Page 1

ÛÙÔ

°›ÓÂÙÂ Û˘Ó‰ÚÔÌËÙ¤˜

internet

ÛÙË

www.e-thessalia.gr

∂Δ√™ 113√¡ ™∞μμ∞Δ√ 30 ∞¶ƒπ§π√À 2011

K∞£∏ª∂ƒπ¡∏ ¶ƒøπ¡∏ Eº∏ª∂ƒπ¢∞ ∞¶√ Δ√ 1898 ∞¡. ∏§. 06.31 - ¢. 20.14 ™∂§∏¡∏ 27 ∏ª∂ƒø¡

Aƒπ£ª√™ ºÀ§§√À 34.405 π·ÎÒ‚Ô˘ ·ÔÛÙfiÏÔ˘, ¢ÔÓ¿ÙÔ˘ ÂÈÛÎ. ∂˘ÚÔ›·˜

Tπª∏ ºÀ§§√À 1ú 40 ™∂§π¢∂™

800-11-35000

«¡·˘Ì·¯›·» ªÂ˚Ì·Ú¿ÎË - ∫·Ú·Ù˙·Ê¤ÚË Û ÂͤÏÈÍË

¶·ÁÎfiÛÌÈÔ ÙËÏÂÔÙÈÎfi ÁÂÁÔÓfi˜ Ô ÚÈÁÎÈÈÎfi˜ Á¿ÌÔ˜ ¶·ÁÎfiÛÌÈÔ ÙËÏÂÔÙÈÎfi ÁÂÁÔÓfi˜ ·ÔÙ¤ÏÂÛÂ Ë ÙÂÏÂÙ‹ ÙÔ˘ Á¿ÌÔ˘ ÙÔ˘ Ú›ÁÎÈ· O˘›ÏÈ·Ì Î·È Ù˘ ∫¤ÈÙ ª›ÓÙÏÂÙÔÓ. YÔÏÔÁ›˙ÂÙ·È fiÙÈ ÙËÓ Â›‰·Ó ·fi ÙÔ˘˜ ÙËÏÂÔÙÈÎÔ‡˜ ‰¤ÎÙ˜ 2 ‰ÈÛ. ¿ÙÔÌ·, ÂÓÒ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ›¯·Ó Û˘ÁÎÂÓÙÚˆı› ÛÙÔ §ÔÓ‰›ÓÔ. ■ ÛÂÏ.30

ÀÔ‚Ú‡¯È· Û‡ÁÎÚÔ˘ÛË ¡¢ - §∞√™ μ·Ú‡Ù·Ù˜ ηÙËÁÔڛ˜ Î·È ˘·ÈÓÈÁÌÔ› ÁÈ· ¯ÚËÌ·ÙÈÛÌfi fiÏÂÌÔ˜» ¤¯ÂÈ ÍÂÛ¿ÛÂÈ ÌÂٷ͇ Ù˘ ¡¤·˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ Î·È ÙÔ˘ °ÈÒÚÁÔ˘ ∫·Ú·Ù˙·Ê¤ÚË, ÌÂÙ¿ ÙËÓ Î·Ù·ÁÁÂÏ›· Ô˘ ¤Î·Ó ÛÙË μÔ˘Ï‹ Ô μ·ÁÁ¤Ï˘ ªÂ˚Ì·Ú¿Î˘, fiÙÈ Ì ‡ÔÙÔ ÙÚfiÔ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ §∞√™ ›Â˙ ÁÈ· ÙËÓ ·Ú·Ï·‚‹ ÙˆÓ ˘Ô‚Ú˘¯›ˆÓ. √È ‰‡Ô ÔÏÈÙÈÎÔ› ¯ÚËÛÈÌÔÔ›ËÛ·Ó ‚·Ú‡Ù·Ù˜ ÂÎÊÚ¿ÛÂȘ Ô ¤Ó·˜ ÁÈ· ÙÔÓ ¿ÏÏÔÓ, Ì ·ÏÏËÏÔηÙËÁÔڛ˜ Î·È ˘·ÈÓÈÁÌÔ‡˜ ÁÈ· ¯ÚËÌ·ÙÈÛÌfi, ÂÓÒ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ §∞√™ ·ÂÈÏ› Ì ·ÁˆÁ¤˜. ■ ÛÂÏ.8

Ǧ

ªÂÙ··Û¯·ÏÈÓ‹ «˘Ô‰Ô¯‹» Û ›‰Ë Î·È ˘ËÚÂۛ˜ Ù˘ ηıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ·˜

¡¤Ô ·̷ ·ÎÚ›‚ÂÈ·˜ ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ªÂÙ··Û¯·ÏÈÓfi ·̷ ·ÎÚ›‚ÂÈ·˜ ‰È·ÈÛÙÒÓÂÙ·È Î·È ¿ÏÈ Û ›‰Ë Î·È ˘ËÚÂۛ˜ Ù˘ ηıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ·˜. ∫·È ·˘Ùfi ÂÂȉ‹ Ô ‰Â›ÎÙ˘ ÙÈÌÒÓ ÛÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹ (Ô ÏËıˆÚÈÛÌfi˜ ¯ÔÓ‰ÚÈ΋˜) ·˘Í‹ıËΠÙÔ ª¿ÚÙÈÔ Û¯Â‰fiÓ Î·Ù¿ 9% (!) Û ÂÙ‹ÛÈ· ‚¿ÛË Î·È Î·Ù¿ 1,6% Û ÌËÓÈ·›·, Ì ÙȘ ÂÈ‚·Ú‡ÓÛÂȘ Ó· ¤¯Ô˘Ó ‹‰Ë ·Ú¯›ÛÂÈ Ó· ÂÚÓÔ‡Ó ÛÙÔ Î·Ï¿ıÈ Ù˘ ÓÔÈÎÔÎ˘Ú¿˜ ηÈ, ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ·, ÛÙ· ¤ÍÔ‰· Ù˘ ηıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ¿˜ Ì·˜. ™‡Ìʈӷ Ì ÙË Û¯ÂÙÈ΋ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ù˘ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ ™Ù·ÙÈÛÙÈ΋˜ ∞Ú¯‹˜, Ô °ÂÓÈÎfi˜ ¢Â›ÎÙ˘ ΔÈÌÒÓ ¶·Ú·ÁˆÁÔ‡ ÛÙË μÈÔÌ˯·Ó›· ÙÔ˘ ª·ÚÙ›Ô˘ 2011, Û ۇÁÎÚÈÛË Ì ÙÔÓ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô ‰Â›ÎÙË ÙÔ˘ ÂÚÛÈÓÔ‡ ª¿ÚÙË, ·ÚÔ˘Û›·Û ·‡ÍËÛË 8,7%, fiÛË ‰ËÏ·‰‹ ›¯Â ¯·Ú·ÎÙËÚ›ÛÂÈ ÙÔ ‰Â›ÎÙË Î·È ¤ÚÛÈ ÙËÓ ›‰È· ÂÚ›Ô‰Ô. ™Â Û‡ÁÎÚÈÛË, ‰Â, Ì ÙÔ ºÂ‚ÚÔ˘¿ÚÈÔ, Ô ÁÂÓÈÎfi˜ ‰Â›ÎÙ˘ ·ÚÔ˘Û›·Û ·‡ÍËÛË 1,6%, ¤Ó·ÓÙÈ ·‡ÍËÛ˘ 1,4%, Ô˘ ÛËÌÂÈÒıËΠηٿ ÙËÓ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë Û‡ÁÎÚÈÛË ÙˆÓ ‰ÂÈÎÙÒÓ ÙÔ˘ ¤ÙÔ˘˜ 2010. ∂›Ó·È ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi ˆ˜ ÛÙÔ 4ÌËÓÔ Ô ÁÂÓÈÎfi˜ ‰Â›ÎÙ˘ ÙˆÓ ÙÈÌÒÓ ·Ú·ÁˆÁÔ‡ «ÙÚ¤¯ÂÈ» Ì 7%... ∏ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÂÈ‚¿Ú˘ÓÛË ¤Ú¯ÂÙ·È ·fi ÙÔÓ ÙÔ̤· ÙˆÓ Î·˘Û›ÌˆÓ Î·È ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó Ô ËÏÂÎÙÚÔÏÔÁÈÎfi˜ ÂÍÔÏÈÛÌfi˜, Ù· Ï·ÛÙÈο, Ù· ÙÚfiÊÈÌ· Î·È Ù· ÔÙ¿... ■ ÛÂÏ.10

¶ÚˆÙÔÌ·ÁÈ¿ Ì ‰‡Ô Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÂȘ ÛÙÔ μfiÏÔ ¢‡Ô ı· Â›Ó·È ÙÂÏÈο ÔÈ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÂȘ Ô˘ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËıÔ‡Ó ÛÙÔ μfiÏÔ ÙËÓ Ë̤ڷ Ù˘ ¶ÚˆÙÔÌ·ÁÈ¿˜, Ë Ì›· ·fi ÙÔ ∂ÚÁ·ÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ μfiÏÔ˘ Î·È ÙËÓ ∞¢∂¢À ª·ÁÓËÛ›·˜ ÛÙËÓ Ï·Ù›· ∂Ï¢ıÂÚ›·˜ Î·È Ë ¿ÏÏË ·fi ÙÔ ¶∞ª∂ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÛÙËÓ Ï·Ù›· ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘. ■ ÛÂÏ.17

∞Ó·‚ÈÒÓÂÈ ÙÔ ÊÚÈÎÙfi ¤ÁÎÏËÌ· Û ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô Ù˘ ™ÎÈ¿ıÔ˘ ■ ÛÂÏ.11 ™‡ÛÎÂ„Ë ÁÈ· ÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ ÛÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· ■ ÛÂÏ.16 ∞ÙÚfiÌËÙÔ˜-∞∂∫ ÛÙÔÓ ÙÂÏÈÎfi ÙÔ˘ ΢¤ÏÏÔ˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ ■ ÛÂÏ.21

™Ô‡ÂÚ §ÈÁÎ: ∞∂∫-√Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μ. ÛÙËÓ ÚÂÌȤڷ ÙˆÓ Ï¤È ÔÊ ■ ÛÂÏ.19,20

¢∏ª∏Δƒπ∞¢√™ 201-205 Δ∏§. 24210 21612 - μ√§√™

√È μÔÏÈÒÙ˜ ·ÓËÊfiÚÈÛ·Ó ÛÙË °ÔÚ›ÙÛ· ÁÈ· ÙÔ ·ÓËÁ‡ÚÈ ■ ÛÂÏ.13

™Â ‰È·Ú΋ ¿ÓÔ‰Ô Ë ÙÈÌ‹ Ù˘ ‚ÂÓ˙›Ó˘ ÛÙË ª·ÁÓËÛ›· ■ ÛÂÏ.18

™ÙËÓ ·ÓÂÚÁ›· 40 Û˘Ì‚·ÛÈÔ‡¯ÔÈ ÛÙÔ ¢‹ÌÔ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ ■ ÛÂÏ.15

°È· ηٷÛÙ‹Ì·Ù· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋˜ ÂÛÙ›·Û˘


2

◆ ∫∞£∂ ª∂ƒ∞ ¶∞¡Δ√À

◆◆

ΔÔ˘ μ∞°°∂§∏ ∫∞ƒ∞ª∞¡∏

karamanis@e-thessalia.gr

™∞μμ∞Δ√ 30 ∞¶ƒπ§π√À 2011

A¶√æ∂π™

¡›ÎÔ˜ ∞ÓÙˆÓ¿Î˘, ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ Ì›˙ÔÓÔ˜ ÌÂÈÔ„ËÊ›·˜ ¢™ ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘

«∫·Ì›· Â›ÛËÌË ÂÓË̤ڈÛË ÁÈ· ÙÔÍÈÎfiÙËÙ· ÛÙËÓ ∫¿ÚÏ·»

ΔÔ ÁÈ·Ô‡ÚÙÈ ¤¯ÂÈ Ì‹Ó˘Ì·; ΔÔ˘ ¶∂ƒπ∫§∏ ∫√ƒ√μ∂™∏

À¿Ú¯ÂÈ Ô ıÚ‡ÏÔ˜ ÙÔ˘ ηÏÔ‡ Î·È ÛÔÊÔ‡ ËÁÂÌfiÓ·, Ô˘ ÌÔÓ·‰È΋ ÙÔ˘ ¤ÁÓÔÈ· ‹Ù·Ó Ó· οÓÂÈ ÙÔ˘˜ ˘ËÎfiÔ˘˜ ÙÔ˘ Â˘Ù˘¯ÈṲ̂ÓÔ˘˜. √ ¯·Ï›Ê˘ Ù˘ μ·Á‰¿Ù˘ (ÛÙȘ ÛÏȘ Î·È Ì›· ¡‡¯Ù˜) ÊÔÚÔ‡Û ٷÂÈÓ¿ ÚÔ‡¯· Î·È Î·Ù¤‚·ÈÓ ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿, ÁÈ· Ó· ·ÎÔ‡ÛÂÈ ÙÈ Ï¤Ó ÁÈ’ ·˘ÙfiÓ ÔÈ ·ÏÔ› ¿ÓıÚˆÔÈ ÙÔ˘ Ï·Ô‡. ∞ÎÔ˘Á ٷ ·Ú¿ÔÓ¿ ÙÔ˘˜, ¤‚ÏÂ Ì ٷ ›‰È· ÙÔ˘ Ù· Ì¿ÙÈ· Ò˜ ˙Ô˘Ó. ¢ËÏ·‰‹ ‰ÂÓ Â›¯Â ÂÌÈÛÙÔÛ‡ÓË ÛÙÔ˘˜ Û˘Ì‚Ô‡ÏÔ˘˜ ÙÔ˘ Î·È ‹ıÂÏ ӷ ηٷϿ‚ÂÈ ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· fiˆ˜ ‹Ù·Ó. ΔÔ ›‰ÈÔ ¤Î·ÓÂ Î·È Ô ∂ÚÚ›ÎÔ˜ Ô 5Ô˜ ÙÔ˘ ™¤ÍÈÚ. ¢ÂÓ Í¤Úˆ ·Ó fiÏ· ·˘Ù¿ ¤¯Ô˘Ó οÔÈ· ÈÛÙÔÚÈ΋ ‚¿ÛË, ·ÏÏ¿ ÙÔ Û›ÁÔ˘ÚÔ Â›Ó·È ˆ˜ ηÓ›˜ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ΢‚ÂÚÓ‹ÛÂÈ, ·ÎfiÌ· Î·È ÌÔӿگ˘, ·Ó ‰ÂÓ ·ÔÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÙËÓ ·Ô‰Ô¯‹ ‹ ÙËÓ ·ÓÔ¯‹ Ù˘ ÏÂÈÔ„ËÊ›·˜ ÂÓfi˜ Ï·Ô‡. √È ƒˆÌ·›ÔÈ ·˘ÙÔÎÚ¿ÙÔÚ˜ ¤ÎÔ‚·Ó ÓÔÌ›ÛÌ·Ù· Ô˘ ›¯·Ó ¿Óˆ ÙÔ˘˜ ·Ó¿ÁÏ˘ÊÔ ÙÔ ÚfiÛˆfi ÙÔ˘˜ (ÙÔ ‰È·ÊËÌÈÛÙÈÎfi ÛÔÙ¿ÎÈ Ù˘ ÂÔ¯‹˜). ∞˘Ù‹ Ë Û˘Ó‹ıÂÈ· ÙˆÓ ƒˆÌ·›ˆÓ Â¤˙ËÛ Ҙ ÙȘ ̤Ú˜ Ì·˜ ÂΛ fiÔ˘ ˘¿Ú¯ÂÈ ÌÔÓ·Ú¯›·. Δ· ·Á¿ÏÌ·Ù· ÙˆÓ ËÁÂÌfiÓˆÓ ‹Ù·Ó ÚÔ·Á·Ó‰ÈÛÙÈο Î·È ‰ÂÓ Â›¯·Ó Û¯¤ÛË Ì ÙÔÓ Â·˘Ùfi ÙÔ˘˜. √È ÁχÙ˜-ÂÈÎÔÈÓˆÓÈÔÏfiÁÔÈ Ù˘ ÂÔ¯‹˜ ¤ÊÙÈ·¯Ó·Ó ¤Ó· ·Ó‰ÚÈ¿ÓÙ· Ô˘ Ó· ·ÓÙ·ÔÎÚ›ÓÂÙ·È ÛÙËÓ ÂÈÎfiÓ· Ô˘ Ê·ÓÙ¿˙ÂÙ·È Ô Ï·fi˜ ÁÈ’ ·˘ÙÔ‡˜. ™ÔÊÔ›, ‰›Î·ÈÔÈ, ÁÂÓÓ·›ÔÈ, ¿Û¯ÂÙ· ·Ó ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ‹Ù·Ó ‚·ı‡Ù·Ù· ·ÓÙÈÏ·˚ÎÔ›. √È ·˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚÈΤ˜ Î·È ·ÚÁfiÙÂÚ· ÔÈ ÌÔÓ·Ú¯ÈΤ˜ Î·È ÂÎÎÏËÛÈ·ÛÙÈΤ˜ ÂΉËÏÒÛÂȘ ‹Ù·Ó ¤Ó· ¯ÔÏÈÁÔ˘ÓÙÈ·Ófi-ÓÙ›ÛÓÂ˚Ï·ÓÙÈÎfi ı¤·Ì· Ì ÔÏÈÙÈÎfi ÛÎÔfi. ¡· ÎÂÚ‰›ÛÔ˘Ó ÙË Û˘Ì¿ıÂÈ· Î·È ÙËÓ ·ÓÔ¯‹ ÙˆÓ ˘ËÎfiˆÓ ÙÔ˘˜, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÒÓÙ·˜ ÙÔ˘˜ ÌÈ· Û˘Ó›‰ËÛË ·Ó˘·ÚÍ›·˜ ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙÔ ÌÂÁ·ÏÂ›Ô ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ·Ú¯fiÓÙˆÓ, Ô˘ ÛÙ· ÌÂÙ¿ÂÈÙ· ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÈο ¯ÚfiÓÈ·, Ô‡Ù ϛÁÔ Ô‡Ù Ôχ, ‰Èη›ˆÓ·Ó ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘˜, Ì ÙÔÓ ÈÛ¯˘ÚÈÛÌfi ˆ˜ ›¯·Ó ‰ÈÔÚÈÛÙ› ÂΛ ·fi ÙÔÓ ›‰ÈÔ ÙÔÓ £Âfi (ÂϤˆ £ÂÔ‡). ∞fi ÙfiÙ ̤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· ÔÈ Ù¯ÓÈΤ˜ Ù˘ ÂÍÔ˘Û›·˜ ÌÔÚ› Ó· ¿ÏÏ·Í·Ó ÌÔÚÊ‹, ·ÏÏ¿ ÛÙËÓ Ô˘Û›· ·Ú¤ÌÂÈÓ·Ó ÔÈ ›‰È˜, ·ÎfiÌ· Î·È ÂΛ fiÔ˘ ˘¿Ú¯ÂÈ Î·ıÔÏÈ΋ „‹ÊÔ˜. ∞˘Ù‹ Á›ÓÂÙ·È Û‚·ÛÙ‹ fiÙ·Ó ËÁ·›ÓÂÈ ÛÙË ÛˆÛÙ‹ ÏÂ˘Ú¿. ∞Ó ¿ÂÈ ÛÙË Ï¿ıÔ˜ ÏÂ˘Ú¿ (÷̿˜-ΔÛ¿‚˜ Î.Ï.), ÙfiÙ ‰ÂÓ ·Ó·ÁÓˆÚ›˙ÂÙ·È. ΔÈ Á›ÓÂÙ·È fï˜ ̠ΛӘ ÙȘ ΢‚ÂÚÓ‹ÛÂȘ Ô˘ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ϤÁÔÓÙ·È ÊÈÏÔÏ·˚Τ˜, ÂÓÒ Â›Ó·È ‚·ı‡Ù·Ù· ·ÓÙÈÏ·˚Τ˜; √È ÔÏÈÙÈÎÔ› ÙÔ˘˜ ¤¯Ô˘Ó Û˘Ó›‰ËÛË fiÛÔ ÌÈÛËÙÔ› ›ӷÈ, ΢ڛˆ˜ ·fi ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ ÙÔ˘˜ „‹ÊÈÛ·Ó; ∞ÌÊÈ‚¿Ïψ. ∫·È ·˘Ùfi ÙÔ ·ÈÙÈÔÏÔÁÒ ÁÈ·Ù› ˙Ô˘Ó Û ¤Ó· ȉÈfiÚÚ˘ıÌÔ ıÂÚÌÔ΋ÈÔ. “∫·‚¿Ï· ¿Ó’ ÛÙËÓ ∂ÎÎÏËÛÈ¿, η‚¿Ï· ÚÔÛÎ˘Ó¿Ó” . √Ϙ ÔÈ ÌÂÙ·ÎÈÓ‹ÛÂȘ Á›ÓÔÓÙ·È Ì ·˘ÙÔΛÓËÙÔ. ™˘Ó‹ıˆ˜ Ù· Ì·Á·˙È¿ ÛÙ· ÔÔ›· ¿ÓÂ Â›Ó·È ·ÎÚÈ‚¿ Î·È ‰ÂÓ ·ÓÙÈÚÔÛˆÂ‡Ô˘Ó ÙÔ Ï·˚Îfi ·›ÛıËÌ·. ∞˘ÙÔ› Ô˘ ı· ¿Ó ÛÙ· ÁÚ·Ê›· ÙÔ˘˜ Î·È ı· ÂÎÊÚ¿ÛÔ˘Ó ÙÔ ı·˘Ì·ÛÌfi ÙÔ˘˜, ı· ÙÔ ÎÔÛÙÔÏÔÁ‹ÛÔ˘Ó Ì οÔÈÔ ÚÔ˘ÛʤÙÈ. √È ÚÔÛÎÏ‹ÛÂȘ Ô˘ ı· ‰Â¯ÙÔ‡Ó ı· Â›Ó·È ·fi ÙÔ ¯¿È Ù˙ÂÙ ÙÔ˘ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎÔ‡ ÎfiÛÌÔ˘. ∫·È ·Ó ‰Â¯ÙÔ‡Ó ÌÈ· ÚfiÛÎÏËÛË ÊÈÏÔÍÂÓ›·˜ Û οÔÈÔ ÏÂÔ‡ÌÂÓÔ ‹ Û οÔÈÔ ÍÂÓԉԯ›Ô, ‰ÂÓ ı· Â›Ó·È Ô‡Ù ·fi ÙÔ „·Ú¿ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜, Ô‡Ù ·fi ÙÔÓ “ÚÔ˘ÌÏÂÙ¿” . £· Â›Ó·È ·fi οÔÈÔ ÈÛ¯˘Úfi ·Ú¿ÁÔÓÙ· Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜, Ô˘ ı· ˙ËÙ‹ÛÂÈ ·ÓÙ¿ÏÏ·ÁÌ·. ∞˘Ùfi Ô˘ ̤ÓÂÈ Û ¤Ó·Ó ÔÏÈÙÈÎfi ˆ˜ Â·Ê‹ Ì ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›· ›ӷÈ: ‹ ÌÈ· Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË Ê›ÏˆÓ ‹ οÔÈ· ÙËÏÂÔÙÈ΋ ÂÌÊ¿ÓÈÛË. ∞ÎfiÌ· Î·È ÛÙËÓ È‰È·›ÙÂÚË ÂÎÏÔÁÈ΋ ÙÔ˘ ÂÚÈʤÚÂÈ· Ó· ¿ÂÈ, ‰ÂÓ Â›Ó·È Û›ÁÔ˘ÚÔ ˆ˜ ı· ·ÈÛı·Óı› “Û·Ó ÙÔ „¿ÚÈ ÛÙÔ ÓÂÚfi” . √È ·Ô‰ÔÎÈ̷ۛ˜ ÂȘ ‚¿ÚÔ˜ ÙˆÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÛÙË̤Ó˜. ∫·È fiÛÔ Î·È Ó· ‰È·ÊˆÓ› ηÓ›˜, Â›Ó·È ÁÂÁÔÓfi˜ ˆ˜ ÎÚ‡‚Ô˘Ó ÌÈ· Ï·˚΋ ÔÚÁ‹. ∫·È ·˘Ùfi Ú¤ÂÈ Ó· ‰ÂÈ Î·Ó›˜. ÿÛˆ˜ ÛÙÔ ∏ÚÒ‰ÂÈÔ Î·È ÙËÓ ∂›‰·˘ÚÔ, Ô˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È Î·È Ù· ÈÔ ·Á·Ë̤ӷ ̤ÚË ÙˆÓ ¯Ô‡ÏÈÁηӘ, ÌÔÚ› Ó· ‰Ô‡Ì ÛÎËÓ¤˜ ·›ÚÔ˘ οÏÏÔ˘˜ Ì ÙÔ˘˜ ÔÏÈÙÈÎÔ‡˜. ∫·È Ë ıˆڛ· ÙˆÓ ÔÚÁ·ÓˆÌ¤ÓˆÓ Ù·Ú·ÍÈÒÓ, Ô˘ ·Ó·Û‡ÚıËΠ·fi ÙË ÊÈÏÔÛÔÊ›· Ù˘ ¯Ô‡ÓÙ·˜, ‰ÂÓ ›ıÂÈ Î·Ó¤Ó·Ó. £· ÎÏ›ۈ Ì οÙÈ Ô˘ ÌÔ˘ ÌÔÈ¿˙ÂÈ ·Ú·ÔÏÈÙÈÎfi. ¶·ÏÈfi˜ Ê›ÏÔ˜, ·fi ÙËÓ ÂÔ¯‹ Ù˘ ÓÂÔÏ·›·˜ Ù˘ ∂¢∞, ÌÔ˘ › ۯÂÙÈο; “∞Ó Ô ™Àƒπ∑∞ ÌÔÚÔ‡Û ӷ ÂÙ¿ÍÂÈ ÁÈ·Ô‡ÚÙÈ·, fiÛÔ Î·È ·Ó ‰È·ÊˆÓÔ‡Û· Ì ·˘Ù‹ ÙËÓ Ú¿ÍË, ÂÁÒ ı· Í·Ó·Á‡ÚÈ˙·, ÁÈ·Ù› ı· ¤Î·Ó οÙÈ ÙÔ Â͈ÛÙÚÂʤ˜. °È·Ù› ·Ó ¤Î·Ó ·˘Ùfi, ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ¤Î·ÓÂ Î·È Î¿ÙÈ ¿ÏÏÔ. ∞ÏÏ¿ ÎÔ›Ù·Í ÙÈ ı· ÁÈÓfiÙ·Ó. £· ‰È·ÊˆÓÔ‡Û·Ó fiÛ· ÏÈ·Ú¿ Ú¤ÂÈ Ó· ¤¯ÂÈ ÙÔ ÁÈ·Ô‡ÚÙÈ Î·È ı· ‹Á·ÈÓÂ Ë ·fiÊ·ÛË ÁÈ· ÙËÓ ÂfiÌÂÓË Û˘Ó‰ڛ·ÛË. ∂Λ ı· ˘‹Ú¯Â Ë Û˘Ì‚È‚·ÛÙÈ΋ ÚfiÙ·ÛË: Ó· οÓÔ˘Ó ¤Ó· ¯·ÚÌ¿ÓÈ Ì fiÏ· Ù· ÁÈ·Ô‡ÚÙÈ·, ·ÎfiÌ· Î·È Ì’ ·˘Ù¿ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÊÚÔ‡Ù·, ·ÏÏ¿ ı· ‰È·ÊˆÓÔ‡Û ÙÔ ÔÈÎÔÏÔÁÈÎfi ÙÌ‹Ì·, ÁÈ·Ù› Ù· ÊÚÔ‡Ù· ÏÂÎÈ¿˙Ô˘Ó. ∫·È ÙÔ ı¤Ì· ı· ‹Á·ÈÓ ӷ Ï˘ı› ÛÙÔ ÂfiÌÂÓÔ Û˘Ó¤‰ÚÈÔ, Ô˘ ·ÎfiÌ· ‰ÂÓ Â›¯Â ·ÔÊ·ÛÈÛÙ›” . ∞fi ÙËÓ “∂§∂À£∂ƒ√ΔÀ¶π∞”

ËÓ ¿ÌÂÛË ¤ÁÎÚÈÛË Î·È ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ fiÏˆÓ ÙˆÓ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓˆÓ Ì¤ÙÚˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· Ù˘ Ï›ÌÓ˘ ∫¿ÚÏ·˜ ·fi ÙË Ú‡·ÓÛË ··ÈÙ› ·fi ÙÔ˘˜ Û˘Ó·ÚÌfi‰ÈÔ˘˜ ÊÔÚ›˜ Ë ÔÌ¿‰· Ì›˙ÔÓÔ˜ ÌÂÈÔ„ËÊ›·˜ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, ˘ÔÁÚ·ÌÌ›˙ÂÙ·È fiÙÈ Ë ·ÓÙÈÔϛ٢ÛË ÙÔ˘ ÚÒËÓ ¢‹ÌÔ˘ ∫¿ÚÏ·˜, Ô ÔÔ›Ô˜ Û˘ÓÂÓÒıËΠ‚¿ÛÂÈ ÙÔ˘ ۯ‰›Ô˘ “∫·ÏÏÈÎÚ¿Ù˘” Ì ÙÔÓ ÂÓÈ·›Ô ϤÔÓ ¢‹ÌÔ ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘, ‰ÂÓ ÁÓÒÚÈ˙ ٛÔÙ· Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ÙÔÍÈÎfiÙËÙ· ÙÔ˘ Ù·ÌÈÂ˘Ù‹Ú·. “¢ÂÓ Â›¯·Ì ÔÙ¤ η̛· Â›ÛËÌË ÂÓË̤ڈÛË ÁÈ· ÙËÓ ÙÔÍÈÎfiÙËÙ· Ù˘ Ï›ÌÓ˘ ∫¿ÚÏ·˜” ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ Ô ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ Ù˘ Ì›˙ÔÓÔ˜ ÌÂÈÔ„ËÊ›·˜ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘ Î. ¡›ÎÔ˜ ∞ÓÙˆÓ¿Î˘.

Δ

O ∫∞πƒ√™ [£∂™™∞§π∞]

¶·Ú·Ì¤ÓÂÈ ˙ËÙÔ‡ÌÂÓÔ ·Ó Ë ÚÒËÓ ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ∫¿ÚÏ·˜ ›¯Â ÂÓËÌÂÚˆı› Â›ÛËÌ· Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ÙÔÍÈÎfiÙËÙ· Ù˘ Ï›ÌÓ˘. “¶Ú¤ÂÈ ·Ú¯Èο Ó· ÍÂηı·Ú›ÛÔ˘Ì” ÙÔÓ›˙ÂÈ Ô Î. ¡›Î. ∞ÓÙˆÓ¿Î˘ “fiÙÈ ·Ó ›¯Â ˘¿ÚÍÂÈ Â›ÛËÌË ÂÓË̤ڈÛË ·fi ÙËÓ ÚÒËÓ ¡ÔÌ·Ú¯›· ª·ÁÓËÛ›·˜, ı· ‹Ù·Ó ·fi ÙÔ 2007 Î·È ¤ÂÈÙ· ÚÔ˜ ÙËÓ ÚÒËÓ ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ∫¿ÚÏ·˜. ¶ÚÔÛˆÈο, ÂΛÓÔ Ô˘ ÁÓˆÚ›˙ˆ Â›Ó·È fiÙÈ ÂÌ›˜ ˆ˜ ÔÌ¿‰· Ì›˙ÔÓÔ˜ ÌÂÈÔ„ËÊ›·˜ ÙÔ˘ ÚÒËÓ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ∫¿ÚÏ·˜ ‰ÂÓ Â›¯·Ì ÔÙ¤ η̛· Â›ÛËÌË ÂÓË̤ڈÛË ÁÈ· ÙËÓ ÙÔÍÈÎfiÙËÙ· Ù˘ Ï›ÌÓ˘ ∫¿ÚÏ·˜. ¢ÂÓ ¤ÁÈÓ ÔÙ¤ Û¯ÂÙÈ΋ Û˘˙‹ÙËÛË ÛÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Û fiÏË ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÂÚ·Ṳ̂Ó˘ ÙÂÙÚ·ÂÙ›·˜. °ÂÁÔÓfi˜ Ô˘ ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ Ë ÚÒËÓ ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ∫¿ÚÏ·˜ Ì ‰‹Ì·Ú¯Ô ÙÔÓ Î. £·Ó. ¶··‰‹Ì· ›Ù ‰ÂÓ ÂÓËÌÂÚÒıËΠÔÙ¤ Û¯ÂÙÈο ·fi ÙË ¡ÔÌ·Ú¯›· ›Ù ÂÓËÌÂÚÒıËÎÂ Î·È ·¤ÎÚ˘„ ·fi ÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÙÔ ˙‹ÙËÌ· Ù˘ ÙÔÍÈÎfiÙËÙ·˜ Ù˘ Ï›ÌÓ˘. ¢ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ¿ÏÏË ÂÍ‹ÁËÛË. ΔË ÌÔÓ·‰È΋ ÂÓË̤ڈÛË Ô˘ ›¯·Ì ÂÌ›˜ ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ Ì·˜ Û¯ÂÙÈο Ì ٷ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÛÙË Ï›ÌÓË ‹Ù·Ó ·fi ÙÔÓ ·Ïfi ÎfiÛÌÔ, ·fi ÙÔ˘˜ ÎÙË̷ٛ˜ Î·È ÙÔ˘˜ ÎÙËÓÔÙÚfiÊÔ˘˜ Ô˘ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÂÚÈÌÂÙÚÈο Ù˘ ∫¿ÚÏ·˜, ·ÏÏ¿ Î·È ·fi fiÛÔ˘˜ „·ÚÂ‡Ô˘Ó ÛÙÔ ¯ÒÚÔ. ∂·ÓÂÈÏËÌ̤ӈ˜ ı¤Ù·Ì ÙÔ ı¤Ì· ÛÙȘ Û˘ÛΤ„ÂȘ Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÔ‡ÓÙ·Ó ÛÙËÓ ÚÒËÓ ¡Ô̷گȷ΋ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË ª·ÁÓËÛ›·˜, Û¯ÂÙÈο Ì ٷ ÌÂÁ¿Ï· ÊÔÚÙ›· ÙÔÍÈÎfiÙËÙ·˜ Î·È Ú‡·ÓÛ˘ Ù˘ Ï›ÌÓ˘ ·fi ÙÔÓ ¶ËÓÂÈfi. ∑ËÙÔ‡Û·Ì ÂÈÙ·ÎÙÈο οÙÈ ÂÈÙ¤ÏÔ˘˜ Ó· Á›ÓÂÈ. ¶Ú¿ÁÌ·ÙÈ, ÛÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· Û‡ÛÎÂ„Ë ÙÔ ·Ô‰¤¯ÙËÎ·Ó fiÏÔÈ ÔÈ Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÔÓÙ˜, ·ÏÏ¿ ¤ˆ˜ ÂΛ. ∏ ‰È΋ Ì·˜ ÂÈ-

¶H°H: E.ME.™. “AϤͷӉÚÔ˜ T·ÎÔ‡‰Ë˜”

O ∫∞πƒ√™

Û‹Ì·ÓÛË ‹Ù·Ó fiÙÈ Î¿ÙÈ ÂÈÙ¤ÏÔ˘˜ Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÂÈ, ‰È·ÊÔÚÂÙÈο Ë ∫¿ÚÏ· ı· Á›ÓÂÈ ‰¤ÎÙ˘ ‚ÔıÚÔÏ˘Ì¿ÙˆÓ Î·È fi¯È Ï›ÌÓË” ˘ÔÁÚ·ÌÌ›˙ÂÈ Ô ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ Ù˘ Ì›˙ÔÓÔ˜ ÌÂÈÔ„ËÊ›·˜ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘. ¶È¤ÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ¿ÌÂÛË ·Ó¿ÏË„Ë ÚˆÙÔ‚Ô˘ÏÈÒÓ ·Û΋ıËÎ·Ó Î·È ÛÙË ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘. “ŸÙ·Ó ÚfiÛÊ·Ù· ÚԤ΢„ ·fi ‰ËÌÔÛȇ̷ٷ ÛÙÔÓ ÙÔÈÎfi Δ‡Ô Î·È ·fi ηٷÁÁÂϛ˜ ÙÔ ˙‹ÙËÌ· Ù˘ Ú‡·ÓÛ˘ Ù˘ Ï›ÌÓ˘ ∫¿ÚÏ·˜ ·fi ÙÔ ‚ÈÔÏÔÁÈÎfi ηı·ÚÈÛÌfi Ù˘ §¿ÚÈÛ·˜, ı¤Û·Ì ·Ì¤Ûˆ˜ ÙÔ ı¤Ì· ÚÔ˜ Û˘˙‹ÙËÛË ÛÙË Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘. ∂ÈÛËÌ¿Ó·Ì ÛÙË ‰‹Ì·Ú¯Ô fiÙÈ ¤ÚÂÂ Ô ¢‹ÌÔ˜ Ó· ÎÈÓËı› ¿ÌÂÛ· ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· Ù˘ Ï›ÌÓ˘, ·Ú¿ÏÏËÏ· Ì ÙÔ ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘ Ô˘ ηÏÒ˜ ¤Î·ÓÂ Î·È ÂÓÂÚÁÔÔÈ‹ıËΠ·Ì¤Ûˆ˜. ¶ÚÔÙ›ӷÌ fiÙÈ ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ Ì·˜ ˆ˜ ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ¤ÚÂ ӷ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈËıԇ̠¿ÌÂÛ· ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔ ÊÔÚ¤· ‰È·¯Â›ÚÈÛ˘ Î·È Û ÚÒÙË Ê¿ÛË Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ì Û ·Ó·ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ ∂ÈÛ·ÁÁÂÏ›· μfiÏÔ˘. ∏ ‰‹Ì·Ú¯Ô˜, ˆÛÙfiÛÔ, ·¤ÚÚÈ„Â ÙËÓ ÚfiÙ·Û‹ Ì·˜. ∂Ì›˜ ‰‡Ô ̤ÙÚ· ÚÔÙ›ÓÔ˘ÌÂ. ΔËÓ ·Ó·ÊÔÚ¿ Û ÚÒÙË Ê¿ÛË ÛÙËÓ ∂ÈÛ·ÁÁÂÏ›· μfiÏÔ˘ Î·È Û ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë ‰Â‡ÙÂÚË Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ Ô ¢‹ÌÔ˜ Ì ٷ ¯Ú‹Ì·Ù· ÙˆÓ ··ÏÏÔÙÚÈÒÛÂˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·Û‡ÛÙ·ÛË Ù˘ Ï›ÌÓ˘, ÔÛfi Ô˘ ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È ÛÙȘ 150.000 ¢ÚÒ ÂÚ›Ô˘, ÛÙËÓ ÚÔÌ‹ıÂÈ· ÂȉÈÎÔ‡ Ì˯·Ó‹Ì·ÙÔ˜ ÁÈ· ÙË Û˘Ó¯‹ ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛË Î·È ÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô ÙˆÓ ÓÂÚÒÓ Ô˘ ÊÙ¿ÓÔ˘Ó ·fi ÙÔÓ ¶ËÓÂÈfi ÛÙË Ï›ÌÓË ∫¿ÚÏ·” ηٷϋÁÂÈ Ô Î. ¡›Î. ∞ÓÙˆÓ¿Î˘.

[∂§§∞¢∞]

™ÙÔ ¡ÔÌfi Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ Ô Î·ÈÚfi˜ ı· Â›Ó·È Û¯Â‰fiÓ ·›ıÚÈÔ˜, Ì ϛÁ˜ Û˘ÓÓÂÊȤ˜ ·˘ÍË̤Ó˜ ÛÙ· ‚fiÚÂÈ· ÔÚÂÈÓ¿. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ÓfiÙÈÔÈ ·ÛıÂÓ›˜ Î·È ÛÙÔ ∞ÈÁ·›Ô ¤ˆ˜ ̤ÙÚÈÔÈ. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· Î˘Ì·Óı› ·fi 7...22ÔC. ™ÙÔ μfiÏÔ 11...22ÔC. ™ÙÔ ¡ÔÌfi Ù˘ §¿ÚÈÛ·˜ Ô Î·ÈÚfi˜ ı· Â›Ó·È Û¯Â‰fiÓ ·›ıÚÈÔ˜, Ì ϛÁ˜ Û˘ÓÓÂÊȤ˜ ·˘ÍË̤Ó˜ ÛÙ· ‚fiÚÂÈ· ÔÚÂÈÓ¿, Î·È ÚÔ˜ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ Ë̤ڷ˜ ı· ÛËÌÂȈıÔ‡Ó ÙÔÈΤ˜ ‚ÚÔ¯¤˜. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ÓfiÙÈÔÈ ·ÛıÂÓ›˜ Î·È ÛÙÔ ∞ÈÁ·›Ô ¤ˆ˜ ̤ÙÚÈÔÈ. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· Î˘Ì·Óı› ·fi 6...23ÔC. ™ÙË §¿ÚÈÛ· 10...23ÔC. ™ÙÔ ¡ÔÌfi ÙˆÓ ΔÚÈÎ¿ÏˆÓ Ô Î·ÈÚfi˜ ı· Â›Ó·È Û¯Â‰fiÓ ·›ıÚÈÔ˜, Ì ϛÁ˜ Û˘ÓÓÂÊȤ˜, ·˘ÍË̤Ó˜ ÛÙȘ ÔÚÂÈÓ¤˜ ÂÚÈÔ¯¤˜, fiÔ˘ ı· ÛËÌÂȈıÔ‡Ó ÙÔÈΤ˜ ‚ÚÔ¯¤˜. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ·Ó·ÙÔÏÈÎÔ› ·ÛıÂÓ›˜. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· Î˘Ì·Óı› ·fi 5...22ÔC. ™Ù· ΔڛηϷ 11...22ÔC. ™ÙÔ ¡ÔÌfi Ù˘ ∫·Ú‰›ÙÛ·˜ Ô Î·ÈÚfi˜ ı· Â›Ó·È Û¯Â‰fiÓ ·›ıÚÈÔ˜, Ì ϛÁ˜ Û˘ÓÓÂÊȤ˜ ·˘ÍË̤Ó˜ ÛÙ· ‚fiÚÂÈ· ÔÚÂÈÓ¿. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ÓfiÙÈÔÈ ·ÛıÂÓ›˜ ¤ˆ˜ ̤ÙÚÈÔÈ. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· Î˘Ì·Óı› ·fi 5...24ÔC. ™ÙËÓ ∫·Ú‰›ÙÛ· 12...24ÔC.

°È· Û‹ÌÂÚ· ™¿‚‚·ÙÔ Ô Î·ÈÚfi˜ ÛÙË £ÂÛÛ·Ï›·, ÙË ª·Î‰ÔÓ›· Î·È ÙË £Ú¿ÎË ·˘ÍË̤Ó˜ ÓÂÊÒÛÂȘ Ì ÙÔÈΤ˜ ‚ÚÔ¯¤˜ Î·È Èı·ÓfiÓ ÛÔÚ·‰ÈΤ˜ ηٷÈÁ›‰Â˜. ™ÙËÓ ˘fiÏÔÈË ¯ÒÚ· ·Ú·È¤˜ ÓÂÊÒÛÂȘ Ô˘ ‚·ıÌÈ·›· ÛÙÔ ÈfiÓÈÔ Î·È Ù· ËÂÈÚˆÙÈο ı· ˘ÎÓÒÛÔ˘Ó Î·È ı· ÛËÌÂȈıÔ‡Ó ÙÔÈΤ˜ ‚ÚÔ¯¤˜. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ÛÙ· ‰˘ÙÈο ·ÛıÂÓ›˜ Î·È ‚·ıÌÈ·›· ÓfiÙÈÔÈ ÓÔÙÈÔ·Ó·ÙÔÏÈÎÔ› 4 Ì 6 ÌÔÊfiÚ. ™Ù· ·Ó·ÙÔÏÈο ‚fiÚÂÈÔÈ ‚ÔÚÂÈÔ‰˘ÙÈÎÔ› 3 Ì 5 Î·È ÛÙ· ÓÔÙÈÔ·Ó·ÙÔÏÈο ÙÔÈο 6 ÌÔÊfiÚ ÛÙÚÂÊfiÌÂÓÔÈ ·fi ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· Û ÓfiÙÈÔ˘˜ ̤¯ÚÈ 5 ÌÔÊfiÚ. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· ÛËÌÂÈÒÛÂÈ ¿ÓÔ‰Ô.

K¿ı Úˆ› ÛÙÔ Û›ÙÈ ‹ ÛÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô ÛÔ˘ °›ÓÂ Û˘Ó‰ÚÔÌËÙ‹˜ Ù˘ TËÏ. 8 0 0 - 1 1 - 3 5 0 0 0


™Ù¿ÛÂȘ, Û˘ÛÙ¿ÛÂȘ, ÂÓÛÙ¿ÛÂȘ

3

™∞μμ∞Δ√ 30 ∞¶ƒπ§π√À 2011

ÿıËΠÙÔ Ì¤ÙÚÔ

ΔÒÚ· “͇ÓËÛ·Ó”

™˘Ó¤‚Ë Î·È ·˘Ùfi. ¢ËÌÔÙÈÎfi˜ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, Ì ·Í›ˆÌ·, ÌÔ›Ú·Û ¤ÓÙ˘· ÛÙÔ˘˜ ˙¿ÌÏÔ˘ÙÔ˘˜ ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘˜ Î·È ÙÔ˘˜ ηÏÔ‡Û ӷ ηٷı¤ÛÔ˘Ó Ù· ¯Ú‹Ì·Ù¿ ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ ÙÚ¿Â˙· ·fi ÙËÓ ÔÔ›· Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ·ÓÙÈÌÈÛı›·. ∫·È ÙÔ Ì¤ÙÚÔ ¯¿ıËÎÂ Î·È Ë ÓÙÚÔ‹.

ΔÔ˘ “ÎÔ˘ÙÚÔ‡ÏË Ô Á¿ÌÔ˜” Á›ÓÂÙ·È Ì ÙȘ ·Ôηχ„ÂȘ Ù˘ “£” ÁÈ· ÙÔ Ò˜ ÂÍÂÏ›¯ıËÎ·Ó Ù· ˘ÚÔÊ˘Ï¿ÎÈ· ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜. ŸÛÔÈ Ù· ÂÎÌÂÙ·ÏχÙËÎ·Ó Ù· ÌÂÙ¤ÙÚ„·Ó Û ¯ÒÚÔ˘˜ ÚÔÛˆÈ΋˜ „˘¯·ÁˆÁ›·˜ Î·È ·Ó¿·˘Û˘... ∂ÎÙfi˜ ·fi ÙËÓ ¶˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÈ΋ Ô˘ ÁÈ· ¤Ó· ۷Ϥ ÛÙËÓ ŸıÚ˘ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ∂Ó ¢Ú¿ÛÂÈ ÚÔÛ¤Ê˘Á ÛÙËÓ ÂÈÛ·ÁÁÂÏ›· ÁÈ· ·Ú¿ÓÔÌË Î·Ù·¿ÙËÛË, ·Ú¤Ì‚·ÛË ¤ÁÈÓ ¯ı˜ Î·È ·fi ÙË ÁÚ·ÌÌ·Ù¤· ∞ÔÎÂÓÙڈ̤Ó˘ ¢ÈÔ›ÎËÛ˘ Î. ¶fiË °ÂÚ·ÎÔ‡‰Ë ÛÙÔ ¢·Û·Ú¯Â›Ô. ΔÔ Î·Ï› Ó· ·Ú·‰ÒÛÂÈ Ù· ÎÏÂȉȿ ÂÓfi˜ ˘ÚÔÊ˘Ï·Î›Ô˘ ÛÙË °ÔÚ›ÙÛ· Ô˘ ÌÂÙ¤ÙÚ„ ÙÔ˘˜ ÂÛˆÙÂÚÈÎÔ‡˜ ÙÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜ Û ·Ôı‹ÎË Î·È ÙÔ˘˜ Â͈ÙÂÚÈÎÔ‡˜ Û ¯ˆÌ·ÙÂÚ‹, ÂÓÒ ÊÈÏÔÍÂÓ› ÂΛ Î·È ÙÔ πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ ∞Ó¿Ù˘Í˘ ¶ËÏ›Ô˘, Ô˘ ‰È·ı¤ÙÂÈ ¤Ó· ÎfiÎÎÈÓÔ ÛÔÚ ‰Èı¤ÛÈÔ ·˘ÙÔΛÓËÙÔ ÛÙÔ ÔÔ›Ô ·ÚÂÌÈÙfiÓÙˆ˜ ¤¯ÂÈ ÙÔÔıÂÙ‹ÛÂÈ ¤Ó· ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎfi Ê¿ÚÔ Î·È ÙÔ ¤¯ÂÈ ‚·ÊÙ›ÛÂÈ “˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÈÎfi fi¯ËÌ·” . ΔÚ·ÁÂÏ·ÊÈΤ˜ ηٷÛÙ¿ÛÂȘ...

∫∞Δ. Δ∞™

¶ÈÛÙÒÛÂȘ

∞Ó·‚ÔÏ‹ ΔËÓ ÂfiÌÂÓË Â‚‰ÔÌ¿‰· ı· ·ÔÏÔÁËı› ÛÙÔ ˘ËÚÂÛÈ·Îfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ Ô ÚÒËÓ Ù·Ì›·˜ ÁÈ· Ù· ÂÏÏ›ÌÌ·Ù· ÛÙ· ¡ÔÌÈο ¶ÚfiÛˆ·. Ãı˜ Ë ·ÔÏÔÁ›· ÙÔ˘ ·Ó·‚Ï‹ıËΠÏfiÁˆ ·Ô˘Û›·˜ ÙÔ˘ ‰ÈÎËÁfiÚÔ˘ ÙÔ˘. ∫∞Δ. Δ∞™

™ÙËÓ ·Ó·ÌÔÓ‹ ¢‡Ô ÔÏfiÎÏËÚÔ˘˜ Ì‹Ó˜ ÂÚÈ̤ÓÂÈ Ë ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ™ÎÔ¤ÏÔ˘ ÙËÓ ¤ÁÎÚÈÛË ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋˜ ¢ÈÔ›ÎËÛ˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ - ™ÙÂÚ¿˜ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ ÙÔ˘ ÊÂÙÈÓÔ‡ Ù˘ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡, Û˘ÓÔÏÈÎÔ‡ ‡„Ô˘˜ 7 ÂηÙÔÌÌ˘Ú›ˆÓ ¢ÚÒ. ∏ ηı˘ÛÙ¤ÚËÛË ÚÔηÏ› ÙËÓ Â‡ÏÔÁË ·Á·Ó¿ÎÙËÛË ÙÔ˘ ‰ËÌ¿Ú¯Ô˘ ™ÎÔ¤ÏÔ˘ Î. °. ªÈ¯ÂÏ‹, ηıÒ˜ Ì ÎÏÂÈṲ̂ÓÔ˘˜ Ù¤ÛÛÂÚȘ Ì‹Ó˜ ·fi ÙËÓ ·Ó¿ÏË„Ë ÙˆÓ Î·ıËÎfiÓÙˆÓ ÙÔ˘ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÛÙË ‰ÚÔÌÔÏfiÁËÛË Î·È ÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓˆÓ ¤ÚÁˆÓ Î·È ·ÚÂÌ‚¿ÛˆÓ. ¶ÚÔÊ·ÓÒ˜ ÙÔ Û¯¤‰ÈÔ “∫·ÏÏÈÎÚ¿Ù˘” ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› ÛÙËÓ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋ ¢ÈÔ›ÎËÛË ÊfiÚÙÔ ÂÚÁ·Û›·˜, ˆÛÙfiÛÔ ‰‡Ô Ì‹Ó˜ ÁÈ· ÙËÓ ¤ÁÎÚÈÛË ÙÔ˘ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ ÂÓfi˜ ¢‹ÌÔ˘ fiˆ˜ Ù˘ ™ÎÔ¤ÏÔ˘ Â›Ó·È ÔÌÔÏÔÁÔ˘Ì¤Óˆ˜ ·ÚÎÂÙfi ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ·. ∞˜ ‚È·ÛÙÔ‡Ó, ÏÔÈfiÓ, ÛÙËÓ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋ ¢ÈÔ›ÎËÛË, ηıÒ˜ ÔÈ ¢‹ÌÔÈ Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó ÛÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘˜. μ.∫.

¢›¯ˆ˜ Û˘ÓÙÔÓÈÛÌfi ™ÙËÓ ÚfiÛÊ·ÙË Û‡ÛÎÂ„Ë ÛÙÔ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ ÁÈ· ÙË Ú‡·ÓÛË ÛÙËÓ ∫¿ÚÏ·, ·¤‰ÂÈÍ Ì ÙÔÓ ϤÔÓ ÂÚ›ÙÚ·ÓÔ ÙÚfiÔ fiÙÈ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ·ÚÌfi‰ÈˆÓ ÊÔÚ¤ˆÓ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Û˘ÓÙÔÓÈÛÌfi˜. ÕÏψÛÙ fiÏÔÈ ÙÔ˘˜ ‹Ù·Ó ÂΛ. ∫·È fi¯È ÌfiÓÔ ·˘Ùfi. ŸÙ·Ó ηÏÔ‡ÓÙ·È ÔÈ ÊÔÚ›˜ Ó· ÂÓÂÚÁ‹ÛÔ˘Ó Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·˜ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›Â˜, ÙfiÙ ‰ËÏÒÓÔ˘Ó ·‰˘Ó·Ì›· ÂÏÏ›„ÂÈ ˘Ô‰ÔÌÒÓ, ÚÔÛˆÈÎÔ‡, ·ÎfiÌË Î·È ·ÚÌÔ‰ÈÔًوÓ. ªÂ ·˘Ù‹ ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË, ¤¯Ô˘Ì ·ÎfiÌË Ôχ ‰ÚfiÌÔ ÌÚÔÛÙ¿ Ì·˜ ÁÈ· Ó· χÛÔ˘Ì ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· Ô˘ Â›Ó·È ˘·ÚÎÙfi Î·È ·‰È·ÌÊÈÛ‚‹ÙËÙÔ.

μ.∫.

•Â¯¿ÛÙËÎ·Ó ™Â ÂfiÌÂÓË Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÙÔ˘ ‰ËÌÔÙÈÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ı· ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂÈ Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ Î. ™ÎÔÙÈÓÈÒÙ˘ ÙȘ ·ÔÊ¿ÛÂȘ Ù˘ ‰ËÌÔÙÈ΋˜ ·Ú¯‹˜ ÁÈ· ÙȘ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ Ô˘ ı· ‰ÚÔÌÔÏÔÁËıÔ‡Ó, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ë fiÏË Ó· ‰ÈÂΉÈ΋ÛÂÈ Ù· ·ÓÙÈÛÙ·ıÌÈÛÙÈο ·fi ÙËÓ ·Ê·›ÚÂÛË ÙˆÓ ªÂÛÔÁÂÈ·ÎÒÓ ∞ÁÒÓˆÓ. ∏ ΢‚¤ÚÓËÛË fi¯È ÌfiÓÔ Í¤¯·Û ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ô˘ ˘ÔÛ¯¤ıËÎÂ, ·ÏÏ¿ ÎÈÓËÙÈÎfiÙËÙ· ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Ô‡Ù ÛÙ· ‚·Ïو̤ӷ ¤ÚÁ·, fiˆ˜ ÙÔ˘ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ‡. μ‚·›ˆ˜ ‡ÏÔÁ· ı· ·Ó·ÚˆÙËı› ηÓ›˜ ÁÈ· ÔÈ· ΢‚¤ÚÓËÛË, ÔÈÔ ÎÔÌÌ¿ÙÈ Ù˘ Î·È ÁÈ· ÔÈ· ÎÈÓËÙÈÎfiÙËÙ· ÌÔÚԇ̠ϤÔÓ Ó· ÌÈÏ¿ÌÂ...

∞˘ı·ÈÚÂÛ›·

ΔÔÓ πÔ‡ÏÈÔ ™ÙËÓ ÂӉ¯fiÌÂÓË ÚÔÔÙÈ΋ Ù˘ ηٿÚÁËÛ˘ Î·È Û˘Á¯ÒÓ¢Û˘ ÎÏÈÓÈÎÒÓ ÛÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô μfiÏÔ˘ ·Ó·Ê¤ÚıËÎÂ Ô ‰ÈÔÈÎËÙ‹˜ Î. ∞ÚÈÛÙ›‰Ë˜ ∑·¯·ÚfiÔ˘ÏÔ˜ Ô˘ ÙfiÓÈÛ fiÙÈ ÔÈ fiÔȘ ·ÏÏ·Á¤˜ ÛÙÔÓ ˘ÁÂÈÔÓÔÌÈÎfi ¯¿ÚÙË Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ ı· ·Ó·ÎÔÈÓˆıÔ‡Ó ÙÔÓ πÔ‡ÏÈÔ ·fi ÙÔÓ ˘Ô˘ÚÁfi ÀÁ›·˜ Î. ∞Ó‰Ú¤· §Ô‚¤Ú‰Ô. “ª¤¯ÚÈ ÙfiÙ ‰ÂÓ ÌÔÚԇ̠ӷ ԇ̠ٛÔÙ·” ÛËÌ›ˆÛÂ. ¡· ÂÈοÛÔ˘Ì fiÙÈ fiÏ· Ù· ÂӉ¯fiÌÂÓ· ÁÈ· ÙȘ Û˘Á¯ˆÓ‡ÛÂȘ ÎÏÈÓÈÎÒÓ Ì¤¯ÚÈ Î·È ‰Âη¤ÓÙ ÎϛӘ Â›Ó·È ·ÓÔÈÎÙ¿; º.™.

∂ÈÛËÌ¿ÓÛÂȘ...

•ÂÎÈÓ¿ Î·È Â›ÛËÌ· ·‡ÚÈÔ ∫˘Úȷ΋ Ë Ó¤· ·ÓÙÈ˘ÚÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô˜. øÛÙfiÛÔ, ÔÈ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓ˜ ÈÛÙÒÛÂȘ ·fi ÙËÓ ¶ÔÏÈÙ›· ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ¢‹ÌÔ˘˜ Î·È ÙÔ ¶˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÈÎfi ™ÒÌ· ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ·ÎfiÌË Î·Ù·‚ÏËı›. ¢‹ÌÔÈ Î·È ¶˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÈÎfi ™ÒÌ· οÓÔ˘Ó fi,ÙÈ ÌÔÚÔ‡Ó ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· Â›Ó·È ÛÙÔ Ì¤ÙÚÔ ÙÔ˘ ‰˘Ó·ÙÔ‡ ·Ó¤ÙÔÈÌÔÈ, ˆÛÙfiÛÔ Ë ¶ÔÏÈÙ›· Ú¤ÂÈ Ó· ‚È·ÛÙ›, ‰ÈfiÙÈ ÂÚÈıÒÚÈ· ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ϤÔÓ, Ô‡ÙÂ Î·È Ë ÔÏ˘Ù¤ÏÂÈ· Ó· ·›ÍÂÈ Ì ÙË ÊˆÙÈ¿. ¢·ÛÈÎÔ› Î·È ·ÁÚÔÙÈÎÔ› ‰ÚfiÌÔÈ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ·ÎfiÌË Î·ı·ÚÈÛÙ› ÏfiÁˆ ¤ÏÏÂȄ˘ ÙˆÓ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓˆÓ ÈÛÙÒÛˆÓ, ÌÂ Û˘Ó¤ÂÈ· Ë ÊÂÙÈÓ‹ ·ÓÙÈ˘ÚÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô˜ Ó· ηı›ÛÙ·Ù·È ÚÈÓ Î·Ó ·Ú¯›ÛÂÈ ˆ˜ Ë ‰˘ÛÎÔÏfiÙÂÚË ÙˆÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›ˆÓ ÂÙÒÓ. Δ· ÔÈÎÔÓÔÌÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Â›Ó·È ‰Â‰Ô̤ӷ Î·È ÔÍ˘Ì¤Ó·, Ë ¶ÔÏÈÙ›·, fï˜, Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È ÂÓÙ¿ÍÂÈ ÛÙȘ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ Ù˘ Î·È ÙÔ Î˘ÚÈfiÙÂÚÔ Ó· ÂϤÁ¯ÂÈ Ì¤¯ÚÈ Î·È ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ¢ÚÒ Ô‡ ‰fiıËÎ·Ó Ù· ¯Ú‹Ì·Ù· Î·È ·Ó ÙÂÏÈο ¤È·Û·Ó ÙfiÔ.

∞˘ı·›ÚÂÙ· ¤Ó·Ó ÙÔ›¯Ô ÛÙËÓ Ô‰fi §·¯·Ó¿ ÁÎÚ¤ÌÈÛÂ Ô √ÚÁ·ÓÈÛÌfi˜ §È̤ÓÔ˜, ÁÈ· Ó· ·ÓÔ›ÍÂÈ “fiÚÙ·” ÚÔ˜ ÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ, ÒÛÙ ӷ ÌË ‰È¤Ú¯ÔÓÙ·È ÔÈ ÙÔ˘Ú›ÛÙ˜ ·fi ÙË Û˘ÓÔÈΛ· ÙÔ˘ ¶·ÏÈÔ‡ §ÈÌÂÓ·Ú¯Â›Ô˘. √ ÙÔ›¯Ô˜ -ÂÓÙfi˜ ÙÔ˘ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡- Û˘ÁÎÚ·ÙÔ‡Û ٷ ÓÂÚ¿ ÁÈ· Ó· ÌËÓ ÏËÌÌ˘Ú›˙ÂÈ Ë Û˘ÓÔÈΛ· Î·È ÁÎÚÂÌ›ÛÙËΠ¯ˆÚ›˜ Ó· ÂÓËÌÂÚˆı› ηÓ›˜. √ ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ Î. ªfiÛ¯Ô˜ ηًÁÁÁÂÈÏ ÙÔÓ √§μ Î·È Ë ‰ÈÔ›ÎËÛË ·ÚÓ‹ıËΠfiÙÈ ÁÎÚ¤ÌÈÛ ÙÔ ÙÔȯ›Ô ·ÚfiÙÈ ·˘Ùfi Û˘Ó¤‚Ë. ∏ ÂÈÛÙ‹ÌË ÛËÎÒÓÂÈ Ù· ¯¤ÚÈ· „ËÏ¿... ∫∞Δ. Δ∞™

ΔÔ˘ °π∞¡¡∏ §. ¶√§πΔ∏

ΔÔ ÌÂÁ¿ÏÔ Ú›ÛÎÔ Î·È Ô ÌÔÓfi‰ÚÔÌÔ˜ √È Ê·Ó·ÙÈÎÔ› Ê›ÏÔÈ ÙÔ˘ ∞ÓÙÒÓË ™·Ì·Ú¿ ϤÓ fiÙÈ Ë ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋ ÙÔ˘ Ó· ·ÔηıËÏÒÛÂÈ ÙÔÓ ∫ÒÛÙ· ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹ Â›Ó·È ÌÔÓfi‰ÚÔÌÔ˜. √È ÈÔ ÌÂÙÚÈÔ·ı›˜ ˘ÔÛÙËÚ›˙Ô˘Ó ˆ˜ Ô ·Ú¯ËÁfi˜ Ù˘ ¡.¢. ¤Ï·‚ ̛· ·fiÊ·ÛË Ì ÌÂÁ¿ÏÔ Ú›ÛÎÔ. ¶ÔÚ‡ÂÙ·È ÛÙȘ ÚÔÛ¯›˜ ÂÎÏÔÁ¤˜, Ô˘ Î·È Û οı ÂÚ›ÙˆÛË ‰ÂÓ ı· Â›Ó·È ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ ÙÂÙÚ·ÂÙ›·˜, ¯ˆÚ›˜ ÙË Û˘ÌÌ·¯›· ÙˆÓ ·ÊÔÛÈˆÌ¤ÓˆÓ ÛÙÂϯÒÓ Ù˘ ηڷ̷ÓÏÈ΋˜ Ù¤Ú˘Á·˜, Ù· ÔÔ›· ÙÔ˘ ¤‰ˆÛ·Ó ÙË ÊfiÚ· Î·È ÙË ‰˘Ó·ÌÈ΋ ÛÙËÓ ÙÂÏÈ΋ ¢ı›· ÚÔ˜ ÙËÓ ËÁÂÛ›·. ™‹ÌÂÚ·, Ë Ú‹ÍË Â›Ó·È Ï‹Ú˘. ΔÔ ‚¿ıÔ˜ Ù˘ ‰ÂÓ Ê·›ÓÂÙ·È ÁÈ·Ù› Ô ÚÒËÓ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ¤¯ÂÈ ÂÈϤÍÂÈ ÙËÓ ·ÛÊ¿ÏÂÈ· Ù˘ ÛȈ‹˜, ÁÈ· fiÏ· fiÛ· ÙÔÓ ·ÊÔÚÔ‡Ó. °È· οÔÈÔ ÏfiÁÔ ÈÛÙ‡ÂÈ fiÙÈ Î¿ÔÈ· ̤ڷ, οÔÈ· ÒÚ·, Ë ˙ˆ‹ ı· ÙÔ˘ ‰ÒÛÂÈ ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ·ÓÙÂÈÙÂı›. ∏ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ ÙÔ‡ ÚÒËÓ Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡, ÂÂȉ‹ ¤¯ÂÈ Î·È... ÌÂÙ·Ê˘ÛÈο ÛÙÔȯ›·, Â›Ó·È ‰‡ÛÎÔÏÔ ·˘Ù‹ ÙËÓ ÒÚ· Ó· ÂÚÌËÓ¢ı›. ΔÔ ÚfiÛˆÔ ÛÙË ÛÎËÓ‹ Â›Ó·È Ô ∞ÓÙÒÓ˘ ™·Ì·Ú¿˜, Ô ÔÔ›Ô˜ Â¿Ó ‰ÈηȈı› ÛÙȘ οÏ˜ ÙfiÙ ı· Â›Ó·È Ô ·fiÏ˘ÙÔ˜ ΢ڛ·Ú¯Ô˜ Î·È ·Ó·ÌÊÈÛ‚‹ÙËÙÔ˜ ËÁ¤Ù˘ Ù˘ ∫ÂÓÙÚÔ‰ÂÍÈ¿˜, ÁÈ· Ù· ÂfiÌÂÓ· ¯ÚfiÓÈ·. ∞Ó fï˜ Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· ÛÙÚ·‚ÒÛÔ˘Ó, ÙfiÙ ‰ÂÓ ı· Âȉ›ÍÂÈ Î·Ó›˜ ˘ÔÌÔÓ‹. £· ·Ú¯›ÛÂÈ ¤Ó· ÛÎÏËÚfi fiÎÂÚ Ì ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙ¤˜ Í·Ó¿, ÙÔÓ ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹, ÙÔÓ ∞‚Ú·ÌfiÔ˘ÏÔ, ÙËÓ ª·ÎÔÁÈ¿ÓÓË Î·È ÙÔÓ ∫·Ú·Ù˙·Ê¤ÚË, Ô˘ ı· Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ Â›Ù ÛÙÔÓ Î·Ù·ÎÂÚÌ·ÙÈÛÌfi Ù˘ ¢ÂÍÈ¿˜, ›Ù ÛÙËÓ ›‰Ú˘ÛË ÂÓfi˜ Ó¤Ô˘ ÔÏÈÙÈÎÔ‡ ÊÔÚ¤· ÌÂ Ó¤Ô fiÓÔÌ·, Ó¤· ۇ̂ÔÏ· Î·È ÚÔÊ·ÓÒ˜ Ó¤· ÚfiÛˆ·. ∞fi “Δ∞ ¡∂∞”

¡¤Ô “ÊÈ¿ÛÎÔ”; §ÈÌÂÓ·Ú¯Â›Ô Î·È √ÚÁ·ÓÈÛÌfi˜ §È̤ÓÔ˜ ‰‹ÏˆÛ·Ó ۯ‰fiÓ Î·ı·Ú¿ ÛÙËÓ ÚÔ¯ıÂÛÈÓ‹ Û‡ÛÎÂ„Ë ÛÙÔ ¢ËÌ·Ú¯Â›Ô fiÙÈ ‰ÂÓ ÂÈı˘ÌÔ‡Ó Ó· ·Û¯ÔÏËıÔ‡Ó Ì ÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ÎÚÔ˘·˙Ȥڷ˜. ¢ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó, ‰ÂÓ ı¤ÏÔ˘Ó, ‰ÂÓ ÙÔ Í¤ÚÔ˘Ó ÙÔ ÛÔÚ, ‰ÂÓ, ‰ÂÓ, ‰ÂÓ... ΔÔ ÛÙ›ÁÌ· Ô˘ ¤‰ˆÛ·Ó Â›Ó·È fiÙÈ “fiÔÈÔ˜ ‰ÂÓ ı¤ÏÂÈ Ó· ˙˘ÌÒÛÂÈ ‰¤Î· ̤Ú˜ ÎÔÛÎÈÓ›˙ÂÈ” Î·È ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ÁÈ· Ó· ÌË ¯·ı› Î·È Ô ÙÔ̤·˜ Ù˘ ÎÚÔ˘·˙Ȥڷ˜ ·fi ÙË ª·ÁÓËÛ›·˜ ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô £·Ï·ÛÛ›ˆÓ ÀÔı¤ÛˆÓ. ¢ÂÓ ÚÔ‰Èο˙Ô˘ÌÂ, ·ÏÏ¿ ÂÎÙÈÌԇ̠fiÙÈ fiˆ˜ Û˘Ó¤‚Ë Î·È Ì ÙË Û‡ÛÎÂ„Ë ÛÙÔ ¢ËÌ·Ú¯Â›Ô Û “ÊÈ¿ÛÎÔ” ı· ηٷϋÍÂÈ Î·È Ë Û‡ÛÎÂ„Ë ÙËÓ ÂfiÌÂÓË Â‚‰ÔÌ¿‰· ÛÙÔ ˘Ô˘ÚÁ›Ô, ·fi ÙËÓ ÒÚ· Ô˘ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ‰È¿ıÂÛË Î·È fiÚÂÍË ·fi ÙÔ˘˜ ¤¯ÔÓÙ˜ ÙËÓ Â˘ı‡ÓË, Ó· ·Û¯ÔÏËıÔ‡Ó Ì ÙÔ ı¤Ì·. ∫∞Δ. Δ∞™

∫∞Δ. Δ∞™

“∞˘ı·ÈÚÂÙÔ‡Ó” √ ÚÒËÓ ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ πˆÏÎÔ‡ Î. ∫·Ï˘‚ÈÒÙ˘ ÂÈÎÔÈÓÒÓËÛ ¯ı˜ Ì ÙË “£” Î·È ‰‹ÏˆÛ ηÙËÁÔÚËÌ·ÙÈο fiÙÈ ·fi ÙÔ 1990 η̛· ·fiÊ·ÛË ÎÔÈÓÔÙÈÎÔ‡ ‹ ‰ËÌÔÙÈÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ πˆÏÎÔ‡ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÏËÊı› Ô˘ Ó· ·Ó·Ê¤ÚÂÈ fiÙÈ Ë ·˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË ·Ú·¯ˆÚÔ‡Û ÛÙÔ ‰·Û·Ú¯Â›Ô ÙÔ ˘ÚÔÊ˘Ï¿ÎÈÔ Ù˘ °ÔÚ›ÙÛ·˜, Ô˘ ÌÂÙ·ÙÚ¿ËΠ۠·Ôı‹ÎË. “∂¿Ó ÙÔ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Û·Ó ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÛÎÔÔ‡˜ Ô˘ ·˘ı·›ÚÂÙ· ÂÁηٷÛÙ¿ıËÎ·Ó ÂΛ, ¯·Ï¿ÏÈ. ∞ÏÏ¿ ·fi ÙËÓ ÒÚ· Ô˘ ÙÔ ÌÂÙ·¯ÂÈÚ›˙ÔÓÙ·È Ì ·˘Ùfi ÙÔÓ ÙÚfiÔ, ÙÔ˘˜ ηÏÒ Ó· ʤÚÔ˘Ó ÌÈ· ·fiÊ·ÛË Ô˘ Ó· ·Ó·Ê¤ÚÂÈ fiÙÈ ÙÔ˘˜ ·Ú·¯ˆÚ‹ıËΔ , ‰‹ÏˆÛÂ. ™Â fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ Ù· ۷Ϥ Ù˘ ŸıÚ˘Ô˜ Ë ÚÒËÓ ÓÔÌ·Ú¯›· Î·È Ô ‰‹ÌÔ˜ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ ·ÚÓÔ‡ÓÙ·È fiÙÈ ¤¯Ô˘Ó ‰ÒÛÂÈ ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ¿‰ÂÈ· ÛÙÔ Ã. ∫·Ú·˙Ô‡Ë Ó· ÙÔ ÂÎÌÂÙ·ÏχÂÙ·È. ∫∞Δ. Δ∞™

∫ÚÈÙÈ΋ ™ÎÏËÚ‹ ÁÏÒÛÛ· Û ‚¿ÚÔ˜ Ù˘ ‰ËÌ¿Ú¯Ô˘ ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘ Î. ∂ϤÓ˘ §·˝ÙÛÔ˘ Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔÓ ·ÔÎÏÂÈÛÌfi Ù˘ ·ÓÙÈÔÏ›Ù¢Û˘ ·fi ÙËÓ ÚÔ¯ıÂÛÈÓ‹ Û‡ÛÎÂ„Ë ÛÙÔ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ Ì ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ ÙË Ï›ÌÓË ∫¿ÚÏ· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ› Ô ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ Ù˘ Ì›˙ÔÓÔ˜ ÌÂÈÔ„ËÊ›·˜ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ Î. ¡›Î. ∞ÓÙˆÓ¿Î˘. ¶¤Ú· ·fi ÙËÓ “··Ú¿‰ÂÎÙË Î·È ·ÓÙȉËÌÔÎÚ·ÙÈ΋ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿” , ηıÒ˜ Î·È ÁÈ· “·ÓÙ›ÏË„Ë È‰ÈÔÎÙËÛȷ΋˜ ‰È·¯Â›ÚÈÛ˘ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘” , Ô Î. ∞ÓÙˆÓ¿Î˘ ÊÙ¿ÓÂÈ Î·È ÛÙËÓ Ô˘Û›·. ¢ÂÓ ÚÔÛÎÏ‹ıËÎ·Ó ÛÙË Û‡ÛÎÂ„Ë ÔÈ Ó˘Ó ‰ËÌÔÙÈÎÔ› Û‡Ì‚Ô˘ÏÔÈ, ÂÎÏÂÁ̤ÓÔÈ Î·È ÛÙÔÓ ÚÒËÓ ¢‹ÌÔ ∫¿ÚÏ·˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó Ù· Ù˘ Ï›ÌÓ˘ ·fi ÙË ÌÂϤÙË ·ÎfiÌË, ÎÔÓÙ¿ ‰¤Î· ¯ÚfiÓÈ· ÚÈÓ. Ÿˆ˜ Î·È Ó·’ ¯ÂÈ, οÙÈ ·Ú·¿Óˆ ı· ›¯·Ó Ó· Ô˘Ó, οÙÈ ÙÔ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎfi Ó· ÚÔÛı¤ÛÔ˘Ó, ηıÒ˜ ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛ·Ó ·fi ÙËÓ ÚÒÙË ÛÙÈÁÌ‹ fiÏË ÙËÓ ÔÚ›· Ù˘ ·Ó·Û‡ÛÙ·Û˘ Ù˘ Ï›ÌÓ˘.

∞ÔÁÚ·Ê‹ ∫ÔÚ˘ÊÒÓÂÙ·È Ë ‰È·Ì¿¯Ë ÛÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi Ù˘ ¡¤·˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ·ÔÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘ 2004. √ ÂÎÚfiÛˆÔ˜ Δ‡Ô˘ ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛ ˆ˜ “ÂÁÎÏËÌ·ÙÈ΋” ÙËÓ ·ÔÁÚ·Ê‹, ˆÛÙfiÛÔ ·fi ÙË ƒËÁ›ÏÏ˘ ÔÈ Â˘ı‡Ó˜ ·Ô‰›‰ÔÓÙ·È ÛÙÔÓ ÙfiÙ ·ÚÌfi‰ÈÔ ˘Ô˘ÚÁfi Î. °. ∞ÏÔÁÔÛÎÔ‡ÊË Î·È fi¯È ÛÙÔÓ ÙfiÙ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi Î. ∫. ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹, Ô ÔÔ›Ô˜ ›¯Â Î·È ÙËÓ ·fiÏ˘ÙË Â˘ı‡ÓË Ù˘ “Á·Ï¿˙È·˜” ‰È·Î˘‚¤ÚÓËÛ˘. √ Î. ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹˜ ΤډÈÛ ÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ ÙÔ˘ 2004 Î·È ‰È¿‚ËΠÙÔ Î·ÙÒÊÏÈ ÙÔ˘ ªÂÁ¿ÚÔ˘ ª·Í›ÌÔ˘ ˘ÔÛ¯fiÌÂÓÔ˜ ÛÙÔÓ ÂÏÏËÓÈÎfi Ï·fi ÁÂÓÓ·›Â˜ ÌÂÙ·ÚÚ˘ıÌ›ÛÂȘ. ™ÙËÚ›¯ÙËÎÂ, fï˜, ÛÙËÓ ·ÔÁÚ·Ê‹, ÂÈηϤÛÙËΠ“η̤ÓË ÁË” Î·È “‚‡ıÈÛ” ÙË ¯ÒÚ· ·ÎfiÌË ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÛÙÔ Ù¤ÏÌ·. μ.∫.


∞fi„ÂȘ 4

™∞μμ∞Δ√ 30 ∞¶ƒπ§π√À 2011

ΔÔ ‚‹Ì· ÙÔ˘ ÔÏ›ÙË [∂¶π™Δ√§∂™, ∂¶π™∏ª∞¡™∂π™, ™Ã√§π∞]

Δ· ·ÂÚÔÏ¿Ó· Î·È ÔÈ... Ô˘Ú¤˜ ÙÔ˘˜ √ Î. °ÈÒÚÁÔ˜ °È·ÓӿηÚÔ˜, ‰Ú. ÃËÌÈÎfi˜ ªË¯·ÓÈÎfi˜, ÁÚ¿ÊÂÈ:

“ΔÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ‰È¿ÛÙËÌ· ¤¯Ô˘Ó ‰È·Ù˘ˆı› ÔÏϤ˜ ˘Ôı¤ÛÂȘ Î·È ÂÈηۛ˜, Û¯ÂÙÈο Ì ÙȘ ÂÚ›ÊË̘ “Ô˘Ú¤˜” Ô˘ Û¯ËÌ·Ù›˙ÔÓÙ·È Î·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙˆÓ Ù‹ÛÂˆÓ ÙˆÓ ·ÂÚÔÏ¿ÓˆÓ (fiˆ˜ ÂÈ‚·ÙËÁÒÓ, ÛÙÚ·ÙȈÙÈÎÒÓ Î.Ï.). ™Â ηıËÌÂÚÈÓ‹ ‚¿ÛË ·Îԇ̠‹ ‰È·‚¿˙Ô˘Ì ÛÙÔÓ Δ‡Ô Û¯fiÏÈ· fiˆ˜, fiÙÈ ¿ÁÓˆÛÙ˘ ÚÔ¤Ï¢Û˘ ·ÂÚÔÏ¿Ó· Ì·˜ “„Âο˙Ô˘Ó” Ì ‰È¿ÊÔÚ˜ ¯ËÌÈΤ˜ Ô˘Û›Â˜. ™ÎÔfi˜ ‰Â ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ „ÂηÛÌÒÓ ıˆÚÂ›Ù·È fiÙÈ Â›Ó·È, Ë Î·Ù¿ οÔÈÔ ÙÚfiÔ ·Ó·ÈÛıËÙÔÔ›ËÛË ‹ ηٷÛÙÔÏ‹ ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ. ∏ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· fï˜ Ú¤ÂÈ Ó· ˆ fiÙÈ Â›Ó·È ÂÓÙÂÏÒ˜ ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋. ∫·Ù’ ·Ú¯¿˜, Ë ·ÂÚÔ‰˘Ó·ÌÈ΋ ηٷÛ΢‹ ÙˆÓ ·ÂÚÔÏ¿ÓˆÓ Ì¤Ûˆ Ù˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡ÌÂÓ˘ ˘Ô›ÂÛ˘ ÛÙËÓ ¿Óˆ ÏÂ˘Ú¿ ÙˆÓ ÙÂÚ˘Á›ˆÓ Î·È Î·Ù¿ Û˘Ó¤ÂÈ· Ù˘ ¿ÓÙˆÛ˘ ·Ó˘„ˆÙÈ΋˜ ‰‡Ó·Ì˘, ÂÈÙÚ¤ÂÈ Ù‹ÛÂȘ Û ÌÂÁ¿Ï· ‡„Ë. ŒÙÛÈ, ·ÂÚÔÏ¿Ó· Ù¯ÓÔÏÔÁ›·˜ jet, Ô˘ Û˘Ó‹ıˆ˜ ÂÙÔ‡Ó Û ‡„Ë 510 km, ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó Ù¤ÙÔȘ ÂÈÌ‹ÎÂȘ Ô˘Ú¤˜. ΔÔ ÔÙÈÎfi ·˘Ùfi Û‡ÓÓÂÊÔ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÂ›Ù·È fiÙ·Ó Ù· ÂÎÂÌfiÌÂÓ· ηٿ ÙËÓ Î·‡ÛË ÙˆÓ Î·˘Û›ÌˆÓ ·ÂÚ›ˆÓ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·˜ 600-700ÔC, ¤Ú¯ÔÓÙ·È Û Â·Ê‹ Ì ÙÔÓ „˘¯Úfi ·¤Ú· ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·˜ -30ÔC - -40ÔC. ΔfiÙ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È ˘ÁÚÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ÛÙ·ÁÔÓȉ›ˆÓ ÙÔ˘ ·¤Ú·, Ù· ÔÔ›· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û Ôχ ÏÂÙ‹ ÎÚ˘ÛÙ·ÏÏÈ΋ ÌÔÚÊ‹. ∫·Ù’ ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ ÙÚfiÔ Ô Û˘Ó‰˘·ÛÌfi˜ ÙˆÓ ˘·Ú¯Ô˘ÛÒÓ Û˘ÓıËÎÒÓ Û ·˘Ù¿ Ù· ‡„Ë, fiˆ˜ ˘Ô›ÂÛ˘, ˘„ËÏ‹˜ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·˜ η˘Û·ÂÚ›ˆÓ Î·È ¯·ÌËÏ‹˜ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·˜ ·Ú·ÈˆÌ¤ÓÔ˘ ·¤Ú· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó ÙÔ Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ ·˘Ùfi. ¶·ÚfiÌÔÈ· ηٿÛÙ·ÛË ‰ÂÓ ·Ú·ÙËÚÂ›Ù·È Û ·ÂÚÔÏ¿Ó· ÂÊԉȷṲ̂ӷ Ì ¤ÏÈη. Δ· ·ÂÚÔÏ¿Ó· ·˘Ù¿ Û˘Ó‹ıˆ˜ ÂÙÔ‡Ó Û ¯·ÌËÏfiÙÂÚÔ ˘„fiÌÂÙÚÔ, Ì ÌÈÎÚ¤˜ Ù·¯‡ÙËÙ˜ Î·È Ë ‰È·ÊÔÚ¿ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·˜ η˘Û·ÂÚ›ˆÓ - ·¤Ú· ‰ÂÓ Â›Ó·È ÙfiÛÔ ÌÂÁ¿ÏË (Ê˘ÛÈο ˘¿Ú¯ÂÈ Â›‰Ú·ÛË Î·È Ù˘ ΛÓËÛ˘ ÙÔ˘ ¤ÏÈη). ∫·Ù’ ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ ÙÚfiÔ, ÔÈ ÂÈÌ‹ÎÂȘ ·˘Ù¤˜ Ô˘Ú¤˜ Û¯ËÌ·Ù›˙ÔÓÙ·È Î·Ù¿ ÎfiÚÔÓ Î·È Â›Ó·È ÔÚ·Ù¤˜ Û ηıËÌÂÚÈÓ‹ ‚¿ÛË, ·ÚΛ Ê˘ÛÈο Ó· Â›Ó·È Î·ı·Úfi˜ Ô Ô˘Ú·Ófi˜” .

∞Ó·Û¯ËÌ·ÙÈÛÌfi˜ ΢‚¤ÚÓËÛ˘, ÚÔ˜ ÙÈ; √ Î. ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ ¡. ∫ÚËÙÈÎfi˜ ÁÚ¿ÊÂÈ:

¶·Ú¿ÍÂÓ·...

“¢ÂηÔÎÙÒ Ì‹Ó˜ ÌÂÙ¿ ÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ Ù˘ 4˘

√ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ 2009 Î·È ÔÎÙÒ Ì‹Ó˜ ·fi ÙÔÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ·Ó·Û¯ËÌ·ÙÈÛÌfi ÙÔ˘ ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ ÙÔ˘ 2010 “‰È·ÚÚ¤ÔÓÙ·È” ÏËÚÔÊÔڛ˜ ·fi ΢‚ÂÚÓËÙÈΤ˜ ËÁ¤˜ ÁÈ· ¤Ó·Ó ·ÎfiÌË ·Ó·Û¯ËÌ·ÙÈÛÌfi, ·ÚÈÓfi. ¢ÂÓ ¤¯ˆ ÌÂÙÚ‹ÛÂÈ fiÛÔÈ ·Ó·Û¯ËÌ·ÙÈÛÌÔ› (‰ÔÌÈÎÔ›, ‰ÈÔÚıˆÙÈÎÔ›, Û˘ÌÏËڈ̷ÙÈÎÔ›) ¤¯Ô˘Ó Á›ÓÂÈ Î·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ªÂÙ·ÔÏ›Ù¢Û˘. ∫·È ‰ÂÓ ¤¯ˆ ÂÍÂÙ¿ÛÂÈ ÙËÓ “·Ó·ÁηÈfiÙËÙ·” Ô˘ ˘Ô¯Ú¤ˆÓ ÙÔÓ ÂοÛÙÔÙ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi Ó· ·Ó·Û¯ËÌ·Ù›ÛÂÈ ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛ‹ ÙÔ˘. ¢˘Û¯ÂÚ‹˜ Â›Ó·È Î·È Ë Ì¤ÙÚËÛË Ù˘ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ Û¯‹Ì·ÙÔ˜ Û ۇÁÎÚÈÛË, ‚¤‚·È·, Ì ÙÔ ÚÔÁÂÓ¤ÛÙÂÚÔ. Ÿ,ÙÈ ¤¯ÂÈ ·ÔÌ›ÓÂÈ ÛÙË ÌÓ‹ÌË ÌÔ˘ ·fi fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ·Ó·Û¯ËÌ·ÙÈÛÌÔ‡˜ Â›Ó·È Ù· ÎÚÈÙ‹ÚÈ¿ ÙÔ˘˜. ∫·È Ù· ÎÚÈÙ‹ÚÈ· ‹Ù·Ó ÔÈΛϷ: ∫ÚÈÙ‹ÚÈ· ‡ÓÔÈ·˜ ÚÔ˜ ÔÚÈṲ̂ӷ ÚfiÛˆ·, ÎÚÈÙ‹ÚÈ· ‰Ô˘ÏÈÎfiÙËÙ·˜ ÚÔ˜ ÙËÓ ËÁÂÛ›·, ÎÚÈÙ‹ÚÈ· ÈÛÔÚÚÔÈÒÓ (ÁÈ· ÙÔ ·‰È·Ù¿Ú·ÎÙÔ Ù˘ ÎÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋˜ ÏÂÈÔ„ËÊ›·˜ Î.¿.). ™¿ÓÈ· ı· ·Ó·Î·Ï‡„ÂÈ Î·Ó›˜ ÎÚÈÙ‹ÚÈ· ·ÍÈÔÎÚ·Ù›·˜, ÈηÓfiÙËÙ·˜, ‹ ÎÚÈÙ‹ÚÈ· ÂÍÂȉ›Î¢Û˘ Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔ ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ ÙÔ˘ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ. ∫·È Û·ÓÈfiÙÂÚ· ı· ‰È·ÈÛÙÒÛÂÈ Î·Ó›˜ ˆ˜ ·ÍÈÔÏÔÁÈÎfi ÎÚÈÙ‹ÚÈÔ ÙËÓ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·. °È·Ù› ÔÙ¤ ‰ÂÓ ‚Ú¤ıËΠÙÔ Ì¤ÙÚÔ ‚·ıÌÔÏfiÁËÛ˘ ÙÔ˘ ·Ú·ÁfiÌÂÓÔ˘ ¤ÚÁÔ˘. Δ¤ÏÔ˜, ÙÔ˘˜ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˘˜ ·Ó·Û¯ËÌ·ÙÈÛÌÔ‡˜ ÙÔ˘˜ ˘·ÁfiÚ¢·Ó ÎÚÈÙ‹ÚÈ· ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜. °È·Ù› ÛÙfi¯Ô˜ ÙÔ˘˜ ‹Ù·Ó Ô ·ÔÚÔÛ·Ó·ÙÔÏÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ Ï·Ô‡ ·fi Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù¿ ÙÔ˘. ∫·È ·˘Ùfi ‹Ù·Ó ÙÔ ¯ÂÈÚfiÙÂÚÔ. ™ÙÔÓ ·Ó·Û¯ËÌ·ÙÈÛÌfi Ú¤ÂÈ Ó· Ô‰ËÁÂ›Ù·È Ô ÂοÛÙÔÙ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ fiÙ·Ó ‰È·ÈÛÙÒÓÂÈ ·ÓÈηÓfiÙËÙ·, ·Ó·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·, ·ÓÂ¿ÚÎÂÈ· Û ̤ÏÔ˜ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘. ∫·È Ê˘ÛÈο ·ÔÌ·ÎÚ‡ÓÂÈ ¿Ú·˘Ù· fiÔÈÔÓ ·Ú·‚È¿˙ÂÈ ËıÈÎÔ‡˜ ηÓfiÓ˜, ‹ Á›ÓÂÙ·È ÂÈÏ‹ÛÌˆÓ ÙˆÓ Î·ıËÎfiÓÙˆÓ ÙÔ˘. ™’ ·˘Ù¤˜ ÙȘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ Ô ¤¯ˆÓ ÙËÓ Î˘‚ÂÚÓËÙÈ΋ ¢ı‡ÓË ·›ÚÓÂÈ ÙȘ ·ÔÊ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ·ÛÙÚ·È·›· Î·È ÙȘ ÂÎÙÂÏ› ÎÂÚ·˘ÓÔ‚fiÏ·. ∞ÏÏ¿ ·˜ Â·Ó¤ÏıÔ˘Ì ÛÙÔ ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ ÙÔ˘ ·Ó·Û¯ËÌ·ÙÈÛÌÔ‡. £· ‰È·ÈÛÙÒÛÔ˘Ì ÌÂÙ¿ χ˘ fiÙÈ ·˘Ùfi˜ ‰ÂÓ Á›ÓÂÙ·È Ì ٷ ·ÓˆÙ¤Úˆ ÎÚÈÙ‹ÚÈ·, ·ÏÏ¿ ¤¯ÂÈ ÛÙfi¯Ô Ó· ‰Ôı› ÛÙËÓ ÎÔÈÓ‹ ÁÓÒÌË Ë ·›ÛıËÛË fiÙÈ Ù· Ó¤· ÚfiÛˆ· Â›Ó·È ÊÔÚ›˜ ÌÈ·˜ ¿ÏÏ˘, ·ÚÂÛÙ‹˜ ÛÙÔ Ï·fi ÔÏÈÙÈ΋˜. ŸÌˆ˜, Ù›ÔÙ· ÈÔ ··ÙËÏfi. °È·Ù› Â›Ó·È ÁÓˆÛÙfi fiÛÔ Î·È Û·Ê¤˜ fiÙÈ ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔ˙fiÌÂÓË Î˘‚ÂÚÓËÙÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋ ηٿ ÙÔ ÂÚȯfiÌÂÓfi Ù˘ Î·È ÙËÓ Î·Ù‡ı˘ÓÛË Î·ıÔÚ›˙ÂÈ Î·È ¯·Ú¿ÛÛÂÈ ÌfiÓÔ ¤Ó·˜. √ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜. ∫·Ó›˜ ¿ÏÏÔ˜. ∏ ‚Ô‡ÏËÛ‹ ÙÔ˘ Â›Ó·È ÂΛÓË Ô˘ ÙËÓ Î·Ù¢ı‡ÓÂÈ. ∞˘Ùfi˜ ‚¿˙ÂÈ ÙË ÌÂÁ¿ÏË ÛÊÚ·Á›‰· ˆ˜ ÚÔ˜ ÙÔ ÂÚȯfiÌÂÓÔ. √È ˘Ô˘ÚÁÔ› ·ÏÒ˜ ÙËÓ ÂÎÙÂÏÔ‡Ó, ÙËÓ ˘ÏÔÔÈÔ‡Ó. μ¿˙ÂÈ fï˜ ¤Î·ÛÙÔ˜ ÂÍ ·˘ÙÒÓ ÙË

‰È΋ ÙÔ˘ ÌÈÎÚ‹ ÛÊÚ·Á›‰·. ΔË ÛÊÚ·Á›‰· Ù˘ ÂÚÁ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜, Ù˘ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜, Ù˘ ÈηÓfiÙËÙ·˜ ‹ Ù˘ ·ÓÈηÓfiÙËÙ·˜. Δ›ÔÙ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ, Ù›ÔÙ ÏÈÁfiÙÂÚÔ. ÕÏψÛÙ ‰ÂÓ ‰ÈηÈÔ‡Ù·È Î·È ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ·ÛΛ ȉ›·, ÚÔÛˆÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋, ‰ËÏ·‰‹, ·ÓÙ›ıÂÙË ·fi ÂΛÓË Ô˘ ¤¯ÂÈ ¯·Ú¿ÍÂÈ Ë ÎÔÚ˘Ê‹. * ŒÙÛÈ ¤¯Ô˘Ó Ù· Ú¿ÁÌ·Ù·. ÕÚ·, ÙËÓ ·ÔÎÏÂÈÛÙÈ΋ ¢ı‡ÓË Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ ˆ˜ ÚÔ˜ ÙÔ ÂÚȯfiÌÂÓfi Ù˘ Î·È ÙË ÊÈÏÔÛÔÊ›· Ù˘ ÙËÓ ¤¯ÂÈ Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜. ø˜ ÚÔ˜ ÙÔ Ì¤ÁÂıÔ˜ Î·È ÙËÓ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ÙÔ˘ ·Ú·ÁfiÌÂÓÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ÙËÓ Î‡ÚÈ· ¢ı‡ÓË ¤¯Ô˘Ó ÔÈ ˘Ô˘ÚÁÔ›, ¤Î·ÛÙÔ˜ ÛÙÔÓ ÙÔ̤· ÙÔ˘, Î·È ‚‚·›ˆ˜ ̤ÚÔ˜ ·˘Ù‹˜ Ù˘ ¢ı‡Ó˘ ‚·Ú‡ÓÂÈ Î·È ÙÔÓ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi ÁÈ· ÙȘ ÂÈÏÔÁ¤˜ ÙÔ˘. ∫·È, Â›Û˘, ¢ı‡ÓÂÙ·È fiÙ·Ó ‰ÂÓ ÂϤÁ¯ÂÈ Û ٷÎÙ¤˜ ¯ÚÔÓÈΤ˜ ÂÚÈfi‰Ô˘˜ ÙÔ Ì¤ÁÂıÔ˜ Ù˘ ·Ú·ÁˆÁÈÎfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ οı ˘Ô˘ÚÁÔ‡. Ÿˆ˜, Â›Û˘, Â›Ó·È Â˘ı‡ÓË Î·È ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ fiÙ·Ó ÂΛÓÔ˜ ‰ÂÓ ÂÈÙËÚ› Î·È ‰ÂÓ ÂϤÁ¯ÂÈ ÙËÓ ·Ú·ÁˆÁÈÎfiÙËÙ· Ù˘ ˘’ ·˘ÙfiÓ ‰ËÌfiÛÈ·˜ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ (ÚÔÛˆÈÎÔ‡) ÒÛÙ ӷ ¿„ÂÈ Î¿ÔÙÂ Ë ‰ËÌfiÛÈ· ‰ÈÔ›ÎËÛË Ó· Â›Ó·È Í¯·Ú‚·ÏˆÌ¤ÓË Ì˯·Ó‹. ¡· Á›ÓÂÈ ÂÈÙ¤ÏÔ˘˜ Ô ˘ËÚ¤Ù˘ ÙÔ˘ Ï·Ô‡, ·ÓÙ› Ó· Â›Ó·È ‰˘Ó¿ÛÙ˘ ÙÔ˘. ∞ÏÏ¿ ÁÈ· ÙÔ Ì¤Á· ·˘Ùfi ı¤Ì· Ô˘ ·ÊÔÚ¿ ÛÙË ‰ËÌfiÛÈ· ‰ÈÔ›ÎËÛË - ÙÚÔ¯Ô¤‰Ë ÛÙËÓ ÔÔ›· ÚÔÛÎÚÔ‡Ô˘Ó fiϘ ÔÈ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈΤ˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ ÙÔ˘ ÙfiÔ˘ ı· ·Û¯ÔÏËıԇ̠̠ȉȷ›ÙÂÚÔ ÛËÌ›ˆÌ·. * ™˘ÓÂÒ˜, ·Ó·Û¯ËÌ·ÙÈÛÌfi˜ Á›ÓÂÙ·È ÙfiÙ ÌfiÓÔ fiÙ·Ó Ú¤ÂÈ Ó· ÂÈÙ·¯˘ÓıÔ‡Ó ÔÈ Ú˘ıÌÔ› ÙÔ˘ ·Ú·ÁfiÌÂÓÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ Ì ÙËÓ ÂÈÏÔÁ‹ ÈηÓÒÓ ÚÔÛÒˆÓ, ηٿ ÙÂÎÌ‹ÚÈÔ ÂÓÙ›ÌˆÓ Î·È Ì ÂÍÂȉ›Î¢ÛË ÛÙÔ ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ ÙÔ ÔÔ›Ô Î·ÏÔ‡ÓÙ·È Ó· ÚÔˆı‹ÛÔ˘Ó. ŒÓ·˜ ·Ó·Û¯ËÌ·ÙÈÛÌfi˜ ÌÔÚ› Ó· ·Ô‰ÒÛÂÈ fiÙ·Ó Î¿Ùˆ ·fi Û·Ê‹ Î·È ·Ù·Ï¿ÓÙ¢ÙË Î·ıÔ‰‹ÁËÛË Û˘Ó‰˘¿ÛÂÈ ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋ Ê·ÓÙ·Û›· Ì ÙËÓ ÂÚÁ·ÙÈÎfiÙËÙ·. ∂ÚÁ·ÙÈÎfiÙËÙ· ÌÂÙÚ‹ÛÈÌË, ¯ÂÈÚÔÈ·ÛÙ‹. ∫·Ì›· ÔÏÈÙÈ΋ ‰ÂÓ Â›Ó·È ¯Ú‹ÛÈÌË ·Ó ‰ÂÓ Â›Ó·È ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈ΋. ∫·È Ë ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ÌÂÙ·ÊÚ¿˙ÂÙ·È Û ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ˆÊÂÏÈÌfiÙËÙ·. ∞ÏÏ¿ ÁÈ· Ó· ˘¿ÚÍÂÈ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ˆÊÂÏÈÌfiÙËÙ· ··ÈÙÂ›Ù·È ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ¢·ÈÛıËÛ›· Ë ÔÔ›· ˆ˜ ÂÚ›ÛÛÂ˘Ì· ηډ›·˜ Ú¤ÂÈ Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ¢ÂÚÁÂÙÈο ΢ڛˆ˜ ÛÙÔ˘˜ ¯·ÏÂÔ‡˜ ηÈÚÔ‡˜ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ˘ÛÙ¤ÚËÛ˘. Δ¤ÏÔ˜, Ô fiÔÈÔ˜ ·Ó·Û¯ËÌ·ÙÈÛÌfi˜ ı· Â›Ó·È ¤Ó· ·ÎfiÌË Ì·Ù·Èfi‰ÔÍÔ ÂÁ¯Â›ÚËÌ· ·Ó ¤¯ÂÈ Ù· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ù˘ ·Ú¤·˜. ªÈ·˜ ·Ú¤·˜ Ô˘ Â›Ó·È ¤Íˆ ·fi ÙËÓ „˘¯‹ ÙÔ˘ Ï·Ô‡ Î·È Ì·ÎÚÈ¿ ·fi ÙȘ ·Ó¿ÁΘ ÙÔ˘. °È·Ù› Ë ·Ú¤· ·fi ÙË Ê‡ÛË Ù˘ ΢ÚÈ·Ú¯Â›Ù·È ·fi ÙËÓ ·ÓÙ›ÏË„Ë Ù˘ Û˘ÓÙ¯ӛ·˜. ¢ÂÓ ¤¯ÂÈ ÙËÓ ˘„ËÏ‹ ·›ÛıËÛË ÙÔ˘

∑¢Á·ÚÒÓÔ˘Ó ¿ÓÙÚ˜ Ù˘ Âϛ٠Ì Á˘Ó·›Î˜... Ù·ÂÈÓ‹˜ ηٷÁˆÁ‹˜

√ Ú›ÁÎÈ·˜ √˘›ÏÈ·Ì ÈÓÎfiÁÎÓÈÙÔ ¿Óˆ Û Ì˯·Ó‹

ª›· ÓÔÙÈÔÎÔÚ·ÙÈ΋ ÂÙ·ÈÚ›· ·ÔÊ¿ÛÈÛ Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÙÔ Á¿ÌÔ ÙÔ˘ Ú›ÁÎÈ· √˘›ÏÈ·Ì Ó· “˙¢Á·ÚÒÛÂÈ” Á˘Ó·›Î˜ “Ù·ÂÈÓ‹˜” ηٷÁˆÁ‹˜ Ì ¿Ó‰Ú˜ Ô˘ ·Ó‹ÎÔ˘Ó ÛÙËÓ ÂÏ›Ù. √È ¿Ó‰Ú˜ ¤¯Ô˘Ó ÛÔ˘‰¿ÛÂÈ ÛÙ· ·ÎÚÈ‚fiÙÂÚ· ·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈ· Î·È ¤¯Ô˘Ó ÂÈÛfi‰ËÌ· ÂÍ·„‹ÊÈÔ. √È Á˘Ó·›Î˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È ¤Í˘Ó˜, ÂÈÙ˘¯Ë̤Ó˜ Î·È Ó· ¤¯Ô˘Ó ·˘ÙÔÂÔ›ıËÛË. “∞˘Ùfi˜ Ô Á¿ÌÔ˜ Ì·˜ ÂÓ¤Ó¢Û ÁÈ· Ó· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÔ˘Ì ÙÔ fiÓÂÈÚÔ Î¿ı ™Ù·¯ÙÔÔ‡Ù·˜, fi¯È Ì Á˘Ó·›Î˜ ·Ó˘ÂÚ¿ÛÈÛÙ˜ Î·È ·ıËÙÈΤ˜, ·ÏÏ¿ Ì Á˘Ó·›Î˜ Ô˘ ı· ·ÔÎÙÔ‡Ó ÌfiÓ˜ ÙÔ˘˜ ÙËÓ Â˘Ù˘¯›· ÙÔ˘˜” , ϤÂÈ Ë ŒÚÈη √., ‰È¢ı‡ÓÙÚÈ· Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ Couple.net ÛÙË ™ÂÔ‡Ï. √È Â›‰ÔÍÔÈ Á·ÌÚÔ› Â›Ó·È fiÏÔÈ ·fiÊÔÈÙÔÈ ÙˆÓ Î·Ï‡ÙÂÚˆÓ ·ÓÂÈÛÙËÌ›ˆÓ -ÙÔ˘ ÿڂ·ÚÓÙ, Ù˘ √ÍÊfiډ˘, ÙÔ˘ ∂ıÓÈÎÔ‡ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ Ù˘ ™ÂÔ‡Ï- Î·È ÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È Â›Ù ˆ˜ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ Û ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ, ›ÙÂ Â›Ó·È ·ÍȈ̷ÙÔ‡¯ÔÈ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Ì ÂÈÛfi‰ËÌ· ¿Óˆ ÙˆÓ 300.000 ‰ÔÏ·Ú›ˆÓ ÙÔÓ ¯ÚfiÓÔ. √È Â›‰Ô͘ ™Ù·¯ÙÔÔ‡Ù˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÛÙ›ÏÔ˘Ó ÙÔ ‚ÈÔÁÚ·ÊÈÎfi ÙÔ˘˜ Î·È ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ¤ÓÙ ʈÙÔÁڷʛ˜ ̤¯ÚÈ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ª·˝Ô˘. ¢ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ÂÚÈÔÚÈÛÌfi˜ ˆ˜ ÚÔ˜ ÙË ¯ÒÚ· ηٷÁˆÁ‹˜ ÙÔ˘˜ Î·È ÙËÓ ËÏÈΛ· ÙÔ˘˜. ∏ ÂÙ·ÈÚ›·, ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ¤Ó· Û‡ÛÙËÌ· ÂÈÏÔÁ‹˜ ̤ۈ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÔ‡ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹, ı· ηٷϋÍÂÈ Û ÂÙ¿ Á˘Ó·›Î˜ ÙÔÓ πÔ‡ÏÈÔ. ∏ √. ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ fiÙÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ·fi ¯›ÏȘ Á˘Ó·›Î˜ ¤¯Ô˘Ó ‹‰Ë ÛÙ›ÏÂÈ ‚ÈÔÁÚ·ÊÈÎfi, ÔÈ ÌÈÛ¤˜ ÂÎ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ Â›Ó·È ·ÌÂÚÈηӛ‰Â˜.

√ √˘›ÏÈ·Ì ÊˆÙÔÁÚ·Ê‹ıËΠ¿Óˆ Û Ì˯·Ó‹ ÌÂÁ¿ÏÔ˘ ΢‚ÈÛÌÔ‡ ÛÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ ÙÔ˘ §ÔÓ‰›ÓÔ˘ ¯ˆÚ›˜ Ó· ›ӷÈ, ˆÛÙfiÛÔ, ·Ó·ÁÓˆÚ›ÛÈÌÔ˜ ·ÊÔ‡ ÊÔÚÔ‡Û ÎÚ¿ÓÔ˜ Î·È Á˘·ÏÈ¿, ¤ÁÚ·„·Ó Û‹ÌÂÚ· ·ÚÎÂÙ¤˜ Ù·ÌÏfiÈÓÙ ÂÊËÌÂÚ›‰Â˜. ∏ Sun ¤¯ÂÈ ÛÙÔ ÚˆÙÔÛ¤Ïȉfi Ù˘ ÔÏÔÛ¤ÏÈ‰Ë ÊˆÙÔÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ 28¯ÚÔÓÔ˘, Ó· ÂÚÓ¿ÂÈ Ì ÙË Ì˯·Ó‹ ÙÔ˘ ‰›Ï· ·fi Ù· Ô‰ÔÊÚ¿ÁÌ·Ù· Ô˘ ¤¯ÂÈ ÛÙ‹ÛÂÈ Ë ·ÛÙ˘ÓÔÌ›· ÁÈ· ÙÔ Á¿ÌÔ ÛÙÔ ÎÂÓÙÚÈÎfi §ÔÓ‰›ÓÔ. ºÔÚ¿ÂÈ ·ıÏËÙÈο ·Ô‡ÙÛÈ· Î·È ÊfiÚÌ· Î·È ¤Ó· ·‰È¿‚ÚÔ¯Ô Ì ÙË ‚ÚÂÙ·ÓÈ΋ ÛËÌ·›· ÛÙÔ Ì·Ó›ÎÈ Î·È Ô‰ËÁ› Ì›· Ducati 1.100 ΢‚ÈÎÒÓ. ∏ ʈÙÔÁÚ·Ê›· ÙÚ·‚‹¯ÙËΠÚÔÊ·ÓÒ˜ ÛÙȘ ·Ú¯¤˜ Ù˘ ‚‰ÔÌ¿‰·˜ fiÙ·Ó Ô √˘›ÏÈ·Ì Â¤ÛÙÚÂÊ ·fi ·ÁÒÓ· Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘ Ì ʛÏÔ˘˜ ÙÔ˘.

¶ÚÈÁÎÈÈÎfi˜ Á¿ÌÔ˜ “Ì·˚ÌÔ‡” ÛÙËÓ ∞˘ÛÙÚ·Ï›· √È ∞˘ÛÙÚ·ÏÔ› Ô˘ ‰ÂÓ ¤Ï·‚·Ó ÚfiÛÎÏËÛË ÁÈ· ÙÔ Á¿ÌÔ ÙÔ˘ √˘›ÏÈ·Ì, ·ÏÏ¿ Ôχ ı· ÙÔ ‹ıÂÏ·Ó, ÙÒÚ· ı· ÌÔÚÔ‡Ó ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ Ó· ÚÔÛÎÏËıÔ‡Ó Û ¤Ó·Ó ÚÈÁÎÈÈÎfi Á¿ÌÔ “Ì·˚ÌÔ‡” ÛÙË ÌÈÎÚ‹ Δ˙ÈÏÁοÓÙÚ·, Ì›· fiÏË ÌÂٷ͇ ªÂÏ‚Ô‡ÚÓ˘ Î·È ™›‰ÓÂ˚. “¶Ô˘Ï‹Û·Ì 120 ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ· ÁÈ’ ·˘Ùfi Ô˘ ·ÔηÏԇ̠“ΔÈ¿Ú· Î·È ºÚ¿ÎÔ ÁÈ· ÙËÓ ∫¤ÈÙ Î·È ÙÔÓ √˘ÈÏ” Î·È ‰ÂÓ Â›Ó·È ¿Û¯ËÌ· ÁÈ· Ì›· fiÏË ÂÚ›Ô˘ 2.000 ηÙԛΈӔ , ϤÂÈ Ë ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÙÚÈ· Δ˙fiÈ Ã¿Ô˘·ÚÓÙ. °È· Ó· Â›Ó·È ÛÙÔ Îϛ̷ ÙÔ˘ ÚÈÁÎÈÈÎÔ‡ Á¿ÌÔ˘, Ì¿ÏÈÛÙ·, ÔÈ ÚÔ-

¯Ú¤Ô˘˜ ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙÔ ÎÔÈÓˆÓÈÎfi Û‡ÓÔÏÔ, ÙËÓ ·›ÛıËÛË Ù˘ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ÚÔÛÊÔÚ¿˜. ∫·È, ΢ڛˆ˜, Ú¤ÂÈ ÚÔ˜ ÙËÓ È‰ÈÔÙ¤ÏÂÈ·. ™ÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ Û˘Á΢ڛ·, Ù˘ ‚·ıÈ¿˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÎÚ›Û˘ Ô˘ ·ÂÈÏ› ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ Û˘ÓÔ¯‹, ÎÚ›Û˘ Ë ÔÔ›· ÎÈÓ‰˘Ó‡ÂÈ Ó· ¿ÚÂÈ ‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ ÂıÓÈΤ˜, Â›Ó·È ·‰È·ÓfiËÙÔ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË Ó· ¤¯ÂÈ ÓÔÔÙÚÔ›· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ·Ú¤·˜. ¶Ú¤ÂÈ Ó· ˘¿ÚÍÂÈ Î˘‚¤ÚÓËÛË Ì ÂıÓÈΤ˜ ‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ. ™˘ÓÂÒ˜: ∞Ó·Û¯ËÌ·ÙÈÛÌfi˜ ΢‚¤ÚÓËÛ˘, ÌÂÙ·Û¯ËÌ·ÙÈÛÌfi˜ Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ Î·È ·ÔÛ¯ËÌ·ÙÈÛÌfi˜ Ù˘ ·Ú¤·˜. ∞Ó·Û¯ËÌ·ÙÈÛÌfi˜ ÚÈ˙ÈÎfi˜ Ì ·ÏÏ·Á‹ ÓÔÔÙÚÔ›·˜ ÁÈ· ÙËÓ ¿ÛÎËÛË ÌÈ·˜ ¿ÏÏ˘ ÔÏÈÙÈ΋˜” .

§Â‡ÎˆÌ· ÁÈ· Ù’ ÕÁÈÔÓ ŸÚÔ˜ √ Î. ¢. º. ∫ÒÛÙÔÁÏÔ˘ ÁÚ¿ÊÂÈ:

““∏ ªÂÁ¿ÏË ∫È‚ˆÙfi˜: ÕÁÈÔÓ ŸÚÔ˜” . ªÈ· ηϷ›ÛıËÙË ¤Î‰ÔÛË ÙÔ˘ ÂÚÈÔ‰ÈÎÔ‡ Geographic, ‹Ïı ÛÙ· ¯¤ÚÈ· ÌÔ˘ ÚfiÛÊ·Ù·. ŒÓ· ȉȷ›ÙÂÚÔ ÂÚÈËÁËÙÈÎfi §Â‡ÎˆÌ·, Ô˘ Ì·˜ Ù·Íȉ‡ÂÈ ÛÙ· ÌÔÓÔ¿ÙÈ· Ù˘ ı›·˜ ™ÔÊ›·˜ Î·È ∂ÌÂÈÚ›·˜. ÕÁÈÔÓ ŸÚÔ˜: ∫È‚ˆÙfi˜ Ù˘ √ÚıÔ‰ÔÍ›·˜, ÂÏ›‰· Î·È ·ÚËÁÔÚ›· ÁÈ· ÙÔ˘˜ ··ÓÙ·¯Ô‡ ÔÚıÔ‰fiÍÔ˘˜, ÙÔ˘˜ ·ÂÏÈṲ̂ÓÔ˘˜ ·‰ÂÏÊÔ‡˜ Ì·˜, ÙÔ˘˜ Ï·ÓÂ̤ÓÔ˘˜, ÙÔ˘˜ ΢ÓËÁË̤ÓÔ˘˜ ÁÈ· ÙÔ˘ ÃÚÈÛÙÔ‡ ÙËÓ ¶›ÛÙË ÙËÓ ∞Á›·! - ∑ԇ̠̤Ú˜ ÙÚ·ÁÈΤ˜. ¶ÓÂ˘Ì·ÙÈ΋ ·ÙÚÔÊ›· Î·È ÓÂ˘Ì·ÙÈ΋ ·ÓˆÚÈÌfiÙËÙ·, ÂÈÎÚ·Ù› ·ÓÙÔ‡. √È ÌÔÓ·¯Ô›, ·˘ÙÔ› ÔÈ ˘ÏÒÓ˜ Ù˘ √Úı‹˜ - ¶›ÛÙ˘, Ê˘Ï¿ÙÙÔ˘Ó ÙËÓ πÂÚ¿ ¶·Ú¿‰ÔÛË, ̤۷ Û Ó‡̷ Â˘Û¤‚ÂÈ·˜, ηÚÙÂÚ›·˜, ÚÔÛ¢¯‹˜ Î·È ·Á¿˘. ™ÙÔ ŸÚÔ˜, ¯ÚfiÓÔ˜ ‰ÂÓ ˘Ê›ÛٷٷÈ. °›ÓÂÛ·È ·È‰›, ÁÈ· ¯¿ÚË ÙÔ˘ πËÛÔ‡, Á›ÓÂÛ·È ÎÔÈÓˆÓfi˜ Ù˘ ıÚÈ·Ì‚Â‡Ô˘Û·˜ - ÛÙÚ·Ù¢Ô̤Ó˘ ∂ÎÎÏËÛ›·˜, Á›ÓÂÛ·È ıÂfi˜ Ì ÙËÓ ¯¿ÚÈ Î·È Â˘ÏÔÁ›· ÙÔ˘ ¢ÂÛfiÙË - ¶·ÓÙÔÎÚ¿ÙÔÚ·! ∫·ÏÏÈÙ¯ÓÈÎfi Î·È ‚·ı‡Ù·ÙÔ ıÂÔÏÔÁÈÎfi ÙÔ ˆÚ·›Ô §Â‡ÎˆÌ· ÙÔ˘ ÂÚÈÔ‰ÈÎÔ‡. ºˆÙÔÁڷʛ˜ ÙÔ˘ Õıˆ, ʈÙÔÁڷʛ˜ Ì ÁÂÚÔÓÙ¿ÎÈ· Ô˘ ˙Ô˘Ó Û Û΋Ù˜, ·ÔÌÔӈ̤ÓÔÈ ·fi ÙÔ “ıfiÚ˘‚Ô” ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘, ¿ÏÏÔÈ ¿ÏÈ ÎÚ¤ÌÔÓÙ·È Û·Ó ·ÂÙÔ›, ÛÙȘ ÛËÏȤ˜, ÚÔÛ¢¯fiÌÂÓÔÈ ÁÈ· ÙË ÛˆÙËÚ›· ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘, ¯‡ÓÔÓÙ·˜ ÔÙ¿ÌÈ· ‰·ÎÚ‡ˆÓ Î·È ·›Ì·ÙÔ˜. ΔÔ ÕÁÈÔÓ ŸÚÔ˜, ÙÔ ¶·ÓÛ‚¿ÛÌÈÔÓ, ÙÔ ÂÚÈ‚fiÏÈ Ù˘ ∫¯·ÚÈو̤Ó˘ £ÂÔÙfiÎÔ˘, Â›Ó·È ¤Ó·˜ ÙfiÔ˜ ·ÁÎfiÛÌÈÔ˜, Ì¿ÏÏÔÓ ˘ÂÚÎfiÛÌÈÔ˜ ÔÌfi˜, Ô˘ ÂÎ¤ÌÂÈ ÔÏÏ¿ ÌËӇ̷ٷ Î·È Ô Î·ı¤Ó·˜ ·ÎÔ‡ÂÈ Î·È ‚ϤÂÈ fi,ÙÈ ÌÔÚ› Î·È fiÛÔ ‰‡Ó·Ù·È. ΔÔ ŸÚÔ˜, ‰ÂÓ ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÙ·È. ΔÔ ˙ÂȘ. ¡ÈÒıÂȘ ÙËÓ ı›· ÂÓ¤ÚÁÂÈ· Î·È Û˘ÁÎÏÔÓ›˙ÂÛ·È, ÚÒÙË - ‰Â‡ÙÂÚË - ÙÚ›ÙË - ‰¤Î·ÙË ÙÚ›ÙË ÊÔÚ¿!” .

ÛÎÂÎÏË̤ÓÔÈ Î·ÏÔ‡ÓÙ·È Ó· ¿Ó ÓÙ˘Ì¤ÓÔÈ ˆ˜ ‚ÚÂÙ·ÓÔ› Á·Ï·˙Ô·›Ì·ÙÔÈ. “Œ¯Ô˘Ì ̛· ∂˘ÁÂÓ›· Î·È Ì›· μ·ÙÚ›ÎË Î·ıÒ˜ Î·È ¤Ó·Ó ∫¿ÚÔÏÔ Î·È Ì›· ∫·Ì›Ï·. ŸÏÔÈ ÓÙ˘ÓfiÌ·ÛÙÂ Û·Ó Ó· ‹Ù·Ó Ô Î·ÓÔÓÈÎfi˜ Á¿ÌÔ˜”. ∂›ÙÈÌË ÚÔÛÎÂÎÏË̤ÓË, Ë 80¯ÚÔÓË ÿÛÏ· Δ›ÌÈÙ˜, Ë ÔÔ›· ı· ʇÁÂÈ ·fi ÙÔ ÁËÚÔÎÔÌ›Ô, fiÔ˘ ÊÈÏÔÍÂÓ›ٷÈ, ÁÈ· Ó· ·Ú·ÛÙ› ÛÙÔ Á¿ÌÔ “Ì·˚ÌÔ‡” ˘Ô‰˘fiÌÂÓË ÙË ‚·Û›ÏÈÛÛ· ∂ÏÈÛ¿‚ÂÙ. ŸÛÔ ÁÈ· ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ ı· ˘Ô‰˘ıÔ‡Ó ÙÔÓ Ú›ÁÎÈ· √˘›ÏÈ·Ì Î·È ÙËÓ ∫¤ÈÙ, Â›Ó·È Ô Ì˯·ÓÈÎfi˜ Ù˘ fiÏ˘ Î·È Ë Û‡˙˘ÁÔ˜ ÂÓfi˜ ·ÁÚfiÙË.

∞ÌÊÈÊ˘ÏfiÊÈÏË ‰‹ÏˆÛÂ Ë ËıÔÔÈfi˜ ÿ‚·Ó ƒ¤ÈÙÛÂÏ °Ô˘ÓÙ ∏ ÚˆÙ·ÁˆÓ›ÛÙÚÈ· ÙÔ˘ “True Blood” , ÿ‚·Ó ƒ¤ÈÙÛÂÏ °Ô˘ÓÙ, ‰ËÏÒÓÂÈ Ôχ ÚÔÌ·ÓÙÈ΋, ÂȉÈο fiÙ·Ó ‚Á·›ÓÂÈ Ú·ÓÙ‚ԇ Ì ̛· ¿ÏÏË Á˘Ó·›Î·. “∂›Ì·È ̤۷ Û fiÏ·. ¡· ÁÓˆÚ›Ûˆ ¤Ó·Ó ˆÚ·›Ô Ù‡Ô, ¤Ó· ˆÚ·›Ô ÎÔÚ›ÙÛÈ...” , ‰‹ÏˆÛÂ Ë 23¯ÚÔÓË °Ô˘ÓÙ ÛÂ Û˘Ó¤ÓÙ¢͋ Ù˘ ÛÙÔ ÂÚÈÔ‰ÈÎfi Esquire. ¢È¢ÎÚ›ÓÈÛÂ, Ì¿ÏÈÛÙ·, fiÙÈ fiÙ·Ó Û˘Óԉ‡ÂÈ Á˘Ó·›Î˜, ˘Ô‰‡ÂÙ·È ÙÔÓ ¿Ó‰Ú·. “∞ÓÔ›Áˆ ÙËÓ fiÚÙ·, ÎÂÚÓ¿ˆ ÙÔ ‰Â›ÓÔ. ¡·È, Â›Ì·È ÚÔÌ·ÓÙÈ΋” . ∏ °Ô˘ÓÙ ¤ÁÈÓ ÁÓˆÛÙ‹ Î·È ·fi ÙË Û¯¤ÛË Î·È ÙÔ˘˜ ·ÏÏÂ¿ÏÏËÏÔ˘˜ ¯ˆÚÈÛÌÔ‡˜ Ù˘ Ì ÙÔÓ ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÛÙ‹ ª¤ÚÈÏÈÓ ª¿ÓÛÔÓ, ÁÓˆÛÙfi ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÎÏËÙÈ΋ ÂÌÊ¿ÓÈÛË Î·È Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ ÙÔ˘. ΔÔÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ ¯ÚfiÓÔ ÙÔ ˙¢Á¿ÚÈ ‰È¤Ï˘Û ÙÔÓ ·ÚÚ·‚ÒÓ· ÙÔ˘. ∏ Û˘ÌÚˆÙ·ÁˆÓ›ÛÙÚÈ¿ Ù˘ ÛÙÔ “True Blood” , ÕÓ· ¶¿ÎÔ˘ÈÓ, Ë ÔÔ›· Â›Ó·È ·ÓÙÚÂ̤ÓË Ì ÙÔÓ Â›Û˘ ËıÔÔÈfi ™Ù›‚ÂÓ ªfiÁÈÂÚ, ·ÔÎ¿Ï˘„ ¤Ú˘ÛÈ fiÙÈ Â›Ó·È ·ÌÊÈÊ˘ÏfiÊÈÏË.


«

OI ¶O§ITE™ Y¶O™THPIZOYN ¶Ò˜ ‚ϤÂÙ ÙËÓ ¶ÚˆÙÔÌ·ÁÈ¿; ∂›Ó·È ·ÚÁ›· ‹ ·ÂÚÁ›· ÙÂÏÈÎÒ˜;

∞Ó·ÛÙ¿Û˘ μ·ÛÈÏÂÈ¿‰Ë˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˜

“∏ ¶ÚˆÙÔÌ·ÁÈ¿ Â›Ó·È ·ÚÁ›·. ∂›Ó·È Ë ÁÈÔÚÙ‹ Ù˘ ¿ÓÔÈ͢ Î·È Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ÌÈ· Ôχ ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ÂÚÁ·ÙÈ΋ ÁÈÔÚÙ‹, ¯ˆÚ›˜ fï˜ ηٿ ÙËÓ ÚÔÛˆÈ΋ ÌÔ˘ ¿Ô„Ë Ó· ıˆÚÂ›Ù·È ·ÂÚÁ›·” .

ª∞Δπ∂™&°¡øª∂™

™∞μμ∞Δ√ 30 ∞¶ƒπ§π√À 2011

/5

∂›‰ÂÈÍË ÎÏfiÔ˘Ó Î·Ù·ÌÂÛ‹˜ Ù˘ °Ú. §·ÌÚ¿ÎË ŒÓ·˜ ÎÏfiÔ˘Ó ¤‰ÈÓ ·Ú¿ÛÙ·ÛË Á‡Úˆ ÛÙȘ 2 ¯ı˜ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ÛÙË ‰È·ÛÙ·‡ÚˆÛË ÙˆÓ Ô‰ÒÓ °Ú. §·ÌÚ¿ÎË Î·È ¶··‰È·Ì¿ÓÙË. ŸÙ·Ó ÙÔ Ê·Ó¿ÚÈ ¿Ó·„ ÎfiÎÎÈÓÔ, η٤‚ËΠ·fi ÙÔ Â˙Ô‰ÚfiÌÈÔ ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ Î·È ¿Ú¯ÈÛ ٷ Ù·¯˘‰·ÎÙ˘ÏÔ˘ÚÁÈο ÙÔ˘ ÎfiÏ· Ì ÎÔÚ‡Ó˜ Î.¿Ï. √È Ô‰ËÁÔ› ¤ÌÂÈÓ·Ó ¤ÎÏËÎÙÔÈ ·fi ÙÔ ı¤·Ì· Î·È fiÙ·Ó ¿Ó·„ ÙÔ Ú¿ÛÈÓÔ, ηı˘ÛÙ¤ÚËÛ·Ó Ó· ÍÂÎÈÓ‹ÛÔ˘Ó. ΔÔ ›‰ÈÔ Û˘Ó¤‚Ë Î·È Ì ÙÔ˘˜ Ô‰ËÁÔ‡˜ Ô˘ ÎÈÓÔ‡ÓÙ·Ó ÛÙËÓ ¶··‰È·Ì¿ÓÙË, Ì›· Ì¿ÏÈÛÙ· ·Ú’ ÔÏ›ÁÔÓ Ó· ÚÔηϤÛÂÈ ÙÚÔ¯·›Ô ·Ù‡¯ËÌ·, fiÙ·Ó ÛÙ·Ì¿ÙËÛ ÙËÓ Î›ÓËÛË ÙÔ˘ Ô¯‹Ì·Ùfi˜ Ù˘ ηٷÌÂÛ‹˜ ÙÔ˘ ‰ÚfiÌÔ˘, ÁÈ· Ó· ·ÔÏ·‡ÛÂÈ ÙÔÓ ÎÏfiÔ˘Ó... ÿÛˆ˜ Ë Â›‰ÂÈÍË ·Ó ÁÈÓfiÙ·Ó Û ¤Ó· ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi ̤ÚÔ˜, Ó· ›¯Â ηχÙÂÚ· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Î·È ÁÈ· ÙËÓ ÙÛ¤Ë ÙÔ˘ ηÏÏÈÙ¤¯ÓË... ¢∏ª√.™.

¢ËÌ‹ÙÚ˘ ∫Ô˘ÙÛÔ‡ÎÔ˜

∫Ϥ‚Ô˘Ó ÓÂÚfi

‰ËÌfiÛÈÔ˜ ˘¿ÏÏËÏÔ˜

“∂›Ó·È ·ÂÚÁ›·. ∏ ÂÔ¯‹ Î·È Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÙËÓ Î·ıÈÛÙÔ‡Ó Â›Î·ÈÚË fiÛÔ ÔÙ¤. °È’ ·˘Ùfi ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ı· Ú¤ÂÈ Ó· Û˘ÛÂÈÚˆıÔ‡Ó ÛÙ· Û˘Ó‰Èοٷ Î·È Ó· ‰ÒÛÔ˘Ó ÙÔ ·ÚfiÓ ÛÙȘ ÚˆÙÔÌ·ÁÈ¿ÙÈΘ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÂȘ Î·È ÛÙȘ ·ÂÚÁ›Â˜ Ô˘ ¤Ú¯ÔÓÙ·È” .

μ¿Ó· ¡‰fiÙ· ÂÚÁ·˙fiÌÂÓË

“∏ ¶ÚˆÙÔÌ·ÁÈ¿ Â›Ó·È ÌÈ· Ôχ ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ÂÚÁ·ÙÈ΋ ÁÈÔÚÙ‹. ¢˘ÛÙ˘¯Ò˜, ÂΛÓË ÙËÓ Ë̤ڷ ÚÔÛˆÈο ı· Ú¤ÂÈ Ó· ‰Ô˘Ï¤„ˆ” .

ΔÂÚ¿ÛÙȘ ÔÛfiÙËÙ˜ ÓÂÚÔ‡ ·fi ÙȘ ‰ÂÍ·ÌÂÓ¤˜ ˘Ú·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ™ÎÔ¤ÏÔ˘ ÎϤ‚Ô˘Ó ÂÈÙ‹‰ÂÈÔÈ. Δ· ÎÚÔ‡ÛÌ·Ù· ÎÏÔ‹˜ ·˘Í¿ÓÔÓÙ·È, ÂÓÒ ·‡ÚÈÔ ∫˘Úȷ΋ ÍÂÎÈÓ¿ Î·È Â›ÛËÌ· Ë ÊÂÙÈÓ‹ ·ÓÙÈ˘ÚÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô˜. ¶ÈÛÙÒÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ˘Ú·ÛÊ¿ÏÂÈ· ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ·ÎfiÌË Î·Ù·‚ÏËı› ·fi ÙËÓ ¶ÔÏÈÙ›· ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ¢‹ÌÔ˘˜, Ì ÙÔÓ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô Ù˘ ™ÎÔ¤ÏÔ˘ Ó· ηٷ‚¿ÏÏÂÈ Î¿ı ‰˘Ó·Ù‹ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ ÛÙÔ Ì¤ÙÚÔ ÙÔ˘ ‰˘Ó·ÙÔ‡ Ó· Â›Ó·È ¤ÙÔÈÌÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ ÚfiÏË„Ë Î·È ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ˘ÚηÁÈÒÓ. √ÚÈṲ̂ÓÔÈ ÛÙÔ ÓËÛ› ‰ÂÓ ·ÓÙÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ÚÔÊ·ÓÒ˜ ÙË ¯ÚËÛÈÌfiÙËÙ· ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ·ÔıËÎÂ˘Ì¤ÓÔ ÛÙȘ ‰ÂÍ·ÌÂÓ¤˜ ˘Ú·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜. ∂›Ó·È ‚¤‚·ÈÔ fiÙÈ ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Î·Ù¿ ÙËÓ ÔÔ›· οÙÈ ¿ÂÈ ÛÙÚ·‚¿, οÙÈ Ô˘ fiÏÔÈ ·¢¯fiÌ·ÛÙÂ, ı· Â›Ó·È ÔÈ ÚÒÙÔÈ Ô˘ ı· Ú›ÍÔ˘Ó ÙȘ ¢ı‡Ó˜ ÛÙÔ ¢‹ÌÔ Î·È Û fiϘ ÙȘ Û˘Ó·ÚÌfi‰È˜ ∞Ú¯¤˜. øÛÙfiÛÔ, Ë ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ ¤¯ÂÈ ¯Ú¤Ô˜ Ó· ‰È·ÙËÚ› ηϿ ·ÛÊ·ÏÈṲ̂Ó˜ ÙȘ ‰ÂÍ·ÌÂÓ¤˜ ˘Ú·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜, ηıÒ˜ ÔÈ ÂÈÙ‹‰ÂÈÔÈ ÛÙÔ ÓËÛ› ·›˙Ô˘Ó ÛÙËÓ Î˘ÚÈÔÏÂÍ›· Ì ÙË ÊˆÙÈ¿, ·‰˘Ó·ÙÒÓÙ·˜ Ó· ·ÓÙÈÏËÊıÔ‡Ó Ù· ·˘ÙÔÓfiËÙ· ¤ÛÙˆ. μ.∫.

∂ÈΛӉ˘ÓÔ Ô‰fiÛÙڈ̷

£fi‰ˆÚÔ˜ ¶·Ú·Û΢¿˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˜

“∏ ¶ÚˆÙÔÌ·ÁÈ¿ Â›Ó·È ÌÈ· Ôχ ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ̤ڷ Î·È Â›Ó·È ÛËÌ·ÓÙÈÎfi Ó· ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘ÌÂ Û·Ó ·ÂÚÁ›· Î·È fi¯È Û·Ó ÌÈ· ÔÔÈÔ‰‹ÔÙ ·ÚÁ›·” .

EÈ̤ÏÂÈ·: ∞¡¡∞ ∞ƒ°Àƒ∏ ºˆÙfi: ¶. °IANNAPO™

I‰ÈÔÎÙ‹Ù˘

∂ΉfiÙ˘ - ¢È¢ı˘ÓÙ‹˜

£E™™A§IKE™ EK¢O™EI™ A.E.

μ∞™π§∏™ Ã. ¢∞¡√™

I¿ÛÔÓÔ˜ Ì ∞ı. ¢È¿ÎÔ˘ 2 383 33 BO§O™ Kˆ‰ÈÎfi˜ 1802 ÙËÏ.: 24210 23303 (Û˘ÓÔÙÈ΋ 8 ÁÚ·ÌÌÒÓ) ÙËÏ. Û˘Ó‰ÚÔÌËÙÒÓ 8001135000 fax: 24210 32828, 23470

∂§∂¡∏ πø∞¡. ™Δ∞ª√À§∏ °πøƒ°√™ ∫. Δ™π°∫§πºÀ™∏™ ¢∏ª∏Δƒ∏™ Ã. ¶∂§∂∫√À¢∞™

∞Ú¯ÈÛ˘ÓÙ¿ÎÙ˜

E-mail: info@e-thessalia.gr http://www.e-thessalia.gr E-mail: (ÁÈ· ÂÌÔÚÈΤ˜ ηٷ¯ˆÚ‹ÛÂȘ): pub@e-thessalia.gr ¢È¢ı˘ÓÙ‹˜: 1914 - 1944 T. OIKONOMAKH™ 1945 -1990 °. ¶∞ƒ∞™∫∂À√¶√À§√™ 1990 - 1996 K. §OY§H™

ÈÂÛÙ‹ÚÈ· - ‰È·ÓÔÌ‹ Ù‡Ô˘: A' BI.¶E. BfiÏÔ˘

ÙËÏ.: 24210 95751-2, fax: 24210 95755 A¶A°OPEYETAI Ë ·Ó·‰ËÌÔÛ›Â˘ÛË, Ë ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹, ÔÏÈ΋, ÌÂÚÈ΋ ‹ ÂÚÈÏËÙÈ΋, Ë Î·Ù¿ ·Ú¿ÊÚ·ÛË ‹ ‰È·Û΢‹ ·fi‰ÔÛË ÙÔ˘ ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘ Ù˘ ÂÊËÌÂÚ›‰·˜ Ì ÔÔÈÔÓ‰‹ÔÙ ÙÚfiÔ, Ì˯·ÓÈÎfi, ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi, ʈÙÔÙ˘ÈÎfi, ˯ÔÁÚ·Ê‹Ûˆ˜ ‹ ¿ÏÏÔÓ, ¯ˆÚ›˜ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ÁÚ·Ù‹ ¿‰ÂÈ· ÙÔ˘ ÂΉfiÙË. NfiÌÔÈ 238/1970, 4301/1979, N. 100/1975, N¢ 3565/1956 Î·È 4254/1962 Î·È Î·ÓfiÓ˜ ÙÔ˘ ¢ÈÂıÓÔ‡˜ ¢Èη›Ô˘.

ΔÒÚ· Ì ٷ ‰Èfi‰È· ÛÙËÓ ÂıÓÈ΋ Ô‰fi, ÔÏÏÔ› Â›Ó·È ·˘ÙÔ› Ô˘ ÂÈϤÁÔ˘Ó Ó· Ù·Íȉ¤„Ô˘Ó ÚÔ˜ ÙË §¿ÚÈÛ· ·fi ÙÔÓ ·ÏÈfi ‰ÚfiÌÔ. ŸÌˆ˜, ÁÈ· Ó· ‚ÁÔ˘Ó ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ Ô˘ ı¤ÏÔ˘Ó ÂÚÓÔ‡Ó ·fi Ì›· ·Ú¿Î·Ì„Ë Û¯Â‰fiÓ ·Ú¿ÏÏËÏ· ·fi ÙÔ 304 ¶∂μ. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ¤Ó· ‰ÚfiÌÔ Ô˘ Â›Ó·È ÁÂÌ¿ÙÔ˜ “‚˘ı›ÛÌ·Ù·” ÁÈ· ¤Ó· ÌÂÁ¿ÏÔ ‰È¿ÛÙËÌ·. ª¿ÏÈÛÙ·, ÂΛÓÔÈ ÔÈ Ô‰ËÁÔ› Ô˘ ‰ÂÓ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· ·ÈÊÓȉȿ˙ÔÓÙ·È ·fi ÙËÓ Î·Î‹ ηٿÛÙ·ÛË ÙÔ˘ Ô‰ÔÛÙÚÒÌ·ÙÔ˜. ΔÔ Úfi‚ÏËÌ· ·˘-

∫·˘ÛfiÍ˘Ï· ÛÙÔ ‰¿ÛÔ˜ ˘Ùfi ÎÈ ·Ó Â›Ó·È ·›ÛÙ¢ÙÔ... ΔfiÓÔÈ ·fi η˘ÛfiÍ˘Ï· ·ÔıËÎÂ˘Ì¤Ó· Û ‰·ÛÈ΋ ¤ÎÙ·ÛË Î¿Ùˆ ·fi ÙË ÛÎÈ¿ ÙˆÓ ‡ΈÓ. ªÈ· ÂÓ¤ÚÁÂÈ· ·Ó ÌË ÙÈ ¿ÏÏÔ ·ÓfiËÙË, Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ı¤ÛÂÈ Û ÛÔ‚·Úfi ΛӉ˘ÓÔ ÔÏfiÎÏËÚË ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹. º·›ÓÂÙ·È ˆ˜ ‰ÂÓ ¯ÚÂÈ·˙fiÌ·ÛÙ ÙÔ˘˜ ÂÌÚËÛÙ¤˜, ÌÔÚԇ̠ӷ ηԇÌÂ Î·È ·fi ÌfiÓÔÈ Ì·˜...

¶·Ó. °È·Ó.

Ùfi ˘¿Ú¯ÂÈ Â‰Ò Î·È Î·ÈÚfi Î·È ¤¯Ô˘Ó ÂÓËÌÂÚˆı› ÔÈ ·ÚÌfi‰È˜ ˘ËÚÂۛ˜, ÒÛÙ ӷ οÓÔ˘Ó ÙȘ ··Ú·›ÙËÙ˜ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ Î·È Ó· Á›ÓÂÈ ·ÔηٿÛÙ·ÛË. ∞ÏÏ¿ Ù›ÔÙ· ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Á›ÓÂÈ Ì¤¯ÚÈ ÙÒÚ· Î·È ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· Ù·Ï·ÈˆÚ› fiÛÔ˘˜ ÂÚÓÔ‡Ó ·fi ÂΛ. £. ∫. μ.

Δ. ∫ .

“¡¤ÊÔ˜” ÛÙÔ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ

30ÂÙ›·˜

∞fi„Â Ë ÎÏ‹ÚˆÛË ·Ú·ËÁÌ¿ÙˆÓ ÛÙÔÓ ∞ÏÌ˘Úfi “™‹ÌÂÚ· ÛÙȘ 8 ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ÛÙÔ ¢ËÌ·Ú¯Â›Ô ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ ı· Á›ÓÂÈ ·fi ÙÔ ÓÔÌ¿Ú¯Ë ™˘ÚfiÔ˘ÏÔ Ë ÎÏ‹ÚˆÛË Â›ÎÔÛÈ ÂÚ›Ô˘ ·Ú·ËÁÌ¿ÙˆÓ Î·È ·Ú¿‰ÔÛ‹ ÙÔ˘˜ Û ÈÛ¿ÚÈıÌÔ˘˜ ÛÂÈÛÌfiÏËÎÙÔ˘˜ Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜ Î·È ‚ÈÔÙ¤¯Ó˜ ÙÔ˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡, ÁÈ· ÙË ÛÙ¤Á·ÛË ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂÒÓ ÙÔ˘˜” . ŒÚ¢ӷ ÁÈ· ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ ÂÚÁ·Û›·˜ “ŒÚ¢ӷ ÁÈ· ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ ÂÚÁ·Û›·˜ ÛÙË ‚ÈÔÌ˯·Ó›·, ÛÙÔ ¯ÔÓ‰ÚÈÎfi Î·È ÏÈ·ÓÈÎfi ÂÌfiÚÈÔ, ÛÙȘ ÙÚ¿Â˙˜ Î·È ÛÙȘ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈΤ˜ ÂÙ·ÈÚ›˜ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÂÈ Ë ∂˘Úˆ·˚΋ ∫ÔÈÓfiÙËÙ· ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ÙˆÓ ÎÚ·ÙÒÓ-ÌÂÏÒÓ Ù˘ ÙÔ 1982. ∏ ¤Ú¢ӷ ·ÔÊ·Û›ÛÙËΠ·fi ÙËÓ ∂ÈÙÚÔ‹ ÙˆÓ ∂˘Úˆ·˚ÎÒÓ ∫ÔÈÓÔًوÓ

™Ù¤ÁË ÁÈ· ÙȘ ÊÈÏÔ˙ˆÈΤ˜

¶ÂÚÈÔÚÈṲ̂ÓË ‹Ù·Ó ÓˆÚ›˜ ¯ı˜ ÙÔ Úˆ› Ë ÔÚ·ÙfiÙËÙ· ÛÙËÓ Â˘Ú‡ÙÂÚË ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ˘. √È ‰ÈÂÚ¯fiÌÂÓÔÈ Ô‰ËÁÔ› ·fi ÙÔ ‰ÚfiÌÔ μfiÏÔ˘-μÂÏÂÛÙ›ÓÔ˘, ‰ÂÓ ¤‚ÏÂ·Ó Û ÌÂÁ¿ÏË ·ÎÙ›Ó· ·fi ÙÔ “Ó¤ÊÔ˜” Ô˘ Î¿Ï˘Ù ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹. §ÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Û· ‚ÈÔÌ˯·Ó›· ¤‚Á·˙Â Î·È ¿ÏÈ ·fi ÙȘ ηÌÈÓ¿‰Â˜ Ù· ÁÓˆÛÙ¿ Û‡ÓÓÂÊ· ηÓÔ‡. √È Î¿ÙÔÈÎÔÈ ÙÔ˘ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ˘ Â‰Ò Î·È ¯ÚfiÓÈ· ˙Ô˘Ó Û’ ·˘Ùfi ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ. °È· ÙÔ ı¤Ì· ¤¯Ô˘Ó ‰··ÓËı› ·ÙÂÏ›ˆÙ˜ ÒÚ˜ Û˘˙ËÙ‹ÛˆÓ, Û˘ÛΤ„ˆÓ, ¯‡ıËΠÔχ ÌÂÏ¿ÓÈ, ˆÛÙfiÛÔ ÙÔ “Ó¤ÊÔ˜” ·Ú·Ì¤ÓÂÈ “Ó¤ÊÔ˜” . ∏ ηٿÛÙ·ÛË ¤¯ÂÈ ·ÁȈı›. Ÿˆ˜ Î·È ÛÙË Û˘-

¶Úfi

√È ·ÔÊ¿ÛÂȘ ÁÈ· ·ÔÚÚfiÊËÛË Ì‹ÏˆÓ ÛÙË ¡ÔÌ·Ú¯›· ª·ÁÓËÛ›·˜ “Δ· ÔÚ›ÛÌ·Ù· Û˘ÛΤ„ˆ˜ Ô˘ ¤ÁÈÓ ÛÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô °ÂˆÚÁ›·˜ ˘fi ÙËÓ ÚÔ‰ڛ· ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ ∫·ÓÂÏÏfiÔ˘ÏÔ˘ ÁÈ· ÙÔ ı¤Ì· ‰È·ı¤Ûˆ˜ ÙˆÓ Ì‹ÏˆÓ, ÎÔÈÓÔÔÈ‹ıËÎ·Ó Î·È ÛÙË ¡ÔÌ·Ú¯›· ª·ÁÓËÛ›·˜, Ì·˙› Ì ÙȘ ·ÔÊ¿ÛÂȘ Ô˘ ÂÏ‹ÊıËÛ·Ó. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ·, ηٿ ÙË Û‡Û΄Ë, ÛÙËÓ ÔÔ›· ‹Ú·Ó ̤ÚÔ˜ Î·È ÂÎÚfiÛˆÔÈ Ù˘ ¶·ÓÂÏÏËÓ›Ô˘ ™˘ÓÔÌÔÛÔÓ‰›·˜ ∂ÓÒÛÂˆÓ °ÂˆÚÁÈÎÒÓ ™˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌÒÓ, ÂÎÚÔÛÒˆÓ ÙˆÓ Û˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÙÈÎÒÓ ÔÚÁ·ÓÒÛÂˆÓ Î·È ÂÌfiÚˆÓ ¯ÔÓ‰ÚÈ΋˜ Î·È ÏÈ·ÓÈ΋˜ ˆÏ‹Ûˆ˜ ÔˆÚÔÎË¢ÙÈÎÒÓ ÂÍÂÙ¿ÛıËΠÙÔ Úfi‚ÏËÌ· ·ÔÚÚÔÊ‹Ûˆ˜ ÙˆÓ ·˘ÍËÌ¤ÓˆÓ ·ÔıÂÌ¿ÙˆÓ Ì‹ÏˆÓ”.

ÓÔÈΛ· ÙÔ˘ ¶·Ï·ÈÔ‡ §ÈÌÂÓ·Ú¯Â›Ô˘, ÛÙÔ μfiÏÔ. √È Î¿ÙÔÈÎÔÈ ÙˆÓ ÂÚÈÔ¯ÒÓ Ô˘ ˙Ô‡Ó Û ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ÌfiÓÈÌ˘ Ú‡·ÓÛ˘ Ù›ÓÔ˘Ó Ó· ÌÂÙ·ÙÚ·Ô‡Ó Û ...“ ˙fiÌÈ” , fiˆ˜ ÔÈ ›‰ÈÔÈ ·˘ÙÔÛ·Úο˙ÔÓÙ·È. ∫·È “Ô‡Ù Á¿Ù·, Ô‡Ù ˙ËÌÈ¿” ... ÕÏÏÔÈ ·ı·›ÓÔ˘Ó ˙ËÌÈ¿ Î·È ¿ÏÏÔÈ ÎÂÚ‰›˙Ô˘Ó...

ªÈ· ÛˆÛÙ‹ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ Ô ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ Î. ∞. ¶·ÓÙÛ¿˜ Î·È ÚÔÙ›ÓÂÈ Ó· ‰Ôı› ÛÙȘ ÊÈÏÔ˙ˆÈΤ˜ ÔÚÁ·ÓÒÛÂȘ ¤Ó· ¿‰ÂÈÔ Ô›ÎËÌ· ÛÙË ¡¤· πˆÓ›·. ΔÔ Ô›ÎËÌ· ›¯Â ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËı› ˆ˜ ÛÙ·ıÌfi˜ ÂÓË̤ڈÛ˘ ÎÔÈÓÔ‡ ÛÙÔ˘˜ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡˜ ∞ÁÒÓ˜ Î·È ·fi ÙÔ 2004 ÂÁηٷÏ›ÊıËΠÛÙËÓ Ù‡¯Ë ÙÔ˘. ∫·ÈÚfi˜ Â›Ó·È Ó· ·ÍÈÔÔÈËı› ·fi ÙȘ ‰˘Ó·ÌÈΤ˜ ÊÈÏÔ˙ˆ˚Τ˜ ÔÚÁ·ÓÒÛÂȘ, Ô˘ ı· ‚ÚÔ˘Ó ÂÈÙ¤ÏÔ˘˜ ÌÈ· ÛÙ¤ÁË ÁÈ· ÙȘ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ¤˜ ÙÔ˘˜. ∫∞Δ. Δ∞™

30 ∞ÚÈÏ›Ô˘ 1981

Î·È ‹‰Ë ÂÓËÌÂÚÒıËÎ·Ó ÔÈ ·ÚÌfi‰È˜ ÂıÓÈΤ˜ ·ÓÙÈÚÔÛˆ›˜ ÁÈ· ÙȘ ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ Ù˘ ¤Ú¢ӷ˜, Ô˘ ı· ‚·ÛÈÛı› ÛÙ· ‰Â‰Ô̤ӷ ÙÔ˘ 1981” . ¢È¤ÚÚÂ˘Û·Ó Ú·‰ÈÂÓÂÚÁ¿ ·fi‚ÏËÙ· ÛÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ˘ÔÓfiÌˆÓ fiψ˜ “∏ ÂÙ·ÈÚ›· Ô˘ Â›Ó·È ˘‡ı˘ÓË ÁÈ· ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ˘ÚËÓÈÎÔ‡ ÂÚÁÔÛÙ·Û›Ô˘ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ Ú‡̷ÙÔ˜ Ù˘ ΔÛÔ˘ÚÔ‡Áη, ÛÙÔ ÔÔ›ÔÓ ÛËÌÂÈÒıËÎ·Ó ·Ù˘¯‹Ì·Ù·, ¿ÊËÛ ӷ ÂÓÓÔËı› Û‹ÌÂÚ· fiÙÈ Ú·‰ÈÂÓÂÚÁ¿ ·fi‚ÏËÙ· ‰È¤ÚÚÂ·Ó ÛÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ˘ÔÓfiÌˆÓ Ù˘ fiψ˜ Â› Ù¤ÛÛÂÚ· ¯ÚfiÓÈ·. Ãı˜ Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ “π·ˆÓÈ΋˜ ∂Ù·ÈÚ›·˜ ¶˘ÚËÓÈ΋˜ ∂ÓÂÚÁ›·˜” ˙‹ÙËÛÂ Û˘ÁÁÓÒÌË ·fi ÙÔ ŒıÓÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ ·ÔÛÈÒËÛË ‰‡Ô ‰È·ÚÚÔÒÓ Ô˘ ÛËÌÂÈÒıËÎ·Ó ÛÙÔ ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈfi ÙÔ˘ Î·È Ô˘ ÂͤıÂÙ·Ó 85 ÂÚÁ¿Ù˜ Û ˘„ËÏ‹ Ú·‰ÈÂÓ¤ÚÁÂÈ· Î·È ÂÌfiÏ˘Ó·Ó Ù· ·Ú¿ÎÙÈ· ‡‰·Ù·” .

£· ·Ì›‚ÔÓÙ·È fiÛÔÈ Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÛÙËÓ Î·Ù·ÛÙÔÏ‹ ˘ÚηÁÈÒÓ ‰·ÛÒÓ “∞fiÊ·ÛË ÁÈ· ÙËÓ ·ÔÓÔÌ‹ ËıÈ΋˜ ‹ ¯ÚËÌ·ÙÈ΋˜ ·ÌÔÈ‚‹˜ ÛÙÔ˘˜ ÌÂÙ¤¯ÔÓÙ˜ ÛÙËÓ Î·Ù¿Û‚ÂÛË ˘Úη˚ÒÓ Û ‰¿ÛË ˘¤ÁÚ·„Â Ô ˘Ê˘Ô˘ÚÁfi˜ °ÂˆÚÁ›·˜ ÃÚ. ∫·Ú·È¤Ú˘. °È· ÙËÓ ·ÔÓÔÌ‹ Ù˘ ·ÌÔÈ‚‹˜, Ì ÙËÓ ›‰È· ·fiÊ·ÛË Û˘ÁÎÚÔÙÂ›Ù·È ÂȉÈ΋ ÂÈÙÚÔ‹ ·fi ÙÔÓ °ÂÓ. ∂ÈıˆÚËÙ‹ ¢·ÛÒÓ, ÙÔÓ ‰È¢ı˘ÓÙ‹ ÚÔÛÙ·Û›·˜ ‰·ÛÒÓ Î·È ÙÔÓ ‰È¢ı˘ÓÙ‹ ¢·ÛÈÎÒÓ ∂Ú¢ÓÒÓ, ∂Ê·ÚÌÔÁÒÓ Î·È ∂Î·È‰Â‡Ûˆ˜” .

™∞¡ ™∏ª∂ƒ∞ 311... √ ·˘ÙÔÎÚ¿ÙÔÚ·˜ °·Ï¤ÚÈÔ˜ μ·Ï¤ÚÈÔ˜ ª·ÍÈÌÈ·Ófi˜ ÂΉ›‰ÂÈ ‰È¿Ù·ÁÌ·, Ì ÙÔ ÔÔ›Ô Ë ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÈ΋ ıÚËÛΛ· ·Ó·ÁÓˆÚ›˙ÂÙ·È Â›ÛËÌ· ÛÙË ƒˆÌ·˚΋ ∞˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚ›·. 1789... √ Δ˙ÔÚÙ˙ √˘¿ÛÈÓÁÎÙÔÓ ÔÚΛ˙ÂÙ·È 1Ô˜ ¶Úfi‰ÚÔ˜ ÙˆÓ ∏¶∞. 1915... °ÂÓÓ‹ıËÎÂ Ô ÔÈËÙ‹˜ Î·È ÛÙÈ¯Ô˘ÚÁfi˜, ¡›ÎÔ˜ °Î¿ÙÛÔ˜, (“∞ÌÔÚÁfi˜” ). 1919... ∂È΢ÚÒÓÂÙ·È ÛÙË ¢È¿ÛÎÂ„Ë ∂ÈÚ‹Ó˘ ÙÔ˘ ¶·ÚÈÛÈÔ‡ Ë ·ÔÛÙÔÏ‹ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ÛÙÚ·ÙÔ‡ ÛÙË ™Ì‡ÚÓË, ÁÈ· Ó· ÂÈ‚¿ÏÂÈ ÙËÓ Ù¿ÍË Î·È Ó·

ÚÔÛٷهÛÂÈ ÙÔÓ ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÈÎfi ÏËı˘ÛÌfi ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹. 1926... ∏ ÂÎ·›‰Â˘ÛË ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Á›ÓÂÙ·È ˘Ô¯ÚˆÙÈ΋ ‰È¿ ÓfiÌÔ˘ ÁÈ· ·È‰È¿ ËÏÈΛ·˜ 6 Ò˜ 14 ÂÙÒÓ. 1930... ΔÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ÎÚ¿ÙÔ˜ οÓÂÈ ·Ô‰ÂÎÙ‹ ÙË ‰ˆÚ¿ ÙˆÓ ÎÏËÚÔÓfiÌˆÓ ÙÔ˘ ∂ÌÌ·ÓÔ˘‹Ï ªÂÓ¿ÎË ÁÈ· ÙËÓ ›‰Ú˘ÛË ÌÔ˘Û›Ԣ ÛÙË ÁˆÓ›· Ù˘ ψÊfiÚÔ˘ μ·ÛÈÏ›ÛÛ˘ ™ÔÊ›·˜ Î·È Ù˘ Ô‰Ô‡ ∫Ô˘Ì¿ÚË. 1982... ™ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ·Ó·ÁÓˆÚ›˙ÂÙ·È Ì ÓfiÌÔ Ë ∂ıÓÈ΋ ∞ÓÙ›ÛÙ·ÛË.


¶ÔÏÈÙÈ΋ 6

™∞μμ∞Δ√ 30 ∞¶ƒπ§π√À 2011

∫·Ù·Ù¤ıËΠÛÙÔ ∫ÔÈÓÔ‚Ô‡ÏÈÔ ·fi ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ

À¤Ú Ì›ˆÛ˘ ÙÔ˘ ¯Ú¤Ô˘˜ Ù· ¤ÛÔ‰· ·ÔÎÚ·ÙÈÎÔÔÈ‹ÛÂˆÓ Ì ÙÚÔÔÏÔÁ›· ∏ §·ÁοÚÓÙ “„ËÊ›˙ÂÈ” ∂ÏÏ¿‰· ∞£∏¡∞, 29.

“∂πª∞π ·ÈÛÈfi‰ÔÍË fiÙÈ Ë ÂÏÏËÓÈ΋ ΢‚¤ÚÓËÛË Â›Ó·È ·ÔÊ·ÛÈṲ̂ÓË Ó· ÂÊ·ÚÌfiÛÂÈ ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ô˘ ı¤ÙÂÈ ÙȘ ‚¿ÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ·ÔηٿÛÙ·Û‹ Ù˘” ‰‹ÏˆÛÂ Ë Á·ÏÏ›‰· ˘Ô˘ÚÁfi˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ, ∫ÚÈÛÙ›Ó §·ÁοÚÓÙ, ‰›ÓÔÓÙ·˜ ¤ÙÛÈ “„‹ÊÔ ÂÌÈÛÙÔÛ‡Ó˘” ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌ›·. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ Reuters, Ë §·ÁοÚÓÙ ÙfiÓÈÛ fiÙÈ ÔÈ ÚÔÛ¿ıÂȘ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ Ó· ‚¿ÏÂÈ Û ÙËÓ Ù¿ÍË ÙÔ ¯Ú¤Ô˜ Ù˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û ηÏfi ‰ÚfiÌÔ.

ªÔÓfi‰ÚÔÌÔ˜ Ë “ÊÈÏÈ΋ ·Ó·‰È¿ÚıÚˆÛË” ÂÈ̤ÓÂÈ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ Ù˘ ª¤ÚÎÂÏ μ∂ƒ√§π¡√, 29.

“∏ ÊÈÏÈ΋ ·Ó·‰È¿ÚıÚˆÛË Â›Ó·È ÌÔÓfi‰ÚÔÌÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ÒÛÙ ӷ ·ÈÛı·Óı› οÔÈ· ·Ó·ÎÔ‡ÊÈÛË” ÂÈ̤ÓÂÈ Ô §·Ú˜ º¤ÏÓÙ, ̤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ÂÓÙ·ÌÂÏÔ‡˜ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÂÌÂÈÚÔÁÓˆÌfiÓˆÓ Ù˘ ÁÂÚÌ·ÓÈ΋˜ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ÛÂ Û˘Ó¤ÓÙ¢͋ ÙÔ˘ ÛÙÔ “μ‹Ì· Ù˘ ∫˘Úȷ΋˜” . √ Î. º¤ÏÓÙ ÂÍËÁ› ηٷگ¿˜ ÁÈ·Ù› ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ Ì Ûı¤ÓÔ˜ ÙËÓ ¿Ô„Ë ·˘Ù‹, ϤÁÔÓÙ·˜ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο, ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ, fiÙÈ Ë ·Ó·‰È¿ÚıÚˆÛË Â›Ó·È ·Ó·fiÊ¢ÎÙË ÁÈ·Ù› Ù· ̤ÙÚ· ÛÙ·ıÂÚÔÔ›ËÛ˘ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó ϤÔÓ Ó· ÂÈ‚ÏËıÔ‡Ó ÔÏÈÙÈο, οÌÙÔÓÙ·˜ ÙȘ ·ÓÙÈÛÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘, ÔÈ Ôԛ˜ ÏËı·›ÓÔ˘Ó “ȉ›ˆ˜ fiÙ·Ó ‰ÂÓ Ê·›ÓÂÙ·È Êˆ˜ ÛÙËÓ ¿ÎÚË ÙÔ˘ ÙÔ‡ÓÂÏ” . Δ· ̤ÙÚ· ÛÙ·ıÂÚÔÔ›ËÛ˘ Ó›ÁÔ˘Ó Î¿ı ÚÔÔÙÈ΋ ·Ó¿Ù˘Í˘, ϤÂÈ Û ¿ÏÏÔ ÛËÌÂ›Ô Ù˘ ÂӉȷʤÚÔ˘Û·˜ Û˘Ó¤ÓÙ¢Í˘ ÙÔ˘ ÛÙÔ “μ‹Ì· Ù˘ ∫˘Úȷ΋˜” , Ô º¤ÏÓÙ ·Ó·Ï‡ÔÓÙ·˜ ÙÔ˘˜ ÏfiÁÔ˘˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ıˆÚ› fiÙÈ Ë ·Ó·‰È¿ÚıÚˆÛË ÙÔ˘ ¯Ú¤Ô˘˜ ·ÔÙÂÏ› ÁÈ· ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÙËÓ ÌfiÓË Ï‡ÛË. “∞ÔÙÂÏ› ÌÔÓfi‰ÚÔÌÔ Î·È ÁÈ· Ó· ·ÈÛı·Óı› Ë ∂ÏÏ¿‰· οÔÈ· ·Ó·ÎÔ‡ÊÈÛË, ·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ· Ó· Û˘Ì‚¿ÏÔ˘Ó Î·È ÔÈ ÈÛو٤˜ ÛÙË Ï‡ÛË ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ÚÔ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜” ϤÂÈ ˘ÂÓı˘Ì›˙ÔÓÙ·˜ ÂÌ̤ۈ˜ Î·È ÙË “ÁÂÚÌ·ÓÈ΋ ÁÚ·ÌÌ‹” fiÙÈ ÔÈ ÈÛو٤˜ ÔÊ›ÏÔ˘Ó Ó· ÂˆÌ›˙ÔÓÙ·È Ì¤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÎfiÛÙÔ˘˜ ÙÔ˘ ÚÔ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜. ∞ÎfiÌË, Ô §.º¤ÏÓÙ, Ô˘ ·ÔÙÂÏ› ÙÔ ÓÂfiÙÂÚÔ Ì¤ÏÔ˜ ÙÔ˘˜ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ Î·È È‰ÂÔÏÔÁÈο ·Ó‹ÎÂÈ ÛÙ· ÏÂÁfiÌÂÓ· “ÁÂÚ¿ÎÈ·” ÙÔ˘ ÓÂÔÊÈÏÂÏ¢ıÂÚÈÛÌÔ‡, ηÙËÁÔÚ› ÙËÓ ∂∫Δ ÁÈ· ÙËÓ ÛÙ¿ÛË Ô˘ ÎÚ·Ù¿ ηٿ Ù˘ ·Ó·‰È¿ÚıÚˆÛ˘, Ì “ÙÚfiÔ Ì¿ÏÈÛÙ· Ô˘ ÚÔηÏ› ·ÓÈÎfi” . ∞Ó Î·È Ò˜ ¤Ó· ‚·ıÌfi ·Ó·ÁÓˆÚ›˙ÂÈ ÙÔ˘˜ ÏfiÁÔ˘˜ Î·È ÙÔ˘˜ Êfi‚Ô˘˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ Ë ÎÂÓÙÚÈ΋ Â˘ÚˆÙÚ¿Â˙· ÎÚ·Ù¿ ·˘Ù‹ ÙË ÛÙ¿ÛË, ıˆÚ› ˆÛÙfiÛÔ fiÙÈ Ë ∂∫Δ ÔÊ›ÏÂÈ Ó· Â·Ó·ÍÈÔÏÔÁ‹ÛÂÈ ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË. ∂ÈϤÔÓ Ô Î. º¤ÏÓÙ ·Ó·Ï‡ÂÈ ÙȘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ¤ÛÂÈ ÛÙÔ ÙÚ·¤˙È ÁÈ· Ó· ηٷÛÙ› ÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ¯Ú¤Ô˜ ‚ÈÒÛÈÌÔ (ÂÈÌ‹Î˘ÓÛË ¯ÚfiÓÔ˘ ·ÔÏËڈ̋˜, Â·Ó·ÁÔÚ¿ ¯Ú¤Ô˘˜, ÎÙÏ).

√Ú›˙ÂÙ·È ÂȉÈ΋ ‰È·‰Èηۛ· ÁÈ· ÙËÓ ÚfiÛÏË„Ë ¯ÚËÌ·ÙÔÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Û˘Ì‚Ô‡ÏˆÓ ∞£∏¡∞, 29.

Δ

ÚÔÔÏÔÁ›Â˜ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙȘ ·ÔÎÚ·ÙÈÎÔÔÈ‹ÛÂȘ, ÙËÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ù˘ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ ™Ù·ÙÈÛÙÈ΋˜ ∞Ú¯‹˜ Î·È ÙÔ˘ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ ¶ÂÚ›ı·Ï„˘ ∞ÛÊ·ÏÈÛÌ¤ÓˆÓ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘, ·ÏÏ¿ Î·È ÙȘ ·ÔÚÚÔÊ‹ÛÂȘ ı˘Á·ÙÚÈÎÒÓ ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ ÙˆÓ ÙÚ·Â˙ÒÓ ·fi ÙȘ ›‰È˜, ηٷ٤ıËÎ·Ó ÛÙË μÔ˘Ï‹, ·fi ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ. ªÂ ÙȘ ÙÚÔÔÏÔÁ›Â˜ ÚÔÙ›ÓÂÙ·È ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ, Ó· Á›ÓÂÙ·È Ë ‰È¿ıÂÛË ÙˆÓ ÂÛfi‰ˆÓ ·fi ÙËÓ ·ÔÎÚ·ÙÈÎÔÔ›ËÛË Î·È ·ÍÈÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ‰ËÌÔÛ›ˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛˆÓ, “·ÔÎÏÂÈÛÙÈο ÁÈ· ÙËÓ Ì›ˆÛË ÙÔ˘ ‰ËÌÔÛ›Ô˘ ¯Ú¤Ô˘˜” Î·È Ó· Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÛÙËÓ ∂ÈÙÚÔ‹ ∞Ó·‰È·ÚıÚÒÛÂˆÓ Î·È ∞ÔÎÚ·ÙÈÎÔÔÈ‹ÛÂˆÓ ÔÈ ˘Ô˘ÚÁÔ› ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ Î·È ªÂÙ·ÊÔÚÒÓ. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, ÔÚ›˙ÂÙ·È ÂȉÈ΋ ‰È·‰Èηۛ· ÁÈ· ÙËÓ ÚfiÛÏË„Ë ¯ÚËÌ·ÙÔÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Û˘Ì‚Ô‡ÏˆÓ, ̤ۈ ÙÚÈÌÂÏÔ‡˜ ÂÈÙÚÔ‹˜ ·Ó¿ıÂÛ˘ ¤ÚÁÔ˘, ÌÈ·˜ ÙÚÈÌÂÏÔ‡˜ ÂÈÙÚÔ‹˜ ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛ˘ Î·È ÂÎÙ¤ÏÂÛ˘ Ù˘ ۇ̂·Û˘ Î·È ÌÈ·˜ ÂÓÙ·ÌÂÏÔ‡˜ ÂÈÙÚÔ‹˜ ÂϤÁ¯Ô˘ ÓÔÌÈÌfiÙËÙ·˜ ÙˆÓ ‰È·‰ÈηÛÈÒÓ ·Ó¿ıÂÛ˘. ∂›Û˘, ÚÔÙ›ÓÂÙ·È Ë Î·Ù¿ ÙÔ 90% ÂÍfiÊÏËÛË ÙˆÓ ÔÊÂÈÏÒÓ ÙÔ˘ √¶∞¢ ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ÚÔÌËıÂ˘Ù¤˜ ˘Á›·˜ ÙÔ˘, “ÒÛÙ ӷ ·ÔηٷÛÙ·ı› Ë ÔÌ·Ï‹ ¯ÔÚ‹ÁËÛË ·ÚÔ¯ÒÓ È·ÙÚÔÊ·Ú̷΢ÙÈ΋˜ ÂÚ›ı·Ï„˘ ÛÙÔ˘˜ ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔ˘˜ ÙÔ˘” Î·È ‰›ÓÂÙ·È Ë ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÛÙÔ˘˜ ÊÔÚ›˜ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ·ÛÊ¿ÏÈÛ˘ Ó· ¤¯Ô˘Ó ÚfiÛ‚·ÛË ÛÙË ‚¿ÛË ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ Ù˘ ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋˜ Û˘ÓÙ·ÁÔÁÚ¿ÊËÛ˘, Ó· ÂϤÁ¯Ô˘Ó ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ Ù˘ Ê·Ú̷΢ÙÈ΋˜ Î·È ˘fiÏÔÈ˘ ÓÔÌÔıÂÛ›·˜ Ô˘ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ ˘ÁÂÈÔÓÔÌÈ΋ ÂÚ›ı·Ï„Ë, ·ÏÏ¿ Î·È Ó· ÂÈ‚¿ÏÔ˘Ó Î˘ÚÒÛÂȘ Û ÂÚ›ÙˆÛË ·Ú·‚›·Û‹˜ Ù˘. ∏ ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ· ÙÔ˘ ÂϤÁ¯Ô˘ Ù˘ ÂÈ‚ÔÏ‹˜ ÙˆÓ Î˘ÚÒÛˆÓ, ·ÛÎÂ›Ù·È ·fi ÙÔ ™˘ÓÙÔÓÈÛÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ¶·ÚÔ¯ÒÓ ÀÁ›·˜, ÛÙÔ ÔÔ›Ô ‰È·‚È‚¿˙ÔÓÙ·È ÔÈ Û¯ÂÙÈΤ˜ ÂÎı¤ÛÂȘ, ·ÈÙÈÔÏÔÁË̤Ó˜. Δ¤ÏÔ˜, Ì ÙÚ›ÙË ÙÚÔÔÏÔÁ›· ÚÔÙ›ÓÂÙ·È Ë ·Ú¿Ù·ÛË Ù˘ Î¿Ï˘„˘ ÙˆÓ ‰··ÓÒÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ Ù˘ ∂§™Δ∞Δ ·fi ÙÔÓ Ù·ÎÙÈÎfi ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi, Â·Ó·ÚÔÛ‰ÈÔÚ›˙ÂÙ·È ÙÔ Î·ıÂÛÙÒ˜ ·Ó·Ï‹ÚˆÛ˘ ÙÔ˘ ÚÔ˚Ûٷ̤ÓÔ˘ Ù˘ °ÂÓÈ΋˜ ¢È‡ı˘ÓÛ˘ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÀËÚÂÛÈÒÓ ÙˆÓ ˘Ô˘ÚÁ›ˆÓ, Î·È ·Ú¤¯ÂÙ·È ÙÔ ‰Èη›ˆÌ·, ηٿ ÙËÓ ·ÔÚÚfiÊËÛË ÂÙ·ÈÚ›·˜ ÙÔ˘ ¯ÚËÌ·ÙÔÈÛÙˆÙÈÎÔ‡ ÙÔ̤· ·fi ÈÛÙˆÙÈÎfi ›‰Ú˘Ì· Ô˘ ÂÊ·ÚÌfi˙ÂÈ ÂÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ Û¯¤‰ÈÔ ·Ó·‰È¿ÚıÚˆÛ˘ Î·È Î·Ù¤¯ÂÈ ÙÔ 100% ÙˆÓ ÌÂÙÔ¯ÒÓ

Ù˘ ÚÒÙ˘, Ó· ÌÂٷʤÚÂÙ·È ˘fi ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ Ë ˙ËÌ›· ÛÙÔÓ ÈÛÔÏÔÁÈÛÌfi ÙÔ˘ ÈÛÙˆÙÈÎÔ‡ ȉڇ̷ÙÔ˜, Û˘Ì„ËÊÈ˙fiÌÂÓË Ì ٷ ÚÔ·ÙÔÓÙ· ΤډË

ÙÔ˘, ÙˆÓ ÂfiÌÂÓˆÓ ÙÚÈÒÓ ¯ÚfiÓˆÓ. √Ú›˙ÂÙ·È ÂȉÈ΋ ‰È·‰Èηۛ· ÁÈ· ÙËÓ ÚfiÛÏË„Ë ¯ÚËÌ·ÙÔÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Û˘Ì‚Ô‡ÏˆÓ.

¡¢: £ÂÙÈ΋ Â› Ù˘ ·Ú¯‹˜ ÛÙȘ ·ÔÎÚ·ÙÈÎÔÔÈ‹ÛÂȘ ∞£∏¡∞, 29.

£∂Δπ∫∏ Â› Ù˘ ·Ú¯‹˜ ÛÙȘ

·ÔÎÚ·ÙÈÎÔÔÈ‹ÛÂȘ Â›Ó·È Ë ¡¢, fiˆ˜ ·Ó¤ÊÂÚÂ Ô ·Ó·ÏËÚˆÙ‹˜ ÙÔÌ¿گ˘ ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ Î ÃÚ ™Ù·˚ÎÔ‡Ú·˜, ·ÏÏ¿ ÙfiÓÈÛ fiÙÈ ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÔÓÙ·È Ì ÙË ÏÔÁÈ΋ ÙÔ˘ ÍÂÔ˘Ï‹Ì·ÙÔ˜.

“∏ ·ÔÎÚ·ÙÈÎÔÔ›ËÛË Â›Ó·È ¤Ó· ÛÙÔÈ¯Â›Ô ÁÈ· ÙÔ ÔÔ›Ô ÂÌ›˜ ›̷ÛÙ ıÂÙÈÎÔ›. ∫·È Ì¿ÏÈÛÙ· ¤¯Ô˘Ì ÂϤÁÍÂÈ ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË Â·ÓÂÈÏËÌ̤ӈ˜ ÁÈ· ·ÙÔÏÌ›·, ·ÏÈÓˆ‰›Â˜ Î·È ¤ÏÏÂÈ„Ë ‚Ô‡ÏËÛ˘ Î·È Û¯Â‰›Ô˘. ∞˘Ù‹ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË, ÛÙȘ ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘

2010, ¤ÏÂÁ fiÙÈ ı· ÂÈÛÚ¿ÍÂÈ 2 ‰ÈÛ. ·fi ·ÔÎÚ·ÙÈÎÔÔÈ‹ÛÂȘ ÙÔ 2010 Î·È ‰ÂÓ ¤ÁÈÓ ԇÙ ÌÈ· ̤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ·” °È· ÙË ¢∂∏ ÂȉÈÎfiÙÂÚ· ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛ ÌÈÏÒÓÙ·˜ ÛÙÔ Ú·‰ÈfiʈÓÔ Ù˘ ¡∂Δ: “√È ·ÔÎÚ·ÙÈÎÔÔÈ‹ÛÂȘ fï˜

‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Á›ÓÔ˘Ó Ì ÙË ÏÔÁÈ΋ ÙÔ˘ ÍÂÔ˘Ï‹Ì·ÙÔ˜. ¶Ú¤ÂÈ Ó· ‰È·ÛÊ·ÏÈÛÙ› ÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ Û˘ÌʤÚÔÓ. ∞˘Ùfi ÈÛ¯‡ÂÈ Î·È ÁÈ· ÙË ¢∂∏, fiÔ˘ ÂÎÙfi˜ ÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ Ú¤ÂÈ Ó· Û˘ÓÂÎÙÈÌËı› Î·È ÙÔ ÂÓÂÚÁÂÈ·Îfi Ì›ÁÌ· Ù˘ ¯ÒÚ·˜”.

“¢Â›¯ÓÂÈ” Ë ¿ÓÔ‰Ô˜ ÙÔ˘ ÏËıˆÚÈÛÌÔ‡ ÛÙÔ 2,8%

∞‡ÍËÛË ÙˆÓ ÂÈÙÔΛˆÓ Ù˘ ∂∫Δ ÙÔÓ πÔ‡ÓÈÔ μƒÀ•∂§§∂™, 29.

™Δ√ ˘„ËÏfiÙÂÚÔ Â›Â‰Ô ÙˆÓ

2,5 ÙÂÏÂ˘Ù·›ˆÓ ÂÙÒÓ ·Ó‹ÏıÂ Ô ÏËıˆÚÈÛÌfi˜ ÛÙËÓ ∂˘Úˆ˙ÒÓË ÙÔÓ ∞Ú›ÏÈÔ, ·˘Í¿ÓÔÓÙ·˜ ÙȘ Èı·ÓfiÙËÙ˜ ÁÈ· Ì›· Ó¤· ·‡ÍËÛË ÙˆÓ ÂÈÙÔΛˆÓ Ù˘ ∂∫Δ ÙÔÓ πÔ‡ÓÈÔ, ÂÓÒ Ô ‰Â›ÎÙ˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡ Îϛ̷ÙÔ˜ ˘Ô¯ÒÚËÛ ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ, ηıÒ˜ Ë ÂÎÚËÎÙÈ΋ ¿ÓÔ‰Ô˜ ÙˆÓ ÙÈÌÒÓ ÙÔ˘ ÂÙÚÂÏ·›Ô˘ ·ÂÈÏ› ÙËÓ ·Ó¿Î·Ì„Ë Ù˘ Â˘Úˆ·˚΋˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, Ô ÏËıˆÚÈÛÌfi˜ ·˘Í‹ıËΠÛÙÔ 2,8% Û Â-

Ù‹ÛÈ· ‚¿ÛË, ˘„ËÏfiÙÂÚÔ Â›Â‰Ô ·fi ÙÔÓ √ÎÙÒ‚ÚÈÔ ÙÔ˘ 2010, ¤Ó·ÓÙÈ 2,7% ÙÔÓ ª¿ÚÙÈÔ. √ ‰Â›ÎÙ˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡ Îϛ̷ÙÔ˜ ˘Ô¯ÒÚËÛ ÁÈ· ‰Â‡ÙÂÚÔ Û˘Ó¯‹ Ì‹Ó·, ÛÙȘ 106,2 ÌÔÓ¿‰Â˜ ÙÔÓ ∞Ú›ÏÈÔ, ·fi 107,3 ÙÔÓ ª¿ÚÙÈÔ. ΔÔ ÔÛÔÛÙfi ·ÓÂÚÁ›·˜ ·Ú¤ÌÂÈÓ ·ÌÂÙ¿‚ÏËÙÔ ÙÔÓ ª¿ÚÙÈÔ, ÛÙÔ 9,9% (ÛÙÔ 9,5% ÛÙËÓ ∂∂ ÙˆÓ “27” ). ΔÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ÂÍ¿ÌËÓÔ ÔÈ ÙÈ̤˜ ÙÔ˘ ÂÙÚÂÏ·›Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ·˘ÍËı› ηٿ 38%, Ô‰ËÁÒÓÙ·˜

ÙÔÓ ÏËıˆÚÈÛÌfi ¿Óˆ ·fi ÙÔÓ ÛÙfi¯Ô Ù˘ ∂∫Δ (2%), Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ë ∂∫Δ Ó· ·˘Í‹ÛÂÈ ÓˆÚ›ÙÂÚ· ·˘ÙfiÓ Ì‹Ó· Ù· ÂÈÙfiÎÈ· ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ Ù· ÙÚ›· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¤ÙË. ∏ ÂfiÌÂÓË Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÙÔ˘ ¢™ Ù˘ ∂∫Δ Â›Ó·È ÛÙȘ 5 ª·˝Ô˘. √È ·Ó·Ï˘Ù¤˜ ÚԂϤÔ˘Ó ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ‰‡Ô ·ÎfiÌ· ·˘Í‹ÛÂȘ ÂÈÙÔΛˆÓ ·fi ÙËÓ ∂∫Δ Ì¤Û· ÛÙÔ 2011(ηٿ 0,25% ¤Î·ÛÙË) Î·È ÙÔÔıÂÙÔ‡Ó ¯ÚÔÓÈο ÙËÓ ÂfiÌÂÓË ·‡ÍËÛË ÙÔÓ πÔ‡ÓÈÔ.


