Page 1

∏ £∂™™∞§π∞

∞fi ÙÔ 1898

@

K·ıËÌÂÚÈÓ‹ ¶ÚˆÈÓ‹ EÊËÌÂÚ›‰· Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ AÓ. ËÏ. 06.13'- ‰. 18.46’

ŒÙÔ˜ 115ÔÓ

™∂§∏¡∏ 19 ∏ª∂ƒø¡

AÚÈıÌfi˜ º‡ÏÏÔ˘ 34.983

ÛÙÔ Internet: www.e-thessalia.gr

™·‚‚·ÙÔ 30 ª·ÚÙÈÔ˘ 2013 ◆ TÈÌ‹ º‡ÏÏÔ˘ 1 ú

40 ™ÂÏ›‰Â˜

∂˘‚Ô‡Ï˘ Ì¿ÚÙ., ∑·¯·Ú›Ô˘ Â. ∫ÔÚ›ÓıÔ˘

ÃÈÏÈ¿‰Â˜ ÂÎÎÚÂÌ›˜ ˘Ôı¤ÛÂȘ Î·È ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·

∞ۋΈÙÔ «‚¿ÚÔ˜» ÛÙ· ‰ÈηÛÙ‹ÚÈ· μfiÏÔ˘ ÷ڷÎÙËÚÈÛÙÈΤ˜ ‰È·ÈÛÙÒÛÂȘ Ù˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ Ù˘ ŒÓˆÛ˘ ¢ÈηÛÙÒÓ Î·È ∂ÈÛ·ÁÁÂϤˆÓ «∫·›ÂÈ» Ë Ï›ÛÙ· Ì ‰È·Áڷʤ˜ ‰·Ó›ˆÓ

√ÚÁ‹ ÛÙËÓ ∫‡ÚÔ ÁÈ· ÙȘ ·Ôηχ„ÂȘ °›ÓÂÙ·È ÏfiÁÔ˜ ÁÈ· ÂηÙÔÌ̇ÚÈ·... ■ ÛÂÏ. 6

·Ú¿‰ÂÎÙË ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÈ ÙË Ì›ˆÛË ÙÔ˘ ·ÚÈıÌÔ‡ ÙˆÓ ‰ÈηÛÙÒÓ ÛÙÔ ¶ÚˆÙÔ‰ÈÎÂ›Ô μfiÏÔ˘ Ë Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ŒÓˆÛ˘ ¢ÈηÛÙÒÓ Î·È ∂ÈÛ·ÁÁÂϤˆÓ Î. μ·ÛÈÏÈ΋ £¿ÓÔ˘, Ë ÔÔ›· ÂÈÛΤÊıËΠ¯ı˜ Ù· ‰ÈηÛÙ‹ÚÈ· ÙÔ˘ μfiÏÔ˘. ΔfiÓÈÛ ˆ˜ Ù· ‰ÈηÛÙ‹ÚÈ· ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ Â›Ó·È “‚‚·ÚË̤ӷ” Û ۯ¤ÛË Ì ¿ÏÏ· ‰ÈηÛÙ‹ÚÈ· Ù˘ ¯ÒÚ·˜, Ì ÔÏÏ‹ ‰Ô˘ÏÂÈ¿ Î·È Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ·˘Ù‹ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ·ÏÏ¿ÍÂÈ. “∏ Ì›ˆÛË ÙÔ˘ ·ÚÈıÌÔ‡ ÙˆÓ ‰ÈηÛÙÒÓ Â›Ó·È ··Ú¿‰ÂÎÙË Î·È ·Ó ˘ÏÔÔÈËı› ı· ÂÈ‚·Ú‡ÓÂÈ ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË. ∂›Ó·È ··Ú·›ÙËÙË Ë ·Ó·ÙÚÔ‹ Ì›·˜ Ù¤ÙÔÈ·˜ ·fiÊ·Û˘” ÙfiÓÈÛ - ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ - Ë Î. £¿ÓÔ˘. ∏ Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ŒÓˆÛ˘ ¢ÈηÛÙÒÓ Î·È ∂ÈÛ·ÁÁÂϤˆÓ Û˘Ó·ÓÙ‹ıËΠ̠‰ÈηÛÙ¤˜ Î·È ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ ÙÔ˘ ¢ÈÎËÁÔÚÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ μfiÏÔ˘, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Î·È ÙËÓ ÂÓËÌ¤ÚˆÛ·Ó ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Î·È Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÙˆÓ ‰ÈηÛÙÈÎÒÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜. ■ ÛÂÏ. 12

∫‰›ÎÔÁÏÔ˘: £· Â›Ó·È ·ÈÛıËÙ¿ ¯·ÌËÏfiÙÂÚÔ - ¶∞™√∫ Î·È ¢∏ª∞ƒ ‰È·ÊˆÓÔ‡Ó

Δ¤ÏÔ˜ ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ Î·È Ê¤ÙÔ˜ ̤ۈ ¢∂∏;

∞˘ÍË̤ӷ ̤ÙÚ· ÛÙȘ Ê˘Ï·Î¤˜ Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜

■ ÛÂÏ. 7

ΔËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË ı· ÂÎÚÔÛˆ‹ÛÂÈ Ô ¢. ∞‚Ú·ÌfiÔ˘ÏÔ˜

∂ηÙÔÓÙ¿‰Â˜ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ÔÈ ÛÙÔ ¡ÔÌfi ª·ÁÓËÛ›·˜

™‹ÌÂÚ· ÙÔ ÛÙÂÚÓfi ·ÓÙ›Ô ÛÙÔ £·Ó¿ÛË ¡¿ÎÔ

∫ÈÓ‰˘ÓÂ‡Ô˘Ó Ó· Ì›ÓÔ˘Ó ¯ˆÚ›˜ Û‡ÓÙ·ÍË ÙÔ˘ π∫∞

ÀÔÁÚ¿ÊÔ˘Ó ÙË Ó¤· ۇ̂·ÛË ÛÙËÓ ∞°∂Δ ■ ÛÂÏ. 12 ™ÊÔ‰Ú‹ Â›ıÂÛË Ù˘ §∞™ ÛÙÔ ‰‹Ì·Ú¯Ô μfiÏÔ˘ ■ ÛÂÏ. 13

ªfi‰· Ù· delivery Ì ηʤ‰Â˜ ÛÙ· Û¯ÔÏ›· ■ ÛÂÏ. 17

∂ÓÙ·ÙÈÎÔ› ¤ÏÂÁ¯ÔÈ Û ÎÂÏÈ¿ ■ ÛÂÏ. 14

™˘Ó¤Ù·ÈÚÔÈ Ù˘ ª·ÁÓËÛȷ΋˜ ¶›ÛÙ˘ ÛÙË ¢ÈηÈÔÛ‡ÓË

¶ÚˆÙ·ıÏ‹ÙÚÈ· ÛÙ· ¤ÛÔ‰· Ë ¢.√.À. μfiÏÔ˘ ■ ÛÂÏ. 17 ¢‹ÌÔ˜ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ 1,6 ÂÎ. ¢ÚÒ ÁÈ· ·ÔÏËڈ̋ ÏËÍÈÚfiıÂÛÌˆÓ ÔÊÂÈÏÒÓ Û ÙÚ›ÙÔ˘˜ ■ ÛÂÏ. 18

■ ÛÂÏ. 15

™ÙÂÚÓfi ·ÓÙ›Ô Û‹ÌÂÚ· ·fi ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ ÛÙÔ £·Ó. ¡¿ÎÔ. ∏ ÓÂÎÚÒÛÈÌÔ˜ ·ÎÔÏÔ˘ı›· ı· ÙÂÏÂÛÙ› ÛÙȘ 2 ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ·fi ÙÔ ªËÙÚÔÔÏÈÙÈÎfi πÂÚfi ¡·fi ÙÔ˘ ∞Á. ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ μfiÏÔ˘. ■ ÛÂÏ. 13

∂ηÙÔÓÙ¿‰Â˜ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ÔÈ ÙÔ˘ π∫∞ ÛÙË ª·ÁÓËÛ›· ÎÈÓ‰˘ÓÂ‡Ô˘Ó Ó· Ì›ÓÔ˘Ó ¯ˆÚ›˜ Û‡ÓÙ·ÍË ·fi ÙÔ ª¿ÈÔ, ·Ó ‰ÂÓ ‰ËÏÒÛÔ˘Ó ÛÙÔ ÿ‰Ú˘Ì· ÙÔÓ ∞ºª ‹ ÙÔÓ ∞ª∫∞. ■ ÛÂÏ. 15

∞ÔÏÔÁÔ‡ÓÙ·È ÛÙÔÓ ∞Ó·ÎÚÈÙ‹ ÁÈ· ÙËÓ ¤ÎÚËÍË ÛÙÔ ∞Δª ■ ÛÂÏ. 14

∂ÈÛÙÚÔÊ‹ ÛÙËÓ ÂÚÁ·Û›· ÁÈ· 320 ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜

∂·Ó·ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› Ë ¯·Ï˘‚Ô˘ÚÁ›· Sovel ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡

ª›· ÒÚ· ÌÚÔÛÙ¿ ·fi ·‡ÚÈÔ Ù· ÚÔÏfiÁÈ· ■ ÛÂÏ. 11

■ ÛÂÏ. 12

∂∫¶ΔøΔπ∫√ ∫√À¶√¡π 10ú ªÂ οı ·ÁÔÚ¿ 50 ¢ÚÒ πÛ¯‡ÂÈ ¤ˆ˜ 30/3/2013

™πª√™ πø∞¡. ∂ÀΔÀÃπ¢∏™ °È¿ÓÓË ¢‹ÌÔ˘ 139

ÀÊ¿ÛÌ·Ù· * §Â˘Î¿ ∂›‰Ë ªÔΤÙ˜ * ÷ÏÈ¿

Î·È ∫˘Úȷ΋ ÌÂÛË̤ÚÈ

∫ÂÓÙÚÈÎfi ∫·Ù¿ÛÙËÌ· ∂ÚÌÔ‡ 92 μfiÏÔ˜ ÙËÏ.: 24210 25468 ÀÔηٿÛÙËÌ· Ã’’·ÚÁ‡ÚË 19° μfiÏÔ˜ ÙËÏ.: 24210 25465

§·Ú›Û˘ 17 º¿ÚÛ·Ï·


2

◆ ∫∞£∂ ª∂ƒ∞ ¶∞¡Δ√À

◆◆

Δ˘ ¢∞¡∞∏™ ¶π∫√À§∞

pikoula@e-thessalia.gr

™∞μμ∞Δ√ 30 ª∞ƒΔπ√À 2013

¡›ÎÔ˜ ™È‰¤Ú˘, „˘¯·Ó·Ï˘Ù‹˜, Û˘ÁÁڷʤ·˜

A¶√æ∂π™

«ªË ÊÔ‚¿ÛÙ ӷ ›ÛÙ ÁÔÓ›˜»

∞›Û¯Ô˜ Î·È ˘ÔÁÚ·ÌÌfi˜ ΔÔ˘ Δ∞∫∏ £∂√¢øƒ√¶√À§√À ŸÙ·Ó Ë ∂ÈÙÚÔ‹ ¢ÂÔÓÙÔÏÔÁ›·˜ Ù˘ μÔ˘Ï‹˜ ηÏÂ›Ù·È Ó· ÎÚ›ÓÂÈ ÙË ‰ËÌfiÛÈ· Ô‡ÚËÛË ÂÓfi˜ ̤ÏÔ˘˜ ÙÔ˘ ∫ÔÈÓÔ‚Ô˘Ï›Ô˘, ÂÌ›˜ ÔÈ ˘fiÏÔÈÔÈ, ÔÈ Î·È “·ÏÔ› Ôϛ٘” ηÏÔ‡ÌÂÓÔÈ, ÌÔÚԇ̠ӷ ÎÔÈÌfiÌ·ÛÙ ‹Û˘¯ÔÈ. ∏ ÛÔ‚·ÚfiÙËÙ· ‰ÂÓ ¯¿ıËΠ·fi ÙË ¯ÒÚ·, fiˆ˜ ‰È·Ù›ÓÔÓÙ·È ÔÈ Î·Îfi‚Ô˘ÏÔÈ Â¯ıÚÔ› Ù˘. ŸÙ·Ó ÙÔ ÂÓ ÏfiÁˆ ̤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ∫ÔÈÓÔ‚Ô˘Ï›Ô˘ ·ÚÓÂ›Ù·È Ó· ÂÌÊ·ÓÈÛÙ› ÛÙËÓ ÂÈÙÚÔ‹ ÁÈ· Ó· ‰ÒÛÂÈ ÏfiÁÔ ÛÙÔ˘˜ Û˘Ó·‰¤ÏÊÔ˘˜ ÙÔ˘, ‰È·ÎËÚ‡ÛÛÔÓÙ·˜ “∂Ì›˜ ‰ÂÓ ÚÔÛÎ˘Ó¿ÌÂ Î·È Ô‡Ù Û·‚Ô˘Ì ÙÔ ÎÂÊ¿ÏÈ”, ÙfiÙ ·ÓÙÈÏ·Ì‚·ÓfiÌ·ÛÙ fiÙÈ Ì·˙› Ì ÙË ÛÔ‚·ÚfiÙËÙ· ÛÙË ‰ËÌfiÛÈ· ˙ˆ‹ Ì·˜ ÂÚÈÛÛ‡ÂÈ Î·È Ô ËÚˆÈÛÌfi˜. ¢È·ÛÊ·Ï›˙ÔÓÙ·˜ ‰Â ÙË ÛÔ‚·ÚfiÙËÙ· Î·È ÙËÚÒÓÙ·˜ ÙȘ ËÚˆÈΤ˜ ·Ú·‰fiÛÂȘ ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÛÌÔ‡, ÔÊ›ÏÔ˘Ì ӷ ·Ú·‰Â¯ıԇ̠fiÙÈ ÔÈ Âϛ٠ÙÔ˘ ¤ıÓÔ˘˜ ·ÓÙ·ÔÎÚ›ÓÔÓÙ·È ÌÈ· ¯·Ú¿ ÛÙȘ ·Ó¿ÁΘ ÙÔ˘ ÚfiÏÔ˘ ÙÔ˘˜. √È Î·ÈÚÔ› Â›Ó·È ÎÚ›ÛÈÌÔÈ Î·È Ë ‰ËÌÔÎÚ·Ù›· ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ÌË Ï¿‚ÂÈ ˘’ fi„ÈÓ Ù˘ ÙÔÓ ÙÚfiÔ Ô˘ ÂÈϤÁÔ˘Ó ÔÈ Ôϛ٘ Ó· ÈηÓÔÔÈÔ‡Ó ÙȘ Ê˘ÛÈΤ˜ ÙÔ˘˜ ·Ó¿ÁΘ. ∫·Ì›· ª¤ÚÎÂÏ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÈηӋ Ó· ·ÔÚÔÛ·Ó·ÙÔÏ›ÛÂÈ ÙÔ ¤ıÓÔ˜ ·fi ÙËÓ Â›Ï˘ÛË ÙˆÓ ÛÔ‚·ÚÒÓ ÙÔ˘ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ. ∫·Ù¿ Ù· ¿ÏÏ·, Ï˘¿Ì·È ÂÈÏÈÎÚÈÓ¿ Ô˘ Ô ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ Ù˘ ÃÚ˘Û‹˜ ∞˘Á‹˜ ÚÔÙ›ÌËÛ ӷ ÚÔÛı¤ÛÂÈ ¤Ó· ·ÎfiÌË “fi¯È” ÛÙËÓ ÏÔ‡ÛÈ· Û˘ÏÏÔÁ‹ ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÛÌÔ‡, ÛÙÂÚÒÓÙ·˜ Ì·˜ ȉ·ÓÈΤ˜ ·ÔÏ·‡ÛÂȘ. °È· Ê·ÓÙ·Ûı›Ù ÙÈ ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ·ÎÔ˘ÛÙ› Û ÌÈ· Ù¤ÙÔÈ· Û˘Ó‰ڛ·ÛË, Ì ٤ÙÔÈÔ ı¤Ì·. “¢ËÏ·‰‹, ·ÚÈÂ Û˘Ó¿‰ÂÏÊÂ, ‹Ù·Ó ÙfiÛÔ ¤ÓÙÔÓË Ë ·Ó¿ÁÎË Û·˜ ÒÛÙ ӷ ÌËÓ ÌÔÚ›Ù ӷ ÂÚÈ̤ÓÂÙ ÁÈ· Ï›ÁÔ;” “√ ÚÔÛÙ¿Ù˘ ÌÔ˘ Â›Ó·È Û ·Ú›ÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË, Ô Ô˘ÚÔÏfiÁÔ˜ ÌÂ Û˘Ó¯¿ÚË ÁÈ· ÙÔ PSA ÌÔ˘, ·ÏÏ¿ ÙÔ Î·Ó¿ÏÈ ¤·È˙ ·Ó‹ÌÂÚ· ÂıÓÈ΋ ÁÈÔÚÙ‹ ÙÔ˘ÚÎÈÎfi Û›ÚÈ·Ï. ∂Û›˜ ÙÈ ı· οӷÙ ‰ËÏ·‰‹;” “∫·Ï¿, ·Ó ‰ÂÓ Û·˜ ‹ÚıÂ Ë ·Ó¿ÁÎË, ÙfiÙ Ò˜ Ù· ηٷʤڷÙÂ;” (ÛÙÔ ÛËÌÂ›Ô ·˘Ùfi ·ÎÔ‡ÁÔÓÙ·È ÊˆÓ¤˜, ¿ÏÏÔ˜ ϤÂÈ fiÙÈ ·ÓÙÈÊ¿ÛÎÂÈ Ô Ô˘Ú‹Û·˜, ¿ÏÏÔ˜ ÙÔÓ Î·Ï› Ó· ÌËÓ ¤ÛÂÈ ÛÙËÓ ·Á›‰· ÙˆÓ Î·Ó·Ï·Ú¯ÒÓ. ∫¿ÔÈÔ˜, ÈÔ „‡¯Ú·ÈÌÔ˜, ÙÔÓ ÚˆÙ¿ÂÈ fiÛÔ ÓÂÚfi ‹È ÁÈ· Ó· ÚÔÂÙÔÈÌ·Ûı›, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ÂÈÛ·ÎÔ‡ÂÙ·È). “¢ÂÓ ·ÈÛ¯‡ÓÂÛıÂ, ·ÚÈÂ Û˘Ó¿‰ÂÏÊÂ, ‰ËÌfiÛÈ·, ·ÚÈÂ Û˘Ó¿‰ÂÏÊÂ;” “ΔÈ ı· ÂÈ ·ÈÛ¯‡ÓÂÛıÂ. ∂ÁÒ Â›Ì·È ·›Û¯Ô˜ Î·È ˘ÔÁÚ·ÌÌfi˜”. ∂ÓÙ¤ÏÂÈ ÙË Ï‡ÛË ÙË ‰›ÓÂÈ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù›Ó· Ë ÔÔ›·, ·›˙ÔÓÙ·˜ ÛÙ· ‰¿¯Ù˘Ï· ÁÓÒÛÂȘ ÓÔÌÈ΋˜, ··ÈÙ› ·fi ÙËÓ ÂÈÙÚÔ‹ Ó· ˙ËÙ‹ÛÂÈ ÈÛÙÔÔÈËÙÈÎfi ·fi ÙÔÓ Ô˘ÚÔÏfiÁÔ ÙÔ˘ ÂÁηÏÔ‡ÌÂÓÔ˘. “∂¿Ó ·˘Ùfi˜ ·ÚÓËı›, Ó· ÚÔÛ·¯ı› ‚È·›ˆ˜”, ηٷϋÁÂÈ ·˘ÛÙËÚ¿. ∫·È Ó·È ÌÂÓ Ô Ô˘ÚÔÏfiÁÔ˜ ‰ÂÓ ÚÔÛ‹¯ıË ‚È·›ˆ˜, ‰ÈfiÙÈ Ë ÂÈÙÚÔ‹ ÔÙ¤ ‰ÂÓ Û˘Ó‰ڛ·ÛÂ, ÚÔÛ‹¯ıË fï˜ Ô ÂÌÓ¢Ṳ̂ÓÔ˜ ·ÚÈÔ˜ ∫ÔÏÏ¿ÙÔ˜, ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ Ë ÚfiÛÊ·ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ‹Ù·Ó installation Û ‚ÂÚ¿ÓÙ·. ∂ÏÏËÓÈ΋ ÛËÌ·›·, ϤÂÈ, Ì ÌfiÙ· ÁÂÚÌ·ÓÈ΋˜ ηٷÛ΢‹˜, Ë ÔÔ›· ¿ÊËÛ ÙÔ Ì·ÙˆÌ¤ÓÔ ·ÔÙ‡ˆÌ¿ Ù˘ ÛÙËÓ ÚÔ·Ó·ÊÂÚı›۷ ÂÏÏËÓÈ΋ ÛËÌ·›· Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ıˆÚËı› ·Ú·Ô›ËÛË ÂıÓÈÎÔ‡ Û˘Ì‚fiÏÔ˘ Î·È Ó· ‚ÚÂı› Ô Î·ÏÏÈÙ¤¯Ó˘ ÛÙÔ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎfi ÙÌ‹Ì· ÙÔ˘ ™˘ÓÙ¿ÁÌ·ÙÔ˜. ŸÔ˘ Ë Ù¤¯ÓË Û˘Ó·ÓÙ¿ÂÈ ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ Î·È ÔÈ ‰‡Ô Ì·˙›, ·ÁηÏÈ·Ṳ̂Ó˜, Û‡‰Ô˘Ó ˆ˜ ÛÂÚÌ·ÙÔ˙ˆ¿ÚÈ· Ó· ÁÔÓÈÌÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó Ù· ˆ¿ÚÈ· Ù˘ ÂıÓÈ΋˜ ˘„ËÏÔÊÚÔÛ‡Ó˘. ∂Ï›˙ˆ ÌfiÓÔÓ ÙÔ ·Ù˘¯¤˜ ÂÂÈÛfi‰ÈÔ Ì ÙȘ ‰˘Ó¿ÌÂȘ ηٷÛÙÔÏ‹˜ Ó· ÌËÓ ·Ó·Îfi„ÂÈ ÙÔ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈÎfi ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ ΢ڛԢ ∫ÔÏÏ¿ÙÔ˘. ΔÔÓ ¯ÚÂÈ·˙fiÌ·ÛÙÂ. ¢ÂÓ ı· ·Ê‹ÛÔ˘Ì ӷ Ì·˜ ÙÔÓ ¿ÚÔ˘Ó. ª¤ÓÂÈ Ô Î. ™Ù·ı¿˜, ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞, ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ÙËÓ ‡·ÚÍË Ë ·ÁÎfiÛÌÈ· ÎÔÈÓ‹ ÁÓÒÌË ·ÓÙÂÏ‹ÊıË ÚÔ ÌËÓÒÓ fiÙ·Ó ·ÂοÏÂÛ ÙÔÓ Î. ™fiÈÌÏ ·ÏÒ˜ “ÎÔ˘ÙÛfi” . ¶ÚÔ¯ı¤˜ Ì·˜ ı‡ÌÈÛ ÙËÓ ‡·ÚÍ‹ ÙÔ˘, ÊÈÏÔÛÔÊÒÓÙ·˜ ÁÈ· ÙÔÓ ·‰fiÎËÙÔ ı¿Ó·ÙÔ ÙÔ˘ Û˘Ó·‰¤ÏÊÔ˘ ÙÔ˘ £·Ó¿ÛË ¡¿ÎÔ˘. “§˘ԇ̷ÛÙÂ. ŸÏÔÈ ı· Âı¿ÓÔ˘Ì ÌÈ· ̤ڷ” . ¢ÂÓ Í¤Úˆ ·Ó Ë ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘ ÚÒÙÔ˘ ÚÔÛÒÔ˘ ÙÔ˘ ÏËı˘ÓÙÈÎÔ‡ ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ ÙÔ ·›ÛıËÌ· ÌÂÁ·ÏÔÚÂ›·˜ Ô˘ ‰È·Î·Ù¤¯ÂÈ ÙÔÓ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹ Î. ™Ù·ı¿ ‹ ·Ó ËÁ¿˙ÂÈ ·fi ‚·ıÈ¿ ·ÈÛı‹Ì·Ù· ·ÓıÚˆÈÛÌÔ‡. ™˘Ì¤Ú·ÛÌ·: ŸÛÔÈ ÛÈÙ›˙ÔÓÙ·È ·fi ÙÔ Â¿ÁÁÂÏÌ· ÙÔ˘ ΈÌÈÎÔ‡ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ˙ËÙ‹ÛÔ˘Ó ÓÂ˘Ì·ÙÈο ‰ÈηÈÒÌ·Ù· ·fi ÙÔ˘˜ ¿Û˘ ʇÛˆ˜ ‹ÚˆÂ˜ Ù˘ ‰ËÌfiÛÈ·˜ ˙ˆ‹˜. ¢ÈfiÙÈ ·ÏÏÈÒ˜ ÙÔ˘˜ ‚Ϥˆ Ó· ÏÈÌÔÎÙÔÓÔ‡Ó. ΔË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÙÔ˘˜ ÙËÓ ‹Ú·Ó ¿ÏÏÔÈ. (∞fi ÙËÓ “∫·ıËÌÂÚÈÓ‹”)

ÌÔ˘ÛÈ΋ Ù·‚¤ÚÓ· - ÌÂ˙‰ÔˆÏÂ›Ô ΔÂÙ¿ÚÙË & ¶¤ÌÙË ÊÔÈÙËÙÈ΋ ‚Ú·‰È¿ ¶·Ú·Ï›· ∞ÁÚÈ¿˜ ΔËÏ. 24210 20723 ñ ∫ÈÓ. 6999 894 894 ñ 6974 12 48 21

ª∂ ∫∞£ ∂ 8 Δ∂ª. ‹ ¶πΔ™∞ 16 Δ ¢ ø ƒ √ ∂ª. 2 ª¶πƒ ∂™ Pils !

∞¡∞§∏æ∂ø™ 170 μ√§√™ Δ∏§.: 24210 55085 - 24210 48858 www.telecanto.gr

Ô √ÚÊ·ÓÔÙÚÔÊÂ›Ô ÙÔ μfiÏÔ˘ ı· ‚ÚÂı› Û‹ÌÂÚ· ÙÔ Úˆ› ÛÙȘ 11.00 Ô „˘¯·Ó·Ï˘Ù‹˜ ¡›ÎÔ˜ ™È‰¤Ú˘ ÚÔÎÂÈ̤ ÓÔ˘ Ó· ·Ó·Ù‡ÍÂÈ ÙÔ ı¤Ì· “¶·›˙Ô˘Ì Ì ηÓfiÓ˜: √ÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·, Û¯ÔÏÂ›Ô Î·È ·È‰›” ÚÔÙÚ¤ÔÓÙ·˜ ÙÔ˘˜ ÁÔÓ›˜ Ó· ÌË ÊÔ‚Ô‡ ÓÙ·È Ó· ÌÂÙ·‰ÒÛÔ˘Ó ÙËÓ Ù¤¯ÓË ÙÔ˘ ˙ËÓ ÛÙ· ·È‰È¿ ÙÔ˘˜ fiˆ˜ Î·È Ó· Û˘˙Ë ÙÔ‡Ó Ì·˙› ÙÔ˘˜ ı¤Ì·Ù· Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÛÙËÓ ÔÈÎÔ ÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË, ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ ·ÓÙ›‰ÔÙfi Ù˘.

ΔÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ Úfi‚ÏËÌ· Ô˘ ÂÓÙÔ›˙ÂÈ ÛÙË Û‡Á¯ÚÔÓË ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·, Ô˘ Â› Ù˘ Ô˘Û›·˜ ‰˘ÛÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›, Ô Î. ™È‰¤Ú˘, Â›Ó·È Ô Êfi‚Ô˜ ÙˆÓ ÁÔÓ¤ˆÓ Ó· Â›Ó·È ÁÔÓ›˜ Î·È Ó· ÌÂÙ·‰ÒÛÔ˘Ó ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈο ÙËÓ Ù¤¯ÓË ÙÔ˘ ˙ËÓ ÛÂ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ÛÙ· ·È‰È¿ ÙÔ˘˜, οÙÈ Ô˘ ÔÊ›ÏÂÙ·È ÛÙËÓ ·Ó·ÙÚÔÊ‹ ÌÈ·˜ ÔÏfiÎÏËÚ˘ ÁÂÓÈ¿˜ ÂÁˆÎÂÓÙÚÈÎÒÓ ˘ÂÚÓ¿ÚÎÈÛÛˆÓ Ù· ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ· ¯ÚfiÓÈ·. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ Î. ™È‰¤ÚË ÙÔ ‰›Ù˘¯Ô Ô˘ ÔÚ›˙ÂÈ ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ù˘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜ Î·È ÙË Û¯¤ÛË ÁÔÓÈÔ‡ - ·È‰ÈÔ‡ Â›Ó·È “·Á¿Ë Î·È Î·ÓfiÓ˜” , Ô˘ ·˘Ùfi ·Ó·Ï‡ÂÙ·È ÂÈ̤ÚÔ˘˜, Î·È Î˘Ú›ˆ˜ Û fi,ÙÈ ¤¯ÂÈ Ó· οÓÂÈ Ì ٷ fiÛ· ÂÚÈ̤ÓÂÈ ÙÔ ·È‰› ·fi ÙÔ ÁÔÓÈfi ÙÔ˘, ÛÂ: “¶·ÚÔ˘Û›· (ÙÔ ·È‰› Ó· ·ÔÎÔÌ›˙ÂÈ ÙËÓ ·›ÛıËÛË ˆ˜ ÔÈ ÁÔÓ›˜ ÙÔ˘ Â›Ó·È ¿ÓÙ· ÂΛ Ó· ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÔ˘Ó Ì ÙËÓ ·Á¿Ë ÙÔ˘˜), ·Ô‰Ô¯‹ (Û fiϘ ÙȘ ÂÚÈÛÙ¿ÛÂȘ ·ÎfiÌ· Î·È ·Ó ‰ÂÓ ·Ô‰¤¯ÔÓÙ·È ·˘Ù¤˜ ηı’ ·˘Ù¤˜ ÙȘ Ú¿ÍÂȘ ÙÔ˘) Î·È ¿ÊÔ‚Ë Î·ıÔ‰‹ÁËÛË (Ô‰ËÁ›Â˜ ¯Ú‹ÛÂȘ ‰ËÏ·‰‹ ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ Ô˘ ˙Ô˘Ó, ÌË ÊÔ‚Ô‡ÌÂÓÔÈ Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó ÙÔ “fi¯È” Î·È ÙÔ “ÌË” ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ӷ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ô˘ ı· ¤¯Ô˘Ó ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ÛÙ¤ÎÔÓÙ·È ¿ÓÙ· ÛÙ· fi‰È· ÙÔ˘˜ ÍÂÂÚÓÒÓÙ·˜ ÙȘ ·ÓÙ›ÍÔ˜ ηٷÛÙ¿ÛÂȘ Î·È ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÔÓÙ·˜ Ì ÈÛÔÚÚÔ›· Ù· ·ÚÓËÙÈο Û˘Ó·ÈÛı‹Ì·Ù·)” . ™Â fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÛÙÔ Û¯ÔÏ›Ô, ÙËÓ Ù¯ÓËÙ‹ ÎÔÈÓfiÙËÙ· ÛÙËÓ ÔÔ›· ηÏÂ›Ù·È Ó· ˙‹ÛÂÈ ÙÔ ·È‰›, Û ·ÓÙ›ıÂÛË Ì ÙË Ê˘ÛÈ΋ Ù˘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜, ÂΛ ÙÔ ‰›Ù˘¯Ô ÌÂÙ·ÏÏ¿ÛÛÂÙ·È Û “·ÌÔÈ‚·›Ô Û‚·ÛÌfi Î·È Î·ÓfiÓ˜”. ΔÂÏÂ˘Ù·›· ·Ú·ÙËÚÂ›Ù·È ¤ÓÙÔÓ· Ë Ù¿ÛË Û fiÏÔ ÙÔ ‰˘ÙÈÎfi ÎfiÛÌÔ ÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô Ó· ˘ÔηٷÛÙ‹ÛÂÈ ÙË ‰˘ÛÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈ΋ Û‡Á¯ÚÔÓË ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·, οÙÈ Ô˘ ÁÈ· ÙÔÓ Î. ™È‰¤ÚË Â›Ó·È ¤Ó·˜ “·fiÏ˘ÙÔ˜

[∂§§∞¢∞]

·Ú·ÏÔÁÈÛÌfi˜” ηıÒ˜ Ô ·È‰·ÁˆÁfi˜ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ˘ÔηٷÛÙ‹ÛÂÈ ÙÔ ÁÔÓ¤·, Ô‡ÙÂ Î·È ÙÔ ·ÓÙ›ıÂÙÔ, Î·È ÚÔÙÚ¤ÂÈ ÁÔÓ›˜ Î·È ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡˜ Ó· ·Ó·Ù‡ÍÔ˘Ó ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ Û¯¤ÛÂȘ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ “οÓÔÓÙ·˜ Ô Î·ı¤Ó·˜ ÙË ‰È΋ ÙÔ˘ ‰Ô˘ÏÂÈ¿, Ì ·ÒÙÂÚÔ ÎÔÈÓfi ÛÙfi¯Ô ÙÔ Û˘ÌʤÚÔÓ ÙÔ˘ ·È‰ÈÔ‡” . ¶ÚÈÓ ·fi Ï›Á˜ Ë̤Ú˜ ΢ÎÏÔÊfiÚËÛ ·fi ÙȘ ÂΉfiÛÂȘ ªÂÙ·›¯ÌÈÔ ÙÔ Ó¤Ô ‚È‚Ï›Ô ÙÔ˘ Î. ™È‰¤ÚË Ì ٛÙÏÔ “ªÈÏÒ ÁÈ· ÙËÓ ÎÚ›ÛË Ì ÙÔ ·È‰› - ∂ÌÈÛÙ¢ÙÈ΋ ÂÈÛÙÔÏ‹ Û ÌÂÁ¿ÏÔ˘˜ Ô˘ ÛΤÊÙÔÓÙ·È” . “√ ΛӉ˘ÓÔ˜ ·fi ÙËÓ ÎÚ›ÛË Â›Ó·È ÛÔ‚·Úfi˜ fi¯È ÌfiÓÔ Û fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ ˘ÏÈΤ˜ Î·È „˘¯ÈΤ˜ ˙Ë̛˜. ∫ÈÓ‰˘Ó‡ԢÌ ӷ ¯¿ÛÔ˘Ì ÔÏfiÎÏËÚ˜ ÁÂÓȤ˜ ·È‰ÈÒÓ, Ó· ¤¯Ô˘Ì „˘¯ÔÏÔÁÈο ηÎÔÔÈË̤ÓÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜” ÙÔÓ›˙ÂÈ, ÂÓÒ ÛËÌÂÈÒÓÂÈ ˆ˜ ÙÔ ·ÓÙ›‰ÔÙÔ ÛÙËÓ ÎÚ›ÛË Û fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ ÚÔÛˆÈ΋ ÛÙ¿ÛË ÙÔ˘ ηıÂÓfi˜ ÔÚ›˙ÂÙ·È ·fi “ÙÔ ÎÔÓÙ¿, ÙÔ Ì·˙›, ÙÔ Ï·ÙÈ¿, ÙË ÛΤ„Ë Î·È ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· Î·È ÙËÓ ·ÍÈÔÚ¤ÂÈ·” . ¶ÚÔÙÚ¤ÂÈ ÙÔ˘˜ ÁÔÓ›˜ Ó· ÌÈÏ¿Ó Ì ٷ ·È‰È¿ ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÙËÓ ÎÚ›ÛË ·ÚΛ “Ó· ÌËÓ ÙÔ˘˜ ÌÈÏ¿Ó ۷ Ó· Â›Ó·È ÌÂÁ¿ÏÔÈ, Ó· ͤÚÔ˘Ó Ì ÔÈÔ ÛÎÔfi Î·È fiÙ (.¯. ·ÈÛıËÙ¤˜ ·ÏÏ·Á¤˜ ÛÙÔÓ ÙÚfiÔ ˙ˆ‹˜), ÙÈ ÙÔ˘˜ ϤÓ “ˆ˜ Ë ÎÚ›ÛË Û˘Ì‚·›ÓÂÈ ÂÂȉ‹ ˙ԇ̠۠¤Ó· ÛÎÏËÚfi, ¿ÓÈÛÔ Î·È ¿‰ÈÎÔ ÎfiÛÌÔ, ·ÏÏ¿ ˘¿Ú¯ÂÈ ÙÔ ·ÓÙ›‰ÔÙÔ” , Ò˜ Ó· ÙÔ Ï¤Ó “ÌÈ· χÛË Â›Ó·È ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ÈÛÙÔڛ˜ Ì ÙËÓ ÂÍÔ˘Û›· Î·È ÙÔ ¯Ú‹Ì· ÛÙÔ ÚfiÏÔ ÙˆÓ “ηÎÒÓ” Ô˘ ¢ı‡ÓÔÓÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ÎÚ›ÛË, ›Ù ‰·ÓÂÈ˙fiÌÂÓÔÈ ‹ÚˆÂ˜ Ô˘ ‹‰Ë ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó Ù· ·È‰È¿ ›Ù Ï¿ıÔÓÙ·˜ ‰Èο Ì·˜ ·Ú·‰Â›ÁÌ·Ù·” . Δ¤ÏÔ˜ Ô Î. ™È‰¤Ú˘ ÙÔÓ›˙ÂÈ ˆ˜ ‰ÂÓ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ͯӿÌ ˆ˜ “̤۷ ·fi ÙȘ ‰ÔÎÈ̷ۛ˜ ÁÈÓfiÌ·ÛÙ ηχÙÂÚÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ”.

O ∫∞πƒ√™ °È· Û‹ÌÂÚ· ™¿‚‚·ÙÔ ÚԂϤÔÓÙ·È Ï›Á˜ ÓÂÊÒÛÂȘ, ·ÚÔ‰Èο ·˘ÍË̤Ó˜, Ì Èı·ÓfiÙËÙ· ·ÛıÂÓÒÓ ‚ÚÔ¯ÒÓ ÛÙ· ‚fiÚÂÈ·. ∂˘ÓÔÂ›Ù·È Ë ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ÛÎfiÓ˘. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ÓfiÙÈÔÈ ÓÔÙÈÔ·Ó·ÙÔÏÈÎÔ› 4 Ì 6 Î·È ÛÙ· ÂÏ¿ÁË ÙÔÈο 7 ÌÔÊfiÚ. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· ÛËÌÂÈÒÛÂÈ ¿ÓÔ‰Ô.

[£∂™™∞§π∞] ¶H°H: E.ME.™. “AϤͷӉÚÔ˜ T·ÎÔ‡‰Ë˜” ™ÙÔ ¡ÔÌfi Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ Ô Î·ÈÚfi˜ ı· Â›Ó·È Û¯Â‰fiÓ ·›ıÚÈÔ˜. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ‚ÔÚÂÈÔ‰˘ÙÈÎÔ› ·ÛıÂÓ›˜ Î·È ÛÙÔ ∞ÈÁ·›Ô ¤ˆ˜ ̤ÙÚÈÔÈ. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· Î˘Ì·Óı› ·fi 04...20ÔC. ™ÙÔ μfiÏÔ 10...20ÔC. ™ÙÔ ¡ÔÌfi Ù˘ §¿ÚÈÛ·˜ Ô Î·ÈÚfi˜ ı· Â›Ó·È Û¯Â‰fiÓ ·›ıÚÈÔ˜. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ‚ÔÚÂÈÔ‰˘ÙÈÎÔ› ·ÛıÂÓ›˜ Î·È ÛÙÔ ∞ÈÁ·›Ô ¤ˆ˜ ̤ÙÚÈÔÈ. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· Î˘Ì·Óı› ·fi 07...21ÔC. ™ÙË §¿ÚÈÛ· 11...21ÔC. ™ÙÔ ¡ÔÌfi ÙˆÓ ΔÚÈÎ¿ÏˆÓ Ô Î·ÈÚfi˜ ı· Â›Ó·È Û¯Â‰fiÓ ·›ıÚÈÔ˜. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ÌÂÙ·‚ÏËÙÔ› ·ÛıÂÓ›˜. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· Î˘Ì·Óı› ·fi 03...20ÔC. ™Ù· ΔڛηϷ 08...20ÔC. ™ÙÔ ¡ÔÌfi Ù˘ ∫·Ú‰›ÙÛ·˜ Ô Î·ÈÚfi˜ ı· Â›Ó·È Û¯Â‰fiÓ ·›ıÚÈÔ˜. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ÌÂÙ·‚ÏËÙÔ› ·ÛıÂÓ›˜. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· Î˘Ì·Óı› ·fi 04...21ÔC. ™ÙËÓ ∫·Ú‰›ÙÛ· 08...21ÔC.

∞ƒ°√¡∞ÀΔ∂™ ∫ · Ê ¤ - · Ó· „ ˘ Î Ù ‹ Ú È Ô ∞ÓԛͷÌ ˘fi Ó¤· ‰È‡ı˘ÓÛË ÛÙÔÓ Ï‹Úˆ˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ ¯ÒÚÔ Ì·˜ Î·È Û·˜ ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ì ӷ ·ÔÏ·‡ÛÂÙ ÙÔÓ Î·Ê¤ ‹ ÙÔ ÔÙfi Û·˜. °È· ÙÔ˘˜ ÌÈÎÚÔ‡˜ Ì·˜ Ê›ÏÔ˘˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ·È‰È΋ ¯·Ú¿ Ì ª∂°∞§√ ÊÔ˘ÛΈÙfi ÙÚ·ÌÔÏ›ÓÔ ·›˙ÔÓÙ·˜ ͤÁÓÔÈ·ÛÙ· ÂÓÙÂÏÒ˜ ¢øƒ∂∞¡. ∂›Û˘ ‰È·ı¤ÙÔ˘Ì ‰ˆÚÂ¿Ó Wi-Fi, NOVA Î·È √Δ∂ T.V. ™·˜ ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ì ∫ÒÛÙ·˜ Î·È ΔÚÈ·ÓÙ·Ê˘ÏÏÈ¿ £. ∫·Ï·ÌÔο

flÚ˜: 12 - 4:30 ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Î·È 8 - 12 ÙÔ ‚Ú¿‰˘

ÍÂÓԉԯ›Ô-ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ

∂ϤÓË ∫·Ú·˝ÛÎÔ˘ ∫ÂÓÙÚÈ΋ ¶Ï·Ù›·, ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ ¶ËÏ›Ô˘ ÙËÏ.: 24280 99121 - 90006, ÎÈÓ.: 6972405836, fax: 24280 90008 e-mail: info@hotel-kritsa.gr, www.hotel-kritsa.gr


3

™Ù¿ÛÂȘ, Û˘ÛÙ¿ÛÂȘ, ÂÓÛÙ¿ÛÂȘ ™∞μμ∞Δ√ 30 ª∞ƒΔπ√À 2013

∞ÛÊ˘ÎÙÈÔ‡Ó

∂ÈÙ¤ÏÔ˘˜ Ú¢ÛÙfi

∂Ó¤ÚÁÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ·ÔÏËڈ̋ ÙÔ˘˜ ·fi ÔÊÂÈÏfiÌÂÓ· ÙÔ˘ 2010 Î·È ÙÔ˘ 2011 ÍÂÎÈÓÔ‡Ó ÔÈ ÂÏ¢ıÂÚÔÂ·ÁÁÂÏ̷ٛ˜ ÁÈ·ÙÚÔ› ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡. ∏ ΢‚¤ÚÓËÛË Â›¯Â ˘ÔÛ¯Âı› fiÙÈ ı· ÙÔ˘˜ ÂÍÔÊÏ‹ÛÂÈ Ì¤¯ÚÈ Î·È ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ÙÚ¤¯ÔÓÙÔ˜ ÌËÓfi˜, ·ÏÏ¿ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ‰ÂÓ Â›‰·Ó. √È ÁÈ·ÙÚÔ› Â›Ó·È ·Á·Ó·ÎÙÈṲ̂ÓÔÈ, ηıÒ˜ Ù· È·ÙÚ›· ÙÔ˘˜ ·ÛÊ˘ÎÙÈÔ‡Ó ÔÈÎÔÓÔÌÈο Î·È fiÏÔ ÈÔ ‰‡ÛÎÔÏÔ Á›ÓÂÙ·È ÙÔ ÂÁ¯Â›ÚËÌ· Ù˘ Î¿Ï˘„˘ ÙˆÓ ÌËÓÈ·›ˆÓ ÂÍfi‰ˆÓ.

∂ÈÙ¤ÏÔ˘˜, ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ·ÓÙÂÏ‹ÊıË ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· Ô˘ ¤¯ÂÈ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËı› ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿, Ë ÔÔ›· ¤¯ÂÈ ÛÙÂÁÓÒÛÂÈ ·fi Ú¢ÛÙfi. ∫·È ·ÔÊ¿ÛÈÛ ӷ οÓÂÈ ·˘Ùfi Ô˘ ˘Ô¯ÚÂÔ‡Ù·È Ó· οÓÂÈ: ¡· ÏËÚÒÛÂÈ Û’ ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ ÔÊ›ÏÂÈ ¯Ú‹Ì·Ù·, οÓÔÓÙ·˜ Û˘Ì„ËÊÈÛÌfi Ì ·˘Ù¿ Ô˘ ¤¯ÂÈ Ï·Ì‚¿ÓÂÈÓ. ∂ÎÙÈÌ¿Ù·È fiÙÈ 330.000 ÂÈÙË‰Â˘Ì·Ù›Â˜ (Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜ Î·È ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ) Û’ fiÏË ÙË ¯ÒÚ· ı· ¿ÚÔ˘Ó ·Ó¿Û· ·fi Ù· 3,2 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ Ô˘ ı· ¤ÛÔ˘Ó ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿. ŸÌˆ˜ ÔÈ ¤¯ÔÓÙ˜ Ï·Ì‚¿ÓÂÈÓ ·fi ÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ ÛÙÔ μfiÏÔ, ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ¯·›ÚÔÓÙ·È Î·È Ó· ÂÏ›˙Ô˘Ó ‰ÈÏ¿. ΔÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙ› ÙÔ ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘ Ì 4,75 ÂηÙ. ¢ÚÒ ÁÈ· ÙËÓ ÂÎηı¿ÚÈÛË ÏËÍÈÚfiıÂÛÌˆÓ ÔÊÂÈÏÒÓ ÚÔ˜ ÙÚ›ÙÔ˘˜. ∫·ÈÚfi˜ ‹Ù·Ó Î·È ÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ Ó· ·ÓÙ·ÔÎÚÈı› ÛÙȘ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ ÙÔ˘ ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ȉÈÒÙ˜ Î·È fi¯È ÌfiÓÔ Ó· ˙ËÙ› ·fi ÙÔ˘˜ ȉÈÒÙ˜ Ó· ÏËÚÒÛÔ˘Ó, ·ÎfiÌË Î·È ·fi ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ ÙÔ˘˜ fiÊÂÈÏÂ.

º.™.

ΔÔ˘ ¡›Î·Ó‰ÚÔ˘ ·fi ÙËÓ “∏ÌÂÚËÛ›·”

ªÏÔηÚÈṲ̂ӷ

∫ÔÌÌ·ÙÈο ηı‹ÎÔÓÙ· ΔÔÌ¿گ˘ Ù˘ ¡¤·˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ ÛÙÔ ¡ÔÌfi §¿ÚÈÛ·˜ ÔÚ›ÛÙËÎÂ Ô ‰ÈÎËÁfiÚÔ˜ ™‡ÚÔ˜ ¢ÂÛ‡ÏÏ·˜, ÔÏÈÙÂ˘Ù‹˜ ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ Î·È ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ ÛÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ÂÎÏÔÁ¤˜. °È· ÙÔ ¡ÔÌfi ª·ÁÓËÛ›·˜ ÙÔÌ¿گ˘ ÔÚ›ÛÙËÎÂ Ô Î. μ·ÁÁ¤Ï˘ ∫ÔψÓÈ¿˜, ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˜ ·fi ÙË §·Ì›·. ¡¤· ÎÔÌÌ·ÙÈο ηı‹ÎÔÓÙ· ÁÈ· ÙÔ ™‡ÚÔ ¢ÂÛ‡ÏÏ·. ∂‰Ò Î·È ¯ÚfiÓÈ· ·Û¯ÔÏÂ›Ù·È Ì ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ Î·È ÙË ¡¤· ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·. ªÂÙ¿ ÙËÓ √¡¡∂¢, Ì‹Î ÛÙ· “‚·ıÈ¿” Ì ÙÔ ‚Ô˘Ï¢ÙÈÎfi „ËÊÔ‰¤ÏÙÈÔ. ΔÒÚ· ·Ó¤Ï·‚ Ӥ· ηı‹ÎÔÓÙ·, ·˘Ù¿ ÙÔ˘ ÙÔÌ¿گË. √Ú›ÛÙËΠ۠¿ÏÏÔ ¡ÔÌfi, ηıÒ˜ ÙÔ Î·Ù·ÛÙ·ÙÈÎfi ··ÁÔÚ‡ÂÈ ÙËÓ ÂÓÙÔÈfiÙËÙ·. Δ. ∫.

º¤ÛÈ· Δ· “ʤÛÈ·” ÙˆÓ ¢‹ÌˆÓ ÚÔÛ·ı› Ó· Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÂÈ ÙÔ ÀÂÚ·ÛÙÈÎfi ∫Δ∂§. Ãı˜ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÀÂÚ·ÛÙÈÎÔ‡ ∫Δ∂§ Î. ∫ÔÏ˘Ó‰Ú›Ó˘ Û˘Ó·ÓÙ‹ıËΠ̠ÙÔÓ ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô Î. •ËÚ·ÎÈ¿, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ˙ËÙ‹ÛÂÈ Ù· ÔÊÂÈÏfiÌÂÓ· ÙˆÓ ÚÒËÓ ¢‹ÌˆÓ, ·fi ÙÔ 2010, Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Û·Ó ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ™˘Ó-∫ÔÈÓˆÓ›·. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ÔÛfi ÔÊÂÈÏÔÌ¤ÓˆÓ ‰ÂÓ Ì‹Î ÛÙÔ “ÙÚ·¤˙È” . ∑ËÙ‹ıËΠÂÍfiÊÏËÛË Î·È ÁÈ· Ù· ÂȉÈο Ì·ıËÙÈο ‰ÂÏÙ›·, ¯ˆÚ›˜ Â›Û˘ Ó· ÙÂı› Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ÔÛfi ÛÙË Û˘˙‹ÙËÛË. °ÂÓÈÎÒ˜ ··ÈÙ‹ıËΠ‰ÚÔÌÔÏfiÁËÛË ÂÍfiÊÏËÛ˘ ÔÊÂÈÏÒÓ. ƒˆÙ‹ıËΠ¯ı˜ Ô Î. •ËÚ·ÎÈ¿˜ ÁÈ· ÙÔ Â¿Ó Î·È fiÙ ı· ‰ÚÔÌÔÏÔÁËı› Ë ÂÍfiÊÏËÛË Î·È ·¿ÓÙËÛ fiÙÈ ÂÊfiÛÔÓ Ù· ¯Ú‹Ì·Ù· ÔÊ›ÏÔÓÙ·È, ı· ηٷ‚ÏËıÔ‡Ó... οÔÙ ÛÙÔ ·ÒÙÂÚÔ Ì¤ÏÏÔÓ. ∫∞Δ. Δ∞™

∞ÓËÛ˘¯ËÙÈ΋ ËÛ˘¯›·... ¢¤Î· ̤Ú˜ ¤Ú·Û·Ó ·fi ÙËÓ Î·ıÔÚÈṲ̂ÓË ËÌÂÚÔÌËÓ›· ηٿ ÙËÓ ÔÔ›· ı· ··ÓÙÔ‡Û ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ∞Ó¿Ù˘Í˘, ∞ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ·˜, ÀÔ‰ÔÌÒÓ, ªÂÙ·ÊÔÚÒÓ Î·È ¢ÈÎÙ‡ˆÓ ÛÙË ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ∑·ÁÔÚ¿˜ - ªÔ˘ÚÂÛ›Ô˘ Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈÛË Ù˘ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓ˘ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛ˘ ÁÈ· ÙËÓ ÂÎÙ¤ÏÂÛË ÙˆÓ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎÒÓ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂˆÓ ÛÙ· ¯·Ú·ÎÙËÚÈ˙fiÌÂÓ· ˆ˜ ÂÈΛӉ˘Ó· ÛËÌ›· ÙÔ˘ ÂıÓÈÎÔ‡ Ô‰ÈÎÔ‡ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ ÛÙÔ ∞Ó·ÙÔÏÈÎfi ¶‹ÏÈÔ. ¢‡Ô ‚‰ÔÌ¿‰Â˜ ÚÈÓ Ô ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ Î. °. ∞ÓÙÒÓÔÁÏÔ˘ - ∫·ÛÛ·‚¤Ù˘, Ô ÔÔ›Ô˜ “΢ÓËÁ¿” ÙÔ ¤ÚÁÔ, ‚Ú¤ıËΠÛÙËÓ ∞ı‹Ó· Î·È ÙÔ ˘Ô˘ÚÁ›Ô. ∂Í·ÛÊ¿ÏÈÛ ÙË ‰¤ÛÌ¢ÛË ÙÔ˘ ˘¢ı‡ÓÔ˘ ÙÔ˘ ÁÚ·Ê›Ԣ ÙÔ˘ ·Ó·ÏËÚˆÙ‹ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ Î. ™Ù. ∫·ÏÔÁÈ¿ÓÓË, ‚¿ÛÂÈ Ù˘ ÔÔ›·˜ ı· ηٷ‚ÏËı› ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÁÈ· ÙËÓ ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈÛË ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛ˘ ·fi ÙÔ Δ·ÌÂ›Ô ∂ıÓÈ΋˜ √‰ÔÔÈ›·˜. ∏ ·¿ÓÙËÛË ı· ÂÚ¯fiÙ·Ó ÚÈÓ ‰¤Î· ̤Ú˜. º‡ÏÏÔ ‰ÂÓ ÎÔ˘Ó‹ıËÎÂ Î·È ÛÙËÓ ÙËÏÂʈÓÈ΋ ÂÓfi¯ÏËÛË ÙÔ˘ ‰ËÌ¿Ú¯Ô˘ Ë ·¿ÓÙËÛË ‹Ù·Ó fiÙÈ Û‡ÓÙÔÌ· ı· ÂÓËÌÂÚˆı› Ô ·Ó·ÏËÚˆÙ‹˜ ˘Ô˘ÚÁfi˜. ΔÔ “Û‡ÓÙÔÌ·” ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ¤ÁÈÓ ‰¤Î· ̤Ú˜ ·Ó·ÌÔÓ‹˜ Î·È ·ÓËÛ˘¯ËÙÈ΋˜ ËÛ˘¯›·˜. ∂ÈÙ¤ÏÔ˘˜, Ô ·Ó·ÏËÚˆÙ‹˜ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ·˜ ÍÂηı·Ú›ÛÂÈ ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘. À¿Ú¯Ô˘Ó ‹ fi¯È Ë ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛ˘ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘, ·ÏÏ¿ Î·È Ë ··ÈÙÔ‡ÌÂÓË ÔÏÈÙÈ΋ ‚Ô‡ÏËÛË; μ.∫.

∂ÈÛËÌ¿ÓÛÂȘ...

ΔÔ˘ £·Ó¿ÛË §˘ÚÙÛÔÁÈ¿ÓÓË

STOP ÛÙËÓ ·Ï·˙ÔÓ›· ÙˆÓ ÙÚÔ˚ηÓÒÓ ΔËÓ Âȯ›ÚËÛË “ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÙ ÙËÓ ÙÚfiÈη” ÔÊ›ÏÂÈ Ó· ı¤ÛÂÈ Û ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ·fi ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË Â‚‰ÔÌ¿‰·. ¶ÚÈÓ ·ÚÂÍËÁËıÔ‡ÌÂ, Ó· ÂÍËÁËıÔ‡ÌÂ. ∞˘Ùfi ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÂÈ ÁÈ· fiÏ· Ù· ı¤Ì·Ù·, ·ÏÏ¿ ÌfiÓÔ ÁÈ· ÂΛӷ Ô˘ ı· ‚˘ı›ÛÔ˘Ó ÙË ¯ÒÚ· Û ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ‡ÊÂÛË, fiˆ˜ ÂÈϤÔÓ ÂÚÈÎÔ¤˜ ÌÈÛıÒÓ, Û˘Óٿ͈Ó, ÂȉÔÌ¿ÙˆÓ Î·È ÂÈ‚ÔÏ‹ Ó¤ˆÓ ÊfiÚˆÓ.Δ· ÂȯÂÈÚ‹Ì·Ù· Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ ÂÓÈÛ¯‡ÂÈ Ë ÙÔÔı¤ÙËÛË ÙÔ˘ √√™∞ Ô ÔÔ›Ô˜ ÛÙËÓ Â·ÚÈÓ‹ ¤ÎıÂÛË ˙ËÙ¿ Ó· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ Ë ÏÈÙfiÙËÙ· ÛÙËÓ Â˘Úˆ˙ÒÓË ·ÎfiÌ· ÎÈ’ ·Ó ‰ÂÓ Á›ÓÔ˘Ó Û‚·ÛÙÔ› ÔÈ ·ÚÈıÌËÙÈÎÔ› ÛÙfi¯ÔÈ. ∞ÓÙÈı¤Ùˆ˜ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ¤¯ÂÈ ˘Ô¯Ú¤ˆÛË Ó· ÂÈÙ·¯‡ÓÂÈ ÙȘ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ Î·È Ó· ˘ÏÔÔÈ‹ÛÂÈ ÙÔ Û˘ÓÙÔÌfiÙÂÚÔ ‰˘Ó·Ùfi fiϘ ÙȘ ÌÂÙ·ÚÚ˘ıÌ›ÛÂȘ. ∂›Ó·È ·‰È·ÓfiËÙÔ Ó· ˘¿Ú¯ÂÈ ·ÎfiÌ· ÁÚ·ÊÂÈÔÎÚ·Ù›·, Ó· ÂÈ‚ÈÒÓÂÈ ÙÔ ¯·ÚÙÔÌ¿ÓÈ ÁÈ· ÙËÓ ›‰Ú˘ÛË ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛˆÓ, Ó· Ù·Ï·ÈˆÚÂ›Ù·È Ô ÔÏ›Ù˘ fiÙ·Ó ¤Ú¯ÂÙ·È Û Â·Ê‹ Ì ÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ, Ó· ··ÈÙÔ‡ÓÙ·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ¯·ÚÙÈ¿ Î·È ‚‚·ÈÒÛÂȘ ÁÈ· Ù· ÎÔÓ‰‡ÏÈ· ÙˆÓ ÎÔÈÓÔÙÈÎÒÓ Ù·Ì›ˆÓ, Ó· ÏËÚÒÓÔÓÙ·È Â›ÔÚÎÔÈ Ô˘ ηٷ‰ÈοÛÙËηÓ. √ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi˜ ÏÈÁfiÙÂÚ˘ ÏÈÙfiÙËÙ·˜ Ì ÚÈ˙ÈΤ˜ ÌÂÙ·ÚÚ˘ıÌ›ÛÂȘ Â›Ó·È ÙÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ·ÓÙ›‰ÔÙÔ ÛÙËÓ ÎÚ›ÛË, Â›Ó·È Ë ÈÔ ‚·Ù‹, ·ÏÏ¿ Î·È ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈ΋ Ô‰fi˜ ÁÈ· ÙËÓ Â›Ù¢ÍË Î·È ÙˆÓ ·ÚÈıÌËÙÈÎÒÓ ÛÙfi¯ˆÓ. ◊Úı ÙÔ ϋڈ̷ ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ ÔÈ ŒÏÏËÓ˜ ÔÏÈÙÈÎÔ› Ó· ·ÓÙÈÛÙ·ıÔ‡Ó ÛÙÔÓ ·Ú·ÏÔÁÈÛÌfi ÙˆÓ ¤ÌÙ˘ ‹ ¤ÎÙ˘ ‰È·ÏÔÁ‹˜ ÁÈ¿ˉˆÓ Ù˘ ÙÚfiÈη. ∂›Ó·È ·‰È·ÓfiËÙÔ ÁÈ· Ì›· ΢ڛ·Ú¯Ë ¯ÒÚ· Ó· ÌËÓ ÌÔÚ› Ó· ÔÚ›˙ÂÈ Ô‡ÙÂ Î·Ó ÙÔÓ ·ÚÈıÌfi ÙˆÓ ‰fiÛÂˆÓ ÁÈ· ÙËÓ Â›ÛÚ·ÍË ÊfiÚˆÓ ‹ ÂÈÛÊÔÚÒÓ. ∂›Ó·È ÂÍÔÚÁÈÛÙÈÎfi ÔÈ Î‡ÚÈÔÈ ·˘ÙÔ› Ó· Û˘ÌÂÚÈʤÚÔÓÙ·È ˆ˜ ÂÈ΢ڛ·Ú¯ÔÈ Î·È fi¯È ˆ˜ ÂÎÚfiÛˆÔÈ ÂÙ·›ÚˆÓ. ™ÙÔ Î¿Ùˆ-οو ηÓ›˜ ‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ÎÂÚ‰›ÛÂÈ ·Ó Ë ‡ÊÂÛË Û˘Ó¯ÈÛÙ› Î·È ·Ó Ë ·ÓÂÚÁ›· ÍÂÂÚ¿ÛÂÈ ÙÔ 30%. °È’ ·˘Ùfi ÏÔÈfiÓ STOP ÛÙËÓ ·Ï·˙ÔÓ›· ÙˆÓ ÙÚÔ˚ηÓÒÓ. (∞fi ÙËÓ “∏ÌÂÚËÛ›·”)

“ÿԘ” ÂÈÎÚ¿ÙËÛÂ Î·È ¯ı˜ ÛÙ· Ê·Ú̷Λ· Ì ÙÔ Ó¤Ô Û‡ÛÙËÌ· ÏËڈ̋˜ ÙˆÓ Ê·Ú̿ΈÓ, ·ÊÔ‡ Ù· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÂÓ·ÚÌÔÓÈÛÙ› Ì ÙË Ó¤· ηٿÛÙ·ÛË. √È Ê·ÚÌ·ÎÔÔÈÔ› ÙËÏÂʈÓÔ‡Û·Ó Û˘Ó¯Ҙ ÛÙÔ˘˜ ·ÚÌfi‰ÈÔ˘˜ ÊÔÚ›˜, ·ÏÏ¿ Ù· ÙËÏÂʈÓÈο ΤÓÙÚ· ‹Ù·Ó ÌÏÔηÚÈṲ̂ӷ Î·È ··ÓÙ‹ÛÂȘ ‰ÂÓ ‰›ÓÔÓÙ·Ó. ∂›Û˘ ÔÈ Ê·ÚÌ·ÎÔÔÈÔ› ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡ ÏËÚÒıËÎ·Ó ¯ı˜ ÁÈ· ÙȘ Û˘ÓÙ·Á¤˜ ÙÔ˘ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ Î·È Ù· ¯Ú‹Ì·Ù·, fiˆ˜ ‰È·Ù›ÓÔÓÙ·È, Â›Ó·È “ÎÔ˘ÚÂ̤ӷ” . ¶ÔÏÏ¿ ÏÔÈfiÓ Ù· ·ÓÔÈÎÙ¿ ̤و·. º.™.

ª·ı‹Ì·Ù· ·ÓıÚˆÈ¿˜ ¢ÂÓ Â›Ó·È Ë ÚÒÙË ÊÔÚ¿ Ô˘ ·È‰È¿ ‰›ÓÔ˘Ó Ì·ı‹Ì·Ù· ·ÓıÚˆÈ¿˜ Û’ fiÏÔ˘˜ Ì·˜. ¶ÚfiÛÊ·Ù· ¤ÁÈÓ ÁÓˆÛÙfi fiÙÈ ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ÙÔ˘ §˘Î›Ԣ Ù˘ ™ÎÔ¤ÏÔ˘ ‰È¤ıÂÛ·Ó ¤Ó· ̤ÚÔ˜ ·fi Ù· ¯Ú‹Ì·Ù· Ô˘ ›¯·Ó ÁÈ· ÙËÓ ÂΉÚÔÌ‹ ÙÔ˘˜ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ¯ÂÈÚÔ˘ÚÁËı› ¤Ó·˜ Û˘ÌÌ·ıËÙ‹˜ ÙÔ˘˜ ·fi Û¯ÔÏÂ›Ô ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, ÂÓÒ Ù· ˘fiÏÔÈ· Ù· ‰È¤ıÂÛ·Ó Û ¿ÏÏ· ȉڇ̷ٷ. ΔÔ ›‰ÈÔ ¤Î·Ó·Ó Î·È ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ÙÔ˘ §˘Î›Ԣ ÙˆÓ ¢Â̤ÓÈÎˆÓ ÛÙËÓ ¶¿ÙÚ·, Ô˘ ·ÔÊ¿ÛÈÛ·Ó Ù· ¯Ú‹Ì·Ù· Ô˘ ›¯·Ó Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÂÈ ÁÈ· ÙËÓ 5‹ÌÂÚË ÂΉÚÔÌ‹ ÙÔ˘˜, Ó· Ù· ‰ÒÛÔ˘Ó ÁÈ· ¤Ó· ÛËÌ·ÓÙÈÎfi Î·È ÈÂÚfi ÛÎÔfi. Δ· ¤‰ˆÛ·Ó ÁÈ· ÙȘ ·Ó¿ÁΘ Ù˘ ÓÔÛËÏ›·˜ Î·È ÂÁ¯Â›ÚËÛ˘ ÂÓfi˜ Û˘ÌÌ·ıËÙ‹ ÙÔ˘˜ ·fi ¿ÏÏÔ Û¯ÔÏÂ›Ô Ù˘ ¶¿ÙÚ·˜. ∞·ÚÓ‹ıËÎ·Ó ÙËÓ 5‹ÌÂÚË ÁÈ· Ó· ÛÒÛÔ˘Ó ÌÈ· ˙ˆ‹! ΔÈ Ó· ÂÈ Î·Ó›˜ ÁÈ· Ù· ·È‰È¿. ª·Î¿ÚÈ Ó· ‰È‰·ÛÎfiÌ·ÛÙ fiÏÔÈ ·fi ÙÔ ·Ú¿‰ÂÈÁÌ¿ ÙÔ˘˜....

¶ÚÔ‚ÔÏ‹ Ì ıÏ›„Ë ¶Ò˜ ÌÔÚ› Ó· ÎÚÈı› ¤Ó·˜ ÙÔÈÎfi˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ·˜, Ô˘ ‰ÂÓ ·Ê‹ÓÂÈ Ù›ÔÙ· ·ÓÂÎÌÂÙ¿ÏÏ¢ÙÔ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·˘ÙÔÚÔ‚ÏËı›. ¶ÚÔ¯ı¤˜, Ï›ÁÔ ÌÂÙ¿ ÙË ÁÓˆÛÙÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ı·Ó¿ÙÔ˘ ÙÔ˘ ·ÓÙÈÚÔ¤‰ÚÔ˘ Ù˘ μÔ˘Ï‹˜ £·Ó¿ÛË ¡¿ÎÔ˘, ¤ÛÙÂÈÏ ÙË ‰‹ÏˆÛ‹ ÙÔ˘ ÛÙȘ ÂÊËÌÂÚ›‰Â˜, Ì ÙËÓ ÔÔ›· ÂͤÊÚ·˙ ÙËÓ Ô‰‡ÓË ÙÔ˘ ÁÈ· ÙÔ ı¿Ó·ÙÔ ÙÔ˘ £. ¡¿ÎÔ˘ Î·È ÛÙÔ ›‰ÈÔ e-mail ÂÈÛ‡Ó·„Â Î·È ÙË ÊˆÙÔÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ (ÙË ‰È΋ ÙÔ˘)! ΔÈ ı· ‰Ô‡Ì ¿ÏÏÔ... °. ΔÛ.

¶ÔÏÏÔ› ÛÙÚ·ÙËÁÔ›...

°. ΔÛ.

“μ˘˙¿ÓÙÈÔ” ∏ ·Ú¿Ù·ÍË Ù˘ ¢∞™ √Δ∞ ¤‰ˆÛ ¯ı˜ Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË Δ‡Ô˘ ÁÈ· Ó· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂÈ ÙËÓ ·ԉȿÚıÚˆÛË Ù˘ ÀËÚÂÛ›·˜ ∫·ı·ÚÈfiÙËÙ·˜ Î·È ÙËÓ ÂÈΛÌÂÓË È‰ÈˆÙÈÎÔÔ›ËÛ‹ Ù˘. ¶ÂÚÈ̤ӷÌ fiÙÈ ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ÛΤÏÔ˜ Ù˘ Û˘Ó¤ÓÙ¢Í˘ ı· ·ÚÔ˘Û›·˙ ÂӉȷʤÚÔÓ, ηıÒ˜ ı· ˘‹Ú¯·Ó ÛÔ‚·Ú¤˜ ·Ôηχ„ÂȘ, ·ÏÏ¿ ÙÂÏÈο ·ԉ›¯ÙËΠ¿Óıڷη˜ Ô ıËÛ·˘Úfi˜. ΔÔ ÂÚÈÔÚÈṲ̂ÓÔ IQ Ì·˜, ı· ¢ı‡ÓÂÙ·È Û›ÁÔ˘Ú· ÁÈ· ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ‰ÂÓ ·ÓÙÈÏËÊı‹Î·Ì ÙÔ ˘Ô¯ıfiÓÈÔ Û¯¤‰ÈÔ Ù˘ ȉȈÙÈÎÔÔ›ËÛ˘, ÙËÓ ÔÔ›· ÌÂÙ¿ ‚‰ÂÏ˘ÁÌ›·˜ fiÏÔÈ ·ÔÚÚ›ÙÔ˘Ó... ΔÔ ÚÒÙÔ ÛΤÏÔ˜ Ù˘ Û˘Ó¤ÓÙ¢Í˘ ·ÊÔÚÔ‡Û ÛÙËÓ ·ԉȿÚıÚˆÛË Ù˘ ÀËÚÂÛ›·˜ Î·È ‰ÂÓ ı· ÛÙ·ıԇ̠ÛÙȘ ÂÌÌÔÓ¤˜ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÛÙË ÌÂٷΛÓËÛË Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙ‹ Ù˘ ·Ú¿Ù·Í˘ ÛÙËÓ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿, Ô‡Ù ÛÙȘ ηٷÁÁÂϛ˜ fiÙÈ Ë ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ı¤ÏÂÈ Ó· ÂÈ‚¿ÏÏÂÈ ÙÔ ‰fiÁÌ· “¡fiÌÔ˜ Î·È Δ¿ÍË” . ∞˘Ùfi ‰· ¤ÏÂÈ ӷ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó ÔÈ ÀËÚÂۛ˜, ÙȘ Ôԛ˜ ÏËÚÒÓÔ˘Ó ÔÈ ‰ËÌfiÙ˜ οو ·fi ÙÔ ‰fiÁÌ·, ∞ÓÔÌ›· Î·È ∞Ù·Í›· Î·È Ó· ıˆÚÂ›Ù·È fiÙÈ ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋ ηٿÎÙËÛË. £· ÛÙ·ıԇ̠fï˜ ÛÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ÛÙË Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËΠÂ›ÛËÌË ÂÈÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘ ‰È¢ı˘ÓÙ‹ Ù˘ ÀËÚÂÛ›·˜ Î. ΔÛÈÏÈÔ‡ ÛÙËÓ ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô Î. ¡·Ù¿ÛÛ· √ÈÎÔÓfiÌÔ˘, Ô ÔÔ›Ô˜ ¤‰ÈÓ ÙËÓ ÂÈÎfiÓ· fiÙÈ Ë ∫·ı·ÚÈfiÙËÙ· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ˆ˜ “μ˘˙¿ÓÙÈÔ”. ∞ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜, ÚÔ˚ÛÙ¿ÌÂÓÔÈ, ˘ÊÈÛÙ¿ÌÂÓÔÈ Î·È ÂfiÙ˜ ¤¯Ô˘Ó Á›ÓÂÈ “Ì·ÏÏÈ¿ ÎÔ˘‚¿ÚÈ·” . √ ‰Â ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ ‰ËÏÒÓÂÈ ˆ˜ ·Ú¤Ï·‚ ÙÔ ·fiÏ˘ÙÔ ¯¿Ô˜ Î·È ÛÙȘ ηÙËÁÔڛ˜ Ù˘ ·ÓÙȉËÌ¿Ú¯Ô˘ ÁÈ· ·ÓÙȉÂÔÓÙÔÏÔÁÈ΋ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿, ϤÎÂÈ ÂÁÎÒÌÈÔ ÛÙÔÓ Â·˘Ùfi ÙÔ˘ ÁÈ· ÙȘ ÂȉfiÛÂȘ ÙÔ˘, Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ·Ó‚¿ÛÂÈ ÙËÓ ∫·ı·ÚÈfiÙËÙ·... ÛÙË ™Î¿Ï· ÙÔ˘ ªÈÏ¿ÓÔ˘. √È Û¯¤ÛÂȘ ÙÔ˘ ‰È¢ı˘ÓÙ‹ Ì ÙËÓ ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô, ·ÏÏ¿ Î·È Ì ÙÔÓ ·Ì¤Ûˆ˜ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ ÛÙËÓ ÈÂÚ·Ú¯›· ˘¿ÏÏËÏÔ Â›Ó·È ·fi ÔÚȷΤ˜ ¤ˆ˜ ·Ó‡·ÚÎÙ˜, fiˆ˜ Ê·›ÓÂÙ·È ÛÙËÓ ÂÈÛÙÔÏ‹. ª·, ÙÈ ¤¯Ô˘Ó ÂÈÙ¤ÏÔ˘˜ Ó· ÌÔÈÚ¿ÛÔ˘Ó Û ·˘Ù‹ ÙËÓ ÀËÚÂÛ›·; Δ· ÛÎÔ˘›‰È·, Ù· jcb; ΔÈ. ∏ ∫·ı·ÚÈfiÙËÙ· Â›Ó·È ÌÈ· ÀËÚÂÛ›·, Ô˘ ··Û¯ÔÏ› ÙËÓ ÂÈηÈÚfiÙËÙ· ‰È·¯ÚÔÓÈο Î·È ÌÔӛ̈˜ ·ÚÓËÙÈο. ∫·ÈÚfi˜ Â›Ó·È Ó· ÌÂÈ ¤Ó· Ù¤ÏÔ˜ Û ·˘Ù‹Ó ÙËÓ ··Ú¿‰ÂÎÙË ÈÛÙÔÚ›·. ∫·È ηÈÚfi˜ Â›Ó·È Ó· Û˘˙ËÙËı› ·ÓÔȯٿ Î·È ¯ˆÚ›˜ Ù·ÌÔ‡ ÔÈÔ Â›Ó·È ÙÔ Û˘ÌʤÚÔÓ ÙˆÓ ‰ËÌÔÙÒÓ. ∫∞Δ. Δ∞™

√È “ηÎÔ› ÙÔÎÔÁχÊÔÈ” Î·È ÔÈ “ηϤ˜ ÙÚ¿Â˙˜” ∞˘ÙÔ› “ÔÈ Î·ÎÔ› ÙÔÎÔÁχÊÔÈ” Ù˘ μfiÚÂÈ·˜ ∂˘ÚÒ˘, ÔÈ °ÂÚÌ·ÓÔ› “ηٷÎÙËÙ¤˜” ‰·ÓÂÈÛÙ¤˜ Ù˘ ∫‡ÚÔ˘, Ô˘ η٤ÛÙÚ„·Ó ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌ›· Ù˘, ‰È¤ÎÔ„·Ó Ì ÙË ÛÎÏËÚ‹ ÔÏÈÙÈ΋ ÙÔ˘˜ ÙȘ ‰È·Áڷʤ˜ ‰·Ó›ˆÓ, Ô˘ ›¯·Ó ‰Ôı› ·fi ÙȘ “¢ËÌÂÚÔ‡Û˜” ΢ÚȷΤ˜ ÙÚ¿Â˙˜ Û ÔÏÈÙÈÎÔ‡˜ fiÏˆÓ ÙˆÓ ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ... ∂Ù·ÈÚ›· Ô˘ ·Ó‹ÎÂÈ ÛÙÔÓ ·‰ÂÚÊfi ˘Ô˘ÚÁÔ‡ ÙÔ˘ ¢∏∫√, ÌÂÁ¿Ï˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜ Ù˘ ∫‡ÚÔ˘, ·ÔÏ‹ÚˆÛ ÌfiÏȘ 310.000 ¢ÚÒ, ÁÈ· ‰¿ÓÂÈÔ 1.595.000 ¢ÚÒ Ô˘ ›¯Â Ï¿‚ÂÈ... •ÂÓÔ‰Ô¯Âȷ΋ ÂÙ·ÈÚ›· Û˘Ó‰ÂfiÌÂÓË Ì ÙÔ ∞∫∂§, ¤Ù˘¯Â ‰È·ÁÚ·Ê‹ ‰·Ó›Ԣ 2.813.000 ¢ÚÒ... °ÓˆÛÙfi˜ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ÙÔ˘ ¢∏.™À. ·fi ‰¿ÓÂÈÔ 168.000 ¢ÚÒ ·ÔÏ‹ÚˆÛ ÌfiÓÔ Ù· 67.000 Î·È Ù· ˘fiÏÔÈ· ‰È·ÁÚ¿ÊËÎ·Ó ·fi ÙËÓ ÙÚ¿Â˙·.

✃ ¢ηÈÚÈ· ‰È·ÎÔˆÓ ¢∏ª√.™.

ŒÓ· ·fi Ù· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ÙˆÓ ÓÂÔÂÏÏ‹ÓˆÓ Â›Ó·È fiÙÈ fiÏÔÈ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· Â›Ó·È ÛÙÚ·ÙËÁÔ›, ·Í›˙Ô˘Ó ‰ÂÓ ·Í›˙Ô˘Ó, Î·È Î·Ó¤Ó·˜ ÛÙÚ·ÙÈÒÙ˘. ΔÂÏÂ˘Ù·›Ô ÎÚÔ‡ÛÌ· ÔÈ ˘Ô„‹ÊÈÔÈ ‰ÈÔÈÎËÙ¤˜ ÁÈ· Ù· ÓÔÛÔÎÔÌ›· Ù˘ 5˘ ÀÁÂÈÔÓÔÌÈ΋˜ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ (À¶∂) £ÂÛÛ·Ï›·˜. °È· ÙȘ 14 ı¤ÛÂȘ ÔÈ ˘Ô„‹ÊÈÔÈ, ˙ˆ‹ Ó· ¤¯Ô˘Ó, ̤¯ÚÈ ¯ı˜ ‹Ù·Ó 110... √È ı¤ÛÂȘ ı· ηٷÓÂÌËıÔ‡Ó Î·È Ì ÎÔÌÌ·ÙÈο ÎÚÈÙ‹ÚÈ· ·fi ÙËÓ ÙÚÈÎÔÌÌ·ÙÈ΋ ΢‚¤ÚÓËÛË Î·È ¤ÙÛÈ 8 ı¤ÛÂȘ ı· ηٷϿ‚Ô˘Ó ÔÈ “Á·Ï¿˙ÈÔÈ” , Ù¤ÛÛÂÚȘ ÔÈ “Ú¿ÛÈÓÔÈ” Î·È ‰‡Ô ÔÈ “ÚÔ˙” . √È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ·ÈÙ‹ÛÂȘ ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ¿ÓÙˆ˜ ·fi ÙË ¢˘ÙÈ΋ £ÂÛÛ·Ï›·... ¢∏ª√.™.

™Δ∏¡ ∂§§∞¢∞

ªÂÁ¿ÏË ÚÔÛÊÔÚ¿ ÛÙÔ˘˜ ·Ó·ÁÓÒÛÙ˜ Ù˘ ÂÊËÌÂÚ›‰·˜ ÁÈ· ‰È·ÎÔ¤˜

¯ˆÚ›˜ ÎÏ‹ÚˆÛË ªÂ 5 ÎÔ˘fiÓÈ·

¢È·ÎÔ¤˜ Ì 48 ú ÂȘ ‡Û ÁÈ· 4 ‰È·Ó˘ÎÙÂÚÂËÛ›ˆ˜ ÂÚ ËÌ ú 0 -2 Î·È 10 ÁÈ· ËÌȉȷÙÚÔÊ‹

ÌÔÚ›Ù ӷ ÚÔÌËı¢Ù›Ù ÙÔ ‰ÂÏÙ›Ô Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ Û·˜ ·fi Ù· ÁÚ·Ê›· Ì·˜ ¶ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÛÙË ■ ÛÂÏ. 10


∞fi„ÂȘ 4

™∞μμ∞Δ√ 30 ª∞ƒΔπ√À 2013

ΔÔ ‚‹Ì· ÙÔ˘ ÔÏ›ÙË [∂¶π™Δ√§∂™, ∂¶π™∏ª∞¡™∂π™, ™Ã√§π∞]

ΔÚÂÓ¿ÎÈ ¶ËÏ›Ô˘, Û¯ÔÏÈΤ˜ ÂΉÚÔ̤˜ Î·È ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi˜ ÙÔ˘ÚÈÛÌfi˜ √ Î. ∫ÒÛÙ·˜ ∞Ú‚·Ó›Ù˘ ÁÚ¿ÊÂÈ:

¶·Ú¿ÍÂÓ·...

“¶ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ·fi ÂÓÓ¤· ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ Ì·ıËÙ¤˜ ¤¯Ô˘Ó ÂÈϤÍÂÈ ÙÔ μfiÏÔ ÁÈ· ÙË Û¯ÔÏÈ΋ ÂΉÚÔÌ‹ ÙÔ˘˜ Ì ÙÚÈ‹ÌÂÚ˜ ‰È·Ó˘ÎÙÂÚ‡ÛÂȘ Î·È ÔÏÏ¿ Û¯ÔÏ›· ·¢ı‡ÓıËÎ·Ó ÛÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ ΔÔ˘ÚÈÛÙÈ΋˜ ¶ÏËÚÔÊfiÚËÛ˘ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ ˙ËÙÒÓÙ·˜ ÂÓËÌÂÚˆÙÈÎfi ˘ÏÈÎfi ÁÈ· ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ (ÂÊËÌÂÚ›‰· “∏ £ÂÛÛ·Ï›·” 23 ª·ÚÙ›Ô˘ 2013). ∏ ‰È‡ı˘ÓÛË ·Ó¿Ù˘Í˘ Ù˘ Δƒ∞π¡√™∂ ÛÙȘ 8 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 2012 Ì ¤ÁÁÚ·ÊÔ ÛÙÔÓ ™‡Ó‰ÂÛÌÔ ÙˆÓ ÂÓ ∂ÏÏ¿‰È ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎÒÓ Î·È Ù·ÍȉȈÙÈÎÒÓ ÁÚ·Ê›ˆÓ (∏∞ΔΔ∞) ÂÓËÌÂÚÒÓÂÈ fiÙÈ ÁÈ· ÙÔ 2012 Î·È 2013 ÂÊ·ÚÌfi˙ÂÈ ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋ ÙÈÌÔÏÔÁȷ΋ ÔÏÈÙÈ΋ ÁÈ· ÙȘ Û¯ÔÏÈΤ˜ ÂΉÚÔ̤˜ ·ÓÂÏÏ·‰Èο, Ì ·Ì·ÍÔÛÙÔȯ›Â˜ Ô˘ ΢ÎÏÔÊÔÚÔ‡Ó ·fi ¢Â˘Ù¤Ú· ¤ˆ˜ ¶¤ÌÙË. ∂ÈϤÔÓ ÛÙÔ ›‰ÈÔ ¤ÁÁÚ·ÊÔ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Â› ϤÍÂÈ: π‰È·›ÙÂÚË Â›Û˘ ı¤ÛË ÛÙȘ ıÂÌ·ÙÈΤ˜ Ì·˜ ÂΉÚÔ̤˜ ¤¯ÂÈ Î·È ÙÔ ÌÈÎÚfi Î·È ÈÛÙÔÚÈÎfi ÙÚÂÓ¿ÎÈ ÙÔ˘ ¶ËÏ›Ô˘ Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ΢ÎÏÔÊÔÚ‹ÛÂÈ Û fiÏË ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ ÁÈ· ÔÚÁ·ÓˆÌ¤Ó˜ ÂΉÚÔ̤˜ ÛÂ Û˘ÓÂÓÓfiËÛË Ì ÙËÓ Δƒ∞π¡√™∂. ∂ÎÙÈÌ¿Ù·È fiÙÈ Ë Δƒ∞π¡√™∂ ÂÈı˘Ì› ÙË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÚÔ‚ÔÏ‹ ÙÔ˘ ÌÈÎÚÔ‡ ·Ú·‰ÔÛÈ·ÎÔ‡ Î·È ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎÔ‡ ÙÚ¤ÓÔ˘ Î·È ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ ·Ó¿‰ÂÈÍ‹˜ ÙÔ˘ ˆ˜ Ó¤Ô˘ ‰ÈÎÔ‡ Ù˘ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎÔ‡ ÚÔ˚fiÓÙÔ˜ ÚÔÛ‰ÔÎÒÓÙ·˜ Î·È Û ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· ÔÈÎÔÓÔÌÈο ÔʤÏË. ∂¿Ó fiˆ˜ Ë ÂÊËÌÂÚ›‰· ÛËÌÂÈÒÓÂÈ, ·ÊȯıÔ‡Ó ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ 9.000 Ì·ıËÙ¤˜ Î·È fiÏ· Ù· Û¯ÔÏ›· ıÂÏ‹ÛÔ˘Ó Ó· ÂÈÛÎÂÊıÔ‡Ó ÙȘ ªËÏȤ˜ Ì ÙÔ ÙÚ¤ÓÔ, ··ÈÙÔ‡ÓÙ·È ÂÚ›Ô˘ 64 ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ·, Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ 140 ÚÔÛÊÂÚfiÌÂÓ˜ ÂÚ›Ô˘ ı¤ÛÂȘ Ô˘ ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó Ù· 4 ÌÔÓ·‰Èο ‚·ÁfiÓÈ·. ™Â ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ÙËÓ ›‰È· ̤ڷ Ë ˙‹ÙËÛË ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È ·fi ‰‡Ô Û¯ÔÏ›· ÌÔÚ› ÙÔ ÚÒÙÔ Ó· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ› ÙË ‰È·‰ÚÔÌ‹ ·fi §Â¯ÒÓÈ· ÚÔ˜ ªËÏȤ˜ Î·È ÙÔ ¿ÏÏÔ ·ÓÙ›ÛÙÚÔÊ· ÌÂÈÒÓÔÓÙ·˜ Ì ÙÔÓ ÙÚfiÔ ·˘Ùfi ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜, ·ÊÔ‡ ÙÔ ÙÚ¤ÓÔ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ› ÌfiÓÔ ¤Ó· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ. ª‹ˆ˜ ·˘Ù‹Ó ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· ÔÈ ÙÔÈÎÔ› ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎÔ› ÊÔÚ›˜ ÌÔÚ› Ó· ÙËÓ ÂÎÌÂÙ·ÏÏ¢ÙÔ‡Ó Î·È Ó· ÙËÓ ·Ó·‰Â›ÍÔ˘Ó ‰˘Ó·ÌÈο ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÒÓÙ·˜ ¤Ó· ÌÔÓ·‰ÈÎfi ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎfi ÚÔ˚fiÓ ÌÔÚÊ‹˜ “ıÂÌ·ÙÈÎÔ‡ ·Î¤ÙÔ˘” Ì ٛÙÏÔ .¯. “∂Î·È‰Â˘ÙÈÎfi˜ - ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi˜ ÙÔ˘ÚÈÛÌfi˜ ÛÙÔ μfiÏÔ Î·È ¶‹ÏÈÔ Ì ÙÔ ·Ú·‰ÔÛÈ·Îfi ÙÚ¤ÓÔ” ; ª‹ˆ˜ ¤Ó·˜ ÊÔÚ¤·˜ ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi˜ fiˆ˜ .¯. Ë ∂∫¶√§ ÌÔÚ› Ó· ·Ó·Ï¿‚ÂÈ Û¯ÂÙÈ΋ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· Î·È ÁÓˆÛÙÔÔÈ‹ÛÂÈ ÙÔ ıÂÌ·ÙÈÎfi ·˘Ùfi ·Î¤ÙÔ ÛÙȘ ¢È¢ı‡ÓÛÂȘ ¢Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈ·˜ Î·È ¶ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ·˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ÛÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ¶·È‰Â›·˜ Î·È Â›Û˘ ˙ËÙ‹ÛÂÈ ‰˘Ó·ÌÈ΋ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙËÓ Δƒ∞π¡√™∂ ÚÔÙ›ÓÔÓÙ·˜ ÙËÓ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍ‹ ÙÔ˘ ÛÙȘ ªËÏȤ˜ ‹ ÛÙÔ ÛÙ·ıÌfi ÛÙ· §Â¯ÒÓÈ· Ì ÂÓË̤ڈÛË ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ ÁÈ· ÙË ‚È‚ÏÈÔı‹ÎË Î·È ÙËÓ ÂÎÎÏËÛ›· ÙˆÓ ªËÏÂÒÓ, ÚÔ‚¿ÏÏÔÓÙ·˜ οÔÈ· Î·È ·fi Ù· ÔÏÏ¿ CD Ô˘ ¤¯ÂÈ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ Û ·›ıÔ˘Û· ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡ ÁÈ· Ó· ·Ó·‰Âȯı› Ì ÙÔÓ ÙÚfiÔ ·˘Ùfi Ë ÈÛÙÔÚ›· Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ (∫¤ÓÙ·˘ÚÔÈ, ª‹ÏÔ Ù˘ ŒÚȉԘ Î·È ·ÊÔÚÌ‹ ¤Ó·Ú͢ ÙÔ˘ ΔÚˆÈÎÔ‡ ÔϤÌÔ˘, ∞ÚÁÔÓ·˘ÙÈ΋ ÂÎÛÙÚ·Ù›·, ÏÔÈ¿), ηıÒ˜ Î·È ÙȘ ¿ÏϘ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈΤ˜ Î·È fi¯È ÌfiÓÔ ÂÚÈÔ¯¤˜ ÙÔ˘ ¶ËÏ›Ô˘, ÙÔ˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡, ÙˆÓ ™ÔÚ¿‰ˆÓ; ª‹ˆ˜ ¯ˆÚ›˜ ÌÂÁ¿Ï· ¤ÍÔ‰· ÚÔ‚ÔÏ‹˜ Î·È ‰È·Ê‹ÌÈÛ˘ ÙÔ ÙÚÂÓ¿ÎÈ Ì ÙËÓ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË Ù˘ Δƒ∞π¡√™∂ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› ÂÈÙ¤ÏÔ˘˜ ¤Ó· Ó¤Ô, ·ÏÏ¿ Î·È ÌÔÓ·‰ÈÎfi ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎfi ÚÔ˚fiÓ ÛÙÔ ÓÔÌfi Î·È ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ·; ª‹ˆ˜ Â›Ó·È ÙÔÏÌËÚfi - ·ÏÏ¿ ·˜ Û˘˙ËÙËı› - ÙÔ management ÙÔ˘ ÙÚ¤ÓÔ˘ ¶ËÏ›Ô˘ Ó· ÙÔ ·Ó·Ï¿‚ÂÈ

¤Ó·˜ ÙÔÈÎfi˜ ÊÔÚ¤·˜ ·ÊÔ‡ Ë ‰È·‰ÚÔÌ‹ ‹ ‚fiÏÙ· Ì ÙÔ ÙÚ¤ÓÔ ˆ˜ ÚÔ˚fiÓ, ˙ËÙÂ›Ù·È Â‰Ò ÛÙÔ μfiÏÔ Î·È fi¯È ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· Î·È ÛÙ· ÁÚ·Ê›· Ù˘ Δƒ∞π¡√™∂. ª‹ˆ˜ ÙÂÏÈο Î·È Ë ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· £ÂÛÛ·Ï›·˜ ÛÙÔ˘˜ ۯ‰ȷÛÌÔ‡˜ ÁÈ· ÙËÓ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋ ÚÔ‚ÔÏ‹ Ù˘ ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ Î·È ÂȉÈÎfiÙÂÚ· ÛÙËÓ ÂÓfiÙËÙ· ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi˜ ÙÔ˘ÚÈÛÌfi˜ ÂÂÍÂÚÁ·ÛÙ› ÙËÓ ÚfiÙ·ÛË ·˘Ù‹ Î·È ÙËÓ ·Ó·‰Â›ÍÂÈ ‰˘Ó·ÌÈο ÙfiÛÔ ÛÙËÓ ÂÛˆÙÂÚÈ΋, fiÛÔ Î·È Â͈ÙÂÚÈ΋ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋ ·ÁÔÚ¿; ∞˜ ÌË ÏËÛÌÔÓÂ›Ù·È fiÙÈ Ë ›ڷ ‰Â›¯ÓÂÈ fiÙÈ ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ ÂÈı˘ÌÔ‡Ó ÛÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ ¿ÏÈ Ó· ÂÈÛÎÂÊıÔ‡Ó ¤Ó·Ó ÙfiÔ Ô˘ ÙÔ ÁÓÒÚÈÛ·Ó ÛÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ. ∞˘Ù‹ Ë ÚÔÛ‰ÔΛ· ÁÈ·Ù› Ó· ÌËÓ ·ÍÈÔÔÈËı›;” .

√ ¢‹ÌÔ˜ ¡. ¶ËÏ›Ô˘ ··ÓÙ¿ ÛÙËÓ ∂¶∞∂ √ ¢‹ÌÔ˜ ¡. ¶ËÏ›Ô˘ Ì ÂÈÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘ Ô˘ ˘ÔÁÚ¿ÊÂÙ·È ·fi ÙÔÓ ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Î. ªÈÏ. ¶··‰ËÌËÙÚ›Ô˘, ··ÓÙ¿ Û ‰ËÌÔÛ›Â˘Ì·-·¿ÓÙËÛË Ù˘ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ∞Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈÎÔ‡ ∂ϤÁ¯Ô˘ Ô˘ ‰ËÌÔÛȇÙËΠÛÙËÓ ÂÊËÌÂÚ›‰· “∏ £ÂÛÛ·Ï›·” ÙËÓ 21-3-2013 ˆ˜ ÂÍ‹˜:

“™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ Î›ÌÂÓË ÓÔÌÔıÂÛ›· ÙÔ Â›‰Ô˜ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ Ô˘ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ÂÎÙÂÏÂÛÙ› ·fi ÙÔ ¢‹ÌÔ Ì·˜, “Ë Î·Ù·Û΢‹ ¤ÙÚÈÓ˘ Â˙ԇϷ˜ ÛÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô Ù˘ ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹˜” , ÂÌ›ÙÂÈ ÛÙȘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ÙˆÓ ¿ÚıÚˆÓ 19 Î·È 20 ÙÔ˘ ¡. 1577/1985 Î·È ÚÔ˜ ÙÔ‡ÙÔ ¤¯ÂÈ Û˘ÓÙ·¯ı› Ë ˘’·ÚÈıÌ. 10/2012 ÌÂϤÙË Ù˘ Δ¯ÓÈ΋˜ ÀËÚÂÛ›·˜ §ÔÈÒÓ ∂ÓÔÙ‹ÙˆÓ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘. ∏ ÌÂϤÙË ·˘Ù‹ Ô˘ ÂÁÎÚ›ıËΠ·fi fiϘ ÙȘ ·ÚÌfi‰È˜ ˘ËÚÂۛ˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ Î·È Ù˘ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ Î·È ÌÂϤÙË ‰·ÛÔÏfiÁÔ˘ ÁÈ· ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ù˘ ˘ÊÈÛÙ¿ÌÂÓ˘ ‚Ï¿ÛÙËÛ˘, ÙË ¯ÚËÛÈÌfiÙËÙ· Î·È ÙËÓ ·Ó·ÁηÈfiÙËÙ· Ù˘ ÎÔ‹˜ ÙˆÓ ‰¤ÓÙÚˆÓ. ΔÔ Û‡ÓÔÏÔ ‰Â ÙˆÓ ÌÂÏÂÙÒÓ ˘Ô‚Ï‹ıËΠ·Ú¯Èο ÚÔ˜ ¤ÁÎÚÈÛË ÚÔ˜ ÙËÓ ∂¶∞∂, Ë ÔÔ›· ÂÓ¤ÎÚÈÓ ÛÙÔ Û‡ÓÔÏfi Ù˘ ÙË ÌÂϤÙË, ‹ÙÔÈ Î·È ÙËÓ ÎÔ‹ ÙˆÓ Î˘·ÚÈÛÛÈÒÓ. ™‡Ìʈӷ Ì ÙË Û˘ÓÙ·¯ı›۷ ÌÂϤÙË Ì·˜ ÚԂϤÂÙ·È Ë ·ÓÙÈηٿÛÙ·ÛË ÙˆÓ Î˘·ÚÈÛÛÈÒÓ Ì Ӥ· Î·È ˘ÁÈ‹, ηıÒ˜ ·˘Ù¿ ¤¯Ô˘Ó ÚÔÛ‚ÏËı› ·fi ̇ÎËÙ· Ì ÙËÓ ÔÓÔÌ·Û›· “seiridium cardinal” , Ô ÔÔ›Ô˜ ‰ÂÓ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÙ·È Ì ÙË ¯Ú‹ÛË ¯ËÌÈÎÒÓ Û΢·ÛÌ¿ÙˆÓ, ·Ú¿ ÌfiÓÔ Ì ÙËÓ ÎÔ‹. ¢ËÏ·‰‹ ·fi ÙËÓ Â¤Ì‚·ÛË ·˘Ù‹ Ë ÔÈÎÈÛÙÈ΋ Ê˘ÛÈÔÁӈ̛· Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ı· ‚ÂÏÙȈı› Ì ÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ ÂÓfi˜ ¤ÚÁÔ˘ Ô˘ ı· ‚ÂÏÙÈÒÛÂÈ ·ÈÛıËÙÈο ÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô Ù˘ fiÏ˘ Î·È ı· ·Ó·˙ˆÔÁÔÓ‹ÛÂÈ ·Ú¿ÏÏËÏ· ÙÔ ·ÛÙÈÎfi Ú¿ÛÈÓÔ Ù˘ ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹˜, ·ÊÔ‡ Û‡Ìʈӷ Ì ÙË ÌÂϤÙË Î·È ÙÔ ¤ÁÁÚ·ÊÔ Ù˘ ¢/ÓÛ˘ Ãø¶∂ ı· Ú¤ÂÈ Ó· Ê˘Ù¢ÙÔ‡Ó 24 Ó¤· ˘ÁÈ‹ ‰¤ÓÙÚ· ηÙËÁÔÚ›·˜ ¢6 (΢·ÚÈÛÛÈÒÓ ‡„Ô˘˜ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ 4-5 Ì.) ηٿ Ì‹ÎÔ˜ Ù˘ ÂÚ›Êڷ͢ ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ π.¡. ª¿ÏÈÛÙ· fiÏ· Ù· Û¯¤‰È· Î·È ÌÂϤÙ˜ ʤÚÔ˘Ó ÙË ÛÊÚ·Á›‰· Ù˘ ∂¶∞∂, fiÂÚ Î·È ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ fiÏ· ·˘Ù¿ ¤¯Ô˘Ó ‹‰Ë ÂÏÂÁ¯ı› ·fi ÙËÓ ÂÈÙÚÔ‹. ∫·È ÂÓÒ Ë ∂¶∞∂ ›¯Â ‹‰Ë ÂÁÎÚ›ÓÂÈ ÙËÓ ÎÔ‹ ÙˆÓ ‰¤ÓÙÚˆÓ, Ì ÙËÓ ¤ÁÎÚÈÛË Ù˘ ÌÂϤÙ˘ ηٷÛ΢‹˜ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘, Ì Ӥ· ·fiÊ·Û‹ Ù˘ “·Ó·Î·Ï›” (Ë ·fiÊ·Û‹ Ù˘ ·˘Ù‹ ÓÔÌÈο ¤¯ÂÈ ·˘Ùfi ÙÔ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÌfi) ÙËÓ ÚÔÁÂÓÂÛÙ¤Ú·, ¯ˆÚ›˜ fï˜ Ó· ·ÈÙÈÔÏÔÁ›, ˆ˜ fiÊÂÈÏ ÂÎ ÙÔ˘ ÓfiÌÔ˘, Ì ۷ʋ Î·È Ï‹ÚË ·ÈÙÈÔÏÔÁ›· ÙËÓ ·ÓÙ›ıÂÙË ·˘Ù‹ ¿Ô„‹ Ù˘. √ ÂÈηÏÔ‡ÌÂÓÔ˜ ÈÛ¯˘ÚÈÛÌfi˜ Ù˘ fiÙÈ “Ë Û˘ÛÙ¿‰· ÙˆÓ Î˘·ÚÈÛÛÈÒÓ ·ÔÙÂÏ› ÙÔfiÛËÌÔ Î·È ÛËÌÂ›Ô Î·Ù·ÙÂı¤Ó Ù˘ ÂÈÛfi‰Ô˘ Ù˘ ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹˜” Û η̛· ÂÚ›ÙˆÛË ‰ÂÓ ·Ó·ÏËÚÒÓÂÈ ÙËÓ ¤ÏÏÂÈ„Ë ·ÈÙÈÔÏÔÁ›·˜ Ô˘ ı· ¤ÚÂ ӷ ›¯Â Ë ·Ó·ÎÏËÙÈ΋ Ù˘ ·˘Ù‹ ·fiÊ·ÛË. ∫·Ù’ ·Ú¯¿˜ ÌÂÙ¿ Î·È ÙËÓ ÈÛ¯‡ ÙÔ˘ ¡√∫ ı· ¤ÚÂ ӷ ÂΉÔı› Ë ¿‰ÂÈ· ÂÚÁ·ÛÈÒÓ ‰fiÌËÛ˘ ÌÈÎÚ‹˜ Îϛ̷η˜ ÎÔ‹˜ ‰¤ÓÙÚˆÓ ·fi ÙËÓ ·ÚÌfi‰È· ÔÏÂ-

Ô‰ÔÌÈ΋ ˘ËÚÂÛ›·, ·ÊÔ‡ ˘‹Ú¯Â Ë ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ¤ÁÎÚÈÛË Ù˘ ÌÂϤÙ˘ ·fi ÙËÓ ∂¶∞∂, ¯ˆÚ›˜ Ó· ··ÈÙÂ›Ù·È ÂÎ Ó¤Ô˘ Ë ÂÈÛ·ÁˆÁ‹ ÙÔ˘ ·ÈÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÛÙËÓ ∂¶∞∂ ÁÈ· Ó¤· ·ÍÈÔÏfiÁËÛË. ∏ ÂÎ Ó¤Ô˘ ÂÈÛ·ÁˆÁ‹ ÁÈ· Ó¤· ·ÍÈÔÏfiÁËÛË ÁÂÓÓ¿ ÔÏÏ¿ ÂÚˆÙ‹Ì·Ù· ÂÚ› ·ÚÂÌ‚¿ÛÂˆÓ ·fi ÂÓ‰ÔÁÂÓ›˜ Î·È Â͈ÁÂÓ›˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ ıÂÛÌÈÎÔ‡˜ Î·È ÌË. ∏ ·fiÊ·Û‹ ÙÔ˘˜ ·˘Ù‹ Â›Ó·È Û οı ÂÚ›ÙˆÛË ·ÓÂ›‰ÂÎÙË ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋˜ ÂÎÙÈÌ‹Ûˆ˜ Î·È ÓÔÌÈÎÔ‡ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÌÔ‡, fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÛÙÔ Â›‰Ô˜ Ù˘ Ú¿Í˘. ∏ ∂¶∞∂ ÔÊ›ÏÂÈ, Û‡Ìʈӷ Ì ÙË ÛÔ˘‰·›· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ô˘ ÙÂÏ›, ÂȉÈο ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ì·˜, Ó· ‰È·Ù˘ÒÓÂÈ ÔÚı¤˜ ÂÈÛÙËÌÔÓÈΤ˜ ·fi„ÂȘ ÎÈ fi¯È ¿-ÏÔÁ˜ ·ÈÛıËÙÈΤ˜ “ÎÔÚÒÓ˜” . ¶ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ À∞ 312//1987 (À∞ 31252/1530 º∂∫ ¢ 482 1987): “™‡ÛÙ·ÛË, Û‡ÓıÂÛË Î·È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ∂ÈÙÚÔÒÓ ¶ÔÏÂÔ‰ÔÌÈÎÔ‡ ∞Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈÎÔ‡ ∂ϤÁ¯Ô˘” , Ì ÙÔ ¿ÚıÚÔ 3 ·˘Ù‹˜ ÔÚ›˙ÔÓÙ·È fiÙÈ: “ÛÙ) ∏ Ù˘¯fiÓ ·ÔÚÚÈÙÈ΋ ·fiÊ·ÛË Ù˘ ∂¶∞∂ Ú¤ÂÈ Ó· ·ÈÙÈÔÏÔÁÂ›Ù·È Ì ۷ʋÓÂÈ·. ∏ ·ÈÙÈÔÏÔÁ›· ηٷ¯ˆÚÂ›Ù·È Ì ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ ÛÙÔ Û¯ÂÙÈÎfi Ú·ÎÙÈÎfi Û˘Ó‰ڛ·Û˘. ˙) √ ¤ÏÂÁ¯Ô˜ οı ÌÂϤÙ˘ ·fi ÙËÓ ∂¶∞∂ ‰ÂÓ ÂÈÙÚ¤ÂÙ·È Ó· ·Ó·ÈÚ› ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÂÍ¿ÓÙÏËÛ˘ ÙÔ˘ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ‹ ‰fiÌËÛ˘ ÙÔ˘ ÔÈÎÔ¤‰Ô˘. Ë) √È ÌÂϤÙ˜ ÂϤÁ¯ÔÓÙ·È ·fi ÙȘ ∂¶∞∂ Ì ‚¿ÛË ÙËÓ ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈ΋ ¿Ô„Ë Ô˘ Â¤ÏÂÍÂ Ô ÌÂÏÂÙËÙ‹˜ Î·È Ô ¤ÏÂÁ¯Ô˜ ·ÊÔÚ¿ ÛÙË ÛˆÛÙ‹ Î·È ÔÏÔÎÏËڈ̤ÓË ¤ÎÊÚ·Û‹ Ù˘. ∏ ÚÔÛ‚·ÏÏfiÌÂÓË Ú¿ÍË Â›Ó·È ÌË ÓƠ̂̈˜ ·ÈÙÈÔÏÔÁË̤ÓË, ηıÒ˜ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÎÚÈı› ·fi ÙË ¢ÈÔ›ÎËÛË ·Ó Â›Ó·È ÂÈÙÚÂÙ‹ Ë ÎÔ‹ ÙˆÓ ‰¤ÓÙÚˆÓ ‹ fi¯È, ‰ÂÓ ·ÔÎÏ›ÔÓÙ·È Ó· Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ˘fi„Ë ÔÈ ·Ó¿ÁΘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈ΋˜ Â͢ËÚ¤ÙËÛ˘ Ù˘ ÂÓ ÏfiÁˆ ηٷÛ΢‹˜, ÔÈ Ôԛ˜ Ì¿ÏÈÛÙ· ‰ÂÓ ı· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÈηÓÔÔÈËıÔ‡Ó Û ÂÚ›ÙˆÛË ‰È·Ù‹ÚËÛ˘ ÙˆÓ ‰¤ÓÙÚˆÓ, ηıÒ˜ ‰ÂÓ ‰‡Ó·Ù·È Ë Î·Ù·Û΢‹ ÙÔ˘ ¯ˆÚ›˜ ÙËÓ ÎÔ‹ ÙÔ˘˜. À¿Ú¯ÂÈ Ì¿ÏÈÛÙ· Ï›ÛÙ· ÓÔÌÔÏÔÁ›· ÙÔ˘ ™Ù∂ Ô˘ ‰¤¯ÂÙ·È ÙÔ ÎÚÈÙ‹ÚÈÔ Ù˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎfiÙËÙ·˜ Ù˘ ηٷÛ΢‹˜ Î·È ÙˆÓ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂˆÓ Ô˘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Á›ÓÔ˘Ó, fiˆ˜ Ë ˘’ ·ÚÈıÌ. 4588/2005 Î·È 3846/2006 ÙÔ˘ ™Ù∂. ∞’ fi,ÙÈ Ê·›ÓÂÙ·È Î·È ·fi ÙȘ ÙÔÔıÂÙ‹ÛÂȘ ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ Ù˘ ∂¶∞∂ ·˘Ù¤˜ ‰Â ʤÚÔ˘Ó, ηٿ ÙËÓ ¿Ô„‹ Ì·˜, ÛÔ‚·Ú‹ Î·È ·ÈÙÈÔÏÔÁË̤ÓË ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋ ¿Ô„Ë, ·ÊÔ‡ ‰ÂÓ ÂͤϷ‚·Ó ηӤӷ ·fi Ù· ÛÙÔȯ›· Ô˘ ÔÚ›˙ÂÈ Ô ÓfiÌÔ˜ Î·È ·’ fiÛ· ÚÔÊÔÚÈÎÒ˜ ÂÎı¤Û·Ì ηٿ ÙË Û˘Ó‰ڛ·Û‹ Ù˘. ∞ÓÙ›ıÂÙ·, Í·ÊÓÈο, ·ÔÊ¿ÛÈÛ·Ó Ó· ÂÍ·ÓÙÏ‹ÛÔ˘Ó Î·È Ó· ‰ÈηÈÔÏÔÁ‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ ¿Ô„‹ ÙÔ˘˜ ÂÚ› ·ÈÛıËÙÈ΋˜ ÙÔ˘ ÙÔ›Ô˘ Û ̛· ·Ï‹ Û˘ÛÙ¿‰· “¿ÚÚˆÛÙˆÓ” ΢·ÚÈÛÛÈÒÓ, Ù· ÔÔ›· Ì¿ÏÈÛÙ· ı· ·ÓÙÈηٷÛÙ·ıÔ‡Ó Ì Ӥ· Î·È ˘ÁÈ‹, fiÙ·Ó Ë ›‰È· Ë ÂÈÙÚÔ‹ ¤¯ÂÈ Î·Ù·ÛÙ‹ÛÂÈ fiÏÔ ÙÔ ¶‹ÏÈÔ ¤Ó·Ó ÂÓÈ·›Ô ÔÈÎÈÛÌfi Ì ηٷÛ΢¤˜ “ÂÎÙÚÒÌ·Ù·” , ˆ˜ “ÎÂÚ¿ÌÔ˘˜ ·Ù¿ÎÙˆ˜ ÂÈÚË̤ÓÔ˘˜” ηٷÛÙÚ¤ÊÔÓÙ·˜, ·ÓÂÈÛÙÚÂÙ› ‰˘ÛÙ˘¯Ò˜, ÙËÓ ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈ΋ Ê˘ÛÈÔÁӈ̛· Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Ì·˜ Î·È ·Ú·‚È¿˙ÔÓÙ·˜ οı ·ÈÛıËÙÈ΋ ÂÓfi˜ ÙÔ›Ô˘ ȉȷ›ÙÂÚÔ˘ Ê˘ÛÈÎÔ‡ οÏÏÔ˘˜, fiˆ˜ ÙÔ ¶‹ÏÈÔ. ∂¿Ó, fiÓÙˆ˜ ˘¿Ú¯ÂÈ ÛÙ· ̤ÏË Ù˘ ∂¶∞∂ ÙfiÛË ÌÂÁ¿ÏË Â˘·ÈÛıËÛ›· Î·È ·ÛÙ›Ú¢ÙË ·ÈÛıËÙÈ΋ ¿Ô„Ë ÁÈ· ÙÔ “¯ÒÚÔ” Î·È ÙÔ “ÙÔ›Ô” , fiˆ˜ ÔÈ ›‰ÈÔÈ ÈÛ¯˘Ú›˙ÔÓÙ·È, ı· Ú¤ÂÈ Ó· ·ÔÏÔÁËıÔ‡Ó Û fiÏÔ˘˜ ÂÌ¿˜ Î·È ÁÈ· Ù· ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈο “ÂÁÎÏ‹Ì·Ù·” Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ‰È·Ú¿ÍÂÈ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ¶ËÏ›Ô˘ Î·È ÙˆÓ μ. ™ÔÚ¿‰ˆÓ. ¢˘ÛÙ˘¯Ò˜, ÛÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô Ù˘ ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹˜ Î·È ÛÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô ÙˆÓ ¯ˆÚÈÒÓ ÙÔ˘ ¶ËÏ›Ô˘, ÂÎÙfi˜ ·fi Ù· ΢·Ú›ÛÛÈ·, ˘¿Ú¯Ô˘Ó Î·È ÔÏÂÔ‰ÔÌÈο ÂÎÙÚÒÌ·Ù· Ô˘ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÎÈ ·˘Ù¿ “ÙÔfiÛËÌ·” , ϤÔÓ Î·È Ù· ÔÔ›· ¤¯Ô˘Ó ¿ÚÂÈ ¤ÁÎÚÈÛË ·fi ÙËÓ ∂¶∞∂. ª¿ÏÈÛÙ· Ù¤ÙÔÈÔ˘ ›‰Ô˘˜ Û˘ÛÙ¿‰Â˜ ΢·ÚÈÛÛÈÒÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Ï›ÛÙ˜ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹˜, ÔÈ Ôԛ˜ ‰ÂÓ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó “ÙÔfiÛËÌ·” , ·ÏÏ¿ ·ÏÔ‡˜ “·ÓÂÌÔÊÚ¿¯Ù˜” . ¢ÂÓ Ì·˜ ÚÔηÏÔ‡Ó ¤ÎÏËÍË ·˘ÙÔ› ÔÈ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÌÔ› Ù˘ ÂÈÙÚÔ‹˜ ˆ˜ “ÙÔfiÛËÌÔ” Î·È “ÛËÌ›Ô

∞ÔÛ‡ÚıËΠÛÂÍÈÛÙÈ΋ ‰È·Ê‹ÌÈÛË Ì ÙÔÓ ªÂÚÏÔ˘ÛÎfiÓÈ Î·È ‰Â̤Ó˜ Á˘Ó·›Î˜

η˜ ÙÔÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ ¢ÂΤ̂ÚÈÔ. √ ı¿Ó·ÙÔ˜ Ù˘ Á˘Ó·›Î·˜ ÚÔοÏÂÛ ηٷÎÚ·˘Á‹ ÛÙË ¯ÒÚ· Î·È Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ¤Û¢Û ӷ ˘ÈÔıÂÙ‹ÛÂÈ Ì¤ÙÚ· ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· ÙˆÓ Á˘Ó·ÈÎÒÓ.

∏ ·˘ÙÔÎÈÓËÙÔ‚ÈÔÌ˯·Ó›· Ford ·¤Û˘ÚÂ, ÌÂÙ¿ ÙËÓ Î·Ù·ÎÚ·˘Á‹ Ô˘ ÚÔÎÏ‹ıËÎÂ, ‰È·Ê‹ÌÈÛË ·fi ÙËÓ ·ÁÔÚ¿ Ù˘ πÓ‰›·˜ Ë ÔÔ›· ÂÈÎfiÓÈ˙ ÙÔ ™›Ï‚ÈÔ ªÂÚÏÔ˘ÛÎfiÓÈ Î·È ÊÈ̤̈Ó˜ Á˘Ó·›Î˜ ÛÙÔ ÔÚÙ Ì·Áο˙ ÂÓfi˜ ·˘ÙÔΛÓËÙÔ˘. √ ÚÒËÓ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ Ù˘ πÙ·Ï›·˜ ÂÌÊ·ÓÈ˙fiÙ·Ó Ó· οÓÂÈ ÙÔ Û‹Ì· Ù˘ ӛ΢ ̤۷ Û ¤Ó· ·˘ÙÔΛÓËÙÔ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ ÂÓÒ ÛÙÔ ÔÚÙ Ì·Áο˙ ‹Ù·Ó ‰Â̤Ó˜ Î·È ÊÈ̤̈Ó˜ ÙÚÂȘ Á˘Ó·›Î˜. “ÕÛ ٷ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù¿ ÙÔ˘ ÛÔ˘ ›Ûˆ ÛÔ˘” , ¤ÏÂÁ ÙÔ ÛÏfiÁηÓ. ÕÏÏË ‰È·Ê‹ÌÈÛË Ù˘ ›‰È·˜ ÛÂÈÚ¿˜ ÂÈÎfiÓÈ˙ ÙËÓ ¶¿ÚȘ ÛÏÙÔÓ Î·È ‰Â̤Ó˜ ÛÙÔ ÔÚÙ Ì·Áο˙ ÙȘ ·‰ÂÏʤ˜ ∫·ÚÓÙ¿ÛÈ·Ó, ÁÓˆÛÙ¤˜ ÛÂϤÌÚÈÙÈ. ∏ ÂÙ·ÈÚ›· ‰ÈηÈÔÏÔÁ‹ıËΠϤÁÔÓÙ·˜ fiÙÈ ÔÈ ‰È·ÊËÌ›ÛÂȘ ‰ÂÓ ¤Ú·Û·Ó ·fi ÙË Û˘ÓËıÈṲ̂ÓË ‰È·‰Èηۛ· ÂϤÁ¯Ô˘ Î·È ˙‹ÙËÛÂ Û˘ÁÁÓÒÌË. √È ‰È·ÊËÌ›ÛÂȘ ÚÔοÏÂÛ·Ó Î‡Ì· ‰È·Ì·ÚÙ˘ÚÈÒÓ ÛÙËÓ πÓ‰›·, ÛÙËÓ ÔÔ›· ÈÛ¯‡Ô˘Ó ϤÔÓ ÈÔ ·˘ÛÙËÚÔ› ÓfiÌÔÈ ÁÈ· Ù· ÛÂÍÔ˘·ÏÈο ÂÁÎÏ‹Ì·Ù·, ÌÂÙ¿ ÙÔÓ ÔÌ·‰ÈÎfi ‚È·ÛÌfi Î·È ÙË ‰ÔÏÔÊÔÓ›· Ì›· Ó·ڋ˜ Á˘Ó·›-

™ÙË ƒˆÛ›· ‚¿˙Ô˘Ó ¯ÈfiÓÈ ÛÙËÓ ·Ôı‹ÎË ÂÓfi„ÂÈ ÃÂÈÌÂÚÈÓÒÓ √Ï˘ÌÈ·ÎÒÓ ªÔÚ› Ô ¯ÂÈÌÒÓ·˜ Ó· ‹Ù·Ó ‚·Ú‡˜ ÛÙË ªfiÛ¯·, fï˜ ÛÙËÓ fiÏË ™fiÙÛÈ fiÔ˘ ı· Á›ÓÔ˘Ó ÔÈ ÃÂÈÌÂÚÈÓÔ› √Ï˘ÌÈ·ÎÔ› ÙÔ˘ 2014 ÂÈÎÚ¿ÙËÛ·Ó ·Û˘Ó‹ıÈÛÙ· ηϤ˜ ıÂÚÌÔÎڷۛ˜. ΔÔ ÁÂÁÔÓfi˜ ·˘Ùfi ·ÓËÛ‡¯ËÛ ÙÔ˘˜ ‰ÈÔÚÁ·ÓˆÙ¤˜ ÙˆÓ ∞ÁÒÓˆÓ, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ·ÔÊ¿ÛÈÛ·Ó Ó· ·ÔıË·ÛÔ˘Ó ¯ÈfiÓÈ. °È· Ó· ¤¯Ô˘Ó ÙÔ ÎÂÊ¿ÏÈ ÙÔ˘˜ ‹Û˘¯Ô. ™˘ÓÔÏÈο ¤¯Ô˘Ó ÛÎÔfi Ó· ·ÔıË·ÛÔ˘Ó 450 ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ΢‚Èο ̤ÙÚ· ¯ÈÔÓÈÔ‡, ÙÔ ÔÔ›Ô ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È ·fi Ù· ÏÔ‡ÛÈ· Û ¯ÈfiÓÈ ‚Ô˘Ó¿ ÙÔ˘ ∫·˘Î¿ÛÔ˘. ΔÔ ¯ÈfiÓÈ ı· ÛÎÂ·ÛÙ› ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ì ÂȉÈο ÌÔÓˆÙÈο, ÒÛÙ ӷ ‰È·ÙËÚËı›. “ÀÔÏÔÁ›˙Ô˘Ì fiÙÈ Ì¤¯ÚÈ ÙÔÓ ÂfiÌÂÓÔ ºÂ‚ÚÔ˘¿ÚÈÔ ı· ¤¯ÂÈ ÏÈÒÛÂÈ ÌÈ· ÔÛfiÙËÙ·, ˆÛÙfiÛÔ, ¿ÏÈ ı· ¤¯Ô˘Ì ·ÚÎÂÙfi Û ÂÚ›-

ηٷÙÂı¤Ó” , ·ÊÔ‡, fiˆ˜ Ê·›ÓÂÙ·È, Ë ¿Ô„Ë Ù˘ ÂÈÙÚÔ‹˜ Ù·˘Ù›˙ÂÙ·È Ï‹Úˆ˜ Ì ÙȘ ÂÎÊÚ¿ÛÂȘ Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ› Û ‰ÈÎfiÁÚ·Êfi Ù˘ Ë “¶ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈ΋ ¶ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›·” ÙÔ˘ Î. μÔÏÈÒÙË, Ô˘ η٤ıÂÛ ÂÓÒÈÔÓ ÙÔ˘ ªÔÓÔÌÂÏÔ‡˜ ¶ÚˆÙÔ‰ÈΛԢ μfiÏÔ˘ Ì ·›ÙËÌ· ¯ÔÚ‹ÁËÛ˘ ÚÔÛˆÚÈÓ‹˜ ‰È·Ù·Á‹˜ ÌË ÎÔ‹˜ ÙˆÓ Î˘·ÚÈÛÛÈÒÓ, Ë ÔÔ›· Î·È ·ÂÚÚ›ÊıË. º˘ÛÈο Ë Ï‹Ú˘ ·˘Ù‹ Ù·‡ÙÈÛË ÙˆÓ ·fi„ÂˆÓ Ù˘ ÂÈÙÚÔ‹˜ Ì ÙȘ ·fi„ÂȘ Ì›·˜ ·ÛÙÈ΋˜ ÂÙ·ÈÚ›·˜ Î·È ¿ÏÏˆÓ ·Ú·ÁfiÓÙˆÓ Û η̛· ÂÚ›ÙˆÛË ‰ÂÓ Û˘Ó¿‰ÂÈ Ì ÙÔ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· Ù˘ ˆ˜ “·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ˘” ÂÈÙÚÔ‹˜! ø˜ ¢‹ÌÔ˜ ¡ÔÙ›Ô˘ ¶ËÏ›Ô˘ ıˆÚÔ‡ÌÂ, ÌÂÙ¿ Ù·‡Ù·, fiÙÈ Ù›ıÂÙ·È ϤÔÓ ÛÔ‚·Úfi ı¤Ì· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ Ù˘ ∂¶∞∂, ÙfiÛÔ ·fi ¿Ô„Ë Û‡ÓıÂÛ˘, fiÛÔ Î·È ·fi ¿Ô„Ë ÔÚı‹˜ ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋˜ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛ˘ ÙˆÓ ı¤ÛÂˆÓ Ô˘ ‰È·Ù˘ÒÓÔ˘Ó Ù· ̤ÏË ÙÔ˘˜” .

