ì., 40.000 ∂. ¡. πˆÓ›·, πÎ¿ÚˆÓ ‰‡Ô ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· 30 Ù.Ì. ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜, ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜ ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.250 Ù.Ì. 100.000 ∂. ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ· - ∫Ô˘ÎÔ˘Ú¿‚·, ‰ÈÒÚÔÊË ·Ï·È¿ ÔÈΛ·. ∞ÁÚÈ¿ - ™˘ÓÔÈÎÈÛÌfi˜ ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 85 Ù.Ì. Û 120 Ù.Ì. ÔÈÎ. ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ∞ÁÚÈ¿ - μ·Úο ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 55 Ù.Ì., Û 260 Ù.Ì., ÔÈÎfi‰Ô. ∞ÁÚÈ¿ - ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 50 Ù.Ì., ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ. ∞ÁÚÈ¿, ÁηÚÛÔÓȤڷ ΤÓÙÚÔ 37.000 ∂. ∞ÁÚÈ¿ - μ·Úο ‰ÈÒÚÔÊÔ Î·Ú·ÁÈ·› 200 Ù.Ì., Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 320 Ù.Ì. ∞ÁÚÈ¿ ™Ô˘ÙÚ·Ï› ·ÓÂÍ¿ÚÙ. ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜ 145, 155, 160, Î·È 200 Ù.Ì. ∞ÁÚÈ¿ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 120 Ù.Ì., Ì 80 Ù.Ì. ˘fiÁÂÈÔ Û 290 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ı¤·. ∞ÁÚÈ¿, ÎÙ‹Ì· 8 ÛÙÚ¤ÌÌ. ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ Ì ʷÓÙ·ÛÙÈ΋ ı¤·. ∞ÁÚÈ¿, ÎÙ‹Ì· 2 ÛÙÚ¤ÌÌ. ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. ∞ÁÚÈ¿ - §‡ÎÂÈÔ ÔÈÎfiÂ‰Ô 610 Ù.Ì. ∞ÁÚÈ¿, ÔÈÎfi‰· 320 Ù.Ì. Î·È 430 Ù.Ì. ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ (12 ∞ÔÛÙfiÏÔ˘˜). ∞ÁÚÈ¿, ÔÈÎfi‰· ·fi 350 ¤ˆ˜ 700 Ù.Ì. ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ. ∞ÁÚÈ¿, ÔÈÎfi‰· ·fi 200, 350, 400 Î·È 700 Ù.Ì. (∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜, ÂÚÈÔ¯‹ 4). ∞ÁÚÈ¿ - μ·Úο - ÔÈÎfiÂ‰Ô 500 Ù.Ì. Ì ·Ï·È¿ ÔÈΛ·. ¶Ï·Ù·Ó›‰È· ÎÙ‹Ì· 2 ÛÙÚÂÌÌ¿ÙˆÓ ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. ∫. §Â¯ÒÓÈ· - μÚԯȿ 4 ÛÙÚ¤ÌÌ. Ì ı¤·. ∫. §Â¯ÒÓÈ· ÔÈÎfiÂ‰Ô 848 Î·È 1.500 Ù.Ì. ΤÓÙÚÔ. ∫. §Â¯ÒÓÈ· ÎÙ‹Ì· 2.150 Ù.Ì. ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. ∫. ¡ÂÚ¿ ÔÈÎfiÂ‰Ô 450 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ∫. ¡ÂÚ¿ ÔÈÎfi‰· 1.288, 400 Î·È 500 Ù.Ì. ∫. ¡ÂÚ¿ ÎÙ‹Ì· 3 ÛÙÚÂÌÌ. ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. ∞. °·Ù˙¤· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 150 Ù.Ì.+˘fiÁÂÈÔ Û 380 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Î·È ¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 60 Ù.Ì. ∞. °·Ù˙¤· ·Ï·È¿ ÔÈΛ· 90 Ù.Ì. Û ÔÈÎfi. 500 Ù.Ì. ∫. °·Ù˙¤·, ÎÙ‹Ì· 3 ÛÙÚÂÌÌ. √ÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ Ì ʷÓÙ·ÛÙÈ΋ ı¤·. ¢Ú¿ÎÂÈ· ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 90 Ù.Ì., Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 610 Ù.Ì. ¢Ú¿ÎÂÈ·, ·Ó·Î·ÈÓ. ‰ÈÒÚÔÊÔ ·Ú¯ÔÓÙÈÎfi Ì ˘fiÁÂÈÔ 300 Ù.Ì., Î·È ·Ú¿ÛÈÙÔ 80 Ù.Ì. Û ÔÈÎfi. 700 Ù.Ì. ¶ÈӷοÙ˜ ‰ÈÒÚÔÊË ·Ï·È¿ ÔÈΛ· 180 Ù.Ì. Û 270 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹ - ‰ÈÒÚÔÊË ¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· Ì ·˘Ï‹. ∞ʤÙ˜, ‰ÈÒÚÔÊË ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË ÔÈΛ· 100 Ù.Ì. Û 350 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ı¤·. ÕÊËÛÔ˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÔÈΛ· 60 Ù.Ì. Û 500 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ʷÓÙ·ÛÙÈ΋ ı¤·. ÕÊËÛÔ˜, ¤ÙÚÈÓË Î·ÙÔÈΛ· 80 Ù.Ì. Ì ı¤·. ªËÏȤ˜, ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.200 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘È Ì ı¤·. ªËÏȤ˜, ‰ÈÒÚ. ÔÈΛ· 236 Ù.Ì. Û ÔÈÎfi. 510 Ù.Ì. Ì ı¤·. ªËϛӷ, ‰ÈÒÚ. ÔÈΛ· Û ÔÈÎfi. 700 Ù.Ì. Ì ı¤·. ΔÛ·Áηڿ‰·, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 120 Ù.Ì. Û 6.500 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ Ì ı¤·. ΔÛ·Áηڿ‰· - ∞Á. ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜, ·Ï·È¿ ÔÈΛ· ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ. §ÂÊfiηÛÙÚÔ ÎÙ‹Ì· 5.300 Ù.Ì., ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· Ì ı¤·. §ÂÊfiηÛÙÚÔ ı¤ÛË ƒ·˙‹ ÎÙ‹Ì· 16 ÛÙÚÂÌÌ. Ì ı¤·. μ˘˙›ÙÛ· - ÔÈÎfiÂ‰Ô 2 ÛÙÚ¤Ì. ΤÓÙÚÔ. ΔÚ›ÎÂÚÈ - ‰ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· (ηٿÏÏËÏË Î·È ÁÈ· Â·ÁÁ. ¯Ú‹ÛË). ™ÎfiÂÏÔ˜ - ™Î·‚¤ÓÙ˙Ô˘ ÎÙ‹Ì· 7 ÛÙÚ¤ÌÌ. ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ Ì ı¤·. ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂π™ μ˘˙›ÙÛ· - ·Ú·‰ÔÛÈ·Îfi˜ ÍÂÓÒÓ·˜ 7 ‰ˆÌ·Ù›ˆÓ. ΔÚ›ÎÂÚÈ - ‰ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π μfiÏÔ˜ - ¶ÂÚÚ·È‚Ô‡ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 96 Ù.Ì. 4Ô˜ fiÚÔÊ. Ê·ÓÙ·ÛÙÈ΋ ı¤·. μfiÏÔ˜ - ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜, Ì ∫·ÚÙ¿ÏË (ÁÚ·Ê›Ô) 29 Ù.Ì. ∞ÁÚÈ¿ - ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· 70 Ù.Ì., Î·È 53 Ù.Ì. (819)

-----------------------------------∫Δ∏ª∞Δπ∫∂™ ™À¡∞§§∞°∂™ ¶∞´¶∞∏ ∑ø°ƒ∞ºπ∞ §ÒÚË 1 & π¿ÛÔÓÔ˜ (4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜) Δ.∫. 38221, μ√§√™ ΔËÏ. 24210-25846, Fax: 24210-20267

¶ø§√À¡Δ∞π: ∞. √π∫√¶∂¢∞ 1. √π∫√¶∂¢√ 211 Ù.Ì. ÛÙËÓ ¶π¡¢∞ƒ√À-ª∞∫ƒπ¡πΔ™∏™. 2. √π∫√¶∂¢√ ÛÙËÓ ∞¡∞∫∞™π∞ 632 Ù.Ì. Ì ·Ï·È¿ ¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ·.

➡ ™YNEXEIA ™TH ™E§I¢A 34


ªπ∫ƒ∂™ ∞°°∂§π∂™

34

KYPIAKH 30 ∞À°√À™Δ√À 2009

➡ ™YNEXEIA A¶O ™E§I¢A 33

∫Δ∏ª∞Δπ∫∂™ ™À¡∞§§∞°∂™ ¶∞´¶∞∏ ∑ø°ƒ∞ºπ∞ §ÒÚË 1 & π¿ÛÔÓÔ˜ (4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜) Δ.∫. 38221, μ√§√™ ΔËÏ. 24210-25846, Fax: 24210-20267

μ. √π∫√¶∂¢∞ ™Δ√ ¶∏§π√ 1. √π∫√¶∂¢√ 500 Ù.Ì. ÛÙËÓ ∫√À∫√Àƒ∞μ∞. 2. √π∫√¶∂¢√ 1.000 Ù.Ì. Ì ı¤· ÛÙËÓ ∫√À∫√Àƒ∞μ∞. °. ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ 1. ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞ 117 Ù.Ì. 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ Ì ·Ôı‹ÎË Î·È Áηڿ˙, 5ÂÙ›·˜, ∫Ô˘ÓÙÔ˘ÚÈÒÙÔ˘™ÔψÌÔ‡. 2. °∫∞ƒ™√¡π∂ƒ∞ 21 Ù.Ì. °∫§∞μ∞¡∏-°∞∑∏. 3. °∫∞ƒ™√¡π∂ƒ∞ ηÈÓÔ‡ÚÈ· ÛÙË ¡∂∞¶√§∏. 4. ¢À∞ƒπ ηÈÓÔ‡ÚÈÔ ÛÙË ¡∂∞¶√§∏. 5. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 117 Ù.Ì. ÛÙË μÏ·¯·‚·-ª∞°¡∏Δø¡, 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜. ¢. ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ 1. π™√°∂π√ ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞ 120 Ù.Ì., ÛÙË ¡∂∞¶√§∏. 2. ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞ ÛÙÔÓ 3Ô fiÚÔÊÔ 33 Ù.Ì., ÛÙËÓ ∂º√ƒπ∞ μ√§√À. ∂. ∞°ƒ√Δ∂ª∞Ãπ∞ 1. √π∫√¶∂¢√ 12 ÛÙÚ. ∞°. ¶∞ƒ∞™∫∂À∏. 2. √π∫√¶∂¢√ 485 Ù.Ì., ÛÙ· ∫∏¶π∞. 3. ¢ƒ∞∫∂π∞ 4 ÛÙÚÂÌ. 4. ∞°ƒ√Δ∂ª∞Ãπ√ 3,5 ÛÙÚÂÌ. ÛÙ· ∞´μ∞§πøΔπ∫∞. 5. ∞°ƒ√Δ∂ª∞Ãπ√ 8 ÛÙÚÂÌ. Ì ÂÏȤ˜ ÛÙÔÓ •∏ƒ√∫∞ª¶√. 6. ∞°ƒ√Δ∂ª∞Ãπ√ ÛÙÔ ¢πª∏¡π 10 ÛÙÚÂÌ. Ì ·Ì˘Á‰·ÏȤ˜ ‰›Ï· ÛÙÔ Á‹Â‰Ô μ’ ∑√∂ ÎÙ›˙ÂÈ 200 Ù.Ì. 7. ∞°ƒ√Δ∂ª∞Ãπ√ 14 ÛÙÚÂÌ. ÛÙË ª∂§π∞ Ê¿ÙÛ· ÛÙÔÓ ·Ï·Èfi ‰ÚfiÌÔ μ√§√À-§∞ƒπ™∞™ 83Ì. ∑. ¶∏§π√ - ¶∞ƒ∞£∞§∞™™π∞ 1. √π∫√¶∂¢√ ÛÙ· ¶§∞Δ∞¡π¢π∞ 2 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù· ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ 50 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. 2. √π∫√¶∂¢√ 1.055 Ù.Ì. ÛÙÔ ∫∞Δ∏Ãøƒπ. 3. ™ÙÔ ™øƒ√ (∞°. ™Δ∂º∞¡√) ‰‡Ô (2) √π∫√¶∂¢∞. 4. √π∫√¶∂¢√ ÛÙ· ∫∞§∞ ¡∂ƒ∞ (∑∂ƒμ√Ãπ∞) 406 Ù.Ì. ÎÙ›˙ÂÈ 128 Ù.Ì. ∏. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™ 1. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∞ ÛÙÔÓ ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ˘ Ì ÔÈÎfi‰Ô. 2. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∞ ÙÚÈÒÚÔÊË 260 Ù.Ì. ÛÙË ¢∏ª∞ƒÃ√À °∂øƒ°π∞¢√À. 3. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∞ ‰ÈÒÚÔÊË 300 Ù.Ì. Ì Áηڿ˙ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 225 Ù.Ì. £. ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂π™ 1. ¶ø§∂πΔ∞π ∂¶πÃ∂πƒ∏™∏ Ì „ËÊȷΤ˜ ÂÎÙ˘ÒÛÂȘ, Ì ¤ÈÏ· Î.Ï. 2. ¶ø§∂πΔ∞π ∂¶πÃ∂πƒ∏™∏ μπμ§π√¶ø§∂π√À ™∂ ∫∂¡Δƒπ∫√ ª∂ƒ√™. ∫. ∂¡√π∫π∞∑√¡Δ∞π 1. ∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π °∫∞ƒ™√¡π∂ƒ∞ 30 Ù.Ì. ¢√¡ ¢∞§∂∑π√À 34 (1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜) (ÎÔ˘˙›Ó·, W.C. ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ·) (820)

-----------------------------------∫Δ∏ª∞Δ√ª∂™πΔπ∫∏ ª∞°¡∏™π∞™ ¶∞¶∞¶√™Δ√§√À ™Δ∞ª∞Δπ∞ ƒ√™Δøμ 39 μ√§√™ ΔËÏ. 24210-33730 Î·È 24210-56010 ÎÈÓ. 6977 876175 e-mail: info@ktimamag.gr

¢IAMEPI™MATA Γαζή - Χατζηαργύρη 115 τ.μ. γωνιακό 5ος ορ. 140.000 Ε. Ν. Δημητριάδα 97 τ.μ. 1ος ορ. 100.000 Ε MONOKATOIKIE™ Αγ. Ονούφριος μεζονέτα 140 τ.μ., οικόπ. 500 τ.μ., θέα, καινούρια Πορταριά, οικία 80 τ.μ., οικόπ. 400 τ.μ., θέα, 150.000 Διμήνι 2ώροφο 115+115 τ.μ. οικόπ. 700 τ.μ, θέα Αγριά Σουτραλί μεζονέτα 165 τ.μ. τζάκι, γκαράζ, καινούρια 250.000 Ε Πορταριά 2ώροφο 100 + 100 τ.μ. οικόπ. 800 τ.μ. θέα 220.000 Φυτόκο 2ώροφο 200+40 τ.μ., οικόπ. 2.700 τ.μ. θέα 300.000 Μακρινίτσα, πλατεία 3όροφο 240 τ.μ., οικόπ. 690 τ.μ., 350.000 Ε Πορταριά οικία 100 τ.μ., οικόπ. 300 τ.μ., 200.000 Πορταριά μεζονέτα 125 τ.μ., καινούρια, θέα, 220.000 Γατζέα 2ώροφο, 175 τ.μ.+100 τ.μ. υπόγειο, καινούργιο+παλιά πέτρινη αποθήκη 160 τ.μ., σε οικόπεδο 300 τ.μ. OIKO¶E¢A-KTHMATA Πορταριά Αλυκόπετρα 9 στρ. με καλύβι και νερό 50.000

Αλαμάνας (έναντι Τσαλαπάτα) 2.200 τ.μ. τρίφατσο και 820 τ.μ. γωνιακό Πορταριά Κάραβας οικόπ. 213 τ.μ., κτίζει 128 τ.μ., θέα, 45.000 Αγριά, 5,7 στρ. με ελιές, θέα Παγασητικό, τετραγωνισμένο, 160.000Ε. Άφησσος, Λαγούδι 6,5 στρ. όριο οικισμού, θέα, δρόμος, 180.000 Ε Κάτω Γατζέα ελαιόκτημα, 3 στρ., οικοδομήσιμο, με καλύβι, 100.000Ε. Ν. Ιωνία Lidl 3.000 τ.μ. Πορταριά Μετόχι 4,2 στρ. 120.000 Πορταριά Μετόχι επί της Ε.Ο. 6 στρ. Μάραθος 8 στρ. 100.000 Ε Άγιος Στέφανος Σωρός 650 τ.μ. 50.000 Ε Πορταριά Αγ. Ιωάννης 3 στρ. 100.000 Πορταριά, Αγ. Τριάδα 4 στρ., 50.000 Χρυσή Ακτή Παναγίας 350 τ.μ. 55.000 Ε Άλλη Μεριά, οικόπεδο 834 τ.μ., θέα Βόλο, 130.000 Πορταριά, Προφήτης Ηλίας, 4 στρ., 100.000 °PAºEIA - KATA™THMATA Κάτω Γατζέα κεντρική επιχείρηση ειδών κήπου Άφησσος Αμποβός 2ώροφος ξενώνας

Ιάσονος 4ώροφο κτίριο 850 τ.μ. λουξ μοναδικό Δημητριάδος 2ώροφο επαγγγελματικό ακίνητο, 3φατσο, διατηρητέο. Δράκεια 2όροφος ξενώνας καινούριος Αργοναυτών επαγγελματικό ακίνητο, οικόπεδο 560 τ.μ. Χάνια, κεντρικό εστιατόριο 120 τ.μ., οικόπ. 1.000 τ.μ. Ιάσονος γραφείο 54 τ.μ., γωνιακό και 22 τ.μ., 1ου ορ. Α’ ΒΙ.ΠΕ. εργοστάσιο 400 τ.μ., οικόπ. 2.500 τ.μ. Καλά Νερά ξενοδοχείο κεντρικό 28 δωματίων

Κ. Λεχώνια ξενώνας 3ώροφος καινούργιος λουξ, οικόπδ. 1.500 τ.μ. μοναδικός. Καλά Νερά ξενώνας 2ώροφος στην παραλία. Σκιάθος, Κουκουναριές, μεγάλο, σύγχρονο ξενοδοχειακό συγκρότημα. Πήλιο, Χάνια μεγάλη κεντρική πολυτελής ξενοδοχειακή μονάδα Φυτόκο επαγγ. κτίριο 130 τ.μ. οικόπ. 460, κεντρικό, θέα. Διμήνι, αποθήκη 550 τ.μ. οικόπ. 4.800 τ.μ. ∂¡√π∫π∞™∂π™ Αχιλλοπούλου, γκαρσονιέρα ισόγεια, 10 ετών. Μαγνήτων, μεζονέτα 150 τ.μ., 3ος και 4ος ορ. (821)

-----------------------------------™ET™IKA™ ¢HMHTPIO™ IMMOBILIENBURO KTHMATOME™ITIKE™ ™YNA§§A°E™ Iø§KOY 6 BO§O™ TH§.: 24210 37043 KINHTO: 6977 269693 FAX: 24210 28678

¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ 1. °Î·ÚÛÔÓȤڷ 25 Ù.Ì., ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ∞Ó·‡ÚÔ˘, 4Ô˜ ÔÚ. 2. °Î·ÚÛÔÓȤڷ 29 Ù.Ì., ÏÔ˘Í, ƒ. ºÂÚ·›Ô˘, 3Ô˜ ÔÚ. 3. °Î·ÚÛÔÓȤڷ 25 Ù.Ì., ¡ÈÎÔÙÛ¿Ú·, 3Ô˜ ÔÚ. 4. °Î·ÚÛÔÓȤڷ 29 Ù.Ì., ∂ıÓ. ∞ÓÙÈÛÙ¿Ûˆ˜, 2Ô˜ ÔÚ. 5. ¢˘¿ÚÈ 50 Ù.Ì., 1Ô˜ ÔÚ., ÎÂÓÙÚÈÎfi, ¡. πˆÓ›·, 62.000. 6. ¢˘¿ÚÈ 50 Ù.Ì., ÚÂÙÈÚ¤, ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ˘, 60.000∂. 7. ¢˘¿ÚÈ 50 Ù.Ì., ∞ÁÚÈ¿, ÏÔ˘Í, 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜. 8. ¢˘¿ÚÈ 67 Ù.Ì., ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜. 9. ΔÚÈ¿ÚÈ 64 Ù.Ì., 2Ô˜ ÔÚ., ¡ÈÎÔÙÛ¿Ú·, ηÈÓ. 10. ΔÚÈ¿ÚÈ 78 Ù.Ì., ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·, ηÈÓ. 11. ΔÚÈ¿ÚÈ 82 Ù.Ì., ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·, ηÈÓ. 12. ΔÚÈ¿ÚÈ 100 Ù.Ì., ÎÂÓÙÚÈÎfi, 2Ô˜ ÔÚ., 100.000∂. 13. ΔÚÈ¿ÚÈ 94 Ù.Ì., 4Ô˜ ÔÚ., ÁˆÓÈ·Îfi, ÎÂÓÙÚÈÎfi, 92.000∂. 14. ΔÚÈ¿ÚÈ 93 Ù.Ì., ∫·ÛÛ·‚¤ÙË ÁˆÓÈ·Îfi, 85.000∂, 2Ô˜ ÔÚ. 15. ΔÚÈ¿ÚÈ 90 Ù.Ì., ¶ÂÚÚ·È‚Ô‡ ÏÔ˘Í, Ì ı¤·, 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜. 16. ΔÂÛÛ¿ÚÈ 170 Ù.Ì., 2Ô˜ ÔÚ., ∫·Ú·˚ÛοÎË, 200.000∂. 17. ΔÂÛÛ¿ÚÈ 165 Ù.Ì., 3Ô˜ ÔÚ., °·˙‹, ÏÔ˘Í, ÁˆÓÈ·Îfi, 300.000∂. 18. ΔÂÛÛ¿ÚÈ 135 Ù.Ì., ƒ. ºÂÚ·›Ô˘, 3Ô˜ ÔÚ., ÏÔ˘Í+¿ÚÎÈÓ. 19. ΔÂÛÛ¿ÚÈ 120 Ù.Ì., ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ ªÔ˘Û›Ô, ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·. 20. ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 160 Ù.Ì., ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË, ÏÔ˘Í, 200 ¯ÈÏ. ∂. 21. ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 140 Ù.Ì., ηÈÓÔ‡ÚÁÈ·, ∫·Ú·Á¿Ù˜, ÏÔ˘Í. 22. ªÂ˙ÔÓ¤Ù˜ 120 Ù.Ì., 3Ô˜ ÔÚ. Î·È 4Ô˜ ÔÚ., ÏÔ˘Í. 23. ΔÚÈ¿ÚÈ 100 Ù.Ì., 3Ô˜ ÔÚ., ηÈÓ., Ì ı¤·, ∞¯ÈÏϤˆ˜. 24. ÕÓ·˘ÚÔ˜, ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·, 82 Ù.Ì., 3Ô˜ fiÚ., 130.000∂. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™ 1. ∂ıÓ. ∞ÓÙÈÛÙ¿Ûˆ˜ (Ï·Ù›·) 161 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô, 100 Ù.Ì. ÔÈΛ·. 2. ΔÚÈÒÚÔÊÔ ƒ. ºÂÚ·›Ô˘, ÎÂÓÙÚÈÎfi. 3. ÕÁ. ∫ˆÓ/ÓÔ˜ 85 Ù.Ì., 147 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. 4. ÕÁ. ∞Ó¿ÚÁ˘ÚÔÈ 80 Ù.Ì., Û 178 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. 5. ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë 70 Ù.Ì., Û 260 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. 6. ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë 65 Ù.Ì., 80 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. 7. °. ¢‹ÌÔ˘ ÙÚÈÒÚÔÊÔ 230 Ù.Ì., ηÙÔÈ΋ÛÈÌÔ. 8. ª·˘ÚÔÎÔÚ‰¿ÙÔ˘ (ÎÂÓÙÚÈÎfi) ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 178 Ù.Ì., Ì ÚÔÔÙÈ΋. 9. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· 75 Ù.Ì. ÔÈΛ·, 150 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô, 75.000∂. √π∫√¶∂¢∞ 1. ∂ıÓ. ∞ÓÙÈÛÙ¿Ûˆ˜ 161 Ù.Ì. 2. ∫·Ú·Á¿Ù˜ 160 Ù.Ì. Û.‰. 2,1. 3. ∫·Ú·˚ÛοÎË 148 Ù.Ì. 4. ∞Ï˘Î¤˜ 300, 400, 500 Ù.Ì. 5. ™ˆÚfi˜, 610 Ù.Ì., Ì ı¤·. 6. ÕÁ. ∞Ó¿ÚÁ˘ÚÔÈ 170 Î·È 252 Ù.Ì. 7. ∫·Ú·Á¿Ù˜ 485 Î·È 300 Ù.Ì. 8. 12Ô ¯ÏÌ. μfiÏÔ˘-∞Á¯È¿ÏÔ˘, 26 ÛÙÚ., 110 Ì. Ê¿ÙÛ·. 9. ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜ 2,5 ÛÙÚ., Ê¿ÙÛ· ı¿Ï·ÛÛ·. 10. ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜, 750 Ù.Ì., Û.‰. 1, ¯Ù›˙ÂÈ 750 Ù.Ì. ¶∏§π√ 1. ¡Ù·ÌÔ‡¯·ÚË 337 Ù.Ì., ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ Î‡Ì· 150.000∂ (ÔÈÎÈÛÌfi˜). 2. ∞ʤÙ˜, 500 Ù.Ì., Ì ı¤·, ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡, 30.000∂. 3. ªԇʷ, 350 Ù.Ì., ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡, 27.000∂. 4. ª·Ï¿ÎÈ, 4.600 Ù.Ì., ÂÏ·ÈÒÓ·˜, ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, 85.000∂. 5. ÿÓÈ·, 370 Ù.Ì., ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÁÈ· ÂÌÔÚÈ΋ ¯Ú‹ÛË. 6. ÃfiÚÙÔ,1.000 Ù.Ì., ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡, 50 Ù.Ì. ·ÏÈ¿ ÔÈΛ·. 7. ∫¿Ï·ÌÔ˜, 1.800 Ù.Ì., 50Ì. ·fi ÙÔ Î‡Ì·. 8. ªÔ‡ÚÂÛÈ, 2 ÛÙÚ. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡, ı¤·, ÂÏ·ÊÚÈ¿ ÎÏ‹ÛË. 9. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿, ÔÈΛ· 53 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô 123 Ù.Ì., 60.000∂. 10. ∑ÂÚ‚fi¯È· (¿ÓˆıÂÓ ∞Ê‹ÛÛÔ˘) 260 Ù.Ì., Ì ·ÏÈ¿ ÔÈΛ·, 12.000∂. 11. μ˘˙›ÙÛ·, 500 Ù.Ì., ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡, ı¤·, 65.000∂. 12. ÕÊËÛÛÔ˜, 320 Ù.Ì., ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡, Ì ı¤·, 62.000∂. ∂¡√π∫π∞∑√¡Δ∞π 1. °Î·ÚÛÔÓȤڷ 30 Ù.Ì., °¿ÙÛÈÔ˘, 220∂. 2. ¢˘¿ÚÈ 50 Ù.Ì. °·˙‹, 2Ô˜ ÔÚ., ηÈÓ., 360∂. 3. ¢˘¿ÚÈ 50 Ù.Ì., ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿, 3Ô˜ ÔÚ., ηÈÓ., 380∂. 4. ¢˘¿ÚÈ 56 Ù.Ì., ¡ÈÎÔÙÛ¿Ú·, 1Ô˜ ÔÚ., ηÈÓ., 420∂. 5. ΔÚÈ¿ÚÈ 80 Ù.Ì., ÎÂÓÙÚÈÎfi, 3Ô˜ ÔÚ., ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ. 6. ¢˘¿ÚÈ ÎÂÓÙÚÈÎfi, 65 Ù.Ì., ÏÔ˘Í, 4Ô˜ ÔÚ., ™fiψÓÔ˜. 7. ¢˘¿ÚÈ 60 Ù.Ì., ·Ú·ÏÈ·Îfi, 4Ô˜ ÔÚ., 300∂. 8. ªÔÓÔηÙÔÈΛ·, 80 Ù.Ì., 400 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. 9. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿, 2¿ÚÈ, ÏÔ˘Í, ÂÈψ̤ÓÔ, ÎÂÓÙÚÈÎfi, 400∂. - °Ú·ÊÂ›Ô ÎÂÓÙÚÈÎfi, 1Ô˘ ÔÚ., 52 Ù.Ì. - ª·Á·˙› ·Ú·ÏÈ·Îfi, 112 Ù.Ì., ÓÔÈÎÈ·Ṳ̂ÓÔ. (825)

Δ¯ÓÈÎÔª∂™πΔπ∫∏ π§π∞¢∞ Ã√À™Δ√À§∞∫∏ Î·È ™À¡∂ƒ°∞Δ∂™ ∞ÓÙˆÓÔÔ‡ÏÔ˘ 126 - 1Ô˜ fiÚ. ΔËÏ. 24210 36576 ∞°ƒπ∞ 24280 92117 ∫π¡. 6944218888 ¶ø§√À¡Δ∞π ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ Ρ. Φεραίου 100 τ.μ., 3ος Τρικούπη 50 τ.μ., 1ος Ρ. Φεραίου 59 τ.μ., 3ος Άγ. Κων/νος 55 τ.μ., 1ος Άγ. Κων/νος 100 τ.μ., 5ος Αγ. Κων/νος 117 τ.μ. παραθαλάσσιο Φιλ. Ιωάννου 90 τ.μ. γκαράζ, αποθήκη Αχιλλοπούλου 76 τ.μ. γκαράζ κλειστό και αποθήκη Σταθά 82 τ.μ. οροφοδιαμέρισμα, γκαράζ και αποθήκη Οξυγόνο 84 τ.μ. γκαράζ και αποθήκη Οξυγόνο όροφος 1.000 τ.μ. και αέρα δύο ορόφων Γαζή μικρή γκαρσονιέρα Ν. Δημητριάδα 100 τ.μ. μεγάλη βεράντα Ν. Δημητριάδα 72 τ.μ. τριάρι Ν. Δημητριάδα 80 τ.μ. γκαράζ και αποθήκη Αγ. Νικόλαος 66 τ.μ., 3ος ορ., Οξυγόνο, 58 τ.μ., 5ος ορ. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™ Αγ. Γεώργιος Ιωλκού 90 τ.μ. με αποθήκη 40 τ.μ. σε 335 τ.μ. οικόπεδο Αγ. Παρασκευή 130 τ.μ. σε 530 τ.μ. και οικόπεδο Αγ. Παρασκευή μεζονέτα 110 τ.μ. σε 140 τ.μ. οικόπεδο Ανάληψη, τριώροφη διπλοκατοικία επί pilotis Αλεξάνδρας 102 τ.μ. με υπόγειο, οικόπεδο 170 τ.μ. Ν. Δημητριάδα μεζονέτα 135 τ.μ. με υπόγειο 72 τ.μ. Ν. Ιωνία μεζονέτα 135 τ.μ. με υπόγειο 86 τ.μ. και οικόπεδο 230 τ.μ. Κατηχώρι κάτω 70 τ.μ. λουξ, οικόπεδο 900 τ.μ. Τρικούπη, διώροφο, γωνία σε 140 τ.μ. οικόπεδο Κωνσταντά γωνιακό 90 τ.μ. οικόπεδο 130 τ.μ. Μπασδέκη 90 τ.μ. οικόπεδο 170 τ.μ. διαμπερές Σταγιάτες διώροφο (μεζονέτα) 170 τ.μ. οικόπεδο 818 τ.μ., φανταστική θέα Αγριά διώροφο 130 τ.μ. ο κάθε όροφος σε οικόπ. 380 τ.μ. πωλείται και χωριστά ο κάθε όροφος Αγριά, μεζονέτα 200 τ.μ. με υπόγειο σε οικόπεδο 485 τ.μ. Μακρινίτσα παλιό αρχοντικό αναπαλαιωμένο Αγριά, ισόγ. 100 τ.μ. παλιό σε 280 τ.μ. οικόπ. Αγριά, παλιό 60 τ.μ. οικόπ. 150 τ.μ. Αγριά μεζονέτα 90 τ.μ. + γκαράζ + αυλή Αγριά, μεζονέτα 115 τ.μ. + γκαράζ + αυλή Αγριά, μεζονέτα γωνία 145 τ.μ. + υπόγ. 69 τ.μ. σε οικόπεδο 197 τ.μ. Αγριά, μεζονέτα 132 τ.μ. + υπόγ. 65 τ.μ. σε οικόπ. 145 τ.μ. Άνω Λεχώνια τριώροφο σε 330 τ.μ. οικόπ. Δράκεια μονοκατοικίες παλιές Αφέτες (Νιάου) τριώροφο σε 1.100 τ.μ. οικόπ. Κάτω Λεχώνια ισόγ. 80 τ.μ. σε 2 στρ. οικόπ. φάτσα θάλασσα √π∫√¶∂¢∞ Καραγάτς 206 τ.μ., 135.000Ε. Αγριά 430 τ.μ. γωνία θέα Αγριά 630 τ.μ. κέντρο γωνία Αγριά, οικόπεδα 230 τ.μ., 280 τ.μ. + 400 τ.μ. κ.λπ. Αγριά, κέντρο 1.000 τ.μ. με κτίσμα 1.000 τ.μ. Άνω Λεχώνια 940 τ.μ. εντός οικισμού Άνω Λεχώνια, 2.200 τ.μ. Αγία Παρασκευή οικόπ. 182 τ.μ. Λαρίσης 1860 τ.μ., 6 στρ., 12 στρ. Βόλος 1.300 τ.μ. γωνία Καραγάτς οικόπεδο 690 τ.μ., 350 τ.μ. 400 τ.μ. Βόλος 600 τ.μ. γωνία Χάνια 1.000 τ.μ. εντός οικισμού Σωρός οικόπεδα Σέσκλο 15 στρ. Ξυνόβρυση ποτιστικά οικόπεδα Μαλάκι 1.300 τ.μ. πολύ κοντά στη θάλασσα Κάτω Λεχώνια - Χατζηβαγγέλη 880 τ.μ. Αλμυρός, περιοχή LIDL, 40 στρεμ., με δικό του νερό. ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ Ρ. Φεραίου 180 τ.μ. + υπόγ. 100 τ.μ. + πατάρι Παλαιά 110 τ.μ. 290 τ.μ. Αλμυρός κέντρο καταστήματα Αλμυρός επενδυτικό ακίνητο με 13 καταστήματα και δύο διαμερίσματα + 500 τ.μ. δόμηση ∂¡√π∫π∞∑√¡Δ∞π Νικοτσάρα 110 τ.μ. Κ. Καρτάλη 180 τ.μ. φροντιστήριο, ιατρείο κ.λπ. Κ. Καρτάλη 90 τ.μ., ισόγειο για επαγγελματική στέγη. ¶§∏ƒ√º√ƒπ∂™ - ∂∫¢√™∏ ™Δ∂°∞™Δπ∫ø¡ ¢∞¡∂πø¡ (828)

-----------------------------------°∂øƒ°π√™ ∞¡Δ. £∂√Ã∞ƒ∏™ ∂¶∂¡¢ÀΔπ∫√™ ™Àªμ√À§√™ ∞∫π¡∏Δø¡ °∞§§π∞™ 10 1Ô˜ √ƒ√º√™ Δ∏§. & FAX 2421023742 ∫π¡. 6977/639025 theoharg@otenet.gr

°∫∞ƒ™√¡π∂ƒ∂™ 1. Αναλήψεως 27 τ.μ. ανακαιν. 28.500 1α Πορταριά 28 τ.μ. καιν. θέα 90.000 2. Σπυρίδη 25 τ.μ. 1ος 5 ετών 36.000 3. Ι. Καρτάλη 28 τ.μ. καιν. 44.000 ¢À∞ƒπ∞ 1. 54ου ΣΥΝΤ. ΕΛΛΑΣ 60 τ.μ. 1ος καιν. 80.000 1α Δαβάκη, θέα, 4ος καιν. τζάκι, αποθ. 63.000 2. Γαλλίας 55 τ.μ., 4ος, τζάκι, 8 ετών και 15 τ.μ. ημιυπ. κλειστό 125.000 3. Βλαχάβα 52 τ.μ. 1ος καιν. 94.000 4. Ν. Ιωνία 39 τ.μ. 2ος, πάρκιν, 56.500 Δƒπ∞ƒπ∞ 1. Γαλλίας 100 τ.μ., 3ος γων. 8 ετών, τζάκι, πάρκιν, αποθ. 200.000 1α. Κοραή 100 τ.μ., 2ος ανακ. 90.000

1β. Ζάχου 92 τ.μ. 4ος διαμπ. τζάκι, πάρκιν, αποθ. 2 ετών, θέα 139.000 2. Ρ. Φεραίου 72 τ.μ. 3ος 75.000 3. Αχιλλοπούλου 1ος 95 τ.μ., 95.000 και 2ος 75 τ.μ. 75.000 σε διώροφο 4. Γ. Καρτάλη 101 τ.μ. 3ος καιν. 165.000 5. Ι. Καρτάλη 70 τ.μ. 1ος κομπλέ 112.000 6. Κρίτσκη 1ος σε διώροφο 75 τ.μ. 70.000 7. Ν. Ιωνία 88 τ.μ. ημιώροφος περιποιημένο, αυτ. θέρμανση, 88.000 8. Ν. Ιωνία 72 τ.μ. 2ος 70.000 Δ∂™™∞ƒπ∞ - ¶∂¡Δ∞ƒπ∞ 1. Αθ. Διάκου 129 τ.μ. 1ος (1991) σε διώροφο και 25% οικόπεδο 153.000 1α. Γαζή 116 τ.μ. 5ος 116.000 2. Ν. Ιωνία 128 τ.μ. ανακαιν. γων. 128.000 3.Κοραή 100 τ.μ. 2ος ανακαιν. 93.000 4. Γ. Καρτάλη 169 τ.μ. 4ος-5ος μεζονέτα, καιν., πάρκιν, τζάκι, αποθ. 290.000 5. Γ. Καρτάλη 101 τ.μ. 4ος κομπλέ 170.000 6. Ν. Ιωνία 100 τ.μ. 5ος κομπλέ 166.000 √π∫√¶∂¢∞ 1.Ιωλκού 740 τ.μ. διαμπ. κάνει για πολλές χρήσεις 580.000 1α. Ι. Καρτάλη 100 τ.μ. γων. (σ.δ. 2,1) 67.000 1β. Αλυκές 2 οικόπεδα 85 τ.μ. καθένα, κτίζουν 105 τ.μ. καθένα, 44.000 καθένα. 1γ. Σάμου 230 τ.μ. (Σ.Δ. 2,4) 85.000 1‰. ∫·Ú·Á¿Ù˜ 522 Ù.Ì., 364.000∂. 2. Νικοτσάρα (πάροδος), 202 τ.μ. (σ.δ. 2,4) 150.000 3. Αλυκές: Αγ. Ειρήνη 130 τ.μ. 60.000, 260 τ.μ. 118.000, περ. ντομάτα 170 τ.μ. 80.000, 160 τ.μ. 95.000, 245 τ.μ. 120.000, 180 τ.μ. 88.000, 156 τ.μ. γων. 120.000, 246 τ.μ. 150.000 4. Ιωλκού 1150 τ.μ. γων. (σ.δ. 2,4) 3.400.000 5. Ν. Ιωνία 370 τ.μ. (σ.δ. 2,4) 280.000 6. Μάραθος επί του δρόμου 8 στρεμ. (50 μ. πρόσοψη) 185.000 7. Άφησσος 106 τ.μ. 35.000 8.Ξυνόβρυση οικοπ. 2,4,6,8,15 στρεμ. θέα (3 χιλ. έως 35 χιλ. ανά στρεμ.) 9. Λαύκος (με θέα Παγασητικό, Χόρτο, Μηλίνα) 13 στρ. επίπεδο 320.000 Ε 10. Συκή (Ποτόκι) αγροτ/χια 11.000, 6.000, 7.000, 6.000 με θέα, καταπληκτικές τιμές. 11. Μικρό (Χονδρή άμμος), πρώτο 4.300 τ.μ., παραλία 310.00 12. Προφ. Ηλίας 430 τ.μ. (για επαγ/κή στέγη) 80.000 ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™ 1. ΠΙΠΙΚΑΚΗ μεζον. 3 επιπεδ. 47 τ.μ. καθένα, αυλή 65 τ.μ. γων. καιν. 205.000 1α. Χρυσοχοΐδη 70 τ.μ. ανακαινισμένο εξ ολοκλήρου σε 120 τ.μ. οικόπ. 120.000 1β. Σωρός μεζονέτα 102 τ.μ. σε οικόπ. 590 τ.μ. άδεια (2000) με θέα 290.000 1γ. Ν. Ιωνία, οικία 50 τ.μ., ισογ.+35 τ.μ. Α’ λυόμενο σε οικόπεδο 70 τ.μ., 59.500. 2. Λ. Βύρων. 70 τ.μ. σε 153 τ.μ. 130.000 3. Ογλ 80 τ.μ. σε οικοπ. 180 τ.μ. 140.000 4. Ν. Ιωνία μεζονέτα 140 τ.μ. (1990) με πάρκιν διπλό και αποθήκη 168.000 5. Μηλιές (συγκρότημα) 82 τ.μ. σε οικοπ. 170 τ.μ. λουξ, θέα, 298.000 6. Κατηχώρι 70 τ.μ./350 τ.μ. θέα 165.000 7. Σταγιάτες, φανταστ. διώροφ. 170 τ.μ. οικοπ. 820 τ.μ. εκπληκτική θέα 465.000 8. Μετόχι διώροφο παλιό 40.000 9. Φιλ. Ιωάννου διώροφο παλιό (70+90) τ.μ. σε οικοπ. 125 τ.μ. 190.000 ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞-∂¶∞°°∂§ª∞Δπ∫∂™ ™Δ∂°∂™ 1. Ρ. Φεραίου ισογ. 180 τ.μ. + υπογ. 100 τ.μ. + πατ. 80 τ.μ. + πάρκο 350.000 1α. Καλά Νερά “Ξενώνας” δύο δυάρια και δύο γκαρσονιέρες σε οικοπ. 385 τ.μ. συν επιπλέον δόμηση 50 μ., από θάλασσα 390.000 1β. Μαγαζί Ιωλκού 28 τ.μ. 43.000 1γ. Κ. Καρτάλη, 31 τ.μ., 2ος, 45.000. 2. Α. Γαζή ημιισόγειο, ψηλό ανακαιν. 160 τ.μ., 75.000. 3. Ερμού γων. 50 τ.μ., 2.800.000. 4. Ν. Ιωνία μαγαζί (ουζερί) εν λειτουργία (ενοίκιο 700 ευρώ) 195.000 5. Πεδίον Άρεως οικόπ. 600 τ.μ. με 4 ισόγειο σύνολο 420 τ.μ. (σ.δ. 1,2) νοικιασμ. ή όχι 520.000 πώληση και κομμάτι. 6. Μεταμόρφωση 52 τ.μ. γων. Ισογ. 135.000 ∂¶∂¡¢À™∂π™ - ∂À∫∞πƒπ∂™ 1. Οικόπεδο Αλυκές (Μιμίκος) μπροστά στη θάλασσα (35 μ. πρόσοψη) 700 τ.μ. 550.000 Ε. 1α. Ξενοδοχείο υπό κατασκευή, Άλλη Μεριά ολόκληρο ή και το μισό!!! 1β. Αέρας υπάρχουσας διώροφης οικοδομής άδεια (2006) 2ος 105, 3ος 75, 4ος 42 τ.μ. 200.000. 2.Ξενοδοχείο Σκόπελος 21 δωματίων, πισίνα, καφέ μπαρ, σαλόνι, πάρκιν 550.000 3. Ριζόμυλος στο δημόσιο δρόμο μαγαζιά 250 τ.μ. και στον όροφο 115 τ.μ. διαμέρισμα ημιτελές γωνία, πολλαπλών χρήσεων, καταπληκτική τιμή. ∂¡√π∫π∞∑√¡Δ∞π 1. Ν. Δημητριάδα οροφοδ. 140 τ.μ. 1ος διαμπ. 10ετίας με πάρκιν 530 ευρώ. 2. Αλυκές, 2 δυάρια καιν. 400 ευρώ το καθένα πληρωμένη και η ΔΕΗ 4. Αγ. Κων/νος 92 τ.μ., 3ος θέα, 420 Ε. 5. Εθν. Αντιστάσεως γωνιακό μαγαζί 32 τ.μ.+32 τ.μ. υπόγειο καιν. 380 Ε. 6. Θράκης 66 τ.μ., ισογ. Καιν. 340 Ε. 7. Κ. Καρτάλη 35 τ.μ. ημιώροφ. 200 Ε. 8. Ογλ (2) επιπλωμένες ημιυπογ. γκαρσονιέρες α) 200 Ε β) 170 Ε ¶§∏ƒ√º√ƒπ∂™-∂∫¢√™∏ ™Δ∂°∞™Δπ∫ø¡ ¢∞¡∂πø¡ (827)

-----------------------------------∂Àƒø∫Δ∏ª∞ ∂§§∞™ ∞∫π¡∏Δ∞ √§√∫§∏ƒøª∂¡∂™ À¶∏ƒ∂™π∂™ ∞•π√¶√π∏™∏™ ∞∫π¡∏Δø¡ •∂¡√ºø¡Δ√™ 1, μ√§√™ ΔËÏ. 6977 615627 - 6938 388894 24210 28944 www.euroktima.com

∂À∫∞πƒπ∂™ 1. ™ˆÚfi˜ 600 τ.μ. 58.000 χιλ. Ε. 2. ∫√ƒø¶∏, οικία 100 τ.μ. σε 1 στρ. οικοπ. πάνω στο δρόμο, 125.000Ε. 3. ∞Ì·ÏÈ¿ÔÏË, 15 στρ. πάνω στο κύμα, 170.000Ε. 4. Δ¤ÚÌ· ∫·ÚÙ¿ÏË, μονοκ. καινούργια, 120 τ.μ.+120 ημιυπόγειο, σε 300 τ.μ. οικ., 210.000Ε. 5. ∫. ∫∞ƒΔ∞§∏ ηÈÓ., ÙÚÈ¿ÚÈ 76 Ù.Ì., 1Ô˜, Ì ÎÏÂÈÛÙfi ¿ÚÎÈÓ, 98.000∂. 6. ∞´μ∞§πøΔπ∫∞ Ó¤· ÌÂ˙ÔÓ. 80 Ù.Ì., Ì 20 Ù.Ì. ·Ôı. 2 À/¢, 118.000∂. 7. ∞°. ¶∞ƒ∞™∫∂À∏ Ó¤· ÌÂ˙ÔÓ. 110 Ù.Ì., Û 150 Ù.Ì. ÔÈÎÔ. 3 À/¢, 2 W.C., 148.000∂. 8. ¡. πø¡π∞ 2¿ÚÈ, 49 Ù.Ì., 4Ô˜, 73.000∂ 9. ∞°. ™Δ∂º∞¡√™ 600 Ù.Ì., 85.000∂. ¡∂∞ ∂Δ√πª∞ ¢π∞ª/Δ∞ 1. ™ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ∞¡∞Àƒ√À ÁηÚÛÔÓ. 2¿ÚÈ·, 3¿ÚÈ·, 4¿ÚÈ· Ì ˘¤ÚÔ¯Ë ı¤·.

2. ¶§∏™π√¡ ƒ. º∂ƒ∞π√À 2¿ÚÈ 50 Ù.Ì., 3¿ÚÈ 85 Ù.Ì., 4¿ÚÈ 130 Ù.Ì. 3. ∑∞Ã√À ÙÚÈ¿ÚÈ 91 Ù.Ì., Ì ı¿. 4. ºπ§∞ƒ∂Δ√À 105 Ù.Ì., ÙÚÈ¿ÚÈ Ì ˘¤ÚÔ¯Ë ı¤· ¶‹ÏÈÔ, 2 À/¢, ¿ÚÎÈÓ, ·Ôı‹ÎË. μ√§√™ ∫∂¡Δƒ√ ¶ø§√À¡Δ∞π ¡∂∞ ¢π∞ª/Δ∞ 1. °Î·ÚÛÔÓȤÚ˜ 2. 2¿ÚÈ 47 Ù.Ì. 50 Ù.Ì. 60 Ù.Ì. 3. 3¿ÚÈ· 76 Ù.Ì. 80 Ù.Ì. 90 Ù.Ì. 4. 4¿ÚÈ· 95 Ù.Ì. 100 Ù.Ì. 120 Ù.Ì. √π∫√¶∂¢∞ 1. μ√§√™ ÎÂÓÙÚÈÎfi 1.290 Ù.Ì. Ì ™.¢. 2,4 1.000∂/Ù.Ì. ÎÙ›˙ÂÈ 3.000 Ù.Ì. 2. μ√§√™ §∞ƒπ™∏™ 1.260 Ù.Ì. Ì ™.¢. 1,6 1.500∂/Ù.Ì. ÎÙ›˙ÂÈ 2.000 Ù.Ì. 3. ¡. πˆÓ›·, 275 τ.μ., με 2.4 Σ.Δ., 190.000Ε. 4. ∞§§∏ ª∂ƒπ∞ 587 τ.μ. οικ. ανατολικό, με άδεια οικοδομής 145.000Ε. 5. ∞°ƒπ∞ 500 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ Î·È 8 ÛÙÚ. ¿Óˆ Û ‰ÚfiÌÔ. ∞›ÛÙ¢ÙË ı¤· 20.000∂/ÛÙÚ. 6. ∞§À∫∂™ 489 Ù.Ì., 270.000∂, 560 Ù.Ì. 160.000∂, 107 Ù.Ì. 60.000∂, 4 ÛÙÚ. Ì ı·˘Ì¿ÛÈ· ı¤· 165.000∂. 7. ¡. ∂£¡π∫∏ μ√§√À-§∞ƒπ™∞™ 164.000 Ù.Ì. ÁÈ· οı ¯Ú‹ÛË. 8. §∞ƒπ™∏™ 50 ÛÙÚ. 70Ì. Ê¿ÙÛ· ÛÙËÓ ∂£¡π∫∏. 9. ¶∞°∞™∏Δπ∫√™ 170.000 Ù.Ì. 25.000∂/ÛÙÚ. ·ÓÔÚ·ÌÈÎfi ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. 10. ¶√ƒΔ∞ƒπ∞ 1.100 Ù.Ì. & 1.500 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡. ªÂ ı¤· & 5 ÛÙÚ. ¿Óˆ ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ, Ì ˘¤ÚÔ¯Ë ı¤·. 11. Δ™∞°∫∞ƒ∞¢∞ 22 ÛÙÚÂÌ., ˘¤ÚÔ¯Ë ı¤· ¿Óˆ ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ, ÙÈÌ‹ 195.000 ∂. 12. ª∞∫ƒπ¡πΔ™∞ 550 Ù.Ì. ı¤· ı·˘Ì¿ÛÈ·. 13. Ã∞¡π∞ ¶∏§π√ 1.200 Ù.. Ì 90 Ù.Ì. ÔÈΛ·. 14. ª∏§π∂™ 13 ÛÙÚ. Ì ı¤· Î·È 5 ÔÈÎ. ÛÙ· 1.000 Ù.Ì. Ì ˘¤ÚÔ¯Ë ı¤·. 15. ª∏§π¡∞ 500 Ù.Ì. ‰›Ï· ÛÙÔ Î‡Ì· 110.000∂ & 5 ÛÙÚ. 250.000∂. 16. ª¶√Àº∞ 7 ÛÙÚ. ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ 250.000/ÛÙÚ. ¿Óˆ ÛÙÔ Î‡Ì·. 17. ∞π°∞π√ 15 ÛÙÚ. 20.000∂/ÛÙÚ. 18. ∫ƒπ£∞ƒπ∞, 250 Ù.Ì. 330 Ù.Ì. 1.000 Ù.Ì., 2.000 Ù.Ì. Ì ˘¤ÚÔ¯Ë ı¤· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ¿ÚÙÈ·, ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌ· 200 ∂/Ù.Ì. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™-∂•√Ãπ∫∞ 1. ¶ÏËÛ›ÔÓ ∂ıÓ. ∞ÓÙÈÛÙ. 71 Ù.Ì. 90.000∂. 1·). ¶ÚÔ˜ ¡¤· ∞Á¯›·ÏÔ ÂÍÔ¯ÈÎfi ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· Ù.Ì.135.00 1‚). °∞∑∏ 120 Ù.Ì. 165.000 ∂. 2. ¶ÏËÛ›ÔÓ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ ÔÈΛ· 80 Ù.Ì. 135.000 3. ¡. ¢∏ª∏Δƒπ∞¢∞ 180 Ù.Ì. 3 À/¢ 3 W.C., Û 140 Ù.Ì. ÔÈÎ. 225.000∂ ¡∂∞. 4. ∞°. ¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 110 Ù.Ì. 3 À/¢ 150 Ù.Ì. ÔÈÎ. 2 W.C., 160.000∂ Ó¤·. 5. ∞§§∏ ª∂ƒπ∞ 148 Ù.Ì. Û 250 Ù.Ì. ÔÈÎ. ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· £∂∞ 320.000∂. 6. ¶√ƒΔ∞ƒπ∞ Ӥ˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜ Ì 2 ‹ 3 ˘/‰, ˘¤ÚÔ¯Ë ı¤·, ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ ÙÈÌ‹. 7. ∫. °∞Δ∑∂∞ ÌÂ˙ÔÓ. 95 Ù.Ì. ı¤· ı¿Ï·ÛÛ· Ó¤· 195.000∂ ÂÙÔÈÌÔ·Ú¿‰ÔÙË. 8. ∫∞§∞ ¡∂ƒ∞ ÌÂ˙ÔÓ. 70 Ù.Ì. 85 Ù.Ì. 105 Ù.Ì. ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· ‚ÈÔÏ. ηı·Ú. 9. ª∏§π∂™ Ӥ˜ ÌÂ˙ÔÓ. Ì ı¤· ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ ÙÈÌ‹ ÔÈfiÙËÙ· ηٷÛ΢‹˜. 10. ª√ÀƒΔπ∞™ ¶∏§π√À 80 Ù.Ì. Û 900 Ù.Ì. ÔÈÎ. ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ΔÈÌ‹ ¢ηÈÚ›·˜. 11. ∫∞ƒ∞°∞Δ™ ·Ó·ÙÔÏÈ΋ 147 Ù.Ì. + 104 Ù.Ì., Û˘ÓÔÏÈο 250 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 190 Ì ·˘Ï‹, ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙË, ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ ÔÈfiÙËÙ· ηٷÛ΢‹˜. 12. √ÈΛ· 80 Ù.Ì. ·Ó·ÙÔÏÈ΋ ∂¡√π∫π∞™∂π™ 1. Δ·‚¤ÚÓ· Ï‹Úˆ˜ ÂÍÔÏÈṲ̂ÓË ¿Óˆ ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ, ·Ó·ÙÔÏÈÎfi ¶‹ÏÈÔ, ¤ÙÔÈÌË ÁÈ· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· 800 ∂ ÙÔ Ì‹Ó·. 2. ΔÚÈ¿ÚÈ Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·, ÌÂÁ¿ÏË ‚ÂÚ¿ÓÙ·. 3. ΔÚÈ¿ÚÈ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ‚ÂÚ¿ÓÙ· 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ΤÓÙÚÔ, 550 ∂. 4. ΔÚÈ¿ÚÈ Ì 2 ¿ÚÎÈÓ ÛÙË ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· 450 ∂, 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜. 5. ΔÂÛÛ¿ÚÈ 120 Ù.Ì. ·Ó·ÙÔÏÈÎfi 450 E. 6. °Î·ÚÛÔÓȤڷ, ™˘Ú›‰Ë 210 ∂. (829)

-----------------------------------KTISIS ∫Δ∏ª∞Δ√ª∂™πΔπ∫∏ ¶∞´∑∞¡√™ μ∞™. ¶√§À°∂ƒπ¡√™ ∞¶. NAKOS CENTER 1Ô˜ √ƒ√º√™ 6945 125 805 www.ktisis-realestate.com