¶ÔÏÈÙÈ΋ 7

™ABBATO 30 A¶PI§I√À 2011

£· ‰ÈÒÎÔÓÙ·È ÔÈÓÈο fiÛÔÈ ˙ËÙÔ‡Ó ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ÊfiÚÔ˘ Ì Ï·ÛÙ¿ ‰ÈηÈÔÏÔÁËÙÈο

º˘Ï·Î‹ ÁÈ· ÙȘ ·Ó‡·ÚÎÙ˜ ·ԉ›ÍÂȘ ∞£∏¡∞, 29.

ª

 ÔÈÓÈ΋ ‰›ˆÍË ÎÈÓ‰˘ÓÂ‡Ô˘Ó fiÛÔÈ ˘Ô‚¿ÏÏÔ˘Ó ËÏÂÎÙÚÔÓÈο ÙË ÊÔÚÔÏÔÁÈ΋ ‰‹ÏˆÛ‹ ÙÔ˘˜ Î·È ÚÔ·„ÂÈ ÁÈ· ·˘ÙÔ‡˜ ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ÊfiÚÔ˘ Ë ÔÔ›· ˆÛÙfiÛÔ ‚·Û›˙ÂÙ·È Û Ï·ÛÙ¿ ‰ÈηÈÔÏÔÁËÙÈο. Ÿˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È Û ÂÁ·ÎÏÈÔ ÙÔ˘ ˘Ê˘Ô˘ÚÁÔ‡ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Î. ¢ËÌ. ∫Ô˘ÛÂÏ¿ “ÂÊÈÛÙ¿Ù·È Ë ÚÔÛÔ¯‹ ÙˆÓ ÊÔÚÔÏÔÁÔ˘Ì¤ÓˆÓ ÛÙȘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ Ô˘ Ù· ‰ÈηÈÔÏÔÁËÙÈο Ô˘ ÂÈηÏÔ‡ÓÙ·È ·Ô‰Âȯı› fiÙÈ Â›Ó·È Ï·ÛÙ¿, fiÙÈ ‰È·Ú¿ÙÙÂÙ·È ·ÍÈfiÔÈÓË Ú¿ÍË Î·È ı· Á›ÓÂÙ·È Û¯ÂÙÈ΋ ·Ó·ÁÁÂÏ›· ÛÙȘ ·ÚÌfi‰È˜ ÂÈÛ·ÁÁÂÏÈΤ˜ ·Ú¯¤˜” . ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ ÛÙȘ ‰ËÏÒÛÂȘ Ô˘ ÙÔ ÈÛÙˆÙÈÎfi ˘fiÏÔÈÔ ˘ÂÚ‚·›ÓÂÈ ÙÔ ÔÛfi ÙˆÓ 1.500 ¢ÚÒ, ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ı› Ó· ‰ÈÂÓÂÚÁÂ›Ù·È ·fi ÙË ¢√À ¤ÏÂÁ¯Ô˜ ÙˆÓ Û¯ÂÙÈÎÒÓ ·Ú·ÛÙ·ÙÈÎÒÓ. ªÂ ÙËÓ ›‰È· ÂÁ·ÎÏÈÔ ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ‰È¢ÎÚÈÓ›˙ÂÈ fiÙÈ ÔÈ ·ԉ›ÍÂȘ Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ‰ËÏÒÛÔ˘Ó ÛÙËÓ ÂÊÔÚ›· ÔÈ ÊÔÚÔ-

ÏÔÁÔ‡ÌÂÓÔÈ ÁÈ· Ó· Ù‡¯Ô˘Ó ÙÔ ·ÊÔÚÔÏfiÁËÙÔ fiÚÈÔ ı· ˘ÔÏÔÁÈÛÙÔ‡Ó ÛÙÔ ‰ËÏÔ‡ÌÂÓÔ ÂÈÛfi‰ËÌ· Ú·ÁÌ·ÙÈÎfi ‹ ÙÂÎÌ·ÚÙfi. ∞ӷʤÚÂÙ·È ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο fiÙÈ Û οı ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ÙÔ ‰ËÏÔ‡ÌÂÓÔ Û˘ÓÔÏÈÎfi ÂÈÛfi‰ËÌ¿ ÙÔ˘ ÊÔÚÔÏÔÁÔ˘Ì¤ÓÔ˘ (Ú·ÁÌ·ÙÈÎfi ‹ ÙÂÎÌ·ÚÙfi) ˘ÂÚ‚·›ÓÂÈ ÙȘ (6.000)

¢ÚÒ Î·È ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ· ·fi ÙÔ ‡„Ô˜ ÙˆÓ ‰··ÓÒÓ ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 8 ÙÔ˘ ›‰ÈÔ˘ ÓfiÌÔ˘, Ô˘ ÂÎ›ÙÔ˘Ó ·fi ÙÔ ÂÈÛfi‰ËÌ· (·ÛÊ·ÏÈÛÙÈΤ˜ ÂÈÛÊÔÚ¤˜,È·ÙÚÈΤ˜ ‰·¿Ó˜ Î.Ï.), Ô ÊÔÚÔÏÔÁÔ‡ÌÂÓÔ˜ ÔÊ›ÏÂÈ Ó· ¤¯ÂÈ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÂÈ ÙÔ ÂÏ¿¯ÈÛÙÔ ÔÛfi ÙˆÓ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓˆÓ ·ԉ›ÍÂˆÓ ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ‰··-

ÓÒÓ,ÙȘ Ôԛ˜ Û˘Ó˘Ô‚¿ÏÏÂÈ Ì ÙË ‰‹ÏˆÛ‹ ÙÔ˘ Û ÎÏÂÈÛÙfi Ê¿ÎÂÏÔ ÛÙËÓ ·ÚÌfi‰È· ¢√À. ¢È¢ÎÚÈÓ›˙ÂÙ·È ÁÈ· ÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË ÔÚÁ¿ÓˆÛË ÙÔ˘ ·Ú¯Â›Ô˘ ÙˆÓ ¢√À, ηٿ ÙËÓ ·Ú·Ï·‚‹ ÙˆÓ ÎÏÂÈÛÙÒÓ Ê·Î¤ÏˆÓ Ì ÙȘ ·ԉ›ÍÂȘ ‰··ÓÒÓ, fiÙÈ ÔÈ Ê¿ÎÂÏÔÈ ·˘ÙÔ› ı· ·ÔÛ˘Û¯ÂÙ›˙ÔÓÙ·È ·fi ÙȘ ‰ËÏÒÛÂȘ Î·È ı· ÙÔÔıÂÙÔ‡ÓÙ·È Û ȉȷ›ÙÂÚÔ ¯ÒÚÔ Ù˘ οı ¢√À. ∞̤ۈ˜ ÌÂÙ¿ ÙË Ï‹ÍË Ù˘ ÚÔıÂÛÌ›·˜ ·Ú·Ï·‚‹˜ ÙˆÓ ‰ËÏÒÛÂˆÓ ı· ÂÈÏÂÁ› ‰Â›ÁÌ· Ì ÓÂÒÙÂÚË Ô‰ËÁ›· Ô˘ ı· ‰Ôı› ÛÙÔÓ ÎÚ›ÛÈÌÔ ¯ÚfiÓÔ, ÚÔ˜ ¤ÏÂÁ¯Ô Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ ·ԉ›ÍÂˆÓ ı· ·Ú·‰ÔıÔ‡Ó ÚÔ˜ ·Ó·Î‡ÎψÛË. ™Â ÂÚ›ÙˆÛË ˘Ô‚ÔÏ‹˜ Ù˘ ‰‹ÏˆÛ˘ Ì ÙË ¯Ú‹ÛË Û‡Á¯ÚÔÓˆÓ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÒÓ ÌÂıfi‰ˆÓ Î·È ‰ÈÎÙ˘·ÎÒÓ ˘Ô‰ÔÌÒÓ Â›Ù ·fi ÙÔÓ ›‰ÈÔ ÙÔÓ ˘fi¯ÚÂÔ Â›Ù ·fi ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ÓÔ ÏÔÁÈÛÙ‹, ÔÈ ·ԉ›ÍÂȘ ı· Ú¤ÂÈ, ÂÂȉ‹ ı· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ ÔˆÛ‰‹ÔÙ ‰ÂÈÁÌ·ÙÔÏËÙÈÎfi˜ ¤ÏÂÁ¯Ô˜ ·˘ÙÒÓ ÁÈ· Ó· ‰È·ÈÛÙˆı› Ë ‡·ÚÍË Î·È Ë ·-

ÎÚÈ‚‹˜ ‰‹ÏˆÛË ÙÔ˘˜, Ó· Ê˘Ï¿ÛÛÔÓÙ·È ÁÈ· Ó· ·Ú·‰ÔıÔ‡Ó ÛÙËÓ ·ÚÌfi‰È· ¢.√.À. fiÙ·Ó ˙ËÙËıÔ‡Ó. ™¯ÂÙÈο Ì ÙȘ ËÏÂÎÙÚÔÓÈΤ˜ ˘Ô‚ÔϤ˜ ÙˆÓ ‰ËÏÒÛÂˆÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡ ¤ÙÔ˘˜ 2011, ÔÈ Î·Ù·ÛÙ¿ÛÂȘ ÊÔÚÔÏÔÁÈ΋˜ ·Ó·ÌfiÚʈÛ˘, ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ Âȯ›ÚËÛ˘, ÎÈÓËÙ‹˜ ÙËÏÂʈӛ·˜ Î·È ·Ô‰Ôı¤ÓÙˆÓ Î·È ÔÊÂÈÏÔÌ¤ÓˆÓ ÊfiÚˆÓ ÂÈÛÔ‰‹Ì·ÙÔ˜ Î·È ¤ÌÌÂÛˆÓ ÊfiÚˆÓ ı· ˘Ô‚ÏËıÔ‡Ó ˘Ô¯ÚˆÙÈο ËÏÂÎÙÚÔÓÈο Ì ηٷÏËÎÙÈ΋ ËÌÂÚÔÌËÓ›· ÙËÓ 30/6/2011 Î·È Û˘ÓÂÒ˜ ‰ÂÓ ··ÈÙÂ›Ù·È Ë Û˘Ó˘Ô‚ÔÏ‹ ÙÔ˘˜ Ì ÙËÓ ˘Ô‚ÔÏ‹ ÙˆÓ ÔÈΛˆÓ ‰ËÏÒÛˆÓ. Δ¤ÏÔ˜, ‰È¢ÎÚÈÓ›˙ÂÙ·È fiÙÈ ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ÔÈ ˘fi¯ÚÂÔÈ Ù˘ ·Ú. 4 ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 2 Î·È Ù˘ ·Ú.1 ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 101 ÙÔ˘ ∫º∂, ˘Ô‚¿ÏÏÔ˘Ó ‰ËÏÒÛÂȘ ÊÔÚÔÏÔÁ›·˜ ÂÈÛÔ‰‹Ì·ÙÔ˜ ÂÓÒ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û ·‰Ú¿ÓÂÈ·, ‰ËÏ·‰‹ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ·Î·ı¿ÚÈÛÙ· ¤ÛÔ‰·, ‰ÂÓ ˘Ê›ÛÙ·Ù·È ˘Ô¯Ú¤ˆÛË ˘ÔÁÚ·Ê‹˜ Ù˘ ‰‹ÏˆÛ˘ ÙÔ˘˜ ·fi ÏÔÁÈÛÙ‹ ÊÔÚÔÙ¯ÓÈÎfi.

™ÙÔ ÌÂÛÔÚfiıÂÛÌÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ·, ÙȘ ·ÔÎÚ·ÙÈÎÔÔÈ‹ÛÂȘ Î·È ÙËÓ ·ÓÙÔ¯‹ ÙˆÓ ÙÚ·Â˙ÒÓ

ΔÚÈ̤وÔ˜ ¤ÏÂÁ¯Ô˜ Ù˘ ÙÚfiÈη˜ ΔËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ΔÂÙ¿ÚÙË ·Ú¯›˙ÂÈ Ë Â›ÛËÌË ·ÍÈÔÏfiÁËÛË ÛÙ· Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ ÌÓËÌÔÓ›Ô˘ ∞£∏¡∞, 29.

ÙÚfiÈη (∂∂ - ∂∫Δ - ¢¡Δ) ı· ·Ú¯›ÛÂÈ ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË 4 ª·˝Ô˘ ÙËÓ Â›ÛËÌË ·ÍÈÔÏfiÁËÛË ÛÙ· Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ ÌÓËÌÔÓ›Ô˘ Ì ÂÈÛΤ„ÂȘ ÛÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Î·È ÛÙÔ °ÂÓÈÎfi §ÔÁÈÛÙ‹ÚÈÔ ÙÔ˘ ∫Ú¿ÙÔ˘˜. ΔÔ ¢¡Δ ‰ËÏÒÓÂÈ ÂÈۋ̈˜ fiÙÈ Ô ¤ÏÂÁ¯Ô˜ ı· ÂÈÎÂÓÙÚˆı› Û ÙÚ›· ÛËÌ›· - “ÎÏÂȉȿ” : 1. ™ÙÔ ªÂÛÔÚfiıÂÛÌÔ ¶ÚfiÁÚ·ÌÌ· ¢ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈ΋˜ ™ÙÚ·ÙËÁÈ΋˜ 2. ™ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ·ÔÎÚ·ÙÈÎÔÔÈ‹ÛÂˆÓ Î·È ·ÍÈÔÔ›ËÛ˘ Ù˘ ‰ËÌfiÛÈ·˜ ÂÚÈÔ˘Û›·˜. 3. ™ÙËÓ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÈ΋ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÙˆÓ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ ÙÚ·Â˙ÒÓ Û ÌÂÛÔÚfiıÂÛÌÔ ÔÚ›˙ÔÓÙ·. ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜, Ô ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ Ù˘ ·ÔÛÙÔÏ‹˜ Î. ™ÂÚ‚¿˜ ¡ÙÂÚÔ‡˙ ·ÔÚÚ›ÙÂÈ ÙËÓ ·Ó·‰È¿ÚıÚˆÛË ÙÔ˘ ¯Ú¤Ô˘˜ Î·È ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ fiÙÈ Ú¤ÂÈ Ó· ‰Ôı› ¯ÚfiÓÔ˜ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÁÈ· Ó· ˘ÏÔÔÈ‹ÛÂÈ ÙȘ ‰‡ÛÎÔϘ ÌÂÙ·ÚÚ˘ıÌ›ÛÂȘ fiˆ˜ ÔÈ È‰ÈˆÙÈÎÔÔÈ‹ÛÂȘ, Ë ÌÂÙ·ÚÚ‡ıÌÈÛË ÙˆÓ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÒÓ Ù·Ì›ˆÓ Î·È ÔÈ ·Ó·‰È·ÚıÚÒÛÂȘ ‰ËÌÔÛ›ˆÓ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ. ªÈÏÒÓÙ·˜ ÛÙË ‚ÂÏÁÈ΋ ÂÊËÌÂÚ›‰· De Tijd, Ô Î. ¡ÙÂÚÔ‡˙ ÛËÌÂÈÒÓÂÈ fiÙÈ “fiÏ· ·˘Ù¿ ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ¯ÚfiÓÔ Î·È ÚÔÛÎÚÔ‡Ô˘Ó Û ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˜ ÔÏÈÙÈΤ˜ ·ÓÙȉڿÛÂȘ” . ∂Ó Ùˆ ÌÂٷ͇ ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· 9 ª·˝Ô˘ ·Ó·Ì¤ÓÔÓÙ·È ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· Î·È ÔÈ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙˆÓ ·ÓÙÈÚÔÛˆÂÈÒÓ Î. Î. ¶fiÔ˘Ï ΔfiÌÛÂÓ ÙÔ˘ ¢¡Δ, ™ÂÚ‚¿˜ ¡ÙÂÚÔ‡˙ Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ Î·È ∫Ï¿Ô˘˜ ª·˙fi˘¯ Ù˘ ∂∫Δ. ¶ÚfiıÂÛË ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Î. °. ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ Â›Ó·È Ó· “ÂÚ¿ÛÂÈ” ·fi ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Ë ÂÍÂȉ›Î¢ÛË fiÏˆÓ ÙˆÓ Ì¤ÙÚˆÓ ÂÓÒ ı· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ÂͤÏÈÍË Ë ·ÍÈÔÏfiÁËÛË Ù˘ ÙÚfiÈη˜, ÚÈÓ ‰ËÏ·‰‹ ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ 13 ª·˝Ô˘. ÀÂÓı˘Ì›˙ÂÙ·È fiÙ› Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ¤¯ÂÈ ‰ÂÛÌ¢ı› Ó· ηٷı¤ÛÂÈ ÛÙË μÔ˘Ï‹ ÙÔ ÏÂÙÔÌÂÚ¤˜ Û¯¤‰ÈÔ ÙÔ˘ ªÂÛÔÚfiıÂÛÌÔ˘ ¶Ï·ÈÛ›Ô˘ ¢ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈ΋˜ ™ÙÚ·ÙËÁÈ΋˜ ˆ˜ ÙȘ 15 ª·˝Ô˘. ΔÔ Ì‹Ó˘Ì· ÙÔ˘ Î. ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ ÚÔ˜ ÙÔ˘ ˘fiÏÔÈÔ˘˜ ˘Ô˘ÚÁÔ‡˜ Â›Ó·È Û·Ê¤˜: ∞˘Ù‹ ÙË ÊÔÚ¿ ‰ÂÓ Â›Ó·È ‰È·ÙÂıÂÈ̤ÓÔ˜ Ó· ‰ÂÛÌ¢Ù› ÁÈ· ̤ÙÚ· ˘fi ÙËÓ ›ÂÛË ÙˆÓ ‰·ÓÂÈÛÙÒÓ, ¯ˆÚ›˜ ÙË Û·Ê‹ Î·È ¤ÌÚ·ÎÙË ÛÙ‹ÚÈÍË ÔÏfiÎÏËÚ˘ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘. ¶ÔÏÏÒ ‰Â Ì¿ÏÏÔÓ, ÂÊfiÛÔÓ ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ¤Ó· ¿Ó¢ ÚÔËÁÔ˘Ì¤ÓÔ˘ “ÙÚÈÏfi ·Î¤ÙÔ” ̤ÙÚˆÓ: - ∫·Ù·Ú¯¿˜ ı· Û˘˙ËÙËıÔ‡Ó Ù· ̤ÙÚ· ¿Óˆ ÙˆÓ 4,5 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ Ô˘ ÎÚ›ÓÔÓÙ·È ϤÔÓ ·-

·Ú·›ÙËÙ· ÁÈ· Ó· ÌËÓ ¤ÛÂÈ ¤Íˆ Ô ¶ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ 2011. ∏ ·Ó·ıÂÒÚËÛË ÙÔ˘ ÂÏÏ›ÌÌ·ÙÔ˜ ÙÔ˘ 2010 ÛÙÔ 10,5% ÙÔ˘ ∞∂¶ ·fi 9,4% Ô˘ ‹Ù·Ó Ë ·Ú¯È΋ ÂÎÙ›ÌËÛË, ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Ì ÙËÓ “Ì·‡ÚË ÙÚ‡·” ÙÔ˘ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ ÛÙÔ ÚÒÙÔ ÙÚ›ÌËÓÔ ÙÔ˘ 2011 Î·È ÙȘ ÂÎÙÈÌ‹ÛÂȘ ÁÈ· Ӥ˜ ·ÒÏÂȘ ÏfiÁˆ ‡ÊÂÛ˘ Î·È ·ÓÂÚÁ›·˜, ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ‰È·ÌÔÚÊÒÛÔ˘Ó ÙÔ ‡„Ô˜ ÙÔ˘ ·Ó·Áη›Ô˘ ·Î¤ÙÔ˘ ÚfiÛıÂÙˆÓ Ì¤ÙÚˆÓ ÁÈ· ÂʤÙÔ˜ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÛÙ· 4,5 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ, ·fi Ù· 3 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ Ô˘ ÚÔ‚ÏÂfiÙ·Ó ÚÈÓ ÙÔ ¶¿Û¯·. - ¢Â‡ÙÂÚÔÓ, Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ı· ÌÂÈ Û ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ ÁÈ· Ù· ̤ÙÚ· 23 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ Ô˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ÛÙÔ ªÂÛÔÚfiıÂÛÌÔ ¶Ï·›ÛÈÔ ¢ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈ΋˜ ™ÙÚ·ÙËÁÈ΋˜ 2012-2015. ΔÚ›ÙÔÓ, ı· ÂÍÂȉÈ΢ÙÔ‡Ó ÔÈ ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ˜ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ·ÔÎÚ·ÙÈÎÔÔÈ‹ÛÂˆÓ Î·È ·ÍÈÔÔ›ËÛ˘ Ù˘ ‰ËÌfiÛÈ·˜ ÂÚÈÔ˘Û›·˜, ‡„Ô˘˜ 50 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ ˆ˜ ÙÔ 2015.

ÙËÓ Î·ı˘ÛÙ¤ÚËÛË ÙˆÓ ‰È·ÚıÚˆÙÈÎÒÓ ·ÏÏ·ÁÒÓ.

¢Â‰Ô̤ÓË Ë ÂÎÙ·Ì›Â˘ÛË ÙˆÓ 12 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ

ªÂÈÒÓÂÙ·È ÛÙÔ ÌÈÛfi Ô ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ ÊÔÚ¤ˆÓ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘

¶·Ú¿ ÙË ‰˘ÛÎÔÏ›· ÙÔ˘ ÂÁ¯ÂÈÚ‹Ì·ÙÔ˜ ÙÔ “Ú¿ÛÈÓÔ Êˆ˜” Ù˘ ÙÚfiÈη˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÎÙ·Ì›Â˘ÛË Ù˘ ¤ÌÙ˘ ‰fiÛ˘, ‡„Ô˘˜ 12 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ ÙÔÓ πÔ‡ÓÈÔ, ıˆÚÂ›Ù·È ‰Â‰Ô̤ÓÔ. ∂Ó·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÏfiÁÔ˘˜ Â›Ó·È Ë Û˘ÓÂȉËÙÔÔ›ËÛË Ù˘ ·Ó¿Á΢ ÛÙ‹ÚÈ͢ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ Û ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi Î·È ÔÏÈÙÈÎfi Â›‰Ô, ȉȷ›ÙÂÚÔ Û ÌÈ· ¯ÚÔÓÈ΋ Û˘Á΢ڛ· fiÔ˘ Ë ÁÂÓÈÎÂ˘Ì¤ÓË ÊËÌÔÏÔÁ›· ÂÚ› ·Ó·‰È¿ÚıÚˆÛ˘ ÙÔ˘ ¯Ú¤Ô˘˜ Ô‰ËÁ› Ù· spreads Û ‡„Ë ÚÂÎfiÚ. ∂Ó·˜ ·ÎfiÌË ÏfiÁÔ˜ Â›Ó·È fiÙÈ ÔÈ ‰·ÓÂÈÛÙ¤˜ ·Ó·ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó ÙËÓ “ÎfiˆÛË” Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ÛÙËÓ ÔÚ›· ÙˆÓ ÌÂÙ·ÚÚ˘ıÌ›ÛÂˆÓ ÙÔ˘˜ 12 ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˘˜ Ì‹Ó˜, ¤Ó· Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ Ô˘ ›¯·Ó ÚԂϤ„ÂÈ ÔÈ ÂÈÙÂÏ›˜ ÙÔ˘ ¢¡Δ Î·È ÙÔ ÔÔ›Ô Û˘Ó·ÓÙÔ‡Ó Û fiϘ ÙȘ ¯ÒÚ˜. ¶·Ú¿ Ù·‡Ù· ÙÔ Î›ÌÂÓÔ ÙˆÓ Û˘ÌÂÚ·ÛÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ı· ÂΉÒÛÔ˘Ó Î·Ù¿ ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË Ù˘ ·ÍÈÔÏfiÁËÛ˘ ı· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ·˘ÛÙËÚ¤˜ Û˘ÛÙ¿ÛÂȘ, Û Ô͇ÙÂÚÔ ÙfiÓÔ ·fi ÙȘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˜ ·ÍÈÔÏÔÁ‹ÛÂȘ, ΢ڛˆ˜ ÁÈ·

∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ Ë ÂÏÏËÓÈ΋ ΢‚¤ÚÓËÛË ı· ‰fiÛË È‰È·›ÙÂÚË ¤ÌÊ·ÛË ÛÙÔ Û¯¤‰ÈÔ Î·Ù¿ÚÁËÛ˘ Î·È Û˘Á¯ÒÓ¢Û˘ ÊÔÚ¤ˆÓ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘. ∞fi ÙÔ˘˜ Û˘ÓÔÏÈο 1.500 Ô ÛÙfi¯Ô˜ Â›Ó·È Ó· ÌÂȈıÔ‡Ó Î·Ù¿ 30-50% ˆ˜ ÙÔ 2015 ÒÛÙ ӷ ÂÍÔÈÎÔÓÔÌËı› 1 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ, ‰ËÏ·‰‹ Ù· ÌÈÛ¿ ·fi fiÛ· “ÎÔÛÙ›˙Ô˘Ó” Û‹ÌÂÚ· ÛÙÔÓ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi (2 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ). ¢Â‰Ô̤ÓÔ ıˆÚÂ›Ù·È ÙÔ “„·Ï›‰È” ÛÙȘ ‰·¿Ó˜ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· ÁÈ· ÙÔ˘˜ “¤¯ÔÓÙ˜ Î·È Î·Ù¤¯ÔÓÙ˜” Ì ·Ú¿ÏÏËÏË ·‡ÍËÛË ÙˆÓ ÂȉÔÌ¿ÙˆÓ ÛÙȘ ·ÛıÂÓ¤ÛÙÂÚ˜ ÂÈÛÔ‰ËÌ·ÙÈο ÔÌ¿‰Â˜. ∏ ·Ó·‰È·ÓÔÌ‹ ·ÊÔÚ¿ ÂȉfiÌ·Ù· Ô˘ ηٷ‚¿ÏÏÔÓÙ·È Û ·Ó¤ÚÁÔ˘˜, ÙÚ›ÙÂÎÓÔ˘˜ Î·È ÔχÙÂÎÓÔ˘˜, Ù· ÔÔ›· ı· ÂÚÈÔÚÈÛÙÔ‡Ó ÛËÌ·ÓÙÈο ·fi ʤÙÔ˜ (Èı·Ófiٷٷ ·fi ÙÔÓ πÔ‡ÏÈÔ) ·ÓÙ› ·fi ÙËÓ 1Ë π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ 2012 Ô˘ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈ˙fiÙ·Ó ·Ú¯Èο. ∏ ηٷ‚ÔÏ‹ ÙÔ˘˜ ı· Û˘Ó‰Âı› ¿ÌÂÛ· Ì ÎÚÈÙ‹ÚÈ· fiˆ˜ ÙÔ ‡„Ô˜ ÙÔ˘ ÂÙ‹ÛÈÔ˘ ÂÈÛÔ‰‹Ì·ÙÔ˜

·ÏÏ¿ Î·È Ù· ÂÚÈÔ˘Ûȷο ÛÙÔȯ›· ÙˆÓ ‰ÈηÈÔ‡¯ˆÓ. ΔÔÓ πÔ‡ÏÈÔ ÙÔÔıÂÙÂ›Ù·È ϤÔÓ Ô ÛÙfi¯Ô˜ ÁÈ· Ù˘ ¤Ó·ÚÍË ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜ ÙÔ˘ ∂ÓÈ·›Ô˘ ªÈÛıÔÏÔÁ›Ô˘ ÛÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ. ΔÔ Ó¤Ô Û‡ÛÙËÌ· ı· ÂÚÈÔÚ›ÛÂÈ ÛËÌ·ÓÙÈο ÙÔ ÌÈÛıÔÏÔÁÈÎfi ÎfiÛÙÔ˜, ˆÛÙfiÛÔ ı· Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ Î·È Û Ӥ· Ì›ˆÛË ·Ô‰Ô¯ÒÓ Ù· ˘„ËÏfiÙÂÚ· ÂÈÛÔ‰ËÌ·ÙÈο ÎÏÈÌ¿ÎÈ·. ∂Ó Ì¤Ûˆ ı¤ÚÔ˘˜, ·fi 1˘ πÔ˘Ï›Ô˘, ı· ÈÛ¯‡ÛÂÈ fiˆ˜ fiÏ· ‰Â›¯ÓÔ˘Ó Ô ∂ȉÈÎfi˜ ºfiÚÔ˜ ∫·Ù·Ó¿ÏˆÛ˘ ÛÙ· ·Ó·„˘ÎÙÈο - ̤ÙÚÔ Ô˘ ÚԂϤÂÙ·È ÛÙÔ ªÓËÌfiÓÈÔ ÁÈ· ÙÔ 2012.

“æ·Ï›‰È” ÛÙȘ ˘Âڈڛ˜ ¶·Ú¿ÏÏËÏ· Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ı· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂÈ ÛÙËÓ ÙÚfiÈη ÙÔ Ï¿ÓÔ Î·È Ù· Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÔÛ¿ Ô˘ ı· ÂÍÔÈÎÔÓÔÌËıÔ‡Ó ·fi ÙË Ì›ˆÛË ÙˆÓ ˘ÂÚˆÚÈÒÓ Î·È ÙˆÓ ÚfiÛıÂÙˆÓ ·ÌÔÈ‚¤˜ ÛÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ Î·È ÛÙȘ ¢∂∫√. ™ÙÔÓ ›‰ÈÔ Ê¿ÎÂÏÔ ı· ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È Ù· ÔÛ¿ ·fi ÙËÓ ÂÍÔÈÎÔÓfiÌËÛË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎÒÓ ‰··ÓÒÓ ÙˆÓ ¢∂∫√, ÙË Ì›ˆÛË ÙˆÓ Ê·Ú̷΢ÙÈÎÒÓ ‰··ÓÒÓ ÙˆÓ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÒÓ Ù·Ì›ˆÓ ·ÏÏ¿ Î·È ÙˆÓ ÚÔÌËıÂÈÒÓ ÙˆÓ ‰ËÌÔÛ›ˆÓ ÓÔÛÔÎÔÌ›ˆÓ.

ŒÚ¢Ó˜ ∫ÔÌÈÛÈfiÓ ÁÈ· ÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÙˆÓ CDS ∞£∏¡∞, 29.

H ∂Àƒø¶∞´∫∏ ∂ÈÙÚÔ‹ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ fiÙÈ ÎÈÓ› ÙË ‰È·‰Èηۛ· ‰˘Ô ·Ú¿ÏÏËÏˆÓ ÂÚ¢ÓÒÓ Î·Ù¿ 16 ÌÂÁ¿ÏˆÓ ÂÂÓ‰˘ÙÈÎÒÓ ÙÚ·Â˙ÒÓ Ì ÛÙfi¯Ô Ó· ‰È·ÈÛÙÒÛÂÈ ·Ó ·˘Ù¤˜, Û˘Ó¿ÙÔÓÙ·˜ ·Ú¿ÓÔ̘ Û˘Ìʈӛ˜ Î·È ·Ú·‚È¿˙ÔÓÙ·˜ ÙÔ˘˜ ηÓfiÓ˜ ÁÈ· ÙÔÓ ÂχıÂÚÔ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÌfi, η٤ÎÙËÛ·Ó ‰ÂÛfi˙Ô˘Û· ı¤ÛË ÛÙË ·ÁÔÚ¿ ™˘Ì‚ÔÏ·›ˆÓ ∞ÓÙ·ÏÏ·Á‹˜ ∫ÈÓ‰‡ÓÔ˘ (Credit Defold Swaps), ‰ËÏ·‰‹ ÙˆÓ ÎÔÈÓÒ˜ ÏÂÁÔÌ¤ÓˆÓ CDS. √È ÙÚ¿Â˙˜ ·˘Ù¤˜ Â›Ó·È ÔÈ ÂÍ‹˜: JP Morgan, Bank of America Merrill Lynch, Barclays, BNP Paribas, Citigroup, Commerzbank, Credit Suisse First Boston, Deutsche Bank, Goldman Sachs, HSBC, Morgan Stanley, Royal Bank of Scotland, UBS, Wells Fargo Bank/Wachovia, Credit Agricole Î·È Societe Generale. Ÿˆ˜ Â›Ó·È ÁÓˆÛÙfi, ÛÙfi¯Ô˜ ÙˆÓ CDS Â›Ó·È Ë ·ÛÊ¿ÏÈÛË ÙˆÓ ÂÂÓ‰˘ÙÒÓ ¤Ó·ÓÙÈ ÙÔ˘ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘ ÙÒ¯Â˘Û˘ ÎÚ·ÙÒÓ ‹ ÂÙ·ÈÚÈÒÓ ÛÙÔ˘˜ Ù›ÙÏÔ˘˜ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ¤¯Ô˘Ó ÂÂÓ‰‡ÛÂÈ. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· ˆÛÙfiÛÔ Ù· CDS ·ÔÙÂÏÔ‡Ó Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ· Î·È ¯ÚËÌ·ÙÔÔÈÎÔÓÔÌÈο ÚÔ˚fiÓÙ· ÎÂÚ‰ÔÛÎÔÈÎÔ‡ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·. ∏ ÚÒÙË ¤Ú¢ӷ Ù˘ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ·ÊÔÚ¿ ÙÔ ·Ó Î·È Î·Ù¿ fiÛÔ ÔÈ 16 ÚÔ·Ó·ÊÂÚı›Û˜ ÙÚ¿Â˙˜ ›¯·Ó Û˘ÌʈӋÛÂÈ Ì ÙËÓ μÚÂÙ·ÓÈ΋ ∂Ù·ÈÚ›· Markit, ‚·ÛÈÎfi ‰ÈÂıÓ‹ ¿ÚÔ¯Ô ˘ËÚÂÛÈÒÓ Î·È ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ Û¯ÂÙÈÎÒÓ Ì ÙËÓ ·ÁÔÚ¿ Ù˘ CDS, Ó· Ù˘ ·Ú¤¯Ô˘Ó ηْ ·ÔÎÏÂÈÛÙÈÎfiÙËÙ· ÏËÚÔÊÔڛ˜, ÂÌÔ‰›˙ÔÓÙ·˜ Ì ÙÔÓ ÙÚfiÔ ·˘Ùfi ÙË ÚfiÛ‚·ÛË ÔÔÈÔ˘‰‹ÔÙ ¿ÏÏÔ˘ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔ˘ ÛÙËÓ ÂÓ ÏfiÁÔ ·ÁÔÚ¿. ∏ ‰Â‡ÙÂÚË ¤Ú¢ӷ Ù˘ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ·ÊÔÚ¿ ·Ó 9 ·fi ÙȘ 16 ÙÚ¿Â˙˜ ›¯·Ó Û˘Ó¿„ÂÈ Û˘Ìʈӛ˜ ·ÔÎÏÂÈÛÙÈÎÒÓ ‰È¢ıÂÙ‹ÛÂˆÓ Î·È ‰È·Î·ÓÔÓÈÛÌÒÓ ÙˆÓ CDS Ì ÙËÓ ÂÙ·ÈÚ›· πCE Clear Europe. √ ·ÚÌfi‰ÈÔ˜ ∂›ÙÚÔÔ˜, ÃÔ·Î›Ó ∞ÏÌÔ‡ÓÈ·, ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ “Ù· CDS ¤¯Ô˘Ó ¯Ú‹ÛÈÌÔ ÚfiÏÔ ÁÈ· ÙȘ ¯ÚËÌ·ÙÔÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ ·ÁÔÚ¤˜ Î·È ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌ›·” “√È ÚfiÛÊ·Ù˜ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ ¤¯Ô˘Ó ‰Â›ÍÂÈ, ˆÛÙfiÛÔ, fiÙÈ Î·Ù¿ ÙËÓ ‰È·Ú·ÁÌ¿Ù¢ÛË ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ ‰È·ÈÛÙÒÓÔÓÙ·È ÔÏϤ˜ ·ÓÂ¿ÚÎÂȘ, Ô˘ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ‰È¢ıÂÙËıÔ‡Ó ÌfiÓÔ Ì¤Ûˆ Ù˘ Ú‡ıÌÈÛ˘ Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜” ÙfiÓÈÛÂ.


¶ÔÏÈÙÈ΋ 8

™ABBATO 30 A¶PI§I√À 2011

μ·Ú‡Ù·Ù˜ ÂÎÊÚ¿ÛÂȘ, ·ÏÏËÏÔηÙËÁÔڛ˜ Î·È ˘·ÈÓÈÁÌÔ› ÁÈ· ¯ÚËÌ·ÙÈÛÌfi

ÀÔ‚Ú‡¯ÈÔ˜ «fiÏÂÌÔ˜» ÌÂٷ͇ ªÂ˚Ì·Ú¿ÎË Î·È ∫·Ú·Ù˙·Ê¤ÚË ∞£∏¡∞ 29.

Ǧ

fiÏÂÌÔ˜» ¤¯ÂÈ ÍÂÛ¿ÛÂÈ ÌÂٷ͇ Ù˘ ¡¤·˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ Î·È ÙÔ˘ °ÈÒÚÁÔ˘ ∫·Ú·Ù˙·Ê¤ÚË, ÌÂÙ¿ ÙËÓ Î·Ù·ÁÁÂÏ›· Ô˘ ¤Î·Ó ÛÙËÓ μÔ˘Ï‹ Ô μ·ÁÁ¤Ï˘ ªÂ˚Ì·Ú¿Î˘, fiÙÈ Ì ‡ÔÙÔ ÙÚfiÔ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ §∞√™ ›Â˙ ÁÈ· ÙËÓ ·Ú·Ï·‚‹ ÙˆÓ ˘Ô‚Ú˘¯›ˆÓ. √È ‰‡Ô ÔÏÈÙÈÎÔ› ¯ÚËÛÈÌÔÔ›ËÛ·Ó ‚·Ú‡Ù·Ù˜ ÂÎÊÚ¿ÛÂȘ Ô ¤Ó·˜ ÁÈ· ÙÔÓ ¿ÏÏÔÓ, ÂÓÒ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ §∞√™ ·ÂÈÏ› Ì ·ÁˆÁ¤˜.

«∫Ï›‰ˆÛ» ÙÔ ÂÈηÈÚÔÔÈË̤ÓÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ù˘ ¡¢ ∞£∏¡∞, 29.

ªÂ ÎÂÓÙÚÈÎfi Û‡ÓıËÌ· ÙËÓ Â·Ó·‰È·Ú·ÁÌ¿Ù¢ÛË ÙˆÓ fiÚˆÓ ÙÔ˘ ÌÓËÌÔÓ›Ô˘ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂÈ Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¡¢ ∞ÓÙÒÓ˘ ™·Ì·Ú¿˜ ÙÔ ÂÈηÈÚÔÔÈË̤ÓÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜, ÙÔ ÏÂÁfiÌÂÓÔ “∑¿ÂÈÔ ππ”. Ÿˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ΔÔ μ‹Ì· Ù˘ ∫˘Úȷ΋˜, ÙÔ Û¯¤‰ÈÔ “ÎÏ›‰ˆÛ” Î·È Ô Î. ™·Ì·Ú¿˜ ÂÙÔÈÌ¿˙ÂÙ·È Ó· ÙÔ ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂÈ ¿Óˆ ÛÙȘ ÛÙ¿¯Ù˜ ·fi ÙË ÊˆÙÈ¿ Ô˘ ¿Ó·„ η›ÁÔÓÙ·˜ ÙË ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈ΋ ·ÔÁÚ·Ê‹ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹”. ∂ÎÎÚÂÌfiÙËÙ· ˘¿Ú¯ÂÈ ·ÎfiÌË Ì ÙËÓ ÙÂÏÈ΋ ËÌÂÚÔÌËÓ›· ·ÚÔ˘Û›·Û˘ ηıÒ˜ ˘¿Ú¯ÂÈ ÚfiÙ·ÛË -Ô˘ ‰ÂÓ Ê·›ÓÂÙ·È Ó· Á›ÓÂÙ·È ‰ÂÎÙ‹- Ó· ·Ó·‚ÏËı› ÁÈ· Ï›Á˜ Ë̤Ú˜ Î·È Ó· ÌËÓ Á›ÓÂÈ Ë ÂΉ‹ÏˆÛË ÛÙȘ 9 ª·˝Ô˘, ÒÛÙ ӷ ÚÔËÁËıÔ‡Ó ÔÈ Î˘‚ÂÚÓËÙÈΤ˜ ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂȘ.√È 10 ‚·ÛÈΤ˜ “Á·Ï¿˙Ș” ÚÔÙ¿ÛÂȘ ›ӷÈ, ηٿ ÏËÚÔÊÔڛ˜, ÔÈ ÂÍ‹˜: -∞ÍÈÔÔ›ËÛË Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓˆÓ ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ Ì ‰È·‰Èηۛ˜ ÂÍÚ¤˜, ·ÓÙ›ÛÙÔȯ˜ ÙÔ˘ 2004 -∂ίÒÚËÛË ÏÈÌ·ÓÈÒÓ, ·ÂÚÔ‰ÚÔÌ›ˆÓ Î·È Ì·ÚÈÓÒÓ Û ȉÈÒÙ˜ -∞ÔÎÚ·ÙÈÎÔÔ›ËÛË ‰ËÌfiÛÈˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Î·È ÔÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ - ªÂ›ˆÛË ÊÔÚÔÏÔÁ›·˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Î·Ù¿ Ù· ÚfiÙ˘· Ù˘ πÚÏ·Ó‰›·˜ - ªÂ›ˆÛË ÙˆÓ ÂÚÁÔ‰ÔÙÈÎÒÓ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÒÓ ÂÈÛÊÔÚÒÓ - ∞Ó·ÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘ fiıÂÓ ¤Û¯Â˜ ÁÈ· fiϘ ÙȘ ηÙÔÈ˘ ÁÈ· ÌÈ· ÂÓÙ·ÂÙ›· - ∫·Ì›· ·‡ÍËÛË ÙˆÓ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙÒÓ º¶∞ - ªÂ›ˆÛË ÙÔ˘ º¶∞ Û ÚÔ˚fiÓÙ· ¢Ú›·˜ ηٷӿψÛ˘, ηÙfiÈÓ Û˘ÓÂÓÓfiËÛ˘ Ì ÙËÓ ∂∂ - ¶ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÂıÂÏÔ˘Û›·˜ ÂÍfi‰Ô˘ ÛÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ - ÕÌÂÛË ›‰Ú˘ÛË ÌË ÎÂÚ‰ÔÛÎÔÈÎÒÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ È‰Ú˘Ì¿ÙˆÓ ·fi ¡¶¢¢.

¶˘Ú¿ ∫·Ì̤ÓÔ˘ ηٿ ™Ô˘ÊÏÈ¿ ÁÈ· ı¤Ì·Ù· ‰È·Ê¿ÓÂÈ·˜

∏ ÔÍ›· ·ÓÙÈ·Ú¿ıÂÛË ÍÂΛÓËÛ Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÙË ÊÚ¿ÛË ÙÔ˘ μ·ÁÁ¤ÏË ªÂ˚Ì·Ú¿ÎË ÙËÓ ¶¤ÌÙË, ÛÙË Û˘˙‹ÙËÛË ÛÙË μÔ˘Ï‹ ÁÈ· ÙË Û‡ÛÙ·ÛË ÚÔ·Ó·ÎÚÈÙÈ΋˜, fiÙÈ Ô Î. ∫·Ú·Ù˙·Ê¤Ú˘ ÙÔÓ Â›¯Â ÂÈÛÎÂÊı› ÛÙÔ ¶ÂÓÙ¿ÁˆÓÔ Î·È ÙÔÓ Â›¯Â ȤÛÂÈ Ó· ·Ú·Ï¿‚ÂÈ Ù· ˘Ô‚Ú‡¯È·, ηıÒ˜ Î·È Ó· ·Ú·ÁÁ›ÏÂÈ ÙÔÚ›Ï˜, ÂÓÒ ¤‚·˙ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ ÙÔ˘ Ó· ηٷı¤ÙÔ˘Ó Û¯ÂÙÈΤ˜ ÂÚˆÙ‹ÛÂȘ. ΔË ÛÎ˘Ù¿ÏË ‹Ú ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ (¯ı˜) Î·È Ô °È¿ÓÓ˘ ªÈ¯ÂÏ¿Î˘, Û¯ÔÏÈ¿˙ÔÓÙ·˜: “°È·Ù› ÙfiÛË ÚÂÌÔ‡Ú· ·fi ÙÔÓ Î. ∫·Ú·Ù˙·Ê¤ÚË, fi¯È ÁÂÓÈο ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÂÍÔÏÈÛÌÔ‡˜, ·ÏÏ¿ ÁÈ· Ù· Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ˘Ô‚Ú‡¯È·; °È·Ù› ›Â˙Â;. √ °ÈÒÚÁÔ˜ ∫·Ú·Ù˙·Ê¤Ú˘ ˙ËÙ¿ Ó· ‰ÈÂÚ¢ÓËıÔ‡Ó, ÂÎÙfi˜ ·fi ÙÔÓ ÕÎË ΔÛÔ¯·ÙÛfiÔ˘ÏÔ, Ù˘¯fiÓ Â˘ı‡Ó˜ fiÏˆÓ ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ ÙÔ˘ ∫À™∂∞ ÙÔ˘ πÔ˘Ï›Ô˘ 1999, ηıÒ˜ Î·È fiÏˆÓ ÙˆÓ ˘Ô˘ÚÁÒÓ ÕÌ˘Ó·˜ ̤¯ÚÈ Î·È ÙÔÓ πÔ‡ÏÈÔ ÙÔ˘ 2009, fiˆ˜ ÚԂϤÂÈ Ë ·Ú¯È΋ ÂÈÛ·ÁÁÂÏÈ΋ ·Ú·ÁÁÂÏ›·. ª¿ÏÈÛÙ· Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ §∞√™, Ì ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ ÛÙÔ ƒ¿‰ÈÔ 9, ÚÔÂȉÔÔ›ËÛ fiÙÈ ı· ηٷı¤ÛÂÈ ·ÁˆÁ‹ ηٿ ÙÔ˘ Î. ªÂ˚Ì·Ú¿ÎË ÙÔÓ ÔÔ›Ô ·ÔοÏÂÛ “ÚÔÛÙ¿ÓÙ˙·”. “∂›Ó·È ·ÈÛ¯Ú‹ ÚÔ‚ÔοÙÛÈ·, ¿ÍÈ· ÙÔ˘ ·Ó‰Úfi˜. ∞Ù‡¯ËÛ fï˜ Ô Î. ªÂ˚Ì·Ú¿Î˘, ÁÈ·Ù› ÂÁÒ ‹ÌÔ˘Ó ¿ÓÙ· ÂÓ¿ÓÙÈ· Û’ ·˘Ù‹ ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË. ∫·È ÂÁÒ ‰ÂÓ ¤¯ˆ „¢‰ÒÓ˘Ì·. °È·Ù› ÛÙËÓ È¿ÙÛ· ÙÔÓ Ï¤Ó “ÚÔÛÙ¿ÓÙ˙·”; ∂Âȉ‹ ÚÔÙÚ¤¯ÂÈ fiˆ˜ ÚÔ¤ÙÚÂÍÂ Î·È ¯ı˜; ª¿ÏÏÔÓ ÁÈ’ ·˘Ùfi ÙÔÓ Ï¤Ó ¤ÙÛȓ›Â Ô °ÈÒÚÁÔ˜ ∫·Ú·Ù˙·Ê¤Ú˘. √ ÚÒËÓ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∂ıÓÈ΋˜ ÕÌ˘Ó·˜ ۋΈÛ ÙÔ Á¿ÓÙÈ Î·È ÚfiÙÂÈÓ ÛÙÔÓ Î. ∫·Ú·Ù˙·Ê¤ÚË Ó· χÛÔ˘Ó ÙȘ ‰È·ÊÔÚ¤˜ ÙÔ˘˜ ÛÙ· ‰ÈηÛÙ‹ÚÈ·, ˙ËÙÒÓÙ·˜ ·Ú¿ÏÏËÏ· ÙËÓ ¿ÚÛË Ù˘ ‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋˜ ÙÔ˘˜ ·Û˘Ï›·˜. “∞˘Ùfi Î·È ÌfiÓÔ ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÈ fiÙÈ ÌÂٷʤÚÔ˘Ó ÙË ÁÂÚÌ·ÓÈ΋ ¿Ô„Ë, ÙËÓ ÔÔ›· ÙË ÁÓÒÚ˙ ÂÎ ÙˆÓ ÚÔÙ¤ÚˆÓ. ∫·È ÔÈÔ˜ Ô ÚfiÏÔ˜ ÙÔ˘ Î. ∫·Ú·Ù˙·Ê¤ÚË Ô˘ fiˆ˜ „‹ÊÈÛ ÙÔ ÌÓËÌfiÓÈÔ, „‹ÊÈÛÂ Î·È ·˘Ùfi; ∂ÁÒ ‰ÂÓ Ï¤ˆ fiÙÈ Ô ¿ÓıÚˆÔ˜ ÌÔÚ› Ó· ÂÎÙÂÏ› Û˘Ì‚fiÏ·ÈÔ ‹ Ó· Ù· ‹ÚÂ, fi¯È, Ù¤ÙÔÈÔ Ú¿ÁÌ· ‰ÂÓ Ï¤ˆ. ∂ÚˆÙ‹Ì·Ù· ‚¿˙ˆ...” ·Ó¤ÊÂÚ Ì ‰fiÛË ÂÈÚˆÓ›·˜ Ô Î. ªÂ˚Ì·Ú¿-

΢ ÌÈÏÒÓÙ·˜ ÛÙÔÓ Ú/Û Real fm. √ ÚÒËÓ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ÕÌ˘Ó·˜ ÚÔ¯ÒÚËÛ ¤Ó· ‚‹Ì· ·Ú·¿Óˆ ÌÈÏÒÓÙ·˜ ÛÙÔ ÎÂÓÙÚÈÎfi ‰ÂÏÙ›Ô ÙÔ˘ MEGA, ·ÔηÏÒÓÙ·˜ ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ ÙÔ˘ §∞√™ “ÓÔÓfi” Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È “Û ·Ú·Ï‹ÚËÌ·”Î·È ÙÔÓ Î·ÙËÁfiÚËÛ ˆ˜ ·˘Ù¿ Ô˘ οÓÂÈ Ù· οÓÂÈ Ì “ÚfiıÂÛË ÎÔ˘ÎÔ˘ÏÒÌ·ÙÔ˜”. “ªÂ ÙËÓ ·Ô¯ÒÚËÛË ‰ÂÓ Û˘Ì‚¿ÏÏÂÈ ÛÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ù˘ Â͇ÚÂÛ˘ Ù˘ ·Ï‹ıÂÈ·˜, ÂÈı˘Ì› ÙË Û˘ÁÎ¿Ï˘„Ë, „‹ÊÈÛ ÙÔÓ ÓfiÌÔ ·Ú·Ï·‚‹˜ ÙˆÓ ˘Ô‚Ú˘¯›ˆÓ Î·È Ú¤ÂÈ Ó· ‰ÈÂÚ¢ÓËı› Î·È Ô ‰›Îfi˜ ÙÔ˘ ÚfiÏÔ˜” ÙfiÓÈÛÂ. √ Î. ªÂ˚Ì·Ú¿Î˘ Â·Ó¤Ï·‚ ٷ ÂÚ› Ù˘ Â›Û΄˘, ϤÁÔÓÙ·˜: “√ Î. ∫·Ú·Ù˙·Ê¤Ú˘ ÛÙË Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË Â›ÛÎÂ„Ë ‹Úı ÌfiÓÔ˜ ÙÔ˘, Ù˘¯·›Ô; ∫·È ÌÂÙ¿ ·ÎÔÏÔ‡ıËÛ·Ó Î·È ÔÈ ÂÚˆÙ‹ÛÂȘ, Ù˘¯·›Ô;”. ∂¤ÌÂÈÓ fiÙÈ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ ÙÔ˘ §∞√™

›Â˙·Ó Ì ÂÚˆÙ‹ÛÂȘ ÙÔ˘˜ ÁÈ· ·Ú·Ï·‚‹ ÙˆÓ ˘Ô‚Ú˘¯›ˆÓ Î·È ÙÔ˘ ˙ËÙÔ‡Û·Ó Ó· ·Ú·ÁÁ›ÏÂÈ ÙÔÚ›Ï˜ ÁÈ· ÙÔÓ ÂÍÔÏÈÛÌfi ÙÔ˘˜. ª¿ÏÈÛÙ·, ηًÁÁÂÈÏ fiÙÈ Ì ÂÚÒÙËÛ‹ ÙÔ˘˜ ÙÔ 2008 ÙÔ˘ ˙ËÙÔ‡Û·Ó Ó· ·Ú·Ï¿‚ÂÈ Ù· ˘Ô‚Ú‡¯È·, ÂÓÒ Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ÙˆÓ ‰ÔÎÈÌÒÓ Ô˘ ›¯Â οÓÂÈ Ë ÁÂÚÌ·ÓÈ΋ ÏÂ˘Ú¿ ‰ÂÓ Â›¯·Ó ·ÎfiÌË ÂÚȤÏıÂÈ Û ÁÓÒÛË ÙˆÓ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ ·Ú¯ÒÓ. ™ÙÔÓ μ·ÁÁ¤ÏË ªÂ˚Ì·Ú¿ÎË ·¿ÓÙËÛÂ, Â›Û˘ ·fi ÙÔ ÎÂÓÙÚÈÎfi ‰ÂÏÙ›Ô ÙÔ˘ MEGA, Ô ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ÙÔ˘ §∞√™ Õ‰ˆÓȘ °ÂˆÚÁÈ¿‰Ë˜. “∂›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∂ıÓÈ΋˜ ∞Ì˘Ó·˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ó· ¿ÎÔ˘Û ¤Ó·Ó ·Ú¯ËÁfi ÎÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈÎÔ‡ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ Ó· ÙÔ˘ ˙ËÙ¿ÂÈ Î¿ÙÈ Ù¤ÙÔÈÔ Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· Ì ÙÚfiÔ Ô˘ Ó· ˘ÔÓÔ› οÙÈ ÂÈÏ‹„ÈÌÔ Î·È Ó· ÂÚÈ̤ÓÂÈ Ô Î. ªÂ˚Ì·Ú¿Î˘ Ó· ÙÔ ÂÈ ÛÙÔÓ ÂÏÏËÓÈÎfi Ï·fi ÙËÓ

Ë̤ڷ Ù˘ Û˘˙‹ÙËÛ˘ Ù˘ ÚÔηٷÚÎÙÈ΋˜ ÂÈÙÚÔ‹˜ ÁÈ· Ù· ˘Ô‚Ú‡¯È·; ∂¿Ó ·˘Ùfi Û˘Ì‚·›ÓÂÈ, ÙfiÙÂ Ô Î. ªÂ˚Ì·Ú¿Î˘ Â›Ó·È ¤ÓÔ¯Ô˜ Û˘Áηχ„ˆ˜ ÂÁÎÏ‹Ì·ÙÔ˜!” ÙfiÓÈÛÂ Ô ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜. ™Â fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ Ù· fiÛ· ›Â Ô μ·ÁÁ¤Ï˘ ªÂ˚Ì·Ú¿Î˘ ÁÈ· ÙȘ ÂÚˆÙ‹ÛÂȘ Ô˘ η٤ıÂÛÂ Ô §∞√™, Ô Î. °ÂˆÚÁÈ¿‰Ë˜ ›Â: “∞fi ÙÔ 2007 ¤ˆ˜ ÙÔ 2009 ¤¯Ô˘Ì οÓÂÈ 25 ÂÚˆÙ‹ÛÂȘ ÁÈ· Ù· ˘Ô‚Ú‡¯È·, ¿ÏϘ 30 ÁÈ· Ù· Leopard, ¿ÏϘ 30 ÁÈ· Ù· F-16 Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó Û‡ÛÙËÌ· ·˘ÙÔÚÔÛÙ·Û›·˜ Î·È ¿ÏϘ 15 ÁÈ· Ù· ÂÏÈÎfiÙÂÚ·. °È·Ù› ·Ó ¿ÂÈ Î¿ÔÈÔ˜ ÛÙÔ site ÙÔ˘ ∫ÔÈÓÔ‚Ô˘Ï›Ô˘, ı· ‰È·ÈÛÙÒÛÂÈ fiÙÈ ÔÈ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ ÙÔ˘ §∞√™ ‰Ô˘Ï‡ԢÌÂ Î·È Î¿ÓÔ˘Ì ÔÏϤ˜ ÂÚˆÙ‹ÛÂȘ”. √ Õ‰ˆÓȘ °ÂˆÚÁÈ¿‰Ë˜ Â¤ÛÙÚ„ ÙÔ˘˜ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÌÔ‡˜ ÂÚ› ·Ú·ÏËÚ‹Ì·ÙÔ˜ ÛÙÔÓ ÚÒËÓ ˘Ô˘ÚÁfi. “∂Ì›˜ ‰ÂÓ Â›·Ì Ô˘ıÂÓ¿ fiÙÈ Ù· ¤¯ÂÈ ¿ÚÂÈ Ô Î. ªÂ˚Ì·Ú¿Î˘, ÂÌ›˜ ›·Ì fiÙÈ ı¤ÏÔ˘Ì ÌÈ· ‰È·‰Èηۛ· ÁÈ· fiÏÔ˘˜” ‰‹ÏˆÛÂ. ∫È ¿ÏÏÔÈ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ ÙÔ˘ §∞√™ ·ÓÙÂÈÙ¤ıËηÓ, ˘ÔÛÙËÚ›˙ÔÓÙ·˜ fiÙÈ ÔÈ ÂÚˆÙ‹ÛÂȘ Ô˘ ¤Î·Ó·Ó ·ÊÔÚÔ‡Û·Ó ÙÔ Ò˜ ‰È·Ù¤ıËÎ·Ó Ù· ¯Ú‹Ì·Ù· Ô˘ ›¯·Ó ‹‰Ë ηٷ‚ÏËı›, ·ÊÔ‡ Ô‡ÙÂ Ë Â›Ì·¯Ë ۇ̂·ÛË Î·Ù·ÁÁ¤ÏıËÎÂ, Ô‡Ù ÔÈ ·Ú·Ï·‚¤˜ ÙˆÓ ÔÏÈÎÒÓ Û˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ ÚÔ¯ˆÚÔ‡Û·Ó. “√ ηı·Úfi˜ Ô˘Ú·Ófi˜ ‰ÂÓ ÊÔ‚¿Ù·È ÙȘ ·ÛÙÚ·¤˜” ÂÈÛ‹Ì·ÓÂ Ô ∫˘ÚÈ¿ÎÔ˜ μÂÏfiÔ˘ÏÔ˜ Î·È Î¿ÏÂÛ fiÛÔ˘˜ -fiˆ˜ ›ÂÚÔÛ¿ıËÛ·Ó Ó· ÂÌϤÍÔ˘Ó ÙÔ fiÓÔÌ¿ ÙÔ˘ ÛÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· ·˘Ù‹ Ó· ·Ó·Î·Ï¤ÛÔ˘Ó. ΔÔ ∫∫∂ ÛËÌÂÈÒÓÂÈ Û ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ ÙÔ˘: “ΔËÓ ÒÚ· Ô˘ Ô Ï·fi˜ ÏËÚÒÓÂÈ ¯Ú˘Û¿ÊÈ ÁÈ· ˘Ô‚Ú‡¯È· Ô˘ Á¤ÚÓÔ˘Ó ‰ÈÛ. ¢ÚÒ ÁÈ· Ó· ÂÎÌÂÙ·ÏÏ¢ÙÔ‡Ó Î·È Ó· Û˘ÚÚÈÎÓÒÛÔ˘Ó ÙË Ó·˘ËÁÈ΋ ‚ÈÔÌ˯·Ó›· ͤÓÔÈ Î·È ŒÏÏËÓ˜ ÂȯÂÈÚË̷ٛ˜, ÔÈ Û˘Ó¤ÓÔ¯ÔÈ ÁÈ’ ·˘Ù‹ ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ¶∞™√∫ Î·È ¡¢ Î·È ∫·ÚÙ·˙·Ê¤Ú˘ ·ÚÈÛÙ¿ÓÔ˘Ó ÙȘ ·ıÒ˜ ÂÚÈÛÙÂÚ¤˜ Î·È ÙÔ˘˜ ΢ÓËÁÔ‡˜ ÌÈ˙ÒÓ”. “∂›Ó·È Ï˘ËÚfi ¡¢ Î·È §∞√™ Ó· ÍÂηÙÈÓÈ¿˙ÔÓÙ·È ÁÈ· ÙÔ ÛοӉ·ÏÔ ÙˆÓ ˘Ô‚Ú˘¯›ˆÓ Î·È Ó· ··ÍÈÒÓÔ˘Ó ·ÎfiÌ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÙÔ ÔÏÈÙÈÎfi Û‡ÛÙËÌ·” Û¯ÔÏ›·ÛÂ Ô ÂÎÚfiÛˆÔ˜ Δ‡Ô˘ Ù˘ ¢ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋˜ ∞ÚÈÛÙÂÚ¿˜ ∞Ó‰Ú¤·˜ ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜.

∞£∏¡∞, 29.

ªÂÙ¿ ÙËÓ ·ÓÙÈ·Ú¿ıÂÛË ÁÈ· ÙËÓ ·ÔÁÚ·Ê‹, Ù· ÂÛˆÎÔÌÌ·ÙÈο Ì·¯·ÈÚÒÌ·Ù· ÛÙË ¡¢ Û˘Ó¯›˙ÔÓÙ·È, Ì ÙÔÓ °ÈÒÚÁÔ ™Ô˘ÊÏÈ¿ Ó· Ì·›ÓÂÈ ·˘Ù‹Ó ÙËÓ ÊÔÚ¿ ÛÙÔ ÛÙfi¯·ÛÙÚÔ ÙÔ˘ ¶¿ÓÔ˘ ∫·Ì̤ÓÔ˘. ªÈÏÒÓÙ·˜ ÛÙÔÓ μ∏ª∞ 99,5 ÙÔ Úˆ› Ù˘ ¶·Ú·Û΢‹˜, Ô Î. ∫·Ì̤ÓÔ˜ ÂÈÛ‹Ì·Ó ˆ˜ “ÙËÓ ÒÚ· Ô˘ Ë ¡¢ ¤‰ÈÓ ÙË Ì¿¯Ë Ù˘ ‰È·Ê¿ÓÂÈ·˜ ÂΛÓÔ˜ ˆ˜ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ¢ËÌÔÛ›ˆÓ ∂ÚÁˆÓ ¯fiÚ¢ ÙÔ ÙÛ¿ÌÈÎÔ Ù˘ ‰È·ÏÔ΋˜”. ¶¿ÓÙˆ˜, Ô Î. ∫·Ì̤ÓÔ˜ ¤Ï·‚ ·ÔÛÙ¿ÛÂȘ ·fi ÙËÓ ·ÓÙÈ·Ú¿ıÂÛË ÁÈ· ÙËÓ ·ÔÁÚ·Ê‹, ϤÁÔÓÙ·˜ ˆ˜ “ÙËÓ ÒÚ· Ô˘ ÔÈ Ôϛ٘ ‰ÔÎÈÌ¿˙ÔÓÙ·È ÛÎÏËÚ¿, Ë ¡¢ ‰ÂÓ ı· ¤ÚÂ ӷ ·Û¯ÔÏÂ›Ù·È Ì ÙÔ ÙÈ ¤ÁÈÓ 5 ¯ÚfiÓÈ· ›Ûˆ”. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, Ô ¶.∫·Ì̤ÓÔ˜ ÂÍ‹ÁËÛ ÙËÓ ÙÔÔı¤ÙËÛ‹ ÙÔ˘ fiÙÈ “Ô Ï·fi˜ ÌÂÙ¿ Ù· ÁÈ·Ô‡ÚÙÈ· ı· ¿ÚÂÈ Ù· ηϿ˙ÓÈÎÔÊ”, Ô˘ ‰È·Ù‡ˆÛ ÛÙË μÔ˘Ï‹ ηٿ ÙË Û˘˙‹ÙËÛË ÁÈ· ÙË Û‡ÛÙ·ÛË ÚÔ·Ó·ÎÚÈÙÈ΋˜ ÂÈÙÚÔ‹˜ Î·È ÙËÓ ·Ú·ÔÌ‹ ÙÔ˘ ∞ÎË ΔÛÔ¯·Ù˙fiÔ˘ÏÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ˘fiıÂÛË ÙˆÓ ˘Ô‚Ú˘¯›ˆÓ. √ Î. ∫·Ì̤ÓÔ˜ ÛËÌ›ˆÛÂ: “∏ Û˘Ó¯‹˜ ·ÙÈ̈ÚËÛ›· Î·È Ë ·›ÛıËÛË fiÙÈ ¤Ó· ÎÏÂÈÛÙfi ÁÎÚÔ˘ ÚÔÊ˘Ï¿ÛÛÂÈ ÙÔ˘˜ Â›ÔÚÎÔ˘˜, ı· ÚÔηϤÛÂÈ ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ÔÚÁ‹, Ô˘ ı· Êı¿ÛÂÈ Û ·ÓÂͤÏÂÁÎÙ˜ ηٷÛÙ¿ÛÂȘ. £· ÍÂÛËΈı› Ô ÎfiÛÌÔ˜ Î·È ı· Êı¿ÛÔ˘Ì Û ·ÎÚ·›Â˜ ηٷÛÙ¿ÛÂȘ. ¶Ú¤ÂÈ Ó· Ù· ÚÔÏ¿‚Ô˘Ì ·˘Ù¿. √È ÔÏÈÙÈÎÔ› ı· Ú¤ÂÈ Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÔÓÙ·È fiˆ˜ Î·È ÔÈ Ôϛ٘. ¡· ÏËÚÒÛÔ˘Ó fiÛÔÈ Ù¤ÏÂÛ·Ó ·‰È΋̷ٷ”. ∞fi ÙËÓ ÙÔÔı¤ÙËÛË ÂÚ› ηϿ˙ÓÈÎÔÊ ¤Ï·‚Â, ¿ÓÙˆ˜, ·ÔÛÙ¿ÛÂȘ Ô ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ Ù˘ ∫ÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋˜ √Ì¿‰·˜ Ù˘ ¡¢ ∫ÒÛÙ·˜ Δ·ÛԇϷ˜, ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÔÓÙ¿˜ ÙȘ ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ Î. ∫·Ì̤ÓÔ˘ ÚÔÛˆÈΤ˜, Ô˘ ‰ÂÓ ÂÎÊÚ¿˙Ô˘Ó ÙË ¡¢.

™ÙË ¢ÈηÈÔÛ‡ÓË ı· χÛÔ˘Ó ÙȘ ‰È·ÊÔÚ¤˜ ÙÔ˘˜ ∫. ΔÛÈ¿Ú·˜ Î·È Û˘ÁÁÂÓ‹˜ ÙÔ˘

ª‹Ó˘Û ÙÔÓ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹ Í¿‰ÂÚÊfi ÙÔ˘ ÁÈ· ·ÌÈÛı› ÂÚÁ·Û›·! ∞£∏¡∞ 29.

∞ÎfiÌË ÌÈ· ˘fiıÂÛË “ª·ÁÁ›Ó·” Ì ·Ó·ÛÊ¿ÏÈÛÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ ‹ ÌÈ· ÛÎÏËÚ‹ ÂÓ‰ÔÔÈÎÔÁÂÓÂȷ΋ ÎfiÓÙÚ·; ΔË Ï‡ÛË ı· ÙË ‰ÒÛÂÈ Ë ¢ÈηÈÔÛ‡ÓË, ηıÒ˜ ı· ·ÔÊ·Û›ÛÂÈ ÁÈ· ÙË ‰Èη›ˆÛË ‹ fi¯È ÙÔ˘ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ Ù˘ ¡¤·˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ Î. ∫ÒÛÙ· ΔÛÈ¿Ú· ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ηٷ٤ıËΠ·ÁˆÁ‹ ·fi ÙÔÓ ÚÒÙÔ Í¿‰ÂÚÊfi ÙÔ˘ ÁÈ· ·Ó·ÛÊ¿ÏÈÛÙË Î·È ·ÌÈÛı› ÂÚÁ·Û›·. √ Î. ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ ™˘ÚfiÔ˘ÏÔ˜, Û˘ÁÁÂÓ‹˜ ÙÔ˘ ÚÒËÓ ÙÔÌÂ¿Ú¯Ë ÀÁ›·˜ Â› ˘Ô˘ÚÁ›·˜ Î. ¢ËÌ‹ÙÚË ∞‚Ú·ÌfiÔ˘ÏÔ˘, Î. ∫ÒÛÙ· ΔÛÈ¿Ú·, η٤ıÂÛ ·ÁˆÁ‹ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙÔ˘ ˙ËÙÒÓÙ·˜ Ó· ÙÔ˘ ÏËÚÒÛÂÈ ÙÔ˘˜ ÌÈÛıÔ‡˜ Î·È Ù· ·ÛÊ¿ÏÈÛÙÚ· ÁÈ· fiÛÔ ‰È¿ÛÙËÌ· ÂÚÁ·˙fiÙ·Ó ÛÙÔ ÔÏÈÙÈÎfi ÙÔ˘ ÁÚ·ÊÂ›Ô ÚÔÛʤÚÔÓÙ·˜ ˘ËÚÂۛ˜ ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘. √ Î. ™˘ÚfiÔ˘ÏÔ˜ ·ÍÈÒÓÂÈ Ì ÙËÓ ·ÁˆÁ‹ ÙÔ˘ ·Ô˙ËÌ›ˆÛË ‡„Ô˘˜ 36.320 ¢ÚÒ ÁÈ· ÙȘ ÒÚ˜ Î·È ÙȘ Ë̤Ú˜ Ô˘ ÂÚÁ¿ÛÙËΠÛÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô ÙÔ˘ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹ Ù˘ ¡¤·˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ Î. ∫ÒÛÙ· ΔÛÈ¿Ú·. Ÿˆ˜ ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ “Ì ÓfiÌÈÌË ¿Ù˘Ë (ÚÔÊÔÚÈ΋) ۇ̂·ÛË ÂÍ·ÚÙË̤Ó˘ ÂÚÁ·Û›·˜ ·ÔÚ›ÛÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ Ô˘ ηٷÚÙ›ÛÙËΠÛÙËÓ ∫·Ú‰›ÙÛ· ÙÔÓ π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ ÙÔ˘ 2004, ÌÂٷ͇ ÂÌÔ‡ Î·È ÙÔ˘ ÂÓ·ÁfiÌÂÓÔ˘, ÚÔÛÏ‹ÊıËη ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÂÚÁ·ÛÙÒ ˆ˜ ˘¿ÏÏËÏÔ˜ ÁÚ·Ê›Ԣ ÛÙÔ ÔÏÈÙÈÎfi ÁÚ·ÊÂ›Ô Ô˘ ‰È·ÙËÚ› Ô ÂÓ·ÁfiÌÂÓÔ˜ ÛÙËÓ ∫·Ú‰›ÙÛ·. ∞fi ÙÔ ª¿ÚÙÈÔ ÙÔ˘ 2002 ÚÈÓ ÂÎÏÂÁ› ·ÎfiÌ· ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ Ô ·ÓÙ›‰ÈÎÔ˜ Ô ÔÔ›Ô˜ Â›Ó·È Û˘ÁÁÂÓ‹˜ ÌÔ˘ (1Ô˜ Í¿‰ÂÚÊÔ˜) ÌÔ˘ ·Ó¤ıÂÛ ÙË Û‡ÓÙ·ÍË ÙËÏÂʈÓÈÎÔ‡ η-

Ù·ÏfiÁÔ˘ Ì fiÏ· Ù· ÔÓfiÌ·Ù· ÙˆÓ Î·ÙÔ›ÎˆÓ ÙÔ˘ ÓÔÌÔ‡ ∫·Ú‰›ÙÛ·˜, ÙÔ ¤ÚÁÔ ‰Â ·˘Ùfi ÙÔ ˘ÏÔÔ›ËÛ· Ì ÂÚÁ·Û›· Ô˘ ¤Î·Ó· ÛÙÔ Û›ÙÈ ÌÔ˘”. ™ÙËÓ Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ù˘ ·ÁˆÁ‹˜ ÙÔ˘ Ô Î. ™˘ÚfiÔ˘ÏÔ˜ ·Ó·Ï‡ÂÈ ‰ÈÂÍÔ‰Èο ÙȘ ÒÚ˜ Î·È ÙȘ Ë̤Ú˜ Ô˘ ÚÔÛ¤ÊÂÚ ÙȘ ˘ËÚÂۛ˜ Î·È fiˆ˜ ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ ‰ÂÓ ÏËÚÒıËΠ·fi ÙÔ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹ ·Ú¿ ÙȘ ‰È·‚‚·ÈÒÛÂȘ Ô˘ ÙÔ˘ ›¯Â ‰ÒÛÂÈ. “∞fi ÙÔ ™Â٤̂ÚÈÔ ÙÔ˘ 2004 ¤ˆ˜ Î·È ÙÔ ¢ÂΤ̂ÚÈÔ ÙÔ˘ 2007 ··Û¯ÔÏÔ‡ÌÔ˘Ó ÛÙÔ ÔÏÈÙÈÎfi ÁÚ·ÊÂ›Ô ÙÔ˘ ÂÓ·ÁÔ̤ÓÔ˘, Ì ÌÂÚÈ΋ ··Û¯fiÏËÛË, ηıËÌÂÚÈÓÒ˜, 6 Ë̤Ú˜ ÙËÓ Â‚‰ÔÌ¿‰·, ·fi ¢Â˘Ù¤Ú· ¤ˆ˜ Î·È ™¿‚‚·ÙÔ Ì ˆÚ¿ÚÈÔ ÂÚÁ·Û›·˜, ÙȘ ηıËÌÂÚÈÓ¤˜ ·fi ¢Â˘Ù¤Ú· ¤ˆ˜ Î·È ¶·Ú·Û΢‹ ·fi ÙȘ 17:00 ¤ˆ˜ Î·È ÙȘ 20:00 Î·È Ù· ™¿‚‚·Ù· ·fi ÙȘ 8.:00 ¤ˆ˜ Î·È ÙȘ 16:00 ‚‰ÔÌ·‰È·›ˆ˜. ¢ËÏ·‰‹ ÂÚÁ·˙fiÌÔ˘Ó 23 ÒÚ˜. °È· ÙËÓ ·ÓˆÙ¤Úˆ ÂÚÁ·Û›· ÌÔ˘, ηٿ ÙË Û˘Ìʈӛ· Ì·˜ Ô ÂÓ·ÁfiÌÂÓÔ˜ ı· ÌÔ˘ η٤‚·ÏÏ ÌËÓÈ·›Ô ÌÈÛıfi Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ∂ıÓÈ΋ °ÂÓÈ΋ ™˘ÏÏÔÁÈ΋ ™‡Ì‚·ÛË ∂ÚÁ·Û›·˜, fiˆ˜ οı ÊÔÚ¿ ›Û¯˘Â. Δ¤ÏÔ˜ ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ ÙÔ˘ 2007 ·Ô¯ÒÚËÛ· ·fi ÙËÓ ÂÚÁ·Û›· ÌÔ˘ ‰ÈfiÙÈ Ô ÂÓ·ÁfiÌÂÓÔ˜ ÁÈ· ÙÔ ·Ú·¿Óˆ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· Ù˘ ··Û¯fiÏËÛ‹˜ ÌÔ˘ ‰ÂÓ ÌÔ˘ η٤‚·ÏÏ ·Ú¿ ÙȘ Â·ÓÂÈÏËÌ̤Ó˜ ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›Â˜ ÌÔ˘ ÙȘ ·Ô‰Ô¯¤˜ Ô˘ ‰ÈηÈÔ‡ÌÔ˘Ó ÁÈ· fiÏÔ ÙÔ ÈÔ ¿Óˆ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ·”. ™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ·ÁˆÁ‹ Ô Î. ™˘ÚfiÔ˘ÏÔ˜ ‰ÈÂΉÈΛ Â›Û˘ ÂȉfiÌ·Ù· ‰ÒÚˆÓ ÃÚÈÛÙÔ˘Á¤ÓÓˆÓ Î·È ¶¿Û¯· ηıÒ˜ Î·È ·Ô˙ËÌ›ˆÛË ÌË ÏËÊı›۷˜ ¿‰ÂÈ·˜.

ªÈÏÒÓÙ·˜ ÛÙÔ protothema.gr Ô Î. ™˘ÚfiÔ˘ÏÔ˜ ÂÍ‹ÁËÛ fiÙÈ fiÏÔ ÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ· Ô˘ ÂÚÁ¿ÛÙËΠÛÙÔÓ ÚÒÙÔ Í¿‰ÂÚÊfi ÙÔ˘ Î·È ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ Ù˘ ¡¤·˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ Î. ∫ÒÛÙ· ΔÛÈ¿Ú· ·Ú¤ÌÂÓÂ Î·È ·Ó·ÛÊ¿ÏÈÛÙÔ˜. ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ Ô ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ Î. ΔÛÈ¿Ú·˜ ÌÈÏÒÓÙ·˜ ÛÙÔ protothema.gr ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍ fiÙÈ Ô Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˜ Ô˘‰¤ÔÙ ÂÚÁ¿ÛÙËΠÛÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô ÙÔ˘ Î·È ·Ï¿ ˆ˜ ÚÒÙÔ˜ Í¿‰ÂÚÊfi˜ ÙÔ˘ ÂÚ¯fiÙ·Ó Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ ÛÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô ÙÔ˘ Î·È Î·ıfiÙ·Ó. ª¿ÏÈÛÙ· Ô Î. ΔÛÈ¿Ú·˜ ÂÍËÁ› fiÙÈ Ô Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˜ ηٿ ÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ· Ô˘ ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ fiÙÈ ÂÚÁ·˙fiÙ·Ó ÛÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô ÙÔ˘ ‰Ô‡ÏÂ˘Â Î·È ‹Ù·Ó Î·È ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔ˜ ÛÙËÓ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·. “ŸÏÔÈ ÔÈ Û˘ÁÁÂÓ›˜ ÌÔ˘ ÂÎÙfi˜ ·fi ÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· ÙÔ˘ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˘ ΢ڛԢ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó Î·È ÙÔ Ï¤Ó fiÙÈ Ô˘‰¤ÔÙ ‰Ô‡Ï„ ÛÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô ÌÔ˘. ∞Ï¿ ÂÚ¯fiÙ·Ó Î·È Î·ıfiÙ·Ó Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ ÛÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô ÌÔ˘ Ì ÙËÓ È‰ÈfiÙËÙ· ÙÔ˘ ÚÒÙÔ˘ ÌÔ˘ Í·‰¤ÚÊÔ˘”. √ Î. ΔÛÈ¿Ú·˜ ÂÍËÁ› fiÙÈ Ô˘‰¤ÔÙÂ Ô Î. ™˘ÚfiÔ˘ÏÔ˜ ÙÔ˘ ˙‹ÙËÛ ӷ ÌÈÏ‹ÛÔ˘Ó ÁÈ· ÌÈÛıÔÏÔÁÈο ı¤Ì·Ù· Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Û·Ó ÙË ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ Û¯¤ÛË, ÂÓÒ ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ ˆ˜ Ë ·ÁˆÁ‹ ·˘Ù‹ Ô˘ ÙÔ˘ ηٷ٤ıËΠ¤ÁÈÓ ÁÈ· ¿ÏÏÔ˘˜ ÏfiÁÔ˘˜. “À¿Ú¯Ô˘Ó ÔÈÎÔÁÂÓÂȷΤ˜ ‰È·ÊÔÚ¤˜ Ì ÙÔÓ Î‡ÚÈÔ ·˘Ùfi Ô˘ Ô˘‰¤ÔÙ ÂÚÁ¿ÛÙËΠÛÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô ÌÔ˘. ŸÛÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ ¤¯ˆ ÛÙÔ ÔÏÈÙÈÎfi ÌÔ˘ ÁÚ·ÊÂ›Ô Î·È ÙÔ˘˜ ÏËÚÒÓˆ Î·È ·ÛÊ¿ÏÂÈ· ¤¯Ô˘Ó. ŸÏ· fï˜ ı· ÍÂηı·Ú›ÛÔ˘Ó ÛÙȘ 4 ª·˝Ô˘ fiÙ·Ó ı· Á›ÓÂÈ Î·È Ë ‰›ÎË”.


¶ÔÏÈÙÈ΋ 9

™ABBATO 30 A¶PI§I√À 2011

¢‡Ô ÓÂÎÚÔ› ·fi Û˘ÓÙÚÈ‚‹ ȉȈÙÈÎÔ‡ ·ÂÚÔÏ¿ÓÔ˘ ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ ¶fiÚÙÔ Ã¤ÏÈ

ŒÁÈÓ·Ó ÌÂÙ¿ ·fi Âȯ›ÚËÛË Ù˘ ∞ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ Û ∂Í¿Ú¯ÂÈ· Î·È ∫˘„¤ÏË

Δ¤ÛÛÂÚȘ ÚÔÛ·ÁˆÁ¤˜ ÁÈ· ÙËÓ Marfin ∞£∏¡∞ 29.

Δ¤ÛÛÂÚ· ¿ÙÔÌ· ÚÔÛ‹¯ıËÛ·Ó ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Ù˘ ¶·Ú·Û΢‹˜ (¯ı˜) ÛÙËÓ °ÂÓÈ΋ ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋ ¢È‡ı˘ÓÛË ∞ÙÙÈ΋˜ ÌÂÙ¿ ÙȘ ¤Ú¢Ó˜ Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ·Ó ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ› ÁÈ· ÙËÓ ˘ÚηÁÈ¿ ÛÙËÓ ÙÚ¿Â˙· “Marfin”. ∂Ú¢Ó˜ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ·fi ÙÔ˘˜ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ‡˜ ÛÙ· Û›ÙÈ· Ô˘ ‰È¤ÌÂÓ·Ó ÔÈ ÚÔÛ·¯ı¤ÓÙ˜ ÛÙ· ∂Í¿Ú¯ÂÈ· Î·È ÛÙËÓ ∫˘„¤ÏË. √È ÚÔÛ·¯ı¤ÓÙ˜ Û‡Ìʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜ Â›Ó·È ·Ô 21 ˆ˜ Î·È 36 ¯ÚfiÓˆÓ Î·È Î·Ù¿ ÙËÓ ·ÛÙ˘ÓÔÌ›· ·Ó‹ÎÔ˘Ó ÛÙÔÓ ·ÓÙÈÂÍÔ˘ÛÈ·ÛÙÈÎfi ¯ÒÚÔ. ™‡Ìʈӷ Ì ËÁ¤˜ Ù˘ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜, Ô 36¯ÚÔÓÔ˜ ÂϤÁ¯ÂÙ·È ÁÈ· ÙȘ ‰ÔÏÈÔÊıÔÚ¤˜ ÛÙÔ ‚È‚ÏÈÔˆÏÂ›Ô “π·Ófi˜” ·¤Ó·ÓÙÈ, ·fi ÙË Marfin Î·È ÔÈ ¿ÏÏÔÈ ‰‡Ô ÁÈ· ÙȘ ‰ÔÏÈÔÊıÔÚ¤˜ ÛÙÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· Ù˘ ÙÚ¿Â˙·˜. ™‡Ìʈӷ ¿ÓÙ· Ì ÙȘ ›‰È˜ ËÁ¤˜, Ô ÂÈÛ·ÁÁÂϤ·˜ ˙‹ÙËÛ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ÚÔηٷÚÎÙÈ΋˜ ÂͤٷÛ˘ Ó· ÏË-

ÊıÔ‡Ó ·ÓˆÌÔÙ› ηٷı¤ÛÂȘ, ÂÓÒ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÛÙÔȯ›· ÂÌÏÔ΋˜ ¿ÏÏˆÓ ‰‡Ô ·ÙfiÌˆÓ Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó Ù·˘ÙÔ-

ÔÈËı›. ™ÙËÓ Âȯ›ÚËÛË Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ‰Âο‰Â˜ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ› Ù˘ ∫Ú·ÙÈ΋˜ ∞ÛÊ¿ÏÂÈ·˜. ∏ Âȯ›ÚËÛË, Ô˘ ·ÏÒÓÂÙ·È Û fiÏË ÙËÓ ∞ÙÙÈ΋ - “¯ÙÂÓ›˙ÔÓÙ·È” ÁÂÈÙÔÓȤ˜ fiˆ˜ Ë ∫˘„¤ÏË Î·È Ù· ∂Í¿Ú¯ÂÈ· - ¤¯ÂÈ ÛÙfi¯Ô ÙÔÓ ÂÓÙÔÈÛÌfi ‰Ú·ÛÙÒÓ, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÂÎÙÈÌ¿Ù·È fiÙÈ ÂÓ¤¯ÔÓÙ·È Û ‚·Ú‡Ù·Ù· ·‰È΋̷ٷ. ∞Ó¿ÌÂÛ· ÛÙ· ¿ÏÏ· ÂÍÂÙ¿˙ÂÙ·È ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ ÔÈ ¤Ú¢Ó˜ Î·È ÔÈ ÚÔÛ·ÁˆÁ¤˜ Ó· ·ÊÔÚÔ‡Ó ÚfiÛÊ·Ù˜ ÂÌÚËÛÙÈΤ˜ ÂÈı¤ÛÂȘ Î·È Î˘Ú›ˆ˜ ÙËÓ ÊÔÓÈ΋ ˘ÚfiÏËÛË ÙÔ˘ ηٷÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ Ù˘ ΔÚ¿Â˙·˜ Marfin Â› Ù˘ Ô‰Ô‡ ™Ù·‰›Ô˘ ÚÈÓ ·fi ¤Ó·Ó ·ÎÚÈ‚Ò˜ ¯ÚfiÓÔ, ÛÙȘ 5 ª·˝Ô˘ 2010, fiÙ·Ó ÔÈ ‚fî˜ ÌÔÏfiÙÔÊ ÛÎfiÙˆÛ·Ó ÙÚÂȘ ÙÚ·Â˙ÈÎÔ‡˜ ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘˜. ∏ Âȯ›ÚËÛË Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È ÂÓÒ ÔÈ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ› ·ÔʇÁÔ˘Ó Ó· Ô˘Ó ÙÔ ·Ú·ÌÈÎÚfi ÁÈ· ÙÔ ÂÚȯfiÌÂÓÔ Î·È Ù· Â˘Ú‹Ì·Ù· Ù˘ ¤Ú¢ӷ˜, ÚÔÙÔ‡ ÔÏÔÎÏËÚˆı›.

™ÙËÓ ∫Ï·˘ıÌÒÓÔ˜ ·‡ÚÈÔ ·fi °™∂∂ Î·È ∞¢∂¢À - ΔÔ ¶∞ª∂ ÛÙÔ ™‡ÓÙ·ÁÌ·

∂ÚÁ·ÙÈ΋ ¶ÚˆÙÔÌ·ÁÈ¿: ™˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÂȘ Ì ·È¯Ì‹ ÙËÓ ÎÚ›ÛË Î·È Ù· ÂÚÁ·Ûȷο ∞£∏¡∞ 29.

ÙȘ 11 ÙÔ Úˆ› Ù˘ ∫˘Úȷ΋˜ (·‡ÚÈÔ), ÛÙËÓ Ï·Ù›· ∫Ï·˘ıÌÒÓÔ˜, ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› Ë ·ÂÚÁȷ΋ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË Ù˘ °™∂∂ Î·È Ù˘ ∞¢∂¢À ÁÈ· ÙËÓ ¶ÚˆÙÔÌ·ÁÈ¿. ™˘ÁΤÓÙÚˆÛË ÛÙÔ ™‡ÓÙ·ÁÌ· ¤¯ÂÈ ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›ÛÂÈ ÁÈ· ÙȘ 10 ÙÔ Úˆ› ÙÔ ¶∞ª∂. §fiÁˆ ÙˆÓ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÂˆÓ ÎÏÂÈÛÙfi ı· Â›Ó·È ÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ ∞ı‹Ó·˜ Î·È ÙÔ˘ ¶ÂÈÚ·È¿ ·fi ÓˆÚ›˜ ÙÔ Úˆ› ¤ˆ˜ ·ÚÁ¿ ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì·.

∂ȉÈÎfiÙÂÚ· ·fi ÙȘ 8 ÙÔ Úˆ› ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËıÔ‡Ó ÛÙ·‰È·Î¿ ΢ÎÏÔÊÔÚȷΤ˜ Ú˘ıÌ›ÛÂȘ Ô˘ ı· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ‰È·ÎÔ‹ Ù˘ ΢ÎÏÔÊÔÚ›·˜ Î·È ··ÁfiÚ¢ÛË ÛÙ¿Û˘ ÛÙ¿ıÌ¢Û˘ Û ‰ÚfiÌÔ˘˜ Á‡Úˆ ·fi ÙËÓ Ï·Ù›· ∫Ï·˘ıÌÒÓÔ˜, fiÔ˘ ÛÙȘ 11 ÙÔ Úˆ› ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› Ë ·ÂÚÁȷ΋ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË Ù˘ °™∂∂ Î·È Ù˘ ∞¢∂¢À Î·È ı· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ ÔÚ›· ÚÔ˜ ÙË μÔ˘Ï‹. ∞Ó¿ÏÔÁ· ̤ÙÚ· ı· ÏËÊıÔ‡Ó ·fi ÙËÓ ΔÚÔ¯·›· ÙfiÛÔ ÛÙÔ ™‡ÓÙ·ÁÌ·, fiÔ˘ ÁÈ· ÙȘ 10 ÙÔ Úˆ› ¤¯ÂÈ ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›ÛÂÈ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ÙÔ ¶∞ª∂ fiÛÔ Î·È ÛÙË ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ∞Ú¯·ÈÔÏÔÁÈÎÔ‡ ªÔ˘Û›Ԣ, fiÔ˘ ÛÙȘ 11 ı· Û˘ÁÎÂÓÙÚˆıÔ‡Ó Ì¤ÏË ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ Ù˘ Â͈ÎÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋˜ ∞ÚÈÛÙÂÚ¿˜ Î·È ‰È·ÊfiÚˆÓ Û˘ÏÏfiÁˆÓ Î·È ÊÔÚ¤ˆÓ. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ı· Á›ÓÂÈ ÔÚ›· ÚÔ˜ ÙË μÔ˘Ï‹.

™ÙÔÓ ¶ÂÈÚ·È¿ ™˘ÁΤÓÙÚˆÛË ÙÔ˘ ¶∞ª∂ ¤¯ÂÈ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÙ› ÁÈ· ÙÔ Úˆ› Ù˘ ∫˘Úȷ΋˜ Î·È ÛÙËÓ Ï·Ù›· ∫ÔÚ·‹ ÛÙÔÓ ¶ÂÈÚ·È¿ Î·È ·ÎÔÏÔ‡ıˆ˜ ÔÈ Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÔÓÙ˜ ı· οÓÔ˘Ó ÔÚ›· Û ÎÂÓÙÚÈÎÔ‡˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ Î·È ÚÔ˜ ÙÔ Ó¤Ô ÎÙ›ÚÈÔ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ £·Ï¿ÛÛÈˆÓ ÀÔı¤ÛˆÓ, ¡‹ÛˆÓ Î·È ∞ÏÈ›·˜. ªÈ· ·ÎfiÌË Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ÛÙÔ ¶ÂÈÚ·È¿ ı· Á›ÓÂÈ ÛÙËÓ Ï·Ù›· §Ô˘‰Ô‚›ÎÔ˘ (∏™∞¶ ¶ÂÈÚ·È¿), Ì ÔÚ›· Û ÎÂÓÙÚÈÎÔ‡˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ ÙÔ˘

¶ÂÈÚ·È¿, Ù˘ ¢Ú·ÂÙÛÒÓ·˜ Î·È ÙÔ˘ ∫ÂÚ·ÙÛÈÓ›Ô˘.∫˘ÎÏÔÊÔÚȷΤ˜ Ú˘ıÌ›ÛÂȘ ı· Á›ÓÔ˘Ó ·ÎfiÌË ÛÙȘ Ï·Ù›˜ √ÌÔÓÔ›·˜, ∫¿ÓÈÁÁÔ˜, μ¿ı˘, ∫ÔÙ˙È¿, ªÔÓ·ÛÙËڷΛԢ, ∫·Ú·˚ÛοÎË, μÈÎÙˆÚ›·˜, §·˘Ú›Ô˘, ∏ÚÒˆÓ ∂ÏÂ˘Û›Ó·˜ Î·È ªÂÁ¿ÚˆÓ ηıÒ˜ Â›Û˘ ÛÙ· ¶ÚÔ‡Ï·È· ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ∞ıËÓÒÓ, ÛÙÔ˘˜ ™Ù‡ÏÔ˘˜ √Ï˘Ì›Ô˘ ¢Èfi˜ Î·È ÛÙÔ ªÓËÌÂ›Ô ∏ÚÒˆÓ ¶ÂÛfiÓÙˆÓ (¶·Û·ÏÈÌ¿ÓÈ).

Èڛ˜ ÙÚ›· ª¤Û· ª·˙È΋˜ ªÂÙ·ÊÔÚ¿˜ ¶·Ú¿ÏÏËÏ· ı· Á›ÓÔ˘Ó Î·È ÙÚÔÔÔÈ‹ÛÂȘ ÛÙ· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· Î·È ÛÙȘ ÛÙ¿ÛÂȘ ÙˆÓ ª¤ÛˆÓ ª·˙È΋˜ ªÂ-

∞ÓÙÈ·Ú¿ıÂÛË Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÙÔ Ì‹Ó˘Ì· ∞ÓÙ. ™·Ì·Ú¿ ÁÈ· ÙËÓ ¶ÚˆÙÔÌ·ÁÈ¿ ∞£∏¡∞ 29.

“∞ÊÔ‡ η٤ÛÙÚ„·Ó Â› 6 ¯ÚfiÓÈ· ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ÙËÓ Ô‰‹ÁËÛ·Ó ÛÙ· Úfiı˘Ú· ¯ÚÂÔÎÔ›·˜ Î·È ÌÂÙ¿ ÏÈÔÙ¿ÎÙËÛ·Ó, ÙÒÚ· ·ÚÈÛÙ¿ÓÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ·Ó‹ÍÂÚÔ˘˜ ÁÈ· Ù· ‰Èο ÙÔ˘˜ Û·Ṳ̂ӷ Ô˘ ÏËÚÒÓÔ˘Ì ۋÌÂÚ· fiÏÔÈ ÔÈ ŒÏÏËÓ˜”, ·Ó¤ÊÂÚÂ Ô ∫˘‚ÂÚÓËÙÈÎfi˜ ∂ÎÚfiÛˆÔ˜ °ÈÒÚÁÔ˜ ¶Âٷψً˜, ··ÓÙÒÓÙ·˜ ÛÙ· fiÛ· ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ÛÙÔ Ì‹Ó˘Ì· ÙÔ˘ ¶ÚÔ¤‰ÚÔ˘ Ù˘ ¡.¢. ÁÈ· ÙËÓ ¶ÚˆÙÔÌ·ÁÈ¿ . “∞˜ ·Ê‹ÛÂÈ Ù· ÎÚÔÎԉ›ÏÈ· ‰¿ÎÚ˘· Ô Î‹Ú˘Î·˜ Ù˘ ÌÈ˙¤ÚÈ·˜, Î. ™·Ì·Ú¿˜. Œ¯ÂÈ ÛÔ‚·ÚfiÙÂÚ· Ú¿ÁÌ·Ù· Ó· ·Û¯ÔÏËı›. Ÿˆ˜ ÙÔ Ó· ›ÛÂÈ ÙÔ ÎfiÌÌ· ÙÔ˘ fiÙÈ Ë “ÂÁÎÏËÌ·ÙÈ΋” ·ÔÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘ 2004 ‹Ù·Ó ÙÔ˘ Î. ∞ÏÔÁÔÛÎÔ‡ÊË Î·È fi¯È Û˘ÓÂȉËÙ‹ ÔÏÈÙÈ΋ ÂÈÏÔÁ‹ fiÏˆÓ ÙÔ˘˜, Ì ˘ÔÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘ Î. ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹. ∞˜ ·ÔÊ·Û›ÛÔ˘Ó ÁÈ· ÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ ÙÔ˘˜ Î·È ·˜ ·Ê‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË Î·È fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ŒÏÏËÓ˜ Ó· ·Ï‡ԢÌ ÁÈ· ÙÔ ·ÚfiÓ Î·È ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ÙfiÔ˘” , ·Ó¤ÊÂÚ ÛÙËÓ

Ù·ÊÔÚ¿˜. Ÿˆ˜ ¤¯ÂÈ Á›ÓÂÈ ÁÓˆÛÙfi, ̤¯ÚÈ ÛÙÈÁÌ‹˜, ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó 24ˆÚË ·ÂÚÁ›· ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ÛÙÔÓ ∏ÏÂÎÙÚÈÎfi ™È‰ËÚfi‰ÚÔÌÔ, ÛÙÔ ΔÚ·Ì Î·È ÛÙÔÓ ¶ÚÔ·ÛÙÈ·Îfi ™È‰ËÚfi‰ÚÔÌÔ.

ΔÔ Ì‹Ó˘Ì· Ù˘ ÊÂÙÈÓ‹˜ ¶ÚˆÙÔÌ·ÁÈ¿˜ “∏ ¶ÚˆÙÔÌ·ÁÈ¿ ÙÔ˘ 2011, ¤Ó· ¯ÚfiÓÔ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÚÔÛÊ˘Á‹ ÛÙÔ ¢¡Δ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Î·È ÙËÓ ÂÁηٿÛÙ·ÛË ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜ ÂÓfi˜ Ì˯·ÓÈÛÌÔ‡ ÂÈ‚ÔÏ‹˜ ·ÓÙÈÏ·˚ÎÒÓ, ·ÓÙÈÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ Ì ÙËÓ Â˘ı‡ÓË Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘, Ù˘ ∂∂ Î·È ÙÔ˘ ¢¡Δ, ‚Ú›ÛÎÂÈ ÙÔ˘˜

‰‹ÏˆÛË ÙÔ˘ Ô Î.¶Âٷψً˜ .√ Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¡¤·˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ Î. ∞ÓÙÒÓ˘ ™·Ì·Ú¿˜ ÛÙÔ Ì‹Ó˘Ì¿ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ¶ÚˆÙÔÌ·ÁÈ¿ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ fiÙÈ “Ë ÊÂÙÈÓ‹ ¶ÚˆÙÔÌ·ÁÈ¿ ‚Ú›ÛÎÂÈ ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ -fiˆ˜ Î·È fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ŒÏÏËÓ˜- Û ‚·ıÈ¿ ηٿıÏÈ„Ë, ·‚‚·ÈfiÙËÙ·, ·ÓËÛ˘¯›·”. √ Î.™·Ì·Ú¿˜ οÓÂÈ ÏfiÁÔ ÁÈ· “ÚˆÙfiÁÓˆÚ˜ ÂÚÈÎÔ¤˜ ÌÈÛıÒÓ Î·È Û˘Óٿ͈Ó, ·ÏÏ¿ Î·È ·ÏÏÂ¿ÏÏËϘ ·˘Í‹ÛÂȘ ¿ÌÂÛˆÓ Î·È ¤ÌÌÂÛˆÓ ÊfiÚˆÓ, ‰Âο‰Â˜ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ÏÔ˘Î¤Ù· Û ÌÈÎÚÔÌÂÛ·›Â˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Î·È Ú·Á‰·›· Î·È ÚˆÙfiÁÓˆÚË ÂÎÙ›Ó·ÍË Ù˘ ·ÓÂÚÁ›·˜”. √ Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¡¢ ·ÊÔ‡ ˘ÔÁÚ·ÌÌ›˙ÂÈ ˆ˜ “·˘Ù‹ Â›Ó·È Î·È Ë ÈÔ ÎÚ·˘Á·Ï¤· ·fi‰ÂÈÍË ·ÔÙ˘¯›·˜ Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ ¶∞™√∫” ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ˆ˜ “χÛË ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ˘¿ÚÍÂÈ ·Ú¿ ÌfiÓÔ Ì ÌÈ· ∂·ÓÂÎΛÓËÛË, ÛÙËÓ ¶·È‰Â›·, ÙËÓ ÀÁ›·, ÙË ¢ËÌfiÛÈ· ∞ÛÊ¿ÏÂÈ· ηÈ, ÚÒÙ· ·fi fiÏ·, ∂·ÓÂÎΛÓËÛË ÛÙËÓ √ÈÎÔÓÔÌ›·”. “∞˘Ù¤˜ Â›Ó·È ÔÈ ‰ÈΤ˜ Ì·˜ ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ˜, ηٷϋÁÂÈ Ë ‰‹ÏˆÛË ÙÔ˘ Î. ™·Ì·Ú¿, ·˘Ùfi Â›Ó·È ÙÔ Û˘Ì‚fiÏ·ÈÔ Ô˘ ÚÔÙ›ÓÔ˘Ì Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ŒÏÏËÓ˜, Û˘Ì‚fiÏ·ÈÔ ¶ÚÔÔÙÈ΋˜, ∂Ï›‰·˜ Î·È ∞ÍÈÔÚ¤ÂÈ·˜”.

ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ ·ÓÙÈ̤وÔ˘˜ Ì ÙË Ì·˙È΋ ·ÓÂÚÁ›·” ·Ó·Ê¤ÚÂÈ, ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ, Ë ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ù˘ ∞¢∂¢À, Ô˘ ηÏ› Û ̷˙È΋ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÛÙË ÁÂÓÈ΋ ·ÂÚÁ›· Ù˘ 11˘ ª·˝Ô˘.“∏ ÊÂÙÈÓ‹ ¶ÚˆÙÔÌ·ÁÈ¿ ‚Ú›ÛÎÂÈ ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ì·˜ Û ÌÈ· ÌÂÁ¿ÏË ‰ÔÎÈÌ·Û›· Î·È Ì ÛÔ‚·Ú¿ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·. ∏ 1Ë ª¿Ë 2011 ·ÔÎÙ¿ ȉȷ›ÙÂÚÔ Î·È ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÚfiÏÔ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ Î·È ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ· ÁÈ· ÙȘ ÎÔÈӈӛ˜ Î·È ÙÔ˘˜ Ï·Ô‡˜ Ô˘ ˘Ê›ÛÙ·ÓÙ·È ÙȘ Û˘Ó¤ÂȘ ÌÈ·˜ ÚˆÙÔÊ·ÓÔ‡˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÎÚ›Û˘ Î·È ÌÈ·˜ ÔÏÔ̤و˘ Â›ıÂÛ˘ ÛÙ· ‚·ÛÈο Î·È ıÂÌÂÏÈÒ‰Ë ÎÔÈÓˆÓÈο ÙÔ˘˜ ‰ÈηÈÒÌ·Ù·. ¢Ô˘ÏÂȤ˜, ÌÈÛıÔ›, Û˘ÓÙ¿ÍÂȘ ¤¯Ô˘Ó ÌÂÈ ÛÙËÓ ÎÏ›ÓË ÙÔ˘ ¶ÚÔÎÚÔ‡ÛÙË ÙˆÓ ÂÚÈÎÔÒÓ Î·È ÙˆÓ ·Ó·ÙÚÔÒÓ” ÙÔÓ›˙ÂÈ ÛÙË ‰È·Î‹Ú˘Í‹ Ù˘ Ë °™∂∂. ™ÙËÓ Ï·Ù›· ∞ÚÈÛÙÔÙ¤ÏÔ˘˜ Î·È ÛÙËÓ Ô‰fi ∂ÁÓ·Ù›·, ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËıÔ‡Ó Ù· ‰‡Ô Û˘ÏÏ·ÏËÙ‹ÚÈ· ÁÈ· ÙËÓ ¶ÚˆÙÔÌ·ÁÈ¿ ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË, ÙÔ Úˆ› Ù˘ ∫˘Úȷ΋˜. ™ÙȘ 10.30 ÙÔ Úˆ› ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› Ë Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ÛÙËÓ Ï·Ù›· ∞ÚÈÛÙÔÙ¤ÏÔ˘˜, ı· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ ÔÚ›·, Î·È ÙÔ Û˘ÏÏ·ÏËÙ‹ÚÈÔ ı· ÔÏÔÎÏËÚˆı› Ì ÙȘ ηıÈÂڈ̤Ó˜ ηٷı¤ÛÂȘ ÛÙÂÊ·ÓÈÒÓ, ÛÙÔ ÌÓËÌÂ›Ô ÙˆÓ ÓÂÎÚÒÓ Î·ÓÂÚÁ·ÙÒÓ. √ Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∂ÚÁ·ÙÔ¸·ÏÏËÏÈÎÔ‡ ∫¤ÓÙÚÔ˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ (∂∫£), ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ ΔÛ·Ú·ÌÔ˘Ï›‰Ë˜, › fiÙÈ Ë ·ÓÂÚÁ›· ÛÙËÓ fiÏË Ù˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ ̤۷ Û ¤Ó· ÌfiÏȘ Ì‹Ó· (¢ÂΤ̂ÚÈÔ˜ 2010 - π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ˜

2011) ·˘Í‹ıËΠηٿ 0,70%, ÂÓÒ ÙÔ 17% ÙˆÓ ÂÌÔÚÈÎÒÓ Î·Ù·ÛÙËÌ¿ÙˆÓ ÛÙËÓ fiÏË ¤ÎÏÂÈÛ·Ó. Ÿˆ˜ ÂÈÛ‹Ì·Ó ÛÙÔ˘˜ ·Ó¤ÚÁÔ˘˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔÛÙÂı› Î·È ¤Ó· ÔÛÔÛÙfi 14% “ÊÙˆ¯ÒÓ ÂÚÁ·˙Ô̤ӈӔ, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ, fiˆ˜ ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛÂ, ·‰˘Ó·ÙÔ‡Ó ϤÔÓ Ó· ·ÓÙ·ÔÎÚÈıÔ‡Ó ÛÙȘ ‚·ÛÈΤ˜ ·Ó¿ÁΘ, ÂÓÒ ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛ ·‰È¤ÍÔ‰Ë ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘. √ ÁÂÓÈÎfi˜ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ Ù˘ ŒÓˆÛ˘ ¢ËÌÔÛÈÔ¸·ÏÏËÏÈÎÒÓ √ÚÁ·ÓÒÛÂˆÓ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ (∂¢√£), ∞fiÛÙÔÏÔ˜ ¶·˙¿Ú·˜, › fiÙÈ Ë ÊÂÙÈÓ‹ ¶ÚˆÙÔÌ·ÁÈ¿ Â›Ó·È Ë ¯ÂÈÚfiÙÂÚË ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ ·fi ÙËÓ ÂÔ¯‹ Ù˘ ∫·ÙÔ¯‹˜, ÂÓÒ Î¿ÏÂÛ ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË Ó· ÓÔÈÎÈ¿ÛÂÈ ‰ËÌfiÛÈ· ÂÚÈÔ˘Û›· Ô˘ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ, fiˆ˜ ›Â, ·ÓÂÎÌÂÙ¿ÏÏ¢ÙË.

™˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÂȘ ÙÔ˘ ¶∞ª∂ ™˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÂȘ Û ∞ı‹Ó·, ¶ÂÈÚ·È¿ Î·È £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›˙ÂÈ Î·È ÙÔ ¶∞ª∂. ™ÙËÓ ∞ı‹Ó· ¤¯ÂÈ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÙ› Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ÁÈ· ÙȘ 10 ÙÔ Úˆ› ÛÙÔ ™‡ÓÙ·ÁÌ·, ÛÙÔÓ ¶ÂÈÚ·È¿ Ë Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ı· Á›ÓÂÈ ÛÙȘ 11 ÙÔ Úˆ›, ÛÙËÓ Ï·Ù›· ∫ÔÚ·‹, Î·È ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË ÛÙȘ 10 ÙÔ Úˆ›, ÛÙÔ ÕÁ·ÏÌ· μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘. ¡ˆÚ›ÙÂÚ· ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ ·ÓÙÈÚÔÛˆ›· ÙÔ˘ ¶∞ª∂, ÙÈÌÒÓÙ·˜ ÙÔ˘˜ ·ÁÒÓ˜ Î·È ı˘Û›Â˜ Ù˘ ÂÚÁ·ÙÈ΋˜ Ù¿Í˘ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ì·˜ ÁÈ· Ù· ‰ÈηÈÒÌ·Ù· ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ Î·È ÙËÓ 1Ë ª¿Ë, ı· ηٷı¤ÛÂÈ ÛÙÂÊ¿ÓÈ· ÛÙÔ ™ÎÔÂ˘Ù‹ÚÈÔ Ù˘ ∫·ÈÛ·ÚÈ·Ó‹˜ (ÛÙȘ 09:00) Î·È ÛÙÔ ¶ÔÏ˘Ù¯ÓÂ›Ô (ÛÙȘ 8:15).

∂¡∞ƒ•∏ π∞Δƒ∂π√À

¡›ÎÔ˜ μ. ™ÂÚ‚ÂÙ¿˜ ∂ȉÈÎfi˜ ∫·Ú‰ÈÔÏfiÁÔ˜ À¤Ú˯Ԙ ηډȿ˜, Doppler - Triplex, ΔÂÛÙ ÎfiˆÛ˘, Holter ƒ˘ıÌÔ‡ - Holter ¶›ÂÛ˘, ƒ‡ıÌÈÛË §Èȉ›ˆÓ, ƒ‡ıÌÈÛË À¤ÚÙ·Û˘, ¶·È‰È·ÙÚÈÎfi˜ À¤Ú˯Ԙ ∫·Ú‰È¿˜ øÚ¿ÚÈÔ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜: ∫·ıËÌÂÚÈÓ¿: 09.00-13.30 & 18.00-20.30 ΔÂÙ¿ÚÙË: 09.00-13.30. ™. ™˘Ú›‰Ë 28 - 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 38221, μfiÏÔ˜ ΔËÏ./Fax: 24210 27770 ∫ÈÓËÙfi 697 719 4170 e-mail nikosservetas@gmail.com

∞£∏¡∞, 29.

¢Èı¤ÛÈÔ ÌÔÓÔÎÈÓËÙ‹ÚÈÔ ·ÂÚÔÏ¿ÓÔ Î·Ù¤ÂÛ ÛÙË ı·Ï¿ÛÛÈ· ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ ÃËÓ›ÙÛ·˜ ÛÙÔ ¶fiÚÙÔ Ã¤ÏÈ ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· Ù˘ ¶·Ú·Û΢‹˜ (¯ı˜), Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Î·È ÔÈ ‰‡Ô ÂÈ‚·›ÓÔÓÙ˜, ¤Ó·˜ ŒÏÏËÓ·˜ Î·È ¤Ó·˜ §›‚˘Ô˜, Ó· ¯¿ÛÔ˘Ó ÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘˜. §›ÁÔ ÚÈÓ ·fi ÙȘ 5 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ÙÔ ·ÂÚÔÛοÊÔ˜ ›‰Â Ó· ¤ÊÙÂÈ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· Ô Î˘‚ÂÚÓ‹Ù˘ ı·Ï¿ÛÛÈÔ˘ Ù·Í› Î·È ·Ì¤Ûˆ˜ ÂȉÔÔ›ËÛ ÙÔ §ÈÌÂÓÈÎfi. ∞̤ۈ˜ ÛÙË ÂÚÈÔ¯‹ ¤ÊÙ·Û·Ó ψٿ ÙÔ˘ §ÈÌÂÓÈÎÔ‡ Î·È ı·Ï¿ÛÛÈ· Ù·Í›, ÁÈ· Ó· Û˘Ó‰Ú¿ÌÔ˘Ó ÛÙȘ ¤Ú¢Ó˜, ÂÓÒ Û ÂÙÔÈÌfiÙËÙ· Ù¤ıËÎÂ Î·È ÙÔ ϋڈ̷ ÂÏÈÎÔÙ¤ÚÔ˘.ΔÂÏÈο ȉÈÒÙ˘ ‰‡Ù˘ Ô˘ ‚Ô‡ÙËÍ ·Ó¤Û˘Ú ̤۷ ·fi ÙËÓ Î·Ì›Ó· ÙÔ˘ ·ÂÚÔÛοÊÔ˘˜ ÓÂÎÚÔ‡˜ ÙÔ˘˜ ‰‡Ô ÂÈ‚·›ÓÔÓÙ˜, ÙÔÓ ŒÏÏËÓ· Ô ÔÔ›Ô˜ ‹Ù·Ó Ô ¯ÂÈÚÈÛÙ‹˜ Î·È ÙÔÓ ·ÏÏÔ‰·fi Ô˘ ‹Ù·Ó ÂÈ‚¿Ù˘. √È ÛÔÚÔ› ÙˆÓ ı˘Ì¿ÙˆÓ ÌÂٷʤÚıËÎ·Ó ÛÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ ÀÁ›·˜ ∫Ú·Óȉ›Ô˘. ªÂ Âȯ›ÚËÛË ÙÔ˘ §ÈÌÂÓÈÎÔ‡ ÔÈ ÛÔÚÔ› ı· ÌÂÙ·ÊÂÚıÔ‡Ó ÛÙËÓ π·ÙÚÔ‰ÈηÛÙÈ΋ ÀËÚÂÛ›· ∞ıËÓÒÓ ÁÈ· ÓÂÎÚÔ„›·-ÓÂÎÚÔÙÔÌ‹.Δ· ·›ÙÈ· ÙÔ˘ ‰˘ÛÙ˘¯‹Ì·ÙÔ˜ ‰ÈÂÚ¢ÓÒÓÙ·È.

Œ¯·Û ÙÂÏÈο ÙË Ì¿¯Ë Ô 7¯ÚÔÓÔ˜ ∞£∏¡∞, 29.

Œ¯·Û ÙÂÏÈο, ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ (¯ı˜) ÙË Ì¿¯Ë ÁÈ· ÙË ˙ˆ‹ ÙÔ 7¯ÚÔÓÔ ·ÁfiÚÈ, Ô˘ ÓÔÛËÏ¢fiÙ·Ó Û ÎÚ›ÛÈÌË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÏfiÁˆ ÛÔ‚·ÚÔ‡ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÔ‡, ¤¯ÔÓÙ·˜ ‰Â¯ı› ÛÙÔ ÚfiÛˆÔ ‚ÂÁÁ·ÏÈÎfi ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÙÂÏÂÙ‹˜ Ù˘ ∞Ó·ÛÙ¿Ûˆ˜ ÛÙË ¢ÚÔÛÈ¿ ÷ÏΛ‰·˜. ΔÔ ¿Ù˘¯Ô ·ÁfiÚÈ Â›¯Â ÌÂÙ·ÊÂÚı› ·Ú¯ÈÎÒ˜ ÛÙ· Â›ÁÔÓÙ· ÂÚÈÛÙ·ÙÈο Ù˘ ÷ÏΛ‰·˜, Î·È ·fi ÂΛ ‰È·ÎÔÌ›ÛıËΠ‰È·ÛˆÏËӈ̤ÓÔ ÛÙÔ ÓÔÛÔÎÔÌÂ›Ô ¶·›‰ˆÓ “∞Á›· ™ÔÊ›·”. ∞Ú¯ÈÎÒ˜ ÙÔ ·È‰› ›¯Â ¯¿ÛÂÈ ÙÔ ·ÚÈÛÙÂÚfi ÙÔ˘ Ì¿ÙÈ, ÂÓÒ ÔÈ ÁÈ·ÙÚÔ› ¤‰ÈÓ·Ó Ì¿¯Ë ÁÈ· Ó· ÛÒÛÔ˘Ó ÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘, ηıÒ˜ ›¯Â ˘ÔÛÙ› ‚·ÚȤ˜ ÎÚ·ÓÈÔÂÁÎÂÊ·ÏÈΤ˜ ηÎÒÛÂȘ. ΔÂÏÈÎÒ˜ ÂͤÓ¢ÛÂ. ¶·Ù¤Ú·˜ ÙÔ˘ ¿Ù˘¯Ô˘ ·ÁÔÚÈÔ‡ Â›Ó·È Ô ÈÂÚ¤·˜ Ù˘ ÂÎÎÏËÛ›·˜, fiÔ˘ ÛËÌÂÈÒıËΠÙÔ ÙÚ·ÁÈÎfi Û˘Ì‚¿Ó.¶ÚÔÊ˘Ï·ÎÈÛÙ¤Ô˜ ÎÚ›ıËÎÂ Ô 25¯ÚÔÓÔ˜ Ô˘ ›¯Â Ú›ÍÂÈ ÙË ÊˆÙÔ‚ÔÏ›‰·. ∫·ÙËÁÔÚÂ›Ù·È ÁÈ· ÚfiÎÏËÛË ‚·ÚÈ¿˜ ۈ̷ÙÈ΋˜ ‚Ï¿‚˘, ·Ú·‚›·ÛË ÙÔ˘ ÓfiÌÔ˘ ÂÚ› ‚ÂÁÁ·ÏÈÎÒÓ Î·È ÚfiÎÏËÛË ¤ÎÚË͢.


¶ÔÏÈÙÈ΋ 10 ∞£∏¡∞, 29.

™Δ∏ ¯ıÂÛÈÓ‹ ÎÏ‹ÚˆÛË ÙÔ˘ ∂-

ıÓÈÎÔ‡ §·¯Â›Ô˘, Ë̤ڷ 20Ë, Ù˘¯ÂÚ‹ ¯ÈÏÈ¿‰· ‹Ù·Ó Ë: 25. ŸÏÔÈ ÔÈ ·ÚÈıÌÔ› Ô˘ ÎÏËÚÒıËÎ·Ó Î·È Ù· ÔÛ¿ Ô˘ ÎÂÚ‰›˙Ô˘Ó Â›Ó·È: √ ·ÚÈıÌfi˜ 25025 ÎÂÚ‰›˙ÂÈ 3.000.000 ¢ÚÒ. ∞fi 5.000 ¢ÚÒ ÎÂÚ‰›˙Ô˘Ó ÔÈ ·ÚÈıÌÔ›: 25012 25047 25758 25986 25990. ŸÏÔÈ ÔÈ ·Ú·¿Óˆ ·ÚÈıÌÔ› ÊÔÚÔÏÔÁÔ‡ÓÙ·È. ∞fi 500 ¢ÚÒ ÎÂÚ‰›˙Ô˘Ó ÔÈ ·ÚÈıÌÔ›: 25017 25033 25040 25053 25055 25065 25081 25106 25110 25124 25142 25147 25150 25157 25168 25169 25174 25178 25179 25186 25192 25196 25199 25215 25228 25244 25245 25252 25274 25275 25280 25289 25295 25299 25300 25330 25341 25344 25357 25377 25426 25427 25429 25456 25457 25465 25466 25477 25513 25516 25526 25531 25533 25546 25560 25564 25579 25586 25588 25613 25616 25620 25625 25644 25656 25659 25667 25675 25703 25718 25720 25771 25781 25782 25795 25804 25810 25812 25815 25840 25851 25859 25860 25892 25920 25924 25928 25936 25941 25959 25962 25969 25987 25992 Δ¤ÏÔ˜, ·fi 240 ¢ÚÒ ÎÂÚ‰›˙Ô˘Ó fiÏÔÈ ÔÈ ¿ÏÏÔÈ ·ÚÈıÌÔ› 25000 ¤ˆ˜ 25999 Ô˘ ‰ÂÓ ·Ó·ÁÚ¿ÊÔÓÙ·È ÛÙÔÓ ·Ú·¿Óˆ ›Ó·Î·. ∂¶π™∏™, √§∞ Δ∞ °ƒ∞ªª∞Δπ∞ ¶√À ¢∂¡ ∫§∏ƒø£∏∫∞¡ ∫∞π ∂Ã√À¡ §∏°√¡Δ∞ ª√¡√ ∞ƒπ£ª√ (1, 3, 5, 7 ‹ 9) ∫∂ƒ¢π∑√À¡ Δ∏¡ ∞¡∞¡∂ø™∏ Δ∏™ ∞’ ∫§∏ƒø™∏™ Δ∏™ 217˘ ∂∫¢√™∏™.}

™Â 45 Ë̤Ú˜ ı· ÂÍÔÊÏ› Ô √¶∞¢ Ù· Ê·Ú̷Λ· ∞£∏¡∞, 29.

∂¡Δ√™ 45 ËÌÂÚÒÓ ·fi ÙËÓ ˘-

Ô‚ÔÏ‹ ÙÔ˘ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÔ‡ ı· ÂÍÔÊÏ› Ô √ÚÁ·ÓÈÛÌfi˜ ¶ÂÚ›ı·Ï„˘ ∞ÛÊ·ÏÈÛÌ¤ÓˆÓ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘ ÙȘ ÔÊÂÈϤ˜ ÙÔ˘ ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ Ê·ÚÌ·ÎÔÔÈÔ‡˜ ÂÓÒ ¿ÌÂÛ· ı· ηٷ‚¿ÏÂÈ ÙÔ 90% ··ÈÙ‹ÛÂˆÓ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ¿ÏÏÔÈ ÚÔÌËıÂ˘Ù¤˜. Δ· ·Ú·¿Óˆ ÚԂϤÔÓÙ·È Û ÙÚÔÔÏÔÁ›· Ô˘ ηٷ٤ıËΠ·ÚÁ¿ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Ù˘ ¶·Ú·Û΢‹˜ ÛÙË μÔ˘Ï‹ Î·È ÔÚ›˙ÂÈ fiÙÈ ÔÈ Ú˘ıÌ›ÛÂȘ Ô˘ ˘ÈÔıÂÙÔ‡ÓÙ·È ¤¯Ô˘Ó ·Ó·‰ÚÔÌÈ΋ ÈÛ¯‡ ·fi ÙȘ 2 ª·ÚÙ›Ô˘ 2011. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ·, fiˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙËÓ ÂÈÛËÁËÙÈ΋ ¤ÎıÂÛË Ù˘ ÙÚÔÔÏÔÁ›·˜ Ô˘ ˘ÔÁÚ¿ÊÔ˘Ó ÔÈ ˘Ô˘ÚÁÔ› √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ °ÈÒÚÁÔ˜ ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ Î·È ÀÁ›·˜ Î·È ∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜ ∞ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë˜ ∞Ó‰Ú¤·˜ §Ô‚¤Ú‰Ô˜ ηıÒ˜ Î·È Ô ·Ó·ÏËÚˆÙ‹˜ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∂ÚÁ·Û›·˜ Î·È ∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜ ∞ÛÊ¿ÏÈÛ˘ °ÈÒÚÁÔ˜ ∫Ô˘ÙÚÔ˘Ì¿Ó˘, Ë Î·Ù·‚ÔÏ‹ ÙˆÓ ÔÊÂÈÏÔÌ¤ÓˆÓ “Á›ÓÂÙ·È Ì ¤Î‰ÔÛË ¯ÚËÌ·ÙÈÎÔ‡ ÂÓÙ¿ÏÌ·ÙÔ˜ ÌÂÙ¿ ·fi Úfi¯ÂÈÚÔ ÏÔÁÈÛÙÈÎfi ¤ÏÂÁ¯Ô, Ô˘ ‰ÈÂÓÂÚÁÂ›Ù·È ·fi ÙȘ ·ÚÌfi‰È˜ ˘ËÚÂۛ˜ ÙÔ˘ √.¶.∞.¢.”. ” ∏ ıÂÒÚËÛË ÙÔ˘ ÂÓÙ¿ÏÌ·ÙÔ˜ Á›ÓÂÙ·È ·fi ÙËÓ ·ÚÌfi‰È· ˘ËÚÂÛ›· ÙÔ˘ ∂ÈÙÚfiÔ˘ ÙÔ˘ ∂ÏÂÁÎÙÈÎÔ‡ ™˘Ó‰ڛԢ“·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙÔ Î›ÌÂÓÔ Ù˘ ÙÚÔÔÏÔÁ›·˜ Ô˘ ı· ÂÓۈ̷وı› Û Ó/Û ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·ÌfiÚʈÛË ÙÔ˘ Δ·Ì›Ԣ ¶·Ú·Î·Ù·ıËÎÒÓ Î·È ¢·Ó›ˆÓ Ô˘ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· „ËÊÈÛÙ› ÂÓÙfi˜ Ù˘ ÚÔÛ¯ԇ˜ ‚‰ÔÌ¿‰·˜. ” ∞Ó Î·Ù¿ ÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô Î·È ÙËÓ ÂÎηı¿ÚÈÛË ÙˆÓ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÒÓ ÚÔ·„ÂÈ ÙÂÏÈÎfi ÔÛfi ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ ÙÔ˘ ·ÈÙËı¤ÓÙÔ˜ Î·È ÂÍÔÊÏËı¤ÓÙÔ˜, Ë ‰È·ÊÔÚ¿ ·Ú·ÎÚ·ÙÂ›Ù·È ·fi ÙÔ˘˜ ÂfiÌÂÓÔ˘˜ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÔ‡˜ ÙˆÓ ÚÔÌËı¢ÙÒÓ”.

∞ÏÏ¿ Î·È Ù˘ ¿ÚÛ˘ Ù˘ ÌÔÓÈÌfiÙËÙ·˜ ÛÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ, Û‡Ìʈӷ Ì ¤Ú¢ӷ Ù˘ Public Issue

À¤Ú ÙˆÓ È‰ÈˆÙÈÎÔÔÈ‹ÛÂˆÓ ÔÈ ŒÏÏËÓ˜ ∞£∏¡∞, 29.

∂¡ΔÀ¶ø™π∞∫∏ Â›Ó·È Ë ÌÂÙ·ÛÙÚÔÊ‹

Ù˘ ÎÔÈÓ‹˜ ÁÓÒÌ˘ Ô˘ ̤۷ ÛÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÙÚÈÂÙ›·, Ù¿ÛÛÂÙ·È ˘¤Ú ÙˆÓ È‰ÈˆÙÈÎÔÔÈ‹ÛÂˆÓ ·ÏÏ¿ Î·È Ù˘ ¿ÚÛ˘ Ù˘ ÌÔÓÈÌfiÙËÙ·˜ ÛÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ. Ÿˆ˜ ÚÔ·ÙÂÈ Û ·ÓÂÏÏ·‰È΋ ¤Ú¢ӷ Ù˘ Public Issue Ô˘ ‰ËÌÔÛȇÂÙ·È ÛÙËÓ ∫·ıËÌÂÚÈÓ‹ Ù˘ ∫˘Úȷ΋˜ Ô˘ ΢ÎÏÔÊÔÚ› ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ ÏfiÁˆ Ù˘ ¶ÚˆÙÔÌ·ÁÈ¿˜ ۯ‰fiÓ ¤ÍÈ ÛÙÔ˘˜ ‰¤Î· Ôϛ٘ - ÔÛÔÛÙfi 58% ÈÛÙ‡ÂÈ fiÙÈ “Û›ÁÔ˘Ú·” Î·È “Ì¿ÏÏÔÓ ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ˘¿Ú¯ÂÈ ϤÔÓ ÌÔÓÈÌfiÙËÙ· ÛÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ, ¤Ó·ÓÙÈ ÂÓfi˜ ÔÛÔÛÙÔ‡ 25% Ô˘ ÂÎÙÈÌ¿ fiÙÈ Ú¤ÂÈ Ó· ·Ú·Ì›ÓÂÈ Ë ÌÔÓÈÌfiÙËÙ·. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, ÙÔ 74% ÙˆÓ ÂÚˆÙËı¤ÓÙˆÓ Ù¿ÛÛÂÙ·È ˘¤Ú ÙˆÓ È‰ÈˆÙÈÎÔÔÈ‹ÛÂˆÓ Î·ıÒ˜ ÙȘ ıˆÚ› ” Û›ÁÔ˘Ú·“Î·È ” Ì¿ÏÏÔÓ ·Ó·Áη›Â˜“ÂÓÒ ÌfiÓÔ 10% ÏÂÂÈ ” ‰ÂÓ Â›Ó·È ·Ó·Áη›Â˜“Î·È 11% ” Û›ÁÔ˘Ú· ‰ÂÓ Â›Ó·È ·Ó·Áη›Â˜”.

∞Ó·Ï˘ÙÈÎfiÙÂÚ·: - °È· ÙËÓ È‰ÈˆÙÈÎÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ √™∂ Û˘ÌʈÓ› ÙÔ 65% ·fi ÙÔ 41% Ô˘ ‹-

Ù·Ó ÙÔ 2008, ÂÓÒ ‰È·ÊˆÓ› ÙÔ 31%. - °È· ÙËÓ È‰ÈˆÙÈÎÔÔ›ËÛË Ù˘ ¢∂∏ Û˘ÌʈÓ› ÙÔ 47% ÂÓÒ ‰È·ÊˆÓ› ÙÔ

48%. Œ¯ÂÈ ÛËÌ·Û›· fï˜ fiÛÔ ¤¯ÂÈ ·ÓÙÈÛÙÚ·Ê› ÙÔ Îϛ̷ Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÙÚ›· ¯ÚfiÓÈ· - °È· ÙËÓ È‰ÈˆÙÈÎÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ √¶∞¶ Û˘ÌʈÓ› ÙÔ 60%, ÂÓÒ ‰È·ÊˆÓ› ÙÔ 32% - °È· ÙÔ Δ·¯˘‰ÚÔÌÈÎfi Δ·ÌÈÂ˘Ù‹ÚÈÔ ı¤ÏÂÈ ÙËÓ È‰ÈˆÙÈÎÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ÙÔ 54%, ÂÓÒ ·ÓÙ›ıÂÙË ¿Ô„Ë ¤¯ÂÈ ÙÔ 41% - ªÔÓ·‰È΋ ·ÓÙ›ıÂÛË ‚ϤÔ˘Ì ÛÙËÓ ∂ıÓÈ΋ ÙÚ¿Â˙· fiÔ˘ ÙÔ 52% ‰È·ÊˆÓ› Ì ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ È‰ÈˆÙÈÎÔÔ›ËÛ˘ Î·È ÙÔ 42% Û˘ÌʈÓ› Ì ÌÈ· Ù¤ÙÔÈ· ΛÓËÛË. Δ¤ÏÔ˜, ÌÂÁ¿ÏÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ Î·È Ë ·¿ÓÙËÛË ÛÙÔ ÂÚÒÙËÌ· ·Ó Â›Ó·È Î·Ï‡ÙÂÚÔ Ó· ÂÓÈÛ¯˘ı› Ô ¢ËÌfiÛÈÔ˜ ‹ Ô π‰ÈˆÙÈÎfi˜ ÙÔ̤·˜ ÁÈ· ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ·Ó¿Ù˘ÍË Ù˘ ¯ÒÚ·˜. À¤Ú Ù˘ ÂÓ›Û¯˘Û˘ ÙÔ˘ ȉȈÙÈÎÔ‡ ÙÔ̤· Ù¿ÛÛÂÙ·È ÙÔ 69%, ÁÈ· ” ‰ËÌfiÛÈÔ Î·È È‰ÈˆÙÈÎfi ÙÔ̤·“οÓÂÈ ÏfiÁÔ ÙÔ 15% ÂÓÒ ÂÓ›Û¯˘ÛË ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘ ˙ËÙ¿ ÌfiÓÔ ÙÔ 11% ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ.

™Â ›‰Ë Î·È ˘ËÚÂۛ˜ Ù˘ ηıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ·˜, Ì Â›ÎÂÓÙÚÔ Ù· η‡ÛÈÌ·

ªÂÙ··Û¯·ÏÈÓfi ·̷ ·ÎÚ›‚ÂÈ·˜ ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ™Â Û˘Ó¯‹ ·ÓÔ‰È΋ ÔÚ›· Ô °ÂÓÈÎfi˜ ¢Â›ÎÙ˘ ΔÈÌÒÓ ¶·Ú·ÁˆÁÔ‡ ÛÙË ‚ÈÔÌ˯·Ó›· ∞£∏¡∞, 29.

·È ÔÈ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȘ ı· ÂÈÛÙÚ¤„Ô˘Ó ·fi ÙȘ ‰È·ÎÔ¤˜ ÙÔ˘˜ ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ ÙÔ˘ £ˆÌ¿ ÙÔ˘ ∞›ÛÙÔ˘ Î·È ·fi ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· ÎÈfiÏ·˜ ÔÈ ÓÔÈÎÔ΢ڤ˜ ı· ...ÂÈÛÙÔ‡Ó fiÙÈ ¤Ó· Ó¤Ô, ÌÂÙ··Û¯·ÏÈÓfi ·̷ ·ÎÚ›‚ÂÈ·˜ ¤¯ÂÈ ÂÓÛ΋„ÂÈ Î·È ¿ÏÈ Û ›‰Ë Î·È ˘ËÚÂۛ˜ Ù˘ ηıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ·˜. ∫·È ‰ÂÓ ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ Á›ÓÂÈ ‰È·ÊÔÚÂÙÈο ·fi ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ Ô ‰Â›ÎÙ˘ ÙÈÌÒÓ ÛÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹ (Ô ÏËıˆÚÈÛÌfi˜ ¯ÔÓ‰ÚÈ΋˜, Ì ¿ÏÏ· ÏfiÁÈ·) ·˘Í‹ıËΠÙÔÓ ª¿ÚÙÈÔ Û¯Â‰fiÓ Î·Ù¿ 9% (!) Û ÂÙ‹ÛÈ· ‚¿ÛË Î·È Î·Ù¿ 1,6% Û ÌËÓÈ·›·, Ì ÙȘ ÂÈ‚·Ú‡ÓÛÂȘ Ó· ¤¯Ô˘Ó ‹‰Ë ·Ú¯›ÛÂÈ Ó· ÂÚÓÔ‡Ó ÛÙÔ Î·Ï¿ıÈ Ù˘ ÓÔÈÎÔÎ˘Ú¿˜ ηÈ, ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ·, ÛÙ· ¤ÍÔ‰· Ù˘ ηıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ¿˜ Ì·˜. ™‡Ìʈӷ Ì ÙË Û¯ÂÙÈ΋ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ù˘ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ ™Ù·ÙÈÛÙÈ΋˜ ∞Ú¯‹˜, Ô °ÂÓÈÎfi˜ ¢Â›ÎÙ˘ ΔÈÌÒÓ ¶·Ú·ÁˆÁÔ‡ ÛÙË μÈÔÌ˯·Ó›· ÙÔ˘ ª·ÚÙ›Ô˘ 2011, Û ۇÁÎÚÈÛË Ì ÙÔÓ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô ‰Â›ÎÙË ÙÔ˘ ÂÚÛÈÓÔ‡ ª¿ÚÙË, ·ÚÔ˘Û›·Û ·‡ÍËÛË 8,7%, fiÛË ‰ËÏ·‰‹ ›¯Â ¯·Ú·ÎÙËÚ›ÛÂÈ ÙÔÓ ‰Â›ÎÙË Î·È ¤ÚÛÈ ÙËÓ ›‰È· ÂÚ›Ô‰Ô. ™Â Û‡ÁÎÚÈÛË, ‰Â, Ì ÙÔÓ ºÂ‚ÚÔ˘¿ÚÈÔ, Ô ÁÂÓÈÎfi˜ ‰Â›ÎÙ˘ ·ÚÔ˘Û›·Û ·‡ÍËÛË 1,6%, ¤Ó·ÓÙÈ ·‡ÍËÛ˘ 1,4%, Ô˘ ÛËÌÂÈÒıËΠη-

Ù¿ ÙËÓ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë Û‡ÁÎÚÈÛË ÙˆÓ ‰ÂÈÎÙÒÓ ÙÔ˘ ¤ÙÔ˘˜

2010. ∂›Ó·È ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi ˆ˜

ÛÙÔ 4ÌËÓÔ Ô ÁÂÓÈÎfi˜ ‰Â›ÎÙ˘ ÙˆÓ ÙÈÌÒÓ ·Ú·ÁˆÁÔ‡ “ÙÚ¤¯ÂÈ” Ì 7%... ∏ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÂÈ‚¿Ú˘ÓÛË, ‚‚·›ˆ˜, ¤Ú¯ÂÙ·È ·fi ÙÔÓ ÙÔ̤· ÙˆÓ Î·˘Û›ÌˆÓ, fiÔ˘ Â›Ó·È ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi fiÙÈ Ë ÙÈÌ‹ Ù˘ ·ÌfiÏ˘‚‰Ë˜ ‚ÂÓ˙›Ó˘ ¤¯ÂÈ ·˘ÍËı› ηٿ 4% Û ¤Ó·Ó Ì‹Ó·, ÊÙ¿ÓÔÓÙ·˜ Û‹ÌÂÚ· ÛÙÔ ÈÛÙÔÚÈÎfi ÚÂÎfiÚ ÙˆÓ 1,713 ¢ÚÒ ·Ó¿ Ï›ÙÚÔ. ∞ÎÔÏÔ‡ıËÛ·Ó Ô ËÏÂÎÙÚÔÏÔÁÈÎfi˜ ÂÍÔÏÈÛÌfi˜, Ù· Ï·ÛÙÈο, Ù· ÙÚfiÊÈÌ· Î·È Ù· ÔÙ¿...

∂ıÓÈÎfi §·¯Â›Ô

™∞μμ∞Δ√ 30 ∞¶ƒπ§π√À 2011

∞Ó·ÌfiÚʈÛË ÙÔ˘ ¶Ùˆ¯Â˘ÙÈÎÔ‡ ∫Ò‰Èη ·fi ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘

¢Â‡ÙÂÚË Â˘Î·ÈÚ›· Û ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Ô˘ ·ÂÈÏÔ‡ÓÙ·È Ì “ÏԢΤÙÔ” ∞£∏¡∞, 29.

¢∂ÀΔ∂ƒ∏ ¢ηÈÚ›· ÛÙȘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Ô˘

‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ·‰˘Ó·Ì›· Î·È ÎÈÓ‰˘ÓÂ‡Ô˘Ó Ì “ÏԢΤÙÔ” ‰›ÓÂÈ ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ Î·È ∞ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ·˜ (À¶∞∞¡) ̤ۈ Ù˘ ·Ó·ÌfiÚʈÛ˘ ÙÔ˘ ¶Ùˆ¯Â˘ÙÈÎÔ‡ ∫Ò‰Èη. ªÂ ÙÔ Ó¤Ô Ï·›ÛÈÔ, ÂȯÂÈÚÂ›Ù·È Ë ‰È¿ÛˆÛË ÔÏÏÒÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Î·È Ë ‰È¢ÎfiÏ˘ÓÛË Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜ ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ·fi ÙÚ›ÙÔ˘˜ ηıÒ˜ Ì ÙË Ó¤· ‰È·‰Èηۛ· ÂÈÙ˘Á¯¿ÓÂÙ·È Â˘ÎÔÏfiÙÂÚ· Ë ÌÂÙ·‚›‚·ÛË ÙˆÓ ˘·ÁfiÌÂÓˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛˆÓ. ΔÔ Û¯¤‰ÈÔ ÓfiÌÔ˘ Ô˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËΠÙËÓ ¶¤ÌÙË Û ‰Â‡ÙÂÚË ·Ó¿ÁÓˆÛË ÛÙÔ ˘Ô˘ÚÁÈÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ·fi ÙÔÓ ·ÚÌfi‰ÈÔ ˘Ô˘ÚÁfi Î. ª. ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë, Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ÂȉÈÒÎÂÈ ÙËÓ Â͢Á›·ÓÛË ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Ô˘ Â›Ó·È ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈο ‚ÈÒÛÈ̘ ·ÏÏ¿

·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ú¢ÛÙfiÙËÙ·˜, ·ÚÎÂÙ¿ ÚÈÓ Â¤ÏıÂÈ Ë ÂÚ›Ô‰Ô˜ ÙÒ¯Â˘Û˘ Ô˘ ·˘ÙfiÌ·Ù· ı· ÛËÌ¿ÓÂÈ Î·È ÙËÓ

··Í›ˆÛ‹ ÙÔ˘˜. ª¿ÏÈÛÙ·, ÚԂϤÂÈ ÙËÓ Ï‹ÚË ·ÓÙÈηٿÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ¤ÎÙÔ˘ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘ (¿ÚıÚ· 99 ¤ˆ˜ 106) ÙÔ˘ Ó. 3588/2007 (¶Ùˆ¯Â˘ÙÈÎfi˜ ∫Ò‰Èη˜), ÂÓÒ ϤÔÓ, ˘fi fiÚÔ˘˜, ÛÙËÓ ÚÔÙˆ¯Â˘ÙÈ΋ ‰È·‰Èηۛ· ı· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÓÙ¿ÛÛÔÓÙ·È Î·È ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ Û ·‡ÛË ÏËÚˆÌÒÓ. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ Î. ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë, ÙÔ ‚·ÛÈÎfi ÛÙÔÈ¯Â›Ô Ù˘ Ú‡ıÌÈÛ˘ Â›Ó·È Ô ÁÚ‹ÁÔÚÔ˜ Â·Ó·Î·ıÔÚÈÛÌfi˜ ÙˆÓ Û¯¤ÛÂˆÓ ÔÊÂÈϤÙË Î·È ÈÛÙˆÙÒÓ, Ì ۇӷ„Ë ‰ÂÛÌ¢ÙÈ΋˜ Û˘Ìʈӛ·˜ Â͢Á›·ÓÛ˘, ÌÂÙ¿ Î·È ·fi ÂÌÈÛÙ¢ÙÈΤ˜ ‰È·Ú·ÁÌ·Ù‡ÛÂȘ, Ô˘ ¤¯ÂÈ ˆ˜ ÛÙfi¯Ô ÙÔÓ ÂÚÈÔÚÈÛÌfi Ù˘ ÚÔ·ÙÔ˘Û·˜ ˙ËÌ›·˜ ÛÙÔ ÂÏ¿¯ÈÛÙÔ. ŒÙÛÈ, ÂÚÈÔÚ›˙ÂÙ·È ÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ· Ù˘ ·‚‚·ÈfiÙËÙ·˜ Û ۯ¤ÛË Ì ÙËÓ ÂÈ‚›ˆÛË ‹ ÌË Ù˘ Âȯ›ÚËÛ˘.

§Ô‚¤Ú‰Ô˜: ¢ÂÓ ÙÂÏÂÈÒÛ·Ì Ì ٷ ̤ÙÚ· ∞£∏¡∞, 29.

¢∂¡ ·¤ÎÏÂÈÛ ÙË Ï‹„Ë

Ó¤ˆÓ ̤ÙÚˆÓ Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ ÀÁ›·˜ ∞Ó‰Ú¤·˜ §Ô‚¤Ú‰Ô˜ ÛÂ Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË Ô˘ ‰›ÓÂÈ ÛÙË Real News, ÂÓÒ ÚÔÛı¤ÙÂÈ fiÙÈ Ë ·Ì˯·Ó›· Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Â›Ó·È ¤Ó·˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ·˜ Ô˘ ¢ÓÔ› ÙÔ˘˜ “ÛÂÎÔ˘Ï·‰fiÚÔ˘˜” ÙÔ˘ Â͈ÙÂÚÈÎÔ‡. “¢ÂÓ ÌÔÚԇ̠ӷ ϤÌ fiÙÈ ·˘Ù¿ Â›Ó·È Ù· ̤ÙÚ· Î·È ÙÂÏÂÈÒÛ·ÌÂ. ¢ÂÓ ı· ¯ÚÂÈ·ÛÙÔ‡Ó fï˜ ÔÚÈ˙fiÓÙȘ Î·È ¿‰ÈΘ ÔÏÈÙÈΤ˜ Â¿Ó Î¿ı ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ÂÙ‡¯ÂÈ ÙÔ˘˜ ÛÙfi¯Ô˘˜ Ô˘ ı¤Û·Ì ÙÔ ¢ÂΤ̂ÚÈÔ ÙÔ˘ 2010 ‹ fiÛÔ˘˜ Ó¤Ô˘˜ ¯ÚÂÈ·ÛÙ› Ó· ı¤ÛÔ˘Ì” ÙfiÓÈÛ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜. ¶ÚfiÛıÂÛ fiÙÈ Ë ·Ì˯·Ó›· Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Ì·˙› Ì ÙË Û˘˙‹ÙËÛË ÂÚ› ÚfiˆÚˆÓ ÂÎÏÔÁÒÓ Î·È ÙȘ ·ÓÙȉڿÛÂȘ ÙˆÓ Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙÒÓ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÙÔ˘˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ Î·È ÂÎÌÂÙ·ÏχÔÓÙ·È ÔÈ ‰È¿ÊÔÚÔÈ ÛÂÎÔ˘Ï·‰fiÚÔÈ ÂÎÙfi˜ ∂ÏÏ¿‰·˜. √ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ÀÁ›·˜ Î·È ∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜ ∞ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë˜ ‰ËÏÒÓÂÈ ˆ˜ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÂÚÈıÒÚÈ· ÚÔÛˆÈÎÒÓ ÛÙÚ·ÙËÁÈÎÒÓ Ì¤Û· ÛÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË, ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ ˆ˜ ¤¯Ô˘Ó ¯·ı› ÙÚÂȘ ÔχÙÈÌÔÈ Ì‹Ó˜ Î·È ÍÂηı·Ú›˙ÂÈ ˆ˜ ÛÙȘ ÛËÌÂÚÈÓ¤˜ ÙÚ·ÁÈΤ˜ ηٷÛÙ¿ÛÂȘ Ô˘ ‚ÈÒÓÂÈ Ë ¯ÒÚ· ηÓ›˜ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Î·È ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ·ÓÙÈÔÏÈÙ‡ÂÙ·È ÙÔÓ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi ̤۷ ·fi ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË. ∂ÎÊÚ¿˙ÔÓÙ·˜ ÙËÓ ÂÎÙ›ÌËÛË ˆ˜ Ú¿ÁÌ·ÙÈ Ô °ÈÒÚÁÔ˜ ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ı· Û˘Ó¯›ÛÂÈ Ì fiÛÔ˘˜ ÈÛÙÂ‡Ô˘Ó ÛÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ÙÔ˘, Ô Î. §Ô‚¤Ú‰Ô˜ Ù¿ÛÛÂÙ·È Î·Ù¿ ÙˆÓ ÚfiˆÚˆÓ ÂÎÏÔÁÒÓ, ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ ˆ˜ fiÔÈÔ˜ ·ÚÓËı› ÙÔÓ ·ÁÒÓ· ı· ·ÔÚÚÈÊı› Ì ¿Ù·ÁÔ.


M·ÁÓËÛ›· 11

™∞μμ∞Δ√ 30 ∞¶ƒπ§π√À 2011

§¿ÚÈÛ·

ŒÓÔÏË ÏËÛÙ›· Û ÂÓ¯˘ÚÔ‰·ÓÂÈÛÙ‹ÚÈÔ §∞ƒπ™∞, 29.

∂¡√¶§∏ ÏËÛÙ›· ÛËÌÂÈÒıËΠۋÌÂÚ· (¯ı˜) Û ÂÓ¯˘ÚÔ‰·ÓÂÈÛÙ‹ÚÈÔ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ §¿ÚÈÛ·˜. Ÿˆ˜ ·Ó·ÎÔÈÓÒıËÎÂ, ‰‡Ô ‰Ú¿ÛÙ˜ Ì ÙËÓ ·ÂÈÏ‹ ÈÛÙÔÏÈÔ‡ ·ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛ·Ó ÙÔÓ È‰ÈÔÎÙ‹ÙË ÙÔ˘ ÂÓ¯˘ÚÔ‰·ÓÂÈÛÙËÚ›Ô˘ ÎÈ ·ÊÔ‡ ¿Ú·Í·Ó ÙÔ ¯ÚËÌ·ÙÈÎfi ÔÛfi ÙˆÓ 2.120 ¢ÚÒ Î·È ÙÛ¿ÓÙ· Ô˘ ÂÚÈ›¯Â ÎÔÛÌ‹Ì·Ù· Î·È ÂÓ¤¯˘Ú· ÂÏ·ÙÒÓ, ·Í›·˜ 3.500 ¢ÚÒ, ÙÔÓ ÎÏ›‰ˆÛ·Ó ÛÙËÓ ÙÔ˘·Ï¤Ù· Ù˘ Âȯ›ÚËÛ˘. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·, ÔÈ ‰Ú¿ÛÙ˜ ‰È¤Ê˘Á·Ó ÚÔ˜ ¿ÁÓˆÛÙË Î·Ù‡ı˘ÓÛË Î·È ·Ó·˙ËÙÔ‡ÓÙ·È ·fi ÙȘ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈΤ˜ ·Ú¯¤˜.

ΔËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ΔÂÙ¿ÚÙË Ë ‰›ÎË ÙÔ˘ ∞ÊÁ·ÓÔ‡ ÁÈ· ÙË ‰ÔÏÔÊÔÓ›· ÍÂÓÔ‰fi¯Ô˘

∞Ó·‚ÈÒÓÂÈ ÙÔ ÊÚÈÎÙfi ¤ÁÎÏËÌ· Û ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô Ù˘ ™ÎÈ¿ıÔ˘ Δ

ËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ΔÂÙ¿ÚÙË 4 ª·˝Ô˘ ÛÙÔ ∫·ÎÔ˘ÚÁÈÔ‰ÈÎÂ›Ô §¿ÚÈÛ·˜ ¤¯ÂÈ ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÙ› Ó· Á›ÓÂÈ Ë ‰›ÎË ÙÔ˘ ∞ÊÁ·ÓÔ‡, Ô ÔÔ›Ô˜ ÚÈÓ ·fi ¤Ó· ÂÚ›Ô˘ ¯ÚfiÓÔ ÛÎfiÙˆÛ ÛÙË ™ÎÈ¿ıÔ, ÛÙÔ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô Ù˘, ÙËÓ 58¯ÚÔÓË ™Ù·˘ÚԇϷ ΔÛÔ˘ÚÔ‡ Î·È ÙÚ·˘Ì¿ÙÈÛ ÙÔÓ 63¯ÚÔÓÔ Û‡˙˘Áfi Ù˘ Î·È ÙËÓ 20¯ÚÔÓË ÎfiÚË ÙÔ˘˜. ΔÔ ¤ÁÎÏËÌ· ›¯Â Û˘ÁÎÏÔÓ›ÛÂÈ ÙfiÙ ÙÔ ÓËÛ› ΢ڛˆ˜ Ì ÙÔÓ ÙÚfiÔ Ô˘ ›¯Â ‰ÈÂÍ·¯ı›. ÷ڷÎÙËÚ›ÛÙËΠÚˆÙÔÊ·Ó¤˜ ÁÈ· Ù· ̤¯ÚÈ ÙÒÚ· ‰Â‰Ô̤ӷ Ù˘ ÙÔÈ΋˜ ÎÔÈÓˆÓ›·˜.

√ ‰Ú¿ÛÙ˘ ›¯Â Ì¿ÏÈÛÙ· ÂÍ·Ê·ÓÈÛÙ› Î·È ÂÓÙÔ›ÛÙËΠϛÁ˜ Ë̤Ú˜ ·ÚÁfiÙÂÚ· ÎÚ˘Ì̤ÓÔ˜ Û ‰·ÛÈ΋ ÂÚÈÔ¯‹ ÛÙÔÓ “•¿ÓÂÌÔ”. ∂›¯Â ‰ËÏÒÛÂÈ ˆ˜ ‹Ù·Ó ·Ó‹ÏÈÎÔ˜ Î·È Ë ˘fiıÂÛË Â›¯Â ·Ú¯Èο ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÙ› Ó· ÂΉÈηÛÙ› ÛÙÔ ¢ÈηÛÙ‹ÚÈÔ ∞ÓËÏ›ÎˆÓ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘. ∏ Û˘Ó‹ÁÔÚÔ˜ ÔÏÈÙÈ΋˜ ·ÁˆÁ‹˜ Ù˘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜ ÙÔ˘ ı‡Ì·ÙÔ˜ ›¯Â ˘ÔÛÙËÚ›ÍÂÈ ˆ˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ·Ó‹ÏÈÎÔ˜ Î·È Û˘ÓÂÒ˜ ÙÔ ‰ÈηÛÙ‹ÚÈÔ ‹Ù·Ó ·Ó·ÚÌfi‰ÈÔ. ∫·Ù¿ÊÂÚ ӷ ¿ÚÂÈ ·Ó·‚ÔÏ‹ Î·È ÚÔıÂÛÌ›· ÁÈ· Ó· ·Ô‰Âȯı› ÌÂÙ¿ ÙË Û˘Ó‰ÚÔÌ‹ Ú·ÁÌ·ÙÔÁÓˆÌfiÓˆÓ ˆ˜ ÙÂÏÈο Â›Ó·È 28 ÂÙÒÓ. ŒÓ· ÚÒÙÔ ÛÙÔȯ›Ô, Ô˘ Ô‰‹ÁËÛ ÛÙÔÓ ·ÎÚÈ‚‹ ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌfi Ù˘ ËÏÈΛ·˜ ÙÔ˘, ‹Ù·Ó Î·È ·ÔÙ‡ˆÌ· Ô˘ ›¯Â ÏËÊı› ÛÙË ƒfi‰Ô fiÔ˘ ›¯Â Û˘ÏÏËÊı› ˆ˜ Ï·ıÚÔÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˘. ΔÂÏÈο Ë ∂ÈÛ·ÁÁÂÏ›· μfiÏÔ˘ ·Ú¤ÂÌ„Â ÙËÓ ˘fiıÂÛË ÛÙÔ ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ¶ÏËÌÌÂÏÂÈÔ‰ÈÎÒÓ Ô˘ ·ÔÊ¿ÓıËΠˆ˜ Ô Î·ÙËÁÔÚÔ‡ÌÂÓÔ˜ Ú¤ÂÈ Ó· ‰ÈηÛÙ› ·fi ∫·ÎÔ˘ÚÁÈÔ‰ÈΛÔ. ∏ ‰›ÎË ÚÔÛ‰ÈÔÚ›ÛÙËΠÁÈ· ÙȘ 4 ª·˝Ô˘ (ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿), ÂÓÒ Ô ∞ÊÁ·Ófi˜ ›ӷÈ

ÚÔÊ˘Ï·ÎÈṲ̂ÓÔ˜. ∞fi ÙËÓ ÚÒÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ù˘ Û˘ÏÏ‹„ÂÒ˜ ÙÔ˘, fiˆ˜ ›¯Â Á›ÓÂÈ ÁÓˆÛÙfi ·fi ÙȘ ‰ÈˆÎÙÈΤ˜ ·Ú¯¤˜ Ô˘ ‰ÈÂÓÂÚÁÔ‡Û·Ó ÙËÓ ÚÔ·Ó·ÎÚÈÙÈ΋ ¤Ú¢ӷ, ÊÂÚfiÙ·Ó Ó· ÔÌÔÏfiÁËÛ ÙÔ ÊÔÓÈÎfi ˘ÔÛÙËÚ›˙ÔÓÙ·˜ fiÙÈ “ÛÎfiÙˆÛ ÙËÓ ÍÂÓÔ‰fi¯Ô ÂÂȉ‹ ÙÔ˘ fiÊÂÈÏ 900 ¢ÚÒ” ·fi ‰Â‰Ô˘ÏÂ˘Ì¤Ó·. ∞fi Ù· ÛÙÔȯ›· Ù˘ ÚÔ·Ó¿ÎÚÈÛ˘ ¤¯ÂÈ ÚÔ·„ÂÈ fiÙÈ Ô ∞ÊÁ·Ófi˜ ÂÚÁ·˙fiÙ·Ó ÛÙÔ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô Ù˘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜ ΔÛÔ˘ÚÔ‡ ·fi ÙÔ ¶¿Û¯· ÙÔ˘ 2009 Î·È ÁÈ· ¤Ó· ÂÚ›Ô˘ ¯ÚfiÓÔ. ŒÎ·Ó ÔÏϤ˜ Î·È ‰È¿ÊÔÚ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜ Î·È ‰È¤ÌÂÓ ÛÙÔ ÍÂÓԉԯ›Ô. μÚ›ÛÎÂÙ·È ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Ì ÚÔÛˆÚÈÓ‹ ¿‰ÂÈ· ·Ú·ÌÔÓ‹˜ ÌÂÙ¿ ·fi ÙËÓ Î·Ù¿ıÂÛË ·ÈÙ‹Ì·ÙÔ˜ ¯ÔÚ‹ÁËÛ˘ ÔÏÈÙÈÎÔ‡ ·Û‡ÏÔ˘. ŸÏÔ ·˘Ùfi ÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ· ËÁ·ÈÓÔÂÚ¯fiÙ·Ó ·fi ÙËÓ ∞ı‹Ó· ÛÙË ™ÎÈ¿ıÔ Î·È ·ÓÙ›ÛÙÚÔÊ·. ∂ÈÛÙÚ¤ÊÔÓÙ·˜ ·fi ¤Ó· Ù·Í›‰È ÙÔ˘ ·fi ÙËÓ ∞ı‹Ó· ÛÙË ™ÎÈ¿ıÔ ˙‹ÙËÛ ·fi ÙËÓ ÍÂÓÔ‰fi¯Ô Ó· ÙÔ˘ ηٷ‚¿ÏÂÈ ÙÔ ÔÛfi Ô˘ ÙÔ˘ fiÊÂÈÏ ·fi ÙËÓ ÂÚÁ·Û›· ÙÔ˘. ¢ÂÓ ÙÔ˘ ¤‰ˆÛ fï˜ Ù· ¯Ú‹Ì·Ù·.

ŒÙÛÈ ÙËÓ ›‰È· Ó‡¯Ù·, Á‡Úˆ ÛÙȘ 2 Ù· ÍËÌÂÚÒÌ·Ù·, ¤ÁÈÓ ÙÔ ÊÔÓÈÎfi. ªÂ ÙËÓ ÙÛ¿· ÛÎfiÙˆÛÂ, ÙËÓ ÒÚ· Ô˘ ÎÔÈÌfiÙ·Ó ÛÙÔ ‰ˆÌ¿ÙÈfi Ù˘, ÙËÓ 58¯ÚÔÓË Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÚÔÛ¿ıËÛ ӷ ÛÎÔÙÒÛÂÈ ÙÔ Û‡˙˘Áfi Ù˘. ∂ΛÓÔ˜ fï˜ ͇ÓËÛ ·fi ÙÔ ıfiÚ˘‚Ô Î·È ¤ÙÛÈ ÌfiÚÂÛ ӷ ·ÓÙȉڿÛÂÈ fiÙ·Ó Ô ∞ÊÁ·Ófi˜ ÂÌÊ·Ó›ÛÙËΠÛÙÔ ‰ˆÌ¿ÙÈfi ÙÔ˘. ™ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ó· Û˘Ó‰Ú¿ÌÂÈ ÙÔÓ ·Ù¤Ú· Ù˘ ÙÚ·˘Ì·Ù›ÛÙËΠÂÏ·ÊÚ¿ Ë 20¯ÚÔÓË ÎfiÚË ÙÔ˘˜. √ ∞ÊÁ·Ófi˜ ÊÂÚfiÙ·Ó Ó· ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó ÂÎÙfi˜ ·˘ÙÔ‡ Î·È Û ηٿÛÙ·ÛË ·ÌfiÎ, ÂÓÒ Ê‡ÁÔÓÙ·˜ ·fi ÙÔ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô ÚÔοÏÂÛ ˙ËÌȤ˜ ÛÙÔ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô Î·È Û ‰‡Ô ÛÙ·ıÌÂ˘Ì¤Ó· Ô¯‹Ì·Ù· ÙˆÓ È‰ÈÔÎÙËÙÒÓ ÙÔ˘. √È ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ› ÙÔÓ Â›¯·Ó ¯·Ú·ÎÙËÚ›ÛÂÈ ÚÔ·Ó·ÎÚÈÙÈο “·ÚÎÂÙ¿ ÛÎÏËÚfi” Î·È “΢ÓÈÎfi” . ∏ ¿ÚÓËÛË Ù˘ ÍÂÓÔ‰fi¯Ô˘ Ó· ÙÔ˘ ‰ÒÛÂÈ Ù· ÔÊÂÈÏfiÌÂÓ· ÙÔÓ ÂÎÓ‡ÚÈÛÂ, ıˆÚÔ‡Ó ÔÈ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ›, Î·È ¤ÙÛÈ ·ÔÊ¿ÛÈÛ ӷ ÙËÓ ÛÎÔÙÒÛÂÈ. √ 63¯ÚÔÓÔ˜ Û‡˙˘ÁÔ˜ ÙÔ˘ ı‡Ì·ÙÔ˜ ÛÙËÓ Î·Ù¿ıÂÛ‹ ÙÔ˘ ÛÙÔ˘˜ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈ-

ÎÔ‡˜ ›¯Â ·Ó·Ê¤ÚÂÈ fiÙÈ ÙÔ˘ ›¯·Ó ÂÈ ˆ˜ ı· ÙÔÓ Ï‹ÚˆÓ·Ó ÌÂÙ¿ ·fi ‰‡Ô Ë̤Ú˜. ÀÂÓı˘Ì›˙ÂÙ·È fiÙÈ Ë Û‡ÏÏË„Ë ÙÔ˘ ·ÏÏÔ‰·Ô‡ ‹Ù·Ó ÂÚÈÂÙÂÈ҉˘ Î·È ··ÈÙ‹ıËΠÙÚÈ‹ÌÂÚË ¤Ú¢ӷ ÛÙÔ ÓËÛ› ·fi ÌÂÁ¿ÏË ÔÌ¿‰· ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÒÓ, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÙÂÏÈο ÙÔÓ ÂÓÙfiÈÛ·Ó Ó· ÎÚ‡‚ÂÙ·È ÛÙÔÓ “•¿ÓÂÌÔ” ÂÍÔ˘ıÂӈ̤ÓÔ˜ Î·È ÂÍ·ÓÙÏË̤ÓÔ˜ ·fi ÙËÓ fiÏË Ù·Ï·ÈˆÚ›·. π‰È·›ÙÂÚË ·›ÛıËÛË fï˜ ¤¯ÂÈ ÚÔηϤÛÂÈ - Î·È ·˘Ùfi ‰ÂÓ Â›Ó·È Û‡ÓËı˜ - Ë ¤Ú¢ӷ ÁÈ· ÙÔÓ ·ÎÚÈ‚‹ ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌfi Ù˘ ËÏÈΛ·˜ ÙÔ˘, ηıÒ˜ ·fi ÙËÓ ÚÒÙË ÛÙÈÁÌ‹ ›¯Â ıˆÚËı› fiÙÈ Â›Ó·È ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˜ ·fi ÙËÓ ËÏÈΛ· Ô˘ ‰‹ÏˆÓÂ. ∂›ÛËÌ· ¤ÁÁÚ·Ê· ‰ÂÓ ¤ÊÂÚÂ Î·È Û˘ÓÂÒ˜ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Û ӷ ÈÛÙÔÔÈËı› Ì ·ÎÚ›‚ÂÈ· Ë Ù·˘ÙfiÙËÙ·. √È ÂȉÈÎÔ› Ú·ÁÌ·ÙÔÁÓÒÌÔÓ˜ Ô˘ ÔÚ›ÛÙËÎ·Ó ·fi ÙËÓ ∂ÈÛ·ÁÁÂÏ›· μfiÏÔ˘, ÌÂÙ¿ ·fi ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ Ô˘ Á›ÓÔÓÙ·È Û ‰fiÓÙÈ· Î·È ÛÔÓ‰˘ÏÈ΋ ÛÙ‹ÏË ‰È·›ÛÙˆÛ·Ó ÙËÓ ËÏÈΛ· ÙÔ˘ ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Î·È Ì ¿ÏÏ· ÛÙÔȯ›·.

“ÃÙ˘Ô‡Û” ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· Î·È ÁÚ·Ê›· Ì Ï›· ÙÈÌ·ÏÊ‹

∂Í¿ÚıÚˆÛË Û›ڷ˜ ·ÏÏÔ‰·ÒÓ ‰È·ÚÚËÎÙÒÓ £∂™™∞§√¡π∫∏, 29.

™¶∂πƒ∞ ·ÏÏÔ‰·ÒÓ ‰È·ÚÚË-

ÎÙÒÓ Ô˘ ›¯Â ‰È·Ú¿ÍÂÈ Ï‹ıÔ˜ ‰È·ÚÚ‹ÍÂˆÓ Û ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· Î·È ÁÚ·Ê›· ‰È·ÊfiÚˆÓ ÂÚÈÔ¯ÒÓ Ù˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢, ÂÍ¿ÚıÚˆÛ·Ó ÔÈ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈΤ˜ ·Ú¯¤˜ Ù˘ fiÏ˘. Ÿˆ˜ ·Ó·ÎÔÈÓÒıËÎÂ, ·fi ÙËÓ ∞ÛÊ¿ÏÂÈ· £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ Û¯ËÌ·Ù›ÛÙËΠ‰ÈÎÔÁÚ·Ê›· Û ‚¿ÚÔ˜ ÙÂÛÛ¿ÚˆÓ ˘ËÎfiˆÓ °ÂˆÚÁ›·˜, ËÏÈΛ·˜ 23 ¤ˆ˜ 31 ¯ÚfiÓˆÓ, Ô˘ ηÙËÁÔÚÔ‡ÓÙ·È fiÙÈ Û ‰È¿ÛÙËÌ· ÔÎÙÒ ÌËÓÒÓ, ·fi ÙÔ ¡Ô¤Ì‚ÚÈÔ ÙÔ˘ 2009 ¤ˆ˜ ÙÔÓ πÔ‡ÓÈÔ ÙÔ˘ 2010, ‰È¤Ú·Í·Ó Û˘ÓÔÏÈο 31 ‰È·ÚÚ‹ÍÂȘ Û ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· Î·È ÁÚ·Ê›·, ·Ê·ÈÚÒÓÙ·˜ ÎÔÛÌ‹Ì·Ù·, ËÏÂÎÙÚÔÓÈΤ˜ Û˘Û΢¤˜ Î·È ¿ÏÏ· ÙÈÌ·Ï-

Ê‹, ÌÂÁ¿Ï˘ ¯ÚËÌ·ÙÈ΋˜ ·Í›·˜. ™ÙÔ ÌÂٷ͇, Ì·Ú¿˙ ‰È·ÚÚ‹ÍÂˆÓ Û π.Ã. ·˘ÙÔΛÓËÙ· ʤÚÂÙ·È fiÙÈ ¤Î·Ó·Ó ‰‡Ô Ó·ÚÔ› ÂÏÏËÓÈ΋˜ ηٷÁˆÁ‹˜, 23 Î·È 34 ÂÙÒÓ, Ô˘ ¤ÂÛ·Ó ÛÙ· ¯¤ÚÈ· Ù˘ ∞-

ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜. Ÿˆ˜ ‰È·ÈÛÙÒıËÎÂ, o 23¯ÚÔÓÔ˜, ‚ÔËıÔ‡ÌÂÓÔ˜ Û ÔÚÈṲ̂Ó˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ·fi ÙÔÓ 34¯ÚÔÓÔ Û˘ÓÂÚÁfi ÙÔ˘, ·fi ÙȘ ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ˘ ª·ÚÙ›Ô˘, ‰È¤ÚÚËÍ ÙÚÈ¿ÓÙ· Â-

Ù¿ π.Ã. ·˘ÙÔΛÓËÙ·, Ô˘ ‹Ù·Ó ÛÙ·ıÌÂ˘Ì¤Ó· ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢. ™‡Ìʈӷ Ì ۯÂÙÈ΋ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË, ÔÈ ‰Ú¿ÛÙ˜ ·Ê·ÈÚÔ‡Û·Ó ·fi ÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi ÙˆÓ Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ Ë¯ÔÛ˘ÛÙ‹Ì·Ù·, ÊÔÚËÙÔ‡˜ ∏/À, ¤ÁÁÚ·Ê·, Û˘Û΢¤˜ ÏÔ‹ÁËÛ˘, ›‰Ë ÚÔ˘¯ÈÛÌÔ‡, ËÏÂÎÙÚÔÓÈΤ˜ Û˘Û΢¤˜ Î·È ¿ÏÏ· ·ÓÙÈΛÌÂÓ·, Ë Û˘ÓÔÏÈ΋ ·Í›· ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ÂÎÙÈÌ¿Ù·È fiÙÈ ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È ÛÙȘ 37.500 ¢ÚÒ. Δ¤ÏÔ˜, ·fi ÙËÓ ∞ÛÊ¿ÏÂÈ· £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ ·Ó·ÎÔÈÓÒıËÎÂ Ë Û‡ÏÏË„Ë 24¯ÚÔÓÔ˘, ˘ËÎfiÔ˘ °ÂˆÚÁ›·˜, Ô˘ ÙÔÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ ª¿ÚÙÈÔ ‰È¤Ú·Í ÏËÛÙ›· ηٿ ÙËÓ ÔÔ›· ÙÚ·˘Ì¿ÙÈÛÂ, Ì ÙË ¯Ú‹ÛË ÛˆÌ·ÙÈ΋˜ ‚›·˜, 54¯ÚÔÓË Á˘Ó·›Î·.

ΔԇϷ ∫ÂοÙÔ˘

∂Íȯӛ·ÛË ·ÓıÚˆÔÎÙÔÓ›·˜ Ì ı‡Ì· 21¯ÚÔÓÔ ·ÏÏÔ‰·fi ·fi ÙËÓ ∞ÛÊ¿ÏÂÈ· ∞ÙÙÈ΋˜ ∞£∏¡∞, 29.

∂•πáπ∞™Δ∏∫∂ ·fi ÙËÓ ∞-

ÛÊ¿ÏÂÈ· ∞ıËÓÒÓ Ë ·ÓıÚˆÔÎÙÔÓ›· Ì ı‡Ì· 21¯ÚÔÓÔ ∞Ï‚·Ófi Ô˘ ›¯Â Á›ÓÂÈ ÛÙȘ 30.3.2011 ÛÙËÓ Ô‰fi ªÈ·Ô‡ÏË ÛÙÔ˘ æ˘ÚÚ‹. √È ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ› ÌÂÙ¿ ·fi ÂÓÙ¿ÏÌ·Ù· Û‡ÏÏ˄˘ Û˘Ó¤Ï·‚·Ó ‰‡Ô ŒÏÏËÓ˜ 28 Î·È 22 ÂÙÒÓ Ô˘ Â›Ó·È Ì¤ÏË Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÙˆÓ ÙÂÛÛ¿ÚˆÓ ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÂÈÙ¤ıËÎ·Ó ÛÙÔ ı‡Ì· Î·È ÙÔ ÙÚ·˘Ì¿ÙÈÛ·Ó ı·Ó¿ÛÈÌ· Ì ̷¯·›ÚÈ. ΔÔ ÂÚÈÛÙ·ÙÈÎfi Û˘Ó¤‚Ë fiÙ·Ó Ô Ó·Úfi˜ ∞Ï‚·Ófi˜ ÏÔÁÔÌ¿¯ËÛ Ì ÌÈ· ·Ú¤· ∂ÏÏ‹ÓˆÓ Ô˘ ·ÔÙÂÏÔ‡ÓÙ·Ó ·fi ¤ÓÙ Á˘Ó·›Î˜ Î·È ¤Ó·Ó ¿Ó‰Ú· ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÂÚÓÔ‡Û·Ó ÌÚÔÛÙ¿ ·fi ηٿÛÙËÌ· ÛÙËÓ Ô‰fi ªÈ·Ô‡ÏË ÁÈ·Ù› ÙÔ ı‡Ì· ›ڷÍ ÙȘ ÎÔ¤Ï˜, ÂÓÒ Î·Ù¿ ÙÔÓ Î·˘Á¿ Ô˘ ·ÎÔÏÔ‡ıËÛ ÙÚ·˘Ì¿ÙÈÛ ̛· ·fi ·˘Ù¤˜ Ì ηڤÎÏ· ÛÙÔ ÎÂÊ¿ÏÈ. ªÂÙ¿ ·fi ·˘Ùfi ÔÈ Ù¤ÛÛÂÚȘ ŒÏÏËÓ˜ Ô˘ ›‰·Ó ÙË ÛÎËÓ‹ ÙÔ˘ ÂÈÙ¤ıËÎ·Ó Î·È ÙÔÓ Ì·¯·›ÚˆÛ·Ó. Ÿˆ˜ ›·Ó ÔÈ ‰‡Ô Û˘ÏÏËÊı¤ÓÙ˜ ÓˆÚ›ÙÂÚ· ÙÔ ı‡Ì· ›¯Â ÂÈÚ¿ÍÂÈ Á˘Ó·›Î˜ Î·È Ù˘ ‰È΋˜ ÙÔ˘˜ ·Ú¤·˜. √È ¤Ú¢Ó˜ Û˘Ó¯›˙ÔÓÙ·È ÁÈ· ÙÔ ÂÓÙÔÈÛÌfi Î·È ÙË Û‡ÏÏË„Ë ÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ ‰‡Ô, ÂÓÒ ÔÈ Û˘ÏÏËÊı¤ÓÙ˜ Ô‰ËÁ‹ıËÎ·Ó Û‹ÌÂÚ· (¯ı˜) ÛÙÔÓ ÂÈÛ·ÁÁÂϤ·.


M·ÁÓËÛ›· 12 ºÂÛÙÈ‚¿Ï ÂıÓÔÁÚ·ÊÈÎÒÓ Ù·ÈÓÈÒÓ ÛÙÔ μfiÏÔ ™Δπ™ 6 - 8 ª·˝Ô˘ ÙÔ ΔÌ‹Ì· πÛÙÔÚ›·˜, ∞Ú¯·ÈÔÏÔÁ›·˜ Î·È ∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜ ∞ÓıÚˆÔÏÔÁ›·˜ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Ì ÙËÓ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË ÙÔ˘ ∂ıÓÈÎÔ‡ √ÙÈÎÔ·ÎÔ˘ÛÙÈÎÔ‡ ∞Ú¯Â›Ô˘ Î·È Ù˘ ∂ÏÏËÓÔÁ·ÏÏÈ΋˜ ™¯ÔÏ‹˜ μfiÏÔ˘ “ÕÁÈÔ˜ πˆÛ‹Ê” ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÛÙÔ μfiÏÔ ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎfi Û˘Ó¤‰ÚÈÔ Î·È ÊÂÛÙÈ‚¿Ï ÂıÓÔÁÚ·ÊÈÎÒÓ Ù·ÈÓÈÒÓ Ì ÙÔÓ Ù›ÙÏÔ “∂ıÓÔÁÚ·ÊÈΤ˜ Ù·Èӛ˜ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·: ÊÈÏÌÈΤ˜ ·ÔÙ˘ÒÛÂȘ Ù˘ ÂÙÂÚfiÙËÙ·˜” . ΔÔ Û˘Ó¤‰ÚÈÔ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÛÙÔ ∞ÌÊÈı¤·ÙÚÔ ™·Ú¿ÙÛË (ÎÙ›ÚÈÔ ¶··ÛÙÚ¿ÙÔ˜), ÂÓÒ ÙÔ ÊÂÛÙÈ‚¿Ï ÛÙÔÓ ∫ÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ ∞¯›ÏÏÂÈÔÓ. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ¤Ó· ÚˆÙfiÙ˘Ô Û˘Ó¤‰ÚÈÔ, Ì ÙÔ ÔÔ›Ô ÙÔ ÙÌ‹Ì· π∞∫∞ Û˘Ó¯›˙ÂÈ ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ô˘ ÍÂΛÓËÛ ÙÔ 2006 Ì ÙÔ “·ÊȤڈ̷ ÛÙÔ ÂıÓÔÁÚ·ÊÈÎfi ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ”, ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ÚÔ‚Ï‹ıËÎ·Ó ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· 13 Ù·Èӛ˜ Ù˘ ÂÚÈfi‰Ô˘ Ù˘ ˆÚÈÌfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ‰ÈÂıÓÔ‡˜ ·ÓıÚˆÔÏÔÁÈÎÔ‡ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ˘. ™ÙÔ ÊÂÙÈÓfi Û˘Ó¤‰ÚÈÔ Ë ÂÛÙ›·ÛË ÌÂÙ·ÙÔ›˙ÂÙ·È ÛÙȘ ÂıÓÔÁÚ·ÊÈΤ˜ Ù·Èӛ˜ Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËÎ·Ó ·fi ·ÓıÚˆÔÏfiÁÔ˘˜, Ï·ÔÁÚ¿ÊÔ˘˜ Î·È ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈÛÙ¤˜ ÛÙÔÓ ÂÏÏËÓÈÎfi ¯ÒÚÔ. ∫ÂÓÙÚÈÎÔ› ÔÌÈÏËÙ¤˜ ÙÔ˘ Û˘Ó‰ڛԢ ı· Â›Ó·È ‰‡Ô ‰È·ÎÂÎÚÈ̤ÓÔÈ Í¤ÓÔÈ ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ˜ Ì ÛËÌ·ÓÙÈ΋ Û˘ÓÂÈÛÊÔÚ¿ ÛÙÔ ‰›Ô Ù˘ ÔÙÈ΋˜ ·ÓıÚˆÔÏÔÁ›·˜: Ô μÚÂÙ·Ófi˜ ·ÓıÚˆÔÏfiÁÔ˜ Peter Loizos (L.S.E.), ÁÓˆÛÙfi˜ ÁÈ· ÙÔ ‚È‚Ï›Ô ÙÔ˘ “ÃÚÔÓÈÎfi Ù˘ ∫˘Úȷ΋˜ ¶ÚÔÛÊ˘ÁÈ¿˜” (∞ÏÂÍ¿Ó‰ÚÂÈ· 2001) Î·È Ë Á·ÏÏ›‰· Colette Piault (C.N.R.S), Ë ÔÔ›· Á‡ÚÈÛ ¤ÍÈ ÂıÓÔÁÚ·ÊÈΤ˜ Ù·Èӛ˜ ÛÙÔ ¯ˆÚÈfi ÕÓˆ ƒ·‚¤ÓÈ· Ù˘ ∏›ÚÔ˘. ™ÙÔ ÊÂÛÙÈ‚¿Ï ÂıÓÔÁÚ·ÊÈÎÒÓ Ù·ÈÓÈÒÓ Ô˘ ‰ÈÂÍ¿ÁÂÙ·È ·Ú¿ÏÏËÏ· ÛÙÔ ∫ÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ ∞¯›ÏÏÂÈÔ Ì¤¯ÚÈ ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ 8 ª·˝Ô˘ ı· ÚÔ‚ÏËıÔ‡Ó ÔÈ Ù·Èӛ˜ ÙˆÓ ÔÌÈÏËÙÒÓ ÙÔ˘ Û˘Ó‰ڛԢ, ·ÏÏ¿ Î·È Î¿ÔȘ ¿ÏϘ ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ Ù·Èӛ˜ Ô˘ ÛËÌ¿‰Â„·Ó ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· ÙÔ˘ ÂıÓÔÁÚ·ÊÈÎÔ‡ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ˘ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ·fi ÙË ‰ÂηÂÙ›· ÙÔ˘ 1950 ̤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ·.