√ Á.Á. ÙÔ˘ ∂∫ μfiÏÔ˘ ··ÓÙ¿ ÛÙË ¢ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋ ™˘ÓÂÚÁ·Û›· ∞°∂Δ μfiÏÔ˘ √ Î. ¢ËÌ‹ÙÚ˘ μ·ÛÈÏ›Ԣ, ÁÂÓ. ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ ∂.∫. μfiÏÔ˘, ÁÚ¿ÊÂÈ:

“ªÂ ·ÊÔÚÌ‹ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ù˘ ·Ú¿Ù·Í˘ “¢ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋ ™˘ÓÂÚÁ·Û›· ∞°∂Δ μfiÏÔ˘” , Ô˘ ηٷ¯ˆÚ›ÛıËΠÛÙÔ ÛËÌÂÚÈÓfi ʇÏÏÔ Ù˘ ∂ÊËÌÂÚ›‰·˜ Û·˜ (“∏ £∂™™∞§π∞” 29 ª·ÚÙ›Ô˘ 2013, ÛÂÏ. 16) Î·È ÂÚȤ¯ÂÈ ·Ó·ÎÚȂ›˜ ·Ó·ÊÔÚ¤˜ Û fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ ‰È·Ù˘ˆı›Û˜ ı¤ÛÂȘ ÌÔ˘ ÁÈ· ÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ˘ÔÁÚ·Ê‹˜ Ù˘ Ó¤·˜ ∂ȯÂÈÚËÛȷ΋˜ ™‡Ì‚·Û˘ ÌÂٷ͇ ∂Ù·ÈÚ›·˜ Î·È ™ˆÌ·Ù›Ԣ ∂ÚÁ·˙Ô̤ӈÓ, Î·È ÚÔ˜ ·ÔηٿÛÙ·ÛË Ù˘ ·Ï‹ıÂÈ·˜, ·Ú·Î·ÏÒ Ó· ‰ËÌÔÛȇÛÂÙ ÙËÓ ·ÚÔ‡Û· ÂÈÛÙÔÏ‹. ∞fi Ù· ·ÔÛ·ÛÌ·ÙÈο, fiψ˜ ·Ó·ÏËı‹ Î·È Û·ÊÒ˜ ·ÔÛÎÔÔ‡ÓÙ· ÛÙËÓ ÚÔÛˆÈ΋ ··Í›ˆÛË ÙÔ˘ Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙÈÎÔ‡ ÚfiÏÔ˘ ÌÔ˘, ˆ˜ ÁÂÓÈÎÔ‡ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤· ÙÔ˘ ∂.∫. μfiÏÔ˘, ÛËÌ›· Ù˘ ÂÓ ÏfiÁˆ ·Ú·Ù·Íȷ΋˜ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ˘, ÚÔ·ÙÂÈ fiÙÈ Ô Û˘ÓÙ¿ÎÙ˘ Ù˘, ÛÙÂÚÂ›Ù·È Î·È ·˘Ù‹˜ ·ÎfiÌË Ù˘ ÛÙÔȯÂÈÒ‰Ô˘˜ ·ÍÈÔÈÛÙ›·˜! ∫·È ÙÔ‡ÙÔ, ÁÈ·Ù› ·ÚÎÔ‡Ó Î·È ÌfiÓÔÓ Ù· Ú·ÎÙÈο Ù˘ ÁÂÓfiÌÂÓ˘ Û˘Ó‰ڛ·Û˘, ÁÈ· Ó· ‰È·„‡ÛÔ˘Ó fi¯È ÌfiÓÔÓ Ù· ·Ô‰Ôı¤ÓÙ· ˆ˜ ÚfiÙ·ÛË Î·È ÂÈÛ‹ÁËÛ‹ ÌÔ˘ ÛÙÔ˘˜ Û˘Ó·‰¤ÏÊÔ˘˜-ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ Ù˘ ∞°∂Δ (Ó·... “·ԉ¯ıÔ‡Ó, Ù¿¯·, ˆ˜ ÌÔÓfi‰ÚÔÌÔ ÙË Ì›ˆÛË ÙˆÓ ÌÈÛıÒÓ...” !), ·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ· Ó· ÂÍËÁ‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ ·ÚÔÎ¿Ï˘ÙË Î·È ÂÌ·ı‹ ÚÔÛˆÈ΋ Â›ıÂÛË ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÌÔ˘, Ì ٷ ÂÚ› “Ì·ıËÌ¿ÙˆÓ... ÂÚÁÔ‰ÔÙÈÎÔ‡ Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÌÔ‡” ! ∂›Ó·È ıÏÈ‚ÂÚfi, Û ٤ÙÔȘ ÎÚ›ÛÈ̘ ÛÙÈÁ̤˜, Ô˘ Ë ÂÓfiÙËÙ· ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ·ÔÙÂÏ› ÙÔ ÌfiÓÔ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfi fiÏÔ Î·Ù¿ ÙˆÓ ÂÚÁÔ‰ÔÙÈÎÒÓ ··Ú¿‰ÂÎÙˆÓ ·ÍÈÒÛˆÓ, Ó· ÂΉËÏÒÓÔÓÙ·È Ù¤ÙÔȘ ‰È·Û·ÛÙÈΤ˜ “Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙÈΤ˜” ÂÓ¤ÚÁÂȘ, ·fi fi„ÈÌÔ˘˜ ˘ÂÚ·ÛÈÛÙ¤˜ ÙˆÓ ‰ÈÎ·ÈˆÌ¿ÙˆÓ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙Ô̤ӈÓ. ∞fi ÌfiÓ˜ ÙÔ˘˜ ·˘Ù¤˜ ÔÈ ÂÓ¤ÚÁÂȘ ·Ó·ÈÚÔ‡Ó ÙËÓ... ·ÍÈÔÈÛÙ›· ÙˆÓ ÏfiÁˆÓ Î·È ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÙÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ÁÚ·Ùfi Ì¿ıËÌ· ÂÚÁÔ‰ÔÙÈÎÔ‡ Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÌÔ‡, ·ÊÔ‡, ÌfiÓÔÓ Ù· Ú·ÁÌ·ÙÈο Û˘ÌʤÚÔÓÙ· ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ‰ÂÓ Â͢ËÚÂÙÔ‡Ó. ŸÛÔ ÁÈ· ÙËÓ “Ù·Ì·ÎȤڷ” Ù˘ ÈÛÙÔÚ›·˜: ∞˜ οÓÔ˘Ó ÙÔÓ ÎfiÔ ÔÈ Ù˘ “¢ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋˜ ™˘ÓÂÚÁ·Û›·˜” Ó· Í·Ó·‰È·‚¿ÛÔ˘Ó ÙȘ ‰ËÏÒÛÂȘ ηıÂÓfi˜ ÂοÛÙÔ˘ ÛÙ· ¶Ú·ÎÙÈο, fiÔ˘ ı·... ‰È·ÈÛÙÒÛÔ˘Ó fiÙÈ ·fi ÙÔÓ ˘ÔÁÚ·ÊfiÌÂÓÔ ˘ÔÛÙËÚ›¯ıËΠ̠۷ʋÓÂÈ· Ë ¿Ô„Ë fiÙÈ ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ·ԉ¯ıÔ‡Ó ÙËÓ ˘ÔÁÚ·Ê‹ Ù˘ ∂ȯÂÈÚËÛȷ΋˜ ™‡Ì‚·Û˘ ÁÈ· ÙÔ 2013, ÌfiÓÔ ÌÂÙ¿ ·fi ÙË Û·Ê‹ ˘·ÁfiÚ¢ÛË ÙˆÓ ÂÓÛÙ¿ÛÂÒÓ ÙÔ˘˜. ∞˘Ù¿, Î·È ·Ó ¯ÚÂÈ·ÛÙ›, ı· Â·Ó¤ÚıÔ˘Ì” .

ÙˆÛË Ô˘ Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· ‰ÂÓ ÂÍÂÏȯıÔ‡Ó ÔÌ·Ï¿ ̤¯ÚÈ ÙÔ ºÂ‚ÚÔ˘¿ÚÈÔ ÙÔ˘ 2014” ‰‹ÏˆÛÂ Ô ™ÂÚÁÎ¤È ª·¯›Ó, ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ ÙÔ˘ ΤÓÙÚÔ˘ fiÔ˘ ı· ‰ÈÂÍ·¯ı› ÙÔ ·ÁÒÓÈÛÌ· ÙÔ˘ ·ÏÈÎÔ‡ ÛÎÈ. √ ›‰ÈÔ˜ ¿ÓÙˆ˜ ‰È·‚‚·›ˆÛ fiÙÈ fiÏ· ı· ¿Ó ηϿ Î·È fiÙÈ Ë fiÏË ı· Â›Ó·È ·Ó¤ÙÔÈÌË ÁÈ· ÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ·ıÏËÙÈÎfi ÁÂÁÔÓfi˜.

ª˘ÛÙ‹ÚÈÔ Ì ٷ... Ì¿ÙÈ· Ô˘ ‚Ú¤ıËÎ·Ó ·Ú·ÙË̤ӷ Û ‚ÂÓ˙ÈÓ¿‰ÈÎÔ ŒÓ· ˙¢Á¿ÚÈ... Ì¿ÙÈ· ·Ú·ÙË̤ÓÔ Û ‚ÂÓ˙ÈÓ¿‰ÈÎÔ ÂÓÙfiÈÛ·Ó ÔÈ ∞Ú¯¤˜ ÛÙËÓ fiÏË ÙÔ˘ ∫¿ÓÛ·˜ Î·È ÙÒÚ· ÚÔÛ·ıÔ‡Ó Ó· χÛÔ˘Ó ÙÔ Ì˘ÛÙ‹ÚÈÔ. ∏ ·ÛÙ˘ÓÔÌ›· ÂȉÔÔÈ‹ıËΠ·fi ˘¿ÏÏËÏÔ Ù˘ Âȯ›ÚËÛ˘, Ô ÔÔ›Ô˜ ‚ڋΠÙÔ È·ÙÚÈÎfi ÎÔ˘Ù› Ì ÙËÓ ¤Ó‰ÂÈÍË “‰È·ÙËÚÔ‡ÓÙ·È Û ¯·ÌËÏ‹ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·” . √È ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ› ÂÍ¤Ù·Û·Ó ÙȘ οÌÂÚ˜ ÎÏÂÈÛÙÔ‡ ΢ÎÏÒÌ·ÙÔ˜, fiÔ˘ ›‰·Ó ‰‡Ô ¿ÙÔÌ· Ó· ·Ê‹ÓÔ˘Ó ÙÔ ÎÔ˘Ù› Ì ٷ Ì¿ÙÈ· Û ÛÎÔ˘ȉÔÙÂÓÂΤ. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ¤Ê˘Á·Ó Ì ÙÔ fi¯ËÌ¿ ÙÔ˘˜. ∞fi ÙËÓ ¤Ú¢ӷ Ô˘ ¤ÁÈÓ Û ÓÔÛÔÎÔÌ›· ‰ÂÓ ‰È·ÈÛÙÒıËΠfiÙÈ Î¿ÔÈÔ ÓÔÛËÏ¢ÙÈÎfi ›‰Ú˘Ì· ÂÚ›ÌÂÓ ÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ·Î¤ÙÔ. ∏ ¤Ú¢ӷ Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È.


«

OI ¶O§ITE™ Y¶O™THPIZOYN Œ¯ÂÙ ÂÚÈÔÚ›ÛÂÈ ÙȘ ÌÂÙ·ÎÈÓ‹ÛÂȘ Û·˜ Ì ÙÔ πà ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘; ¡›ÎÔ˜ ™ÙÂÊ¿ÓÔ˘ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯Ô˜

“Œ¯ˆ ·Ú·‰ÒÛÂÈ ÈӷΛ‰Â˜, ηıÒ˜ ·ÚfiÙÈ ¤¯ˆ Ù˙È Ó¤· ·ÓÙÈÚÚ˘·ÓÙÈ΋˜ Ù¯ÓÔÏÔÁ›·˜, Ì ÊÔÚÔÏÔÁÔ‡Ó ÁÈ· ÚÈÓ ‰¤Î· ¯ÚfiÓÈ·. ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÌÔ˘ fï˜ Â›Ì·È Î·ıfiÏ· ÓfiÌÈÌÔ˜. ¶Ï¤ÔÓ Ù· ̤ÙÚ· Ô˘ Ì·˜ ¤¯Ô˘Ó ÂÈ‚¿ÏÏÂÈ Â›Ó·È ·ÓÙÈÛ˘ÓÙ·ÁÌ·ÙÈο” .

∫ÒÛÙ·˜ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯Ô˜

“Ÿ¯È, ‰ÂÓ ¯ÚÂÈ¿ÛÙËΠӷ ÂÚÈÔÚ›Ûˆ ÙȘ ÌÂÙ·ÎÈÓ‹ÛÂȘ ÌÔ˘ Ì ÙÔ πÃ Î·È ·˘Ùfi ‰ÈfiÙÈ ‰ÂÓ ¯ÚÂÈ¿ÛÙËΠÔÙ¤ Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹Ûˆ πà ÛÙÔ μfiÏÔ. √ μfiÏÔ˜ Â›Ó·È fiÏË “‡ÎÔÏË” , Ô˘ ‰È·Ù›ıÂÙ·È ÁÈ· ÂÚ¿ÙËÌ· Î·È ‰ÂÓ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈԇ̠·˘ÙÔΛÓËÙÔ”.

μ¿ÁÁÔ˜ ∞Ó·ÁÓÒÛÙÔ˘ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯Ô˜

“¢ÂÓ ¤¯ˆ ·Ì¿ÍÈ Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ·. ∂Í¿ÏÏÔ˘, ¤ÙÛÈ fiˆ˜ ¤¯Ô˘Ì ÊÙ¿ÛÂÈ, fiÏÔÈ ¤¯Ô˘Ó ·Ì¿ÍÈ Î·È ϤÔÓ Î·È ÛÙÔ ÈÔ ·ÔÌ·ÎÚ˘Ṳ̂ÓÔ ¯ˆÚÈfi Ó· ·˜, ÎÈ ÂΛ ı· ˘¿Ú¯ÂÈ Úfi‚ÏËÌ· ΢ÎÏÔÊÔÚȷ΋˜ Û˘ÌÊfiÚËÛ˘ Î·È ¿ÚÎÈÓ” .

°ÈÒÚÁÔ˜ ∫·Ú·Ù˙È¿˜ ȉȈÙÈÎfi˜ ˘¿ÏÏËÏÔ˜

“™›ÁÔ˘Ú· ¤¯Ô˘Ì fiÏÔÈ ÂÚÈÔÚ›ÛÂÈ ÙȘ ÌÂÙ·ÎÈÓ‹ÛÂȘ Ì·˜ Ì ÙÔ πÃ. ¶ÚÔÛˆÈο ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒ Ì˯·Ó¿ÎÈ, ·ÎfiÌË Î·È Ì ÙÔ ÂÚ¿ÙËÌ· ÚÔÛ·ıÒ Ó· ÊÙ¿Ûˆ ÂΛ Ô˘ ı¤Ïˆ, ÂÓÒ ÛΤÊÙÔÌ·È Ó· ·ÁÔÚ¿Ûˆ Î·È Ô‰‹Ï·ÙÔ. √ μfiÏÔ˜ Â›Ó·È È‰·ÓÈ΋ fiÏË Ì· ÙÔ Î˘ÎÏÔÊÔÚÈ·Îfi Ù˘ Â›Ó·È ‚Ú·¯Ó¿˜” .

EÈ̤ÏÂÈ·: ™√ºπ∞ ª∞Àƒ∞¡Δ∑∞ ºˆÙfi: ¶. °IANNAPO™

I‰ÈÔÎÙ‹Ù˘

∂ΉfiÙ˘ - ¢È¢ı˘ÓÙ‹˜

£E™™A§IKE™ EK¢O™EI™ A.E.

μ∞™π§∏™ Ã. ¢∞¡√™

I¿ÛÔÓÔ˜ Ì ∞ı. ¢È¿ÎÔ˘ 2 383 33 BO§O™ Kˆ‰ÈÎfi˜ 1802 ÙËÏ.: 24210 23303 (Û˘ÓÔÙÈ΋ 8 ÁÚ·ÌÌÒÓ) ÙËÏ. Û˘Ó‰ÚÔÌËÙÒÓ 24210 95753 fax: 24210 32828, 23470

°πøƒ°√™ ∫. Δ™π°∫§πºÀ™∏™ ¢∏ª∏Δƒ∏™ Ã. ¶∂§∂∫√À¢∞™

∞Ú¯ÈÛ˘ÓÙ¿ÎÙ˜

E-mail: info@e-thessalia.gr http://www.e-thessalia.gr E-mail: (ÁÈ· ÂÌÔÚÈΤ˜ ηٷ¯ˆÚ‹ÛÂȘ): pub@e-thessalia.gr ¢È¢ı˘ÓÙ‹˜: 1914 - 1944 T. OIKONOMAKH™ 1945 -1990 °. ¶∞ƒ∞™∫∂À√¶√À§√™ 1990 - 1996 K. §OY§H™

ÈÂÛÙ‹ÚÈ· - ‰È·ÓÔÌ‹ Ù‡Ô˘: A' BI.¶E. BfiÏÔ˘

ÙËÏ.: 24210 95753, fax: 24210 95755 A¶A°OPEYETAI Ë ·Ó·‰ËÌÔÛ›Â˘ÛË, Ë ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹, ÔÏÈ΋, ÌÂÚÈ΋ ‹ ÂÚÈÏËÙÈ΋, Ë Î·Ù¿ ·Ú¿ÊÚ·ÛË ‹ ‰È·Û΢‹ ·fi‰ÔÛË ÙÔ˘ ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘ Ù˘ ÂÊËÌÂÚ›‰·˜ Ì ÔÔÈÔÓ‰‹ÔÙ ÙÚfiÔ, Ì˯·ÓÈÎfi, ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi, ʈÙÔÙ˘ÈÎfi, ˯ÔÁÚ·Ê‹Ûˆ˜ ‹ ¿ÏÏÔÓ, ¯ˆÚ›˜ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ÁÚ·Ù‹ ¿‰ÂÈ· ÙÔ˘ ÂΉfiÙË. NfiÌÔÈ 238/1970, 4301/1979, N. 100/1975, N¢ 3565/1956 Î·È 4254/1962 Î·È Î·ÓfiÓ˜ ÙÔ˘ ¢ÈÂıÓÔ‡˜ ¢Èη›Ô˘.

ª∞Δπ∂™&°¡øª∂™

™∞μμ∞Δ√ 30 ª∞ƒΔπ√À 2013

/5

∏ ÂÁ·ÎÏÈÔ˜ ¶ÔÏÏ¿ Â›Ó·È Ù· ÂÚˆÙ‹Ì·Ù· ÚÔ˜ ÙȘ ‰È¢ı‡ÓÛÂȘ ÙˆÓ §˘Î›ˆÓ ÙˆÓ ˘Ô„ËÊ›ˆÓ ÙˆÓ ÊÂÙÈÓÒÓ ·ÓÂÏÏ·‰ÈÎÒÓ ÂÍÂÙ¿ÛÂˆÓ Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ÚÔ΋ڢÍË ÁÈ· ÙȘ ™ÙÚ·ÙȈÙÈΤ˜ ™¯ÔϤ˜ Ô˘ ·ÎfiÌË ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ‚ÁÂÈ. √È ˘Ô„‹ÊÈÔÈ ·Ó·Ì¤ÓÔ˘Ó ÙËÓ ÂÁ·ÎÏÈÔ ÁÈ· Ó· ÂÓÂÚÁ‹ÛÔ˘Ó ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·. ∂Í¿ÏÏÔ˘ Û ÌÈ· ÂÚ›Ô‰Ô ˘„ËÏ‹˜ ·ÓÂÚÁ›·˜, ÔÏÏÔ› Â›Ó·È ·˘ÙÔ› Ô˘ ÛÙÚ¿ÊËÎ·Ó ÁÈ· ·ÎfiÌË ÌÈ· ÊÔÚ¿ ÛÙȘ ™ÙÚ·ÙȈÙÈΤ˜ ™¯ÔϤ˜, ¤ÛÙˆ Î·È ·Ó ÔÈ ı¤ÛÂȘ ÂÈÛ·ÎÙ¤ˆÓ ÌÂÈÒıËÎ·Ó Ê¤ÙÔ˜ ηٿ 30% Û ۯ¤ÛË Ì ¤Ú˘ÛÈ. º.™.

ΔÚÂȘ Ì‹Ó˜ ¯ˆÚ›˜ ÙËϤʈÓÔ ÃˆÚ›˜ ÙËÏÂʈÓÈ΋ Û‡Ó‰ÂÛË Â‰Ò Î·È ÙÚÂȘ Ì‹Ó˜ ÏfiÁˆ ‚Ï¿‚˘ ÙÔ˘ √Δ∂, fiˆ˜ Ô ›‰ÈÔ˜ ·Ó¤ÊÂÚÂ, Â›Ó·È ¤Ó·˜ 80¯ÚÔÓÔ˜ ÛÙȘ ¡¤Â˜ ¶·Á·Û¤˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ‰È·Ì·ÚÙ‡ÚÂÙ·È ¤ÓÙÔÓ· ÁÈ· ·˘Ù‹Ó ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË. ª¿ÏÈÛÙ·, ¤¯ÂÈ ÚÔÛ·ı‹ÛÂÈ Ó· ‰ÒÛÂÈ Ï‡ÛË ÛÙÔ Úfi‚ÏËÌ¿ ÙÔ˘ Ì ÂÈÛÙÔϤ˜ ÙÔ˘ ÛÙË “£” ÙÔ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ·, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ˘‹ÚÍ η̛· ·¿ÓÙËÛË ·fi ÏÂ˘Ú¿˜ √Δ∂. Ãı˜, ÌÂÙ¤‚Ë ÛÙ· ÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ √Δ∂ ˙ËÙÒÓÙ·˜ Ó· Ì¿ıÂÈ ÙÔ˘˜ ÏfiÁÔ˘˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ·ÔηٷÛÙ·ı› ·ÎfiÌË Ë ‚Ï¿‚Ë Î·È, fiˆ˜ ·Ó¤ÊÂÚÂ, ÙÔ˘ ‰fiıËΠÙÔ fiÓÔÌ· Î·È ÙÔ ÙËϤʈÓÔ ÙÔ˘ ·ÚÌfi‰ÈÔ˘ ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÂÈÎÔÈÓˆÓ‹ÛÂÈ. “¶ÚÔÛ·ıÔ‡Û· ¿Óˆ ·fi ‰˘Ô ÒÚ˜ Ó· ÂÈÎÔÈÓˆÓ‹Ûˆ ÛÙÔ ÓÔ‡ÌÂÚÔ Ô˘ ÌÔ˘ ¤‰ˆÛ·Ó, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ··ÓÙÔ‡Û ηÓ›˜. ∂›Ì·È ·Á·Ó·ÎÙÈṲ̂ÓÔ˜, ηıÒ˜ ÓÈÒıˆ fiÙÈ Ì ÎÔÚÔ˚‰Â‡Ô˘Ó. ∂›Ì·È 80 ¯ÚfiÓˆÓ Î·È ·Ó ¿ıˆ οÙÈ ‰ÂÓ ¤¯ˆ ÙÚfiÔ Ó· ÂÈÎÔÈÓˆÓ‹Ûˆ Ì οÔÈÔÓ. £· Ú¤ÂÈ Ó· ÓÙÚ¤ÔÓÙ·È ÁÈ· ·˘Ù‹ ÙË Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ ÙÔ˘˜. ¢ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ¿ÂÈ ¤ÙÛÈ ÌÚÔÛÙ¿ Ë ∂ÏÏ¿‰·” ·Ó¤ÊÂÚ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο. ∞Ï‹ıÂÈ· Â›Ó·È ÙfiÛÔ ‰‡ÛÎÔÏÔ Ó· ·ÔηٷÛÙ·ı› ·˘Ù‹ Ë ‚Ï¿‚Ë ·fi ÙÔÓ √Δ∂ ‹ ÔÈ ·ÚÌfi‰ÈÔÈ ·‰È·ÊÔÚÔ‡Ó ÁÈ· ÙÔ Úfi‚ÏËÌ·; °.•.

∫ÏÔ¤˜ ÛÙÔ ¡. ¶‹ÏÈÔ ™ÙÔ ¤ÏÂÔ˜ ÙˆÓ ÂÈÙ‹‰ÂÈˆÓ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ë ‰ËÌÔÙÈ΋ ÂÚÈÔ˘Û›· ÛÙËÓ Â˘Ú‡ÙÂÚË ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ¡ÔÙ›Ô˘ ¶ËÏ›Ô˘, ηıÒ˜ Ó¤· ÎÚÔ‡ÛÌ·Ù· ÎÏÔÒÓ ÛËÌÂÈÒÓÔÓÙ·È Û ηıËÌÂÚÈÓ‹ ϤÔÓ ‚¿ÛË. ΔÂÏÂ˘Ù·›Ô ÎÚÔ‡ÛÌ· Ô˘ ‰È·ÈÛÙÒıËΠÌfiÏȘ ¯ı˜ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ‹Ù·Ó ÛÙÔÓ ¶Ï·Ù·ÓÈ¿ ÛÙË ¢ËÌÔÙÈ΋ ∂ÓfiÙËÙ· ™ËÈ¿‰Ô˜, Ì ÙÔ˘˜ ÂÈÙ‹‰ÂÈÔ˘˜ Ó· ·Ê·ÈÚÔ‡Ó Ì·ÓÙÂ̤ÓÈ· η¿ÎÈ· ÊÚ·ٛˆÓ ‡‰Ú¢Û˘ ·fi ÙÔÓ ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈÔ ÔÈÎÈÛÌfi. §›Á˜ Ë̤Ú˜ ÚÈÓ ‰È·ÈÛÙÒıËΠ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô ÎÚÔ‡ÛÌ·, ÙÔ‡ÙË ÙË ÊÔÚ¿ ÛÙ· ·ÁοÎÈ· ÙˆÓ ∞ÊÂÙÒÓ. Ÿˆ˜ ÚÔ·ÙÂÈ ·fi ÙÔ ¯ˆÚÈfi, ÂÈÙ‹-

∫ÔÏÔÓ¿ÎÈ· ¯·Ì·ÈϤÔÓÙ˜ ¿ÔÈÔ˜ ...ηÏfiÁÔ˘ÛÙÔ˜ Â› Ù˘ Ô‰Ô‡ ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘, ·ÔÊ¿ÛÈÛ ӷ ‚¿˙ÂÈ Ì ÌÂ˙ ¯ÚÒÌ·, ‰‡Ô ÓÙÔ˘˙›Ó˜ ·fi Ù· ¿ÏÏÔÙ Ú¿ÛÈÓ· ÌÂÙ·ÏÏÈο ÎÔÏÔÓ¿ÎÈ·, Ô˘ ÔÚÈÔıÂÙÔ‡Ó Ô‰ËÏ·Ùfi‰ÚÔÌÔ˘˜, Â˙Ô‰ÚfiÌÈ· Î·È ÙȘ ÂÈÛfi‰Ô˘˜-ÂÍfi‰Ô˘˜ ÛÙ· ¿ÚÎÈÓ ÙˆÓ ÔÏ˘Î·ÙÔÈÎÈÒÓ. ¢È¿ÏÂÍ ÙÔ ›‰ÈÔ ÌÂ˙ ¯ÚÒÌ· Ì ÙË ÊÚÂÛÎÔ‚·Ì̤ÓË ÔÏ˘Î·ÙÔÈΛ· Î·È ¤Î·Ó ٷ ÎÔÏÔÓ¿ÎÈ· ·fiÚ·Ù·. ™·Ó ÙÔ˘˜ ¯·Ì·ÈϤÔÓÙ˜ ¤Ó· Ú¿ÁÌ·, Ô˘ ·›ÚÓÔ˘Ó ÙÔ ¯ÚÒÌ· ·fi ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Ô˘ ˙Ô˘Ó, ÁÈ· Ó· Â›Ó·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎÔ› ÛÙÔ Î˘Ó‹ÁÈ Î·È ÙËÓ Î¿Ï˘„Ë-·fiÎÚ˘„Ë. Δ· ÎÔÏÔÓ¿ÎÈ· fï˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ¯·Ì·ÈϤÔÓÙ˜ Î·È Â›Ùˉ˜ ‚¿ÊÔÓÙ·È Ì ¤ÓÙÔÓ· ¯ÚÒÌ·Ù· ÁÈ· ÏfiÁÔ˘˜ ¢ÓfiËÙÔ˘˜. ∞˜ ÛÔ‚·Ú¢Ùԇ̠ÏÈÁ¿ÎÈ Î·È ·˜ ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ Ó· οÓÂÈ Ô Î·ı¤Ó·˜ fi,ÙÈ ÙÔ˘ ηÓ›ÛÂÈ Û ÙÔ‡ÙË Â‰Ò ÙËÓ fiÏË.

¶·Ó. °È·Ó., pangian21@yahoo.gr

‰ÂÈÔÈ ·Ê·ÈÚÔ‡Ó ÙȘ ÌÂÙ·ÏÏÈΤ˜ ‚›‰Â˜ ·fi Ù· ·ÁοÎÈ·, Ì ٷ ÎÚÔ‡ÛÌ·Ù· Ó· Â›Ó·È Û˘Ó¯‹. ∂›Ó·È ÚÔÊ·Ó¤˜ fiÙÈ ÔÈ ÂÈÙ‹‰ÂÈÔÈ ¤¯Ô˘Ó Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˜ ÚÔÙÈÌ‹ÛÂȘ Î·È ÂÈÏÔÁ¤˜, Ì ÙȘ ·ÒÏÂȘ ÛÙË ‰ËÌÔÙÈ΋ ÂÚÈÔ˘Û›· Ó· Â›Ó·È ÌÂÁ¿Ï˜ Î·È Ó· ηÏÔ‡ÓÙ·È Ó· ÙȘ ÏËÚÒÓÔ˘Ó ÔÈ ›‰ÈÔÈ ÔÈ ‰ËÌfiÙ˜. ∏ ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ ÙËÓ ¤ÓÙÔÓË ·ÓËÛ˘¯›· Î·È ÙÔÓ ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌfi Ù˘, ÂÓÒ ÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔÈ ÊÔ‚Ô‡ÓÙ·È ·ÎfiÌË Î·È Ó· ÍÂÌ˘Ù›ÛÔ˘Ó ·fi Ù· Û›ÙÈ· ÙÔ˘˜ ÙȘ Ó˘¯ÙÂÚÈÓ¤˜ ÒÚ˜. ™Â οı ÂÚ›ÙˆÛË, Ë ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ÔÊ›ÏÂÈ Ó· Ï¿‚ÂÈ Ì¤ÙÚ· ÚÔÛÙ·Û›·˜ Ù˘ ÂÚÈÔ˘Û›·˜ Ù˘ Î·È Û ÙÂÏÈ΋ ·Ó¿Ï˘ÛË ÙˆÓ ‰ËÌÔÙÒÓ Î·È Ë ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›· Ó· ÂÓÙ›ÓÂÈ ÙÔ˘˜ ÂϤÁ¯Ô˘˜ Î·È ÙȘ ÂÚÈÔϛ˜. μ.∫.

30ÂÙ›·˜

¶Úfi

¢È¿¯˘ÙÔ˜ Â›Ó·È Ô Êfi‚Ô˜ ÁÈ· ÙË ı·Ó·ÙËÊfiÚÔ ÈÏ·Ú¿ “√ Êfi‚Ô˜ ÁÈ· ÙËÓ ı·Ó·ÙËÊfiÚÔ ÈÏ·Ú¿ Â›Ó·È ‰È¿¯˘ÙÔ˜, fi¯È ÌfiÓÔ ÛÙË §‹ÌÓÔ, fiÔ˘ ÂΉËÏÒıËÎÂ Ë ·Ûı¤ÓÂÈ·, ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙ· Á‡Úˆ ÓËÛÈ¿. ª¤¯ÚÈ ÛÙÈÁÌ‹˜ Ì ‚¿ÛË ÏËÚÔÊÔڛ˜ Ô˘ ÌÂÙ·‰fiıËÎ·Ó ·fi ÙË §‹ÌÓÔ: ¢‡Ô ·È‰È¿ ¤¯·Û·Ó ÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘˜, 8 ÎÈÓ‰˘Ó‡ԢÓ, ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·fi 150 ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û ηڷÓÙ›Ó·. ∂‰Ò Î·È ‰‡Ô ̤Ú˜ ¤ÎÏÂÈÛ·Ó fiÏ· Ù· Û¯ÔÏ›· ÛÙÔ ÓËÛ›. ™ÙÔ ÌÂٷ͇, ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ÀÁ›·˜ Î·È ¶ÚfiÓÔÈ·˜ ¤ÛÙÂÈÏ ÛÙË §‹ÌÓÔ ÌÈ· ÔÌ¿‰· ÂȉÈÎÒÓ ÂÈÛÙËÌfiÓˆÓ: °È·ÙÚfi ˘ÁÂÈÔÓÔÏfiÁÔ, ÌÈÎÚÔ‚ÈÔÏfiÁÔ Î·È ÂȉÈÎfi Û¯ÔÏ›·ÙÚÔ” . ºÈÏÂÏÏËÓÈÎfi “ÚÔÛ·ÓËÌ·” 192 ∂Ï‚ÂÙÒÓ ÛÙȘ ªËÏȤ˜ “√È ªËÏȤ˜ ÙÔ˘ ¶ËÏ›Ô˘ ı· Â›Ó·È ÌÂı·‡ÚÈÔ, 1Ë ∞ÚÈÏ›Ô˘, Ô ÙfiÔ˜ Ô˘ ı· ˘ԉ¯ı› 192 ∂Ï‚ÂÙÔ‡˜ - ̤ÏË ÙÔ˘ ∂ÏÏËÓÔÂÏ‚ÂÙÈÎÔ‡ ™˘Ó‰¤ÛÌÔ˘ Ù˘ °ÂÓ‡˘ - Ô˘ Ì ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙÔÓ ÂÏÏËÓÈÛÙ‹ ηıËÁËÙ‹ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ªÂÚÙÚÒ ªÔ˘‚Ȥ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ¤ÚıÔ˘Ó ÛÙÔ μfiÏÔ Ì ÎÚÔ˘·˙ÈÂÚfiÏÔÈÔ. √È Í¤ÓÔÈ ÂÈÛΤÙ˜, ÔÏÏÔ› ·fi ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ÛÔ˘‰·ÛÙ¤˜ Î·È ¿ÏÏÔÈ ÂÎÚfiÛˆÔÈ ÙˆÓ ÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ Î·È Ù˘ Ù¤¯Ó˘, ı· ÂÈÛÎÂÊıÔ‡Ó ÙË ‚È‚ÏÈÔı‹ÎË ÙˆÓ ªËÏÂÒÓ. ∫È ·˘Ùfi˜ ¿ÏψÛÙÂ Ô Î‡ÚÈÔ˜ ÛÎÔfi˜ Ù˘ Â›Û΄‹˜ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ ¶‹ÏÈÔ. ∂Λ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Ù˘ ‚È‚ÏÈÔı‹Î˘ ı· ‰ÒÛÂÈ ‰È¿ÏÂÍË Ô Î·ıËÁËÙ‹˜ ªÔ˘‚Ȥ Î·È ı· ÂÚÈÁÚ¿„ÂÈ ÙȘ ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ˜ ÙÔ˘ ÕÓıÈÌÔ˘ °·˙‹, ÙÔ˘ °ÚËÁfiÚË ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ Î·È ÙÔ˘ ¢·ÓÈ‹Ï ºÈÏÈ›‰Ë” . ¡¤· μÈÔÌ˯·ÓÈ΋ ¶ÂÚÈÔ¯‹ ۯ‰ȿ˙ÂÈ ÛÙÔ μfiÏÔ Ë ∂Δμ∞ “¡¤· μÈÔÌ˯·ÓÈ΋ ¶ÂÚÈÔ¯‹ ı· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ

ŒÓ· Ù˙¿ÎÈ Ú˘·›ÓÂÈ fiÛÔ 1.000 πà ŒÓ· Ù˙¿ÎÈ Ú˘·›ÓÂÈ fiÛÔ 1.000 ·˘ÙÔΛÓËÙ· Ó¤·˜ Ù¯ÓÔÏÔÁ›·˜ ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó ÔÈ ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ˜. ™‡Ìʈӷ Ì ¤Ú¢ӷ ÙÔ˘ ¶·Ú·ÙËÚËÙËÚ›Ô˘ ¶ÔÏÈÙÒÓ ÁÈ· ÙËÓ ∞ÂÈÊfiÚÔ ∞Ó¿Ù˘ÍË, ¤Ó· Ù˙¿ÎÈ Ô˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› Ù¤ÛÛÂÚȘ ÒÚ˜, Ú˘·›ÓÂÈ fiÛÔ 1.000 ·˘ÙÔΛÓËÙ· Ó¤·˜ Ù¯ÓÔÏÔÁ›·˜ Û ÌÈ· Ë̤ڷ... ÀÔÏÔÁ›ÛÙ ÏÔÈfiÓ, fiÛË Ú‡·ÓÛË Â›¯Â ÙÔ ÔÏÂÔ‰ÔÌÈÎfi Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· μfiÏÔ˘ fiÏÔ ÙÔ ¯ÂÈÌÒÓ·, Ô˘ Ù· ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ Ù˙¿ÎÈ· ¤Î·ÈÁ·Ó ÛÙÔ ÊÔ˘Ï. ∞fi ÙËÓ ¿ÏÏË fï˜, Ò˜ Ó· ÌËÓ Î·›Ó ٷ Ù˙¿ÎÈ·, fiÙ·Ó Ë ÙÈÌ‹ ÙÔ˘ ÂÙÚÂÏ·›Ô˘ ı¤ÚÌ·ÓÛ˘ ·˘Í‹ıËΠÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· 119% ÙËÓ ÙÚÈÂÙ›· 2010-2013... ¢∏ª√.™.

30 ª·ÚÙ›Ô˘ 1983

̤۷ ÛÙÔ 1983 ÛÙÔ μfiÏÔ Ë ∂Δμ∞ ÁÈ· Ó· ·ÓÙ·ÔÎÚÈı› ¤ÙÛÈ ÛÙË ˙‹ÙËÛË ‚ÈÔÌ˯·ÓÈÒÓ ÚÔ˜ ÂÁηٿÛÙ·ÛË ÌÈ· Î·È Ë ˘¿Ú¯Ô˘Û· ÂÚÈÔ¯‹ Î·È ÙÔ ·Ú¿ÚÙËÌ¿ Ù˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó ˘„ËÏfi ‚·ıÌfi ÏËÚfiÙËÙ·˜ Î·È Ù· ‰È·ı¤ÛÈÌ· ÚÔ˜ ÒÏËÛË Á‹‰· Â›Ó·È ÂÏ¿¯ÈÛÙ·. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ Ë ∂Δμ∞ ÚÔÙ›ÓÂÈ ÙË ¯ˆÚÔı¤ÙËÛË Ù˘ Ó¤·˜ μÈÔÌ˯·ÓÈ΋˜ ¶ÂÚÈÔ¯‹˜ μfiÏÔ˘ Û ¤ÎÙ·ÛË 8001.000 ÛÙÚÂÌÌ¿ÙˆÓ, Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û Â·Ê‹ Ì ÙÔ ¯ÒÚÔ Ô˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ‹‰Ë ÙÔ ·Ú¿ÚÙËÌ· Ù˘ ˘·Ú¯Ô‡Û˘ μπ.¶∂.” .

ÚÂȷ΋ ¢È‡ı˘ÓÛË μfiÏÔ˘) ¤ÁÈÓ ÁÓˆÛÙfi fiÙÈ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ºıȈÙȉÔʈΛ‰·˜ ÙËÓ 28Ë ª·ÚÙ›Ô˘ 1983 Ô˘Ï‹ıËÎ·Ó ·fi ÙÔ˘˜ ηÓÔ·Ú·ÁˆÁÔ‡˜ ÛÙÔ Î·ÓÂÌfiÚÈÔ 387 ÙfiÓÓÔÈ ¯ˆÚÈÎÒÓ Î·ÓÒÓ ÂÛԉ›·˜ 1982 Ì ÙÈ̤˜ Ô˘ ·ÓÙÈÛÙÔÈ¯Ô‡Ó ÛÙȘ; ÙÈ̤˜ ÛÙfi¯Ô˘. ∞fi ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË ÙˆÓ ·ÁÔÚÒÓ Ì¤¯ÚÈ Î·È ÙËÓ 28Ë ª·ÚÙ›Ô˘ 1983 ÛÙË ‰ÈηÈÔ‰ÔÛ›· Ù˘ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋˜ ¢È‡ı˘ÓÛ˘ ∂√∫ μfiÏÔ˘, ¤¯Ô˘Ó Ô˘ÏËı› Û˘ÓÔÏÈο 3.141 ÙfiÓÓÔÈ ¯ˆÚÈÎÒÓ Î·ÓÒÓ ÂÛԉ›·˜ 1982” .

∏ Û˘Ó¤Ï¢ÛË ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ÀÁÂÈÔÓÔÌÈÎÔ‡ ¶ÚÔÛˆÈÎÔ‡ “ŒÁÈÓ ¯ı˜ ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· Û ·›ıÔ˘Û· ÙÔ˘ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ μfiÏÔ˘ Ë ÁÂÓÈ΋ Û˘Ó¤Ï¢ÛË ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ÀÁÂÈÔÓÔÌÈÎÒÓ À·ÏÏ‹ÏˆÓ μfiÏÔ˘ Î·È ¶ÂÚÈÔ¯‹˜. ŒÁÈÓ ·ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ ÙˆÓ ÂÚ·ÁÌ¤ÓˆÓ Ù˘ ‰ÈÔÈ΋Ûˆ˜ Î·È ÂÁÎÚ›ıËÎ·Ó Ô ÈÛÔÏÔÁÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ 1982 Î·È Ô ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ 1983” . ¶ˆÏ‹ÛÂȘ ¯ˆÚÈÎÒÓ Î·ÓÒÓ ÂÛԉ›·˜ 1982 “∞fi ÙÔÓ ∂ıÓÈÎfi √ÚÁ·ÓÈÛÌfi ∫·ÓÔ‡ (¶ÂÚÈÊÂ-

™∞¡ ™∏ª∂ƒ∞ 1822... √È ΔÔ‡ÚÎÔÈ ÛÊ·ÁÈ¿˙Ô˘Ó ÙÔ˘˜ ηÙÔ›ÎÔ˘˜ Ù˘ Ã›Ô˘, ÍÂÛËÎÒÓÔÓÙ·˜ ı‡ÂÏÏ· ·ÓÙȉڿÛÂˆÓ Û fiÏË ÙËÓ ∂˘ÚÒË. 1841... π‰Ú‡ÂÙ·È Ë ∂ıÓÈ΋ ΔÚ¿Â˙· Ù˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜. 1863... √ °ÂÒÚÁÈÔ˜ ∞’ ¯Ú›˙ÂÙ·È ‚·ÛÈÏÈ¿˜ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜. 1867... √È ƒÒÛÔÈ ˆÏÔ‡Ó ÙËÓ ∞Ï¿Ûη ÛÙËÓ ∞ÌÂÚÈ΋ ÁÈ· 7,2 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ‰ÔÏ¿ÚÈ·, ÌËÓ Í¤ÚÔ-

ÓÙ·˜ fiÙÈ Î¿Ùˆ ·fi ÙÔ˘˜ ¿ÁÔ˘˜ ÎÚ‡‚ÂÙ·È Ì·‡ÚÔ˜ ¯Ú˘Ûfi˜. Δ· ·ÌÂÚÈηÓÈο ̤۷ ÂÓË̤ڈÛ˘ ηÙËÁÔÚÔ‡Ó ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË fiÙÈ ‰È·Û¿ıÈÛ ÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ ¯Ú‹Ì· ÁÈ· Ó· ·ÁÔÚ¿ÛÂÈ ¤Ó· ·Áfi‚Ô˘ÓÔ. 1952... √ ¡›ÎÔ˜ ªÂÏÔÁÈ¿ÓÓ˘ Î·È ÙÚÂȘ Û‡ÓÙÚÔÊÔ› ÙÔ˘ ÂÎÙÂÏÔ‡ÓÙ·È ÛÙÔ °Ô˘‰›. 1983... Δ›ıÂÓÙ·È Û ÈÛ¯‡ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÙÔ ÂÓı‹ÌÂÚÔ Î·È ÔÈ 40 ÒÚ˜ ÂÚÁ·Û›·˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙Ô̤ÓÔ˘˜ ÛÙÔÓ È‰ÈˆÙÈÎfi ÙÔ̤·.


¶ÔÏÈÙÈ΋ 7

™∞μμ∞Δ√ 30 M∞ƒΔπ√À 2013

∞ÓËÛ˘¯›· ÛÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË ÁÈ· ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌ›· Î·È ÙȘ ÙÚ¿Â˙˜

“∞ÁοıÈ·” ¯·Ú¿ÙÛÈ-·ÔχÛÂȘ ÛÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ ∞£∏¡∞, 29.

¡

¤· Û‡ÛÎÂ„Ë Û‹ÌÂÚ· (¯ı˜) ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ÙÔ˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡ ÂÈÙÂÏ›Ԣ ÛÙÔ ª¤Á·ÚÔ ª·Í›ÌÔ˘ Î·È Ô Î .°. ™ÙÔ˘ÚÓ¿Ú·˜ ‚Á·›ÓÔÓÙ·˜ ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ÙÂÏ›ˆÛÂ Ë Û‡ÛÎÂ„Ë Ô˘ ÍÂΛÓËÛ ÙËÓ ¶¤ÌÙË ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì·. ∂ÚˆÙËı›˜ ·fi ÙÔ˘˜ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˘˜ Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ÂÙÔÈÌfiÙËÙ· Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ÂÓfi„ÂÈ Ù˘ Â›Û΄˘ Ù˘ ÙÚfiÈη˜ ·¿ÓÙËÛ ˆ˜ fiÏ· ÚÔ¯ˆÚÔ‡Ó Î·ÓÔÓÈο.

∂ȉÈÎfiÙÂÚ· Û‡ÛÎÂ„Ë Â›¯·Ó ÙÔ Úˆ› Ù˘ ¶·Ú·Û΢‹˜ ÛÙÔ ª¤Á·ÚÔ ª·Í›ÌÔ˘, Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ∞ÓÙÒÓ˘ ™·Ì·Ú¿˜ Ì ÙÔÓ ˘Ô˘ÚÁfi √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ °È¿ÓÓË ™ÙÔ˘ÚÓ¿Ú· Ì ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Î·È ÙÔ˘ ‰ÈÔÈÎËÙ‹ Ù˘ ΔÚ¿Â˙·˜ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ Î. °ÈÒÚÁÔ˘ ¶ÚÔ‚fiÔ˘ÏÔ˘. ªÂÙ¿ ÙËÓ ·Ô¯ÒÚËÛË ÙÔ˘ ‰ÈÔÈÎËÙ‹ Ù˘ ΔÚ¿Â˙·˜ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ ·Ú¤ÌÂÈÓ ˘Ô˘ÚÁfi˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ. √ Î. ¶ÚÔ‚fiÔ˘ÏÔ˜ ‰ÂÓ ¤Î·Ó η̛· ‰‹ÏˆÛË ÌÂÙ¿ ÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÂÓÒ Ô Î. ™ÙÔ˘ÚÓ¿Ú·˜ ›Â: “™˘Ó¯›Û·Ì ÙË Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ô˘ ›¯·ÌÂ, ı· ¤¯Ô˘ÌÂ Î·È ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì·” . ∂ÚˆÙËı›˜ ÁÈ· ÙÔ ·Ó ˘¿Ú¯ÂÈ Ì·‡ÚË ÙÚ‡· ÛÙ· ¤ÛÔ‰· Ô Î. ™ÙÔ˘ÚÓ¿Ú·˜ ·¿ÓÙËÛÂ: “¢ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Î·Ì›· Ì·‡ÚË ÙÚ‡·” . ™Â ÂÚÒÙËÛË ·Ó ı· ÌÂȈı› ÙÔ ¯·Ú¿ÙÛÈ ·¿ÓÙËÛÂ:“ΔÔ Û˘˙ËÙ¿Ì” , ÂÓÒ ÎÏËı›˜ Ó· ··ÓÙ‹ÛÂÈ ·Ó ı· ‰Ôı› ·Ú¿Ù·ÛË ÛÙËÓ ·Ó·ÎÂÊ·Ï·ÈÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ÙÚ·Â˙ÒÓ Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ·¿ÓÙËÛÂ: “√¯È ‰ÂÓ ÓÔÌ›˙ˆ” . ∏Ù·Ó Ë ‰Â‡ÙÂÚË Û‡ÛÎÂ„Ë ÌÂÙ¿ ÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ ÙÔ˘ Î. ™·Ì·Ú¿ ÛÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ, Ì ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ ÙÔ ÎÏ›ÛÈÌÔ ÙˆÓ ÂÎÎÚÂÌÔÙ‹ÙˆÓ Î·È ÙËÓ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· ÁÈ· ÙÔÓ Ó¤Ô Á‡ÚÔ Û˘˙ËÙ‹ÛÂˆÓ Ì ÙËÓ ÙÚfiÈη, Ë ÔÔ›· Â·Ó¤Ú¯ÂÙ·È ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· ÙËÓ ÂfiÌÂÓË Â‚‰ÔÌ¿‰·. ™ÙÔ ÙÚ·¤˙È ‚Ú¤ıËÎ·Ó Î·È ÔÈ ÂÈÙÒÛÂȘ ·fi ÙËÓ Î˘Úȷ΋ ÎÚ›ÛË ÛÙÔÓ ‚·ıÌfi Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ÙÚ·Â˙ÈÎfi Û‡ÛÙËÌ·.

ª·Ú·ıÒÓÈ· Û‡Û΄Ë

∂ÎÎÚÂÌfiÙËÙ˜

¯Ô˘Ì” ·Ó¤ÊÂÚ ÎÔÚ˘Ê·›Ô˜ ΢‚ÂÚÓËÙÈÎfi˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ·˜ Ï›ÁÔ ÌÂÙ¿ ÙȘ 11.00 ÌÂÙ¿ ÙË Û‡Û΄Ë, ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓÔ˜ ÛÙÔ ÂÂÚ¯fiÌÂÓÔ Eurogroup Ù˘ 12˘ ∞ÚÈÏ›Ô˘ fiÔ˘ ı· ÎÚÈıÔ‡Ó ÔÏÏ¿ ÁÈ· ÙËÓ ¤ÁÎÚÈÛË ÙˆÓ ‰fiÛÂˆÓ ÚÔ˜ ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. “∂›¯·ÌÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÁÈ· ÙÚ›· ı¤Ì·Ù·. ∂ÎÙ¤ÏÂÛË ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡, ÏËÍÈÚfiıÂÛÌ· ‰ËÌÔÛ›Ô˘ (Ì ÓÔÈ¿˙ÂÈ Ë ·Ô‰¤ÛÌ¢ÛË Ó· Êı¿ÓÂÈ ÛÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌ›·) Î·È Ë ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· ÂÓfi„ÂÈ Ù˘ ¤Ï¢Û˘ Ù˘ ÙÚfiÈη˜” ÛËÌ›ˆÛÂ Ô ›‰ÈÔ˜. ∂ÚˆÙËı›˜ ÁÈ· ÙȘ ÂÈÙÒÛÂȘ ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌ›· ·fi ÙȘ ÂÈÙÒÛÂȘ ÛÙËÓ ∫‡ÚÔ ÚfiÛıÂÛÂ: “∂›Ó·È Ôχ ÓˆÚ›˜ Ó· ÂÎÙÈÌËıÔ‡Ó ÔÈ ÂÈÙÒÛÂȘ ·fi ÙȘ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ ÛÙËÓ ∫‡ÚÔ. ΔÔ Û›ÁÔ˘ÚÔ Â›Ó·È fiÙÈ ˘¿Ú¯ÂÈ Ì›· ÁÂÓÈÎfiÙÂÚË ·ÚÓËÙÈ΋ „˘¯ÔÏÔÁ›·, ·ÏÏ¿ ÁÈ· fiÏË ÙËÓ ∂˘ÚÒË” . ªÈÏÒÓÙ·˜ ÁÈ· ÙȘ ΢ÚȷΤ˜ ÙÚ¿Â˙˜ Ô ›‰ÈÔ˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ·˜ › fiÙÈ “˘‹ÚÍ ·fiÏ˘ÙË ËÚÂÌ›· ÁÈ· ÙȘ ÙÚ¿Â˙˜ ÛÙËÓ ∫‡ÚÔ, fiÏ· ‹Á·Ó ηϿ” ¶¤Ú· ·fi ÙȘ ÁÓˆÛÙ¤˜ ÂÎÎÚÂÌfiÙËÙ˜, fiˆ˜ Ô Î·ıÔÚÈÛÌfi˜ ÙÔ˘

ÙÚfiÔ˘ ›Ûڷ͢ ÙÔ˘ ÊfiÚÔ˘ ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ ÙÔ 2013 Î·È ÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ÎÈÓËÙÈÎfiÙËÙ·˜-Âʉڛ·˜-·ÔχÛÂˆÓ ÛÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ, Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ·ÁˆÓÈ¿ ÁÈ· ÙËÓ ÔÚ›· ÙˆÓ ÂÛfi‰ˆÓ Î·È ÙˆÓ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÒÓ ÂÈÛÊÔÚÒÓ. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· Á›ÓÂÙ·È ·Ó¿Ï˘ÛË Ù˘ ¤ÎÙ·Û˘ ÙˆÓ Û˘ÓÂÂÈÒÓ ÁÈ· ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌ›· ·fi ÙËÓ ÎÚ›ÛË ÛÙËÓ ∫‡ÚÔ. ∂Ó Ùˆ ÌÂٷ͇ ÂÎÙÈÌ‹ÛÂȘ ÙÔÔıÂÙÔ‡Ó ÙËÓ “Ì·‡ÚË ÙÚ‡·” ÛÙËÓ ÂÎÙ¤ÏÂÛË ÙÔ˘ ¶ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘ 2013 Û ÔÛfi Ô˘ ÚÔÛÂÁÁ›˙ÂÈ ÙÔ 1 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ, ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ ‰È·ÙËÚ› ¿ÓÙÔÙ ·ÓÔÈÎÙfi ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ Ó· ˙ËÙËıÔ‡Ó Ó¤· ̤ÙÚ· ·fi ÙËÓ ÙÚfiÈη. ∏ ÙÚÈÌÂÚ‹˜ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· ÛÙȘ 4 ∞ÚÈÏ›Ô˘. ∞fi ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ¢Â˘Ù¤Ú·, 1Ë ∞ÚÈÏ›Ô˘, ·Ó·Ì¤ÓÔÓÙ·È Û˘ÛΤ„ÂȘ ÙÔ˘ Î. ™ÙÔ˘ÚÓ¿Ú· Ì ÂÎÚÔÛÒÔ˘˜ ÙˆÓ ‰‡Ô ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ÛÙËÚ›˙Ô˘Ó ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË Î·È Û‡ÛÎÂ„Ë ÙˆÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ ·Ú¯ËÁÒÓ Ù˘ ÙÚÈÎÔÌÌ·ÙÈ΋˜ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ÛÙÔ ª¤Á·ÚÔ ª·Í›ÌÔ˘. ∏ Â›ÛÎÂ„Ë Ù˘ ÙÚÈÌÂÚÔ‡˜ ı· ÎÚ›ÓÂÈ Î·Ù¿ fiÛÔÓ ı· ÂÎÙ·ÌÈ¢ıÔ‡Ó ÔÈ ‰‡Ô ‰fiÛÂȘ ‰·Ó›Ԣ Ô˘ ÂÎÎÚÂÌÔ‡Ó, ‡„Ô˘˜ 2,8 ‰ÈÛ Â˘ÚÒ (ÁÈ· ÙÔ

√ ‰ÚfiÌÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈÛË ÙˆÓ 2,8 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ Ô˘ ÂÎÎÚÂÌÔ‡Ó (Ë ‰fiÛË ¤¯ÂÈ ÂÁÎÚÈı› Û ÔÏÈÙÈÎfi Â›Â‰Ô ·fi ÙÔ Eurogroup ÙÔ˘ ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ ÙÔ˘ 2012) ÂÚÓ¿ÂÈ ·fi ÙȘ ·Ú·Î¿Ùˆ ÂÓ¤ÚÁÂȘ: ∞ÔχÛÂȘ: £· Ú¤ÂÈ Ó· ˘Ô‚ÏËı› ÛÙËÓ ÙÚfiÈη ¤Ó· ·ÍÈfiÈÛÙÔ Û¯¤‰ÈÔ ÎÈÓËÙÈÎfiÙËÙ·˜ ÙˆÓ ‰ËÌÔÛ›ˆÓ ˘·ÏÏ‹ÏˆÓ Ì Úfi‚ÏÂ„Ë ÁÈ· “˘Ô¯ÚˆÙÈΤ˜ ·Ô¯ˆÚ‹ÛÂȘ” Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˘ ·ÚÈıÌÔ‡ ˘·ÏϋψÓ. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· Ë ÙÚÈÌÂÚ‹˜ ·Ó·Ì¤ÓÂÈ ÙË ı¤ÛÈÛË ÎÚÈÙËÚ›ˆÓ ·ÍÈÔÏfiÁËÛ˘ Ì ‚¿ÛË Ù· ÔÔ›· ı· ·ÔÊ·ÛÈÛÙ› ÔÈÔÈ ˘¿ÏÏËÏÔÈ ı· ÙÔÔıÂÙËıÔ‡Ó Û ‰È·ıÂÛÈÌfiÙËÙ· Î·È ÔÈÔÈ ÙÂÏÈο ı· ·Ô¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó. ÷ڿÙÛÈ: ∞ÓÔȯÙfi ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ηٿÚÁËÛ˘ ‹ ÌË ÙÔ˘ ∂∂Δ∏¢∂ Ô˘ ÂÈÛÚ¿ÙÙÂÙ·È Ì¤Ûˆ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÒÓ Ù˘ ¢∂∏ Î·È Ë ·ÓÙÈηٿÛÙ·Û‹ ÙÔ˘ Ì ÙÔÓ Ó¤Ô ÊfiÚÔ ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ. ΔÔ Èı·ÓfiÙÂÚÔ Â›Ó·È fiÙÈ ÙÔ ÏÂÁfiÌÂÓÔ ¯·Ú¿ÙÛÈ ÙˆÓ ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ ı· ÂÈÛÚ·¯ı› Î·È ÙÔ 2013 ̤ۈ Ù˘ ¢∂∏, ÌÂȈ̤ÓÔ ˆÛÙfiÛÔ Û ÔÛÔÛÙfi ˆ˜ 20%.

¢ÈÂΉÈ΋ÛÂȘ ¶·Ú¿ÏÏËÏ· ·ÚÌfi‰È˜ ËÁ¤˜ ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó fiÙÈ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ‰ÂÓ ÂÁηٷÏ›ÂÈ ‚·ÛÈΤ˜ ‰ÈÂΉÈ΋ÛÂȘ Ô˘ ı· Â·Ó¤ÏıÔ˘Ó ÛÙȘ ‰È·Ú·ÁÌ·Ù‡ÛÂȘ Ì ÙËÓ ÙÚfiÈη: ƒ˘ıÌ›ÛÂȘ: ∏ ΢‚¤ÚÓËÛË ˙ËÙ›, ÚÒÙÔÓ, ÙËÓ ¿ÌÂÛË ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ÂÍfiÊÏËÛ˘ ÏËÍÈÚfiıÂÛÌˆÓ ÔÊÂÈÏÒÓ ÚÔ˜ ÙȘ ¢√À ηıÒ˜ Î·È ÙˆÓ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÒÓ ÂÈÛÊÔÚÒÓ ÚÔ˜ Ù· Δ·Ì›· ÒÛÙ ӷ ÂÓÈÛ¯˘ıÔ‡Ó ÙÔ˘ ÂÏÏÂÈÌÌ·ÙÈο ¤ÛÔ‰· Î·È ÛÙ· ‰‡Ô ·˘Ù¿ ̤و·. ¶Ôχ ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ ÙÂÏÈ΋ Û˘Ìʈӛ· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÂÍ¿ÏÏÔ˘ Î·È ÙÔ ı¤Ì· ÙˆÓ ‰fiÛÂˆÓ ÙˆÓ ˘ÂÚ¯ÚÂˆÌ¤ÓˆÓ ÓÔÈÎÔ΢ÚÈÒÓ ÚÔ˜ ÙȘ ÙÚ¿Â˙˜. ªÂÈÒÛÂȘ ÊfiÚˆÓ: ΔÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi ÂÈÙÂÏÂ›Ô ı· Â·Ó·Ê¤ÚÂÈ, Ù¤ÏÔ˜,

ÛÙÔ ÙÚ·¤˙È ÙÔ ·›ÙËÌ· ÁÈ· ÙËÓ Ì›ˆÛË ÙÔ˘ º¶∞ ÛÙËÓ ÂÛÙ›·ÛË ·fi ÙÔ 23% ÛÙÔ 13% ÂÓÒ ı· ·Ó·˙ËÙ‹ÛÂÈ ÊfiÚÌÔ˘Ï· ÁÈ· ÙËÓ Ì›ˆÛË ÙÔ˘ ÂȉÈÎÔ‡ ÊfiÚÔ˘ ηٷӿψÛ˘ ÛÙÔ ÂÙڤϷÈÔ ı¤ÚÌ·ÓÛ˘.

∫‰›ÎÔÁÏÔ˘

¶∞™√∫: ∞ӷ̤ÓÔ˘Ì ÙȘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ

“£· Â›Ó·È ·ÈÛıËÙ¿ ¯·ÌËÏfiÙÂÚÔ”

ΔÔ ¶∞™√∫ ÛÙËÓ ¿Ù˘Ë ÂÓË̤ڈۋ ÙÔ˘ ÛËÌÂÈÒÓÂÈ fiÙÈ Â›Ó·È ··Ú·›ÙËÙÔ ÙÔ ÎfiÌÌ· Ó· Û˘Ì‚¿ÏÂÈ ÂÓÂÚÁ¿ Î·È ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈο ÛÙË ‰È·ÌfiÚʈÛË Ù˘ ΢‚ÂÚÓËÙÈ΋˜ ÔÏÈÙÈ΋˜ ̤ۈ ÙÂÎÌËÚÈˆÌ¤ÓˆÓ ÚÔÙ¿ÛÂˆÓ Ô˘ Û˘Ì‚¿ÏÏÔ˘Ó ÛÙËÓ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈ΋ ÚÔÒıËÛË ÙÔ˘ ΢‚ÂÚÓËÙÈÎÔ‡ ¤ÚÁÔ˘ Î·È ·ÔÙÚ¤Ô˘Ó ÙËÓ Î·ı‹ÏˆÛË Î·È ÙËÓ ·ÎÈÓËÛ›·. ΔÔ ¶∞™√∫ ÂÓ fi„ÂÈ ÙȘ ¿ÊÈ͢ ÙˆÓ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ Ù˘ ÙÚfiÈη˜ ÂÚÈ̤ÓÂÈ ÙȘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Û ۯ¤ÛË Ì ÙȘ ÂÎÎÚÂÌfiÙËÙ˜ Î·È ÂȉÈÎfiÙÂÚ·: ÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ÎÈÓËÙÈÎfiÙËÙ·˜ ÙˆÓ ‰ËÌÔÛ›ˆÓ ˘·ÏϋψÓ, ÙÔ ∂∂Δ∏¢∂, Ù· ˘ÂÚ¯Úˆ̤ӷ ÓÔÈÎÔ΢ÚÈ¿, ÙËÓ ÂÎÙ¤ÏÂÛË ÙÔ˘ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ ˆ˜ ÚÔ˜ Ù· ¤ÛÔ‰· Î·È ÙȘ ‰·¿Ó˜, ÙȘ Ú˘ıÌ›ÛÂȘ ÙˆÓ ÔÊÂÈÏÒÓ ÚÔ˜ Ù· ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈο Ù·Ì›·.

ª˘ÛÙÈ΋ Û˘Ó¿ÓÙËÛË μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ - ∫Ô˘‚¤ÏË ª˘ÛÙÈ΋ Û˘Ó¿ÓÙËÛË Â›¯·Ó ÙËÓ ¶¤ÌÙË Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ ∂˘.μÂÓÈ˙¤ÏÔ˜ Î·È Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¢∏ª∞ƒ º. ∫Ô˘‚¤Ï˘, ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ·fi ÙË Û˘ÁÎÚfiÙËÛË Ù˘ ÙÚÈÎÔÌÌ·ÙÈ΋˜ ΢‚¤ÚÓËÛ˘. Ÿˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó Δ· ¡¤·, ÛÙÔ Ú·ÓÙ‚ԇ μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ Î·È ∫Ô˘‚¤ÏË Û˘˙ËÙ‹ıËÎ·Ó fiÏ· Ù· “·ÓÔȯٿ ı¤Ì·Ù·” , Ô Î·Ï‡ÙÂÚÔ˜ Û˘ÓÙÔÓÈÛÌfi˜ ÙÔ˘˜ ÂÓÙfi˜ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘, Ô Î˘‚ÂÚÓËÙÈÎfi˜ ·Ó·Û¯ËÌ·ÙÈÛÌfi˜, Ë ∫ÂÓÙÚÔ·ÚÈÛÙÂÚ¿ Î·È ÔÈ Û¯¤ÛÂȘ ÙˆÓ ‰‡Ô ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ. π‰È·›ÙÂÚÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ Ë ı¤ÛË Ô˘ ‰È·Ù˘ÒıËΠÁÈ· ÙÔ ¯·Ú¿ÙÛÈ ÛÙÔ˘˜ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÔ‡˜ Ù˘ ¢∂∏ ηıÒ˜ Ô Î. ∫Ô˘‚¤Ï˘ η٤ÛÙËÛ ۷ʤ˜ fiÙÈ Ë ¢∏ª∞ƒ ‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· „ËÊ›ÛÂÈ ÙËÓ ·Ú¿Ù·Û‹ ÙÔ˘ Î·È ÙÔ 2013, ÂÓÒ ‹‰Ë Î·È Ô Î. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˜ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÙˆÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ ·Ú¯ËÁÒÓ ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ Ù¿ÛÛÂÙ·È ˘¤Ú ÙÔ˘ ÂÓÈ·›Ô˘ Ù¤ÏÔ˘˜ ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ.

ª·Ú·ıÒÓÈ· Û‡ÛÎÂ„Ë ÙÔ˘ ¶Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡ Î. ∞ÓÙÒÓË ™·Ì·Ú¿ Ì ÙÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi ÂÈÙÂÏÂ›Ô Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ÛÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠ·fi ÙȘ 18.40 ̤¯ÚÈ ÙȘ 23.20 ÙÔ ‚Ú¿‰˘ Ù˘ ¶¤ÌÙ˘, Ì ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ ÙËÓ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· ÁÈ· ÙȘ ‰È·Ú·ÁÌ·Ù‡ÛÂȘ Ì ÙËÓ ÙÚfiÈη. ∏ Û‡ÛÎÂ„Ë ˘fi ÙÔÓ Î. ∞ÓÙÒÓË ™·Ì·Ú¿ Û˘ÓÂÎÏ‹ıË ÂÎÙ¿ÎÙˆ˜ ÛÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Î. °È¿ÓÓË ™ÙÔ˘ÚÓ¿Ú· Ì ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘ ȉ›Ô˘, ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ ∂ÚÁ·Û›·˜ Î. °È¿ÓÓË μÚÔ‡ÙÛË Î·È Û‡ÛÛˆÌÔ˘ ÙÔ˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡ ÂÈÙÂÏ›Ԣ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘. √ Î. μÚÔ‡ÙÛ˘ ·Ô¯ÒÚËÛ ÛÙȘ 20.30. “¶Ú¤ÂÈ Ó· Ù· ¤¯Ô˘Ì ϋÍÂÈ ÚÈÓ ÙȘ 12 ∞ÚÈÏ›Ô˘, fiÏ· ı· Ù· ÂÙ‡-

ª¿ÚÙÈÔ) Î·È 6 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ Û˘ÓÔÏÈο ÁÈ· ÙÔ ÚÒÙÔ ÙÚ›ÌËÓÔ ÙÔ˘ 2013. ™Ùfi¯Ô˜ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Â›Ó·È Ï¿‚ÂÈ ÙÔ Ú¿ÛÈÓÔ Êˆ˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÎÙ·Ì›Â˘ÛË ÙˆÓ ‰fiÛÂˆÓ ÛÙÔ Eurogroup Ù˘ 12˘ ∞ÚÈÏ›Ô˘ ÛÙËÓ πÚÏ·Ó‰›· Î·È ·Ì¤Ûˆ˜ ÌÂÙ¿ ÛÂ Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÙÔ˘ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ÙÔ˘ ¢¡Δ.

∂› Ù¿ËÙÔ˜ fiÏ· Ù· ˙ËÙ‹Ì·Ù· ÂÓ fi„ÂÈ ¿ÊÈ͢ Ù˘ ÙÚfiÈη˜

™‡ÛÎÂ„Ë ÔÏÈÙÈÎÒÓ ·Ú¯ËÁÒÓ ÛÙȘ 3 ∞ÚÈÏ›Ô˘ Ì›· ÁÂÓÈÎfiÙÂÚË ·ÚÓËÙÈ΋ „˘¯ÔÏÔÁ›· ·ÏÏ¿ ÁÈ· fiÏË ÙËÓ ∂˘ÚÒË”, ›Â, ÚÔÛ¤ıÂÛ ˆÛÙfiÛÔ ˆ˜ ˘‹ÚÍ ·fiÏ˘ÙË ËÚÂÌ›· ÛÙȘ ÙÚ¿Â˙˜ ÛÙËÓ ∫‡ÚÔ Î·È fiÏ· ‹Á·Ó ηϿ.

∞£∏¡∞, 29.

ª∂ ÙÔ˘˜ ∂˘¿ÁÁÂÏÔ μÂÓÈ˙¤ÏÔ Î·È

ºÒÙË ∫Ô˘‚¤ÏË Û˘Ó·ÓÙ¿Ù·È ÙËÓ ÂfiÌÂÓË Â‚‰ÔÌ¿‰· Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ÂÓ fi„ÂÈ ¿ÊÈ͢ Ù˘ ÙÚfiÈη˜, Î·È ˘fi ÙÔ ‚¿ÚÔ˜ ÙˆÓ ‰Ú·Ì·ÙÈÎÒÓ ÂÍÂÏ›ÍÂˆÓ ÛÙËÓ ∫‡ÚÔ. √È ÙÚÂȘ ÔÏÈÙÈÎÔ› ·Ú¯ËÁÔ› ı· Û˘Ó·ÓÙËıÔ‡Ó ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ΔÂÙ¿ÚÙË 3 ∞ÚÈÏ›Ô˘. ΔËÓ ¶¤ÌÙË Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ÌÂÙ¤‚Ë ·ÈÊÓȉȷÛÙÈο ÛÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ, fiÔ˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠ̷ڷıÒÓÈ· Û‡ÛÎÂ„Ë ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· Ù˘ Â›Û΄˘ Ù˘ ÙÚfiÈη˜ ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË Â‚‰ÔÌ¿‰·. ∏ ÙÚfiÈη ı· ÂÈÛÙÚ¤„ÂÈ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· ÁÈ· Ó· Û˘Ó¯›ÛÂÈ ÙȘ Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ Ì ÙȘ ÂÏÏËÓÈΤ˜ ·Ú¯¤˜ ̤۷ ÛÙËÓ ÚÒÙË Â‚‰ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ ∞ÚÈÏ›Ô˘. ∞ÓÒÙ·ÙË Î˘‚ÂÚÓËÙÈ-

ª¤Ûˆ Ù˘ ¢∂∏ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ Î·È ÙÔ 2013

∞£∏¡∞ ,29.

ª∂™ø Ù˘ ¢∂∏ ı· ÂÈÛÚ¿ÙÙÂ-

Ù·È Î·È ÙÔ 2013 ÙÔ ¯·Ú¿ÙÛÈ, fiˆ˜ ÚÔ·Ó‹ÁÁÂÈÏ -̤۷ ·fi ÙÔÓ ∞lpha 989- Ô ™›ÌÔ˜ ∫‰›ÎÔÁÏÔ˘. “°È· ÙË ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘ 2013 ÙÔ ¯·Ú¿ÙÛÈ ı· Â›Ó·È ·ÈÛıËÙ¿ ¯·ÌËÏfiÙÂÚÔ, Ô ÙÚfiÔ˜ ›Ûڷ͢ ı· Â›Ó·È Ì¿ÏÏÔÓ Ô ›‰ÈÔ˜” , ›Â Ô Î˘‚ÂÚÓËÙÈÎfi˜ ÂÎÚfiÛˆÔ˜. ∫·È ÚfiÛıÂÛÂ: “∏ ‰¤ÛÌ¢ÛË Ì·˜ ‹Ù·Ó fiÙÈ ı· Â›Ó·È ·ÈÛıËÙ¿ ¯·ÌËÏfiÙÂÚÔ ÙÔ ¯·Ú¿ÙÛÈ ÁÈ· ÙÔ 2013, Ô ÙÚfiÔ˜ ›Ûڷ͢ Ì¿ÏÏÔÓ ı· Â›Ó·È Ô ›‰ÈÔ˜. ΔÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi Â›Ó·È fiÛÔ ÏËÚÒÓÂȘ Î·È fi¯È ÙÔ ˆ˜ ÏËÚÒÓÂȘ” . ∞Í›˙ÂÈ Ó· ÛËÌÂȈı› fiÙÈ ÓˆÚ›ÙÂÚ·, ÂÚˆÙËı›˜ Û¯ÂÙÈο, Ô °. ™ÙÔ˘ÚÓ¿Ú·˜ ›¯Â ÂÈ fiÙÈ ÙÔ ÂÓÈ·›Ô Ù¤ÏÔ˜ ÁÈ· Ù· ·Î›ÓËÙ·, ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ·ÎfiÌ· ˘fi Û˘˙‹ÙËÛË. °È· ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ Ó¤ˆÓ ̤ÙÚˆÓ: “Ÿ¯È ‰Â Ì·˜ ·ÓËÛ˘¯Â› Ë Èı·ÓfiÙËÙ· Ó¤ˆÓ ̤ÙÚˆÓ, ‰ÂÓ ı· ˘¿ÚÍÔ˘Ó. £· ‚·ıÌÔÏÔÁËıԇ̠ıÂÙÈο ÛÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô ÙˆÓ ÚÔfi‰ˆÓ Î·È ÛÙÔ˘˜ ÛÙfi¯Ô˘˜ Ì·˜ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿Î·Ì„Ë Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜” , ÙfiÓÈÛÂ. ÀÔÛÙ‹ÚÈÍ fiÙÈ Â›Ó·È ˘ÁȤ˜ ÙÔ ÙÚ·Â˙ÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î·È Î¿ÏÂÛ ÙÔ ™Àƒπ∑∞ Ó· ÙÔÔıÂÙËı› ÁÈ· ÙË ı¤ÛË Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ÛÙËÓ Â˘Úˆ˙ÒÓË. “Œ¯Ô˘Ì ıˆÚ·Î›ÛÂÈ ÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ÙÚ·Â˙ÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· Ì ÙÔÓ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ÙÚfiÔ Î·È ÚÔÏ¿‚·Ì ٷ ¯ÂÈÚfiÙÂÚ·. ∏ ÂÓۈ̿وÛË ÙˆÓ Î˘ÚÈ·ÎÒÓ ÙÚ·Â˙ÒÓ ÛÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· ÚÔ¯ˆÚ¿ÂÈ Ôχ ηϿ. Œ¯Ô˘Ì ¿ÚÂÈ ÙÔ ÔÛfi ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·ÎÂÊ·Ï·ÈÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ÙÚ·Â˙ÒÓ Ì·˜” , ›Â. °È· ÙÔ Áη˙¿ÎÈ ÛÙÔ Û›ÙÈ ÙÔ˘ ·‰ÂÚÊÔ‡ ÙÔ˘: “ΔËÓ ÚÒÙË ÊÔÚ¿ Ô˘ ¤ÁÈÓ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍ·Ó fiÙÈ Î·Ù¿ Ï¿ıÔ˜ ›ÛÙ„·Ó ˆ˜ Â›Ó·È ‰ÈÎfi˜ ÌÔ˘ ¯ÒÚÔ˜ Î·È fiÙÈ ‰Â ı· Â·Ó·Ï·Ì‚·ÓfiÙ·Ó ¤Ó· Ù¤ÙÔÈÔ ÎÚÔ‡ÛÌ·. ∂›Ó·È Â͈ÊÚÂÓÈÎfi Ë ÛÙÔ¯ÔÔ›ËÛË Û˘ÁÁÂÓÈÎÒÓ ÚÔÛÒˆÓ, Â›Ó·È Ê·ÛÈÛÙÈΤ˜ Ú·ÎÙÈΤ˜” . °È· “ÎÔ‡ÚÂÌ·” Î·È ™Àƒπ∑∞: “¢Â ı· ˘¿ÚÍÂÈ ˙‹ÙËÌ· ÎÔ˘Ú¤Ì·ÙÔ˜ ÙˆÓ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ Î·Ù·ı¤ÛˆÓ, ·Ó·ÚˆÙÈ¤Ì·È ÁÈ·Ù› ÂÁ›ÚÂÈ Ù¤ÙÔÈÔ ı¤Ì· Ô ™Àƒπ∑∞; ∂›‰·Ì ӷ ·ÓÙ·ÏÏ¿ÛÛÔÓÙ·È ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ı¤ÛÂȘ ’’˘¤Ú’’ Î·È ’’ηٿ’’ ÙÔ˘ Â˘Úˆ, ÔÈ· Â›Ó·È ÂÈÙ¤ÏÔ˘˜ Ë ı¤ÛË ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞; √È Ï·˚ΛÛÙÈΘ ÚËÙÔÚ›˜ ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞ Â›Ó·È ÂÈΛӉ˘Ó˜. ΔÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ Ó· Û˘ÌʈӋÛÔ˘Ó ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ Ó· ͤÚÔ˘Ì Û ÔȘ ı¤ÛÂȘ ··ÓÙ¿Ì οı ÊÔÚ¿” , η٤ÏËÍÂ.

∂¡∞ƒ•∏ π∞Δƒ∂π√À

¡π∫√§∞√À °. ∞Ãπ§§∂∞™ MD, MSc ∞°°∂π√Ã∂πƒ√Àƒ°√™

Master Of Endovascular Techniques ¶ÚfiÙ˘Ô π·ÙÚÂ›Ô ∞ÚÙËÚÈ·ÎÒÓ Î·È ºÏ‚ÈÎÒÓ ¶·ı‹ÛÂˆÓ Î‹ ËÁ‹ Ô˘ ÌÂÙ›¯Â ÛÙËÓ Û˘Ó¿ÓÙËÛË ‰‹ÏˆÛ ˆ˜ ÛÙÔ Â›ÎÂÓÙÚÔ ‚Ú¤ıËÎ·Ó ÙÚ›· ı¤Ì·Ù·: ∏ ÂÎÙ¤ÏÂÛË ÙÔ˘ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡, Ù· ÏËÍÈÚfiıÂÛÌ· ¯Ú¤Ë ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘ ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ȉÈÒÙ˜ Î·È Ë ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· ÂÓ fi„ÂÈ Ù˘ ¤Ï¢Û˘ Ù˘ ÙÚfiÈη.

°È· ÙȘ Â·Ê¤˜ Ì ÙËÓ ÙÚfiÈη Ë ›‰È· ËÁ‹ ÙfiÓÈÛ ˆ˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ηٷϋÍÔ˘Ó ÔÈ ‰È·Ú·ÁÌ·Ù‡ÛÂȘ ÚÈÓ ·fi ÙȘ 12 ∞ÚÈÏ›Ô˘, ÔfiÙÂ Û˘Ó‰ÚÈ¿˙ÂÈ ÙÔ Eurogroup ÛÙËÓ πÚÏ·Ó‰›·. “ŸÏ· ı· Ù· ÂÙ‡¯Ô˘Ì” , ÛËÌ›ˆÛÂ. “ª·˜ ÓÔÈ¿˙ÂÈ Ë ·Ô‰¤ÛÌ¢ÛË Ó·

Êı¿ÓÂÈ ÛÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌ›·” , ‰‹ÏˆÛ ÁÈ· ÙȘ ÏËÍÈÚfiıÂÛ̘ ÔÊÂÈϤ˜ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘. ™Â ÂÚÒÙËÛË ÁÈ· ÙËÓ ∫‡ÚÔ ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛ ˆ˜ Â›Ó·È Ôχ ÓˆÚ›˜ Ó· ÂÎÙÈÌËıÔ‡Ó ÔÈ ÂÈÙÒÛÂȘ ·fi ÙȘ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ ÛÙËÓ ∫‡ÚÔ. “ΔÔ Û›ÁÔ˘ÚÔ Â›Ó·È fiÙÈ ˘¿Ú¯ÂÈ

ñ ∞ÁÁÂȷ΋ Î·È ∂Ó‰·ÁÁÂȷ΋ ÃÂÈÚÔ˘ÚÁÈ΋ ñ æËÊÈ·Îfi˜ ∞ÁÁÂÈÔÁÚ·ÊÈÎfi˜ ŒÏÂÁ¯Ô˜ ñ Triplex ∞ÁÁ›ˆÓ ñ ∫ÔÈÏȷ΋ Î·È ıˆÚ·ÎÈ΋ ·ÔÚÙ‹-·Ó¢ڇÛÌ·Ù· ñ ∫·ÚˆÙ›‰Â˜ ñ ¶ÂÚÈÊÂÚÈ΋ ·ÔÊÚ·ÎÙÈ΋ ·ÚÙËÚÈÔ¿ıÂÈ· ñ √ȉ‹Ì·Ù· οو ¿ÎÚˆÓ - ÎÈÚÛÔ› - ¢ڢ·ÁÁ›˜ μ√§√™ 28˘ √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ 122-°ÎÏ·‚¿ÓË Δ.∫. 38221 ΔËÏ.: 24210 76265, Fax: 24210 76245 ∫ÈÓ.: 6974007056 e-mail: nikolaouax@gmail.com


¶ÔÏÈÙÈ΋ 8 ∞£∏¡∞, 29.

¶ƒ√™øƒπ¡∞ “ÊÚ¤ÓÔ” ¤‚·Ï ÙÔ

™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Ù˘ ∂ÈÎÚ·Ù›·˜ ÛÙËÓ ·ÔÎÚ·ÙÈÎÔÔ›ËÛË Ù˘ ∫·ÛÛÈfi˘, ÏfiÁˆ ÂÓfi˜ Ó·˘ÙÈÎÔ‡ Ô¯˘ÚÔ‡. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙËÓ ÂÎÌÂÙ¿ÏÏ¢ÛË Ù˘ ÔÔ›·˜ ¤¯ÂÈ ‹‰Ë ·Ú·¯ˆÚ‹ÛÂÈ Û ȉÈÒÙË ÙÔ Δ∞π¶∂¢, ÂÚÈÏ·Ì‚·ÓfiÙ·Ó Ë ı¤ÛË ÂÓfi˜ Ó·˘ÙÈÎÔ‡ Ô¯˘ÚÔ‡ Ô˘ ¤ÚÂ ӷ ÌÂÙ·ÊÂÚı›. ŸÌˆ˜ ÛÙÔ ¶ÚÔ‰ÚÈÎfi ¢È¿Ù·ÁÌ· Ô˘ ÂͤٷÛ ÙÔ ™Ù∂ ‰ÂÓ ·Ó·ÊÂÚfiÙ·Ó Ë Ó¤· ı¤ÛË ÙÔ˘, ÔÈ ‰ÈηÛÙ¤˜ ·ÔÊ¿ÓıËÎ·Ó fiÙÈ ‰ÂÓ ÙËÚÂ›Ù·È Ë ÓÔÌÈÌfiÙËÙ· Î·È ¤ÙÛÈ ÌÏfiÎ·Ú·Ó ÙËÓ Â¤Ó‰˘ÛË. ΔÒÚ· ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó¤Ô ¶ÚÔ‰ÚÈÎfi ¢È¿Ù·ÁÌ· ÁÈ· ÙË ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ÙÔ˘ Ô¯˘ÚÔ‡ ÂÎÙfi˜ Ù˘ ∫·ÛÛÈfi˘. ΔËÓ ›‰È· ÒÚ·, “Áο˙È” ·Ù¿ÂÈ ÙÔ Δ·ÌÂ›Ô ∞ÍÈÔÔ›ËÛ˘ Ù˘ ÂÚÈÔ˘Û›·˜ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘ ÁÈ· ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË Î¿ÔÈˆÓ ·ÔÎÚ·ÙÈÎÔÔÈ‹ÛˆÓ, fiˆ˜ ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ÁÈ· ÙËÓ ·ÍÈÔÔ›ËÛË Ì·Ú›ÓˆÓ Î·È ÏÈ̤ӈÓ, ηıÒ˜ οÔȘ ¿ÏϘ ¤¯Ô˘Ó ÌϤÍÂÈ ÛÙ· ÁÚ·Ó¿˙È· Ù˘ ÁÚ·ÊÂÈÔÎÚ·Ù›·˜. ΔÔ Ï¿ÓÔ Â›Ó·È Ó· ·Ú·¯ˆÚËıÔ‡Ó ÁÈ· 40 ¯ÚfiÓÈ· Û˘ÓÔÏÈο 46 Ì·Ú›Ó˜. ◊‰Ë ÂÙÔÈÌ¿˙ÂÙ·È Ô ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi˜ ÁÈ· ÙÔ ÚÒÙÔ ·Î¤ÙÔ Ô˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÙȘ Ì·Ú›Ó˜ Û ÕÏÈÌÔ, ⁄‰Ú·, ¶fiÚÔ, ¡¤· ∂›‰·˘ÚÔ. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ Û¯Â‰È·ÛÌfi, ÚԂϤÂÙ·È Ó· ¤¯Ô˘Ó ÂÚ¿ÛÂÈ Û ȉÈÒÙ˜ ÙÔ˘˜ ÂfiÌÂÓÔ˘˜ 6-8 Ì‹Ó˜. ∞ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó ÌÂÌÔӈ̤ÓÔÈ ‰È·ÁˆÓÈÛÌÔ› ÁÈ· ÙȘ Ì·Ú›Ó˜ Û §·‡ÚÈÔ, ∞ÚÁÔÛÙfiÏÈ, ¶‡ÏÔ, ÛÔ, Î·È ∞Ú¤ÙÛÔ˘. Ÿˆ˜ ‰‹ÏˆÛÂ Ë ˘Ô˘ÚÁfi˜ ΔÔ˘ÚÈÛÌÔ‡ ŸÏÁ· ∫ÂÊ·ÏÔÁÈ¿ÓÓË, “·Ú¤¯Ô˘Ì ·Ì¤ÚÈÛÙ· ÙËÓ Û˘Ó‰ÚÔÌ‹ Ì·˜ ÛÙÔ ¤ÚÁÔ Î·È ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÙÔ˘ Δ∞π¶∂¢ ‰È·ÛÊ·Ï›˙ÔÓÙ·˜ Ì οı ηÓÔÓÈÛÙÈÎfi ‹ ÓÔÌÔıÂÙÈÎfi ÙÚfiÔ Â›Ù ÌÂ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˜ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›Â˜ ›Ù ·Ú¤¯ÔÓÙ·˜ Ù¯ÓÔÁÓˆÛ›·, ÙȘ Û˘Óı‹Î˜ ÔÌ·Ï‹˜ ‰È·‰Èηۛ·˜ ·Ú·¯ÒÚËÛ˘ Ù˘ ÂÎÌÂÙ¿ÏÏ¢Û˘ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ Ì·Ú›ÓˆÓ Û ȉÈÒÙ˜ ÂÂÓ‰˘Ù¤˜” “√ ı·Ï¿ÛÛÈÔ˜ ÙÔ˘ÚÈÛÌfi˜ Â›Ó·È ¤Ó·˜ ·Ú¿ÁˆÓ Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ʤÚÂÈ ¿Ú· ¿Ú· Ôχ ÏÔ‡ÙÔ ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜. ªÔÚ› Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ı¤ÛÂȘ ÂÚÁ·Û›·˜, ÌÔÚ› Ó· ·ÔÚÚÔÊ‹ÛÂÈ ·Ó¤ÚÁÔ˘˜, ÌÔÚ› Ó· ‰ÒÛÂÈ ÂÏ›‰· ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·” › ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ Δ∞π¶∂¢, ™Ù¤ÏÈÔ˜ ™Ù·˘Ú›‰Ë˜. ™‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ̤¯ÚÈ ÙÒÚ· ÏËÚÔÊÔڛ˜, ȉȷ›ÙÂÚÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ¤¯Ô˘Ó ‰Â›ÍÂÈ ÌÂÁ¿Ï˜ ÂÙ·Èڛ˜ ·fi ÙÔ ∫·Ù¿Ú, ÙËÓ ΔÔ˘ÚΛ·, ÙȘ ∏ӈ̤Ó˜ ¶ÔÏÈÙ›˜ ·ÏÏ¿ Î·È ·fi Â˘Úˆ·˚Τ˜ ¯ÒÚ˜.

√È ÚÔÛÊÔÚ¤˜ ÁÈ· 6 ·Î›ÓËÙ· ΔËÓ ¶¤ÌÙË, ¿ÓÔÈÍ·Ó ÔÈ ÚÔÛÊÔÚ¤˜ ÁÈ· 6 ·Î›ÓËÙ· ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ‰ËÌÔÛ›Ô˘ ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi Î·È Ô Û¯ÂÙÈÎfi˜ ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi˜ ¤Ú·Û ÛÙËÓ ÙÂÏÈ΋ ÙÔ˘ Ê¿ÛË. ∫·Ù·Ù¤ıËÎ·Ó ÚÔÛÊÔÚ¤˜ ÁÈ· Ù· ·Î›ÓËÙ· Û §ÔÓ‰›ÓÔ, §Â˘ÎˆÛ›·, μÂÏÈÁÚ¿‰È Î·È μڢͤÏϘ, ÂÓÒ ‰ÂÓ ˘‹ÚÍ ÂӉȷʤÚÔÓ ÁÈ· ·˘Ù¿ ÛÂ Δ·ÛÎ¤Ó‰Ë Î·È §Ô˘ÌÏÈ¿Ó·. ∂Ó Ùˆ ÌÂٷ͇, Û ڈÛÈ΋ ÂÙ·ÈÚ›·, Û˘ÌÊÂÚfiÓÙˆÓ ÙÔ˘ ÔÌÔÁÂÓ‹ ÂȯÂÈÚËÌ·Ù›· π‚¿Ó ™·‚‚›‰Ë η٤ÏËÍ ÙÔ ÏÂÈÔ„ËÊÈÎfi ·Î¤ÙÔ Ù˘ ™∂∫∞¶, ÌÂÙ¿ Î·È ÙȘ ÂÁÁ˘‹ÛÂȘ ÙÔ˘ ÂȯÂÈÚËÌ·Ù›· ÁÈ· ‰È·Ù‹ÚËÛË ÙˆÓ 250 ı¤ÛÂˆÓ ÂÚÁ·Û›·˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ Î·ÓÒÓ Ù· ÂfiÌÂÓ· ÙÚ›· ¯ÚfiÓÈ·.

∞fi ÙÔ˘˜ oÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡˜ ÂÈÛ·ÁÁÂÏ›˜ ÌÂÙ¿ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ ¤Ú¢ӷ˜ Ô˘ ‰ÈÂÓ‹ÚÁËÛ·Ó

∂›ÎÂÈÓÙ·È ‰ÈÒÍÂȘ ÁÈ· ÙË Ï›ÛÙ· §·ÁοÚÓÙ ŒÓÙ·ÛË ÛÙËÓ ÚÔ·Ó·ÎÚÈÙÈ΋ ÌÂٷ͇ ¢ÈÒÙË Î·È ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÔÔ‡ÏÔ˘ ∞£∏¡∞, 29.

ÙËÓ ¿ÛÎËÛË ÔÈÓÈÎÒÓ ‰ÈÒÍÂˆÓ Û fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ Ù· ÌË ÔÏÈÙÈο ÚfiÛˆ· Ô˘ ÂÓÂÏ¿ÎËÛ·Ó ÛÙËÓ ˘fiıÂÛË Ù˘ “Ï›ÛÙ·˜ §·ÁοÚÓÙ” ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó ÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ Ë̤Ú˜ ÔÈ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÔ› ∂ÈÛ·ÁÁÂÏ›˜ ÌÂÙ¿ ÙÔ ¤Ú·˜ Ù˘ ¤Ú¢ӷ˜ Ô˘ ‰ÈÂÓ‹ÚÁËÛ·Ó. ∏ ¤Ú¢ӷ ÙˆÓ ‰‡Ô ∂ÈÛ·ÁÁÂϤˆÓ Ô˘ ÍÂΛÓËÛ ÙÔ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ ÊıÈÓfiˆÚÔ ÔÏÔÎÏËÚÒıËÎÂ Î·È Û‡Ìʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË Â‚‰ÔÌ¿‰· Ë ¿ÛÎËÛË ÔÈÓÈÎÒÓ ‰ÈÒ͈Ó.

◊‰Ë ‚¿ÛÂÈ ÙˆÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ Ù˘ ‰ÈÎÔÁÚ·Ê›· Ô˘ Û¯ËÌ·Ù›ÛÙËΠ¤¯ÂÈ ˘Ô‚ÏËı› Û¯ÂÙÈ΋ ·Ó·ÊÔÚ¿ ·fi ÙÔÓ ·Ó·ÏËÚˆÙ‹ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi ÂÈÛ·ÁÁÂϤ· ™‡ÚÔ ªÔ˘˙·Î›ÙË, ÛÙÔÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi ÂÈÛ·ÁÁÂϤ· °ÚËÁfiÚË ¶ÂfiÓË Ì ٷ Û˘ÌÂÚ¿ÛÌ·Ù· ÛÙ· ÔÔ›· ¤¯ÂÈ Î·Ù·Ï‹ÍÂÈ ÁÈ· ÙËÓ ÔÈÓÈ΋ ·ÍÈÔÏfiÁËÛË ÙˆÓ ÌË ÔÏÈÙÈÎÒÓ ÚÔÛÒˆÓ Ô˘ ÂÓÂÏ¿ÎËÛ·Ó Ì ÙÔÓ ¤Ó·Ó ‹ ÙÔÓ ¿ÏÏÔ ÙÚfiÔ ÛÙË ‰È·¯Â›ÚÈÛË Ù˘ Ï›ÛÙ·˜, Ë ÔÔ›· ·Ú¤ÌÂÈÓ Â› ۯ‰fiÓ 20 Ì‹Ó˜ ·Ó·ÍÈÔÔ›ËÙË. ÀÂÓı˘Ì›˙ÂÙ·È fiÙÈ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ÂÈÛ·ÁÁÂÏÈ΋˜ ¤Ú¢ӷ˜ ÎÏ‹ıËÎ·Ó Î·È Î·Ù¤ıÂÛ·Ó Ì ÙËÓ È‰ÈfiÙËÙ· ÙÔ˘ ˘fiÙÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ‰È¿Ú·ÍË ·‰ÈÎËÌ¿ÙˆÓ ÔÈ ÚÒËÓ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙÔ˘ ™¢√∂ πˆ¿ÓÓ˘ ∫·ÂϤÚ˘ Î·È πˆ¿ÓÓ˘ ¢ÈÒÙ˘, Ì›· ‰ÈÎËÁfiÚÔ˜ Î·È ÚÒËÓ Û˘ÓÂÚÁ¿Ùȉ· ÙÔ˘ Î. ¢ÈÒÙË Î·ıÒ˜ Î·È ÔÈ ÙÚÂȘ Û˘ÁÁÂÓ›˜ ÙÔ˘ Î. ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ Ù· ÔÓfiÌ·Ù· ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ··Ï›ÊÙËÎ·Ó ·fi ÙËÓ Â›Ì·¯Ë Ï›ÛÙ·. √ Î. ∫·ÂϤÚ˘ ÛÙȘ ¤ÁÁڷʘ ÂÍËÁ‹ÛÂȘ Ô˘ ·Ú¤‰ˆÛ ÛÙÔ˘˜ ∂ÈÛ·ÁÁÂÏ›˜ ÙfiÓÈ˙ ˆ˜ ‰ÂÓ ·Ú¤Ï·‚ ÔÙ¤ ·fi ÙÔÓ ÙfiÙ ˘Ô˘ÚÁfi °. ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ ÔÏfiÎÏËÚÔ ÙÔ „ËÊÈ·Îfi ˘ÏÈÎfi ·Ú¿ ÌfiÓÔ Ì›· Ï›ÛÙ· Ì ÙÔ˘˜ 20 ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˘˜ ηٷı¤Ù˜ Ì ÂÓÙÔÏ‹ Ó· ÂϤÁÍÂÈ ÙÔ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎfi ÙÔ˘˜ ÚÔÊ›Ï. √ Î. ¢ÈÒÙ˘ fiÙ·Ó ÂÎÏ‹ıË ˆ˜ ‡ÔÙÔ˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡˜ ÂÈÛ·ÁÁÂÏ›˜ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍ fiÙÈ ·ÓÙ¤ÁÚ·„ ÔÏfiÎÏËÚÔ ÙÔ ·Ú¯Â›Ô ÛÙȘ 8 πÔ˘Ï›Ô˘ ÙÔ˘ 2011 Î·È fiÙÈ ‰È¤ÁÚ·„ ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ÛÙÈοÎÈ. ø˜ ‡ÔÙÔÈ ÎÏ‹ıËÎ·Ó Î·È Î·Ù¤ıÂÛ·Ó Â›Û˘ Î·È ÔÈ ÙÚÂȘ Û˘ÁÁÂÓ›˜ ÙÔ˘ Î. ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ·ÚÓ‹ıËÎ·Ó ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ÔÈÓÈ΋ ÂÌÏÔ΋ ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ ˘fiıÂÛË. √È ÙÚÂȘ ›¯·Ó ÎÏËı› Ó· ‰ÒÛÔ˘Ó ÂÍËÁ‹ÛÂȘ ÁÈ· Ù· ηÎÔ˘ÚÁ‹Ì·Ù· Ù˘ ËıÈ΋˜ ·˘ÙÔ˘ÚÁ›·˜ Û ˘ÂÍ·ÁˆÁ‹ Î·È Ófiı¢ÛË ÂÁÁÚ¿ÊÔ˘ Ì ‚¿ÛË ÙȘ ÂÈ‚·Ú˘ÓÙÈΤ˜ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ÙÔ˘ ÓfiÌÔ˘ Â-

Ú› ηٷ¯Ú·ÛÙÒÓ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘, ÊÔÚÔ‰È·Ê˘Á‹, ͤÏ˘Ì· ‚ÚfiÌÈÎÔ˘ ¯Ú‹Ì·ÙÔ˜ Î·È ÁÈ· ÙÔ ÏËÌ̤ÏËÌ· Ù˘ ËıÈ΋˜ ·˘ÙÔ˘ÚÁ›·˜ Û ·Ú¿‚·ÛË Î·ı‹ÎÔÓÙÔ˜. ∫·È ÔÈ ÙÚÂȘ ˘ÔÛÙËÚ›˙Ô˘Ó fiÙÈ ÔÈ Î·Ù·ı¤ÛÂȘ ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ ÂÏ‚ÂÙÈ΋ ÙÚ¿Â˙· HSBC ‹Ù·Ó ÓfiÌÈ̘, ÊÔÚÔÏÔÁË̤Ó˜ Î·È ‰ÈηÈÔÏÔÁÔ‡ÓÙ·Ó ·fi Ù· ÂÈÛÔ‰‹Ì·Ù¿ ÙÔ˘˜.

¢ÈÒÙ˘ KˆÓÛÙ·ÓÙÔÔ‡ÏÔ˘ ∂Í·ÓÙÏË̤ÓÔ˜ ÌÂÙ¿ ·fi 4 ̤Ú˜ ηٿıÂÛË ÛÙËÓ ¶ÚÔ·Ó·ÎÚÈÙÈ΋ ∂ÈÙÚÔ‹ ‰‹ÏˆÛÂ Ô ÚÒËÓ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙÔ˘ ™¢√∂ Î·È ÚÔÂȉÔÔ›ËÛ ˆ˜ ı· ÂÈηÏÂÛÙ› ÏfiÁÔ˘˜ ˘Á›·˜ ÁÈ· Ó· ·ÔʇÁÂÈ ÙËÓ ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ Ù·Ï·ÈˆÚ›·. √È ‰ËÏÒÛÂȘ ¢ÈÒÙË ÂÍfiÚÁÈÛ·Ó ÙË ∑ˆ‹ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÔÔ‡ÏÔ˘ Ô˘ ·Ó¤‚·Û ÙÔ˘˜ ÙfiÓÔ˘˜ ÂÓÒ ˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÈο Âȯ›ÚËÛ ӷ ·-

ڤ̂ÂÈ Ô ÃÚ. ª·ÚÎÔÁÈ·ÓÓ¿Î˘. ΔÂÏÈο Ë ∂ÈÙÚÔ‹ ·ÔÊ¿ÛÈÛ ӷ ÂÍÂÙ·ÛÙÔ˘Ó Î·Ù ·ÓÙÈ·Ú¿ÛÙ·ÛË ÔÈ Î‡ÚÈÔÈ ª›Î·˜ Î·È ¢ÈÒÙ˘ ÙËÓ ¢Â˘Ù¤Ú· ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ‰È·ÈÛÙÒÛÔ˘Ó ÔÈfi˜ ϤÂÈ ÙËÓ ·Ï‹ıÂÈ·. ÷ڷÎÙËÚÈÛÙÈÎÔ› Â›Ó·È ÔÈ ‰È¿ÏÔÁÔÈ: ¢ÈÒÙ˘: ∞, ·ÚÈ ¶Úfi‰ÚÂ, ÌÂ Û˘Á¯ˆÚ›ÙÂ. ªÂ fiÏÔ ÙÔ Û‚·ÛÌfi, ‰ÂÓ ı· ÌÔÚ¤Ûˆ. ◊ ÙÂÏÂÈÒÓÔ˘Ì ·fi„ ‹ ·ÏÏÈÒ˜ ‰ÂÓ ı· Â·Ó¤Ïıˆ. ™·˜ ÙÔ Ï¤ˆ. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÔÔ‡ÏÔ˘: °È·Ù›, ·ÚÈ ¢ÈÒÙË; ¢ÈÒÙ˘: Œ¯ˆ ÂÍ·ÓÙÏËı›. £· ÂÈηÏÂÛÙÒ ÏfiÁÔ˘˜ ˘Á›·˜. £· Ìˆ ÛÙÔ ÓÔÛÔÎÔÌ›Ô. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÔÔ‡ÏÔ˘: ∫‡ÚÈ ¢ÈÒÙË, ÌÈÛfi ÏÂÙfi ÙÒÚ·. ¢ÈÒÙ˘: ¢ÂÓ ÙÔ Û˘˙ËÙÒ. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÔÔ‡ÏÔ˘: ª·, ‰ÂÓ Û·˜ ÚˆÙ¿ ηÓ›˜. ∂‰Ò ›ÛÙ ̿ÚÙ˘Ú·˜. ∂Û›˜ fiÙ·Ó ¯ÚÂÈ¿ÛÙËÎÂ, ÂÍÂÙ¿˙·Ù ...

¢ÈÒÙ˘: √‡Ù ÎÚ·ÙÔ‡ÌÂÓÔ˜ ›̷È, fï˜. ª¿ÚÙ˘Ú·˜ ›̷È. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÔÔ‡ÏÔ˘: ∂›ÛÙ ̿ÚÙ˘Ú·˜. ŸÙ·Ó ¯ÚÂÈ¿ÛÙËÎÂ, ÂÍÂÙ¿ÛÂÙÂ Î·È Î·ÙËÁÔÚÔ˘Ì¤ÓÔ˘˜ Î·È Î·ÙËÁÔÚÔ‡ÌÂÓÔ ÛÂ Û˘Óı‹Î˜ ÂÓÙ·ÙÈ΋˜ Û ÓÔÛÔÎÔÌÂ›Ô ÁÈ· fiÛÔ ¯ÚÂÈ¿ÛÙËÎÂ. ¢ÈÒÙ˘: ∂‰Ò ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Î›Ó‰˘ÓÔ˜ ÂÎ Ù˘ ·Ó·‚ÔÏ‹˜ Î·È ÂÓ ¿ÛË ÂÚÈÙÒÛÂÈ, ‰ÂÓ ÌÔÚ›Ù ӷ ÂÍÂÙ¿˙ÂÙ ̤¯ÚÈ ı·Ó¿ÙÔ˘. ¢ËÏ·‰‹, Ë ·˘ÙÔı˘Û›· ‰ÂÓ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È ÛÙ· ηı‹ÎÔÓÙ· ÙÔ˘ Ì¿ÚÙ˘Ú·. ∫·ı‹ÎÔÓ ·ÏËı›·˜ ¤¯ÂÈ, ·˘ÙÔı˘Û›·˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ. ¢È·Ì·ÚÙ‡ÚÔÌ·È fiÙÈ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ˆ Úfi‚ÏËÌ· ˘Á›·˜. ∏ ›ÂÛ‹ ÌÔ˘ ‰ÂÓ Í¤Úˆ fiÛË Â›Ó·È ÙÒÚ·. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÔÔ‡ÏÔ˘: ¢ÂÓ ÌÔÚ›Ù ӷ ϤÙÂ: “¢ÂÓ ı· Â·Ó¤Ïıˆ” . ∂›Ó·È ¿ÚÓËÛË Ì·ÚÙ˘Ú›·˜, ÌÂ Û˘Á¯ˆÚ›ÙÂ. ¢ÈÒÙ˘: ∞ÎÔ‡ÛÙÂ, ÂÂȉ‹ ¤¯ˆ ·ÎÔ‡ÛÂÈ ÔÏÏ¿ Î·È ·fi ‰È¿ÊÔÚÔ˘˜ “Â͢Ó¿Îˉ˜” ÓÔÌÈÎÔ‡˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘

249, Ó· Û·˜ ˆ ÌfiÓÔ... ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÔÔ‡ÏÔ˘: ™Â ÔÈfiÓ ÙÔ ·¢ı‡ÓÂÙ ·˘Ùfi; ΔÔ “Â͢Ó¿Îˉ˜” Û ÔÈfiÓ ÙÔ ·¢ı‡ÓÂÙÂ; Δ· Ó‡̷ٷ Ô͇ÓıËÎ·Ó Î·È ÌÂٷ͇ ª·ÚÎÔÁÈ·ÓÓ¿ÎË - ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÔÔ‡ÏÔ˘ fiÙ·Ó Ô ¶Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¶ÚÔ·Ó·ÎÚÈÙÈ΋˜ Âȯ›ÚËÛ ӷ ‚ÚÂÈ Ï‡ÛË...: ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÔÔ‡ÏÔ˘: ∫‡ÚÈ ª·ÚÎÔÁÈ·ÓÓ¿ÎË, ÌÈÛfi ÏÂÙfi. ª·ÚÎÔÁÈ·ÓÓ¿Î˘: ¢ÂÓ Â›Ì·È Ô Î. ª·ÚÎÔÁÈ·ÓÓ¿Î˘, Â›Ì·È Ô Î‡ÚÈÔ˜ ¶Úfi‰ÚÔ˜. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÔÔ‡ÏÔ˘: ∫·È Î. ª·ÚÎÔÁÈ·ÓÓ¿Î˘ ›ÛÙÂ. ª·ÚÎÔÁÈ·ÓÓ¿Î˘: ∫‡ÚÈÔ˜ ¶Úfi‰ÚÔ˜ Â›Ì·È Â‰Ò ¤Ú·. ∫‡ÚÈÔ ¶Úfi‰ÚÔ ı· Ì ·ÔηÏ›ÙÂ... ∂ÁÒ ¤Î·Ó· Ì›· ÚfiÙ·ÛË, ·ÎÔ‡ÛÙ ÌÂ. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÔÔ‡ÏÔ˘: ∑ËÙ‹Û·Ù ÙËÓ ¿‰ÂÈ¿ ÌÔ˘ Ó· Ì ‰È·Îfi„ÂÙÂ, Û·˜ ›· ‰ÂÓ ¤¯ˆ ·ÓÙ›ÚÚËÛË. ª·ÚÎÔÁÈ·ÓÓ¿Î˘: ∂, ÌË Û·˜ ˙ËÙ‹Ûˆ Î·È ÙËÓ ¿‰ÂÈ· Ó· ÌÈÏ‹Ûˆ. ªÂ ·Ú¤Ì‚·ÛË ª·ÚÎÔÁÈ·ÓÓ¿ÎË Ô Ì¿ÚÙ˘Ú·˜ ı· ͷӷηٷı¤ÛÂÈ ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· Ù˘ ¢Â˘Ù¤Ú·˜: ª·ÚÎÔÁÈ·ÓÓ¿Î˘: ∞Ê‹ÛÙ Ì ӷ χۈ ÙÔ Úfi‚ÏËÌ·. ¶fiÛË ÒÚ· ÓÔÌ›˙ÂÙ ñηٿ ÙËÓ ¿Ô„‹ Û·˜- fiÙÈ ı¤ÏÂÙ ӷ ÌÈÏ‹ÛÂÙ ·fi„Â, Ó· ÚˆÙ‹ÛÂÙ ·fi„Â; ¶fiÛ˜ ÒÚ˜; ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÔÔ‡ÏÔ˘: ΔÔ ÚÒÙÔ ÙÔ ÔÔ›Ô ¤¯ˆ Ó· ˆ, Â›Ó·È fiÙÈ ¤¯ˆ ·ÎfiÌ· ·ÚÎÂÙ¤˜ ÂÚˆÙ‹ÛÂȘ, ·ÚÎÂÙ‹ ÒÚ·. ¢ÈÒÙ˘: ∂ÁÒ ‰ÂÓ ÌÔÚÒ... ª·ÚÎÔÁÈ·ÓÓ¿Î˘: ∫‡ÚÈ ̿ÚÙ˘˜ ı¤Ïˆ Ó· ÌÔ˘ ›ÙÂ, ·Ï¿ ÔÈ· ̤ڷ Î·È ÂÛ›˜ Â͢ËÚÂÙ›ÛÙÂ Î·È ·fi ¿Ô„Ë Ó· ¤¯ÂÙ ̛· ËÚÂÌ›· ϤÔÓ ‰ÈfiÙÈ Î·Ù·Ï·‚·›Óˆ... ¢ÈÒÙ˘: ¢ÂÓ Í¤Úˆ fiÛ˜ ̤Ú˜ ı¤Ïˆ Ó· Û˘Ó¤Ïıˆ. ª·ÚÎÔÁÈ·ÓÓ¿Î˘ (¶Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∂ÈÙÚÔ‹˜): £¤ÏÂÙ ·‡ÚÈÔ; ¢ÈÒÙ˘: Ÿ¯È ·‡ÚÈÔ, ÁÈ· fiÓÔÌ· ÙÔ˘ £ÂÔ‡.

«°Î¿˙È» ÁÈ· ·ÔÎÚ·ÙÈÎÔÔÈ‹ÛÂȘ

™∞μμ∞Δ√ 30 ª∞ƒΔπ√À 2013

∫·Ù’ ·ÓÙÈ·Ú¿ÛÙ·ÛË ı· ÂÍÂÙ·ÛÙÔ‡Ó ¢ÈÒÙ˘ - ª›Î·˜ ∞£∏¡∞, 29.

¡∂∞ ÙÚÔ‹ ‹ÚÂ Ë ˘fiıÂÛË Ù˘ Ï›-

ÛÙ·˜ §·ÁοÚÓÙ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·fiÊ·ÛË ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ Ù˘ ¶ÚÔ·Ó·ÎÚÈÙÈ΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ Ô˘ ‰ÈÂÚÂ˘Ó¿ ÙËÓ ˘fiıÂÛË Ó· ÂÍÂÙ·ÛÙÔ‡Ó Î·Ù’ ·ÓÙÈ·Ú¿ÛÙ·ÛË ÙÔ ‚Ú¿‰˘ Ù˘ ¢Â˘Ù¤Ú·˜, Ô ÚÒËÓ ‰ÈÔÈÎËÙ‹˜ Ù˘ ∂À¶ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ª›Î·˜ Î·È Ô ÚÒËÓ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙÔ˘ ™¢√∂ πˆ¿ÓÓ˘ ¢ÈÒÙ˘, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·ÔÛ·ÊËÓÈÛÙÔ‡Ó ·ÓÙÈÊ·ÙÈο ÛËÌ›· Ô˘ ÚԤ΢„·Ó ·fi ÙȘ ηٷı¤ÛÂȘ ÙÔ˘˜. £· ÚÔËÁËıÔ‡Ó ÔÈ Î·Ù·ı¤ÛÂȘ ÙfiÛÔ ÙÔ˘ Î. ª›Î· fiÛÔ Î·È ÙÔ˘ Î. ¢ÈÒÙË ÚÈÓ ÂÍÂÙ·ÛÙÔ‡Ó ÚfiÛˆÔ Ì ÚfiÛˆÔ ÛÙËÓ ¶ÚÔ·Ó·ÎÚÈÙÈ΋. ™‡Ìʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜, Ô ÚÒËÓ ‰ÈÔÈÎËÙ‹˜ Ù˘ ∂À¶, ÛÙËÓ Î·Ù¿ıÂÛ‹ ÙÔ˘ ·Ó¤ÊÂÚ fiÙÈ ÛÙ· Ù¤ÏË ÙÔ˘ ηÏÔηÈÚÈÔ‡ ÙÔ˘ 2011 ‹ ÛÙȘ ·Ú¯¤˜ ÊıÈÓÔÒÚÔ˘ Û˘ÌÌÂÙ›¯Â Û ۇÛÎÂ„Ë ˘ËÚÂÛÈ·ÎÒÓ ·Ú·ÁfiÓÙˆÓ Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠÛÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ˘fi ÙÔÓ

∂˘¿ÁÁÂÏÔ μÂÓÈ˙¤ÏÔ, Ì ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ ÙË ÊÔÚÔ‰È·Ê˘Á‹ Î·È ÂΛ, Û˘˙ËÙ‹ıËΠηÈ

Ë Ï›ÛÙ· §·ÁοÚÓÙ. √ Î. ª›Î·˜ ʤÚÂÙ·È Â›Û˘ Ó· η٤-

ıÂÛ fiÙÈ Û ÂΛÓË ÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ô˘ ›¯Â Ì ÙÔÓ Î. μÂÓÈ˙¤ÏÔ ÙÔ˘ ·Ó¤ÊÂÚ fiÙÈ Ú¤ÂÈ Ó· ·ÍÈÔÔÈËı› Ë Ï›ÛÙ· §·ÁοÚÓÙ, ÂÓÒ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍ fiÙÈ Â›¯Â Û˘˙ËÙ‹ÛÂÈ Î·È ÙÔ ı¤Ì· Ì ÙËÓ ÙfiÙ ‰È¢ı‡ÓÙÚÈ· ÙÔ˘ ÁÚ·Ê›Ԣ ÙÔ˘ Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡, ƒÂÁÁ›Ó· μ¿ÚÙ˙ÂÏË. √È ›‰È˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó fiÙÈ Ô Î. ª›Î·˜ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍ fiÙÈ Ô˘‰¤ÔÙ ̛ÏËÛ Ì ÙÔÓ ÚÒËÓ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi °ÈÒÚÁÔ ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ÁÈ· ÙÔ ÂÚȯfiÌÂÓÔ Ù˘ Ï›ÛÙ·˜ §·ÁοÚÓÙ ÂÓÒ ÁÈ· ÙËÓ ‰È΋ ÙÔ˘ ÂÌÏÔ΋, ʤÚÂÙ·È Ó· › fiÙÈ ÂÚÈÔÚ›ÛÙËΠÛÙÔÓ ÂÓÙÔÈÛÌfi Ù˘ Î·È ÛÙË ‰È·‰Èηۛ· Ó· Êı¿ÛÂÈ ÛÙ· ¯¤ÚÈ· Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ΢‚¤ÚÓËÛ˘. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ·, ÛÙÔ ÂÚÒÙËÌ· ÙÔ˘ ·ÓÙÈÚÔ¤‰ÚÔ˘ Ù˘ ¶ÚÔ·Ó·ÎÚÈÙÈ΋˜, ªÈÏÙÈ¿‰Ë μ·Ú‚ÈÙÛÈÒÙË, “ÙÈ ‹ÍÂÚÂ Ô Î. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ·fi ÂÛ¿˜ ÁÈ· ÙË Ï›ÛÙ· §·ÁοÚÓÙ;” , ·¿ÓÙËÛ fiÙÈ Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ‰ÂÓ ‹ÍÂÚ ÁÈ· ηӤӷ fiÓÔÌ·.


¶ÔÏÈÙÈ΋ 9

™∞μμ∞Δ√ 29 M∞ƒΔπ√À 2013

∞ӷ̤ÓÂÙ·È Ó· ‰È·ÙÂıÔ‡Ó Ì¤¯ÚÈ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ¤ÙÔ˘˜ ÁÈ· Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˜ ‰Ú¿ÛÂȘ

∫ÔÓ‰‡ÏÈ· 300 ÂÎ. ¢ÚÒ Î·Ù¿ ·ÓÂÚÁ›·˜ ∏ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË ‚Ï¿ÙÂÈ ÛÔ‚·Ú¿ ÙËÓ ˘Á›· ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ ∞£∏¡∞, 29.

ÔÓ‰‡ÏÈ· ‡„Ô˘˜ 300 ÂÎ. ¢ÚÒ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ‰È·ÙÂıÔ‡Ó Ì¤¯ÚÈ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ¤ÙÔ˘˜ ÁÈ· Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˜ ‰Ú¿ÛÂȘ ηٷÔϤÌËÛ˘ Ù˘ ·ÓÂÚÁ›·˜. ∞˘Ùfi ·ÔÊ·Û›ÛÙËΠ۠΢‚ÂÚÓËÙÈ΋ Û‡Û΄Ë, Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠÛÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ, ˘fi ÙÔÓ ˘Ô˘ÚÁfi °È¿ÓÓË ™ÙÔ˘ÚÓ¿Ú·, Ì ·ÓÙÈÚÔÛˆ›· ÙÔ˘ ¶∞™√∫, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ·Ó¿Û¯ÂÛ˘ Ù˘ ·ÓÂÚÁ›·˜, Ô˘ ¤¯ÂÈ Î·Ù·ı¤ÛÂÈ ÙÔ ¶∞™√∫.

√È ÙÂÚ¿ÛÙȘ ÂÚÈÎÔ¤˜ ÛÙÔÓ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi Î·È Ë ·˘Í·ÓfiÌÂÓË ·ÓÂÚÁ›· Ô‰ËÁ› ÔÏÔ¤Ó· Î·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ ÛÙËÓ Î·Ù¿ıÏÈ„Ë, ÂÓÒ Ë Ì›ˆÛË ÙˆÓ ÂÛfi‰ˆÓ ‰ÂÓ ÂÈÙÚ¤ÂÈ ÛÙÔ˘˜ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˘˜ ϤÔÓ Ó· ÂÈÛΤÙÔÓÙ·È Û˘¯Ó¿ ÙÔÓ ÁÈ·ÙÚfi ‹ Ó· ·ÁÔÚ¿˙Ô˘Ó Ê¿Ú̷η. ™ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ¤¯Ô˘Ó ·˘ÍËı› ÛËÌ·ÓÙÈο ÔÈ ·˘ÙÔÎÙÔӛ˜, ÂÓÒ Û˘¯ÓfiÙÂÚ· Â›Ó·È Î·È Ù· ÎÚÔ‡ÛÌ·Ù· ÌÂÙ·‰ÔÙÈÎÒÓ ·ÛıÂÓÂÈÒÓ, fiˆ˜ Ô HIV, Û‡Ìʈӷ Ì ۯÂÙÈ΋ ‰ËÌÔÛ›Â˘ÛË ÛÙÔ È·ÙÚÈÎfi ÂÚÈÔ‰ÈÎfi The Lancet. ∏ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÙˆÓ ·ÂÈÏÒÓ ·˘ÙÒÓ ··ÈÙ› ÈÛ¯˘Ú¿ Û˘ÛÙ‹Ì·Ù· ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ÚÔÛÙ·Û›·˜, ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó ÔÈ ÂÚ¢ÓËÙ¤˜.

øÛÙfiÛÔ, Ù· ̤ÙÚ· ÏÈÙfiÙËÙ·˜ Ô˘ ÂÈ‚¿ÏÏÔÓÙ·È ÛÙȘ ¯ÒÚ˜ Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó ÛÔ‚·Ú¿ ÔÈÎÔÓÔÌÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· „·Ïȉ›˙Ô˘Ó ÛÙ·‰È·Î¿ ·˘Ùfi ÙÔ ‰›¯Ù˘ ·ÛÊ·Ï›·˜. “∂›Ó·È ÍÂοı·ÚÔ ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· ¿ÚÓËÛ˘ ÙˆÓ ÂÈÙÒÛÂˆÓ Ô˘ ¤¯ÂÈ Ë ÎÚ›ÛË ÛÙËÓ ˘Á›·, ·ÎfiÌË Î·È ·Ó ·˘Ùfi Â›Ó·È Ôχ ÂÌÊ·Ó¤˜” ‰‹ÏˆÛÂ Ô ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÂÚ¢ÓËÙ‹˜ ª¿ÚÙÈÓ ª·Î∫È ·fi ÙÔ ∂˘Úˆ·˚Îfi ¶·Ú·ÙËÚËÙ‹ÚÈÔ ÁÈ· Ù· Û˘ÛÙ‹Ì·Ù· Î·È ÙȘ ÔÏÈÙÈΤ˜ ˘Á›·˜. “∏ ∂˘Úˆ·˚΋ ∂ÈÙÚÔ‹ ¤¯ÂÈ ˘Ô¯Ú¤ˆÛË Ó· ÂÍÂÙ¿ÛÂÈ ÙËÓ Â›‰Ú·ÛË ÛÙËÓ ˘Á›· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó fiϘ ÔÈ ÔÏÈÙÈΤ˜ Ù˘. øÛÙfiÛÔ, ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂÈ Î·Ì›· ÂÎÙ›ÌËÛË Û¯ÂÙÈο Ì ÙȘ ÂÈÙÒÛÂȘ

Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÛÙËÓ ˘Á›· Ù· ̤ÙÚ· ÏÈÙfiÙËÙ·˜ Ô˘ ÂÈ‚¿ÏÂÈ Ë ÙÚfiÈη” . ∏ ÂÚ›ÙˆÛË Ù˘ πÛÏ·Ó‰›·˜, ˆÛÙfiÛÔ, ‰Â›¯ÓÂÈ fiÙÈ ˘¿Ú¯ÂÈ ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈ΋ χÛË. ¶·Ú¿ ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË, Ë πÛÏ·Ó‰›· ·¤ÚÚÈ„Â Ù· ̤ÙÚ· ÏÈÙfiÙËÙ·˜ ÌÂÙ¿ ·fi ‰ËÌÔ„‹ÊÈÛÌ· Î·È ·ÓÙ’ ·˘ÙÔ‡ Û˘Ó¤¯ÈÛ ӷ ÂÂÓ‰‡ÂÈ ÛÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ÚfiÓÔÈ·˜. ø˜ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·, ÔÈ ÂÚ¢ÓËÙ¤˜ ‰È·›ÛÙˆÛ·Ó fiÙÈ ‰ÂÓ ˘‹ÚÍ·Ó ÂÌÊ·Ó›˜ Û˘Ó¤ÂȘ ÛÙËÓ ˘Á›· ·fi ÙËÓ ÎÚ›ÛË. ∞ÓÙ›ıÂÙ·, Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ¤Ú¢ӷ, Ù· Û˘ÛÙ‹Ì·Ù· ˘ÁÂÈÔÓÔÌÈ΋˜ ÂÚ›ı·Ï„˘ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ˘fi ›ÂÛË Û ÔÏϤ˜ Â˘Úˆ·˚Τ˜ ¯ÒÚ˜, fiˆ˜ Ë πÛ·Ó›·, Ë ¶ÔÚÙÔÁ·Ï›· Î·È Ë ∂ÏÏ¿‰·, ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÔ˘Ó Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È ÛÙËÓ ˘Á›· ÏfiÁˆ Ù˘ ÎÚ›Û˘. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ·, ˘¿Ú¯ÂÈ ÌÈ· ·˘Í·ÓfiÌÂÓË Ù¿ÛË ÙˆÓ ·ÛıÂÓÒÓ Ó· ·Ó·˙ËÙ‹ÛÔ˘Ó ÂÚ›ı·Ï„Ë Û ÌÂÙ·ÁÂÓ¤ÛÙÂÚÔ ÛÙ¿‰ÈÔ Ì›·˜ ÓfiÛÔ˘, ·ÎfiÌË Î·È ·Ó ·˘Ùfi ı· ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ ÂÈ‚·Ú‡ÓÂÙ·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Ë ˘Á›· ÙÔ˘˜ ™ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, Ù· ÓÔÛÔÎÔÌ›· ·ÁˆÓ›˙ÔÓÙ·È Ó· ‰È·ÙËÚ‹ÛÔ˘Ó ‚·ÛÈΤ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›Â˜, ÙËÓ ÒÚ· Ô˘ ·˘Í¿ÓÔÓÙ·È ÔÈ ·ÓıÂÎÙÈΤ˜ ÛÙ· ·ÓÙÈ‚ÈÔÙÈο ÏÔÈÌÒÍÂȘ Î·È ÔÈ ·ÛıÂÓ›˜ ¤Ú¯ÔÓÙ·È Û˘¯Ó¿ ·ÓÙÈ̤وÔÈ Ì ÂÏÏ›„ÂȘ Ê·Ú̿ΈÓ, ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ Î·È Ù˘ ÂÈÏË„›·˜.

™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, ı· ÂÍÂÙ·ÛÙ› Ë ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜ fiÚˆÓ ·fi ÙÔ ∂∫Δ¶∞ (Δ·ÌÂ›Ô ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘) ÛÙÔ ∂∫Δ (∫ÔÈÓˆÓÈÎfi Δ·Ì›Ô), Î·È ‰Â‡ÙÂÚÔÓ, ı· ‰ÈÔ¯ÂÙ¢ıÔ‡Ó ÔÈ Ó¤ÔÈ Û ËÏÈΛ· ¿ÓÂÚÁÔÈ Û ·Ú·ÁˆÁÈÎÔ‡˜ ÎÏ¿‰Ô˘˜ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜, ÂÓÒ ÔÈ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˘ ËÏÈΛ·˜ (¿Óˆ ÙˆÓ 55 ÂÙÒÓ) ı· ·ÔÚÚÔÊËıÔ‡Ó Û ‰ËÌfiÛÈ· ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ÂÚÁ·Û›·. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙÔ ÌÔÓÙ¤ÏÔ ÎÔÈÓˆÊÂÏÔ‡˜ ÂÚÁ·Û›·˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ ‰ÔÎÈÌ·ÛÙ› Ì ÂÈÙ˘¯›· Û ÔÏϤ˜ ¿ÏϘ ¯ÒÚ˜ Î·È ÚԂϤÂÈ ÙËÓ ¤ÌÌÈÛıË ··Û¯fiÏËÛË Û ‰‹ÌÔ˘˜, ÓÔÛÔÎÔÌ›· Î.Ï.. ∞ÔÊ·Û›ÛÙËΠ·ÎfiÌ·, ÙÔ ·Ó·Ù˘ÍÈ·Îfi ÚfiÙ˘Ô Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ó· ÎÈÓÂ›Ù·È ·Ú¿ÏÏËÏ· Ì ÙËÓ ··Û¯fiÏËÛË, ‰ËÏ·‰‹ Ù· fiÔÈ· Û¯¤‰È· ‰Ú¿Û˘ ··Û¯fiÏËÛ˘ ı· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÂ Û˘Ó¿ÚÙËÛË Ì ÙȘ ·Ó·Ù˘ÍȷΤ˜ ÔÏÈÙÈΤ˜ Ô˘ ÂÍÂÙ¿˙ÂÈ ÙÔ π√μ∂ Î·È ÙÔ ∫∂¶∂. ™ÙË Û‡ÛÎÂ„Ë Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó ÔÈ ˘Ô˘ÚÁÔ› ∞Ó¿Ù˘Í˘ ∫ˆÛÙ‹˜ ÷Ù˙ˉ¿Î˘, ∂ÚÁ·Û›·˜ °È¿ÓÓ˘ μÚÔ‡ÙÛ˘, Ô ·Ó·ÏËÚˆÙ‹˜ ˘Ô˘ÚÁfi˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÃÚ‹ÛÙÔ˜ ™Ù·˚ÎÔ‡Ú·˜ Î·È ÔÈ ˘Ê˘Ô˘ÚÁÔ› ∂ÚÁ·Û›·˜ ¡›ÎÔ˜ ¶·Ó·ÁȈÙfiÔ˘ÏÔ˜ Î·È ∞Ó¿Ù˘Í˘ ∫˘ÚÈ¿ÎÔ˜ μÈڂȉ¿Î˘. ∂Ó Ùˆ ÌÂٷ͇ ÛÔ‚·Úfi Ï‹ÁÌ· ÛÙËÓ ˘Á›· ¤¯ÂÈ ÚÔηϤÛÂÈ Ë Â˘Úˆ·˚΋ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË, Ì ·‡ÍËÛË ÙˆÓ ·˘ÙÔÎÙÔÓÈÒÓ Î·È ÙˆÓ ÌÔÏ˘ÛÌ·ÙÈÎÒÓ ·ÛıÂÓÂÈÒÓ, ÙËÓ ÒÚ· Ô˘ ÔÈ ÔÏÈÙÈÎÔ› ·ÚÓÔ‡ÓÙ·È ÂÈÛÌ·ÙÈο Ó· ‰Â¯ÙÔ‡Ó ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· Î·È Ó· ÙÔ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÔ˘Ó.