∂¶∂¡¢ÀΔπ∫∂™ ∂À∫∞πƒπ∂™ 1. √ÈÎfiÂ‰Ô ÛÙÔÓ ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ πˆÏÎÔ‡, 3.220 Ù.Ì. (550.000 ∂) 2. ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 2.680 Ù.Ì. ÛÙÔÓ ∞Á. μÏ¿ÛÈÔ, Ì ·ÏÈfi 2ÒÚÔÊÔ ¤ÙÚÈÓÔ ÔÈΛÛÎÔ 100 Ù.Ì. (35.000 ∂) 3. °Î·ÚÛÔÓȤڷ ËÌÈ˘fiÁÂÈ· ÛÙËÓ °ÎÏ·‚¿ÓË, 30 Ù.Ì. (12.000 ∂) 4. ∫Ù›ÚÈÔ Ì ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· πˆÏÎÔ‡ & ª·ÎÚ˘ÁÈ¿ÓÓË, 202 Ù.Ì. (185.000 ∂) 5. √ÈÎfiÂ‰Ô πˆÏÎÔ‡ 106, 180 Ù.Ì. (205.000 ∂) 6. ƒÂÙÈÚ¤ ¡. πˆÓ›·, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ˘ÂÚÔÏ˘ÙÂϤ˜ 100 Ù.Ì. Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤· (168.000 ∂) 7. ∂ÍÔ¯È΋ ∫·ÙÔÈΛ· ÛÙËÓ ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ· 165 Ù.Ì., Û Â›Â‰Ô ÔÈÎfiÂ‰Ô 480 Ù.Ì., Ì ÂÎÏËÎÙÈ΋ ı¤· (359.000 ∂) 8. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· ȉ·ÓÈÎfi Î·È ÁÈ· Â·ÁÁ. ÛÙ¤ÁË, 107 Ù.Ì. ÛÙ· ¢ÈηÛÙ‹ÚÈ· (95.000 ∂) 9. ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 1.000 Ù.Ì., Û fiÚÔÊÔ, Ì ÚÔÔÙÈ΋ ÁÈ· 500 Ù.Ì. ·ÎfiÌË (500.000 ∂) 10. ∫·Ù¿ÛÙËÌ· 168 Ù.Ì., ËÌÈ˘fiÁÂÈÔ, ȉ·ÓÈÎfi ÁÈ· ÁÚ·ÊÂ›Ô (75.000 ∂) 11. √ÈÎfiÂ‰Ô ÛÙ· ªÂÏÈÛÛÈ¿ÙÈη, 1.275 Ù.Ì. Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤· (165.000 ∂) 12. ¶¤ÙÚÈÓÔ ‰ÈÒÚÔÊÔ ÛÙÔ §ÂÊfiηÛÙÚÔ 150 Ù.Ì., Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 600 Ù.Ì. (249.000 ∂) 13. √ÈÎfiÂ‰Ô ÚÔ˜ ¤ÓÙ·ÍË ÛÙ· ∞ÌÂÏ¿ÎÈ· ∞Ï˘ÎÒÓ Ì ÂÎÏËÎÙÈ΋ ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤· (159.000 ∂) ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™ 1. ™À¡√π∫π∞ ¶∞§∞πø¡, ËÌÈÙÂÏ‹˜ 240 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 270 Ù.Ì. (450.000 ∂) 2. ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë, 106 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 169 Ù.Ì. (170.000 ∂) 3. ¡ÈÎÔÙÛ¿Ú·, 105 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 380 Ù.Ì. (253.000 ∂) 4. ∞ıËÓÒÓ, 100 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 280 Ù.Ì. (170.000 ∂) 5. ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë, ËÌÈÙÂÏ‹˜ 272 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 275 Ù.Ì. (198.000 ∂) 6. ∞Á›· ¶·Ú·Û΢‹, 100 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 300 Ù.Ì. (160.000 ∂) 7. ÕÓˆ §Â¯ÒÓÈ·, ËÌÈÙÂÏ‹˜, 120 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 120 Ù.Ì. (190.000 ∂) 8. ∫¿Ùˆ §Â¯ÒÓÈ·, 220 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 1000 Ù.Ì. (390.000 ∂) 9. ∫Ô˘ÎÔ˘Ú¿‚·, ¤ÙÚÈÓË ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· Ì ÌÔÓ·‰È΋ ı¤·, 185 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 756 Ù.Ì. (598.000 ∂)

10. ∞Ï˘Î¤˜, ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ˘ÂÚÔÏ˘ÙÂÏ‹˜, 534 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 248 Ù.Ì. 11. ∞Á. ∞Ó¿ÚÁ˘ÚÔÈ, 96 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 156 Ù.Ì. (110.000 ∂) 12. ¢ÈÌ‹ÓÈ, 100 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 250 Ù.Ì. (170.000 ∂) 13. ∫¿Ùˆ §Â¯ÒÓÈ·, 220 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 450 Ù.Ì. (295.000 ∂) 14. ∫·Ú·Á¿Ù˜, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 200 Ù.Ì., Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 152 Ù.Ì. (297.000 ∂) 15. ª·‚›ÏË, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 154 Ù.Ì., Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 150 Ù.Ì. (260.000 ∂) 16. ∞Á. ¶·Ú·Û΢‹, §¤Û‚Ô˘, 100 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 500 Ù.Ì. (180.000 ∂) 17. μ‡ÚˆÓÔ˜, 87 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 115 Ù.Ì. (180.000 ∂) 18. ÕÓˆ μfiÏÔ˜, ∞ıˆÓÈ΋, 125 Ù.Ì. (215.000 ∂) √π∫√¶∂¢∞ 1. ∫Ô˘ÓÙÔ˘ÚÈÒÙÔ˘, 271 Ù.Ì., Ì ™.¢ 1,8 (210.000 ∂) 2. ¡. πˆÓ›·, 169 Ù.Ì., Ì ™.¢ 2,4 (140.000 ∂) 3. ∞Ï˘Î¤˜, 360 Ù.Ì., (150.000 ∂) 4. ∫·Ú·Á¿Ù˜, 450 Ù.Ì., (360.000 ∂) 5. ™Ô˘ÙÚ·Ï›, 450 Ù.Ì. (230.000 ∂) 6. ∞ÌÂÏ¿ÎÈ· ∞Ï˘ÎÒÓ, 4.000 Ù.Ì. ÚÔ˜ ¤ÓÙ·ÍË, Ì ÂÎÏËÎÙÈ΋ ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤· (159.000 ∂) 7. ∞ӷηÛÈ¿ 500 Ù.Ì., (140.000 ∂) 8. ∞Ï˘Î¤˜, 200 Ù.Ì., (84.000 ∂) 9. ¡.πˆÓ›·, 305 Ù.Ì. (109.000 ∂) 10. ¡. πˆÓ›·, §·Ì„¿ÎÔ˘, 730 Ù.Ì. (255.000 ∂) 11. ∞ӷηÛÈ¿ - ∞ˉÔÓÔʈÏȤ˜, 3.000 Ù.Ì. ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÛÙ¤ÁË 12. ÕÓˆ μfiÏÔ˜ ÔÈÎfiÂ‰Ô 716 Ù.Ì. , (105.000 ∂) 13. ÕÓˆ μfiÏÔ˜, 980 Ù.Ì., Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ÂÎÏËÎÙÈ΋ ı¤· (179.000 ∂) 14. ™ˆÚfi˜, 600 Ù.Ì. , Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤· (139.000 ∂) 15. º˘ÙfiÎÔ˘ & ÂÚÈÊ/Îfi˜, 108 Ù.Ì. (45.000 ∂) 16. πˆÏÎÔ‡ 106, 180 Ù.Ì. (205.000 ∂) ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ ∞. °∫∞ƒ™√¡π∂ƒ∂™ 1. °ÎÏ·‚¿ÓË, ËÌÈ˘fiÁÂÈ· 30 Ù.Ì. (12.000 ∂) 2. ¶··‰È·Ì¿ÓÙË & ¶·Á·ÛÒÓ, 28Ù.Ì., Ì ı¤· Û ¿ÚÎÔ & ·Ôı‹ÎË (42.000 ∂) 3. ÷Ù˙Ë·ÚÁ‡ÚË Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÔÏ˘ÙÂÏ‹˜, 39 Ù.Ì. (78.000 ∂) 4. ƒ. ºÂÚ·›Ô˘, ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ˘ÂÚÔÏ˘ÙÂÏ‹˜, 27 Ù.Ì. (59.000) μ. ¢À∞ƒπ∞ 1. ∫·Ú·Ì·Ù˙¿ÎË, 68 Ù.Ì., ·’ ÔÚfiÊÔ˘ Ì ı¤· Û ΋Ô, (105.000 ∂) 2. ÷Ù˙Ë·ÚÁ‡ÚË, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ÔÏ˘ÙÂϤ˜, 58 Ù.Ì. (120.000 ∂) 3. ¡Â¿ÔÏË, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, 50 Ù.Ì., (120.000 ∂) 4. ¶·Ï·È¿, 65 Ù.Ì., (130.000) 5. ƒ. ºÂÚ·›Ô˘, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ˘ÂÚÔÏ˘ÙÂϤ˜, 52 Ù.Ì., (116.000) °. Δƒπ∞ƒπ∞ 1. ¡¤· πˆÓ›·, 80 Ù.Ì. ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ (83.000 ∂) 2. πˆÏÎÔ‡ & ª·ÁÓ‹ÙˆÓ, ·Ï·Èfi 90 Ù.Ì., (85.000) 3. ΔÚÈ·ÓÙ·Ê˘ÏÏ›‰Ë, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, 92 Ù.Ì. (142.000 ∂) 4. ÷Ù˙Ë·ÚÁ‡ÚË, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ÔÏ˘ÙÂϤ˜, 96 Ù.Ì. (200.000 ∂) 5. °È¿ÓÓË ¢‹ÌÔ˘, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, 81 Ù.Ì. (130.000 ∂) 6. Δ. √ÈÎÔÓÔÌ¿ÎË , 100 Ù.Ì. (100.000 ∂) 7. μ‡ÚˆÓÔ˜, 107 Ù.Ì., Ì ÙÚÂȘ ÎÚ‚·ÙÔο̷Ú˜ (155.000 ∂) 8. ¡Â¿ÔÏË, 76 Ù.Ì., ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, (150.000 ∂) 9. ΔÚÈÎÔ‡Ë, 100 Ù.Ì. Ì 3 ÎÚ‚·ÙÔο̷Ú˜, (180.000 ∂) 10. ¡. πˆÓ›·, 79 Ù.Ì., (107.000 ∂) 11. ƒ. ºÂÚ·›Ô˘, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ˘ÂÚÔÏ˘ÙÂϤ˜, 73 Ù.Ì., (158.000) 12. ∞Á. ∞Ó¿ÚÁ˘ÚÔÈ, ∑·ÏfiÁÁÔ˘, 63 Ù.Ì., (87.000 ∂) 13. ª·˘ÚÔÎÔÚ‰¿ÙÔ˘, 2ÂÙ›·˜, 93 Ù.Ì. (145.000 ∂) 14. ¡¤· πˆÓ›·, 129 Ù.Ì., ‰È·ÌÂÚ¤˜, Ì ¿ÚÎÈÓÁÎ Î·È ·Ôı‹ÎË, (187.000 ∂) 15. ¡¤· πˆÓ›·, 87 Ù.Ì., Ì ¿ÚÎÈÓÁÎ Î·È ·Ôı‹ÎË, (99.000 ∂) ¢. ƒ∂Δπƒ∂ 1. π¿ÛÔÓÔ˜ & ∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘, 100 Ù.Ì. Ì ÌÂÁ¿Ï· Ì·ÏÎfiÓÈ· & ı¤·, (138.000 ∂) 2. ª·È¿Ó‰ÚÔ˘, 108 Ù.Ì., ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, ‰È·ÌÂÚ¤˜, Ì ¿ÚÎÈÓÁÎ & ·Ôı‹ÎË Î·È ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·, (170.000 ∂) 3. ∫·ÛÛ·‚¤ÙË, 180 Ù.Ì., ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, ‰È·ÌÂÚ¤˜, Ì ¿ÚÎÈÓÁÎ Î·È ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·, (260.000 ∂) 4. ¡¤· πˆÓ›·, 115 Ù.Ì., ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, ‰È·ÌÂÚ¤˜, Ì ¿ÚÎÈÓÁÎ Î·È ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·, (190.000 ∂) 5. ƒ. ºÂÚ·›Ô˘, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ˘ÂÚÔÏ˘ÙÂϤ˜, 133 Ù.Ì., (297.000) 6. ¡. πˆÓ›·, 102 Ù.Ì., (179.000 ∂) 7. ∫ˆÛÙ·ÓÙ¿ & ¢ÂÏËÁÈÒÚÁË, 140 Ù.Ì. (198.000) μπ§∂™ 1. ∞Ï˘Î¤˜, 534 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 248 Ù.Ì. 2. ∫¿Ùˆ §Â¯ÒÓÈ·, 390 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.500 Ù.Ì. ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ - °ƒ∞º∂π∞ 1. °ÎÏ·‚¿ÓË ∞Á. ¡ÈÎfiÏ·Ô˜, 60 Ù.Ì., ηٿÛÙËÌ· 2. ∞Ó·Ï‹„ˆ˜, 40 Ù.Ì., (120.000 ∂) ηٿÛÙËÌ· 3. ™˘Ú›‰Ë, 73 Ù.Ì. ÁÚ·ÊÂ›Ô 4. ∫·ÚÙ¿ÏË & °·˙‹, 111 Ù.Ì., ÁÚ·ÊÂ›Ô (152.000 ∂) ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂π™ 1. ∫·ÊÂÙ¤ÚÈ· ÛÙËÓ ·Ú·Ï›· 325 Ù.Ì., Ì Ï·Ù›· 500 Ù.Ì., ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË. 2. ∂ÌÔÚÈÎfi ÛÙËÓ ∂ÚÌÔ‡, 30 Ù.Ì. 3. ∂ÌÔÚÈÎfi ÛÙÔÓ ∞Á. ¡ÈÎfiÏ·Ô È‰·ÓÈÎfi ÁÈ· Restaurant. 4. ∫·Ù¿ÛÙËÌ· ÒÏËÛ˘ ËÏÂÎÙÚÈÎÒÓ ÂȉÒÓ Ì Ôχ ÌÂÁ¿ÏÔ Ù˙›ÚÔ Î·È Î¤Ú‰Ë. 5. ∫ÔÛÌËÌ·ÙÔˆÏÂ›Ô ÛÙËÓ ™˘Ú›‰Ë 40 Ù.Ì. 6. ∫·ÊÂÙ¤ÚÈ· ÛÙÔÓ ÕÓ·˘ÚÔ. 7. ∂ÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ ÛÙ· ¶·Ï·È¿. 8. æËÛÙ·ÚÈ¿ ÛÙ· ∫¿Ùˆ §Â¯ÒÓÈ·. 9. ¶ÂÚÈÔ›ËÛË Ó˘¯ÈÒÓ ÎÂÓÙÚÈÎfiÙ·ÙÔ, Ì ÌÂÁ¿ÏË ÂÏ·Ù›·. 10. Fast Food ÛÙËÓ ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜. ªπ™£ø™∂π™ √π∫πø¡ 1. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÔÏ˘ÙÂÏ‹˜, 190 Ù.Ì. Ì ı¤· ÛÙÔ ¶‹ÏÈÔ, (790 ∂) 2. ΔÚÈ¿ÚÈ 100 Ù.Ì., ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ÔÏ˘ÙÂϤ˜ Ì ÌÂÁ¿Ï· Ì·ÏÎfiÓÈ· ÛÙËÓ ¡. πˆÓ›· (490 ∂) 3. ΔÚÈ¿ÚÈ 74 Ù.Ì., ·ÏÈfi, ÛÙËÓ ∫·ÛÛ·‚¤ÙË, (290 ∂) 4. ΔÚÈ¿ÚÈ 117 Ù.Ì., ÛÙËÓ ∂ÚÌÔ‡, (400 ∂) ªπ™£ø™∂π™ ∂¶∞°°∂§ª∞Δπ∫ø¡ Ãøƒø¡ 1. ∫ÂÓÙÚÈÎfiÙ·ÙÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· 150 Ù.Ì. ÈÛfiÁÂÈÔ, 70 Ù.Ì. ·Ù¿ÚÈ & 150 Ù.Ì. fiÚÔÊÔ˜ Û ı¤ÛË ÚÔ‚ÔÏ‹˜ 2. °Ú·Ê›· 122 Ù.Ì., ÛÙËÓ Ô‰fi π¿ÛÔÓÔ˜ & Û ı¤ÛË ÚÔ‚ÔÏ‹˜. 3. ∫·Ù¿ÛÙËÌ· 50 Ù.Ì. 5 m ·fi ÙËÓ ∂ÚÌÔ‡, Û ÎÂÓÙÚÈÎfi ÛËÌ›Ô.

➡ ™YNEXEIA ™TH ™E§I¢A 35


ªπ∫ƒ∂™ ∞°°∂§π∂™

35

KYPIAKH 30 ∞À°√À™Δ√À 2009

➡ ™YNEXEIA A¶O ™E§I¢A 34

KTISIS ∫Δ∏ª∞Δ√ª∂™πΔπ∫∏ ¶∞´∑∞¡√™ μ∞™. ¶√§À°∂ƒπ¡√™ ∞¶. NAKOS CENTER 1Ô˜ √ƒ√º√™ 6945 125 805 www.ktisis-realestate.com

∞∫π¡∏Δ∞ μ√À¡√ & £∞§∞™™∞ 1. ÃÔÚ¢Ùfi 144 Ù.Ì., Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 780 Ù.Ì. Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤· (360.000 ∂) 2. ¡ÂÔ¯ÒÚÈ , ¤ÙÚÈÓË ÌÔÓÔηÙÔÈΛ·, 190 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 228 Ù.Ì. (110.000 ∂) 3. ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ·, ÂÍÔ¯È΋ ηÙÔÈΛ· 165 Ù.Ì., Û Â›Â‰Ô ÔÈÎfiÂ‰Ô 480 Ù.Ì., Ì ÂÎÏËÎÙÈ΋ ı¤· (359.000 ∂) 4. ¶¿ÏÙÛË, ÂÍÔ¯È΋ ηÙÔÈΛ· 50 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 4.600 Ù.Ì. (55.000 ∂) 5. ¶ÈӷοÙ˜ ¤ÙÚÈÓË ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 94 Ù.Ì., Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 182 Ù.Ì. (40.000 ∂) 6. ¶ÈӷοÙ˜ ¤ÙÚÈÓË ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 60 Ù.Ì., Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 3.298 Ù.Ì. (75 .000 ∂) 7. ∞Á. μÏ¿ÛÈÔ˜, ÔÈÎfiÂ‰Ô 8.700 Ù.Ì., (350.000 ∂) 8. ΔÛ·Áηڿ‰·, ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 4.000 Ù.Ì., (98.000 ∂) 9. μ˘˙›ÙÛ·, ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.096 Ù.Ì., (89.000 ∂) 10. ª¿Ú·ıÔ˜, ÔÈÎfiÂ‰Ô 300 Ù.Ì. (75.000 ∂) 11. ∫ÔÚÒÈ ÔÈÎfiÂ‰Ô 7.050 Ù.Ì. ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈÔ 12. ÃÔÚ¢Ùfi, ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.000 Ù.Ì., ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈÔ (300.000 ∂) 13. ¡Ù·ÌÔ‡¯·ÚË, ÔÈÎfiÂ‰Ô 370 Ù.Ì., Ì ı¤·, ¿‰ÂÈ· ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹˜ & ·ÓÙÈÛÙËÚ›ÍÂȘ (179.000 ∂) 14. ¡Ù·ÌÔ‡¯·ÚË, Â›Â‰Ô ÔÈÎfiÂ‰Ô 300 Ù.Ì. Ì ı¤· (165.000 ∂) 15. ªÔ˘ÚÙÈ¿˜ ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.000 Ù.Ì. Ì ¿‰ÂÈ· ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹˜ (549.000 ∂) 16. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿, ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 3.274 Ù.Ì. Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤· (189.000 ∂) 17. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿, ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 3.289 Ù.Ì. ÛÙË μÚ‡ÛË ∞‰¿Ì·ÈÓ·˜ (490.000 ∂) 18. ¡ÂÔ¯ÒÚÈ, ÔÈÎfiÂ‰Ô 3.184 Ù.Ì., (29.000 ∂) 19. ∞˚-°È¿ÓÓ˘, ¶·¿ ¡ÂÚfi, ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 4.000 Ù.Ì. Ì ÚfiÛˆÔ ÛÙÔÓ ·ÈÁÈ·Ïfi Î·È ÔÈΛ· ÓÂfi‰ÌËÙË 20. ∫¿Ùˆ °·Ù˙¤·, ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 6.956 Ù.Ì. Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤· (149.000 ∂) 21. ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜, ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.000 Ù.Ì., (98 .000 ∂) 22. ∞Á. μÏ¿ÛÈÔ˜ , ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 2.680 Ù.Ì., Ì ¤ÙÚÈÓÔ ‰ÈÒÚÔÊÔ ÔÈΛÛÎÔ (35.000 ∂) 23. §ÂÊfiηÛÙÚÔ ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 4.222 Ù.Ì., Ì ı¤· (130.000 ∂) 24. §ÂÊfiηÛÙÚÔ ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 10.000 Ù.Ì., Ì ı¤· & ȉȈÙÈ΋ ·Ú·Ï›· (390.000 ∂) 25. §ÂÊfiηÛÙÚÔ Â›Â‰Ô ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 6.242 Ù.Ì., Ì ı¤·, ȉȈÙÈ΋ ·Ú·Ï›· & ‰ÈÒÚÔÊË ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ 26. ∫¿Ùˆ §Â¯ÒÓÈ·, ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 3.420 Ù.Ì., (300.000 ∂) 27. ∞ÁÚÈ¿ ÔÈÎfiÂ‰Ô 340 Ù.Ì., (95.000 ∂) 28. ∫·Ï·Ì¿ÎÈ, ¤ÙÚÈÓË ÌÔÓÔηÙÔÈΛ·, 100 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 240 Ù.Ì., (80.000 ∂) 29. ∞ʤÙ˜ 2 ÔÈÎfi‰· ( 1.112 & 2.134)Ù.Ì. & 1 ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 4.440 Ù.Ì. Û ÙÈÌ‹ ¢ηÈÚ›·˜ 30. ΔÛ·Áηڿ‰·, Â›Â‰Ô ÔÈÎfiÂ‰Ô 4. 302 Ù.Ì., Ì ı¤·, ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ ∞Á. ¶·Ú·Û΢‹ 31. ΔÛ·Áηڿ‰· ÔÈÎfiÂ‰Ô 4.700 Ù.Ì., (160.000 ∂) 32. ΔÛ·Áηڿ‰·-ª˘ÏÔfiÙ·ÌÔ˜ ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 6.025 Ù.Ì., (190.000 ∂) 33. ªÂÏÈÛÛÈ¿ÙÈη ÔÈÎfiÂ‰Ô 3.550 Ù.Ì. (110.000 ∂) 34. ¢Ú¿ÎÂÈ· ÂÍÔ¯È΋ ηÙÔÈΛ·, 240 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 660 Ù.Ì., ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› Î·È ˆ˜ ÍÂÓÒÓ·˜ (295.000 ∂) 35. ªÂÏÈÛÛÈ¿ÙÈη ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.275 Ù.Ì. Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤· (165.000 ∂) 36. ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹ ªÂÏÈ¿Ó, ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 7.317 Ù.Ì. (49.000 ∂) 37. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 160 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 300 Ù.Ì. ‰›Ï· ÛÙËÓ Ï·Ù›· (250.000 ∂) 38. ¶Ï·Ù·ÓÈ¿˜, ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤· ÛÙÔÓ ∫·ÙËÁÈÒÚÁË, 13.000 Ù.Ì. (129.000 ∂) 39. ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹ ÔÈÎfiÂ‰Ô 800 Ù.Ì. (60.000 ∂) 40. ∞Á. §·˘Ú¤ÓÙÈÔ˜ ηÙÔÈΛ· 140 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 350 Ù.Ì. (140.000 ∂) 41. ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿-¶ÂÏÂÁÎÚ›ÓÔ, ηÙÔÈΛ· 200 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 450 Ù.Ì. (349.000 ∂) 42. ÕÓˆ ∫·Ù˯ÒÚÈ, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 135 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 500 Ù.Ì. Ì ÌÔÓ·‰È΋ ı¤· (350. 000 ∂) 43. §ÂÊfiηÛÙÚÔ, ¤ÙÚÈÓÔ ‰ÈÒÚÔÊÔ 150 Ù.Ì., Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 600 Ù.Ì. (209.000 ∂) 44. √ÈÎfi‰· ÛÙËÓ ∫ÔÚÒË ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ 45. ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹, ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 14.500 Ù.Ì. (39.000 ∂) 46. §·‡ÎÔ˜, ¤ÙÚÈÓÔ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ È‰È·›ÙÂÚÔ˘ ‡ÊÔ˘˜ 205 Ù.Ì., Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.560 Ù.Ì. 47. ∫·Ó¿ÏÈ·, ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 20 ÛÙÚ. (55.000 ∂) 48. ¶ÙÂÏÂfi˜, 8 ÛÙÚ. Ì ı¤·, (98.000 ∂) 49. ∫. §Â¯ÒÓÈ·, ÌÔÓÔÎ/· 105 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 160 Ù.Ì., (139.000 ∂) 50. ∫. §Â¯ÒÓÈ·, ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈ· ÌÔÓÔÎ/· 105 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 160 Ù.Ì., (179.000 ∂) 51. ∫. §Â¯ÒÓÈ· ÔÈÎfiÂ‰Ô 700 Ù.Ì., (145.000 ∂) 52. ÃÚ˘Û‹ ∞ÎÙ‹, ÔÈÎfiÂ‰Ô 348 Ù.Ì., (55.000 ∂) 53. ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿, ηÙÔÈΛ· 175 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 850 Ù.Ì. (270.000 ∂) •∂¡ø¡∂™ - •∂¡√¢√Ã∂π∞ 1. ¶ÈӷοÙ˜, ˘ÚÁfiÛÈÙÔ-·Ú¯ÔÓÙÈÎfi 290 Ù.Ì. 2. ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿, ÌÈÎÚfi ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô 3. ∞ʤÙ˜ ÍÂÓÒÓ·˜ 240 Ù.Ì. 4. ¢Ú¿ÎÂÈ· ÍÂÓÒÓ·˜, 240 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 660 Ù.Ì. (295.000 ∂) 5. ªËϛӷ ÍÂÓÒÓ·˜ 250 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.560 Ù.Ì., ȉȷ›ÙÂÚÔ˘ ‡ÊÔ˘˜ 6. ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹ ÍÂÓÒÓ·˜ 600 Ù.Ì. (230.000 ∂) (830)

-----------------------------------TRIDENT REAL ESTATE Δƒπ∞¡Δ∞ºÀ§§√™ ∫. ¶∞¶∞Δƒπ∞¡Δ∞ºÀ§§√À §øƒ∏ 50, μ√§√™ Δ∏§. 24213-03190 ∫π¡. 6945 851 222 www.tridentrealestate.gr

¶ø§∏™∏ μ√§√™ ¶∞ƒ∞§π∞ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 1Ô˘ ÔÚ., 110 Ù.Ì. 16 Ù.Ì. Ì·ÏÎfiÓÈ·, ı¤· ÛÙËÓ ·Ú·Ï›·

μfiÏÔ˘ 350,000∂ ∫∞Δø °∞Δ∑∂∞ ÂÍÔ¯ÈÎfi ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 2Ô˘ ÔÚ., 70 Ù.Ì. 20 Ù.Ì. Ì·ÏÎfiÓÈ·, ı¤· Û ı¿Ï·ÛÛ· 170,000∂ ¡∂∞ πø¡π∞ ÔÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· 1Ô˘ ÔÚ., 75 Ù.Ì. Û·ÏfiÓÈ, ÎÔ˘˙›Ó·, 2 ˘ÓÔ‰ˆÌ¿ÙÈ·, 1 Ì¿ÓÈÔ, ¿ÚÎÈÓÁÎ 115,000∂ μ√§√™ ÔÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· 1Ô˘ ÔÚ, 100 Ù.Ì. 150,000∂ ∫∞§∞ ¡∂ƒ∞ ÂÍÔ¯È΋ ηÙÔÈΛ· 70 Ù.Ì. 120 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô ∞°π√™ °∂øƒ°π√™ ¡∏§∂π∞™ ÂÍÔ¯È΋ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 120 Ù.Ì., 3 Â›‰·, 3 ˘ÓÔ‰ˆÌ¿ÙÈ·,350 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô, ı¤· ·ÓÔÚ·ÌÈ΋ 220,000∂ ∞¡ø °∞Δ∑∂∞ ÂÍÔ¯È΋ ηÙÔÈΛ· 90 Ù.Ì. ı¤· ı¿Ï·ÛÛ· 170,000∂ ∫√ƒø¶∏ ¶∏§π√ ÂÍÔ¯È΋ ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 85 Ù.Ì. 150 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô, ı¤· Û ı¿Ï·ÛÛ· ª∞∫ƒπ¡πΔ™∞ ÂÍÔ¯È΋ ‚›Ï· 175 Ù.Ì. 340 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô, 2 Â›‰·, Û·ÏfiÓÈ, 2 ÎÔ˘˙›Ó˜, 4 ˘ÓÔ‰ˆÌ¿ÙÈ·, 4 Ì¿ÓÈ·, ¿‰ÂÈ· ÍÂÓÒÓ· ∫√ƒø¶∏ ¶∏§π√ ÔÈÎfi‰· ÙˆÓ 500 Ù.Ì. ȉ·ÓÈο ÁÈ· ÂÍÔ¯ÈΤ˜ ηÙÔÈ˘ 120,000∂ ¶Δ∂§∂√™ ÔÈÎfiÂ‰Ô ·Ú·ÏÈ·Îfi 85,000∂ ∂¡√π∫π∞™∏ ¡∂∞ ∞°Ãπ∞§√™ ¶·Ú·ÏÈ·Îfi ηٿÛÙËÌ· ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. 1500∂ ∞§À∫∂™ ¡∂∂™ ¶∞°∞™∂™ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 4.500 Ù.Ì. 600∂ (831)

-----------------------------------Thomas Real Estate §π∞∫√∫∞¶∏™ Ã. £øª∞™ ∫Δ∏ª∞Δ√ª∂™πΔ∏™ ∂§. μ∂¡π∑∂§√À 52∞-μ√§√™ ÙËÏ. & fax 24210-39110 ÎÈÓ. 6943756537 e-mail:info@thomasrealestategr.com www.thomasrealestategr.com

¶ø§√À¡Δ∞π √π∫√¶∂¢∞ 1) ¶ÂÚÈÔ¯‹ ¡¤· ∞Á¯›·ÏÔ, ∫ÚÈı·ÚÈ¿, ÚfiÛÔ„Ë 4Ì., 500 Ù.Ì. ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈÔ, ÙÈÌ‹ 160.000∂. 2) ¶ÂÚÈÔ¯‹ ∫·Ú·Á¿Ù˜, ‰È‡ı˘ÓÛË: ™Î˘ÏÔ‰‹ÌÔ˘-ª·Ú›· ∫¿ÏÏ·˜, 695 Ù.Ì., ÙÈÌ‹ 370.000∂. 3) ¶ÂÚÈÔ¯‹ μ˘˙›ÙÛ·, ÚfiÛÔ„Ë ‰ÚfiÌÔ, ı¤· ¶·Á·ÛËÙÈÎfi˜, 418 Ù.Ì., ÙÈÌ‹ 55.000∂. √π∫π∂™ 1) ¶ÂÚÈÔ¯‹ μfiÏÔ˜, ‰È‡ı˘ÓÛË ¶ÂÚÚ·È‚Ô‡ Ì ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘, 120 Ù.Ì., 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ı¤ÚÌ·ÓÛË ·ÙÔÌÈ΋, ÙÈÌ‹ 85.000∂. 2) ¶ÂÚÈÔ¯‹ μfiÏÔ˜, ‰È‡ı˘ÓÛË ΔÔ¿ÏË-™ˆÎÚ¿ÙÔ˘˜, 93 Ù.Ì., 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ·Ôı‹ÎË, ÙÈÌ‹1 50.000∂. ∂¡√π∫π∞∑√¡Δ∞π √π∫π∂™ 1) ¶ÂÚÈÔ¯‹ μfiÏÔ˜ ‰È‡ı˘ÓÛË ∂Ï. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ 42, ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 120 Ù.Ì., ÙÈÌ‹ 600∂. 2) ¶ÂÚÈÔ¯‹ ¡¤· ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·, ‰È‡ı˘ÓÛË Ù¤ÚÌ· ¢Èfi˜, ÔÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· 100 Ù.Ì., ı¤ÚÌ·ÓÛË ·˘ÙfiÓÔÌË, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 4 ÂÙÒÓ, ÙÈÌ‹ 600∂. (832)

AYTOKINHTA ∞ÁÔÚ¿˙ÔÓÙ·È αυτοκίνητα αυθημερόν τοις μετρητοίς. Πληρ. 6973 664677. (730)

ZHTOYNTAI ∑∏Δ√À¡Δ∞π τεχνικοί τροφίμων, χημικοί πετρελαίων και λοιποί τεχνολόγοι - απόφοιτοι ΤΕΙ, ΙΕΚ για υπεύθυνοι βάρδιας σε νέα μονάδα παραγωγής βιοντήζελ στη Β’ ΒΙΠΕ Βόλου. Πληροφορίες στα τηλ. 24250-24221-2 και αποστολή βιογραφικών στο fax 2425024223. (653)

ΔÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· ειδών χαρτοπωλείου MASTER ζητεί υπάλληλο έως 35 ετών, για μόνιμη εργασία, με γνώση Η/Υ, αυτοκινήτου, Αγγλικών. Προϋπηρεσία εμπορική θα ληφθεί υπόψη. Τηλ. 6992 388888, 24210 71000. (688)

∑ËÙÂ›Ù·È πωλήτρια για εργασία σε εμπορικό κατάστημα επίπλων. Προϋπηρεσία απαραίτητη. Πληρ. τηλ. 6973 210661. (868)

∑∏Δ∂πΔ∞π έμπειρη κομμώτρια και βοηθός κομμώτριας (μαθητευόμενη από ΟΑΕΔ). Απαραίτητα βιογραφικό στο hair spa. Πληρ. τηλ. 24210 24324. (596)

∑ËÙÂ›Ù·È ∫·ıËÁËÙ‹˜ - ηıËÁ‹ÙÚÈ· Αγγλικής Γλώσσας, για Κέντρο Ξένων Γλωσσών, με εκπαιδευτική εμπειρία. Πληρ. τηλ. 24210 80864, 9.30 π.μ. - 12 μ., 6-9 μ.μ. (574)

∑ËÙÂ›Ù·È πωλήτρια για μοντέρνο κατάστημα ενδυμάτων επώνυμης αλυσίδας, πλήρης απασχόληση. Ηλικία 20-30. Τηλ. 24210 23957. (679)

Από Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας ζητούνται

ηıËÁ‹ÙÚȘ ∞ÁÁÏÈÎÒÓ Πληροφορίες τηλ. 24210 47022 και κιν. 6937 020900. (594)

∑∏Δ∂πΔ∞π υπάλληλος γραφείου από εταιρεία κουφωμάτων, απαραίτητη γνώση Η/Υ κατά προτίμηση με γνώση λογιστικής. Πληρ. τηλ. 24210-29555. (652)

Γερμανική εταιρεία μεταλλικών κατασκευών ζητεί αδειούχο

ËÏÂÎÙÚÔÛ˘ÁÎÔÏÏËÙ‹ με τουλάχιστον 3ετή εργασιακή εμπειρία. Αποστολή βιογραφικών με φωτογραφία: HDVS SA-Α’ ΒΙ.ΠΕ. Βόλου - 385 00 Βόλος. Τηλ. 24210-78620 και fax 24210-78645. (576)

∑ËÙÂ›Ù·È καθηγήτρια Αγγλικών από Κέντρο Ξένων Γλωσσών. Πληρ. τηλ. 24210 62686 και 6945771498. (828)

Η εταιρεία Rossetos Foodservice ζητεί να προσλάβει εξωτερικό

ˆÏËÙ‹/ÙÚÈ· ∑ËÙÂ›Ù·È πωλήτρια εμφανίσιμη και με ευχέρεια λόγου. Πληροφορίες Τετάρτη έως Παρασκευή. Τηλ. επικοινωνίας: 24210 33679, ώρες 9.30-16.30. (827)

ΔÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· “ΚΟΥΛΠΑΣ” ζητά άτομο νεαρής ηλικίας ως βοηθό αποθήκης για μόνιμη απασχόληση. Πληρ. 2ας Νοεμβρίου 110, τηλ. κέντρο 24210-66814. (654)

έως 35 ετών. Αποστολή βιογραφικών: ntzioumakis@rossetos.gr. (325)

™YNOIKE™IA ∫√¶∂§∞ 35 ετών, δημόσιος υπάλληλος, ελεύθερη, με δικό της σπίτι, ζητεί κύριο έως 42 ετών, επίσης ελεύθερο υποχρεώσεων για γνωριμία. Τηλ. 6906172831. (705)

∫∞£∏°∏Δƒπ∞ Αγγλικής Φιλολογίας, απόφοιτος του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα. Πληρ. τηλ. 2421036838, 6977-013312. (100) ∫∞£∏°∏Δƒπ∞ φιλόλογος με φροντιστηριακή πείρα αναλαμβάνει την παράδοση ιδιαίτερων μαθημάτων σε όλα τα φιλολογικά μαθήματα σε μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου. Μεθοδικότητα, δωρεάν τεστ και σημειώσεις. Πληρ. τηλ. 6979 245124. (686) ¶Ù˘¯ÈÔ‡¯Ô˜ καθηγήτρια παραδίδει μαθήματα Αγγλικών και Ιταλικών όλων των επιπέδων. Προετοιμασία για πτυχίο. Τηλ. 6974 516586. (685) °ÂÚÌ·Ó›‰· διπλωματούχος παραδίδει μαθήματα Γερμανικής γλώσσας για παιδιά και ενηλίκους. Τηλ. 6946971054. (677) ∫∞£∏°∏Δ∏™ Φιλόλογος με μεταπτυχιακές σπουδές παραδίδει μαθήματα σε μαθητές δημοτικού, γυμνασίου και λυκείου. Τιμές προσιτές. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6974677244. (406)

∫·ıËÁ‹ÙÚÈ· ΑΓΓΛΙΚΩΝ αριστούχος του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα όλων των επιπέδων. Τιμές οικονομικές. Τηλ. 6984 776552. (179)

∞fiÊÔÈÙÔ˜ Βρετανικού Πανεπιστημίου με πτυχίο και μάστερ και με πολυετή παραμονή στη Μ. Βρετανία, αναλαμβάνει ιδιαίτερα μαθήματα Αγγλικής γλώσσας, καθώς και επιχειρησιακά αγγλικά. Τιμές προσιτές. Τηλ. 6988 137787. (843)

μπ√§√°√™ κάτοχος μεταπτυχιακού και διδακτορικού τίτλου, με φροντιστηριακή πείρα και μεταδοτικότητα, παραδίδει μαθήματα Βιολογίας και Βιοχημείας. Υπεύθυνη προετοιμασία για πανελλαδικές εξετάσεις, σημειώσεις, διαγωνίσματα. Τηλ. 6936 124630. (882)

∫·ıËÁËÙ‹˜ ºÀ™π∫√™ πτυχιούχος ΑΠΘ, με φροντιστηριακή εμπειρία, παραδίδει μαθήματα Φυσικής, Χημείας, Ηλεκτρολογίας (επιλογή Τεχνολογικής) σε μαθητές Γυμνασίου - Λυκείου. Τηλ. 693 4558907. (467)

(731)

ºπ§√§√°√™ απόφοιτη του Α.Π.Θ. με 11ετή φροντιστηριακή πείρα και με ειδίκευση στην θεωρητική κατεύθυνση παραδίδει φιλολογικά μαθήματα σε μαθητές γυμνασίου και λυκείου. Πληρ. τηλ. 6977765888. (454)

∫∞£∏°∏Δ∏™ Αγγλικών παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα σε σπουδαστές όλων των ηλικιών και επιπέδων. Τέσσερα χρόνια διαμονή στη Μεγάλη Βρετανία. Πληρ. τηλ. 6978955101. (453)

ºƒ√¡Δπ™Δ∏ƒπ√ ª.∂.

ª∞£∏ª∞Δπ∫∞

ΧΡΙΣΤΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Τηλ. 24210 44985 - 70284 Με μεγάλη φροντιστηριακή πείρα διδάσκονται ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ σε μαθητές Γυμνασίου- Λυκείου σε ολιγομελή τμήματα και ιδιαίτερα. (825)

ª·ı‹Ì·Ù· ∞ÁÁÏÈÎÒÓ Ιδιαίτερα μαθήματα σε όλα τα επίπεδα και πτυχία. Νίκος Παππάς Κιν. 6978955101 email:nikos-mpappas@yahoo.gr (684)

με μεταπτυχιακό παραδίδει μαθήματα σε μαθητές Δημοτικού, Γυμνασίου, Λυκείου. Τιμές προσιτές. Τηλ. 6974677244. (683)

¢IAºOPA ¢∞¡∂π∞ καταναλωτικά, στεγαστικά, πιστωτικές κάρτες, επιχειρηματικά, leasing. Μεταφορές υπολοίπων στεγαστικών, καταναλωτικών, πιστωτικών καρτών με συμφερότερους όρους και επιτόκια και επιπλέον χορήγηση. Συνεργασία ομάδας πρώην τραπεζικών στελεχών με όλες τις τράπεζες άμεσα και αποτελεσματικά. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2421033808, κιν. 6941627303 και 6936635405. 6932230975. (451)

∞ª∂™∞ ¯Ú‹Ì·Ù· ·fi ÈÛÙˆÙÈΤ˜ οÚÙ˜. √ ·ÓÙÈÚfiÛˆfi˜ Ì·˜ ı· Û·˜ Â͢ËÚÂÙ‹ÛÂÈ ¿ÌÂÛ·, ˘‡ı˘Ó· Ì ÂÌÈÛÙÔÛ‡ÓË Î·È Â¯Â̇ıÂÈ·. ¢›ÓÔ˘Ì ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ÔÛÔÛÙfi Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜. ΔËÏ.2 10-3313805 6984-183975. (593)

∞Ó·Ï·Ì‚¿Óˆ

MA£HMATA μ√§√™ παραδίδονται ιδιαίτερα μαθήματα Χημείας, σε μαθητές Γυμνασίου καθώς και εκμάθηση Η/Υ και προετοιμασία για ECDL σε μαθητές. Πληρ. τηλ. 6977857107. (651) ¶∞ƒ∞¢π¢√¡Δ∞π μαθήματα Αγγλικών από πεπειραμένη καθηγήτρια με φροντιστηριακή πείρα. Επιτυχία εξασφαλισμένη. Πληρ. τηλ. 6946041262. (650) ºπ§√§√°√™ παραδίδει μαθήματα σε μαθητές Γυμνασίου - Λυκείου. Τιμές προσιτές. 6945 602877 24210 80220. (468)

με πολυετή φροντιστηριακή πείρα παραδίδει μαθήματα Φυσικής - Χημείας - Μαθηματικών για μαθητές Γυμνασίου - Λυκείου και φοιτητές. Τηλέφωνο 6934 442391. (826)

ºÈÏfiÏÔÁÔ˜

¡∂√™ Αν είσαι δραστήρια, έξυπνη και υπεύθυνη και όχι απόλυτα με πολλές γραμματικές γνώσεις και με ακολουθήσεις στον κλάδο που ασχολούμαι, τηλεφώνησέ μου ή στείλε μήνυμα 697.3218587. (529)

∫·ıËÁ‹ÙÚÈ·

°∞§§π∫∞ - ∞°°§π∫∞ Παραδίδονται ιδιαίτερα μαθήματα Γαλλικών - Αγγλικών από έμπειρη καθηγήτρια. Προετοιμασία πτυχίων και σχολική προετοιμασία. Τιμές λογικές. Τηλ. 24210 27460 κιν. 6947512663. (733)

ºπ§√§√°√™ απόφοιτη Πανεπιστημίου Αθηνών με μεταπτυχιακές σπουδές γλωσσολογίας στην Αγγλία παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα σε μαθητές Δημοτικού, Γυμνασίου, Λυκείου. Κατάλληλη προετοιμασία για το σχολείο και τις εξετάσεις. Πληρ. τηλ. 6973366560. (600)

εργασίες προπτυχιακού και μεταπτυχιακού επιπέδου στα μαθήματα Χρηματοοικονομικά, οικονομικά, διοίκηση επιχειρήσεων, μάρκετινγκ. Τιμές προσιτές. Τηλ. 6988 137787. (842)

ª∂Δƒ∏Δ∞ Ã∏ª∞Δ∞ ∞ª∂™ø™ ·’ fiϘ ÙȘ ÈÛÙˆÙÈΤ˜ Û·˜ οÚÙ˜ ·ÎfiÌË Î·È ·Ó ‰ÂÓ ¤¯ÂÙ ‰È·ı¤ÛÈÌÔ ‹ ¤¯ÂÙ ˘¤Ú‚·ÛË Û ÔÏϤ˜ ¿ÙÔΘ ÙÚ·Â˙ÈΤ˜ ‰fiÛÂȘ ·fi 1.000 - 100.000 ∂ Â͢ËÚ¤ÙËÛË ·˘ıËÌÂÚfiÓ Ì ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ÔÛÔÛÙfi Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜ ηıËÌÂÚÈÓ¿ Î·È ™·‚‚·ÙÔ·Úȷη. Î. ∞ÔÛÙfiÏÔ˘ ÙËÏ. 6988888825690995988. (400)

ª·ıËÌ·ÙÈÎfi˜

∞μ∞¢π™Δ∞

Διδάσκονται: Μαθηματικά όλων των βαθμίδων, Ανάπτυξη Εφαρμογών σε προγραμματιστικό περιβάλλον. Σημειώσεις-Διαγωνίσματα-Μεθοδικότητα-Διαρκής ενημέρωση γονέων. Σαρούκος Θεολόγος τηλ. 6979776388. (681)

άμεσα παίρνετε μετρητά από τις πιστωτικές κάρτες από 1.000-100.000. Ακόμα και με υπέρβαση ορίου - με ή χωρίς διαθέσιμο υπολοίπου. Γίνονται πολλές άτοκες δόσεις. Εξυπηρέτηση πανελλαδικά. Τηλ. 6908594121, Λευτέρης. (560)


36 KYPIAKH 30 ∞À°√À™Δ√À 2009

¢IAºOPA ¢∞¡∂π∞ - μεταφορές δανείων Το γραφείο μας - παρά τις κακές συγκυρίες - συνεχίζει με συνέπεια την εξυπηρέτηση παλαιών και νέων πελατών. Διαμεσολαβούμε για την χορήγηση: Νέων δανείων, μεταφορά παλαιών και μεταφορά υπολοίπων πιστωτικών καρτών με επιτόκιο μόνο 5,90%. Συμβουλή: Δάνεια μόνο από τράπεζες. Πληροφορίες: 6932-528388. (741) ∞°√ƒ∞∑ø παλιά χρυσά, κοσμήματα δόντια ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΕΡΕΝΤΙΔΗΣ, Ιωλκού 17 (έναντι ΟΤΕ). Απαραίτητα αστυνομική ταυτότητα. Πληρ. τηλ. 24210-36355. (771) ¢∞¡∂π∞ ∫∞Δ∞¡∞§øΔπ∫∞ έως 30.000, ανεξάρτητα από υπερδανεισμό και Τειρεσία, σε ιδιώτες - δ. υπαλλήλους, συνταξιούχους και επαγγελματίες, εντός 4 ημερών. Συνεργασία με 6 τράπεζες σε όλη την Ελλάδα, εκταμίευση στην πόλη σας. Ζητούνται συνεργάτες. Τηλ. 2310 554514, Fax: 2310 554517, κιν. 6972 886998, web site: www.moneycash@ram.gr. (871)

Ã∞£∏∫∂ σκυλί σέττερ τρικολόρ θηλυκό στην περιοχή Παπαγιάννη Φλώρινας. Μαύρο κεφάλι με ρίγα λευκή και κανελί χείλη, στο κάτω μέρος των ποδιών του έχει βούλες κανελί. Όποιος το βρει να επικοινωνήσει στο κινητό 6974034838 και θα αμειφθεί κ. Κώστας. (636)

XAPOY§A °A§ANOY - KOPBE™H EIΔIKH ΠAIΔAΓΩΓOΣ Διπλωματούχος Oρθοφωνικής και Λογοπαιδείας Πανεπιστημίου Nάντης. Δέχεται μόνο επί συνεντεύξει. Διεύθυνση: Δημητριάδος 229 5ος όροφος Tηλέφ.: 24210 26.542

°∫ƒ∞μ√Àƒ∂™ ∞fi ™À§§∂∫Δ∏ ‰È·Ù›ıÂÓÙ·È - ·ÁÔÚ¿˙ÔÓÙ·È ·ÏȤ˜ ÏÈıÔÁڷʛ˜, Û¿ÓÈÔÈ ¯¿ÚÙ˜ £ÂÛÛ·Ï›·˜, ·˘ıÂÓÙÈΤ˜ ÁÎÚ·‚Ô‡Ú˜ μfiÏÔ˘, ¯·Ú·ÎÙÈο 17Ô˘ Î·È 18Ô˘ ·È. ƒ‹Á·˜ μÂÏÂÛÙÈÓÏ‹˜, ‰˘Û‡ÚÂÙ· ÙÔÈο ‚È‚Ï›·, ο‰Ú·. ΔËÏ. 6976 850933. (168)

∫ÈÓËÙfi Û˘ÓÂÚÁÂ›Ô άρτια εξοπλισμένο για την εξυπηρέτηση πάσης φύσεως υδραυλικών εργασιών. Τηλ. 24280-93527, κιν. 6970874934, 6970-602815. (452)

∫∂Δ∂ƒ ∞™Δƒ√§√°√™æÀÃ√∂ƒ∂À¡∏Δƒπ∞ Δ∞ƒø ¶Úfi‚Ï„Ë, ¤Ú¢ӷ, ηÙ‡ı˘ÓÛË. ªÂÙ·‚ÔÏ‹ Î·È ¶ÚÔÛÙ·Û›· ηٷÛÙ¿ÛÂˆÓ Û ı¤Ì·Ù· ™˘Ó·ÈÛıËÌ·ÙÈο, √ÈÎÔÁÂÓÂȷο, ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈο Î.Ï. øÚÔÛÎfiÈÔ - ™˘Ó·ÛÙÚ›·. ƒ·ÓÙ‚ԇ: 6982528471 Î·È ™·‚‚·ÙÔ·Úȷη.

°ÓˆÛÙÔÔÈ‹ÛÂȘ Á¿ÌˆÓ Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο VASIL ZOTO του Petrika και της Ida, το γένος Oti, που γεννήθηκε στην Κοριτσά Αλβανίας και κατοικεί στο Βόλο και η FITORE SOPAJ του Shaban και της Sehide, το γένος Gashi, που γεννήθηκε στο Hapushnik Κοσόβου και κατοικεί στο Βόλο, πρόκειται να παντρευτούν στον Άνω Βόλο Μαγνησίας --------------Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΦΟΥΡΛΗΣ του Χρήστου και της Στέλλας το γένος Γεωργούλα, που γεννήθηκε στα Σερβωτά Τρικάλων και κατοικεί στο Βόλο και η ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ ΚΟΝΤΖΑΜΑΝΗ του Δημητρίου και της Αγγελικής, το γένος Ακριβούση, που γεννήθηκε στο Βόλο και κατοικεί στο Βόλο, πρόκειται να παντρευτούν στο Βόλο.