™ABBATO 30 A¶PI§I√À 2011

“™ÙÔ” ÛÙÔ „¿ÚÂÌ· Ì ·Ú·Á¿‰È Î·È „·ÚÔÓÙÔ‡ÊÂÎÔ ÙÔ ª¿ÈÔ

∞·ÁÔÚ‡ÛÂȘ ÛÙËÓ ÂÚ·ÛÈÙ¯ÓÈ΋ ·ÏÈ›· ∂ÓÙ·ÙÈÎÔ› ı· Â›Ó·È ¤ÏÂÁ¯ÔÈ ·fi ÙȘ ÙÔÈΤ˜ ÏÈÌÂÓÈΤ˜ ·Ú¯¤˜ Û fiÏË ÙË ª·ÁÓËÛ›·

·ÁÔÚ‡ÛÂȘ ÛÙËÓ ÂÚ·ÛÈÙ¯ÓÈ΋ ·ÏÈ›· Ù›ıÂÓÙ·È Û ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ·fi ÙËÓ 1Ë ª·›Ô˘ ÛÙË ª·ÁÓËÛ›·, ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ı· ÂϤÁ¯Ô˘Ó ÔÈ ÏÈÌÂÓÈΤ˜ ·Ú¯¤˜. ∞ÍȈ̷ÙÈÎÔ› ÙÔ˘ ∫ÂÓÙÚÈÎÔ‡ §ÈÌÂÓ·Ú¯Â›Ô˘ μfiÏÔ˘ ˘ÔÁÚ·ÌÌ›˙Ô˘Ó ˆ˜ ÂÚ·ÛÈÙ¯ÓÈ΋ ·ÏÈ›· Â›Ó·È Ë ·ÏÈ›· Ô˘ ÛÎÔfi ¤¯ÂÈ ÙË „˘¯·ÁˆÁ›· ‹ ÙËÓ ¿ıÏËÛË Î·È fi¯È ÙÔ ‚ÈÔÔÚÈÛÌfi ‹ ÙËÓ ·fiÎÙËÛË ÂÈÛÔ‰‹Ì·ÙÔ˜. √È ÂÚ·ÛÈÙ¤¯Ó˜ ·ÏÈ›˜ Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È ÂÊԉȷṲ̂ÓÔÈ Ì ·ÙÔÌÈ΋ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋ ¿‰ÂÈ· ·ÏÈ›·˜ Ô˘ ÂΉ›‰ÂÙ·È ·fi ÙË §ÈÌÂÓÈ΋ ∞Ú¯‹. ∞fi ÙËÓ ˘Ô¯Ú¤ˆÛË ·˘Ù‹ ÂÍ·ÈÚÔ‡ÓÙ·È ÔÈ ÂÚ·ÛÈÙ¤¯Ó˜ ·ÏÈ›˜ Ô˘ ·ÏÈÂ‡Ô˘Ó ·fi ÙËÓ ÍËÚ¿. √È ··ÁÔÚ‡ÛÂȘ ÂÈÎÂÓÙÚÒÓÔÓÙ·È ÛÙ· ·ÎfiÏÔ˘ı·: ∞·ÁÔÚ‡ÂÙ·È: ● Ë ÂÚ·ÛÈÙ¯ÓÈ΋ ·ÏÈ›· Ì ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ʈÙÂÈÓÒÓ ËÁÒÓ (˘Ô‚Ú˘¯›Ô˜ Ê·Îfi˜) ÂÍ·ÈÚÂ›Ù·È Ë ÂÚ›ÙˆÛË ·ÏÈ›·˜ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· Ì η̿ÎÈ ¯ÂÚÈÔ‡ Î·È Ì ϷÌÙ‹Ú· ¯ˆÚ›˜ ηٷ˘Á·ÛÙ‹Ú· ¤ÓÙ·Û˘ 500 ÎÂÚ›ˆÓ. ● Ë ÂÚ·ÛÈÙ¯ÓÈ΋ ·ÏÈ›· Ì ψٿ ̤۷ ÛÙȘ ÏÈÌÓÔı¿Ï·ÛÛ˜ Î·È Ù· ÏÔÈ¿ ȯı˘ÔÙÚÔÊ›· ÌÈÛıˆÌ¤Ó· ‹ ÌË. ● Ë ÂÚ·ÛÈÙ¯ÓÈ΋ ·ÏÈ›· ÔÛÙÚ¿ÎˆÓ Î·È Â¯ÈÓfi‰ÂÚÌˆÓ (·¯ÈÓÒÓ), ÛfiÁÁˆÓ Î·È ÎÔÚ·ÏÏÈÒÓ. Ë ÒÏËÛË Î·È ÁÂÓÈο Ë ÂÌÔÚ›· ·ÏÈÂ˘Ì¿ÙˆÓ Ô˘ ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi ÂÚ·ÛÈÙ¯ÓÈ΋ ·ÏÈ›·. ™ÙÔ˘˜ ·Ú·‚¿Ù˜ ÂÈ‚¿ÏÏÔÓÙ·È ‰ÈÔÈÎËÙÈΤ˜ Î·È ÔÈÓÈΤ˜ ΢ÚÒÛÂȘ. ● Ë ÂÚ·ÛÈÙ¯ÓÈ΋ ·ÏÈ›· Ì ¯Ú‹ÛË ·Ú·Á·‰ÈÒÓ ÁÈ· ¿ÎÚˆ˜ ÌÂÙ·Ó·ÛÙ¢ÙÈο ›‰Ë.(.¯ ÙÔÓÔÂȉ‹, ·Ï·Ì›‰Â˜ , ÍÈÊ›· Î.Ù.Ï) ΔÔÓ Ì‹Ó· ª¿ÈÔ Ì ·Ú·Á¿‰È· η-

ıÒ˜ Î·È „·ÚÔÓÙÔ‡ÊÂÎÔ. ∞fi ¿ÙÔÌ· ÌÈÎÚfiÙÂÚ· ÙˆÓ 16 ÂÙÒÓ. ™Â ·fiÛÙ·ÛË ÌÈÎÚfiÙÂÚË ÙˆÓ 200Ì. ·fi ÙÔ˘˜ ÏÔ˘fiÌÂÓÔ˘˜(·Ú.11 ηÓ.§È̤ӷ). ªÂ ηٷ‰˘ÙÈΤ˜ Û˘Û΢¤˜ (ÌÔ˘Î¿Ï˜) ™Â ·Ú¯·ÈÔÏÔÁÈÎÔ‡˜ ¯ÒÚÔ˘˜. ∏ ÂÚ·ÛÈÙ¯ÓÈ΋ ·ÏÈ›· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· ÂÈÙÚ¤ÂÙ·È Ó· Á›ÓÂÙ·È ÌfiÓÔ Ì ٷ ÂÍ‹˜ ÂÚÁ·Ï›· Î·È ÂÚÈÔÚÈÛÌÔ‡˜: ● Ì ·Ú·Á¿‰È· ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ Ô ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ ·ÁÎÈÛÙÚÈÒÓ Ó· ÌËÓ ˘ÂÚ‚·›ÓÂÈ Ù· ÂηÙfiÓ ÂÓ‹ÓÙ· (150) ÁÈ· οı ÂÚ·ÛÈÙ¤¯ÓË „·Ú¿, Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ì¤Û· Û ·˘Ùfi. √ Û˘ÓÔÏÈÎfi˜ fï˜ ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ ·ÁÎÈÛÙÚÈÒÓ ‰Â ÌÔÚ› Ó· ˘ÂÚ‚·›ÓÂÈ Ù· ÙÚÈ·ÎfiÛÈ· (300) ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ· ·fi ÙÔÓ ·ÚÈıÌfi ÙˆÓ ÂÚ·ÛÈÙ¯ÓÒÓ, Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙÔ ÛοÊÔ˜ ‹ ÙÔ ψÙfi ̤ÛÔ. ● Ì ·Á›‰Â˜ (∫ÔÊÈÓ¤ÏÏ· - ∫ÈÔ‡ÚÙÔÈ) ̤¯ÚÈ ‰‡Ô (2) ·fi Ù· ÂÚÁ·Ï›· ·˘Ù¿ ÁÈ· οı ÂÚ·ÛÈÙ¤¯ÓË „·Ú¿ Î·È Ì ̋ÎÔ˜ ÏÂ˘Ú¿˜ οı ̷ÙÈÔ‡, ÌÂÙÚÔ‡ÌÂÓÔ ·fi ÎfiÌÔ Û Îfi-

ÌÔ, ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ·fi Û·Ú¿ÓÙ· (40) ¯ÈÏÈÔÛÙ¿. Ì ·fi¯Ë, η̿ÎÈ ¯ÂÚÈÔ‡, ηıÒ˜ Î·È ‰È¿ÊÔÚ· ·ÁÎÈÛÙÚˆÙ¿ ÂÚÁ·Ï›· ÁÓˆÛÙ¿ Ì ÙȘ ÎÔÈÓ¤˜ ÔÓÔ̷ۛ˜ ηıÂÙ‹, Û˘ÚÙ‹ ÂÙ·¯Ù¿ÚÈ, ÙÛ··Ú›, ·Ú·ÎfiÏ·, ηϿÌÈ, ÂÙÔÓÈ¿, Û·Ï·ÁÁÈ¿, ¯ˆÚ›˜ ηӤӷ ÂÚÈÔÚÈÛÌfi. ∫¿ı ÂÚ·ÛÈÙ¤¯Ó˘ „·Ú¿˜ ÂÈÙÚ¤ÂÙ·È Ó· „·Ú‡ÂÈ Û˘ÓÔÏÈο: ̤¯ÚÈ ¤ÓÙ (5) ÎÈÏ¿ „¿ÚÈ· ‹ ÎÂÊ·ÏfiÔ‰· ηٿ 24ˆÚÔ, ÂÊfiÛÔÓ ·ÏȇÂÈ Ì ÔÔÈÔ‰‹ÔÙ ·fi Ù· ÂÈÙÚÂfiÌÂÓ· ÂÚÁ·Ï›·, ÂÎÙfi˜ ·fi ·Ú·Á¿‰È·, Ì ٷ ÔÔ›· ÂÈÙÚ¤ÂÙ·È Ó· „·Ú‡ÂÈ Ì¤¯ÚÈ ‰¤Î· (10) ÎÈÏ¿. ∂Í·ÈÚÂ›Ù·È Ë ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ¤Ó· „¿ÚÈ ÌfiÓÔ ¤¯ÂÈ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ‚¿ÚÔ˜ ¤Ó· ÌfiÓÔ ¿ÙÔÌÔ ÙÔ˘ Á¤ÓÔ˘˜ ÙˆÓ ÚÔÊÔÂȉÒÓ (Epinnephelus). ¡· ·ÏȇÂÈ ‰ÔÏÒÌ·Ù· (ÛÎÔ˘Ï›ÎÈ Ù˘ ¿ÌÌÔ˘ , ÂÙ·Ï›‰Â˜ Î.Ù.Ï) ̤¯ÚÈ 30 ¿ÙÔÌ· ·Ó¿ ›‰Ô˜ ¯ˆÚ›˜ ÛοÊÔ˜ Ô Î¿ı „·Ú¿˜ ‹ ̤¯ÚÈ 60 ¿ÙÔÌ· ·Ó¿ ›‰Ô˜ Ë̤ڷ Î·È ÛοÊÔ˜ ÂÊfiÛÔÓ Û˘ÏϤÁÔÓÙ·È Ì ÊÙ˘¿ÚÈ Ë Û¿ÙÔ˘Ï· ÙËÓ Ë̤ڷ (·Ó·ÙÔÏ‹‰‡ÛË).

MIKPE™ TO¶IKE™ EI¢H™EI™ ∫·Ù›¯Â ¯·Û›˜ ŒÓ·˜ 34¯ÚÔÓÔ˜, οÙÔÈÎÔ˜ μfiÏÔ˘, Û˘ÓÂÏ‹ÊıË ¯ı˜ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ·fi ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ‡˜ Ù˘ √Ì¿‰·˜ ¶ÚfiÏ˄˘ Î·È ∫·Ù·ÛÙÔÏ‹˜ ∂ÁÎÏËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜ ÂÂȉ‹ Û ¤ÏÂÁ¯Ô ‚Ú¤ıËΠÛÙËÓ Î·ÙÔ¯‹ ÙÔ˘ ¯·Û›˜. ΔÔÓ 34¯ÚÔÓÔ, Ô˘ ÎÈÓÔ‡ÓÙ·Ó Ì ÙÔ ·˘ÙÔΛÓËÙfi ÙÔ˘, ÛÙ·Ì¿ÙËÛ·Ó ÁÈ· ¤ÏÂÁ¯Ô ÛÙÔ 14Ô ¯ÈÏÈfiÌÂÙÚÔ ÙÔ˘ ‰ÚfiÌÔ˘ μfiÏÔ˘-º·ÚۿψÓ, ÛÙÔ ‡„Ô˜ Ù˘ ÃÚ˘Û‹˜ ∞ÎÙ‹˜ ¶·Ó·Á›·˜. ™ÙËÓ Î·ÙÔ¯‹ ‚Ú¤ıËΠÔÛfiÙËÙ· ¯·Û›˜ 2,1 ÁÚ·ÌÌ·Ú›ˆÓ, Û ηْ Ô›ÎÔÓ ¤Ú¢ӷ Ô˘ ·ÎÔÏÔ‡ıËÛ ‚Ú¤ıËΠ¿ÏÏË ÔÛfiÙËÙ· ‚¿ÚÔ˜ 22,8 ÁÚ·ÌÌ·Ú›ˆÓ Ù˘ ›‰È·˜ Ó·ÚΈÙÈ΋˜ Ô˘Û›·˜. √ Û˘ÏÏËÊı›˜ ı· Ô‰ËÁËı› Û‹ÌÂÚ· ÛÙËÓ ∂ÈÛ·ÁÁÂÏ›·.

∞ÓÙ›‰Ú·ÛË Î·Ù·ÛÙËÌ·Ù·Ú¯ÒÓ ÁÈ· ÙȘ ÎÔÚ‡Ó˜ ΔËÓ ¿ÌÂÛË ·ÔÌ¿ÎÚ˘ÓÛË ÙˆÓ ÎÔÚ˘ÓÒÓ ·fi ÙËÓ Ô‰fi §Ì·Ú¿ÎË ˙ËÙÔ‡Ó ÔÈ Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜ Ù˘ Ô‰Ô‡ §·ÌÚ¿ÎË Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÛÙËÓ Û˘ÏÏÔÁ‹ 40 ˘ÔÁÚ·ÊÒÓ. ™Â ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ ÙÔ˘˜ ÂÈÛËÌ·›ÓÔ˘Ó fiÙÈ ÔÈ ÎÔÚ‡Ó˜ ÙÔÔıÂÙ‹ıËÎ·Ó ˆ˜ ÚÔÛˆÚÈÓfi ̤ÙÚÔ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÌÂÛÔÁÂÈ·ÎÔ‡˜ ·ÁÒÓ˜ Î·È Î·ÏÔ‡Ó ÙËÓ ‰ËÌÔÙÈ΋ ·Ú¯‹ Ó· ‰ÒÛÂÈ Ï‡ÛÂȘ

ÛÙÔ Î˘ÎÏÔÊÔÚÈ·Îfi ¯ˆÚ›˜ Ó· ÙȘ Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÛÙÔ˘˜ ۯ‰ȷÛÌÔ‡˜ Ù˘ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Î·È ÔÈ ›‰ÈÔÈ Ó· ÌÔÚ¤ÛÔ˘Ó Ó· ÂÈ‚ÈÒÛÔ˘Ó Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈο. ™ÙËÓ ›‰È· ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Î·Ù·ÁÁ¤ÏÏÂÙ·È Ë ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ‰ËÌÔÙÈ΋ ·Ú¯‹ ÁÈ· ·ÓÙÈÎÔÈÓˆÓÈ΋ ÌÂÙ·¯Â›ÚÈÛ‹ ÙÔ˘˜ Î·È ÙÔÓ›˙Ô˘Ó fiÙÈ ÁÈ· ÔÏÏÔ‡˜ Û˘Ó·‰¤ÏÊÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ¯¿ıËÎÂ Ë ÂÚÁ·Û›· Î·È ÙÔ ÌÂÚÔο̷ÙÔ. Ÿˆ˜ ÂÈÛËÌ·›ÓÔ˘Ó Î¿ÔÈÔÈ Û ·˘ÙÔ› ÙËÓ fiÏË Ú¤ÂÈ Ó· ·Ó·ÚˆÙËıÔ‡Ó ˆ˜ ı· ˙‹ÛÔ˘Ó ÔÈ ›‰ÈÔÈ Î·È Ù· ·È‰È¿ ÙÔ˘˜.

æÂηÛÌÔ› ÁÈ· Ù· ÎÔ˘ÓÔ‡È· ∞fi ÙËÓ ¢Â˘Ù¤Ú· 2 ª·˝Ô˘ ÍÂÎÈÓÔ‡Ó ÔÈ „ÂηÛÌÔ› ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ ÊÂÙÈÓÔ‡˜ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ΈӈÔÎÙÔÓ›·˜, ·fi Ù· ϤÔÓ ÂÈΛӉ˘Ó· ÛËÌ›·. ™ÙËÓ ¤‰Ú· Ù˘ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ £ÂÛÛ·Ï›·˜, ˘ÂÁÚ¿ÊË ¯ı˜ ·fi ÙÔÓ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ¿Ú¯Ë Î. ∫ÒÛÙ· ∞ÁÔÚ·ÛÙfi Î·È ÙÔÓ ¢È¢ı‡ÓÔÓÙ· ™‡Ì‚Ô˘ÏÔ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ “√ÈÎÔ·Ó¿Ù˘ÍË” Î. ™‡ÚÔ ªÔ˘ÚÂÏ¿ÙÔ ÙÔ ÊÂÙÈÓfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ΈӈÔÎÙÔÓ›·˜ ÁÈ· ÙËÓ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋ ∂ÓfiÙËÙ· §¿ÚÈÛ·˜, ÂÓÒ ·Ó¿ÏÔÁÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ÂÊ·ÚÌÔÛı› Î·È ÛÙËÓ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋ ∂ÓfiÙËÙ· ª·ÁÓËÛ›·˜.

∞›ÙËÌ· ÁÈ· Û‡ÁÎÏËÛË ÂȉÈ΋˜ Û˘Ó‰ڛ·Û˘ ÙÔ˘ ¢.™. η٤ıÂÛÂ Ë ·Ú¿Ù·Í‹ ÙÔ˘

ª. ¶·ÙÛÈ·ÓÙ¿˜: ¡· Û˘˙ËÙËıÔ‡Ó Ù· ÌÂÁ¿Ï· ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ∂π¢π∫∏ Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÙÔ˘ ‰ËÌÔÙÈÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ÒÛÙ ӷ Û˘˙ËÙËıÔ‡Ó fiÏ· Ù· ÌÂÁ¿Ï· ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· -Î·È fi¯È ÌfiÓÔ- ÙÔ˘ ‰‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ ˙ËÙ¿ Ë ·Ú¿Ù·ÍË ÙÔ˘ Î. ª. ¶·ÙÛÈ·ÓÙ¿. √ Î. ¶·ÙÛÈ·ÓÙ¿˜ ı¤ÙÂÈ ·Ù˙¤ÓÙ· ÙÂÛÛ¿ÚˆÓ ıÂÌ¿ÙˆÓ Î·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ Ù· ÂÍ‹˜: -∂ÎÙÂٷ̤ÓË Î·È ÂÈΛӉ˘ÓË ·ÂÚÔÚ‡·ÓÛË ·fi ÙËÓ ÊÔÚÙÔÂÎÊfiÚÙˆÛË ¯‡‰ËÓ ÊÔÚÙ›ˆÓ ÛÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ. -¢È¿¯˘ÙË Ú‡·ÓÛË ÛÙÔÓ Ù·ÌÈÂ˘Ù‹Ú· Ù˘ Ï›ÌÓË ∫¿ÚÏ·˜ ·fi ‰È¿ÊÔÚ˜ ÛËÌÂȷΤ˜ ËÁ¤˜. - ™¯Â‰È·ÛÌfi˜ ÂÁηٿÛÙ·Û˘ ·fi ÙËÓ ÂÙ·ÈÚ›· ∂NGAL ÛÙË μ’ μπ.¶∂.μfiÏÔ˘ ÂÚÁÔÛÙ·Û›Ô˘ ·-

Ú·ÁˆÁ‹˜ ËÏÂÎÙÚÈ΋˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ ·fi η‡ÛË ÛÎÔ˘ȉÈÒÓ, ‰ÈÂıÓÒ˜ ÁÓˆÛÙÒÓ ˆ˜ SRF/RDF Ô˘ ·ÂÏ¢ıÂÚÒÓÔ˘Ó ÛÙËÓ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ÂÈΛӉ˘ÓÔ˘˜ ·¤ÚÈÔ˘˜ Ú‡Ô˘˜. ¶ÚÔÊ·ÓÒ˜, ÙÔ ÂÓ ÏfiÁˆ ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ ‰ÂÓ ı· ·Ú¿ÁÂÈ “Ú¿ÛÈÓË ÂÓ¤ÚÁÂÈ·” ·ÏÏ¿ ÛÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ı’·ÔÙÂϤÛÂÈ Î›Ó‰˘ÓÔ ÁÈ· ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Î·È ÙËÓ ˘Á›· Ì·˜, ÛËÌÂÈÒÓÂÈ Ô Î. ¶·ÙÛÈ·ÓÙ¿˜. -∞ÓÂͤÏÂÁÎÙË ¯Ú‹ÛË Û˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ ‚ÈÓÙÂÔÂÈÙ‹ÚËÛ˘ ·fi ȉÈÒÙ˜ Û ÎÔÈÓfi¯ÚËÛÙÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜ Ù˘ fiÏ˘ Ì·˜ Ô˘ ÚÔÛ‚¿ÏÏÔ˘Ó ÙÔ ıÂÌÂÏÈ҉˜ ‰Èη›ˆÌ· Ù˘ ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÙˆÓ ÚÔÛˆÈÎÒÓ ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ Î·È Ù˘ È-

‰ÈˆÙÈ΋˜ ˙ˆ‹˜. “∂Âȉ‹ ÈÛÙ‡ԢÌ fiÙÈ Ù· ÈÔ ¿Óˆ ȉȷ›ÙÂÚ· Â›ÁÔÓÙ· Î·È ÂÍ›ÛÔ˘ ÛËÌ·ÓÙÈο ˙ËÙ‹Ì·Ù· ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È ÌfiÓÔ ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ Û¯ÂÙÈÎÒÓ ÂÚˆÙ‹ÛˆÓÂÂÚˆÙ‹ÛÂˆÓ ÚÔ˜ ÙÔ ¶ÚÔ‰ÚÂ›Ô Î·È Û˘ÛΤ„ÂˆÓ ·ÏÏ¿ ÚˆÙ›ÛÙˆ˜ Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È ı¤Ì·Ù· ËÌÂÚ‹ÛÈ·˜ ‰È¿Ù·Í˘, ÚÔÙ›ÓÔ˘Ì ÛÙȘ ·Ì¤Ûˆ˜ ÂfiÌÂÓ˜ Ë̤Ú˜ Ó· ·ÔÙÂϤÛÔ˘Ó ÌÔÓ·‰Èο ı¤Ì·Ù· ÂȉÈ΋˜ Û˘Ó‰ڛ·Û˘ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘, ÒÛÙ ̤۷ ·fi ÔÚÁ·ÓˆÌ¤ÓË Û˘˙‹ÙËÛË Î·È ÚÔÙ¿ÛÂȘ, Ó· ηٷϋÍÔ˘Ì Û ·ÔÊ¿ÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ¿ÌÂÛË Î·È ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈ΋ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ‹ ÙÔ˘˜” , ÙÔÓ›˙Ô˘Ó ÔÈ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔÈ Ù˘ ·Ú¿Ù·Í˘.


M·ÁÓËÛ›· 13

™∞μμ∞Δ√ 30 ∞¶ƒπ§π√À 2011

ºÂÛÙÈ‚¿Ï ÁÈ· ÙËÓ ÂχıÂÚË Î·ÏÏȤÚÁÂÈ· ÙˆÓ ÛfiÚˆÓ ● ¶Â˙Ô› ‹ ÂÔ¯Ô‡ÌÂÓÔÈ ÔÈ ‚ÔÏÈÒÙ˜ ·Ó¤‚ËÎ·Ó Î·È Ê¤ÙÔ˜ ÛÙË °ÔÚ›ÙÛ· fiˆ˜ ÔÏÏ¿ ¯ÚfiÓÈ· ÙÒÚ·, ÁÈ· ÙÔ ·ÓËÁ‡ÚÈ Ù˘ ÂÎÎÏËÛ›·˜ ÛÙÔ ÏfiÊÔ

™ÙÔ ·ÓËÁ‡ÚÈ Ù˘ ÂÎÎÏËÛ›·˜ Ù˘ ∑ˆÔ‰fi¯Ô˘ ¶ËÁ‹˜ ‚ÔËıÔ‡ÓÙÔ˜ Î·È ÙÔ˘ ηÈÚÔ‡

√È μÔÏÈÒÙ˜ Ù›ÌËÛ·Ó ÙËÓ ·Ú¿‰ÔÛË Î·È ·ÓËÊfiÚÈÛ·Ó ÛÙÔ ÏfiÊÔ Ù˘ °ÔÚ›ÙÛ·˜

ËÏÈfiÏÔ˘ÛÙÔ˜ ηÈÚfi˜ ‚Ô‹ıËÛ ÂηÙÔÓÙ¿‰Â˜ μÔÏÈÒÙ˜ Ó· ÂÈÛÎÂÊıÔ‡Ó ¯ı˜ ÙÔÓ πÂÚfi ¡·fi ∑ˆÔ‰fi¯Ô˘ ¶ËÁ‹˜ ÛÙÔ ÏfiÊÔ Ù˘ °ÔÚ›ÙÛ·˜ Î·È Ó· ÚÔÛ΢ӋÛÔ˘Ó ÙËÓ ÈÂÚ‹ ÂÈÎfiÓ· Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÔÓÙ·˜ ·Ú¿ÏÏËÏ· ÛÙÔ ·ÓËÁ‡ÚÈ Ù˘ ÂÎÎÏËÛ›·˜. 줂·È·, fiˆ˜ ÙÔÓ›ÛÙËΠ·fi ÙÔ˘˜ ÈÂÚ›˜, ʤÙÔ˜ Ô ÎfiÛÌÔ˜ Ô˘ ÚÔÛ‹Ïı ÛÙÔ Ó·fi, ‹Ù·Ó ÏÈÁfiÙÂÚÔ˜ ·fi ¿ÏϘ ¯ÚÔÓȤ˜.

ÕÏÏÔÈ Â˙‹ Î·È ¿ÏÏÔÈ Ì ٷ π.Ã. Î·È Ù· ‰›Î˘ÎÏ· ·ÓËÊfiÚÈÛ·Ó ÁÈ· ÙË °ÔÚ›ÙÛ· Î·È ÌfiÚÂÛ·Ó Ó· ÍÂʇÁÔ˘Ó ¤ÙÛÈ ÁÈ· Ï›ÁË ÒÚ· ·fi ÙÔ ÙÛÈ̤ÓÙÔ ·ÔÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·˜ ÙËÓ ÔÌÔÚÊÈ¿ Î·È ÙËÓ ËÚÂÌ›· Ù˘ ʇÛ˘. √È Î·Ï¤˜ ηÈÚÈΤ˜ Û˘Óı‹Î˜ ‚Ô‹ıËÛ·Ó Ôχ, ÒÛÙ ÔÈ ÈÛÙÔ› Ó· ÚÔÛ¤ÏıÔ˘Ó ÛÙÔ Ó·fi Î·È Ì ıÚËÛ΢ÙÈ΋ Â˘Ï¿‚ÂÈ· Ó· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯Ô˘Ó ÛÙË ÁÈÔÚÙ‹ Ù˘ ∑ˆÔ‰fi¯Ô˘ ¶ËÁ‹˜. Ãı˜ ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ÔÌ‹ Ì ÙÔ˘˜ ÈÂÚ›˜ Î·È ÙÔ˘˜ ÈÛÙÔ‡˜ ·Ó·¯ÒÚËÛ ÌÂٷʤÚÔÓÙ·˜ ÙËÓ ÈÂÚ‹ ÂÈÎfiÓ· Ù˘ £ÂÔÙfiÎÔ˘ ·fi ÙË °ÔÚ›ÙÛ· ÛÙÔÓ ÕÓˆ μfiÏÔ. ™ÙÔ ‰ÚfiÌÔ ·fi ÙÔ ¿ÚÎÈÓ Ì¤¯ÚÈ Î·È ÙÔ Ó·fi, ÔÈ Â˙Ô› Ô˘ ÎÈÓÔ‡ÓÙ·Ó ·ÚÈıÌÔ‡Û·Ó ÔÏϤ˜ ‰Âο‰Â˜. ¶·Ú¿ ÙËÓ ·ÓËÊfiÚ· Ë ¯·Ú¿ Ô˘ ‚Ú¤ıËÎ·Ó Ì¤Û· ÛÙË Ê‡ÛË, ‹Ù·Ó ·˘Ùfi Ô˘ ÙÔ˘˜ ÈηÓÔÔÈÔ‡ÛÂ. ∏ Î. ∂˘·ÁÁÂÏ›· ¢·ÛÔ·Ù‹ÎË ı˘Ì¿Ù·È Ù· ·ÏÈ¿ ¯ÚfiÓÈ· Ô˘ ·Ó¤‚·ÈÓ Ì ÙÔ˘˜ ÁÔÓ›˜ Ù˘, fiÙ·Ó Ô ÎfiÛÌÔ˜ ÂÚ›ÌÂÓ ·˘Ù‹ ÙËÓ Ë̤ڷ ÁÈ· Ó· οÓÂÈ Î·È ÌÈ· ÌÈÎÚ‹ ÂΉÚÔÌ‹ ÛÙË °ÔÚ›ÙÛ· ÁÈ· ÏfiÁÔ˘˜ ·Ó·„˘¯‹˜. “∂›¯· Ó· ¤Úıˆ ·ÚÎÂÙ¿ ¯ÚfiÓÈ· ÛÙË °Ô-

● ∫·Ù¿Ó˘ÍË ÛÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi Ù˘ ÂÎÎÏËÛ›·˜ ∑ˆÔ‰fi¯Ô˘ ¶ËÁ‹˜ Ù˘ °ÔÚ›ÙÛ·˜, ·fi ÈÂÚ›˜ Î·È ÈÛÙÔ‡˜

Ú›ÙÛ· ÁÈ· Ó· ÚÔÛÎ˘Ó‹Ûˆ ÙËÓ ÈÂÚ‹ ÂÈÎfiÓ·. £˘Ì¿Ì·È, fiÙ·Ó ‹ÌÔ˘Ó ÌÈÎÚ‹ Î·È ÂÚ¯fiÌÔ˘Ó Ì ÙÔ˘˜ ÁÔÓ›˜ ÌÔ˘ Â‰Ò ÁÈ· Ó· Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ì ÛÙÔ ·ÓËÁ‡ÚÈ. ◊Ù·Ó fiÌÔÚÊ· ¯ÚfiÓÈ·. •ÂÎÈÓÔ‡Û·Ì ·fi ÙËÓ ¡¤· πˆÓ›· Î·È Ì ٷ fi‰È· ÂÚ¯fiÌ·ÛÙ·Ó ÛÙÔ ÏfiÊÔ. ∫¿Ó·Ì ·ÚÎÂÙ‹ ÒÚ·,

‰ÂÓ ˘‹Ú¯·Ó ÙfiÙ ÔÏÏ¿ ·˘ÙÔΛÓËÙ·, ·ÏÏ¿ ÂÚÓÔ‡Û·Ì fiÌÔÚÊ·. °È·Ù› ÙÔ ‚Ϥ·ÌÂ Î·È Û·Ó ÂΉÚÔÌ‹ ̤۷ ÛÙËÓ ÂÍÔ¯‹” ÙÔÓ›˙ÂÈ Ë ËÏÈÎȈ̤ÓË Ë ÔÔ›· ‰ÂÓ ÎÚ‡‚ÂÈ ÙËÓ Â˘¯·Ú›ÛÙËÛ‹ Ù˘ Ô˘ ı· ¿ÂÈ Í·Ó¿ ÛÙÔÓ πÂÚfi ¡·fi ∑ˆÔ‰fi¯Ô˘ ¶ËÁ‹˜.

∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ Ë Î. ºfiÓË ∞Ó·ÁÈ¿ÓÓË ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛ ˆ˜ fiÙÈ Î¿ı ¯ÚfiÓÔ ÚÔÛ·ı› Ó· ·Ó‚·›ÓÂÈ ÛÙË °ÔÚ›ÙÛ· ÁÈ· Ó· ÁÈÔÚÙ¿ÛÂÈ ÛÙÔ Ó·fi. ∏ ÁÈÔÚÙ‹ Ù˘ ∑ˆÔ‰fi¯Ô˘ ¶ËÁ‹˜ ·ÔÙÂÏ› ÌÈ· ͯˆÚÈÛÙ‹ Ë̤ڷ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ηÙÔ›ÎÔ˘˜ Ù˘ fiÏ˘, ·ÊÔ‡ ¤¯Ô˘Ó ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›·, ȉȷ›ÙÂÚ·, fiÙ·Ó ÔÈ Î·ÈÚÈΤ˜ Û˘Óı‹Î˜ Â›Ó·È Î·Ï¤˜, Ó· ÌÂÙ·‚Ô‡Ó ÛÙÔ Ó·fi Î·È Ó· ÂÚ¿ÛÔ˘Ó ¤Ó· fiÌÔÚÊÔ ·fiÁÂ˘Ì· ̤۷ ÛÙË Ê‡ÛË. ∏ ›‰È· ÚfiÛıÂÛ ˆ˜ Ë °ÔÚ›ÙÛ· ·ÔÙÂÏ› ÙÔÓ ϤÔÓ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi Ê˘ÛÈÎfi Ó‡ÌÔÓ· Ù˘ fiÏ˘ Î·È ÁÈ· ÙÔ ÏfiÁÔ ·˘Ùfi ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔÛٷ٢ı› ·ÎfiÌË ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ. ª¿ÏÈÛÙ· ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ·ÍÈÔÔÈËı› Î·È ÈÔ Ôχ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈο. ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ Ô ÈÂÚ¤·˜ . ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ¶Ï·ÎÈ¿˜ ÛËÌ›ˆÛ ˆ˜ Û ۯ¤ÛË Ì ¤Ú˘ÛÈ ÏÈÁfiÙÂÚÔ˜ ‹Ù·Ó Ô ÎfiÛÌÔ˜ Ô˘ Û˘ÌÌÂÙ›¯Â ÛÙÔ ·ÓËÁ‡ÚÈ. π‰›ˆ˜ ÚÔ¯ı¤˜ ¶¤ÌÙË Ë ÚÔۤϢÛË Î˘Ì¿ÓıËΠ۠Ôχ ¯·ÌËÏ¿ Â›‰·. ΔÔ ÂÓı·ÚÚ˘ÓÙÈÎfi ‚¤‚·È· ‹Ù·Ó ˆ˜ ʤÙÔ˜ ›‰Â ÔÏÏÔ‡˜ Ó¤Ô˘˜ Ó· ¤Ú¯ÔÓÙ·È ÁÈ· Ó· ÚÔÛ΢ӋÛÔ˘Ó ÙËÓ ÈÂÚ‹ ÂÈÎfiÓ·. ºÒÙ˘ ™·Ófi˜

√Ú·Ù¿ Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Â͢ËÚ¤ÙËÛ˘ ÛÙȘ ‰ËÌÔÙÈΤ˜ ÂÓfiÙËÙ˜ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘

™ÙË “¯Ô¿ÓË” ÙÔ˘ ∫·ÏÏÈÎÚ¿ÙË Ù· ·ÈÙ‹Ì·Ù· ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ Δ∞... ¯¤ÚÈ· „ËÏ¿ ÛËÎÒÓÔ˘Ó ˘ËÚÂÛÈ·-

ÎÔ› ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ Î·È Ôϛ٘ Ô˘ ·‰˘Ó·ÙÔ‡Ó Ó· Â͢ËÚÂÙ‹ÛÔ˘Ó Î·È Ó· Â͢ËÚÂÙËıÔ‡Ó ·fi ÙËÓ ·˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË, ÌÂÙ¿ ÙÔÓ ∫·ÏÏÈÎÚ¿ÙË. √ “∫·ÏÏÈÎÚ¿Ù˘” Â›Ó·È ÙÔ ÌÔÓ·‰ÈÎfi ̤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ù¤ÙÔÈ·˜ ÂÌ‚¤ÏÂÈ·˜ Ô˘ ‰ÂÓ ÛÙËÚ›¯ıËΠÔÈÎÔÓÔÌÈο, ·ÏÏ¿ ¤¯ÂÈ ÚÔ‚ÏËı› ÛÙÔ ¤·ÎÚÔ Ë ÂÍÔÈÎÔÓfiÌËÛË fiÚˆÓ Ô˘ ı· ÚÔ·„ÂÈ ·fi ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘. √È ÛÙÚ‚ÏÒÛÂȘ ·fi ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ Ù˘ ¤ÏÏÂȄ˘ ¯ÚËÌ¿ÙˆÓ Î·È Ù˘ ÌË ·Ó·Î·Ù·ÓÔÌ‹˜ ÙÔ˘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ Â›Ó·È ÔÚ·Ù¤˜ ÛÙȘ ‰ËÌÔÙÈΤ˜ ÂÓfiÙËÙ˜ Ô˘ Û˘ÓÂÓÒıËÎ·Ó Ì ÙÔ μfiÏÔ. √È ‰ËÌfiÙ˜ ·‰˘Ó·ÙÔ‡Ó Û ÔÏϤ˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ Ó· χÛÔ˘Ó ˙ËÙ‹Ì·Ù· Ô˘ ÙÔ˘˜ ·ÊÔÚÔ‡Ó, ÂÓÒ Û ÂÚÈÙÒÛÂȘ fiˆ˜ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙˆÓ §Â¯ˆÓ›ˆÓ Î·È ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ μÏ·Û›Ô˘ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ·ÏÏ·¯ıÔ‡Ó Ô‡Ù ÔÈ Ï¿Ì˜. ∞fi ÙȘ ÂÓ‹ÓÙ· Û˘ÓÔÏÈο Ô˘ ¤¯Ô˘Ó η› ·ÓÙÈηٷÛÙ¿ıËÎ·Ó ÔÈ ¤ÍÈ, Ì ÙÔ˘˜ ÂÎÚÔÛÒÔ˘˜ ÙˆÓ ÙÔÈÎÒÓ Û˘Ì‚Ô˘Ï›ˆÓ Ó· οÓÔ˘Ó ÂÎÎÏ‹ÛÂȘ ÁÈ· ·ÔηٿÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ʈÙÈÛÌÔ‡ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹. √È ‰ËÌfiÙ˜ ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ ÚÔÛ·ıÔ‡Ó Ó· ÂÈÎÔÈÓˆÓ‹ÛÔ˘Ó Ì ˘ËÚÂۛ˜ ÚÒËÓ ‰ËÌÔÙÈÎÒÓ Î·Ù·ÛÙËÌ¿ÙˆÓ, ·ÏÏ¿ Ù·

ÙËϤʈӷ ‰ÂÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó ÁÈ·Ù› ¤¯Ô˘Ó “ÎÔ›” Î·È ÔÈ ÏÈÁÔÛÙÔ› ˘¿ÏÏËÏÔÈ Î·ı·ÚÈfiÙËÙ·˜ ÙˆÓ ‰ËÌÔÙÈÎÒÓ ÂÓÔÙ‹ÙˆÓ ¤¯Ô˘Ó ·Ó·Ï¿‚ÂÈ Ó· ‰ÈÂÎÂÚ·ÈÒÓÔ˘Ó ˘Ôı¤ÛÂȘ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙÔ Ú¿ÛÈÓÔ Î·È ÙËÓ ‡‰Ú¢ÛË, ¯ˆÚ›˜ Ó· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·ÓÙ·ÔÎÚÈıÔ‡Ó. ¶ÂÚÈÔ¯¤˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÓÈÁ› ·fi Ù· ¯fiÚÙ· ‰ÂÓ Î·ı·Ú›˙ÔÓÙ·È Î·È ÛÙË “¯Ô¿ÓË” ∫·ÏÏÈÎÚ¿ÙË Ô˘ ·ÎfiÌ· ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Ï‡ÛÂÈ ‚·ÛÈο ˙ËÙ‹Ì·Ù· ÁÚ·ÊÂÈÔÎÚ·Ù›·˜ Î·È ·Ó·Î·Ù·ÓÔÌ‹˜ ÙÔ˘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ ¯¿ÓÔ-

ÓÙ·È Ù· ·ÈÙ‹Ì·Ù· Î·È ÔÈ ·Ó¿ÁΘ ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ ‰ÂÓ ÈηÓÔÔÈÔ‡ÓÙ·È. ∑ËÙ‹Ì·Ù· ηı·ÚÈfiÙËÙ·˜ ÙˆÓ ‰ËÌÔÙÈÎÒÓ ÂÓÔÙ‹ÙˆÓ ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó ·ÓÔȯٿ, ·Ó Î·È Û ·˘Ùfi ÙÔ Â›Â‰Ô Î·Ù·‚¿ÏÏÔÓÙ·È ÚÔÛ¿ıÂȘ ÁÈ· ·ÔηٿÛÙ·ÛË ÙˆÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ Û ηıËÌÂÚÈÓ‹ ‚¿ÛË, ˆÛÙfiÛÔ ÛÙ· ıÂÙÈο ¤¯ÂÈ Î·Ù·ÁÚ·Ê› fiÙÈ ·ÎfiÌ· Î·È Ì ÛÔ‚·Ú¤˜ ÂÏÏ›„ÂȘ Û ÚÔÛˆÈÎfi ÙËÓ ÂÌÊ¿ÓÈÛ‹ Ù˘ ¤¯ÂÈ Î¿ÓÂÈ Û ÂÚÈÔ¯¤˜ ÙÔ˘ ÂÓÈ·›Ô˘ ‰‹ÌÔ˘ Ë ‰ËÌÔÙÈ΋ ·ÛÙ˘ÓÔÌ›·.

∞fi ÙȘ ÂÏÏ›„ÂȘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ ‰Ô̤˜ fiˆ˜ Ù· ∫∞¶∏ ÛÙË ¡¤· πˆÓ›· ‰ÂÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì·, ÂÓÒ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· Ë ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ·ÚÌÔ‰ÈÔÙ‹ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ÛÙÔ˘˜ Ó¤Ô˘˜ ·˘ÙÔ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡˜ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡˜ ‰ÂÓ ¤ÁÈÓ Ì ÙÔÓ ϤÔÓ ÔÌ·Ïfi ÙÚfiÔ Î·È ˘‹ÚÍ·Ó ÎÂÓ¿, Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ˆ˜ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÔÈ ˘¿ÏÏËÏÔÈ Ó· ÌËÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·ÓÙ·ÔÎÚÈıÔ‡Ó ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ Ô‡Ù ÛÙ· ÛÙÔȯÂÈÒ‰Ë ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ‰È¢ÎÚÈÓÈÛÙ› ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ˜. ¶·Ú¿‰ÂÈÁÌ· Ô ÙÔ̤·˜ ÙˆÓ ıÂÌ¿ÙˆÓ ÂÌÔÚ›Ô˘, Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ÂÚ¿ÛÂÈ ÛÙÔ ‰‹ÌÔ Î·È Î·Ù·‚¿ÏÏÔÓÙ·È ÚÔÛ¿ıÂȘ ÁÈ· Û˘ÁÎÚfiÙËÛË ˘ËÚÂÛ›·˜. ∏ ηٿÛÙ·ÛË ÛÙÔÓ ÂÓÈ·›Ô ‰‹ÌÔ μfiÏÔ˘ Á›ÓÔÓÙ·È ÚÔÛ¿ıÂȘ Ó· ÔÌ·ÏÔÔÈËı› Ì ÙËÓ ¤ÁÎÚÈÛË ÙÔ˘ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ Ô ÔÔ›Ô˜ ÂÈÙÚ¤ÂÈ Ó· ÂÁÎÚ›ÓÔÓÙ·È ‰·¿Ó˜ ÁÈ· ‚·ÛÈΤ˜ ·Ó¿ÁΘ, ÂÓÒ Ì¤¯ÚÈ ÌÂÚÈΤ˜ Ë̤Ú˜ Ô ‰‹ÌÔ˜ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Û ӷ ·ÁÔÚ¿ÛÂÈ Ô‡Ù ...˙È˙·ÓÈÔÎÙfiÓÔ. ™Â ηٿÛÙ·ÛË ÂÎÙ¿ÎÙÔ˘ ·Ó¿Á΢ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Î·È Ë ¶ÔÏÂÔ‰ÔÌ›· Ô˘ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ‰ÈÂÎÂÚ·ÈÒÛÂÈ ÂÓÛÙ¿ÛÂȘ ·˘ı·ÈÚ¤ÙˆÓ, ÂΉfiÛÂȘ ÔÈÎÔ‰ÔÌÈÎÒÓ ·‰ÂÈÒÓ Î·È Ù·ÎÙÔÔ›ËÛË ËÌÈ˘·›ıÚȈÓ. ∏ ˘ËÚÂÛ›· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ʿÛË “ÂÍfiÓÙˆÛ˘” Î·È Á›ÓÔÓÙ·È ÚÔÛ¿ıÂȘ ÁÈ· ÙË ‚ÂÏÙ›ˆÛË ÙˆÓ ¯ÚfiÓˆÓ Î·È ÙËÓ ÔÈfiÙËÙ· Â͢ËÚ¤ÙËÛ˘ ÙˆÓ ‰ËÌÔÙÒÓ.

Δ√ ·›ÙËÌ· Ó· ÌÔÚÔ‡Ó ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ Ó· ·Ú¿ÁÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ÛfiÚÔ˘˜ ‰È·ÛÊ·Ï›˙ÔÓÙ·˜ ÙË ‰È·ÙÚÔÊ‹ ÙÔ˘˜ Û ÌÈ· ÂÔ¯‹ fiÔ˘ fiÏ· ÂÚÓÔ‡Ó ÛÙȘ ÔÏ˘ÂıÓÈΤ˜ ÂÙ·ÈÚ›˜, ÙÔÓ›ÛÙËΠÛÙÔ “∞ÓÙÈ··ÁÔÚ¢ÙÈÎfi” ºÂÛÙÈ‚¿Ï Ô˘ ÍÂΛÓËÛ ¯ı˜ ÛÙÔ μfiÏÔ. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· fiÏÔ Î·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ μÔÏÈÒÙ˜ ÛÙÚ¤ÊÔÓÙ·È ÛÙËÓ Î·ÏÏȤÚÁÂÈ· ÁÈ· Ó· ÚÔÌËı‡ÔÓÙ·È Ù· ‚·ÛÈο Ù˘ ‰È·ÙÚÔÊ‹˜ Û ÌÈ· ÂÚ›Ô‰Ô ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÎÚ›Û˘. ΔÔ ÊÂÛÙÈ‚¿Ï Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÂ›Ù·È ÛÙÔÓ ·›ıÚÈÔ ¯ÒÚÔ Ù˘ ∞Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈ΋˜ ™¯ÔÏ‹˜, ÛÙÔ ¶Â‰›ÔÓ ÕÚˆ˜, Ì ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÌÔ˘ÛÈÎÒÓ Û˘ÁÎÚÔÙËÌ¿ÙˆÓ, ·ÏÏ¿ Î·È ÙËÓ ¤ÎıÂÛË Ê˘ÙÒÓ Î·È ÙÚÔÊ›ÌˆÓ ·Ú·ÁÔÌ¤ÓˆÓ Ì ‚ÈÔÏÔÁÈÎfi ÙÚfiÔ. Ÿˆ˜ ÂÎÚfiÛˆÔ˜ ÙÔ˘ ºÂÛÙÈ‚¿Ï ›Â, Ô ÛÙfi¯Ô˜ Â›Ó·È ÙÔ ‰Èη›ˆÌ· ÛÙËÓ ·˘ÙԉȿıÂÛË Î·È ‚ÈÔηÏÏȤÚÁÂÈ·. ª·˙Â˘Ù‹Î·Ì ÁÈ· Ó· ‰È·Ì·ÚÙ˘ÚËıÔ‡ÌÂ Î·È ÁÈ· οÔÈ· Ê˘Ù¿ Ù· ÔÔ›· ÔÚÈṲ̂ÓÔÈ Ù· ıˆÚÔ‡Ó Ó·ÚΈÙÈο Î·È ‰ÈÒÎÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ηÙfi¯Ô˘˜ ÙÔ˘˜, ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ηÏÏÈÂÚÁÔ‡Ó ¤Ó· Ê˘Ùfi Ô˘ ÙÔ ‚Á¿˙ÂÈ Ë Ê‡ÛË. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· ‰È·Ì·ÚÙ˘ÚfiÌ·ÛÙ ÁÈ· Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Ì ÙËÓ Î·ÏÏȤÚÁÂÈ· Ê˘ÛÈÎÒÓ ‚ÈÔÏÔÁÈÎÒÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ ˙ËÙÒÓÙ·˜ Ó· ÎÚ·Ùԇ̠ÌfiÓÔÈ Ì·˜ ÙÔ˘˜ ÛfiÚÔ˘˜ Î·È Ó· ÙÔ˘˜ ηÏÏÈÂÚÁÔ‡ÌÂ. °È·Ù› ÛÈÁ¿-ÛÈÁ¿ fiϘ ÔÈ ‚ÈÔÌ˯·Ó›Â˜ οÓÔ˘Ó ·Ù¤ÓÙ˜ ÙÔ˘˜ ÛfiÚÔ˘˜ Î·È ‰ÂÓ ·Ê‹ÓÔ˘Ó Ó· ηÏÏÈÂÚÁËı› ηӤӷ˜ ¿ÏÏÔ˜. √˘ÛÈ·ÛÙÈο ı¤ÏÔ˘Ó ÛÙ·‰È·Î¿ Ó· ÂϤÁ¯Ô˘Ó ÔÙȉ‹ÔÙ ÙÚÒÌÂ Î·È ›ÓÔ˘ÌÂ. ∂Ì›˜ ı¤ÏÔ˘ÌÂ, ÔÙȉ‹ÔÙ ̷˜ ÙÔ ·Ú¤¯ÂÈ Ë Ê‡ÛË, Ó· ÙÔ Î·ÏÏÈÂÚÁÔ‡ÌÂ Ê˘ÛÈο Î·È Ó· ÌËÓ ·ÎÔÏÔ˘ıԇ̠ÌÈ· ·Ù¤ÓÙ· ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ·ÁÚÔ‚ÈÔÌ˯·Ó›·˜. ∫ÂÓÙÚÈÎfi˜ ÔÌÈÏËÙ‹˜ Ù˘ ¯ıÂÛÈÓ‹˜ ÂΉ‹ÏˆÛ˘ ‹Ù·Ó Ô ÁˆfiÓÔ˜ Î. ∫ÒÛÙ·˜ ∫Ô˘Ù‹˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ·Ó·Ê¤ÚıËΠÛÙÔ ı¤Ì· ÙˆÓ ÛfiÚˆÓ. “ΔÔ ·›ÙËÌ¿ Ì·˜ Â›Ó·È ÂχıÂÚ· Ô Î·ı¤Ó·˜ Ó· ¤¯ÂÈ ÛÙË ‰È¿ıÂÛ‹ ÙÔ˘ ÙË ‚ÈÔÔÈÎÈÏfiÙËÙ·, Ë ÔÔ›· Ó· ÂÍÂÏ›ÛÛÂÙ·È. ∏ ‚ÈÔÔÈÎÈÏfiÙËÙ·, fiˆ˜ Î·È Ù· ¿ÏÏ· ·Á·ı¿, Â›Ó·È ÁÂÓÂÙÈÎÔ› fiÚÔÈ Î·È ÚÔÛʤÚÔÓÙ·È ÂχıÂÚ· Û fiÏÔ˘˜. ∞ÏÏ¿ ·˘Ùfi ÙÔ ‰Â‰Ô̤ÓÔ ·Ú¯›˙ÂÈ ϤÔÓ Ó· ÌË ıˆÚÂ›Ù·È ÙfiÛÔ ‰Â‰Ô̤ÓÔ. Δ· ÎÔÈÓ¿ ·Á·ı¿ Ô˘ Â›Ó·È Ôχ ÛËÌ·ÓÙÈο ÁÈ· ÙËÓ ÂÈ‚›ˆÛË ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ, Á›ÓÔÓÙ·È ·ÔÎÏÂÈÛÙÈ΋ ÂÎÌÂÙ¿ÏÏ¢ÛË Î¿ÔȈÓ. ∏ ‚ÈÔÔÈÎÈÏfiÙËÙ·, ÔÈ ÛfiÚÔÈ Û¯ÂÙ›˙ÔÓÙ·È Ì ÙË ‰È·ÙÚÔÊ‹, ÁÈ’ ·˘Ùfi Î·È Ì·›ÓÔ˘Ó ÛÙË ‰È·‰Èηۛ· Ù˘ ÂÍÔ˘Û›·˜. ∂ÍÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·˜ οÔÈÔ˜ ÙÔ˘˜ ÛfiÚÔ˘˜, ÂÍÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÙË ‰È·ÙÚÔÊ‹ Î·È Û˘ÓÂÒ˜ ÔÏfiÎÏËÚÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ. √ ΛӉ˘ÓÔ˜ Â›Ó·È Ó· ʇÁÔ˘Ó ÔÈ ÛfiÚÔÈ ·fi Ù· ¯¤ÚÈ· Ì·˜ ›Ù ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ ı· ÌÔÚԇ̠›Ù ‰ÈfiÙÈ ı· ·Ôı·ÚÚ˘ÓfiÌ·ÛÙÂ. ™ÈÁ¿-ÛÈÁ¿ ıÂÛÌÔıÂÙÔ‡ÓÙ·È ÓfiÌÔÈ ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ¤ÌÌÂÛ· ÚÔˆıÔ‡Ó Ù· ÌÔÓÔÒÏÈ· ÛÙÔ˘˜ ÛfiÚÔ˘˜” η٤ÏËÍÂ.

ºÒÙ˘ ™·Ófi˜


M·ÁÓËÛ›· 14 ¢‡Ô Ó¤· ‰È‰·ÎÙ‹ÚÈ· Û ∞Ï˘Î¤˜ Î·È ÃÈÏÈ·‰Ô‡ ¢‡Ô Ó¤· ‰È‰·ÎÙ‹ÚÈ· ÛÙȘ ÂÚÈÔ¯¤˜ ÙˆÓ ∞Ï˘ÎÒÓ Î·È Ù˘ ÃÈÏÈ·‰Ô‡˜, ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔÓ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi ‰ÚfiÌÔ, fiÔ˘ ·Ú·ÙËÚÂ›Ù·È ÌÂÁ¿ÏË ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ Ì·ıËÙÈÎÔ‡ ‰˘Ó·ÌÈÎÔ‡, ı· ˙ËÙ‹ÛÂÈ Ë ¢È‡ı˘ÓÛË ¶ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ·˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ ·fi ÙÔ ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ¤ÓÙ·Í˘ Ó¤ˆÓ ÂÚÈÔ¯ÒÓ ÛÙÔ Û¯¤‰ÈÔ fiÏ˘. ◊‰Ë ¤¯ÂÈ ÚÔËÁËı› ÂÈÎÔÈÓˆÓ›· ÌÂٷ͇ ÙÔ˘ ·ÚÌfi‰ÈÔ˘ ·ÓÙȉËÌ¿Ú¯Ô˘ Î. ¡›ÎÔ˘ ªfiÛ¯Ô˘ Î·È ÙÔ˘ ‰È¢ı˘ÓÙ‹ ¶ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ·˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î. °È¿ÓÓË ¶··˚ˆ¿ÓÓÔ˘ ÁÈ· ÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ˙‹ÙËÌ·.Ÿˆ˜ ÙfiÓÈÛÂ Ô Î. ¶··˚ˆ¿ÓÓÔ˘, “Ì·˜ ˙ËÙ‹ıËΠ·fi ÙÔÓ Î. ªfiÛ¯Ô Ó· ÚÔÙ›ÓÔ˘Ì Ӥ· ‰È‰·ÎÙ‹ÚÈ· Ô˘ ÎÚ›ÓÔ˘Ì ÛÎfiÈÌÔ Ó· ηٷÛ΢·ÛÙÔ‡Ó Û ÂÚÈÔ¯¤˜ Ô˘ ÂÓÙ¿ÛÛÔÓÙ·È ϤÔÓ ÛÙÔ Û¯¤‰ÈÔ fiÏ˘. ∂Ì›˜ ı· οÓÔ˘Ì ÙȘ Û¯ÂÙÈΤ˜ ÎÈÓ‹ÛÂȘ Î·È ı· ηٷı¤ÛÔ˘Ì ÙȘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ Ì·˜ ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Î·È Ì ÙÔ˘˜ Û¯ÔÏÈÎÔ‡˜ Û˘Ì‚Ô‡ÏÔ˘˜”. ∂ÚˆÙËı›˜, ÔȘ Â›Ó·È ÔÈ ¿ÌÂÛ˜ ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ˜, › ˆ˜ ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÂÛÙÈ¿˙ÂÙ·È Û ‰‡Ô ÂÚÈÔ¯¤˜. ∏ ÚÒÙË Â›Ó·È ÔÈ ∞Ï˘Î¤˜, fiÔ˘ ·Ú·ÙËÚÂ›Ù·È ¤ÓÙÔÓË ÔÈÎÈÛÙÈ΋ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙËÓ ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ Ì·ıËÙÈÎÔ‡ ‰˘Ó·ÌÈÎÔ‡. ∂Λ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó ‰‡Ô ¢ËÌÔÙÈο, ÙÔ 27Ô Î·È ÙÔ 28Ô, Ô˘ ·ÛÊ˘ÎÙÈÔ‡Ó ·fi ÙÔÓ ·ÚÈıÌfi ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ Ì ÔÏ˘ÏËı‹ ÙÌ‹Ì·Ù·. ∂Ô̤ӈ˜ ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏÈ˙fiÌ·ÛÙ ӷ ˙ËÙ‹ÛÔ˘Ì ÙË Î·Ù·Û΢‹ ÂÓfi˜ Ó¤Ô˘ ‰È‰·ÎÙËÚ›Ô˘ ÂΛ Ô˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ÙÒÚ· ÙÔ ÔÎÙ·ı¤ÛÈÔ 28Ô ¢ËÌÔÙÈÎfi Ì ÛÎÔfi Ó· ·ÓÂÁÂÚı› ¤Ó· ‰ˆ‰Âηı¤ÛÈÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi. ™Â ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋ ÂÚ›ÙˆÛË ÌÔÚ› Ó· ¯ˆÚÔıÂÙËı› ¤Ó· ¿ÏÏÔ ÔÈÎfiÂ‰Ô ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¤ÁÂÚÛË ÂÓfi˜ ÂÍ·ı¤ÛÈÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ Ô˘ ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› Ì·˙› Ì ٷ ¿ÏÏ· ‰‡Ô ¢ËÌÔÙÈο ÙˆÓ ∞Ï˘ÎÒÓ, ÙÔ 27Ô Î·È ÙÔ 28Ô Û¯ÔÏ›·. ∏ ‰Â‡ÙÂÚË ÚfiÙ·ÛË ı· ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ ÂÓfi˜ ÂÍ·ı¤ÛÈÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ Î·È ÂÓfi˜ ‰Èı¤ÛÈÔ˘ ÓËÈ·ÁˆÁ›Ԣ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ ÃÈÏÈ·‰Ô‡˜ Î·È ÂȉÈÎfiÙÂÚ· ÌÂٷ͇ ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ °ÂÚ·Û›ÌÔ˘ Î·È ÙÔ˘ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ‡ ‰ÚfiÌÔ˘. ∂Λ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó ÙÒÚ· ‰‡Ô Û˘ÛÙÂÁ·˙fiÌÂÓ· ¢ËÌÔÙÈο, Ù· 14Ô Î·È 19Ô ÛÙË Û˘Ì‚ÔÏ‹ ÙˆÓ Ô‰ÒÓ ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜ Î·È °È¿ÓÓË ‰‹ÌÔ˘. ∂Âȉ‹ fï˜ Ë ÂÚÈÔ¯‹ ·˘Ù‹ ·Ó·Ù‡ÛÛÂÙ·È, Ô Ì·ıËÙÈÎfi˜ ÏËı˘ÛÌfi˜ ¤¯ÂÈ ·˘ÍËı›. ∂Ó‰ÂÈÎÙÈο ÛÙ· ‰‡Ô Û¯ÔÏ›· ‰ÂÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó ÔÏÔ‹ÌÂÚÔ Û¯ÔÏÂ›Ô ÂÏÏ›„ÂÈ ·ÈıÔ˘ÛÒÓ. ∂›Ó·È ÏÔÈfiÓ ·›ÙËÌ· Ó· ·ÓÂÁÂÚı› Û ÂΛÓË ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ¤Ó· Ó¤Ô ¢ËÌÔÙÈÎfi Û¯ÔÏ›Ô, ÒÛÙ ӷ ˘¿ÚÍÂÈ ·ÔÛ˘ÌÊfiÚËÛË. ÃÚ‹Ì·Ù· ̤ۈ ÙˆÓ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›ˆÓ ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈÛÂ Ë ∫ÂÓÙÚÈ΋ ∂ÍÂÙ·ÛÙÈ΋ ∂ÈÙÚÔ‹ (∫∂∂) ÙÔ˘ ∫Ú·ÙÈÎÔ‡ ¶ÈÛÙÔÔÈËÙÈÎÔ‡ °ÏˆÛÛÔÌ¿ıÂÈ·˜ ÁÈ· Ó· ÏËÚˆıÔ‡Ó ÔÈ ÂÈÙËÚËÙ¤˜ Î·È ÔÈ ÂÍÂÙ·ÛÙ¤˜.ŒÙÛÈ ÙÔ ÔÛfi ı· ›ӷÈ: °È· ÙÔ˘˜ ÂÍÂÙ·ÛÙ¤˜ Ô˘ ı· ÂÍÂÙ¿ÛÔ˘Ó ‰‡Ô ̤Ú˜ 100 ¢ÚÒ Î·È ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÂÍÂÙ·ÛÙ¤˜ Ô˘ ı· ÂÍÂÙ¿ÛÔ˘Ó Ì›· Ë̤ڷ 50 ¢ÚÒ. °È· ÙÔ˘˜ ÂÈÙËÚËÙ¤˜ Ô˘ ı· ÂÈÙËÚ‹ÛÔ˘Ó ‰‡Ô ̤Ú˜ 60 ¢ÚÒ Î·È ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÂÈÙËÚËÙ¤˜ Ô˘ ı· ÂÈÙËÚ‹ÛÔ˘Ó Ì›· ‹ÌÂÚ· 30 ¢ÚÒ. ºÒÙ˘ ™·Ófi˜

ªÂ ‚È‚Ï›· Ù˘ ∞’ Δ¿Í˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ÔÈ ·ÏÏÔ‰·Ô› Ì·ıËÙ¤˜ ÛÙÔ ∂ÛÂÚÈÓfi ™ÙË ∑ÒÓË ∂Î·È‰Â˘ÙÈ΋˜ ¶ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ·˜ ÁÈ· ÙË ÛÙ‹ÚÈÍË ÙˆÓ ·ÏÏÔ‰·ÒÓ Ì·ıËÙÒÓ ÂÓ¤Ù·Í ÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ¶·È‰Â›·˜ ÙÔ ∂ÛÂÚÈÓfi °˘ÌÓ¿ÛÈÔ μfiÏÔ˘ ÛÙÔ ÔÔ›Ô ÔÈ ÂÓ‹ÏÈÎÔÈ ÊÔÈÙÔ‡ÓÙ˜ Ô˘ ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi ÙËÓ ∞ÊÚÈ΋, ÙËÓ ∞Û›· ·ÏÏ¿ Î·È ÔÚÈṲ̂Ó˜ ¯ÒÚ˜ Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ŒÓˆÛ˘, ·ÁÁ›˙Ô˘Ó ÙÔ 60% ÙÔ˘ Û˘ÓfiÏÔ˘ ÙÔ˘ Ì·ıËÙÈÎÔ‡ ‰˘Ó·ÌÈÎÔ‡.ΔÔ Û¯ÔÏÂ›Ô ‹‰Ë ¤¯ÂÈ ÂÓÙ·¯ı› Û ‰È·ÔÏÈÙÈÛÌÈÎfi ÙÚÈÂÙ¤˜ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ·fi ÙÔ ∞ÚÈÛÙÔÙ¤ÏÂÈÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ ̤ۈ ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ÔÚÈṲ̂ÓÔÈ Î·ıËÁËÙ¤˜ ÂÈÌÔÚÊÒıËÎ·Ó ÛÙË ‰È‰·Ûηϛ· ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ ·˘ÙÒÓ.™ÙÔ ∂ÛÂÚÈÓfi °˘ÌÓ¿ÛÈÔ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó ÙÚÂȘ Δ¿ÍÂȘ ÀÔ‰Ô¯‹˜ fiÔ˘ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó Ù· Ì·ı‹Ì·Ù· 50 Ì·ıËÙ¤˜ ·fi ÙËÓ ∞ÊÚÈ΋, fiˆ˜ °Ô˘ÈÓ¤·, ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ ∞ÊÁ·ÓÈÛÙ¿Ó Ì ·ÚÈÔ ÛÙfi¯Ô Ó· Ì¿ıÔ˘Ó Ù· ÂÏÏËÓÈο.ÕÏψÛÙ ÂÏ¿¯ÈÛÙÔÈ ·fi ·˘ÙÔ‡˜ ÛÙËÓ ·Ú¯‹ Ù˘ Û¯ÔÏÈ΋˜ ¯ÚÔÓÈ¿˜ ÁÓÒÚÈ˙·Ó Ó· ÁÚ¿ÊÔ˘Ó Î·È Ó· ÌÈÏÔ‡Ó ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÁÏÒÛÛ·. ∫·È Ë ÔÏÈÙ›· Â›Ó·È ‰˘ÛÙ˘¯Ò˜ ·ÚÔÂÙԛ̷ÛÙË ÁÈ· Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ Ù¤ÙÔȘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ. “¶ÚÔÌËıÂ˘Ù‹Î·Ì ·fi ÙË ‰È‡ı˘ÓÛË ¶ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ·˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘ ÙÔ˘ ÓÔÌÔ‡ ÙÔ ‚È‚Ï›Ô Ù˘ ∞’ Δ¿Í˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ÁÈ· Ó· ‰È‰¿ÍÔ˘Ì ٷ ÂÏÏËÓÈο ÛÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜” ÙfiÓÈÛÂ Ô ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ ÙÔ˘ ∂ÛÂÚÈÓÔ‡ °˘ÌÓ·Û›Ô˘ Î. ¡›ÎÔ˜ ∞ÁÁÂÏfiÔ˘ÏÔ˜.√ ›‰ÈÔ˜ ‰È‰¿ÛÎÂÈ ÙÔ Ì¿ıËÌ· ÙˆÓ ıÚËÛ΢ÙÈÎÒÓ Î·È ÂÂȉ‹ ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· ηٷϿ‚Ô˘Ó Ù›ÔÙ· ·fi ÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ‚È‚Ï›Ô, ·Ó·ÁοÛÙËΠӷ ÌÂÙ·ÊÚ¿˙ÂÈ Ì¤Ûˆ ÙÔ˘ Google ÙȘ ÂÏÏËÓÈΤ˜ ϤÍÂȘ ÛÙ· ·ÊÁ·ÓÈο, ÒÛÙ ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ó· ÙȘ ‰È·‚¿˙ÂÈ Ì¤Û· ÛÙËÓ Ù¿ÍË ÛÙÔ˘˜ ˘fiÏÔÈÔ˘˜ Û˘ÌÌ·ıËÙ¤˜ ÙÔ˘ οÔÈÔ˜ ∞ÊÁ·Ófi˜ Ì·ıËÙ‹˜ Ô˘ Ù‡¯·ÈÓ ӷ ÁÓˆÚ›˙ÂÈ Î¿ˆ˜ Ù· ÂÏÏËÓÈο.“ŒÚÂ ÂÌ›˜ ÔÈ ›‰ÈÔÈ ÔÈ Î·ıËÁËÙ¤˜ ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ Ó· ÊÙÈ¿ÍÔ˘Ì ÙÔ ÂȉÈÎfi ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi ˘ÏÈÎfi ÁÈ· Ó· ÚÔÛ·ÚÌÔÛÙÔ‡Ó ÔÈ ·ÏÏÔ‰·Ô› Ì·ıËÙ¤˜ ÛÙËÓ ÂÎ·›‰Â˘ÛË” ÙfiÓÈÛÂ Ô ›‰ÈÔ˜.∂Ï›˙ÂÈ ‰Â fiÙÈ Ì¤Û· ·fi ÙËÓ ¤ÓÙ·ÍË ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ ÛÙËÓ ∑ÒÓË ÂÎ·È‰Â˘ÙÈ΋˜ ¶ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ·˜ Ó· ·˘ÍËı› Ë ‚Ô‹ıÂÈ· ÙÔ˘ ∫Ú¿ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ ÂÎ·›‰Â˘ÛË ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ.¶¿ÓÙˆ˜ ·ÚËÁÔÚÂ›Ù·È ·fi ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ ˆ˜ ÔÈ ÎfiÔÈ ‰ÂÓ ¿Ó ¯·Ì¤ÓÔÈ, ·ÊÔ‡ ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ·fi ÙÔ ™Â٤̂ÚÈÔ Ì¤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ·, ¤¯Ô˘Ó οÓÂÈ ÛËÌ·ÓÙÈο ‚‹Ì·Ù· ÚÔfi‰Ô˘ ÁÈ· Ó· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÌÈÏ‹ÛÔ˘Ó Î·È Ó· ‰È·‚¿ÛÔ˘Ó Ù· ÂÏÏËÓÈο. ΔË ÌÂıÂfiÌÂÓË ΔÚ›ÙË ÛÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÂȉÈ΋ ÂΉ‹ÏˆÛË, fiÔ˘ ı· ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙ› ÛÙÔ˘˜ ÙÔÈÎÔ‡˜ ÊÔÚ›˜ ÙÔ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi ¤ÚÁÔ, ÁÈ· Ó· ·ÁηÏÈ¿ÛÔ˘Ó ·ÎfiÌË ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÙË Û¯ÔÏÈ΋ ÌÔÓ¿‰· Ô˘ ϤÔÓ ÌÔÚÊÒÓÂÈ ˆ˜ Â› ÙÔ Ï›ÛÙÔÓ ·ÏÏÔ‰·Ô‡˜ Ì·ıËÙ¤˜. ºÒÙ˘ ™·Ófi˜

™ABBATO 30 A¶PI§I√À 2011

∞Ó·ÎÔÈÓÒıËÎ·Ó ¯ı˜ ·fi ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ¶·È‰Â›·˜ ÔÈ ÌÂÙ·ı¤ÛÂȘ Ù˘ ¶ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ·˜

117 ‰¿ÛηÏÔÈ ¤Ú¯ÔÓÙ·È ÛÙË ª·ÁÓËÛ›·

ÙÔ˘˜ 117 ·Ó‹Ïı·Ó ÔÈ ‰¿ÛηÏÔÈ Î·È ÔÈ ÓËÈ·ÁˆÁÔ› Ô˘ ÌÂٷ٤ıËÎ·Ó ÛÙË ª·ÁÓËÛ›·, ÂÓÒ ·ÚÎÂÙÔ› ·fi ·˘ÙÔ‡˜ ηٿÊÂÚ·Ó Ó· ‚ÂÏÙÈÒÛÔ˘Ó ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÌÂÙ¿ıÂÛ˘ ÂÓÙfi˜ ÙÔ˘ÓÔÌÔ‡. ¶·ÓÂÏÏ·‰Èο ÙÔ 8% ÙˆÓ ÌÂÙ·ı¤ÛÂˆÓ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠÛÙË ª·ÁÓËÛ›· ÔÛÔÛÙfi ȉȷ›ÙÂÚ· ˘„ËÏfi.

ƒÂÔÚÙ¿˙: ºøΔ∏™ ™¶∞¡√™

∞Ó·ÎÔÈÓÒıËÎ·Ó ¯ı˜ ·fi ÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ¶·È‰Â›·˜ ÔÈ ÌÂÙ·ı¤ÛÂȘ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ ÛÙËÓ ¶ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ· ∂Î·›‰Â˘ÛË. √È ·ÈÙ‹ÛÂȘ Ô˘ ˘Ô‚Ï‹ıËÎ·Ó ·Ó‹Ïı·Ó Û 9.573, ·fi ÙȘ Ôԛ˜ ÈηÓÔÔÈ‹ıËÎ·Ó 1.459 (ÔÛÔÛÙfi 15,24%). √È ÌÂÙ·ÙÈı¤ÌÂÓÔÈ ÔÊ›ÏÔ˘Ó Ó· ÂÈÎÔÈÓˆÓ‹ÛÔ˘Ó Ì ÙË ¢È‡ı˘ÓÛË ∂Î·›‰Â˘Û˘ ÛÙËÓ ÔÔ›· ˘¿ÁÂÙ·È Ë ÂÚÈÔ¯‹ ÌÂÙ¿ıÂÛ‹˜ ÙÔ˘˜ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÏËÚÔÊÔÚËıÔ‡Ó Ù· ÎÂÓ¿ Û ۯÔÏÈΤ˜ ÌÔÓ¿‰Â˜ Î·È ÙËÓ ÚÔıÂÛÌ›· ˘Ô‚ÔÏ‹˜ ‰‹ÏˆÛ˘ ÙÔÔı¤ÙËÛ˘ Û ·˘Ù¤˜. √È ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ› ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ù˘ ÙÔÔı¤ÙËÛ‹˜ ÙÔ˘˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È ÁÈ· ·Ó¿ÏË„Ë ˘ËÚÂÛ›·˜ ÛÙȘ Ӥ˜ ÙÔ˘˜ ı¤ÛÂȘ ̤¯ÚÈ 21/06/2011. ™Â ·˘ÙÔ‡˜ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È Î·È ÔÈ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ› ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ Ë ·fiÛ·ÛË Ï‹ÁÂÈ ÛÙȘ 31-8-2011. ™ÙË ª·ÁÓËÛ›· ÌÂٷ٤ıËÎ·Ó 117 ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ› ·fi ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ÔÈ 68 Â›Ó·È ‰¿ÛηÏÔÈ, ÔÈ 48 ÓËÈ·ÁˆÁÔ› Î·È ¤Ó·˜ ηıËÁËÙ‹˜ Ê˘ÛÈ΋˜ ·ÁˆÁ‹˜. ¶·ÓÂÏÏ·‰Èο Ë ª·ÁÓËÛ›· Î¿Ï˘„ ÙÔ 8% ÙˆÓ ÌÂÙ·ı¤ÛˆÓ. ∂›Û˘ ·fi ÙÔ˘˜ 68 ‰·ÛοÏÔ˘˜, ÔÈ 35 ‚ÂÏÙ›ˆÛ·Ó ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘˜ ÂÓÙfi˜ ÓÔÌÔ‡ fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÌÂÙ¿ıÂÛ˘, ÂÓÒ ÙÔ ›‰ÈÔ Û˘Ó¤‚Ë ÁÈ· ÙÔ˘˜ 17 ·fi ÙÔ˘˜ 48 ÓËÈ·ÁˆÁÔ‡˜.√ ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ ¢È‡ı˘ÓÛ˘ ¶ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ·˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘ Î. °È¿ÓÓ˘ ¶··˚ˆ¿ÓÓÔ˘ ÂÌÊ·Ó›ÛÙËΠÈηÓÔÔÈË̤ÓÔ˜ ·fi ÙÔÓ ·ÚÈıÌfi ÙˆÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ Ô˘ ÌÂٷ٤ıËÎ·Ó ÛËÌÂÈÒÓÔÓÙ·˜ fiÙÈ Â›Ó·È ‰˘Ó·Ù‹ Ë Î¿Ï˘„Ë ÙˆÓ ÔÚÁ·ÓÈÎÒÓ ÎÂÓÒÓ. ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ ÙÔ ·ÈÚÂÙfi ̤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ¶À™¶∂ Î. º›ÏÈÔ˜ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓ›‰Ë˜ ÛËÌ›ˆÛ ˆ˜ Û‡Ìʈӷ Ì ٷ ÛÙÔȯ›· ¤Ó·˜ μÔÏÈÒÙ˘ Ô˘ ı· ‰ÈÔÚÈÛÙ› ʤÙÔ˜ ÌfiÓÈÌÔ˜ ÛÙËÓ ÂÎ·›‰Â˘ÛË, ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÂÚ¿ÛÔ˘Ó ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ 10-15 ¯ÚfiÓÈ· ÁÈ· Ó· ÙÔÔıÂÙËı› ÛÙÔ ÔÏÂÔ‰ÔÌÈÎfi Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· Î·È Ì ÙËÓ ÚÔ¸fiıÂÛË fiÙÈ fiÛÔ Î·ÈÚfi ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÂÎÙfi˜ ÓÔÌÔ‡, ı· ‰È‰¿ÛÎÂÈ Û ÂÚÈÔ¯¤˜ Ô˘ ı· ‰›ÓÔ˘Ó ÔÏÏ¿ ÌfiÚÈ·. ∂Âȉ‹ Èı·ÓfiÓ Ó· ¤¯Ô˘Ó Á›ÓÂÈ Ï¿ıË ÛÙȘ ÌÂÙ·ı¤ÛÂȘ, ÔÈ Û˘Ó¿‰ÂÏÊÔÈ Ô˘ Ù· ‰È·ÈÛÙÒÓÔ˘Ó, ı· Ú¤ÂÈ Ó· οÓÔ˘Ó ¤ÓÛÙ·ÛË ÛÙÔ ÙÌ‹Ì· ÌÂÙ·ı¤ÛÂˆÓ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ̤ۈ ÙˆÓ ‰È¢ı‡ÓÛÂˆÓ ÂÎ·›‰Â˘Û˘ Î·È Ó· Ì·˜ ÂÓËÌÂÚÒÓÔ˘Ó Û¯ÂÙÈο. ∂›Û˘ ÛÙÔ ÓÔÌfi ª·ÁÓËÛ›·˜ ηٷÁÚ¿ÊÔÓÙ·È ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÌÂÙ·ı¤ÛÂȘ Ô˘ ¤ÁÈÓ·Ó ÛÙËÓ ¶ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ· ∂Î·›‰Â˘ÛË Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ·, ·Ó ˘ÔÏÔÁ›ÛÔ˘Ì fiÙÈ ÙÔ 2009 ÛÙËÓ ∞’ ÂÚÈÔ¯‹ Ì·ÁÓËÛ›·˜ ‰ÂÓ ÌÂٷ٤ıËΠηӤӷ˜ ‰¿ÛηÏÔ˜, ÂÓÒ ÙÔ 2010 ¤ÁÈÓ·Ó 88 ÌÂÙ·ı¤ÛÂȘ ·ÓÙ› ÁÈ· 117 Ô˘ ›¯·Ì ʤÙÔ˜. Δ· ÔÚÁ·ÓÈο ÎÂÓ¿ ÙÔ˘ ÓÔÌÔ‡ ¤¯Ô˘Ó Î·Ï˘Êı› Î·È Ì ÙȘ ·ÔÛ¿ÛÂȘ ÛÙÔ ÂfiÌÂÓÔ ‰È¿ÛÙËÌ· ¢ÂÏÈÛÙԇ̠fiÙÈ ‰ÂÓ ı· ˘¿Ú¯ÂÈ Î·Ó¤Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎfi ÎÂÓfi.

¢¿ÛηÏÔÈ ¶ÂÚÈÔ¯‹ ∞’: ∞¢∞ª√À ∂À£∞§π∞ ª·ÁÓËÛ›·˜ ∞’ (¶.∂.), ∞§∂•π√À ¶∞ƒ∞™∫∂À∏ ª·ÁÓËÛ›·˜ ∞’ (¶.∂.), ∞¡∞™Δ∞™π√À §∞ª¶ƒπ¡∏ ª·ÁÓËÛ›·˜ ∞’ (¶.∂.), ∞¡Δø¡π√À ¡π∫√§∞√™ ª·ÁÓËÛ›·˜ ∞’ (¶.∂.), ∞™¢∂ƒ∞∫∏ ∫∞™Δ√ƒπ∞ ª·ÁÓËÛ›·˜ ∞’ (¶.∂.), μ§∞´∫√À ¶∞ƒ∞™∫∂À∏ ª·ÁÓËÛ›·˜ ∞’ (¶.∂.), μ§∞ªπ¢√À ∂§π™∞μ∂Δ ª·ÁÓËÛ›·˜ ∞’ (¶.∂.), °∞μƒπ∏§ ¶∂Δƒ√¡π∞ ª·ÁÓËÛ›·˜ ∞’ (¶.∂.), °∂øƒ°∞∫∏ πø∞¡¡∞ ª·ÁÓËÛ›·˜ ∞’ (¶.∂.), °∂øƒ°√¶√À§√À ª∞ƒπ∞ ª·ÁÓËÛ›·˜ ∞’ (¶.∂.), °∫∂ƒΔ∑∞™ ™Δ∂ƒ°π√™ ª·ÁÓËÛ›·˜ ∞’ (¶.∂.), °∫π∫∞ ∂À∞¡£π∞ ª·ÁÓËÛ›·˜ ∞’ (¶.∂.), °√À™√ÀΔπ¢∏ μ∞ƒμ∞ƒ∞∫Àƒπ∞∫∏ ª·ÁÓËÛ›·˜ ∞’ (¶.∂.), ∂ªª∞¡√À∏§ ∂§∂¡∏ ª·ÁÓËÛ›·˜ ∞’ (¶.∂.), ∑∞Ã∞ƒ∞∫∏ ∂§∂¡∏ ª·ÁÓËÛ›·˜ ∞’ (¶.∂.), ∫∞§º√ÀΔ∑√™ ¶∞¡∞°πøΔ∏™ ª·ÁÓËÛ›·˜ ∞’ (¶.∂.), ∫∞ƒ∞°π∞¡¡∏ £∂√¢øƒ∞ ª·ÁÓËÛ›·˜ ∞’ (¶.∂.), ∫∞ƒ∞Ã∏™Δ√™ ∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√™ ª·ÁÓËÛ›·˜ ∞’ (¶.∂.), ∫∂§§∞ μπƒ°π¡π∞ ª·ÁÓËÛ›·˜ ∞’ (¶.∂.), ∫√Δ™ª∞¡π¢∏™ °∂øƒ°π√™ ª·ÁÓËÛ›·˜ ∞’ (¶.∂.), ∫√Àμ∞ƒ∞™ ∞¡Δø¡π√™ ª·ÁÓËÛ›·˜ ∞’ (¶.∂.), §∞ª¶ƒ√°πøƒ°√À °∞μƒπ∂§∞ ª·ÁÓËÛ›·˜ ∞’ (¶.∂.), §π∞ª∞ ºƒ∂π¢∂ƒπ∫∏ ª·ÁÓËÛ›·˜ ∞’ (¶.∂.), ª∞¡ø§√°§√À μ∞™π§π∫∏ ª·ÁÓËÛ›·˜ ∞’ (¶.∂.), ª∞ƒΔπ¡∏ ∫√ƒ¡∏§π∞ ª·ÁÓËÛ›·˜ ∞’ (¶.∂.), ª∂ƒ∫√Àƒ∏™ ºπ§π¶¶√™ ª·ÁÓËÛ›·˜ ∞’ (¶.∂.), ª¶∞ª¶√À¡∏ ªπƒ∞¡Δ∞ ∞°°∂§π∫∏ ª·ÁÓËÛ›·˜ ∞’ (¶.∂.), ¶∞¡Δ™π¢√À ¶∞ƒ∞™∫∂À∏ ª·ÁÓË-

Û›·˜ ∞’ (¶.∂.), ¶∞¶∞¢√¶√À§√™ ∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√™, ª·ÁÓËÛ›·˜ ∞’ (¶.∂.) ¶∞ƒ∞¡√ª√™ ∫ø¡/¡√™ ª·ÁÓËÛ›·˜ ∞’ (¶.∂.), ƒπ∑√À ∫§∂√¶∞Δƒ∞ ª·ÁÓËÛ›·˜ ∞’ (¶.∂.), ™¢ƒ√§π∞ Ã∞ƒπ∫§∂π∞ ª·ÁÓËÛ›·˜ ∞’ (¶.∂.), ™∫ƒπª¶∞™ ∞£∞¡∞™π√™ ª·ÁÓËÛ›·˜ ∞’ (¶.∂.), ™Δƒ√À§π√À °∂øƒ°π∞ ª·ÁÓËÛ›·˜ ∞’ (¶.∂.), Δ∞Δ™∏ ∂πƒ∏¡∏ ª·ÁÓËÛ›·˜ ∞’ (¶.∂.), Δ∞Δ™π¢√À ™√À§Δ∞¡∞ ª·ÁÓËÛ›·˜ ∞’ (¶.∂.), Δ™∞§∞μƒ∂Δ∞ ∂À∞°°∂§π∞ ª·ÁÓËÛ›·˜ ∞’ (¶.∂.), Δ™∞§π∫∏ ∞§∂•∞¡¢ƒ∞ ª·ÁÓËÛ›·˜ ∞’ (¶.∂.), Δ™π∞∫∞§∞∫∏ ™Δ∞Àƒ√À§∞ ª·ÁÓËÛ›·˜ ∞’ (¶.∂.), ºƒ√¡πª√À ª∞ƒπ∞¡£∏ ª·ÁÓËÛ›·˜ ∞’ (¶.∂.), Ã∞ª¶∂ƒ∏™ ™Δ∂ƒ°π√™ ª·ÁÓËÛ›·˜ ∞’ (¶.∂.). ¶ÂÚÈÔ¯‹ μ’: °∞§∞¡∏ ∂À∞°°∂§π∞ ª·ÁÓËÛ›·˜ μ’ (¶.∂.), °∫πø¡∏ °∂øƒ°π∞-∞™∏ª ª·ÁÓËÛ›·˜ μ’ (¶.∂.), ∂À∞°°∂§π¡√™ πø∞¡¡∏™ ª·ÁÓËÛ›·˜ μ’ (¶.∂.), ∑∞Ã∞ƒ∞∫√¶√À§√™ ™Δ∂º∞¡√™ ª·ÁÓËÛ›·˜ μ’ (¶.∂.), ∫∞∫∞¢π∞ƒ∏ Ã∞ƒπ∫§∂π∞ ª·ÁÓËÛ›·˜ μ’ (¶.∂.), ∫∞§∞¡Δ∑∏ ∞π∫∞Δ∂ƒπ¡∏ ª·ÁÓËÛ›·˜ μ’ (¶.∂.), ∫∞ª√™√À ™√ºπ∞ ª·ÁÓËÛ›·˜ μ’ (¶.∂.), ∫À¶∞ƒπ™™∞∫√™ ¢∏ª∏Δƒπ√™ ª·ÁÓËÛ›·˜ μ’ (¶.∂.), §√∞ƒ∏ ¡π∫√§∂Δ∞ ª·ÁÓËÛ›·˜ μ’ (¶.∂.), ª∂§∂Δ∏ ∂§∂¡∏ ª·ÁÓËÛ›·˜ μ’ (¶.∂.), ™∞ƒ∞º∏ ∞π∫∞Δ∂ƒπ¡∏ ª·ÁÓËÛ›·˜ μ’ (¶.∂.), ™∫√Àƒ°π∞ ∂§∂¡∏ ª·ÁÓËÛ›·˜ μ’ (¶.∂.), ™Δ∞ª√À ™Δ∞Àƒ√À§∞ ª·ÁÓËÛ›·˜ μ’ (¶.∂.), Δ√¶∞§π¢√À ™√ºπ∞ ª·ÁÓËÛ›·˜ μ’ (¶.∂.), Ã√§∂μ∞ ÃÀ™√À§∞ Ãπ™Δπ¡∞ ª·ÁÓËÛ›·˜ μ’ (¶.∂.). ¶ÂÚÈÔ¯‹ °’: ¶∞¶∞´ø∞¡¡√À μ∞™π§π∫∏ ª·ÁÓËÛ›·˜ °’ (¶.∂.), ¶∞¶¶∞ ∂À∞°°∂§π∞ ª·ÁÓËÛ›·˜ °’ (¶.∂.), Δ™∞¶∞¢∞ πø∞¡¡∞ ª·ÁÓËÛ›·˜ °’ (¶.∂.). ¶ÂÚÈÔ¯‹ ¢’: ∞¡¡∏ ª∞ƒπ∞-∂§∂¡∏ ª·ÁÓËÛ›·˜ ¢’ (¶.∂.), °∂øƒ°√À§∞™ ¢∏ª∏Δƒπ√™ ª·ÁÓËÛ›·˜ ¢’ (¶.∂.), ¢∞™∫∞§√¶√À§√À ª∞°¢∞§∏¡∏ ª·ÁÓËÛ›·˜ ¢’ (¶.∂.), ¢ƒ∂∫√§π∞ ¢∏ª∏Δƒ∞-ª∞ƒπ∞ ª·ÁÓËÛ›·˜ ¢’ (¶.∂.), ¶∞ƒ¡√À ∞£∏¡∞ ª·ÁÓËÛ›·˜ ¢’ (¶.∂.), ¶πΔ™πøƒ∏ ª∏§πΔ™∞ ª·ÁÓËÛ›·˜ ¢’ (¶.∂.), ™∞ª∞ƒ∞ ™√ºπ∞ ª·ÁÓËÛ›·˜ ¢’ (¶.∂.), ™ÀƒΔ∞ƒπøΔ∏™ ∞¶√™Δ√§√™ ª·ÁÓËÛ›·˜ ¢’ (¶.∂.), ™øΔ√¶√À§√À ∂ÀΔ∂ƒ¶∏ ª·ÁÓËÛ›·˜ ¢’ (¶.∂.).

¡ËÈ·ÁˆÁÔ› ¶ÂÚÈÔ¯‹ ∞’: ∑∞Ã√À °∂øƒ°π∞ ª·ÁÓËÛ›·˜ ∞’ (¶.∂.), ∫∞§π∞º∞ ª∞ƒπ∞ ª·ÁÓËÛ›·˜ ∞’ (¶.∂.), ¶∞¶∞Ã∞Δ∑∏ ºøΔ∂π¡∏ ª·ÁÓËÛ›·˜ ∞’

(¶.∂.), ¶∞ƒ£∂¡∞∫∏ ∞£∏¡∞ ª·ÁÓËÛ›·˜ ∞’ (¶.∂.), ¶∞Ãπ√À ™∂ƒ∞´¡∞ ª·ÁÓËÛ›·˜ ∞’ (¶.∂.), ™∞∫∂§§∞ƒπ√À πø∞¡¡∞ ª·ÁÓËÛ›·˜ ∞’ (¶.∂.), ™∂ƒ¶πøΔ√À ¡π∫√§∂ΔΔ∞ ª·ÁÓËÛ›·˜ ∞’ (¶.∂.), ™√À™√Àƒ∏ ∞ºƒ√¢πΔ∏ ∞ƒ°Àƒø ª·ÁÓËÛ›·˜ ∞’ (¶.∂.), Δ∞∫√À £∂™™∞§π∞ ª·ÁÓËÛ›·˜ ∞’ (¶.∂.), Δ∑√Àμ∞ƒ∞ ª∞ƒπ∞ ª·ÁÓËÛ›·˜ ∞’ (¶.∂.), Δ™π°∞ƒ∞ ™√ºπ∞ ª·ÁÓËÛ›·˜ ∞’ (¶.∂.), ºπ§π¶¶√À ºøΔ∂π¡∏ ª·ÁÓËÛ›·˜ ∞’ (¶.∂.). ¶ÂÚÈÔ¯‹ μ’: μ∞™π§∂π∞¢√À ∞¡¢ƒ√ª∞Ã∏ ª·ÁÓËÛ›·˜ μ’ (¶.∂.), °∫√ƒΔ™∞§∏ ™Δ∞Àƒ√À§∞ ª·ÁÓËÛ›·˜ μ’ (¶.∂.), ∏§π√¶√À§√À πºπ°∂¡∂π∞ ª·ÁÓËÛ›·˜ μ’ (¶.∂.), £∂√À ∞°√ƒπΔ™∞ ª·ÁÓËÛ›·˜ μ’ (¶.∂.), ∫√¡Δ√°∂øƒ°√À ¢∏ª∏Δƒ∞ ª·ÁÓËÛ›·˜ μ’ (¶.∂.), §πμ√°π∞¡¡∏ ∂À£∞§π∞ ª·ÁÓËÛ›·˜ μ’ (¶.∂.), ª∞¡π∞ƒ∞ μ∞™π§π∫∏ ª·ÁÓËÛ›·˜ μ’ (¶.∂.), ª∞Δπ∞™Δ∏ ∞π∫∞Δ∂ƒπ¡∏ ª·ÁÓËÛ›·˜ μ’ (¶.∂.), ª¶∞Δ∑π∞∫∞ ∞π∫∞Δ∂ƒπ¡∏ ª·ÁÓËÛ›·˜ μ’ (¶.∂.), ª¶√Àƒ§π∞∫√À £∂√¢øƒ∞ ª·ÁÓËÛ›·˜ μ’ (¶.∂.), ™∞ª∞§Δ∞¡∏ ¢∂™¶√π¡∞ ª·ÁÓËÛ›·˜ μ’ (¶.∂.), ™Δƒ∞¶∞Δ™∞ ™øΔ∏ƒπ∞ ª·ÁÓËÛ›·˜ μ’ (¶.∂.), Δ∂ª¶∂§∏ ∫∂ƒ∞™π∞ ª·ÁÓËÛ›·˜ μ’ (¶.∂.), º§√Àƒ∞∫∏ ∞π∫∞Δ∂ƒπ¡∏ ª·ÁÓËÛ›·˜ μ’ (¶.∂.). ¶ÂÚÈÔ¯‹ °’: ∑∏™∏ Ã∞π¢√À§∞ ª·ÁÓËÛ›·˜ °’ (¶.∂.), £∂√¢øƒ∞∫∞∫√À ª∞ƒπ∞ ª·ÁÓËÛ›·˜ °’ (¶.∂.), ∫√¡Δ∂ ¶√§À•∂¡∏ ª·ÁÓËÛ›·˜ °’ (¶.∂.), ∫ø™Δ∞∫∏ ºøΔ∂π¡∏ ª·ÁÓËÛ›·˜ °’ (¶.∂.), ª∞°°∞ƒ¢∞ ∞π∫∞Δ∂ƒπ¡∏ ª·ÁÓËÛ›·˜ °’ (¶.∂.), ª∞∫ƒ∏ πø∞¡¡∞ ª·ÁÓËÛ›·˜ °’ (¶.∂.), ª∞™Δ∂§§√À ∞£∏¡∞ ª·ÁÓËÛ›·˜ °’ (¶.∂.), ª∞Àƒπ¢√À ∂πƒ∏¡∏ ª·ÁÓËÛ›·˜ °’ (¶.∂.), ¡Δ√À∫∞ ¶√§À•∂¡∏ ª·ÁÓËÛ›·˜ °’ (¶.∂.), ¶∞¶∞¢∞¡π∏§ ∞π∫∞Δ∂ƒπ¡∏ ª·ÁÓËÛ›·˜ °’ (¶.∂.), ¶∞ƒΔ™∞§∏ ∂§∂¡∏ ª·ÁÓËÛ›·˜ °’ (¶.∂.), Δ™øª√À πø∞¡¡∞ ª·ÁÓËÛ›·˜ °’ (¶.∂.). ¶ÂÚÈÔ¯‹ ¢’: μ√§πøΔ∏ ª∞ƒπ∞ ª·ÁÓËÛ›·˜ ¢’ (¶.∂.), °∂øƒ°π√À ∂À∞¡£π∞ ª·ÁÓËÛ›·˜ ¢’ (¶.∂.), °π∞∫√Àμ∏ ∞£∞¡∞™π∞ ª·ÁÓËÛ›·˜ ¢’ (¶.∂.), °π√Àƒ∂§∏ £∂√¢øƒ∞ ª·ÁÓËÛ›·˜ ¢’ (¶.∂.), ¢π∞ª∞¡Δ∏ πø∞¡¡∞ ª·ÁÓËÛ›·˜ ¢’ (¶.∂.), ∫∞ƒ∂§§∞ ∞£∞¡∞™π∞ ª·ÁÓËÛ›·˜ ¢’ (¶.∂.), ¶∞Δ∂§√¢∏ª√À Ãπ™Δπ¡∞ ª·ÁÓËÛ›·˜ ¢’ (¶.∂.), ¶∏ΔΔ∞ ∂À∞°°∂§π∞ ª·ÁÓËÛ›·˜ ¢’ (¶.∂.), ƒπ¡∞∫√À ª∞ƒπ∞-∂À£∞§π∞ ª·ÁÓËÛ›·˜ ¢’ (¶.∂.), ™¶πΔ™∞ ∞π∫∞Δ∂ƒπ¡∏ ª·ÁÓËÛ›·˜ ¢’ (¶.∂.). º˘ÛÈ΋˜ ∞ÁˆÁ‹˜: ¶ÂÚÈÔ¯‹ ¢’ ∫∞Δ™π°π∞¡¡∏ ∞°°∂§π∫∏ ª·ÁÓËÛ›·˜ ¢’ (¶.∂.).


M·ÁÓËÛ›· 15

™∞μμ∞Δ√ 30 ∞¶ƒπ§π√À 2011

™˘Ó¿ÓÙËÛË ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· ÛÙÔ ¡. ¶‹ÏÈÔ ÁÈ· ·ÛÊ¿ÏÈÛÙÚÔ ÙÔ˘ ∂§°∞ √ ηıÔÚÈÛÌfi˜ Ù˘ ÎÔÈÓ‹˜ ÙÔ˘˜

ÛÙ¿Û˘ Î·È Ù˘ ·ÓÙ›‰Ú·Û˘ ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ¯ÚÂÈ·ÛÙ› ÛÙËÓ ÂÈ‚ÔÏ‹ ·ÛÊ·Ï›ÛÙÚÔ˘ ‡„Ô˘˜ 11 ¢ÚÒ ÙÔ ÛÙÚ¤ÌÌ· ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÂÏ·ÈÔ·Ú·ÁˆÁÔ‡˜ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ηÓÔÓÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘ ∂§°∞ Â›Ó·È ÙÔ ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ Û˘Ó¿ÓÙËÛ˘ Ô˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÔ˘Ó Ô ¢‹ÌÔ˜ ¡ÔÙ›Ô˘ ¶ËÏ›Ô˘ Î·È Ô ∞ÁÚÔÙÈÎfi˜ ™˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌfi˜ ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹˜ Ì ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Û˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÙÒÓ Î·È ·Ú·ÁˆÁÒÓ. ∏ Û˘Ó¿ÓÙËÛË ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÌÂı·‡ÚÈÔ ¢Â˘Ù¤Ú· 2 ª·˝Ô˘ ÛÙȘ 7.30 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ÙÔ˘ ∫∂°∂ ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹˜. “√ ¢‹ÌÔ˜ ¡ÔÙ›Ô˘ ¶ËÏ›Ô˘ Î·È Ô ∞ÁÚÔÙÈÎfi˜ ™˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌfi˜ ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹˜” ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È Û ۯÂÙÈ΋ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∞Ú¯‹˜ “ηÏÔ‡Ó ÙÔ˘˜ ÚÔ¤‰ÚÔ˘˜ ÙˆÓ ∞ÁÚÔÙÈÎÒÓ ™˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌÒÓ, ÙÔ˘˜ ·ÓÙÈÚÔÛÒÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ ŒÓˆÛË ∞ÁÚÔÙÈÎÒÓ ™˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌÒÓ ¶ËÏ›Ô˘ - μÔÚ›ˆÓ ™ÔÚ¿‰ˆÓ, ÙÔ˘˜ ÚÔ¤‰ÚÔ˘˜ ÙˆÓ ∞ÁÚÔÙÈÎÒÓ ™˘ÏÏfiÁˆÓ Î·È Î¿ı ·Ú·ÁˆÁfi ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ¡ÔÙ›Ô˘ ¶ËÏ›Ô˘, ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· 2 ª·˝Ô˘ Î·È ÒÚ· 7.30 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì·, ÛÙÔ ∫∂°∂ ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹˜, ÁÈ· Ó· ηıÔÚÈÛÙ› Ë ÎÔÈÓ‹ Ì·˜ ÛÙ¿ÛË Î·È ·ÓÙ›‰Ú·ÛË ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙËÓ ÂÈ‚ÔÏ‹ ÙÔ˘ ·ÛÊ·Ï›ÛÙÚÔ˘ - ¯·Ú¿ÙÛÈ ÙˆÓ 11 ¢ÚÒ ·Ó¿ ÛÙÚ¤ÌÌ· ÂÏÈ¿˜ ηْ ¤ÙÔ˜, Ô˘ ·Ó·ÎÔÈÓÒıËΠ·fi ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ∞ÁÚÔÙÈ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ Î·È ΔÚÔÊ›ÌˆÓ Î·È ÙÔÓ ∂§°∞”.

ΔÚÔÔÔ›ËÛË ‰ÚÔÌÔÏÔÁ›ˆÓ ÁÈ· ™ÔÚ¿‰Â˜ Δƒ√¶√¶√π∏™∂π™

‰ÚÔÌÔÏÔÁ›ˆÓ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÛÙÔ ∂/°-√/° “∂ÍÚ¤˜ ™ÎÈ¿ıÔ˜” ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ÙÔ §ÈÌÂÓ·Ú¯Â›Ô ˆ˜ ÂÍ‹˜: ∞fi μfiÏÔ 09.00-™ÎÈ¿ıÔ 11.30/11.45-™ÎfiÂÏÔ 12.45/13.00-™ÎÈ¿ıÔ14.00/14.15-μfiÏÔ 16.45 fiˆ˜ ÈÛ¯‡ÂÈ Î·È ¤ÎÙ·ÎÙÔ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ ·fi μfiÏÔ 18.00-™ÎÈ¿ıÔ 20.30/20.45-°ÏÒÛÛ· 21.15/21.25-∞ÏfiÓÓËÛÔ 22.25/22.35-™ÎfiÂÏÔ (‰È·Ó˘ÎÙ¤Ú¢ÛË). ∫˘Úȷ΋ 1/5 ΔÔ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈṲ̂ÓÔ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ ·fi μfiÏÔ ÁÈ· μ. ™ÔÚ¿‰Â˜, Ì ÒÚ· ·Ó·¯ÒÚËÛ˘ 09.00, ı· ·Ú·Ì›ÓÂÈ ·ÓÂÎÙ¤ÏÂÛÙÔ, ÂÓÒ ı· ÂÎÙÂÏÂÛÙ› ¤ÎÙ·ÎÙÔ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ, Ì ÒÚ· ·Ó·¯ÒÚËÛ˘ ·fi ™ÎfiÂÏÔ 13.30-∞ÏfiÓÓËÛÔ 14.00 Î·È Û˘Ó¤¯ÈÛË ÙÔ˘ ÂÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˘ ‰ÚÔÌÔÏÔÁ›Ô˘ ·fi ∞ÏfiÓÓËÛÔ 14.30-™ÎfiÂÚÏÔ 15.00/15.15-°ÏÒÛÛ· 16.05/16.15-™ÎÈ¿ıÔ 16.45/17.00-μfiÏÔ 19.30.

∞ÈÌÔ‰ÔÛ›· ÛÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹˜ ™Δ√ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·˜

ÙÚ¿Â˙·˜ ·›Ì·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ °ÔÓ¤ˆÓ Î·È ∫ˉÂÌfiÓˆÓ ¡ËÈ·ÁˆÁ›Ԣ Î·È ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹˜ Û·˜ ÂÓËÌÂÚÒÓÔ˘Ì fiÙÈ Ë ÎÈÓËÙ‹ ÌÔÓ¿‰· ·ÈÌÔ‰ÔÛ›·˜ ı· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™¯ÔÏ›Ԣ ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹˜ ÙËÓ ΔÚ›ÙË 3 ª·˝Ô˘, ·fi ÙȘ 9 .Ì. ¤ˆ˜ ÙË 1 Ì.Ì.

∂ÓËÌÂÚÒıËÎ·Ó Ó· ÌËÓ ÚÔÛ¤ÏıÔ˘Ó ÁÈ· ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ·fi ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· 2 ª·˝Ô˘

™ÙÔÓ “·¤Ú·” ÔÈ 40 Û˘Ì‚·ÛÈÔ‡¯ÔÈ Ô˘ ÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È ÛÙÔ ¢‹ÌÔ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡

ÙÔÓ “·¤Ú·” ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÔÈ ˘¿ÏÏËÏÔÈ ÌÂÚÈ΋˜ ··Û¯fiÏËÛ˘, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È Û ¢ËÌÔÙÈΤ˜ ∞Ú¯¤˜ Î·È Ù˘ ¢ڇÙÂÚ˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜, ηıÒ˜ Û‹ÌÂÚ· ™¿‚‚·ÙÔ ‰È·ÎfiÙÂÙ·È Î·È ÂÈۋ̈˜, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ, Ë ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜. ΔÔ ·Ú¿‰ÔÍÔ Â›Ó·È fiÙÈ ÂÓÒ Ë ÔÏÈÙÈ΋ ËÁÂÛ›· ÙÔ˘ ·ÚÌÔ‰›Ô˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ÁÓÒÚÈ˙ ÁÈ· ÙË ‰È·ÎÔ‹ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ÊÂÙÈÓÔ‡ ∞ÚÈÏ›Ô˘, ¤Ó·Ó ·ÎÚÈ‚Ò˜ ¯ÚfiÓÔ ÚÈÓ ÂÓ¤ÎÚÈÓ ÙËÓ ·Ó·Ó¤ˆÛË ÙˆÓ Û˘Ì‚¿ÛÂˆÓ Ì¤¯ÚÈ Î·È ÙÔÓ ÂÚ¯fiÌÂÓÔ ¡Ô¤Ì‚ÚÈÔ. ™ÙÔ ÌÂٷ͇, Ë ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ ÂÓË̤ڈÛ ¯ı˜ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ÙÔ˘˜ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˘˜ ·fi 40 ÂÚÁ·˙Ô̤ÓÔ˘˜ ÛÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÌÂÚÈ΋˜ ··Û¯fiÏËÛ˘ Ó· ÌËÓ ÚÔÛ¤Ú¯ÔÓÙ·È ÁÈ· ÂÚÁ·Û›· ·fi ÌÂı·‡ÚÈÔ ¢Â˘Ù¤Ú· ̤¯ÚÈ Ó· ‰ÔıÔ‡Ó ÔÈ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓ˜ ‰È¢ÎÚÈÓ›ÛÂȘ ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ. ∏ ÔÚ›· ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ÌÂÚÈ΋˜ ··Û¯fiÏËÛ˘ ÛÙÔ ¢‹ÌÔ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ ‹Ù·Ó ÙÔ ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ Ù˘ Û˘Ó¿ÓÙËÛ˘ Ô˘ ›¯Â ¯ı˜ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ÛÙÔ ¢ËÌ·Ú¯Â›Ô Ô ·ÚÌfi‰ÈÔ˜ ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ Î. °. ¶··Èˆ¿ÓÓÔ˘ ÌÂ Û˘Ì‚·ÛÈÔ‡¯Ô˘˜ ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ··Û¯ÔÏÔ‡ÓÙ·È ÛÙȘ ÀËÚÂۛ˜ ÙÔ˘˜ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˘˜ 11 Ì‹Ó˜. Ÿˆ˜ ¤ÁÈÓ ÁÓˆÛÙfi ·fi ÙË ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡, Ë ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ÌÂÚÈ΋˜ ··Û¯fiÏËÛ˘ Ï‹ÁÂÈ Û‹ÌÂÚ· Î·È ÔÈ Û¯ÂÙÈΤ˜ Û˘Ì‚¿ÛÂȘ ‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ·Ó·ÓˆıÔ‡Ó ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ. øÛÙfiÛÔ, ÙÔ ÚÔÛˆÈÎfi ÙÔ ÔÔ›Ô ··Û¯ÔÏÂ›Ù·È ÛÙÔ ¢‹ÌÔ ‚¿ÛÂÈ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ¤¯ÂÈ Ì ÙËÓ ¤ÁÎÚÈÛË ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ ˘ÔÁÚ¿„ÂÈ Û˘Ì‚¿ÛÂȘ Ô˘ Ï‹ÁÔ˘Ó ÙÔÓ ÂÚ¯fiÌÂÓÔ ¡Ô¤Ì‚ÚÈÔ. ∞Í›˙ÂÈ Ó· ÛËÌÂȈı› fiÙÈ Ì¤¯ÚÈ Î·È ¯ı˜ ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ‰ÂÓ ˘‹Ú¯Â ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ Â›ÛËÌË ÂÓË̤ڈÛË Û¯ÂÙÈο Ì ÙË Ï‹ÍË Ù˘ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ‹ ÙË Û˘Ó¤¯ÈÛË Ù˘ ˘ÏÔÔ›ËÛ‹˜ ÙÔ˘ ̤¯ÚÈ Î·È ÙÔÓ ÂÚ¯fiÌÂÓÔ ¡Ô¤Ì‚ÚÈÔ. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜, ˆÛÙfiÛÔ, ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó fiÙÈ Â›Ó·È Ôχ Èı·Ófi Ó· ‰Ôı› ·Ú¿Ù·ÛË ÙÂÛÛ¿ÚˆÓ ÌËÓÒÓ ÛÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ Ì ÂÓÙÔÏ‹ Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ ËÁÂ-

Û›·˜ ÙÔ˘ ·ÚÌÔ‰›Ô˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ, Ì ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ ÛÙËÓ ÚÔÎÂÈ̤ÓË ÂÚ›ÙˆÛË Ó· ·ÔÌ·ÎÚ‡ÓÔÓÙ·È ·fi ÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÙÔ˘˜ ÙÚÂȘ Ì‹Ó˜ ÚÈÓ ÙË Ï‹ÍË ÙˆÓ Û˘Ì‚¿ÛÂÒÓ ÙÔ˘˜. ™ÙÔ ÌÂٷ͇, Ë ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ ÂÓËÌÂÚÒıËΠÚfiÛÊ·Ù· ·fi ÙÔÓ Â›ÙÚÔÔ Û¯ÂÙÈο Ì ÙË Ï‹ÍË ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ Î·È ÂÈϤÔÓ fiÙÈ ·fi Û‹ÌÂÚ· ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ‰È·ÙËÚ› ÛÙȘ ÀËÚÂۛ˜ Ù˘ ÙÔ ÚÔÛˆÈÎfi ÌÂÚÈ΋˜ ··Û¯fiÏËÛ˘ Î·È Ó· ηχÙÂÈ ÙË ÌÈÛıÔ‰ÔÛ›· ÙÔ˘ ¤ÛÙˆ Î·È ·fi ȉ›Ô˘˜ fiÚÔ˘˜. ∂ÈϤÔÓ, Ô ¢‹ÌÔ˜ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ ÂÓËÌÂÚÒıËΠ·fi ÓÔÌÈÎfi Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ fiÙÈ ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ÌÂÚÈ΋˜ ··Û¯fiÏËÛ˘ ‰ÂÓ ‰ÈηÈÔ‡ÓÙ·È ·Ô-

˙ËÌ›ˆÛ˘ Ì ÙË Ï‹ÍË Ù˘ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜. Ãı˜ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Ô ·ÚÌfi‰ÈÔ˜ ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ Î. °. ¶··Èˆ¿ÓÓÔ˘ Û˘Ó·ÓÙ‹ıËΠÛÙÔ ¢ËÌ·Ú¯Â›Ô Ì ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ ÛÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ù˘ ÌÂÚÈ΋˜ ··Û¯fiÏËÛ˘. ΔÔ˘˜ ÂÓË̤ڈÛ ۯÂÙÈο Ì ÙË Ï‹ÍË Ù˘ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ Î·È ÙÔ˘˜ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ӷ ÌËÓ ÚÔÛ¤Ú¯ÔÓÙ·È ÁÈ· ÂÚÁ·Û›· ·fi ÌÂı·‡ÚÈÔ ¢Â˘Ù¤Ú·, ̤¯ÚÈ Ó· ˘¿ÚÍÔ˘Ó ‰È¢ÎÚÈÓ›ÛÂȘ ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ ËÁÂÛ›·˜ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ, ‰ÈfiÙÈ Ô ¢‹ÌÔ˜ ‰ÂÓ ı· ¤¯ÂÈ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ηχÙÂÈ ÙË ÌÈÛıÔ‰ÔÛ›· ÙÔ˘˜ Î·È ÙÔ ·ÚÌfi‰ÈÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ı· ‰È·Îfi„ÂÈ ÙȘ ÈÛÙÒÛÂȘ.

“∂›Ó·È ·Ôχو˜ Ê˘ÛÈÔÏÔÁÈÎfi Ó· ÂÈÎÚ·Ù› ·ÓÈÎfi˜ ÛÙȘ Ù¿ÍÂȘ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÌÂÚÈ΋˜ ··Û¯fiÏËÛ˘” ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ Ô ·ÚÌfi‰ÈÔ˜ ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ Î. °. ¶··Èˆ¿ÓÓÔ˘ “ÁÈ· ÙË ‰È·ÎÔ‹ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜. ∂Ì›˜ ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ Ì·˜ ·¢ı˘Óı‹Î·Ì Û οı ·ÚÌfi‰ÈÔ ÁÈ· Ó· ‚Úԇ̛̠· χÛË. ∂ÓËÌÂÚˆı‹Î·Ì ·fi ÙÔÓ Â›ÙÚÔÔ fiÙÈ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ì ˆ˜ ¢‹ÌÔ˜ ÙÔ ‰Èη›ˆÌ· Ó· Û˘Ó¯›ÛÔ˘Ì ӷ ··Û¯ÔÏԇ̠ÙÔ ÚÔÛˆÈÎfi ÌÂÚÈ΋˜ ··Û¯fiÏËÛ˘, ‰ÈfiÙÈ ‰ÂÓ ı· ÂÁÎÚ›ÓÔÓÙ·È Ù· ÂÓÙ¿ÏÌ·Ù· ÏËڈ̋˜ ÁÈ· ÙË ÌÈÛıÔ‰ÔÛ›· ÙÔ˘, ·ÎfiÌË Î·È ·Ó ÙËÓ Î·Ï‡„Ô˘Ì ÂÌ›˜ Ì ›‰È· ¤ÛÔ‰·. ™‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ÏËÚÔÊÔڛ˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ì ·fi ÙÔ ¢‹ÌÔ ∞Ì·ÚÔ˘Û›Ô˘, ÙÔ ˘Ô˘ÚÁ›Ô, ÌÂÙ¿ Ù· ·ÈÙ‹Ì·Ù· Î·È ¿ÏÏˆÓ ¢‹ÌˆÓ, ›Ûˆ˜ ‰ÒÛÂÈ ·Ú¿Ù·ÛË ÙÂÛÛ¿ÚˆÓ ÌËÓÒÓ ÛÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜. ∂Ì›˜ ˙ËÙ‹Û·Ì ·fi ÙÔ˘˜ ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘˜ Ó· ÌËÓ ¤ÏıÔ˘Ó ÁÈ· ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ·fi ¢Â˘Ù¤Ú·, ̤¯ÚÈ Ó· ¤¯Ô˘Ì ÂÓË̤ڈÛË. ¶¿ÓÙˆ˜ Â›Ó·È ·Ú¿‰ÔÍÔ Î·È Î·Ó›˜ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ··ÓÙ‹ÛÂÈ ÛÙÔ ÂÚÒÙËÌ·, ÁÈ·Ù› ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ÂÓ¤ÎÚÈÓ ÙËÓ ˘ÔÁÚ·Ê‹ Û˘Ì‚¿ÛÂˆÓ Ì¤¯ÚÈ ÙÔÓ ¡Ô¤Ì‚ÚÈÔ ÙÔ˘ 2011, fiÙ·Ó ÁÓÒÚÈ˙ fiÙÈ ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ï‹ÁÂÈ ÛÙȘ 30 ∞ÚÈÏ›Ô˘” ηٷϋÁÂÈ Ô ·ÚÌfi‰ÈÔ˜ ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡. μ·ÁÁ¤Ï˘ ∫·Ú·Ì¿Ó˘

ΔÔ Û˘ÓÙÔÓÈÛÙÈÎfi fiÚÁ·ÓÔ ÙÔ˘ ÓËÛÈÔ‡ ÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÂıÂÏÔÓÙ¤˜ ÁÈ· ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ÚÔÛÙ·Û›·

∫·È Ë ™ÎfiÂÏÔ˜ ¯ˆÚ›˜ ¯Ú‹Ì·Ù· ÁÈ· ÙËÓ ˘Ú·ÛÊ¿ÏÂÈ· ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ ™Δ∏¡ ¤ÁÎÚÈÛË ÌÓËÌÔÓ›Ô˘ ÂÓÂÚÁÂÈÒÓ, ÛÙÔ ÔÔ›Ô ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È ÛÂÈÚ¿ ‰Ú¿ÛÂˆÓ ÛÙÔÓ ÙÔ̤· Ù˘ ¶ÔÏÈÙÈ΋˜ ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜, ÚÔ¯ÒÚËÛ ÙÔ ™˘ÓÙÔÓÈÛÙÈÎfi ΔÔÈÎfi ŸÚÁ·ÓÔ (™Δ√) ™ÎÔ¤ÏÔ˘, Ô˘ Û˘Ó‰ڛ·Û ¯ı˜ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ÛÙÔ ¢ËÌ·Ú¯Â›Ô ÙÔ˘ ÓËÛÈÔ‡. ™ÙËÓ ›‰È· Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÂÎÊÚ¿ÛÙËÎÂ Î·È Ë ·ÓËÛ˘¯›· ÁÈ· ÙËÓ Î·ı˘ÛÙ¤ÚËÛË Ô˘ ·Ú·ÙËÚÂ›Ù·È ÛÙËÓ Î·Ù·‚ÔÏ‹ ÙˆÓ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓˆÓ ÈÛÙÒÛÂˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ˘Ú·ÛÊ¿ÏÂÈ·, ÂÓÒ ·ÔÊ·Û›ÛÙËΠ·fi fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Û˘Ó·ÚÌfi‰ÈÔ˘˜ ÊÔÚ›˜ Ë Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛË ¿ÌÂÛ· ¿ÛÎËÛ˘ ÂÙÔÈÌfiÙËÙ·˜ ÙˆÓ ÂıÂÏÔÓÙÒÓ Î·È ÙˆÓ ·ÚÌÔ‰›ˆÓ ·Ú¯ÒÓ ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ˘ÚηÁÈ¿˜ Î·È ÏËÌ̇ڷ˜. øÛÙfiÛÔ, ¤ÓÙÔÓÔ ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌfi ÚÔηÏÔ‡Ó ÛÙË ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ Ù· ÎÚÔ‡ÛÌ·Ù· ÎÏÔ‹˜ ÓÂÚÔ‡ ·fi ÙȘ ‰ÂÍ·ÌÂÓ¤˜ ˘Ú·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜, Ô˘ ·˘Í¿ÓÔÓÙ·È ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ·. ŒÙÔÈÌË ÛÙÔ Ì¤ÙÚÔ ÙÔ˘ ‰˘Ó·ÙÔ‡ ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈ˘ÚÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô Ô˘ ÍÂÎÈÓ¿ Â›ÛËÌ· ·fi ·‡ÚÈÔ ∫˘Úȷ΋ ‰ËÏÒÓÂÈ Ë ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ™ÎÔ¤ÏÔ˘, ηıÒ˜, fiˆ˜ ÂÈÛËÌ¿ÓıËΠÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ¯ıÂÛÈÓ‹˜ Û˘Ó‰ڛ·Û˘ ÙÔ˘ ™Δ√, ÚÔ·ÙÔ˘Ó ÂÌfi‰È· ÛÙËÓ ÔÚÁ¿ÓˆÛË ÙˆÓ Û˘Ó·ÚÌÔ‰›ˆÓ ÊÔÚ¤ˆÓ, ÏfiÁˆ Ù˘ ηı˘ÛÙ¤ÚËÛ˘ Ô˘ ·Ú·ÙËÚÂ›Ù·È ÛÙËÓ Î·Ù·‚ÔÏ‹ ·fi ÙËÓ ¶ÔÏÈÙ›· ÙˆÓ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓˆÓ ÈÛÙÒÛÂˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ˘Ú·ÛÊ¿ÏÂÈ·. ∂›Ó·È ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi fiÙÈ ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ‰·ÛÈÎÔ› Î·È ·ÁÚÔÙÈÎÔ› ‰ÚfiÌÔÈ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ·ÎfiÌË Î·ı·ÚÈÛÙ›, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· Â›Ó·È Â‡ÎÔÏË Ë ÚfiÛ‚·ÛË ÙˆÓ ˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÈÎÒÓ Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ, ‰ÈfiÙÈ ‰ÂÓ Î·Ù·‚Ï‹ıËÎ·Ó ·ÎfiÌË ÔÈ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓ˜ ÈÛÙÒÛÂȘ. øÛÙfiÛÔ, ÙÔ ™Δ√ ÂÓ¤ÎÚÈÓ ¯ı˜ ÙÔ ÌÓËÌfiÓÈÔ ÂÓÂÚÁÂÈÒÓ Ô˘ Û˘Ó¤Ù·ÍÂ Ë ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ™ÎÔ¤ÏÔ˘ Î·È ÛÙÔ ÔÔ›Ô ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È ÛÂÈÚ¿ ‰Ú¿ÛÂˆÓ ÛÙÔÓ ÙÔ̤· Ù˘ ¶ÔÏÈÙÈ΋˜ ¶ÚÔÛÙ·-

Û›·˜ ÁÈ· ÙËÓ ÚfiÏË„Ë Î·È ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ˘ÚηÁÈÒÓ, ÏËÌÌ‡ÚˆÓ Î·È ¿ÏÏˆÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ÂӉ¯Ô̤ӈ˜ Ó· ÚÔ·„Ô˘Ó ·fi ÙËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË ÂÈΛӉ˘ÓˆÓ ηÈÚÈÎÒÓ Ê·ÈÓÔ̤ӈÓ. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, ÙÔ ™˘ÓÙÔÓÈÛÙÈÎfi ΔÔÈÎfi ŸÚÁ·ÓÔ ™ÎÔ¤ÏÔ˘ ·ÔÊ¿ÛÈÛÂ Î·È ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛË ÙÔ ·Ì¤Ûˆ˜ ÚÔÛ¯¤˜ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· ¿ÛÎËÛ˘, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ‰È·ÈÛÙˆı› Ë ÂÙÔÈÌfiÙËÙ· ÙˆÓ ÂıÂÏÔÓÙÒÓ Î·È ÙˆÓ ·ÚÌÔ‰›ˆÓ ·Ú¯ÒÓ ÛÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ˘ÚηÁÈ¿˜ Î·È ÏËÌ̇ڷ˜. ™ÙÔ ÌÂٷ͇, ÔÈ Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÔÓÙ˜ ÛÙË Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÂͤÊÚ·Û·Ó ÙËÓ ·fiÏ˘ÙË ÈηÓÔÔ›ËÛ‹ ÙÔ˘˜ Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ·˘ÍË̤ÓË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙˆÓ ÂıÂÏÔÓÙÒÓ ÛÙË ÊÂÙÈÓ‹ ·ÓÙÈ˘ÚÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô Î·È ÙËÓ ¿ÚÈÛÙË, fiˆ˜ ˘ÔÁÚ·ÌÌ›ÛÙËÎÂ, ÔÚÁ¿ÓˆÛË ÙˆÓ ÔÌ¿‰ˆÓ ÙÔ˘˜. ∞fi ÏÂ˘Ú¿˜ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∞Ú¯‹˜ ÂÈÛËÌ¿ÓıËΠÂÈϤÔÓ fiÙÈ ÙÔ ÚÔÛˆÈÎfi Ù˘ Â›Ó·È Û Ï‹ÚË ÂÙÔÈÌfiÙËÙ·, ηıÒ˜ Â›Û˘ fiÙÈ ÔÏÔÎÏËÚÒıËÎÂ Ë ‰È·‰Èηۛ· Ï‹ÚÔ˘˜ ηٷÁÚ·Ê‹˜ ÙˆÓ Ô¯ËÌ¿-

ÙˆÓ Î·È ÙÔ˘ Ì˯·ÓÔÏÔÁÈÎÔ‡ ÂÍÔÏÈÛÌÔ‡, ÂÓÒ ÙÚ›· ÎÔÓÙ¤ÈÓÂÚ Ì fiÏÔ ÙÔÓ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓÔ ÂÍÔÏÈÛÌfi ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ˘ÚηÁÈ¿˜ ¤¯Ô˘Ó ÙÔÔıÂÙËı› Û ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· ÛËÌ›· ÙÔ˘ ÓËÛÈÔ‡. “∫·Ù·ÚÙ›Û·Ì ¤Ó· ÌÓËÌfiÓÈÔ ÂÓÂÚÁÂÈÒÓ” ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ Ô ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ ™ÎÔ¤ÏÔ˘ Î. °. ªÈ¯ÂÏ‹˜ “Ì ÛÂÈÚ¿ ‰Ú¿ÛÂˆÓ ÛÙÔÓ ÙÔ̤· Ù˘ ¶ÔÏÈÙÈ΋˜ ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜ Î·È Û‡ÓÙÔÌ· ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ¿ÛÎËÛË ÁÈ· ÙËÓ ÂÙÔÈÌfiÙËÙ· ÂıÂÏÔÓÙÒÓ Î·È ·ÚÌÔ‰›ˆÓ ·Ú¯ÒÓ. £ÂÙÈÎfi ÁÈ· ÂÌ¿˜ Â›Ó·È Ë ÌÂÁ¿ÏË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙˆÓ ÂıÂÏÔÓÙÒÓ Î·È Ë ¿ÚÈÛÙË ÔÚÁ¿ÓˆÛË ÙˆÓ ÔÌ¿‰ˆÓ ÙÔ˘˜. ∂›Ì·ÛÙ ÚÔÂÙÔÈÌ·Ṳ̂ÓÔÈ ·ÚÎÂÙ¿ ηϿ ÛÙÔ Ì¤ÙÚÔ ÙÔ˘ ‰˘Ó·ÙÔ‡ Î·È ÙÔ˘ ÂÊÈÎÙÔ‡. £· οÓÔ˘Ì fi,ÙÈ ÌÔÚԇ̠·fi ÙË ‰È΋ Ì·˜ ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿. ΔÔ Ï¤ˆ ·˘Ùfi, ÁÈ·Ù› ÈÛÙÒÛÂȘ ‰ÂÓ ¤Ú¯ÔÓÙ·È Î·È ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Î·Ó ÂӉ›ÍÂȘ fiÙÈ ı· ηٷ‚ÏËıÔ‡Ó ·fi ÙËÓ ¶ÔÏÈÙ›·. √È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ‰·ÛÈÎÔ› Î·È ·ÁÚÔÙÈÎÔ› ‰ÚfiÌÔÈ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ηı·ÚÈÛÙ›, ηıÒ˜ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÈÛÙÒÛÂȘ. Èڛ˜ ¯Ú‹Ì·Ù· ‰ÂÓ ÌÔÚԇ̠ӷ ›̷ÛÙ ÙfiÛÔ ¤ÙÔÈÌÔÈ fiÛÔ ı¤ÏÔ˘ÌÂ Î·È ··ÈÙ›ٷȔ ˘ÔÁÚ·ÌÌ›˙ÂÈ Ô ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ ÙÔ˘ ÓËÛÈÔ‡. Δ¤ÏÔ˜, ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌfi ÚÔηÏÔ‡Ó ÛÙË ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ™ÎÔ¤ÏÔ˘ Ù· ÎÚÔ‡ÛÌ·Ù· ÎÏÔ‹˜ ÓÂÚÔ‡ ·fi ÙȘ ‰ÂÍ·ÌÂÓ¤˜ ˘Ú·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜, Ù· ÔÔ›· ·˘Í¿ÓÔÓÙ·È ÛÙËÓ ¤Ó·ÚÍË Ù˘ ·ÓÙÈ˘ÚÈ΋˜ ÂÚÈfi‰Ô˘. “√È ‰ÂÍ·ÌÂÓ¤˜ ˘Ú·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ ÛÙÔ ÓËÛ›” ÛËÌÂÈÒÓÂÈ Ô Î. ªÈ¯ÂÏ‹˜ “Â›Ó·È ·Ó¤ÙÔÈ̘, ˆÛÙfiÛÔ ÔÚÈṲ̂ÓÔÈ ÎϤ‚Ô˘Ó ÓÂÚfi. ∂Ì›˜ ÙȘ ÂϤÁ¯Ô˘Ì ηıËÌÂÚÈÓ¿ Î·È ÙȘ ÁÂÌ›˙Ô˘Ì Ì ÓÂÚfi. øÛÙfiÛÔ, ÔÈ ÂÈÙ‹‰ÂÈÔÈ Ú¤ÂÈ Ó· ηٷϿ‚Ô˘Ó fiÙÈ ÙÔ ÓÂÚfi ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙȘ ‰ÂÍ·ÌÂÓ¤˜ ˘Ú·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ ÁÈ· οÔÈÔ ÏfiÁÔ Î·È ı· Â›Ó·È Îڛ̷ fiÙ·Ó Î·È ·Ó ÙÔ ¯ÚÂÈ·ÛÙԇ̠ӷ ÌËÓ ÙÔ ¤¯Ô˘Ì” ηٷϋÁÂÈ Ô ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ ™ÎÔ¤ÏÔ˘. μ·ÁÁ¤Ï˘ ∫·Ú·Ì¿Ó˘

∂›ÛÎÂ„Ë Ù˘ ¢ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋˜ ∞ÚÈÛÙÂÚ¿˜ ÛÙË ∑·ÁÔÚ¿ ∏ ·ÓÙÈÚÔÛˆ›· Ù˘ ¡Ô-

̷گȷ΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ª·ÁÓËÛ›·˜ Ù˘ ¢ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋˜ ∞ÚÈÛÙÂÚ¿˜ Û˘Ó·ÓÙ‹ıËΠ̠ÙÔÓ ¢‹Ì·Ú¯Ô ∑·ÁÔÚ¿˜- ªÔ˘ÚÂÛ›Ô˘ Î. ∞ÓÙÒÓÔÁÏÔ˘ Î·È ÂÎÚÔÛÒÔ˘˜ ÊÔÚ¤ˆÓ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ Î·È ÂÓËÌÂÚÒıËΠÁÈ· Ù· ı¤Ì·Ù· Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜. ∏ ¢ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋ ∞ÚÈÛÙÂÚ¿ ̤ۈ Ù˘ ·ÓÙÈÚÔÛˆ›·˜ Ù˘, fiˆ˜ ÂÂÛ‹Ì·ÓÂ Ô ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ Î. ªÔ˘ÙÛÈÓ¿˜, Â¤ÏÂÍ ӷ ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ ¤Ó·Ó ·ÎÏÔ Â·ÊÒÓ Î·È Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂˆÓ Ì ÊÔÚ›˜ ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡, ·fi ÙË ∑·ÁÔÚ¿ ÁÈ·Ù› Ì ·˘Ùfi ÙÔ ÙÚfiÔ ı¤ÏÂÈ Ó· ÙÔÓ›ÛÂÈ ˆ˜ Ë ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋ ·Ó¿Ù˘ÍË ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Ì ÙËÓ ·ÁÚÔÙÈ΋ ·Ó¿Ù˘ÍË ·ÔÙÂÏ› ̤ÁÈÛÙË ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ·. √ ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ Î. °. ∞ÓÙÒÓÔÁÏÔ˘ ·Ó·Ê¤ÚıËΠÛÙ· ı¤Ì·Ù· Ô˘ ··Û¯ÔÏÔ‡Ó ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Î·È ÂÂÛ‹Ì·Ó ˆ˜ ·Ú¤Ï·‚ ¤Ó· ÌÂÁ¿ÏÔ ¯Ú¤Ô˜ Ô˘ ÊÙ¿ÓÂÈ Ù· 5,5 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ¢ÚÒ. ™ËÌ›ˆÛ ˆ˜ ÙÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚÔ ı¤Ì· Ô˘ ··Û¯ÔÏ› ÙÔ ¢‹ÌÔ Â›Ó·È Ë ·ÔηٿÛÙ·ÛË ÙÔ˘ Ô‰ÈÎÔ‡ ‰ÈÎÙ‡Ô˘, ÙÔ ÔÔ›Ô ¤¯ÂÈ ˘ÔÛÙ› ηٷÛÙÚÔʤ˜ (Úfi‚ÏËÌ· ÁÈ· ÙÔ ÔÔ›Ô Ë ¢ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋ ∞ÚÈÛÙÂÚ¿ ¤¯ÂÈ Î·Ù·ı¤ÛÂÈ ÂÚÒÙËÛË ÛÙË μÔ˘Ï‹), ηıÒ˜ Î·È Î·Ù·Û΢‹ Ù˘ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ‡ ‰ÚfiÌÔ˘, ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ Ô˘ ı· ÂÓÈÛ¯‡ÛÔ˘Ó ÛËÌ·ÓÙÈο ÙËÓ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋ ·Ó¿Ù˘ÍË Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜. ªÂٷ͇ ÙˆÓ ıÂÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ¤ıÈÍÂ Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô˜, ÛËÌÂÈÒÓÔÓÙ·˜ ˆ˜ Ë Ï‡ÛË ÙÔ˘˜ ÌÔÚ› Ó· ‰ÒÛÂÈ ÌÂÁ¿ÏË ÒıËÛË ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹, Â›Ó·È Ë ·fi‰ÔÛË Ì¤ÚÔ˘˜ Ù˘ ÂÚÈÔ˘Û›·˜ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘ (•ÂÓ›· ΔÛ·Áηڿ‰·˜, ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎfi ηٿÛÙËÌ· ∑·ÁÔÚ¿˜, ÎÙ‹Ì· ·ÂÚÔÔÚ›·˜ ÛÙÔ ∞Ó‹ÏÈÔ, ÎÙ›ÚÈ· ·ÏÈ¿˜ ÛÙÚ·ÙȈÙÈ΋˜ ‚¿Û˘ ÛÙ· ÿÓÈ·), ÛÙÔ Ó¤Ô ¢‹ÌÔ ÁÈ· ·ÍÈÔÔ›ËÛË. ∞ӷʤÚıËΠ·ÎfiÌË ÛÙËÓ ·Ó¿ÁÎË ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛ˘ ÙÔ˘ ÏÈÌ·ÓÈÔ‡ ÛÙÔ ÃÔÚ¢Ùfi Î·È ÙÔ˘ ·ÏÈ¢ÙÈÎÔ‡ Î·Ù·Ê˘Á›Ô˘ ∞Á›Ô˘ πˆ¿ÓÓË, Ù˘ ηٷÛ΢‹˜ ÎÏÂÈÛÙÔ‡ Á˘ÌÓ·ÛÙËÚ›Ô˘ Î·È ÏÈÌÓÔ‰ÂÍ·ÌÂÓ‹˜ 300.000 Î.Ì. ΔËÓ ·Ó¿ÁÎË Ó· ‚ÔËı‹ÛÂÈ Ë ¶ÔÏÈÙ›· ÙËÓ Î·ÏÏȤÚÁÂÈ· ÙˆÓ Ì‹ÏˆÓ, ÒÛÙ ӷ ÂÎÛ˘Á¯ÚÔÓÈÛÙ› Ë ·Ú·ÁˆÁ‹ ÙfiÓÈÛ ÛÙËÓ ·ÓÙÈÚÔÛˆ›· Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ™˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌÔ‡ ∑·ÁÔÚ¿˜ Î. ∫. ∫fiÓÛÔ˘Ï·˜. ∞ӷʤÚıËΠȉȷ›ÙÂÚ· ÛÙËÓ ·Ó·Áη›· ·Ó·‰È¿ÚıÚˆÛË ÙˆÓ Î·ÏÏÈÂÚÁÂÈÒÓ Î·È ÛÙÔ Úfi‚ÏËÌ· Ù˘ Û˘ÁÎÚ¿ÙËÛ˘ ÙˆÓ ÓÂÚÒÓ, Ô˘ Û‹ÌÂÚ· ¯¿ÓÔÓÙ·È ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ∏ Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ °˘Ó·ÈΛԢ ™˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌÔ‡ Î. ª·Ú›· Δ۷ӿη, ·Ó·Ê¤ÚıËΠÛÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ‰È·ÛÊ¿ÏÈÛ˘ Ù˘ ÔÈfiÙËÙ·˜ ÙˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ ÙÔ˘ Û˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌÔ‡, ÛÙÔÓ ·ı¤ÌÈÙÔ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÌfi Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› Ë ·ÓÂͤÏÂÁÎÙË ·ÁÔÚ¿, ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙËÓ ˘ÂÚ‚ÔÏÈ΋ ÊÔÚÔÏfiÁËÛË Ô˘ ÙÔ˘˜ Â‚ϋıË. ΔÔ ı¤Ì· ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡ ÁÈ· ÙȘ ηÏÏȤÚÁÂȘ Î·È ÙËÓ Î·Ù·ÎfiÚ˘ÊË ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ ÎfiÛÙÔ˘˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ÛËÌ›ˆÛÂ Ô Î. §¿˙·ÚÔ˜ ™·Ì·Ú¿˜, ÂÎÚfiÛˆÔ˜ ÙÔ˘ ∞ÁÚÔÙÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ª·ÎÚ˘Ú¿¯Ë˜. ™Ù· ı¤Ì·Ù· Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ·Ó·Ê¤ÚıËηÓ, Ù¤ÏÔ˜, Î·È ÂÎÚfiÛˆÔÈ ¿ÏÏˆÓ ·ÁÚÔÙÈÎÒÓ Û˘ÏÏfiÁˆÓ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘.


M·ÁÓËÛ›· 16 ¶ÚÔÒıËÛË ·ÏÏ·ÁÒÓ ÁÈ· ÂχıÂÚÔ ‰È¿‰ÚÔÌÔ Â˙ÒÓ ÛÙȘ ·Ú·Ï›Â˜ ∞ÁÚÈ¿˜ - ∞Á¯È¿ÏÔ˘ ∂χıÂÚË ‰È¤Ï¢ÛË ÁÈ· ÙÔ˘˜ Â˙Ô‡˜ ÛÙÔ ·Ú·ÏÈ·Îfi ̤وÔ Ù˘ ∞ÁÚÈ¿˜ ÚÔÙ›ÓÂÈ Ë ¤ÎıÂÛË Î·ÓÔÓÈÛÙÈ΋˜ ·fiÊ·Û˘ ÁÈ· ÙÔÓ ÂÓÈ·›Ô ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘. ∞ÏÏ·Á¤˜ fi¯È ÌfiÓÔ ÛÙÔ ·Ú·ÏÈ·Îfi ̤وÔ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, fiÔ˘ ÂÈ‚¿ÏÏÂÈ Ó· ÍËψıÔ‡Ó ÔÈ Ó¿ÈÏÔÓ Î·Ù·Û΢¤˜, ·ÏÏ¿ Î·È ·Ó·ÙÚÔ¤˜ ÛÙȘ ÂÚÈÊÂÚÂȷΤ˜ ‰ËÌÔÙÈΤ˜ ÂÓfiÙËÙ˜, fiˆ˜ ·˘Ù‹ Ù˘ ∞ÁÚÈ¿˜ Î·È Ù˘ ∞Á¯È¿ÏÔ˘, ‰ÚÔÌÔÏÔÁ› Ë Î·ÓÔÓÈÛÙÈ΋ ·fiÊ·ÛË ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ÙÚ·Â˙ÔηıÈÛÌ¿ÙˆÓ, Ô˘ ı· ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂÈ Ô ¢‹ÌÔ˜ μfiÏÔ˘. ™ÙȘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ Ù˘ ∞ÁÚÈ¿˜ Î·È Ù˘ ∞Á¯È¿ÏÔ˘, Ë Î·ÓÔÓÈÛÙÈ΋ ÚÔÙ›ÓÂÈ ÙËÓ ‡·ÚÍË ÂχıÂÚÔ˘ ‰È·‰ÚfiÌÔ˘ Î·È ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ ı¿Ï·ÛÛ·˜ Î·È fi¯È ÌfiÓÔ ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ ‰ÚfiÌÔ˘, ÒÛÙ ӷ ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È ÂχıÂÚ· ÔÈ Ôϛ٘. ΔÔ ÛÎÂÙÈÎfi ‰ڿ˙ÂÙ·È ÛÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ˘¿Ú¯ÂÈ ·Ó¿Ù˘ÍË ÙÚ·Â˙ÔηıÈÛÌ¿ÙˆÓ Û ·Ú·ÏÈ·Îfi ̤وÔ Î·È Ó· ÌËÓ ÂÈÙÚ¤ÂÙ·È Ë ÂχıÂÚË ÚfiÛ‚·ÛË ÙˆÓ Â˙ÒÓ Ô˘ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ·ÔÏ·‡ÛÔ˘Ó ÙË ‚fiÏÙ· ÙÔ˘˜. ∏ ηÓÔÓÈÛÙÈ΋ Ô˘ ı· Û˘˙ËÙËı› ÛÙËÓ ∂ÎÙÂÏÂÛÙÈ΋ ∂ÈÙÚÔ‹ ÙËÓ ΔÚ›ÙË, Ì·˙› Ì ÙȘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÁÈ· ÙÔ °ÂÓÈÎfi ¶ÔÏÂÔ‰ÔÌÈÎfi ™¯¤‰ÈÔ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÚÔηϤÛÂÈ ÔÏϤ˜ ·ÓÙȉڿÛÂȘ ÛÙȘ ÂÚÈÔ¯¤˜ fiÔ˘ ÙÚ·Â˙Ôηı›ÛÌ·ÛÙ· ·Ó·Ù‡ÛÛÔÓÙ·È ¿Óˆ ÛÙÔ Î‡Ì·, Ì ÙȘ “¢ÏÔÁ›Â˜” Ù˘ ÙÔÈ΋˜ ·˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ˘˜ ·Ú¯ÈÙ¤ÎÙÔÓ˜ Î·È ÙÔ˘˜ Ì˯·ÓÈÎÔ‡˜ Ô˘ ÂÚÁ¿ÛÙËÎ·Ó ÂıÂÏÔÓÙÈο ÁÈ· ÙËÓ ÂÎfiÓËÛË Ù˘ ηÓÔÓÈÛÙÈ΋˜, fiϘ ÔÈ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˜ ·ÔÊ¿ÛÂȘ Ô˘ ›¯·Ó ÂΉÔı› ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· Î·È ÙË ‰È·Ê‡Ï·ÍË ÙÔ˘ ·ÛÙÈÎÔ‡ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜, ‹Ù·Ó Â·ÚΛ˜, ·ÏÏ¿ ηÓ›˜ ‰ÂÓ ÙȘ ÙËÚÔ‡Û ÙfiÛÔ ÛÙÔÓ ÚÒËÓ ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘, fiÛÔ Î·È ÛÙȘ ÂÚÈÊÂÚÂȷΤ˜ ÂÓfiÙËÙ˜. ΔÔ Î›ÌÂÓÔ Ù˘ ηÓÔÓÈÛÙÈ΋˜ ·Ú·‰fiıËΠÛÙÔ ¢‹Ì·Ú¯Ô μfiÏÔ˘ Î. ¶¿ÓÔ ™ÎÔÙÈÓÈÒÙË, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô ¶ÔÏÂÔ‰ÔÌ›·˜ Î. ªfiÛ¯Ô Î·È ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ ‰ËÌÔÙÈ΋˜ ·Ú¯‹˜ Á›ÓÔÓÙ·È ‰ÈÔÚıÒÛÂȘ. ªÈ· ·fi ·˘Ù¤˜ ÙȘ ‰ÈÔÚıÒÛÂȘ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ Ô‰fi ∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘ ÛÙÔ μfiÏÔ, fiÔ˘ ÔÈ È‰ÈÔÎً٘ ηʤ Ô˘ ÙÔÔıÂÙÔ‡Ó ÛηÌfi ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÂÏ¿Ù˜ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ ‹È·˜ ΢ÎÏÔÊÔÚ›·˜, ıˆÚÔ‡ÓÙ·È Û‹ÌÂÚ· ·Ú¿ÓÔÌÔÈ. ∏ ÔÌ¿‰· ÂÚÁ·Û›·˜ ·ÔÊ¿ÓıËΠfiÙÈ Ë ∫·ÓÔÓÈÛÙÈ΋ ∞fiÊ·ÛË ÙÔ˘ 2008 Ô˘ ›¯Â ÂΉÒÛÂÈ Ô μfiÏÔ˜ Â›Ó·È Â·Ú΋˜, ˆÛÙfiÛÔ ÚÔ·ÙÂÈ ı¤Ì· Ì ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ Ù˘ Î·È ÚÔÙ›ÓÂÈ Ó· ˘¿Ú¯ÂÈ Û‚·ÛÌfi˜ ÚÔ˜ ÙÔ ‰ËÌfiÙË Î·È ÛÙÔ˘˜ ÎÔÈÓfi¯ÚËÛÙÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô, Ë ÈÛÙ‹ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ Ù˘ Ó¤·˜ ∫·ÓÔÓÈÛÙÈ΋˜ ∞fiÊ·Û˘, ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ı¤ÛÂÈ Ù¤ÏÔ˜ Î·È Û ÔÏÏ¿ “ηÎÒ˜ ΛÌÂÓ·” ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ Î·È ÂȉÈο ÛÙÔ˘˜ Â˙fi‰ÚÔÌÔ˘˜ Î·È ¿ÏÏÔ˘˜ ÎÔÈÓfi¯ÚËÛÙÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜.

™ABBATO 30 A¶PI§I√À 2011

√ ˘Ô˘ÚÁfi˜ £·Ï·ÛÛ›ˆÓ ÀÔı¤ÛÂˆÓ ÂȂ‚·ÈÒÓÂÈ ‰ËÌÔÛ›Â˘Ì· Ù˘ «£»

™ÙÔÓ √§£ ÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘

ª

 ‰‡Ô ¯ˆÚÈÛÙ¤˜ ÚÔÎËÚ‡ÍÂȘ Ô˘ ı· ÂΉÔıÔ‡Ó ÙÔÓ ª¿ÈÔ, ı· ÂÈÏÂÁÔ‡Ó ÔÈ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔÈ È‰ÈˆÙÈÎÔÔÈ‹ÛÂˆÓ ÙÔ˘ ∞ÙÙÈÎÔ‡ ™˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ §È̤ӈÓ, fiˆ˜ Î·È ÙˆÓ ÏÔÈÒÓ ÙÚÈÒÓ ÏÈÌÂÓÈÎÒÓ Û˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ: ÙÔ˘ ÏÈÌÂÓÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÛÙÔ ÔÔ›Ô ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ı· Â›Ó·È Ô √ÚÁ·ÓÈÛÌfi˜ §È̤ÓÔ˜ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ Î·È Ô ÔÔ›Ô˜ ı· ·ÔÚÚÔÊ‹ÛÂÈ Ù· ÏÈÌ¿ÓÈ· Ù˘ ∫·‚¿Ï·˜, Ù˘ ∞ÏÂÍ·Ó‰ÚÔ‡ÔÏ˘ Î·È ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, ÙÔ˘ ÏÈÌÂÓÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÛÙÔ ÔÔ›Ô ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ı· Â›Ó·È ÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ Ù˘ ¶¿ÙÚ·˜ ÙÔ ÔÔ›Ô Î·È ı· ·ÔÚÚÔÊ‹ÛÂÈ, ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ Ù· ÏÈÌ¿ÓÈ· Ù˘ ∫¤Ú΢ڷ˜, Ù˘ ∏ÁÔ˘ÌÂÓ›ÙÛ·˜, ÙÔ˘ ∫·Ù¿ÎÔÏÔ˘ Î·È ÙÔ ÏÈÌÂÓÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· ÛÙÔ ÔÔ›Ô ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ı· ÙÂı› ÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ ÙÔ˘ ∏Ú·ÎÏ›Ԣ ∫Ú‹Ù˘.

∞˘Ùfi ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È Û ¯ıÂÛÈÓfi ‰ËÌÔÛ›Â˘Ì· Ù˘ ÂÊËÌÂÚ›‰·˜ “Δ∞ ¡∂∞”, Ô˘ ÊÈÏÔÍÂÓ› Î·È ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ £·Ï·ÛÛ›ˆÓ ÀÔı¤ÛÂˆÓ Î·È ∞ÏÈ›·˜ Î. ¢. ¢È·Ì·ÓÙ›‰Ë, ÁÈ· ÙÔ Ò˜ ı· Á›ÓÔ˘Ó ÔÈ Û˘Á¯ˆÓ‡ÛÂȘ ÙˆÓ 12 ÂıÓÈ΋˜ ÛËÌ·Û›·˜ ÏÈÌ¤ÓˆÓ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Û ٤ÛÛÂÚ· ÏÈÌÂÓÈο Û˘ÛÙ‹Ì·Ù·, ·ÏÏ¿ Î·È ÔÈ· ı· Â›Ó·È Ë Ù‡¯Ë ÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ ÏÈÌ·ÓÈÒÓ. √È ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁÔ‡ ÂȂ‚·ÈÒÓÔ˘Ó Ï‹Úˆ˜ ÙÔ ‰ËÌÔÛ›Â˘Ì· Ù˘ “£” ÁÈ· ÙËÓ ·ÔÚÚfiÊËÛË ÙÔ˘ ÏÈÌ·ÓÈÔ‡ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ·fi ÙÔÓ √§£. “¶ÚÔ¯ˆÚ¿ÌÂ Î·È ˘ÏÔÔÈԇ̠ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÌÈ· ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋ ·Ó¿Ù˘Í˘ Â¿Óˆ ÛÙÔ ∂ıÓÈÎfi §ÈÌÂÓÈÎfi ™‡ÛÙËÌ· ΢ڛˆ˜ Û ‰‡Ô ¿ÌÂÛÔ˘˜ ¿ÍÔÓ˜: ΔËÓ ÂÍÂȉ›Î¢ÛË ÙˆÓ ÏÈÌ¤ÓˆÓ Ì¤Ûˆ Ù˘ ‰ÈÔÈÎËÙÈ΋˜ ÌÂÙ·ÚÚ‡ıÌÈÛ˘ Î·È ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ‰ÈÂıÓÒÓ Ú·ÎÙÈÎÒÓ ·Ú·¯ÒÚËÛ˘ ÏÈÌÂÓÈÎÒÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ. ∏ ÌÂÙ·ÚÚ‡ıÌÈÛË ÙÔ˘ ÏÈÌÂÓÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ Ô˘ ÚÔÙ›ÓÔ˘Ì ӷ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËı› Â›Ó·È Û ÙÚ›· Â›‰· Î·È Û “˘Ú·ÌȉÈ΋ ÌÔÚÊ‹”. -ΔÔ ÚÒÙÔ Â›Â‰Ô ·ÊÔÚ¿ Ù· 12 ÏÈÌ¿ÓÈ· ÂıÓÈ΋˜ ÂÌ‚¤ÏÂÈ·˜ Ô˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó ˆ˜ ∞ÓÒÓ˘Ì˜ ∂Ù·Èڛ˜ (∞.∂.). ¢ËÏ·‰‹ ÙÔ ∞ÙÙÈÎfi §ÈÌÂÓÈÎfi ™‡ÛÙËÌ· (¶ÂÈÚ·È¿˜, §·‡ÚÈÔ, ƒ·Ê‹Ó· Î·È ∂ÏÂ˘Û›Ó·), ÙÔ §ÈÌÂÓÈÎfi ™‡ÛÙËÌ· μfiÚÂÈÔ˘ ∞ÈÁ·›Ô˘ Ì fi¯ËÌ· ÙÔÓ √§£ (ÂÈÛËÁ̤ÓË Â›Û˘ ÛÙÔ Ã.∞.) Î·È ÙÔ˘˜ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡˜ §ÈÌ¤ÓˆÓ ∞ÏÂÍ·Ó‰ÚÔ‡ÔÏ˘, ∫·‚¿Ï·˜ Î·È μfiÏÔ˘. ΔÔ πfiÓÈÔ §ÈÌÂÓÈÎfi ™‡ÛÙËÌ·, Ì fi¯ËÌ· ÙÔÓ √.§. ¶·ÙÚÒÓ Î·È ÙÔ˘˜ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡˜ §ÈÌ¤ÓˆÓ ∏ÁÔ˘ÌÂÓ›ÙÛ·˜, ∫¤Ú΢ڷ˜ Î·È ∫·Ù¿ÎÔÏÔ˘ Î·È ÙËÓ ÂÈÛ·ÁˆÁ‹ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ Ã.∞. ∫·ıÒ˜ Î·È ÙÔ §ÈÌÂÓÈÎfi ™‡ÛÙËÌ· ¡fiÙÈÔ˘ ∞ÈÁ·›Ô˘, Ì fi¯ËÌ· ÙÔÓ √.§. ∏Ú·ÎÏ›Ԣ Î·È ÙÔ˘˜ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡˜ §ÈÌ¤ÓˆÓ Ô˘ ı· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËıÔ‡Ó ÛÙÔ ¡fiÙÈÔ ∞ÈÁ·›Ô Î·È ÂÈÛ·ÁˆÁ‹ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ Ã.∞. -ΔÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ Â›Â‰Ô ·ÊÔÚ¿ Ù· ÏÈÌ¿ÓÈ· Ô˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó ˆ˜ ¡¶¢¢ (‰ËÌÔÙÈο ÏÈÌÂÓÈο Ù·Ì›· Î·È ÎÚ·ÙÈο ÏÈÌÂÓÈο Ù·Ì›·), ÛÙË ÏÔÁÈ΋ Ù˘ ÌÂÙ·ÙÚÔ‹˜ (Û˘Á¯ÒÓ¢Û˘) Î·È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘˜ ˆ˜ ÙÌ‹Ì·Ù· ∞ÓÒÓ˘Ì˘ ∂Ù·ÈÚ›·˜, Ì ‰È¿ÊÔÚÔ˘˜ ÙÚfiÔ˘˜ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜. - ΔÔ ÙÚ›ÙÔ Â›Â‰Ô ·ÊÔÚ¿ Ù· ÏÈÌ¿ÓÈ· ·ÚÔÛ‰ÈfiÚÈÛÙÔ˘ ÓÔÌÈÎÔ‡ ηıÂÛÙÒÙÔ˜ (ÔÚÊ·Ó¿ ÏÈÌ¿ÓÈ·), Ù· ÔÔ›· ı· ·ÔÙÂϤÛÔ˘Ó ÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ ÏËÛȤÛÙÂÚÔ˘ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ ÙˆÓ ∞.∂.”. ™ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ Â›‰Ô, Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ Î. ¢È·Ì·ÓÙ›‰Ë, ÂÓÙ¿ÛÛÔÓÙ·È Ù· ÏÈÌ¿ÓÈ· ™ÎÈ¿ıÔ˘, ™ÎÔ¤ÏÔ˘ Î·È ∞ÏÔÓÓ‹ÛÔ˘. √ √ÚÁ·ÓÈÛÌfi˜ §È̤ÓÔ˜ ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ ı· ·ÔÙÂϤÛÂÈ ÙËÓ ÂÙ·ÈÚ›· ÈÏfiÙÔ ÁÈ· fiÏ· Ù· ¿ÏÏ· ÏÈÌ¿ÓÈ· Ù˘ ¯ÒÚ·˜. °È· Ó· ·ÏÏ¿ÍÔ˘Ó ÚfiÛˆÔ Ù· ÏÈÌ¿ÓÈ· Ù˘ ¯ÒÚ·˜, ÂȉÈο ÛÙË Ê¿ÛË ·˘Ù‹ fiÔ˘ ÔÈ ‰ËÌfiÛȘ ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ ¤¯Ô˘Ó Û˘ÚÚÈÎÓˆı› ‰Ú·Ì·ÙÈο, Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ÛÎÔ‡ÂÈ Ó·

ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÛÙ· ··Ú·›ÙËÙ· ¤ÚÁ· Ì ÙË Ì¤ıÔ‰Ô Ù˘ Û˘Á¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛ˘. ™ÙÔ ÌÂٷ͇, Û‡Ìʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ·ÓÙȉڿÛÂȘ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎÒÓ Ú·ÎÙfiÚˆÓ Î·È ÂÎÚÔÛÒˆÓ ÂÙ·ÈÚÈÒÓ ÎÚÔ˘·˙Ȥڷ˜, ·Ó·ÊÔÚÈο Ì ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ ÎÒ‰Èη ·ÛÊ·Ï›·˜ ISPS. ™‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ›‰È˜ ËÁ¤˜ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ·ÓÙȉڿÛÂȘ ·Ó·ÊÔÚÈο Ì ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ ÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ÓfiÌÔ˘, Ô˘ ÛËÌ·›ÓÂÈ “‰È·¯Â›ÚÈÛË ÁÚ·ÊÂÈÔÎÚ·ÙÈ΋˜ ÌÈ˙¤ÚÈ·˜” ÛÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ.

™Â ȉÈÒÙ˜ ÙÔ 49% ™ÙÔ ‰ËÌÔÛ›Â˘Ì· ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È Î·È Ù· ÂÍ‹˜:

“∂Âȉ‹ ÚԂϤÂÙ·È fiÙÈ Ì¤¯ÚÈ ÙÔ 2014 Ë ı¿Ï·ÛÛ· Ù˘ ªÂÛÔÁ›Ԣ Ó· ·Ó·‰Âȯı› Û ÚˆÙÂ‡Ô˘Û· Ù˘ ·ÁÎfiÛÌÈ·˜ ·ÁÔÚ¿˜ ÎÚÔ˘·˙Ȥڷ˜ (Û‹ÌÂÚ· Â›Ó·È Ë ∫·Ú·˚‚È΋), Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ÙÚ¤¯ÂÈ Ó· ÚÔÏ¿‚ÂÈ ÙȘ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ë ∂ÏÏ¿‰· Ó· ·ÔÛ¿ÛÂÈ ÙË ÌÂÚ›‰· ÙÔ˘ ϤÔÓÙÔ˜ ·fi ÙËÓ ÂÈϤÔÓ ›Ù· Ô˘ ‰È·ÌÔÚÊÒÓÂÙ·È ÛÙË ÌÂÛÔÁÂȷ΋ ÎÚÔ˘·˙Ȥڷ. ∏‰Ë ηıÒ˜ Ë ¯ÒÚ· Ì·˜ ÚԂϤÂÙ·È Ó· ¤¯ÂÈ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÚfiÏÔ ÛÙȘ ·Ó·Î·Ù·Ù¿ÍÂȘ ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÎÚÔ˘·˙Ȥڷ˜, ͤÓÔÈ ÎÔÏÔÛÛÔ› ÙÔ˘ ÎÏ¿‰Ô˘ Û‡‰Ô˘Ó Ó· ηٷϿ‚Ô˘Ó ÚÔÓÔÌȷΤ˜ ı¤ÛÂȘ Û ÛËÌ·ÓÙÈο ÏÈÌ¿ÓÈ· Ù˘ ¯ÒÚ·˜. ∏ ÈÙ·ÏÈ΋ MSC, ÔÈ ÌÂÁ¿-

™‡ÛÎÂ„Ë ÁÈ· ÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ ÛÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô °È· Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ηٷÁÚ¿ÊÔÓÙ·È ÛÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, ·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË ¿ÌÂÛˆÓ ·ÔÊ¿ÛÂˆÓ ÁÈ· ÙÔÓ ·Ó·Ù˘ÍÈ·Îfi ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏÈÛÌfi ÙÔ˘ ÏÈÌ·ÓÈÔ‡ ÂÓË̤ڈÛÂ Ô ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ¶∞™√∫ ª·ÁÓËÛ›·˜ ∫ÒÛÙ·˜ ∫·ÚÙ¿Ï˘ ÙÔÓ ˘Ô˘ÚÁfi £·Ï·ÛÛ›ˆÓ ÀÔı¤ÛÂˆÓ °. ¢È·Ì·ÓÙ›‰Ë ÛÙÔ ÂÚÈıÒÚÈÔ Ù˘ Û˘Ó‰ڛ·Û˘ Ù˘ μÔ˘Ï‹˜ ÙËÓ ¶¤ÌÙË 28 ∞ÚÈÏ›Ô˘. Ÿˆ˜ ÛËÌ›ˆÛÂ Ô ∫. ∫·ÚÙ¿Ï˘, “Û˘ÓÂÚÁ·Ûı‹Î·Ì Ì ÙÔÓ Î. ™ÎÔÙÈÓÈÒÙË Î·È ÙÔÓ Î. ∞ÁÔÚ·ÛÙfi ÁÈ· ÙÔ ı¤Ì· ÙÔ˘ ÏÈÌ·ÓÈÔ‡ Î·È ı¤Û·Ì ٷ ·ÓÔÈÎÙ¿ ˙ËÙ‹Ì·Ù·. ∂›Ó·È ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ıÂÙÈÎfi fiÙÈ Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ £·Ï·ÛÛ›ˆÓ ÀÔı¤ÛÂˆÓ ·ÓÙ·ÔÎÚ›ıËΠ¿ÌÂÛ· ÔÚ›˙ÔÓÙ·˜ Û¯ÂÙÈ΋ Û‡ÛÎÂ„Ë ÛÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô ÙÔ˘ ÙËÓ ÚÔÛ¯‹ ¢Â˘Ù¤Ú· (2.5) Ì ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙˆÓ ·ÚÌÔ‰›ˆÓ ÊÔÚ¤ˆÓ. ∂›Ó·È ÚÔÊ·Ó¤˜ fiÙÈ ÛÙË Û‡ÛÎÂ„Ë ı· ·Ó·˙ËÙËıÔ‡Ó Î·È ÔÈ ÚÔı¤ÛÂȘ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ÁÈ· ÙËÓ ·ÍÈÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ÏÈ̤ÓÔ˜”. £¤Ì·Ù· Ù˘ Û‡Û΄˘ ı· ·ÔÙÂϤÛÔ˘Ó Ù· ·Ó·Áη›· ¤ÚÁ· Ô˘ ı· ‚ÂÏÙÈÒÛÔ˘Ó ÙËÓ ·ÓÙ·fiÎÚÈÛË ÙÔ˘ ÏÈ̤ÓÔ˜ μfiÏÔ˘ ÛÙÔÓ ÙÔ˘ÚÈÛÌfi ÎÚÔ˘·˙Ȥڷ˜, Ù· ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈο ˙ËÙ‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ÏÈ̤ÓÔ˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ ¤ÚÁÔ Ù˘ Á’ ÚÔ‚Ï‹Ù·˜.

Ϙ ·ÌÂÚÈηÓÈΤ˜ ÂÙ·ÈÚ›˜ ÎÚÔ˘·˙Ȥڷ˜ ÔÈ Carnival Î·È Carribean ·ÏÏ¿ Î·È ÎÈÓÂ˙ÈΤ˜ ÂÙ·ÈÚ›˜ ¤¯Ô˘Ó ÂΉËÏÒÛÂÈ Û·Ê¤˜ ÂӉȷʤÚÔÓ ÁÈ· Ó· ·ÔÎÙ‹ÛÔ˘Ó ÙȘ ‰ÈΤ˜ ÙÔ˘˜ ·ÔÎÏÂÈÛÙÈΤ˜ ÚÔ‚Ï‹Ù˜ ÛÙ· ÌÂÁ¿Ï· ÂÏÏËÓÈο ÏÈÌ¿ÓÈ·, ΢ڛˆ˜ ÙÔ˘ ¶ÂÈÚ·È¿. ™Â ÚÒÙÔ Ï¿ÓÔ ı· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Ù· 12 ÌÂÁ¿Ï· ÂıÓÈο ÏÈÌ¿ÓÈ· ÙÔ˘ ¶ÂÈÚ·È¿, Ù˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢, Ù˘ ∂ÏÂ˘Û›Ó·˜, ÙÔ˘ §·˘Ú›Ô˘, Ù˘ ƒ·Ê‹Ó·˜, Ù˘ ∏ÁÔ˘ÌÂÓ›ÙÛ·˜, Ù˘ ¶¿ÙÚ·˜, Ù˘ ƒfi‰Ô˘, Ù˘ ∫·‚¿Ï·˜, ÙÔ˘ ∏Ú·ÎÏ›Ԣ, ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ Î·È Ù˘ ∞ÏÂÍ·Ó‰ÚÔ‡ÔÏ˘. Δ· ÏÈÌ¿ÓÈ· ·˘Ù¿ ·ÏÏ¿ Î·È ¿ÏÏ· ÌÂÁ¿Ï· ÏÈÌ¿ÓÈ· ı· Û˘Á¯ˆÓ¢ÙÔ‡Ó Î·È Ì ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ Ù· ÏÈÌ¿ÓÈ· ÙÔ˘ ¶ÂÈÚ·È¿, Ù˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢, Ù˘ ¶¿ÙÚ·˜ Î·È ÙÔ˘ ∏Ú·ÎÏ›Ԣ ∫Ú‹Ù˘ ı· ·ÔÙÂϤÛÔ˘Ó Ù¤ÛÛÂÚȘ ÌÂÁ¿ÏÔ˘˜ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡˜ Ì ÈÛ¯˘Ú‹ ÎÂʷϷȷ΋ ‚¿ÛË Î·È ÌÂÁ¿Ï˜ ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ, Ô˘ ı· ÌÔÚ¤ÛÔ˘Ó Ó· ÚÔÛÂÏ·ÛÔ˘Ó ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˘˜ fiÁÎÔ˘˜ ÂÌÔÚÂ˘Ì¿ÙˆÓ ·ÏÏ¿ Î·È ·ÚÈıÌfi ÂÈ‚·ÙÒÓ ÂÁ¯ÒÚÈˆÓ Î·È Í¤ÓˆÓ. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ˘˜ ΢‚ÂÚÓËÙÈÎÔ‡˜ ۯ‰ȷÛÌÔ‡˜, ̤¯ÚÈ Ù· Ù¤ÏË ÙÔ˘ 2012 Ô ‰ÈÔÈÎËÙÈÎfi˜ Î·È Ô È‰ÈÔÎÙËÛÈ·Îfi˜ ¯¿ÚÙ˘ ÙˆÓ ÏÈÌ·ÓÈÒÓ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ı· ¤¯ÂÈ ·ÏÏ¿ÍÂÈ ‰Ú·ÛÙÈο Î·È ÔÈ ‰‡Ô ‰ÈÂ˘Ú˘Ì¤ÓÔÈ Î·È Ì ¿ÏÏ· ÌÂÁ¿Ï· ÏÈÌ¿ÓÈ· ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ› - √§¶ Î·È √§£ Ô˘ Â›Ó·È ÂÈÛËÁ̤ÓÔÈ ÛÙÔ ÃÚËÌ·ÙÈÛÙ‹ÚÈÔ ı· Á›ÓÔ˘Ó Ù¤ÛÛÂÚȘ ηıÒ˜ Û ·˘ÙÔ‡˜ ı· ÚÔÛÙÂıÔ‡Ó Î·È ÔÈ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ› ¶¿ÙÚ·˜ Î·È ∏Ú·ÎÏ›Ԣ. Àfi ÙËÓ ›ÂÛË ÙfiÛÔ ÙˆÓ ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈÎÒÓ ·Ó·ÁÎÒÓ fiÛÔ Î·È Ù˘ ·Ó¿Á΢ Ó· ÙÂıÔ‡Ó Ù· ÏÈÌ¿ÓÈ· Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ÛÙËÓ ˘ËÚÂÛ›· ÙˆÓ ·Ó·Ù˘ÍÈ·ÎÒÓ ÚÔÔÙÈÎÒÓ Ù˘, Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË Î·È ÂȉÈÎÒ˜ ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÂÈÙ·¯‡ÓÂÈ ÙȘ ‰È·‰Èηۛ˜ ÌÂÙÔ¯ÔÔ›ËÛ˘ - ȉȈÙÈÎÔÔ›ËÛ˘ ÙˆÓ ÌÂÁ¿ÏˆÓ ÏÈÌÂÓÈÎÒÓ Û˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ, fiÔ˘ ÙÔ ÌÂÓ ¢ËÌfiÛÈÔ ı· ÂϤÁ¯ÂÈ ÙÔ 51% ÙˆÓ ÌÂÙÔ¯ÒÓ Î·È ÙÔ 49% ı· ‰Ôı› Û ȉÈÒÙ˜ ÂÂÓ‰˘Ù¤˜. ∂ÂÓ‰˘Ù¤˜ Ô˘ ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ÙfiÛÔ ·fi ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· fiÛÔ Î·È ·fi ÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi Î·È ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÛÙÔ˘˜ ÎÏ¿‰Ô˘˜ ÙˆÓ ı·Ï¿ÛÛÈˆÓ ÌÂÙ·ÊÔÚÒÓ ·ÏÏ¿ Î·È Ù˘ ÎÚÔ˘·˙Ȥڷ˜. √È ÏËÚÔÊÔڛ˜ ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó fiÙÈ ÂÓ ‰˘Ó¿ÌÂÈ Û˘ÓÂÙ·›ÚÔÈ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ÛÙËÓ ·Ó·ÌfiÚʈÛË ÙˆÓ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ ÏÈÌ·ÓÈÒÓ ı· ›ӷÈ, ÂÎÙfi˜ ·fi ÙËÓ ÎÈÓÂ˙È΋ Cosco, Ô ÎÔÏÔÛÛfi˜ ÙˆÓ ı·Ï¿ÛÛÈˆÓ ÌÂÙ·ÊÔÚÒÓ ªSC Ô˘ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈÂ›Ù·È Â‰Ò Î·È ÔÏÏ¿ ÛÙÔÓ ∂ÌÔÚÂ˘Ì·ÙÈÎfi ™Ù·ıÌfi ÙÔ˘ ÏÈÌ·ÓÈÔ‡ ÙÔ˘ ¶ÂÈÚ·È¿, ÎÚ·ÙÈΤ˜ ÂÙ·ÈÚ›˜ ·fi Ù· ∏ӈ̤ӷ ∞Ú·‚Èο ∂ÌÈÚ¿Ù· Î·È ÂÙ·ÈÚ›˜ ·fi ÙÔÓ ¯ÒÚÔ Ù˘ ÎÚÔ˘·˙Ȥڷ˜, ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ Â›Ó·È Î·È Ë ÂÏÏËÓÔ΢ÚÈ·ÎÒÓ Û˘ÌÊÂÚfiÓÙˆÓ §Ô‡Ë˜”.

∞fi ÙÔÓ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ¿Ú¯Ë £ÂÛÛ·Ï›·˜ Û ÂÈÛÙÔÏ‹ ÛÙÔÓ ˘. ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ Î·È ΔÔ˘ÚÈÛÌÔ‡

¶ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ· ÁÈ· «ªÂÛÔÁÂÈ·Îfi ∞Ó·Ù˘ÍÈ·Îfi ¶ÚfiÁÚ·ÌÌ·» ΔÔ ı¤Ì· ÙÔ˘ “ªÂÛÔÁÂÈ·ÎÔ‡ ∞Ó·Ù˘ÍÈ·ÎÔ‡ ¶ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜” ÁÈ· ÙË £ÂÛÛ·Ï›·, ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· - ·ÓÙÈÛÙ¿ıÌÈÛÌ· ÁÈ· ÙËÓ ·ÒÏÂÈ· ÙˆÓ ªÂÛÔÁÂÈ·ÎÒÓ ∞ÁÒÓˆÓ, Â·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ô ¶ÂÚÈÊÂÚÂȿگ˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î. ∫ÒÛÙ·˜ ∞ÁÔÚ·ÛÙfi˜ Û ÂÈÛÙÔÏ‹ Ô˘ ·¤ÛÙÂÈÏ ÛÙÔÓ ÀÔ˘ÚÁfi ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ Î·È ΔÔ˘ÚÈÛÌÔ‡ Î. ¶·‡ÏÔ °ÂÚÔ˘Ï¿ÓÔ. ™ÙËÓ ÂÈÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘ ÚÔ˜ ÙÔÓ Î. ¶. °ÂÚÔ˘Ï¿ÓÔ, Ô Î. ∫. ∞ÁÔÚ·ÛÙfi˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ: “ªÂÙ¿ ÙËÓ ·ÚÓËÙÈ΋ ÂͤÏÈÍË Ù˘ ·Ê·›ÚÂÛ˘ ÙˆÓ ªÂÛÔÁÂÈ·ÎÒÓ ∞ÁÒÓˆÓ 2013 ·fi ÙÔ μfiÏÔ Î·È ÙË §¿ÚÈÛ·, ÛÙËÓ Î·Ù’ ȉ›·Ó Ì·˜ Û˘Ó¿ÓÙËÛË Â›¯·ÌÂ Û˘˙ËÙ‹ÛÂÈ ÁÈ· ÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛË ÂÓfi˜ “ªÂÛÔÁÂÈ·ÎÔ‡ ∞Ó·Ù˘ÍÈ·ÎÔ‡ ¶ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜” ÁÈ· ÙË £ÂÛÛ·Ï›·. ∂Û›˜ Ì¿ÏÈÛÙ· ›¯·Ù ‰ÂÛÌ¢Ù› Î·È ‰ËÌfiÛÈ·, ÛÙË μÔ˘Ï‹ ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ, fiÙÈ ‹‰Ë ÂÍÂÙ¿˙·Ù ÙË ÌÔÚÊ‹ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ·˘ÙÔ‡ Î·È fiÙÈ Û‡ÓÙÔÌ· ı· ›¯·Ì ÙËÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ ÙÔ˘. ∞fi ÙfiÙ fï˜ ‰ÂÓ Â›¯·Ì οÔÈ· ÂͤÏÈÍË. ™·˜ ˘ÂÓı˘Ì›˙Ô˘Ì fiÙÈ Ë ·ÈÚÂÙ‹ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· ‹Ù·Ó ·fi ÙÔ˘˜ ÚÒÙÔ˘˜ ıÂÛÌÈÎÔ‡˜ ÊÔÚ›˜ Ô˘ ·Ó¤‰ÂÈÍ ‰ËÌfiÛÈ· ÙËÓ ·Ó·ÁηÈfiÙËÙ· ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛ˘ ÙˆÓ ·Ó·Áη›ˆÓ ·Ó·Ù˘ÍÈ·ÎÒÓ ¤ÚÁˆÓ ÁÈ· ÙË £ÂÛÛ·Ï›·. ∑ËÙԇ̠¤Ó· ÂÌÚÔÛıÔ‚·Ú¤˜ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÛÙÔ ÔÔ›Ô ÙËÓ ÈÂÚ¿Ú¯ËÛË ÙˆÓ ¤ÚÁˆÓ ı· ¤¯Ô˘Ó ÔÈ ÙÔÈΤ˜ ÎÔÈӈӛ˜ fiˆ˜ ·˘Ù¤˜ ÂÎÊÚ¿-

˙ÔÓÙ·È ·fi ÙÔ˘˜ ıÂÛÌÈÎÔ‡˜ Ù˘ ÊÔÚ›˜ Î·È Ê˘ÛÈο ̤ۈ ‰ËÌfiÛÈÔ˘ ‰È·ÏfiÁÔ˘. ∂›Ó·È ÎÔÈÓ‹ ··›ÙËÛË fiÏˆÓ ÙˆÓ £ÂÛÛ·ÏÒÓ Ó· ‰Ôı› ȉȷ›ÙÂÚË ‚·Ú‡ÙËÙ· ÛÙËÓ ÚÔ‚ÔÏ‹ Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ˆ˜ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎÔ‡ ÚÔÔÚÈÛÌÔ‡ “TÂÛÛ¿ÚˆÓ ∂Ô¯ÒÓ” Î·È ˆ˜ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Ô˘ ·Ú¿ÁÂÈ ˘„ËÏ‹˜ ÔÈfiÙËÙ·˜ ·ÁÚÔÙÈο ÚÔ˚fiÓÙ·. ∂›Ù ÙÔ ı¤ÏÔ˘Ì ›Ù fi¯È, ·Ó¿Ù˘ÍË ¯ˆÚ›˜ Ù· ·Ó·Áη›· ¤ÚÁ· ˘Ô‰ÔÌ‹˜ ‰ÂÓ ˘Ê›ÛٷٷÈ. ∏ ¢ηÈÚ›· Ó· Á›ÓÔ˘Ó Ù· ¤ÚÁ· ·˘Ù¿ ̤ۈ ÙˆÓ ªÂÛÔÁÂÈ·ÎÒÓ ∞ÁÒÓˆÓ ÌÔÚ› Ó· ¯¿ıËÎÂ, ÛÙË Û˘Ó›‰ËÛË fï˜ ÙÔ˘ οı £ÂÛÛ·ÏÔ‡ ÔÏ›ÙË ˘¿Ú¯ÂÈ ¤Ó· ¯Ú¤Ô˜, ÙÔ ÔÔ›Ô Ë ¶ÔÏÈÙ›· ηÏÂ›Ù·È Ó· ÙÔ ·Ó·Ï¿‚ÂÈ. ∏ ·ÈÚÂÙ‹ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· Â›Ó·È ÛÙË ‰È¿ıÂÛ‹ Û·˜ ·ÚÈ ˘Ô˘ÚÁ¤ ÁÈ· Ó· Û˘Ì‚¿ÏÂÈ ÚÔ˜ ÙËÓ Î·Ù‡ı˘ÓÛË ·˘Ù‹ Ì ÙÂÎÌËÚȈ̤Ó˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ, Û¯¤‰ÈÔ Î·È ˘ÏÔÔÈ‹ÛÈÌÔ˘˜ ÛÙfi¯Ô˘˜ ÁÈ· ¤Ó· Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎfi “ªÂÛÔÁÂÈ·Îfi ∞Ó·Ù˘ÍÈ·Îfi ¶ÚfiÁÚ·ÌÌ·”, Ô˘ ı· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ fiÏ· Ù· ·Ó·Áη›· ·Ó·Ù˘Íȷο ¤ÚÁ· ÎÈ fi¯È ¤Ó· - ‰‡Ô ¤ÚÁ· ˆ˜ “ÛÙ¿¯ÙË ÛÙ· Ì¿ÙÈ·” Ù˘ ÙÔÈ΋˜ ÎÔÈÓˆÓ›·˜”.