¶ÚÔÛ¿ıÂÈ· ·ÂÌÏÔ΋˜ Û˘Á¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÔ‡ÌÂÓˆÓ ¤ÚÁˆÓ

∞ÁÒÓ·˜ ‰ÚfiÌÔ˘ ÁÈ· Ó· «ÙÚ¤ÍÂÈ» ÙÔ ∂™¶∞ ∞£∏¡∞, 29.

Δ∏¡ ·ÂÌÏÔ΋ ÙˆÓ Û˘Á¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÔ‡ÌÂÓˆÓ ¤ÚÁˆÓ ·fi ‰ÈηÛÙÈÎÔ‡˜ ÂϤÁ¯Ô˘˜ Ô˘ ÌÏÔοÚÔ˘Ó ÙËÓ ˘ÔÁÚ·Ê‹ Û˘Ì‚¿ÛÂˆÓ Î·È ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÂÓfi˜ ¢ÓÔ˚ÎfiÙÂÚÔ˘ Ï·ÈÛ›Ô˘ ÁÈ· ÙȘ ··ÏÏÔÙÚÈÒÛÂȘ, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÙÚ¤ÍÔ˘Ó ÔÈ ·ÔÚÚÔÊ‹ÛÂȘ ÎÔÓ‰˘Ï›ˆÓ ÙÔ˘ ∂™¶∞, ÚԂϤÔ˘Ó ÓÔÌÔıÂÙÈΤ˜ Ú˘ıÌ›ÛÂȘ Ô˘ η٤ıÂÛ ÛÙË μÔ˘Ï‹ Ì ÙËÓ ÌÔÚÊ‹ ÙÚÔÔÏÔÁÈÒÓ Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ Î. ∫ˆÛÙ‹˜ ÷Ù˙ˉ¿Î˘. ΔÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ·˘Í¿ÓÂÈ ·fi 5 Û 10 ÂηÙ. ¢ÚÒ ÙÔ fiÚÈÔ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ ÙˆÓ ¤ÚÁˆÓ Ô˘ ı· ÂϤÁ¯ÔÓÙ·È ÚÔÛ˘Ì‚·ÙÈο ·fi ÙÔ ∂ÏÂÁÎÙÈÎfi ™˘Ó¤‰ÚÈÔ, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ ÙȘ ÌÂÁ¿Ï˜ ηı˘ÛÙÂÚ‹ÛÂȘ Ô˘ ÛËÌÂÈÒÓÔÓÙ·È Î·Ù¿ ÙË ‰È·‰Èηۛ· ÙÔ˘ ÚÔ‰ÈηÛÙÈÎÔ‡ ÂϤÁ¯Ô˘. ªÂ ÙËÓ ÙÚÔÔÔ›ËÛË ·˘Ù‹, ÙÔ fiÚÈÔ ˘·ÁˆÁ‹˜ ÛÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô ÙÔ˘ ∂ÏÂÁÎÙÈÎÔ‡ ™˘Ó‰ڛԢ ı· Â›Ó·È ÙÔ ›‰ÈÔ ÙfiÛÔ ÁÈ· Ù· Û˘Á¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÔ‡ÌÂÓ· ¤ÚÁ·, Ì ÛÙfi¯Ô Ó· ÂÈÙ·¯˘ÓıÔ‡Ó ÔÈ ·Ó·ı¤ÛÂȘ ¤ÚÁˆÓ. ™ÙÔ ›‰ÈÔ Ì‹ÎÔ˜ ÎÈÓÂ›Ù·È Î·È Ë ıÂÌÔÛı¤ÙËÛË Ï·ÈÛ›Ô˘ Ô˘ ÂÈÙÚ¤ÂÈ ÙËÓ Ù·¯Â›· ÂΉ›Î·ÛË ÚÔÛÊ˘-

ÁÒÓ ÛÙÔ ™Ù∂ Ì ‰È·‰Èηۛ˜ ÂÍÚ¤˜ ηٿ ÙÔ ÚfiÙ˘Ô ÙˆÓ √Ï˘ÌÈ·ÎÒÓ ¤ÚÁˆÓ. ™ËÌ·ÓÙÈΤ˜ ·ÏÏ·Á¤˜ ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›˙ÔÓÙ·È Î·È ÛÙÔ ÛΤÏÔ˜ ÙˆÓ ··ÏÏÔÙÚÈÒÛˆÓ. ¶ÚÈÓ ·fi ÙËÓ Î‹Ú˘ÍË Ù˘ ··ÏÏÔÙÚ›ˆÛ˘ ı· Á›ÓÂÙ·È ˘Ô¯ÚˆÙÈο ‰ËÌfiÛÈ· ÚfiÛÎÏËÛË ÙÔ˘ ‰ËÌÔÛ›Ô˘ ÚÔ˜ ÙÔÓ È‰ÈÔÎÙ‹ÙË, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· Û˘Ó·ÈÓ¤ÛÂÈ ÛÙËÓ ÂÍ·ÁÔÚ¿ ÙÔ˘ ·ÎÈÓ‹ÙÔ˘ ÙÔ˘ ·fi ÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ. ∞Ó¿ÏÔÁ˜ ‰È·‰Èηۛ˜, ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ ÙÔ ˘Ô˘ÚÁ›Ô, ÈÛ¯‡Ô˘Ó Î·È Û ¿ÏϘ Â˘Úˆ·˚Τ˜ ¯ÒÚ˜, ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙ÔÓÙ·˜ ÁÈ· ÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ, ·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ· ÙÔ˘˜ È-

‰ÈÔÎً٘, ·ÊÂÓfi˜ Ù·¯‡ÙËÙ· ÛÙËÓ ÂÎÙ¤ÏÂÛË Ù˘ ··ÏÏÔÙÚ›ˆÛ˘ Î·È ÛÙËÓ Î·Ù·‚ÔÏ‹ Ù˘ ·Ô˙ËÌ›ˆÛ˘ Î·È ·ÊÂÙ¤ÚÔ˘ ·ÔÊ˘Á‹ Ù˘ ·‚‚·ÈfiÙË-

Ù·˜ Ô˘ Û˘ÓÂ¿ÁÂÙ·È Ë ‰ÈηÛÙÈ΋ ÎÚ›ÛË Ù˘ ·Í›·˜ ÙÔ˘ ·ÎÈÓ‹ÙÔ˘. ªÂ ÙË Ú‡ıÌÈÛË ÂÈÙ˘Á¯¿ÓÂÙ·È Â›Û˘ ·ÔÛ˘ÌÊfiÚËÛË ÙˆÓ ‰ÈηÛÙËÚ›ˆÓ. ™Â ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ‰ÂÓ ÙÂÏÂÛÊÔÚ‹ÛÂÈ Ë ÂÍ·ÁÔÚ¿, ı· ÂÊ·ÚÌfi˙ÂÙ·È Ë ‰È·‰Èηۛ· ··ÏÏÔÙÚ›ˆÛ˘. ªÂ ‚¿ÛË ÙÔ ıÂÛÌÈÎfi Ï·›ÛÈÔ, Ô ¤ÏÂÁ¯Ô˜ ÙˆÓ Ù›ÙÏˆÓ È‰ÈÔÎÙËÛ›·˜ Î·È Ë ÂÎÙ›ÌËÛË Ù˘ ·Í›·˜ ÙˆÓ ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ ı· Á›ÓÔÓÙ·È Î·È ÚÈÓ ÙËÓ Î‹Ú˘ÍË Ù˘ ··ÏÏÔÙÚ›ˆÛ˘, ÒÛÙ ӷ ·ÔʇÁÂÙ·È ÙÔ Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ ··ÏÏÔÙÚ›ˆÛ˘ ÂÎÙ¿ÛÂˆÓ Ô˘ ·Ó‹ÎÔ˘Ó ÛÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ, Ô˘ ¤¯ÂÈ Û·Ó ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Û˘¯Ó¿ Ó· ·Ú·Î·Ù·Ù›ıÂÓÙ·È ·Ó·›ÙÈ· ÔÈ Û¯ÂÙÈΤ˜ ·Ô˙ËÌÈÒÛÂȘ.

∂ÈϤÔÓ Ì ÙÔÓ ÙÚfiÔ ·˘Ùfi Ô ÊÔÚ¤·˜ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ÌÔÚ› ÂÎ ÙˆÓ ÚÔÙ¤ÚˆÓ Ó· ÚÔ¸ÔÏÔÁ›˙ÂÈ ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ ÙˆÓ ··ÏÏÔÙÚÈÒÛˆÓ. ªÂ ¿ÏϘ ‰È·Ù¿ÍÂȘ Ù˘ ÙÚÔÔÏÔÁ›·˜ ÚԂϤÂÙ·È fiÙÈ Ì ÎÔÈÓ‹ ˘Ô˘ÚÁÈ΋ ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜, Î·È ÙÔ˘ ηı’ ‡ÏËÓ ·ÚÌfi‰ÈÔ˘ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ Ó· ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÔÓÙ·È ˆ˜ ¤ÚÁ· ÂıÓÈ΋˜ ÛËÌ·Û›·˜ ÂΛӷ Ô˘ ÎÚ›ÓÂÙ·È fiÙÈ ¤¯Ô˘Ó ȉȷ›ÙÂÚË ÛËÌ·Û›· ÁÈ· ÙË ¯ÒÚ· (fiˆ˜ Ù· ¤ÚÁ· ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ∂™¶∞, ¤ÚÁ· ¯ˆÚ›˜ Ù· ÔÔ›· ·ÂÈÏÔ‡ÓÙ·È ÚfiÛÙÈÌ· ·fi ÙËÓ ∂∂ ÁÈ· ÌË Û˘ÌÌfiÚʈÛË ÎÏ), ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÂÈÙ·¯‡ÓÂÙ·È Ë ¤Î‰ÔÛË Ù˘ ·fiÊ·Û˘ ¤ÁÎÚÈÛ˘ ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈÎÒÓ fiÚˆÓ.

√ÌÈÏ›· ÛÙË ¡›Î·È·

∏ ∞Ϥη ¶··Ú‹Á· ÁÈ· Ù· 61 ¯ÚfiÓÈ· ·fi ÙËÓ ÂÎÙ¤ÏÂÛË ¡ÈÎ. ªÂÏÔÁÈ¿ÓÓË ∞£∏¡∞, 29.

“√ ¡›ÎÔ˜ ªÂÏÔÁÈ¿ÓÓ˘ ‰›‰·Í fi¯È ÌfiÓÔ Ì ÙÔÓ ı¿Ó·Ùfi ÙÔ˘, ·ÏÏ¿ Î·È Ì ÙËÓ ˙ˆ‹ ÙÔ˘, fiÙÈ ÎÚÈÓfiÌ·ÛÙ οı ̤ڷ” , ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛÂ Ë ÁÁ Ù˘ ∫∂ ÙÔ˘ ∫∫∂, ∞Ϥη ¶··Ú‹Á· Û ·Ô„ÈÓ‹ ÂΉ‹ÏˆÛË Ù˘ ∫ÔÌÌ·ÙÈ΋˜ √ÚÁ¿ÓˆÛ˘ ∞ÙÙÈ΋˜, ÛÙË ¡›Î·È· ÁÈ· Ù· 61 ¯ÚfiÓÈ· ·fi ÙËÓ ÂÎÙ¤ÏÂÛË ÙÔ˘ ̤ÏÔ˘˜ Ù˘ ∫∂ ÙÔ˘ ∫∫∂, ¡›ÎÔ˘ ªÂÏÔÁÈ¿ÓÓË. ∏ Î. ¶··Ú‹Á· ÙfiÓÈÛ fiÙÈ Ë ÛÙ¿ÛË ÙÔ˘ ªÂÏÔÁÈ¿ÓÓË ·ÔÙÂÏÔ‡ÛÂ Û˘ÓÂȉËÙ‹ ÂÈÏÔÁ‹ Î·È ÂΛÓÔ˜ “‰È¿ÏÂÍ ÙÔÓ ı¿Ó·ÙÔ ÁÈ·Ù› ·Á·Ô‡Û ÙËÓ ˙ˆ‹ Ô˘ ÛËÌ·›ÓÂÈ Ô Ï·fi˜ Ó· Á›ÓÂÈ ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙ‹˜” . ∏ ÁÁ Ù˘ ∫∂ ÙÔ˘ ∫∫∂ ÂÍ‹Ú ÙËÓ ÔχÏ¢ÚË ·Ó¿Ù˘ÍË Ù˘ ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ¡›ÎÔ˘ ªÂÏÔÁÈ¿ÓÓË, ˘ÂÓı‡ÌÈÛ fiÙÈ ¤ÁÚ·„ ÌÂϤÙË Ì οÊÙÚ˜ Û›ÚÙˆÓ fiÓÙ·˜ ÎÚ·ÙÔ‡ÌÂÓÔ˜ ÛÙ· ÎÂÏÈ¿ Ù˘ ∞ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ Î·È ÙfiÓÈÛ fiÙÈ “Û˘Ó‰‡·˙ ÙÔ fiÏÔ Ì ÙËÓ ¤Ó·” . “™‹ÌÂÚ· ¤¯Ô˘Ì Ôχ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜, ·’ fiÙÈ ÙfiÙÂ, Û‹ÌÂÚ· ··ÈÙÂ›Ù·È ÁÓÒÛË Î·È ÂÌÂÈÚ›· ‰Ú¿Û˘, Î·È ‰ÂÓ ÌÔÚԇ̠ӷ ··ÓÙ¿Ì ÌfiÓÔ ÌÂ Û˘Óı‹Ì·Ù· Î·È ÙÛÈٿٷ, Ô‡Ù Ì ÛΤٷ ëfi¯È’ Î·È ëηٿ’, ·ÏÏ¿ Ú¤ÂÈ Ó· ›ÛÔ˘Ì ÁÈ· ÙËÓ ‰È¤ÍÔ‰Ô Î·È ÁÈ· ÙÔÓ ¿ÏÏÔ ‰ÚfiÌÔ, Ú¤ÂÈ Ó· Ï‹ÙÙÔ˘Ì ÙÔÓ Ù·ÍÈÎfi ·ÓÙ›·ÏÔ Û fiÏ· Ù· ̤و· Î·È Ó· ÌËÓ Í¯ӿÌ fiÙÈ Ô ÔχÏ¢ÚÔ˜ ÎÔÌÌÔ˘ÓÈÛÙ‹˜ Â›Ó·È Ë ·Ó·ÁηÈfiÙËÙ· ÙˆÓ Î·ÈÚÒÓ Ì·˜” ›Â Ë Î. ¶··Ú‹Á·. ∏ Î. ¶··Ú‹Á· ÛÙËÓ ÔÌÈÏ›· Ù˘ ¤Î·Ó ÌÈ· ÈÛÙÔÚÈ΋ ·Ó·‰ÚÔÌ‹ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ˘ ÙÔ˘ ∫∫∂ ·fi ÙËÓ ·ÛÙÈ΋ Ù¿ÍË ·fi ÙËÓ ‰ÂηÂÙ›· ÙÔ˘ ’50 ˆ˜ Û‹ÌÂÚ·, ÙÔÓ›˙ÔÓÙ·˜ fiÙÈ ¤Ó· ÙÌ‹Ì· Ù˘ ÚÔ¤ÎÚÈÓ ÙËÓ ¿ÁÚÈ· ηٷÛÙÔÏ‹, ÂÓÒ ¤Ó· ¿ÏÏÔ ÙËÓ Ù·ÎÙÈ΋ ÙÔ˘ “ηÚfiÙÔ˘” ÈÛÙ‡ÔÓÙ·˜ fiÙÈ ·˘Ùfi ı· Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ ÙÔ ∫∫∂ ÛÙÔ Ó· ˘ÔÛÙ›ÏÂÈ ÙËÓ Â·Ó·ÛÙ·ÙÈ΋ ÛËÌ·›· Î·È Ó· ÂÁηٷÏ›„ÂÈ ÙÔÓ ÚÔÏÂÙ·ÚÈ·Îfi ‰ÈÂıÓÈÛÌfi. “∫·È Û‹ÌÂÚ· Ì·˜ ηÙËÁÔÚÔ‡Ó ÁÈ· ‰È¿ÊÔÚ·” ›Â Ë Î. ¶··Ú‹Á· ÙÔÓ›˙ÔÓÙ·˜ fiÙÈ ÂΛÓÔ Ô˘ “ÌÂÙÚ¿ÂÈ Â›Ó·È Ë ÛÙ¿ÛË ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙËÓ ÌÂÙ·ÚÚ‡ıÌÈÛË ‹ ÙËÓ Â·Ó¿ÛÙ·ÛË, Ë ÛÙ¿ÛË ·¤Ó·ÓÙÈ Ù· ÌÔÓÔÒÏÈ· Î·È ÙÔ ·ÛÙÈÎfi ÔÏÈÙÈÎfi Û‡ÛÙËÌ·” . ∞Ó·ÊÂÚfiÌÂÓË ÛÙȘ ÛËÌÂÚÈÓ¤˜ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ, Ë ÁÁ Ù˘ ∫∂ ÙÔ˘ ∫∫∂, ÛÙ¿ıËΠÛÙ· fiÛ· Û˘Ì‚·›ÓÔ˘Ó ÛÙËÓ ∫‡ÚÔ, ϤÁÔÓÙ·˜ fiÙÈ ÔÈ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ Ô‰‹ÁËÛ·Ó ÛÙÔ Ó· ÛÎÔÚÈÛÙÔ‡Ó Û·Ó ÙÚ·Ô˘Ïfi¯·ÚÙ· ÔÈ ·˘Ù·¿Ù˜ ÁÈ· Ù· ÂÚ› ¢ËÌÂÚ›·˜ ̤۷ ÛÙËÓ ∂∂.

¡∂∞ ¢π∂À£À¡™∏

Y¶√§√π¶∞ Ã∂πª∂ƒπ¡∞ ¶ƒ√™º√ƒ∞ ªÔÙ¿ÎÈ· 20ú ñ °fi‚˜ - ¶Ï·ÙÊfiÚ̘ 15ú ñ ª·Ï·Ú›Ó˜ 10ú ∞ÓÙˆÓÔÔ‡ÏÔ˘ 89 ñTËÏ.: 24210-35188 karakitsoushoes@hotmail.com

www.protasis.com.gr ¤ÈÏ· ñ ʈÙÈÛÙÈο ∞Ï·Ì¿Ó·˜ 27, μfiÏÔ˜ Δ.∫. 38 221 Tel/Fax: +30 24210 29729 ñ e-mail: info@protasis.com.gr


¶ÔÏÈÙÈ΋ 10 ÃÚˆÛÙÔ‡Û ۯ‰fiÓ 40 ÂηÙ. ¢ÚÒ ÛÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ £∂™™∞§√¡π∫∏, 29.

™˘ÓÂÏ‹ÊıË, ÙȘ ÚˆÈÓ¤˜ ÒÚ˜ Ù˘ ¶·Ú·Û΢‹˜ (¯ı˜), ·fi ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ‡˜ ÙÔ˘ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜ ∞Ó·˙ËÙ‹ÛÂˆÓ Ù˘ ¢È‡ı˘ÓÛ˘ ∞ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢, 77¯ÚÔÓÔ˜, ÁÈ· ÌË Î·Ù·‚ÔÏ‹ ¯ÚÂÒÓ ÚÔ˜ ÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ, ˆ˜ Úfi‰ÚÔ˜ Î·È ‰È¢ı‡ÓˆÓ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ÂÙ·ÈÚ›·˜ ʈÙÔÁÚ·ÊÈÎÒÓ ÂȉÒÓ. To ‡„Ô˜ ÙˆÓ ÔÊÂÈÏÒÓ ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È ÛÙÔ ¯ÚËÌ·ÙÈÎfi ÔÛfi ÙˆÓ 39.969.962,69 ¢ÚÒ, ÁÈ· ÙÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· ·fi 29-04-2011 ¤ˆ˜ 3011-2011. √È Î·ÙËÁÔڛ˜ Ô˘ ‚·Ú‡ÓÔ˘Ó ÙÔÓ Û˘ÏÏËÊı¤ÓÙ· ·ÊÔÚÔ‡Ó ÛÙȘ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 25 ·Ú. 1‰’ ÙÔ˘ ¡. 1882/90, fiˆ˜ ϤÔÓ ÈÛ¯‡ÂÈ ÌÂÙ¿ ÙË ÙÚÔÔÔ›ËÛË Ì ÙÔ ¿ÚıÚÔ 3 ·Ú.1 ÙÔ˘ ¡.3943/11 “ªË ηٷ‚ÔÏ‹ ¯ÚÂÒÓ ÚÔ˜ ÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ”. √ Û˘ÏÏËÊı›˜ ı· Ô‰ËÁËı› ÛÙÔÓ Î. ∂ÈÛ·ÁÁÂϤ· ¶ÚˆÙÔ‰ÈÎÒÓ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢.

™˘ÓÂÏ‹ÊıË ÂÎÚfiÛˆÔ˜ ÌÔÓ‹˜ ÁÈ· ¯Ú¤Ë ∞£∏¡∞, 29.

ŒÓ·˜ 62¯ÚÔÓÔ˜, Ô˘ Â›Ó·È ÓfiÌÈÌÔ˜ ÂÎÚfiÛˆÔ˜ ÈÂÚ¿˜ ÌÔÓ‹˜, Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ªÂÛÔÏÔÁÁ›Ô˘, Û˘ÓÂÏ‹ÊıË ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ (¯ı˜) ·fi ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ‡˜, ηÙËÁÔÚÔ‡ÌÂÓÔ˜ ÁÈ· Ôχ ÌÂÁ¿Ï˜ ÔÊÂÈϤ˜ ÚÔ˜ ÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ. ™‡Ìʈӷ Ì ÙË ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·, ÙÔ ‡„Ô˜ ÙˆÓ ÔÊÂÈÏÒÓ ÙÔ˘ 62¯ÚÔÓÔ˘, ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È ÛÙÔ ¯ÚËÌ·ÙÈÎfi ÔÛfi ÙÔ˘ 1.448.437,05 ¢ÚÒ.

™∞μμ∞Δ√ 30 ª∞ƒΔπ√À 2013

ªÂ ÙËÓ ÂÁÁ‡ËÛË ∂ÏÏËÓÈÎÔ‡ ¢ËÌÔÛ›Ô˘ ·fi Û˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌÔ‡˜

∞Ó·ÛÙÔÏ‹ ηٷ‚ÔÏ‹˜ ‰fiÛ˘ ‰·Ó›ˆÓ ° ∞£∏¡∞, 29.

È· ¤Ó·Ó ¯ÚfiÓÔ ·Ó·ÛÙ¤ÏÏÂÙ·È Ë Î·Ù·‚ÔÏ‹ ‰fiÛ˘ ‰·Ó›ˆÓ Ì ÂÁÁ‡ËÛË ∂ÏÏËÓÈÎÔ‡ ¢ËÌÔÛ›Ô˘ Ô˘ ı· ¯ÔÚËÁËıÔ‡Ó ÛÂ Û˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÙÈΤ˜ Î·È È‰ÈˆÙÈΤ˜ ÔÈÓÔÔÈËÙÈΤ˜ ÔÚÁ·ÓÒÛÂȘ Ù˘ ¯ÒÚ·˜, Û‡Ìʈӷ Ì ˘Ô˘ÚÁÈ΋ ·fiÊ·ÛË Ô˘ ˘ÔÁÚ¿ÊËΠÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹. ™‡Ìʈӷ Ì ۯÂÙÈ΋ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË, ˘ÔÁÚ¿ÊËΠ·fi ÙÔÓ ·Ó·ÏËÚˆÙ‹ ˘Ô˘ÚÁfi √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÃÚ‹ÛÙÔ ™Ù·˚ÎÔ‡Ú·, ˘Ô˘ÚÁÈ΋ ·fiÊ·ÛË Ô˘ ÙÚÔÔÔÈ› ÙËÓ ˘’ ·ÚÈı. ÚˆÙ. 2/23249/0025/15.03.2011 (º∂∫ μ’ 578) ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ˘Ê˘Ô˘ÚÁÔ‡ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÁÈ· ÙËÓ “¶·ÚÔ¯‹ Ù˘ ÂÁÁ‡ËÛ˘ ÙÔ˘ ∂ÏÏËÓÈÎÔ‡ ¢ËÌÔÛ›Ô˘ ÛÙ· ‰¿ÓÂÈ· Ô˘ ı· ¯ÔÚËÁËıÔ‡Ó ÛÂ Û˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÙÈΤ˜ Î·È È‰ÈˆÙÈΤ˜ ÔÈÓÔÔÈËÙÈΤ˜ ÔÚÁ·ÓÒÛÂȘ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ÁÈ· ·ÁÔÚ¿ ‹ ·Ú·Ï·‚‹ Ù˘ ÛÙ·Ê˘ÏÈ΋˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ Ù˘ ·ÌÂÏÔÔÈÓÈ΋˜ ÂÚÈfi‰Ô˘ 2010-2011 Î·È Û˘ÌÏ‹ÚˆÛË Ù˘ ˘’ ·ÚÈı. ÚˆÙ. 2/65089/0025/02.10.2009 ·fiÊ·Û˘ ÙÔ˘ ˘Ê˘Ô˘ÚÁÔ‡ √ÈÎÔÓÔÌ›·˜ Î·È √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ (º∂∫ μ’ 2155)” .

ªÂ ÙËÓ ˘ÔÁÚ·Ê‹ Ù˘ ˘Ô˘ÚÁÈ΋˜ ·fiÊ·Û˘ ·fi ÙÔÓ ·Ó·ÏËÚˆÙ‹ ˘Ô˘ÚÁfi, Ë ÔÊÂÈÏfiÌÂÓË ¯ÚÂÔÏ˘ÙÈ΋ ‰fiÛË Ù˘ 31/12/2012 ‰‡Ó·Ù·È Ó· ηٷ‚ÏËı› ̤¯ÚÈ Î·È ÙËÓ 31/12/2013. √È ÙfiÎÔÈ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÛÙËÓ ˆ˜ ¿Óˆ ‰fiÛË Î·È ı· ·Ú·¯ıÔ‡Ó ÁÈ· ÙÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· ·fi 01/01/2013 ¤ˆ˜ Î·È ÙËÓ ÂÍfiÊÏËÛË ·˘Ù‹˜, ‚·Ú‡ÓÔ˘Ó ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο ÙÔ˘˜ ‰·ÓÂÈÔÏ‹Ù˜ Î·È ‰ÂÓ Î·Ï‡ÙÔÓÙ·È ·fi ÙËÓ ÂÁÁ‡ËÛË ÙÔ˘ ∂ÏÏËÓÈÎÔ‡ ¢ËÌÔÛ›Ô˘. √È Û˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÙÈΤ˜ Î·È È‰ÈˆÙÈΤ˜ ÔÈÓÔÔÈËÙÈΤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ÔÈ Ôԛ˜ ¤¯Ô˘Ó ˘·¯ı› ÛÙȘ ‰È·Ù¿ÍÂȘ Ù˘ ˆ˜ ¿Óˆ (º∂∫ μ’ 2155) ˘Ô˘ÚÁÈ΋˜ ·fiÊ·Û˘ Î·È ÂÈı˘ÌÔ‡Ó Ó· ·Ó·ÛÙ›ÏÔ˘Ó ÙËÓ Î·Ù·‚ÔÏ‹ Ù˘ ‰fiÛ˘ Ô˘ ‹Ù·Ó ηٷ‚ÏËÙ¤· ÛÙȘ 31/12/2012, ÔÊ›ÏÔ˘Ó Ó· ˘Ô‚¿ÏÏÔ˘Ó Û¯ÂÙÈ΋ ·›ÙËÛË ÚÔ˜ Ù· ÈÛÙˆÙÈο ȉڇ̷ٷ ̤¯ÚÈ 31/05/2013. ¶ÚÔ¸fiıÂÛË ÁÈ· ÙËÓ Â›Ù¢ÍË Ù˘ ·Ó·ÛÙÔÏ‹˜ ηٷ‚ÔÏ‹˜ Ù˘ ‰fiÛ˘ ·ÔÙÂÏ› Ë ÚËÙ‹ Û˘Ó·›ÓÂÛË Ù˘ ÈÛÙÒÙÚÈ·˜ ÙÚ¿Â˙·˜.

ªÂ ÙÔÓ ÙÚfiÔ ·˘ÙfiÓ, Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ›‰È· ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË, ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÙ·È ¤Ó· ˙‹ÙËÌ· ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙˆÓ ÂÁÁ˘‹ÛÂˆÓ ÙÔ˘ ∂ÏÏËÓÈÎÔ‡ ¢ËÌÔ-

Û›Ô˘, Ì ȉȷ›ÙÂÚ˜ ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈΤ˜, ÓÔÌÈΤ˜, ·ÏÏ¿ Î·È ‰ÈÔÈÎËÙÈΤ˜ ÚÔÂÎÙ¿ÛÂȘ, ‰È·ÛÊ·Ï›˙ÔÓÙ·˜ ÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ Û˘ÌʤÚÔÓ Î·È ÛÙËÚ›˙Ô-

ªÂ 18,4 ÂηÙ. ¢ÚÒ ÂÓÈÛ¯‡ÔÓÙ·È ÔÈ √Δ∞ ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈ˘ÚÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô ∞£∏¡∞, 29.

ΔÔ ÔÛfi ÙˆÓ 18.400.000 ¢ÚÒ ı· ‰È·ı¤ÛÂÈ ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ ÛÙÔ˘˜ √Δ∞, ÁÈ· ÙȘ ·Ó¿ÁΘ Ù˘ ˘ÚÔÚÔÛÙ·Û›·˜ Ù˘ ·ÓÙÈ˘ÚÈ΋˜ ÂÚÈfi‰Ô˘ ÙÔ˘ 2013. °È· ÙËÓ ¤ÁηÈÚË Î·Ù·ÓÔÌ‹ ÙÔ˘ ÂÓ ÏfiÁˆ ÔÛÔ‡ ÛÙÔ˘˜ √Δ∞ Ù˘ ¯ÒÚ·˜, Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ ∂˘ÚÈ›‰Ë˜ ™Ù˘ÏÈ·Ó›‰Ë˜ ·¤ÛÙÂÈÏ ‹‰Ë ¤ÁÁÚ·ÊÔ ÛÙÔÓ ÁÂÓÈÎfi ÁÚ·ÌÌ·Ù¤· ¶ÔÏÈÙÈ΋˜ ¶ÚÔÛÙ·-

ÓÙ·˜ Â› Ù˘ Ô˘Û›·˜, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙˆÓ ÙÚÂ¯Ô˘ÛÒÓ ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈÎÒÓ ‰˘Ó·ÙÔًوÓ, ÙË Û˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÙÈ΋ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·.

Û›·˜ ¶¿ÙÚÔÎÏÔ °ÂˆÚÁÈ¿‰Ë, Ô ÔÔ›Ô˜ ı· ÛÙ›ÏÂÈ ¿ÌÂÛ· ÙËÓ ÚfiÙ·ÛË Î·Ù·ÓÔÌ‹˜, fiˆ˜ ÚԂϤÂÙ·È ·fi ÙËÓ Î›ÌÂÓË ÓÔÌÔıÂÛ›·. √ Î. ™Ù˘ÏÈ·Ó›‰Ë˜ ‰‹ÏˆÛ ۯÂÙÈο, fiÙÈ “ÚÔ¯ˆÚԇ̠¿ÌÂÛ· ÛÙËÓ Î·Ù·ÓÔÌ‹ ÙÔ˘ ÔÛÔ‡ ÙˆÓ 18.400.000 ÁÈ· ÙȘ ·Ó¿ÁΘ ˘ÚÔÚÔÛÙ·Û›·˜ ‹‰Ë ·fi ÙÔÓ ∞Ú›ÏÈÔ, οÙÈ Ô˘ Á›ÓÂÙ·È ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ·. ¶·Ú¿ ÙȘ ÌÂÈÒÛÂȘ Ô˘ ¤¯ÂÈ ˘ÔÛÙ› Ë ™∞Δ∞, ÙÔ ÔÛfi ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ÙÔ ›‰ÈÔ, ηıÒ˜, ÛÙfi¯Ô˜ Ì·˜ ›ӷÈ, ÔÈ ‰‹ÌÔÈ Ó· ÚÔÂÙÔÈÌ·ÛÙÔ‡Ó ¤ÁηÈÚ· Î·È ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈο ÂÓfi„ÂÈ ÙÔ˘ ηÏÔηÈÚÈÔ‡” . ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘, Ô Î. °ÂˆÚÁÈ¿‰Ë˜ ÙfiÓÈÛÂ, fiÙÈ “Ë °ÂÓÈ΋ °Ú·ÌÌ·Ù›· ¶ÔÏÈÙÈ΋˜ ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ Ï¢Úfi Ù˘ ·˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘, ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ӷ ·ÍÈÔÔÈËı› Î·È ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ¢ÚÒ ÔÚıÔÏÔÁÈο, ÁÈ· ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈ΋ ıˆÚ¿ÎÈÛË Ù˘ ¶ÔÏÈÙÈ΋˜ ÚÔÛÙ·Û›·˜ Ù˘ ÃÒÚ·˜” .

ŒÂÈÙ· ·fi ÂÚ›Ô˘ ÌÈÛfi ·ÈÒÓ·

¢fiıËÎÂ Ë ¿‰ÂÈ· ÁÈ· Â·Ó·ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ Û¯ÔÏ›Ԣ ÛÙËÓ ÿÌ‚ÚÔ ∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√À¶√§∏, 29.

ÙËÓ ÂÊËÌÂÚ›‰· ∞ı. ¢È¿ÎÔ˘ 2 - π¿ÛÔÓÔ˜ ÙËÏ. 24210-23303

∞‰ÂÈ· Â·Ó·ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÛÙËÓ ÿÌ‚ÚÔ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ Û¯ÔÏ›Ԣ ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ·˜ ÂÎ·›‰Â˘Û˘ ¤‰ˆÛ·Ó ÔÈ ÙÔ˘ÚÎÈΤ˜ ∞Ú¯¤˜, ˘ÏÔÔÈÒÓÙ·˜ ÙË Û¯ÂÙÈ΋ ·fiÊ·ÛË Ô˘ ›¯Â ·Ó·ÎÔÈÓˆı› ¤Ú˘ÛÈ ÙÔÓ π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ. ∏ ÙÔ˘ÚÎÈ΋ ΢‚¤ÚÓËÛË Â›¯Â ··ÁÔÚ‡ÛÂÈ ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÂÏÏËÓÈÎÒÓ Û¯ÔÏ›ˆÓ ÛÙËÓ ÿÌ‚ÚÔ ÚÈÓ ·Ô 49 ¯ÚfiÓÈ·, ÙÔ 1964, ÂÚ›Ô‰Ô Ô˘ ·ÚÔ˘Û›·˙ ÎÏÈ̿ΈÛË Ë ¤ÓÙ·ÛË ÛÙȘ ÂÏÏËÓÔÙÔ˘ÚÎÈΤ˜ Û¯¤ÛÂȘ ÂÍ·ÈÙ›·˜ ÙÔ˘ ∫˘ÚÈ·ÎÔ‡. ™ÙÔ ÓËÛ› ÙÔ˘ ‚ÔÚ›Ԣ ∞ÈÁ·›Ô˘, ÛÙËÓ ¤ÍÔ‰Ô ÙˆÓ ™ÙÂÓÒÓ ÙˆÓ ¢·Ú‰·ÓÂÏÏ›ˆÓ, ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Û·Ó ÂÏÏËÓÈο ‰ËÌÔÙÈο Û¯ÔÏ›· Û ¤ÍÈ ·fi Ù· ÂÙ¿ ÂÏÏËÓÈο ¯ˆÚÈ¿, ÛÙËÓ ¶·Ó·Á›·, Ù· ∞ÁÚ›‰È·, ÙÔ ™¯ÔÈÓÔ‡‰È, ÙÔ °Ï˘Î›, ÙÔ˘˜ ∞Á›Ô˘˜ £Âfi‰ˆÚÔ˘˜ Î·È ÙÔ ∫¿ÛÙÚÔ. §ÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡-

Û Â›Û˘ Î·È ¤Ó· ÎÂÓÙÚÈÎfi °˘ÌÓ¿ÛÈÔ. ∏ ¿‰ÂÈ· Ô˘ ¤‰ˆÛ·Ó ÔÈ ÙÔ˘ÚÎÈΤ˜ ∞Ú¯¤˜ ·ÊÔÚ¿ ÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô ÙˆÓ ∞Á›ˆÓ £ÂÔ‰ÒÚˆÓ, ÙÔ ¯ˆÚÈfi fiÔ˘ ÁÂÓÓ‹ıËÎÂ Ô √ÈÎÔ˘ÌÂÓÈÎfi˜ ¶·-

ÙÚȿگ˘ μ·ÚıÔÏÔÌ·›Ô˜. ΔÔ Û¯ÂÙÈÎfi ·›ÙËÌ· ›¯Â ˘Ô‚ÏËı› ÂÈۋ̈˜ ÚÔ˜ ÙȘ ÙÔ˘ÚÎÈΤ˜ ∞Ú¯¤˜ ÙÔ 2011 ·fi ̤ÏË ÙˆÓ ÎÔÈÓÔÙ‹ÙˆÓ Ù˘ ÿÌ‚ÚÔ˘. ΔÔ Û¯ÔÏÂ›Ô ·˘Ùfi ı· ‰ÒÛÂÈ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ÂÈÛÙÚ¤„Ô˘Ó ÛÙÔ ÓËÛ› ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȘ Ì ·È‰È¿ ·fi ÙËÓ ∫ˆÓÛÙ·ÙÓÈÓÔ‡ÔÏË Î·È ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ÂÎÙÈÌÔ‡Ó Î‡ÎÏÔÈ ÙˆÓ ·fi‰ËÌˆÓ πÌ‚Ú›ˆÓ, Ô˘ ·Ó·Ì¤ÓÔ˘Ó Ó· ÂÓÈÛ¯˘ı› Ë ·Ó·Î¿ÌÙÔ˘Û· Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· 10 ¯ÚfiÓÈ· ÎÔÈÓfiÙËÙ· ÙÔ˘ ÓËÛÈÔ‡ Î·È Ì ÓÂfiÙÂÚÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜, ÒÛÙ ӷ ·Ó·Û˘ÛÙ·ı› ÂÎ Ó¤Ô˘ Ô ÎÔÈÓˆÓÈÎfi˜ ÈÛÙfi˜. Δ· πÌ‚Úȷο ™ˆÌ·Ù›· ÙÔ˘ Â͈ÙÂÚÈÎÔ‡ ¯·ÈÚÂÙ›˙Ô˘Ó ·˘Ù‹ ÙËÓ ·fiÊ·ÛË Ù˘ ÙÔ˘ÚÎÈ΋˜ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Ì ÙËÓ ÔÔ›· ‰ÈÔÚıÒÓÔÓÙ·È, ÂÓ Ì¤ÚÂÈ, οÔȘ ·fi ÙȘ ÌÂÁ¿Ï˜ ·‰È˘ ÙÔ˘ ·ÚÂÏıfiÓÙÔ˜.


M·ÁÓËÛ›· 11

™∞μμ∞Δ√ 30 ª∞ƒΔπ√À 2013

ªÂ ·ÊÔÚÌ‹ ÙȘ ÔÊÂÈϤ˜ ·fi ÙÔÓ ∂√¶ÀÀ Î·È Ù· AÛÊ·ÏÈÛÙÈο Δ·Ì›·

™Â «·ÛÊ˘Í›·» ÔÈ È‰ÈÒÙ˜ ÁÈ·ÙÚÔ› ¢˘ÛÎÔϛ˜ ÁÈ· Î¿Ï˘„Ë ‰··ÓÒÓ Î·È ˘Ô¯ÚÂÒÛÂˆÓ Ô˘ “ÙÚ¤¯Ô˘Ó”

 ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ·ÛÊ˘Í›· ÎÈÓ‰˘ÓÂ‡Ô˘Ó Ó· ÂÚȤÏıÔ˘Ó ÔÈ ÂÏ¢ıÂÚÔÂ·ÁÁÂÏ̷ٛ˜ ÁÈ·ÙÚÔ› ÙÔ˘ ÓÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÏfiÁˆ ÙˆÓ ÔÊÂÈÏÔÌ¤ÓˆÓ ·fi ÙÔÓ ∂√¶ÀÀ Î·È Ù· ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈο Δ·Ì›·, ÚÔÙÔ‡ Û˘Á¯ˆÓ¢ÙÔ‡Ó ÛÙÔ Ó¤Ô ·˘Ùfi ÌÂÁ¿ÏÔ Δ·Ì›Ô. ◊‰Ë Ô π·ÙÚÈÎfi˜ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ª·ÁÓËÛ›·˜ ı· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ Û ÎÈÓ‹ÛÂȘ ¢·ÈÛıËÙÔÔ›ËÛ˘ ÙˆÓ ÙÔÈÎÒÓ ÊÔÚ¤ˆÓ, ÂÓÒ ı· ·¢ı˘Óı› Î·È ÛÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ÀÁ›·˜.

∞ÏÏ¿˙ÂÈ Ë ÒÚ· ·fi ·‡ÚÈÔ ™∂ ÈÛ¯‡ Ù›ıÂÙ·È ·fi ·‡ÚÈÔ ÙÔ Ì¤ÙÚÔ Ù˘ ıÂÚÈÓ‹˜ ÒÚ·˜. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ·, ÛÙȘ 03:00 Ù· ÍËÌÂÚÒÌ·Ù· Ù˘ ∫˘Úȷ΋˜ ÔÈ ‰Â›ÎÙ˜ ÙˆÓ ÚÔÏÔÁÈÒÓ Ú¤ÂÈ Ó· ÌÂÙ·ÎÈÓËıÔ‡Ó Ì›· ÒÚ· ÌÚÔÛÙ¿, ‰ËÏ·‰‹ ÛÙȘ 04:00. ΔÔ Ì¤ÙÚÔ Ù˘ ıÂÚÈÓ‹˜ ÒÚ·˜ Ï‹ÁÂÈ ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ∫˘Úȷ΋ ÙÔ˘ √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘.

ŒÎÎÏËÛË ÁÈ· ‚Ô‹ıÂÈ· ·fi ÙȘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȘ ÙˆÓ ‰‡Ô 29¯ÚÔÓˆÓ

√ ª¿ÚÙÈÔ˜ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ Î·È ÔÈ ÂÏ›‰Â˜ ÙˆÓ ÁÈ·ÙÚÒÓ fiÙÈ ÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ÀÁ›·˜ ı· ÂÍÔÊÏÔ‡Û ÙȘ ·ÏȤ˜ ÔÊÂÈϤ˜ ÙˆÓ ÂÙÒÓ 2010 Î·È 2011 ‰È·„‡‰ÔÓÙ·È. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· “·ÁοıÈ” ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÔÈ ÌÂÁ¿Ï˜ ηı˘ÛÙÂÚ‹ÛÂȘ ÛÙËÓ ÂÍfiÊÏËÛË ÙˆÓ È·ÙÚÈÎÒÓ Ú¿ÍÂˆÓ Î·È ÂÈÛΤ„ÂˆÓ ·fi ÙÔÓ ∂√¶ÀÀ. Δ· ȉȈÙÈο È·ÙÚ›· ·ÛÊ˘ÎÙÈÔ‡Ó ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ‰È¿ÛÙËÌ· ·fi ÙËÓ ¤ÏÏÂÈ„Ë Ú¢ÛÙfiÙËÙ·˜. Δ· ¤ÍÔ‰· ÙÚ¤¯Ô˘Ó, ÔÈ ÔÊÂÈϤ˜ ‰ÂÓ ·ÔÏËÚÒÓÔÓÙ·È Î·È ÔÈ ÁÈ·ÙÚÔ› ‰˘ÛÎÔχÔÓÙ·È Ó· ηχ„Ô˘Ó ÙȘ ÌËÓÈ·›Â˜ ‰·¿Ó˜. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÌÈ· ηٿÛÙ·ÛË Ô˘ ¤¯ÂÈ ÂÌÊ·ÓÈÛÙ› Â‰Ò Î·È ÂÚ›Ô˘ ‰‡Ô ¯ÚfiÓÈ·, ·ÏÏ¿ Ì‹Ó· Ì ÙÔ Ì‹Ó· Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Â-

ȉÂÈÓÒÓÂÙ·È. √ π·ÙÚÈÎfi˜ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ª·ÁÓËÛ›·˜ ·fi ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË Â‚‰ÔÌ¿‰· ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÎÈÓËı› Û ÙÚ›· Â›‰·, Ì‹ˆ˜ Î·È ˘¿ÚÍÂÈ Î¿ÔÈ· ·ÏÏ·Á‹ Ù˘ ηٿÛÙ·Û˘. ¶ÚÒÙÔÓ, ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÂÈ Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂȘ Ì ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ ÙÔ˘ ÓÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÁÈ· Ó· ÙÔ˘˜ ÂÓËÌÂÚÒÛÂÈ Î·È Ó· ÙÔ˘˜ ¢·ÈÛıËÙÔÔÈ‹ÛÂÈ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Ô˘ ¤¯ÂÈ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËı›, ÒÛÙ ӷ ÂÓÂÚÁÔÔÈËıÔ‡Ó ·Ó¿ÏÔÁ·. ¢Â‡ÙÂÚÔÓ, ı· ·ÔÛÙ›ÏÂÈ ÛÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ÀÁ›·˜ ÂÈÛÙÔÏ‹, fiÔ˘ ı· ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÙ·È ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· Î·È ı· ÙÔÓ›˙ÂÙ·È Ë ¿ÌÂÛË ·Ó¿ÁÎË Â›Ï˘Û‹˜ ÙÔ˘. ΔÚ›ÙÔÓ ı· ˘¿ÚÍÂÈ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›· Ì ÙÔ˘˜ π·ÙÚÈÎÔ‡˜ ™˘ÏÏfiÁÔ˘˜ ÙˆÓ ˘fiÏÔÈˆÓ ÓÔ-

ÌÒÓ Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ ηχÙÂÚÔ˘ Û˘ÓÙÔÓÈÛÌÔ‡ ÁÈ· ÙË ‰ÈÂΉ›ÎËÛË ÙˆÓ ·ÈÙËÌ¿ÙˆÓ. ¶ÚÔ˜ ÙÔ ·ÚfiÓ ‰ÂÓ ÂÍÂÙ¿˙ÔÓÙ·È ÔÈ ‰˘Ó·ÌÈΤ˜ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ, ·ÏÏ¿ Â›Ó·È ‰Â‰Ô̤ÓÔ fiÙÈ ÛÙÔ˘˜ ÁÈ·ÙÚÔ‡˜ ÂÈÎÚ·Ù› ·Ó·‚Ú·ÛÌfi˜. ∏ ·ÔÁÔ‹Ù¢ÛË ÁÈ· ÙË ÌË ÂÍfiÊÏËÛË ÙˆÓ ·ÏÈÒÓ ÔÊÂÈÏÒÓ, ·ÎfiÌË Î·È ·Ó ‹Ù·Ó “ÎÔ˘ÚÂ̤Ó˜” ̤¯ÚÈ Î·È 15%, fiˆ˜ ›¯Â ˙ËÙ‹ÛÂÈ ÙÔ ÀÔ˘ÚÁ›Ô, Â›Ó·È ¤Î‰ËÏË. ™‡Ìʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜ Û οı ȉȈÙÈÎfi È·ÙÚÂ›Ô ÔÊ›ÏÔÓÙ·È Î·Ù¿ ̤ÛÔ fiÚÔ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·fi 20.000 ¢ÚÒ. ∂ÎÙfi˜, fï˜ ·fi ÙȘ ·ÏȤ˜ ÔÊÂÈϤ˜, ˘¿Ú¯ÂÈ Î·È ÙÔ ˙‹ÙËÌ· Ù˘ ηı˘ÛÙ¤ÚËÛ˘ ÛÙËÓ ÂÍfi-

ÊÏËÛË Î·È ·fi ÙÔÓ ∂√¶ÀÀ. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ π·ÙÚÈÎfi ™‡ÏÏÔÁÔ ÔÈ È·ÙÚÈΤ˜ ÂÈÛΤ„ÂȘ ¤¯Ô˘Ó ÏËÚˆı› ̤¯ÚÈ Î·È ÙÔÓ √ÎÙÒ‚ÚÈÔ, ÂÓÒ ÔÈ È·ÙÚÈΤ˜ Ú¿ÍÂȘ ¤¯Ô˘Ó ÂÍÔÊÏËı› ̤¯ÚÈ Î·È ÙÔÓ πÔ‡ÓÈÔ. À¿Ú¯ÂÈ Û˘ÓÂÒ˜ ÌÂÁ¿ÏË Î·ı˘ÛÙ¤ÚËÛË ÛÙËÓ ÂÍfiÊÏËÛË, ÂÓÒ ÙÔ Ì›˙ÔÓ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÁÈ·ÙÚÔ‡˜ Â›Ó·È Î·È Ë ÂÍfiÊÏËÛË Ì ÙÔ ÛÙ·ÁÔÓfiÌÂÙÚÔ ÙˆÓ È·ÙÚÈÎÒÓ ڿ͈Ó, fiÔ˘ Ù· ¤ÛÔ‰· ÁÈ· ¤Ó· È·ÙÚÂ›Ô Â›Ó·È ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ· Û ۯ¤ÛË Ì ÙȘ ÂÈÛΤ„ÂȘ. √ Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ π·ÙÚÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î. ª·Ùı·›Ô˜ ¢Ú·ÌËÙÈÓfi˜ ÙfiÓÈÛ ˆ˜ ˘‹Ú¯Â Ë ‰¤ÛÌ¢ÛË ·fi ÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ÀÁ›·˜ fiÙÈ Ì¤Ûˆ Ù˘ ‰fiÛ˘ ÙˆÓ 31 ‰ÈÛÂηÙÔÌÌ˘Ú›ˆÓ ¢ÚÒ

Ô˘ ¤Ï·‚Â Ë ∂ÏÏ¿‰·, ÚÈÓ ÌÂÚÈÎÔ‡˜ Ì‹Ó˜, ı· ·ÔÏËÚÒÓÔÓÙ·Ó Î·È ÔÈ ¿ÚÔ¯ÔÈ ˘Á›·˜ ̤¯ÚÈ Ù· Ù¤ÏË ª·ÚÙ›Ô˘. ºÙ¿Û·Ì ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˘ Ì‹Ó· Î·È ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Î·Ì›· ÂͤÏÈÍË, ÂÓÒ ¤Î‰ËÏÔ˜ Â›Ó·È Ô ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌfi˜ ÛÙÔ˘˜ ÁÈ·ÙÚÔ‡˜ fiÙÈ ‰ÂÓ ı· ÏËÚˆıÔ‡Ó ÁÈ· ÙȘ ÔÊÂÈϤ˜ ÙÔ˘ 2010 Î·È ÙÔ˘ 2011. Δ· È·ÙÚ›· ·ÛÊ˘ÎÙÈÔ‡Ó Î·È ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È ¿ÌÂÛË ÛÙ‹ÚÈÍË. ∂Ì›˜ ‹‰Ë ¤¯Ô˘Ì οÓÂÈ ·ÁˆÁ¤˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ¿ÚÂÈ ÙÔ ‰ÚfiÌÔ ÙÔ˘˜, ·ÏÏ¿ ı· ··ÈÙËı› ¯ÚfiÓÔ˜. ΔÔ ˙‹ÙËÌ· Â›Ó·È Ó· Á›ÓÔ˘Ó ÂÓ¤ÚÁÂȘ Ô˘ ı· ·ÔʤÚÔ˘Ó ¿ÌÂÛÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·, ÛËÌÂÈÒÓÂÈ Ô Î. ¢Ú·ÌËÙÈÓfi˜. ºÒÙ˘ ™·Ófi˜

™‡ÓÙÔ̘ Âȉ‹ÛÂȘ ·fi ÙÔ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎfi ‰ÂÏÙ›Ô

™‡ÏÏË„Ë ÁÈ· Ó·ÚΈÙÈο ™À¡∂§∏º£∏ ÛÙÔÓ Δ‡ÚÓ·‚Ô,

·fi ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ‡˜ ÙÔ˘ ΔÌ‹-

Ì·ÙÔ˜ ¢›ˆÍ˘ ¡·ÚΈÙÈÎÒÓ §¿ÚÈÛ·˜, ¤Ó·˜ 46¯ÚÔÓÔ˜ Ë̉·fi˜, ÁÈ· ‰È·Î›ÓËÛË Ó·ÚΈÙÈÎÒÓ Ô˘ÛÈÒÓ. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ·, Ô 46¯ÚÔÓÔ˜ ηÙÂÏ‹ÊıË ·fi ÙÔ˘˜ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ‡˜ Ó· ηÏÏÈÂÚÁ›, Û ÎÔÈÓfi¯ÚËÛÙÔ ÔÈÎfiÂ‰Ô ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ ÔÈΛ· ÙÔ˘, ̤۷ Û ·˘ÙÔÛ¯¤‰È· ÁÏ¿ÛÙÚ·, ¤Ó· Ê˘Ùfi οÓÓ·‚˘ ‡„Ô˘˜ ¤ÍÈ ÂηÙÔÛÙÒÓ, ÙÔ ÔÔ›Ô Î·Ù·Û¯¤ıËÎÂ. ™ÙËÓ Î·ÙÔ¯‹ ÙÔ˘ ·ÏÏ¿ Î·È Û ÓÔÌfiÙ˘Ë ¤Ú¢ӷ Ô˘ ·ÎÔÏÔ‡ıËÛ ÛÙËÓ ÔÈΛ· ÙÔ˘, ‚Ú¤ıËÎ·Ó Â›Û˘ Î·È Î·Ù·Û¯¤ıËηÓ: ¢‡Ô Ó¿ÈÏÔÓ Û˘Û΢·Û›Â˜ Ì ËÚˆ›ÓË, ‚¿ÚÔ˘˜ ‰ÂηÙÚÈÒÓ ÁÚ·ÌÌ·Ú›ˆÓ, ‰‡Ô Ó¿ÈÏÔÓ Û˘Û΢·Û›Â˜ Ì οÓÓ·‚Ë, ‚¿ÚÔ˘˜

√μ∂§π™Δ∏ƒπ√-∞¡∞æÀ∫Δ∏ƒπ√

√ ¶∞¡√™ ™√Àμ§∞∫π Ã√πƒπ¡√ 1ú °Àƒ√™ ª∂ƒπ¢∞ 5ú

ÙÚÈÒÓ ÁÚ·ÌÌ·Ú›ˆÓ, 26 Ó·ÚΈÙÈο ¯¿È·, Ì›· ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ ˙˘Á·ÚÈ¿ ·ÎÚȂ›·˜, ÙÔ ¯ÚËÌ·ÙÈÎfi ÔÛfi ÙˆÓ 575 ¢ÚÒ Î·È 24 ‰ÔÏ·Ú›ˆÓ ∏.¶.∞. Î·È ¤Ó· ÎÈÓËÙfi ÙËϤʈÓÔ. ∞fi ÙËÓ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋ ¤Ú¢ӷ ÚԤ΢„ fiÙÈ Ô 46¯ÚÔÓÔ˜ ÚÔfiÚÈ˙ ÙȘ ηٷۯÂı›Û˜ Ó·ÚΈÙÈΤ˜ Ô˘Û›Â˜ ÁÈ· ÂÌÔÚ›·. √ Û˘ÏÏËÊı›˜ ı· Ô‰ËÁËı› ÛÙÔÓ Î. ∂ÈÛ·ÁÁÂϤ· ¶ÏËÌÌÂÏÂÈÔ‰ÈÎÒÓ §¿ÚÈÛ·˜, ÂÓÒ ÙËÓ ÚÔ·Ó¿ÎÚÈÛË ‰ÈÂÓÂÚÁ› ÙÔ ΔÌ‹Ì· ¢›ˆÍ˘ ¡·ÚΈÙÈÎÒÓ §¿ÚÈÛ·˜.

∫ÏÔ‹ ·ÚÓÈÒÓ Δ√ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· ·fi 19:00

ÒÚ· Ù˘ 27-03- 2013 ¤ˆ˜ 06.00 ÒÚ· Ù˘ 28-03-2013 ÛÙËÓ Â˘Ú‡ÙÂÚË ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ §¿ÚÈÛ·˜ ¿ÁÓˆÛÙÔÈ ‰Ú¿ÛÙ˜, ·ÊÔ‡ ¤ÎÔ„·Ó ÙÔ ϤÁÌ· Ù˘ ÂÚ›Êڷ͢ ÙÔ˘ ·˘ÏfiÁ˘ÚÔ˘, ÂÈÛ‹Ïı·Ó Û ÎÙËÓÔÙÚÔÊÈ΋ ÌÔÓ¿‰· 25¯ÚÔÓÔ˘ Ë̉·Ô‡, Îfi‚ÔÓÙ·˜ ÙÔ ÏԢΤÙÔ Ù˘ ·ÚÈ·˜ ÂÈÛfi‰Ô˘ Î·È ·Ê·›ÚÂÛ·Ó ‰ÂηÙÚ›· ·ÌÓÔÂÚ›ÊÈ· (ÔÎÙÒ Úfi‚·Ù· Î·È ¤ÓÙ ·ÚÓÈ¿).

™‡ÏÏË„Ë Ê˘ÁfiÔÈÓÔ˘ ™À¡∂§∏º£∏ ÛÙË §¿ÚÈÛ·, ·fi ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ‡˜ Ù˘ ÀÔ‰È-

Œ¯ÂÙ ˘ÂÚ‚ÔÏÈ΋ ηٷӿψÛË Î·˘Û›ÌÔ˘; ∂ÓÙÔ›˙Ô˘ÌÂ Î·È ·ÔηıÈÛÙԇ̠ÙÔ Úfi‚ÏËÌ·. °∂¡π∫√ ™À¡∂ƒ°∂π√ ∞ÀΔ√∫π¡∏Δø¡ ª√Δ√¶√¢∏§∞Δø¡- ª√Δ√™π∫§∂Δø¡ ™∂ƒμπ™ - ∂¶π™∫∂À∂™ - ¢π∞°¡ø™∂π™ ª∏Ã∞¡π∫ø¡ ∫∞π ∏§∂∫Δƒπ∫ø¡ μ§∞μø¡ ∫ø¡. ™Δ∞ª√À§∏™

DELIVERY: 12.00 - 24.00 Δ∏§. 2421025727

ªË¯/ÁÔ˜ ªË¯·ÓÈÎfi˜ Δ.∂.

WHAT’S UP: 698.5833545

ªË¯/Îfi˜ ∞˘Ù/ÙˆÓ (ÂȉÈÎÂ˘Ì¤ÓÔ˜ Û ȷˆÓÈο ·˘Ù/Ù·)

°ƒ. §∞ª¶ƒ∞∫∏ 42 - ¶∞§∞π∞ μ√§√™

¢ÂÚ‚ÂӷΛˆÓ 9 μfiÏÔ˜ ñ TËÏ. 24210 63425 - 63387

™Δƒ∞Δ√™ æ∞ƒƒ√™

‡ı˘ÓÛ˘ ∞ÛÊ¿ÏÂÈ·˜, 51¯ÚÔÓÔ˜ Ë̉·fi˜, ‰ÈfiÙÈ Û ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÂÎÎÚÂÌÔ‡Û·Ó Ù¤ÛÛÂÚȘ ηٷ‰ÈηÛÙÈΤ˜ ·ÔÊ¿ÛÂȘ ÁÈ· „¢‰ÔÚΛ·, „¢‰‹ Î·Ù·Ì‹Ó˘ÛË, ÊÔÚÔ‰È·Ê˘Á‹ Î·È ·¿ÙË, ÌÂ Û˘ÓÔÏÈ΋ ÔÈÓ‹ Ê˘Ï¿ÎÈÛ˘ 22 ÌËÓÒÓ.

∫ÏÔ‹ ηψ‰›ˆÓ Δ√ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· ·fi 18.00 ÒÚ· Ù˘ 27-03-2013 ¤ˆ˜ 17.30 ÒÚ· Ù˘ 28-03-2013 ÛÙËÓ Â˘Ú‡ÙÂÚË ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ §¿ÚÈÛ·˜, ¿ÁÓˆÛÙÔÈ ‰Ú¿ÛÙ˜ ·Ê·›ÚÂÛ·Ó ·fi ¯ˆÚ¿ÊÈ 32¯ÚÔÓÔ˘ Ë̉·Ô‡ 250 ̤ÙÚ· ËÏÂÎÙÚÈÎÔ‡ ηψ‰›Ô˘.

™∂ ÎÚ›ÛÈÌË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Û˘Ó¯›˙Ô˘Ó Ó· ÓÔÛËχÔÓÙ·È ÛÙËÓ ªÔÓ¿‰· ∂ÓÙ·ÙÈ΋˜ £ÂÚ·›·˜ ÛÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô ¶··ÓÈÎÔÏ¿Ô˘ ÛÙËÓ £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË ÔÈ ‰‡Ô 29¯ÚÔÓÔÈ ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ¤¯Ô˘Ó ˘ÔÛÙ› ÛÔ‚·Úfiٷٷ ÂÁη‡Ì·Ù· ÛÙË ÊˆÙÈ¿ Ô˘ ¤ıÂÛ·Ó ÔÈ ›‰ÈÔÈ ÛÙÔ Ó˘¯ÙÂÚÈÓfi ΤÓÙÚÔ “§fiÊÙ” ÛÙÔ μfiÏÔ. √È ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȘ ÙˆÓ ‰‡Ô Ó¤ˆÓ οÓÔ˘Ó ¤ÎÎÏËÛË ÁÈ· ‚Ô‹ıÂÈ·. °È· ÙÔ ÏfiÁÔ ·˘Ùfi ·ÓÔ›¯ÙËÎ·Ó ÙÚ·Â˙ÈÎÔ› ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÔ› ·fi ÙȘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȤ˜ ÙÔ˘˜. ŸÔÈÔ˜ ¤¯ÂÈ ÙËÓ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Î·È ÂÈı˘Ì› Ó· Û˘Ì‚¿ÏÏÂÈ ÔÈÎÔÓÔÌÈο ÌÔÚ› Ó· ηٷı¤ÛÂÈ ¯Ú‹Ì·Ù· ÛÙÔ˘˜ ·ÎfiÏÔ˘ıÔ˘˜ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÔ‡˜. ∂ıÓÈ΋ ΔÚ¿Â˙·: √ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi˜ ›ӷÈ: 781/757381-25 (¢ÈηÈÔ‡¯ÔÈ: ∞ϤͷӉÚÔ˜ °ÂˆÚÁÈ¿‰Ë˜ ÙÔ˘ °ÂˆÚÁ›Ô˘ Î·È μ·ÛÈÏÈ΋ °ÂˆÚÁÈ¿‰Ë ÙÔ˘ °ÂˆÚÁ›Ô˘) Eurobank: √ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi˜ ›ӷÈ: 0026-0078-470102241863 (¢ÈηÈÔ‡¯ÔÈ: μ·ÛÈÏÈ΋ °ÂˆÚÁÈ¿‰Ë ÙÔ˘ °ÂˆÚÁ›Ô˘) ΔÚ¿Â˙· ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜: √ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi˜ ›ӷÈ: 5612061091-746 (¢ÈηÈÔ‡¯ÔÈ: ∞ÚÌ¿Ô˘ ™Ù·Ì·Ù›· ÙÔ˘ ºÚ·ÁΛÛÎÔ˘).™ÙÔ ÌÂٷ͇, Ë ¤Ú¢ӷ Ù˘ Àԉȇı˘ÓÛ˘ ∞ÛÊ·Ï›·˜ μfiÏÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ˘fiıÂÛË ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÔÏÔÎÏËÚˆı›. ∞ÎfiÌË Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È Î·Ù·ı¤ÛÂȘ Î·È Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÓÔÓÙ·È ÛÙÔȯ›· ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ‰È·ÈÛÙˆıÔ‡Ó ÙfiÛÔ ÔÈ ·ÎÚȂ›˜ Û˘Óı‹Î˜ ÙÔ˘ ÙÚ·ÁÈÎÔ‡ ·˘ÙÔ‡ ÂÚÈÛÙ·ÙÈÎÔ‡, ·ÏÏ¿ ΢ڛˆ˜ Ù· ΛÓËÙÚ· ÙˆÓ ‰‡Ô Ó·ÚÒÓ ‰Ú·ÛÙÒÓ. ™Â ‚¿ÚÔ˜ ÙˆÓ 29¯ÚÔÓˆÓ ¤¯ÂÈ ·ÛÎËı› ·fi ÙËÓ ∂ÈÛ·ÁÁÂÏ›· μfiÏÔ˘ ÔÈÓÈ΋ ‰›ˆÍË Û ‚·ıÌfi ηÎÔ˘ÚÁ‹Ì·ÙÔ˜ Î·È Ë ‰ÈÎÔÁÚ·Ê›· ÂÛÙ¿ÏË ÛÙËÓ Àԉȇı˘ÓÛË ∞ÛÊ·Ï›·˜ ÁÈ· ÙËÓ Û˘Ó¤¯ÈÛË Ù˘ ÚÔ·Ó·ÎÚÈÙÈ΋˜ ¤Ú¢ӷ˜.


ª·ÁÓËÛ›· 12

™∞μμ∞Δ√ 30 ª∞ƒΔπ√À 2013

™˘Ó¤ÓÙ¢ÍË ÁÈ· ÙË ¡Ô̷گȷ΋ ™˘Ó‰È¿ÛÎÂ„Ë ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞/∂∫ª

™Ù· ‰ÈηÛÙ‹ÚÈ· μfiÏÔ˘, fiˆ˜ ‰È·›ÛÙˆÛÂ Î·È Ë Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ŒÓˆÛ˘ ¢ÈηÛÙÒÓ - ∂ÈÛ·ÁÁÂϤˆÓ μ·ÛÈÏÈ΋ £¿ÓÔ˘

√ ™Àƒπ∑∞/∂∫ª ª·ÁÓËÛ›·˜

·Ú¿‰ÂÎÙË ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÈ ÙË Ì›ˆÛË ÙÔ˘ ·ÚÈıÌÔ‡ ÙˆÓ ‰ÈηÛÙÒÓ ÛÙÔ ¶ÚˆÙÔ‰ÈÎÂ›Ô μfiÏÔ˘ Ë Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ŒÓˆÛ˘ ¢ÈηÛÙÒÓ Î·È ∂ÈÛ·ÁÁÂϤˆÓ Î. μ·ÛÈÏÈ΋ £¿ÓÔ˘, Ë ÔÔ›· ÂÈÛΤÊıËΠ¯ı˜ Ù· ‰ÈηÛÙ‹ÚÈ· ÙÔ˘ μfiÏÔ˘. ΔfiÓÈÛ ˆ˜ Ù· ‰ÈηÛÙ‹ÚÈ· ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ Â›Ó·È ÂȂ‚·ÚË̤ӷ ·fi Ù· ‰ÈηÛÙ‹ÚÈ· Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ì ÔÏÏ‹ ‰Ô˘ÏÂÈ¿ Î·È Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ·˘Ù‹ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ·ÏÏ¿ÍÂÈ. “∏ Ì›ˆÛË ÙÔ˘ ·ÚÈıÌÔ‡ ÙˆÓ ‰ÈηÛÙÒÓ Â›Ó·È ··Ú¿‰ÂÎÙË Î·È ·Ó ˘ÏÔÔÈËı› ı· ÂÈ‚·Ú‡ÓÂÈ ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË. ∂›Ó·È ··Ú·›ÙËÙË Ë ·Ó·ÙÚÔ‹ Ì›·˜ Ù¤ÙÔÈ·˜ ·fiÊ·Û˘” ÙfiÓÈÛ - ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ - Ë Î. £¿ÓÔ˘.

Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ› Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË Δ‡Ô˘ Û‹ÌÂÚ· ™¿‚‚·ÙÔ 30 ª·ÚÙ›Ô˘ Î·È ÒÚ· 13.00 ÛÙ· ÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞/∂∫ª, °·ÏÏ›·˜ 6, ÛÙËÓ Ï·Ù›· ∂Ï¢ıÂÚ›·˜. ∏ Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË Δ‡Ô˘ ı· ‰Ôı› Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÙË ¡Ô̷گȷ΋ ™˘Ó‰È¿ÛÎÂ„Ë ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞/∂∫ª ª·ÁÓËÛ›·˜, Ë ÔÔ›· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÂ›Ù·È 30 Î·È 31 ª·ÚÙ›Ô˘ ÛÙÔ ∂ÚÁ·ÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ μfiÏÔ˘. ™ÙË Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË ı· ·Ú¢ÚÂıÔ‡Ó ÔÈ Î.Î. ∞ϤͷӉÚÔ˜ ªÂ˚ÎfiÔ˘ÏÔ˜, ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î·È °ÈÒÚÁÔ˜ ¶··˚ˆ¿ÓÓÔ˘, ̤ÏÔ˜ ∫.∂. ™Àƒπ∑∞/∂∫ª, ̤ÏÔ˜ °Ú·ÌÌ·Ù›·˜ ™Àƒπ∑∞/∂∫ª ª·ÁÓËÛ›·˜.

°È· ÙË ÃÚ˘Û‹ ∞˘Á‹ ™Â ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ô˘ Âͤ‰ˆÛÂ Ô ™Àƒπ∑∞/∂∫ª ª·ÁÓËÛ›·˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ Ù· ÂÍ‹˜: “∫¿ı ÊÔÚ¿ Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ Ù· ‰‡ÛÎÔÏ·, Ë ÃÚ˘Û‹ ∞˘Á‹ Ì·˜ ı˘Ì›˙ÂÈ ˆ˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Ì¤ÏË. ¶Ôχ ÙË ‚ÔχÂÈ Ó· ÌËÓ ¤¯ÂÈ Ì¤ÏË, Â›Û˘ Ôχ ÙË ‚ÔχÂÈ Ô˘ Ù· ÌÏÔ˘˙¿ÎÈ· Ù˘ Ô˘ÏÈÔ‡ÓÙ·È È· Î·È ÛÙ· ·˙¿ÚÈ·. ∂›Û˘, οı ÊÔÚ¿ Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ Ù· ‰‡ÛÎÔÏ·, ηٷ‰Èο˙ÂÈ Î¿ı Ú¿ÍË ‚›·˜ Î·È ı˘Ì›˙ÂÈ fiÙÈ ‰ÈÂÓÂÚÁ› ÙÔÓ ÔÏÈÙÈÎfi Ù˘ ·ÁÒÓ· ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ ¡fiÌÔ˘ Î·È ÙÔ˘ ™˘ÓÙ¿ÁÌ·ÙÔ˜. ∂›Û˘, ·ÚÈÛÙ¿ÓÂÈ Î·È ÙÔ ı‡Ì·. ∫·Ù·Û˘ÎÔÊ·ÓÙ›ٷÈ, ϤÂÈ, ·fi ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· Ô˘ ı¤ÏÂÈ Ó· ÙËÓ ·Ê·Ó›ÛÂÈ, Î·È ÙÔ ÔÔ›Ô Ì ·ıÏÈfiÙËÙ· ÛÎËÓÔıÂÙ› ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ Ù˘ ¤Ó· ¤ÚÁÔ Ì˘ıÔÏ·Û›·˜. Δ· ϤÂÈ Î·È ÓÔÌ›˙ÂÈ fiÙÈ Î·ı¿ÚÈÛÂ. ∞ÏÏ¿ ‰ÂÓ Â›Ó·È ¤ÙÛÈ. ∂›Ó·È ¿ÁÈ· Ù·ÎÙÈ΋ Ù˘ Ó· ‰È·ÛÙÚ‚ÏÒÓÂÈ ÂÓÙÂÏÒ˜ Ù· ÁÂÁÔÓfiÙ· Î·È ÌÂÙ¿ Ó· ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È ˆ˜ ı‡Ì·. ∞ÓÙÈÁÚ¿ÊÂÈ Î·È Û ·˘Ùfi, ÈÛÙ¿ ÙÔ˘˜ ÁÓ‹ÛÈÔ˘˜ Ó·˙›, ·˘ÙÔ‡˜ Ù˘ °ÂÚÌ·Ó›·˜ ÌÈ·˜ ÂÔ¯‹˜ Ô˘ Ë ·ÓıÚˆfiÙËÙ· ı˘Ì¿Ù·È Ì ·ÔÙÚÔÈ·ÛÌfi. ¶¿ÁÈ· Ù·ÎÙÈ΋ Ù˘ Â›Ó·È Â›Û˘ Ó· ¯Ù˘¿ÂÈ ·‰‡Ó·ÌÔ˘˜ Î·È ·Ó˘ÂÚ¿ÛÈÛÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜, Ó· ÂÈÙ›ıÂÙ·È Î·È ÌÂÙ¿ Ó· ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È ˆ˜ ı‡Ì·, Ó· ÌËÓ ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ÔÙ¤ ÙËÓ Â˘ı‡ÓË Ù˘, Ó· Í·Ó·ÁÚ¿ÊÂÈ ÙËÓ πÛÙÔÚ›· Ì ÙÔ “¤ÙÛÈ ı¤Ïˆ” , Ó· ·ÚÈÛÙ¿ÓÂÈ ÙË ÊÈÏ¿ÓıÚˆË Î·È ÙËÓ ·ÓÙÈÛ˘ÛÙËÌÈ΋, Ó· ·Ú·ÔÈ› ÙËÓ ·Ï‹ıÂÈ·, Ó· ÛÙËÚ›˙ÂÈ ÙÔ ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ Î·È Ó· ÛÙ¤ÎÂÙ·È ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙ· ÎÈÓ‹Ì·Ù·, Î·È Û˘¯Ófiٷٷ Ì¿ÏÈÛÙ· Ó· ÂÈÙ›ıÂÙ·È ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙÔ˘˜ Ì·˙› Ì ٷ ª∞Δ. ¢ÂÓ Â›Ó·È Ù›ÔÙ· ·Ú·¿Óˆ ·fi ¤Ó· Ó·˙ÈÛÙÈÎfi ÌfiÚʈ̷. Œ¯ÂÈ ‰È‰·¯Ù› ÙËÓ È‰ÂÔÏÔÁ›· ÙÔ˘ °Î¤ÌÂϘ ·ÏÏ¿ ÓÔÌ›˙ÂÈ fiÙÈ Ë ÚÔ·Á¿Ó‰· ı· È¿ÓÂÈ ÁÈ· ¿ÓÙ·. ∫·È Â›Û˘ ͤÚÂÈ Î·Ï¿ Î·È ÙËÓ ÚÔ‚ÔοÙÛÈ·. ∏ Â›ıÂÛË ÛÙËÓ ÙÚ¿Â˙· ∫‡ÚÔ˘ ·fi Ù· ÙÚ›· ̤ÏË Ù˘ (‹ ÌË Ì¤ÏË Ù˘ fiˆ˜ ϤÂÈ) ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ·Ô‰Ôı› ÔÔ˘‰‹ÔÙ ·ÏÏÔ‡. ∫·È ı· ‚fiÏ¢ Ôχ ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· Ô˘ ¤Î·Ó ηڷ̤Ϸ ÙË ıˆڛ· ÙˆÓ ‰‡Ô ¿ÎÚˆÓ. ∏ ·ÙÚȉÔηËÏ›· Ù˘ ÃÚ˘Û‹˜ ∞˘Á‹˜, ÙÔ „‡ÙÈÎÔ ˘ÔÎÚÈÙÈÎfi Ù˘ ÂӉȷʤÚÔÓ ÁÈ· ÙÔÓ ÂÏÏËÓÈÎfi Ï·fi, Ô˘ Ï‹ÙÙÂÙ·È ·fi ÙȘ ·ÓÙÈÏ·˚Τ˜ ÔÏÈÙÈΤ˜ ÙˆÓ ÌÓËÌÔÓ›ˆÓ, ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ·Ú·Û‡ÚÂÈ Î·Ó¤Ó·. √ ™Àƒπ∑∞-∂∫ª ª·ÁÓËÛ›·˜ ηÏ› ÙÔ˘˜ Ôϛ٘ Ù˘ ÙÔÈ΋˜ ÎÔÈÓˆÓ›·˜ Ó· ÂÓÂÚÁÔÔÈËıÔ‡Ó Ì·˙Èο ÁÈ· Ó· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÔ˘Ó ÔÈ ¯ÈÙÏÂÚÈÎÔ› ÙËÓ ˘ÔÓfiÌ¢ÛË Ù˘ ÂÏ¢ıÂÚ›·˜ fiÏˆÓ Ì·˜” , ηٷϋÁÂÈ.

ÃÈÏÈ¿‰Â˜ ÂÎÎÚÂÌ›˜ ˘Ôı¤ÛÂȘ ∞

∏ Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ŒÓˆÛ˘ ¢ÈηÛÙÒÓ Î·È ∂ÈÛ·ÁÁÂϤˆÓ Û˘Ó·ÓÙ‹ıËΠ̠‰ÈηÛÙ¤˜ Î·È ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ ÙÔ˘ ¢ÈÎËÁÔÚÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ μfiÏÔ˘, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Î·È ÙËÓ ÂÓËÌ¤ÚˆÛ·Ó ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Î·È Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÙˆÓ ‰ÈηÛÙÈÎÒÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜. ∏ Î. £¿ÓÔ˘ Â›Ó·È ÂÈıˆڋÙÚÈ· ∞ÚÂÔ·Á›Ù˘ ÙˆÓ ‰ÈηÛÙËÚ›ˆÓ Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜. ∂›Ó·È Ë ÚÒÙË Ù˘ Â›ÛËÌË Â›ÛÎÂ„Ë Î·È Ì ÙËÓ È‰ÈfiÙËÙ· Ù˘ Úfi‰ÚÔ˘ ÙÔ˘ Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙÈÎÔ‡ ÔÚÁ¿ÓÔ˘ ÙˆÓ ‰ÈηÛÙÒÓ. ∂ÎÙfi˜ ·fi ÙË Ì›ˆÛË ÙÔ˘ ·ÚÈıÌÔ‡ ÙˆÓ ‰ÈηÛÙÒÓ ÙÔ˘ ¶ÚˆÙÔ‰ÈΛԢ μfiÏÔ˘ (·fi 18 Û 15), Ù¤ıËÎÂ Î·È ÙÔ ˙‹ÙËÌ· Ù˘ ÂÓ›Û¯˘Û˘ Ì ÚÔÛˆÈÎfi ÙÔ˘ ∂ÈÚËÓÔ‰ÈΛԢ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡. ΔÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ∂ÈÚËÓÔ‰ÈÎÂ›Ô ‰È·ÙËÚ‹ıËΠ(ÌÂÙ¿ ÙËÓ Î·Ù¿ÚÁËÛË ÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÒÓ), ˆÛÙfiÛÔ ÂΛ ÂÚÁ¿˙ÂÙ·È Ì›· ÌfiÓÔÓ ˘¿ÏÏËÏÔ˜. “∂›Ó·È ·ÓıÚˆ›Óˆ˜ ·‰‡Ó·ÙÔÓ Ó· ‰ÈÂÎÂڷȈı› fiÏË ·˘Ù‹ Ë ÂÚÁ·Û›· Ì ̛· ÌfiÓÔ ˘¿ÏÏËÏÔ” ÙfiÓÈÛÂ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¢ÈÎËÁÔÚÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ μfiÏÔ˘. °È· ÙÔ ı¤Ì· ·˘Ùfi Ë Î. £¿ÓÔ˘ ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛ ˆ˜ ı· Û˘Ì‚¿ÏÂÈ ÁÈ· Ó· ÂÓÈÛ¯˘ı› ÙÔ ∂ÈÚËÓÔ‰ÈÎÂ›Ô Î·È Ì ¿ÏÏÔ˘˜ ˘¿ÏÏËÏÔ˘˜. ∞ÎfiÌË Ë Î. £¿ÓÔ˘ ·Ó·Ê¤ÚıË-

ÎÂ Î·È ÛÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ÛÙÂÓfiÙËÙ·˜ ¯ÒÚÔ˘ Î·È ÙȘ Û˘Óı‹Î˜ ÙÔ˘ ¢ÈηÛÙÈÎÔ‡ ªÂÁ¿ÚÔ˘ μfiÏÔ˘. ¢ÂÛ̇ÙËΠӷ ÂÓÈÛ¯‡ÛÂÈ ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ô˘ ‹‰Ë ¤¯ÂÈ ·Ú¯›ÛÂÈ Î·È ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ¢ÈηÈÔÛ‡Ó˘ Ó· ‚ÚÂı› ¿ÌÂÛ· χÛË. ∏ Î. £¿ÓÔ˘, ··ÓÙÒÓÙ·˜ Û ۯÂÙÈ΋ ÂÚÒÙËÛË, ÙfiÓÈÛ Ì ¤ÌÊ·ÛË ˆ˜ ÔÈ ·ÔÊ¿ÛÂȘ ÙˆÓ ‰ÈηÛÙÒÓ Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È Ì ÁÓÒÌÔÓ· ÙÔ˘˜ ÓfiÌÔ˘˜ Î·È ÙË Û˘Ó›‰ËÛ‹ ÙÔ˘˜ ·ÓÙÈÎÚÔ‡ÔÓÙ·˜ Ù· fiÛ· ·ÎÔ‡ÁÔÓÙ·È Î·Ù¿ ηÈÚÔ‡˜ Î·È Î·Ù¿ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ÁÈ· ÔÏÈÙÈΤ˜ ‰ÈηÛÙÈΤ˜ ·ÔÊ¿ÛÂȘ. “√ ŒÏÏËÓ·˜ ‰ÈηÛÙ‹˜ οÓÂÈ Î·Ï¿ ÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÙÔ˘. ∂ÚÁ¿˙ÂÙ·È Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ÓfiÌÔ Î·È ÙË Û˘Ó›‰ËÛ‹ ÙÔ˘” ÙfiÓÈÛ Ì ¤ÌÊ·ÛË. √ Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¢ÈÎËÁÔÚÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ μfiÏÔ˘ Î. μÔÏÈÒÙ˘ ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛ ˆ˜ ·ÈÊÓȉ›ˆ˜ - ¯ˆÚ›˜ Ó· ¤¯ÂÈ ÚÔËÁËı› ÂÓË̤ڈÛË Î·È ‰È·‚ԇϢÛË ˘ÔÁÚ¿ÊËΠÙÔ ¶ÚÔ‰ÚÈÎfi ¢È¿Ù·ÁÌ·, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ÔÔ›Ô ÌÂÈÒÓÔÓÙ·È ÔÈ ı¤ÛÂȘ ÙˆÓ ‰ÈηÛÙÒÓ.

8.000 ÂÎÎÚÂÌ›˜ ˘Ôı¤ÛÂȘ Û ÔÏÈÙÈο ‰ÈηÛÙ‹ÚÈ· Ÿˆ˜ ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛÂ Ô Î. μÔÏÈÒÙ˘, ÔÈ 15 ‰ÈηÛÙ¤˜ ‰ÂÓ ı·

● ∏ Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ŒÓˆÛ˘ ¢ÈηÛÙÒÓ Î·È ∂ÈÛ·ÁÁÂϤˆÓ Î. μ·ÛÈÏÈ΋ £¿ÓÔ˘ Ì·˙› Ì ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ ÙÔ˘ ¢ÈÎËÁÔÚÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ μfiÏÔ˘ Î. μÔÏÈÒÙË

ÌÔÚ¤ÛÔ˘Ó Ó· “ÛËÎÒÛÔ˘Ó ÙÔ ‚¿ÚÔ˜” ÙˆÓ 8.000 ÂÎÎÚÂÌÒÓ ˘Ôı¤ÛÂˆÓ ÛÙ· ÔÏÈÙÈο ‰ÈηÛÙ‹ÚÈ·, 2.500 - 3.000 ˘Ôı¤ÛÂˆÓ ÂÙËÛ›ˆ˜ ÛÙ· ÔÈÓÈο ‰ÈηÛÙ‹ÚÈ·, ÂÓÒ ÛÙ· 550 ÊÙ¿ÓÔ˘Ó Ù· ‚Ô˘Ï‡̷ٷ Ô˘ ÂΉ›‰ÔÓÙ·È Î¿ı ¯ÚfiÓÔ, Ì ·ÔÎÔڇʈ̷ ÙȘ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ‰È·Ù·Á¤˜ ÏËڈ̋˜ ÏfiÁˆ

Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÎÚ›Û˘. “ ∞Ó ÚÔÛı¤ÛÔ˘ÌÂ Î·È ÙÔÓ ·Ù˘¯‹ - fiˆ˜ ÙÔÓ ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛ - ÓfiÌÔ ∫·ÙÛ¤ÏË, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÂ›Ù·È ÌÈ· ·ÛÊ˘Í›·, Ô˘ ÂÌ›˜ ı· ÙËÓ ˘ÔÛÙԇ̠ÛÙÔ˘˜ ÚÔÛ¯›˜ ÂÓÓ¤· Ì‹Ó˜” . ∫·È η٤ÏËÍ ˆ˜ “ÙË Ì›ˆÛË ÙÔ˘ ·ÚÈıÌÔ‡ ÙˆÓ ‰ÈηÛÙÒÓ ı· ·ÓÙÈÏËÊı› Î·È Ô Ô-

√È ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ÛÙÔ ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ „‹ÊÈÛ·Ó ˘¤Ú Ù˘ ÚfiÙ·Û˘ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜

ÀÔÁÚ¿ÊÔ˘Ó ÙË Ó¤· ۇ̂·ÛË ÛÙËÓ ∞°∂Δ À¶∂ƒ Ù˘ ÚfiÙ·Û˘ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜

ÁÈ· ÙË Ó¤· ÂȯÂÈÚËÛȷ΋ ۇ̂·ÛË ÂÚÁ·Û›·˜ Ù¿¯ıËÎÂ Ë Û˘ÓÙÚÈÙÈ΋ ÏÂÈÔ„ËÊ›· ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÛÙÔ ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ “ŸÏ˘ÌÔ˜” Ù˘ ∞°∂Δ ÛÙÔ μfiÏÔ, ÛÙËÓ „ËÊÔÊÔÚ›· Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠÙËÓ ¶¤ÌÙË Û fiϘ ÙȘ ‚¿Ú‰È˜. ªÂ 173 „‹ÊÔ˘˜ ˘¤Ú, 50 ηٿ Î·È Ì›· ¿Î˘ÚË Ë ÚfiÙ·ÛË Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ ÂÁÎÚ›ıËΠ·fi ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜, ÂÓÒ ·Ó¿ÏÔÁÔ ‹Ù·Ó ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Î·È ÛÙËÓ „ËÊÔÊÔÚ›· ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÛÙÔ ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ ÙÔ˘ ªËÏ·Î›Ô˘. ŒÙÛÈ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ˘ÔÁÚ·Ê› Ë Ó¤· ÂȯÂÈÚËÛȷ΋ ۇ̂·ÛË ÂÚÁ·Û›·˜ ÛÙËÓ ∞°∂Δ. μ¿ÛÂÈ Ù˘ ÙÂÏÈ΋˜ ÚfiÙ·Û˘ ‰È·ÎfiÙÂÙ·È Ë ¯ÔÚ‹ÁËÛË ÌfiÓÔÓ ÙÔ˘ ÂȉfiÌ·ÙÔ˜ Ù·ÎÙÈÎfiÙËÙ·˜, Ô˘ Â›Ó·È 90 ¢ÚÒ ÙÔ Ì‹Ó·, ÛÙÔ˘˜ 600 ÂÚ›Ô˘ ÂÚÁ·ÙÔ¸·ÏÏ‹ÏÔ˘˜ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ ÛÙÔ ªËÏ¿ÎÈ Î·È ÙÔ μfiÏÔ. ∏ ÂÙ·ÈÚ›· ÛÙËÓ ÙÂÏÈ΋ Ù˘ ÚfiÙ·ÛË Â·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ù· ÂȉfiÌ·Ù· ÂÎÙ¿ÎÙˆÓ ÂȉÈÎÒÓ Û˘ÓıËÎÒÓ ÂÚÁ·Û›·˜, Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÌÂÁ¿ÏÔ ÔÛÔÛÙfi ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ (Î·È Â›¯Â ·Ó·ÛÙ›ÏÂÈ ÙËÓ Î·Ù·‚ÔÏ‹ ÙÔ˘˜ ·fi ÙÔ ºÂ‚ÚÔ˘¿ÚÈÔ), ÂÓÒ ÌÂÈÒÓÂÈ ÛÙÔ 15% ÙÔ Û¯ÔÏÈÎfi Â›‰ÔÌ· fiÏˆÓ ÙˆÓ ‚·ıÌ›‰ˆÓ ÂÎ·›‰Â˘Û˘ Î·È Û ÔÛÔÛÙfi 20% ÙȘ ‰È·Ù·ÎÙÈΤ˜ ÃÚÈÛÙÔ˘Á¤ÓÓˆÓ Î·È ¶¿Û¯· (·fi 820 ¢ÚÒ ı· ‰È·ÌÔÚʈıÔ‡Ó ÛÙ· 600 ¢ÚÒ ÁÈ· οı ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ). ∏ ÂÙ·ÈÚ›· ¿ÓÙˆ˜ ı· ·Ó·Ù›ÏÂÈ

● ªÂ 173 „‹ÊÔ˘˜ ˘¤Ú, 50 ηٿ Î·È Ì›· ¿Î˘ÚË Ë ÚfiÙ·ÛË Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ ÂÁÎÚ›ıËΠ·fi ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ Ù˘ ∞°∂Δ

·fi 1˘ ∞ÚÈÏ›Ô˘ ÙÔ Â›‰ÔÌ· Ù·ÎÙÈÎfiÙËÙ·˜ (¤Ó· ËÌÂÚÔÌ›ÛıÈÔ ÙÔ Ì‹Ó· ÁÈ· οı ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ, Ô˘ Â›Ó·È Û˘ÓÂ‹˜ ÛÙÔ˘˜ ¯ÚfiÓÔ˘˜ ÚÔÛ¤Ï¢Û˘ ÛÙËÓ ÂÚÁ·Û›· ÙÔ˘). Δ¤ÏÔ˜, ÌÂÈÒÓÂÙ·È ÛÙȘ 140.000 ¢ÚÒ (·fi 300.000 ¢ÚÒ), ÙÔ ÔÛfi Ô˘ ı· ‰Ôı› ÛÙ· ™ˆÌ·Ù›· ∂ÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ·Ó¿ ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÁÈ· ÔÏÈÙÈÛÙÈΤ˜ ÂΉËÏÒÛÂȘ. √ Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ۈ̷Ù›Ԣ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ Ù˘ ∞°∂Δ ÛÙÔ μfiÏÔ Î. μ. ∫Ô˘ÎÏÔ˘Ì¤Ú˘ ‰‹ÏˆÛ ¯ı˜ fiÙÈ ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ Î·È Ë ÂÚÁÔ‰ÔÙÈ΋ ÏÂ˘Ú¿ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ϤÔÓ Ôχ ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ ˘ÔÁÚ·-

Ê‹ Ù˘ Ó¤·˜ ۇ̂·Û˘.

√È ÔÈÎÔ‰fiÌÔÈ °ÂÓÈ΋ Û˘Ó¤Ï¢ÛË ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÂÈ ÙÔ Û˘Ó‰ÈοÙÔ ÔÈÎÔ‰fiÌˆÓ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ΔÂÙ¿ÚÙË 3 ∞ÚÈÏ›Ô˘, ÛÙȘ 5 Ì.Ì. ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ÙÔ˘ ∂ÚÁ·ÙÈÎÔ‡ ∫¤ÓÙÚÔ˘ μfiÏÔ˘ Ì ٷ ÂÍ‹˜ ı¤Ì·Ù·: ¢ÈÔÈÎËÙÈÎfi˜ Î·È ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi˜ ·ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ 2012, ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi˜ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ 2013, ¤ÎıÂÛË ∂ÏÂÁÎÙÈ΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜, ÂÎÚÔÛÒËÛË ÛÙË °™∂∂ Î·È ÂÎÏÔÁ‹ ÂÊÔÚ¢ÙÈ΋˜ ÂÈÙÚÔ‹˜. ¢∏ª√.™.

Ï›Ù˘ ÛÙË Û˘Ó·ÏÏ·Á‹ ÙÔ˘ Ì ÙË ¢ÈηÈÔÛ‡ÓË” . ªÂ ÙËÓ Î. £¿ÓÔ˘ Û˘Ó·ÓÙ‹ıËÎ·Ó ÔÈ ÂÈÛ·ÁÁÂÏ›˜, ÔÈ ÚˆÙÔ‰›Î˜ Î·È ÔÈ ÚÔ˚ÛÙ¿ÌÂÓÔÈ ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ÙˆÓ ‰ÈηÛÙËÚ›ˆÓ, ı¤ÙÔÓÙ·˜ Î·È ÂȉÈÎfiÙÂÚ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ Î·È ‰È·‰ÈηÛÈÒÓ. Δ. ∫.

∂·Ó·ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› Ë ¯·Ï˘‚Ô˘ÚÁ›· Sovel ∂¶∞¡∂ƒÃ∂Δ∞π Û ·Ú·ÁˆÁÈ΋ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÌÂı·‡ÚÈÔ ¢Â˘Ù¤Ú· 1Ë ∞ÚÈÏ›Ô˘ 2013 Ë ¯·Ï˘‚Ô˘ÚÁ›· Sovel, Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔÓ ∞ÏÌ˘Úfi ª·ÁÓËÛ›·˜. √È 320 ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ÛÙÔ ¯·Ï˘‚Ô˘ÚÁ›Ô, ÙÔ ÂÏ·ÛÌ·ÙÔ˘ÚÁ›Ô, ÙÔ ÛˆÏËÓÔ˘ÚÁÂ›Ô Î·È ÙȘ ¿ÏϘ ·Ú·ÁˆÁÈΤ˜ Î·È ˘ÔÛÙËÚÈÎÙÈΤ˜ ÌÔÓ¿‰Â˜ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜, Ô˘ ›¯·Ó ÙÂı› ÚÔ ÌËÓfi˜ Û ‰È·ıÂÛÈÌfiÙËÙ· ÁÈ· ÙÚÂȘ ‚‰ÔÌ¿‰Â˜ Î·È Û ˘Ô¯ÚˆÙÈ΋ ¿‰ÂÈ· ÁÈ· Ì›· ‚‰ÔÌ¿‰·, ÎÏ‹ıËÎ·Ó Ó· ÂÈÛÙÚ¤„Ô˘Ó ÙËÓ ÚÔÛ¯‹ ¢Â˘Ù¤Ú· ÛÙȘ ÂÚÁ·Û›Â˜ ÙÔ˘˜. ∏ ÂÙ·ÈÚ›· Sovel, Ë ÔÔ›· ÂϤÁ¯ÂÙ·È ·fi ÙËÓ ÂÈÛËÁ̤ÓË ÛÙÔ ÃÚËÌ·ÙÈÛÙ‹ÚÈÔ ∞ıËÓÒÓ ÂÙ·ÈÚ›· Ûȉ‹ÚÔ˘ ™È‰ÂÓfiÚ ÙÔ˘ ÔÌ›ÏÔ˘ μÈÔ¯¿ÏÎÔ, ·ÓÙÈÚÔÛˆ‡ÂÈ ÙÔ ϤÔÓ Û‡Á¯ÚÔÓÔ, ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ÌÂÌÔӈ̤ÓÔ ¯·Ï˘‚Ô˘ÚÁÂ›Ô Ù˘ ¯ÒÚ·˜. ∂›¯Â ‰È·Îfi„ÂÈ ÙËÓ ·Ú·ÁˆÁÈ΋ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ù˘, ÛÂ Û˘ÓÂÓÓfiËÛË Ì ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ‡˜ Ù˘, ÏfiÁˆ ·fiÙÔÌ˘ ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ÙÒÛ˘ Ù˘ ˙‹ÙËÛ˘ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ ÔÈÎÔ‰ÔÌÈÎÔ‡ ¯¿Ï˘‚· ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î·È Û ÁÂÈÙÔÓÈΤ˜ ‚·ÏηÓÈΤ˜ ¯ÒÚ˜. ∞·Û¯ÔÏ› Û˘ÓÔÏÈο, Ì·˙› Ì ÙÔ ˘·ÏÏËÏÈÎfi ÚÔÛˆÈÎfi, ÂÚ›Ô˘ 500 ¿ÙÔÌ·, ÂÓÒ ÙÔ ¤ÙÔ˜ 2011, ÁÈ· ÙÔ ÔÔ›Ô ˘¿Ú¯Ô˘Ó ‰È·ı¤ÛÈÌ· Ï‹ÚË ÔÈÎÔÓÔÌÈο ÛÙÔȯ›·, ›¯Â ηٷÁÚ¿„ÂÈ ˙ËÌÈ¿ 28,2 ÂÎ·Ù Â˘ÚÒ, Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÒÓÙ·˜ ˆÏ‹ÛÂȘ ·Í›·˜ 319,7 ÂηÙ. ¢ÚÒ. ™ÙÔ ·fiÁÂÈÔ Ù˘ ÈÛ¯‡Ô˜ Ù˘, ÙÔ ¤ÙÔ˜ 2008, ›¯Â Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÂÈ ˆÏ‹ÛÂȘ ·Í›·˜ 513,1 ÂηÙ. ¢ÚÒ. ªÈÏÒÓÙ·˜, Û٤ϯԘ Ù˘ Âȯ›ÚËÛ˘, ÂȂ‚·›ˆÛ fiÙÈ Ë Sovel Ù›ıÂÙ·È ¿ÌÂÛ· Û ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·, ÚÔÛı¤ÙÔÓÙ·˜ fiÙÈ ı· Û˘Ó¯›ÛÂÈ Ó· ÂÂÓ‰‡ÂÈ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿Ù˘Í‹ Ù˘ ÛÙË ‰ÈÂıÓ‹ ·ÁÔÚ¿. Δ· ›‰È· Î·È Í¤Ó· ÎÂÊ¿Ï·È· Ô˘ ··Û¯ÔÏ› Ë ÂÙ·ÈÚ›· ·Ó¤Ú¯ÔÓÙ·È, Û‡Ìʈӷ Ì ٷ ÈÔ ÚfiÛÊ·Ù· ‰ËÌÔÛÈÂ˘Ì¤Ó· ÔÈÎÔÓÔÌÈο ÛÙÔȯ›·, Û ÂÚ›Ô˘ 1,6 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ. Δ· ¿ÏÏ· ¯·Ï˘‚Ô˘ÚÁ›· Ù˘ ™È‰ÂÓfiÚ, ÛÙÔ˘˜ ÛÙfi¯Ô˘˜ Ù˘ ÔÔ›·˜ ÁÈ· ÙÔ ÙÚ¤¯ÔÓ ¤ÙÔ˜ Â›Ó·È Ë Â¤ÎÙ·ÛË ÙˆÓ ÂÌÔÚÈÎÒÓ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÙ‹ÙˆÓ ÛÙËÓ ∫ÂÓÙÚÈ΋ ∂˘ÚÒË, Ù· μ·ÏοÓÈ· Î·È ÙËÓ ∞Ó·ÙÔÏÈ΋ ªÂÛfiÁÂÈÔ, ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Ì “ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹ Ù˘ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ÛÙ· Â›‰· Ù˘ ˙‹ÙËÛ˘” , ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË (ÂÙ·ÈÚ›· ™È‰ÂÓfiÚ μÈÔÌ˯·ÓÈ΋ Ã¿Ï˘‚·) Î·È ÛÙÔ ¶¤ÚÓÈÎ Ù˘ μÔ˘ÏÁ·Ú›·˜ (ÂÙ·ÈÚ›· Stomana).


M·ÁÓËÛ›· 13

™∞μμ∞Δ√ 30 ª∞ƒΔπ√À 2013

ΔËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË ı· ÂÎÚÔÛˆ‹ÛÂÈ Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∂͈ÙÂÚÈÎÒÓ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ∞‚Ú·ÌfiÔ˘ÏÔ˜

™‹ÌÂÚ· ÙÔ ÛÙÂÚÓfi ·ÓÙ›Ô ÛÙÔ £·Ó¿ÛË ¡¿ÎÔ £· Îˉ¢Ù› Ì ÙÈ̤˜ ÂÓ ÂÓÂÚÁ›· ˘Ê˘Ô˘ÚÁÔ‡ - ∂ηÙÔÓÙ¿‰Â˜ Ù· Û˘ÏÏ˘ËÙ‹ÚÈ· ÙËÏÂÁÚ·Ê‹Ì·Ù· Î·È ÔÈ ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÂÚÓfi ·ÓÙ›Ô Û‹ÌÂÚ· ı· Ô‡Ó ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ¿ÓıÚˆÔÈ ÛÙÔ £·Ó¿ÛË ¡¿ÎÔ Û˘Óԉ‡ÔÓÙ¿˜ ÙÔÓ ÛÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÙÔ˘ ηÙÔÈΛ·. ∏ ÓÂÎÚÒÛÈÌÔ˜ ·ÎÔÏÔ˘ı›· ı· ÙÂÏÂÛÙ› ÛÙȘ 2 ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ·fi ÙÔ ªËÙÚÔÔÏÈÙÈÎfi πÂÚfi ¡·fi ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ μfiÏÔ˘. ∏ ÛÔÚfi˜ ÙÔ‡ £·Ó¿ÛË ¡¿ÎÔ˘ ı· ÂÎÙ›ıÂÙ·È ÛÙÔ ªËÙÚÔÔÏÈÙÈÎfi πÂÚfi ¡·fi ·fi ÙȘ 09:30 ÙÔ Úˆ›. ∏ Îˉ›· ÙÔ˘ ı· Á›ÓÂÈ Ì ÙÈ̤˜ ÂÓ ÂÓÂÚÁ›· ˘Ê˘Ô˘ÚÁÔ‡. ΔËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË ı· ÂÎÚÔÛˆ‹ÛÂÈ Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∂͈ÙÂÚÈÎÒÓ Î. ∞‚Ú·ÌfiÔ˘ÏÔ˜. ΔË μÔ˘Ï‹ ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ™ÒÌ·ÙÔ˜ Î. ªÂ˚Ì·Ú¿Î˘. √ £·Ó¿Û˘ ¡¿ÎÔ˜ “¤Ê˘Á” ·fi ÙË ˙ˆ‹ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Ù˘ ÂÚ·Ṳ̂Ó˘ ¶¤ÌÙ˘, Û ËÏÈΛ· 63 ÂÙÒÓ, ÌÂÙ¿ ·fi ÓÔÛËÏ›· ·ÚÎÂÙÒÓ ËÌÂÚÒÓ ÛÙË ªÔÓ¿‰· ∂ÓÙ·ÙÈ΋˜ £ÂÚ·›·˜ ÛÙÔ £ÂÚ·Â˘Ù‹ÚÈÔ “ÀÁ›·” ·fi Ïԛ̈ÍË ÙÔ˘ ·Ó·Ó¢ÛÙÈÎÔ‡. ™ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ˘ Ì‹Ó· Ô ÚÒËÓ ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ Ù˘ μÔ˘Ï‹˜ ›¯Â ˘Ô‚ÏËı› Û ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈṲ̂ÓË Â¤Ì‚·ÛË Î·Ú‰È¿˜. √ ı¿Ó·Ùfi˜ ÙÔ˘ ÛÎfiÚÈÛ ·ÓÂÏÏ‹ÓÈ· Û˘ÁΛÓËÛË.

™ÙË ª·ÁÓËÛ›· ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ Â›Ó·È ÔÈ Ôϛ٘ Ô˘ ÂÎÊÚ¿˙Ô˘Ó ÙË ıÏ›„Ë ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÙÔ ¯·Ìfi ÙÔ˘. √ £·Ó¿Û˘ ¡¿ÎÔ˜ ‹Ù·Ó Ô ÔÏÈÙÈÎfi˜, Ô ¿ÓıÚˆÔ˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ‚Ô‹ıËÛ Ôχ ÙÔÓ ÙfiÔ ÙÔ˘ Î·È ÙÔ˘˜ Û˘ÌÔϛ٘ ÙÔ˘. ∂ηÙÔÓÙ¿‰Â˜ Â›Ó·È Ù· „ËÊ›ÛÌ·Ù· Ô˘ ÂΉ›‰ÔÓÙ·È Î·È ‰ËÌÔÛÈÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÁÈ· ÙÔ ı¿Ó·Ùfi ÙÔ˘. ∂ηÙÔÓÙ¿‰Â˜ Î·È ÔÈ Û˘ÏÏ˘ËÙ‹ÚȘ ‰ËÏÒÛÂȘ.

¢ËÏÒÛÂȘ ∏ √¡¡∂¢ ª·ÁÓËÛ›·˜ Û ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ Ù˘ ÁÈ· ÙÔ ı¿Ó·ÙÔ ÙÔ˘ £·Ó¿ÛË ¡¿ÎÔ˘ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ: “∏ Ô‰‡ÓË Î·È Ë ıÏ›„Ë ÁÈ· ÙÔ ¯·Ìfi ÙÔ˘ Û˘Ó·ÁˆÓÈÛÙ‹ Î·È Û˘ÓÔ‰ÔÈfiÚÔ˘ £·Ó¿ÛË ¡¿ÎÔ˘ Â›Ó·È ·ÂÚ›ÁÚ·Ù˜. ™‹ÌÂÚ· ¯¿Û·Ì ÙÔÓ ÔÏ˘Ù¯ӛÙË, ÙÔÓ ÔÏÈÙÈÎfi, ÙÔÓ ¿ÓıÚˆÔ Ô˘ ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó ¿ÓÙ· ‰›Ï· Ì·˜. √ £·Ó¿Û˘ ¡¿ÎÔ˜, Ì ·Á¿Ë Î·È ·ÊÔÛ›ˆÛË, ·Ê‹ÓÂÈ ¤Ó· ‰˘Û·Ó·Ï‹ÚˆÙÔ ÎÂÓfi ÁÈ· Ù· ‰ÚÒÌÂÓ· ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜, Ù˘ ·ÙÚ›‰·˜ Ì·˜. ∏ ÔÏÈÙ›· ¿ÏψÛÙÂ, Û ·Ó·ÁÓÒÚÈÛË Ù˘ ÚÔÛÊÔÚ¿˜ Î·È ÙÔ˘ ‹ıÔ˘˜ ÙÔ˘, ÙÔÓ Ù›ÌËÛ ÚfiÛÊ·Ù· Ì ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ ‚’ ·ÓÙÈÚÔ¤‰ÚÔ˘ Ù˘ μÔ˘Ï‹˜ ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ. ø˜ ‡ÛÙ·ÙÔ ÊfiÚÔ ÙÈÌ‹˜, ı¤ÏÔ˘Ì ӷ ÂÎÊÚ¿ÛÔ˘Ì ٷ ıÂÚÌ¿ Û˘ÏÏ˘ËÙ‹ÚÈ· ÛÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ¿ ÙÔ˘ Î·È ÙÔ˘˜ ÔÈΛԢ˜ ÙÔ˘” . √ Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ §∞.√.™ Î. °. ∫·Ú·Ù˙·Ê¤Ú˘, ‰‹ÏˆÛÂ: “√ £·Ó¿Û˘ ¡¿ÎÔ˜, ÔÚ‡ÙËΠ۠fiÏÔ ÙÔ˘ ÙÔ ‚›Ô, Ì ÁÓÒÌÔÓ· ÙËÓ ·Ï‹ıÂÈ· Î·È ÙË ¢ÈηÈÔÛ‡ÓË. ∂›Ó·È ‚¤‚·ÈÔ ˆ˜ ‰ÂÓ ı· Ï›„ÂÈ ÌfiÓÔ ·fi ÙËÓ ÂÎÏÔÁÈ΋ ÙÔ˘ ÂÚÈʤÚÂÈ·, ·ÏÏ¿ ·fi ÔÏfiÎÏËÚË ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. ∞˜ Â›Ó·È ÂÏ·ÊÚ‡ ÙÔ ¯ÒÌ· Ô˘ ı· ÙÔÓ ÛÎÂ¿ÛÂÈ. ™ÙÔ˘˜ ÔÈΛԢ˜ ÙÔ˘ ÂÎÊÚ¿˙ˆ Ù· ÂÈÏÈÎÚÈÓ‹ ÌÔ˘ Û˘ÏÏ˘ËÙ‹ÚÈ·” . √ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ∫·Ú‰›ÙÛ·˜ Ù˘ ¡¢ (ÚÒËÓ ˘Ê˘Ô˘ÚÁfi˜ ¶·È‰Â›·˜) Î. ™‡ÚÔ˜ Δ·ÏÈ·‰Ô‡ÚÔ˜ ‰‹ÏˆÛÂ: “ªÂ ‚·ıÈ¿ ıÏ›„Ë ÏËÚÔÊÔÚ‹ıËη ÁÈ· ÙËÓ ·ÚÔÛ‰fiÎËÙË ·ÒÏÂÈ· ÙÔ˘ ·Á·ËÙÔ‡ Û˘Ó·‰¤ÏÊÔ˘ Î·È Ê›ÏÔ˘ £·Ó¿ÛË ¡¿ÎÔ˘. ∂Ófi˜ ÔÏÈÙÈÎÔ‡ ¿ÓÙÚ· ·ÊÔÛȈ̤ÓÔ˘ ÛÙËÓ ·ÔÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘ Î·È Ì ÌÂÁ¿ÏË ÚÔÛÊÔÚ¿ ÛÙËÓ ·ÙÚ›‰·, ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙËÓ È‰È·›ÙÂÚË ·ÙÚ›‰· ÙÔ˘, ÙË ª·ÁÓËÛ›·. ∞ÁˆÓ›ÛÙËΠÁÈ· ÙËÓ ·ÙÚ›‰· Ì·˜ Ì ‹ıÔ˜ Î·È ·ÍÈÔÚ¤ÂÈ·. ∂ÎÊÚ¿˙ˆ Ù· ÂÈÏÈÎÚÈÓ‹ ÌÔ˘ Û˘ÏÏ˘ËÙ‹ÚÈ· ÛÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ¿ ÙÔ˘” . √ Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ Δ∂∂ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î. ™ˆÎÚ¿-

● ™ÙË ª·ÁÓËÛ›· ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ Â›Ó·È ÔÈ Ôϛ٘ Ô˘ ÂÎÊÚ¿˙Ô˘Ó ÙË ıÏ›„Ë ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÙÔ ¯·Ìfi ÙÔ˘ £·Ó¿ÛË ¡¿ÎÔ˘

Ù˘ ∞Ó·ÁÓÒÛÙÔ˘ ‰‹ÏˆÛÂ: “∂›Ó·È Ô‰˘ÓËÚ‹ Ë ·ÚÔÛ‰fiÎËÙË ·ÒÏÂÈ· ÙÔ˘ Ê›ÏÔ˘ £·Ó¿ÛË, ÙfiÛÔ ÁÈ· ÙÔ ¡ÔÌfi Ì·˜, fiÛÔ Î·È ÙËÓ ·ÙÚ›‰· Ì·˜. ∞Ê‹ÓÂÈ ›Ûˆ ÙÔ˘ ¤Ó· Ôχ ÌÂÁ¿ÏÔ ¤ÚÁÔ ÁÈ· ÙÔ ¡ÔÌfi, ·Ó·ÁÓˆÚÈṲ̂ÓÔ ·fi ÙÔ˘˜ Ê›ÏÔ˘˜ ÙÔ˘, ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ˘˜ ÔÏÈÙÈÎÔ‡˜ ÙÔ˘ ·ÓÙÈ¿ÏÔ˘˜. ¢˘ÛÙ˘¯Ò˜, ÙÔ ÎÂÓfi Â›Ó·È ‰˘Û·Ó·Ï‹ÚˆÙÔ. ™ÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ¿ ÙÔ˘ Î·È ÙÔ˘˜ ÔÈΛԢ˜ ÙÔ˘ ÂÎÊÚ¿˙ˆ ÙËÓ ÂÈÏÈÎÚÈÓ‹ ÌÔ˘ Û˘Ì·Ú¿ÛÙ·ÛË Î·È Ù· ‚·ı‡Ù·Ù· Û˘ÏÏ˘ËÙ‹ÚÈ¿ ÌÔ˘” . √ Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ Δ∂∂ ∫. & ¢. £ÂÛÛ·Ï›·˜ ¡Ù. ¢È·Ì¿ÓÙÔ˜ ¤Î·Ó ÙËÓ ·ÎfiÏÔ˘ıË ‰‹ÏˆÛË: “∏ ÔÏ˘ÂÙ‹˜ ÚÔÛÊÔÚ¿ ÙÔ˘ £·Ó¿ÛË ¡¿ÎÔ˘ ÛÙ· ÎÔÈÓ¿ ÙÔ˘ Δ∂∂ Î·È ÛÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ˙ˆ‹, ηıÒ˜ Î·È ÙÔ ÂÁÓˆṲ̂ÓÔ ‹ıÔ˜ ÙÔ˘ ηıÈÛÙÔ‡Ó ÙËÓ ·ÒÏÂÈ¿ ÙÔ˘ Ô‰˘ÓËÚ‹ Î·È ‰˘Û·Ó·Ï‹ÚˆÙË. ∂ÎÊÚ¿˙Ô˘Ì ٷ ıÂÚÌ¿ Û˘ÏÏ˘ËÙ‹ÚÈ· Î·È ÂΠ̤ÚÔ˘˜ fiÏÔ˘ ÙÔ˘ ΔÌ‹Ì·-

ÙÔ˜ ÁÈ· ÙÔÓ ·‰fiÎËÙÔ ¯·Ìfi ÙÔ˘ ÂÎÏÂÎÙÔ‡ Û˘Ó·‰¤ÏÊÔ˘ Î·È Ì¤ÏÔ˘˜ ÙÔ˘ Δ∂∂” . ΔÔ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Ù˘ ŒÓˆÛ˘ •ÂÓÔ‰fi¯ˆÓ ¡ÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜ Âͤ‰ˆÛ „‹ÊÈÛÌ· ÁÈ· ÙÔ ı¿Ó·ÙÔ ÙÔ˘ £·Ó¿ÛË ¡¿ÎÔ˘. Δ· ̤ÏË Ù˘ ™˘ÓÙÔÓÈÛÙÈ΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ÙˆÓ ∞ÓÂÍ·ÚÙ‹ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÂÎÊÚ¿˙Ô˘Ó ÙË Ï‡Ë ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÙÔ ı¿Ó·ÙÔ ÙÔ˘ ‚’ ·ÓÙÈÚÔ¤‰ÚÔ˘ Ù˘ μÔ˘Ï‹˜ Î·È ·¢ı‡ÓÔ˘Ó ıÂÚÌ¿ Û˘ÏÏ˘ËÙ‹ÚÈ· ÛÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ¿ ÙÔ˘. æ‹ÊÈÛÌ· Âͤ‰ˆÛÂ Ô ¢‹ÌÔ˜ ∑·ÁÔÚ¿˜ - ªÔ˘ÚÂÛ›Ô˘ ÂÈÛËÌ·›ÓÔÓÙ·˜ fiÙÈ “Ô £·Ó¿Û˘ ¡¿ÎÔ˜ ˘ËÚ¤ÙËÛ Ì ·ÊÔÛ›ˆÛË Î·È Û˘Ó¤ÂÈ· ÙËÓ ΔÔÈ΋ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË Î·È Î·ÙfiÈÓ ÙÔ ∫ÔÈÓÔ‚Ô‡ÏÈÔ, ÙÈÌÒÓÙ·˜ Â¿ÍÈ· ÙÔ˘˜ Ôϛ٘ Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ Ô˘ ÙÔÓ ÂͤÏÂÍ·Ó ÂÎÚfiÛˆfi ÙÔ˘˜ Û ÂÙ¿ Û˘Ó·Ù¤˜ ÂÎÏÔÁÈΤ˜ ·Ó·ÌÂÙÚ‹ÛÂȘ” . ΔÔ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÙÔ˘ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·-

¢ÈÂÚ‡ÓËÛË Â˘ı˘ÓÒÓ ∞£∏¡∞, 29.

™Àªºø¡∞ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜ Ô˘ ÌÂÙ¤‰ˆÛ ÙÔ ∞ıËÓ·˚Îfi ¶Ú·ÎÙÔÚÂ›Ô ∂ȉ‹ÛˆÓ, “·fi

ÙÔ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·Îfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ÙÔ˘ ÂÎÏÈfiÓÙÔ˜ Û˘Ó‰¤Ô˘Ó ÙËÓ ¤Î‚·ÛË Ù˘ ˘Á›·˜ ÙÔ˘ Ì ÙË ¯ÚÔÓÈ΋ ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ Â¤Ì‚·Û˘, Ô˘ ¤ÊÙ·Û ÙȘ ÂÓÓ¤· ÒÚ˜, ÍÂÂÚÓÒÓÙ·˜ ηٿ Ôχ, fiˆ˜ ˘ÔÛÙËÚ›˙Ô˘Ó, ÙÔ Û‡ÓËı˜ Û ·ÓÙ›ÛÙÔȯ˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ, ·Ê‹ÓÔÓÙ·˜ ·ÓÔȯÙfi ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ Ó· ˙ËÙ‹ÛÔ˘Ó Ó· ‰ÈÂÚ¢ÓËıÔ‡Ó fiÏÔÈ ÔÈ Èı·ÓÔ› ÏfiÁÔÈ Ô˘ ÌÔÚ› Ó· Ô‰‹ÁËÛ·Ó ÛÙËÓ ·ÒÏÂÈ· ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘ ÙÔ˘˜, ·Ù¤Ú· ‰‡Ô ·È‰ÈÒÓ”.

ÎÔ‡ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜ ¡. ª·ÁÓËÛ›·˜ Ù˘ ¶∂¢ª∂¢∂ Âͤ‰ˆÛ Â›Û˘ „‹ÊÈÛÌ·. Δ· ¢ÈÔÈÎËÙÈο ™˘Ì‚Ô‡ÏÈ· ÙÔ˘ ™˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌÔ‡ EUROTAXI μfiÏÔ˜ Î·È ÙÔ˘ ™˘Ó‰¤ÛÌÔ˘ Ô “ÕÁÈÔ˜ ÃÚÈÛÙfiÊÔÚÔ˜” Âͤ‰ˆÛ·Ó „‹ÊÈÛÌ·. √ Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¢ÈÎËÁÔÚÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ μfiÏÔ˘ ∞Ó·ÛÙ¿ÛÈÔ˜ μÔÏÈÒÙ˘ ‰‹ÏˆÛÂ: “∂›Ì·ÛÙÂ Û˘ÁÎÈÓË̤ÓÔÈ Î·È Û˘ÓÙÂÙÚÈÌ̤ÓÔÈ ·fi ÙËÓ ·ÒÏÂÈ· ÙÔ˘ £·Ó¿ÛË ¡¿ÎÔ˘, ·ÓÙÈÚÔ¤‰ÚÔ˘ Ù˘ μÔ˘Ï‹˜, ÚÒËÓ ˘Ê˘Ô˘ÚÁÔ‡ ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ, Ô ÔÔ›Ô˜ Û˘Ì·Ú·ÛÙ¿ıËΠηı’ fiÏË ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ıËÙ›·˜ ÙÔ˘ ÛÙ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ÓÔÌÈÎÔ‡ ÎfiÛÌÔ˘. ΔÔ ÌfiÓÔ Ô˘ ı¤Ïˆ Ó· ˆ Â›Ó·È Î·Ïfi Ù·Í›‰È” . √ Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ Δ.√. §ÔÓ‰›ÓÔ˘ Ù˘ ¡.¢. Î. °ÈÒÚÁÔ˜ ¶·ÏËηڿ˜ Î·È ÙÔ ¢.™ Ù˘ Δ.√. §ÔÓ‰›ÓÔ˘ ÂÎÊÚ¿˙Ô˘Ó Ù· Û˘ÏÏ˘ËÙ‹ÚÈ· ÛÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ¿ ÙÔ˘ Î·È ÙÔ˘ ‡¯ÔÓÙ·È “ηÏfi Ù·Í›‰È” . √È ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ› Û‡Ì‚Ô˘ÏÔÈ Ù˘ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋˜ ∂ÓfiÙËÙ·˜ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î·È ™ÔÚ¿‰ˆÓ Û ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó: “∂ÎÊÚ¿˙Ô˘Ì ÙË ‚·ı‡Ù·ÙË ıÏ›„Ë Î·È Û˘ÁΛÓËÛË ÁÈ· ÙÔÓ ·Ó·¿ÓÙÂ¯Ô ¯·Ìfi ÙÔ˘ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹ Ù˘ ¡.¢. ª·ÁÓËÛ›·˜ Î·È ‚’ ·ÓÙÈÚÔ¤‰ÚÔ˘ Ù˘ μÔ˘Ï‹˜ £·Ó¿ÛË ¡¿ÎÔ˘. √ £·Ó¿Û˘ ¡¿ÎÔ˜ ˘‹ÚÍ ¤Ó·˜ ÔÏÈÙÈÎfi˜ ¿ÓÙÚ·˜, ÈÛÙfi˜ ÛÙȘ ȉ¤Â˜ ÙÔ˘, ·ÁˆÓÈÛÙ‹˜ Ì ÛÔ‚·Ú‹ ·ÚÔ˘Û›· ÛÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ ‚›Ô Ù˘ ¯ÒÚ·˜. ¶¿Û¯ÈÛ ÁÈ· ¤Ó· ηχÙÂÚÔ ·‡ÚÈÔ ÁÈ· ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î·È ÙÔÓ ÙfiÔ ÙÔ˘ Î·È Ì ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ ¿ÊËÛ ·Ú·Î·Ù·ı‹ÎË ÁÈ· ÙË ª·ÁÓËÛ›·, ·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ· ÔÏfiÎÏËÚË ÙË ¯ÒÚ·. ÕÓıÚˆÔ˜ ‰È·ÏÏ·ÎÙÈÎfi˜, ÈηÓfi˜ Ó· Û˘Ì‚È‚¿˙ÂÈ ÙȘ ·ÓÙÈı¤ÛÂȘ Î·È Ó· ·Ú¿ÁÂÈ Û˘Óı¤ÛÂȘ, Û٤ϯԘ Ì ÛΤ„Ë ÔÏÈÙÈ΋ Î·È ‰Ú¿ÛË ·ÓıÚÒÈÓË, ¤ÓÙÈÌÔ˜, Û˘ÓÂ‹˜ Î·È ÂÚÁ·ÙÈÎfi˜, Ô £·Ó¿Û˘ ¡¿ÎÔ˜ ÚÔÛ¤ÊÂÚ Û fiϘ ÙȘ ı¤ÛÂȘ Ô˘ ˘ËÚ¤ÙËÛÂ. ™˘ÓÂ‹˜ ÛÙȘ ȉ¤Â˜ Î·È ÙȘ ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ ηٿÊÂÚÓ ӷ ÎÂÚ‰›˙ÂÈ ÙËÓ ÂÎÙ›ÌËÛË Î·È ÙÔ Û‚·ÛÌfi ÙˆÓ Û˘ÓÂÚÁ·ÙÒÓ ÙÔ˘. ÕÓÙÚ·˜ ÛÂÌÓfi˜ Î·È ÌÂÙÚÈÔ·ı‹˜, ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·˜ ¤ÓÙÈÌÔ˜ Î·È Û˘Ó·ÈÓÂÙÈÎfi˜. ∂ÎÊÚ¿˙Ô˘Ì ٷ ÂÈÏÈÎÚÈÓ‹ Ì·˜ Û˘ÏÏ˘ËÙ‹ÚÈ· ÛÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ¿ ÙÔ˘” . √ ÂÓÙÂÙ·Ï̤ÓÔ˜ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ μÔÚ›ˆÓ ™ÔÚ¿‰ˆÓ Ù˘ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ £ÂÛÛ·Ï›·˜ º›ÏÈÔ˜ Ëڷ˜ ‰‹ÏˆÛÂ: “∂›Ó·È Ô‰˘ÓËÚ‹ Ë ·ÚÔÛ‰fiÎËÙË ·ÒÏÂÈ· ÙÔ˘ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·ÎÔ‡ Ì·˜ Ê›ÏÔ˘ £·Ó¿ÛË, ÙfiÛÔ ÁÈ· ÙȘ ·Á·Ë̤Ó˜ ÙÔ˘ μ. ™ÔÚ¿‰Â˜, ÙÔ ¡ÔÌfi, fiÛÔ Î·È ÙËÓ

·ÙÚ›‰· Ì·˜. ∞Ê‹ÓÂÈ ›Ûˆ ÙÔ˘ ¤Ó· Ôχ ÌÂÁ¿ÏÔ Î·È ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ¤ÚÁÔ ÁÈ· Ù· ÓËÛÈ¿ Ì·˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ· ÙÔ ¡ÔÌfi, ·Ó·ÁÓˆÚÈṲ̂ÓÔ ·fi fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Ê›ÏÔ˘˜ ÙÔ˘, ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ˘˜ ÔÏÈÙÈÎÔ‡˜ ÙÔ˘ ·ÓÙÈ¿ÏÔ˘˜. ∏ ÔÏ˘ÂÙ‹˜ ÚÔÛÊÔÚ¿ ÙÔ˘ £·Ó¿ÛË ¡¿ÎÔ˘, ηıÒ˜ Î·È ÙÔ ÂÁÓˆṲ̂ÓÔ ‹ıÔ˜ ÙÔ˘ ηıÈÛÙÔ‡Ó ÙËÓ ·ÒÏÂÈ¿ ÙÔ˘ Ô‰˘ÓËÚ‹ Î·È ‰˘ÛÙ˘¯Ò˜, ÙÔ ÎÂÓfi Â›Ó·È ‰˘Û·Ó·Ï‹ÚˆÙÔ. ™ÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ¿ ÙÔ˘ Î·È ÙÔ˘˜ ÔÈΛԢ˜ ÙÔ˘ ÂÎÊÚ¿˙ˆ ÙËÓ ÂÈÏÈÎÚÈÓ‹ ÌÔ˘ Û˘Ì·Ú¿ÛÙ·ÛË Î·È Ù· ‚·ı‡Ù·Ù· Û˘ÏÏ˘ËÙ‹ÚÈ¿ ÌÔ˘” . √§Àª¶π∞∫√™ √ ∞ıÏËÙÈÎfi˜ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ “√ μ√§√À 1937” Û ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ ÙÔ˘ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ: “∞ÈÊÓ›‰È· Î·È ·ÚfiÔÙ·, ¤Ê˘Á ·fi ÎÔÓÙ¿ Ì·˜ Ô £·Ó¿Û˘ ¡¿ÎÔ˜, ·Ê‹ÓÔÓÙ·˜ ‰˘Û·Ó·Ï‹ÚˆÙÔ ÎÂÓfi Î·È ·ÓÂÍ›ÙËÏË ÙË ÛÊÚ·Á›‰· ÙÔ˘, ÁÈ· ÙÔ ¡ÔÌfi Ì·˜ Î·È ÙËÓ ÎÂÓÙÚÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋ ÛÎËÓ‹. ∏ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈÎfiÙËÙ¿ ÙÔ˘, Ë Ì·¯ËÙÈÎfiÙËÙ¿ ÙÔ˘ Î·È ÙÔ ·Î¿Ì·ÙÔ Ù˘ ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ¿˜ ÙÔ˘, ‹Ù·Ó Ù· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ÙÔ˘ ·Ó‰Úfi˜, Ô˘ ı· Ì›ÓÔ˘Ó ·ÓÂÍ›ÙËÏ· ÛÙË ÌÓ‹ÌË Ì·˜. √ ¡ÔÌfi˜ Ì·˜ ¤¯·Û ÌÈ· ͯˆÚÈÛÙ‹ ÔÏÈÙÈ΋ ÔÓÙfiÙËÙ· Î·È Ô Û‡ÏÏÔÁfi˜ Ì·˜, ¤Ó·Ó ηÏfi ÙÔ˘ ʛϷıÏÔ. £ÂÚÌ¿ Û˘ÏÏ˘ËÙ‹ÚÈ· ÛÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ¿ ÙÔ˘, ÛÙÔ˘˜ ÔÈΛԢ˜, ÛÙÔ˘˜ Ê›ÏÔ˘˜ Î·È ÛÙÔ˘˜ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ ÙÔ˘. ΔÔ ¢.™. ÙÔ˘ ∞.™. √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘ 1937, ı· ·Ú·ÛÙ› Û‡ÛÛˆÌÔ ÛÙÔÓ ‡ÛÙ·ÙÔ ¯·ÈÚÂÙÈÛÌfi” . √ ÚÒËÓ ÂÚÈÊÂÚÂȿگ˘ Î·È ÓÔ̿گ˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ ¶·Ó. æˆÌÈ¿‰Ë˜ ‰‹ÏˆÛÂ: “∏ ÂÏÏËÓÈ΋ ÎÔÈÓˆÓ›· ıÚËÓ› ÙËÓ ·ÒÏÂÈ· ÂÓfi˜ Âͤ¯ÔÓÙÔ˜ ÎÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈÎÔ‡ ·Ó‰Úfi˜, ÂÓfi˜ ¤ÓÙÈÌÔ˘ Î·È ËıÈÎÔ‡ ÔÏÈÙÈÎÔ‡ ÙÔ˘ ̤ÙÚÔ˘. ∂Ófi˜ ηÏÔ‡ Ê›ÏÔ˘, Ì ÙÔÓ ÔÔ›Ô Â›¯· ÙÔ ÚÔÓfiÌÈÔ Ó· Û˘ÓÂÚÁ·ÛÙÒ Â› ÛÂÈÚ¿ ÂÙÒÓ. ∏ ʈӋ ÙÔ˘, ʈӋ Ù˘ Û‡ÓÂÛ˘ Î·È Ù˘ ÏÔÁÈ΋˜, Â›Ó·È ‚¤‚·ÈÔ ˆ˜ ı· Ï›„ÂÈ ·fi ÙË μÔ˘Ï‹ Î·È ÙËÓ ·ÙÚ›‰·, Û ÌÈ· ÂÚ›Ô‰Ô ‚·ÚÈ¿˜ ‰ÔÎÈÌ·Û›·˜ ÙÔ˘ ¤ıÓÔ˘˜ Î·È Ù˘ ‰ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ Ì·˜. Δ· ÂÈÏÈÎÚÈÓ‹ ÌÔ˘ Û˘ÏÏ˘ËÙ‹ÚÈ· ÛÙÔ˘˜ ÔÈΛԢ˜ ÙÔ˘. ∞Ȉӛ· ÙÔ˘ Ë ÌÓ‹ÌË...” . ∂ηÙÔÓÙ¿‰Â˜ Â›Ó·È Ù· ÙËÏÂÁÚ·Ê‹Ì·Ù· Ô˘ ÂÛÙ¿ÏËÛ·Ó ÛÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ¿ ÙÔ˘, ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙÔ ÔÏÈÙÈÎfi ÙÔ˘ ÁÚ·ÊÂ›Ô ·fi ·ÏÔ‡˜ Ôϛ٘. ¶·Ú¿ÎÏËÛË Ù˘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜ Â›Ó·È ·ÓÙ› ÛÙÂÊ¿ÓˆÓ Ó· ηٷÙÂıÔ‡Ó ¯Ú‹Ì·Ù· ÛÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ ™›ÙÈÛ˘ ÙÔ˘ ªËÙÚÔÔÏÈÙÈÎÔ‡ πÂÚÔ‡ ¡·Ô‡ ∞Á›Ô˘ ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ μfiÏÔ˘ “¢Ô˜ ∏Ì›Ó ™‹ÌÂÚÔÓ” (∞ƒ. §√°. ∂£¡π∫∏™ Δƒ∞¶∂∑∞™ 267/ 296063 - 06).