ÕÌÂÛ· ÌÂÙÚËÙ¿ Û 5 ÏÂÙ¿ ·fi fiϘ ÙȘ ÈÛÙˆÙÈΤ˜ οÚÙ˜, Ì ‹ ¯ˆÚ›˜ ˘fiÏÔÈÔ, ¯ˆÚ›˜ ‰ÂÛ̇ÛÂȘ ÂÚÈÔ˘ÛÈ·ÎÒÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ, ·fi 1.000 ¤ˆ˜ 50.000∂, 12 ¤ˆ˜ 36 ¿ÙÔΘ ÙÚ·Â˙ÈΤ˜ ‰fiÛÂȘ. ™˘ÁΤÓÙÚˆÛË ÔÊÂÈÏÒÓ Î·ÚÙÒÓ. §‡ÛÂȘ ÙÚ·Â˙ÈÎÒÓ ‰·Ó›ˆÓ. £ÂfiÊÈÏÔ˜. ΔËÏ. 6949569567 Î·È 6949569575. (347)

∂¡∂ÃÀƒ√¢∞¡∂π™Δ∏ƒπ√ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΜΕ ΚΡΑΤΙΚΗ ΑΔΕΙΑ. Ενέχυρα και αγορές χρυσαφικών. Πλήρης εχεμύθεια. 23ης Οκτωβρίου 7, Λάρισα. Τηλ. 2410-552764. (787)

ª∂Δƒ∏Δ∞ Ã∏ª∞Δ∞ ∞ª∂™ø™ ·’ fiϘ ÙȘ ÈÛÙˆÙÈΤ˜ Û·˜ οÚÙ˜ ·ÎfiÌË Î·È ·Ó ‰ÂÓ ¤¯ÂÙ ‰È·ı¤ÛÈÌÔ ‹ ¤¯ÂÙ ˘¤Ú‚·ÛË Û ÔÏϤ˜ ¿ÙÔΘ ÙÚ·Â˙ÈΤ˜ ‰fiÛÂȘ ·fi 1.000 - 100.000 ∂. ∂͢ËÚ¤ÙËÛË ·˘ıËÌÂÚfiÓ Ì ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ÔÛÔÛÙfi Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜ ηıËÌÂÚÈÓ¿ Î·È ™·‚‚·ÙÔ·Úȷη. Î. ∞ÁÁ¤ÏÔ˘ ÙËÏ. 6989111708, 6988888820. (399)

Alfa, Eurobank, Marfin, Εθνική, ΑΤΕ, Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο. Εάν διαθέτετε τις παραπάνω κάρτες το πρόβλημά σας λύθηκε. Εντός μιας ώρας από 1.000 - 50.000 Ε σε άτοκες δόσεις, δεν μένει παρά να τηλεφωνήσετε. Επίσης δάνεια σε υπαλλήλους και συνταξιούχους του δημοσίου ανεξαρτήτως Τειρεσία. Εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα. Τηλ. 6958923077. (222)

¢IKA™TIK√ ¢HMO™IEYMA ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΚΑΤΑΣΧΕΤΗΡΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Η Δικαστική Επιμελήτρια του Πρωτοδικείου Βόλου ΑΡΓΥΡΟΥΛΑ ΔΗΜ. ΑΣΤΡΑ, κάτοικος Βόλου, οδός Κωνσταντά αρ. 129. Δηλοποιώ ότι Την δεκάτη έκτη (16η) του μηνός Σεπτεμβρίου του 2009 έτους, ημέρα Τετάρτη και από την 4η έως και την 5η απογευματινή ώρα της ίδιας ημέρας, στο Κατάστημα του Ειρηνοδικείου Βόλου, με υπάλληλο πλειστηριασμού την Συμβολαιογράφο Βόλου Παναγιώτα Στ. Παπαγεωργίου, κατοικοεδρεύουσα στο Βελεστίνο Μαγνησίας, ή του νόμιμου αναπληρωτή της σε περίπτωση κωλύματος αυτής, εκπλειστηριάζεται αναγκαστικά, με την επίσπευση της εδρεύουσας στην Αθήνα (Σταδίου 40) Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρίας με την επωνυμία “ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ” , με το διακριτικό τίτλο “ALPHA ΒΑΝΚ” , νόμιμα εκπροσωπούμενης, η παρακάτω ακίνητη περιουσία της οφειλέτιδας Νοραλίν (NORALYN) Βαλεριάνο του Αρνόλφο και της Λύντια, συζύγου Κωνσταντίνου Κούτρα, κατοίκου Στεφανοβικείου Μαγνησίας, που κατασχέθηκε αναγκαστικά με την αρ. 587/7-7-2008 έκθεσή μου αναγκαστικής κατάσχεσης ακίνητης περιουσίας, της οποίας η λεπτομερής περιγραφή έχει ως εξής: Το δικαίωμα ανέγερσης της με αριθμό δύο (2) αυτοτελούς και ανεξάρτητης διαιρεμένης (οριζόντιας) ιδιοκτησίας, ήτοι του ισογείου της μελλοντικά ανεγερθησόμενης οικοδομής επί αγροτεμαχίου, εντός του οποίου υφίσταται και η με αριθμό ένα (1) διώροφη κατοικία με υπόγειο, συνολικής εκτάσεως του αγροτεμαχίου μέτρων τετραγωνικών (6.175,63), σύμφωνα με το από μηνός Ιανουαρίου 1996 τοπογραφικό διάγραμμα του αρχιτέκτονα μηχανικού Αχιλλέα Πανταζή, που είναι συνημμένο στο αρ. 4.591/1996 συμβόλαιο σύστασης οριζόντιας ιδιοκτησίας σύμφωνα με το ν. 3741/ 1929 και διανομής, της Συμ/φου Βόλου Αθ. Αγγελίνη - Σαμαρά, που βρίσκεται στην κτηματική περιφέρεια Στεφανοβικείου, της πρώην ομώνυμης Κοινότητας και ήδη Δημοτικού Διαμερίσματος Στεφανοβικείου του Δήμου Κάρλας Μαγνησίας και Υποθ/κείου Λάρισας και στη θέση “ΜΕΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ” , εμφαίνεται με τα κεφαλαία αλφαβητικά γράμματα Α.Β.Γ.Δ.Α. στο άνω τοπογραφικό διάγραμμα στο οποίο ο συντάξας μηχανικός βεβαιώνει, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 651/1977 ότι το αγροτεμάχιο αυτό βρίσκεται εκτός ορίων της Κοινότητας Στεφανοβικείου και είναι σύμφωνα με τις ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις άρτιο και οικοδομήσιμο και συνορεύει γύρω Βόρεια σε ευθεία πλευρά Α.Β. μέτρων (252,50) με ιδιοκτησία Διπλάρη, Ανατολικά σε ευθεία πλευρά Β.Γ. μέτρων (24,10) με αγροτικό δρόμο, Νότια σε ευθεία πλευρά Γ.Δ. μέτρων (260,00) με ιδιοκτησία Γεωργίου Ακριβούση, και Δυτικά σε πλευρά Δ.Α. μέτρων (25,14) με παλαιά Εθνική οδό Βόλου - Λάρισας. Η με αριθμό δύο (2) οριζόντια ιδιοκτησία - διαμέρισμα που θ’ ανεγερθεί μελλοντικά σύμφωνα με νόμιμη άδεια που θα εκδοθεί από το αρμόδιο πολεοδομικό γραφείο και το σχεδιάγραμμα κατόψεως που θα εκπονηθεί, αποτελεί αυτοτελή και ανεξάρτητη διαιρεμένη και διακεκριμένη οριζόντια ιδιοκτησία, διεπόμενη από τις διατάξεις του Ν. 3741/1929, όπως τροποποιήθηκε με το Ν.Δ. 1024/1971 και των άρθρων 1002 και 1117 του Α.Κ., στις οποίες υπήχθη με την αρ. 4.591/27-5-1996 πράξη σύστασης οριζόντιας ιδιοκτησίας και διανομής της Συμ/φου Βόλου Αθ. Αγγελίνη - Σαμαρά, όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει με την αρ. 4.847/27-1-1997 τροπο-

ποιητική πράξη της ίδιας ως άνω Συμ/φου, θ’ αποτελείται από κύριους και βοηθητικούς χώρους (κύρια δωμάτια, χωλλ, κουζίνα, λουτρό κ.λ.π.), απεικονίζεται περιγραμματικά με τα μικρά αλφαβητικά γράμματα η.τ.σ.κ.ι.θ.η. στο συνημμένο στην ως άνω 4.591/27-5-1996 πράξη σύστασης οριζόντιας ιδιοκτησίας και διανομής, τοπογραφικό διάγραμμα του αρχιτέκτονα μηχανικού Αχιλλέα Πανταζή, θα κτισθεί στη θέση που προσδιορίστηκε στο άνω τοπογραφικό διάγραμμα, θα έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά (53,51) και ποσοστό συνιδιοκτησίας στο όλο αγροτεμάχιο και στα κοινόκτητα και κοινόχρηστα της οικοδομής μέρη και πράγματα (50/100) εξ αδιαιρέτου και θα συνορεύει γύρω, Ανατολικά και Νότια με ακάλυπτο χώρο του όλου αγροτεμαχίου αποκλειστικής χρήσης της ίδιας με αριθμό δύο (2) οριζόντιας ιδιοκτησίας, Δυτικά με την με αριθμό ένα (1) οριζόντια ιδιοκτησία - διώροφη κατοικία ιδιοκτησία της ίδιας οφειλέτιδας, και Βόρεια με ακάλυπτο χώρο του αγροτεμαχίου αποκλειστικής χρήσης της με αριθμό ένα (1) οριζόντιας ιδιοκτησίας - διώροφης κατοικίας ιδιοκτησίας της ίδιας οφειλέτιδας. Στην οριζόντια αυτή ιδιοκτησία με αριθμό δύο (2) και στον εκάστοτε ιδιοκτήτη αυτής, ανήκει με αποκλειστικό δικαίωμα χρήσης, το ανατολικό τμήμα του όλου αγροτεμαχίου, εκτάσεως μέτρων τετραγωνικών (3.087,815), το οποίο απεικονίζεται στο ως άνω αναφερόμενο και συνημμένο στην αρ. 4.591/1996 πράξη της Συμ/φου Βόλου Αθ. Αγγελίνη - Σαμαρά, τοπογραφικό διάγραμμα του αρχιτέκτονα μηχανικού Αχιλλέα Πανταζή με τα αλφαβητικά γράμματα Η.Β.Γ.Ε.κ.ι.θ.η.Ζ.Η. και συνορεύει γύρω, Βόρεια εν μέρει σε πλευρά Η.Β. μέτρων (104,02) με ιδιοκτησία Διπλάρη και εν μέρει σε ευθεία πλευρά η.τ.Ζ. μέτρων (47,28) με το δυτικό τμήμα του όλου αγροτεμαχίου αποκλειστικής χρήσης της με αριθμό ένα (1) οριζόντιας ιδιοκτησίας - διώροφης κατοικίας ιδιοκτησίας της ίδιας της οφειλέτιδας, Ανατολικά σε ευθεία πλευρά Β.Γ. μέτρων (24,10) με αγροτικό δρόμο, Νότια σε ευθεία πλευρά Γ.Ε. μέτρων (152,50) με ιδιοκτησία Ακριβούση, και Δυτικά σε τεθλασμένη πλευρά Ε.κ.ι.θ.η. μέτρων σε πλευρά Ε.κ.ι. συνολικού μήκους μέτρων (8,70), συν πλευρά ι.θ. μέτρων (1,70), συν πλευρά θ.η. μέτρων (1,80) εν μέρει με ακάλυπτο χώρο αποκλειστικής χρήσης της με αριθμό ένα (1) οριζόντιας ιδιοκτησίας και εν μέρει με την με αριθμό ένα (1) οριζόντια ιδιοκτησία και επίσης Δυτικά σε πλευρά Ζ.Η. μέτρων (12,05) με το δυτικό τμήμα του όλου αγροτεμαχίου αποκλειστικής χρήσης της με αριθμό ένα (1) οριζόντιας ιδιοκτησίας. Τιμή πρώτης προσφοράς για την έναρξη του πλειστηριασμού το ποσό των “23.333,33” Ευρώ, που είναι μεγαλύτερο της σημερινής αντικειμενικής αξίας. Σύμφωνα με το αρ. 22.490/14-7-2008 πιστοποιητικό της Υποθηκοφύλακα Λάρισας, το παραπάνω ακίνητο βαρύνεται με δύο (2) προσημειώσεις υποθήκης και μία (1) προσημείωση υποθήκης, η οποία τράπηκε ολικώς σε υποθήκη. Προσκαλούνται όσοι επιθυμούν να γίνουν αγοραστές, να προσέλθουν και να πλειοδοτήσουν στον παραπάνω τόπο και κατά τον παραπάνω χρόνο, συμμορφούμενοι με τους όρους της αρ. 643/8-5-2009 Δ’ επαναληπτικής περίληψής μου κατασχετήριας έκθεσης ακίνητης περιουσίας, και με τις διατάξεις του Κ.Πολ.Δ., όπως αυτοί τροποποιήθηκαν με το Ν. 3714/2008 (ΦΕΚ 231/7-11-2008 τεύχος Α’). Βόλος, 28 Αυγούστου 2009 Η Δηλοποιούσα Δικαστική Επιμελήτρια ΑΡΓΥΡΟΥΛΑ ΔΗΜ. ΑΣΤΡΑ

¶∞¡∂¶π™Δ∏ªπ√ £∂™™∞§π∞™ ¶ƒÀΔ∞¡∂π∞ ¶ƒ√∫∏ƒÀ•∏ ¶§∏ƒø™∏™ £∂™∂ø¡ ¢.∂.¶. ™Δ√ ¶∞¡∂¶π™Δ∏ªπ√ £∂™™∞§π∞™ ™Ã√§∏ ∂¶π™Δ∏ªø¡ Δ√À ∞¡£ƒø¶√À ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, Αργοναυτών - Φιλελλήνων, 382 21 Βόλος. Πληροφορίες κ. Γεωργακοπούλου Χαρούλα, τηλ. 24210 74898, FAX: 24210 74801. 1. Μία (1) θέση Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο “Κοινωνική Παιδαγωγική: Εκπαίδευση για την Ειρήνη και τα Δικαιώματα του Ανθρώπου” (Αριθμός Προκήρυξης 8571/08-07-2009, ΦΕΚ 618/06-08-2009/τ. Γ’). Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων και δικαιολογητικών λήγει στις 26-10-2009. Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, οι οποίοι μπορούν να είναι και πολίτες κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που έχουν τα νόμιμα προσόντα, να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, όπως αυτά αναφέρονται στο ΦΕΚ, καθώς και στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος (www.uth.gr), στη Γραμματεία του Τμήματος (παράδοση οίκοι) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Για τα δικαιολογητικά που απαιτούνται, καθώς και για οποιαδήποτε άλλη πληροφορία οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να απευθυνθούν στη Γραμματεία του Τμήματος. Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΥΤΑΝΗΣ Αν. Καθηγητής ΜΙΧΑΗΛ ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗΣ

¢∏ª√™ μ√§√À ∫∞§§πΔ∂áπ∫√™ √ƒ°∞¡π™ª√™ ¢∏ª√À μ√§√À ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ο Καλλιτεχνικός Οργανισμός Δήμου Βόλου σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 14/2009 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες του σε διδακτικό - εκπαιδευτικό προσωπικό, θα προβεί στη σύναψη συμβάσεων με σχέση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου - μερικής απασχόλησης (από τον Οκτώβριο 2009 έως και τον Ιούνιο 2010), για διδασκαλία στο Δημοτικό Ωδείο των εξής οργάνων: ΦΛΑΟΥΤΟ, ΒΙΟΛΟΝΤΣΕΛΟ, ΜΑΝΤΟΛΙΝΟ, ΑΚΟΡΝΤΕΟΝ, ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΜΟΥΣΙΚΗ. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν στο Τμήμα Προσωπικού του Καλλιτεχνικού Οργανισμού Δήμου Βόλου, από την 01/09/2009 έως 15/09/2009 (Κτίριο Θεάτρου Παλαιάς Ηλεκτρικής, οδός Κουταρέλια με Ρήγα Φεραίου (1ος όροφος, Βόλος, τηλ. 24210 78074 και 24210 37362, υπόψη κ. Π. Αγραφιώτου), τις σχετικές αιτήσεις συνοδευόμενες από τα κάτωθι δικαιολογητικά. Απαραίτητα δικαιολογητικά: 1. Αίτηση 2. Βιογραφικό σημείωμα 3. Δίπλωμα (αναγνωρισμένου μουσικού ιδρύματος της Ελλάδος ή του εξωτερικού- πιστοποιημένου από το ΔΟΑΤΑΠ σε επικυρωμένο αντίγραφο). 4. Προϋπηρεσία σε άλλα μουσικά ιδρύματα. 5. Καλλιτεχνική δραστηριότητα. 6. Κάθε άλλο στοιχείο που μπορεί να συμβάλλει θετικά στην αξιολόγηση των υποψηφίων (οποιαδήποτε σημαντική πληροφορία σχετικά με την εκπαιδευτική ή καλλιτεχνική δραστηριότητα, π.χ. συστατική επιστολή, συμμετοχή σε σεμινάρια, εκθέσεις κ.λπ.). Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ Κ.Ο.Δ.Β. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΦΟΙΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ Αντιδήμαρχος Πολιτισμού

™À§§√°√™ π¢π√∫Δ∏Δø¡ ∫∂¡Δƒø¡ •∂¡ø¡ °§ø™™ø¡ ¡. ª∞°¡∏™π∞™ THE ASSOCIATION OF FOREIGN LANGUAGE CENTER OWNERS OF THE MAGNESIA PROVINCE Ανθ. Γαζή 161 - Τ.Κ. 382 21 ΤΗΛ. - FAX: 24210 38001 - Βόλος

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τα μέλη του Συλλόγου να παρευρεθούν στην Τακτική γενική συνέλευση, που θα γίνει τη Δευτέρα 31 Αυγούστου και ώρα 21.30 στο ξενοδοχείο Park. Στη συνέλευση θα γίνει ενημέρωση από εκπρόσωπο της Ομοσπονδίας για θέματα που αφορούν τον κλάδο. Επίσης, μέλος του τοπικού Ιατρικού Συλλόγου θα ενημερώσει τα μέλη σχετικά με το θέμα της νέας γρίπης. Ο Πρόεδρος Η Γ. Γραμματέας Κώστας Γιαβάρας Καίτη Μπουδραμή-Κατσιακιώρη

(789)

∞μ∞™∞¡π™Δ∞ παίρνετε μετρητά άμεσα από πιστωτικές κάρτες από 1.00050.000 Ε, ακόμα και με υπέρβαση ορίου σε πολλές άτοκες δόσεις. Απόλυτη εμπιστοσύνη συνεργασίας. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο. Τηλέφωνα επικοινωνίας: 210-8816084, 6958353301, 6958353230. (164)

π¢ƒÀª∞ “°∏ƒ√∫√ª∂π√¡ μ√§√À” ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Το Γραφείο πόλεως του Γηροκομείου Βόλου (Τοπάλη 66 & Αλεξάνδρας) θα λειτουργεί κανονικά από 1/9/09 από Δευτέρα μέχρι και Σάββατο και από ώρα 10.30 π.μ. - 12.30 μ.μ. Πληροφορίες στα τηλ.: 24210 78910 και 24210 33020.


37 KYPIAKH 30 ∞À°√À™Δ√À 2009

™À°Ã∞ƒ∏Δ∏ƒπA ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ στην εγγονή μας Αναστασία Κορέντη που πέρασε στη Σχολή Πολιτικών Μηχανικών του ΕΠΜ και πρώτη σε όλη την Ελλάδα και της ευχόμαστε καλές σπουδές. Η γιαγιά και ο παππούς Σούλα και Σταύρος Κορέντης

Στον αγαπητό μας εγγονό ΝΙΚΟΛΑΟ ΒΟΥΤΣΑ, ο οποίος πέτυχε στην Ιατρική του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας ευχόμαστε θερμά συγχαρητήρια και καλή σταδιοδρομία. Οι παππούδες Νικόλαος και Αναστασία Βουτσά

Συγχαίρω την εγγονούλα μου ΦΑΝΟΥΛΑ ΑΘ. ΖΑΧΑΡΙΟΥ που εισήχθη στο ΠΕΝΤΑΕΤΕΣ Βιολογικό Τμήμα του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και της εύχομαι υγεία και πάντα επιτυχίες στη ζωή της.

Στην αγαπημένη μας κόρη και εγγονή ΑΣΠΑ ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΥ, που εισήχθη στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης ευχόμαστε ολόψυχα καλές σπουδές και πάντα επιτυχίες στη ζωή της.

Η γιαγιά της Αναγνώστου-Παπαϊωάννου Ιφιγεν. Φιλόλογος-τέως Γυμνασιάρχης

Η μητέρα: Κωνσταντία Χειμωνίδου-Καρανάσιου Η γιαγιά: Ιωάννα Χειμωνίδου

Θερμά συγχαρητήρια και τις καλύτερες ευχές μας στον αγαπητό μας ΗΛΙΑ ΑΠ. ΝΟΛΗ για την επιτυχία του στη Σχολή Αστυφυλάκων. Καλή σταδιοδρομία και πάντα επιτυχίες. Γιώργος-Σούλα Μητζιβήρη Βαγγελίτσα-Βασίλης-Δήμητρα Μητζιβήρη

Στην αγαπημένη μας ανιψιά και εξαδέλφη ΑΣΠΑ ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΥ, που πέρασε στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης ευχόμαστε ολόψυχα υγεία, πρόοδο και καλές σπουδές. Οι θείοι: Αντώνης-Ευαγγελία Αραμπατζή Τα εξαδέλφια: Αχιλλέας-Γιόλα και ο μικρός Θοδωρής

Θερμά συγχαρητήρια στον εγγονό μας ΘΑΝΑΣΗ Γ. ΚΟΥΖΙΩΚΑ για την επιτυχία του στο ΠΑΙΔΑ/ΚΟ ΔΗΜΟΤ/ΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΡΟΔΟΣ). Ο παππούς και η γιαγιά ΤΑΚΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΙΤΣΑ ΚΕΧΑΪΔΗ

Στον αγαπητό μου εγγονό ΓΕΩΡΓΙΟ ΣΟΦΙΑΔΗ που πέρασε Μηχανολόγος Μηχανικός στο Πολυτεχνείο Βόλου εύχομαι υγεία και καλή σταδιοδρομία.

Τον αγαπημένο μου εγγονό ΓΙΑΝΝΗ ΚΟΚΚΙΝΟ, που πέρασε στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής, συγχαίρω και του εύχομαι ολόθερμα καλή σταδιοδρομία και κάθε επιτυχία στη ζωή του. Η γιαγιά του Χρυσοπηγή Σ. Κόκκινου

Στην αγαπημένη μας ανιψιά και εξαδέλφη ΑΣΠΑ ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΥ, που πέρασε στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης ευχόμαστε ολόψυχα καλές σπουδές, καλή πρόοδο και πάντα επιτυχίες. Η θεία: Μαρία Γκοντινάκου Τα εξαδέλφια

Η γιαγιά του Ρούλα Σοφιάδου

Τον αγαπημένο μου εγγονό ΓΕΩΡΓΙΟ ΤΖΙΜΙΚΑ που πέτυχε στο Τμήμα Πολιτικών Επιστημών Πανεπιστημίου Κομοτηνής, συγχαίρω θερμά και εύχομαι υγεία και καλή σταδιοδρομία.

Τον αγαπημένο μου ανιψιό ΓΙΑΝΝΗ ΚΟΚΚΙΝΟ, που πέρασε στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής, συγχαίρω και του εύχομαι καλές σπουδές, υγεία και πάντα επιτυχίες. Ο θείος του Σωτήρης Κόκκινος

Θερμά συγχαρητήρια στην εγγονή μας ΒΕΝΕΤΗ ΜΑΡΙΑ για την επιτυχία της στη Σχολή Τοπογραφίας Αθηνών. Οι παππούδες Δημήτριος-Αγγελική Διβάνη & ο θείος Στυλιανός Διβάνης

Η γιαγιά Αναστασία Τζιμίκα

Θερμά συγχαρητήρια στον ανιψιό μας ΓΕΩΡΓΙΟ ΤΖΙΜΙΚΑ για την επιτυχία του στο Τμήμα Πολιτικών Επιστημών Πανεπιστημίου Κομοτηνής.

Θερμά συγχαρητήρια στον εγγονό μας ΦΕΥΓΑ ΓΕΩΡΓΙΟ του Αθανασίου, για την επιτυχία του στη Σχολή Ικάρων Ιπταμένων. Οι παππούδες Παναγιώτης Χατζηελευθερίου Αικατερίνη Χατζηελευθερίου

Οι θείοι Γιάννης -Γιάννα Νιαώτη Τα εξαδέλφια Στέλλα - Αντώνης

Θερμά συγχαρητήρια στην κόρη μας ΒΙΛΥ ΑΛΒΕΡΤΟΥ για την επιτυχία της στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Θράκης (Αλεξανδρούπολη). Της ευχόμαστε κάθε επιτυχία. Οι γονείς Νίκος - Βούλα Ο αδελφός Γιάννης

Θερμά συγχαρητήρια στην εγγονή μας ΒΙΛΥ ΑΛΒΕΡΤΟΥ για την επιτυχία της στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Θράκης (Αλεξανδρούπολη). Της ευχόμαστε κάθε επιτυχία. Ο παππούς Σεραφείμ Τσατσαρώνης Η γιαγιά Κική Τσατσαρώνη

Οι γονείς: Θεόδωρος Τσαμανής - Χρυσούλα Κοντογεωργάκη Ο αδελφός: Παναγιώτης Τσαμανής

Στον αγαπημένο μας εγγονό ΙΩΣΗΦ Γ. ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ, που με επιτυχία πέρασε στη Σχολή Επιστήμης και Τεχνολογικών Υλικών στο Ηράκλειο Κρήτης, ευχόμαστε καλή Πρόοδο και κάθε επιτυχία στη ζωή του. Ο παππούς και η γιαγιά του: Ιωσήφ και Σόνια Αποστολάκη

Θερμά συγχαρητήρια στην αγαπημένη μας εγγονή ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ για την επιτυχία της στο Παιδαγωγικό Τμήμα Πανεπιστημίου Φλώρινας.

Οι θείοι: Δημήτρης και Έφη Αμβράζη Τα εξαδέλφια: Άρης - Τζιμάριος

Θερμά συγχαρητήρια στην αγαπημένη μας ΛΟΥΙΖΑ ΖΑΦ. ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΥ που εισήχθη με το σπαθί της μεταξύ των πρώτων στην Σχολή Πολιτικών Μηχανικών του Ε.Μ.Π.

Θερμά συγχαρητήρια στον ανιψιό μας ΑΠΟΣΤΟΛΟ ΣΕΪΤΑΝΗ για την επιτυχία του στο Τμήμα Μηχανολογίας ΑΣΠΕΤΕ Αθήνας. Οι θείοι Γιάννης - Γιάννα Νιαώτη Τα εξαδέλφια Στέλλα - Αντώνης

Την αγαπημένη μας εγγονούλα ΙΣΜΗΝΗ ΑΠΟΣ. ΓΑΛΑΝΟΥ, που πέτυχε στη Σχολή Παιδαγωγικό Προσχολικής Εκπαίδευσης Θεσσαλίας (Βόλος) συγχαίρουμε θερμά και της ευχόμαστε καλή πρόοδο.

Στην αγαπημένη μας ανιψιά και εξαδέλφη ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ Γ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ, που πέρασε στο Παιδαγωγικό Φλώρινας ευχόμαστε θερμά συγχαρητήρια και καλή πρόοδο.

Στον αγαπημένο μας εγγονό ΕΥΘΥΜΙΟ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ, που αρίστευσε στις εξετάσεις και εισήχθη μεταξύ των πρώτων στο Τμήμα Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής Θεσ/νίκης, εγκάρδια ευχόμαστε καλή σταδιοδρομία και κάθε πρόοδο.

Θερμά συγχαρητήρια και καλή σταδιοδρομία στην εγγονή μας ΜΑΡΙΑ ΙΩΑΝ. ΧΡΑΠΑΛΟΥ, που πέτυχε 8η στη Γαλλική Γλώσσα και Φιλολογία Θεσσαλονίκης. Ο παππούς και η γιαγιά Αθανάσιος και Αικατερίνη Χριστίνη

Θερμά συγχαρητήρια στον αγαπημένο μας εγγονό ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, που εισήχθη στο Μαθηματικό Ιωαννίνων. Ειρήνη-Βασίλης Κανέλλος

™˘Á¯·ÚËÙ‹ÚÈÔ

Οι παππούδες Αντώνιος - Στέλλα Νιαώτη

Οι θείοι: Σταύρος - Ευτυχία Συραή

Οι παππούδες Νικόλαος & Ισμήνη Γαλανού

Νταν και Μαίρη ΚΙΝΤΥ

Τον αγαπημένο μας εγγονό ΑΠΟΣΤΟΛΟ ΣΕΪΤΑΝΗ που πέτυχε στο Τμήμα Μηχανολογίας ΑΣΠΕΤΕ Αθήνας συγχαίρουμε θερμά και του ευχόμαστε υγεία και καλή σταδιοδρομία.

Στον ανιψιό μας ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΠΑΝΙΚΟ, που εισήχθη στην Αρχιτεκτονική Σχολή Χανίων ευχόμαστε καλή σταδιοδρομία και κάθε επιτυχία.

Οι παππούδες: Άγγελος και Παναγιώτα

Οικογένεια Κων/νου Χριστοδούλου

Την πολυαγαπημένη μας ανεψιά και εξαδέλφη ΛΟΥΙΖΑ ΖΑΦ. ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΥ που συγκέντρωσε 19800 μόρια στις Πανελλαδικές Εξετάσεις και επάξια εισήχθη εκ των πρώτων στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου συγχαίρουμε θερμά και της ευχόμαστε ολόψυχα καλές σπουδές και πάντα επιτυχίες.

Συγχαίρουμε θερμά τον αγαπημένο μας γιο ΑΠΟΣΤΟΛΟ - ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΤΣΑΜΑΝΗ του Θεοδώρου, που επέτυχε να εισαχθεί στη Σχολή Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και του ευχόμαστε καλές σπουδές και πάντα επιτυχίες στη ζωή του.

Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του Μουσικού Σχολείου Βόλου συγχαίρει όλους τους απόφοιτους της Γ’ τάξης του Λυκείου, που διέπρεψαν στις πανελλαδικές εξετάσεις και πέτυχαν να εισαχθούν σε περιζήτητες σχολές αποδεικνύοντας πως καταφέρνουν να συνδυάζουν την πολιτιστική ταυτότητα με τις πρωτιές στην Ανώτατη Εκπαίδευση. Και επίσης ευχαριστεί όλους τους καθηγητές, Γενικής και Μουσικής Παιδείας για τη μέγιστη συμβολή τους στην εισαγωγή των μαθητών στα Πανεπιστήμια, καθώς και για τη σωστή καθοδήγηση στη διάρκεια των σπουδών τους στο Μουσικό Σχολείο. Η φροντίδα τους ατομικά σε κάθε παιδί τα οδήγησε στην επιτυχία. Τέλος, ευχαριστεί και τη Διευθύντρια του Σχολείου κ. Δρεπανιώτου για την άψογη λειτουργία του σχολείου.

Οι παππούδες Ευθύμιος-Ευριδίκη Παπαγεωργίου Κων/νος-Μαρία Βαλαμούτη

™À°Ã∞ƒ∏Δ∏ƒπ√ Η ΆΝΝΕΛΥ ΗΛΙΑ Αρχιτέκτων Μηχ. ΕΜΠ συγχαίρει και εύχεται καλή σταδιοδρομία στους παρακάτω μαθητές που πέρασαν σε Σχολές με ειδικό μάθημα Γραμμικό Σχέδιο: * Αηδόνη Χαρά Αρχιτεκτόνων Μηχ. Θεσ/νίκης * Ανθή Ασημένια Αρχιτεκτόνων Μηχ. Θεσσαλίας (Βόλος) * Βαραλή Άγγελο Αρχιτεκτόνων Μηχ. Θράκης (Ξάνθη) * Βατάλη Κων/νο Αρχιτεκτόνων Μηχ. Πάτρας * Βόμβα Ζήση Αρχιτεκτόνων Μηχ. ΕΜΠ * Δεληγιάννη Αναστασία Αρχιτεκτόνων Μηχ. Θράκης (Ξάνθη) * Καποδίστρια Νιόβη Αρχιτεκτόνων Μηχ. Θεσσαλίας (Βόλος) * Κολοβού Βιβή Αρχιτεκτόνων Μηχ. Θράκης (Ξάνθη) * Μυρωνίδη Δέσποινα Αρχιτεκτόνων Μηχ. Θεσ/νίκης * O’ Sullivan Μυρτώ Αρχιτεκτόνων Μηχ. Θράκης (Ξάνθη) * Παπανίκος Γιάννης, Αρχιτεκτόνων Μηχ. Κρήτης (Χανιά) * Πρίγκου Ματίνα Αρχιτεκτόνων Μηχ. Θεσ/νίκης * Ρηγάκη Ελένη Αρχιτεκτόνων Μηχ. Θράκης (Ξάνθη) * Στεφανάκη Δημήτρη Αρχιτεκτόνων Μηχ. Θεσσαλίας (Βόλος) * Τσιρέπα Κατερίνα Αρχιτεκτόνων Μηχ. ΕΜΠ * Χατζηνικολάου Γεωργία Αρχιτεκτόνων Μηχ. Θράκης (Ξάνθη) * Χριστοφορίδη Δήμητρα Αρχιτεκτόνων Μηχ. Πάτρας * Αρβανίτη Διονύση Εσωτ. Αρχιτεκτονικής, Διακόσμησης και Σχεδ. Αντικειμένων ΤΕΙ Αθήνας * Βούλγαρη Αναστασία Φωτογραφίας και Οπτικοακουστικών Τεχνών ΤΕΙ Αθήνας * Καραμπάση Φωτεινή Εσωτ. Αρχιτεκτονικής, Διακόσμησης και Σχεδ. Αντικειμένων ΤΕΙ Σερρών * Μπάστη Ευγενία Εσωτ. Αρχιτεκτονικής, Διακόσμησης και Σχεδ. Αντικειμένων ΤΕΙ Αθήνας * Νέκος Θανάσης Εσωτ. Αρχιτεκτονικής, Διακόσμησης και Σχεδ. Αντικειμένων ΤΕΙ Σερρών * Τσιακούμη Ειρήνη Ανακαίνισης και Αποκατάστασης Κτιρίων ΤΕΙ Πάτρας


38 KYPIAKH 30 ∞À°√À™Δ√À 2009

™À°Ã∞ƒ∏Δ∏ƒπA

∂ÀÃ∞ƒπ™Δ∏ƒπ∞

Συγχαίρουμε την αγαπημένη μας εγγονή ΟΛΥΜΠΙΑ ΔΡΑΜΗΤΙΝΟΥ για την εισαγωγή της στη Σχολή Θεατρικών Σπουδών Πάτρας και της ευχόμαστε κάθε επιτυχία. Επίσης, ευχαριστούμε θερμά τους καθηγητές του ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟΥ “ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ” για τη συμβολή τους στην επιτυχία αυτή.

Ευχαριστώ θερμά την διεύθυνση, τους καθηγητές και το λοιπό προσωπικό του Εκπαιδευτικού Οργανισμού “ΔΙΑΣΤΑΣΗ” για την καθοριστική συμβολή τους στην εισαγωγή του γιου μου στην Σχολή Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Δημήτρης-Τίτσα Γαντζού

Την αγαπημένη μας εγγονή ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΟΛΟΒΟΥ, που πέτυχε στη Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχ/κών συγχαίρω θερμά και εύχομαι υγεία και καλή σταδιοδρομία. Οι παππούδες Βαρβάρα & Ιωάννης Γεωργιάδης

Θερμά συγχαρητήρια στην αγαπημένη μας ΠΕΓΚΥ ΔΗΜ. ΝΤΑΣΙΟΥ, η οποία αρίστευσε και εισήχθη στην Φαρμακευτική Σχολή Θεσσαλονίκης της ευχόμαστε πάντα επιτυχίες και ό,τι καλό στη ζωή της. Οικογένεια Λουκά Δαφερέρα

Μοσχίδης Αθανάσιος

Ευχαριστώ θερμά τους καθηγητές ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΤΣΑΛΑΡΗ, ΓΙΑΝΝΗ ΒΕΡΓΟ και τους υπόλοιπους καθηγητές του Φροντιστηρίου “ΣΠΟΥΔΗ” για την επιτυχία μου στην Σχολή που πέρασα. Βάσια Παπαϊωάννου

Ευχαριστούμε τους εξαίρετους καθηγητές της πόλης μας κ. ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΤΣΗ Χημικό, κ. ΕΥΑΓΓΕΛΟ ΚΟΥΠΑ Φυσικό, κ. ΓΕΩΡΓΙΟ ΚΑΛΛΙΑ Μαθηματικό, κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΑΚΡΙΒΟΠΟΥΛΟ Φιλόλογο, που με την άρτια επιστημονική τους κατάρτιση συνέβαλαν καθοριστικά στην εισαγωγή της κόρης μας ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΣ Ν. ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗ στο Τμήμα Χημείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Οικογένεια Νεόφυτου και Άντας Θεοδοσιάδη

Στην αγαπημένη μου εγγονή ΜΑΡΙΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΗ που πέτυχε στο Τμήμα Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, εύχομαι καλή πρόοδο στη ζωή της και πάντα επιτυχίες στη ζωή της. Η γιαγιά της: Μαρίνα Διαμαντή

Ευχαριστώ πολύ τους καθηγητές μου στο 1ο Λύκειο Βόλου και τους φροντιστές μου κ. Αποστολία Παπαδούλη (Φιλόλογο) και τον κ. Γιώργο Τουφεξή (Μηχανικό ΕΜΠ), που συνέβαλαν στο να εισαχθώ στην πρώτη προτίμησή μου, στο Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Θεσσαλονίκης.

øƒ∞π∞ μ∞¶Δπ™∏ Τον μικρό πρίγκιπά τους βάπτισαν το Σάββατο 22 Αυγούστου 2009 ο Γιάννης και η Χρύσα Καράγγελου στους Αγίους Αναργύρους Πορταριάς. Οι νονοί Νίκος Λεβέντης και Βαγγέλης Καραμποτάκης έδωσαν το όνομα Δημοσθένης στο χαριτωμένο νεοφώτιστο. Η βάπτιση με κεντρική ιδέα την ιστορία του μικρού πρίγκιπα έγινε σε κατανυκτική ατμόσφαιρα στον παλαιό Ναό με το υπέροχο τέμπλο. Οι μπουμπουνιέρες με το μικρό πρίγκιπα και τα χειροποίητα γλυκά του κουταλιού από το γυναικείο Συνεταιρισμό Πορταριάς γλύκαναν τη γεύση μας και την ψυχή μας. Ακολούθησε δεξίωση στο χώρο του LA VERANDA του Ξενία Παλλάς Πορταριάς με εξαιρετικά εδέσματα και κεφάτη μουσική. Ευχόμαστε στο Δημοσθένη, να είναι γλυκιά η ζωή του όπως μας γλύκανε και εκείνος, στους γονείς του να τον καμαρώνουν και στους νονούς να έχουν αμοιβαία αγάπη, εκτίμηση και φροντίδα για το βαφτισιμιό τους. Πάντα άξιοι!!! Β.Ε.Μ.Χ.

∂ÀÃ∞ƒπ™Δ∏ƒπ√ Ο Σύλλογος Συνταξιούχων Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων Νομού Μαγνησίας ευχαριστεί θερμά τον κ. Δήμαρχο και τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους του Δήμου ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ, οι οποίοι ανταποκρινόμενοι στο αίτημά μας για οικονομική βοήθεια, μας προσέφεραν το ποσό των εξακοσίων (600) ευρώ. Για το Διοικητικό Συμβούλιο Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας Γ. Σπηλιωτόπουλος Γ. Καπηλαρής

Μυρτώ Παπούλια

Θερμά συγχαρητήρια στα εξαδέλφια μου ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Θ. ΒΟΥΤΣΑ, που πήρε το πτυχίο της Σχολής Πλαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και στο ΝΙΚΟ Θ. ΒΟΥΤΣΑ, που πέρασε στην Ιατρική Σχολή Λάρισας. Τους εύχομαι, αντίστοιχα, “καλή σταδιοδρομία” και “καλές σπουδές” . Θοδωρής Π. Βουτσάς

∂ÀÃ∂Δ∏ƒπ∞ Στην αγαπημένη μας ΒΙΛΥ ΑΛΒΕΡΤΟΥ, που πέρασε επιτυχώς στην Παιδαγωγική Ακαδημία Αλεξανδρούπολης, ευχόμαστε καλές σπουδές και καλή σταδιοδρομία. Γιώργος και Γιούλα Σταμούλη & Βαγγέλης και Κατερίνα Σταμούλη

Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους καθηγητές μου στο 1ο Λύκειο Βόλου, καθώς και την κ. Παπαδούλη Αποστολία (Φιλόλογο) και τον κ. Τουφεξή Γιώργο (Μηχανικός ΕΜΠ), που με την πολύτιμη βοήθειά τους πέτυχα την εισαγωγή μου στο Χημικό Τμήμα του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Μυρτώ Παπαδημητρίου

Ευχαριστώ θερμά το Φυσικό κ. Γεώργιο Αμβράζη, το Φιλόλογο κ. Ιωάννη Γερογιάννη, το Μαθηματικό κ. Δημήτρη Δίντση, τη Βιολόγο κ. Ευτυχία Διομή και τη Μαθηματικό κ. Τότα Ράπτη για την πολύπλευρη συμβολή τους, τόσο σε γνωστικό, όσο και σε ηθικό επίπεδο στην επιτυχία μου στο Τμήμα Βιολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Τάκου Μαργαρίτα

∂ÀÃ∞ƒπ™Δ∏ƒπ√ Ευχαριστούμε θερμά το νοσηλευτικό και ιατρικό προσωπικό τόσο της Καρδιολογικής Μονάδας, όσο και της Μονάδας Εντατικής Θεραπείας για την πολύτιμη βοήθεια και αμέριστη συμπαράστασή τους. Οικ. Άγγελου Αγγελοσόπουλου

∂ÀÃ∞ƒπ™Δ∏ƒπ√ Η ιερή ευλογία του Χριστού πάντα μαζί τους. Ευχαριστούμε τον Αθανάσιο Λιούπη, Διευθυντή της Χειρουργικής Κλινικής του Νοσοκομείου Βόλου, καθώς και όλο το υπόλοιπο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, που με την χαμογελαστή και άψογη ανθρωπιά τους, μπόρεσα να αντιμετωπίσω σοβαρό πρόβλημα της υγείας μου. Θάλεια Σφύρη και η οικογένειά μου

Στα αγαπημένα μας ανήψια και εξαδέλφια ΧΡΗΣΤΟ Δ. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ που πέρασε στη Σχολή Μηχ/κών Η/Υ Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων Θεσσαλίας (Βόλος) και ΘΑΝΑΣΗ Γ. ΠΑΝΤΑΖΗ που πέρασε στη Σχολή Αστυφυλάκων, ευχόμαστε καλή πρόοδο και πάντα επιτυχίες. Αχιλλέας - Λίτσα Θανάσης - Θοδωρής Πανταζή

Στον αγαπημένο μας ΝΙΚΟ ΜΑΚΑΡΙΤΗ, που εισήχθη στη Σχολή Μηχανικών Η/Υ Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, ευχόμαστε ολόψυχα καλές σπουδές και καλή σταδιοδρομία. Οικογένεια Κωνσταντίνου Φουντούλη

Ευχαριστούμε ολόψυχα τη Φιλόλογο Θέτη Μαργαρίτη, για τη συμβολή της στην επιτυχία της κόρης μας ΣΟΦΙΑΣ ΚΑΣΤΟΡΑ στην εισαγωγή της στη Σχολή Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοιν. Ανθρωπολογίας του Π.Θ. Οι γονείς Γιώργος-Πέπη Καστόρα

¢∂¡ ∂√ƒΔ∞∑∂π Ο κ. Αλέξανδρος Ροντογιάννης δεν θα δεχθεί επισκέψεις για την ονομαστική του εορτή.

∂ÀÃ∞ƒπ™Δ∏ƒπ√ Ευχαριστούμε θερμά τους ιατρούς και το νοσηλευτικό προσωπικό της καρδιολογικής κλινικής του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου Βόλου για την αμέριστη φροντίδα που προσέφεραν στον αγαπημένο μας πατέρα Φίλιππο Καρκαλά σε όλη την διάρκεια της νοσηλείας του. Ιδιαίτερα ευχαριστούμε τους ιατρούς κ. Βασίλη Σαράκη και κ. Κων/νο Ντέρτσα για την προσοχή και το ειλικρινές ενδιαφέρον που επέδειξαν. Τα παιδιά του εκλιπόντος Κατερίνα - Νίκος Φωτεινή - Στέφανος Εύη - Άρης

∂ÀÃ∂Δ∏ƒπ∞ Στην αγαπημένη μας ΣΤΕΛΙΝΑ ΑΤΣΙΑ, που εισήχθη στη Σχολή Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Αθήνας, ευχόμαστε από την καρδιά μας καλές σπουδές και καλή σταδιοδρομία. Οικογένεια: Κωνσταντίνου Φουντούλη

Στην αγαπημένη μας κόρη και αδελφή ΤΕΡΕΖΑ ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΕ, που πέρασε στη Σχολή Ιστορίας και Αρχαιολογίας Θεσσαλίας, συγχαίρουμε και ευχόμαστε καλή πρόοδο. Οι γονείς: Κώστας και Μαρία Ο αδελφός: Αποστόλης

Τον αγαπημένο μας ανιψιό ΝΙΚΟΛΑΟ Θ. ΒΟΥΤΣΑ, που εισήχθη στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, συγχαίρουμε και του ευχόμαστε καλή σταδιοδρομία. Οικογένεια: Κλεοπάτρας Γεωργακλή ----------------------Τον αγαπημένο μας ανιψιό ΝΙΚΟΛΑΟ Θ. ΒΟΥΤΣΑ, που εισήχθη στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, συγχαίρουμε και του ευχόμαστε καλή σταδιοδρομία. Οικογένεια: Βασιλείου Γεωργακλή

∂ÀÃ∞ƒπ™Δ∏ƒπ√ Η οικογένεια του Φίλιου Πρωτοσύγγελου ευχαριστεί με όλη της την καρδιά όλους όσοι με οποιοδήποτε τρόπο συμπαραστάθηκαν στις δύσκολες στιγμές που προηγήθηκαν και ακολούθησαν το χαμό του αγαπημένου μας Φίλιου. Ας μας επιτραπεί, και σας ευχαριστούμε γι’ αυτό, να μην δεχτούμε συλλυπητήριες επισκέψεις. Μίτσα και Εύα Πρωτοσύγγελου

K¿ı Úˆ› ÛÙÔ Û›ÙÈ ‹ ÛÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô ÛÔ˘ °›ÓÂ Û˘Ó‰ÚÔÌËÙ‹˜ Ù˘ ñ TËÏ. 800-11-35000


39 KYPIAKH 30 ∞À°√À™Δ√À 2009

√ƒº∞¡√Δƒ√º∂π√ μ√§√À ºÈÏ·ÓıÚˆÈÎfi ÿ‰Ú˘Ì· 2ας Νοεμβρίου 10, 38333 Βόλος Τηλ. Πρόεδρου Δ.Σ.: 24210-23274 Τηλ. και fax Διεύθυνσης: 24210-23264 e-mail: orfanotrofeio_volou@yahoo.gr

∂ÀÃ∞ƒπ™Δ∏ƒπ√ Στο ΟΡΦΑΝΟΤΡΟΦΕΙΟ ΒΟΛΟΥ προσέφεραν: 1. Η κ. Θάλεια Γιαννιού στη μνήμη του συζύγου της Ρήγα (237) ............................................50 ευρώ 2. Τα αδέλφια στη μνήμη της αγαπημένης τους αδελφής Αλίκης Λοβέρδου (240) ...................................100 ευρώ 3. Η κ. Καίτη Τζελμαρία για ενίσχυση του Ιδρύματος (241) ...................................30 ευρώ 4. Οι συνάδελφοι του κ. Δημητρίου Βότση αντί στεφάνου στη μνήμη της μητέρας του Σωτηρίας Βότση (244) .........80 ευρώ 5. Ανώνυμος για ενίσχυση του Ιδρύματος (246) ..............20 ευρώ 6. Ο Σύνδεσμος Αποφοίτων Γυμνασίου Θηλέων στη μνήμη Αθηνάς Στάμου, Καθηγήτριας (247) .............100 ευρώ 7. Ο Σύνδεσμος Αποφοίτων Γυμνασίου Θηλέων στη μνήμη Ρένας Αμανατίδου, Καθηγήτριας (248) ........100 ευρώ 8. Το Σωματείο της Φιλοπτώχου Αδελφότητας Βόλου για ενίσχυση του Ιδρύματος (249) .................................650 ευρώ 9. Ανώνυμη για ενίσχυση του Ιδρύματος (250) ................30 ευρώ 10. Η κ. Ευαγγελία Καλογήρου αντί στεφάνου στη μνήμη Δημητρίου Μακρή (115Β) ................................50 ευρώ 11. Η κ. Ελένη Καραγιαννούδη 11 ζευγάρια παντόφλες (342) 12. Η κ. Κατίνα Θεοχάρη και τα παιδιά της Θεόδωρος και Ελευθερία ένα πλήρες γεύμα στη μνήμη του συζύγου και πατέρα Γιάννη Θεοχάρη (354) 13. Ανώνυμοι διάφορα τρόφιμα, ρούχα και παιχνίδια (338, 339, 341, 343, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 355). Η Διοίκηση, το προσωπικό και τα παιδιά του Ιδρύματος τους ευχαριστούν θερμά. ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΛΕΝΗ ΤΣΙΑΝΑΚΑ ΗΛΙΑΣ ΑΓΡΙΓΙΑΝΝΗΣ

π¢ƒÀª∞ “°∏ƒ√∫√ª∂π√¡ μ√§√À” Γηροκομείου 59 - τ.κ. 385 00 ΒΟΛΟΣ ΤΗΛ.: 24210 78910, 78920, FAX: 24210 78917 Email: giro2007@otenet.gr ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΟΛΕΩΣ: Τοπάλη 66-Αλεξάνδρας ΤΗΛ.: 24210 33020

∂ÀÃ∞ƒπ™Δ∏ƒπ√ Στο Ίδρυμα “Γηροκομείον Βόλου” προσέφεραν: 1) Ο κ. Γεώργιος Παπαδημητρόπουλος πενήντα ευρώ εις μνήμην Γεωργίου Κουτσίκου (1.007) .................................50Ε 2) Ο κ. Κων/νος Νικ. Λιάπης πενήντα ευρώ, αντί στεφάνου ε ις μνήμην Γεωργίου Κουτσίκου (1.008) ...................................50Ε 3) Ο κ. Δημήτριος Λιάπης πενήντα ευρώ, αντί στεφάνου εις μνήμην Γεωργίου Κουτσίκου (1009) ..................................50Ε 4) Ο κ. Παντελής Λιάπης πενήντα ευρώ, αντί στεφάνου εις μνήμην Γεωργίου Κουτσίκου (1.010) .................................50Ε 5) Η κ. Αικατερίνη Τζελμαρία είκοσι ευρώ (1.012) ..................20Ε 6) Ο κ. Δημήτριος Αδαμ. Τσουκνιδής πενήντα ευρώ εις μνήμην των παππούδων του Ευσταθίου, Δημητρίου και της γιαγιάς του Σοφίας (1.014) .........................................50Ε 7) Ο κ. Νίκος και η κ. Βικτωρία Αναγνώστου χίλια ευρώ εις μνήμην των γονέων τους (1.020) .................................1.000Ε 8) Η κ. Κασσιανή Πούλιου πεντακόσια ευρώ εις μνήμην του συζύγου της Θεμιστοκλή Πούλιου (1.023) .....................500Ε 9) Εις μνήμην Γεωργίου Κουτσίκου προσέφεραν εβδομήντα ευρώ οι συνάδελφοι της κόρης του Ελένης (1.028) .................................................70Ε 10) Η κ. Ιφιγένεια Διαματοπούλου τριάντα ευρώ εις μνήμην Γεωργίου Κουτσίκου (1.034) .................................30Ε 11) Οι κ.κ. Κερασία και Καίτη Κουκουβίνου προσέφεραν εκατόν πενήντα ευρώ εις μνήμην Στέλιου Σιώκου Ιεροψάλτου του Ιερού Ναού Αγ. Νικολάου Πορταριάς (1.030) ................150Ε 12) Ο κ. Γιάννης και η κ. Μαρία Τράντου εκατό ευρώ στη μνήμη Τάσου Ι. Τζαμτζή αντί στεφάνου (1.038) ............100Ε 13) Ο κ. Δημήτριος Κασάνδρας προσέφερε 35 κιλά ψωμί εις μνήμην Γεωργίου Νικ. Ευσταθίου (582) 14. Η κ. Ευαγγελία Σιδέρη προσέφερε ρουχισμό (587) 15) Ο κ. Θωμάς Βουλγαρούλης προσέφερε φάρμακα και πάνες εις μνήμην της συζύγου του Γιούλας Βουλγαρούλη (590) 16) Η κ. Αντιγόνη Βαρουξή προσέφερε φάρμακα εις μνήμην του συζύγου της Κρέων Βαρουξή (591) 17) Η κ. Βογιατζή προσέφερε 2 κιλά βουτήματα (592) 18) Ανώνυμοι προσέφεραν διάφορα είδη: (580, 581, 583, 585, 586, 588, 589) Οι Ηλικιωμένοι, το Προσωπικό και το Διοικητικό Συμβούλιο τους ευχαριστούν όλους θερμά. Για το Διοικητικό Συμβούλιο Ο Πρόεδρος Ο Ταμίας ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΤ. ΖΑΒΑΛΙΑΓΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΥ

∂§§∏¡π∫∏ ∞¡Δπ∫∞ƒ∫π¡π∫∏ ∂Δ∞πƒ∂π∞ ¶∞ƒ∞ƒΔ∏ª∞ ¡. ª∞°¡∏™π∞™ ΧΕΙΡΩΝΟΣ 101 - Τ.Κ. 383 33 - ΒΟΛΟΣ Τηλ.: 24210 25225 - 22065 - 33126 - 6977 946010

¢øƒ∂∞ Για τα δύο χρόνια που λείπει από κοντά μας ο πολυαγαπημένος μας και αλησμόνητος Στρατής Β. Κωνσταντινίδης, η οικογένειά του προσέφερε χρηματικό ποσό. Ο πρόεδρος Η Γραμματέας Γιάννης Κωστής Βιβή Παπαδημητρίου

π∂ƒ∞ ª∏Δƒ√¶√§π™ ¢∏ª∏Δƒπ∞¢√™ & ∞§ªÀƒ√À π∂ƒ√™ ¡∞√™ ∞°π√À ∞£∞¡∞™π√À ™Δ∞°π∞Δø¡ ∞¡∞∫√π¡ø™π™ Φέρεται εις γνώσιν του Χριστεπωνύμου πληρώματος της Εκκλησίας, η τέλεσις ιεράς αγρυπνίας εις τον Ι.Ν. Αγ. Αθανασίου Σταγιατών επί τη ενάρξει του νέου εκκλησιαστικού έτους τη Δευτέρα 31 Αυγούστου και ώρα 9ην νυχτερινήν (21.00). Το Θείο Λόγο θα κηρύξει ο πρεσβύτερος π. Κων/νος Καφίδας. Τους χορούς των ιεροψαλτών θα πλαισιώσουν οι: Απόστολος Βαλωτής Πρωτοψάλτης - καθηγητής Βυζαντινής Μουσικής και Αναστάσιος Μακρής Πρωτοψάλτης. Παρακαλούμε όπως προσέλθετε και συμπροσευχηθείτε μεθ’ ημών, ώστε ευρισκόμενοι υπό την Σκέπη του Θεού, λάβουμε το μέγα Έλεός Του. ΤΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ª¡∏ª√™À¡√ Τελούμε σήμερα Κυριακή 30 Αυγούστου 2009 και μετά τη Θεία Λειτουργία, ετήσιο μνημόσυνο στον Ιερό Ναό Αγίου Κοσμά του Αιτωλού και Αρτεμίου, για την ανάπαυση της ψυχής της πολυαγαπημένης μας μητέρας, αδελφής και γιαγιάς

∞À°√À™Δ√™

30

Αλεξάνδρου, Ιωάννου, Παύλου, αρχιεπ. Κων/πόλεως “Ο ποιών την αμαρτίαν εκ του διαβόλου εστίν, ότι απ’ αρχής ο διάβολος αμαρτάνει” (Α’ Ιωάν. γ’ 8). Η αμαρτία και η κακία δεν προέρχονται από τον Θεόν, ούτε έχουν καμμίαν σχέσιν μαζί του. Δεν ήτο ποτέ δυνατόν ο άγιος Θεός να γίνη δημιουργός του κακού. Το κακόν το εδημιούργησε και το μεταφύτευσεν εις τον κόσμον ο εχθρός της αληθείας και της αρετής, ο αρχαίος αποστάτης διάβολος. Εφεύρεσις ιδική του είναι η αμαρτία και αυτός είναι ο πρώτος αμαρτωλός, που εκήρυξε ανταρσίαν και επανάστασιν κατά του απείρου Θεού, χωρίς να τον παρακινήση κανείς εις την ανταρσίαν αυτήν. Από αυτόν λοιπόν προέρχεται το κακόν. Και υπήρξεν αυτός εξ αρχής ο εφευρέτης της ψευτιάς, ο σύμβουλος ο κακός, ο δόλιος και φθονερός και πανούργος, που χρησιμοποιεί όλα τα απατηλά μέσα και όλας τας πανουργίας και μεθοδείας, διά να παραπλανήση τον άνθρωπον, διά να τον πάρη με το μέρος του και να τον χωρίση από τον Θεόν. Επομένως όσοι θεληματικώς αποστατούν από τον Θεόν και εργάζονται το κακόν, αυτοί δεν είναι από τον Θεόν, αλλά από τον διάβολον, του οποίου το θέλημα εκτελούν.

∂§∂¡∏™ ∫ø¡. ∫∞∫∞μ∞

Καλούμε τους συγγενείς, φίλους και όσοι τιμούν την μνήμη της, να παραστούν στο μνημόσυνο και να προσευχηθούν μαζί μας. Τα παιδιά: Θεοπία - Τηλέμαχος Ρέππος, Δημήτριος - Θεσσαλία Κακαβά Τα αδέλφια: Ζωή χα Σπ. Μπαλώνη, Ελένη χα Κων. Στεφανίδου, Ευγενία χα Νικ. Παρισάκη, Πολυτίμη χα Απ. Κακαβά, Βασιλική χα Βλάση Κακαβά Τα εγγόνια: Αθανάσιος, Ελένη, Αικατερίνη - Βασίλης Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα προσφερθεί στην αίθουσα του Ιερού Ναού.

∂Δ∏™π√ ª¡∏ª√™À¡√

¶∂¡£√™ Το λατρευτό μας πατέρα, παππού και θείο

∂À∞°°∂§√ ¶√À§π√À

Ετών 84 που πέθανε, κηδεύσαμε την Παρασκευή 28 Αυγούστου από το σπίτι μας στην οδό Ι. Καρτάλη117 και ώρα 11.30 π.μ. στον Ιερό Ναό Αναλήψεως. Σε όσους συμπαραστάθηκαν στο βαρύ πένθος μας θερμά ευχαριστούμε. Βόλος 30 Αυγούστου 2009 Τα παιδιά: Θεόδωρος-Όλγα Χειμώνα, Αντώνιος-Χριστίνα Γκανάτσιου Τα εγγόνια: Αφροδίτη, Δημήτριος, Ευάγγελος, Ειρήνη Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς.

Με τη συμπλήρωση ενός έτους από το θάνατο του αγαπημένου μας συζύγου, πατέρα και παππού

£∂ªπ™Δ√∫§∏ ∞£∞¡∞™π√À ¶√À§π√À

Η οικογένειά του αντί μνημοσύνου θα προσφέρει χρηματικό ποσό στο Ίδρυμα “Γηροκομείο Βόλου” . Η σύζυγος: Κασσιανή Πούλιου Τα παιδιά: Αθανάσιος και Γεωργία Πούλιου, Δημήτριος και Μαρία Πούλιου Τα εγγόνια: Θεμιστοκλής, Θεμιστοκλής, Αναστασία

KH¢EIE™ Το λατρευτό μας σύζυγο, πατέρα, αδελφό, παππού και θείο

™∂ƒ∞º∂πª ¢∏ª. ¶√À§√

¢øƒ∂∞ Στη μνήμη του εξαδέλφου τους, Αλέκου Ν. Καλτσογιάννη, που πέθανε στο WORCESTER Αγγλίας, στις 18-8-09 και κηδεύτηκε εκεί στις 28-8-09, ο κ. και η κ. Πάρι Β. Σμπόρου και ο κ. Αλέκος Β. Σμπόρος, προσέφεραν στη ΦΛΟΓΑ 200Ε. - Επικοινωνία με τη ΦΛΟΓΑ: Κονταράτου Αφήσου 24210 24628 κιν.: 6977 001396.

π¢ƒÀª∞ ∂π¢π∫ø¡ ¶∞π¢ø¡-∞Δ√ªø¡ ¡. ª∞°¡∏™π∞™

Ετών 76 που πέθανε, κηδεύουμε σήμερα Κυριακή 30 Αυγούστου και ώρα 10.30 π.μ. από το σπίτι μας στην οδό Μεταμορφώσεως 15, στον Ιερό Ναό Μεταμορφώσεως. Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους να συνοδεύσουν την εκφορά του. Η σύζυγος: Κλεοπάτρα Τα παιδιά: Δημήτριος Πούλος, Σταμούλης-Γεωργία Πούλου, Σοφία Πούλου Τα αδέλφια: Ιωάννης-Αικατερίνη Πούλου, Λουκάς-Βασιλική Πούλου, Βασιλική-Δημήτριος Καλαμπαλίκης, Αικατερίνη χα Αθαν. Χονδρού, Παρασκευή-Κων/νος Αργύρης, Δήμος-Αφροδίτη Δήμου Η εγγονή: Κλεοπάτρα Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στην αίθουσα του Κοιμητηρίου.