√ ¢. ∞ÏÂÍfiÔ˘ÏÔ˜ ÁÈ· Û‹Ì·ÓÛË ÚÔ˜ •Ô˘Ú›¯ÙÈ ∞Ó·ÎÚÈ‚‹ ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛ ¯ı˜ Ô ·ÓÙÈÂÚÈÊÂÚÂȿگ˘ ª·-

ÁÓËÛ›·˜ Î·È ™ÔÚ¿‰ˆÓ Î. ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ∞ÏÂÍfiÔ˘ÏÔ˜ ‰ËÌÔÛȇ̷ٷ ÛÙÔÓ ÙÔÈÎfi Δ‡Ô Û¯ÂÙÈο Ì ÙË Û‹Ì·ÓÛË ÛÙËÓ ∂ıÓÈ΋ √‰fi μfiÏÔ˘ - ¡ÂÔ¯ˆÚ›Ô˘ - ΔÛ·Áηڿ‰·˜, ‰ËÏÒÓÔÓÙ·˜ Ù· ÂÍ‹˜: “™Â ·Ó·ÎÚÈ‚‹ ÛÙÔȯ›· ÛÙËÚ›˙ÔÓÙ·È ÔÈ ÏËÚÔÊÔڛ˜ Ô˘ ›‰·Ó ÙÔ Êˆ˜ Ù˘ ‰ËÌÔÛÈfiÙËÙ·˜ Û¯ÂÙÈο Ì ÙË Û‹Ì·ÓÛË ÛÙËÓ ∂ıÓÈ΋ √‰fi μfiÏÔ˘-¡ÂÔ¯ˆÚ›Ô˘ΔÛ·Áηڿ‰·˜. °È· ÙË ÛˆÛÙ‹ ÂÓË̤ڈÛË Û·˜ ÏËÚÔÊÔÚԇ̠fiÙÈ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÏËÚÔÊÔÚȷΤ˜ ÈӷΛ‰Â˜ “‰ÚfiÌÔ˜ ÎÏÂÈÛÙfi˜” ÚÔ˜ •Ô˘Ú›¯ÙÈ, ÛÙË °ÔÚ›ÙÛ·, ÛÙË ‰È·ÛÙ·‡ÚˆÛË ÚÔ˜ ªËÏȤ˜ Î·È ÛÙË ‰È·ÛÙ·‡ÚˆÛË ÚÔ˜ ΔÛ·Áηڿ‰· ÛÙË ı¤ÛË ÃÔÚ‡ÙÚ·, ÙfiÛÔ ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋, fiÛÔ Î·È ÛÙËÓ ·ÁÁÏÈ΋ ÁÏÒÛÛ·, ηıÒ˜ Î·È ÈӷΛ‰Â˜ ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ ΔÛ·Áηڿ‰·˜ ÚÔ˜ •Ô˘Ú›¯ÙÈ - fiˆ˜ ¿ÏψÛÙ ʷ›ÓÂÙ·È Î·È ·fi ÙȘ ʈÙÔÁڷʛ˜ Ô˘ ÂÈÛ˘Ó¿ÙÔ˘ÌÂ. ∂›Û˘, Û·˜ ÂÓËÌÂÚÒÓÔ˘Ì ˆ˜ ÙÔÔıÂÙ‹ıËΠÌfiÓÈÌË Û‹Ì·ÓÛË Ì 54 ÈӷΛ‰Â˜ ÛÙÔÓ ¿ÍÔÓ· ∑·ÁÔÚ¿˜-•Ô˘ÚÈ¯Ù›Ô˘ Û fiϘ ÙȘ ÂÈΛӉ˘Ó˜ ı¤ÛÂȘ, ϤÔÓ Ù˘ ÚÔÛˆÚÈÓ‹˜ Û‹Ì·ÓÛ˘ Ô˘ ˘¿Ú¯ÂÈ Û ‰È¿ÊÔÚ· ¿ÏÏ· ÛËÌ›·. ∏ ‰Â Û‹Ì·ÓÛË Ë ÔÔ›· ÙÔÔıÂÙ‹ıËΠı· ÎÔÛÙÔÏÔÁËı› fiˆ˜ ·ÎÚÈ‚Ò˜ ÚԂϤÂÙ·È ·fi ÙË ÓÔÌÔıÂÛ›· Î·È Û‡Ìʈӷ Ì ٷ ÂÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÙÈÌÔÏfiÁÈ· ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ¢ËÌÔÛ›ˆÓ ŒÚÁˆÓ”.


M·ÁÓËÛ›· 17

™∞μμ∞Δ√ 30 ∞¶ƒπ§π√À 2011

∞Ó Î·È Ë ÎÚ›ÛË ¯Ù‡ËÛÂ Î·È Ù· ·ÓıÔˆÏ›· ¤¯Ô˘Ó ÚÔÂÙÔÈÌ·ÛÙ› ·Ó¿ÏÔÁ· ÁÈ· ÙËÓ ¶ÚˆÙÔÌ·ÁÈ¿

™ÙÂÊ¿ÓÈ ·fi ·ÓıÔˆÏÂ›Ô ‹ ·fi ÙË Ê‡ÛË

ª

ÈÁÎfiÓȘ, ÙÚÈ·ÓÙ¿Ê˘ÏÏ·, Á·Ú›Ê·Ï·, Â›Ó·È ÌÂÚÈο ·fi Ù· ÏÔ˘ÏÔ‡‰È· ÙÔ˘ ª¿Ë, Ô˘ ı· ÛÙÔÏ›ÛÔ˘Ó ·‡ÚÈÔ ÙÔ ÚˆÙÔÌ·ÁÈ¿ÙÈÎÔ ÛÙÂÊ¿ÓÈ, ¤Ó· ¤ıÈÌÔ ·fi Ù· ÂÏ¿¯ÈÛÙ· ÌË ıÚËÛ΢ÙÈο Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ·ÔÌ›ÓÂÈ Ì¤¯ÚÈ ÙȘ ̤Ú˜ Ì·˜, Èı·ÓfiÓ Î·Ù¿ÏÔÈÔ ÚÔ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÈÎÒÓ ‰ÔÍ·ÛÈÒÓ, Û¯ÂÙÈÎÒÓ Ì ÙË ÁÔÓÈÌfiÙËÙ· Î·È ÙËÓ Î·ÚÔÊÔÚ›· Ù˘ Á˘. ∫·È Ù· ·ÓıÔˆÏ›· ·ÏÏ¿ Î·È Ù· Ê˘ÙÒÚÈ· Ù˘ ¢ڇÙÂÚ˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ¤¯Ô˘Ó ÚÔÂÙÔÈÌ·ÛÙ› ηٿÏÏËÏ· ÁÈ· ÙËÓ ·˘ÚÈ·Ó‹ ÁÈÔÚÙ‹.

ƒÂÔÚÙ¿˙: ™Δ. ¢∏ª√¶√À§√™ dimopoulos@e-thessalia.gr

ΔÔ ¤ıÈÌÔ Ù˘ ÂÍfi‰Ô˘ ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ ÛÙËÓ ‡·ÈıÚÔ, ÙÔ Ì¿˙ÂÌ· ÙˆÓ ÏÔ˘ÏÔ˘‰ÈÒÓ Î·È ÙÔ ϤÍÈÌÔ ÛÙÂÊ·ÓÈÒÓ, Ù· ÔÔ›· ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÎÚÂÌÈÔ‡ÓÙ·È Û ÂÌÊ·Ó‹ ı¤ÛË ÙˆÓ ÛÈÙÈÒÓ, Û˘Ó·ÓÙÒÓÙ·È ÛÙÔÓ Ï·˚Îfi ÔÏÈÙÈÛÌfi ÔÏÏÒÓ Â˘Úˆ·˚ÎÒÓ Ï·ÒÓ (™Ô˘Ë‰›·, °ÂÚÌ·Ó›·). ™ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ ÁÈÔÚÙ‹˜ ÎÚÂÌÔ‡Û·Ó ÙÔ ÛÙÂÊ¿ÓÈ ÛÙȘ fiÚÙ˜ ÙˆÓ Ó·ÒÓ Î·È ÙˆÓ ÛÈÙÈÒÓ. ∂Λ ÙÔ ¿ÊËÓ·Ó ÒÛÔ˘ Ó· ÍÂÚ·ı› Î·È Ó· η› ηÙfiÈÓ ÛÙË ÁÈÔÚÙ‹ ÙÔ˘ ÕË °È¿ÓÓË ÙÔ˘ ıÂÚÈÛÙ‹, ÙÔÓ πÔ‡ÓÈÔ, ÛÙȘ ʈÙȤ˜ Ô˘ ·Ó¿‚Ô˘Ó ÛÙÔ˘˜ Ì·¯·Ï¿‰Â˜. ∏ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË Ô˘ Ù·Ï·Ó›˙ÂÈ ÙË ¯ÒÚ· Ì·˜ Î·È Ê¤ÙÔ˜, ›¯Â Â›‰Ú·ÛË Î·È ÛÙ· ηٷÛÙ‹Ì·Ù· ‰È¿ıÂÛ˘ Ê˘ÙÒÓ Î·È ÏÔ˘ÏÔ˘‰ÈÒÓ, fiÔ˘ Ë Î›ÓËÛË ÁÈ· ÙËÓ ÚˆÙÔÌ·ÁÈ¿ Î·È ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ· ÁÈ· ÙËÓ ¿ÓÔÈÍË ‰ÂÓ Â›Ó·È Ë ·Ó·ÌÂÓfiÌÂÓË. Ÿˆ˜ ¤ÁÈÓ ÛÙË ÁÈÔÚÙ‹ ÙˆÓ ÂÚˆÙÂ˘Ì¤ÓˆÓ, ¤ÙÛÈ Î·È ·˘Ù¤˜ ÙȘ Ë̤Ú˜, Ô˘ Û˘ÓËı›˙ÂÙ·È Ó· ·ÁÔÚ¿˙Ô˘Ó ¿ÓıË Î·È Ê˘Ù¿ ÁÈ· ÙÔ ÛÙÔÏÈÛÌfi Ì·ÏÎÔÓÈÒÓ Î·È ·˘ÏÒÓ ÙˆÓ ÛÈÙÈÒÓ ÂÓ fi„ÂÈ Î·ÏÔηÈÚÈÔ‡, Ë Î›ÓËÛË Î¿ı ¿ÏÏÔ ·Ú¿ ı˘Ì›˙ÂÈ ·ÏȤ˜ ηϤ˜ ÂÔ¯¤˜. “°È· ÙËÓ ¶ÚˆÙÔÌ·ÁÈ¿ ·›ÚÓÔ˘Ó Û˘Ó‹ıˆ˜ ÛËΈ̤ӷ ÏÔ˘ÏÔ‡‰È·, ÙȘ ›ÚȘ, ÙȘ ·ÓÂÌÒÓ˜, ÙÔ˘Ï›˜, ˙Ô˘ÌÔ‡ÏÈ·, ÙÔ ÎfiÎÎÈÓÔ Á·Ú›Ê·ÏÔ Ô˘ Â›Ó·È ÙÔ Û‹Ì· ηٷÙÂı¤Ó Ù˘ ¶ÚˆÙÔÌ·ÁÈ¿˜” , ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ô ·ÓıÔÒÏ˘ Î. ∫ˆÓ. ª¿Ú‰·˜.

● “°È· ÙËÓ ¶ÚˆÙÔÌ·ÁÈ¿ ·›ÚÓÔ˘Ó Û˘Ó‹ıˆ˜ ÛËΈ̤ӷ ÏÔ˘ÏÔ‡‰È·, ÙȘ ›ÚȘ, ÙȘ ·ÓÂÌÒÓ˜, ÙÔ˘Ï›˜, ˙Ô˘ÌÔ‡ÏÈ·, ÙÔ ÎfiÎÎÈÓÔ Á·Ú›Ê·ÏÔ Ô˘ Â›Ó·È ÙÔ Û‹Ì· ηٷÙÂı¤Ó Ù˘ ¶ÚˆÙÔÌ·ÁÈ¿˜”, ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ô ·ÓıÔÒÏ˘ Î. ∫ˆÓ. ª¿Ú‰·˜

ΔÔ Ú¿ÛÈÓÔ ÎÏ·‰› Ì ٷ ʇÏÏ· ÙÔ˘ Û˘Ì‚ÔÏ›˙ÂÈ ÙË ˙ˆ‹ Î·È ÙËÓ ·Ó·Ó¤ˆÛ‹ Ù˘ Î·È ˘ÔÙ›ıÂÙ·È fiÙÈ ¯·Ú›˙ÂÈ ÛÙÔÓ Î¿ÙÔ¯fi ÙÔ˘ ˘Á›·, ηϋ Ù‡¯Ë, ÂÈÚ‹ÓË, Â˘Ù˘¯›· Î·È Â˘ÊÔÚ›·. ∞Ó¿ÏÔÁÔ˜ Û˘Ì‚ÔÏÈÛÌfi˜ Î·È ÛÙÔ ÚˆÙÔÌ·ÁÈ¿ÙÈÎÔ ÛÙÂÊ¿ÓÈ. ∂ԯȷο ÏÔ˘ÏÔ‡‰È· Î·È Ê˘Ù¿ Â›Ó·È ÔÈ ÂÙÔ‡ÓȘ, ÔÈ ‚·ÛÈÏÈÎÔ›, ÔÈ ÊÚ¿Ô˘Ï˜, ÔÈ ÙÚÈ·ÓÙ·Ê˘ÏÏȤ˜, ÔÈ ÌÈÁÎfiÓȘ. “£· ÊÙÈ¿ÍÔ˘ÌÂ Î·È ÛÙÂÊ¿ÓÈ· ÁÈ· ÙËÓ ¶ÚˆÙÔÌ·ÁÈ¿, Ô˘ ı· ‰È·ÙÂıÔ‡Ó ·Ó‹ÌÂÚ·, Û ÙÈ̤˜ ·fi 8 ̤¯ÚÈ Î·È 30 ¢ÚÒ” , ÚÔÛı¤ÙÂÈ Ô Î. ª¿Ú‰·˜. ∏ ÎÚ›ÛË ¯Ù‡ËÛÂ Î·È Ù· ¿ÓıË, fiˆ˜ ÛËÌÂÈÒÓÔ˘Ó ÔÈ ·ÓıÔÒϘ Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· ¿ÌÂÛ·. ÕÏψÛÙ ÙÔ ÚÒÙÔ Ô˘ Îfi‚ÂÈ ¤Ó·˜ ÔÈÎÔÁÂÓÂȿگ˘, Â›Ó·È Ë „˘¯·ÁˆÁ›· Î·È Ô ÛÙÔÏÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ ÛÈÙÈÔ‡. “√ ÎfiÛÌÔ˜ ¿ÓÙˆ˜ ‰ÂÓ ÛÙ·Ì·Ù¿ÂÈ Ó· ¤¯ÂÈ ‰È¿ıÂÛË Ó·

ÛÙÔÏ›ÛÂÈ ÙÔ Û›ÙÈ ÙÔ˘. ¶·Ú¿ ÙËÓ ÎÚ›ÛË ˙ËÙÔ‡Ó ·ÎfiÌË ¿ÓıË Î·È Ê˘Ù¿, Û ÌÈÎÚfiÙÂÚ˜ fï˜ ÔÛfiÙËÙ˜. ¶·›ÚÓÔ˘Ó ÈÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈο Î·È ÏÈÁfiÙÂÚ· ÎÔÌÌ¿ÙÈ·” , ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ Ô Î. ª¿Ú‰·˜. Δ· Ê˘Ù¿ Ê˘ÙˆÚ›Ô˘ ÍÂÎÈÓÔ‡Ó ÛÙË ÏÈ·ÓÈ΋ ·fi 0,70 ¢ÚÒ ÙÔ ÁÏ·ÛÙÚ¿ÎÈ Î·È ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙÔ ‡„Ô˜ ÙÔ˘ Ê˘ÙÔ‡ Êı¿ÓÔ˘Ó Ù· 5, Ù· 15 ¢ÚÒ, ÂÓÒ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Î·È Ì 50, 60 ¢ÚÒ ·ÓıÈṲ̂ӷ. ªÂٷ͇ 10-20 ¢ÚÒ Î˘Ì·›ÓÔÓÙ·È ÔÈ ÙÈ̤˜ ÁÈ· ÔÚÙ·Óۛ˜, ·˙·Ï¤Â˜, ΢ÎÏ¿ÌÈÓ·. ∫¿Ùˆ ·fi 10 ¢ÚÒ ˆÏÔ‡ÓÙ·È ÔÈ ÌÈÁÎfiÓȘ Î.¿. ∂›Û˘ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi Â›Ó·È fiÙÈ ϤÔÓ Û¿ÓÈ· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡ÓÙ·È Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈ· ·ÓıÔ΋È· Î·È ÌfiÓÔ Û˘ÌÏËÚÒÌ·Ù· Á›ÓÔÓÙ·È. Δ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ¿ÓıË Â›Ó·È ÂÈÛ·ÁˆÁ‹˜, ΢ڛˆ˜ ·fi ÙËÓ √ÏÏ·Ó‰›·, ÂÓÒ Î·È ÔÈ Î·Ù·-

ÛÙË̷ٿگ˜ Î·È ·Ú·ÁˆÁÔ› ¤¯Ô˘Ó ÌÂÈÒÛÂÈ ÙȘ ÙÈ̤˜, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·Ú·Ì›ÓÔ˘Ó ÂÏ΢ÛÙÈο Ù· Ê˘Ù¿ ÛÙÔ˘˜ ηٷӷψ٤˜.

ºÙÈ¿ÍÙ ÚˆÙÔÌ·ÁÈ¿ÙÈÎÔ ÛÙÂÊ¿ÓÈ °È· Ó· ÊÙÈ¿ÍÂÙ ¤Ó· ÚˆÙÔÌ·ÁÈ¿ÙÈÎÔ ÛÙÂÊ¿ÓÈ, ı· ¯ÚÂÈ·ÛÙ›Ù 2-3 Â˘Ï‡ÁÈÛÙ· ÎÏ·ÚÈ¿, ·fi Ï˘Á·ÚÈ¿ ‹ ÎÏËÌ·Ùfi‚ÂÚÁ˜ Ì‹ÎÔ˘˜ ÂÚ›Ô˘ 1 ̤ÙÚÔ˘. ∞Ó Û·˜ Â›Ó·È ‰‡ÛÎÔÏÔ Ó· ‚Ú›ÙÂ, ı· ηٷʇÁÂÙ ÛÙË Ï‡ÛË ÙÔ˘ Û‡ÚÌ·ÙÔ˜. §˘Á›ÛÙ ٷ ÎÏ·ÚÈ¿ ‹ ÙÔ Û‡ÚÌ· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÒÓÙ·˜ ¤Ó·Ó ·ÎÏÔ, ÒÛÙÂ Ë ÌÈ¿ ÙÔ˘ ¿ÎÚË Ó· ηχ„ÂÈ ÙËÓ ¿ÏÏË ÂÚ›Ô˘ ηٿ ÌÈ· ·Ï¿ÌË Î·È ‰¤ÛÙ ÛÊȯٿ Ì Û¿ÁÁÔ ‹ Û‡ÚÌ·. ∫¿ÓÙ ·ÎÚÈ‚Ò˜ ÙÔ ›‰ÈÔ Ì ¤Ó· ·ÎfiÌ· ÎÏ·Ú›, ‹ ÎÔÌÌ¿ÙÈ Û‡Ú-

Ì· Ô˘ Û οÔÈ· ÛËÌ›· ı· ÂÚ¿ÛÂÙÂ Î·È ı· ÛÙÂÚÂÒÛÂÙÂ, ̤۷ ·fi ÙÔÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ Î‡ÎÏÔ. ∞Ó ¤¯ÂÙ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÈ Û‡ÚÌ· ÓÙ‡ÛÙ ÙÔ Á‡Úˆ-Á‡Úˆ Ì ÍÂÚfi ¯fiÚÙÔ ‹ ÛÎÔÈÓ› ÁÈ· Ó· ·ÔÎÙ‹ÛÂÈ Ô Î‡ÎÏÔ˜ ÙÔ˘ ÛÙÂÊ·ÓÈÔ‡ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ fiÁÎÔ. ∞Ó ‚Ú›ÙÂ Ï˘Á·ÚÈ¿ ‹ ÎÏËÌ·Ùfi‚ÂÚÁ˜ Ô ÛÎÂÏÂÙfi˜ ÙÔ˘ ÛÙÂÊ·ÓÈÔ‡ Û·˜ Â›Ó·È ‹‰Ë ¤ÙÔÈÌÔ˜. °È· ÙÔ˘˜ “ÚÔÓÔËÙÈÎÔ‡˜” , ÌÈ· Ôχ Â͢ËÚÂÙÈ΋ ȉ¤· Â›Ó·È Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÙ ¤Ó· ÁÂÚfi ÛÎÂÏÂÙfi ·fi Ï˘Á·ÚÈ¿ ‹ ÔÔÈÔ‰‹ÔÙ ¿ÏÏÔ Â‡Î·ÌÙÔ ˘ÏÈÎfi, Ô˘ ‰ÂÓ ı· ÙÔÓ ÂÙ¿ÍÂÙ fiÙ·Ó Ì·Ú·ıÔ‡Ó Ù· ÏÔ˘ÏÔ‡‰È· Û·˜, ·ÏÏ¿ ı· ÙÔÓ Ê˘Ï¿ÍÂÙ ÁÈ· ÙÔ ÛÙÂÊ¿ÓÈ Ù˘ ÂfiÌÂÓ˘ ¯ÚÔÓÈ¿˜. ∫fi„Ù ÏÔ˘ÏÔ‡‰È· Ì ̷ÎÚ‡ ÎÔÙÛ¿ÓÈ Î·È ‰¤ÛÙ ٷ Ì ÏÂÙfi Û¿ÁÎÔ ¿Óˆ ÛÙÔ ÛÙÂÊ¿ÓÈ, ‹ ÂÚ¿ÛÙ ٷ ·Ó¿ÌÂÛ· ·fi Ù· ÎÏ·ÚÈ¿, fiÙ ÙÔ ¤Ó· ›Ûˆ ·fi ÙÔ ¿ÏÏÔ Î·È fiÙ ÙÔ ¤Ó· ‰›Ï· ÛÙÔ ¿ÏÏÔ, ÂÈηχÙÔÓÙ·˜ οı ÊÔÚ¿ Ù· ÎÔÙÛ¿ÓÈ· ÙˆÓ ÏÔ˘‰Ô˘‰ÈÒÓ Î·È ÙÔÓ ÛÎÂÏÂÙfi ÙÔ˘ ÛÙÂÊ·ÓÈÔ‡, ·˘Í¿ÓÔÓÙ·˜ ÙÔÓ fiÁÎÔ ÙÔ˘ ̤¯ÚÈ fiÛÔ ÂÛ›˜ ı¤ÏÂÙÂ. ºÙÈ¿ÍÙ ıËÏÈ¿ Ì’ ¤Ó· ÛÎÔÈÓ¿ÎÈ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ ·ÎÏÔ˘ Î·È ÎÚÂÌ¿ÛÙ ÙÔ ÛÙË fiÚÙ· ÙÔ˘ ÛÈÙÈÔ‡. ΔÒÚ· ·Ó ı¤ÏÂÙ ӷ Ì›ÓÂÙ ÈÛÙÔ› ÛÙËÓ ·Ú¿‰ÔÛË ÙÔ˘ Âı›ÌÔ˘... ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔÛı¤ÛÂÙ ¤Ó· Ê˘Ùfi ..·ÔÙÚÂÙÈÎfi ÙÔ˘ ηÎÔ‡, fiˆ˜ ÙÔ ÛÎfiÚ‰Ô ‹ Ë ÙÛÔ˘ÎÓ›‰· Î·È Ó· ÙÔ ·Ê‹ÛÂÙ ÛÙË fiÚÙ· Û·˜ ̤¯ÚÈ ÙÔ˘ ÕË °È·ÓÓÈÔ‡ ÙÔ˘ ıÂÚÈÛÙ‹, Ô˘ ¤Î·ÈÁ·Ó Ù· Ì·ÁÈ¿ÙÈη ÛÙÂÊ¿ÓÈ· ÛÙȘ ʈÙȤ˜.

∞fi ∂∫μ - ∞¢∂¢À Î·È ¶∞ª∂ ÛÙȘ Ï·Ù›˜ ∂Ï¢ıÂÚ›·˜ Î·È ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·

¢‡Ô Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ¶ÚˆÙÔÌ·ÁÈ¿ ÛÙÔ μfiÏÔ ¢À√ ı· Â›Ó·È ÙÂÏÈο ÔÈ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÂȘ Ô˘ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËıÔ‡Ó ÛÙÔ μfiÏÔ ÙËÓ Ë̤ڷ Ù˘ ¶ÚˆÙÔÌ·ÁÈ¿˜, Ë Ì›· ·fi ÙÔ ∂ÚÁ·ÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ μfiÏÔ˘ Î·È ÙËÓ ∞¢∂¢À ª·ÁÓËÛ›·˜ ÛÙËÓ Ï·Ù›· ∂Ï¢ıÂÚ›·˜ Î·È Ë ¿ÏÏË ·fi ÙÔ ¶∞ª∂ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÛÙËÓ Ï·Ù›· ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘. ∫·È ÔÈ ‰‡Ô Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÂȘ ı· ÍÂÎÈÓ‹ÛÔ˘Ó ÛÙȘ 9.30 ÙÔ Úˆ›. ∞fi ÙËÓ ¿ÏÏË Ë ÏÂÈÔ„ËÊ›· Ù˘ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ÙÔ˘ ۈ̷Ù›Ԣ Ù˘ ª∂Δ∫∞ ·ÔÊ¿ÛÈÛ “Ó· ÌËÓ Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯ÂÈ Ô‡Ù ÛÙȘ ÂΉËÏÒÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ¶ÚˆÙÔÌ·ÁÈ¿, ÂÓÒ ·ÚÓ‹ıËÎÂ Î·È ÙËÓ ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ∂∫μ ÁÈ· Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÛÙËÓ ¯ıÂÛÈÓ‹ ‰›ˆÚË ÛÙ¿ÛË ÂÚÁ·Û›·˜” . ∞˘Ù‹ Ë ÛÙ¿ÛË Ù˘ ÏÂÈÔ„ËÊ›·˜ ÙÔ˘ ۈ̷Ù›Ԣ Ù˘ ª∂Δ∫∞ ÚÔοÏÂÛ ÙËÓ ·ÓÙ›‰Ú·ÛË ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ÙÔ˘ ∂∫μ Î. £. ¶··‰ËÌfiÔ˘ÏÔ˘, ÂÓÒ ¤ÓÙÔÓ· ·ÓÙ¤‰Ú·ÛÂ Î·È Ô Î. ∫ˆÓ. ™ÙÂÚÁ›Ô˘ Ô˘ ËÁÂ›Ù·È Ù˘ ÌÂÈÔ„ËÊÔ‡Û˘

·Ú¿Ù·Í˘ ÛÙËÓ ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˘ ۈ̷Ù›Ԣ. ŸÏ· ¿ÓÙˆ˜ ÍÂΛÓËÛ·Ó ÚÔ¯ı¤˜ fiÙ·Ó ÔÈ Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙ¤˜ Ù˘ ¶∞™∫∂ Ô˘ Â›Ó·È ÛÙÔ ÛˆÌ·ÙÂ›Ô Ù˘ ª∂Δ∫∞ ‹Á·Ó ÛÙÔ ∂∫μ ÁÈ· Ó· ‰ÒÛÔ˘Ó ÂÍËÁ‹ÛÂȘ, fiˆ˜ ÙÔ˘˜ ˙ËÙ‹ıËΠÛÙËÓ ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ ∂∫μ. À‹ÚÍ ·ÓÙÈ·Ú¿ıÂÛË ÌÂٷ͇ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ÙÔ˘ ∂∫μ Î·È ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ÙÔ˘ ۈ̷Ù›Ԣ Ù˘ ª∂Δ∫∞, Ô˘ Ô‰‹ÁËÛ ÛÙËÓ ·ÔÔÌ‹ ÙÔ˘ ‰Â‡ÙÂÚÔ˘ ·fi ÙÔ ∂ÚÁ·ÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ. ™ÙË ‰È·Î‹Ú˘Í‹ Ù˘ ÁÈ· ÙËÓ ¶ÚˆÙÔÌ·ÁÈ¿ Ë ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ ∂∫μ ÛËÌÂÈÒÓÂÈ ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ Î·È Ù· ÂÍ‹˜: “™ÙËÓ ÎÏÈ̿ΈÛË Ù˘ Â›ıÂÛ˘ ·’ ÙË ÌÂÚÈ¿ ÙÔ˘ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘, ÙÔ Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙÈÎfi ∫›ÓËÌ· Î·È ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ Ú¤ÂÈ Î·È ı· ··ÓÙ‹ÛÔ˘Ó Ì ÎÏÈ̿ΈÛË Ù˘ ¿Ï˘ ÙÔ˘˜. √ÚÁ·ÓˆÌ¤ÓÔÈ Î·È Û˘ÛÂÈڈ̤ÓÔÈ. ª·˙ÈÎÔÔÈÒÓÙ·˜ Î·È fi¯È ‰È·ÛÒÓÙ·˜ ÙȘ Ù¿ÍÂȘ ÙÔ˘˜. ∞-

ÍÈÒÓÔÓÙ·˜ ¿ÏϘ ÔÏÈÙÈΤ˜ ÔÚÁ¿ÓˆÛ˘ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜, Ù˘ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜, Ù˘ ·Ó¿Ù˘Í˘, ÚÔ˜ ÙÔ Û˘ÌʤÚÔÓ ÙˆÓ ÔÏÏÒÓ Î·È fi¯È ÙˆÓ Ï›ÁˆÓ. ŒÙÛÈ ·ÎÚÈ‚Ò˜ fiˆ˜ ÂÈÙ¿ÛÛÂÈ ÙÔ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfi Û˘ÌʤÚÔÓ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Î·È fi¯È ÙˆÓ ·‰›ÛÙ·ÎÙˆÓ ÎÂÚ‰ÔÛÎfiˆÓ-‰·ÓÂÈÛÙÒÓ Ù˘. √È ÂΉËÏÒÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ∂ÚÁ·ÙÈ΋ ¶ÚˆÙÔÌ·ÁÈ¿ Î·È Ë ›‰È· Ë ·ÂÚÁȷ΋ ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛË Ú¤ÂÈ ¤ÙÛÈ Ó· ·ÔÙÂϤÛÔ˘Ó ¤Ó· ·ÎfiÌ· ‚‹Ì· ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›·˜ Î·È ¿Ï˘, ÛÙ¤ÏÓÔÓÙ·˜ ÙÔ Ì‹Ó˘Ì· fiÙÈ Ù· ÔÚ¿Ì·Ù· Î·È ÔÈ ·Í›Â˜ ÙˆÓ ·ÁˆÓÈÛÙÒÓ ÙÔ˘ ™ÈοÁÔ˘ Î·È ÙˆÓ ÓÂÎÚÒÓ ÙÔ˘ 1936 ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ì·˜ Î·È ·ÓÙÔ‡ Û’ fiÏÔÓ ÙÔÓ ∫fiÛÌÔ, ÁÈ· ηχÙÂÚ· ÌÂÚÔο̷ٷ, ·ÓıÚˆÈÓfiÙÂÚ˜ Û˘Óı‹Î˜ ‰Ô˘ÏÂÈ¿˜, ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ‰ÈηÈÔÛ‡ÓË, Â›Ó·È Û‹ÌÂÚ· ÈÔ ˙ˆÓÙ·Ó¿ ·fi ÔÙ¤. √È ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ, ÔÈ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ÔÈ, ÔÈ Ó¤ÔÈ Î·È ÔÈ Ó¤Â˜, ÔÈ ¿ÓÂÚÁÔÈ, ·ÔÎÚÔ‡Ô˘Ì ٷ „‡ÙÈη ‰È-

Ï‹ÌÌ·Ù· Î·È ÂȯÂÈÚ‹Ì·Ù· fiÙÈ “‰ÂÓ Á›ÓÂÙ·È ·ÏÏÈÒ˜” ! ™˘Ó·ÈÛı·ÓfiÌ·ÛÙ ÙË ÛÔ‚·ÚfiÙËÙ· Ù˘ ηٿÛÙ·Û˘, ·ÏÏ¿, ¤¯ÔÓÙ·˜ Ï‹ÚË Â›ÁÓˆÛË ÁÈ· ÙÔ ÔÈÔÈ Ú·ÁÌ·ÙÈο ¢ı‡ÓÔÓÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ÎÚ›ÛË, ·ÍÈÒÓÔ˘Ì ӷ ÏËÚÒÛÔ˘Ó ·˘ÙÔ› Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÈο ÙËÓ ÚÔοÏÂÛ·Ó. ªÂ ÙÔÓ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ÁÈÔÚÙ·ÛÌfi Ù˘ ¶ÚˆÙÔÌ·ÁÈ¿˜” . Ãı˜ Ë ÁÚ·ÌÌ·Ù›· ÙÔ˘ ¶∞ª∂ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛ ÌÔ˘ÛÈ΋ Û˘Ó·˘Ï›·, ÂÓÒ ÛÙÔÓ ¯ÒÚÔ Ù˘ Ï·Ù›·˜ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ·fi ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ‚È‚ÏÈÔˆÏÂ›Ô ÂÚÁ·ÙÈÎÔ‡ ‚È‚Ï›Ô˘. ™ÙËÓ ‰È·Î‹Ú˘ÍË ÙÔ˘ ¶∞ª∂ ÁÈ· ÙËÓ ¶ÚˆÙÔÌ·ÁÈ¿ ÛËÌÂÈÒÓÔÓÙ·È ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ Î·È Ù· ÂÍ‹˜: “H ÂÚÁ·ÙÈ΋ Ù¿ÍË Î·È ÔÈ Ï·˚Τ˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ ÌÔÚÔ‡Ó Î·È Ú¤ÂÈ Ó· ¿ÚÔ˘Ó ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÛÙ· ¯¤ÚÈ· ÙÔ˘˜. ª¤ÙˆÔ ·ÓÙ›ÛÙ·Û˘ Û οı ÎÏ¿‰Ô, Û οı ÙfiÔ ‰Ô˘ÏÂÈ¿˜ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· Ù˘ ˙ˆ‹˜, Ù˘ ‰Ô˘ÏÂÈ¿˜ Î·È Ù˘ ·ÍÈÔÚ¤ÂÈ·˜ ÙˆÓ

ÂÚÁ·˙Ô̤ӈÓ. ∫·Ì›· ı˘Û›· ÁÈ· ÙËÓ ÏÔ˘ÙÔÎÚ·Ù›·. Ÿ¯È ÛÙËÓ Î·Ù¿ÚÁËÛË ÙˆÓ ™˘ÏÏÔÁÈÎÒÓ ™˘Ì‚¿ÛˆÓ. ¡· ÂÌÔ‰›ÛÔ˘Ì ٷ Ó¤· ÂÁÎÏ‹Ì·Ù· Û ‚¿ÚÔ˜ ÙˆÓ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÒÓ Ì·˜ ‰ÈηȈ̿وÓ, ÛÙË Ì›ˆÛË ÙˆÓ Û˘Óٿ͈Ó, ÛÙËÓ Î·Ù¿ÚÁËÛË Û fi,ÙÈ ¤¯ÂÈ ·ÔÌ›ÓÂÈ ÛÙË ‰ˆÚÂ¿Ó ÀÁ›·, ¶·È‰Â›·, ÛÙȘ ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ ·ÚÔ¯¤˜, ÛÙÔ ÍÂÔ‡ÏËÌ· Ù˘ ‰ËÌfiÛÈ·˜ ÂÚÈÔ˘Û›·˜. ¡· ÏËÚÒÛÂÈ Ë ÏÔ˘ÙÔÎÚ·Ù›·, Ó· ÛÚÒÍÔ˘Ì ÙÔ˘˜ ÂÎÌÂÙ·ÏÏÂ˘Ù¤˜ ÛÙÔ ÂÚÈıÒÚÈÔ. ¢È¤ÍÔ‰Ô˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÚÁ·ÙÈ΋ Ù¿ÍË Î·È ÙÔ˘˜ Û˘ÌÌ¿¯Ô˘˜ Ù˘, ˘¿Ú¯ÂÈ. ∂›Ó·È Ë ‰È΋ ÙÔ˘˜ ÂÍÔ˘Û›·, Ô˘ ı· ۯ‰ȿÛÂÈ ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌ›· ÙˆÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎÒÓ Î·È Û‡Á¯ÚÔÓˆÓ ·Ó·ÁÎÒÓ ÙÔ˘˜, Ô˘ ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ Ô ·Ú·ÁfiÌÂÓÔ˜ ÏÔ‡ÙÔ˜ Î·È Ù· ̤۷ Ô˘ ÙÔÓ ·Ú¿ÁÔ˘Ó, Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÔ˘Ó Ï·˚΋ ÂÚÈÔ˘Û›·. √ ÏÔ‡ÙÔ˜ ·Ú¿ÁÂÙ·È ·’ ÙÔ Ï·fi, ¿Ú· ·Ó‹ÎÂÈ ÛÙÔ Ï·fi” . £·Ó¿Û˘ ∫. μÔÁÈ·Ù˙‹˜

¢. ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘: ¶ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÁÈ· ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË Ú‡·ÓÛ˘ ÛÙËÓ ∫¿ÚÏ· ∫∞Δ∞Δπ£∂Δ∞π ÙÔ ·Ì¤Ûˆ˜ ÚÔÛ¯¤˜ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· ·fi ÙË ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘ ÚÔ˜ ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ËÁÂÛ›· ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ ÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙˆÓ ÚÔÙ¿ÛÂˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË Ù˘ Ú‡·ÓÛ˘ ÛÙË Ï›ÌÓË ∫¿ÚÏ·, fiˆ˜ ηıÔÚ›ÛÙËΠÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ¢Ú›·˜ Û‡Û΄˘ Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠÙËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË ΔÂÙ¿ÚÙË ÛÙÔ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ. Ÿˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È Û ۯÂÙÈ΋ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ “Ë ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘ ·ÓÙ¤‰Ú·Û ¿ÌÂÛ· ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·Ó¿‰ÂÈÍË ÙÔ˘ ÌÂÁ¿ÏÔ˘ ˙ËÙ‹Ì·ÙÔ˜ Ù˘ Ú‡·ÓÛ˘ ÛÙË Ï›ÌÓË Î·È ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛ ÙË Û‡ÛÎÂ„Ë Ë ÔÔ›· ÛÙfi¯Ô ›¯Â ÙËÓ Î·Ù·ÁÚ·Ê‹ ÙˆÓ ËÁÒÓ Ú‡·ÓÛ˘ ·ÏÏ¿ Î·È Î˘Ú›ˆ˜ ÙËÓ Î·Ù¿ıÂÛË ÚÔÙ¿ÛˆÓ, ÒÛÙ ӷ ÂÓÂÚÁ‹ÛÂÈ ¿ÌÂÛ· ÙÔ ÀÔ˘ÚÁ›Ô. ™ÙË Û‡ÛÎÂ„Ë Ë ÔÔ›· ›¯Â ÔÏÏ¿ ¯ÚfiÓÈ· Ó· Á›ÓÂÈ ÛÙËÓ Â˘Ú‡ÙÂÚË ·˘Ù‹ ÂÚÈÔ¯‹ ÁÈ· ÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ı¤Ì·, ¤‰ˆÛ·Ó ÙÔ “·ÚÒÓ” fiÏÔÈ ÔÈ ·ÚÌfi‰ÈÔÈ ÊÔÚ›˜ ÙÔ˘ ÓÔÌÔ‡ Î·È Ù˘ ÂÚÈʤÚÂÈ·˜, ÂÓÒ ·Ú¢ڤıËÎÂ Î·È Ë ÂȉÈ΋ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ Ù˘ ˘ËÚÂÛ›·˜ ÂÈıˆÚËÙÒÓ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ Î. ª·ÚÁ·Ú›Ù· ∫·Ú·‚·Û›ÏË, ¤Ó‰ÂÈÍË fiÙÈ ˘‹ÚÍ ηıÔÏÈ΋ ·ÓÙ·fiÎÚÈÛË Û ·˘Ù‹ ÙËÓ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· Ô˘ ·Ó·Ï¿‚·ÌÂ. ª¿ÏÈÛÙ·, ·ÚfiÏÔ Ô˘ ›¯·Ó ÛÙ·Ï› Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˜ ÚÔÛÎÏ‹ÛÂȘ Û ·ÚÌfi‰ÈÔ˘˜ ÊÔÚ›˜ ηıÒ˜ ›¯Â ÎÏÂÈÛÙfi ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·, ÏfiÁˆ ÙÔ˘ ÌÂÁ¿ÏÔ˘ ÂӉȷʤÚÔÓÙÔ˜ ÙÔ˘ ˙ËÙ‹Ì·ÙÔ˜, ÙÔ “·ÚÒÓ” ÛÙË Û‡ÛÎÂ„Ë ¤‰ˆÛ·Ó ÔÏÏ¿ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ¿ÙÔÌ·. Δ· ·ÚÈ· Û˘ÌÂÚ¿ÛÌ·Ù· Ô˘ ÂÍ‹¯ıËÛ·Ó Â›Ó·È Ù· ÂÍ‹˜: √È ËÁ¤˜ Ú‡·ÓÛ˘ Ù˘ Ï›ÌÓ˘ Â›Ó·È ‰È¿Û·ÚÙ˜, ÂÓÒ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆÈÛÙ› ˆ˜ ÂÓÈ·›Ô ‰›Ô ·Ú¤Ì‚·Û˘ Ë ÂÚÈÔ¯‹ ¶ËÓÂÈÔ‡-∫¿ÚÏ·˜. √È ·ÚÌfi‰ÈÔÈ ÊÔÚ›˜ Â›Ó·È ‰È·ı¤ÛÈÌÔÈ Ó· ‚ÔËı‹ÛÔ˘Ó, ˆÛÙfiÛÔ Û ¤Ó· ‚·ıÌfi ·‰˘Ó·ÙÔ‡Ó ÏfiÁˆ ¤ÏÏÂȄ˘ ›Ù ·ÚÌÔ‰ÈÔÙ‹ÙˆÓ Â›Ù ˘Ô‰ÔÌÒÓ Î·È ÚÔÛˆÈÎÔ‡. ¢È·ÈÛÙÒıËΠfiÙÈ ˘¿Ú¯ÂÈ ÂÏÏÈ‹˜ Û˘ÓÙÔÓÈÛÌfi˜ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ·ÚÌfi‰ÈˆÓ ÊÔÚ¤ˆÓ ÁÈ· ÙË Ï‹„Ë Ì¤ÙÚˆÓ. ø˜ ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ Έ‰ÈÎÔÔÈԇ̠ٷ ̤ÙÚ· Ô˘ η٤ıÂÛ·Ó ÔÈ Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÔÓÙ˜ ÛÙË Û‡ÛÎÂ„Ë Î·È ¿ÌÂÛ· ı· ‰È·ÌÔÚÊÒÛÔ˘Ì ÙÔ ÙÂÏÈÎfi ΛÌÂÓÔ Ì ÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙˆÓ ·ÈÙËÌ¿ÙˆÓ ÙÔ ÔÔ›Ô ı· ÙÔ ·ÔÛÙ›ÏÔ˘Ì ÛÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÂÓÂÚÁ‹ÛÂÈ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·. ¢¤ÛÌÂ˘Û‹ Ì·˜ Â›Ó·È fiÙÈ ·Ó¿ÏÔÁ˜ Û˘ÛΤ„ÂȘ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËıÔ‡Ó Î·È ÛÙÔ ¿ÌÂÛÔ Ì¤ÏÏÔÓ. ¶ÈÛÙ‡ԢÌ fiÙÈ Ì ÙË Û‡ÛÎÂ„Ë Ù˘ ÂÚ·Ṳ̂Ó˘ ΔÂÙ¿ÚÙ˘ ‹‰Ë ¤ÁÈÓ ÙÔ ÚÒÙÔ ‚‹Ì·, ÒÛÙ fiÏÔÈ ÔÈ ·ÚÌfi‰ÈÔÈ ÊÔÚ›˜ Ó· ηı›ÛÔ˘Ó ÛÙÔ ›‰ÈÔ ÙÚ·¤˙È, Ó· ÂÈÛËÌ¿ÓÔ˘Ó Ù· ˙ËÙ‹Ì·Ù· Î·È Ó· ÍÂÎÈÓ‹ÛÔ˘Ì ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË Ù˘ ηٿÛÙ·Û˘ ÛÙË Ï›ÌÓË Û˘ÏÏÔÁÈο Î·È ÔÚÁ·ÓˆÌ¤Ó·. ªfiÏȘ ÔÏÔÎÏËÚˆı› ÙÔ fiÚÈÛÌ· ÙˆÓ ∂ÈıˆÚËÙÒÓ ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ ÁÈ· ÙÔ Ì¤ÁÂıÔ˜ Ù˘ Ú‡·ÓÛ˘ ÛÙË Ï›ÌÓË ı· ˘¿ÚÍÂÈ ÂÎ Ó¤Ô˘ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙËÓ Î. ∫·Ú·‚·Û›ÏË, ÂÓÒ ı· ˙ËÙËı› Î·È Ë Û˘Ó‰ÚÔÌ‹ ÙÔ˘ ·ÚÌfi‰ÈÔ˘ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤· ¢È‡ı˘ÓÛ˘ À‰¿ÙˆÓ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ Î. ∞Ó‰Ú·‰¿ÎË ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÒıËÛË ÙˆÓ ¤ÚÁˆÓ Ô˘ ··ÈÙÔ‡ÓÙ·È”.


M·ÁÓËÛ›· 18

™∞μμ∞Δ√ 30 ∞¶ƒπ§π√À 2011

™˘Ó¯›˙ÂÙ·È Ë ÎÔ‡ÚÛ· ·Ófi‰Ô˘ ÙˆÓ ÙÈÌÒÓ ÙˆÓ ˘ÁÚÒÓ Î·˘Û›ÌˆÓ

ºÔ˘Ï¿ÚÂÈ ÌfiÏȘ ¤Ó·˜ ÛÙÔ˘˜ ‰¤Î· °ÈÔÚÙ¿ÛÙËÎÂ Ô ÚÔÛÙ¿Ù˘ ÙÔ˘ ™ÙÚ·ÙÔ‡ ÕÁ. °ÂÒÚÁÈÔ˜ ∏ ÂÔÚÙ‹ ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ °ÂˆÚÁ›Ô˘ ÚÔ-

ÛÙ¿ÙË ÙÔ˘ ™ÙÚ·ÙÔ‡ •ËÚ¿˜ (ÂÎÙfi˜ ¶˘ÚÔ‚ÔÏÈÎÔ‡) ÁÈÔÚÙ¿ÛÙËΠ¯ı˜ ÛÙÔ ÛÙÚ·ÙfiÂ‰Ô ÙÔ˘ ˘ÔÏÔ¯·ÁÔ‡ (¶μ) ¶·ÚÈÛ¿ÎË °. ÛÙÔ ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈÔ ™ÙÂÊ·ÓÔ‚ÈΛԢ. ™ÙËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË ·Ú·‚Ú¤ıËÎÂ Ô ·ÓÙÈÂÚÈÊÂÚÂȿگ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î. ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ∞ÏÂÍfiÔ˘ÏÔ˜, ηıÒ˜ Î·È ÂÎÚfiÛˆÔÈ ÙˆÓ ÙÔÈÎÒÓ Î·È ÛÙÚ·ÙȈÙÈÎÒÓ ·Ú¯ÒÓ. ∏ ÂΉ‹ÏˆÛË ÍÂΛÓËÛ Ì ÂÈıÂÒÚËÛË ÙÔ˘ ·Á‹Ì·ÙÔ˜ ÙˆÓ ·ÓÙÚÒÓ ÙÔ˘ ÛÙÚ·ÙÔ¤‰Ô˘ ·fi ÙÔÓ Δ·Í›·Ú¯Ô ™Ù˘ÏÈ·Ófi ™·ÏˆÓ›ÙË Î·È ·ÎÔÏÔ‡ıËÛ ‰ÔÍÔÏÔÁ›· ÛÙÔ Ó·˝‰ÚÈÔ Ô˘ ˘¿Ú¯ÂÈ ÂΛ. ∞ÎÔÏÔ‡ıËÛÂ Ë ·Ó¿ÁÓˆÛË Ù˘ ËÌÂÚ‹ÛÈ·˜ ‰È·Ù·Á‹˜ Î·È ‰ÂÍ›ˆÛË ÚÔ˜ ÙÈÌ‹Ó ÙˆÓ ÚÔÛÎÂÎÏË̤ӈÓ.

∏ ƒ. ∑‹ÛË ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈ˘ÚÈ΋ ıˆÚ¿ÎÈÛË Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ ª∂ Ó¤· Ù˘ ÂÚÒÙËÛË Â·Ó‹ÏıÂ Ë ·-

ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ Ù˘ μÔ˘Ï‹˜ Î·È ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î. ƒÔ‰Ô‡Ï· ∑‹ÛË ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ˘Ô˘ÚÁÔ‡˜ ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ, ∞ÔΤÓÙÚˆÛ˘ Î·È ∏ÏÂÎÙÚÔÓÈ΋˜ ¢È·Î˘‚¤ÚÓËÛ˘ Î. °È¿ÓÓË ƒ·ÁÎÔ‡ÛË Î·È ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÙÔ˘ ¶ÔÏ›ÙË Î. ÃÚ‹ÛÙÔ ¶·Ô˘ÙÛ‹ ÁÈ· Ù· ˙ËÙ‹Ì·Ù· Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÛÙË ·ÓÙÈ˘ÚÈ΋ ıˆÚ¿ÎÈÛË ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜. ¶ÈÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, ÛÙËÓ ÂÚÒÙËÛ‹ Ù˘ Ë Î. ∑‹ÛË ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ Ù· ÂÍ‹˜: “...ÂÏÏÈ¤ÛÙ·ÙË ÎÚ›ÓÂÙ·È Ë ˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÈ΋ Î¿Ï˘„Ë ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡ Û ·ÂÚÔÛοÊË Î·È ÂÏÈÎfiÙÂÚ·, ÂÓÒ ÛËÌ·ÓÙÈÎfiٷ٘ Â›Ó·È ÔÈ ÂÏÏ›„ÂȘ Ô˘ ·Ú·ÙËÚÔ‡ÓÙ·È Î·È ÛÙËÓ ˘Ô‰ÔÌ‹ ÙˆÓ ˘ÚÔÊ˘Ï·Î›ˆÓ Ô˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÛÙÔ ¡ÔÌfi, ηıÒ˜ ÛÙȘ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ·Ô˘ÛÈ¿˙ÂÈ ·ÎfiÌË Î·È Ô ‚·ÛÈÎfi˜ ÂÍÔÏÈÛÌfi˜. ™·˜ ÂÓËÌÂÚÒÓÔ˘Ì ‰Â, fiÙÈ ÚÔÛÊ¿Ùˆ˜ ¤ÏËÍÂ Î·È Ë Û‡Ì‚·ÛË Ô˘ ›¯Â Û˘Ó·Êı› ·fi ÙËÓ ÚÒËÓ ¡Ô̷گȷ΋ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË Î·È ÚÔ¤‚ÏÂ ÙË ‰ÔÚ˘ÊÔÚÈ΋ ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛË Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î·È ÙËÓ ¤ÁηÈÚË ÂÓË̤ڈÛË (ÂÓÙfi˜ ÂÓٷϤÙÔ˘) ÙˆÓ ·ÚÌÔ‰›ˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ. Δ¤ÏÔ˜, ı· Ú¤ÂÈ Ó· Û·˜ ÂÈÛËÌ¿ÓÔ˘Ì fiÙÈ È‰È·›ÙÂÚ· ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ Â›Ó·È ÔÈ ÂÏÏ›„ÂȘ Ô˘ ·Ú·ÙËÚÔ‡ÓÙ·È Î·È Û fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÙÔ ÚÔÛˆÈÎfi Ô˘ ı· ÛÙÂϯÒÛÂÈ ÙȘ ˘ËÚÂۛ˜. ∂Ó‰ÂÈÎÙÈο Û·˜ ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ì fiÙÈ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÂÓÈÛ¯˘ıÔ‡Ó Ù· ÎÏÈÌ¿ÎÈ· Ù˘ ¶˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÈ΋˜ ÀËÚÂÛ›·˜, fiÛÔ Î·È Ù· ˘¿Ú¯ÔÓÙ· ˘ÚÔÊ˘Ï¿ÎÈ·, ÂÓÒ ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ Â›Ó·È ÔÈ ÚÔÛı‹Î˜ Ô˘ ı· Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÔ˘Ó Î·È Û ¯ÂÈÚÈÛÙ¤˜ ÙˆÓ Ì˯·ÓËÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÛÙËÓ Î·Ù¿Û‚ÂÛË. ∫·ÙfiÈÓ ÙˆÓ ·ÓˆÙ¤Úˆ, ÂÚˆÙ¿ÛÙ Î. ˘Ô˘ÚÁ¤: - ™Â ÔȘ ¿ÌÂÛ˜ ÂÓ¤ÚÁÂȘ ÚÔÙ›ıÂÛÙ ӷ ÚԂ›Ù ÁÈ· ÙËÓ Â·Ú΋ ÛÙÂϤ¯ˆÛË ÙˆÓ ·ÚÌÔ‰›ˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ÂÓfi„ÂÈ Ù˘ ¤Ó·Ú͢ Ù˘ ·ÓÙÈ˘ÚÈ΋˜ ÂÚÈfi‰Ô˘; - ¶ÔÈÔ˜ Ô Û¯Â‰È·ÛÌfi˜ ÙˆÓ Û˘Ó·ÚÌfi‰ÈˆÓ ˘Ô˘ÚÁ›ˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ÂÎfiÓËÛË ÂÓfi˜ Ï¿ÓÔ˘ ıˆÚ¿ÎÈÛ˘ Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÔÏfiÎÏËÚ˘ Ù˘ ÂÈÎÚ¿ÙÂÈ·˜, ÛÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ ÂΉ‹ÏˆÛ˘ ˘ÚηÁÈÒÓ; - μ¿ÛÂÈ ÔÈÔ˘ ¯ÚÔÓԉȷÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ı· ÚԂ›Ù ÛÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌÔ‡ ·˘ÙÔ‡;”.

fi 1,659 ̤¯ÚÈ 1,738 ¢ÚÒ ÙÔ Ï›ÙÚÔ Î˘Ì·›ÓÔÓÙ·Ó ¯ı˜ ηٿ ̤ÛÔ fiÚÔ ÔÈ ÙÈ̤˜ Ù˘ ·ÌfiÏ˘‚‰Ë˜ ‚ÂÓ˙›Ó˘ (95 ÔÎÙ¿ÓÈ·) ÛÙ· Ú·Ù‹ÚÈ· η˘Û›ÌˆÓ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, Ì ÙȘ ÙÈ̤˜ Ó· Û˘Ó¯›˙Ô˘Ó ÙËÓ ·ÓÈÔ‡Û· ÏfiÁˆ Î·È ÙˆÓ ·ÓÔ‰ÈÎÒÓ Ù¿ÛÂˆÓ ÙˆÓ ‰ÈÂıÓÒÓ ÙÈÌÒÓ ÙÔ˘ ·ÚÁÔ‡ ÂÙÚÂÏ·›Ô˘. √È ÙÈ̤˜ ·Ó¤‚ËÎ·Ó Î·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ·Û¯·ÏÈÓ‹˜ ÂÍfi‰Ô˘, ˆÛÙfiÛÔ ‰Â ϤÓ ӷ ÌÂȈıÔ‡Ó Î·È ‰È·ÙËÚÔ‡ÓÙ·È ÛÙ· ›‰È· ˘„ËÏ¿ Â›‰·, ʤÚÓÔÓÙ·˜ Û ·fiÁÓˆÛË Î˘Ú›ˆ˜ ÙÔ˘˜ Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜ Ô‰ËÁÔ‡˜. ∂Í¿ÏÏÔ˘ ÌfiÓÔÓ ÙÔ 10% ÙˆÓ Ô‰ËÁÒÓ ÊÔ˘Ï¿ÚÂÈ ÙÔ ÚÂ˙ÂÚ‚Ô˘¿Ú. √È ÙÈ̤˜ ÙÔ˘ Ê˘ÛÈÎÔ‡ ·ÂÚ›Ô˘ ÌÂÈÒıËÎ·Ó ÙÔÓ ∞Ú›ÏÈÔ Û ۇÁÎÚÈÛË Ì ÙÔ ª¿ÚÙÈÔ. ¶ÔÛÔÛÙÈ·›· Ë ÙÈÌ‹ ÙÔ˘ ‰È˘ÏÈÛÙËÚ›Ô˘ ·ÓÙÈÛÙÔȯ› ÛÙÔ 31% ÂÚ›Ô˘ Ù˘ ÙÂÏÈ΋˜ ÙÈÌ‹˜ ÙÔ˘ η˘Û›ÌÔ˘, ÔÈ ÊfiÚÔÈ Î·È ÔÈ ‰·ÛÌÔ› ·ÓÙÈÛÙÔÈ¯Ô‡Ó ÛÙÔ 60% ÂÚ›Ô˘, ÂÓÒ Ù· ÂÚÈıÒÚÈ· ΤډԢ˜ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜, ÙÔ˘ ÌÂÙ·ÊÔÚ¤· Î·È ÙÔ˘ Ú·ÙËÚÈÔ‡¯Ô˘ Â›Ó·È Û˘ÓÔÏÈο Á‡Úˆ ÛÙÔ 9%. ™‡Ìʈӷ Ì ÛÙÔȯ›· ÙˆÓ Ú·ÙËÚÈÔ‡¯ˆÓ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ÌfiÏȘ ¤Ó·˜ ÛÙÔ˘˜ ‰¤Î· Ô‰ËÁÔ‡˜ ÊÔ˘Ï¿ÚÂÈ ÙÔ ÚÂ˙ÂÚ‚Ô˘¿Ú ÙÔ˘ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙÔ˘ ÙÔ˘, ÂÓÒ Ô Ì¤ÛÔ˜ fiÚÔ˜ ÙÔ˘ ·ÓÙÈÙ›ÌÔ˘ Ù˘ ‚ÂÓ˙›Ó˘ Ô˘ ÂÊԉȿ˙ÔÓÙ·È, Î˘Ì·›ÓÂÙ·È ·fi 10 ̤¯ÚÈ 20 ú...

ƒÂÔÚÙ¿˙: ™Δ. ¢∏ª√¶√À§√™ dimopoulos@e-thessalia.gr

∏ ̤ÛË ÙÈÌ‹ Ù˘ ·ÌfiÏ˘‚‰Ë˜ ‚ÂÓ˙›Ó˘ ÙˆÓ 95 ÔÎÙ·Ó›ˆÓ ÍÂÂÚÓ¿ ϤÔÓ Û ÔÏÏ¿ Ú·Ù‹ÚÈ· ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ‹ ÏËÛÈ¿˙ÂÈ ÙÔ 1,7 ¢ÚÒ ÙÔ Ï›ÙÚÔ, ÂÓÒ Ë ÙÈÌ‹ ÙÔ˘ ÂÙÚÂÏ·›Ô˘ ı¤ÚÌ·ÓÛ˘ ÎÈÓÂ›Ù·È ϤÔÓ ¿Óˆ ·fi Ù· 0,90 ¢ÚÒ ÙÔ Ï›ÙÚÔ. ∂›Û˘ Î·È Ë ÙÈÌ‹ ÙÔ˘ ÂÙÚÂÏ·›Ô˘ ΛÓËÛ˘ Û˘Ó¯›˙ÂÈ ÙËÓ ·ÓÔ‰È΋ Ù˘ ÙÚԯȿ Î·È Êı¿ÓÂÈ ‹ ÍÂÂÚÓ¿ÂÈ Û ÔÏÏ¿ Ú·Ù‹ÚÈ· ÙÔ 1,5 ¢ÚÒ ÙÔ Ï›ÙÚÔ, ÚÔηÏÒÓÙ·˜ “ÔÓÔΤʷÏÔ” Û ԉËÁÔ‡˜ Ù·Í›, ψÊÔÚ›ˆÓ Î·È ÊÔÚÙËÁÒÓ. Ãı˜ Î·È ÚÔ¯ı¤˜ ÔÈ Ì¤Û˜ ÙÈ̤˜ ÛÙ· Ú·Ù‹ÚÈ· ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ Î˘Ì·›ÓÔÓÙ·Ó Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ¶·Ú·ÙËÚËÙ‹ÚÈÔ ÙÔ˘ À¶∂∫∞ ÁÈ· ÙËÓ ·ÌfiÏ˘‚‰Ë ÙˆÓ 95 ÔÎÙ·Ó›ˆÓ ·fi 1,659 ̤¯ÚÈ 1,738 ¢ÚÒ ÙÔ Ï›ÙÚÔ, Ù˘ ·ÌfiÏ˘‚‰Ë˜ ÙˆÓ 100 ÔÎÙ·Ó›ˆÓ Î˘Ì·›ÓÔÓÙ·Ó ·fi 1,769 ̤¯ÚÈ 1,799, fiÙ·Ó ÛÙȘ 6-7 ÙÔ˘ ÙÚ¤¯ÔÓÙ· Ì‹Ó· ‹Ù·Ó ·fi 1,698 ̤¯ÚÈ 1,797 ¢ÚÒ, Ù˘ ‚ÂÓ˙›Ó˘ ÛÔ‡ÂÚ ·fi 1,699 ̤¯ÚÈ 1,729, ÙÔ˘ ÂÙÚÂÏ·›Ô˘ ΛÓËÛ˘ 1,429 ̤¯ÚÈ 1,588 ¤Ó·ÓÙÈ 1,468 ̤¯ÚÈ 1,588 ÛÙȘ 6-7 ÙÔ˘ Ì‹Ó·, Î·È ÙÔ˘ ÓÙ›˙ÂÏ ı¤ÚÌ·ÓÛ˘ ÛÙ· 0,890 ¢ÚÒ ¤Ó·ÓÙÈ 0,875 ÛÙȘ 6-7 ÙÔ˘ Ì‹Ó·. ∂Í¿ÏÏÔ˘ Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ À¶∂∫∞ ÛÙȘ 21 ∞ÚÈÏ›Ô˘ (ÙÂÏÂ˘Ù·›· Â›ÛËÌË Î·Ù·ÁÚ·Ê‹ Û Â›Â‰Ô ¡ÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜) Ë Ì¤ÛË ÙÈÌ‹ Ù˘ ·ÌfiÏ˘‚‰Ë˜ ÙˆÓ 95 ÔÎÙ·Ó›ˆÓ ‹Ù·Ó 1,686 ¢ÚÒ ÙÔ Ï›ÙÚÔ ¤Ó·ÓÙÈ 1,655 ¢ÚÒ ÛÙȘ 24 ª·ÚÙ›Ô˘ ʤÙÔ˜, Ù˘ ·ÌfiÏ˘‚‰Ë˜ ÙˆÓ 100 ÔÎÙ·Ó›ˆÓ ‹Ù·Ó 1,790 ¢ÚÒ ¤Ó·ÓÙÈ 1,786 ¢ÚÒ ÛÙȘ 24 ÙÔ˘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ˘ Ì‹Ó·,, Ù˘ ÛÔ‡ÂÚ 1,740 ·fi 1,733 ÛÙȘ 24

ΔÔ Ê˘ÛÈÎfi ·¤ÚÈÔ

ª·ÚÙ›Ô˘, ÙÔ˘ ÓÙ›˙ÂÏ Î›ÓËÛ˘ 1,509 ·fi 1,494 ¢ÚÒ Î·È ÙÔ˘ ÓÙ›˙ÂÏ ı¤ÚÌ·ÓÛ˘ 0,911 ¢ÚÒ ÙÔ Ï›ÙÚÔ ·fi 0,888 ¢ÚÒ ÛÙȘ 24 ª·ÚÙ›Ô˘. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ ÛÙȘ 4 ª·ÚÙ›Ô˘ ʤÙÔ˜ Ë ÙÈÌ‹ ÙÔ˘ ÂÙÚÂÏ·›Ô˘ ΛÓËÛ˘ ‹Ù·Ó ηٿ ̤ÛÔ fiÚÔ 1,463 ¢ÚÒ ÙÔ Ï›ÙÚÔ, ÂÓÒ ÙÔ˘ ÂÙÚÂÏ·›Ô˘ ı¤ÚÌ·ÓÛ˘ 0,864 ¢ÚÒ. ΔÔ ÂÙڤϷÈÔ ı¤ÚÌ·ÓÛ˘ Û˘Ó¤¯ÈÛ ÙËÓ ·ÓÔ‰È΋ ÙÔ˘ Ù¿ÛË, ·Ú’ fiÙÈ ‚ÂÏÙÈÒıËÎ·Ó ÔÈ Î·ÈÚÈΤ˜ Û˘Óı‹Î˜ ÙÔÓ ÙÚ¤¯ÔÓÙ· Ì‹Ó· Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ. øÛÙfiÛÔ fiˆ˜ ÂÈÛËÌ·›ÓÔ˘Ó ÔÈ Ú·ÙËÚÈÔ‡¯ÔÈ, ÔÈ ÙÈ̤˜ ı· Û˘Ó¯›ÛÔ˘Ó Ó· ·Ó‚·›ÓÔ˘Ó Ì¤¯ÚÈ ÙÔÓ ÂÚ¯fiÌÂÓÔ √ÎÙÒ‚ÚÈÔ, ÁÈ· Ó· ÂÍÔÌÔȈıÔ‡Ó ÙÔ˘ ÂÙÚÂÏ·›Ô˘ ı¤ÚÌ·ÓÛ˘ Î·È ÙÔ˘ ΛÓËÛ˘.

™Â ¤Ó· Ì‹Ó· Ë ÙÈÌ‹ Ù˘ ·ÌfiÏ˘‚‰Ë˜ ÙˆÓ 95 ÔÎÙ·Ó›ˆÓ ·˘Í‹ıËΠηٿ 3 ÏÂÙ¿, ÙÔ˘ ÂÙÚÂÏ·›Ô˘ ı¤ÚÌ·ÓÛ˘ ηٿ 2 Î·È ÙÔ˘ ÂÙÚÂÏ·›Ô˘ ΛÓËÛ˘ ηٿ 1,5 ÏÂÙfi. ∏ ÙÈÌ‹ Ù˘ ·ÌfiÏ˘‚‰Ë˜ ÙˆÓ 95 ÔÎÙ·Ó›ˆÓ ÛÙȘ 4 ª·ÚÙ›Ô˘ ‹Ù·Ó ÛÙÔ ¡ÔÌfi ª·ÁÓËÛ›·˜ 1,650 ¢ÚÒ ÙÔ Ï›ÙÚÔ, ÂÓÒ Ë Ì¤ÛË ÙÈÌ‹ Ù˘ ·ÌfiÏ˘‚‰Ë˜ ÙˆÓ 100 ÔÎÙ·Ó›ˆÓ ‹Ù·Ó 1,796 ¢ÚÒ. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ ÁÈ· οı ϛÙÚÔ ‚ÂÓ˙›Ó˘ Ô ŒÏÏËÓ·˜ Ô‰ËÁfi˜ ÏËÚÒÓÂÈ ¿Óˆ ·fi 1 ¢ÚÒ Û ÊfiÚÔ˘˜, ηıÒ˜ ·fi Ù· 1,70 ¢ÚÒ ÙÔ Ï›ÙÚÔ Ù˘ ̤Û˘ ÙÈÌ‹˜ (95 ÔÎÙ¿ÓÈ·), ÙÔ ÙÌ‹Ì· Ô˘ ·ÓÙÈÛÙÔȯ› ÛÙÔÓ ÂȉÈÎfi ÊfiÚÔ Î·Ù·Ó¿ÏˆÛ˘ Î·È ÛÙÔÓ º¶∞, Â›Ó·È ¿Óˆ ÙÔ˘ ¢ÚÒ.

ªÂ›ˆÛË ·ÚÔ˘Û›·Û ÙÔÓ ∞Ú›ÏÈÔ Û ۇÁÎÚÈÛË Ì ÙÔÓ ª¿ÚÙÈÔ Ë ÙÈÌ‹ ÙÔ˘ Ê˘ÛÈÎÔ‡ ·ÂÚ›Ô˘, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ˘˜ ÙÈÌÔηٷÏfiÁÔ˘˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ ·Ó·ÚÙ‹ÛÂÈ ÛÙÔ ‰È·‰›ÎÙ˘Ô Ë ∂ȯ›ÚËÛË ∞ÂÚ›Ô˘ (∂¶∞) £ÂÛÛ·Ï›·˜. ∞Ó·Ï˘ÙÈÎfiÙÂÚ· ÛÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›· Δ 2, Ô˘ ·ÊÔÚ¿ ÙÔ 85% ÙˆÓ ÂÏ·ÙÒÓ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜, Ë ÙÈÌ‹ ÙÔ˘ ∞ÚÈÏ›Ô˘ Â›Ó·È 0,045 ¢ÚÒ Ë ÎÈÏÔ‚·ÙÒÚ· ·fi 0,046 ¢ÚÒ ÙÔ ª¿ÚÙÈÔ (¯ˆÚ›˜ º¶∞ 13%). ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ ÙÔ ¿ÁÈÔ Ù¤ÏÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›· Δ2 Â›Ó·È 0,23 ¢ÚÒ ·Ó¿ Ë̤ڷ. ™ÙȘ ˘fiÏÔÈ˜ ηÙËÁÔڛ˜ ηٷӿψÛ˘ ÔÈ ÙÈ̤˜ ›ӷÈ: Δ1 0,056 ¢ÚÒ ·Ó¿ ÎÈÏÔ‚·ÙÒÚ· ÙÔÓ ∞Ú›ÏÈÔ ·fi 0,057 ÙÔ ª¿ÚÙÈÔ, ÛÙËÓ Δ3 0,046 ¢ÚÒ ·fi 0,048 ¢ÚÒ ·Ó¿ ÎÈÏÔ‚·ÙÒÚ·, ÛÙËÓ Δ3C 0,044 ·fi 0,045 ¢ÚÒ ÙÔ ª¿ÚÙÈÔ Î·È ÛÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›· Δ3D 0,046 ¢ÚÒ ·Ó¿ ÎÈÏÔ‚·ÙÒÚ· ·fi 0,048 ¢ÚÒ ÙÔ ª¿ÚÙÈÔ.

∂ÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ Î¿Ùˆ ÙˆÓ 24 ÂÙÒÓ “‚·ÊÙ›˙ÔÓÙ·È” Ì·ıËÙ¢fiÌÂÓÔÈ...

√ÚÁÈ¿˙ÂÈ Ë “Ì·‡ÚË ÂÚÁ·Û›·” Û ÂÈÛÈÙÈÛÙÈο Â·ÁÁ¤ÏÌ·Ù· “¢∂¡ ˘¿Ú¯ÂÈ Î·Ó¤Ó·˜ ¤ÏÂÁ¯Ô˜ ÁÈ·

ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÛÙÔÓ ÎÏ¿‰Ô ÙÔ˘ ÙÔ˘ÚÈÛÌÔ‡” ÙfiÓÈÛ ¯ı˜ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∂ÚÁ·ÙÈÎÔ‡ ∫¤ÓÙÚÔ˘ μfiÏÔ˘ Î·È ÙÔ˘ ™ˆÌ·Ù›Ԣ •ÂÓÔ‰Ô¯Ô¸·ÏÏ‹ÏˆÓ Î. £·Ó¿Û˘ ¶··‰ËÌfiÔ˘ÏÔ˜, ÍÂÎÈÓÒÓÙ·˜ ÂÈÛΤ„ÂȘ Û ¯ÒÚÔ˘˜ ÂÚÁ·Û›·˜ ÍÂÓԉԯ›ˆÓ. √È ¤ÏÂÁ¯ÔÈ ‹Úı·Ó Û·Ó ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙˆÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ Ô˘ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛÂ Ë √ÌÔÛÔÓ‰›· ÙÔ˘ ÎÏ¿‰Ô˘, fiÙÈ “ÔÈ ¤ÍÈ ÛÙÔ˘˜ ‰¤Î· ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ ÛÙÔÓ ÎÏ¿‰Ô ÙÔ˘ ÙÔ˘ÚÈÛÌÔ‡, ÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È ˘fi ηıÂÛÙÒ˜ Ì·‡Ú˘ ÂÚÁ·Û›·˜ Î·È Ì ·ÌÔÈ‚¤˜ ηٿ ÂÚ›Ô˘ 200 ¢ÚÒ ÌÂȈ̤Ó˜ Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔ ÂÏ¿¯ÈÛÙÔ fiÚÈÔ ÙˆÓ ÁÂÓÈÎÒÓ Û˘ÏÏÔÁÈÎÒÓ Û˘Ì‚¿ÛÂˆÓ ÂÚÁ·Û›·˜” . Ÿˆ˜ ·Ó·ÎÔÈÓÒıËΠ·fi ÙËÓ √ÌÔÛÔÓ‰›·, “Û ۇÓÔÏÔ 550.000 ··Û¯ÔÏÔ˘Ì¤ÓˆÓ ÛÙÔÓ ÙÔ˘ÚÈÛÌfi, ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔÈ ‹Ù·Ó ÌfiÓÔÓ ÔÈ 130.000 ÛÙ· ÂÈÛÈÙÈÛÙÈο ηٷÛÙ‹Ì·Ù· Î·È 93.000 ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ÛÙ· ÍÂÓԉԯ›·” . √ Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∂∫μ ÙfiÓÈÛ fiÙÈ “ÌÔÚ› Ó· ˘¿Ú¯ÂÈ ÂӉȷʤÚÔÓ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎÒÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ··Û¯fiÏËÛË ÂÚÁ·˙Ô̤ӈÓ, ·ÏÏ¿ ·˘Ùfi ‰ÂÓ ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ Î·È ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ·ÔÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÙȘ ·Ô‰Ô¯¤˜, Ô˘ ‰ÈηÈÔ‡ÓÙ·È” Î·È ÚfiÛıÂÛÂ: “∞˘Ùfi Û˘Ì‚·›ÓÂÈ ‰ÈfiÙÈ ‰ÂÓ Á›ÓÂÙ·È Î·Ó¤Ó·˜ ¤ÏÂÁ¯Ô˜ Î·È ·˘Ùfi Û˘Ì‚·›ÓÂÈ ‰ÈfiÙÈ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÂÏÂÁÎÙÈÎÔ› Ì˯·ÓÈÛÌÔ›, Ô˘ ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· ÙÔ Î¿ÓÔ˘Ó” . Ÿˆ˜ ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ Ë √ÌÔÛÔÓ‰›· ÙÔ˘ ÎÏ¿‰Ô˘, “·Ú¿ ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Ê¤ÙÔ˜ Ù· ÛÙÔȯ›· ‰Â›¯ÓÔ˘Ó fiÙÈ ı· ¤¯Ô˘Ì ̛· ·‡ÍËÛË Á‡Úˆ ÛÙÔ 10% Ù˘ ÙÔ˘ÚÈ-

ÛÙÈ΋˜ ΛÓËÛ˘ ÚÔ˜ ÙË ¯ÒÚ· Ì·˜, Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ ¤¯ÂÈ Á›ÓÂÈ ¯ÂÈÚfiÙÂÚË, ‰ÈfiÙÈ Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ ÁÈÓfiÌ·ÛÙ ̿ÚÙ˘Ú˜ Ù˘ ·Ô¯·Ï›ÓˆÛ˘ ÙˆÓ ÂÚÁÔ‰ÔÙÒÓ, ̤۷ ·fi ·ÔχÛÂȘ, ÌÂÈÒÛÂȘ ÌÈÛıÒÓ, ÌÂÙ·ÙÚÔÒÓ ÙˆÓ Û˘Ì‚¿ÛÂˆÓ ÂÚÁ·Û›·˜ Û ‚¿ÚÔ˜ Ù˘ Ï‹ÚÔ˘˜ ··Û¯fiÏËÛ˘ Î·È ÚÔ˜ fiÊÂÏÔ˜ Ù˘ ÂÎ ÂÚÈÙÚÔ‹˜ ÂÚÁ·Û›·˜”. ∞ӷʤÚÂÙ·È ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ·fi ÙËÓ √ÌÔÛÔÓ‰›· ÙÔ˘ ÎÏ¿‰Ô˘ ÙÔ˘ ÙÔ˘ÚÈÛÌÔ‡ fiÙÈ “˘¿Ú¯Ô˘Ó ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ Ô˘ ÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È Î·È ‰‡Ô ÌfiÓÔ Ë̤Ú˜ ÙËÓ Â‚‰ÔÌ¿‰·, Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·˜ Ôχ ÌÂȈ̤Ó˜ ·Ô‰Ô¯¤˜” . ∂›Û˘ ·fi ÙËÓ √ÌÔÛÔÓ‰›· ÂÈÛËÌ·›ÓÂÙ·È fiÙÈ “¿ÙÔÌ· οو ÙˆÓ 24 ÂÙÒÓ “‚·ÊÙ›˙ÔÓÙ·È” Ì·ıËÙ¤˜, ÁÈ· Ó· ÌËÓ ÙÔ˘˜ ‰›ÓÔÓÙ·È ÔÈ Û˘ÏÏÔÁÈΤ˜ Û˘Ì‚¿ÛÂȘ ÂÚÁ·Û›·˜ Î·È ·Ì›‚ÔÓÙ·È ÌfiÏȘ Ì ÙÔ 60% ÙÔ˘ ηÙÒÙ·ÙÔ˘ ÔÚ›Ô˘ Ù˘ ÂıÓÈ΋˜ ÁÂÓÈ΋˜ Û˘ÏÏÔÁÈ΋˜ ۇ̂·Û˘ ÂÚÁ·Û›·˜, ‰ËÏ·‰‹ ÌfiÏȘ 445 ¢ÚÒ. √È Ì·ıËÙ¤˜ ·˘ÙÔ› ÚÔÛÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ÁÈ· ‰‹ıÂÓ Ú·ÎÙÈ΋ ¿ÛÎËÛË Î·È ·˘Ùfi Â›Ó·È ·ÔÎ·Ï˘ÙÈÎfi fiÙÈ ÚÔÙÈÌÔ‡Ó Ù¤ÙÔÈÔ˘ ›‰Ô˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜, ·Ú¿ ÓÙfiÈÔ ÂÚÁ·ÙÈÎfi ‰˘Ó·ÌÈÎfi” .

∂ÚÁ·Ûȷο ˙ËÙ‹Ì·Ù· Èڛ˜ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ¤ÏËÍÂ Ë ÙÚÈÌÂÚ‹˜ Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ô˘ ¤ÁÈÓ ¯ı˜ ÙÔ Úˆ› ÛÙËÓ ∂ÈıÂÒÚËÛË ∂ÚÁ·Û›·˜ ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÁÈ· ÙÔ ı¤Ì· ÙˆÓ 32 ·Ï‹ÚˆÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÛÙËÓ ÂÙ·ÈÚ›· “∫ÏÈ‚·Ó¤ÍÔÚÙ” ·fi ÙÔ ¢ÂΤ̂ÚÈÔ ÙÔ˘ 2010. Ÿˆ˜ ·Ó¤ÊÂÚÂ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∂∫μ Î. £·Ó. ¶··‰ËÌfi-

Ô˘ÏÔ˜, “Ô ÂÚÁÔ‰fiÙ˘ ηٿ ÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË ‰ÂÓ ‰ÂÛ̇ıËΠÁÈ· ·ÔÏËڈ̋ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ Î·È ¤ÙÛÈ ÙÔ ∂ÚÁ·ÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ ÂÍÂÙ¿˙ÂÈ Î·È Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ˘˜ ÙÚfiÔ˘˜ ·Ú¤Ì‚·Û˘, Ô˘ ı· ·Ú¯›ÛÔ˘Ó Ó· ˘ÏÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ·fi ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ¢Â˘Ù¤Ú·” . ™Ù·ÛÈÌfiÙËÙ· ˘‹ÚÍÂ Î·È ÛÙËÓ ÂÙ·ÈÚ›· μªΔ∂, fiÔ˘ ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó ·Ï‹ÚˆÙÔÈ ‰‡Ô Ì‹Ó˜ Î·È ¤ÙÛÈ ÙÔ ÛˆÌ·ÙÂ›Ô Î·È ÙÔ ∂∫μ ‰ÂÓ ·ÔÎÏÂ›Ô˘Ó ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó Û Â›Û¯ÂÛË ÂÚÁ·Û›·˜ ÙȘ ·Ì¤Ûˆ˜ ÚÔÛ¯›˜ Ë̤Ú˜. ∂Í¿ÏÏÔ˘, Û‹ÌÂÚ· ÛÙË 1 ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ÛÙËÓ ¶Ú˘Ù·Ó›· ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› Û˘-

Ó¿ÓÙËÛË ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ˘˜ ÂÎÚÔÛÒÔ˘˜ Ù˘ ¶Ú˘Ù·Ó›·˜, ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ÂÚÁÔÏ¿‚Ô˘ Ô˘ ·Ó¤Ï·‚ ÙÔ ¤ÚÁÔ Ù˘ ʇϷ͢ ÙˆÓ ÎÙÈÚ›ˆÓ ÙÔ˘ ·ÓˆÙ¿ÙÔ˘ ȉڇ̷ÙÔ˜ Î·È ÙÔ˘ ۈ̷Ù›Ԣ ÙÔ˘ ÎÏ¿‰Ô˘. √ ÂÚÁÔÏ¿‚Ô˜ ÌfiÏȘ ‹Ú ÙËÓ ÂÚÁÔÏ·‚›·, ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ÛÙÔ˘˜ 11 ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ Ô˘ ··Û¯ÔÏÔ‡ÓÙ·È ÛÙË Ê‡Ï·ÍË ÙˆÓ ÎÙÈÚ›ˆÓ, fiÙÈ “‰ÂÓ ÙÔ˘˜ ı¤ÏÂÈ Î·È fiÙÈ ı· ʤÚÂÈ ¿ÏÏÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜” . ∞˘Ùfi ÚÔοÏÂÛ ÙËÓ ·ÓÙ›‰Ú·ÛË ÙˆÓ 11 ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ Î·È ÌÂÙ¿ ·fi Â·ÓÂÈÏËÌ̤Ó˜ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ ¶Ú˘Ù·Ó›·, ¤Ù˘¯·Ó Ó· Á›ÓÂÈ ·˘Ù‹ Ë Û˘Ó¿ÓÙËÛË, ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÔÔ›·˜ ÂÏ›˙Ô˘Ó Ó· ·Ó·ÓÂÒÛÔ˘Ó ÙȘ Û˘Ì‚¿ÛÂȘ ÙÔ˘˜. £·Ó¿Û˘ ∫. μÔÁÈ·Ù˙‹˜


ª¶∞™∫∂Δ

∂ÈÙ˘¯›· ÛËÌ›ˆÛ ÙÔ ÙÔ˘ÚÓÔ˘¿ “∫¤ÓÙ·˘ÚÔ˜2011”

™∞μμ∞Δ√ 30 A¶ƒπ§π√À 2011

ÛÂÏ. 23

Δ√¡ “¢π∫∂º∞§√” ∂∫Δ√™ ∂¢ƒ∞™ £∞ ∞¡Δπª∂Δø¶π™∂π √ √§Àª¶π∞∫√™ μ. ™Δ∏¡ ¶ƒ∂ªπ∂ƒ∞ Δø¡ ¶§∂´ √º

•ÂΛÓËÌ· Ì ÙËÓ ∞∂∫ ºÈÏÈÎfi Û‹ÌÂÚ· ÌÂ Δ‡ÚÓ·‚Ô fi ÙÔ √∞∫∞ Ì ·ÓÙ›·ÏÔ ÙËÓ ∞∂∫ ÍÂÎÈÓ¿ Ë ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘ ÛÙ· Ï¤È ÔÊ Ù˘ ™Ô‡ÂÚ §ÈÁÎ Ì ÙÔ˘˜ “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔ˘˜” Ó· ‰ÈÂΉÈÎÔ‡Ó ÙËÓ ¤ÍÔ‰Ô ÛÙȘ Â˘Úˆ·˚Τ˜ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÛÂȘ ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· ÙÔ˘˜. “∫·Ó¤Ó·˜ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· Ì·˜ ÛÙÂÚ‹ÛÂÈ ÙÔ ‰Èη›ˆÌ· Ó· ÂÏ›˙Ô˘Ì ÛÙÔ fiÓÂÈÚÔ” ÙfiÓÈÛÂ Ô ÚÔÔÓËÙ‹˜ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ ª¿Î˘ ∫·ÙÛ·‚¿Î˘, ˘ÔÛÙËÚ›˙ÔÓÙ·˜ ˆ˜ Ë ÔÌ¿‰· ı· ‰ÈÂΉÈ΋ÛÂÈ fi,ÙÈ Î·Ï‡ÙÂÚÔ, ·ÎfiÌË Î·È ÙËÓ ¤ÍÔ‰Ô ÛÙ· ÚÔÎÚÈÌ·ÙÈο ÙÔ˘ ΔÛ¿ÌÈÔÓ˜ §ÈÁÎ. ºÈÏÈÎfi Ì ÙÔÓ Δ‡ÚÓ·‚Ô ‰›ÓÔ˘Ó Û‹ÌÂÚ· ÛÙȘ 4 Ì.Ì. ÔÈ “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔÈ” . ªÈÛ‹ ÒÚ· ÓˆÚ›ÙÂÚ· Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¶∞∂ ∞¯ÈÏϤ·˜ ª¤Ô˜ ı· Û˘Ó·ÓÙËı› Ì ÙÔ˘˜ ÔÚÁ·ÓˆÌ¤ÓÔ˘˜.

∞ ∞ÙÚfiÌËÙÔ˜-∞∂∫ ÛÙÔÓ ÙÂÏÈÎfi ÙÔ˘ ΢¤ÏÏÔ˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ ÛÂÏ. 21

ƒÂÔÚÙ¿˙: °πøƒ°√™ ¶∂°π√™

™. °È‰fiÔ˘ÏÔ˜: ¡· Û˘Ó¯›ÛÂÈ Ë ¡›ÎË ¯ˆÚ›˜ Â̤ӷ ÛÂÏ. 20

™√À¶∂ƒ §π°∫

ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÙˆÓ Ï¤È ÔÊ ÛÂÏ. 20

¶Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠ¯ı˜ Û ÎÂÓÙÚÈÎfi ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô ÙˆÓ ∞ıËÓÒÓ Ë ÎÏ‹ÚˆÛË ÁÈ· ÙË ÛÂÈÚ¿ ÙˆÓ ·ÁÒÓˆÓ ÛÙ· Ï¤È ÔÊ Ù˘ ™Ô‡ÂÚ §ÈÁÎ. ™ÙËÓ ÚÂÌȤڷ Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ı· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ ÂÎÙfi˜ ¤‰Ú·˜ ÙËÓ ∞∂∫, ÂÓÒ ı· ÎÏ›ÛÂÈ ÙÔ˘˜ ÊÂÙÈÓÔ‡˜ ÙÔ˘ ·ÁÒÓ˜ ÛÙËÓ ΔÔ‡Ì· ÎfiÓÙÚ· ÛÙÔÓ ¶∞√∫. ™˘ÓÔÙÈο, ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÙˆÓ “ÂÚ˘ıÚÔχΈӔ Â›Ó·È ÙÔ ÂÍ‹˜: 1Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ (∫˘Úȷ΋ 8 ª·˝Ô˘): ∞∂∫-√Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μ. 2Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ (ΔÂÙ¿ÚÙË 11 ª·˝Ô˘): √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μ.-¶∞√∫ 3Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ (∫˘Úȷ΋ 15/5): √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μ.¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜ 4Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ (ΔÂÙ¿ÚÙË 18/5): ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜-√Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μ. 5Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ (∫˘Úȷ΋ 22/5): √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μ.∞∂∫ 6Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ (ΔÂÙ¿ÚÙË 25/5): ¶∞√∫-√Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μ. £˘Ì›˙Ô˘Ì fiÙÈ Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ Ì ÙÔÓ ¶∞√∫ ÍÂÎÈÓÔ‡Ó Û ·˘Ùfi ÙÔ Ì›ÓÈ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ¯ˆÚ›˜ ‚·ıÌÔ‡˜, ÂÓÒ Ë ∞∂∫ Ì ¤Ó·Ó Î·È Ô ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜ Ì ÙÚÂȘ. º˘ÛÈο Ë ÔÌ¿‰· Ô˘ ı· ÙÂÚÌ·Ù›ÛÂÈ ÚÒÙË ı· ·ÔÎÙ‹ÛÂÈ ÙÔ ‰Èη›ˆÌ· Ó· ·›ÍÂÈ ÛÙ· ÚÔÎÚÈÌ·ÙÈο ÙÔ˘ ΔÛ¿ÌÈÔÓ˜ §ÈÁÎ. ∞fi ÎÂÈ Î·È ¤Ú·, ·Ó Ë ∞∂∫ ηٷÎÙ‹ÛÂÈ ÙÔ ∫‡ÂÏÏÔ Î·È ‰ÂÓ ÙÂÚÌ·Ù›ÛÂÈ ÚÒÙË ÛÙ· Ï¤È ÔÊ, ÙfiÙÂ Î·È ÔÈ Ù¤ÛÛÂÚȘ ÔÌ¿‰Â˜ ‚Á·›ÓÔ˘Ó ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË. ∞Ó fï˜ Ô ∞ÙÚfiÌËÙÔ˜ ηٷÎÙ‹ÛÂÈ ÙÔ ∫‡ÂÏÏÔ ‹ Ë ∞∂∫ ·ÓËÁ˘Ú›ÛÂÈ ÙÔ ÙÚfi·ÈÔ Î·È ·Ú¿ÏÏËÏ· ÙÂÚÌ·Ù›ÛÂÈ ÚÒÙË ÛÙ· Ï¤È ÔÊ, ÙfiÙÂ Ô ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˜ Ù˘ ‚·ıÌÔÏÔÁ›·˜ ı· Ì›ÓÂÈ ÂÎÙfi˜ °ÈÔ˘Úfi· §ÈÁÎ. √ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ Â›Ó·È ÙÔ ıˆÚËÙÈÎfi ·Ô˘ÙÛ¿ÈÓÙÂÚ ÙˆÓ Ï¤È ÔÊ, ·ÏÏ¿ ηÓ›˜ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ÙÔÓ ˘ÔÙÈÌ‹ÛÂÈ ·fi ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ʤÙÔ˜ ΤډÈÛ ̤۷-¤Íˆ ÙfiÛÔ ÙÔÓ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi, fiÛÔ Î·È ÙËÓ ∞∂∫ Î·È Î·Ù¤ÎÙËÛ ÈÛÔ·Ï›· ÛÙËÓ ΔÔ‡Ì·. ª¿ÏÈÛÙ· Ì ‰Â‰Ô̤ÓÔ fiÙÈ ı· ¤¯ÂÈ ÙÔ ÏÈÁfiÙÂÚÔ ¿Á¯Ô˜ ·fi ÙȘ ˘fiÏÔÈ˜ ÙÚÂȘ ÔÌ¿‰Â˜, Â›Ó·È ÈηÓfi˜ ÁÈ· ÛÔ˘‰·›· Ú¿ÁÌ·Ù·. ∞˘Ùfi ÙÔ ·Ú·‰¤¯ıËÎÂ Î·È Ô ÚÔÔÓËÙ‹˜ ÙÔ˘ ª¿Î˘ ∫·ÙÛ·‚¿Î˘ ÌÈÏÒÓÙ·˜ ÛÙË Nova Ô˘ Î¿Ï˘„ ÙËÏÂÔÙÈο ÙËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· Ô ™ÂÚÚ·›Ô˜ Ù¯ÓÈÎfi˜ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍ ˆ˜ Î·È ÌfiÓÔ Ë Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ ÛÙ· Ï¤È ÔÊ Â›Ó·È ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÂÈÙ˘¯›· ·fi ÙËÓ ÚfiÎÚÈÛË ÛÙÔÓ ÙÂÏÈÎfi ÙÔ˘ ∫˘¤ÏÏÔ˘: “Œ¯Ô˘Ì ˘ÏÔÔÈ‹ÛÂÈ ¤Ó· ÛÙfi¯Ô Ô˘ Â›Ó·È ÈÔ ÌÂÁ¿ÏÔ˜ ·fi ÙÔÓ ÙÂÏÈÎfi ÙÔ˘ ∫˘¤ÏÏÔ˘. ¶ÂÙ‡¯·Ì ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· Ì·˜ ÛÙËÓ ÂÓÙ¿‰· ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ Ô˘ ÁÈ· ̤ӷ ·ÔÙÂÏ› ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ‰È¿ÎÚÈÛË” . ª¿ÏÈÛÙ·, Ô Î. ∫·ÙÛ·‚¿Î˘ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍ fiÙÈ Ë ÔÌ¿‰· ÌÔÚ› Ó· “¯Ù˘‹ÛÂÈ” ·ÎfiÌË Î·È ÙËÓ ¤ÍÔ‰Ô ÛÙÔ ΔÛ¿ÌÈÔÓ˜ §ÈÁÎ: “¢Â›Í·Ì ÛÙ·ıÂÚ‹ ÔÚ›· ÛÙËÓ Î·ÓÔÓÈ΋ ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ Î·È ı¤ÏÔ˘Ì ӷ ÙËÓ ÚÔÂÎÙ›ÓÔ˘ÌÂ Î·È ÛÙ· Ï¤È ÔÊ. ∏ ‰È·ÊÔÚ¿ ÛÙË ‚·ıÌÔÏÔÁ›· ÌÔÚ› Ó· Î·Ï˘Êı› οÏÏÈÛÙ· ·fi ÙȘ ‰‡Ô ÚÒÙ˜ ·ÁˆÓÈÛÙÈΤ˜ ·Ó ¤¯Ô˘Ì ÓÈÎËÊfiÚ· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù·. ªÔÚÔ‡Ó fiϘ ÔÈ ÔÌ¿‰Â˜ Ó· ¤ÚıÔ˘Ó ÛÙËÓ ›‰È· ¢ı›·. ∫·Ó¤Ó·˜ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· Ì·˜ ÛÙÂÚ‹ÛÂÈ ÙÔ ‰Èη›ˆÌ· Ó· ÂÏ›˙Ô˘Ì ÛÙÔ fiÓÂÈÚÔ” . √ÏÔÎÏËÚÒÓÔÓÙ·˜ Ô ÚÔÔÓËÙ‹˜ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ ›Â: “∂›Ó·È Ôχ ÌÂÁ¿ÏË ÙÈÌ‹ Ë Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÛÙ· Ï¤È ÔÊ Ù˘ ™Ô‡ÂÚ §›Áη, Ù· ÔÔ›· Ì·˜ ‰›ÓÔ˘Ó ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ‰ÈÂΉÈ΋ÛÔ˘Ì ·ÎfiÌË Î·È ÙËÓ ¤ÍÔ‰Ô ÛÙÔ ΔÛ¿ÌÈÔÓ˜ §ÈÁÎ. °È· ̤ӷ, Ê˘ÛÈο, Â›Ó·È ÚˆÙfiÁÓˆÚË ÂÌÂÈÚ›·. μÈÒÓÔÓÙ·˜ ÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ·, ÓÔ-

Ì›˙ˆ fiÙÈ Ë ‰È·‰Èηۛ· ÙˆÓ Ï¤È ÔÊ ¤¯ÂÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ıÂÙÈο ·fi ·ÚÓËÙÈο. ™Ù· ·ÁˆÓÈÛÙÈο, Ë ·Ô˘Û›· ÙÔ˘ √˘Ì›ÓÙ˜ Â›Ó·È ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ÁÈ·Ù› ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ¯·ÚÈÛÌ·ÙÈÎfi ·›ÎÙË. ∂˘Ù˘¯Ò˜, ÂÈÛÙÚ¤ÊÂÈ Ô ªfiӯ” . Δ¤ÏÔ˜, ÁÈ· ÙÔ Ì·Ù˜ Ù˘ ÚÂÌȤڷ˜ Ì ÙËÓ ∞∂∫ ÂÂÛ‹Ì·ÓÂ: “¶Ú¤ÂÈ Ó· ·Ú·‚Ϥ„Ô˘Ì ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ ˆ˜ ÓÈ΋۷Ì ÙËÓ ∞∂∫ ÛÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Î·È Ó· ‰Ô‡Ì ·˘Ù¿ Ù· Ì·Ù˜ Ì ÙÂÏ›ˆ˜ ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋ Ì·ÙÈ¿” .

ºÈÏÈÎfi Û‹ÌÂÚ· ÌÂ Δ‡ÚÓ·‚Ô ºÈÏÈÎfi ·È¯Ó›‰È Ì ÙÔÓ Δ‡ÚÓ·‚Ô, ÔÌ¿‰· °’ ∂ıÓÈ΋˜, ‰›ÓÂÈ Û‹ÌÂÚ· ÛÙȘ 4 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ÛÙÔ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎfi ÛÙ¿‰ÈÔ Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜. ™ÙÔ Ì·Ù˜ ·˘Ùfi Ô Ù¯ÓÈÎfi˜ ÙˆÓ μÔÏȈÙÒÓ ª¿Î˘ ∫·ÙÛ·‚¿Î˘ ı· ‰ÔÎÈÌ¿ÛÂÈ ‰È¿ÊÔÚ· Û¯‹Ì·Ù· ÂÓ fi„ÂÈ ÙˆÓ ·ÁÒÓˆÓ ÁÈ· Ù· Ï¤È ÔÊ, ÂÓÒ Û›ÁÔ˘Ú· ı· ¤¯ÂÈ ÛÙÚ·Ì̤ÓÔ ÙÔ ‚ϤÌÌ· ÙÔ˘ ÛÙÔÓ μÈı¤ÓÙ ªfiӯ Ô˘ ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È ·fi ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌfi. ∞fi ÙËÓ ¶∞∂ ¤ÁÈÓ ÁÓˆÛÙfi fiÙÈ Ë Â›ÛÔ‰Ô˜ ÙˆÓ ÊÈÏ¿ıÏˆÓ ı· Â›Ó·È ÂχıÂÚË Î·È ı· Á›ÓÂÙ·È ÌfiÓÔ ·fi ÙË 2Ë Â˙ÔÁ¤Ê˘Ú·. ™ÙÔ ÊÈÏÈÎfi ı· “ÛÊ˘Ú›ÍÂÈ” Ô Î. ™ÎÔ˘Ï¿˜, ÌÂ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ ÙÔ˘˜ Î.Î. ∞. ¢·Ïԇη Î·È ¶ÂÙÚfiÔ˘ÏÔ. Δ¤Ù·ÚÙÔ˜ ‰È·ÈÙËÙ‹˜ ı· Â›Ó·È Ô Î. ∫ÚËÙÈÎfi˜ (fiÏÔÈ ·Ó‹ÎÔ˘Ó ÛÙËÓ ∂¶™ £ÂÛÛ·Ï›·˜). ªÈÛ‹ ÒÚ· ÚÈÓ ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË ÙÔ˘ ÛËÌÂÚÈÓ‹ ÊÈÏÈÎÔ‡, ‰ËÏ·‰‹ ÛÙȘ 3.30 Ì.Ì., Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¶∞∂ ∞¯ÈÏϤ·˜ ª¤Ô˜ ı· ¤¯ÂÈ Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ì ٷ ÚÔ‰Ú›· ÙˆÓ ÔÚÁ·ÓˆÌ¤ÓˆÓ ÊÈÏ¿ıÏˆÓ (Austrian Boys, Vatos Locos, ™º∂√μ) ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· VIP ÙÔ˘ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎÔ‡ ÁÈ· Ó· Û˘˙ËÙ‹ÛÔ˘Ó ı¤Ì·Ù· Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙËÓ ÔÌ¿‰·.

∞Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÁÈ· Ù· ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ· ÙˆÓ Ï¤È ÔÊ ∏ ¶∞∂ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘, ÏfiÁˆ Ù˘ ·˘ÍË̤Ó˘ ΛÓËÛ˘ ÁÈ· Ù· Ì›ÓÈ ‰È·ÚΛ·˜ ÙˆÓ Ï¤È ÔÊ ÂÓËÌÂÚÒÓÂÈ ÙÔ˘˜ ÊÈÏ¿ıÏÔ˘˜ fiÙÈ ÂÈÏÔÁ‹ Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓˆÓ ı¤ÛÂˆÓ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÂ›Ù·È ÌfiÓÔ ˆ˜ ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË 4 ª·˝Ô˘. ∞fi ÙËÓ ÂÔ̤ÓË Ë̤ڷ ı· Û˘Ó¯ÈÛÙ› Ë

ÚÔÒÏËÛË ¯ˆÚ›˜ ÂÈÏÔÁ‹ ı¤Û˘.

¶ÚÔÙ¿ÛÂȘ ·fi ÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi ÁÈ· ¡¤ÌÂı ΔÚÂȘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ·fi ÔÌ¿‰Â˜ ÙÔ˘ Â͈ÙÂÚÈÎÔ‡ ÁÈ· ÙÔÓ ∫Ú›ÛÙÈ·Ó ¡¤ÌÂı ¤¯Ô˘Ó ÊÙ¿ÛÂÈ ÛÙ· ÁÚ·Ê›· Ù˘ ¶∞∂ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ÚÂÔÚÙ¿˙ ÙˆÓ ÚˆÙ·ıÏËÙÒÓ ∂ÏÏ¿‰Ô˜. °È· ÙÔÓ √‡ÁÁÚÔ ÂÈıÂÙÈÎfi, Ô˘ ·ÁˆÓ›˙ÂÙ·È ÛÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi μfiÏÔ˘ ˆ˜ ‰·ÓÂÈÎfi˜ ·fi ÙÔÓ Û˘ÓÔÓfiÌ·ÙÔ ÙÔ˘ ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜, Ê·›ÓÂÙ·È ˆ˜ ˘¿Ú¯ÂÈ ÂӉȷʤÚÔÓ ·fi ‰‡Ô ÔÌ¿‰Â˜ ·fi ÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Ù˘ Championship (μ’ Î·ÙËÁÔÚ›· ∞ÁÁÏ›·˜) Î·È ·fi Ì›· ÈÛ·ÓÈ΋. ∞Ó Ô Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ‹˜ ‰ÂÓ ÂÈÛÙÚ¤„ÂÈ ÛÙÔ˘˜ ¶ÂÈÚ·ÈÒÙ˜ ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ, ‰ÂÓ ·ÔÎÏ›ÂÙ·È Ó· ‰Ôı› ÂÎ Ó¤Ô˘ Û ¿ÏÏË ÔÌ¿‰· Ì ÙË ÌÔÚÊ‹ ˘ÔÛ¯ÂÙÈ΋˜.

√È ¡¤ÔÈ ˘Ô‰¤¯ÔÓÙ·È ÙÔÓ ¶·ÓÈÒÓÈÔ ∏ ÔÌ¿‰· ¡¤ˆÓ (∫-20) ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘ ı· ·Ó·ÌÂÙÚËı› Û‹ÌÂÚ· ÛÙȘ 11 ÙÔ Úˆ› ÛÙÔ ∂∞∫ Ì ÙËÓ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë ÙÔ˘ ¶·ÓÈˆÓ›Ô˘ ÁÈ· ÙËÓ 16Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ Ô˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ Ë ™Ô‡ÂÚ §ÈÁÎ, Ô˘ Â›Ó·È Î·È Ë ÙÂÏÂ˘Ù·›·. √È “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔÈ” ı· ÂȉÈÒÍÔ˘Ó Ó· ÎÏ›ÛÔ˘Ó ÙË ¯ÚÔÓÈ¿ Ì ÓÈÎËÊfiÚÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·, ÂÓÒ Ë ·ÔÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘˜ ··ÚÙ›˙ÂÙ·È ·fi ÙÔ˘˜: ∞‚‰ÂÏ¿, £ÂÔ‰ˆÚ›‰Ë, ∞Ó·ÛÙ·Û›Ô˘, μ·ÏˆÙ‹, °È·ÓÓfiÔ˘ÏÔ, ∑ÂÓÔ‡ÓÈ, ∑¤ÚË, ∑˘ÁÎÂÚ›‰Ë, ∫ÔÏÈ·Ì‹ÙÚ·, ∫fiÌÓÔ, §¤ÙÛÔ, ª·Î·Ó›Î·, ª·ÚÌ·ÚÈÓfi, ¡¿Î·, ¡·Ô˘Ì›‰Ë, ¶Ô˙ÈfiÔ˘ÏÔ, ΔÚ›ÌÌË, ΔÛ›È Î·È ÃÔϤ‚·. ∞ÔÎÏ›ÛÙËÎ·Ó Ô ÙÈ̈ÚË̤ÓÔ˜ ∫ÔÙ˙·ı·Ó¿Û˘ Î·È ÔÈ ÙÚ·˘Ì·Ù›Â˜ ™Ê¿Î·˜ Î·È ∫ÔÏ˘Ì‹ÙÚ·˜. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi ı· ÎÔÔ˘ÙÛ¿ÚÂÈ Ô ™ˆÙ‹Ú˘ ¶ÂÙÛÈ̤Ú˘ Î·È fi¯È Ô ∞ÓÙÒÓ˘ ª¿Ó‰·ÏÔ˜ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙËÓ ∫·‚¿Ï·, ÊÔÈÙÒÓÙ·˜ Û ۯÔÏ‹ ÚÔÔÓËÙÒÓ. ¢È·ÈÙËÙ‹˜ ÙÔ˘ ·È¯ÓȉÈÔ‡ ÔÚ›ÛÙËÎÂ Ô §·ÚÈÛ·›Ô˜ Î. μÏÈÒÚ·˜ Ì ‚ÔËıÔ‡˜ ÙÔ˘˜ Û˘ÓÙÔ›Ù˜ ÙÔ˘ Î.Î. ∞ÎÚ›‚Ô Î·È ∫·Ú·Ê¤ÚÈ·. ¶·Ú·ÙËÚËÙ‹˜ ‰È·ÈÙËÛ›·˜ ı· Â›Ó·È Ô Î. ™·Î·Ú›ÎÔ˜ Ù˘ ∂¶™ £ÂÛÛ·Ï›·˜.


20

™∞μμ∞Δ√ 30 A¶ƒπ§π√À 2011

Δ∏¡ ∞¶√Ãøƒ∏™∏ Δ√À ∞¡∞∫√π¡ø™∂ √ ™. °π¢√¶√À§√™ ¶√À Δ√¡π™∂ √Δπ ¶∂ƒπª∂¡∂π À°π∂π™ ¶ƒ√Δ∞™∂π™ °π∞ ¡∞ ¶∞ƒ∞Ãøƒ∏™∂π Δπ™ ª∂Δ√Ã∂™

“∏ ¡›ÎË Ó· Û˘Ó¯›ÛÂÈ ¯ˆÚ›˜ Â̤ӷ” ÚÈÛÙÈο ‰ÂÓ Û˘Ó¯›˙ˆ ÛÙË ¡›ÎË” . √ ™ÙÚ¿ÙÔ˜ °È‰fiÔ˘ÏÔ˜ Â·Ó¤Ï·‚ fiÙÈ ‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ·Ú·Ì›ÓÂÈ ÛÙËÓ ¶∞∂ ÙÔÓ›˙ÔÓÙ·˜ fiÙÈ ÂÚÈ̤ÓÂÈ ˘ÁÈ›˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÁÈ· Ó· ·Ú·¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÙȘ ÌÂÙÔ¯¤˜. øÛÙfiÛÔ Â› fiÙÈ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ ÔÌ¿‰· Î·È ı· ÙË ‚ÔËı¿ÂÈ ÁÈ·Ù› ÓÈÒıÂÈ ¤Ó· “ÎÔÌÌ¿ÙÈ” Ù˘. ∞Ó·ÁÓÒÚÈÛ ٷ Ï¿ıË ÙÔ˘, ·ÏÏ¿ Â¤ÚÚÈ„Â Â˘ı‡ÓË ÙfiÛÔ ÛÙÔ˘˜ ·›ÎÙ˜ Ô˘ ‰ÂÓ ÛÙ¿ıËÎ·Ó ÛÙÔ ‡„Ô˜ ÙˆÓ ÂÚÈÛÙ¿ÛˆÓ, fiÛÔ Î·È ÛÙÔ˘˜ μÔÏÈÒÙ˜ Ô˘ ‰ÂÓ ÙÔÓ ÛÙ‹ÚÈÍ·Ó. ªÂ 2-0 ÂÈÎÚ¿ÙËÛ·Ó ÔÈ “΢·ÓfiÏ¢ÎÔÈ” Û ¯ıÂÛÈÓfi ÊÈÏÈÎfi Ì ÙÔÓ ¶‡Ú·ÛÔ.

“√

ƒÂÔÚÙ¿˙: μ∞™π§∏™ ∫ƒπ™π§∞™ √ ™ÙÚ¿ÙÔ˜ °È‰fiÔ˘ÏÔ˜ Ì›ÏËÛ ¯ı˜ ÛÙÔÓ “Blue Star FM” , ·ÏÏ¿ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο Â·Ó¤Ï·‚ ÙȘ ÁÓˆÛÙ¤˜ ÙÔ˘ ı¤ÛÂȘ. ¶¿ÓÙˆ˜ ÂÓ¤ÌÂÈÓ ÛÙËÓ ·fiÊ·Û‹ ÙÔ˘ Ó· ʇÁÂÈ ·fi ÙË ¡›ÎË ÂÎÊÚ¿˙ÔÓÙ·˜ ÙËÓ ÂÏ›‰· Ó· ‚ÚÂı› ˘ÁÈ‹ χÛË ÁÈ· ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ. √ ™ÙÚ¿ÙÔ˜ °È‰fiÔ˘ÏÔ˜ ÍÂΛÓËÛ ÙËÓ ÙÔÔı¤ÙËÛË ÙÔ˘ ˆ˜ ÂÍ‹˜: “Œ¯ˆ ÂÈÛËÌ¿ÓÂÈ ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· Â‰Ò Î·È Ôχ ηÈÚfi, ·ÏÏ¿ ηÓ›˜ ‰ÂÓ ¿ÎÔ˘ÁÂ. ¶·Ú’ fiÙÈ ¤¯ˆ ʇÁÂÈ, ‹Á· ÍÂÓ˘¯ÙÈṲ̂ÓÔ˜ ÛÙÔÓ ·ıÏËÙÈÎfi ‰ÈηÛÙ‹, ÁÈ·Ù› Ë ¡›ÎË Â›¯Â ¤ÓÙ ηٷÁÁÂϛ˜ ·fi ¿ÏϘ ÔÌ¿‰Â˜ fiÙÈ ÙÔ˘˜ ÊÂÚı‹Î·Ì ¿Û¯ËÌ· ÛÙËÓ “ÎÏÔ‡‚·” . ¶·Ú·‚Ú¤ıËη ÂΛ ÁÈ· Ó· ÌËÓ ÏËÚÒÛÂÈ Ë ¶∞∂ ‰ÈÎËÁfiÚÔ˘˜, ÂÓÒ ·Ú’ fiÙÈ ¤¯ˆ ·Ô¯ˆÚ‹ÛÂÈ, Ï‹ÚˆÛ· ÙÔ˘˜ ‰‡Ô ∞ÚÁÂÓÙÈÓÔ‡˜ ÁÈ· Ó· ÌËÓ ÂÈ‚·Ú˘Óı› Ë ¡›ÎË. ∞Ó ˘¿Ú¯ÂÈ ¤Ó·˜ Ô˘ ‰ÂÓ ¯ÚˆÛÙ¿ÂÈ ÛÙË ¡›ÎË, ·ÏÏ¿ ÙÔ˘ ¯ÚˆÛÙ¿ÂÈ, ·˘Ùfi˜ Â›Ì·È ÂÁÒ. ∞˜ ÎÔÈÙ¿ÍÔ˘Ó ÙȘ ·ԉ›ÍÂȘ. Œ‚·Ï· ¤Ó· ...ÊÔÚÙËÁfi ¢ÚÒ” . ªÂÙ¿ ÍÂηı¿ÚÈÛ fiÙÈ “¤¯ˆ ÙÂÏÂÈÒÛÂÈ Ì ÙË ¡›ÎË. ŸÔÈÔ˜ ı¤ÏÂÈ ÌÔÚ› Ó· ¤ÚıÂÈ Ó· ÙÔ˘ ‰ÒÛˆ ÙËÓ ÔÌ¿‰· Ì ̛· ÚÔ¸fiıÂÛË, Ó· ÙËÓ ÎÚ·Ù‹ÛÂÈ ÛÙË °’ ∂ıÓÈ΋, ÁÈ·Ù› ·Ó ˘Ô‚È‚·ÛÙ› ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÓfiËÌ· ÔÈ ÌÂÙÔ¯¤˜. ∞˜ ‚ÚÂı› οÔÈÔ˜ Ó· ÂӉȷÊÂÚı› Î·È ı· Û˘˙ËÙ‹ÛÔ˘Ì ÙȘ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ. ∞˜ ¤ÚıÂÈ fiÔÈÔ˜ ÂÈı˘Ì› Ì ‰È΋ ÙÔ˘ ÚfiÙ·ÛË Î·È ·Ó ÙËÓ ·ÔÚÚ›„ˆ, ÙfiÙ ӷ ÌÔ˘ ›Ù ÁÈ·Ù› ·ÚÓ‹ıËη. ∫Ú¿ÙËÛ· ÙËÓ ÔÌ¿‰· ÙÚ›· ¯ÚfiÓÈ· Ì ÎfiÔ, ȉÚÒÙ·, ÏÂÊÙ¿ Î·È ·›Ì·. ΔÔ Ó· ϤÓ fiÙÈ ¯ÚˆÛÙ¿ˆ ÛÙË ¡›ÎË Â›Ó·È ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ·¯·ÚÈÛÙ›·. ¡·È ¤Î·Ó· Ï¿ıË, ÙÔ ÔÌÔÏÔ-

ÁÒ, ·ÏÏ¿ ÁÈ·Ù› ηÓ›˜ ¿ÏÏÔ˜ ‰ÂÓ ·Ú·‰¤¯ÂÙ·È Ù· ‰Èο ÙÔ˘ Ï¿ıË; °È·Ù› Ô ÎfiÛÌÔ˜ Ô‡ÏËÛ ÌfiÓÔ 60 ‰È·ÚΛ·˜; °È·Ù› Ë ¡›ÎË ‰ÂÓ ‚ÔËı‹ıËΠ·fi ηӤӷ ¢‹ÌÔ Û ·ÓÙ›ıÂÛË Ì ¿ÏϘ fiÏÂȘ;” √ Î. °È‰fiÔ˘ÏÔ˜ Â¤ÚÚÈ„Â Â˘ı‡Ó˜ Î·È ÛÙÔ˘˜ ·›ÎÙ˜: “∫·È ÔÈ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ ¤¯Ô˘Ó ¢ı‡ÓË, ÁÈ’ ·˘Ùfi Î·È Î¿ÔÈ· ÛÙÈÁÌ‹ ηٷʤÚıËη ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙÔ˘˜ ÛÙÔÓ ·’ Á‡ÚÔ. ªÂÙ¿ ÙËÓ ‹ÙÙ· ·fi ÙÔÓ Δ‡ÚÓ·‚Ô, fiÔ˘ Ì ¤‚ÚÈ˙·Ó ÔÈ Ê›Ï·ıÏÔÈ, ÙÔ˘˜ ›· fiÙÈ Ì ·Ó·Áο˙ÂÙ ӷ ʇÁˆ. ΔfiÙ ÌÔ˘ ·¿ÓÙËÛ·Ó fiÙÈ ı· ¿ÚÔ˘Ó Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ‰¤Î· ·È¯Ó›‰È·. ÿ۷Ì ÙÔ ¤Ó·, ı· ¿ÚÔ˘Ì ٷ ¿ÏÏ· ÂÓÓ¤·. ÿ۷Ì ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ, ı· ¿ÚÔ˘Ì ٷ ¿ÏÏ· ÔÎÙÒ Î·È ÛÙ· Ù¤ÛÛÂÚ· ÙÂÏÂ˘Ù·›· Ì·Ù˜, fiÔ˘ Ë ¡›ÎË ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ‹Ù·Ó ÚˆÙ·ıÏ‹ÙÚÈ·, ‰ËÏ·‰‹ Ì ∂ıÓÈÎfi ºÈÏÈÈ¿‰·˜, ºˆÎÈÎfi, ∂ÔÚ‰·˚Îfi Î·È Δ‡ÚÓ·‚Ô, Ô˘ ¤ÚÂ ӷ ¿ÚÔ˘Ì 12 fiÓÙÔ˘˜, Ù· ·È‰È¿ ‹-

Ú·Ó ÌfiÓÔ ‰‡Ô. ¢ÂÓ Â›Ó·È ¿ÌÔÈÚÔÈ Â˘ı˘ÓÒÓ, ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ ¤‰ÂÈÍ·Ó ÙÔ ·Ó¿ÏÔÁÔ ·Ó¿ÛÙËÌ· ˆ˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ Ù˘ ¡›Î˘” . ∫·È ÚfiÛıÂÛÂ: “√È ·›ÎÙ˜ ‹Ù·Ó ÂÈÏÔÁ¤˜ ÌÔ˘, ÙȘ Ôԛ˜ ÂÈÎÚÔÙ‹Û·Ù fiÏÔÈ ÛÙËÓ ·Ú¯‹ ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜. ªÂ Ȥ˙·Ù ӷ ¿Úˆ ÔÓfiÌ·Ù· Î·È ‹Ú· ¢ÈÁÎfi˙Ë, μ·ÎÔ˘ÊÙÛ‹, ™·Ì·Ú¿, ª·˚ÛÙÚ¤ÏÏË. ΔfiÙ ›·Ù fiÙÈ ·˘Ù‹ Ë ÔÌ¿‰· ‰ÂÓ ¯Ù˘È¤Ù·È Ì ٛÔÙ·. °È·Ù›, ÏÔÈfiÓ, ¤ÊÙ·ÈÁ· ÛÙȘ ÂÈÏÔÁ¤˜ ÌÔ˘;” . √ “ÈÛ¯˘Úfi˜ ¿Ó‰Ú·˜” Ù˘ ¡›Î˘ ·Ó·Ê¤ÚıËÎÂ Î·È ÛÙË Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ ÙˆÓ ‰È·ÈÙËÙÒÓ ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙË ¡›ÎË Ì ·ÚÎÂÙ¿ ˘ÔÓÔÔ‡ÌÂÓ·: “¢ÂÓ ÌfiÚÂÛ· Ó· ‚Á¿Ïˆ ÙË ¡›ÎË ÛÙË μ’ ∂ıÓÈ΋, ÁÈ·Ù› ˘‹Ú¯Â ¤Ó·˜ ·Ó·ÛÙ·ÏÙÈÎfi˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ·˜ Ô˘ ÙÔÓ Í¤ÚÔ˘Ó fiÏÔÈ. ΔÔ Úfi‚ÏËÌ· ‰ÂÓ ÏÂÁfiÙ·Ó “°È‰fiÔ˘ÏÔ˜” , ·ÏÏ¿ “¡›ÎË μfiÏÔ˘” . ∫¿ÔÈÔ˜ Û˘Ì·Ú·Û‡ÚÔÓÙ·˜ οÔÈÔ˘˜ “¡ÈÎÈÒÙ˜” ÚÔÛ¿ıËÛ ӷ ‰È·Ï‡ÛÂÈ ÙË

¡›ÎË ÁÈ· Ó· οÓÂÈ ÌÈ· ÔÌ¿‰· ÛÙÔ μfiÏÔ. £˘ÌËı›Ù ÙÔ ÂÚÈ‚fiËÙÔ “¡›ÎË Ë ÎÔÌÌÒÙÚÈ·” , ı˘ÌËı›Ù ÙÔ fiÙÈ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ¿ÏÏË ÔÌ¿‰· ·fi Ù· 28 Ì·Ù˜ Ó· ¤¯ÂÈ ·‰ÈÎËı› ÛÙ· 18, ı˘ÌËı›Ù fiÙÈ Ô ·ÂÚ›ÁÚ·ÙÔ˜ ‰È·ÈÙËÙ‹˜ ∫˘ÚÈ·˙›‰Ë˜, Ô˘ Ì·˜ “¤ÛÊ·Í” ÛÙËÓ ∂·ÓÔÌ‹, ÙËÓ ÂfiÌÂÓË ∫˘Úȷ΋ ÔÚ›ÛÙËΠ4Ô˜ ‰È·ÈÙËÙ‹˜ ÛÙÔÓ ·ÁÒÓ· ¢fiÍ· ¢Ú.-√º∏, ÁÈ·Ù› ¤ÙÛÈ ÙÔÓ ÂÈ‚Ú¿‚Â˘Û·Ó ÂΛÓÔÈ Ô˘ ÙÔÓ fiÚÈÛ·Ó. ∏ ¡›ÎË ¤¯ÂÈ ÌÂÁ¿ÏÔ Úfi‚ÏËÌ· Ì ÙÔÓ ÁÂÓÈÎfi ‰ÂÚ‚¤Ó·Á· ÙÔ˘ Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘, ·ÏÏ¿ Î·È ÔÈ Ê›Ï·ıÏÔÈ Ù˘ ¡›Î˘ ÔÙ¤ ‰ÂÓ ‹Ú·Ó ÛÙ· ÛÔ‚·Ú¿ ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË” . √ Î. °È‰fiÔ˘ÏÔ˜ ÂͤÊÚ·Û ÙÔ ·Ú¿ÔÓÔ fiÙÈ Î·Ó›˜ ‰ÂÓ ‹ıÂÏ ӷ ÌÂÈ ÛÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË: “∏ ¡›ÎË ‰ÂÓ Â›¯Â Á‹Â‰Ô Ó· οÓÂÈ ÚÔfiÓËÛË ÎÈ ¤·ÈÚÓ·Ó ÙËϤʈÓÔ Â̤ӷ Ô˘ Â›Ì·È ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·, Ó· „¿Íˆ ÙÔÓ ‰‹Ì·Ú¯Ô ‹ ÙÔÓ ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô ÁÈ· Ó· ‚Úˆ Á‹‰Ô. ¢ÂÓ ˘‹Ú¯Â ηÓ›˜ Ô˘ ·Á·¿ ÙË ¡›ÎË Ó· ÊÚÔÓÙ›ÛÂÈ ÁÈ’ ·˘Ùfi ÙÔ ı¤Ì·; ŒÚÂ ӷ ÙÚ¤¯ˆ ÂÁÒ, Ô˘ Û˘Á¯ÚfiÓˆ˜ ‹ÌÔ˘Ó ˘Ô¯Úˆ̤ÓÔ˜ Ó· ËÁ·›Óˆ ÛÙ· ‰ÈηÛÙ‹ÚÈ·, Ó· ÏËÚÒÓˆ ÚÔÛÊ˘Á¤˜ Ô˘ ʇÙÚˆÓ·Ó Û·Ó Ù· ...Ì·ÓÈÙ¿ÚÈ· ·fi ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ô˘ ‰ÂÓ ÙÔ˘˜ ›¯· ‰ÂÈ Ô‡Ù ÛÙÔÓ ...‡ÓÔ ÌÔ˘. ŸÙ·Ó οÏÂÛ· ÙÔ˘˜ ¡ÈÎÈÒÙ˜ Ó· ÌÔ˘Ó ÛÙÔ Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ ‹Úı ηÓ›˜; ∫È ·˘ÙÔ› ÔÈ ›‰ÈÔÈ ¤Ú¯ÔÓÙ·È ÙÒÚ· Î·È ˙ËÙÔ‡Ó Â˘ı‡Ó˜ ·fi ̤ӷ. ∂‰Ò ‰ÂÓ ÏËÚÒıËÎ·Ó Ù· ‰È·ÚΛ·˜ Ô˘ ΢ÎÏÔÊfiÚËÛ·Ó ÛÙËÓ ·Ú¯‹ Ù˘ ÛÂ˙fiÓ” . ™Â ÂÚÒÙËÛË ·Ó ʇÁÂÈ ËÙÙË̤ÓÔ˜ ·¿ÓÙËÛÂ: “¡ÈÒıˆ ËÙÙË̤ÓÔ˜ ·fi ÙÔ Î·ÙÂÛÙË̤ÓÔ, fi¯È ·fi ÙÔÓ ª¤Ô. ª·˙› ÙÔ˘ ¤¯ˆ ‰ÈηÛÙ‹ÚÈÔ ÛÙȘ 12/5 ÛÙÔ μfiÏÔ. ¶¤ÚÛÈ Ô ª¤Ô˜ ‹Ù·Ó Ì ÙÔÓ ¶·Ù¤Ú· Î·È ¤Î·Ó ÎÔ˘Ì¿ÓÙÔ ÛÙÔ Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ, ÂÓÒ Ê¤ÙÔ˜ Â›Ó·È Ì ÙÔÓ ª·ÚÈÓ¿ÎË Î·È ¿ÏÈ Î¿ÓÂÈ ÎÔ˘Ì¿ÓÙÔ ÛÙÔ Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ. ¢ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ÓÈÒıÂÈ ·‰ÈÎË̤ÓË Ë §¿ÚÈÛ·, Ô˘ ‚ÔÔ‡ÛÂ Ô Î. ª¤Ô˜ fiÙÈ ı· ¤ÛÂÈ Î·ÙËÁÔÚ›· Î·È ÙËÓ ¤ÚÈÍÂ; ΔÈ ı· ¤ÚÂ ӷ οÓÂÈ Ô ¶ËÏ·‰¿Î˘, Ó· ·˘ÙÔÎÙÔÓ‹ÛÂÈ;” . º˘ÛÈο Ô È‰ÈÔÎÙ‹Ù˘ Ù˘ ¶∞∂ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Û ӷ ÌËÓ ·Ó·ÊÂÚı› Î·È ÛÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ Ù˘ ¡›Î˘: “™ÙË ¡›ÎË ¤¯ÂÙ ¤Ó· Úfi‚ÏËÌ·. £¤ÏÂÙ ӷ ¤Ú¯ÂÙ·È ¤Ó·˜ ¿ÓıÚˆÔ˜, Ó· ‚¿˙ÂÈ Ù· ÏÂÊÙ¿ ÙÔ˘, Ó· ÙÔÓ Û΢ÏÔ‚Ú›˙ÂÙÂ Î·È ÌÂÙ¿ Ó· ʇÁÂÈ ÁÈ· Ó· ¤ÚıÂÈ Ô ÂfiÌÂÓÔ˜. ªÂ ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË, fï˜, ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ÂfiÌÂÓÔ˜. ª·Î¿ÚÈ Ó· ˘¿ÚÍÂÈ, ÁÈ·Ù› Î·È ·ÏÈfiÙÂÚ· ›¯Â ¤ÚıÂÈ ÙÔ Blue Club, Ô˘ fiÓÙˆ˜ ·Á·¿ ÙË ¡›ÎË Î·È ÌÔ˘ › ӷ ʇÁˆ ÁÈ· Ó· ¤ÚıÔ˘Ó ‰¤Î· ÁÈ·ÙÚÔ› Ó· ·Ó·Ï¿‚Ô˘Ó, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ fï˜ ÔÙ¤ ‰ÂÓ ÂÌÊ·Ó›ÛÙËηÓ. 濯ÓÔ˘Ó ÁÈ· ¤Ó·Ó ¿ÓıÚˆÔ Ó· ÙÔÓ ÏÈıÔ‚ÔÏÔ‡Ó Î·È Ó· ÙÔÓ Î·ÙËÁÔÚÔ‡Ó ÁÈ· fiÏ·. ºÙ¿ÓÂÈ, ‰ÂÓ ı· ¿Úˆ ¿ÏÏÔ” › ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Î·È Û˘Ó¤¯ÈÛÂ:

“ΔÂÏ›ˆÛ· ÔÚÈÛÙÈο Ì ÙË ¡›ÎË, Ë ÔÔ›· Â›Ó·È ¤Ó·˜ ÈÛÙÔÚÈÎfi˜ Û‡ÏÏÔÁÔ˜. °È· Ó· ÌËÓ Î¿Óˆ, fï˜, ÙÔ Î¤ÊÈ Û οÔÈÔÓ, ÂÚÈ̤ӈ Ó· ¤ÚıÔ˘Ó ˘ÁÈ›˜ ¿ÓıÚˆÔÈ ÁÈ· Ó· ÌÔ˘ Ô˘Ó ˆ˜ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ‚ÚÂı› ˘ÁÈ‹ χÛË ÁÈ· ÙË ¡›ÎË. ∂›Ì·È ÛÙË ‰È¿ıÂÛ‹ ÙÔ˘˜ Î·È ı· Û˘Ó¯›Ûˆ Ó· ‚ÔËıÒ ÙË ¡›ÎË, ÁÈ·Ù› ¤ÁÈÓ· ¤Ó· ÎÔÌÌ¿ÙÈ Ù˘, ›Ù ÙÔ ÈÛÙÂ‡Ô˘Ó Â›Ù fi¯È” . ¶¿ÓÙˆ˜ ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛ fiÙÈ ‰ÂÓ ÛÎÔ‡ÂÈ Ó· ÏËÚÒÛÂÈ ÙȘ 15.000 ¢ÚÒ Ô˘ ··ÈÙÔ‡ÓÙ·È ÁÈ· Ú‡ıÌÈÛË ÛÙËÓ ∂ÊÔÚ›·, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ë ÔÌ¿‰· Ó· ·›ÍÂÈ Ì ÙÔÓ √‰˘ÛÛ¤·: “Δ· ¯Ú¤Ë ÛÙËÓ ∂ÊÔÚ›· ‰ÂÓ Â›Ó·È ‰Èο ÌÔ˘. √ ÎfiÛÌÔ˜ Ô˘ ÚÔÙÚ¤ÂÈ Ó· ÏËÚÒÛÔ˘Ó fiÛÔÈ ¯ÚˆÛÙ¿ÓÂ, ·˜ ÙÔ˘˜ ÚÔÙÚ¤„ÂÈ Ó· ÏËÚÒÛÔ˘Ó. ∂› ÙÚ›· ¯ÚfiÓÈ· Ï‹ÚˆÓ· Ù· ¯Ú¤Ë ÛÙËÓ ∂ÊÔÚ›· ¯ˆÚ›˜ Ó· Â›Ó·È ‰Èο ÌÔ˘ ÁÈ· Ó· ÎÚ·Ù‹Ûˆ ÙË ¡›ÎË ÛÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›·. ∞Ó ‰ÂÓ ÏËÚÒÛÔ˘Ó Î¿ÔÈÔÈ ÙË ‰fiÛË Ù˘ ∂ÊÔÚ›·˜, ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ ·˘ÙÔ› ÔÈ ›‰ÈÔÈ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· Ú›ÍÔ˘Ó ÙË ¡›ÎË. ªËÓ ·Ê‹ÓÂÙ ÙË ¡›ÎË Ó· “Âı¿ÓÂÈ” . °È· ÙÔ˘˜ ˘ÁÈ›˜ ÊÈÏ¿ıÏÔ˘˜ Î·È ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÔÚÁ·ÓˆÌ¤ÓÔ˘˜, Ô˘ ͤÚÔ˘Ó ÙÈ ÙÚ·‚‹Í·Ì ̷˙›, Ë fiÚÙ· ÌÔ˘ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· ı· Â›Ó·È ·ÓÔÈÎÙ‹” η٤ÏËÍÂ.

ºÈÏÈ΋ Ó›ÎË Ì ¶‡Ú·ÛÔ ∏ ¡›ÎË ÂÈ‚Ï‹ıËΠ¯ı˜ ÙÔ˘ ¶˘Ú¿ÛÔ˘ Ì 2-0 Û ÊÈÏÈÎfi ·È¯Ó›‰È Ô˘ ¤ÁÈÓ ÛÙÔ “¶. ª·ÁÔ˘Ï¿˜” . Δ· Ù¤ÚÌ·Ù· ÙˆÓ “΢·ÓÔχΈӔ ÛËÌ›ˆÛ·Ó Ô ¶ÂÚÈÎÏ‹˜ ªÔ˘ÛÈÓ¿Î˘ Ì ·¢ı›·˜ ÂÎÙ¤ÏÂÛË Ê¿Ô˘Ï ÛÙÔ 51’ Î·È Ô ∞ÚÁ‡Ú˘ ÛÙÔ 90’ Ì Ï·Û¤ ÌÂÙ¿ ·fi “·Û›ÛÙ” ÙÔ˘ Δ¿ÛÛÔ˘, Ô˘ ·Ó·ÁηÛÙÈο ÛÙ· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÏÂÙ¿ ¤·ÈÍ ...Û¤ÓÙÂÚ ÊÔÚ. ™Ù· ·ÍÈÔÛËÌ›ˆÙ· Ù˘ Û˘Ó¿ÓÙËÛ˘, Â›Ó·È ·fi ÙÔ 75’ Ë ¡›ÎË ¤ÌÂÈÓ Ì 10 ·›ÎÙ˜ ·ÊÔ‡ ·Ô¯ÒÚËÛ ÙÚ·˘Ì·ÙÈṲ̂ÓÔ˜ ÛÙÔ ÎÂÊ¿ÏÈ Ô ΔÛÈÎÓ›‰Ë˜. ¢È·ÎÔÌ›ÛÙËΠÛÙÔ ÓÔÛÔÎÔÌÂ›Ô Î·È ÙÔ˘ ÙÔÔıÂÙ‹ıËÎ·Ó Ú¿ÌÌ·Ù·. ∂›Û˘ ‰ÔÎÈÌ¿ÛÙËÎÂ Î·È Ô ¶·ÓÙÂÏ‹˜ ∞Ú¿˘, Ô˘ Â›Ó·È ·ÚÈÛÙÂÚfi˜ Ì·Î Î·È ·Ó‹Î ÛÙÔ ª·Î‰ÔÓÈÎfi. ¶¿ÓÙˆ˜ Ô ¶‡Ú·ÛÔ˜ ·‰ÈÎÂ›Ù·È ·fi ÙÔ ÙÂÏÈÎfi ÛÎÔÚ. ¢ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ ·ÚÎÂÙ¤˜ ¢ηÈڛ˜ Î·È Û›ÁÔ˘Ú· ¿ÍÈ˙ ηχÙÂÚÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·. ¡π∫∏: Δ¿ÛÛÔ˜ (46’ ª·˚Ì¿Î˘), ºÏ¿ÌÔ˜, ΔÛÈÎÓ›‰Ë˜, ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë˜ (70’ Ï.ÙÚ. Δ¿ÛÛÔ˜), ¶··‰‹Ì·˜, μÏ·¯Ô΢ÚÈ¿ÎÔ˜, ∞ÚÁ‡Ú˘, ∑È¿Áη˜, ªÔ˘ÛÈÓ¿Î˘, ΔÛ¿ÁÁ·Ú˘ (33’ Ï.ÙÚ. ¶··˚ˆ¿ÓÓÔ˘, 58’ Ï.ÙÚ. ∞Ú¿˘), ™ÙÔ˘ÚÓ¿Ú·˜. ¶Àƒ∞™√™: ΔÛÈÏ›ÁÎÔ˜ (35’ ™Ùԇη˜, 75’ ∫ÈÏÌ·Û¿Ó˘), ∫fiÎη˜ (80’ ∫¿·˜), Δ·Ó¿ÁÈ·˜, ™ÙÂÊ·Ó‹˜, ∞Ó·ÛÙ·Û›Ô˘, μÔ‡ÏÁ·Ú˘ (46’ ∑·Ú›Ê˘), ªÔ‡ÙÏ·˜ (46’ °Î¿Áη˜), ∞ÔÛÙÔÏ›‰Ë˜ (46’ ∫ÔÓÙÔ‚¿˜), ¡Ô‡ÛÈ·˜, ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ÎÔ˜ (60’ º·ÛÔ˘Ú¿Î˘), ¢È·Ì¿ÓÙ˘ (46’ ∞ÚÛ¤ÓÔ˜).

∏ ™∂¡Δƒ∞ £∞ °π¡∂π ™Δπ™ 8 ª∞´√À ª∂ Δ√À™ ∞°ø¡∂™ ¶∞√∫-¶∞√ ∫∞π ∞∂∫-√§Àª¶π∞∫√™ μ.

ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÙˆÓ Ï¤È ÔÊ ÛÙË ™Ô‡ÂÚ §ÈÁÎ ª

 ÙȘ ·Ó·ÌÂÙÚ‹ÛÂȘ ¶∞√∫¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜ Î·È ∞∂∫-√Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘ ÍÂÎÈÓÔ‡Ó Ù· Ï¤È ÔÊ Ù˘ ™Ô‡ÂÚ §ÈÁÎ ÛÙȘ 8 ª·˝Ô˘. ™ÙËÓ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ÂÙÔÈÌfiÙËÙ· ÙˆÓ ÔÌ¿‰ˆÓ Î·È fi¯È ÛÙË ÛÂÈÚ¿ ÙˆÓ ·ÁÒÓˆÓ Û˘ÌÊÒÓËÛ·Ó ÔÈ Ù¤ÛÛÂÚȘ Ù¯ÓÈÎÔ› fiÙÈ ı· ÎÚÈı› Ë ÚˆÙÈ¿, Ô˘ Ô‰ËÁ› ÛÙ· ÚÔÎÚÈÌ·ÙÈο ÙÔ˘ ΔÛ¿ÌÈÔÓ˜ §ÈÁÎ Ù˘ ÂfiÌÂÓ˘ ÂÚÈfi‰Ô˘. ∞Ó·Ï˘ÙÈο ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÙˆÓ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎÒÓ (ÔÈ ÒÚ˜ ¤Ó·Ú͢ ı· Â›Ó·È 18:15 Î·È 20:30, ÂÎÙfi˜ ·fi ÙËÓ 1Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ Ô˘ ı· Â›Ó·È 19:30 Î·È 21:45 Î·È ÙËÓ 4Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ Ô˘ ı· Â›Ó·È 17:15 Î·È 19:30. ΔÔ ·ÎÚÈ‚¤˜ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ı· ·Ó·ÎÔÈÓˆı› ÚÔÛ¯Ҙ): 1Ë ∞ÁˆÓÈÛÙÈ΋ 8/5 ¶∞√∫-¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜ ∞∂∫-√Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μ. 2Ë ∞ÁˆÓÈÛÙÈ΋ 11/5 √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μ.-¶∞√∫ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜-∞∂∫ 3Ë ∞ÁˆÓÈÛÙÈ΋ 15/5 ∞∂∫-¶∞√∫ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μ.-¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜ 4Ë ∞ÁˆÓÈÛÙÈ΋ 18/5 ¶∞√∫-∞∂∫ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜-√Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μ.

5Ë ∞ÁˆÓÈÛÙÈ΋ 22/5 √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μ.-∞∂∫ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜-¶∞√∫ 6Ë ∞ÁˆÓÈÛÙÈ΋ 25/5 ∞∂∫-¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜ ¶∞√∫-√Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘

∏ ‚·ıÌÔÏÔÁ›· ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 AEK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 ¶∞√∫ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0

¢ËÏÒÛÂȘ ÚÔÔÓËÙÒÓ √È ÚÔÔÓËÙ¤˜ ÙˆÓ ÔÌ¿‰ˆÓ Ô˘ Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÛÙË ‰È·‰Èηۛ· ‰‹ÏˆÛ·Ó Ù· ÂÍ‹˜: ∑. ºÂÚ¤ÈÚ· (ÚÔÔÓËÙ‹˜ ¶∞√): “ŸÏÔÈ ÁÓˆÚ›˙ÂÙ ÙË ı¤ÛË ÌÔ˘ ÁÈ· Ù· Ï¤È ÔÊ. ¶Ú¤ÂÈ Ó· ˆ fiÙÈ ÔÈ Î·ÓÔÓÈÛÌÔ› Â›Ó·È ÁÈ· Ó· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Á›ÓÔÓÙ·È ·Ô‰ÂÎÙÔ› Î·È Ó· ˘¿Ú¯Ô˘Ó. √ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜ ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È Ì ۷ʋ ÛÙfi¯Ô Ó· ÎÂÚ‰›ÛÂÈ. ∂›Ó·È ÌÈ· ‰‡ÛÎÔÏË ‰È·‰Èηۛ·. £· ‹ıÂÏ· fiÏÔÈ Ó· ηٷÓÔ‹ÛÔ˘Ì ÙÈ ÛËÌ·›ÓÂÈ Ó· οÓÂȘ ¤ÍÈ Ì·Ù˜ Û 17 Ë̤Ú˜. ∂ȉÈο ÌÂÙ¿ ·fi ‰¤Î· Ì‹Ó˜ ‰Ô˘ÏÂÈ¿˜. ¡ÔÌ›˙ˆ fiÙÈ Ô ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜ ÎÔÓÙ‡ÂÈ Ù· 50 ·È¯Ó›‰È· ʤÙÔ˜. ∞˘Ù¿ Ù· Ì·Ù˜ ÛÙ· Ï¤È ÔÊ ı· ·-

·ÈÙ‹ÛÔ˘Ó ÌÈ· ÌÂÁ¿ÏË ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ· Î·È ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÁÈ· Ó· ÛÙ·ıÔ‡Ó Û ÙfiÛ· Ì·Ù˜ Û ۇÓÙÔÌÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ·. °È· ÔÏÏÔ‡˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È Î¿ÙÈ ÙÔ Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ. ŸÔÈÔ˜ ¤¯ÂÈ ‰ÈÂıÓ‹ ÂÌÂÈÚ›· ͤÚÂÈ fiÙÈ ·˘Ù¤˜ ÔÈ Î·Ù·ÛÙ¿ÛÂȘ Û˘Ì‚·›ÓÔ˘Ó. ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Â›Ó·È ‰‡ÛÎÔÏÔ ÁÈ· ÂÌ¿˜. √ ÚÒÙÔ˜ Á‡ÚÔ˜ Â›Ó·È ÂӉ¯Ô̤ӈ˜ ÈÔ ‰‡ÛÎÔÏÔ˜ ÁÈ· fiϘ ÙȘ ÔÌ¿‰Â˜. ¶·›˙Ô˘ÌÂ

Ù· ‰‡Ô Ì·Ù˜ ÂÎÙfi˜ ¤‰Ú·˜ Î·È ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ì fiÙÈ Û ¤Ó· ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ÙfiÛÔ Û‡ÓÙÔÌÔ, ÔÈ ÚÒÙÔÈ ·ÁÒÓ˜ Â›Ó·È ·˘ÙÔ› Ô˘ ı· Â›Ó·È ÈÔ ·ÔÊ·ÛÈÛÙÈÎÔ›. ∂›Ó·È ·ÓÔ‡ÛÈÔ Ó· ÌÈÏ‹ÛÔ˘Ì ·fi ÙÒÚ·. ªÂÙÚ¿ÂÈ Ó· Â›Ó·È Î·Ï¿ ÚÔÂÙÔÈÌ·Ṳ̂Ó˜ ÔÈ ÔÌ¿‰Â˜” . ª. ÃÈ̤ÓÂı (ÚÔÔÓËÙ‹˜ ∞∂∫): “¢‡ÛÎÔÏÔ Ó· ÛÎÂÊÙÒ ÙÒÚ· Ù· Ï¤È ÔÊ. ŸÌˆ˜ ÌÔÚÒ Ó· ηٷϿ‚ˆ fiÙÈ fiÏÔÈ Ú¤-

ÂÈ Ó· Ù· ÛÎÂÊÙÔ‡ÌÂ. ΔÔ ¤·ıÏÔ ˆÓ Ï¤È ÔÊ ·Í›˙ÂÈ ÙÔÓ ÎfiÔ Î·È ÌÂÙ¿ ÙÔÓ ÙÂÏÈÎfi ∫˘¤ÏÏÔ˘ ı· ÂÈÎÂÓÙÚˆıԇ̠۠·˘Ùfi, ‰ËÏ·‰‹ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ‰ÈÂΉÈ΋ÛÔ˘Ì ÙË ı¤ÛË ÁÈ· ÙÔ ΔÛ¿ÌÈÔÓ˜ §ÈÁÎ Î·È ·˘Ùfi Â›Ó·È Ô˘ ‰›ÓÂÈ ÙÔ ¤ÍÙÚ· ΛÓËÙÚÔ ÛÙȘ Ù¤ÛÛÂÚȘ ÔÌ¿‰Â˜. £¤Ïˆ Ó· Â›Ì·È ÂÈÏÈÎÚÈÓ‹˜, fiÙÈ Ë ÔÌ¿‰· Ô˘ ¤¯ÂÈ ÙÂÏÂÈÒÛÂÈ ‰Â‡ÙÂÚË ÛÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ·, ÂÂȉ‹ ÙÔ ¿ÍÈ˙Â, Â›Ó·È Ô ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜, ·ÏÏ¿ ·ÊÔ‡ ¤¯Ô˘Ì ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ı· ‰ÈÂΉÈ΋ÛÔ˘Ì ÙËÓ ÚÒÙË ı¤ÛË ı· ÙÔ Î¿ÓÔ˘ÌÂ. ∂‡¯ÔÌ·È Ó· Á›ÓÔ˘Ó Î·Ï¿ Ï¤È ÔÊ, Ó· ‰Ô‡Ì ηÏfi Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ Î·È Ó· ¢¯·ÚÈÛÙ‹ÛÔ˘Ì ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ. ŸÔÈ· Î·È Ó· ‹Ù·Ó Ë ÛÂÈÚ¿ ÙˆÓ ·Ó·ÌÂÙÚ‹ÛÂˆÓ ı· ‹Ù·Ó ÂӉȷʤÚÔ˘Û·. ªÂÙ¿ ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi ÔÈ Ù¤ÛÛÂÚȘ ηχÙÂÚ˜ ÔÌ¿‰Â˜ ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ ηÏÔ‡ÓÙ·È Ó· ·›ÍÔ˘Ó ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜. ŸÏ· Ù· ·È¯Ó›‰È· ı· Â›Ó·È ‰‡ÛÎÔÏ· ·ÏÏ¿ ı· Ù· ΢ÓËÁ‹ÛÔ˘Ì” . ª. ÿ‚Ô˜ (ÚÔÔÓËÙ‹˜ ¶∞√∫): “√ ıÂÛÌfi˜ ÙˆÓ Ï¤È ÔÊ ¤¯ÂÈ Î·ıÈÂÚˆı› Î·È ‰ÂÓ ˆÊÂÏ› Û ٛÔÙ· Ó· Û˘˙ËÙ¿Ì ·Ó Â›Ó·È ÛˆÛÙfi˜ ‹ fi¯È. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ¤Ó· Ì›ÓÈ-ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Î·È ÛÙfi¯Ô˜ Ì·˜ Â›Ó·È Ë ÚÒÙË ı¤ÛË. Œ¯Ô˘Ì ÚÔÂÙÔÈÌ·ÛÙ› ηٿÏÏËÏ· Î·È Â›Ì·ÛÙ ¤ÙÔÈÌÔÈ ÁÈ· Ó· ÙÔ ‰ÈÂΉÈ΋ÛÔ˘Ì” .


™∞μμ∞Δ√ 30 A¶ƒπ§π√À 2011

21

∏ ∞∂∫ ∞¡Δπª∂Δø¶π∑∂π Δ√¡ ∞Δƒ√ª∏Δ√ ™∏ª∂ƒ∞ ™Δπ™ 20.30 ª∂ ∂¶∞£§√ Δ√ ∫À¶∂§§√ ∂§§∞¢√™

ΔÂÏÈÎfi˜ Ì ʷ‚ÔÚ› ÛÙÔ √∞∫∞ Œ¯Ô˘Ì ÌÂÏÂÙ‹ÛÂÈ Ôχ ÙÔÓ ·ÓÙ›·Ïfi Ì·˜. ¶ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ı· ÌÂÙÚ‹ÛÂÈ ÔÈ· ÔÌ¿‰· ı· ¤¯ÂÈ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ı¤ÏËÛË” .

ÂÏÈÎfi˜ Ì ʷ‚ÔÚ› ‰ÈÂÍ¿ÁÂÙ·È Û‹ÌÂÚ· ÛÙÔ √∞∫∞. ™ÙȘ 20.30 (¡∂Δ Î·È Connx TV Sports 1) Ô Ù˘Èο ÁË‰ԇ¯Ô˜ ∞ÙÚfiÌËÙÔ˜ ˆ˜ ·Ô˘ÙÛ¿ÈÓÙÂÚ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ ÙËÓ ∞∂∫, Ô˘ Â›Ó·È ÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ Ê·‚ÔÚ› ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù¿ÎÙËÛË ÙÔ˘ ∫˘¤ÏÏÔ˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜. 줂·È· Û’ ¤Ó·Ó ÙÂÏÈÎfi ∫˘¤ÏÏÔ˘ fiÏ· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Û˘Ì‚Ô‡Ó, Ì ÙËÓ Â˘¯‹ fiÏˆÓ Ó· Á›ÓÂÈ ¤Ó·˜ ˆÚ·›Ô˜ ·ÁÒÓ·˜ fiÔ˘ ÓÈÎËÙ‹˜ ı· ‚ÁÂÈ ÙÔ Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ.

Δ

Δ· ÙÂÏÈο ÙÔ˘˜ Ï¿Ó· η٤ÛÙÚˆÛ·Ó ¯ı˜ ÔÈ ‰‡Ô “ÌÔÓÔÌ¿¯ÔÈ” . •ÂÎÈÓÒÓÙ·˜ Ì ÙÔÓ Ù˘Èο ÁË‰ԇ¯Ô ∞ÙÚfiÌËÙÔ Ô °ÈÒÚÁÔ˜ ¢ÒÓ˘ Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ¤¯ÂÈ Î·Ù·ÛÙ·Ï¿ÍÂÈ ÛÙ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ÚfiÛˆ· Ù˘ ÂÓ‰Âο‰·˜. ΔÔ 4-3-3 Ê·›ÓÂÙ·È ˆ˜ ı· ‰È·ÙËÚËı›. ŒÙÛÈ Ë ÂÓ‰Âο‰· ı· ··ÚÙ›˙ÂÙ·È ·fi ÙÔÓ ªÈ¯·ËÏ›‰Ë οو ·fi Ù· ‰ÔοÚÈ·. √ ™ÎfiÓ‰Ú·˜ ı· Â›Ó·È ÛÙÔ ‰ÂÍ› ¿ÎÚÔ Ù˘ ¿Ì˘Ó·˜ Î·È Ô ¡¿ÛÙÔ˜ ÛÙÔ ·ÚÈÛÙÂÚfi. ∫ÂÓÙÚÈÎfi ·Ì˘ÓÙÈÎfi ‰›‰˘ÌÔ ı· ·ÔÙÂϤÛÔ˘Ó ÔÈ ª·˙›ÓÛÎÈ Î·È ™·ÌÔ‡. ∞fi ÂΛ Î·È ¤Ú· ÔÈ ¡ÂÌÂÁϤڷ˜, ™Ê·ÎÈ·Ó¿Î˘ Î·È ™·ÚÌȤÓÙÔ ı· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙÔÓ ¿ÍÔÓ· Î·È ·fi ÂΛ Î·È ¤Ú· ˘¿Ú¯ÂÈ Ô ÁÚ›ÊÔ˜. √ ™·ÁηÓfiÊÛÎÈ Ú¤ÂÈ Ó· ıˆÚÂ›Ù·È ‰Â‰Ô̤ÓÔ˜, ÂÓÒ ‰ÔÎÈ̤˜ ¤ÁÈÓ·Ó Ì ÙÔ˘˜ ∫·Ì·Ú¿, ∞Ó·ÛÙ·Û¿ÎÔ Î·È ∫·Ú·ÁÎÔ‡ÓË. ∞fi ÙÔ˘˜ ÙÚÂȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˘˜ ¤Ó·˜ ı· Ì›ÓÂÈ ÂÎÙfi˜. ™ÙÔ “ÛÙÚ·Ùfi‰Ԕ Ù˘ ∞∂∫ ¤Ó· ‰›ÏËÌÌ· Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ··Û¯ÔÏ› ÙÔÓ ª·ÓfiÏÔ ÃÈ̤ÓÂı, Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Î·Ù·Ï‹ÍÂÈ ·ÎfiÌË ÛÙÔÓ ·ÚÙÂÓ¤Ú ÙÔ˘ ¡¿ÙÛÔ ™ÎfiÎÔ ÛÙËÓ Â›ıÂÛË Ù˘ ∞∂∫. πÛÌ·¤Ï ªÏ¿ÓÎÔ Î·È ¡·Ì›Ï ª·¯¿ ‰ÈÂΉÈÎÔ‡Ó ı¤ÛË ‚·ÛÈÎÔ‡ Î·È Ô πÛ·Ófi˜ Ù¯ÓÈÎfi˜ ηÏÂ›Ù·È Ó· ÂÈϤÍÂÈ ÂΛÓÔÓ Ô˘ ı· ‚ÔËı‹ÛÂÈ ÙËÓ ÔÌ¿‰· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÛÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ Ì·Ù˜. ¶ÈÔ Èı·Ó‹ Â›Ó·È Ë ‰È·Ù‹ÚËÛË ÙÔ˘ 4-4-2 Ì ÚfiÌ‚Ô. ŒÙÛÈ, Ë ∞∂∫ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ·Ú·Ù·¯ı› Ì ÁÎÔÏΛÂÚ ÙÔÓ ™¿¯·, Ì·Î ÙÔ˘˜ °ÂˆÚÁ¤·-∫·Ú¿ÌÂÏ· Î·È ‰›‰˘ÌÔ ÛÙ· ÛÙfiÂÚ ÙÔÓ ¢¤ÏÏ· Î·È ÙÔÓ ª·Ù¤Ô˜ (Ô˘ Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ¤¯ÂÈ ÚÔ‚¿‰ÈÛÌ· ¤Ó·ÓÙÈ ÙÔ˘ ª·ÓˆÏ¿). ™Â ÚfiÏÔ “ÛÎÔ‡·˜” ÛÙ· ¯·Ê ı· Â›Ó·È Ô ¡ÙÈfi, ÌÚÔÛÙ¿ ÙÔ˘ ı· ÙÔÔıÂÙËıÔ‡Ó ÔÈ ª¿ÎÔ˜ Î·È ª›ÙÛÂÏ (‹ ∫·Ê¤˜), ÂÓÒ ÙË ı¤ÛË

ÃÈ̤ÓÂı: ∫‡ÂÏÏÔ Ì οı ÙÚfiÔ

ÙÔ˘ ÂÈÙÂÏÈÎÔ‡ ı· ¿ÚÂÈ Ô §˘ÌÂÚfiÔ˘ÏÔ˜. ™ÙËÓ Â›ıÂÛË, ‰Â, ·ÚÙÂÓ¤Ú ÙÔ˘ “Û›ÁÔ˘ÚÔ˘” ™ÎfiÎÔ Èı·Ófiٷٷ ı· Â›Ó·È Ô ªÏ¿ÓÎÔ.

¢ÒÓ˘: πÛÙÔÚÈ΋ ÛÙÈÁÌ‹ ÁÈ· ÙÔÓ ∞ÙÚfiÌËÙÔ ΔËÓ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· Ô˘ ¤¯ÂÈ Î¿ÓÂÈ ÛÙÔ˘˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÙÔ˘, ÙfiÛÔ ÛÙÔÓ „˘¯ÔÏÔÁÈÎfi, fiÛÔ Î·È ÛÙÔÓ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ÙÔ̤·, ÂÂÛ‹Ì·ÓÂ Ô °ÈÒÚÁÔ˜ ¢ÒÓ˘, ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ Û˘Ó¤ÓÙ¢Í˘ Δ‡Ô˘. √ Ù¯ÓÈÎfi˜ ÙÔ˘ ∞ÙÚÔÌ‹ÙÔ˘ ¤¯ÚÈÛ ʷ‚ÔÚ› ÙËÓ ∞∂∫, ÙÔÓ›˙ÔÓÙ·˜ ˆÛÙfiÛÔ fiÙÈ ÙÔ Ì·Ù˜ ı· ÎÚÈı› ÛÙȘ ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ, ÙË ‰È¿ıÂÛË Î·È ÙÔ ¿ıÔ˜ Ô˘ ı· Âȉ›ÍÔ˘Ó ÔÈ ·›ÎÙ˜ ÙˆÓ ‰‡Ô ÔÌ¿‰ˆÓ. “∂›Ì·ÛÙ ¿Ú· Ôχ ¯·ÚÔ‡ÌÂÓÔÈ Ô˘ Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ì Û ·˘ÙfiÓ ÙÔ ÙÂÏÈÎfi. ∂›Ó·È ÈÛÙÔÚÈ΋ ÛÙÈÁÌ‹ ÁÈ· ÂÌ¿˜. °È· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· ÙÔ˘ Ô ∞ÙÚfiÌËÙ˘ ÊÙ¿ÓÂÈ Û ÙÂÏÈÎfi ∂ÏÏ¿‰Ô˜. ™Ùfi¯Ô˜ Ì·˜ ›ӷÈ

Ó· ‰ÈÂΉÈ΋ÛÔ˘Ì ÙȘ Èı·ÓfiÙËÙ˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ì ӷ ÙÔÓ Î·Ù·ÎÙ‹ÛÔ˘ÌÂ. ™Â‚fiÌ·ÛÙ ÙÔÓ ·ÓÙ›·ÏÔ. ∏ ∞∂∫ Â›Ó·È ÌÈ· ÌÂÁ¿ÏË Î·È ÈÛÙÔÚÈ΋ ÔÌ¿‰·. ∂Ì›˜ ‰ÂÓ ıˆÚԇ̷ÛÙ ʷ‚ÔÚ›. ∂›Ì·È Û›ÁÔ˘ÚÔ˜ fiÙÈ ÔÈ ·›ÎÙ˜ ÌÔ˘ ı· οÓÔ˘Ó fi,ÙÈ ÌÔÚÔ‡Ó ÁÈ· Ó· ηٷÎÙ‹ÛÔ˘Ì ÙÔ Î‡ÂÏÏÔ. ªÔÚԇ̠ӷ ÍÂÂÚ¿ÛÔ˘Ì ٷ fiÚÈ¿ Ì·˜. ÕÏψÛÙ ÙÔ Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ Â›Ó·È ·Úfi‚ÏÂÙÔ ¿ıÏËÌ·. ªÂÚÈΤ˜ ÊÔÚ¤˜ ÎÂÚ‰›˙ÂÈ Ô Î·Ï‡ÙÂÚÔ˜ Î·È ¿ÏϘ fi¯È” . °È· ÙÔ ·Ó ı· ·›ÍÂÈ ·Ì˘ÓÙÈο: “∫·È Ó· ı¤Ï·Ì ӷ ÙÔ Î¿ÓÔ˘Ì ‰ÂÓ ı· ÌÔÚÔ‡Û·ÌÂ. ŸÙ·Ó ¯Ù›˙ÂȘ Ì›· ÔÌ¿‰· ÁÈ· 2 ¯ÚfiÓÈ· ¿Óˆ ÛÂ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ÊÈÏÔÛÔÊ›·, ‰ÂÓ ·ÏÏ¿˙ÂÈ Û ¤Ó· Ì·Ù˜. Œ¯Ô˘Ì ÚÔÛ·ı‹ÛÂÈ, ‚¤‚·È·, Û οÔÈ· Ì·Ù˜. ¶.¯. Ì ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi μfiÏÔ˘, ÌÈ· ·fi ÙȘ ÈÔ ÊÔÚÌ·ÚÈṲ̂Ó˜ ÔÌ¿‰Â˜, fiÙ·Ó Â›¯·Ì ˘¤Ú Ì·˜ ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙÔ˘ ÚÒÙÔ˘ ·ÁÒÓ·, fiÔ˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹Û·ÌÂ Î·È Ì·˜ ·‰ÈÎÔ‡Û ÙÔ ÙÂÏÈÎfi ÛÎÔÚ, ΢ÓËÁ‹Û·Ì ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·. ∂›Ì·ÛÙ ÔÌ¿‰· Ô˘ ı·

·›ÍÂÈ Ì ÙËÓ Ì¿Ï· ÛÙ· fi‰È·. ¢ÂÓ ÎÂÚ‰›˙ÂȘ Ì ÛÙfi¯Ô ÙÔ 0-0. ¶Ú¤ÂÈ Ó· ‚¿ÏÂȘ ÁÎÔÏ Î·È ·˘Ù‹ ÙË ÊÈÏÔÛÔÊ›· ı· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ì ¿ÏÈ” . °È· ÙËÓ „˘¯ÔÏÔÁÈ΋ ›ÂÛË Ô˘ ı· ¤¯Ô˘Ó ÔÈ ·›ÎÙ˜ ÙÔ˘ ÏfiÁˆ ·ÂÈÚ›·˜: “Œ¯ÂÈ ‰Â›ÍÂÈ Ë ÔÌ¿‰· ÌÔ˘ fiÙÈ ÛÂ Û˘Óı‹Î˜ ›ÂÛ˘, ›Ù ÏfiÁˆ ·ÔÙÂϤÛÌ·ÙÔ˜, ›Ù ÏfiÁˆ ¤‰Ú·˜, ›Ù ÏfiÁˆ ÊÈÏ¿ıψÓ, ‰Â›¯ÓÂÈ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·. ™ÙËÓ ΔÔ‡Ì· ‹Á·ÌÂ Î·È ÎÂÚ‰›Û·Ì Ì ÂÈ‚ÏËÙÈ΋ ÂÌÊ¿ÓÈÛË Î·È ‹Ú·ÌÂ Î·È ÙÔ ¯ÂÈÚÔÎÚfiÙËÌ· ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘. ∂›Ó·È ¯·Ú¿ Ó· Â›Ó·È ÙÔ Á‹Â‰Ô ÁÂÌ¿ÙÔ”. °È· ÙÔ Ô˘ ı· ÎÚÈı› Ô ÙÂÏÈÎfi˜: “∏ ∞∂∫ ¤¯ÂÈ ·›ÎÙ˜ ÔÈfiÙËÙ·˜, Â›Ó·È Î·Ï‡ÙÂÚË ·fi ÂÌ¿˜. £· ·›ÍÂÈ ÚfiÏÔ fiÙÈ ¤¯Ô˘ÌÂ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ÊÈÏÔÛÔÊ›· ·È¯ÓȉÈÔ‡, Ô˘ ¤¯Ô˘Ì ÂÊ·ÚÌfiÛÂÈ ¿„ÔÁ· Û “ÌÈÎÚ¿” Ì·Ù˜. ∞˘Ù¿ Ù· Ì·Ù˜ ÌÔÚ› Ó· ÎÚÈıÔ‡Ó Û ̛· ÏÂÙÔ̤ÚÂÈ·, ÛÙËÓ Î·Ï‹ ·fi‰ÔÛË ÂÓfi˜, ‰‡Ô ‹ ÙÚÈÒÓ ·ÈÎÙÒÓ, Î·È ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ Ì·˜ Î·È ·fi Ù˘ ∞∂∫.

∏ ηٿÎÙËÛË ÙÔ˘ ∫˘¤ÏÏÔ˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ ¤¯ÂÈ ÛËÌ·Û›· ÁÈ· ÙÔÓ ª·ÓfiÏÔ ÃÈ̤ÓÂı, Ô ÔÔ›Ô˜ ‰ÂÓ ÂӉȷʤÚÂÙ·È Ô‡Ù Ì ÔÈ· ÚfiÛˆ·, Ô‡Ù Ì ÙÈ Û¯‹Ì· ı· ÂÈÙ¢¯ı› Ô ÛÙfi¯Ô˜. √ Ù¯ÓÈÎfi˜ Ù˘ ∞∂∫ ÛÙË Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË Δ‡Ô˘ ÙfiÓÈÛ ˆ˜ Ë ÔÌ¿‰· ˘¤ÊÂÚ ̤۷ ÛÙË ¯ÚÔÓÈ¿ Î·È ·˘Ùfi˜ Ô Ù›ÙÏÔ˜ ı· ‰ÒÛÂÈ ¯·Ú¿ Û fiÏÔ˘˜ Î·È Î˘Ú›ˆ˜ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ. “™˘Á¯·ÚËÙ‹ÚÈ· ÛÙÔ˘˜ ·ÓÙÈ¿ÏÔ˘˜ Ô˘ ‚ڋηÌ ÌÚÔÛÙ¿ Ì·˜, fiˆ˜ ¶·ÓıÚ·ÎÈÎfi, §¿ÚÈÛ·, ¶∞√, ¶∞√∫. ◊Ù·Ó ‰›Î·ÈÔ Ô˘ ÊÙ¿Û·Ì ÛÙÔÓ ÙÂÏÈÎfi Ì ÙÔÓ ∞ÙÚfiÌËÙÔ Î·È Â‡¯ÔÌ·È Ó· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÔ˘Ì ηÏfi ı¤·Ì· Î·È Ó· ÙÔ ‰È·ÛΉ¿ÛÂÈ Ô ÎfiÛÌÔ˜. ∂›Ì·ÛÙ ˘ÂÚ‹Ê·ÓÔÈ Î·È ÁÈ· ÙÔÓ ÙÚfiÔ Ô˘ ÊÙ¿Û·Ì ‰Ò, ¤¯ÔÓÙ·˜ ·ÔÎÏ›ÛÂÈ ÌÂÚÈΤ˜ ·fi ÙȘ ÌÂÁ¿Ï˜ ÔÌ¿‰Â˜. ΔÔ Ê·‚ÔÚ› ÈÛ¯‡ÂÈ ÁÈ· ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ÙÔ˘˜ ÊÈÏ¿ıÏÔ˘˜. ªÂ ÙË ‚·ıÌÔÏÔÁ›· ·ÏÏ¿ Î·È ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· ›Ûˆ˜ Ó· Â›Ó·È ¤ÙÛÈ. ∞ÏÏ¿ ·˘Ùfi ‰ÂÓ ÛÔ˘ ‰›ÓÂÈ ÏÂÔÓ¤ÎÙËÌ·. ¶Ú¤ÂÈ Ó· ÙÔ ‰Â›ÍÂȘ ÛÙÔ Á‹‰Ô. ∂›Ó·È ¤Ó· ÌÔÓfi ·È¯Ó›‰È, 90 ÏÂÙ¿, ‹ ÙÔ ÎÂÚ‰›˙ÂȘ ‹ ÙÔ ¯¿ÓÂȘ. ¶¿Ì ӷ ·›ÍÔ˘Ì Ì fiÏË ÙË ‰È¿ıÂÛË, ÙÔÓ ÂÓıÔ˘ÛÈ·ÛÌfi Î·È ÙËÓ Î·Ú‰È¿ ·ÏÏ¿ Î·È Ì ÙËÓ ÒıËÛË ÙˆÓ 40.000 Ô·‰ÒÓ Ì·˜. Ÿ,ÙÈ ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ‹Ù·Ó Ó· οÓÔ˘Ì ÙËÓ ¤¯Ô˘Ì οÓÂÈ Ì¤Û· ÛÙË ¯ÚÔÓÈ¿. ¢ÂÓ Ì·˜ ÂӉȷʤÚÂÈ Ô ÙÚfiÔ˜ ·ÏÏ¿ Ó· ¿ÚÔ˘Ì ÌÈ· ÌÂÁ¿ÏË ÈηÓÔÔ›ËÛË ÌÂÙ¿ ·fi ÔÏÏ¿ ¯ÚfiÓÈ· ÒÛÙ ӷ ¯·Ú› Ô ÎfiÛÌÔ˜. ŸÙ·Ó ‹Úı· Â‰Ò ÚÔÛ·ı‹Û·Ì ӷ ‚¿ÏÔ˘Ì οÔÈÔ˘˜ ÛÙfi¯Ô˘˜ Î·È Ó· ·ÏÏ¿ÍÔ˘Ì οÔÈ· Ú¿ÁÌ·Ù·. ¶ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ ˘ÔʤڷÌ ̤۷ ÛÙË ÛÂ˙fiÓ, ‹Ù·Ó ‰‡ÛÎÔÏ· Î·È ÙÔ ÌfiÓÔ Ô˘ ‰ÂÓ Ì·˜ ··Û¯ÔÏ› Â›Ó·È ÙÔ ·Ó ı· ·›ÍÔ˘Ì Ì ÚfiÌ‚Ô. ∏ ∞∂∫ Â›Ó·È ÌÂÁ¿ÏË ÔÌ¿‰· Î·È ı¤ÏÔ˘Ì ӷ ÚÔÛ‰ÒÛÔ˘Ì οÙÈ ·ÎfiÌË Û ·˘Ù‹ ÙË ÌÂÁ¿ÏË ÔÌ¿‰·, Ì ÚfiÌ‚Ô ‹ ¯ˆÚ›˜ ∂›Ó·È Ôχ ˆÚ·›Ô, ÓÔÈÒıÂȘ ÂÚËÊ¿ÓÈ·. Ÿˆ˜ ϤÓ ÔÈ Ê›ÏÔÈ ÌÔ˘ ÛÙËÓ πÛ·Ó›·, Ì¿ÏÏÔÓ ÂȉÈ·ÔÌ·È Û ∫‡ÂÏÏ·. ªÂ ÙË ™Â‚›ÏÏË ¤ÊÙ·Û· ÎÔÓÙ¿ ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ Ù· ηٿÊÂÚ·. ∂Ï›˙ˆ Ô ıÂfi˜ Ó· ÌÔ˘ ‰ÒÛÂÈ ÙË ¯·Ú¿ Î·È Ó· ÙÔ Î·Ù·ÎÙ‹Ûˆ ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ”.

Δ· ·ÍÈÔÛËÌ›ˆÙ· ÙˆÓ ÙÂÏÈÎÒÓ ÙÔ˘ ∫˘¤ÏÏÔ˘ Ù· 78 ¯ÚfiÓÈ· ÙÔ˘ ∫˘¤ÏÏÔ˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜, Û ÙÂÏÈÎfi ¤¯Ô˘Ó ·ÁˆÓÈÛÙ› 16 ÔÌ¿‰Â˜ Î·È ÙÔ ÙÚfi·ÈÔ ¤¯Ô˘Ó ηٷÎÙ‹ÛÂÈ ÔÈ 11 ·fi ·˘Ù¤˜. ∞˜ ‰Ô‡Ì ٷ ·ÍÈÔÛËÌ›ˆÙ· ÁÂÁÔÓfiÙ· Û ÙÂÏÈÎÔ‡˜: ● √ ÔÏ˘Ó›Î˘ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ ÙË ‰È΋ ÙÔ˘ ‰˘Ó·ÛÙ›· ÛÙË ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË, ·ÊÔ‡ ¤Ú· ·fi ÙȘ 36 ·ÚÔ˘Û›Â˜ Û ÙÂÏÈÎfi Î·È ÙȘ 24 ηٷÎÙ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ ÙÚÔ·›Ô˘, ¤¯ÂÈ Ó· Âȉ›ÍÂÈ ¤Ó· ÛÂÚ› ÙÂÛÛ¿ÚˆÓ Î·Ù·ÎÙ‹ÛÂˆÓ (1951-1954) Î·È ¿ÏÏÔ ¤Ó· ÛÂÚ› ¤ÓÙ ηٷÎÙ‹ÛÂˆÓ (1957-1961), ÂÓÒ ¤¯ÂÈ Î·È ÙÔ ÚÂÎfiÚ Û˘Ó¯fiÌÂÓˆÓ ·ÚÔ˘ÛÈÒÓ Û ÙÂÏÈÎfi (8) ·fi ÙÔ 1956 ¤ˆ˜ Î·È ÙÔ 1963. ΔÔ 1964 Ô ÙÂÏÈÎfi˜ ‰ÂÓ ¤ÁÈÓÂ, ÙÔ 1965 Í·Ó·‹Ú ÙÔ ÙÚfi·ÈÔ Î·È ÙÔ 1966 ‹Ù·Ó ¿ÏÈ ÊÈÓ·Ï›ÛÙ, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ Î·Ù¤‚ËΠӷ ·ÁˆÓÈÛÙ›. £· ÌÔÚÔ‡Û ‰ËÏ·‰‹ Ó· ‰È¢ڇÓÂÈ ÙÔ ÛÂÚ›. ∞ÎfiÌË, ·fi ÙÔ 1951 ¤ˆ˜ ÙÔ 1969 ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È 16 ÊÔÚ¤˜ Û ÙÂÏÈÎfi Î·È Î·Ù·ÎÙ¿ 12 ÊÔÚ¤˜ ÙÔ ÙÚfi·ÈÔ. ∂Ó‰ÂÈÎÙÈÎfi Ù˘ ΢ÚÈ·Ú¯›·˜ ÙÔ˘ ÛÙË ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË ÂΛӷ Ù· ¯ÚfiÓÈ· Â›Ó·È ˆ˜ Û ÔÏfiÎÏËÚË ÙË ‰ÂηÂÙ›· ÙÔ˘ ’50 ·Ô˘Û›·Û ÌfiÓÔ ·fi ¤Ó·Ó ÙÂÏÈÎfi (1955) Î·È ·fi ¤Ó·Ó ÙË ‰ÂηÂÙ›· ÙÔ˘ ’60 (1967). ● ΔÚÂȘ ÊÔÚ¤˜ ηٿ Ù· ·ÚÂÏıfiÓ ¯ÚÂÈ¿ÛÙËΠӷ Á›ÓÂÈ Â·Ó·ÏËÙÈÎfi˜, ηıÒ˜ ‰ÂÓ ˘‹Ú¯Â ÙfiÙÂ Ë ‰È·‰Èηۛ· ÙˆÓ ¤Ó·ÏÙÈ, fiÙ·Ó ÙÂÏ›ˆÓ ÈÛfi·ÏË Î·È Ë ·Ú¿Ù·ÛË: ΔÔ 1933 (∂ıÓÈÎfi˜-ÕÚ˘), ÙÔ 1952 (√Ï˘ÌÈ·Îfi˜-¶·ÓÈÒÓÈÔ˜) Î·È ÙÔ 1960 (√Ï˘ÌÈ·Îfi˜-¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜). ÕÏÏË Ì›· ÊÔÚ¿, ÙÔ 1949 (∞∂∫-¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜), Ô ÚÒÙÔ˜ ·ÁÒÓ·˜ Â›Ó·È Û·Ó Ó· ÌËÓ ¤ÁÈÓ ÔÙ¤, ·ÊÔ‡ ‰ÈÂÎfiË ÛÙËÓ ·Ú¿Ù·ÛË (0-0) ÂÂȉ‹ ›¯Â Ó˘¯ÙÒÛÂÈ Î·È ‰‡Ô ‚‰ÔÌ¿‰Â˜ ·ÚÁfiÙÂÚ· Í·Ó¿ÁÈÓ ·fi ÙËÓ ·Ú¯‹. ●ΔÔ 1962 ‰ÈÂÎfiË Ô ÂÂÈÛԉȷÎfi˜ ÙÂÏÈÎfi˜ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜-¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜ ÛÙËÓ ·Ú¿Ù·ÛË (0-0) ÂÂȉ‹, ÏfiÁˆ ÙˆÓ ··ÓˆÙÒÓ Î·ı˘ÛÙÂÚ‹ÛˆÓ, ›¯Â ϤÔÓ Ó˘¯ÙÒÛÂÈ, Î·È ‰ÂÓ Â·Ó·Ï‹ÊıËΠÔÙ¤, ÔfiÙ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Î˘ÂÏÏÔ‡¯Ô˜ ÂΛÓË ÙË ¯ÚÔÓÈ¿, ÂÓÒ ÙÔ 1964 ‰ÈÂÎfiË Ô ËÌÈÙÂÏÈÎfi˜ ÙˆÓ ‰‡Ô ÔÌ¿‰ˆÓ, ¿ÏÈ ÛÙËÓ ·Ú¿Ù·ÛË (1-1), ÏfiÁˆ ÂÈÛ‚ÔÏ‹˜ ÙˆÓ ÊÈÏ¿ıψÓ

ÛÙÔÓ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ¯ÒÚÔ. ΔfiÙ ‰ÂÓ ·ÔÓÂÌ‹ıË Ô Ù›ÙÏÔ˜, ˆÛÙfiÛÔ ÔÏÏ¿ ¯ÚfiÓÈ· ·ÚÁfiÙÂÚ· Ë ∂¶√ ·Ó·ÁÓÒÚÈÛ ·˘Ùfi ÙÔ ÙÚfi·ÈÔ ÛÙËÓ ∞∂∫, Ë ÔÔ›· ›¯Â ÚÔÎÚÈı› ÛÙÔÓ ÙÂÏÈÎfi. ● ΔÔ 1966 Ë ∞∂∫ ¤Ú·Û ÛÙÔÓ ÙÂÏÈÎfi Ì ÌˉÂÓÈÛÌfi Ù˘ ∫·‚¿Ï·˜ Î·È Ô ¿ÏÏÔ˜ ÊÈÓ·Ï›ÛÙ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú‹ıËΠ¤ÓÙÔÓ·, ÌÂ Û˘Ó¤ÂÈ· Ó· ÌËÓ Î·Ù¤‚ÂÈ ÛÙÔÓ ÙÂÏÈÎfi, Ô ÔÔ›Ô˜ ›¯Â ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÙ› Ó· Á›ÓÂÈ πÔ‡ÏÈÔ, ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ ÚÔοÏÂÛ ÙËÓ ·ÓÙ›‰Ú·ÛË ÙÔ˘ ÚÔÔÓËÙ‹ ÙˆÓ “ÂÚ˘ıÚÔχΈӔ , ª¿ÚÙÔÓ ªÔ‡ÎÔ‚È. ● ΔÔ 1969 ¤ÁÈÓ ÙÔ ...·ÓÂ·Ó¿ÏËÙÔ. √ ÙÂÏÈÎfi˜ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜-¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜ ¤ÏËÍ ÈÛfi·ÏÔ˜ Î·È ÛÙËÓ ·Ú¿Ù·ÛË (1-1) Î·È ÙfiÙ ‰fiıËΠÂÓÙÔÏ‹ Ô ÓÈÎËÙ‹˜ Ó· ·Ó·‰Âȯı› ÛÙÔ “ÎÔÚÒÓ·-ÁÚ¿ÌÌ·Ù·” ! √ ‰È·ÈÙËÙ‹˜ ¤ÛÙÚÈ„Â ÙÔ ÓfiÌÈÛÌ· ÎÈ ·˘Ùfi ¤‚Á·Ï ΢ÂÏÏÔ‡¯Ô ÙÔÓ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi. ∞Í›˙ÂÈ Ó· ÛËÌÂȈı› ˆ˜ ̤¯ÚÈ ÙfiÙÂ Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ‹Ù·Ó ·‹ÙÙËÙÔ˜ ÛÙÔ ∫‡ÂÏÏÔ ·fi ÙÔÓ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi, Û ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ʿÛË Ù˘ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛ˘... ● ΔÔ 1970 Ô ÙÂÏÈÎfi˜ ¤ÁÈÓ ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÂÎÙfi˜ ∞ıËÓÒÓ, Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË (ÕÚ˘¶∞√∫). øÛÙfiÛÔ ÙÔ 1933 ›¯Â Á›ÓÂÈ ÙÂÏÈÎfi˜ ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË (ÕÚ˘-∂ıÓÈÎfi˜), ÌfiÓÔ Ô˘ ›¯Â Ï‹ÍÂÈ ÈÛfi·ÏÔ˜ (2-2) ÎÈ ¤ÙÛÈ Â·Ó·Ï‹ÊıËΠÛÙËÓ ∞ı‹Ó·, ÔfiÙÂ Î·È ·Ó·‰Â›¯ıËΠ΢ÂÏÏÔ‡¯Ô˜ Ô ∂ıÓÈÎfi˜. ΔÔ 2005 Ô ÙÂÏÈÎfi˜ ‰ÈÂÍ‹¯ıË ÛÙËÓ ¶¿ÙÚ· Î·È ‹Ù·Ó Ë ÚÒÙË ÊÔÚ¿ Ô˘ ¤ÁÈÓ ÂÎÙfi˜ ∞ı‹Ó·˜, ¶ÂÈÚ·È¿, £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢, ÂÓÒ Ù· ÂfiÌÂÓ· ¯ÚfiÓÈ· ı· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ó ÙÔ ∏Ú¿ÎÏÂÈÔ (2006) Î·È Ô μfiÏÔ˜ (2007). ● ΔÔ 1970 Ô ÕÚ˘ ¤ÁÈÓÂ Ë ÚÒÙË ÔÌ¿‰· Ô˘ η٤ÎÙËÛ ÙÔ ÙÚfi·ÈÔ Î·È ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ·ıËÓ·˚΋ (¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜, ∞∂∫) ‹ ÂÈÚ·˚΋ (√Ï˘ÌÈ·Îfi˜, ∂ıÓÈÎfi˜). ∂ΛÓÔ˜ Ô ÙÂÏÈÎfi˜ (ÕÚ˘-¶∞√∫ 1-0) ‹Ù·Ó Ô ÚÒÙÔ˜ Ô˘ ÌÂÙ·‰fiıËΠÙËÏÂÔÙÈο. ● ∞fi ÙÔ 1970 ¤ˆ˜ Î·È ÙÔ 1974 Ô ¶∞√∫ ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È Î·È ÛÙÔ˘˜ ¤ÓÙ ÙÂÏÈÎÔ‡˜, ÂÓÒ Î·Ù·ÎÙ¿ ÙÔ ÙÚfi·ÈÔ ‰‡Ô ÊÔÚ¤˜. ª¤Û· ÛÙË ‰ÂηÂÙ›· ÙÔ˘ ë70 ı·

·›ÍÂÈ Û˘ÓÔÏÈο Û ÂÙ¿ ÙÂÏÈÎÔ‡˜.