ΔÔÓ Î·ÙËÁÔÚ› fiÙÈ ·ÓÔ›ÁÂÈ ÙÔ ‰ÚfiÌÔ ÛÙÔ˘˜ ȉÈÒÙ˜ ÁÈ· Ó· ÙÔ˘˜ ·Ú·‰ÒÛÂÈ ÙËÓ ÀËÚÂÛ›· ∫·ı·ÚÈfiÙËÙ·˜

™ÊÔ‰Ú‹ Â›ıÂÛË Ù˘ §∞™ ÛÙÔ ‰‹Ì·Ú¯Ô μfiÏÔ˘ ∏ ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ·ÓÔ›ÁÂÈ ÙÔ ‰ÚfiÌÔ ÛÙÔ˘˜ ȉÈÒÙ˜, ÛÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ı¤ÏÂÈ Ó· ·Ú·‰ÒÛÂÈ ÙËÓ ∫·ı·ÚÈfiÙËÙ·, Ì ÙËÓ Ù·ÎÙÈ΋ Ù˘ ÂÈ‚ÔÏ‹˜ ÙÔ˘ ÓfiÌÔ˘ Î·È Ù˘ Ù¿Í˘ ÛÙÔÓ ˘ËÚÂÛÈ·Îfi ÙÔ̤·, Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ·Ú¿Ù·ÍË ÙÔ˘ ∫∫∂ ÛÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ (§∞™). Ãı˜ ÛÂ Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË Δ‡Ô˘, Ô ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ Ù˘ ·Ú¿Ù·Í˘ Î. ¡¿ÓÔ˜ ÙfiÓÈÛ fiÙÈ ÛÙfi¯Ô˜ Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∞Ú¯‹˜ μfiÏÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ÀËÚÂÛ›· ∫·ı·ÚÈfiÙËÙ·˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ· ÙȘ ¿ÏϘ ÀËÚÂۛ˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘, Â›Ó·È Ó· ÙȘ ··ÍÈÒÛÂÈ Î·È Ó· ÂÙ‡¯ÂÈ ÙÔ ·ÓÂÌfi‰ÈÛÙÔ ¤Ú·ÛÌ¿ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ˘˜ ȉÈÒÙ˜. “√È ‰‹Ì·Ú¯ÔÈ Ô˘ Ì οı ̤ÛÔ ÛÙ‹ÚÈÍ·Ó Î·È ÛÙËÚ›˙Ô˘Ó ÙÔÓ ∫·ÏÏÈÎÚ¿ÙË, ÙËÓ ·ÓÙÂÚÁ·ÙÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋ Ù˘ Û˘Á΢‚¤ÚÓËÛ˘ ¡¢ - ¶∞™√∫ - ¢∏ª∞ƒ, Ù˘ ∂∂ Î·È ÙÔ˘ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘, ‰ÚÔÌÔÏÔÁÔ‡Ó Ì οı ̤ÛÔ ÙËÓ È‰ÈˆÙÈÎÔÔ›ËÛË, ÙË ‰È¿Ï˘ÛË ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ÊÚÔÓÙ›‰·˜ Î·È ÙÔ ÙÛ¿ÎÈÛÌ· ÙˆÓ ‰ÈÎ·ÈˆÌ¿ÙˆÓ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙Ô̤ӈÓ. ™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ ·˘Ùfi ÎÈÓÂ›Ù·È Î·È Ë

¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ μfiÏÔ˘, ·Ú¿ ÙËÓ fiÔÈ· ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ù˘ ÌÂÙ·ÙÚÔ‹˜ ÙÔ˘ Ì·‡ÚÔ˘ Û ¿ÛÚÔ, ̤ۈ Ù˘ ·˘ÙÔÚÔ‚ÔÏ‹˜ ÛÙ· ̤۷ ÂÓË̤ڈÛ˘ Ù˘ ·ÚÌfi‰È·˜ ·ÓÙȉËÌ¿Ú¯Ô˘ Î. ¡. √ÈÎÔÓfiÌÔ˘ ÁÈ· Ù· ‰‹ıÂÓ Â˘ÂÚÁÂÙÈο ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ÙÔ˘ ۯ‰ȷÛÌÔ‡ ÁÈ· ÙËÓ Î·ı·ÚÈfiÙËÙ· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ Ô˘ ÂÁηÈÓÈ¿ÛÙËΠ̠ÚÒÙË ÂÓ¤ÚÁÂÈ· ÌÈ· Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙÈ΋ ‰›ˆÍË” ›Â Î·È ÈÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ·Ó·Ê¤ÚıËΠÛÙËÓ ·Ó·‰È¿ÚıÚˆÛË Ù˘ ÀËÚÂÛ›·˜ ∫·ı·ÚÈfiÙËÙ·˜, ̤ۈ Ù˘ ÔÔ›·˜ ÌÂÙ·ÎÈÓ‹ıËΠÛÙËÓ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿, ·fi ÙË ¡¤· πˆÓ›·, Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙ‹˜ Ù˘ ¢∞™ - √Δ∞. ∏ ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ ∫·ı·ÚÈfiÙËÙ·˜ ¡·Ù¿ÛÛ· √ÈÎÔÓfiÌÔ˘ ηÙËÁÔÚ‹ıËΠfiÙÈ ÊÈÏÔÙ¯Ó› ÙÔ ÚÔÊ›Ï ÌÈ·˜ ÀËÚÂÛ›·˜, Ù˘ ÀËÚÂÛ›·˜ ∫·ı·ÚÈfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ ¯ˆÚ›˜ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·, ·ÚfiÙÈ Ë ÀËÚÂÛ›· Â›Ó·È ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈ΋ ÙfiÛÔ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ fiÏ˘ Î·È ·ÎfiÌË ¯ÂÈÚfiÙÂÚ· ÂÚÈÊÂÚÂȷο ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘, fiÛÔ Î·È ÛÙȘ ¿ÏϘ ÂÓfiÙËÙ˜.

∏ ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ηٷÁÁ¤ÏıËΠÂ›Û˘ Î·È ÁÈ· ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ¯ÚËÛÈÌÔÔ›ËÛ ÂÓÙ·ÌËÓ›Ù˜ ÛÙȘ ÀËÚÂۛ˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ Ì 625ú ÙÔ Ì‹Ó·, “ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó ·Ï‹ÚˆÙÔÈ, ¯ˆÚ›˜ ηӤӷ ÂÚÁ·ÛÈ·Îfi ‰Èη›ˆÌ·, ÌË ‰›ÓÔÓÙ¿˜ ÙÔ˘˜ Ô‡Ù ٷ ˘ÔÙ˘Ò‰Ë Â›‰Ë ÁÈ· ÙËÓ ˘ÁÈÂÈÓ‹ Î·È ÙËÓ ·ÛÊ¿ÏÂÈ¿ ÙÔ˘˜” . “¶·ÓËÁ˘Ú›˙ÂÈ Ô˘ Ù· Ô¯‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó Ó· ÌËÓ ¤¯Ô˘Ó ÂÚ¿ÛÂÈ ·fi ∫Δ∂√ Ì fi,ÙÈ ·˘Ùfi Û˘ÓÂ¿ÁÂÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ·ÛÊ¿ÏÂÈ· ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ Î·È ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘. ¶·ÓËÁ˘Ú›˙ÂÈ Ô˘ ¤¯ÂÈ Î·Ù··Ù‹ÛÂÈ Î·È ÙË Û‡Ì‚·ÛË ÂÚÁ·Û›·˜ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÛÙÔ˘˜ √Δ∞ ÂÍÔÈÎÔÓÔÌÒÓÙ·˜ ÁÈ· ¯¿ÚË ÙˆÓ Î˘Ú›ˆÓ ºÔ‡¯ÙÂÏ ·ÎfiÌ· Î·È ÙÔ Á¿Ï· ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ‰Ôı› Â‰Ò Î·È 15 Ì‹Ó˜ Î·È Ù· ›‰Ë ·ÙÔÌÈ΋˜ ÚÔÛÙ·Û›·˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Ó· ‰ÔıÔ‡Ó Â‰Ò Î·È ‰‡Ô ¯ÚfiÓÈ·. ∞fi ÙË Ì›· ÛÙË Û˘ÚÚ›ÎÓˆÛË Ù˘ ∫·ı·ÚÈfiÙËÙ·˜ Î·È ÙËÓ ·Ô‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛ‹ Ù˘, ÒÛÙ ӷ ¤ÚıÔ˘Ó Û·

ÛˆÙ‹Ú˜ ·‡ÚÈÔ ÔÈ È‰ÈÒÙ˜ Ó· “ÛÒÛÔ˘Ó ÙËÓ fiÏË ·fi ÙË ‚ÚˆÌÈ¿” , ·ÏÏ¿ Î·È ·fi ÙËÓ ¿ÏÏË Ó· ‚ÚÔ˘Ó ¤ÙÔÈÌÔ ÙÔ ¤‰·ÊÔ˜ ÁÈ· ÙÔ ÙÛ¿ÎÈÛÌ· ÙˆÓ ‰ÈÎ·ÈˆÌ¿ÙˆÓ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙Ô̤ӈÓ, ·ÊÔ‡ ·Ó ÛÙÔ ¢‹ÌÔ ‰›ÓÔ˘Ó 625ú ¯ˆÚ›˜ ηӤӷ ¿ÏÏÔ ‰Èη›ˆÌ·, fiˆ˜ ¤ÁÈÓ Ì ÙÔ˘˜ ÂÓÙ·ÌËÓ›Ù˜ Î·È fiˆ˜ ¤¯ÂÈ Û¯¤‰ÈÔ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË Î·È fiÛÔÈ ÛÙËÚ›˙Ô˘Ó ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ Ù˘, ÙfiÙ ÔÈ ÂÚÁÔÏ¿‚ÔÈ ı· ÓÔÌÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È Ó· ‰›ÓÔ˘Ó 200-300ú. ∞˘Ùfi Â›Ó·È ÙÔ Û¯¤‰ÈÔ ÁÈ· ÙËÓ ·Ô‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË Ù˘ ∫·ı·ÚÈfiÙËÙ·˜ Ô˘ ÚÔÎÏËÙÈο ‰È·ÊËÌ›˙ÂÈ Ë ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹” ‰‹ÏˆÛÂ. ™ÙË Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË ÙÔÔıÂÙ‹ıËÎÂ Î·È Ô Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙ‹˜ ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ £. ΔÛ·ÏÔ‡¯·˜ Ô˘ ıˆÚ› fiÙÈ Ë ÌÂٷΛÓËÛ‹ ÙÔ˘ ÛÙËÓ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ Â›Ó·È Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙÈ΋ ‰›ˆÍË, Ô ÔÔ›Ô˜ ηًÁÁÂÈÏ ÂÏÏ›„ÂȘ Û¯ÂÙÈο Ì ٷ ›‰Ë ·ÙÔÌÈ΋˜ ÚÔÛÙ·Û›·˜, ÙË ÌË ‰È¿ıÂÛË Á¿Ï·ÎÙÔ˜, Ù· Ô¯‹Ì·Ù· Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÂÚ¿ÛÂÈ ·fi ∫Δ∂√ Î·È ÙfiÓÈÛ fiÙÈ ¤ÁÈÓ·Ó ·fi ÙËÓ ·Ú¿Ù·ÍË ·Ó·ÊÔ-

● ™Â Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË Δ‡Ô˘, Ô ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ Ù˘ ·Ú¿Ù·Í˘ Î. ¡¿ÓÔ˜ ÙfiÓÈÛ fiÙÈ ÛÙfi¯Ô˜ Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∞Ú¯‹˜ μfiÏÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ÀËÚÂÛ›· ∫·ı·ÚÈfiÙËÙ·˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ· ÙȘ ¿ÏϘ ÀËÚÂۛ˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘, Â›Ó·È Ó· ÙȘ ··ÍÈÒÛÂÈ Î·È Ó· ÂÙ‡¯ÂÈ ÙÔ ·ÓÂÌfi‰ÈÛÙÔ ¤Ú·ÛÌ¿ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ˘˜ ȉÈÒÙ˜

Ú¤˜ ÛÙËÓ ∂ÈıÂÒÚËÛË ∂ÚÁ·Û›·˜. Δ¤ÏÔ˜, ÙÔ˘˜ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˘˜, Ô˘ ˘ÔÛÙËÚ›˙Ô˘Ó fiÙÈ ÔÈ Û˘Ó‰È-

ηÏÈÛÙ¤˜ Ô˘ ‰ÂÓ ‰ÈηÈÔ‡ÓÙ·È ·fi ÙÔ ¡fiÌÔ ¿‰ÂȘ, Ú¤ÂÈ Ó· ÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È Î·ÓÔÓÈο.

§ÒÚË 15, μfiÏÔ˜ - ÙËÏ.: 24210 23065 Lori 15, Volos - tel.: 24210 23065


M·ÁÓËÛ›· 14 ∞Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ∫∫∂ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÁÈ· ÙË Û‡ÏÏË„Ë ÙˆÓ ÂÌÚËÛÙÒÓ ™∂ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ô˘ Âͤ‰ˆ-

ÛÂ Ë ¡Ô̷گȷ΋ ∂ÈÙÚÔ‹ ÙÔ˘ ∫∫∂ ÛÙË ª·ÁÓËÛ›·, ÙÔÓ›˙ÂÈ ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ Ù· ÂÍ‹˜: “√ ÂÌÚËÛÌfi˜ Ù˘ ÙÚ¿Â˙·˜ ∫‡ÚÔ˘ ÛÙÔ μfiÏÔ ·fi Ù· Ê·ÛÈÛÙÔÂȉ‹ Ù˘ ÃÚ˘Û‹˜ ∞˘Á‹˜, Ì ‚¿ÛË ÙȘ ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂȘ Î·È Ù· ‰ËÌÔÛȇ̷ٷ, ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÈ fiÙÈ Ë Ó·˙ÈÛÙÈ΋ ÔÚÁ¿ÓˆÛË ÂÎ·È‰Â‡ÂÙ·È ÛÙËÓ ÚÔ‚ÔοÙÛÈ· Î·È Ù· ¯Ù˘‹Ì·Ù· Ì ÙȘ ·ÏȤ˜ ÌÂıfi‰Ô˘˜ ÙˆÓ ¯ÈÙÒÓ Î·È ÁÂÚÌ·ÓÔÙÛÔÏÈ¿‰ˆÓ. Δ· fiÏ· Ô˘ ‚Ú¤ıËÎ·Ó ·ÔηχÙÔ˘Ó fiÙÈ Ë ÃÚ˘Û‹ ∞˘Á‹ ¤¯ÂÈ ‚·ıȤ˜ ‰È·Û˘Ó‰¤ÛÂȘ Ì ˘ËÚÂۛ˜ Î·È Ì˯·ÓÈÛÌÔ‡˜, Â›Ó·È ¯ˆÌ¤ÓË Ì¤¯ÚÈ ÙÔ Ï·ÈÌfi ÛÙÔ Û‡ÛÙËÌ·. Δ· Ì·ÓÙÚfiÛÎ˘Ï· ÙˆÓ ‚ÈÔÌ˯¿ÓˆÓ ‰›ÓÔ˘Ó ‰È·ÈÛÙÂ˘Ù‹ÚÈ· fiÙÈ Â›Ó·È ÛÙË ‰È¿ıÂÛË Ù˘ ·ÛÙÈ΋˜ Ù¿Í˘ Ó· ÚÔÛʤÚÔ˘Ó ÙȘ ‚ÚÒÌÈΘ ˘ËÚÂۛ˜ ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÙÔ ¯Ù‡ËÌ· ÙÔ˘ ÂÚÁ·ÙÈÎÔ‡ ÎÈÓ‹Ì·ÙÔ˜. ∏ ‰Ú¿ÛË ÙÔ˘˜ ·˘Ù‹ ¿ÂÈ Ì·˙› Ì ÙËÓ ·ÓÔȯً ÛÙ‹ÚÈÍË Ù˘ ·ÂÚÁÔÛ·Û›·˜ ÛÙË Ã·Ï˘‚Ô˘ÚÁ›· Î·È ·ÏÏÔ‡, Ù· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÁÈ· “ŒÏÏËÓ˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜” , ‰ËÏ·‰‹ ÙÔ˘˜ Û‡Á¯ÚÔÓÔ˘˜ ÛÎÏ¿‚Ô˘˜ ÙˆÓ 10-12ú ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÌÂÁ·ÏÔ·ÁÚfiÙ˜ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜. º·ÓÂÚÒÓÔ˘Ó ÙÔ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfi ÙÔ˘˜ ÚfiÛˆÔ: ∂›Ó·È ¯ıÚÔ› ÙˆÓ ÂÚÁ·ÙÒÓ Î·È ÙÔ˘ Ï·Ô‡, Ì˯·ÓÈÛÌfi˜ ηٷÛÙÔÏ‹˜ ÙÔ˘ ÂÚÁ·ÙÈÎÔ‡ Î·È Ï·˚ÎÔ‡ ÎÈÓ‹Ì·ÙÔ˜. √È ·fiÁÔÓÔÈ ÙÔ˘ ÛÙÏÂÚ Î·È ÙÔ˘ °Î¤ÌÂϘ, Ô˘ Ì ÙË ¯ÙÂÛÈÓ‹ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ ÙÔ˘˜, ÛΛ˙Ô˘Ó Ù· ÈÌ¿ÙÈ¿ ÙÔ˘˜ fiÙÈ Î·Ì›· Û¯¤ÛË ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó Ì ÙÔ˘˜ ÙÚÂȘ Û˘ÏÏËÊı¤ÓÙ˜, ÂÊ·ÚÌfi˙ÔÓÙ·˜ ÙȘ ÁÓˆÛÙ¤˜ ÚÔ·Á·Ó‰ÈÛÙÈΤ˜ Ù·ÎÙÈΤ˜ ÙˆÓ Ó·˙›, ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ›ÛÔ˘Ó Î·Ó¤Ó·Ó. ™Â ÌÈ· fiÏË fiˆ˜ Ô μfiÏÔ˜, ‰ÂÓ Â›Ó·È Â‡ÎÔÏÔ Ó· ÎÚ˘ÊÙÔ‡Ó. ¢È‰·Á̤ÓÔÈ ·fi ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· Ô˘ ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÈ fiÙÈ Ô Ê·ÛÈÛÌfi˜ Ù۷ΛÛÙËΠ·fi ÙÔ ÔÚÁ·ÓˆÌ¤ÓÔ ÂÚÁ·ÙÈÎfi ΛÓËÌ·, ·ÎÚÈ‚Ò˜ ÂÂȉ‹ Â›Ó·È Á¤ÓÓËÌ· ÙÔ˘ ηÈÙ·ÏÈÛÌÔ‡, ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ Î·È Ù· Ï·˚ο ÛÙÚÒÌ·Ù· Ú¤ÂÈ Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ Ì ÙË ‰Ú¿ÛË Î·È ÙË ÛÙ¿ÛË ÙÔ˘˜ Ó· ÙÔ˘˜ ·ÔÌÔÓÒÛÔ˘Ó. √ ·¤Ú·˜ ÙÔ˘˜ Â›Ó·È Ô ·ÓÙÈÎÔÌÌÔ˘ÓÈÛÌfi˜, Ë ÍÂÓÔÊÔ‚›·, ÔÈ Ù˘ÊϤ˜ ÌÔ‡Ù˙˜ Ô˘ ‰Â ÛÙÔ¯Â‡Ô˘Ó ÙÔ ·ÛÙÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· Î·È ÙÔ ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ, Ë Î·ÏÏȤÚÁÂÈ· Ù˘ Ù·ÍÈ΋ ÂÈÚ‹Ó˘ Î·È ‰‹ıÂÓ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ˘˜ ‚ÈÔÌ‹¯·ÓÔ˘˜ Î·È ÙÔ˘˜ ÂÚÁ¿Ù˜ ÙÔ˘ ›‰ÈÔ˘ ¤ıÓÔ˘˜. ∞˘ÙfiÓ ÙÔÓ ·¤Ú·, ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ Î·È Ù· Ï·˚ο ÛÙÚÒÌ·Ù·, Ú¤ÂÈ Ó· ÙÔ˘˜ ÙÔÓ Îfi„Ô˘Ó Û οı ÙfiÔ ‰Ô˘ÏÂÈ¿˜, Û¯ÔÏÂ›Ô Î·È Ï·˚΋ ÁÂÈÙÔÓÈ¿” ηٷϋÁÂÈ Ë ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË.

™∞μμ∞Δ√ 30 ª∞ƒΔπ√À 2013

¶ÔÈÓÈ΋ ‰›ˆÍË Û ‚·ıÌfi ηÎÔ˘ÚÁ‹Ì·ÙÔ˜ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó ÔÈ ÙÚÂȘ Ó·ÚÔ›

∞ÔÏÔÁÔ‡ÓÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ¤ÎÚËÍË ÛÙÔ ∞Δª ÔÈÓÈ΋ ‰›ˆÍË Û ‚·ıÌfi ηÎÔ˘ÚÁ‹Ì·ÙÔ˜ ¿ÛÎËÛ ¯ı˜ Ô ∂ÈÛ·ÁÁÂϤ·˜ ˘ËÚÂÛ›·˜ Û ‚¿ÚÔ˜ ÙˆÓ ÙÚÈÒÓ Ó·ÚÒÓ ÁÈ· ÙÔÓ ÂÌÚËÛÌfi ÛÙÔ ∞Δª Ù˘ ΔÚ¿Â˙·˜ ∫‡ÚÔ˘, ÛÙËÓ Ô‰fi §·Ú›Û˘, ÛÙÔ μfiÏÔ. ™ÙÔ˘˜ ÁÔÓ›˜ ÂÓfi˜ ÂÎ ÙˆÓ Û˘ÏÏËÊı¤ÓÙˆÓ, ÂÓfi˜ 17¯ÚÔÓÔ˘ Ì·ıËÙ‹, ·Û΋ıËΠÔÈÓÈ΋ ‰›ˆÍË Û ‚·ıÌfi ÏËÌÌÂÏ‹Ì·ÙÔ˜. √È ÙÚÂȘ Ó·ÚÔ› ·Ú·¤ÌÊıËÎ·Ó ÁÈ· Ó· ·ÔÏÔÁËıÔ‡Ó ÛÙÔÓ ∞Ó·ÎÚÈÙ‹. ∑‹ÙËÛ·Ó Î·È ‹Ú·Ó ÚÔıÂÛÌ›· ÁÈ· ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ¢Â˘Ù¤Ú·. ™ÙÔ ÌÂٷ͇ ÎÚ·ÙÔ‡ÓÙ·È ÛÙËÓ Àԉȇı˘ÓÛË ∞ÛÊ·Ï›·˜. √È ÁÔÓ›˜ ÙÔ˘ 17¯ÚÔÓÔ˘ ·Ê¤ıËÎ·Ó ÂχıÂÚÔÈ Î·È ·Ú·¤ÌÔÓÙ·È Û ÚËÙ‹ ‰ÈοÛÈÌÔ.

∏ ‰›ˆÍË Ô˘ ¿ÛÎËÛ Û ‚¿ÚÔ˜ ÙˆÓ ÙÚÈÒÓ Û˘ÏÏËÊı¤ÓÙˆÓ, ËÏÈΛ·˜ 21, 23 Î·È 17 ÂÙÒÓ ·ÊÔÚ¿ Û ηÙÔ¯‹ ·fi ÎÔÈÓÔ‡ ÂÎÚËÎÙÈÎÒÓ ˘ÏÒÓ, ¤ÎÚËÍË ·fi ÎÔÈÓÔ‡, ‰È·ÎÂÎÚÈ̤ÓË ÂÚ›ÙˆÛË ÊıÔÚ¿˜ ·fi ÎÔÈÓÔ‡ Ú¿ÁÌ·ÙÔ˜ ȉȷ›ÙÂÚ· ÌÂÁ¿Ï˘ ·Í›·˜ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·Ó Û ‰ËÌfiÛÈÔ ¯ÒÚÔ Ì ¤ÎÚËÍË, ·fi ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˘˜ ·fi ‰‡Ô, Ô˘ ÂÓ‹ÚÁËÛ·Ó ÌÂ Î·Ï˘Ì̤ӷ Ù· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ÙˆÓ ÚÔÛÒˆÓ ÙÔ˘˜, ·Ú¿ÓÔÌË ÔÏÔηÙÔ¯‹ ·fi ÎÔÈÓÔ‡ Î·È Î·Ù¿ ÌfiÓ·˜. °È· ÙÔÓ ÚÒÙÔ Î·È ÙÔÓ ÙÚ›ÙÔ ·Û΋ıËΠ‰›ˆÍË Î·È ÁÈ· ·Ú¿ÓÔÌË ÔÏÔÊÔÚ›· ·fi ÎÔÈÓÔ‡. ™Â ‚¿ÚÔ˜ ÙˆÓ ÁÔÓ¤ˆÓ ÙÔ˘ 17¯ÚÔÓÔ˘ ·Û΋ıËΠ‰›ˆÍË ÁÈ· ·Ú·Ì¤ÏËÛË ÂÈ̤ÏÂÈ·˜ ·ÓËÏ›ÎÔ˘. ∏ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·, ÌÂÙ¿ ·fi Û¯ÂÙÈ΋ ÂÈÛ·ÁÁÂÏÈ΋ ‰È¿Ù·ÍË, ‰ËÌÔÛÈÔÔ›ËÛ ٷ ÛÙÔȯ›· Ù·˘ÙfiÙËÙ·˜ Î·È ÙȘ ʈÙÔÁڷʛ˜ ÙˆÓ ÙÚÈÒÓ Û˘ÏÏËÊı¤ÓÙˆÓ Ó·ÚÒÓ. ∏ ‰ËÌÔÛ›Â˘ÛË ˘¿Ú¯ÂÈ ÛÙËÓ Â›ÛËÌË ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· Ù˘ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜. Ÿˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙË Û¯ÂÙÈ΋ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË, Ë ‰ËÌÔÛ›Â˘ÛË ÙˆÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ Ù·˘ÙfiÙËÙ·˜ Î·È ÙˆÓ ÊˆÙÔÁÚ·ÊÈÒÓ ·ÔÛÎÔ› ÛÙËÓ ÂÓ‰Âϯ‹ ‰ÈÂÚ‡ÓËÛË ÙˆÓ ‰ÈˆÎfiÌÂÓˆÓ ڿ͈Ó, ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· ÙÔ˘ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ Û˘ÓfiÏÔ˘, ηıÒ˜ Î·È ÙËÓ Â˘¯ÂÚ¤ÛÙÂÚË Ú·ÁÌ¿ÙˆÛË Ù˘ ·Í›ˆÛ˘ Ù˘ ¶ÔÏÈÙ›·˜ ÁÈ· ÙÔÓ ÎÔÏ·ÛÌfi ÙˆÓ ·Ú·¿Óˆ ·‰ÈÎËÌ¿ÙˆÓ. √È Ó·ÚÔ› Û˘ÏÏËÊı¤ÓÙ˜ Ô‰ËÁ‹ıËÎ·Ó ¯ı˜ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ÛÙËÓ ∂ÈÛ·ÁÁÂÏ›· μfiÏÔ˘ Û˘Óԉ¢fiÌÂÓÔÈ ·fi ÙÔ˘˜ Û˘ÓËÁfiÚÔ˘˜ ÙÔ˘˜, ¯ˆÚ›˜ ȉȷ›ÙÂÚ· ̤ÙÚ· ·ÛÊ·Ï›·˜. ªÂÙ¿ ÙËÓ ··ÁÁÂÏ›· ÙˆÓ Î·ÙËÁÔÚÈÒÓ ·Ú·¤ÌÊıËÎ·Ó ÛÙÔÓ ∞Ó·ÎÚÈÙ‹, ‹Ú·Ó ÙËÓ ÚÔıÂÛÌ›· Î·È Ô‰ËÁ‹ıËÎ·Ó ÂÎ Ó¤Ô˘ ÛÙ· ÎÚ·ÙËÙ‹ÚÈ· Ù˘ Àԉȇı˘ÓÛ˘ ∞ÛÊ·Ï›·˜. ÀÂÓı˘Ì›˙ÂÙ·È - fiˆ˜ ·Ó¤ÊÂÚÂ Ë ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›· fiÙÈ ÔÈ Ó·ÚÔ› ‰Ú¿ÛÙ˜, ¤¯ÔÓÙ·˜ Î·Ï˘Ì̤ӷ Ù· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ÙÔ˘ ÚÔÛÒÔ˘ ÙÔ˘˜ (Ì ÎÔ˘-

● √È ÙÚÂȘ Ó·ÚÔ› ·Ú·¤ÌÊıËÎ·Ó ÁÈ· Ó· ·ÔÏÔÁËıÔ‡Ó ÛÙÔÓ ∞Ó·ÎÚÈÙ‹ ÁÈ· ÙÔÓ ÂÌÚËÛÌfi ÛÙÔ ∞Δª Ù˘ ΔÚ¿Â˙·˜ ∫‡ÚÔ˘, ÛÙËÓ Ô‰fi §·Ú›Û˘, ÛÙÔ μfiÏÔ

ÎԇϘ Ù‡Ô˘ full face, ÛÎÔ‡ÊÔ˘˜ Î·È Î·ÛÎfiÏ) ÌÂÙ¤‚ËÛ·Ó Â˙‹ ÛÙÔ ˘ÔηٿÛÙËÌ· Ù˘ ΔÚ¿Â˙·˜ ∫‡ÚÔ˘. ∂Λ, Ô 21¯ÚÔÓÔ˜ ·Ú¯Èο Âȯ›ÚËÛ ·ÓÂÈÙ˘¯Ò˜ Ó· ıÚ·‡ÛÂÈ Ì ¤ÙÚ· ÙÔÓ ˘·ÏÔ›Ó·Î· Ù˘ fiÚÙ·˜ ·ÛÊ·Ï›·˜, Ì ÛÎÔfi Ó· Ú›ÍÔ˘Ó ÛÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi Ù˘ ÙÚ¿Â˙·˜ ‚fî˜ ÌÔÏfiÙÔÊ Î·È Ó· ÚÔηϤÛÔ˘Ó ÙÔÓ ÂÌÚËÛÌfi Ù˘. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·, Ô ›‰ÈÔ˜ ‰Ú¿ÛÙ˘ ¤ıÚ·˘Û Ì ¤ÙÚ· ÙÔÓ ˘·ÏÔ›Ó·Î· - ÔıfiÓË ÙÔ˘ ªË¯·Ó‹Ì·ÙÔ˜ ∞˘ÙfiÌ·Ù˘ ∞Ó¿Ï˄˘ ∞.Δ.ª., ÂÓÒ ÔÈ ¿ÏÏÔÈ ‰‡Ô ¤ÚÈÍ·Ó ‰‡Ô ·˘ÙÔÛ¯¤‰ÈÔ˘˜ ÂÌÚËÛÙÈÎÔ‡˜ Ì˯·ÓÈÛÌÔ‡˜ (‚fî˜ ÌÔÏfiÙÔÊ), Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ÂΉËψı› ˘ÚηÁÈ¿ Î·È Ó· ηٷÛÙÚ·Ê› ÔÏÔÛ¯ÂÚÒ˜ ÙÔ ∞.Δ.ª. ªÂ ÙËÓ ¤ÁηÈÚË Â¤Ì‚·ÛË Ù˘ ¶˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÈ΋˜ ÀËÚÂÛ›·˜

·Ôʇ¯ıËÎÂ Ë Â¤ÎÙ·ÛË Ù˘ ʈÙÈ¿˜ ·fi ÙÔ ∞.Δ.ª. ÛÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi Ù˘ ÙÚ¿Â˙·˜. ÕÌÂÛË ‹Ù·Ó Ë ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÒÓ, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Ï›ÁË ÒÚ· ·ÚÁfiÙÂÚ· ÂÓÙfiÈÛ·Ó ÙÔ˘˜ ‰Ú¿ÛÙ˜ Ó· ÂÈ‚·›ÓÔ˘Ó Û ÌÔÙÔÔ‰‹Ï·ÙÔ Î·È ÌÔÙÔÛÈÎϤٷ, Ô˘ ›¯·Ó ·ÔÎÚ‡„ÂÈ Û ÎÔÓÙÈÓfi ÛËÌ›Ô, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· Ù· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó ÁÈ· ÙË ‰È·Ê˘Á‹ ÙÔ˘˜. √È ÙÚÂȘ ‰Ú¿ÛÙ˜ ÚÔÛ‹¯ıËÛ·Ó ÛÙËÓ Àԉȇı˘ÓÛË ∞ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ μfiÏÔ˘, fiÔ˘ ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ Âͤٷۋ˜ ÙÔ˘˜ ·Ô‰¤¯ÙËÎ·Ó ÙȘ Ú¿ÍÂȘ ÙÔ˘˜. ™ÙËÓ Î·ÙÔ¯‹ ÙÔ˘˜ Î·È Û ¤Ú¢ӷ Ù˘ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜ ÛÙ· Û›ÙÈ· ÙÔ˘˜ ‚Ú¤ıËΠӷ˙ÈÛÙÈÎfi ˘ÏÈÎfi. Δ. ∫.

∞Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ù˘ ∞ÓÙÈÊ·ÛÈÛÙÈ΋˜ ∫›ÓËÛ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ ™∂ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ô˘ Âͤ‰ˆÛ Ë

∞ÓÙÈÊ·ÛÈÛÙÈ΋ ∫›ÓËÛË ª·ÁÓËÛ›·˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ ÁÈ· ÙË Û‡ÏÏË„Ë ÙˆÓ ÙÚÈÒÓ ÂÌÚËÛÙÒÓ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ù· ÂÍ‹˜: “∏ Û‡ÏÏË„Ë ÙˆÓ ÙÚÈÒÓ ¯Ú˘Û·˘ÁÈÙÒÓ ÛÙÔ μfiÏÔ Ô˘ ÚÔÛ¿ıËÛ·Ó Ó· ‚¿ÏÔ˘Ó ÊˆÙÈ¿ ÛÙËÓ ΔÚ¿Â˙· ∫‡ÚÔ˘ Ù· ÍËÌÂÚÒÌ·Ù· Ù˘ ¶¤ÌÙ˘ 28/03 ηıÒ˜ Î·È Ë Û‡ÏÏË„Ë ÙˆÓ ÁÔÓÈÒÓ ÙÔ˘ ÂÓfi˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÙÚÂȘ, ·ÔÙÂÏ› ·ÎfiÌË ÌÈ· ÛÔ‚·Ú‹ ÚÔÂȉÔÔ›ËÛË ÁÈ· ÙËÓ ·ÂÈÏ‹ ÙÔ˘ Ó·˙ÈÛÌÔ‡ Ô˘ ÛËÎÒÓÂÈ ÎÂÊ¿ÏÈ. ÀÂÓı˘Ì›˙Ô˘Ì fiÙÈ ÙÔ ¡Ô¤Ì‚ÚË ÙÔ˘ 2012 ηٷÁÚ¿ÊËΠ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô ÂÚÈÛÙ·ÙÈÎfi ÛÙÔ μfiÏÔ. ΔfiÙ ÙÚÂȘ Ó·ÚÔ› ¯Ú˘Û·˘Á›Ù˜, ÚÔÛ¿ıËÛ·Ó Ó· ο„Ô˘Ó Ì ÌÔÏfiÙÔÊ ¿Ù˘Ô ÌÔ˘ÛÔ˘ÏÌ·ÓÈÎfi Ù˙·Ì›. ∫·È ÔÈ ‰˘Ô ˘Ôı¤ÛÂȘ Â›Ó·È Û¯Â‰fiÓ ·ÓÔÌÔÈfiÙ˘˜ Ì ‰Âο‰Â˜ ¿ÏϘ ·ÓÂÏÏ·‰Èο. ∏ ÃÚ˘Û‹ ∞˘Á‹ ÌÔÚ› Ó· ϤÂÈ Î·È ¿ÏÈ fiÙÈ ‰‹ıÂÓ ‰ÂÓ Í¤ÚÂÈ Ù›ÔÙ·, fiÙÈ ÔÈ ÙÚÂȘ ‰ÂÓ Â›Ó·È Ì¤ÏË Ù˘! ∞˘Ùfi ·ÊÔÚ¿ ÚÒÙ· ·fi fiÏ· ÙÔ˘˜ ÁÔÓ›˜, ÙÔ˘˜ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡˜, ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ Î·È ÙÔ˘˜ ÊÔÈÙËÙ¤˜, ηıÒ˜ Î·È ÔÈ ÙÚÂȘ Û˘ÏÏËÊı¤ÓÙ˜ Â›Ó·È Ó¤ÔÈ, Ô ¤Ó·˜ ‰Â ·Ó‹ÏÈÎÔ˜, Ì·ıËÙ‹˜ §˘Î›Ԣ. ŸÏÔÈ ÔÊ›ÏÔ˘Ó ϤÔÓ Ó· ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó ÔÈÔ ÛÙfi¯Ô ¤¯Ô˘Ó ÔÈ ÃÚ˘Û·˘Á›Ù˜ ¤Íˆ ·fi Ù· Û¯ÔÏ›·. ∂›Ó·È ·ÎfiÌË Û·Ê¤˜ fiÙÈ ÔÈ Ó·˙ÈÛÙ¤˜ ÂȉÈÒÎÔ˘Ó Ó· ÊÙÈ¿ÍÔ˘Ó “Ù¿ÁÌ·Ù· ÂÊfi‰Ô˘” Î·È ÛÙÔ μfiÏÔ.

ΔÔ ∂∂∫

24ˆÚË ÂÈÊ˘Ï·Î‹, ÂÓÙ·ÙÈÎÔ› ¤ÏÂÁ¯ÔÈ Û ÎÂÏÈ¿ Î·È ÎÔÈÓfi¯ÚËÛÙÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜

∞˘ÍË̤ӷ ̤ÙÚ· ÛÙȘ Ê˘Ï·Î¤˜ Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ ∞À•∏ª∂¡∞ Â›Ó·È Ù· ̤ÙÚ· ʇ-

Ï·Í˘ Î·È ÛÙȘ Ê˘Ï·Î¤˜ Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ Ì ÁÂÓÈ΋ ÂÓÙÔÏ‹ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ¢ÈηÈÔÛ‡Ó˘ Û fiÏ· Ù· ÛˆÊÚÔÓÈÛÙÈο ηٷÛÙ‹Ì·Ù· Ù˘ ¯ÒÚ·˜. Δ· fiÛ· Û˘Ì‚·›ÓÔ˘Ó ÛÙȘ Ê˘Ï·Î¤˜ ΔÚÈÎ¿ÏˆÓ Â‰Ò Î·È Ì‹Ó˜ ¤¯Ô˘Ó ıÔÚ˘‚‹ÛÂÈ ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô Ô˘ ˙‹ÙËÛ Ì Ӥ· ÂÓÙÔÏ‹ Ó· ·˘ÛÙËÚÔÔÈËıÔ‡Ó Ù· ̤ÙÚ· ÛÙȘ Ê˘Ï·Î¤˜. √È ¤ÏÂÁ¯ÔÈ Â›Ó·È ·˘ÛÙËÚÔ› ÛÙ· ÎÂÏÈ¿ ÙˆÓ ÎÚ·ÙÔ˘Ì¤ÓˆÓ, ÛÙÔ˘˜ ÎÔÈÓfi¯ÚËÛÙÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙ· ·ÓÙÈΛÌÂÓ· Ô˘ ÂÈÛ¤Ú¯ÔÓÙ·È ÛÙÔ˘˜ Ê˘Ï·Î¤˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÂÈÛΤÙ˜. √È ‰È¢ı˘ÓÙ¤˜ ÙˆÓ Ê˘Ï·ÎÒÓ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ Î·È Ù˘ ∫·ÛÛ·‚¤ÙÂÈ·˜ ¤¯Ô˘Ó ÚËÙ¤˜ ÂÓÙÔϤ˜ ÁÈ· 24ˆÚ· ·˘ÍË̤ӷ ̤ÙÚ· Î·È ÂÈÊ˘Ï·Î‹. ∞Í›˙ÂÈ, ˆÛÙfiÛÔ, Ó· ÛËÌÂȈı› fiÙÈ ÙÔ ÚÔÛˆÈÎfi Î·È ÙˆÓ Ê˘Ï·ÎÒÓ ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜ Â›Ó·È ÏÈÁfiÙÂÚÔ ·fi ÙȘ ÚÔ‚ÏÂfiÌÂÓ˜ ÔÚÁ·ÓÈΤ˜ ı¤ÛÂȘ. ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ ÏËÚfiÙËÙ· ÙˆÓ ÛˆÊÚÔÓÈÛÙÈÎÒÓ Î·Ù·ÛÙËÌ¿ÙˆÓ, fiˆ˜ ÛËÌÂÈÒÓÂÙ·È, Â›Ó·È ÔÚȷ΋. ΔÔ ∂ȉÈÎfi ∫·Ù¿ÛÙËÌ· ∫Ú¿ÙËÛ˘ ∞ÓËÏ›ÎˆÓ ÛÙÔ μfiÏÔ ¤¯ÂÈ 130 ÎÚ·ÙÔ‡ÌÂÓÔ˘˜ (Î·È ‚·Ú˘ÔÈÓ›Ù˜), ÂÓÒ ·Ó¿ÏÔÁÔ˜ Â›Ó·È Ô ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ ÎÚ·ÙÔ˘Ì¤ÓˆÓ ÛÙËÓ ∫·ÛÛ·‚¤ÙÂÈ·. ™Ù· ÙÔÈο ÛˆÊÚÔÓÈÛÙÈο ηٷÛÙ‹Ì·Ù· ÂÈÎÚ·Ù›, fiˆ˜ ÛËÌÂÈÒÓÂÙ·È ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο, ËÚÂÌ›·. ∞ÓÙ›ıÂÙ· ÔÈ ¤Ú¢Ó˜ ÛÙȘ Ê˘Ï·Î¤˜ ΔÚÈοψÓ, ÌÂÙ¿ Î·È ÙËÓ ÔÌ·‰È΋ ·fi‰Ú·ÛË ÈÛÔ‚ÈÙÒÓ Î·È ‚·Ú˘ÔÈÓÈÙÒÓ, Û˘Ó¯›˙ÔÓÙ·È ·ÔηχÙÔÓÙ·È ÂÓÙ˘ˆÛȷο ÛÙÔȯ›· Ô˘ ‰Â›¯ÓÔ˘Ó Î·È ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ù˘ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˘ Ê˘Ï·Î‹˜. ∫·Ù¿ ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ¤Ú¢Ó˜, fiˆ˜ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ¯ı˜ Ë ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·, ‰È·ÈÛÙÒıËΠfiÙÈ -fiˆ˜ ̤¯ÚÈ ÛÙÈÁÌ‹˜ ÚÔ·ÙÂÈ - ÂÚ›ÊıË-

Ófi˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ¤¯ÂÈ Î·Ù·‰ÈηÛÙ› ÚfiÛÊ·Ù· Û ÙÚȘ ÈÛfi‚È· ÁÈ· ÏËÛÙ›· Û ‚¿ÚÔ˜ 20 ËÏÈÎÈˆÌ¤ÓˆÓ ÛÙË ª·ÁÓËÛ›·, ÂÎ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ÔÈ Ù¤ÛÛÂÚȘ ‰ÔÏÔÊÔÓ‹ıËηÓ. √ 27¯ÚÔÓÔ˜ ‰Ú·¤Ù˘ ‹Ù·Ó Ô ·Ú¯ËÁfi˜ ÂÁÎÏËÌ·ÙÈ΋˜ ÔÚÁ¿ÓˆÛ˘ Ô˘ ‰ÚÔ‡Û ÁÈ· ÂÚ›Ô˘ ‰‡Ô ¯ÚfiÓÈ· ÛÙÔ μfiÏÔ Ì ı‡Ì·Ù· ËÏÈÎȈ̤ӷ, ÌÔÓ·¯Èο ¿ÙÔÌ·. £ÂˆÚÂ›Ù·È Ì¿ÏÈÛÙ· ¤Ó·˜ Ôχ ÂÈΛӉ˘ÓÔ˜ ηÎÔÔÈfi˜.

ªÂ ·ÓÂÌfiÙÂÚÔ ¿Óˆ ·fi ÙË Ê˘Ï·Î‹ ● ∫·Ù¿ ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ¤Ú¢Ó˜, ‰È·ÈÛÙÒıËΠfiÙÈ ÂÚ›ÊıËÛ·Ó ‰ÂηÔÎÙÒ ¯ÂÈÚÔ‚ÔÌ‚›‰Â˜ ÛÙÔÓ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙ· ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ™ˆÊÚÔÓÈÛÙÈÎÔ‡ ∫·Ù·ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ΔÚÈοψÓ

Û·Ó ‰ÂηÔÎÙÒ ¯ÂÈÚÔ‚ÔÌ‚›‰Â˜ ÛÙÔÓ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙ· ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ™ˆÊÚÔÓÈÛÙÈÎÔ‡ ∫·Ù·ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ΔÚÈÎ¿ÏˆÓ Î·È È‰›ˆ˜ ÛÙ· ÛËÌ›· fiÔ˘ ÎÈÓ‹ıËÎÂ Î·È ¤‰Ú·ÛÂ Ë ÔÌ¿‰· ˘ÔÛÙ‹ÚÈ͢ - ·ÓÙÈÂÚÈÛ·ÛÌÔ‡. ∞fi ÙȘ ¯ÂÈÚÔ‚ÔÌ‚›‰Â˜ ·˘Ù¤˜, ¤ÍÈ ÂÍÂÚÚ¿ÁËÛ·Ó, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÒÓÙ·˜ ÈÛ¿ÚÈıÌÔ˘˜ ÎÚ·Ù‹Ú˜, ÂÓÒ ÔÈ ˘fiÏÔÈ˜ ‰Ò‰Âη ‚Ú¤ıËÎ·Ó Î·È Î·Ù·ÛÙÚ¿ÊËÎ·Ó Ì ÂÏÂÁ¯fiÌÂÓË ¤ÎÚËÍË. ΔȘ ¤Ú¢Ó˜ ‰ÈÂÓÂÚÁ› ÂȉÈÎfi Û˘ÓÂÚÁÂ›Ô ˘ÚÔÙ¯ÓÔ˘ÚÁÒÓ ÙÔ˘ ™ÙÚ·ÙÔ‡ •ËÚ¿˜. ÀÂÓı˘Ì›˙ÂÙ·È fiÙÈ ·fi ÙȘ ̤¯ÚÈ ÙÒÚ· ¤Ú¢Ó˜, Ô˘ ‰ÈÂÓÂÚÁ‹ıËÎ·Ó ÛÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi ÙˆÓ º˘Ï·ÎÒÓ ΔÚÈοψÓ, ‚Ú¤ıËÎ·Ó ·ÓÙÈΛÌÂÓ· Î·È Ù· ÔÔ›· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ıËÎ·Ó ·fi ÙÔ˘˜ ÎÚ·ÙÔ‡ÌÂÓÔ˘˜ ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ·fi‰Ú·Û˘, fiˆ˜ ·˘ÙÔÛ¯¤‰È· ÛοϷ, Ô˘ ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi ÌÂÙ·ÏÏÈ΋ ÛοϷ ‰ÈÒÚÔÊÔ˘ ÎÚ‚·ÙÈÔ‡, ψڛ‰Â˜ ·fi ÛÂÓÙfiÓÈ· Î·È Í‡Ï· ηıÒ˜ Î·È Û¯ÔÈÓÈ¿ Ì Á¿ÓÙ˙Ô˘˜. ∂›Û˘, ÂÓÙÔ›-

ÛÙËÎ·Ó ÎÔÌ̤ӷ, Ì Ͽ̷, οÁÎÂÏ· ÎÂÏÈÔ‡, ·fi ÙÔ ÔÔ›Ô ÂÍ‹Ïı·Ó ÔÈ ÎÚ·ÙÔ‡ÌÂÓÔÈ Û ÂÛˆÙÂÚÈÎfi ÂÚ›‚ÔÏÔ Ù˘ Ê˘Ï·Î‹˜, ηıÒ˜ Î·È ˘·ÏÔ›Ó·Î˜ Ê˘Ï·Î›Ô˘, ‰È¿ÙÚËÙÔÈ ·fi ‚ÔÏ›‰Â˜. ™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙˆÓ ÂÚ¢ÓÒÓ ÛÙÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜ Ù˘ Ê˘Ï·Î‹˜, ÛÙÔ ÎÂÏ› ÙÔ˘ ÎÚ·ÙÔ‡ÌÂÓÔ˘ μÏ·ÛÙÔ‡ ¶·Ó·ÁÈÒÙË ‚Ú¤ıËÎ·Ó ¤ÓÙ Ͽ̘ Î·È Ù¤ÛÛÂÚȘ Û¤Á˜ ÎÔ‹˜ ÌÂÙ¿ÏÏˆÓ Î·ıÒ˜ Î·È ‰‡Ô Ì·¯·›ÚÈ·. ΔÔ fi¯ËÌ· Ù‡Ô˘ μ∞¡ Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔ›ËÛ·Ó ÔÈ ‰Ú¿ÛÙ˜ ÂÓÙÔ›ÛÙËΠ۠·ÁÚÔÙÈ΋ ÂÚÈÔ¯‹ ÛÙË ¡›Î·È· §¿ÚÈÛ·˜, ÂÚ›Ô˘ ÔÏÔÛ¯ÂÚÒ˜ ηÙÂÛÙÚ·Ì̤ÓÔ ·fi ʈÙÈ¿. √È ¤Ú¢Ó˜ Û˘Ó¯›˙ÔÓÙ·È ÚÔ˜ οı ηÙ‡ı˘ÓÛË Î·È ÔÈ ‰ÈˆÎÙÈΤ˜ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û ηٿÛÙ·ÛË Û˘Ó·ÁÂÚÌÔ‡ ÁÈ· ÙÔÓ ÂÓÙÔÈÛÌfi Î·È ÙˆÓ ˘ÔÏÔ›ˆÓ ‰Ú·ÂÙÒÓ Î·È ÙˆÓ ‰Ú·ÛÙÒÓ Ù˘ ¤ÓÔÏ˘ Â›ıÂÛ˘. √È ÔÎÙÒ ·fi ÙÔ˘˜ ‚·Ú˘ÔÈÓ›Ù˜ ‰Ú·¤Ù˜ ·Ó·˙ËÙÔ‡ÓÙ·È ¯ˆÚ›˜ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·. ªÂٷ͇ ÙˆÓ ‰Ú·ÂÙÒÓ Â›Ó·È Î·È Ô 27¯ÚÔÓÔ˜ ∞Ï‚·-

™ÙÔ ÌÂٷ͇ Û˘ÓÂÏ‹ÊıË ÚÔ¯ı¤˜ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ÛÙË §¿ÚÈÛ·, ·fi ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ‡˜ Ù˘ Àԉȇı˘ÓÛ˘ ∞ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ §¿ÚÈÛ·˜, ¤Ó·˜ 52¯ÚÔÓÔ˜ Ë̉·fi˜, ÁÈ· ·Ú¿ÓÔÌË Ù‹ÛË Ì ÌÔÙÔ·ÓÂÌfiÙÂÚÔ. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ·, Ô 52¯ÚÔÓÔ˜ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Ù˘ ›‰È·˜ Ë̤ڷ˜ ¤ÁÈÓ ·ÓÙÈÏËÙfi˜ ·fi ÂÚÈÔÏ›· ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÒÓ Ù˘ ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋˜ ¢È‡ı˘ÓÛ˘ ΔÚÈÎ¿ÏˆÓ Ó· ÂÙ¿ Ì ÌÔÙÔ·ÓÂÌfiÙÂÚÔ È‰ÈÔÎÙËÛ›·˜ ÙÔ˘, Û ‡„Ô˜ ÂÚ›Ô˘ 450 ̤ÙÚˆÓ ¿Óˆ ·fi ÙÔ ÛˆÊÚÔÓÈÛÙÈÎfi ηٿÛÙËÌ· ΔÚÈοψÓ, ¯ˆÚ›˜ Ó· ¤¯ÂÈ ˘Ô‚¿ÏÂÈ ÙÔ ÚÔ‚ÏÂfiÌÂÓÔ Û¯¤‰ÈÔ Ù‹Û˘ ÛÙËÓ ÀËÚÂÛ›· ¶ÔÏÈÙÈ΋˜ ∞ÂÚÔÔÚ›·˜, ·Ú·‚È¿˙ÔÓÙ·˜ ÙË ÓÔÌÔıÂÛ›· ÙÔ˘ ∫Ò‰Èη ∞ÂÚÔÔÚÈÎÔ‡ ¢Èη›Ô˘. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÂȉÔÔÈ‹ıËÎÂ Ô 52¯ÚÔÓÔ˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ÚÔÛ‹Ïı ÔÈÎÂÈÔıÂÏÒ˜ ÛÙËÓ Àԉȇı˘ÓÛË ∞ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ §¿ÚÈÛ·˜. √ Û˘ÏÏËÊı›˜ ı· Ô‰ËÁËı› ÛÙÔÓ Î. ∂ÈÛ·ÁÁÂϤ· ¶ÏËÌÌÂÏÂÈÔ‰ÈÎÒÓ ΔÚÈοψÓ, ÂÓÒ ÙËÓ ÚÔ·Ó¿ÎÚÈÛË ‰ÈÂÓÂÚÁ› ÙÔ ΔÌ‹Ì· ∞ÛÊ·Ï›·˜ Ù˘ ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋˜ ¢È‡ı˘ÓÛ˘ ΔÚÈοψÓ. Δ. ∫.

ΔÔ ∂∂∫ ηٷÁÁ¤ÏÏÂÈ ÔÚÁÈṲ̂ӷ ÙË ÃÚ˘Û‹ ∞˘Á‹ Î·È Ù· ·Ú··›‰È· Ù˘, Ô˘ Ù· ÍËÌÂÚÒÌ·Ù· Ù˘ ¶¤ÌÙ˘ 28/3 ÂÈÙ¤ıËÎ·Ó Û ˘ÔηٿÛÙËÌ· Ù˘ ÙÚ¿Â˙·˜ ∫‡ÚÔ˘ ÛÙÔ μfiÏÔ, ηٿ Ù· ÚfiÙ˘· ÙˆÓ ¯ÈÙÏÂÚÈÎÒÓ ·ÔÛ·ÛÌ¿ÙˆÓ Ù˘ ‰ÂηÂÙ›·˜ ÙÔ˘ ’30 Ô˘ ˘ÚÔÏÔ‡Û·Ó ÎÙ›ÚÈ·. ∏ Ù‡¯Ë ÙˆÓ ÙÚ·Â˙ÒÓ ·Ó‹ÎÂÈ ÛÙËÓ ÂÚÁ·ÙÈ΋ Ù¿ÍË Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ÙȘ ÂıÓÈÎÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó Î¿Ùˆ ·fi ÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯fi ÙÔ˘˜, ¯ˆÚ›˜ ηÌÈ¿ ·Ô˙ËÌ›ˆÛË ÛÙȘ ‚‰¤ÏϘ. ∞Ó Î¿ÙÈ Ú¤ÂÈ Ó· ÎÚ·Ù‹ÛÔ˘Ì ·fi ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ Â›Ó·È fi,ÙÈ Â·ÎÔÏÔ‡ıËÛÂ ÙˆÓ Û˘ÏÏ‹„ˆÓ. ™ÙËÓ Î·ÙÔ¯‹ ÙˆÓ ¯Ú˘Û·˘ÁÈÙÒÓ ‰ÂÓ ‚Ú¤ıËÎ·Ó ÌfiÓÔ ÌÏÔ‡˙˜ Ù˘ ÙÔÈ΋˜ ÃÚ˘Û‹˜ ∞˘Á‹˜, Ô‡Ù ÌfiÓÔ ¤ÓÙ˘Ô ˘ÏÈÎfi Ì›ÛÔ˘˜ Î·È ·Ê›Û˜ ÙÔ˘ ·Ú¯ÈÓ·˙› ÛÙÏÂÚ. μÚ¤ıËÎ·Ó Úfi·Ï·, ÛȉÂÚÔÁÚÔıȤ˜ Î·È ÂÚ›ÛÙÚÔÊ·, Ù· ÔÔ›· Ì¿ÏÈÛÙ· ‰È·ÙËÚÔ‡Û·Ó ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔ˘˜ ¯Ú˘Û·˘Á›Ù˜ ÁÔÓ›˜ ÙÔ˘˜. ªÚÔÛÙ¿ ÛÙÔÓ ÂÍÔÏÈÛÌfi ÙˆÓ Ê·ÛÈÛÙÈÎÒÓ Û˘ÌÌÔÚÈÒÓ Ù›ıÂÙ·È ÙÔ ÂÚÒÙËÌ·: ¶Ò˜ ı· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ Ë ∞ÚÈÛÙÂÚ¿ Î·È Ë ÂÚÁ·ÙÈ΋ Ù¿ÍË ÙÔ˘˜ ÂÍÔÏÈṲ̂ÓÔ˘˜ ‰ÔÏÔÊfiÓÔ˘˜; ª‹ˆ˜ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó η̛· Û¯¤ÛË Î·È Ì ÙÔ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹ ÙÔ˘˜ ∏ÏÈfiÔ˘ÏÔ Ô˘ Ï›Á˜ ̤Ú˜ ÚÈÓ ‰‹ÏˆÓ ˆ˜ ı· ‚¿ÏÔ˘Ó Ù· Ù·ÓÎ Ó· ηı·Ú›ÛÔ˘Ó; ¢‹ıÂÓ Ì‹Ó˘Ì· ÚÔ˜ ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË ·ÏÏ¿ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfi˜ ·Ú·Ï‹Ù˘ ÙÔ˘ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ¿ÏÏÔ˜ ·fi ÙÔÓ ·ÁˆÓÈ˙fiÌÂÓÔ Ï·fi. ¢ÂÓ ¤¯Ô˘Ó η̛· Û¯¤ÛË Î·È Ì ÙÔÓ ∫·ÛȉȿÚË Ô˘ ʈÙÔÁÚ·ÊÈ˙fiÙ·Ó Ì ÌÏÔ‡˙˜ ÙˆÓ ∂˜-∂˜; ¢ÂÓ ¤¯Ô˘Ó η̛· Û¯¤ÛË Î·È Ì ÙÔÓ ·Ú¯ËÁfi ÙÔ˘˜ ªÈ¯·ÏÔÏÈ¿ÎÔ, ÁÓˆÛÙfi ∫À¶·Ù˙‹ Î·È ˘ÌÓËÙ‹ ÙÔ˘ ÛÙÏÂÚ Û ¿ÚıÚ· ÙÔ˘;


M·ÁÓËÛ›· 15

™∞μμ∞Δ√ 30 ª∞ƒΔπ√À 2013

∂ηÙÔÓÙ¿‰Â˜ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ÔÈ ÙÔ˘ π∫∞ ÛÙË ª·ÁÓËÛ›· Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ‰ËÏÒÛÂÈ ∞ºª ‹ ∞ª∫∞

∫ÈÓ‰˘ÓÂ‡Ô˘Ó Ó· Ì›ÓÔ˘Ó ¯ˆÚ›˜ Û‡ÓÙ·ÍË

ηÙÔÓÙ¿‰Â˜ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ÔÈ ÙÔ˘ π∫∞ ÛÙË ª·ÁÓËÛ›· ÎÈÓ‰˘ÓÂ‡Ô˘Ó Ó· Ì›ÓÔ˘Ó ¯ˆÚ›˜ Û‡ÓÙ·ÍË ·fi ÙÔ ª¿ÈÔ, ·Ó ‰ÂÓ ‰ËÏÒÛÔ˘Ó ÛÙÔ ÿ‰Ú˘Ì· ÙÔÓ ∞ÚÈıÌfi ºÔÚÔÏÔÁÈÎÔ‡ ÙÔ˘˜ ªËÙÚÒÔ˘ (∞ºª) ‹ ÙÔÓ ∞ÚÈıÌfi ªËÙÚÒÔ˘ ∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜ ∞ÛÊ¿ÏÈÛ˘ (∞ª∫∞), Ô˘ Ï›Ô˘Ó ·fi Ù· ÛÙÔȯ›· ÙÔ˘˜. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ π∫∞ μfiÏÔ˘, 320 Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ÔÈ ÙÔ˘ π‰Ú‡Ì·ÙÔ˜ ÛÙË ª·ÁÓËÛ›· ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ∞ºª ‹ ∞ª∫∞, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ÎÈÓ‰˘ÓÂ‡Ô˘Ó Ó· Ì›ÓÔ˘Ó ¯ˆÚ›˜ Û‡ÓÙ·ÍË ·fi ÙÔÓ ÂfiÌÂÓÔ Ì‹Ó·. ·ÈÙ‹ÛÂˆÓ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰fiÙËÛ˘ ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ӈÓ. Ãı˜ ¿ÓÙˆ˜, fiˆ˜ Î·È ÚÔ¯ı¤˜, ÛÙÔ π∫∞ μfiÏÔ˘ Û¯ËÌ·Ù›ÛÙËÎ·Ó “Ô˘Ú¤˜” ·fi ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔ˘˜, Ô˘ ÚÔÛ¤Ú¯ÔÓÙ·Ó ÁÈ· ÙË ıÂÒÚËÛË ÙˆÓ ‚È‚ÏÈ·Ú›ˆÓ ˘Á›·˜ ÙÔ˘˜.

ƒÂÔÚÙ¿˙: ™Δ. ¢∏ª√¶√À§√™ dimopoulos@e-thessalia.gr

∞fi ¯ı˜ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ÔÈ ÙÔ˘ π∫∞ ÚÔÛ¤Ú¯ÔÓÙ·È ÛÙ· ÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ ˘ÔηٷÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ μfiÏÔ˘, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· Û˘ÌÏËÚÒÛÔ˘Ó ÙȘ ÂÏÏ›„ÂȘ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Î·È ÂÊfiÛÔÓ ‰ÂÓ ÙÔ Ú¿ÍÔ˘Ó Ì¤¯ÚÈ ÙȘ 5 ∞ÚÈÏ›Ô˘, ÔfiÙÂ Â›Ó·È Î·È Ë Î·Ù·ÏËÎÙÈ΋ ËÌÂÚÔÌËÓ›·, ÙfiÙ ‰ÂÓ ı· Ï¿‚Ô˘Ó Û‡ÓÙ·ÍË ÙÔ ª¿ÈÔ. ªÂÙ¿ ÙȘ 5 ∞ÚÈÏ›Ô˘ fiÛÔÈ ÚÔÛ¤Ú¯ÔÓÙ·È Ó· ·ÔÁÚ·ÊÔ‡Ó, ı· Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÚÔηٷ‚ÔÏ‹ Ù˘ Û‡ÓÙ·Í‹˜ ÙÔ˘˜. ∏ ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ π∫∞-∂Δ∞ª ·Ó·ÊÔÚÈο Ì ÙËÓ ·Ó·ÛÙÔÏ‹ ÙˆÓ Û˘ÓÙ¿ÍÂˆÓ ÁÈ· fiÛÔ˘˜ ‰ÈηÈÔ‡¯Ô˘˜ ‰ÂÓ ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È Ó· ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó Ô‡Ù ∞ª∫∞ Ô‡Ù ∞ºª, ‰È¢ÎÚÈÓ›˙ÂÈ fiÙÈ: √È ÂÚÈÙÒÛÂȘ ÙˆÓ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ˆÓ Ô˘ ‰ÂÓ ÂÌÊ·Ó›˙Ô˘Ó Ô‡Ù ∞ª∫∞ Ô‡Ù ∞ºª Â›Ó·È ÂÚÈÔÚÈṲ̂Ó˜. ™ÙÔ ÙÚÈÌËÓÈ·›Ô ÂÓËÌÂÚˆÙÈÎfi ÛËÌ›ˆÌ· Û˘ÓÙ¿ÍÂˆÓ Ô˘ ·ÔÛÙ¤ÏÏÂÙ·È ÛÙÔ˘˜ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯Ô˘˜, ‰ÂÓ ·Ó·ÁÚ¿ÊÂÙ·È Ô ∞ºª, ¯ˆÚ›˜ ·˘Ùfi Ó· ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Ù·˘ÙÔÔÈËı› ·fi Ù· ÏËÚÔÊÔÚȷο Û˘ÛÙ‹Ì·Ù· ÏËÚˆÌÒÓ Û˘Óٿ͈Ó. ∫·Ù¿ Û˘Ó¤ÂÈ·, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·ÔÊ¢¯ı› Ë Ù·Ï·ÈˆÚ›· ÙˆÓ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ˆÓ Ì ÙËÓ ÚÔÛ¤ÏÂ˘Û‹ ÙÔ˘˜ ÛÙ· ˘ÔηٷÛÙ‹Ì·Ù·, ÛÙ· ÔÔ›· ¤¯Ô˘Ó ·Ó·ÚÙËı› ›Ó·Î˜ Ì ٷ ÔÓfiÌ·Ù· fiÛˆÓ ÙÔ˘˜ ¤¯ÂÈ Á›ÓÂÈ ·Ó·ÛÙÔÏ‹ Û‡ÓÙ·Í˘ (ÏfiÁˆ ÌË ‰È¿ıÂÛ˘ Î·È ÙˆÓ ‰‡Ô ··Ú·›ÙËÙˆÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ ∞ª∫∞ Î·È ∞ºª), ηıÒ˜ Î·È fiÛˆÓ ‰Â ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó ¤Ó· ÂÍ’ ·˘ÙÒÓ, ı· ÙÂı› Û ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ·fi ¢Â˘Ù¤Ú· 1 ∞ÚÈÏ›Ô˘ 2013 ÛÙËÓ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· ÙÔ˘ π∫∞-∂Δ∞ª (www.ika.gr) ÂȉÈ΋ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹, ÛÙËÓ ÔÔ›· Ì ÙËÓ Î·Ù·¯ÒÚËÛË ÙÔ˘ ∞ÚÈıÌÔ‡ ªËÙÚÒÔ˘ (∞ª∞), ı· ÙÔ˘˜ ÁÓˆÛÙÔÔÈ›ٷÈ, ÔÈÔ ÛÙÔÈ¯Â›Ô ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÈÛÙÔÔÈËı› (∞ª∫∞ ‹ Î·È ∞ºª). °È· fiÛÔ˘˜ ·Ó·ÛÙ·Ï› Ë Î·Ù·‚ÔÏ‹ Ù˘ Û‡ÓÙ·Í˘, ÏfiÁˆ ¤ÏÏÂȄ˘ ∞ª∫∞ Î·È ∞ºª, ÌÔÚÔ‡Ó

«ª¿˙ÂÈ» ÙÔ Û‡ÛÙËÌ·

● ∂ηÙÔÓÙ¿‰Â˜ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ÔÈ ÙÔ˘ π∫∞ ÛÙË ª·ÁÓËÛ›· ÎÈÓ‰˘ÓÂ‡Ô˘Ó Ó· Ì›ÓÔ˘Ó ¯ˆÚ›˜ Û‡ÓÙ·ÍË ·fi ÙÔ ª¿ÈÔ, ·Ó ‰ÂÓ ‰ËÏÒÛÔ˘Ó ÛÙÔ ÿ‰Ú˘Ì· ÙÔÓ ∞ÚÈıÌfi ºÔÚÔÏÔÁÈÎÔ‡ ÙÔ˘˜ ªËÙÚÒÔ˘ (∞ºª) ‹ ÙÔÓ ∞ÚÈıÌfi ªËÙÚÒÔ˘ ∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜ ∞ÛÊ¿ÏÈÛ˘ (∞ª∫∞)

Î·È ÌÂÙ¿ Ó· ÂÈÛÚ¿ÍÔ˘Ó ·˘ıËÌÂÚfiÓ ÚÔηٷ‚ÔÏ‹ ·fi ÙÔ ˘ÔηٿÛÙËÌ· π∫∞-∂Δ∞ª ÙÔ˘ ÙfiÔ˘ ηÙÔÈΛ·˜ ÙÔ˘˜, ÂÊ’ fiÛÔÓ ÚÔÛÎÔÌ›ÛÔ˘Ó Ù· ··ÈÙÔ‡ÌÂÓ· ‰ÈηÈÔÏÔÁËÙÈο. ™ÙȘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ Ô˘ Ë ÌË Ù·˘ÙÔÔ›ËÛË ·ÊÔÚ¿ ¤Ó· ÂÎ ÙˆÓ ‰‡Ô ÛÙÔȯ›ˆÓ (∞ª∫∞ ‹ ∞ºª), ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÌËÓ ·Ó·ÛÙ·Ï› Ë Û‡ÓÙ·ÍË ÌËÓfi˜ ª·˝Ô˘, Ô˘ ¯ÔÚËÁÂ›Ù·È ÛÙȘ 29 ∞ÚÈÏ›Ô˘, ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔÛÎÔÌ›ÛÔ˘Ó Ù· ··ÈÙÔ‡ÌÂÓ· ‰ÈηÈÔÏÔÁËÙÈο ÛÙÔ ˘ÔηٿÛÙËÌ· ÙÔ˘ ÙfiÔ˘ ηÙÔÈΛ·˜ ÙÔ˘˜, ̤¯ÚÈ Î·È ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ 5/4/2013. ÀÂÓı˘Ì›˙ÂÙ·È fiÙÈ Ù· ··Ú·›ÙËÙ· ‰ÈηÈÔÏÔÁËÙÈο, ı· ηٷٛıÂÓÙ·È Â›Ù ·˘ÙÔÚÔÛÒˆ˜ Ì ÙËÓ Â›‰ÂÈÍË Ù˘ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋˜ Ù·˘ÙfiÙËÙ·˜ (‹ ÙÔ˘ ‰È·‚·ÙËÚ›Ô˘ ÁÈ· ·ÏÏÔ‰·Ô‡˜), ›Ù ̤ۈ ÓÔÌ›ÌÔ˘ ÂÎÚÔÛÒÔ˘ ÙÔ˘ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯Ô˘. Δ¤ÏÔ˜, ˘ÂÓı˘Ì›˙ÂÙ·È fiÙÈ ÔÈ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ÔÈ Ô˘ ηÙÔÈÎÔ‡Ó ÌÔӛ̈˜ ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi, ı·

ÂÓËÌÂÚˆıÔ‡Ó ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù¿ıÂÛË ÙˆÓ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓˆÓ ‰ÈηÈÔÏÔÁËÙÈÎÒÓ Ì¤Ûˆ ÙˆÓ ÚÂÛ‚ÂÈÒÓ Î·È ÔÈ Û¯ÂÙÈΤ˜ ‰È·‰Èηۛ˜ ı· ηıÔÚÈÛÙÔ‡Ó ÏÂÙÔÌÂÚÒ˜ Ì ÓÂfiÙÂÚ˜ ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂȘ. ™Ù¤Ï¯Ԙ ÙÔ˘ π∫∞ μfiÏÔ˘ ÂÈÛ‹Ì·Ó ¯ı˜ fiÙÈ ÚfiÎÂÈÙ·È Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ÁÈ· ÙËÓ ÙÚ›ÙË ·ÔÁÚ·Ê‹ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ˆÓ. ™ÙÔ ÌÂٷ͇, Û‡Ìʈӷ Ì ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ù˘ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ÙÔ˘ π∫∞, Ô Ì¤ÛÔ˜ ¯ÚfiÓÔ˜ ·ÔÓÔÌ‹˜ Û‡ÓÙ·Í˘ ÏfiÁˆ Á‹Ú·ÙÔ˜ ÛÙÔ ˘ÔηٿÛÙËÌ· μfiÏÔ˘ Î˘Ì·›ÓÂÙ·È ·fi 2,5 ̤¯ÚÈ ¤ÍÈ Ì‹Ó˜. ™‡Ìʈӷ Ì ¯ıÂÛÈÓ¤˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜, ÔÈ ˘ËÚÂۛ˜ ÏËÚˆÌÒÓ Î·È ·ÔÓÔÌÒÓ Û˘ÓÙ¿ÍÂˆÓ ÙÔ˘ π∫∞ ı· ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó ÎÏÂÈÛÙ¤˜ ÁÈ· ÙÔ ÎÔÈÓfi οı ΔÂÙ¿ÚÙË ÁÈ· ÙÔ ÂfiÌÂÓÔ ÙÂÙÚ¿ÌËÓÔ, ÂÓÒ ¢Â˘Ù¤Ú·, ΔÚ›ÙË Î·È ¶¤ÌÙË, ¶·Ú·Û΢‹ ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó ÁÈ· ÙÔ ÎÔÈÓfi 11 .Ì. - 2 Ì.Ì., Ì ÛÙfi¯Ô ÙËÓ Ù·¯‡ÙÂÚË ‰ÈÂÎÂÚ·›ˆÛË ÙÔ˘ ·˘ÍË̤ÓÔ˘ fiÁÎÔ˘

∫ÂÓ¿ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÛÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ‰È·ÎÔ‹˜ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰fiÙËÛ˘ ÏfiÁˆ ı·Ó¿ÙÔ˘. ∂ÊfiÛÔÓ ·Ó·ÁÁÂÏı› ·fi ÙÔÓ Û˘ÁÁÂÓ‹ ÙÔ˘ ı·ÓfiÓÙ· Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯Ô˘ Ô ı¿Ó·Ùfi˜ ÙÔ˘, ÙfiÙÂ, Û‡Ìʈӷ Ì Û٤ϯԘ ÙÔ˘ π∫∞, Ú¤ÂÈ Ó· ·Ú¤ÏıÂÈ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· ÙÚÈÒÓ ÌËÓÒÓ ÂÚ›Ô˘, ̤¯ÚÈ Ó· ‰È·ÎÔ› Ë ¯ÔÚ‹ÁËÛË Ù˘ Û‡ÓÙ·Í˘. ∞ÓÙ›ÛÙÔȯԘ ¯ÚfiÓÔ˜ ··ÈÙÂ›Ù·È Î·È ÁÈ· ÙË ‰È·ÎÔ‹ Ù˘ ¯ÔÚ‹ÁËÛ˘ Ù˘ ÂÈÎÔ˘ÚÈ΋˜ Û‡ÓÙ·Í˘ ÙÔ˘ π∫∞ ÛÙÔ ı·ÓfiÓÙ·. ª¿ÏÈÛÙ· Ô ÎÏËÚÔÓfiÌÔ˜ ÙÔ˘ ı·ÓfiÓÙ· ηÏÂ›Ù·È Ó· ˘ÔÁÚ¿„ÂÈ ˘‡ı˘ÓË ‰‹ÏˆÛË Î·È ÙÔ˘ ˙ËÙÂ›Ù·È Ó· ÌËÓ ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ Û ÎÏ›ÛÈÌÔ ÙÔ˘ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÔ‡ ÙÔ˘ ı·ÓfiÓÙ·, ̤¯ÚÈ Ó· ¿ÚÂÈ ›Ûˆ Ù· ¯Ú‹Ì·Ù· ÙÔ π∫∞, ‰È·ÊÔÚÂÙÈο ηÏÂ›Ù·È Ó· Ù· ÂÈÛÙÚ¤„ÂÈ. ∏ ˘fiıÂÛË ÂÚÈϤÎÂÙ·È, fiÙ·Ó ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ¿ÌÂÛ· ‰ÈηÈÔ‡¯Ô˜-ÎÏËÚÔÓfiÌÔ˜ ÙÔ˘ ı·ÓfiÓÙ· (Û‡˙˘ÁÔ˜ ‹ Ù¤ÎÓ·). ΔÔ π∫∞ Ú¤ÂÈ Ó· ÂÏ·¯ÈÛÙÔÔÈ‹ÛÂÈ ÙÔ ¯ÚfiÓÔ ‰È·ÎÔ‹˜ Ù˘ ¯ÔÚ‹ÁËÛ˘ Ù˘ Û‡ÓÙ·Í˘ ÛÙÔ ı·ÓfiÓÙ·.

¢È·Ì·ÚÙ˘Ú›Â˜ ÁÈ· Ù· ·ÛÊ¿ÏÈÛÙÚ· ÙÔ˘ √∞∂∂ ΔȘ ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›Â˜ ·ÛÊ·ÏÈÛÌ¤ÓˆÓ ÙÔ˘ √∞∂∂ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Ï¿‚ÂÈ ÂȉÔÔÈ‹ÛÂȘ ÏËڈ̋˜ ·ÛÊ·Ï›ÛÙÚˆÓ, ÚÔηÏ› Ë ‰È·›ÛÙˆÛË, fiÙÈ ÙÔ˘˜ ÂÈ‚¿ÏÏÂÙ·È Ë ·˘ÙfiÌ·ÙË ÌÂÙ¿‚·ÛË Û ·ÓÒÙÂÚË ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈ΋ ÎÏ¿ÛË, ÂÂȉ‹ ¤¯Ô˘Ó Û˘ÌÏËÚÒÛÂÈ ÙÚÈÂÙ›·. ™˘Ó¤ÂÈ· ·˘ÙÔ‡ Â›Ó·È Ô √∞∂∂ Ó· ·ÍÈÒÓÂÈ Ó· ÏËÚÒÛÔ˘Ó ·˘ÍË̤Ó˜ ÂÈÛÊÔÚ¤˜.

∏ ª·ÁÓËÛȷ΋ ¶›ÛÙË ÁÈ· ÌË ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ‰·Ó›ˆÓ

™Ù¤ÏÓÂÈ Û˘ÓÂÙ·›ÚÔ˘˜ ÛÙË ¢ÈηÈÔÛ‡ÓË ™Δ∏ ¢ÈηÈÔÛ‡ÓË ÚÔÛ¤Ê˘Á Ô

·Ó·Ù˘ÍÈ·Îfi˜ Û˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌfi˜ ª·ÁÓËÛȷ΋ ¶›ÛÙË Î·Ù¿ Û˘ÓÂÙ·›ÚˆÓ ÙÔ˘, Ô˘ ηı˘ÛÙÂÚÔ‡Ó Ó· ÏËÚÒÛÔ˘Ó ‰fiÛÂȘ ‰·Ó›ˆÓ Ô˘ ›¯·Ó Ï¿‚ÂÈ ÚÈÓ ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË. Ÿˆ˜ ÂÈÛËÌ·›ÓÂÙ·È Û ۯÂÙÈ΋ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË “ÛÙËÓ Ï‹ÚË ‰ÈÂÚ‡ÓËÛË Î·È ‰È·Ï‡ηÓÛË ·ÚÂÏıÔ˘ÛÒÓ ¯ÔÚËÁ‹ÛˆÓ, ¤¯Ô˘Ó ÂÈÎÂÓÙÚˆı› ÔÈ ÚÔÛ¿ıÂȘ Ù˘ Ó¤·˜ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ Ù˘ ª·ÁÓËÛȷ΋˜ ¶›ÛÙ˘, Ë ÔÔ›· ·Ó¤Ï·‚ ÛÙȘ ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ 2013, Ó· ‚ÂÏÙÈÒÛÂÈ Î·È Ó· ·Ó·‚·ıÌ›ÛÂÈ ÔÈÔÙÈο, ÙfiÛÔ ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·, fiÛÔ Î·È ÙËÓ ÈÛÔÚÚÔ›· ÙÔ˘ ™˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌÔ‡, ÌÂÈÒÓÔÓÙ·˜ ·Ú¿ÏÏËÏ· ÛÙÔ ÂÍ‹˜, ÙȘ ÂÎÙ·ÌȇÛÂȘ, ÏfiÁˆ Ù˘ Û˘Ó¯È˙fiÌÂÓ˘ ÎÚ›Û˘. ¶ÚÒÙÔ Ì¤ÏËÌ· ÙˆÓ ‰ÈÔÈÎÔ‡ÓÙˆÓ Â›Ó·È Ó· Â·Ó¤ÏıÂÈ ÛÙ· Ù·Ì›· ÙÔ˘ ™˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌÔ‡ ¤Ó· ÌÂÁ¿ÏÔ ÔÛfi Ô˘ ¤¯ÂÈ ‰ÈÔ¯ÂÙ¢ı› ÛÙËÓ ÙÔÈ΋ ·ÁÔÚ¿ ˘fi ÌÔÚÊ‹ ‰·Ó›ˆÓ, ·ÏÏ¿ ÏfiÁˆ Î·È Ù˘ Û˘Ó¯È˙fiÌÂÓ˘ ÎÚ›Û˘, ηı˘ÛÙÂÚ› ÁÈ· ‰È¿ÊÔÚÔ˘˜ ÏfiÁÔ˘˜ Î·È ÎˆÏ‡Ì·Ù· Ë ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ÙÔ˘” . Ÿˆ˜ ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ™˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌÔ‡ Î. ¢. ∫·fiÙÛ˘, “ÂϤÁ¯ÔÓÙ·È ‰ÈÂÍÔ‰Èο Î·È Û ÚÒÙË Ê¿ÛË, ‰¿ÓÂÈ· Ô˘ ‰fiıËÎ·Ó ÚÔ˜ ‰È¢ÎfiÏ˘ÓÛË Û ̤ÏË Û˘ÓÂÙ·›ÚÔ˘˜, ÚÈÓ ÍÂÛ¿ÛÂÈ Ë ÎÚ›ÛË, ‰ËÏ·‰‹ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô 2006 - 2008, Ô ÙÚfiÔ˜ ¯ÔÚ‹ÁËÛ˘ ·˘ÙÒÓ, ηıÒ˜ Î·È ÙÔ ‡„Ô˜ Û ÔÛ¿, ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Ì ÙË ÓÔÌÈÌfiÙËÙ· ÙÔ˘ ÂÛˆÙÂÚÈÎÔ‡ ηÓÔÓÈÛÌÔ‡ Î·È ÙÔ Î·Ù·ÛÙ·ÙÈÎfi ÙÔ˘ ™˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌÔ‡. ª¤¯ÚÈ ÛÙÈÁ-

Ì‹˜ Î·È ÌÂÙ¿ ·Ú¤Ï¢ÛË ‰˘Ô ÌËÓÒÓ ÂÚ›Ô˘, ·fi ÙfiÙ Ô˘ ÍÂΛÓËÛÂ Ô ¤ÏÂÁ¯Ô˜, ‰È·ÈÛÙÒıËΠfiÙÈ ¤Ó· ÌÈÎÚfi ̤ÚÔ˜ ÙˆÓ ¯ÚËÌ¿ÙˆÓ, Â¤ÛÙÚ„ ÛÙ· Ù·Ì›· ÙÔ˘ ™˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌÔ‡, ÂÓÒ ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ Ì¤ÚÔ˜ ·˘ÙÔ‡ ηı˘ÛÙÂÚ› Î·È ‰ÈÂΉÈÎÂ›Ù·È ÛÙȘ ‰ÈηÛÙÈΤ˜ ·›ıÔ˘Û˜, ·fi ÙÔ˘˜ ÔÊÂÈϤÙ˜-Û˘ÓÂÙ·›ÚÔ˘˜, ‰È¿ ̤ÛÔ˘ ÙÔ˘ ¡ÔÌÈÎÔ‡ Ì·˜ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜. ∂›Û˘ ·fi ÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô ·Ó·˙ËÙ›ٷÈ, ·Ó ÔÈ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı›Û˜ ¯ÔÚËÁ‹ÛÂȘ ÚÔ˜ Û˘ÓÂÙ·›ÚÔ˘˜, ÚÈÓ ÙËÓ ÎÚ›ÛË, Û˘Ó¿‰Ô˘Ó Ì ÙȘ ·Ó¿ÏÔÁ˜ ÂÌÚ¿ÁÌ·Ù˜ ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÂȘ ˘¤Ú ÙÔ˘ ™˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌÔ‡. ∞Ó ‰È·ÈÛÙˆı› fiÙÈ ¤ÁÈÓ·Ó ¯ÔÚËÁ‹ÛÂȘ ÂÈÏÂÎÙÈο, ‹ ˘¿Ú¯ÂÈ ‰fiÏÔ˜, ·˘ı·ÈÚÂÛ›·, ·Ú¿‚·ÛË Î·ı‹ÎÔÓÙÔ˜, Û˘Ì·ÈÁÓ›· ‹ ·ÎfiÌË Î·È ÂÚ·ÛÈÙ¯ÓÈÛÌfi˜ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ Û˘Ó·ÏÏ·ÛÛÔ̤ӈÓ, ÙfiÙ ÔÈ ˘·›ÙÈÔÈ ı· ηٷÁÁÂÏıÔ‡Ó ·Ì¤Ûˆ˜ ÛÙË ¢ÈηÈÔÛ‡ÓË, ÁÈ· Ó· ÙÔ˘˜ ÂÈ‚ÏËıÔ‡Ó ÔÈ ÓfiÌÈ̘ ΢ÚÒÛÂȘ” . Ÿˆ˜ ÙÔÓ›˙ÂÙ·È Û¯ÂÙÈο, ÛÙfi¯Ô˜ ÙÔ˘ ™˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌÔ‡ Â›Ó·È Ó· ÂÈÛ¢ÛÙ› Ë ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ÙˆÓ ÎÂÊ·Ï·›ˆÓ, Ô˘ Â›Ó·È Û ηı˘ÛÙ¤ÚËÛË ÛÙ· Ù·Ì›· ÙÔ˘, ÒÛÙ ӷ ·˘ÍËı› Î·È Ô ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ Û˘ÓÂÙ·›ÚˆÓ, Ô˘ ı· ‰È¢ÎÔχÓÔÓÙ·È Ù·ÌÂȷο Î·È Ó· ·ÓÔ›ÍÂÈ Ô Î‡ÎÏÔ˜ ÙˆÓ ‰È¢ÎÔχÓÛÂˆÓ Î·È Ë ÚfiÛ‚·ÛË ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ ÛÙÔ ™˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌfi, ÁÈ· ÔÏfiÎÏËÚÔ ÙÔ ¡ÔÌfi Î·È fi¯È ÌfiÓÔ. Ÿˆ˜ ÙÔÓ›ÛÙËΠÚfiÛÊ·Ù· ÛÙÔ ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ, “Ë ‰ÈÔ›ÎËÛË Â›Ó·È ·ÔÊ·ÛÈṲ̂ÓË Ó· ‰ÈÂΉÈ΋ÛÂÈ Ì¤¯ÚÈ ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ÏÂÙfi Î·È ¤-

ÓÙÔη ·fi ÙÔ˘˜ ÔÊÂÈϤÙ˜, Ù· ÔÛ¿ Ô˘ ÔÊ›ÏÔÓÙ·È ÛÙÔ ™˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌfi Î·È ¤¯ÂÈ ÛÙ›ÏÂÈ ÚÔ˜ ¿Û· ηÙ‡ı˘ÓÛË ÙÔ Ì‹Ó˘Ì·, fiÙÈ Ù· ¯Ú‹Ì·Ù· ı· ÂÈÛÙÚ¤„Ô˘Ó ÛÙ· Ù·Ì›· ÙÔ˘, Ì οı ÓfiÌÈÌÔ ÙÚfiÔ. °È· ÙÔ ÏfiÁÔ ·˘Ùfi ÂÓÈÛ¯‡ıËΠÙÔ ¡ÔÌÈÎfi ΔÌ‹Ì·, Ì ÙȘ ÚÔÛÏ‹„ÂȘ ‰˘Ô Ó¤ˆÓ ‰ÈÎËÁfiÚˆÓ, ÂÓÒ Ì ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘, ı· Á›ÓÂÈ ·Ó·‰È·ÓÔÌ‹ ÙˆÓ ÓÔÌÈÎÒÓ Ê·Î¤ÏˆÓ Î·Ù¿ ÔÊÂÈÏÂÙÒÓ, Ô˘ ηı˘ÛÙÂÚÔ‡Ó, ÁÈ· ÙȘ ÓfiÌÈ̘ Û˘Ó¤ÂȘ” . ∂›Û˘ Ô Î. ∫·fiÙÛ˘ ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ ¿ÏÏË ÌÈ· ÊÔÚ¿, “ÙË ‰˘Ó·ÌÈ΋ ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘ ™˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌÔ‡, Ô ÔÔ›Ô˜ ÛÙÔÓ ¤ÎÙÔ ¯ÚfiÓÔ Ù˘ ÎÚ›Û˘ Ô˘ ‰È·Ó‡Ô˘ÌÂ, ·ÓÙ¤¯ÂÈ ÛıÂÓ·Ú¿, ‰ÈÂÓÂÚÁ› ¯ÔÚËÁ‹ÛÂȘ, ¤ÛÙˆ Î·È Û ÂÚÈÔÚÈṲ̂ÓË Îϛ̷η, ÚÔÛʤÚÔÓÙ·˜ fiÛÔ ÌÔÚ› ÛÙËÓ ÙÔÈ΋ ÌÈÎÚÔÌÂÛ·›· ÔÈÎÔÓÔÌ›·, ȉȷ›ÙÂÚ· ÛÙȘ ˙ÔÊÂÚ¤˜ ̤Ú˜ Ô˘ ‰È·Ó‡Ô˘ÌÂ. ∂ÈϤÔÓ, ‰È·Ó¤ÌÂÈ ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· ÛÙ· ̤ÏË ÙÔ˘, ÚÔ‚·›ÓÂÈ Û ÂÈÛÙÚÔʤ˜ ÌÂÚȉ›ˆÓ, Û fiÛ· ·fi ·˘Ù¿ ¤¯Ô˘Ó ¿ÌÂÛ˜ ·Ó¿ÁΘ, ÂÊ·ÚÌfi˙ÔÓÙ·˜ ÙȘ ‰È·Ù¿ÍÂȘ Î·È Ù· ¿ÚıÚ· ÙÔ˘ ηٷÛÙ·ÙÈÎÔ‡ Î·È Î·Ù·Ê¤ÚÓÂÈ Ó· ‰È·ÙËÚ› ·ÎfiÌË, ÙȘ ˘„ËÏfiÙÂÚ˜ ·Ô‰fiÛÂȘ Î·È ˘Âڷ͛˜, ÛÙȘ Û˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÙÈΤ˜ ÙÔ˘ ÌÂÚ›‰Â˜” . ∏ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÂÈÛ‹Ì·ÓÛË ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ÛËÌ·ÙÔ‰ÔÙ› ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Ë ÂÚÈÔ¯‹ Ì·˜ ‰È·ÙËÚ› ÙË ‰˘Ó·ÌÈ΋ Ù˘ Î·È ·ÓÙ¤¯ÂÈ ÛıÂÓ·Ú¿ ÛÙËÓ ÎÚ›ÛË, ÂÓÒ ÌÂÁÈÛÙÔÔÈ› ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË Ù˘ ÂÓ‰˘Ó¿ÌˆÛ˘ ÙÔ˘ ™˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌÔ‡,

∞¶√ ÙËÓ ¶∞™∂μ∂ ª·ÁÓËÛ›·˜ ·Ó·ÎÔÈÓÒıËÎ·Ó Ù· ÂÍ‹˜: “ΔȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ̤Ú˜ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ Û˘Ó¿‰ÂÏÊÔÈ ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔÈ ÛÙÔÓ √∞∂∂ ¤¯Ô˘Ó Ï¿‚ÂÈ ÂȉÔÔÈ‹ÛÂȘ ÏËڈ̋˜ ·ÛÊ·Ï›ÛÙÚˆÓ, fiÔ˘ ‰È·ÈÛÙÒÓÔ˘Ó fiÙÈ ÙÔ˘˜ ÂÈ‚¿ÏÏÂÙ·È Ë ·˘ÙfiÌ·ÙË ÌÂÙ¿‚·ÛË Û ·ÓÒÙÂÚË ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈ΋ ÎÏ¿ÛË ÂÂȉ‹ ¤¯Ô˘Ó Û˘ÌÏËÚÒÛÂÈ ÙËÓ ÙÚÈÂÙ›·. ™˘Ó¤ÂÈ· ·˘ÙÔ‡ Â›Ó·È Ô √∞∂∂ Ó· ·ÍÈÒÓÂÈ Ó· ÏËÚÒÛÔ˘Ì ·˘ÍË̤Ó˜ ÂÈÛÊÔÚ¤˜, Û ÌÈ· ÂÚ›Ô‰Ô Ô˘ Ô Ù˙›ÚÔ˜ ÙˆÓ ÌÈÎÚÔÌ¿Á·˙ˆÓ ¤¯ÂÈ Î·Ù·‚·Ú·ıÚˆı›, ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ Û˘Ó¿‰ÂÏÊÔÈ Â›Ó·È ÓÈÁ̤ÓÔÈ ÛÙ· ¯Ú¤Ë, ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ¤¯Ô˘Ó ¯ÚÂÔÎÔ‹ÛÂÈ Î·È ÙÔ 50% ÙˆÓ ·ÛÊ·ÏÈÛÌ¤ÓˆÓ ·‰˘Ó·Ù› Ó· ηχ„ÂÈ ÙȘ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ ÙÔ˘ ÚÔ˜ ÙÔÓ √∞∂∂, ̤ÓÔÓÙ·˜ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ·˘ÙÔ› Î·È ÔÈ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȤ˜ ÙÔ˘˜ ·Ó·ÛÊ¿ÏÈÛÙÔÈ ¯ˆÚ›˜ η̛· È·ÙÚÔÊ·Ú̷΢ÙÈ΋ Î¿Ï˘„Ë. ∏ ηٿÛÙ·ÛË ·˘Ù‹ Â›Ó·È ··Ú¿‰ÂÎÙË. Ÿ¯È ÌfiÓÔ ÙÔ Ù·ÌÂ›Ô ‰ÂÓ ı· ÂÈÛÚ¿ÍÂÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ¯Ú‹Ì·Ù·, ·ÏÏ¿ ·ÓÙÈı¤Ùˆ˜ Î·È ·˘ÙÔ› ÔÈ Û˘Ó¿‰ÂÏÊÔÈ Ô˘ ÌfiÏȘ Î·È Ì ٷ ‚›·˜ ηٿÊÂÚÓ·Ó Ì¤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· Ó· Â›Ó·È Û˘ÓÂ›˜ ÛÙȘ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ ÙÔ˘˜, Ì ·˘Ù¤˜ ÙȘ ·˘Í‹ÛÂȘ Û‡ÓÙÔÌ· ı· ‚ÚÂıÔ‡Ó Û ·‰˘Ó·Ì›· Ó· ÙȘ ηχ„Ô˘Ó. Δ· ÂÏÏ›ÌÌ·Ù· ÙÔ˘ √∞∂∂ Ú¤ÂÈ Ó· Î·Ï˘ÊÙÔ‡Ó Ì ·‡ÍËÛË Ù˘ ÎÚ·ÙÈ΋˜ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛ˘ Ì ·ÁÓfiËÛË ÙˆÓ ÌÓËÌÔÓ›ˆÓ Ô˘ ηٷÚÁÔ‡Ó ÙÔÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎfi ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· Ù˘ ·ÛÊ¿ÏÈÛ˘ Î·È fi¯È Ì ÙÔ ÍÂ˙Ô‡ÌÈÛÌ· ÙˆÓ ·˘ÙÔ··Û¯ÔÏÔ‡ÌÂÓˆÓ. À‡ı˘Ó˜ ÁÈ· ÙËÓ ¿ıÏÈ· ηٿÛÙ·ÛË ÙÔ˘ √∞∂∂ Â›Ó·È ÔÈ Î˘‚ÂÚÓ‹ÛÂȘ (ÛËÌÂÚÈÓ‹ Î·È ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˜) Ô˘ ÏÂËÏ¿ÙËÛ·Ó Î·È ÎÔ‡Ú„·Ó Ù· ·ÔıÂÌ·ÙÈο Ô˘ Ì·˙‡ÙËÎ·Ó ·fi ÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ Î·È ÙÔÓ È‰ÚÒÙ· ÂηÙÔÓÙ¿‰ˆÓ ¯ÈÏÈ¿‰ˆÓ ·˘ÙÔ··Û¯ÔÏÔ‡ÌÂÓˆÓ. ∞˘ÙÔ› Ú¤ÂÈ Ó· ÏËÚÒÛÔ˘Ó. ∫·Ïԇ̠ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË Î·È ÙÔ ¢.™. ÙÔ˘ √∞∂∂ ¿ÌÂÛ·, fi¯È ÌfiÓÔ Ó· ·ÁÒÛÔ˘Ó ÙË Ó¤· ·‡ÍËÛË ÙˆÓ ÂÈÛÊÔÚÒÓ, ·ÏÏ¿ Ó· ÌÂÈÒÛÔ˘Ó ÙȘ ÂÈÛÊÔÚ¤˜ fiÛÔ ‰È·ÚΛ Ë ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË, ¯ˆÚ›˜ Ì›ˆÛË ÙˆÓ Û˘Óٿ͈Ó. ∞·ÈÙԇ̠Ï‹ÚË È·ÙÚÔÊ·Ú̷΢ÙÈ΋ Î¿Ï˘„Ë fiÏˆÓ ÙˆÓ Û˘Ó·‰¤ÏÊˆÓ Î·È ÙˆÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ ÙÔ˘˜ ¯ˆÚ›˜ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ” .

ΔÚÔÔÔ›ËÛË ·Ú¿Ù·ÛË ¶ÚÔ΋ڢ͢ ªËÙÚÒÔ˘ ∞ÍÈÔÏÔÁËÙÒÓ ∂º∂¶∞∂ ∏ ∞Ó·Ù˘Íȷ΋ ∂Ù·ÈÚ›· ¢È·¯ÂÈÚ›Ûˆ˜

● ¶ÚÒÙÔ Ì¤ÏËÌ· ÙˆÓ ‰ÈÔÈÎÔ‡ÓÙˆÓ ÙË ª·ÁÓËÛȷ΋ ¶›ÛÙË Â›Ó·È Ó· Â·Ó¤ÏıÂÈ ÛÙ· Ù·Ì›· ÙÔ˘ ™˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌÔ‡ ¤Ó· ÌÂÁ¿ÏÔ ÔÛfi Ô˘ ¤¯ÂÈ ‰ÈÔ¯ÂÙ¢ı› ÛÙËÓ ÙÔÈ΋ ·ÁÔÚ¿ ˘fi ÌÔÚÊ‹ ‰·Ó›ˆÓ

Ì ÂÁÁڷʤ˜ Ó¤ˆÓ ÌÂÏÒÓ Î·È ÙËÓ Ù·¯Â›· ÌÂÙ·ÙÚÔ‹ ÙÔ˘, Û ™˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÙÈ΋ ΔÚ¿Â˙· ÙÒÚ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·fi ÔÙ¤. ¢ÂÓ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ͯӿÌÂ, ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ô Î. ∫·fiÙÛ˘, fiÙÈ “·fi ÙËÓ ·ÙÚ›‰· Ì·˜, ÚÈÓ ¤Ó·Ó ·ÈÒÓ· Î·È ϤÔÓ, ÍÂΛÓËÛÂ Ë ÚÒÙË ™˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÙÈ΋ ΔÚ¿Â˙· ÙÔ˘ ∫ÔÛÌ·‰fiÔ˘ÏÔ˘, Ë ÔÔ›· ¤‰ˆÛ ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ÒıËÛË ÛÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ Î·È Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Ì·˜, ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÒÓÙ·˜ ÙȘ ÙfiÙ ÙÔÈΤ˜ ‚ÈÔÌ˯·Ó›Â˜, ∞ÍÂÏÔ‡, ™Ù·Ì·ÙfiÔ˘ÏÔ˘, °ÎÏ·‚¿ÓË, ∫·Ó¿ÎË Î.¿., ÔÈ Ôԛ˜ ·Ú‹Á·Á·Ó Ì˯·Ó‹Ì·Ù· Î·È Ì˯·Ó¤˜ ÂÛˆÙÂÚÈ΋˜ η‡Ûˆ˜ Î·È ‹Ù·Ó ÂÍ·ÁˆÁÈΤ˜” . Δ¤ÏÔ˜ Ô Î. ∫·fiÙÛ˘ ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ ÛÙÔ Û˘Ó·ÏÏ·ÛÛfiÌÂÓÔ ÎÔÈÓfi, fiÙÈ “‰ÂÓ ı· Ú¤ÂÈ Ó· Ì·˜ ‰È·Ê‡ÁÂÈ ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜, fiÙÈ ÚfiÛÊ·-

∫·Ù·ÁÁ¤ÏÏÂÈ ÙÔÓ √∞∂∂ Ë ¶∞™∂μ∂ ª·ÁÓËÛ›·˜

Ù·, ·Ê·ÈÚ¤ıËÎ·Ó ÔÈ ¿‰ÂȘ Î·È ¤ÎÏÂÈÛ·Ó Î·Ù’ ·Ú¯‹Ó Ù¤ÛÛÂÚȘ ·fi ÙȘ ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚ˜ ™˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÙÈΤ˜ ΔÚ¿Â˙˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜, fiˆ˜ ·˘Ù¤˜ ÙˆÓ ¶·ÙÚÒÓ, Ù˘ §·Ì›·˜, Ù˘ §¤Û‚Ô˘ Î·È Ù˘ §‹ÌÓÔ˘” .

∂˘Úˆ·˚ÎÒÓ ¶ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ (∞∂¢∂¶) £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î·È ™ÙÂÚ¿˜ ∂ÏÏ¿‰Ô˜, ∂Ù·›ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∂ӉȿÌÂÛÔ˘ ºÔÚ¤· ÙÔ˘ ∂ȯÂÈÚËÛÈ·ÎÔ‡ ¶ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ “∞ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ· & ∂ȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·” ∂.º.∂.¶.∞.∂. Î·È ·ÚÌfi‰È· ÁÈ· ÙË £ÂÛÛ·Ï›·, ·Ó·ÎÔÈÓÒÓÂÈ fiÙÈ ÙÚÔÔÔÈ‹ıËÎÂ Ë ¶ÚfiÛÎÏËÛË ∂Ή‹ÏˆÛ˘ ∂ӉȷʤÚÔÓÙÔ˜ ÁÈ· ÙÔÓ ∂ÌÏÔ˘ÙÈÛÌfi ÙÔ˘ ªËÙÚÒÔ˘ ∞ÍÈÔÏÔÁËÙÒÓ ÙÔ˘ ∂º∂¶∞∂ ÁÈ· ÙȘ ‰Ú¿ÛÂȘ ÎÚ·ÙÈÎÒÓ ÂÓÈÛ¯‡ÛÂˆÓ ÙÔ˘ ∂¶∞¡ ππ Î·È ÙȘ ‰Ú¿ÛÂȘ ∞ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ·˜ Î·È ∂ȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜ ÙˆÓ ¤ÓÙ ∂.¶. ÙˆÓ ÂÚÈÊÂÚÂÈÒÓ ªÂÙ·‚·ÙÈ΋˜ ™Ù‹ÚÈ͢, ˆ˜ ÚÔ˜ ÙËÓ ÂÏ¿¯ÈÛÙË ··ÈÙÔ‡ÌÂÓË Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÂÌÂÈÚ›· (‰ÈÂÙ‹˜) Î·È ·Ú·Ù¿ıËÎÂ Ë ÚÔıÂÛÌ›· ˘Ô‚ÔÏ‹˜ ÙˆÓ ·ÈÙ‹ÛÂˆÓ Ì¤¯ÚÈ ÙËÓ 12 ∞ÚÈÏ›Ô˘ 2013. ΔÔ Ï‹Ú˜ ΛÌÂÓÔ Ù˘ ÚfiÛÎÏËÛ˘ Î·È Ë ·›ÙËÛË ÂÁÁÚ·Ê‹˜ Ì ٷ Û˘ÓËÌ̤ӷ ¤ÓÙ˘· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙËÓ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· ÙÔ˘ ∂º∂¶∞∂ (www.efepae.gr) Î·È Ù˘ ∞∂¢∂¶ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î·È ™ÙÂÚ¿˜ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ (www.aedep.gr). ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ ∞∂¢∂¶ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î·È ™ÙÂÚ¿˜ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ aedep@aedep.gr, ∂Ï. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ 4, 38221 μfiÏÔ˜, ÙËÏ. 24210/76894-8.

∂¡∞ƒ•∏ π∞Δƒ∂π√À μ∞™π§∂π√™ ∫ø¡. æ∏º√™ ªSc ∂π¢π∫√™ ∫∞ƒ¢π√§√°√™

∂£¡π∫√ ∫∞π ∫∞¶√¢π™Δƒπ∞∫√ ¶∞¡∂¶π™Δ∏ªπ√ ∞£∏¡ø¡

¶§∏ƒ∂™ ∫∞ƒ¢π√§√°π∫√ π∞Δƒ∂π√ ∂¶∂ªμ∞Δπ∫∏ ∫∞ƒ¢π√§√°π∞ ∫·ıËÌÂÚÈÓ¿: 8.30 - 14.00 Î·È 17.30 - 21.00 ÂÎÙfi˜ ·ÔÁ‡̷ÙÔ˜ ΔÂÙ¿ÚÙ˘ ∂§. μ∂¡π∑∂§√À (πø§∫√À) 46 - ∞¡£. °∞∑∏, μ√§√™ ΔËÏ. Î·È Fax: 24210 37098 - ∫ÈÓ.: 6974198741 e-mail: v.psifos@hotmail.gr


M·ÁÓËÛ›· 16

™∞μμ∞Δ√ 30 ª∞ƒΔπ√À 2013

™Â ·ÔÏÔÁÈÛÌfi ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ÚÔ¯ÒÚËÛÂ Ë ·ÚÌfi‰È· ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ ¡·Ù¿ÛÛ· √ÈÎÔÓfiÌÔ˘

¶·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ÁÚ·Ê›Ԣ ¶ÔÏÈÙÈ΋˜ ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ ÔÏÔÁÈÛÌfi ÙÔ˘ ÁÚ·Ê›Ԣ ¶ÔÏÈÙÈ΋˜ ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ ¤ÁÈÓ ¯ı˜ ·fi ÙË ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹. Ÿˆ˜ ÙfiÓÈÛÂ Ë ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ ÙÔ˘ ÙÔ̤· ∫·ı·ÚÈfiÙËÙ·˜, ∞ӷ·ÎψÛ˘ Î·È ¶ÔÏÈÙÈ΋˜ ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜, Î. ¡·Ù¿ÛÛ· √ÈÎÔÓfiÌÔ˘, “Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ÔÚÁ·ÓÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘, ÚÔˆı‹ıËÎÂ Ë Û˘ÁÎÚfiÙËÛË ÙÔ˘ ÓÂÔÛ‡ÛÙ·ÙÔ˘ °Ú·Ê›Ԣ, Ì ÙÚfiÔ ÒÛÙ ӷ ηχÙÂÈ ÙȘ ·Ó¿ÁΘ ÛÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙÔ˘ ÂÓÈ·›Ô˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘” . ∞Ú¯Èο, Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËÎ·Ó Û˘ÛΤ„ÂȘ Û οı ¢ËÌÔÙÈ΋ ∂ÓfiÙËÙ·, Ì ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· ÂÎÚÔÛÒˆÓ ÙˆÓ ΔÔÈÎÒÓ ™˘Ì‚Ô˘Ï›ˆÓ Î·È ÔÚ›ÛÙËΠ¤Ó·˜ ˘‡ı˘ÓÔ˜ ¶ÔÏÈÙÈ΋˜ ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÁÈ· ηıÂÌÈ¿ ·fi ·˘Ù¤˜, ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ӷ ÂÈÙ˘Á¯¿ÓÂÙ·È Ë ¿ÌÂÛË ·Ú¤Ì‚·ÛË Û ÂÚ›ÙˆÛË ¤ÎÙ·ÎÙÔ˘ Ê·ÈÓÔ̤ÓÔ˘.

™‡Ìʈӷ Ì ٷ ÛÙÔȯ›· ÙÔ˘ °Ú·Ê›Ԣ ¶ÔÏÈÙÈ΋˜ ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘, ·fi ÙËÓ ·Ú¯‹ ÙÔ˘ ¤ÙÔ˘˜ ¤ˆ˜ Î·È Û‹ÌÂÚ·: - ∞ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÙËΠ̠›‰È· Ì˯·ÓÈο ̤۷ Î·È ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜, Î·È Ì ÙËÓ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈ΋ Û˘Ì‚ÔÏ‹ Ù˘ ¶˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÈ΋˜ ÀËÚÂÛ›·˜, Ë ˘ÚηÁÈ¿ Ô˘ ͤÛ·Û ÛÙÔ ÃÒÚÔ ÀÁÂÈÔÓÔÌÈ΋˜ Δ·Ê‹˜ ∞ÔÚÚÈÌÌ¿ÙˆÓ (ÃÀΔ∞), ηıÒ˜ Ô ÚfiÛÊ·Ù· ÙfiÙ ÂÁηÙÂÛÙË̤ÓÔ˜ ÂÚÁÔÏ¿‚Ô˜ ‹Ù·Ó ·Ó¤ÙÔÈÌÔ˜. - ¶ÚÔˆı‹ıËÎ·Ó ÂÁη›Úˆ˜ ÔÈ ‰È·‰Èηۛ˜, ̤ۈ ‰È·ÁˆÓÈÛÌÔ‡, ÁÈ· ÙËÓ ÂÎÌ›ÛıˆÛË Ì˯·ÓËÌ¿ÙˆÓ, ÒÛÙ ӷ ˘¿Ú¯ÂÈ ÂÙÔÈÌfiÙËÙ· ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ıÂÔÌËÓÈÒÓ. - ŒÁÈÓ ‰È·ÓÔÌ‹ ÔÛÔÙ‹ÙˆÓ ·Ï·ÙÈÔ‡, Û fiϘ ÙȘ ¢ËÌÔÙÈΤ˜ ∂ÓfiÙËÙ˜, ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ӷ Â›Ó·È ¿ÌÂÛË Ë Ú›„Ë ÙÔ˘ Û ÂÚ›ÙˆÛË ¯ÈÔÓÔÙÒÛÂˆÓ ‹ ·ÁÂÙÒÓ. - ™˘Ó¯‹˜ ‹Ù·Ó Ô Î·ı·ÚÈÛÌfi˜ ÙˆÓ ÊÚ·ٛˆÓ fiÌ‚ÚÈˆÓ ˘‰¿ÙˆÓ ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ·fi Ù· Û˘ÓÂÚÁ›· Ù˘ ÀËÚÂÛ›·˜, ÂÓÒ ˘‹ÚÍ ÛÙÂÓ‹ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙË ¢∂À∞ªμ ÁÈ· ÙÔÓ Î·ı·ÚÈÛÌfi Î·È ÙˆÓ ÊÚ·ٛˆÓ Ô˘ ·Ó‹ÎÔ˘Ó ÛÙËÓ ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ· Ù˘ ∂ȯ›ÚËÛ˘, ÒÛÙ ӷ ˘¿Ú¯ÂÈ Ë ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ‰˘Ó·Ù‹ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ÛÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË Ù˘¯fiÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ. - ŒÁÈÓ ηı·ÚÈÛÌfi˜ ÚÂÌ¿ÙˆÓ Î·È ¯ÂÈÌ¿ÚÚˆÓ Û fiÏË ÙËÓ Â‰·ÊÈ΋ ÂÚÈʤÚÂÈ· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘, ÒÛÙ ӷ Â›Ó·È ·ÚfiÛÎÔÙË Ë ÚÔ‹ ÙˆÓ ÓÂÚÒÓ Ù˘ ‚ÚÔ¯‹˜ ÚÔ˜ ÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ÛÙȘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ÙˆÓ ‚ÚÔ¯ÔÙÒÛˆÓ, ÂÓÒ, fiÔ˘ ¯ÚÂÈ¿ÛÙËÎÂ, ¤ÁÈÓ·Ó Î·È ‰È·ÓÔ›ÍÂȘ ÛÙȘ Â΂ÔϤ˜ ÙÔ˘˜ (ÌԇΘ). - Œ¯ÂÈ ·Ó·Ù˘¯ı› ÛÙ·ıÂÚ‹ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙȘ ÂıÂÏÔÓÙÈΤ˜ ÔÌ¿‰Â˜ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜, ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ Ë Û˘Ó‰ÚÔÌ‹ Û ‰È¿ÊÔÚ˜ ‰Ú¿ÛÂȘ Ù˘ ÀËÚÂÛ›·˜ Î·È Û ÂÚÈÙÒÛÂȘ ¤ÎÙ·ÎÙ˘ ·Ó¿Á΢ Â›Ó·È ÛËÌ·ÓÙÈ΋. - ∂›Û˘, ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ‰È¿ÛÙËÌ·, ¤ÁÈÓ ÂÈηÈÚÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ÌÓËÌÔÓ›Ô˘ ÂÓÂÚÁÂÈÒÓ Ù˘ ÀËÚÂÛ›·˜ Û ÂÚ›ÙˆÛË ÛÂÈÛÌÔ‡. ™ÙÔ

Ï·›ÛÈÔ ·˘Ùfi, ηٷÁÚ¿ÊËηÓ, ηٷگ¿˜, ·Ó¿ ¢ËÌÔÙÈ΋ ∂ÓfiÙËÙ·, ÔÈ ¯ÒÚÔÈ ÂÓ·fiıÂÛ˘ Ì·˙ÒÓ Î·È ÔÈ ¯ÒÚÔÈ Î·Ù·˘ÏÈÛÌÔ‡ ·ÛÙ¤ÁˆÓ, Û ÂÚ›ÙˆÛË ·Ó¿Á΢. ∞ÎfiÌË, ÂÈηÈÚÔÔÈ‹ıËÎ·Ó ÔÈ Î·Ù·ÛÙ¿ÛÂȘ ÙˆÓ Ì˯·ÓËÌ¿ÙˆÓ, ÙfiÛÔ Ù˘ ÀËÚÂÛ›·˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘, fiÛÔ Î·È ÙÔ˘ ™˘Ó‰¤ÛÌÔ˘ π‰ÈÔÎÙËÙÒÓ ªË¯·ÓËÌ¿ÙˆÓ, ηıÒ˜ Î·È ÔÈ Î·Ù¿ÏÔÁÔÈ ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ ÙÔ˘ π·ÙÚÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘, ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ ÙÔ˘ Δ∂∂ Î·È ÙˆÓ Ì˯·ÓÈÎÒÓ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘. ∏ ÀËÚÂÛ›· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È, ϤÔÓ, ÛÙË Ê¿ÛË Ù˘ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›·˜, ÂÓfi„ÂÈ Ù˘ ıÂÚÈÓ‹˜ ÂÚÈfi‰Ô˘. ™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ ·˘Ùfi: -Œ¯Ô˘Ó ‹‰Ë ÚÔˆıËı› ÔÈ ‰È·‰Èηۛ˜ ÙÔ˘ ‰È·ÁˆÓÈÛÌÔ‡ (ÛÙË Ê¿ÛË ‰ËÌÔÛ›Â˘Û˘ Ù˘ ‰È·Î‹Ú˘Í˘) ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÌ‹ıÂÈ· ÂÓfi˜ ËÌÈÊÔÚÙËÁÔ‡ Ô¯‹Ì·ÙÔ˜ 4Ã4 Ì ˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÈÎfi Ì˯·ÓÈÛÌfi Î·È ÂÓfi˜ ËÌÈÊÔÚÙËÁÔ‡ 2Ã4 ÁÈ· ÙȘ ·Ó¿ÁΘ ÙÔ˘ °Ú·Ê›Ԣ ¶ÔÏÈÙÈ΋˜ ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜. -Œ¯ÂÈ ÔÏÔÎÏËÚˆı› Ë ÂÈηÈÚÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ÌÓËÌÔÓ›Ô˘ ÂÓÂÚÁÂÈÒÓ ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ˘ÚηÁÈÒÓ. ™˘Ó·ÎfiÏÔ˘ı·, ÚÔÂÙÔÈÌ¿˙ÂÙ·È, ¤ˆ˜ Ù· ̤۷ ∞ÚÈÏ›Ô˘, Ë ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË ™˘ÓÙÔÓÈÛÙÈÎÔ‡ ΔÔÈÎÔ‡ √ÚÁ¿ÓÔ˘ (™Δ√), ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ fiÏÔÈ ÔÈ Û˘Ó·ÚÌfi‰ÈÔÈ ÊÔÚ›˜ Ó· Û˘ÓÙÔÓ›ÛÔ˘Ó ÙȘ ÂÓ¤ÚÁÂȤ˜ ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÙËÓ ÚfiÏË„Ë Î·È ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÙˆÓ ˘ÚηÁÈÒÓ ˘fi ÙËÓ ·ÈÁ›‰· Î·È ÙËÓ Î·ıÔ‰‹ÁËÛË ÙÔ˘ ¶˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÈÎÔ‡ ™ÒÌ·ÙÔ˜.

∞Ó·Ï˘ÙÈο ÔÈ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ √È ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ, ÙÔ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ ‰È¿ÛÙËÌ·, ÛÙȘ ¢ËÌÔÙÈΤ˜ ∂ÓfiÙËÙ˜, ÂÈÎÂÓÙÚÒıËÎ·Ó ÛÙÔÓ Î·ı·ÚÈÛÌfi ÚÂÌ¿ÙˆÓ Î·È ·Ú·ÏÈ·ÎÒÓ ÂÚÈÔ¯ÒÓ ÙÔ˘ ÂÓÈ·›Ô˘ ¢‹ÌÔ˘, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆÈÛÙÔ‡Ó ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËÎ·Ó ÂÍ·ÈÙ›·˜ ¤ÓÙÔÓˆÓ Î·ÈÚÈÎÒÓ Ê·ÈÓÔ̤ӈÓ. ∏ Î. √ÈÎÔÓfiÌÔ˘, ÂÎÊÚ¿˙ÔÓÙ·˜ ÙËÓ ÈηÓÔÔ›ËÛË Î·È ÙȘ ¢¯·ÚÈÛٛ˜ Ù˘ ÚÔ˜ ÙÔ

ÚÔÛˆÈÎfi, ÁÈ· ÙË ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· Ù˘ ÀËÚÂÛ›·˜, ÙÔ ÚÒÙÔ ÙÚ›ÌËÓÔ ÙÔ˘ ¤ÙÔ˘˜, ÛËÌ›ˆÛ fiÙÈ: “ŒÁÈÓ ÛÔ‚·Ú‹ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÁÈ· ÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛË, fiÛÔ ÙÔ ‰˘Ó·ÙfiÓ, ÂÚÈÛÛfiÙÂÚˆÓ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ Ì ›‰È· ̤۷ Î·È ÚÔÛˆÈÎfi, Ì ÛÙfi¯Ô ÙËÓ ÂÍÔÈÎÔÓfiÌËÛË fiÚˆÓ, ÒÛÙ ӷ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ· ÂÚÈıÒÚÈ· ·ÚÂÌ‚¿ÛˆÓ, Û ÂÚ›ÙˆÛË ÌÂÏÏÔÓÙÈÎÒÓ, ·¢ÎÙ·›ˆÓ ‚‚·›ˆ˜, ¤ÎÙ·ÎÙˆÓ ·Ó·ÁÎÒÓ” . ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, ηٿ ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ÙÚ›ÌËÓÔ, ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ, Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËÎ·Ó ÔÈ ·ÎfiÏÔ˘ı˜ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ: ™ÙË ¢ËÌÔÙÈ΋ ∂ÓfiÙËÙ· μfiÏÔ˘, ¤ÁÈÓ ηı·ÚÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ ڤ̷ÙÔ˜ ›Ûˆ ·fi ÙÔ ‰ËÌÔÙÈÎfi ÛÙ¿‰ÈÔ ¡Â¿ÔÏ˘. ™ÙË ¢ËÌÔÙÈ΋ ∂ÓfiÙËÙ· ¡¤·˜ ∞Á¯È¿ÏÔ˘, ¤ÁÈÓ ·Ú¤Ì‚·ÛË ÛÙËÓ Â΂ÔÏ‹ ÙÔ˘ ڤ̷ÙÔ˜ “§·¯·ÓfiÚÂÌ·” Î·È ÛÙËÓ ∞ÎÙ‹ ª·Ìȉ¿ÎË, ‰È·ÌfiÚʈÛË ÙÔ˘ ·Ú·ÏÈ·ÎÔ‡ ÌÂÙÒÔ˘, ÏfiÁˆ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓˆÓ ¤ÓÙÔÓˆÓ ‚ÚÔ¯ÔÙÒÛˆÓ, ·ÔÌ¿ÎÚ˘ÓÛË Ì·˙ÒÓ ·fi ÙÔ ‰ËÌÔÙÈÎfi ÎÔÈÌËÙ‹ÚÈÔ ¡. ∞Á¯È¿ÏÔ˘, ‰È·ÌfiÚʈÛË ÙÔ˘ ‰ÚfiÌÔ˘ ÛÙËÓ ·Ú·Ï›· ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·, ÛÙÚÒÛÈÌÔ ·ÁÚÔÙÈÎÒÓ ‰ÚfïÓ, ‰È¿ÓÔÈÍˉȷÌfiÚʈÛË Ô‰Ô‡ ÚÔ˜ ¯ÔÈÚÔÙÚÔÊÈ΋ ÌÔÓ¿‰· (ªÈÎÚÔı‹‚˜) Î·È ‰È¿ÓÔÈÍË - ‰È·ÌfiÚʈÛË ‰ÚfiÌÔ˘ ÚÔ˜ ÂÚÈÔ¯‹ ÎÔÈÓ‹˜ ‚ÔÛ΋˜ (ªÈÎÚÔı‹‚˜), ‰ÈfiÙÈ Â›¯·Ó ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËı› ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ·fi ÙȘ ¤ÓÙÔÓ˜ ‚ÚÔ¯ÔÙÒÛÂȘ. ∂›Û˘, ηÙfiÈÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌÔ‡, ηı·Ú›ÛÙËÎ·Ó Ù· ڤ̷ٷ “√¯ÂÙfi˜ ¶·ÏÈÒÓ ™Ê·Á›ˆÓ” Î·È “∫·ÎÔ‡ÓÈ” , ηıÒ˜ Î·È ¤Ó· ‰ËÌÔÙÈÎfi ÔÈÎfi‰Ô, ÂÓÒ ¤ÁÈÓ ·ÔÌ¿ÎÚ˘ÓÛË ÂÛÙÈÒÓ ÎÏ·‰ÈÒÓ ·fi Â˙Ô‰ÚfiÌÈ·. ¶Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËÎÂ, ·ÎfiÌË, ·Ú¤Ì‚·ÛË Î·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÂÚÁ·ÛÈÒÓ ‰È¿ÓÔÈ͢ ¯·ÓÙ·ÎÈÔ‡ ÁÈ· ÙËÓ ·ÔÌ¿ÎÚ˘ÓÛË ÏÈÌÓ·˙fiÓÙˆÓ ÓÂÚÒÓ, Â› Ù˘ ∂ıÓÈ΋˜ √‰Ô‡, ÏfiÁˆ ¤ÓÙÔÓˆÓ ‚ÚÔ¯ÔÙÒÛˆÓ. ™ÙȘ ¢ËÌÔÙÈΤ˜ ∂ÓfiÙËÙ˜ ∞ÁÚÈ¿˜ Î·È ∞ÚÙ¤Ìȉ·˜, ¤ÁÈÓ·Ó ÂÚÁ·Û›Â˜ ÛÙÔ Ú¤Ì· μÚ‡-

● √È ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ, ÙÔ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ ‰È¿ÛÙËÌ·, ÛÙȘ ¢ËÌÔÙÈΤ˜ ∂ÓfiÙËÙ˜, ÂÈÎÂÓÙÚÒıËÎ·Ó ÛÙÔÓ Î·ı·ÚÈÛÌfi ÚÂÌ¿ÙˆÓ Î·È ·Ú·ÏÈ·ÎÒÓ ÂÚÈÔ¯ÒÓ ÙÔ˘ ÂÓÈ·›Ô˘ ¢‹ÌÔ˘

¯ˆÓ·, ÛÙ· §Â¯ÒÓÈ·, ÁÈ· ÙËÓ ÎÔ‹ ηϷÌÈÒÓ Î·È ÙÔÓ Î·ı·ÚÈÛÌfi ÙˆÓ ·Úfi¯ıÈˆÓ Ô‰ÒÓ, ÏfiÁˆ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËÎ·Ó ÛÙ· ÎÙ‹Ì·Ù· ȉȈÙÒÓ ·fi ÙȘ ¤ÓÙÔÓ˜ ‚ÚÔ¯ÔÙÒÛÂȘ. ŒÁÈÓ ηı·ÚÈÛÌfi˜ Ù˘ ·Ú·Ï›·˜ “∫·ÚÓ¿ÁÈÔ” , ·ÏÏ¿ Î·È Î·ı·ÚÈÛÌfi˜ ‰ËÌÔÙÈÎÔ‡ ÔÈÎÔ¤‰Ô˘ ÛÙËÓ ∞ÁÚÈ¿, ÏfiÁˆ ˘ÚηÁÈ¿˜ Ô˘ ÂΉËÏÒıËΠ·fi ÛÙ¿¯ÙË Ù˙·ÎÈÔ‡ Ô˘ ¤Ù·Í ‰ËÌfiÙ˘. ∂›Û˘, ÔÏÔÎÏËÚÒıËÎÂ Ô Î·ı·ÚÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ ڤ̷ÙÔ˜ “ª·ÙڷοÎÈ” , ÛÙÔ ª·Ï¿ÎÈ, Î·È ¤ÁÈÓ ÂÓ›Û¯˘ÛË ÙˆÓ Ú·ÓÒÓ, ÏfiÁˆ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ ·fi ÙȘ ¤ÓÙÔÓ˜ ‚ÚÔ¯ÔÙÒÛÂȘ, ηı·ÚÈÛÌfi˜ ÛÙËÓ Â΂ÔÏ‹ ÙÔ˘ ڤ̷ÙÔ˜ “∫Ô˘Ê¿Ï·” , ÛÙ· ¶Ï·Ù·Ó›‰È·, ηıÒ˜ Î·È ‰È¿ÓÔÈÍË ÙÔ˘ ڤ̷ÙÔ˜, Û ‚¿ıÔ˜ 200 ̤ÙÚˆÓ, ÚÔ˜ ÙËÓ Ô‰fi μfiÏÔ˘ - ¡ÔÙ›Ô˘ ¶ËÏ›Ô˘, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ¤¯Ô˘Ó ·ÚfiÛÎÔÙË ÚÔ‹ Ù· ÓÂÚ¿ Ù˘ ‚ÚÔ¯‹˜. Δ¤ÏÔ˜, ¤ÁÈÓ ‰È·-

ÌfiÚʈÛË ÙÔ˘ ·Ú·ÏÈ·ÎÔ‡ ÌÂÙÒÔ˘ §Â¯ˆÓ›ˆÓ - ¶Ï·Ù·Óȉ›ˆÓ, ÌÂÙ¿ ·fi Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËÎ·Ó ·fi ÙȘ ÚfiÛÊ·Ù˜ ı·Ï·ÛÛÔÙ·Ú·¯¤˜, ÏfiÁˆ ÛÊÔ‰ÚÒÓ ·Ó¤ÌˆÓ. ™ÙË ¢ËÌÔÙÈ΋ ∂ÓfiÙËÙ· ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜, Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËÎ·Ó ÂÚÁ·Û›Â˜ ÁÈ· ÙËÓ ÙÔÔı¤ÙËÛË Û‹Ì·ÓÛ˘, Ì ÛÎÔfi ÙËÓ ·ÔÊ˘Á‹ ÙÚÔ¯·›ˆÓ ·Ù˘¯ËÌ¿ÙˆÓ, ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ μfiÏÔ˘ - ∫Ô˘ÎÔ˘Ú¿‚·˜, ÏfiÁˆ ηÙÔÏ›ÛıËÛ˘ ÙÔȯ›Ô˘. ∂›Û˘, ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙË ¢∂À∞ªμ, Ë ÀËÚÂÛ›· ÚÔ¤‚Ë ÛÙÔÓ Î·ı·ÚÈÛÌfi ÊÚÂ·Ù›Ô˘ Â› Ù˘ ∂.√. μfiÏÔ˘ - ∑·ÁÔÚ¿˜, ÛÙÔ ‡„Ô˜ ÙˆÓ Ã·Ó›ˆÓ, ÛÙÔÓ Î·ı·ÚÈÛÌfi ÔÈÎÔ¤‰Ô˘, ÛÙÔ ÏfiÊÔ Ù˘ ∂ÈÛÎÔ‹˜, Î·È Û ηı·ÚÈÛÌfi Ù˘ ÂÚÈÌÂÙÚÈ΋˜ Ù¿ÊÚÔ˘, ÛÙÔ ÓfiÙÈÔ ÙÌ‹Ì· Ù˘ ÕÏÏ˘ ªÂÚÈ¿˜, ·ÚÈÛÙÂÚ¿ Ù˘ ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋˜ Ô‰Ô‡ μfiÏÔ˘∞ÁÚÈ¿˜.