“∞™¶ƒ∂™ ¶∂Δ∞§√À¢∂™”

ΒΟΛΟΣ - Τηλ.: 24210 66150 & 24210 65776 Fax: 24210 83420 http: //www.geocities.com/asprespetaloudes email: asprespetaloudes@yahoo.gr Αριθ. Λογαριασμού: Εθνική Τράπεζα 201/480458-99

∞°∞£√∂ƒ°π∂™ ºπ§∞¡£ƒø¶ø¡ * Ο κ. Αγγελής Αναστάσιος προσέφερε το ποσό των 100 ευρώ για τις ανάγκες των παιδιών του Ιδρύματος (Νο 197) * Η κ. Έφη και ο κ. Μανώλης Γρηγορίου προσέφεραν το ποσό των 50 ευρώ εις μνήμη του θείου τους Κ. Μπακρατσά αντί στεφάνου (Νο 198) * Ανώνυμα προσφέρθηκε το ποσό των 200 ευρώ για τις ανάγκες των παιδιών του Ιδρύματος (Νο 200) * Ανώνυμα προσφέρθηκε το ποσό των 20 ευρώ για τις ανάγκες των παιδιών του Ιδρύματος (Νο 199) * Η εταιρεία 3Ε Coca-Cola Α.Ε. προσέφερε μπισκότα για τις ανάγκες των παιδιών του Ιδρύματος (Νο 220) * Οι οικογένειες των κ.κ. Γιάτσιου και Καρατζιώτη προσέφεραν δύο πλήρη γεύματα για τα παιδιά του Ιδρύματος εις μνήμη Ιορδάνη Τοπούζογλου (Νο 215) Η Διοικούσα Επιτροπή, το προσωπικό και τα παιδιά του Ιδρύματος, σας ευχαριστούν θερμά. Για τη Διοικούσα Επιτροπή Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΘ. ΜΠΑΚΑΛΙΑΝΟΣ

Τη λατρευτή μας σύζυγο, μητέρα, αδελφή, γιαγιά και θεία

√Àƒ∞¡π∞ ∫√Àƒ∫√Àμ∂§∞

Ετών 78 που πέθανε, κηδεύουμε σήμερα Κυριακή 30 Αυγούστου και ώρα 11 π.μ. από το σπίτι μας στις Γλαφυρές (Κάπουρνα) στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου. Παρακαλούμε συγγενείς και φίλους να συνοδεύσουν την εκφορά της. Η ΣΟΡΟΣ ΘΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΟΙΚΙΑ ΜΑΣ ΣΤΙς 9 ΤΟ ΠΡΩΙ. Γλαφυρές 30 Αυγούστου 2009 Ο σύζυγος: Δημήτριος Τα παιδιά: Σεραΐνα-Νικόλαος Κώστας, Ειρήνη-Μαρία Κουρκουβέλα Τα αδέλφια: Παντελής Φάλκος, Χρίστος-Αικατερίνη Φάλκου, Ευγενία χα Ν. Παπαευθυμίου, Καλυψώ χα Α. Ακρίβου, Ελένη χα Θεοχάρη Τα εγγόνια: Χρίστος, Δημήτρης, Κωνσταντίνος, Ιωάννης, ΜαρίναΟυρανία Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στο Πνευματικό Κέντρο του Ιερού Ναού.

Το λατρευτό μας σύζυγο, πατέρα, παππού, αδελφό και θείο

πø∞¡¡∏ ¡√Δ∞ƒ∞

∞°∞£√∂ƒ°π∂™ - ¢øƒ∂∂™ Στο Κοινωνικό Φιλανθρωπικό Σωματείο “Φίλες της Αγάπης” Βόλου προσέφεραν οι κάτωθι: κ. Αντώνης Σαρσέντος 15Ε εις μνήμη Απόστολου Κουτσογιάννη (970), κ. Θέμης Θεοχάρης 15Ε εις μνήμη Απόστολου Κουτσογιάννη (971), Αποστολέρη Ηρώ 6Ε (972), Καζάκου Ελένη 10Ε (973), Γκίκα Ασπασία 12Ε (974), Σιμοπούλου 6Ε (975), Κολιού Ζωή 6Ε (976), Διαμαντοπούλου 5Ε (977), Μαλαμούλη Πόπη 40Ε (978). Για τα 3 χρόνια από το θάνατο της αγαπημένης τους αδελφής Αλίκης Λοβέρδου προσέφεραν 100 ευρώ τα αδέλφια της (979), Μπασδέκη Κασσιανή 20Ε (980). Ευδοκία Κατσιοπούλου εις μνήμη της αγαπημένης μας συμπεθέρας Όλγας Ζιώγα 50Ε (941). Οικογένεια Γεωργίου Κατσιόπουλου εις μνήμη της αγαπημένης μας γιαγιάς Όλγας Ζιώγα 50Ε (942).

κηδεύουμε σήμερα Κυριακή 30 Αυγούστου και ώρα 1 μ.μ., από το σπίτι μας που είναι στην οδό Ανθ. Γαζή 171Δ-Αγ. Νικολάου, στον Ιερό Ναό Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Νικολάου Βόλου. Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους όπως συνοδεύσουν την εκφορά του. Βόλος 30 Αυγούστου 2009 Η σύζυγος: Ευαγγελία Τα παιδιά: Μαγδαληνή-Μαρία και Φώτης Τα εγγόνια: Ιωάννης, Ευαγγελία, Παναγιώτα, αβάπτιστο Τα αδέλφια: Αγγελική Νοταρά, Ηλίας & Ζαφειρούλα Νοταρά, Γραμματή & Φίλιππος Σγαρδώνης, Πολυξένη χα Νικ. Ζορμπά Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στο ξενοδοχείο “VOLOS PALACE” .


40 KYPIAKH 30 ∞À°√À™Δ√À 2009

¢∏ª√™ μ√§√À √ƒ°∞¡π™ª√™ ∫∂¡Δƒ√À ∂∫¶∞π¢∂À™∏™ ¶∞π¢π√À (√.∫.∂.¶.¢.μ.) Ο Οργανισμός Κέντρου Εκπαίδευσης Παιδιού Δήμου Βόλου ανακοινώνει ότι αρχίζουν οι εγγραφές από 1-10 Σεπτεμβρίου 2009 για το Τμήμα Ημερήσιας Απογευματινής Απασχόλησης Δημοτικής Εκπαίδευσης. Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε μαθητές Δημοτικού Σχολείου για απογευματινή απασχόληση με τα παρακάτω τμήματα: * Μελέτη σχολικών μαθημάτων * Πυρογραφία * Κεραμική * Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές * Μουσική * Γυμναστική * Ομάδες Κοινωνικής Εργασίας Οι ώρες λειτουργίας του τμήματος είναι 13.30 μέχρι 19.30. Απαραίτητα δικαιολογητικά: 1. Πιστοποιητικό γέννησης του παιδιού (ζητείται αυτεπάγγελτα) 2. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης για τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες (ζητείται αυτεπάγγελτα). 3. Ιατρική βεβαίωση για την καλή υγεία και τους εμβολιασμούς του παιδιού. 4. Αντίγραφο φορολογικής δήλωσης 2009 (για τα εισοδήματα 2008). 5. Βεβαίωση εργασίας γονέων (για τους μισθωτούς) ή βεβαίωση απασχόλησης από το ασφαλιστικό ταμείο (για τους ελεύθερους επαγγελματίες) κάρτα ανεργίας (για τους ανέργους). 6. Σε διαζευγμένους - εν διαστάσει γονείς, απαιτείται επιμέλεια τέκνου. Για τους αλλοδαπούς επιπλέον απαραίτητα δικαιολογητικά: 1. Διαβατήριο με ισχυρή θεώρηση εισόδου ή 2. Άδεια Διαμονής ή εργασίας ή 3. Βεβαίωση από ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού της Περ/ας του ΥΠΕΣΔΔΑ, με την οποία βεβαιώνεται η εμπρόθεσμη κατάθεση απαιτούμενων δικαιολογητικών για την έκδοση αδείας διαμονής ή εργασίας. 4. Πιστοποιητικό γέννησης του παιδιού μεταφρασμένο. Πληροφορίες και εγγραφές καθημερινά από 9.00-14.00 στα γραφεία του Οργανισμού Κέντρου Εκπαίδευσης Παιδιού Δήμου Βόλου. (Διεύθυνση: Τριανταφυλλίδη 74) Υπεύθυνη Εγγραφών: Νικολάου Μελπομένη Τηλ.: 24210 40740

∫∏¢∂π∞ Το λατρευτό μας σύζυγο, πατέρα, παππού, αδελφό και θείο

¡π∫√§∞√ Δ™π¡Δ∑∞

Ετών 72 κηδεύουμε σήμερα Κυριακή 30 Αυγούστου και ώρα 12.30 μ. από το σπίτι μας στην οδό Μαυροκορδάτου αρ. 154 & Αντιστάσεως, στον Ιερό Ναό Αναλήψεως του Χριστού Βόλου. Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους να συνοδεύσουν την εκφορά του. Βόλος 30 Αυγούστου 2009 Η σύζυγος: Χριστίνα Τα παιδιά: Μαρία Τσίντζα-Ευάγγελος Καλεργιάδης Η εγγονή: Χριστίνα Τα αδέλφια: Αποστολία Σαμαρά, Αντώνης-Αθηνά Σαμαρά Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στην αίθουσα του Κοιμητηρίου.

∂ÀÃ∞ƒπ™Δ∏ƒπ√ Την αγαπημένη μας μητέρα, αδελφή, γιαγιά και θεία

ª∞ƒπ∞ ¢. §∞∑∞ƒ√À

Ετών 86 που πέθανε, κηδεύσαμε την Παρασκευή 28 Αυγούστου στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Κάτω Λεχωνίων. Όλους όσοι μας συμπαραστάθηκαν στο βαρύ πένθος μας, ευχαριστούμε θερμά. Κάτω Λεχώνια 30 Αυγούστου 2009 Τα παιδιά: Απόστολος - Κατερίνα Λαζάρου, Ελένη - Γεώργιος Σανιδάς Τα αδέλφια: Πρεσβυτέρα Ζαφειρία χα Θ. Παπασακελλαρίου, Αριστείδης - Ρίτσα Κωστοπούλου, Αθανασία - Απόστολος Πατρώνης, Γεώργιος Λαζάρου Τα εγγόνια: Μάρω, Δημήτρης, Νάντια Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς

¶∂¡£√™ - ∂ÀÃ∞ƒπ™Δ∏ƒπ√ Τον αγαπημένο μας σύζυγο, πατέρα, αδελφό, παππού και θείο

∞¡¢ƒ∂∞ μ∞´Δ™∏

που πέθανε, κηδεύσαμε χθες 29 Αυγούστου και ώρα 6 μ.μ. από το σπίτι μας στην οδό Μαυροκορδάτου 145 στον Ιερό Ναό Αγίου Λαζάρου Κοιμητηρίου. Ευχαριστούμε όλους όσοι μας συμπαραστάθηκαν στο πένθος μας. Η σύζυγος: Κων/ντία Τα παιδιά: Αθανάσιος-Άννα Ανδρέου, Ασημω-Αθανάσιος Γαβράνης Η αδελφή: Μαρία χα Φασιανού Τα εγγόνια: Κων/ντία-Σταύρος, Ασπασία-Χρήστος, Ανδρέας Τα δισέγγονα: Άννα/Αθανασία, Κων/να Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς.

“√È μÔ˘ÏfiÌÂÓÔÈ ÏÔ˘ÙÂ›Ó ÂÌ›ÙÔ˘ÛÈÓ ÂȘ ÂÈÚ·ÛÌfiÓ” (∞’ Δπª√£. ™Δ’ 10)

ΔÔ ¿ıÔ˜ Ù˘ ÊÈÏ·ÚÁ˘Ú›·˜

- “√ ¿ÓıÚˆÔ˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÔÓ Â›ÁÂÈÔÓ, ·ÏÏ’ Ô˘Ú¿ÓÈÔÓ” - “√È Á‹ÈÓ˜ ¯·Ú¤˜ ÛÙÚ¤ÊÔ˘Ó ÚÔ˜ Ù· οو Ù· fiÌÌ·Ù· Ù˘ „˘¯‹˜” (¶§∞Δø¡) - ªfiÓÔÓ ÔÈ ÓÂ˘Ì·ÙÈΤ˜ ÂÓ·Û¯ÔÏ‹ÛÂȘ Ì·˜, ·Ó·Áο˙Ô˘Ó ÙËÓ ÚÔÛÔ¯‹ Ì·˜, Ó· ÛÙÚ·Ê› ÚÔ˜ Ù· “¿Óˆ” fiÔ˘ Ô ÃÚÈÛÙfi˜ ÂÛÙ›” ! (∞¶. ¶∞À§√™) - ¡· ÚÔÛ¤ÍÔ˘Ì Ôχ ÙÔ ¿ıÔ˜ Ù˘ ÊÈÏ·ÚÁ˘Ú›·˜ “Ô˘ Â›Ó·È Ú›˙· fiÏˆÓ ÙˆÓ Î·ÎÒÓ”

ˆ˜ Ù·ÈÚÈ¿˙ÂÈ ÛÙÔ fiÓÔÌ¿ ÙÔ˘ “¿ÓıÚˆÔ˜” . ∫·È Ì ÙÔ Û˘ÓÙ·›ÚÈ·ÛÌ· “ηÏfi˜ ¿ÓıÚˆÔ˜” , “ÛˆÛÙfi˜ ÃÚÈÛÙÈ·Ófi˜” ! √ ηÏfi˜ fï˜ ÃÚÈÛÙÈ·Ófi˜ ¤¯ÂÈ ˆ˜ ·ÚÈÔ Ì¤ÏËÌ¿ ÙÔ˘ Ó· ÌÂÏÂÙ¿ ÂÈÌÂÏÒ˜ Ù· ÏfiÁÈ· ÙÔ˘ £ÂÔ‡, ‰ËÏ·‰‹ Ù· ‚È‚Ï›· Ù˘ ¶·Ï·È¿˜ Î·È Ù˘ ∫·ÈÓ‹˜ ¢È·ı‹Î˘. ∫·È Ì¿ÏÈÛÙ· Ó· Ù· Û˘˙ËÙ¿ Ì ÙÔ˘˜ Û˘Ó·ÓıÚÒÔ˘˜ ÙÔ˘. ΔfiÙ ÙÔ ı¤ÏËÌ· ÙÔ˘ ∫˘Ú›Ô˘ - fiˆ˜ ϤÁÂÈ Ô ÈÂÚfi˜ ÃÚ˘ÛfiÛÙÔÌÔ˜, ÂÓÙ˘ÒÓÂÙ·È Ì¤Û· Ì·˜ ηχÙÂÚ·. º˘Ï¿ÛÛÂÙ·È ÛˆÛÙ¿ Î·È Ì·˜ ·Úˆı› Û ·Ó¿ÏÔÁ· ¤ÚÁ·. Δ· ¿Óˆ ÏÔÈfiÓ ˙ËÙ›ٷÈ, fiÔ˘ Ô ÃÚÈÛÙfi˜ ÂÛÙ›Ó ÂÓ ‰ÂÍÈ¿ ÙÔ˘ £ÂÔ‡ ηı‹ÌÂÓÔ˜ “Ù· ¿Óˆ ÊÚÔÓ›Ù ÌË Ù· Â› Ù˘ Á˘” (∫√§√™™∞∂π™ °’ 1-2). 4) ∞˘Ù¿ Ô˘ ÚÔÌ¿ÓÙ„ ÚÔ ÃÚÈÛÙÔ‡ Ô ¶Ï¿ÙˆÓ Î·È ÔÈ ÊÈÏfiÛÔÊÔÈ Ì·ıËÙ·› ÙÔ˘, fiÙÈ Ô ¿ÓıÚˆÔ˜ Â›Ó·È ÔÓ Ô˘Ú¿ÓÈÔ Î·È fi¯È Â›ÁÂÈÔ, fiÙÈ fï˜ ÔÈ Á‹ÈÓ˜ ̤ÚÈÌÓ¤˜ ÙÔ˘ Î·È ÔÈ ·Ì·ÚوϤ˜ ÂȉÈÒÍÂȘ ÙÔ˘, οو (ÚÔ˜ Ù· Á‹ÈÓ·) ÛÙÚ¤ÊÔ˘Ó Ù· Ì¿ÙÈ· Ù˘ „˘¯‹˜ ÙÔ˘, ÂÓÒ Ë „˘¯‹ ÙÔ˘ Ú¤ÂÈ ‰È·ÚÎÒ˜ Ó· ·ԂϤÂÈ ÚÔ˜ Ù· ¿Óˆ, ÙÒÚ· ÏÔÈfiÓ Ô ·. ¶·‡ÏÔ˜ (Ë ÃÚÈÛÙÈ·ÓÈ΋ ‰È‰·Ûηϛ·) ÙÂÏÈο ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏ›˙ÂÈ Ù· ÚÔ˜ Ù· ¿Óˆ ‚ϤÌÌ·Ù¿ Ì·˜, ÚÔ˜ ÙÔ ı·˘Ì·ÛÙfi ÛËÌÂ›Ô Î·È ÌÔÓ·‰ÈÎfi: “fiÔ˘ Ô ∫‡ÚÈÔ˜, Ô ÃÚÈÛÙfi˜ ÂÛÙ›Ó” ” ! ∏ Û˘Ì‚Ô˘Ï‹, ÒÛÙ ӷ ·Û¯ÔÏԇ̷ÛÙ ÈÔ Ôχ Ì ٷ ÓÂ˘Ì·ÙÈο Î·È ¿ÁÈ· ı¤Ì·Ù· Î·È Ó· ÛÙÚ¤ÊÔ˘Ì ٷ ÓÂ˘Ì·ÙÈο Ì·˜ Ì¿ÙÈ· ÛÙË ÛˆÛÙ‹ ÔÚ›·, Ù˘ ¿Óˆ ÎÏ‹ÛÂÒ˜ Ì·˜, Û˘ÓÙ·˘Ù›˙ÂÙ·È ·ÚÎÂÙ¿ ˙ˆËÚ¿ Ì ÙȘ ÛˆÛÙ¤˜ ÛΤ„ÂȘ ÙˆÓ ÛÔÊÒÓ Ì·˜ ÚÔÁfiÓˆÓ. ∞Ó ÔÈ ÚÔ ÃÚÈÛÙÔ‡ ÌÈÏÔ‡Û·Ó ÙfiÛÔ ÛˆÛÙ¿ Î·È ¿ÁÈ·, Ò˜ Ú¤ÂÈ Ó· ÛÎÂÊÙfiÌ·ÛÙ ÎÈ ÂÌ›˜; fiÙ·Ó Û¯Â‰fiÓ ÔÏÔ¯ÚÔÓ›˜ ÛÙÚ¤ÊÔ˘Ì ٷ fiÌÌ·Ù· Ù˘ „˘¯‹˜ Ì·˜ ÛÙ· Á‹ÈÓ· Î·È ÛÙȘ ÚfiÛηÈÚ˜ ·ÔÏ·‡ÛÂȘ; Δ·ÈÚÈ¿˙ÂÈ ÏÔÈfiÓ Ó· ԇ̠ÁÈ· ÙË ıˆÚÔ˘Ì¤ÓË ÔÏÈÙÈṲ̂ÓË ÎÔÈÓˆÓ›· ÙˆÓ Û˘Á¯ÚfiÓˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ, Ô˘ Ô Î·ı¤Ó·˜ Ì·˜ ϤÔÓ ¤¯ÂÈ ÙÔ È‰ÈfiÎÙËÙÔ Û›ÙÈ ÙÔ˘ ÛÙËÓ fiÏË Î·È ÙÔ Â›Û˘ ‰ÈÎfi ÙÔ˘ ÛÙËÓ ÂÍÔ¯‹ (Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· ·˘Ùfi ‰ÈÏ·ÛÈ¿ÛÙËΠÎÈ ¤ÁÈÓ ¤Ó· ÛÙÔ ‚Ô˘Ófi Î·È ¤Ó· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·), Ô˘ ¤¯ÂÈ ¤Ó· Ì ‰‡Ô Î·È ÙÚ›· (·˘Ùfi˜ Î·È Ù· ·È‰È¿ ÙÔ˘) ·˘ÙÔΛÓËÙ· Î·È fï˜ Ó· ·ÈÛı¿ÓÂÙ·È... ÊÙˆ¯fi˜ Î·È fi¯È ÏÔ‡ÛÈÔ˜ Î·È Ó· ·Ú·ÔÓ›ٷÈ,

“√ ¿ÓıÚˆÔ˜ ÙÔ˘ £ÂÔ‡ ÎÔÈÙ¿˙ÂÈ Î¿Ùˆ ÙË ÁË Ì ÂÚÈÊÚfiÓËÛË Î·È ·Ë‰›· Û·Ó ¤Ó· Ì›ÁÌ· ·fi ̈ڛ˜ Î·È Ìˉ·ÌÈÓfiÙËÙ˜, Ô˘ ıˆÚ› ÙÔÓ Â·˘Ùfi ÙÔ˘ “Ê˘ÙfiÓ Ô˘Î ¤ÁÁÂÈÔÓ ·ÏÏ¿ Ô˘Ú¿ÓÈÔÓ” (Δπª∞π√™ 90·) Î·È ·ÁˆÓ›˙ÂÙ·È Ó’ ·Ó·ÚÚȯËı› ÛÙÔÓ Ô˘Ú·Ófi, Ô˘ ··ÚÓÈ¤Ù·È Ì fiÏË ÙÔ˘ ÙË ‰‡Ó·ÌË ÙȘ ˉÔÓ¤˜ Î·È ÙȘ ¯·Ú¤˜ Ù˘ Á‹ÈÓ˘ ˙ˆ‹˜, ÂÂȉ‹ “οو ÛÙÚ¤ÊÔ˘ÛÈ Ù˘ „˘¯‹˜ fi„ÈÓ” (¶√§πΔ. VII 519 b. ‚Ï. Î·È VI 485 De) Î·È ÌfiÓÔÓ ÂΛӘ ÙȘ ÓÂ˘Ì·ÙÈΤ˜ ··Û¯ÔÏ‹ÛÂȘ ÂȉÔÎÈÌ¿˙ÂÈ, fiÛ˜ (ÌfiÓÔÓ ÂΛӘ) ·Ó·Áο˙Ô˘Ó ÙËÓ „˘¯‹ Ó’ ·ÙÂÓ›˙ÂÈ ÚÔ˜ Ù· ¿Óˆ...” . (∞fi ÙÔ ‚È‚Ï›Ô ∂À∞°. ¶∞¶∞¡√ÀΔ™√À: ΔÔ £ÚËÛ΢ÙÈÎfi μ›ˆÌ· ÛÙÔÓ ¶Ï¿ÙˆÓ·” ÛÂÏ. 85). ∞˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ÚÔ ÃÚÈÛÙÔ‡ ÛÔÊÔ‡, ÙÔ˘ ¶Ï¿ÙˆÓÔ˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ ÊÈÏÔÛfiÊˆÓ Ô˘ ·ÎÔÏÔ‡ıËÛ·Ó ÙÔ ‰ÚfiÌÔ Î·È ÙȘ ÔÚı¤˜ ÛΤ„ÂȘ ÙÔ˘, Ó· Û¯ÔÏÈ¿ÛÔ˘ÌÂ, ·ÎfiÌ· Ï›ÁÔ Û‹ÌÂÚ·, ÁÈ· Ó· ‚Á¿ÏÔ˘Ì ·ÍÈfiÏÔÁ· Û˘ÌÂÚ¿ÛÌ·Ù·. 1) √ ¿ÓıÚˆÔ˜ ¤ÙÛÈ ·Ï¿, ¯ˆÚ›˜ οÔÈÔÓ ·ÁÒÓ·, οÔÈ· ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ó· ÓÈ΋ÛÂÈ ÙÔÓ ¿ÏÔÁÔ Â·˘Ùfi ÙÔ˘, ηÙ‚¿˙ÂÈ Û ¯·ÌËÏ¿-¿ÏÔÁ· Â›‰· ÙËÓ ËıÈ΋ ÙÔ˘ ˙ˆ‹. ∑ÂÈ ·ÏÔ‡Ûٷٷ ·ÚfiÌÔÈ· Ì ٷ ˙Ò·, Ô˘ Î·È ÂΛӷ ¤¯Ô˘Ó ÌfiÓÔÓ ˘ÏÈÛÙÈΤ˜ ÂȉÈÒÍÂȘ Ù·ÈÚÈ·ÛÙ¤˜ ÁÈ· ÙË Ê‡ÛË ÙÔ˘˜ Î·È ÙÔÓ ÚÔÔÚÈÛÌfi ÙÔ˘˜. 2) √ ¿ÓıÚˆÔ˜, fiˆ˜ Ì·˜ Ê·ÓÂÚÒÓÂÈ Î·È ÙÔ fiÓÔÌ¿ ÙÔ˘, Ú¤ÂÈ Ó· ÂÈ˙ËÙ› Ù· ¿Óˆ, Ù· ˘„ËÏfiÙÂÚ·. ∂›Ó·È ÂÈÎfiÓ· ÙÔ˘ £ÂÔ‡ Î·È ÚÔÔÚÈÛÌfi˜ Ù˘ ˙ˆ‹˜ ÙÔ˘, ϤÁÂÈ Ë ∞Á. °Ú·Ê‹, Â›Ó·È Ë ÔÌÔ›ˆÛ›˜ ÙÔ˘ Ì ÙÔ £Âfi! √ ÚÔÔÚÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ ÏÔÈfiÓ Â›Ó·È ·ÁÁÂÏÈÎfi˜, Ë ÔÌÔ›ˆÛ›˜ ÙÔ˘ Ì ÙÔ £Âfi - Ó· ÙÔ ÙÔÓ›ÛÔ˘Ì ·˘Ùfi! 3) ¶ÚÒÙÔ Ì¤ÏËÌ¿ Ì·˜ Â›Ó·È Ó· ˙ԇ̠ÊÈÏÔÛÔÊË̤ӷ, ¤ÙÛÈ fi-

π¢ƒÀª∞ ∂π¢π∫ø¡ ¶∞π¢ø¡-∞Δ√ªø¡ ¡. ª∞°¡∏™π∞™

“∞™¶ƒ∂™ ¶∂Δ∞§√À¢∂™”

ΒΟΛΟΣ - Τηλ.: 24210 66150 & 24210 65776 Fax: 24210 83420 http: //www.geocities.com/asprespetaloudes email: asprespetaloudes@yahoo.gr Αριθ. Λογαριασμού: Εθνική Τράπεζα 201/480458-99

∞°∞£√∂ƒ°π∂™ ºπ§∞¡£ƒø¶ø¡ * Ανώνυμα οικογένεια προσέφερε το ποσό των 100Ε στη μνήμη του αδελφικού τους φίλου ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΚΑΡΚΑΛΑ για τους σκοπούς του Ιδρύματος αντί στεφάνου (Νο. 204) * Η κ. Φουντούκη Αικατερίνη κατέθεσε το ποσό των 600Ε για τις ανάγκες των παιδιών του Ιδρύματος (Νο 207) * Η κ. Χατζή Ειρήνη κατέθεσε το ποσό των 400Ε για τις ανάγκες των παιδιών του Ιδρύματος (Νο 209) * Ο κ. Δεβετζής Δημήτριος κατέθεσε το ποσό των 200Ε για τις ανάγκες των παιδιών του Ιδρύματος (Νο 205) * Ανώνυμα κατετέθη το ποσό των 350Ε για τις ανάγκες των παιδιών του Ιδρύματος (Νο 206) * Ανώνυμα κύριος προσέφερε το ποσό των 300Ε για τις ανάγκες των παιδιών του Ιδρύματος (Νο 210) * Ανώνυμα κυρία προσέφερε το ποσό των 150Ε για τις ανάγκες των παιδιών του Ιδρύματος (Νο 208) * Ανώνυμα κύριος προσέφερε το ποσό των 100Ε για τις ανάγκες των παιδιών του Ιδρύματος (Νο 212) * Η εταιρεία ΜΑΣΟΥΤΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ Α.Ε. προσέφερε διάφορα τρόφιμα για τις ανάγκες των παιδιών του Ιδρύματος (Νο 235) Η Διοικούσα Επιτροπή, το προσωπικό και τα παιδιά του Ιδρύματος σας ευχαριστούν θερμά. Για τη Διοικούσα Επιτροπή Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΘ. ΜΠΑΚΑΛΙΑΝΟΣ

Ò˜ ı· ʤÚÂÈ Ù· Ú¿ÁÌ·Ù¿ ÙÔ˘ ‚fiÏÙ·; Δ·ÈÚÈ¿˙ÂÈ ÏÔÈfiÓ Ó· ÙÔ˘ Â·Ó·Ï¿‚Ô˘Ì ٷ ÏfiÁÈ· ÙÔ˘ ÃÚÈÛÙÔ‡: “ÕÓıÚˆ¤ ÌÔ˘, ÌÂÚÈÌÓ¿˜ Î·È Ì ¿Á¯Ô˜ Ôχ ÊÚÔÓÙ›˙ÂȘ, ÁÈ· Ú¿ÁÌ·Ù· ˘ÏÈο, Á‹ÈÓ· Î·È ÚfiÛηÈÚ·, ۋΈÛÂ Î·È Ï›ÁÔ ÙÔ ‚ϤÌÌ· ÛÔ˘ ÛÙÔÓ √˘Ú·Ófi” fiÔ˘ Ô ÃÚÈÛÙfi˜ ›ӷÈ! ¡·È, Ô ÃÚÈÛÙfi˜ Â›Ó·È Ô˘ ÂÚÈ̤ÓÂÈ ÎÈ ·fi Û¤Ó· Ó· ηٷϿ‚ÂȘ Î·È Ó· ‰È·ÈÛÙÒÛÂȘ “fiıÂÓ ¤وη˜” Î·È ÌÂÙ·ÓfiËÛÔÓ Î·È Ù· ÚÒÙ· ¤ÚÁ· Ô›ËÛÔÓ” . Œ¯ÂȘ ¯¿ÛÂÈ ÙË ¯¿ÚË ÙÔ˘ £ÂÔ‡ Î·È ÁÈ’ ·˘Ùfi, ÂÓÒ ¤¯ÂȘ ÔÏÏ¿ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·fi ÙÔ˘˜ ÁÔÓ›˜ ÛÔ˘, ÂÓ ÙÔ‡ÙÔȘ ·ÈÛı¿ÓÂÛ·È ÊÙˆ¯fi˜! •¤¯·Û˜ ÙÔ “‰fiÍ· Ùˆ £ÂÒ” ÙˆÓ ÁÔÓ¤ˆÓ ÛÔ˘. ∫·È ÙÒÚ· Â›Û·È ·ÍÈÔχËÙÔ˜ Î·È ˙ÂȘ Ì ‰È·ÚΤ˜ ¿Á¯Ô˜ Î·È ·ÁˆÓ›·! (∞¶√∫∞§Àæπ™ μ’ 5). øÛÙfiÛÔ ·ÚËÁÔÚԇ̷ÛÙ Ì ÙË ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ÚÔÊËÙ›· ÂÓfi˜ ÔÏÂÌ›Ô˘ ÙÔ˘ ÃÚÈÛÙÔ‡, Ô˘ ϤÁÂÈ “Ë ·ÓıÚˆfiÙ˘, ·ÊÔ‡ ‰È·Ó‡ÛÂÈ fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ·ÎÏÔ˘˜ Ù˘ ·ÈÛÙ›·˜, ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ı· ηı›ÛÂÈ ·Ú¿ ÙÔ˘˜ fi‰·˜ ÙÔ˘ πËÛÔ‡, ÁÈ· Ó· ·ÎÔ‡ÂÈ ÙË ‰È‰·Ûηϛ· ÙÔ˘!” (∂. ƒ∂¡∞¡: “√ μ›Ô˜ ÙÔ˘ πËÛÔ‡). ∫·È Ô ›‰ÈÔ˜ Ô ÃÚÈÛÙfi˜ ı· ÚˆÙ‹ÛÂÈ ÙÔ˘˜ º·ÚÈÛ·›Ô˘˜ Î·È fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÔÏÂÌ›Ô˘˜ ÙÔ˘ “ÔÙ¤ ‰ÂÓ ‰È·‚¿Û·Ù ÛÙȘ °Ú·Ê¤˜; √ Ï›ıÔ˜ Ô˘ ¤Ù·Í·Ó Û·Ó ¿¯ÚËÛÙÔÓ ÔÈ ÔÈÎÔ‰fiÌÔÈ, ·˘Ùfi˜ ¤ÁÈÓ ·ÁΈӿÚÈ, Ô ∫‡ÚÈÔ˜ ÙÔ ¤Î·Ó ·˘Ùfi, Î·È Â›Ó·È ·ÍÈÔı·‡Ì·ÛÙÔ ÛÙ· Ì¿ÙÈ· Ì·˜” (ª∞Δ£. ∫∞’ 42). ∞ÏÏ’ ·˘Ùfi ·Í›˙ÂÈ Ó· ÙÔ Û¯ÔÏÈ¿ÛÔ˘Ì ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÚÔÛ¯Ҙ. ∫·È ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ ·˘Ùfi Ú¤ÂÈ Ó· Ì·˜ ¯·ÚÔÔÈ›. ∂Âȉ‹ fiÓÙˆ˜, ·ÊÔ‡ Ë ·ÓıÚˆfiÙ˘ ‰È·ÙÚ¤ÍÂÈ fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ·ÎÏÔ˘˜ Ù˘ ·ÈÛÙ›·˜, ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ı· ηı›ÛÂÈ “·Ú¿ ÙÔ˘˜ fi‰·˜ ÙÔ˘ πËÛÔ‡ (ÈÌ·ÙÈṲ̂ÓË Î·È ÛˆÊÚÔÓÔ‡Û·) ·ÎÔ‡Ô˘Û· ÙÔÓ ÏfiÁÔÓ ∞˘ÙÔ‡” . ∞ÏÏ¿ Î·È ·Í›˙ÂÈ Û‹ÌÂÚ· Ó· ÚÔÛ¤ÍÔ˘Ì ÙÈ Ì·˜ ϤÁÂÈ Ô ı›Ԙ ‰È‰¿ÛηÏÔ˜ ÁÈ· ÙË ÊÈÏ·ÚÁ˘Ú›· ÛÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ ¢·ÁÁÂÏÈ΋ ÂÚÈÎÔ‹ (ª∞Δ£. π£’ 16-26). √ ÏÔ‡ÛÈÔ˜ Ó¤Ô˜ ÙÔ˘ ∂˘·ÁÁÂÏ›Ô˘ ‹Ù·Ó Ú·ÁÌ·ÙÈο ¢Û‚‹˜ Î·È ÂÓ¿ÚÂÙÔ˜ Ó¤Ô˜. “ŸÏ˜ ÙȘ ÂÓÙÔϤ˜ ÙÔ˘ ¡fiÌÔ˘ ÙÔ˘ £ÂÔ‡ ÙȘ ÙËÚÒ ·fi ÌÈÎÚfi ·È‰›” ·Ó¤ÊÂÚ ÛÙÔÓ ÃÚÈÛÙfi. “™Â ÙÈ ÏÔÈfiÓ ·ÎfiÌ· ˘ÛÙÂÚÒ;” . ∫·È Ô ÃÚÈÛÙfi˜ ÙÔ˘ ·¿ÓÙËÛÂ: “∞Ó

ı¤ÏÂȘ Ó· Á›ÓÂȘ Ù¤ÏÂÈÔ˜, ‹Á·ÈÓ Ô‡ÏËÛ ٷ ˘¿Ú¯ÔÓÙ¿ ÛÔ˘ Î·È ‰ÒÛ ٷ ¯Ú‹Ì·Ù¿ ÛÔ˘ ÛÙÔ˘˜ ÊÙˆ¯Ô‡˜. ∫·È ı· ¤¯ÂȘ ıËÛ·˘Úfi ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ £Âfi, ÛÙÔÓ Ô˘Ú·Ófi Î·È ¤Ï· Ó· Ì ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂȘ” . ∫·È Ì·˜ ÏËÚÔÊÔÚ› ÙÔ ∂˘·ÁÁ¤ÏÈÔ, ÌfiÏȘ Ô Ó¤Ô˜ ·˘Ùfi˜ ¿ÎÔ˘Û ÙËÓ ·¿ÓÙËÛË ÙÔ˘ ÃÚÈÛÙÔ‡ ¤Ê˘ÁÂ Ï˘Ë̤ÓÔ˜, ÂÂȉ‹ ›¯Â ÌÂÁ¿ÏË ÂÚÈÔ˘Û›·! ΔfiÙÂ Ô ÃÚÈÛÙfi˜ › ÛÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¿˜ ÙÔ˘: “™·˜ ‚‚·ÈÒÓˆ fiÙÈ Ôχ ‰‡ÛÎÔÏ· ı· ÌÂÈ Ô ÏÔ‡ÛÈÔ˜ ÛÙË μ·ÛÈÏ›· ÙÔ˘ £ÂÔ‡. ∫·È Û·˜ ÙÔ Í·Ó·Ï¤ˆ, ›Ӓ ¢ÎÔÏfiÙÂÚÔ Ó· ÂÚ¿ÛÂÈ ÌÈ· η̋Ϸ ·fi ‚ÂÏÔÓfiÙÚ˘·, ·Ú¿ Ó· ÌÂÈ ÏÔ‡ÛÈÔ˜ ÛÙË μ·ÛÈÏ›· ÙÔ˘ £ÂÔ‡” ! √ ÌfiÓÔ˜ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfi˜ ȉÈÔÎÙ‹Ù˘, ϤÓ ÔÈ ¶·Ù¤Ú˜ Ù˘ ∂ÎÎÏËÛ›·˜, Â›Ó·È Ô £Âfi˜! √È ÏÔ‡ÛÈÔÈ Â›Ó·È ·ÏÒ˜ ‰È·¯ÂÈÚÈÛÙ¤˜ ·˘Ù‹˜ Ù˘ ÂÚÈÔ˘Û›·˜. ŸÌˆ˜ Ô ÊÈÏ¿ÚÁ˘ÚÔ˜, ϤÁÂÈ Ô ª. μ·Û›ÏÂÈÔ˜, ÌÔÈ¿˙ÂÈ Ì ÙË ÊˆÙÈ¿, fi,ÙÈ ‚ÚÂÈ ÌÚÔÛÙ¿ Ù˘ ÙÔ Î·Ù·Î·›ÂÈ Î·È ÔÙ¤ ‰ÂÓ ÛÙ·Ì·Ù¿! √ χÎÔ˜ (Î·È Ù· ¿ÏÏ· Û·ÚÎÔ‚fiÚ· ıËÚ›·) οÔÙ ÛÙ·Ì·Ù¿ Ó· ηٷÛ·Ú¿˙ÂÈ ¿ÏÏ· ˙Ò·, fï˜ Ô ÊÈÏ¿ÚÁ˘ÚÔ˜ fiÛ· ÎÈ ·Ó ¤¯ÂÈ, ı¤ÏÂÈ ÎÈ ¿ÏÏ· Ó· ·ÔÎÙ‹ÛÂÈ. ™Ù·Ì·ÙËÌfi ÛÙËÓ ÏÂÔÓÂÍ›· ÙÔ˘ ‰ÂÓ ÁÓˆÚ›˙ÂÈ! “¢ÂÈÓfiÓ Ë ÊÈÏ·ÚÁ˘Ú›·” - “Ú›˙· Á·Ú ¿ÓÙˆÓ ÙˆÓ Î·ÎÒÓ ÂÛÙ›Ó Ë ÊÈÏ·ÚÁ˘Ú›·” . “ΔÔ ¯Ú‹Ì· ÌÂÚÈÎÔ› ÙÔ ÂÈı‡ÌËÛ·Ó ÙfiÛÔ Ôχ” , Ì·˜ ÂÍËÁ› Ô ·. ¶·‡ÏÔ˜, “ÒÛÙ Ï·Ó‹ıËÎ·Ó ·fi ÙËÓ ›ÛÙË Î·È Ï‹ÁˆÛ·Ó ÙÔÓ Â·˘Ùfi ÙÔ˘˜ Ì ‚¿Û·Ó· ÔÏÏ¿” (∞’ ΔÈÌÔı. ™Δ’ 10). ∂ÈÚÔÛı¤Ùˆ˜, Ô ·fiÛÙÔÏÔ˜, ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÈ ÙËÓ ÏÂÔÓÂÍ›· ÂȉˆÏÔÏ·ÙÚ›·. “¡ÂÎÚÒÛ·Ù ÏÔÈfiÓ Ù· ̤ÏË Û·˜, Ì fi,ÙÈ Û·˜ Û˘Ó‰¤ÂÈ Ì ÙÔ ·Ì·ÚÙˆÏfi ·ÚÂÏıfiÓ, ÙËÓ ÔÚÓ›·, ÙËÓ ËıÈ΋ ·Î·ı·ÚÛ›·, ÙÔ ¿ıÔ˜, ÙËÓ Î·Î‹ ÂÈı˘Ì›· Î·È ÙËÓ ÏÂÔÓÂÍ›· Ô˘ Â›Ó·È ÂȉˆÏÔÏ·ÙÚ›·” (∫√§√™™∞∂π™ °’ 5). ∂›Ó·È ηÓ›˜ ·Ó¿ÌÂÛ¿ Ì·˜ Ô˘ ‰ÂÓ ·Á·¿ ÙÔ ¯Ú‹Ì·; ∫¿ÔÈÔ˜ Ó¤Ô˜ › ÛÙÔ ™ˆÎÚ¿ÙË, ı¤Ïˆ Ó· ·ÔÎÙ‹Ûˆ ÏÔ‡ÙË ÔÏÏ¿! ∫È Ô ÛÔÊfi˜ ÙÔ˘ ·¿ÓÙËÛÂ: “•¤ÚÂȘ Ó· Ù· ÎÔ˘Ì·ÓÙ¿ÚÂȘ ηıfiÏÔ˘;” . ª‹ˆ˜ ·ÓÙ› ÁÈ· Â˘Ù˘¯›·, ÛÔ˘ ÂÈÛˆÚ¤„Ô˘Ó ‚¿Û·Ó· ÔÏÏ¿ Î·È ¿Á¯Ô˜ Ôχ; ŸÌˆ˜ Ì ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ÙÔ˘ £ÂÔ‡ Î·È ÙË ÊÒÙÈÛ‹ ÙÔ˘ ÌÔÚԇ̠ӷ ·ÔʇÁÔ˘Ì ÙÔ˘˜ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘˜ Ù˘ ÊÈÏ·ÚÁ˘Ú›·˜. “¶·Ú¿ ‰Â Ùˆ £ÂÒ ¿ÓÙ· ‰˘Ó·Ù¿ ÂÛÙ›” . ∫Àƒπ∞∫√™ ¡∏™πøΔ∏™


¢π∂£¡∏

41

KYPIAKH 30 AY°OY™TOY 2009

ÕÊËÛ ·ÓÔȯÙfi ÂӉ¯fiÌÂÓÔ ÁÈ· ·‡ÍËÛË ‚ÚÂÙ·ÓÈÎÒÓ ÛÙÚ·ÙÂ˘Ì¿ÙˆÓ

∂›ÛÎÂ„Ë ªÚ¿Ô˘Ó ÛÙÔ ∞ÊÁ·ÓÈÛÙ¿Ó ∫∞ª¶√À§, 29.

μÚÂÙ·Ófi˜ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ °ÎfiÚÓÙÔÓ ªÚ¿Ô˘Ó ÂÈÛΤÊıËΠÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ ·ÈÊÓȉȷÛÙÈο ÙÔ ∞ÊÁ·ÓÈÛÙ¿Ó Î·È ¿ÊËÛ ·ÓÔȯÙfi ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ Ó· ÛÙ·ÏÔ‡Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ‚ÚÂÙ·ÓÈΤ˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹. ªÈÏÒÓÙ·˜ ·fi ÙËÓ Â·Ú¯›· ÃÂÏÌ¿ÓÙ, Ô °Î.ªÚ¿Ô˘Ó ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ ÂÈı˘Ì› ÙËÓ ÂÈÙ¿¯˘ÓÛË Ù˘ ÂÎ·›‰Â˘Û˘ ÙÔ˘ ·ÊÁ·ÓÈÎÔ‡ ÛÙÚ·ÙÔ‡ Î·È Ù˘ ·ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜, οÙÈ Ô˘, fiˆ˜ ›Â, ··ÈÙ› ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË Û˘Ó‰ÚÔÌ‹ ·fi ÙȘ ‚ÚÂÙ·ÓÈΤ˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ.

ΔfiÓÈÛ fiÙÈ Ë ÂÈÙ¿¯˘ÓÛË Ù˘ ÂÎ·›‰Â˘Û˘ ÙˆÓ ·ÊÁ·ÓÈÎÒÓ ‰˘Ó¿ÌÂˆÓ ·ÛÊ·Ï›·˜ ı· ‚ÔËı‹ÛÂÈ ÙË ¯ÒÚ· “Ó· ¤¯ÂÈ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË Â˘ı‡ÓË ÁÈ· ÙȘ ‰ÈΤ˜ Ù˘ ˘Ôı¤ÛÂȘ” . √ °Î.ªÚ¿Ô˘Ó, Ô ÔÔ›Ô˜ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ ÙËÓ Ù¤Ù·ÚÙË Â›Û΄‹ ÙÔ˘ ÛÙÔ ∞ÊÁ·ÓÈÛÙ¿Ó Ì¤Û· Û ¤Ó·Ó ¯ÚfiÓÔ, ˘ÔÛ¯¤ıËΠÂ›Û˘ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÚÔÛÙ·Û›· ·fi ÙÔ˘˜ ·˘ÙÔÛ¯¤‰ÈÔ˘˜ ÂÎÚËÎÙÈÎÔ‡˜ Ì˯·ÓÈÛÌÔ‡˜. ∞˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙÔ ∞ÊÁ·ÓÈÛÙ¿Ó 9.000 ÛÙÚ·ÙÈÒÙ˜. ∞fi ÙÔ 2001, ÔfiÙ ÍÂΛÓËÛÂ Ô fiÏÂÌÔ˜, ¤¯Ô˘Ó ¯¿ÛÂÈ ÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘˜ ÔÈ 207. ™ÙÔ ÌÂٷ͇, ¤Ó·˜ ηÌÈο˙È ·Ó·ÙÈÓ¿¯ÙËΠۋÌÂÚ· ÙËÓ ÒÚ· Ô˘ ÂÚÓÔ‡Û ̛· ÂÚ›ÔÏÔ˜ ÛÙÚ·ÙȈÙÒÓ ÙÔ˘ ¡∞Δ√, ÛÙÔ ÓfiÙÈÔ ∞ÊÁ·ÓÈÛÙ¿Ó, ÛÎÔÙÒÓÔÓÙ·˜ ‰‡Ô ·Ì¿¯Ô˘˜ Î·È ÙÚ·˘Ì·Ù›˙ÔÓÙ·˜ ÌÈ· ÂÈÎÔÛ·ÚÈ¿ ¿ÏÏÔ˘˜, ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ·Ó ÔÈ ÙÔÈΤ˜ ·Ú¯¤˜. ∏ ¢ÈÂıÓ‹˜ ‰‡Ó·ÌË ·ÚˆÁ‹˜ ÛÙËÓ ·ÛÊ¿ÏÂÈ· (Isaf), ÛÙËÓ ÔÔ›· ˘¿ÁÔÓÙ·È Ù· ÛÙÚ·Ù‡̷ٷ ÙÔ˘ ¡∞Δ√ ÛÙÔ ∞ÊÁ·ÓÈÛÙ¿Ó, ÂȂ‚·›ˆÛ “¤Ó· Û˘Ì‚¿Ó” ÛÙÔ ÔÔ›Ô ÂÌϤÎÔÓÙ·È ÔÈ ÛÙÚ·ÙÈÒÙ˜ Ù˘, ¯ˆÚ›˜ Ó· ‰ÒÛÂÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ. ∏ Â›ıÂÛË ¤ÁÈÓ ÛÙËÓ Â·Ú¯›· ∑·ÌÔ‡Ï (ÓfiÙÈ·), ‰‹ÏˆÛÂ Ô Î˘‚ÂÚÓ‹Ù˘ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜, ∞ÌÓÙÔ‡Ï ∫·ÁÈÔ‡Ì. “√È ‰ÈÂıÓ›˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÔ‡Û·Ó Â˙‹ ÂÚÈÔÏ›· ÛÙËÓ fiÏË ™·¯Ù˙fiÈ, fiÙ·Ó ¤Ó·˜ ηÌÈο˙È ·Ó·ÙÈÓ¿¯ıËΠÎÔÓÙ¿ ÙÔ˘˜. ∂›ÎÔÛÈ ¤Ó·˜ ¿Ì·¯ÔÈ ÙÚ·˘Ì·Ù›ÛÙËÎ·Ó Î·È ‰‡Ô ÛÎÔÙÒıËηӔ ‰‹ÏˆÛÂ. √ ·Ó·ÏËÚˆÙ‹˜ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ Ù˘ Â·Ú¯È·Î‹˜ ·ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜, °ÎÔ˘Ï¿Ì Δ˙·˚Ï¿ÓÈ, ÂȂ‚·›ˆÛ ÙÔ Û˘Ì‚¿Ó, ÂÈηÏÔ‡ÌÂÓÔ˜, ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘, ¤Ó·Ó ·ÔÏÔÁÈÛÌfi ‰‡Ô ÓÂÎÚÒÓ ·Ì¿¯ˆÓ Î·È 22 ÙÚ·˘Ì·ÙÈÒÓ, fiÏÔÈ ∞ÊÁ·ÓÔ›.

ÛÂÈ fiÏ· Ù· ÓfiÌÈÌ· ̤۷ Ô˘ ‰È·ı¤ÙÂÈ ÁÈ· Ó· ÙËÓ Î·Ù·ÁÁ›ÏÂÈ, ·ÏÏ¿ Â¿Ó ·ÔÙ‡¯ÂÈ ‰ÂÓ ı· ·Ó·ÁÓˆÚ›ÛÂÈ ÙËÓ ÂÎÏÔÁÈ΋ ¤Î‚·ÛË. “¶ÈÛÙ‡ˆ ˆ˜ ·Ó Ë [ÂÎÏÔÁÈ΋] ‰È·‰Èηۛ· ‰ÂÓ Á›ÓÂÙ·È Û‚·ÛÙ‹, ÙÔ ∞ÊÁ·ÓÈÛÙ¿Ó ‰ÂÓ ı· ·Ó·Î¿Ì„ÂÈ. °È·Ù› ÙÔ ›‰ÈÔ Î·ıÂÛÙÒ˜ Ô˘ ÔÚÁ¿ÓˆÛ ·˘Ù‹Ó ÙËÓ Ì·˙È΋ ÓÔı›·, ı· ΢‚ÂÚÓ¿ ÙÔ ∞ÊÁ·ÓÈÛÙ¿Ó ÁÈ· ¿ÏÏ· ¤ÓÙ ¯ÚfiÓÈ·” ‰‹ÏˆÛÂ Ô ÚÒËÓ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∂͈ÙÂÚÈÎÒÓ. ™‡Ìʈӷ Ì ٷ ÌÂÚÈο ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù·, Ì ηٷÌÂÙÚË̤ÓÔ ÙÔ 17% ÙˆÓ „‹ÊˆÓ, Ô Ã·Ì›ÓÙ ∫·Ú˙¿È Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÓÂÈ ÔÛÔÛÙfi 42,3% Î·È Ô ∞ÌÓÙ¿Ï· ·ÎÔÏÔ˘ı› Ì 33,1%. ∏ ‰ÈÂıÓ‹˜ ÎÔÈÓfiÙËÙ· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı› Ì ·ÓËÛ˘¯›· ÙÔ ÌÂÙÂÎÏÔÁÈÎfi ÛÎËÓÈÎfi Ô˘ ‰È·ÌÔÚÊÒÓÂÙ·È ÛÙÔ ∞ÊÁ·ÓÈÛÙ¿Ó Î·È ÔÈ ·ÂÛÙ·Ï̤ÓÔÈ ÔÏÏÒÓ ¯ˆÚÒÓ Û ¡∞ ∞Û›· ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· Û˘Ó·ÓÙËıÔ‡Ó ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË ÛÙÔ ¶·Ú›ÛÈ. ∏ Û‡ÓÔ‰Ô˜ ÔÚÁ·ÓÒÓÂÙ·È ·fi ÙÔÓ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ Ù˘ Á·ÏÏÈ΋˜ ‰Èψ̷ٛ·˜

ªÂÚÓ¿Ú ∫Ô˘ÛÓ¤Ú, Ô ÔÔ›Ô˜ ı· ¤¯ÂÈ ÚÈÓ ·fi ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË ÙˆÓ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ Î·Ù’ ȉ›·Ó Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ì ÙÔÓ ÂȉÈÎfi ·ÂÛÙ·Ï̤ÓÔ Ù˘ ·ÌÂÚÈηÓÈ΋˜ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Û ∞ÊÁ·ÓÈÛÙ¿Ó Î·È ¶·ÎÈÛÙ¿Ó, ƒ›ÙÛ·ÚÓÙ ÃfiÏÌÚÔ˘Î. ™‡Ìʈӷ Ì ÌÈ· Â˘Úˆ·˚΋ ‰Èψ̷ÙÈ΋ ËÁ‹, Ô ÃfiÏÌÚԢΠı· ˙ËÙ‹ÛÂÈ Ó· ‰ÈÂÓÂÚÁËı› ¤Ó·˜ ‰Â‡ÙÂÚÔ˜ Á‡ÚÔ˜ ÙˆÓ ÚÔ‰ÚÈÎÒÓ ÂÎÏÔÁÒÓ ÛÙÔ ∞ÊÁ·ÓÈÛÙ¿Ó ÒÛÙ ӷ ·ÔÊ¢¯ıÔ‡Ó ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›Â˜ ÁÈ· ·Ù·Ûı·Ï›Â˜ Î·È ÓÔı›· ÛÙȘ οÏ˜ Ô˘ ÛÙ‹ıËÎ·Ó ÚÔ ËÌÂÚÒÓ. ª¤¯ÚÈ ÛÙÈÁÌ‹˜ ¤¯Ô˘Ó ηٷÙÂı› 790 ·ÁˆÁ¤˜ ÁÈ· ·Ú·Ù˘›Â˜ ÛÙȘ ·ÊÁ·ÓÈΤ˜ ÚÔ‰ÚÈΤ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜. √ ƒ›ÙÛ·ÚÓÙ ÃfiÏÌÔ˘ÚΠ›¯Â Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ì fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ˘Ô„ËÊ›Ô˘˜ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔ‰ڛ· ÙËÓ ÂÔ̤ÓË ÙˆÓ ÂÎÏÔÁÒÓ Î·È fiˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ë Telegraph Ë Û˘ÓÔÌÈÏ›· ÙÔ˘ Ì ÙÔÓ Ã·Ì›ÓÙ ∫·Ú˙¿È ‹Ù·Ó Û ¤ÓÙÔÓÔ ÙfiÓÔ, ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ ›Ûˆ˜ Úԉȷı¤ÙÂÈ ÁÈ· „˘¯ÚfiÙËÙ· ÛÙȘ Û¯¤ÛÂȘ Ì ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË √Ì¿Ì· ÂÊfiÛÔÓ Â·ÓÂÎÏÂÁ› Ô ∫·Ú˙¿È.