● ∏ ÂÚ›Ô‰Ô˜ 1982-1995 ·Ó‹ÎÂÈ ÛÙÔÓ ¶·Ó·ıËÓ·˚-

Îfi, ηıÒ˜ ¤·ÈÍ Û ÂÓÓÈ¿ ÙÂÏÈÎÔ‡˜ Î·È Ó›ÎËÛ Û fiÏÔ˘˜. ŸÌˆ˜ ÙÔ 1997, ÙÔ 1998 Î·È ÙÔ 1999 ÂÌÊ·Ó›ÛÙËΠ‰È·‰Ô¯Èο ÛÙÔ˘˜ ÙÂÏÈÎÔ‡˜, ·ÏÏ¿ ÙÔ˘˜ ¤¯·ÛÂ Î·È ÙÔ˘˜ ÙÚÂȘ. ● ∏ ∞∂∫ ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ ¤Ó· ‰ÈÎfi Ù˘ ÛÂÚ› ·ÚÔ˘ÛÈÒÓ Û ÙÂÏÈÎÔ‡˜ ÙËÓ ÙÂÙÚ·ÂÙ›· 1994-1997 Î·È Î¤Ú‰ÈÛ ÙÔ˘˜ ‰‡Ô ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˘˜. ● ΔÔ 1954 Ë ÂÎÏËÎÙÈ΋ ¢fiÍ· ¢Ú¿Ì·˜ ÙÔ˘ Δ¿ÎË §Ô˘Î·Ó›‰Ë, ÙÔ˘ ∞ÓÙÒÓË °ÂˆÚÁÈ¿‰Ë Î·È ÙÔ˘ ¶·‡ÏÔ˘ °ÚËÁÔÚÈ¿‰Ë, ¤ÁÈÓÂ Ë ÚÒÙË Â·Ú¯È·Î‹ ÔÌ¿‰· Ô˘ ¤ÊÙ·Û ÛÙÔÓ ÙÂÏÈÎfi. ª¿ÏÈÛÙ· ÙÔ Â·Ó¤Ï·‚ ·˘Ùfi ¿ÏϘ ‰‡Ô ÊÔÚ¤˜ ÛÙ· Ù¤ÏË Ù˘ ‰ÂηÂÙ›·˜ ÙÔ˘ ’50 (1958 Î·È 1959). Δ· ÂfiÌÂÓ· ¯ÚfiÓÈ· ·ÎÔÏÔ‡ıËÛ·Ó Ô ¶ÈÂÚÈÎfi˜, Ë ∫·ÛÙÔÚÈ¿, Ë §¿ÚÈÛ· Î·È Ô √º∏. ● ΔÔ 1980 Ë ∫·ÛÙÔÚÈ¿ Ì ·Ú¯ËÁfi ÙÔÓ °ÈÒÚÁÔ ¶·Ú¿Û¯Ô ¤ÁÈÓÂ Ë ÚÒÙË Â·Ú¯È·Î‹ ÔÌ¿‰· Ô˘ η٤ÎÙËÛ ÙÔ ÙÚfi·ÈÔ. ∞ÎÔÏÔ‡ıËÛ·Ó Ë §¿ÚÈÛ· Î·È Ô √º∏. ● ΔËÓ ÙÂÙÚ·ÂÙ›· 1982-1985 Ë §¿ÚÈÛ· ¤·ÈÍ ÛÙÔ˘˜ ÙÚÂȘ ·fi ÙÔ˘˜ Ù¤ÛÛÂÚȘ ÙÂÏÈÎÔ‡˜ Î·È Î·Ù¤ÎÙËÛ ÙÔ ÙÚfi·ÈÔ ÙËÓ ...ÙÚ›ÙË Î·È Ê·ÚÌ·ÎÂÚ‹, Ì ÙÔ ÂÈ‚ÏËÙÈÎfi 4-1 Â› ÙÔ˘ ¶∞√∫. ™ÙÔ˘˜ ‰‡Ô ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ˘˜ ›¯Â ËÙÙËı› ·fi ÙÔÓ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi. ● ∏ ¢fiÍ· ¢Ú¿Ì·˜, Ô ¶ÈÂÚÈÎfi˜, Ô ∞ıËÓ·˚Îfi˜, Ô ∞fiÏÏˆÓ ∞ı. Î·È Ô πˆÓÈÎfi˜ Â›Ó·È ÔÈ ÔÌ¿‰Â˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ·ÚÔ˘Û›· Û ÙÂÏÈÎfi, ·ÏÏ¿ ÔÙ¤ ‰ÂÓ Î·Ù¤ÎÙËÛ·Ó ÙÔ ÙÚfi·ÈÔ. √ ∂ıÓÈÎfi˜ Î·È Ë ∫·ÛÙÔÚÈ¿ Â›Ó·È ÔÈ ÔÌ¿‰Â˜ Ô˘ ÛÙ¤ÊıËÎ·Ó Î˘ÂÏÏÔ‡¯ÔÈ ÛÙË ÌÔÓ·‰È΋ ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘˜ Û ÙÂÏÈÎfi. ● √ ÚÒÙÔ˜ ÙÂÏÈÎfi˜ Ô˘ ÎÚ›ıËΠÛÙËÓ ·Ú¿Ù·ÛË ‹Ù·Ó ÙÔ 1949 (∞∂∫-¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜), Ì ÓÈ΋ÙÚÈ· ÙËÓ ∞∂∫ Î·È Ô ÚÒÙÔ˜ ÙÂÏÈÎfi˜ Ô˘ Ô‰ËÁ‹ıËΠÛÙ· ¤Ó·ÏÙÈ ‹Ù·Ó ÙÔ 1974, Ì ÓÈÎËÙ‹ ÙÔÓ ¶∞√∫ ÎfiÓÙÚ· ÛÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi. ● ™ÙÔÓ ÙÂÏÈÎfi ÙÔ˘ 2009 ÂÎÙÂϤÛÙËÎ·Ó 34 ¤Ó·Ï-

ÙÈ Ì¤¯ÚÈ Ó· ·Ó·‰Âȯı› ÓÈÎËÙ‹˜ (‡ÛÙÔ¯· Ù· 29) ÎÈ ·˘Ùfi Â›Ó·È ÚÂÎfiÚ ÛÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· Ù˘ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛ˘, ηıÒ˜ ÍÂ¤Ú·Û ٷ 32 Ô˘ ›¯·Ó ÂÎÙÂÏÂÛÙ› ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô 1985-86 ÛÙËÓ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË °È·ÓÓÈÙÛÒÓ¶∞√∫. ● ¶¤ÓÙ ÊÔÚ¤˜ ‰ÈÂÍ‹¯ıËÛ·Ó ÙÂÏÈÎÔ› Ì ÙÔ ›‰ÈÔ ˙¢Á¿ÚÈ ÁÈ· ‰‡Ô Û˘Ó¯fiÌÂÓ˜ ¯ÚÔÓȤ˜. ΔÔ 1948-1949 ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜-∞∂∫ (‹Ú·Ó ·fi ¤Ó· ÙÚfi·ÈÔ), ÙÔ 1958-1959 √Ï˘ÌÈ·Îfi˜-¢fiÍ· ¢Ú¿Ì·˜ (Ô “£Ú‡ÏÔ˜” Ó›ÎËÛÂ Î·È ÛÙÔ˘˜ ‰‡Ô), ÙÔ 1968-1969 √Ï˘ÌÈ·Îfi˜¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜ (‹Ú·Ó ·fi ¤Ó· ÙÚfi·ÈÔ), ÙÔ 19731974 √Ï˘ÌÈ·Îfi˜-¶∞√∫ (‹Ú·Ó ·fi ¤Ó· ÙÚfi·ÈÔ) Î·È ÙÔ 1994-1995 ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜-∞∂∫ (Ô ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜ Ó›ÎËÛÂ Î·È ÛÙÔ˘˜ ‰‡Ô). √˘‰¤ÔÙ ¤¯ÂÈ Á›ÓÂÈ ·˘Ùfi ÁÈ· ÙÚ›ÙË Û˘Ó¯fiÌÂÓË ¯ÚÔÓÈ¿. ● ∏ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË Ó›ÎË Û ÙÂÏÈÎfi Â›Ó·È ·˘Ù‹ Ô˘ ¤Ù˘¯Â Ë ∞∂∫ Â› ÙÔ˘ ∞fiÏψӷ ∞ıËÓÒÓ Ì 7-1 ÙÔ 1996. Δ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ÁÎÔÏ (8) ¤¯Ô˘Ó ÛËÌÂȈı›, ¤Ú· ·fi ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ ÙÂÏÈÎfi, ÛÙÔÓ ÚÒÙÔ ÙÂÏÈÎfi Ù˘ ÈÛÙÔÚ›·˜ ÙÔ 1932 (∞∂∫-ÕÚ˘ 5-3) Î·È ÛÙÔ˘˜ ÙÂÏÈÎÔ‡˜ ÙÔ˘ 1976 (∏Ú·ÎÏ‹˜-√Ï˘ÌÈ·Îfi˜ 4-4 ÛÙËÓ ·Ú¿Ù·ÛË) Î·È ÙÔ˘ 2009 (√Ï˘ÌÈ·Îfi˜-∞∂∫ 4-4, Â›Û˘ ÛÙËÓ ·Ú¿Ù·ÛË). ● √ ÌÔÓ·‰ÈÎfi˜ ÙÂÏÈÎfi˜ ÛÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· ÙÔ˘ ıÂÛÌÔ‡, ÛÙÔÓ ÔÔ›Ô ‰ÂÓ ÛËÌÂÈÒıËΠÁÎÔÏ, Ô‡Ù ÛÙËÓ ·Ú¿Ù·ÛË (0-0), ‹Ù·Ó ·˘Ùfi˜ ÙÔ˘ 1997 ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙËÓ ∞∂∫ Î·È ÙÔÓ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi. ∏ ŒÓˆÛË ÂÈ‚Ï‹ıËΠÛÙ· ¤Ó·ÏÙÈ (5-3). ● ΔËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ‰ˆ‰ÂηÂÙ›· (1999-2010) Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ Â·Ó‹Ïı ‰˘Ó·ÌÈο, ηıÒ˜ ¤·ÈÍ Û ÔÎÙÒ ·fi ÙÔ˘˜ ‰Ò‰Âη ÙÂÏÈÎÔ‡˜ Î·È Ó›ÎËÛ ÙÔ˘˜ ¤ÓÙÂ. - ΔÔ 2008 Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ Ó›ÎËÛ ÙÔÓ ÕÚË ÛÙÔÓ ÙÂÏÈÎfi Ô˘ ‰ÈÂÍ‹¯ıË ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË ÎÈ ¤ÙÛÈ ¤ÁÈÓÂ Ë ÔÌ¿‰· Ô˘ ¤¯ÂÈ Î·Ù·ÎÙ‹ÛÂÈ ÙÔ ÙÚfi·ÈÔ Û fiϘ ÙȘ fiÏÂȘ Ô˘ ¤¯ÂÈ Á›ÓÂÈ ÙÂÏÈÎfi˜ (∞ı‹Ó·, ¶ÂÈÚ·È¿˜, £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË, ¶¿ÙÚ·, ∏Ú¿ÎÏÂÈÔ), Ì ÂÍ·›ÚÂÛË ÙÔÓ μfiÏÔ ÙÔ 2007, fiÔ˘ fï˜ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ÊÈÓ·Ï›ÛÙ (§¿ÚÈÛ·-¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜).


22

™∞μμ∞Δ√ 30 A¶ƒπ§π√À 2011

TV

¶ÚÔÛ΋ÓÈÔ& ... ·Ú·Û΋ÓÈÔ

Δ√ ÛËÌÂÚÈÓfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ù˘ ÙËÏÂfiÚ·Û˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÙȘ ÂÍ‹˜ ·ıÏËÙÈΤ˜ ÌÂÙ·‰fiÛÂȘ: ¡∂Δ 20.30 ∞ÙÚfiÌËÙÔ˜-∞∂∫ -∑- (ΔÂÏÈÎfi˜ ∫˘¤ÏÏÔ˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜) ∂Δ1 17.00 √Ï˘ÌÈ·Îfi˜-∫ÔÏÔÛÛfi˜ ƒ. -∑(∞1 Ì¿ÛÎÂÙ Ï¤È ÔÊ) ™∫∞´ 23.00 §· ∫ÔÚÔ‡ÓÈ·-∞ÙϤÙÈÎÔ ª·‰Ú›Ù˘ -∑- (¶ÚˆÙ¿ıÏËÌ· πÛ·Ó›·˜) NOVASPORTS 1 17.00 °Ô˘›ÁηÓ-Œ‚ÂÚÙÔÓ -∑- (¶Ú¤ÌÈÂÚ §ÈÁÎ) 19.30 ΔÛ¤ÏÛÈ-ΔfiÙÂÓ·Ì -∑- (¶Ú¤ÌÈÂÚ §ÈÁÎ) 22.00 ¶·Ú› ™ÂÓ ∑ÂṲ́Ó-μ·ÏÂÓÛÈ¤Ó ∑- (¶ÚˆÙ¿ıÏËÌ· °·ÏÏ›·˜) NOVASPORTS 2 17.00 °Ô˘¤ÛÙ ªÚfiÌÁÔ˘˚Ù˜-ÕÛÙÔÓ μ›Ï· -∑- (¶Ú¤ÌÈÂÚ §ÈÁÎ) 02.20 ∂ÛÙÔ˘ÓÙÈ¿ÓÙ˜-μÂϤ˙ ™¿ÚÛÊÈÏÓÙ -∑- (¶ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ∞ÚÁÂÓÙÈÓ‹˜) NOVASPORTS 3 17.00 ÕÚ˘-ª·ÚÔ‡ÛÈ -∑- (∞1 Ì¿ÛÎÂÙ Ï¤È ÔÊ) 19.00 ¶∞√∫-∫·‚¿Ï· -∑- (∞1 Ì¿ÛÎÂÙ Ï¤È ÔÊ) 22.10 ƒ·Û›ÓÁÎ ∫ÏÔ˘Ì-ƒ›‚ÂÚ ¶Ï¤ÈÙ ∑- (¶ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ∞ÚÁÂÓÙÈÓ‹˜) CONN-X SPORTS 1 16.30 ∫Ôψӛ·-§Â‚ÂÚÎÔ‡˙ÂÓ -∑(ªÔ˘ÓÙÂÛÏ›Áη) 20.30 ∞ÙÚfiÌËÙÔ˜-∞∂∫ -∑- (ΔÂÏÈÎfi˜ ∫˘¤ÏÏÔ˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜) CONN-X SPORTS 2 14.00 ÿÓÁÎÔÏÛÙ·ÓÙ-ÕԢ -∑- (μ’ °ÂÚÌ·Ó›·˜) 16.30 ¡ÙfiÚÙÌÔ˘ÓÙ-¡˘ÚÂÌ‚¤ÚÁË -∑(ªÔ˘ÓÙÂÛÏ›Áη) 19.30 ª¿ÁÂÚÓ-™¿ÏΠ-∑- (ªÔ˘ÓÙÂÛÏ›Áη) 21.45 ¡¿ÔÏÈ-Δ˙¤ÓÔ· -∑- (∫·ÌÈÔÓ¿ÙÔ) CONN-X SPORTS 3 16.00 °ÎÚÔÛ¤ÙÔ-ΔÚÈÂÛÙ›Ó· -∑- (μ’ πÙ·Ï›·˜) 19.00 ƒÂ¿Ï ª·‰Ú.-™·Ú·ÁfiÛ· -∑(¶ÚˆÙ¿ıÏËÌ· πÛ·Ó›·˜) 21.00 ™ÔÛȉ¿‰-ª·ÚÙÛÂÏfiÓ· -∑(¶ÚˆÙ¿ıÏËÌ· πÛ·Ó›·˜)

™ÎÔÔ‚ÔÏ‹ ∞ÌÂ∞

™ÙÔ ·ÁÎfiÛÌÈÔ Î‡ÂÏÏÔ ÌÂÙ¤¯ÂÈ Ë £. ªÔ˘ÙÛ›Ô˘

¶∂ƒπ¶√À ‰‡Ô Ì‹Ó˜ ÌÂÙ¿ ÙÔ ·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Î·È ÔÈ ŒÏÏËÓ˜ ÛÎÔÂ˘Ù¤˜ ı· ‰ÔÎÈÌ¿ÛÔ˘Ó ÙËÓ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ÙÔ˘ ηٿÛÙ·ÛË ÛÙÔ ¶·ÁÎfiÛÌÈÔ ∫‡ÂÏÏÔ Ô˘ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÛÙÔ ∞ÏÈοÓÙ Ù˘ πÛ·Ó›·˜ (2-9/5) Î·È ·ÔÙÂÏ› ÎÚÈÙ‹ÚÈÔ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ¶·Ú·ÔÏ˘ÌÈ·ÎÔ‡˜ ∞ÁÒÓ˜ ÙÔ˘ §ÔÓ‰›ÓÔ˘. ™ÙËÓ ·ÔÛÙÔÏ‹ ÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÂÙ¿ ·ıÏËÙ¤˜ Î·È ·ıÏ‹ÙÚȘ. ∞Ó¿ÌÂÛ¿ ÙÔ˘˜ Î·È Ë μÔÏÈÒÙÈÛÛ· ÚˆÙ·ıÏ‹ÙÚÈ· £ÂÔ‰ÒÚ· ªÔ˘ÙÛ›Ô˘. ΔËÓ ÂıÓÈ΋ ÔÌ¿‰· Û˘ÁÎÚÔÙÔ‡Ó ÔÈ: ∂˘¿ÁÁÂÏÔ˜ ∫˘Ú¿‰Ë˜, ∂ϤÓË ∑¿ÌÔ˘Ú·, £ÂÔ‰ÒÚ· ªÔ˘ÙÛ›Ô˘, ∂˘¿ÁÁÂÏÔ˜ ∫·ÎÔÛ·›Ô˜, ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ ÷Ù˙ËȈ·ÓÓ›‰Ë˜, ∞Ó·ÛÙ¿ÛÈÔ˜ ªÔ‡Ù˘ Î·È ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ °È·ÓÓԇηÚ˘. ¡· ı˘Ì›ÛÔ˘Ì fiÙÈ ‹‰Ë Ë ¯ÒÚ· Ì·˜ ¤¯ÂÈ ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÂÈ Ì›· ı¤ÛË, ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÂÈÙ˘¯›· Ù˘ ªÔ˘ÙÛ›Ô˘ ÛÙÔ ¶·ÁÎfiÛÌÈÔ ¶ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ÙÔ˘ ∑¿ÁÎÚÂÌ ÙÔÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ πÔ‡ÏÈÔ (ηÙÂÙ¿ÁË 5Ë ÛÙÔ R5 ·ÂÚÔ‚fiÏÔ ÙÔ˘Ê¤ÎÈ ÚËÓˉfiÓ).

T˘ E§ENH™ A. ¶A¶A£ANA™IOY

papathanasiou@e-thessalia.gr

Ì›· ¤¯ÂÈ Ó· Á¢Ù› Ù›ÙÏÔ Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÂÓÓ¤· ¯ÚfiÓÈ· (·fi ÙÔ 2002 Ô˘ ›¯Â ηٷÎÙ‹ÛÂÈ ÙÔ Î‡ÂÏÏÔ), Ô ¿ÏÏÔ˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÊÙ¿ÛÂÈ ÔÙ¤ ÛÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· ÛÙËÓ Î·Ù¿ÎÙËÛË ÂÓfi˜ ÙÚÔ·›Ô˘. ∞∂∫ Î·È ∞ÙÚfiÌËÙÔ˜, ‰ËÏÒÓÔ˘Ó ÂÍ›ÛÔ˘ ‰È„·Ṳ̂ÓÔÈ ÁÈ· ÙËÓ “ÎÔ‡·” ÛÙÔÓ ÛËÌÂÚÈÓfi ÙÂÏÈÎfi (8.30Ì.Ì.) ÙÔ˘ ΢¤ÏÏÔ˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜. ∫·È ÔÈ ‰˘Ô ÙÔ˘˜, ÌÂÙ¿ ·fi ̤ÙÚÈ· ¯ÚÔÓÈ¿ ÛÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Ù˘ ™Ô‡ÂÚ §ÈÁÎ ÂȯÂÈÚÔ‡Ó Ó· οÓÔ˘Ó ÙËÓ ˘¤Ú‚·ÛË. ΔÈ ÎÔÈÓfi ¤¯Ô˘Ó ÔÈ ‰‡Ô ÛËÌÂÚÈÓÔ› “ÌÔÓÔÌ¿¯ÔÈ” . ¶ˆ˜ ‚·Û›˙ÔÓÙ·È Û Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Â‰Ò Î·È ¯ÚfiÓÈ· ÍÂÂÚ¿ÛÂÈ Ù· 30 ÙÔ˘˜ ¯ÚfiÓÈ·. Œ¯Ô˘ÌÂ Î·È Ï¤Ì ÏÔÈfiÓ. ∏ ∞∂∫ ¤¯ÂÈ ÙÔÓ ¡›ÎÔ §˘ÌÂÚfiÔ˘ÏÔ Ô˘ ÛÙ· 36 ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÈ· ı¤ÏÂÈ Ó· ·ÍÈÔÔÈ‹ÛÂÈ ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¢ηÈÚ›· ÁÈ· Ó· ¿ÚÂÈ ÙÔÓ ÚÒÙÔ Ù›ÙÏÔ Ù˘ ÂÈÙ˘¯Ë̤Ó˘ ηٿ Ù· ¿ÏÏ· ηÚȤڷ˜ ÙÔ˘. ∞fi ÎÔÓÙ¿ ÙÔ˘, ÔÈ 35¯ÚÔÓÔÈ ¢¤ÏÏ·˜ Î·È °ÂˆÚÁ¤·˜ Ô˘ ‚ϤÔ˘Ó ˆ˜ “ÙÂÏÂÈÒÓÔ˘Ó Ù· „ˆÌÈ¿” ÙÔ˘˜ Î·È ‰È„Ô‡Ó ÁÈ· ÙË ‰È¿ÎÚÈÛË. 줂·È·, ˘¿Ú¯ÂÈ Î·È Ô 33¯ÚÔÓÔ˜ ¶·ÓÙÂÏ‹˜ ∫·Ê¤˜ Ô˘ Û˘ÌÏËÚÒÓÂÈ ÙÔ ·˙Ï ÙˆÓ “˘ÂÚËϛΈӔ Ù˘ ∞∂∫. ŸÛÔ ÁÈ· ÙÔÓ ∞ÙÚfiÌËÙÔ; ∞˘Ùfi˜ ÎÈ ·Ó ¤¯ÂÈ “·Ô‡‰Â˜” . √ ¡ÂÌÂÁϤڷ˜ ‰È¿ÁÂÈ ÙÔ 36Ô ¯ÚfiÓÔ Ù˘ ˙ˆ‹˜ ÙÔ˘, Ô ™Ê·ÎÈ·Ó¿Î˘ Î·È Ô ªÈ¯·ËÏ›‰Ë˜ ÙÔ 35Ô, ÂÓÒ ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó, Ô 34·Ú˘ ª·˙›ÓÛÎÈ, ÔÈ 33¿Úˉ˜ ∞Ó·ÛÙ·Û¿ÎÔ˜, ™·ÁηÓfiÊÛÎÈ Î·È Ô 32¿Ú˘ ™·ÚÌȤÓÙÔ. ∞Ô̤ÓÂÈ ÏÔÈfiÓ Ó· ‰Ô‡ÌÂ, ·Ó ÈÛ¯‡ÂÈ ·˘Ùfi Ô˘ ϤÂÈ Ô Ï·fi˜ Ì·˜ Î·È ·ÚÎÂÙÔ› ÙÔ ˘ÈÔıÂÙÔ‡Ó ˆ˜ “Ë ÁÚÈ· ÎfiÙ· ¤¯ÂÈ ÙÔ ˙Ô˘Ì›” . °È·Ù›, ÛÙÔÓ ÛËÌÂÚÈÓfi ÙÂÏÈÎfi ÙÔ˘ ΢¤ÏÏÔ˘, ÙÔ “ÙfiÔ ÛÙ· ÓÈ¿Ù·” ¤¯ÂÈ ¿ÂÈ ÛÙËÓ Î˘ÚÈÔÏÂÍ›· ...ÂÚ›·ÙÔ.

™ÙÔ μfiÏÔ ÙÔ ·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ‚ÂÙÂÚ¿ÓˆÓ ‚fiÏÂ˚ ™Δ√ μfiÏÔ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÙÔ ÂÚ¯fiÌÂÓÔ ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ ÙÔ ·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ‚ÂÙÂÚ¿ÓˆÓ ‚fiÏÂ˚ Û ¿ÓÙÚ˜ Î·È Á˘Ó·›Î˜. ◊‰Ë, Ë ªÈÎÙ‹ ÔÌ¿‰· Á˘Ó·ÈÎÒÓ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ÚÔÂÙÔÈÌ¿˙ÂÙ·È ÂÓÙ·ÙÈο Ì ÛÙfi¯Ô Ó· οÓÂÈ ÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË ‰˘Ó·Ù‹ ÂÌÊ¿ÓÈÛË. ∏ ¡›ÎË ™‚Ô ÏÈ·ÓÙÔÔ‡ÏÔ˘ Î·È Ë ™ÔÊ›· ªÔ˘ ÌÔ‡ÎË, ‹‰Ë Û˘ÓÙÔÓ›˙Ô˘Ó ÙË ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË Ô˘ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÛÙÔ ∂ÎıÂÛÈ·Îfi ∫¤ÓÙÚÔ Î·È ÛÙÔ ÎÏÂÈÛÙfi Á˘ÌÓ·ÛÙ‹ÚÈÔ “μ¿Î˘ ¶·Ú·Û΢fiÔ˘ÏÔ˜” . ΔËÓ ‚ÔÏÈÒÙÈÎË ÔÌ¿‰· ı· Ï·ÈÛÈÒÛÔ˘Ó ·ÏȤ˜ ‚ÔÏÂ˚ÌÔÏ›ÛÙÚȘ, ·Ó¿ÌÂÛ¿ ÙÔ˘˜ ÔÈ: μ¿Ûˆ ∫·˙Ô›‰Ô˘, ™ÔÊ›· ™ÙÚÔ‡ÁÁË, ¢‹ÌËÙÚ· ™Ù·ÌÔÔ‡ÏÔ˘, °È¿ÓÓ· ∞˘ÁÂÚÈÓÔ‡, °ÂˆÚÁ›· ™·ÚËÁÈ¿ÓÓË, ™ÔÊ›· ªÔ˘ÌÔ‡ÎË, ¡›ÎË ™‚ÔÏÈ·ÓÙÔÔ‡ÏÔ˘ Î.·. §fiÁˆ ÙˆÓ ‰‡ÛÎÔÏˆÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Û˘ÓıËÎÒÓ, ÔÈ ·ıÏ‹ÙÚȘ Î·È ÔÈ ·ıÏËÙ¤˜ Ô˘ ı· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯Ô˘Ó, ı· ÏËÚÒÛÔ˘Ó ÂÍ’ ȉ›ÔȘ Ù· ¤ÍÔ‰¿ ‰È·ÌÔÓ‹˜ ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ fiÏË Ì·˜, ÂÓÒ ÔÈ ÔÌ¿‰Â˜ Ô˘ ı· ¤ÏıÔ˘Ó Î˘Ú›ˆ˜ ·fi ∞ı‹Ó· Î·È £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË, ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÙÔÓÒÛÔ˘Ó Û οÔÈÔ ‚·ıÌfi ÙËÓ ÙÔÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌ›·. Δ¤ÙÔÈ· Ó· Á›ÓÔÓÙ·È ÏÔÈfiÓ...

ªfiÏȘ 1500 ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ· ª√§π™ 1500 ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ· ı· Ù˘ÒÛÂÈ Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μ. ÁÈ· ÙÔÓ ·ÁÒÓ· Ì ÙÔÓ ¶∞√∫ ÛÙÔ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎfi, Ù· ÔÔ›· Ì¿ÏÈÛÙ· ı· Ù· ÌÔÈÚ¿ÛÂÈ ÛÙÔ˘˜ ÙÚÂȘ Û˘Ó‰¤ÛÌÔ˘˜ ÔÚÁ·ÓˆÌ¤ÓˆÓ ÊÈÏ¿ıψÓ, ı¤ÏÔÓÙ·˜ ¤ÙÛÈ Ó· ÌˉÂÓ›ÛÂÈ ÙȘ Èı·ÓfiÙËÙ˜ Ó· ‰È·ÙÂıÔ‡Ó ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ· Û ÊÈÏ¿ıÏÔ˘˜ ÙÔ˘ “¢ÈÎÂÊ¿ÏÔ˘ ÙÔ˘ μÔÚÚ¿” . °È’ ·˘Ùfi, fiÛÔÈ Ê›Ï·ıÏÔÈ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ‰Ô˘Ó ÙÔ Ì·Ù˜, ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ·Ú¿ Ó· Û‡ÛÔ˘Ó Ó· ·ÁÔÚ¿ÛÔ˘Ó Ù· Ì›ÓÈ

∞˜ ÂÏ›ÛÔ˘Ì ˆ˜ Ù· “ÁÂÚfiÓÙÈ·” Ì fiÏÔ ÙËÓ ÂÌÂÈÚ›· ÙÔ˘˜, ı· ÚÔÛʤÚÔ˘Ó Î·Ïfi ı¤·Ì· Î·È Î˘Ú›ˆ˜ ˆ˜ ‰ÂÓ ı· ¤¯Ô˘Ì Â·Ó¿ÏË„Ë ÙˆÓ ıÏÈ‚ÂÚÒÓ ÂÂÈÛÔ‰›ˆÓ Ô˘ Û˘¯Ó¿-˘ÎÓ¿ Û˘Ì‚·›ÓÔ˘Ó ÛÙ· ÂÏÏËÓÈο Á‹‰·. ∞Ó Î·È ‰ÂÓ ÙÔ ÔÏ˘ÈÛÙ‡ԢÌÂ, ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÙÔ Â˘¯fiÌ·ÛÙ ӷ Ï›„Ô˘Ó ÔÈ ·ıÏÈfiÙËÙ˜. ÕÏψÛÙÂ, Ë ÂÏ›‰· Âı·›ÓÂÈ ¿ÓÙ· ÙÂÏÂ˘Ù·›·...

ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ· ‰È·ÚΛ·˜, Ù· ÔÔ›· ı· ÈÛ¯‡Ô˘Ó ÂÈϤÔÓ ÙˆÓ 1500. ŒÙÛÈ, ı· ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÔ˘Ó ÙËÓ Â›ÛÔ‰fi ÙÔ˘˜ ÛÙÔ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎfi Î·È ÛÙÔ˘˜ ÙÚÂȘ ·ÁÒÓ˜

ÙˆÓ Ï¤È ÔÊ, ı· ÏËÚÒÛÔ˘Ó Û˘ÓÔÏÈο ÏÈÁfiÙÂÚ· ¯Ú‹Ì·Ù· ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÙÚÂȘ ·ÁÒÓ˜, ÂÓÒ ı· ÂÓÈÛ¯‡ÛÔ˘Ó ÔÈÎÔÓÔÌÈο ÙËÓ ¶∞∂ ÂÓfi„ÂÈ Ù˘ ÌÂÙ·ÁÚ·ÊÈ΋˜ ÂÚÈfi‰Ô˘.

¢ÂÓ ÙÔ ¿ÓÙÂÍÂ

ª›· ·fi Ù· ›‰È· ∂°ø ı· ʇÁˆ Î·È Â‡¯ÔÌ·È Ó· ˘¿ÚÍÂÈ “∂ ˘ÁÈ‹˜ ÚfiÙ·ÛË ÁÈ· ÙË ‰È¿‰Ô¯Ë ηٿÛÙ·ÛË ÛÙËÓ ¶∞∂ ¡›ÎË” , Â·Ó¤Ï·‚ ¯ı˜ ÛÙÔÓ Ú·‰ÈÔʈÓÈÎfi ÛÙ·ıÌfi “Blue Club” Ô ™ÙÚ¿ÙÔ˜ °È‰fiÔ˘ÏÔ˜. √ ÈÛ¯˘Úfi˜ ¿ ÓÙÚ·˜ ÙˆÓ “΢·ÓÔχΈӔ ·Ó·Ì¿ÛËÛ ÏfiÁÈ· ¯ÈÏÈÔÂÈˆÌ¤Ó· Î·È Ì¿ÏÏÔÓ ‰ÂÓ ÈηÓÔÔ›ËÛ ·fiÏ˘Ù· Ì ٷ ÏÂÁfiÌÂÓ¿ ÙÔ˘ ÙÔ˘˜ ÊÈÏ¿ıÏÔ˘˜ Ù˘ ¡›Î˘ Ô˘  ڛÌÂÓ·Ó Ó’ ·ÎÔ‡ÛÔ˘Ó ÙÈ Ì¤ÏÏÂÈ ÁÂÓ¤ Ûı·È. ¢ÂÓ Â› ÎÔ˘‚¤ÓÙ·, Ô‡Ù ÁÈ· ÙȘ Û˘Ó ¯Â›˜ ·ÏÏ·Á¤˜ ÚÔÔÓËÙÒÓ, Ô‡Ù ÁÈ·Ù› Ë ¡›ÎË ¤·È˙ ¯ˆÚ›˜ Û¤ÓÙÂÚ ÊÔÚ Û fiÏÔ ÙÔÓ ‚’ Á‡ÚÔ. ª›ÏËÛ ÁÈ· Ù· ¯Ú‹Ì·Ù· Ô˘

¤¯ÂÈ ‚¿ÏÂÈ, ÂÓÒ ·Ú·ÔÓ¤ıËΠˆ˜ Ô˘‰Â›˜ ı¤ÏËÛ ӷ Ï·ÈÛÈÒÛÂÈ ÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË ÁÈ· Ó· ‚ÔËı‹ÛÂÈ. ΔÔ ı¤Ì· Â›Ó·È ˆ˜ Ô Î. °È‰fiÔ˘ÏÔ˜ Â‰Ò Î·È ‰‡Ô ¯ÚfiÓÈ·, fiÏÔ ·Ó·ÎÔÈÓÒÓÂÈ ˆ˜ ʇÁÂÈ, ·ÏÏ¿ ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÙÔ ÌÂÙ·ÓÈÒÓÂÈ Î·È ·Ú·Ì¤ÓÂÈ. ∞˘Ù‹ ÙË ÊÔÚ¿ ı· ÂÌ Ì›ÓÂÈ ¿Ú·Á ÛÙËÓ ·fiÊ·Û‹ ÙÔ˘; ∏ ¡›ÎË, ÔÏÔÎÏËÚÒÓÂÈ ¿ÏÏË ÌÈ· ·ÔÙ˘¯Ë̤ÓË ¯ÚÔÓÈ¿ Î·È ı· Ú¤ÂÈ ¿ÌÂÛ· Ó’ ·Ú¯›ÛÂÈ ÙÔÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌfi ÁÈ· ÙËÓ ÂfiÌÂÓË. £· Ú¤ÂÈ fï˜ Ó· ÍÂηı·Ú› ÛÂÈ ÂÈÙ¤ÏÔ˘˜ ÙÔ ÙÔ›Ô ÛÙ· ‰ÈÔÈÎËÙÈο Î·È Ó’ ·ÔÎÙ‹ÛÂÈ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ. ∞ÏÏÈÒ˜, ÎÈÓ‰˘Ó‡ÂÈ Ó· ÊÙ¿ÛÂÈ ¿ÏÈ Ë ¤ Ó·ÚÍË Ù˘ Ó¤·˜ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ ÂÚÈfi‰Ô˘ Ì ٷ ›‰È· ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·...

¢∂¡ ¿ÓÙÂÍÂ Ô ¶ÂϤ fiÏÔ ·˘Ùfi ÙÔ ÓÙfiÚÔ ÙˆÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›ˆÓ ËÌÂÚÒÓ Î·È ÙȘ Û˘ÁÎÚ›ÛÂȘ Ô˘ Á›ÓÔÓÙ·È ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔÓ §ÈÔÓ¤Ï ª¤ÛÈ Î·È ÙÔÓ ∫ÚÈÛÙÈ¿ÓÔ ƒÔÓ¿ÏÓÙÔ Î·È ·ÎfiÌË ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔÓ ª¤ÛÈ Î·È ÙÔÓ ª·Ú·ÓÙfiÓ·. ŒÙÛÈ, ‰È·Ì·ÚÙ˘ÚfiÌÂÓÔ˜ ‰‹ÏˆÛ ÌÈÏÒÓÙ·˜ Ì¿ÏÈÛÙ· Û ...ÙÚ›ÙÔ ÚfiÛˆÔ: “°È· ̤ӷ Ô ¶ÂϤ Â›Ó·È Ô Î·Ï‡ÙÂÚÔ˜. ∫·Ó›˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÂÙ‡¯ÂÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·fi ·˘ÙfiÓ. ∂›Ó·È Ô ÌfiÓÔ˜ ·›ÎÙ˘ Ô˘ ‹Ù·Ó ·ÁÎfiÛÌÈÔ˜ ÚˆÙ·ıÏËÙ‹˜ ÛÙ· 17 ÙÔ˘, Ô˘ η٤ÎÙËÛ ÙÚ›· ªÔ˘ÓÙÈ¿Ï Î·È Ô˘ ÛÎfiÚ·Ú ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ·fi 1228 ÊÔÚ¤˜” . ∞fi ÎÂÈ Î·È ¤Ú·, Ô Î·ı¤Ó·˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ ‰ÂÈ Ó· ·ÁˆÓ›˙ÔÓÙ·È Ù· ÌÂÁ¿Ï· “·ÛÙ¤ÚÈ·” ÙÔ˘ ·ÁÎfiÛÌÈÔ˘ Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· οÓÔ˘Ó ÙȘ Û˘ÁÎÚ›ÛÂȘ ÙÔ˘˜ Î·È Ó· ¤¯Ô˘Ó ÙËÓ ¿Ô„‹ ÙÔ˘˜. ¶¿ÓÙˆ˜, ·ÎfiÌË Î·È ÙÒÚ· Ô ¶ÂϤ Ûȯ·›ÓÂÙ·È ÙȘ ϤÍÂȘ ...‰Â‡ÙÂÚÔ˜ Î·È ÙÚ›ÙÔ˜.

ª·Ì¿‰Â˜ Âӈ̤Ó˜ Ì ÙÔÓ √.À.∫.μ. ÙÚÂϷ̤Ó˜ ª∞ª∞¢∂™ Âӈ̤Ó˜ Ì ÙÔÓ “ª √.À.∫.μ. ÙÚÂϷ̤Ó˜” ·Ó¤ÊÂÚ·Ó Ù· ÌÏÔ˘˙¿ÎÈ· Ô˘ ÊÔÚÔ‡Û·Ó ÔÈ ÌËÙ¤Ú˜ ·ÚÎÂÙÒÓ ·ÈÎÙÒÓ Ù˘ ‚ÔÏÈÒÙÈ΢ ÔÌ¿‰·˜ ÛÙÔ ÎÔÏ˘Ì‚ËÙ‹ÚÈÔ “μ. ¶ÔχÌÂÚÔ˜” ÚÔÛ·ıÒÓÙ·˜ Ì’ ·˘Ùfi ÙÔÓ ÙÚfiÔ Ó· Û˘Ì·Ú·ÛÙ·ıÔ‡Ó ÛÙȘ ÚÔÛ¿ıÂȘ ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ ÙÔ˘˜, ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙˆÓ ·ÁÒÓˆÓ fiÏÔ Ù˘ ËÌÈÙÂÏÈ΋˜ Ê¿Û˘. ¢˘Ó·ÌÈ΋ Ë ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘ √.À.∫.μ. Û fiÏ· Ù· Â›‰·...


™∞μμ∞Δ√ 30 A¶ƒπ§π√À 2011

μÔÏÈÒÙ˜ ‰È·ÈÙËÙ¤˜ ÛÙ· ÂıÓÈο ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·Ù· Ì¿ÛÎÂÙ ∞fi ÙÔÓ ™‡Ó‰ÂÛÌÔ ¢È·ÈÙËÙÒÓ ∫·Ï·ıÔÛÊ·›ÚÈÛ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ ·Ó·ÎÔÈÓÒÓÂÙ·È fiÙÈ ÙÔ ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ ı· “ÛÊ˘Ú›ÍÔ˘Ó” ÛÙ· ÂıÓÈο ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·Ù· ÔÈ Î¿ÙˆıÈ ‰È·ÈÙËÙ¤˜ (Ì ¤ÓÙÔÓ· Ù· ̤ÏË ÙÔ˘ ™¢∫ª):

A1 ∞Ó‰ÚÒÓ ∞’ º¿ÛË ¶Ï¤È ÔÊ ™¿‚‚·ÙÔ 30/4 ∞ÏÂÍ¿Ó‰ÚÂÈÔ 17.00 ÕÚ˘-ª·ÚÔ‡ÛÈ: ∞Ó·ÛÙfiÔ˘ÏÔ˜, ºÔ‡Ê˘, ™Ù·Ì·ÙfiÔ˘ ÏÔ˜, ªÔ‡ÛÙÔ˜ (ÎÔÌÈÛ¿ÚÈÔ˜). ΔÂÙ¿ÚÙË 4/5 μÂÓÂÙfiÎÏÂÈÔ 19.00 ∫ÔÏÔÛÛfi˜-√Ï˘ÌÈ·Îfi˜: Δ·Ó·Ù˙‹˜, ∫·ÙÚ·¯Ô‡Ú·˜, ¢ÂÛÏ‹˜, μÈÙ˙ËÏ·›Ô˜ (ÎÔÌÈÛ¿ÚÈÔ˜).

∞2 ∞Ó‰ÚÒÓ ™¿‚‚·ÙÔ 30/4 μ’ ¢∞∫ ∫·ÙÂÚ›Ó˘ 16.15 ¶ÈÂÚÈÎfi˜/∞Ú¯¤Ï·Ô˜-∞°√ ƒÂı‡ÌÓÔ˘: ¶·Ó·ÁÈÒÙÔ˘, ¶Ô˘ÚÛ·Ó›‰Ë˜ °, Δ˙·ÊϤÚ˘, °Î·Ó¿ÙÛÈÔ˜ (ÎÔÌÈÛ¿ÚÈÔ˜). ¡‹·Ú ∏ÛÙ 17.30 ¡‹·Ú ∏ÛÙ-√Ï˘ÌÈ¿‰· ¶.: ¢ÂÛÏ‹˜, ¶·ÁÒÓ˘, ∫ÔÓÙ›Ï˘, ∞ÏÈÊÚ·Á΋˜ (ÎÔÌÈÛ¿ÚÈÔ˜).

μ’ ∞Ó‰ÚÒÓ ™¿‚‚·ÙÔ 30/4 ∞ÚÓ·›·˜ 17.00 ™ÙÚ·ÙÒÓÈ-∞Ó·Á¤ÓÓËÛË ºÏ.: ∫·ÏÔÁÂÚfiÔ˘ÏÔ˜, ¶ÈÙÛ›Ïη˜ ª, ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜ ¡. (ÎÔÌÈÛ¿ÚÈÔ˜). ¢∞∫ μÈΤϷ˜ 17.00 º›ÏÈÔ˜ μ¤Ú.ª∂¡Δ: Δ·ÙÔ‡‰Ë˜, μÔÁÈ·Ù˙‹˜, ∫ÔÓÙfi˙˘ (ÎÔÌÈÛ¿ÚÈÔ˜).

∂ÈÌÔÚʈÙÈ΋ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ΔË ¢Â˘Ù¤Ú· 2/5/ Î·È ÒÚ· 19:30 ÛÙ· ÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ ™˘Ó‰¤ÛÌÔ˘ ¢È·ÈÙËÙÒÓ ∫·Ï·ıÔÛÊ·›ÚÈÛ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ (™ÎÂÓ‰ÂÚ¿ÓË 7 - ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜, 5Ô˜ fiÚÔÊÔ˜) ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› Ë Ù·ÎÙÈ΋ ÂÈÌÔÚʈÙÈ΋ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ÙˆÓ ‰È·ÈÙËÙÒÓ ÌÂÏÒÓ ÙÔ˘. ÀÂÓı˘Ì›˙ÂÙ·È fiÙÈ Ë ·ÚÔ˘Û›· fiÏˆÓ ÙˆÓ ‰È·ÈÙËÙÒÓ ÛÙȘ ÂÈÌÔÚʈÙÈΤ˜ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÂȘ Â›Ó·È ˘Ô¯ÚˆÙÈ΋.

Δ· Ï¤È ÔÊ ÛÙËÓ ∞1 Ì¿ÛÎÂÙ ŒÍÈ ÔÌ¿‰Â˜ Ú›¯ÓÔÓÙ·È Û‹ÌÂÚ· ÛÙË Ì¿¯Ë ÙˆÓ Ï¤È ÔÊ Ù˘ ∞1 Ì¿ÛÎÂÙ, ÂÓÒ ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ ·È¯Ó›‰È ı· ‰ÒÛÔ˘Ó ÛÙȘ 4 Ì.Ì. ¶ÂÚÈÛÙ¤ÚÈ Î·È ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜, Ì ÙÔ˘˜ “Ú¿ÛÈÓÔ˘˜ Ó· ¤¯Ô˘Ó οÓÂÈ ‹‰Ë ÙÔ ˘¤Ú ÙÔ˘˜ 1-0. ∏ ÛÂÈÚ¿ ·˘Ù‹ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÈÔ ÌÚÔÛÙ¿, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ‰È¢ÎÔÏ˘ÓıÔ‡Ó ÔÈ “Ú¿ÛÈÓÔÈ” ÏfiÁˆ Ù˘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ Ê¿ÈÓ·Ï ÊÔÚ Ù˘ ∂˘ÚˆÏ›Áη˜. ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜ ·ÁÒÓ˜, ÛÙȘ 5 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· Ô ÚÒÙÔ˜ Ù˘ ηÓÔÓÈ΋˜ ÂÚÈfi‰Ô˘ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜, ı· ·Ó·ÌÂÙÚËı› Ì ÙÔÓ ∫ÔÏÔÛÛfi Î·È Ô ÕÚ˘ Ì ÙÔ ª·ÚÔ‡ÛÈ, ÂÓÒ ÛÙȘ 7 Ì.Ì. ı· ÎÔÓÙÚ·ÚÈÛÙÔ‡Ó Ô ¶∞√∫ Ì ÙËÓ ∫·‚¿Ï·. ™˘ÓÔÙÈο ÙÔ ÛËÌÂÚÈÓfi ÚfiÁÚ·ÌÌ·: 16.00 ¶ÂÚÈÛÙ¤ÚÈ-¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜ 17.00 √Ï˘ÌÈ·Îfi˜-∫ÔÏÔÛÛfi˜ 17.00 ÕÚ˘ ª·ÚÔ‡ÛÈ 19.00 ¶∞√∫-∫·‚¿Ï·

“ΔÚfiÌ·Í·Ó” Ì ™ÈÛ¤ ÛÙÔÓ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi ¶ÚfiÛηÈÚË ·ÓËÛ˘¯›· ÚÔοÏÂÛ ÛÙÔ Ù¯ÓÈÎfi ÂÈÙÂÏÂ›Ô ÙÔ˘ ¶·Ó·ıËÓ·˚ÎÔ‡ Ô Δ˙ÈÌÚ›Ï ™ÈÛ¤. √ °¿ÏÏÔ˜ ÂÈıÂÙÈÎfi˜ ‰ÂÓ Û˘ÌÌÂÙ›¯Â ÛÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ ÚÔfiÓËÛË, ηıÒ˜ ˘¤ÛÙË Ì˘˚Îfi Û·ÛÌfi ÛÙÔÓ ‰ÂÍÈfi ‰ÈΤʷÏÔ, ·ÏÏ¿ ÔÈ ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ ÛÙȘ Ôԛ˜ ˘Ô‚Ï‹ıËΠ‰ÂÓ ¤‰ÂÈÍ·Ó Î¿ÙÈ ·ÓËÛ˘¯ËÙÈÎfi. √ ÚÒÙÔ˜ ÛÎfiÚÂÚ ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ ¤Î·Ó ¯ı˜ ıÂÚ·›· Î·È Û‹ÌÂÚ· ı· ÚÔÔÓËı› ·ÙÔÌÈο, ·ÏÏ¿ ·fi ÙËÓ ΔÚ›ÙË ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÂÓÙ·¯ı› ÛÙÔ Î·ÓÔÓÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ·, ÔfiÙ ‰ÂÓ Ù›ıÂÙ·È ı¤Ì· ·Ô˘Û›·˜ ÙÔ˘ ·fi ÙÔ Ì·Ù˜ Ì ÙÔÓ ¶∞√∫ ÛÙËÓ ΔÔ‡Ì·, ÛÙȘ 8 ª·˝Ô˘, ÛÙËÓ ÚÂÌȤڷ ÙˆÓ Ï¤È ÔÊ.

23

ª∂ ¢π√ƒ°∞¡øΔ∏ Δ√¡ ¶ƒøΔ∂∞ ∫∞π Δ∏ ™Àªª∂Δ√Ã∏ 200 ªπ∫ƒø¡ ∫∞§∞£√™º∞πƒπ™Δø¡

√ÏÔÎÏËÚÒıËΠ̠ÂÈÙ˘¯›· ÙÔ ÙÔ˘ÚÓÔ˘¿ “∫¤ÓÙ·˘ÚÔ˜ 2011” ª

 ÌÂÁ¿ÏË ÔÚÁ·ÓˆÙÈ΋ Î·È ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ÂÈÙ˘¯›· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠÛÙÔ ÎÏÂÈÛÙfi Á˘ÌÓ·ÛÙ‹ÚÈÔ Ù˘ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜, ηıÒ˜ Î·È Û ·˘Ùfi ÙÔ˘ ∂ÎıÂÛÈ·ÎÔ‡ ∫¤ÓÙÚÔ˘ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ ÙÔ 1Ô ÙÔ˘ÚÓÔ˘¿ ·Î·‰ËÌÈÒÓ Ì¿ÛÎÂÙ Ì ÙËÓ ÂˆÓ˘Ì›· “∫¤ÓÙ·˘ÚÔ˜ 2011” . ¢ÈÔÚÁ·ÓˆÙ‹˜ ‹Ù·Ó Ë ÚfiÙ˘Ë ·Î·‰ËÌ›· ∞.√. ¶ÚˆÙ¤·˜ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ ÙÔ˘ ·Ï·›Ì·¯Ô˘ ηϷıÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ‹ ÙÔ˘ ÿˆÓ· ¡›ÎÔ˘ ∫·ÙÛ¿ÏË, ÂÓÒ ÙËÓ 1Ë ı¤ÛË Î·Ù¤Ï·‚·Ó Ë ¡›ÎË ÛÙÔ˘˜ ·Ì·›‰Â˜, Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘ ÛÙ· Ì›ÓÈ Î·È Ë ¢Ú·ÂÙÛÒÓ· ÛÙ· ÚÔÌ›ÓÈ. ƒÂÔÚÙ¿˙: °πøƒ°√™ ¶∂°π√™

∞fi ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË ÙÔ˘ ¶¿Û¯· ̤¯ÚÈ Î·È ¯ı˜, 15 ÔÌ¿‰Â˜ Ì¿ÛÎÂÙ, Ô˘ ¯ˆÚ›ÛÙËÎ·Ó Û ÙÚÂȘ ËÏÈÎȷΤ˜ ηÙËÁÔڛ˜, ÌÂÙ›¯·Ó ÛÙÔ ÙÔ˘ÚÓÔ˘¿ “∫¤ÓÙ·˘ÚÔ˜ 2011” . ¶·È‰È¿ 11 ¤ˆ˜ 14 ÂÙÒÓ Â›¯·Ó ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ¯·ÚÔ‡Ó ÙÔ ·È¯Ó›‰È Î·È Ó· ·ÔÎÙ‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÂÌÂÈÚ›· ·ÁÒÓˆÓ. ∫·È ÛÙȘ ÙÚÂȘ ηÙËÁÔڛ˜, Ô˘ ‹Ù·Ó ·Ì·›‰ˆÓ (ÁÂÓÓËı¤ÓÙ˜ ÙÔ 1997), Ì›ÓÈ (ÁÂÓÓËı¤ÓÙ˜ ÙÔ 1998) Î·È ÚÔÌ›ÓÈ (ÁÂÓÓËı¤ÓÙ˜ ÙÔ 1999 Î·È ÙÔ 2000), ¤ÁÈÓ·Ó ı·̷ÙÈÎÔ› ·ÁÒÓ˜ Ì ÙÔ˘˜ “ÈÙÛÈÚÈο‰Â˜” Ó· ·Ô‰ÂÈÎÓ‡Ô˘Ó ˆ˜ ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó ÌfiÏÈÎÔ Ù·Ï¤ÓÙÔ. ŸÌˆ˜, ÙÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚÔ ‹Ù·Ó fiÙÈ ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ οı ·Ó·Ì¤ÙÚËÛ˘ ÔÈ ·›ÎÙ˜ ÙˆÓ ‰‡Ô ÔÌ¿‰ˆÓ ¤Ê¢Á·Ó ·ÁηÏÈ·Ṳ̂ÓÔÈ ·fi ÙÔ Á‹Â‰Ô Û ̛· Ú·ÁÌ·ÙÈ΋ ·Ôı¤ˆÛË ÙÔ˘ “∂˘ ·ÁˆÓ›˙ÂÛı·È” ÌÈ· Î·È ·˘Ùfi Â›Ó·È ÙÔ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfi ÓfiËÌ· ÙÔ˘ ·ıÏËÙÈÛÌÔ‡. ∏ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ Û ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ Â›‰Ô, ÂÓÒ ¤ÓÙÔÓË ‹Ù·Ó Ë ·ÚÔ˘Û›· Û˘ÏÏfiÁˆÓ ·fi ÙË ª·ÁÓËÛ›·.

™ÙÈÁÌÈfiÙ˘Ô ·fi ÙËÓ ÙÂÏÂÙ‹ Ï‹Í˘ ∞fi ÙÔ ÓÔÌfi Ì·˜ ¤Ï·‚·Ó ̤ÚÔ˜ ÙÔ B.C. Volos, Ô °˘ÌÓ·ÛÙÈÎfi˜ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ μfiÏÔ˘ (Ì ‰‡Ô ÔÌ¿‰Â˜), Ë ¡›ÎË, Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘ Î·È Ô ∞.√. ™ÎÈ¿ıÔ˘. ∂›Û˘, ÌÂÙ›¯·Ó Ô ™¿ÚÙ·ÎÔ˜ ¢È‰˘ÌÔÙ›¯Ô˘, Ë ∫ÔÌÔÙËÓ‹, Ô πˆÓÈÎfi˜ ¡Èη›·˜, Ë ¢Ú·ÂÙÛÒÓ·, Ô ∞¯ÈÏϤ·˜ ΔÚÈ·Ó‰Ú›·˜, Ô ∞.√. ¶ÔÚʇڷ˜, Ô ∫ÂÚ·˘Ófi˜ §¿ÚÈÛ·˜, Ô ¶∞√∫ Î·È Ê˘ÛÈο Ô ‰ÈÔÚÁ·ÓˆÙ‹˜ ¶ÚˆÙ¤·˜ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢. º˘ÛÈο Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ȉȷ›ÙÂÚË ÛËÌ·Û›· ·fi ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ Ô ÛÙfi¯Ô˜ ÙˆÓ ‰ÈÔÚÁ·ÓˆÙÒÓ ‹Ù·Ó Ó· ‰Ôı› Ë ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÛÙÔ˘˜ ÏÈÏÈÔ‡ÙÂÈÔ˘˜ ·ıÏËÙ¤˜ ·’ fiÏË ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Ó· ÁÓˆÚÈÛÙÔ‡Ó, Ó· ·Ó·Ù‡ÍÔ˘Ó ÊÈϛ˜ Î·È Ó· ÁÓˆÚ›ÛÔ˘Ó ÙË ¯·Ú¿ Ô˘ ÙÔ˘˜ ÚÔÛʤÚÂÈ Ô ·ıÏËÙÈÛÌfi˜ Î·È È‰È·›ÙÂÚ· ÙÔ Ì¿ÛÎÂÙ. ¶¿ÓÙˆ˜, ÁÈ· ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· ·Í›˙ÂÈ Ó· ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ì fiÙÈ ÛÙÔ˘˜ ·Ì·›‰Â˜ ÚÒÙË ‹Ù·Ó Ë ¡›ÎË, ÛÙ· Ì›ÓÈ Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘ Î·È ÛÙ· ÚÔÌ›ÓÈ Ë ¢Ú·ÂÙÛÒÓ·. ŸÌˆ˜ Ô ϤÔÓ ·ÚÌfi‰ÈÔ˜ Ó· ÌÈÏ‹ÛÂÈ ÁÈ· ÙÔ ÙÔ˘ÚÓÔ˘¿ ·˘Ùfi Â›Ó·È Ô ¡›ÎÔ˜ ∫·ÙÛ¿Ï˘, ˘‡ı˘ÓÔ˜ Ù˘ ·Î·‰ËÌ›·˜ ÙÔ˘ ∞.√. ¶ÚˆÙ¤· £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢. √ ›‰ÈÔ˜ ‰‹ÏˆÛ ÛÙË “£” ·fiÏ˘Ù· ÈηÓÔÔÈË̤ÓÔ˜, ÙfiÛÔ ·fi ÙÔ ı¤·Ì· Ô˘ ·ÚÔ˘Û›·Û·Ó ÔÈ ÔÌ¿‰Â˜, fiÛÔ Î·È ·fi ÙȘ ¿ÚÈÛÙ˜ Û˘Óı‹-

Θ Ô˘ ˘‹Ú¯·Ó ÁÈ· ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ÙÔ˘ÚÓÔ˘¿: “ΔÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ÙÔ˘ÚÓÔ˘¿ Ì¿ÛÎÂÙ Â›Ó·È Ë ÚÒÙË ÊÔÚ¿ Ô˘ Á›ÓÂÙ·È ÛÙÔÓ ÂÏÏ·‰ÈÎfi ¯ÒÚÔ. ∂ÈϤͷÌ ӷ Á›ÓÂÈ ÛÙÔÓ μfiÏÔ, ·ÊÂÓfi˜ ÌÂÓ ÂÂȉ‹ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜, ·ÊÂÙ¤ÚÔ˘ ‰Â ÂÂȉ‹ ¤¯Ô˘Ì οÓÂÈ ·Ó¿ÏÔÁË ...ÚÔÂÚÁ·Û›· ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ·ÊÔ‡ Ù· ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ· ÙÚ›· ¯ÚfiÓÈ· ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÛ·Ì Û ÿÓÈ· Î·È ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ ·Ó¿ÏÔÁ· ÙÔ˘ÚÓÔ˘¿ ·Î·‰ËÌÈÒÓ Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘. ª¿ÏÈÛÙ· ÙÔÓ πÔ‡ÓÈÔ ı· ‰ÈÔÚÁ·Óˆı› ÙÔ 4Ô Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÎfi ÙÔ˘ÚÓÔ˘¿ “∫¤ÓÙ·˘ÚÔ˜” . ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙË ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË ÙÔ˘ Ì¿ÛÎÂÙ fiÏ· ·ÏËÛ·Ó fiˆ˜ ÂÚÈ̤ӷÌÂ. ŒÁÈÓ·Ó Ôχ fiÌÔÚÊ· ·È¯Ó›‰È· Î·È ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹Û·Ì ÂÚ›Ô˘ 200 ·È‰È¿ ·fi 15 ÔÌ¿‰Â˜ Ó· ͉ÈÏÒÓÔ˘Ó ÙÔ Ù·Ï¤ÓÙÔ ÙÔ˘˜ Î·È Ê˘ÛÈο Ó· ·ÔÎÔÌ›˙Ô˘Ó ÔχÙÈ̘ ÂÌÂÈڛ˜ ÁÈ· ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ. º˘ÛÈο ÔʤÏË Â›¯Â Î·È Ë ÂÚÈÔ¯‹. Δ· ÍÂÓԉԯ›· ÛÙËÓ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ Á¤ÌÈÛ·Ó, ÂÓÒ ÌÔÈÚ¿ÛÙËÎ·Ó Û fiÏ· Ù· ·È‰È¿ ‰È·ÊËÌÈÛÙÈο Ê˘ÏÏ¿‰È· Ì ÙȘ ÔÌÔÚÊȤ˜ ÙÔ˘ ¶ËÏ›Ô˘ Ù· ÔÔ›· ı· οÓÔ˘Ó ÙÔ Á‡ÚÔ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜. ªÂ ‰Â‰Ô̤ÓÔ Î·È ÙÔ fiÙÈ Ë ÊÈÏÔÍÂÓ›· ‹Ù·Ó ¿„ÔÁË, ÛÎÔ‡ԢÌ ӷ ηٷÛÙ‹ÛÔ˘Ì ٷ ÙÔ˘ÚÓÔ˘¿ “∫¤-

™ÙȘ 2 ª·˝Ô˘ ÔÈ ·ÔÊ¿ÛÂȘ ÁÈ· ÙȘ ·‰ÂÈÔ‰ÔÙ‹ÛÂȘ ÔÌ¿‰ˆÓ ËÓ ÚÔÛ¯‹ ¢Â˘Ù¤Ú· 2 ª·˝Ô˘ ı· ·Ó·ÎÔÈÓˆıÔ‡Ó fiϘ ÔÈ ·ÔÊ¿ÛÂȘ ÂÚ› ·‰ÂÈÔ‰ÔÙ‹ÛˆÓ.

Δ

∞˘Ùfi ·ÊÔÚ¿, ÙfiÛÔ ÙȘ ÂʤÛÂȘ ÙÔ˘ ¶·ÓÈˆÓ›Ô˘ Î·È ÙÔ˘ ∏Ú·ÎÏ‹, fiÛÔ Î·È ÙȘ ÂÓÓ¤· ÔÌ¿‰Â˜ Ù˘ μ’ ∂ıÓÈ΋˜ Ô˘ ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ó ·fi ÙÔ ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈÔ fiÚÁ·ÓÔ ·‰ÂÈÔ‰fiÙËÛ˘ Ó· Ì¿ıÔ˘Ó ·Ó ÏËÚÔ‡Ó ÙȘ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ Ó· ·ÁˆÓÈÛÙÔ‡Ó ÛÙË ™Ô‡ÂÚ §ÈÁÎ. ΔËÓ ΔÚ›ÙË Û˘Ó‰ÚÈ¿˙ÂÈ Î·È ÙÔ ‰È·ÈÙËÙÈÎfi ‰ÈηÛÙ‹ÚÈÔ fiÔ˘ ¤¯ÂÈ ÚÔÛʇÁÂÈ Ë ™Ô‡ÂÚ §ÈÁÎ, ÂÓÒ Ì¤¯ÚÈ ÙËÓ √À∂º∞ ÛÎÔ‡ÂÈ Ó· ÊÙ¿ÛÂÈ Ë §¿ÚÈÛ·. ΔÔ ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈÔ fiÚÁ·ÓÔ ·‰ÂÈÔ‰fiÙËÛ˘ Ù˘ ∂¶√ ÂͤٷÛ ¯ı˜ ÙÔ˘˜ ˘fiÏÔÈÔ˘˜ Ù¤ÛÛÂÚȘ ʷΤÏÔ˘˜ ÙˆÓ ÔÌ¿‰ˆÓ Ù˘ μ’ ∂ıÓÈ΋˜ Ô˘ ‰ÈÂΉÈÎÔ‡Ó ÙËÓ ¿ÓÔ‰Ô ÙÔ˘˜ ÛÙË ™Ô‡ÂÚ §ÈÁÎ, ›Ù ̤ۈ ‚·ıÌÔÏÔÁ›·˜, ›Ù ̤ۈ ·Ó¿Á΢ Ó· Û˘ÌÏËÚˆıÔ‡Ó ı¤ÛÂȘ ÛÙË ÌÂÁ¿ÏË Î·ÙËÁÔÚ›· ÏfiÁˆ ÌË ·‰ÂÈÔ‰fiÙËÛ˘ ÙÔ˘ ∏Ú·ÎÏ‹ Î·È ÙÔ˘ ¶·ÓÈˆÓ›Ô˘ ‹ ÂÓfi˜ ÂÎ ÙˆÓ ‰‡Ô. √È Ê¿ÎÂÏÔÈ Ô˘ ÂÍÂÙ¿ÛÙËÎ·Ó ‹Ù·Ó ÙˆÓ ¶∞∂ ΔڛηϷ, μ¤ÚÔÈ·, ¢È·ÁfiÚ·˜ Î·È ¶·ÓıÚ·ÎÈÎfi˜. √È ÔÌ¿‰Â˜ ÙˆÓ ΔÚÈÎ¿ÏˆÓ Î·È Ù˘ ƒfi‰Ô˘ ʤÚÔÓÙ·È Û‡Ìʈӷ Ì ‰È·ÚÚÔ¤˜- Ó· ¤¯Ô˘Ó οÔȘ ÂÏÏ›„ÂȘ ÛÙ· ÛÙÔȯ›· Ô˘ ÚÔÛÎfiÌÈÛ·Ó. ∞fi ÙËÓ ¶¤ÌÙË Â›¯·Ó ‹‰Ë ÂÍÂÙ·ÛÙ› ÔÈ Ê¿ÎÂÏÔÈ ÙˆÓ ¶∞∂ ¶∞™ °È¿ÓÓÈÓ·, ¶·Ó·ÈÙˆÏÈÎfi˜, √º∏ (η٤ıÂÛ ¯ı˜

Û˘ÌÏËڈ̷ÙÈο ÛÙÔȯ›·), §Â‚·‰ÂÈ·Îfi˜ Î·È ¢fiÍ· ¢Ú¿Ì·˜. ø˜ ÁÓˆÛÙfiÓ, ÁÈ· ÙÔ˘˜ ∫ÚËÙÈÎÔ‡˜ Î·È ÙÔ˘˜ ¢Ú·ÌÈÓÔ‡˜ ˘¿Ú¯ÂÈ ·ÚÓËÙÈ΋ ÂÈÛ‹ÁËÛË ÏfiÁˆ ÂÏÏ›„ˆÓ. °È· ÙË ¢fiÍ· Â›Ó·È ÂÔ˘ÛÈÒ‰ÂȘ, ÂÓÒ ÁÈ· ÙÔÓ √º∏ Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· Â›Ó·È ÛÔ‚·Ú¿. √È ¿ÓıÚˆÔÈ ÙÔ˘, ÂÍ¿ÏÏÔ˘, ·Ú·‰¤¯ÔÓÙ·È fiÙÈ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ Û ÚÒÙÔ ‚·ıÌfi Â›Ó·È Û¯Â‰fiÓ ·›ı·ÓÔ Ó· Ï¿‚Ô˘Ó ¿‰ÂÈ·. √È ·ÔÊ¿ÛÂȘ ÁÈ· ÙȘ ÂÓÓ¤· ¶∞∂ Ù˘ μ’ ∂ıÓÈ΋˜ ı· ·Ó·ÎÔÈÓˆıÔ‡Ó ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· 2/5 Î·È fiÛ˜ ‰ÂÓ Ï¿‚Ô˘Ó ¿‰ÂÈ·, ı· ηٷı¤ÛÔ˘Ó ¤ÊÂÛË Ô˘ ı· ÂΉÈηÛÙ› ̤¯ÚÈ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ ÂfiÌÂÓ˘ ‚‰ÔÌ¿‰·˜. ΔËÓ ›‰È· Ë̤ڷ ÙÔ Úˆ›, ı· ·Ó·ÎÔÈÓˆıÔ‡Ó ·fi ÙËÓ ÂÈÙÚÔ‹ ÂʤÛÂˆÓ ·‰ÂÈÔ‰fiÙËÛ˘ ÔÈ ·ÔÊ¿ÛÂȘ Â› ÙˆÓ ÂʤÛÂˆÓ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ηٷı¤ÛÂÈ o ∏Ú·ÎÏ‹˜ Î·È o ¶·ÓÈÒÓÈÔ˜. ΔfiÙ ı· ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ì ÙÂÏÂÛ›‰Èη ·Ó ı· “ÔÚÊ·Ó¤„Ô˘Ó” ‰‡Ô, Ì›·... ‹ η̛· ı¤ÛÂȘ ÛÙË ÌÂÁ¿ÏË Î·ÙËÁÔÚ›·. ΔËÓ ÂÔ̤ÓË Ì¤Ú·, ΔÚ›ÙË 3/5, ı· Û˘Ó‰ÚÈ¿ÛÂÈ ÙÔ ¢È·ÈÙËÙÈÎfi ¢ÈηÛÙ‹ÚÈÔ Ù˘ ∂¶√ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÂÍÂÙ¿ÛÂÈ ÙÔ ·›ÙËÌ· Ù˘ ™Ô‡ÂÚ §›ÈÁÎ Ô˘ ¤Ú¯ÂÙ·È Û ÎfiÓÙÚ· Ì ÚfiÛÊ·ÙË ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ¢.™. Ù˘ ÔÌÔÛÔÓ‰›·˜. £˘Ì›˙Ô˘ÌÂ, ˆ˜ Ë ∂¶√ ¤¯ÂÈ ·ÔÊ·Û›ÛÂÈ fiÙÈ ·Ó ˘Ô‚È‚·ÛÙÔ‡Ó ÔÌ¿‰Â˜ ÏfiÁˆ ÌË ·‰ÂÈÔ‰fiÙËÛ˘, ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘˜ ı· ¿ÚÔ˘Ó ·ÓÙ›ÛÙÔȯ˜ Û ·ÚÈıÌfi ·fi ÙË μ’ ∂ıÓÈ΋. √ Û˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌfi˜ ·fi ÙËÓ ¿ÏÏË, ı¤ÏÂÈ ÔÈ ÔÌ¿‰Â˜ Ô˘ ‰ÂÓ

ı· ¿ÚÔ˘Ó ¿‰ÂÈ·, Ó· ηٷϿ‚Ô˘Ó ·˘ÙÔÌ¿Ùˆ˜ ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ı¤ÛÂȘ ÛÙË ‚·ıÌÔÏÔÁ›·. °È· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, ·Ó ÙÂÏÈο ‰ÂÓ ·‰ÂÈÔ‰ÔÙËıÔ‡Ó Ô ∏Ú·ÎÏ‹˜ Î·È Ô ¶·ÓÈÒÓÈÔ˜, ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘˜ Ó· ¿ÚÔ˘Ó Ô ∞ÛÙ¤Ú·˜ ΔÚ›ÔÏ˘ Î·È Ë §¿ÚÈÛ· Ô˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈο ¤¯Ô˘Ó ˘Ô‚È‚·ÛÙ›. ™ÙÔ ÛËÌÂ›Ô ·˘Ùfi ·Í›˙ÂÈ Ó· ÛËÌÂȈı› ÙÔ ÂÍ‹˜: ÛÙË §¿ÚÈÛ· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó Ôχ ÛÙÂÓ¿ ÙȘ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ Î·È Â›Ó·È ·ÔÊ·ÛÈṲ̂ÓÔÈ Ó· ȤÛÔ˘Ó ¤ÓÙÔÓ· Î·È ÚÔ˜ fiϘ ÙȘ ηÙ¢ı‡ÓÛÂȘ ÁÈ· ··Ú¤ÁÎÏÈÙË ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ ηÓÔÓÈÛÌÔ‡ ·‰ÂÈÔ‰fiÙËÛ˘. ªÂ Ï›Á· ÏfiÁÈ·, ·˘Ùfi Ô˘ ı¤ÏÔ˘Ó ÔÈ “‚˘ÛÛÈÓ›” Â›Ó·È Ó· ˘Ô‚È‚·ÛÙÔ‡Ó ÔˆÛ‰‹ÔÙÂ, ÙfiÛÔ Ô ∏Ú·ÎÏ‹˜, fiÛÔ Î·È Ô ¶·ÓÈÒÓÈÔ˜. ΔÔ ı¤Ì· ·ÊÔÚ¿ ΢ڛˆ˜ ÙÔ˘˜ ¡ÂÔÛÌ˘ÚÓÈÒÙ˜, Ô˘ ʤÚÔÓÙ·È Ó· ¤¯Ô˘Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÂÏ›‰Â˜ Ó· Ï¿‚Ô˘Ó ÙËÓ ¿‰ÂÈ· Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔÓ “ÁËÚ·Èfi” . ∫·È ÌËÓ Í¯ӿÌ fiÙÈ ÁÈ· Ó· ¤¯ÂÈ ÂÏ›‰Â˜ Ë ∞∂§, Ú¤ÂÈ Ó· ˘Ô‚È‚·ÛÙÔ‡Ó ‰‡Ô Î·È fi¯È ¤Ó·˜ (Î·È Ê˘ÛÈο Ó· ·Ó·ÙÚ·› Ë ·fiÊ·ÛË Ù˘ ∂¶√ ÂÚ› ÙÔ˘ ÔÈÔ˜ ÙÔ˘˜ ·ÓÙÈηıÈÛÙ¿). ∂Ó Î·Ù·ÎÏ›‰È, ÛÙË §¿ÚÈÛ· ϤÁÂÙ·È ˆ˜ Â›Ó·È ·ÔÊ·ÛÈṲ̂ÓÔÈ Ó· ÊÙ¿ÛÔ˘Ó ÙÔ ı¤Ì· ÛÙ· ¿ÎÚ· ÁÈ· Ó· ‰ÈηȈıÔ‡Ó. ™ÙË ÂÚ›ÙˆÛË, Ì¿ÏÈÛÙ·, Ô˘ Ï¿‚ÂÈ ¿‰ÂÈ· Ô ¶·ÓÈÒÓÈÔ˜, Ô ∫ÒÛÙ·˜ ¶ËÏ·‰¿Î˘ ʤÚÂÙ·È ¤ÙÔÈÌÔ˜ Ó· “‚Á¿ÏÂÈ” ÙËÓ ˘fiıÂÛË ÂÎÙfi˜ Û˘ÓfiÚˆÓ Î·È Ó· ÊÙ¿ÛÂÈ Ì¤¯ÚÈ ÙËÓ √À∂º∞. ∞ӷ̤ÓÔÓÙ·È ÏÔÈfiÓ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ...

ÓÙ·˘ÚÔ˜” ıÂÛÌfi. £· ‹ıÂÏ· Â‰Ò Ó· ¢¯·ÚÈÛÙ‹Ûˆ ÙÔÓ ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘ Ô˘ ‹Ú ÙÔ ÙÔ˘ÚÓÔ˘¿ ˘fi ÙËÓ ·ÈÁ›‰· ÙÔ˘ Î·È Ì·˜ ·Ú·¯ÒÚËÛ ٷ ÎÏÂÈÛÙ¿ Á˘ÌÓ·ÛÙ‹ÚÈ· Ù˘ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜ Î·È ÙÔ˘ ∂ÎıÂÛÈ·ÎÔ‡ ∫¤ÓÙÚÔ˘, ·ÏÏ¿ ȉȷ›ÙÂÚ· ‰‡Ô ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ô˘ Ì·˜ ‚Ô‹ıËÛ·Ó Û fiÙÈ ¯ÚÂÈ·˙fiÌ·ÛÙ·Ó. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙÔÓ Î. ∞ÓÙÒÓË ª˘ÚÈÓÙ˙‹ Î·È ÙÔÓ Î. ¢ËÌ‹ÙÚË μÏ·¯Ô‡ÙÛÔ. ∂›Û˘ ¢¯·ÚÈÛÙÒ ıÂÚÌ¿ ÙÔÓ ™‡Ó‰ÂÛÌÔ ¢È·ÈÙËÙÒÓ ∫·Ï·ıÔÛÊ·›ÚÈÛ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î·È Î˘Ú›ˆ˜ Ù· ̤ÏË ÙÔ˘ ÿÚË ∫·Ú·Î·ÙÛÔ‡ÓË Î·È ∫ÒÛÙ· ¶··‰ËÌËÙÚ›Ô˘. ∂ÎÊÚ¿˙ˆ ÙȘ ıÂṲ́˜ ÌÔ˘ ¢¯·ÚÈÛٛ˜ ÛÙËÓ ÂÊËÌÂÚ›‰· “£ÂÛÛ·Ï›·” ÁÈ· ÙËÓ ÚÔ‚ÔÏ‹ Ù˘ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛ˘. ∂›Û˘, ¢¯·ÚÈÛÙÒ ¤Ó·Ó ·ÎÔ‡Ú·ÛÙÔ ÂÚÁ¿ÙË ÙÔ˘ Ì¿ÛÎÂÙ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹, ÙÔÓ ÚÔÔÓËÙ‹ ÙÔ˘ BC Volos °È¿ÓÓË ∫·Ú·Î·ÙÛÔ‡ÓË Ô˘ Ì·˜ ‚Ô‹ıËÛ Ôχ ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ ηıÒ˜ Î·È ÙÔÓ ÚÔÔÓËÙ‹ Ì¿ÛÎÂÙ ∫ÒÛÙ· ∫Ô˘ÚÎÔ‡Ì· Ô˘ ›¯Â ÙËÓ Â˘ÁÂÓÈ΋ ‰È¿ıÂÛË Î·È Ì›ÏËÛ Û ÛÂÌÈÓ¿ÚÈÔ ÁÈ· ÚÔÔÓËÙ¤˜ Ì ı¤Ì· ÙËÓ ÔÚÁ¿ÓˆÛË Î·È ÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙˆÓ ·Î·‰ËÌÈÒÓ” .

ƒ∏°∞™ º∂ƒ∞π√™

“∫·Ó›˜ ‰ÂÓ ı· ¯¿ÛÂÈ Ô‡Ù ¤Ó· ¢ÚÒ” ∏ ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘ ·¿ÓÙËÛ ¿ÌÂÛ· ÛÙȘ ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ ÚÔÔÓËÙ‹ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ¶·Ó·ÁÈÒÙË ∫Ô˘ÓÙÔ‡ÚË Ô˘ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍ ˆ˜ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÔÊÂÈϤ˜ ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜. ™Â ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ô˘ Âͤ‰ˆÛ ÙÔÓ›˙ÂÈ Ù· ÂÍ‹˜: “£ÂˆÚԇ̠¿ÛÙÔ¯Ë ÙË ‰‹ÏˆÛË ÙÔ˘ ÚÔÔÓËÙ‹ Ì·˜ ¶. ∫Ô˘ÓÙÔ‡ÚË Ô˘ Ì¿ÏÏÔÓ ‰ÂÓ Â›Ó·È Î·Ï¿ ÏËÚÔÊÔÚË̤ÓÔ˜ Û¯ÂÙÈο Ì ÙȘ Û˘Ìʈӛ˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ì οÓÂÈ Ì ÙÔ˘˜ ˘fiÏÔÈÔ˘˜ ·›ÎÙ˜ ·fi ÙËÓ ·Ú¯‹ Ù˘ ÂÚÈfi‰Ô˘. ∏ ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘ Â›Ó·È Û˘ÓÂ‹˜ ÛÙȘ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ Ù˘ Î·È Ë Ì›· ‰fiÛË Ô˘ ·Ô̤ÓÂÈ, Â›Ó·È Ó· ‰Ôı› ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ª·˝Ô˘. ∫·È fiÏ· ·˘Ù¿, ÂÓÒ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ‚Ô‹ıÂÈ· ·fi Ô˘ıÂÓ¿. Δ· ̤ÏË Ù˘ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ οÓÔ˘Ì fiÙÈ Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ ÁÈ· Ó· ÌË Ï›ÂÈ Ù›ÔÙ ·fi ÙÔ˘˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ Î·È Ó· Â›Ó·È fiÏÔÈ ‚¤‚·ÈÔÈ ˆ˜ ‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ¯¿ÛÔ˘Ó Ô‡Ù ¤Ó· ¢ÚÒ. ª¿ÏÈÛÙ· ¤¯Ô˘Ì ٿÍÂÈ ÛÙÔ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÎfi ÙÌ‹Ì· Î·È ˘„ËÏfi ÚÈÌ ÁÈ· ÙËÓ ·Ú·ÌÔÓ‹. ∂Ï›˙Ô˘Ì fiÙÈ ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ·È¯Ó›‰È ÎfiÓÙÚ· ÛÙÔÓ ∞fiÏψӷ §¿ÚÈÛ·˜ ı· Â›Ó·È ÓÈÎËÊfiÚÔ Î·È fiÙÈ ı· ¢ÓÔËıÔ‡ÌÂ Î·È ·fi Ù· ¿ÏÏ· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù·, ÒÛÙ ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ó· ·ÓËÁ˘Ú›ÛÔ˘Ì ÙË ÛˆÙËÚ›·, ‰ÈfiÙÈ Ô ƒ‹Á·˜ ºÂÚ·›Ô˜ ·Í›˙ÂÈ Ó· ·›˙ÂÈ ÛÙË ¢’ ÂıÓÈ΋ Î·È Ó· ÂÎÚÔÛˆ› ÙÔ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ Û ∂ıÓÈÎfi ÚˆÙ¿ıÏËÌ·” .


24

™∞μμ∞Δ√ 30 A¶ƒπ§π√À 2011

Δ· ÚÔÁÓˆÛÙÈο Ù˘ “£” ™Δ∞¡Δ∞ƒ 256. ∞Ì‚Ô‡ÚÁÔ-ºÚ¿ÈÌÔ˘ÚÁÎ 342. ΔÛ¤ÏÛÈ-ΔfiÙÂÓ·Ì 413. ªÔÓÂÏȤ-ªÚÂÛÙ 414. ¡È˜-∫·¤Ó

1 1 1 1

1.60 1.40 1.90 1.95

π™√¶∞§π∂™ 258. ∫ÔÏÔÓ›·-§Â‚ÂÚÎÔ‡˙ÂÓ 320. §· ∫ÔÚÔ‡ÓÈ·∞ÙϤÙÈÎÔ ª·‰Ú. 351. ƒÂÓ-ªÔÚÓÙfi 401. ÕÚÛÂÓ·Ï-ª¿ÓÙÛÂÛÙÂÚ °.

à 3.30 à 3.20 à 3.00 à 3.20

¢π¶§∞ 263. °Ô˘›ÁηÓ-Œ‚ÂÚÙÔÓ 328. ΔÛÂ˙¤Ó·-ÿÓÙÂÚ 416. ∞ÏÌÂÚ›·-™Â‚›ÏÏË 440. √Û·ÛÔ‡Ó·-μ·Ï¤ÓıÈ·

2 2 2 2

2.30 1.75 1.65 2.20

Ã2 Ã2 1Ã 1Ã

1.34 1.63 1.59 1.20

¢π¶§∂™ ∂À∫∞πƒπ∂™ 261. ÃfiÊÂÓ¯·˚Ì-™ÙÔ˘ÙÁÎ¿Ú‰Ë 398. ¶¿ÚÌ·-¶·Ï¤ÚÌÔ 425. ΔÔ˘ÏÔ‡˙-§ÈfiÓ 464. §¿ÙÛÈÔ-°ÈÔ˘‚¤ÓÙÔ˘˜

¶√§√ ¶∞π¢ø¡

∂ÎÙfi˜ ÙÂÏÈ΋˜ Ê¿Û˘ √.À.∫.μ. Î·È ¡√μ∞ ∞¡ Î·È ÙÔ ‚Ú¿‰˘ Ù˘ ¶·Ú·Û΢‹˜ ¤Ù˘¯Â ÛÔ˘‰·›· Ó›ÎË Â› ÙÔ˘ ¶·Ó·ıËÓ·˚ÎÔ‡ Ì 84, Ë ·È‰È΋ ÔÌ¿‰· fiÏÔ ÙÔ˘ √.À.∫.μ. ‰ÂÓ Ù· ηٿÊÂÚ ÙÔ ›‰ÈÔ Î·Ï¿ ÛÙ· ‰‡Ô ¯ıÂÛÈÓ¿ Ù˘ ·È¯Ó›‰È· ÛÙÔ ÎÔÏ˘Ì‚ËÙ‹ÚÈÔ Ë˜ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜ ÁÈ· Ù· ËÌÈÙÂÏÈο ÙÔ˘ ¶·ÓÂÏÏËÓ›Ô˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜. ∏ÙÙ‹ıËΠÙfiÛÔ ·fi ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi Ì 15-7, fiÛÔ Î·È ·fi ÙÔÓ ¶·ÓÈÒÓÈÔ Ì 15-6 Î·È Ì¤ÓÂÈ ÂÎÙfi˜ ÙÂÏÈ΋˜ Ê¿Û˘ ηٷϷ̂¿ÓÔÓÙ·˜ ÙËÓ 3Ë ı¤ÛË ÛÙÔÓ fiÌÈÏÔ. ŸÛÔ ÁÈ· ÙÔÓ ¡√μ∞ ¯ı˜ ‹Ú ÙÔÓ ÚÒÙÔ ÙÔ˘ ‚·ıÌfi ÛÙË ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÈÛÔ·Ï›· 9-9 Ì ÙË ¡.∂. ¶·ÙÚÒÓ, ÂÓÒ ËÙÙ‹ıËΠ·fi ÙÔÓ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi Ì 11-3. ™Â ¿ÏÏÔ ·È¯Ó›‰È Ô ¶·ÓÈÒÓÈÔ˜ “‚Ô‡ÏÈ·Í” ÙË ¡.∂. ¶·ÙÚÒÓ Ì 32-1. ΔÔ ÛËÌÂÚÈÓfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· Â›Ó·È ÙÔ ÂÍ‹˜: 10.00 ¡.∂. ¶·ÙÚÒÓ-√.À.∫.μ., 11.00 ¶·ÓÈÒÓÈÔ˜¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜, 12.00 √Ï˘ÌÈ·Îfi˜-¡√μ∞.

∞Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÙÔ˘ ™º√μ √ ™À¡¢∂™ª√™ ºÈÏ¿ıÏˆÓ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘ Âͤ‰ˆÛ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÛÙËÓ ÔÔ›· ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ ÙËÓ ÈηÓÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ·Ú·ÌÔÓ‹ ÙÔ˘ ∞¯ÈÏϤ· ª¤Ô˘ ÛÙÔ “ÙÈÌfiÓÈ” Ù˘ ¶∞∂. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· ηÏ› ÙÔ˘˜ ÊÈÏ¿ıÏÔ˘˜ Ó· ÂÓÈÛ¯‡ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÔÌ¿‰· ÛÙ· Ï¤È ÔÊ ÙÔÓ›˙ÔÓÙ·˜ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο: “∫·Ïԇ̠ÙÔ˘˜ ÊÈÏ¿ıÏÔ˘˜ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡, ÙÔ˘˜ μÔÏÈÒÙ˜ Î·È ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ· ÙÔ˘˜ ª·ÁÓËÛÈÒÙ˜ Ó· ‰ÒÛÔ˘Ó ÙÔ “·ÚÒÓ” ÛÙÔ˘˜ ·ÁÒÓ˜ Ï¤È ÔÊ ·ÊÔ‡ Ô ÛÙfi¯Ô˜ Ì·˜ Â›Ó·È Ë 1Ë ı¤ÛË Ô˘ Ô‰ËÁ› ÛÙ· Û·ÏfiÓÈ· ÙÔ˘ ΔÛ¿ÌÈÔÓ˜ §ÈÁÎ. Œ¯Ô˘Ì ηχÙÂÚË ÔÌ¿‰· ·fi ÙÔ˘˜ ·ÓÙÈ¿ÏÔ˘˜ Ì·˜ Î·È ÙÔ ·ԉ›ͷÌ Ì ÙÔ˘˜ 13 ‚·ıÌÔ‡˜ Ô˘ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛ·Ì ÛÙ· ÌÂٷ͇ Ì·˜ ·È¯Ó›‰È·. ªÂ fiÏÔ ÙÔ ¤Ì„˘¯Ô ˘ÏÈÎfi Î·È Ù›ÌȘ ‰È·ÈÙËۛ˜ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ì ӷ ÊÔ‚Ëıԇ̠ٛÔÙ·” . √ ™º√μ ı· ‰È·ı¤ÙÂÈ Ù· Ì›ÓÈ ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ· ‰È·ÚΛ·˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÛÙËÓ Î·ÙÔ¯‹ ÙÔ˘ Û ÂÚ›ÙÂÚÔ Ô˘ ı· ÛÙ‹ÛÂÈ ÛÙË Û˘Ì‚ÔÏ‹ ÙˆÓ Ô‰ÒÓ ∂ÚÌÔ‡ Î·È ∞Á›Ô˘ ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘.

ΔÔ EXTRA 5 √π Ù˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÙÔ˘ EXTRA 5: 7, 10, 20, 26, 31.

ΔÔ SUPER 3 √π Ù˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÙÔ˘ SUPER 3 ÛÙËÓ ÚÒÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ ÎÏ‹ÚˆÛË ‹Ù·Ó 6 7 4, ÛÙËÓ ‰Â‡ÙÂÚË 5 9 2 Î·È ÛÙËÓ ÙÚ›ÙË 0 9 3.

ª∂°∞§∞ ¶∞πáπ¢π∞ ¢π∂•∞°√¡Δ∞π Δ√ ™∞μμ∞Δ√∫Àƒπ∞∫√ °π∞ Δ√À™ ¶∞π∫Δ∂™ Δ√À ™Δ√πÃ∏ª∞Δ√™

™Ô˘‰·›ÔÈ ·ÁÒÓ˜ ÛÙÔ ∫Ô˘fiÓÈ ¶ Ôχ ÛËÌ·ÓÙÈο ·È¯Ó›‰È· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÙÔ ÎÔ˘fiÓÈ ÙÔ˘ ™ÙÔȯ‹Ì·ÙÔ˜ ·˘Ùfi ÙÔ ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ. ™ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Ù· “ÊÒÙ·” ¤ÊÙÔ˘Ó ÛÙÔÓ ÙÂÏÈÎfi ∫˘¤ÏÏÔ˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙËÓ ∞∂∫ Î·È ÙÔÓ ∞ÙÚfiÌËÙÔ, ·ÏÏ¿ ÌÂÁ¿ÏÔ ÓÙ¤ÚÌÈ ¤¯Ô˘Ì ÛÙËÓ ∞ÁÁÏ›· Ì ·ÓÙÈ¿ÏÔ˘˜ ÙËÓ ÕÚÛÂÓ·Ï Î·È ÙË ª¿ÓÙÛÂÛÙÂÚ °ÈÔ˘Ó¿ÈÙÂÓÙ.

∂§§∞¢∞ ∂Ó ·Ó·ÌÔÓ‹ ÙˆÓ Ï¤È ÔÊ ‚ÚÈÛÎfiÌ·ÛÙ ÛÙÔÓ ÂÏÏËÓÈÎfi ¯ÒÚÔ, ηıÒ˜ Û‹ÌÂÚ· Ë Ì¤Ú· Â›Ó·È ·ÊÈÂڈ̤ÓË ÛÙÔÓ ÙÂÏÈÎfi ÙÔ˘ ∫˘¤ÏÏÔ˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜. ∏ ∞∂∫ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ ÙÔÓ ∞ÙÚfiÌËÙÔ Î·È ÏÔÁÈο Â›Ó·È ÙÔ Ê·‚ÔÚ› ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù¿ÎÙËÛË ÙÔ˘ ÙÚÔ·›Ô˘. ª¿ÏÈÛÙ· ÙÔ Ì·Ù˜ Á›ÓÂÙ·È Î·È ÛÙÔ Á‹‰Ô, Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ› ÁÈ· ¤‰Ú·, ÙÔ √∞∫∞, ÂÓÒ ÛÙȘ Âͤ‰Ú˜ ÔÈ Ô·‰Ô› Ù˘ ı· Â›Ó·È Î·Ù¿ Ôχ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔ˘˜ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô˘˜ ÙÔ˘ ∞ÙÚÔÌ‹ÙÔ˘. øÛÙfiÛÔ ‰ÂÓ ·‡ÂÈ Ó· Â›Ó·È ÙÂÏÈÎfi˜ Î·È fiÏ· Â›Ó·È ·ÓÔÈÎÙ¿. ∏ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ °ÈÒÚÁÔ˘ ¢ÒÓË ¤¯ÂÈ ·ԉ›ÍÂÈ fiÙÈ ÌÔÚ› Ó· οÓÂÈ ÙË “˙ËÌÈ¿” , ·ÏÏ¿ Ë “ŒÓˆÛË” , ·Ó Î·È ‰ÂÓ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙ· ηχÙÂÚ¿ Ù˘, ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ Ê·‚ÔÚ›.

∞°°§π∞ ªÈ· ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ Ô˘ ı· ÎÚ›ÓÂÈ ÔÏÏ¿ ÛÙËÓ ¶Ú¤ÌÈÂÚ §ÈÁÎ ‰ÈÂÍ¿ÁÂÙ·È ·˘Ùfi ÙÔ ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ. ΔÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÎÂÓÙÚ›˙ÂÈ ÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ÓÙ¤ÚÌÈ ÛÙÔ “ŒÌÈÚÂ˚Ù˜” ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙËÓ ÕÚÛÂÓ·Ï Î·È ÙË ª¿ÓÙÛÂÛÙÂÚ °ÈÔ˘Ó¿ÈÙÂÓÙ. °È· ¿ÏÏË ÌÈ· ÊÔÚ¿ ÔÈ “ηÓÔÓȤÚˉ˜” ·ԉ›¯ıËÎ·Ó ...Ï›ÁÔÈ ÁÈ· Ó· ‰ÈÂΉÈ΋ÛÔ˘Ó ÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ·, ·ÊÔ‡ ÙËÓ ‡ÛÙ·ÙË ÛÙÈÁÌ‹ ›¯·Ó ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ·ÒÏÂȘ. ∞ÓÙ›ıÂÙ· Ë ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ ™ÂÚ ÕÏÂÍ º¤ÚÁÎÈÔ˘ÛÔÓ ¤¯ÂÈ ÙÔÓ ·¤Ú· Ù˘ ÚˆÙÔfiÚÔ˘ Î·È Ì ӛÎË ı· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ôχ ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔÓ Ù›ÙÏÔ. ΔÔ §ÔÓ‰›ÓÔ ¿ÓÙˆ˜ ÊÈÏÔÍÂÓ› ·ÎfiÌË ¤Ó· ÓÙ¤ÚÌÈ, Ì “ÌÔÓÔÌ¿¯Ô˘˜” ÙËÓ ΔÛ¤ÏÛÈ Î·È ÙËÓ ΔfiÙÂÓ·Ì. √È “ÌÏ” ı· Ù· ‰ÒÛÔ˘Ó fiÏ· ÁÈ· ÙË Ó›ÎË ÂÏ›˙ÔÓÙ·˜ Û “ÛÙÚ·‚Ô¿ÙËÌ·” Ù˘ °ÈÔ˘Ó¿ÈÙÂÓÙ, ηıÒ˜ ·¤¯Ô˘Ó ¤ÍÈ ‚·ıÌÔ‡˜. ¶¿ÓÙˆ˜ Î·È ÔÈ “ÂÙÂÈÓÔ›” ‰ÂÓ ı· ·Ú·Ù·¯ıÔ‡Ó ·‰È¿ÊÔÚÔÈ, ÌÈ· Î·È ¤Ú· ·fi ÙÔ ÁfiËÙÚÔ, ˘¿Ú¯ÂÈ Î·È ÙÔ Î›ÓËÙÚÔ ÙÔ˘ ΔÛ¿ÌÈÔÓ˜ §ÈÁÎ.

°∂ƒª∞¡π∞ ∏ ¡ÙfiÚÙÌÔ˘ÓÙ “ηٿÊÂÚ” Ó· ‰ÒÛÂÈ ÂӉȷʤÚÔÓ ÛÙËÓ ªÔ˘ÓÙÂÛÏ›Áη. ™Ù· Ù¤ÛÛÂÚ· ÙÂÏÂ˘Ù·›· Ì·Ù˜ ¤¯ÂÈ ÂÙ‡¯ÂÈ ÌfiÏȘ Ì›· Ó›ÎË, Ë §Â‚ÂÚÎÔ‡˙ÂÓ ÏËÛ›·Û ÛÙÔ˘˜ ¤ÓÙ ‚·ıÌÔ‡˜, ·ÏÏ¿ Î·È ¿ÏÈ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÔÏÏ¿ ¯ÚÔÓÈο ÂÚÈıÒÚÈ·. ∞Ô̤ÓÔ˘Ó ÌfiÏȘ ÙÚÂȘ ·ÁˆÓÈÛÙÈΤ˜ Î·È ÔÈ “ÎÈÙÚÈÓfiÌ·˘ÚÔÈ” ·›˙Ô˘Ó Ì ÙË ¡˘ÚÂÌ‚¤ÚÁË ÛÙÔ “μÂÛÙÊ¿ÏÂÓ” . ∞Ó ÎÂÚ‰›ÛÔ˘Ó ÙfiÙ ı· ¤¯Ô˘Ó “·ÁηÏÈ¿ÛÂÈ” ÙÔÓ Ù›ÙÏÔ, ·Ó Î·È Ë ¡˘ÚÂÌ‚¤ÚÁË ‰ÂÓ Â›Ó·È ·‰È¿ÊÔÚË, ηıÒ˜ ΢ÓËÁ¿ ÙËÓ ∂˘ÚÒË. ∏ ª¿ÁÂÚÓ ÎÈÓ‰˘Ó‡ÂÈ Ó· ÌË ‚ÁÂÈ ÛÙÔ ΔÛ¿ÌÈÔÓ˜ §ÈÁÎ Î·È ÁÈ’ ·˘Ùfi “η›ÁÂÙ·È” ÁÈ· Ó›ÎË ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙË ™¿ÏÎÂ, Ô˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËΠηÙÒÙÂÚË ÙˆÓ ÚÔÛ‰ÔÎÈÒÓ ÂÓfi˜ ËÌÈÙÂÏÈÎÔ‡ Ù˘ ÎÔÚ˘Ê·›·˜ ‰È·Û˘ÏÏÔÁÈ΋˜ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛ˘ ¯¿ÓÔÓÙ·˜ Ì “οو Ù· ¯¤ÚÈ·” ·fi ÙË ª¿ÓÙÛÂÛÙÂÚ °ÈÔ˘Ó¿ÈÙÂÓÙ.

°∞§§π∞ ΔÔ ÈÔ Û˘Ó·Ú·ÛÙÈÎfi ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ÙˆÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›ˆÓ

ΔÔ˘ §Â˘Ù¤ÚË Ã·Ù˙ËÛÙ¿ÌÔ˘ ÚfiÓÈ· ÔÏÏ¿ Û fiÏÔ˘˜ Ë ·Ó¿ÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ∫˘Ú›Ô˘ Ó· ʤÚÂÈ Î·È ·Ó¿Ù· ÛË Ù˘ „˘¯‹˜ Ì·˜ Î·È Ó· Ì·˜ ‰ÒÛÂÈ ‰‡Ó·ÌË Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÔ˘Ì ٷ ‰‡ÛÎÔÏ· Ô˘ Ì·˜ ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ó Î·È Ó· ·Ú¯›ÛÔ˘Ì ӷ ‚ϤÔ˘Ì ʈ˜ ÛÙÔ ÙÔ‡ÓÂÏ... - ªÂ ÚÔÔÓ‹ÛÂȘ ÙˆÓ ÔÌ¿‰ˆÓ Úˆ› - ·fiÁÂ˘Ì· ¤Ú·ÛÂ Ë ªÂÁ¿ÏË ‚‰ÔÌ¿‰· Î·È Û˘Ó¯›˙Ô˘Ó Î·È ÙÒÚ·. ∏ ·Ú¤· ÙˆÓ ¡ÔÚ‚ËÁÒÓ Ô˘ ¤Î·Ó·Ó ¤Ó· ̤ÚÔ˜ Ù˘ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›·˜ ÙÔ˘˜ ÛÙ· ÎÔÏ˘Ì‚ËÙ‹ÚÈ· ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ Î·È Ù˘ ¡. πˆÓ›·˜ ¤Ú·ÛÂ... ◊Ù·Ó Ú·ÁÌ·ÙÈο ÌÈ· ˆÚ·›· ·Ó¿·˘Ï· ÁÈ· fiÏÔ˘˜ Î·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·ıÏËÙ¤˜ Ù˘ fiÏ˘ Ì·˜ Ô˘ ›¯·Ó ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ‰Ô˘Ó ÙË Û˘Ó¤ÂÈ· ÙËÓ ÂÈı·Ú¯Â›· Î·È ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ô˘ η٤‚·Ï·Ó fiÏÔÈ. √È ¡ÔÚ‚ËÁÔ› ηÙÂÓıÔ˘ÛÈ·Ṳ̂ÓÔÈ Ì ÙË ÊÈÏÔÍÂÓ›·, ·ÏÏ¿ Î·È Ì ÙÔ Ê˘ÛÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ÙÔ˘ ÎÔÏ˘Ì‚ËÙËÚ›Ô˘ ÙÔ˘ ∂∞∫, ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ ‹ÏÈÔ, Á¤ÌÈÛ·Ó ÙȘ Ì·Ù·Ú›Â˜ ÙÔ˘˜ Î·È ·Ó·¯ÒÚËÛ·Ó Ì ÙȘ ηχÙÂÚ˜ ·Ó·ÌÓ‹ÛÂȘ. ∏ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÙˆÓ

Ã

ÂÙÒÓ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÂ›Ù·È ÛÙË °·ÏÏ›·. ª·ÚÛ¤ÈÁ Î·È §ÈÏ ‰›ÓÔ˘Ó Ì¿¯Ë ...ÛÒÌ· Ì ÛÒÌ· ÁÈ· ÙÔÓ Ù›ÙÏÔ. √È “ÏÈÏÔ˘¿” Ô‰ËÁÔ‡Û·Ó ÙËÓ ÎÔ‡ÚÛ· ̤¯ÚÈ ÙËÓ 32Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋, ·ÏÏ¿ ÈÛÔ·Ï›· 1-1 ÛÙËÓ ¤‰Ú· Ù˘ §ÔÚÈ¿Ó ·ԉ›¯ıËΠ“ηٷÛÙÚÔÊÈ΋” . ∫È ·˘Ùfi ÁÈ·Ù› ¤‰ˆÛ ÙÔ ‰Èη›ˆÌ· ÛÙÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ÙÔ˘ ¡ÙÈÓÙȤ ¡ÙÂÛ¿Ì, ÎÂÚ‰›˙ÔÓÙ·˜ 4-2 ÙË ¡È˜, Ó· ÙËÓ ÚÔÛÂÚ¿ÛÂÈ ÛÙË ‚·ıÌÔÏÔÁ›·. ¶Ï¤ÔÓ Ë ª·ÚÛ¤ÈÁ Â›Ó·È ÙÔ “·ÊÂÓÙÈÎfi” Î·È ·fi ·˘Ù‹Ó ÂÍ·ÚÙÒÓÙ·È Ù· ¿ÓÙ·. ¶¿ÓÙˆ˜ ÔÈ ‰‡Ô ‰ÈÂΉÈÎËÙ¤˜ ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ¤¯Ô˘Ó ‡ÎÔÏÔ ¤ÚÁÔ, ηıÒ˜ Ë ª·ÚÛ¤ÈÁ ˘Ô‰¤¯ÂÙ·È ÙËÓ ·ÁÓÒÚÈÛÙË Ê¤ÙÔ˜ √Û¤Ú Î·È Ë §ÈÏ ÙËÓ ‹‰Ë ˘Ô‚È‚·Ṳ̂ÓË ∞ÚÏ. 줂·È· ηÓ›˜ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ÍÂÁÚ¿„ÂÈ Î·È ÙË §ÈfiÓ, Ô˘ ·¤¯ÂÈ ¤ÓÙ ‚·ıÌÔ‡˜ ·fi ÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹, ·ÏÏ¿ ÛÙȘ ¤ÍÈ ·ÁˆÓÈÛÙÈΤ˜ Ô˘ ˘ÔÏ›ÔÓÙ·È fiÏ· Â›Ó·È Èı·Ó¿. ª¿ÏÈÛÙ· ‰ÔÎÈÌ¿˙ÂÙ·È ÛÙËÓ ¤‰Ú· Ù˘ ΔÔ˘ÏÔ‡˙, Ô˘ ÌÂÙ¿ ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ “ÁΤϘ” ¤¯ÂÈ ÌϤÍÂÈ Û ÛÂÓ¿ÚÈ· ˘Ô‚È‚·ÛÌÔ‡.

πΔ∞§π∞ ªÂÁ¿ÏË Â˘Î·ÈÚ›· Ó· “ÎÏÂȉÒÛÂÈ” ÙÔÓ Ù›ÙÏÔ ¤¯ÂÈ Ë ª›Ï·Ó. ¶·›˙ÂÈ Ì ÙËÓ ªÔÏfiÓÈ· ÛÙÔ “ªÂ¿ÙÛ·” Î·È ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ¿ÚÂÈ ÙÔ˘˜ ÙÚÂȘ ‚·ıÌÔ‡˜. ∏ ‰ÈÒÎÙÚÈ¿ Ù˘, ÿÓÙÂÚ, ·Ó·ÌÂÙÚ¿Ù·È Ì ÙËÓ ΔÛÂ˙¤Ó· ÂÎÙfi˜ ¤‰Ú·˜ Î·È ‰ÂÓ ı· ¤¯ÂÈ Â‡ÎÔÏÔ ¤ÚÁÔ. ÕÚ· Â›Ó·È Ôχ Èı·Ófi ÔÈ “ÚÔÛÔÓ¤ÚÈ” Ó· ·˘Í‹ÛÔ˘Ó ·ÎfiÌË ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÙË ‰È·ÊÔÚ¿ ÙˆÓ ÔÎÙÒ ‚·ıÌÒÓ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ·ÔÎÙ‹ÛÂÈ Ì¤¯ÚÈ ÙÒÚ·. ∏ ¡¿ÔÏÈ ˘¤ÛÙË ‰‡Ô ÛÂÚ› ‹Ù-

Ù˜ Î·È ¤ÌÂÈÓ ·ÚÎÂÙ¿ ›Ûˆ ·fi ÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹, ·ÏÏ¿ Â’ Ô˘‰ÂÓ› ‰ÂÓ ı¤ÏÂÈ Ó· ¯¿ÛÂÈ ÙË ı¤ÛË ÛÙÔ ΔÛ¿ÌÈÔÓ˜ §ÈÁÎ. ∂›Ó·È ÙÔ Ê·‚ÔÚ› ÛÙÔ ÂÓÙfi˜ ¤‰Ú·˜ Ì·Ù˜ Ì ÙË Δ˙¤ÓÔ·, ÂÓÒ Ë §¿ÙÛÈÔ ¤¯ÂÈ ‰‡ÛÎÔÏË ·ÔÛÙÔÏ‹ ÎfiÓÙÚ· ÛÙË °ÈÔ˘‚¤ÓÙÔ˘˜ ÛÙÔ “√Ï›ÌÈÎÔ” .

π™¶∞¡π∞ ∞ÎfiÌË ·ÓËÁ˘Ú›˙Ô˘Ó ÛÙË μ·ÚÎÂÏÒÓË ÁÈ· ÙË ÌÂÁ¿ÏË Ó›ÎË Ù˘ ª·ÚÙÛÂÏfiÓ· Â› Ù˘ ƒÂ¿Ï ÛÙÔ “ªÂÚÓ·Ì¤Ô˘” , Ô˘ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ·ÓÔ›ÁÂÈ ÙÔ ‰ÚfiÌÔ ÁÈ· ÙÔÓ ÙÂÏÈÎfi ÙÔ˘ ΔÛ¿ÌÈÔÓ˜ §ÈÁÎ. 줂·È· ·˘Ù‹ Ë Â˘ÊÔÚ›·, ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ fiÙÈ Ô Â·Ó·ÏËÙÈÎfi˜ ı· ‰ÈÂÍ·¯ı› ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ΔÚ›ÙË, ·Ê‹ÓÂÈ ·ÓÔÈÎÙfi ÂÚÈıÒÚÈ· ÁÈ· ¤ÎÏËÍË. √È ∫·Ù·Ï·ÓÔ› ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó ÂÎÙfi˜ ¤‰Ú·˜ ÙË ™ÔÛȉ¿‰, Ô˘ ı¤ÏÂÈ Ó· ‚¿ÏÂÈ Ù¤ÏÔ˜ ÛÙÔ ·ÚÓËÙÈÎfi ÛÂÚ› ÙˆÓ ÙÂÛÛ¿ÚˆÓ ËÙÙÒÓ, Ì ÙÔÓ ¶Â °ÎÔ˘·ÚÓÙÈfiÏ· Ó· ÚÔÊ˘Ï¿ÛÛÂÈ ·ÚÎÂÙÔ‡˜ ‚·ÛÈÎÔ‡˜ ÂÓ fi„ÂÈ Ù˘ Ú‚¿Ó˜ Ì ÙË “‚·Û›ÏÈÛÛ·” . ∏ ƒÂ¿Ï “ÏËÁˆÌ¤ÓË” ·fi ÙËÓ ‹ÙÙ· ÛÙÔ “ÂÏ ÎÏ¿ÛÈÎÔ” ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÍÂÛ¿ÛÂÈ ÛÙË ™·Ú·ÁfiÛ·, ¤ÛÙˆ ÎÈ ·Ó Ô ªÔ˘Ú›ÓÈÔ ÛΤÊÙÂÙ·È Ó· οÓÂÈ ·ÏÏ·Á¤˜. ÕÏψÛÙ ÔÈ ÏÂÁfiÌÂÓÔÈ ÂʉÚÈÎÔ› Ù· ‹Á·Ó ÂÚ›ÊËÌ· Û˘ÓÙÚ›‚ÔÓÙ·˜ ÙË μ·Ï¤ÓıÈ· ÛÙÔ “ªÂÛÙ¿ÁÈ·” Ì 6-3. ∫·Ï‹ ÂÈÙ˘¯›· Û fiÏÔ˘˜...

Δ· Ó¤· Ù˘ ÈÛ›Ó·˜ ‰ÈÔÈ΋ÛÂˆÓ ÙˆÓ ‰˘Ô ÎÔÏ˘Ì‚ËÙËÚ›ˆÓ ¤‰ˆÛ ٷ ηχÙÂÚ· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Î·È ·Ó¤‰ÂÈÍ ÙȘ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ Ë ÂÚÈÔ¯‹ Ì·˜ ÁÈ· ÙË ÚÔÛÊÔÚ¿ ÛÙÔÓ ·ıÏËÙÈÎfi ÙÔ˘ÚÈÛÌfi. 줂·È·, ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ Î·È ÙˆÓ ∞ıÏËÙÈÎÒÓ ÊÔÚ¤ˆÓ Ú¤ÂÈ Ó· ÛÙËÚ›ÍÔ˘Ó ¤ÌÚ·ÎÙ· ÔÈ ÂÓÒÛÂȘ ÍÂÓÔ‰fi¯ˆÓ Î·È ÂÛÙÈ·ÙÔÚ›ˆÓ Î·È Ó· ÌËÓ ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ó ·fi ¿ÏÏÔ˘˜ Ó· ʤÚÓÔ˘Ó Í¤ÓÔ˘˜ ·ıÏËÙ¤˜ Ó· ·ÁˆÓ›˙ÔÓÙ·È Î·È ¿ÏÏÔÈ Ó· ÏËÚÒÓÔ˘Ó ÙÔ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi. ∏ ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹ ÙˆÓ πˆÓÈÎÒÓ ∞ÁÒÓˆÓ Ô˘ ·Ó¤Ï·‚Â Ô ¢‹ÌÔ˜ μfiÏÔ˘ Ì ÙÔÓ √∂∞/¡∞μ, ı· ʤÚÂÈ ÛÙË fiÏË Ì·˜ 600 ÂÚ›Ô˘ ·ıÏËÙ¤˜ Î·È ¿ÏÏÔ˘˜ ÙfiÛÔ˘˜ ÁÔÓ›˜. ¶Ú¤ÂÈ Î¿ÔÙÂ Î·È ÔÈ ÂÓÒÛÂȘ ·˘Ù¤˜ Ó· ÌÔ˘Ó ÌÚÔÛÙ¿, Û˘ÓÂÈÛʤÚÔÓÙ·˜ Î·È fi¯È ÌfiÓÔ ÂÈÛÚ¿ÙÙÔÓÙ·˜... - ™ÙË Banja Luka Ù˘ μÔÛÓ›·˜ ı· ‚ÚÂıÔ‡Ó ÙÔ ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ ÔÈ ÎÔÏ˘Ì‚‹ÙÚȘ ÙÔ˘ √∂∞/¡∞μ ™Ù·˘ÚԇϷ ∫·Ú·ÓÙ¿ÎÔ˘ Î·È ÃÚÈÛÙ›Ó· ¡›ÛÙ· Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÔÓÙ˜ ÛÙÔ˘˜ μ·ÏηÓÈÎÔ‡˜ ·ÁÒÓ˜ ¡¤ˆÓ ¡Â·Ó›-

‰ˆÓ Ô˘ ‰ÈÂÍ¿ÁÔÓÙ·È ÂΛ. ∫·Ï‹ ÂÈÙ˘¯›· ÛÙË ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ù˘ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ ÔÌ¿‰·˜ Ó· ¿ÚÂÈ ÙË ÚÒÙË ı¤ÛË ÛÙË ‚·ıÌÔÏÔÁ›·, ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙȘ ›‰È˜ Ó· ÂÈÙ‡¯Ô˘Ó ÂȉfiÛÂȘ Ô˘ ı· ÙȘ ʤÚÔ˘Ó ÈÔ ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ˘˜ ·ÓÂ˘Úˆ·˚ÎÔ‡˜ ·ÁÒÓ˜ Ó¤ˆÓ-Ó·ӛ‰ˆÓ Ô˘ ı· Á›ÓÔ˘Ó ÛÙÔ μÂÏÈÁÚ¿‰È. - ΔË 5Ë ı¤ÛË ÛÙÔ ·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Ù˘ ηÙËÁÔÚ›·˜ S2 η٤ÎÙËÛÂ Ô ∞fiÛÙÔÏÔ˜ ΔÛ·Ô‡Û˘ ÛÙ· 50 Î·È 100 ÂÏ. ∏ ›ˆÛË Ô˘ ÙÔÓ Ù·Ï·ÈÒÚËÛ ÙË ÙÂÏÂ˘Ù·›· ‚‰ÔÌ¿‰· ‰ÂÓ ÙÔ˘ Â¤ÙÚ„ ӷ ÂÈÙ‡¯ÂÈ ÙËÓ Â›‰ÔÛË Ô˘ ‹ıÂÏÂ. ∏ ÚÔÛ¿ıÂÈ· fï˜ Â›Ó·È ·˘Ù‹ Ô˘ ÌÂÙÚ¿ Î·È Ë ›ÛÙË ÁÈ· Û˘Ó¤¯ÂÈ·... - ∞ӷηٷٿÍÂȘ ›Ûˆ˜ ˘¿ÚÍÔ˘Ó ÛÙÔ ÙÌ‹Ì· Ù˘ Û˘Á¯ÚÔÓÈṲ̂Ó˘ ÎÔχ̂ËÛ˘ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·Ô¯ÒÚËÛË Ù˘ ÚÔÔÓ‹ÙÚÈ·˜ ÙÔ˘ ¡√μ∞ ·fi ÙÔ μfiÏÔ Î·È ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ù˘ ‰Ô˘ÏÂÈ¿˜ Ù˘ ÛÙÔ ÙÈÌ Ù˘ ∂ıÓÈ΋˜ ÔÌ¿‰·˜ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·. 줂·È·, Ë „˘¯‹ Î·È ÙÔ Ì˘·Ïfi Ù˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ·ÎfiÌË Â‰Ò, ·ÏÏ¿ ÔÈ Û˘Óı‹Î˜ ‹Ù·Ó Ôχ

‰‡ÛÎÔϘ ÁÈ· Ó· ηχÙÂÈ Î·È Ù· ‰‡Ô Ì·˙› - ¶ÔÏ˘Ó›Î˘ ÁÈ· 3Ë Û˘Ó¯fiÌÂÓË ¯ÚÔÓÈ¿ ·Ó·‰Â›¯ÙËÎÂ Ô √∂∞/¡∞μ ÛÙ· 19· πÔÎÚ¿ÙÂÈ· Ô˘ ¤ÁÈÓ·Ó ÛÙË §¿ÚÈÛ·. ∏ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË ‹Ù·Ó Ôχ ÊÙˆ¯‹, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ¤ÏÂÈ„·Ó Î·È ÔÈ Î·Ï¤˜ ÂȉfiÛÂȘ ÔÏÏÒÓ ÌÈÎÚÒÓ ·ıÏËÙÒÓ. ∫·Ï‡ÙÂÚÔÈ ·ıÏËÙ¤˜ ÙˆÓ ·ÁÒÓˆÓ ·Ó·‰Â›¯ıËÎ·Ó ÔÈ °ÈÒÚÁÔ˜ μÂÏÈ¿‰Ë˜ Î·È ∂‡· ∫ÔÙÚÔ‡ÙÛÔ˘. - √È ·ÁÒÓ˜ Ù˘ ËÌÈÙÂÏÈ΋˜ Ê¿Û˘ fiÏÔ ·›‰ˆÓ ÔÏÔÎÏËÚÒÓÔÓÙ·È Û‹ÌÂÚ·. ™ÙÔÓ fiÌÈÏÔ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÔÈ √.À.∫.μ., ¶∞√, √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ¶., ¶·ÓÈÒÓÈÔ˜, ¡.∂. ¶·ÙÚÒÓ Î·È ¡√μ∞. √ μfiÏÔ˜ ÂÈϤ¯ÙËΠ·fi ÙËÓ ∫√∂ ‡ÛÙÂÚ· ·fi ÙËÓ ÚfiÙ·ÛË ÊÈÏÔÍÂÓ›·˜ Ô˘ ¤Î·Ó·Ó ÔÈ ÔÌ¿‰Â˜ ÙÔ˘ √.À.∫.μ. Î·È ÙÔ˘ ¡√μ∞ Ó· ÊÈÏÔÍÂÓ‹ÛÔ˘Ó ÙȘ ˘fiÏÔÈ˜. ∫·Ï‹ ¶ÚˆÙÔÌ·ÁÈ¿... * √ §Â˘Ù¤Ú˘ ÷Ù˙ËÛÙ¿ÌÔ˜ Â›Ó·È Î·ıËÁËÙ‹˜ Ê˘ÛÈ΋˜ ·ÁˆÁ‹˜ Î·È ÚÔÔÓËÙ‹˜ ÎÔχ̂ËÛ˘.

μfiÏÂ˚ ∞1 ·Ó‰ÚÒÓ

¡›ÎË ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ ¶. Â› ÙÔ˘ ∏Ú·ÎÏ‹ Ì 3-0 ∂¡∞ ‚‹Ì· ÚÈÓ ·fi ÙËÓ Î·Ù¿ÎÙËÛË ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ ÛÙËÓ ∞1 ‚fiÏÂ˚ ÙˆÓ ·Ó‰ÚÒÓ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜, ηıÒ˜ Ó›ÎËÛ 3-0 ÙÔÓ ∏Ú·ÎÏ‹ ̤۷ ÛÙË ª›ÎÚ· Î·È ÛÙÔÓ ‰Â‡ÙÂÚÔ ÙÂÏÈÎfi ÙˆÓ Ï¤È ÔÊ. ŒÙÛÈ, ÔÈ “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔÈ” ÚÔËÁÔ‡ÓÙ·È 2-0 Î·È Ì ӛÎË ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· (2/5) ÛÙÔ ÎÏÂÈÛÙfi ÙÔ˘ ƒ¤ÓÙË ı· ÛÙÂÊıÔ‡Ó ÚˆÙ·ıÏËÙ¤˜. Δ· ÛÂÙ: 17-25, 23-25, 3335.


¶ÔÏÈÙÈÛÌfi˜/ ¶·ÚÔ˘Û›·ÛË ÙÔ˘ ‚Ú·‚Â˘Ì¤ÓÔ˘ Ì˘ıÈÛÙÔÚ‹Ì·ÙÔ˜ ÛÙÔÓ ¶ÔÏ˘¯ÒÚÔ Δ¤¯Ó˘

“√ ΋Ô˜ Ì ٷ Ì˘ÛÙÈο” ·fi ÙËÓ ∂ϤÓË ª·ÚοÎË √

È ™ÔÚÔÙÈÌÈÛÙÈÎÔ› ŸÌÈÏÔÈ “£¤ÙȘ”, ∞’ μfiÏÔ˘ Î·È ÙÔ ÛˆÌ·ÙÂ›Ô “ºÏfiÁ·” ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÔ˘Ó ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›·ÛË ÙÔ˘ ‚Ú·‚Â˘Ì¤ÓÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘ Ù˘ ∂ϤÓ˘ ª·ÚοÎË “√ ΋Ô˜ Ì ٷ Ì˘ÛÙÈο” ÙˆÓ ÂΉfiÛÂˆÓ ΔÛÔ˘Î¿ÙÔ˘ ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· 9 ª·˝Ô˘ ÛÙȘ 19:30 ÛÙÔÓ ¶ÔÏ˘¯ÒÚÔ Δ¤¯Ó˘ ÙÔ˘ ø‰Â›Ô˘ ºÔ˘ÓÙÔ‡ÏË (∞ÓÙˆÓÔÔ‡ÏÔ˘ 17).

°È· ÙÔ ‚È‚Ï›Ô ı· Û˘˙ËÙ‹ÛÔ˘Ó Ë ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ƒÔ‰Ô‡Ï· ∑‹ÛË, Ë Û˘ÁÁڷʤ·˜ ª¤Û˘ §È‚·ÓÔ‡ Î·È Ë Î·ıËÁ‹ÙÚÈ· Í¤ÓˆÓ ÁψÛÛÒÓ ª·›ÚË ΔÛ·ÎÓ¿ÎË °·‚·Ï¿. ª¤ÚÔ˜ ÙˆÓ ÂÛfi‰ˆÓ ı· ‰È·ÙÂıÔ‡Ó ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÛÎÔÔ‡˜ ÙÔ˘ ۈ̷Ù›Ԣ “ºÏfiÁ·”. ∏ Î. ª·›ÚË ΔÛ·ÎÓ¿ÎË - °·‚·Ï¿ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ¤Î‰ÔÛË Ù˘ Î. ∂ϤÓ˘ ª·ÚοÎË: “ŒÓ· ‚È‚Ï›Ô Ô˘ ÌÈÏ¿ÂÈ ÁÈ· fiÏ·, Ô˘ Ù· ·Ó·Î·Ù‡ÂÈ fiÏ·, Ù· ÛÙ‹ÓÂÈ Ì ‰ÂÍÈÔÙ¯ӛ· ÁÈ· Ó· ÁÚ·Ê› Ë ÈÛÙÔÚ›·. ∏ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁfi˜, ∂ϤÓË ª·ÚοÎË, Â›Ó·È ÔÏÈÙÈÎfi˜ Ì˯·ÓÈÎfi˜... ™ÙË ˙ˆ‹, fi,ÙÈ Î·È Ó· οÓÔ˘ÌÂ, Ì fi,ÙÈ ÎÈ ·Ó ηٷÈ·ÛÙÔ‡ÌÂ, ·’ fiÔÈÔ ÌÂÙÂÚ›˙È ÎÈ ·Ó ‰Ú¿ÛÔ˘ÌÂ, ÎÔ˘‚·Ï¿Ì ÌÈ· Ù·˘ÙfiÙËÙ·: ·È‰Èο ¯ÚfiÓÈ·, ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·, ÛÔ˘‰¤˜... ª’ ·˘Ù‹ οÓÔ˘Ì ÙȘ Û˘ÛÙ¿ÛÂȘ Ì·˜... ∏ ∂ϤÓË ª·ÚοÎË, ÛÙÔÓ ∫‹Ô Ì ٷ ª˘ÛÙÈο, ˆ˜ ¿ÚÈÛÙË ÔÏÈÙÈÎfi˜ Ì˯·ÓÈÎfi˜, ÚÔÌËı‡ÙËΠηϋ˜ ÔÈfiÙËÙ·˜ ˘ÏÈο ÚÈÓ ·Ú¯›ÛÂÈ Ó· ÔÈÎÔ‰ÔÌ› ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· Ù˘: ·ÏÈ¿ ¯ÂÈÚfiÁÚ·Ê·, ‰È·Î›ÓËÛË ÎÏÂÌÌ¤ÓˆÓ ÎÂÈÌËÏ›ˆÓ, ÈÛÙÔÚÈÎÔ› Ù¤¯Ó˘ Î·È ·Ú¯·ÈÔοËÏÔÈ, ÌÔÓ·¯Ô›, ·Ï·ÈÔÒϘ Î·È Ì·ÊÈfi˙ÔÈ ÌϤÎÔÓÙ·È, ·Ó·Î·Ù‡ÔÓÙ·È Î·È ÙÔ Ì¿ÙÈ ÎÈ Ô ÓÔ˘˜ Ù˘ ∂ϤÓ˘ οÓÔ˘Ó ÙÔ Ï¿ÓÔ Î·È Ì ÙÔ Ì˘ÛÙÚ› ÛÈÁ¿ - ÛÈÁ¿ ÛÙ‹ÓÂÈ ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›·. ΔÔ ·ÓıÚÒÈÓÔ ÛÙÔÈ¯Â›Ô ·ÚfiÓ ¤ÓÙÔÓ·... √È ‹ÚˆÂ˜ Ù˘ ÈÛÙÔÚ›·˜ Ì·˜ Ù·ÍÈ‰Â‡Ô˘Ó ÛÂ

ÂÔ¯¤˜ ·ÏȤ˜: ¿ÓıÚˆÔÈ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÔ›, ÍÂÚÈ˙ˆÌ¤ÓÔÈ ÚfiÛÊ˘Á˜, Â˘Ï·‚›˜ ÚÔÛ΢ÓËÙ¤˜ Î·È ¿ÏËÛÙÔÈ ÂÈÚ·Ù¤˜ Û˘ÌÔÚ‡ÔÓÙ·È, ÔÚÁÒÓÔ˘Ó ÙȘ ›‰È˜ ı¿Ï·ÛÛ˜ Ô‰ËÁË̤ÓÔÈ ·fi ÙËÓ ›‰È· ÌÔ›Ú·.

Œ¯Ô˘ÌÂ Î·È ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· ÌÈ·˜ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜? ÈÛÙÔÚ›· Ô˘ ¤ÊÂÚ Ôχ fiÓÔ Î·È ÔÏϤ˜ ·Ó·ÙÚÔ¤˜, Ô˘ ¿ÏÏ·Í ٷ ¿ÓÙ· ÁÈ’ ·˘ÙÔ‡˜? ·Ó¤ÙÚ„ fiÓÂÈÚ· Î·È ÂÏ›‰Â˜, Á¤ÓÓËÛ ÙÔ Ì›ÛÔ˜ ÁÈ· Ôχ ·Á·ËÙ¿ ÚfiÛˆ·... ™ÎÏËÚ‹ Ë ÈÛÙÔÚ›· fiˆ˜ ¿ÏψÛÙÂ Â›Ó·È Î·È Ë ›‰È· Ë ˙ˆ‹. ªÈ· ÈÛÙÔÚ›· ÁÈ· ÙËÓ ÂÏ›‰· Ù˘ ÂÈ‚›ˆÛ˘? ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·˙‹ÙËÛË Ù˘ ÁÓÒÛ˘ Î·È Ù˘ ·Ï‹ıÂÈ·˜, ÌfiÓË ÚÔ¸fiıÂÛË Â˘Ù˘¯›·˜? ¿Óˆ ·’ fiÏ· ÌÈ· ÈÛÙÔÚ›·, ÙÈÌ‹ ÛÙË Û˘Á¯ÒÚÂÛË, ‡„ÈÛÙË ·ÚÂÙ‹ Ù˘ ‡·Ú͢ ÙÔ˘ ∞ÓıÚÒÔ˘. ∏ ∂ϤÓË ª·ÚοÎË “Έ‰ÈÎÔÔÈ›” ÙËÓ Ô˘Û›· ÙˆÓ ˘ÏÈÎÒÓ Ù˘ - Ì˘ÛÙ‹ÚÈÔ Î·È suspens - ÁÈ· Ó· ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÂÈ, Ó· ÛÙ‹ÛÂÈ ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· Ù˘ fiˆ˜ ı· ¤ÛÙËÓ ٷ ÛÙ·ÙÈο ÂÓfi˜ ÎÙËÚ›Ô˘ Ù˘. Δ· ˘ÏÈο ‹Ù·Ó ÚÒÙ˘ ÔÈfiÙËÙ·˜, fiˆ˜ Ë ∂ϤÓË Í¤ÚÂÈ Î·Ï¿ Ó· ‰È·Ï¤ÁÂÈ. √ ∫‹Ô˜ Ì ٷ ª˘ÛÙÈο, Â›Ó·È ÙÔ ÔÈÎÔ‰fiÌËÌ¿ Ù˘. ∞˘Ù‹ ÙË ÊÔÚ¿ Û·˜ ÙÔ ÂÁÁ˘ÒÌ·È, ÂÁηٷÛÙ·ı›Ù ·Ó··˘ÙÈο ÛÙÔ Û·ÏfiÓÈ Û·˜ Î·È ·ÔÏ·‡ÛÙ ÙÔ... £· ÂÚ¿ÛÂÙ ηϿ...”. ∏ Î. ª¤ÛÛ˘ §È‚·ÓÔ‡ Û˘ÌÏËÚÒÓÂÈ Û¯ÂÙÈο: “ƒÔÌ·ÓÙÈÎÔ› ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ˜, Â˘Ï·‚›˜ ÌÔÓ·¯Ô›, ÛÙ˘ÁÓÔ› ÂÁÎÏË̷ٛ˜, fiÏÔÈ Ù˘ÏÈÁ̤ÓÔÈ Ì¤Û· Û ÌÈ· ·ÏÈ¿ ÂÚÁ·ÌËÓ‹, Û˘Óı¤ÙÔ˘Ó ¤Ó· ȉȷ›ÙÂÚÔ, ÔÏ˘Â›Â‰Ô Î·È Ôχ ÂӉȷʤÚÔÓ Ì˘ıÈÛÙfiÚËÌ·”.

∏ ·Ú¿ÛÙ·ÛË “ª›Î·ÂÏ ∫fiϯ··˜” ÙÔ˘ ¡›ÎÔ˘ ∞ÏÂ͛Ԣ

∞ÈÌ·ÙËÚfi˜ ·ÁÒÓ·˜ ÁÈ· ÙÔ ‰›Î·ÈÔ ÛÙË ı·ÙÚÈ΋ ÛÎËÓ‹ Ô˘ ÛÙË ÛÎËÓ‹ “™Ù¿ı˘ ™‡ÚÔ˜” ÙÔ˘ ı¿ÙÚÔ˘ “ΔfiÔ˜ ·ÏÏÔ‡” (∫ÂÊ·ÏÏËÓ›·˜ 17 & ∫˘ÎÏ¿‰ˆÓ, ∫˘„¤ÏË). √ ÛÎËÓÔı¤Ù˘, ÌfiÓÈÌÔ˜ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˘ ÙÔ˘ ı¿ÙÚÔ˘, ·Ó¤Ï·‚Â Î·È ÙËÓ ÂÚÌËÓ›· ÙÔ˘ ÌÔÓÔÏfiÁÔ˘. ΔÔ ¤ÚÁÔ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È Û Ú·ÁÌ·ÙÈ΋ ÈÛÙÔÚ›·, Ô˘ ÚÔ‚¿ÏÏÂÈ ÙË ‚·ÛÈ΋ ȉ¤· ÙÔ˘ ∫Ï¿ÈÛÙ fiÙÈ “Ë ‰ÈηÈÔÛ‡ÓË ‰ÂÓ ËÁ¿˙ÂÈ ·fi ÙÔ ÎfiÎÎÈÓÔ Ù˘ ʈÙÈ¿˜ Î·È ÙÔ˘ ·›Ì·ÙÔ˜. ΔË ÁÂÓÓ¿ Ë ÂÛˆÙÂÚÈ΋ Á·Ï‹ÓË, ÚÔ˚fiÓ ÌÈ·˜ ›ÛÙ˘ ÁÈ· ÙËÓ ÔÔ›· Ô ¿ÓıÚˆÔ˜ ·ÔÊ·Û›˙ÂÈ Ó· ı˘ÛÈ·ÛÙ› Ì ÙÈÌ‹ Î·È ·ÍÈÔÚ¤ÂÈ·, ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·˜ ÙËÓ ÚÔÛˆÈ΋ ÙÔ˘ ¢ı‡ÓË” . ∏ ·Ú¿ÛÙ·ÛË, ‰È¿ÚÎÂÈ·˜ 75 ÏÂÙÒÓ, ı· ‰›ÓÂÙ·È Î¿ı ¢Â˘Ù¤Ú· Î·È ΔÚ›ÙË ÛÙȘ 21:30 ˆ˜ ÙȘ 7 πÔ˘Ó›Ô˘. ¢. ª·Ú›ÙÛ·

EYKO§O

¢Y™KO§O

§À™∏ ¶ƒ√∏°√Àª∂¡√À

EYKO§O

Su-Doku

™Ù· 81 ÎÂÓ¿ ÎÔ˘Ù¿ÎÈ· ÙÔ˘ ·‚Ô˘ ÙÔÔıÂÙ‹ÛÙ ·ÚÈıÌÔ‡˜ Ì ٤ÙÔÈÔ ÙÚfiÔ, ÒÛÙ οı ÛÂÈÚ¿, ÛÙ‹ÏË Î·È Ï·›ÛÈÔ 3x3 Ó· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ fiÏ· Ù· „ËÊ›· ·fi ÙÔ 1 Ò˜ ÙÔ 9. ™ÎÔfi˜ ÙÔ˘ ·˙Ï Â›Ó·È Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËıÔ‡Ó fiÏ· Ù· ÓÔ‡ÌÂÚ·, ¯ˆÚ›˜ οÔÈÔ Ó· ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ‰Â‡ÙÂÚË ÊÔÚ¿ Û ηı¤Ó· ·fi Ù· ·Ú·¿Óˆ. Œ¯ÂÙ ˘fi„Ë Û·˜ fiÙÈ ÙÔ Su - Doku χÓÂÙ·È Ì ÙË ÏÔÁÈ΋. AÔʇÁÂÙ ÏÔÈfiÓ Ó· Ì·ÓÙ‡ÂÙÂ, ·Ú¿ ÙÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙÔ˘˜ ·ÚÈıÌÔ‡˜ ÛÙ· ÙÂÙÚ¿ÁˆÓ· Ô˘ ›ÛÙ ۛÁÔ˘ÚÔÈ fiÙÈ ÂΛ Â›Ó·È Î·È Ë ÌÔÓ·‰È΋ ÙÔ˘˜ ı¤ÛË.

¢Y™KO§O

∂ª¶√ƒ√™ ·ÏfiÁˆÓ, Ô ∫fiϯ··˜ ˙ÂÈ ÛÙË °ÂÚÌ·Ó›· ÙˆÓ ·Ú¯ÒÓ ÙÔ˘ 16Ô˘ ·ÈÒÓ·. ŒÓ·˜ ÈÛ¯˘Úfi˜ ¿Ú¯ÔÓÙ·˜ ÙÔÓ ·‰ÈΛ ηٿʈڷ, ·ÏÏ¿ ÂΛÓÔ˜ ÂÈϤÁÂÈ ÙÔ ‰ÚfiÌÔ ÙÔ˘ ÓfiÌÔ˘, ¤¯ÔÓÙ·˜ ÙËÓ ÂÔ›ıËÛË fiÙÈ ı· ‰ÈηȈı›. ŸÙ·Ó Ë ÚÔÛ¿ıÂÈ¿ ÙÔ˘ ÊÙ¿ÛÂÈ Û ·‰È¤ÍÔ‰Ô, ˘ÚÔ‰ÔÙÂ›Ù·È ¤Ó·˜ Ì˯·ÓÈÛÌfi˜ ·ÈÌ·ÙËÚ‹˜ Î·È ·ÓÂͤÏÂÁÎÙ˘ ‚›·˜, ηıÒ˜ Ô ∫fiϯ··˜ ‰ÈÂΉÈΛ ÙÔ È‰Â҉˜ ÙÔ˘ Ê˘ÛÈÎÔ‡ ‰Èη›Ô˘. ΔÔ ÙÚ·ÁÈÎfi Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘, Ô ı¿Ó·ÙÔ˜ ÛÙËÓ ·Á¯fiÓË, ÙÔÓ ÌÂÙ·ÙÚ¤ÂÈ ·fi ÓÈÎË̤ÓÔ Â·Ó·ÛÙ¿ÙË Û ‹Úˆ·. μ·ÛÈṲ̂ÓË ÛÙÔ ·Ê‹ÁËÌ· “ª›Î·ÂÏ ∫fiϯ··˜” (Michael Kohlhaas) ÙÔ˘ ÿÈÓÚȯ ÊÔÓ ∫Ï¿ÈÛÙ, Ë ÔÌÒÓ˘ÌË ·Ú¿ÛÙ·ÛË Û ÌÂÙ¿ÊÚ·ÛË, ‰Ú·Ì·ÙÔ˘ÚÁÈ΋ ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹ Î·È ÛÎËÓÔıÂÛ›· ¡›ÎÔ˘ ∞ÏÂ͛Ԣ ·Ó‚·›ÓÂÈ ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· 2 ª·˚-

™∞μμ∞Δ√ 30 A¶ƒπ§π√À 2011

25

EΉËÏÒÛÂȘ Δ∂á∂™

— ∞ÊȤڈ̷ Û ŒÏÏËÓ˜ Û˘Óı¤Ù˜ Î·È ÙȘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›Â˜ ÙÔ˘˜ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ› Ô ∫·ÏÏÈÙ¯ÓÈÎfi˜ √ÚÁ·ÓÈÛÌfi˜-¢∏.¶∂.£∂. ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘, ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ø‰Â›Ô μfiÏÔ˘. ΔËÓ ∫˘Úȷ΋ 8 ª·˝Ô˘ ÛÙÔ ı¤·ÙÚÔ Ù˘ ¶·Ï·È¿˜ ∏ÏÂÎÙÚÈ΋˜, ÛÙȘ 8.30 ÙÔ ‚Ú¿‰˘, ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ø‰Â›Ô˘, ı· Ì·˜ Ù·Íȉ¤„Ô˘Ó Û ÙfiÔ˘˜ Ì·ÁÈÎÔ‡˜, Ì fi¯ËÌ· ¤ÚÁ· ÙˆÓ ™Ù. ∫Ú·Ô˘Ó¿ÎË, ¶. ª·¯·ÈÚ›ÙÛ·, ™Ù. ™·ÓÔ˘‰¿ÎË, ª. ¶Ï¤ÛÛ·, °. ∑·Ì¤Ù· Î.¿. — “ª·Ì¿‰Â˜ Ì ÚÔ‡ÌÈ” ÛÂÚ‚›ÚÂÈ Ë “£Ú˘·ÏÏ›‰·” ÛÙÔ ı¤·ÙÚÔ Ù˘ ¶·ÏÈ¿˜ ∏ÏÂÎÙÚÈ΋˜. ∏ ÔÌ¿‰· ·ÚÔ˘Δ· ÂÁη›ÓÈ· ÙÔ˘ ∞ÛÙÚÔÓÔÌÈÎÔ‡ 15Ë̤ÚÔ˘ Ô˘ ÛÈ¿˙ÂÈ Û‹ÌÂÚ· ÙË Ì·‡ÚË ÔÚÁ·ÓÒÓÂÙ·È ·fi ÙËÓ ∂Ù·ÈÚ›· ∞ÛÙÚÔÓÔÌ›·˜ Î·È ÎˆÌˆ‰›· ÙˆÓ ƒ¤· ¢È·ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜, ı· Á›ÓÔ˘Ó ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· 2 ª·˝Ô˘ ¶··ı·Ó·Û›Ô˘ Î·È ÒÚ· 8 Ì.Ì., ÛÙÔ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ ¡¤·˜ — ™ÙËÓ ·›ıÔ˘Û· Ù¤¯Ó˘ πˆÓ›·˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ (™Ù·‰›Ô˘ Î·È ª·Ó‰Ë“∏Ï›Ô˘ ª¤Ï·ıÚÔÓ” , Ï·Ú¿) Ì ÎÂÓÙÚÈÎfi ı¤Ì·: “√ ¯ÚfiÓÔ˜ ÛÙËÓ ∞°ÎÏ·‚¿ÓË 37-∞ÏÂÍ¿ÓÛÙÚÔÓÔÌ›· Î·È ÛÙË ˙ˆ‹ Ì·˜”. ΔÔ 15‹ÌÂÚÔ ı· ‰Ú·˜ (1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜) ¤Ó·ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÔÌÈϛ˜, Û¯ÂÙÈΤ˜ Ì ÙÔ ˆ˜ ¿Óˆ ÓÙÈ ∞Á›Ô˘ ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘, ÙÔ ı¤Ì·, Ô˘ ı· Á›ÓÔÓÙ·È ÛÙÔÓ ›‰ÈÔ ¯ÒÚÔ Î·È ÙËÓ ›ÿ‰Ú˘Ì· “∞ÊÒÓ ¢ÂÏËÁ‰ȷ ÒÚ·, ηıÒ˜ Î·È ÌÈ· ·ÛÙÚÔ‚Ú·‰È¿ ÛÙÔ ‰ÈÒÚÁË” ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÂÈÏ·Ófi ı¤·ÙÚÔ. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, fiϘ ÙȘ Ë̤Ú˜ ı· ηÛÙÈΤ˜ ÂÎı¤ÛÂȘ ˆ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› Î·È ıÂÌ·ÙÈ΋ ¤ÎıÂÛË Ì ‰È¿ÊÔÚ· ÚÔÛÊÔÚ¿ ÛÙËÓ ÎÔÈÓˆÛ¯ÂÙÈο ÂÎı¤Ì·Ù· ÙÔ˘ ÔÈÎÔÓÔÌÔÏfiÁÔ˘ ∂˘ÛÙ·ı›Ó›· Ù˘ fiÏ˘. ∫·ÏÔ‡Ô˘ ∑·ÊÚ·ÓÙ˙¿, ÓÙ·È ÔÈ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ Ù˘ ·Ú¯·ÈÔÏfiÁÔ˘ ηÏÏÈÙ¤¯Ó˜ Ô˘ ÂÈı˘™ÔÊ›·˜ ∫Ú·‚·Ú›ÌÔ‡Ó Ó· ÂÎı¤ÛÔ˘Ó ¤ÚÁ· ÙÔ˘ Î·È ÙÔ˘ ª·ÙÔ˘˜ Ó· ·¢ı‡ÓÔÓÙ·È ıËÌ·ÙÈÎÔ‡ ¢ËÌËÛÙÔ ÙËϤʈÓÔ 6932ÙÚ›Ô˘ ªÏ·ÙÛ‹. 119479. ¢È¢ÎÚÈÓ›˙ÂÙ·È

∞ÛÙÚÔÓÔÌÈÎfi ‰ÂηÂÓı‹ÌÂÚÔ

fiÙÈ Ë Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘˜ ÛÙȘ ÂÎı¤ÛÂȘ Â›Ó·È ‰ˆÚ¿Ó.

¢π∞º√ƒ∞

— ∂ÁηÈÓÈ¿˙ÔÓÙ·È ÔÈ ÂΉËÏÒÛÂȘ Ù˘ “°ÈÔÚÙ‹˜ §Ô˘ÏÔ˘‰ÈÒÓ” ÙËÓ 1Ë ª·˝Ô˘ Î·È ÒÚ· 20:30 ÛÙÔ ÎÂÓÙÚÈÎfi ¿ÚÎÈÓ ÕÏÏ˘ ªÂÚÈ¿˜, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ÔÔ›·˜ ÊÔÚ›˜ ÂÎı¤ÙÔ˘Ó Ù· ¤ÚÁ· ÙÔ˘˜. — ∏ Ù·ÎÙÈ΋ ÌËÓÈ·›· ™˘Ó¿ÓÙËÛË ÙˆÓ ™˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ˆÓ Ù˘ ∂ıÓÈ΋˜ ΔÚ·¤˙˘, ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· 2 ª·˝Ô˘ Î·È ÒÚ· 7:30 Ì.Ì. ÛÙË §¤Û¯Ë ΔÚ·Â˙ÈÎÒÓ À·ÏÏ‹ÏˆÓ ¡. ª·ÁÓËÛ›·˜. — √È º›Ï˜ Ù˘ ∞Á¿˘ ¡. πˆÓ›·˜ ı· ¤¯Ô˘Ó ·ÔÁÂ˘Ì·ÙÈÓfi ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË 4 ª·˝Ô˘ Î·È ÒÚ· 6, ÛÙÔ “¶·Ú¿ÏÈÔ” (·ÎÙ‹ ∞Ó·‡ÚÔ˘). ™˘ÓÙÚÔÊÈ¿ ÙÔ˘˜ ı· Â›Ó·È Ô Î. æ·ı¿˜ Î·È Ô Î. §. ÷Ù˙Ë·ÁÁÂÏ¿Î˘. — ™˘Ó¯›˙ÂÙ·È Ë ÌÂϤÙË §ÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎÒÓ ∫ÂÈÌ¤ÓˆÓ Î¿ı ™¿‚‚·ÙÔ 7.15 Ì.Ì. ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ÙˆÓ “ΔÚÈÒÓ πÂÚ·Ú¯ÒÓ” , ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ 180-√ÁÏ. ™˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÂχıÂÚË. ∂ÈÌÂÏÂ›Ù·È Ô ıÂÔÏfiÁÔ˜ Î. μ·Û. ∫ÔÙÛÌ·Ó›‰Ë˜ Î·È Ô ÊÈÏfiÏÔÁÔ˜ Î. πˆ¿Ó. ¶·ÙÚ›ÎÔ˜. — ∏ ÔÌ¿‰· Ó¤ˆÓ °˘Ó·ÈÎÒÓ Ù˘ Ã∂¡ μfiÏÔ˘, ÛÙ· Ï·›ÛÈ· Ù˘ ‰Ú¿Û˘ Ù˘ ÁÈ· ÙËÓ Â˘·ÈÛıËÙÔÔ›ËÛË Î·È ÙËÓ ·Ê‡ÓÈÛË Ù˘ ÙÔÈ΋˜ ÎÔÈÓˆÓ›·˜, Û ı¤Ì·Ù· Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙË Û‡Á¯ÚÔÓË Á˘Ó·›Î·, ÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÂÎÛÙÚ·Ù›· ÂÓ¿ÓÙÈ· ÛÙËÓ ÂÓ‰ÔÔÈÎÔÁÂÓÂȷ΋ ‚›·. H ÂÎÛÙÚ·Ù›· ·Ú¯›˙ÂÈ Ì ÔÌÈÏ›· ÁÈ· ÙËÓ ÂÓ‰ÔÔÈÎÔÁÂÓÂȷ΋ ‚›·, Ô˘ ı· Ï¿‚ÂÈ ¯ÒÚ· ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· “∫ÔÚ‰¿ÙÔ˘” ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ 8 ª·˝Ô˘ ÙÔ˘ 2011 Î·È ÒÚ· 19:30. ™ÙËÓ ÔÌÈÏ›· ı· Ï¿‚Ô˘Ó Ì¤ÚÔ˜: Î. ∞ı·Ó·Û¿ÎË πˆ¿ÓÓ· (¯·ÈÚÂÙÈÛÌfi˜ Î·È ·ÚÔ˘Û›·ÛË ÙˆÓ ÔÌÈÏËÙÒÓ), Î. ΔÛÈÎÚÈÎÒÓË-∫·ÙÛ·ÚÔ‡ ÕÓÓ·-ª·Ú›· (ÂÈÛ·ÁˆÁ‹ ÙÔ˘ ı¤Ì·ÙÔ˜), Î. °ÂˆÚÁÔÛÔÔ‡ÏÔ˘ ¢‹ÌËÙÚ·-æ˘¯ÔÏfiÁÔ˜, Î. ¶··ı·Ó·Û›Ô˘ ¶ËÓÂÏfiË - ¢ÈÎËÁfiÚÔ˜. ∞fi ÙËÓ ∂ÏÏËÓÈ΋ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·: Î. ª·ÚÎÔÁÈ·ÓÓ¿Î˘ μ·Û›ÏÂÈÔ˜ - ¢ÈÔÈÎËÙ‹˜ ÙÔ˘ ∞.Δ. μfiÏÔ˘, Î. ∫ÔÙÛ¿ÎË ª·Ú›Ó· - ∂ÈÙÂÏÂ›Ô ∞’ ¢. ª·ÁÓËÛ›·˜ ∞fi ÙËÓ ∂ÏÏËÓÈ΋ ª¤ÚÈÌÓ·: Î. ªÚÈÛÌ¤Ô˘ ∂ϤÓË - ∫ÔÈÓˆÓÈ΋ §ÂÈÙÔ˘ÚÁfi˜. ∏ ÂÎÛÙÚ·Ù›· ı· Û˘Ó¯ÈÛÙ› ÙË ¶·Ú·Û΢‹ 13-16 ª·˝Ô˘ Î·È ÒÚ· 19:30 ÛÙË Gallery ∞¯›ÏÏÂÈÔ Ì ŒÎıÂÛË Δ¤¯Ó˘, ¿ÓÙ· Ì ı¤Ì· ÙËÓ ÂÓ‰ÔÔÈÎÔÁÂÓÂȷ΋ ‚›·. — √ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi˜ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ °ÂÚÌ·ÓfiÁψÛÛˆÓ ª·ÁÓËÛ›·˜ “π¿ÛˆÓ” ÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÂΉ‹ÏˆÛË ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ 8 ª·˝Ô˘ √ Ï·fi˜ ÙÔ˘ ¶¿Û¯· ¤Ú¯ÂÙ·È ÛÙÔ ∫¿ÌÈÓÁÎ ™˘ÎÈ¿, ÛÙËÓ ∫¿Ùˆ °·Ù˙¤· Î·È ÎÚ‡‚ÂÈ ·˘Á¿ Î·È ÊˆÏ›ÙÛ˜. ™˘Ó¿ÓÙËÛË ·fi 11 .Ì. - „¿ÍÈÌÔ ·˘ÁÒÓ ·fi 11.30 .Ì. flÚ· 13.00 Ê·ÁËÙfi: ∂Ó‹ÏÈÎÔÈ 12ú/·È‰È¿ 5ú - ¯ˆÚ›˜ ÔÙ¿. §·¯ÂÈÔÊfiÚÔ˜, ·È¯Ó›‰È·, ÌÔ˘ÛÈ΋, ¯ÔÚfi˜. ¶ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜: °È· ÔÚÁ·ÓˆÙÈÎÔ‡˜ ÏfiÁÔ˘˜ Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÔ˘Ó ‰ËÏÒÛÂȘ ̤¯ÚÈ Î·È ÙȘ 4.5.2011. Dagmar Legadis: 24230-22868+6977562168 & Maria Sachse: 6980094228. — ΔËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË 4 ª·˝Ô˘ Î·È ÒÚ· 7 Ì.Ì., ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· Ù˘ ÃÚÈÛÙÈ·ÓÈ΋˜ ™Ù¤Á˘ “Ô ∞. ¶·‡ÏÔ˜” (∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜-∫. ∫·ÚÙ¿ÏË) ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› Ë Ù·ÎÙÈ΋ ÌËÓÈ·›· ÔÌÈÏ›· ÙÔ˘ Î. ∫. ∞ı·Ó·ÛfiÔ˘ÏÔ˘, £ÂÔÏfiÁÔ˘, Ú. ηıËÁËÙÔ‡ ¶·È‰. ∞η‰ËÌ›·˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ı· ·Ó·Ù‡ÍÂÈ ÙÔ ı¤Ì· “∞Ó·ÛÙ¿ÛÈÌ· ÌËӇ̷ٷ” . ∂›ÛÔ‰Ô˜ ÂχıÂÚË ÁÈ· fiÏÔ˘˜. — ΔÔ ™¿‚‚·ÙÔ 7 ª·˝Ô˘ Î·È ÒÚ· 7.15 ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· Ù˘ §·˚΋˜ μÈ‚ÏÈÔı‹Î˘ ÙÔ˘ £ÚËÛ΢ÙÈÎÔÊÈÏÔÏÔÁÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ “√È ΔÚÂȘ πÂÚ¿Ú¯·È” (¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ 180-√ÁÏ) ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÔÌÈÏ›· ÙÔ˘ ¶·ÓÔÛÈÔÏÔÁÈÒÙ·ÙÔ˘ ∞Ú¯ÈÌ. . ΔÈÌfiıÂÔ˘ Δ˙È·‚¿Ú·, Ú. πÂÚÔ΋ڢη˜ π. ªËÙÚÔfiψ˜ ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜, Û˘ÁÁڷʤˆ˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ı· ·Ó·Ù‡ÍÂÈ ÙÔ ı¤Ì· “ΔÔ ÔÚıfi‰ÔÍÔÓ ‹ıÔ˜” . ∂›ÛÔ‰Ô˜ ÂχıÂÚË ÁÈ· fiÏÔ˘˜.

∂∫¢ƒ√ª∂™

— ∏ ¶ÂÚÈËÁËÙÈ΋ §¤Û¯Ë μfiÏÔ˘ ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›˙ÂÈ ÙȘ ·Ú·Î¿Ùˆ ÂΉÚÔ̤˜: 1/5: ΔÚ›ÎÂÚÈ (¶ÚˆÙÔÌ·ÁÈ¿), 14-16/5: °È¿ÓÓÂÓ·, 11-14/6: ¶¿ÚÔ˜ (∞Á›Ô˘ ¶Ó‡̷ÙÔ˜), 26/6: §Ô˘ÙÚ¿ ™ÌÔÎfi‚Ô˘. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÛÙÔ ÙËϤʈÓÔ 24210 23935, ¢Â˘Ù¤Ú· ¤ˆ˜ ™¿‚‚·ÙÔ: 10 .Ì.-12 Ì. — √ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ™˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ˆÓ √∞∂∂ μfiÏÔ˘ ¡. ª·ÁÓËÛ›·˜ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ, fiˆ˜ οı ¯ÚfiÓÔ, ·ÚÙÔÎÏ·Û›· ÛÙËÓ ¶·Ó·Á›· •ÂÓÈ¿, Â› ¢ηÈÚ›· Ù˘ ÁÈÔÚÙ‹˜ ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ ∞Á›Ô˘ °ÂˆÚÁ›Ô˘ ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ 8 ª·˝Ô˘. ∫·ÙfiÈÓ Ê·ÁËÙfi ÛÙÔ ¶ËÁ¿‰È ¶ÙÂÏÂÔ‡ Î·È ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ηʤ ÛÙÔ ∞¯›ÏÏÂÈÔ. ¢ËÏÒÛÂȘ ÛÙ· ÁÚ·Ê›· Ì·˜, ÷Ù˙Ë·ÚÁ‡ÚË 1, ÙËÏ. 24210 23789, 10.Ì.-12Ì., ÂÎÙfi˜ ™·‚‚¿ÙÔ˘. — √ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ™˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ˆÓ ΔÛÈ̤ÓÙˆÓ μfiÏÔ˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ› ÂΉÚÔÌ‹ ÙÔ Ì‹Ó· πÔ‡ÓÈÔ ÛÙÔ ÓËÛ› Ù˘ Ã›Ô˘. °È· ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÛÙ· ÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘, ∞Óı›ÌÔ˘ °·˙‹ 94. — √ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ∞ÔÊÔ›ÙˆÓ ∂ÏÏËÓÔÁ·ÏÏÈ΋˜ ™¯ÔÏ‹˜ “ÕÁ. πˆÛ‹Ê” ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ 3‹ÌÂÚË ÂΉÚÔÌ‹ ÛÙË ™fiÊÈ·, Û ·Ú¿ÛÙ·ÛË Ù˘ fiÂÚ·˜ “Turandot” ÙÔ˘ Puccini, ÛÙȘ 13-15 ª·˝Ô˘. °È· ÎÚ·Ù‹ÛÂȘ ÙËÏ. 24210 30121 ‹ 6944 410944. £· ÙËÚËı› ÛÂÈÚ¿ ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ·˜.


26

¶ÔÏÈÙÈÛÌfi˜/

™∞μμ∞Δ√ 30 A¶ƒπ§π√À 2011

ΔÈÌËÙÈ΋ ÂΉ‹ÏˆÛË ÁÈ· ÙÔ ªËÙÚÔÔÏ›ÙË μÂÏÂÛÙ›ÓÔ˘ ¢·Ì·ÛÎËÓfi

∂ÁηÈÓÈ¿ÛÙËΠÛÙÔÓ ¶‡ÚÁÔ ¡ÂÌfiÈÛ· ·fi ÙÔÓ ¶Úfi‰ÚÔ Ù˘ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ ∫. ¶·Ô‡ÏÈ·

√ ¢‹ÌÔ˜ ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘ Î·È Ë

μ∂§π°ƒ∞¢π, 29.

∂ÈÛÙËÌÔÓÈ΋ ∂Ù·ÈÚ›· ªÂϤÙ˘ ºÂÚÒÓ - μÂÏÂÛÙ›ÓÔ˘ ƒ‹Á· ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÔ˘Ó ÙÈÌËÙÈ΋ ÂΉ‹ÏˆÛË ÁÈ· ÙÔ ªËÙÚÔÔÏ›ÙË μÂÏÂÛÙ›ÓÔ˘ Î. ¢·Ì·ÛÎËÓfi ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ 22 ª·˝Ô˘ Î·È ÒÚ· 11.30 .Ì. ÛÙÔ ¶ÓÂ˘Ì·ÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ˘. ™ÙËÓ ·Ú¯‹ Ù˘ ÂΉ‹ÏˆÛ˘ ı· ·¢ı‡ÓÔ˘Ó ¯·ÈÚÂÙÈÛÌfi Ë ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘ Î. ∂ϤÓË §·˝ÙÛÔ˘ Î·È Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∂ÈÛÙËÌÔÓÈ΋˜ ∂Ù·ÈÚ›·˜ ªÂϤÙ˘ ºÂÚÒÓ - μÂÏÂÛÙ›ÓÔ˘ - ƒ‹Á· ¢Ú. ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ ∫·Ú·ÌÂÚfiÔ˘ÏÔ˜, Âȉ›‰ÔÓÙ·˜ ÙȘ ÙÈÌËÙÈΤ˜ ϷΤÙ˜ Î·È ÂÚÁ·ÌÂÓ¤˜ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·. ∂›Û˘, ı· ¯·ÈÚÂÙ›ÛÂÈ ÙËÓ ÙÈÌËÙÈ΋ ÂΉ‹ÏˆÛË Ô ™Â‚·ÛÌÈÒÙ·ÙÔ˜ ªËÙÚÔÔÏ›Ù˘ ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ Î·È ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ Î. πÁÓ¿ÙÈÔ˜, ηıÒ˜ Î·È ÂÎÚfiÛˆÔÈ ÊÔÚ¤ˆÓ. °È· ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ ÙÈ̤̈ÓÔ˘ ı· ÌÈÏ‹ÛÔ˘Ó: - √ ¶ÚˆÙÔÚÂÛ‚‡ÙÂÚÔ˜ . ÷ڛϷԘ ¶··ÁˆÚÁ›Ô˘, °Ú·ÌÌ·Ù¤·˜ Ù˘ πÂÚ¿˜ ªËÙÚÔfiψ˜ ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜, ¶ÚÔ˚ÛÙ¿ÌÂÓÔ˜ ÙÔ˘ π. ªËÙÚÔÔÏÈÙÈÎÔ‡ ¡·Ô‡ ∞Á›Ô˘ ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ μfiÏÔ˘, “π¯ÓËÏ·Û›· ˙ˆ‹˜ ÙÔ˘ ™Â‚·ÛÌȈٿÙÔ˘ ªËÙÚÔÔÏ›ÙÔ˘ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ˘ Î. ¢·Ì·ÛÎËÓÔ‡ (∫·˙·Ó¿ÎË)” . - √ ¶ÚˆÙÔÚÂÛ‚‡ÙÂÚÔ˜ . ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ μËÏ·Ú¿˜, ÂÊË̤ÚÈÔ˜ π. ¡·Ô‡ ∞ÔÛÙfiÏÔ˘ £ˆÌ¿ ∞ÂÚÈÓÔ‡, “∂ÌÂÈڛ˜ ·fi ÙË Û˘ÌfiÚ¢ÛË Ì ÙÔ ™Â‚·ÛÌÈÒÙ·ÙÔ ªËÙÚÔÔÏ›ÙË μÂÏÂÛÙ›ÓÔ˘ Î. ¢·Ì·ÛÎËÓfi” . ΔËÏ. ∂ÈÎÔÈÓˆÓ›·˜: 2108011066, ¢Ú. ¢ËÌ. ∫·Ú·ÌÂÚfiÔ˘ÏÔ˜.

¢È·ÛÙËÌÈ΋ ÂÚÈ¤ÙÂÈ· ÛÙȘ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈΤ˜ ·›ıÔ˘Û˜ ∏ Ù·ÈÓ›· “Green Lantern” ı·

ÚÔ‚¿ÏÏÂÙ·È ÛÙȘ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈΤ˜ ·›ıÔ˘Û˜ ÛÙȘ 25 ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ Î·È Û 3D. ™’ ¤Ó· Û‡Ì·Ó ·¯·Ó¤˜ Î·È Ì˘ÛÙËÚÈ҉˜ Â‰Ò Î·È ·ÈÒÓ˜ ˘¿Ú¯ÂÈ ÌÈ· ÌÈÎÚ‹ ·ÏÏ¿ ·Ó›Û¯˘ÚË ‰‡Ó·ÌË. √È ÚÔÛٿ٘ Ù˘ ÂÈÚ‹Ó˘ Î·È Ù˘ ‰ÈηÈÔÛ‡Ó˘, Â›Ó·È ÁÓˆÛÙÔ› ˆ˜ ÙÔ ÛÒÌ· ÙˆÓ °ÎÚËÓ §¿ÓÙÂÚÓ. ªÈ· ·‰ÂÏÊfiÙËÙ· ÔÏÂÌÈÛÙÒÓ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÔÚÎÈÛÙ› Ó· ‰È·ÙËÚÔ‡Ó ÙË Á·Ï·Íȷ΋ Ù¿ÍË. ∫¿ı °ÎÚËÓ §¿ÓÙÂÚÓ ÊÔÚ¿ÂÈ ¤Ó· ‰·¯Ù˘Ï›‰È Ô˘ ÙÔ˘ ¯·Ú›˙ÂÈ ˘ÂÚ‰˘Ó¿ÌÂȘ. ∞ÏÏ¿, fiÙ·Ó ¤Ó·˜ Ó¤Ô˜ ¯ıÚfi˜, Ô ¶¿Ú·ÏÏ·Í, ·ÂÈÏ‹ÛÂÈ Ó· ηٷÛÙÚ¤„ÂÈ ÙËÓ ÈÛÔÚÚÔ›· ‰˘Ó¿ÌÂˆÓ ÛÙÔ Û‡Ì·Ó, Ë ÌÔ›Ú· ÙÔ˘˜, Î·È Ì·˙› Ë ÌÔ›Ú· Ù˘ °Ë˜ ÂÓ·fiÎÂÈÓÙ·È ÛÙ· ¯¤ÚÈ· ÙÔ˘ ÓÂfiÙÂÚÔ˘ ̤ÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Î·È ÚÒÙÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘ Ô˘ ÂÈϤ¯ÙËÎÂ, ÙÔ˘ Ã¿Ï Δ˙fiÚÓÙ·Ó (ƒ¿È·Ó ƒ¤ÈÓÔÏÓÙ˜). ΔËÓ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈ΋ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ÙÔ˘ “Green Lantern” , ÂÓfi˜ ·fi ÙÔ˘˜ ·Ï·ÈfiÙÂÚÔ˘˜ Î·È ‰ËÌÔÊÈϤÛÙÂÚÔ˘˜ ‹ÚˆÂ˜ ÙÔ˘ Û‡Ì·ÓÙÔ˜ Ù˘ DC ¤¯ÂÈ ·Ó·Ï¿‚ÂÈ Ô ª¿ÚÙÈÓ ∫¿ÌÂÏ, ÛÎËÓÔı¤Ù˘ ÙÔ˘ “Casino Royale” . ¶ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙÔ‡Ó ÔÈ ƒ¿È·Ó ƒ¤ÈÓÔÏÓÙ˜, ªϤÈÎ §¿È‚ÏÈ, ¶›ÙÂÚ ™·ÚÛÁο·ÚÓÙ, ª·ÚÎ ™ÙÚÔÓÁÎ, ÕÓÙ˙ÂÏ· ª¿ÛÂÙ Î·È ΔÈÌ ƒfiÌÈÓ˜.

TÈÌ‹ ÛÙÔÓ “ÎÔÛÌÔÔÏ›ÙË ‰È·ÊˆÙÈÛÙ‹” ·fi ÙÔ ªÔ˘ÛÂ›Ô ÙÔ˘ ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘ ÛÙË ™ÂÚ‚›·

Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ ∫¿ÚÔÏÔ˜ ¶·Ô‡ÏÈ·˜ Î·È Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ™ÂÚ‚›·˜, ªfiÚȘ Δ¿ÓÙÈÙ˜, ÂÁηÈÓ›·Û·Ó Û‹ÌÂÚ· ÛÙÔ μÂÏÈÁÚ¿‰È ÙÔ Ó¤Ô ÌÔ˘ÛÂ›Ô ÛÙÔ ¶‡ÚÁÔ ¡ÂÌfiÈÛ·, ÙÔÓ ÙfiÔ fiÔ˘ Ì·ÚÙ‡ÚËÛÂ Î·È ı·Ó·ÙÒıËÎÂ Ô ƒ‹Á·˜ ºÂÚ·›Ô˜. √ ¶‡ÚÁÔ˜ ·ÔηٷÛÙ¿ıËΠ̠ÙË ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ÎÚ¿ÙÔ˘˜ Ô˘ ÚfiÛÊÂÚ 1,4 ÂηÙ. ¢ÚÒ ÁÈ’ ·˘Ùfi ÙÔ ÛÎÔfi.

ΔÔÓ Î. ¶·Ô‡ÏÈ·, Ô˘ ¤ÊÙ·Û ÛÙÔ ¶‡ÚÁÔ ¡ÂÌfiÈÛ· Û˘Óԉ¢fiÌÂÓÔ˜ ·fi ÙË Û‡˙˘Áfi ÙÔ˘ ª·›Ë ¶·Ô‡ÏÈ·, ˘Ô‰¤¯ÙËÎÂ Ô Úfi‰ÚÔ˜ Δ¿ÓÙÈÙ˜ Î·È Ë Û‡˙˘Áfi˜ ÙÔ˘ Δ·ÙÈ¿Ó·. Δ· ÚÔ‰ÚÈο ˙‡ÁË ÂÚÈËÁ‹ıËÎ·Ó ÛÙÔ ¯ÒÚÔ fiÔ˘ Û ٤ÛÛÂÚ· Â›‰· ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È ÂÎı¤ÛÂȘ ·fi ÙÔ˘˜ ·ÁÒÓ˜ ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ Î·È ÙˆÓ ™¤Ú‚ˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ·ÔÙ›Ó·ÍË ÙÔ˘ ÔıˆÌ·ÓÈÎÔ‡ ˙˘ÁÔ‡. ΔÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ Â›Â‰Ô Â›Ó·È ·ÊÈÂڈ̤ÓÔ ÛÙÔ ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô Î·È Ì ÙË ¯Ú‹ÛË ÔÏ˘Ì¤ÛˆÓ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È ÔÈ È‰¤Â˜, Ë ˙ˆ‹ Î·È ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘. ™ÙËÓ ÔÌÈÏ›· ÙÔ˘, ηٿ ÙËÓ ÙÂÏÂÙ‹ ÙˆÓ ÂÁηÈÓ›ˆÓ, Ô Î. ¶·Ô‡ÏÈ·˜ ÂͤÊÚ·Û ÙË ‚·ıÈ¿ ÙÔ˘ Û˘ÁΛÓËÛË Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ ¯ÒÚÔ fiÔ˘ Ì·ÚÙ‡ÚËÛÂ Ô ƒ‹Á·˜ ºÂÚ·›Ô˜ “Ô ÎÔÛÌÔÔÏ›Ù˘ ‰È·ÊˆÙÈÛÙ‹˜, Ô È‰ÂÔÏfiÁÔ˜ ÙˆÓ ‰ÈÎ·ÈˆÌ¿ÙˆÓ ÙˆÓ Ï·ÒÓ, Ô ÚÔÔÌfi˜ Ù˘ ȉ¤·˜ Ù˘ Â˘Úˆ·˚΋˜ ÂÓÔÔ›ËÛ˘” . “ΔÔ fiÚ·Ì· ÙÔ˘ ƒ‹Á·, ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ÛÙËÓ ÔÌÈÏ›· ÙÔ˘ Ô Î. ¶·Ô‡ÏÈ·˜, ¤¯ÂÈ ÙË Ú›˙· ÙÔ˘ ÛÙËÓ ÂÏ¢ıÂÚ›· Î·È Â‰Ú¿˙ÂÙ·È Û ‚·ÛÈΤ˜ ·Ú¯¤˜ fiˆ˜ Ë ·È‰Â›·, Ë ÈÛÔÓÔÌ›·, Ë ÈÛÔÔÏÈÙ›·, Ë ‰ÈηÈÔÛ‡ÓË ·ÏÏ¿ Î·È Ë ÂÈÚ‹ÓË, Ë ÊÈÏ›· Î·È Ë Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙȘ ‚·ÏηÓÈΤ˜ ¯ÒÚ˜ Î·È ÂΛӘ Ù˘ ¢ڇÙÂÚ˘ ªÂÛÔÁ›Ԣ” . √ Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ™ÂÚ‚›·˜ ªfiÚȘ Δ¿-

ÓÙÈÙ˜ ÛÙËÓ ÔÌÈÏ›· ÙÔ˘ ¢¯·Ú›ÛÙËÛ ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÔÏÈÙ›· ÁÈ· ÙË Û˘Ì‚ÔÏ‹ Ù˘ ÛÙËÓ ·Ó·ÛهψÛË ÙÔ˘ ¶‡ÚÁÔ˘ ¡ÂÌfiÈÛ· ÂÈÛËÌ·›ÓÔÓÙ·˜ fiÙÈ Ë ¯ÚËÌ·ÙÈ΋ ‚Ô‹ıÂÈ· Ô˘ ÚfiÛÊÂÚÂ Ë ∂ÏÏ¿‰· Â›Ó·È Ë ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË Ô˘ ¤Ï·‚ ÔÙ¤ Ë ™ÂÚ‚›· ·fi ÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi ÁÈ· ¤Ó· ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi ¤ÚÁÔ.