∞fi ÙÔ ¶ÔÏÂÔ‰ÔÌÈÎfi ™˘ÁÎÚfiÙËÌ· μfiÏÔ˘

∏ ·Ú·ÁˆÁ‹ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ ÔÈfiÙËÙ·˜ ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈ΋ ‰È¤ÍÔ‰Ô˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ‰ËÌfiÙ˜ Î·È ÙÔ˘˜ Ó¤Ô˘˜

™˘Ó¯›˙ÂÙ·È Ë ·ÔÌ¿ÎÚ˘ÓÛË ÈӷΛ‰ˆÓ

¶. ™ÎÔÙÈÓÈÒÙ˘: √ ¢‹ÌÔ˜ μfiÏÔ˘ ÛÙËÚ›˙ÂÈ ÙËÓ ·ÁÚÔÙÈ΋ ·Ú·ÁˆÁ‹

™À¡∂Ãπ∑√¡Δ∞π Ì ÂÓÙ·ÙÈÎÔ‡˜ Ú˘ıÌÔ‡˜ ÔÈ ÂÚÁ·Û›Â˜ ÁÈ· ÙËÓ ·Ô͋ψ-

ÛË Î·È ·ÔÌ¿ÎÚ˘ÓÛË ¿¯ÚËÛÙˆÓ ÏËÚÔÊÔÚÈ·ÎÒÓ ÈӷΛ‰ˆÓ ·fi ÙÔ ÔÏÂÔ‰ÔÌÈÎfi Û˘ÁÎÚfiÙËÌ·, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ÚÔÛ¿ıÂÈ·˜ ÁÈ· ÙËÓ ·ÂÏ¢ı¤ÚˆÛË ÎÔÈÓÔ¯Ú‹ÛÙˆÓ ¯ÒÚˆÓ Î·È ÙË ‚ÂÏÙ›ˆÛË Ù˘ ·ÈÛıËÙÈ΋˜ Ù˘ fiÏ˘. ∏ Âȯ›ÚËÛË ÁÈ· ÙËÓ ·ÔÌ¿ÎÚ˘ÓÛË ÈӷΛ‰ˆÓ ÍÂΛÓËÛ ÛÙȘ ·Ú¯¤˜ ª·ÚÙ›Ô˘ Î·È ¤ˆ˜ Û‹ÌÂÚ· ¤¯Ô˘Ó ·ÔÛ˘Úı› 23 Ù¤ÙÔȘ ÈӷΛ‰Â˜, ·ÏÏ¿˙ÔÓÙ·˜ ÛÙ·‰È·Î¿ ÙËÓ ÂÈÎfiÓ· Ù˘ fiÏ˘. ∏ ·Ú¤Ì‚·ÛË ˘ÏÔÔÈÂ›Ù·È ·fi ˘¿ÏÏËÏÔ˘˜ Ù˘ ¢È‡ı˘ÓÛ˘ μÈÒÛÈÌ˘ ∫ÈÓËÙÈÎfiÙËÙ·˜ Î·È ·ÊÔÚ¿: -¶ÈӷΛ‰Â˜ Ô˘ ›¯·Ó ÙÔÔıÂÙËı› ÁÈ· ‰ËÌfiÛÈ· ¤ÚÁ·, Ù· ÔÔ›· ˆÛÙfiÛÔ ¤¯Ô˘Ó ÔÏÔÎÏËÚˆı› Â‰Ò Î·È ÔÏÏ¿ ¯ÚfiÓÈ·, - Êı·Ṳ́Ó˜ Î·È Â·Ï·ÈˆÌ¤Ó˜ ÈӷΛ‰Â˜ ÌÂÙ·ÏÏÈΤ˜ Ô˘ ˘ÔÙ›ıÂÙ·È ÊÈÏÔÍÂÓÔ‡Ó ‰È·ÊËÌ›ÛÂȘ Î·È ·Ê›Û˜ ÁÈ· ÂΉËÏÒÛÂȘ, -ÏËÚÔÊÔÚȷΤ˜ ÈӷΛ‰Â˜ Ô˘ ·ÓÙÈÛÙÔÈ¯Ô‡Û·Ó ÛÙÔ˘˜ ÚÒËÓ ¢‹ÌÔ˘˜ μfiÏÔ˘ Î·È ¡. πˆÓ›·˜. ™ÙÔ ÌÂٷ͇, Ë ˘ËÚÂÛ›· ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ·ÓÙÈηٷÛÙ‹ÛÂÈ ÙȘ Ӥ˜ ÈӷΛ‰Â˜ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÁÈ· Ù· ‰ÈÔÈÎËÙÈο fiÚÈ· Ù˘ οı ‰ËÌÔÙÈ΋˜ ÂÓfiÙËÙ·˜, Ô˘ ÙÔÔıÂÙ‹ıËÎ·Ó ÚfiÛÊ·Ù· ÛÙÔ ÂıÓÈÎfi ‰›ÎÙ˘Ô, ÛÙË °ÔÚ›ÙÛ·, Î·È ˘¤ÛÙËÛ·Ó ‚·Ó‰·ÏÈÛÌÔ‡˜ ·fi ¿ÁÓˆÛÙÔ˘˜. “™˘Ó¯›˙Ô˘Ì ÌÈ· ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·ÎÔ‡ÊÈÛË Ù˘ fiÏ˘ ·fi ÂÚÈÙÙfi ·ÛÙÈÎfi ÂÍÔÏÈÛÌfi Î·È ÙËÓ ·ÂÏ¢ı¤ÚˆÛË ÙˆÓ ÎÔÈÓÔ¯Ú‹ÛÙˆÓ ¯ÒÚˆÓ” , ‰‹ÏˆÛÂ Ô ·ÚÌfi‰ÈÔ˜ ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ ¶ÔÏÂÔ‰ÔÌ›·˜ Î·È μÈÒÛÈÌ˘ ∫ÈÓËÙÈÎfiÙËÙ·˜ Î. ¡›ÎÔ˜ ªfiÛ¯Ô˜, ÁÈ· Ó· ÚÔÛı¤ÛÂÈ fiÙÈ “ÔÈ ÈӷΛ‰Â˜ ·˘Ù¤˜ ÂÎÙfi˜ ÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ ÂÈ‚·Ú‡ÓÔ˘Ó ÙËÓ ·ÈÛıËÙÈ΋ fi„Ë Ù˘ fiÏ˘ Î·È ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ· ÙÔ ‹‰Ë ÂÈ‚·ÚË̤ÓÔ ·ÛÙÈÎfi ÙÔ›Ô. ¶ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ÚfiıÂÛË Ì·˜ Â›Ó·È ÌÂÙ¿ ÙȘ ÂÂÌ‚¿ÛÂȘ ÛÙÔ ÔÏÂÔ‰ÔÌÈÎfi Û˘ÁÎÚfiÙËÌ·, Ó· Û˘Ó¯›ÛÔ˘Ì Ì ·ÚfiÌÔȘ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ·ÔÌ¿ÎÚ˘ÓÛË ‰È·ÊËÌÈÛÙÈÎÒÓ ÈӷΛ‰ˆÓ ȉȈÙÒÓ Î·È ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ηٷÎχÛÂÈ ÙÔ ÂıÓÈÎfi Î·È Â·Ú¯È·Îfi Ô‰ÈÎfi ‰›ÎÙ˘Ô” . √È ÂÚÁ·Û›Â˜ ÁÈ· ÙËÓ ·ÂÏ¢ı¤ÚˆÛË ÎÔÈÓfi¯ÚËÛÙˆÓ ¯ÒÚˆÓ ·fi ¿¯ÚËÛÙ˜ ÈӷΛ‰Â˜ Û˘Ó¯›˙ÔÓÙ·È Û ηıËÌÂÚÈÓ‹ ‚¿ÛË ·fi ÂȉÈÎfi Û˘ÓÂÚÁÂ›Ô Ù˘ ·ÚÌfi‰È·˜ ÀËÚÂÛ›·˜, ÛÙÔ ÔÔ›Ô ·Ú¤¯Ô˘Ó Û˘Ó‰ÚÔÌ‹ Ì ·˘ÙÔΛÓËÙÔ ÔÈ ¿ÏϘ ˘ËÚÂۛ˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘. ¡· ÛËÌÂȈı› fiÙÈ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÚfiÏÔ ÛÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛË Ù˘ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ·˘Ù‹˜ ¤¯Ô˘Ó ·›ÍÂÈ ÔÈ ˘¿ÏÏËÏÔÈ Ô˘ ··Û¯ÔÏ‹ıËÎ·Ó Ì 5ÌËÓ˜ Û˘Ì‚¿ÛÂȘ Î·È ¤‰ˆÛ·Ó ȉȷ›ÙÂÚË ÒıËÛË ÛÙË ¢È‡ı˘ÓÛË μÈÒÛÈÌ˘ ∫ÈÓËÙÈÎfiÙËÙ·˜.

Δ∏ ‰ÚÔÌÔÏfiÁËÛË ‰Ú¿ÛÂˆÓ Î·È ˘ËÚÂÛÈÒÓ Ô˘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÛÙËÚ›ÍÔ˘Ó ÙËÓ ·ÁÚÔÙÈ΋ ·Ú·ÁˆÁ‹ Î·È Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó Ó¤Â˜ ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈΤ˜ ‰ÈÂÍfi‰Ô˘˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ‰ËÌfiÙ˜ Î·È È‰È·›ÙÂÚ· ÙÔ˘˜ Ó¤Ô˘˜, ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛÂ Ô ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ μfiÏÔ˘ Î. ¶¿ÓÔ˜ ™ÎÔÙÈÓÈÒÙ˘ ÛÙËÓ ÂÓËÌÂÚˆÙÈ΋ ËÌÂÚ›‰· Ô˘ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛ ¯ı˜ ÛÙÔ μfiÏÔ ÙÔ πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ ŒÚ¢ӷ˜ Î·È Δ¯ÓÔÏÔÁ›·˜ £ÂÛÛ·Ï›·˜ - π∂Δ∂£ (ÚÒËÓ ∫∂Δ∂∞£), ÙÔ˘ ∂ıÓÈÎÔ‡ ∫¤ÓÙÚÔ˘ ŒÚ¢ӷ˜ Î·È Δ¯ÓÔÏÔÁÈ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ (∂∫∂Δ∞), ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ ŒÚÁÔ˘ “¢È·ÎÚ·ÙÈÎfi ‰›ÎÙ˘Ô ÁÈ· ÙËÓ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË ªÈÎÚÔÌÂÛ·›ˆÓ ∂ȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ÛÙÔÓ ÙÔ̤· Ù˘ ÎÙËÓÔÙÚÔÊ›·˜ Î·È ÙˆÓ ÔˆÚÔÎË¢ÙÈÎÒÓ - AGROSTART” . ™ÙÔ ¯·ÈÚÂÙÈÛÌfi ÙÔ˘ Ô Î. ™ÎÔÙÈÓÈÒÙ˘ ·Ó·Ê¤ÚıËΠÛÙËÓ ·Ú·ÁˆÁÈ΋ Ê˘ÛÈÔÁӈ̛· ÙÔ˘ ÂÓÈ·›Ô˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ Î·È ·Ó¤Ï˘Û ÙÔ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· ÙˆÓ ˘ÔÛÙËÚÈÎÙÈÎÒÓ ‰Ú¿ÛÂˆÓ Ô˘ ‰ÚÔÌÔÏÔÁ› Ë ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ Ì ÛÙfi¯Ô ÙË ÛÙ‹ÚÈÍË Ù˘ ·ÁÚÔÙÈ΋˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜, ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ Â›Ó·È Î·È Ë ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· “∫¤ÓÙÚÔ˘ ∞ÁÚÔÙԉȷÙÚÔÊÈ΋˜ ™‡Ìڷ͢ Î·È ∞Ó¿Ù˘Í˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜” , Ô˘ ÚÔˆıÂ›Ù·È ·fi ÎÔÈÓÔ‡ Ì ÙËÓ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· £ÂÛÛ·Ï›·˜. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, Ô ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ ÙfiÓÈÛ ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ Ù· ·ÎfiÏÔ˘ı·: “∏ ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ ÛÙԯ‡ÂÈ ÛÙË ‰ÚÔÌÔÏfiÁËÛË ‰Ú¿ÛÂˆÓ Î·È ˘ËÚÂÛÈÒÓ Ô˘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÛÙËÚ›ÍÔ˘Ó ÙËÓ ·ÁÚÔÙÈ΋ ·Ú·ÁˆÁ‹ Î·È Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó Ó¤Â˜ ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈΤ˜ ‰ÈÂÍfi‰Ô˘˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ‰ËÌfiÙ˜ Î·È È‰È·›ÙÂÚ· ÙÔ˘˜ Ó¤Ô˘˜. √È ‰Ú¿ÛÂȘ ·˘Ù¤˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ˘ÔÛÙËÚȯıÔ‡Ó ·fi ÙÔ ŒÚÁÔ

● √ Î. ™ÎÔÙÈÓÈÒÙ˘ ·Ó·Ê¤ÚıËΠÛÙËÓ ·Ú·ÁˆÁÈ΋ Ê˘ÛÈÔÁӈ̛· ÙÔ˘ ÂÓÈ·›Ô˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ Î·È ·Ó¤Ï˘Û ÙÔ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· ÙˆÓ ˘ÔÛÙËÚÈÎÙÈÎÒÓ ‰Ú¿ÛÂˆÓ Ô˘ ‰ÚÔÌÔÏÔÁ› Ë ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹

AGRO-START, fiˆ˜ Â›Û˘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ˘ÔÛÙËÚȯıÔ‡Ó ÔÈ ˘¿Ú¯Ô˘Û˜ ªÌ∂ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ Ì·˜ Î·È ÔÈ Ó¤Â˜ Ô˘ ı· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËıÔ‡Ó ÛÙÔÓ ÙÔ̤· ÙˆÓ ÔˆÚÔÎË¢ÙÈÎÒÓ Î·È Ù˘ ÎÙËÓÔÙÚÔÊ›·˜. ªÂ Û˘ÓÈÛÙÒÛ˜ ÙȘ ÔÚÁ·ÓˆÌ¤Ó˜ ‰Ô̤˜, ÙÔ˘˜ ÂȯÂÈÚË̷ٛ˜ Ô˘ Û¯ÂÙ›˙ÔÓÙ·È Ì ÙËÓ ·ÁÚÔÙÈ΋ ·Ú·ÁˆÁ‹ Î·È ÙÔ˘˜ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔ˘˜ ·ÁÚfiÙ˜, ÔÈ ˘ÔÛÙËÚÈÎÙÈΤ˜ ‰Ú¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ı· ÂÈÎÂÓÙÚˆıÔ‡Ó Û ԢÛÈ·ÛÙÈο ˙ËÙ‹Ì·Ù· fiˆ˜: ·) ∏ ·‡ÍËÛË Ù˘ ÚÔÛÙÈı¤ÌÂÓ˘ ·Í›·˜ ÙˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Ì ÙËÓ ·Ó·ÁÓÒÚÈÛË Ù˘ ÔÈfiÙËÙ·˜ Î·È Ë ·Ó¿Ù˘ÍË Ù˘ ÂÌÔÚ›·˜ ÓÙfiÈˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ, fiˆ˜ Ë ‚ÚÒÛÈÌË ÂÏÈ¿ ¶ËÏ›Ô˘ Î·È Ù· ·Ú¿ÁˆÁ¿ Ù˘, ÙÔ Ì‹ÏÔ, ÙÔ Î¿ÛÙ·ÓÔ, ÙÔ ·Ì¤ÏÈ Î·È ÙÔ ÎÚ·Û›, ÙÔ ÏÂÌÔÓ¿ÙÔ ÚÔ‰¿ÎÈÓÔ, Ë Á·Ú‰¤ÓÈ· Î·È Ù· ÔÍ‡Ê˘ÏÏ· Ê˘Ù¿, Ù· ˘·›ıÚÈ· Ï·¯·ÓÈο Î·È ÂΛӷ ÙÔ˘ ıÂÚÌÔ΋ÈÔ˘, ‚) Ë Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË Î·È ·Ó¿Ù˘ÍË Ù¯ÓÔÁÓˆÛ›·˜ ÁÈ· ÙËÓ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË Î·È Â¤ÎÙ·ÛË ÙˆÓ ˘-

·Ú¯Ô˘ÛÒÓ Î·ÏÏÈÂÚÁÂÈÒÓ Ì ÈÛÙÔÔÈË̤ÓË ‚ÈÔÏÔÁÈ΋ ‰È·¯Â›ÚÈÛË, Á) Ë Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË Ù¯ÓÔÁÓˆÛ›·˜ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ÙˆÓ Î·ÏÏÈÂÚÁÂÈÒÓ ˘fi Î¿Ï˘„Ë (ıÂÚÌÔ΋È·, ‰È¯Ù˘Ô΋È·), ‰) Ë Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ÛÙÔȯ›ˆÓ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ‰È·ı¤ÛÈÌÔ˘˜ fiÚÔ˘˜ Î·È ÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘˜, ÂÚÈÏ·Ì‚·ÓÔÌ¤ÓˆÓ ÙˆÓ ·Ô‚Ï‹ÙˆÓ ÂÏ·ÈÔ˘ÚÁ›ˆÓ, ÎÏ·‰Ô‰ÂÌ¿ÙˆÓ, ˙ˆÈÎÒÓ ·Ô‚Ï‹ÙˆÓ Î·È ÔÈÓÔÔÈËÙÈÎÒÓ ·Ú·ÚÔ˚fiÓÙˆÓ, Â) Ë ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛË ÙÔÈÎÔ‡ ·ÓıÚÒÈÓÔ˘ ‰˘Ó·ÌÈÎÔ‡ Î·È Ë ·fiÎÙËÛË ‰ÂÍÈÔÙ‹ÙˆÓ Î·È ÛÙ) Ë ÚÔÒıËÛË Ù˘ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ Î·È Ù˘ ηÈÓÔÙÔÌ›·˜ Î·È Ë ÂÈÛ·ÁˆÁ‹ Î·È ¯Ú‹ÛË Ó¤ˆÓ Ù¯ÓÔÏÔÁÈÒÓ È‰È·›ÙÂÚ· ·fi ÙÔ ¯ÒÚÔ Ù˘ ÏËÚÔÊÔÚÈ΋˜. °È· ÙËÓ ÚÔÒıËÛË Î·È ÂÌÔÚ›· ÙÔ˘ “∫·Ï·ıÈÔ‡ ¶ÚÔ˚fiÓÙˆÓ” ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ۯ‰ȿ˙Ô˘Ì ӷ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËı› ‰È·‰ÈÎÙ˘·Î‹ Ï·ÙÊfiÚÌ· ÙÔ˘ ∏ÏÂÎÙÚÔÓÈÎÔ‡ ∫·Ï·ıÈÔ‡ Ô˘ ı· Û˘Ó‰¤ÂÈ Î·È ı· ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ ËÏÂÎÙÚÔÓÈΤ˜ Û˘Ó·ÏÏ·Á¤˜ ÌÂٷ͇ ·Ú·ÁˆÁÒÓ ‹/Î·È ÌÂÙ·ÔÈËÙÒÓ

Î·È ÂÏ·ÙÒÓ - ηٷӷψÙÒÓ Ù˘ ‰È·ÙÚÔÊÈ΋˜ ·Ï˘Û›‰·˜ ·fi ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î·È Î˘Ú›ˆ˜ ·fi ÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi, ÂÓÒ Û ̛· ÌÂÙ·ÁÂÓ¤ÛÙÂÚË Ê¿ÛË ÌÔÚ› Ó· ÂÍÂÏȯı› Û ÙfiÔ ‰ÈÂıÓÒÓ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÒÓ Û˘Ó·ÏÏ·ÁÒÓ. ∏ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· “∫¤ÓÙÚÔ˘ ∞ÁÚÔÙԉȷÙÚÔÊÈ΋˜ ™‡Ìڷ͢ Î·È ∞Ó¿Ù˘Í˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜” , Ô˘ ÚÔˆıԇ̠·fi ÎÔÈÓÔ‡ Ì ÙËÓ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· £ÂÛÛ·Ï›·˜, ÙËÓ ∂∞™ μfiÏÔ˘ Î·È - ı¤ÏÔ˘Ì ӷ ÈÛÙ‡ԢÌ - ÙÔ ∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈÔ ª·ÁÓËÛ›·˜, ÛÙËÓ ¤ÎÙ·ÛË Ù˘ ÚÒËÓ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋˜ ∞ÁÔÚ¿˜ μfiÏÔ˘, ı· ηχÙÂÈ ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜, fiˆ˜ ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋ ·ÁÔÚ¿ Î·È ÂÎıÂÙ‹ÚÈÔ, ‰ËÌÔÚ·Ù‹ÚÈÔ ·ÁÚÔÙÈÎÒÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ, ΤÓÙÚÔ ÈÛÙÔÔ›ËÛ˘ ÔÈfiÙËÙ·˜ ÁˆÚÁÈÎÒÓ Î·È ÎÙËÓÔÙÚÔÊÈÎÒÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ (∞ÁÚÔÙ¯ÓÔÏÔÁÈÎfi ¶¿ÚÎÔ), ·ÔıË΢ÙÈÎÔ‡˜ ¯ÒÚÔ˘˜ (logistics center), ‰Ú¿ÛÂȘ ÂÎ·›‰Â˘Û˘ Î·È Â˘·ÈÛıËÙÔÔ›ËÛ˘ Î·È Î¿ı ¿ÏÏË ·ÚÂÌÊÂÚ‹ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·. ΔÔ ¢ËÌÔÚ·Ù‹ÚÈÔ ∞ÁÚÔÙÈÎÒÓ ¶ÚÔ˚fiÓÙˆÓ, ÂȉÈÎfiÙÂÚ·, ı· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËı› Ì ÛÎÔfi ÙËÓ Â›Ù¢ÍË Î·Ï‡ÙÂÚˆÓ ÙÈÌÒÓ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·Ú·ÁˆÁÔ‡˜ ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ˘˜ ηٷӷψ٤˜. ΔÔ ¢ËÌÔÚ·Ù‹ÚÈÔ ÛÙËÓ ¤ÎÙ·ÛË Ù˘ ÚÒËÓ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋˜ ∞ÁÔÚ¿˜ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÓÂÈ fiÏ· Ù· Û˘ÁÎÚÈÙÈο ÏÂÔÓÂÎÙ‹Ì·Ù·, fiˆ˜: ·) μÚ›ÛÎÂÙ·È ÎÔÓÙ¿ Û ÌÂÁ¿ÏË fiÏË, ‚) ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ÌÈÎÚ‹ ·fiÛÙ·ÛË ·fi ·ÁÚÔÙÈΤ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ÁˆÚÁÈÎÒÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Î·È Á) Â͢ËÚÂÙÂ›Ù·È ·fi fiÏ· Ù· ÌÂÙ·ÊÔÚÈο ̤۷. ΔÔ ‰ËÌÔÚ·Ù‹ÚÈÔ ı· ·Ó·Ù˘¯ı› Î·È ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ Ì ‚¿ÛË ÂÈÙ˘¯Ë̤ӷ ·Ú·‰Â›ÁÌ·Ù· ÙÔ˘ Â͈ÙÂÚÈÎÔ‡” .


M·ÁÓËÛ›· 17

™∞μμ∞Δ√ 30 M∞ƒΔπ√À 2013

∫·Ù·Ù¿ÛÛÂÙ·È ÛÙËÓ Ù¤Ù·ÚÙË ı¤ÛË ·ÓÂÏÏ·‰Èο Û ÂÈÛÚ¿ÍÂȘ, fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÛÙ· ÏËÍÈÚfiıÂÛÌ·, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ

¶ÚˆÙ·ıÏ‹ÙÚÈ· ÛÙ· ¤ÛÔ‰· Ë ¢.√.À. μfiÏÔ˘ ∂ÈÛÙÚÔÊ‹ º¶∞ ÛÙȘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ÌÂ Û˘Ì„ËÊÈÛÌfi ÔÊÂÈÏÒÓ - ¶·Ú¿Ù·ÛË ÁÈ· ÙË ‰‹ÏˆÛË ºªÀ

Õ

ÚÈÛÙ˜ ÂȉfiÛÂȘ ¤¯ÂÈ ÁÈ· ÙÔ ÚÒÙÔ ‰›ÌËÓÔ ÙÔ˘ ÙÚ¤¯ÔÓÙÔ˜ ¤ÙÔ˘˜ Ë ¢ËÌfiÛÈ· √ÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÀËÚÂÛ›· (¢.√.À.) μfiÏÔ˘ (∞’-μ’) ÛÙ· ÊÔÚÔÏÔÁÈο ¤ÛÔ‰·, Û‡Ìʈӷ Ì ٷ ÛÙÔȯ›· ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ. ª¿ÏÈÛÙ· ηٷٿÛÛÂÙ·È ÛÙËÓ Ù¤Ù·ÚÙË ı¤ÛË ·ÓÂÏÏ·‰Èο Û ÂÈÛÚ¿ÍÂȘ, fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÛÙ· ÏËÍÈÚfiıÂÛÌ·. ∫·Ï¤˜ Â›Ó·È ÔÈ ÂȉfiÛÂȘ Î·È ÁÈ· ÙË ¢.√.À. ¡. πˆÓ›·˜, ÂÓÒ Ôχ ˘ÛÙÂÚÔ‡Ó ÔÈ ∂ÊÔڛ˜ ™ÎÈ¿ıÔ˘ Î·È ™ÎÔ¤ÏÔ˘.

ƒÂÔÚÙ¿˙: ™Δ. ¢∏ª√¶√À§√™ dimopoulos@e-thessalia.gr

™‡Ìʈӷ Ì ٷ ÛÙÔȯ›· Ô˘ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÁÈ· ÙȘ ÂȉfiÛÂȘ ÙˆÓ ∂ÊÔÚÈÒÓ, ÙÔÓ π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ Ë ¢.√.À. μfiÏÔ˘ ›¯Â ¤ÛÔ‰· Û˘ÓÔÏÈο 16.324.000 ¢ÚÒ, Ì ÛÙfi¯Ô Ù· 10.058.000 ¢ÚÒ, ‰ËÏ·‰‹ ›¯Â 6.266.000 ¢ÚÒ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ¤ÛÔ‰· (62,3% ·Ú·¿Óˆ). √ ÂÙ‹ÛÈÔ˜ ÛÙfi¯Ô˜ ÂÛfi‰ˆÓ Â›Ó·È 100.102.000 ¢ÚÒ. ΔÔ ºÂ‚ÚÔ˘¿ÚÈÔ Â›¯Â 9.805.000 ¢ÚÒ ¤ÛÔ‰·, Ì ÛÙfi¯Ô Ù· 5.450.000, ‰ËÏ·‰‹ ›¯Â ·Ú·¿Óˆ 4.355.000 ¢ÚÒ (ÔÛÔÛÙfi 79,7%). ∏ ¢.√.À. ¡. πˆÓ›·˜ μfiÏÔ˘ Î·È ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ ›¯Â ¤ÛÔ‰· ÙÔÓ π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ 4.000.000 ¢ÚÒ, Ì ÛÙfi¯Ô Ù· 4.080.000 ¢ÚÒ, ‰ËÏ·‰‹ ›¯Â ÏÈÁfiÙÂÚ· 80.000 ¢ÚÒ (ÔÛÔÛÙfi 2%). ∂Ù‹ÛÈÔ˜ ÛÙfi¯Ô˜ ÁÈ· ÙËÓ ∂ÊÔÚ›· Â›Ó·È 40.602.000 ¢ÚÒ. ΔÔ ºÂ‚ÚÔ˘¿ÚÈÔ Ë ¢.√.À. ¡. πˆÓ›·˜ ›¯Â ¤ÛÔ‰· 2.433.000 ¢ÚÒ, Ì ÛÙfi¯Ô Ù· 2.210.000, ›¯Â ‰ËÏ·‰‹ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· 223.000 ¢ÚÒ (ÔÛÔÛÙfi 10,1%). ∏ ∂ÊÔÚ›· ™ÎÈ¿ıÔ˘ ›¯Â ÙÔÓ π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ ¤ÛÔ‰· 552.000 ¢ÚÒ, Ì ÛÙfi¯Ô ÙȘ 974.000, ‰ËÏ·‰‹ ÏÈÁfiÙÂÚ· 422.000 ¢ÚÒ (-43,2%). √ ÂÙ‹ÛÈÔ˜ ÛÙfi¯Ô˜ ÁÈ· ÙËÓ ∂ÊÔÚ›· ™ÎÈ¿ıÔ˘ Â›Ó·È 9.690.000 ¢ÚÒ. ΔÔ ºÂ‚ÚÔ˘¿ÚÈÔ Ù· ¤ÛÔ‰· ‹Ù·Ó 307.000 ¢ÚÒ, ¤Ó·ÓÙÈ ÛÙfi¯Ô˘ 528.000, ÏÈÁfiÙÂÚ· ‰ËÏ·‰‹ ηٿ 221.000 ¢ÚÒ (-41,8%).

™ÙËÓ ∂ÊÔÚ›· ™ÎÔ¤ÏÔ˘ Ù· ¤ÛÔ‰· π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ ‹Ù·Ó 566.000 ¢ÚÒ, ¤Ó·ÓÙÈ ÛÙfi¯Ô˘ 630.000 ¢ÚÒ, ÏÈÁfiÙÂÚ· ηٿ 64.000 ¢ÚÒ (-10,2%). √ ÂÙ‹ÛÈÔ˜ ÛÙfi¯Ô˜ ÂÛfi‰ˆÓ ÛÙËÓ ∂ÊÔÚ›· ™ÎÔ¤ÏÔ˘ Â›Ó·È 6.270.000 ¢ÚÒ. ΔÔÓ ºÂ‚ÚÔ˘¿ÚÈÔ ÛÙËÓ ÂÓ ÏfiÁˆ ∂ÊÔÚ›· Ù· ¤ÛÔ‰· ‹Ù·Ó 318.000 ¢ÚÒ, ¤Ó·ÓÙÈ ÛÙfi¯Ô˘ 341.000 ¢ÚÒ, ÏÈÁfiÙÂÚ· ¤ÛÔ‰· 23.000 (-6,8%). ÕÚÈÛÙË ‹Ù·Ó Ë Â›‰ÔÛË Ù˘ ¢.√.À. μfiÏÔ˘ Î·È ÛÙȘ ÂÈÛÚ¿ÍÂȘ º¶∞, ηıÒ˜ ÙÔÓ π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ Â›¯Â ¤ÛÔ‰· 7.060.000 ¢ÚÒ, ¤Ó·ÓÙÈ ÛÙfi¯Ô˘ 2.703.000 ¢ÚÒ (161,2% ·Ú·¿Óˆ), Ì ÂÙ‹ÛÈÔ ÛÙfi¯Ô Ù· 19.856.000 ¢ÚÒ. ΔÔ ºÂ‚ÚÔ˘¿ÚÈÔ Ù· ¤ÛÔ‰· º¶∞ ‹Ù·Ó 2.576.000 ¢ÚÒ, ¤Ó·ÓÙÈ ÛÙfi¯Ô˘ 1.273.000 ¢ÚÒ (·Ú·¿Óˆ 102,3%). ∏ ¢.√.À. ¡. πˆÓ›·˜ Î·È ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ ›¯Â ÙÔÓ π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ ¤ÛÔ‰· º¶∞ 1.638.000 ¢ÚÒ, ¤Ó·ÓÙÈ ÛÙfi¯Ô˘ 1.325.000 ¢ÚÒ (·Ú·¿Óˆ 23,6%) Î·È Ì ÂÙ‹ÛÈÔ ÛÙfi¯Ô ÁÈ· º¶∞ 9.731.000 ¢ÚÒ. ΔÔ ºÂ‚ÚÔ˘¿ÚÈÔ Ù· ¤ÛÔ‰· º¶∞ ‹Ù·Ó 578.000 ¢ÚÒ ¤Ó·ÓÙÈ ÛÙfi¯Ô˘ 624.000 ¢ÚÒ (-7,4%). ∏ ¢.√.À. ™ÎÈ¿ıÔ˘ ›¯Â ¤ÛÔ‰· º¶∞ ÙÔÓ π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ 167.000 ¢ÚÒ, ¤Ó·ÓÙÈ ÛÙfi¯Ô˘ 318.000 ¢ÚÒ (ÏÈÁfiÙÂÚ· 47,5%) Î·È ¤Ó·ÓÙÈ ÂÙËÛ›Ô˘ ÛÙfi¯Ô˘ 2.335.000 ¢ÚÒ. ΔÔ ºÂ‚ÚÔ˘¿ÚÈÔ Â›¯Â ¤ÛÔ‰· º¶∞ 51.000 ¢ÚÒ, ¤Ó·ÓÙÈ ÛÙfi¯Ô˘ 150.000 (-65,9%). ∏ ¢.√.À. ™ÎÔ¤ÏÔ˘ ›¯Â ¤ÛÔ‰·

● ÕÚÈÛÙ˜ ÂȉfiÛÂȘ ¤¯ÂÈ ÁÈ· ÙÔ ÚÒÙÔ ‰›ÌËÓÔ ÙÔ˘ ÙÚ¤¯ÔÓÙÔ˜ ¤ÙÔ˘˜ Ë ¢ËÌfiÛÈ· √ÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÀËÚÂÛ›· (¢.√.À.) μfiÏÔ˘ (∞’-μ’) ÛÙ· ÊÔÚÔÏÔÁÈο ¤ÛÔ‰· º¶∞ ÙÔÓ π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ 170.000 ¢ÚÒ, ¤Ó·ÓÙÈ ÛÙfi¯Ô˘ 172.000 ¢ÚÒ (1%) Î·È ¤Ó·ÓÙÈ ÂÙËÛ›Ô˘ ÛÙfi¯Ô˘ 1.261.000 ¢ÚÒ. ΔÔÓ ºÂ‚ÚÔ˘¿ÚÈÔ Â›¯Â ¤ÛÔ‰· º¶∞ 38.000 ¢ÚÒ, ¤Ó·ÓÙÈ ÛÙfi¯Ô˘ 81.000 ¢ÚÒ (-53%). Δ¤ÏÔ˜ Î·È ÛÙ· ÏËÍÈÚfiıÂÛÌ· Ë ¢.√.À. μfiÏÔ˘ ·Ó·‰Â›¯ıËΠÚˆÙ·ıÏ‹ÙÚÈ·, ·ÊÔ‡ ›¯Â ¤ÛÔ‰· ÛÙÔ ‰›ÌËÓÔ π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘-ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ 4.921.000 ¢ÚÒ, ¤Ó·ÓÙÈ 2.412.000 ÙÔ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô ‰›ÌËÓÔ ¤Ú˘ÛÈ (·‡ÍËÛË 104%).

∂ÈÛÙÚÔÊ‹ º¶∞ ∞Ó¿Û· Û ¿Óˆ ·fi 330.000 ÂÈÙË‰Â˘Ì·Ù›Â˜ (Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜ Î·È ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ), Ô˘ ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ó ÌÂ

·ÁˆÓ›· ÙËÓ ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ÊfiÚÔ˘, fiˆ˜ Â›Ó·È ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· Ô ºfiÚÔ˜ ¶ÚÔÛÙÈı¤ÌÂÓ˘ ∞Í›·˜, ·ÔÊ¿ÛÈÛ ӷ ‰ÒÛÂÈ Ì ÂÁ·ÎÏÈÔ-ÂÍÚ¤˜ ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ. √ ˘Ê˘Ô˘ÚÁfi˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ °. ª·˘Ú·Á¿Ó˘ ˘¤ÁÚ·„ ÂÁ·ÎÏÈÔ Ô˘ ÂÛÙ¿ÏË ÚÔ˜ fiϘ ÙȘ ÂÊÔڛ˜, Ó· ÂÈÛÙÚ·ÊÔ‡Ó Û˘ÓÔÏÈο ¿Óˆ ·fi 3,2 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ Ì ·Ú¿ÏÏËÏÔ Û˘Ì„ËÊÈÛÌfi ¯ÚÂÒÓ ÚÔ˜ Î·È ·fi ÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜. ∂ÊfiÛÔÓ Ô ‰ÈηÈÔ‡¯Ô˜ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· Ï¿‚ÂÈ ÂÈÛÙÚÔÊ‹ º¶∞ ‹ ÊfiÚÔ ÂÈÛÔ‰‹Ì·ÙÔ˜ ¤ˆ˜ 300.000 ¢ÚÒ ·˘Ùfi ı· Á›ÓÂÙ·È Ì¤Û· Û ‰È¿ÛÙËÌ· 10 ËÌÂÚÒÓ, ÂÓÒ ·Ó Ù· ÔÛ¿ Â›Ó·È ¿Óˆ ·fi 300.000 ¢ÚÒ ÙfiÙ Ë

fiÏË ‰È·‰Èηۛ· ÂÈÛÙÚÔÊ‹˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ¤¯ÂÈ ÔÏÔÎÏËÚˆı› ̤۷ Û ‰‡Ô Ì‹Ó˜. ªÂ ·˘Ù‹ ÙËÓ ·fiÊ·ÛË Ì¤Û· ÛÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ Ë̤Ú˜ ¿Óˆ ·fi 255.000 Ê˘ÛÈο ÚfiÛˆ· ı· Ï¿‚Ô˘Ó ÂÈÛÙÚÔʤ˜ ÊfiÚˆÓ ÂÈÛÔ‰‹Ì·ÙÔ˜ 94,3 ÂηÙ. ¢ÚÒ, ÂÓÒ ÂÚ›Ô˘ 78.000 ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ı· ¤¯Ô˘Ó ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ÊfiÚÔ˘ 1,33 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, ÙÔ ·ÚÁfiÙÂÚÔ Û ÙÚÂȘ Ì‹Ó˜ ı· ¤¯ÂÈ ÂÈÛÙÚ·Ê› º¶∞ Û˘ÓÔÏÈÎÔ‡ ÔÛÔ‡ 1,7 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ Û 11.700 ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ. ªÂ ‚¿ÛË ÙËÓ ÂÁ·ÎÏÈÔ ÙÔ˘ ˘Ê˘Ô˘ÚÁÔ‡ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÔÈ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ÂÈÛÙÚÔÊ‹˜ ¯ˆÚ›˙ÔÓÙ·È Û ‰‡Ô ηÙËÁÔڛ˜: ∂ÈÛÙÚÔʤ˜ ÁÈ· ÙȘ Ôԛ˜ ¤¯ÂÈ ÂΉÔı› Î·È ÂÎηı·ÚÈÛÙ› ÙÔ Û¯ÂÙÈÎfi ∞º∂∫. ™ÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›· ·˘Ù‹ ı· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ÔÛ¿ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ‰ËÏÒÛÂȘ ‹ ·ÈÙ‹ÛÂȘ ÂÈÛÙÚÔÊ‹˜, ηٿ ÂÚ›ÙˆÛË, ÁÈ· ÙȘ Ôԛ˜ ¤¯ÂÈ ÂΉÔı› ∞º∂∫ Î·È ¤¯ÂÈ ÂÎηı·ÚÈÛÙ› Ë ··›ÙËÛË. ∂ÈÛÙÚÔʤ˜ ÁÈ· ÙȘ Ôԛ˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÂÎηı¿ÚÈÛË ÙˆÓ Û¯ÂÙÈÎÒÓ ·ÈÙ‹ÛˆÓ, ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÂΉÔı› ∞º∂∫ ‹ ·˘Ùfi Ô˘ ¤¯ÂÈ ÂΉÔı› ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÂÎηı·ÚÈÛÙ› ·fi ÙËÓ ·ÚÌfi‰È· ¢.√.À.. ı· ·ÎÔÏÔ˘ıÂ›Ù·È ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋ ‰È·‰Èηۛ·. Ÿˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙËÓ ÂÁ·ÎÏÈÔ, ÔÈ ÂÎÎÚÂÌ›˜ ·ÈÙ‹ÛÂȘ ÂÈÛÙÚÔÊÒÓ º¶∞ ı· ·ÍÈÔÏÔÁÔ‡ÓÙ·È ¿ÌÂÛ· Î·È ·˘ÙÔÌ¿Ùˆ˜ ı· ÂÍ·ÈÚÔ‡ÓÙ·È ÔÈ ˘Ôı¤ÛÂȘ ÁÈ· ÙȘ Ôԛ˜ Ë ÂÈ-

ÛÙÚÔÊ‹ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÂ›Ù·È Î·ÙfiÈÓ ÂϤÁ¯Ô˘. °È· ·ÈÙ‹ÛÂȘ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ Ë ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ‰ÈÂÓÂÚÁÂ›Ù·È ¿ÌÂÛ· ¯ˆÚ›˜ ¤ÏÂÁ¯Ô ÙÔ ∞º∂∫ ÂΉ›‰ÂÙ·È ·fi ÙȘ ¢√À ÂÓÙfi˜ 15 ËÌÂÚÒÓ. °È· ÙȘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ Ô˘ ··ÈÙÂ›Ù·È ¤ÏÂÁ¯Ô˜, ·˘Ùfi˜ ÔÏÔÎÏËÚÒÓÂÙ·È ÂÓÙfi˜ ‰‡Ô ÌËÓÒÓ, ÂÓÒ ÙÔ ∞º∂∫ ÂΉ›‰ÂÙ·È ÂÓÙfi˜ 30 ËÌÂÚÒÓ ·fi ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË ÙÔ˘ ÂϤÁ¯Ô˘. ∞fi ÙËÓ ¿ÏÏË, Ë °.°.¶.™. ÁÈ· fiÛ˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ‰ÂÓ ··ÈÙÂ›Ù·È Ë ÚÔÛÎfiÌÈÛË ‰ÈηÈÔÏÔÁËÙÈÎÒÓ ÚÔ‚·›ÓÂÈ Î·ÙfiÈÓ ÙˆÓ ÚÔ‚ÏÂfiÌÂÓˆÓ ÂϤÁ¯ˆÓ ÛÙÔ˘˜ ··Ú·›ÙËÙÔ˘˜ Û˘Ì„ËÊÈÛÌÔ‡˜ Î·È ÂÈÛÙÚ¤ÊÂÈ ÛÙÔ˘˜ ‰ÈηÈÔ‡¯Ô˜ ÙÔ Ù˘¯fiÓ ÂÓ·ÔÌÂ›Ó·Ó ÔÛfi ÂÓÙfi˜ 15 ËÌÂÚÒÓ ·fi ÙËÓ ÂÎηı¿ÚÈÛË.

¶·Ú¿Ù·ÛË ÁÈ· ÙË ‰‹ÏˆÛË ºªÀ ªÂ ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ÀÊ˘Ô˘ÚÁÔ‡ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ °ÂˆÚÁ›Ô˘ ª·˘Ú·Á¿ÓË, ·Ú·Ù›ÓÂÙ·È Ì¤¯ÚÈ Î·È ÙËÓ 28Ë πÔ˘Ó›Ô˘ Ë ÚÔıÂÛÌ›· ˘Ô‚ÔÏ‹˜ Ù˘ √ÚÈÛÙÈ΋˜ ¢‹ÏˆÛ˘ ∞fi‰ÔÛ˘ ºfiÚÔ˘ ªÈÛıˆÙÒÓ ÀËÚÂÛÈÒÓ (ŒÓÙ˘Ô ∂7-º-01.015), Ù˘ √ÚÈÛÙÈ΋˜ ¢‹ÏˆÛ˘ ∞fi‰ÔÛ˘ ºªÀ (ŒÓÙ˘Ô ∂12-º-01.015 ∞) ·fi ·ÌÔÈ‚¤˜ Ô˘ ηٷ‚Ï‹ıËÎ·Ó Û ·ÍȈ̷ÙÈÎÔ‡˜ Î·È Ì¤ÏË Î·ÙÒÙÂÚÔ˘ ÏËÚÒÌ·ÙÔ˜ ÏÔ›Ô˘ Î·È Ù˘ ‚‚·›ˆÛ˘ ·Ô‰Ô¯ÒÓ ‹ Û˘Óٿ͈Ó.

°›ÓÔÓÙ·È ·Ú·ÁÁÂϛ˜ ·fi ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜, ÂÓÒ ·ÓÙȉÚÔ‡Ó ÔÈ ÌÈÛıˆÙ¤˜ ΢ÏÈΛˆÓ

ªfi‰· Ù· delivery Ì ηʤ‰Â˜ ÛÙ· Û¯ÔÏ›· ª√¢∞ Ù›ÓÔ˘Ó Ó· Á›ÓÔ˘Ó Ù·

delivery ÛÙ· Û¯ÔÏ›·, ηıÒ˜ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ·Ó·ÊÔÚ¤˜ fiÙÈ ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ·Ú·ÁÁ¤ÏÓÔ˘Ó Î·Ê¤‰Â˜ ·fi ‰È¿ÊÔÚ· ηʤ Ù˘ fiÏ˘ Î·È ÙÔ˘˜ ÌÂٷʤÚÔ˘Ó ÛÙÔ˘˜ ·‡ÏÂÈÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜ ÙˆÓ °˘ÌÓ·Û›ˆÓ Î·È Î˘Ú›ˆ˜ ÙˆÓ §˘Î›ˆÓ. ΔÔ Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ Ô˘ Â›Ó·È ÊÂÙÈÓfi, ÚÔοÏÂÛ ÙËÓ ·ÓÙ›‰Ú·ÛË ÙÔ˘ ÙÔÈÎÔ‡ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ ÌÈÛıˆÙÒÓ Û¯ÔÏÈÎÒÓ Î˘ÏÈÎÂÈ·Ú¯ÒÓ, ηıÒ˜ Ô ÎÏ¿‰Ô˜ ÙÔ˘˜ Ï‹ÙÙÂÙ·È ÔÈÎÔÓÔÌÈο ·fi ÙËÓ fiÏË ÂͤÏÈÍË. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· οÔȘ ‰È¢ı‡ÓÛÂȘ Û¯ÔÏ›ˆÓ ··ÁfiÚÂ˘Û·Ó Ó· Ì·›ÓÔ˘Ó ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ Ì ÙÔ˘˜ ηʤ‰Â˜ ÂÓÙfi˜ ÙÔ˘ Û¯ÔÏÈÎÔ‡ ÎÙÈÚ›Ô˘. ¡¤Â˜ ηٷÛÙ¿ÛÂȘ Ê·›ÓÂÙ·È ˆ˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡ÓÙ·È ÛÙ· Û¯ÔÏ›· Ì ÙȘ Û˘Ó‹ıÂȘ ÙˆÓ ÂÊ‹‚ˆÓ Ó· ÚÔηÏÔ‡Ó ÂÎÏ‹ÍÂȘ. ΔÂÏÂ˘Ù·›· Ìfi‰·, fiˆ˜ ÂÈÛËÌ·›ÓÔ˘Ó ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ› ·Ú¿ÁÔ-

ÓÙ˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÌÈÛıˆÙ¤˜ Û¯ÔÏÈÎÒÓ Î˘ÏÈΛˆÓ, Â›Ó·È ÔÈ ·Ú·ÁÁÂϛ˜ ηʤ‰ˆÓ ·fi ηʤ Ù˘ fiÏ˘. √È ÌÂÙ·ÊÔÚ›˜ Ì ٷ ‰›Î˘ÎÏ·, fiˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó ÔÈ ›‰È˜ ËÁ¤˜, ÂÎÙÂÏÔ‡Ó ÙËÓ ·Ú·ÁÁÂÏ›·, ·ÎfiÌË Î·È 20 ηʤ‰Â˜ ÙË ÊÔÚ¿, ÛÙÔÓ ·‡ÏÂÈÔ ¯ÒÚÔ Î·È ÙÔ˘˜ ·Ú·‰›‰Ô˘Ó ÛÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜, οÔÈÔÈ ÂÎ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ÂȉÈÒÎÔ˘Ó Ó· ÙÔ˘˜ ÈÔ˘Ó ·ÎfiÌË Î·È ÂÓÙfi˜ ‰È‰·ÎÙËÚ›Ô˘. øÛÙfiÛÔ Ë ÂÈÎfiÓ· Ó· οıÔÓÙ·È ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ÛÙ· ‰È·Ï›ÌÌ·Ù· ‹ Û οÔÈÔ ÎÂÓfi Î·È Ó· ›ÓÔ˘Ó Î·Ê¤, Ì¿ÏÏÔÓ ‰ÂÓ Â›Ó·È ·Û˘Ó‹ıÈÛÙË ϤÔÓ. ™‡Ìʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜ ·fi ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ ·Ú·ÙËÚÂ›Ù·È ·ÎfiÌË ÙÔ Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ Û ÔÚÈṲ̂ӷ Û¯ÔÏ›·, Û οÔÈÔ ‰È¿ÏÂÈÌÌ· ‹ ‰È‰·ÎÙÈÎfi ÎÂÓfi Ó· ‚Á·›ÓÔ˘Ó ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ¤Íˆ ·fi ÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô Î·È Ó· Ë-

∞¶√ºƒ∞•∂π™ & ∫∞£∞ƒπ™ª√™ ∞¶√Ã∂Δ∂ÀΔπ∫ø¡ ∞°ø°ø¡

“√ ∞∂Δ√™” ªË ‰ÈÛÙ¿˙ÂÙ ӷ ÙËÏÂʈÓ›Ù Û fi,ÙÈ Úfi‚ÏËÌ· ¤¯ÂÙ ÁÈ· ÙȘ ·Ô¯ÂÙ‡ÛÂȘ Û·˜. ¶ƒ√™√Ã∏. ¢È·Ê¤ÚÔ˘Ì ·fi ÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜ ÏfiÁˆ ÔÏ˘ÂÙÔ‡˜ ›ڷ˜. ΔËÏÂʈӋÛÙ ̷˜ ÛÙÔ ÙËϤʈÓÔ 694 4770776 Î·È ı· Û·˜ Â͢ËÚÂÙ‹ÛÂÈ ·Ì¤Ûˆ˜ ÙÔ ™˘ÓÂÚÁÂ›Ô Ì·˜.

Á·›ÓÔ˘Ó Û ηÊÂÙ¤ÚÈ· ÁÈ· Ó· ¿ÚÔ˘Ó Î·Ê¤‰Â˜ Î·È Ó· ÂÈÛÙÚ¤ÊÔ˘Ó ÛÙÔ °˘ÌÓ¿ÛÈÔ ‹ ÙÔ §‡ÎÂÈÔ. Ÿˆ˜ ÂÈÛËÌ·›ÓÔ˘Ó ÌÈÛıˆÙ¤˜ Û¯ÔÏÈÎÒÓ Î˘ÏÈΛˆÓ, Ë ÒÏËÛË Î·Ê¤ Û ̷ıËÙ¤˜ ··ÁÔÚ‡ÂÙ·È ·fi ÙÔ ÓfiÌÔ. ∂›Û˘ ÂÁ·ÎÏÈÔ˜ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ¶·È‰Â›·˜ ·fi ÙÔ 2007 ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ “ÔÈ ‰È¢ı˘ÓÙ¤˜ ÙˆÓ Û¯ÔÏÈÎÒÓ ÌÔÓ¿‰ˆÓ ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ·˜ Î·È ‰Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈ·˜ ÂÎ·›‰Â˘Û˘ ˘Ô¯ÚÂÔ‡ÓÙ·È Ó· ÊÚÔÓÙ›˙Ô˘Ó, ÒÛÙ ÔÈ ı‡Ú˜ ÂÈÛfi‰Ô˘-ÂÍfi‰Ô˘ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ Ó· ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó ÎÏÂÈÛÙ¤˜ ηı’ fiÏË ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ” . ∞˘Ù¿ Ù· ‰Â‰Ô̤ӷ Â›Ó·È Û ÁÓÒÛË ÙˆÓ ‰È¢ı‡ÓÛÂˆÓ ÙˆÓ Û¯ÔÏÈÎÒÓ ÌÔÓ¿‰ˆÓ, ˆÛÙfiÛÔ Ê·›ÓÂÙ·È ˆ˜ Ô ¤ÏÂÁ¯Ô˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È Â‡ÎÔÏÔ˜. ™‡Ìʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜ οÔȘ ‰È¢ı‡ÓÛÂȘ ÚÔÛ¿ıËÛ·Ó Ó· ÂÚÈÔÚ›ÛÔ˘Ó ÙÔ Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ, ÂÓÒ ··ÁfiÚÂ˘Û·Ó ÛÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ Ó· ÌÂٷʤÚÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ηʤ‰Â˜ ÂÓÙfi˜ ÙÔ˘ ‰È‰·ÎÙËÚ›Ô˘, ηıÒ˜ ¯‡ÓÔÓÙ·Ó Î·È ‰È·Ì·ÚÙ‡ÚÔÓÙ·Ó ÔÈ Î·ı·Ú›ÛÙÚȘ. °È· ÙÔ fiÏÔ ˙‹ÙËÌ· ¤¯ÂÈ ÂÓËÌÂÚˆı› ·fi ̤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ۈ̷Ù›Ԣ ÌÈÛıˆÙÒÓ Û¯ÔÏÈÎÒÓ Î˘ÏÈΛˆÓ Î·È Ô ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ ¢È‡ı˘ÓÛ˘ ¢Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈ·˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î. °ÈÒÚÁÔ˜ ¢Ô‰ÔÓÙÛ¿Î˘. ∏ Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ™ˆÌ·Ù›Ԣ ªÈÛıˆÙÒÓ ™¯ÔÏÈÎÒÓ ∫˘ÏÈΛˆÓ ¡ÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î. ¢ÒÚ· ∫·-

Ó·‚ÈÙÛ¿ ÙfiÓÈÛ ˆ˜ Ë ÙÂÏÂ˘Ù·›· Ìfi‰· Â›Ó·È Ó· ¤¯Ô˘Ì delivery ηʤ‰ˆÓ ÛÙËÓ ÒÚ· ÙˆÓ ‰È·ÏÂÈÌÌ¿ÙˆÓ Î·È Û ÌÂÁ¿Ï˜ ÔÛfiÙËÙ˜, fiˆ˜ ‰Âη¤ÓÙ ηʤ‰Â˜ ÙË ÊÔÚ¿. √È Ì·ıËÙ¤˜ ·Ú·ÁÁ¤ÏÓÔ˘Ó Â›Ù ÙËÏÂʈÓÈο ›Ù Ì ÌËӇ̷ٷ ·fi Ù· ÎÈÓËÙ¿ ÙËϤʈӷ Î·È ÔÈ Î·ÊÂÙ¤ÚȘ οÓÔ˘Ó delivery ÛÙȘ ·˘Ï¤˜ ÙˆÓ Û¯ÔÏ›ˆÓ. ŒÙÛÈ ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ·ÔÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÙÔÓ Î·Ê¤ ÙÔ˘˜ ÙËÓ ÒÚ· ÙÔ˘ ‰È·Ï›ÌÌ·ÙÔ˜ ‹ ÙË ‰È‰·ÎÙÈ΋ ÒÚ· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÎÂÓfi. ∏ ÒÏËÛË Î·Ê¤ ÛÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ ··ÁÔÚ‡ÂÙ·È ·fi Ù· Û¯ÔÏÈο ΢ÏÈΛ·. ΔÔ Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ ·˘Ùfi ÂΉËÏÒıËΠʤÙÔ˜ Î·È ·Ú·ÙËÚÂ›Ù·È ϤÔÓ ÛÙ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· Û¯ÔÏ›· Ù˘ ‰Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈ·˜ ÂÎ·›‰Â˘Û˘. ª¿ÏÈÛÙ·, ÙȘ Ë̤Ú˜ Ô˘ ÔÈ Î·ÈÚÈΤ˜ Û˘Óı‹Î˜ Â›Ó·È Î·Ï¤˜, ÔÈ ·Ú·ÁÁÂϛ˜ ·˘Í¿ÓÔÓÙ·È. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ϤÔÓ ÁÈ· Ìfi‰· Ô˘ ÌÂÙ·‰fiıËΠ·fi ÙÔ ¤Ó· Û¯ÔÏÂ›Ô ÛÙÔ ¿ÏÏÔ. À¿Ú¯Ô˘Ó οÔÈ· Û¯ÔÏ›· Ô˘ ÔÈ ÌÈÛıˆÙ¤˜ Û¯ÔÏÈÎÒÓ Î˘ÏÈΛˆÓ Ì¿˙„·Ó Û ÌÈ· ̤ڷ ·ÎfiÌË Î·È 100 Âٷ̤ӷ ÎÔ˘Ù¿ÎÈ· ·fi ηʤ‰Â˜. ∏ ›‰È· ÚfiÛıÂÛ ˆ˜ ·˘Ù‹ Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi Úfi‚ÏËÌ· ÛÙ· Û¯ÔÏÈο ΢ÏÈΛ· ÙËÓ ÒÚ· Ô˘ ‹‰Ë ÔÈ ˆÏ‹ÛÂȘ ÏfiÁˆ Ù˘ ÎÚ›Û˘ Â›Ó·È Ôχ ÌÂȈ̤Ó˜. “∞fi ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ Ô Ì·ıËÙ‹˜ ÌÔÚ› Ó· ÚÔÌËı¢Ù› ¤Ó·Ó ηʤ, ÙfiÙ ÂÈϤÁÂÈ Ó· ÈÂÈ Î·Ê¤ ·fi ÙÔ ÌËÓ ·ÁÔÚ¿ÛÂÈ ¤Ó· Ê·ÁÒÛÈÌÔ ‹ ¤Ó· ¯˘Ìfi ·fi ÙÔ Î˘ÏÈ-

● ªfi‰· Ù›ÓÔ˘Ó Ó· Á›ÓÔ˘Ó Ù· delivery ÛÙ· Û¯ÔÏ›·, ηıÒ˜

˘¿Ú¯Ô˘Ó ·Ó·ÊÔÚ¤˜ fiÙÈ ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ·Ú·ÁÁ¤ÏÓÔ˘Ó Î·Ê¤‰Â˜

ΛÔ. ∂Í¿ÏÏÔ˘ ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ‰ÂÓ ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·fi ¤Ó·-‰‡Ô ¢ÚÒ. ΔÔ delivery ÛÙ· Û¯ÔÏ›· Â›Ó·È ¤Ó· Ó¤Ô Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ Ô˘ Ì·˜ ÁÔÓ·Ù›˙ÂÈ ·ÎfiÌË ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ” ÂÈÛ‹Ì·ÓÂ Ë Î. ∫·Ó·‚ÈÙÛ¿ ηٷϋÁÔÓÙ·˜ fiÙÈ ÁÈ· ÙÔ ı¤Ì· ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÂÈÏËÊıÔ‡Ó Ë ¢È‡ı˘ÓÛË ¢Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈ·˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘ Î·È ÔÈ ‰È¢ı˘ÓÙ¤˜ Û¯ÔÏ›ˆÓ. ∫·È ÓÔÌ›˙Ô˘Ì fiÙÈ ¤¯Ô˘Ó οı ηϋ ÚfiıÂÛË Ó· Û˘Ì‚¿ÏÏÔ˘Ó.

∏ ŒÓˆÛË °ÔÓ¤ˆÓ μfiÏÔ˘ ™ÙÔ ÌÂٷ͇ Ì ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ Ù˘ Ë ŒÓˆÛË °ÔÓ¤ˆÓ Î·È ∫ˉÂÌfiÓˆÓ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘, .fiˆ˜ ·ÔÊ¿ÛÈÛ ÛÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· Û˘Ó‰ڛ·Û‹ Ù˘, “ıˆÚ› ··Ú¿‰ÂÎÙË ÙË ÊËÌÔÏÔÁ›· Ô˘ ·ÎÔ‡ÁÂÙ·È fiÙÈ ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ¶·È‰Â›·˜ ı· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ, ·fi ÙË Ó¤·

Û¯ÔÏÈ΋ ¯ÚÔÓÈ¿, ÛÂ Û˘Á¯ˆÓ‡ÛÂȘ Û¯ÔÏ›ˆÓ Î·È ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ ·ÚÈıÌÔ‡ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ ÛÙ· ÙÌ‹Ì·Ù·, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÒÓÙ·˜ ¤ÙÛÈ ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÛÙËÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈ΋ ‰È·‰Èηۛ·. ™˘ÌʈÓ› Ì ÙËÓ ÚfiÙ·ÛË Ù˘ ∂§ª∂ ÁÈ· ·ÓÒÙ·ÙÔ fiÚÈÔ Ì·ıËÙÒÓ ·Ó¿ ÙÌ‹Ì· ÛÙÔ˘˜ 25 ÁÈ· Ù· ÁÂÓÈο Ì·ı‹Ì·Ù·, ÛÙÔ˘˜ 20 ÁÈ· ÙȘ ηÙ¢ı‡ÓÛÂȘ Î·È ÙËÓ Δ∂∂. ∏ ŒÓˆÛË Î·Ï› fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÂÎÚÔÛÒÔ˘˜ ÙˆÓ ™˘ÏÏfiÁˆÓ °ÔÓ¤ˆÓ Î·È ∫ˉÂÌfiÓˆÓ ∞/ıÌÈ·˜ Î·È μ/ıÌÈ·˜ ÂÎ·›‰Â˘Û˘ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ ÛÙË Û˘Ó¤Ï¢ÛË Î·È ÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ Ô˘ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËıÔ‡Ó ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿‰ÂÈÍË ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË 24 ∞ÚÈÏ›Ô˘ ÛÙȘ 6 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ÛÙÔ ·ÌÊÈı¤·ÙÚÔ ÙÔ˘ 3Ô˘ °˘ÌÓ·Û›Ô˘ μfiÏÔ˘. ºÒÙ˘ ™·Ófi˜


M·ÁÓËÛ›· 18

™∞μμ∞Δ√ 30 ª∞ƒΔπ√À 2013

∞fi ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ ÁÈ· ·ÔÏËڈ̋ ÏËÍÈÚfiıÂÛÌˆÓ ÔÊÂÈÏÒÓ Û ÙÚ›ÙÔ˘˜

ÃÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË 1,6 ÂÎ. ¢ÚÒ ÛÙÔ ¢‹ÌÔ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ ™˘Ó‰ÚÈ¿˙ÂÈ ÌÂı·‡ÚÈÔ Ë √ÈÎÔÓÔÌÈ΋ ∂ÈÙÚÔ‹ Ó¿Û·» ÛÙËÓ ÙÔÈ΋ ·ÁÔÚ¿ ÙÔ˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ‰Ôı› Ì ÙË ÛÙ·‰È·Î‹ ·ÔÏËڈ̋ ̤¯ÚÈ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ 2013 ÙˆÓ ÏËÍÈÚfiıÂÛÌˆÓ ÔÊÂÈÏÒÓ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ Û ÂÚÁÔÏ¿‚Ô˘˜ Î·È ÚÔÌËıÂ˘Ù¤˜. √ ¢‹ÌÔ˜ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡, Û‡Ìʈӷ Ì ¤ÁÁÚ·ÊÔ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ, ı· ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙËı› Ì ÙÔ Û˘ÓÔÏÈÎfi ÔÛfi ÙÔ˘ 1.588.374 ¢ÚÒ ÁÈ· ÙËÓ ·ÔÏËڈ̋ ÏËÍÈÚfiıÂÛÌˆÓ ÔÊÂÈÏÒÓ ÚÔ˜ ÙÚ›ÙÔ˘˜. ΔÔ ‡„Ô˜ ÙÔ˘ ÔÛÔ‡ ηıÔÚ›ÛÙËΠ¤ÂÈÙ· ·fi Û¯ÂÙÈÎÔ‡˜ ÂϤÁ¯Ô˘˜ Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ·Ó ÔÈ ÀËÚÂۛ˜ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ ÛÙÔ˘˜ √Δ∞ Ô˘ ›¯·Ó ·ÔÛÙ›ÏÂÈ ÙÔ ™‡ÌʈÓÔ ∞Ô‰Ô¯‹˜ ŸÚˆÓ ∂Îηı¿ÚÈÛ˘ §ËÍÈÚfiıÂÛÌˆÓ ÀÔ¯ÚÂÒÛˆÓ, ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ Î·È Ô ¢‹ÌÔ˜ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡.

«∞ ¶ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ·

∞Ô¯ÒÚËÛ ÏfiÁˆ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰fiÙËÛ˘ Ô ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ °. ¶··˚ˆ¿ÓÓÔ˘ ∞¶√Ãøƒ∏™∂ ¯ı˜ ÏfiÁˆ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰fiÙËÛ˘

·fi ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ ‰È¢ı˘ÓÙ‹ ¢È‡ı˘ÓÛ˘ ¶ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ·˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ Ô Î. °È¿ÓÓ˘ ¶··˚ˆ¿ÓÓÔ˘. ª¤¯ÚÈ ÙËÓ ÙÔÔı¤ÙËÛË ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ‰È¢ı˘ÓÙ‹, ÛÙË ı¤ÛË ·˘Ù‹ ı· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÚÔÛˆÚÈÓ¿ Ô ·Ó·ÏËÚˆÙ‹˜ ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ ¶ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ·˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘ Î. °È¿ÓÓ˘ ∞ı·Ó·ÛÔ‡Ï˘. √ Î. ¶··˚ˆ¿ÓÓÔ˘ ˘ËÚ¤ÙËÛ ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ ‰È¢ı˘ÓÙ‹ ¢È‡ı˘ÓÛ˘ ¶ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ·˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘ ÁÈ· ÙÚ›· Û˘Ó¯‹ ¯ÚfiÓÈ·, ÂÓÒ ÚÈÓ Â›¯Â ‰È·ÙÂϤÛÂÈ ÚÔ˚ÛÙ¿ÌÂÓÔ˜ ÙÔ˘ 1Ô˘ °Ú·Ê›Ԣ ¶ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ·˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘ ÛÙÔÓ ∞ÏÌ˘Úfi ·ÏÏ¿ Î·È ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ ÛÙÔ 20fi ¢ËÌÔÙÈÎfi ™¯ÔÏÂ›Ô μfiÏÔ˘. ¶ÚÔÛˆÚÈÓ¿ ηı‹ÎÔÓÙ· ‰È¢ı˘ÓÙ‹ ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ Ô ·Ó·ÏËÚˆÙ‹˜ ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ Î. °È¿ÓÓ˘ ∞ı·Ó·ÛÔ‡Ï˘. °È· ÙËÓ ÙÔÔı¤ÙËÛË ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ¢È¢ı˘ÓÙ‹ ¶ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ·˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘ ‹‰Ë ÈÛ¯‡Ô˘Ó ÔÈ ·ÍÈÔÏÔÁÈÎÔ› ›Ó·Î˜ ÙˆÓ ˘Ô„ËÊ›ˆÓ Ì ÙȘ ÂÈÏÔÁ¤˜ Ô˘ ¤ÁÈÓ·Ó ÙÔ 2011. ª¿ÏÈÛÙ· ÔÈ ›Ó·Î˜ ¤¯Ô˘Ó ·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎfi ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·, Ô˘ ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ ÌÔÚ› Ó· ÙÔÔıÂÙËı› Î·È Î¿ÔÈÔ˜ ·fi ÙË §¿ÚÈÛ· ‹ ¿ÏÏË fiÏË. √ Î. ¶··˚ˆ¿ÓÓÔ˘, οÓÔÓÙ·˜ ¤Ó·Ó ·ÔÏÔÁÈÛÌfi, ÙfiÓÈÛ ˆ˜ “Ë ‰ÈÔ›ÎËÛË Ô˘ ÚÔÛ¿ıËÛ· Ó· ÂÊ·ÚÌfiÛˆ, ‚·Û›ÛÙËΠÛÙË ‰È·Ê¿ÓÂÈ·, ÛÙËÓ ·ÍÈÔÎÚ·Ù›·, ÙËÓ ›ÛË ÌÂÙ·¯Â›ÚÈÛË ÙˆÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ Î·È ¿ÓÙ· Ì ÁÓÒÌÔÓ· ÙËÓ ‹ÚÂÌË Î·È Â‡Ú˘ıÌË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙˆÓ Û¯ÔÏ›ˆÓ, ÒÛÙ ӷ ¤¯Ô˘Ó Ù· ÏÈÁfiÙÂÚ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Î·È Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfiÙÂÚ·” . ¶ÚfiÛıÂÛ ‰Â ˆ˜ “ηٿ Ù˘ ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ıËÙ›·˜ ÌÔ˘, Ô˘ Û˘Ó¤‚Ë Û ÌÈ· ‰‡ÛÎÔÏË Û˘Á΢ڛ· ÁÈ· ÙË ¯ÒÚ·, ÚԤ΢„·Ó ÛÔ‚·Ú¿ ı¤Ì·Ù·, fiˆ˜ ÔÈ Û˘Á¯ˆÓ‡ÛÂȘ-ηٷÚÁ‹ÛÂȘ Û¯ÔÏÈÎÒÓ ÌÔÓ¿‰ˆÓ Ô˘ ÁÈ· ÙË ª·ÁÓËÛ›· ›¯·Ó ÙË ÌÈÎÚfiÙÂÚË Â›‰Ú·ÛË, ۯ‰fiÓ ·fi fiϘ ÙȘ ÂÚÈÔ¯¤˜ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ Î·È ÂÚÈÔÚ›ÛÙËΠÛÙ· ÌÔÓÔı¤ÛÈ· Î·È Û οÔÈ· ‰Èı¤ÛÈ· Û¯ÔÏ›·. ÕÏψÛÙ οÔÈ· ·fi ·˘Ù¿ Û‹ÌÂÚ· Ô‡Ùˆ˜ ‹ ¿Ïψ˜ ‰ÂÓ ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Û·Ó ÏfiÁˆ ¤ÏÏÂȄ˘ Ì·ıËÙÒÓ. ŒÓ· ·ÎfiÌË ˙‹ÙËÌ· Ô˘ ‰È·¯ÂÈÚÈÛًηÌÂ, ‹Ù·Ó ÔÈ ÂÈÏÔÁ¤˜ ‰È¢ı˘ÓÙÒÓ Î·È ÚÔ˚Ûٷ̤ӈÓ, ˘ԉȢı˘ÓÙÒÓ Û¯ÔÏÈÎÒÓ ÌÔÓ¿‰ˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ÙÂÙÚ·ÂÙ›· 2011-2015, ÌÈ· Â›ÔÓË, ‰‡ÛÎÔÏË Î·È ·fiÏ˘Ù· Ô˘ÛÈ·ÛÙÈ΋ ‰È·‰Èηۛ· Ô˘ ÙÔ Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÂÈÏÔÁ‹˜ ÙË ‰È·¯ÂÈÚ›ÛÙËΠ̠ÙÔÓ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ÙÚfiÔ, ¯ˆÚ›˜ Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËı› Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ηӤӷ ·Ú¿ÔÓÔ. ΔÚ›ÙÔ ˙‹ÙËÌ· ‹Ù·Ó Ë Î·Ù¿ÚÁËÛË ÙˆÓ °Ú·Ê›ˆÓ ∂Î·›‰Â˘Û˘ ÙÔ ¡Ô¤Ì‚ÚÈÔ ÙÔ˘ 2011, Ô˘ ›¯Â ˆ˜ Û˘Ó¤ÂÈ· ÙË Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ÙÂÚ¿ÛÙÈÔ˘ fiÁÎÔ˘ ·ÚÌÔ‰ÈÔÙ‹ÙˆÓ ÛÙË ¢È‡ı˘ÓÛË ¶ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ·˜ Ì fi,ÙÈ ·˘Ùfi ÛËÌ·›ÓÂÈ. ∫·ÙÔÚıÒÛ·Ì ӷ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ì ·ÚfiÛÎÔÙ· Î·È ¯ˆÚ›˜ ÛËÌ·ÓÙÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·, ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfiÙÂÚ· Î·È Ù·¯‡ÙÂÚ·, Ì ÙÔ ÌÈÛfi ۯ‰fiÓ ÙÔ˘ ˘·ÏÏËÏÈÎÔ‡ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ ÚÔ˜ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË. ΔÔ Ù¤Ù·ÚÙÔ ˙‹ÙËÌ· ·ÊÔÚÔ‡Û ÛÙË ‰È·¯Â›ÚÈÛË ÙÔ˘ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ Ì ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌfi Î·È ÔÚÁ¿ÓˆÛË, fiÔ˘ ÚÔÛ·ı‹Û·ÌÂ Î·È ÙÔ ÂÙ‡¯·Ì ӷ ÌËÓ ·Ú·ÙËÚÔ‡ÓÙ·È ÂÏÏ›„ÂȘ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ Û ‚·ÛÈΤ˜ ÂȉÈÎfiÙËÙ˜ (‰¿ÛηÏÔ˜, ÓËÈ·ÁˆÁfi˜, Á˘ÌÓ·ÛÙ‹˜, ηıËÁËÙ‹˜ ∞ÁÁÏÈÎÒÓ) ÙfiÛÔ ÛÙËÓ ·Ú¯‹, fiÛÔ Î·È Î·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ Û¯ÔÏÈ΋˜ ¯ÚÔÓÈ¿˜” . ∂ÈÛ‹Ì·Ó ˆ˜ “ÔÈ fiÚÙ˜ ÙˆÓ ÁÚ·Ê›ˆÓ Ù˘ ¢È‡ı˘ÓÛ˘ ‹Ù·Ó ·ÓÔÈÎÙ¤˜ ÛÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›· Î·È ÙÔÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi Î·È ··ÓÙÔ‡Û·Ì Û fiÏ· Ù· ˙ËÙ‹Ì·Ù· Ô˘ Ì·˜ Ù›ıÂÓÙ·Ó ˆ˜ ÔÊ›ϷÌ” . “ºÂ‡Áˆ ‹ÚÂÌÔ˜, ¤¯ÔÓÙ·˜ ·Ó·ÏÒÛÂÈ fiϘ ÌÔ˘ ÙȘ ‰˘Ó¿ÌÂȘ ÁÈ· ÙÔ Î·Ïfi ÙˆÓ Û¯ÔÏ›ˆÓ Î·È Ù˘ ÎÔÈÓˆÓ›·˜. ∂‡¯ÔÌ·È Î¿ı ÂÈÙ˘¯›· ÛÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ‰È¢ı˘ÓÙ‹ Ô˘ ı· ÙÔÔıÂÙËı›” η٤ÏËÍÂ Ô ›‰ÈÔ˜. ºÒÙ˘ ™·Ófi˜

ƒÂÔÚÙ¿˙: °πøƒ°√™ •À¡√™ xinos@e-thessalia.gr

ΔÔ ÚÔ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓÔ ÔÛfi ı· ηٷ‚ÏËı› ÛÙÔ˘˜ ÚÔÌËıÂ˘Ù¤˜ Î·È ÙÔ˘˜ ÂÚÁÔÏ¿‚Ô˘˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ ÁÈ· ÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ ÔÊÂÈϤ˜ Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËÎ·Ó ÁÈ· ·ÚÂÏıfiÓÙ· ¤ÙË Î·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ̤¯ÚÈ Î·È ÙȘ 31 πÔ˘Ï›Ô˘ 2012 Î·È Û‡Ìʈӷ Ì ٷ ÙÈÌÔÏfiÁÈ· Ô˘ ·¤ÛÙÂÈÏÂ Ë √ÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÀËÚÂÛ›· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ ÛÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ. Ÿˆ˜ ·Ó¤ÊÂÚÂ Ô ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Î. ∏Ï›·˜ ΔÛ·Ì›Ú·˜, “ÙÔ ¤ÁÁÚ·ÊÔ ·fi ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ ·Ú·Ï‹ÊıËΠÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ΔÂÙ¿ÚÙË Î·È ÙÒÚ· ı· Ú¤ÂÈ Ì¤¯ÚÈ ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· 1Ë ∞ÚÈÏ›Ô˘ Ó· ÛÙ›ÏÔ˘Ì ÛÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ ·Ó·Ï˘ÙÈÎfi ›Ó·Î· Î·È Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Ì ÙÔ˘˜ ÚÔÌËıÂ˘Ù¤˜ ÁÈ· Ù· ÔÛ¿ Ô˘ ı· ηٷ‚¿ÏÏÔ˘Ì ·Ó¿ Ì‹Ó· ̤¯ÚÈ ÙÔ ¢ÂΤ̂ÚÈÔ ÙÔ˘ 2013. ∂˘ÂÏÈÛÙԇ̠fiÙÈ ÂÓÙfi˜ ÙÔ˘ ∞ÚÈÏ›Ô˘ ı· ˘¿ÚÍÂÈ Ë ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ÍÂÎÈÓ‹ÛÔ˘Ó ÔÈ ÏËڈ̤˜ ÛÙÔ˘˜ ÂÚÁÔÏ¿‚Ô˘˜ Î·È ÙÔ˘˜ ÚÔÌËıÂ˘Ù¤˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡, ÒÛÙ ÛÈÁ¿- ÛÈÁ¿ Ó· ˘¿ÚÍÂÈ Ú¢ÛÙfiÙËÙ· ÛÙËÓ ÙÔÈ΋ ·ÁÔ-

● “∞Ó¿Û·” ÛÙËÓ ÙÔÈ΋ ·ÁÔÚ¿ ÙÔ˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ‰Ôı› Ì ÙË ÛÙ·‰È·Î‹ ·ÔÏËڈ̋ ̤¯ÚÈ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ 2013 ÙˆÓ ÏËÍÈÚfiıÂÛÌˆÓ ÔÊÂÈÏÒÓ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ Û ÂÚÁÔÏ¿‚Ô˘˜ Î·È ÚÔÌËıÂ˘Ù¤˜

Ú¿, Ë ÔÔ›· ÛÙËÓ Î˘ÚÈÔÏÂÍ›· ¤¯ÂÈ “ÛÙÂÁÓÒÛÂÈ” . £· ÚÔÛ·ı‹ÛÔ˘Ì ̤¯ÚÈ ÙË Ï‹ÍË Ù˘ ıÂÚÈÓ‹˜ ÂÚÈfi‰Ô˘ Ó· ¤¯ÂÈ Î·Ù·‚ÏËı› ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ Ì¤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÔÛÔ‡ ÙÔ˘ 1.588.374 ¢ÚÒ ÛÙÔ˘˜ ‰ÈηÈÔ‡¯Ô˘˜, ·ÚΛ ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ Ó· ÂÁÎÚ›ÓÂÈ ÙȘ ηٷÛÙ¿ÛÂȘ Ì ٷ ÔÛ¿ Ô˘ ı· ÛÙ›ÏÔ˘Ì ·ÚÌÔ‰›ˆ˜” . √ ›‰ÈÔ˜ ÚÔÛ¤ıÂÛ ˆ˜ “ÛÙȘ ÚÔı¤ÛÂȘ Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∞Ú¯‹˜ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡

Â›Ó·È Ó· ‰Ôı› ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ· ÛÙËÓ ·ÔÏËڈ̋ ÙÂÏÂÛ›‰ÈÎˆÓ ‰ÈηÛÙÈÎÒÓ ·ÔÊ¿ÛˆÓ. ¶Ú¤ÂÈ Ó· ÂÍÔÊÏËıÔ‡Ó ÔÈ ÚÔÌËıÂ˘Ù¤˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘, ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ ı· ‰ÒÛÂÈ ÌÈ· ÌÂÁ¿ÏË “·Ó¿Û·” ÛÙËÓ ÙÔÈ΋ ·ÁÔÚ¿” .

™˘Ó‰ÚÈ¿˙ÂÈ Ë √ÈÎÔÓÔÌÈ΋ ∂ÈÙÚÔ‹ ™ÙÔ ÌÂٷ͇, Û˘Ó‰ÚÈ¿˙ÂÈ ÌÂ-

ı·‡ÚÈÔ ¢Â˘Ù¤Ú· 1 ∞ÚÈÏ›Ô˘ (1Ì.Ì.) Ë √ÈÎÔÓÔÌÈ΋ ∂ÈÙÚÔ‹ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· Û˘˙ËÙËıÔ‡Ó Î·È ÏËÊıÔ‡Ó ·ÔÊ¿ÛÂȘ Û ÌÈ· ÛÂÈÚ¿ ıÂÌ¿ÙˆÓ. ªÂٷ͇ ·˘ÙÒÓ Â›Ó·È Î·È Ù· ÂÍ‹˜: ŒÁÎÚÈÛË ‰È¿ıÂÛ˘ Î·È „‹ÊÈÛË ÈÛÙÒÛÂˆÓ ÙÔ˘ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡, ÙÚ¤¯ÔÓÙÔ˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡ ¤ÙÔ˘˜, ¤ÁÎÚÈÛË ‰È¿ıÂÛ˘ Î·È „‹ÊÈÛË ›ÛÙˆÛ˘ (232.809,29 ú) ÁÈ· ÙËÓ ·Ô-

ÏËڈ̋ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ “¢È·ÌfiÚʈÛË ¿ÚÎÔ˘ ∫ÚÔΛˆÓ”, Û˘ÁÎÚfiÙËÛË ÂÈÙÚÔ‹˜ ÁÈ· ÙËÓ ·Ú·Ï·‚‹ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 67 ÙÔ˘ ¶. ¢/ÙÔ˜ 28/80, ÁÈ· ÙÔ ¤ÙÔ˜ 2013, ·Ô‰Ô¯‹ ‰ˆÚ¿˜ ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ Ù˘ Δ.∫. ∞Á›·˜ ΔÚÈ¿‰·˜ Ù˘ ¢.∂. ™Ô‡Ú˘ Î. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ °ÚËÁfiÚË, ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ ‚Ú˘ÛÒÓ Ì ¤ÙÚ· ÛÙȘ ı¤ÛÂȘ “¶ÂÚÈʤÚÂÈ·” Î·È ∫·Ú‚Ô˘Ó¿ÚË” , ·Ô‰¤ÛÌ¢ÛË „ËÊÈÛÌ¤ÓˆÓ Î·È ·ÓÂÎÙ¤ÏÂÛÙˆÓ ÈÛÙÒÛÂˆÓ ÙÔ˘ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘, ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡ ¤ÙÔ˘˜ 2012, Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ‰È·Ù¿ÍÂȘ Ù˘ ·Ú. 1‚ & 5 ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 4 ÙÔ˘ ¶. ¢/ÙÔ˜ 113/2010 (º∂∫ 194/2010), ¤ÁÎÚÈÛË ÙÔ˘ Ú·ÎÙÈÎÔ‡ πππ Ù˘ ÂÈÙÚÔ‹˜ ‰È·ÁˆÓÈÛÌÔ‡ Î·È ·ÍÈÔÏfiÁËÛ˘ ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÏÔÁ‹ ·Ó¿‰Ô¯Ô˘ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ “¶ÚÔÌ‹ıÂÈ· Î·È ÂÁηٿÛÙ·ÛË ÙËÏÂÌÂÙÚÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ‰È·¯Â›ÚÈÛ˘ Î·È ÂϤÁ¯Ô˘ ‰È·ÚÚÔÒÓ ÛÙ· ‰›ÎÙ˘· ‡‰Ú¢Û˘ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡, ¤ÁÎÚÈÛË ‰È¿ıÂÛ˘ Î·È „‹ÊÈÛ˘ ›ÛÙˆÛ˘ (132.827,00) ú, ÁÈ· ÙË ÌÂϤÙË “™¯¤‰ÈÔ ÃˆÚÈ΋˜ Î·È √ÈÎÈÛÙÈ΋˜ √ÚÁ¿ÓˆÛ˘ ∞ÓÔÈÎÙ‹˜ ¶fiÏ˘ (™.Ã.√.∞.∞.¶.) ∫ÔÈÓfiÙËÙ·˜ ∞Ó¿‚Ú·˜” .

∞fi ÔÚΈÙÔ‡˜ ÏÔÁÈÛÙ¤˜ ÁÈ· ∂ȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Î·È √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡˜ ÙˆÓ ÚÒËÓ √Δ∞

¶fiÚÈÛÌ· ÁÈ· ÔÊÂÈϤ˜ ¢‹ÌÔ˘ ∑·ÁÔÚ¿˜ - ªÔ˘ÚÂÛ›Ô˘ ¶∞ƒ∞¢π¢∂Δ∞π ÙÔ ·Ì¤Ûˆ˜ ÚÔÛ¯¤˜ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· ·fi ÙÔ˘˜ ÔÚΈÙÔ‡˜ ÏÔÁÈÛÙ¤˜ ÚÔ˜ ÙË ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ∑·ÁÔÚ¿˜ - ªÔ˘ÚÂÛ›Ô˘ ÙÔ ÙÂÏÈÎfi fiÚÈÛÌ· ÁÈ· ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ ÔÊÂÈÏÒÓ Ô˘ “ÎÏËÚÔÓfiÌËÛ” ·fi ÙȘ ∂ȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Î·È ÙÔ˘˜ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡˜ ÙˆÓ Ù¤ˆ˜ ¢‹ÌˆÓ ∑·ÁÔÚ¿˜ Î·È ªÔ˘ÚÂÛ›Ô˘. ™ÙË ‰È¿ıÂÛË Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∞Ú¯‹˜ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ·fi ¯ı˜ Ù· ÔÚ›ÛÌ·Ù· ÙˆÓ ÔÊÂÈÏÒÓ ÙˆÓ ¢ËÌÔÙÈÎÒÓ ∂ȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ⁄‰Ú¢Û˘ ∞Ô¯¤Ù¢Û˘, ηıÒ˜ Î·È ∞ÁÚÔÙÈ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ ÙÔ˘ Ù¤ˆ˜ ¢‹ÌÔ˘ ªÔ˘ÚÂÛ›Ô˘. ™¯ÂÙÈΤ˜ ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂȘ ÁÈ· ÙÔ Û˘ÓÔÏÈÎfi ‡„Ô˜ ÙˆÓ ÔÊÂÈÏÒÓ ı· Á›ÓÔ˘Ó ·fi ÙË ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ Ì ÙËÓ ·Ú¿‰ÔÛË ÙÔ˘ ÙÂÏÈÎÔ‡ ÔÚ›ÛÌ·ÙÔ˜. ™‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ÂÎÙÈÌ‹ÛÂȘ Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∞Ú¯‹˜ ∑·ÁÔÚ¿˜ - ªÔ˘ÚÂÛ›Ô˘, ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ ÔÊÂÈÏÒÓ ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È ÛÙÔ ÔÛfi ÙˆÓ 6,5 ÂηÙÔÌÌ˘Ú›ˆÓ ¢ÚÒ, Ì ÙȘ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡ÓÙ·È ·fi ÙȘ ¢ËÌÔÙÈΤ˜ ∂ȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Î·È ÙÔ˘˜ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡˜ ÙˆÓ Ù¤ˆ˜ ¢‹ÌˆÓ ∑·ÁÔÚ¿˜ Î·È ªÔ˘ÚÂÛ›Ô˘. √ÏÔÎÏËÚÒÓÂÙ·È ·fi ÙÔ˘˜ ÔÚΈÙÔ‡˜ ÏÔÁÈÛÙ¤˜ Ë ‰È·‰Èηۛ· ÂϤÁ¯Ô˘ ÛÙ· ÔÈÎÔÓÔÌÈο ÙˆÓ ÚÒËÓ ¢ËÌÔÙÈÎÒÓ ∂ȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Î·È √ÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ ∑·ÁÔÚ¿˜ Î·È ªÔ˘ÚÂÛ›Ô˘, Ì ÙÔ ÙÂÏÈÎfi fiÚÈÛÌ· Ó· ·Ú·‰›‰ÂÙ·È ÛÙË ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ÙȘ ·Ì¤Ûˆ˜ ÚÔÛ¯›˜ Ë̤Ú˜. ™‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ÂÎÙÈÌ‹ÛÂȘ Î·È ÙÔ˘˜ ˘ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡˜ Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∞Ú¯‹˜ ∑·ÁÔÚ¿˜ - ªÔ˘ÚÂÛ›Ô˘, ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ

● ¶·Ú·‰›‰ÂÙ·È ÙÔ ·Ì¤Ûˆ˜ ÚÔÛ¯¤˜ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· ·fi ÙÔ˘˜ ÔÚΈÙÔ‡˜ ÏÔÁÈÛÙ¤˜ ÚÔ˜ ÙË ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ∑·ÁÔÚ¿˜ - ªÔ˘ÚÂÛ›Ô˘ ÙÔ ÙÂÏÈÎfi fiÚÈÛÌ· ÁÈ· ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ ÔÊÂÈÏÒÓ Ô˘ «ÎÏËÚÔÓfiÌËÛ» ·fi ÙȘ ∂ȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Î·È ÙÔ˘˜ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡˜ ÙˆÓ ‰˘Ô Ù¤ˆ˜ ¢‹ÌˆÓ

ÙˆÓ ÔÊÂÈÏÒÓ Ô˘ ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ·Ó ÔÈ ÚÒËÓ ¢‹ÌÔÈ ∑·ÁÔÚ¿˜ Î·È ªÔ˘ÚÂÛ›Ô˘ Î·È “ÎÏËÚÔÓfiÌËÛ” Ô Ó˘Ó ÂÓÈ·›Ô˜ ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È ÛÙÔ ÔÛfi ÙˆÓ 6,5 ÂηÙÔÌÌ˘Ú›ˆÓ ¢ÚÒ. ™ÙË ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ∑·ÁÔÚ¿˜ - ªÔ˘ÚÂÛ›Ô˘ ˘ÔÛÙËÚ›˙Ô˘Ó fiÙÈ ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ Ì¤ÚÔ˜ ÙˆÓ ÔÊÂÈÏÒÓ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËΠ·fi ÙȘ Ù¤ˆ˜ ¢ËÌÔÙÈΤ˜ ∂ȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Î·È ÙÔ˘˜ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡˜ ∑·ÁÔÚ¿˜ Î·È ªÔ˘ÚÂÛ›Ô˘. √È ›‰È˜ ÂÎÙÈÌ‹ÛÂȘ Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∞Ú¯‹˜ ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó ÂÈϤÔÓ fiÙÈ Û˘-

ÁÎÚÈÙÈο ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ‰‡Ô Ù¤ˆ˜ ¢‹ÌˆÓ ÙȘ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˜ ÔÊÂÈϤ˜, ‡„Ô˘˜ 4 ÂÚ›Ô˘ ÂηÙÔÌÌ˘Ú›ˆÓ ¢ÚÒ fiˆ˜ ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÙ·È, ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ·Ó ÔÈ Ù¤ˆ˜ ¢ËÌÔÙÈΤ˜ ∂ȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Î·È √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ› ªÔ˘ÚÂÛ›Ô˘. Δ· ¿ÓÙ·, ˆÛÙfiÛÔ, ı· ÍÂηı·Ú›ÛÔ˘Ó Ì ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË Î·È ÙËÓ ·Ú¿‰ÔÛË ÛÙË ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ÙÔ ·Ì¤Ûˆ˜ ÚÔÛ¯¤˜ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· ÙÔ˘ ÙÂÏÈÎÔ‡ ÔÚ›ÛÌ·ÙÔ˜ ÙˆÓ ÔÚΈÙÒÓ ÏÔÁÈÛÙÒÓ Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔ Û˘ÓÔÏÈÎfi ‡„Ô˜ ÙˆÓ ÔÊÂÈÏÒÓ, ÔÈ Ôԛ˜ “ÎÏËÚÔÓÔÌ‹-

ıËηӔ ·fi ÙÔ˘˜ Ù¤ˆ˜ ¢‹ÌÔ˘˜ ∑·ÁÔÚ¿˜ Î·È ªÔ˘ÚÂÛ›Ô˘. ™ÙÔ ÌÂٷ͇, ¯ı˜ ·Ú·‰fiıËÎ·Ó ·fi ÙÔ˘˜ ÔÚΈÙÔ‡˜ ÏÔÁÈÛÙ¤˜ ÚÔ˜ ÙË ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ∑·ÁÔÚ¿˜ - ªÔ˘ÚÂÛ›Ô˘ Ù· ÔÚ›ÛÌ·Ù· ÙˆÓ ¢ËÌÔÙÈÎÒÓ ∂ȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ⁄‰Ú¢Û˘ ∞Ô¯¤Ù¢Û˘, ηıÒ˜ Î·È ∞ÁÚÔÙÈ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ ÙÔ˘ Ù¤ˆ˜ ¢‹ÌÔ˘ ªÔ˘ÚÂÛ›Ô˘. ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ Ë ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ∑·ÁÔÚ¿˜ - ªÔ˘ÚÂÛ›Ô˘ ı· ÚԂ› Û ۯÂÙÈΤ˜ ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂȘ ÁÈ· ÙÔ ‡„Ô˜ ÙÔ˘ ÔÛÔ‡ ·Ì¤Ûˆ˜ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË Ù˘ Û˘ÓÔÏÈ΋˜ ‰È·‰Èηۛ·˜ Ì ÙËÓ ·Ú¿‰ÔÛË ÙÔ˘ ÙÂÏÈÎÔ‡ ÔÚ›ÛÌ·ÙÔ˜ ÙˆÓ ÔÊÂÈÏÒÓ. “ª·˜ ··Û¯ÔÏÔ‡Ó ¤ÓÙÔÓ· ÔÈ ÔÊÂÈϤ˜” ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ Ô ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ ∑·ÁÔÚ¿˜ - ªÔ˘ÚÂÛ›Ô˘ Î. °. ∞ÓÙÒÓÔÁÏÔ˘ ∫·ÛÛ·‚¤Ù˘ “ÙȘ Ôԛ˜ “ÎÏËÚÔÓÔÌ‹Û·Ì” ·fi ÙÔ˘˜ ‰‡Ô Ù¤ˆ˜ ¢‹ÌÔ˘˜ Î·È ·Ó¤Ú¯ÔÓÙ·È, Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ÂÎÙÈÌ‹ÛÂȘ Ì·˜, ÛÙÔ ÔÛfi ÙˆÓ 6,5 ÂηÙÔÌÌ˘Ú›ˆÓ ¢ÚÒ. ¶Ï¤ÔÓ ı· ¤¯Ô˘Ì ÙË Û·Ê‹ ÂÈÎfiÓ· Ù˘ ηٿÛÙ·Û˘, ηıÒ˜ ÙÔ ·Ì¤Ûˆ˜ ÚÔÛ¯¤˜ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· Ì·˜ ·Ú·‰Ôı› ÙÔ fiÚÈÛÌ· ÙˆÓ ÔÚΈÙÒÓ ÏÔÁÈÛÙÒÓ Û¯ÂÙÈο Ì ÙȘ ÔÊÂÈϤ˜ Ô˘ ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ·Ó ÔÈ Ù¤ˆ˜ ¢ËÌÔÙÈΤ˜ ∂ȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Î·È √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ› ∑·ÁÔÚ¿˜ Î·È ªÔ˘ÚÂÛ›Ô˘. √È ÔÚΈÙÔ› ÏÔÁÈÛÙ¤˜ ¤ÏÂÁÍ·Ó fiÏ· Ù· ÙÈÌÔÏfiÁÈ· ·Ó·Ï˘ÙÈο Î·È Ôχ Û‡ÓÙÔÌ· ϤÔÓ ı· ¤¯Ô˘Ì ÛÙË ‰È¿ıÂÛ‹ Ì·˜ ÙÔ ÙÂÏÈÎfi fiÚÈÛÌ·” ˘ÔÁÚ·ÌÌ›˙ÂÈ Ô ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ ∑·ÁÔÚ¿˜ ªÔ˘ÚÂÛ›Ô˘. μ·ÁÁ¤Ï˘ ∫·Ú·Ì¿Ó˘


M·ÁÓËÛ›· 19

™∞μμ∞Δ√∫ 30 ª∞ƒΔπ√À 2013

™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ ˘ÏÔÔ›ËÛ˘ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ·ÔηٿÛÙ·Û˘ ÙÔ˘ π.¡. ∞Á. ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘

∂›ÛÎÂ„Ë Á.Á. ˘. ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ ÛÙ· ∫·Ó¿ÏÈ· ÔÈÓ‹ Â›ÛÎÂ„Ë ÛÙÔÓ πÂÚfi ¡·fi AÁ›Ô˘ ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ ∫·Ó·Ï›ˆÓ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ·Ó Ë ÁÂÓÈ΋ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ ÙÔ˘ ˘. ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ Î. §›Ó· ªÂÓ‰ÒÓË Î·È Ô ÂÚÈÊÂÚÂȿگ˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î. ∫ÒÛÙ·˜ ∞ÁÔÚ·ÛÙfi˜, ·ÚÔ˘Û›· Ù˘ ‰ËÌ¿Ú¯Ô˘ ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘ Î. ∂ϤÓ˘ §·˝ÙÛÔ˘ Î·È ˘ËÚÂÛÈ·ÎÒÓ ·Ú·ÁfiÓÙˆÓ.Ÿˆ˜ ¤ÁÈÓ ÁÓˆÛÙfi, ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÂÁηٿÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ÂÚÁÔÏ¿‚Ô˘, ÙÔ ÂÓÙ·Á̤ÓÔ ÛÙÔ ∂.™.¶.∞. £ÂÛÛ·Ï›·˜ ¤ÚÁÔ “™˘ÓÙ‹ÚËÛË Î·È ·ÔηٿÛÙ·ÛË πÂÚÔ‡ ¡·Ô‡ ÕÁÈÔ˘ ¡ÈÎfiÏ·Ô˘ ∫·Ó·ÏÈÒÓ ª·ÁÓËÛ›·˜” , ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ 592.000,00 ¢ÚÒ, ÚÔ¯ÒÚ· ηÓÔÓÈο.

ÙÂÚË ÂÚÈÔ¯‹. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, Ì ٷ ¤ÚÁ· ·˘Ù¿ ÛÙËÚ›˙Ô˘Ì ı¤ÛÂȘ ÂÚÁ·Û›·, Î·È Ìfi¯Ï¢ÛË ÛÙËÓ ÙÔÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌ›· Î·È ÎÔÈÓˆÓ›·”. ΔÔ ¤ÚÁÔ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÙȘ ÂÚÁ·Û›Â˜ ÁÈ· ÙË Û˘ÓÙ‹ÚËÛË Î·È ·ÔηٿÛÙ·ÛË ÙÔ˘ Ó·Ô‡ (Ï‹„Ë Ì¤ÙÚˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· ÙˆÓ ÙÔȯÔÁÚ·ÊÈÒÓ, ‰È·Ù‹ÚËÛË Î·È ÛÙÂÚ¤ˆÛË ÙˆÓ ·˘ıÂÓÙÈÎÒÓ ·ÚÌÔÏÔÁËÌ¿ÙˆÓ Î·È Û˘ÌÏ‹ÚˆÛË fiÛˆÓ Â›Ó·È Î·ÙÂÛÙÚ·Ì̤ӷ, ·Ó¿Ù·ÍË ÙÔ˘ ‚fiÚÂÈÔ˘ ÙÔ›¯Ô˘ Ì ÙË ¯Ú‹ÛË ÂȉÈ΋˜ ÌÂÙ·ÏÏÈ΋˜ Î·È Í‡ÏÈÓ˘ ηٷÛ΢‹˜, ηٷÛ΢‹ ‰È·˙ÒÌ·ÙÔ˜ ·fi ÔÏÈṲ̂ÓÔ Û΢Úfi‰ÂÌ· ÛÙË ÛÙ¤„Ë ÙˆÓ ÙÔ›¯ˆÓ, ÙÔÔı¤ÙËÛË ‚Ï‹ÙÚˆÓ, ‰ÔÎÔıËÎÒÓ ·fi ·Ó·Í›‰ˆÙÔ ¯¿Ï˘‚·, ÂÁοÚÛÈÔ˘ Ù¤ÓÔÓÙ· ·fi ·ÓÔÍ›‰ˆÙÔ ¯¿Ï˘‚·, ÂÏ΢ÛÙ‹ÚˆÓ, ηٷÛ΢‹ ͇ÏÈÓ˘ ÛÙ¤Á˘, ·ÔηٿÛÙ·ÛË Á›ÛÔ˘ ÎfiÁ¯Ë˜ Î·È ÛÙÂÚ¤ˆ-

ÛË ıÔ‰ÔÌÔÌ›·˜ ÈÂÚÔ‡, Û˘ÓÙ‹ÚËÛË Î·È ·ÔηٿÛÙ·ÛË ÎÂÚ·ÌÔÏ·ÛÙÈÎÔ‡ ‰È·ÎfiÛÌÔ˘ ·ÓÔÈÁÌ¿ÙˆÓ, ‰È·ÌfiÚʈÛË Í‡ÏÈÓÔ˘ Á›ÛÔ˘, ηٷÛ΢‹ Ó¤ˆÓ ÂȯÚÈÛÌ¿ÙˆÓ, ·Ó·Û‡ÛÙ·ÛË ∞Á›·˜ ΔÚ¿Â˙·˜, ηٷÛ΢‹ Ó¤Ô˘ Ù¤ÌÏÔ˘, Û˘ÓÙ‹ÚËÛË ÏÂÈ„¿ÓˆÓ ÌÂÙ·ÁÂÓ¤ÛÙÂÚÔ˘ Â͈ӿÚıËη), ‰È·ÌfiÚʈÛË ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ ¯ÒÚÔ˘ Ó·Ô‡ Ì Ï·ÎfiÛÙÚˆÛË Î·È Î·Ù·Û΢‹ ËÏÂÎÙÚÔÏÔÁÈ΋˜ ÂÁηٿÛÙ·Û˘. ªÂÙ¿ ÙËÓ ¤ÁÎÚÈÛË ·˘Ù‹, ÚÔ¯ˆÚÔ‡Ó ¿ÌÂÛ· ÔÈ ÂÚÁ·Û›Â˜ ˘ÏÔÔ›ËÛ˘ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘. ºÔÚ¤·˜ ˘ÏÔÔ›ËÛ˘ Â›Ó·È Ë ¢È‡ı˘ÓÛË ∞Ó·ÛÙËÏÒÛÂˆÓ μ˘˙·ÓÙÈÓÒÓ & ªÂÙ·‚˘˙·ÓÙÈÓÒÓ ªÓËÌ›ˆÓ Î·È Î‡ÚÈÔ˜ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ¶·È‰Â›·˜, £ÚËÛÎÂ˘Ì¿ÙˆÓ, ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ & ∞ıÏËÙÈÛÌÔ‡. ΔÔ ÔÛfi Ù˘ ÚÔ˜ ˘ÔÁÚ·Ê‹

● ∫ÔÈÓ‹ Â›ÛÎÂ„Ë ÛÙÔÓ πÂÚfi ¡·fi AÁ›Ô˘ ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ ∫·Ó·Ï›ˆÓ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ·Ó Ë ÁÂÓÈ΋ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ ÙÔ˘ ˘. ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ Î. §›Ó· ªÂÓ‰ÒÓË Î·È Ô ÂÚÈÊÂÚÂȿگ˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î. ∫ÒÛÙ·˜ ∞ÁÔÚ·ÛÙfi˜, ·ÚÔ˘Û›· Ù˘ ‰ËÌ¿Ú¯Ô˘ ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘ Î. ∂ϤÓ˘ §·˝ÙÛÔ˘ Î·È ˘ËÚÂÛÈ·ÎÒÓ ·Ú·ÁfiÓÙˆÓ

ۇ̂·Û˘ Â›Ó·È 559.344,09 ¢ÚÒ. ΔÔ ¤ÚÁÔ ÂÓÙ¿¯ıËΠÛÙÔ ∂.™.¶.∞. ÙÔÓ πÔ‡ÓÈÔ 2012 Î·È Û˘Á¯ÚËÌ·-

ÙÔ‰ÔÙÂ›Ù·È ·fi ÙÔ ∂˘Úˆ·˚Îfi Δ·ÌÂ›Ô ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘.

Ÿˆ˜ ‰‹ÏˆÛÂ Ô Î. ∞ÁÔÚ·ÛÙfi˜: “™Â Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ ˆÚÈÌ¿Û·Ì ·˘Ùfi ÙÔ ¤ÚÁÔ, ÙÔ ÔÔ›Ô Â›Ó·È È‰È·›ÙÂÚ˘ ÔÏÈÙÈÛÙÈ΋˜ ÛËÌ·Û›·˜ ÁÈ· ÙË ª·ÁÓËÛ›·. ø˜ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· £ÂÛÛ·Ï›·˜ ıˆÚԇ̠ÙËÓ ÔÏÈÙÈÛÙÈ΋ ÎÏËÚÔÓÔÌÈ¿ “ÎÔÌ‚ÈÎfi ÛËÌ›Ԕ Ù˘ ÈÛÙÔÚÈ΋˜ Ì·˜ Û˘Ó¤¯ÂÈ·˜ ˆ˜ ¤ıÓÔ˜ Î·È ÁÈ· ÙÔ ÏfiÁÔ ·˘Ùfi Û˘Ó¯›ÛÔ˘Ì ӷ ÛÙËÚ›˙Ô˘Ì ¤ÚÁ· Ô˘ Û˘Ì‚¿ÏÏÔ˘Ó ÚÔ˜ ·˘Ù‹ ÙËÓ Î·Ù‡ı˘ÓÛË. √È ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ, Ô˘ ‹‰Ë ÍÂΛÓËÛ·Ó Ó· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÔ‡ÓÙ·È, ¤¯Ô˘Ó ˆ˜ ÛÙfi¯Ô Ó· ·ÔÌ·ÎÚ‡ÓÔ˘Ó ¿ÌÂÛÔ˘˜ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘˜ Î·È Ó· ÂÈÙÚ¤„Ô˘Ó Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ Î·È ¿ÏÈ ÙÔ ÌÓËÌ›Ô, Ì ·ÛÊ¿ÏÂÈ·. ™Ùfi¯Ô˜ Ì·˜ Â›Ó·È Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËı› ¤Ó·˜ ÂÈÛΤ„ÈÌÔ˜ ¯ÒÚÔ˜ Ì ȉȷ›ÙÂÚÔ ÈÛÙÔÚÈÎfi Î·È Î·ÏÏÈÙ¯ÓÈÎfi ÂӉȷʤÚÔÓ Î·È ·Ú¿ÏÏËÏ· Ó· ·Ó·‚·ıÌÈÛÙ› Ë Â˘Ú‡-

™˘Ó¿ÓÙËÛË Ù˘ Á.Á. ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ Ì ÙË ‰‹Ì·Ú¯Ô ∂ϤÓË §·˝ÙÛÔ˘

¶ÚÔÒıËÛË ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÒÓ ¤ÚÁˆÓ ÛÙÔ ¢‹ÌÔ ƒ. ºÂÚ·›Ô˘ Δ∏ ÛÙ‹ÚÈÍ‹ Ù˘ ÛÙ· ¤ÚÁ· ·Ú¯·ÈÔ-

ÏÔÁÈÎÔ‡ Î·È ·Ó·Ù˘ÍÈ·ÎÔ‡ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘ ÙfiÓÈÛÂ Ë ÁÂÓÈ΋ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ Î. §›Ó· ªÂÓ‰ÒÓË ÛÙË ‰‹Ì·Ú¯Ô Î. ∂ϤÓË §·˝ÙÛÔ˘ ÛÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ô˘ ›¯Â Ì·˙› Ù˘, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ Â›Û΄˘ ÛÙÔÓ πÂÚfi ¡·fi ∞Á›Ô˘ ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ ∫·Ó·Ï›ˆÓ Ô˘ ·Ó·ÛÙËÏÒÓÂÙ·È. ™¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ·Ó¿Ï·ÛË Ù˘ À¤ÚÂÈ·˜ ∫Ú‹Ó˘ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ ·fi ÙËÓ π°’ ∂ÊÔÚ›· ¶ÚÔ˚ÛÙÔÚÈÎÒÓ Î·È ∫Ï·ÛÈÎÒÓ ∞Ú¯·ÈÔÙ‹ÙˆÓ Î·È ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÂ›Ù·È ·fi ÙËÓ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· £ÂÛÛ·Ï›·˜, Ë ÁÂÓÈ΋ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ ÙfiÓÈÛ ÙËÓ ÈηÓÔÔ›ËÛ‹ Ù˘ Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ Ô˘ Û˘Ó‰˘¿˙Ô˘Ó ÙË ‰È¿ÛˆÛË ÙˆÓ ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÒÓ ÌÓËÌ›ˆÓ Ì ÙËÓ ·Ó¿‰ÂÈÍË ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ Î·È ÙËÓ ·Ó·‚¿ıÌÈÛË ÙÔ˘ ‰ËÌfiÛÈÔ˘ ¯ÒÚÔ˘, ÂÓÒ ÚfiÛıÂÛ ˆ˜ ı· Û˘ÓÂÚÁ·ÛÙ› ÁÈ· ÙÔ Û¯Â‰È·ÛÌfi Ô˘ ¤¯ÂÈ Ô

¢‹ÌÔ˜ ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘ ÁÈ· ÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ¯ÒÚÔ, ÒÛÙ ÔÈ Ôϛ٘ Ó· ·ÔÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÙÔ ÈÛÙÔÚÈÎfi ·˘Ùfi ÙÔfiÛËÌÔ ÙÔ˘ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ˘. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, Ë ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ Î. §·˝ÙÛÔ˘ ÂÓË̤ڈÛ ÙËÓ Î. ªÂÓ‰ÒÓË ÁÈ· ÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡∂ÎıÂÛÈ·Îfi ÃÒÚÔ “ƒ‹Á·˜ μÂÏÂÛÙÈÓÏ‹˜” , ¤Ó· ¤ÚÁÔ ÙÔ ÔÔ›Ô ‰ËÌÔÚ·Ù‹ıËÎÂ Î·È Û Ôχ Û‡ÓÙÔÌÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· ı· ÍÂÎÈÓ‹ÛÔ˘Ó ÔÈ ÂÚÁ·Û›Â˜. ∏ Î. ªÂÓ‰ÒÓË ÂÈÛ‹Ì·Ó ˆ˜ Ë °ÂÓÈ΋ °Ú·ÌÌ·Ù›· ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ ˘‹ÚÍ ·ÚˆÁfi˜ ÛÙÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ·˘Ùfi ÂÁ¯Â›ÚËÌ· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ Ó· ·ÔÎÙ‹ÛÂÈ ¤Ó· ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi ΤÓÙÚÔ Ô˘ ı· Â›Ó·È Û˘Ó‰Â‰Â̤ÓÔ Ì ÙÔ ƒ‹Á· μÂÏÂÛÙÈÓÏ‹ Î·È ÚfiÛıÂÛ fiÙÈ Ë ‚Ô‹ıÂÈ· ı· Û˘Ó¯ÈÛÙ› Î·È Û ÔÔÈÂÛ‰‹ÔÙ ¿ÏϘ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ ··ÈÙËıÔ‡Ó ÁÈ· ÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Î·È ·ÍÈÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ˘. √ ÎfiÌ‚Ô˜ ÙÔ˘ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ˘ ·ÔÙ¤-

ÏÂÛ ÙÔ ÙÚ›ÙÔ ı¤Ì· Û˘˙‹ÙËÛ˘. ∏ Î. §·˝ÙÛÔ˘ ¤ıÂÛ ÙÔ ˙‹ÙËÌ· ÙˆÓ ·Ú¯·ÈÔÏÔÁÈÎÒÓ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÔ˘Ó Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ π°’ ∂ÊÔÚ›· ¶ÚÔ˚ÛÙÔÚÈÎÒÓ Î·È ∫Ï·ÛÈÎÒÓ ∞Ú¯·ÈÔÙ‹ÙˆÓ Û ÙÌ‹Ì· ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ Ô˘ ηٷÛ΢¿˙ÂÙ·È Î·È ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË Ó· Á›ÓÔ˘Ó fiÛÔ ÙÔ ‰˘Ó·ÙfiÓ Û˘ÓÙÔÌfiÙÂÚ· ÔÈ ÚÔÛÏ‹„ÂȘ ÙÔ˘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ Ô˘ ı· ˘ÏÔÔÈ‹ÛÂÈ ÙËÓ ·Ú¯·ÈÔÏÔÁÈ΋ ·Ú¤Ì‚·ÛË. ™Â ·˘Ùfi ÙÔ ˙‹ÙËÌ· Ë Î. ªÂÓ‰ÒÓË ‰ÂÛ̇ÙËΠfiÙÈ ÙfiÛÔ ÁÈ· ÙÔÓ ÎfiÌ‚Ô ÙÔ˘ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ˘, fiÛÔ Î·È ÁÈ· ÙÔ Û˘ÏÏÂÎÙ‹Ú· 6 Ô˘ Û˘Ó‰¤ÂÙ·È Ì ÙËÓ ∫¿ÚÏ·, ı· ÚÔÛÏËÊı› ¿ÌÂÛ· ÂÍÂȉÈÎÂ˘Ì¤ÓÔ ÚÔÛˆÈÎfi, ÚÔ-

ÎÂÈ̤ÓÔ˘ Î·È ÔÈ ÂÚÁ·Û›Â˜ Ó· ÙÂÏÂÈÒÛÔ˘Ó Ôχ Û‡ÓÙÔÌ·. ŒÙÛÈ ı· ÔÏÔÎÏËÚˆıÔ‡Ó Î·È Ù· ¤ÚÁ· ÚÔ˜ fiÊÂÏÔ˜ Ù˘ ÙÔÈ΋˜ ÎÔÈÓˆÓ›·˜. ™ÙÔ ÌÂٷ͇, fiˆ˜ ÁÓˆÛÙÔÔÈ‹ıËÎÂ, ÂÓÙfi˜ ËÌÂÚÒÓ ı· ÍÂÎÈÓ‹ÛÔ˘Ó ÔÈ ÂÚÁ·Û›Â˜ ·Ó·ÛηÊÒÓ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿‰ÂÈÍË ÙÔ˘ ·Ú¯·›Ô˘ ı¿ÙÚÔ˘ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ˘, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘ Ì ÙË π°’ ∂ÊÔÚ›· ¶ÚÔ˚ÛÙÔÚÈÎÒÓ Î·È ∫Ï·ÛÈÎÒÓ ∞Ú¯·ÈÔًوÓ. ∏ ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘ Î. ∂ϤÓË §·˝ÙÛÔ˘ ÙfiÓÈÛ ˆ˜ “›¯·Ì ÌÈ· Ôχ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈ΋ Î·È ·Ú·ÁˆÁÈ΋ Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ì ÙË ÁÂÓÈ΋ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤· ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ Î. ªÂÓ‰ÒÓË ÛÙËÓ ÔÔ›· ·ÚÔ˘ÛÈ¿Û·Ì fiÏÔ

ÙÔ Û¯Â‰È·ÛÌfi Î·È ÙȘ ‰Ú¿ÛÂȘ Ì·˜ ÁÈ· Ù· ¤ÚÁ· ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ Î·È ·Ú¯·ÈÔÏÔÁ›·˜ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹˜ Ì·˜, Ô˘ ÂËÚ¿˙Ô˘Ó ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ· ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ Î·È ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ·Ó¿Ù˘ÍË. ∏ Î. ªÂÓ‰ÒÓË ÂͤÊÚ·Û ÙÔÓ ÂÓıÔ˘ÛÈ·ÛÌfi Ù˘ ÁÈ· ÙȘ ÂÓ¤ÚÁÂȘ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Á›ÓÂÈ ÛÙÔ ¢‹ÌÔ Ì·˜ Î·È ‰ÂÛ̇ÙËΠfiÙÈ ı· ÛÙ·ı› ·ÚˆÁfi˜ ÛÙËÓ ÚÔÒıËÛË ÙˆÓ ÔÔȈӉ‹ÔÙ ˙ËÙËÌ¿ÙˆÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó. ∂›Û˘ ›̷ÛÙ ÈηÓÔÔÈË̤ÓÔÈ ·fi ÙËÓ ·ÔÊ·ÛÈÛÙÈÎfiÙËÙ¿ Ù˘ Ó· ÂÈχÛÂÈ ¿ÌÂÛ· ÙÔ ı¤Ì· Ì ÙËÓ ÚfiÛÏË„Ë ÚÔÛˆÈÎÔ‡ ÁÈ· ÙȘ ·Ú¯·ÈÔÏÔÁÈΤ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜ ÛÙÔÓ ÎfiÌ‚Ô ÙÔ˘ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ˘ Î·È ÛÙÔ Û˘ÏÏÂÎÙ‹Ú· 6 Ù˘ ∫¿ÚÏ·˜”.

∏ÚÒˆÓ ¶ÔÏ˘Ù¯Ó›Ԣ 3, ¶·Ú·Ï›· ∞ÁÚÈ¿˜ (ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ ÁÈ· ™Ô˘ÙÚ·Ï›), μfiÏÔ˜ - ΔËÏ.: 24280 91.005

∂ÓË̤ڈÛË ·Ú·ÁˆÁÒÓ ·fi ÙÔÓ ∞.™. ¶ËÏ›Ô˘-™ÔÚ¿‰ˆÓ ª∂ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ ÙÔ˘ Ô ∞ÁÚÔÙÈÎfi˜ ™˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌfi˜ ¶ËÏ›Ô˘-μ. ™ÔÚ¿‰ˆÓ οÓÂÈ ÁÓˆÛÙfi ÛÙÔ˘˜ ·Ú·ÁˆÁÔ‡˜- ̤ÏË ÙÔ˘ ™˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌÔ‡, Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ·ÔÊ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ fiÙÈ Ú¤ÂÈ Ó· ηχ„Ô˘Ó ÙȘ ηٷÛÙ·ÙÈΤ˜ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ ÚÔ˜ ÙÔÓ ™˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌfi, Ô˘ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ ÂÛԉ›· ÂÏ·ÈÒÓ 2012/2013. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ·Ú·‰ÒÛÔ˘Ó Ì¤¯ÚÈ ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· 1 ∞ÚÈÏ›Ô˘ 2013 (ÙÂÏÂ˘Ù·›· Ë̤ڷ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜) ÙȘ ··Ú·›ÙËÙ˜ ÔÛfiÙËÙ˜ Û ÂÏȤ˜ Î·È ÂÏ·ÈfiÏ·‰Ô ÂÛԉ›·˜ 2012/2013 (Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ Ô‰ËÁ›Â˜ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓˆÓ ·Ó·ÎÔÈÓÒÛˆÓ) Ì ∂∫∫∞£∞ƒπ™∏ ‹ Ì ∂•∞°√ƒ∞, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ ÔÈ ·Ú·ÁˆÁÔ› Ó· ÂÓÙ·¯ıÔ‡Ó ÛÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ù˘ Û˘ÌÏËڈ̷ÙÈ΋˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ∂Ó›Û¯˘Û˘ Ô˘ ·ÊÔÚ¿ ÛÙȘ ÂÏȤ˜ ¶.√.¶. ŸÛÔÈ ·Ú·ÁˆÁÔ›-̤ÏË ¤¯Ô˘Ó ‹‰Ë ·Ú·‰ÒÛÂÈ ÂÏȤ˜ Î·È ÂÏ·ÈfiÏ·‰Ô ÂÓÙ¿ÛÛÔÓÙ·È ÛÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ù˘ Û˘ÌÏËڈ̷ÙÈ΋˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÂÓ›Û¯˘Û˘ ÙˆÓ ¶.√.¶. ŸÛÔÈ ·Ú·ÁˆÁÔ›-̤ÏË ‰ÂÓ Î·Ï‡„Ô˘Ó Ì¤¯ÚÈ 1/4/2013 ÙȘ ηٷÛÙ·ÙÈΤ˜ ÙÔ˘˜ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ ¯¿ÓÔ˘Ó ÙÔ ‰Èη›ˆÌ· Ù˘ Û˘ÌÏËڈ̷ÙÈ΋˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÂÓ›Û¯˘Û˘ ÙˆÓ ¶.√.¶. ÁÈ· ÙËÓ ÙÚ¤¯Ô˘Û· ¯ÚÔÓÈ¿. Œ¯Ô˘Ó ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· fï˜ Ó· οÓÔ˘Ó ÙËÓ ÂÁÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ ™˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌfi, ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ӷ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·Ú·‰›‰Ô˘Ó ÂÏȤ˜ Î·È ÂÏ·ÈfiÏ·‰Ô. ¶ÚÔÛÔ¯‹: √È ·Ú·Ï·‚¤˜ ÂÏ·ÈÒÓ Î·È ÂÏ·ÈfiÏ·‰Ô˘ ·fi ÙÔ ™˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌfi Û˘Ó¯›˙ÔÓÙ·È Î·È ÌÂÙ¿ ·fi ÙËÓ 1/4/2013 Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ ÙÈÌÔηٿÏÔÁÔ Ô˘ ı· ÈÛ¯‡ÂÈ.