ΔÔ ¯ÂÈÚfiÙÂÚÔ ÛÂÓ¿ÚÈÔ ÁÈ· ÙȘ ¡∞Δ√˚-

Τ˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ Ô˘ ·Û¯›˙Ô˘Ó Ó· ÂÈʤÚÔ˘Ó ÙË ÛÙ·ıÂÚfiÙËÙ· ÛÙÔ ∞ÊÁ·ÓÈÛÙ¿Ó Ê·›ÓÂÙ·È ˆ˜ ÚÔ·ÙÂÈ ÙÂÏÈο ·fi ÙȘ οÏ˜ Ô˘ ÛÙ‹ıËÎ·Ó ÛÙȘ 20 ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ ÁÈ· ÙȘ ÚÔ‰ÚÈΤ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜, ÙȘ ‰Â‡ÙÂÚ˜ ÛÙË ¯ÒÚ· ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÙÒÛË ÙÔ˘ ηıÂÛÙÒÙÔ˜ ÙˆÓ Δ·ÏÈÌ¿Ó. √ ‚·ÛÈÎfi˜ ·ÓÙ›·ÏÔ˜ ÙÔ˘ ∞ÊÁ·ÓÔ‡ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ÷̛ÓÙ ∫·Ú˙¿È ÂÈ̤ÓÂÈ fiÙÈ ˘‹ÚÍ ÂÎÙÂٷ̤ÓË “ÎÚ·ÙÈ΋ ÓÔı›·” ˘¤Ú ÙÔ˘ Ó˘Ó ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ÷̛ÓÙ ∫·Ú˙¿È, ÍÂηı·Ú›˙ÔÓÙ·˜ fiÙÈ Â¿Ó ‰ÂÓ ÂÍÂÙ·ÛÙÔ‡Ó ÓfiÌÈÌ· ÔÈ Î·Ù·ÁÁÂϛ˜ ÙÔ˘ ‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ·Ó·ÁÓˆÚ›ÛÂÈ ÙÔ ÂÎÏÔÁÈÎfi ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·. ªÈÏÒÓÙ·˜ ÛÙË ‚ÚÂÙ·ÓÈ΋ ÂÊËÌÂÚ›‰· Daily Telegraph Ô ∞ÌÓÙ¿Ï· ∞ÌÓÙ¿Ï· ‰ËÏÒÓÂÈ fiÙÈ ‰È·Î˘‚‡ÂÙ·È ÙÔ ›‰ÈÔ ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Â¿Ó ‰ÂÓ ˘¿ÚÍÂÈ ‰ÈηÈÔÛ‡ÓË ÁÈ· ÙÔ ÂÎÏÔÁÈÎfi ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·. ¢ËÏÒÓÂÈ ÛÔηÚÈṲ̂ÓÔ˜ ·fi ÙËÓ “ÎÚ·ÙÈ΋ ÓÔı›·” ÛÙȘ ÚÔ‰ÚÈΤ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜ñ ‰ÂÛ̇ÂÙ·È fiÙÈ ı· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹-

μ√™Δ√¡∏, 29. ™∂ ηı‰ÚÈÎfi Ó·fi Ù˘ μÔÛÙfiÓ˘

∞¢ı‡ÓÔ˘Ó ∞ÌÂÚÈηÓÔ› Ôϛ٘ Î·È ÔÏÈÙÈÎÔ›

Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÂ›Ù·È Ë Îˉ›· ÙÔ˘ ÁÂÚÔ˘ÛÈ·ÛÙ‹ ÙˆÓ ∏¶∞ ΔÂÓÙ ∫¤ÓÂÓÙÈ, ÛÙËÓ ÔÔ›· Ô ∞ÌÂÚÈηÓfi˜ Úfi‰ÚÔ˜ ª·Ú¿Î √Ì¿Ì· ı· ÂÎʈӋÛÂÈ ÂÈ΋‰ÂÈÔ. ¶·ÚfiÓÙ˜ ÛÙËÓ Îˉ›·, ÂÎÙfi˜ ·fi ÙÔÓ ª.√Ì¿Ì· ÔÈ Ã›Ï·ÚÈ Î·È ªÈÏ ∫Ï›ÓÙÔÓ, Ô ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ ÙˆÓ ∏¶∞ Δ˙Ô ª¿ÈÓÙÂÓ, ηıÒ˜ Î·È ÔÈ ÚÒËÓ Úfi‰ÚÔÈ ÙˆÓ ∏¶∞ Δ˙ÔÚÙ˙ ªÔ˘˜ Î·È Δ˙›ÌÈ ∫¿ÚÙÂÚ. ™ÙËÓ Îˉ›· ·Ú¤ÛÙË Î·È Ô ‰È¿ÛËÌÔ˜ ËıÔÔÈfi˜ Δ˙·Î ¡›ÎÔÏÛÔÓ. ΔÔ Ê¤ÚÂÙÚÔ ÌÂٷʤÚıËΠÛÙËÓ ÂÎÎÏËÛ›· Î·Ï˘Ì̤ÓÔ Ì ÙËÓ ·ÌÂÚÈοÓÈÎË ÛËÌ·›·, ÂÓÒ ÙÔ Û˘Ófi‰Â˘·Ó ÔÏÏ¿ ̤ÏË Ù˘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜ ∫¤ÓÂÓÙÈ, fiÏÔÈ ÓÙ˘Ì¤ÓÔÈ ÛÙ· Ì·‡Ú·. ¶·Ú¿ ÙÔÓ ·¤Ú· Î·È ÙËÓ ‚ÚÔ¯‹, Ï‹ıÔ˜ ·ÓıÚÒˆÓ Û˘Ó¤ÚÚ¢Û ¤Íˆ ·fi ÙÔÓ Î·ı‰ÚÈÎfi. ¶ÚÈÓ ·fi ÙËÓ Îˉ›·, Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙˆÓ ∏¶∞ Û˘Ó·ÓÙ‹ıËΠÁÈ· ÂÚ›Ô˘ ‰¤Î· ÏÂÙ¿ Ì ÙË Û‡˙˘ÁÔ ÙÔ˘ ÁÂÚÔ˘ÛÈ·ÛÙ‹ ΔÂÓÙ ∫¤ÓÂÓÙÈ, Ô˘ ¤ı·Ó ÙËÓ ΔÚ›ÙË. √ Úfi‰ÚÔ˜ √Ì¿Ì· ¤Êı·Û Ì ٷ fi‰È·, οو ·fi ÙË ‚ÚÔ¯‹, ·fi ÙÔ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô ÙÔ˘ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ μÔÛÙfiÓ˘ Û ÂΛÓÔ Ù˘ μ›Î˘ ∫¤ÓÂÓÙÈ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ôχ ÎÔÓÙ¿. √ ŒÓÙÔ˘·ÚÓÙ ∫¤ÓÂÓÙÈ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· Ù·Ê› ÛÙÔ ∂ıÓÈÎfi ∫ÔÈÌËÙ‹ÚÈÔ ÙÔ˘ ∞ÚÏÈÓÁÎÙÔÓ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ ¶ÂÓÙ¿ÁˆÓÔ. ∂Λ, ¤¯Ô˘Ó Ù·Ê› Ù· ·‰¤ÏÊÈ· ÙÔ˘, Δ˙ÔÓ º. ∫¤ÓÂÓÙÈ (ÙÔ 1963) Î·È Ô ƒfiÌÂÚÙ ∫¤ÓÂÓÙÈ (ÙÔ 1968).

ΔÔ ‡ÛÙ·ÙÔ ¯·›Ú ÛÙÔÓ ΔÂÓÙ ∫¤ÓÂÓÙÈ

ºfi‚ÔÈ ÁÈ· ÙÔ ·‡ÚÈÔ

¶ÔÈÔ˜ ‹Ù·Ó Ô ΔÂÓÙ ∫¤ÓÂÓÙÈ √ ŒÓÙÔ˘·ÚÓÙ ∫¤ÓÂÓÙÈ ÁÂÓÓ‹ıËΠÛÙȘ 22 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ ÙÔ˘ 1932 ÛÙË μÔÛÙÒÓË, Ô ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ˜ ·fi Ù· ÂÓÓÈ¿ ·È‰È¿ ÙÔ˘ Δ˙fi˙ÂÊ Î·È Ù˘ ƒfi˙· ∫¤ÓÂÓÙÈ. ∞fi ÙÔ 1962 ÂÎÚÔÛˆÔ‡ÛÂ, ¯ˆÚ›˜ ‰È·ÎÔ‹, ÙËÓ ª·Û·¯Ô˘Û¤ÙË ÛÙË °ÂÚÔ˘Û›·, ÛÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ ·‰ÂÏÊÔ‡ ÙÔ˘, Δ˙ÔÓ, Ô˘ ÂÍÂϤÁË Úfi‰ÚÔ˜ ÙˆÓ ∏¶∞. ¢ÈÎËÁfiÚÔ˜, Ì ÛÔ˘‰¤˜ ÛÙÔ Ã¿Ú‚·ÚÓÙ

Î·È ÛÙÔ ·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ Ù˘ μÈÚÙ˙›ÓÈ·, Ô ΔÂÓÙ ∫¤ÓÂÓÙÈ ·Ú¤ÌÂÈÓ ÛÙË ÛÎÈ¿ ÙˆÓ ‰‡Ô ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚˆÓ ·‰ÂÏÊÒÓ ÙÔ˘ ̤¯ÚÈ ÙË ‰ÔÏÔÊÔÓ›· ÙÔ˘ ƒfiÌÂÚÙ ÙÔ 1968, ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÚÔÂÎÏÔÁÈ΋˜ ÙÔ˘ ÂÎÛÙÚ·Ù›·˜. ªÂÙ¿ ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ ·˘Ùfi, Ô ΔÂÓÙ ·Ó¤Ï·‚ ӷ ÂÎÚÔÛˆ‹ÛÂÈ ÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· ∫¤ÓÓÂÓÙÈ ÛÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ˙ˆ‹ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Î·È Ó· ÊÙ¿ÛÂÈ ›Ûˆ˜ ˆ˜ ÙÔÓ §Â˘Îfi √›ÎÔ.

ΔÚ·˘Ì·Ù›ÛÙËΠ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˜ ™ÙÔ Ì¤ÙˆÔ Ù˘ ‚›·˜, Ì›· ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˜ Ô˘ ÂÚÁ¿˙ÂÙ·È ÁÈ· ÙÔ Ú·‰ÈfiʈÓÔ ÙÔ˘ ·ÌÂÚÈηÓÈÎÔ‡ CBS News ÙÚ·˘Ì·Ù›ÛÙËΠÛÙÔ ∞ÊÁ·ÓÈÛÙ¿Ó fiÙ·Ó ·˘ÙÔÛ¯¤‰ÈÔ˜ ÂÎÚËÎÙÈÎfi˜ Ì˯·ÓÈÛÌfi˜ ¯Ù‡ËÛ ÙÔ ÛÙÚ·ÙȈÙÈÎfi fi¯ËÌ· ÛÙÔ ÔÔ›Ô Â¤‚·ÈÓÂ. ∏ ∫¿ÌÈ ª·Î∫fiÚÌÈÎ, ·ÓÙ·ÔÎÚ›ÙÚÈ· ÙÔ˘ CBS Radio News Ì ¤‰Ú· ÙË ¡¤· ÀfiÚÎË, ÙÚ·˘Ì·Ù›ÛÙËΠÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ ÛÙËÓ Â·Ú¯›· §fiÁÎ·Ú ÛÙÔ ∞ÊÁ·ÓÈÛÙ¿Ó, fiÔ˘ ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó ÁÈ· Ó· ηχ„ÂÈ ÙȘ ÚfiÛÊ·Ù˜ ÂÎÏÔÁ¤˜. ¡ÔÛËχıËΠ·Ú¯Èο Û ÓÔÛÔÎÔÌÂ›Ô ÂÎÛÙÚ·Ù›·˜ fiÔ˘ ˘‚ϋıË Û ¯ÂÈÚÔ˘ÚÁÈ΋ Â¤Ì‚·ÛË Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÌÂٷʤÚıËΠÛÙËÓ ·ÂÚÔÔÚÈ΋ ‚¿ÛË ª·ÁÎÚ¿Ì ÁÈ· ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ÓÔÛËÏ›·.

ŸÌˆ˜, ÙÔ ÛοӉ·ÏÔ Ô˘ ͤÛ·Û ÙÔ 1969, fiÙ·Ó ÂÓÂÏ¿ÎË Û ÙÚÔ¯·›Ô, ÛÙÔ ÔÔ›Ô ¤¯·Û ÙË ˙ˆ‹ Ù˘ Ë Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˘ ÙÔ˘, ¤‚·Ï ٤ÏÔ˜ ÛÙȘ ÚÔ‰ÚÈΤ˜ ÙÔ˘ ÊÈÏÔ‰Ô͛˜. √ ÌfiÓÔ˜ ÂÈ˙ÒÓ ·fi ÙÔ˘˜ ·‰ÂÏÊÔ‡˜ Ù˘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜ ‰ÂÓ ¤Ï·‚ ÔÙ¤ ÙÔ ¯Ú›ÛÌ· ÙÔ˘ ¢ËÌÔÎÚ·ÙÈÎÔ‡ ∫fiÌÌ·ÙÔ˜ ÁÈ· ÙȘ ÚÔ‰ÚÈΤ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜. ™Â fiÏË ÙË ıËÙ›· ÙÔ˘ ÛÙË °ÂÚÔ˘Û›· ·Û¯ÔÏ‹ıËΠ̠ٷ ÎÔÈÓˆÓÈο ı¤Ì·Ù·, ‰›ÓÔÓÙ·˜ ȉȷ›ÙÂÚË ¤ÌÊ·ÛË ÛÙÔ ‰Èη›ˆÌ· fiÏˆÓ ÛÙËÓ ÂÎ·›‰Â˘ÛË Î·È ÙËÓ ˘Á›·. ªÂÙ¿ ÙËÓ ·ÌÂÚÈηÓÈ΋ ÂÈÛ‚ÔÏ‹ ÙÔ 2003 ÛÙÔ πÚ¿Î, Ô ΔÂÓÙ ∫¤ÓÂÓÙÈ Î·ÙËÁfiÚËÛ ·ÓÔÈÎÙ¿ ÙÔÓ Δ˙ÔÚÙ˙ ªÔ˘˜ fiÙÈ ˘ÂÚ¤‚·Ï ÙËÓ ÈÚ·ÎÈÓ‹ ·ÂÈÏ‹ ÁÈ· Ó· ‰ÈηÈÔÏÔÁ‹ÛÂÈ ÙÔÓ fiÏÂÌÔ. ™˘Ó¤ÎÚÈÓ ÙÔÓ ªÔ˘˜ Ì ÙÔÓ ¡›ÍÔÓ Î·È ÙÔ πÚ¿Î Ì ÙÔ μÈÂÙÓ¿Ì, ÌÈÏÒÓÙ·˜ ÁÈ· ÙËÓ “¯ÂÈÚfiÙÂÚË Áοʷ ÛÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· Ù˘ ·ÌÂÚÈηÓÈ΋˜ ‰Èψ̷ٛ·˜” . ¶·ÓÙÚ‡ÙËΠ‰‡Ô ÊÔÚ¤˜ Î·È ·¤ÎÙËÛ ÙÚ›· ·È‰È¿ Ì ÙËÓ ÚÒÙË ÙÔ˘ Û‡˙˘ÁÔ. ◊Ù·Ó Ô ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˜ ÙˆÓ ·‰ÂÏÊÒÓ ∫¤ÓÂÓÙÈ ÌÂÙ¿ ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ Δ˙ÔÓ ∫¤ÓÂÓÙÈ, Ô˘ ‰ÔÏÔÊÔÓ‹ıËΠÙÔ 1963, ÙÔÓ ÁÂÚÔ˘ÛÈ·ÛÙ‹ ƒfiÌÂÚÙ ∫¤ÓÂÓÙÈ, Ô˘ Â›Û˘ ‰ÔÏÔÊÔÓ‹ıËΠÙÔ 1968, Î·È ÙÔÓ Δ˙Ô ∫¤ÓÂÓÙÈ, ÈÏfiÙÔ Ô˘ ÛÎÔÙÒıËΠÛÙÔÓ ¢Â‡ÙÂÚÔ ¶·ÁÎfiÛÌÈÔ ¶fiÏÂÌÔ.

∞ÚÓ‹ıËΠÙȘ ηÙËÁÔڛ˜ ÁÈ· ÙËÓ ··ÁˆÁ‹ Ù˘ 11¯ÚÔÓ˘ ™∞¡ ºƒ∞¡™π™∫√, 29. ∞ƒ¡∏£∏∫∂ Î·È ÙȘ 28 ηÙË-

ÁÔڛ˜ Ô˘ ÙÔ˘ ··ÁÁ¤ÏıËÎ·Ó ÙÔ ˙¢Á¿ÚÈ ·fi ÙËÓ ∫·ÏÈÊfiÚÓÈ· Ô˘ ›¯Â ··Á¿ÁÂÈ ÌÈ· 11¯ÚÔÓË Î·È ÙËÓ ÎÚ·ÙÔ‡ÛÂ Ê˘Ï·ÎÈṲ̂ÓË Â› 18 ¯ÚfiÓÈ·. ∏ ·ÎÚÔ·Ì·ÙÈ΋ ‰È·‰Èηۛ· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠÛÙÔ ¶Ï¤ÈÛÂÚ‚ÈÏ Ù˘ ∫·ÏÈÊfiÚÓÈ· ÌÈ· Ë̤ڷ ÌÂÙ¿ ÙËÓ Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ù˘ 29¯ÚÔÓ˘ Δ˙¤ÈÛÈ ¡ÙÈÔ‡ÁηÚÓÙ Ì ÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ¿ Ù˘. ∏ Ó¤· Á˘Ó·›Î· ¤˙ËÛ 18 ÂÊÈ·ÏÙÈο ¯ÚfiÓÈ· Î·È ·¤ÎÙËÛ ‰‡Ô ·È‰È¿ Ì ÙÔÓ ··ÁˆÁ¤· Ù˘, ÙÔÓ 58¯ÚÔÓÔ º›ÏÈ °Î·Ú›ÓÙÔ. √ °Î·Ú›ÓÙÔ Î·È Ë Û‡˙˘Áfi˜ ÙÔ˘ ¡¿ÓÛÈ, 54 ¯ÚfiÓˆÓ, Û˘ÓÂÏ‹ÊıËÛ·Ó ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË fiÙ·Ó ‹Á·Ó Ì·˙› Ì ٷ ‰‡Ô ÎÔÚ›ÙÛÈ· Ô˘ ›¯Â ·ÔÎÙ‹ÛÂÈ Ì ÙËÓ Δ˙¤ÈÛÈ ÛÙÔ ·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ÁÈ· Ó· ÌÔÈÚ¿ÛÔ˘Ó Ê˘ÏÏ¿‰È· ıÚËÛ΢ÙÈÎÔ‡ ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘. √È ÊÚÔ˘ÚÔ› ÙÔ˘ ·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ıÂÒÚËÛ·Ó ‡ÔÙË ÙË Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ ÙÔ˘˜ Î·È ÂȉÔÔ›ËÛ·Ó ÙËÓ ·ÛÙ˘ÓÔÌ›·. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ˘˜ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ‡˜ Ù· ‰‡Ô ÎÔÚ›ÙÛÈ·, 15 Î·È 11 ¯ÚfiÓˆÓ Î·È Ë ÌËÙ¤Ú· ÙÔ˘˜ ˙Ô‡Û·Ó Ê˘Ï·ÎÈṲ̂ӷ ÛÙËÓ ›Ûˆ ·˘Ï‹ ÙÔ˘ °Î·Ú›ÓÙÔ. ¢ÂÓ Â›¯·Ó ¿ÂÈ ÔÙ¤ Û¯ÔÏ›Ô, Ô‡Ù ٷ ›¯Â ‰ÂÈ ÁÈ·ÙÚfi˜ Î·È ‰ÂÓ ÙÔ˘˜ ÂÈÙÚÂfiÙ·Ó Ó· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó ÙËÏÂfiÚ·ÛË. ΔÔ ˙¢Á¿ÚÈ ÈÛÙ‡ÂÙ·È ˆ˜ ·‹Á·Á ÙËÓ 11¯ÚÔÓË ÙÔÓ πÔ‡ÓÈÔ ÙÔ˘ 1991 fiÙ·Ó ‹Á·ÈÓ ÛÙÔ Û›ÙÈ ÙÔ˘ ·ÙÚÈÔ‡ Ù˘ ÛÙÔ §¤ÈÎ Δ·¯fiÂ. ∏ ·ÛÙ˘ÓÔÌ›· ÂÚÂ˘Ó¿ ·fi ¯ı˜ ÙËÓ Î·ÙÔÈΛ· ÙÔ˘ °Î·Ú›ÓÙÔ, „¿¯ÓÔÓÙ·˜ ÛÙÔȯ›· Ô˘ Ó· ÙÔÓ Û˘Ó‰¤Ô˘Ó Ì ÙȘ ‰ÔÏÔÊÔӛ˜ ÂÚ›Ô˘ ‰¤Î· Á˘Ó·ÈÎÒÓ ÙËÓ ‰ÂηÂÙ›· ÙÔ˘ ’90.√ °Î·Ú›ÓÙÔ ÂÚÁ·˙fiÙ·Ó Û ÂÚÁÔÙ¿ÍÈÔ ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ ÛËÌÂ›Ô Ô˘ ›¯·Ó ‚ÚÂı› Ù· ÙÒÌ·Ù· ÙÔ˘˜. √È ˘Ô„›Â˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËÎ·Ó fiÙ·Ó Ô ›‰ÈÔ˜, ÌÂÙ¿ ÙËÓ Û‡ÏÏË„‹ ÙÔ˘, ‰‹ÏˆÛ Û ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ fiÙÈ “ÛÙËÓ ·Ú¯‹ ›¯Â οÓÂÈ ÊÚÈÎÙ¿ Ú¿ÁÌ·Ù·” √ °Î·Ú›ÓÙÔ Â›¯Â ηٷ‰ÈηÛÙ› Î·È Ê˘Ï·ÎÈÛÙ› ÛÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ ÁÈ· ‚È·ÛÌÔ‡˜. ∏ ·ÛÙ˘ÓÔÌ›· Ù˘ ∫·ÏÈÊfiÚÓÈ·˜ ·Ú·‰¤¯ÙËΠfiÙÈ Â›¯Â fiÏ· ·˘Ù¿ Ù· ¯ÚfiÓÈ· ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ·Ôηχ„ÂÈ ÙÔ ¤ÁÎÏËÌ·, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ¤‰ˆÛ ÙËÓ Ú¤Ô˘Û· ÚÔÛÔ¯‹ ÛÙ· ÛÙÔȯ›· Î·È ÙȘ ηٷÁÁÂϛ˜. √ ÛÂÚ›Ê˘ Ù˘ ∫fiÓÙÚ· ∫fiÛÙ· √˘fiÚÂÓ ƒ·Ê ‰‹ÏˆÛ ˆ˜ ÙÔ 2006 Á›ÙÔÓ·˜ ÙÔ˘ °Î·Ú›ÓÙÔ Â›¯Â ηٷÁÁ›ÏÂÈ fiÙÈ “Ë Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ ÙÔ˘ ‹Ù·Ó „˘¯ˆÙÈ΋” Î·È fiÙÈ ÛÙËÓ ›Ûˆ ·˘Ï‹ ÙÔ˘ ÛÈÙÈÔ‡ ÙÔ˘ ˙Ô‡Û·Ó Î¿Ùˆ ·fi ¿ıÏȘ Û˘Óı‹Î˜ ·È‰È¿. ŸÙ·Ó ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎfi˜ ‹Á ÛÙÔ Û›ÙÈ ‰ÂÓ Ì‹ÎÂ Î·Ó Ì¤Û·, Ô‡Ù ¤ÏÂÁÍ ÙËÓ ›Ûˆ ·˘Ï‹. √ ƒ·Ê ÂÈÛ‹Ì·Ó ˆ˜ Ô ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎfi˜ ‰ÂÓ ÁÓÒÚÈ˙ ÙȘ ηÙËÁÔڛ˜ ÁÈ· ÙȘ Ôԛ˜ ›¯Â ηٷ‰ÈηÛÙ› Ô °Î·Ú›ÓÙÔ. “√ÚÁ·ÓˆÙÈο ‹Ù·Ó ··Ú¿‰ÂÎÙÔ ·˘Ùfi Ô˘ Û˘Ó¤‚Ë. £· ÌÔÚÔ‡Û·Ì ӷ ¤¯Ô˘Ì οÓÂÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÂÚˆÙ‹ÛÂȘ Î·È ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ¤Ú¢ӷ” › ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο.


Oπ∫√¡√ªπ∞

42

KYPIAKH 30 ∞À°√À™Δ√À 2009

∂ÈÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ÙÔ˘ °. ™ËÏÈfiÔ˘ÏÔ˘ ÛÙÔÓ ˘Ô˘ÚÁfi √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ

ÃÚËÌ·ÙÈÛÙ‹ÚÈÔ

Δ· ÎÂÚ‰ÔÊfiÚ· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ¤‰ˆÛ·Ó ÒıËÛË ÛÙÔ ¢Â›ÎÙË ∞£∏¡∞, 29. ¶√§À ÎÔÓÙ¿ Û Ӥ· ˘„ËÏ¿

¤ÙÔ˘˜ ÎÈÓ‹ıËÎÂ Ô °ÂÓÈÎfi˜ ¢Â›ÎÙ˘ Û Â›Â‰Ô Â‚‰ÔÌ¿‰·˜ ·˘ÍË̤ÓÔ˜ ηٿ 2,44% ÛÙȘ 2540,40 ÌÔÓ¿‰Â˜ Ì Ôχ ·˘ÍË̤Ó˜ ̤Û˜ ËÌÂÚ‹ÛȘ Û˘Ó·ÏÏ·Á¤˜. √È ÂȉfiÛÂȘ Ù˘ ÎÂÚ‰ÔÊÔÚ›·˜ ÙÔ˘ ‚’ ÙÚÈÌ‹ÓÔ˘ ‚Ú¤ıËÎ·Ó ÛÙÔ Â›ÎÂÓÙÚÔ ÙÔ˘ ÂӉȷʤÚÔÓÙÔ˜ ÙËÓ Â‚‰ÔÌ¿‰· Ô˘ ¤Ú·Û ÛÙÔ Ã∞. Δ· ηχÙÂÚ· ÙˆÓ ·Ó·ÌÂÓÔÌ¤ÓˆÓ Î·È Î·Ï‡ÙÂÚ· ÙÔ˘ ·’ ÙÚÈÌ‹ÓÔ˘ ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ¤‰ˆÛ·Ó ¤Ó· ıÂÙÈÎfi Ì‹Ó˘Ì· ÁÈ· ÙËÓ ÂͤÏÈÍË Ù˘ ¯Ú‹Û˘. ∏ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË ÙÔ˘ °ÂÓÈÎÔ‡ ¢Â›ÎÙË ÛÙË ˙ÒÓË ·ÓÙ›ÛÙ·Û˘ 2.560-2.630 ÌÔÓ¿‰ˆÓ ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Ì ٷ ÛËÌ·ÓÙÈο Î¤Ú‰Ë Û ÌÈÎÚfi ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ·, Â›Ó·È Èı·Ófi Ó· ÚÔηϤÛÔ˘Ó ‚Ú·¯˘¯ÚfiÓÈ· ‰ÈÔÚıˆÙÈ΋ ΛÓËÛË, Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ Emporiki Bank Î·È ·Ó Ô °¢ ÍÂÂÚ¿ÛÂÈ ¿ÌÂÛ· ÙȘ 2.630 ÌÔÓ¿‰Â˜ Ë ÂfiÌÂÓË ·ÓÙ›ÛÙ·ÛË ı· Â›Ó·È ÛÙȘ 2.750 - 2.770 ÌÔÓ¿‰Â˜. √ ‚·ÛÈÎfi˜ ¯ÚËÌ·ÙÈÛÙËÚÈ·Îfi˜ ‰Â›ÎÙ˘ ¤ÎÏÂÈÛ ÛÙȘ 2.540,40 ÌÔÓ¿‰Â˜ ¤Ó·ÓÙÈ 2.479,85 ÌÔÓ¿‰ˆÓ Ù˘ ÂÚ·Ṳ̂Ó˘ ‚‰ÔÌ¿‰Ô˜ ηٷÁÚ¿ÊÔÓÙ·˜ ¿ÓÔ‰Ô 2,44 %, ÂÓÒ ·fi ÙȘ ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ 2009 ÛËÌÂÈÒÓÂÈ Î¤Ú‰Ë Û ÔÛÔÛÙfi 42,20%. √ ‰Â›ÎÙ˘ FTSE/ASE 20 ÛËÌ›ˆÛ ¿ÓÔ‰Ô 2,29 %, ÂÓÒ Ô ‰Â›ÎÙ˘ FTSE/ASE 40 ¤ÎÏÂÈÛ Ì ¿ÓÔ‰Ô 2,12%. √ ‰Â›ÎÙ˘ FTSE/ASE SMALL CAP 80 ¤ÎÏÂÈÛ Ì ÙÒÛË Û ÔÛÔÛÙfi 2,41%. √È ÂÈ̤ÚÔ˘˜ ‰Â›ÎÙ˜ ¤ÎÏÂÈÛ·Ó ˆ˜ ÂÍ‹˜: ∞ÛÊ¿ÏÂȘ: ¿ÓÔ‰Ô˜ 0,63%, μÈÔÌ˯·ÓÈο ¶ÚÔ˚fiÓÙ· Î·È ÀËÚÂۛ˜: ÙÒÛË 0,46%,∂ÌfiÚÈÔ: ¿ÓÔ‰Ô˜ 1,97%, ∫·Ù·Û΢¤˜ Î·È ÀÏÈο: ¿ÓÔ‰Ô˜ 1,86%, ª¤Û· ∂ÓË̤ڈÛ˘: ÙÒÛË 5,65%, ¶ÂÙڤϷÈÔ Î·È ∞¤ÚÈÔ: ¿ÓÔ‰Ô˜ 7,40%, ¶ÚÔÛˆÈο Î·È √ÈÎȷο ¶ÚÔ˚fiÓÙ·: ¿ÓÔ‰Ô˜ 2,49%, ¶ÚÒÙ˜ ‡Ï˜: ÙÒÛË 2,94%, Δ·Í›‰È· Î·È ∞Ó·„˘¯‹: ¿ÓÔ‰Ô˜ 4,61%, Δ¯ÓÔÏÔÁ›·: ÙÒÛË 1,90%, ΔËÏÂÈÎÔÈӈӛ˜: ¿ÓÔ‰Ô˜ 4,61%, ΔÚ¿Â˙˜: ¿ÓÔ‰Ô˜ 2,39%,ΔÚfiÊÈÌ· Î·È ¶ÔÙ¿: ¿ÓÔ‰Ô˜ 0,93%, ÀÁ›·: ÙÒÛË 1,67%, ÀËÚÂۛ˜ ∫ÔÈÓ‹˜ øʤÏÂÈ·˜: ¿ÓÔ‰Ô˜ 4,67%, ÃËÌÈο: ÙÒÛË 3,94% Î·È ÃÚËÌ·ÙÔÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ ÀËÚÂۛ˜: ¿ÓÔ‰Ô˜ 2,04%. ∏ ·Í›· ÙˆÓ Û˘Ó·ÏÏ·ÁÒÓ ÛÙȘ Û˘Ó‰ÚÈ¿ÛÂȘ Ù˘ ‚‰ÔÌ¿‰·˜ ·Ó‹Ïı·Ó ÛÙ· 1.274,86 ÂηÙ. ¢ÚÒ, ÂÓÒ Ë Ì¤ÛË ·Í›· Û˘Ó·ÏÏ·ÁÒÓ ‰È·ÌÔÚÊÒıËΠÛÙ· 254,972 ÂηÙ. ¢ÚÒ, ¤Ó·ÓÙÈ 158,996 ÂηÙ. ¢ÚÒ Ù˘ ÂÚ·Ṳ̂Ó˘ ‚‰ÔÌ¿‰·˜.

∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈÔ: ¡· ÏËÊıÔ‡Ó ÚfiÛıÂÙ· ̤ÙÚ· ÁÈ· ÙȘ ÌÈÎÚÔÌÂÛ·›Â˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ

¡

· ÏËÊıÔ‡Ó ÚfiÛıÂÙ· ̤ÙÚ· ÁÈ· ÙË ÛÙ‹ÚÈÍË ÙˆÓ ÌÈÎÚÔÌÂÛ·›ˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ˙ËÙ› Ì ÂÈÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘ ·fi ÙÔÓ ˘Ô˘ÚÁfi √ÈÎÔÓÔÌ›·˜ Î·È √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Î. °È¿Ó. ¶··ı·Ó·Û›Ô˘, Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›Ô˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î. °ÈÒÚÁÔ˜ ™ËÏÈfiÔ˘ÏÔ˜. ™ÙËÓ ÂÈÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘ Ô Î. ™ËÏÈfiÔ˘ÏÔ˜ ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÈ ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Ô˘ ¤¯ÂÈ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËı› ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ·fi ÙË Ì›ˆÛË ÙˆÓ ˆÏ‹ÛÂˆÓ ÂÍ ·ÈÙ›·˜ Ù˘ ÂÚÈÔÚÈṲ̂Ó˘ ˙‹ÙËÛ˘, ·ÏÏ¿ Î·È ·fi ÙËÓ ¤ÏÏÂÈ„Ë Ú¢ÛÙfiÙËÙ·˜, ÂÈÛËÌ·›ÓÔÓÙ·˜ fiÙÈ Ù· ̤ÙÚ· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÏËÊı› ̤¯ÚÈ ÙÒÚ· ·fi ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÔÓÙ·È ·‰‡Ó·Ì· Ó· ·Ó·Îfi„Ô˘Ó ÙËÓ Âȉ›ӈÛË Ù˘ ηٿÛÙ·Û˘ ÙfiÛÔ ÂÍ·ÈÙ›·˜ ÙˆÓ ‰È·ÚıÚˆÙÈÎÒÓ Î·È ÁÚ·ÊÂÈÔÎÚ·ÙÈÎÒÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó, fiÛÔ Î·È ÂÍ ·ÈÙ›·˜ Ù˘ ‰˘Ûη̄›·˜ ÙÔ˘ ÙÚ·Â˙ÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜. ∫·È ˙ËÙ› Ó· ÏËÊıÔ‡Ó ÚfiÛıÂÙ ̤ÙÚ· ÛÙ· Ï·›ÛÈ· ÌÈ·˜ ·Ó·Ù˘Í·È΋˜ ÔÏÈÙÈ΋˜ Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ˘ÈÔıÂÙËı› ·fi ÙÔ ˘Ô˘ÚÁ›Ô. ª¿ÏÈÛÙ·, Ô Î. ™ËÏÈfiÔ˘ÏÔ˜ ‰È·Ù˘ÒÓÂÈ Î·È ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÚÔ˜ ÙÔÓ ˘Ô˘ÚÁfi ÁÈ· Ó· ‰ÔıÔ‡Ó ·Ó¿Û˜ ˙ˆ‹˜ ÛÙȘ ÌÈÎÚÔÌÂÛ·›Â˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ·, ÛÙËÓ ÂÈÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ÙÔ˘ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›Ô˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È Ù· ÂÍ‹˜: “∫‡ÚÈ ÀÔ˘ÚÁ¤ √È Û˘Óı‹Î˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËı› ·fi ÙË ‰ÈÂıÓ‹ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË, ¤¯Ô˘Ó ʤÚÂÈ Û Ôχ ‰‡ÛÎÔÏË ı¤ÛË ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ÌÈÎÚÔÌÂÛ·›Â˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜. ∞fi ÙË Ì›· Ë Ì›ˆÛË ÙˆÓ ˆÏ‹ÛÂˆÓ ÂÍ ·ÈÙ›·˜ Ù˘ ÂÚÈÔÚÈṲ̂Ó˘ ˙‹ÙËÛ˘ Î·È ·fi ÙËÓ ¿ÏÏË Ë ¤ÏÏÂÈ„Ë Ú¢ÛÙfiÙËÙ·˜, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó ¤Ó·Ó ·ÛÊ˘ÎÙÈÎfi ÎÏÔÈfi ÁÈ· ÙËÓ ÏÂÈÔÓfiÙËÙ· ÙˆÓ ÌÈÎÚÒÓ Î·È Ôχ ÌÈÎÚÒÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛˆÓ, ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ‰È·ÁÚ¿ÊÂÙ·È È‰È·›ÙÂÚ· ‰‡ÛÎÔÏÔ ªÂ Ù· Ó¤· ‰Â‰Ô̤ӷ Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËÎ·Ó ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿, Ù· ̤ÙÚ· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÏËÊı› ̤¯ÚÈ ÙÒÚ· ·fi ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÔÓÙ·È ·‰‡Ó·Ì· Ó· ·Ó·Îfi„Ô˘Ó ÙËÓ Âȉ›ӈÛË Ù˘ ηٿÛÙ·Û˘ ÙfiÛÔ ÂÍ ·ÈÙ›·˜ ÙˆÓ ‰È·ÚıÚˆÙÈÎÒÓ Î·È ÁÚ·ÊÂÈÔÎÚ·ÙÈÎÒÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó, fiÛÔ Î·È ÂÍ ·ÈÙ›·˜ Ù˘ ‰˘Ûη̄›·˜ ÙÔ˘ ÙÚ·Â˙ÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜. ΔËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ·˘Ù‹ ‹Úı·Ó Ó· ÂÈ-

‚‚·ÈÒÛÂÈ Ì ÙÔÓ ÈÔ Û·Ê‹ Î·È Â‡ÁψÙÙÔ ÙÚfiÔ Ë ÚfiÛÊ·ÙË ¤Ú¢ӷ Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠÁÈ· ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi Ù˘ °™∂μ∂∂, ·ÏÏ¿ Î·È Ù· ÛÙ·ÙÈÛÙÈο ÛÙÔȯ›· Ô˘ ·Ó·ÎÔÈÓÒıËÎ·Ó Î·È Ù· ÔÔ›· ηٷ‰ÂÈÎÓ‡Ô˘Ó fiÙÈ ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· ÙˆÓ ·Î¿Ï˘ÙˆÓ ÂÈÙ·ÁÒÓ Ù›ÓÂÈ Ó· ¿ÚÂÈ ÂÊÈ·ÏÙÈΤ˜ ‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ, ‚¿˙ÔÓÙ·˜ ‚fiÌ‚· ÛÙ· ıÂ̤ÏÈ· Ù˘ Ú·ÁÌ·ÙÈ΋˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜. ¶¤Ú· fï˜ ·fi ÙȘ ¤Ú¢Ó˜ Î·È ÙȘ ÌÂϤÙ˜, Â›Ì·È ‚¤‚·ÈÔ˜ fiÙÈ Î·È ÂÛ›˜ Î. ÀÔ˘ÚÁ¤ ˆ˜ ¿ÚÈÛÙÔ˜ ÁÓÒÛÙ˘ Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜, ı· ¤¯ÂÙ ·ÓÙÈÏËÊı› fiÙÈ Ë Û˘-

ÓÙÚÈÙÈ΋ ÏÂÈÔ„ËÊ›· ÙˆÓ ªÌ∂ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ‰ÂÈÓ‹ ı¤ÛË Î·È fiÙÈ Ù˘¯fiÓ Âȉ›ӈÛË Ù˘ ı· Ï‹ÍÂÈ Î·›ÚÈ· ÙÔÓ ·Ú·ÁˆÁÈÎfi ÈÛÙfi Ù˘ ¯ÒÚ·˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÙËÓ ··Û¯fiÏËÛË. °È· ÙÔ ÏfiÁÔ ·˘Ùfi ··ÈÙÂ›Ù·È ¿ÌÂÛ· Ë ˘ÈÔı¤ÙËÛË ÔÏÈÙÈÎÒÓ Ô˘ ı· ‰›ÓÂÈ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈ΋ ÒıËÛË ÛÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË, ̤۷ ·fi ÙËÓ ÔÔ›· ı· ÚÔ·„ÂÈ Î·È Ë ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ·Ó¿Î·Ì„Ë. μ·ÛÈ΋ ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ· ÙˆÓ fiÔÈˆÓ ÂÈÏÔÁÒÓ Û·˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È Ë ÚfiÛıÂÙË ÛÙ‹ÚÈÍË ÙˆÓ ªÌ∂, Ë ÔÔ›· ÌÔÚ› ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ Ó· ÂÈÙ¢¯ı› ÌÂ: -∫ÂÊ·Ï·ÈÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ÔÊÂÈÏÒÓ ÙˆÓ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÒÓ, ÏËÍÈÚfiıÂÛÌˆÓ Î·È ÌË, ηıÒ˜ Î·È ÌÂÙ·ÙÚÔ‹ ÙÔ˘˜ ÛÂ Ó¤Ô ‰¿ÓÂÈÔ, Ì ÂÚ›Ô‰Ô ¯¿ÚÈÙÔ˜. ∂Ó›Û¯˘ÛË Ù˘ Ú¢ÛÙfiÙËÙ·˜ ÙˆÓ ÌÈÎÚÔÌÂÛ·›ˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Ì¤Ûˆ ·ÚÔ¯‹˜ ÈÛÙÒÛˆÓ, Ô˘ ı· ÙÂÏÔ‡Ó ˘fi ÙËÓ ÂÁÁ‡ËÛË Ù˘ ¶ÔÏÈÙ›·˜. - §‹„Ë ¿ÌÂÛˆÓ Ì¤ÙÚˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ¿Ù·ÍË Ù˘ ÊÔÚÔ‰È·Ê˘Á‹˜. ∂¤ÎÙ·ÛË ÙÔ˘ ¯ÚÔÓÈÎÔ‡ ÔÚ›Ô˘ ÁÈ· ÙÔ ÛÊÚ¿ÁÈÛÌ· ÙˆÓ ÂÈÙ·ÁÒÓ ·fi ÙȘ ÙÚ¿Â˙˜ Î·È ÙËÓ ·Ó·ÁÁÂÏ›· ÛÙÔÓ “ΔÂÈÚÂÛ›·” . Δ· ÔÛ¿ ÙˆÓ ·Î¿Ï˘ÙˆÓ ÂÈÙ·ÁÒÓ Ó· ıˆÚÔ‡ÓÙ·È ˙Ë̛˜, ÒÛÙ ӷ ÌËÓ ÂÈ‚·Ú‡ÓÔÓÙ·È ÊÔÚÔÏÔÁÈο ÔÈ ÌÈÎÚ¤˜ Î·È Ôχ ÌÈÎÚ¤˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Ì ÂÈÎÔÓÈο ¤ÛÔ‰· Ô˘ ‰ÂÓ ÂÈÛ¤Ú·Í·Ó. ∞‡ÍËÛË Ù˘ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛ˘ ÙˆÓ Â-

ȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ÁÈ· ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ Î›ÓËÛ˘ Î·È È‰È·›ÙÂÚ· Ù˘ ·‡ÍËÛ˘ ÙÔ˘ ÔÛÔÛÙÔ‡ (Ï·ÊfiÓ) Ù˘ ÚÔÂÍÔÊÏÔ‡ÌÂÓ˘ ·Í›·˜ ÙˆÓ ÚÔÛÎÔÌÈ˙fiÌÂÓˆÓ ·fi ·˘Ù¤˜ ÂÈÙ·ÁÒÓ. ∂ÈÙ¿¯˘ÓÛË Ù˘ ˘ÏÔÔ›ËÛ˘ ÙÔ˘ ∂™¶∞ 2007 - 2013, ΢ڛˆ˜ Û fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÙȘ ‰Ú¿ÛÂȘ ÁÈ· ÙÔÓ ÂÎÛ˘Á¯ÚÔÓÈÛÌfi ÙˆÓ ªÌ∂, Ù· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÂÓ›Û¯˘Û˘ Ù˘ ¤Ú¢ӷ˜ Î·È Ù˘ ηÈÓÔÙÔÌ›·˜, Ù· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ·ÚÔ¯‹˜ ÂÁÁ˘‹ÛÂˆÓ ÁÈ· ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÂÍ·ÈÙ›·˜ Ù˘ ÎÚ›Û˘ Î·È ·ÛÊ·ÏÒ˜ Ù· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÙÔ˘ Δ∂ª¶ª∂. ¢Ú·ÛÙÈ΋ Ì›ˆÛË ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ Î·È ÙÔ˘ ÎfiÛÙÔ˘˜ ›‰Ú˘Û˘ ∞.∂., ∂¶∂ Î·È √.∂., ∂.∂. Ì ÙËÓ ·ÍÈÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ‰˘Ó·ÙÔÙ‹ÙˆÓ ÙˆÓ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›ˆÓ. -∫ˆ‰ÈÎÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ∫μ™ Î·È ÙˆÓ Û˘Ó·ÊÒÓ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÒÓ ڿ͈Ó. ∞Ó·‚¿ıÌÈÛË ÙˆÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ ÂÓ‰ÔÂȯÂÈÚËÛȷ΋˜ ηٿÚÙÈÛ˘ ÙÔ˘ ÂÚÁ·ÙÈÎÔ‡ ‰˘Ó·ÌÈÎÔ‡ ÛÙȘ Ӥ˜ Ù¯ÓÔÏÔÁ›Â˜ Î·È Û Ӥ˜ ÂȉÈÎfiÙËÙ˜. ∫‡ÚÈ ÀÔ˘ÚÁ¤ ∂›Ì·È ‚¤‚·ÈÔ˜ fiÙÈ ÛÙË ‰‡ÛÎÔÏË Û˘Á΢ڛ· Ô˘ ¤¯ÂÈ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËı› ı· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÙ Ì ÁÂÓÓ·ÈfiÙËÙ· ÛÙË Ï‹„Ë ÙˆÓ ·Ó·Áη›ˆÓ ·ÔÊ¿ÛˆÓ, ‰›ÓÔÓÙ·˜ ·Ó¿Û· ˙ˆ‹˜ ÛÙȘ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ÌÈÎÚÔÌÂÛ·›Â˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ, Ô˘ Û‹ÌÂÚ· ÛÙÂÓ¿˙Ô˘Ó ·fi ÙȘ Û˘Ó¤ÂȘ Ù˘ ‰ÈÂıÓÔ‡˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÎÚ›Û˘. °È’ ·˘Ùfi Î·È Û·˜ ¢¯·ÚÈÛÙÒ” .

ªÂ ÙËÓ ˘Ô‚ÔÏ‹ Ù˘ ÂÚÈÔ‰È΋˜ ‰‹ÏˆÛ˘ ı· ÚÔηٷ‚¿ÏÏÂÙ·È ÙÔ 20% - 30%

¶ÏËڈ̋ ÙÔ˘ º¶∞ Û ÔÏϤ˜ ‰fiÛÂȘ ∞£∏¡∞, 29. ∞§§∞°∂™ ÛÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ›Ûڷ͢

ÙÔ˘ º¶∞ ·fi ÙȘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Î·È ÙÔ˘˜ ÂχıÂÚÔ˘˜ Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜ ۯ‰ȿ˙ÂÈ ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô √ÈÎÔÓÔÌ›·˜ Î·È √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ, ˘fi ÙÔ ‚¿ÚÔ˜ Ù˘ ηٿÚÚ¢Û˘ ÙˆÓ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎÒÓ ÂÛfi‰ˆÓ Î·È ÙËÓ ¤ÎÚËÍË Ù˘ ÊÔÚÔ‰È·Ê˘Á‹˜. ™‡Ìʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜ Ù˘ ÂÊËÌÂÚ›‰·˜ “ŒıÓÔ˜” , ÚÔˆıÂ›Ù·È Ë ·ÔÛ‡Ó‰ÂÛË ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ ˘Ô‚ÔÏ‹˜ Ù˘ ÂÚÈÔ‰È΋˜ ‰‹ÏˆÛ˘ º¶∞ ·fi ÙËÓ ÏËڈ̋ ÙÔ˘ ÊfiÚÔ˘, ̤ÙÚÔ ÙÔ ÔÔ›Ô ÂÎÙÈÌ¿Ù·È fiÙÈ ı· ‚ÔËı‹ÛÂÈ ÙȘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó ¤ÓÙÔÓ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ú¢ÛÙfiÙËÙ·˜ Î·È ı· ÂÚÈÔÚ›ÛÂÈ ÙË ÊÔÚÔ‰È·Ê˘Á‹ ÙÔ˘ º¶∞ ΢ڛˆ˜ ̤ۈ ÙˆÓ ÂÈÎÔÓÈÎÒÓ ÙÈÌÔÏÔÁ›ˆÓ. ΔÔ Û¯¤‰ÈÔ ÚԂϤÂÈ fiÙÈ ÔÈ ÂÈÙË‰Â˘Ì·Ù›Â˜ Ì ÙËÓ ˘Ô‚ÔÏ‹ Ù˘ ÂÚÈÔ‰È΋˜ ‰‹ÏˆÛ˘ º¶∞ ı· ÚÔηٷ‚¿ÏÏÔ˘Ó ÙÔ 20% ‹ 30% ÙÔ˘ ÊfiÚÔ˘ Ô˘ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ·Ô‰ÒÛÔ˘Ó ÛÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ Î·È ÙÔ ˘fiÏÔÈÔ ÔÛfi ı· ÙÔ ÂÍÔÊÏÔ‡Ó Û ‰‡Ô ‹ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÌËÓÈ·›Â˜ ‰fiÛÂȘ. ™‹ÌÂÚ· ÔÈ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Î·È ÔÈ ÂχıÂÚÔÈ Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜ Ì ÙËÓ ˘Ô‚ÔÏ‹ Ù˘ ÂÚÈÔ‰È΋˜ ‰‹ÏˆÛ˘ º¶∞ (οı ̋ӷ ÁÈ· fiÛÔ˘˜ ÙËÚÔ‡Ó ‚È‚Ï›· ° ηÙËÁÔÚ›·˜ Î·È Î¿ı ÙÚ›ÌËÓÔ ÁÈ· fiÛÔ˘˜ ÙËÚÔ‡Ó ‚È‚Ï›· μ ηÙËÁÔÚ›·˜ ÙÔ˘ ∫μ™) ˘Ô¯ÚÂÔ‡ÓÙ·È Ó· ηٷ‚¿ÏÏÔ˘Ó Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ÔÏfiÎÏËÚÔ ÙÔ ÔÛfi ÙÔ˘ º¶∞ Ô˘ ·Ó·ÏÔÁ› ÁÈ· ÙȘ Û˘Ó·ÏÏ·Á¤˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÂÈ ÙË

Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ÂÚ›Ô‰Ô. √̈˜ ÔÈ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎÔ› ¤ÏÂÁ¯ÔÈ Î·È ÔÈ ‰È·ÛÙ·˘ÚÒÛÂȘ ·ÔηχÙÔ˘Ó fiÙÈ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ÏfiÁˆ Ù˘ ÎÚ›Û˘ Î·È Ù˘ ¤ÏÏÂȄ˘ Ú¢ÛÙfiÙËÙ·˜ ·ÔʇÁÔ˘Ó ÙËÓ ¿ÌÂÛË Î·Ù·‚ÔÏ‹ ÙÔ˘ º¶∞, ÙÔÓ ÔÔ›Ô Ì¿ÏÈÛÙ· ·Ú·ÎÚ·ÙÔ‡Ó ÁÈ· ÌÂÁ¿ÏÔ ‰È¿ÛÙËÌ·. ¶ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ·fi 62.000 ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ÂÓÙÔ›ÛÙËÎ·Ó Ì¤Ûˆ ÙˆÓ ‰È·ÛÙ·˘ÚÒÛÂˆÓ Ô˘ ‰ÈÂÓÂÚÁ› Ë °ÂÓÈ΋ °Ú·ÌÌ·Ù›· ¶ÏËÚÔÊÔÚÈÎÒÓ ™˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ Ó· ÌËÓ ¤¯Ô˘Ó ·Ô‰ÒÛÂÈ ÙÔÓ

º¶∞ ÛÙÔ ÚÒÙÔ ÙÂÙÚ¿ÌËÓÔ ÙÔ˘ 2009. √È ÂÈÙË‰Â˘Ì·Ù›Â˜ ›Ù “ͯÓÔ‡Ó” Ó· ˘Ô‚¿ÏÏÔ˘Ó ÛÙËÓ ∂ÊÔÚ›· ÙȘ ÂÚÈÔ‰ÈΤ˜ ‰ËÏÒÛÂȘ ›Ù ˘Ô‚¿ÏÏÔ˘Ó ÌˉÂÓÈΤ˜ ‰ËÏÒÛÂȘ º¶∞ ‹ ÊÚÔÓÙ›˙Ô˘Ó Ó· ÂÚÈÔÚ›˙Ô˘Ó Ù· ÔÛ¿ ÙÔ˘ º¶∞ Ô˘ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ·Ô‰ÒÛÔ˘Ó ÛÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ÂÈÎÔÓÈο ÙÈÌÔÏfiÁÈ· Ì ٷ ÔÔ›· “ÊÔ˘ÛÎÒÓÔ˘Ó” ÙȘ ‰·¿Ó˜ ÙÔ˘˜. “ªÂ ÙȘ ·ÏÏ·Á¤˜ ÛÙÔ Î·ıÂÛÙÒ˜ ·fi‰ÔÛ˘ ÙÔ˘ º¶∞, ÙȘ Ôԛ˜ ˙ËÙÔ‡Ó

Î·È ÔÈ ÂÎÚfiÛˆÔÈ ÙÔ˘ ÂÌÔÚÈÎÔ‡ ÎfiÛÌÔ˘, ı· ͤÚÔ˘Ì ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÔÈÔ˜ Ì·˜ ¯ÚˆÛÙ¿ÂÈ Î·È fiÛ· Î·È ı· ‰›ÓÔ˘Ì ¤Ó· ¯ÚÔÓÈÎfi ÂÚÈıÒÚÈÔ Ó· Ì·˜ Ù· ·Ô‰ÒÛÂÈ” , ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ·ÚÌfi‰ÈÔ˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ·˜ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ √ÈÎÔÓÔÌ›·˜. ΔÔ Ó¤Ô Ì¤ÙÚÔ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· Û˘Ó‰˘·ÛÙ› Ì ÙÔ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi “‰›¯Ù˘” Ô˘ ·ÏÒÓÂÈ ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ Ë ∂ÊÔÚ›· ÁÈ· Ó· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı› ËÌÂÚËÛ›ˆ˜ ÙȘ ¿Û˘ ʇÛˆ˜ Û˘Ó·ÏÏ·Á¤˜, Ó· ÁÓˆÚ›˙ÂÈ ·Ó¿ ¿Û· ÛÙÈÁÌ‹ ÙÔÓ ËÌÂÚ‹ÛÈÔ Ù˙›ÚÔ Ù˘ Âȯ›ÚËÛ˘ Î·È Ó· ÂÚÈÔÚ›ÛÂÈ Û ÌÂÁ¿ÏÔ ‚·ıÌfi ÙË ¯Ú‹ÛË Ï·ÛÙÒÓ Î·È ÂÈÎÔÓÈÎÒÓ ÙÈÌÔÏÔÁ›ˆÓ. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙÔ Ó¤Ô Û‡ÛÙËÌ· Ô˘ ʤÚÂÈ ÙËÓ Îˆ‰È΋ ÔÓÔÌ·Û›· i-tax Î·È ÙÔ ÔÔ›Ô ı· ·Ú¯›ÛÂÈ Ó· ˘ÏÔÔÈÂ›Ù·È ·fi ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘. ΔÔ Ó¤Ô Û‡ÛÙËÌ· ı· οÓÂÈ ¯Ú‹ÛË ÙˆÓ Ó¤ˆÓ Ù¯ÓÔÏÔÁÈÒÓ, fiˆ˜ Â›Ó·È ÙÔ ¢È·‰›ÎÙ˘Ô Î·È Ù· ‰›ÎÙ˘· ÎÈÓËÙ‹˜ ÙËÏÂʈӛ·˜, ÁÈ· Ó· ÂÓÙÔ›˙ÂÈ Û˘Ó·ÏÏ·Á¤˜ ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Ô˘ ÂÌÊ·Ó›˙Ô˘Ó ˘„ËÏfi ‚·ıÌfi ÂÈÎÈÓ‰˘ÓfiÙËÙ·˜ ÁÈ· ÊÔÚÔ‰È·Ê˘Á‹. √È Ù·ÌÂȷΤ˜ Ì˯·Ó¤˜ Î·È ÔÈ Ì˯·ÓÈÛÌÔ› ¤Î‰ÔÛ˘ ÙÈÌÔÏÔÁ›ˆÓ fiÏˆÓ ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ı· Û˘Ó‰¤ÔÓÙ·È online Ì ÙË °.°. ¶ÏËÚÔÊÔÚÈÎÒÓ ™˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ. ªÂ ÙÔÓ ÙÚfiÔ ·˘Ùfi, οı ÊÔÚ¿ Ô˘ ÂΉ›‰ÂÙ·È ÙÈÌÔÏfiÁÈÔ ‹ ·fi‰ÂÈÍË ı· ÂϤÁ¯ÂÙ·È ¿ÌÂÛ· Ë ÂÁ΢ÚfiÙËÙ· ÙÔ˘ ·Ú·ÛÙ·ÙÈÎÔ‡, ·ÏÏ¿ Î·È Ô Û˘ÓÔÏÈÎfi˜ Ù˙›ÚÔ˜ ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛˆÓ, ÒÛÙ ӷ ÌÔÚ› Ó· ÂÏÂÁ¯ı› Ô ·ԉȉfiÌÂÓÔ˜ º¶∞.


KÀƒπ∞∫∏ 30 AÀ°√À™Δ√À 2009

√ √§Àª¶π∞∫√™ ∞¡Δπª∂Δø¶π∑∂π ∂∫Δ√™ ∂¢ƒ∞™ Δ√¡ ¶∞¡∞ƒ°∂π∞∫√ °π∞ Δ√ ∫À¶∂§§√ ∂§§∞¢√™

ªÂ ÛÙfi¯Ô ÙËÓ ÚfiÎÚÈÛË È Â›ÛË̘ ·ÁˆÓÈÛÙÈΤ˜ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô 2009-10 ÍÂÎÈÓÔ‡Ó Û‹ÌÂÚ· ·fi ÙÔ ÕÚÁÔ˜. ™ÙÔ ÛÙ¿‰ÈÔ Ù˘ ÂÏÔÔÓÓËÛȷ΋˜ fiÏ˘ ÔÈ “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔÈ” ı· ·Ó·ÌÂÙÚËıÔ‡Ó Ì ÙÔÓ ÙÔÈÎfi ¶·Ó·ÚÁÂÈ·Îfi ÁÈ· ÙËÓ ‚’ Ê¿ÛË ÙÔ˘ ∫˘¤ÏÏÔ˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ Î·È ÛÙÔ¯Â‡Ô˘Ó ÛÙË Ó›ÎËÚfiÎÚÈÛË Ô˘ ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ı· ÙÔ˘˜ ʤÚÂÈ ·ÓÙÈ̤وÔ˘˜ Ì ÙË §¿ÚÈÛ·. ΔÔ ÛËÌÂÚÈÓfi ·È¯Ó›‰È ı· ·Ú¯›ÛÂÈ ÛÙȘ 4.45 Ì.Ì. Î·È Â›Ó·È “ÓÔÎ ¿Ô˘Ù” , οÙÈ Ô˘ ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ Û ÂÚ›ÙˆÛË ÈÛÔ·Ï›·˜ ı· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ ËÌ›ˆÚË ·Ú¿Ù·ÛË Î·È ·Ó ¯ÚÂÈ·ÛÙ› ı· ÂÎÙÂÏÂÛÙÔ‡Ó Î·È ¤Ó·ÏÙÈ.