ªÂÙ¿ ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË Ù˘ ÙÂÏÂÙ‹˜ ÙˆÓ ÂÁηÈÓ›ˆÓ Ô Î. ¶·Ô‡ÏÈ·˜ ›¯Â ηْ ȉ›·Ó Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÛÙÔ ÚÔ‰ÚÈÎfi ̤Á·ÚÔ Ì ÙÔ ™¤Ú‚Ô ÔÌfiÏÔÁfi ÙÔ˘ ªfiÚȘ Δ¿ÓÙÈÙ˜. ™ÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË ·˘Ù‹ ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓÔ˜ ÛÙË ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË Ô˘ ‰È·Ó‡ÂÈ Ë ∂ÏÏ¿‰· ÙfiÓÈÛ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο: “ÔÓ¿ˆ ÁÈ· ÙÔ ‰Ú¿Ì· Ô˘ ÂÚÓ¿ÂÈ Ô ÂÏÏËÓÈÎfi˜ Ï·fi˜, ·ÏÏ¿ ÈÛÙÔÚÈο ·ԉ›ͷÌ fiÙÈ Â›Ì·ÛÙ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi˜ Ï·fi˜ Î·È ı· ÂÙ‡¯Ô˘Ì ÙÔ ÛÙfi¯Ô Ì·˜” . √ Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ ‰È·‚‚·›ˆÛ fiÙÈ Ë ∂ÏÏ¿‰· ‰ÂÓ ı· ÂÁηٷÏ›„ÂÈ ÙȘ ÚÔÛ¿ıÂȘ ÁÈ· ÙËÓ Â˘Úˆ·˚΋ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË Ù˘ ™ÂÚ‚›·˜ ̤¯ÚÈ, fiˆ˜ ›Â, Ó· ÁÈÔÚÙ¿ÛÔ˘Ì fiÏÔÈ Ì·˙› ÙËÓ ¤ÓÙ·ÍË Ù˘ ™ÂÚ‚›·˜ ÛÙËÓ ∂˘Úˆ·˚΋ ŒÓˆÛË. ªÂÙ¿ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙˆÓ Î·Ù’ ȉ›·Ó Û˘ÓÔÌÈÏÈÒÓ ÙˆÓ ‰‡Ô ÚÔ¤‰ÚˆÓ ·ÎÔÏÔ‡ıËÛ Á‡̷ ÚÔ˜ ÙÈÌ‹ ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ÚÔ‰ÚÈÎÔ‡ ˙‡ÁÔ˘˜ Î·È Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ·ÓÙÈÚÔÛˆ›·˜ ÛÙËÓ ÔÔ›· Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ Î·È ΔÔ˘ÚÈÛÌÔ‡, ¶·‡ÏÔ˜ °ÂÚÔ˘Ï¿ÓÔ˜ Î·È Ô ˘Ê˘Ô˘ÚÁfi˜ ∂͈ÙÂÚÈÎÒÓ, ™‡ÚÔ˜ ∫Ô˘‚¤Ï˘. √ Î. ¶·Ô‡ÏÈ·˜ ÔÏÔÎÏËÚÒÓÔÓÙ·˜ ÙËÓ Â›Û΄‹ ÙÔ˘ ÛÙË ÛÂÚ‚È΋ ÚˆÙÂ‡Ô˘Û· ÂÈÛΤÊıËΠÙÔ ¶·ÙÚÈ·Ú¯Â›Ô fiÔ˘ Û˘Ó·ÓÙ‹ıËΠ̠ÙÔÓ ¶·ÙÚÈ¿Ú¯Ë ÙˆÓ ™¤Ú‚ˆÓ Î. ∂ÈÚËÓ·›Ô.

∞fi ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ iMuse

ªÔ˘ÛÂ›Ô μfiÏÔ˘: ¢È·ÛÙ¿ÛÂȘ ÛÙËÓ ÍÂÓ¿ÁËÛË ·fi Ӥ˜ Ù¯ÓÔÏÔÁ›Â˜ ∏ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘ “∞ı·Ó·Û¿ÎÂÈÔ˘” ∞Ú¯·ÈÔÏÔÁÈÎÔ‡ ªÔ˘Û›Ԣ μfiÏÔ˘ ÛÙÔ ÂÚ¢ÓËÙÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· iMuse ·ÔÙÂÏ› Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ù˘ ÂÈÙÂÏÔ‡ÌÂÓ˘ ‰È·ÚÎÔ‡˜ ·Ó·ÓˆÙÈ΋˜ ÚÔÛ¿ıÂÈ¿˜ ÙÔ˘. ΔÔ iMuse Â›Ó·È ¤Ó· ÚˆÙfiÙ˘Ë ÚfiÁÚ·ÌÌ·, Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËΠÂȉÈο ÁÈ· ÙÔ ∞Ú¯·ÈÔÏÔÁÈÎfi ªÔ˘ÛÂ›Ô ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ·fi ÂÚ¢ÓËÙÈΤ˜ ÔÌ¿‰Â˜ ÙÔ˘ ∫¤ÓÙÚÔ˘ ŒÚ¢ӷ˜, Δ¯ÓÔÏÔÁ›·˜ Î·È ∞Ó¿Ù˘Í˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ (∫∂Δ∂∞£) Î·È ÙÔ˘ ∞ÚÈÛÙÔÙÂÏ›Ԣ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ (∞¶£) Ì ÙËÓ ÂÓÂÚÁfi Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ù˘ π°’ ∂¶∫∞ Î·È Û˘Á¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙ‹ıËΠ·fi ÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ÎÚ¿ÙÔ˜ Î·È ÙËÓ πÛÏ·Ó‰›·, ÙÔ §È¯ÙÂÓÛÙ¿ÈÓ Î·È ÙË ¡ÔÚ‚ËÁ›·, ̤ۈ ÙÔ˘ ÃÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÈÎÔ‡ ªË¯·ÓÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘ ∂ÓÈ·›Ô˘ ∂˘Úˆ·˚ÎÔ‡ ÃÒÚÔ˘ (ê ∂√à 20042009). ∞ÔÙÂÏ› ¤Ó· ÔÏ˘ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Ô˘ ‚ÔËı¿ ÙÔ˘˜ ÂÈÛΤÙ˜ Ó· ÁÓˆÚ›ÛÔ˘Ó ÙÔ ªÔ˘ÛÂ›Ô ÚÈÓ ·ÎfiÌË ·Ú¯›ÛÔ˘Ó Ó· ÂÚÈËÁÔ‡ÓÙ·È ÛÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi ÙÔ˘. √È ÂÈÛΤÙ˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂϤÁÍÔ˘Ó Â‡ÎÔÏ· Î·È ÁÚ‹ÁÔÚ· ·Ó Ë ¤ÎıÂÛË ÙÔ˘ ªÔ˘Û›Ԣ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ·Ú¯·›· ·ÓÙÈΛÌÂÓ· ÁÈ· Ù· ÔÔ›· ¤¯Ô˘Ó ÂȉÈÎfi ÂӉȷʤÚÔÓ. √È ÂÈÛΤÙ˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ‰Ô˘Ó ÛÙȘ ÔıfiÓ˜ ·Ê‹˜ ÙˆÓ PDA, Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÛÙ· ¯¤ÚÈ· ÙÔ˘˜, ÙȘ ÚÔÙÂÈÓfiÌÂÓ˜ ·fi ÙÔ ªÔ˘ÛÂ›Ô ‰È·‰ÚÔ̤˜, ÌÔ-

ÚÔ‡Ó Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó ‰ÈΤ˜ ÙÔ˘˜ ‰È·‰ÚÔ̤˜, Ó· ÍÂÓ·ÁËıÔ‡Ó Ì ÂÈÎfiÓ˜, ΛÌÂÓ· Î·È Ë¯ËÙÈ΋ ÍÂÓ¿ÁËÛË Û ÙÚÂȘ ÁÏÒÛÛ˜ (ÂÏÏËÓÈ΋, ·ÁÁÏÈ΋, Á·ÏÏÈ΋), ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÒÓÙ·˜ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ÂÈÎÔÓÈΤ˜ ·›ıÔ˘Û˜, ̤۷ ÛÙȘ Ôԛ˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ‰Ô˘Ó Ù· ·ÓÙÈΛÌÂÓ· Ô˘ ı· ‹ıÂÏ·Ó Ó· Â›Ó·È Ì·˙› Î·È Ù¤ÏÔ˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÍÂÓ·ÁËıÔ‡Ó ·fi ¤Ó·Ó ÍÂÓ·Áfi ‚ϤÔÓÙ·˜ ÛÙ· ÚÔÛˆÈο ÙÔ˘˜ ÎÈÓËÙ¿ ÙËϤʈӷ (Smartphones) ÙȘ ÂÈÎfiÓ˜ Î·È ÙȘ ÏËÚÔÊÔڛ˜ Ô˘ ÙÔ˘˜ ÛÙ¤ÏÓÂÈ Ô ÍÂÓ·Áfi˜ ·fi ¤Ó· PDA ¯ÂÈÚfi˜.

∞ÎfiÌË Û ÎÂÓÙÚÈÎfi ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ªÔ˘Û›Ԣ ˘¿Ú¯ÂÈ ¤Ó· ÛËÌÂ›Ô ÏËÚÔÊfiÚËÛ˘ ÙÔ˘ ÎÔÈÓÔ‡ (Infokiosk). ªÂ ÙË ¯Ú‹ÛË ÙÚÈÒÓ ÔıÔÓÒÓ ·Ê‹˜, ‰›ÓÂÙ·È Ë ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÛÙÔ˘˜ ÂÈÛΤÙ˜ Ó· ¤¯Ô˘Ó ·ÓÔÚ·ÌÈΤ˜ ΢ÏÈfiÌÂÓ˜ ÂÈÎfiÓ˜ Ù˘ οı ·›ıÔ˘Û·˜ ͯˆÚÈÛÙ¿. ª¤Û· ·fi ÙȘ ÂÈÎfiÓ˜ ·˘Ù¤˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·ÓÙÏËıÔ‡Ó ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÁÈ· ÙȘ ÂÓfiÙËÙ˜ Î·È Ù· ·ÓÙÈΛÌÂÓ· Ù˘ ¤ÎıÂÛ˘. √È ÂÈÛΤÙ˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Û˘Û¯ÂÙ›˙Ô˘Ó Ù· ·ÓÙÈΛÌÂÓ· Ì ÙÔ˘˜ ·Ú¯·ÈÔÏÔÁÈÎÔ‡˜ ¯ÒÚÔ˘˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ÚÔ¤Ú¯Ô-

ÓÙ·È, ‚ϤÔÓÙ·˜ ʈÙÔÁڷʛ˜ Î·È ÌÈÎÚ‹˜ ‰È¿ÚÎÂÈ·˜ ‚›ÓÙÂÔ. Δ¤ÏÔ˜, ÁÈ· Ù· ÂÎ·È‰Â˘ÙÈο ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ˘¿Ú¯ÂÈ ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ ‚È‚ÏÈÔı‹ÎË Ì ıÂÌ·ÙÔÏÔÁÈΤ˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂȘ, Ô˘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÚÔ‚¿ÏÏÔÓÙ·È ÁÈ· Ù· ·È‰È¿ ÛÙÔÓ ÂȉÈÎfi ¯ÒÚÔ ÙˆÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ, ÂÓÒ ÌÂÁ¿ÏË Î·ÈÓÔÙÔÌ›· ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ Â›Ó·È Ë ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ô˘ ‰›ÓÂÙ·È ÛÙÔ˘˜ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡˜ Ó· ÂÙÔÈÌ¿˙Ô˘Ó ÌfiÓÔÈ ÙÔ˘˜ Ӥ˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂȘ, ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ÂÈÎÔÓÔÁÚ·ÊÈÎfi ˘ÏÈÎfi ·fi ÙË ÌÂÁ¿ÏË ‚¿ÛË ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜. ¶ÚÔÛÈÙ¿ Â›Ó·È Â›Û˘ ‰È¿ÊÔÚ· ‚›ÓÙÂÔ, ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂȘ Î·È ·È¯Ó›‰È· Ô˘ Û¯ÂÙ›˙ÔÓÙ·È fi¯È ÌfiÓÔÓ Ì ٷ ·ÓÙÈΛÌÂÓ·, ·ÏÏ¿ Î·È Ì ÙË ÁÂÓÈÎfiÙÂÚË ıÂÌ·ÙÔÏÔÁ›· ÙˆÓ ÂÓÔÙ‹ÙˆÓ Ù˘ ¤ÎıÂÛ˘. ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· iMuse ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ÚÔ˜ ÙÔ ·ÚfiÓ ÁÈ· ÙËÓ ¤ÎıÂÛË ÙÔ˘ ·Ï·ÈÔ‡ ÎÙÈÚ›Ô˘ ÙÔ˘ ∞Ú¯·ÈÔÏÔÁÈÎÔ‡ ªÔ˘Û›Ԣ μfiÏÔ˘, ˆÛÙfiÛÔ ÔÈ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ Â›Ó·È ÌÂÁ¿Ï˜ Î·È Â·ÚÎÔ‡Ó fi¯È ÌfiÓÔÓ ÁÈ· ÙËÓ Â¤ÎÙ·ÛË Ù˘ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜ ÙÔ˘ Î·È ÛÙË ¡¤· ¶Ù¤Ú˘Á· ÙÔ˘ ªÔ˘Û›Ԣ, ·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ÙÔ˘ ›‰ÈÔ˘ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜, Ô˘ Â›Ó·È ·Ó·ÌÂÓfiÌÂÓÔ fiÙÈ ı· ·˘Í¿ÓÂÙ·È Î·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÔÏ˘ÂÙÔ‡˜ ¯Ú‹Û˘ ÙÔ˘.

∫‡ÎÏÔ˜ ÂΉËÏÒÛÂˆÓ ª·˝Ô˘ ÛÙÔ ª¤Á·ÚÔ ªÔ˘ÛÈ΋˜ ∞ıËÓÒÓ ∫À∫§√ ÂΉËÏÒÛÂˆÓ ÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÙÔ ª¿ÈÔ ÙÔ ª¤Á·ÚÔ ªÔ˘ÛÈ΋˜ ∞ıËÓÒÓ. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ: - ΔÂÙ¿ÚÙË 4/5 ¶·È‰È΋ ÃÔÚˆ‰›· ÙÔ˘ “™˘ÏÏfiÁÔ˘ º›ÏˆÓ ªÔ˘ÛÈ΋˜ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢” Benjamin Britten: Friday Afternoons, ŒÚÁÔ 7 √ ∫‡ÎÏÔ˜ ΔÚ·ÁÔ˘‰ÈÒÓ ÙÔ˘ μÚÂÙ·ÓÔ‡ Û˘Óı¤ÙË ÁÈ· ·È‰È΋ ¯ÔÚˆ‰›· Î·È È¿ÓÔ, Ì·˙› Ì ¿ÏÏ· ÙÚ·ÁÔ‡‰È· Ù˘ ÕÓÔÈ͢ - ΔÚ›ÙË 10/5 & ΔÂÙ¿ÚÙË 11/5 Master Class ∏ ¶È·ÓÈÛÙÈ΋ Δ¤¯ÓË: ∂› ÛÎËÓ‹˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· & ÔÚıÔÛˆÌÈ΋ ªÂ ÙÔ˘˜ °ÈÒÚÁÔ-∂ÌÌ·ÓÔ˘‹Ï §·˙·Ú›‰Ë Î·È ÃÚ‹ÛÙÔ ¡Ô‡ÏË - ¶¤ÌÙË 13/5 1Ô ºÂÛÙÈ‚¿Ï ¶·È‰ÈÎÒÓ ÃÔÚˆ‰ÈÒÓ ™¿‚‚·ÙÔ 14/5 & ∫˘Úȷ΋ 15/5 ºˆÓ¤˜ Ù˘ fiÏ˘ ΔÔ ª¤Á·ÚÔ ªÔ˘ÛÈ΋˜ Ì ȉȷ›ÙÂÚË ÈηÓÔÔ›ËÛË ıÂÛÌÔıÂÙ› Î·È ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÙÔ ¶ÚÒÙÔ ºÂÛÙÈ‚¿Ï ¶·È‰ÈÎÒÓ ÃÔÚˆ‰ÈÒÓ. - ¶·Ú·Û΢‹ 13/5 ¶·È‰È΋ ÃÔÚˆ‰›· ÙÔ˘ “™˘ÏÏfiÁÔ˘ º›ÏˆÓ ªÔ˘ÛÈ΋˜ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢” ªÔ˘ÛÈ΋ ¢È‰·Ûηϛ· - ¢È‡ı˘ÓÛË ∫ˆÛÙ‹˜ ¶·¿˙ÔÁÏÔ˘ ÃÔÚˆ‰›· ªÔ˘ÛÈÎÔ‡ ™¯ÔÏ›Ԣ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ ªÔ˘ÛÈ΋ ¢È‰·Ûηϛ· - ¢È‡ı˘ÓÛË ∞ÁÁÂÏÈ΋ ∫Ú›ÛÈÏ· - ™¿‚‚·ÙÔ 14/5 ¡Â·ÓÈ΋ ÃÔÚˆ‰›· “ªÂÏÈÛÛ¿ÓıË” ¢‹ÌÔ˘ ∞ÏÂÍ·Ó‰Ú›·˜ ªÔ˘ÛÈ΋ ¢È‰·Ûηϛ· - ¢È‡ı˘ÓÛË ∂ϤÓË £ÂÔ‰ˆÚ›‰Ô˘ ¶·È‰È΋ - ¡Â·ÓÈ΋ ÃÔÚˆ‰›· π.¡. ¶·Ó·Á›·˜ ¢ÂÍÈ¿˜ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ ªÔ˘ÛÈ΋ ¢È‰·Ûηϛ· - ¢È‡ı˘ÓÛË ∏Ú·ÎÏ‹˜ ¶·Ó·ÁfiÔ˘ÏÔ˜ - ∫˘Úȷ΋ 15/5 ÃÔÚˆ‰›· π.¡. ∞Á. ∫˘Ú›ÏÏÔ˘ & ªÂıÔ‰›Ô˘ ªÔ˘ÛÈ΋ ¢È‰·Ûηϛ· - ¢È‡ı˘ÓÛË ª·Ú›· ŒÌÌ· ªÂÏÈÁÎÔÔ‡ÏÔ˘ ∂ÔÚÙ·ÛÙÈ΋ Û˘Ó·˘Ï›· ÌÂ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ fiÏˆÓ ÙˆÓ ¯ÔÚˆ‰ÈÒÓ & Ù˘ ÃÔÚˆ‰›·˜ ÙÔ˘ ∫ÔÏÏÂÁ›Ô˘ “∞Ó·ÙfiÏÈ·” (ªÔ˘ÛÈ΋ ¢È‰·Ûηϛ· ™ˆÙ‹Ú˘ ∞Ï‚›˙Ô˜). ªÔ˘ÛÈ΋ ¢È‡ı˘ÓÛË Gregory Charles - ¶·Ú·Û΢‹ 20/5 ∫‡ÎÏÔ˜ ∂Î·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ ¶ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ ™¿‚‚·ÙÔ 21/5 & ∫˘Úȷ΋ 22/5 5Ô ∂ÚÁ·ÛÙ‹ÚÈ ™‡Á¯ÚÔÓ˘ ªÔ˘ÛÈ΋˜ ™˘Ó‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË: ª¤Á·ÚÔ ªÔ˘ÛÈ΋˜ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ / ∂ÚÁ·ÛÙ‹ÚÈ ™‡Á¯ÚÔÓ˘ ªÔ˘ÛÈ΋˜ ∞.¶.£. ™¿‚‚·ÙÔ 21/5 ™˘Ó·˘Ï›· (μ’ ÔÌ¿‰·): ÕÚÙÂÌË-ª·Ú›· °ÈÒÙË ∂ÏÈÎÒÓ, °ÈÒÚÁÔ˜ ∑·Ì·ÎÏ‹˜ La noche en la isla, √‰˘ÛÛ¤·˜ ∫·Ú‡‰Ë˜ Quintetto, ª·Ú›· §·˙·Ú›‰Ô˘ ¢ÓfiÊÔ˜, ŒÏÂÓ· ¶¿·ÚË ∞ÓÙ·ÚÎÙÈ΋, ÿÚ˘ ¶··ÙÚ¤¯·˜ dis-somnia ∫˘Úȷ΋ 22/5 ™˘Ó·˘Ï›· (μ’ √Ì¿‰·) ¶ÚfiÁÚ·ÌÌ·: °È¿ÓÓ˘ ¶·˘Ï›‰Ë˜ Septeto ∂ϤÓË ƒ¿ÏÏË ¢‡Ô Ÿ„ÂȘ ÌÈ·˜ ªÔ˘ÛÈ΋˜, ŒÏÂÓ· ™ÈÛ›ÎË Formstructions ∫˘ÚÈ¿ÎÔ˜ ™‡ÚÔ˘, ∞Ó‰Ú¤·˜ ΔÛÂϛη˜, º·›‰Ú· ÿÊÙ·-¢Ô‡Î· - ∫˘Úȷ΋ 29/5 ∫˘ÚȷοÙÈη ªÔ˘ÛÈο ¶ÚˆÈÓ¿ ∫‡ÎÏÔ˜ ¶·Ï·È¿˜ ªÔ˘ÛÈ΋˜ Lucente Stella - ªÂ۷ȈÓÈ΋ ªÔ˘ÛÈ΋ ·fi ÙË ªÂÛfiÁÂÈÔ ™‡ÓÔÏÔ ¶·Ï·È¿˜ ªÔ˘ÛÈ΋˜ “Ex Silentio” £ÂÔ‰ÒÚ· ª¿Î· ÙÚ·ÁÔ‡‰È, ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ∫Ô‡ÓÙÔ˘Ú·˜ ÊÏ¿Ô˘ÙÔ Ì ڿÌÊÔ˜, ÙÚ·‚¤ÚÛÔ & ‰È‡ı˘ÓÛË ™˘ÓfiÏÔ˘, £‡ÌÈÔ˜ ∞Ù˙·Î¿˜ Ô‡ÙÈ, ∞Ó‰Ú¤·˜ §ÈÓfi˜ ‚ȤϷ.

¡¤Ô ÙÌ‹Ì· ∏/À ÛÙÔ ¢›·˘ÏÔ •∂∫π¡∏™∞¡ ÔÈ ÂÁÁڷʤ˜ ÁÈ· Ó¤Ô ÙÌ‹Ì· ÂÎÌ¿ıËÛ˘ ˘ÔÏÔÁÈÛÙÒÓ Ô˘ ÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ ¶ÏËÚÔÊfiÚËÛ˘ ¡¤ˆÓ μfiÏÔ˘ “¢›·˘ÏÔ˜”. ™’ ·˘Ùfi ÔÈ Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÔÓÙ˜ ÌÔÚÔ‡Ó (ÌÂÙ¿ ·fi ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ) Ó· Ô‰ËÁËıÔ‡Ó ÛÙËÓ ·fiÎÙËÛË Ù˘ ÈÛÙÔÔ›ËÛ˘ ECDL. £· Á›ÓÂÙ·È Î¿ı ¢Â˘Ù¤Ú· Î·È ΔÂÙ¿ÚÙË 18:00 ¤ˆ˜ 21:00 ŒÓ·ÚÍË ÛÂÌÈÓ·Ú›Ô˘ 2 ª·˝Ô˘ 2011. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ Î·È ÂÁÁڷʤ˜ ÛÙË ÁÚ·ÌÌ·Ù›· ÙÔ˘ ∫¶¡ μfiÏÔ˘ ¢›·˘ÏÔ˜, ΔÔ¿ÏË 14, ÙËÏ. 24210-25363. flÚ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ 10:00 - 22:00 ¢Â˘Ù¤Ú· ¤ˆ˜ ¶·Ú·Û΢‹ Î·È ™¿‚‚·ÙÔ 10:00 - 14:00.


XÚËÌ·ÙÈÛÙ‹ÚÈÔ 27

™∞μμ∞Δ√ 30 ∞¶ƒπ§I√À 2011

K§EI™IMO TH™ 29H™ ∞¶ƒπ§π√À

∫§∂π™πª√ %ª∂Δ. O°KO™ ∂§∞à ª∂°. EYPø °ÂÓÈÎfi˜ ¢Â›ÎÙ˘

1.434,65

2,39

ª∂°∞§∏ ∫∂º∞§∞π√¶√π∏™∏ ALAPIS (∫√) ALPHA μ∞¡∫ (∫√) COCA - COLA Δƒπ∞ ∂æπ§√¡ (∫√) EUROBANK EFG (∫√) EUROBANK PROPERTIES ∞∂∂∞¶ (∫√) FOURLIS ™Àªª∂Δ√Ãø¡ (K√) FRIGOGLASS (KO) J. & P. - ∞μ∞• (∫√) JUMBO (∫√) LAMDA DEVELOPMENT(∫√) MARFIN INVESTMENT GROUP (∫√) MARFIN POPULAR BANK (∫√) S & B μπ√ª∏Ã. √ƒÀ∫Δ∞ (∫√) ∞°ƒ√Δπ∫∏ Δƒ∞¶∂∑∞ (∫√) ∞∂ƒ√¶√ƒπ∞ ∞π°∞π√À (∫√) μπ√Ã∞§∫√ (∫∞) °∂∫ Δ∂ƒ¡∞ (∫√) ¢∂∏ (∫√) ∂£¡π∫∏ Δƒ∞¶∂∑∞ (KO) ∂§μ∞§ (∫∞) ∂§§∞∫Δøƒ (∫√) ∂§§∏¡π∫∞ ¶∂Δƒ∂§∞π∞ (∫√) ∂§§∏¡π∫∞ Ã∏ª∞Δπ™Δ∏ƒπ∞ (∫√) ∂À∞£ (∫√) ∂À¢∞¶ (∫√) π¡Δƒ∞§√Δ (∫√) ∫∞∂ (∫√) ∫À¶ƒ√À Δƒ∞¶∂∑∞ (∫√) ª∂Δ∫∞ (∫√) ª√Δ√ƒ √´§ (∫√) ªÀΔπ§∏¡∞π√™ (∫√) √§£ (∫√) √§¶ (∫√) √¶∞¶ (∫√) √Δ∂ (∫√) ¶∂πƒ∞πø™ Δƒ∞¶∂∑∞ (∫√) ¶§∞π™π√ COMPUTERS (∫√) ™∞ƒ∞¡Δ∏™ °ƒ. (∫√) ™π¢∂¡√ƒ (∫√) Δ∞ÃÀ¢ƒ√ªπ∫√ Δ∞ªπ∂ÀΔ∏ƒπ√ (∫√) Δ∂ƒ¡∞ ∂¡∂ƒ°∂π∞∫∏ (∫√) ΔπΔ∞¡ (∫√) ΔπΔ∞¡ (¶√) À°∂π∞ (∫√)

0,18 3,94 18,66 3,8 6 5,55 11,45 1,09 5,45 3,79 0,71 0,82 4,69 0,46 1,97 4 2,45 11,17 5,24 1,32 3,06 7,2 5,4 4,7 5,28 2,41 12,75 2,46 9,04 8,95 5,38 14,14 14,71 14,27 8,01 1,1 4,74 3,33 2,73 2,9 3,1 18 9,66 0,43

1.061.408 7,07 1.323.284 1,69 117.814 10,79 939.295 2,56 3.880 -0,36 39.235 1.477 2,83 30.073 4,81 179.246 4,41 22.374 4,41 434.587 3,8 1.509.992 1,08 19.519 4,55 350.214 -1,5 2.779 1,01 91.877 3,38 199.121 0,09 284.768 4,17 3.718.086 1,54 8.960 2,34 111.819 0,84 38.211 1,69 72.851 0,43 4.230 -0,38 26.008 2,55 158.489 17.072 4,68 1.184.244 1,01 33.008 0,56 49.849 4,87 168.980 0,93 1.281 0,34 258 -0,97 263.642 2,3 907.965 4,76 4.774.985 2,82 153 1.500 2,63 24.400 4,69 452.873 38.500 0,11 26.997 2,77 60 49.284

0,17 3,72 18,3 3,46 5,81 5,55 11,45 1,06 5,2 3,6 0,68 0,79 4,65 0,44 1,96 3,93 2,37 11,06 5,08 1,26 3,02 7,1 5,33 4,61 5,18 2,32 12,56 2,35 8,81 8,83 5,12 14,1 14,54 14,27 7,77 1,05 4,68 3,33 2,67 2,77 3,06 17,6 9,66 0,42

0,18 3,94 18,66 3,8 6 5,65 11,49 1,09 5,45 3,79 0,71 0,82 4,75 0,46 2 4,06 2,45 11,31 5,25 1,35 3,12 7,25 5,47 4,72 5,33 2,42 12,83 2,48 9,1 9 5,43 14,5 14,71 14,54 8,03 1,1 4,77 3,33 2,75 2,9 3,18 18,22 9,66 0,45

¢π∞¶ƒ∞°ª∞Δ∂À™πª∞ ∞ª√πμ∞π∞ ∫∂º∞§∞π∞ ALPHA ETF FTSE ATHEX 20 NBGAM ETF GREECE & TURKEY 30 NBGAM ETF °¢ Ã.∞.

6,56 7,82 14,99

3,31 1,82 2,81

41.122 2 18

6,44 7,82 14,79

6,56 7,82 14,99

-5,71

1.775

0,33

0,35

ª∂™∞π∞ ∫∞π ªπ∫ƒ∏ ∫∂º∞§∞π√¶√π∏™∏ A.S. COMPANY (∫√) ALSINCO (KO) ATTICA BANK ∞.Δ.∂. (∫√) AUDIOVISUAL (∫√) AUTOHELLAS (∫√) AVENIR ∞.∂. (∫√) AXON ™Àªª∂Δ√Ãø¡ (∫√) BYTE COMPUTER (∫√) CENTRIC ¶√§Àª∂™∞ (∫√) CYCLON ∂§§∞™ (∫O) DIONIC (∫√) EURODRIP (∫O) EUROMEDICA (KO) F.G. EUROPE (∫O) FLEXOPACK (∫√) FORTHNET (∫√) INFORM §À∫√™ ¶. (∫√) INTRACOM HOLDINGS (∫√) INTRAKAT (KO) KLEEMAN HELLAS (KO) LAVIPHARM (∫√) LOGISMOS (∫√) MEDICON ∂§§∞™ (∫√) MERMEREN KOMB. A.D. PR. (∂§¶) MEVACO (∫√) MIG REAL ESTATE (∫√) MINERVA (∫∞) MLS ¶§∏ƒ√º√ƒπ∫∏ (∫√) NEXANS ∂§§∞™ (∫√) PASAL ∞.∂. (∫√) PROFILE (∫√) PROTON Δƒ∞¶∂∑∞ ∞.∂. (KO) QUALITY & RELIABILITY (∫√) QUEST ™Àªª∂Δ√Ãø¡ (∫√) REDS (∫O) RILKEN (K√) SCIENS ™Àªª∂Δ√Ãø¡ (∫O) SPACE HELLAS (∫√) SPRIDER STORES (∫√) TRASTOR ∞.∂.∂.∞.¶. (∫√) ∞π√§π∫∏ ∞∂∂à (∫√) ∞∫ƒπΔ∞™ (∫√) ∞§∫√ ∂§§∞™ (∫√) ∞§√ÀªÀ§ (∫√) ∞¡¢ƒ√ª∂¢∞ ∞∂∂à (∫√) ∞ΔΔπ∫∂™ ∂∫¢√™∂π™ (∫√) μ∞§∫∞¡ ∞∫π¡∏Δ∞ (∫√) μ∞ƒμ∂ƒ∏™ ¡. - MODA BAGNO (∫√) μπ√∫∞ƒ¶∂Δ (∫√)

0,33 0,52 0,87 0,41 1,74 0,24 1,09 0,53 0,36 0,52 0,77 1,35 0,8 0,55 8,57 0,46 1,07 0,45 0,91 1,32 0,45 0,82 2,23 6,36 0,98 3,39 1,28 2,49 2,6 0,34 0,46 0,57 0,42 1,21 0,96 2,27 0,35 1,23 0,63 0,76 1,78 0,51 0,5 0,64 1,02 0,58 0,43 0,33 0,6

4,82

9 -1,85 5,88 4 -1,28 3,85 -15,79 -1,79 2,22 1,9 18,42 5,81 5,6 4,65 9,33 -1,33 -0,47 4,26 5,28 0,4 -5,11 3,03 4,55 3,64 -2,33 -2,42 2,13 5,58 2,94 -7,52 3,28 -1,3

8,7 6,67

7,5 3,13 1,69

33.642

0,83

0,88

46.511 163.605 550 40.712 5.560 349.008 2.700 81.671 1.400 730 71.756 1.491 1.144.197 22.681 100 59.858 1.250 823 405 1.060 20

0,24 0,95 0,52 0,34 0,49 0,75 1,33 0,76 0,52 8,48 0,45 0,99 0,38 0,87 1,31 0,44 0,75 2,04 6,33 0,96 3,39

0,25 1,1 0,55 0,36 0,53 0,85 1,35 0,95 0,55 8,57 0,48 1,07 0,45 0,94 1,32 0,46 0,82 2,42 6,39 0,98 3,39

10.735 516 7.043 9.000 356.756 3.437 36.160 5.000 9.818 5.598 361 6.034 17.855 500 199 5.988 4.237 15.351

2,44 2,51 0,33 0,44 0,55 0,4 1,21 0,94 2,1 0,32 1,21 0,55 0,76 1,78 0,51 0,48 0,59 1,01

2,5 2,74 0,36 0,46 0,58 0,43 1,23 0,96 2,34 0,35 1,33 0,63 0,77 1,78 0,51 0,5 0,65 1,04

4.600 130 10

0,39 0,3 0,6

0,43 0,33 0,6

∫§∂π™πª√ %ª∂Δ. O°KO™ ∂§∞à ª∂°. EYPø μπ™ (∫√) μ√°π∞Δ∑√°§√À SYSTEMS (∫√) μøμ√™ ª¶∞ª¶∏™ (∫√) °∞§∞•π¢π (∫√) °π√Àƒ√ª¶ƒ√∫∂ƒ™ (∫√) ¢∞π√™ ¶§∞™Δπ∫∞ (∫√) ¢π∞™ ∞∂∂à (∫√) ¢π∞™ πã/°∂π∂™ (∫√) ¢√ªπ∫∏ ∫ƒ∏Δ∏™ (∫√) ¢√Àƒ√™ (∫√) ¢ƒ√ª∂∞™ (∫√) ∂μƒ√º∞ƒª∞ (∫√) ∂π¢∏™∂√ºø¡π∫∏ ∂§§∞™ (∫√) ∂∫Δ∂ƒ (∫√) ∂§. μπ√ª. ∑∞Ã∞ƒ∏™ (∫∞) ∂§∞™Δƒ√¡ (∫O) ∂§μ∂ ∂¡¢Àª∞Δø¡ (∫√) ∂§°∂∫∞ (∫√) ∂§π¡√π§ (∫√) ∂§§∞¢√™ Δƒ∞¶∂∑∞ (∫√) ∂§§∏¡π∫∞ ∫∞§ø¢π∞ (∫√) ∂§Δ√¡ (K√) ∂§Δƒ∞∫ (∫√) ∂¶π§∂∫Δ√™ (∫√) ∂Δ∂ª (∫∞) ∂Àƒø¶∞´∫∏ ¶π™Δ∏ (∫√) ∂Àƒø™Àªμ√À§√π (∫√) π∞™ø (∫√) π∞Δƒπ∫√ ∞£∏¡ø¡ (∫√) π∫Δπ¡√™ ∂§§∞™ (∫√) π§À¢∞ (∫√) πª¶∂ƒπ√ (∫√) π¡Δ∂∞§ √ªπ§√™ (∫√) π¡Δ∂ƒΔ∂∫ (∫√) ∫∞£∏ª∂ƒπ¡∏ (∫√) ∫∞¡∞∫∏™ ™. (∫√) ∫∞ƒ∞ª√§∂°∫√™ (∫√) ∫∞ƒ∞Δ∑∏ (∫√) ∫∂∫ƒ√æ (∫√) ∫∂¶∂¡√À ªÀ§√π (∫√) ∫§√À∫π¡∞™ - §∞¶¶∞™ (∫√) ∫§ø™/°π∞ ¡∞À¶∞∫Δ√À (∫∞) ∫√ƒ¢∂§§√À Ã. ∞º√π (∫√) ∫√ƒƒ∂™ (∫√) ∫ƒ∂∫∞ (∫√) ∫ƒ∂Δ∞ º∞ƒª (∫√) ∫ƒπ - ∫ƒπ (∫√) ∫Δ∏ª∞ ∫. §∞∑∞ƒπ¢∏ (∫√) ∫Àƒπ∞∫π¢∏™ ∏.- F.H.L. (∫√) ∫Àƒπ∞∫√À§∏™ (∫√) §∞¡∞∫∞ª (∫√) §∂μ∂¡Δ∂ƒ∏™ ¡. (∫A) §∂μ∂¡Δ∂ƒ∏™ ¡. (¶A) §πμ∞¡∏ ∂∫¢√Δ. √ƒ°. (∫√) §√À§∏ ªÀ§√π (∫√) ª∞£π√™ ¶Àƒπª∞Ã∞ (∫√) ª√Δ√¢À¡∞ªπ∫∏ (∫√) ª¶∏Δƒ√™ ™Àªª∂Δ√Ãπ∫∏ (KO) ¡∞∫∞™ ª√À™π∫∏ (∫√) ¡∞ÀΔ∂ª¶√ƒπ∫∏ (∫√) ¡∏ƒ∂À™ (∫O) ¡Δƒ√À∫º∞ƒª¶∂¡ ∂§§∞™ (∫√) ¶∞ƒ¡∞™™√™ (∫√) ¶∞´ƒ∏™ ¶§∞™Δπ∫ø¡ (∫√) ¶∂Δƒ√¶√À§√™ ¶∂Δƒ√™ (∫√) ¶§∞™Δπ∫∞ £ƒ∞∫∏™ (∫√) ¶§∞™Δπ∫∞ ∫ƒ∏Δ∏™ (∫√) ƒ∂μ√´§ (∫√) ™∞ƒ∞¡Δ√¶√À§√™ ∫À§/ªÀ§√π (∫√) ™∂§√¡Δ∞ (∫√) ™¶Àƒ√À ∞°ƒ. √π∫. (∫√) ™º∞∫π∞¡∞∫∏™ (∫√) ™ø§/°∂π∞ ∫√ƒπ¡£√Y (∫√) Δ∂áπ∫∏ √§Àª¶π∞∫∏ (∫√) Δ∑πƒ∞∫π∞¡ ¶ƒOºπ§ (∫∞) Ã∞§∫√ƒ (∫∞) Ã∞Δ∑∏∫ƒ∞¡πøΔ∏ ∂. Àπ√π (∫√) Ã∞´¢∂ª∂¡√™ (∫√)

0,74 1,33 0,56 0,35 0,65 5,69 0,68 1,55 0,79 0,51 0,31 0,39 0,44 0,58 1,17 0,79 0,53 0,62 1,36 31,69 1,13 0,6 1,59 0,41 0,48 0,51 3,23 1,18 0,45 0,74 0,35 0,22 0,76 0,65 3,66 1,73 0,81 1,92 2,1 0,94 0,76 0,43 0,33 4,49 0,54 1,87 0,81 0,38 0,44 0,45 0,57 0,51 0,41 0,49 1,81 0,52 0,58 0,39 0,77 0,32 0,66 0,46 0,66 0,35 2,54 0,53 3 0,86 1,08 0,58 0,65 0,28 0,93 1,34 0,42 0,74 0,8 1,07

3,7 6,06

651.519 2.850

0,54 0,35

0,58 0,36

4,02 7,94 -0,64 8,22 -8,93

260 173.570 1.250 4.111 2.110 22.546 310 12.506 1.000 5.632 7.900 25.732 14.409 100 7.731 2.896 4.470

5,5 0,64 1,55 0,72 0,51 0,29 0,36 0,39 0,58 1,1 0,78 0,44 0,57 1,36 31,4 1,09 0,58

5,83 0,68 1,56 0,79 0,53 0,31 0,39 0,44 0,58 1,17 0,8 0,54 0,62 1,36 32 1,14 0,61

4.037 2.251 3.182 10.798 19.000 198.742 15.326 16.330 6.650 44 3.698 44 20 800 1.090 1.100

0,4 0,46 0,5 3,19 1,14 0,42 0,7 0,35 0,22 0,66 0,61 3,66 1,73 0,78 1,83 2,1

0,45 0,48 0,52 3,23 1,21 0,46 0,78 0,38 0,22 0,76 0,65 3,66 1,73 0,81 1,94 2,13

10 1,75 2,63 2,6 17,78 3,33 4,62 0,03 5,61

2,13 0,31 0,85 7,14 -2,78 4,76 5,56 6,56 9,58 1,17 6,58 -0,52 -1,41 1,33

7.542

0,74

0,76

10 9,51 8 4,47 1,25

7.600 1.468 2.890 15.592 1.487

0,32 4,22 0,5 1,76 0,8

0,33 4,5 0,54 1,93 0,81

10 -8,16

9.162 3.260

0,41 0,45

0,44 0,52

600 550 1.450 100 19.083

0,48 0,38 0,49 1,79 0,5

0,51 0,41 0,52 1,91 0,55

20 110 300 12.470 220 16.763

0,39 0,74 0,32 0,65 0,45 0,63

0,39 0,77 0,33 0,68 0,46 0,66

8,86

450 7.851 1.576 4.770

2,45 0,51 3 0,81

2,55 0,54 3,1 0,86

3,57 1,56 -15,15 5,68 -3,6

23.569 60 30.233 28.070 12.443

0,56 0,65 0,27 0,9 1,33

0,6 0,65 0,31 0,94 1,37

4,23

18.318

0,71

0,76

-2,73

80

1,07

1,07

90 1.100 46.511 50

7,6 0,5 0,24 0,34

7,6 0,5 0,25 0,34

29.500 200 1 7.000 9.268

0,17 0,12 0,16 0,06 0,91

0,18 0,12 0,16 0,07 0,91

5,56

29.866

0,18

0,19

0,93

905

2,14

2,2

-9,09

903 11.000

0,17 0,1

0,17 0,11

4,17 4,13 6,67

130 35.699 50

0,25 1,2 0,32

0,25 1,27 0,32

2,5 3,43 -1,89 5,41

3,13 9,52 3,13

1,92

∂π¢π∫ø¡ Ã∞ƒ∞∫Δ∏ƒπ™Δπ∫ø¡ ALPHA ∞™Δπ∫∞ ∞∫π¡∏Δ∞ (∫√) ATTICA ™Àªª∂Δ√Ãø¡ (K√) AVENIR ∞.∂. (∫√) CPI (∫√) CROWN HELLAS CAN (∫O) ELBISCO ™Àªª∂Δ√Ãø¡ (∫∞) INTERFISH πã/°∂π∂™ (∫√) PAPERPACK Δ™√À∫∞ƒπ¢∏™ π. (∫√) PC SYSTEMS (∫√) SPIDER - ¶∂Δ™π√™ ¡.& Àπ√π (K√) UNIBIOS (∫√) VIVERE (∫√) ∞£∏¡∞ (∫√) ∞¡∂∫ (∫√) ∞¡∂∫ (¶√ `90) ∞¡∂∫ (¶√ `96) ∞™Δ∏ƒ ¶∞§∞™ (∫√) μ∞ƒ¢∞™ (∫√) μπ√Δ∂ƒ (∫√) °.∂. ¢∏ª∏Δƒπ√À (∫√) °∂∫∂ (∫∞) °∂¡π∫∏ ∂ª¶√ƒπ√À (∫√) °∂¡π∫∏ Δƒ∞¶∂∑∞ (∫√) ∂§§∏¡π∫∏ Àº∞¡Δ√Àƒ°π∞ (∫√)

7,6 0,5 0,24 0,34 13,5 0,61 0,13 0,17 0,12 0,16 0,07 0,91 0,21 0,19 2,5 0,63 2,16 1,1 0,17 0,1 7,28 0,25 1,26 0,32

8,7 -8,11

-7,69 -5,88

∫§∂π™πª√ %ª∂Δ. O°KO™ ∂§∞à ª∂°. EYPø ∂ª¶√ƒπ∫∏ Δƒ∞¶∂∑∞ (∫√) ∑∞ª¶∞ (∫∞) ∏ƒ∞∫§∏™ ∞°∂Δ (∫√) π¡Δ∂ƒ°√À¡Δ-•À§∂ª¶√ƒπ∞ (¶√) π¡Δ∂ƒ°√À¡Δ-•À§∂ª¶√ƒπ∞ (∫√) π√¡π∫∏ •∂¡√¢√Ã∂π∞∫∏ (∫√) ∫∞ƒ∂§π∞ (∫∞) §∞ªæ∞ (∫√) ª√À∑∞∫∏™ (∫∞) ª√ç√™ (∫√) ª¶√ÀΔ∞ƒ∏™ π. & Àπ√™ (∫∞) ª¶√ÀΔ∞ƒ∏™ π. & Àπ√™ (¶∞) ¡π∫∞™ (∫√) ¶∂ƒ™∂À™ (∫√) ¶ƒ√√¢∂ÀΔπ∫∏ (∫√) ™∞¡À√ ∂§§∞™ (∫√) ™∂§ª∞¡ (∫O) Δ BANK (∫√) Δƒπ∞ ∞§º∞ (∫√) Δƒπ∞ ∞§º∞ (¶√) ºπ∂ƒ∞Δ∂• (∫√) ºπ¡Δ∂•¶√ƒΔ (∫√) Ã∞Δ∑∏´ø∞¡¡√À (∫√)

1,23 5,7 4,2 0,35 0,23 14 69 18,99 0,27 0,09 0,09 0,5 1,1 0,21 0,2 0,11 0,27 0,16 11,7 6,5 0,18 0,3 0,08

1,65 0,53 -3,67

8.900 150 36.100

1,22 5,6 4,2

1,24 5,75 4,35

-6,9

4.500 36.200 8.205

0,27 0,09 0,09

0,27 0,09 0,09

1,85

100

1,1

1,1

1.500

0,19

0,2

1.000 125.541

0,27 0,16

0,27 0,17

17.239

0,08

0,08

20.043

0,05

0,06

154

0,15

0,15

16,67

300

0,07

0,07

7,14 11,76

220 7.623

0,29 0,17

0,3 0,19

-3,7

11.540 350

0,04 0,52

0,04 0,52

903 32.647 3.050 595

0,17 0,23 0,04 0,04

0,17 0,25 0,04 0,04

3.870

0,06

0,07

1.050

0,22

0,23

-4 6,25 7,89 -6,25 9,52

2.000 8.950 40.802 23.527 1.533 2.950 250 2 951 3 1

0,09 0,13 0,25 0,18 2,67 0,15 0,23 0,17 0,35 0,73 0,23

0,09 0,15 0,3 0,21 2,78 0,15 0,25 0,17 0,41 0,8 0,23

5,82

1.743

2

2

2.000

1

1

-3,57

À¶√ ∂¶πΔ∏ƒ∏™∏ ALTEC (∫√) COMPUCON (∫O) FASHION BOX (∫√) HELLAS ONLINE (∫√) NUTRIART (∫√) OLYMPIC CATERING (∫√) RIDENCO (∫√) SATO AE (∫√) YALCO - ∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√À (∫∞) ∞∂°∂∫ (∫√) ∞§º∞ °∫ƒπ™π¡ ∞.∂. (∫√) ∞Δ§∞¡Δπ∫ (∫√) ∞ΔΔπ - ∫∞Δ (∫√) μ∞ƒ∞°∫∏™ (∫√) μ∞ƒμ∞ƒ∂™√™ (∫∞) μπ√Δ∂ƒ (∫√) ¢√§ (∫√) ∂¢ƒ∞™∏ - æ∞§§π¢∞™ Ã. (∫√) ∂π∫√¡∞ - ∏Ã√™ (∫√) ∂§μπ∂ª∂∫ (∫√) ∂§∂À£∂ƒ∏ Δ∏§∂√ƒ∞™∏ (∫√) ∂§§∏¡π∫∞π πã/°∂π∞π (∫√) ∂§ºπ∫√ (∫√) ∂Àƒø™Àªª∂Δ√Ã∂™ (∫√) ∏§∂∫Δƒ√¡π∫∏ ∞£∏¡ø¡ (∫√) π¶¶√Δ√Àƒ (∫∞) ∫∂ƒ∞ª∂π∞-∞§§∞Δπ¡∏ (∫√) ∫§ø¡∞Δ∂• (∫√) ∫§ø¡∞Δ∂• (¶O) ∫√Àª¶∞™ ™Àªª∂Δ√Ãø¡ (∫√) ª∞´§§∏™ ª.π.(∫√) ª∏Ã∞¡π∫∏ (∫√) ª∏Ã∞¡π∫∏ (¶√) ªπ¡øπ∫∂™ °ƒ∞ªª∂™ ∞¡∂ (∫√) ¡∂§ (∫√) ¡∂øƒπ√¡ (∫√) ¶∞¶√ÀΔ™∞¡∏™ (∫√) ¶∏°∞™√™ ∂∫¢√Δπ∫∏ ∞.∂. (KO) ™π¢ª∞ (∫√) Δ∂°√¶√À§√™ Ã.∫. (∫√) Δ∂áπ∫∂™ ∂∫¢√™∂π™ (∫√) Δ∏§∂ΔÀ¶√™ (∫√)

0,06 0,07 1,5 0,63 0,15 0,39 0,07 0,1 0,3 0,19 0,41 0,08 0,04 0,52 0,13 0,17 0,24 0,04 0,04 3,7 0,76 0,06 0,34 0,09 0,23 0,81 0,13 0,04 0,08 0,09 0,15 0,28 0,2 2,72 0,15 0,24 0,17 0,41 0,75 0,23 0,31 2

9,09

4,55

7,14 12 11,11 -0,73

∂¡∞§§∞∫Δπ∫∏ ∞°√ƒ∞ ALPHA TRUST (∫√) VIDAVO (∫√) ENVITEC (∫√) ∂¡Δ∂ƒ™√ºΔ (∫√) EPSILON NET (∫√) EUROXX (∫√) ∫ƒ∏Δø¡ ∞ƒΔ√™ (∫√) MEDITERRA (∫√) μπ√π∞Δƒ & ƒ√ª¶√Δ. Δ∂á√§. (∫√) ¡Δ√¶§∂ƒ (∫√) PERFORMANCE TECHNOLOGIES (∫√) √¶Δ√∏§∂∫Δƒ√¡π∫∂™ Δ∂á√§. (∫√) DIVERSA (∫√) º√À¡Δ§π¡∫ ∞.∂. (∫√)

0,86 3,65 2,47 1,26 0,58 3,3 1,09 1,75 2,23 2,2 2,52 1,45 2,86 7

À¶√ ∞¡∞™Δ√§∏ ALTIUS ∞∂∂à (∫√) BETANET (∫√) EUROLINE AEEX (∫√) INTERINVEST AEEX (K√) MICROLAND COMPUTERS (∫√) ∞§À™π¢∞ (∫√) ∞§À™π¢∞ (¶√) ∞™¶π™ ¶ƒ√¡√π∞ (∫√) ∞Δ∂ƒªø¡ (∫√) ¢π∂∫∞Δ (∫√) ∂ª¶√ƒπ∫√™ ¢∂™ª√™ (∫√) ∂ª¶√ƒπ∫√™ ¢∂™ª√™ (¶√) ∂¡øª∂¡∏ ∫§ø™Δ√Ωº∞¡Δ√Àƒ°π∞ (∫√) ∫∞ƒ¢∞™π§∞ƒ∏™ (∫O) §∞¡-¡∂Δ (KO) ª∞•πª ¶∂ƒΔ™π¡π¢∏™ (∫∞) ª∞ƒ∞∫ ∏§∂∫Δƒ√¡π∫∏ (∫√) ª∂™√ÃøƒπΔ∏ ∞º√π (∫√) ¶∂Δ∑∂Δ∞∫π™ ∞. (∫√) ¶ƒ∞•πΔ∂§∂π√ (∫√) ¶ƒ∞•πΔ∂§∂π√ (¶√) ™∞√™ (∫√) Δ∂•∞¶ƒ∂Δ (∫√) Ã∞§Àμ¢√ºÀ§§ø¡ (∫√)

1,07 0,06 1,41 1,12 0,64 2,19 1,2 0,67 0,12 0,1 0,08 0,14 0,05 0,14 0,12 0,1 0,29 0,12 0,26 0,39 0,54 0,78 0,08 0,12


AÌÔÈ‚·›· KÂÊ¿Ï·È· 28

™∞μμ∞Δ√ 30 ∞¶ƒπ§π√À 2011

K§EI™IMO TH™ 28H™ ∞¶ƒπ§π√À

ENEP°HTIKO

MEPI¢IA

KA£APH METAB. TIMH TIMH METAB. TIMH ¶POH°. ¢IA£E™H™ E•A°OPA™ A¶O 1/1/11

√ª√§√°π∞∫∞ ∞/∫ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À AAAB ∂π™√¢∏ª∞Δ√™ ∫∞π √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ. ALLIANZ √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA √ª√§√°π∞∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À GENIKI √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ∞™º∞§/∫ø¡ √ƒ°∞¡π™ªø¡ ∂π™√¢∏ª∞Δ√™-√ª√§√°π∞∫√ ∂™øΔ. ATE ∂π™√¢∏ª∞Δ√™ √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ. ∞Δ∂ ∫∂º∞§∞π√À & À¶∂ƒ∞•π∞™ √ª√§.∂™øΔ. ∞ΔΔπ∫∏™ ∂π™√¢∏ª∞Δ√™ √ª√§.∂™øΔ. CITI FUND √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ¢∏§√™ ∂π™√¢∏ª∞Δ√™ ∂ƒª∏™ EI™√¢∏ª∞Δ√™ ∂Àƒø¶.¶π™Δ∏ EUROBOND √ª.∂™. EUROBANK EFG (LF) GREEK GOVERNMENT BOND FUND EUROBANK EFG I (LF) GREEK GOVERNMENT BOND FUND INTERAMERICAN ™Δ∞£∂ƒ√ √ª√§√°π∞∫√ ∂™. INTERNATIONAL √ª√§√°ø¡ ∂™øΔ. ∫À¶ƒ√À ∂§§∏¡π∫√ √ª√§√°π∞∫√ ∂™øΔ. MILLENNIUM VALUE PLUS √ª√§√°π∞∫√ ∂™. PROBANK √ª√§√°π∞∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À HSBC ∂π™√¢∏ª∞Δ√™ √ª√§√°π∞∫√ ∂™. ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ √ª√§√°ø¡ ∂™øΔ. Δ.Δ. ∂§Δ∞ √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ. PROTON √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À

20.454.457,04 5.388.094,41 3,7962 17.418.884,84 2.740.136,90 6,3569 87.161.464,10 13.853.630,36 6,2916 10.738.783,87 2.018.586,01 5,3200 253.903.558,83 107.941.823,29 2,3522 19.151.089,33 2.736.642,38 6,9980 12.115.581,51 2.328.341,99 5,2035 6.132.103,99 1.430.483,81 4,2867 7.156.861,68 1.185.959,51 6,0347 95.231.217,58 12.400.442,79 7,6797 33.744.527,69 6.121.699,80 5,5123 3.994.263,50 1.497.542,99 2,6672 8.883.776,96 1.071.323,56 8,2923 1.097.379,42 130.923,14 8,3819 129.366.616,08 11.384.020,32 11,3639 8.270.029,33 695.347,18 11,8934 7.275.521,58 1.705.795,41 4,2652 4.234.258,94 1.471.964,03 2,8766 7.573.159,70 2.358.037,53 3,2116 6.279.845,84 1.104.735,32 5,6845 21.503.336,06 2.951.913,82 7,2845 9.640.293,87 5.446.020,21 1,7702 2.817.822,61 260.369,50 10,8224

0,28% 3,8721 3,7203 -10,51% -0,02% 6,4523 6,3092 -6,09% -0,46% 6,3231 6,2444 -9,07% 0,06% 5,4131 5,2668 -7,87% 0,15% 2,3522 2,3522 -10,97% -0,44% 6,9980 6,9455 -5,65% -0,17% 5,2035 5,1645 -7,01% -0,02% 4,3124 4,2524 -0,33% 1,12% 6,1252 6,0347 -6,08% 0,67% 7,6797 7,6797 -4,30% -0,18% 5,5674 5,4847 -11,89% 1,64% 2,8806 2,6672 -11,02% 0,00% 8,2923 8,2301 -7,40% 0,00% 8,3819 8,3819 -7,24% -0,35% 11,4207 11,2787 -9,30% -0,55% 12,1313 11,7745 -2,22% 0,49% 4,2652 4,2439 -4,55% -0,45% 2,9341 2,8191 -9,92% -0,07% 3,2116 3,1875 -6,13% 0,54% 5,7556 5,6845 -13,09% 0,22% 7,3573 7,2117 -5,41% 0,17% 1,7702 1,7658 -3,63% 0,50% 10,9847 10,7142 -10,83%

∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALICO ∫ƒ∞Δπ∫ø¡ √ª√§√°ø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALICO EΔ∞πƒπ∫ø¡ √ª√§√°πø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞LICO ¢√§∞ƒπ∞∫√ √ª√§√°πø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞LPHA ∂Àƒø¶.∂Δ∞πƒ.√ª√§√°ø¡ √ª.∂•. ALPHA ∂Àƒø¶.∫ƒ∞Δπ∫ø¡ √ª√§√°ø¡ √ª.∂•. ALPHA GLOBAL ∞¡∞¢À√ª∂¡ø¡ ∞°√ƒø¡ √ª√§√°πAKO ∂•. ALPHA ∞¡ø √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA BANCASSURANCE EE100 √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA BANCASSURANCE EE101 √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA BEST OF STRATEGIES √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND √ª.∂•. ∞Δ∂ √ª√§√°πø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞ΔΔπ∫∏™ √ª√§√°πø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ¢∏§√™ USD BOND √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. ¢∏§√™ EUROBOND √ª√§√°π∞∫√ ∂•. ¢∏§√™ ¢π∂£¡ø¡ √ª√§√°πø¡ - √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ¢∏§√™ DELTA SKY √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. ¢∏§√™ DELTA SMART √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. ¢∏§√™ DELTA BONUS √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. ¢∏§√™ DELTA FASMA √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. ¢∏§√™ ¢√§§∞ƒπ∞∫√ (USD) - √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À NBG EMERGING EUROBOND - CLASS A (EUR) NBG EMERGING EUROBOND - CLASS B (EUR) NBG INCOME PLUS - CLASS ∞ (EUR) NBG INCOME PLUS - CLASS B (EUR) NBG STRATEGIC BOND - CLASS A (EUR) NBG STRATEGIC BOND - CLASS B (EUR) ∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ BOND √ª√§√°π∞∫√ ∂•. ∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ YIELDPLUS (√ª√§√°π∞∫√ ∂•.) ∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ ∂π™√¢.(√ª√§.∂•øΔ.) EUROBANK CLICK √ª√§√°π∞∫√ E•øΔ∂ƒπ∫√À EUROBANK DOUBLE CLICK √ª√§√°π∞∫√ E•øΔ∂ƒπ∫√À INTERAMERICAN DOUBLE CLICK √ª√§√°π∞∫√ E•øΔ∂ƒπ∫√À EUROBANK ALL WEATHER √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À EUROBANK GLOBAL BOND √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À EUROBANK WIN-WIN √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À INTERAMERICAN ¢√§∞ƒπ√À √ª√§√°π∞∫√ ∂•. EUROBANK EFG (LF) ABSOLUTE RETURN EUR EUROBANK EFG I (LF) ABSOLUTE RETURN EUR EUROBANK EFG (LF) ABSOLUTE RETURN II EUR EUROBANK EFG I (LF) ABSOLUTE RETURN II EUR ∫À¶ƒ√À DUAL STRATEGY √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. ∫À¶ƒ√À EURIBOR RETURN (EUR) √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. ∫À¶ƒ√À LIBOR RETURN (USD) √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. MARFIN EUROCREDIT √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À MARFIN £∂™ªπ∫ø¡ Ã∞ƒΔ√º. √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À HSBC √ª√§√°πø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ¢√§∞ƒπ√À PIRAEUSINVEST EUROPEAN BOND FUND (EUR) Δ.Δ. ∂§Δ∞ EUROPLUS √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ.

80.255.666,97 28.119.604,75 2.281.323,73 123.810.124,99 27.592.642,06 6.315.157,25 24.087.152,77 25.431.885,57 10.681.041,84 21.828.836,37 6.052.196,00 11.396.959,79 19.498.222,49 33.520.022,85 305.272.924,04 6.219.043,11 25.769.579,65 33.958.905,25 105.439.501,70 45.285.961,08 12.991.208,01 410.490,82 6.314.221,05 1.024.076,56 12.020.294,77 977.481,65 1.358.380,79 12.506.494,55 2.277.280,86 1.836.096,25 110.614.788,93 52.900.154,30 12.805.903,52 47.876.931,54 71.071.622,44 49.648.974,91 10.528.200,13 42.446.552,59 797.421,25 19.351.352,31 5.696.568,80 2.799.099,69 380.402,56 8.105.211,96 23.840.585,80 19.997.585,51 2.848.336,41 3.713.863,85 2.649.592,62

5.019.984,98 2.273.436,38 238.033,78 26.997.736,83 3.983.734,10 851.501,05 3.167.500,09 3.263.016,82 1.687.453,37 3.290.533,79 1.535.570,64 1.640.202,13 6.627.322,83 6.799.041,78 50.094.437,39 1.047.628,81 2.698.570,54 3.131.727,09 13.039.380,28 4.480.304,78 1.125.806,93 335,37 5.178,53 885,60 10.128,55 1.031,13 1.351,11 3.515.051,21 730.050,59 240.699,97 34.758.255,96 5.103.632,71 1.268.038,76 5.276.381,46 23.099.541,28 5.431.619,95 400.155,51 37.100.594,11 697.653,95 1.834.341,23 535.644,92 876.975,47 126.247,41 1.633.350,29 9.065.026,72 6.047.931,05 791.526,80 18.858,63 808.731,64

15,9872 12,3688 9,5840 4,5859 6,9263 7,4165 7,6045 7,7940 6,3297 6,6338 3,9413 6,9485 2,9421 4,9301 6,0939 5,9363 9,5493 10,8435 8,0862 10,1078 11,5395 1.223,9900 1.219,3100 1.156,3700 1.186,7700 947,9700 1.005,3800 3,5580 3,1193 7,6282 3,1824 10,3652 10,0990 9,0738 3,0768 9,1407 26,3103 1,1441 1,1430 10,5495 10,6350 3,1918 3,0132 4,9623 2,6300 3,3065 3,5985 196,9300 3,2762

0,51% 0,22% -0,57% 0,18% 0,24% 0,13% -0,20% 0,13% 0,99% 0,49% 0,07% -0,01% -0,04% -0,63% 0,17% 0,23% 0,13% -0,25% 0,21% 0,00% 0,10% -0,12% -0,11% -0,13% -0,13% -0,16% -0,16% 0,15% 0,10% 0,34% 0,18% 0,26% 0,31% 0,35% 0,10% 0,20% -0,59% -0,07% -0,07% -0,12% -0,12% 0,09% 0,13% 0,11% 0,11% 0,23% -0,68% -0,29% 0,18%

16,3069 12,6162 9,7757 4,6088 6,9609 7,4536 7,9847 8,0278 6,5196 6,8328 4,0103 6,9485 2,9598 4,9301 6,0939 5,9363 10,0268 11,3857 8,4905 10,6132 11,5395 1.223,9900 1.219,3100 1.156,3700 1.186,7700 947,9700 1.005,3800 3,6114 3,1661 7,7426 3,2620 10,5725 10,3010 9,0738 3,0768 9,3235 26,4419 1,1441 1,1430 10,5495 10,6350 3,2556 3,0132 4,9623 2,7089 3,4057 3,6435 197,9147 3,2844

15,8273 12,2451 9,4882 4,5515 6,8744 7,3609 7,4524 7,6381 6,2031 6,5011 3,9019 6,8964 2,9186 4,9301 6,0939 5,9363 9,5493 10,8435 8,0862 10,1078 11,5395 1.223,9900 1.219,3100 1.156,3700 1.186,7700 947,9700 1.005,3800 3,5580 3,1193 7,6282 3,1188 10,1579 9,8970 8,8923 3,0537 8,9579 26,1130 1,1355 1,1430 10,4704 10,6350 3,1758 2,9981 4,9375 2,5511 3,2073 3,5985 196,9300 3,2680

-1,68% -0,79% -8,53% 0,22% -0,80% 0,39% -2,99% -2,21% -10,89% -8,91% 0,54% -0,95% -1,91% -6,57% 3,76% 2,46% 1,29% -0,12% 0,34% 0,72% 3,66% -0,88% -0,86% 0,60% 0,61% 0,23% 0,24% 0,34% 0,83% -2,42% -2,00% -1,92% -1,83% -1,66% -2,74% -2,11% -8,94% 1,78% 1,92% 2,29% 2,35% -1,25% 2,22% 2,20% 1,27% -0,02% -8,67% -2,46% 0,99%

1,8776 6,2246 3,3800 13,4786 2,6180 5,6100 9,2780 5,3895 10,2156 6,3586 28,0973 11,5281 4,8936 1,5342 3,9987 0,9348 0,9636 4,8603 1,4314 6,5104 1,1564 14,6404 741,5100 742,8000 12,2504 4,7332 7,4610 2,3689 17,9656 4,1584 0,3431 0,3765 1,1897 1,2097 2,7404 1,6143 2,1253 1,5334 8,8763 1,7161 31,6286 0,5962

0,32% 0,63% 0,08% 0,95% 0,09% 0,52% 0,55% 0,06% 0,57% 0,04% 0,00% 0,52% 0,33% 1,00% 0,47% 1,21% 0,61% 0,68% 0,74% 0,32% 0,73% 0,08% -1,55% -1,55% 0,24% 0,73% 0,30% 0,46% 0,40% 0,46% 0,32% 0,45% 0,32% 0,32% 0,37% 0,24% 0,32% 0,64% 0,15% 0,46% 0,38% 0,34%

1,9715 6,5358 3,5490 14,1525 2,7096 5,8064 9,3708 5,4434 10,3178 6,3904 28,6592 11,7587 4,9915 1,5879 3,9987 0,9348 0,9781 4,9332 1,4314 6,5104 1,1564 14,6404 741,5100 742,8000 12,6179 4,8752 7,4610 2,3689 18,1453 4,2000 0,3431 0,3765 1,1897 1,2097 2,8774 1,6950 2,1253 1,5334 8,9651 1,7333 32,4984 0,6081

1,8400 6,1624 3,3462 13,3438 2,5918 5,5539 9,1852 5,3356 10,1134 6,3077 27,8163 11,4128 4,8447 1,5342 3,9587 0,9255 0,9540 4,8117 1,4171 6,4453 1,1448 14,6404 741,5100 742,8000 12,1279 4,6859 7,3864 2,3452 17,7859 4,1168 0,3397 0,3727 1,1778 1,2097 2,7130 1,5982 2,1147 1,5257 8,6988 1,6818 31,6286 0,5962

-0,84% 4,92% -3,16% 4,05% 0,47% -2,34% 3,36% -0,92% 3,23% -4,77% 3,46% 4,75% 7,44% 3,81% -1,08% 6,00% 1,65% 0,43% 2,73% 0,04% -0,58% -1,05% -2,68% -2,67% -1,18% 4,06% -1,79% 0,16% -2,09% -2,12% -1,66% -0,27% 1,20% 1,46% 0,20% 2,67% 0,13% 0,87% -4,84% 2,24% -0,57% -0,75%

ª∂Δ√Ãπ∫∞ ∞/∫ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À AAAB ∂¶π§∂°ª∂¡ø¡ ª∂Δ√Ãø¡ ∂™øΔ. ALICO ª∂Δ.∂™øΔ. ª∂™∞π∞™ & ªπ∫ƒ∏™ ∫∂º∞§∞π√¶√π∏™∏™ ALICO INDEX FUND FTSE20 ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™. ALICO ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ALLIANZ ∂¶π£∂Δπ∫∏™ ™Δƒ∞Δ.ª∂Δ.∂™. ALLIANZ ª∂Δ√Ãø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ∞LPHA BLUE CHIPS ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™. ALPHA ATHENS INDEX FUND ª∂Δ.∂™. ALPHA ∂¶π£∂Δπ∫∏™ ™Δƒ∞Δ∏°π∫∏™ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™. ALPHA ETF FTSE ATHEX 20 ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA TRUST ∞¡∞¶ΔÀ•π∞∫√ ª∂Δ.∂™. ALPHA TRUST ¡∂ø¡ ∂¶πÃ.ª∂Δ√Ã.∂™. ALPHA TRUST NEW STRATEGY ª∂Δ. ∂™øΔ. CITI FUND ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ATE ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ATE ª∂Δ√Ãπ∫√ ª∂™∞π∞™-ªπ∫ƒ∏™ ∫/™∏™ ∂™øΔ. ∞ΔΔπ∫∏™ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ATTICA MARATHON ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ¢∏§√™ SMALL CAP ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™. ¢∏§√™ BLUE CHIPS ¢∏§√™ TOP-30 NBGAM ETF °∂¡π∫√™ ¢∂π∫Δ∏™ Ã.∞.- ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ. NBG HELLENIC ALLSTARS - CLASS A (EUR) NBG HELLENIC ALLSTARS - CLASS B (EUR) ∂ƒª∏™ ¢À¡∞ªπ∫√ ∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ ∞¡∞¶ΔÀ•.(ª∂Δ.∂™øΔ.) EUROBANK GREEK EQUITIES ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À EUROBANK £∂™ªπ∫ø¡ Ã∞ƒΔ√ºÀ§∞∫πø¡ ª∂Δ. ∂™. INTERAMERICAN ¢À¡∞ªπ∫√ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™. INTERAMERICAN ANA¶ΔÀ™™√ª∂¡ø¡ ∂Δ∞πƒπø¡ ª∂Δ.∂™. EUROBANK EFG (LF) EQUITY-GREEK EQUITIES FUND EUROBANK EFG (LF) EQUITY-INSTITUTIONAL PORT EUR EUROBANK EFG (LF) EQUITY - FLEXI STYLE GREECE EUROBANK EFG I (LF) EQUITY - FLEXI STYLE GREECE INTERNATIONAL ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À INTERNATIONAL E¶π§√°∏™ ª∂Δ√Ãπ∫ø¡ ∞•πø¡ ª∂Δ.∂™. ∫À¶ƒ√À ∂§§∏¡π∫√ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ. ∫À¶ƒ√À ∂§§∏¡π∫√ ¢À¡∞ªπ∫√ ª∂Δ.∂™. MARFIN √§Àª¶π∞ METOXIKO ∂™øΔ∂ƒπ∫√À MARFIN ∞£∏¡∞ ¢À¡∞ªπ∫√ ª∂Δ√Ãø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À HSBC ∞¡∞¶ΔÀ•π∞∫√ ª∂Δ√Ãø¡ ∂™øΔ. ING ∞/∫ ¢À¡∞ª.∂¶πÃ. ª∂Δ. ∂™øΔ.

5.660.062,47 3.318.971,11 22.625.233,11 28.389.819,51 11.449.599,21 11.187.703,20 259.828.277,61 14.655.555,81 15.366.597,66 36.255.481,38 32.992.336,93 36.733.863,32 25.284.864,96 9.967.004,20 57.689.023,92 1.776.680,30 9.268.404,67 735.173,86 55.899.826,33 118.089.354,99 18.885.662,06 4.092.348,84 134.439,97 10.161.510,24 85.937.697,13 6.718.566,70 41.984.770,70 5.055.446,29 129.773.034,83 43.991.244,13 19.747.235,87 1.436.892,56 4.753.164,28 481.115,42 9.916.333,45 1.781.099,38 14.481.265,86 7.432.134,05 37.421.470,28 10.446.830,41 49.674.202,66 9.961.205,07

3.014.552,21 533.205,53 6.693.931,13 2.106.282,04 4.373.454,42 1.994.225,93 28.004.632,47 2.719.256,73 1.504.233,61 5.701.800,00 1.174.217,90 3.186.461,24 5.166.960,10 6.496.632,73 14.427.092,86 1.900.615,44 9.618.724,08 151.262,48 39.052.050,91 18.138.633,72 16.330.766,87 279.525,00 181,31 13.679,93 7.015.106,76 1.419.441,98 5.627.241,91 2.134.117,31 7.223.427,33 10.578.974,96 57.548.815,93 3.816.926,47 3.995.340,05 397.726,85 3.618.601,95 1.103.326,94 6.813.632,14 4.846.789,17 4.215.896,96 6.087.676,38 1.570.548,92 16.707.230,97

ENEP°HTIKO

ING ∞/∫ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ. ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ¢À¡∞ª.∂¶πÃ. ª∂Δ. ∂™øΔ. ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ. PROBANK ∂§§∞™ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À MILLENNIUM BLUE CHIPS ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™. MILLENNIUM MID- CAP ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À Δ.Δ. ∂§Δ∞ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ. ∂¶∂¡¢ÀΔπ∫∏ ∫ƒ∏Δ∏™ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À PROTON ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À

MEPI¢IA

33.196.086,64 4.900.931,06 4.881.634,65 8.575.902,36 23.880.709,41 3.791.885,95 6.059.054,36 2.510.178,67 17.919.703,61 12.960.470,53 11.737.993,13 7.500.891,08 1.366.876,05 1.676.143,76 338.102,06 170.180,94 3.759.793,81 566.021,73

KA£APH METAB. TIMH TIMH METAB. TIMH ¶POH°. ¢IA£E™H™ E•A°OPA™ A¶O 1/1/11 6,7734 0,5692 6,2978 2,4138 1,3826 1,5649 0,8155 1,9867 6,6425

0,31% 0,67% 0,55% 0,46% 0,33% 0,90% -0,05% 0,37% 0,42%

6,9089 0,5792 6,4080 2,4138 1,4517 1,6431 0,8196 2,0662 6,9082

6,7734 0,5578 6,1718 2,3897 1,3688 1,5336 0,8114 1,9668 6,5761

-1,09% 2,03% -1,22% 0,32% -0,71% 0,06% -3,24% -1,12% -1,44%

18.242.116,01 1.385.782,20 13,1638 1.770.280,86 401.557,53 4,4085 4.436.223,35 534.670,72 8,2971 5.114.118,10 959.189,48 5,3317 15.268.968,29 1.282.936,29 11,9016 32.203.077,19 2.907.657,57 11,0753 14.325.172,17 1.099.803,11 13,0252 3.851.858,46 597.035,72 6,4516 5.205.421,17 1.958.131,20 2,6584 7.959.060,92 1.532.527,37 5,1934 4.663.702,67 1.948.322,69 2,3937 1.026.896,23 125.963,39 8,1523 19.381.886,53 5.530.276,88 3,5047 29.620.035,81 7.935.860,80 3,7324 1.158.668,51 137.486,03 8,4275 2.992.079,12 388.550,00 7,7006 453.696,93 375,13 1.209,4300 36.991.917,47 30.072,20 1.230,1000 607.593,22 554,79 1.095,1800 44.959.151,87 40.980,16 1.097,1000 44.444,78 43,99 1.010,2700 4.837.563,87 4.779,40 1.012,1700 4.705.462,03 2.867.097,00 1,6412 1.832.106,16 695.295,23 2,6350 4.344.829,68 1.596.952,18 2,7207 1.551.093,57 572.996,87 2,7070 44.434.319,78 32.015.266,18 1,3879 8.067.520,91 469.926,30 17,1676 14.923.677,42 1.052.492,59 14,1794 48.369.535,40 3.817.365,24 12,6709 9.543.561,97 12.912.993,52 0,7391 3.574.786,91 4.717.558,00 0,7578 15.546.153,24 14.708.380,03 1,0570 16.787.670,70 15.905.768,12 1,0554 5.454.000,18 396.266,87 13,7635 1.298.474,59 92.359,30 14,0589 1.277.096,59 61.124,22 20,8935 17.358,73 12.138,18 1,4301 591.053,79 429.142,70 1,3773 432.639,25 258.416,82 1,6742 6.827.562,51 3.196.358,28 2,1360 6.076.021,30 2.882.020,12 2,1083 4.487.421,69 1.253.126,79 3,5810 1.312.725,12 426.751,89 3,0761 9.310.208,17 6.189.604,91 1,5042 17.915.806,32 6.514.543,67 2,7501 19.931.121,43 3.640.430,68 5,4749 16.294.107,08 5.225.885,75 3,1180 28.015.922,31 12.962.598,84 2,1613 666.734,26 38.169,74 17,4676 3.544.147,98 12.081,71 293,3500 1.723.242,87 342.532,15 5,0309

-0,06% 0,11% 0,04% -0,80% -0,80% -0,71% 0,03% 0,33% -0,24% -0,68% 0,83% 0,22% 0,37% 0,71% -0,02% 0,06% 0,37% 0,37% 0,58% 0,58% 0,60% 0,60% 0,34% -1,34% -0,03% -0,15% 0,17% -0,03% 0,20% -0,05% 0,19% 0,20% -0,01% -0,02% 0,44% 0,46% 1,31% 0,19% 0,19% -0,02% 0,98% -0,38% -1,50% 0,16% -0,17% -0,12% -0,37% 0,51% -0,33% -0,09% 0,54% 0,52%

13,8220 4,6289 8,5875 5,3850 12,0206 11,1861 13,1555 6,5806 2,7116 5,1934 2,3937 8,2746 3,5047 3,7324 8,4275 7,7006 1.209,4300 1.230,1000 1.095,1800 1.097,1000 1.010,2700 1.012,1700 1,6904 2,7141 2,7887 2,7882 1,3879 17,1676 14,3212 12,7976 0,7391 0,7578 1,0570 1,0554 13,7635 14,0589 20,8935 1,4301 1,3773 1,6742 2,2428 2,2137 3,7601 3,1684 1,5192 2,8257 5,6255 3,2037 2,2045 17,7733 299,2170 5,0561

13,0322 4,3644 8,2141 5,2784 11,7826 10,9645 12,8949 6,3871 2,6318 5,1415 2,3698 8,0708 3,4697 3,6951 8,3432 7,7006 1.209,4300 1.230,1000 1.095,1800 1.097,1000 1.010,2700 1.012,1700 1,6248 2,6087 2,6935 2,6799 1,3740 16,9959 14,0376 12,5442 0,7317 0,7578 1,0464 1,0554 13,6259 14,0589 20,6846 1,4301 1,3773 1,6742 2,0933 2,0661 3,5094 2,9838 1,4741 2,7501 5,4749 3,1180 2,1613 17,1182 293,3500 5,0057

-3,14% -6,43% -1,78% -6,40% -1,41% -1,96% 2,03% 6,26% -2,09% -5,42% 6,37% -0,22% 3,03% 5,59% -0,90% -6,40% -1,37% -1,36% 5,28% 5,30% 5,49% 5,50% 4,04% -8,38% -1,19% -3,57% 1,54% 1,11% 1,35% 1,15% 2,06% 2,45% 2,39% 2,83% -3,98% -3,59% 6,27% 16,04% 15,64% 7,15% 5,38% -1,51% -4,51% 0,41% -2,80% -4,66% -5,36% 1,63% -4,14% -3,89% 0,09% -5,60%

∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALICO ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALICO ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞¡∞¢À√ª∂¡ø¡ ∞°√ƒø¡ ALLIANZ MILLENNIUM E.M.E.A. ª∂Δ. ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA ¡∞ÀΔπ§π∞ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA ENERGY ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA GLOBAL BLUE CHIPS ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA SELECT ¡√Δπ√-∞¡∞Δ√§π∫∏™ ∂Àƒø¶∏™ ª∂Δ. ∂•. ALPHA TRUST EMERGING EUROPE ª∂Δ.∂•. ALPHA TRUST GLOBAL LEADERS ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞Δ∂ US ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞Δ∂ EUROZONE ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ATTICA REAL ESTATE ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ¢∏§√™ ¢π∂£¡∂™ ¢∏§√™ ∂Àƒø¶∞π∫√ ¢∏§√™ ¶ƒ∞™π¡∏ ∂¡∂ƒ°∂π∞ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À NBGAM ETF GREECE & TURKEY 30 - ª∂Δ√Ãπ∫√ NBG GLOBAL EQUITY - CLASS ∞ (EUR) NBG GLOBAL EQUITY - CLASS B (EUR) NBG EUROPEAN ALLSTARS - CLASS A (EUR) NBG EUROPEAN ALLSTARS - CLASS B (EUR) NBG SOCIALLY RESPONSIBLE - CLASS A (EUR) NBG SOCIALLY RESPONSIBLE - CLASS B (EUR) ∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ EUROPEAN OPPORTUNITIES ª∂Δ. ∂•. ∂Àƒø¶∞´∫∏ ¶π™Δ∏ EMERGING MARKETS OPPORTUN. ª∂Δ.∂•. ∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ GLOBAL OPPORTUNITIES (ª∂Δ. ∂•.) ∂Àƒø¶∞´∫∏ ¶π™Δ∏ AMERICAN OPPORTUNITIES ª∂Δ. ∂•. EUROBANK GLOBAL EQUITIES ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À EUROBANK EMERGING EUROPE ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À INTERAMERICAN ∞¡∞¶ΔÀ°ª∂¡ø¡ ∞°√ƒø¡ ª∂Δ. ∂•. INTERAMERICAN ¡∂∞ ∂Àƒø¶∏ ª∂Δ. ∂•. EUROBANK EFG (LF) EQUITY- GLOBAL EQUITIES FUND EUROBANK EFG I (LF) EQUITY- GLOBAL EQUITIES FUND EUROBANK EFG (LF) EQUITY- EMERGING EUROPE FUND EUROBANK EFGI (LF) EQUITY- EMERGING EUROPE FUND EUROBANK EFG (LF) EQUITY - TURKISH EQUITY FUND EUROBANK EFG I (LF) EQUITY - TURKISH EQUITY FUND EUROBANK EFG (LF) EQUITY - TURKISH EQUITY FUND $ EUROBANK EFG I (LF) EQUITY - DYNAMIC ROMANIAN FUND EUROBANK EFG (LF) EQUITY - DYNAMIC ROMANIAN FUND EUROBANK EFG (LF) EQUITY-DYNAMIC POLISH FUND MILLENNIUM EUROZONE ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•. MILLENNIUM AMERICA US ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•. MILLENNIUM CHINA GROWTH ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À MARFIN EUROPEAN EQUITY ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À MARFIN GLOBAL ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À HSBC AMERICAN EQUITY ª∂Δ. ∂•øΔ. HSBC ∞¡∞¢À√ª∂¡ø¡ ∞°√ƒø¡ ª∂Δ.∂•øΔ. HSBC ¶∞¡∂Àƒø¶∞π∫√ ª∂Δ.∂•øΔ. ING ∞/∫ GLOBAL ª∂Δ.∂•. ¶∂πƒ∞πø™ BALKAN FUND ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À PIRAEUSINVEST EUROPEAN EQUITY FUND (EUR) Δ.Δ. ∂§Δ∞ √π∫√§√°π∫√ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ.

¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ ∞/∫ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À AAAB ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ ∂™øΔ. ALICO ¢π∞£∂™πªø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ALLIANZ μƒ∞Ã/™ªø¡ ∂¶∂¡¢.¢π∞Ã. ¢π∞£.∂™øΔ. ∞LPHA ¢π∞Ã∂πƒ.¢π∞£∂™πªø¡ ∂™. ∞Δ∂ ¢π∞Ã∂πƒ. ¢π∞£∂™πªø¡ ∂™øΔ. ∞ΔΔπ∫∏™ ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ GENIKI ¢π∞£∂™πªø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À INTERAMERICAN ¢π∞Ã. ¢π∞£. ∂™. INTERNATIONAL ¢π∞Ã.¢π∞£∂™πªø¡ ∂™øΔ. ∂ƒª∏™ μƒ∞Ã/™ªø¡ Δ√¶√£∂Δ∏™∂ø¡ ¢π∞Ã.¢π∞£.∂™. MARFIN SMART CASH ¢π∞Ã.¢π∞£. HSBC ¢π∞£∂™πªø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ∫À¶ƒ√À ∂§§∏¡π∫√ ¢π∞Ã.¢π∞£.∂™øΔ. ING ∞/∫ ¢.¢. ∂™øΔ. ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ¢.¢. ∂™øΔ. PROBANK ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ ∂™. MILLENNIUM μƒ∞Ã/™ªø¡ Δ√¶√£∂Δ.¢π∞Ã.¢π∞£.∂™. Δ.Δ. ∂§Δ∞ ¢π∞Ã/™∏™ ¢π∞£/ªø¡ ∂™øΔ.

12.937.089,57 17.598.244,06 6.324.955,94 204.162.563,65 6.523.112,20 1.799.404,13 4.550.152,16 45.446.228,47 2.571.810,56 42.800.969,31 90.675.574,78 181.944.752,40 3.724.955,47 10.277.018,79 13.214.570,57 230.444.233,61 6.575.790,03 279.580.837,36

1.975.807,41 6,5477 1.372.476,70 12,8223 1.084.612,63 5,8315 17.729.247,66 11,5156 923.482,46 7,0636 489.046,15 3,6794 821.656,49 5,5378 5.854.161,40 7,7631 413.760,27 6,2157 12.875.959,68 3,3241 22.830.955,83 3,9716 91.951.675,88 1,9787 772.843,59 4,8198 1.903.037,01 5,4003 2.435.562,62 5,4257 62.232.549,57 3,7030 771.337,78 8,5252 114.201.259,94 2,4481

-0,04% 6,5608 6,4167 0,74% 0,01% 12,9505 12,6941 1,59% -0,03% 5,8315 5,7732 1,26% 0,00% 11,5156 11,5156 1,28% 0,01% 7,0636 7,0636 1,45% 0,01% 3,6831 3,6647 3,79% 0,01% 5,5378 5,4824 0,98% 0,00% 7,7709 7,7243 1,18% 0,00% 6,2312 6,1846 1,01% 0,01% 3,3241 3,3241 0,87% 0,01% 3,9915 3,9517 1,41% 0,01% 1,9787 1,9787 1,14% 0,01% 4,8198 4,7957 0,91% 0,01% 5,4003 5,4003 0,24% 0,12% 5,4257 5,4257 0,85% 0,01% 3,7030 3,6845 1,42% 0,01% 8,6957 8,3547 1,79% 0,01% 2,4481 2,4481 1,71%

41.922.957,82 27.838.081,41 25.932.574,14 19.958.418,94 1.182.572,55

3.571.691,32 11,7376 2.354.905,96 11,8213 23.128.398,95 1,1212 18.252.475,40 1,0935 441.442,69 2,6789

0,00% 11,7376 11,7376 0,25% 0,00% 11,8213 11,8213 0,66% 0,00% 1,1212 1,1212 0,56% -0,05% 1,0935 1,0935 1,14% -0,24% 2,6789 2,6789 1,92%

∂•øΔ∂ƒπ∫√À ¢∏§√™ MONEY PLUS ¢π∞Ã.¢π∞£. ∂•. EUROBANK DOLLAR PLUS ¢π∞Ã. ¢π∞£. ∂•øΔ. (USD) EUROBANK EFG (LF) MONEY MARKET-INCOME PLUS $ EUROBANK EFG (LF) MONEY MARKET- CASH FUND EUR EUROBANK EFG (LF) MONEY MARKET CASH FUND (PLN)

ªπ∫Δ∞ ∞/∫ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À AAAB ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ALICO ∂§§∏¡π∫√ ªπ∫Δ√ ALLIANZ MIKTO ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ALLIANZ MIKTO ∂™øΔ.(UNIT LINKED) ∞LPHA ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ∞LPHA ™À¡Δ∏ƒ∏Δπ∫√ ªπ∫Δ√ ∂™. ALPHA TRUST EUROSTAR ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. ∂¶∞°°∂§ª∞Δπ∫√ Δ∞ª∂π√ √π∫√¡√ª√§√°ø¡ INTERLIFE ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ∞™º∞§π™Δπ∫ø¡ √ƒ°∞¡π™ªø¡ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. ∞Δ∂ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ∞ªÀ¡Δπ∫∏™ ™Δƒ∞Δ∏°π∫∏™ ∞ΔΔπ∫∏™ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ¢∏§√™ ªπ∫Δ√ ¢∏§√™ ™À§§√°π∫√ ¢∏§√™ ∂¶π∫/∫∏™ ™À¡Δ∞•∏™ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. ¢∏§√™ Δ∞∫Δπ∫∏™ ∫∞Δ∞¡√ª∏™ ∫∂º∞§∞πø¡ ¢∏§√™ ¶∂Δ √Δ∂ ªπ∫Δ√ ∂™. ∂ƒª∏™ ªπ∫Δ√ ∂Àƒø¶.¶π™Δ∏ EUROINVEST ªπ∫Δ√ ∂™. INTERAMERICAN ∂§§∏¡π∫√ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À INTERNATIONAL ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À HSBC ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ING ∞/∫ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ £∂™ªπ∫ø¡ ∂¶∂¡¢ÀΔø¡ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ.

1.074.279,97 296.086,48 3,6283 1.060.239,11 134.014,90 7,9114 10.458.102,03 1.248.020,48 8,3798 35.864.312,58 6.089.029,25 5,8900 53.482.410,62 8.179.929,49 6,5382 18.708.828,27 2.124.731,27 8,8053 9.092.599,27 1.046.433,10 8,6891 4.754.077,36 605.132,91 7,8563 5.288.561,99 656.093,73 8,0607 514.138.772,93 146.435.751,63 3,5110 26.453.664,30 9.070.969,58 2,9163 3.690.742,93 782.567,13 4,7162 50.435.436,24 4.836.308,46 10,4285 26.523.962,64 5.570.976,95 4,7611 11.490.373,58 1.257.640,02 9,1365 8.444.409,73 1.015.421,56 8,3162 8.720.544,55 2.981.550,17 2,9248 19.046.438,68 3.551.540,12 5,3629 2.681.339,06 1.963.841,40 1,3654 28.163.310,97 2.366.073,71 11,9030 6.354.340,96 1.566.539,39 4,0563 18.824.923,91 2.349.225,72 8,0132 10.751.025,35 4.662.008,56 2,3061 10.971.262,76 4.663.782,49 2,3524 697.925,58 120.000,00 5,8160

0,41% 3,8097 3,5920 -3,02% 1,31% 8,3070 7,8323 -4,67% 0,46% 8,6731 8,2960 -6,45% 0,48% 6,1845 5,8311 -6,05% -0,11% 6,6036 6,4728 -4,53% 0,71% 8,8934 8,7172 -5,78% 0,47% 8,8412 8,6022 4,80% 0,11% 7,9938 7,7777 2,61% 0,31% 8,2018 7,9801 3,91% 0,43% 3,5110 3,5110 -3,77% -0,17% 2,9163 2,8871 -1,04% 0,55% 4,7869 4,6690 -5,38% 0,19% 10,4285 10,3242 -7,40% -0,11% 4,7611 4,7135 -1,70% -0,09% 9,1365 9,0451 -2,59% -1,90% 8,3162 8,3162 -5,56% -0,06% 2,9248 2,8956 -0,54% 0,70% 5,5238 5,3093 -4,39% 0,96% 1,4746 1,3654 -5,28% 0,46% 12,0220 11,7840 -4,69% 0,07% 4,2591 4,0157 0,48% 0,27% 8,1735 8,0132 -1,92% 0,80% 2,3407 2,3061 -3,96% 0,21% 2,3759 2,3289 3,10% 0,03% 5,8742 5,7578 -7,85%

¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ∞™º∞§π™Δπ∫ø¡ º√ƒ∂ø¡ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. ∫À¶ƒ√À ∂§§∏¡π∫√ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. MARFIN GREEK VALUE ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À PROTON ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À N.P. INSURANCE ¡∂√™ ¶√™∂π¢ø¡ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À Δ.Δ. ∂§Δ∞ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. Δ.Δ. ∂§Δ∞ £∂™ªπ∫ø¡ ∂¶∂¡¢ÀΔø¡ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒ.

ENEP°HTIKO

MEPI¢IA

KA£APH METAB. TIMH TIMH METAB. TIMH ¶POH°. ¢IA£E™H™ E•A°OPA™ A¶O 1/1/11

891.055,65 9.776.877,75 2.746.263,55 2.294.397,57 729.900,72 13.006.919,06 1.809.796,95

150.492,23 3.522.295,08 1.030.883,13 452.648,89 451.026,80 6.654.948,50 252.189,43

5,9209 2,7757 2,6640 5,0688 1,6183 1,9545 7,1763

0,05% 0,29% 0,60% 0,27% -0,07% 0,29% 0,99%

5,9801 2,7757 2,7439 5,2209 1,6264 1,9594 7,1763

5,8617 2,7618 2,5841 4,9674 1,6118 1,9496 7,1763

-8,23% -1,41% 0,95% -4,05% -5,52% -2,86% -5,00%

17.807.991,76 6.449.458,24 4.141.865,88 2.364.489,94 1.820.803,84 12.727.763,60 47.509.950,89 36.867.065,48 23.301.948,73 37.584.763,68 1.801.231,38 8.816.453,52 1.524.457,54 690.456,71

1.047.460,06 577.347,31 359.432,59 211.311,36 325.681,38 1.655.176,62 4.381.627,14 5.844.196,93 8.401.538,10 3.383.173,73 479.264,19 3.317.850,10 153.968,62 69.577,59

17,0011 11,1708 11,5233 11,1896 5,5908 7,6897 10,8430 6,3083 2,7735 11,1093 3,7583 2,6573 9,9011 9,9236

-0,03% 0,18% 0,10% 0,29% 0,24% 0,18% 0,00% -0,01% 0,57% 0,49% 0,08% -0,25% -0,23% -0,23%

17,8512 11,7293 12,0995 11,7491 5,7026 7,7666 10,9514 6,3083 2,8151 11,1093 3,9086 2,7370 9,9011 9,9236

16,8311 10,9474 11,2928 10,9658 5,5349 7,6128 10,7346 6,2452 2,7458 11,0538 3,7207 2,5776 9,9011 9,9236

-1,88% 0,23% 0,52% -0,75% 0,12% 11,39% 0,11% -1,20% 1,44% 5,18% 4,53% 2,02% -0,49% -0,38%

16.319.627,84 4.501.299,60 3,6255 5.039.677,02 320.915,55 15,7041 28.283.198,16 2.994.285,40 9,4457 28.376.086,18 3.572.214,54 7,9436 50.712.242,63 5.096.312,78 9,9508 22.259.686,36 3.107.732,34 7,1627 64.402.864,61 3.772.124,68 17,0734 6.252.736,84 577.628,46 10,8248 4.763.900,98 1.284.211,00 3,7096 15.633.999,93 1.835.027,92 8,5198 46.719.645,61 15.893.824,64 2,9395 46.628.036,43 55.482.540,64 0,8404 54.039,19 62.103,05 0,8702 36.075.633,15 41.685.108,83 0,8654 16.402.998,26 18.278.998,50 0,8974 29.091.916,60 33.612.994,98 0,8655 912.607,56 88.216,52 10,3451 1.041.536,29 100.000,00 10,4154 853.863,40 55.741,00 15,3184 273.513,44 26.440,81 10,3444 1.037.700,50 319.185,34 3,2511 45.902.346,73 15.536.010,05 2,9546 3.513.876,55 1.228.670,51 2,8599 2.218.389,15 868.323,97 2,5548 3.302.345,62 343.553,71 9,6123

-0,22% 3,8068 -0,47% 16,4893 -1,67% 9,5402 -0,15% 8,0230 0,07% 10,0503 -0,90% 7,2343 -1,19% 17,2441 -0,14% 11,0413 -0,20% 3,7096 0,06% 8,5198 -0,22% 2,9395 -0,23% 0,8404 -0,22% 0,8702 -1,48% 0,8654 -1,47% 0,8974 -1,48% 0,8742 0,06% 10,3451 0,07% 10,4154 0,92% 15,3184 0,06% 10,4478 -0,13% 3,2511 -0,07% 3,1023 -0,27% 3,0029 -0,75% 2,6825 0,11% 9,7565

3,5892 15,5471 9,3512 7,8642 9,8513 7,0911 16,9027 10,7166 3,6725 8,4346 2,9101 0,8320 0,8702 0,8481 0,8974 0,8568 10,1899 10,4154 15,0886 10,2410 3,2348 2,8069 2,7169 2,5037 9,5402

-1,24% 2,92% -8,41% -3,29% 2,64% -1,59% -9,40% -3,00% -4,43% -2,63% -3,61% -3,67% -3,31% -8,29% -7,98% -8,29% -1,33% -1,08% 9,24% -1,34% -5,60% -3,43% -6,40% -1,84% -2,00%

12.595.548,82 1.198.936,13 62.197.009,61 28.628.600,59 38.227.310,99 45.625.806,43 1.987.469,13 4.705.272,68 3.435.645,19 18.208.742,23 5.179.561,44

3.546.392,70 3,5517 120.922,77 9,9149 6.764.249,86 9,1950 3.236.278,98 8,8461 12.022.607,81 3,1796 43.218.968,49 1,0557 1.856.726,10 1,0704 542.214,19 8,6779 1.105.353,71 3,1082 8.891.049,04 2,0480 513.168,64 10,0933

-0,13% 3,5872 3,5162 -0,39% 10,4106 9,8158 0,13% 9,1950 9,1031 0,13% 8,8461 8,7576 -0,25% 3,1796 3,1478 -0,26% 1,0557 1,0451 -0,26% 1,0704 1,0704 -0,02% 8,8515 8,6779 -0,01% 3,1082 3,0927 -0,27% 2,1504 2,0070 -0,24% 10,2195 10,0176

-3,41% -1,97% -0,14% -1,20% -2,59% -1,88% -1,73% -3,32% -2,66% -2,31% -2,52%

7.509.843,33 2.457.483,08 2.252.629,82 1.765.974,88

734.337,32 10,2267 816.711,03 3,0090 530.489,73 4,2463 174.080,79 10,1446

933.413,38 47.495.655,58 858.321,15 72.967.103,82 42.862.704,61 37.916.847,74 576.574,30 228.526,96 2.159.486,48 2.928.335,25 631.570,79 3.912.708,08 643.313,31 1.201.210,01 511.518,18 126.161.989,73 666.107,59 36.638.701,51 28.208.592,07 22.112.801,17

831,59 1.122,4500 4.474.306,03 10,6152 111.806,83 7,6768 9.524.814,41 7,6607 5.963.437,07 7,1876 4.765.925,91 7,9558 67.926,07 8,4883 26.239,55 8,7093 254.369,51 8,4896 353.971,20 8,2728 73.493,64 8,5935 468.391,26 8,3535 73.757,96 8,7220 143.911,92 8,3468 58.587,46 8,7308 15.758.547,52 8,0059 78.658,55 8,4683 5.671.646,34 6,4600 2.604.775,07 10,8296 2.031.828,00 10,8832

∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALICO MIKTO ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALICO ∂¶π∫√Àƒπ∫√ ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∂¶π∫√Àƒπ∫∏™ ∞™º∞§π™∏™ MIKTO ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞§§∏§√μ√∏£∂π∞™ MIKTO ∂•øΔ∂ƒπ∫√À BETA GLOBAL MIKTO ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA ƒ√Àª∞¡π∞™ ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA GLOBAL ™À¡Δ∏ƒ∏Δπ∫√ ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ATE ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞ΔΔπ∫∏™ ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ¢∏§√™ ™Δƒ∞Δ∏°π∫ø¡ Δ√¶√£∂Δ∏™∂ø¡ ªπ∫Δ√ ∂•øΔ. INTERNATIONAL ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À MARFIN EUROPEAN VALUE ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À PRELIUM A (LF) TOTAL RETURN PRELIUM B (LF) TOTAL RETURN

FUNDS OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫∞ ALICO FUND OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫√ ALICO FUND OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂ª¶√ƒ∂Àª∞Δπ∫ø¡ ∞•πø¡ ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS BRIC ªET. ∂•. ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS USA ª∂Δ. ∂•. ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS EUROPE ª∂Δ. ∂•. ALPHA F OF F COSMOS STARS COMMODITIES ª∂Δ. ∂•. ALPHA F OF F COSMOS STARS SILK ROUTE ASIA MET.∂•. S&B ™À¡Δ∞•π√¢√Δπ∫√ GLOBAL FUND OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫√ ∞Δ∂ ª∂Δ√Ãπ∫√ GLOBAL FUND OF FUNDS ¢∏§√™ SYNTHESIS BEST RED - FOF ª∂Δ√Ãπ∫√ EUROBANK EQUITY BLEND FUND OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫√ EUROBANK EFG (LF) FUND OF FUNDS-EQUITY BLEND EUR EUROBANK EFG I (LF) FUND OF FUNDS-EQUITY BLEND EUR EUROBANK EFG (LF) FUND OF FUNDS-BRIC EUR EUROBANK EFG I (LF) FUND OF FUNDS-BRIC EUR INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS-BRIC EUR EUROBANK EFG (LF) FUND OF FUNDS- REAL ESTATE EUROBANK EFG I (LF) FUND OF FUNDS- REAL ESTATE EUROBANK EFG $ (LF) FUND OF FUNDS- REAL ESTATE INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS- REAL ESTATE ∫À¶ƒ√Y FUND OF FUNDS METOXIKO MARFIN FUND OF FUNDS £∂™ªπ∫ø¡ Ã∞ƒΔ√º. METOXIKO MARFIN EMERGING OPPORTUNITIES FOFs ª∂Δ√Ãπ∫√ MILLENNIUM ∞¡∞¢À√ª∂¡ø¡ ∞°√ƒø¡ FUND OF FUNDS ª∂Δ. ¶∂πƒ∞πø™ FUND OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫√

ªπ∫Δ∞ ∞LPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS GLOBAL ªπ∫Δ√ ∂•. ALICO FUND OF FUNDS ªπ∫Δ√ ¢∏§√™ SYNTHESIS BEST GREEN - FOF ªπ∫Δ√ ¢∏§√™ SYNTHESIS BEST YELLOW - FOF ªπ∫Δ√ EUROBANK BALANCED BLEND FUND OF FUNDS ªπ∫Δ√ EUROBANK EFG (LF) FUND OF FUNDS BALANCED BLEND EUR EUROBANK EFG I (LF) FUND OF FUNDS BALANCED BLEND EUR HSBC BALANCED STRATEGY FOF ªπ∫Δ√ ∫À¶ƒ√Y FUND OF FUNDS MIKTO MILLENNIUM FUND OF FUNDS ªπ∫Δ√ ¶∂πƒ∞πø™ FUND OF FUNDS ªπ∫Δ√

√ª√§√°π∞∫∞ ¢∏§√™ SYNTHESIS BEST BLUE - FOF √ª√§√°π∞∫√ MARFIN EURO GLOBAL BOND FUND OF FUNDS √ª√§√°π∞∫√ MARFIN USD GLOBAL BOND FUND OF FUNDS √ª√§√°π∞∫√ ¶∂πƒ∞πø™ FUND OF FUNDS √ª√§√°π∞∫√

0,07% 10,2267 10,1244 -0,25% 0,09% 3,0993 2,9187 0,30% 0,13% 4,3737 4,1189 0,41% -0,19% 10,2460 10,0685 -1,71%

∂π¢π∫√À ΔÀ¶√À ¯NBG SYNESIS ARBITRAGE STRATEGY - CLASS B (EUR)(5) EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURPOSE COMMODITY MAX 30 EUROBANK (LF) SPECIAL PURP BLUE CHIPS PROTECT FUND EUROBANK EFG I (LF) SPECIAL PURP BLUE CHIPS P EUR EUROBANK EFG I (LF) SP PURP BLUE CHIPS PROTECT II EUR EUROBANK EFG I (LF) SP PURP BLUE CHIPS III PROTECT EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURPOSE GREEK MAX 50 FUND EUROBANK EFG I (LF) SPECIAL PURPOSE GREEK MAX 50 INTERAMERICAN (LF) SPECIAL PURPOSE GREEK MAX 50 EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURPOSE CLICK EUR EUROBANK EFG I (LF) SPECIAL PURPOSE CLICK EUR EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURP DBLE CLICK EUR EUROBANK EFG I (LF) SPECIAL PURP DBLE CLICK EUR EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURP ALL WEATHER EUR EUROBANK EFG I (LF) SPECIAL PURP ALL WEATHER EUR EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURP ALL WEATHER PLUS EUR EUROBANK EFG I (LF) SPECIAL PURP ALL WEATHER PLUS EUR EUROBANK EFG I (LF) SPECIAL PURPOSE DUAL FORMULA EUR EUROBANK EFG (LF) SP 8% EQUITY FORMULA ? EUR EUROBANK EFG (LF) SP 8% EQUITY FORMULA $

0,62% 1.122,4500 1.122,4500 0,13% 10,6152 10,4029 -0,21% 7,6768 7,6000 -0,21% 7,6607 7,5841 -0,37% 7,1876 7,1876 -0,37% 7,9558 7,9558 -0,55% 8,4883 8,3185 -0,55% 8,7093 8,7093 -0,55% 8,4896 8,3198 0,02% 8,2728 8,1073 0,02% 8,5935 8,5935 0,15% 8,3535 8,1864 0,15% 8,7220 8,7220 0,21% 8,3468 8,1799 0,21% 8,7308 8,7308 -0,09% 8,0059 7,8458 -0,09% 8,4683 8,4683 -1,01% 6,4600 6,3954 0,03% 10,8296 10,6130 0,03% 10,8832 10,6655

-0,79% 5,01% -3,43% -3,42% -3,60% -3,54% -4,96% -4,51% -4,96% -1,38% -1,20% -0,62% -0,44% -1,77% -1,43% -1,54% -1,53% -6,43% 1,23% 1,02%

¢E§TIO TIMøN ™YNA§§A°MATO™ ∂¡∞¡Δπ ∂Àƒø °π∞ ™À¡∞§§∞°∂™ ª∂Ãπ π™√Δπª√À ∂Àƒø 10.000 (¶√™√Δ∏Δ∞ ¡√ªπ™ª∞Δ√™ ∞¡∞ 1 ∂Àƒø) ME™H TIMH ¢√§§∞ƒπ√ ∏.¶.∞ . . . . . . . . . . . . . . . .1,486 §πƒ∞ ∞°°§π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . .0,8917 ∫√ƒø¡∞ ¢∞¡π∞™ . . . . . . . . . . . . . . .7,4576 ∫√ƒø¡∞ ™√À∏¢π∞™ . . . . . . . . . . . . . .8,914 °π∂¡ π∞¶ø¡π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . .120,67 ºƒ∞°∫√ ∂§μ∂Δπ∞™ . . . . . . . . . . . . .1,2867 ∫√ƒø¡∞ ¡√ƒμ∏°π∞™ . . . . . . . . . . . .7,782 ¢√§§∞ƒπ√ ∫∞¡∞¢∞ . . . . . . . . . . . .1,4102 ¢√§§∞ƒπ√ ∞À™Δƒ∞§π∞™ . . . . . . . . . .1,356

A°OPA

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,5083 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,90508 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,5695 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9,0477 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .122,48 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,306 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,8987 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,4314 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,3763

¶ø§H™H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,4563 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,87387 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,3084 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8,7357 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .118,26 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,261 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,6264 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,382 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,3289

¢E§TIO TIMøN ™YNA§§A°MATO™ ∫∞π •∂¡ø¡ Δƒ∞¶∂∑√°ƒ∞ªª∞Δπø¡ (¶√™√Δ∏Δ∞ ¡√ªπ™ª∞Δ√™ ∞¡∞ 1 ∂Àƒø) A°OPA ¶ø§H™H ¢√§§∞ƒπ√ ∏.¶.∞ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,487 ...........................................................1,485 §πƒ∞ ∞°°§π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,89232 .......................................................0,89108 ∫√ƒø¡∞ ¢∞¡π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,4628 .........................................................7,4524 ∫√ƒø¡∞ ™√À∏¢π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8,9202 .........................................................8,9078 °π∂¡ π∞¶ø¡π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .120,75 .........................................................120,59 ºƒ∞°∫√ ∂§μ∂Δπ∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,2876 .........................................................1,2858 ∫√ƒø¡∞ ¡√ƒμ∏°π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,7874 .........................................................7,7766 ¢√§§∞ƒπ√ ∫∞¡∞¢∞ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,4112 .........................................................1,4092 ¢√§§∞ƒπ√ ∞À™Δƒ∞§π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,3569 .........................................................1,3551

OÈ ÙÈ̤˜ Û˘Ó·ÏÏ¿ÁÌ·ÙÔ˜ Î·È Í¤ÓˆÓ ÙÚ·Â˙ÔÁÚ·ÌÌ·Ù›ˆÓ ‰È·Ê¤ÚÔ˘Ó ·fi TÚ¿Â˙· Û TÚ¿Â˙·


OÈÎÔÓÔÌ›· 29

™ABBATO 30 A¶PI§I√À 2011

ª¤Ûˆ ÙÚ·Â˙ÈÎÒÓ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÒÓ ·fi ÙÔÓ πÔ‡ÓÈÔ ÔÈ Û˘ÓÙ¿ÍÂȘ ÙÔ˘ Δ∞¶-√Δ∂ ∞£∏¡∞, 29.

ªÂ ÙÔ Ì˯·ÓÔÁÚ·ÊÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· ÏËڈ̋˜ ÙˆÓ Û˘ÓÙ¿ÍÂˆÓ ı· ηٷ‚ÏËı› ÛÙȘ 28 πÔ˘Ó›Ô˘ Ë Û‡ÓÙ·ÍË πÔ˘Ï›Ô˘ ÙˆÓ ‰ÈηÈÔ‡¯ˆÓ ÙÔ˘ Δ∞¶- √Δ∂ Î·È ª/∫ √Δ∂. ∏ ηٷ‚ÔÏ‹ ÙˆÓ Û˘ÓÙ¿ÍÂˆÓ ÙˆÓ ·ÛÊ·ÏÈÛÌ¤ÓˆÓ ÙÔ˘ ÎÏ¿‰Ô˘ Û‡ÓÙ·Í˘ Δ∞¶-√Δ∂, ı· ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ı›, Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÙÔ˘ π∫∞, Ó· Á›ÓÂÙ·È ÙËÓ 28Ë Î¿ı ÌËÓfi˜, Ì ÙËÓ ›ÛÙˆÛË ÙÔ˘ ÙÚ·Â˙ÈÎÔ‡ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÔ‡ οıÂ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯Ô˘ ‹ ÙÔ˘ ÓƠ̂̈˜ ÏËÚÂÍÔ˘Û›Ô˘ ÚÔ˜ ÙÔ‡ÙÔ ÚÔÛÒÔ˘, fiˆ˜ ¤¯ÂÈ ‰Ëψı› ÛÙÔ ·ÔÁÚ·ÊÈÎfi ‰ÂÏÙ›Ô ‹ ÛÙËÓ Û¯ÂÙÈ΋ ·›ÙËÛË. °È· ÂÚÈÙÒÛÂȘ ·ÏÏ·Á‹˜ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÔ‡, ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÂÓËÌÂÚÒÓÂÙ·È Ì ·›ÙËÛË Î·È ·ÓÙ›ÁÚ·ÊÔ Ù˘ ÚÒÙ˘ ÛÂÏ›‰·˜ ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÔ‡, ÙÔ ÀÔηٿÛÙËÌ· ·ÛÊ·ÏÈÛÌ¤ÓˆÓ ÎÏ¿‰Ô˘ Û‡ÓÙ·Í˘ Δ∞¶-√Δ∂. ∫·Ù¿ ÙËÓ ÚÒÙË ÏËڈ̋ Ì ÙÔÓ Ó¤Ô ÙÚfiÔ ÛÙȘ 28/6/2011, ÂÓ‰¤¯ÂÙ·È Ó· ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙ› ‰È·ÊÔÚÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ÚÔ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓÔ˘ ÙÚfiÔ˘ ÏËڈ̋˜ ÁÈ· ÔÚÈṲ̂ÓÔ ·ÚÈıÌfi Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ˆÓ, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ‰ÂÓ ı· ¤¯Ô˘Ó ηٷı¤ÛÂÈ ·ÔÁÚ·ÊÈÎfi ‰ÂÏÙ›Ô. √È Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ÔÈ ·˘ÙÔ› ı· ÏËÚˆıÔ‡Ó Ì¤Ûˆ Û¯ÂÙÈÎÒÓ ÂÌ‚·ÛÌ¿ÙˆÓ Û ηٷÛÙ‹Ì·Ù· Ù˘ ∂ıÓÈ΋˜ ΔÚ¿Â˙·˜, ·ÊÔ‡ ÚÒÙ· ηٷı¤ÛÔ˘Ó ÙÔ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓÔ ·ÔÁÚ·ÊÈÎfi ‰ÂÏÙ›Ô.√ Ó¤Ô˜ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎfi˜ ÓfiÌÔ˜ (¡. 3863/2010) ÚԂϤÂÈ ÂÓÈ·›Ô ÙÚfiÔ ÏËڈ̋˜ fiÏˆÓ ÙˆÓ Û˘ÓÙ¿ÍÂˆÓ ˘Ô¯ÚˆÙÈο Ì ›ÛÙˆÛË ÙÚ·Â˙ÈÎÒÓ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÒÓ. ªÂÙ¿ ÙË Ï‹ÍË Ù˘ ۇ̂·Û˘ ÌÂٷ͇ ÙÔ˘ Δ∞¶-√Δ∂ Î·È ª/∫ √Δ∂, ÂÚ› Ì˯·ÓÔÁÚ·ÊÈ΋˜ ˘ÔÛÙ‹ÚÈ͢ Ù˘ ÏËڈ̋˜ ÙˆÓ Û˘ÓÙ¿ÍÂˆÓ ÛÙÔ˘˜ ‰ÈηÈÔ‡¯Ô˘˜ ÙÔ˘ ÂÓÙ·ÛÛfiÌÂÓÔ˘ ÎÏ¿‰Ô˘ Û‡ÓÙ·Í˘ Δ∞¶√Δ∂, Ë ¢ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ π∫∞-∂Δ∞ª ÚÔ¯ÒÚËÛ ÛÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛË Ó¤Ô˘ √ÏÔÎÏËڈ̤ÓÔ˘ ¶ÏËÚÔÊÔÚÈ·ÎÔ‡ ™˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ Û˘Óٿ͈Ó-ÏËÚˆÌÒÓ ÙˆÓ ·ÛÊ·ÏÈÛÌ¤ÓˆÓ ÙÔ˘ ·Ú·¿Óˆ ÂÓÙ·ÛÛfiÌÂÓÔ˘ ÎÏ¿‰Ô˘. √ ∫Ï¿‰Ô˜ Û‡ÓÙ·Í˘ ÙÔ˘ Δ∞¶ - √Δ∂ ¤¯ÂÈ ÂÓÙ·¯ı› ÛÙÔ π∫∞ - ∂Δ∞ª, ·fi ÙÔÓ ∞‡ÁÔ˘ÛÙÔ ÙÔ˘ 2008.

™ÙÔ 21,29% Ë ·ÓÂÚÁ›· ÛÙËÓ πÛ·Ó›· ª∞¢ƒπΔ∏, 29.

∏ ·ÓÂÚÁ›· ·˘Í‹ıËΠÛËÌ·ÓÙÈο ÛÙËÓ πÛ·Ó›·, ۯ‰fiÓ Î·Ù¿ ÌÈ· ÌÔÓ¿‰· ̤۷ Û ÙÚÂȘ Ì‹Ó˜ Î·È ¤Êı·Û ÛÙÔ 21,29%, ÛÙÔ ˘„ËÏfiÙÂÚÔ Â›‰fi Ù˘ ·fi ÙȘ ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ 1997, Û‡Ìʈӷ Ì ÛÙÔȯ›· ÙÔ˘ ∂ıÓÈÎÔ‡ πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ˘ ™Ù·ÙÈÛÙÈ΋˜ Ô˘ ‰ËÌÔÛÈÔÔÈ‹ıËÎ·Ó Û‹ÌÂÚ·, ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÂÁÎÚ›ÓÂÈ ÂÓÙfi˜ Ù˘ Ë̤ڷ˜ ¤Ó· Ó¤Ô ÚfiÁÚ·ÌÌ· ηٿ Ù˘ Ì·‡Ú˘ ÂÚÁ·Û›·˜.™Ù· Ù¤ÏË ª·ÚÙ›Ô˘ Ë ¯ÒÚ· ÚÔÛ¤ÁÁÈ˙ ÙÔ Û˘Ì‚ÔÏÈÎfi ·ÚÈıÌfi ÙˆÓ ¤ÓÙ ÂηÙÔÌÌ˘Ú›ˆÓ ·Ó¤ÚÁˆÓ, Ì 4,91 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· Ôϛ٘ Ó· ˙ËÙÔ‡Ó ÂÚÁ·Û›·. ªÂ ÔÛÔÛÙfi 21,29%, Ë ·ÓÂÚÁ›· Â›Ó·È Û¯Â‰fiÓ ÛÙÔ ›‰ÈÔ Â›Â‰Ô Ì ÙÔ˘ ÚÒÙÔ˘ ÙÚÈÌ‹ÓÔ˘ ÙÔ˘ 1997 (21,30%). ∏ ·ÓÂÚÁ›· ›¯Â Êı¿ÛÂÈ ÛÙÔ ¯·ÌËÏfiÙÂÚÔ Â›‰fi Ù˘ ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ÙÚ›ÌËÓÔ ÙÔ˘ 2007, ÛÙÔ 7,95%.

™ÙÔ Â›ÎÂÓÙÚÔ ÙÔ˘ ÂÂÓ‰˘ÙÈÎÔ‡ ÂӉȷʤÚÔÓÙÔ˜ ‚Ú¤ıËÎ·Ó ÔÈ ÙÚ·Â˙ÈΤ˜ ÌÂÙÔ¯¤˜

¢˘Ó·ÌÈ΋ ·Ó¿Î·Ì„Ë 2,39% ÛÙÔ ÃÚËÌ·ÙÈÛÙ‹ÚÈÔ ∞£∏¡∞, 29.

¢˘Ó·ÌÈÎfi rebound Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· Û˘Ó‰ڛ·ÛË Ù˘ ‚‰ÔÌ¿‰·˜ ÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ¯ÚËÌ·ÙÈÛÙ‹ÚÈÔ. ™ÙÔ Â›ÎÂÓÙÚÔ ÙÔ˘ ÂÂÓ‰˘ÙÈÎÔ‡ ÂӉȷʤÚÔÓÙÔ˜ ‚Ú¤ıËÎ·Ó ÔÈ ÌÂÙÔ¯¤˜ ÙˆÓ ÙÚ·Â˙ÒÓ, Ì ÙËÓ Eurobank Ó· ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙ› ÌÂ Î¤Ú‰Ë 10,79%. ∏ ∂ıÓÈ΋ ÂÓÈÛ¯‡ıËΠηٿ 4,17%, Ë Alpha +7,07%, Ë ΔÚ¿Â˙· ∫‡ÚÔ˘ +4,68%, Ë ΔÚ¿Â˙· ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ +4,76% Î·È ÙÔ ΔΔ +4,69%. O °ÂÓÈÎfi˜ ¢Â›ÎÙ˘ ΔÈÌÒÓ ¤ÎÏÂÈÛ ÛÙȘ 1.434,65 ÌÔÓ¿‰Â˜ ÛËÌÂÈÒÓÔÓÙ·˜ ¿ÓÔ‰Ô 33,49 ÌÔÓ¿‰ˆÓ, ‹ Û ÔÛÔÛÙfi 2,39%. ™Â ‚‰ÔÌ·‰È·›· ‚¿ÛË Î·Ù¤ÁÚ·„ ¿ÓÔ‰Ô 0,23%.√ ‰Â›ÎÙ˘ FTSE/ASE 20 ¤ÎÏÂÈÛ ÛÙȘ 649,13 ÌÔÓ¿‰Â˜, Ì ¿ÓÔ‰Ô Û ÔÛÔÛÙfi 3,11%, ÂÓÒ Ô ‰Â›ÎÙ˘ FTSE/ASE 40 ¤ÎÏÂÈÛ ÛÙȘ 1.451,04 ÌÔÓ¿‰Â˜ Ì ¿ÓÔ‰Ô Û ÔÛÔÛÙfi 1,06%. √ ‰Â›ÎÙ˘ FTSE/ASE SMALLCAP 80 ¤ÎÏÂÈÛ ÛÙȘ 249,2 ÌÔÓ¿‰Â˜, Ì ¿ÓÔ‰Ô Û ÔÛÔÛÙfi 3,55%. ªÂ ÂÍ·›-

ÚÂÛË ÙÔ ‰Â›ÎÙË ÙˆÓ Δ·ÍȉÈÒÓ Ô ÔÔ›Ô˜ ˘Ô¯ÒÚËÛ Û ÔÛÔÛÙfi 0,71% ÔÈ ˘fiÏÔÈÔÈ ÂÈ̤ÚÔ˘˜ ‰Â›ÎÙ˜ ÎÈÓ‹ıËÎ·Ó ·ÓÔ‰Èο. ΔË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ¿ÓÔ‰Ô Î·Ù¤ÁÚ·„·Ó ÔÈ

‰Â›ÎÙ˜ Ù˘ Δ¯ÓÔÏÔÁ›·˜+6,40%, ÙˆÓ ΔÚ·Â˙ÒÓ +5,41% Î·È ÙˆÓ ¶ÚÒÙˆÓ ÀÏÒÓ. 128 ÌÂÙÔ¯¤˜ ÎÈÓ‹ıËÎ·Ó ·ÓÔ‰Èο, 34 ÙˆÙÈο Î·È 45 ·Ú¤ÌÂÈÓ·Ó ÛÙ·ıÂÚ¤˜.ΔË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ¿ÓÔ‰Ô ÛËÌ›ˆÛ·Ó ÔÈ ÌÂÙÔ¯¤˜: Intracom+18,42%, ∂§μ∂ +17,78%, Ridenco+16,67% Î·È M˯·ÓÈ΋(ÎÔ) +12,00%. ΔË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÙÒÛË Î·Ù¤ÁÚ·„·Ó ÔÈ ÌÂÙÔ¯¤˜:Euromedica-15,79%, ™Ê·ÎÈ·Ó¿Î˘-15,15%, °.∂.¢ËÌËÙÚ›Ô˘-9,09% Î·È ¢Ô‡ÚÔ˜ -8,93%. ∏ ·Í›· ÙˆÓ Û˘Ó·ÏÏ·ÁÒÓ ·Ó‹Ïı ÛÙ· 64,734 ÂηÙ. ¢ÚÒ. ΔÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ fiÁÎÔ Û˘Ó·ÏÏ·ÁÒÓ ·ÚÔ˘Û›·Û·Ó ÔÈ ÌÂÙÔ¯¤˜ ÙˆÓ ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ: ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ Ì 4.774.985 ÙÂÌ¿¯È·, ∂ıÓÈ΋ Ì 3.718.086, ªarfin Popular Bank Ì 1.509.992 Î·È Alpha Bank Ì 1.323.284 ÙÂÌ¿¯È·.ΔËÓ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ·Í›· Û˘Ó·ÏÏ·ÁÒÓ ÛËÌ›ˆÛ·Ó ÔÈ ÌÂÙÔ¯¤˜ ÙˆÓ ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ: ∂ıÓÈ΋ Ì 19,308 ÂηÙ. ¢ÚÒ, √Δ∂ Ì 7,180, ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ Ì 5,169 Î·È Alpha Bank Ì 5,074 ÂηÙ. ¢ÚÒ.

∞fi ÙȘ ÙÚ¿Â˙˜, ÁÈ· ÙË ¯ÔÚ‹ÁËÛË ‰·Ó›ˆÓ Ì ¢ÓÔ˚ÎÔ‡˜ fiÚÔ˘˜ Û ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ

ÀÔ‚ÔÏ‹ ÚÔÙ¿ÛÂˆÓ ÛÙÔ «Δ·ÌÂ›Ô ∂ȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜» ∞£∏¡∞, 29.

¢

ËÌÔÛȇÙËΠۋÌÂÚ·, 29 ∞ÚÈÏ›Ô˘, Ë ÚfiÛÎÏËÛË ÂΉ‹ÏˆÛ˘ ÂӉȷʤÚÔÓÙÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÏÔÁ‹ ÙˆÓ ÙÚ·Â˙ÒÓ Ô˘ ı· Û˘ÓÂÂÓ‰‡ÛÔ˘Ó ›‰È· ÎÂÊ¿Ï·È· ·fi ÎÔÈÓÔ‡ Ì ÎÂÊ¿Ï·È· ÙÔ˘ “Δ·Ì›Ԣ ∂ȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜” , ÙÔ ÔÔ›Ô ‰È·¯ÂÈÚ›˙ÂÙ·È ÙÔ ∂Δ∂∞¡, ÁÈ· ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ¤ÍÈ Δ·Ì›ˆÓ ¢·ÓÂÈÔ‰fiÙËÛ˘. Δ· Ù·Ì›· ·˘Ù¿ ı· ¯ÔÚËÁ‹ÛÔ˘Ó ‰¿ÓÂÈ· Û˘ÓÔÏÈÎÔ‡ ‡„Ô˘˜ 1,2 ‰ÈÛ Â˘ÚÒ Ì ¢ÓÔ˚ÎfiÙ·ÙÔ˘˜ fiÚÔ˘˜ ÛÙȘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ, Ô˘ ı· ÂÓÙ·¯ıÔ‡Ó ÛÙȘ 6 ¢Ú¿ÛÂȘ Ô˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ÛÙÔ Δ·ÌÂ›Ô ∂ȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜. ∏ ÚÔıÂÛÌ›· ˘Ô‚ÔÏ‹˜ ÚÔÙ¿ÛÂˆÓ ÁÈ· ÙȘ ÙÚ¿Â˙˜ Â›Ó·È Ë 31 ª·˝Ô˘ 2011. ÀÔÏÔÁ›˙ÂÙ·È fiÙÈ Ì¤Û· ÛÙÔÓ πÔ‡ÓÈÔ ÔÈ fiÚÔÈ ÙÔ˘ Δ·Ì›Ԣ ∂ȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜ ı· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙË ‰È¿ıÂÛË ÙˆÓ ÂÂÓ‰˘ÙÒÓ Ì¤Ûˆ ÙˆÓ ÙÚ·Â˙ÒÓ Ô˘ ı· ÂÈÏÂÁÔ‡Ó. √È ‰Ú¿ÛÂȘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÙÔ Δ·ÌÂ›Ô ∂ȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜ ›ӷÈ: °ÂÓÈ΋˜ ∂ȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜, Δ¯ÓÔÏÔÁÈ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘, ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋˜ ™˘ÓÔ¯‹˜, √ÏÔÎÏËÚˆÌ¤ÓˆÓ ¶ÔÏ˘ÂÙÒÓ ∂ȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎÒÓ ™¯Â‰›ˆÓ Î·È ™˘Ó¤ÚÁÂÈ·˜ - ¢ÈÎÙ‡ˆÛ˘, ∂ȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜ ÙˆÓ ¡¤ˆÓ, ∂͈ÛÙÚ¤ÊÂÈ·˜, £ÂÌ·ÙÈÎÔ‡ ΔÔ˘ÚÈÛÌÔ‡, ∞Ê·Ï¿ÙˆÛ˘, ¢È·¯Â›ÚÈÛ˘ ∞ÔÚÚÈÌÌ¿ÙˆÓ, ¶Ú¿ÛÈÓˆÓ ÀÔ‰ÔÌÒÓ, ¶Ú¿ÛÈÓ˜ ∂-

Ê·ÚÌÔÁ¤˜, ∞¶∂, ∫·ÈÓÔÙfiÌ·˜ ªÂÙ·Ô›ËÛ˘, ∂ÊԉȷÛÙÈ΋˜ ∞Ï˘Û›‰·˜, ΔÚÔÊ›ÌˆÓ Î·È ¶ÔÙÒÓ. ΔÔ “Δ·ÌÂ›Ô ∂ȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜”, ı· Û˘Ó‰Ú¿ÌÂÈ Ì ÎÂÊ¿Ï·È· ‡„Ô˘˜ 400 ÂÎ. ¢ÚÒ, ÂÓÒ Ë Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙˆÓ ÙÚ·Â˙ÒÓ Ô˘ ı· ÂÈÏÂÁÔ‡Ó ı· Â›Ó·È ‰ÈÏ¿ÛÈ·, ÒÛÙ ӷ ÂÈÙ˘Á¯¿ÓÂÙ·È Û¯¤ÛË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ¤Ó· ÚÔ˜ ‰‡Ô. ¢ËÏ·‰‹, Ì·˙› Ì ٷ 400 ÂÎ. ¢ÚÒ ÙÔ˘ “Δ·Ì›Ԣ ∂ȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜”, ı· Û˘ÓÂÂÓ‰˘ıÔ‡Ó ¿ÏÏ· 800 ÂÎ. ¢ÚÒ ·fi ÙȘ ÙÚ¿Â˙˜, ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·. √È fiÚÔÈ ÙÔ˘ Δ·Ì›ˆÓ ¢·ÓÂÈÔ‰fiÙËÛ˘ ı· ·Ó¤ÏıÔ˘Ó Û˘ÓÔÏÈο ÛÙÔ 1,2 ‰ÈÛ Â˘ÚÒ. √È ÂÈÏÂÁ̤Ó˜ ÙÚ¿Â˙˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÂϤÁ¯Ô˘Ó ÚÈÓ ·fi ÙË ‰·ÓÂÈÔ‰fiÙËÛË fiÙÈ ÔÈ ÂÓ ‰˘Ó¿ÌÂÈ ‰·ÓÂÈÔ‰ÔÙÔ‡-

ÌÂÓ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Â›Ó·È ÂÈϤÍÈ̘. ∂ÈϤÍÈ̘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ›ӷÈ: -√È Ôχ ÌÈÎÚ¤˜, ÌÈÎÚ¤˜, Î·È ÌÂÛ·›Â˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ, Ô˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó ÓƠ̂̈˜ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. -√È ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Ô˘ Â›Ó·È ÊÔÚÔÏÔÁÈο Î·È ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈο ÂÓ‹ÌÂÚ˜ (ηٿ ÙËÓ ÂÎÙ·Ì›Â˘ÛË ÙÔ˘ ‰·Ó›Ԣ).

∞ÔÊ¿ÛÈÛÂ Ë ·ÚÌfi‰È· ÂÈÙÚÔ‹ ÁÈ· ÙË ‰È¢ÎfiÏ˘ÓÛË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÙˆÓ ÂӉȷÊÂÚÔ̤ӈÓ

∂Ï·ÛÙÈο ÎÚÈÙ‹ÚÈ· ÁÈ· «∂ÍÔÈÎÔÓfiÌËÛË Î·Ù’ √›ÎÔÓ» ∞£∏¡∞, 29.

¶ÈÔ ÂÏ·ÛÙÈο ÎÚÈÙ‹ÚÈ· ÁÈ· ¤ÓÙ·ÍË ÛÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· “∂ÍÔÈÎÔÓfiÌËÛË Î·Ù’ √›ÎÔÓ” Ô˘ ÂȉÔÙ› ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ ÁÈ· Ì›ˆÛË Ù˘ ÂÓÂÚÁÂȷ΋˜ ηٷӿψÛ˘ ÛÈÙÈÒÓ ·ÔÊ¿ÛÈÛÂ Ë ·ÚÌfi‰È· ÂÈÙÚÔ‹ ˘ÔÛÙ‹ÚÈ͢ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜, Î·È ·Ô‰¤¯ıËÎÂ Ô ˘Ê˘Ô˘ÚÁfi˜ ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜, ∂Ó¤ÚÁÂÈ·˜ Î·È ∫ÏÈÌ·ÙÈ΋˜ ∞ÏÏ·Á‹˜ Î. °. ª·ÓÈ¿Ù˘ Ì ÛÙfi¯Ô ÙË ‰È¢ÎfiÏ˘ÓÛË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÙˆÓ ÂӉȷÊÂÚÔ̤ӈÓ. ªÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ ÚԂϤÂÙ·È fiÙÈ ÛÙȘ ÂȉÔÙÔ‡ÌÂÓ˜ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ ÂÓÙ¿ÛÛÔÓÙ·È ÔÈ ‰·¿Ó˜ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ ÛˆÏËÓÒÛˆÓ, ÁÈ· ·ÔÍËÏÒÛÂȘ Î·È ·ÔÎÔÌȉ‹ ·ÏÈÒÓ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂˆÓ Î·ıÒ˜ Î·È ÁÈ· ÙËÓ ÙÔÔı¤ÙËÛË ÛËÙÒÓ ÛÙ· ÎÔ˘ÊÒÌ·Ù·, fiÙÈ ÛÙ· ÎÙ›ÚÈ· Ì ÙȘ ¯ÂÈÚfiÙÂÚ˜ ÂÓÂÚÁÂȷΤ˜ ÂȉfiÛÂȘ ‰ÂÓ Â›Ó·È ·Ó·Áη›Ô Ó· ÂÈÙ˘Á¯¿ÓÂÙ·È Ë ·Ó·‚¿ıÌÈÛ‹ ÙÔ˘˜ ηٿ ÌÈ· ηÙËÁÔÚ›· ·ÏÏ¿ ÂÍÂÙ¿˙ÂÙ·È ÙÔ ÔÛÔÛÙfi ÂÍÔÈÎÔÓfiÌËÛ˘ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ ÂÓÒ Ú˘ıÌ›˙ÔÓÙ·È, Â›Û˘, ÂÚÈÙÒÛÂȘ Ô˘ Ù· ÎÙ›ÚÈ· ¤¯Ô˘Ó ηٷÛ΢·ÛÙ› ÌÂÓ ÚÈÓ ·fi ÙÔ 1979 (Â›Ó·È ÌÈ· ·fi ÙȘ ‚·ÛÈΤ˜ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜) ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Ë ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ¿‰ÂÈ·. ÀÂÓı˘Ì›˙ÂÙ·È Â›Û˘ fiÙÈ Ë ÚÔıÂÛÌ›· ˘Ô‚ÔÏ‹˜ ·ÈÙ‹ÛˆÓ, ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·Ú¿Ù·ÛË Ô˘ ‰fiıËÎÂ, Ï‹ÁÂÈ ÛÙȘ 16 ª·˝Ô˘. ∞Ó·Ï˘ÙÈο, Ì ÙȘ Ӥ˜ Ú˘ıÌ›ÛÂȘ: 1. ∏ ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘ ·ÎÈÓ‹ÙÔ˘ ˆ˜ “·ÚÈ· ‹ ÚÒÙË ‰Â˘ÙÂÚÂ‡Ô˘Û· ηÙÔÈΛ·” ÌÔÚ› ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈο Ó· ÈÛÙÔÔÈËı› ·fi ÙË ‰È‡ı˘ÓÛË Î·ÙÔÈΛ·˜ ÙÔ˘ ∂1. 2. ™ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ÙÔ ÎÙ‹ÚÈÔ ¤¯ÂÈ Î·Ù·Û΢·ÛÙ› ÚÈÓ ÙȘ 31.12.1979 ·ÏÏ¿ Ô È‰ÈÔÎÙ‹Ù˘ ÙÔ˘ ‰Â ‰È·ı¤ÙÂÈ ÔÈÎÔ‰Ô-

ÌÈ΋ ¿‰ÂÈ·, ÌÔÚ› Ó· ÚÔÛÎÔÌ›ÛÂÈ Û¯ÂÙÈÎfi ÓÔÌÈÌÔÔÈËÙÈÎfi ¤ÁÁÚ·ÊÔ, ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ· ·fi ÙËÓ ËÌÂÚÔÌËÓ›· Ô˘ ·˘Ùfi ÂΉfiıËΠ(.¯. ÂÚÈÙÒÛÂȘ ÂÍ·›ÚÂÛ˘ ·fi ηÙ‰¿ÊÈÛË). 3. ™ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ Ë ÔÈÎÔ‰ÔÌÈ΋ ¿‰ÂÈ· ‹ ÙÔ Û¯ÂÙÈÎfi ÓÔÌÈÌÔÔÈËÙÈÎfi ¤ÁÁÚ·ÊÔ ‰ÂÓ Â›Ó·È ¿ÌÂÛ· ‰È·ı¤ÛÈÌ·, ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÚÔÛÎÔÌÈÛÙÔ‡Ó ÛÙË ÙÚ¿Â˙· ÚÈÓ ÙËÓ ˘ÔÁÚ·Ê‹ Ù˘ ‰·ÓÂȷ΋˜ ۇ̂·Û˘. 4. ∏ ÚÔÛÎfiÌÈÛË ÙˆÓ ÚÔÛÊÔÚÒÓ ÛÙËÓ ÙÚ¿Â˙· ‰ÂÓ Â›Ó·È ˘Ô¯ÚˆÙÈ΋. √ ÂÈϤÍÈÌÔ˜ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ ‰È·ÌÔÚÊÒÓÂÙ·È ‚¿ÛÂÈ Ù˘ ·›ÙËÛ˘ ÙÔ˘ ÔÏ›ÙË. 5. ∂›Ó·È ÂÈϤÍÈ̘ Î·È ÔÈ ‰·¿Ó˜ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÛÙ· ÂÍ‹˜: Û‹ÌÙ˜, ·ÔÍËÏÒÛÂȘ / ηı·ÈÚ¤ÛÂȘ Î·È ·ÔÎÔÌȉ‹, ‰›ÎÙ˘Ô ‰È·ÓÔÌ‹˜ ÁÈ· ÙË ı¤ÚÌ·ÓÛË ÙˆÓ ¯ÒÚˆÓ. 6. ∏ ÚfiÙ·ÛË ÙÔ˘ ÂÓÂÚÁÂÈ·ÎÔ‡ ÂÈıˆÚËÙ‹ Ú¤ÂÈ Ó· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ˘ÏÈο/ Û˘ÛÙ‹Ì·Ù· Ì ÂÓÂÚÁÂȷο ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο. øÛÙfiÛÔ, ‰ÂÓ Â›Ó·È ˘Ô¯ÚˆÙÈÎfi Ó· ÏËÚÔ‡Ó ÙȘ ÂÏ¿¯ÈÛÙ˜ ÚԉȷÁڷʤ˜ ÙÔ˘ ∫∂¡∞∫. 7. ªÔÓ·‰È΋ ··›ÙËÛË ÁÈ· Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÛÙÔ ¶ÚfiÁÚ·ÌÌ· Â›Ó·È Ë ·Ó·‚¿ıÌÈÛË Î·Ù¿ ÌÈ· ÂÓÂÚÁÂȷ΋ ηÙËÁÔÚ›· (‰ÂÓ ÂÍÂÙ¿˙ÂÙ·È Ë Â›Ù¢ÍË ÂÍÔÈÎÔÓfiÌËÛ˘ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ Û ÔÛÔÛÙfi 80%). ∫·Ù’ ÂÍ·›ÚÂÛË, ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Î·Ù¿Ù·Í˘ Ù˘ ηÙÔÈΛ·˜ ÛÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›· ∏, Â¿Ó ‰ÂÓ ÂÈÙ˘Á¯¿ÓÂÙ·È ·Ó·‚¿ıÌÈÛË Î·Ù¿ Ì›· ηÙËÁÔÚ›·, ·ÚΛ Ë ÂÙ‹ÛÈ· ÂÍÔÈÎÔÓfiÌËÛË ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ Ó· Â›Ó·È ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ·fi ÙÔ 50% Ù˘ ηٷӿψÛ˘ ÙÔ˘ ÎÙÈÚ›Ô˘ ·Ó·ÊÔÚ¿˜ (kWh/m2).

-√È ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ‰¿ÓÂÈ· Û ηı˘ÛÙ¤ÚËÛË ·fi ·Ï·ÈfiÙÂÚ· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· Ù˘ ∂Δ∂∞¡ ∞.∂. -√È ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Ô˘ ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó ¿‰ÂÈ· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ‹ ÁÈ· ÙȘ ˘fi ›‰Ú˘ÛË ¿‰ÂÈ· ÂÁηٿÛÙ·Û˘ ‹ ÓfiÌÈÌË ··ÏÏ·Á‹ ·fi ·˘Ù‹ (ηٿ ÙËÓ ÂÎÙ·Ì›Â˘ÛË ÙÔ˘ ‰·Ó›Ԣ).

πηÓÔÔ›ËÛË ™¿ÏÏ· ÁÈ· ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘ PPF Group ÛÙËÓ ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ ∞£∏¡∞, 29.

“÷ÈÚÂÙ›˙Ô˘Ì ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘ PPF Group ÛÙÔ ÌÂÙÔ¯ÈÎfi Û¯‹Ì· ÙÔ˘ √Ì›ÏÔ˘ Ì·˜. °ÓˆÚ›˙ˆ ÚÔÛˆÈο ÙË ¢ÈÔ›ÎËÛË Î·È ÙÔ˘˜ ‚·ÛÈÎÔ‡˜ ÌÂÙfi¯Ô˘˜ ÙÔ˘, ηıÒ˜ Î·È ÙȘ ‰ÈÂıÓ›˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÛÙÔÓ ¯ÚËÌ·ÙÔÈÛÙˆÙÈÎfi ÙÔ̤·” ‰‹ÏˆÛÂ Ô ¶Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ΔÚ¿Â˙·˜ ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜, ª. ™¿ÏÏ·˜, Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÙËÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ù˘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÙÔ˘ PPF Group N.V. ÛÙÔ ÌÂÙÔ¯ÈÎfi Û¯‹Ì· Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ΔÚ¿Â˙·˜. “£ÂˆÚÒ fiÙÈ Ë Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÂÓfi˜ Ù¤ÙÔÈÔ˘ ÛÔ‚·ÚÔ‡ ‰ÈÂıÓÔ‡˜ ÂÂÓ‰˘ÙÈÎÔ‡ ÔÌ›ÏÔ˘ ÛÙÔ ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ Ù˘ ΔÚ¿Â˙·˜ ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜, ÌÂÙ¿ Î·È ·fi ÙËÓ ÂÈÙ˘¯‹ ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ ÌÂÙÔ¯ÈÎÔ‡ Ù˘ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘, Ô˘ ÔÏÔÎÏËÚÒıËΠ̠ÙËÓ Â˘Ú›· ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË ıÂÛÌÈÎÒÓ ÂÂÓ‰˘ÙÒÓ ÙÔ˘ Â͈ÙÂÚÈÎÔ‡, ÂȂ‚·ÈÒÓÂÈ ÙfiÛÔ ÙË ÛÙ·‰È·Î‹ ·ÔηٿÛÙ·ÛË ÂÌÈÛÙÔÛ‡Ó˘ ÚÔ˜ ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌ›· fiÛÔ Î·È ÚÔ˜ ÙËÓ ·Í›· Î·È ÙÔ Î‡ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ÙÚ·Â˙ÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜” ÚfiÛıÂÛÂ Ô Î. ™¿ÏÏ·˜.


¢ÈÂıÓ‹ 30 ¡·˘¿ÁÈÔ Ì 22 ı‡Ì·Ù· ÛÙÔ ¡Â›ÏÔ ∫∞´ƒ√, 29.

ΔÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ 22 ¿ÓıÚˆÔÈ Ó›ÁËÎ·Ó Û‹ÌÂÚ· fiÙ·Ó ¤Ó· ÏÔÈ¿ÚÈÔ Ó·˘¿ÁËÛ ÛÙÔ ¡Â›ÏÔ, ÛÙË ÓfiÙÈ· ∞›Á˘ÙÔ, ÌÂÙ¤‰ˆÛÂ Ë ÎÚ·ÙÈ΋ ÙËÏÂfiÚ·ÛË Ù˘ ¯ÒÚ·˜. ΔÔ Â›ÛËÌÔ ÂȉËÛÂÔÁÚ·ÊÈÎfi Ú·ÎÙÔÚÂ›Ô Mena ÂȂ‚·›ˆÛ fiÙÈ ÔÈ ÓÂÎÚÔ› Â›Ó·È 22, ÚÔÛı¤ÙÔÓÙ·˜ fiÙÈ ÙÔ Ó·˘¿ÁÈÔ ¤ÁÈÓ ÛÙËÓ Â·Ú¯›· ª¿ÓÈ ™Ô˘¤ÈÊ. ΔÔ Ú·ÎÙÔÚÂ›Ô ·ÏÏ¿ Î·È Ë ‰ËÌfiÛÈ· ÙËÏÂfiÚ·ÛË ·Ó¤ÊÂÚ·Ó fiÙÈ ÙÔ ÏÔÈ¿ÚÈÔ ÌÂÙ¤ÊÂÚ ¤Ó· ψÊÔÚÂ›Ô Ì 32 ÂÈ‚¿Ù˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Î·Ù¢ı‡ÓÔÓÙ·Ó Û ¤Ó· ÓÂÎÚÔÙ·Ê›Ô. ΔÔ ÏˆÊÔÚÂ›Ô ¤ÂÛ ÛÙÔÓ ÔÙ·Ìfi Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ÓÈÁÔ‡Ó ÔÈ 22 ·fi ·˘ÙÔ‡˜. ™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ÙËÏÂfiÚ·ÛË, ÔÌ¿‰Â˜ ‰È·ÛˆÛÙÒÓ ÂÚ¢ÓÔ‡Ó ÛÙÔÓ ÔÙ·Ìfi ÁÈ· Ó· ÂÓÙÔ›ÛÔ˘Ó ¿ÏÏ· ı‡Ì·Ù·. √È ÂÈ˙ÒÓÙ˜, Ô ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ‰ÂÓ ‰È¢ÎÚÈÓ›ÛÙËÎÂ, ¤¯Ô˘Ó ÌÂÙ·ÊÂÚı› Û ÙÔÈο ÓÔÛÔÎÔÌ›·.

¶·›ÚÓÔ˘Ó ‚È¿ÁÎÚ· Î·È ·ÛÎÔ‡Ó ÛÂÍÔ˘·ÏÈ΋ ‚›· ÔÈ ÛÙÚ·ÙÈÒÙ˜ ÙÔ˘ ∫·ÓÙ¿ÊÈ √À∞™π°∫Δ√¡, 29.

∏ ڤۂ˘ ÙˆÓ ∏¶∞ ÛÙÔÓ √∏∂, ™Ô‡˙·Ó ƒ¿˚˜, η٤ıÂÛ ÛÙÔ ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ∞ÛÊ·Ï›·˜ fiÙÈ ÛÙÚ·ÙÈÒÙ˜ ÈÛÙÔ› ÛÙÔ §›‚˘Ô ËÁ¤ÙË ªÔ˘·Ì¿Ú ∫·ÓÙ¿ÊÈ, fiÏÔ Î·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÂÌϤÎÔÓÙ·È Û ÂÚÈÙÒÛÂȘ ¿ÛÎËÛ˘ ÛÂÍÔ˘·ÏÈ΋˜ ‚›·˜, ÌÂÚÈÎÔ› ‰Â ηÙfiÈÓ ¯Ú‹Û˘ ÙÔ˘ Ê·ÚÌ¿ÎÔ˘ ηٿ Ù˘ ·Ó‰ÚÈ΋˜ ·ÓÈηÓfiÙËÙ·˜ μÈ¿ÁÎÚ·. ™‡Ìʈӷ Ì fiÛ· ·ÔÎ¿Ï˘„·Ó ‰Èψ̿Ù˜ ÙÔ˘ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ ÛÙÔ˘˜ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˘˜ ÛÙËÓ ÎÂÎÏÂÈÛÌ¤ÓˆÓ ÙˆÓ ı˘ÚÒÓ Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÙÔ˘ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ÁÈ· ÙËÓ ÎÚ›ÛË ÛÙË §È‚‡Ë, Ë ·ÌÂÚÈηӛ‰· ڤۂ˘, ¤ıÂÛ ÙÔ ı¤Ì· ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·˜ ÙȘ ·˘Í·ÓfiÌÂÓ˜ ηٷÁÁÂϛ˜ ÁÈ· Ê·ÈÓfiÌÂÓ· ÛÂÍÔ˘·ÏÈ΋˜ ·Ú·‚·ÙÈÎfiÙËÙ·˜ ·fi Ù· ÛÙÚ·Ù‡̷ٷ ÙÔ˘ ∫·ÓÙ¿ÊÈ.ΔÔ ˙‹ÙËÌ· ›¯Â ‰ÂÈ ÙÔ Êˆ˜ Ù˘ ‰ËÌÔÛÈfiÙËÙ·˜ ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ Û ‚ÚÂÙ·ÓÈ΋ ÂÊËÌÂÚ›‰·. ªÂ ‰Â‰Ô̤ÓÔ fiÙÈ ÙÔ μÈ¿ÁÎÚ· ·ÔÙÂÏ› ÙÔ Â˘Ú‡ÙÂÚ· ‰È·‰Â‰Ô̤ÓÔ Ê¿ÚÌ·ÎÔ ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË Ù˘ ·Ó‰ÚÈ΋˜ ·ÓÈηÓfiÙËÙ·˜, ÔÈ ›‰È˜ ‰Èψ̷ÙÈΤ˜ ËÁ¤˜ ÂÈÛËÌ·›ÓÔ˘Ó fiÙÈ ·Ó ÔÈ Î·Ù·ÁÁÂϛ˜ ·Ô‰ÂȯıÔ‡Ó ‚¿ÛÈ̘, ÙfiÙÂ Ë ¯ÔÚ‹ÁËÛË ÙÔ˘ Û΢¿ÛÌ·ÙÔ˜ ÛÙÔ˘˜ ÛÙÚ·ÙÈÒÙ˜ ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ ÂÓı·ÚÚ‡ÓÔÓÙ·È ·fi ÙËÓ ËÁÂÛ›· ÙÔ˘˜, Ó· ÙÚÔÌÔÎÚ·ÙÔ‡Ó Î·ÎÔÔÈÒÓÙ·˜ ÛÂÍÔ˘·ÏÈο ÙÔÓ ÏËı˘ÛÌfi, ÛÙȘ ÂÚÈÔ¯¤˜ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ˘fi ÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô ÙˆÓ ·ÓÙ·ÚÙÒÓ.

√ÚÁ‹ ∫∫∂ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔ‚ÔÏ‹ ÙÔ˘ ÚÈÁÎÈÈÎÔ‡ Á¿ÌÔ˘ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ∞£∏¡∞, 29.

™Â ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙÔÓ ÚÈÁÎÈÈÎfi Á¿ÌÔ ÛÙÔ §ÔÓ‰›ÓÔ, ·fi ÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô Δ‡Ô˘ ÙÔ˘ ∫∫∂ ÂΉfiıËÎÂ Ë ·ÎfiÏÔ˘ıË ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË: “∞ˉ›· Î·È ·ÔÛÙÚÔÊ‹ ÚÔηÏ› Ë ·›ÛÙ¢ÙË ÚÔ‚ÔÏ‹ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, fiÔ˘ ÔÈ Ï·˚Τ˜ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȘ ‰ÂÈÓÔ·ıÔ‡Ó ·fi ÙËÓ ·ÓÂÚÁ›· Î·È ÙË ÊÙÒ¯ÂÈ·, ÙÔ˘ Á¿ÌÔ˘ ÙˆÓ ·ÔÌÂÈÓ·ÚÈÒÓ ÙÔ˘ ÌÂÛ·›ˆÓ· ÙÔÓ ÔÔ›Ô Ë ÈÛÙÔÚÈο ÍÂÂÚ·Ṳ̂ÓË ·ÛÙÈ΋ Ù¿ÍË Ù˘ μÚÂÙ·Ó›·˜ Î·È Ù˘ ∂˘ÚÒ˘ ÙÈÌ¿ Î·È ÂȉÂÈÎÓ‡ÂÈ ÚÔÎÏËÙÈο. ∞˘ÙÔ› Ó· ¯·›ÚÔÓÙ·È ÙË Û‹„Ë ÙÔ˘˜, ÔÈ Ï·Ô› fï˜ ¤¯Ô˘Ó ¯Ú¤Ô˜ Ó· ÍÂÌÂÚ‰Â‡Ô˘Ó Ì·˙› ÙÔ˘˜” .

™ABBATO 30 A¶PI§I√À 2011

ªÂ ˘Ú¿ ·¿ÓÙËÛ·Ó ÔÈ Î˘‚ÂÚÓËÙÈΤ˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ ÛÙȘ Ì·˙ÈΤ˜ ‰È·‰ËÏÒÛÂȘ ÙˆÓ ·ÓÙÈηıÂÛÙˆÙÈÎÒÓ

¡¤Ô ·ÈÌ·ÙÔ·ÏÈÛÌ· ÛÙË ™˘Ú›· ΔËÓ ÂÈ‚ÔÏ‹ ΢ÚÒÛÂˆÓ ÛÙÔ Î·ıÂÛÙÒ˜ ÕÛ·ÓÙ ÂÍÂÙ¿˙Ô˘Ó ∏¶∞ Î·È ∂.∂. ¢∞ª∞™∫√™, 29.

›Ûˆ ·fi ÙÔ Û‡ÓıËÌ· “‰ÂÓ ÊÔ‚fiÌ·ÛÙ” ÂÓÒıËÎ·Ó ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ™‡ÚÔÈ ‰È·‰ËÏÒÓÔÓÙ·˜ ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ Û fiÏË ÙË ¯ÒÚ· ηٿ ÙÔ˘ ηıÂÛÙÒÙÔ˜ ÙÔ˘ ª·Û¿Ú ·Ï-∞Û·ÓÙ. √È ‰˘Ó¿ÌÂȘ ·ÛÊ·Ï›·˜ ¿ÓÔÈÍ·Ó ˘Ú ηٿ ‰È·‰ËψÙÒÓ ÛÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô Ù˘ ÛÙÚ·ÙÔÎÚ·ÙÔ‡ÌÂÓ˘ fiÏ˘ ¡ÙÂÚ¿· -ÚÔ‡ÚÁÈÔ Ù˘ ·ÓÙÈ΢‚ÂÚÓËÙÈ΋˜ ÂͤÁÂÚÛ˘-ηıÒ˜ Î·È Û ¿ÏϘ fiÏÂȘ, ÂÚÈÏ·Ì‚·ÓÔ̤Ó˘ Ù˘ ¢·Ì·ÛÎÔ‡ Î·È Ù˘ §·ÙÙ¿ÎÂÈ·.

√È Û˘ÚȷΤ˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ ˘ÚÔ‚fiÏËÛ·Ó ı·Ó¿ÛÈÌ· Û‹ÌÂÚ· 24 Ôϛ٘, ÂÚÈÏ·Ì‚·ÓfiÌÂÓˆÓ Î·È ‰‡Ô ·È‰ÈÒÓ, Û ÂÈı¤ÛÂȘ Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ·Ó ÁÈ· Ó· ‰È·Ï‡ÛÔ˘Ó Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÂȘ ‰ÈÌ·ÚÙ˘Ú›·˜ Û ‰È¿ÊÔÚ˜ fiÏÂȘ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ , ηٿÁÁÂÈÏÂ Ë Û˘Úȷ΋ ÔÚÁ¿ÓˆÛË ÁÈ· Ù· ·ÓıÚÒÈÓ· ‰ÈηÈÒÌ·Ù· Sawasiah. ∏ ÔÚÁ¿ÓˆÛË, Ô˘ ¤¯ÂÈ È‰Ú˘ı› ·fi ÙÔÓ Ê˘Ï·ÎÈṲ̂ÓÔ ·ÎÙÈ‚ÈÛÙ‹ ªÔ¯·Ó¿ÓÙ ·Ï÷ۿÓÈ , ηٿÁÁÂÈÏ fiÙÈ ‰È·ı¤ÙÂÈ Î·È Ù· 24 ÔÓfiÌ·Ù· ÙˆÓ ÓÂÎÚÒÓ Ô˘ ¤¯·Û·Ó ÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘˜ ÛÙȘ fiÏÂȘ ¡ÙÂÚ¿·, ÃÔ̘, §·Ù¿ÎÂÈ· Î·È ∫·ÓÙ¿Ì Ë ÔÔ›· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ôχ ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ ÚˆÙÂ‡Ô˘Û· ¢·Ì·ÛÎfi. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÂÓÓ¤· Ôϛ٘ ˘ÚÔ‚ÔÏ‹ıËÎ·Ó ı·Ó¿ÛÈÌ· ·fi ÙȘ ‰˘Ó¿ÌÂȘ ·ÛÊ·Ï›·˜ ÛÙËÓ fiÏË ÃÔ̘ (ΤÓÙÚÔ) Î·È ÛÙ· ÚÔ¿ÛÙÈ¿ Ù˘ (fiÔ˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Î·È ÙÚ›˜ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ› ÓÂÎÚÔ›) Î·È 15 Ôϛ٘ ÛÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô Ù˘ fiÏ˘ ¡ÙÂÚ¿·, ÂÓÒ ÔÈ ÙÚ·˘Ì·Ù›Â˜ ÍÂÂÚÓÔ‡Ó Ì¤¯ÚÈ ÛÙÈÁÌ‹˜ ÙÔ˘ 70.

∞ÈÌ·ÙÔ¯˘Û›· ÛÙËÓ ¡ÙÂÚ¿· √È ‰˘Ó¿ÌÂȘ ·ÛÊ·Ï›·˜ ¿ÓÔÈÍ·Ó ˘Ú ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ‰È·‰ËψÙÒÓ ÛÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô Ù˘ fiÏ˘ ¡ÙÂÚ¿·. ™ÙÔ ÛÙfi¯·ÛÙÚÔ ‚Ú¤ıËÎ·Ó ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ¯ˆÚÈÎÔ› Ô˘ Âȯ›ÚËÛ·Ó Ó· ÂÚ¿ÛÔ˘Ó Ù· ÌÏfiη ÙÔ˘ ÛÙÚ·ÙÔ‡ Î·È Ó· ÂÈÛ¤ÏıÔ˘Ó ÛÙËÓ fiÏË ÁÈ· Ó· ‰È·‰ËÏÒÛÔ˘Ó Û ¤Ó‰ÂÈÍË ˘ÔÛÙ‹ÚÈ͢ ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ηÙÔ›ÎÔ˘˜ Ù˘.“¶˘ÚÔ‚ÔÏÔ‡Û·Ó ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ ÛÙË ‰˘ÙÈ΋ ‡ÏË Ù˘ ¡ÙÂÚ¿·, ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ °È·ÓÙfiÓÙ·, ÂÚ›Ô˘ ÙÚ›· ¯ÈÏÈfiÌÂÙÚ· ·fi ÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ fiÏ˘” ‰‹ÏˆÛ ·˘ÙfiÙ˘ Ì¿ÚÙ˘Ú·˜ ÙËÏÂʈÓÈο ÛÙÔ ÂȉËÛÂÔÁÚ·ÊÈÎfi Ú·ÎÙÔÚÂ›Ô Reuters. ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ fiÏË ¡ÙÂÚ¿· ·Ú¤Ï·‚ 15 ÛÔÚÔ‡˜ ¯ˆÚÈÎÒÓ Á·˙ˆÌ¤Ó˜ Ì ÛÊ·›Ú˜. ™ÙÔ ›‰ÈÔ ÓÔÛÔÎÔÌÂ›Ô -Û ·fiÛÙ·ÛË 12 ¯ÈÏÈÔ̤ÙÚˆÓ ‚ÔÚÂÈÔ‰˘ÙÈο Ù˘ ¡ÙÂÚ¿·- ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Î·È 38 ÙÚ·˘Ì·Ù›Â˜. “∫·Ó›˜ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ÎÈÓËı› ÛÙËÓ ¡ÙÂÚ¿·” ‰‹ÏˆÛ οÙÔÈÎÔ˜ ÛÙÔ Associated Press ̤ۈ ‰ÔÚ˘ÊÔÚÈÎÔ‡ ÙËÏÂÊÒÓÔ˘, ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·˜ fiÙÈ ÛÙȘ ÛÙ¤Á˜ ÙˆÓ ÛÈÙÈÒÓ ¤¯Ô˘Ó ·ÎÚÔ‚ÔÏÈÛÙ› ÂχıÂÚÔÈ ÛÎÔÂ˘Ù¤˜. ÕÏÏÔÈ ‰‡Ô ¿ÓıÚˆÔÈ ÛÎÔÙÒıËÎ·Ó Î·È ÔÏÏÔ› ÙÚ·˘Ì·Ù›ÛÙËÎ·Ó ·fi ˘Ú¿ ÙÔ˘

fiÏ˘ ¡ÙÂÚ¿· ÛÎÔÙÒÓÔÓÙ·˜ Ù¤ÛÛÂÚȘ ÛÙÚ·ÙÈÒÙ˜. ∞fi ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË Ù˘ ÂͤÁÂÚÛ˘ ÛÙË ™˘Ú›· ÛÙ· ̤۷ ª·ÚÙ›Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ¯¿ÛÂÈ ÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘˜ 450 ¿ÓıÚˆÔÈ, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ˘˜ ·ÎÙÈ‚ÈÛÙ¤˜.

∂È‚ÔÏ‹ ΢ÚÒÛˆÓ

ηıÂÛÙÒÙÔ˜ ÎÔÓÙ¿ ÛÙȘ fiÏÂȘ πÌÏ›Ì Î·È §·ÙÙ¿ÎÂÈ· -ÙËÓ “ηډȿ” Ù˘ Âϛ٠ÙÔ˘ ΢‚ÂÚÓÒÓÙÔ˜ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ ª¿·ı-, Û‡Ìʈӷ Ì ‰ËÏÒÛÂȘ ·ÎÙÈ‚ÈÛÙÒÓ ˘¤Ú Ù˘ ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÙˆÓ ·ÓıÚˆ›ÓˆÓ ‰ÈηȈ̿وÓ. ∫·Ù¿ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÔÈ ‰˘Ó¿ÌÂȘ ·ÛÊ·Ï›·˜ ¿ÓÔÈÍ·Ó ˘Ú ηٿ ‰È·‰ËψÙÒÓ Î·È ÛÙË ¢·Ì·ÛÎfi. ™˘ÓÔÏÈο ÔÈ ÓÂÎÚÔ› Û fiÏË ÙË ¯ÒÚ· Êı¿ÓÔ˘Ó ÙÔ˘˜ 24, Û‡Ìʈӷ Ì ÔÚÁ·ÓÒÛÂȘ ÚÔ¿ÛÈÛ˘ ÙˆÓ ·ÓıÚˆ›ÓˆÓ ‰ÈηȈ̿وÓ, ˆÛÙfiÛÔ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Êfi-

‚ÔÈ fiÙÈ Ù· ı‡Ì·Ù· Â›Ó·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ·. ∞ÎÙÈ‚ÈÛÙ‹˜ ˘¤Ú ÙˆÓ ·ÓıÚˆ›ÓˆÓ ‰ÈηȈ̿وÓ, ‰È·ÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˜ ‰ÈÎËÁfiÚÔ˜ Ù˘ ™˘Ú›·˜, ‰‹ÏˆÛ ÙËÓ ›‰È· ÛÙÈÁÌ‹ fiÙÈ Û ·˘ÙÔÛ¯¤‰ÈÔ ÓÂÎÚÔÙÔÌ›· ÛÙË ¡ÙÂÚ¿· ¤¯Ô˘Ó Û˘ÁÎÂÓÙÚˆı› ÔÈ ÛÔÚÔ› 83 ·ÓıÚÒˆÓ, ÂÚÈÏ·Ì‚·ÓÔÌ¤ÓˆÓ Á˘Ó·ÈÎÒÓ Î·È ·È‰ÈÒÓ, ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÙÂÙÚ·‹ÌÂÚË Â›ıÂÛË ÙÔ˘ ÛÙÚ·ÙÔ‡. ∏ ÎÚ·ÙÈ΋ Û˘Úȷ΋ ÙËÏÂfiÚ·ÛË ÌÂÙ¤‰ˆÛÂ, ÂÓ Ùˆ ÌÂٷ͇, fiÙÈ ¤ÓÔÏÔÈ ÂÈÛ¤‚·Ï·Ó Û ÛÙÚ·ÙȈÙÈÎfi Ê˘Ï¿ÎÈÔ Ù˘

ŒÎÎÏËÛË ¢. ¢ÚÔ‡ÙÛ· ÁÈ· Ó· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ Ë ‚›· §∂À∫ø™π∞, 29.

¡¤· ¤ÎÎÏËÛË ÛÙËÓ ËÁÂÛ›· Ù˘ ™˘Ú›·˜ Ó· ÙÂÚÌ·Ù›ÛÂÈ ÙË ‚›· ·ˇı˘Ó ·fi„Â Ô ŒÏÏËÓ·˜ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∂͈ÙÂÚÈÎÒÓ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ¢ÚÔ‡ÙÛ·˜, Ô ÔÔ›Ô˜ Û˘˙‹ÙËÛ ÙȘ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ ÛÙË ª¤ÛË ∞Ó·ÙÔÏ‹ Î·È ÛÙË μfiÚÂÈÔ ∞ÊÚÈ΋ Ì ÙÔÓ ∫‡ÚÈÔ Úfi‰ÚÔ ¢ËÌ‹ÙÚË ÃÚÈÛÙfiÊÈ·. ªÂ ÌÂÁ¿ÏË ·ÓËÛ˘¯›· ·ÎÔ‡Û·Ì ٷ ÛËÌÂÚÈÓ¿ Ó¤·, ¿ÏÈ ¯Ú‹ÛË ‚›·˜ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ, ·Ó¤ÊÂÚÂ Ô Î. ¢ÚÔ‡ÙÛ·˜ Î·È ÙfiÓÈÛÂ:”∞¢ı‡Óˆ ÁÈ· ¿ÏÏË ÌÈ· ÊÔÚ¿ ¤ÎÎÏËÛË ÚÔ˜ ÙËÓ ËÁÂÛ›· Ù˘ ™˘Ú›·˜ Ó· ‰ÒÛÂÈ ¤Ó· Ù¤ÏÔ˜ ÛÙË ‚›· Î·È Ó· Û‚·ÛÙ› ÙȘ ÂÈı˘Ì›Â˜ Ô˘ ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ Ô Ï·fi˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ÁÈ· ÌÂÙ·ÚÚ˘ıÌ›ÛÂȘ”. ∞Ó·ÊÔÚÈο Ì ÙË §È‚‡Ë Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∂͈ÙÂÚÈÎÒÓ Â·Ó¤Ï·‚ ÙË ı¤ÛË Ù˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ fiÙÈ Â›Ó·È ÂÈÙ·ÎÙÈ-

∏ӈ̤Ó˜ ¶ÔÏÈÙ›˜ Î·È ∂˘Úˆ·˚΋ ŒÓˆÛË ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È ÚÔ˜ ÙËÓ ÂÈ‚ÔÏ‹ ΢ÚÒÛˆÓ. Δ· ÎÚ¿ÙË Ì¤ÏË Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ŒÓˆÛ˘ Û˘ÌʈÓÔ‡Ó fiÙÈ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ˘¿ÚÍÂÈ ·Ó¿ÏË„Ë ‰Ú¿Û˘ ηٿ Ù˘ ™˘Ú›·˜ ÁÈ· ÙËÓ ·ÈÌ·ÙËÚ‹ ηٷÛÙÔÏ‹ ÙˆÓ ‰È·‰ËÏÒÛˆÓ, ‰‹ÏˆÛ ·ÓÒÙÂÚÔ˜ ∂˘Úˆ·›Ô˜ ·ÍȈ̷ÙÔ‡¯Ô˜. ∞Ó¿ÌÂÛ· ÛÙȘ ÂÈÏÔÁ¤˜ Ô˘ ÂÍÂÙ¿˙ÔÓÙ·È Â›Ó·È Î·È ÂΛÓË ÙˆÓ Î˘ÚÒÛˆÓ. √ ¶È¤Ú μÈÌfiÓÙ, ÁÂÓÈÎfi˜ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ ÙÔ˘ ‰Èψ̷ÙÈÎÔ‡ ÛÒÌ·ÙÔ˜ Ù˘ ∂∂ ‰‹ÏˆÛÂ, ÂÚˆÙÒÌÂÓÔ˜ Â¿Ó ı· ÏËÊıÔ‡Ó Î˘ÚÒÛÂȘ ηٿ Ù˘ ¢·Ì·ÛÎÔ‡: “¶ÈÛÙ‡ˆ fiÙÈ ˘¿Ú¯ÂÈ ÌÈ· ¢Ú›· Û˘Ìʈӛ· ÛÙ· ÎÚ¿ÙË-̤ÏË fiÙÈ Ë ‰Ú¿ÛË Â›Ó·È ··Ú·›ÙËÙË”.¶ÚÂÛ‚Â˘Ù¤˜ ·fi ÎÚ¿ÙË̤ÏË Ù˘ ∂∂ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ¤¯Ô˘Ó Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ ÁÈ· Ó· Û˘˙ËÙ‹ÛÔ˘Ó ÙÔ ı¤Ì·.∏ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ Ù˘ Â˘Úˆ·˚΋˜ ‰Èψ̷ٛ·˜, ∫¿ıÚÈÓ ÕÛÙÔÓ, ‰‹ÏˆÛ ÙËÓ ¶¤ÌÙË fiÙÈ fiÏ· Ù· ÂӉ¯fiÌÂÓ· ÂÍÂÙ¿˙ÔÓÙ·È, fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ Èı·Ó¤˜ ΢ÚÒÛÂȘ.

΋ ·Ó¿ÁÎË ÁÈ· ÛÔ‚·Ú¤˜ ÚÔÛ¿ıÂȘ ÁÈ· Â͇ÚÂÛË ÔÏÈÙÈ΋˜ χÛ˘. “¢ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ‰Ô‡Ì ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ÌfiÓÔ Ì ÛÙÚ·ÙȈÙÈο ̤۷ Î·È Ë ‰ÈÂıÓ‹˜ ÎÔÈÓfiÙËÙ· ÔÊ›ÏÂÈ Î·È Ú¤ÂÈ Ì ÛÔ‚·ÚfiÙËÙ· Î·È ˘¢ı˘ÓfiÙËÙ· Ó· οÓÂÈ ÙȘ ÚÔÛ¿ıÂȘ Î·È ÛÙËÓ Î·Ù‡ı˘ÓÛË ÔÏÈÙÈ΋˜ χÛ˘“ÂÂÛ‹Ì·ÓÂ.∏ ∂ÏÏ¿‰·, ÚfiÛıÂÛÂ, Û ·˘Ù‹ ÙËÓ Î·Ù‡ı˘ÓÛË ÂÚÁ¿˙ÂÙ·È Î·È ı· Û˘Ó¯›ÛÂÈ Ó· Û˘ÓÂÈÛʤÚÂÈ Ì ÙȘ ‰ÈΤ˜ Ù˘ ȉ¤Â˜ Î·È ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›Â˜. ∂Í¿ÏÏÔ˘, Ô Î. ¢ÚÔ‡ÙÛ·˜ ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ Î·Ù·‰Èο˙ÂÈ Ì ÙÔÓ Ì ÙÔÓ ÈÔ ·fiÏ˘ÙÔ ÙÚfiÔ ÙËÓ ¯ıÂÛÈÓ‹ ÙÚÔÌÔÎÚ·ÙÈ΋ Â›ıÂÛË ÛÙÔ ª·ÚfiÎÔ Î·È Î¿ı ÌÔÚÊ‹ ‚›·˜. “¢È·‚‚·ÈÒÓˆ ÙÔ ª·ÚfiÎÔ Î·È ÙÔ Ï·fi ÙÔ˘, fiÙÈ Ë ∂ÏÏ¿‰· Â›Ó·È ‰›Ï· ÙÔ˘˜ Ì ·ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë” ÚfiÛıÂÛÂ. √ ŒÏÏËÓ·˜ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∂͈ÙÂÚÈÎÒÓ ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛ ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ÙËÓ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ÙÔ˘ ∫‡ÚÈÔ˘ Û˘Ó·‰¤ÏÊÔ˘ ÙÔ˘ ª¿ÚÎÔ˘ ∫˘ÚÈ·ÓÔ‡ ÁÈ· ÙËÓ ¿Ù˘Ë Û˘Ó¿ÓÙËÛË ˘Ô˘ÚÁÒÓ ∂͈ÙÂÚÈÎÒÓ ªÂÛÔÁÂÈ·ÎÒÓ ¯ˆÚÒÓ , Ë ÔÔ›· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠۋÌÂÚ· ÛÙË §ÂÌÂÛfi ÁÈ· Û˘˙‹ÙËÛË ÙˆÓ ÂÍÂÏ›ÍÂˆÓ ÛÙËÓ Â˘Ú‡ÙÂÚË ÂÚÈÔ¯‹.

O˘›ÏÈ·Ì Î·È ∫¤ÈÙ ¤ÓˆÛ·Ó ÙȘ ˙ˆ¤˜ ÙÔ˘˜ ·ÚÔ˘Û›· ‚·ÛÈÏÈÎÒÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ Î·È ‰È·ÛËÌÔًوÓ

¶·ÁÎfiÛÌÈÔ ÛfiÔ˘ Ô ÚÈÁÎÈÈÎfi˜ Á¿ÌÔ˜ ÛÙÔ §ÔÓ‰›ÓÔ §√¡¢π¡√, 29.

√ÏÔÎÏËÚÒıËÎÂ Ë ÙÂÏÂÙ‹ ÙÔ˘ Á¿ÌÔ˘ ÙÔ˘ Ú›ÁÎÈ· O˘›ÏÈ·Ì Î·È Ù˘ ∫¤ÈÙ ª›ÓÙÏÙÔÓ ÛÙÔ ∞‚‚·Â›Ô ÙÔ˘ √˘¤ÛÙÌÈÓÛÙÂÚ ÛÙÔ ÎÂÓÙÚÈÎfi §ÔÓ‰›ÓÔ, ÂÓ Ì¤Ûˆ ÂÓıÔ˘ÛÈ·ÛÌÔ‡ ÛÙÔ §ÔÓ‰›ÓÔ. √È Î·ÏÂṲ̂ÓÔÈ -·Ó¿ÌÂÛ¿ ÙÔ˘˜ Ë ‚·Û›ÏÈÛÛ· ∂ÏÈÛ¿‚ÂÙ, Ô Ú›ÁÎÈ·˜ ∫¿ÚÔÏÔ˜ Î·È Ì¤ÏË ‚·ÛÈÏÈÎÒÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ, ‰È·ÛËÌfiÙËÙ˜ Î·È ·ıÏËÙ¤˜- ›¯·Ó Ï¿‚ÂÈ ·fi ÓˆÚ›˜ ÛÙȘ ı¤ÛÂȘ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ ∞‚‚·Â›Ô ÙÔ˘ √˘¤ÛÙÌÈÓÛÙÂÚ Î·È Ë ÙÂÏÂÙ‹ Î·È Ë ÔÌ‹ ÔÏÔÎÏËÚÒıËÎ·Ó ¯ˆÚ›˜ ÙÔ ·Ú·ÌÈÎÚfi ·ÚfiÔÙÔ. ÃÈÏÈ¿‰Â˜ ¿ÙÔÌ· ›¯·Ó Û˘ÁÎÂÓÙÚˆı› ÛÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ Á‡Úˆ ·fi ÙÔ ∞‚‚·Â›Ô Î·È ÙËÓ ÔÚ›· Ù˘ ÔÌ‹˜, Î·È ÔÈ ÂÔÚÙ·ÛÌÔ› ÎÔÚ˘ÊÒıËÎ·Ó Ù· ‰‡Ô ÊÈÏÈ¿ ÙÔ˘ O˘›ÏÈ·Ì Î·È Ù˘ ∫¤ÈÙ ·fi ÙÔ Ì·ÏÎfiÓÈ ÙÔ˘ ª¿ÎÈÁ¯·Ì. ™ÙÔ ∞‚‚·Â›Ô ÙÔ˘ √˘¤ÛÙÌÈÓÛÙÂÚ ¤ÊÙ·Û ÚÒÙÔ˜ Ô Ú›ÁÎÈ·˜ O˘›ÏÈ·Ì, Ì·˙› Ì ÙÔÓ ·‰ÂÏÊfi ÙÔ˘ Î·È ÎÔ˘Ì¿ÚÔ ÙÔ˘, ÿÚÈ.™ÙË 13:00 ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ¤ÊÙ·Û ÛÙÔ ∞‚‚·Â›Ô ÙÔ˘ √˘¤ÛÙÌÈÓÛÙÂÚ Î·È Ë ∫¤ÈÙ ª›ÓÙÏÙÔÓ, Ë ÔÔ›· Â¤ÏÂÍ ¤Ó· ÊfiÚÂÌ· Ì ‰·Ó٤Ϸ Î·È Ù· Ì·ÏÏÈ¿ Úȯٿ. §›ÁÔ ÌÂÙ¿ ÙÔÓ Ú›ÁÎÈ· O˘›ÏÈ·Ì, ¤ÊÙ·Û ÛÙÔ ∞‚‚·Â›Ô ÙÔ˘ √˘¤ÛÙÌÈÓÛÙÂÚ Ô ·Ù¤Ú·˜ ÙÔ˘ Á·ÌÚÔ‡, Ú›ÁÎÈ·˜ ∫¿ÚÔÏÔ˜, Ì·˙› Ì ÙËÓ ∫·Ì›Ï· ¶¿ÚÎÂÚ ªfiÔ˘Ï˜. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·, ·Ê›¯ıË Ë ‚·Û›ÏÈÛÛ· ∂ÏÈÛ¿‚ÂÙ, Ì·˙› Ì ÙÔÓ Û‡˙˘Áfi Ù˘ ¢Ô‡Î· ÙÔ˘ ∂‰ÈÌ‚Ô‡ÚÁÔ˘.™ÙȘ 13:20 Ô ∞Ú¯ÈÂ›ÛÎÔÔ˜ ÙÔ˘ ∫¿ÓÙÂÌÔ˘ÚÈ ·Ó·Î‹Ú˘ÍÂ Û˘˙‡ÁÔ˘˜ ÙÔÓ Ú›ÁÎÈ· O˘›ÏÈ·Ì Î·È ÙËÓ ∫¤ÈÙ ª›ÓÙÏÂÙÔÓ. ΔÔ ˙¢Á¿ÚÈ ·-

ÓÙ¿ÏÏ·Í ÙÔ˘˜ fiÚÎÔ˘˜ ¯ˆÚ›˜ Ô‡Ù ¤Ó· ÎfiÌÈ·ÛÌ·. ™ÙȘ 14:09, ÔÈ ÓÂfiÓ˘ÌÊÔÈ ‚Á‹Î·Ó ·fi ÙÔ ∞‚‚·Â›Ô ÁÈ· Ó· ÍÂÎÈÓ‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÔÚ›· ÚÔ˜ ÙÔ ª¿ÎÈÁ¯·Ì, ˘fi ÙȘ Â¢ÊË̛˜ ÙÔ˘ Ï‹ıÔ˘˜. ™ÙȘ 14:24, Ë ¿Ì·Í· Ì ÙÔ˘˜ ÓÂfiÓ˘ÌÊÔ˘˜ ¤ÊÙ·Û ÛÙÔ ·Ï¿ÙÈ ÙÔ˘ ª¿ÎÈÁ¯·Ì, fiÔ˘ ÙÔ Û˘ÁÎÂÓÙڈ̤ÓÔ Ï‹ıÔ˜ ÂÚ›ÌÂÓ ÙÔ ÚÒÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ ÊÈ-

Ï› ÙÔ˘ O˘›ÏÈ·Ì Î·È Ù˘ ∫¤ÈÙ ÛÙÔ Ì·ÏÎfiÓÈ ÙÔ˘ ·Ï·ÙÈÔ‡. ™ÙȘ 15:25, ÙÔ ˙¢Á¿ÚÈ ‚Á‹Î ÛÙÔ Ì·ÏÎfiÓÈ ÂÓÒ ¿Óˆ ·fi ÙÔ ª¿ÁÎÈÁ¯·Ì ÏËÛ›·˙·Ó Ù· Ì·¯ËÙÈο ·ÂÚÔÛοÊË “ÎÂÈÌ‹ÏÈ·” ÙÔ˘ μ’ ¶·ÁÎÔÛÌ›Ô˘ ¶ÔϤÌÔ˘, Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÁÈ· Ó· Ï·ÈÛÈÒÓÔ˘Ó ÂÔÚÙ·ÛÙÈΤ˜ ÂΉËÏÒÛÂȘ. ™ÙȘ 15:27, ‰fiıËΠÙÔ ÔÏ˘·Ó·ÌÂÓfiÌÂÓÔ ÚÒÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ ÊÈÏ›.™ÙȘ 15:29 ¤Ù·Í·Ó ¿Óˆ ·fi ÙÔ ·Ï¿ÙÈ Ù· ÈÛÙÔÚÈο ·ÂÚÔÛοÊË, Ô O˘›ÏÈ·Ì Ê›ÏËÛ ÁÈ· ‰Â‡ÙÂÚË ÊÔÚ¿ ÙË Ó‡ÊË Î·È ÔÈ ÓÂfiÓ˘ÌÊÔÈ Î·È Ë ‚·ÛÈÏÈ΋ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· ·Ô¯·ÈÚ¤ÙËÛ·Ó ÙÔ Ï‹ıÔ˜ Î·È Ì‹Î·Ó Í·Ó¿ ÛÙÔ ·Ï¿ÙÈ ÁÈ· ÙȘ ‰ÂÍÈÒÛÂȘ. ∞Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ˘˜ 1.900 ηÏÂṲ̂ÓÔ˘˜ Ô˘ ›¯·Ó ¿ÚÂÈ ÙȘ ı¤ÛÂȘ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ ∞‚‚·Â›Ô ÙÔ˘ √˘¤ÛÙÌÈÓÛÙÂÚ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È, ÂÎÙfi˜ ÙˆÓ ∂˘Úˆ·›ˆÓ Á·Ï·˙Ô·›Ì·ÙˆÓ, Î·È Ô ¡Ù¤È‚ÈÓÙ ª¤Î·Ì Î·È Ë Û‡˙˘Áfi˜ ÙÔ˘ μÈÎÙfiÚÈ·, Ô ŒÏÙÔÓ Δ˙ÔÓ, Ô ΔÛ·ÚϘ ™¤ÓÛÂÚ, ·‰ÂÏÊfi˜ Ù˘ ¡Ù·˚¿Ó·, ηıÒ˜ Î·È Ë ΔÛ¤ÏÛÈ ¡Ù¤È‚È, Û‡ÓÙÚÔÊÔ˜ ÙÔ˘ Ú›ÁÎÈ· ÿÚÈ Ô˘ Â›Ó·È ÎÔ˘Ì¿ÚÔ˜ ÛÙÔÓ Á¿ÌÔ ÙÔ˘ ·‰ÂÏÊÔ‡ ÙÔ˘.¶Ï‹ıÔ˜ ÎfiÛÌÔ˘ ›¯Â Û˘ÁÎÂÓÙÚˆı› ÛÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜, fiÔ˘ ÌÂÙ¿ ÙÔÓ Á¿ÌÔ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËÎÂ Ë ÔÌ‹ ÙÔ˘ ˙‡ÁÔ˘˜ ÚÔ˜ ÙÔ ª¿ÎÈÁ¯·Ì. ΔËÓ ÒÚ· Ù˘ ÙÂÏÂÙ‹˜ ÙÔ Ï‹ıÔ˜ ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÙ·È ˆ˜ ·ÚÈıÌÔ‡Û 600.000 ¿ÙÔÌ·. ¶ÂÚ›Ô˘ 650 ηÏÂṲ̂ÓÔÈ ¤¯Ô˘Ó ÚÔÛÎÏËı› Û ‰ÂÍ›ˆÛË ÛÙÔ ¶·Ï¿ÙÈ, ÂÓÒ ÂÚ›Ô˘ 300 ÛÙÂÓÔ› Ê›ÏÔÈ ÙÔ˘ ˙‡ÁÔ˘˜ ı· ·Ú·ÛÙÔ‡Ó Û ‰Â›ÓÔ Ô˘ ·Ú·ı¤ÙÂÈ Ô ¶Ú›ÁÎÈ·˜ ∫¿ÚÔÏÔ˜ Î·È ÁÈ· ‚Ú·‰È¿ ÓÙ›ÛÎÔ.