M·ÁÓËÛ›· 20

™∞μμ∞Δ√ 30 ª∞ƒΔπ√À 2013

∞fi ÙÔ πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ ∞Ó¿Ù˘Í˘

∞fi ÙÔ ¶·Ó·ÁÈÒÙÈÎÔ Ì¤Ûˆ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛ˘ Ù˘ ÌÂϤÙ˘ ·fi ÙÔ ∂™¶∞

¢È·ÓÔÌ‹ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ ¯ˆÚ›˜ ÌÂÛ¿˙ÔÓÙ˜ ÛÙÔ ¡fiÙÈÔ ¶‹ÏÈÔ

À‰ÚÔ‰fiÙËÛË ÔÚÂÈÓÔ‡ fiÁÎÔ˘ ¡. ¶ËÏ›Ô˘

Δ√ πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ ∞Ó¿Ù˘Í˘ ¶ËÏ›Ô˘, ˘ÏÔÔÈÒÓÙ·˜ ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· “ÚÔÛÊÔÚ¿ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ ¯ˆÚ›˜ ÌÂÛ¿˙ÔÓÙ˜” , ηÙ¢ı›·Ó ·fi ŒÏÏËÓ˜ ·Ú·ÁˆÁÔ‡˜, ı· ÚÔÛʤÚÂÈ ÛÙÔ˘˜ ηÙÔ›ÎÔ˘˜ ÙÔ˘ ¡. ¶ËÏ›Ô˘ Ù· ·Ú·Î¿Ùˆ ›‰Ë:

¤ÓÙ·ÍË ÛÙÔ ∂ıÓÈÎfi ™ÙÚ·ÙËÁÈÎfi ¶Ï·›ÛÈÔ ∞Ó·ÊÔÚ¿˜ (∂™¶∞) Ù˘ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓ˘ ÌÂϤÙ˘ ÁÈ· ÙËÓ ÂÎÙ¤ÏÂÛË ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ Û‡Ó‰ÂÛ˘ ÙˆÓ ·ÚÔ¯ÒÓ ‡‰Ú¢Û˘ ÙÔ˘ ÔÚÂÈÓÔ‡ fiÁÎÔ˘ ÙÔ˘ ¡ÔÙ›Ô˘ ¶ËÏ›Ô˘ Ì ÙÔ ÊÚ¿ÁÌ· ¶·Ó·ÁÈÒÙÈÎÔ ‰ÚÔÌÔÏÔÁÂ›Ù·È ‹‰Ë ·fi ÙËÓ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋ ∂ÓfiÙËÙ· ª·ÁÓËÛ›·˜ Î·È μÔÚ›ˆÓ ™ÔÚ¿‰ˆÓ. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, ÛÙÔÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌfi Ù˘ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋˜ ∂ÓfiÙËÙ·˜ ÂÓÙ¿ÛÛÂÙ·È ÛÂÈÚ¿ ¤ÚÁˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·‚¿ıÌÈÛË ÙÔ˘ Ô‰ÈÎÔ‡ ‰ÈÎÙ‡Ô˘, ÏÈÌ·ÓÈÒÓ Î·È ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ· ÙˆÓ ‚·ÛÈÎÒÓ ˘Ô‰ÔÌÒÓ Ù˘ ¢ڇÙÂÚ˘ ÂÚÈÔ¯‹˜. ™¯ÂÙÈΤ˜ ÂÈÛËÌ¿ÓÛÂȘ ¤ÁÈÓ·Ó ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Û˘Ó¿ÓÙËÛ˘ ÌÂٷ͇ ÙÔ˘ ·ÓÙÈÂÚÈÊÂÚÂÈ¿Ú¯Ë ª·ÁÓËÛ›·˜ Î. °. ∫·ÏÙÛÔÁÈ¿ÓÓË Î·È ÙÔ˘ ‰ËÌ¿Ú¯Ô˘ ¡ÔÙ›Ô˘ ¶ËÏ›Ô˘ Î. ¡›Î. ºÔÚÙÔ‡Ó·, Ë ÔÔ›· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠ¯ı˜ ÛÙËÓ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋ ∂ÓfiÙËÙ· ÛÙÔ μfiÏÔ.

1.

2.

3. ñ

ñ

ñ ñ

∞χÚÈ ·fi ÂÏÏËÓÈÎfi Ì·Ï·Îfi ÛÈÙ¿ÚÈ (Ì·Ï·Îfi ÁÈ· fiϘ ÙȘ ¯Ú‹ÛÂȘ) ÛÙËÓ ÙÈÌ‹ ÙÔ˘ 0,60 ¢ÚÒ / ÎÈÏfi, ÛÂ Û˘Û΢·Û›· ÙˆÓ 10 ÎÈÏÒÓ. ∞χÚÈ ·fi ÂÏÏËÓÈÎfi ÛÎÏËÚfi ÛÈÙ¿ÚÈ (ÛÎÏËÚfi, ÂÏ·ÊÚÒ˜ ΛÙÚÈÓÔ) ÛÙËÓ ÙÈÌ‹ ÙˆÓ 0,65 ¢ÚÒ / ÎÈÏfi, ÛÂ Û˘Û΢·Û›· ÙˆÓ 10 ÎÈÏÒÓ. ∂›Û˘, ı· ‰È·ÓÂÌËıÔ‡Ó ¯ˆÚ›˜ ·Ú·ÁÁÂÏ›·. ∞χÚÈ ÔÏÈ΋˜ ¿ÏÂÛ˘ ·fi ̷Ϸο ÛÈÙ¿ÚÈ·, ÏÔ‡ÛÈÔ ÛÂ Ê˘ÙÈΤ˜ ›Ó˜, ‚Èٷ̛Ә, ȯÓÔÛÙÔȯ›· Î·È ·ÓfiÚÁ·Ó· Û˘ÛÙ·ÙÈο. ∞χÚÈ ÔÏÈ΋˜ ¿ÏÂÛ˘ ÂÙÚfiÌ˘ÏÔ˘ ·fi ÛÎÏËÚfi ÛÈÙ¿ÚÈ Ì ȉȷ›ÙÂÚË ÛÙ·Ú¤ÓÈ· Á‡ÛË Î·È ¿ÚˆÌ·. ∞χÚÈ super ÁÈ· ÙÛÔ˘Ú¤ÎÈ·. ∞χÚÈ Ì·Ï·Îfi ª∂¡Δ∞¡∞ Ù 55%, ÁÈ· ʇÏÏÔ ›Ù·˜, ΤÈÎ, ȉ·ÓÈÎfi ÁÈ· ÔÈÎȷ΋ ˙·¯·ÚÔÏ·ÛÙÈ΋.

ñ ∞χÚÈ ARTOS 55 ÁÈ· ÌÂÁ¿ÏË ÔÈÎÈÏ›· ·ÚÙÔÛ΢·ÛÌ¿ÙˆÓ È‰·ÓÈÎfi ÁÈ· Ï¢Îfi ÛÈÙÈÎfi „ˆÌ›. ñ ∞χÚÈ Û›Î·Ï˘ Î·È ·Ï‡ÚÈ ÔχÛÔÚÔ. 1. ƒ‡˙È ñ ƒ‡˙È Î·ÚÔϛӷ 1 ¢ÚÒ / ÎÈÏfi Û ÂÓÙ¿ÎÈϘ Û˘Û΢·Û›Â˜. ñ ƒ‡˙È Î·ÛÙ·Ófi 1 ¢ÚÒ / ÎÈÏfi Û ÂÓÙ¿ÎÈϘ Û˘Û΢·Û›Â˜. ñ ƒ‡˙È Î›ÙÚÈÓÔ 1 ¢ÚÒ / ÎÈÏfi Û ÂÓÙ¿ÎÈϘ Û˘Û΢·Û›Â˜. ñ ƒ‡˙È Ó˘¯¿ÎÈ 0,90 ¢ÚÒ / ÎÈÏfi ÛÂ Û˘Û΢·Û›· ÙˆÓ 5,5 ÎÈÏÒÓ (5 ¢ÚÒ Ù· 5.50 ÎÈÏ¿). ñ ƒ‡˙È ÁÏ·Û¤ 0,90 ¢ÚÒ / ÎÈÏfi ÛÂ Û˘Û΢·Û›· ÙˆÓ 5,5 ÎÈÏÒÓ (5 ¢ÚÒ Ù· 5.50 ÎÈÏ¿). 1. º·ÛfiÏÈ· ϷΤ (ÁÈ· ‚Ú¿ÛÈÌÔ Î·È ÊÔ‡ÚÓÔ) 2,70 ÙÔ ÎÈÏfi Û 3ÎÈϘ Û˘Û΢·Û›Â˜. 2. ∫ÚÂÌ̇‰È· ÍÂÚ¿ ÎfiÎÎÈÓ· 0,28 ¢ÚÒ / ÎÈÏfi Û 7ÎÈϘ Û˘Û΢·Û›Â˜ (2 ¢ÚÒ Ù· 7 ÎÈÏ¿). 3. ª¤ÏÈ ·Óı¤ˆÓ Ì ı˘Ì¿ÚÈ 6 ¢ÚÒ ÙÔ ÎÈÏfi. 4. ƒ›Á·ÓË ÙÚÈÌ̤ÓË 250 ÁÚ·Ì. 2 ¢ÚÒ. 5. ƒ›Á·ÓË Ì·ÙÛ¿ÎÈ, Ù· 4 ÙÂÌ. 3 ¢ÚÒ. 6. ΔÛ¿È ÙÔ˘ ‚Ô˘ÓÔ‡ 4 ÙÂÌ¿¯È· 3 ¢ÚÒ. ∏ ‰È·ÓÔÌ‹ ı· Á›ÓÂÈ ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ 14 ∞ÚÈÏ›Ô˘ Î·È ÒÚ· 11.00 Ì.Ì. ÛÙÔÓ ÎÂÓÙÚÈÎfi ÛÙ·ıÌfi ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹˜. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜- ·Ú·ÁÁÂϛ˜ ̤¯ÚÈ ™¿‚‚·ÙÔ 13 ∞ÚÈÏ›Ô˘ 2013 ÛÙËÓ Î˘Ú›· ºÈÏÔÌ‹Ï· ∑Ë̤ÚË 6944- 410944 ·fi ÒÚ· 6ÌÌ Ì¤¯ÚÈ 9ÌÌ.

ƒÂÔÚÙ¿˙: μ∞°°∂§∏™ ∫∞ƒ∞ª∞¡∏™ karamanis@e-thessalia.gr

∫˘Ú›·Ú¯Ë ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ·, Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ‰ÂÛ̇ÛÂȘ Ô˘ ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈÛ ¯ı˜ ·fi ÙÔÓ ·ÓÙÈÂÚÈÊÂÚÂÈ¿Ú¯Ë ª·ÁÓËÛ›·˜ Ô ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ ¡ÔÙ›Ô˘ ¶ËÏ›Ô˘, ·ÔÙÂÏ› ÁÈ· ÙËÓ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋ ∂ÓfiÙËÙ· ª·ÁÓËÛ›·˜ Î·È μÔÚ›ˆÓ ™ÔÚ¿‰ˆÓ Ë ¿ÌÂÛË ‰ÚÔÌÔÏfiÁËÛË fiÏˆÓ ÙˆÓ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓˆÓ ‰È·‰ÈηÛÈÒÓ ÁÈ· ÙËÓ ÂÎÙ¤ÏÂÛË ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ Û‡Ó‰ÂÛ˘ ÙˆÓ ·ÚÔ¯ÒÓ ‡‰Ú¢Û˘ ÙÔ˘ ÔÚÂÈÓÔ‡ fiÁÎÔ˘ Ù˘ ¢ڇÙÂÚ˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Ì ÙÔ ÊÚ¿ÁÌ· ¶·Ó·ÁÈÒÙÈÎÔ. ™‡Ìʈӷ Ì ÙË ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ¡ÔÙ›Ô˘ ¶ËÏ›Ô˘, Ô ·ÓÙÈÂÚÈÊÂÚÂȿگ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ ‰ÂÛ̇ÙËΠÚÔ˜ ÙÔ ‰‹Ì·Ú¯Ô fiÙÈ ‰ÚÔÌÔÏÔÁÂ›Ù·È ‹‰Ë Ë ¤ÓÙ·ÍË Ù˘ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓ˘ Ì˯·ÓÔÏÔÁÈ΋˜ ÌÂϤÙ˘ ÛÙÔÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌfi ÙÔ˘ ∂™¶∞ Ì ÛÙfi¯Ô ÙË ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË Ù˘ ‰Ú¿Û˘ Î·È Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ‰ÈÂΉÈÎÂ›Ù·È Ë fiÛÔ ÙÔ ‰˘Ó·ÙfiÓ Û˘ÓÙÔÌfiÙÂÚË ÂÎÙ¤ÏÂÛË ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ Û‡Ó‰ÂÛ˘. ÀÂÓı˘Ì›˙ÂÙ·È fiÙÈ ·fi ÙÔ ÊÚ¿ÁÌ· ¶·Ó·ÁÈÒÙÈÎÔ ˘‰ÚÔ‰ÔÙÔ‡ÓÙ·È Û‹ÌÂÚ· ¯ˆÚÈ¿ Î·È ÔÈÎÈÛÌÔ› ÙÔ˘ ·Ú·ÏÈ·ÎÔ‡ ÌÂÙÒÔ˘ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ¡ÔÙ›Ô˘ ¶ËÏ›Ô˘ Î·È ·Ô̤ÓÂÈ ϤÔÓ Ë Û‡Ó‰ÂÛË Î·È ÙˆÓ ·ÓÙ›ÛÙÔȯˆÓ ÙÔ˘ ÔÚÂÈÓÔ‡ fiÁÎÔ˘ ‹ ÙÔ˘ ‚ÔÚ›Ԣ ¿ÍÔÓ· fiˆ˜ Â›Ó·È Â˘Ú‡ÙÂÚ· ÁÓˆÛÙfi˜ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘. “∏ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋ ∂ÓfiÙËÙ· ª·ÁÓËÛ›·˜ Î·È μÔÚ›ˆÓ ™ÔÚ¿‰ˆÓ” ÂÈÛ‹Ì·Ó ·Ì¤Ûˆ˜ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË Ù˘ Û˘Ó¿ÓÙËÛ˘ ÙÔ˘ Ì ÙÔÓ ·ÓÙÈÂÚÈÊÂÚÂÈ¿Ú¯Ë ª·ÁÓËÛ›·˜ Î. °. ∫·ÏÙÛÔÁÈ¿ÓÓË Ô ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ ¡ÔÙ›Ô˘ ¶ËÏ›Ô˘ Î. ¡›Î. ºÔÚÙÔ‡Ó·˜ “ηٷ‚¿ÏÏÂÈ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÂÙ‡¯ÂÈ ÙËÓ ¤ÓÙ·ÍË Ù˘ Ì˯·ÓÔÏÔÁÈ΋˜ ÌÂϤÙ˘ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ÁÈ· ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË ÛÙÔÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌfi ÙÔ˘ ∂™¶∞, ‰ÈÂΉÈÎÒÓÙ·˜ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· Î·È ÙËÓ ¿ÌÂÛË Î·Ù¿ ÙÔ ‰˘Ó·ÙfiÓ ÂÎÙ¤ÏÂÛË ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ Û‡Ó‰ÂÛ˘ ÙˆÓ ·ÚÔ¯ÒÓ ‡‰Ú¢Û˘ ÙÔ˘ ‚ÔÚ›Ԣ ¿ÍÔÓ· Ì ÙÔ ÊÚ¿ÁÌ· ¶·Ó·ÁÈÒÙÈÎÔ.

● ∞fi ÙÔ ÊÚ¿ÁÌ· ¶·Ó·ÁÈÒÙÈÎÔ ˘‰ÚÔ‰ÔÙÔ‡ÓÙ·È Û‹ÌÂÚ· ¯ˆÚÈ¿ Î·È ÔÈÎÈÛÌÔ› ÙÔ˘ ·Ú·ÏÈ·ÎÔ‡ ÌÂÙÒÔ˘ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ¡ÔÙ›Ô˘ ¶ËÏ›Ô˘

¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ¤Ó· ¤ÚÁÔ, ÙÔ ÔÔ›Ô ÔˆÛ‰‹ÔÙ Ú¤ÂÈ Ó· ‰ÚÔÌÔÏÔÁËı›, ‰ÈfiÙÈ ı· ‰ÒÛÂÈ Ï‡ÛË ÛÙ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ˘‰ÚÔ‰fiÙËÛ˘ Ô˘ ·Ú·ÙËÚÔ‡ÓÙ·È ÛÙ· ¯ˆÚÈ¿ Î·È ÙÔ˘˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡˜ ÙÔ˘ ‚ÔÚ›Ԣ ¿ÍÔÓ· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ¡ÔÙ›Ô˘ ¶ËÏ›Ô˘. ªfiÓÔ Ì ÙËÓ ÂÁηٿÛÙ·ÛË Î·È ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ·ÁˆÁÔ‡ ‡‰Ú¢Û˘ Î·È ÙË ‰ÈÔ¯¤Ù¢ÛË ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡ ı· Ï˘ıÔ‡Ó ÔÚÈÛÙÈο Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ˘‰ÚÔ‰fiÙËÛ˘ Ô˘ ·Ú·ÙËÚÔ‡ÓÙ·È ÛÙÔ ‚fiÚÂÈÔ ¿ÍÔÓ·.” ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛÂ Ô ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ ¡ÔÙ›Ô˘ ¶ËÏ›Ô˘.

√‰Èο, ÏÈÌÂÓÈο ¤ÚÁ· ∏ Û˘ÓÙ‹ÚËÛË Î·È Ë ·Ó·‚¿ıÌÈÛË ÙÔ˘ ÂıÓÈÎÔ‡ Ô‰ÈÎÔ‡ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ ÛÙÔ ¡fiÙÈÔ ¶‹ÏÈÔ ÂÓÙ¿ÛÛÔÓÙ·È ÛÙÔÓ ¿ÌÂÛÔ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌfi Ù˘ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋˜ ∂ÓfiÙËÙ·˜ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î·È μÔÚ›ˆÓ ™ÔÚ¿‰ˆÓ, fiˆ˜ ÚԤ΢„ ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ¯ıÂÛÈÓ‹˜ Û˘Ó¿ÓÙËÛ˘ ÌÂٷ͇ ÙÔ˘ ·ÓÙÈÂÚÈÊÂÚÂÈ¿Ú¯Ë ª·ÁÓËÛ›·˜ Î. °. ∫·ÏÙÛÔÁÈ¿ÓÓË Î·È ÙÔ˘ ‰ËÌ¿Ú¯Ô˘ ¡ÔÙ›Ô˘ ¶ËÏ›Ô˘ Î. ¡›Î. ºÔÚÙÔ‡Ó·. “∂Í·Ûʷϛ۷Ì ÙË ‰¤ÛÌ¢ÛË ÙÔ˘ ·ÓÙÈÂÚÈÊÂÚÂÈ¿Ú¯Ë fiÙÈ ¿ÌÂÛ· ı· ·Ú¯›ÛÂÈ ·fi ÙËÓ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋ ∂ÓfiÙËÙ· Ë ÂÎÙ¤-

ÏÂÛË ÙˆÓ ¤ÚÁˆÓ Û˘ÓÙ‹ÚËÛ˘, ·Ó·‚¿ıÌÈÛ˘ Î·È ‰È·ÁÚ¿ÌÌÈÛ˘ ÙÔ˘ ÂıÓÈÎÔ‡ Ô‰ÈÎÔ‡ ‰ÈÎÙ‡Ô˘” ·Ó¤ÊÂÚÂ Ô Î. ºÔÚÙÔ‡Ó·˜. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, ‰ÚÔÌÔÏÔÁÂ›Ù·È ·fi ÙËÓ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋ ∂ÓfiÙËÙ· Ë ÂÎÙ¤ÏÂÛË ÙˆÓ ¤ÚÁˆÓ ·Ó¿Ï·Û˘ Î·È Â¤ÎÙ·Û˘ ÙˆÓ ÏÈÌ·ÓÈÒÓ ÛÙÔÓ ¶Ï·Ù·ÓÈ¿ ÛÙË ¢ËÌÔÙÈ΋ ∂ÓfiÙËÙ· ™ËÈ¿‰Ô˜ Î·È ÛÙËÓ ∞Á›· ∫˘Úȷ΋ Î·È ÙȘ ∫fiÙÙ˜ ÛÙËÓ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë ΔÚÈÎÂÚ›Ô˘, Ì ÙÔÓ ·ÓÙÈÂÚÈÊÂÚÂÈ¿Ú¯Ë ª·ÁÓËÛ›·˜ Ó· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ› Û‡ÓÙÔÌ· Â›ÛÎÂ„Ë Î·È ÛÙȘ ÙÚÂȘ ˘Ô‰Ô̤˜. ∂ÈϤÔÓ, ı· ηٷ‚ÏËı› ÚÔÛ¿ıÂÈ· ·fi ÙËÓ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋ ∂ÓfiÙËÙ· ª·ÁÓËÛ›·˜ Ó· ÂÓÙ·¯ı› ÛÙÔÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌfi ÙÔ˘ ∂™¶∞ ÁÈ· ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË ÙÔ ¤ÚÁÔ ÂÁηٿÛÙ·Û˘ Î·È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ ·Ô¯¤Ù¢Û˘ ÛÙ· ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿, ¤ÚÁÔ ÙÔ ÔÔ›Ô ·ÂÓÙ¿¯ıËΠÚfiÛÊ·Ù· ·fi ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜, ∂Ó¤ÚÁÂÈ·˜ Î·È ∫ÏÈÌ·ÙÈ΋˜ ∞ÏÏ·Á‹˜. Δ¤ÏÔ˜, Ô Î. ºÔÚÙÔ‡Ó·˜ ·¤Û·Û ÙË ‰¤ÛÌ¢ÛË ÙÔ˘ ·ÓÙÈÂÚÈÊÂÚÂÈ¿Ú¯Ë ª·ÁÓËÛ›·˜, ‚¿ÛÂÈ Ù˘ ÔÔ›·˜ Ë ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· £ÂÛÛ·Ï›·˜ ı· ÂÍ·ÓÙÏ‹ÛÂÈ Î¿ı ÚÔÛ¿ıÂÈ·, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÂÙ‡¯ÂÈ ÙËÓ ›‰Ú˘ÛË Î·È ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÎÚ·ÙÈÎÒÓ Û¯ÔÏÒÓ ∂ÌÔÚÈÎÔ‡ ¡·˘ÙÈÎÔ‡ ÛÙÔ ¡fiÙÈÔ ¶‹ÏÈÔ Î·È ÛÙËÓ ¤ÎÙ·ÛË ÙˆÓ ∫·ÏÒÓ ¡ÂÚÒÓ.

À. ηٿÛÙËÌ·: ∞ÈÌÈÏ›· °ÂˆÚÁÈ¿‰Ë

24210 29616 6984866138

À∞ª∞∏∞ ¢ÎÔϛ˜ ÏËڈ̋˜ ∞ÓÔȯٿ IBISKOS ∫∞§∞ ¡∂ƒ∞ ¶∏§π√ ΔËÏ: + 90 24230 23285 Fax: + 90 24230 23203

™¿‚‚·ÙÔ Î·È ∫˘Úȷ΋ www.ibiskos.gr email: info@ibiskos.gr

✃ E∫¶ΔøΔπ∫√ ∫√À¶√¡π 20 ¢ÚÒ ÁÈ· οı ÂÍ¿ÌËÓË Û˘Ó‰ÚÔÌ‹

- Î·È ÁÈ· Ù· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· 1)«INFRA RED LIPOLYSIS» 2)«SLIM BELLY».

¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ 24 Δ.∫. 38221 μfiÏÔ˜

ΔËÏ. 24210 76220 Fax: 24210 76223 e-mail: motostar@mail.gr

Δ∏§∂ºø¡∞ ∂¶π∫√π¡ø¡π∞™

6936894871 6989262025


M·ÁÓËÛ›· 21

™∞μμ∞Δ√ 30 ª∞ƒΔπ√À 2013

ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ı· ÂÊ·ÚÌÔÛÙ› Î·È Ê¤ÙÔ˜ ·fi ÙÔ ¢‹ÌÔ ÁÈ· ÂÓ›Û¯˘ÛË ·fiÚˆÓ

¢ˆÚÂ¿Ó ‰È·ÓÔÌ‹ ÙÚÔÊ›ÌˆÓ Û ∑·ÁÔÚ¿ - ªÔ‡ÚÂÛÈ ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ Ù˘ ‰ˆÚÂ¿Ó ‰È·ÓÔÌ‹˜ ÙÚÔÊ›ÌˆÓ Û ¿ÔÚÔ˘˜ ÚÔ¯ˆÚ› Î·È ÙËÓ ÙÚ¤¯Ô˘Û· ¯ÚÔÓÈ¿ Ë ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ∑·ÁÔÚ¿˜ - ªÔ˘ÚÂÛ›Ô˘, ˘Ô‚¿ÏÏÔÓÙ·˜ ÙËÓ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓË ·›ÙËÛË ÛÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ∞ÁÚÔÙÈ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ Î·È ΔÚÔʛ̈Ó, ÙÔ ÔÔ›Ô Â›Ó·È Ô ÊÔÚ¤·˜ ˘ÏÔÔ›ËÛ˘ Ù˘ ‰Ú¿Û˘. ™‡Ìʈӷ Ì ÙË ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹, ÔÈ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ Ó· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯Ô˘Ó ÛÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ı· ¤¯Ô˘Ó ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ·fi ÌÂı·‡ÚÈÔ ¢Â˘Ù¤Ú· Ó· ˘Ô‚¿ÏÔ˘Ó ÛÙÔ ¢‹ÌÔ fiÏ· Ù· ··ÈÙÔ‡ÌÂÓ· ‰ÈηÈÔÏÔÁËÙÈο, Ì ÙËÓ ÚÔıÂÛÌ›· ˘Ô‚ÔÏ‹˜ Ó· ÂÎÓ¤ÂÈ ÛÙȘ 31 ÙÔ˘ ÂÚ¯fiÌÂÓÔ˘ ª·˝Ô˘. ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ·, ÙÔ ÔÔ›Ô ÂÓÙ¿ÛÛÂÙ·È ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ÔÏÈÙÈ΋˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘, ÂÊ·ÚÌfiÛÙËÎÂ Î·È ¤Ú˘ÛÈ Ì ‰ÈηÈÔ‡¯Â˜ 781 Û˘ÓÔÏÈο ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȘ, ·ÚÈıÌfi˜ Ô˘ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ·˘ÍËı› ʤÙÔ˜.

ƒÂÔÚÙ¿˙: μ∞°°∂§∏™ ∫∞ƒ∞ª∞¡∏™ karamanis@e-thessalia.gr

™‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ Ù˘ ‰ˆÚÂ¿Ó ‰È·ÓÔÌ‹˜ ÙÚÔʛ̈Ó, fiˆ˜ ÔÚ›˙ÔÓÙ·È ·fi ÙÔ ·ÚÌfi‰ÈÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ∞ÁÚÔÙÈ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ Î·È ΔÚÔʛ̈Ó, ‰ÈηÈÔ‡¯ÔÈ Ù˘ ‰Ú¿Û˘ ÔÚ›˙ÔÓÙ·È ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο Î·È ÌfiÓÔ ¿ÔÚÔÈ Ô˘ ‰È·Ì¤ÓÔ˘Ó ÌfiÓÈÌ· ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ı· ÂÊ·ÚÌÔÛÙ› Î·È Ê¤ÙÔ˜, ‰Â‡ÙÂÚË Û˘Ó¯fiÌÂÓË ¯ÚÔÓÈ¿, ·fi ÙË ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ∑·ÁÔÚ¿˜ - ªÔ˘ÚÂÛ›Ô˘, Ë ÔÔ›· ̤ۈ Ù˘ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋˜ ∂ÓfiÙËÙ·˜ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î·È μÔÚ›ˆÓ ™ÔÚ¿‰ˆÓ ˘¤‚·Ï ‹‰Ë Û¯ÂÙÈ΋ ·›ÙËÛË ÛÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ∞ÁÚÔÙÈ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ Î·È ΔÚÔʛ̈Ó. μ¿ÛÂÈ ÙÔ˘ ÈÛ¯‡ÔÓÙÔ˜ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌÔ‡, ÔÈ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ Ó· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯Ô˘Ó ÛÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ı· ¤¯Ô˘Ó ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ·fi ÌÂı·‡ÚÈÔ ¢Â˘Ù¤Ú· 1Ë ∞ÚÈÏ›Ô˘ Ó· ˘Ô‚¿ÏÔ˘Ó ÙȘ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓ˜ ·ÈÙ‹ÛÂȘ ÛÙÔ ¢‹ÌÔ, Ì ÙËÓ ÚÔıÂÛÌ›· Ó· ÂÎÓ¤ÂÈ ÛÙȘ 31 ÙÔ˘ ÂÚ¯fiÌÂÓÔ˘ ª·˝Ô˘. √È ·ÈÙ‹ÛÂȘ ı· ηٷÙÂıÔ‡Ó ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ·fi ÙÔ ¢‹ÌÔ ÛÙËÓ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋ ∂ÓfiÙËÙ·, Ë ·ÚÌfi‰È· ¢È‡ı˘ÓÛË Ù˘ ÔÔ›·˜ ı· ÙȘ ÂÍÂÙ¿ÛÂÈ Î·È ı· ÙȘ ÂÁÎÚ›ÓÂÈ, ‚¿ÛÂÈ ¿ÓÙ· ÙˆÓ Û¯ÂÙÈÎÒÓ ‰È·Ù¿ÍÂˆÓ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜, ÂÓÒ Ë ‰ˆÚÂ¿Ó ‰È·ÓÔÌ‹ ÙÚÔʛ̈Ó, fiˆ˜ Â›Ó·È ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ Ì·Î·ÚfiÓÈ·, ʤٷ, ÁÚ·‚Ȥڷ Î·È Ú‡˙È, ÂÎÙÈÌ¿Ù·È fiÙÈ ı· ·Ú¯›ÛÂÈ ÙÔÓ ÂÚ¯fiÌÂÓÔ ¯ÂÈÌÒÓ·, Ï›ÁÔ ÚÈÓ ÙȘ ÁÈÔÚÙ¤˜ ÙˆÓ ÃÚÈÛÙÔ˘Á¤ÓÓˆÓ Î·È Ù˘ ¶ÚˆÙÔ¯ÚÔÓÈ¿˜. ÀÂÓı˘Ì›˙ÂÙ·È fiÙÈ ¤Ú˘ÛÈ ‰ÈηÈÔ‡¯Â˜ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ÁÈ· ÙÔ ¢‹ÌÔ ∑·ÁÔÚ¿˜ - ªÔ˘ÚÂÛ›Ô˘ ‹Ù·Ó 781 Û˘ÓÔÏÈο ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȘ. “¶ÚÔ¯ˆÚÔ‡ÌÂ Î·È Ê¤ÙÔ˜ ÛÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ Ù˘ ‰ˆÚÂ¿Ó ‰È·ÓÔÌ‹˜ ÙÚÔʛ̈Ӕ ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ Ë ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ ∑·ÁÔÚ¿˜ Î. ª·Ú›· ™·Ì·Ú¿ “˘Ô‚¿ÏÏÔÓÙ·˜ ‹‰Ë Û¯ÂÙÈ΋ ·›ÙËÛË ÛÙÔ ·ÚÌfi‰ÈÔ ˘Ô˘ÚÁ›Ô. ¶¤Ú˘ÛÈ ˆÊÂÏ‹ıËÎ·Ó 781 ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȘ, ÂÓÒ Ê¤ÙÔ˜ ÂÎÙÈÌ¿Ì fiÙÈ Ô ·ÚÈıÌfi˜ ÙÔ˘˜ ı· ·˘ÍËı›. ∏ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ÂÓÙ¿ÛÛÂÙ·È ÛÙÔ

● ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ·, ÙÔ ÔÔ›Ô ÂÓÙ¿ÛÛÂÙ·È ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ÔÏÈÙÈ΋˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘, ÂÊ·ÚÌfiÛÙËÎÂ Î·È ¤Ú˘ÛÈ Ì ‰ÈηÈÔ‡¯Â˜ 781 Û˘ÓÔÏÈο ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȘ, ·ÚÈıÌfi˜ Ô˘ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ·˘ÍËı› ʤÙÔ˜

Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ÔÏÈÙÈ΋˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ Ì·˜” ηٷϋÁÂÈ Ë ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ ∑·ÁÔÚ¿˜. ™‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ¿ÔÚÔÈ ıˆÚÔ‡ÓÙ·È: Δ· ¿ÙÔÌ· Î·È ÔÈ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȘ, Ô˘ ÏËÚÔ‡Ó ÙÔ ÎÚÈÙ‹ÚÈÔ ÂÈÏÂÍÈÌfiÙËÙ·˜. ¶·È‰È¿ Î·È ÂÓ‹ÏÈΘ Ô˘ ‰È·Ì¤ÓÔ˘Ó Û ªÔÓ¿‰Â˜ ∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜ ºÚÔÓÙ›‰·˜ Î·È ÏÔÈ¿ ¡.¶.¢.¢. ‹ ¡.¶.π.¢. ÌË ÎÂÚ‰ÔÛÎÔÈÎÔ‡ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·, Ô˘ ·Ú¤¯Ô˘Ó ˘ËÚÂۛ˜ ‰Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈ·˜ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ÊÚÔÓÙ›‰·˜ (ÊÈÏÔÍÂÓ›· ‹ ÎÏÂÈÛÙ‹ ÊÚÔÓÙ›‰·), ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ıˆÚÂ›Ù·È Î·Ù¿ ÙÂÎÌ‹ÚÈÔ fiÙÈ ÏËÚÔ‡Ó ÙÔ ÎÚÈÙ‹ÚÈÔ ÂÈÏÂÍÈÌfiÙËÙ·˜ (η-

ÙËÁÔÚ›· ÛÈÙÈ˙fiÌÂÓ· ¿ÙÔÌ·). √È ÛÈÙÈ˙fiÌÂÓÔÈ Û ÔÚÁ·ÓˆÌ¤Ó· Û˘ÛÛ›ÙÈ· ·fiÚˆÓ (Û˘ÛÛ›ÙÈ· ¢‹ÌˆÓ, ÂÓÔÚÈÒÓ, Î.¿.), Ô˘ ÏËÚÔ‡Ó ÙÔ ÎÚÈÙ‹ÚÈÔ ÂÈÏÂÍÈÌfiÙËÙ·˜. ø˜ ÂÈÛfi‰ËÌ· ıˆÚÂ›Ù·È ÙÔ ÊÔÚÔÏÔÁÔ‡ÌÂÓÔ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfi ‹ ÙÂÎÌ·ÚÙfi Î·È ÙÔ ··ÏÏ·ÛÛfiÌÂÓÔ ‹ ÊÔÚÔÏÔÁÔ‡ÌÂÓÔ Ì ÂȉÈÎfi ÙÚfiÔ. ∞fi ÙÔÓ ˘ÔÏÔÁÈÛÌfi ÙÔ˘ ˆ˜ ¿Óˆ ÂÈÛÔ‰‹Ì·ÙÔ˜ ÂÍ·ÈÚÂ›Ù·È Ë ÂÏ¿¯ÈÛÙË ·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈ΋ ‰·¿ÓË ‰È·‚›ˆÛ˘ ÁÈ· οı ¿ÙÔÌÔ ‹ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·, fiˆ˜ ·˘Ù‹ ÔÚ›˙ÂÙ·È ÂοÛÙÔÙ ÛÙË ÊÔÚÔÏÔÁÈ΋ ÓÔÌÔıÂÛ›·.

∫ÚÈÙ‹ÚÈ· ÂÈÏÂÍÈÌfiÙËÙ·˜ Δ· ÎÚÈÙ‹ÚÈ· ÂÈÏÂÍÈÌfiÙËÙ·˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ¿ÔÚÔ˘˜ ‰È·ÌÔÚÊÒÓÔÓÙ·È

‚¿ÛÂÈ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Î·È ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ Î·È Â›Ó·È: °È· ÙÔ ¿ÔÚÔ ¿ÙÔÌÔ ÙÔ ·ÙÔÌÈÎfi ÂÈÛfi‰ËÌ· ̤¯ÚÈ Î·È 7.200 ú. °È· ÙËÓ ¿ÔÚË ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· ÙÔ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·Îfi ÂÈÛfi‰ËÌ· ˆ˜ ·ÎÔÏÔ‡ıˆ˜: °È· ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· Ì 2 ̤ÏË (·ÈÙÒÓ/Ô‡Û· Î·È Ô/Ë Û‡˙˘ÁÔ˜ ‹ ·ÈÙÒÓ/Ô‡Û· Î·È ¤Ó· ÚÔÛٷ٢fiÌÂÓÔ Ì¤ÏÔ˜) ̤¯ÚÈ Î·È 10.700 ú. °È· ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· Ì 3 ̤ÏË (·ÈÙÒÓ/Ô‡Û· Î·È Ô/Ë Û‡˙˘ÁÔ˜ Ì ¤Ó· ÚÔÛٷ٢fiÌÂÓÔ Ì¤ÏÔ˜ ‹ ·ÈÙÒÓ/Ô‡Û· Î·È ‰˘Ô ÚÔÛٷ٢fiÌÂÓ· ̤ÏË) ̤¯ÚÈ Î·È 11.520 ú. °È· ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· Ì 4 ̤ÏË (·ÈÙÒÓ/Ô‡Û·, Î·È Ô/Ë Û‡˙˘ÁÔ˜ Ì ‰˘Ô ÚÔÛٷ٢fiÌÂÓ· ̤ÏË ‹ ·ÈÙÒÓ/Ô‡Û· Î·È ÙÚ›· ÚÔÛٷ٢fi-

ÌÂÓ· ̤ÏË) ̤¯ÚÈ Î·È 14.400 ú. °È· ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· Ì 5 ̤ÏË (·ÈÙÒÓ/Ô‡Û·, Î·È Ô/Ë Û‡˙˘ÁÔ˜ Ì ÙÚ›· ÚÔÛٷ٢fiÌÂÓ· ̤ÏË ‹ ·ÈÙÒÓ/Ô‡Û· Î·È Ù¤ÛÛÂÚ· ÚÔÛٷ٢fiÌÂÓ· ̤ÏË) ̤¯ÚÈ Î·È 17.280 ú. °È· οı ¤Ó· ÚÔÛٷ٢fiÌÂÓÔ Ì¤ÏÔ˜, ¤Ú·Ó ÙˆÓ 3, ÙÔ ÂÈÛfi‰ËÌ· ÚÔÛ·˘Í¿ÓÂÙ·È Î·Ù¿ 2.880 ú. ™ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ¿ÔÚÔ˘ ·ÙfiÌÔ˘, Ô˘ ¤¯ÂÈ ·Ó·ËÚ›· 67% Î·È ¿Óˆ, ÙÔ ÂÈÛÔ‰ËÌ·ÙÈÎfi ÎÚÈÙ‹ÚÈÔ ÚÔÛ·˘Í¿ÓÂÙ·È Î·Ù¿ 3.600 ú. ™Â ÂÚ›ÙˆÛË ¿ÔÚ˘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜ Ì ¤Ó· ‹ Î·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ̤ÏË, Ô˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó ·Ó·ËÚ›· 67% Î·È ¿Óˆ, ÙÔ ÂÈÛÔ‰ËÌ·ÙÈÎfi ÎÚÈÙ‹ÚÈÔ ÚÔÛ·˘Í¿ÓÂÙ·È ¿·Í ηٿ ÙÔ ›‰ÈÔ ÔÛfi. ¡· ·Ó·ÊÂÚı› fiÙÈ ÙÔ ÎÚÈÙ‹ÚÈÔ ÂÈÏÂÍÈÌfiÙËÙ·˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÊÔÚ›˜ ÂÎÚÔÛÒËÛ˘ Â›Ó·È Ë ·ÚÔ¯‹ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ÊÈÏ·ÓıÚˆÈÎÔ‡ ÌË ÎÂÚ‰ÔÛÎÔÈÎÔ‡ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·. ø˜ ÂÎ ÙÔ‡ÙÔ˘ ÛÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ‰‡Ó·Ù·È Ó· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯Ô˘Ó: √È ¢‹ÌÔÈ fiÏ˘ Ù˘ ¯ÒÚ·˜, Ù· ¡.¶.¢.¢., ÛÙȘ ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ˜ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ˘¿ÁÂÙ·È Ë ·ÚÔ¯‹ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ÊÚÔÓÙ›‰·˜ (.¯. ªÔÓ¿‰Â˜ ∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜ ºÚÔÓÙ›‰·˜, ¢ËÌÔÙÈο °ËÚÔÎÔÌ›·, μÚÂÊÔÎÔÌ›·, Î.¿.), Ù· ¡.¶.π.¢. ÌË ÎÂÚ‰ÔÛÎÔÈÎÔ‡ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·, ÁÈ· Ù· ÔÔ›· ›Ù ‚¿ÛÂÈ ÙˆÓ Î·Ù·ÛÙ·ÙÈÎÒÓ ÙÔ˘˜ ‰È·Ù¿ÍÂˆÓ Â›Ù ‚¿ÛÂÈ ÙˆÓ ÙÂÎÌËÚÈˆÌ¤ÓˆÓ ‰Ú¿ÛˆÓ/ÂÓÂÚÁÂÈÒÓ ÙÔ˘˜ ηٿ Ù· ‰‡Ô ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ· ¤ÙË, Ó· ÚÔ·ÙÂÈ ÊÈÏ·ÓıÚˆÈ΋ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·, ÔÈ ªËÙÚÔfiÏÂȘ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ÁÈ· ÙËÓ ¿ÛÎËÛË ÙÔ˘ ÊÈÏ·ÓıÚˆÈÎÔ‡ ¤ÚÁÔ˘ ÙˆÓ ÂÓÔÚÈÒÓ ÙÔ˘˜.

∫·Ì›· ˘¤Ú‚·ÛË ÛÙ· ·ÈˆÚÔ‡ÌÂÓ· ·fi 22 ¤ˆ˜ 28 ª·ÚÙ›Ô˘ ∫∞ªπ∞ ˘¤Ú‚·ÛË ÛÙȘ ̤-

Û˜ ËÌÂÚ‹ÛȘ ÙÈ̤˜ ÙˆÓ ·ÈˆÚÔ‡ÌÂÓˆÓ ÛˆÌ·Ùȉ›ˆÓ ‰ÂÓ Î·Ù·ÁÚ¿ÊËΠÁÈ· ÙÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· ·fi 22 ¤ˆ˜ 28 ª·ÚÙ›Ô˘, Û‡Ìʈӷ Ì ٷ ÛÙÔȯ›· ÙÔ˘ ™Ù·ıÌÔ‡ ¶·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛ˘ ∞ÙÌÔÛÊ·ÈÚÈ΋˜ ƒ‡·ÓÛ˘ Ù˘ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋˜ ∂ÓfiÙËÙ·˜ ª·ÁÓËÛ›·˜, Ô ÔÔ›Ô˜ Â›Ó·È ÂÁηÙÂÛÙË̤ÓÔ˜ ÂÓÙfi˜ ÙÔ˘ ÔÏÂÔ‰ÔÌÈÎÔ‡ Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·ÙÔ˜. ™‡Ìʈӷ Ì ٷ ÛÙÔȯ›·, ÔÈ Ì¤Û˜ ËÌÂÚ‹ÛȘ ÙÈ̤˜ ·ÈˆÚÔ‡ÌÂÓˆÓ ÛˆÌ·Ùȉ›ˆÓ PM10 (Ìg/m3) ›¯·Ó ˆ˜ ÂÍ‹˜: 22 ª·ÚÙ›Ô˘ 11 Ìg/m3, 23 ª·ÚÙ›Ô˘ 29 Ìg/m3, 24 ª·ÚÙ›Ô˘ 32 Ìg/m3, 25 ª·ÚÙ›Ô˘ 49 Ìg/m3, 26 ª·ÚÙ›Ô˘ 37 Ìg/m3, 27 ª·ÚÙ›Ô˘ 21 Ìg/m3, 28 ª·ÚÙ›Ô˘ 21 Ìg/m3. ¡· ·Ó·ÊÂÚı› fiÙÈ Ë ÈÛ¯‡Ô˘Û· 24ˆÚË ÔÚȷ΋ ÙÈÌ‹ ÁÈ· Ù· ۈ̷ٛ‰È· Â›Ó·È Ù· 50 Ìg/m3. ∞˘ÍË̤Ó˜ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÂȘ ۈ̷Ùȉ›ˆÓ ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È Î˘Ú›ˆ˜ ÙȘ ‚Ú·‰ÈÓ¤˜ ÒÚ˜ Ù˘ Ë̤ڷ˜ (·fi 20.00 ¤ˆ˜ 01.00), ȉȷ›ÙÂÚ· fiÙ·Ó ÂÈÎÚ·ÙÔ‡Ó Û˘Óı‹Î˜ ¿ÓÔÈ·˜ Î·È ˘„ËÏ‹˜ Û¯ÂÙÈ΋˜ ˘ÁÚ·Û›·˜ ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Ì ¯·ÌËϤ˜ ıÂÚÌÔÎڷۛ˜, ÂÓÒ ÙȘ ˘fiÏÔÈ˜ ÒÚ˜ Ù˘ Ë̤ڷ˜ ÔÈ ÙÈ̤˜ Î˘Ì·›ÓÔÓÙ·È Û Ôχ ¯·ÌËÏ¿ Â›‰·. ∞˘Ùfi ÔÊ›ÏÂÙ·È, ·˘Ù‹Ó ÙËÓ ÂÔ¯‹, ÛÙȘ η‡ÛÂȘ ÁÈ· ÙË ı¤ÚÌ·ÓÛË ÙˆÓ ÎÙÈÚ›ˆÓ Î·È Î˘Ú›ˆ˜ ÛÙË ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘ ͇ÏÔ˘ ˆ˜ η˘Û›ÌÔ˘ ÛÙ· Ù˙¿ÎÈ· Î·È ÛÙȘ ÛfiÌ˜ ÙˆÓ Î·ÙÔÈÎÈÒÓ.

™Ã√§∏ ∂∫¶∞π¢∂À™∏™ Ã∂πƒπ™Δø¡ Δ∞ÃÀ¶§√ø¡ ™∫∞ºø¡ ∏§π√¶√À§√™ °∂øƒ°π√™ ™ÙȘ

giliopboat@yahoo.gr

¶›Ù˜ Τ˜ ∫˘ÚÈ·ÎÈ· „ˆÌ¿

‰ÒÚÔ!

∏ ÚÔÛÊÔÚ¿ ÈÛ¯‡ÂÈ ÁÈ· °Àƒ√-™√Àμ§∞∫π-ª¶πºΔ∂∫π-§√À∫∞¡π∫√

™∫√Àº∞ 9, ¡∂∞¶√§∏ ñ Δ.∫. 383 34, μ√§√™ ∫π¡.: 6972 917764 - 6981 278742

∂ƒ°∞™Δ∏ƒπ√ ÃÀ™√Ã√´∞™ ∞Á. ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ 15Á ÙËÏ. 24210 35631 μfiÏÔ˜

¢ËÌÈÔ˘ÚÁԇ̠ÙȘ ÂÈı˘Ì›Â˜ Û·˜

ŒÎÙˆÛË

30%

Û ÂÈÏÂÁ̤Ó˜ Ì¿ÚΘ ÚÔÏÔÁÈÒÓ

∂∫¶ΔøΔπ∫√ ∫√À¶√¡π 5ú ÁÈ· ·ÁÔÚ¤˜ ·fi 20 ¢ÚÒ Î·È ¿Óˆ

πÛ¯‡ÂÈ ¤ˆ˜ 30/3/2013

∫. ∫∞ƒΔ∞§∏ 54, 382 21 μ√§√™ Δ: 24210 26711

∂ ∫ ¶ Δø Δ π ∫ √

∫ √ À ¶ √ ¡ π

˜ πÛ ¯ ‡ Â È ¤ ˆ 3 ¶ø§∏™∂π™ - ∂°∫∞Δ∞™Δ∞™∂π™ - SERVICE 1 0 /2 3 0 /3 ñ Δ·ÌÂȷΤ˜ ªË¯·Ó¤˜ -20ú ñ ™Ù·ıÂÚ¿ - ∞Û‡ÚÌ·Ù· ÙËϤʈӷ -5ú ñ ¶ÚÔÛÊÔÚ¤˜ ÛÙȘ Û˘Û΢¤˜ ÎÈÓËÙ‹˜ ÙËÏÂʈӛ·˜ ñ ∂ÈϤÔÓ ‰ÒÚÔ Ì οı ۇӉÂÛË √Δ∂ TV ∂∫£∂™∏: ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ 72-πˆÏÎÔ‡, μfiÏÔ˜ SERVICE: πˆÏÎÔ‡ 5

ΔËÏ.: 24210 31310-360 Fax: 24210 21397 e-mail: info@kantartzis.gr kantartzis@vivodinet.gr


∂™∫∞£

™∞μμ∞Δ√ 30 MAƒΔπ√À 2013

√ÏÔÎÏËÚÒÓÂÙ·È Ë Î·ÓÔÓÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô˜ ÛÙËÓ ∞1 ÛÂÏ. 26

Y¶EY£YNO™ Y§H™: EY£YMH™ XOYTA™

°À¡. ª¶∞™∫∂Δ

™ÙË ¡. πˆÓ›· ‰ÈÂÍ¿ÁÂÙ·È ÙÔ ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ ÙÔ Ê¿ÈÓ·Ï ÊÔÚ ÙÔ˘ ∫˘¤ÏÏÔ˘ ÛÂÏ. 27

™˘Ó¤¯ÂÈ· ÛÙȘ ÂÈÙ˘¯›Â˜ ı¤ÏÂÈ Ó· ‰ÒÛÂÈ Ì ¶·Ó·ÈÙˆÏÈÎfi Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μ. ÛÂÏ. 24

¢’ ∂£¡π∫∏

“™˘Ó·ÁÂÚÌfi˜” ÛÙÔ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ ÁÈ· ÙÔÓ ·ÁÒÓ· ÙÔ˘ ƒ‹Á· Ì ÙÔÓ ¢ˆÙȤ· ÛÂÏ. 23

¶√¢√™º∞πƒ√

∂ӉȷʤÚÔ˘Û˜ ·Ó·ÌÂÙÚ‹ÛÂȘ Û‹ÌÂÚ· ÁÈ· ÙË ™Ô‡ÂÚ §ÈÁÎ ÛÂÏ. 26

™ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Ù˘ ÔÓÙ¿ÚÂÈ Ë ¡›ÎË ÛÙÔ ·˘ÚÈ·Ófi ·È¯Ó›‰È Ì ÙËÓ ∫·ÏÏÈı¤·

ÛÂÏ. 25


™∞μμ∞Δ√ 30 MAƒΔπ√À 2013

√ ƒ∏°∞™ À¶√¢∂Ã∂Δ∞π ∞Àƒπ√ Δ√¡ ¢øΔπ∂∞ ∫∞π ª∂ ¡π∫∏ ∞¡∂μ∞π¡∂π ™Δ∏ °’ ∂£¡π∫∏

∞’ °À¡∞π∫ø¡

•ÂÛËΈÌfi˜ ÛÙÔ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ

∂ÎÙfi˜ Ì ÕÚË ·‡ÚÈÔ Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜

Ô˘˜ ÎfiÔ˘˜ ÌÈ·˜ ¯ÚÔÓÈ¿˜ ·›˙ÂÈ ·‡ÚÈÔ (4 Ì.Ì.) Ô ƒ‹Á·˜ ºÂÚ·›Ô˜. √È “΢·ÓfiÏ¢ÎÔÈ” ˘Ô‰¤¯ÔÓÙ·È ÙÔÓ ¢ˆÙȤ· ∞ÁÈ¿˜ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ 22˘ Î·È ÙÂÏÂ˘Ù·›·˜ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ Ù˘ ¢’ ∂ıÓÈ΋˜ Ì ·ÔÎÏÂÈÛÙÈÎfi ÛÙfi¯Ô ÙË Ó›ÎË Ô˘ ı· ÙÔ˘˜ ¯·Ú›ÛÂÈ ÙËÓ ¿ÓÔ‰Ô ÛÙËÓ ·Ú·¿Óˆ ηÙËÁÔÚ›·. ∂ηÙÔÓÙ¿‰Â˜ ʛϷıÏÔÈ ·fi ÙÔ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ Î·È ÙȘ Á‡Úˆ ÂÚÈÔ¯¤˜ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ‰ÒÛÔ˘Ó ‚ÚÔÓÙÂÚfi “·ÚÒÓ” ÂÓÈÛ¯‡ÔÓÙ·˜ ÙÔ˘˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ ÙÔ˘ §¿ÎË ª·Î¿ÏË.

Δ

ƒÂÔÚÙ¿˙: °πøƒ°√™ ¶∂°π√™ ªfiÓÔ ¤Ó· ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ˘¿Ú¯ÂÈ ÁÈ· ÙÔÓ ƒ‹Á· ÛÙÔÓ ·˘ÚÈ·Ófi ÂÓÙfi˜ ¤‰Ú·˜ ·ÁÒÓ· Ì ÙÔÓ ¢ˆÙȤ· ∞ÁÈ¿˜. √È μÂÏÂÛÙÈÓÈÒÙ˜ ı¤ÏÔ˘Ó ¿ÛË ı˘Û›· ÙË Ó›ÎË ÁÈ· Ó· ·ÓËÁ˘Ú›ÛÔ˘Ó ÙËÓ ¿ÓÔ‰Ô ÛÙË Ó¤· °’ ∂ıÓÈ΋ Î·È Â›Ó·È ·ÔÊ·ÛÈṲ̂ÓÔÈ Ó· ÙËÓ Î·Ù·ÎÙ‹ÛÔ˘Ó Ì οı ÙÚfiÔ. ™ÙÔ Ï¢Úfi ÙÔ˘˜ ı· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÔÏÏÔ› ʛϷıÏÔÈ ÌÈ· Î·È ÛÙȘ Ù¿ÍÂȘ ÙÔ˘˜ ÂÈÎÚ·Ù› ÌÂÁ¿ÏË ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛË. £˘Ì›˙Ô˘Ì fiÙÈ ‹‰Ë ¤¯Ô˘Ó ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÂÈ ÙËÓ ¿ÓÔ‰Ô ÔÈ §·Ì›·, ∞.√. ∫·Ú‰›ÙÛ·˜, ¢ˆÙȤ·˜, ¶˘ÚÁÂÙfi˜, ∞¯ÈÏϤ·˜ ¢ÔÌÔÎÔ‡ Î·È fiÙÈ “·›˙ÔÓÙ·È” ‰‡Ô ·ÎfiÌË ı¤ÛÂȘ Ô˘ ‰ÈÂΉÈÎÔ‡Ó Ë ∂Ï·ÛÛfiÓ· Ì 29 ‚·ıÌÔ‡˜ Î·È Ô ƒ‹Á·˜ Ì ÙÔÓ ∞ÌÂψÓÈ·Îfi Ô˘ ¤¯Ô˘Ó 27. ŸÌˆ˜ Ë ∂Ï·ÛÛfiÓ· ı· οÓÂÈ ÙÔ ÚÂfi Ù˘ Î·È ¤ÙÛÈ Ë ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ˘ ÌÔÚ› Ó· ÊÙ¿ÛÂÈ ÙÔ˘˜ 30 fiÓÙÔ˘˜ ·Ó ÎÂÚ‰›ÛÂÈ ÙÔÓ ¢ˆÙȤ·, ÂÓÒ ÙÔ ›‰ÈÔ ÈÛ¯‡ÂÈ Î·È ÁÈ· ·˘Ù‹Ó ÙÔ˘ ∞ÌÂÏÒÓ· Ô˘ Ì ÙË ÛÂÈÚ¿ Ù˘ ı· ˘ԉ¯ı› ÙÔÓ ¶˘ÚÁÂÙfi. √ ƒ‹Á·˜ ·Ó‚·›ÓÂÈ Î·È Ì ÈÛÔ·Ï›· ·Ó ¯¿ÛÂÈ Ô ∞ÌÂψÓÈ·Îfi˜, ÂÓÒ ·Ó Ù· ‰‡Ô Ì·Ù˜ Ï‹ÍÔ˘Ó ÈÛfi·Ï· ‹ ˘¤Ú ÙˆÓ ÊÈÏÔÍÂÓÔ˘Ì¤ÓˆÓ ÙfiÙÂ Ë ¿ÓÔ‰Ô˜ ı· ÎÚÈı› Û ·ÁÒÓ· Ì·Ú¿˙ ÌÂٷ͇ ƒ‹Á· Î·È ∞ÌÂψÓÈ·ÎÔ‡. 줂·È·, ÛÙÔ “΢·ÓfiÏ¢ÎÔ” ÛÙÚ·ÙfiÂ‰Ô ‰ÂÓ ÛΤÊÙÔÓÙ·È Î·Ó¤Ó· ¿ÏÏÔ ÛÂÓ¿ÚÈÔ ÂÎÙfi˜ Ù˘ ӛ΢, Ô˘ ı· Â›Ó·È Ë fiÁ‰ÔË ÊÂÙÈÓ‹ Î·È ¤ÎÙË ÂÓÙfi˜ ¤‰Ú·˜. ∏ ·ÔÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘˜ ‰ÂÓ ı· Â›Ó·È Â‡ÎÔÏË ÌÈ· Î·È Ô ¢ˆÙȤ·˜ ¤¯ÂÈ ‰Â›ÍÂÈ fiÙÈ ÌÔÚ› Ó· ·›ÚÓÂÈ ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Ì·ÎÚÈ¿ ·fi ÙÔ Á‹‰fi ÙÔ˘, ÌÂÙÚÒÓÙ·˜ Ù¤ÛÛÂÚȘ ӛΘ, Ì›· ÈÛÔ·Ï›· Î·È Ù¤ÛÛÂÚȘ ‹ÙÙ˜. ŸÌˆ˜ Ì ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ÙˆÓ ÊÈÏ¿ıÏˆÓ ÙÔ˘ Ô ƒ‹Á·˜ ÌÔÚ› Ó· ¿ÚÂÈ ÙÔ “ÙÚ›ÔÓÙÔ” Î·È Ó· ·ÓËÁ˘Ú›ÛÂÈ ÙËÓ ¿ÓÔ‰Ô. ∏ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ˘ ¤¯ÂÈ ÚÔÂÙÔÈÌ·ÛÙ› ηٿÏÏËÏ· Î·È ÛÙȘ Ù¿ÍÂȘ Ù˘ ÂÈÎÚ·Ù› ·ÈÛÈÔ‰ÔÍ›·. ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ Ô ÚÔÔÓËÙ‹˜ §¿Î˘ ª·Î¿Ï˘ ‰‹ÏˆÛ ÛÙË “£” : “°ÓˆÚ›˙Ô˘Ì ÙË ÛÔ˘‰·ÈfiÙËÙ· ÙÔ˘ ·ÁÒÓ· Î·È Â›Ì·ÛÙ ¤ÙÔÈÌÔÈ Ó· ·ÓÙÂÂͤÏıÔ˘Ì ÛÙȘ ‰˘ÛÎÔϛ˜ ÙÔ˘. ¢ÂÓ Ì·˜ ÂӉȷʤÚÂÈ ÙÔ ı· Á›ÓÂÈ ÛÙÔ Ì·Ù˜ ∞ÌÂψÓÈ·Îfi˜-¶˘ÚÁÂÙfi˜. ∂Ì›˜ ı¤ÏÔ˘Ì ӷ οÓÔ˘Ì ÙÔ ‰ÈÎfi Ì·˜ ηı‹ÎÔÓ Î·È Ó· ÎÂÚ‰›ÛÔ˘Ì ÙÔÓ ¢ˆÙȤ·. ∏ ·ÓÙ›·ÏË ÔÌ¿‰· ¤¯ÂÈ ¤ÌÂÈÚÔ˘˜ ·›ÎÙ˜ Î·È ÁÈ’ ·˘Ùfi ›Ûˆ˜ ¯ÚÂÈ·ÛÙ› ÌÂÁ¿ÏË ˘ÔÌÔÓ‹ ÙfiÛÔ ·fi ÙÔ˘˜ ·›ÎÙ˜ ÌÔ˘, fiÛÔ Î·È ·fi ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ. ¶¿ÓÙˆ˜, ı· ¤¯Ô˘Ì ÙÔÓ ÚÒÙÔ ÏfiÁÔ ÁÈ· ÙË Ó›ÎË ÂÊfiÛÔÓ ·›ÍÔ˘Ì ‰˘Ó·Ù¿ Î·È Ì ¿ıÔ˜. ¶ÚÔÛˆÈο Â›Ì·È ·ÈÛÈfi‰ÔÍÔ˜ ‰ÈfiÙÈ ‚Ϥˆ Î·È ÛÙȘ ÚÔÔÓ‹ÛÂȘ ÙË ı¤ÏËÛË Ô˘ ¤¯Ô˘Ó fiÏÔÈ ÔÈ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ ÙÔ˘ ƒ‹Á· ÁÈ· ÙËÓ ¿ÓÔ‰Ô Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÛÙË °’ ∂ıÓÈ΋. º˘ÛÈο ÛÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ¿ Ì·˜ ·˘Ù‹ ı¤ÏÔ˘Ì ÙË Û˘Ì·Ú¿ÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ ÙÔ˘ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ˘, ·ÏÏ¿ Î·È fiÏ˘ Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜. ª›· ¿ÓÔ‰Ô˜ ÔÌ¿‰·˜ ÙÔ˘ ÓÔÌÔ‡ ÈÛÙ‡ˆ fiÙÈ ·Ó‚¿˙ÂÈ ÛÙÔ Û‡ÓÔÏfi ÙÔ˘ Î·È ÙÔ ÙÔÈÎfi Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ”

. ∏ Ù¯ÓÈ΋ ËÁÂÛ›· ÙÔ˘ ƒ‹Á· ‰ÂÓ ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÈ ÁÈ· ÙÔ ·˘ÚÈ·Ófi Ì·Ù˜ ÛÙȘ ˘ËÚÂۛ˜ ÙÔ˘ ÙÚ·˘Ì·Ù›· μÔÁÈ·Ù˙‹. ™ÙË ‰È¿ıÂÛ‹ Ù˘ Â›Ó·È ÔÈ: ΔÛÔ˘Ì¤ÎÔ˜, ∫ÂÊ·Ï¿˜, °Ô˘ ÙÔ‡Ï˘, ∫fiÎη˜, ™·ı‹˜, °Ô‡ÙÛÔ˜, μÔ˘Ú·˙¤Ú˘, °ÎÔ ÓÙfiÏÔ˜, ÷Ù˙‹˜, ™. ª·Î¿Ï˘, ª›Î·˜, ÷Ù˙Ë·ı· Ó·Û›Ô˘, ªϤÙÛ·˜, ΔÛÔ˘Î¿Ï˘, ªÈ¯ÔÏ›ÙÛ˘, ƒËÁ› ÓÔ˜, °¿ÚÔ˜, ¶¿Û¯Ô˜, ∫ÏÒıÔ˜ Î·È ƒ¤‚˘. ¢È·ÈÙËÙ‹˜ ÙÔ˘ ·ÁÒÓ· ÔÚ›ÛÙËÎÂ Ô Î. ¡›ÎÔ˜ Δ‚ÂΤÏ˘ Ì ‚ÔËıÔ‡˜ ÙÔ˘˜ Î.Î. ∞ÛÙ¤ÚÈÔ ¶·ÙÛÈ¿ Î·È ¢ËÌ‹ÙÚË ¡·ÙÛÈfiÔ˘ÏÔ Ù˘ ∂¶™ ª·Î‰ÔÓ›·˜. ¶·Ú·ÙËÚËÙ‹˜ ‰È·ÈÙËÛ›·˜ ı· Â›Ó·È Ô Î. ™‡ÚÔ˜ ¶Ô˘ÁηÎÈÒÙ˘ Ù˘ ∂¶™ ºıÈÒÙȉ·˜.

∫¿ÏÂÛÌ· Ù˘ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ∏ ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ ƒ‹Á· ·¢ı‡ÓÂÈ Î¿ÏÂÛÌ· ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÁÈ· ÙÔ ·˘ÚÈ·Ófi ·È¯Ó›‰È. ∏ Û¯ÂÙÈ΋ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ¤¯ÂÈ ˆ˜ ÂÍ‹˜: “∏ ÔÌ¿‰· Ì·˜ ̤۷ ÛÙ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ‰‡Ô ¯ÚfiÓÈ· ‚·ÛÈṲ̂ÓË Û ۈÛÙfi Ï¿ÓÔ, ¯ˆÚ›˜ ·ÚÂÎÎÏ›ÛÂȘ, Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Û ÙËÓ ·ÍÈÔÔ›ËÛË ÙˆÓ Ù·Ï¤ÓÙˆÓ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜, Ì ÙËÓ Î·ıÔ‰‹ÁËÛË ÙÔ˘ ηٷÍȈ̤ÓÔ˘ ÚÔÔÓËÙ‹ Ì·˜ §¿ÎË ª·Î¿ÏË Î·Ù¿ÊÂÚ ¤Ú˘ÛÈ Ó· ÛÙÂÊı› ÚˆÙ·ıÏ‹ÙÚÈ· Î·È Î˘ÂÏÏÔ‡¯Ô˜ ∂¶™£. º¤ÙÔ˜, Ì›· ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ÚÈÓ ÙË Ï‹ÍË ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ Ù˘ ¢’ ∂ıÓÈ΋˜ Ë ÔÌ¿‰· Ì·˜ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ Î·ÙÒÊÏÈ Ù˘ ·Ófi‰Ô˘ ÛÙË °’ ∂ıÓÈ΋. ¶ÈÛÙ‡ԢÌ fiÙÈ ÌÂÙ¿ ÙȘ ‰‡Ô ÌÂÁ¿Ï˜ ÔÌ¿‰Â˜ ÙÔ˘ ÓÔÌÔ‡, ÙË ¡›ÎË Î·È ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi, ÛÙȘ Ôԛ˜ Î·È Â˘¯fiÌ·ÛÙ ¿ÓÔ‰Ô ÛÙË ™Ô‡ÂÚ §ÈÁÎ, Ô ƒ‹Á·˜ ºÂÚ·›Ô˜ ÌÔÚ› Ó· ·ÔÙÂϤÛÂÈ ÙÔÓ ÙÚ›ÙÔ fiÏÔ ÙÔ˘ ÓÔÌÔ‡, Ô ÔÔ›Ô˜ ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ˆ˜ ‰ÔÚ˘ÊfiÚÔ˜ ÙˆÓ ‰‡Ô ÌÂÁ¿ÏˆÓ ÔÌ¿‰ˆÓ Û˘ÁÎÚ·ÙÒÓÙ·˜ ÙÔ˘˜ Ù·Ï·ÓÙÔ‡¯Ô˘˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ ÙÔ˘ ÓÔÌÔ‡, ÚÔÛʤÚÔÓÙ¿˜ ÙÔ˘˜ ÂÌÂÈڛ˜ Î·È ÂÙÔÈÌ¿˙ÔÓÙ¿˜ ÙÔ˘˜ ÁÈ· Ó· οÓÔ˘Ó ÙÔ ÂfiÌÂÓÔ ‚‹Ì· ÛÙȘ ‰‡Ô ÈÛÙÔÚÈΤ˜ ÔÌ¿‰Â˜ ÙÔ˘ ÓÔÌÔ‡. °È’ ·˘Ùfi ηÏԇ̠fiÏÔ ÙÔ Ê›Ï·ıÏÔ ÎfiÛÌÔ Ù˘ ª·ÁÓË-

Û›·˜ Ó· Û˘Ì·Ú·ÛÙ·ı› ÛÙÔÓ Î˘ÚȷοÙÈÎÔ ·ÁÒÓ· Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÛÙÔ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ Ì ÙÔÓ ¢ˆÙȤ· ∞ÁÈ¿˜ (4 Ì.Ì.), ÒÛÙ fiÏÔÈ Ì·˙› Ó· ·ÓËÁ˘Ú›ÛÔ˘Ì ÙËÓ ¿ÓÔ‰Ô ÛÙË °’ ∂ıÓÈ΋ Î·È Ó· ˙‹ÛÔ˘Ì ÙȘ ÈÛÙÔÚÈÎfiÙÂÚ˜ ÛÙÈÁ̤˜ ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ Ì·˜, ÌÂÙ¿ ·fi 40 ¯ÚfiÓÈ· ÂÚ›Ô˘, fiÙ·Ó Â›¯·Ì ·Ó¤ÏıÂÈ ÛÙË μ’ ∂ıÓÈ΋ ÙÔ 1974-75. ΔÔ ¢.™. ÚÔÛʤÚÂÈ ‰ˆÚÂ¿Ó Â›ÛÔ‰Ô ÁÈ· fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ °˘ÌÓ·Û›ˆÓ Î·È §˘Î›ˆÓ, ÙȘ Á˘Ó·›Î˜, ÙÔ˘˜ ËÏÈÎȈ̤ÓÔ˘˜ Î·È ÙÔ˘˜ ·Ó¤ÚÁÔ˘˜ Ì Â›‰ÂÈÍË Ù˘ οÚÙ·˜ ·ÓÂÚÁ›·˜. °È· ÙÔÓ ˘fiÏÔÈÔ Ê›Ï·ıÏÔ ÎfiÛÌÔ Ë Â›ÛÔ‰Ô˜ Â›Ó·È ÌfiÓÔ 5 ¢ÚÒ. ™·˜ ¢¯·ÚÈÛÙԇ̠fiÏÔ˘˜ ÂÎ ÙˆÓ ÚÔÙ¤ÚˆÓ ÁÈ· ÙË Û˘Ì·Ú¿ÛÙ·Û‹ Û·˜” . * ∏ ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ ƒ‹Á· ·¢ı‡ÓÂÈ Ù· ıÂÚÌ¿ Ù˘ Û˘ÏÏ˘ËÙ‹ÚÈ· ÁÈ· ÙÔ ¯·Ìfi ÙÔ˘ ·ÓÙÈÚÔ¤‰ÚÔ˘ Ù˘ ‚Ô˘Ï‹˜ Î. £·Ó¿ÛË ¡¿ÎÔ˘.

∞Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÙÔ˘ ™.º. ƒ‹Á· √ ™‡Ó‰ÂÛÌÔ˜ ºÈÏ¿ıÏˆÓ ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘ “£‡Ú· 2” Âͤ‰ˆÛ ÙËÓ ·Ú·Î¿Ùˆ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË: “√ ™‡Ó‰ÂÛÌÔ˜ ºÈÏ¿ıÏˆÓ ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘ ηÏ› fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÊÈÏ¿ıÏÔ˘˜ Î·È Ô·‰Ô‡˜ Ù˘ ·Á·Ë̤Ó˘ Ì·˜ ÔÌ¿‰·˜ Ó· ‰ÒÛÔ˘Ó ‰˘Ó·ÌÈÎfi “·ÚÒÓ” ÛÙÔÓ ÎÚ›ÛÈÌÔ ·ÁÒÓ· Ù˘ ∫˘Úȷ΋˜ ÎfiÓÙÚ· ÛÙÔÓ ¢ˆÙȤ· ∞ÁÈ¿˜. ∏ ·ÚÔ˘Û›· fiÏˆÓ Ì·˜ ÎÚ›ÓÂÙ·È ··Ú·›ÙËÙË, ÛÙËÚ›˙ÔÓÙ·˜ ¤ÙÛÈ ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÙˆÓ ·ÈÎÙÒÓ Ì·˜ ÁÈ· ÙËÓ ÔÏ˘fiıËÙË Ó›ÎË. ∏ ÎÂÚΛ‰· ı· Ú¤ÂÈ Ó· ı˘Ì›˙ÂÈ ·ÏȤ˜ ηϤ˜ ÂÔ¯¤˜. ŸÏÔÈ ÏÔÈfiÓ ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ ÛÙȘ 16.00 ÛÙÔ ÛÙ¿‰ÈÔ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ˘. Forza ƒ‹Á·˜!” .

ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· °È· ÙËÓ 22Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ÛÙÔÓ 4Ô fiÌÈÏÔ Ù˘ ¢’ ∂ıÓÈ΋˜ ı· Á›ÓÔ˘Ó ·‡ÚÈÔ Ù· ÂÍ‹˜ ·È¯Ó›‰È·: ∞›ÔÏÔ˜-§·Ì›· ∞.∂. §ÂÔÓÙ·Ú›Ô˘-∞Ó‰ÚÔ‡ÙÛÔ˜ °Ú. ƒ‹Á·˜ ºÂÚ·›Ô˜-¢ˆÙȤ·˜ ∞ÌÂψÓÈ·Îfi˜-¶˘ÚÁÂÙfi˜ ∞¯ÈÏϤ·˜ ¢ÔÌ.-∞.√. ∫·Ú‰›ÙÛ·˜ ƒÂfi: ∂Ï·ÛÛfiÓ·

√ ¶ƒøΔ√¶√ƒ√™ Δ∏™ ∞’ ∂¶™£ À¶√¢∂Ã∂Δ∞π ∞Àƒπ√ Δ√¡ √Àƒ∞°√ ¶∞¡πø¡π√

∂‡ÎÔÏË ·ÔÛÙÔÏ‹ ÁÈ· ¶‡Ú·ÛÔ ¶

Ï‹ÚË ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ‰Ú¿ÛË ¤¯Ô˘Ì ÙÔ ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ ÛÙËÓ ∂¶™£. °È· ÙËÓ 26Ë Ë̤ڷ Ù˘ ∞’ ηÙËÁÔÚ›·˜ Ô ¶‡Ú·ÛÔ˜ ı· ¤¯ÂÈ ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· οÓÂÈ ¤Ó· ·ÎfiÌË ‚‹Ì· ÚÔ˜ ÙÔÓ Ù›ÙÏÔ ÌÈ· Î·È ı· ˘ԉ¯ı› ÙÔÓ Ô˘Ú·Áfi ¶·ÓÈÒÓÈÔ. √È ∞Á¯È·Ï›Ù˜ Â›Ó·È ÙÔ ·‰È·ÊÈÏÔÓ›ÎËÙÔ Ê·‚ÔÚ› ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÙÚÂȘ ‚·ıÌÔ‡˜ Ì ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ı· ‰È·ÙËÚ‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ ·fiÛÙ·ÛË ·ÛÊ·Ï›·˜ ·fi ÙËÓ ∞.∂. ¢ÈÌËÓ›Ô˘, Ô˘ Ì ÙË ÛÂÈÚ¿ Ù˘ ı· ‰ÔÎÈÌ·ÛÙ› ÛÙËÓ ¤‰Ú· ÙÔ˘ ∞›·ÓÙ· ™Ô‡Ú˘. ∞fi Ù· ¿ÏÏ· ·È¯Ó›‰È· ͯˆÚ›˙Ô˘Ó Ù· ÁÂÈÙÔÓÈο ÓÙ¤ÚÌÈ ∞Á›· ¶·Ú·Û΢‹-™·Ú·ÎËÓfi˜ Î·È ¢‹ÌËÙÚ·-°.™. ∞ÏÌ˘ÚÔ‡. ™˘ÓÔÙÈο ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Î·È ÔÈ ‰È·ÈÙËÙ¤˜ Ì ÙÔ˘˜ ‚ÔËıÔ‡˜ ÙÔ˘˜:

∞’ ∂¶™£ ™¿‚‚·ÙÔ 30/3 °Ë. ∞Á›·˜ ¶·Ú·Û΢‹˜, 15.30, ∞Á›·

¶·Ú·Û΢‹-™·Ú·ÎËÓfi˜: ∫ÚËÙÈÎfi˜, ªÂÙ·ÍÈÒÙ˘, ∫Ô˘ÛÎÔ‡ÓË. ™¤ÛÎÏÔ˘, 15.30, ∞ÎÚfiÔÏË-∞.∂. 2002: ¢·Ïԇη˜, ¶. ™·Îο˜, ¢. ™·Îο˜. π.ª. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜, 15.30, ÕÚ˘ ªÂÏ.£ËÛ¤·˜: £ÂÔ¯¿Ú˘, ª¤ÏÔ˘, ∫Ô˘‚¿Ù· (·Ú. ¶··ÎψӿÚ˘). ∂∞∫ μfiÏÔ˘, 15.30, ∂ıÓÈÎfi˜-¶ÚˆÙÂۛϷԘ: ΔÛ·ÎÔ‡Ì˘, ΔÛÈÁÁÈÓ¤˜, ΔÛ·Ì·‰È¿˜ (·Ú. μڿη˜). ∫˘Úȷ΋ 31/3 ™ÎÈ¿ıÔ˘, 13.30, ™ÎÈ¿ıÔ˜-ª·ÁÓËÛÈ·Îfi˜: ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ë˜, ΔÛ¿ÁÁ·Ú˘, ¶··‰ËÌËÙÚfiÔ˘ÏÔ˜. ™Ô‡Ú˘, 16.30, ∞›·˜- ∞.∂. ¢ÈÌËÓ›Ô˘: ∫Ô˘ÚÛÔ‚›Ù˘, Δ·ÛÈfiÔ˘ÏÔ˜, ∫fiÎηÏ˘. ∂˘ÍÂÈÓÔ‡ÔÏ˘, 16.30, ¢‹ÌËÙÚ·-°.™. ∞ÏÌ˘ÚÔ‡: ª·ÙÛԇη˜, ∑‹ÛÈÔ˜, ¢ËÌËÙÚ¿Î˘. ¡¤·˜ ∞Á¯È¿ÏÔ˘, 16.30, ¶‡Ú·ÛÔ˜-¶·ÓÈÒÓÈÔ˜: μÏ¿¯Ô˜, ∂˘·ÁÁÂÏÈ¿˜, °ÔÚÁfiÚ˘.

μ’ ∂¶™£

™¿‚‚·ÙÔ 30/3 ¡Â·fiψ˜, 15.30, ¢¿ÊÓË-∞Óı. °·˙‹˜: ∫·¤ÛÈÔ˜, °È¿ÓÓ˘, ∞Ó·ÛÙ·Û›Ô˘. ∫·Ó·Ï›ˆÓ, 15.30, ∞fiÏÏˆÓ ∫·Ó.-¡.∞. ¡›Î˘: ΔÚ˘ÊˆÓ›‰Ë˜, ∫ˆÛÙfiÔ˘ÏÔ˜, ¡ÈÎfiÔ˘ÏÔ˜ (·Ú. ∫Ô˘ÛÎÔ˘Ú›‰·˜). ∞ÏÌ˘ÚÔ‡, 15.30, ÕıÏÔ˜-∞.™. ¢ËÌËÙÚÈ¿˜: ∂˘·ÁÁÂÏÈ¿˜, ™Ê˘Ú‹˜, μ·˙Ô‡Ú·˜. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜, 15.30, ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ·-¢È·ÁfiÚ·˜: ™ÎÔ˘Ï¿˜, ∫. ª·ÁÔ˘ÏÈ·Ó›Ù˘, μ. ª·ÁÔ˘ÏÈ·Ó›Ù˘. ∫˘Úȷ΋ 31/3 “¶. ª·ÁÔ˘Ï¿˜” , 11.00, ∏Ú·ÎÏ‹˜ μ.-∞ÛÙ¤Ú·˜: ÷ς·Ù˙¿ÎÔ˜, °·‚ÚÈÙfiÔ˘ÏÔ˜, ∫Ô˘Ú‹ (·Ú. ƒÔ‡Û˘). ¶Ï·Ù¿ÓÔ˘, 16.30, ∞fiÏÏˆÓ ∫Ú.-∞Á¯›·ÏÔ˜: ¶·ÏÈÔ‡Ú·˜, ∫·ÙÛ·Úfi˜, ΔÚÈ·ÓٷʇÏÏÔ˘. π.ª. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜, 16.30, ¶ËϤ·˜∂.ª.∞.: ÷ς·Ù˙¿ÎÔ˜, ™·Ú·Î·ÙÛ¿ÓÔ˜, ªÂÙ·ÍÈÒÙ˘ (·Ú. ∫. ΔÚ˘ÊˆÓ›‰Ë˜). °·Ù˙¤·˜, 16.30, πˆÏÎfi˜-ΔÔÍfiÙ˘: ¶·-

·¯Ú‹ÛÙÔ˜, ∫·¤ÛÈÔ˜, °ÂˆÚÁ·ÓÙ˙‹˜ (·Ú. ¶··ÎψӿÚ˘).

°’ ∂¶™£ ™¿‚‚·ÙÔ 30/3 ∞ÂÚÈÓÔ‡, 15.30, ¢fiÍ· ∞ÂÚ.-∫¤ÓÙ·˘ÚÔ˜ ∞ÚÁ.: ∫·Ï·Ù˙‹˜, Δ·ÛÈfiÔ˘ÏÔ˜, ∫fiÎηÏ˘. ¶Ï·Ù¿ÓÔ˘, 15.30, ª˘ÚÌȉfiÓ˜-π¿ÛˆÓ ∞.ª.: ∞ıËÓ·›Ô˜, ¶·ÏÈÔ‡Ú·˜, ¢ËÌËÙÚ¿Î˘. ∫˘Úȷ΋ 31/3 ∞Á›ˆÓ £ÂÔ‰ÒÚˆÓ, 16.30, ∏Ú·ÎÏ‹˜ ∞.£.-∞¯ÈÏϤ·˜: ƒÔ‡Û˘, ¶. ™·Îο˜, ¢. ™·Îο˜. ∫ÂÚ·ÛÈ¿˜, 16.30, ∞ÂÙfi˜-∞ÚÁÔÓ·‡Ù˜: ¢·Ïԇη˜, ∫ˆÛÙfiÔ˘ÏÔ˜, ÃÚÈÛÙfiÔ˘ÏÔ˜. * ∞fi ÙËÓ ∂¶™£ ·Ó·ÎÔÈÓÒıËÎ·Ó ÔÈ Î¿ÙˆıÈ ÔÈÓ¤˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙÒÓ: 3 ·ÁˆÓÈÛÙÈΤ˜: ∞. ¡ÈÎËÊÔÚ¿Î˘ (∞›·˜ ™.). 1 ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋: ¡. ¢ÂÓÂÏ¿‚·˜ (™·Ú·ÎËÓfi˜).

23

∂·Ó·Ú¯›˙ÂÈ ·‡ÚÈÔ ÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Ù˘ ∞’ ∂ıÓÈ΋˜ Á˘Ó·ÈÎÒÓ Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘ Î·È Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘ ı· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ ÛÙÔ Á‹Â‰Ô ΔÚÈ·Ó‰Ú›·˜ ÛÙȘ 16.00 ÙÔÓ ÕÚË. ΔÔ ·È¯Ó›‰È ı· ‰ÈÂÍ·¯ı› ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ 15˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ Î·È Ì ıÂÙÈÎfi ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÔÈ “ÂÚ˘ıÚfiϢΘ” ı· ‚ÚÂıÔ‡Ó ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ ·Ú·ÌÔÓ‹, ·ÊÔ‡ ‹‰Ë ¤¯Ô˘Ó Ù¤ÛÛÂÚȘ ·Ú·¿Óˆ ‚·ıÌÔ‡˜ ·fi ÙËÓ ÔÌ¿‰· Ù˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Î¿Ùˆ ·fi ÙË ‰È·¯ˆÚÈÛÙÈ΋ ÁÚ·ÌÌ‹ ÙÔ˘ ˘Ô‚È‚·ÛÌÔ‡. “ΔÔ ¿Á¯Ô˜ ı· ÙÔ ¤¯ÂÈ Ô ÕÚ˘ Ô˘ ı¤ÏÂÈ ÌfiÓÔ Ó›ÎË ÁÈ· Ó· Ì·˜ ÏËÛÈ¿ÛÂÈ, ÂÓÒ ÂÌ›˜ ¿Ì ÁÈ· ‰‡Ô ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù·. ¶ÈÛÙ‡ˆ ˆ˜ ÌÔÚԇ̠ӷ Ù· ηٷʤÚÔ˘Ì” Û¯ÔÏ›·Û ÛÙË “£” Ô Ù¯ÓÈÎfi˜ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ £ˆÌ¿˜ ª·ÎÚ‹˜ Ô˘ ‰ÂÓ ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÈ ÛÙȘ ˘ËÚÂۛ˜ ÙˆÓ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌ¤ÓˆÓ °È·ÓÓ·ÎÔÔ‡ÏÔ˘ Î·È ¶·Ú·Û΢ÔÔ‡ÏÔ˘. ™ÙË ‰È¿ıÂÛ‹ ÙÔ˘ ı· Â›Ó·È ÔÈ: ÷Ù˙ËÏ·˙¿ÚÔ˘, ∫ÏfiÓÙ˙·, ™Ù·ÌÔÔ‡ÏÔ˘, ∞Ó·ÛÙ·ÛÔÔ‡ÏÔ˘, §·‚‰ÔÁÈ¿ÓÓË, ∫ÔÓÙÔ‡, ∑·¯·Ú¿ÎË, ™‡ÚÌÔ˘, ∫ÔÚˆÓ·›Ô˘, ª·Ï·ÌÔ‡ÙË, £ÂÔ‰ˆÚÔÔ‡ÏÔ˘, ΔÛԇη, ΔÛÈÚ‰¿ÓË, √ÈÎÔÓfiÌÔ˘, ∞ÏÂÍÔÔ‡ÏÔ˘, ª. ™¯Ô˘Ï‹, ∂Ï. ™¯Ô˘Ï‹, μ¤ÙÛÈη, °¿ÙÛÈÔ˘ Î·È Ã·Ù˙ËÏÈfiÓÙ·. ΔÔ Ì·Ù˜ ı· ‰È¢ı‡ÓÂÈ Ô Î. ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ £ÂÔÏfiÁÔ˘ Ù˘ ∂¶™ ¶¤ÏÏ·˜ ÌÂ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ ÙÔÓ Î. ÃÚ‹ÛÙÔ ¢ÂÌÂÚÙ˙‹ Î·È ÙËÓ Î. ª·Ú›· ∫Ô˘·Ú¿ÓË Ù˘ ›‰È·˜ ŒÓˆÛ˘. ∂›Û˘ ·‡ÚÈÔ ı· Á›ÓÔ˘Ó Ù· ÂÍ‹˜ ·È¯Ó›‰È·: ∫·‚¿Ï·-∂ÚÁÔÙ¤Ï˘, ∞Ì·˙fiÓ˜ ¢Ú.-¶∞√∫, ∞ÙÚfiÌËÙÔ˜∫Ú‹ÛÛ˜ ƒÂı. Î·È °Ï˘Ê¿‰·-∂Ï›‰Â˜ ∫·Ú‰›ÙÛ·˜. °.¶.

μ’ °À¡∞π∫ø¡

™ÙÔ ™ÙÂÊ·ÓÔ‚›ÎÂÈÔ Ô ËÌÈÙÂÏÈÎfi˜ ª·ÁÓËÛÈ·Îfi˜ºÈÏ˘ÚÈ·Îfi˜ √ ª·ÁÓËÛÈ·Îfi˜ ˘Ô‰¤¯ÂÙ·È ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ ÛÙȘ 4 Ì.Ì. ÛÙÔ Á‹Â‰Ô ÙÔ˘ ™ÙÂÊ·ÓÔ‚ÈΛԢ ÙÔÓ ºÈÏ˘ÚÈ·Îfi ºÏÒÚÈÓ·˜ Û ·ÁÒÓ· Ï¤È ÔÊ ÁÈ· ÙË μ’ ∂ıÓÈ΋ Á˘Ó·ÈÎÒÓ. ™ÙȘ “΢·ÓfiϢΘ” ·ÚΛ Î·È Ë ÈÛÔ·Ï›· (‰ÈfiÙÈ ‹Ú·Ó ÙÔÓ Ù›ÙÏÔ ÙÔ˘ ‚ÔÚ›Ԣ ÔÌ›ÏÔ˘, ÂÓÒ Ë ÔÌ¿‰· Ù˘ ºÏÒÚÈÓ·˜ ‹Ù·Ó 4Ë) ÁÈ· Ó· ÚÔÎÚÈıÔ‡Ó ÛÙÔÓ ÙÂÏÈÎfi Î·È Ó· ‰ÈÂΉÈ΋ÛÔ˘Ó ÂΛ ·ÎfiÌË Î·È ÙËÓ ¿ÓÔ‰Ô. “∂‰Ò Ô˘ ÊÙ¿Û·Ì ‰ÂÓ Î¿ÓÔ˘Ì ›Ûˆ. £¤ÏÔ˘Ì ӷ ÚÔÎÚÈıԇ̠ÛÙÔÓ ÙÂÏÈÎfi Î·È ÂÏ›˙ˆ Ó· Ù· ηٷʤÚÔ˘Ì” Û¯ÔÏ›·Û ÛÙË “£” Ô ÚÔÔÓËÙ‹˜ ÙÔ˘ ª·ÁÓËÛÈ·ÎÔ‡ £fi‰ˆÚÔ˜ ∫·ÙÛ·ÌfiÚ·˜ Ô˘ ÂͤÊÚ·ÛÂ Î·È ÙÔ ·Ú¿ÔÓÔ fiÏ˘ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔ ÁË‰ÈÎfi Úfi‚ÏËÌ· Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ: “ª¤¯ÚÈ ÙÒÚ· ¤¯Ô˘Ì ·›ÍÂÈ ÛÙ· ÊÈÏfiÍÂÓ· Á‹‰· ÙÔ˘ ™ÙÂÊ·ÓÔ‚ÈΛԢ, ƒÈ˙Ô̇ÏÔ˘, ∫·Ó·Ï›ˆÓ Î·È ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ Î·È Â˘¯·ÚÈÛÙԇ̠ÙȘ ‰ÈÔÈ΋ÛÂȘ ÙˆÓ ÛˆÌ·Ù›ˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ·Ú·¯ÒÚËÛË. ¢˘ÛÙ˘¯Ò˜ ›̷ÛÙ ·ÔÎÏÂÈṲ̂ÓÔÈ ·fi Ù· Á‹‰· ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ Î·È Â‰Ò ı¤Ïˆ Ó· οӈ ¤ÎÎÏËÛË ÛÙÔÓ ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘ Ó· Ì·˜ ‰ÒÛÂÈ ¤Ó· Á‹Â‰Ô ÁÈ· Ó· ·›ÍÔ˘Ì ÛÙÔÓ ÙÂÏÈÎfi ·Ó Ê˘ÛÈο ÚÔÎÚÈıԇ̔ . ∏ Ù¯ÓÈ΋ ËÁÂÛ›· ‰ÂÓ ı· ¤¯ÂÈ ÛÙË ‰È¿ıÂÛ‹ Ù˘ ÙËÓ ∂. ¶··Û·ÎÂÏÏ·Ú›Ô˘ Ô˘ Â›Ó·È ÙÈ̈ÚË̤ÓË, ÂÓÒ ı· ‚·ÛÈÛÙ› ÛÙȘ: ª·ÚÁ·Ú›ÙË, °·Á¿Ú·, ∑. ¶··Û·ÎÂÏÏ·Ú›Ô˘ ªÂÁ·ÁÈ¿ÓÓË, ∫Ô˘ÏÔ¯¤ÚË, ∫·Ï··Ó·ÁÈÒÙÔ˘ §È¿ÎÔ˘, ∫¤ÎÔ˘, ∫·ÙÛ·‚ÚÈ¿, ∫ÔÛÌÔÔ‡ÏÔ˘, ™È‰ÂÚÔÔ‡ÏÔ˘, ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¤ÏÈ·, ™·Ó¯·˙·ÚÈ¿Ó, ª‹Ù·, ÷ڛÛË, ¶·Ù¤ÙÛÈÔ˘, ¡ÙÔÎÔ‡˙Ë, ∫ÔÓÙÔ‡ÏË, °ÈÔ˘Ú¤ÏË, °È·Ì·Ï‹ Î·È ∫Ô˘ÙÛ·‰ËÌÔ‡‰Ë. ΔÔ Ì·Ù˜ ı· ‰È·ÈÙËÙ‡ÛÂÈ Ô Î. §¿ÌÚÔ˜ ¶··Û‡ÚÔ˘ Ì ‚ÔËıÔ‡˜ ÙÔ˘˜ Î.Î. ∞Ó·ÛÙ¿ÛÈÔ °È·ÌÔ‡˙Ë Î·È °ÈÒÚÁÔ £ÂÔ‰ÒÚÔ˘ Ù˘ ∂¶™ ¶ÈÂÚ›·˜. °.¶.


24

™∞μμ∞Δ√ 30 MAƒΔπ√À 2013

TV Δ√ ÛËÌÂÚÈÓfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ù˘ ÙËÏÂfiÚ·Û˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÙȘ ÂÍ‹˜ ·ıÏËÙÈΤ˜ ÌÂÙ·‰fiÛÂȘ: ∂Δ1 15.00 ∂ıÓÈÎfi˜-¡ËÚ¤·˜ ÷Ï. -∑(∞1 fiÏÔ Á˘Ó.) 16.00 ∞fiÏÏˆÓ ¶.-¶·ÓÂÏ¢ÛÈÓÈ·Îfi˜ -∑- (∞1 Ì¿ÛÎÂÙ) NOVASPORTS 1 14.45 ™¿ÓÙÂÚÏ·ÓÙ-ª¿ÓÙÛÂÛÙÂÚ °. -∑- (¶Ú¤ÌÈÂÚ §ÈÁÎ) 19.30 Œ‚ÂÚÙÔÓ-™ÙfiԢΠ-∑(¶Ú¤ÌÈÂÚ §ÈÁÎ) NOVASPORTS 2 17.15 ÕÚ˘-¶·ÓıÚ·ÎÈÎfi˜ -∑(™Ô‡ÂÚ §ÈÁÎ) 19.30 ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜-¶Ï·Ù·ÓÈ¿˜ -∑- (™Ô‡ÂÚ §ÈÁÎ) 22.30 ªÂÓʛη-ƒ›Ô Õ‚Â -∑(¶ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ¶ÔÚÙÔÁ·Ï›·˜) NOVASPORTS 3 16.30 √º∏-¶∞™ °È¿ÓÓÈÓ· -∑(™Ô‡ÂÚ §ÈÁÎ) 20.15 ∞ηÓÙ¤ÌÈη-¶fiÚÙÔ -∑(¶ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ¶ÔÚÙÔÁ·Ï›·˜) ACTION 24 16.00 ª¤Ù·ÏÔ˘ÚÁÎ ¡Ù.-∑·ÔÚ›˙È -∑- (¶ÚˆÙ¿ıÏËÌ· √˘ÎÚ·Ó›·˜) 18.00 ƒÔ‡ÌÈÓ-§ÔÎÔÌÔÙ›‚ ª. ª- (¶ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ƒˆÛ›·˜) 21.45 äÚÂÓÊÂÓ-º¤ÁÂÓÔÚÓÙ -∑(¶ÚˆÙ¿ıÏËÌ· √ÏÏ·Ó‰›·˜) OTE SPORT 1 16.00 ÿÓÙÂÚ-°ÈÔ˘‚¤ÓÙÔ˘˜ -∑(∫·ÌÈÔÓ¿ÙÔ) 19.00 £¤ÏÙ·-ª·ÚÙÛÂÏfiÓ· -∑(¶ÚˆÙ¿ıÏËÌ· πÛ·Ó›·˜) 21.00 ™·Ú·ÁfiÛ·-ƒÂ¿Ï ª·‰Ú. ∑- (¶ÚˆÙ¿ıÏËÌ· πÛ·Ó›·˜) 23.00 §Â‚¿ÓÙÂ-™Â‚›ÏÏË -∑(¶ÚˆÙ¿ıÏËÌ· πÛ·Ó›·˜) OTE SPORT 2 16.30 ™ÙÔ˘ÙÁ¿Ú‰Ë-¡ÙfiÚÙÌÔ˘ÓÙ -∑- (ªÔ˘ÓÙÂÛÏ›Áη) 19.30 ª¿ÁÂÚÓ-∞Ì‚Ô‡ÚÁÔ -∑(ªÔ˘ÓÙÂÛÏ›Áη) 22.00 ΔÔÚ›ÓÔ-¡¿ÔÏÈ -∑- (∫·ÌÈÔÓ¿ÙÔ) 01.30 μÔÛÙfiÓË-∞ÙÏ¿ÓÙ· -∑(¡μ∞) 04.00 ¶fiÚÙÏ·ÓÙ-°ÈÔ‡Ù· -∑(¡μ∞) OTE SPORT 3 14.00 äÚÙ·-ªfi¯Ô˘Ì -∑- (μ’ °ÂÚÌ·Ó›·˜) 16.00 ¶·Ï¤ÚÌÔ-ƒfiÌ· -∑- (∫·ÌÈÔÓ¿ÙÔ) OTE SPORT 4 16.00 §¿ÙÛÈÔ-∫·Ù¿ÓÈ· -∑- (∫·ÌÈÔÓ¿ÙÔ) 19.30 ∫Ȥ‚Ô-ª›Ï·Ó -∑- (∫·ÌÈÔÓ¿ÙÔ) 01.15 ŸÚÂÁÎÔÓ-§ÈÔ‡ÈÛ‚ÈÏ -∑(NCAA)

√ √§Àª¶π∞∫√™ μ. £∂§∂π ¡∞ ™∏ª∂πø™∂π Δ∏¡ ∂∫Δ∏ ™À¡∂Ã√ª∂¡∏ ¡π∫∏ Δ√À ∞Àƒπ√ ª∂ ¶∞¡∞πΔø§π∫√

™˘Ó¤¯ÂÈ· ÛÙÔ ÛÂÚ› ÂÈÛÙÚ¤ÊÔ˘Ó ·fi ÙÈ̈ڛ·. √ ¶·Ó·ÈÙˆÏÈÎfi˜ ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È ·fi ÂÎÙfi˜ ¤‰Ú·˜ Ó›ÎË Â› Ù˘ ∞Ó·Á¤ÓÓËÛ˘ °È·ÓÓÈÙÛÒÓ Î·È ı· ÂȉÈÒÍÂÈ Ó· ‰ÒÛÂÈ Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÛÙȘ ÂÈÙ˘¯›Â˜ ÎfiÓÙÚ· ÛÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi μfiÏÔ˘, Ì ÙÔ˘˜ ÊÈÏ¿ıÏÔ˘˜ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ Ó· ÂÙÔÈÌ¿˙ÔÓÙ·È Ó· ‰ÒÛÔ˘Ó ‰˘Ó·ÌÈÎfi “·ÚÒÓ” . ∏ ¶∞∂ ¶·Ó·ÈÙˆÏÈÎfi˜ ‰ÂÓ ¤‰ˆÛ ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ· ÛÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi ÁÈ· ÙȘ ·Ó¿ÁΘ ÙˆÓ ÊÈÏ¿ıÏˆÓ ÙÔ˘, ÂÓÒ Ì ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ô˘ Âͤ‰ˆÛÂ Ë ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋ ¢È‡ı˘ÓÛË ∞ηÚÓ·Ó›·˜, ·ÔÊ·Û›ÛÙËÎÂ Ë ··ÁfiÚ¢ÛË ÔÚÁ·ÓˆÌ¤Ó˘ ÌÂٷΛÓËÛ˘ ÊÈÏ¿ıÏˆÓ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ ÛÙÔ ∞ÁÚ›ÓÈÔ. ŸÔÈÔÈ Ê›Ï·ıÏÔÈ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ó ÙÔ ·È¯Ó›‰È ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÌÂÙ·‚Ô‡Ó Ì ‰Èο ÙÔ˘˜ π.Ã. ÛÙËÓ ÚˆÙÂ‡Ô˘Û· Ù˘ ∞ÈÙˆÏԷηÚÓ·Ó›·˜, ¯ˆÚ›˜ ‰È·ÎÚÈÙÈο, ÂÓÒ ‰ÂÓ ı· ˘¿ÚÍÂÈ ¯ÒÚÔ˜ ÁÈ· Ó· ηı›ÛÔ˘Ó ÔÈ ÊÈÏÔÍÂÓÔ‡ÌÂÓÔÈ.

È· ÙÔ ∞ÁÚ›ÓÈÔ ·Ó·¯ˆÚ› Û‹ÌÂÚ· ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Ë ·ÔÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘, ÂÓ fi„ÂÈ Ù˘ ·˘ÚÈ·Ó‹˜ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛ˘ Ì ÙÔÓ ¶·Ó·ÈÙˆÏÈÎfi, Ë ÔÔ›· ı· ‰ÈÂÍ·¯ı› ÛÙȘ 4 Ì.Ì. ÛÙËÓ ÚˆÙÂ‡Ô˘Û· Ù˘ ∞ÈÙˆÏԷηÚÓ·Ó›·˜. √È “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔÈ” ı· ·Ú·Ù·¯ıÔ‡Ó ¯ˆÚ›˜ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·, ηıÒ˜ fiÏÔÈ ÔÈ ·›ÎÙ˜ Â›Ó·È ÛÙË ‰È¿ıÂÛË ÙÔ˘ ™¿‚‚· ¶·ÓÙÂÏ›‰Ë. ¶¿ÓÔÏÔ˜ ı· ·ÁˆÓÈÛÙ› Î·È Ô ¶·Ó·ÈÙˆÏÈÎfi˜, ÂÓÒ Ë ·Ú¿‰ÔÛË ı¤ÏÂÈ ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi Ó· ÌËÓ ¤¯ÂÈ ÎÂÚ‰›ÛÂÈ ÔÙ¤ ÛÙÔ ∞ÁÚ›ÓÈÔ Û ÔÎÙÒ ·Ó·ÌÂÙÚ‹ÛÂȘ Û ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Î·È ∫‡ÂÏÏÔ.

°

ƒÂÔÚÙ¿˙: ∂À£Àª∏™ ¢. Ã√ÀΔ∞™ ΔÔ ·˘ÚÈ·Ófi ·È¯Ó›‰È Â›Ó·È Ôχ ‰‡ÛÎÔÏÔ ÁÈ· ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi, ηıÒ˜ ¤Ú· ·fi ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ÔÈ “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔÈ” ı· ·ÁˆÓÈÛÙÔ‡Ó Û ÌÈ· “η˘Ù‹” ¤‰Ú·, Ô ¶·Ó·ÈÙˆÏÈÎfi˜ ÛÙ· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ·È¯Ó›‰È· ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È È‰È·›ÙÂÚ· ‰˘Ó·Ùfi˜, ¤¯ÔÓÙ·˜ ÛËÌÂÈÒÛÂÈ ÂÙ¿ ӛΘ, Ù¤ÛÛÂÚȘ ÈÛÔ·Ï›Â˜ Î·È Ì›· ‹ÙÙ· ÛÙȘ 12 ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ·ÁˆÓÈÛÙÈΤ˜. ∏ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ ∞ÁÚÈÓ›Ô˘ ¤¯ÂÈ Ó· ¯¿ÛÂÈ ·fi ÙȘ 17 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ ·fi ÙÔ Ì·Ù˜ Ì ÙËÓ ∫·ÏÏÔÓ‹ ÛÙË ª˘ÙÈÏ‹ÓË (2-0). ŒÎÙÔÙ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ÔÎÙÒ ·ÁˆÓÈÛÙÈΤ˜ ·‹ÙÙËÙË. ¶¿ÓÙˆ˜, ÛÙÔ Á‹‰fi ÙÔ˘ Ô ¶·Ó·ÈÙˆÏÈÎfi˜ ¤¯ÂÈ ÎÂÚ‰›ÛÂÈ Ù· ÌÈÛ¿ ·È¯Ó›‰È· Ô˘ ¤¯ÂÈ ‰ÒÛÂÈ (ÂÙ¿), ηıÒ˜ ¤¯ÂÈ ·Ú·¯ˆÚ‹ÛÂÈ Ù¤ÛÛÂÚȘ ÈÛÔ·Ï›Â˜ Î·È ¤¯ÂÈ ËÙÙËı› ÙÚÂȘ ÊÔÚ¤˜ (Ù¤ÚÌ·Ù· 12-9 ÂÓÙfi˜ ¤‰Ú·˜). √ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ¤¯ÂÈ Ó· ¯¿ÛÂÈ Î·È ·˘Ùfi˜ ·fi ÙȘ 17 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ (1-0 ·fi ÙËÓ ∫·‚¿Ï· ÂÎÙfi˜ ¤‰Ú·˜) Î·È ·˘Ù‹ Â›Ó·È Ë ÌÔÓ·‰È΋ ‹ÙÙ· ÙˆÓ “ÂÚ˘ıÚÔχΈӔ Ì ÚÔÔÓËÙ‹ ÙÔÓ ™¿‚‚· ¶·ÓÙÂÏ›‰Ë ÛÙÔÓ ¿ÁÎÔ ÙÔ˘˜. ΔÔ ‚ÔÏÈÒÙÈÎÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È ·fi ¤ÓÙÂ Û˘Ó¯fiÌÂÓ· ÓÈÎËÊfiÚ· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Î·È ı¤ÏÂÈ Ó· ‰È¢ڇÓÂÈ ÙÔ ÛÂÚ›, ·›ÚÓÔÓÙ·˜ ÙÔ˘˜ ÙÚÂȘ ‚·ıÌÔ‡˜ ·fi ÌÈ· Ôχ ηϋ ÔÌ¿‰·, Ô˘ ÛÙfi¯Ô ¤¯ÂÈ ÙËÓ Â¿ÓÔ‰Ô ÛÙË ™Ô‡ÂÚ §ÈÁÎ.

¶¿ÓÔÏÔ˜ Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ∏ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· ÙˆÓ “ÂÚ˘ıÚÔχΈӔ ÔÏÔÎÏËÚÒÓÂÙ·È Û‹ÌÂÚ· ÙÔ Úˆ› Ì ÚÔfiÓËÛË ÛÙÔ ‚ÔËıËÙÈÎfi ÙÔ˘ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎÔ‡ Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ô ™¿‚‚·˜ ¶·ÓÙÂÏ›‰Ë˜ ı· ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂÈ Ù· ÔÓfiÌ·Ù· ÙˆÓ ·ÈÎÙÒÓ Ô˘ ı· Û˘ÌÂÚÈÏËÊıÔ‡Ó ÛÙËÓ ·ÔÛÙÔÏ‹. ∞ÁˆÓÈÛÙÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó, ηıÒ˜ fiÏÔÈ ÔÈ ·›ÎÙ˜ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙË

ªÂ ¶·ÓÛÂÚÚ·˚Îfi ·‡ÚÈÔ ÔÈ ¡¤ÔÈ

‰È¿ıÂÛ‹ ÙÔ˘. ΔÔ Û›ÁÔ˘ÚÔ Â›Ó·È ˆ˜ ı· ˘¿ÚÍÔ˘Ó Î·È ¿ÏÈ Î¿ÔȘ ·ÏÏ·Á¤˜ ÛÙËÓ ÂÓ‰Âο‰·, ·ÏÏ¿ ηٿ ‚¿ÛË ı· ·ÁˆÓÈÛÙÔ‡Ó ÛÙÔ ‚·ÛÈÎfi Û¯‹Ì· ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ·›ÎÙ˜ Ô˘ ÍÂΛÓËÛ·Ó ÛÙÔ ·È¯Ó›‰È Ù˘ ÂÚ·Ṳ̂Ó˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ Ì ÙË ¢fiÍ· ¢Ú¿Ì·˜. √ °Î›ÙÎÔ˜ ı· ˘ÂÚ·ÛÈÛÙ› ÙËÓ “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎË” ÂÛÙ›·, ÂÓÒ ÔÈ ¶ÂÙο΢ Î·È ∫·ÙÛÈ·Úfi˜ ı· ·ÔÙÂϤÛÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ‰‡Ô ·ÎÚ·›Ô˘˜ ÔÈÛıÔʇϷΘ (‰ÂÍÈ¿ Î·È ·ÚÈÛÙÂÚ¿ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·). ™ÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ ¿Ì˘Ó·˜ Â›Ó·È Ôχ Èı·Ófi Ó· ·Ú·Ì›ÓÂÈ ÙÔ ‰›‰˘ÌÔ ∫ˆÛÙԇϷ˜, ¶·Ï·ÈÔÏfiÁÔ˜ Î·È Ó· ηı›ÛÂÈ ÛÙÔÓ ¿ÁÎÔ Ô °fiÁÔÏÔ˜. ™ÙË ÌÂÛ·›· ÁÚ·ÌÌ‹ ÔÈ ¶ÈÓ‰ÒÓ˘ Î·È √ϛ۠ı· Â›Ó·È ÔÈ ‰‡Ô ·Ì˘ÓÙÈÎÔ› ¯·Ê, ÂÓÒ ÔÈ ªÚ¤Ûη Î·È °ÂÓÁο ı· ·ÁˆÓÈÛÙÔ‡Ó ÛÙȘ ‰‡Ô Ù¤Ú˘Á˜. ∞fi ÂΛ Î·È ¤Ú· ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ¿ÁÓˆÛÙÔ ÔÈÔ˜ ı· ·›ÍÂÈ ÛÙÔÓ ¿ÍÔÓ· ›Ûˆ ·fi ÙÔÓ ÊÔÚ, ·ÏÏ¿ Î·È ÔÈÔ˜ ı· ·ÁˆÓÈÛÙ› ÛÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹ Ù˘ Â›ıÂÛ˘. ΔȘ ‰‡Ô ı¤ÛÂȘ ‰ÈÂΉÈÎÔ‡Ó ÔÈ ∫·ÂÙ¿ÓÔ˜, ∞ÓȤÙÂ, ™ÔÏ¿Î˘, √ÁÎÔ˘ÓÛfiÛÔ Î·È ¡·ÓÙ¿ÁÈ·.

∫·Ì›· Ó›ÎË ÛÙÔ ∞ÁÚ›ÓÈÔ ∏ ·Ú¿‰ÔÛË Â›Ó·È Ì ÙÔ Ì¤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¶·Ó·ÈÙˆÏÈÎÔ‡, ηıÒ˜ Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÎÂÚ‰›ÛÂÈ ÔÙ¤ ÛÙÔ ∞ÁÚ›ÓÈÔ. √È ‰‡Ô ÔÌ¿‰Â˜ Û˘Ó·ÓÙ‹ıËÎ·Ó ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÙÔ 1955 ÁÈ· ÙÔ ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ·, Ì ÙÔÓ √Ï˘-

ÌÈ·Îfi Ó· ¯¿ÓÂÈ Ì 2-1. ∞ÓÙ›·ÏÔÈ ¤¯Ô˘Ó ‚ÚÂı› ¿ÏϘ ¤ÍÈ ÊÔÚ¤˜ ÁÈ· ÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Ù˘ μ’ ∂ıÓÈ΋˜ ηÙËÁÔÚ›·˜, Ì ·ÔÏÔÁÈÛÌfi ÁÈ· ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi ‰‡Ô ÈÛÔ·Ï›Â˜ Î·È Ù¤ÛÛÂÚȘ ‹ÙÙ˜. ∏ ÙÂÏÂ˘Ù·›· Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÙˆÓ ‰‡Ô ÔÌ¿‰ˆÓ ‹Ù·Ó ÙËÓ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô 2009-10, ÙË ¯ÚÔÓÈ¿ Ô˘ Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ·Ó¤‚ËΠÛÙË ™Ô‡ÂÚ §ÈÁÎ, Ì ÙÔ˘˜ “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔ˘˜” Ó· ʇÁÔ˘Ó ·fi ÙÔ ∞ÁÚ›ÓÈÔ Ì ÙËÓ ÈÛÔ·Ï›· (2-2). ΔÔ Ì·Ù˜ ›¯Â ‰ÈÂÍ·¯ı› ÁÈ· ÙËÓ 2Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋, Ì ÙÔÓ ¶·Ó·ÈÙˆÏÈÎfi Ó· ÚÔËÁÂ›Ù·È Ì 2-0 Ì ٤ÚÌ·Ù· ÙˆÓ °ÎÔ‡ÚÌ· Î·È ªÔ˘Ì›Ó, ÁÈ· Ó· ÛËÌÂÈÒÛÂÈ ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ‰‡Ô ÁÎÔÏ Ì ÙÔ˘˜ ÷ÓÈÒÙË Î·È ªfiÓ¯Â, ÈÛÔÊ·Ú›˙ÔÓÙ·˜ Û 2-2. ∂›Û˘, ¶·Ó·ÈÙˆÏÈÎfi˜ Î·È √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘ ·Ó·ÌÂÙÚ‹ıËÎ·Ó Ì›· ÊÔÚ¿ Î·È ÛÙÔ ∫‡ÂÏÏÔ, ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô 2008-09, Ì ÙÔ˘˜ ∞ÁÚÈÓÈÒÙ˜ Ó· ÚÔÎÚ›ÓÔÓÙ·È ÛÙ· ¤Ó·ÏÙÈ Ì 4-2. ∏ ηÓÔÓÈ΋ ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ·ÁÒÓ· Î·È Ë ·Ú¿Ù·ÛË ¤ÏËÍ·Ó 1-1.

¶Ï‹Ú˘ Ô ¶·Ó·ÈÙˆÏÈÎfi˜ ªÂ fiÏ· ÙÔ˘ Ù· “fiÏ·” ı· ·ÁˆÓÈÛÙ› Ô ¶·Ó·ÈÙˆÏÈÎfi˜ ÎfiÓÙÚ· ÛÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi μfiÏÔ˘ ÛÙÔ ·˘ÚÈ·Ófi ·È¯Ó›‰È. √ ÚÔÔÓËÙ‹˜ ÙˆÓ “ηӷÚÈÓÈÒÓ” , ª¿Î˘ ÿ‚Ô˜ ÌÔÚ› Ó· ηٷÛÙÚÒÛÂÈ ÈÔ ¿ÓÂÙ· Ù· Û¯¤‰È¿ ÙÔ˘, ηıÒ˜ ¤¯ÂÈ Í·Ó¿ ÛÙË ‰È¿ıÂÛ‹ ÙÔ˘ ÙÔ˘˜ ™Ê·ÎÈ·Ó¿ÎË, °ÎfiÏÈ·, ∫Ô˘ÙÛÔÛ‡ÚÔ Ô˘

ª∂ ∫∞§∞ª∞∫π, ¡∏ƒ∂∞ °∂ƒ∞∫∞ ∫∞π ¡.∂. ¶∞Δƒø¡ ∫§∏ƒø£∏∫∂ √ √.À.∫.μ.

∏ ÎÏ‹ÚˆÛË ÙˆÓ ÔÌ›ÏˆÓ Ù˘ ∞2 fiÏÔ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠÛÙ· ÁÚ·Ê›· Ù˘ ∫√∂, Ë ÎÏ‹ÚˆÛË ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ ˘‰·ÙÔÛÊ·›ÚÈÛ˘ ∞2 ∂ıÓÈ΋˜ ηÙËÁÔÚ›·˜ ·Ó‰ÚÒÓ. ªÂÙ¤¯Ô˘Ó 12 ÔÌ¿‰Â˜, ¯ˆÚÈṲ̂Ó˜ Û 3 ÔÌ›ÏÔ˘˜ ÙˆÓ ÙÂÛÛ¿ÚˆÓ Ì ÙÔÓ √.À.∫. μfiÏÔ˘ Ó· ÎÏËÚÒÓÂÙ·È ÛÙÔÓ 1Ô fiÌÈÏÔ. ∞Ó·Ï˘ÙÈο: ∞’ fiÌÈÏÔ˜: ¡.√. ∫·Ï·Ì·Î›Ô˘, √.À.∫. μfiÏÔ˘, ¡ËÚ¤·˜ °¤Ú·Î·, ¡.∂. ¶·ÙÚÒÓ. μ’ fiÌÈÏÔ˜: °Ï˘Ê¿‰·, ΔÚ›ÙˆÓ ∞Ì·ÚÔ˘Û›Ô˘, ¡.√. §¿ÚÈÛ·˜, ¡ËÚ¤·˜ §·Ì›·˜. °’ fiÌÈÏÔ˜: ∂ıÓÈÎfi˜ ¶ÂÈÚ·È¿, √º∏, ∏Ú·ÎÏ‹˜, ∏Ï˘ÛÈ·Îfi˜. ΔÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ı· ‰ÈÂÍ·¯ı› Û ‰‡Ô Ê¿ÛÂȘ. √ ∞’ Á‡ÚÔ˜ Ù˘ ∞’ Ê¿Û˘, ÙÔ ÙÚÈ‹ÌÂÚÔ 26, 27 Î·È 28 ∞ÚÈÏ›Ô˘, ÛÙ· ÎÔÏ˘Ì‚ËÙ‹ÚÈ· °¤Ú·Î·, °Ï˘Ê¿‰·˜ Î·È πÏ›ÛÈÔ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·, ÏËÓ ÙˆÓ ·ÁÒÓˆÓ ÙÔ˘ √º∏, ÏfiÁˆ ÙÔ˘ ÚÔ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜ Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ Ô Û‡ÏÏÔÁÔ˜ Ì ÙË ÌË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ÎÔÏ˘Ì‚ËÙËÚ›Ô˘ ∏Ú·ÎÏ›Ԣ. √ μ’ Á‡ÚÔ˜ Ù˘ ∞’ Ê¿Û˘, ı· ‰ÈÂÍ·¯ı› ÛÙȘ 21, 22 Î·È 23 πÔ˘Ó›Ô˘, Ì·˙› Ì ٷ ·È¯Ó›‰È· ÙÔ˘ √º∏ ·fi ÙÔÓ ∞’ Á‡ÚÔ (·fi 20/6 ÔÈ ·-

ÁÒÓ˜ ÙÔ˘). √È 2 ÚÒÙ˜ ÔÌ¿‰Â˜ οı ÔÌ›ÏÔ˘, ÚÔÎÚ›ÓÔÓÙ·È Ó· ·ÁˆÓÈÛÙÔ‡Ó ÛÙ· Ï¤È ÔÊ (ı¤ÛÂȘ 1-6), ÂÓÒ ÔÈ ˘fiÏÔÈ˜ ı· ·ÁˆÓÈÛÙÔ‡Ó ÛÙ· Ï¤È ¿Ô˘Ù (ı¤ÛÂȘ 7-12). √È ·ÁÒÓ˜ ·˘ÙÔ› ÔÚ›ÛÙËÎ·Ó ÁÈ· ÙȘ 5-7 πÔ˘Ï›Ô˘ Ô ∞’ Á‡ÚÔ˜ Î·È 19-21 πÔ˘Ï›Ô˘ Ô μ’ Á‡ÚÔ˜.

ª›· Ó›ÎË Î·È ‹ÙÙ· ÔÈ ¡¤ÔÈ ÕÓ‰Ú˜ ÙÔ˘ √.À.∫.μ. ÕÓÔÈÍÂ Ë ·˘Ï·›· Ù˘ ÙÂÏÈ΋˜ Ê¿Û˘ ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ fiÏÔ ¡¤ˆÓ ∞Ó‰ÚÒÓ Î·È Ô √.À.∫.μ. ÌÂÙÚ¿ Ì›· Ó›ÎË Î·È Ì›· ‹ÙÙ· ÛÙÔ˘˜ ‰‡Ô ÚÒÙÔ˘˜ ·ÁÒÓ˜ ÙÔ˘. ™ÙËÓ ÚÂÌȤڷ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ ¿Û¯ËÌË ÂÌÊ¿ÓÈÛË Î·È ËÙÙ‹ıËΠ̠9-5 ·fi ÙÔÓ ¡ËÚ¤· °¤Ú·Î·, ÂÓÒ ÛÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ·È¯Ó›‰È ÙÔ˘ ‹Ù·Ó ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎfi˜ Î·È ÂÈ‚Ï‹ıËΠ̠18-7 ÙÔ˘ πˆÓÈÎÔ‡ ¡›Î·È·˜. ™‹ÌÂÚ· Ô √.À.∫.μ. ı· ‰ÒÛÂÈ ‰‡Ô ·È¯Ó›‰È·. ™ÙȘ 11 ÙÔ Úˆ› ı· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ ÙÔÓ ¶∞√∫ Î·È ÛÙȘ 7 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ÙÔÓ ¶·ÓÈÒÓÈÔ.

ΔÔÓ ÚˆÙÔfiÚÔ Î·È Ôχ ÈÛ¯˘Úfi ¶·ÓÛÂÚÚ·˚Îfi ˘Ô‰¤¯ÂÙ·È ·‡ÚÈÔ ÛÙȘ 12 ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ÛÙÔ ∂∞∫ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ Ë ÔÌ¿‰· ¡¤ˆÓ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ 19Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ ¡¤ˆÓ Ù˘ Football League. √È “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔÈ” ÙÔ˘ ∫ÒÛÙ· ™Ù·Ì·Ù›Ô˘ ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi ‹ÙÙ· Ì 2-0 ·fi ÙËÓ ∫·ÏÏÔÓ‹ ÂÎÙfi˜ ¤‰Ú·˜ Î·È ı· ÂȉÈÒÍÔ˘Ó Ó· ÂÈÛÙÚ¤„Ô˘Ó ÛÙȘ ÂÈÙ˘¯›Â˜, ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜. √ ¶·ÓÛÂÚÚ·˚Îfi˜ Ô‰ËÁ› ÙËÓ ÎÔ‡ÚÛ· Ì 47 ‚·ıÌÔ‡˜ ÌÂÙ¿ Î·È ÙË Ó›ÎË Ô˘ ÛËÌ›ˆÛ ÙËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ Ì 2-0 Â› Ù˘ ¡›Î˘ ÛÙȘ ™¤ÚÚ˜. √ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ Ì 28 ‚·ıÌÔ‡˜ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙËÓ 6Ë ı¤ÛË ÙÔ˘ ‚·ıÌÔÏÔÁÈÎÔ‡ ›Ó·Î·, Ù¤ÛÛÂÚȘ ·ÁˆÓÈÛÙÈΤ˜ ÚÈÓ ÙË Ï‹ÍË ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜. ∞ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó Ù· ·È¯Ó›‰È· Ì ∂·ÓÔÌ‹ (ÂÎÙfi˜), °È·ÓÓÈÙÛ¿ ÂÓÙfi˜ Î·È Ì ¡›ÎË ÂÎÙfi˜ ¤‰Ú·˜. ΔÈ̈ÚË̤ÓÔ˜ Â›Ó·È Ô ¡·Ô˘Ì›‰Ë˜ Î·È ı· ·Ô˘ÛÈ¿ÛÂÈ, ÂÓÒ ·fiÓÙ˜ ı· Â›Ó·È Î·È ÔÈ ∞‚‰ÂÏ¿˜ (ÛÙÚ·ÙÂ˘Ì¤ÓÔ˜), ∫·Ù·ÚÙ˙‹˜ (ÙÚ·˘Ì·Ù›·˜). ∞ÓÙ›ıÂÙ·, Â·Ó¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi ÙÈ̈ڛ· ÔÈ ªfiÚ·˜ Î·È §¤ÙÛÔ˜. ™ÙË ‰È¿ıÂÛË ÙÔ˘ ∫ÒÛÙ· ™Ù·Ì·Ù›Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÔÈ •·Óı¿˜, ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ë˜, ∫·„ÈÒÙ˘, μ·ÏˆÙ‹˜, °·ÙÛÈfi˜, ∫·ÏÏÈ·ÎÔ‡‰·˜, ™ÎÔÂÏ›Ù˘, §¤ÙÛÔ˜, ΔÛ¿ÎÔ˜, ∂˘·ÁÁÂÏfi˜, ™ÙÚÔ‡ÁÁ˘, ÃÚfiÓ˘, ∫¿ÚÔ˜, ªÔ˘Ú›Ù·˜, ∫·ԇϷ˜, ª·¯·Ú¤Ï˘, °È·Ô˘Ï¿ÚÈ, ª·‰¿Î˘, ΔÛÂÏÂ‹˜, ¡ÙfiÓÙÔ˜, ∞Ó·ÛÙ·Û›Ô˘, ∫ÔÏËÌ‹ÙÚ·˜, ªfiÚ·˜, ∫ÔÙ˙·ı·Ó¿Û˘ Î·È ›Ûˆ˜ Ô ∫fiÌÓÔ˜.

§∂™Ã∏ ∞ÀΔ√∫π¡∏Δ√À μ√§√À £∏™∂ø™ 27∞ μ√§√™

æ∏ºπ™ª∞ ΔÔ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Ù˘ §¤Û¯Ë˜ ∞˘ÙÔÎÈÓ‹ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ÌfiÏȘ ÏËÚÔÊÔÚ‹ıËΠÙÔ ı¿Ó·ÙÔ ÙÔ˘ £∞¡∞™∏ ¡∞∫√À, ∞ÓÙÈÚÔ¤‰ÚÔ˘ Ù˘ μÔ˘Ï‹˜ ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ Î·È ∂›ÙÈÌÔ˘ ¶ÚÔ¤‰ÚÔ˘ Ù˘ §¤Û¯Ë˜, Û˘Ó‹Ïı ÛÂ Û˘Ó‰ڛ·ÛË Î·È ·ÔÊ¿ÛÈÛÂ: 1. ¡· ÂÎÊÚ·ÛÙÔ‡Ó Ù· Û˘ÏÏ˘ËÙ‹ÚÈ· ÙÔ˘ ¢.™. ÛÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ¿ ÙÔ˘. 2. ¡· ‰È·ÙÂı› ·ÓÙ› ÛÙÂÊ¿ÓÔ˘ ¯ÚËÌ·ÙÈÎfi ÔÛfi ÛÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ ™›ÙÈÛ˘ ÙÔ˘ π. ¡. ∞Á›Ô˘ ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ “¢Ô˜ Ë̛Ӕ . 3. ¡· ·Ú·ÛÙ› Û‡ÛÛˆÌÔ ÙÔ ¢.™. ÛÙË ÓÂÎÚÒÛÈÌË ·ÎÔÏÔ˘ı›·. 4. ¡· ‰ËÌÔÛÈ¢ı› ÙÔ ·ÚfiÓ „‹ÊÈÛÌ· ÛÙÔÓ ÙÔÈÎfi Δ‡Ô. °È· ÙÔ ¢.™. √ ¶Úfi‰ÚÔ˜ √ °Ú·ÌÌ·Ù¤·˜ ¢∏ª. °∞ƒ√Àº∞§π∞™ °∂øƒ°. ª¶∂Δ∞™


™∞μμ∞Δ√ 30 MAƒΔπ√À 2013

25

∏ ¡π∫∏ ¶∂ƒπª∂¡∂π Δ∏ ™Àª¶∞ƒ∞™Δ∞™∏ Δø¡ ºπ§∞£§ø¡ ™Δ√ ∂¡Δ√™ ∂¢ƒ∞™ ¶∞πáπ¢π ª∂ Δ∏¡ ∫∞§§π£∂∞

£¤ÏÂÈ ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ Δ

ËÓ ∫·ÏÏÈı¤· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ ·‡ÚÈÔ (16.00) Ë ¡›ÎË ÛÙÔ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎfi Î·È ÙfiÛÔ ÙÔ ÚÔÔÓËÙÈÎfi ÙÈÌ Î·È ÔÈ ·›ÎÙ˜, fiÛÔ Î·È Ë ‰ÈÔ›ÎËÛË Ù˘ ‚ÔÏÈÒÙÈ΢ ¶∞∂ ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ó ÙË Û˘Ì·Ú¿ÛÙ·ÛË ÙˆÓ ÊÈÏ¿ıψÓ. ÕÏψÛÙ ÔÈ “΢·ÓfiÏ¢ÎÔÈ” ¤¯Ô˘Ó Í·Ó·‚Ú› ÙÔÓ Î·Ïfi ÙÔ˘˜ ·˘Ùfi ÚÔÛʤÚÔÓÙ·˜ fiÌÔÚÊÔ ı¤·Ì·, οÙÈ Ô˘ ·ÔÙÂÏ› fiÏÔ ¤Ï͢ ÁÈ· ÙÔ˘˜ Ê›ÏÔ˘˜ ÙÔ˘ Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘.