ƒÂÔÚÙ¿˙: °πøƒ°√™ ¶∂°π√™ ¡· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ Ì ÙÔ “‰ÂÍ›” ÙȘ ÊÂÙÈÓ¤˜ ÙÔ˘ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ ı¤ÏÂÈ Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ Î·È ÁÈ· Ó· Û˘Ì‚Â› ·˘Ùfi ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÂÈÛÙÚ¤„ÂÈ ÓÈÎËÙ‹˜ Û‹ÌÂÚ· ·fi ÙÔ ÕÚÁÔ˜ fiÔ˘ ı· ÙÂı› ·ÓÙÈ̤وÔ˜ ÙÔ˘ ÙÔÈÎÔ‡ ¶·Ó·ÚÁÂÈ·ÎÔ‡. √ ·ÁÒÓ·˜ ·˘Ùfi˜ ı· ‰ÈÂÍ·¯ı› ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ μ’ Ê¿Û˘ ÙÔ˘ ∫˘¤ÏÏÔ˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ Î·È Ô ÓÈÎËÙ‹˜ ı· ÂÚ¿ÛÂÈ “Ì¿È” ÙËÓ °’ Ê¿ÛË, ÂÓÒ ÛÙËÓ ¢’ ı· ˘ԉ¯ı› ÙË §¿ÚÈÛ·. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ ˆ˜ ÔÌ¿‰· μ’ ∂ıÓÈ΋˜ Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ‰ÂÓ ÌÂÙ›¯Â ÛÙÔÓ ÚÒÙÔ Á‡ÚÔ, ÂÓÒ Ô ¶·Ó·ÚÁÂÈ·Îfi˜ Ó›ÎËÛ 21 ÛÙËÓ ·Ú¿Ù·ÛË ÙÔÓ μ‡˙·ÓÙ· ªÂÁ¿ÚˆÓ. ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ Û˘Ó¿ÓÙËÛË ‰ÂÓ ¯ˆÚ¿ ·ÌÊÈ‚ÔÏ›· fiÙÈ Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ Â›Ó·È ÙÔ Ê·‚ÔÚ›. ¢È·ı¤ÙÂÈ ÔÈÔÙÈÎfiÙÂÚÔ

Û‡ÓÔÏÔ, ÂÓÒ ˘ÂÚ¤¯ÂÈ Î·È Û ÂÌÂÈÚ›·. 줂·È· ÛÙÔ ıÂÛÌfi ÙÔ˘ ∫˘¤ÏÏÔ˘ Î·È È‰È·›ÙÂÚ· Û “ÓÔÎ ¿Ô˘Ù” ·È¯Ó›‰È· fiˆ˜ ÙÔ ÛËÌÂÚÈÓfi ÔÈ ¤ÎÏËÍË ·Ú·ÌÔÓ‡ÂÈ. ∞˘Ùfi ÙÔ ÁÓˆÚ›˙ÂÈ Ôχ ηϿ Ô Ù¯ÓÈÎfi˜ Ù˘ ‚ÔÏÈÒÙÈ΢ ÔÌ¿‰·˜ ™¿Î˘ ΔÛÈÒÏ˘ Ô˘ ¤¯ÂÈ ˙ËÙ‹ÛÂÈ ·fi ÙÔ˘˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ ÙÔ˘ Ó· Â›Ó·È ÛÔ‚·ÚÔ› ηı’ fiÏË ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛ˘ Î·È Ó· ÂÈ‚¿ÏÏÔ˘Ó ·fi ÙËÓ ·Ú¯‹ ÙÔÓ ‰ÈÎfi ÙÔ˘˜ Ú˘ıÌfi, ÌË ÂÈÙÚ¤ÔÓÙ·˜ ÛÙÔ˘˜ ·ÓÙÈ¿ÏÔ˘˜ Ó· οÓÔ˘Ó ÙÔ ‰ÈÎfi ÙÔ˘˜ ·È¯Ó›‰È. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ‰ÂÓ ı· Â›Ó·È Ï‹Ú˘ ÌÈ· Î·È ÁÈ· ‰È·ÊfiÚÔ˘˜ ÏfiÁÔ˘˜ ÙÚÂȘ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ ¤ÌÂÈÓ·Ó ÂÎÙfi˜ ·ÔÛÙÔÏ‹˜. √ ∂ÚfiÏ ªÔ˘ÏÔ‡Ù ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ·ÔÎÙ‹ÛÂÈ ‰Èη›ˆÌ· Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ‰ÈfiÙÈ Ë ÌÏ οÚÙ· ÙÔ˘ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÊÙ¿ÛÂÈ ÛÙ· ÁÚ·Ê›· Ù˘ ∂¶√, ÂÓÒ ÙÈ̈ÚË̤ÓÔÈ ·fi ÙËÓ ÂÚÛÈÓ‹ ÛÂ˙fiÓ Â›Ó·È ÔÈ ¶¤ÙÚÔ˜ ∫ÔÓÙ¤ˆÓ Î·È §¿ÌÚÔ˜ ÷ÓÈÒÙ˘.

∞fi ÎÂÈ Î·È ¤Ú· ÔÈ “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔÈ” ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ·Ú·Ù·¯ıÔ‡Ó Ì ÊÔ˘Ï ÂÈıÂÙÈÎfi Û¯‹Ì· ı¤ÏÔÓÙ·˜ Ó· “ηı·Ú›ÛÔ˘Ó” ÁÚ‹ÁÔÚ· ÙËÓ ÚfiÎÚÈÛË. §ÔÁÈο ı· ÚÔÙÈÌËı› ·fi ÙÔÓ Î. ΔÛÈÒÏË ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· 4-4-2 Ì ÙÔ˘˜ ·›ÎÙ˜ ÙÔ˘ ΤÓÙÚÔ˘ Ó· Û¯ËÌ·Ù›˙Ô˘Ó ÚfiÌ‚Ô. ∫¿Ùˆ ·fi Ù· ‰ÔοÚÈ· ı· ηı›ÛÂÈ Ô ¶·Ó· ÁÈÒÙ˘ °Ï‡ÎÔ˜. ™ÙÔ ‰ÂÍ› ¿ÎÚÔ Ù˘ ¿Ì˘Ó·˜ ı· ÙÔÔıÂÙËı› Ô ∂˘ı‡Ì˘ ∫ÔÙ›ÙÛ·˜ Î·È ÛÙÔ ·ÚÈÛÙÂÚfi Ô °È¿ÓÓ˘ ∑·Ú·‰Ô‡Î·˜, ÂÓÒ ÙÔ ÎÂÓÙÚÈÎfi ·Ì˘ÓÙÈÎfi ‰›‰˘ÌÔ ı· ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÔÈ °È¿ÓÓ˘ ™ˆÙ‹Ú¯Ô˜ Î·È ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ∞Ú‚·Ó›Ù˘. ™ÙË ÌÂÛ·›· ÁÚ·ÌÌ‹ Ô §Â¿ÓÙÚÔ ÕÏ‚·ÚÂ˙ ı· ÙÔÔıÂÙËı› ÛÙÔÓ ¿ÍÔÓ· ¤¯ÔÓÙ·˜ ·Ó·ÛÙ·ÏÙÈο ηı‹ÎÔÓÙ·, ÂÓÒ ÌÚÔÛÙ¿ ÙÔ˘ ı· ·ÁˆÓ›˙ÂÙ·È Ô ƒÔÙ˙¤ÚÈÔ ª¿Ú ÙÈÓ˜ Û ÈÔ ÂχıÂÚÔ ÚfiÏÔ. ∞fi Ù· ‰ÂÍÈ¿ ı· ÎÈÓÂ›Ù·È Ô Ã·‚Ȥ √˘Ì›ÓÙ˜ Î·È ·fi Ù· ·ÚÈÛÙÂÚ¿ Ô μÈı¤ÓÙ ªfiÓ¯Â. Δ¤ÏÔ˜, ÛÙË ÁÚ·ÌÌ‹ ÎÚÔ‡Û˘ ı· ¯ÚËÛÈÌÔ-

ÔÈËıÔ‡Ó ÔÈ §ÂˆÓ›‰·˜ ∫·Ì¿Óٷ˘ Î·È ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ¶ÏÈ¿Áη˜. ¢ÂÓ ·ÔÎÏ›ÂÙ·È ¿ÓÙˆ˜, Ó· ÍÂÎÈÓ‹ÛÔ˘Ó ‚·ÛÈÎÔ› ÔÈ ¡›ÎÔ˜ æ˘¯ÔÁÈfi˜ Î·È ∏Ï›·˜ ∫·Î·Ú¿˜ ÛÙÔ ‰ÂÍ› Î·È ·ÚÈÛÙÂÚfi ¿ÎÚÔ Ù˘ ¿Ì˘Ó·˜ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·, ÂÓÒ ÙËÓ 18¿‰· Û˘ÌÏËÚÒÓÔ˘Ó ÔÈ:: ∂Ó¤· ∫ÔÏ›ÙÛÈ, ™Ù¤ÏÈÔ˜ ∞Ó‰Ú›ÎÔ˜, ¶·‡ÏÔ˜ ªËÙÚfiÔ˘ÏÔ˜, μ·Û›Ï˘ §ÈfiÏÈÔ˜ Î·È °ÈÒÚÁÔ˜ π·Îˆ ‚¿Î˘. * ™ÙËÓ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË ¶·Ó·ÚÁÂÈ·Îfi˜-√Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ‰È·ÈÙËÙ‹˜ ı· Â›Ó·È Ô Î. ¶. °ÎfiÏÈ·˜ Ì ‚ÔËıÔ‡˜ ÙÔ˘˜ Î.Î. ¢. ∞ı·Ó·ÛfiÔ˘ÏÔ Î·È ∂. ∑ÒÚ˙Ô. ŸÏÔÈ ÙÔ˘˜ ·Ó‹ÎÔ˘Ó ÛÙÔÓ ™‡Ó‰ÂÛÌÔ ∞ıËÓÒÓ.

Δ· ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ· Ì ÕÚË Î·È ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi ∏ ¶∞∂ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘ ÂÓËÌÂÚÒÓÂÈ ÙÔ˘˜ ÊÈÏ¿ıÏÔ˘˜ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ Ô˘ ı· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ÊÈÏÈÎÔ‡˜ ·ÁÒÓ˜ √-

Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘-ÕÚ˘ ÛÙȘ 2 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ Î·È √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘-¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜ ÛÙȘ 6 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘, Ó· ÊÚÔÓÙ›ÛÔ˘Ó Ó· ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÔ˘Ó ÂÁη›Úˆ˜ ÂÈÛÈÙ‹ÚÈÔ ·fi Ù· ÛËÌ›· ÚÔÒÏËÛ˘, ÁÈ· ÙËÓ ·ÔÊ˘Á‹ Û˘ÓˆÛÙÈÛÌÔ‡ Î·È Î˘Ú›ˆ˜ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË Â͢ËÚ¤ÙËÛ‹ ÙÔ˘˜. ∏ ÙÈÌ‹ ÙÔ˘ ÂÈÛÈÙËÚ›Ô˘ ÁÈ· ÙÔ Ì·Ù˜ Ì ÙÔÓ ÕÚË ÔÚ›ÛÙËΠÛÙ· 15 ¢ÚÒ ÁÂÓÈ΋ ›ÛÔ‰Ô˜ (ı‡Ú· 3-4-5). °È· ÙÔ ·È¯Ó›‰È Ì ÙÔÓ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi ÙÔ ÂÈÛÈÙ‹ÚÈÔ ı· ÎÔÛÙ›˙ÂÈ 15 ¢ÚÒ ÁÈ· ÙȘ ı‡Ú˜ 3-5 Î·È 25 ¢ÚÒ ÁÈ· ÙË ı‡Ú· 4. ∏ ÙÈÌ‹ ÙÔ˘ ÂÈÛÈÙËÚ›Ô˘ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÔÚÁ·ÓˆÌ¤ÓÔ˘˜ Î·È ÁÈ· ÙÔ˘˜ ‰‡Ô ·ÁÒÓ˜ Â›Ó·È 7 ∂˘ÚÒ. Δ¤ÏÔ˜, ÔÈ Ê›Ï·ıÏÔÈ ÙˆÓ ÊÈÏÔÍÂÓÔ˘Ì¤ÓˆÓ ÔÌ¿‰ˆÓ ı· ÂÈÛ¤ÏıÔ˘Ó ÛÙÔ ∂∞∫ ·fi ÙË ı‡Ú· 6. ∂ÈÛÈÙ‹ÚÈ· ‰È·Ù›ıÂÓÙ·È ·fi Ù· ÂÍ‹˜ ÛËÌ›·: - ¶Ú·ÎÙÔÚÂ›Ô √¶∞¶ ™Ùڿη, π¿ÛÔÓÔ˜ 99, μfiÏÔ˜, ÙËÏ.: 2421020720. - ¶Ú·ÎÙÔÚÂ›Ô √¶∞¶ ¶·ÏÏËηڛ‰Ë˜, πˆÏÎÔ‡ 47∞, ÙËÏ.: 24210-32110. - ¶Ú·ÎÙÔÚÂ›Ô √¶∞¶ μÏ·¯¿‚·˜, ∞Á. ¢ËÌËÙÚ›Ô˘ 37, ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·, ÙËÏ.: 24210-53749. - ¶Ú·ÎÙÔÚÂ›Ô √¶∞¶ ¶Ú¤ÓÙ˙·˜, ¶. °ÂˆÚÁÈ¿‰Ô˘ 7, ∞ÁÚÈ¿, ÙËÏ.: 24280-92953. - Cafe Malibu, §Â ª·Ó 14, ∞Ï˘Î¤˜ μfiÏÔ˘, ÙËÏ.: 24210-87975. - Cafe Traffic, ΔÔ¿ÏË-™ˆÎÚ¿ÙÔ˘˜, ÙËÏ.: 24210-23520. - ∫·Ù¿ÛÙËÌ· ·ÓÙ·ÏÏ·ÎÙÈÎÒÓ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ ΔfiÚ˘-÷Ù˙‹ ∂¶∂, ∫·„¿ÏË 9, ÙËÏ.: 2421081533. - °Ú·Ê›· Ù˘ ¶∞∂ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜, ¶. ªÂÏ¿ 3 Ì π¿ÛÔÓÔ˜, ÙËÏ.: 24210-34507. ÀÂÓı˘Ì›˙ÂÙ·È ˆ˜ ÔÈ Î¿ÙÔ¯ÔÈ ‰È·ÚΛ·˜ ¤¯Ô˘Ó ÂχıÂÚË Â›ÛÔ‰Ô ÛÙÔ˘˜ ÊÈÏÈÎÔ‡˜ ·ÁÒÓ˜ ÏËÓ Ù˘ 6˘ ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘, Ì ÙÔÓ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi. ∂›Û˘ ÌfiÓÔ ÁÈ· ÙÔÓ ·ÁÒÓ· √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘-¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜ ‰ÂÓ ÈÛ¯‡ÂÈ Ë ‰ˆÚÂ¿Ó Â›ÛÔ‰Ô˜ Û Á˘Ó·›Î˜ Î·È ·È‰È¿.

43

T.V. ™∏ª∂ƒ∞ ∫˘Úȷ΋ ÌÔÚ›Ù ӷ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÙ ÙȘ ÂÍ‹˜ ·ıÏËÙÈΤ˜ ÌÂÙ·‰fiÛÂȘ: ∞¡Δ1 14.15 °ÎÚ·Ó ¶ÚÈ μÂÏÁ›Ô˘ -∑(ºfiÚÌÔ˘Ï· 1) ™¶√ƒ+ 14.30 ÃÈÌ¤ÚÓÈ·Ó-™¤ÏÙÈÎ ∑- (ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ™ÎˆÙ›·˜) 15.30 º¤ÁÂÓÔÚÓÙ-Δ‚¤ÓÙ ∑- (ÚˆÙ¿ıÏËÌ· √ÏÏ·Ó‰›·˜) 17.30 äڷÎϘ-ÕÁÈ·Í -∑(ÚˆÙ¿ıÏËÌ· √ÏÏ·Ó‰›·˜) 20.30 ¢ÈÂıÓ›˜ ·ÁÒÓ˜ “∞Óı¤ÌÈ· CSI” , ÷ÏÎȉÈ΋ -∑(È·Û›·) NOVASPORTS 1 16.45 ∞ÙÚfiÌËÙÔ˜-∞∂∫ -∑(™Ô‡ÂÚ §›Áη) 19.00 ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜-•¿ÓıË -∑- (™Ô‡ÂÚ §›Áη) 21.15 §¿ÚÈÛ·-√Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ∑- (™Ô‡ÂÚ §›Áη) NOVASPORTS 2 16.45 ¶∞√∫-§Â‚·‰ÂÈ·Îfi˜ ∑- (™Ô‡ÂÚ §›Áη) 19.00 ƒfiÌ·-°ÈÔ˘‚¤ÓÙÔ˘˜ -∑(∫·ÌÈÔÓ¿ÙÔ) 22.00 ™¿Ô ¶¿Ô˘ÏÔ-¶·Ï̤ÈÚ·˜ -∑- (ÚˆÙ¿ıÏËÌ· μÚ·˙ÈÏ›·˜) NOVASPORTS 3 16.00 ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ÌÈÙ˜ ÛfiÎÂÚ -∑22.00 ª·ÚÛ¤ÈÁ-ªÔÚÓÙfi ñ∑- (ÚˆÙ¿ıÏËÌ· °·ÏÏ›·˜) NOVASPORTS 4 10.30 ¶·ÁÎfiÛÌÈÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Δ˙Ô‡ÓÙÔ -∑14.30 ¶·ÁÎfiÛÌÈÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Δ˙Ô‡ÓÙÔ -∑18.00 ÕÛÙÔÓ μ›Ï·-ºÔ‡Ï·Ì ∑- (¶Ú¤ÌÈÂÚ §ÈÁÎ) 21.00 ™Ù·ÚÙ-ªÚ·Ó -∑(ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ¡ÔÚ‚ËÁ›·˜) 00.10 §·ÓÔ‡˜-ªfiη Δ˙Ô‡ÓÈÔÚ˜ -∑- (ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ∞ÚÁÂÓÙÈÓ‹˜) NOVASPORTS 7 15.30 ¶fiÚÙÛÌÔ˘ı-ª¿ÓÙÛÂÛÙÂÚ ™›ÙÈ -∑- (¶Ú¤ÌÈÂÚ §ÈÁÎ)

™Δ√ ¶∞°∫√™ªπ√ ¶ƒøΔ∞£§∏ª∞ ∫ø¶∏§∞™π∞™ ™Δ∏¡ ¶√§ø¡π∞

¶ÚÒÙË ÛÙÔ ÌÈÎÚfi ÙÂÏÈÎfi Ë ∫·Ï·ÌÔο ∂ Í·ÈÚÂÙÈ΋ ÂÌÊ¿ÓÈÛË Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ ¯ı˜ Ë ΔÚÈ·ÓÙ·Ê˘ÏÏÈ¿ ∫·Ï·ÌÔο ÛÙÔ ¶·ÁÎfiÛÌÈÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ΈËÏ·Û›·˜ Ô˘ ‰ÈÂÍ¿ÁÂÙ·È ÛÙÔ ¶fi˙Ó·Ó Ù˘ ¶Ôψӛ·˜. ∏ ·ıÏ‹ÙÚÈ· ÙÔ˘ √∂∞/¡∞μ ÌÂÙ¿ ·fi Ôχ ÁÚ‹ÁÔÚË ÎÔ‡ÚÛ· ÙÂÚÌ¿ÙÈÛ ÛÙËÓ ÚÒÙË ı¤ÛË ÛÙÔÓ ÌÈÎÚfi ÙÂÏÈÎfi ÙÔ˘ ÛÎÈÊ.

ŒÙÛÈ Î·Ù¤Ï·‚ ÙËÓ 7Ë ı¤ÛË ÛÙË ÁÂÓÈ΋ ηٿٷÍË. ∞˘Ùfi Ê˘ÛÈο ıˆÚÂ›Ù·È Ôχ ÌÂÁ¿ÏË ÂÈÙ˘¯›·, ÌÈ· Î·È Ë μÔÏÈÒÙÈÛÛ· ÚˆÙ·ıÏ‹ÙÚÈ· Â›Ó·È ÌfiÏȘ 20 ÂÙÒÓ Î·È ·ÁˆÓ›˙ÂÙ·È Ì Ôχ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˜ Û ËÏÈΛ· ·ıÏ‹ÙÚȘ ÛÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›· ÙˆÓ Á˘Ó·ÈÎÒÓ. ŒÙÔÈÌÔ˜ ÁÈ· ·ÎfiÌ· Ì›· ‰È¿ÎÚÈÛË Â›Ó·È Î·È Ô μ·Û›Ï˘ ¶ÔχÌÂÚÔ˜, Ô˘ ‰ÂÓ ¯ÚÂÈ¿ÛÙËΠӷ ÈÂÛÙ› ȉȷ›ÙÂÚ· ÁÈ· Ó· ¿ÚÂÈ ÙËÓ ÚÒÙË ı¤ÛË ÛÙÔÓ ËÌÈÙÂÏÈ-

Îfi ÙÔ˘ ÌÔÓÔ‡ ÛÎÈÊ ÂÏ·ÊÚÒÓ ‚·ÚÒÓ. ™‹ÌÂÚ· ∫˘Úȷ΋ ‰›ÓÂÈ Ú·ÓÙ‚ԇ Ì ÙÔ˘˜ ÎÔÚ˘Ê·›Ô˘˜ ΈËÏ¿Ù˜ ÛÙÔÓ ÙÂÏÈÎfi ÙÔ˘ ¶·ÁÎfiÛÌÈÔ˘ ¶ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ ΈËÏ·Û›·˜. √ μÔÏÈÒÙ˘ “·ÛË̤ÓÈÔ˜” √Ï˘ÌÈÔӛ΢ ÙÔ˘ ¶ÂΛÓÔ˘ ÛÙÔÓ ËÌÈÙÂÏÈÎfi ¤Î·Ó ÌÈ· ÂÎÏËÎÙÈ΋ ÎÔ‡ÚÛ· ÛÙË ÛÂÈÚ¿ ÙÔ˘ Ì ¯ÚfiÓÔ 7.23.12 (Ô ÙÚ›ÙÔ˜ ηχÙÂÚÔ˜ Ù˘ ÚÒÙ˘ ÂÍ¿‰·˜) Î·È Û‹ÌÂÚ· ı· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ ÙÔ˘˜ ƒ·ÛÌÔ‡ÓÛÂÓ (¢·Ó›·), μ¿ÚÁη (√˘ÁÁ·Ú›·), ™›Ï‚· (μÚ·˙ÈÏ›·), Δ·Î¤ÓÙ· (π·ˆÓ›·) Î·È °ÎÚ·ÓÙ (¡¤· ∑ËÏ·Ó‰›·). ∂Í¿ÏÏÔ˘ ÙÔ ÚÒÙÔ Ù˘ ÌÂÙ¿ÏÏÈÔ ·ÓËÁ˘Ú›˙ÂÈ Ë ÂÏÏËÓÈ΋ ·ÔÛÙÔÏ‹ ÛÙÔ ¶·ÁÎfiÛÌÈÔ ¶ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ΈËÏ·Û›·˜, ÛÙÔ ¶fi˙Ó·Ó. ™ÙÔÓ ÙÂÏÈÎfi Ù˘ ‰›ÎˆÔ˘ ¿Ó¢ ˉ·ÏÈÔ‡¯Ô˘, Ô ¡˚ÎÔ˜ Î·È Ô ∞ÔÛÙfiÏ˘ °ÎÔ˘ÓÙԇϷ˜ ηٿÊÂÚ·Ó Ó· ·Ó¤‚Ô˘Ó ÛÙÔ ‚¿ıÚÔ, ηıÒ˜ ÙÂÚÌ¿ÙÈÛ·Ó ÛÙËÓ 3Ë ı¤ÛË Î·È Î·Ù¤ÎÙËÛ·Ó ÙÔ ¯¿ÏÎÈÓÔ ÌÂÙ¿ÏÏÈÔ.

ΔËÓ ÚÒÙË ı¤ÛË Î·È ÙÔ ¯Ú˘Ûfi ÌÂÙ¿ÏÏÈÔ Î·Ù¤ÎÙËÛ·Ó ÔÈ ¡ÂÔ˙ËÏ·Ó‰Ô› ŒÚÈÎ ª¿ÚÂ˚ Î·È Ã¿ÌȘ ªÔÓÙ (6:15.93), ÂÓÒ ÙÔ ·-

ÛË̤ÓÈÔ ÌÂÙ¿ÏÏÈÔ ‹Ú·Ó ÔÈ √Ï˘ÌÈÔӛΘ ÙÔ˘ ¶ÂΛÓÔ˘, ¶˚ÙÂÚ ƒÈÓÙ Î·È ÕÓÙÚÈÔ˘ ΔÚÈÁΘ (6:17.45).

§πμπΔ™∞¡√™ ºƒ∞°∫π™∫√™ √π∫√¡√ª√§√°√™ - §√°π™Δ∏™ ∞’ Δ∞•∏™ ª∂§∂Δ∂™ ∞¡∞¶ΔÀ•π∞∫ø¡ ¡√ªø¡

∂™¶∞ 2007 - 2013 ∂ª¶√ƒπ√ - Δ√Àƒπ™ª√™ ª∂Δ∞¶√π∏™∏ - À¶∏ƒ∂™π∂™

∂ȉfiÙËÛË 65% ∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘ 61 - μ√§√™ ΔËÏ. 2421033563 - 33691


44

KÀƒπ∞∫∏ 30 AÀ°√À™Δ√À 2009

∏ ¶∞∂ √ƒ°∞¡ø™∂ ∂∫¢∏§ø™∏ °π∞ Δ∞ 85 Ã√¡π∞ ∞¶√ Δ∏¡ π¢ƒÀ™∏ Δ√À ™À§§√°√À

ŒÛ‚ËÛ ...ÎÂÚ¿ÎÈ· Ë ¡›ÎË * ¶·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËÎ·Ó ÔÈ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ Ù˘ ÊÂÙÈÓ‹˜ ÔÌ¿‰·˜ ÷ÈÚÂÙÈÛÌfi ·ˇı˘ÓÂ Î·È Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∂Ú·ÛÈÙ¤¯ÓË Î. ∫ÒÛÙ·˜ ª·ÓÈ·Ù¿Î˘, Ô ÔÔ›Ô˜ ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛ ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ô˘ ηٷ‚¿ÏÏÂÈ Ë Ó¤· ‰ÈÔ›ÎËÛË ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿‰ÂÈÍË ·ıÏËÙÒÓ Ì ÙËÓ ÚÔÛı‹ÎË ‰‡Ô ·ÎfiÌË ÙÌËÌ¿ÙˆÓ. ∂›Û˘ ¤ıÂÛ ˆ˜ ÛÙfi¯Ô ÌÂÏÏÔÓÙÈο ÙÔ ˘ÏÈÎfi Ù˘ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈ΋˜ ÔÌ¿‰·˜ Ù˘ ¡›Î˘ Ó· ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È ·fi Ù· “ÛÏ¿¯Ó·” Ù˘ Î·È Ë ¶∞∂ Ó· ¤¯ÂÈ ÌÈ· ‰ÈÔ›ÎËÛË ·ÓÙ¿ÍÈ· Ù˘ ÈÛÙÔÚ›·˜ Ù˘.

¤Û· Û ÂÔÚÙ·ÛÙÈ΋ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· Ë ¡›ÎË ¤Û‚ËÛ ...85 ÎÂÚ¿ÎÈ·, fiÛ· Î·È Ù· ¯ÚfiÓÈ· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÂÚ¿ÛÂÈ ·fi ÙËÓ ›‰Ú˘Û‹ Ù˘ ÙÔ 1924. ∏ ‰ÈÔ›ÎËÛË Ù˘ ¶∞∂ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛ ÌÈ· fiÌÔÚÊË ÂΉ‹ÏˆÛË ÛÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi £¤·ÙÚÔ Ù˘ ¡. πˆÓ›·˜ Î·È ÁÈfiÚÙ·Û ̷˙› Ì ÙÔ˘˜ ÊÈÏ¿ıÏÔ˘˜ ÙË Û˘ÌÏ‹ÚˆÛË ÙˆÓ 85 ÂÙÒÓ, Û˘Ó‰˘¿˙ÔÓÙ¿˜ Ù· Ì ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›·ÛË ÙˆÓ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙÒÓ Î·È Ù˘ ʷӤϷ˜ Ù˘ ÊÂÙÈÓ‹˜ ÔÌ¿‰·˜.

ª

ƒÂÔÚÙ¿˙: μ∞™π§∏™ ∫ƒπ™π§∞™ ºˆÙfi: ¶∞¡. °π∞¡¡∞ƒ√™ ™Â “˙ÂÛÙfi” Îϛ̷ ¤ÁÈÓÂ Ô ÂÔÚÙ·ÛÌfi˜ ÙˆÓ 85 ¯ÚfiÓˆÓ ·fi ÙËÓ ›‰Ú˘ÛË Ù˘ ¡›Î˘. °È· ÙÔ ÏfiÁÔ ·˘Ùfi Ë ‰ÈÔ›ÎËÛË Ù˘ ¶∞∂ ÔÚÁ¿ÓˆÛ ÂΉ‹ÏˆÛË ÛÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi £¤·ÙÚÔ Ù˘ ¡. πˆÓ›·˜ Î·È ÁÈfiÚÙ·Û ÙËÓ Â¤ÙÂÈ· Ù˘ ›‰Ú˘Û˘ ÙÔ˘ ÈÛÙÔÚÈÎÔ‡ Û˘ÏÏfiÁÔ˘. ∞ÚÎÂÙÔ› ʛϷıÏÔÈ ¤‰ˆÛ·Ó ÙÔ “·ÚÒÓ” , Ì ÙÔ˘˜ ÔÚÁ·ÓˆÌ¤ÓÔ˘˜ Ó· ‰›ÓÔ˘Ó Í¯ˆÚÈÛÙfi ¯ÚÒÌ· Ì ηÓÔÁfiÓ· Î·È Û˘Óı‹Ì·Ù·. ¶·Ú·‚Ú¤ıËÎ·Ó Ù· ̤ÏË ÙÔ˘ ¢™ Ù˘ ¶∞∂ Î·È Ù˘ ∂Ú·ÛÈÙ¯ÓÈ΋˜, Ô ¡Ô̿گ˘ Î. ¶··ÙfiÏÈ·˜, Ô ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ ¡. πˆÓ›·˜ Î. ∫ÒÛÙ·˜ ™·ÎÂÏÏ·Ú›Ô˘, Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∂¶™£ Î. ª·Ù˙ȿη˜, Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ™¢¶£ Î. ÃÔ˘ÏÈ¿Ú·˜ Î·È Ô Ó¤Ô˜ Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∫∂¢/∂¶™£ Î. ∫·ÓÔ‡Ï˘. ™˘ÓÙÔÓÈÛÙ‹˜ Î·È ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙ‹˜ Ù˘ ÂΉ‹ÏˆÛ˘ ‹Ù·Ó Ô Î °ÈÒÚÁÔ˜ ª·ÛÙÚÔÁÈ¿ÓÓ˘, Ô ÔÔ›Ô˜ ÂÈÌÂÏ‹ıËÎÂ Î·È ÙÔ ‚›ÓÙÂÔ Ì ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· Ù˘ ªÈÎÚ·ÛÈ·ÙÈ΋˜ ηٷÛÙÚÔÊ‹˜ Î·È ·Ú¯ÂÈ·Îfi ˘ÏÈÎfi ·fi ÙËÓ ÏÔ‡ÛÈ· ÈÛÙÔÚ›· Ù˘ ¡›Î˘, ÙÔ ÔÔ›Ô Û˘ÁΛÓËÛ ÙÔ˘˜ ı·٤˜ “∏ ¡›ÎË Ê¤ÙÔ˜ Û˘ÌÏËÚÒÓÂÈ 85 ¯ÚfiÓÈ· ÈÛÙÔÚ›·˜, ·‰È·Ú·ÁÌ¿Ù¢Ù˘ ÈÛÙÔÚ›·˜. ∂›Ì·ÛÙÂ Â‰Ò ÁÈ’ ·˘Ù‹ ÙËÓ ÔÌ¿‰· Ô˘ ϤÁÂÙ·È ¡›ÎË” › ÛÙÔÓ Û‡ÓÙÔÌÔ ÚfiÏÔÁfi ÙÔ˘ ÙÔ Ì¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ¢™ Ù˘ ¶∞∂ . °ÈÒÚÁÔ˜ ª·ÛÙÚÔÁÈ¿ÓÓ˘. ∫·ÙfiÈÓ ‰È¿‚·Û ٷ ÙËÏÂÁÚ·Ê‹Ì·Ù· Ô˘ ·¤ÛÙÂÈÏ·Ó Ô ˘Ê˘Ô˘ÚÁfi˜ ÂÛˆÙÂÚÈÎÒÓ Î. £·Ó¿Û˘ ¡¿ÎÔ˜, Ô ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ Ù˘ μÔ˘Ï‹˜ Î. °ÈÒÚÁÔ˜ ™Ô‡ÚÏ·˜ Î·È Ë ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î. ƒÔ‰Ô‡Ï· ∑‹ÛË, Ô˘ ÏfiÁˆ ·ÓÂÈÏËÌÌ¤ÓˆÓ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂˆÓ ‰ÂÓ ÌfiÚÂÛ·Ó Ó· ·Ú·‚ÚÂıÔ‡Ó. ∫·ÙfiÈÓ ÙÔ ÏfiÁÔ ‹Ú·Ó ÔÈ Â›ÛËÌÔÈ Î·ÏÂṲ̂ÓÔÈ. ¶ÚÒÙÔ˜ Ì›ÏËÛÂ Ô ¡Ô̿گ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î. ∞fiÛÙÔÏÔ˜ ¶··ÙfiÏÈ·˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ÂÈÛ‹Ì·Ó ٷ ÂÍ‹˜: “™·Ó Û‹ÌÂÚ·, ÚÈÓ ·fi 85 ¯ÚfiÓÈ·, ηٷ¯ˆÚ‹ıËΠÛÙÔ μÈ‚Ï›Ô ∞Ó·ÁÓˆÚÈÛÌ¤ÓˆÓ ™ˆÌ·Ù›ˆÓ, Ô “°˘ÌÓ·ÛÙÈÎfi˜ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ¶ÚÔÛʇÁˆÓ μfiÏÔ˘” , Ô ÚÔÔÌfi˜ Ù˘ ÈÛÙÔÚÈ΋˜ Ì·˜ ¡›Î˘. ∞’ Ù· ÚÒÙ· ¯ÚfiÓÈ· Ù˘ “¶ÚÔÛÊ˘ÁÈ΋˜” ̤¯ÚÈ Î·È Ù· ÛËÌÂÚÈÓ¿ ¯ÚfiÓÈ· Ù˘ “¡›Î˘” , Ë ÔÌ¿‰· ·˘Ù‹ ÁÓÒÚÈÛÂ Î·È Û˘Ó¯›˙ÂÈ Ó· ÁÓˆÚ›˙ÂÈ Ì¤Û· ÛÙ· Á‹‰· ÌÂÁ¿Ï˜ Û˘ÁÎÈÓ‹ÛÂȘ: ÔÏϤ˜ ¯·Ú¤˜ Î·È ÔÏϤ˜ χ˜. ªÈ· ϤÍË fï˜, ÌÈ· ÛÙ¿ÛË ˙ˆ‹˜ Â›Ó·È ·˘Ù‹ Ô˘ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÈ ·˘Ù‹Ó ÙËÓ ÈÛÙÔÚÈ΋ ÔÚ›·: ∏ ˘ÂÚËÊ¿ÓÂÈ·. ¢ÂÓ ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ

∏ ·ÚÔ˘Û›·ÛË Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ Î·È Ù˘ ʷӤϷ˜

Á›ÓÂÈ ·ÏÏÈÒ˜, ·ÊÔ‡ Ô Ï·fi˜ Ù˘ ¡›Î˘ ÎÔ˘‚·Ï¿ÂÈ ÙÔ ·ÓÂÍ›ÙËÏÔ ÛÙ›ÁÌ· Ù˘ ˘ÂÚËÊ¿ÓÂÈ·˜, ÛÙÔÓ È‰ÂÔÏÔÁÈÎfi Î·È „˘¯ÈÎfi ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ. °È· Ì·˜ Ô˘ ÈÛÙ‡ԢÌÂ Î·È ·ÁˆÓÈ˙fiÌ·ÛÙ ÁÈ· ÙÔ Ï·˚Îfi ·ıÏËÙÈÛÌfi, ÁÈ· ÙÔÓ ·ıÏËÙÈÛÌfi ÙˆÓ ·ÍÈÒÓ Î·È fi¯È ÙÔ˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡ ΤډԢ˜, ÁÈ· ÙÔÓ ·ıÏËÙÈÛÌfi Ô˘ ·ÔÙÂÏ› ÚfiÙ·ÛË ˙ˆ‹˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ Ó¤Ô˘˜ Î·È fi¯È ÛÙ›‚Ô Ê·Ó·ÙÈÎÒÓ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÌÒÓ, Ë ÈÛÙÔÚÈ΋ ¡›ÎË Ì·˜, Ë ÌÂÁ¿ÏË Ù˘ ÔÚ›· ÛÙ· Á‹‰· Î·È ÛÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›·, ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÚfiÙ˘Ô Ô˘ ÛÙËÚ›˙Ô˘Ì Ì fiϘ Ì·˜ ÙȘ ‰˘Ó¿ÌÂȘ. ∂‡¯ÔÌ·È Î·Ï‹ ‰‡Ó·ÌË ÛÙÔ˘˜ fiÌÔÚÊÔ˘˜ ·ÁÒÓ˜ Ô˘ ‰›ÓÂÈ Ë ÔÌ¿‰· Ì·˜ Î·È ı¤Ïˆ Ó· ÂÎÊÚ¿Ûˆ ÁÈ· ¿ÏÏË ÌÈ· ÊÔÚ¿ Ù· ıÂÚÌ¿ ÌÔ˘ Û˘Á¯·ÚËÙ‹ÚÈ· Î·È ÙËÓ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍ‹ ÌÔ˘, ÛÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË Ù˘ ¶∞∂ Î·È ÙÔ˘ ∂Ú·ÛÈÙ¤¯ÓË, ÙÔ˘˜ ÚÔÔÓËÙ¤˜, ÙÔ˘˜ ·ıÏËÙ¤˜ Î·È ¿Óˆ ·’ fiÏ·, ÛÙËÓ „˘¯‹ Ù˘ ¡›Î˘, ÙÔÓ ÂÚ‹Ê·ÓÔ Ï·fi Ù˘” . ∫·ÙfiÈÓ ÙÔ ÏfiÁÔ ‹ÚÂ Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∂¶™£ Î. Δ¿ÛÔ˜ ª·Ù˙ȿη˜. “∫¿ı ÁÈÔÚÙ‹ ·fi οı ۈ̷ÙÂ›Ô Â›Ó·È Í¯ˆÚÈÛÙ‹. ŸÌˆ˜ ÌÈ· ÁÈÔÚÙ‹ Û·Ó ·˘Ù‹ Ù˘ ¡›Î˘ Â›Ó·È ÈÛÙÔÚÈ΋.. ∏ ÈÛÙÔÚÈ΋ ÔÌ¿‰· Ù˘ ¡›Î˘ ÛÙËÓ ÔÚ›· ÙˆÓ 85 ¯ÚfiÓˆÓ Ù˘ ›¯Â ÂÈÙ˘¯›Â˜ ›¯Â ¯·Ú¤˜ Î·È Ï‡˜, Ì›ÏËÛ ÁÈ ·˘Ù‹ ÙÔ ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ, ·Ó¤‰ÂÈÍ ÌÂÁ¿ÏÔ˘˜ Î·È ‰ÈÂıÓ›˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ Î·È ÙÌ‹Ì·Ù¿ Ù˘ ¤Êı·Û·Ó ÛÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹, ·ÏÏ¿ ÙÔ Î˘ÚÈfiÙÂÚÔ ÁÈ· ÙËÓ ¶ÚÔÛÊ˘ÁÈ΋ ¡›ÎË Â›Ó·È fiÙÈ ¤ÌÂÈÓ ÛÙ·ıÂÚ‹ ÛÙȘ ·Í›Â˜. ∂›Û˘ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÁÈ· ÙËÓ ÈÛÙÔÚÈ΋ ¡›ÎË Â›Ó·È Ô ÎfiÛÌÔ˜ Ù˘, Ô˘ ‰ÂÓ ÙËÓ ÂÁηٷÏ›ÂÈ ÔÙ¤, fiÔ˘ ÎÈ ·Ó ·ÁˆÓ›˙ÂÙ·È” ›Â Ô Î. ª·Ù˙ȿη˜ Î·È Û˘Ó¤¯ÈÛÂ: “∏ ¶ÚÔÛÊ˘ÁÈ΋ ¡›ÎË, Ô˘ ¤ÁÈÓ ÙÔÓ ∞‡ÁÔ˘ÛÙÔ ÙÔ˘ 1924 ÚÈÓ ·ÎfiÌË È‰Ú˘ı› Ë ŒÓˆÛË ¶Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÎÒÓ ™ˆÌ·Ù›ˆÓ £ÂÛÛ·Ï›·˜ (ȉڇıËΠ5 ¯ÚfiÓÈ· ÌÂÙ¿ ÙÔ 1929), ‹Ù·Ó Ë ÚÒÙË ‚ÔÏÈÒÙÈÎË ÔÌ¿‰· Ô˘ ¤Êı·Û ÛÙËÓ ∞’ ∂ıÓÈ΋, ¤Ú·Û ÔÏÏ¿, ‰¤¯ıËΠÎÙ˘‹Ì·Ù·, ¿Ï„Â, ¿ÓÙÂÍÂ, ·ÏÏ¿ ¿ÓÙ· ¤ÌÂÈÓ fiÚıÈ· Û˘Ó¯›˙ÔÓÙ·˜ ÌÈ· ·Ú¿‰ÔÛË, Ô˘ ·ÎfiÌË ÙËÓ Î·Ù·Ù¿ÛÛÂÈ ÛÙȘ ηχÙÂÚ˜ Â·Ú¯È·Î¤˜ ÔÌ¿‰Â˜ ...Δ· 85 ¯ÚfiÓÈ· ÈÛÙÔÚ›·˜ Â›Ó·È ÔÏÏ¿, ·ÏÏ¿ ÔÈ Ó¤Â˜ ÁÂÓȤ˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÙËÓ ›‰È· ·Á¿Ë ÁÈ· ÙËÓ ÈÛÙÔÚÈ΋ ¡›ÎË Ï¤Ó fiÙÈ Â›Ó·È ÔÏÏ¿ Î·È Ù· 43 ¯ÚfiÓÈ·, Ô˘ ÌÈ· Ù¤ÙÔÈ· ÔÌ¿‰· Ï›ÂÈ ·fi ÙË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË Î·ÙËÁÔÚ›· . ∂˘¯‹ ÏÔÈfiÓ fiÏˆÓ Û‹ÌÂÚ· Â›Ó·È Ó· Â›Ó·È Ôχ Ï›Á· Ù· ¯ÚfiÓÈ· Ô˘ Ë ÈÛÙÔÚÈ΋ Ì·˜ ¡›ÎË ı· ÁÚ¿„ÂÈ

ÙË ÓÂfiÙÂÚ‹ Ù˘ ÈÛÙÔÚ›· Û ÛÂÏ›‰Â˜ ∞’ ∂ıÓÈ΋˜. ŸÏÔÈ ÂÌ›˜, Ô˘ Û‹ÌÂÚ· ¤¯Ô˘Ì οÔȘ ı¤ÛÂȘ, Ó· ›ÛÙ ۛÁÔ˘ÚÔÈ ˆ˜ ı· ‚ÔËı‹ÛÔ˘Ì Û ·˘Ùfi. ¢ÈfiÙÈ fiÙ·Ó Â›Ì·ÛÙ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ, ÌÔÚԇ̠ӷ ÂÙ‡¯Ô˘Ì ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ·. ∫·È ÛÙË ÁÈÔÚÙ‹ ÙˆÓ 90 ¯ÚfiÓˆÓ Î·Ïfi Â›Ó·È Ó· ÌËÓ Ì·˜ ¯ˆÚ¿ÂÈ ÙÔ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎfi” ... ª¿ÏÈÛÙ· Ô Î. ª·Ù˙ȿη˜ ÚfiÛÊÂÚ ÁÈ· ÙÔ ªÔ˘ÛÂ›Ô Ù˘ ¡›Î˘ Ù· ‰ÂÏÙ›· Ô˘ ˘¤ÁÚ·„Â Ô ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ∫ÔÎÎÈÓ¿Î˘ ÚÒÙ· ÛÙÔ˘˜ “΢·ÓfiÏ¢ÎÔ˘˜” Î·È ÌÂÙ¿ fiÙ·Ó Â¤ÛÙÚ„ ÛÙË ‚ÔÏÈÒÙÈÎË ÔÌ¿‰· ·fi ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜.

πˆ·ÓÓ›‰Ë˜: ¢Ô˘Ï‡ԢÌ Ì ÂÈÏÈÎÚ›ÓÂÈ· Î·È ÙÈÌÈfiÙËÙ· ™ÙË Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ÂΉ‹ÏˆÛË ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËÎÂ Î·È ÙÔ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Ù˘ ¶∞∂, Ô˘ ¤¯ÂÈ ·Ó·‰Âȯı› ·fi ÙÔ ¶ÚˆÙÔ‰ÈÎÂ›Ô Î·È ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi ÙÔ˘˜ Î.Î. ¢ËÌ‹ÙÚË πˆ·ÓÓ›‰Ë, ∫ÒÛÙ· ¶ÚÔ‚›‰·, √‰˘ÛÛ¤· ª·ÎÚ‹, ¡›ÎÔ˜ ∞Ó‰ÚÂfiÁÏÔ˘, °ÈÒÚÁÔ ª·ÛÙÚÔ ÁÈ¿ÓÓË Î·È ∫ÒÛÙ· ª·ÓÈ·Ù¿ÎË Ô˘ ÂÎÚÔÛˆ› ÙÔÓ ∂Ú·ÛÈÙ¤¯ÓË. √ Úfi‰ÚÔ˜ Î. ¢ËÌ‹ÙÚ˘ πˆ·ÓÓ›‰Ë˜ ·Ó¤‚ËΠÛÙÔ ‚‹Ì· ·ÔηχÙÔÓÙ·˜ fiÙÈ ‰ÂÓ ÂÚ›ÌÂÓ ÔÙ¤ fiÙÈ ¤ÊÙ·Ó Û ·˘Ù‹ ÙË ı¤ÛË: “∞Ó ÌÔ˘ ¤ÏÂÁ·Ó ÚÈÓ Ï›ÁÔ Î·ÈÚfi fiÙÈ ı· Á›Óˆ Úfi‰ÚÔ˜ ÛÙË ¡›ÎË

ı· ÙÔ˘˜ ··ÓÙÔ‡Û· fiÙÈ ÌÔ˘ οÓÔ˘Ó Ͽη. ∞˘Ù¤˜ ÙȘ Ë̤Ú˜ ·Ó¤Ï·‚· ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÌÈ·˜ ÚÔÛˆÚÈÓ‹˜ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ Ì·˙› Ì ·È‰È¿ Ô˘ ·Á·Ô‡Ó ÙË ¡›ÎË Î·È ·ÁˆÓÈ˙fiÌ·ÛÙ ÁÈ· ÙÔ Î·Ïfi Ù˘. ™·˜ ÌÂٷʤڈ ÙÔ˘˜ ¯·ÈÚÂÙÈÛÌÔ‡˜ ÙÔ˘ ÌÂÁ·ÏÔÌÂÙfi¯Ô˘ Ù˘ ¶∞∂, Î. ™ÙÚ¿ÙÔ˘ °È‰fiÔ˘ÏÔ˘, Ô ÔÔ›Ô˜ ‰ÂÓ ÌfiÚÂÛ ӷ ¤ÚıÂÈ ÂÂȉ‹ ·Û¯ÔÏÂ›Ù·È ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· Ì ˘Ôı¤ÛÂȘ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙËÓ ÔÌ¿‰·. ªÂ ÙÔ˘˜ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ ÌÔ˘ ÛÙË ¡›ÎË ¤¯Ô˘Ì οÓÂÈ ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ‚‹Ì·Ù· Î·È ·Ó Á›ÓÔÓÙ·È Ï¿ıË ‹ ·Ú·Ï›„ÂȘ Û˘Á¯ˆÚ¤ÛÙ ̷˜. ¢ÂÓ Â›Ì·ÛÙ Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜. Ÿ,ÙÈ Î¿ÓÔ˘Ì ÙÔ Î¿ÓÔ˘Ì Ì ÂÈÏÈÎÚ›ÓÂÈ· Î·È ÙÈÌÈfiÙËÙ· Î·È ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ÂÚ›ÙˆÛË Ó· ʇÁÂÈ Ô‡Ù ¤Ó· ¢ÚÒ ¤Íˆ ·fi ·˘Ù‹ ÙËÓ ÔÌ¿‰·” ›Â Ô Î. πˆ·ÓÓ›‰Ë˜ Î·È ·Ó·Ê¤ÚıËΠÛÙȘ ‰˘ÛÎÔϛ˜ Ô˘ ˘‹ÚÍ·Ó: “ΔËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË Â‚‰ÔÌ¿‰· ÙËÓ ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛ· “ªÂÁ¿ÏË ∂‚‰ÔÌ¿‰·” ÁÈ· ÙË ¡›ÎË. ◊Ù·Ó Ôχ ‰‡ÛÎÔÏË Â‚‰ÔÌ¿‰·, ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ Í¤Ú·Ì ·Ó ı· Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ì ÛÙÔ ∫‡ÂÏÏÔ Î·È ·˘Ùfi ı· ›¯Â ÂÈÙÒÛÂȘ Î·È ÛÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ·. ∫¿Ó·Ì ÌÂÁ¿Ï˜ ÚÔÛ¿ıÂȘ. Δ· ηٷʤڷÌ ÛÙÔ ...‰Â˘ÙÂÚfiÏÂÙÔ Î·È ‹Ú·Ì ̤ÚÔ˜ ÛÙÔ ∫‡ÂÏÏÔ, ÂÓÒ ı· ·ÁˆÓÈÛÙÔ‡ÌÂ Î·È ÛÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ·. ∏ ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ¤·È˙ ÙÔ ‚›ÓÙÂÔ ‹Ù·Ó Ôχ Û˘ÁÎÈÓËÙÈ΋ Î·È Â˘¯·ÚÈÛÙԇ̠ÙÔÓ Î. ª·ÛÙÚÔÁÈ¿ÓÓË Ô˘ ÙÔ ÂÈÌÂÏ‹ıËÎÂ. ™·Ó ‰ÈÔ›ÎËÛË Ë ÌÂÁ¿ÏË ÚÔÛ¿ıÂÈ¿ Ì·˜ ·ÔÛÎÔ› ÛÙÔ

Ó· ʤÚÔ˘Ì ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Ù˘ ¡›Î˘ ÎÔÓÙ¿ Ù˘. ∂›Ó·È ÛÙÔ ¯¤ÚÈ ÙÔ ‰ÈÎfi Ì·˜ Î·È ÙˆÓ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙÒÓ Ó· Í·Ó·¤ÚıÔ˘Ó ÔÈ Ê›Ï·ıÏÔÈ Ù˘ ¡›Î˘ ÛÙÔ Á‹‰Ԕ . ∂Π̤ÚÔ˘˜ Ù˘ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ Ù˘ ¶∞∂ Ì›ÏËÛÂ Î·È ÙÔ Ì¤ÏÔ˜ Ù˘, Î. ¡›ÎÔ˜ ∞Ó‰ÚÂfiÁÏÔ˘, Ô ÔÔ›Ô˜ ÚfiÛıÂÛ fiÙÈ “¯·›ÚÔÌ·È Ô˘ ¤¯ˆ ÙÔ Â˘ÌÂÓ¤˜ ÚÔÓfiÌÈÔ Ó· ‰È·ı¤Ùˆ οÔÈ· ÁÔÓ›‰È· ÛÙÔ DNA ÌÔ˘, ·fi ¤Ó·Ó ¿ÓıÚˆÔ Ô˘ ˘ËÚ¤ÙËÛ ÙË ¡›ÎË, ÙÔÓ ·Ù¤Ú· ÌÔ˘ Î·È Â›Û˘ Â›Ì·È ¯·ÚÔ‡ÌÂÓÔ˜ Ô˘ ¤‚ÏÂ· ÛÙÔ Û›ÙÈ Ì·˜ ÙËÓ È‰ÚˆÌ¤ÓË Ê·Ó¤Ï· ÙÔ˘. ∂›Û˘ ¯·›ÚÔÌ·È ÁÈ· Ù· fiÛ· ¿ÎÔ˘Û· ·fi ÙÔ ¡ÔÌ¿Ú¯Ë Î·È ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ Ù˘ ∂¶™£ ÁÈ· ÙÔÓ ÂÚ‹Ê·ÓÔ Ï·fi Ù˘ ¡›Î˘ Î·È ÙȘ ÚÔÛÊ˘ÁÈΤ˜ ηٷ‚ÔϤ˜ ÙÔ˘, Ù· ÔÔ›· Á›ÓÔÓÙ·È ÂÔ›ıËÛË Î·È ÛÙÔ˘˜ ÊÔÚ›˜. øÛÙfiÛÔ ı· ÛÙ·ıÒ Û’ ¤Ó· ÛËÌ›Ô: ¶ÔÏÏÔ› ·fi ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ ›̷ÛÙÂ Â‰Ò ·ÏÏ¿ Î·È ·fi ÂÛ¿˜ ÙÔ˘˜ ÊÈÏ¿ıÏÔ˘˜ ÚÔÛʤڷÙ ÔÏÏ¿ ·˘Ù‹ ÙË ¯ÚÔÓÈ¿ ÁÈ· Ó· ÌÔÚ¤ÛÂÈ ·˘Ù‹ Ë ÔÌ¿‰· Ó· ÔÚÁ·Óˆı› Î·È Ó· ÛÙ·ı› ÛÙ· fi‰È· Ù˘ Ì ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ·ÈÛÈÔ‰ÔÍ›· Î·È Û·˜ ·Í›˙ÂÈ ¤Ó· ÌÂÁ¿ÏÔ Â˘¯·ÚÈÛÙÒ. £· ‹Ù·Ó ÛÔ˘‰·›Ô ·˘Ù¿ Ù· ÎÔÌÌ¿ÙÈ· Ô˘ Û˘Óı¤ÙÔ˘Ó ÙË ¡›ÎË Ó· Á›ÓÔ˘Ó ¤Ó· Î·È Ó· Ô‰ËÁ‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÔÌ¿‰· Û ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˜ ÂÈÙ˘¯›Â˜” ‰‹ÏˆÛÂ Ô Î. ∞Ó‰ÚÂfiÁÏÔ˘ Î·È Î·Ù¤ÏËÍ ·¢ı˘ÓfiÌÂÓÔ˜ ÛÙÔ˘˜ ÊÈÏ¿ıÏÔ˘˜: “ªÂ›ÓÂÙ ÎÔÓÙ¿ Ì·˜, ÛÙËÚ›ÍÙ ̷˜ ÎÈ ÂÌ›˜ ‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· Û·˜ ÚÔ‰ÒÛÔ˘Ì” .