¢ÈÂıÓ‹ 31

™∞μμ∞Δ√ 30 ∞¶ƒπ§π√À 2011

ªÂ ‚ÔÌ‚·Ú‰ÈÛÌfi ·ÂÈÏ› Ô ∫·ÓÙ¿ÊÈ Ù· ÏÔ›· Ô˘ ı· ÚÔÛÂÁÁ›ÛÔ˘Ó ÙË ªÈ˙Ô˘Ú¿Ù·

∞ÁˆÓ›· ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·Ì¿¯Ô˘˜ ÛÙË §È‚‡Ë μƒÀ•∂§§∂™, 29.

È ‰˘Ó¿ÌÂȘ ÙÔ˘ ªÔ˘·Ì¿Ú ∫·ÓÙ¿ÊÈ “¤ıÂÛ·Ó ÂÎÙfi˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜” ÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ Ù˘ ÔÏÈÔÚÎË̤Ó˘ fiÏ˘ ªÈ˙Ô˘Ú¿Ù·, ÌÂÙ·‰›‰ÂÈ Ë ÎÚ·ÙÈ΋ ÙËÏÂfiÚ·ÛË Ù˘ §È‚‡Ë˜ Ì·˙› Ì ÚÔÂȉÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ηıÂÛÙÒÙÔ˜ fiÙÈ ı· Á›ÓÂÈ ÛÙfi¯Ô˜ Â›ıÂÛ˘ fiÔÈÔ ÏÔ›Ô ÂȯÂÈÚ‹ÛÂÈ Ó· ÚÔÛÂÁÁ›ÛÂÈ ÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ ÁÈ· ÔÔÈÔÓ‰‹ÔÙ ÏfiÁÔ. ΔÔ ÏÈÌ¿ÓÈ Ù˘ ªÈ˙Ô˘Ú¿Ù· Â›Ó·È Ë ÌÔÓ·‰È΋ Ô‰fi˜ ‰È·Ê˘Á‹˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·Ì¿¯Ô˘˜ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Â‰Ò Î·È ‰‡Ô Ì‹Ó˜ ÛÙÔ ¤ÏÂÔ˜ ÙÔ˘ ∫·ÓÙ¿ÊÈ, ηıÒ˜ Î·È ÁÈ· ÙËÓ ·ÔÛÙÔÏ‹ ‰ÈÂıÓÔ‡˜ ·ÓıÚˆÈÛÙÈ΋˜ ‚Ô‹ıÂÈ·˜.

ΔËÓ ›‰È· ÛÙÈÁÌ‹ Ô ÁÈÔ˜ ÙÔ˘ ªÔ˘·Ì¿Ú ∫·ÓÙ¿ÊÈ, ™·˝Ê ·Ï-πÛÏ¿Ì, ÚÔÂȉÔÔÈ› fiÙÈ Ë §È‚‡Ë ‰ÂÓ ı· ·Ú·‰Ôı›, ·ÎfiÌË Î·È Â¿Ó ÔÈ ‚ÔÌ‚·Ú‰ÈÛÌÔ› ÙÔ˘ ¡∞Δ√ ‰È·ÚΤÛÔ˘Ó 40 ¯ÚfiÓÈ·. “∞Ó ÔÈ ‚ÔÌ‚·Ú‰ÈÛÌÔ› ÎÚ·Ù‹ÛÔ˘Ó 40 Ë̤Ú˜, ·ÎfiÌË Î·È 40 ¯ÚfiÓÈ·, ‰ÂÓ ı· ·Ú·‰ÔıÔ‡ÌÂ. ∏ Ú¿ÛÈÓË ÛËÌ·›· Ù˘ §È‚‡Ë˜ ı· ·Ú·Ì›ÓÂÈ „ËÏ¿” ‰‹ÏˆÛÂ. ∏ ÏÈ‚˘Î‹ ÙËÏÂfiÚ·ÛË ÌÂÙ¤‰ˆÛ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ Ù˘ ¶·Ú·Û΢‹˜ fiÙÈ ÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ Ù˘ ªÈ˙Ô˘Ú¿Ù· “Ù¤ıËΠÂÎÙfi˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜” ·fi ÙȘ ΢‚ÂÚÓËÙÈΤ˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ. “∞Ó¿ÌÂÛ· ÛÙȘ ÂÈÙ˘¯›Â˜ Ì·˜, Ë ÂÌÚÔÛıÔÊ˘Ï·Î‹ ÙˆÓ ∂ÓfiÏˆÓ ¢˘Ó¿ÌÂˆÓ Î·ÙfiÚıˆÛ ӷ ı¤ÛÂÈ ÂÎÙfi˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ” ÌÂÙ¤‰ˆÛ ÙÔ ‰›ÎÙ˘Ô Al-Libiyah. ¶ÚÔÂȉÔÔ›ËÛÂ, ·Ú¿ÏÏËÏ·, fiÙÈ ı· Á›ÓÂÈ ÛÙfi¯Ô˜ ÔÔÈÔ‰‹ÔÙÂ

ÏÔ›Ô ÂȯÂÈÚ‹ÛÂÈ Ó· ÂÈÛ¤ÏıÂÈ ÛÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ ÁÈ· ÔÔÈÔÓ‰‹ÔÙ ÏfiÁÔ. §›Á˜ ÒÚ˜ ÓˆÚ›ÙÂÚ· ÙÔ ¡∞Δ√ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÓ fiÙÈ ÙÔ Î·ıÂÛÙÒ˜ ÙÔ˘ ªÔ˘·Ì¿Ú ∫·ÓÙ¿ÊÈ Â›¯Â ·ÔÂÈÚ·ı› Ó· Ó·ÚÎÔıÂÙ‹ÛÂÈ ÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ Ù˘ ªÈ˙Ô˘Ú¿Ù·.

¡·ÚηÏÈ¢ÙÈο ÛοÊË ÙÔ˘ ¡∞Δ√ ÂÍÔ˘‰ÂÙ¤ÚˆÛ·Ó Ó¿ÚΘ Ô˘ ›¯·Ó ÙÔÔıÂÙ‹ÛÂÈ ÔÈ ‰˘Ó¿ÌÂȘ ÙÔ˘ ∫·ÓÙ¿ÊÈ ÛÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ ÂȉÈÒÎÔÓÙ·˜ Ó· ·ÚÂÌÔ‰›ÛÔ˘Ó ÙË ‰ÈÂıÓ‹ ·ÓıÚˆÈÛÙÈ΋ ‚Ô‹ıÂÈ·, ‰‹ÏˆÛ ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Û˘Ó¤-

ÓÙ¢Í˘ Δ‡Ô˘ Ô Û˘ÓÙÔÓÈÛÙ‹˜ ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ÙÔ˘ ¡∞Δ√ ÛÙË §È‚‡Ë, ÛÙÚ·ÙËÁfi˜ ƒÔÌ °¤È¯ÈÏ. “Δ· ÏÔ›· ÙÔ˘ ¡∞Δ√ ÂÓÙfiÈÛ·Ó ÌÈÎÚ¿ ÏÔÈ¿ÚÈ· Ô˘ ÙÔÔıÂÙÔ‡Û·Ó [Ó¿ÚΘ] Î·È ÂÌ›˜ ηı·Ú›Û·Ì fiÛ˜ ‚ڋηÌÂ. ∞˘Ùfi ‰Â›¯ÓÂÈ ÂÎ Ó¤Ô˘ ÙÔ fiÛÔ [ÙÔ Î·ıÂÛÙÒ˜ ÙÔ˘ ªÔ˘·Ì¿Ú ∫·ÓÙ¿ÊÈ] ·ÁÓÔ› ÙÔ ¢ÈÂıÓ¤˜ ¢›Î·ÈÔ Î·È ÚÔÛ·ı› Ó· ·ÚÂÌÔ‰›ÛÂÈ ÙËÓ ·ÔÛÙÔÏ‹ ·ÓıÚˆÈÛÙÈ΋˜ ‚Ô‹ıÂÈ·˜” ·Ó¤ÊÂÚÂ Ô μÚÂÙ·Ófi˜ ÛÙÚ·ÙËÁfi˜. √ ÌÔÓ·‰ÈÎfi˜ ÙÚfiÔ˜ ÁÈ· Ó· ÊÙ¿ÛÔ˘Ó ÂÊfi‰È· ÛÙË ªÈ˙Ô˘Ú¿Ù·, Ë ÔÔ›· ÔÏÈÔÚÎÂ›Ù·È Â‰Ò Î·È ‰‡Ô Ì‹Ó˜, Â›Ó·È ‰È¿ ı·Ï¿ÛÛ˘. ΔÔ ÏÈÌ¿ÓÈ Â›Ó·È Ë ÌÔÓ·‰È΋ Ô‰fi˜ ‰È·Ê˘Á‹˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ηÙÔ›ÎÔ˘˜ Î·È ÙÔ˘˜ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜ Ù˘ fiÏ˘, Ô˘ ·Ó·Ì¤ÓÔ˘Ó Ì ·ÁˆÓ›· Ù· ÏÔ›· Ô˘ ı· ÙÔ˘˜ ÌÂٷʤÚÔ˘Ó ÛÙË

μÂÁÁ¿˙Ë. √È ·ÓÙÈηıÂÛÙˆÙÈÎÔ› ·Ó¤ÊÂÚ·Ó fiÙÈ Ë ªÈ˙Ô˘Ú¿Ù· ‰¤¯ıËΠÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ Ó¤Ô Á‡ÚÔ ‚ÔÌ‚·Ú‰ÈÛÌÒÓ ·fi ÙÔ Î·ıÂÛÙÒ˜. ∏ ÌÔÓ·‰È΋ fiÏË Ù˘ ‰˘ÙÈ΋˜ §È‚‡Ë˜ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙ· ¯¤ÚÈ· ÙˆÓ ÂÍÂÁÂÚÌ¤ÓˆÓ ÌÂÙÚ¿ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˘˜ ·fi 1.000 ÓÂÎÚÔ‡˜ ·fi ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË Ù˘ ÂͤÁÂÚÛ˘, Û‡Ìʈӷ Ì ÔÚÁ·ÓÒÛÂȘ ÚÔ¿ÛÈÛ˘ ÙˆÓ ·ÓıÚˆ›ÓˆÓ ‰ÈηȈ̿وÓ. ∂Ó Ùˆ ÌÂٷ͇, Ù˘ÓËÛȷΤ˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ Û˘Ó¤Ï·‚·Ó ηٿ ÏËÚÔÊÔڛ˜ §›‚˘Ô˘˜ ÛÙÚ·ÙÈÒÙ˜ Ô˘ ¤Ú·Û·Ó ÙË ÌÂıfiÚÈÔ Î·Ù·‰ÈÒÎÔÓÙ·˜ ·ÓÙÈηıÂÛÙˆÙÈÎÔ‡˜. √È ‰˘Ó¿ÌÂȘ ÙÔ˘ ∫·ÓÙ¿ÊÈ ÂÈÙ¤ıËÎ·Ó ÛÙËÓ fiÏË Ù˘ ¡ÙÂÌȯ¿, ÛÙ· Û‡ÓÔÚ· Ì ÙË §È‚‡Ë, Ì ÛÙfi¯Ô Ó· Ï‹ÍÔ˘Ó ı¤ÛÂȘ ÙˆÓ ·ÓÙÈηıÂÛÙˆÙÈÎÒÓ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙËÓ fiÏË Î·È ÂϤÁ¯Ô˘Ó ÙÔ ÎÔÓÙÈÓfi Û˘ÓÔÚÈ·Îfi ¤Ú·ÛÌ·.

¶ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ·fi 300 ÔÈ ÓÂÎÚÔ› ·fi Ù· ·ÎÚ·›· ηÈÚÈο Ê·ÈÓfiÌÂÓ· ÛÙȘ ∏¶∞ √À∞™π°∫Δ√¡, 29.

™ÔηÚÈṲ̂ÓÔ˜ ·fi ÙÔ Ì¤ÁÂıÔ˜ Ù˘ ηٷÛÙÚÔÊ‹˜ Ô˘ ·ÓÙ›ÎÚÈÛ ÛÙËÓ ∞Ï·Ì¿Ì·, Ô ª·Ú¿Î √Ì¿Ì· ‰ÂÛ̇ÙËΠ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙÔ˘˜ ηÙÔ›ÎÔ˘˜ Ù˘ ÔÏÈÙ›·˜ fiÙÈ Î·Ó›˜ ‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ÙÔ˘˜ ͯ¿ÛÂÈ. “¢ÂÓ ¤¯ˆ Í·Ó·‰Â› Ù¤ÙÔÈ· ηٷÛÙÚÔÊ‹” ›Â Ô ∞ÌÂÚÈηÓfi˜ Úfi‰ÚÔ˜ ·fi ÙËÓ ÔÏÈÙ›· Ô˘ ‰¤¯ıËΠÙÔ ‚·Ú‡ÙÂÚÔ Ï‹ÁÌ· ·fi ÙÔ˘˜ ·ÓÂÌÔÛÙÚfi‚ÈÏÔ˘˜. √È ·ÓÂÌÔÛÙÚfi‚ÈÏÔÈ Ô˘ Û¿ÚˆÛ·Ó ÙȘ ÓfiÙȘ ÔÏÈÙ›˜ ÙˆÓ ∏ÓˆÌ¤ÓˆÓ ¶ÔÏÈÙÂÈÒÓ ¤¯Ô˘Ó ·Ê‹ÛÂÈ ›Ûˆ ÙÔ˘˜ Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ÓÂfiÙÂÚÔ ·ÔÏÔÁÈÛÌfi 318 ÓÂÎÚÔ‡˜, ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ·fi 200 ÛÙËÓ ∞Ï·Ì¿Ì·. ¡ÂÎÚÔ‡˜ ·fi ÙË ÛÊÔ‰Ú‹ ηÎÔηÈÚ›· ÌÂÙÚÔ‡Ó Â›Û˘ ÔÈ ÔÏÈÙ›˜ ÙÔ˘ ΔÂÓÂÛ›, ÙÔ˘ ªÈÛÈÛÈ‹, Ù˘ Δ˙fiÚÙ˙È· Î·È Ù˘ μÈÚÙ˙›ÓÈ·.

™˘ÏÏ˘ËÙ‹ÚÈ· ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ Δ√∫π√, 29.

¢ÂÓ ¤¯ÂÈ Ù¤ÏÔ˜ Ë ÎÚ›ÛË ÛÙËÓ π·ˆÓ›·: ÔÈ ÂÚÁ¿Ù˜ Ô˘ ı· ηı·Ú›ÛÔ˘Ó ÙÔ˘˜ 25 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ÙfiÓÔ˘˜ Û˘ÓÙÚÈÌÌÈÒÓ ·fi ÙÔ ÙÛÔ˘Ó¿ÌÈ ÎÈÓ‰˘ÓÂ‡Ô˘Ó ·fi ۈ̷ٛ‰È· ·ÌÈ¿ÓÙÔ˘ Î·È ‰ÈÔ͛Ә, ·Ú·‰¤¯ÔÓÙ·È ÔÈ ∞Ú¯¤˜. ™ÙÔ ÌÂٷ͇, Ë Tepco ·ÔÊ¿ÛÈÛ ӷ ·Ó·‚¿ÏÏÂÈ ÙÔ Û¯¤‰Èfi Ù˘ Ó· ÁÂÌ›ÛÂÈ Ì ÓÂÚfi ÙÔ Î¤Ï˘ÊÔ˜ ÙÔ˘ ·ÓÙȉڷÛÙ‹Ú· 1. ∂ÓÒ Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÛÙÔÓ ˘ÚËÓÈÎfi ÛÙ·ıÌfi Ù˘ ºÔ˘ÎÔ˘Û›Ì· ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ÎÚ›ÛÈÌË, ÔÈ ÙÔÈΤ˜ ·Ú¯¤˜ ÛÙ· ‚ÔÚÂÈÔ·Ó·ÙÔÏÈο Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ÍÂΛÓËÛ·Ó Ó· ·ÔÌ·ÎÚ‡ÓÔ˘Ó Ù· ıÏÈ‚ÂÚ¿ ¯·Ï¿ÛÌ·Ù· -·ÏfiÎÏËÚ˜ fiÏÂȘ Ô˘ ÌÂÙ·ÙÚ¿ËÎ·Ó Û ϷÛˆÌ¤Ó˜ ¯ˆÌ·ÙÂÚ¤˜. √ ηı·ÚÈÛÌfi˜ ÙˆÓ Û˘ÓÙÚÈÌÌÈÒÓ

∫Ú›ÛÈÌË ·Ú·Ì¤ÓÂÈ Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÛÙÔÓ ˘ÚËÓÈÎfi ÛÙ·ıÌfi Ù˘ ºÔ˘ÎÔ˘Û›Ì·

∞Ì›·ÓÙÔ˜ Î·È ‰ÈÔ͛Ә ÛÙ· Û˘ÓÙÚ›ÌÌÈ· ÙÔ˘ ÙÛÔ˘Ó¿ÌÈ “Â›Ó·È ¤Ó· ÎÔÏÔÛÛÈ·›Ô ¤ÚÁÔ” ‰‹ÏˆÛÂ Ô ª·ÙfiÎÔ πÔΛÌÂ, Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ÙÔ˘ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ™¯Â‰È·ÛÌÔ‡ ∞ÓÔÈÎÔ‰fiÌËÛ˘, ÙÔ ÔÔ›Ô ÁÓˆÌÔ‰ÔÙ› ÛÙÔÓ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi. Ÿˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ÙÔ °·ÏÏÈÎfi ¶Ú·ÎÙÔÚ›Ô, Ô πÔΛÌ ÚfiÙÂÈÓ ӷ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËıÔ‡Ó Ù· Û˘ÓÙÚ›ÌÌÈ· ˆ˜ Ì¿˙· ÁÈ· ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· Ù¯ÓËÙÒÓ ÏfiʈÓ. √È ÂÚÁ¿Ù˜ Ô˘ ·Ó·˙ËÙÔ‡Ó ÙÒÌ·Ù· Î·È ·ÏÂ‡Ô˘Ó Ì ·Ó·Ô‰ÔÁ˘ÚÈṲ̂ӷ ·˘ÙÔΛÓËÙ·, Ï·ÛˆÌ¤Ó· ÛÙÚÒÌ·Ù· Î·È ·Ú·ÌÔÚʈ̤ӷ ̤ٷÏÏ· ÊÔÚÔ‡Ó ‹‰Ë Ì¿-

∞¡∞°¡øƒπ™∏ ™øª∞Δ∂π√À

Με την από 28-12-2010 και υπ’ αριθμ. 689/2010 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Βόλου, Διαδικασία Εκουσίας Δικαιοδοσίας γίνεται δεκτή η αίτηση αναγνώρισης σωματείου με την επωνυμία “ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ” με έδρα το Βόλο. Σκοπός του συλλόγου είναι μη κερδοσκοπικός και μεταξύ άλλων είναι: Η διεκδίκηση των επαγγελματικών δικαιωμάτων των αποφοίτων του τμήματος, η συνεχής επιστημονική ενημέρωση των μελών του με έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα και η προώθηση θεμάτων σχετικών με την επιστημονική εξέλιξη των μελών του σε συνάρτηση με την επιστημονική έρευνα. Η Πληρεξούσια Δικηγόρος Μαρία Ι. Πατρή

∫√π¡øº∂§∂™ π¢ƒÀª∞ ¡π∫√§∞√À & ∂§∂¡∏™ ¶√ƒºÀƒ√°∂¡∏ Ν.Π.Ι.Δ - ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟ ΕΔΡΑ: ΑΓΡΙΑ ΒΟΛΟΥ ΤΗΛ. 0421 91320 ΓΡΑΦΕΙΑ ΑΘΗΝΩΝ: ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 8 145 62 ΚΗΦΙΣΙΑ - ΤΗΛ. 01 8015034

π™√§√°π™ª√™ Δ∏™ 31˘ ¢∂∫∂ªμƒπ√À 2010 14η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/01/10-31/12/2010) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Κλειομένη Χρήση ’10 Β’ ΕΞΟΔΑ Αρχική Αξία Απόσβεση Υπόλοιπο ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 1. Έξοδα Ίδρυσης 137,17 -68,84 68,33 εγκατ/σης Γ’ ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΙΙ. ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΤ/ΣΕΙΣ 3. Κτίρια - Τεχνικά έργα 4. ΜηχανήματαΛοιπός εξοπλισμός 6. Έπιπλα-Λοιπός εξοπλ/σμός Σύνολο Ακινητ/σεων Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ IV. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ Ι. ΤΑΜΕΙΟ 3. Καταθέσεις Ταμ. & Προθεσμίας

Κλειομένη Χρήση ’10 Α’ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Ι. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Κεφάλαιο Κατ/νο ΙV. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1. Τακτικό Απόθεμα

248.633,57 -122.564,83 126.068,74 18.110,84 -11.176,51 6.934,33 45.821,86 -38.928,29

267.747,62 -

V. ΑΠΟΤ/ΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟ 2. Υπόλοιπο Ζημιών εις νέο

-80.182,65

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων Σύνολο Παθητικού

187.564,97 187.564,97

6.893,57

312.566,27 -172.669,63 139.896,64

Σύνολο Σύνολο Ενεργητικού

47.600,00

47.600,00 187.564,97 Αθήνα 20.4.2011

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. Κ. ΠΟΡΦΥΡΟΓΕΝΗ

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Θ. ΓΙΑΛΑΜΠΡΙΝΟΣ

ÛΘ ÁÈ· Ó· ÚÔÛٷ٢ÙÔ‡Ó ·fi ÙËÓ ÙÔÍÈ΋ ÛÎfiÓË. “ŸÙ·Ó ÔÈ ÂÚÁ¿Ù˜ ηÙ‰·Ê›˙Ô˘Ó Û›ÙÈ· ‚Á·›ÓÂÈ Ôχ ÛÎfiÓË, Î·È ˘¿Ú¯ÂÈ ·ÓËÛ˘¯›· ÁÈ· ÙÔÓ ·Ì›·ÓÙÔ” ‰‹ÏˆÛÂ Ô ΔÂÙÛÔ‡Ô ÿÛÈ, ·ÍȈ̷ÙÔ‡¯Ô˜ Ù˘ fiÏ˘ ™ÂÓÙ¿È. √ ·Ì›·ÓÙÔ˜, Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·Ó Â˘Ú¤ˆ˜ ÛÙȘ ÔÈÎÔ‰Ô̤˜ ÁÈ· ÌfiÓˆÛË Î·È ˘ÚÔÚÔÛÙ·Û›·, ÚÈÓ ··ÁÔÚ¢Ù› ÙÂÏÈο ÛÙȘ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ¯ÒÚ˜ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘, Â›Ó·È ÁÓˆÛÙfi fiÙÈ ÌÔÚ› Ó· ÚÔηϤÛÂÈ Î·ÚΛÓÔ. ∞ÓËÛ˘¯›· ˘¿Ú¯ÂÈ Â›Û˘ ÁÈ· Ù· ÔÚÁ·ÓÈο ˘ÏÈο Î·È Ù· ͇Ϸ Ô˘ ı· ·ÂÏ¢ı¤ÚˆÓ·Ó ‰ÈÔÍ›ÓË ·Ó ·Ï¿ η›ÁÔÓÙ·Ó. “À¿Ú¯Ô˘Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ·fi 30.000 ÙfiÓÔÈ Í‡ÏÈÓˆÓ Û˘ÓÙÚÈÌÌÈÒÓ [...] ∂›Ó·È ÛËÌ·ÓÙÈÎfi Ó· ·ÔÙÂÊÚˆıÔ‡Ó Û ÂȉÈΤ˜ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ” ·Ó¤ÊÂÚ ¤Ó·˜ ¿ÏÏÔ˜ ·ÍȈ̷ÙÔ‡¯Ô˜ ÙÔ˘ ™Â-

ÓÙ¿È. √È ·Ú¯¤˜ Ù˘ fiÏ˘ ı· ÚÔÛ·ı‹ÛÔ˘Ó Ó· ·Ó·Î˘ÎÏÒÛÔ˘Ó Ù· Ï¿ÛÙȯ· ÙˆÓ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ Î·È ÙȘ ËÏÂÎÙÚÈΤ˜ Û˘Û΢¤˜, ÂÓÒ Ù· ‡η Ô˘ ÍÂÚÈ˙ÒıËÎ·Ó ı· ÛÙ·ÏÔ‡Ó Û ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈ· ¯·ÚÙÔÔÏÙÔ‡. ™Â ÚÒÙË Ê¿ÛË, ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ·fi 1.000 ÂÚÁ¿Ù˜ Ì·˙Â‡Ô˘Ó Ù· Û˘ÓÙÚ›ÌÌÈ· Û ÙÚ›· ÛËÌ›· Ù˘ ·Ú·Ï›·˜ -ÌÈ· ÂÚÁ·Û›· Ô˘ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ‰È·ÚΤÛÂÈ ÙÚÂȘ Ì‹Ó˜, ÂÓÒ ÁÈ· ÙËÓ Ï‹ÚË ·ÔÌ¿ÎÚ˘ÓÛ‹ ÙÔ˘˜ ÂÎÙÈÌ¿Ù·È fiÙÈ ı· ¯ÚÂÈ·ÛÙÔ‡Ó ÙÚ›· ¯ÚfiÓÈ·.

ºÔ˘ÎÔ˘Û›Ì·: ™ÙÔÓ “¿ÁÔ” ÙÔ Û¯¤‰ÈÔ Ù˘ Tepco ™Â ÌÈ· ¿ÏÏË ÂͤÏÈÍË, Ë ÂÙ·ÈÚ›· Ô˘ ‰È·¯ÂÈÚ›˙ÂÙ·È ÙÔÓ ˘ÚËÓÈÎfi ÛÙ·ıÌfi ºÔ˘ÎÔ˘Û›Ì· ¡Ù·˝ÙÛÈ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ fiÙÈ ·ÁÒÓÂÈ ÙÔ Û¯¤‰ÈÔ Ó· ÏËÌÌ˘Ú›ÛÂÈ Ì 8.000 ÙfiÓÔ˘˜

ÓÂÚÔ‡ ÙÔ Î¤Ï˘ÊÔ˜ ÙÔ˘ ·ÓÙȉڷÛÙ‹Ú· 1, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ‚‚·Èˆı› fiÙÈ „‡¯ÂÙ·È Â·ÚÎÒ˜. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ¡ikkei.com, ÔÈ Ì˯·ÓÈÎÔ› Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›˜ ¤ÎÚÈÓ·Ó ÙÂÏÈο fiÙÈ Ë ·fiÙÔÌË ‰ÈÔ¯¤Ù¢ÛË ÓÂÚÔ‡ ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ˘Ô›ÂÛË Ì¤Û· ÛÙÔ Î¤Ï˘ÊÔ˜, ÔfiÙ ı· ÙÚ·‚Ô‡Û ·¤Ú· ÚÔ˜ Ù· ̤۷ Î·È ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ÚÔηϤÛÂÈ Ó¤· ¤ÎÚËÍË ˘‰ÚÔÁfiÓÔ˘. ∂›Û˘, ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ‰È·ÚÚÔ‹ ı· ·ÂÏ¢ı¤ÚˆÓ ÛÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚË Ú·‰ÈÂÓ¤ÚÁÂÈ·, ÂÓÒ ÙÔ ÂÈϤÔÓ ‚¿ÚÔ˜ ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ·ÔÛÙ·ıÂÚÔÔÈ‹ÛÂÈ ÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ÈÛ¯˘ÚÔ‡ ÌÂÙ·ÛÂÈÛÌÔ‡. ™ÙÔ ÌÂٷ͇, Ë ·ÓËÛ˘¯›· ÂÈÛÙÚ¤ÊÂÈ ÁÈ· ÂӉ¯fiÌÂÓË ‰È·ÚÚÔ‹ ·fi ÙË ‰ÂÍ·ÌÂÓ‹ ÂÍ·ÓÙÏËÌ¤ÓˆÓ Î·˘Û›ÌˆÓ ÙÔ˘ ·ÓÙȉڷÛÙ‹Ú· 4.

√ ¶Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜, °ÈÒÚÁÔ˜ ∞. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘, ·¤ÛÙÂÈÏ ÚÔ˜ ÙÔÓ ¶Úfi‰ÚÔ ÙˆÓ ∏ÓˆÌ¤ÓˆÓ ¶ÔÏÈÙÂÈÒÓ ∞ÌÂÚÈ΋˜, Barack Obama, ÙÔ ·ÎfiÏÔ˘ıÔ Û˘ÏÏ˘ËÙ‹ÚÈÔ ÙËÏÂÁÚ¿ÊËÌ·, ÁÈ· Ù· ı‡Ì·Ù· ·fi Ù· ·ÎÚ·›· ηÈÚÈο Ê·ÈÓfiÌÂÓ· ÛÙȘ ÓÔÙÈÔ·Ó·ÙÔÏÈΤ˜ ∏¶∞: ªÂ ÌÂÁ¿ÏË ıÏ›„Ë ÏËÚÔÊÔÚ‹ıËη ÙȘ ÂÈÙÒÛÂȘ ·fi ÙÔ˘˜ ηٷÛÙÚÔÊÈÎÔ‡˜ ·ÓÂÌÔÛÙÚfi‚ÈÏÔ˘˜ Ô˘ ¤ÏËÍ·Ó ÙȘ ÓÔÙÈÔ·Ó·ÙÔÏÈΤ˜ ∏ӈ̤Ó˜ ¶ÔÏÈÙ›˜ Î·È ÛÙ¤ÚËÛ·Ó ÙË ˙ˆ‹ ÔÏÏÒÓ ·ÓıÚÒˆÓ, ·Ê‹ÓÔÓÙ·˜ ›Ûˆ ÙÔ˘˜ ·ÎfiÌË ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˘˜ ÙÚ·˘Ì·Ù›Â˜ Î·È ¿ÛÙÂÁÔ˘˜. ∂Π̤ÚÔ˘˜ Ù˘ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ ∫˘‚¤ÚÓËÛ˘ Î·È ÙÔ˘ ∂ÏÏËÓÈÎÔ‡ Ï·Ô‡, ı· ‹ıÂÏ· Ó· ÂÎÊÚ¿Ûˆ Ù· ÂÈÏÈÎÚÈÓ‹ ÌÔ˘ Û˘ÏÏ˘ËÙ‹ÚÈ· ÚÔ˜ ÙȘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȘ ÙˆÓ ı˘Ì¿ÙˆÓ Î·È ÙË Û˘Ì·Ú¿ÛÙ·Û‹ Ì·˜ Û fiÏÔ˘˜, ·˘Ù¤˜ ÙȘ ‰‡ÛÎÔϘ ÒÚ˜.


ªÈÎÚ¤˜ ∞ÁÁÂϛ˜ 32 TÒÚ· Î·È ÛÙÔ Internet: www.e-thessalia.gr

™∞μμ∞Δ√ 30 ∞¶ƒπ§π√À 2011

ENOIKIAZONTAI

¶ø§∂πΔ∞π

¶ø§∂πΔ∞π

∂ÓÔÈÎÈ¿˙ÂÙ·È ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 1ου ορόφου διωρόφου οικοδομής 120 τ.μ., διαμπερές, ανατολικό με σαλόνι, καθιστικό, τζάκι, 2 υπνοδωμάτια, κουζίνα, μπάνιο και wc, στην περιοχή Νέων Παγασών. Πληρ. τηλ. 6977-895959. (019) ∂¡√π∫π∞∑√¡Δ∞π γκαρσονιέρες και ένα δυάρι καινούργια, επιπλωμένα με αυτόνομη θέρμανση, air-condition, κήπο, μπάρμπεκιου και θέα το Βόλο. Πληρ. τηλ. 24210-87051 και 6947528143. (407) ∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π ή πωλείται: 1) Διαμέρισμα επιπλωμένο ή μη 102 τ.μ. 1ου ορόφου, διαμπερές, 2 υ/δ, τζάκι, ηλιακός, θερμομονωτικά κουφώματα, κοινόχρηστους χώρους, πάρκιν, Αναλήψεως - Κανάρη. 2) Κ. Γατζέα ενοικιάζεται ή πωλείται σε συγκρότημα ο 1ος όροφος μεζονέτας, 74 τ.μ., 50 μ. από τη θάλασσα, αυτόνομη θέρμανση, τζάκι, μεγάλες βεράντες. Πληρ. 24210-51102, 6977-231857. (408)

στην περιοχή Καλλιθέα της Ν. Ιωνίας και πρόσωπο σε πάρκο, νεόδμητη οικοδομή προσεγμένης κατασκευής τριών επιπέδων 183 τ.μ. με θέα το Πήλιο και την πόλη του Βόλου, ιδανικής διαρρύθμισης, 4 υ/δ, τζάκι, ανεξάρτητη κουζίνα, φυσικό αέριο, κλειστό parking, αποθηκευτικοί χώροι. Kapa ikia ¶∞¶∞ƒπ∑√™ BASSOMPIERRE O.E. Κτηματικές συναλλαγές Ογλ 45 Βόλος Τηλ. 24210-22744 6972-318618 www.kapaikia.gr (992)

γωνιακό οικόπεδο στην Αγία Παρασκευή 600 τ.μ. Πληρ. τηλ. 24210-45973 και 6977440667. (244)

∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π Αναλήψεως - Μαυροκορδάτου δυάρι γωνιακό οροφοδιαμέρισμα, 2 υ/δ, σαλονοτραπεζαρία, κουζίνα, w.c., μεγάλες βεράντες. Πληρ. τηλ. 24210-58364, 6944-624694. (406)

¶ø§∂πΔ∞π προνομιούχο γωνιακό οικόπεδο 370 τ.μ. εξαιρετικής θέσης, πλησίον αγοράς, μεγάλες προσόψεις με ισόγεια κατοικία 202 τ.μ. Kapa ikia ¶∞¶∞ƒπ∑√™ BASSOMPIERRE O.E. Κτηματικές συναλλαγές Ογλ 45 Βόλος Τηλ. 24210-22744 6972-318618 www.kapaikia.gr (993)

¶ø§OYNTAI Στον ∞∏-°π∞¡¡∏ ¶ËÏ›Ô˘ ¶ø§√À¡Δ∞π διαμερίσματα 45, 55, 60 τ.μ. σε τιμή ευκαιρίας. Με απέραντη θέα στο Αιγαίο, τζάκι-θέρμανση, 30 μ. από τη θάλασσα. Πληρ. τηλ. 6932-488400 και 6974-660520. (559) ¶ø§∂πΔ∞π στο Σουτραλί Αγριάς νεόδμητη μεζονέτα 114 τ.μ., σαλονοτραπεζαρία, 3 υ/δ, μπάνιο, w.c., αποθήκη, τζάκι, αυλή, πολύ κοντά στη θάλασσα. Τιμή 180.000Ε. Πληρ. τηλ. 6942290395. (917)

¶ø§√À¡Δ∞π: 1) Λέβητας - καυστήρας Buderus Γερμανίας, 42 kal και 2) δεξαμενή πετρελαίου μεταλλική 2.000 λίτρα. Πληρ. τηλ. 24210-42435 και 6937423684. (243)

¶ø§∂πΔ∞π μονοκατοικία 160 τ.μ. στις Αλυκές μπροστά στη θάλασσα σε οικόπεδο 161 τ.μ., 3 υ/δ, με πάρκιν, αποθήκη, 2 μπάνια, 2 wc, απεριόριστη θέα. Πληρ. τηλ. 6972-296846, 2421081151. (054)

∫. μËÛÛ·Ú¿ÎÔ˜ Αρχ/των Μηχ/κός Τηλ. επικοινωνίας 24210-29211 Κιν. 6973-225414

μ√§√™ - ¶ø§√À¡Δ∞π Διαμερίσματα ενός, τριών και τεσσάρων δωματίων ετοιμοπαράδοτα. (020)

¶ø§∂πΔ∞π ευκαιρία λόγω συνταξιοδότησης παραδοσιακό ξενοδοχείο Α’ κατηγορίας στο Πήλιο με θέα Βόλο - Παγασητικό, 10 δωματίων σε οικόπεδο 1.100 τ.μ., με προοπτική επέκτασης. Μεσίτες δεκτοί. Πληρ. τηλ. 6944294080. (330)

¶ø§∂πΔ∞π στις Αλυκές περιοχή Αμπελάκια και με αναφαίρετη θέα τη θάλασσα και τον οικισμό, υπέροχο αμφιθεατρικό ελαιόφυτο αγροτεμάχιο μεγάλης προσόψεως, 4.040 τ.μ. Kapa ikia ¶∞¶∞ƒπ∑√™ BASSOMPIERRE O.E. Κτηματικές συναλλαγές Ογλ 45 Βόλος Τηλ. 24210-22744 6972-318618 www.kapaikia.gr (994)

¶ø§∂πΔ∞π νεόδμητη μονοκατοικία στο Φυτόκο 3 επιπέδων, 212 τ.μ. σε οικόπεδο 262 τ.μ., με μοναδική πανοραμική θέα την πόλη και το λιμάνι της, 3 υ/δ, 2 μπάνια, open κουζίνα πλήρως εξοπλισμένη, καθιστικό με τζάκι, μεγάλα γωνιακά μπαλκόνια, playroom, θέση στάθμευσης. Kapa ikia ¶∞¶∞ƒπ∑√™ BASSOMPIERRE O.E. Κτηματικές συναλλαγές Ογλ 45 Βόλος Τηλ. 24210-22744 6972-318618 www.kapaikia.gr (995)

¶ø§∂πΔ∞π στην είσοδο της πόλης πλησίον Αθηνών, ισόγειο γωνιακό κατάστημα προβολής προσεγμένης και καλαίσθητης κατασκευής κτιρίου 216 τ.μ. με υπόγειο 102 τ.μ., δυνατότητα κατάτμησής του, ψηλοτάβανο επιτρέπει τη δημιουργία παταριού, αποκλειστική χρήση υπαίθριου χώρου 150 τ.μ. Kapa ikia ¶∞¶∞ƒπ∑√™ BASSOMPIERRE O.E. Κτηματικές συναλλαγές Ογλ 45 Βόλος Τηλ. 24210-22744 6972-318618 www.kapaikia.gr (996)

ª√¡√ °π∞ π¢πøΔ∂™ Δ∏§.: 6936-850192/24210-34437

¶‹ÏÈÔ ¢Ú¿ÎÂÈ·: ¶ø§∂πΔ∞π οικόπεδο 4,6 στρεμμάτων, εντός σχεδίου, εντός οικισμού, επίπεδο, επί του νομαρχιακού δρόμου Αγριάς - Χανίων (50 μ. πρόσοψη), πολύ κοντά στο χιονοδρομικό, με πανοραμική θέα στον Παγασητικό, νερό, ρεύμα και δέντρα (ελιές). Πληροφορίες: 6944-303064. Χάρτης http: //goo.gl/maps/mQds. (370)

1) ΜΕΖΟΝΕΤΑ Β’ ορ. 130 τ.μ. με άριστη διαρρύθμιση και θέα, με πλήρη αυτονομία θέρμανσης, θέση στάθμευσης και μεγάλη αποθήκη υπογείου, Τζάνου 12. 2) ΜΕΖΟΝΕΤΑ Δ’-Ε’ ορ. 155 τ.μ., με απεριόριστη θέα, υπερσύχρονης κατασκευής, διπλή θέση στάθμευσης πιλοτής, αποθήκη 15 τ.μ., Ι. Τζάνου 12. 3) ΟΡΟΦΟΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 94 τ.μ. πολυτελούς κατασκευής σε υπό ανέγερση πενταόροφη οικοδομή με κεραμοσκεπή, Ι. Τζάνου 8. (013)

¶ø§√À¡Δ∞π

μεζονέτες πολυτελούς κατασκευής με θέση στάθμευσης, τζάκι, αυτόνομη θέρμανση με φυσικό αέριο και αυτοτελή περιβάλλοντα χώρο, περιοχή Αγίου Νεκταρίου Ν. Ιωνία (γωνία Διογένους και Κάλβου). Πληρ. κ. ΤΣΟΛΗΣ, πολ. μηχανικός. Τηλ. 24210-78325, 6973-380076. (006) ¶ƒ√Δ∞™∂π™ ∂μ¢√ª∞¢∞™

¶ø§∂πΔ∞π

Μεζονέτα 120 τ.μ. στην Ανακασιά πολύ κοντά στο Βόλο, 3 υπνοδωμάτια, σαλόνι - κουζίνα, 3 λουτρά, υπόγειο υπερυψωμένο 60 τ.μ. με αυτόματη γκαραζόπορτα που επικοινωνεί εσωτερικά με τους ορόφους. Διαθέτει κεντρική θέρμανση, τζάκι, πολλούς βοηθητικούς χώρους, τριφασικό ρεύμα και ύδρευση όλα συνδεμένα. Φθηνά και ευκολίες πληρωμής. Τηλ. 24210-42074, 6979-308377. Μεσίτες δεκτοί. (293)

¶ø§∂πΔ∞π

∞°ƒπ∞. ªÂ˙ÔÓ¤Ù· ·˘ÙfiÓÔÌË, ÓÂfiÎÙÈÛÙË, 155ÙÌ, 3 ÂÈ¤‰ˆÓ, 2 ˘/‰, ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· 3Ô˘, 2 Ì¿ÓÈ·, Ù˙¿ÎÈ, Áηڿ˙, ΋Ô˜, 200Ì ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ΔÈÌ‹ 165.000(μ√-204170) ∞§À∫∂™. ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 188ÙÌ, 3˘/‰, 3 Â›‰·, 2 Ì¿ÓÈ·, 1 wc, ·Ôı‹ÎË, ‚ÂÚ¿ÓÙ˜, A/C, ·˘ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË, ΋Ô. ΔÈÌ‹ 240.000(μ√-190438) ª∏§π¡∞. √ÈÎfiÂ‰Ô 695 ÙÌ ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ ̤۷ ÛÙÔÓ ÔÈÎÈÛÌfi Ì ı¤·. ΔÈÌ‹ 45.000∂ (μ√-199759) ¡∂∞ πø¡π∞. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 96ÙÌ, 2 ˘/‰, Û ÓÂÔ·ÓÂÁÂÈÚfiÌÂÓË ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹, ·ÙÔÌÈÎfi º/∞, ¿ÚÎÈÓ, ·Ôı‹ÎË, ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·.ΔÈÌ‹ 145.000(μ√202803) ¡∂∞ πø¡π∞. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 80ÙÌ, 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ÂÙÔÈÌÔ·Ú¿‰ÔÙÔ, 2 ˘/‰, Ù˙¿ÎÈ, ¿ÚÎÈÓ. ΔÈÌ‹ 128.000(μ√200697) ¡∂∞¶√§∏ (¶§∏™π√¡ ∞£∏¡ø¡). ∫·Ù¿ÛÙËÌ· 900ÙÌ, ÈÛfiÁÂÈÔ, Ì ÁÚ·Ê›·, ÔÈΛ· 60ÙÌ, ÚÔÔÙÈ΋ 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ÁÈ· 408ÙÌ, ÔÈÎfiÂ‰Ô 780ÙÌ. ΔÈÌ‹ 900.000(μ√-203091) ™∫π∞£√™ (∫∞§√ ¶∏°∞¢π).¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 90ÙÌ, 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ¢¿ÂÚÔ , ¢‹ÏÈÔ, ÚfiÛÊ·Ù· ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ, ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ fiÏ˘, ÛÙÔ Û¯ÔÏ›Ô, ¿ÌÂÛ· ηÙÔÈ΋ÛÈÌÔ. ΔÈÌ‹ 160.000(μ√203059)

¶ø§∏™∂π™ ∫∞Δ√π∫πø¡

ετοιμοπαράδοτο διαμπερές οροφοδιαμέρισμα 95 τ.μ. 1ου ορόφου με πόρτα ασφαλείας, ατομικό λέβητα φυσικού αερίου, μπάνιο & wc με παράθυρο, προεγκατάσταση αιρκοντίσιον στη σαλονοτραπεζαρία, θυροτηλεόραση, θέση πάρκιν στην πιλοτή και αποθήκη στο υπόγειο. Μαυροκορδάτου 108, στο Βόλο, τηλ. 2421047822, κιν. 6944304335. (441)

√π∫√¢√ªπ∫∂™ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂π™

∞. ∫. & ¡. §π£∞¢πøΔ∏ ΛΑΡΙΣΗΣ 214 Β

¶ø§√À¡Δ∞π

καταστήματα 32 τ.μ. και 51 τ.μ. με δυνατότητα ένωσης, διαμερίσματα με 1 και 2 δωμάτια με αποθήκη και πάρκιν, παροχή φ/α, σε ετοιμοπαράδοτη οικοδομή πολυτελούς κατασκευής επί της οδού 54ου Συντάγματος ΕΛΑΣ 174 με Αγ. Βασιλείου. Κιν. 6972-030140, 6974531311. (659)

∫∞ƒ∞∫∞™Δ∞¡π∞™ ¡π∫√§∞√™ ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ ∫√ÀΔ∞ƒ∂§π∞ 96-μ√§√™ Δ∏§. 24210 51589 ∫ÈÓ. 6972 915553 ¶ø§√À¡Δ∞π μ√§√™ ∫∂¡Δƒ√ - ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÈÛfiÁÂÈÔ 75 Ù.Ì. 75.000,00∂. - ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· ·’ fiÚÔÊÔ˜ 106,5 Ù.Ì. 107.000,00∂. - ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· ‰’ fiÚÔÊÔ˜, 75 Ù.Ì. 78.000,00∂. - ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· ‰’ fiÚÔÊÔ˜ ÁηÚÛÔÓȤڷ 28 Ù.Ì. 30.000,00∂. ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ - πÛfiÁÂÈÔ 48 Ù.Ì. Ì ·Ù¿ÚÈ 24 Ù.Ì. Î·È ˘fiÁÂÈÔ 48 Ù.Ì. 150.000,00∂. - πÛfiÁÂÈÔ 61 Ù.Ì. Ì ·Ù¿ÚÈ 30 Ù.Ì. Î·È ˘fiÁÂÈÔ 61 Ù.Ì. 200.000,00∂. - πÛfiÁÂÈÔ 61 Ù.Ì. Ì ·Ù¿ÚÈ 30 Ù.Ì. Î·È ˘fiÁÂÈÔ 73 Ù.Ì. 200.000,00∂. ∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π - μ√§√™, ÔÈÎfiÂ‰Ô ÛÙÔÓ ÕÓ·˘ÚÔ 260 Ù.Ì. - ∞£∏¡∞, ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÈÛÔÁ›Ԣ, ÂÚÈÔ¯‹ ª∂Δ™, 55 Ù.Ì., Ì ·˘ÙÔÓÔÌ›· ·ÂÚ›Ô˘, ¯ˆÚ›˜ ÎÔÈÓfi¯ÚËÛÙ· 400,00∂. (048)

------------------------------------

ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√

∑∞Ã∞ƒ∞™ ¡π∫√§∞√™ ª√Àƒ∂™π ¶∏§π√À ΔËÏ. 2426049533, 2426048928 ∫ÈÓ. 6948003746 Πωλούνται σε όλο το Πήλιο οικόπεδα, αγροτεμάχια, παλιές οικίες και βίλες καινούργιες πολυτελούς κατασκευής. (023)

∞°π√™ ∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√™. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 84ÙÌ, 2˘/‰, Û·ÏfiÓÈ, ÎÔ˘˙›Ó·, Ì¿ÓÈÔ, ηÙÔÈ΋ÛÈÌË, Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 114ÙÌ Û Ôχ ÎÂÓÙÚÈÎfi ÛËÌ›Ô. ΔÈÌ‹ 135.000(μ√200844) ∞°π√π ∞¡∞ƒ°Àƒ√π. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 106ÙÌ, Ì 100ÙÌ ˘fiÁÂÈÔ, 2 ˘/‰, Û·ÏÔÓÔÎÔ˘˙›Ó·, Ì¿ÓÈÔ, 2 ı¤ÛÂȘ ÛÙ¿ıÌ¢Û˘, Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 180ÙÌ. ΔÈÌ‹ 145.000∂ (BO198135) ∞°ƒπ∞. √ÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· 110ÙÌ, 3 ˘/‰, 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, Ì ËÌÈ˘fiÁÂÈÔ 50ÙÌ, 2 Ì¿ÓÈ·, Ù˙¿ÎÈ, Áηڿ˙, ·Ôı‹ÎË. ΔÈÌ‹ 160.000(μ√-204169) ∞§À∫∂™ .¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÓÂfiÎÙÈÛÙÔ ÁˆÓÈ·Îfi 105ÙÌ, 3˘/‰, 2 Ì¿ÓÈ·, Ù˙¿ÎÈ, Áηڿ˙, ·Ôı‹ÎË, ηٷÏËÎÙÈ΋ ı¤· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ΔÈÌ‹ 180.000∂(μ√199913) ∞§À∫∂™. ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 185ÙÌ, ÓÂfiÎÙÈÛÙË, Û¿Ô˘Ó·, Ù˙¿ÎÈ, ÁÚ·Ó›Ù˜, 3 Ì¿ÓÈ·, 2 ÎÔ˘˙›Ó˜, ˘¤ÚÔ¯Ë ı¤· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, Ì ‰˘¿ÚÈ 50ÙÌ ÛÙÔ ÈÛfiÁÂÈÔ. ΔÈÌ‹ 320.000(μ√-203992) ∞§À∫∂™. ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 160ÙÌ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 162ÙÌ, 3 ˘/‰, Ù˙¿ÎÈ, ÎÂÓÙÚÈ΋ ı¤ÚÌ·ÓÛË, ·Ôı‹ÎË, 4 ‚ÂÚ¿ÓÙ˜, 50Ì ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ΔÈÌ‹ 260.000(μ√188563) ∞§À∫∂™. ªÂ˙ÔÓ¤Ù· ·˘ÙfiÓÔÌË 3 ÂÈ¤‰ˆÓ 180ÙÌ, 3˘/‰, 2Ì¿ÓÈ·, 2 Áηڿ˙, ÂÛˆÙÂÚÈÎfi ·Û·ÓÛ¤Ú, ΋Ô, ı¤· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· ÌÔÓ·‰È΋. ΔÈÌ‹ 250.000∂(μ√200537) ∞§À∫∂™(™√ƒ√™ ∞°. ™Δ∂º∞¡√™).ªÂ˙ÔÓ¤Ù· ÙÚÈÒÓ ÂÈ¤‰ˆÓ, 210ÙÌ, Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 648ÙÌ, 3˘/‰, ÁÚ·Ê›Ô, 3 Ì¿ÓÈ·, Ù˙¿ÎÈ, ΋Ô, Áηڿ˙, ·ÓÂÌfi‰ÈÛÙË ı¤· ı¿Ï·ÛÛ· Î·È ·fi Ù· ˘ÓÔ‰ˆÌ¿ÙÈ·. ΔÈÌ‹ 360.000(μ√-203314) ∞§À∫∂™. ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 188ÙÌ, 3˘/‰, 3 Â›‰·, 2 Ì¿ÓÈ·, 1 wc, ·Ôı‹ÎË, ‚ÂÚ¿ÓÙ˜, A/C, ·˘ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË, ΋Ô. ΔÈÌ‹ 240.000(μ√-190438) ∞§À∫∂™. ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 176ÙÌ ÂÙÔÈÌÔ·Ú¿‰ÔÙË, 3 Â›‰·, 3˘/‰, 2 Ì¿ÓÈ·, ¿ÚÈÛÙË ı¤ÛË, Ù˙¿ÎÈ, Áηڿ˙-·Ôı‹ÎË. ΔÈÌ‹ 200.000(μ√201954) ∞§À∫∂™. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 33ÙÌ, 8ÂÙ›·˜, 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, Û ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË. ΔÈÌ‹ 41.000(μ√202538) ∞§À∫∂™. √ÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· 85ÙÌ, 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, 2˘/‰, 1 master bedroom, 2 Ì¿ÓÈ·, Áηڿ˙, ·Ôı‹ÎË, ÙÂÚ¿ÛÙȘ ‚ÂÚ¿ÓÙ˜. ΔÈÌ‹ 160.000(μ√202513) ∞§À∫∂™ .¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÓÂfiÎÙÈÛÙÔ ÁˆÓÈ·Îfi 105ÙÌ, 3˘/‰, 2 Ì¿ÓÈ·, Ù˙¿ÎÈ, Áηڿ˙, ·Ôı‹ÎË, ηٷÏËÎÙÈ΋ ı¤· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ΔÈÌ‹ 180.000∂(μ√199913) ∞§À∫∂™. √ÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, 49ÙÌ, ·˘ÙÔÓÔÌ›·, Áηڿ˙, ·Ôı‹ÎË, ΋Ô. ΔÈÌ‹ 65.000(μ√202536) ∞§À∫∂™.ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 200ÙÌ, ÂÙÔÈÌÔ·Ú¿‰ÔÙË, 4 ˘/‰, 2 Ì¿ÓÈ·, play room, Ù˙¿ÎÈ, ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·. ΔÈÌ‹ 250.000(μ√190441) ∞§ªÀƒ√™. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 91ÙÌ, Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 235ÙÌ, 2 ˘/‰, ÎÔÓÙ¿ Û Ï·Ù›·, Ì ıÂÚÌÔÛ˘ÛÛˆÚÂ˘Ù¤˜, ÙÚÈÊ·ÛÈÎfi Ú‡̷, ËÁ¿‰È, ı¤·, ÚÔÔÙÈ΋ ÔÚfiʈÓ. ΔÈÌ‹ 90.000(μ√-204248) μ√§√™ (¶§∏™π√¡ μ∞™π§√¶√À§√À).¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 79ÙÌ, 4Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, 2˘/‰, 2Ì¿ÓÈ·, ÂÓÙÔȯÈṲ̂Ó˜ fiϘ ÔÈ ËÏÂÎÙÚÈΤ˜ Û˘Û΢¤˜, Áηڿ˙, ÌÂÁ¿Ï˜ ‚ÂÚ¿ÓÙ˜. ΔÈÌ‹ 125.000(μ√202700) ¢πª∏¡π. ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 300ÙÌ, 3 Â›‰·, 3˘/‰, 4 Ì¿ÓÈ·, ÂÓÂÚÁÂÈ·Îfi Ù˙¿ÎÈ, ÂÓÂÚÁÂȷ΋ ÌfiÓˆÛË, ·Ôı‹ÎË, Ù¤ÓÙ˜, οÌÂÚ˜ ·ÛÊ·Ï›·˜, Û˘Ó·ÁÂÚÌfi, ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·, Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 310ÙÌ Ì ΋Ô. ΔÈÌ‹ 450.000(μ√-188576) ∫∞ƒ∞°∞Δ™. √ÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· ÓÂfi‰ÌËÙÔ 81ÙÌ, 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, 2˘/‰, Ì¿ÓÈÔ , ηıÈÛÙÈÎfi, Ù˙¿ÎÈ, ¿ÚÎÈÓ, ¿ÚÈÛÙ˘ ηٷÛ΢‹˜ Û ÎÂÓÙÚÈÎfi ‰ÚfiÌÔ. ΔÈÌ‹ 135.000(μ√-201033) ∫∂¡Δƒ√. ∫·ÙÔÈΛ· ‰ÈÒÚÔÊË 216ÙÌ, Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 270ÙÌ, ™.¢ 2, 7, Ì ‰˘Ô ÔÚÔÊԉȷÌÂÚ›ÛÌ·Ù·, ηٷÛ΢‹˜ ’60, Û Ôχ ηϋ ηٿÛÙ·ÛË. ΔÈÌ‹ 450.000(μ√-203080) ∫∂¡Δƒ√. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 64ÙÌ, 2˘/‰, ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·, 4Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ηٿÏÏËÏÔ Î·È ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÛÙ¤ÁË. ΔÈÌ‹ 80.000(μ√-203479) ∫∂¡Δƒ√. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 95ÙÌ, 2˘/‰, ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·, 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ηٿÏÏËÏÔ Î·È ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÛÙ¤ÁË. ΔÈÌ‹ 110.000(μ√-203480) ∫∂¡Δƒ√. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 126ÙÌ, 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, 3À/¢, 2 Ì¿ÓÈ·, Ì ·˘ÙfiÓÔÌË ÎÔ˘˙›Ó· Î·È ·˘ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË Ê˘ÛÈÎÔ‡ ·ÂÚ›Ô˘. ∫·Ù¿ÏÏËÏÔ Î·È ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÛÙ¤ÁË. ΔÈÌ‹ 140.000∂ (μ√-191510) ∫∂¡Δƒ√. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 60ÙÌ, 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, 1À/¢, ·˘ÙfiÓÔÌË ÎÔ˘˙›Ó· Î·È ·˘ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË ÂÙÚÂÏ·›Ô˘. ΔÈÌ‹ 65.000∂ (μ√-196557) ∫∞ƒ∞°∞Δ™. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 100ÙÌ, 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ÓÂfi‰ÌËÙÔ, 2Ì¿ÓÈ·, ÌÂÁ¿Ï˜ ‚ÂÚ¿ÓÙ˜, ¿ÚÎÈÓ, ·Ôı‹ÎË. ΔÈÌ‹ 178.000(μ√202945) ª∂Δ∞ª√ƒºø™∏. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 96ÙÌ, ÛÙÔÓ 4Ô fiÚÔÊÔ, 2À/¢, ‰È·ÌÂÚ¤˜, Ì ·˘ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË Ê˘ÛÈÎÔ‡ ·ÂÚ›Ô˘ Î·È ı¤· ÛÙÔ ¶‹ÏÈÔ. ΔÈÌ‹ 90.000∂ (μ√-191496) ª∂Δ∞ª√ƒºø™∏. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 96ÙÌ ÓÂfi‰ÌËÙÔ, ‰È·ÌÂÚ¤˜, 2˘/‰, Ì¿ÓÈÔ, Áηڿ˙, ·Ôı‹ÎË ‰Ú‡ÈÓ· ·ÙÒÌ·Ù·, ÌÂÁ¿Ï˜ ‚ÂÚ¿ÓÙ˜, ÏÔ˘Í Î·Ù·Û΢‹. ΔÈÌ‹ 155.000∂(μ√200563) ª∂§π™™∞Δπ∫∞. ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 200ÙÌ, Ù˙¿ÎÈ, ·Ôı‹ÎË, ¿ÚÎÈÓ Î·È ı¤·. ΔÈÌ‹ 300.000∂ (μ√192876) ¡∂∞ πø¡π∞. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 103ÙÌ, 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘,

ÚfiÛÊ·Ù· ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ Û ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË, 3 ˘/‰, Ì ·ÙÔÌÈÎfi º/∞, Ì¿ÓÈÔ Ì ÓÙÔ˘˙Ȥڷ Î·È ˘‰ÚÔÌ·Û¿˙, Ì ηϋ ı¤·. ΔÈÌ‹ 140.000(μ√202328) ¡∂∞ πø¡π∞. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 65 ÙÌ, 2˘‰, Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 180ÙÌ.ΔÈÌ‹ 130.000(μ√-203104) ¡∂∞ πø¡π∞. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 109ÙÌ, 2 ÂÈ¤‰ˆÓ, 2À/¢, ¿ÚÎÈÓ, ·Ôı‹ÎË, ·˘ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË Ê˘ÛÈÎÔ‡ ·ÂÚ›Ô˘ Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤· Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 169ÙÌ. ΔÈÌ‹ 220.000 (μ√193134) ¡∂∞ πø¡π∞. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 90ÙÌ, ηٷÛ΢‹˜ ÙÔ˘ ’97 Û ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË, 3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, 2 ˘/‰, º/∞, ·˘ÙÔÓÔÌ›·, Ù˙¿ÎÈ. ΔÈÌ‹ 105.000(μ√187207) ¡∂∞ πø¡π∞. ¢ÈÏÔηÙÔÈΛ· 182ÙÌ (ÈÛfiÁÂÈÔ 88ÙÌ Î·È 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 94ÙÌ) 4 À/¢, 4ª¿ÓÈ· ·˘ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË Ê˘ÛÈÎÔ‡ ·ÂÚ›Ô˘, ·Ôı‹ÎË, ı¤· ΋Ô˜ ÛÙÔ ÈÛfiÁÂÈÔ. ΔÈÌ‹ 150.000∂ (μ√ 195493) ¡∂∞ πø¡π∞. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, 74ÙÌ Ì ÙÚÈÊ·ÛÈÎfi Ó˘ÎÙÂÚÈÓfi Ú‡̷, ıÂÚÌÔÛ˘ÛÛˆÚÂ˘Ù¤˜ Û ηϋ ηٿÛÙ·ÛË. ΔÈÌ‹ 60.000(μ√200986) ¡∂∞ πø¡π∞. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 135ÙÌ, 3˘/‰, ÎÔ˘˙›Ó·, 2 Ì¿ÓÈ·, Ù¤ÓÙ˜, A/C, Û ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË. ΔÈÌ‹ 140.000(μ√202226) ¡∂∞ πø¡π∞. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 85ÙÌ, 5Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, 2À/¢, ·˘ÙfiÓÔÌË ÎÔ˘˙›Ó·, Ù¤ÓÙ˜, ·˘ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË, ¿ÚÎÈÓ, ı¤·. ΔÈÌ‹ 110.000∂ (μ√185998) ¡∂∞ πø¡π∞. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 78ÙÌ, 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, 2˘/‰, ‰È·ÌÂÚ¤˜, º/∞ ·ÙÔÌÈÎfi η˘ÛÙ‹Ú·, ¿ÚÎÈÓ, ·Ôı‹ÎË 20ÙÌ, ¿ÚÈÛÙ˘ ηٷÛ΢‹˜ ÙÔ˘ 2006.ΔÈÌ‹ 130.000(μ√-203879) ¡∂∞ πø¡π∞. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 91ÙÌ, 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, 2 ˘/‰, Û ÓÂÔ·ÓÂÁÂÈÚfiÌÂÓË ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹, ·ÙÔÌÈÎfi º/∞, ¿ÚÎÈÓ, ·Ôı‹ÎË, ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·. ΔÈÌ‹ 120.000(μ√202804) ¡∂∞ πø¡π∞. √ÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· 95ÙÌ, 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, 2˘/‰, ·Ôı‹ÎË, A/C.ΔÈÌ‹ 85.000(μ√184746) ¡∂∞ πø¡π∞.√ÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· 90ÙÌ, 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ Ì ∫/£ ÂÙÚÂÏ·›Ô˘, ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·. ΔÈÌ‹ 60.000∂(μ√201082) ¡∂∞ πø¡π∞. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 100ÙÌ, 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, 2 ˘/‰, ‚ÂÚ¿ÓÙ·, ‰ÂÓ ¯Ú‹˙ÂÈ ·Ó·Î·›ÓÈÛ˘, ÏËÛ›ÔÓ Ï·Ù›· ÂÎÎÏËÛ›·˜ Î·È Û¯ÔÏ›Ԣ. ΔÈÌ‹ 130.000(μ√-189101) ¡∂∞ πø¡π∞. ∫·ÙÔÈΛ· 216ÙÌ, 4˘/‰, 2 ·˘Ï¤˜, Ê˘ÛÈÎfi ·¤ÚÈÔ, ‚ÂÚ¿ÓÙ˜, ı¤·. ΔÈÌ‹ 230.000(μ√192875) ¡∂∞ πø¡π∞. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 70ÙÌ, 2 ˘/‰, ı¤·, ‚ÂÚ¿ÓÙ˜, ·‡ÏÂÈÔ˜ ¯ÒÚÔ˜. ΔÈÌ‹ 55.000(μ√-195557) ¡∂∞ πø¡π∞. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 83ÙÌ, 2˘/‰, 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, Ù¤ÓÙ˜, ‚ÂÚ¿ÓÙ˜, ΢ڛˆ˜ Ì¿ÓÈÔ. ΔÈÌ‹ 70.000(μ√-180496) ¡∂∞ πø¡π∞ (∫∞§§π£∂∞). ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 195ÙÌ, ¿ÚÈÛÙ˘ ηٷÛ΢‹˜, 3 ˘/‰, 1 Ì¿ÓÈÔ, 2 wc, Ù˙¿ÎÈ, ¿ÚÎÈÓ, ·Ôı‹ÎË, ÌÂÁ¿Ï˜ ‚ÂÚ¿ÓÙ˜, ÎÂÚ·ÌÔÛÎÂ‹, 2 ÂÈ¤‰ˆÓ Î·È ËÌÈ˘fiÁÂÈÔ, ·˘ÙfiÓÔÌË ÎÔ˘˙›Ó·, ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·. ΔÈÌ‹ 220.000(μ√204137) ¡∂∞ πø¡π∞. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 77ÙÌ, 2 ˘/‰, Ê/·, ·Ú¿ı˘Ú· Ì ıÂÚÌÔÌfiÓˆÛË, Û ηϋ ηٿÛÙ·ÛË ¿ÌÂÛ· ηÙÔÈ΋ÛÈÌÔ. ΔÈÌ‹ 73.000(μ√-204165) ¡∂∞ ¢∏ª∏Δƒπ∞¢∞. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· ÁˆÓȷ΋ 82ÙÌ, 2˘/‰, ·˘ÙÔÓÔÌ›· a/c, Ù˙¿ÎÈ, Û ηϋ ηٿÛÙ·ÛË. ΔÈÌ‹ 100.000(μ√-203970) ¡∂∞ ¢∏ª∏Δƒπ∞¢∞ .ªÔÓÔηÙÔÈΛ· ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË 80ÙÌ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 170ÙÌ Ì 2˘/‰, Ù˙¿ÎÈ, ΋Ô, ηÏÔÚÈÊ¤Ú Ê/· ¤ÙÔÈÌ· ÁÈ· Ó· ηÙÔÈÎËı›. ΔÈÌ‹128.000∂(μ√199790) ¡∂∞¶√§∏ √ÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· ʈÙÂÈÓfi 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, 150 ÙÌ, ¤ÙÔ˘˜ ηٷÛ΢‹˜ 2010, 3 ˘/‰, Û·ÏÔÓÔÎÔ˘˙›Ó·, 1 Ì¿ÓÈÔ + Wc, ı¤ÚÌ·ÓÛË ·ÙÔÌÈ΋ º/∞, ˘Ô‰Ô¯‹ ÁÈ· Ù˙¿ÎÈ, ·Ôı‹ÎË, ¿ÚÎÈÓ, ‹Û˘¯Ë ÂÚÈÔ¯‹, ÌÚÔÛÙ¿ Û ¿ÚÎÔ, ı¤· ¶‹ÏÈÔ Î·È ¶·Á·ÛËÙÈÎfi. ΔÈÌ‹ 220.000 ∂ (BO175152) √•À°√¡√. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 127ÙÌ, 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 2 À/¢, 2 Ì¿ÓÈ·, Ù˙¿ÎÈ, 2 ·Ôı‹Î˜, ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤· ÛÙÔ ¶‹ÏÈÔ Î·È ÛÙËÓ fiÏË ÙÔ˘ μfiÏÔ˘. ΔÈÌ‹ 160.000∂ (μ√195479) Ãπ§π∞¢√À. √ÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· 130ÙÌ, 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, 3˘/‰, Ù˙¿ÎÈ, ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙË ÎÔ˘˙›Ó·, ÎÔÓÙ¿ Û ¿ÚÎÔ. ΔÈÌ‹ 130.000(μ√-183741)

¶ø§∏™∂π™ ∂¶∞°°∂§ª∞Δπ∫ø¡ Ãøƒø¡ ¡∂∞¶√§∏ (¶§∏™π√¡ §∞ƒπ™∏™).∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi ·Î›ÓËÙÔ ÈÛfiÁÂÈÔ 250ÙÌ, ˘„Ô˜ 5Ì, ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· οı ¯Ú‹ÛË. ΔÈÌ‹ 250.000(μ√201834)

∂•√Ãπ∫∂™ ∫∞Δ√π∫π∂™ ∞¡∞∫∞™π∞.ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 80ÙÌ, 2 ˘/‰, ¿ÚÎÈÓ, ÎÏÈÌ·ÙÈÛÌfi˜, ·Ôı‹ÎË, ı¤·, ‚ÂÚ¿ÓÙ˜, ΋Ô˜, 2 Â›‰·. ΔÈÌ‹ 150.000(μ√-180831) ∞¡ø °∞Δ∑∂∞. ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 150ÙÌ, 2˘/‰, ·Ôı‹ÎË, ‚ÂÚ¿ÓÙ˜, ¿ÚÎÈÓ, ·˘ÙÔÓÔÌ›· ı¤ÚÌ·ÓÛ˘.ΔÈÌ‹ 230.000(μ√-169925) ∫∞Δø °∞Δ∑∂∞. ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 87ÙÌ, 2˘/‰, ηıÈÛÙÈÎfi, Ì¿ÓÈÔ, Ù˙¿ÎÈ, ·Ôı‹ÎË, ÌÂÁ¿ÏË ‚ÂÚ¿ÓÙ·, 50Ì ·Ô ÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·. ΔÈÌ‹ 180.000(μ√-171801) ∫∞§∞ ¡∂ƒ∞ ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 127ÙÌ, 4 ˘/‰, 2 Ì¿ÓÈ·, ÎÔ˘˙›Ó·, Û·ÏÔÓÔÙÚ·Â˙·Ú›·, ÌÂÁ¿Ï˜ ‚ÂÚ¿ÓÙ˜, Ù˙¿ÎÈ ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ΋Ô˜. ΔÈÌ‹ 175.000∂ (μ√-175138) §∞À∫√™. √ÈΛ· ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡ 100ÙÌ Ì ·˘Ï‹, ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ Ï·Ù›·, ¤¯ÂÈ ı¤· Î·È Â›Ó·È È‰·ÓÈÎfi ÁÈ· ÂÍÔ¯È΋ ηÙÔÈΛ·. ΔÈÌ‹ 100.000∂(BO-198130) §∂Ãø¡π∞. ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 300ÙÌ, 3 Â›‰·, 9 ˘/‰, 3 Ì¿ÓÈ·, 3 ÎÔ˘˙›Ó˜, ·˘ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË, ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤· Û ¶·Á·ÛËÙÈÎfi, ΋Ô, Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 500ÙÌ.ΔÈÌ‹ 260.000(μ√-187204) ¶§∞Δ∞¡π¢π∞. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 68ÙÌ, 1 ˘/‰, Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 200ÙÌ, ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·, Ù˙¿ÎÈ, ¿ÚÎÈÓ, ·˘ÙÔÓÔÌ›· ı¤ÚÌ·ÓÛ˘. ΔÈÌ‹ 150.000(μ√-181787) ª∏§π∂™ ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 85ÙÌ, 2 ˘/‰, Ì¿ÓÈÔ, Û·ÏfiÓÈ, ÎÔ˘˙›Ó· , ÌÂÁ¿ÏË ‚ÂÚ¿ÓÙ·, Ì Ôχ ˆÚ·›· ı¤·, ‰ÈÎfi ÙÔ˘ ‰ÚfiÌÔ, ηٷÛ΢‹˜ 1980, Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 1600ÙÌ, ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘.ΔÈÌ‹145.000∂. (μ√170218) ¡∏∂™ ª∞°¡∏™π∞™. ∫·ÙÔÈΛ· 75ÙÌ, ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋˜ ηٷÛ΢‹˜, 2˘/‰, ‰›Ï· ÛÙÔ Î‡Ì·, Ì ı¤· ÙÔÓ ¶·Á·ÛËÙÈÎfi, ¤ÙÚ· Î·È Í‡ÏÔ, ÛÂ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ηÙÔÈÎÈÒÓ. ΔÈÌ‹ 200.000(μ√-203725) ™∫π∞£√™(∞™∂§∏¡√™).μ›Ï· ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈ· 90ÙÌ, ÔÏ˘ÙÂÏ›·˜, Ï‹Úˆ˜ ÂÍÔÏÈṲ̂ÓË, ÊÈÏÔÍÂÓ› 46 ¿ÙÔÌ·. ΔÈÌ‹ 350.000(μ√-203067) ™∫π∞£√™(∫∞§√ ¶∏°∞¢π).ªÔÓÔηÙÔÈΛ· ‰ÈÒÚÔÊË, ·ÔÙÂÏÔ‡ÌÂÓË ·fi ‰˘Ô ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ· ÔÚÔÊÔ-

‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù·, 4 ˘/‰, 2Ì¿ÓÈ·, ΋Ô, ‚ÂÚ¿ÓÙ˜, ΋Ô, ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ fiÏ˘. ΔÈÌ‹ 275.000(μ√203061) ™∫π∞£√™ (¶ÂÚÈÔ¯‹ ¡Ù¿ÓÙÔ˘).ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 160ÙÌ, ÛÙËÓ ÎÂÓÙÚÈ΋ ·ÁÚÔÙÈ΋ Ô‰È΋ ·ÚÙËÚ›·, ı¤· Û ‚Ô˘Ófi Î·È ı¿Ï·ÛÛ·, Ú‡̷, ¿‰ÂÈ· ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹˜, Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 4, 8 ÛÙÚÂÌÌ¿ÙˆÓ. ΔÈÌ‹ 300.000(μ√202970) ™∫√¶∂§√™ °§ø™™∞: ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 130ÙÌ ¿ÚÈÛÙ˘ ηٷÛ΢‹˜ 3 ÂÈ¤‰ˆÓ Ì 3À/¢, 2 Ì¿ÓÈ·, 2 ÎÔ˘˙›Ó˜, Ù˙¿ÎÈ, ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤· ÛÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ, parking, ·Ôı‹ÎË, ΔÈÌ‹ 240.000∂ (μ√167885) Δ™∞°∫∞ƒ∞¢∞. ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 320ÙÌ, ·ÔÙÂÏÔ‡ÌÂÓË ·fi 3 ÁηÚÛÔÓȤÚ˜, 1 ÌÂÁ¿ÏÔ ‰˘¿ÚÈ, ÈÛfiÁÂÈÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· 42ÙÌ Ì ¿‰ÂÈ· ÛÙÔ ÎÂÓÙÚÈÎfiÙÂÚÔ ÛËÌÂ›Ô ÙÔ˘ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ Û ÛËÌÂ›Ô ÌÂÁ¿Ï˘ ÚÔ‚ÔÏ‹˜, ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·, ȉ·ÓÈÎfi ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ¯Ú‹ÛË. ΔÈÌ‹ 350.000 (μ√-204161) Ã√ƒ∂ÀΔ√. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 40ÙÌ, 1˘/‰, Û ·Ú·‰ÔÛÈ·Îfi ÎÙ›ÚÈÔ ÛÙËÓ ·Ú·Ï›·, ı¤· ‚Ô˘Ófi. ΔÈÌ‹ 47.000(μ√-203836)

¶ø§∏™∂π™ √π∫√¶∂¢ø¡ ∞°π√™ ¢∏ª∏Δƒπ√™ ¶∏§π√. √ÈÎfiÂ‰Ô 585ÙÌ, ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ Ì ÚfiÛ‚·ÛË Î·È ı¤· ÛÙÔ ∞ÈÁ·›Ô. ΔÈÌ‹ 35.000(μ√-203098) ∞°π√™ °∂øƒ°π√™ ∫À¡∏°ø¡. √ÈÎfiÂ‰Ô 550ÙÌ, ÏËÛ›ÔÓ ∞Á›Ô˘ °ÂˆÚÁ›Ô˘, ˘¤ÚÔ¯Ë ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·. ΔÈÌ‹ 100.000(μ√-203316) ∞°π√™ πø∞¡¡∏™ ¶∏§π√À. √ÈÎfiÂ‰Ô 710ÙÌ, ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘, ™.¢ 0, 8, ËÏÂÎÙÚÈÎfi, ÓÂÚfi, ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·, ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ¿Óˆ ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ. ΔÈÌ‹ 80.000(μ√-173963) ∞°π√™ °∂øƒ°π√™ ¡∏§∂π∞™. √ÈÎfiÂ‰Ô 850ÙÌ, ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘, Û Ôχ ÎÂÓÙÚÈÎfi ÛËÌ›Ô, ÚfiÛ‚·ÛË Û ‰ËÌÔÙÈ΋ Ô‰fi, Ì ·Ï·È¿ ÔÈΛ· ÂÓÙfi˜ , ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤· ÛÙÔÓ ¶·Á·ÛËÙÈÎfi, ۯ‰fiÓ Â›‰Ô, ȉ·ÓÈÎfi ÁÈ· οı ¯Ú‹ÛË, ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ηٿÙÌËÛ˘. ΔÈÌ‹ 130.000(μ√-203785) ∞°π∞ ¶∞ƒ∞™∫∂À∏. √ÈÎfiÂ‰Ô 600ÙÌ, ÁˆÓÈ·Îfi, Â›‰Ô, ™.¢ 0, 8.ΔÈÌ‹ 180.000(μ√-204254) ∞°π∞ Δƒπ∞¢∞ ∞¡ø °∞Δ∑∂∞. √ÈÎfiÂ‰Ô 500 ÙÌ, Ì ÊÔ‚ÂÚ‹ ı¤· ÛÙÔÓ ¶·Á·ÛËÙÈÎfi ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘, Ï‹Ú˘ Ê¿ÎÂÏÔ˜. ΔÈÌ‹ 40.000(BO189921) ∞¡∏§π√: √ÈÎfiÂ‰Ô 1016ÙÌ Â›Â‰Ô ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡, Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·, ÚfiÛ‚·ÛË Û ÎÂÓÙÚÈÎfi ‰ÚfiÌÔ, ȉ·ÓÈÎfi ÁÈ· Â¤Ó‰˘ÛË. ΔÈÌ‹ 85.000 ∂ (μ√170362) ∞¡ø §∂Ãø¡π∞. √ÈÎfiÂ‰Ô 5 ÛÙÚÂÌÌ¿ÙˆÓ, ÂÎÙfi˜ ۯ‰›Ô˘, Â›‰Ô, ÂÊ·ÙfiÌÂÓÔ ÎÂÓÙÚÈ΋˜ Ô‰Ô‡, ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·, ȉ·ÓÈÎfi ÁÈ· οı ¯Ú‹ÛË. ΔÈÌ‹ 120.000(μ√-170311) ∞§À∫∂™ ∫À∞¡∏ ∞∫Δ∏. √ÈÎfiÂ‰Ô 306ÙÌ, ™.¢ 0, 8, Û ‹Û˘¯Ë ÂÚÈÔ¯‹, ÏËÛ›ÔÓ ·Ú·Ï›·˜, ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· ‹ ÌÔÓÔηÙÔÈΛ·, ·Ó·ÙÔÏÈÎfi. ΔÈÌ‹ 85.000(μ√202275) ∞§À∫∂™ (¶Â˘Î¿ÎÈ·). √ÈÎfiÂ‰Ô 695ÙÌ, ÁˆÓÈ·Îfi, ™.¢ 0, 8, ÚfiÛÔ„Ë25Ì ÁÈ· ηÙÔÈΛ· ‹ ηٷÛÙ‹Ì·Ù·, ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·. ΔÈÌ‹ 170.000(μ√202940) ∞§À∫∂™. √ÈÎfiÂ‰Ô 400ÙÌ, ™.¢ 0, 8 Û Ôχ ηÏfi ÛËÌ›Ô. ΔÈÌ‹ 170.000 (μ√-203976) ∞§À∫∂™. √ÈÎfiÂ‰Ô 160ÙÌ, ™.¢ 0, 8, 100̤ÙÚ· ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ΔÈÌ‹ 68.000(μ√202089) ∞§À∫∂™. √ÈÎfiÂ‰Ô 600ÙÌ ™.¢ 0, 4 Ì ηٷÏËÎÙÈ΋ ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·, ‰›Ï· ÛÙÔ ‰·Û¿ÎÈ. ΔÈÌ‹ 65.000(μ√201044) ∞§À∫∂™ ∫À∞¡∏ ∞∫Δ∏. √ÈÎfiÂ‰Ô 306ÙÌ, ™.¢ 0, 8, Û ‹Û˘¯Ë ÂÚÈÔ¯‹, ÏËÛ›ÔÓ ·Ú·Ï›·˜, ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· ‹ ÌÔÓÔηÙÔÈΛ·, ·Ó·ÙÔÏÈÎfi. ΔÈÌ‹ 85.000(μ√202275) ∞§À∫∂™. (™ˆÚfi˜). √ÈÎfiÂ‰Ô 617ÙÌ ™.¢ 0, 4, Â›‰Ô, ¯ˆÚ›˜ Â΂ڷ¯ÈÛÌÔ‡˜, ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·. ΔÈÌ‹ 95.000(μ√201157) ∞º∏™™√™ ¶∏§π√. √ÈÎfiÂ‰Ô 4, 7 ÛÙÚÂÌÌ¿ÙˆÓ Ì ı¤· ÙÔÓ ¶·Á·ÛËÙÈÎfi, ÚfiÛ‚·ÛË ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌÈ΋ ¿‰ÂÈ· ÁÈ· ÔÈΛ· 145ÙÌ.ΔÈÌ‹ 70.000(μ√-174010) ∫∞ƒ∞°∞Δ™ ÔÈÎfiÂ‰Ô 436ÙÌ ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ ™¢ 0, 8 ÁˆÓÈ·Îfi Ì ÚfiÛÔ„Ë Û ‰˘Ô ‰ÚfiÌÔ˘˜, Û ÎÂÓÙÚÈÎfi ÛËÌ›Ô, ı¤· ÛÙÔ ¶‹ÏÈÔ, ȉ·ÓÈÎfi ÁÈ· ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ¯Ú‹ÛË. ΔÈÌ‹ 280.000∂(μ√199733) ∫∞Δø °∞Δ∑∂∞. √ÈÎfiÂ‰Ô 5016ÙÌ ÂÎÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ , Â›‰Ô. ∞¤¯ÂÈ 250Ì ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ΔÈÌ‹ 110.000∂ (BO195262) ª∞ƒ∞£√™ ¡∂∞™ ∞°Ãπ∞§√À. √ÈÎfiÂ‰Ô 250ÙÌ Ì ¿‰ÂÈ· ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹˜ ÁÈ· 229ÙÌ, ™¢ 1, 2, ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·. ΔÈÌ‹ 75.000∂(μ√199880) ª∞ƒ∞£√™ ¡∂∞™ ∞°Ãπ∞§√À. √ÈÎfiÂ‰Ô 375ÙÌ, ™.¢ 0, 8, ÏËÛ›ÔÓ ÂÎÎÏËÛ›·˜ ∞Á. °ÂˆÚÁ›Ô˘ Ì ÎÙ›ÛÌ· ÂÓÙfi˜. ΔÈÌ‹ 65.000(μ√-204136) ª∂°∞§∏ μ∂§∞¡π¢π∞. ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 9, 6 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù· Ì ÂÏ·Èfi‰ÂÓÙÚ·, ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·. ΔÈÌ‹ 80.000(μ√202223) ªπ∫ƒ√£∏μ∂™. √ÈÎfiÂ‰Ô 1.023ÙÌ, ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘, 50̤ÙÚ· ·fi ÙÔÓ ÎÂÓÙÚÈÎfi ‰ÚfiÌÔ, ηٿÏÏËÏÔ Î·È ÁÈ· ‰˘Ô ÎÙ›ÛÌ·Ù·. ΔÈÌ‹ 70.000(μ√-203603) ª√Àƒ∂™π. √ÈÎfiÂ‰Ô 1740ÙÌ, ™.¢ 0, 8, ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘, Ú‡̷, ÓÂÚfi, ÙËϤʈÓÔ, ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·.ΔÈÌ‹ 160.000(μ√-172440) ª√Àƒ∂™π. √ÈÎfiÂ‰Ô 1000ÙÌ, ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘, ™.¢ 0, 8, ËÏÂÎÙÚÈÎfi, ÓÂÚfi, ı¤·. ΔÈÌ‹ 105.000(μ√171825) ª√Àƒ∂™π. √ÈÎfiÂ‰Ô 250ÙÌ, ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘, Â›‰Ô, ÚfiÛ‚·ÛË Û ÎÂÓÙÚÈÎfi ‰ÚfiÌÔ, ȉ·ÓÈÎfi ÁÈ· ·Ó¤ÁÂÚÛË ÔÈΛ·˜, ı¤· ÛÙÔ ∞ÈÁ·›Ô. ΔÈÌ‹ 30.000(μ√-174065) ¡∂∞ ∞°Ãπ∞§√™. √ÈÎfiÂ‰Ô 300ÙÌ, ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘, ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· ηÙÔÈΛ·, ¿Óˆ Û ‰ÚfiÌÔ. ΔÈÌ‹ 45.000 (μ√167699) ¡∂∞ ¢∏ª∏Δƒπ∞¢∞. √ÈÎfiÂ‰Ô 300ÙÌ ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘, Ì ı¤· ÙÔ ¶‹ÏÈÔ Û.‰ 0, 8 Û Ôχ ηÏfi ÛËÌÂ›Ô ÏËÛ›ÔÓ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ‡, 14 ̤ÙÚ· ÚfiÛÔ„Ë Û ‰ÚfiÌÔ. ΔÈÌ‹ 155.000∂ (BO-199312) Δ™∞°∫∞ƒ∞¢∞. √ÈÎfiÂ‰Ô 930ÙÌ, ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘, ÚfiÛ‚·ÛË Û ÎÂÓÙÚÈÎfi ‰ÚfiÌÔ, ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·, Û Ôχ ηÏfi ÛËÌ›Ô. ΔÈÌ‹ 50.000(μ√-174047) Δ™∞°∫∞ƒ∞¢∞. √ÈÎfiÂ‰Ô 6 ÛÙÚÂÌÌ¿ÙˆÓ, ÂÎ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ Ù· 2, 7 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù· ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ Î·È Ù· 3, 3 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù· ÂÎÙfi˜, Û Ôχ ηϋ ÙÔÔıÂÛ›·, Â›‰Ô, ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·, ÚfiÛ‚·ÛË ÛÙËÓ ÎÂÓÙÚÈ΋ Ô‰fi ΔÛ·Áηڿ‰·˜-∫ÈÛÛÔ‡, ȉ·ÓÈÎfi ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ¯Ú‹ÛË. ΔÈÌ‹ 270.000 (μ√204219). ¶π¡∞∫∞Δ∂™. √ÈÎfiÂ‰Ô 660ÙÌ, Ì ÔÈΛ· 84ÙÌ ·Ï·ÈfiÙËÙÔ˜. ΔÈÌ‹ 45.000(μ√-203186) ºÀΔ√∫√. √ÈÎfiÂ‰Ô 150ÙÌ, ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘, Ì ™.¢ 0, 8.ΔÈÌ‹ 65.000(μ√-197678) Ã√ƒΔ√ ¶∏§π√. √ÈÎfiÂ‰Ô 4 ÛÙÚÂÌÌ¿ÙˆÓ, Â›‰Ô, Ï‹Ú˘ Ê¿ÎÂÏÔ˜. ΔÈÌ‹ 90.000(μ√-203440) (012)


ªÈÎÚ¤˜ ∞ÁÁÂϛ˜ 33

™∞μμ∞Δ√ 30 ∞¶ƒπ§π√À 2011

VOLOS REAL ESTATE ∫Δ∏ª∞Δ√ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ ∞°√ƒ∂™-¶ø§∏™∂π™∂¡√π∫π∞™∂π™ ∞∫π¡∏Δø¡ 28˘ √∫Δøμƒπ√À 100 ∫. ∫∞ƒΔ∞§∏ (2Ô˜ √ƒ√º√™) Δ∏§.: 24210-24388, KIN. 6942400653, 6947302966, FAX: 24210-21538 °∫∞ƒ™√¡π∂ƒ∞ °. ∫·ÚÙ¿ÏË 30 Ù.Ì. 1Ô˘ ÔÚ. 4 ÂÙÒÓ ÂÈψ̤ÓË ¢À∞ƒπ∞ ™˘Ú›‰Ë 58 Ù.Ì. 4Ô˘ ÔÚ., ÚÂÙÈÚ¤ Ì ı¤· 30ÂÙ›·˜. ∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘ 60 Ù.Ì. 2Ô˘ ÔÚ., ‰È·ÌÂÚ¤˜ 30ÂÙ›·˜. Δƒπ∞ƒπ∞ ¡. πˆÓ›· ∂ÏÏËÛfiÓÙÔ˘ ÂÚÁ·Ù. ηÙ. 87 Ù.Ì., 2Ô˘ ÔÚ. πÛȉÒÚÔ˘ 77 Ù.Ì., ÈÛfiÁÂÈÔ Ï‹Úˆ˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ. ∞‰Ú·Ì˘Ù›Ô˘ 88 Ù.Ì., 1Ô˘ ÔÚ. 20ÂÙ›·˜ ÎÔÓÙ¿ Û ۯÔÏ›·. Δ∂™™∞ƒπ∞ - ¶∂¡Δ∞ƒπ∞ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ 120 Ù.Ì., 4Ô˘ ÔÚ. ‰È·ÌÂÚ¤˜, Ì parking, 7ÂÙ›·˜, ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË. √π∫π∂™ ¡. πˆÓ›· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 135 Ù.Ì. Î·È 80 Ù.Ì., ËÌÈ˘fiÁÂÈÔ Û 228 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô, ηÈÓÔ‡ÚÁÈ·. ¶·Á·ÛÒÓ ·ÏÈ¿ ÔÈΛ· Û 130 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô ‰È·ÌÂÚ¤˜. ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ 110 Ù.Ì. Û 3ÒÚÔÊË ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ Ì ÌÂÁ¿ÏË ·˘Ï‹, ˘¤ÚÔ¯Ë ı¤·. ¡. πˆÓ›· “μ·Û‰¤ÎÂÈÔ” ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 130 Ù.Ì. Û 200 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô 5ÂÙ›·˜. °·Ì‚¤Ù· 106 Ù.Ì., ÈÛfiÁÂÈÔ ‰ÈÏÔηÙÔÈΛ·˜, ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ. ∂ÈÛÎÔ‹˜ ÌÔÓ/Λ· 71 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 162. ¡. πˆÓ›· ÁˆÓȷ΋ ÌÔÓ/Λ· 70 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 240 Ù.Ì. ∂ÁÁÏÂ˙ÔÓËÛ›Ô˘ 42 Ù.Ì., ·ÏÈ¿ ÔÈΛ· Û 140 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. ∞Á. ¶·Ú·Û΢‹ 107 Ù.Ì. ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË ÔÈΛ· Û 280 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô ‰È·ÌÂÚ¤˜. ÕÓˆ °·Ù˙¤· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜ ÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ηٷÛ΢‹˜ Ì ‰È΋ ÙÔ˘˜ ÈÛ›Ó· Î·È ˘¤ÚÔ¯Ë ı¤·. ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜ Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤· Û ‹Û˘¯Ë ÂÚÈÔ¯‹. ÕÊËÛÛÔ˜ Û 320 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô 180 Ù.Ì. ÔÈΛ· Û ËÌÈÙÂÏ‹ ηٿÛÙ·ÛË. ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ 28˘ √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ ÁˆÓÈ·Îfi ηٿÛÙËÌ· 78 Ù.Ì. ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜ 54 Ù.Ì. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ 130 Ù.Ì. ∞Á. ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ 42 Ù.Ì., ÁˆÓÈ·Îfi. √π∫√¶∂¢∞ §·Ú›Û˘ 3 ÛÙÚ. ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. ¶·Ú·Û΢ÔÔ‡ÏÔ˘ 1,4 ÛÙÚ. ÁˆÓÈ·Îfi, ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. 28˘ √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ 167 Ù.Ì., ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. ÃÈÏÈ·‰Ô‡ 238 Ù.Ì., ÁˆÓÈ·Îfi, 300 Ù.Ì., 575, 1.381 Î·È 1.683 Ù.Ì. ¿ÚÙÈ· Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌ·.

ÕÁ. ∞Ó¿ÚÁ˘ÚÔÈ 200 Ù.Ì. ÌÂÁ¿ÏË ÚfiÛÔ„Ë ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. ™ˆÚfi˜ 600 Ù.Ì. ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. ªËϛӷ 4 ÛÙÚ. Ì ÚfiÛ‚·ÛË Î·È Ê·ÓÙ·ÛÙÈ΋ ı¤· ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿ ÔÈÎfi‰· ·fi 450 ¤ˆ˜ 630 Ù.Ì. ¿ÚÙÈ· Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌ·. μ˘˙›ÙÛ· 3 ÔÈÎfi‰· 1,5 ÛÙÚ. ÙÔ Î·ı¤Ó· ¿ÚÙÈ· Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌ·. ÕÊËÛÛÔ˜ 2 ÔÈÎfi‰· ÙÔ˘ 1 ÛÙÚ. Ì ‰fiÌËÛË 520 Ù.Ì. ∑ÂÚ‚fi¯È· 550 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. ¶√ƒΔ∞ƒπ∞ ·) ¢ÈÒÚÔÊË ¤ÙÚÈÓË Î·ÙÔÈΛ· Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 404 Ù.Ì. ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ. ‚) √ÈÎfiÂ‰Ô 1.700 Ù.Ì. ÛÙÔÓ ÎÂÓÙÚÈÎfi ‰ÚfiÌÔ, ȉ·ÓÈÎfi ÁÈ· ÍÂÓÔ‰Ô¯Âȷ΋ ÌÔÓ¿‰·. ∂¡√π∫π∞™∂π™ ∫Ô˘Ù·Ú¤ÏÈ· ËÌÈÒÚÔÊÔ˘ 76 Ù.Ì. Ï‹Úˆ˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ Ì Ê/·, ‰È·ÌÂÚ¤˜. ¡. πˆÓ›· ¡·‚·Ú›ÓÔ˘ ÈÛfiÁÂÈÔ 75 Ù.Ì. ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ. ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 104 Ù.Ì., 3Ô˘ ÔÚ. ‰È·ÌÂÚ¤˜. ∫·Ú·˚ÛοÎË 70 Ù.Ì., 3Ô˘ ÔÚ. Ì ·˘Ù. ı¤ÚÌ·ÓÛË Ê/·. ¶ÂÚÚ·È‚Ô‡ 2Ô˘ ÔÚ. 96 Ù.Ì., 2 ˘/‰. ∑∏Δ√À¡Δ∞π ÚÔ˜ ·ÁÔÚ¿ - ÒÏËÛË - ÂÓÔÈΛ·ÛË ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù·, ÌÔÓÔηÙÔÈ˘, ηٷÛÙ‹Ì·Ù·, ÔÈÎfi‰· Î·È ÔÈÎfi‰· ÚÔ˜ ·ÓÙÈ·ÚÔ¯‹. À¶∞ƒÃ∂𠶧∏ƒ∂™ ∞ƒÃ∂π√ √π∫√¶∂¢ø¡ ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δø¡ ª∏ ¢∏ª√™π∂À√ª∂¡ø¡ (050)

-----------------------------------∞¶√ Δ∂áπ∫∏ ∂Δ∞πƒ∂π∞ “μ. ∫∞Δ™∞ƒ√™ ∂.∂.” ƒ. º∂ƒ∞π√À 130 Δ∏§. 24210-47963-64 ∫π¡. 6944-357213

¶ø§√À¡Δ∞π Ãøƒπ™ º¶∞ ™ÙËÓ ¶∞ƒ∞§π∞ ∞°ƒπ∞™: Διαμερίσματα επάνω στο κύμα από 35-106 τ.μ. κουζίνες, ντουλάπες Ιταλίας, πόρτες μασίφ, δάπεδα τζάκια γρανίτες, λουτρά λουξ με άνεση και λειτουργικότητα. Υπερπολυτελούς κατασκευής. ∞§§∏ ª∂ƒπ∞: Βίλες πολυτελείς με θέα των 143-165 τ.μ. με ή χωρίς ημιυπόγειο 100 τ.μ. ανεξάρτητες πολυτελείς με δικό τους οικόπεδο από 300-420 τ.μ. ∑∏Δ∂πΔ∞π: Κεντρικό οικόπεδο στο Βόλο για αγορά ή αντιπαροχή. (024)

-----------------------------------ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ ∫ø¡/¡√À £. ∫ÀƒπΔ™∏ ™¶Àƒπ¢∏ 58, 2Ô˜ √ƒ√º√™ Δ∏§. - FAX: 24210 31036 ∫π¡∏Δ√: 6944-285802

¶ø§√À¡Δ∞π 1. √ÈÎfiÂ‰Ô ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈÔ 465 Ù.Ì. ‰›Ï· ·fi ÙËÓ Ï·˙ ∞Ï˘ÎÒÓ ÛÙÔ Ó¤Ô Â˙fi‰ÚÔÌÔ. ªÔÓ·‰ÈÎfi Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜. 2. ∫·Ù¿ÛÙËÌ· ËÌÈÛfiÁÂÈÔ 140 Ù.Ì. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ Ì ∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘ ÂÓÔÈÎÈ·˙fiÌÂÓÔ ÚÔ˜

500∂ ÌËÓÈ·›ˆ˜. 3. °ÔÚ›ÙÛ·. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· 117 Ù.Ì. Û ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ Ì ‰‡Ô ·˘ÙÔÙÂÏÒÓ ‰È·ÌÂÚÈÛÌ¿ÙˆÓ Ô ÚÒÙÔ˜ fiÚÔÊÔ˜ Ì ÈÛfiÁÂÈÔ parking ‰‡Ô ı¤ÛÂˆÓ ·Ôı‹ÎË 25 Ù.Ì. ÈÛfiÁÂÈ· Î·È ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤· ÙËÓ ·Ú·Ï›·-ÏÈÌ¿ÓÈ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘. 4. ¢ËÌ. °ÂˆÚÁÈ¿‰Ô˘ 3¿ÚÈ 85 Ù.Ì. Ì ª·˘ÚÔÎÔÚ‰¿ÙÔ˘ 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ ‰È·ÌÂÚ¤˜ ÔÏ˘Î·ÙÔÈΛ· 11 ÂÙÒÓ Ì parking Î·È ·Ôı‹ÎË. 5. ¢ÂÏËÁÈÒÚÁË Ì °. ¢‹ÌÔ˘ 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ ÁˆÓÈ·Îfi ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÂÓfi˜ ¤ÙÔ˘˜ Ì parking Î·È ·Ôı‹ÎË 80 Ù.Ì. 6. ¶ÈӷοÙ˜ ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.200 Ù.Ì. Ì ı¤· ÙÔ ·¤Ú·ÓÙÔ Á·Ï¿˙ÈÔ ÙÔ˘ ¶·Á·ÛËÙÈÎÔ‡. 7. ∞Á. °È¿ÓÓ˘ ¶ËÏ›Ô˘ ‰˘¿ÚÈ ÛÂ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· Ì ı¤· ÛÙËÓ ·Ú·Ï›· Û ·fiÛÙ·ÛË 30 ̤ÙÚˆÓ ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. 8. ¢˘¿ÚÈ 65 Ù.Ì., 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, °·Ì‚¤Ù·, ÔÏ˘Î·ÙÔÈΛ· 15 ÂÙÒÓ, Ì ·˘ÙÔÓÔÌ›· ı¤ÚÌ·ÓÛ˘ ·ÂÚ›Ô˘. ¶ÔÏÏ¿ ÏÂÔÓÂÎÙ‹Ì·Ù·, fiˆ˜ ÌÂÁ¿Ï˜ ‚ÂÚ¿ÓÙ˜ Î.Ù.Ï. ΔÈÌ‹ Ôχ ¯·ÌËÏ‹. 9. ΔÚÈ¿ÚÈ 71 Ù.Ì., 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, Â› Ù˘ Ô‰Ô‡ Ã›Ô˘ ¡. πˆÓ›·˜. ªfiÓÔ 70.000 ¢ÚÒ. 10. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 3¿ÚÈ 83 Ù.Ì., 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ Ì ¿ÚÎÈÓ Î·È ·Ôı‹ÎË, ¤ÙÔ˜ ηٷÛ΢‹˜ 2007, ªÈÎÚ¿˜ ∞Û›·˜, ¡. πˆÓ›· μfiÏÔ˘. (026)

-----------------------------------™Δ∞Àƒ√™ ∫∞Δ™√Àƒ∞™ §∂øº. ∂πƒ∏¡∏™ 94 ¡. πø¡π∞ Δ∏§. 24210-67725 ∫π¡. 6972-672426

√π∫√¶∂¢∞ - ∫Δ∏ª∞Δ∞ ∫ÚÈı·ÚÈ¿ 230 Ù.Ì., 30.000. ª¿Ú·ıÔ˜, 310 Ù.Ì., 80.000. ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ·, 80 Ù.Ì. Ì ·Ï. ÔÈΛ· 45.000. ¡. πˆÓ›· ¶ÚfiÓÔÈ·, 130 Ù.Ì., 65.000. ¡. πˆÓ›· §‡ÎÂÈÔ, 120 Ù.Ì. Ì ·Ï·È¿ ÔÈΛ· 70.000. ¡. πˆÓ›· ™ÙÚ·Ùfi‰Ô, 517 Ù.Ì., 165.000. ª·Ìȉ¿Î˘, 7 ÛÙÚ. 55.000. §Ô˘˙›ÓÈÎÔ, 20 ÛÙÚ. Ì ·ÁÚÔÈΛ·, 280.000. ∞Á. ™Ù¤Ê·ÓÔ˜, 590 Ù.Ì. Ì ¿‰ÂÈ·, 130.000. ¶ÈӷοÙ˜, 1.835 Ù.Ì., 70.000. μÈÔÛÎ‡Ú ÚÒËÓ, 135 Ù.Ì., 40.000. ∞Á. μ·Ú‚¿Ú·, 200 Ù.Ì., 80.000. ¡. πˆÓ›· Ù¤ÓȘ, 140 Ù.Ì., 55.000. ªÂÏÈÛÛ¿ÙÈη ™·ÚÙÈ¿˜, 19 ÛÙÚ. 200.000. μÈÔÛÎ‡Ú ÚÒËÓ, 400 Ù.Ì., 85.000. ∞Á. Δ·Íȿگ˘ º˘ÙfiÎÔ 4 ÛÙÚÂÌ. 50.000. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™ ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ·, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 120 Ù.Ì., 150.000. ∞Á. £Âfi‰ˆÚÔÈ 85 Ù.Ì., ÔÈÎfi 120 Ù.Ì., 70.000. μ·Ì‚/ÚÁ›· 70 Ù.Ì., ÔÈÎfi 140 Ù.Ì., 110.000. ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ· ÔÙ¿ÌÈ 70 Ù.Ì., ÔÈÎfi. 130 Ù.Ì., 135.000. ∞ÛÙ. ΔÌ‹Ì· ¡. πˆÓ›· 180 Ù.Ì., ÔÈÎfi. 200 Ù.Ì., 170.000. ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ·, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 170 Ù.Ì., 210.000. ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ· 65 Ù.Ì., ÔÈÎfi. 80 Ù.Ì. 63.000. ºÈÏ·‰ÂÏÊ›·˜ 80 Ù.Ì., ÔÈÎfi. 160 Ù.Ì., 135.000. ∂ÏÈÎÔ‰ÚfiÌÈÔ 70 Ù.Ì., ÔÈÎfi. 180 Ù.Ì., 140.000. ¡. πˆÓ›· ÔÙ¿ÌÈ 45 Ù.Ì., ÔÈÎfi. 60 Ù.Ì., 40.000.

μ·Ì‚/ÚÁ›· 80 Ù.Ì., ÔÈÎfi. 160 Ù.Ì., 140.000. ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ· 100 Ù.Ì., ÔÈÎfi. 400 Ù.Ì., 300.000. ¡Â¿ÔÏË 150 Ù.Ì., ÔÈÎfi. 300 Ù.Ì., 135.000. ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ· 50 Ù.Ì., ÔÈÎfi. 135 Ù.Ì., 80.000. ∞Á. ™˘Ú›‰ˆÓ·˜ 75 Ù.Ì., ÔÈÎfi. 150 Ù.Ì., 85.000. ∞Á. ∂ÈÚ‹ÓË ¡. πˆÓ›· 100 Ù.Ì., ÔÈÎfi. 150 Ù.Ì., 105.000. ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ· ÚÔÛÊ˘ÁÈ΋, 20.000. ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ· 50Ù.Ì., 60.000. ¶ÚfiÓÔÈ·, fiÚÔÊÔ˜ 67 Ù.Ì., Ì ÈÛfiÁÂÈÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· 67 Ù.Ì., 110.000. ¶¿ÚÎÔ πˆÓ›·, 100 Ù.Ì. 150.000 º¿ÚÛ·Ï· 70 Ù.Ì., ÔÈÎfi. 250 Ù.Ì. 70.000. ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ °‹Â‰Ô ¡›Î˘, ËÌÈÙÂϤ˜ 85 Ù.Ì. 75.000 ∂ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ ΤÓÙÚÔ, ÚÂÙÈÚ¤ 140 Ù.Ì., 190.000. μÂÚfiÔ˘ÏÔ˜ ¡. πˆÓ›·, fiÚÔÊ/ÛÌ· 90 Ù.Ì., 120.000 ºÈÏ·‰ÂÏÊ›·˜, 85 Ù.Ì., 85.000. ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ· Û¯ÔÏ›Ô, 95 Ù.Ì., 95.000. ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ· ÁηÚÛ. 30 Ù.Ì., 35.000. ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ· Û¯ÔÏ›Ô, 78 Ù.Ì., 75.000. ∂¶∞°°∂§ª∞Δπ∫√™ - μπ√Δ∂áπ∫√™ Ãøƒ√™ ¡. πˆÓ›·, 3 ηٷÛÙ‹Ì·Ù·, Û‡ÓÔÏÔ 150 Ù.Ì., 200.000. ¶ÚfiÓÔÈ·, ηٿÛÙËÌ· 40 Ù.Ì., 45.000. ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË, fiÚÔÊÔ˜ 250 Ù.Ì., 250.000. (025)

-----------------------------------KTHMATπ∫∂™ ™À¡∞§§∞°∂™ ¶∞´¶∞∏™ ∞™º∞§∂π∂™ ∞.∂. §ÒÚË 1 & π¿ÛÔÓÔ˜ (4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜) Δ.∫. 38221, μ√§√™

Δ∏§. 24210-25846, FAX 24210-20267 ¶ø§√À¡Δ∞π ∞. √π∫√¶∂¢∞ 1. √ÈÎfiÂ‰Ô 211 Ù.Ì. ÛÙËÓ ¶ÈÓ‰¿ÚÔ˘ - ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ˘. 2. √ÈÎfiÂ‰Ô ÛÙËÓ ∞ӷηÛÈ¿ 632 Ù.Ì., Ì ·Ï·È¿ ¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ·. μ. √π∫√¶∂¢∞ ™Δ√ ¶∏§π√ 1. √ÈÎfiÂ‰Ô 500 Ù.Ì. ÛÙËÓ ∫Ô˘ÎÔ˘Ú¿‚·. 2. √ÈÎfiÂ‰Ô 1.000 Ù.Ì. Ì ı¤· ÛÙËÓ ∫Ô˘ÎÔ˘Ú¿‚·. 3. √ÈÎfiÂ‰Ô 4.028 Ù.Ì. ÛÙË ı¤ÛË ∞ÏËÁ·ÚȤ˜ (¿Óˆ ·fi ÙÔÓ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi ÕÏÏ˘ ªÂÚÈ¿˜). °. ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ 1. °Î·ÚÛÔÓȤڷ 27 Ù.Ì., ÷Ù˙Ë·ÚÁ‡ÚË 51, ÙÈÌ‹ 25.000 ∂. ¢. ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ 1. πÛfiÁÂÈÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· 120 Ù.Ì., ÛÙË ¡Â¿ÔÏË. 2. √ÈÎfiÂ‰Ô 158 Ù.Ì., Ì ̷Á·˙› 77 Ù.Ì., ÛÙË ¡. πˆÓ›· (∂ÏÏËÛfiÓÙÔ˘). 3. ∫·Ù¿ÛÙËÌ· 165 Ù.Ì. Ì ·Ù¿ÚÈ 120 Ù.Ì., 3 ¿ÚÎÈÓ ˘fiÁÂÈ·. ∂›Ó·È ÓÔÈÎÈ·Ṳ̂ÓÔ 1.200 ¢ÚÒ ÙÔ Ì‹Ó·. ∂. ∞°ƒ√Δ∂ª∞Ãπ∞ 1. √ÈÎfiÂ‰Ô 12 ÛÙÚÂÌ. ∞Á. ¶·Ú·Û΢‹. 2. √ÈÎfiÂ‰Ô 485 Ù.Ì., ÛÙ· ∫‹È·. 3. ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 8 ÛÙÚÂÌ., Ì ÂÏȤ˜ ÛÙÔÓ •ËÚfiηÌÔ. 4. ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 14 ÛÙÚ¤Ì. ÛÙË ªÂÏÈ¿ Ê¿ÙÛ· ÛÙÔÓ ·Ï·Èfi ‰ÚfiÌÔ μfiÏÔ˘ - §¿ÚÈÛ·˜ 83 Ì.

∑. ¶∏§π√ - ¶∞ƒ∞£∞§∞™™π∞ 1. √ÈÎfiÂ‰Ô ÛÙ· ¶Ï·Ù·Ó›‰È· 2 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù· ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ 50 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. 2. √ÈÎfiÂ‰Ô 1.055 Ù.Ì. ÛÙÔ ∫·Ù˯ÒÚÈ. 3. √ÈÎfiÂ‰Ô ÛÙ· ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿ (∑ÂÚ‚fi¯È·) 406 Ù.Ì. ÎÙ›˙ÂÈ 128 Ù.Ì. 4. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· ‰ÈÒÚÔÊË 300 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 750 Ù.Ì. ÛÙË ÃÚ˘Û‹ ∞ÎÙ‹ ÛÙÔ Î‡Ì·. 5. ÃÚ˘Û‹ ∞ÎÙ‹ 4,5 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù· Ì ı¤·. 6. √ÈÎfiÂ‰Ô Ê¿ÙÛ· ı¿Ï·ÛÛ· ÛÙ· ¶Ï·Ù·Ó›‰È· 312 Ù.Ì. ‹ 620 Ù.Ì. ∏. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™ 1. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· ÛÙÔÓ ÕÁ. °ÂÒÚÁÈÔ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ˘ Ì ÔÈÎfi‰Ô. 2. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· ÙÚÈÒÚÔÊË 260 Ù.Ì. ÛÙË ¢ËÌ¿Ú¯Ô˘ °ÂˆÚÁÈ¿‰Ô˘. 3. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· ‰ÈÒÚÔÊË ÂÚÈÔ¯‹ ∂Ù¿ ¶Ï·Ù¿ÓÈ·. 4. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 110 Ù.Ì. Ì ÛÔʛٷ ÛÙÔ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ. 5. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 87 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 536 Ù.Ì. ÛÙËÓ ∞Á›· ¶·Ú·Û΢‹. 6. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· ÛÙËÓ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 400 Ù.Ì. (032)

-----------------------------------∫Δ∏ª∞Δ√ª∂™πΔπ∫∞ ™√§π¢∞∫∏™ ∂ıÓ. ∞ÓÙ›ÛÙ·Û˘ 296 ∞°ƒπ∞ ΔËÏ. 24280-92758 ÎÈÓ. 6947-998278 ¶ø§∂πΔ∞π μfiÏÔ˜ - ÕÓ·˘ÚÔ˜ ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 3¿ÚÈ 115 Ù.Ì. (·Ôı‹ÎË, Áηڿ˙). μfiÏÔ˜-¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 85 Ù.Ì. ‰È·ÌÂÚ¤˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ Ì ı¤·. ∞Á. ™Ù¤Ê·ÓÔ˜ - ÙÚÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 280 Ù.Ì. Û 570 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ı¤·. ∞Ï˘Î¤˜-ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· 140 Ù.Ì.+70 Ù.Ì. ˘fiÁÂÈÔ Û 225 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. μfiÏÔ˜-√͢ÁfiÓÔ fiÚÔÊÔ˜ 1.000 Ù.Ì., ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙÔ˜ (ÚÒËÓ ‚ÈÔÙ¯ӛ· ÚÔ‡¯ˆÓ). ÕÓˆ μfiÏÔ˜ - ¶ÚÔÊ. ∏Ï›·˜ - ÔÈÎfiÂ‰Ô 380 Ù.Ì. Ì ʷÓÙ·ÛÙÈ΋ ı¤·. ÕÓ·˘ÚÔ˜-ÔÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· 115 Ù.Ì., ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. μfiÏÔ˜ ∫ÔÚ·‹ 26 Ù.Ì., 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 25.000 ∂. μfiÏÔ˜ ∞Á. ™Ù¤Ê·ÓÔ˜ ÔÈÎfiÂ‰Ô 567 Ù.Ì. (41Á). ¡. πˆÓ›·, ποڈÓ, ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 30 Ù.Ì. 37.000 ∂. ∞ÁÚÈ¿-ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘ ‰ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 180 Ù.Ì. Û 200 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. ∞ÁÚÈ¿-‰ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· Ì ËÌÈ˘fiÁÂÈÔ Û‡ÓÔÏÔ 400 Ù.Ì. Û 500 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. ∞ÁÚÈ¿-ÔÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 80 Ù.Ì. ∞ÁÚÈ¿-‰ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· Ì ËÌÈ˘fiÁÂÈÔ Û‡ÓÔÏÔ 200 Ù.Ì. Û 120 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. ∞ÁÚÈ¿-ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 100 Ù.Ì. Û 250 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. ∞ÁÚÈ¿-ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 130 Ù.Ì. Û 210 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. ∞ÁÚÈ¿-ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 75 Ù.Ì. Û 140 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. ∞ÁÚÈ¿-μ·Úο ‰ÈÒÚÔÊÔ Î·Ú·ÁÈ·› 200 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 320 Ù.Ì. ∞ÁÚÈ¿ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 120 Ù.Ì. Ì 80 Ù.Ì. ˘fiÁÂÈÔ Û 290 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ı¤·. ∞ÁÚÈ¿ ÎÙ‹Ì· 8 ÛÙÚÂÌÌ. ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ Ì ʷÓÙ·ÛÙÈ΋ ı¤·.

∞ÁÚÈ¿ ÎÙ‹Ì· 2,3 ÛÙÚÂÌÌ, ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ Ì ı¤· (ÏÈ‚¿‰È ÙÚ·Á¿Ó·). ∞ÁÚÈ¿ ÎÙ‹Ì· 5 ÛÙÚÂÌÌ. ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ+ÔÈΛ· 30 Ù.Ì. Ì ı¤· (‰ÚfiÌÔ ¢Ú¿ÎÂÈ·˜). ∞ÁÚÈ¿ ÎÙ‹Ì· 6 ÛÙÚÂÌÌ., ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ Ì ʷÓÙ·ÛÙÈ΋ ı¤·. ∞ÁÚÈ¿ ÔÈÎfi‰· 320 Ù.Ì., Î·È 430 Ù.Ì., ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ (12 ∞ÔÛÙfiÏÔ˘˜). ∞ÁÚÈ¿ ÔÈÎfi‰· ·fi 350 ¤ˆ˜ 700 Ù.Ì. ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ∞ÁÚÈ¿ ÔÈÎfi‰· ·fi 200, 350, 400 Î·È 700 Ù.Ì. (∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜, ÂÚÈÔ¯‹ 4). ∫. §Â¯ÒÓÈ·-μÚԯȿ 4 ÛÙÚÂÌÌ. Ì ı¤·. ∫. §Â¯ÒÓÈ· ÎÙ‹Ì· 4.000 Ù.Ì. ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ ı¤ÛË ∞¯Ï·‰›ÙÛ· 50 Ì. ·fi ı¿Ï·ÛÛ·. ∫. §Â¯ÒÓÈ· ÔÈΛ· 100 Ù.Ì. Û 1.000 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. ∫. §Â¯ÒÓÈ· ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.000 Ù.Ì. 120.000 ∂. ∫. ¡ÂÚ¿ ÔÈÎfiÂ‰Ô 380 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ∞. °·Ù˙¤·, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 150 Ù.Ì.+˘fiÁÂÈÔ Û 380 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Î·È ¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 60 Ù.Ì. ∫. °·Ù˙¤· ÎÙ‹Ì· 3 ÛÙÚÂÌÌ. ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ Ì ʷÓÙ·ÛÙÈ΋ ı¤·. ∞ʤÙ˜ ‰ÈÒÚÔÊË ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË ÔÈΛ· 100 Ù.Ì. Û 350 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ı¤·. ÕÊËÛÔ˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÔÈΛ· 60 Ù.Ì. Û 500 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ʷÓÙ·ÛÙÈ΋ ı¤·. ªËÏȤ˜ ¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 100 Ù.Ì. Ì ı¤·. ªËÏȤ˜ ÔÈÎfiÂ‰Ô 600 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ Ì ı¤·. ªËÏȤ˜, ‰ÈÒÚ. ÔÈΛ· 236 Ù.Ì. Û ÔÈÎÔ. 510 Ù.Ì. Ì ı¤·. ∞Á. πˆ¿ÓÓ˘-ÂÍÔ¯È΋ ηÙÔÈΛ· 100 Ù.Ì. Ì ʷÓÙ·ÛÙÈ΋ ı¤·. ΔÛ·Áηڿ‰·-∞Á. ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ ·Ï·È¿ ÔÈΛ· ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ. •Ô˘Ú›¯ÙÈ ÔÈΛ· 100 Ù.Ì. Û 500 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ı¤·. §ÂÊfiηÛÙÚÔ ÎÙ‹Ì· 5.300 Ù.Ì. ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· Ì ı¤·. §ÂÊfiηÛÙÚÔ ı¤ÛË ƒ·˙‹ ÎÙ‹Ì· 16 ÛÙÚÂÌÌ. Ì ı¤·. μ˘˙›ÙÛ·-ÔÈÎfiÂ‰Ô 2 ÛÙÚÂÌ. ΤÓÙÚÔ. ΔÚ›ÎÂÚÈ-‰ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· (ηٿÏÏËÏÔ Î·È ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ¯Ú‹ÛË). ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂π™ μ˘˙›ÙÛ· - ·Ú·‰ÔÛÈ·Îfi˜ ÍÂÓÒÓ·˜ 7 ‰ˆÌ·Ù›ˆÓ Û 250 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. ∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π ∞ÁÚÈ¿ - ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· 70 Ù.Ì., 60 Ù.Ì. ∂˘ÍÂÈÓÔ‡ÔÏË-¡Ë˜ ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈ· ÔÈΛ· 140 Ù.Ì. Û 500 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. (033)

-----------------------------------ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ “Δ™∂§π√™ ∞∫π¡∏Δ∞” ∂ıÓ. ∞ÓÙÈÛÙ¿Ûˆ˜ 40 ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜-μfiÏÔ˜ 697.4647.587 Î·È 24280 78.267

Πωλούνται παντός είδους ακίνητα: Μονοκατοικίες, οικόπεδα, διαμ/ατα, επαγγελματικές στέγες, καταστήματα, βιοτεχνικοί χώροι, παραθαλάσσια οικόπεδα/κατοικίες/εξοχικά, αξιόλογα κτηματο-οικόπεδα και αγροτεμάχια... Υπεύθυνη εξυπηρέτηση με ζήλο, αγάπη και υπευθυνότητα. (045)

(001)


ªÈÎÚ¤˜ ∞ÁÁÂϛ˜ 34 ™Δ∂º∞¡∞Δ√™ Ã∏™Δ√™ ∫ÙËÌ·ÙÔÌÂÛ›Ù˘ ºÈÏÈ΋˜ ∂Ù·ÈÚ›·˜ 32, μfiÏÔ˜ ΔËÏ. 24210-69439 ∫ÈÓ 6937435222 Email: info@stefanatos.gr www.realestate.stefanatos.gr √π∫π∂™ - ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 72ÙÌ Ì ÍÂÓÒÓ· 23ÙÌ, ™. ™˘Ú›‰Ë 133 ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 118ÙÌ 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, πˆÏÎÔ‡ ¢ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 75ÙÌ/ÔÚÔÊÔ, ∞Á. μ·Û›ÏÂÈÔ˜ ΔÚÈ¿ÚÈ 82ÙÌ (ÔÏ˘ÙÂϤ˜), ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ˘ ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 55ÙÌ,ÔÈÎ.120 ÙÌ, ∞Á. ∫ˆÓ/ÓÔ˜ ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 105 ÙÌ, ÃÈÏÈ·‰Ô‡ ΔÚÈ¿ÚÈ 88ÙÌ, ÂÓÙ·ÂÙ›·˜ ÃÈÏÈ·‰Ô‡ °Î·ÚÛÔÓȤڷ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ, °ÎÏ·‚¿ÓË ¢ÈÏÔηÙÔÈΛ· 170ÙÌ, ÃÈÏÈ·‰Ô‡ ¢ÈÏÔηÙÔÈΛ· 85ÙÌ Ì ÁηÚÛÔÓȤڷ 30ÙÌ, ¡. πˆÓ›· ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 75ÙÌ, √ÁÏ ¢ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 140ÙÌ, ª¿Ú·ıÔ˜ √ÈΛ· ÙÚÈÒÓ ÂÈ¤‰ˆÓ 400ÙÌ, ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜ ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 140ÙÌ Î·È ‰˘¿ÚÈ· 50ÙÌ, ∞Ï˘Î¤˜ ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 148ÙÌ ÔÏ˘ÙÂϤ˜, ∞Ï˘Î¤˜ ¢˘¿ÚÈ 78ÙÌ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ™Ô˘ÙÚ·Ï› ΔÚÈ¿ÚÈ 93ÙÌ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ™Ô˘ÙÚ·Ï› √ÈΛ· 72ÙÌ ÈÛfiÁÂÈÔ ∞Ï˘Î¤˜ °Î·ÚÛÔÓȤڷ 35ÙÌ 2Ô˜ ÔÚ., ı¤·, ∞Ï˘Î¤˜ √ÈΛ· 45ÙÌ, ÔÈÎÔ 150ÙÌ, ∞Á. ¶·Ú·Û΢‹ √ÈΛ· 207ÙÌ, ÔÈÎÔ. 260ÙÌ, ∞˚‚·ÏÈÒÙÈη √π∫√¶∂¢∞ - ∞°ƒ√Δ∂ª∞Ãπ∞ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 13 ÛÙÚ. Ì ÂÏȤ˜, ª·Ìȉ¿Î˘ √ÈÎfiÂ‰Ô 4 ÛÙÚ. Ì ÚfiÛÔ„Ë ÛÙËÓ Ô‰fi §·Ú›Û˘, μπ¶∂, μfiÏÔ˜ √ÈÎfi‰· ÙˆÓ 500ÙÌ, ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜ μfiÏÔ˜ √ÈÎfiÂ‰Ô 220ÙÌ, ∞Ï˘Î¤˜ √ÈÎfiÂ‰Ô 176ÙÌ, ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· √ÈÎfiÂ‰Ô 118ÙÌ, ∫·ÛÛ·‚¤ÙË ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 5 ÛÙÚ., ‰È·ÛÙ·‡ÚˆÛË ÚÔ˜ ªÂÏÈÛÛÈ¿ÙÈη ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 4850ÙÌ, ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜ √ÈÎfi‰· 85ÙÌ Î·È 170ÙÌ, ¶Ï·˙ ∞Ï˘Î¤˜ √ÈÎfiÂ‰Ô 570ÙÌ, ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi˜ √ÈÎfiÂ‰Ô 322ÙÌ, ¶∞§π∞ μfiÏÔ˘ √ÈÎfi‰· 300ÙÌ Î·È 925ÙÌ, ª¿Ú·ıÔ˜ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 1721ÙÌ, º˘ÙfiÎÔ-§ÔÌ‚¿Ú‰· ∂¶∞°°∂§ª∞Δπ∫√π Ãøƒ√π ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 95ÙÌ, ™. ™˘Ú›‰Ë μfiÏÔ˜ ΔÂÙÚ·ÒÚÔÊÔ ÎÙ›ÚÈÔ 1000ÙÌ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 1850ÙÌ, Ô‰fi˜ §·Ú›Û˘ ∫Ù›ÚÈÔ 700ÙÌ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 7100ÙÌ, §Â¯ÒÓÈ· μÈÔÙ¯ÓÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 2300ÙÌ Ì ÎÙ›ÚÈÔ 232ÙÌ ÛÙÔÓ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 118ÙÌ, πˆÏÎÔ‡ (Ï. ∂Ï¢ıÂÚ›·˜) μÈÔÌ˯·ÓÈÎfi˜ - μÈÔÙ¯ÓÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 530ÙÌ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 1800ÙÌ, ∞’ μπ¶∂ √ÈÎfiÂ‰Ô 4.150ÙÌ, Ô‰fi˜ §·Ú›Û˘ μfiÏÔ˜ ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 1000ÙÌ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 4600ÙÌ, §·Ï¿ÚÈ· ™ÎfiÂÏÔ˜ ∫·Ù¿ÛÙËÌ· ÈÛfiÁÂÈÔ 52ÙÌ Î·È ·Ù¿ÚÈ 52ÙÌ, ΤÓÙÚÔ μfiÏÔ˘ ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi˜- μÈÔÙ¯ÓÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 460ÙÌ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 356ÙÌ, §·Ú›Û˘ ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 300ÙÌ, ¡Â¿ÔÏË ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 280ÙÌ, ¡Â¿ÔÏË ∫Ù›ÚÈÔ 400ÙÌ Û ÔÈÎ. 2400ÙÌ,Ô‰fi˜ ¢ÈÌËÓ›Ô˘ ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 450ÙÌ, ¡Â¿ÔÏË ŒÎÙ·ÛË 9 ÛÙÚ. ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ∞’ μπ¶∂ ∫·Ù¿ÛÙËÌ·-∂›‰Ë ‰ÒÚˆÓ ™ÎfiÂÏÔ˜ ∫Ù›ÚÈÔ 770ÙÌ, ÔÈÎfiÂ‰Ô 650ÙÌ, ¡Â¿ÔÏË ¶∏§π√ ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 122ÙÌ, ¶Ï·Ù·Ó›‰È· ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 120ÙÌ, ¶Ï·Ù·Ó›‰È· √ÈΛ· 136ÙÌ Û ÔÈÎfi. 1000ÙÌ, ¶Ï·Ù·ÓÈ¿˜ ¢ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 102ÙÌ,ÔÈÎfi 825ÙÌ, ÿÓÈ· ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 60ÙÌ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 330ÙÌ ÛÙÔ Î‡Ì·, ∫¿Ï·ÌÔ˜ ¶¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 50ÙÌ, ™˘Î‹ ¢ÈÒÚÔÊË ¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 180ÙÌ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 1000ÙÌ, ªËÏȤ˜ ∫·ÙÔÈΛ· ËÌÈÙÂÏ‹˜ 270ÙÌ, ªÈÎÚfi ¶Ï·Ù·ÓÈ¿˜ ¶¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 91ÙÌ Û ÔÈÎ. 1ÛÙÚ, ªÔ‡ÚÂÛÈ ¶¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 120ÙÌ, ∞Á. ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 78ÙÌ, ÔÈÎ. 108ÙÌ, ªËϛӷ ∫·ÙÔÈ˘ ·fi 48 ¤ˆ˜ 92 ÙÌ, μ˘˙›ÙÛ· √ÈÎfiÂ‰Ô 8000ÙÌ ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈÔ ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙÔ Î‡Ì·, ÃÔÚ¢Ùfi ∫Ù‹Ì· 6000ÙÌ, ªÈÎÚfi ¶Ï·Ù·ÓÈ¿˜ ∫Ù‹Ì· 4000ÙÌ, ÃÔÓ‰Ú‹ ÕÌÌÔ˜ ¶Ï·Ù·ÓÈ¿˜ ∫Ù‹Ì· 4000ÙÌ Ì ÚfiÛÔ„Ë 90Ì ¿Óˆ ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ, §·ÌÈÓÔ‡ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 10000ÙÌ, ª·Ï¿ÎÈ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 21000ÙÌ Ì ηÛÙ·ÓȤ˜ Î·È ÌËÏȤ˜, ¡ÂÔ¯ÒÚÈ ∫Ù‹Ì· 8000ÙÌ Ì ÂÏ·Èfi‰ÂÓÙÚ·, ∑ÂÚ‚fi¯È· √ÈÎfi‰· 4ÛÙÚ ¤ˆ˜ 7,7 ÛÙÚ. ¿Óˆ ÛÙÔ ÎÂÓÙÚÈÎfi ‰ÚfiÌÔ, ı¤· ÛÙÔ ∞ÈÁ·›Ô, ªÂÏ·Ó‹ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 50ÛÙÚ. Ì ÚfiÛÔ„Ë 160Ì ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ª·Ï¿ÎÈ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 4,7ÛÙÚ Ì ·Ï·Èfi ÎÙ›ÛÌ·, ı¤· ÛÙÔ ∞ÈÁ·›Ô, ¶ÔÙÈÛÙÈο •˘Ófi‚Ú˘ÛË √ÈÎfiÂ‰Ô 170ÙÌ, ™˘Î‹ √ÈÎfiÂ‰Ô 2770ÙÌ, ı¤· ÛÙÔ ∞ÈÁ·›Ô, ™˘Î‹ √ÈÎfi‰· ÙˆÓ 500ÙÌ ¿ÚÙÈ· Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌ·, ∫ÔÚÒË √ÈÎfi‰· ·fi 1650ÙÌ ¤ˆ˜ 2770ÙÌ ¤Î·ÛÙÔ, ΔÛ·Áηڿ‰· √ÈÎfi‰· 10,7ÛÙÚ & 4,5ÛÙÚ., ΔÛ·Áηڿ‰· √ÈÎfiÂ‰Ô 1,5ÛÙÚ., ÔÈÎÈÛÌfi˜ ΔÛ·Áηڿ‰· √ÈÎfi‰· ÙˆÓ 4 ÛÙÚÂÌÌ¿ÙˆÓ, ¶¿Ô˘ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 11,8ÛÙÚ., Ì ÔˆÚÔÊfiÚ·, ı¤·, ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜-÷ӛˆÓ (ª¤ÏÈ·) ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 5ÛÙÚ., μÚ˘Û›ÙÛ· ™˘Î‹ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯È· 31,5ÛÙÚ., ™˘Î‹ √ÈÎfiÂ‰Ô 2039ÙÌ ¿Óˆ ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ, ªËϛӷ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 4,3 ÛÙÚ., ı¤·, §·‡ÎÔ˜ √ÈÎfiÂ‰Ô 1055ÙÌ, ΔÛ·Áηڿ‰· ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 51 ÛÙÚ., ªËÏȤ˜ ¡. ™∫√¶∂§√™ ∫·ÙÔÈΛ· ªÔÓÔηÙÔÈΛ· ¤ÙÚÈÓË 120ÙÌ, ÃÒÚ· ¢ÈÒÚÔÊË ¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 70ÙÌ, ÃÒÚ· ΔÚÈÒÚÔÊË ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 180ÙÌ, ÃÒÚ· ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 130ÙÌ, μ·Ú‰ÈfiÏ· ΔÚÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 72ÙÌ, μÚ¿¯Ô˜ √ÈΛ· 122ÙÌ, 4 Â›‰· Ì ı¤· ÏÈÌ¿ÓÈ Î·È ı¿Ï·ÛÛ·, ÃÒÚ· √ÈΛ· 40ÙÌ ·ÏÈ¿ ¤ÙÚÈÓË, ∞Á. ™˘Ú›‰ˆÓ ¢ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 110ÙÌ, ÈÛ›Ó·, ı¤·, ÂÈψ̤ÓÔ, ¶‡ÚÁÔ˜ ΔÚÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 110ÙÌ, ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË ∞Á. ™˘Ú›‰ˆÓ ¢ÈÒÚÔÊË ·ÏÈ¿ ¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 70ÙÌ, ÃÒÚ· √ÈΛ· ·ÏÈ¿ ¤ÙÚÈÓË 75ÙÌ, ÃÒÚ· √ÈΛ· 80ÙÌ, ·˘Ï‹, Ù˙¿ÎÈ, ÂÈψ̤ÓÔ, 30Ì ·fi ÏÈÌ¿ÓÈ ™ÎÔ¤ÏÔ˘ ¢ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 75ÙÌ, ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË, ı¤· ÛÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ, ∞Á. ™˘Ú›‰ˆÓ ¢ÈÒÚÔÊË ·ÏÈ¿ ÔÈΛ· 60ÙÌ, ∫·ÏfiÁËÚÔ˜ ¢ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 60ÙÌ. °ÏÒÛÛ· ΔÚÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 60ÙÌ, °ÏÒÛÛ· ¢ÈÒÚÔʘ ÔÈ˘ 85ÙÌ Î·È 78ÙÌ ∫Ï‹Ì· ¢ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 200ÙÌ, ™ÎfiÂÏÔ˜ √ÈΛ· 120ÙÌ, ÔÈÎfiÂ‰Ô 5,5ÛÙÚ ¢›ÙÚÔÔ ¢ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 100ÙÌ, ÔÈÎ. 4ÛÙÚ., °Ï˘ÛÙ¤ÚÈ √ÈΛ· 80ÙÌ,ÔÈÎÔÂ‰Ô 4ÛÙÚ., °Ï˘ÛÙ¤ÚÈ √ÈΛ· 100ÙÌ, ÔÈÎÔÂ‰Ô 4ÛÙÚ., °Ï˘ÛÙ¤ÚÈ √ÈΛ· 70ÙÌ, °ÏÒÛÛ· ¢ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 252ÙÌ, ÔÈÎ. 250ÙÌ, °ÏÒÛÛ·

¢ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 150ÙÌ, ŒÏÈÔ˜ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯È· - √ÈÎfi‰· ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 12500ÙÌ, ∞Ï˘ÎÈ¿˜ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 13,5ÛÙÚ, 50Ì ÚfiÛÔ„Ë Û ÎÂÓÙÚÈÎfi ‰ÚfiÌÔ, ÂÏ·Èfi‰ÂÓÙÚ·, ¶¿ÓÔÚÌÔ˜ ŒÎÙ·ÛË 840ÛÙÚ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ¶¿ÓÔÚÌÔ˜ √ÈÎfiÂ‰Ô 600ÙÌ, ı¤·, ƒ¿¯Â˜ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 8ÛÙÚ., ı¤·, ∞Á. ƒËÁ›ÓÔ˜ √ÈÎfiÂ‰Ô 4ÛÙÚ., Ú‡̷, ÓÂÚfi, ™Ù¿Ê˘ÏÔ˜ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 5,5 ÛÙÚ., ÂÏ·Èfi‰ÂÓÙÚ·, Ú‡̷, ÓÂÚfi, ı¤· ΔÛÈÌÈÛÈ¿ ∫Ù‹Ì· 8ÛÙÚ, ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ÂÏ·Èfi‰ÂÓÙÚ·, Ú‡̷, ÓÂÚfi, ı¤·, μ·ı˘¿˜ ∫Ù‹Ì· 4,8ÛÙÚ. ÂÏȤ˜, Ú‡̷, ÓÂÚfi, ΔÛÈÌÈÛÈ¿ ∫Ù‹Ì· 4ÛÙÚ., ÂÏ·Èfi‰ÂÓÙÚ·, ΔÛÈÌÈÛÈ¿ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 6,6ÛÙÚ, Ú‡̷, ÓÂÚfi, ΔÛÈÌÈÛÈ¿˜ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 4ÛÙÚ., ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙËÓ ·Ú·Ï›·, Ú‡̷, ÓÂÚfi, °Ï˘ÛÙ¤ÚÈ ™ÎÔ¤ÏÔ˘ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 5,2ÛÙÚ., ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ, ™Ù¿Ê˘ÏÔ˜ ∫Ù‹Ì· 10ÛÙÚ., ÂÏȤ˜, ηχ‚È, ¢›ÙÚÔÔ ∫Ù‹Ì· 4ÛÙÚ., ÂÏȤ˜, Ú‡̷, ÓÂÚfi, ƒ¿¯Â˜ √ÈÎfiÂ‰Ô 2200ÙÌ, ı¤·, ÎÙ›˙ÂÈ, μ·Ú‰ÈfiÏ· ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯È· 1ÛÙÚ ¤ˆ˜ 4ÛÙÚ., °ÏÒÛÛ· ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 7.200ÙÌ, ¶Ô‡ÓÙ· °ÏÒÛÛ· ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 7.000ÙÌ, ªÔ˘ÚÙÈ¿˜ °ÏÒÛÛ· √ÈÎfiÂ‰Ô 840ÙÌ, ÃÒÚ· ™ÎfiÂÏÔ˜ √ÈÎfiÂ‰Ô 740ÙÌ, ƒ¿¯Â˜ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 4725ÙÌ, μÚˆÌÔÓ¤ÚÈ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯È· 4,5,6ÛÙÚ. ∞Á. ª·Ú›Ó· ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 10ÛÙÚ., ∞Ï˘ÎÈ¿˜ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 13 ÛÙÚ., °Ï˘ÛÙ¤ÚÈ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 3,8 ÛÙÚ., ¶ÔÙ¿ÌÈ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 4,2 ÛÙÚ., ¶¿ÓÔÚÌÔ˜ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 4,4 ÛÙÚ., ¶¿ÓÔÚÌÔ˜ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 12.5 ÛÙÚ., ™ÎÏËÚ‹ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 4,8ÛÙÚ., ™ÎÏËÚ‹ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 6,7ÛÙÚ., ¶Ô‡ÓÙ· ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 4033ÙÌ, §Ô˘ÙÚ¿ÎÈ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 4100ÙÌ, ¡ËÛ› ¡. ™∫π∞£√™ - ¡. ∞§√¡¡∏™√™ ªÂ˙ÔÓ¤Ù˜ ·fi 90ÙÌ ¤ˆ˜ 110ÙÌ, ¡. ™ÎÈ¿ıÔ˜ √ÈΛ· 67ÙÌ, ÔÈÎfiÂ‰Ô 204ÙÌ, ¡. ∞ÏfiÓÓËÛÔ˜ •∂¡√¢√Ã∂π∞ - ∫∞º∂ - ∂™Δπ∞Δ√ƒπ∞ •ÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô 27 ‰ˆÌ·Ù›ˆÓ, ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· Ì ¿‰ÂÈ· ÂÛÙÈ·ÙÔÚ›Ô˘, ¶¿ÓÔÚÌÔ˜ ™ÎfiÂÏÔ˜ •ÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô 13 ‰ˆÌ., ∞Á. ∫ˆÓ/ÓÔ˜ ™ÎfiÂÏÔ˜ •ÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô 13 ‰ˆÌ., ∞Á. ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ ¶ËÏ›Ô˘ ∂ȯ›ÚËÛË ÂÛÙ›·Û˘ Ì ¿‰ÂÈ· “∂ÛÙÈ·ÙfiÚÈÔΔ·‚¤ÚÓ·-∫·Ê¤” ∫¿Ùˆ °·Ù˙¤·. ∂ȯ›ÚËÛË ∫∞º∂ ÒÏËÛË ‹ ÂÓÔÈΛ·ÛË ¿Óˆ ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ, ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿ Δ·‚¤ÚÓ·-Ô˘˙ÂÚ› 120ÙÌ Ì ÔÈΛ· 110ÙÌ Û ÁˆÓÈ·Îfi ÔÈÎfiÂ‰Ô 300ÙÌ ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜ (037)

-----------------------------------ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ “π∞™ø¡” ∫ˆÓ/Ù›· §·˝Ó·-ª·Î·ÚÒÓ· ∫·Ó¿ÚË 8-μfiÏÔ˜ ΔËÏ. & Fax 24210 22824 ∫ÈÓ. 6982 479 991-6973 585 390 mesitiko.iason@gmail.com www.iasonmesitiko.gr

¶ø§∂πΔ∞π - ¢˘¿ÚÈ Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ÛÙÔÓ ∞Á. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ 50 Ù.Ì., ‰È·ÌÂÚ¤˜ 1Ô˜ Ì ¿ÚÎÈÓ Î·È ·Ôı‹ÎË. - ¢˘¿ÚÈ 15ÂÙ›·˜ ÛÙÔÓ ∞Á. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ 55 Ù.Ì., ‰È·ÌÂÚ¤˜ 5Ô˜ Ì ·/ı Î·È ¿ÚÎÈÓ. - ¢˘¿ÚÈ 20ÂÙ›·˜ ÛÙÔÓ ∞Á. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ 52 Ù.Ì., ‰È·ÌÂÚ¤˜ 2Ô˜ Ì ·/ı, 50.000 ∂. - 80 Ù.Ì. 5ÂÙ›·˜ ÛÙÔÓ ∞Á. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ ÔÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· 4Ô˜ Ì ·/ı, ¿ÚÎÈÓ, ·Ôı‹ÎË. - 110 Ù.Ì. 25ÂÙ›·˜ Û ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË, 4Ô˜ Ì 2 ˘/‰, Ì¿ÓÈÔ, w/c, ÛÙÔÓ ÕÓ·˘ÚÔ, ÚÒÙÔ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, Ì ı¤· fiÏÔ ÙÔÓ ¶·Á·ÛËÙÈÎfi. - 120 Ù.Ì. ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ÁˆÓÈ·Îfi 2Ô˜ Ì 3 ˘/‰, 2 Ì¿ÓÈ·, 1 w/c, ¿ÚÎÈÓ, ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·, ÚÔÛÈÙ‹ ÙÈÌ‹. - ∫·Ù¿ÛÙËÌ· 28 Ù.Ì., Ì ·Ù¿ÚÈ 28 Ù.Ì., ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ ∂ÚÌÔ‡. (042)

-----------------------------------BRUSALIS K. NERA International Estate Agency-Immobilien TËÏ.: (24230) 22795 - 22465, (24210) 35540 KÈÓ.: 697-3022534 ∂-mail: info@pelion-estate.gr www.pelion-estate.gr

ª∂∑√¡∂Δ∂™ ªÂ˙ÔÓ¤Ù· ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· 180 Ù.Ì. Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 250 Ù.Ì. 100 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ· (220.000 ∂), ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿. ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 77 Ù.Ì. ÂÈψ̤ÓË 20 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ· (140.000 ∂), ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿. BI§E™-OIKIE™ 1. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· ‰ÈÒÚÔÊË 250 Ù.Ì. 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 4 ÛÙÔ‡ÓÙÈÔ ÂÓÔ›ÎÈÔ 12.000 ∂ ÙËÓ ÛÂ˙fiÓ 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 125 Ù.Ì. ˘ÂÚ ÏÔ˘Í Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·, 100 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ÕÊËÛÛÔ˜. 2. μ›Ï· ˆÏÂ›Ù·È 250 Ù.Ì., Û 3 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù· ÔÈÎfi‰Ô, ¿Óˆ ÛÙÔ Î‡Ì·, ∞Á¯›·ÏÔ˜. 3. √π∫π∞ ·Ú·‰ÔÛȷ΋, ¤ÙÚÈÓË, ÙÚÈÒÚÔÊË, 240 Ù.Ì., Ì 1.000 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô ¶π¡∞∫∞Δ∂™. ∞ÓÙ·ÏÏ¿ÛÛÂÙ·È Ì ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÛÙÔ μfiÏÔ. 4. √ÈΛ· 120 Ù.Ì. Û 400 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Î·ÙÔÈ΋ÛÈÌË, ∫·Ù˯ÒÚÈ. 5. √ÈΛ· ¤ÙÚÈÓË ·Ú·‰ÔÛȷ΋ 100 Ù.Ì. Û 1.700 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·, μ˘˙›ÙÛ·. 6. √ÈΛ· 65 Ù.Ì. Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.300 Ù.Ì., 50 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ· ÕÊËÛÔ˜. 7. √ÈΛ· ¤ÙÚÈÓË 90 Ù.Ì. Ì ı¤·, ÂÈψ̤ÓË, ¶ÈӷοÙ˜. 8. ¶·Ú·‰ÔÛȷ΋, ¤ÙÚÈÓË, 4ÒÚÔÊË ÔÈΛ· 400 Ù.Ì., Ì ı¤· Î·È ÔÈÎfiÂ‰Ô 2 ÛÙÚ¤Ì., §Â¯ÒÓÈ·. ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ 150 Ù.Ì., Ì 60 Ù.Ì. ‚ÂÚ¿ÓÙ·, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, ÂÈψ̤ÓÔ, ¿Óˆ ÛÙÔ Î‡Ì·, ÛÙËÓ ∫. °·Ù˙¤·. ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÛÙ¤ÁË 110 Ù.Ì. π¿ÛÔÓÔ˜ Ì ™˘Ú›‰Ë. ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÛÙ¤ÁË πÛfiÁÂÈÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· 115 Ù.Ì. Ì ˘fiÁÂÈÔ 95 Ù.Ì. (ÂÓÔ›ÎÈÔ 16.000 ∂ ÙÔ ¯ÚfiÓÔ), 28˘ √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ Ì πˆÏÎÔ‡. OIKO¶E¢A 1.√ÈÎfiÂ‰Ô 2 ÛÙÚ. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ Ì ·Ï·È¿ ÎÙ›ÛÌ·Ù·, ∫¿Ùˆ °·Ù˙¤·. 2. √ÈÎfiÂ‰Ô 5.500 Ù.Ì., ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡, ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·, ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· ηٷÛ΢·ÛÙÈ΋ ÂÙ·ÈÚ›·. ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜. 3. ŒÓ· ÛÙÚ¤ÌÌ· ÔÈÎfiÂ‰Ô ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ ¿Óˆ ÛÙÔ Î‡Ì·, ∫¿Ï·ÌÔ˜. 4. √ÈÎfiÂ‰Ô 3,5 ÛÙÚÂÌÌ¿ÙˆÓ ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡, §Â¯ÒÓÈ·. 5. 312 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡, ı¤·, ∫·Ù˯ÒÚÈ.

™∞μμ∞Δ√ 30 ∞¶ƒπ§π√À 2011

6. √ÈÎfiÂ‰Ô 1.100 Ù.Ì., 50 Ì. ·fi ı¿Ï·ÛÛ· ÛÙËÓ ∫. °·Ù˙¤·. 7. √ÈÎfiÂ‰Ô 2 ÛÙÚ. Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·, ªËÏȤ˜. 8. √ÈÎfiÂ‰Ô 2 ÛÙÚ. ¿Óˆ ÛÙÔ Î‡Ì· ÌÂٷ͇ ∫·ÏÒÓ ¡ÂÚÒÓ-∫ÔÚÒÈ. 9. √ÈÎfiÂ‰Ô 1.500 Ù.Ì., Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·, ÕÓˆ °·Ù˙¤·. 10. √ÈÎfiÂ‰Ô 1.100 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ Ì ı¤·, ∫¿Ùˆ §Â¯ÒÓÈ·. 11. √ÈÎfiÂ‰Ô 2 ÛÙÚÂÌ., 50Ì. ·fi ı¿Ï·ÛÛ· ÛÙ· ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿. ¢›ÓÂÙ·È Î·È ·ÓÙÈ·ÚÔ¯‹. 12. √ÈÎfiÂ‰Ô 1.300 Ù.Ì. ¿Óˆ ÛÙÔ Î‡Ì·, ÛÙË ªËϛӷ-∞Á. ∞Ó‰Ú¤·˜. 13. ¢‡Ô ÔÈÎfi‰· 600 Ù.Ì. ¤Î·ÛÙÔ, 100Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ· ÛÙ· ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿. 14. √ÈÎfiÂ‰Ô 1 ÛÙÚ¤ÌÌ· Û 2 ‰ÚfiÌÔ˘˜ ÁˆÓ›·, ∞ÁÚÈ¿. ∂À∫∞πƒπ∞: ∂ÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ 650 Ù.Ì., Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 5.500 Ù.Ì. ÛÙÔ ¶∂¢π√¡ ÙÔ˘ ∞ƒ∂ø™. °›ÓÂÙ·È ‰È¢ÎfiÏ˘ÓÛË ‰·Ó›ˆÓ ̤ۈ TÚ·¤˙˘. °IA O§O TO ¶H§IO M¶POY™A§H™. (038)

¢IAºOPA

ΒΟΛΟΣ

∞¡∞∫À∫§ø™∏ - Αγοράζονται παλιά κοσμήματα, Τοπάλη 65 ισόγειο, μεταξύ Σωκράτους- Αλεξάνδρας Βόλος. Πληρ. τηλ. 6980-380461. (999)

¢π∞¡√ª∏ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ELIN κατ’ οίκον, με τις χαμηλότερες τιμές της αγοράς. Πληρ. τηλ. 24210-88894 και 6934-010182. (000)

------------------------------------

New Age Real Estate

∞°√ƒ∞∑ø

∞ÁÔÚ¤˜ - ˆÏ‹ÛÂȘ ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ ΔËÏ. 6941556044 ¶ø§√À¡Δ∞π ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞: - ¶·Ú·Ï›·, 98 Ù.Ì.+ 10 Ù.Ì. ·Ôı‹ÎË ÛÙÔ ‰ÒÌ·, Ï‹Úˆ˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ, ηıÈÛÙÈÎfi, ÈÙ·ÏÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó·, Ì¿ÓÈÔ, wc, 2 ˘/‰, ‰È·ÌÂÚ¤˜, ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·. - 2¿ÚÈ 60 Ù.Ì. 2Ô˘ ÔÚ. ¿ÓÂÙÔ Î·ıÈÛÙÈÎfi, 1 ˘/‰. ªÂÁ¿ÏË ÎÔ˘˙›Ó·, Ì¿ÓÈÔ ‰È·ÌÂÚ¤˜, ÌÈÛıˆÌ¤ÓÔ ÚÔ˜ 330 ¢ÚÒ ÌËÓÈ·›ˆ˜. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™ - ª∂∑√¡∂Δ∂™: - ªÔÓÔηÙÔÈΛ· ηÙÔÈ΋ÛÈÌË 90 Ù.Ì., Û¯¤‰ÈÔ ¶·Ú·Û΢ÔÔ‡ÏÔ˘, Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 142 Ù.Ì., ·/ı, Û.‰. 2,4 ÌÈÛıˆÌ¤ÓË Ò˜ ÙÔ ™Â٤̂ÚÈÔ ÚÔ˜ 295 ¢ÚÒ ÌËÓÈ·›ˆ˜. - ∞ÓÂÍ¿ÚÙËÙË ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 90 Ù.Ì. ÛÙËÓ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ Û ‰ÈÎfi Ù˘ ÔÈÎfiÂ‰Ô 1 ÛÙÚ. 2 ÂÈ¤‰ˆÓ, 3 ˘/‰, Ì¿ÓÈÔ wc, Ù˙¿ÎÈ, Î·È ·ÓÔÚ·ÌÈ΋ ı¤· ÛÙÔ μfiÏÔ Î·È ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. - ªÔ‡ÚÂÛÈ, ‰ÈÒÚÔÊË Î·ÙÔÈΛ· 100 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 280 Ù.Ì. 10ÂÙ›·˜, 2 ˘/‰, 2 Ì¿ÓÈ·, Ù˙¿ÎÈ, ΋Ô, Ì¿ÚÌÂÎÈÔ˘, ¿ÚÎÈÓ, ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤· ∞ÈÁ·›Ô. √π∫√¶∂¢∞: - AÁ. ™Ù¤Ê·ÓÔ˜, ÔÈÎfi‰· 600 Ù.Ì. Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤· μfiÏÔ Î·È ¶‹ÏÈÔ ·fi 90.000 ∂. (447)

παλαιά κοσμήματα, Ιωάννης Θ. Περεντίδης, Ελ. Βενιζέλου 10 (Ιωλκού). Πληρ. τηλ. 24210-25961, 6977233409, 6977-071554. (004)

∞ª∂™∞ ª∂Δƒ∏Δ∞ Ã∏ª∞Δ∞ ·fi ÙȘ ÈÛÙˆÙÈΤ˜ οÚÙ˜ ÂÓÙfi˜ 5’ ÏÂÙÒÓ Ì ‹ ¯ˆÚ›˜ ˘fiÏÔÈÔ, ˘¤Ú‚·ÛË ‹ ÙÚ›ÌËÓË Î·ı˘ÛÙ¤ÚËÛË ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ· ˘ÂÚ‰·ÓÂÈÛÌÔ‡ ‹ ΔÂÈÚÂÛ›·, ÌfiÓÔ Ì ÙËÓ Ù·˘ÙfiÙËÙ¿ Û·˜ ̤¯ÚÈ 48 ¿ÙÔΘ ÙÚ·Â˙ÈΤ˜ ‰fiÛÂȘ. ∂ÁÁ˘Ë̤ÓË Â͢ËÚ¤ÙËÛË Ì ˘¢ı˘ÓfiÙËÙ· Î·È ÂÌÈÛÙÔÛ‡ÓË. ∫·ıËÌÂÚÈÓ¿ Î·È ™·‚‚·ÙÔ·Úȷη Î. °ÂˆÚÁ›Ô˘, ÙËÏ. 6988888850, 6988888804, ÂÚ¯fiÌ·ÛÙ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Û·˜. (883)

AYTOKINHTA

∞°√ƒ∞∑ø

¶ø§∂πΔ∞π

PEUGEOT 206 μοντέλο 7/03, άψογο, λίγα χιλιόμετρα, σε γκαράζ. Δεκτός κάθε έλεγχος, τιμή συζητήσιμη. Πληρ. τηλ. 24210-62079. (425)

ÙÔȘ ÌÂÙÚËÙÔ›˜ παλιά χρυσά κοσμήματα και τιμαλφή. Κρατική άδεια. Κ. Καρτάλη 79, (μεταξύ Σωκράτους Αλεξάνδρας) ΒΟΛΟΣ. Τηλ. 24210-27705 και κινητό 6972-002809. (005)

™YNOIKE™IA 63χρονη συντ/χος, λεπτή, φινετσάτη, καλλιεργημένη. 59χρονη συν/χος, λεπτή, γοητευτικότατη, ευγενική, ανεξάρτητη. 57χρονη εκπαιδευτικός, εξαιρετικής εμφάνισης και επιπέδου, κοινωνική, με χιούμορ, εισοδήματα. 52χρονη, διαζευγμένη, κοινωνική, εξωστρεφής, ανεξάρτητη, ευπαρουσίαστη, επιθυμούν γνωριμία γάμου. §À¢π∞ Κεντρικής Ελλάδας, εχέμυθα, αποτελεσματικά. Τηλ. 2410-549797. (014)

ZHTOYNTAI

∑∏Δ∂πΔ∞π ¤ÌÂÈÚÔ˜ Ô‰ËÁfi˜ - ˆÏËÙ‹˜ ÁÈ· ‰È·ÓÔÌ‹ Á·Ï·ÎÙÔÎÔÌÈÎÒÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ Î·È ÙÔ˘ μfiÏÔ˘. ¶·Ú·Î·Ïԇ̠ÂÈÎÔÈÓˆÓ‹ÛÙ ÛÙÔ ÙËϤʈÓÔ 6977-476973. (371)

∑∏Δ∂πΔ∞π ÂÛˆÙÂÚÈ΋ ÔÈÎȷ΋ ‚ÔËıfi˜ ¯ˆÚ›˜ ÔÈÎÔÁÂÓÂȷΤ˜ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ ·fi 35 ¤ˆ˜ 50 ÂÙÒÓ ÁÈ· Ó· ÊÚÔÓÙ›˙ÂÈ ËÏÈÎȈ̤ÓÔ Î‡ÚÈÔ 85 ÂÙÒÓ Ô˘ ‰ÂÓ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ ÛÔ‚·Ú¿ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ˘Á›·˜. ∏ ‰È·ÌÔÓ‹ ÙÔ˘ Â›Ó·È ÙÔ˘˜ 6 ıÂÚÈÓÔ‡˜ Ì‹Ó˜ ÛÙË ™ÎfiÂÏÔ Î·È ÙÔ˘˜ ˘fiÏÔÈÔ˘˜ ¯ÂÈÌÂÚÈÓÔ‡˜ ÛÙÔ μfiÏÔ. ªËÓÈ·›· ηı·Ú‹ ·ÌÔÈ‚‹ 550 ¢ÚÒ. ¶ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÛÙ· ÙËϤʈӷ 24240-22311 Î·È 24240-22459. (424)

∞ª∂™ø™ ª∂Δƒ∏Δ∞ Ã∏ª∞Δ∞ ∞˘ıËÌÂÚfiÓ ·›ÚÓÂÙ ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ÔÛÔÛÙfi ÂÓÙfi˜ 5 ÏÂÙÒÓ ·fi 1.000-100.000 ∂ ̤ۈ ÙˆÓ ÈÛÙˆÙÈÎÒÓ Û·˜ ηÚÙÒÓ Ì ‹ ¯ˆÚ›˜ ˘fiÏÔÈÔ - ˘¤Ú‚·ÛË ‹ ÙÚ›ÌËÓË Î·ı˘ÛÙ¤ÚËÛË ·fi 12 ¤ˆ˜ 36 ¿ÙÔΘ ‰fiÛÂȘ. ∂ÁÁ˘Ë̤ÓË Â͢ËÚ¤ÙËÛË Ì ˘¢ı˘ÓfiÙËÙ· Î·È Â¯Â̇ıÂÈ·. ∫·ıËÌÂÚÈÓ¿ Î·È ™·‚‚·ÙÔ·Úȷη Î. °ÈÒÚÁÔ˜. ΔËÏ. 6984-558843, 6970403804, Ú·ÓÙ‚ԇ Î·È ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Û·˜. (246)

∞°√ƒ∞∑ø παλιά χρυσά, κοσμήματα - δόντια ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΕΡΕΝΤΙΔΗΣ, Ιωλκού 17 (έναντι ΟΤΕ). Απαραίτητα αστυνομική ταυτότητα. Πληρ. τηλ. 24210-36355. (997)

¢∞¡∂π∞ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ Μικρότερη δόση μέχρι 50%, μεγάλη διάρκεια αποπληρωμής, μικρότερο επιτόκιο: ΜΟΝΟ ΕΑΝ τα συγκεντρώσουμε σε μία τράπεζα. Πληροφορίες: 24210-20237, 6932-528388. (015)

(018)

∂¡∂ÃÀƒ√¢∞¡∂π™Δ∏ƒπ√ λειτουργεί με κρατική άδεια Ενέχυρα χρυσαφικών και κοσμημάτων. Πλήρης εχεμύθεια. Επίσης και αγορές χρυσαφικών σε ασυναγώνιστες τιμές. Κ. Καρτάλη 195 Β’. Τηλ. 2421042905. (056)

∫∂Δ∂ƒ ∞™Δƒ√§√°√™æÀÃ√∂ƒ∂À¡∏Δƒπ∞ Δ∞ƒø ¶Úfi‚Ï„Ë, ¤Ú¢ӷ, ηÙ‡ı˘ÓÛË. ªÂÙ·‚ÔÏ‹ Î·È ¶ÚÔÛÙ·Û›· ηٷÛÙ¿ÛÂˆÓ Û ı¤Ì·Ù· ™˘Ó·ÈÛıËÌ·ÙÈο, √ÈÎÔÁÂÓÂȷο, ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈο Î.Ï. øÚÔÛÎfiÈÔ - ™˘Ó·ÛÙÚ›·. ƒ·ÓÙ‚ԇ: 6982528471 Î·È ™·‚‚·ÙÔ·Úȷη.

∞ª∂™∞ ª∂Δƒ∏Δ∞ Ã∏ª∞Δ∞ ∞˘ıËÌÂÚfiÓ ·›ÚÓÂÙ ÙÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ÔÛÔÛÙfi ÂÓÙfi˜ 5’’ ·fi 1.000 - 100.000 ∂ ̤ۈ ÙˆÓ ÈÛÙˆÙÈÎÒÓ Û·˜ ηÚÙÒÓ Ì ‹ ¯ˆÚ›˜ ˘fiÏÔÈÔ - ˘¤Ú‚·ÛË ‹ ÙÚ›ÌËÓË Î·ı˘ÛÙ¤ÚËÛË ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ· ˘ÂÚ‰·ÓÂÈÛÌÔ‡, ÌfiÓÔ Ì ÙËÓ Ù·˘ÙfiÙËÙ¿ Û·˜ ·fi 12 ¤ˆ˜ 36 ¿ÙÔΘ ÙÚ·Â˙ÈΤ˜ ‰fiÛÂȘ. ∂ÁÁ˘Ë̤ÓË Â͢ËÚ¤ÙËÛË Ì ˘¢ı˘ÓfiÙËÙ· Î·È ÂÌÈÛÙÔÛ‡ÓË. ∫·ıËÌÂÚÈÓ¿ Î·È ™·‚‚·ÙÔ·Úȷη, Î. ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜. ΔËÏ. 6980-260800, 6983-709760. ∂Ú¯fiÌ·ÛÙÂ Î·È ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Û·˜. (245)

(007)

∫∂¡Δƒ√ ¶∞ƒ∞æÀÃ√§√°π∞™ ª∂§§√¡Δ√§√°π∞™ Î. ∂πƒ∏¡∏ - Î. ƒπ¡∞

ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ - ΠΡΟΣΩΠΙΚΑΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΚΑΡΤΕΣ Μικρότερη δόση μέχρι 60% ΜΟΝΟ ΕΑΝ συγκεντρωθούν σε μία τράπεζα. ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΕ. Πληροφορίες: 24210-20237, 6932-528388. (016)

Χαρτομαντεία ...........25 ευρώ Αστρολογία ..............25 ευρώ Καφεμαντεία ............15 ευρώ Κρυσταλλομαντεία ...35 ευρώ Ενόραση - διόραση ..55 ευρώ Οραματισμός ............35 ευρώ

¢∞¡∂π∞

Για τα ραντεβού σας 6989176612 (055)

¶∞¡∂¶π™Δ∏ªπ√ £∂™™∞§π∞™ ™Ã√§∏ ∂¶π™Δ∏ªø¡ À°∂π∞™ Δª∏ª∞ π∞Δƒπ∫∏™ ¶ƒ√°ƒ∞ªª∞ ª∂Δ∞¶ΔÀÃπ∞∫ø¡ ™¶√À¢ø¡ ¶ƒøΔ√μ∞£ªπ∞ ºƒ√¡Δπ¢∞ À°∂π∞™

Γραμματεία Νέο Κτίριο Ιατρικής, Πτέρυγα 2, 4ος όρ. ΒΙΟΠΟΛΙΣ (πρώην Μεζούρλο), Λάρισα Τηλ. 2410-685708, 2410-685710 Fax 2410-685554

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Στο πλαίσιο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας σε σύμπραξη με το Τμήμα Νοσηλευτικής του ΤΕΙ Λάρισας, με τίτλο “Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας” , καλούνται οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι μεταπτυχιακοί φοιτητές για το ακαδ. έτος 2011-2012 να υποβάλουν στη Γραμματεία του ΠΜΣ τα παρακάτω δικαιολογητικά: 1. Αίτηση Συμμετοχής (στη Γραμματεία & στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ). 2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα (φόρμα βιογραφικού στη Γραμματεία & στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ). 3. Αντίγραφο πτυχίου (επικυρωμένο) ή βεβαίωση ότι ο υποψήφιος εκπλήρωσε τις εκπαιδευτικές του υποχρεώσεις. Στις περιπτώσεις πτυχιούχων πανεπιστημίων της αλλοδαπής συνυποβάλλεται πιστοποιητικό αναγνώρισης από ΔΟΑΤΑΠ. 4. Αναλυτική Βαθμολογία (επικυρωμένο). 5. Επιστημονικές δημοσιεύσεις, διακρίσεις, αποδεικτικά επαγγελματικής ή ερευνητικής δραστηριότητας (εάν υπάρχουν). 6. Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας (εάν υπάρχουν). 7. Επικυρωμένη φωτοτυπία δυο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας. 8. Αποδεικτικά ξένων γλωσσών (τουλάχιστον Αγγλικής) (επικυρωμένα). 9. Τέσσερις φωτογραφίες ταυτότητας. Υποβολή αιτήσεων από 02 Μαΐου 2011 έως και 20 Μαΐου 2011 και ώρες 10:00 έως 13:00. Η Αίτηση Συμμετοχής και το Βιογραφικό Σημείωμα παρακαλούμε να αποσταλούν ΚΑΙ ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: acare@med.uth.gr Περισσότερες σχετικές πληροφορίες υπάρχουν στην ιστοσελίδα του Ιατρικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (www.med.uth.gr) και στην ιστοσελίδα του Τμήματος Νοσηλευτικής του ΤΕΙ Λάρισας (www.teilar.gr). Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι των Τμημάτων των Σχολών Επιστημών Υγείας των Πανεπιστημίων ή αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων των Σχολών Επιστημών Υγείας των ΤΕΙ. Κατ’ εξαίρεση γίνονται δεκτοί απόφοιτοι ΑΕΙ και ΤΕΙ, των οποίων θα συνεκτιμάται η αποδεδειγμένη επαγγελματική και ερευνητική εμπειρία σε υπηρεσίες υγείας. Το ποσοστό αυτής της κατηγορίας δεν θα μπορεί να υπερβεί το 5% του συνόλου των εισακτέων. Ο αριθμός των εισακτέων είναι 30 κατ’ ανώτατο όριο. Η Επιτροπή Επιλογής θα συνεκτιμήσει το βαθμό πτυχίου, τη βαθμολογία στα σχετικά με το ΠΜΣ προπτυχιακά μαθήματα, την επίδοση στη διπλωματική εργασία (όπου προβλέπεται), τυχόν ερευνητική ή επαγγελματική δραστηριότητα και τη γνώση ξένων γλωσσών. Η Επιτροπή Επιλογής θα καλέσει σε συνέντευξη - προφορική εξέταση όσους από τους υποψήφιους πληρούν τις τυπικές και τις ουσιαστικές προϋποθέσεις. Η διάρκεια σπουδών είναι 4 εξάμηνα. Η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι υποχρεωτική. Τα δίδακτρα του ΠΜΣ ανέρχονται στα 1.250 € ανά εξάμηνο. Διεύθυνση επικοινωνίας Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας - Τμήμα Ιατρικής Γραμματεία ΠΜΣ “Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας” Νέο κτίριο Ιατρικής Πτέρυγα 2, 4ος όροφος Βιόπολις (πρώην Μεζούρλο), Λάρισα Υπόψη κας Αργυρώς Βλάχου ή κας Ντίνας Τζερεμέ Τηλ.: 2410-685708 και 2410-685710. Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος του ΠΜΣ Καθηγητής Κ. ΓΟΥΡΓΟΥΛΙΑΝΗΣ


35

™∞μμ∞Δ√ 30 ∞¶ƒπ§π√À 2011

∂§§∏¡π∫∏ ¢∏ª√∫ƒ∞Δπ∞ ¢∏ª√Δπ∫∏ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∏ À¢ƒ∂À™∏™ - ∞¶√Ã∂Δ∂À™∏™ ª∂π∑√¡√™ ¶∂ƒπ√Ã∏™ μ√§√À

¢π∂À£À¡™∏: ∫ø¡™Δ∞¡Δ∞ 141 Δ.∫.: 38221, μ√§√™ ΔËÏ.: 24210 75126 FAX: 24210 75135

μfiÏÔ˜, 29 ∞¶ƒπ§π√À 2011 ∞Ú›ıÌ. ¶ÚˆÙ.: 2597

σε πίνακες κατά ειδικότητα με βάση το κριτήριο της εντοπιότητας με την εξής σειρά: Για όλες τις θέσεις: (1) Προηγούνται οι δημότες του Δήμου Βόλου (Α’ βαθμός εντοπιότητας) (2) Έπονται οι δημότες των άλλων Δήμων και Κοινοτήτων του Νομού Μαγνησίας (Β’ βαθμός εντοπιότητας) (3) Έπονται οι μόνιμοι κάτοικοι όλων των Νομών της χώρας (Γ’ βαθμός εντοπιότητας). μ∞£ª√§√°∏™∏ §√π¶ø¡ ∫ƒπΔ∏ƒπø¡ Η σειρά κατάταξης των υποψηφίων που έχουν την ίδια εντοπιότητα καθορίζεται μεταξύ τους με τα ακόλουθα κριτήρια:

∞¡∞∫√π¡ø™∏ ÁÈ· ÙË Û‡Ó·„Ë ™Àªμ∞™∏™ ∂ƒ°∞™π∞™ √ƒπ™ª∂¡√À Ã√¡√À ∏ ¢∏ª√Δπ∫∏ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∏ À¢ƒ∂À™∏™ - ∞¶√Ã∂Δ∂À™∏™ ª∂π∑√¡√™ ¶∂ƒπ√Ã∏™ μ√§√À (¢∂À∞ªμ) Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 20 παρ.4 του Ν. 2738/1999, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν. 2. Τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ.5 του Ν. 3146/2003, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν. 3. Την Απόφαση αριθμ.4/07-02-2011 του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑΜΒ όπως εγκρίθηκε με την αριθμ.392/15117/30-03-2011 Απόφαση της Γενικής Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδος. 4. Την Απόφαση αριθμ.5/07-02-2011 του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑΜΒ όπως εγκρίθηκε με την αριθμ.5376/31003/20-04-2011 Απόφαση της Γενικής Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδος. 5. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΦΕΚ 970/26.05.2008 τεύχος Β’) της Επιχείρησης. ∞Ó·ÎÔÈÓÒÓÂÈ Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριάντα πέντε (35) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Μείζονος Περιοχής Βόλου (ΔΕΥΑΜΒ), που εδρεύει στο Βόλο, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

¶π¡∞∫∞™ μ: ∞¶∞πΔ√Àª∂¡∞ ¶ƒ√™√¡Δ∞ (·Ó¿ Έ‰ÈÎfi ı¤Û˘) ∫ˆ‰ÈÎfi˜ ı¤Û˘: 100 Δ›ÙÏÔ˜ ÛÔ˘‰ÒÓ Î·È ÏÔÈ¿ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓ· (Ù˘Èο & Ù˘¯fiÓ ÚfiÛıÂÙ·) ÚÔÛfiÓÙ·: Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα (παρ.2 άρθρο 5 Ν.2527/97). ∫ˆ‰ÈÎfi˜ ı¤Û˘: 101 Δ›ÙÏÔ˜ ÛÔ˘‰ÒÓ Î·È ÏÔÈ¿ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓ· (Ù˘Èο & Ù˘¯fiÓ ÚfiÛıÂÙ·) ÚÔÛfiÓÙ·: ∫Àƒπ∞ ¶ƒ√™√¡Δ∞: Α) Δίπλωμα Ι.Ε.Κ. ειδικοτήτων (α) τεχνικού αυτοκινήτου οχημάτων ή (β) εκπαιδευτή υποψηφίων οδηγών αυτοκινήτων ή πτυχίο Α’ ή Β’ κύκλου σπουδών Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου (ΤΕΕ) ειδικότητας Μηχανών και Συστημάτων Αυτοκινήτου ή απολυτήριος τίτλος Ενιαίου Πολυ-κλαδικού Λυκείου τμήματος Μηχανικών αυτοκινήτων ή Τεχνικής Επαγγελ-ματικής Σχολής Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ειδικότητας Μηχανών Αυτό-κινήτου ή σχολής Μαθητείας Ο.Α.Ε.Δ. του Ν. 1346/83 ειδικότητας Μηχανοτεχνίτη αυτοκινήτου ή συναφούς ειδικότητας, δηλαδή: Τεχνικού Ηλεκτρολόγου Αυτοκινήτων Οχημάτων ΙΕΚ ή Ηλεκτρολογικών Συστημάτων Αυτοκινήτου ή Ηλεκτρομηχανικών Συστημάτων και Αυτοματισμού Αυτοκινήτου ΤΕΕ ή Ηλεκτρικού Συστήματος Αυτοκινήτου ΤΕΣ δευτεροβάθμιας εκπαί-δευσης ή ηλεκτροτεχνίτη αυτοκινήτων σχολής μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν. 1346/1983 ή Τεχνικού Μηχανοτρονικής ΙΕΚ ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας. Β) Ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης Γ’ κατηγορίας. Γ) Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ), σύμφωνα με τα οριζόμενα στις Ειδικές Επισημάνσεις - (Συμπληρωματικές διευκρινίσεις για οδηγούς). ¶ƒ√™√¡Δ∞ ∞’ ∂¶π∫√Àƒπ∞™: Σε περίπτωση που δεν καθίσταται δυνατή η πλήρωση των θέσεων από υποψηφίους με τα προσόντα της προηγούμενης παραγράφου, επιτρέπεται η πρόσληψη με προσόν διορισμού οποιοδήποτε απολυτήριο τίτλο σχολικής μονάδας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμο τίτλο σχολών της αλλοδαπής και επιπλέον: α) ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης Γ’ κατηγορίας και β) Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ), σύμφωνα με τα οριζόμενα στις Ειδικές Επισημάνσεις - (Συμπληρωματικές διευκρινίσεις για οδηγούς). ¶ƒ√™√¡Δ∞ μ’ ∂¶π∫√Àƒπ∞™: Σε περίπτωση που δεν καθίσταται δυνατή η πλήρωση των θέσεων από υποψηφίους με τα προσόντα της προηγούμενης παραγράφου, επιτρέπεται η πρόσληψη με προσόν διορισμού τίτλο Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (δηλ. απολυτήριο τίτλο τριταξίου Γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου), ή ισοδύναμο απολυτήριο τίτλο κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή απολυτήριο τίτλο Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής και επιπλέον: α) ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης Γ’ κατηγορίας και β) Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ), σύμφωνα με τα οριζόμενα στις Ειδικές Επισημάνσεις - (Συμπληρωματικές διευκρινίσεις για οδηγούς) και αντίστοιχη εμπειρία τριών (3) ετών τουλάχιστον. ¶ƒ√™√¡Δ∞ °’ ∂¶π∫√Àƒπ∞™: Σε περίπτωση που δεν καθίσταται δυνατή η πλήρωση των θέσεων από υποψηφίους με τα προσόντα της προηγούμενης παραγράφου, επιτρέπεται η πρόσληψη με προσόν διορισμού τίτλο Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (δηλ. απολυτήριο τίτλο τριταξίου Γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου), ή ισοδύναμο απολυτήριο τίτλο κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή απολυτήριο τίτλο Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής και επιπλέον: α) ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης Γ’ κατηγορίας και β) Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ), σύμφωνα με τα οριζόμενα στις Ειδικές Επισημάνσεις - (Συμπληρωματικές διευκρινίσεις για οδηγούς) και αντίστοιχη εμπειρία έξι (6) μηνών τουλάχιστον. Οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών. ∂¡Δ√¶π√Δ∏Δ∞ Οι υποψήφιοι που διαθέτουν τα απαιτούμενα προσόντα κατατάσσονται

∂ª¶∂πƒπ∞ μ∞£ª√§√°√Àª∂¡∏ ∂ª¶∂πƒπ∞ À¶√æ∏ºπø¡ ∫∞Δ∏°√ƒπ∞™ ¢∂ Ως βαθμολογούμενη εμπειρία για τον παρακάτω κωδικό θέσεων νοείται η απασχόληση με σχέση εργασίας ή σύμβαση έργου στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα ή άσκηση επαγγέλματος σε καθήκοντα ή έργα συναφή με το αντικείμενο της προς πλήρωση θέσης. ∫ø¢π∫√™ £∂™∂ø¡: 101 ∂ª¶∂πƒπ∞ ∫∞π Δƒ√¶√™ ∞¶√¢∂π•∏™: Η εμπειρία λαμβάνεται υπόψη μετά την απόκτηση της ζητούμενης, από την παρούσα ανακοίνωση άδειας άσκησης επαγγέλματος ή άλλης επαγγελματικής άδειας. Για την απόδειξη της εμπειρίας αυτής βλ. δικαιολογητικά περίπτωση Α(1) ή Ειδικές περιπτώσεις απόδειξης εμπειρίας του Παραρτήματος ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ) - ΚΕΦΑΛΑΙΟ IΙ., στοιχείο 19. Πιστοποιητικά απόδειξης εμπειρίας. μ∞£ª√§√°√Àª∂¡∏ ∂ª¶∂πƒπ∞ À¶√æ∏ºπø¡ ∫∞Δ∏°√ƒπ∞™ À∂ Ως βαθμολογούμενη εμπειρία για τον παρακάτω κωδικό θέσεων της κατηγορίας υποχρεωτικής εκπαίδευσης (ΥΕ) λαμβάνεται υπόψη η απασχόληση σε οποιαδήποτε καθήκοντα. ∫ø¢π∫√™ £∂™∂ø¡: 100 ∂ª¶∂πƒπ∞ ∫∞π Δƒ√¶√™ ∞¶√¢∂π•∏™: Για την απόδειξη της εμπειρίας αυτής βλ. δικαιολογητικά περίπτωση Γ ή Ειδικές περιπτώσεις απόδειξης εμπειρίας του Παραρτήματος ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ) - ΚΕΦΑΛΑΙΟ IΙ., στοιχείο 19. Πιστοποιητικά απόδειξης εμπειρίας. Οι τρόποι υπολογισμού της εμπειρίας για όλες τις ειδικότητες περιγράφονται αναλυτικά στο “Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)” (βλ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ I., ενότητα Ε., υποενότητα “ΤΡΟΠΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ” ). ∞¶∞ƒ∞πΔ∏Δ∞ ¢π∫∞π√§√°∏Δπ∫∞ Οι υποψήφιοι για την απόδειξη των ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β), των λοιπών ιδιοτήτων τους και της εμπειρίας τους οφείλουν να προσκομίσουν, νομίμως επικυρωμένα, όλα τα απαιτούμενα από την παρούσα ανακοίνωση και το “Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)” δικαιολογητικά. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στο “Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)” . ∫∂º∞§∞π√ ¶ƒøΔ√: ¢ËÌÔÛ›Â˘ÛË Ù˘ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ˘ Περίληψη της παρούσας ανακοίνωσης, να δημοσιευθεί σε δύο (2) ημερήσιες τοπικές εφημερίδες του νομού, εφόσον εκδίδονται. Σε περίπτωση που εκδίδεται μία εφημερίδα (ημερήσια ή εβδομαδιαία) η δημοσίευση θα γίνει στην εφημερίδα αυτή δύο (2) φορές. Ανάρτηση ολόκληρης της ανακοίνωσης [μαζί με το “Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)” ] να γίνει στο κατάστημα της υπηρεσίας μας και στο χώρο των ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Βόλου, στoν οποίo εδρεύει η υπηρεσία. Θα συνταχθεί και σχετικό πρακτικό ανάρτησης στο φορέα. ∫∂º∞§∞π√ ¢∂ÀΔ∂ƒ√: ÀÔ‚ÔÏ‹ ·ÈÙ‹ÛÂˆÓ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την ειδική αίτηση που θα παραλάβουν από την Υπηρεσία μας και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Κωνσταντά 141 Βόλος, απευθύνοντάς την στο Διοικητικό Τμήμα υπόψη κ. Μακρή Θάλειας (τηλ. επικοινωνίας: 24210 75126). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων. Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΔΕ ή ΥΕ). Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία. Κατ’ εξαίρεση, σώρευση θέσεων δύο κατηγοριών και συγκεκριμένα κατηγοριών ΔΕ και ΥΕ επιτρέπεται μόνο όταν στην ανακοίνωση προβλέπονται τόσο θέσεις κατηγορίας ΔΕ που μπορεί να καλυφθούν επικουρικώς με εμπειρία και τίτλο υποχρεωτικής εκπαίδευσης, όσο και θέσεις κατηγορίας ΥΕ. Στην περίπτωση αυτή ο υποψήφιος της ΥΕ κατηγορίας θα χρησιμοποιήσει μία μόνο αίτηση στην οποία θα αναγράψει κατά σειρά προτίμησης το σύνολο των θέσεων (κατηγοριών ΔΕ και ΥΕ) που επιδιώκει. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι πέντε (05) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας μας και στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες. ∫∂º∞§∞π√ ΔƒπΔ√: ∫·Ù¿Ù·ÍË ˘Ô„ËÊ›ˆÓ Αφού η υπηρεσία μας επεξεργαστεί τις αιτήσεις των υποψηφίων, τους κατατάσσει βάσει των κριτηρίων του νόμου (όπως αναλυτικά αναφέρονται στο Παράρτημα της ανακοίνωσης). Η κατάταξη των υποψηφίων, βάσει της οποίας θα γίνει η τελική επιλογή για την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, πραγματοποιείται ως εξής: 1. Πρώτα απ’ όλα οι υποψήφιοι κατατάσσονται στους πίνακες κατάταξης για τους κωδικούς θέσης που έχουν επιλέξει με βάση το βαθμό εντοπιότητας που διαθέτουν (Α’, Β’, κ.ο.κ.).