∂¶√

ƒÂÔÚÙ¿˙: μ∞™π§∏™ ∫ƒπ™π§∞™ ∏ ¡›ÎË ‰Â›¯ÓÂÈ Ó· ‚Ú›ÛÎÂÈ ¿ÏÈ ÙÔ Î·Ïfi Ù˘ ÚfiÛˆÔ. ∂›Ó·È ËÏ›Ô˘ Ê·ÂÈÓfiÙÂÚÔ ˆ˜ Ì ÙÔÓ ∞fiÛÙÔÏÔ Ã·Ú·Ï·Ì›‰Ë ÛÙÔ “ÙÈÌfiÓÈ” ÙÔ ‚ÔÏÈÒÙÈÎÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ı·̷ÙÈ΋ ‚ÂÏÙ›ˆÛË Î·È ‰ÂÓ ı˘Ì›˙ÂÈ Û ٛÔÙ· ÙËÓ Î¿ÎÈÛÙË ÂÈÎfiÓ· Ô˘ ›¯Â Â› ıËÙ›·˜ ÙÔ˘ °ÈÒÚÁÔ˘ ÷Ù˙¿Ú·. ŒÙÛÈ ÔÈ “΢·ÓfiÏ¢ÎÔÈ” ¤Ú·Û·Ó Ì ÛÙ˘Ï ·fi ÙËÓ ÕÌÊÈÛÛ· ÎÂÚ‰›˙ÔÓÙ·˜ ¿ÓÂÙ· Ì 2-0 ÙÔÓ ºˆÎÈÎfi, ÂÓÒ ı· “¿ÏˆÓ·Ó” Î·È ÙÔ “AEL FC Arena” Â¿Ó ‰ÂÓ ÛÙ¤ÎÔÓÙ·Ó ¿Ù˘¯ÔÈ ‰Â¯fiÌÂÓÔÈ ¤Ó· ·›ı·ÓÔ ÁÎÔÏ ÛÙËÓ ÂÎÓÔ‹, Ô˘ ÙÔ˘˜ ÛÙ¤ÚËÛ ‰‡Ô ÔχÙÈÌÔ˘˜ ‚·ıÌÔ‡˜. øÛÙfiÛÔ ·˘Ùfi Ô˘ ¯·ÚÔÔÈ› ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Â›Ó·È Ë ·fi‰ÔÛË Ù˘ ÔÌ¿‰·˜, Ë ÔÔ›· ‹Ù·Ó ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋. ¶ÚÔÔÓËÙÈÎfi ÙÈÌ Î·È Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ ηٷ‚¿ÏÏÔ˘Ó ÌÂÁ¿ÏË ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÁÈ· Ó· ʤÚÔ˘Ó Í·Ó¿ ÙË ¡›ÎË „ËÏ¿. °È· Ó· ÙÔ ÂÙ‡¯Ô˘Ó ·˘Ùfi ÔÊ›ÏÔ˘Ó Ó· ¿ÚÔ˘Ó fiÛÔ˘˜ ‚·ıÌÔ‡˜ Á›ÓÂÙ·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ Î·È Ó· Í·Ó·‚¿ÏÔ˘Ó ÙËÓ ÔÌ¿‰· Û ÙÚԯȿ Ï¤È ÔÊ. ∏ ·Ú¯‹ ı· Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÂÈ ·‡ÚÈÔ Ì ÙËÓ ∫·ÏÏÈı¤·, Û’ ¤Ó· Ì·Ù˜ fiÔ˘ Ë Î·Ù¿ÎÙËÛË ÙÔ˘ “ÙÚ›ÔÓÙÔ˘” Â›Ó·È ÂÈÙ·ÎÙÈ΋ ·Ó¿ÁÎË ÁÈ· ÙÔ˘˜ “΢·ÓfiÏ¢ÎÔ˘˜” . °È· ÙÔ ÏfiÁÔ ·˘Ùfi ¤¯Ô˘Ó ·Ó¿ÁÎË ·fi ÙË Û˘Ì·Ú¿ÛÙ·ÛË ÙˆÓ ÊÈÏ¿ıψÓ, ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ηÏÔ‡Ó Ó· ‰ÒÛÔ˘Ó ‰˘Ó·ÌÈÎfi “·ÚÒÓ” ·‡ÚÈÔ ÛÙÔ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎfi. ÕÏψÛÙÂ Â›Ó·È ÁÓˆÛÙfi ˆ˜ Ë ‰‡Ó·ÌË Ù˘ ¡›Î˘ Â›Ó·È Ô ÎfiÛÌÔ˜ Ù˘ Î·È Ì¤¯ÚÈ ÙÒÚ· Ù˘ ¤¯ÂÈ ÛÙ·ı› fiÔ˘ ÎÈ ·Ó ·›˙ÂÈ. π‰›ˆ˜ ÌÂÙ¿ ÙȘ ‰˘Ô ηٷÏËÎÙÈΤ˜ ÂÌÊ·Ó›ÛÂȘ ÛÙ· ÂÎÙfi˜ ¤‰Ú·˜ ·È¯Ó›‰È· Ì ºˆÎÈÎfi Î·È §¿ÚÈÛ· ÔÈ Ê›Ï·ıÏÔÈ ¤¯Ô˘Ó ·Ó·ı·ÚÚ‹ÛÂÈ Î·È ÈÛÙÂ‡Ô˘Ó fiÙÈ Ë ·Á·Ë̤ÓË ÙÔ˘˜ ÔÌ¿‰· ÌÔÚ› Ó· ÙÂÚÌ·Ù›ÛÂÈ „ËÏfiÙÂÚ·. ŒÙÛÈ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ¤¯Ô˘Ó Ì·˙È΋ ·ÚÔ˘Û›· ÛÙËÓ Î˘ÚȷοÙÈÎË ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË ‚ÔËıÒÓÙ·˜ ÙÔ˘˜ ·›ÎÙ˜ ÙÔ˘ ∞fiÛÙÔÏÔ˘ ÷ڷϷÌ›‰Ë Ó· ¿ÚÔ˘Ó ÙË Ó›ÎË. ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙÔÓ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ÙÔ̤·, Ë Ù¯ÓÈ΋ ËÁÂÛ›· Ì ÈηÓÔÔ›ËÛË Â›‰Â ÙÔÓ ∫ÒÛÙ· ºÏ›ÁÎÔ Ó· ‚Á¿˙ÂÈ ÙÔ Î·ÓÔÓÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ¯ˆÚ›˜ Ó· ÓÈÒÛÂÈ ÂÓԯϋÛÂȘ. £˘Ì›˙Ô˘Ì fiÙÈ Ô ÈηÓfi˜ ÂÈıÂÙÈÎfi˜ ›¯Â ·Ô¯ˆÚ‹ÛÂÈ “Ï·‚ˆÌ¤ÓÔ˜” ·fi ÙÔ ıÂÛÛ·ÏÈÎfi ÓÙ¤ÚÌÈ ÙËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË ΔÂÙ¿ÚÙË, ·ÏÏ¿ ÙfiÛÔ ÚÔ¯ı¤˜, fiÛÔ Î·È ¯ı˜ ÚÔÔÓ‹ıËΠ¯ˆÚ›˜ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·. ŒÙÛÈ ı· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙË ‰È¿ıÂÛË ÙÔ˘ ∞fiÛÙÔÏÔ˘ ÷ڷϷÌ›‰Ë ÁÈ· ÙÔÓ ·˘ÚÈ·Ófi ·ÁÒÓ·. ∞ÓÙ›ıÂÙ· Ô ªfi˙ÈÓÙ·Ú Δ¿ÓÙÈÙ˜, ·Ó Î·È ÌÂÙ›¯Â ÛÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ ÚÔfiÓËÛË, ‰ÂÓ Ê·›ÓÂÙ·È Ó· Â›Ó·È ·fiÏ˘Ù·

∞ÔÊ¿ÛÂȘ ÁÈ· ·‰ÂÈÔ‰ÔÙ‹ÛÂȘ Î·È Ì·Ú¿˙ ·Ófi‰Ô˘ ™˘Ó‰ڛ·Û ¯ı˜ ÙÔ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎfi Û˘Ì-

¤ÙÔÈÌÔ˜. ¶¿ÓÙˆ˜ fiÏ· ı· ÎÚÈıÔ‡Ó Û‹ÌÂÚ·, fiÙ·Ó Î·È ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÚÔfiÓËÛË (·Ú¯›˙ÂÈ ÛÙȘ 13.00) Ô Î. ÷ڷϷÌ›‰Ë˜ ı· ·ÔÊ·Û›ÛÂÈ ·Ó ı· ÙÔÓ Û˘ÌÂÚÈÏ¿‚ÂÈ ÛÙËÓ ·ÔÛÙÔÏ‹.

™ÎԇʷÏ˘: ∞Á·Ó¿ÎÙËÛ· Ì fiÛ· Û˘Ó¤‚ËÛ·Ó ¶ÔÏÏ¿ ÂÈÒıËÎ·Ó ÁÈ· ÙÔÓ ª·ÓÒÏË ™ÎԇʷÏË, ·ÊÔ‡ fiˆ˜ ηٷÁÁ¤ÏÏÔ˘Ó ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ Ù˘ §¿ÚÈÛ·˜, ¤Î·Ó ¿ÛÂÌÓË ¯ÂÈÚÔÓÔÌ›· ÌÂÙ¿ ÙË Ï‹ÍË ÙÔ˘ ıÂÛÛ·ÏÈÎÔ‡ ÓÙ¤ÚÌÈ. ª¿ÏÈÛÙ· ˘¿Ú¯ÂÈ ·ÓËÛ˘¯›· ÁÈ· ÔÈÓ‹ ‰‡Ô ·ÁˆÓÈÛÙÈÎÒÓ Û ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¤ÌÂÈÚÔ˘ ÂÍÙÚ¤Ì, οÙÈ Ô˘ ·Ó ÈÛ¯‡ÛÂÈ ı· ¯¿ÛÂÈ Ù· Ì·Ù˜ Ì °È·ÓÓÈÙÛ¿ Î·È ∂·ÓÔÌ‹. √ 34¯ÚÔÓÔ˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ‹˜ Ì›ÏËÛ ÛÙËÓ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· “Sportdog.gr” ÁÈ· Ù· fiÛ· Û˘Ó¤‚ËÛ·Ó ÛÙË §¿ÚÈÛ·: “¢ÂÓ ÓÔÌ›˙ˆ ˆ˜ Â›Ó·È ¯ÂÈÚÔÓÔÌ›· Ó· ·ÓËÁ˘Ú›˙ˆ ¤ÙÛÈ Ì ÙËÓ ÁÚÔıÈ¿ ÌÔ˘. ∞Ï¿ ·ÓËÁ‡ÚÈÛ· ÙÔ ÁÎÔÏ. ™‹ÎˆÛ· ·Ï¿ ÙÔ ¯¤ÚÈ ÌÔ˘. ΔË ÁÚÔıÈ¿ ÌÔ˘ ÛÙÔ ÁÎÔÏ ÁÈ·Ù› ‹Ù·Ó Î·È Ô Î. ¶¿ÙÛ˘ ÛÙȘ ÛÔ˘›Ù˜. ª·˜ ¤Ù·Á·Ó ·fi ÙÔ 1Ô ÏÂÙfi ÔÚÙÔοÏÈ·, ÌÔ˘Î¿ÏÈ·, ηʤ‰Â˜, Ì·ÓÙ·Ú›ÓÈ· Î·È ‰˘Ó·ÌÈÙ¿ÎÈ· ÛÙÔÓ ¿ÁÎÔ. ΔËÓ Ê˘ÛÔ‡Ó· ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ ÙËÓ ¿ÓÔÈÍ·Ó Ó· ʇÁÔ˘Ì ·fi ÙÔ Á‹‰Ô; ∂ÁÒ ‰ÂÓ ÛËÎÒÓˆ ÙÔ ¯¤ÚÈ ÌÔ˘ ·Ó ‰ÂÓ Ì ÚÔηϤÛÂÈ Î¿ÔÈÔ˜. ΔfiÛ· ¯ÚfiÓÈ· ·›˙ˆ Ì¿Ï·. Œ¯ˆ Ê¿ÂÈ ¤Ó· ÌÔ˘Î¿ÏÈ ÛÙÔ 1Ô ÏÂÙfi Î·È fiÙ·Ó Ê‡Á·Ì ˘‹Ú¯Â “‚ÚÔ¯‹” ·fi ÌÔ˘Î¿ÏÈ·. ∞Á·Ó¿ÎÙËÛ·, ÁÈ· ·˘Ùfi ¤Î·Ó· fi,ÙÈ ¤Î·Ó· ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜! ◊Ù·Ó Î›ÓËÛË ·Á·Ó¿-

ÎÙËÛ˘ ·fi fiÏ· ·˘Ù¿ Ô˘ ¤Ê·Á·. ™Â οı ÎfiÚÓÂÚ ¤ÂÊÙ·Ó ÛÙÔ ÎÂÊ¿ÏÈ Ì·˜ ηʤ‰Â˜, ÌÔ˘Î¿ÏÈ·, ÁÈÓfiÙ·Ó ¯·Ìfi˜” ‰‹ÏˆÛÂ Ô ª·ÓÒÏ˘ ™ÎԇʷÏ˘ Î·È Û˘ÌÏ‹ÚˆÛÂ: “ºÂ‡ÁÔÓÙ·˜ ÁÈ· ÙËÓ Ê˘ÛÔ‡Ó· Ë ·ÛÙ˘ÓÔÌ›· ¤ÚÂ ӷ Â›Ó·È ÂΛ. ¢Â›Ù ÙÔ ‚ÈÓÙ¿ÎÈ Î·È ›Ù ·Ó Ì·˜ ÚÔʇϷÍ ηӤӷ˜. ∞Ó ¤ÙÚˆÁ· ¤Ó· ÌÔ˘Î¿ÏÈ Î·È ¤ÂÊÙ· οو; ŸÙ·Ó ÙÚ¤¯ÂȘ, ‰ÂÓ Í¤ÚÂȘ ·fi Ô˘ ı· ÛÔ˘ ¤ÚıÂÈ. ¢ÂÓ ˘‹Ú¯Â Ô˘ıÂÓ¿ ·ÛÙ˘ÓÔÌ›·....”

∏ ¶∞∂ ¡›ÎË ÁÈ· ÙÔÓ £. ¡¿ÎÔ ∞Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Âͤ‰ˆÛÂ Ë ¶∞∂ ¡›ÎË Ì ÙËÓ ÔÔ›· ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ ÙËÓ Ô‰‡ÓË Ù˘ ÁÈ· ÙÔÓ ¯·Ìfi ÙÔ˘ £·Ó¿ÛË ¡¿ÎÔ˘. ΔÔ Î›ÌÂÓÔ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ù· ÂÍ‹˜: “√ Úfi‰ÚÔ˜ Î·È ÙÔ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Ù˘ ¶∞∂ ¡›ÎË μfiÏÔ˘ ÂÎÊÚ¿˙Ô˘Ó ÙË ıÏ›„Ë ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÙÔ ı¿Ó·ÙÔ ÙÔ˘ ·ÓÙÈÚÔ¤‰ÚÔ˘ Ù˘ μÔ˘Ï‹˜ Î·È ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹ ª·ÁÓËÛ›·˜ Ù˘ ¡¤·˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜, ∞ı·Ó¿ÛÈÔ˘ ¡¿ÎÔ˘. √ ÂÎÏÈÒÓ, Ì ÛÔ‚·Ú‹ Î·È ·ÍÈÔÚÂ‹ ·ÚÔ˘Û›·, ˘ËÚ¤ÙËÛ ٷ ÎÔÈÓ¿ Ì ›ÛÙË Î·È ·ÊÔÛ›ˆÛË. £ÂÚÌ¿ Û˘ÏÏ˘ËÙ‹ÚÈ· ÛÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ¿ ÙÔ˘ Î·È ÛÙÔ˘˜ ÔÈΛԢ˜ ÙÔ˘”.

ªÂ ∂·ÓÔÌ‹ ÔÈ ¡¤ÔÈ Ù˘ ¡›Î˘ ΔËÓ ∞Ó·Á¤ÓÓËÛË ∂·ÓÔÌ‹˜ ˘Ô‰¤¯ÂÙ·È Û‹ÌÂÚ· ™¿‚‚·ÙÔ Ë ÔÌ¿‰· ∫20 Ù˘ ¡›Î˘, ÁÈ· ÙË 19Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ √¶∞¶ Ù˘ Football League ¡¤ˆÓ. ∏ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË ı· ‰ÈÂÍ·¯ı› ÛÙÔ Á‹Â‰Ô “¶·ÓÙÂÏ‹˜ ª·ÁÔ˘Ï¿˜” Î·È ı· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ ÛÙȘ 13:00.

°π∞ Δ√¡ ∞°ø¡∞ Δ∏™ ¡π∫∏™ ª∂ Δ∏¡ ∫∞§§π£∂∞ ™Δ√ ¶∞¡£∂™™∞§π∫√

∞Ó·ÎÔÈÓÒıËÎ·Ó ÔÈ ÙÈ̤˜ ÙˆÓ ÂÈÛÈÙËÚ›ˆÓ ¶∞∂ ¡›ÎË μfiÏÔ˘ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ÙȘ ÙÈ̤˜ ÙˆÓ ÂÈÛÈÙËÚ›ˆÓ ÁÈ· ÙÔÓ ·ÁÒÓ· Ù˘ 31˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ Ù˘ Football League Ì ÙËÓ ∫·ÏÏÈı¤·, Ô˘ ı· ‰ÈÂÍ·¯ı› ·‡ÚÈÔ ∫˘Úȷ΋ (31/3) ÛÙÔ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎfi (16:00), ηıÒ˜ Î·È ÙË ‰È·‰Èηۛ· ÂÈÛfi‰Ô˘ ÛÙÔ ™Ù¿‰ÈÔ. ¶·Ú·Î·Ï› ÙÔ˘˜ ÊÈÏ¿ıÏÔ˘˜ Ó· ‰ÒÛÔ˘Ó È‰È·›ÙÂÚË ÚÔÛÔ¯‹ ÛÙË ‰È·‰Èηۛ· ÂÈÛfi‰Ô˘. √È ÙÈ̤˜ ÙˆÓ ÂÈÛÈÙËÚ›ˆÓ ÙÔ˘ ·ÁÒÓ· Â›Ó·È ÔÈ ›‰È˜ Ì ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ· ·È¯Ó›‰È· Î·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ¤¯Ô˘Ó ˆ˜ ÂÍ‹˜: VIP ∫ÂÚΛ‰·: 30 ¢ÚÒ ÀfiÏÔÈË ™ÎÂ·ÛÙ‹: 20 ¢ÚÒ ∞Ó·ÙÔÏÈ΋ ∫ÂÚΛ‰·: 15 ¢ÚÒ ¡fiÙÈÔ ¶¤Ù·ÏÔ: 10 ¢ÚÒ ¶·È‰ÈÎfi: 5 ¢ÚÒ μfiÚÂÈÔ ¤Ù·ÏÔ (ÊÈÏÔÍÂÓÔ‡ÌÂÓÔÈ): 15 ¢ÚÒ* * ΔÔ μfiÚÂÈÔ ¤Ù·ÏÔ ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ÌfiÓÔÓ Î·È Â¿Ó ˘¿ÚÍÔ˘Ó Ê›Ï·ıÏÔÈ Ù˘ ∫·ÏÏÈı¤·˜.

Δ· ÂΉÔÙ‹ÚÈ· £· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó Û˘ÓÔÏÈο ÙÚ›· ÂΉÔÙ‹ÚÈ·, Ù· ÔÔ›· ı· ·ÓÔ›ÍÔ˘Ó ÙÚÂȘ ÒÚ˜ ÚÈÓ ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË ÙÔ˘ ·ÁÒÓ·.

™ÙËÓ ¶Â˙ÔÁ¤Ê˘Ú· ∞ ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ¤Ó· ÂΉÔÙ‹ÚÈÔ ÁÈ· fiÏÔ˘˜ fiÛÔÈ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ÂΉÒÛÔ˘Ó ·Ïfi ÂÈÛÈÙ‹ÚÈÔ ·ÁÒÓ· ÙˆÓ 10, ÙˆÓ 15 Î·È ÙˆÓ 5 ¢ÚÒ (·È‰ÈÎfi). ∞fi ÙËÓ ∞’ ¶Â˙ÔÁ¤Ê˘Ú· ı· ÂÈÙÚ·› Ë Â›ÛÔ‰Ô˜ ÙˆÓ ÊÈÏ¿ıÏˆÓ Ù˘ ÁË‰ԇ¯Ô˘ ÔÌ¿‰·˜ Ì ·Ï¿ ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ· ·ÁÒÓ· ÙˆÓ 10, ÙˆÓ 15 Î·È ÙˆÓ 5 ¢ÚÒ (·È‰ÈÎfi). ™ÙËÓ ¶Â˙ÔÁ¤Ê˘Ú· μ ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ¤Ó· ÂΉÔÙ‹ÚÈÔ ÁÈ· fiÏÔ˘˜ fiÛÔÈ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ÂΉÒÛÔ˘Ó ÂÈÛÈÙ‹ÚÈÔ ·ÁÒÓ· 20 Î·È 30 ¢ÚÒ ÁÈ· ÙËÓ ÛÎÂ·ÛÙ‹ ÎÂÚΛ‰· Î·È ÙˆÓ 5 ¢ÚÒ ÁÈ· ·È‰È¿ Ô˘ Û˘Óԉ‡ÔÓÙ·È ·fi ÙÔ˘˜ ÁÔÓ›˜ ÙÔ˘˜. ∞fi ÙË μ ¶Â˙ÔÁ¤Ê˘Ú· ı· ÂÈÙÚ·› Ë Â›ÛÔ‰Ô˜ ÙˆÓ ÊÈÏ¿ıÏˆÓ Ù˘ ÁË‰ԇ¯Ô˘ ÔÌ¿‰·˜ Ì ·Ï¿ ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ· ·ÁÒÓ· ÙˆÓ 20 Î·È ÙˆÓ 30 ¢ÚÒ Î·È ÙˆÓ 5 ¢ÚÒ ÁÈ· ·È‰È¿ Ô˘ Û˘Óԉ‡ÔÓÙ·È, ηıÒ˜ Î·È ÛÙÔ˘˜ ηÙfi¯Ô˘˜ ¢È·ÚΛ·˜ Silver (·ÛËÌ›), Basic (̈‚), Blue (ÌÏÂ), Economy (ı·Ï·ÛÛ›). ™ÙÔ˘˜ ηÙfi¯Ô˘˜ VIP ı· ÂÈÙÚ¤ÂÙ·È Ë Â›ÛÔ‰Ô˜ ·fi ÙËÓ ∫ÂÓÙÚÈ΋ ¶‡ÏË Î·È ı· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó ÙÔ ¿ÚÎÈÓÁÎ ÙÔ˘ ÚÔ·‡ÏÈÔ˘ ¯ÒÚÔ˘ ÙÔ˘ ÛÙ·‰›Ô˘. ™ÙËÓ ¶Â˙ÔÁ¤Ê˘Ú· ° ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ

¤Ó· ÂΉÔÙ‹ÚÈÔ, ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÊÈÏ¿ıÏÔ˘˜ Ù˘ ÊÈÏÔÍÂÓÔ‡ÌÂÓ˘ ÔÌ¿‰·˜ Û ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ¯ÚÂÈ·ÛÙ›.

¢È¢ÎÚÈÓ›ÛÂȘ √È ı‡Ú˜ ÙÔ˘ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎÔ‡ ™Ù·‰›Ô˘ ı· ·ÓÔ›ÍÔ˘Ó ÁÈ· ÙÔ ÎÔÈÓfi ‰‡Ô ÒÚ˜ ÚÈÓ ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË ÙÔ˘ ·ÁÒÓ·. °È· Ù· Ì·ıËÙÈο Î·È Ù· ·È‰Èο ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ· ÙˆÓ 5 ¢ÚÒ, Ù· ·È‰È¿ Ô˘ ı· Û˘Óԉ‡ÔÓÙ·È ·fi ÙÔ˘˜ ÁÔÓ›˜ ÙÔ˘˜ ı· ÂÈÛ¤Ú¯ÔÓÙ·È ÛÙËÓ ÎÂÚΛ‰· Ô˘ ı· ÂÚ¿ÛÂÈ Ô ÁÔÓ¤·˜. ∞Ó Ô Ì·ıËÙ‹˜ ‹ ÙÔ ·È‰› ‰ÂÓ Û˘Óԉ‡ÂÙ·È, ÙfiÙ ı· ÙÔ˘ ÂÈÙÚ·› Ë Â›ÛÔ‰Ô˜ ÌfiÓÔ ÛÙÔ ¡fiÙÈÔ ¶¤Ù·ÏÔ. ¶ÚÔÒÏËÛË ÂÈÛÈÙËÚ›ˆÓ ‰ÂÓ ı· ˘¿ÚÍÂÈ Î·È ÔÈ Ê›Ï·ıÏÔÈ ı· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÚÔÌËı¢ÙÔ‡Ó ÙÔ ÂÈÛÈÙ‹ÚÈÔ ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË ÌfiÓÔ ·fi Ù· ∂ΉÔÙ‹ÚÈ· ÙÔ˘ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎÔ‡ ÚÈÓ ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË ÙÔ˘ ·ÁÒÓ·. °È· Ó· ÌËÓ ÂÈÎÚ·Ù‹ÛÂÈ Û˘ÓˆÛÙÈÛÌfi˜ ·Ú·Î·ÏÔ‡ÓÙ·È ÔÈ Ê›Ï·ıÏÔÈ Ó· ÚÔÛ¤ÏıÔ˘Ó ÓˆÚ›ÙÂÚ· ÛÙÔ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎfi.

πÛ¯˘Ú‹ ∞ÛÊ¿ÏÂÈ· ΔÔ Á‹Â‰Ô Î·È Ô ÂÚÈ‚¿ÏÏˆÓ ¯ÒÚÔ˜ ı·

ÂÚÈÊÚÔ˘ÚÔ‡ÓÙ·È ·fi ÈÛ¯˘Ú‹ ȉȈÙÈ΋ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·. ∏ ¶∞∂ ¡›ÎË μfiÏÔ˘ ηıÈÛÙ¿ ۷ʤ˜ fiÙÈ fiÔÈÔ˜ Û˘ÏÏËÊı› Ó· ÂȯÂÈÚ› Ó· ÂÈÛ¤ÏıÂÈ ÛÙÔ Á‹Â‰Ô ¯ˆÚ›˜ ÂÈÛÈÙ‹ÚÈÔ, ‹ Ì Ï·ÛÙfi ÂÈÛÈÙ‹ÚÈÔ, ‹ Ì οÚÙ· ‰È·ÚΛ·˜ Ô˘ ‹‰Ë ¤¯ÂÈ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËı› ı· ¤¯ÂÈ fiϘ ÙȘ Û˘Ó¤ÂȘ Ô˘ ÚԂϤÂÈ Ô ÓfiÌÔ˜ Î·È ÂÈϤÔÓ ·fi ÙËÓ ¶∞∂ ı· ÙÔ˘ ·Ê·ÈÚÂı› ÙÔ ‰Èη›ˆÌ· Ó· ÌÔÚ› Ó· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ Í·Ó¿ ·ÁÒÓ· Ù˘ ¶∞∂ ¡›ÎË μfiÏÔ˘.

∫¿ÚÙ˜ ∂Ï¢ı¤Ú·˜ ∂ÈÛfi‰Ô˘ √È Î¿ÙÔ¯ÔÈ Î·ÚÙÒÓ ∂Ï¢ı¤Ú·˜ ∂ÈÛfi‰Ô˘ ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ¡ÂÊÚÔ·ıÒÓ ı· ÂÈÛ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi ÙË μ ¶Â˙ÔÁ¤Ê˘Ú·. √È Î¿ÙÔ¯ÔÈ Î·ÚÙÒÓ ∂Ï¢ı¤Ú·˜ ∂ÈÛfi‰Ô˘ ÙˆÓ ÙÌËÌ¿ÙˆÓ ˘Ô‰ÔÌÒÓ ı· ÂÈÛ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi ÙËÓ ∞ ¶Â˙ÔÁ¤Ê˘Ú·. °È· ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·Ï˘ÙÈ΋ ›ÛÔ‰Ô ÙˆÓ ÊÈÏ¿ıÏˆÓ ÔÈ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÈÛÎÂÊÙÔ‡Ó ÙËÓ ÂÍ‹˜ ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ ‰È‡ı˘ÓÛË: http://www.niki fc.gr/index.php/tickets/eisodos

‚Ô‡ÏÈÔ Ù˘ ∂¶√ Î·È ÂÓ¤ÎÚÈÓ ÙËÓ ÚfiÙ·ÛË Ù˘ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ¢’ ∂ıÓÈ΋˜, ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÔÌ›ÏÔ˘˜ ÙˆÓ Ì·Ú¿˙ ·Ófi‰Ô˘ ÛÙË °’ ∂ıÓÈ΋, ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ ı¤Ì· ÙˆÓ ·‰ÂÈÔ‰ÔÙ‹ÛÂˆÓ Û fiϘ ÙȘ ηÙËÁÔڛ˜. ∂›Û˘, Ë √ÌÔÛÔÓ‰›·, ÚÔ¯ÒÚËÛ ÛÙËÓ Î·Ù·ÁÁÂÏ›· ÙˆÓ Û˘Ì‚¿ÛÂˆÓ Ì ÙËÓ ÂÙ·ÈÚ›· PC Systems, ηıÒ˜ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ˘ÏÔÔÈËı›, ¯ˆÚ›˜ Ó· ʤÚÂÈ Ë ∂¶√ ¢ı‡ÓË. ¶ÚfiıÂÛË Ù˘ ∂¶√ ‹Ù·Ó Ó· ÌËÓ ·ÏÏ¿ÍÂÈ ‰Ú·Ì·ÙÈο ÙË Û‡ÓıÂÛË ÙˆÓ ÔÌ›ÏˆÓ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·ÁÒÓ˜ Ì·Ú¿˙, ‰È·ÙËÚÒÓÙ·˜ ÛÙÔÓ ›‰ÈÔ fiÌÈÏÔ ÙȘ ÔÌ¿‰Â˜ ·fi ∞ı‹Ó· Î·È ¶ÂÈÚ·È¿, ·ÏÏ¿ Î·È Ó· ‚¿ÏÂÈ ÛÙÔÓ ›‰ÈÔ fiÌÈÏÔ ÙȘ ‰‡Ô ÔÌ¿‰Â˜ Ù˘ ª·Î‰ÔÓ›·˜. ∞˘Ùfi ÏÔÈfiÓ ¤ÁÈÓ Ú¿ÍË, ÂÓÒ ÛÙÔÓ ›‰ÈÔ fiÌÈÏÔ Ì‹Î·Ó Î·È ÔÈ ÚˆÙ·ıÏËÙ¤˜ ∂¶™∞¡∞ Î·È ∂¶™¢∞. ™Ùfi¯Ô˜ ·˘Ù‹˜ Ù˘ ΛÓËÛ˘, ‹Ù·Ó Ó· ˘¿ÚÍÂÈ Ë ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ‰˘Ó·Ù‹ ÂÎÚÔÛÒËÛË ·fi ∂ÓÒÛÂȘ ÛÙË °’ ∂ıÓÈ΋ Ì ‰Â‰Ô̤ÓÔ fiÙÈ ·fi ÙÔ˘˜ 14 ÔÌ›ÏÔ˘˜ ·Ó‚·›ÓÂÈ Ê¤ÙÔ˜ ÌfiÓÔ Ë ÔÌ¿‰· Ô˘ ı· ÙÂÚÌ·Ù›ÛÂÈ ÚÒÙË. ∫·Ù¿ ÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÙÔ˘ ¢™ Ù˘ ∂¶√, ÏÔÈfiÓ, ÂÏ‹ÊıËÛ·Ó, ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ, ÔÈ ÂÍ‹˜ ·ÔÊ¿ÛÂȘ: 1) ¡· ÂÊ·ÚÌÔÛÙ› Ë ÂÈÛ‹ÁËÛË Ù˘ Super League ÁÈ· ÙËÓ ·‰ÂÈÔ‰fiÙËÛË ÙˆÓ Û˘ÏÏfiÁˆÓ Ù˘. ∂›Û˘, Ó· ÚÔ‚ÏÂÊıÔ‡Ó ÎÚÈÙ‹ÚÈ· ·‰ÂÈÔ‰fiÙËÛ˘ ÁÈ· ÙÔ˘˜ Û˘ÏÏfiÁÔ˘˜ Ù˘ Football League Î·È ÁÈ· ÙÔ˘˜ Û˘ÏÏfiÁÔ˘˜ Ô˘ ı· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯Ô˘Ó ÛÙËÓ °’ ∂ıÓÈ΋. -¡· Û˘ÁÎÚÔÙËıÔ‡Ó ÔÈ fiÌÈÏÔÈ ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ ÙˆÓ ÚˆÙ·ıÏËÙÚÈÒÓ ÔÌ¿‰ˆÓ ÙˆÓ ∂¶™ ÁÈ· ÙËÓ ¿ÓÔ‰fi ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ °’ ∂ıÓÈ΋ Ù˘ ÂÚÈfi‰Ô˘ 2013-2014. ™˘ÓÔÏÈο Ù· ÁÎÚÔ˘ Â›Ó·È 14 Î·È Ô ÚˆÙ·ıÏËÙ‹˜ Ù˘ ∂¶™£ ı· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ ÙÔ˘˜ ÚˆÙ·ıÏËÙ¤˜ Ù˘ ∫·Ú‰›ÙÛ·˜, Ù˘ §¿ÚÈÛ·˜ Î·È Ù˘ ¶ÈÂÚ›·˜, Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙÔÓ 6Ô fiÌÈÏÔ. 2) ∫·ÙfiÈÓ ÂÈÛ‹ÁËÛ˘ ÙÔ˘ Î. ™·ÚÚ‹, Ó· ηٷÁÁÂÏıÔ‡Ó Ë ·fi 22/9/2005 Î·È Ë ·fi 18/2/2010 ÙÚÔÔÔ›ËÛË ·˘Ù‹˜, ηıÒ˜ Î·È Ë ·fi 19/2/2010 Û˘Ì‚¿ÛÂȘ Ì ÙËÓ ÂÙ·ÈÚ›· PC Systems, ÔÈ Ôԛ˜ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ˘ÏÔÔÈËı› ¯ˆÚ›˜ ÙËÓ Â˘ı‡ÓË Ù˘ ∂¶√. 3) ¡· ÂÁÎÚÈı› ¯ÔÚËÁÈ΋ ۇ̂·ÛË Ì ÙËÓ ÂÙ·ÈÚ›· Intersport (ÀÔÛÙËÚÈÎÙ‹˜) Ì ‰È¿ÚÎÂÈ· ‰‡Ô ÂÙÒÓ.

¶ÚfiÛÎÏËÛË Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙÒÓ Ù˘ ∂¶™£ ∞fi ÙÔÓ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi ÚÔÔÓËÙ‹ Î. ÷ÛÈÒÙË ÂÈϤ¯ıËÎ·Ó ÔÈ ·Ú·Î¿Ùˆ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ Ù˘ ∂¶™£ Ó· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯Ô˘Ó ÛÙËÓ ÚÔfiÓËÛË ÙˆÓ ªÈÎÙÒÓ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÒÓ ÔÌ¿‰ˆÓ Ù˘ ΔÂÙ¿ÚÙ˘ 3/4: ¡¤ÔÈ: ™ÈÒÌÔ˜ ∞ϤͷӉÚÔ˜ (£ËÛ¤·˜), ™ÙÚÔ‡ÁÁ˘ ™Ù¤Ê·ÓÔ˜ (¢¿ÊÓË), ªÔ˘ÚÁ¿Ó˘ ¡ÈÎfiÏ·Ô˜ (£ËÛ¤·˜), ¶·Ú·Û΢fiÔ˘ÏÔ˜ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ (¶‡Ú·ÛÔ˜). ¶·›‰Â˜: ªÂÛÛ‹Ó˘ πˆ¿ÓÓ˘ (∞Á›· ¶·Ú·Û΢‹), ∞ÁÈÒÙ˘ °ÂÒÚÁÈÔ˜ (∞.∂. 2002). √È ·Ú·¿Óˆ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ ηÏÔ‡ÓÙ·È Ó· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË 3/4 Î·È ÒÚ· 16.00 ÛÙÔ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎfi ÛÙ¿‰ÈÔ ÁÈ· Ó· ·Ó·¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó ÁÈ· ÙËÓ §¿ÚÈÛ·.


26

™∞μμ∞Δ√ 30 MAƒΔπ√À 2013

ΔÔ ·ÓÂ›ÛËÌÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘ °π∞ ÙËÓ 6Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ÙÔ˘ μ’ Á‡ÚÔ˘ ÙÔ˘ ·ÓÂ›ÛËÌÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘ ÛËÌÂÈÒıËÎ·Ó Ù· ÂÍ‹˜ ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù·: ¶∞√¶∞-∫·Ê¤ ¡È΋ٷ . . . . . . . 4-1 Caprice ¶··‰ÔÔ‡ÏÔ˘Foco ∫·Ê¤ . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-3 Greco Grill-μÂÙÂÚ¿ÓÔÈ ™¤ÛÎÏÔ˘ 7-2 ∫·Ú·˚Ûο΢-¢ÈÎËÁfiÚÔÈ μfiÏÔ˘ 3-0 μÂÙÂÚ¿ÓÔÈ ¢ÈÌ.-Perfect 103,3 . .8-2 ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎfi˜-¢ÈΤʷÏÔ˜ . .3-0 ƒÂfi: ∫¤ÓÙ·˘ÚÔ˜ ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· °È· ÙËÓ 7Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ÙÔ˘ μ’ Á‡ÚÔ˘ ı· ‰ÈÂÍ·¯ıÔ‡Ó ÔÈ ·Ú·Î¿Ùˆ ·ÁÒÓ˜: ™¿‚‚·ÙÔ 30/3 18.30 ∫·Ú·˚Ûο΢-∫¤ÓÙ·˘ÚÔ˜ (ΔÚ˘ÊˆÓ›‰Ë˜) ∫˘Úȷ΋ 31/3 11.00 ¶∞√¶∞-¢ÈÎËÁfiÚÔÈ μfiÏÔ˘ (ƒÔ‡ÌÔ˜) 13.00 μÂÙÂÚ¿ÓÔÈ ™¤ÛÎÏÔ˘-∫·Ê¤ ¡È΋ٷ (∑¿¯Ô˜) 17.30 Caprice ¶··‰ÔÔ‡ÏÔ˘-μÂÙÂÚ¿ÓÔÈ ¢ÈÌ. (¶··ıÂÔ‰ÒÚÔ˘) 19.30 Foco ∫·Ê¤-Greco Grill (ΔÚ˘ÊˆÓ›‰Ë˜) ƒÂfi: ∫¤ÓÙ·˘ÚÔ˜ *ŸÏÔÈ ÔÈ ·ÁÒÓ˜ ı· ‰ÈÂÍ·¯ıÔ‡Ó ÛÙÔ Á‹Â‰Ô Ù˘ ∞Á. ¶·Ú·Û΢‹˜.

∏ ‚·ıÌÔÏÔÁ›· (Û 21 ·ÁˆÓÈÛÙÈΤ˜) 1. μÂÙÂÚ¿ÓÔÈ ¢ÈÌ. . . . . .75-22 . . 56 2. Foco ∫·Ê¤ . . . . . . . . .65-18 . .53 3. Caprice ¶··‰ÔÔ‡ÏÔ˘ 72-37 48 4. Greoco Grill . . . . . . . .80-41 . . 44 5. ∫·Ú·˚Ûο΢ . . . . . . .75-35 . . 43 6. ¶∞√¶∞ . . . . . . . . . . . 65-57 . . 34 7. μÂÙÂÚ¿ÓÔÈ ™¤ÛÎÏÔ˘ . 64-53 . .27 8. ¢ÈΤʷÏÔ˜ . . . . . . . . . 46-45 . . 26 9. ∫·Ê¤ ¡È΋ٷ . . . . . .36-71 . .23 10. ∫¤ÓÙ·˘ÚÔ˜ . . . . . . . .44-55 . .22 11. Perfect 103,3 . . . . . .46-61 . . 21 12. ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎfi˜ . . . 48-71 . .21 13. ¢ÈÎËÁfiÚÔÈ μfiÏÔ˘ . .15-69 . .18 ™ËÌ.: ∞fi ¤Ó· ·È¯Ó›‰È ÏÈÁfiÙÂÚÔ ¤¯Ô˘Ó ÔÈ μÂÙÂÚ¿ÓÔÈ ¢ÈÌ., Foco ∫·Ê¤, Greco Grill, ∫·Ú·˚Ûο΢, ¶∞√¶∞ Î·È ∫¤ÓÙ·˘ÚÔ˜.

πÛÙÈÔÏÔ˚ÎÔ› ·ÁÒÓ˜ ÙÔ ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ ÛÙÔ μfiÏÔ ¢π∂•∞°√¡Δ∞π Û‹ÌÂÚ· ™¿‚‚·ÙÔ Î·È ·‡ÚÈÔ ∫˘Úȷ΋ ÔÈ ·ÁÒÓ˜ πÛÙÈÔÏÔ˝·˜ Ù˘ ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ ∫ÂÓÙÚÈ΋˜ ∂ÏÏ¿‰·˜ ÛÙȘ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ √.∂.∞.-¡.∞.μ. √ √∂∞/¡∞μ Â›Ó·È Ô fiÌÈÏÔ˜ Ô˘ Â¤ÏÂÍ ÙÂÏÈο, ÌÂٷ͇ ÔÏÏÒÓ ˘Ô„ËÊÈÔًوÓ, Ë ∂ÏÏËÓÈ΋ πÛÙÈÔÏÔ˚΋ √ÌÔÛÔÓ‰›· (∂.π.√), ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿ÏË„Ë ÙÔ˘ ÊÂÙÈÓÔ‡ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ‡ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ ∫ÂÓÙÚÈ΋˜ ∂ÏÏ¿‰·˜ ÁÈ· ÈÛÙÈÔÏÔ˚ο ÛοÊË Ù‡Ô˘ LASER 4.7 Î·È OPTIMIST, ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË Ô˘ ›¯Â ·Ó·ÏËÊı› Ì ÂÈÙ˘¯›·, Â›Û˘ ·fi ÙÔÓ √∂∞/¡∞μ, ÙÔ ¤ÙÔ˜ 2010. √È ·ÁÒÓ˜ ¤¯Ô˘Ó ȉȷ›ÙÂÚË ‚·Ú‡ÙËÙ· ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÌÈÎÚÔ‡˜ Î·È ¤ÊË‚Ô˘˜ ·ıÏËÙ¤˜-ÈÛÙÈÔÏfiÔ˘˜, ‰ÈfiÙÈ, Ë ı¤ÛË ÛÙÔ ‚¿ıÚÔ ‹ ÌÈ· Ôχ ηϋ ı¤ÛË Î·Ù¿Ù·Í˘, ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙ÂÈ ÙË ÔÏ˘fiıËÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÛÙÔÓ ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙ·ÙÔ ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ ·ÁÒÓ· Ù˘ ÚfiÎÚÈÛ˘ (Ranking List) ÁÈ· ÙË ÛÙÂϤ¯ˆÛË Ù˘ ∂ıÓÈ΋˜ √Ì¿‰·˜ πÛÙÈÔÏÔ˝·˜, Ô˘ ı· ‰ÈÔÚÁ·Óˆı› ·fi ÙË ∂.π.√ ÛÙȘ ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ ηÏÔηÈÚÈÔ‡. ŒÊË‚ÔÈ Î·È ÌÈÎÚÔ› ΢‚ÂÚÓ‹Ù˜ ·fi fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÔÌ›ÏÔ˘˜ Ù˘ ∫ÂÓÙÚÈ΋˜ ∂ÏÏ¿‰·˜ ı· ÎÏËıÔ‡Ó Ó· ·ÁˆÓÈÛÙÔ‡Ó ÛÙÔ ı·Ï¿ÛÛÈÔ ¯ÒÚÔ ÌÚÔÛÙ¿ ·fi ÙȘ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ÔÌ›ÏÔ˘ ÛÙÔÓ ÕÁÈÔ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ. ∏ ∂ÏÏËÓÈ΋ πÛÙÈÔÏÔ˚΋ √ÌÔÛÔÓ‰›· Î·È Ô √.∂.∞.-¡.∞.μ. ηÏÔ‡Ó ÙÔ˘˜ Ê›ÏÔ˘˜ ÙÔ˘ ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜, Ó· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÂӉȷʤÚÔ˘Û· ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· Î·È ÙÔ˘˜ ·ÁÒÓ˜ Ô˘ ı· ÍÂÎÈÓ‹ÛÔ˘Ó ÛÙȘ 11.Ì. ·fi ÙȘ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ √.∂.∞.-¡.∞.μ. ÛÙÔÓ ÕÁÈÔ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ.

√§√∫§∏ƒø¡∂Δ∞π ™∏ª∂ƒ∞ ∏ ∫∞¡√¡π∫∏ ¶∂ƒπ√¢√™ ™Δ∏¡ ∞1 ∂™∫∞£

∞˘Ï·›· ¯ˆÚ›˜ Û˘ÁÎÈÓ‹ÛÂȘ Ó¤Ú˘ıÚÔÈ” ۯ‰fiÓ ÛÂ Î·Ó¤Ó·Ó ·ÁÒÓ· ‰ÂÓ ¤·ÈÍ·Ó Ï‹ÚÂȘ, ÂÓÒ ÛÙ· ÙÂÏÂ˘Ù·›· Ì·Ù˜ ‰‡ÛÎÔÏ· Û˘ÌÏ‹ÚˆÓ·Ó ‰ˆ‰Âο‰· ÂÍ·ÈÙ›·˜ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÒÓ Î·È ·Ô˘ÛÈÒÓ. ¶·Ú’ fiÏ· ·˘Ù¿ ‰ÂÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ·Ó ‰˘ÛÎÔÏ›· ÛÙÔ Ó· ·Ú·Ì›ÓÔ˘Ó ÛÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›· οÓÔÓÙ·˜ ӛΘ ÛÙ· ÈÔ ÛËÌ·ÓÙÈο ·È¯Ó›‰È·. √ °ÈÒÚÁÔ˜ μÏÈÒÚ·˜ ı· ‚·ÛÈÛÙ› ÛÙÔ˘˜ °ÈÒÚÁÔ ÿÏÙÛÔÁÏÔ˘, £Âfi‰ˆÚÔ ÿÏÙÛÔÁÏÔ˘, ¡›ÎÔ ™Ù¿ÌÔ, μ·ÁÁ¤ÏË ΔÛ·ÎÈÚfiÔ˘ÏÔ, ∞Ó‰Ú¤· Δ˙·ÌÙ˙‹, ÃÚ‹ÛÙÔ ∫ÔÚ¤ÓÙË, °È¿ÓÓË ª·ÎÚ·ÙÛ¿, ¶ÂÚÈÎÏ‹ ∫ˆÛÙ¿ÌË, ºÒÙË ºˆÙÈ¿‰Ë, ∫ÒÛÙ· ¶··ı·Ó·Û›Ô˘ Î·È ™Ù¤ÏÈÔ ΔÛ·‚¤.

¤ÊÙÂÈ Û‹ÌÂÚ· Ë ·˘Ï·›· Ù˘ ηÓÔÓÈ΋˜ ÂÚÈfi‰Ô˘ ÛÙËÓ ∞1 ∂™∫∞£ Ì ÙȘ Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂȘ Ù˘ 18˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜, Ë ÔÔ›· ‰ÂÓ ÎÚ‡‚ÂÈ Û˘ÁÎÈÓ‹ÛÂȘ, ·ÊÔ‡ Ù· ¿ÓÙ· ¤¯Ô˘Ó ÎÚÈı›. √ ÚÒÙÔ˜ °.™. μfiÏÔ˘ ˘Ô‰¤¯ÂÙ·È ÙË ¡›Î·È· Î·È Ô ‰Â‡ÙÂÚÔ˜ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μ. Ù· ÕÓˆ §Â¯ÒÓÈ·. ∞ÓÙ›ıÂÙ· ÂÎÙfi˜ ¤‰Ú·˜ ·›˙Ô˘Ó ÔÈ °.™. ∞ÏÌ˘ÚÔ‡, ∞Ó¿ÏË„Ë §Â¯ÒÓÈ· Î·È ¡.∞. ¡›Î˘ ÎfiÓÙÚ· Û ∂ıÓÈÎfi §¿ÚÈÛ·˜, ª‡ÙÈη, Î·È √χÌÈ· ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·.

√χÌÈ·-¡∞ ¡›Î˘

ƒÂÔÚÙ¿˙: μ∞™π§∏™ ∫ƒπ™π§∞™

°™ μfiÏÔ˘-¡›Î·È· ΔËÓ ÚÒÙË ı¤ÛË ÛÙÔÓ fiÌÈÏÔ ¤¯ÂÈ Î··ÚÒÛÂÈ Ô °.™. μfiÏÔ˘, Ô ÔÔ›Ô˜ Û‹ÌÂÚ· ÛÙȘ 19.30 ÊÈÏÔÍÂÓ› ÙË ¡›Î·È· ÛÙÔ ÎÏÂÈÛÙfi “μ¿Î˘ ¶·Ú·Û΢fiÔ˘ÏÔ˜” . √È “Ì·˘Ú·ÂÙÔ›” ¤¯Ô˘Ó ‹‰Ë ÙÔ Ì˘·Ïfi ÙÔ˘˜ ÛÙ· Ï¤È ÔÊ, ¯ˆÚ›˜ Ó· ·ÌÂÏ‹ÛÔ˘Ó ÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ Û˘Ó¿ÓÙËÛË. ∞ÌÊ›‚ÔÏË ıˆÚÂ›Ù·È Ë Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘ ºÒÙË ª·ÏÈÛÈfi‚· Ô˘ Ù·Ï·ÈˆÚÂ›Ù·È ·fi ‰È¿ÛÙÚÂÌÌ·. √È ·›ÎÙ˜ ÛÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ı· ‚·ÛÈÛÙÔ‡Ó Ô °ÈÒÚÁÔ˜ ∫ÔÛÌ¿ÙÔ˜ Î·È Ô Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˘ ÙÔ˘ °ÈÒÚÁÔ˜ ¡Ù¿Î˘ Â›Ó·È ÔÈ ÂÍ‹˜: ÃÚ‹ÛÙÔ˜ ∫·ÏÔÁÂÚfiÔ˘ÏÔ˜, ™ˆÙ‹Ú˘ ∞¯ÚÈ¿Ó˘, ¡›ÎÔ˜ ¡¿ÓÔ˜, ÕÁÁÂÏÔ˜ §Ô˘Î›‰Ë˜, £·Ó¿Û˘ ¶·˘ÏfiÔ˘ÏÔ˜, √‰˘ÛÛ¤·˜ ¢È·ÎÔ˘Ì‹˜, Õ΢ ∞ÔÛÙÔÏ›‰Ë˜, ∞ÓÙÒÓ˘ ¶·Ï¿Ûη˜, £Âfi‰ˆÚÔ˜ ∫ÔÓÙÔÁÈ¿ÓÓ˘, °È¿ÓÓ˘ ∫Ô˘ÚÔ˘¿Î˘, ÕÁÁÂÏÔ˜ ∫·ÏÈÙ˙¤Ô˜, ™Ù·Ì¿Ù˘ ™Î·Ì¿Áη˜, °È¿ÓÓ˘ ∫˘ÚÏ›‰Ë˜, £·Ó¿Û˘ ΔÛ·Ú·˝Ï˘, ¡›ÎÔ˜ ª·ÛÙÚ·ÊÙÛ‹˜ Î·È ›Ûˆ˜ Ô ºÒÙ˘ ª·ÏÈÛÈfi‚·˜.

√Ï˘ÌÈ·Îfi˜-ÕÓˆ §Â¯ÒÓÈ· ΔËÓ ›‰È· ÒÚ· Ì ÙÔ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ Ì·Ù˜ (19.30) ı· ·Ú¯›ÛÂÈ Î·È Ë Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘ Ì ٷ ÕÓˆ §Â¯ÒÓÈ·, Ë ÔÔ›· ı· ‰ÈÂÍ·¯ı› ÛÙÔ ÎÏÂÈÛÙfi ÙÔ˘ ∂∞∫ μfiÏÔ˘. √È “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔÈ” Â›Ó·È Û›ÁÔ˘Ú· ‰Â‡ÙÂÚÔÈ Î·È Û‹ÌÂÚ· ı· ÂȯÂÈÚ‹ÛÔ˘Ó Ó· ÚÔÛı¤ÛÔ˘Ó ÌÈ· ·ÎfiÌË Ó›ÎË ÛÙÔ ÂÓÂÚÁËÙÈÎfi ÙÔ˘˜. √ ºÒÓ˘ ª·˘ÚÔÌȯ¿Ï˘ ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÈ ÛÙËÓ ÂÍ‹˜ Û‡ÓıÂÛË: ∫ÒÛÙ·˜ ∞ÏÂ͛Ԣ, ∞ÓÙÒÓ˘ £ÂÔ¯¿Ú˘, ∫ÒÛÙ·˜ ™ÂṲ́Ù˘, ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ ™·Îο˜, ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ™·Îο˜, ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ª¿ÁÁÔ˜,

¢‹ÌÔ˜ ¶··‰‹Ì·˜, ÕÚ˘ ¶··ıÂÔÏfiÁÔ˘, §ÂˆÓ›‰·˜ ∞Ó·ÛÙ·ÛfiÔ˘ÏÔ˜, °È¿ÓÓ˘ ¶·Ô˘Ï›‰Ë˜, ÃÚ‹ÛÙÔ˜ ∫ÚÈÎÒÓ˘, ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ∫·Ú·ı¿ÓÔ˜, ™Ù¤Ê·ÓÔ˜ ΔÛÔ˘Î·Ï¿˜, μ·Û›Ï˘ ¡Ù›Î·˜, ¡›ÎÔ˜ ª·˘ÚÔÊÒÙ˘, ∫ÒÛÙ·˜ ¶··ÁÈ¿ÓÓ˘, ∞Ó·ÛÙ¿ÛÈÔ˜ ∫Ô˘ÙÏ‹˜, ÕÁÁÂÏÔ˜ °ÎfiÛ˘, °ÈÒÚÁÔ˜ ∫Ô„È·Ï‹˜, π¿ÛˆÓ ∂ÊÚ·ÈÌ›‰Ë˜, ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ∫·Ú·ÎÒÛÙ·˜. ™ÙȘ Ù¿ÍÂȘ ÙˆÓ ÕÓˆ §Â¯ˆÓ›ˆÓ ÂÈÎÚ·Ù› ÈηÓÔÔ›ËÛË, ÂÂȉ‹ ÂÈÙ‡¯ıËÎÂ Ô ‚·ÛÈÎfi˜ ÛÎÔfi˜ Ù˘ ÊÂÙÈÓ‹˜ ÂÚÈfi‰Ô˘, Ô˘ ‹Ù·Ó Ë ·Ú·ÌÔÓ‹ ÛÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›·. ŒÙÛÈ Û‹ÌÂÚ· ÔÈ ·›ÎÙ˜ ÙÔ˘ §¿ÌÚÔ˘ ¶Ú¤Î· ı· ·ÁˆÓÈÛÙÔ‡Ó ··ÏÏ·Á̤ÓÔÈ ·fi ÙÔ ¿Á¯Ô˜. °È· Ù· ÕÓˆ §Â¯ÒÓÈ· ‰È·ı¤ÛÈÌÔÈ Â›Ó·È ÔÈ: ¡›ÎÔ˜ °·Ï·Ó¿Î˘, ªÈ¯¿Ï˘ ΔÛ¿·˜, ∞ÚÁ‡Ú˘ μ·Ú·Ï‹˜, ªÈ¯¿Ï˘ ∫Ï›ÙÛ·˜, ¡›ÎÔ˜ ∫ÔÛÌ¿˜, ™ˆÙ‹Ú˘ ª¤Ù·˜, °È¿ÓÓ˘ Δ˙ÈÎfiÔ˘ÏÔ˜, ºÚ›ÍÔ˜ 懯·˜, °È¿ÓÓ˘ ª·ÎÚ˘Ó¿Î˘, ™Ù·‡ÚÔ˜ ƒÔ‰ÔÏ¿Î˘, μ·ÁÁ¤Ï˘ ™˘ÏÂfiÔ˘ÏÔ˜, ªÈ¯¿Ï˘ Δ˘¯¿Ï·˜, Δ¿ÛÔ˜ °ÈÔÌÏ¿Î˘, °ÈÒÚÁÔ˜ ∫·ÊÂÙ˙fiÔ˘ÏÔ˜, √‰˘ÛÛ¤·˜ ¶Ú¿Ù˙Ô˜, μ·ÁÁ¤Ï˘ ∫ÂÌÂÓÙ˙ÂÙ˙›‰Ë˜, μ·Û›Ï˘ ∫·ÙÛÈÎÏ‹˜, ¶Ï¿ÙˆÓ

∫¤ÙÔ˘Ï·˜.

∂ıÓÈÎfi˜-°™ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ ΔËÓ Ù¤Ù·ÚÙË ı¤ÛË ‰ÈÂΉÈÎÔ‡Ó Û‹ÌÂÚ· ÛÙȘ 19.30 ÛÙÔ ÎÏÂÈÛÙfi ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ £ˆÌ¿ ∂ıÓÈÎfi˜ §¿ÚÈÛ·˜ Î·È °.™. ∞ÏÌ˘ÚÔ‡. ΔÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ÙÔ˘ £·Ó¿ÛË ºÏ‚¿ÚË, ·Ú¿ Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÒÓ Ô˘ ÙÔ˘˜ ¤ÏËÍ·Ó Î·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ¯ÚÔÓÈ¿˜, Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ·Ó Ôχ ηϤ˜ ÂÌÊ·Ó›ÛÂȘ Î·È ÙÔ˘˜ ·Í›˙ÂÈ ÌÈ· ˘„ËÏ‹ ı¤ÛË. ∞ÒÓ ÏfiÁˆ ÛÔ‚·ÚÔ‡ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÔ‡ ÛÙÔ ÁfiÓ·ÙÔ ı· Â›Ó·È Ô °ÈÒÚÁÔ˜ ∫Ô˘ÚÎÔ‡Ì·˜. ŒÙÛÈ Ô £·Ó¿Û˘ ºÏ‚¿Ú˘ ı· ÛÙËÚȯı› ÛÙËÓ ÂÍ‹˜ Û‡ÓıÂÛË: ÃÚ‹ÛÙÔ˜ •‡‰Ë˜, Δ¿ÛÔ˜ ™‡Ú·˜, °È¿ÓÓ˘ ∫·Ú·ÁÈÒÚÁÔ˜, °È¿ÓÓ˘ •‡‰Ë˜, ∫ÒÛÙ·˜ °ÂÚÔÎÒÛÙ·˜, ∫ÒÛÙ·˜ ™˘Ó¿˙Ô˜, μ·Û›Ï˘ £¤Ô˜, ¡›ÎÔ˜ ∞Ú·Ì·Ù˙‹˜, ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ °ÎÔ˘ÁÎÔ˘ÙÔ‡‰Ë˜, °ÈÒÚÁÔ˜ ¢È·Ó¤ÏÏÔ˜, ∏Ï›·˜ ª·Ï·ÌÔ‡Ù˘, μ·Û›Ï˘ ¡¿ÎÔ˜.

ª‡ÙÈη˜-∞Ó¿ÏË„Ë ªÈ· ¯ÚÔÓÈ¿ ̤۷ ÛÙËÓ ...ηÎÔ‰·ÈÌÔÓ›· ‹Ù·Ó Ë ÊÂÙÈÓ‹ ÁÈ· ÙËÓ ∞Ó¿ÏË„Ë. √È “΢·-

∂Í·ÈÚÂÙÈο Ù· ‹Á·Ó ʤÙÔ˜ ÔÈ ¡¤ÔÈ ∞ıÏËÙ¤˜ ¡›Î˘. √È Ó·ÚÔ› ηϷıÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ ÙÔ˘ °ÈÒÚÁÔ˘ ∑·ÊÂÈÚÔ‡‰Ë ·¤‰ÂÈÍ·Ó fiÙÈ ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó ÏÔ‡ÛÈÔ Ù·Ï¤ÓÙÔ Î·È Î·ÙfiÚıˆÛ·Ó Ó· ·Ú·Ì›ÓÔ˘Ó Û ÌÈ· Ôχ ‰‡ÛÎÔÏË Î·ÙËÁÔÚ›· ·¤Ó·ÓÙÈ Û Ôχ ÈÔ ¤ÌÂÈÚÔ˘˜ ·ÓÙÈ¿ÏÔ˘˜. ™‹ÌÂÚ· ÛÙȘ 17.00 ÛÙÔ ÎÏÂÈÛÙfi Ù˘ ¡Â¿ÔÏ˘ ÛÙË §¿ÚÈÛ·˜ ÔÈ “΢·ÓfiÏ¢ÎÔÈ” ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó ÙËÓ √χÌÈ· Î·È ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ¿ÚÔ˘Ó ÙÔ ÚÔ˙ ʇÏÏÔ ÁÈ· Ó· ÙÂÚÌ·Ù›ÛÔ˘Ó ÛÙËÓ ¤‚‰ÔÌË ı¤ÛË. ™ÙË ‰È¿ıÂÛË ÙÔ˘ £ÂÛÛ·ÏÔÓÈÎÈÔ‡ ÚÔÔÓËÙ‹ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÔÈ: ™¿‚‚·˜ ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹˜, ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ∫·Ú·ÁˆÚÁfiÔ˘ÏÔ˜, Δ¿ÛÔ˜ ∫Ô˘Ú·Ù›‰Ë˜, ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ °Î›Î·˜, °ÈÒÚÁÔ˜ √ÈÎÔÓfiÌÔ˘, ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ¢ÂÌ›Ú˘, ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ ∫·Û·ϤÚ˘, °È¿ÓÓ˘ ∫·Ú¤Ù˘, ∞ϤͷӉÚÔ˜ ™Ô˘ÏÈÒÙ˘, °ÈÒÚÁÔ˜ ΔÛÈ·ÎÏ¿ÁηÓÔ˜, ∞fiÛÙÔÏÔ˜ £ÂÔ‰ÒÚÔ˘, ∞ϤͷӉÚÔ˜ ¶·˘Ï›‰Ë˜, ¡›ÎÔ˜ μÏ¿¯Ô˜, ∞fiÛÙÔÏÔ˜ μ·Û‰¤Î˘, ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ §ˆÚ›Ù˘ Î·È ™ÙÚ¿ÙÔ˜ ∞Ó·ÁÓˆÛÙfiÔ˘ÏÔ˜.

√È ÛËÌÂÚÈÓÔ› ·ÁÒÓ˜ 17.00 √χÌÈ·-¡∞ ¡›Î˘ 19.30 ∂ıÓÈÎfi˜-°.™. ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ 19.30 ª‡ÙÈη˜-∞Ó¿ÏË„Ë 19.30 √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μ.-ÕÓˆ §Â¯ÒÓÈ· 19.30 °™ μfiÏÔ˘-¡›Î·È·

ΔÔ ™¿‚‚·ÙÔ 13/4 ÔÈ ËÌÈÙÂÏÈÎÔ› ΔÔ ™¿‚‚·ÙÔ 13 ∞ÚÈÏ›Ô˘ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËıÔ‡Ó ÔÈ ËÌÈÙÂÏÈÎÔ› ÛÙËÓ ∞1 ∂™∫∞£. ¶ÈÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÛÙ· ΔڛηϷ ı· ·›ÍÔ˘Ó ∞∂§-√Ï˘ÌÈ·Îfi˜ Î·È ÛÙË §¿ÚÈÛ· ı· ·Ó·ÌÂÙÚËıÔ‡Ó °.™. μfiÏÔ˘-∫·Ï·Ì¿Î·. √È ÓÈÎËÙ¤˜ ı· ‰ÈÂΉÈ΋ÛÔ˘Ó ÛÙÔÓ ÙÂÏÈÎfi ÙÔ ÂÈÛÈÙ‹ÚÈÔ Ô˘ Ô‰ËÁ› ÛÙË °’ ∂ıÓÈ΋ Ì¿ÛÎÂÙ.

™Δ∏ ™∏ª∂ƒπ¡∏ ∞¡∞ª∂Δƒ∏™∏ ª∂ Δ√¡ ¶§∞Δ∞¡π∞ ™Δ√ √∞∫∞ °π∞ Δ∏ ™√À¶∂ƒ §π°∫

ªÔÓfi‰ÚÔÌÔ˜ Ë Ó›ÎË ÁÈ· ÙÔÓ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi ·Ó·Ú¯›˙ÂÈ Û‹ÌÂÚ· ÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Ù˘ ™Ô‡ÂÚ §ÈÁÎ Ì ÙÚÂȘ ·Ó·ÌÂÙÚ‹ÛÂȘ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ 27˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜. ™ÙȘ 16.30 ÛÙÔ ∏Ú¿ÎÏÂÈÔ Ô √º∏ ˘Ô‰¤¯ÂÙ·È ÙÔÓ ¶∞™ °È¿ÓÓÈÓ·, ÂÓÒ ÛÙȘ 17.15 Ô ÕÚ˘ ÛÙÔ “∫Ï. μÈÎÂÏ›‰Ë˜” ı· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ ÙÔÓ ¶·ÓıÚ·ÎÈÎfi. ™ÙȘ 19.30 Ô ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜ ÊÈÏÔÍÂÓ› ÛÙÔ √∞∫∞ ÙÔÓ ¶Ï·Ù·ÓÈ¿.

¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜-¶Ï·Ù·ÓÈ¿˜ Èڛ˜ ÙÔÓ πÌÚ·˝Ì ™ÈÛÔÎfi ı· ˘ԉ¯ı› ÙÔÓ ¶Ï·Ù·ÓÈ¿ Ô ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜, ·ÊÔ‡ Ô ∞ÊÚÈηÓfi˜ ¿ÛÔ˜ ‰ÂÓ ÚÔÔÓ‹ıËΠԇÙ ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ ÎÈ ¤ÌÂÈÓ ÂÎÙfi˜ ·ÔÛÙÔÏ‹˜, ÁÈ· ÙÔ ÛËÌÂÚÈÓfi Ì·Ù˜, fiÔ˘ Ë Ó›ÎË ÁÈ· ÙÔ˘˜ “Ú¿ÛÈÓÔ˘˜” Â›Ó·È ÌÔÓfi‰ÚÔÌÔ˜. ŸÏ· ‰Â›¯ÓÔ˘Ó ˆ˜ ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ ÛÙÔ ·ÚÈÛÙÂÚfi ¿ÎÚÔ Ù˘ Â›ıÂÛ˘ ı· ¿ÚÂÈ Ô °ÈÔÎ›Ó ∂Û¿Úı·, ÙÔÓ ÔÔ›Ô ‰ÔΛ̷Û ÛÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ÚÔÔÓ‹ÛÂȘ Ô º¿ÌÚÈ. ™Â ηÓÔÓÈÎÔ‡˜ Ú˘ıÌÔ‡˜ Â¤ÛÙÚÂ„Â Ô ™¤Ì· μÂÏ¿ÛΘ, ÌÂÙ¿ ÙȘ ‰ÈÂıÓ›˜ ÙÔ˘ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ Ì ÙË μÂÓÂ˙Ô˘¤Ï·, Î·È Â›Ó·È Î·ÓÔÓÈο ÛÙËÓ ·ÔÛÙÔÏ‹ ÁÈ· ÙÔ ·È¯Ó›‰È Ì ÙÔ˘˜ ∫ÚËÙÈÎÔ‡˜. ∏ ·ÔÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘ ¶·Ó·ıËÓ·˚ÎÔ‡: ∫·ÚÓ¤˙˘, ∫ÔÙÛfiÏ˘, ª·Ú›ÓÔ˜, ÃÔ˘¯Ô‡Ì˘, ™˘ÚfiÔ˘ÏÔ˜, ªÔ˘ÌÛfiÓÁÎ, ΔÚÈ·ÓÙ·Ê˘ÏÏfiÔ˘ÏÔ˜, ∑¤Î·, μÈÙfiÏÔ, ∂Û¿Úı·, ª·˘Ú›·˜, ºÈÁÎÂÚfi·, ∫·˙ÈÁÈ¿Ì·, ΔÔÙÛ¤, §·Áfi˜, ∫Ô˘›ÓÛÈ, ºÔÚÓ·ÚfiÏÈ, μÂÏ¿ÛΘ, ¡Ù›Ó·˜. ™ÙËÓ ∞ı‹Ó· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ·fi ¯ı˜ Ë ·ÔÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘ ¶Ï·Ù·ÓÈ¿. ΔÂÏÈο Ô ª¿ÚÎÔ˜

ª·Ú·ÁÎÔ˘‰¿Î˘ Û˘ÌÂÚÈÏ‹ÊıËΠÛÙËÓ ·ÔÛÙÔÏ‹, ·Ó Î·È Ô ÕÁÁÂÏÔ˜ ∞Ó·ÛÙ·ÛÈ¿‰Ë˜ ‰‡ÛÎÔÏ· ı· ÙÔÓ ‚¿ÏÂÈ ÛÙËÓ ‚·ÛÈ΋ ÂÓ‰Âο‰·, ÂÓÒ ÛÙ· ÷ÓÈ¿ ¤ÌÂÈÓ·Ó ÔÈ ÙÚ·˘Ì·Ù›Â˜ ∞ÚÁ˘ÚfiÔ˘ÏÔ˜ Î·È §·Ì¿ÚıÂ. ™ÙËÓ ·ÔÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘ ¶Ï·Ù·ÓÈ¿ ÁÈ· ÙÔ Ì·˜ Ì ÙÔÓ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi Û˘ÌÂÚÈÏ‹ÊıËÎ·Ó ÔÈ: ∞ÁÎÈϤڷ, ∞Ó·ÛÙ·Û¿ÎÔ˜, °È·ÎÔ˘Ì¿Î˘, °È¿ÓÓÔ˘, ¢¤ÓÙÛ·˜, ¢ËÌ‹ÙÚ˘, ∑¿ÏÔ˘ÓÙÔÎ, ∫·Ó·ÎÔ‡‰Ë˜, ∫ËÔ˘Úfi˜, ∫Ô˘ÚÙÂÛÈÒÙ˘, ª·Ú·ÁÎÔ˘‰¿Î˘, ª·ÚÙÛ¿Î˘, ªÈÚÙÛ¤Ù·, ª¤ÏÈÙ˜, ¡·˙Ï›‰Ë˜, ¶ÔÙÔ˘Ú›‰Ë˜, ™ÙfiÏÂÚ, Δ¤ÙÂ, Δ˙·Ó‹˜ Î·È ΔÛÈÓÙ›.

ÕÚ˘-¶·ÓıÚ·ÎÈÎfi˜ ªfiÓÔ Ó›ÎË ı¤ÏÂÈ Ô ÕÚ˘ ÛÙÔ ÛËÌÂÚÈÓfi ·È¯Ó›‰È Ì ÙÔÓ ¶·ÓıÚ·ÎÈÎfi, ÛÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ô˘ οÓÂÈ ÁÈ· Ó· ·Ú·Ì›ÓÂÈ ÛÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›·. ªÂÙ¿ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ ¯ıÂÛÈÓ‹˜ ÚÔfiÓËÛ˘ Ô ™Ô‡Ï˘ ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ÙËÓ 20ÌÂÏ‹ ·ÔÛÙÔÏ‹, Ë ÔÔ›· ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi ÙÔ˘˜ ÂÍ‹˜ ·›ÎÙ˜: ¢ÈÔ‡‰Ë˜, μÂÏÏ›‰Ë˜, ∞ÁοÓıÔ, ¡Ô‡ÓÔ ∫Ô¤ÏÈÔ, ¶Ô˘Ï›‰Ô, ∞ÁÁÂÏÔ‡‰Ë˜, °È·ÓÓÈÒÙ·˜, ¢È·Ì·ÓÙ¿ÎÔ˜, ∑·Ú·‰Ô‡Î·˜, ∫·˙ӷʤÚ˘, ∫·Ú·ÁÈ¿ÓÓ˘, ª·ÚÁ·Ú›Ù˘, ¡Ù·Ì·ÚÏ‹˜, √ÈÎÔÓÔÌfiÔ˘ÏÔ˜, ¶··˙·¯·Ú›·˜, ¶··ÛÙÂÚÈ·Ófi˜, ™Ô˘Ó¿˜, Δ¿ÙÔ˜, ΔÚÈ·ÓÙ·Ê˘ÏÏ¿ÎÔ˜, ΔÛÔ˘Î¿Ó˘. ∞Ó Î·È ‰ÂÓ Â›Ó·È 100% ¤ÙÔÈÌÔ˜ Ó· ·ÁˆÓÈ-

ÛÙ›, Ô ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜ Û˘ÌÂÚÈÏ‹ÊıËΠηÓÔÓÈο ÛÙËÓ ·ÔÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘ ¶·ÓıÚ·ÎÈÎÔ‡, ÂÓfi„ÂÈ ÙÔ˘ “ÙÂÏÈÎÔ‡” Ì ÙÔÓ ÕÚË ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË. √ 32¯ÚÔÓÔ˜ ÂÈıÂÙÈÎfi˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÍÂÂÚ¿ÛÂÈ ÙÔ Úfi‚ÏËÌ¿ ÙÔ˘, ˆÛÙfiÛÔ ı· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔÓ ¿ÁÎÔ ÁÈ· ÙÔÓ ·ÁÒÓ· Ì ÙÔ˘˜ “ΛÙÚÈÓÔ˘˜” , ΢ڛˆ˜ ÁÈ· „˘¯ÔÏÔÁÈÎÔ‡˜ ÏfiÁÔ˘˜. √ ¶·‡ÏÔ˜ ¢ÂÚÌÈÙ˙¿Î˘ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÈ ·ÎfiÌË ÙÔ˘˜ ÙÚ·˘Ì·Ù›Â˜ ∞ÓÙÒÓË §·‰¿ÎË Î·È μ·ÁÁ¤ÏË ∫ÔÓÙÔÁÔ˘Ï›‰Ë, Ì ÙÔÓ ‰Â‡ÙÂÚÔ Ó· ¯¿ÓÂÈ ÙÔ ˘fiÏÔÈÔ Ù˘ ÛÂ˙fiÓ, fiˆ˜ Î·È ÙÔÓ ÙÈ̈ÚË̤ÓÔ ¡ÙÈfiÁÎÔ. ™ÙËÓ ·ÔÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘ ¶·ÓıÚ·ÎÈÎÔ‡ Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÔÈ: ∫Ô˘ÙÛfiÔ˘ÏÔ˜, μÚÔÓÙ·Ú¿˜, ™ÎÏÈÔ›‰Ë˜, ™Ù¿ı˘, ÃÚ‹ÛÙÔ˘, ™ÂÚÊ¿, ™·Ú·Î·ÙÛ¿ÓÔ˜, ª·ÎÚ˘‰ËÌ‹ÙÚ˘, ªÂÏ›ÛÛ˘, ªÔ˘Ó¿ÊÔ, ∫¿ÛÂÏ·Ó, ª›ÓÁη˜, μ·¯›ÚÔ˘·, ª·Èηڿ, §Ô˘Û¤ÚÔ, Δ˙¿Ó˘, °ˆÓÈ¿‰Ë˜, ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜ Î·È ∫·ı¿ÚÈÔ˜.

√º∏-¶∞™ °È¿ÓÓÈÓ· ™ËÌ·ÓÙÈÎfi ·È¯Ó›‰È ‰ÈÂÍ¿ÁÂÙ·È ÛÙÔ ∏Ú¿ÎÏÂÈÔ, Ì ÙÔÓ √º∏ Ó· ˘Ô‰¤¯ÂÙ·È ÙÔÓ ¶∞™ °È¿ÓÓÈÓ·, Ì ÙȘ ‰‡Ô ÔÌ¿‰Â˜ Ó· ı¤ÏÔ˘Ó ÙË Ó›ÎË ÁÈ· ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÔ‡˜ ÏfiÁÔ˘˜. √È ∫ÚËÙÈÎÔ› ÁÈ· Ó· ÌËÓ ÌϤÍÔ˘Ó Û ÂÚÈ¤ÙÂȘ Î·È ÔÈ °È·ÓÓÈÒÙ˜ ÁÈ· Ó· ·Ú·Ì›ÓÔ˘Ó ÛÙÔ Î˘Ó‹ÁÈ ÙˆÓ Ï¤È ÔÊ. ΔËÓ ·ÔÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘ √º∏ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÔÈ ÂÍ‹˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜: °Ô˘Ó·Ú›‰Ë˜, ™˘-

Ó¿Ó˘, ªÔ‡ÚÌÔ˜, ªÔÓÈ¿Î˘, πˆ·ÓÓ›‰Ë˜, ™·Ú, ™fiÔ˘˙·, ∫Ô˘Ú‰¿Î˘, μÂÚfiÓ, ª·ÎÚ‹˜, §·ÌÚfiÔ˘ÏÔ˜, μÈÙÒÚÔ˜, ∫Ô˘ÙÛÈ·ÓÈÎÔ‡Ï˘, ¶·¿˙ÔÁÏÔ˘, ¶ÂÚÔÁ·Ì‚Ú¿Î˘, ∑ÔÚÌ¿˜, ƒÔ‚›ı˘, ¡‡ÎÙ·Ú˘, ∫·ÓԇϷ˜ Î·È ∫ÔÏÈ·ÎÔ˘‰¿Î˘. √ ÚÔÔÓËÙ‹˜ ÙÔ˘ ¶∞™ °È¿ÓÓÈÓ·, °È¿ÓÓ˘ ÃÚÈÛÙfiÔ˘ÏÔ˜, ı· ¤¯ÂÈ ÛÙË ‰È¿ıÂÛ‹ ÙÔ˘ ÙÔÓ ºÂÁÎÚÔ‡˜, ·ÏÏ¿ fi¯È Î·È ÙÔÓ Δ·Ì¿ÛË, ÂÓÒ ÂÎÙfi˜ Ï¿ÓˆÓ Ù¤ıËÎÂ Î·È Ô μ›Ï· Ô˘ Â¤ÛÙÚ„ ÙÚ·˘Ì·Ù›·˜ ·fi ÙȘ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ ÙÔ˘ Ì ÙËÓ ÂıÓÈ΋ ∞Ï‚·Ó›·˜. ™ÙËÓ 18¿‰· ÙÔ˘ ¶∞™ Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÔÈ: ºÂÁÎÚÔ‡˜, ª·Ì·ÓÈÒÙ˘, ªÈ¯·‹Ï, ∫ÔÏÔ‚¤ÙÛÈÔ˜, √ÈÎÔÓfiÌÔ˘, Δ˙ËÌfiÔ˘ÏÔ˜, ¶¿ÓÙÔ˜, ¡Ù¿ÛÈÔ˜, ΔÛÔ˘Î·Ï¿˜, ∫Â˚Ù¿, §›Ï·, °ÂˆÚÁ›Ô˘, ¡ÈÎÏËÙÛÈÒÙ˘, ∫ÔÚÔ‚¤Û˘, ¡¿ÎÔ˜, ¡Ù μÈÓÛ¤ÓÙÈ, ÿÏÈÙ˜ Î·È °È¿ÎÔ˜.

ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ™¿‚‚·ÙÔ 30/3 16.30 √º∏-¶∞™ °È¿ÓÓÈÓ· 17.15 ÕÚ˘-¶·ÓıÚ·ÎÈÎfi˜ 19.30 ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜-¶Ï·Ù·ÓÈ¿˜ ∫˘Úȷ΋ 31/3 15.00 •¿ÓıË-∞ÙÚfiÌËÙÔ˜ 17.15 μ¤ÚÔÈ·-∫¤Ú΢ڷ 17.15 §Â‚·‰ÂÈ·Îfi˜-∞∂∫ 19.30 √Ï˘ÌÈ·Îfi˜-¶∞√∫ ¢Â˘Ù¤Ú· 1/4 19.30 ¶·ÓÈÒÓÈÔ˜-∞ÛÙ¤Ú·˜


™∞μμ∞Δ√ 30 MAƒΔπ√À 2013

27

Δ√ ™∞μμ∞Δ√∫Àƒπ∞∫√ ¢π∂•∞°∂Δ∞π ™Δ∏ ¡. πø¡π∞ Δ√ º∞π¡∞§ º√ƒ Δ√À ∫À¶∂§§√À ª¶∞™∫∂Δ °À¡∞π∫ø¡

ª¶∞™∫∂Δ

“¡· ¯·Úԇ̠ÙÔ Ì¿ÛÎÂÙ”

μÔÏÈÒÙ˜ ‰È·ÈÙËÙ¤˜ ÛÙȘ ÂıÓÈΤ˜ ηÙËÁÔڛ˜

È· ÛÔ˘‰·›· ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË ÊÈÏÔÍÂÓ› Ô μfiÏÔ˜ Û‹ÌÂÚ· Î·È ·‡ÚÈÔ. ™ÙÔ ÎÏÂÈÛÙfi Ù˘ ¡. πˆÓ›·˜ ‰ÈÂÍ¿ÁÂÙ·È ÙÔ 14Ô º¿ÈÓ·Ï ºÔÚ ÙÔ˘ ∫˘¤ÏÏÔ˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ ÛÙÔ Ì¿ÛÎÂÙ Á˘Ó·ÈÎÒÓ Î·È ¿·ÓÙ˜ ÂͤÊÚ·Û·Ó ÙËÓ ÂÔ›ıËÛË fiÙÈ ı· Á›ÓÔ˘Ó Û˘Ó·Ú·ÛÙÈÎÔ› ·ÁÒÓ˜ ̤۷ Û ·ıÏËÙÈο Ï·›ÛÈ· Ì ÓÈÎËÙ‹ ÙÔ Ì¿ÛÎÂÙ.

ª

∞Ó·ÎÔÈÓÒÓÔÓÙ·È fiÙÈ ÔÈ μÔÏÈÒÙ˜ ‰È·ÈÙËÙ¤˜ Ô˘ ı· ‰È¢ı‡ÓÔ˘Ó ·ÁÒÓ˜ ÂıÓÈÎÒÓ Î·ÙËÁÔÚÈÒÓ Â›Ó·È ÔÈ ÂÍ‹˜ (Ì ¤ÓÙÔÓ· Ù· ̤ÏË ÙÔ˘ ™¢∫ª):

∫À¶∂§§√ °À¡. ∏ÌÈÙÂÏÈÎÔ› ™¿‚‚·ÙÔ 30/3 ∫Ï. ¡. πˆÓ›·˜ 17.00 ∞ıËÓ·˚Îfi˜-¶∞√∫: ¶ÈÙÛ›Ïη˜ μ., ¶·ÚÁÈ·ÓfiÔ˘ÏÔ˜, •¤Ú·˜, °ÎÔ˘ ÓÙ¤ÏÈ·˜ (ÎÔÌÈÛ¿ÚÈÔ˜) ∫Ï. ¡. πˆÓ›·˜ 19.00 ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜-¶ÚˆÙ¤·˜ μԇϷ˜: ¡ÈÎÔÏÔ‡Ï˘, ΔÛÔ˘Ì·¯›‰Ë˜, ∑·¯·Ú‹˜, ªfiÚÊ˘ ™Ù. (ÎÔÌÈÛ¿ÚÈÔ˜) ΔÂÏÈÎÔ› ∫˘Úȷ΋ 31/3 ∫Ï. ¡. πˆÓ›·˜ 15.00 ªÈÎÚfi˜ ÙÂÏÈÎfi˜: ¡ÈÎÔÏÔ‡Ï˘, ¶·ÚÁÈ·ÓfiÔ˘ÏÔ˜, ∑·¯·Ú‹˜, ΔÛÈÚÁԇϷ˜ (ÎÔÌÈÛ¿ÚÈÔ˜) ∫Ï. ¡.πˆÓ›·˜ 18.00 ΔÂÏÈÎfi˜: ™Ù·Ì·ÙfiÔ˘ÏÔ˜, ¢ÂÛÏ‹˜, Δ˙·ÊϤÚ˘, ªËÓ·ÚÂÙ˙fiÔ˘ÏÔ˜ (ÎÔÌÈÛ¿ÚÈÔ˜)

ƒÂÔÚÙ¿˙: μ∞™π§∏™ ∫ƒπ™π§∞™ ŸÏ· Â›Ó·È ¤ÙÔÈÌ· ÁÈ· Ó· Á›ÓÂÈ Û‹ÌÂÚ· ÙÔ Ù˙¿ÌÔÏ ÙÔ˘ 14Ô˘ º¿ÈÓ·Ï ºÔÚ ÙÔ˘ ∫˘¤ÏÏÔ˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ ÛÙË Á˘Ó·ÈΛ· ηϷıÔÛÊ·›ÚÈÛË Ì ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÙÚÈ· ÙËÓ ∂√∫ ˘fi ÙËÓ ·ÈÁ›‰· Ù˘ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î·È ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘. ∞ıËÓ·˚Îfi˜-¶∞√∫ Î·È ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜-¶ÚˆÙ¤·˜ μԇϷ˜ Â›Ó·È Ù· ˙¢Á¿ÚÈ· ÙˆÓ ËÌÈÙÂÏÈÎÒÓ, Ô˘ ˘fiÛ¯ÔÓÙ·È ÏÔ‡ÛÈÔ ı¤·Ì·. √È ‰ÈÔÚÁ·ÓˆÙ¤˜ Î·È ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ ÙˆÓ ÔÌ¿‰ˆÓ Ô˘ Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ·Ú·¯ÒÚËÛ·Ó ¯ı˜ Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË Δ‡Ô˘ ÛÙÔ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô “Valis Resort” ÛÙËÓ ∞ÁÚÈ¿, ÙËÓ ÔÔ›· Û˘ÓÙfiÓÈÛÂ Ë ÂÎÚfiÛˆÔ˜ Δ‡Ô˘ Ù˘ ÔÌÔÛÔÓ‰›·˜ ™ÔÊ›· μ·ÏÛ¿ÌË. ŸÏÔÈ ÙÔ˘˜ ÂÈÛ‹Ì·Ó·Ó ÙË ÛÔ˘‰·ÈfiÙËÙ· Ù˘ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛ˘ Î·È ÙËÓ ÂÔ›ıËÛË fiÙÈ Ô ÎfiÛÌÔ˜ ı· ¢¯·ÚÈÛÙËı› Ì¿ÛÎÂÙ. ¶ÚÒÙÔ˜ ‹Ú ÙÔ ÏfiÁÔ Ô μ’ ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∂√∫ Î·È Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ¶ÚˆÙ·ıÏËÌ¿ÙˆÓ, ∞ÚÈÛÙ›‰Ë˜ °ÔϤÌ˘. “£¤ÏÔ˘Ì ӷ οÓÔ˘Ì ÌÈ· ÁÈÔÚÙ‹ Î·È Ô ÎfiÛÌÔ˜ ¤ÙÛÈ Ú¤ÂÈ Ó· ÙÔ ÂÎÏ¿‚ÂÈ. ¶ÈÛÙ‡ˆ fiÙÈ ı· Â›Ó·È Ì›· ˆÚ·›· ÂΉ‹ÏˆÛË Î·È Ë ÈÔ ÛÔ‚·Ú‹ Ô˘ Á›ÓÂÙ·È ÛÙÔ Á˘Ó·ÈÎÂ›Ô Ì¿ÛÎÂÙ. ∂‡¯ÔÌ·È Ó· Á›ÓÂÈ ÌÈ· Ú·ÁÌ·ÙÈ΋ ÁÈÔÚÙ‹ Î·È Ô ·ÁÒÓ·˜ Ó· ‰ÈÂÍ·¯ı› ̤۷ Û ʛϷıÏÔ Ó‡̷. ∂Ì›˜ ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ Ì·˜, ˘ÔÛ¯fiÌ·ÛÙ ÁÈ· ·ÎfiÌË Î·Ï‡ÙÂÚ· Ú¿ÁÌ·Ù· ÛÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ” ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍÂ Ô Î. °ÔϤÌ˘ Ô ÔÔ›Ô˜ Û˘Ó¯¿ÚË ÙÔÓ ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ Ù˘ ∂™∫∞£ ¡›ÎÔ º·ÚÌ¿ÎË Î·È ÙÔ Ì¤ÏÔ˜ Ù˘ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ¶ÚˆÙ·∂˘ÁÂÓ›· ºÚ·ÁÎÔ‡ÏË ıÏËÌ¿ÙˆÓ Ï¤ÁÔÓÙ·˜ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ˆ˜ “¯ˆÚ›˜ ·˘ÙÔ‡˜ ‰ÂÓ ı· ÁÈÓfiÙ·Ó ÙÔ º¿ÈÓ·Ï ºÔÚ ÛÙÔ μfiÏÔ” . “∂›Ó·È ÙÔ 14Ô º¿ÈÓ·Ï ºÔÚ. Δ· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ· Á›ÓÂÙ·È ÚÔÛ¿ıÂÈ· ·Ó·‚¿ıÌÈÛ˘ ÙÔ˘ Á˘Ó·ÈΛԢ Ì¿ÛÎÂÙ Î·È ıˆÚԇ̠fiÙÈ Ô μfiÏÔ˜ ·ÔÙÂÏ› ÌÈ· Ó¤· ·ÊÂÙËÚ›·. ΔÔ ÌfiÓÔ Ô˘ ı¤Ïˆ Ó· ˙ËÙ‹Ûˆ ·fi ÙȘ ÔÌ¿‰Â˜ Â›Ó·È Ó· ÂϤÁÍÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ÊÈÏ¿ıÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜. ¢ÂÓ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ó· Á›ÓÔ˘Ó, fiÛ· ¤ÁÈÓ·Ó ÛÙÔÓ ÙÂÏÈÎfi ÙˆÓ ·Ó‰ÚÒÓ. ∂˘¯·ÚÈÛÙÒ ÙËÓ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·, ÙÔÓ ¢‹ÌÔ Î·È ÙÔ˘˜ ¯ÔÚËÁÔ‡˜. ∂‡¯ÔÌ·È Î·Ï‹ ÂÈÙ˘¯›· Û fiϘ ÙȘ ÔÌ¿‰Â˜, Ì ÙÔ ¿ıÏËÌ· Ó· Â›Ó·È Ô ÌÂÁ¿ÏÔ˜ ÓÈÎËÙ‹˜. ΔÔ ∫‡ÂÏÏÔ ÌÔÚ› Ó· ηٷϋÍÂÈ ÛÙÔÓ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ›Ûˆ˜ Î·È ÛÙÔÓ ÈÔ Ù˘¯ÂÚfi” Û˘ÌÏ‹ÚˆÛÂ Ô °ÂÓÈÎfi˜ °Ú·ÌÌ·Ù¤·˜ Ù˘ ∂√∫, ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ ΔÛ·ÁÎÚÒÓ˘. ™ÙË Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË Δ‡Ô˘ ÙÔ˘˜ ÙÔÈÎÔ‡˜ ÊÔÚ›˜ ÂÎÚÔÛÒËÛ·Ó Ô ·ÓÙÈÂÚÈÊÂÚÂȿگ˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ °ÈÒÚÁÔ˜ ∫·ÏÙÛÔÁÈ¿ÓÓ˘ Î·È Ô ‰ËÌÔÙÈÎfi˜ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ μfiÏÔ˘ ¡›ÎÔ˜ ª·˘ÚfiÔ˘ÏÔ˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ·ˇı˘Ó·Ó Û‡ÓÙÔÌÔ˘˜ ¯·ÈÚÂÙÈÛÌÔ‡˜. “∂›Ó·È ÌÂÁ¿ÏË Ì·˜ ¯·Ú¿ Ô˘ Ë ÂÚÈʤÚÂÈ· £ÂÛÛ·Ï›·˜ Û˘Ì‚¿ÏÏÂÈ ÛÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ÙÔ˘ ·ıÏËÙÈÛÌÔ‡. ™˘Á¯·›Úˆ ÙÔ˘˜ ÊÔÚ›˜ Î·È ÙÔ˘˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ ÁÈ· ÙË ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË ÙÔ˘ º¿ÈÓ·Ï ºÔÚ. £¤ÏÔ˘Ì ӷ ÈÛÙ‡ԢÌ fiÙÈ ı· Â›Ó·È ÌÈ· ·fiÏ˘Ù· ÂÈÙ˘¯Ë̤ÓË ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË” ›Â Ô Î. ∫·ÏÙÛÔÁÈ¿ÓÓ˘. ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ Ô Î. ª·˘ÚfiÔ˘ÏÔ˜ ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛÂ: “√ ¢‹ÌÔ˜ μfiÏÔ˘ Â›Ó·È ÌÈ· fiÏË Ô˘ ·Á·¿ ÙÔÓ ·ıÏËÙÈÛÌfi Î·È ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ¿ÓÙ·

™ÙÈÁÌÈfiÙ˘Ô ·fi ÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË Δ‡Ô˘

∞2 ∞¡¢ƒø¡

ÌÂÁ¿Ï˜ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÛÂȘ, fiˆ˜ ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ÙÔ ¶·ÁÎfiÛÌÈÔ ¶ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ¡¤ˆÓ °˘Ó·ÈÎÒÓ ÛÙËÓ ˘‰·ÙÔÛÊ·›ÚÈÛË ÙÔ ÂÚ¯fiÌÂÓÔ Î·ÏÔη›ÚÈ. ∂‡¯ÔÌ·È Î·Ï‹ ÂÈÙ˘¯›· Û fiϘ ÙȘ ÔÌ¿‰Â˜” .

™¿‚‚·ÙÔ 30/3 ∫Ï. §·Áη‰¿ 17.00 ∂ÚÌ‹˜ §·ÁÎ.-¶·ÁÎÚ¿ÙÈ: ¢ÂÛÏ‹˜, ¶·ÁÒÓ˘, ∂˘ÊÚ·ÈÌ›‰Ë˜, ¶·Ú·ÏÈΛ‰Ë˜ (ÎÔÌÈÛ¿ÚÈÔ˜) ∫Ï. ΔÚ›ÔÏ˘ 17.00 ∞Úη‰ÈÎfi˜-∞Á. ¶·Ú·Û΢‹: ™Ù·Ì·ÙfiÔ˘ÏÔ˜, ∫ÔÙÛÈÌfi˜, ¢·ÚÏ·Ì‹ÙÛÔ˜, ∫fiÎÔÚ˘ (ÎÔÌÈÛ¿ÚÈÔ˜) ΔÂÙ¿ÚÙË 6/4 ∫Ï. ¡. πˆÓ›·˜ 17.00 ¡›ÎË μ.-ºÈÏ·ıÏËÙÈÎfi˜: °ÂˆÚÁÈ¿‰Ë˜, ¶·ÓÙ·˙‹˜, Δ·ÙÔ‡‰Ë˜, ªËÓ·ÚÂÙ˙fiÔ˘ÏÔ˜ (ÎÔÌÈÛ¿ÚÈÔ˜)

∏ ÁÓÒÌË ÙˆÓ ÚÔÔÓËÙÒÓ °. ™∞ª∞¡Δ√Àƒ∞ (¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜): “£¤Ïˆ Ó· Û˘Á¯·ÚÒ Î·È Ó· ¢¯·ÚÈÛÙ‹Ûˆ fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÊÔÚ›˜ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ Î·È ÙËÓ √ÌÔÛÔÓ‰›· Ô˘ Û˘Ó¤¯ÂÈ· Î·È ÛÙÔ¯Â˘Ì¤Ó· ‚ÔËı¿ÂÈ ÙËÓ ÚÔ‚ÔÏ‹ ÙÔ˘ Á˘Ó·ÈΛԢ Ì¿ÛÎÂÙ. ∂›Û˘, ı¤Ïˆ Ó· ÙËÓ Û˘Á¯·ÚÒ ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÏÔÁ‹ Ù˘ Ó· Á›ÓÂÈ ÙÔ º¿ÈÓ·Ï ºÔÚ Û ÌÈ· Â·Ú¯È·Î‹ Î·È fiÌÔÚÊË fiÏË, fiˆ˜ Ô μfiÏÔ˜. §·Ì‚¿ÓÔ˘Ó Ì¤ÚÔ˜ Ôχ ‰˘Ó·Ù¤˜ ÔÌ¿‰Â˜. ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙÔÓ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi, ¤¯Ô˘Ì ηٷʤÚÂÈ Ó· ÂÙ‡¯Ô˘Ì ÙÔÓ ¤Ó· ÛÙfi¯Ô Ì·˜ Ó· ›̷ÛÙ ÛÙÔ º¿ÈÓ·Ï ºÔÚ. £¤ÏÔ˘Ì ӷ ·›ÍÔ˘Ì Ôχ ˆÚ·›Ô Ì¿ÛÎÂÙ Î·È Û οı ̷٘ ı· ÚÔÛ·ıԇ̠ÁÈ· ÙË Ó›ÎË. ∂‡¯ÔÌ·È Ó· ÎÂÚ‰›ÛÂÈ Ô Î·Ï‡ÙÂÚÔ˜” . ∞§. ¢∞°§∞™ (¶ÚˆÙ¤·˜ μԇϷ˜): £¤Ïˆ Ó· ‰ÒÛˆ Ù· Û˘Á¯·ÚËÙ‹ÚÈ¿ ÌÔ˘ Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ¤˜ Ù˘ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛ˘. ∂›Ó·È Ôχ fiÌÔÚÊÔ Ô˘ ÙÔ º¿ÈÓ·Ï ºÔÚ ‰ÈÂÍ¿ÁÂÙ·È ÛÙÔ μfiÏÔ. ∂‡¯ÔÌ·È Ó· Á›ÓÔ˘Ó ˆÚ·›· ·È¯Ó›‰È· Î·È Ó· ¢¯·ÚÈÛÙËı› Ô ÎfiÛÌÔ˜ Ô˘ ı· Ù· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ, ÁÈ·Ù› ¿Óˆ ·’ fiÏ· Â›Ó·È ÁÈÔÚÙ‹. ∫¿ÔÈÔ˜ ı· ÎÂÚ‰›ÛÂÈ. ¶ÚˆÙ·Ú¯ÈÎfi˜ ÛÙfi¯Ô˜ ÙÔ˘ ¶ÚˆÙ¤· ‹Ù·Ó Ë ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ÛÙËÓ ∞1. ΔÔ º¿ÈÓ·Ï ºÔÚ ÚԤ΢„ ÛÙËÓ ÔÚ›·. ∂›Ó·È ÌÂÁ¿ÏË ÙÈÌ‹ ÁÈ· ÂÌ¿˜. ∞ÈÛı¿ÓÔÌ·È Û›ÁÔ˘ÚÔ˜ fiÙÈ ı· ›̷ÛÙ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎÔ› Î·È ı· ·›ÍÔ˘Ì ηÏfi Ì¿ÛÎÂÙ. ™Ùfi¯Ô˜ Ì·˜ Â›Ó·È Ó· ÚÔ‚¿ÏÏÔ˘Ì ٷ Ó¤· ·È‰È¿. ΔÔ ·È¯Ó›‰È Ì ÙÔÓ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi Â›Ó·È Ôχ ‰‡ÛÎÔÏÔ. ŸÌˆ˜, ı· ÚÔÛ·ı‹ÛÔ˘Ì ӷ οÓÔ˘Ì ÌÈ· ηϋ ÂÌÊ¿ÓÈÛË Î·È Ó· ›̷ÛÙ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎÔ›. √ ·ıÏËÙÈÛÌfi˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È fiÏÂÌÔ˜. °È· 40 ÏÂÙ¿ ›̷ÛÙ ·ÓÙ›·ÏÔÈ Î·È ÌÂÙ¿ ÙÔÓ ·ÁÒÓ· ı· ›̷ÛÙ fiÏÔÈ Ì·˙›” °. §∂πμ∞¢∏™ (∞ıËÓ·˚Îfi˜): “∂˘¯·ÚÈÛÙԇ̠ÙËÓ ∂√∫ Î·È ÙËÓ ∂ÈÙÚÔ‹ ¶ÚˆÙ·ıÏËÌ¿ÙˆÓ. £¤ÏÔ˘Ì ӷ ÓÈÒıÔ˘Ì ÎÔÓÙ¿ Ì·˜ ÙËÓ ∂√∫, fiˆ˜ ı¤ÏÔ˘Ì ӷ ‰Ô‡ÌÂ Î·È Ôχ ÎfiÛÌÔ ÛÙÔ Á‹‰Ô. ∂›Ó·È Ë ‰Â‡ÙÂ-

¢∏§ø™∂ √ Δ∂áπ∫√™ Δ√À ¶∞√ ∞ƒ°. ¶∂¢√À§∞∫∏™

“¢Â›Í·Ì fiÙÈ ¤¯Ô˘Ì ΛÓËÙÚÔ” √ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜ ¤Ù˘¯Â ÙÔÓ ‚·ÛÈÎfi ÙÔ˘ ÛÙfi¯Ô, Ô˘ ‹Ù·Ó Ë Â›ÛÔ‰Ô˜ ÛÙÔ˘˜ “8” Ù˘ ∂˘ÚˆÏ›Áη˜ Î·È Ô ∞ÚÁ‡Ú˘ ¶Â‰Ô˘Ï¿Î˘ ÂÍ‹ÁËÛ fiÙÈ ÙÔ Ì˘ÛÙÈÎfi Ù˘ ÂÈÙ˘¯›·˜ Â›Ó·È ÙÔ Îϛ̷ Ô˘ ˘¿Ú¯ÂÈ ÛÙËÓ ÔÌ¿‰·. ∫·Ù¿ ÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ ¿ÊÈÍË ÙÔ˘ “ÙÚÈÊ˘ÏÏÈÔ‡” ·fi ÙË °ÂÚÌ·Ó›· Î·È ¤¯ÔÓÙ·˜ ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÂÈ Î·È Ì·ıËÌ·ÙÈο ÙËÓ ÚfiÎÚÈÛË ÛÙ· ÚÔËÌÈÙÂÏÈο, Ô “ÕÚÙ˙È” Ì›ÏËÛ ÛÙÔ ∞ƒΔ TV Î·È ÂÍ‹ÁËÛ fiÙÈ Ë ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ ·¤‰ÂÈÍ fiÙÈ Î·È Î›ÓËÙÚÔ ¤¯ÂÈ, ·ÏÏ¿ Î·È ÊÈÏÔ‰Ô͛˜. √ Ù¯ÓÈÎfi˜ ÙÔ˘ ¶·Ó·ıËÓ·˚ÎÔ‡, Ì¿ÏÈÛÙ· Ì›ÏËÛÂ Î·È ÁÈ· ÙÔ ÎÏÂȉ› Ù˘ ÂÈÙ˘¯›·˜ Ô˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È ¿ÏÏÔ ·fi ÙÔ ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎfi Îϛ̷ Ô˘ ˘¿Ú¯ÂÈ ÛÙËÓ ÔÌ¿‰·. “∏ ÔÌ¿‰· Â›Ó·È Â‰Ò, Ó· ‰Ô‡Ì ÙÔÓ ·ÓÙ›·Ïfi Ì·˜ ÛÙËÓ Âfi-

ÌÂÓË Ê¿ÛË Î·È ÙfiÙ ı· ԇ̠ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· Ú¿ÁÌ·Ù·. ∂›Ó·È Ì›· ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ Ì ‰‡ÛÎÔϘ Û˘Óı‹Î˜ ÏfiÁˆ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÒÓ. ¢Â›Í·Ì ̤ٷÏÏÔ, ‰Â›Í·Ì fiÙÈ Â›Ì·ÛÙ ̛· ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·, ‰Â›Í·Ì fiÙÈ ¤¯Ô˘Ì ΛÓËÙÚÔ Î·È ÊÈÏÔ‰Ô͛˜. ΔÔ Îϛ̷, Ô˘ ¤¯ÂÈ Ë ÔÌ¿‰·, ·˘Ùfi Â›Ó·È ÙÔ Ì˘ÛÙÈÎfi Ù˘ ÂÈÙ˘¯›·˜. ªÂ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ÌÔÚԇ̠ӷ ÎÂÚ‰›ÛÔ˘Ì ÙËÓ Δ™™∫∞” , ‹Ù·Ó Ù· ÏfiÁÈ· ÙÔ˘ ∞ÚÁ‡ÚË ¶Â‰Ô˘Ï¿ÎË. ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ Ô ÁηÚÓÙ ÙˆÓ “Ú¿ÛÈÓˆÓ” , μ·Û›Ï˘ •·ÓıfiÔ˘ÏÔ˜, Û¯ÔÏ›·ÛÂ: “¶ÂÙ‡¯·Ì ÌÈ· Ôχ ÌÂÁ¿ÏË Ó›ÎË ·¤Ó·ÓÙÈ Û ̛· Ôχ ηϋ ÔÌ¿‰·. ΔÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚÔ Â›Ó·È fiÙÈ ÚÔÎÚÈı‹Î·Ì ÛÙÔ˘˜ “8” , Ô˘ ‹Ù·Ó Ô ÛÙfi¯Ô˜ Ì·˜. ΔÒÚ· ÎÔÈÙ¿Ì ÙÔ Ì·Ù˜ Ì ÙÔÓ ¶·ÓÈÒÓÈÔ Î·È ÌÂÙ¿ ·˘Ùfi Ì ÙËÓ

Δ™™∫∞. ªÂ ÙËÓ Δ™™∫∞ ı· ÚÔÛ·ı‹ÛÔ˘Ì ӷ ÎÂÚ‰›ÛÔ˘ÌÂ, ÒÛÙ ӷ Ï·Û·ÚÈÛÙԇ̠۠fiÛÔ ÙÔ ‰˘Ó·ÙfiÓ Î·Ï‡ÙÂÚË ı¤ÛË” . ™˘Á¯·ÚËÙ‹ÚÈ· ÛÙÔ˘˜ ·›ÎÙ˜ ÙÔ˘ ¶·Ó·ıËÓ·˚ÎÔ‡ Î·È ÙÔÓ ∞ÚÁ‡ÚË ¶Â‰Ô˘Ï¿ÎË ÌÔ›Ú·ÛÂ Ô ¢ËÌ‹ÙÚ˘ °È·ÓÓ·ÎfiÔ˘ÏÔ˜. √ Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∫∞∂ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜ ÌÔ›Ú·Û Ì ‰‹ÏˆÛ‹ ÙÔ˘ Û˘Á¯·ÚËÙ‹ÚÈ· ÛÙËÓ ÔÌ¿‰· Î·È ÙÔÓ ∞ÚÁ‡ÚË ¶Â‰Ô˘Ï¿ÎË, ÛÙÔÓ ÔÔ›Ô ¤‚Á·Ï ÙÔ Î·¤ÏÔ ÙÔÓ›˙ÔÓÙ·˜ ˆ˜ ‹‰Ë ¤Ù˘¯Â ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘. “ªÚ¿‚Ô ÛÙ· ·È‰È¿ ÁÈ· ÙËÓ ÂÎÏËÎÙÈ΋ Ó›ÎË Î·È ÙË ÛÔ˘‰·›· ÚfiÎÚÈÛË ÛÙ· ÚÔËÌÈÙÂÏÈο. ªÚ¿‚Ô Î·È ÛÙÔÓ ∞ÚÁ‡ÚË ¶Â‰Ô˘Ï¿ÎË Ô ÔÔ›Ô˜ Â›Ó·È ‹‰Ë ÂÙ˘¯Ë̤ÓÔ˜” , ·Ó¤ÊÂÚ Û ‰‹ÏˆÛ‹ ÙÔ˘ ÛÙËÓ “¶Ú¿ÛÈÓË” .

ÚË ·ÚÔ˘Û›· ÌÔ˘ Û º¿ÈÓ·Ï ºÔÚ. ŸÏÔÈ Ï¤Ó fiÙÈ Â›Ì·ÛÙ ÙÔ Ê·‚ÔÚ› ÛÙÔ Ì·Ù˜ Ì ÙÔÓ ¶∞√∫, ·ÏÏ¿ ÁÈ· Ó· ¿ÚÔ˘Ì ÙÔ ÂÈÛÈÙ‹ÚÈÔ ÁÈ· ÙÔÓ ÙÂÏÈÎfi ı· Ú¤ÂÈ Ó· ·Ï¤„Ô˘Ì ÁÈ·Ù› Ô ¶∞√∫ Â›Ó·È Ôχ ‰˘Ó·Ù‹ ÔÌ¿‰·. 줂·È· Î·È Ô ∞ıËÓ·˚Îfi˜ Â›Ó·È ÌÂÁ¿ÏË ÔÌ¿‰· Ì ÛÔ˘‰·›Â˜ ·›ÎÙÚȘ fiˆ˜ Ë §‡ÌÔ˘Ú· Ô˘ οıÂÙ·È ‰›Ï· ÌÔ˘. ∂‡¯ÔÌ·È Ó· ·È¯Ù› ηÏfi Ì¿ÛÎÂÙ” . ∂Àƒ. ª∂§∂Δπ∞¢∏™ (¶∞√∫): “À¿Ú¯Ô˘Ó ¿ÓıÚˆÔÈ Ô˘ ÓÔÈ¿˙ÔÓÙ·È ÁÈ· ÙÔ Á˘Ó·ÈÎÂ›Ô Ì¿ÛÎÂÙ. ∂›Ó·È Ë ÚÒÙË ÌÔ˘ ÊÔÚ¿ Û º¿ÈÓ·Ï ºÔÚ Î·È ı¤Ïˆ Ó· ·ÔÚÚÔÊ‹Ûˆ ÙËÓ Î¿ı ÛÙÈÁÌ‹. £¤Ïˆ Ó· ÙÔ ˙‹Ûˆ. ÷›ÚÔÌ·È Ô˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ‰›Ï· ÌÔ˘ ηٷÍȈ̤ÓÔÈ ÚÔÔÓËÙ¤˜, ÔÈ Î·Ï‡ÙÂÚ˜ ÔÌ¿‰Â˜, ÔÈ Î·Ï‡ÙÂÚ˜ ·›ÎÙÚȘ Î·È Â›Ó·È ÌÂÁ¿ÏË ÌÔ˘ ÙÈÌ‹ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÌ·È ‰›Ï· ÙÔ˘˜. ™˘Ó‹ıˆ˜ ÔÈ ÚÔÔÓËÙ¤˜ ϤÓ fiÙÈ Û οı º¿ÈÓ·Ï ºÔÚ fiϘ ÔÈ ÔÌ¿‰Â˜ ¤¯Ô˘Ó 25% Èı·ÓfiÙËÙ˜. ∫¿ÙÈ Ù¤ÙÔÈÔ ‰ÂÓ ÈÛ¯‡ÂÈ. £ÂˆÚÒ fiÙÈ ˘¿Ú¯ÂÈ ÍÂοı·ÚÔ Ê·‚ÔÚ› ÛÙÔ ÌÂٷ͇ Ì·˜ Ì·Ù˜. √ ∞ıËÓ·˚Îfi˜ Â›Ó·È ÌÂÁ¿ÏË ÔÌ¿‰·, ¤Ó· ÌÂÁ·ı‹ÚÈÔ, ÌÈ· ‰˘Ó·ÛÙ›· ÛÙÔÓ ÂÏÏËÓÈÎfi ·ıÏËÙÈÛÌfi Î·È ÂÌ›˜ ı¤ÏÔ˘Ì ӷ ¢¯·ÚÈÛÙËıԇ̠ÙËÓ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Ì·˜, ¯ˆÚ›˜ ·˘Ùfi Ó· ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ ‰ÂÓ ı· ·Ï¤„Ô˘ÌÂ. ◊Úı·Ì ÁÈ· Ó· ·Ï¤„Ô˘Ì”.

√È ‰ËÏÒÛÂȘ ÙˆÓ ·Ú¯ËÁÒÓ ª. ∞ÀΔ∑∏ (¶∞√∫): “¢ÂÓ ¤¯ˆ Í·Ó·˙‹ÛÂÈ Î¿ÙÈ ·Ó¿ÏÔÁÔ. £· Â›Ó·È ÌÈ· ˆÚ·›· ÂÌÂÈÚ›· ÁÈ· ÂÌ¿˜. ø˜ ÔÌ¿‰· ›̷ÛÙ ¤ÙÔÈ̘. À¿Ú¯ÂÈ ÍÂοı·ÚÔ Ê·‚ÔÚ› Î·È ·˘Ùfi Â›Ó·È Ô ∞ıËÓ·˚Îfi˜, ÌÈ· ÔÌ¿‰· Ô˘ Ì·˜ ¤¯ÂÈ Î¿ÓÂÈ ˘ÂÚ‹Ê·ÓÔ˘˜. ∂Ì›˜ ÂÏ›˙Ô˘Ì ӷ Ê·Óԇ̠·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎÔ› . £· οÓÔ˘Ì fi,ÙÈ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ÌÔÚԇ̔ . §. §Àª√Àƒ∞ (∞ıËÓ·˚Îfi˜): “∂›Ì·ÛÙ ¯·ÚÔ‡ÌÂÓ˜ Ô˘ ‚ÚÈÛÎfiÌ·ÛÙÂ Â‰Ò Î·È ı· ›̷ÛÙ ÈÔ ¯·ÚÔ‡ÌÂÓ˜ ·Ó ηٷÎÙ‹ÛÔ˘Ì ÙÔ ∫‡ÂÏÏÔ. ¶·›˙Ô˘Ì Ì ÙÔÓ ¶∞√∫ Ô˘ ¤¯ÂÈ Î·Ï¤˜ ·›ÎÙÚȘ Î·È Î·Ïfi ÚÔÔÓËÙ‹. ¶Ú¤ÂÈ Ó· ·ԉ›ÍÔ˘Ì ̤۷ ÛÙÔ Á‹Â‰Ô fiÙÈ Â›Ì·ÛÙ ÙÔ Ê·‚ÔÚ›. ∂Ï›˙ˆ Ó· Á›ÓÂÈ ¤Ó· ˆÚ·›Ô ·È¯Ó›‰È. ∂˘¯·ÚÈÛÙԇ̠ÙËÓ ∂√∫ Ô˘ Â›Ó·È ‰›Ï· Ì·˜”. ¢. ª¶∞ƒª¶∂ƒπ¢√À (¶ÚˆÙ¤·˜ μԇϷ˜): “¶ÚÈÓ ‰‡Ô ¯ÚfiÓÈ· Ô ¶ÚˆÙ¤·˜ μԇϷ˜ ‚Ú¤ıËΠÛÙÔÓ ÙÂÏÈÎfi. ¶¤Ú˘ÛÈ ¤¯·Û ÛÙÔÓ fiÓÙÔ ÙËÓ ÚfiÎÚÈÛË ÛÙÔ º¿ÈÓ·Ï ºÔÚ Î·È Ê¤ÙÔ˜ ›̷ÛÙ ͷӿ ÛÙËÓ ÙÂÙÚ¿‰· ÙÔ˘ ∫˘¤ÏÏÔ˘. ∂›Ì·È Ôχ ¯·ÚÔ‡ÌÂÓË ÁÈ· ·˘Ùfi. °›ÓÂÙ·È Ôχ ηϋ ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ·fi ÙÔÓ ÚÔÔÓËÙ‹ Î·È ÙȘ ·›ÎÙÚȘ. ¢ÂÓ ‚ÚÈÛÎfiÌ·ÛÙÂ Ù˘¯·›· ‰Ò. √ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜ Â›Ó·È ÌÈ· ·ÍÈfiÏÔÁË ÔÌ¿‰· Î·È ¿Ì ÁÈ· ÙÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ Ô˘ ÌÔÚÔ‡ÌÂ. ¶ÈÛÙ‡ˆ ÛÙËÓ ÔÌ¿‰· ÌÔ˘ Î·È ÛÙÔ ÚÔÔÓËÙÈÎfi ÙÈÌ Î·È fiÙÈ Ô ∞ϤÎÔ˜ ¢¿ÁÏ·˜ ı· ‚Á¿ÏÂÈ Î¿ÔÈÔ ¿ÛÛÔ ·fi ÙÔ Ì·Ó›ÎÈ ÙÔ˘” . ∂§. μ§∞¡∏ (¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜): “∂›Ì·È Ôχ ¯·ÚÔ‡ÌÂÓË Ô˘ ÁÈ· ‰Â‡ÙÂÚË Û˘Ó¯‹ ¯ÚfiÓÈ· Â›Ì·È ÛÙÔ º¿ÈÓ·Ï ºÔÚ Ì ÙË Ê·Ó¤Ï· ÙÔ˘ ¶·Ó·ıËÓ·˚ÎÔ‡. ∂˘¯·ÚÈÛÙԇ̠ÙÔÓ μfiÏÔ Î·È ÙËÓ ∂√∫ Ô˘ Ì·˜ ÛÙËÚ›˙Ô˘Ó. ∂Ï›˙Ô˘ÌÂ Ô ÎfiÛÌÔ˜ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ Ó· ·ÔÏ·‡ÛÂÈ ¤Ó· ˆÚ·›Ô ı¤·Ì· Î·È Ó· ÎÂÚ‰›ÛÂÈ Ô Î·Ï‡ÙÂÚÔ˜” .

ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÙˆÓ ·ÁÒÓˆÓ √ ∞ıËÓ·˚Îfi˜ Î·È Ô ¶∞√∫ “Û˘ÁÎÚÔ‡ÔÓÙ·È” ÛÙÔÓ ÚÒÙÔ ¯ÚÔÓÈο ËÌÈÙÂÏÈÎfi ÙÔ˘ 14Ô˘ º¿ÈÓ·Ï ºÔÚ ÙÔ˘ ∫˘¤ÏÏÔ˘. √ ·ÁÒÓ·˜ ı· ·Ú¯›ÛÂÈ ÛÙȘ 17.00, ÂÓÒ 2,5 ÒÚ˜ ·ÚÁfiÙÂÚ· ı· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ Ë Û˘Ó¿ÓÙËÛË ¶·Ó·ıËÓ·˚ÎÔ‡-¶ÚˆÙ¤·˜ μԇϷ˜. √ ÌÈÎÚfi˜ Î·È Ô ÌÂÁ¿ÏÔ˜ ÙÂÏÈÎfi˜ ı· Á›ÓÔ˘Ó ÙËÓ ∫˘Úȷ΋. ™˘ÓÔÙÈο ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ù˘ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛ˘: ™¿‚‚·ÙÔ 30/3 17.00 ∞ıËÓ·˚Îfi˜-¶∞√∫ 19.30 ¶∞√-¶ÚˆÙ¤·˜ μԇϷ˜ ∫˘Úȷ΋ 31/3 15.00 ªÈÎÚfi˜ ÙÂÏÈÎfi˜ 18.00 ΔÂÏÈÎfi˜

μ’ ∂£¡π∫∏ (ŸÌÈÏÔ˜ μÔÚÚ¿) ∫˘Úȷ΋ 31/3 ∫Ï. “μ. ¶·Ú·Û΢fiÔ˘ÏÔ˜” 17.00 ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË-¶ÈÂÚÈÎfi˜/∞Ú¯¤Ï·Ô˜: ¶ÔÏ˘¯ÚÔÓÈ¿‰Ë˜, Δ˙›Ì·, ªfiÚÊË °. (ÎÔÌÈÛ¿ÚÈÔ˜)

∂ÈÌÔÚʈÙÈ΋ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ∏ ÂÈÌÔÚʈÙÈ΋ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ ÙÔ˘ ™˘Ó‰¤ÛÌÔ˘ ¢È·ÈÙËÙÒÓ ∫·Ï·ıÔÛÊ·›ÚÈÛ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· 1 ∞ÚÈÏ›Ô˘ Î·È ÒÚ· 20.00 ÛÙ· ÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ ™¢∫ª. ∫·ÏÔ‡ÓÙ·È fiÏÔÈ ÔÈ ‰È·ÈÙËÙ¤˜-̤ÏË Ó· ·Ú¢ÚÂıÔ‡Ó Î·È ÁÈ· Ù˘¯fiÓ ·Ô˘Û›Â˜ Ó· ÂÓËÌÂÚÒÛÔ˘Ó ¤ÁηÈÚ·.

∂™∫∞£

¶ÚfiÛÎÏËÛË Î·Ï·ıÔÛÊ·ÈÚÈÛÙÒÓ ∫·ÏÔ‡ÓÙ·È ÔÈ ·ıÏËÙ¤˜ Ù˘ ηϷıÔÛÊ·›ÚÈÛ˘ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÂÈÏÂÁ› ÁÈ· ÙÔ ÎÏÈÌ¿ÎÈÔ (·›‰ˆÓ - ·Ì·›‰ˆÓ) ª·ÁÓËÛ›·˜ Ù˘ ∂™∫∞£ ·fi ÙÔÓ ÂÓˆÛÈ·Îfi ÚÔÔÓËÙ‹ ∫·Ô˘ÚÓÈÒÙË ªÈ¯¿ÏË Ó· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ 31/3/13 Î·È ÒÚ· 10.30 .Ì. (·›‰Â˜) Î·È 12 Ì. (·Ì·›‰Â˜) ÛÙÔ ∂ÎıÂÛÈ·Îfi ∞ıÏËÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ μfiÏÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈṲ̂ÓË ÚÔfiÓËÛË. ¶·›‰Â˜ (ÁÂÓ. 1998): ¶ÔÏ˘Ì¤ÚÔ˘, ™Ô˘ÚÌÂÓ›‰Ë˜ (∞∂μ¢), Δ˘ÚÔÁÈ¿ÓÓ˘, ª·Î›Ú˘, ∞ÔÛÙÔϛӷ˜, £¤Ô˜ (√Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘), ∫fiÚÎÔ˜, ÷Ù˙Ë¢ÊÚ·ÈÌ›‰Ë˜ (°.™.μfiÏÔ˘), °Î·ÁÎÙ˙¿˜ (°.™.™ÎÈ¿ıÔ˘), ΔÛÈÙÛÈÁÈ¿ÓÓ˘ (B.C Volos), ∫ÔÓÙÔÁÈ¿ÓÓ˘, ªÔ˘ÚfiÔ˘ÏÔ˜ (¡›ÎË μfiÏÔ˘). ¶·Ì·›‰Â˜ (ÁÂÓ. 1999-2000): ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜, μÔ˘ÚÔ‡ÎÔ˜, ¡ÈÎfiÔ˘ÏÔ˜ (°.™.μfiÏÔ˘), °·ÓˆÙ‹˜, ∑˘Ì¤Ú˘, ¶·Ô˘ÙÛfiÁÏÔ˘ (√Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘), ºÒÙ˘, ™¤ÚÚ˘, ™Ô‡Ï˘ (¡›ÎË μfiÏÔ˘), ™·ÓfiÔ˘ÏÔ˜, ™Ù‡ÏÏ·˜ (∞∂μ¢), ÃÚÈÛÙÔ‰Ô‡ÏÔ˘ (∞Ó¿ÏË„Ë), ª·Ï·ÙÛfi˜, ƒ·¯·‚¤ÏÈ·˜ (B.C. Volos), ∫ÔÓÙÔÛÙ¿ı˘ (°.™.∞ÏÌ˘ÚÔ‡).

ΔÔ EXTRA 5 √È ·ÚÈıÌÔ› ÙÔ˘ Extra 5 ÛÙËÓ ÚÒÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ ÎÏ‹ÚˆÛË ‹Ù·Ó 3, 15, 18, 25, 28 Î·È ÛÙË ‰Â‡ÙÂÚË 5, 8, 11, 13, 19.


28

¶ÔÏÈÙÈÛÌfi˜/

EΉËÏÒÛÂȘ ∂∫£∂™∂π™ —¶·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È ÛÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ Δ¤¯Ó˘ “Δ˙ÈfiÚÙ˙ÈÔ ¡Ù ∫›ÚÈÎÔ” Ë ¤ÎıÂÛË Ì ٛÙÏÔ “ŒÓ‰ÔıÂÓ” Ì ¤ÚÁ· ¤ÍÈ Á˘Ó·ÈÎÒÓ ÂÈηÛÙÈÎÒÓ. —ŒÎıÂÛË Ì ÎÔ‡ÎϘ Î·È Ì·ÚÈÔÓ¤Ù˜ ·fi ÙÔ ∂ÚÁ·ÛÙ‹ÚÈ ∫Ô˘ÎÏÔı¤·ÙÚÔ˘ ÙÔ˘ ¶ÔÚÊ˘ÚÔÁ¤ÓÂÈÔ˘ π‰Ú‡Ì·ÙÔ˜ ∞ÁÚÈ¿˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È ÛÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ Δ¤¯Ó˘ Δ˙ÈfiÚÙ˙ÈÔ ¡Ù ∫›ÚÈÎÔ ¤ˆ˜ Ù· Ù¤ÏË ∞ÚÈÏ›Ô˘. —∏ ¤ÎıÂÛË “∏ ∏¯ËÙÈ΋ ∂˘Úˆ·˚΋ ™˘Ó·˘Ï›· ı· ‰ÒÛÂÈ ÙÔ ªÔ˘∫ÏËÚÔÓÔÌÈ¿” ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È ·Ú¿ÏÏËÏ· Ì ÙËÓ “∂‚‰ÔÌ¿‰· ¡ÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú ÛÙÔÓ ÛÈÎfi ™¯ÔÏÂ›Ô μfiÏÔ˘ Û‹ÌÂÚ· ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ “∞¯›ÏÏÂÈÔÓ” ¤ˆ˜ ÙËÓ ™¿‚‚·ÙÔ 30 ª·ÚÙ›Ô˘ Î·È ÒÚ· ¶·Ú·Û΢‹ 5 ∞ÚÈÏ›Ô˘. flÚ˜ ÏÂÈÙÔ˘Ú6:00 Ì.Ì. ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ÙÔ˘ Á›·˜ 19:00 - 22:00, ÂÎÙfi˜ ∫˘Úȷ΋˜. ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÔ‡ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜ Ì ٛÙÏÔ: “ªÔ˘ÛÈΤ˜ ÂÚÈÏ·Ó‹ÛÂȘ ÛÙÔ cinema, rock ‰È·Û΢¤˜ Î·È ÙÚ·ÁÔ‡‰È· —ΔËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË 3 ∞ÚÈÏ›Ô˘ Î·È ÒÚ· ·fi ÙÔ ÌÈÔ‡˙ÈηÏ: ΔÔ Ê¿ÓÙ·19:00, ÛÙÔÓ ·È‰ÈÎfi ÛÙ·ıÌfi π¿ÛÔÓ· ı· ÛÌ· Ù˘ fiÂÚ·˜” . Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ı·ÙÚÈÎfi ‰ÚÒÌÂÓÔ,

£∂∞Δƒ√

‰È·Û΢‹ ÂÓfi˜ “°È·ˆÓ¤˙ÈÎÔ˘ ·Ú·Ì˘ıÈÔ‡” ÙÔ˘ Û˘ÁÁڷʤ· ¢. ∫·Ú·Î›ÙÛÔ˘. ∏ ÂΉ‹ÏˆÛË ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔ˘˜ ·È‰ÈÎÔ‡˜ ÛÙ·ıÌÔ‡˜ ∞Ï΢fiÓË - ∞Ú›ÔÓ· - ∞›ÔÏÔ - √Úʤ·, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ ÂÔÚÙ·ÛÌÔ‡ ÁÈ· ÙËÓ ¶·ÁÎfiÛÌÈ· ∏̤ڷ ¶·È‰ÈÎÔ‡ μÈ‚Ï›Ô˘. —∏ ¶ÂÈÚ·Ì·ÙÈ΋ ™ÎËÓ‹ Û˘Ó¯›˙ÂÈ ÙȘ ·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ Ù˘ Έ̈‰›·˜ “¢¿ÓÂÈÛ¤ ÌÔ˘ ÙË Á˘Ó·›Î· ÛÔ˘” ÛÙÔ ÎÈÓËÌ·ÙÔı¤·ÙÚÔ “∞¯›ÏÏÂÈÔÓ” οı ¶·Ú·Û΢‹, ™¿‚‚·ÙÔ ÛÙȘ 9.00 Ì.Ì. Î·È ∫˘Úȷ΋ ÛÙȘ 8.00 Ì.Ì.