√ ¡π°∏ƒπ∞¡√™ ∂¶π£∂Δπ∫√™ “∫§∂π¡∂π” ™Δ∏ ¡π∫∏

“μfiÌ‚·” Ì √Ì›Ó· ªπ∞ ÌÂÁ¿ÏË ÌÂÙ·ÁÚ·Ê‹ ÎÚ·ÙÔ‡Û ÁÈ· ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ô Î. ™ÙÚ¿ÙÔ˜ °È‰fiÔ˘ÏÔ˜. Ãı˜ ¤ÁÈÓ ÁÓˆÛÙfi ˆ˜ ηٿÊÂÚ ӷ ·ÔÛ¿ÛÂÈ ÙÔ “Ó·È” ÙÔ˘ ŒÚÈÎ √Ì›Ó· ΔÛԢ΂ԢÓȤÏÔ˘. ∂›Ó·È ¡ÈÁËÚÈ·Ófi˜ ÂÈıÂÙÈÎfi˜ (Ì Á·ÏÏÈÎfi ‰È·‚·Ù‹ÚÈÔ), 28 ÂÙÒÓ, Ô ÔÔ›Ô˜ ¤¯ÂÈ ÂÚ¿ÛÂÈ ·fi ÁÓˆÛÙ¤˜ ÔÌ¿‰Â˜ Ì ·ÔÎÔڇʈ̷ ÙËÓ ÕÚÛÂÓ·Ï ÛÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô 1998-1999. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ‹ Ôχ ÁÓˆÛÙfi ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË ¤¯ÔÓÙ·˜ ·›ÍÂÈ Î·Ù¿ ÛÂÈÚ¿ ÛÙÔ˘˜ ·Ú·Î¿Ùˆ Û˘ÏÏfiÁÔ˘˜: 1997 μÈÙfiÚÈ· ª·˝·, 1998 ÕÚÛÂÓ·Ï, 1999-2000 ƒÂÓÙ ™Ù·Ú ™ÂÓÙ

√˘¤Ó (4 Û˘ÌÌÂÙÔ¯¤˜), 2000-2002 ƒÔ˘¿Ó (17 Û˘Ì, 5 ÁÎÔÏ), 2002-04 ∫›ÎÂÚ˜ ™ÙÔ˘ÙÁοډ˘ (40 Û˘Ì., 9 ÁÎÔÏ), 200405 ∫·˚˙ÂÚÛÏ¿Ô˘ÙÂÚÓ, 2005 (‚’ ÂÍ¿ÌËÓÔ) ƒ›ÓÙÈÓÁÎ (6 Û˘ÌÌÂÙÔ¯¤˜), 2006 ™Ù›‚ÂÓÂ˚Ù˙ ªfiÚÔ˘ÁÎ, 2007 ∫·˙›ÓÔ 1927 ÛÙËÓ πÙ·Ï›· (36 Û˘Ì., 29 ÁÎÔÏ), 2008-2009 ¡ÙÂÁÂfiÓ ™›ÙÈ˙ÂÓ ÛÙËÓ ∫ÔÚ¤· (14 Û˘Ì., 2 ÁÎÔÏ) √ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ‹˜ ıˆÚÂ›Ù·È “ÎÏÂÈṲ̂ÓÔ˜” Î·È Û‹ÌÂÚ· ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ·ÁˆÓÈÛÙ› ÛÙÔ ÊÈÏÈÎfi Ì ÙÔÓ ∞√∫. ΔÔ Ì·Ù˜ ı· ·Ú¯›ÛÂÈ ÛÙȘ 6 Ì.Ì. Î·È ı· ‰ÈÂÍ·¯ı› ÛÙÔ ÎÂÓÙÚÈÎfi Á‹Â‰Ô ÙÔ˘ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎÔ‡ ÛÙ·‰›Ô˘

∞ÎÔÏÔ‡ıËÛÂ Ë ·ÚÔ˘Û›·ÛË ÙˆÓ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙÒÓ Ù˘ ÊÂÙÈÓ‹˜ ÂÚÈfi‰Ô˘ Î·È ÙÔ˘ ÚÔÔÓËÙÈÎÔ‡ ÙÈÌ, Ì ÙÔ˘˜ Ô·‰Ô‡˜ Ù˘ ¡›Î˘ Ó· ÙÔ˘˜ ˘Ô‰¤¯ÔÓÙ·È Ì ηÓÔÁfiÓ· Î·È Û˘Óı‹Ì·Ù·. √ οı Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ‹˜ ÎÚ·ÙÔ‡ÛÂ Î·È ÙËÓ Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈ· ʷӤϷ (·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËÎ·Ó ‰‡Ô ʷӤϘ ÌÔÓfi¯ÚˆÌ˜ ÌÏÂ Î·È ¿ÛÚÔ). √È ·›ÎÙ˜ Ô˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËÎ·Ó ¯ı˜ ‹Ù·Ó ÔÈ: ºÒÙ˘ Δ¿ÛÛÔ˜, ∞ÓÙÒÓ˘ ™ˆÙÚ›Ó˘, £·Ó¿Û˘ ª¿ÁÁÔ˜, μ·Û›Ï˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓ›‰Ë˜, ™ÂÚ·ÊÂ›Ì ªˆ˘Û›‰Ë˜, ∫ÒÛÙ·˜ §È¿ÚÔ˜, ª·Ô˘Ú›ÙÛÈÔ ¡¿ÓÈ, ƒÔÓÙÚ›ÁÎÔ ª¤ÓÁÎÔ˘·, ÃÚ‹ÛÙÔ˜ ™Ù¿ÌÔ˜, ∫ÒÛÙ·˜ ™‚·ÓÈ¿˜, ∞ϤÎÔ˜ °ÂˆÚÁÈ¿‰Ë˜, ¶¤ÙÚÔ˜ ∫·Ú˘ÒÙ˘, ΔfiÓÈ Ã·Ù˙ËΈÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘, ÔÈ ÓÂÔ·ÔÎÙËı¤ÓÙ˜ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ¶··ÛÙÂÚÁ›Ô˘, ∂ÚÓ¤ÛÙÔ ™¿ÓÙÛ˜ °Îfi̘ μ·Ï ÓÙ¤˙, ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ªÔڿϘ, ÷ڿϷÌÔ˜ ∫Ô˘Û›‰Ë˜, ™Ù·Ì¿Ù˘ ™··Ï›‰Ë˜, ª¿ÚÈÔ˜ ª·˘ÚÔ˘ ‰‹˜, ∫ÒÛÙ·˜ ∫·Ú·ÎÒÛÙ·˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÔÈ ™‡ÚÔ˜ ¡Ù·ÎÔ‡Ú, ÃÚ‹ÛÙÔ˜ ∑·Ú›Ê˘, ¶Ôχ‚ÈÔ˜ ¶··˚ˆ¿ÓÓÔ˘, Ô˘ ·ÎfiÌË ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ˘ÔÁÚ¿„ÂÈ. ª¿ÏÈÛÙ· ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËÎÂ Ô ∫·Ú˘ÒÙ˘ ¤¯ÔÓÙ·˜ ÙËÓ ÙÈÌËÙÈ΋ ÙÔ˘, ·ÊÔ‡ ÂΛÓË ÙË Ì¤Ú· ›¯Â Ù· ÁÂÓ¤ıÏÈ¿ ÙÔ˘. ∞fi ÏÂ˘Ú¿˜ ÚÔÔÓËÙÈÎÔ‡ ÙÈÌ ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËÎ·Ó Ô Ù¯ÓÈÎfi˜ Ãfiگ ª¿ÚÈÔ˜, ÔÈ Ê˘ÛÈÎÔıÂÚ·‡ÙÚȘ μ·Ú‚¿Ú· ∫·Ú·ÁÈ¿ÓÓË, ƒ¤Ó· ª¿ÚÎÔ˘ Î·È ÔÈ ÊÚÔÓÙÈÛÙ¤˜ §Â˘Ù¤Ú˘ μÏ·¯¿‚·˜ Î·È ¡›ÎÔ˜ ¶ÂÙÚ·Ï›Ê˘. ŸÏÔÈ ÙÔ˘˜ ÁÓÒÚÈÛ·Ó ÙËÓ ·Ôı¤ˆÛË ·fi ÙÔ˘˜ ÊÈÏ¿ıÏÔ˘˜. ∏ ‚Ú·‰È¿ ÔÏÔÎÏËÚÒıËΠÌÂ Û˘Ó·˘Ï›· ·fi ÙÔ˘˜ £¿ÓÔ ªˆÚ·˚Ù›‰Ë Î·È ÙÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· “∞Û˘Ì‚›‚·ÛÙÔÈ” , Ô˘ ÚfiÛÊÂÚ·Ó ÙȘ ˘ËÚÂۛ˜ ÙÔ˘˜ ·ÊÈÏÔÎÂÚ‰Ò˜.


KÀƒπ∞∫∏ 30 AÀ°√À™Δ√À 2009

∏ §∞ƒπ™∞ À¶√¢∂Ã∂Δ∞π Δ√¡ √§Àª¶π∞∫√ °π∞ Δ∏ 2∏ ∞°ø¡π™Δπ∫∏ Δ∏™ ™√À¶∂ƒ §π°∫∞

“ªÔÓÔÌ·¯›·” ÛÙÔ ∞Ïη˙¿Ú  ÙÚÂȘ ·Ó·ÌÂÙÚ‹ÛÂȘ ÍÂÎÈÓ¿ÂÈ Ë ‰Â‡ÙÂÚË ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ Ù˘ ™Ô‡ÂÚ §›Áη. ∞∂∫ Î·È √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ¤¯Ô˘Ó ‰‡ÛÎÔϘ ÂÎÙfi˜ ¤‰Ú·˜ ·ÔÛÙÔϤ˜. ªÂÙ¿ ÙËÓ ·Ó·‚ÔÏ‹ ÙÔ˘ ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ Ì·Ù˜ ηÏÔ‡ÓÙ·È Ó· ÂÎÌÂÙ·ÏÏ¢ıÔ‡Ó ÙȘ ÂÈÙ˘¯›Â˜ ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË Î·È Ó· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó ÌÈ· ‰˘Ó·ÌÈ΋ ·Ú¯‹ ÛÙȘ ‰‡ÛÎÔϘ ¤‰Ú˜ ÙÔ˘ ∞Ïη˙¿Ú (ÎfiÓÙÚ· ÛÙËÓ ∞∂§) Î·È ¶ÂÚÈÛÙÂÚ›Ô˘ (ÎfiÓÙÚ· ÛÙÔÓ ∞ÙÚfiÌËÙÔ˘ ÙÔ˘ ¢ÒÓË).

ª

√È ·›ÎÙ˜ ÙÔ˘ ¶·Ó·ıËÓ·˚ÎÔ‡ ÌÂÙ¿ ÙËÓ Ó›ÎË ÛÙÔ ¶·ÁÎÚ‹ÙÈÔ Â› ÙÔ˘ ∂ÚÁÔÙ¤ÏË ·›˙Ô˘Ó ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙÔ ÎÔÈÓfi ÙÔ˘˜ Î·È ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ‰ÈÏ·ÛÈ¿ÛÔ˘Ó ÙȘ ÂÈÙ˘¯›Â˜ ÙÔ˘˜ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ ·fi ÓˆÚ›˜ Ó· ¿ÚÔ˘Ó “ÎÂÊ¿ÏÈ” ÛÙËÓ ˘fiıÂÛË ÁÈ· ÙÔÓ Ù›ÙÏÔ. ™Ù· ¿ÏÏ· Ì·Ù˜, Ù˘ ‰Â‡ÙÂÚ˘ ̤ڷ˜ Ô “ÏËÁˆÌ¤ÓÔ˜” ¶∞√∫ ˘Ô‰¤¯ÂÙ·È ÙÔÓ §Â‚·‰ÂÈ·Îfi Ô˘ ·¤ÎÙËÛ ÙËÓ ‡ÛÙ·ÙË ÒÚ· ÙÔÓ ∞ÁοÏÈ, ÂÓÒ Ô ¶∞™ °È¿ÓÓÈÓ· ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙÔ “ıÂÚÌfi” ÎÔÈÓfi ÙÔ˘ ÂÚÈ̤ÓÂÈ ÙÔÓ ¶·ÓıÚ·ÎÈÎfi. ∞ÁˆÓÈÛÙÈο Î·È ÌÂÙ¿ Î·È ÙËÓ ¤Ï¢ÛË ÙÔ˘ ªÂÍÈοÓÔ˘ ¡Ù ¡›ÁÎÚȘ ÙÔ Îϛ̷ ¤¯ÂÈ ·ÏÏ¿ÍÂÈ ÛÙË §¿ÚÈÛ·, ˆÛÙfiÛÔ Ô ª·Ú›ÓÔ˜ √˘˙Ô˘Ó›‰Ë˜ ı‡ÌÈÛ ÛÙÔ˘˜ ·›ÎÙ˜ ÙÔ˘ ÙËÓ ¿Û¯ËÌË ÂÌÊ¿ÓÈÛË ÛÙËÓ ΔÚ›ÔÏË. √È “‚˘ÛÛÈÓ›” ÛÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÁÈ· ¤Ó· ıÂÙÈÎfi ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÎfiÓÙÚ· ÛÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi ı· ¤¯Ô˘Ó Ì·˙› ÙËÓ ·Ú¿‰ÔÛË ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ÙÔ˘˜ “fiÏÔ” ÙÔ˘˜ Ô·‰Ô‡˜ ÙÔ˘˜. ªÂ ÙËÓ „˘¯ÔÏÔÁ›· ÛÙ· ‡„Ë ·fi ÙËÓ ÚfiÎÚÈÛË ÛÙÔ˘˜ ¯Ú˘ÛÔÊfiÚÔ˘˜ ÔÌ›ÏÔ˘˜ ÙÔ˘ ΔÛ¿ÌÈÔÓ˜ §ÈÁÎ, Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ÂÙÔÈÌ¿˙ÂÙ·È ÁÈ· ÙÔ ÓÙÂÌÔ‡ÙÔ ÙÔ˘ ÛÙËÓ ™Ô‡ÂÚ §›Áη. ªÂ ÛÙfi¯Ô ÙÔÓ Ù›ÙÏÔ Î·È ·˘Ù‹ ÙËÓ ¯ÚÔÓÈ¿ ÙÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ÙÔ˘ ΔÈÌÔ‡Ú ∫ÂÙÛ¿ÁÈ· Ì ·ÚÎÂÙ¿ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ηÏÂ›Ù·È Ó· Û¿ÛÂÈ ÌÈ· ‰˘ÛÌÂÓ‹ ·Ú¿‰ÔÛË 22 ÂÙÒÓ ¯ˆÚ›˜ Ó›ÎË ÛÙÔ ∞Ïη˙¿Ú ÂΛ Ô˘ ›¯Â ʇÁÂÈ ÓÈÎËÙ‹˜ ÛÙȘ 22 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ 1987 (21) ¯¿ÚË ÛÙȘ ‰‡Ô ÎÂÊ·ÏȤ˜ ÙÔ˘ Δ¿ÛÔ˘ ªËÙÚfiÔ˘ÏÔ˘. ∏ ÌÔ›Ú· Ù· ¤ÊÂÚ ¤ÙÛÈ Ô˘ ÛÙËÓ ÚÂÌȤڷ ÙÔ˘ °ÈÒÚÁÔ˘ ¢ÒÓË ÌÚÔ-

ÛÙ¿ ÛÙÔ ÎÔÈÓfi ÙÔ˘ ¶ÂÚÈÛÙÂÚ›Ô˘ Û Â›ÛËÌÔ Ì·Ù˜ ηÏÂ›Ù·È Ó· ·›ÍÂÈ ÎfiÓÙÚ· ÛÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ÔÌ¿‰· ÙÔ˘, ÙËÓ ∞∂∫. √ Ù¯ÓÈÎfi˜ ÙˆÓ “ÌÏ” ·¤‰ÂÈÍ Ì ÙËÓ ÂÈÎfiÓ· Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÛÙÔ “∫Ï¿Óı˘ μÈÎÂÏ›‰Ë˜” fiÙÈ ¤¯ÂÈ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ¤Ó· ηÏfi Û‡ÓÔÏÔ Ô˘ ‰‡ÛÎÔÏ· ı· ÌÔÚ›˜ Ó· Ï˘Á›ÛÂȘ. ªÂÙ¿ Ù· ÂÈÓ›ÎÈ· Â› Ù˘ ÚfiÎÚÈÛ˘ ÛÙÔ˘˜ ÔÌ›ÏÔ˘˜ ÙÔ˘ °ÈÔ˘Úfi· §ÈÁÎ, Ë ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ ¡ÙÔ‡Û·Ó ª¿Á‚ÈÙ˜ ÂÙÔÈÌ¿˙ÂÙ·È Ó· ‰ÒÛÂÈ ÙÔ ÚÒÙÔ Â›ÛËÌÔ ·È¯Ó›‰È ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÎfiÓÙÚ· ÛÙÔÓ ∞ÙÚfiÌËÙÔ. ªÂÙ¿ ÙËÓ ·Ó·‚ÔÏ‹ ÙÔ˘ ·ÁÒÓ· Ì ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi, Ô ™ÂÚ‚Ô¤ÏÏËÓ·˜ Ù¯ÓÈÎfi˜ ÌÔÚ› Ó· ¤Ï˘Û οÔÈ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ·ÁˆÓÈÛÙÈο, ˆÛÙfiÛÔ ıˆÚ› “ÎÏÂȉ›” ¤Ó· ıÂÙÈÎfi ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Û ÌÈ· Û·ÊÒ˜ ‰‡ÛÎÔÏË ¤‰Ú·. 줂·È·, fiˆ˜ ÙfiÓÈÛÂ Ô Ù¯ÓÈÎfi˜ Ù˘ “ŒÓˆÛ˘” Ë ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ ı· ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È ÔÏÔ¤Ó· Î·È ÈÔ Î·Ï‡ÙÂÚË ·ÊÔ‡ ÂÓÈÛ¯‡ÂÙ·È Û˘Ó¯Ҙ Ì ӤԢ˜ ·›ÎÙ˜. ™ÙÔ ¶ÂÚÈÛÙ¤ÚÈ Ë ∞∂∫ Ó›ÎËÛ ÚfiÂÚÛÈ, ÂÓÒ Â›¯Â ʇÁÂÈ Ì ÈÛÔ·Ï›Â˜ Ù· ‰‡Ô

ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ· ¯ÚfiÓÈ·. π‰·ÓÈ΋ ÚÂÌȤڷ ÛÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Î·È ·ÔÎÏÂÈÛÌfi˜ ·fi ÙÔ ΔÛ¿ÌÈÔÓ˜ §ÈÁÎ ÁÈ· ÙÔÓ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi ÛÙÔ ÍÂΛÓËÌ¿ ÙÔ˘. √ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ ‰‡Ô ÂÎ ‰È·Ì¤ÙÚÔ˘ ·ÓÙ›ıÂÙ˜ ÔÚ›˜ Û ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Î·È ∂˘ÚÒË, Ì ÙËÓ ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙËÓ Ù¯ÓÈ΋ ËÁÂÛ›· ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ˘˜ ·›ÎÙ˜ Ó· ¤¯Ô˘Ó ÚˆÙ·Ú¯ÈÎfi ÛÙfi¯Ô ÙËÓ Î·Ù¿ÎÙËÛË ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜. ∂ÎÙfi˜ ı· Â›Ó·È Û‹ÌÂÚ· ÔÈ ∫·Ú·ÁÎÔ‡Ó˘, ∫·ÓÙ¤, ÂÓÒ ·Ó·Ì¤ÓÔÓÙ·È ·ÚÎÂÙ¤˜ ·ÏÏ·Á¤˜ ·fi ΔÂÓ ∫¿Ù ÛÙÔ ‚·ÛÈÎfi Û¯‹Ì·. ™ÙȘ ˘ËÚÂۛ˜ ÙÔ˘ ª¿ÚÈÔ˘˜ ∫Ô˘ÎȤÏη ÌÔÚ› Ó· ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÈ ÁÈ· ÙÔ ‰‡ÛÎÔÏÔ ·È¯Ó›‰È ÛÙÔ √∞∫∞ Ô Ù¯ÓÈÎfi˜ Ù˘ •¿Óı˘, μfiÏÊ·ÓÁÎ μÔÏÊ. ªÂÙ¿ ÙËÓ ‹ÙÙ· ÛÙ· “¶ËÁ¿‰È·” Ì ÙÔÓ ¶∞™ °È¿ÓÓÂÓ· Î·È ÙËÓ ·ÒÏÂÈ· ‰‡Ô ‚·ıÌÒÓ ÔÈ ∞ÎÚ›Ù˜ ÎÔÈÙÔ‡Ó ÙËÓ Û˘Ó¤¯ÂÈ· ‰È·ÊÔÚÂÙÈο. ∂ÎÙfi˜ ·ÔÛÙÔÏ‹˜ ¤¯Ô˘Ó Ì›ÓÂÈ Î·È ÔÈ ¤ÌÂÈÚÔÈ §Ô˘ÙÛÈ¿ÓÔ Î·È Δ˙ȈÚÙ˙fiÔ˘ÏÔ˜. ™ÙËÓ ·Ú¿‰ÔÛË ÙˆÓ Ì·Ù˜ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· ‰ÂÓ Â›Ó·È

¢ÓÔ˚ο ÁÈ· ÙËÓ •¿ÓıË, ·ÊÔ‡ ÌÔÓ·‰Èο ıÂÙÈο ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ¤¯Ô˘Ó Á›ÓÂÈ ÙÔ 1997 Ì ӛÎË Ô˘ ÛÙ¤ÚËÛ ·fi ÙÔÓ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi ÙËÓ ¤ÍÔ‰Ô ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË, Î·È ÈÛÔ·Ï›· ÙÔ 2007. ªÂ Ù· ÛËÌ¿‰È· ÙÔ˘ ·ÔÎÏÂÈÛÌÔ‡ Ô ¶∞√∫ ·fi ÙËÓ Ã¤ÚÂÓÊÂÓ Ó· Â›Ó·È Óˆ¿ ÙÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ÙÔ˘ ºÂÚÓ¿ÓÙÔ ™¿ÓÙÔ˜ ηÏÂ›Ù·È Ó· ·ÏÏ¿ÍÂÈ „˘¯ÔÏÔÁ›· Î·È Ó· ÌÂÈ Ì ÙÔ ‰ÂÍ› ÛÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ·. ªÂÙ¿ ÙËÓ ·Ó·‚ÔÏ‹ ÙÔ˘ ·ÁÒÓ· ÛÙËÓ ¡¤· ™Ì‡ÚÓË ÁÈ· ÙÔÓ “¢ÈΤʷÏÔ ÙÔ˘ μÔÚÚ¿” , ÔÈ Ê›ÏÔÈ ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ ı· ‰Ô˘Ó ÛÙËÓ ΔÔ‡Ì· ÙËÓ ÚÂÌȤڷ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÙÔ˘ ÛÙË ™Ô‡ÂÚ §›Áη. ªÂ ÙÔ ...·ÚÈÛÙÂÚfi ‹Ù·Ó ÙÔ Ô‰·ÚÈÎfi ÛÙËÓ ™Ô‡ÂÚ §›Áη ÁÈ· ÙÔÓ §Â‚·‰ÂÈ·Îfi. ∏ ÔÌ¿‰· Ù˘ μÔȈٛ·˜ ËÙÙ‹ıËΠÂÓÙfi˜ ¤‰Ú·˜ ·fi ÙËÓ ÓÂÔÊÒÙÈÛÙË ∫·‚¿Ï· Î·È ı· ÚÔÛ·ı‹ÛÂÈ Ó· “ÚÂÊ¿ÚÂÈ” , ·Ó Î·È ÁÓˆÚ›˙ÂÈ fiÙÈ ‰‡ÛÎÔÏ· ÌÔÚ› Ó· ÂÙ‡¯ÂÈ Î¿ÙÈ Î·Ïfi ÛÙËÓ ΔÔ‡Ì·. ∂Í¿ÏÏÔ˘ Î·È Ë ·Ú¿‰ÔÛË ÛÙËÓ £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË ‰ÂÓ Â›Ó·È Ì ÙÔ Ì¤ÚÔ˜ ÙˆÓ “Ú¿ÛÈÓˆÓ” ·ÊÔ‡ ¤¯Ô˘Ó ËÙÙËı› Î·È ÛÙȘ ÂÓÓ¤· ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ÂÈÛΤ„ÂȘ ÙÔ˘ ÛÙË Û˘ÌÚˆÙÂ‡Ô˘Û·. “¶·ÓÈÎfi˜” ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· Û˘Ì‚Â› ÛÙËÓ ÚÂÌȤڷ ÙÔ˘ ¶∞™ °È¿ÓÓÂÓ· ÛÙÔ Î·Ù¿ÌÂÛÙÔ “∑ˆÛÈÌ¿‰Â˜” ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÂÈÛÙÚÔÊ‹ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÛÙ· ÌÂÁ¿Ï· Û·ÏfiÓÈ·. ªÂÙ¿ Î·È ÙËÓ ÈÛÔ·Ï›· ÛÙËÓ •¿ÓıË, ÙÔ Îϛ̷ ÂÓıÔ˘ÛÈ·ÛÌÔ‡ Â›Ó·È ·ÎfiÌ· ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ÁÈ· ÙËÓ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ °ÈÒÚÁÔ˘ ¶·Ú¿Û¯Ô˘. √ “ÕÁÈ·Í Ù˘ ∏›ÚÔ˘” ›¯Â Í·Ó··›ÍÂÈ ÛÙËÓ μ’ ∂ıÓÈ΋ Ì ÙÔÓ ¶·ÓıÚ·ÎÈÎfi (2008) Î·È ÙfiÙ ›¯Â ÂÈÎÚ·Ù‹ÛÂÈ Ì 1-0. ªÂ ·›ÎÙ˜ ¤ÌÂÈÚÔ˘˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÚÔÛʤÚÂÈ Í·Ó¿ ÙȘ ˘ËÚÂۛ˜ ÙÔ˘˜ ÛÙ· ÌÂÁ¿Ï· Û·ÏfiÓÈ· ÔÏÏÔ› ÈÛÙÂ‡Ô˘Ó ˆ˜ Ô Û‡ÏÏÔÁÔ˜ ı· ηٷʤÚÂÈ ÙÔÓ ÛÙfi¯Ô ÙÔ˘ Ó· Ûˆı›. ™ÙÔÓ ¶·ÓıÚ·ÎÈÎfi Ë ÔÌ¿‰· Ô˘ ¤ÚÛÈ ¤Ï·Ì„ ·fi ÙËÓ ·Ú¯‹ ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ Ê·›ÓÂÙ·È ˆ˜ ¤¯ÂÈ “Ì·ÙÈ·ÛÙ›” ʤÙÔ˜. √ ̤¯ÚÈ ÚfiÙÈÓÔ˜ Ù¯ÓÈÎfi˜ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ŸÏÈ ¡ÙÔ˘ÌÈÙÚ¤ÛÎÔ˘ ·ÔÙÂÏ› ·ÚÂÏıfiÓ ·fi ÙËÓ ÚÂÌȤڷ Î·È ÙËÓ ÂÓÙfi˜ ¤‰Ú·˜ ‹ÙÙ· ·fi ÙÔÓ ∏Ú·ÎÏ‹, Ì ÙÔÓ °¿ÏÏÔ ∞ÏÌ¤Ú ∫·ÚÙȤ Ó· Â›Ó·È Ô ·ÓÙÈηٷÛÙ¿Ù˘ ÙÔ˘.

ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· 16:45 ¶∞™ °È¿ÓÓÂÓ·-¶·ÓıÚ·ÎÈÎfi˜ 16:45 ∞ÙÚfiÌËÙÔ˜-∞∂∫ 16:45 ¶∞√∫-§Â‚·‰ÂÈ·Îfi˜ 19:00 ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜-•¿ÓıË 21:15 §¿ÚÈÛ·-√Ï˘ÌÈ·Îfi˜

√ √§§∞¡¢√™ ª∂™√™ ∏ƒ£∂ °π∞ §√°∞ƒπ∞™ª√ Δ∏™ ∞∂∫

ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Ô °ÈÔ˘ÛÔ‡Ê Ã¤ÚÛÈ. √ ‰ÂÍÈfi˜ ¯·Ê Ù˘ Δ‚¤ÓÙÂ, Ô ÔÔ›Ô˜ ηٿÁÂÙ·È ·fi ÙËÓ ∞ÈıÈÔ›· ÎÈ ¤¯ÂÈ ÔÏÏ·Ó‰ÈÎfi ‰È·‚·Ù‹ÚÈÔ (Û.Û: ¤¯ÂÈ ·ÁˆÓÈÛÙ› ÛÙËÓ ∂ıÓÈ΋ ∂Ï›‰ˆÓ ÙˆÓ “ÔÚ¿ÓÈ” ) ¤ÊÙ·Û ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜ ÁÈ· ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi Ù˘ ∞∂∫. ∂ÎÙfi˜ ·fi ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ù˘ ∞∂∫, ÙÔÓ Ã¤ÚÛÈ ÙÔÓ ˘Ô‰¤¯ÙËÎ·Ó ÛÙÔ ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈÔ Î·È ÔÈ ÂÎÚfiÛˆÔÈ ÙÔ˘ Δ‡Ô˘. ∂ÚˆÙËı›˜ ÙÈ ÁÓˆÚ›˙ÂÈ ÁÈ· ÙË Ó¤· ÙÔ˘ ÔÌ¿‰·, ·¿ÓÙËÛÂ: “•¤Úˆ fiÙÈ ·ÁˆÓ›˙ÂÙ·È Û ¤Ó· Ôχ ‰‡ÛÎÔÏÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ·, ÙÔ ÔÔ›Ô ‰ÈÂΉÈÎÔ‡Ó Â›Û˘ Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ Î·È Ô ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜” . ∏ ÌÂÙ·ÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘ ÛÙÔÓ “‰ÈΤʷÏÔ” ‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ÎÔÛÙ›ÛÂÈ Ô‡Ù ¢ÚÒ ÛÙËÓ ŒÓˆÛË ÎÈ ·˘Ùfi ÂÂȉ‹ ı· Á›ÓÂÈ ·ÓÙ·ÏÏ·Á‹ Ì ÙÔÓ ¶ÂÚ·Ú›Ì ÃÂÙÂÌ¿È. √ ‰ÈÂıÓ‹˜ ºÈÓÏ·Ó‰fi˜ ̤ÛÔ˜ ‰ÂÓ ÂÈı˘Ì› Ó· Û˘Ó¯›ÛÂÈ ÙËÓ Î·ÚȤڷ ÙÔ˘ ÛÙËÓ “ŒÓˆÛË” Î·È Ù· ¯ÂÈ ‚ÚÂÈ Û fiÏ· Ì ÙÔÓ ÔÏÏ·Ó‰ÈÎfi Û‡ÏÏÔÁÔ, ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ Ô ÚÔÔÓËÙ‹˜ ÙÔ˘ ¤¯ÂÈ ÂÁÁ˘Ëı› ı¤ÛË ‚·ÛÈÎÔ‡. √ äÚÛÈ (20/8/1982) ¤¯ÂÈ ÏÔ‡ÛÈ· ıËÙ›· ÛÙÔ ÔÏÏ·Ó‰ÈÎfi ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ÎÈ ¤¯ÂÈ ÊÔÚ¤ÛÂÈ ÙË Ê·Ó¤Ï· ·ÚÎÂÙÒÓ ÔÌ¿‰ˆÓ. ΔÔ 2000 ·ÁˆÓ›ÛÙËΠÛÙÔÓ ÕÁÈ·Í, ÂÓÒ ÙËÓ ÂfiÌÂÓË ÛÂ˙fiÓ ‹ÁÂ

™‹ÌÂÚ· ·Ú¯›˙ÂÈ Ë ‚’ Ê¿ÛË ™∂ ÙÚÂȘ ...‰fiÛÂȘ ı· ‰ÈÂÍ·¯ı› Ë μ` Ê¿ÛË ÙÔ˘ ΢¤ÏÏÔ˘ ∂ÏÏ¿‰·˜. ∏ ·Ú¯‹ ı· Á›ÓÂÈ Û‹ÌÂÚ· ∫˘Úȷ΋ Ì ÙȘ ·Ó·ÌÂÙÚ‹ÛÂȘ μÈÛ·ÏÙÈ·Îfi˜∫¤Ú΢ڷ Î·È ¶·Ó·ÚÁÂÈ·Îfi˜-√Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘, ÂÓÒ ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË ı· ‰ÈÂÍ·¯ıÔ‡Ó ‰¤Î· ·Ó·ÌÂÙÚ‹ÛÂȘ Î·È ÙËÓ ¶¤ÌÙË ¿ÏϘ ¤ÓÙÂ, Ì ÙȘ Ôԛ˜ Î·È ı· ÔÏÔÎÏËÚˆı› Ô μ` Á‡ÚÔ˜ ÛÙÔÓ ÔÔ›Ô Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÔÌ¿‰Â˜ Ù˘ μ` Î·È Ù˘ °` ÂıÓÈ΋˜ ηÙËÁÔÚ›·˜. ∞Ó·Ï˘ÙÈο ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ·, ¤¯ÂÈ ˆ˜ ÂÍ‹˜: ∫Àƒπ∞∫∏ 30/8 16:45 μÈÛ·ÏÙÈ·Îfi˜ ¡ÈÁÚ›Ù·˜-∫¤Ú΢ڷ 16:45 ¶·Ó·ÚÁÂÈ·Îfi˜-∞™∫ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘ Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 2/9 16:45 ¶∞√¡∂-∏ÏÈÔ‡ÔÏË 16:45 ∞Ù۷ϤÓÈÔ˜-∂ıÓ. ∞ÛÙ¤Ú·˜ 16:45 °È·ÓÓÈÙÛ¿-√º∏ 16:45 ¶Ï·Ù·ÓÈ¿˜-£Ú·Û‡‚Ô˘ÏÔ˜ 16:45 ¢fiÍ· ∫Ú·Ó.-πˆÓÈÎfi˜ 19:00 μ¤ÚÔÈ·-¶·Ó·ÈÙˆÏÈÎfi˜ 19:00 ΔڛηϷ-∞Ó·Á¤ÓÓËÛË ∫. 19:00 ∞ÛÚfi˘ÚÁÔ˜-¢È·ÁfiÚ·˜ 19:00 ª·Î‰ÔÓÈÎfi˜-¶·ÓÛÂÚÚ·˚Îfi˜ 19:30 ∫fiÚÈÓıÔ˜-∫·Ï·Ì¿Ù· ¶∂ª¶Δ∏ 3/9 16:45 ∂ÔÚ‰·˚Îfi˜-¢fiÍ· ¢Ú. 16:45 √‰˘ÛÛ¤·˜ ∞Ó.-∞ÁÚ. ∞ÛÙ¤Ú·˜ 16:45 ∂·ÓˆÌ‹-¶ÈÂÚÈÎfi˜ 16:45 ™·ÚˆÓÈÎfi˜-∂ıÓÈÎfi˜ 19:00 ¶·Ó·¯·˚΋-∏Ï˘ÛÈ·Îfi˜

ºÈÏÈÎfi Ì ∞ÁÈ¿ Ë ∞.∂. ¢ÈÌËÓ›Ô˘

ŒÓ· ·ÎfiÌË ÊÈÏÈÎfi ·È¯Ó›‰È ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›·˜ ı· ‰ÒÛÂÈ Û‹ÌÂÚ· Ë ÓÂÔÊÒÙÈÛÙË ÛÙË ¢’ ∂ıÓÈ΋ ∞ıÏËÙÈ΋ ŒÓˆÛË ¢ÈÌËÓ›Ô˘. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÛÙȘ 5.30 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ı· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ ÛÙÔ Á‹Â‰Ô Ù˘ ∞ÁÈ¿˜ ÙËÓ ÔÌÒÓ˘ÌË ÙÔÈ΋ ÔÌ¿‰·.

¶√¢√™º∞πƒ√

ΔÔ˘ÚÓÔ˘¿ ÛÙË ™Ô‡ÚË ™Δ∏ ™Ô‡ÚË Û‹ÌÂÚ· ∫˘Úȷ΋ ı· ‰ÈÔÚÁ·Óˆı› ÙÔ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÎfi ÙÔ˘ÚÓÔ˘¿ “¢ËÌ‹ÙÚ˘ ∫ÔÓÙÔ‡Ú˘” ·fi ÙÔÓ ∞ıÏËÙÈÎfi √ÚÁ·ÓÈÛÌfi ¢‹ÌÔ˘ ™Ô‡Ú˘, ÙÔÓ ∞√¡∞ª Î·È ÙÔÓ ÙÔÈÎfi ∞›·ÓÙ·. £· Ï¿‚Ô˘Ó Ì¤ÚÔ˜ Ù¤ÛÛÂÚȘ ÔÌ¿‰Â˜ Î·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÔÈ ∞›·˜ ™., ª˘ÚÌˉfiÓ˜, ∏Ú·ÎÏ‹˜ ∞.£. Î·È ¢‹ÌËÙÚ·, Ô˘ ı· ‰ÒÛÔ˘Ó 45ÏÂÙÔ˘˜ ·ÁÒÓ˜ Ì ÙÔÓ ÚÒÙÔ Ó· ·Ú¯›˙ÂÈ ÛÙȘ 16.30.

∂ÁÁڷʤ˜ ÛÙÔÓ ∞ıÏ. ∞ÛÙ¤Ú·

ÛÙËÓ ªÚ¤ÓÙ·. ∂fiÌÂÓÔ˜ ÛÙ·ıÌfi˜ ÙÔ˘ ‹Ù·Ó Ë ¡·˚̤ÁÎÂÓ, ÂÓÒ ·ÎÔÏÔ‡ıˆ˜ ·ÁˆÓ›ÛÙËΠÛÙȘ äÚÂÓÊÂÓ, μ›ÙÂÛÂ. ™ÙËÓ Δ‚¤ÓÙ ·ÁˆÓ›˙ÂÙ·È ·fi ÙÔ 2007 Î·È Û 46 Û˘ÌÌÂÙÔ¯¤˜ ÌÂÙÚ¿ÂÈ ÔÎÙÒ ÁÎÔÏ. ∞Í›˙ÂÈ Ó· ÛËÌÂȈı› ˆ˜ Ô Ã¤ÚÛÈ Â›Ó·È ¤Ó· ·fi Ù· ϤÔÓ ·Á·Ë̤ӷ ·È‰È¿ Ù˘ Âͤ‰Ú·˜ Ù˘ Δ‚¤ÓÙÂ Î·È ÙÔ fiÓÔÌ¿ ÙÔ˘ ·ÎÔ‡ÁÂÙ·È Ú˘ıÌÈο ۯ‰fiÓ Û fiÏ· Ù· Ì·Ù˜ ÙÔ˘ ÔÏÏ·Ó‰ÈÎÔ‡ Û˘ÏÏfiÁÔ˘.

∞¶√ ÙÔÓ Û‡ÏÏÔÁÔ ∞ıÏËÙÈÎfi ∞ÛÙ¤Ú· ·Ó·ÎÔÈÓÒÓÂÙ·È fiÙÈ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ÙÌ‹Ì· ÍÈÊ·ÛΛ·˜ ÛÙÔ μfiÏÔ, Ì ÙȘ ÚÔÔÓ‹ÛÂȘ Ó· Á›ÓÔÓÙ·È ÛÙÔ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎfi ÛÙ¿‰ÈÔ. √È ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÈÎÔÈÓˆÓÔ‡Ó Ì ÙÔÓ ÚÔÔÓËÙ‹ Î. £·Ó¿ÛË ™·Ì·Ú¿ ÛÙÔ ÙËϤʈÓÔ 6977673990.

º√ƒª√À§∞ 1

¶ÚÒÙÔ˜ Ô ºÈ˙ÈΤϷ ÛÙ· ‰ÔÎÈÌ·ÛÙÈο

Δ˙ÈÌÔ‡Ú: ªÔ˘ ÙÔ ÎÚ·ÙÔ‡Û ·fi ¤ÚÛÈ Δ·... ÂÚÛÈÓ¿ ÍÈÓ¿ ÛٷʇÏÈ·, ‰ÂÓ ÈÛ¯‡Ô˘Ó ÁÈ· ÙÔÓ ¡ÙÔ‡Û·Ó ª¿Á‚ÈÙ˜, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ ƒ·Ê›Î Δ˙ÈÌÔ‡Ú. √ °·ÏÏÔ·ÏÁÂÚÈÓfi˜ ¿ÛÔ˜, Û ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ ÛÙÔÓ Δ‡Ô Ù˘ ·ÙÚ›‰·˜ ÙÔ˘, ÙÔÓ›˙ÂÈ fiÙÈ Ë ·ÈÙ›· Ô˘ ·ÔÙÂÏ› ͤÓÔ ÛÒÌ· ÁÈ· ÙËÓ ∞∂∫, Â›Ó·È Ë ÂÚÛÈÓ‹ ÙÔ˘ ÎfiÓÙÚ· Ì ÙÔÓ ¡ÙÔ‡ÛÎÔ, Ô ÔÔ›Ô˜ ÙÔ ÎÚ·Ù¿ÂÈ... Ì·ÓÈ¿ÙÈÎÔ. √ Δ˙ÈÌÔ‡Ú Ì›ÏËÛ ÛÙËÓ “algeriafoot” ÁÈ· ÙËÓ ÎfiÓÙÚ· Ì ÙÔÓ ÚÔÔÓËÙ‹ ÙÔ˘, ·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ· ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ ÙÔ˘. “÷›ÚÔÌ·È Ô˘ ÌÔ˘ Á›ÓÂÙ·È ·˘Ù‹ Ë ÂÚÒÙËÛË, ‰ÈfiÙÈ ‰È·‚¿˙ˆ ÛÙȘ ÂÊËÌÂÚ›‰Â˜ ‰È¿ÊÔÚ˜ ·Ó·ÎÚ›‚ÂȘ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÌÔ˘ Î·È Â›Û·È Ô ÌfiÓÔ˜ Ô˘

∫À¶∂§§√

•πº∞™∫π∞

™ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Ô Ã¤ÚÛÈ ™Δ∏¡ ∂ÏÏ¿‰· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ·fi ¯ı˜

45

ۋΈÛ˜ ÙÔ ÙËϤʈÓÔ ÁÈ· Ó· Ì ڈًÛÂȘ. £· ·Ú¿Íˆ ÏÔÈfiÓ ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· ÁÈ· Ó· ˆ ÙÈ ·ÎÚÈ‚Ò˜ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ” , › ·Ú¯Èο. ∞Ó·ÊÔÚÈο Ì ÙÔ ÙÈ ¤ÊÙ·ÈÍÂ Î·È Ú¿ÁÈÛ ÙÔ Á˘·Ï›, ›Â: “ΔÒÚ· Â›Ì·È Û ‰È·Ì¿¯Ë Ì ÙÔÓ ÚÔÔÓËÙ‹ ÌÔ˘. ∂›¯·Ì ÌÈ· ‰È·ÊÔÚ¿ Î·È ¤Ú˘ÛÈ. °È· ̤ӷ fi-

̈˜ ·˘Ùfi ͯ¿ÛÙËÎÂ, ·ÏÏ¿ ÂΛÓÔ˜ ÌÔ˘ ÎÚ·Ù¿ÂÈ ·ÎfiÌË Î·Î›·. ∏ ηٿÛÙ·ÛË Ú¤ÂÈ Ó· ‰È¢ıÂÙËı› Ôχ ÁÚ‹ÁÔÚ·. ∞Ó ‰È¢ıÂÙËı› ÙÒÚ·, ı· Ì›ӈ. ∞ÏÏ¿ ·Ó Ú¤ÂÈ Ó· ʇÁˆ ÁÈ· Ó· ‰È¢ıÂÙËı› Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Î·È ¤ÚıÂÈ Ì›· ÂӉȷʤÚÔ˘Û· ÚfiÙ·ÛË, ı· ʇÁˆ” .

√ πΔ∞§√™, Δ˙È·ÓοÚÏÔ ºÈ˙ÈΤϷ, ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ Î·ÚȤڷ ÙÔ˘, ı· ÂÎÎÈÓ‹ÛÂÈ ·fi ÙËÓ ÚÒÙË ı¤ÛË ÛÙÔ ‚ÂÏÁÈÎfi ÁÎÚ·Ó ÚÈ, Ô˘ ı· ‰ÈÂÍ·¯ı› Û‹ÌÂÚ· (14.15 ∞¡Δ1) ÛÙËÓ ›ÛÙ· “™·” ÙÔ˘ μÂÏÁ›Ô˘ Î·È Â›Ó·È Ô 12Ô˜ ·ÁÒÓ·˜ ÙÔ˘ ·ÁÎÔÛÌ›Ô˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ Ù˘ ºfiÚÌÔ˘Ï· ŒÓ·. √ ÈÏfiÙÔ˜ Ù˘ Force India-Mercedes ÛËÌ›ˆÛ ÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË Â›‰ÔÛË ÛÙ· ‰ÔÎÈÌ·ÛÙÈο Î·È ¿ÊËÛ ÛÙË ‰Â‡ÙÂÚË ı¤ÛË ÙÔÓ Û˘Ì·ÙÚÈÒÙË ÙÔ˘, °È¿ÚÓÔ ΔÚÔ‡ÏÈ Ì ΔÔÁÈfiÙ· Î·È ÛÙËÓ ÙÚ›ÙË ÙÔÓ °ÂÚÌ·Ófi, ¡ÈΠÿÈÓÙÊÂÏÓÙ Ì BMW ∑¿Ô˘ÌÂÚ.


°È· οı ÒÚ· 46 º∞ƒª∞∫∂π∞ ™‹ÌÂÚ· ∫˘Úȷ΋ 30 ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ ‰ÈËÌÂÚÂ‡Ô˘Ó ·fi 8 .Ì. - 10 Ì.Ì. Ù· Ê·Ú̷Λ·: μÏÈÒÚ· ™ˆÙËÚ›·˜, ∞ÓÙˆÓÔÔ‡ÏÔ˘ 46 - ∂ÚÌÔ‡, ÙËÏ.: 2421022322. ª·ÚÌ·ÓÙ˙¿ ∞ÈηÙÂÚ›Ó˘, ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ - ∫·ÛÛ·‚¤ÙË, ÙËÏ.: 2421057700. ∫Ô‡ÙÚ· £ÂÔ‰ÒÚÔ˘, ∞ı. ¢È¿ÎÔ˘ 32 - ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ (fiÈÛıÂÓ π.¡. ªÂÙ·ÌfiÚÊ.), ÙËÏ.: 2421022064. ∞ÓÔÈÎÙfi Ë̤ڷ Î·È Ó‡ÎÙ· ÂÎÙfi˜ 13.30-17.00 ı· Â›Ó·È ÙÔ Ê·Ú̷ΛÔ: ∫·ÙÛÈfiÔ˘ÏÔ˘ °ÂˆÚÁ›Ô˘, Δ. √ÈÎÔÓÔÌ¿ÎË 32 ‚ - ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË, ÙËÏ.: 2421038909. ™ÙË ¡. πˆÓ›· ·ÓÔÈÎÙfi Ë̤ڷ Î·È Ó‡ÎÙ· ı· Â›Ó·È ÙÔ Ê·Ú̷ΛÔ: ¶··‰ÔÔ‡ÏÔ˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›·˜, §ÂˆÊ. ∂ÈÚ‹Ó˘ 30, ÙËÏ.: 2421060038. TH§. ºAPMAKEIøN: 1434

∫§π¡π∫∂™ π∫∞ ™‹ÌÂÚ· ∫˘Úȷ΋ ‰ÈËÌÂÚ‡ÂÈ ÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô μfiÏÔ˘ Î·È ‰È·Ó˘ÎÙÂÚ‡ÂÈ Ë ¶·ıÔÏÔÁÈ΋ ∫ÏÈÓÈ΋ “∫ÔϤÙÛÔ˘” .

T∏§∂ºø¡∞ IKA °IA P∞¡Δ∂μ√À 184, BO§OY: 2421039625, N. IøNIA™: 2421060041, 2421081383, 2421081327

T∏§∂ºø¡∞ N√™√∫√ª∂π√À TH§EºøNIKO KENTPO: 24210 94200 Î·È 77500 TH§EºøNO °IA PANTEBOY:1535 E•øΔ∂ƒπ∫∞ π∞Δƒ∂π∞ NEOY KTIPIOY: 2421094221 Î·È 94222

§∞´∫∂™ ∞°√ƒ∂™ ∞‡ÚÈÔ ¢Â˘Ù¤Ú·: √¶øƒ√∫∏¶∂ÀΔπ∫∞: ™ÙËÓ Ô‰fi ™Ù·‰›Ô˘ ·fi ª·È¿Ó‰ÚÔ˘ ̤¯ÚÈ ª·Ó‰ËÏ·Ú¿. ∂¡¢À™∏ - À¶√¢∏™∏: ™ÙÔÓ Ô‰fi ¶·¿ÁÔ˘ ·fi ™ÈÓÒ˘ ̤¯ÚÈ ¶·Ú·Û΢ÔÔ‡ÏÔ˘.

¶ƒ∞Δ∏ƒπ∞ À°ƒø¡ ∫∞À™πªø¡ ∫˘Úȷ΋ 30 ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ 2009. ™ÙÔ˘˜ ¢‹ÌÔ˘˜ μfiÏÔ˘, ¡. πˆÓ›·˜ (ˆÚ¿ÚÈÔ 06.00-00.30): ª·ÛÚÔ·Ó·ÁÈÒÙ˘ π¿ÛÔÓÔ˜ 138, ∫ÔÓÙÔ¯Ú‹ÛÙÔ˜ ∞Ï˘Î¤˜, ¶·Ó·ÁȈٷÎfiÔ˘ÏÔ˜ ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 124, °Î·ÁÈ¿ÓÓ˘ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ πˆÏÎÔ‡ 314, ∫fi·ÓÔ˜ ¶.& ∂. ∞Ó··‡Ûˆ˜ 52, ∑·¯·ÚfiÔ˘ÏÔ˜ §·Ú›Û˘ 196, ΔÛ·Ú¿˜ §·ÌÚ¿ÎË 34, §È·‰¤Ï˘ ªfiÙÛ·ÚË 31, °È·ÓÓfiÔ˘ÏÔ˜ ∞.&¶. πˆÏÎÔ‡ 151, ∂ÚÌ‹˜ §·Ú›Û˘ 170, ∫·Ú·Ï‹˜ §·Ú›Û˘ 216. ∫·È ·fi ÙȘ 00.30-06.00: ∫·Ú·Ï‹˜ §·Ú›Û˘ 216. ™ÙÔ˘˜ ¢‹ÌÔ˘˜ ∞ÚÙ¤Ìȉ·˜, ªËÏÂÒÓ, ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹˜ Î·È ™ËÈ¿‰Ô˜ (ˆÚ¿ÚÈÔ 06.00-00.30): ∫·ÚÙ¿Ï˘ ∞ÁÚÈ¿, ∫Ô„È¿Ï˘ ∫.§Â¯ÒÓÈ·, ÷ς·Ù˙‹˜ ¶Ï·Ù·Ó›‰È·, ∂˘·ÁÁÂÏÈÓfi˜ ∫.°·Ù˙¤·, ∫Ô„È·Ï‹˜ ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿, ∞Ï›‰Ë˜ ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹. ™ÙÔ˘˜ ¢‹ÌÔ˘˜ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ Î·È ¡. ∞Á¯È¿ÏÔ˘ (ˆÚ¿ÚÈÔ 06.00-00.30): ™·Ì·Ú¿˜ °. ∞ÏÌ˘Úfi˜, ¶ÂÙÚ¿Î˘ ∞ÏÌ˘Úfi˜, ª¿ÓÔ˜ ∞ÏÌ˘Úfi˜, ∏ÏÈ¿Î˘ ∞ÏÌ˘Úfi˜, ∫¿Ì·ÚË £ÂÔ‰ÒÚ· ∞ÏÌ˘Úfi˜, ΔÛÈ‚ÈÓ›ÎÔ˜ ¶Ï¿Ù·ÓÔ˜, ª·ÎÚ˘ÁÈ¿ÓÓË ∞Á¯›·ÏÔ˜, £ÂÔ‰ÒÚÔ˘ ∫ÚfiÎÈÔ, ¡ÈÊfiÚÔ˜ ªÈÎÚÔı‹‚˜, ™·Ì·Ú¿˜ ∞ÊÔ› ∞Á¯›·ÏÔ˜, ∫Ô„È·Ï‹˜ ª¿Ú·ıÔ˜, ¶·ÏÈ¿˜ ¶Ï¿Ù·ÓÔ˜, ∞ÔÎÚÂÌÈÒÙ˘ ªÈÎÚÔı‹‚˜, ¢·˚ÏÈ¿Ó˘ ∞Ì·ÏÈ¿ÔÏË, ΔÚÈ¿ÓÙÔ˜ ™Ô‡ÚË. ™ÙÔ ¢‹ÌÔ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜ (ˆÚ¿ÚÈÔ ·fi 06.00-0030): ¢ÂÓÂÏ¿‚·˜ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿, ∫·Ì‚ÚÔÁÈ¿ÓÓ˘ ª·ÎÚ˘Ú¿¯Ë, ΔÛÈÚÔÁÈ¿ÓÓ˘ •ÔÚ‡¯ÙÈ. ™ÙÔ ¢‹ÌÔ ∑·ÁÔÚ¿˜ (ˆÚ¿ÚÈÔ ·fi 06.00-0030): ΔÚÈ·ÓٷʇÏÏÔ˘ ∑·ÁÔÚ¿. ™ÙÔ˘˜ ¢‹ÌÔ˘˜ ∞ÈÛˆÓ›·˜, ºÂÚÒÓ, ∫¿ÚÏ·˜ (ˆÚ¿ÚÈÔ ·fi 06.0000.30): ¶··˚ˆ¿ÓÓÔ˘ ™ÙÂÊ·ÓÔ‚›ÎÂÈÔ, °Ô‡Û˘ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ, Δ·Ù·Ú›ÎÔ˜ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ, °È¿ÙÛÔ˜ ƒÈ˙fiÌ˘ÏÔ˜, £ÂÔ¯¿Ú˘ ÃÏfiË, æˆÌ¿˜ ™¤ÛÎÏÔ, ™Ù¿Ó˘ ¶ÂÚ›‚ÏÂÙÔ, ΔÛÈÓÙÛ›Ó˘ ƒÈ˙fiÌ˘ÏÔ, ¶Ú¿·˜ §·Ú›Û˘ μÈÔÌ/΋,

KYPIAKH 30 AY°OY™TOY 2009

ΔÛ›ÁÎÈÓ˜ ∫·Ó¿ÏÈ·, ¶¿Û¯Ô˜ ¤Ó·ÓÙÈ Ã·Ï˘‚Ô˘ÚÁ›·˜ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ, ∫Ô„È·Ï‹˜ 9¯ÏÌ §·Ú›Û˘ μÈÔÌ/΋, ¶··Ì‹ÙÚÔ˘ 11¯ÏÌ.§·Ú›Û˘ μÈÔÌ/΋.

¢ƒ√ª√§√°π∞ ∞ª∞•√™Δ√πÃπø¡ EI™ITHPIA ¶PO¶ø§OYNTAI ™TO °PAºEIO TOY O™E IA™ONO™ - POZOY A¶O 07.30 - 14.30 ΔËϤʈӷ ÁÈ· ÏËÚÔÊÔڛ˜ 1110 (Ì ¯Ú¤ˆÛË 1 ·ÛÙ. ÌÔÓ¿‰·˜) TH§. 2421028.555 - 2421024.056 μ√§√™-§∞ƒπ™∞: 6.15, 9.28, 12.27, 14.57, 17.10, 20.33, 22.44. §∞ƒπ™∞-μ√§√™: 7.10, 11.06, 13.52, 16.02, 18.41, 19.38, 21.43. μ√§√™-∞£∏¡∞: 6.15, 9.28, 12.27, 14.57, 17.10, 22.44. ∞£∏¡∞-μ√§√™: 6.50, 7.54, 09.21, 10.51, 13.21, 14.53, 15.23. μ√§√™-£∂™™∞§√¡π∫∏: 6.15, 09.28, 12.27, 14.55, 17.10, 20.33, 22.42. £∂™™∞§√¡π∫∏-μ√§√™: 6.08, 8.08, 12.15, 14.10, 16.33, 17.34, 19.45. μ√§√™-∫∞§∞ª¶∞∫∞: 9.28, 12.27, 17.10. ∫∞§∞ª¶∞∫∞-μ√§√™: 07.44, 19.36. μ√§√™-∞§∂•∞¡¢ƒ√À¶√§∏: 09.28, 20.33, 22.44. ∞§∂•∞¡¢ƒ√À¶√§∏-μ√§√™: 06.42, 15.22, 20.32, 00.29

¢ƒ√ª√§√°π∞ §∂øº√ƒ∂πø¡ ∫Δ∂§ À¶∂ƒ∞™Δπ∫ø¡ °ƒ∞ªªø¡ ¡√ª√À ª∞°¡∏™π∞™ ™Ù·ıÌfi˜ μfiÏÔ˘: 2421033254, 2421025527, 8001135555 Δ∏§∂ºø¡√ Ãøƒπ™ Ã∂ø™∏: 800 11 35555 ∏§∂∫Δƒ√¡π∫∏ ¢π∂À£À¡™∏: ktelvol@otenet.gr ™Ù·ıÌfi˜ ∞ıËÓÒÓ: 2108329585, 2108317186, ™Ù·ıÌfi˜ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢: 2310595424, ™Ù·ıÌfi˜ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡: 2422023733, ™Ù·ıÌfi˜ πˆ·ÓÓ›ÓˆÓ: 2651027441, 2651026211, ™Ù·ıÌfi˜ ¶¿ÙÚ·˜: 2610623886, 2610623887, 2610623888, ™Ù·ıÌfi˜ §·Ì›·˜:2231022627 ¢ÚÔÌÔÏfiÁÈ· ∞ıËÓÒÓ & £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ πÛ¯‡Ô˘Ó ·fi ª. ¢Â˘Ù¤Ú· 21/4/2008 ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ∞ı‹Ó·: 05.00* Express, 07.00, 09.00 Express, 10.30, 12.00 Express, 13.30**, 15.00 Express, 16.00, 17.00 Express, 18.30, 21.00, 01.00 Express. ∞fi ∞ı‹Ó· ÁÈ· μfiÏÔ: 06.30* E+xpress, 08.00, 09.30 Express, 11.00, 12.00 Express, 13.30**, 15.00 Express, 16.00, 17.00 Express, 18.30, 20.00 Express, 22.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· £ÂÛ/Ó›ÎË: 04.30*, 06.00, 08.00, 10.00, 12.15, 14.00, 16.15, 18.15, 20.30.∞fi £ÂÛ/Ó›ÎË ÁÈ· μfiÏÔ: 07.00*, 09.00, 11.00, 13.00, 15.15, 17.00, 19.15, 21.15, 23.00. * ∫˘ÚȷΤ˜ Î·È ∂ÔÚÙ¤˜ ·ÓÂÎÙ¤ÏÂÛÙÔ. ** ΔÂÙ¿ÚÙË-¶·Ú·Û΢‹-∫˘Úȷ΋ ̤ۈ ∞Á. £ÂÔ‰ÒÚˆÓ. * ŸÏ· Ù· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· μfiÏÔ˘ - £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ - μfiÏÔ˘ Express. ΔÔ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ 04.30 μfiÏÔ˜ - £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË ∫˘ÚȷΤ˜ Î·È ÂÔÚÙ¤˜ ·ÓÂÎÙ¤ÏÂÛÙÔ. ΔÔ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ 07.00 £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË - μfiÏÔ˜ ∫˘ÚȷΤ˜ - μfiÏÔ˜ ∫˘ÚȷΤ˜ Î·È ÂÔÚÙ¤˜ ·ÓÂÎÙ¤ÏÂÛÙÔ. Δƒπ∫∞§∞ ∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞: ∞Ó·¯ˆÚ‹ÛÂȘ: 06.30, 11.00, 15.00, 19.00. ∂ÈÛÙÚÔʤ˜: 07.00, 11.30, 15.00, 19.00. ™∞μμ∞Δ√À: ∞Ó·¯ˆÚ‹ÛÂȘ: 06.45, 11.00, 15.00, 19.00. ∂ÈÛÙÚÔʤ˜: 07.00, 11.30, 15.00, 19.00. ∫Àƒπ∞∫∏: ∞Ó·¯ˆÚ‹ÛÂȘ: 6.45, 11.00, 15.00, 19.00. ∂ÈÛÙÚÔʤ˜: 07.00, 11.30, 15.00, 19.00. TPIKA§A - BO§O™: O§E™ TI™ MEPE™:07.00,11.30,15.00,19.00. TÔ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ TڛηϷ-BfiÏÔ˜ 10.00 ı· ÂÎÙÂÏÂ›Ù·È Ì¤Ûˆ ¶·Ï·Ì¿, ÂÓÒ ÙÔ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ 12.00 TڛηϷ-BfiÏÔ˜ ı· ÂÎÙÂÏÂ›Ù·È Ì¤Ûˆ N. MÔÓ·ÛÙËÚ›Ô˘. TÔ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ 21.30 BfiÏÔ˜-TڛηϷ ı· ÂÎÙÂÏÂ›Ù·È Ì¤Ûˆ ¶·Ï·Ì¿. §∞ƒπ™∞: ∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞: ∞Ó·¯ˆÚ‹ÛÂȘ: 05.45, 06.45, 07.30, 09.00, 10.30, 12.00, 13.00, 14.30, 15.30, 17.30, 19.30, 21.30. ∂ÈÛÙÚÔʤ˜: 05.45, 06.45, 07.30, 09.00, 10.30, 12.00, 13.00, 14.30, 15.30, 17.30, 19.30, 21.30. ™∞μμ∞Δ√À: ∞Ó·¯ˆÚ‹ÛÂȘ: 07.00, 08.30, 10.00, 11.30, 13.00, 14.30, 16.00, 18.00, 19.30, 21.30. ∂ÈÛÙÚÔʤ˜: 07.00, 08.30, 10.00, 11.30, 13.00, 14.30, 16.00, 18.00, 19.30, 21.30. ∫Àƒπ∞-

∫∏: ∞Ó·¯ˆÚ‹ÛÂȘ: 07.00, 08.30, 10.00, 11.30, 13.00, 14.30, 16.00, 18.00, 19.30, 21.30. ∂ÈÛÙÚÔʤ˜: 07.00, 08.30, 10.00, 11.30, 13.00, 14.30, 16.00, 18.00, 19.30, 21.30. πø∞¡¡π¡∞: ∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞: ∞Ó·¯ˆÚ‹ÛÂȘ: 08.30, 13.45, 18.00. ∂ÈÛÙÚÔʤ˜: 10.45, 15.00, 20.00. ¶∞Δƒ∞ ∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞: ∞Ó·¯ÒÚËÛË: 15.00. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: 15.30. ™∞μμ∞Δ√À: ∞ÓÂÎÙ¤ÏÂÛÙÔ. ∫Àƒπ∞∫∏: ∞Ó·¯ÒÚËÛË 15.00. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: 15.30. ∫√∑∞¡∏ ¢Â˘Ù¤Ú· - ΔÚ›ÙË - ΔÂÙ¿ÚÙË - ¶¤ÌÙË Î·È ™¿‚‚·ÙÔ: ·Ó·¯ÒÚËÛË 12.30 Î·È ÂÈÛÙÚÔÊ‹ 09.10. ¶·Ú·Û΢‹ Î·È ∫˘Úȷ΋: ∞Ó·¯ˆÚ‹ÛÂȘ 12.30, 15.00, 19.15. ∂ÈÛÙÚÔʤ˜: 09.00, 16.00, 19.00.