2. Μεταξύ των υποψηφίων με την ίδια εντοπιότητα προηγούνται οι έχοντες τα κύρια προσόντα και ακολουθούν οι έχοντες τα επικουρικά (Α’, Β’ επικουρίας κ.ο.κ.). 3. Η σειρά κατάταξης μεταξύ αυτών που έχουν την ίδια εντοπιότητα και τα ίδια προσόντα (κύρια ή επικουρικά), γίνεται με βάση τη βαθμολογία που συγκεντρώνουν στα βαθμολογούμενα κριτήρια (χρόνος ανεργίας, αριθμός τέκνων πολύτεκνης οικογένειας, αριθμός ανήλικων τέκνων, μονογονεϊκές οικογένειες, βαθμός τίτλου σπουδών, εμπειρία). 4. Στην περίπτωση ισοβαθμίας υποψηφίων στη συνολική βαθμολογία προηγείται αυτός που έχει τις περισσότερες μονάδες στο πρώτο βαθμολογούμενο κριτήριο (χρόνος ανεργίας) και, αν αυτές συμπίπτουν, αυτός που έχει τις περισσότερες μονάδες στο δεύτερο κριτήριο (αριθμός τέκνων πολύτεκνης οικογένειας) και ούτω καθεξής. Αν εξαντληθούν όλα τα κριτήρια, η σειρά μεταξύ των υποψηφίων καθορίζεται με δημόσια κλήρωση. ∫∂º∞§∞π√ Δ∂Δ∞ƒΔ√: ∞Ó¿ÚÙËÛË ÈÓ¿ÎˆÓ Μετά την κατάρτιση των πινάκων, η υπηρεσία μας θα αναρτήσει, το αργότερο μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής, τους πίνακες κατάταξης των υποψηφίων στο κατάστημα των γραφείων μας, ενώ θα συνταχθεί και σχετικό πρακτικό ανάρτησης το οποίο θα υπογραφεί από δύο (2) υπαλλήλους της υπηρεσίας. ∫∂º∞§∞π√ ¶∂ª¶Δ√: ¶ÚfiÛÏË„Ë Η υπηρεσία προσλαμβάνει το προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου αμέσως μετά την κατάρτιση των πινάκων κατάταξης των υποψηφίων. Προσληφθέντες οι οποίοι αποχωρούν πριν από τη λήξη της σύμβασής τους, αντικαθίστανται με άλλους από τους εγγεγραμμένους και διαθέσιμους στον πίνακα της οικείας ειδικότητας, κατά τη σειρά εγγραφής τους σε αυτόν. Σε κάθε περίπτωση, οι υποψήφιοι που προσλαμβάνονται λόγω αντικατάστασης αποχωρούντων υποψηφίων, απασχολούνται για το υπολειπόμενο, κατά περίπτωση, χρονικό διάστημα και μέχρι συμπληρώσεως της εγκεκριμένης διάρκειας της σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου. √ ¶ƒ√∂¢ƒ√™ ¢.™. ¢∂À∞ªμ ∞§∂•∞¡¢ƒ√™ μ√À§°∞ƒ∏™

°¡ø™Δ√¶√π∏™∏ °∞ª√À Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΒΛΑΧΑΚΗΣ του Κωνσταντίνου και της Αποστολίας το γένος Ιατρού, που γεννήθηκε στο Βόλο και κατοικεί στο Βόλο και η ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ ΠΑΠΑ του Spiro και της Viollandi το γένος Kocibellinj που γεννήθηκε στην Κορυτσά Αλβανίας και κατοικεί στο Βόλο, πρόκειται να παντρευτούν στο Βόλο.

¶ƒ√™∫§∏™∏ ™∂ °∂¡π∫∏ ™À¡∂§∂À™∏ Ετήσια Απολογιστική Συνέλευση Τετάρτη 4/5/2011 στο PARK HOTEL ώρα 20.00. Σε περίπτωση μη απαρτίας στον ίδιο χώρο στις 20.30. Ιατρικός Σύλλογος Μαγνησίας

∂§§∏¡π∫∏ ¢∏ª√∫ƒ∞Δπ∞ ¡√ª√™ ª∞°¡∏™π∞™ ¢∏ª√™ ∞§ªÀƒ√À

Ταχ. Δ/νση: Αλμυρός - Τ.Κ.: 37 100 Πληρ.: Μ. Γκίκα Τηλ.: 24223-50232 - Fax: 24220-29014

Αλμυρός 26/04/2011 Αριθ. Πρωτ.: 5403 ΘΕΜΑ: 3η Ανάρτηση Τοπογραφικής Αποτύπωσης και Κτηματολογικών Πινάκων της “Πολεοδομικής μελέτης Δ.Δ. Κοκκωτών” του Δήμου Αλμυρού

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι ιδιοκτήτες οικοπέδων που βρίσκονται στον οικισμό Κοκκωτών του Δήμου Αλμυρού, να λάβουν γνώση της 3ης Ανάρτησης της Τοπογραφικής Αποτύπωσης και των Κτηματολογικών Πινάκων, της ανωτέρω μελέτης. Η υπόψη μελέτη θα παραμείνει αναρτημένη δεκαπέντε (15) ημέρες κατά το χρονικό διάστημα από 2 Μαΐου έως 16 Μαΐου 2011. Στο διάστημα αυτό οι ενδιαφερόμενοι ιδιοκτήτες καλούνται να προσκομίσουν τίτλους ιδιοκτησίας, να συμπληρώσουν τις προβλεπόμενες από το Νόμο δηλώσεις ιδιοκτησίας και να υποβάλουν τυχόν ενστάσεις κατά των Κτηματογραφικών Διαγραμμάτων και Πινάκων. Οι παραπάνω διαδικασίες θα λάβουν χώρα στο Δημοτικό Κατάστημα Αλμυρού τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Ο Αντιδήμαρχος Ηλίας Τσαμπίρας

∂˘¯·ÚÈÛÙ‹ÚÈÔ Ευχαριστούμε την À¶∏ƒ∂™π∞ ∫∞£∞ƒπ√Δ∏Δ√™ του Δήμου Βόλου για τα μέτρα που έλαβε σχετικά με το πρόβλημα των απορριμμάτων στην οδό Ιωλκού με Τ. Οικονομάκη. Οι περίοικοι


36

™∞μμ∞Δ√ 30 ∞¶ƒπ§π√À 2011

¢IKA™TIKA ¢HMO™IEYMATA ΑΡΙΘΜΟΣ 3.412 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΚΑΤΑΣΧΕΤΗΡΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ Ο υπογεγραμμένος δικαστικός επιμελητής του Πρωτοδικείου Βόλου ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΡ. ΜΑΤΣΟΣ κάτοικος Βόλου Αντωνοπούλου αρ. 91 Δηλώνω ότι Την (18η) δεκάτη ογδόη του μηνός ΜΑΪΟΥ του δύο χιλιάδες ένδεκα (2011) έτους ημέρα Τετάρτη και από ώρας 4ης απογευματινής έως και ώρα 5η απογευματινή στο Βόλο του Δήμου Βόλου και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Ειρηνοδικείου Βόλου που βρίσκεται στο Δικαστικό Μέγαρο Βόλου, στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου μεταξύ των οδών Γ. Καρτάλη και Ανθ. Γαζή, έναντι της πλατείας Ελευθερίας, όπου ο τόπος των δημοσίων και αναγκαστικών πλειστηριασμών της περιφέρειας του Ειρηνοδικείου και Υποθηκοφυλακείου Βόλου, ενώπιον της επί του πλειστηριασμού υπαλλήλου, συμβολαιογράφου Βόλου κ. Πιπίνας Γεωργίου Καλομέρα ή του νομίμου αναπληρωτή της, με επίσπευση της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία “ΤΡΑΠΕΖΑ EFG Eurobank Ergasias Ανώνυμη Εταιρεία (Ι ΕΦ ΤΖΙ Γιούρομπανκ Εργκαζίας)” και το διακριτικό τίτλο “Eurobank Ergasias” που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Όθωνος, αριθμός 8 και εκπροσωπείται σύμφωνα με το Νόμο, με αριθμό Μ.Α.Ε 6068/06/Β/86/07 και Α.Φ.Μ. 094014250, η οποία υποκατέστησε στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της την πρώην Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία με την επωνυμία “ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α.Ε.” ως καθολική διάδοχος αυτής, συνεπεία συγχωνεύσεως με απορρόφηση αυτής την 07-092000 (ημέρα καταχωρήσεως στο Μ.Α.Ε. της υπ’ αριθμόν Κ2/11540/07-09-2000 σχετικής εγκριτικής αποφάσεως της αρμόδιας αρχής και των λοιπών εκ του νόμου απαιτούμενων στοιχείων σχετικές ανακοινώσεις υπ’ αριθ. Κ2/11540/07-09-2000 και Κ2/11582/07-09-2000, οι οποίες νόμιμα δημοσιεύθηκαν στο υπ’ αριθμ. 8.391/13-09-2000 Φ.Ε.Κ, Τ.Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), πλειστηριάζεται αναγκαστικά η παρακάτω περιγραφόμενη ακίνητη περιουσία του οφειλέτη ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΠΟΥΡΟΓΙΑΝΝΗ του Θωμά και της Κωνσταντίας, κατοίκου Λαμίας, οδός Βύρωνος αρ. 13, η οποία κατασχέθηκε αναγκαστικά με την με αριθμό 3.395 και από 25Φεβρουαρίου-2011 κατασχετήρια έκθεσή μου, δηλαδή πλειστηριάζονται οι παρακάτω αναφερόμενες και περιγραφόμενες οριζόντιες ιδιοκτησίες, κατά την έννοια των διατάξεων του ν. 3741/1929 “περί ιδιοκτησίας κατ’ ορόφους” όπως αυτός ισχύει σήμερα και τα άρθρα 1002 και 1117 ΑΚ, πολυώροφης οικοδομής που βρίσκεται εντός του εγκεκριμένου σχεδίου της πόλης του Βόλου του πρώην ομωνύμου Δήμου και ήδη Δημοτικής Ενότητας του Δήμου Βόλου, στην περιφέρεια του Ειρηνοδικείου και Υποθηκοφυλακείου Βόλου, στη συνοικία “Νεάπολη” στην οδό Φιλικής Εταιρείας αρ. 46 (μεταξύ των οδών Γκούρα και Καψάλη) επί οικοπέδου εκτάσεως μέτρων τετραγωνικών πεντακοσίων εβδομήντα και είκοσι εκατοστά (570,20) το οποίο εμφαίνεται με τα στοιχεία ΑΒΓΔΑ στο από 1909-1991 τοπογραφικό διάγραμμα του πολιτικού μηχανικού Κώστα Μπουρογιάννη, που προσαρτάται στο υπ’ αριθμόν 14804/1991 συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Βόλου Δήμητρας Ζαχογιώργου και συνορεύει κατά το ανωτέρω διάγραμμα ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΑ με ιδιοκτησία Γεωργίου Κλεάνθη - Γαλιάτη, ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΑ με την οδό Φιλικής Εταιρείας.

ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΑ με ιδιοκτησία Μουταφίδη και ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΑ με ιδιοκτησίες Πάνου και Τζουβάκα, μετά των συστατικών αυτής της οριζόντιας ιδιοκτησίας μερών και παραρτημάτων αυτών και μετά των αναλογούντων σε αυτήν ποσοστών εξ αδιαιρέτου επί του οικοπέδου και επί των κοινοκτήτων και κοινοχρήστων χώρων, πραγμάτων και εγκαταστάσεων της πολυκατοικίας αυτής, δηλαδή πλειστηριάζονται: Α) Η με στοιχεία ΓΙΩΤΑ ΔΥΟ (Ι-2) αυτοτελή ανεξάρτητη, οριζόντια ιδιοκτησία του ισογείου ορόφου, της παραπάνω περιγραφόμενης στη συνοικία “Νεάπολη” του Δήμου Βόλου και παρά την οδό Φιλικής Εταιρείας αρ. 46 (μεταξύ των οδών Γκούρα και Καψάλη) κείμενης πολυώροφης οικοδομής, που απεικονίζεται με τα στοιχεία αυτά και στο σχεδιάγραμμα κάτοψης του ισογείου ορόφου που είναι προσαρτημένο στο υπ’ αριθμόν 15446/1993 συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Βόλου Δήμητρας Ζαχογιώργου, το γένος Μαυριδοπούλου, έχει επιφάνεια μέτρα τετραγωνικά 174,42, ποσοστό συνιδιοκτησίας σε ολόκληρο το οικόπεδο 250/1000 εξ αδιαιρέτου, που αντιστοιχεί σε μέτρα τετραγωνικά 142,50, αποτελείται από έναν ενιαίο χώρο, εντός του οποίου εμπεριέχεται και χωριστή μεταλλική κατασκευή περίπου είκοσι (20) τετραγωνικών μέτρων που χρησιμοποιείται ως γραφείο, με πατάρι που χωρίζεται σε δύο (2) χώρους, W.C. και αποδυτήριο. Η αυτοτελής αυτή οριζόντια ιδιοκτησία είναι μισθωμένη και χρησιμοποιείται ως συνεργείο επισκευής αυτοκινήτων. Σ’ ολόκληρη την πλευρά προς την οδό Φιλικής Εταιρείας υπάρχει συρόμενη πόρτα. Επίσης γίνεται μνεία ότι δεν υπάρχει διαχωριστικός τοίχος μεταξύ της οριζόντιας αυτής ιδιοκτησίας με στοιχεία Γιώτα Δύο (Ι-2) και της με στοιχεία Γιώτα ένα (Ι-1) οριζόντιας ιδιοκτησίας, του ορόφου αυτού. Η κατασχεθείσα αυτή οριζόντια ιδιοκτησία συνορεύει: ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΑ εν μέρει με την με τα στοιχεία Γιώτα Ένα (Ι-1) αυτοτελή ιδιοκτησία του ισογείου και εν μέρει με κλιμακοστάσιο της οικοδομής και χώρο εισόδου αυτής. ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΑ εν μέρει με κλιμακοστάσιο της οικοδομής και εν μέρει με την οδό Φιλικής Εταιρείας. ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΑ με όριο ξένης ιδιοκτησίας (Μουταφίδη) και ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΑ με ακάλυπτο χώρο. Εκτιμήθηκε κατά την κατάσχεση αντί ποσού (246.000,00) διακοσίων σαράντα έξι χιλιάδων ΕΥΡΩ. Τιμή πρώτης προσφοράς τα 2/3 της αξίας εκτιμήσεως, ήτοι το ποσό των (164.000,00) εκατόν εξήντα τεσσάρων χιλιάδων ΕΥΡΩ. Β) Η με στοιχεία ΑΛΦΑ ΔΥΟ (Α-2) αυτοτελή, ανεξάρτητη, οριζόντια ιδιοκτησία του πρώτου πάνω από το ισόγειο ορόφου, της παραπάνω περιγραφόμενης στη συνοικία “Νεάπολη” του Δήμου Βόλου και παρά την οδό Φιλικής Εταιρείας αρ. 46 (μεταξύ των οδών Γκούρα και Καψάλη) κείμενης πολυώροφης οικοδομής, που απεικονίζεται με τα στοιχεία αυτά στο σχεδιάγραμμα κάτοψης του πρώτου πάνω από το ισόγειο ορόφου που προσαρτάται στο υπ’ αριθμόν 15446/1993 συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Βόλου Δήμητρας Ζαχογιώργου, το γένος Μαυριδοπούλου, έχει επιφάνεια μέτρα τετραγωνικά εκατόν εβδομήντα τέσσερα και σαράντα δύο εκατοστά (174,42), ποσοστό συνιδιοκτησίας σε ολόκληρο το οικόπεδο εκατόν είκοσι χιλιοστά (120/1000) εξ αδιαιρέτου, που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εξήντα οκτώ και σαράντα εκα-

τοστά (68,40), αποτελείται από έναν ενιαίο χώρο εντός του οποίου υπάρχει χωριστή μεταλλική κατασκευή η οποία χρησιμοποιείται ως γραφείο. Η αυτοτελής αυτή οριζόντια ιδιοκτησία έχει ηλεκτρική και υδραυλική εγκατάσταση, είναι μισθωμένη. Επίσης γίνεται μνεία ότι δεν υπάρχει διαχωριστικός τοίχος μεταξύ της οριζόντιας αυτής ιδιοκτησίας, με στοιχεία ΑΛΦΑ ΔΥΟ (Α-2) και της με στοιχεία ΑΛΦΑ ΕΝΑ (Α-1) οριζόντιας ιδιοκτησίας του ορόφου αυτού. Η κατασχεθείσα αυτή οριζόντια ιδιοκτησία συνορεύει ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΑ εν μέρει με την με τα στοιχεία Αλφα Ένα (Α-1) αυτοτελή ιδιοκτησία του ορόφου και εν μέρει με κοινόχρηστο διάδρομο επικοινωνίας του ορόφου και κλιμακοστάσιο της οικοδομής. ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΑ εν μέρει με κοινόχρηστο διάδρομο του ορόφου και εν μέρει με την οδό Φιλικής Εταιρείας (μεσολαβούντος μπαλκονιού). ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΑ με όριο ξένης ιδιοκτησίας (Μουταφίδη) και ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΑ με ακάλυπτο χώρο. Εκτιμήθηκε κατά την κατάσχεση αντί ποσού (210.000,00) διακοσίων δέκα χιλιάδων ΕΥΡΩ. Τιμή πρώτης προσφοράς τα 2/3 της αξίας εκτιμήσεως, ήτοι το ποσό των (140.000,00) εκατόν σαράντα χιλιάδων ΕΥΡΩ. Μεσεγγυούχο και φύλακα του κατασχεθέντος τούτου ακινήτου όρισα τον ίδιο οφειλέτη μέχρι την ημέρα του πλειστηριασμού του. Γ) Η με στοιχεία ΒΗΤΑ ΔΥΟ (Β-2) αυτοτελή, ανεξάρτητη, οριζόντια ιδιοκτησία του δευτέρου πάνω από το ισόγειο ορόφου, της παραπάνω περιγραφόμενης στη συνοικία “Νεάπολη” του Δήμου Βόλου και παρά την οδό Φιλικής Εταιρείας αρ. 46 (μεταξύ των οδών Γκούρα και Καψάλη) κείμενης πολυώροφης οικοδομής που απεικονίζεται με τα στοιχεία αυτά και στο σχεδιάγραμμα κάτοψης του ισογείου ορόφου που προσαρτάται στο υπ’ αριθμόν 15446/1993 συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Βόλου Δήμητρας Ζαχογιώργου, το γένος Μαυριδοπούλου, έχει επιφάνεια μέτρα τετραγωνικά 86,00, ποσοστό συνιδιοκτησίας σε ολόκληρο το οικόπεδο 86/1000 εξ αδιαιρέτου, που αντιστοιχεί σε μέτρα τετραγωνικά 45,60, αποτελείται από έναν ενιαίο χώρο. Η αυτοτελής αυτή οριζόντια ιδιοκτησία φέρει τα αναλογούντα προς αερισμό και φωτισμό θύρες και παράθυρα, έχει ηλεκτρική και υδραυλική εγκατάσταση, είναι μισθωμένη, συνορεύει ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΑ εν μέρει με την με τα στοιχεία Βήτα ένα αυτοτελή ιδιοκτησία του ισογείου και εν μέρει με κλιμακοστάσιο της οικοδομής και χώρο εισόδου αυτής. ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΑ εν μέρει με κλιμακοστάσιο της οικοδομής και εν μέρει με την οδό Φιλικής Εταιρείας (μεσολαβούντος μπαλκονιού). ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΑ με όριο ξένης ιδιοκτησίας (Μουταφίδη) και ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΑ με ακάλυπτο χώρο μεσολαβούσης βεράντας Εκτιμήθηκε κατά την κατάσχεση αντί ποσού (150.000,00) εκατό πενήντα χιλιάδων ΕΥΡΩ. Τιμή πρώτης προσφοράς τα 2/3 της αξίας εκτιμήσεως, ήτοι το ποσό των (100.000,00) εκατόν χιλιάδων ΕΥΡΩ. Γίνεται μνεία ότι τα παραπάνω ακίνητα (οριζόντιες ιδιοκτησίες) είναι μισθωμένα. 1) Προσημείωση Υποθήκης υπέρ ΤΡΑΠΕΖΑΣ EFG EUROBANK ERGASIAS A.E, που τράπηκε σε τακτική υποθήκη επί του ½ εξ αδιαιρέτου των ακινήτων μόνον κατά του Κωνσταντίνου Μπουρογιάννη του Θωμά και της Κωνσταντίας. 2) Υποθήκη υπέρ της ΕΠΕ με την επωνυμία “Χαντζοπλάκης Απόστολος και Αριστοτέλης” και το δ.τ. “ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΕΠΕ”. 3) Υποθήκη υπέρ της ΕΠΕ “Χαντζοπλάκης Απόστολος - Χαντζοπλάκης Αριστοτέλης ΕΠΕ” και το δ.τ. “ΜΕΓΑΡΟ ΕΠΕ” . 4) Υποθήκης υπέρ της ΤΡΑΠΕΖΑΣ E.F.G. EUROBANK ERGASIAS A.E. 5) Υποθήκη υπέρ της ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ. 6) Υποθήκη υπέρ της Α.Ε. “ALUMAC ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ A.E.B.E. Προσκαλούνται λοιπόν όσοι θέλουν να γίνουν αγοραστές να προσέλθουν και πλειοδοτήσουν συμμορφούμενοι με τους όρους

που αναφέρονται στην άνω κατασχετήρια έκθεση και τη με αριθμό 3.400/2011 Περίληψή μου Κατασχετήριας Έκθεσης, όπου λεπτομερώς περιγράφονται τα ακίνητα, και με τις διατάξεις του Κ. Πολ. Δ. Διαβάστηκε, βεβαιώθηκε, υπογράφεται όπως ακολουθεί. Βόλος (27) είκοσι επτά Απριλίου 2011 έτους. Ο Δικαστικός Επιμελητής ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΡ. ΜΑΤΣΟΣ -------------------ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Ο υπογεγραμμένος Δικαστικός Επιμελητής του Πρωτοδικείου Βόλου ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΡ. ΜΑΤΣΟΣ κάτοικος Βόλου, Αντωνοπούλου αρ. 91 με την με αριθμό 8.378 βγ/284-2011 Επιδοτήριο έκθεσή μου και με παραγγελία της δικηγόρου Βόλου Νεοκλείας Κρατήρα, πληρεξουσίου της εδρεύουσας στην Αθήνα (Όθωνος αρ. 8) Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία “ΤΡΑΠΕΖΑ E.F.G. EUROBANK ERGASIAS A.E.” νόμιμα εκπροσωπούμενη επέδωσα στον κ. ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΒΟΛΟΥ για την οφειλέτιδα ΚΑΡΙΝ ΜΕΓΛΟΥΜΙΑΝ (KARINΕ MEJLUMYAN του SLAVIK) του Σλάβικ κατοίκου Βόλου πρώην Παγασών αριθμ. 9 - Ζάχου και ήδη αγνώστου διαμονής, με ΑΦΜ 119436787 ακριβές αντίγραφο της υπ’ αριθμόν 3.410/26-4-2011 Γ’ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΚΑΤΑΣΧΕΤΗΡΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΜΟΥ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ των οφειλετών 1) ΚΑΡΕΝ ΑΒΑΓΙΑΝ (KAREN AVAGIAN του ROBERT) του Ρόμπερτ και 2) ΚΑΡΙΝ ΜΕΓΛΟΥΜΙΑΝ (KARINE MEJLUMYAN του SLAVIK) του Σλάβικ, κατοίκων Βόλου, πρώην οδός Παγασών αριθμ. 9 - Ζάχου και ήδη αγνώστου διαμονής, ήτοι ενός ισογείου διαμερίσματος, μετά δικαιώματος χρήσεως χώρου στάθμευσης και μιας αποθήκης, που βρίσκονται στο Βόλο στην οδό Παγασών 9 - Ζάχου (κτίριο Δ) ο πλειστηριασμός της οποίας θα γίνει την 20ή ΙΟΥΛΙΟΥ 2011 στο Βόλο, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Ειρηνοδικείου Βόλου ενώπιον της συμβολαιογράφου Βόλου Πιπίνας Γεωργίου Καλομέρα ή του νομίμου αναπληρωτή της. Βόλος 28 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2011 Ο Δικ. Επιμελητής ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΤΣΟΣ -------------------ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Ο υπογεγραμμένος Δικαστικός Επιμελητής του Πρωτοδικείου Βόλου ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΡ. ΜΑΤΣΟΣ κάτοικος Βόλου, Αντωνοπούλου αρ. 91 με την με αριθμό 8.377 βγ/284-2011 Επιδοτήριο έκθεσή μου και με παραγγελία της δικηγόρου Βόλου Νεοκλείας Κρατήρα, πληρεξουσίου της εδρεύουσας στην Αθήνα (Όθωνος αρ. 8) Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία “ΤΡΑΠΕΖΑ E.F.G. EUROBANK ERGASIAS A.E.” νόμιμα εκπροσωπούμενη επέδωσα στον κ. ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΒΟΛΟΥ για τον οφειλέτη ΚΑΡΕΝ ΑΒΑΓΙΑΝ (KAREN AVAGIAN του ROBERT) του Ρόμπερτ κατοίκου Βόλου πρώην Παγασών αριθμ. 9 Ζάχου και ήδη αγνώστου διαμονής, με ΑΦΜ 105478988 ακριβές αντίγραφο της υπ’ αριθμόν 3.410/26-4-2011 Γ’ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΚΑΤΑΣΧΕΤΗΡΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΜΟΥ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ των οφειλετών 1) ΚΑΡΕΝ ΑΒΑΓΙΑΝ (KAREN AVAGIAN του ROBERT) του Ρόμπερτ και 2) ΚΑΡΙΝ ΜΕΓΛΟΥΜΙΑΝ (KARINE MEJLUMYAN του SLAVIK) του Σλάβικ, κατοίκων Βόλου, πρώην οδός Παγασών αριθμ. 9 - Ζάχου και ήδη αγνώστου διαμονής, ήτοι ενός ισογείου διαμερίσματος, μετά δικαιώματος χρήσεως χώρου στάθμευσης και μιας αποθήκης, που βρίσκονται στο Βόλο στην οδό Παγασών 9 - Ζάχου (κτίριο Δ) ο πλειστηριασμός της οποίας θα γίνει την 20ή ΙΟΥΛΙΟΥ 2011 στο Βόλο, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Ειρηνοδικείου Βόλου ενώπιον της συμβολαιογράφου Βόλου Πιπίνας Γεωργίου Καλομέρα ή του νομίμου αναπληρωτή της. Βόλος 28 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2011 Ο Δικ. Επιμελητής ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΤΣΟΣ

∂§§∏¡π∫∏ ¢∏ª√∫ƒ∞Δπ∞ π∞Δƒπ∫√™ ™À§§√°√™ ª∞°¡∏™π∞™ Σπ. Σπυρίδη 33-37 - 382-21 Βόλος Τηλ.: 24210 25297, fax: 2421025928

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΚΛΟΓΩΝ Έχοντας υπ’ όψιν τις διατάξεις των Β.Δ. της 7-11-1957, Ν.Δ. 3895/58, Ν.Δ. 4111/60, Ν. 727/77 και Ν. 1076/80, όπως τροποποιήθηκαν με το Ν. 1425/84. ΚΑΛΟΥΜΕ Τα μέλη του Ιατρικού Συλλόγου Μαγνησίας σε εκλογές στα γραφεία του Συλλόγου, Σπ. Σπυρίδη 33-39, για την εκλογή: 1. Έντεκα (11) Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. 2. Προέδρου του Πειθαρχικού Συμβουλίου και έξι (6) Τακτικών Μελών. Αντιπροέδρου του Πειθαρχικού Συμβουλίου και έξι (6) Αναπληρωματικών Μελών. 3. Τριών (3) Τακτικών και τριών (3) Αναπληρωματικών Μελών Εξελεγκτικής Επιτροπής. 4. Έξι (6) Εκπροσώπων του Ιατρικού Συλλόγου Μαγνησίας για τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο. Η ψηφοφορία σύμφωνα με το νόμο θα γίνει την Κυριακή 5 Ιουνίου 2011 και από ώρα 8 π.μ. μέχρι 8 μ.μ. Υποβολή υποψηφιοτήτων μέχρι και την Τρίτη 10 Μαΐου 2011, ώρα 13.30. Η αίτηση υποψηφιότητας είναι ατομική και συνοδεύεται με βεβαίωση εγγραφής στο Ι.Σ.Μ. και καταβολής της εισφοράς 2011. Ο κατάλογος των υποψηφίων θα αναρτηθεί στα γραφεία του Ι.Σ.Μ. Τυχόν ενστάσεις υποβάλλονται μέχρι 15 Μαΐου 2011, οπότε και ανακηρύσσονται οι υποψήφιοι. Δικαίωμα ψήφου θα έχουν τα μέλη του Συλλόγου τα οποία θα τακτοποιηθούν ταμειακά για το 2011 μέχρι και την Παρασκευή 27 Μαΐου 2011 (τα γραφεία του Ι.Σ.Μ. εργάζονται πρωινές ώρες από 9.00 μέχρι 13.00 και Πέμπτη απόγευμα 19.00 - 21.00). Πληροφορούμε επίσης ότι σύμφωνα με το Νόμο 727/77, η άσκηση του εκλογικού δικαιώματος είναι υποχρεωτική για τα μέλη και η παράλειψη αυτού συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα που τιμωρείται με πρόστιμο από 15Ε μέχρι 30Ε. Ακόμα, πληροφορούμε ότι ο κατάλογος των μελών που θα έχουν δικαίωμα ψήφου θα αναρτηθεί στα γραφεία του Συλλόγου στις 30 Μαΐου 2011. Όλα τα μέλη του Συλλόγου πρέπει να λάβουν γνώση του καταλόγου, έχουν δε δικαίωμα να υποβάλουν αίτηση για διόρθωση τυχόν λάθους μέχρι 3 Ιουνίου 2011. Μετά την παραπάνω ημερομηνία δεν μπορεί να γίνει διόρθωση του καταλόγου. Ο Πρόεδρος ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ

∞™Δπ∫√ ∫Δ∂§ μ√§√À ∞.∂. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Η “ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΒΟΛΟΥ ΑΕ” ανακοινώνει στο επιβατικό κοινό και στις διαφημιζόμενες Επιχειρήσεις στα στέγαστρα αναμονής επιβατών και στις εξωτερικές επιφάνειες των λεωφορείων της επιχείρησης, ότι έχει διακόψει οποιαδήποτε συνεργασία με τον κ. Κούντρια Κων/νο (ατομική διαφημιστική επιχείρηση με το διακριτικό τίτλο ΙΩΛΚΟΣ) και την ΙΩΛΚΟΣ GROUP AE, για λόγους που αφορούν σε αντισυμβατική και αντίθετη στη συναλλακτική καλή πίστη συμπεριφορά των τελευταίων έναντι αυτής. Καλούνται οι ενδιαφερόμενες Επιχειρήσεις που επιθυμούν να διαφη-

Ο Γενικός Γραμματέας ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΤΣΑΜΗΣ

μιστούν στα στέγαστρα αναμονής επιβατών και στις εξωτερικές επιφάνειες των λεωφορείων να μην απευθύνονται πλέον στον Κούντρια Ι. Κων/νο και την ΙΩΛΚΟΣ GROUP AE, επισημαίνοντας ότι η από μέρους των τελευταίων τοποθέτηση διαφημίσεων στις εν λόγω υποδομές της Εταιρείας (Στέγαστρα - Λεωφορεία) είναι αυθαίρετη και στερείται οποιοδήποτε νομικού και συμβατικού δικαιώματος, γεγονός που ήδη αντιμετωπίζεται από την Εταιρεία μας σε δικαστικό και διοικητικό επίπεδο. Η “ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΒΟΛΟΥ ΑΕ” έχει ήδη δρομολογήσει τη σταδιακή αντικατάσταση των υφιστάμενων στεγάστρων αναμονής επιβατών, καθώς και των ιστών στάσεων με νέα ζητώντας την κατανόηση του επιβατικού κοινού για την προσωρινή ταλαιπωρία.

¶∂¡£√™ ∂ÀÃ∞ƒπ™Δ∏ƒπ√ Το λατρευτό μας σύζυγο, πατέρα, αδελφό, παππού και θείο

°∂øƒ°π√ §. æ∂ÀΔ√°π∞¡¡∏

Ετών 72 που πέθανε, κηδεύσαμε την Τετάρτη 27 Απριλίου και ώρα 4.30 μ.μ., στον Ιερό Ναό Αγ. Ιωάννου Προδρόμου Αφετών. Όλους όσοι μας συμπαραστάθηκαν στο βαρύ μας πένθος, θερμά ευχαριστούμε. Η σύζυγος: Φωτεινή Τα παιδιά: Λάζαρος - Μαγδαληνή Ψευτογιάννη, Διαμάντω - Κωνσταντίνος Ιωάννου Τα αδέλφια: Αικατερίνη Μοσχογιάννη, Ευαγγελία Ντάφου Τα εγγόνια: Φωτεινή, Γεώργιος, Φωτεινή, Περσεφόνη, Ραφαέλα Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς

¢¤Î· ÂÙ¿ ¯ÚfiÓÈ· ›ڷ ÌÂ Û˘Ó¤ÂÈ·, ‹ıÔ˜, Û‚·ÛÌfi. ∑ËÙ‹ÛÙ ÙË Û˘Ì‚Ô˘Ï‹ Ì·˜ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ ÙÔ˘ ÌÔÈÚ·›Ô˘.

Ãøƒπ™ ∫∞ªπ∞ À¶√Ã∂ø™∏ ∞¶√ºÀ°∂Δ∂ Δ√À™ ª∂™∞∑√¡Δ∂™

∫·Ù·ÓÔԇ̠ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË Î·È ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ì fiÏ· Ù· ¤ÍÔ‰· Ù˘ Îˉ›·˜ (¡ÂÎÚÔÙ·ÊÂ›Ô - ηÊÂÓÂ›Ô - ÛÙÂÊ¿ÓÈ· ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜ - Ù·Í›-Î.Ï.). ¢˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÂÍfiÊÏËÛ˘ Û 4 ¤ˆ˜ 6 Ì‹Ó˜ 2·˜ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 51 - ∞¯ÈÏϤˆ˜, μfiÏÔ˜, ΔËÏ.: 2421025360, ∫ÈÓ.: 6944353243 email: nikospapachristos56@hotmail.com


37

™∞μμ∞Δ√ 30 ∞¶ƒπ§π√À 2011

¶∞¡£∂™™∞§π∫∏ ¶∞ªª∏Ã∞¡π∫∏ ∂¡ø™∏ ¢π¶§øª∞Δ√ÀÃø¡ ¶ƒ∞∫Δπ∫ø¡ ª∏Ã∞¡π∫ø¡ - ™À¡Δ∏ƒ∏Δø¡ ∫∞π £∂ƒª∞™Δø¡ •∏ƒ∞™ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Συγκροτήθηκε ομόφωνα σε Σώμα η νέα διοίκηση την Πέμπτη στις 18.00 28/4/2011 και έχει ως εξής: Πρόεδρος: Παπανικολάου Βασίλειος Α. Αντιπρόεδρος: Θάνος Νικόλαος Β. Αντιπρόεδρος: Τσανάκας Ηλίας Γ. Γραμματέας: Πλατογιάννης Πέτρος Αν. Γ. Γραμματέας: Κοτσαμανίδης Θεόδωρος Ταμίας: Μαστοράκης Παναγιώτης Έφορος: Παπάζογλου Γεώργιος Αναπληρωματικά μέλη: Ακρίβος Αθ., Καλτάκης Αν., Πολυχρόνης Γεώρ. Εξελεγκτική Επιτροπή Γκάνιαρης Αργύριος, Χιώτης Μιχάλης, Ζούζουλας Ιωάννης Αντιπρόσωποι για το Εργατικό Κέντρο Βόλου: Παπανικολάου Βασίλειος και Πλατογιάννης Πέτρος Αναπληρωματικό μέλος: Καραζαφείρης Πανταζής Αντιπρόσωποι για την Ομοσπονδία Μηχανικών και Θερμαστών Ελλάδος: Παπανικολάου Βασίλειος και Πλατογιάννης Πέτρος Αναπληρωματικά μέλη: Κοτσαμανίδης Θεόδ., Μαστοράκης Παν., Καλτάκης Αν.

∂§§∏¡π∫∏ ¢∏ª√∫ƒ∞Δπ∞ ∞¶√∫∂¡Δƒøª∂¡∏ ¢π√π∫∏™∏ £∂™™∞§π∞™ - ™Δ∂ƒ∂∞™ ∂§§∞¢∞™ °∂¡π∫∏ ¢/¡™∏ ¢∞™ø¡ ∫∞π ∞°ƒ√Δπ∫ø¡ À¶√£∂™∂ø¡ ¢/¡™∏ ¢∞™ø¡ ¡. ª∞°¡∏™π∞™ ¢∞™∞ƒÃ∂π√ ™∫√¶∂§√À

Πληροφορίες: Παπαγιάννης Αθ. Τηλέφωνο: 2424022202 Fax: 2424023992 Ταχ. Δ/νση: Σκόπελος Ταχ. Κώδ.: 37 003 Ηλεκ. Δ/νση: dasaskop@thessalia.gov.gr

Σκόπελος 19-4-2011 Αριθ. Πρωτ. 343/29384 (ταυτάριθμη με την πράξη χαρακτηρισμού)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ο Δασάρχης Σκοπέλου ανακοινώνει ότι μετά από αίτηση της ΑΜΥΓΔΑΛΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ εκδόθηκε η με αριθμό 343/29384/19-42011 πράξη χαρακτηρισμού σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν. 998/79, για έκταση εμβαδού 4.065,02 τ.μ. στη θέση “ΜΥΛΛΟΙ” , του Δημοτικού Διαμερίσματος Σκοπέλου του Δήμου Σκοπέλου Νομού Μαγνησίας, με την οποία η ανωτέρω έκταση χαρακτηρίζεται ως μη δασική του άρθρου 3 παρ. 6α του Ν. 998/79, μη υπαγόμενη στις προστατευτικές διατάξεις αυτού. Η πράξη χαρακτηρισμού και το διάγραμμα της έκτασης θα εκτίθενται επί ένα μήνα στο Δημοτικό κατάστημα του Δήμου Σκοπέλου. Κατά της παρούσας επιτρέπονται αντιρρήσεις, παντός έχοντος έννομο συμφέρον φυσικού ή νομικού προσώπου, εντός δύο μηνών από της κοινοποιήσεως ή της τελευταίας δημοσιεύσεως στις εφημερίδες. Ο ΔΑΣΑΡΧΗΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ Δασολόγος με βαθμό Α’

∂¶πΔƒ√¶∏ ∂∫Δ∂§∂™Δø¡ ¢π∞£∏∫∏™ ¢∏ª. ¶√§Àª∂ƒ∏

ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Ι.Μ. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΣ Μελισσιάτικα Τ.Κ. 38500 Ν. Ιωνία Βόλου

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Η Επιτροπή Εκτελεστών Διαθήκης Δημ. Πολυμέρη διακηρύσσει ότι προκειμένου να χορηγήσει (1) μία υποτροφία εξαετούς το πολύ διάρκειας για τα Α.Ε.Ι. της χώρας μας, εκ 146,74 Ε μηνιαίως δι’ εκάστην υποτροφία, καλεί τους ενδιαφερόμενους αποφοίτους Πολυμερείου Λυκείου Ζαγοράς και εγγεγραμμένους στα Α.Ε.Ι. για το ακαδημαϊκό έτος 2010-2011, να υποβάλουν αιτήσεις και σχετικά δικαιολογητικά μέσα σε χρονικό διάστημα (10) ημερών από τη δημοσίευση της παρούσης, στην Επιτροπή του Κληροδοτήματος που εδρεύει στην Ιερά Μητρόπολη Δημητριάδος - Συνεδριακό Κέντρο Μελισσιάτικα. Ο Ειδικός Γραμματέας της Επιτροπής Πάντος Πινακάς

π¢ƒÀª∞ “°∏ƒ√∫√ª∂π√¡” μ√§√À ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΩΛΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Το Ίδρυμα “Γηροκομείον Βόλου” προκηρύσσει φανερό πλειοδοτικό διαγωνισμό που θα γίνει στις 11/5/2011 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.00-13.00 στα γραφεία του Ιδρύματος, στον Άνω Βόλο, για την πώληση του κάτωθι ακινήτου: Το 1/2 εξ αδιαιρέτου μιας ισόγειας παλαιάς οικίας 72,05 τ.μ. με αποθήκη 29.39 τ.μ. κειμένης επί οικοπέδου 281,16 τ.μ. ευρισκόμενης στην Αγριά Βόλου στη θέση “Γκουμιδέικα” . Τιμή εκκίνησης ορίζεται το ποσό των 34.314 ευρώ. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να γνωρίζουν τα κάτωθι: 1) Διά να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό πρέπει να καταθέσουν το 1/10 της αξίας της τιμής εκκίνησης του εκποιούμενου ακινήτου ή ισόποση εγγυητική Τραπέζης. 2) Κάθε προσφορά πρέπει να είναι τουλάχιστον 2% ανώτερη της τιμής εκκίνησης και κάθε επόμενη προσφορά να είναι 2% της εκάστοτε προηγούμενης. 3) Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να παρίστανται αυτοπροσώπως ή διά πληρεξουσίου των, οι οποίοι καταθέτουν την σχετική πληρεξουσιότητα στην επιτροπή διενέργειας του πλειστηριασμού. 4) Όλα τα έξοδα μεταβίβασης (φόροι, συμβολαιογραφικά, έξοδα δημοσιεύσεως κ.λπ.), βαρύνουν εξ ολοκλήρου τον τελευταίο πλειοδότη. Περισσότερες πληροφορίες δίδονται στα γραφεία του Ιδρύματος, εργάσιμες ημέρες και ώρες (7.30-15.30) και στο τηλέφωνο 2421078910. ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

∞¶ƒπ§π√™

30

π·ÎÒ‚Ô˘ ·ÔÛÙfiÏÔ˘, ∫Ï‹ÌÂÓÙÔ˜ ÙÔ˘ ÔÈËÙÔ‡ “ÃÚÈÛÙfi˜ ÂÁ‹ÁÂÚÙ·È ÂÎ ÓÂÎÚÒÓ, ··Ú¯‹ ÙˆÓ ÎÂÎÔÈÌËÌ¤ÓˆÓ ÂÁ¤ÓÂÙÔ” (∞’ ∫ÔÚÈÓı. ÈÂ’ 20). Η ένδοξος Ανάστασις του Κυρίου είναι εγγύησις και αρχή διά την πραγματοποίησιν μιας μεγάλης υποσχέσεως του Θεού. Ανεστήθη ο Κύριος εις νέαν ζωήν, διά να εξασφαλίση και εις ημάς το δικαίωμα της αιωνίου ζωής. Η ιδική του Ανάστασις είναι το προμήνυμα της αναστάσεως όλων των οπαδών του. Όπως Εκείνος απέθανε, και όλοι θα αποθάνωμεν. Αλλ’ όπως Εκείνος και ανεστήθη, ομοίως μίαν ημέραν θ’ αναστηθούν και όλοι όσοι ανήκουν εις αυτόν. Ο Κύριος είναι η κεφαλή του σώματος της Εκκλησίας, όλοι δε οι Χριστιανοί είναι τα μέλη του σώματος αυτού. Εφόσον λοιπόν η κεφαλή ανεστήθη και έχει ζωήν, φυσική συνέπεια είναι ότι και τα μέλη θα ζωογονηθούν από την κεφαλήν και θα έχουν ζωήν. Πρώτος ανεστήθη ο Κύριος, διά να θέση εις εφαρμογήν τον νόμον της αναστάσεως των νεκρών. Δεν αρμόζει λοιπόν απαρηγόρητον πένθος διά τον θάνατον των Χριστιανών. Οπίσω από τον θάνατον είναι ετοιμασμένη η νέα ζωή, ζωή αιωνία, ζωή χαράς και ευτυχίας παντοτινής.

KH¢EIE™ ∂§§∏¡π∫∏ ¢∏ª√∫ƒ∞Δπ∞ ¢∏ª√™ ∑∞°√ƒ∞™-ª√Àƒ∂™π√À

Γραφείο Προμηθειών Τηλέφωνο: 2426023743 - Fax: 2426023744

Ζαγορά, 29/4/2011 Αρ. Πρωτ. 4291

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Ο Δήμαρχος Ζαγοράς - Μουρεσίου διακηρύσσει Δημόσιο Ανοικτό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ” (πετρελαίου θέρμανσης, πετρελαίου κίνησης και βενζίνης αμόλυβδης) για τις ανάγκες του Δήμου Ζαγοράς - Μουρεσίου, με κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες στη μέση τιμή λιανικής πώλησης, όπως αυτή προσδιορίζεται από το Τμήμα Εμπορίου και Τουρισμού της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Περιφερειακών Ενοτήτων Μαγνησίας και Σποράδων της Περιφέρειας Θεσσαλίας, για κάθε προς προμήθεια είδος ξεχωριστά, προϋπολογισμού 91.682,47Ε πλέον Φ.Π.Α. 23%. Ο Διαγωνισμός θα γίνει την Παρασκευή 27 Μαΐου 2011 και ώρα 10.00 έως 10.30 π.μ. (λήξη υποβολής προσφορών) στο Δημαρχείο Ζαγοράς - Μουρεσίου στη Ζαγορά, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, ενώπιον αρμόδιας Επιτροπής. Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός αποβεί άγονος, θα επαναληφθεί την Τετάρτη 1 Ιουνίου 2011 και ώρα 10.00 έως 10.30 π.μ. στον ίδιο χώρο. Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό θα είναι 5% επί του προϋπολογισμού με το Φ.Π.Α. και ορίζεται στο ποσό των 4.584,12 ευρώ, κατατεθειμένη με Εγγυητική Επιστολή Τραπέζης. Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία του Δήμου Ζαγοράς - Μουρεσίου, στη Ζαγορά, στο τηλέφωνο 2426023743, Γραφείο Προμηθειών. Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ-ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΤΩΝΟΓΛΟΥ-ΚΑΣΣΑΒΕΤΗΣ

ANAKOINΩΣH

Τον πολυαγαπημένο μας σύζυγο, πατέρα, υιό, αδελφό και θείο

πø∞¡¡∏ ¢∏ª. ∞ƒμ∞¡πΔ∏

Ετών 50 που πέθανε, κηδεύουμε σήμερα Σάββατο 30 Απριλίου και ώρα 5.30 μ.μ., από το σπίτι μας στην οδό Βασσάνη 157-Μακρυγιάννη, στον Ιερό Ναό Αγίου Κοσμά του Αιτωλού. Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους να συνοδεύσουν την εκφορά του. Βόλος 30 Απριλίου 2011 Η σύζυγος: Φωτεινή Οι κόρες: Ιωάννα, Ιουλία Οι γονείς: Αθανάσιος-Ιουλία Ξάφη Τα αδέλφια: Θεοδώρα-Αθανάσιος Γιαννόπουλος, Θεοχάρης-Ευτυχία Ξάφη, Ηλίας-Σούζαν Ξάφη Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στην αίθουσα του Ν. Κοιμητηρίου.

Τον αγαπημένο μας σύζυγο, πατέρα, υιό, αδελφό και θείο

ªπÃ∞∏§ ∂À™Δ∞£π√À

Ετών 51 που πέθανε, κηδεύουμε σήμερα Σάββατο 30 Απριλίου και ώρα 11 π.μ. από το σπίτι μας που είναι στην οδό Χατζηρίγα αρ. 4, στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Ν. Δημητριάδας. Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους όπως συνοδεύσουν την εκφορά του. Βόλος 30 Απριλίου 2011 Η σύζυγος: Μαρία Τα παιδιά: Μαργαρίτα, Δημήτριος Η μητέρα: Μαργαρίτα Διομή Τα αδέλφια: Αγγέλα - Παντελής Ζηματίκας, Κατερίνα - Μπάμπης Σιάκας, Γεώργιος - Ελένη Διομή Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στην αίθουσα του Ν. Κοιμητηρίου.

¢∏ª√™π∞ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∏ ∏§∂∫Δƒπ™ª√À ∞.∂.

Τη λατρευτή μας σύζυγο, μητέρα, αδελφή, γιαγιά και θεία

¢π∞∫√¶∏ ∏§∂∫Δƒπ∫√À ƒ∂Àª∞Δ√™ ™Δ∏¡ ¶∂ƒπ√Ã∏ μ√§√À

∂πƒ∏¡∏ Ã∞ƒπ™∏

Ειδοποιούνται οι κάτοικοι των παρακάτω περιοχών ότι για να εκτελεσθούν απαραίτητες τεχνικές εργασίες της ΔΕΗ θα γίνει διακοπή του ηλεκτρικού ρεύματος:

¢∂ÀΔ∂ƒ∞ 02 ª∞´√À 2011 ΑΠΟ ΩΡΑ 08.30 - 11.00 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ: ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΥ - ΔΗΜ. ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΑ - ΟΓΛ. Αν οι εργασίες τελειώσουν νωρίτερα, το ρεύμα θα ξαναδοθεί πριν το χρόνο λήξης της διακοπής που αναφέρεται πιο πάνω. Γι’ αυτό το λόγο οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις και τα δίκτυα της ΔΕΗ θα πρέπει να θεωρούνται ότι έχουν συνέχεια ρεύμα. Έτσι για λόγους ασφαλείας απαγορεύεται η προσέγγιση σε αγωγούς ή άλλα στοιχεία του δικτύου, ακόμα και αν βρίσκονται καταγής, γιατί υπάρχει σοβαρός κίνδυνος ατυχήματος. Επίσης όσοι έχουν ηλεκτρικούς κινητήρες, πρέπει μετά τη διακοπή να τους ελέγξουν αν περιστρέφονται όπως πριν. ∞¶√ Δ∏ ¢∂∏

Ετών 67 που πέθανε, κηδεύουμε σήμερα Σάββατο 30 Απριλίου και ώρα 12.30 μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Λαζάρου Ν. Κοιμητηρίου. Η σορός θα βρίσκεται στον Ιερό Ναό από τις 11.30 π.μ. Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους να συνοδεύσουν την εκφορά της. Βόλος 30 Απριλίου 2011 Ο σύζυγος: Δημήτριος Τα παιδιά: Αθανάσιος - Αποστολία, Θωμάς - Μαρία, Ζωή - Σπύρος, Όλγα - Αχιλλέας Τα αδέλφια: Ιωάννης - Άννα Τσιρογιάννη, Παρασκευή - Ηλίας Τριανταφύλλου, Καίτη - Μιχάλης Καπουράνης, Φωτεινή - Σαράντης Γκόριας, Ειρήνη χα Τσιρογιάννη Τα εγγόνια: Δημήτριος, Άγγελος, Μαρία, Αμαλία, Ευαγγελία, Ειρήνη, Δήμητρα Ο καφές θα δοθεί στην αίθουσα του νέου Κοιμητηρίου.


38/ °È· οı ÒÚ·

∫§π¡π∫∂™ π∫∞ ™‹ÌÂÚ· ™¿‚‚·ÙÔ ‰ÈËÌÂÚ‡ÂÈ Î·È ‰È·Ó˘ÎÙÂÚ‡ÂÈ ÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô μfiÏÔ˘.

T∏§∂ºø¡∞ IKA °IA P∞¡Δ∂μ√À 184, BO§OY: 2421039625, N. IøNIA™: 2421090257

T∏§∂ºø¡∞ N√™√∫√ª∂π√À TH§EºøNIKO KENTPO: 2421351000 TH§EºøNO °IA PANTEBOY: 15135 °PAMMATEIA E•øΔ∂ƒπ∫ø¡ π∞Δƒ∂πø¡: 2421351353 ‹ 2421352114

§∞´∫∂™ ∞°√ƒ∂™ ™‹ÌÂÚ· ™¿‚‚·ÙÔ: ·) ™ÙËÓ Ô‰fi °. ¢‹ÌÔ˘ ·fi πˆÏÎÔ‡ ¤ˆ˜ ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜ Ì ÚÔ¤ÎÙ·ÛË Ù˘ ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜ ¤ˆ˜ ΔÚÈ·ÓÙ·Ê˘ÏÏ›‰Ë. ‚) ™ÙË Û˘ÓÔÈΛ· ∞Á. ∞Ó·ÚÁ‡ÚˆÓ ÛÙËÓ Ô‰fi ¡ÈÎËÙ·Ú¿ ·fi ª·ÙÚfi˙Ô˘ ¤ˆ˜ ∫ÔÏÔÎÔÙÚÒÓË.

¶ƒ∞Δ∏ƒπ∞ À°ƒø¡ ∫∞À™πªø¡ ™¿‚‚·ÙÔ 30 ∞ÚÈÏ›Ô˘ 2011. ™ÙÔ˘˜ ¢‹ÌÔ˘˜ μfiÏÔ˘, ¡. πˆÓ›·˜ (ˆÚ¿ÚÈÔ 06.00-24.00): ΔÛ·‚¤˜ π¿ÛÔÓÔ˜ 130, ∫ˆÛÙ·Ú¿˜ ªfiÙÛ·ÚË 53, °Î·ÁÈ¿ÓÓ˘ πˆÏÎÔ‡ 314, ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜ §. ∂ÈÚ‹Ó˘ 31, °Î¿Áη˜ §·Ú›Û˘ 198, ∞Ú·‚È¿‰Ô˘ §. ∞ıËÓÒÓ 56, ¶·Ó·ÁȈٷÎfiÔ˘ÏÔ˜ ∞Ï˘Î¤˜. ™ÙÔ˘˜ ¢‹ÌÔ˘˜ ∞ÁÚÈ¿˜, ∞ÚÙ¤Ìȉ·˜, ªËÏÂÒÓ, ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹˜ Î·È ™ËÈ¿‰Ô˜ (ˆÚ¿ÚÈÔ 06.00-24.00): ∫ÔÓÙÔ¯Ú‹ÛÙÔ˜ ∞ÁÚÈ¿, ∞Ï›‰Ë˜ ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹, ¢‡¯Ù·˜ ΔÚ›ÎÂÚÈ, μÔÏÈÒÙ˘ ¶Ï·Ù·Ó›‰È·, ∞ÏÙ›Ó˘ ∫. ¡ÂÚ¿, ¶·ÏËÎÒÛÙ·˜ ∞. §Â¯ÒÓÈ·. ™ÙÔ˘˜ ¢‹ÌÔ˘˜ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ Î·È ¡. ∞Á¯È¿ÏÔ˘ (ˆÚ¿ÚÈÔ 06.00-24.00): ∫¿Ì·ÚË ∂ÈÚ‹ÓË ∞ÏÌ˘Úfi˜, ∫ÔÓÙÔÛÙ¿ı˘ ™. ∞ÏÌ˘Úfi˜, ª·ÎÚ˘ÁÈ¿ÓÓË ∞Á¯›·ÏÔ˜, ™ÙÚÔ‡ÌÂÏÔ˜ ªÈÎÚÔı‹‚˜, £ÂÔ‰ÒÚÔ˘ ∫ÚfiÎÈÔ, ΔÛÈ‚ÈÓ›ÎÔ˜ ¶Ï¿Ù·ÓÔ˜, ª¤ÏÏÈÔ˜ ¶ÙÂÏÂfi˜, ∫ÔÓÙÈÓfi˜ ∞Ì·ÏÈ¿ÔÏË, ™ÎÔ‡Ú·˜ ™Ô‡ÚË, ΔÛÂÎÔ‡Ú·˜ - °Ô‡Ï· ∞¯›ÏÏÂÈÔ. ¢‹ÌÔ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜ (ˆÚ¿ÚÈÔ ·fi 06.00-24.00): ¶··ı·Ó·Û›Ô˘ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿, ∫·Ì‚ÚÔÁÈ¿ÓÓ˘ ª·ÎÚ˘Ú¿¯Ë, ΔÛÈÚÔÁÈ¿ÓÓ˘ •ÔÚ‡¯ÙÈ. ™ÙÔ ¢‹ÌÔ ∑·ÁÔÚ¿˜ (ˆÚ¿ÚÈÔ ·fi 06.00-24.00): ª·ÚÔ‡Ù·˜. ™ÙÔ˘˜ ¢‹ÌÔ˘˜ ∞ÈÛˆÓ›·˜, ºÂÚÒÓ, ∫¿ÚÏ·˜ (ˆÚ¿ÚÈÔ ·fi 06.00-24.00): §·Ôο·˜ ™ÙÂÊ·ÓÔ‚›ÎÂÈÔ, ªfiÏÈ·˜ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ, °È¿ÙÛÔ˜ ƒÈ˙fiÌ˘ÏÔ˜, ™˘ÚÙ·‰ÈÒÙ˘ ÃÏfiË, ªÔ˘Û›Ô˘ ™¤ÛÎÏÔ, ΔÛÈÒÏ˘ ∞ÂÚÈÓfi, ΔÚÈ¿ÓÙÔ˜ §·Ú›Û˘ μπ¶∂, ∫fi·ÓÔ˜ 4Ô ¯ÏÌ. μfiÏÔ˘-§¿ÚÈÛ·˜, °Î·Ú·ÁοÓË ∞ÊÔ› 10Ô ¯ÏÌ. §·Ú›Û˘ μπ¶∂, ΔÛÈÁÎÈÓ¤˜ ∫·Ó¿ÏÈ·, ¶··Ì‹ÙÚÔ˘ 11Ô ¯ÏÌ. §·Ú›Û˘ μπ¶∂. .¢ƒ√ª√§√°π∞ “∞™Δπ∫√ ∫Δ∂§ μ√§√À ∞.∂.” ∫ÂÓÙÚÈÎfi ™Ù·ı̷گ›Ô: 2421024232 ™Ù·ıÌ·Ú¯Â›Ô ∞Ó·‡ÚÔ˘: 2421025832 °Ú·ÊÂ›Ô ∫ÈÓ‹Ûˆ˜: 2421025532 ∏ÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ ¢È‡ı˘ÓÛË: astvolou@otenet.gr Ã∂πª∂ƒπ¡∞ ¢ƒ√ª√§√°π∞ (ÃÂÈÌÒÓ·˜ 2010) °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 1 ÕÓ·˘ÚÔ˜ - ¡. πˆÓ›· (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): ŒÓ·ÚÍË 5:30, ·Ó¿ 9Ï. Ï‹ÍË 22:30 ™¿‚‚·ÙÔ :ŒÓ·ÚÍË 6:30, ·Ó¿ 10Ï. Ï‹ÍË 22:30. ∫˘Úȷ΋: ŒÓ·ÚÍË 6:30, ·Ó¿ 10Ï. Ï‹ÍË 22:30 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 2 ∞ÌÂÏfiÎËÔÈ: (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): ŒÓ·ÚÍË 6:10, ·Ó¿ 12Ï. Ï‹ÍË 22:30 ™¿‚‚·ÙÔ : ŒÓ·ÚÍË 6:30 ·Ó¿ 15Ï. Ï‹ÍË 22:30 ∫˘Úȷ΋: ŒÓ·ÚÍË 7:00 ·Ó¿ 20Ï. Ï‹ÍË 22:30 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 3 ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): ŒÓ·ÚÍË 5:30 ·Ó¿ 10Ï. Ï‹ÍË 22:30 ™¿‚‚·ÙÔ: ŒÓ·ÚÍË 6:30 ·Ó¿ 12Ï. Ï‹ÍË 22:30 ∫˘Úȷ΋: ŒÓ·ÚÍË 7:00 ·Ó¿ 20Ï. Ï‹ÍË 22:30 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 4 ÕÓˆ μfiÏÔ˜ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): ŒÓ·ÚÍË 5:40 ·Ó¿ 10Ï. Ï‹ÍË 22:30 ™·‚‚¿ÙÔ˘: ŒÓ·ÚÍË 6:30 ·Ó¿ 10Ï. Ï‹ÍË 22:30 ∫˘Úȷ΋: ŒÓ·ÚÍË 7:00 ·Ó¿ 15Ï. Ï‹ÍË 22:30 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 4: ∫·Ù˯ÒÚÈ-™Ù·ÁÈ¿Ù˜ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 6:45™Ù·ÁÈ¿Ù˜, 7:30, 12:00, 13:55, 19:30 ™¿‚‚·ÙÔ: 7:30, 12:00 ∫˘Úȷ΋: 7:30, 13:30 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 4 ÕÁÈÔ˜ √ÓÔ‡ÊÚÈÔ˜ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 7:12, 7:35, 10:05, 12:05, 13:15, 13:45, 14:45, 16:00, 18:00, 19:35, 21:12 ™·‚‚¿ÙÔ˘: 7:12, 7:35, 10:05, 12:05, 13:15, 13:45, 14:45, 16:00, 18:00, 19:35 ∫˘Úȷ΋˜: 8:30, 12:00, 20:00

°Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 5: Δ¤ÚÌ· §Â¯ÒÓÈ· - ¶Ï·Ù·Ó›‰È· (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): ŒÓ·ÚÍË 5:30 ·Ó¿ 15Ï. Ï‹ÍË 22:30. ™·‚‚¿ÙÔ˘: ŒÓ·ÚÍË 6:30 ·Ó¿ 20Ï.Ï‹ÍË 22:30 ∫˘Úȷ΋˜: ŒÓ·ÚÍË 7:00 ·Ó¿ 30Ï.Ï‹ÍË 22:30 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 6 ∞Ï˘Î¤˜ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 6:30, 7:00, 7:45, 8:30, 9:00, 9:40, 10:20, 11:00, 11:40, 12:20, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:40, 16:20, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00 ™·‚‚¿ÙÔ˘: 7:00, 7:45, 8:30, 9:00, 9:40, 10:20, 11:00, 11:40, 12:20, 13:00, 13:40, 14:20, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00,22:00 ∫˘Úȷ΋˜: 8:00, 9:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 17:00, 18:00, 20:00, 21:00, 22:00. °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 6 ÕÁÈÔ˜ ™Ù¤Ê·ÓÔ˜ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 7:00, 14:00, 21:00 ™·‚‚¿ÙÔ˘: 10:20, 14:20 ∫˘Úȷ΋˜: 10:00, 14:00 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 7: ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 7:15 (∞ӷηÛÈ¿), 9:00, 11:30, 13:45, 14:40, 16:30 (∞ӷηÛÈ¿), 21:05 ™·‚‚¿ÙÔ˘: 9:00, 11:30, 14:40, 19:45 (∞ӷηÛÈ¿) ∫˘Úȷ΋˜: 8:30, 12:30 (∞ӷηÛÈ¿) °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 8: ¢ÈÌ‹ÓÈ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 7:05, 8:30, 10:30, 12:30, 13:55, 16:00, 17:30, 19:15, 21:10 ™·‚‚¿ÙÔ˘: 7:10, 8:30, 10:30, 12:30, 13:55, 16:45, 19:15, 21:10 ∫˘Úȷ΋˜: 8:30, 12:30, 17:30, 20:30 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 9: ÃÈÏÈ·‰Ô‡ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 6:30, 7:15, 8:30, 11:00, 12:00, 13:50, 14:40, 16:15,18:00, 19:30, 21:10 ™·‚‚¿ÙÔ˘: 7:15, 8:30, 11:30, 13:50, 14:40, 18:00, 20:00 ∫˘Úȷ΋˜: 8:30, 13:00, 18:15 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 10: ªÂÏÈÛÛ¿ÙÈη (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 7:15, 9:30, 14:15 ™·‚‚¿ÙÔ˘: 7:15, 13:15 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 11: ¡¤Ô ∫ÔÈÌËÙ‹ÚÈÔ: 9:30, 10:30, 11:30, 15:30, 16:30 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 15: ÕÓ·˘ÚÔ˜-°. ¢‹ÌÔ˘ - ¶·Ï·È¿ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): ŒÓ·ÚÍË 6:15 ·Ó¿ 12Ï. Ï‹ÍË 22:30 ™·‚‚¿ÙÔ˘: ŒÓ·ÚÍË 7:00 ·Ó¿ 14Ï.Ï‹ÍË 22:30 ∫˘Úȷ΋˜: ŒÓ·ÚÍË 7:00 ·Ó¿ 18Ï. 22:30

¢ƒ√ª√§√°π∞ ∞ª∞•√™Δ√πÃπø¡ EI™ITHPIA ¶PO¶ø§OYNTAI ™TO °PAºEIO TOY O™E ¢HMHTPIA¢O™ 186-MAYPOKOP¢ATOY A¶O 07.30 - 14.30 ΔËϤʈӷ ÁÈ· ÏËÚÔÊÔڛ˜ 1110 (Ì ¯Ú¤ˆÛË 1 ·ÛÙ. ÌÔÓ¿‰·˜) TH§. 2421039723 - 2421024.056 ∞ÏÏ·Á¤˜ ‰ÚÔÌÔÏÔÁ›ˆÓ √™∂ ·fi 21/2/2010 μ√§√™-§∞ƒπ™∞: 6.24 I.C., 7.01, 9.00, 10.58, 12.57, 14.56, 16.57, 19.49, 21.49, 23.48. §∞ƒπ™∞-μ√§√™: 6.02, 8.02, 10.00, 11.58, 13.57, 15.57, 18.00, 19.38 I.C., 20.50, 22.48. §∞ƒπ™∞-£∂™™∞§√¡π∫∏:5.15, 6.00, 7.15, 8.00, 8.57,10.02 ,10.30 I.C., 11.11 I.C.E., 12.00, 13.42, 14.00, 14.28 I.C. 13.10, 15.53, 17.13 I.C.,17.56, 19.30, 20.00 ,21.30, 22.46 I.C.E. 12.30 I.C. £∂™™∞§√¡π∫∏-§∞ƒπ™∞: 5.30, 6.08, 7.13 I.C.E., 8.08, 9.45, 10.13 I.C.,11.40 I.C., 12.15, 12.42, 13.20, 14.10, 14.56, 16.33, 17.34, 17.59, 18.50 I.C.E.,19.45, 21.45, 22.59, 1.14 I.C. TÔ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ §API™A-£E™™A§ONIKH ‰È·ÚΛ 1 ÒÚ· Î·È 30 ÏÂÙ¿. μ√§√™-∞£∏¡∞: 6.24 I.C. ·¢ı›·˜. ∞£∏¡∞-μ√§√™: 15.53 I.C. ·¢ı›·˜. §∞ƒπ™∞-∞£∏¡∞: 7.11 I.C., 8.34 I.C.∂., 11.36 I.C., 13.00 I.C., 14.18, 16.14 I.C., 18.09, 20.11 I.C.∂., 00.58, 3.11 I.C. ∞£∏¡∞-§∞ƒπ™∞: 6.50 I.C., 7.58 I.C.∂., 9.21, 10.51 I.C., 13.21 I.C., 14.52, 15.53 I.C., 19.29 I.C.∂., 20.30 I.C., 23.59. §API™A-∫∞§∞ª¶∞∫∞: 6.26,19.41. ∫∞§∞ª¶∞∫∞-§∞ƒπ™∞: 7.44, 21.00. §API™A-∞§∂•∞¡¢ƒ√À¶√§∏: 5.15, 14.00,Ì ·ÓÙ·fiÎÚÈÛË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË. Δ· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· ÙÔ˘ I.C. Â›Ó·È ·¢ı›·˜ ·fi §¿ÚÈÛ·-∞ÏÂÍ·Ó‰ÚÔ‡ÔÏË, ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ Â›Ó·È Ì ‰‡Ô ·ÏÏ·Á¤˜ 1Ë ÛÙË §¿ÚÈÛ· Ì ÚÔ·ÛÙÈ·Îfi Î·È 2Ë ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË Ì I.C. ∞§∂•∞¡¢ƒ√À¶√§∏-μ√§√™: 6.42 I.C., 15.22 (̤¯ÚÈ §¿ÚÈÛ·), 20.32 I.C. Δƒ∂¡√ ¶∏§π√À ∂π™πΔ∏ƒπ∞ ¶ƒ√¶ø§√À¡Δ∞π ™Δ√ °ƒ∞º∂π√ Δ√À √™∂ ¢HMHTPIA¢O™ 186-MAYPOKOP¢ATOY ∞¶√ 08.00-14.00 ∫∞£∂ ª∂ƒ∞, ∂∫Δ√™ ™∞μμ∞Δ√À, ∫Àƒπ∞∫∏™ & ∞ƒ°πø¡. Δ∏§. 24210 39723, 24210 24056 * ΔÚ¤ÓÔ ¶ËÏ›Ô˘: ™¿‚‚·ÙÔ - ∫˘Úȷ΋ Î·È ·ÚÁ›Â˜: ÕÓˆ §Â¯ÒÓÈ· 11.00, ªËÏȤ˜ 16.00.

¢ƒ√ª√§√°π∞ §∂øº√ƒ∂πø¡ ∫Δ∂§ À¶∂ƒ∞™Δπ∫ø¡ °ƒ∞ªªø¡ ¡√ª√À ª∞°¡∏™π∞™ ™Ù·ıÌfi˜ μfiÏÔ˘: 2421033254, 2421025527, 8001135555 Δ∏§∂ºø¡√ Ãøƒπ™ Ã∂ø™∏: 800 11 35555 ∏§∂∫Δƒ√¡π∫∏ ¢π∂À£À¡™∏: ktelvol@otenet.gr ™Ù·ıÌfi˜ ∞ıËÓÒÓ: 2108329585, 2108317186, ™Ù·ıÌfi˜ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢: 2310595424, ™Ù·ıÌfi˜ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡: 2422023733, ™Ù·ıÌfi˜ πˆ·ÓÓ›ÓˆÓ: 2651027441, 2651026211, ™Ù·ıÌfi˜ ¶¿ÙÚ·˜: 2610623886, 2610623887,

™Ù·˘ÚfiÏÂÍÔ

2610623888, ™Ù·ıÌfi˜ §·Ì›·˜:2231022627 ¢ƒ√ª√§√°π∞ Ã∂πª∂ƒπ¡∏™ ¶∂ƒπ√¢√À °ƒ∞ªª∏™ ∞£∏¡∞™ (11/9/2009-20/6/2010) ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ∞ı‹Ó· (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 01.00, 05.00, 07.00, 09.00, 10.30, 12.00, 13.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 21.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ∞ı‹Ó· (™∞μμ∞Δ√): 01.00, 05.00, 07.00, 09.00, 10.30, 12.00, 13.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 21.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ∞ı‹Ó· (∫Àƒπ∞∫∏): 01.00, 07.00, 09.00, 10.30, 12.00, 13.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 21.00. ∞fi ∞ı‹Ó· ÁÈ· μfiÏÔ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 06.30, 08.00, 09.30, 11.00, 12.00, 13.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 20.00, 22.00. ∞fi ∞ı‹Ó· ÁÈ· μ√§√ (™∞μμ∞Δ√): 06.30, 08.00, 09.30, 11.00, 12.00, 13.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 20.00, 22.00. ∞fi ∞ı‹Ó· ÁÈ· μ√§√ (∫Àƒπ∞∫∏): 08.00, 09.30, 11.00, 12.00, 13.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 20.00, 22.00. * ΔÔ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ 13.30: ∞ı‹Ó·-μfiÏÔ˜ & 13.30 μfiÏÔ˜-∞ı‹Ó· ̤ۈ ∞Á›ˆÓ £ÂÔ‰ÒÚˆÓ ÌfiÓÔ ΔÂÙ¿ÚÙË, ¶·Ú·Û΢‹ Î·È ∫˘Úȷ΋. * Δ· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· μfiÏÔ˘-∞ıËÓÒÓ: 01.00, 05.00, 09.00, 12.00, 15.00 & 17.00 express. * Δ· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· μfiÏÔ˘-∞ıËÓÒÓ: 07.00, 10.30, 13.30, 16.00, 18.30 & 21.00 ̤ۈ ∞§ªÀƒ√À. * ΔÔ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ 05.00 μfiÏÔ˜∞ı‹Ó· ∫Àƒπ∞∫∂™ & ∂√ƒΔ∂™ ∞¡∂∫Δ∂§∂™Δ√. * ΔÔ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ 06.30 ∞ı‹Ó·-μfiÏÔ˜ ∫Àƒπ∞∫∂™ & ∂√ƒΔ∂™ ∞¡∂∫Δ∂§∂™Δ√. μ√§√™-£∂™™∞§√¡π∫∏: 04.30 (ÂÎÙfi˜ ∫˘ÚÈ·ÎÒÓ & ∂ÔÚÙÒÓ), 06.00, 08.00, 10.00, 12.15, 14.00, 16.15, 18.15, 20.30. £∂™™∞§√¡π∫∏-μ√§√™: 07.00 (ÂÎÙfi˜ ∫˘ÚÈ·ÎÒÓ & ∂ÔÚÙÒÓ), 09.00, 11.00, 13.00, 15.15, 17.00, 19.15, 21.15, 23.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ΔڛηϷ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 06.30, 11.00, 15.00, 19.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ΔڛηϷ (™∞μμ∞Δ√): 06.45, 11.00, 15.00, 19.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ΔڛηϷ (∫Àƒπ∞∫∏): 06.45, 11.00, 15.00, 19.00. ∞fi ΔڛηϷ ÁÈ· μfiÏÔ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 07.00, 11.30, 15.00, 19.00. ∞fi ΔڛηϷ ÁÈ· μfiÏÔ (™∞μμ∞Δ√): 07.00, 11.30, 15.00, 19.00. ∞fi ΔڛηϷ ÁÈ· μfiÏÔ (∫Àƒπ∞∫∏): 07.00, 11.30, 15.00, 19.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· §¿ÚÈÛ· (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 05.45, 06.45, 07.30, 09.00, 10.30, 12.00, 13.15, 14.30, 15.30, 17.30, 19.30, 21.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· §¿ÚÈÛ· (™∞μμ∞Δ√): 07.00, 08.30, 10.00, 11.30, 13.00, 14.30, 15.30, 17.00, 19.00, 21.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· §¿ÚÈÛ· (∫Àƒπ∞∫∏): 07.00, 08.30, 10.00, 11.30, 13.00, 14.30, 15.30, 17.00, 19.00, 21.00. ∞fi §¿ÚÈÛ· ÁÈ· μfiÏÔ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 05.45, 06.45, 07.30, 09.00, 10.30, 12.00, 13.15, 14.30, 15.30, 17.30, 19.30, 21.00. ∞fi §¿ÚÈÛ· ÁÈ· μfiÏÔ (™∞μμ∞Δ√): 07.00, 08.30, 10.00, 11.30, 13.00, 14.30, 15.30, 17.00, 19.00, 21.00. ∞fi §¿ÚÈÛ· ÁÈ· μfiÏÔ (∫Àƒπ∞∫∏): 07.00, 08.30, 10.00, 11.30, 13.00, 14.30, 15.30, 17.00, 19.00, 21.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· πˆ¿ÓÓÈÓ· (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 08.15, 13.30, 17.30. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· πˆ¿ÓÓÈÓ· (™∞μμ∞Δ√): 08.15, 13.30, 17.30. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· πˆ¿ÓÓÈÓ· (∫Àƒπ∞∫∏): 08.15, 13.30, 17.30. ∞fi πˆ¿ÓÓÈÓ· ÁÈ· μfiÏÔ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 10.15, 15.00, 20.00. ∞fi πˆ¿ÓÓÈÓ· ÁÈ· μfiÏÔ (™∞μμ∞Δ√): 10.15, 15.00, 20.00. ∞fi πˆ¿ÓÓÈÓ· ÁÈ· μfiÏÔ (∫Àƒπ∞∫∏): 10.15, 15.00, 20.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ∞ÁÚ›ÓÈÔ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞ & ∫Àƒπ∞∫∏): 17.15. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: 14.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· §·Ì›· (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞ & ™∞μμ∞Δ√): 08.30, 15.00. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞ & ∫Àƒπ∞∫∏): 09.00, 15.00, (™¿‚‚·ÙÔ): 09.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· §·Ì›· (∫Àƒπ∞∫∏): 15.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ¶¿ÙÚ· (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞ & ∫Àƒπ∞∫∏): 15.00. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞ & ∫Àƒπ∞∫∏): 15.30. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ∫Ô˙¿ÓË (¢∂ÀΔ.-ΔƒπΔ.-Δ∂Δ.-¶∂ª¶.-™∞μ.): 13.45. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: 08.45. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ∫Ô˙¿ÓË (¶∞ƒ. & ∫Àƒ.): 13.45, 16.00, 19.15. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: 08.45, 16.00, 19.00.

¢ƒ√ª√§√°π∞ B. ™¶√ƒ∞¢ø¡ ∂/°-√/° Δö ∞§∫À√¡∏ ∞¶√: 25/4-1/5/2011 (¢ƒ√ª√§√°π∞ ∂μ¢√ª∞¢∞™ £øª∞) ¢∂ÀΔ∂ƒ∞ ¶∞™Ã∞: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 11.00, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ. ΔƒπΔ∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 13.30, ÁÈ·: ∞ÏfiÓÓËÛÔ, ™ÎfiÂÏÔ, ™ÎÈ¿ıÔ. Δ∂Δ∞ƒΔ∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 13.30, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ¶∞ƒ∞™∫∂À∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 15.30, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ™∞μμ∞Δ√: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 11.30, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ¢ƒ√ª√§√°π∞ EXPRESS PEGASUS F/B ∞Ó·¯ÒÚËÛË ·fi μfiÏÔ ¢∂ÀΔ∂ƒ∞, Δ∂Δ∞ƒΔ∏, ¶∂ª¶Δ∏, ¶∞ƒ∞™∫∂À∏ & ∫Àƒπ∞∫∏: flÚ· 09.00 ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ Î·È ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ΔƒπΔ∏ & ™∞μμ∞Δ√: flÚ· 09.00 ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ. ∂/°-√/° “∂•¶ƒ∂™ ™∞¡Δ√ƒπ¡∏” ¢∂ÀΔ∂ƒ∞, Δ∂Δ∞ƒΔ∏, ¶∂ª¶Δ∏, ∫Àƒπ∞∫∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 09.00 ÁÈ· ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ΔƒπΔ∏, ™∞μμ∞Δ√: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 09.00 ÁÈ· ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ. ¶∞ƒ∞™∫∂À∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 09.00 ÁÈ· ™ÎÈ¿ıÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ¢ƒ√ª√§√°π∞ FLYING CATS ∞fi ¢∂ÀΔ∂ƒ∞ ¤ˆ˜ ∫Àƒπ∞∫∏, ÒÚ· 14.30 ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ·, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ∫∂¡Δƒπ∫√ ¶ƒ∞∫Δ√ƒ∂π√ HELLENIC SEAWAYS SPORADES TRAVEL ¢∏ª. ª¶∞ƒΔ∑√¶√À§√™ ∞ƒ°√¡∞ÀΔø¡ 33-μ√§√™ TH§. 24210 23400 24210 35846 - 24210 23415 ¢ÚÔÌÔÏfiÁÈ· “FlyingCat 6- FlyngDolphin XXIII”

∞fi ¢∂ÀΔ∂ƒ∞ ¤ˆ˜ Î·È ∫Àƒπ∞∫∏ ÒÚ˜: 10.00, 13.00 Î·È 19.30 ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ·, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ ¢ƒ√ª√§√°π∞ ∞¶√ Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 2/3/11 ∂/°-√/° ∂•¶ƒ∂™ ¶∏°∞™√™ ¢∂ÀΔ∂ƒ∞: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 09.00, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ∞ÁÓÒÓÙ· ™ÎÔ¤ÏÔ˘, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ΔƒπΔ∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 09.00, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ∞ÁÓÒÓÙ· ™ÎÔ¤ÏÔ˘. Δ∂Δ∞ƒΔ∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 09.00, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ∞ÁÓÒÓÙ· ™ÎÔ¤ÏÔ˘, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ¶∂ª¶Δ∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 09.00, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ∞ÁÓÒÓÙ· ™ÎÔ¤ÏÔ˘, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ¶∞ƒ∞™∫∂À∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 09.00, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ™∞μμ∞Δ√: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 09.00, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ∞ÁÓÒÓÙ· ™ÎÔ¤ÏÔ˘. ∫Àƒπ∞∫∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 09.00, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ∞ÁÓÒÓÙ· ™ÎÔ¤ÏÔ˘, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. º/°-√/° ™ÔÚ¿‰Â˜ ∂‚‰ÔÌ·‰È·›· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· ¢Â˘Ù¤Ú· 12.00: ™ÎÈ¿ıÔ - ™ÎfiÂÏÔ - ∞ÏfiÓÓËÛÔ ΔÚ›ÙË 12.30: ™ÎÈ¿ıÔ - ™ÎfiÂÏÔ ΔÂÙ¿ÚÙË 12.00: ™ÎÈ¿ıÔ - ™ÎfiÂÏÔ ¶¤ÌÙË 12.00: ™ÎÈ¿ıÔ - ™ÎfiÂÏÔ ¶·Ú·Û΢‹ 12.00: ™ÎÈ¿ıÔ - ™ÎfiÂÏÔ ™¿‚‚·ÙÔ 12.00: ™ÎÈ¿ıÔ - ™ÎfiÂÏÔ ∫˘Úȷ΋ 12.00: ™ÎÈ¿ıÔ - ™ÎfiÂÏÔ - ∞ÏfiÓÓËÛÔ ¶§∏ƒ√º√ƒπ∂™: ÛÙÔ VIS TRAVEL, ∞ÓÙˆÓÔÔ‡ÏÔ˘ 3 (·Ó¿ÌÂÛ· ·fi π¿ÛÔÓÔ˜ Î·È ∞ÚÁÔÓ·˘ÙÒÓ). ΔËÏ. 24210 31059, 31060.

Xƒ∏™πª∞ Δ∏§∂ºø¡∞ N√ª∞ƒÃπ∞∫∏ AÀΔ√¢π√π∫∏™∏ T· ÙËϤʈӷ ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ Ù˘ NÔ̷گȷ΋˜ A˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ M·ÁÓËÛ›·˜, ÛÙ· ÔÔ›· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·¢ı‡ÓÔÓÙ·È ÔÈ Ôϛ٘ ÁÈ· Â͢ËÚ¤ÙËÛ‹ ÙÔ˘˜ ›ӷÈ: TH§. KEN. ¢IOIK. ...............................................2421070951-9 & 2421075555 °Ú·Ì. NÔÌ. .............................................................2421070931 - 2421071022 ..................................................................................2421075512 -2421075513 °Ú·Ê. NÔÌ. - ™‡Ì‚. ...................................................2421070931 - 2421075319 ................................................................................-2421071022 -2421075526 Eȉ. ™‡Ì. - E. ™˘Ó. ...........................2421070950 - 2421075318 - 2421075527 °Ú·Ê.T‡Ô˘ & ¢ËÌ. ™¯¤Û. ........................................2421070927 - 2421075338 °Ú·Ì. NÔÌ. ™˘Ì. ................................ 2421070976 - 2421075528 - 2421075529 °Ú·Ì. NÔÌ·Ú¯. EÈÙÚÔ‹˜ ......................................... 2421071233 -2421075307 ¶ÂÚÈ‚., XˆÚÔÙ. & YÔ‰ÔÌ. ............................................................... 2421075519 °Ú·Ì. NÔÌ·Ú¯. EÈÙÚÔ‹˜ ........................................ 2421070960 - 2421075317 OÈÎÔÓ. AÓ¿Ù˘Í˘ & A·Û¯fiÏ...........................................................2421075523 °Ú·Ì. NÔÌ. E. AÁÚ. AÓ. .........................................2421071228 - 2421075525 °Ú·Ì. NÔÌ·Ú¯. EÈÙÚ. ..............................................2421059370 - 2421075304 YÁ›·˜ & KÔÈÓˆÓÈ΋˜ ¶·Ú¤Ì‚·Û˘ ..................................................2421075517 °Ú·Ì. NÔÌ·Ú¯. EÈÙÚ. ...............................................2421071161 - 2421075313 ¶·È‰., ¶ÔÏÈÙ. & ¶ÔÏÈÙ. ¢ÈÎ.................................................................2421075521 ¢/¡™∏ ¶ƒ√°. & ∞¡. ......................................................................24210 75514 ΔÌ‹Ì. ¢È·¯Â›Ú. ¶ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ ........................................................24210 75309 ¢È‡ı. ¶ÂÚÈ‚·Ï., ÈÚÔÙ. Î·È ¶.∂. ....................................................24210 92603 ¢È‡ı. Δ¯Ó. ÀËÚÂÛÈÒÓ .................................................................24210 70974 ¢È‡ı. ªÂÙ·ÊÔÚÒÓ Î·È ∂ÈÎÔÈÓ....................................................... 24213 55511 ¢È‡ı. ∫Δ∂√: “ƒ·ÓÙ‚ԇ” .............................................................. 24213 54817 ¢È‡ı. μÈÔÌ.-∂ÓÂÚÁ. Î·È Δ¯ÓÔÏ. ..................................................... 24210 34080 ¢È‡ı. ∂Ì. Î·È ΔÔ˘Ú................................................ 24210 70943-24210 75336 ¢È‡ı. ∂ÚÁ·Û›·˜ ...................................................... 24210 70967-24210 75369 ¢È‡ı. ∞ÁÚÔÙ. ∞Ó¿Ù˘Í˘ ...............................................................24210 75200 ¢È‡ı. ∫ÙËÓÈ·ÙÚÈ΋˜ .......................................................................24210 45207 ΔÌ‹Ì· ∞ÏÈ›·˜ ................................................................................24210 33230 ¢ÈÔ›ÎËÛË ∞ÁÚÔÊ˘Ï·Î‹˜ .................................................................. 24210 70923 ¢È‡ı. ÀÁ›·˜ ................................................................................ 24213 55804 ¢È‡ı. ¶ÚfiÓÔÈ·˜ ............................................................................24213 52431 ¢È‡ı. ¶ÔÏ. ¢ÈÎ. & ¶ÚÔÛÙ. ¶ÔÏ................................. 24210 70964-24210 75325 ¢È‡ı. ¶ÔÏ. ¢ÈηȈÌ. & ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ ................................................ 24213 52561 ¢È‡ı. ¶ÚˆÙ. ∂Î·›‰Â˘Û˘....................................... 24210 39077-24210 39085 ¢È‡ı. ¢Â˘ÙÂÚÔ‚. ∂Î·›‰Â˘Û˘...................................................... 24210 47387 ¢È‡ı. ¢ÈÔÈÎ. ÀËÚ. .................................................. 24210 70921-24210 75323 ¢È‡ı. √ÈÎÔÓ. ÀËÚ. .................................................24210 70944, 24213 52563 ¢È‡ı. ∂ÌÔÚ›Ô˘ ............................................................................ 24210 38395 ¢È‡ı. ∫¤ÓÙÚ. ∂͢. ¶ÔÏÈÙÒÓ ..........................................................24210 31463 ™¢√∂ μfiÏÔ˘: ¶ÚÔ˚ÛÙ¿ÌÂÓÔ˜ ...................................24210 21433, 24213 56303, ÁÚ·ÌÌ·Ù›· ..................................................................................24210 29400. TH§EºøNA E§§HNIKH™ A™TYNOMIA™ AME™H ¢PA™H ..............................................................................................100 TH§EºøNIKO KENTPO .....................................................................2421039045 A™TYN. TMHM.BO§OY .....................................................................2421076984 A™TYN. TMHM. NEA™ IøNIA™ ...........................................................2421076985

øÚÔÛÎfiÈÔ ANIE§

¢I¶§øMATOYXO™ A™TPO§O°O™ - EPEYNHTPIA TAPø ¢¤¯ÂÙ·È Ì ڷÓÙ‚ԇ ηıËÌÂÚÈÓ¿ ΔËÏ. 6974456215

√ƒπ∑√¡Δπ∞ 1. ∞Ó˘ÂÚ¿ÛÈÛÙÔ˜, ·‚Ô‹ıËÙÔ˜. 2. ªÈÎÚfi ÊÔÚÙËÁfi ÛοÊÔ˜ - ÃÒÚ· Ù˘ ªÂÛÔÁ›Ԣ. 3. ÕÓÙÚ·˜ (·Ú¯.) - ¶ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ ¶ÂÏÔÔÓÓ‹ÛÔ˘ ¶ÚÔÙ·ÎÙÈÎfi ·ÓÙÚÈÎÔ‡ ÔÓfiÌ·ÙÔ˜. 4. ¶ÚÒÙ·... ÛÙÔ Ífi‰ÂÌ· - ¶ÚÔÊ‹Ù˘ Ù˘ ¶·Ï·È¿˜ ¢È·ı‹Î˘ - ªˆÚfi Ù˘... ‚Ú¤¯ÂÈ. 5. ◊Ù·Ó ¯ı˜ ÙÔ... Û‹ÌÂÚ· - ∞Û·Û›·... ‚·ÊÙ›ÛÙËΠ- °Ú¿ÌÌ·Ù· ·fi ÙËÓ... Δ‹ÓÔ. 6. ªÈÎÚfi Èı¿ÚÈ - º›ÏÔ˜ ·fi ÙË... °·ÏÏ›·. 7. ¶ÚÔÛηÏ› ÌÔÓÔÏÂÎÙÈο - ™ˆÌ·ÙÈ΋ Ë „˘¯È΋ Ù·Ï·ÈˆÚ›·. 8. ¢ÈÂıÓ‹˜ ÔÓÔÌ·Û›· ÙˆÓ ‰ÂÍ·ÌÂÓfiÏÔÈˆÓ - ª¤ÚÈÏ...: ¢È¿ÛËÌË ËıÔÔÈfi˜. 9. ∞Ú¯·›Ô ÂÏÏËÓÈÎfi ÓfiÌÈÛÌ· - πÓ‰È΋ ıÚËÛ΢ÙÈ΋ ·›ÚÂÛË. 10. ∫¿Ô˘... ·ıfiÚ˘‚· - ƒÒÛÈÎfi ‰È·ÛÙËÌÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· - √˘‰¤ÙÂÚÔ ¿ÚıÚÔ. 11. ∫ÔÈÓˆÓÈ΋ “·ÊÚfiÎÚÂÌ·” - ∏ Û‡˙˘ÁÔ˜... ÛÙË ÁÏÒÛÛ· ÙÔ˘ √Ì‹ÚÔ˘ - ÷ڛ˙Ô˘Ó ÛˆÌ·ÙÈ΋ ¢ÂÍ›·. 12. ∞Ú¯Èο Ù·Ì›Ԣ Ô‰ÔÔÈ›·˜ - ¡‹·Ú...: ∞ıÏËÙÈÎfi˜ fiÌÈÏÔ˜ Ù˘ ∫·ÈÛ·ÚÈ·Ó‹˜ - ¶ÔÚÙ...: §ÈÌ¿ÓÈ Ù˘ ∞ÈÁ‡ÙÔ˘. 13. ¶ÚÔÙÚÂÙÈÎfi ÌfiÚÈÔ - ∏ ·ÁÚÔÙÈ΋ Ù¿ÍË. ∫∞£∂Δ∞ 1. ÕÏÔÁ· ÙË Û¤ÚÓÔ˘Ó - ΔËÓ ÎÔÏÏ¿Ì ÛÙÔ ÂÍÒÊ˘ÏÏÔ ÙÂÙÚ·‰›Ô˘. 2. ∞ÚÚÒÛÙÈ· ÌÂÙ·‰ÔÙÈ΋ Î·È ı·Ó·ÙËÊfiÚ· - ... ÔÊ: ∞ÁÒÓ˜ ηٿٷ͢. 3. ∫›ÓËÛË ˘ÁÚÔ‡ - ∏ ÚˆÙÂ‡Ô˘Û· Ù˘ ™·Ô˘‰È΋˜ ∞Ú·‚›·˜ - ∏ÏÂÎÙÚÈο ÊÔÚÙÈṲ̂ÓÔ ÛˆÌ·Ù›-

‰ÈÔ. 4. ∫ÈÓËÙfi ÙÔ˘ ÙÔ˘ÊÂÎÈÔ‡ - ΔÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ ËıÔÔÈÒÓ ÌÈ·˜ Ù·ÈÓ›·˜ (Í.Ï.). 5. Δ· ¤¯ÂÈ Ë... ™fiÓÈ· - §ÔÁÔÙ¯ÓÈÎfi ›‰Ô˜ - À¿Ú¯Ô˘Ó ÛÙÔ... Ìˉ¤Ó. 6. πÂÚ‹ ˘fiÛ¯ÂÛË - πÂÚfi ÏÔ›Ô Ù˘ ·Ú¯·›·˜ ∞ı‹Ó·˜. 7. ... ¡ÈÓ: °·ÏÏÔ·ÌÂÚÈηӛ‰· Û˘ÁÁڷʤ·˜ Œ¯Ô˘Ó ÔÚÌ‹, ·ÏÏ¿ fi¯È... ›ڷ. 8. ∏ ·ÓÙÈÛÊ·›ÚÈÛË - ª¿Úη ͢ÚÈÛÙÈÎÒÓ ÏÂ›‰ˆÓ. 9. ™Ù¿ÛÈÌ· Ù· ÓÂÚ¿ ÙÔ˘˜ - ™Â οı ÙfiÔ - ÕʈÓÔ˜... ÛÂÚ. 10. §›Á˜... ‡Ï˜ - √ÚÂÈÓfi˜ fiÁÎÔ˜ Ù˘ ∫. ∞Û›·˜ πÙ·ÏÈÎfi˜... ¯·ÈÚÂÙÈÛÌfi˜. 11. ¢ÈÏfi... οÓÂÈ ÁÚ‹ÁÔÚ· - £Â¿ ÙˆÓ ·Ú¯·›ˆÓ ∞ÈÁ˘Ù›ˆÓ - ÷˚‰Â̤ÓÔ˜... ¶›ÙÂÚ. 12. ŒÓÙÔÓË Ï‡Ë - ¢Ô¯Â›Ô ·fi ÙÂÓÂΤ. 13. ∂ÎÎÏËۛ˜... Ù˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ - ΔÚÒÌ ηÈ... ¿ÁÚÈ·. ∏ §À™∏ √ƒπ∑√¡Δπ∞: 1. ∞¶ƒ√™Δ∞Δ∂ÀΔ√™ 2. ª∞√À¡∞-∂§§∞¢∞ 3. ∞¡∏ƒ-ª∞¡∏-∫Àƒ 4. •√-∞¡∞¡π-¶∞¡∞ 5. ∞Àƒπ√-∞™¶∞-∏¡ 6. ∫π√À¶π-∞ªπ 7. ∂§∞-μ∞™∞¡π™ª∞ 8. Δ∞¡∫∂ƒ-™Δƒπ¶ 9. Δ∞§∞¡Δ√-™πà 10. ∫¶-™∞§π√À-Δ√ 11. ∂§πΔ-√∞ƒ-™¶√ƒ 12. Δ∂√∏™Δ-™∞π¡Δ 13. ∞π¡Δ∂-∞°ƒ√Δπ∞. ∫∞£∂Δ∞: 1. ∞ª∞•∞-∂Δπ∫∂Δ∞ 2. ¶∞¡√À∫§∞-¶§∂´ 3. ƒ√∏-ƒπ∞¡Δ-π√¡ 4. √Àƒ∞π√-∫∞™Δ 5. ™¡-¡√Àμ∂§∞-∏∂ 6. Δ∞ª∞-¶∞ƒ∞§√™ 7. ∞¡∞π™-¡π∞Δ∞ 8. Δ∂¡π™-∞™Δ√ƒ 9. ∂§∏-¶∞¡Δ√À-™ƒ 10. À§¶∞ªπƒ-Δ™∞√ 11. Δ∞∫∞-π™π™-¶πΔ 12. √¢À¡∏ª¶πΔ√¡π 13. ™∞ƒ∞¡Δ∞-Ã√ƒΔ∞.

∫ƒπ√™ ¶ÚÔÛ·ı›ÛÙ ӷ ËÚÂÌ‹ÛÂÙ ۋÌÂÚ·, ‰‡ÛÎÔÏË Ë Â‚‰ÔÌ¿‰· Ô˘ ÂÚ¿Û·ÙÂ, ·ÏÏ¿ ÙÒÚ· ‹ÚıÂ Ë ÒÚ· Ó· ÍÂÎÔ˘Ú·ÛÙ›ÙÂ, Ó· ¯·Ï·ÚÒÛÂÙÂ Î·È Ó· ÊÙÈ¿ÍÂÙ ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÙˆÓ ÂfiÌÂÓˆÓ ËÌÂÚÒÓ. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 45-30-22-12-4-5. Δ∞Àƒ√™ ¶ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›ÛÙ ۈÛÙ¿ ÙËÓ Ë̤ڷ Û·˜, ÌËÓ ·Ê‹ÓÂÙ οÔÈ· ÛËÌ·ÓÙÈο ı¤Ì·Ù· ÛÙË ÌÔ›Ú· ÙÔ˘˜. ¶Ú¤ÂÈ ÔÈ ·ÔÊ¿ÛÂȘ Ô˘ ı· ¿ÚÂÙ ÁÈ· Ù· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈο Û·˜ Ó· Â›Ó·È ÛÔ‚·Ú¤˜ Î·È ÛˆÛÙ¤˜. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 34-20-11-4-39-7. ¢π¢Àª√π ∏ ̤ڷ Û·˜ ‚Ú›ÛÎÂÈ Ì ÌÂÁ¿ÏË ·˘ÙÔÂÔ›ıËÛË Î·È fiÚÂÍË ÁÈ· ‰Ô˘ÏÂÈ¿. ™‹ÌÂÚ· ÌÔÚ›Ù ӷ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÂÙ ÔÏÏÔ‡˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÛÙfi¯Ô˘˜ Û·˜. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 6-30-22-34-5-11. ∫∞ƒ∫π¡√™ Δ¤ÏÔ˜ Ù· ηϿ Î·È Ù· ˘¤ÚÔ¯· Ú¿ÁÌ·Ù·, ηϿ ÂÚ¿Û·Ù ÍÂÎÔ˘Ú·ÛًηÙÂ, ÙÒÚ· ‹ÚıÂ Ë ÒÚ· ÁÈ· Ó· ·Ó·Ï¿‚ÂÙ ÙȘ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ Û·˜, ÔÈ Ôԛ˜ Â›Ó·È ÔÏϤ˜ Î·È ¯ÚÂÈ¿˙ÂÛÙ ‰‡Ó·ÌË ÁÈ· Ó· Ù· ‚Á¿ÏÂÙ ¤Ú·. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 63-20-44-3-5-33. §∂ø¡ ∂Û›˜ ¤¯ÂÙÂ Î·È Û‹ÌÂÚ· ÔÏÏ‹ fiÚÂÍË ·ÏÏ¿, ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÙËÓ ›‰È· ‰È¿ıÂÛË Î·È ÔÈ Á‡Úˆ Û·˜, ı· Û·˜ ÁÂÌ›ÛÔ˘Ó ÂÎÓ¢ÚÈÛÌfi Î·È ı· ÚÔÛ·ı‹ÛÔ˘Ó Ó· Û·˜ ¯·Ï¿ÛÔ˘Ó ÙË ‰È¿ıÂÛË. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 54-30-33-45-6-22. ¶∞ƒ£∂¡√™ ¢ÂÓ ÍÂÎÈÓ¿ÂÈ fiÌÔÚÊ· Ë ÛËÌÂÚÈÓ‹ ̤ڷ, Â›Ó·È ‰‡ÛÎÔÏÔ ÙÔ ÚˆÈÓfi Û·˜, ÂÛ›˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂÙ ÙËÓ ·Ó¿ÏÔÁË ‰È¿ıÂÛË Î·È Ù· ¿ÙÔÌ· Ô˘ ı· ˘¿Ú¯Ô˘Ó ‰›Ï· Û·˜ ‰ÂÓ ı· Â›Ó·È Î·Ï‹ ·Ú¤·. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 6-40-33-23-45-29. ∑À°√™ ™˘Ó¯›˙ÂÙÂ Î·È Û‹ÌÂÚ· Ë Î·Ï‹ ̤ڷ Î·È Ë Î·Ï‹ Û·˜ ‰È¿ıÂÛË, ‚Á›Ù ÁÈ· „ÒÓÈ·, ‰È·ÛΉ¿ÛÙÂ, ηϤÛÙ ʛÏÔ˘˜ Î·È ÂÚ¿ÛÙ ηϿ Ì·˙› ÙÔ˘˜. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 9-50-44-34-5-4. ™∫√ƒ¶π√™ Δ¤ÏÔ˜ Ë ËÚÂÌ›·, ·fi Û‹ÌÂÚ· Î·È ¿ÏÈ ı· Ì›Ù ÛÙ· ‰‡ÛÎÔÏ· Î·È ÁÓˆÛÙ¿ Û·˜ ÌÔÓÔ¿ÙÈ·. £· ·Á¯ˆı›Ù Ì οÔÈ· ·ÚfiÛÌÂÓ· ÁÂÁÔÓfiÙ· Ô˘ ı· ÚÔ·„Ô˘Ó. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 46-30-22-34-5-9. Δ√•√Δ∏™ ™‹ÌÂÚ· ı· ·ÁˆÓÈÛÙ›Ù ÁÈ· fiÏ· ·˘Ù¿ Ô˘ Ì ÎfiÔ ·ÔÎÙ‹Û·ÙÂ Î·È Û·˜ ÂӉȷʤÚÔ˘Ó ¿ÌÂÛ·. ¢‡ÛÎÔÏË Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÁÈ· ÂÛ¿˜ Î·È Ù· Ó‡ڷ Û·˜, ÚÔÛ·ı‹ÛÙ ӷ ·Ú·Ì›ÓÂÙ ‹ÚÂÌÔÈ. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 63-20-44-56-7-22. ∞π°√∫∂ƒø™ √ Û‡ÓÙÚÔÊfi˜ Û·˜ ı· Û·˜ ·ÓÔ›ÍÂÈ ÙËÓ Î·Ú‰È¿ ÙÔ˘ Û‹ÌÂÚ· Î·È ı· Û·˜ ÂÈ ÁÈ· Ù· ·ÈÛı‹Ì·Ù¿ ÙÔ˘, ÌÔÚ› Ó· ¤¯ÂÙ οÔȘ ¿Û¯Ë̘ ÛÙÈÁ̤˜ ÛÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ ·ÏÏ¿ ·Í›˙ÂÈ Ó· ÙÔ˘ ‰ÒÛÂÙ ̛· ·ÎfiÌË Â˘Î·ÈÚ›·. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 7-30-44-34-5-21. À¢ƒ√Ã√√™ ™‹ÌÂÚ· ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÌËÓ ÙÚ·‚‹ÍÂÙ ÙÔ Û¯ÔÈÓ› ÛÙË Û¯¤ÛË Û·˜ ‹ Î·È ÛÙȘ Û˘ÓÂÚÁ·Û›Â˜ Û·˜. ¢‡ÛÎÔÏË Ë ÛËÌÂÚÈÓ‹ ̤ڷ ÁÈ· Â·Ê¤˜ Î·È Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ, ·fi ÙÔ ‚Ú¿‰˘ Î·È ÌÂÙ¿ Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· ı· ·ÏÏ¿ÍÔ˘Ó Î·È Â›Ó·È ı· ηϿ ÁÈ· Ù· ÂÚˆÙÈο Û·˜. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 36-40-55-67-8-3. πãÀ∂™ ªÂ ÔÏÏ‹ fiÚÂÍË ÍÂÎÈÓ¿Ù ÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ ̤ڷ, Ë ‰È¿ıÂÛ‹ Û·˜ ı· Â›Ó·È Ë Î·Ï‡ÙÂÚË ÙˆÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›ˆÓ ËÌÂÚÒÓ Î·È ·˘Ùfi ı· Û·˜ οÓÂÈ Ó· ·Ó·˙Ëٿ٠¤ÓÙÔÓ˜ ÂÚˆÙÈΤ˜ ·ÔÏ·‡ÛÂȘ. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 63-20-33-45-6-22.

TMHM. A™ºA§. BO§OY....................................................................2421076957 TMHM. TPOXAIA™ BO§OY ................................................................2421076968 TM. TOYP. A™TYN. BO§OY ...............................................................2421076987 A™TYN. TMHMA ¶EPIº. BO§OY .......................................................2421085401 ¶Àƒ√™μ∂™Δπ∫∏ ............................................................................................199 EKAB:............................................................................................................166 ºˆÙÈÛÌÔ‡ BÏ¿‚˜ ¢. BO§OY ...........................................................2421064931 ¢EH BÏZ—¿‚˜........................................................2421063666 - 2421063667 ¢EYAMB BÏ¿‚˜ .............................................................................2421055555 OTE BÏ¿‚˜.................................................................................................. 121 ¢‹ÌÔ˜ N.IˆÓ›·˜................................................................................2421353100 §ÈÌÂÓ·Ú¯Â›Ô .....................................................................................2421028888 E§¶A (Ô‰È΋ ‚Ô‹ıÂÈ·) ...............................................................................10400 EXPRESS SERVICE.......................................................................................1154 HELLAS SERVICE ........................................................................................1057 O¢IKH BOH£EIA ¶H§IOY BfiÏÔ˜ ..............................................................................................6944121288 X¿ÓÈ· ...............................................................................................6948745813 TÛ·Áηڿ‰·.....................................................................................6948475814 MËϛ˜.............................................................................................6948745815 YËÚ. AÔÎ. AÔÚÚ. ¢. BO§OY.........................................................2421064744 YËÚ. AÔÎ. AÔÚÚ. ¢. N. IøNIA™.................................................... 2421080865 ¢HMO™IO KTEO BO§OY..................................................................24213 54817 I¢IøTIKO KTEO.............................................2428078222-10300 (¯ˆÚ›˜ Έ‰ÈÎfi) IKTEO BfiÏÔ˘ ..............................................................2421096780,2421096720 XÈÔÓÔ‰ÚÔÌÈÎfi ΤÓÙÚÔ ......................................................................2428073719 K·Ù·Ê‡ÁÈÔ.......................................................................................2428073702 ™Δ∞£ª√™ A’ B√∏£∂πø¡ °π∞ ¶√À§π∞ N. Iø¡π∞™ .................................................................................24210 80483, 2421060301 O§YM¶IAKH AEP. .....................................................2421020910 - 2421024910 EÙ. MÂÏ. & ÚÔÛÙ. ¶ÂÚ. N. M·ÁÓ. .....................................................2421027771 Δ∏§∂ºø¡√ EKTAKTH™ ANA°KH™ Ù˘ ¢HMO™IA™ E¶IXEIPH™H™ AEPIOY (¢E¶A A.E.). ........................................................................................................2105551666 Δ∏§∂ºø¡√ EKTAKTH™ ANA°KH™ Ù˘ E¶A £E™™A§IA™ ......................................................8001187878 (·fi ÛÙ·ıÂÚfi) MÔÓ¿‰· ™˘Ì‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋˜ Î·È ıÂÚ·›·˜ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜ £.¶. E•O¢O™2410 237811 ¶I§OTO™ ........................................................................................2421023439 º§O°A: ™‡ÏÏÔÁÔ˜ °ÔÓ¤ˆÓ ·È‰ÈÒÓ Ì ηÚΛÓÔ ...............................24210 24628

TA•I PA¢IOTA•I ...................................................................................24210 27777 PA¢IOTA•I MA°NH™IA™ ................................................................ 24210 61000 A°PIA™ ...........................................................................................24280 92502 BE§E™TINOY...................................................................................24250 22725 ANø §EXøNIøN..............................................................................24280 93389

°ƒ∞º∂π∞ Δ∂§∂Δø¡ μfiÏÔ˜: ∞ÁÁÂϤÙÔ˜ ¡ÈÎfiÏ·Ô˜, “AÁÁÂϤÙÔ˜”, ·) ∂Ï. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ 50, ‚) ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 112 ÙËÏ. 24210 20743, μ·˚Ó¿ ∞ÚÈ¿‰ÓË §. ∂ÈÚ‹Ó˘ 50-¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜, ÙËÏ. 24210-61114, μÔ‡ÏÁ·ÚË ¶·Á·ÛÒÓ 76, ÙËÏ. 24210 33022. °ÎÏ¿‚·ÙÔ˜ ¡›ÎÔ˜ ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜ 89∞Ó·Ï‹„ˆ˜ ÙËÏ. 24210-52702, ∂ÌÂÚÙ˙È¿‰Ë˜ °ÂÒÚÁÈÔ˜ “√ ¶·Ú¿‰ÂÈÛÔ˜” ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 295, ÙËÏ. 24210-43333,∫·ÙÛÈÊÔ‡ ª·ÚÈϤӷ “¶ÏÔ‡ÙˆÓ” ¢ÔÚ˘Ï·›Ô˘ 51 ÙËÏ. 2421069609, ∫Ô˘Ù›Ó· ∞ÁÏ·˝· “∫Ô˘Ù›Ó·˜” 2·˜ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 35 ÙËÏ. 24210-24070, §˘Ú›ÙÛ˘ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ “°·Ï‹ÓË” ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 59 - μ·ÛÛ¿ÓË, ÙËÏ. 24210-44444, ª¿ÏÏ·˜ ∞ÔÛÙfiÏ˘ “ª¿ÏÏ·˜” ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 187, ÙËÏ. 24210-20260, ª¿ÚÏ·˜ πˆ¿ÓÓ˘ “μ·ÙÛ·Ú¤·˜” ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 42∞, ÙËÏ. 2421028341, ƒÈ˙¿Î˘ ∂˘¿ÁÁÂÏÔ˜ “∏ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÊÚÔÓÙ›‰·” πˆÏÎÔ‡ 323 ÙËÏ. 24210-40179, ™·Ó›‰Ë˜ •ÂÓÔÊÒÓ “™·Ó›‰Ë˜” ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 223, ÙËÏ. 24210-48600, ™Ù¤ÏÏÔ˜ °ÈÒÚÁÔ˜ “∞Ú¯¿ÁÁÂÏÔ˜” ·) πˆÏÎÔ‡ 98 -§. B‡ÚˆÓÔ˜ ÙËÏ. 24210-51113, Δ˙¤Î· ∂ÈÚ‹ÓË “¡¿ÚÎÈÛÛÔ˜” ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 105-107 - º. πˆ¿ÓÓÔ˘ ÙËÏ. 24210-34552. K·Ï·ÓÙ˙‹ EϤÓË “ K·Ï·ÓÙ˙‹” AÓ··‡Ûˆ˜ 69 N. IˆÓ›· ÙËÏ.2421081524. BÂÏÂÛÙ›ÓÔ:(AÁ. °ÂÒÚÁÈÔ˜ ºÂÚÒÓ) KˆÓÛÙ·ÓÙ¤ÏÔ˜ £ˆÌ¿˜, ÙËÏ. 6978-655306, 24250 22020. ∞ÏÌ˘Úfi˜: °È·ÓÓ¿ £ÂÔ‰ÒÚ· “∫·Ú·ÁÎÔ‡Ó˘” ÙËÏ. 2422023332, ∫·ÙÛ·Ô‡Ó˘ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ “∫·ÙÛ·Ô‡Ó˘” ÙËÏ. 24220-23705, ª·˘ÚÔÁ¤Ó˘ ™¿‚‚·˜ “ª·˘ÚÔÁ¤Ó˘” ÙËÏ. 24220-23214. ∑·ÁÔÚ¿:∫Ô˘ÚÂÏ¿˜ ΔÚÈ·ÓÙ¿Ê˘ÏÏÔ˜ “∫Ô˘ÚÂÏ¿˜” ÙËÏ. 24260-23255 ™ÎÈ¿ıÔ˜: AÁÁÂϤÙÔ˜ ™Ù·Ì¿Ù˘ “H °ˆÓÈ¿ ÙˆÓ AÁÁ¤ÏˆÓ” ÙËÏ. 24270-21748 μÂÏÂÛÙ›ÓÔ: ¶··ÔÛÙfiÏÔ˘ ¶. ÙËÏ. 24250 22706, 6973 421267 °ƒ∞º∂π∞ Δ∂§∂Δø¡ ∂∫Δ√™ ™øª∞Δ∂π√À 1. ∫·˚Ì¿Î˘ ∏Ï›·˜, ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 91, ÙËÏ. 24210-72072, 2. ¶··¯Ú‹ÛÙÔ˜ ¡›ÎÔ˜ 2·˜ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 51, ÙËÏ. 24210-25360.

™Î¿ÎÈ EÈ̤ÏÂÈ·: AÓ‰ÚÈÒÙ˘ E. ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘

§√°π∞ Δ∏™ ™πø¶∏™ À¿Ú¯Ô˘Ó ÔÏÏ¿ ¤ÚÁ· Ù¤¯Ó˘ Ô˘ ÌÈÏÔ‡Ó Ì ÙË ÛȈ‹ ÙÔ˘˜. ªÈ· Ù¤ÙÔÈ· Ù¤¯ÓË Â›Ó·È ÌÈ· ·ÚÙ›‰· ÛοÎÈ. ∏ ÛȈËÏ‹ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›· ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ˘˜ ·ÓÙÈ¿ÏÔ˘˜ ϤÂÈ ÙfiÛ· ÔÏÏ¿. §¤ÂÈ ÁÈ· ÔϤÌÔ˘˜, ÁÈ· Ì¿¯Ë ÂÈÎÚ¿ÙËÛ˘ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ ¿ÛÚÔ Î·È ÙÔ Ì·‡ÚÔ, ϤÂÈ ÁÈ· ·È¯Ì·ÏˆÛ›Â˜, ÁÈ· ηٿÎÙËÛË Â‰¿ÊÔ˘˜, ÁÈ· ı˘Û›Â˜ Ì· Î·È ·‰È˘. ¡· ÁÈ·Ù› ÙÔ ÛοÎÈ ¤¯ÂÈ ÈÛÙÔÚ›· 1500 ¯ÚfiÓˆÓ. ¢ÈfiÙÈ Â›Ó·È ÌÈ· ÚÔÛÔÌÔ›ˆÛË Ì ÙË ˙ˆ‹ ÙËÓ ›‰È·.

™∞¡ Δ√ ¶∞∫ - MAN! “∂‡ÎÔÏÔ Ó· ÙÔ Ì¿ıÂȘ, ‰‡ÛÎÔÏÔ Ó· ÙÔ ÎÂÚ‰›ÛÂȘ” ! ªÂ ·˘Ùfi ÙÔ ÛÏfiÁηÓ, ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ˜ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ ¡∞ª∫√ ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ·Ó ÙÔ ¤ÙÔ˜ 1980 ¤Ó· ·fi Ù· ÂıÈÛÙÈÎfiÙÂÚ· ·È¯Ó›‰È· Ô˘ ¤ÁÈÓ·Ó ÔÙ¤! ¶ÔÈÔ˜ Ó· ÂÚ›ÌÂÓ ˆ˜ ¤Ó· ·È¯Ó›‰È ¯ˆÚËÙÈÎfiÙËÙ·˜ ÌfiÏȘ 100ªμ (fiÙ·Ó Ù· ÛËÌÂÚÈÓ¿ ·È¯Ó›‰È· Â›Ó·È ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ 10.000ªμ) ı· ›¯Â ÙfiÛË ÌÂÁ¿ÏË ·‹¯ËÛË ÛÙÔ Î·Ù·Ó·ÏˆÙÈÎfi ÎÔÈÓfi! ∞˘Ùfi fï˜ Ô˘ ÚÔηÏ› ÂÓÙ‡ˆÛË Â›Ó·È ˆ˜ ÙÔ ¶∞∫-ª∞¡ ¤¯ÂÈ ÔÏϤ˜ ÔÌÔÈfiÙËÙ˜ Ì ÙÔ ÛοÎÈ! √ ÌÈÎÚfi˜ ΛÙÚÈÓÔ˜ ·ÌÊ¿ÁÔ˜ ·ÎÏÔ˜, Û˘Ó·ÁˆÓ›˙ÂÙ·È Ù· ÈfiÓÈ· Î·È Ù· ÎÔÌÌ¿ÙÈ· Ù˘ ÛηÎȤڷ˜ ÙfiÛÔ ÂÙ˘¯Ë̤ӷ! √ ÂοÛÙÔÙ ·›¯Ù˘ Ì·ı·›ÓÂÈ Â‡ÎÔÏ· ÙÔ˘˜ ηÓÔÓÈÛÌÔ‡˜ Î·È ÛÙ· ‰‡Ô ·È¯Ó›‰È· ·ÏÏ¿ ‰˘ÛÎÔχÂÙ·È Ì¤ÁÈÛÙ· ÛÙÔ Ó· ˘ÏÔÔÈ‹ÛÂÈ ÙÔ˘˜ ÛÙfi¯Ô˘˜ ÙÔ˘. ∂›Û˘ ÔÏϤ˜ ›‰Ô˘˜ ÛÙÚ·ÙËÁÈΤ˜ ӛ΢ Ê·ÓÙ¿˙Ô˘Ó fiÌÔȘ Î·È ÛÙ· ‰‡Ô ·È¯Ó›‰È· ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋˜. ŒÙÛÈ, ÙÔ Ì˘ÛÙÈÎfi Ù˘ ÂÈÙ˘¯›·˜ ÛÙÔ ÛοÎÈ ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙÔ ¶∞∫-ª∞¡ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙËÓ ·ÏfiÙËÙ· Ù˘ ÂÎÌ¿ıËÛ‹˜ ÙÔ˘. ™ÔÊ¿ ÛηÎÈÛÙÈο

“√È ÛËÌÂÚÈÓÔ› ÛηÎÈÛÙ¤˜ ‰ÂÓ ÂÎÙÈÌ¿Ó ÌÈ· ηϋ ΛÓËÛË” ∞Ó·ÙfiÏÈ ∫¿ÚÔ‚ 1951¶·ÁÎfiÛÌÈÔ˜ ÚˆÙ·ıÏËÙ‹˜ ÛοÎÈ 1978

∞§∏™ª√¡∏Δ∏ ¶∞ƒΔπ¢∞ ∫¿ÚÔ‚ ∞Ó·ÙfiÏÈ (2725) - ∫ÔÚÛÓfiÈ μ›ÎÙˆÚ (2665) 29Ô ·ÁÎfiÛÌÈÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Baguio City (8), 03.08.1978 ÕÓÔÈÁÌ· ƒ¿È §Ô¤˙ 1.e4 e5 2.Nf3 Nc6 3.Bb5 a6 4.Ba4 Nf6 5.0ñ0 Nxe4 6.d4 b5 7.Bb3 d5 8.dxe5 Be6 9.Nbd2 Nc5 10.c3 g6 11.Qe2 Bg7 12.Nd4 Nxe5 13.f4 Nc4 14.f5 gxf5 15.Nxf5 Rg8 16.Nxc4 dxc4 17.Bc2 Nd3 18.Bh6 Bf8 19.Rad1 Qd5 20.Bxd3 cxd3 21.Rxd3 Qc6 22.Bxf8 Qb6+ 23.Kh1 Kxf8 24.Qf3 Re8 25.Nh6 Rg7(‰È¿ÁÚ·ÌÌ·)

ΔÈ ·›˙Ô˘Ó Ù· ÏÂ˘Î¿; μ·ıÌfi˜ ‰˘ÛÎÔÏ›·˜ 3/5

§Y™H 26.Rd7!! 26...Rb8 [26...Bxd7 27.Qxf7+; 26...— 27.Qxf7+] 27.Nxf7 Bxd7 [27...Qb7 otherwise 28.Qxb7 Rxb7 29.Nd8+ Ke8 30.Rxg7 Rb6 31.Nxe6 Rxe6+-] 28.Nd8+ [28.Nd8+ Bf5 29.Qxf5+ Ke7 30.Qf8+ Kd7 31.Rd1+ Qd6 32.Qxg7+ Kxd8 33.Qf8+ Kd7 34.Rxd6+ cxd6 35.Qxb8+-] 1-0

º∞ƒª∞∫∂π∞ ™‹ÌÂÚ· ™¿‚‚·ÙÔ 30 ∞ÚÈÏ›Ô˘ ‰ÈËÌÂÚÂ‡Ô˘Ó ·fi 8 .Ì. - 10 Ì.Ì. Ù· Ê·Ú̷Λ·: ª·Û·ÁÈ¿ÓÓË ∂˘·ÁÁÂÏ›·˜, μ¿Î¯Ô˘ 20 - ∞Ï˘Î¤˜ μfiÏÔ˘, ÙËÏ. 2421087770, ¶·Ó·ÁȈÙÔÔ‡ÏÔ˘ ∞Û·Û›·˜, πˆÏÎÔ‡ 227 - ª·‚›ÏÏË - ™Ù¿ÛË ∫·ÏÏÈı¤·, ÙËÏ. 2421042900, ™Ê˘¿ÎË ∞Ó¤ÛÙË, ¶. ªÂÏ¿ 31 (fiÈÛıÂÓ ª·ÙÛ¿ÁÁÔ˘), ÙËÏ. 2421039331, ∫ÔÓÙÔ·Ó·ÁÈÒÙË ∂ϤÓ˘, ∞. ∑¿¯Ô˘ 83 - §fiÚ‰Ô˘ μ‡ÚˆÓÔ˜, ÙËÏ. 2421071515. ∞ÓÔÈÎÙfi Ë̤ڷ Î·È Ó‡ÎÙ· ÂÎÙfi˜ 13.30-17.00 ı· Â›Ó·È ÙÔ Ê·Ú̷ΛÔ: ª¤ÁÁÔ˘Ú· ∞ÓÙˆÓ›Ô˘, ™˘Ú›‰Ë 118 - ∞Óı. °·˙‹, ÙËÏ. 2421038429. ™ÙË ¡. πˆÓ›· ·ÓÔÈÎÙfi Ë̤ڷ Î·È Ó‡ÎÙ· ı· Â›Ó·È ÙÔ Ê·Ú̷ΛÔ: ªÂ˚ÎfiÔ˘ÏÔ˘ μ·ÛÈÏ›Ԣ, §ÂˆÊ. ∂ÈÚ‹Ó˘ 90, ÙËÏ. 2421066644. TH§. ºAPMAKEIøN: 1434

™ABBATO 30 A¶PI§I√À 2011

TA ™KAKI™TIKA NEA KONTA ™A™ KA£E TETAPTH KAI ™ABBATO


TËÏÂfiÚ·ÛË 39

™ABBATO 30 A¶PI§I√À 2011

™Ã√§π∞

¶ƒ√°ƒ∞ªª∞

™ÔÙ ¶H§IO 06 VHF, 62 UHF - ™øPO™ 22 UHF

07.15 08.00 10.00 10.30 11.00 11.30 12.00 13.30 14.00 15.00 16.45 17.00 19.00 21.00 23.00 24.00 01.00 02.00

KfiÎÎÈÓÔ ∫›ÙÚÈÓÔ - ªÏ (∂) ∂Î·È‰Â˘ÙÈ΋ ÙËÏÂfiÚ·ÛË “√ ¶ÔÓÙÈÎÔÌÈÎÚÔ‡Ï˘” √ÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· ¶Ú¿Ô˘ÓÙ (∂) ∫·Ï‹ Ù‡¯Ë ΔÛ¿ÚÏÈ (∂) ÿӷ ªÔÓÙ¿Ó· “√ ·‰ÂÏÊfi˜ ÌÔ˘ Ô ·ÚÎÔ‡‰Ô˜ 2” Mediterraneo √È ŒÏÏËÓ˜ ∞∂∫-¢Ô‡Î·˜ ÿÓÙÌÔÏ ∞1 ∞Ó‰ÚÒÓ-play off. Pre game √Ï˘ÌÈ·Îfi˜∫ÔÏÔÛÛfi˜ ƒfi‰Ô˘ 2Ô˜ Kosmos Festival “∫·Ù·‰›ˆÍË ÛÙÔ ‚Ô˘Ófi ÙˆÓ Ì·ÁÈÛÛÒÓ” ªÈÎÚÔÊ›ÏÌ: ÔÈ Ù·Èӛ˜ (∂) ª›ÌËÛȘ ڿ͈˜ ∏ ÂÔ¯‹ ÙˆÓ ÂÈÎfiÓˆÓ (∂) ¶·ÁÎfiÛÌÈÔ ¶ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ∫·ÏÏÈÙ¯ÓÈÎÔ‡ ¶·ÙÈÓ¿˙ ∂χıÂÚÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ·: °˘Ó·›Î˜-¯ÔÚfi˜ ÛÙÔÓ ¿ÁÔ

* ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È Ì ÂÎÔÌ¤˜ Û Â·Ó¿ÏË„Ë.

¶H§IO 48 UHF

06.00 07.00 08.00 09.00 10.00 14.00 14.15 15.15 16.15 17.15 17.20 19.00 20.00 21.00 24.00 01.45 05.30

√‰fi˜ ¶·Ú·‰Â›ÛÔ˘, 7 (∂) ŒÚˆÙ·˜ Ì ÂȉfiÙËÛË √°∞ (∂) ªË Ì·‰¿˜ ÙË ª·ÚÁ·Ú›Ù· (∂) ∂ÓÙÈÌfiÙ·ÙÔÈ ÎÂÚ·Ù¿‰Â˜ (∂) ªÂ˜ ÛÙËÓ Î·Ï‹ ¯·Ú¿ Eȉ‹ÛÂȘ How clean is your house? ™›ÙÈ ·’ ÙËÓ ·Ú¯‹ (∂) °È· ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi Û·˜ (∂) ∂ȉ‹ÛÂȘ ÛÙË ÓÔËÌ·ÙÈ΋ “Kung Pow: √È ÔÚÁÈṲ̂Ó˜ ÁÚÔıȤ˜” ∂ȉ‹ÛÂȘ Botrini’s Project (∂) Greek idol Live “ΔÚfiÌÔ˜ ÛÙÔ ÌÂÙÚfi” Live ÛÙËÓ πÂÚ¿ √‰fi ΔËÏÂÌ¿ÚÎÂÙÈÓÁÎ

£E™™A§IA TV 111111111111111111111111111

07.00 08.05 08.40 09.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 16.00 17.00 18.00 19.00 21.00 21.25 23.00 24.00 01.30 02.30

°ÂÁÔÓfiÙ· (∂) √È Á‡ÛÂȘ ÙÔ˘ ÙfiÔ˘ Ì·˜ (∂) ªÔ˘ÛÈΤ˜ ÂÈÏÔÁ¤˜ ¶·È‰ÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· √‰ÔÈÔÚÈÎfi ÛÙË £ÂÛÛ·Ï›· (∂) ªË ÌÔ˘ ÂȘ (∂) ¡ÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú ΔËÏ·ÁÔÚ¤˜ ∂‰Ò £ÂÛÛ·Ï›· ∂‰Ò ∂ÏÏ¿‰· (∂) ΔËÏ·ÁÔÚ¤˜ ∂Ó ÙÔ‡Ùˆ Á¤Ï· °ÂÁÔÓfiÙ· “ª˘ÛÙÈÎfi˜ Ú¿ÎÙˆÚ” °ÂÁÔÓfiÙ· Û 10’ Î·È ‰ÂÏÙ›Ô ÛÙË ÓÔËÌ·ÙÈ΋ Drive time °ÂÁÔÓfiÙ· “Love object” ªË ÌÔ˘ ÂȘ (∂) ªÈ· ı¤ÛË ÛÙËÓ Î·Ú‰È¿ ÛÔ˘

¶H§IO 31 UHF - ™øPO™ 46 UHF

¶H§IO 41 UHF, 62 UHF - ™øPO™ 28 UHF

07.00 10.00 11.00 12.00 12.30 14.00 15.00 16.00 17.00 18.00 19.00 19.45 20.30 22.30 24.00 00.05 01.30

™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ ÛÙË ¡∂Δ ªÔ˘ÛÈΤ˜ Ú›˙˜ Ù˘ ∂˘ÚÒ˘ (∂) ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·, ÁÈ·Ù›; (∂) ∂ȉ‹ÛÂȘ ∫·ÂÙ¿Ó ∫ÂÌ¿Ï, Ô Û‡ÓÙÚÔÊÔ˜ °ÎÔ˘ÛÙ¿‚ ∫ÏÔ‡ÙÛȘ-Ë ¿ÓÔ‰Ô˜ Î·È Ë ÙÒÛË ÂÓfi˜ ηÏÏÈÙ¤¯ÓË ∂ȉ‹ÛÂȘ 27 Ù˘ ∂˘ÚÒ˘ ∞ÓÙ·ÔÎÚÈÙ¤˜ (∂) ∂ȉ‹ÛÂȘ ∏ ÈÛÙÔÚ›· Ù˘ Ù¤¯Ó˘ (∂) Pre game ∞∂∫-∞ÙÚfiÌËÙÔ˜ ΔÂÏÈÎfi˜ ∫˘¤ÏÏÔ˘ ¶Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘. ™ÙËÓ ˘ÁÂÈ¿ Ì·˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ ™ÙËÓ ˘Á›· Ì·˜ (™) ™Ù· ¿ÎÚ· (∂)

06.00 07.00 10.00 10.20 12.50 14.00 14.50 16.00 17.13 17.15 18.00 19.00 20.00 21.00 22.15 00.15 00.15 00.50 01.00 02.00 03.00 04.30 05.00

μ¤Ú· ÛÙÔ ‰ÂÍ› Mega ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ Mommy - ΔÔ ·È‰› ÌÔ˘ ÎÈ ÂÁÒ Patty, Ë ÈÔ fiÌÔÚÊË ÈÛÙÔÚ›· Mega star ∂ȉ‹ÛÂȘ ∏ ÔÏ˘Î·ÙÔÈΛ· ŸÏ· ÁÈ· ÙËÓ ˘Á›· ÌÔ˘ ∂ȉ‹ÛÂȘ 50-50 OÈ ÎËÔ˘ÚÔ› ÙÔ˘ Mega °Ï˘Î¤˜ ·Ï¯ËÌ›˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ Money Drop Safe sex ∂ȉ‹ÛÂȘ √˘Î ·Ó Ï¿‚ÔȘ ·Ú¿ ÙÔ˘ ÌË ¤¯ÔÓÙÔ˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ §fiÁˆ ÙÈÌ‹˜ ∞fiÛÙ·ÛË ·Ó·ÓÔ‹˜ √ ÂÈÛΤÙ˘ Ù˘ ÔÌ›¯Ï˘ ΔËÏÂÌ¿ÚÎÂÙÈÓÁÎ ºÈÏÔ‰Ô͛˜

¶H§IO 35,55 UHF - ™øPO™ 56 UHF

06.00 07.00 08.00 09.00 10.00 12.00 13.00 13.30 15.20 15.30 16.30 17.50 18.00 20.00 21.00 23.00 00.15 01.15 01.20 02.45 05.20 05.50

Δ‡¯Ë ‚Ô˘Ófi §›ÊÙÈÓÁÎ £· ‚ÚÂȘ ÙÔ ‰¿ÛηÏfi ÛÔ˘ §›ÙÛ·.com “∏ ∞Ï›ÎË ÛÙÔ ¡·˘ÙÈÎfi” √ fiÏÂÌÔ˜ ÙˆÓ ¿ÛÙÚˆÓ ∂ȉ‹ÛÂȘ “ΔÔ ¯Ú˘Ûfi ·È‰›” Cook smart by Coca Cola ¶Ï¿Î· οÓÂȘ Steps ∂ȉ‹ÛÂȘ “ΔÈ 30... ÙÈ 40... ÙÈ 50...” ∂ȉ‹ÛÂȘ “Road trip” ƒ¿‰ÈÔ ·Ú‚‡Ï· (∂) OLA 11+ ∂ȉ‹ÛÂȘ OLA 11+ (™) “ÕÏÈÂÓ˜, Ë ÂÈÛÙÚÔÊ‹” ΔËÏÂÌ¿ÚÎÂÙÈÓÁÎ Mobile fun

111111111111111111111111111

06.45 07.45 08.45 10.00 10.30 11.00 12.00 13.45 15.00 15.45 17.00 18.00 19.00 20.00 21.00 22.00 23.00 01.00 02.00 03.45 04.30 05.30

•ÂÓ¿ÁËÛË ÛÙÔ ˙ˆÈÎfi ‚·Û›ÏÂÈÔ ŸÙ·Ó Ô Î·ÈÚfi˜ ¿ÏÏ·Í ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· ŸÛ· ÁÓÒÚÈ˙·Ó ÔÈ ·Ú¯·›ÔÈ πÓ‰Ô› ¶·Ú¿ ÙÚ›¯· Eco News Eco Engineering °ÎÔÏ ¯ˆÚ›˜ Û‡ÓÔÚ· Kings of nitro Human Weapon Moto GP-¶ÔÚÙÔÁ·Ï›· Doctor Who Crash test... ÛÙ· ·ÂÚÔÏ¿Ó· ª˜ ÛÙÔ Îϛ̷ Δ· ÈÔ ·ÛÙ›· ‚›ÓÙÂÔ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ ∂ȉ‹ÛÂȘ Life ¡ÙÂÔÚÙ›‚Ô §· ∫ÔÚÔ‡ÓÈ·∞ÙϤÙÈÎÔ ª·‰Ú›Ù˘ Gangland ŒÚˆÙ·˜ ÛÙ· Í·ÊÓÈο Dead Tenants The Oprah Winfrey Show ∏ ʇÛË Á‡Úˆ Ì·˜

¶H§IO 44 UHF-™øPO™ 33 UHF

07.00 07.30 08.30 09.00 10.00 12.00 13.00 13.30 15.00 16.00 17.30 20.00 21.00 22.00 23.00 01.30 02.30 03.30 05.00

¶H§IO 24 UHF - ™øPO™ 45 UHF

06.00 07.30 08.15 09.15 10.15 12.00 13.00 15.00 16.30 17.00 18.00 18.30 20.30 21.00 21.30 23.00 23.30 00.15 02.30

∫ÂÓÙÚÈ΋ ∂ÏÏ¿‰· ∫·ÏËÛ¤Ú· (∂) ¶ÚˆÈÓ‹ ÂÓË̤ڈÛË ¶·È‰ÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ¡ÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú Õڈ̷ ∂ÏÏ¿‰·˜ ¡ÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú ¶ÚÔÙ¿ÛÂȘ ·ÁÔÚ¿˜ ¶¿Ì ٷÌÂ›Ô Outdoor & Sports ¶¿Óˆ ·’ Ù· fiÚÈ· ¢ÂÏÙ›Ô Âȉ‹ÛÂˆÓ ÕÓˆ ∫¿Ùˆ ¶·È‰Èο ∂ȉ‹ÛÂȘ ∞¯ ·ÙÚ›‰· ÌÔ˘ ÁÏ˘ÎÈ¿! ∂ȉ‹ÛÂȘ Celebrities (∂) ¶¿Óˆ ·’ Ù· fiÚÈ· (∂) ¡˘¯ÙÂÚÈÓ¤˜ ‰È·‰ÚÔ̤˜

√ ı·˘Ì·ÛÙfi˜ ÎfiÛÌÔ˜ Ù˘ ʇÛ˘ √ ‡ÚÁÔ˜ Ù˘ μ·‚¤Ï ŒÓ· Ù·Í›‰È ÛÙËÓ ÕÁÚÈ· ∞ÊÚÈ΋ ª›Ù ÛÙÔ ÙÚ¤ÓÔ ¢Â‡ÙÂÚË ·Ó¿ÁÓˆÛË ÕÍÈÔÓ ÂÛÙ› ∂ȉ‹ÛÂȘ ¢È·ÛÔÚ¿ √ ÙfiÔ˜ Î·È ÙÔ ÙÚ·ÁÔ‡‰È ÙÔ˘ “◊Ù·Ó fiÏÔÈ ÙÔ˘˜ ÎÔÚfiȉ·” ÃÚÈÛÙfiÊÔÚÔ˜ ∫ÔÏfiÌ‚Ô˜ ΔÔ˘ ÓÂÚÔ‡ Ù· ·Ú·Ì‡ıÈ· √Ó›ÚÔ˘ ∂ÏÏ¿˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ “√ ÌÈÎÚfi˜ μÔ‡‰·˜” ¶·›˙ÔÓÙ·˜ Ì ÙÔ ı¿Ó·ÙÔ: ™È‚ËÚ›· ∏ ÌÔ˘ÛÈ΋ Â›Ó·È Ì›· ∂ȯ›ÚËÛË ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ¢Â‡ÙÂÚË ·Ó¿ÁÓˆÛË (∂)

¶H§IO 58 UHF - ™øPO™ 23 UHF

06.15 07.00 09.30 10.00 10.30 10.50 11.20 11.45 12.10 12.20 12.50 13.00 13.45 15.45 16.50 17.45 17.50 18.50 19.45 21.00 22.45 00.30 02.30 04.00

OÈ Ì¿ÁÈÛÛ˜ ¶·È‰ÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· Angel’s fri ends Lazy Town Power rangers operation overdrive √ π¿ÛÔÓ·˜ Î·È ÔÈ ıÂÔ› ÙÔ˘ √χÌÔ˘ ªÔÌ Ô ÛÊÔ˘ÁÁ·Ú¿Î˘ Ben 10: Alien force √È ÂÚÈ¤ÙÂȘ ÙÔ˘ ª·Í ™ÎÔ‡ÌÈ NÙÔ˘ Monster high ∂ȉ‹ÛÂȘ “™ÔÙ” Δ· ÊÈÏ·Ú¿ÎÈ· The big bang theory ∂ȉ‹ÛÂȘ Gossip girl The listener ∂ȉ‹ÛÂȘ “∂Ú·ÛÙ¤˜ ÌÂÙ’ ÂÌÔ‰›ˆÓ” “¡˘¯ÙÂÚÈÓ‹ Ù‹ÛË” “Robocop” “∏ ÓÂÎÚ‹ Ó‡ÊË” “∞‰›ÛÙ·ÎÙË ·ÓÙ›˙ËÏÔ˜”

Δ∏§. 2421024311

£∂∞ª∞Δ∞ ∞¶√ 28/4-4/5/11

™∏ª∂ƒ∞ ∞π£√À™∞ 2

“RIO” ¶ÚÔ‚ÔÏ‹: 18.00

√ ¶Ú¿ÎÙÔÚ·˜ 11 ›ӷÈ... ¤Ó· ÌÔ˘ÏÓÙfiÁÎ ÂÎ·È‰Â˘Ì¤ÓÔ ·fi ÙÔÓ Ú¿ÎÙÔÚ· ÙÔ˘ FBI ª¤ÚÓÙÔÎ ÁÈ· Ó· ·Ó·Î·Ï‡ÙÂÈ ·Ú¿ÓÔ̘ Ó·ÚΈÙÈΤ˜ Ô˘Û›Â˜. ∏ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ·ÔÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘ ¶Ú¿ÎÙÔÚ· 11 ÛÙ¤ÊÂÙ·È Ì ÂÈÙ˘¯›· ηıÒ˜ Ë... ̇ÙË ÙÔ˘ ηٷʤÚÓÂÈ Ó· Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ ÙȘ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈΤ˜ ·Ú¯¤˜ ÛÙËÓ ÎÚ˘„ÒÓ· Ó·ÚΈÙÈÎÒÓ ÙÔ˘ ÌÂÁ·ÏÔÌ·ÊÈfi˙Ô˘ ™fiÓÈ. √ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˜, Ô˘ ÂÈϤÔÓ ‰¤¯ÂÙ·È ·fi ÙÔ ÙÂÙÚ·¤Ú·ÙÔ Û·ÏÔ ÌÈ·... ‰·ÁΈÓÈ¿ ÛÙ· Ô›ÛıÈ·, ÔÚΛ˙ÂÙ·È ÂΉ›ÎËÛË Î·È ·Ó·ı¤ÙÂÈ ÛÙ· ÚˆÙÔ·Ï›Î·Ú¿ ÙÔ˘ ÙË... ‰ÔÏÔÊÔÓ›· ÙÔ˘ ¶Ú¿ÎÙÔÚ· 11. ΔfiÙ ÔÈ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ› ·ÔÊ·Û›˙Ô˘Ó Ó· ı¤ÛÔ˘Ó ÙÔ Û·ÏÔ Û ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÚÔÛÙ·Û›·˜ Ì·ÚÙ‡ÚˆÓ, ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô ÁÈ· ˙Ò·!

STAR 13.45

Kung Pow: √È ÔÚÁÈṲ̂Ó˜ ÁÚÔıȤ˜ ∫ˆÌÈ΋ ÂÚÈ¤ÙÂÈ·, ·Ú·ÁˆÁ‹˜ 2002, Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· ™ÙÈ‚ ŸÓÙÂÎÂÚÎ. ¶·›˙Ô˘Ó: ™ÙÈ‚ ŸÓÙÂÎÂÚÎ, º¤È §Ô˘ÓÁ, §›Ô §È, Δ˙¤ÓÈÊÂÚ Δ·ÓÁÎ.

√ “∂›ÏÂÎÙÔ˜” ·ÔÊ·Û›˙ÂÈ Ó· ¿ÚÂÈ ÂΉ›ÎËÛË ÁÈ· ÙÔ ı¿Ó·ÙÔ ÙˆÓ ÁÔÓÈÒÓ ÙÔ˘ ·fi ÙÔ ıÚ˘ÏÈÎfi “ÕÚ¯ÔÓÙ· ÙÔ˘ ¶fiÓÔ˘” . ¶ÚÈÓ Ô‰ËÁËı› ÛÙÔ ÛÙfi¯Ô ÙÔ˘, ı· ¤ÚıÂÈ ·ÓÙÈ̤وÔ˜ Ì ÙȘ ÈÔ È‰ÈfiÌÔÚʘ Î·È ·ÛÙ›˜ ÊÈÁÔ‡Ú˜ ÙˆÓ ÔÏÂÌÈÎÒÓ Ù¯ÓÒÓ. ª¤¯ÚÈ Î·È ÔÈ ·ÁÂÏ¿‰Â˜ Û ·˘Ù‹ ÙË Ù·ÈÓ›· Â›Ó·È Î¿ÙÔ¯ÔÈ Ì·‡Ú˘ ˙ÒÓ˘ Î·È ÙÔ ÌfiÓÔ Ô˘ ‰Â ı· ‹ıÂÏ ηÓ›˜ Â›Ó·È Ó· ¤ÛÂÈ ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ ÙÔ˘˜... √ ÛÎËÓÔı¤Ù˘ Î·È ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙ‹˜ ™ÙÈ‚ ŸÓÙÂÎÂÚÎ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ› Û‡Á¯ÚÔÓÔ˘˜ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú˜ Î·È ÙÔ˘˜ ÙÔÔıÂÙ› Û ÌÈ· Ù·ÈÓ›· ÙÔ˘ 1970, Ì ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙ‹ ¤Ó· ‰ÂÍÈÔÙ¤¯ÓË ÙÔ˘ ÎÔ˘ÓÁÎ ÊÔ˘. ∏ Ù·ÈÓ›· ·ÔÙÂÏ› ¤Ó· ÍÂηډÈÛÙÈÎfi ¿ÓÙÚÂÌ· ÙˆÓ ‰‡Ô ÂÔ¯ÒÓ!

ALPHA 17.20

ΔÈ 30... ÙÈ 40... ÙÈ 50... ∫ˆÌˆ‰›·, ·Ú·ÁˆÁ‹˜ 1972, Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· ∫ÒÛÙ· ∫·Ú·ÁÈ¿ÓÓË. ¶·›˙Ô˘Ó: §¿ÌÚÔ˜ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿Ú·˜, ƒ›Î· ¢È·Ï˘Ó¿, ŒÏÈ· ∫·ÏÏÈÁÂÚ¿ÎË Î.¿.

ŒÓ·˜ ÌÂÛ‹ÏÈη˜ ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ı› Ó· ÓÈÒıÂÈ Ó¤Ô˜. ŸÙ·Ó ÏÔÈfiÓ ÁÓˆÚ›˙ÂÈ ÙÔÓ ¤ÚˆÙ· ÛÙÔ ÚfiÛˆÔ ÌÈ·˜ 18¯Úov˘, ÈÛÙ‡ÂÈ fiÙÈ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Î·Ó¤Ó· Úfi‚ÏËÌ· Ô˘ Ó· ÂÌÔ‰›˙ÂÈ ÙËÓ ·Á¿Ë ÙÔ˘˜! ∫·ıÒ˜ Ù· ·ÈÛı‹Ì·Ù· Â›Ó·È ·ÌÔÈ‚·›·, Ë Û¯¤ÛË ÙÔ˘˜ ηٷϋÁÂÈ Û Á¿ÌÔ. ∞ÎfiÌ· Î·È Ë ÌËÙ¤Ú· Ù˘ Ó·ڋ˜ ‰›ÓÂÈ ÙȘ ¢ÏÔÁ›Â˜ Ù˘ Î·È ·ÎÔÏÔ˘ı› ÙÔ ·Ú¿‰ÂÈÁÌ¿ ÙÔ˘˜! ∞ÚÁfiÙÂÚ· fï˜, Ô ÌÂÛ‹ÏÈη˜ ‰È·ÈÛÙÒÓÂÈ fiÙÈ Ë ÌÂÁ¿ÏË ‰È·ÊÔÚ¿ ËÏÈΛ·˜ ·Ó¿ÌÂÛ· ÙÔ˘˜ ‰ÂÓ ÙÔ˘˜ ÂÈÙÚ¤ÂÈ Ó· ˙‹ÛÔ˘Ó Â˘Ù˘¯ÈṲ̂ÓÔÈ fiˆ˜ ÓfiÌÈ˙ ·Ú¯Èο...

∞¡Δ1 18.00 111111111111111111111111111

18.00 18.30

19.00 20.30

21.30 23.10

ªÔÚȷ΋ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ¶·Ï¤Ù˜ Ô˘ ¤ÁÚ·„·Ó ÈÛÙÔÚ›· ƒ·Ê·‹Ï (1483-1520) ªÔÓÂÏȤ: 30 ¯ÚfiÓÈ· ¯ÔÚÔ‡ ∂ÈÙ¿ÊÈÔ˜: ¶Ô›ËÛË ÙÔ˘ °È¿ÓÓË ƒ›ÙÛÔ˘ Û ÌÔ˘ÛÈ΋ ª›ÎË £ÂÔ‰ˆÚ¿ÎË “ΔÔ ·È¯Ó›‰È ÙÔ˘ Âڈ̤ÓÔ˘” “ƒÈÊÈÊ›”

06.00 07.00 08.00 09.30 11.00 12.00 15.00 16.00 17.00 18.00 19.00 21.00 22.00 24.00 00.30 02.00 04.00

ªÔ˘ÛÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ¶·È‰È΋ ÂÎÔÌ‹ ¶ÚˆÈÓ‹ ·Ù˙¤ÓÙ· ª·˙› ª·ÁÂÈڤ̷ٷ ΔËÏÂˆÏ‹ÛÂȘ ¶·È‰È΋ ÂÎÔÌ‹ Travel guide ∞ıÏËÙÈ΋ ÂÎÔÌ‹ ∂ȉ‹ÛÂȘ Black & White ∂ȉ‹ÛÂȘ •¤ÓË Ù·ÈÓ›· ∂ȉ‹ÛÂȘ •¤ÓË Ù·ÈÓ›· ªÔ˘ÛÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ¶fiÎÂÚ bonus

£Â¿Ì·Ù· √DEON §π¡Δ√

∫ˆÌˆ‰›·, ·Ú·ÁˆÁ‹˜ 2001, Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· Δ˙ÔÓ °Ô˘¿ÈÙÛÂÏ. ¶·›˙Ô˘Ó: ¡Ù¤È‚ÈÓÙ ∞ÚΤÙ, ª¿ÈÎÏ ∫Ï·ÚÎ ¡Ù¿ÓηÓ, ¶ÔÏ ™ÔÚ‚›ÓÔ.

VILLAGE 4 CINEMAS VOLOS Δ∏§∂ºø¡√: 24210 94600

∂μ¢√ª∞¢∞ ¶ƒ√μ√§ø¡: 28/4-4/5/11 ∞π£√À™∞ 1: ∏√ƒ (ÎÈÓ/Ó· Û¯¤‰È·-ÌÂÙ/ÓÔ): ¶¤ÌÙË-ΔÂÙ¿ÚÙË: 17.45, ™¿‚‚·ÙÔ: 15.45, 17.45, ∫˘Úȷ΋: 11.45, 13.45, 15.45, 17.45. Δ∞ Δ∂§∂ÀΔ∞π∞ 8 §∂¶Δ∞ (ÂÚÈ¤ÙÂÈ·): ¶¤ÌÙË-ΔÂÙ¿ÚÙË: 19.45, 22.00, 00.00. ∞π£√À™∞ 2: ∏ ∫√∫∫π¡√™∫√ÀºπΔ™∞ (ıÚ›ÏÂÚ-ÂÚÈ¤ÙÂÈ·): ¶¤ÌÙË-ΔÂÙ¿ÚÙË: 20.00, 22.15, 00.30. RIO 3D (ÎÈÓ/Ó· Û¯¤‰È·-ÌÂÙ/ÓÔ): ¶¤ÌÙË-ΔÂÙ¿ÚÙË: 18.00, ™¿‚‚·ÙÔ: 16.00, 18.00, ∫˘Úȷ΋: 12.00, 14.00, 16.00, 18.00. ∞π£√À™∞ 3: RIO (ÎÈÓ/Ó· Û¯¤‰È·-ÌÂÙ/ÓÔ): ¶¤ÌÙË-ΔÂÙ¿ÚÙË: 17.00, ™¿‚‚·ÙÔ: 15.00, 17.00, ∫˘Úȷ΋: 12.45, 15.00, 17.00. SCREAM 4: ¶¤ÌÙË-ΔÂÙ¿ÚÙË: 23.30. ∂ƒ°∂¡∏¢∂™ °π∞ ªπ∞ ∂μ¢√ª∞¢∞ (Έ̈‰›·): ¶¤ÌÙË-ΔÂÙ¿ÚÙË: 19.00, 21.15. ∞π£√À™∞ 4: √ °√Àπ¡π Δ√ ∞ƒ∫√À¢∞∫π (ÎÈÓ/Ó· Û¯¤‰È·-ÌÂÙ/ÓÔ): ¶¤ÌÙË-ΔÂÙ¿ÚÙË: 17.30, ™¿‚‚·ÙÔ: 15.30, 17.30, ∫˘Úȷ΋: 12.15, 13.45, 15.30, 17.30. THOR 3D (ÂÚÈ¤ÙÂÈ·): ¶¤ÌÙË-ΔÂÙ¿ÚÙË: 19.15, 21.45, 00.15.

∞∂∫-∞ÙÚfiÌËÙÔ˜ ™Â ·¢ı›·˜ ÌÂÙ¿‰ÔÛË ·fi ÙÔ √∞∫∞, Ô ÙÂÏÈÎfi˜ ÙÔ˘ ∫˘¤ÏÏÔ˘ ¶Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘. ΔËÓ ÂÚÈÁÚ·Ê‹ Ù˘ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛ˘ ı· οÓÂÈ Ô °ÚËÁfiÚ˘ ¶··‚·ÛÈÏ›Ԣ Î·È ÙÔ Û¯ÔÏÈ·ÛÌfi Ô ª·ÓÒÏ˘ ¢Ú¿ÎÔ˜.

∏ ∞∂∫ ÌÔÚ› Ó· Â›Ó·È ÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ Ê·‚ÔÚ›, ˆÛÙfiÛÔ, Ô ∞ÙÚfiÌËÙÔ˜ ÌÔÚ› Ó· οÓÂÈ ÙËÓ ¤ÎÏËÍË, ÛÙËÓ ÚÒÙË ÙÔ˘ ·ÚÔ˘Û›· Û ÙÂÏÈÎfi ∫˘¤ÏÏÔ˘ ÛÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· ÙÔ˘. °È· ÙÔÓ ÚÔÔÓËÙ‹ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÙÔ˘ ¶ÂÚÈÛÙÂÚ›Ô˘, °ÈÒÚÁÔ ¢ÒÓË, ·˘Ù‹ Â›Ó·È Ë ‰Â‡ÙÂÚË ÊÔÚ¿ Ô˘ ı· ÎÔÔ˘ÙÛ¿ÚÂÈ ÔÌ¿‰· Û ÙÂÏÈÎfi, ηıÒ˜ ›¯Â Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ ÙË §¿ÚÈÛ· ÛÙËÓ Î·Ù¿ÎÙËÛË ÙÔ˘ ÙÚÔ·›Ô˘ ÙÔ 2007, fiÙ·Ó Ë ∞∂§ ›¯Â ÓÈ΋ÛÂÈ Ì 2-1 ÙÔÓ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi ÛÙÔ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎfi.

¡∂Δ 20.30

∫·Ù·‰›ˆÍË ÛÙÔ ‚Ô˘Ófi ÙˆÓ Ì·ÁÈÛÛÒÓ ¶ÂÚÈ¤ÙÂÈ· Ê·ÓÙ·Û›·˜, ·Ú·ÁˆÁ‹˜ 2009, Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· ÕÓÙÈ º›ÎÌ·Ó. ¶·›˙Ô˘Ó: ¡ÙÔ˘¤ÈÓ Δ˙fiÓÛÔÓ, ÕÓ·-™ÔÊ›· ƒÔÌ, ∫¿ÚÏ· °ÎÔ˘Ù˙›ÓÔ.

°È· ÔÏÏ¿ ¯ÚfiÓÈ· ΢ÎÏÔÊÔÚÔ‡Ó ·ÓÂȂ‚·›ˆÙ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ Û¯ÂÙÈο Ì ¤Ó· Ì˘ÛÙÈÎfi ̤ÚÔ˜ ÛÙË Ì¤ÛË Ù˘ ÂÚ‹ÌÔ˘ Ù˘ ¡Â‚¿‰·, ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Witch Mountain, fiÔ˘ Û˘Ì‚·›ÓÔ˘Ó ·ÓÂÍ‹ÁËÙ· Ê·ÈÓfiÌÂÓ·. √ Δ˙·Î ªÚÔ‡ÓÔ, ¤Ó·˜ Ù·ÍÈÙ˙‹˜ ÛÙÔ §·˜ μ¤Áη˜, ı· Û˘Ó‰Âı› ·ÚfiÛÌÂÓ· Ì fiÏ· ·˘Ù¿, fiÙ·Ó ÌÈ· ̤ڷ Ì·›ÓÔ˘Ó ÛÙÔ Ù·Í› ÙÔ˘ Ë ™¿Ú· Î·È Ô ™Âı, ‰‡Ô ¤ÊË‚ÔÈ Ì ˘ÂÚÊ˘ÛÈΤ˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ. ™‡ÓÙÔÌ· ÔÈ ÙÚÂȘ ÙÔ˘˜ ı· Û˘ÓÂȉËÙÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó fiÙÈ Ô ÌfiÓÔ˜ ÙÚfiÔ˜ Ó· ÛÒÛÔ˘Ó ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Â›Ó·È Ó· Û˘ÓÂÚÁ·ÛÙÔ‡Ó, ÒÛÙ ӷ ·Ôηχ„Ô˘Ó Ù· Ì˘ÛÙÈο ÙÔ˘ Witch Mountain Î·È ı· Ú¤ÂÈ Ó· ·ÁˆÓÈÛÙÔ‡Ó ÛÎÏËÚ¿ ÁÈ’ ·˘Ùfi...

∂Δ1 21.00


¤ÓıÂÓ&¤ÓıÂÓ

40

T˘ EϤÓ˘ ™Ù·ÌÔ‡ÏË, stamouli@e-thessalia.gr

™¿‚‚·ÙÔ 30 AÚÈÏ›Ô˘ 2011

ª¿ı·ÌÂ, συνηθίσαμε χρόνια

ŒÍÔ‰ÔÈ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘ Τα σενάρια για την αναδιάρθρωση του χρέους αποδίδονται σε μεγάλο βαθμό σε κερδοσκόπους, που βρήκαν την ευκαιρία και πόνταραν πριν ένα χρόνο στην ελληνική χρεοκοTÔ˘ ¢ËÌ‹ÙÚË πία. Το αμέσως επόμεP¿ÏÏË νο διάστημα κινδυνεύουν να χάσουν μεγάλα ποσά, εφόσον δεν εκπληρωθεί η επιθυμία τους. Λογάριαζαν ωστόσο χωρίς το μηχανισμό στήριξης και κάποιους λίγους πολιτικούς και τραπεζίτες, που αργά, αλλά σταθερά προχώρησαν στη στήριξη της ελληνικής οικονομίας για να αποφευχθεί το ντόμινο που θα παρέσυρε και άλλες χώρες. Σε καμία περίπτωση ο δρόμος για μια στενότερη οικονομική διακυβέρνηση δεν είναι σπαρμένος με ροδοπέταλα. Ειδικά η Ελλάδα δεν μπορεί από μόνη της να αντιμετωπίσει ανάλογες κερδοσκοπικές επιθέσεις, που εκπορεύονται από το εξωτερικό. Ένας διεθνής οργανισμός παρακολούθησης τραπεζικών προϊόντων φαίνεται να είναι αναγκαίος, αλλά ακόμη πιο απαραίτητο, σε πονηρές εποχές, όπως η τωρινή, είναι να υπάρχουν και πιο υπεύθυνοι πολιτικοί. Όπως επίσης και πιο ενημερωμένοι πολίτες, οι οποίοι δεν θα ενδίδουν εύκολα σε κάθε είδους πιέσεις. Στην παρούσα συγκυρία, αν οι Βρυξέλλες δεν προωθήσουν την ανάλογη νομοθεσία για την καθιέρωση ελέγχων και όρων στα παιχνίδια με τα ασφάλιστρα των κρατικών ομολόγων, δεν μπορεί να δημιουργηθεί μια ισχυρή ασπίδα προστασίας. Μέσα σε ένα πλαίσιο ασφάλειας το κλίμα θα είναι διαφορετικό. Ακόμη όμως πιο αποδοτικό θα είναι να υπάρχει η διάθεση και η πολιτική έμπνευση, που απαιτούν οι περιστάσεις. Προκειμένου να συνεχιστούν με αμείωτη ένταση οι προσπάθειες που χρειάζονται για την εξυγίανση της ελληνικής οικονομίας. Αντί λοιπόν για την ενασχόληση με τα παιχνίδια, που στήνονται γύρω από τα ασφάλιστρα κινδύνου, πιο αποδοτική είναι η αναζήτηση των τρόπων εξόδου από τους κινδύνους που δημιουργεί η κρίση. Μαγικές συνταγές δεν υπάρχουν για την έξοδο από το τέλμα. Εφόσον όμως η Ευρώπη συνεχίσει να βάζει πλάτη, οι δικαιολογίες λιγοστεύουν στο εσωτερικό της χώρας. Το ένστικτο της αυτοσυντήρησης, το οποίο δεν την εγκατέλειψε σε δύσκολες εποχές, θα μπορέσει αυτή τη φορά να λειτουργήσει; rallis@e-thessalia.gr

πÛÙÔÚ›· ÌÔ˘, ÂÏ·Ù›· ÌÔ˘ TÔ˘ ¶·ÓÙÂÏ‹ MÔ˘Î¿Ï·

Το βασικό επιχείρημα που διατύπωσε η συνδικαλιστική ηγεσία της ΓΕΝΟΠ - ΔΕΗ, μετά την έκθεση του συνδικάτου από τη ΔΕΗ με 31,2 εκατ. ευρώ στα χρόνια 1999 2010, ήταν απλό: “Μα η χρηματοδότηση της ΓΕΝΟΠ από τη ΔΕΗ γίνεται αδιατάρακτα επί 27 χρόνια”. Ο εστί μεθερμηνευόμενον, τι σας έπιασε τώρα και τα σκαλίζετε, αφού πρόκειται για κεκτημένα, για έθιμα, για παράδοση, για νομιμοποίηση εκ χρησικτησίας, ή περίπου. Κι έπειτα άρχισαν τα συνήθη: “Δεν είναι τυχαίο που γίνονται τώρα οι αποκαλύψεις, κάποια πλεκτάνη στή-

πια, κόσμο να πηγαινοέρχεται με τα μπιτόνια του νερού ανά χείρας. Στην Πορταριά, τη Μακρινίτσα, τα Χάνια, αλλά και μακρύτερα ακόμα, φτάνουν οι βολιώτες για να εξασφαλίσουν καλό νερό. Λίγο μοιρολατρικά (αφού δεν γίνεται κι αλλιώς...), λίγο μαζοχιστικά (αφού το νερό της βρύσης το πληρώνουμε αδρά), οι βολιώτες συνεχίζουμε να ανεβοκατεβαίνουμε με τα... σταμνιά στον ώμο και να παίρνουμε νερό από τις κρήνες του Πηλίου. Μπορεί και για βόλτα... Αλλά, είναι δύσκολο να βγάζουμε βόλτα και τα μπιτόνια του πετρελαίου, μετά του νερού, έτσι από συνήθεια, δε νομίζετε; Κάτι άλλο λοιπόν συμβαίνει και είναι εικόνα καθημερινή στην πόλη, μεγάλοι άνθρωποι, ηλικιωμένοι, να ζαλικώνονται τα πλαστικά και να τρέχουν στο βενζινάδικο, μέρα παρά μέρα, κάθε μέρα... Το είχα δει και μέσα στο καταχείμωνο, δεν το είχα προσέξει όσο θάπρεπε, δεν του έδωσα, μπορεί, και το βάρος που του αξίζει. Μέχρι το μεσημέρι Μεγάλης Παρασκευής,

περιμένοντας στην ουρά, σε βενζινάδικο της Πολυμέρη, εντόπισα μια άλλη ουρά, ανθρώπινη κι όχι από λαμαρίνες, που κρατούσε στα χέρια μικρά μπιτόνια και περίμενε τον υπάλληλο να το γεμίσει με 15 άντε 20 λίτρα πετρέλαιο. Όσο δηλαδή να ζεσταθεί ένα σπίτι, μια μέρα, δυο; Όχι παραπάνω... Την εικόνα αυτή την είχα στα μάτια μου συνηθισμένη από τα παιδικά χρόνια, τέλη της δεκαετίας του ’60, αρχές του ’70. Δύσκολα χρόνια για την Ελλάδα, δυσκολότερα για τον κόσμο της, λίγοι είχαν την άνεση, οι πολλοί τα κουτσοβόλευαν, με νοικοκυροσύνη και αξιοπρέπεια. Και με το μπιτόνι του πετρελαίου περιφερόμενο, από το βενζινάδικο στο σπίτι. Σαν ταινία σε σινεμά, που πιτσιρικάδες τη βλέπαμε και δεύτερη φορά, ξαναβλέπουμε τώρα αυτές τις εικόνες που πονάνε, όχι από μια εργατική γειτονιά της πόλης. Ιδού λοιπόν, πώς στο σύγχρονο ρεαλισμό η ζωή ξεπερνά τα κινηματογραφικά σενάρια φαντασίας και να πώς από την Ελλάδα των νεόπλουτων και ξιπασμένων, περνούμε στην Ελλάδα των νεόπτωχων και μπερδεμένων...

Τι ήταν τούτο; Δείγμα της κοινωνικής μας παρακμής κι αυτό, κοντά στα τόσα άλλα; Υστερικά καμώματα της λαμέ τηλεόρασης; Ζωντανή, τρίωρη μετάδοση που δεν έκανε ούτε το BBC, τρεις και τέσσερις απεσταλμένοι στη βρετανική πρωτεύουσα, ειδικοί αναλυτές της βασιλικής μεγαλοπρέπειας, μόδιστροι, κομμωτές και παρατρεχάμενοι να παίρνουν μέτρα και να κατσαρώνουν μπούκλες από μακριά, μποτοξαρισμένες έκθαμβες από την γκλαμουριά κυρίες να δακρύζουν από τη χαρά τους, όλα τα είδαμε στην ελληνική τηλεόραση. Αυτή που παρά την κρίση, κάλυψε με αξιοπρέπεια το γάμο της βρετανικής αυλής, κλίνοντας το γόνυ στη μεγαλειότητά της. Σκατά στα μούτρα μας...

ºøΔ√: ¶∞¡∞°πøΔ∏™ °π∞¡¡∞ƒ√™

MÂ NÔ˘

∞˘Ù¿ Ù· ¶·ÏÈ¿... ª·Î¿ÚÈ ¤ÙÛÈ Ó· ‹Ù·Ó Î·È Ù·... Ó¤· ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, ÎÈ ·˜ ÌËÓ ¤¯Ô˘Ó ÌÂÈ ·Ú¿ ÌfiÓÔ Î·ÚÊÈ¿, Û’ ·˘Ùfi ÙÔ ÈÛÙÔÚÈÎfi ÎÔÌÌ¿ÙÈ Ù˘ fiÏ˘ Ì·˜, Ô˘ ·Ó·Ó¤ÂÈ ·ÎfiÌË Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· ÌË ˘ÔÛÙËÚÈ˙fiÌÂÓÔ. ∞Ó¿ÌÂÛ· ÛÙ· ‰Âο‰Â˜ ÎÙ›ÚÈ· Ì ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ· Ô˘ ÚËÌ¿˙Ô˘Ó, ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙ· ÔÚÈṲ̂ӷ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ӷ ÁÈ· ¯ÒÚÔ˘˜ ÂÛÙ›·Û˘ Î·È „˘¯·ÁˆÁ›·˜, ÙÔ ÂÌÔÚÈÎfi ÎÔÌÌ¿ÙÈ Ù˘ Û˘ÓÔÈΛ·˜, ηϿ ÎÚ·Ù›. ªÂ ÙȘ Ì˘Úˆ‰È¤˜ ÙÔ˘ ·ÚÂÏıfiÓÙÔ˜ ·ÎfiÌË Óˆ¤˜, Ë ·ÓÙ›ÛÙ·ÛË ÙˆÓ ¶·Ï·ÈÒÓ ıÂÚȇÂÈ. ∫È fiÛÔ ·ÓÙ¤ÍÔ˘Ó...

νεται” κ.ο.κ. Ότι και παχνίδια στήνονται και σχέδια εκποιήσεως υπάρχουν, εύκολα το υποψιάζεται κανείς και λογικότατα το υποθέτει. Αυτό όμως δεν αναιρεί την ιστορία (την εικοσιεφτάχρονη ιστορία του κρατικοδίαιτου συνδικαλισμού) ούτε νομιμοποιεί αναδρομικά ό,τι συνέβη. Ακόμα δηλαδή κι αν τώρα τρέχουν τα σενάρια της εκποίησης της ΔΕΗ υπέρ των καιροφυλακτούντων “επενδυτών”, αυτό δεν δίνει εκ των υστέρων επαναστατικό χαρακτήρα στις εκδρομές πολυτελείας και δεν εξυψώνει σε αντιστασιακούς μυστικούς δείπνους τα πλουσιοπάροχα πάρτι. Αντίθετα, η ευθεία παραδοχή ότι για πάνω από ένα τέταρτο του αιώνα, με ποικίλες κυβερνήσεις και πέντ’-έξι πρωθυπουργούς διαφόρων αντιλήψεων, το έθιμο συνεχιζόταν ακωλύτως, επιβεβαιώνει ότι άσχετα με

το χρώμα του κόμματος που κυβερνά, το δόγμα παραμένει ένα: κόμμα = κράτος, Δημόσιο = τιμάριο, κοινωνία = πελατεία και, βέβαια, συνδικαλισμός κορυφής = κυβερνητικός βραχίονας. Το εκ “χρησικτησίας” δικαίωμα που επικαλείται ο κ. Ν. Φωτόπουλος, εύκολα μπορούν να το διεκδικήσουν και πολλοί άλλοι. Αίφνης, όσοι έχουν να πληρώσουν φόρους όχι μόνο 27 χρόνια αλλά 37, γιατί να υποχρεωθούν τώρα να “ματώσουν”; Και γιατί να πληρώσουν οι ιδιοκτήτες ημιαιωνόβιων αυθαιρέτων, αντί να απαιτήσουν να τοποθετηθεί επιτέλους ο ανδριάντας του άγνωστου αυθαιρετούχου, όπως υποσχέθηκε κάποτε ένας υπουργός; Έτυχε να κάνω τη θητεία μου μόλις εισαγόταν το μονοτονικό. Από φόβο μην τους ξεφύγει καμιά περισπωμένη ή δασεία και οι του ΠΑ-

T‡Ô˜ ✒∞¢∂™ª∂ÀΔ√™ ΔÀ¶√™: “¡· ÎÏ›ÛÔ˘Ó fiÏÔÈ Ù’ ·ÊÙÈ¿ ÙÔ˘˜ ÛÙ· ÛÂÓ¿ÚÈ· ˙‹ÙËÛÂ Ô °. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ “√‡Ù ·Ó·‰È¿ÚıÚˆÛË Ô‡Ù ÂÎÏÔÁ¤˜ Ô‡Ù ·Ó·Û¯ËÌ·ÙÈÛÌfi˜” !..” ✒∂£¡√™: “∫Ô‡ÚÂÌ·” ÂÈÛ·ÎÙ¤ˆÓ Û ∞∂π Î·È Δ∂π”. ✒∂§∂À£∂ƒ√ΔÀ¶π∞: “∏ ‰‹ÏˆÛË Û 60 ·Ï¿ ‚‹Ì·Ù·”. ✒∂§∂À£∂ƒ√™ ΔÀ¶√™: “∫˘Ó‹ÁÈ ÊÔÚÔÊ˘Á¿‰ˆÓ ̤ۈ ηٷı¤ÛÂˆÓ Î·È ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ”. ✒∂™Δπ∞: “πηÓÔÔÈË̤ÓÔ˜ Ô ¶Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜”. ✒∏ ∞À°∏: “ÀÔ‚Ú‡¯È· Û˘ÁÎ¿Ï˘„Ë”. ✒∏ μƒ∞¢À¡∏: “¢È¿ÛˆÛË ÚÈÓ ·fi ÙËÓ ÙÒ¯Â˘ÛË”. ✒∏ ∫∞£∏ª∂ƒπ¡∏: “ÕÛÊ·ÈÚ˜ ·Ú·ÈÓ¤ÛÂȘ ¶··Ó‰Ú¤Ô˘. ŒÎ·Ó ÏfiÁÔ ÁÈ· ÎÈÓ‰˘ÓÔÏÔÁ›· Î·È Ê¤Ô˘‰· ÙˆÓ ˘Ô˘ÚÁÒÓ”. ✒ƒπ∑√™¶∞™Δ∏™: “∫ÈÓ‰˘Ó‡ÂÈ Ë ˘Á›· ÙÔ˘ Ï·Ô‡”. ✒Δ∞ ¡∂∞: “Δ· ÎÏÂÈÛÙ¿ Â·ÁÁ¤ÏÌ·Ù· ÛÙÔ ·˙¿ÚÈ”.

ΣΟΚ τους κυνηγήσουν σαν αντιδραστικούς, οι αξιωματικοί έβρισκαν τίποτα γραμματιζούμενους, τους έδιναν τις επίσημες αναφορές τους κι αυτοί με το διορθωτικό αντί όπλου έσβηναν τα πνεύματα του πονηρού. Ενα από τα έγγραφα που μου είχαν δώσει προς διόρθωση επιγραφόταν “Κατάλογος συγκεντρωθέντων ταυτοτήτων”. Τυπολάτρης εγώ, ανέφερα ευπειθώς στον συνταγματάρχη ότι η ταυτότητα είναι γένους θηλυκού, άρα πρέπει να γράψουμε “συγκεντρωθεισών”. “Τι ’ναι αυτά που λες”, άστραψε και βρόντηξε. “Εμείς στο ΓΕΣ το ’χουμε έτσι δεκαετίες τώρα, δεν θα μας τα χαλάσουν όλα οι κομμουνιστές”. Βουνό το δίκιο του, δεν λέω. Και κυρίως βουνό η ισχύς του. Περίπου δηλαδή ό,τι συμβαίνει με όλα τα “πατροπαράδοτα” προνόμια και τις πάππου προς πάππου αυθαιρεσίες. Από την “ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ”

30-4-11  

h theta toy savatoy