¢ƒ√ª√§√°π∞ B. ™¶√ƒ∞¢ø¡ ¢ƒ√ª√§√°π∞ ∂/°-√/° ∂•¶ƒ∂™ ™∫π∞£√™ ∞¶√ 28/8-6/9 ¢∂ÀΔ∂ƒ∞: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 12.00, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ·, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ΔƒπΔ∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 7.45, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ. Δ∂Δ∞ƒΔ∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 12.00, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ¶∂ª¶Δ∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 7.45, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ·, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ¶∞ƒ∞™∫∂À∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 7.45, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ· & ÒÚ· 16.00, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ. ™∞μμ∞Δ√: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 12.00, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ. ∫Àƒπ∞∫∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 7.45, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ·, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. FLYINGCAT 5, FLYINGCAT 6, FLYING DOLPHIN XXIII 19/6-31/8/09 ∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞: ∞fi μ√§√, ÒÚ· 12.30 & 19.00, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ·, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ¢∂ÀΔ∂ƒ∞-Δ∂Δ∞ƒΔ∏-¶∂ª¶Δ∏-¶∞ƒA™∫∂À∏-™∞μμ∞Δ√∫Àƒπ∞∫∏: ∞fi μ√§√, ÒÚ· 9.30, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ¢ƒ√ª√§√°π∞ FlyingCat 5 & 6 Î·È Flying Dolphin ∞¶√ 1-6/9 ¢Â˘Ù¤Ú·-ΔÚ›ÙË-ΔÂÙ¿ÚÙË-¶¤ÌÙË-¶·Ú·Û΢‹-™¿‚‚·ÙÔ, ·fi μfiÏÔ, ÒÚ· 13.30, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ·, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ∫˘Úȷ΋, ·fi μfiÏÔ, ÒÚ· 16.45, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ·, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ¢Â˘Ù¤Ú·, ·fi μfiÏÔ, ÒÚ· 7, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ·, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ΔÚ›ÙË-ΔÂÙ¿ÚÙË-¶¤ÌÙË-¶·Ú·Û΢‹-™¿‚‚·ÙÔ, ·fi μfiÏÔ, ÒÚ· 8, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ·, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ∫˘Úȷ΋, ·fi μfiÏÔ, ÒÚ· 8, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ·, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. °π∞ ∫ƒ∞Δ∏™∂π™ ∫∞𠶧∏ƒ√º√ƒπ∂™ ™Δ√ ∫∂¡Δƒπ∫√ ¶ƒ∞∫Δ√ƒ∂π√ SPORADES TRAVEL ¢π∂À£À¡™∏: ∞ƒ°√¡∞ÀΔø¡ 33 Δ∏§.: 24210 23400, 23415 FAX: 24210-35846 ¢ƒ√ª√§√°π∞ “¶∞¡∞°π∞ £∞§∞™™π¡∏” ∞¶√ μ√§√ °π∞ ™¶√ƒ∞¢∂™ & §∏ª¡√ ¢∂ÀΔ∂ƒ∞ 12.00: ™∫π∞£√-™∫√¶∂§√-∞§√¡¡∏™√-§∏ª¡√ (¿ÊÈÍË ÛÙË §‹ÌÓÔ 19.20). ¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 15.00: ™∫π∞£√-™∫√¶∂§√-™∫π∞£√-μ√§√ ™∞μμ∞Δ√ 09.30: ™∫π∞£√-™∫√¶∂§√-™∫π∞£√-μ√§√ ∫Àƒπ∞∫∏ 14.00: ™∫π∞£√-™∫√¶∂§√-™∫π∞£√-μ√§√ ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ - ÎÚ·Ù‹ÛÂȘ - ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ· ∫ÂÓÙÚÈÎfi ¶Ú·ÎÙÔÚÂ›Ô VIS TRAVEL, ∞ÓÙˆÓÔÔ‡ÏÔ˘ 3 (Â˙fi‰ÚÔÌÔ˜, ÌÂٷ͇ π¿ÛÔÓÔ˜ & ·Ú·Ï›·˜), ΔËÏ. 24210 22501 - 25666 - 31059 - 31060 ¢ƒ√ª√§√°π∞ SPEED CAT 1 ∞¶√ μ√§√ °π∞ ™¶√ƒ∞¢∂™ ¢∂ÀΔ∂ƒ∞ 08.30: ™∫π∞£√-™∫√¶∂§√-∞§√¡¡∏™√ ΔƒπΔ∏ 08.30: ™∫π∞£√-™∫√¶∂§√-∞§√¡¡∏™√ Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 08.30: ™∫π∞£√-™∫√¶∂§√-∞§√¡¡∏™√ ¶∂ª¶Δ∏ 08.30: ™∫π∞£√-™∫√¶∂§√-∞§√¡¡∏™√ ¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 08.30: ™∫π∞£√-™∫√¶∂§√-∞§√¡¡∏™√ ™∞μμ∞Δ√ 08.30: ™∫π∞£√-™∫√¶∂§√-∞§√¡¡∏™√ ∫Àƒπ∞∫∏ 08.30: ™∫π∞£√-™∫√¶∂§√-∞§√¡¡∏™√ ∂μ¢√ª∞¢π∞π∞ ¢ƒ√ª√§√°π∞ Δ√À ∂/° ∂•¶ƒ∂™ ∂Àμ√π∞ 1: ¢∂ÀΔ∂ƒ∞ ¤ˆ˜ ¶∂ª¶Δ∏ ·fi: ¶Â˘Î› 06.00, ∞Á. ∫˘Úȷ΋ 06.30, ¡.

™Ù·˘ÚfiÏÂÍÔ

Xƒ∏™πª∞ Δ∏§∂ºø¡∞ N√ª∞ƒÃπ∞∫∏ AÀΔ√¢π√π∫∏™∏ T· ÙËϤʈӷ ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ Ù˘ NÔ̷گȷ΋˜ A˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ M·ÁÓËÛ›·˜, ÛÙ· ÔÔ›· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·¢ı‡ÓÔÓÙ·È ÔÈ Ôϛ٘ ÁÈ· Â͢ËÚ¤ÙËÛ‹ ÙÔ˘˜ ›ӷÈ: TH§. KEN. ¢IOIK. ...................2421070951-9 & 2421075555 °Ú·Ì. NÔÌ. ................................2421070931 - 2421071022 .....................................................2421075512 -2421075513 °Ú·Ê. NÔÌ. - ™‡Ì‚. ......................2421070931 - 2421075319 ....................................................-2421071022 -2421075526 Eȉ. ™‡Ì. - E. ™˘Ó. ......................2421070950 - 2421075318 .........................................................................-2421075527 °Ú·Ê.T‡Ô˘ & ¢ËÌ. ™¯¤Û. ............2421070927 - 2421075338 °Ú·Ì. NÔÌ. ™˘Ì............................ 2421070976 - 2421075528 ........................................................................- 2421075529 °Ú·Ì. NÔÌ·Ú¯. EÈÙÚÔ‹˜............. 2421071233 -2421075307 ¶ÂÚÈ‚., XˆÚÔÙ. & YÔ‰ÔÌ. .................................. 2421075519 °Ú·Ì. NÔÌ·Ú¯. EÈÙÚÔ‹˜............ 2421070960 - 2421075317 OÈÎÔÓ. AÓ¿Ù˘Í˘ & A·Û¯fiÏ..............................2421075523 °Ú·Ì. NÔÌ. E. AÁÚ. AÓ. .............2421071228 - 2421075525 °Ú·Ì. NÔÌ·Ú¯. EÈÙÚ. ..................2421059370 - 2421075304 YÁ›·˜ & KÔÈÓˆÓÈ΋˜ ¶·Ú¤Ì‚·Û˘ ......................2421075517 °Ú·Ì. NÔÌ·Ú¯. EÈÙÚ....................2421071161 - 2421075313 ¶·È‰., ¶ÔÏÈÙ. & ¶ÔÏÈÙ. ¢ÈÎ....................................2421075521 ¢/N™H ¶PO°. & AN......................2421070946 - 2421075301 .........................................................................-2421075514 TÌ‹Ì. ¢È·¯Â›Ú. ¶ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ ............................2421075309 ¢È‡ı. ¶ÂÚÈ‚¿Ï., XˆÚÔÙ. Î·È ¶.E. .........................2421047623 ¢È‡ı. T¯Ó. YËÚÂÛÈÒÓ .............2421070974 -24210 75256 ¢È‡ı. MÂÙ·ÊÔÚÒÓ Î·È EÈÎÔÈÓ. ...........................2421083767 ¢È‡ı˘ÓÛË KTEO ................................................2421095395 ¢È‡ı. BÈÔÌ. - EÓ¤ÚÁ. Î·È T¯ÓÔÏ. ........................2421034080 ¢È‡ı. EÌ. Î·È TÔ˘Ú. .................2421070943 - 2421075336 ¢È‡ı. EÚÁ·Û›·˜ ..........................2421070967 - 2421075369 ¢È‡ı. AÁÚÔÙ. AÓ¿Ù˘Í˘ ....................................2421075200 ¢È‡ı˘ÓÛË KÙËÓÈ·ÙÚÈ΋˜..................................... 2421045207 TÌ‹Ì· AÏÈ›·˜ .............................2421033230 - 2421022861 ¢ÈÔ›ÎËÛË AÁÚÔÊ˘Ï·Î‹˜ .......................................2421070923 ¢È‡ı˘ÓÛË YÁ›·˜ .............................................. 2421020452 ¢È‡ı˘ÓÛË ¶ÚfiÓÔÈ·˜ .......................................2421075233-4 ¢È‡ı. ¶ÔÏ. ¢ÈÎ. & ¶ÚÔÛÙ. ¶ÔÏ. ...2421070964 - 2421075325 ¢È‡ı. ¶ÚˆÙ. EÎ·›‰Â˘Û˘ ............2421039077-2421039085 ¢È‡ı. ¢Â˘ÙÂÚÔ‚. EÎ·›‰Â˘Û˘ ..........................2421047387 ¢È‡ı. ¢ÈÔÈÎ. YËÚ ........................2421070921- 2421075323 ¢È‡ı. OÈÎÔÓ. YËÚ...................... 2421070944 - 2421075363 TH§EºøNA E§§HNIKH™ A™TYNOMIA™ AME™H ¢PA™H .................................................................100 TH§EºøNIKO KENTPO.........................................2421039045 A™TYN. TMHM.BO§OY.........................................2421076984 A™TYN. TMHM. NEA™ IøNIA™...............................2421076985 TMHM. A™ºA§. BO§OY .......................................2421076957 TMHM. TPOXAIA™ BO§OY....................................2421076968 TM. TOYP. A™TYN. BO§OY...................................2421076987 A™TYN. TMHMA ¶EPIº. BO§OY ..........................2421085401 ¶Àƒ√™μ∂™Δπ∫∏................................................................199 EKAB:...............................................................................166

øÚÔÛÎfiÈÔ

√ƒπ∑√¡Δπ∞: 1. ∞ÚÁ˘ÚfiÏ¢ÎÔ ÌÂÙ·ÏÏÈÎfi ÛÙÔÈ¯Â›Ô - °¿ÏÏÔ˜... Ê›ÏÔ˜. 2. ∑ËÙ¿Ì ӷ Ì·˜ Ù· οÓÔ˘Ó ÁÈ· Ó·... ηٷϿ‚Ô˘Ì - ªÔÚÊ‹ Û˘ÓÂÈÛÊÔÚ¿˜. 3. ∂›Ó·È, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ·Ú¯·›Ô ÚËÙfi, ÙÔ “Ìˉ¤Ó Ú¿ÙÙÂÈÓ” ¢ÔÏÔÊÔÓ‹ıËΠ·fi ÙËÓ ∫·ÚÏfiÙ· ∫ÔÚÓÙ¤ - ª·˙› Ì ÙÔ ·ÓÙ›ıÂÙfi ÙÔ˘... ·Ó·ÛÙ·ÙÒÓÂÈ. 4. √ ÚÒÙÔ˜ ‚·ÛÈÏÈ¿˜ ÙˆÓ ªÂÁ¿ÚˆÓ (·ÓÙ›ÛÙÚ.) - ∫Ô˘˙ÈÓÈο Û·Ë. 5. ∂›Ó·È ÔÈ ·ÎÙ›Ó˜ ÂÓfi˜ ·ÎÏÔ˘ - Àԉȷ›ÚÂÛË Ù˘ ‚Ô‡·˜ ÛÙËÓ ·Ú¯·›· ™¿ÚÙË. 6. ™ËÌÂ›Ô Ù˘ Ô˘Ú¿ÓÈ·˜ ÛÊ·›Ú·˜ - ¢ÂÓ Â›Ó·È ÔÈ ÁÚ›ÊÔÈ. 7. ™˘ÓËıÈṲ̂ÓÔÈ, Û‡Ìʈӷ Ì ÌÈ· ¤ÓÓÔÈ· - Δ· ı¤ÏÂÈ Ô... ÏÂÔÓ¤ÎÙ˘. 8. ¶ÚfiıÂÛË - °ÂÚÌ·ÓÈÎfi ÎÚ·Ù›‰ÈÔ - ÃÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È Û ˘ÂÎÊ˘Á¤˜. 9. ™ËÌ·›ÓÂÈ Î·È ÙË ‰È¿Ù·ÍË - ª¤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÛÒÌ·ÙÔ˜ (·ÈÙ.) - ΔÔ Ï¤ÓÂ Û˘¯Ó¿ ÔÈ... ÂÚ›ÂÚÁÔÈ. 10. £¿Ï·ÛÛ· Ô˘ ·ÔÙÂÏ› ÙÌ‹Ì· ÙÔ˘ ∂ÈÚËÓÈÎÔ‡ øηÓÔ‡ - πÂÚ‹ ÂÏÈ¿, Û ·ÙÙÈ΋ ÔÓÔÌ·Û›· Ù˘ (·ÓÙ›ÛÙÚ.). 11. ∫·ÏÏÈÙ¯ÓÈο ·Ú¯Èο - √ “¢ËÌËÙÚ¿Î˘” ÙÔ˘ ¢. æ·ı¿ (·ÓÙ›ÛÙÚ.) ΔÔ Ô˘‰¤ÙÂÚÔ ·ÓÙˆÓ˘Ì›·˜. 12. ∫ÔÈÓ¿ ϤÁÂÙ·È ÛÎÒÚÔ˜ - £· ÙË ‰Ô‡Ì Û ÛËÌ·›Â˜ ÌÔ˘ÛÔ˘ÏÌ·ÓÈÎÒÓ ÎÚ·ÙÒÓ (Ì ¿ÚıÚÔ).

ANIE§

¢I¶§øMATOYXO™ A™TPO§O°O™ EPEYNHTPIA TAPø ¢¤¯ÂÙ·È Ì ڷÓÙ‚ԇ ηıËÌÂÚÈÓ¿ ÙËÏ.6974456215

§À™∏ Δ√À ¶ƒ√∏°√Àª∂¡√À √ƒπ∑√¡Δπ∞: 1. º£π¡√¶øƒπ¡∏ 2. ƒ∏Δøƒ-¢∂∫∞Δ∞ 3. √™∞-°√∏™-Δ∞À 4. ¡∂§™ø¡-ƒ∞ºπ 5. Δ∞π-¡∂™Δ√ƒ∞™ 6. ∞¶ø-πƒ∞∫ 7. ™¢-∫∞¡∞§π∞ 8. Δ∞¶π√∫∞-¢√∫√ 9. ∏ª∞ƒ-º∞-∞§ 10. ƒøΔ∞-∂™Δπ∞ 11. π¡øª∞Δ√™Δ∞À 12. ¡∞À∞ƒπ¡√ ∫∞£∂Δ∞: 1. ºƒ√¡Δπ™Δ∏ƒπ∞ 2. £∏™∂∞-¢∞ªø¡ 3. πΔ∞§π∞-¶∞Δø¡ 4. ¡ø-¶∂πƒ∞ª∞ 5. √ƒ°ø¡ø-∞À 6. √¡∂-∞ΔΔπ∫∞ 7. ø¢∏-™∫π∞-√ƒ 8. ƒ∂™πΔ∞§-º∂™π 9. π∫-º√ƒ∞¢∞™ 10. ¡∞À∞ƒπ¡√-√ÀΔ 11. ∏ Δ∞ƒ∞-∞∫∞π∞ 12. ∞Δ-™√∫√§∞Δ∞

EYKO§O

¢Y™KO§O

§À™∏ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ˘

EYKO§O

™Ù· 81 ÎÂÓ¿ ÎÔ˘Ù¿ÎÈ· ÙÔ˘ ·‚Ô˘ ÙÔÔıÂÙ‹ÛÙ ·ÚÈıÌÔ‡˜ Ì ٤ÙÔÈÔ ÙÚfiÔ, ÒÛÙ οı ÛÂÈÚ¿, ÛÙ‹ÏË Î·È Ï·›ÛÈÔ 3x3 Ó· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ fiÏ· Ù· „ËÊ›· ·fi ÙÔ 1 Ò˜ ÙÔ 9. ™ÎÔfi˜ ÙÔ˘ ·˙Ï Â›Ó·È Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËıÔ‡Ó fiÏ· Ù· ÓÔ‡ÌÂÚ·, ¯ˆÚ›˜ οÔÈÔ Ó· ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ‰Â‡ÙÂÚË ÊÔÚ¿ Û ηı¤Ó· ·fi Ù· ·Ú·¿Óˆ. Œ¯ÂÙ ˘fi„ÈÓ Û·˜ fiÙÈ ÙÔ Su - Doku χÓÂÙ·È Ì ÙË ÏÔÁÈ΋. AÔʇÁÂÙ ÏÔÈfiÓ Ó· Ì·ÓÙ‡ÂÙÂ, ·Ú¿ ÙÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙÔ˘˜ ·ÚÈıÌÔ‡˜ ÛÙ· ÙÂÙÚ¿ÁˆÓ· Ô˘ ›ÛÙ ۛÁÔ˘ÚÔÈ fiÙÈ ÂΛ Â›Ó·È Î·È Ë ÌÔÓ·‰È΋ ÙÔ˘˜ ı¤ÛË.

¢Y™KO§O

∫∞£∂Δ∞: 1. ¶¿ÓÙ· ‡ÔÙÔ˜ ÛÙȘ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈΤ˜ Ù·Èӛ˜. 2. °ÓˆÛÙÈÎfi Ú‹Ì· Ù˘ ·Ú¯·›·˜ - Δ›ÙÏÔ˜ ¤ÚÁÔ˘ ÙÔ˘ ∫¿Êη. 3. ºÈÏÔͤÓËÛ ÙÔÓ ¢›· ÛÙË ÊÙˆ¯È΋ ηχ‚· Ù˘ - ∏ ÛÎÈ¿ ÙÔ˘ ·ÔÙÂÏ› ÙÔÓ Ù›ÙÏÔ ÎˆÌˆ‰›·˜ ÙÔ˘ ∞Ú¯›Ô˘. 4. ÀÏÈÎfi ÁÈ·... fiÓÂÈÚ· - μÈÔÌ˯·ÓÈ΋ ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ ¶Ôψӛ·˜. 5. ºˆÙÂÈÓfi˜ ‹ ‰È·˘Á‹˜. 6. √ ÔÌËÚÈÎfi˜ Չ˘ - ∫fiÚË ÙÔ˘ √ȉ›Ô‰· Î·È Ù˘ πÔοÛÙ˘. 7. ªÈ· ·ÏÈ¿ “™˘ÌÌ·¯›·” - ŸÌÔÈ· ÁÚ¿ÌÌ·Ù· - √ ¿ÓıÚˆÔ˜ ÍÂÓfiÁψÛÛ·. 8. §·Ù›ÓÔ˜ ÔÈËÙ‹˜ - ªÔÚÊ‹ Û˘Ó·ÚÌÔÁ‹˜. 9. ∂Ûٛ˜ ÌfiÏ˘ÓÛ˘ - À‡ı˘ÓÔÈ ÁÈ· ÔÏÏ¿ ‰ÂÈÓ¿ Ì·˜. 10. ™ÙËÓ ÙÔÔıÂÛ›· ·˘Ù‹ Ù˘ ∞ÙÙÈ΋˜ ÛÎÔÙÒıËÎÂ Ô ∫·Ú·˚Ûο΢ - §¤ÍË Î·ıfiÏÔ˘... ÛÙ·ÙÈ΋. 11. ™ËÌ·ÓÙÈÎfi˜ ÈÌÚÂÛÈÔÓÈÛÙ‹˜ °¿ÏÏÔ˜ ˙ˆÁÚ¿ÊÔ˜ - πÂÚfi˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·Ú¯·›Ô˘˜ ∞ÈÁ‡ÙÈÔ˘˜ (Ì ¿ÚıÚÔ). 12. Ÿ,ÙÈ Î·È ÙÔ 8 Á’ ÔÚÈ˙fiÓÙÈ· - ¢ÂÓ Â›Ó·È ÂÈΛӉ˘ÓÔ˜.

Su - Doku

ΔÚ›ÎÂÚÈ 06.55, μfiÏÔ˜ 08.00, ¡. ΔÚ›ÎÂÚÈ 08.55, ∞Á. ∫˘Úȷ΋ 09.20, ¶Â˘Î› 10.00, ™ÎÈ¿ıÔ˜ 11.00, ¶Â˘Î› 12.00, ∞Á. ∫˘Úȷ΋ 12.30, ¡. ΔÚ›ÎÂÚÈ 12.55, μfiÏÔ˜ 14.00, ¡. ΔÚ›ÎÂÚÈ 14.55, ∞Á. ∫˘Úȷ΋ 15.20, ¶Â˘Î› 16.00, ™ÎÈ¿ıÔ˜ 17.00-ÚÔÔÚÈÛÌfi˜ ¶Â˘Î›. ¶∞ƒ∞™∫∂À∏ ¤ˆ˜ ∫Àƒπ∞∫∏ ·fi: ¶Â˘Î› 06.00, ∞Á. ∫˘Úȷ΋ 06.30, ¡. ΔÚ›ÎÂÚÈ 06.55, μfiÏÔ˜ 08.00, ¡. ΔÚ›ÎÂÚÈ 08.55, ∞Á. ∫˘Úȷ΋ 09.20, ¶Â˘Î› 10.00, ™ÎÈ¿ıÔ˜ 11.00, ¶Â˘Î› 12.00, ™ÎÈ¿ıÔ˜ 13.00, ¶Â˘Î› 14.00, ∞Á. ∫˘Úȷ΋ 14.30, ¡. ΔÚ›ÎÂÚÈ 14.55, μfiÏÔ˜ 16.00, ¡. ΔÚ›ÎÂÚÈ 16.55, ∞Á. ∫˘Úȷ΋ 17.20, ¶Â˘Î› 17.50, ™ÎÈ¿ıÔ˜ 18.50-ÚÔÔÚÈÛÌfi˜ ¶Â˘Î›. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ - ÎÚ·Ù‹ÛÂȘ - ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ· ∫ÂÓÙÚÈÎfi ¶Ú·ÎÙÔÚÂ›Ô VIS TRAVEL, ∞ÓÙˆÓÔÔ‡ÏÔ˘ 3 (Â˙fi‰ÚÔÌÔ˜, ÌÂٷ͇ π¿ÛÔÓÔ˜ & ·Ú·Ï›·˜), ΔËÏ. 24210 22501 - 25666 - 31059 - 31060

∫ƒπ√™ ΔÔ ‰È¿ÛÙËÌ· ·˘Ùfi ı· ·Ú·ÙËÚËı› ÌÈ· ÂÁηډÈfiÙËÙ· ÛÙȘ Û¯¤ÛÂȘ ÙˆÓ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚˆÓ ·fi ÂÛ¿˜ Î·È ÌÈ· ‰È¿ıÂÛË Ó· ‰Ô˘Ó Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· ·Ó¿Ï·ÊÚ· Î·È Ó· ÙÔ Ú›ÍÔ˘Ó ¤Íˆ. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 45-943-13-20-8. Δ∞Àƒ√™ ™ÙËÚȯı›Ù ÛÙȘ ¢ηÈڛ˜ Ô˘ ¤Ï·‚·Ó ¯ÒÚ· ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ‰È¿ÛÙËÌ· Î·È ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÙ ÙÔ ‰ÈÎfi Û·˜ ‰ÚfiÌÔ ÁÈ· Ó· ¿Ù ÌÚÔÛÙ¿. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 43-20-1124-7-8. ¢π¢Àª√π Δ· ·Á·Ë̤ӷ Û·˜ ÚfiÛˆ· ı· ¤¯Ô˘Ó ¤ÓÙÔÓË ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË Ó· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Ì·˙› Û·˜ Î·È Ó· ÙÔ˘˜ ‚ÔËı‹ÛÂÙ ÛÙ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 25-10-33-21-38-7. ∫∞ƒ∫π¡√™ ∏ ÁÔËÙ›· Ô˘ ı· ÂÎ¤ÌÂÙ ÛÙÔÓ ÂÚ›Á˘Úfi Û·˜, fiˆ˜ Î·È Ë Ï¿Ì„Ë Î·È Ë ·˘ÙÔÂÔ›ıËÛ‹ Û·˜ ı· Û·˜ οÓÔ˘Ó ·Î·Ù·Ì¿¯ËÙÔ˘˜. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 43-20-1116-5-3. §∂ø¡ ¶ÔÏÏ¿ Ú¿ÁÌ·Ù· ÛÙË ˙ˆ‹ Û·˜ ¤¯Ô˘Ó ÍÂʇÁÂÈ ·fi ÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô Î·È Û·˜ ÚÔηÏÔ‡Ó ·Ó·ÛٿوÛË. ¶ÚÔÛ·ı‹ÛÙ ӷ ‰È·ÙËÚ‹ÛÂÙ ÙËÓ „˘¯Ú·ÈÌ›· Û·˜ Î·È Ó· ¤¯ÂÙ ˘ÔÌÔÓ‹ ÁÈ· ‚Ú›Ù ÙÚfiÔ˘˜ Â›Ï˘Û˘. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 4320-13-28-9-5.

ºˆÙÈÛÌÔ‡ BÏ¿‚˜ ¢. BO§OY ..............................2421064931 ¢EH BÏ¿‚˜.................................2421063666 - 2421063667 ¢EYAMB BÏ¿‚˜.................................................2421055555 OTE BÏ¿‚˜..................................................................... 121 ¢‹ÌÔ˜ BfiÏÔ˘ (Â› 24ÒÚÔ˘ ‚¿Ûˆ˜)..................................195 ¢‹ÌÔ˜ N.IˆÓ›·˜...................................................2421086815 §ÈÌÂÓ·Ú¯Â›Ô ........................................................2421028888 E§¶A (Ô‰È΋ ‚Ô‹ıÂÈ·) ..................................................10400 EXPRESS SERVICE..........................................................1154 HELLAS SERVICE ...........................................................1057 O¢IKH BOH£EIA ¶H§IOY BfiÏÔ˜ .................................................................6944121288 X¿ÓÈ· ..................................................................6948745813 TÛ·Áηڿ‰·........................................................6948475814 MËϛ˜................................................................6948745815 YËÚ. AÔÎ. AÔÚÚ. ¢. BO§OY ............................2421064744 YËÚ. AÔÎ. AÔÚÚ. ¢. N. IøNIA™ ....................... 2421080865 I¢IøTIKO KTEO ................2428078222-10300 (¯ˆÚ›˜ Έ‰ÈÎfi) IKTEO BfiÏÔ˘ .......................................2421096780,2421096720 XÈÔÓÔ‰ÚÔÌÈÎfi ΤÓÙÚÔ..........................................2428073719 K·Ù·Ê‡ÁÈÔ ..........................................................2428073702 ™Δ∞£ª√™ A’ B√∏£∂πø¡ °π∞ ¶√À§π∞ N. Iø¡π∞™ ....................................................24210 80483, 2421060301 O§YM¶IAKH AEP..........................2421020910 - 2421024910 EÙ. MÂÏ. & ÚÔÛÙ. ¶ÂÚ. N. M·ÁÓ..........................2421027771 Δ∏§∂ºø¡√ EKTAKTH™ ANA°KH™ Ù˘ ¢HMO™IA™ E¶IXEIPH™H™ AEPIOY (¢E¶A A.E.). ...........................................2105551666 Δ∏§∂ºø¡√ EKTAKTH™ ANA°KH™ Ù˘ E¶A £E™™A§IA™..........................8001187878 (·fi ÛÙ·ıÂÚfi) MÔÓ¿‰· ™˘Ì‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋˜ Î·È ıÂÚ·›·˜ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜ £.¶. E•O¢O™ ............................................................2410 237811 ¶I§OTO™ ...........................................................2421023439 º§O°A: ™‡ÏÏÔÁÔ˜ °ÔÓ¤ˆÓ ·È‰ÈÒÓ Ì ηÚΛÓÔ ..24210 24628

TA•I PA¢IOTA•I ......................................................24210 27777 PA¢IOTA•I MA°NH™IA™ ................................... 24210 61000 A°PIA™ ..............................................................24280 92502 BE§E™TINOY......................................................24250 22725 ANø §EXøNIøN .................................................24280 93389

°ƒ∞º∂π∞ Δ∂§∂Δø¡ μfiÏÔ˜: ∞ÁÁÂϤÙÔ˜ ¡ÈÎfiÏ·Ô˜, “AÁÁÂϤÙÔ˜”, ·) ∂Ï. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ 50, ‚) ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 112 ÙËÏ. 24210 20743, μ·˚Ó¿ ∞ÚÈ¿‰ÓË §. ∂ÈÚ‹Ó˘ 50-¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜, ÙËÏ. 24210-61114, °ÎÏ¿‚·ÙÔ˜ ¡›ÎÔ˜ ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜ 89-∞Ó·Ï‹„ˆ˜ ÙËÏ. 24210-52702, ∫·ÙÛÈÊÔ‡ ª·ÚÈϤӷ “¶ÏÔ‡ÙˆÓ” ¢ÔÚ˘Ï·›Ô˘ 51 ÙËÏ. 24210-69609, ∫Ô˘Ù›Ó· ∞ÁÏ·˝· “∫Ô˘Ù›Ó·˜” 2·˜ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 35 ÙËÏ. 24210-24070, §˘Ú›ÙÛ˘ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ “°·Ï‹ÓË” ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 59 - μ·ÛÛ¿ÓË, ÙËÏ. 24210-44444, ª¿ÏÏ·˜ ∞ÔÛÙfiÏ˘ “ª¿ÏÏ·˜” ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 187, ÙËÏ. 2421020260, ª¿ÚÏ·˜ πˆ¿ÓÓ˘ “μ·ÙÛ·Ú¤·˜” ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 42∞, ÙËÏ. 2421028341, ƒÈ˙¿Î˘ ∂˘¿ÁÁÂÏÔ˜ “∏ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÊÚÔÓÙ›‰·” πˆÏÎÔ‡ 323 ÙËÏ. 24210-40179, ™·Ó›‰Ë˜ •ÂÓÔÊÒÓ “™·Ó›‰Ë˜” ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 223, ÙËÏ. 24210-48600, ™Ù¤ÏÏÔ˜ °ÈÒÚÁÔ˜ “∞Ú¯¿ÁÁÂÏÔ˜” ·) πˆÏÎÔ‡ 98 -§. B‡ÚˆÓÔ˜ ÙËÏ. 24210-51113, Δ˙¤Î· ∂ÈÚ‹ÓË “¡¿ÚÎÈÛÛÔ˜” ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 105-107 - º. πˆ¿ÓÓÔ˘ ÙËÏ. 24210-34552. AÁÚÈ¿: ™·Ó›‰Ë˜ •ÂÓÔÊÒÓ “™·Ó›‰Ë˜” ∂Ï. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ 15 ∞ÁÚÈ¿ ÙËÏ. 24280-92443 BÂÏÂÛÙ›ÓÔ:(AÁ. °ÂÒÚÁÈÔ˜ ºÂÚÒÓ) KˆÓÛÙ·ÓÙ¤ÏÔ˜ £ˆÌ¿˜, ÙËÏ. 6978-655306, 24250 22020. ∞ÏÌ˘Úfi˜: °È·ÓÓ¿ £ÂÔ‰ÒÚ· “∫·Ú·ÁÎÔ‡Ó˘” ÙËÏ. 2422023332, ∫·ÙÛ·Ô‡Ó˘ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ “∫·ÙÛ·Ô‡Ó˘” ÙËÏ. 24220-23705, ª·˘ÚÔÁ¤Ó˘ ™¿‚‚·˜ “ª·˘ÚÔÁ¤Ó˘” ÙËÏ. 24220-23214. ∑·ÁÔÚ¿:∫Ô˘ÚÂÏ¿˜ ΔÚÈ·ÓÙ¿Ê˘ÏÏÔ˜ “∫Ô˘ÚÂÏ¿˜” ÙËÏ. 2426023255 °ƒ∞º∂π∞ Δ∂§∂Δø¡ ∂∫Δ√™ ™øª∞Δ∂π√À 1. ∫·˚Ì¿Î˘ ∏Ï›·˜, ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 91, ÙËÏ. 24210-72072, 2. ¶··¯Ú‹ÛÙÔ˜ ¡›ÎÔ˜ 2·˜ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 51, ÙËÏ. 24210-25360. 3.K·Ï·ÓÙ˙‹ EϤÓË “ K·Ï·ÓÙ˙‹” AÓ··‡Ûˆ˜ 69 N. IˆÓ›· ÙËÏ.24210-81524

¶∞ƒ£∂¡√™ ∞Ó·˙ËÙÒÓÙ·˜ fiÏÔ Î·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ·Ï‹ıÂȘ ÁÈ· Ó· ‚·ÛÈÛÙ›Ù ı· ÛÙڷʛ٠ÛÙËÓ ¤Ú¢ӷ ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ӷ ·Ó·Î·Ï‡„ÂÙ ÙÈ ·ÎÚÈ‚Ò˜ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ ÛÙË ˙ˆ‹ Û·˜. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 52-10-33-288-7. ∑À°√™ ∂›Ó·È Èı·Ófi Ó· ·Ó·Ù‡ÍÂÙ ۯ¤ÛÂȘ Ì ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÓÂ˘Ì·ÙÈο ‹ ·ÓÒÙÂÚ· ·fi ÂÛ¿˜ ¿ÙÔÌ· Ú¿ÁÌ· Ô˘ ı· Û·˜ ‚ÔËı‹ÛÂÈ Ó· ·ÔÎÙ‹ÛÂÙ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚË ÂÛˆÙÂÚÈ΋ Á·Ï‹ÓË Î·È ÈÛÔÚÚÔ›·. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 43-20-11-2345-8. ™∫√ƒ¶π√™ ∏ ·ÌÔÈ‚·›· ÂÌÈÛÙÔÛ‡ÓË ı· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ÙÔ Î·Ù¿ÏÏËÏÔ Îϛ̷ ÛÙË Û¯¤ÛË Û·˜. √È ¤ÓÙÔÓ˜ ÛÙÈÁ̤˜ Î·È ÔÈ ÌÔÈÚ·›ÔÈ ¤ÚˆÙ˜ ı· Â›Ó·È ·Ó·fiÊ¢ÎÙÔÈ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˘˜ ·fi ÂÛ¿˜. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 5-40-33-12-4-86. Δ√•√Δ∏™ ∞ÌÊÈÛ‚ËÙ›Ù ÙÒÚ· fiÔÈ· ·ÏÈ¿ ÎÚÈÙ‹ÚÈ· ›¯·Ù ÛÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ Ô˘ ‰Â Û·˜ Ô‰‹ÁËÛ·Ó ÛˆÛÙ¿ Î·È ·Ó·˙Ëٿ٠۠‚¿ıÔ˜ ÙȘ Ú·ÁÌ·ÙÈΤ˜ ·Èٛ˜ fiÏˆÓ ÙˆÓ Î·Ù·ÛÙ¿ÛˆÓ. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 3530-22-12-3-7. ∞π°√∫∂ƒø™ ⁄ÛÙÂÚ· ·fi Ì·ÎÚÔ¯ÚfiÓÈ· ÂÚ›Ô‰Ô ÎÚ›ÛÂˆÓ Î·È ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÙ ϤÔÓ ÙÔ ·ÚfiÓ Ì ·ÈÛÈÔ‰ÔÍ›·. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 43-20-17-33-24-3. À¢ƒ√Ã√√™ ∂ÎÊÚ¿ÛÙ ¿ÊÔ‚· Ù· Û˘Ó·ÈÛı‹Ì·Ù· Î·È ÙȘ ÛΤ„ÂȘ Û·˜ ÛÙ· ¿ÙÔÌ· Ô˘ Û·˜ ÂӉȷʤÚÔ˘Ó ÂÚˆÙÈο ·ÏÏ¿ Û‚·ÛÙ›Ù ÙÔ ‰Èη›ˆÌ· Ù˘ ÂÈÏÔÁ‹˜ Û·˜. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 24-30-11-25-40-2. πãÀ∂™ £· ‹Ù·Ó Û˘ÓÂÙfi Ó· ÌË ‰›ÓÂÙ ‚¿ÛË ÛÙȘ ÚÔÙÚÔ¤˜ ·ÓıÚÒˆÓ Ì ¤ÏÏÂÈ„Ë Î‡ÚÔ˘˜ Î·È ÁÓÒÛË. ∞ÊÈÂÚÒÛÙ ¯ÚfiÓÔ ÛÙÔ ¤ÙÂÚfiÓ Û·˜ ‹ÌÈÛ˘. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 54-30-22-14-38-9.


TËÏÂfiÚ·ÛË 47

KYPIAKH 30 AY°OY™TOY 2009

™Ã√§π∞

¶ƒ√°ƒ∞ªª∞

Δ˙ÈÌ, ÙÔ ËÚˆÈÎfi ÛÎ˘Ï› ¶H§IO 06 VHF, 62 UHF - ™øPO™ 22 UHF

08.00 10.30 11.25 11.30 12.30 13.30 14.00 15.10 16.00 17.20 19.00 21.00 21.05 23.00 24.00

£Â›· §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ∞Ú¯ÔÓÙ·Ú›ÎÈ (∂) ªÔ˘ÛÈ΋ ·Ú¿‰ÔÛË ªÔ˘ÛÈ΋ ·Ú¿‰ÔÛË μÔ˘Ï‹ ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ ªÂ ·ÚÂÙ‹ Î·È ÙfiÏÌË ¶ÚÔÛÊ˘ÁÈ΋ ∂ÏÏ¿‰· ™·Ó ·Ú·Ì‡ıÈ “ºÈÏÈÒ Ã·˚‰Â̤ÓÔ˘” “∏ ΢ڛ· ¢‹Ì·Ú¯Ô˜” ¡Ù·˚¿Ó·: √È ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ Ë̤Ú˜ ÌÈ·˜ ÚÈÁΛÈÛÛ·˜ §·˚ο ÊÂÁÁ¿ÚÈ· ÁÈ· ÙËÓ ∂˘Ù˘¯›· ¶··ÁÈ·ÓÓÔÔ‡ÏÔ˘ ∫Ï‹ÚˆÛË Δ∑√∫∂ƒ-¶ƒ√Δ√ “Mystery train” ∂ȉ‹ÛÂȘ “∏ ÂΉԯ‹ ÙÔ˘ ΔÛ¿ÚÏÈ”

05.50 10.00 10.30 11.00 11.30 12.00 12.30 13.30 15.00 16.00 17.00 19.00

* ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È Ì ÂÎÔÌ¤˜ Û Â·Ó¿ÏË„Ë.

21.00 22.10 24.00 01.00

¶H§IO 35,55 - ™øPO™ 56 UHF

07.00

11.30 12.00 12.30 13.30 14.15 16.15 18.45 21.00 23.30 01.45 03.45

¶·È‰ÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· (ΔÛ¿ÚÏÈ Î·È ª›ÌÔ, ∫¿ÛÂÚ, ª·ÚÛÔ˘ÈÏ·Ì›, Δ˙ÔÚÙ˙ Ô ÁηʷÙ˙‹˜ Ù˘ ˙Ô‡ÁÎÏ·˜, Miffy, °È·Î·Ú›, ΔfiÌ·˜ ÙÔ ÙÚÂÓ¿ÎÈ, √ ÿÚÈ Î·È Ô ÎÔ˘‚¿˜ Ì ÙÔ˘˜ ‰ÂÈÓfiÛ·˘ÚÔ˘˜, ¡fiÓÙÈ, ªÈÎÚfi ÌÔ˘ fiÓÈ, Bratz, Winx club, Kid song, ™ÈÚÔ‡ Î·È º·ÓÙ¿˙ÈÔ) ¶ÂÈÚ·Ù‹˜ ¶ÔÚÊ˘ÚÔÁ¤Ó˘ ΔÂÓ ΔÂÓ ÕÁÓˆÛÙÔ˜ ¯ıÚfi˜ ™ÂÈÚ¿ ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋˜ Ê·ÓÙ·Û›·˜. ∂ȉ‹ÛÂȘ “√ ÁηʷÙ˙‹˜ Ù˘ ˙Ô‡ÁÎÏ·˜ ÂÈÛÙÚ¤ÊÂÈ” Δ· ·Ú·ÙÚ¿ÁÔ˘‰· (∂) æ˘¯·ÁˆÁÈ΋ ÂÎÔÌ‹ Ì ÙËÓ ∞ÓÓ›Ù· ¶¿ÓÈ·. ∂ȉ‹ÛÂȘ ΔÔ ¿ÚÙÈ Ù˘ ˙ˆ‹˜ ÛÔ˘ (∂) “¡ÙÈÎ ΔÚ¤ÈÛÈ” “¶ÚÔ‰ÔÛ›·” Masterminds ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋ ÛÂÈÚ¿.

¶H§IO 44 UHF-™øPO™ 33 UHF

07.30 10.30 11.00 12.00 13.00 13.30 14.30 15.30 18.00 20.00 22.00 23.00 24.00 01.00 02.30 04.00 05.00

£Â›· §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›· πÂÚ¿ ÌÔÓÔ¿ÙÈ· (∂) ∞ÏËıÈÓ¿ ÛÂÓ¿ÚÈ· (∂) √ ÙfiÔ˜ Î·È ÙÔ ÙÚ·ÁÔ‡‰È ÙÔ˘ ∂ȉ‹ÛÂȘ ¶ÂÚ› Á˘ Ô ÏfiÁÔ˜ √Ó›ÚÔ˘ ∂ÏÏ¿˜ (∂) ∫˘Úȷ΋ ÛÙÔ ¯ˆÚÈfi “ΔÔ Û·˝ÓÈ” “ŒÓ·˜ Á·ÌÚfi˜ ÔÏÏ¿ ÂÏ·ÊÚ‡˜” ∂ȉ‹ÛÂȘ °›Ó ¤Ó· Ì ٷ Ï¿ÛÌ·Ù· ∫·Ù··ÙËÙ¤˜ ∞fi„ Ì ÙÔÓ Δ¤ÚÂÓ˜ ∫Ô˘›Î (∂) ∞ÏËıÈÓ¿ ÛÂÓ¿ÚÈ· (∂) ¶ÂÚ› Á˘ Ô ÏfiÁÔ˜ (∂) √ ÙfiÔ˜ Î·È ÙÔ ÙÚ·ÁÔ‡‰È ÙÔ˘ (∂)

111111111111111111111111111

05.30 07.00 08.00 10.30 11.30 12.00 16.00 17.00 19.00 21.00 21.30 22.30

•¤ÓË Ù·ÈÓ›· ¶·È‰È΋ Ù·ÈÓ›· £Â›· §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Auto moto °Ë Ù˘ ¢ÊÔÚ›·˜ ΔËÏÂˆÏ‹ÛÂȘ Travel guide Dolce Vita £ÂÛÛ·ÏÈ΋ ·Ú¿‰ÔÛË ∂ȉ‹ÛÂȘ ∞ÓÙ›ıÂÙÔ Ú‡̷ Astra Sport ∞ıÏËÙÈ΋ ÂÎÔÌ‹ Ì ÙÔ˘˜ §. ¶··‰Ô‡ÏË Î·È °. °ÂˆÚÁԇϷ.

¶H§IO 31 UHF - ™øPO™ 46 UHF

¶H§IO 41 UHF, 62 UHF - ™øPO™ 28 UHF

™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ ÛÙË ¡∂Δ ΔÈÌfiÓ Î·È ¶Ô‡Ì· Δ· 101 Û΢ÏÈ¿ Ù˘ ¢·ÏÌ·Ù›·˜ ∏ ªÚ¿ÓÙÈ Î·È Ô Î‡ÚÈÔ˜ °Ô˘›ÛÎÂÚ˜ Δ·Ú˙¿Ó√ ıÚ‡ÏÔ˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ Δ· 101 Û΢ÏÈ¿ Ù˘ ¢·ÏÌ·Ù›·˜ “Δ˙ÈÌ, ÙÔ ËÚˆÈÎfi ÛÎ˘Ï›” ∂ȉ‹ÛÂȘ ÀÁ›· ÁÈ· fiÏÔ˘˜ (∂) Δ·Íȉ‡ÔÓÙ·˜ Ì ÙË ª¿ÁÈ· ΔÛfiÎÏË (∂) “ΔÔ ÎÔÚÔ˚‰¿ÎÈ Ù˘ ‰ÂÛÔÈÓ›‰Ô˜” ∂ȉ‹ÛÂȘ ∞ıÏËÙÈ΋ ∫˘Úȷ΋ ∂ȉ‹ÛÂȘ “∞Ó·˙ËÙÒÓÙ·˜ ÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘”

* ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È Ì ÂÎÔÌ¤˜ Û Â·Ó¿ÏË„Ë.

06.00 07.00 08.30 10.00 11.00 12.10 13.00 14.00 14.50 15.50 16.30 17.18 17.20 18.00 19.00 20.00 21.00 23.45 01.00 01.15 02.15

¶H§IO 48 UHF

06.00 07.00 08.00 09.00 10.00 10.15 11.00 12.00 13.00 13.15 14.00 15.00 16.00 17.00 17.05 18.00 19.00 20.00 21.00 23.00 03.00 03.15

ª·ÚÁ·Ú›Ù· √‰fi˜ ¶·Ú·‰Â›ÛÔ˘ ŒÚˆÙ·˜ Ì ÂȉfiÙËÛË √°∞ £· Û ‰ˆ ÛÙÔ ÏÔ›Ô ªÂ˜ ÛÙËÓ Î·Ï‹ ¯·Ú¿ Baby style ∫·Ï¿ Ó· ¿ıÂȘ º‡Á ÂÛ‡, ¤Ï· ÂÛ‡ ∂ȉ‹ÛÂȘ ¶È¿ÙÛ· ∫ÔψӿÎÈ ∏ ÎÔ˘˙›Ó· Ù˘ Ì·Ì¿˜ ÕÏϷͤ ÙÔ Baywatch ∂ȉ‹ÛÂȘ ÛÙË ÓÔËÌ·ÙÈ΋ Baywatch (™) ∂ÓÙÈÌfiÙ·ÙÔÈ ÎÂÚ·Ù¿‰Â˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ ∏ ÓÙ·ÓÙ¿ ·Ì¤ÛÔ˘ ‰Ú¿Û˘ “√ ÛÙÚ›ÁÎÏÔ˜ Ô˘ ¤ÁÈÓ ·ÚÓ¿ÎÈ” Dream show the music (∂) ΔËÏ·ÁÔÚ¤˜ ªÂ˜ ÛÙËÓ Î·Ï‹ ¯·Ú¿

£E™™A§IA TV 111111111111111111111111111

06.00 06.50 08.05 09.05 10.00 10.35

11.05 12.45

14.50 15.00 16.00 17.00 17.15 18.00 19.00 19.35 21.00 21.25 23.00 23.50 02.00 03.30

°ÂÁÔÓfiÙ· (∂) ¡ÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú ¶ÓÂ˘Ì·ÙÈ΋ £ÂÛÛ·Ï›· (∂) ¶·È‰ÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· “Super book” ¡ÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú °Ë Ù˘ ¢ÊÔÚ›·˜ ∞ÁÚÔÙÈ΋ ÂÓËÌÂÚˆÙÈ΋ ÂÎÔÌ‹ ÙÔ˘ ˘. ∞ÁÚÔÙÈ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘. “£·Ó¿ÛË Ûʛ͠ÎÈ ¿ÏÏÔ ÙÔ ˙ˆÓ¿ÚÈ” ∂‰Ò £ÂÛÛ·Ï›·-∂‰Ò ∂ÏÏ¿‰· æ˘¯·ÁˆÁÈ΋ ÂÎÔÌ‹ Ì ‰ËÌÔÙÈο ÙÚ·ÁÔ‡‰È· Î·È ·ÊÈÂÚÒÛÂȘ Ì ÙÔ μ·Û›ÏË ¶Ú¤·. ªÔ˘ÛÈÎfi ‰È¿ÏÂÈÌÌ· ΔËÏ·ÁÔÚ¤˜ ΔËÏ·ÁÔÚ¤˜ °ÂÁÔÓfiÙ· Û 5’ Î·È ‰ÂÏÙ›Ô ÛÙË ÓÔËÌ·ÙÈ΋. ΔËÏ·ÁÔÚ¤˜ √È Á‡ÛÂȘ ÙÔ˘ ÙfiÔ˘ Ì·˜ ∂ÎÔÌ‹ Ì·ÁÂÈÚÈ΋˜ Ì ÙËÓ ∂˘·ÁÁÂÏ›· ∫·ÏÔÁ‹ÚÔ˘. °ÂÁÔÓfiÙ· √‰ÔÈÔÚÈÎfi ÛÙË £ÂÛÛ·Ï›· (∂) °ÂÁÔÓfiÙ· Û 10’ Î·È ‰ÂÏÙ›Ô ÛÙË ÓÔËÌ·ÙÈ΋. “æËÏ¿ Ù· ¯¤ÚÈ· ÛÙÏÂÚ” °ÂÁÔÓfiÙ· “ª¿ı ·È‰› ÌÔ˘ ÁÚ¿ÌÌ·Ù·” “√ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˜ ·È¯Ì¿ÏˆÙÔ˜” ªË ÌÔ˘ ÂȘ (∂) æ˘¯·ÁˆÁÈ΋ ÂÎÔÌ‹ Ì ÙÔÓ ∞ÏÂÍ. ¶ÂÙÚ›‰Ë.

04.15 04.45

Δ˙È‚·¤ÚÈ √È ¿ÓÙÚ˜ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó È· ∞Û˘Ó‹ıÂȘ ‡ÔÙÔÈ ∏ ÒÚ· Ë Î·Ï‹ ª¿Ó· Â›Ó·È ÌfiÓÔ Ì›· ªÂ ‰‡Ô Ì·Ì¿‰Â˜ Mega star ∂ȉ‹ÛÂȘ ŒÓ·˜ Ì‹Ó·˜ Î·È Î¿ÙÈ ∫¿Ô˘ Û ͤڈ ∫¿ÙÈ ÙÚ¤¯ÂÈ Ì ÙÔ˘˜ ‰›Ï· ∂ȉ‹ÛÂȘ º¿Â ÙË ÛÔÎÔÏ¿Ù· ÛÔ˘ °Ï˘Î¤˜ ·Ï¯ËÌ›˜ ªÔ˘ÎÈ¿ Î·È Û˘¯ÒÚÈÔ ∂ȉ‹ÛÂȘ ∂Ù¿ ı·Ó¿ÛÈ̘ ÂıÂÚ¤˜ ¶ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙ¤˜ ªÂ ÙÔÓ ™Ù·‡ÚÔ £ÂÔ‰ˆÚ¿ÎË ∂ȉ‹ÛÂȘ Beautiful people ∫ÔÈÓˆÓÈ΋ ÛÂÈÚ¿. “√ ‰ÚfiÌÔ˜ ÓÔ‡ÌÂÚÔ 9” ΔËÏÂÌ¿ÚÎÂÙÈÓÁÎ ¶·Ï›ÚÚÔÈ·

¶H§IO 35,55 UHF - ™øPO™ 56 UHF

06.00 07.10 08.10 09.00 10.00 11.00 12.00 13.00 13.15 14.15 17.00 17.45 17.50 20.00 21.00 23.40 02.10 05.00 05.30 05.40

111111111111111111111111111

07.00 08.00 09.00

º˘ÛÈÎfi˜ ÎfiÛÌÔ˜ °›Á·ÓÙ˜ ÙˆÓ ·Èı¤ÚˆÓ ∏ ·˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚ›· ÙÔ˘ μ˘˙·ÓÙ›Ô˘ °˘Ú›ÛÌ·Ù· (∂) ΔÔ ‰ÒÚÔ Ù˘ ˙ˆ‹˜ Entertainment this week ∞ÏËıÈÓ¤˜ ÈÛÙÔڛ˜ ÙÔ˘ ÃfiÏÈÁÔ˘ÓÙ ◊ ÂÁÒ ‹ Ô Û·ÏÔ˜ ¡Ù·ÓÙ¿ ÚÒÙˆÓ ‚ÔËıÂÈÒÓ ™fiÔ˘ÌÈ˙: ·ÔÎÏÂÈÛÙÈÎfi ∂ȉ‹ÛÂȘ ™∫∞´ ÁÎÔÏ ∂ȉ‹ÛÂȘ ™∫∞´ ÁÎÔÏ (™) ª˘ÛÙËÚÈÒ‰ÂȘ ÎfiÛÌÔÈ ƒÒÌË ™ÂÍ... ËÚÈΤ˜ ÂÚÌËÓ›˜ •ÂÓ¿ÁËÛË ÛÙÔ ˙ˆÈÎfi ‚·Û›ÏÂÈÔ ∏ ʇÛË Á‡Úˆ Ì·˜ ΔËÏÂÌ¿ÚÎÂÙÈÓÁÎ ª·ÙȤ˜ ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ

10.00 11.00 12.00 13.00 ¶H§IO 58 UHF - ™øPO™ 23 UHF

06.00

12.00 12.30 13.00 13.45 15.45 16.45 17.40 17.45 18.45 19.45 21.00 23.00 00.45 02.45 05.00

¶·È‰ÈÎfi ÚfiÁÚ·