μπμ§π√ —√ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ª·Î‰fiÓˆÓ μfiÏÔ˘, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙˆÓ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÙ‹ÙˆÓ ÙÔ˘, ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÙÔ ‚È‚Ï›Ô ÙÔ˘ ¢ËÌ‹ÙÚË ∂˘·ÁÁÂÏ›‰Ë “∞Ú¯·›· ª·Î‰ÔÓ›·” ∂ıÓÔÏÔÁ›·, ∞Ú¯·ÈÔÏÔÁ›·, πÛÙÔÚ›·, ÌÂı·‡ÚÈÔ ¢Â˘Ù¤Ú· 1 ∞ÚÈÏ›Ô˘ ÛÙÔ ªÂÙ·ÍÔ˘ÚÁÂ›Ô ÛÙË ¡. πˆÓ›·. flÚ· ¤Ó·Ú͢ 6.30 Ì.Ì. ΔËÓ ·ÚÔ˘Û›·ÛË ı· Û˘ÓÙÔÓ›ÛÂÈ Ô ™¿‚‚·˜ ∫·ÏÂÓÙÂÚ›‰Ë˜. —ΔÔ ™ÒÌ· ∂ÏÏËÓÈÎÔ‡ √‰ËÁÈÛÌÔ‡, ΔÔÈÎfi ΔÌ‹Ì· μfiÏÔ˘, ÌÂı·‡ÚÈÔ ¢Â˘Ù¤Ú· 1 ∞ÚÈÏ›Ô˘ Î·È ÒÚ· 19:00 ÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÛÙË §¤Û¯Ë ∫ÔÈÓˆÓ›·˜ μfiÏÔ˘ “∂͈ڷ˚ÛÙÈ΋” ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›·ÛË ÙÔ˘ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘ Ù˘ Î. Δ¤ÓÈ·˜ ª·ÎÚ‹ “15+7 ¶ÔχÙÈÌ· “Ì·ı‹Ì·Ù·” Î·È ‚‹Ì·Ù· ÁÈ· ηχÙÂÚ˜ Û¯¤ÛÂȘ” . °È· ÙÔ ‚È‚Ï›Ô ı· ÌÈÏ‹ÛÔ˘Ó Ë Û˘ÁÁڷʤ·˜ Î. Δ¤ÓÈ· ª·ÎÚ‹ Î·È Ë Î. ª·Ú›· ∫·¿ÓË. ™˘ÓÙÔÓÈÛÙ‹˜ ı· Â›Ó·È Ô Î. ™ˆÙ‹Ú˘ ¶Ôχ˙Ô˜. —√ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ™ÎÈ·ıÈÙÒÓ “√È ‰‡Ô ∞ÏÂÍ·Ó‰ÚÈÓÔ›” ÌÂı·‡ÚÈÔ ¢Â˘Ù¤Ú· 1 ∞ÚÈÏ›Ô˘ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó ·ÊȤڈ̷ ÛÙËÓ Ë̤ڷ Ô›ËÛ˘ Ì ÙÔÓ ∞ÓÙÒÓË ∫ÈÛÛÔ˘Ú¿ Î·È ÙËÓ ∞ÁÓ‹ ª·˘Ú›‰Ô˘ ÛÙË ÌÔ˘ÛÈ΋ Î·È ÙÔ ÙÚ·ÁÔ‡‰È. ™ÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ÂΉËÏÒÛÂˆÓ °˘ÌÓ·Û›Ô˘ - §˘Î›Ԣ ™ÎÈ¿ıÔ˘ ÛÙȘ 20:00.

ª√À™π∫∏ —™˘Ó·˘Ï›· ÁÈ· ‚ÈÔÏ›, ÎfiÚÓÔ Î·È È¿ÓÔ ı· ‰Ôı› ÌÂı·‡ÚÈÔ ¢Â˘Ù¤Ú· 1Ë ∞ÚÈÏ›Ô˘ ÛÙȘ 8.30 Ì.Ì. ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ÂΉËÏÒÛÂˆÓ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ø‰Â›Ô˘ μfiÏÔ˘ “ŒÚÛË ™·Ú¿ÙÛË” . —∏ ¶ÔÏ˘ÊˆÓÈ΋ ÃÔÚˆ‰›· ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ ı· ÙÚ·ÁÔ˘‰‹ÛÂÈ Û ÂΉ‹ÏˆÛË ÁÈ· ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ ÙÔ˘ ∂ÚÁ·ÛÙËÚ›Ô˘ ∂ȉÈ΋˜ ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘ Î·È ∫·Ù¿ÚÙÈÛ˘ μfiÏÔ˘ ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË 10 ∞ÚÈÏ›Ô˘, ÛÙÔ ı¤·ÙÚÔ Ù˘ ¶·ÏÈ¿˜ ∏ÏÂÎÙÚÈ΋˜ ÛÙȘ 20:00. ¢È¢ı‡ÓÂÈ Ô °È¿ÓÓ˘ ∫·ÚοϷ˜, ÛÙÔ È¿ÓÔ Ë ∫ÂÚ·Û›· ™È¿Ú·. ΔÈÌ‹ ÚfiÛÎÏËÛ˘ (‰È·Ù›ıÂÓÙ·È ÛÙÔ ∂.∂.∂.∂.∫. ÙËÏ. 2421081961) 5 ¢ÚÒ.

¢π∞º√ƒ∞ —™‹ÌÂÚ· ™¿‚‚·ÙÔ, ÛÙȘ 7.15 Ì.Ì., ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· Ù˘ §·˚΋˜ μÈ‚ÏÈÔı‹Î˘ ÙÔ˘ £ÚËÛ΢ÙÈÎÔÊÈÏÔÏÔÁÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ “√È ΔÚÂȘ πÂÚ¿Ú¯·È” (¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ 180√ÁÏ) Ë ÂÚÌËÓ¢ÙÈ΋ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË ‡ÌÓˆÓ Ù˘ ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜ ÙÔ˘ ™ˆÙ‹ÚÔ˜ ÃÚÈÛÙÔ‡. ΔËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË ÂÈÌÂÏÔ‡ÓÙ·È ÔÈ ıÂÔÏfiÁÔÈ μ·Û. ∫ÔÙÛÌ·Ó›‰Ë˜, Ã·Ú›ÙˆÓ ™·¯›Ó˘ Î·È Ô ÊÈÏfiÏÔÁÔ˜ °È¿ÓÓ˘ ¶·ÙÚ›ÎÔ˜. ∂›ÛÔ‰Ô˜ ÂχıÂÚË ÁÈ· fiÏÔ˘˜. —ΔÔ ™ÒÌ· ∂ÏÏËÓÈÎÔ‡ √‰ËÁÈÛÌÔ‡, ΔÔÈÎfi ΔÌ‹Ì· μfiÏÔ˘, ÌÂı·‡ÚÈÔ ∫˘Úȷ΋ 31 ª·ÚÙ›Ô˘ Î·È ÒÚ· 1:30 ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÛÙËÓ ∂ÛÙ›· ÙÔ˘ “™›ÙÈ Ù˘ √‰ËÁÔ‡” (π. ∫·ÚÙ¿ÏË 26) ÙËÓ Î·ıÈÂڈ̤ÓË “Δ·‚¤ÚÓ·” . ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜: 6944654272. —™ÙȘ 14 ∞ÚÈÏ›Ô˘ Ô ∂ΉÚÔÌÈÎfi˜ ŸÌÈÏÔ˜ μfiÏÔ˘ ¡¤· ∑ˆ‹ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ› ÙËÓ ÂÙ‹ÛÈ· ÁÂÓÈ΋ Û˘Ó¤Ï¢ÛË ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ ÙÔ˘, ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· Ù˘ §¤Û¯Ë˜ ∞fiÛÙÚ·ÙˆÓ ∞ÍȈ̷ÙÈÎÒÓ ∞ÂÚÔÔÚ›·˜. flÚ· ¤Ó·Ú͢ ÙˆÓ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ Ù˘ Ë 11Ë ÚˆÈÓ‹. ¢ËÏÒÛÂȘ ˘Ô„ËÊÈÔÙ‹ÙˆÓ ı· Á›ÓÔÓÙ·È ‰ÂÎÙ¤˜ ÛÙ· ÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ √Ì›ÏÔ˘ ̤¯ÚÈ ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ 12 ∞ÚÈÏ›Ô˘, ÛÙȘ 12 Ì. —°›ÓÂÙ·È ÁÓˆÛÙfi fiÙÈ ÛÙÔÓ πÂÚfi ¡·fi ∞Á›ˆÓ πˆ¿ÓÓË ƒÒÛÔ˘ Î·È ∞Ó·ÛÙ·Û›·˜ ƒˆÌ·›·˜-ª·Ï¿ÎÈ μfiÏÔ˘ ı· ÙÂÏÔ‡ÓÙ·È ÔÈ ∞ÎÔÏÔ˘ı›Â˜ ÙˆÓ Ã·ÈÚÂÙÈÛÌÒÓ ÛÙËÓ ÀÂÚ·Á›· £ÂÔÙfiÎÔ Î¿ı ¶·Ú·Û΢‹ Ù˘ ª. ΔÂÛÛ·Ú·ÎÔÛÙ‹˜ Î·È ÒÚ· 5 Ì.Ì. √ πÂÚfi˜ ¡·fi˜ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ ª·Ï¿ÎÈ μfiÏÔ˘ ›Ûˆ ·fi Ù· æ˘Á›· “°ÂˆÚÁ¿ÎÔ˜ ∞.∂.” . —∞‡ÚÈÔ ∫˘Úȷ΋ 31 ª·ÚÙ›Ô˘ ÛÙÔÓ π.¡. ÙˆÓ ΔÔÈÎÒÓ ∞Á›ˆÓ, ·ÚÂÎÎÏ‹ÛÈ ∞Á. ∞Ó·ÚÁ‡ÚˆÓ μfiÏÔ˘, ı· ÙÂÏÂÛÙ› Ë μ’ £Â›· §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÁÔÓ›˜ Î·È Ù· ·È‰È¿, ·fi ÒÚ· 10.30-11.15 .Ì. ∂Ó Û˘Ó¯›·, ı· Ï¿‚ÂÈ ¯ÒÚ· ÂΉ‹ÏˆÛË ÙˆÓ Î·Ù˯ËÙÈÎÒÓ ÁÈ· ÙËÓ ÂıÓÈ΋ Â¤ÙÂÈÔ Ù˘ 25˘ ª·ÚÙ›Ô˘. —√ ™‡Ó‰ÂÛÌÔ˜ ∞ÔÊÔ›ÙˆÓ °˘ÌÓ·Û›Ô˘ £ËϤˆÓ μfiÏÔ˘ ηÏ› Ù· ̤ÏË ÙÔ˘ ÛÙËÓ ÂÙ‹ÛÈ· ÁÂÓÈ΋ Û˘Ó¤Ï¢ÛË ÙËÓ ΔÚ›ÙË 2 ∞ÚÈÏ›Ô˘, ÛÙȘ 7 Ì.Ì., ÛÙ· ÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ ™˘Ó‰¤ÛÌÔ˘, °·ÏÏ›·˜ Ì ™˘Ú›‰Ë.

∂∫¢ƒ√ª∂™ —ΔËÓ ·ÓÔÈÍÈ¿ÙÈÎË ÂΉÚÔÌ‹ ÙÔ˘˜ ı· οÓÔ˘Ó ÔÈ Ê›ÏÔÈ ÙÔ˘ ™Ù¤ÏÈÔ˘ ∫·˙·ÓÙ˙›‰Ë ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ 7 ∞ÚÈÏ›Ô˘. √ ÛÙfi¯Ô˜ Â›Ó·È Ë Ï›ÌÓË, ÂÓÒ ÛÙÔ ¯ˆÚÈfi ¡Âڿȉ· ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÁϤÓÙÈ Ì ʷÁËÙfi Î·È ÔÙfi. ∏ ÙÈÌ‹ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ Â›Ó·È 15 ¢ÚÒ. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÛÙ· ÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘, ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ˘ 136 Î·È ÛÙÔ ÙËϤʈÓÔ 6980286636. —√ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ∞ÔÊÔ›ÙˆÓ Ù˘ ∂ÏÏËÓÔÁ·ÏÏÈ΋˜ ™¯ÔÏ‹˜ “ÕÁÈÔ˜ πˆÛ‹Ê” Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ› ÛÙȘ 5 ∞ÚÈÏ›Ô˘ ÂΉÚÔÌ‹ ÁÈ· ÙËÓ ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛË ÙˆÓ °’ ÷ÈÚÂÙÈÛÌÒÓ ÛÙËÓ πÂÚ¿ ªÔÓ‹ √Û›Ô˘ ¢ÈÔÓ˘Û›Ô˘ ÙÔ˘ ÂÓ √χÌˆ ÛÙÔ˘˜ Úfiԉ˜ ÙÔ˘ √χÌÔ˘ Î·È 5‹ÌÂÚÔ Ù·Í›‰È (27 πÔ˘Ó›Ô˘ - 1 πÔ˘Ï›Ô˘ 2013) ÛÙË ‚fiÚÂÈ· °·ÏÏ›·. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ - ÎÚ·Ù‹ÛÂȘ Î. º. ∑Ë̤ÚË ÙËÏ. 24210-30121 Î·È 6944410944. —√ ∂ÏÏËÓÔÁ·ÏÏÈÎfi˜ ™‡Ó‰ÂÛÌÔ˜ μfiÏÔ˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÂΉÚÔÌ‹ ÛÙËÓ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏË, 9 - 14 ∞ÚÈÏ›Ô˘. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÙËÏ. 24210 21607, 24210 34213. ∏ ‰È·ÌÔÓ‹ ı· Á›ÓÂÈ ÛÙÔ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô Ramada Istabul Taxim. —∏ ¶ÂÚÈËÁËÙÈ΋ §¤Û¯Ë μfiÏÔ˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÙȘ ·Ú·Î¿Ùˆ ÂΉÚÔ̤˜: 1. 21/4: ∏ÌÂÚ‹ÛÈ· ÂΉÚÔÌ‹ Û μ¤ÚÔÈ·-μÂÚÁ›Ó·. 2) 2-6/5: ¶¿Û¯· ÛÙË ∑¿Î˘ÓıÔ.

™∞μμ∞Δ√ 30 MAPTπ√À 2013

¶·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÛÙÈÁ̤˜ ·fi ÙËÓ ÂÈÎÔÛ¿¯ÚÔÓË ÔÚ›· Ù˘ ·fi„ ÛÙËÓ ∞ÁÚÈ¿

“¶ÚÔÛˆÔÁÚ·Ê›·” Ù˘ ∞¡∞™Δ∞™π∞™ ª√ÀΔ™∞Δ™√À

ÙÔ “§˘¯Ó¿ÚÈ - ªÔ˘ÛÈÎfi˜ ∫‹Ô˜” , ÛÙËÓ ∞ÁÚÈ¿ ı· ÂÌÊ·ÓÈÛÙ› ·fi„ ™¿‚‚·ÙÔ, ÛÙȘ 22.30, Ë ∞Ó·ÛÙ·Û›· ªÔ˘ÙÛ¿ÙÛÔ˘ Û ̛· ÌÔ˘ÛÈ΋ “ÚÔÛˆÔÁÚ·Ê›·” Ô˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÙȘ ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚ˜ ÛÙÈÁ̤˜ Ù˘ ÔÚ›·˜ Ù˘. ™Â Ì›· ÌÔ˘ÛÈ΋ “ÚÔÛˆÔÁÚ·Ê›·” Ô˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÙȘ ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚ˜ ÛÙÈÁ̤˜ Ù˘ ÔÚ›·˜ Ù˘, Ë ∞Ó·ÛÙ·Û›· ªÔ˘ÙÛ¿ÙÛÔ˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÙÚ·ÁÔ‡‰È· ·fi ÙËÓ ÂÈÎÔÛ¿¯ÚÔÓË ‰È·‰ÚÔÌ‹ Ù˘ ÛÙË ‰ÈÛÎÔÁÚ·Ê›· ·ÏÏ¿ Î·È ÙȘ Û˘ÓÂÚÁ·Û›Â˜ Ù˘ Ì ÛËÌ·ÓÙÈÎÔ‡˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡˜ fiˆ˜ Ô °ÈÒÚÁÔ˜ ∞Ó‰Ú¤Ô˘, Ô ¡›ÎÔ˜ ¶ÔÚÙÔοÏÔÁÏÔ˘, Ô §·˘Ú¤ÓÙ˘ ª·¯·ÈÚ›ÙÛ·˜, Ô ¶·ÓÙÂÏ‹˜ £·Ï·ÛÛÈÓfi˜, Ô ªÈ¯¿Ï˘ ¡ÈÎÔÏÔ‡‰Ë˜, Ô ¡fiÙ˘ ª·˘ÚÔ˘‰‹˜, Ô ¡›ÎÔ˜ ∑ÈÒÁ·Ï·˜ Î·È ·ÚÎÂÙÒÓ ·ÎfiÌ·. ∫·È Ê˘ÛÈο ‰ÂÓ ı· Ï›„Ô˘Ó ÙÚ·ÁÔ‡‰È· Ô˘ ·Á·¿ ·fi ÙË

Û‡Á¯ÚÔÓË ¤ÓÙ¯ÓË ÌÔ˘ÛÈ΋ ÛÎËÓ‹, ·Á·Ë̤ӷ ÎÔÌÌ¿ÙÈ· ÙÔ˘ ª¿ÓÔ˘ ÷Ù˙ȉ¿ÎÈ, ÙÔ˘ ª›ÎË £ÂÔ‰ˆÚ¿ÎË Î·ıÒ˜ Î·È ·Á·Ë̤ӷ Ï·˚ο Î·È ·Ú·‰ÔÛȷο ÙÚ·ÁÔ‡‰È·. ∏ ∞Ó·ÛÙ·Û›· ªÔ˘ÙÛ¿ÙÛÔ˘ Â›Ó·È ÌÈ· ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ ÂÚÌËÓ‡ÙÚÈ· Ô˘ ΤډÈÛ ÙËÓ ·Á¿Ë ÙÔ˘ ÎÔÈÓÔ‡ Ì ÙȘ ͯˆÚÈÛÙ¤˜ ÂÚÌËÓ›˜ Ù˘ Î·È ÙÔ ÚÔÛˆÈÎfi Ù˘ ‡ÊÔ˜. ∞Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ÏÔÈfiÓ Ó· Ì·˜ Ù·Íȉ¤„ÂÈ ÛÙȘ ÌÂψ‰›Â˜ Ô˘ ÙfiÛÔ ·Á·‹Û·Ì ı˘Ì›˙ÔÓÙ¿˜ Ì·˜ Î·È ·ÚÎÂÙ¤˜ ÚÔÛˆÈΤ˜ Ù˘ ÂÈÙ˘¯›Â˜, fiˆ˜ ÙÔ “§ÈÌ¿ÓÈ” , ÙÔ “ŸÏ· Ù· ‰‡ÛÎÔÏ·” Î·È ÙÔ “ªfiÓË Í·-

● ª›· ÌÔ˘ÛÈ΋ “ÚÔÛˆÔÁÚ·Ê›·” Ô˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÙȘ ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚ˜ ÛÙÈÁ̤˜ Ù‹˜ ÔÚ›·˜ Ù˘ ı· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂÈ Û‹ÌÂÚ· Ë ∞Ó·ÛÙ·Û›· ªÔ˘ÙÛ¿ÙÛÔ˘ ÛÙÔ “§˘¯Ó¿ÚÈ

Ó¿ ‰ÂÓ ı· Û’ ·Ê‹Ûˆ” . ∏ ›ÛÔ‰Ô˜ Â›Ó·È ÂχıÂÚË. ΔËϤ-

ʈÓÔ ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ - ÎÚ·Ù‹ÛÂˆÓ 6971.924660.

∞‡ÚÈÔ ÛÙÔ “∞¯›ÏÏÂÈÔÓ” ÔÈ ÚÒÙ˜ ÚÔ‚ÔϤ˜ Ù˘ ‚‰ÔÌ¿‰·˜

∞˘Ï·›· ÁÈ· ÙÔ ºÂÛÙÈ‚¿Ï ¡ÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú ∞Àƒπ√ ∫˘Úȷ΋ 31 ª·ÚÙ›Ô˘ ·-

ÓÔ›ÁÂÈ Ë ·˘Ï·›· Ù˘ ‚‰ÔÌ¿‰·˜ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÒÓ ÂΉËÏÒÛÂˆÓ μfiÏÔ˘ ÙÔ˘ 15Ô˘ ºÂÛÙÈ‚¿Ï ¡ÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ - ∂ÈÎfiÓ˜ ÙÔ˘ 21Ô˘ ·ÈÒÓ·. √ ¢‹ÌÔ˜ μfiÏÔ˘ (¢√∂¶∞¶/¢∏¶∂£∂, ¢È‡ı˘ÓÛË ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡) Û˘ÓÂÚÁ¿˙ÂÙ·È Ê¤ÙÔ˜ ÁÈ· 4Ë Û˘Ó¯fiÌÂÓË ¯ÚÔÓÈ¿ Ì ÙÔ ºÂÛÙÈ‚¿Ï ∫ÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ˘. ™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ ·˘Ù‹˜ Ù˘ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜, ÙÔ “™ÈÓ¤ ªÂÛfiÁÂÈÔ˜” ÂÈϤÁÂÈ Î·È ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÛÙÔ ÎÔÈÓfi Ù˘ fiÏ˘ Ì·˜ 22 ·fi Ù· ηχÙÂÚ· ÓÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú ÙÔ˘ ºÂÛÙÈ‚¿Ï. ŒÌÊ·ÛË ‰›ÓÂÙ·È ÛÙÔ˘˜ ŒÏÏËÓ˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡˜, Ô˘ ÂÓ Ì¤Ûˆ ÎÚ›Û˘ Û˘Ó¯›˙Ô˘Ó Ó· ·Ú¿ÁÔ˘Ó ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ¤ÚÁ·. √È ÚÔ‚ÔϤ˜ ı· Á›ÓÔÓÙ·È ÛÙÔ ‰ËÌÔÙÈÎfi ÎÈÓËÌ·ÙÔı¤·ÙÚÔ “∞¯›ÏÏÂÈÔÓ” (·›ıÔ˘Û· “¡›ÎÔ˜ ∫Ô-

ÏÔ‚fi˜” ) οı ‚Ú¿‰˘ ¤ˆ˜ Î·È ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ 5 ∞ÚÈÏ›Ô˘, (ÒÚ· ¤Ó·Ú͢ 7 Ì.Ì. Ì ›ÛÔ‰Ô ÂχıÂÚË). √È ÚÔ‚ÔϤ˜ Ù˘ ∫˘Úȷ΋˜: ¶¤ Ú· ·fi Ù· Û‡ÓÔÚ· Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Î·È ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ * 19:00 - 19:47: ªÈ· ̤ڷ Ì ÙÔÓ £·Ó¿ÛË §›Ô‚·Ù˜. ™ÎËÓÔıÂÛ›·, ÛÂÓ¿ÚÈÔ, ¶·Ú·ÁˆÁfi˜: ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ KÚ¿‚‚·Ú˘ (∂ÏÏ¿‰·, 2013) (47’). √ £¿ÓÔ˜ §›Ô‚·Ù˜, ‰ÈÂıÓÔ‡˜ Ê‹Ì˘ ηıËÁËÙ‹˜ ¶ÔÏÈÙÈ΋˜ æ˘¯ÔÏÔÁ›·˜ ÛÙÔ ¶¿ÓÙÂÈÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ, ÂÚÓ¿ ÌÈ· ̤ڷ ÛÙÔ ¶·Ú›ÛÈ, ÌÈ· ÛÙÔ μÂÚÔÏ›ÓÔ Î·È ÌÈ· ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·, ÙÚÂȘ fiÏÂȘ Ô˘ Û˘Ó‰¤ÔÓÙ·È Ì ÙË ‚ÈÔÁÚ·Ê›· ÙÔ˘, Î·È ·Ú·ı¤ÙÂÈ ÙȘ ·fi„ÂȘ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ „˘¯·Ó¿Ï˘ÛË, ÁÈ· ÙË Û¯¤ÛË ËıÈ΋˜ Î·È ÔÏÈÙÈ΋˜ Î·È ÁÈ· ÙË Û¯¤ÛË ∂Ï-

Ï¿‰·˜ Î·È ∂˘ÚÒ˘ ̤۷ ÛÙËÓ ÎÚ›ÛË. * 19:55 - 21:25: ∏ ·ÏËÛÌfiÓËÙÔ˜ ∞ÚÂÙÛÔ‡ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ˘fiψ˜. ™ÎËÓÔıÂÛ›·, ™ÂÓ¿ÚÈÔ: °ÚËÁfiÚ˘ √ÈÎÔÓÔÌ›‰Ë˜ (∂ÏÏ¿‰·, 2012) (90’). ΔÔ ÓÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú ¤¯ÂÈ ˆ˜ ı¤Ì· ÙËÓ ÈÛÙÔÚÈ΋ ÂͤÏÈÍË Ù˘ ∞ÚÂÙÛÔ‡˜ (Ù˘ ·Ú¯·›·˜ ∞Ú¤ıÔ˘Û·˜, ÙÔ˘ ‚˘˙·ÓÙÈÓÔ‡ ƒ˘Û›Ô˘) ·fi ÙËÓ ·Ú¯·ÈfiÙËÙ· ̤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ·. ∂ȉÈ΋ ÌÓ›· Á›ÓÂÙ·È ÛÙËÓ ˘ÚηÁÈ¿ ÙÔ˘ 1910. ΔÔ ÓÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú Î·Ï‡ÙÂÙ·È ·fi ÚÔÊÔÚÈΤ˜ Ì·ÚÙ˘Ú›Â˜ ∞ÚÂÙÛÈ·ÓÒÓ ÚÔÛʇÁˆÓ ÚÒÙ˘ ÁÂÓÈ¿˜ Î·È ÌÂÙ·ÁÂÓ¤ÛÙÂÚˆÓ, ·fi ·Ó·ÊÔÚ¤˜ ÂÈÛÙËÌfiÓˆÓ Ô˘ Û¯ÂÙ›˙ÔÓÙ·È Ì ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹, ηıÒ˜ Î·È Û¿ÓÈÔ ·Ú¯ÂÈ·Îfi ˘ÏÈÎfi. * 21:30 - 22:34: Δ·ÍÈÛ˘ÓÂȉËÛ›· - ∏ ¿ÁÓˆÛÙË ÈÛÙÔÚ›· ÙÔ˘ ÂÏÏË-

ÓÔ·ÌÂÚÈοÓÈÎÔ˘ ÚÈ˙ÔÛ·ÛÙÈÛÌÔ‡. ™ÎËÓÔıÂÛ›·: KÒÛÙ·˜ μ¿Îη˜ (∂ÏÏ¿‰·, 2013) (64’). ΔÔ ÓÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú Â›Ó·È ·ÊÈÂڈ̤ÓÔ Û ÌÈ· ͯ·Ṳ̂ÓË ÛÂÏ›‰· Ù˘ ÈÛÙÔÚ›·˜ ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ Ù˘ ∞ÌÂÚÈ΋˜: ™ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ ÚÈ˙ÔÛ·ÛÙÈÎfi ÂÚÁ·ÙÈÎfi ΛÓËÌ· ÙˆÓ ∏¶∞, ·fi ÙËÓ ÂÔ¯‹ Ù˘ Ì·˙È΋˜ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ¢Û˘ ÛÙȘ ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ 20Ô‡ ·ÈÒÓ· ¤ˆ˜ ÙËÓ ÂÔ¯‹ ÙÔ˘ ̷ηÚıÈÛÌÔ‡. ¶ÚÔÛˆÈΤ˜ Ì·ÚÙ˘Ú›Â˜ Í·Ó·˙ˆÓÙ·ÓÂ‡Ô˘Ó ÙËÓ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· Ù˘ ÂÔ¯‹˜ Î·È Û˘ÓÂÓÙ‡ÍÂȘ Ì ÈÛÙÔÚÈÎÔ‡˜ ʈٛ˙Ô˘Ó ÙÔÓ È‰È·›ÙÂÚÔ ÚfiÏÔ ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ Ì¤Û· Û’ ¤Ó· Ì·˙ÈÎfi ÚÈ˙ÔÛ·ÛÙÈÎfi ΛÓËÌ·, Ô˘ ÂËÚ¤·Û ηıÔÚÈÛÙÈο ÙËÓ ·ÌÂÚÈηÓÈ΋ ÎÔÈÓˆÓÈ΋, ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ Î·È ÔÏÈÙÈ΋ ˙ˆ‹ ̤¯ÚÈ ÙËÓ ÂÔ¯‹ ÙÔ˘ ̷ηÚıÈÛÌÔ‡.

™Â ÂΉÚÔÌ‹ ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ °ÔÓ¤ˆÓ ÙÔ˘ 20Ô‡ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™¯ÔÏ›Ԣ μfiÏÔ˘

ª·ıËÙ¤˜ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó ÙËÓ πÛÙÔÚ›· ªπ∞ ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ ÂÌÂÈÚ›· ›¯·Ó ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ˙‹ÛÔ˘Ó Ì·ı‹ÙÚȘ Î·È Ì·ıËÙ¤˜ ·’ fiϘ ÙȘ Ù¿ÍÂȘ ÙÔ˘ 20Ô‡ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™¯ÔÏ›Ԣ μfiÏÔ˘, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Ì ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ÙÔ˘ ‰Ú·ÛÙ‹ÚÈÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ °ÔÓ¤ˆÓ Î·È ∫ˉÂÌfiÓˆÓ ÙÔ˘ ™¯ÔÏ›Ԣ, Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ·Ó ÙÚÈ‹ÌÂÚË ÂΉÚÔÌ‹ Û ÔÚÈṲ̂ӷ ·fi Ù· ÈÔ ÈÛÙÔÚÈο ̤ÚË Ù˘ ·ÙÚ›‰·˜ Ì·˜. √È ÌÈÎÚÔ› Ì·ıËÙ¤˜, Û˘Óԉ¢fiÌÂÓÔÈ ·fi Ù· ̤ÏË ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ Î·È ÙÔ˘˜ ÁÔÓ›˜ ÙÔ˘˜, ÂÈÛΤÊÙËÎ·Ó ÙÔ ∞Ú¯·›Ô £¤·ÙÚÔ Ù˘ ∂ȉ·‡ÚÔ˘, ÙÔ ¡·‡ÏÈÔ Î·È ÙȘ ª˘Î‹Ó˜. ∫·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ·Ú·ÌÔÓ‹˜ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ ¡·‡ÏÈÔ ÂÈÛΤÊÙËÎ·Ó ÙÔ ¶·Ï·Ì›‰È, ÙÔ ªÔ‡ÚÙ˙È, ›‰·Ó ÙË Ê˘Ï·Î‹ fiÔ˘ Ê˘Ï·Î›ÛÙËÎÂ Ô £fi‰ˆÚÔ˜ ∫ÔÏÔÎÔÙÚÒÓ˘, fiˆ˜ Â›Û˘ ÛÙȘ ª˘Î‹Ó˜ ÙÔ ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎfi ªÔ˘Û›Ô, ÙÔ Ï¿ÎÎÔ ÙˆÓ ÏÂfiÓÙˆÓ Î·ıÒ˜ Î·È ÙÔÓ Ù¿ÊÔ ÙÔ˘ μ·ÛÈÏÈ¿ ∞Á·Ì¤ÌÓÔÓ·. •ÂÓ·Á‹ıËÎ·Ó ÛÙÔ ªÔ˘ÛÂ›Ô Ù˘ ∂ȉ·‡ÚÔ˘, fiˆ˜ Î·È ÛÙÔ ∞ÛÎÏËÈÂ›Ô ÙÔ ÈÔ ÊËÌÈṲ̂ÓÔ ·fi fiÏ· Ù· ·ÛÎÏËÈ›· Ù˘ ·Ú¯·›·˜ ∂ÏÏ¿‰·˜, ÂÍ·ÈÙ›·˜ ÙˆÓ ÔÏÏÒÓ Î·È ÛÔ‚·ÚÒÓ ÂÚÈÙÒÛÂˆÓ Ô˘ ÁÈ·ÙÚ‡ÙËÎ·Ó ÂΛ. ∏ ¤ÎÙ·Û‹ ÙÔ˘ ‹Ù·Ó Ôχ ÌÂÁ¿ÏË Î·È ‰È¿ıÂ-

● √È Ì·ıËÙ¤˜ ÙÔ˘ 20Ô‡ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™¯ÔÏ›Ԣ μfiÏÔ˘, Ô˘ Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó ÛÙËÓ ÂΉÚÔÌ‹, Ì ÙÔ˘˜ ÁÔÓ›˜ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ ·Ú¯·›Ô ı¤·ÙÚÔ Ù˘ ∂ȉ·‡ÚÔ˘

Ù ÍÂÓÒÓ˜, Á˘ÌÓ·ÛÙ‹ÚÈÔ, ÛÙ¿‰ÈÔ Î·È ÙÔ ÂÚ›ÊËÌÔ, ÁÈ· ÙËÓ ·ÎÔ˘ÛÙÈ΋ ÙÔ˘, £¤·ÙÚÔ, ÁÈ· ÙËÓ „˘¯·ÁˆÁ›· ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ. Δ· ·È‰È¿ ÍÂÓ·Á‹ıËÎ·Ó ÛÙÔÓ ÙÂÚ¿ÛÙÈÔ ÈÛÙÔÚÈÎfi “ıËÛ·˘Úfi” ÙˆÓ Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓˆÓ ÌÓËÌ›ˆÓ Ù˘ ·ÙÚ›‰·˜ Ì·˜, ÂÓÒ Â›¯·Ó ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ÚÔÛı¤ÛÔ˘Ó ÔχÙÈ̘ ÁÓÒÛÂȘ ÛÙÔ “·ÏÊ·‚ËÙ¿ÚÈ” Ô˘ ÙÒÚ· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó.

∏ ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ÛÙÔ μfiÏÔ ¤ÁÈÓ ÌÂÙ¿ ·fi ÌÈ· ÛÙ¿ÛË ÛÙÔ fiÌÔÚÊÔ Î·È ÁÚ·ÊÈÎfi §Ô˘ÙÚ¿ÎÈ. ŸÏÔÈ fiÛÔÈ Â›¯·Ì ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· Á¢Ùԇ̠̠ٷ ·È‰È¿ Ì·˜ ÙËÓ ÈÛÙÔÚÈ΋ “ÂÚÈÏ¿ÓËÛË” Û ÌÈ· ·fi ÙȘ ÔÈÔ fiÌÔÚʘ ÂÚÈÔ¯¤˜ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜, ‹‰Ë ÚÔÛı¤Û·Ì ·Í¤¯·ÛÙ˜ ÂÈÎfiÓ˜ ÛÙȘ Ï·ÙÚÂ̤Ó˜ Ì·˜ ·Ó·ÌÓ‹ÛÂȘ. ∫·È ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ ÏÔÈfiÓ... ∂.∞.¶.


¶ÔÏÈÙÈÛÌfi˜/

™∞μμ∞Δ√ 30 MAPTπ√À 2013

∂ÚÁ·ÛÙ‹ÚÈ ÁÈ· ·È‰È¿ ÛÙÔ ∫¢∞¶ ¡Â¿ÔÏ˘

∂›ÛËÌË ÚÂÌȤڷ ÁÈ· ÙÔ ÂÓ‹ÏÈÎÔ ÎÔÈÓfi ÛÙÔ ı¤·ÙÚÔ Ù˘ ¶·ÏÈ¿˜ ∏ÏÂÎÙÚÈ΋˜

√π ¶·È‰ÈΤ˜ μÈ‚ÏÈÔı‹Î˜ ÙÔ˘

ÍÈÔÔÈÒÓÙ·˜ ÙȘ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ Ô˘ ‰›ÓÂÈ Ë Û‡Á¯ÚÔÓË Ù¯ÓÔÏÔÁ›· Î·È Î·Ù·Ê‡ÁÔÓÙ·˜ Û ¢ÚËÌ·ÙÈΤ˜ χÛÂȘ Ì ÙË ¯Ú‹ÛË ·ÏÒÓ ˘ÏÈÎÒÓ, Ë ·È‰È΋ ÛÎËÓ‹ ÙÔ˘ ¢∏¶∂£∂ μfiÏÔ˘ ·Ó‚¿˙ÂÈ ÙË ı·ÙÚÈ΋ ·Ú¿ÛÙ·ÛË “¶·Ú·Ì‡ıÈ ¯ˆÚ›˜ fiÓÔÌ·” Ù˘ ¶ËÓÂÏfi˘ ¢¤ÏÙ·. Δ· ÂȉÈο Âʤ Î·È Ë Â¤Ó‰˘ÛË Ì ‰È·Û΢·Ṳ̂Ó˜ ÚÔÎ ÌÂψ‰›Â˜ ÂÓıÔ˘Û›·Û·Ó ÙÔ ·È‰ÈÎfi ÎÔÈÓfi Î·È ÂÙÔÈÌ¿˙ÔÓÙ·È Î·È ÂÙ‡¯Ô˘Ó ÙÔ ›‰ÈÔ Ì ÙÔ ÂÓ‹ÏÈÎÔ Ô˘ ·fi Û‹ÌÂÚ· ÌÔÚ› Ó· ÙËÓ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ Î·È ÂΛÓÔ Û ‚Ú¿‰˘Ó˜ ·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ.

¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ (™Ù¤ÎÈ ¶·È‰ÈÔ‡ Ù˘ ¢È‡ı˘ÓÛ˘ ∂Î·›‰Â˘Û˘ ÙÔ˘ ¢√∂¶∞¶-¢∏¶∂£∂ Î·È ∫¢∞¶ ¡Â¿ÔÏ˘ Ù˘ ∫∂∫¶∞-¢π∂∫) Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÙËÓ ¶·ÁÎfiÛÌÈ· ∏̤ڷ ¶·È‰ÈÎÔ‡ μÈ‚Ï›Ô˘ Ô˘ ÁÈÔÚÙ¿˙ÂÙ·È Î¿ı ¯ÚfiÓÔ ÛÙȘ 2 ∞ÚÈÏ›Ô˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÔ˘Ó Û‹ÌÂÚ· ™¿‚‚·ÙÔ Î·È ÒÚ· 6.00 Ì.Ì. ÛÙËÓ ¶·È‰È΋ μÈ‚ÏÈÔı‹ÎË ∫¢∞¶ ¡Â¿ÔÏ˘, ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈÔ Ì ·Ê‹ÁËÛË Î·È Î·ÏÏÈÙ¯ÓÈΤ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜, ÁÈ· ·È‰È¿ ËÏÈΛ·˜ ·fi 5 ¤ˆ˜ 8 ÂÙÒÓ, Ì ÙÔÓ Ù›ÙÏÔ “√ Δ˙ÈÎÈÙ˙›Î ÎÈ Ô ∫ÚÈÎÈÎÚ›Î Î·È Ë ·Ú¿ÍÂÓË ¯ÔÚˆ‰›· ÙÔ˘ ‰¿ÛÔ˘˜” . ΔÔ ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈÔ Â›Ó·È ‚·ÛÈṲ̂ÓÔ ÛÙÔ ÔÌfiÙÈÙÏÔ ·Ú·Ì‡ıÈ ÙÔ˘ ∫ÒÛÙ· ª¿ÁÔ˘ Ì ı¤Ì· ÙË ÊÈÏ›· Î·È ÙË Û˘ÓÙÚÔÊÈÎfiÙËÙ·, ÙËÓ ÔÏ˘ÊˆÓ›· Î·È ÙÔ Û‚·ÛÌfi Ù˘ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfiÙËÙ·˜. ™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ ÂÚÁ·ÛÙËÚ›Ô˘ Ù· ·È‰È¿ ı· ¤¯Ô˘Ó ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ÚÔÛÂÁÁ›ÛÔ˘Ó ÙȘ ‰È·¯ÚÔÓÈΤ˜ ·˘Ù¤˜ ·Í›Â˜ ˙ˆ‹˜ ̤۷ ·fi ÙËÓ ·Ê‹ÁËÛË, ÙË ÌÔ˘ÛÈ΋, ÙËÓ Î›ÓËÛË Î·È ÙȘ ÂÈηÛÙÈΤ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜.

∂ÍÔÚÌ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ Ô“¶·Ó” √ ºÀ™π√§∞Δƒπ∫√™ ŸÌÈÏÔ˜ μfiÏÔ˘ Ô “¶·Ó” ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÙȘ ÚÔÛ¯›˜ ÂÍÔÚÌ‹ÛÂȘ: ∫˘Úȷ΋ 31/3: ∫¿Ùˆ ŸÏ˘ÌÔ˜ §¿ÚÈÛ·˜-Â˙ÔÔÚÈ΋: ¶·Ï·ÈÔ› ¶fiÚÔÈ-∫Ú·ÓÈ¿, ø.¶.: 5, μ.¢.: 2/5. 2Ë ÔÚ›·: ¶. ¶fiÚÔÈ-¶Ú. ∏Ï›·˜-¶. ¶fiÚÔÈ, ø.¶.: 2.30, μ.¢.: 1/5. ∫˘Úȷ΋ 7/4: μÂÓÂÙÈÎfi˜ °Ú‚ÂÓÒÓ-Ú¿ÊÙÈÓÁÎ: ¶ÔÙ¿ÌÈ· ‰È¿Û¯ÈÛË Ì ÛÙÔϤ˜ Î·È ÊÔ˘ÛΈ٤˜ ‚¿ÚΘ. ¢‡Ô ‰È·‰ÚÔ̤˜ ÁÈ· ·Ú¯¿ÚÈÔ˘˜ Î·È ÚÔ¯ˆÚË̤ÓÔ˘˜. ∫˘Úȷ΋ 14/4: ∫¿Ùˆ ŸÏ˘ÌÔ˜ §¿ÚÈÛ·˜-Â˙ÔÔÚÈ΋: Δ¤ÌË-ƒ·„¿ÓË, ø.¶.: 4, μ.¢.: 1/5. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜-‰ËÏÒÛÂȘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜: °Ú·Ê›· ™˘ÏÏfiÁÔ˘, ™fiψÓÔ˜ 2, ÙËÏ. 24210 24290. flÚ˜: ¶Úˆ›: ¢Â˘Ù¤Ú·-¶¤ÌÙË: 10 .Ì. - 12 Ì. ·fiÁÂ˘Ì·, ¢Â˘Ù¤Ú·, ΔÂÙ¿ÚÙË-¶·Ú·Û΢‹ 6 Ì.Ì. - 8 Ì.Ì. ∫ÈÓËÙfi Û˘ÏÏfiÁÔ˘: 6976 904236.

∞ÓÙ·ÏÏ·Á‹ ÚÔ‡¯ˆÓ ∞¡Δ∞§§∞°∏ ÚÔ‡¯ˆÓ Swap not Shop - ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÙ·È ·‡ÚÈÔ ÛÙÔ Î·Ê¤ ¶Ô‰ËÏ¿ÙÈÛÛ· ·fi 14:00 ¤ˆ˜ 18:00. •ÂΛÓËÛ ·fi ÙËÓ ∞ı‹Ó· ÌÂÙ¿ ·fi ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· Ì·˜ ·Ú¤·˜ Î·È ÁÚ‹ÁÔÚ· ÂÍ·ÏÒıËÎÂ Î·È Û ¿ÏϘ fiÏÂȘ fiˆ˜ Î·È Ô μfiÏÔ˜. ∏ ÊÈÏÔÛÔÊ›· Â›Ó·È ·Ï‹: Δ· “ÛÎÔ˘›‰È·” ÙÔ˘ ÂÓfi˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Â›Ó·È Ô ıËÛ·˘Úfi˜ ÂÓfi˜ ¿ÏÏÔ˘. ÿÚË ÛÙÔ swap not shop “ÌÔÚԇ̠ӷ ·Ó·ÓÂÒÛÔ˘Ì ÙËÓ ÁηÚÓÙ·ÚfiÌ· Ì·˜ ¯ˆÚ›˜ Ó· ÍÔ‰¤„Ô˘Ì ٛÔÙ· Î·È ·Ú¿ÏÏËÏ· Ó· ··ÏÏ·Áԇ̠·fi Ù· ÚÔ‡¯· ÂΛӷ Ô˘ È¿ÓÔ˘Ó ÙfiÔ ÛÙËÓ ÓÙÔ˘Ï¿· Ì·˜” ÂÍËÁÔ‡Ó ÔÈ ‰ÈÔÚÁ·ÓˆÙ¤˜.

™‡Á¯ÚÔÓÔ “·Ú·Ì‡ıÈ ¯ˆÚ›˜ fiÓÔÌ·”

A

ƒÂÔÚÙ¿˙: ¢∞¡∞∏ ¶π∫√À§∞

™ÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË Δ‡Ô˘, Ô˘ ·Ú·¯ÒÚËÛ·Ó ÛÙ· ÙÔÈο ª¤Û· ÔÈ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ¤˜ Ù˘ ·Ú¿ÛÙ·Û˘ Î·È ÔÈ ÂÎÚfiÛˆÔÈ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘, ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËÎ·Ó fiÏ· Ù· Ì˘ÛÙÈο Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔ›ËÛÂ Ô ÛÎËÓÔı¤Ù˘ ™‡ÚÔ˜ ª·‚›‰Ë˜ Î·È ÔÈ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ ÙÔ˘, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·Ó‚¿ÛÔ˘Ó ÌÈ· ¿ÚÙÈ· ·Ú·ÁˆÁ‹ Ì ÙÔ ‰˘Ó·ÙfiÓ ÂÏ¿¯ÈÛÙÔ ÎfiÛÙÔ˜. √ ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ Î. ∞fiÛÙÔÏÔ˜ ¶·ÓÙÛ¿˜ Ì›ÏËÛ ÁÈ· ÌÈ· ÏÔ‡ÛÈ· ·Ú·ÁˆÁ‹ Î·È Û˘Ó¯¿ÚË ÙÔ˘˜ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ¤˜ Ù˘ ÂÓÒ Ô Î. ∂˘ı‡Ì˘ ΔÛ¿Ì˘, ˘‡ı˘ÓÔ˜ ÁÈ· ı¤Ì·Ù· ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘ ¢√∂¶∞¶ ¢∏¶∂£∂ μfiÏÔ˘, ÛËÌ›ˆÛ ˆ˜ ÙÔ “·Ú·Ì‡ıÈ” Ù˘ ¢¤ÏÙ· Â›Ó·È ÌÈ· ¢ηÈÚ›· fi¯È ÌfiÓÔ ÁÈ· Ù· ·È‰È¿ ·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÂÓ‹ÏÈΘ ı·٤˜ “Ó· Í·Ó·È¿ÛÔ˘Ì ÙÔ Ó‹Ì· Ù˘ ˙ˆ‹˜ Ì·˜ ·fi ÙËÓ ·Ú¯‹” ÂÓÒ ÙfiÓÈÛ ˆ˜ ÔÈ ·Ú·ÁˆÁ¤˜ ı· Û˘Ó¯ÈÛÙÔ‡Ó fiˆ˜ “ÂÈ‚¿ÏÂÈ Ë Û‡Ì‚·ÛË Ì ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡, ·ÏÏ¿ Î·È Ë ˘Ô¯Ú¤ˆÛ‹ Ì·˜ ÚÔ˜ ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›· ÙÔ˘ μfiÏÔ˘” . ∏ ·Ú·ÁˆÁ‹ ·˘Ù‹ Ù˘ ·È‰È΋˜ ÛÎËÓ‹˜ Â›Ó·È Ë 13Ë Ô˘ ÙË ÛÎËÓÔıÂÛ›· Ù˘ ˘ÔÁÚ¿ÊÂÈ Ô Î·ÏÏÈÙ¯ÓÈÎfi˜ ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ ÙÔ˘ ¢∏¶∂£∂,

● √È Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ¤˜ Ù˘ ·Ú¿ÛÙ·Û˘ ÛÙË ÛÎËÓ‹ Ù˘ ¶·ÏÈ¿˜ ∏ÏÂÎÙÚÈ΋˜

™‡ÚÔ˜ ª·‚›‰Ë˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ÙfiÓÈÛ ˆ˜ ÔÈ ·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ ·˘Ù¤˜ Â›Ó·È ÌÔÓ·‰ÈΤ˜, ηıÒ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó Û ÙÚ›· Â›‰·: ¶ÚÈÓ, ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Î·È ÌÂÙ¿, ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓÔ˜ ÛÙȘ ˙ˆÁÚ·ÊȤ˜ Î·È Ù· ÁÚ¿ÌÌ·Ù· Ô˘ Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ·fi ÌÈÎÚÔ‡˜ ı·٤˜ Ô˘ ÙȘ ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛ·Ó.

Δ· ÂȉÈο Âʤ ΔÔ ¤ÚÁÔ ·Ó‚·›ÓÂÈ Û ‰È·Û΢‹ ÙˆÓ π. ™È‰¤ÚË - ¡. ¢ÚÔÛ¿ÎË ·fi ¤Ó·Ó ÔÏ˘ÌÂÏ‹ ı›·ÛÔ 14ˆÓ ËıÔÔÈÒÓ, ·ÍÈÔÔÈÒÓÙ·˜ ¤ÙÛÈ ÙÔ ÓÙfiÈÔ Î·ÏÏÈÙ¯ÓÈÎfi ‰˘Ó·ÌÈÎfi Î·È Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ‰›ÓÔÓÙ·˜ ÙÔ˘˜ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· Û˘Ó¯›ÛÔ˘Ó Ó· ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ fiˆ˜ ÙfiÓÈÛ·Ó, Ô ÎÏ¿‰Ô˜ ÙÔ˘˜ ˘ÔʤÚÂÈ. ™ÙËÓ ·Ú¿ÛÙ·ÛË ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ¤ÍÈ ‰È·ÊÔÚÂÙÈο ÛÎËÓÈο, ÂȉÈο ‰È·ÌÔÚʈ̤ӷ fiÏ· ¿Óˆ Û ÚÔ‰¿ÎÈ·, ÂÓÒ Ë ¯Ú‹ÛË Ù˘ Û‡Á¯ÚÔÓ˘ Ù¯ÓÔÏÔÁ›·˜ “ÙfiÛÔ fiÛÔ Â›Ó·È ··Ú·›ÙËÙÔ ÒÛÙ ÙÔ ı¤·ÙÚÔ Ó· ‚ÔËıËı› ·fi ÙËÓ Ù¯ÓÔÏÔÁ›·, Ó· ·Ú·Ì›ÓÂÈ ı¤·ÙÚÔ Î·È fi¯È Ó· Á›ÓÂÈ Ù¯ÓÔÏÔÁ›·” fiˆ˜ ÙfiÓÈÛÂ Ô ÛÎËÓÔı¤Ù˘ Î·È Ë ¯Ú‹ÛË ÂȉÈÎÒÓ Ì˯·ÓÈÛÌÒÓ ·Ó‡„ˆÛ˘ ÙˆÓ ËıÔÔÈÒÓ, ·ÏÒÓ ˘ÏÈÎÒÓ, fiˆ˜ ÙÔ‡ÏÈ·, ÂȉÈÎÒÓ ÊˆÙÈÛÌÒÓ, ‚ÈÓÂÙÔÚÔ‚ÔÏÒÓ Î.¿. ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó ÂȉÈο Âʤ Ô˘ ÂÓÙ˘ˆÛÈ¿˙Ô˘Ó ÌÈÎÚÔ‡˜ ·ÏÏ¿ Î·È ÌÂÁ¿ÏÔ˘˜. Δ· ÙÚ·ÁÔ‡‰È· Ù˘ ·Ú¿ÛÙ·Û˘ ›-

Ó·È ‰È·Û΢¤˜ Â¿Óˆ Û ÎÏ·ÛÈΤ˜ ÚÔÎ ÌÂψ‰›Â˜ ÂÓÒ ÙÔ ÌÔ˘ÛÈÎfi Ù˘ ı¤Ì· ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi ‰È·Û΢¤˜ Î·È ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ÂÓÔÚ¯ËÛÙÚÒÛÂȘ ÛÙÔ ÎÔÌÌ¿ÙÈ “Fear of the Dark” ÙˆÓ Iron Maiden ‰›ÓÔÓÙ·˜ ÌÈ· Û‡Á¯ÚÔÓË ÓfiÙ· ÛÙÔ “¿¯ÚÔÓÔ” Î·È “ÛÔηÚÈÛÙÈο Â›Î·ÈÚÔ” ¤ÚÁÔ Ù˘ ¶ËÓÂÏfi˘ ¢¤ÏÙ· fiˆ˜ ÙÔ ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛ·Ó ÔÈ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ¤˜ Ù˘.

™˘ÓÙÂÏÂÛÙ¤˜ ΔÔ ¤ÚÁÔ ·Ó‚·›ÓÂÈ Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· ™‡ÚÔ˘ ª·‚›‰Ë, ÛÎËÓÈο - ∫ÔÛÙÔ‡ÌÈ· πˆ¿ÓÓ·˜ ΔÔ˘ÏÔ‡Ë, ʈÙÈÛÌÔ‡˜ ∫ÒÛÙ· Δ·Ù¿ÎÔ˘. μÔËıfi˜ ÛÎËÓÔı¤ÙË Î·È ˘‡ı˘ÓÔ˜ ÁÈ· Ù· video o ÷ڿϷÌÔ˜ ¶·˘Ï›‰Ë˜, ÂÓÒ Ù· ÙÚ·ÁÔ‡‰È· ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ‰È·Û΢¿ÛÙËÎ·Ó Î·È ÂÓÔÚ¯ËÛÙÚÒıËÎ·Ó ÛÙÔ Studio A440 ÙÔ˘ °ÈÒÚÁÔ˘ ∑·ÁfiÚË. ¶·›˙Ô˘Ó ÔÈ ËıÔÔÈÔ› (Ì ·ÏÊ·‚ËÙÈ΋ ÛÂÈÚ¿): ª·Ù›Ó· ∫·ÏÔÁÂÚÔÔ‡ÏÔ˘, ™Ù·‡ÚÔ˜ ∫·Ú·ÁÈ¿ÓÓ˘, ∂ÈÚ‹ÓË ∫Ô˘ÙÚÔ˘Ì¿ÓÔ˘, ∞ÓÙÒÓ˘ ∫Ô˘ÙÛÂÏ›Ó˘, ™‡ÚÔ˜ ª·‚›‰Ë˜, ª·Ú›· ª·ÚÁ·Ú›ÙË Ã·˚ÓÙÔ‡ÙË, ¡·Ù¿Û· ª‹ÙÙ·, ∞ϤͷӉÚÔ˜ ª·Ï·ÌÒÙ˘, ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ¡¿ÓÔ˜, ™Ù·Ì¿Ù˘ ¶·Á·Û·›Ô˜, ÷ڿϷÌÔ˜ ¶·˘Ï›‰Ë˜, ¶ÂÚÈÎÏ‹˜ ΔÛ·Ì·ÓÙ¿Ó˘, ª·Ú›· ºÚ·ÁÎÔ˘‰¿ÎË. ™˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ Ô ¯ÔÚˆ‰fi˜ °·‚Ú‹ÏÔ˜ ªÔ˘Û΋˜.

¶·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ - ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ· ™‹ÌÂÚ· ™¿‚‚·ÙÔ, ÛÙȘ 9,00 ÙÔ ‚Ú¿‰˘, ÛÙÔ ı¤·ÙÚÔ Ù˘ ¶·Ï·È¿˜ ∏ÏÂÎÙÚÈ΋˜ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› Ë Â›ÛËÌË ÚÂÌȤڷ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ Î·È ÁÈ· ÙÔ ÂÓ‹ÏÈÎÔ ÎÔÈÓfi. μÚ·‰ÈÓ‹ ·Ú¿ÛÙ·ÛË Â›Û˘ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ·‡ÚÈÔ ∫˘Úȷ΋ 31 ª·ÚÙ›Ô˘ ÛÙȘ 9,00 ÙÔ ‚Ú¿‰˘. ¢Â‰Ô̤Ó˘ Ù˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÂÓfi˜ ÌfiÓÔ ı·ÙÚÈÎÔ‡ ¯ÒÚÔ˘ ÛÙË fiÏË ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ·˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹, ÂÓ‰¤¯ÂÙ·È ÔÈ ‰‡Ô ·˘Ù¤˜ ·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ Ó· Â›Ó·È Î·È ÔÈ ÌfiÓ˜ Ô˘ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËıÔ‡Ó Û ÒÚ˜ ‚Ú·‰ÈÓ¤˜, ÂÔ̤ӈ˜ ÙÔ ı·ÙÚfiÊÈÏÔ ÎÔÈÓfi ı· Ú¤ÂÈ ¤ÁηÈÚ· Ó· ÚÔÌËı¢Ù› Ù· ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ¿ ÙÔ˘. ∏ ÚÔÒÏËÛË ÙˆÓ ÂÈÛÈÙËÚ›ˆÓ ÁÈ· ÙȘ ‰‡Ô ·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ˆ˜ ÂÍ‹˜: ™¿‚‚·ÙÔ 30 ª·ÚÙ›Ô˘: ÚÔÒÏËÛË ·fi ÙÔ Ù·ÌÂ›Ô ÙÔ˘ “∞¯›ÏÏÂÈÔÓ” 11 - 1 ÙÔ Úˆ› Î·È ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· 6 - 9 ·fi ÙÔ Δ·ÌÂ›Ô ÙÔ˘ £Â¿ÙÚÔ˘ Ù˘ ¶·Ï·È¿˜ ∏ÏÂÎÙÚÈ΋˜, ∫˘Úȷ΋ 31 ª·ÚÙ›Ô˘: ¶ÚÔÒÏËÛË ·fi ÙÔ Ù·ÌÂ›Ô ÙÔ˘ “∞¯›ÏÏÂÈÔÓ” 11 - 1 ÙÔ Úˆ› Î·È ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· 6 - 9 ·fi ÙÔ Ù·ÌÂ›Ô ÙÔ˘ ı¿ÙÚÔ˘ Ù˘ ¶·Ï·È¿˜ ∏ÏÂÎÙÚÈ΋˜. ∏ ÙÈÌ‹ ÙÔ˘ ÂÈÛÈÙËÚ›Ô˘ ¤¯ÂÈ ÔÚÈÛÙ› ÛÙ· 5ú ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÂÓ‹ÏÈΘ ı·٤˜ Î·È ÛÙ· 3 ú ÁÈ· Ù· Ì·ıËÙÈο Î·È ÊÔÈÙËÙÈο ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ·.

∂ÁηÈÓÈ¿ÛÙËÎÂ Ë ¤ÎıÂÛË “ŒÓ‰ÔıÂÓ”ÛÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ Δ¤¯Ó˘ “¡Ù ∫›ÚÈÎÔ”

∂ÈÛÙÚÔÊ‹ ÛÙË ¯ÂÈÚÔÙ¯ӛ· ∂•π Á˘Ó·›Î˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ›, ¤ÍÈ Î·ÏÏÈÙ¤¯Óȉ˜ Ì ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋ ÂÈηÛÙÈ΋ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË Î·È ·fi‰ÔÛË ¤ÚÁÔ˘, Û˘Ó·ÓÙÒÓÙ·È Û ÌÈ· ÎÔÈÓ‹ ·ÚÔ˘Û›·ÛË - ¤ÎıÂÛË Ì ٛÙÏÔ “ŒÓ‰ÔıÂÓ” Ô˘ ÂÁηÈÓÈ¿ÛÙËΠ¯ı˜ ¶·Ú·Û΢‹ ÛÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ Δ¤¯Ó˘ “Δ˙ÈfiÚÙ˙ÈÔ ¡Ù ∫›ÚÈÎÔ” . ªÂ Û˘Ó‰ÂÙÈÎfi ÎÚ›ÎÔ ÙË ÌÈÎÙ‹ Ù¯ÓÈ΋, ÙËÓ ÔÈÎÈÏfiÙËÙ· ÙˆÓ ˘ÏÈÎÒÓ Î·È ÎÔÈÓ‹ Û˘ÓÈÛٷ̤ÓË ÙËÓ Δ¤¯ÓË Ô˘ ·Ó·ÌÂÙÚÈ¤Ù·È Ì ¯ÂÈÚÔÙ¯ӛ·, ÔÈ ¤ÍÈ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ› Û˘Óı¤ÙÔ˘Ó ÌÈ· ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋ ·ÚÔ˘Û›·ÛË: ¶Ôχ¯ÚˆÌ˜ ÎψÛÙ¤˜, ÎÔÚ‰¤Ï˜, Ì¿ÏÏÈÓ˜ Î·È Ï·ÛÙÈΤ˜ ›Ó˜, ÂÂÍÂÚÁ·Ṳ̂ÓË ÙÛfi¯·, ˘Ê¿ÓÛÂȘ, ÂÈÂṲ̂ÓÔ ¯·ÚÙ›, ÎfiÏϘ Î·È Û‡ÚÌ·Ù· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó ¤Ó· ÂÓÈ·›Ô ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi Û‡ÓÔÏÔ Î·È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó ˆ˜ ÂÈηÛÙÈο ÛÙÔȯ›· ÛÙ· ¤ÚÁ· ÙˆÓ μ¿Ûˆ μÔ‡ÏÁ·ÚË, ª·Ú›·˜ ∫·Ú·¯Ú‹ÛÙÔ˘, ∫ÂÚ·Û›·˜ ¡Ù¿ÙÛÈÔ˘, πˆ¿ÓÓ·˜ ΔÂÚÏ›‰Ô˘ Î·È ª¿Á΢˜ ÃÔ‡-

29

ª·˙¿Ú ÚÔ‡¯ˆÓ ÛÙÔ ∞Ú¯ÔÓÙÈÎfi ∑·ÊÂÈÚ›Ô˘ Δ√ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÙÔ˘ ∫¤ÓÙÚÔ˘ ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ Î·È ∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜ ¶·Ú¤Ì‚·Û˘ “πˆÏÎfi˜” ÛÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· Û˘Ó‰ڛ·Û‹ ÙÔ˘ ·ÔÊ¿ÛÈÛ ÙÔÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌfi ‰Ú¿Û˘ ÁÈ· ÙÔ 2013, ı¤ÙÔÓÙ·˜ ˆ˜ ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ· ÔÈ fiÔȘ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›Â˜ ÙÔ˘, Ó· ¤¯Ô˘Ó ˆ˜ ÛÎÔfi ÙËÓ ∫ÔÈÓˆÓÈ΋ ∞ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë Î·È ·˘Ùfi ÁÈ·Ù› Û˘Ó¯Ҙ ·˘Í¿ÓÔÓÙ·È Ù· ÂÚÈÛÙ·ÙÈο ÌÂÌÔÓˆÌ¤ÓˆÓ ·ÙfiÌˆÓ Â›Ù ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó ÛÔ‚·Ú¿ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÂÈ‚›ˆÛ˘ ϤÔÓ. ™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ÚˆÙÔ‚Ô˘ÏÈÒÓ ÂÓÙ¿ÛÛÂÙ·È Î·È Ë ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË Ì·˙¿Ú ÚÔ‡¯ˆÓ, ÙÔ ÔÔ›Ô ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ·‡ÚÈÔ ∫˘Úȷ΋ 31 ª·ÚÙ›Ô˘ ÛÙÔ ∞Ú¯ÔÓÙÈÎfi ∑·ÊÂÈÚ›Ô˘, ·fi ÙȘ 11 .Ì. ¤ˆ˜ ÙȘ 8 Ì.Ì. Δ· ÚÔ‡¯· Ô˘ ı· ‰È·ÙÂıÔ‡Ó ÚÔ˜ ÒÏËÛË Ì ¤Ó· Û˘Ì‚ÔÏÈÎfi ÔÛfi ·¢ı‡ÓÔÓÙ·È ÚÔ˜ fiÏÔ˘˜ (·È‰Èο - Á˘Ó·ÈΛ· - ·Ó‰ÚÈο ) οı ËÏÈΛ·˜ Î·È Î¿ı ÁÔ‡ÛÙÔ˘. ¶ÔÏÏ¿ ·fi ·˘Ù¿ Â›Ó·È ÙÂÏ›ˆ˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· Î·È ¿ÏÏ· Â›Ó·È ÂÏ·ÊÚ¿ ÌÂÙ·¯ÂÈÚÈṲ̂ӷ Û ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË. ŸÛÔÈ ÂÈÛÎÂÊıÔ‡Ó ÙÔ Ì·˙¿Ú ı· ¤¯Ô˘Ó ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ·ÁÔÚ¿ÛÔ˘Ó Î¿ÔÈ· ÚÔ‡¯·, Ô˘ ÂӉ¯Ô̤ӈ˜ ÙÔ˘˜ ÂӉȷʤÚÂÈ, ÂÓÒ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ı· ÛÙËÚ›ÍÔ˘Ó ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ·˘Ù‹ ÁÈ· ÙË Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ¯ÚËÌ¿ÙˆÓ ÁÈ· ÙÔÓ ·Ú·¿Óˆ ÛÎÔfi. ΔËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ¿ ·˘Ù‹ Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ Î·È ÛÙËÚ›˙ÂÈ Ë ÔÌ¿‰· “ª·ıËÙÒÓ ¢Ú¿ÛË” ÙÔ˘ °˘ÌÓ·Û›Ô˘ πˆÏÎÔ‡, Ì ˘‡ı˘ÓË ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ÙËÓ Î. ∫Ô‡ÎÔ˘ ª·Ú›·. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ˘˜ ÂÎÚfiÛˆÔ˘˜ ÙÔ˘ ∫¤ÓÙÚÔ˘ “Ë Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ Û ·˘Ù‹ ÙË ‰Ú¿ÛË Û˘Ì‚¿ÏÏÂÈ Î·ıÔÚÈÛÙÈο ÛÙËÓ Â˘·ÈÛıËÙÔÔ›ËÛ‹ ÙÔ˘˜ ·¤Ó·ÓÙÈ Û ·˘Ùfi ÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ Úfi‚ÏËÌ· Ô˘ Ì·ÛÙ›˙ÂÈ ϤÔÓ ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›· Ì·˜. ∏ ‰Â Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì·˙› ÙÔ˘˜ Â›Ó·È ÛËÌ·ÓÙÈ΋, ·ÊÔ‡ Ù· ·È‰È¿ ÛÙËÚ›˙Ô˘Ó ¤ÌÚ·ÎÙ· οı ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ÙÔ˘ ∫¤ÓÙÚÔ˘ ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡. ΔÔ ∫¤ÓÙÚÔ ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ ÂÎÙÈÌ¿ fiÙÈ ÙÔ 2013 ı· Ú¤ÂÈ Ó· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙ› ˆ˜ ¤ÙÔ˜ ∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜ ∞ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë˜” Î·È Î·Ï› fiÏÔ˘˜ Ó· Û˘Ì‚¿ÏÏÔ˘Ó ÒÛÙ ӷ Á›ÓÂÈ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·.

∂Ή‹ÏˆÛË ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ “∏ ›ÛÙË” √ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ °ÔÓÈÒÓ ¶·È‰ÈÒÓ

● Œˆ˜ Î·È ÙȘ 19 ∞ÚÈÏ›Ô˘ ı· ‰È·ÚΤÛÂÈ Ë ¤ÎıÂÛË ÙˆÓ ¤ÍÈ Á˘Ó·ÈÎÒÓ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÒÓ ÛÙÔ “¡Ù ∫›ÚÈÎÔ”

Ú˘ Ô˘ ÂÎı¤ÙÔ˘Ó ·fi ¯ı˜ ÙȘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›Â˜ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ “¡Ù ∫›ÚÈÎÔ” . ∏ Û˘Ó¿ÓÙËÛ‹ ÙÔ˘˜ ÚԤ΢„ ¤ÂÈÙ· ·fi ÚfiÙ·ÛË Ù˘ ÈÛÙÔÚÈÎÔ‡ - ÎÔÈÓˆÓÈÔÏfiÁÔ˘ Ù˘ Δ¤¯Ó˘ ÃÚ‡Û·˜ ¢Ú·ÓÙ¿ÎË Î·È ‰È¢ı‡ÓÙÚÈ·˜ ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘ ¢√∂¶∞¶ - ¢∏¶∂£∂ Ë ÔÔ›· ÛËÌ›ˆÛÂ

Û¯ÂÙÈο ˆ˜ “ÌÈ· ·fi ÙȘ ·ÁÎfiÛÌȘ Ù¿ÛÂȘ ÛÙÔ Î·ÏÏÈÙ¯ÓÈÎfi ÛÙÂÚ¤ˆÌ· Â›Ó·È Î·È Ë ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ÛÙË ¯ÂÈÚÔÙ¯ӛ· Î·È ÛÙËÓ ˘ÏÈÎfiÙËÙ·, ÙȘ ·˘ıÂÓÙÈΤ˜ ‡Ï˜ Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Û·Ó ÔÈ ·ÏȤ˜ ¯ÂÈÚÔÙ¤¯ÓËÛ˜, Ô˘ ÎÂÓÙÔ‡Û·Ó Î·È ¤ÏÂηÓ.

∏ Ù¤¯ÓË” , fiˆ˜ ÂÍ‹ÁËÛÂ Ë Î. ¢Ú·ÓÙ¿ÎË, “Û˘Ó¯Ҙ ÂÊ¢ڛÛÎÂÈ Î·È ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô ÌÈ· ·fi ÙȘ Ù¿ÛÂȘ Â›Ó·È Ë ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË ÛÙȘ ·Í›Â˜ ÙÔ˘ ·ÚÂÏıfiÓÙÔ˜” . ∏ ¤ÎıÂÛË ı· ‰È·ÚΤÛÂÈ ¤ˆ˜ ÙȘ 19 ∞ÚÈÏ›Ô˘. ¢·Ó¿Ë ¶›ÎÔ˘Ï·

Ô˘ ¿Û¯Ô˘Ó ·fi ηÚΛÓÔ “∏ ›ÛÙË” ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÂΉ‹ÏˆÛË ÙÔ˘ BC Volos Ô˘ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ 7 ∞ÚÈÏ›Ô˘ Î·È ÒÚ· 6.30 Ì.Ì. ÛÙËÓ Î·ÊÂÙ¤ÚÈ· flocafe ÛÙËÓ ·Ú·Ï›· ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, Ì ÛÎÔfi ÙËÓ ÂÓ›Û¯˘ÛË ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ Ù˘ ÛËÌÂÈÒÓÔÓÙ·˜ ˆ˜ “Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÔÓÙ·˜ ÛÙËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË Û˘Ó‰˘¿˙ÂÙ ÌÈ· ·ÔÁÂ˘Ì·ÙÈÓ‹ ¤ÍÔ‰Ô Ì ÙËÓ ·Á¿Ë ÁÈ· Ù· ·È‰È¿, ÚÔÛʤÚÂÙ ÙÔ Ì¿Ï·Ì· Ù˘ „˘¯‹˜ Û·˜ ÛÙȘ ‰‡ÛÎÔϘ ÛÙÈÁ̤˜ Ô˘ fiÏÔÈ Ì·˜ ÂÚÓ¿Ì” .


AÌÔÈ‚·›· KÂÊ¿Ï·È· 30

™∞μμ∞Δ√ 30 MAPTπ√À 2013

K§EI™IMO TH™ 28∏™ MAPTπ√À

ENEP°HTIKO

MEPI¢IA

KA£APH METAB. TIMH TIMH METAB. TIMH ¶POH°. ¢IA£E™H™ E•A°OPA™ A¶O 1/1/13

ALLIANZ ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 210-37.17.700), URL: www.allianz.gr ALLIANZ √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ALLIANZ MIKTO ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ALLIANZ MIKTO ∂™øΔ.(UNIT LINKED) ALLIANZ ∞/∫ ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£E™πªø¡ ALLIANZ ∂¶π£∂Δπ∫∏™ ™Δƒ∞Δ.ª∂Δ.∂™. ALLIANZ A/K ª∂Δ√Ãø¡ ∞¡∞¶ΔÀ™™√ª∂¡ø¡ ∞°√ƒø¡ EMEA ALLIANZ ª∂Δ√Ãø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À

11.887.044,41 7.164.803,81 23.789.618,11 4.319.107,90 8.390.445,88 1.869.399,67 6.985.865,92

2.589.759,22 1.081.697,87 6.723.388,21 683.006,10 4.114.640,56 267.430,76 1.960.709,09

4,5900 6,6237 3,5383 6,3237 2,0392 6,9902 3,5629

-1,40% 0,60% 1,06% 0,01% 2,26% 1,31% 2,30%

4,6589 6,8555 3,7152 6,3237 2,1106 7,2349 3,6876

4,5556 6,5575 3,5029 6,2605 2,0188 6,9203 3,5273

-1,86% -8,77% -6,67% 0,96% -8,13% 2,27% -6,23%

5,2571 5,2502 7,7164 8,5417 9,5316 8,6443 7,9536 9,0144 5,1889 12,5596 12,5430 6,7655 7,6746 2,8201 4,7121 10,4146 12,0473 10,9244 8,9654 6,4705 9,8221 11,0695 18,1893

0,18% -0,16% 0,02% 0,00% 0,01% 0,51% -0,05% 0,31% 1,99% -0,02% 0,01% 1,99% 2,38% 2,24% -0,18% -0,73% 0,05% 0,89% -0,22% -0,55% 0,30% 0,89% -0,62%

5,2834 5,2765 7,7550 8,5844 10,0082 8,9036 8,1922 9,2848 5,2408 12,6852 12,5430 6,8332 7,7513 2,8229 4,7592 10,5187 12,1678 11,0336 9,0551 6,5352 9,9203 11,1802 18,3712

5,2177 5,2108 7,6585 8,4776 9,3410 8,4714 7,7945 8,9243 5,1370 12,4340 12,5430 6,6978 7,5979 2,8145 4,6650 10,3105 11,9268 10,8152 8,8757 6,4058 9,7239 10,9588 18,0074

-1,36% 0,63% 0,24% -1,58% 4,27% 3,41% 0,22% 0,30% -2,95% 3,95% 0,97% -5,63% -6,92% -8,77% 11,95% 4,64% 7,79% 4,08% 1,50% 1,54% 12,86% 6,53% 3,35%

9,9950 4,7509 5,2773 2,8202 8,7859 10,0795 8,2162 5,6096 4,4957 5,6530 12,0922

1,85% 0,83% 0,34% 0,32% 1,38% 2,02% 1,27% 3,70% -0,06% 0,00% -0,03%

10,1949 4,8459 5,3828 2,8766 8,9397 10,2559 8,3600 5,7078 4,5744 5,6530 12,3340

9,8951 4,7034 5,2245 2,7920 8,6980 9,9787 8,1340 5,5535 4,4507 5,5965 11,9713

-5,12% -0,41% -5,40% 5,84% -1,27% 0,34% -1,18% -3,21% 1,36% 0,27% 7,46%

7,6780 3,0345 3,3887

1,78% -0,86% 0,00%

7,9083 3,0648 3,3887

7,6012 3,0193 3,3887

-5,60% -1,81% 0,41%

10.730.900,98 123.867,26 1.788.007,95 420.227,53 8.293.634,08 6.627.322,83 685.989,84

0,6522 9,3091 2,8663 3,5655 2,6900 2,9093 2,5677

2,11% 0,02% -2,94% 0,01% 0,21% -0,08% -0,16%

0,6620 9,4487 2,8835 3,5691 2,7304 2,9268 2,6062

0,6457 9,2160 2,8434 3,5512 2,6631 2,8860 2,5420

-9,20% 3,80% -4,71% 0,92% 0,89% 0,33% 3,21%

146.435.751,63 107.941.823,29

2,7986 1,4959

-1,42% -1,15%

2,7986 1,4959

2,7986 1,4959

-5,69% -2,25%

2.246.970,62 13.630.558,95 1.879.012,49 8.508.008,58 1.479.408,86 1.956.928,93 2.043.682,05 452.374,10 5.773.390,67 1.580.646,13 1.281.037,79

4,1936 2,6710 0,8534 2,1074 6,6228 2,1686 3,0292 7,5410 6,7626 7,4533 3,9660

-0,25% 1,73% 1,79% 0,70% -0,22% 0,19% -0,26% 0,01% -0,09% -0,07% 0,13%

4,1936 2,6710 0,8534 2,1074 6,6228 2,1686 3,0292 7,5410 6,7626 7,4533 3,9660

4,1621 -0,19% 2,6443 -6,86% 0,8449 -13,93% 2,0863 -4,57% 6,5566 9,17% 2,1469 -0,12% 3,0065 -1,36% 7,5410 0,77% 6,6950 3,21% 7,3974 1,17% 3,9263 7,06%

11,3627 1,5530 15,5445 5,0444 3,6961 3,9171 12,6957 12,1168 11,0273 1,6445 12,5147 12,8997 9,0634 10,3618 11,6025 3,1319 31,6529 15,9623 11,4057 3,2332 3,6834

-0,10% 0,11% 0,82% 2,72% -0,18% -0,13% -0,12% -0,13% -0,08% 2,41% 0,00% -4,03% 0,02% -0,29% 2,58% 2,86% -0,30% 0,12% 0,89% 0,18% 0,11%

11,5900 1,5530 15,5445 5,0444 3,6961 4,0150 12,9496 12,3591 11,0273 1,6445 12,5147 12,9642 9,0725 10,4654 11,7185 3,1632 31,8112 16,1219 11,5198 3,2332 3,6834

11,1354 1,5375 15,3891 4,9940 3,6684 3,8388 12,4418 11,8745 10,8068 1,6281 12,5147 12,8030 9,0181 10,2582 11,4865 3,1006 31,4155 15,8027 11,2916 3,2009 3,6466

1,68% 6,90% -0,61% -7,62% 2,47% 2,76% 1,37% 0,96% 1,79% -7,01% 0,54% -7,19% 1,21% -7,92% -7,56% -8,22% 3,38% 7,20% -0,45% 8,31% 4,09%

0,8224 0,8626 1,0541 0,9644 0,9829 0,2348 0,2466 16,8256 22,0952 1,1851 1,2288 1,2322 8,8401 9,2747 9,1362 9,6358 9,2282 9,8415 10,9083

0,12% 0,13% 0,41% 0,86% 0,86% 2,89% 2,66% 1,83% 2,12% 0,01% 0,09% 0,09% 0,03% 0,04% 0,06% 0,06% 0,00% 0,00% -0,06%

0,8224 0,8626 1,0541 0,9644 0,9829 0,2348 0,2466 16,8256 22,0952 1,1851 1,2288 1,2322 8,8401 9,2747 9,1362 9,6358 9,2282 9,8415 10,9083

0,8142 0,8626 1,0330 0,9548 0,9829 0,2325 0,2441 16,6573 21,8742 1,1851 1,2196 1,2322 8,6633 9,2747 8,9535 9,6358 9,0436 9,8415 10,6901

6,52% 6,82% 3,38% 0,32% 0,57% -8,71% -6,80% 9,18% 5,96% 0,48% 1,01% 1,08% 1,89% 1,97% 0,30% 0,39% 1,19% 1,35% 0,64%

ALPHA ASSET MANAGEMENT ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 210-37.42.800), URL: www.alphamutual.gr ALPHA √ª√§√°π∞∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ∞LPHA ∂Àƒø¶.∂Δ∞πƒ.√ª√§√°ø¡ √ª.∂•. ALPHA ∂Àƒø¶.∫ƒ∞Δπ∫ø¡ √ª√§√°ø¡ √ª.∂•. ALPHA GLOBAL ∞¡∞¢À√ª∂¡ø¡ ∞°√ƒø¡ √ª√§√°πAKO ∂•. ALPHA ∞¡ø ™À¡£∂Δ√ ∞ª√πμ∞π√ ∫∂º∞§∞π√ ALPHA BANCASSURANCE EE100 ™À¡£∂Δ√ ∞ª√πμ∞π√ ∫∂º∞§∞π√ ALPHA BANCASSURANCE EE101 ™À¡£∂Δ√ ∞ª√πμ∞π√ ∫∂º∞§∞π√ ALPHA BEST OF STRATEGIES ™À¡£∂Δ√ ∞ª√πμ∞π√ ∫∂º∞§∞π√ ∞LPHA ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA GLOBAL ALLOCATION ªπ∫Δ√ ∞LPHA ¢π∞Ã∂πƒπ™∂ø™ ¢π∞£∂™πªø¡ ∞LPHA BLUE CHIPS ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™. ALPHA ∂¶π£∂Δπ∫∏™ ™Δƒ∞Δ∏°π∫∏™ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™. ALPHA ETF FTSE ATHEX LARGE CAP ª∂Δ√Ãπ∫√ ALPHA ¡∞ÀΔπ§π∞ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA ENERGY ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA GLOBAL BLUE CHIPS ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA SELECT ¡√Δπ√-∞¡∞Δ√§π∫∏™ ∂Àƒø¶∏™ ª∂Δ. ∂•. ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS BRIC ªET. ∂•. ALPHA F OF F COSMOS STARS COMMODITIES ª∂Δ. ∂•. ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS USA ª∂Δ. ∂•. ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS EUROPE ª∂Δ. ∂•. ALPHA F OF F COSMOS STARS SILK ROUTE ASIA MET.∂•.

66.622.738,57 87.391.934,56 21.978.578,59 4.797.698,16 26.635.260,73 23.897.883,50 12.195.388,78 21.475.014,84 42.386.651,07 37.305.826,04 130.506.359,96 173.833.449,28 27.592.003,62 16.203.766,67 6.292.584,54 9.050.418,15 31.785.250,19 17.912.951,33 16.998.274,85 10.480.363,55 22.590.155,14 33.186.427,59 41.156.878,73

12.672.967,33 16.645.310,62 2.848.311,19 561.681,08 2.794.419,49 2.764.576,97 1.533.323,49 2.382.314,14 8.168.779,55 2.970.309,39 10.404.689,75 25.694.184,61 3.595.222,87 5.745.839,00 1.335.398,14 869.016,73 2.638.361,40 1.639.717,36 1.895.994,04 1.619.708,70 2.299.925,01 2.998.016,29 2.262.702,11

ALPHA TRUST ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 210-62.89.300), URL: www.alphatrust.eu ALPHA TRUST HELLENIC EQUITY FUND ALPHA TRUST NEW STRATEGY ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA TRUST EMERGING EUROPE ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA TRUST GLOBAL LEADERS ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA TRUST EUROSTAR ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ∂¶∞°°∂§ª∞Δπ∫√ Δ∞ª∂π√ √π∫√¡√ª√§√°ø¡ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À INTERLIFE ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À GENIKI √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND GENIKI EURO MONEY MARKET FUND - SHORT TERM S&B ™À¡Δ∞•π√¢√Δπ∫√ GLOBAL FUND OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫√

59.857.334,85 22.135.716,32 1.761.752,30 4.365.638,44 8.089.023,65 8.265.185,64 5.389.700,22 13.825.691,56 5.394.780,80 4.709.940,10 7.915.479,62

5.988.712,63 4.659.247,33 333.838,40 1.547.962,44 920.683,65 819.998,62 655.982,67 2.464.630,42 1.199.991,09 833.171,02 654.591,77

AMUNDI ∂§§∞™ ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 210-37.13.900-2), URL: www.amundi.com ∂ƒª∏™ ¢À¡∞ªπ∫√ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ∂ƒª∏™ √ª√§√°π∞∫√ ¢π∂£¡∂™ ∂ƒª∏™ ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡

48.544.340,16 24.955.450,41 9.347.430,68

6.322.503,02 8.224.014,55 2.758.396,01

ATTICA WEALTH MANAGEMENT (ÙËÏ.: 210-33.96.860), URL: www.atticawealth.gr ∞ΔΔπ∫∏™ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ATTICA REAL ESTATE ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞ΔΔπ∫∏™ √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ∞ΔΔπ∫∏™ ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ ∞ΔΔπ∫∏™ ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞ΔΔπ∫∏™ √ª√§√°πø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ATTICA DYNAMIC ASSET ALLOCATION FUND OF FUNDS MIKTO

6.998.340,14 1.153.093,90 5.125.050,91 1.498.314,52 22.310.004,74 19.280.628,63 1.761.416,60

∞∂¢∞∫ ∞™º∞§π™Δπ∫ø¡ √ƒ°∞¡π™ªø¡ (ÙËÏ.: 210-33.87.900) ∞™º∞§π™Δπ∫ø¡ √ƒ°∞¡π™ªø¡ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. ∞™º∞§/∫ø¡ √ƒ°∞¡π™ªø¡ ∂Àƒø¶∞π∫ø¡ √ª√§√°ø¡

409.821.843,16 161.471.966,54

∞Δ∂ ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 210-32.47.793), URL: www.ate.gr ATE ∂π™√¢∏ª∞Δ√™ √ª√§√°πø¡ ATE ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ATE ª∂Δ√Ãπ∫√ ª∂™∞π∞™-ªπ∫ƒ∏™ ∫/™∏™ ∂™øΔ. ∞Δ∂ ªπ∫Δ√ ∂Àƒø¶∞´∫√ ∞Δ∂ US ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞Δ∂ EUROZONE ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞Δ∂ ∫∂º∞§∞π√À & À¶∂ƒ∞•π∞™ √ª√§. ∞Δ∂ ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ μƒ∞ÃÀ¶ƒ√£∂™ªø¡ ¢π∞£∂™πªø¡ EURO ATE ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞Δ∂ √ª√§√°πø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞Δ∂ ª∂Δ√Ãπ∫√ GLOBAL FUND OF FUNDS

9.422.938,10 36.407.225,52 1.603.605,15 17.929.884,63 9.797.868,50 4.243.808,05 6.190.774,66 3.411.341,25 39.042.865,93 11.781.052,73 5.080.566,77

EUROBANK ASSET MANAGEMENT ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 210-33.52.800), URL: www.eurobank.gr EUROBANK WIN-WIN ™À¡£∂Δ√ EUROBANK GLOBAL EQUITIES ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À EUROBANK EMERGING EUROPE ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À EUROBANK GREEK EQUITIES ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À EUROBANK GLOBAL BOND √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À EUROBANK CLICK ™À¡£∂Δ√ EUROBANK DOUBLE CLICK ™À¡£∂Δ√ INTERAMERICAN DOUBLE CLICK ™À¡£∂Δ√ EUROBANK ALL WEATHER ™À¡£∂Δ√ EUROBANK £∂™ªπ∫ø¡ Ã∞ƒΔ√ºÀ§∞∫πø¡ ª∂Δ. ∂™. EUROBANK DOLLAR PLUS ¢π∞Ã. ¢π∞£. ∂•øΔ. (USD) INTERAMERICAN ™Δ∞£∂ƒ√ √ª√§√°π∞∫√ ∂™. INTERAMERICAN ¢π∞Ã. ¢π∞£. ∂™. INTERAMERICAN ∂§§∏¡π∫√ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À INTERAMERICAN ¢À¡∞ªπ∫√ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™. INTERAMERICAN ANA¶ΔÀ™™√ª∂¡ø¡ ∂Δ∞πƒπø¡ ª∂Δ.∂™. INTERAMERICAN ¢√§∞ƒπ√À √ª√§√°π∞∫√ ∂•. INTERAMERICAN ∞¡∞¶ΔÀ°ª∂¡ø¡ ∞°√ƒø¡ ª∂Δ. ∂•. INTERAMERICAN ¡∂∞ ∂Àƒø¶∏ ª∂Δ. ∂•. EUROBANK EQUITY BLEND FUND OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫√ EUROBANK BALANCED BLEND FUND OF FUNDS ªπ∫Δ√

37.800.828,02 37.186.199,66 3.335.113,31 25.334.573,57 57.564.510,27 105.122.548,61 48.662.015,29 13.477.588,00 37.630.948,92 3.188.012,15 14.277.608,57 98.499.600,84 38.939.721,95 18.686.688,63 73.292.264,91 29.175.488,76 9.119.566,76 10.145.695,36 26.206.735,10 30.190.333,04 20.754.149,45

3.326.761,13 23.945.172,02 214.553,28 5.022.307,07 15.574.362,16 26.836.769,44 3.832.941,07 1.112.308,80 3.412.534,90 1.938.590,51 1.140.864,49 7.635.808,34 4.296.383,95 1.803.426,41 6.316.942,29 9.315.683,53 288.111,41 635.605,50 2.297.680,39 9.337.571,26 5.634.454,36

EUROBANK FUND MANAGEMENT COMPANY (LUX) S.A.(ÙËÏ.:0035-22.60.91.51) EUROBANK (LF) EQUITY- GLOBAL EQUITIES FUND EUROBANK I (LF) EQUITY- GLOBAL EQUITIES FUND EUROBANK (USD) (LF) EQUITY- GLOBAL EQUITIES EUROBANK (LF) EQUITY- EMERGING EUROPE FUND EUROBANK I (LF) EQUITY- EMERGING EUROPE FUND EUROBANK (LF) EQUITY-GREEK EQUITIES FUND EUROBANK (LF) EQUITY-INSTITUTIONAL PORT EUR EUROBANK (LF) EQUITY - TURKISH EQUITY FUND EUROBANK (LF) EQUITY - TURKISH EQUITY FUND $ EUROBANK (LF)- INCOME PLUS $ EUROBANK (LF) ABSOLUTE RETURN EUR EUROBANK I (LF) ABSOLUTE RETURN EUR EUROBANK (LF) SPECIAL PURPOSE CLICK EUR EUROBANK I (LF) SPECIAL PURPOSE CLICK EUR EUROBANK (LF) SPECIAL PURP DBLE CLICK EUR EUROBANK I (LF) SPECIAL PURP DBLE CLICK EUR EUROBANK (LF) SPECIAL PURP ALL WEATHER EUR EUROBANK I (LF) SPECIAL PURP ALL WEATHER EUR EUROBANK (LF) SPECIAL PURP ALL WEATHER PLUS EUR

8.745.257,49 2.735.721,13 340.965,61 8.189.494,74 13.703.666,03 12.188.292,19 1.179.725,72 2.541.572,48 880.589,41 36.190.133,25 25.424.479,78 859.668,15 3.511.320,00 681.629,25 5.566.180,81 710.717,74 1.618.107,34 576.587,49 114.078.780,80

10.633.921,19 3.171.480,63 323.470,46 8.491.814,73 13.942.753,28 51.919.281,16 4.783.564,26 151.054,16 39.854,37 30.537.556,38 20.690.727,23 697.653,95 397.205,88 73.493,64 609.242,75 73.757,96 175.343,64 58.587,46 10.457.970,81

ENEP°HTIKO

EUROBANK I (LF) SPECIAL PURP ALL WEATHER PLUS EUR EUROBANK I (LF) SPECIAL PURPOSE DUAL FORMULA EUR EUROBANK (LF) SPECIAL PURP BLUE CHIPS PROTECT FUND EUROBANK I (LF) SPECIAL PURP BLUE CHIPS P EUR EUROBANK I (LF) SP PURP BLUE CHIPS PROTECT II EUR EUROBANK I (LF) SP PURP BLUE CHIPS III PROTECT EUROBANK (LF) S.P. EQUITY FORMULA BONUS II EUROBANK (LF) ABSOLUTE RETURN II EUR EUROBANK I (LF) ABSOLUTE RETURN II EUR EUROBANK (LF) FUND OF FUNDS-EQUITY BLEND EUR EUROBANK (USD) (LF) FUND OF FUNDS-EQUITY BLEND EUROBANK I (LF) FUND OF FUNDS-EQUITY BLEND EUR EUROBANK (LF) FUND OF FUNDS-BRIC EUR EUROBANK I (LF) FUND OF FUNDS-BRIC EUR EUROBANK (USD) (LF) FUND OF FUNDS- BRIC INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS-BRIC EUR EUROBANK (LF) SP 8% EQUITY FORMULA ? EUR EUROBANK (LF) SP 6% EQUITY FORMULA $ EUROBANK (LF) FUND OF FUNDS BALANCED BLEND EUR EUROBANK I (LF) FUND OF FUNDS BALANCED BLEND EUR EUROBANK (USD) (LF) FOF-BALANCED BLEND EUROBANK (LF)- CASH FUND EUR EUROBANK (LF) EQUITY - FLEXI STYLE GREECE EUROBANK I (LF) EQUITY - FLEXI STYLE GREECE EUROBANK (LF) SPECIAL PURPOSE GREEK MAX 50 FUND EUROBANK I (LF) SPECIAL PURPOSE GREEK MAX 50 INTERAMERICAN (LF) SPECIAL PURPOSE GREEK MAX 50 EUROBANK (LF) GREEK GOVERNMENT BOND FUND EUROBANK I (LF) EQUITY - DYNAMIC ROMANIAN FUND EUROBANK (LF) EQUITY - DYNAMIC ROMANIAN FUND EUROBANK (LF) MONEY MARKET CASH FUND (PLN) EUROBANK (LF) FUND OF FUNDS- REAL ESTATE EUROBANK $ (LF) FUND OF FUNDS- REAL ESTATE INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS- REAL ESTATE EUROBANK (LF) EQUITY-DYNAMIC POLISH FUND PRELIUM A (LF) TOTAL RETURN PRELIUM B (LF) TOTAL RETURN BANCPOST (LF) SP EQUITY FORMULA BONUS (RON) POLBANK (LF) SPECIAL PURPOSE-EUR/PLN-FX FORMULA EUROBANK (LF) S.P.-EQUITY FORMULA BONUS I EUROBANK (LF) FUND OF FUNDS-NEW FRONTIERS EUROBANK (USD)(LF) FUND OF FUNDS-NEW FRONTIERS INTERAMERICAN (LF) EQUITY- EMERGING EUROPE FUND INTERAMERICAN (LF) EQUITY - TURKISH EQUITY FUND INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS-NEW FRONTIERS EUROBANK (LF) MONEY MARKET FUND - RESERVE INTERAMERICAN (LF) MONEY MARKET FUND - RESERVE INTERAMERICAN (LF) EQUITY- GLOBAL EQUITIES FUND EUROBANK (LF) GLOBAL BOND EUROBANK I (LF) FOF-DYNAMIC FIXED INCOME EUROBANK I (LF) SP BEST PERFORMERS EUROBANK I (LF) GREEK GOVERNMENT BOND FUND EUROBANK I (LF) EQUITY-GREEK EQUITIES FUND

874.215,43 42.496.779,86 161.150,47 17.371.187,60 47.340.786,92 36.236.902,24 8.289.585,08 9.328.349,30 558.755,49 38.387.536,76 515.197,65 12.407,31 23.492.532,78 14.432.496,01 579.236,06 17.984.158,15 49.264.046,97 32.347.105,40 34.740.989,47 2.131.011,14 3.128.956,65 58.024.931,74 9.595.120,43 1.384.978,65 604.311,97 277.562,56 2.107.706,20 6.852.868,23 218.799,35 127.970,72 1.192.954,15 2.227.814,66 1.318.063,03 887.251,02 156.279,78 2.062.181,25 1.141.085,69 5.064.905,43 19.674.818,70 5.026.852,77 3.911.629,28 712.317,18 2.104.447,82 1.480.655,97 2.043.324,56 58.824.576,68 16.728.242,86 1.828.329,37 2.071.771,48 1.341.606,82 25.193.819,48 3.474.200,58 1.187.922,37

MEPI¢IA

75.709,10 4.642.330,02 17.929,31 1.935.651,33 5.225.278,08 3.979.628,79 826.276,42 851.149,75 50.372,92 41.991.561,14 440.099,22 12.879,52 29.570.334,26 17.181.089,08 569.398,85 22.635.145,26 4.614.058,84 3.070.208,64 30.209.138,10 1.810.397,44 2.125.157,81 43.320.965,22 8.734.950,23 1.221.413,21 59.972,08 26.105,36 209.136,07 673.208,54 156.318,47 96.863,59 441.442,69 167.972,59 77.534,57 66.899,11 110.388,72 230.049,80 124.753,76 477.627,70 2.050.404,05 541.447,59 315.943,71 44.949,26 2.182.299,36 88.829,88 164.996,00 5.854.286,00 1.664.729,20 2.223.490,04 198.952,05 131.839,09 2.417.190,01 340.119,06 5.032.861,19

KA£APH METAB. TIMH TIMH METAB. TIMH ¶POH°. ¢IA£E™H™ E•A°OPA™ A¶O 1/1/13 11,5470 9,1542 8,9881 8,9743 9,0600 9,1056 10,0325 10,9597 11,0924 0,9142 1,1706 0,9633 0,7945 0,8400 1,0173 0,7945 10,6769 10,5358 1,1500 1,1771 1,4723 1,3394 1,0985 1,1339 10,0766 10,6324 10,0782 10,1794 1,3997 1,3211 2,7024 13,2630 16,9997 13,2625 1,4157 8,9641 9,1467 10,6043 9,5956 9,2841 12,3808 15,8471 0,9643 16,6684 12,3841 10,0481 10,0486 0,8223 10,4134 10,1761 10,4228 10,2147 0,2360

-0,06% -0,08% -0,02% -0,02% -0,01% 0,00% 0,03% 0,16% 0,16% 0,21% 0,49% 0,21% -0,19% -0,19% 0,10% -0,20% 0,06% 0,06% 0,10% 0,09% 0,38% -0,01% 2,78% 2,78% 0,01% 0,02% 0,01% 3,89% -0,60% -0,60% 0,04% -0,06% 0,23% -0,06% -0,14% 0,01% 0,01% 0,07% -0,01% 0,03% -0,17% 0,12% 0,86% 1,83% -0,17% 0,00% 0,00% 0,12% -0,14% 0,13% 0,17% 3,89% 2,88%

11,5470 9,1542 8,9881 8,9743 9,0600 9,1056 10,0325 10,9597 11,0924 0,9142 1,1706 0,9633 0,7945 0,8400 1,0173 0,8024 10,6769 10,5358 1,1500 1,1771 1,4723 1,3394 1,0985 1,1339 10,0766 10,6324 10,2798 10,1794 1,3997 1,3211 2,7024 13,2630 16,9997 13,3951 1,4157 8,9641 9,1467 10,6043 9,8835 9,2841 12,3808 15,8471 0,9739 16,8351 12,5079 10,0983 10,0486 0,8305 10,4134 10,1761 10,4228 10,2147 0,2360

11,5470 0,64% 9,0627 1,71% 8,8982 -0,89% 8,8846 -0,89% 8,9694 -0,13% 9,0145 0,26% 9,8319 -2,22% 10,8775 1,53% 11,0924 1,59% 0,9051 8,56% 1,1530 5,35% 0,9633 8,79% 0,7786 0,84% 0,8400 1,07% 0,9970 -2,15% 0,7866 0,83% 10,4634 1,86% 10,3251 1,45% 1,1385 3,69% 1,1771 3,81% 1,4502 0,63% 1,3394 2,24% 1,0875 -7,66% 1,1339 -7,51% 9,8751 0,16% 10,6324 0,50% 9,8766 0,16% 10,1031 -3,26% 1,3997 5,11% 1,3079 4,84% 2,7024 -1,73% 13,0641 8,10% 16,7447 4,92% 13,1299 8,10% 1,4015 -6,87% 8,9641 0,96% 9,1467 1,21% 10,6043 2,46% 9,4037 -1,00% 9,0984 -2,29% 12,1332 10,50% 15,5302 7,24% 0,9643 0,32% 16,6684 9,18% 12,3841 10,49% 10,0481 0,00% 10,0486 0,00% 0,8223 6,53% 10,3353 1,71% 10,1761 1,82% 10,2143 4,38% 10,2147 -3,08% 0,2360 -8,53%

-4,22% 2,19% 2,42% -0,81% -0,29% -0,65% -0,32% -0,24% -0,11% 1,59% -0,33% -0,17% 2,38% 0,45% 0,19% 0,01% 0,01% 0,01% -0,02% -0,05% 0,00%

7,8246 4,1274 9,0186 8,1751 5,2185 10,0296 6,5661 3,0162 4,8593 9,0999 6,1502 9,1261 1,0941 2,6395 11,0395 12,2829 11,9112 10,8194 9,7869 9,5395 9,9429

7,8246 -7,73% 4,0861 -4,08% 9,0186 -4,25% 8,0933 -5,84% 5,1663 -1,60% 9,9293 -2,25% 6,5661 1,67% 2,9860 7,13% 4,8107 6,56% 9,0999 8,39% 6,1502 5,63% 8,6915 2,02% 1,0832 -8,95% 2,6131 -2,28% 10,9843 0,61% 12,2829 0,86% 11,9112 1,20% 10,7112 0,37% 9,6890 3,20% 9,4441 4,82% 9,8435 10,85%

∂£¡π∫∏ ASSET MANAGEMENT ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 210-90.07.400), URL: www.diethniki.gr ¢∏§√™ ∂π™√¢∏ª∞Δ√™ ¢∏§√™ BLUE CHIPS NBGAM ETF °∂¡π∫√™ ¢∂π∫Δ∏™ Ã.∞.- ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ. ¢∏§√™ ªπ∫Δ√ ¢∏§√™ ™À§§√°π∫√ ¢∏§√™ ∂¶π∫/∫∏™ ™À¡Δ∞•∏™ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. ¢∏§√™ EUROBOND - √ª√§√°π∞∫√ ¢∏§√™ GLOBAL TITANS ¢∏§√™ ¶ƒ∞™π¡∏ ∂¡∂ƒ°∂π∞ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À NBGAM ETF GREECE & TURKEY 30 - ª∂Δ√Ãπ∫√ ¢∏§√™ USD BOND √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. ¢∏§√™ DELTA BONUS - ™À¡£∂Δ√ ∞/∫ ¢∏§√™ SMALL CAP ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™. ¢∏§√™ ¶∂Δ √Δ∂ ªπ∫Δ√ ¢∏§√™ ™Δƒ∞Δ∏°π∫ø¡ Δ√¶√£∂Δ∏™∂ø¡ ªπ∫Δ√ ∂•øΔ. ¢∏§√™ MONEY PLUS - ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ ¢∏§√™ ¢√§∞ƒπ∞∫√ (USD) - √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ¢∏§√™ SYNTHESIS BEST BLUE - FOF √ª√§√°π∞∫√ ¢∏§√™ SYNTHESIS BEST GREEN - FOF ªπ∫Δ√ ¢∏§√™ SYNTHESIS BEST YELLOW - FOF ªπ∫Δ√ ¢∏§√™ SYNTHESIS BEST RED - FOF ª∂Δ√Ãπ∫√

77.537.535,13 80.751.626,17 2.659.391,47 39.222.040,55 31.467.766,53 12.613.637,05 298.248.608,29 26.762.384,22 697.148,87 3.535.783,56 36.081.766,63 88.183.940,38 40.949.013,83 8.000.328,26 30.013.030,28 21.103.856,30 7.771.020,57 7.586.260,71 64.206.033,72 27.624.518,15 18.913.002,71

9.909.472,95 19.564.577,40 294.878,00 4.797.722,54 6.030.081,66 1.257.640,02 45.422.613,73 8.872.734,78 143.467,25 388.550,00 5.866.784,06 10.146.045,88 37.426.745,44 3.031.005,79 2.718.682,76 1.718.152,20 652.413,32 701.174,08 6.560.416,63 2.895.815,42 1.902.157,44

7,8246 4,1274 9,0186 8,1751 5,2185 10,0296 6,5661 3,0162 4,8593 9,0999 6,1502 8,6915 1,0941 2,6395 11,0395 12,2829 11,9112 10,8194 9,7869 9,5395 9,9429

∂£¡π∫∏ Δƒ∞¶∂∑∞ Δ∏™ ∂§§∞¢√™ ∞.∂. (ÙËÏ.: 210-90.07.400), URL: www.nbg.gr NBG INCOME PLUS - CLASS ∞ (EUR) NBG INCOME PLUS - CLASS B (EUR) NBG GLOBAL EQUITY - CLASS ∞ (EUR) NBG GLOBAL EQUITY - CLASS B (EUR) NBG EUROPEAN ALLSTARS - CLASS A (EUR) NBG EUROPEAN ALLSTARS - CLASS B (EUR)

2.036.500,55 30.925.783,16 384.513,31 50.986.662,89 468.550,43 30.451.619,61

1.703,35 25.185,56 287,19 37.413,46 468,22 30.355,06

1.195,5800 1.227,9200 1.338,9000 1.362,7900 1.000,7100 1.003,1800

-0,19% -0,19% 0,14% 0,14% -1,04% -1,04%

1.195,5800 1.227,9200 1.338,9000 1.362,7900 1.000,7100 1.003,1800

1.195,5800 1.227,9200 1.338,9000 1.362,7900 1.000,7100 1.003,1800

0,24% 0,24% 9,37% 9,38% 0,39% 0,40%

175.599,88 1.129.587,57 1.424.453,77 3.062.383,99 2.648.469,09 3.426.172,36 709.307,75 1.769.898,66

8,3904 1,4162 3,8229 1,8801 3,2777 4,0540 3,5742 1,0986

0,02% 0,00% 2,44% 0,33% 0,06% -0,11% -0,01% 0,85%

8,5163 1,5295 3,9376 1,9365 3,3596 4,1148 3,6278 1,1865

8,3904 0,10% 1,4162 0,01% 3,7847 -4,78% 1,8613 6,75% 3,2449 10,09% 4,0540 0,50% 3,5742 0,95% 1,0986 -3,72%

1.085.551,70 11.180.013,74 1.433.035,99 2.995.175,18 1.767.562,06 2.337.438,63 795.893,38 1.557.817,04

5,8308 2,0274 22,1373 3,0502 4,8672 3,2266 4,4165 6,8961

-0,08% 0,00% 1,79% -0,23% -0,26% 0,51% -0,32% 0,34%

5,9037 2,0375 22,7461 3,1341 5,0010 3,3153 4,4717 7,0340

5,8308 0,01% 2,0274 0,42% 22,1373 -9,39% 3,0502 11,09% 4,8672 -1,97% 3,2266 7,36% 4,4165 2,85% 6,8961 3,38%

9.235.022,12 3.648.769,69 874.364,90

5,3504 2,0549 5,3825

2,54% 1,47% 0,00%

5,4574 2,0857 5,3825

5,3504 2,0549 5,3825

792.968,46 1.735.353,18 206.085,09 4.377.976,80

4,8722 1,9998 6,8306 1,6013

-2,84% 0,77% 0,01% 2,14%

4,9696 2,0998 6,8306 1,6814

4,8235 -9,66% 1,9798 -10,66% 6,8306 0,72% 1,5853 -11,39%

1.853.217,55 607.593,00 235.218,10 8.139.073,80 2.500.065,55

2,0358 5,1762 5,1112 1,4382 1,5097

-0,08% -0,04% -0,01% 2,25% 0,19%

2,0358 5,1762 5,1112 1,4382 1,5097

2,0256 5,1503 5,0856 1,4310 1,5022

∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 210-61.24.914), URL: www.europisti-aedak.gr ∂Àƒø¶∞´∫∏ ¶π™Δ∏ ∫ƒ∞Δπ∫ø¡ √ª√§√°ø¡ ∞¡∂¶ΔÀ°ª∂¡ø¡ Ãøƒø¡ (EUR) ∂Àƒø¶∞´∫∏ ¶π™Δ∏ EUROBOND ∫ƒ∞Δπ∫ø¡ √ª√§√°ø¡ ∞¡∂¶ΔÀ°ª∂¡ø¡ Ãøƒø¡ (EUR) ∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ ∞¡∞¶ΔÀ•.(ª∂Δ.∂™øΔ.) ∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ EUROPEAN OPPORTUNITIES ª∂Δ. ∂•. ∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ GLOBAL OPPORTUNITIES (ª∂Δ. ∂•.) ∂Àƒø¶∞´∫∏ ¶π™Δ∏ ∂Δ∞πƒπ∫ø¡ √ª√§√°ø¡ INVESTMENT GRADE (EUR) ∂Àƒø¶∞´∫∏ ¶π™Δ∏ HIGH YIELD ∂Δ∞πƒπ∫ø¡ √ª√§√°ø¡ (EUR) ∂Àƒø¶.¶π™Δ∏ EUROINVEST ªπ∫Δ√ ∂™.

1.473.351,24 1.599.710,72 5.445.490,37 5.757.712,03 8.680.831,75 13.889.593,74 2.535.224,02 1.944.457,58

HSBC (∂§§∞™) ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 210-36.46.484-91), URL: www.hsbc.gr HSBC ∂π™√¢∏ª∞Δ√™ √ª√§√°πø¡ ∂Àƒø ∞¡∞¶ΔÀ°ª∂¡ø¡ Ãøƒø¡ HSBC ¢π∞£∂™πªø¡ ∂Àƒø μƒ∞ÃÀÃ√¡π∞™ ¢π∞ƒ∫∂π∞™ HSBC ∞¡∞¶ΔÀ•π∞∫√ ª∂Δ√Ãø¡ ∂™øΔ. HSBC AMERICAN EQUITY ª∂Δ. ∂•øΔ. HSBC ∞¡∞¢À√ª∂¡ø¡ ∞°√ƒø¡ ª∂Δ.∂•øΔ. HSBC ¶∞¡∂Àƒø¶∞π∫√ ª∂Δ.∂•øΔ. HSBC √ª√§√°πø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ¢√§∞ƒπ√À HSBC ªπ∫Δ√

6.329.634,30 22.666.865,79 31.723.550,17 9.135.761,81 8.603.025,07 7.541.981,46 3.515.096,14 10.742.909,82

ING ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 801 100 200 300), URL: www.ingim.gr ING ∞/∫ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ. ING ∞/∫ ªπ∫Δ√ ING ∞/∫ ∂Àƒø¶∞π∫√ ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ μƒ∞ÃÀ¶ƒ√£∂™ªø¡ ¢π∞£∂™πªø¡

49.410.762,35 7.497.962,37 4.706.240,97

-4,34% -1,06% -0,15%

INTERNATIONAL ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 210-81.19.000), URL: www.intermf.gr INTERNATIONAL ∂Àƒø¶∞´∫ø¡ √ª√§√°ø¡ INTERNATIONAL ªπ∫Δ√ INTERNATIONAL ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ INTERNATIONAL ∂§§∏¡π∫√ ª∂Δ√Ãπ∫√

3.863.532,11 3.470.313,90 1.407.691,24 7.010.640,62

∫À¶ƒ√À ASSET MANAGEMENT ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 210-77.65.441) ∫À¶ƒ√À EURO BOND PREMIUM √ª√§√°π∞∫√ ∫À¶ƒ√À LIBOR RETURN (USD) √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. ∫À¶ƒ√À ∂§§∏¡π∫√ ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ ∫À¶ƒ√À ∂§§∏¡π∫√ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ. ∫À¶ƒ√À EURO BALANCED PREMIUM ªπ∫Δ√

3.772.821,11 3.145.011,70 1.202.256,02 11.705.397,17 3.774.257,75

1,13% 0,67% 0,77% -4,60% 0,25%

ENEP°HTIKO

∫À¶ƒ√Y FUND OF FUNDS MIKTO ∫À¶ƒ√Y EURO EQUITY PREMIUM ª∂Δ√Ãπ∫√

1.531.423,93 2.527.655,25

MEPI¢IA

KA£APH METAB. TIMH TIMH METAB. TIMH ¶POH°. ¢IA£E™H™ E•A°OPA™ A¶O 1/1/13

436.195,59 778.076,93

3,5109 3,2486

-0,06% 0,44%

3,5109 3,2486

3,4933 3,2324

4,98% 0,75%

1,4393 3,5268 1,5649 4,3063 3,0830 3,0010 0,1747 0,1786 2,6756 3,1368 4,5171

-6,36% 0,22% 2,78% 0,93% 7,75% 6,17% 0,00% -2,02% -1,19% 1,39% 0,68%

MARFIN GLOBAL ASSET MANAGEMENT ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 210-81.73.750), URL: www.marfinaedak.gr MARFIN ∂§§∏¡π∫√ ª∂Δ√Ãπ∫√ MARFIN £∂™ªπ∫ø¡ Ã∞ƒΔ√º. √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À MARFIN GLOBAL ª∂Δ√Ãπ∫√ MARFIN SMART CASH ¢π∞Ã.¢π∞£. MARFIN PREMIUM SELECTION FUND OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫√ MARFIN £∂™ªπ∫ø¡ Ã∞ƒΔ/∫πø¡ EURO HEDGED FOFs ª∂Δ. MARFIN UNIVERSAL STRATEGY FOFs ªπ∫Δ√ MARFIN GLOBAL STRATEGY FOFs ªπ∫Δ√ MARFIN EMERGING ∂ª∂∞ ª∂Δ√Ãπ∫√ MARFIN EURO GLOBAL BOND FUND OF FUNDS √ª√§√°π∞∫√ MARFIN USD GLOBAL BOND FUND OF FUNDS √ª√§√°π∞∫√

33.020.461,10 5.307.199,43 3.649.320,35 123.280.005,57 4.765.768,49 10.263.070,83 1.154.421,02 1.430.743,37 2.209.109,35 5.535.867,98 2.562.655,14

22.253.950,60 1.459.671,51 2.261.986,91 28.485.008,55 1.499.436,47 3.317.310,11 6.410.886,06 7.772.423,24 800.904,84 1.711.885,33 550.307,41

1,4838 3,6359 1,6133 4,3279 3,1784 3,0938 0,1801 0,1841 2,7583 3,2338 4,6568

2,44% -0,20% 0,14% 0,01% 0,00% 0,10% -0,11% 0,27% 0,74% -0,08% -0,03%

1,5283 3,7450 1,6617 4,3495 3,2738 3,1866 0,1855 0,1896 2,8410 3,3308 4,7965

17,6716 13,5059 8,0352 14,7426 17,4792 12,4108 12,0325 6,2098 13,9356 12,0605 3,5169 6,0020 1,6098 6,1167 0,9395 3,9167 4,3336 3,4422 7,9910 1,2139 3,8148 12,6066 10,7019

-0,03% 0,01% 1,87% -0,07% -0,04% 0,00% 0,08% 0,22% -0,11% -0,30% 0,00% 1,29% 2,20% 3,19% 1,98% -0,27% 2,50% 1,94% 3,24% 2,19% 0,40% -0,27% 0,14%

18,0250 13,6410 8,4370 15,4797 18,3532 13,0313 12,6341 6,3340 14,2143 12,3017 3,5521 6,3021 1,6903 6,2390 0,9865 4,1125 4,5069 3,5455 8,1109 1,2625 4,0055 13,2369 11,2370

17,4949 -0,03% 13,3708 1,01% 7,9548 -8,07% 14,5952 10,17% 17,3044 1,40% 12,1626 1,14% 11,7919 0,38% 6,1477 0,83% 13,7962 1,07% 11,9399 2,74% 3,4817 0,03% 5,9420 -7,89% 1,5937 -8,75% 6,0249 -3,36% 0,8925 -7,78% 3,8775 -2,83% 4,2903 -6,67% 3,3734 -2,93% 7,9111 -2,05% 1,2018 -6,21% 3,7767 8,10% 12,4805 0,75% 10,5949 5,91%

265.999,08 819.539,74 12.109.190,23 2.779.743,18 6.871.735,01 1.409.626,48 877.176,51 5.193.891,03 469.568,37

8,7637 1,9998 0,7864 1,8218 1,2509 2,6576 3,2181 2,1116 2,3996

0,01% -3,41% 2,42% 0,41% 1,86% -0,06% -1,53% -0,34% -0,34%

8,9390 2,0398 0,8257 1,9129 1,3134 2,7905 3,3790 2,2172 2,5196

8,5884 0,74% 1,9598 -7,06% 0,7785 -6,40% 1,7854 -0,46% 1,2259 -10,89% 2,6044 12,84% 3,1537 -3,88% 2,0694 -4,11% 2,3516 0,41%

58.812.664,45 1.978.980,07 4.049.230,73 516.998,65

4,0843 3,4688 1,6671 1,4013

0,01% 3,11% 2,29% 3,24%

4,0843 3,4688 1,6671 1,4083

4,0639 3,4428 1,6504 1,3957

1,08% -3,21% -5,27% -5,01%

2,00% 1,28% 0,14% 0,01% 0,01% -2,67% 0,30% 0,20% 0,26% -0,18% -0,10%

4,0232 0,5143 1,6128 4,7490 10,6304 5,2539 3,6828 3,6717 10,7120 11,3915 11,4334

3,8749 0,4954 1,5808 4,7490 10,6304 5,1499 3,6098 3,5989 10,4745 11,1665 11,2353

-7,25% -6,73% -4,31% 0,86% 0,98% -7,14% -4,35% -4,45% 9,10% 6,51% 2,18%

-0,32% 305,2220 0,05% 203,4221

302,2000 202,4100

5,16% -0,49%

METLIFE ALICO ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 210-37.12.300), URL: www.alicomfunds.gr ALICO ∫ƒ∞Δπ∫ø¡ √ª√§√°ø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALICO ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ ALICO ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ALICO ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALICO MIKTO ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∂¶π∫√Àƒπ∫∏™ ∞™º∞§π™∏™ MIKTO ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞§§∏§√μ√∏£∂π∞™ MIKTO ∂•øΔ∂ƒπ∫√À BETA GLOBAL MIKTO ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALICO EΔ∞πƒπ∫ø¡ √ª√§√°πø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALICO ¢√§∞ƒπ∞∫√ √ª√§√°πø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALICO ∂Àƒø¶∞´∫√ ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ ALICO ª∂Δ.∂™øΔ. ª∂™∞π∞™ & ªπ∫ƒ∏™ ∫∂º∞§∞π√¶√π∏™∏™ METLIFE ALICO ª∂Δ√Ãπ∫√ ¢∂π∫Δ∏ Àæ∏§∏™ ∫∂º∞§∞π√¶√π∏™∏™ Ã.∞. CITI FUND √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ∂§§∏¡π∫√ ª∂Δ√Ãπ∫√ ª∂°∞§∏™ ∫∞π ª∂™∞π∞™ ∫∂º∞§∞π√¶√π∏™∏™ ALICO ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞¡∞¢À√ª∂¡ø¡ ∞°√ƒø¡ PROTON GREEK RECOVERY FUND ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À PROTON ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À PROTON √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ∂¶∂¡¢ÀΔπ∫∏ ∫ƒ∏Δ∏™ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ALICO FUND OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫√ ALICO FUND OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂ª¶√ƒ∂Àª∞Δπ∫ø¡ ∞•πø¡ ALICO FUND OF FUNDS ªπ∫Δ√

41.413.159,68 8.832.876,36 15.736.474,44 6.931.237,70 15.674.606,65 4.460.863,00 195.430,29 2.847.684,54 23.483.998,23 3.971.620,46 3.352.243,05 5.496.424,01 14.113.706,35 1.002.531,52 5.601.900,93 1.316.149,98 1.894.919,58 798.319,50 1.240.365,25 116.056,53 10.825.362,80 1.381.309,45 667.677,26

2.343.489,13 654.003,27 1.958.447,58 470.150,99 896.759,40 359.432,59 16.241,91 458.577,87 1.685.183,19 329.308,54 953.170,32 915.768,82 8.767.480,06 163.900,20 5.962.920,56 336.033,24 437.261,57 231.918,87 155.220,05 95.606,50 2.837.763,42 109.570,46 62.388,62

MILLENNIUM ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 210-95.48.866), URL: www.millenniumbank.gr MILLENNIUM EURO PLUS ¢π∞Ã/™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ MILLENNIUM VALUE PLUS ∂§§∏¡π∫√ √ª√§√°π∞∫√ MILLENNIUM BLUE CHIPS ∂§§∏¡π∫√ ª∂Δ√Ãπ∫√ MILLENNIUM EUROZONE ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•. MILLENNIUM MID- CAP ∂§§∏¡π∫√ ª∂Δ√Ãπ∫√ MILLENNIUM AMERICA US ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•. MILLENNIUM CHINA GROWTH ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À MILLENNIUM FUND OF FUNDS ªπ∫Δ√ MILLENNIUM ∞¡∞¢À√ª∂¡ø¡ ∞°√ƒø¡ FUND OF FUNDS ª∂Δ.

2.331.141,86 1.638.932,99 9.523.179,20 5.064.251,81 8.595.944,90 3.746.155,96 2.822.806,46 10.967.363,02 1.126.788,14

PROBANK ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 210-48.43.591-5), URL: www.probank.gr PROBANK Ã∏ª∞Δ∞°√ƒ∞™ ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ PROBANK √ª√§√°π∞∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À PROBANK ∂§§∞™ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À N.P. INSURANCE ¡∂√™ ¶√™∂π¢ø¡ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À

240.209.662,43 6.864.708,88 6.750.346,52 724.495,87

¶∂πƒ∞πø™ ASSET MANAGEMENT ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 210-32.88.222), URL: www.piraeusaedak.gr ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ¢À¡∞ªπ∫ø¡ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂ø¡ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ μƒ∞ÃÀ¶ƒ√£∂™ªø¡ ¢π∞£∂™πªø¡ ™∂ ∂Àƒø ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ √ª√§√°ø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ £∂™ªπ∫ø¡ ∂¶∂¡¢ÀΔø¡ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ∞™º∞§π™Δπ∫ø¡ º√ƒ∂ø¡ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ¶∂πƒ∞πø™ FUND OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫√ ¶∂πƒ∞πø™ FUND OF FUNDS ªπ∫Δ√ ¶∂πƒ∞πø™ FUND OF FUNDS √ª√§√°π∞∫√

13.319.166,64 4.121.631,70 5.029.968,75 3.612.120,29 28.275.573,96 10.119.197,83 437.556,49 547.078,39 2.642.009,45 3.472.447,77 1.707.811,51

3.368.569,27 8.153.337,75 3.149.988,69 760.601,00 2.659.869,41 1.945.292,69 120.000,00 150.492,23 250.339,99 308.637,78 150.864,50

3,9540 0,5055 1,5968 4,7490 10,6304 5,2019 3,6463 3,6353 10,5537 11,2509 11,3202

¶∂πƒ∞πø™ ASSET MANAGEMENT ∞∂¢∞∫ (∞¡Δπ¶ƒ.) (ÙËÏ.: 210-32.88.222), URL: www.piraeusaedak.gr PIRAEUSINVEST EUROPEAN EQUITY FUND (EUR) PIRAEUSINVEST EUROPEAN BOND FUND (EUR)

3.318.801,00 6.562.355,22

10.982,27 302,2000 32.421,05 202,4100

Δ.Δ. ∂§Δ∞ ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 210-33.16.644), URL: www.tteltaaedak.gr Δ.Δ. ∂§Δ∞ Ã∏ª∞Δ∞°√ƒ∞™ ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ (EUR) Δ.Δ. ∂§Δ∞ √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À Δ.Δ. ∂§Δ∞ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À Δ.Δ. ∂§Δ∞ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À Δ.Δ. ∂§Δ∞ EUROPLUS √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À Δ.Δ. ∂§Δ∞ √π∫√§√°π∫√ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À Δ.Δ. ∂§Δ∞ £∂™ªπ∫ø¡ ∂¶∂¡¢ÀΔø¡ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À Δ.Δ. ∂§Δ∞ HIGH YIELD √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À Δ.Δ. ∂§Δ∞ ¢√§∞ƒπ√À ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ (USD)

277.263.733,11 12.134.505,19 11.989.371,08 4.208.420,06 2.497.013,21 1.354.677,03 701.523,73 19.756.418,69 450.031,53

99.848.063,83 5.551.290,48 6.928.211,45 7.728.103,87 672.746,74 320.561,51 120.000,00 5.756.636,66 61.768,96

2,7769 2,1859 1,7305 0,5446 3,7117 4,2260 5,8460 3,4319 7,2857

0,02% 3,50% 2,71% 2,46% -0,15% 0,23% 3,93% 1,52% 0,00%

2,7769 2,1859 1,7348 0,5473 3,7210 4,2471 5,8460 3,4439 7,2857

2,7769 1,40% 2,1804 -3,48% 1,7262 -6,72% 0,5419 -9,92% 3,7024 0,57% 4,2049 13,64% 5,8460 -6,85% 3,4233 0,16% 7,2857 -1,15%

K§EI™IMO TH™ 27H™ MAPTIOY

¢E§TIO TIMøN ™YNA§§A°MATO™ ∂¡∞¡Δπ ∂Àƒø °π∞ ™À¡∞§§∞°∂™ ª∂Ãπ π™√Δπª√À ∂Àƒø 10.000 (¶√™√Δ∏Δ∞ ¡√ªπ™ª∞Δ√™ ∞¡∞ 1 ∂Àƒø) ME™H TIMH ¢√§§∞ƒπ√ ∏.¶.∞ . . . . . . . . . . . . . .1,2805 §πƒ∞ ∞°°§π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . .0,8456 ∫√ƒø¡∞ ¢∞¡π∞™ . . . . . . . . . . . . . . .7,4553 ∫√ƒø¡∞ ™√À∏¢π∞™ . . . . . . . . . . . . .8,3553 °π∂¡ π∞¶ø¡π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . .120,87 ºƒ∞°∫√ ∂§μ∂Δπ∞™ . . . . . . . . . . . . .1,2195 ∫√ƒø¡∞ ¡√ƒμ∏°π∞™ . . . . . . . . . . . . .7,512 ¢√§§∞ƒπ√ ∫∞¡∞¢∞ . . . . . . . . . . . .1,3021 ¢√§§∞ƒπ√ ∞À™Δƒ∞§π∞™ . . . . . . . . .1,2308

A°OPA

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,2997 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,85828 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,5671 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8,4806 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .122,68 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,2378 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,6247 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,3216 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,2493

¶ø§H™H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,2549 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,82869 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,3062 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8,1882 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .118,45 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,1951 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,3618 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,2761 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,2062

¢E§TIO TIMøN ™YNA§§A°MATO™ ∫∞π •∂¡ø¡ Δƒ∞¶∂∑√°ƒ∞ªª∞Δπø¡ (¶√™√Δ∏Δ∞ ¡√ªπ™ª∞Δ√™ ∞¡∞ 1 ∂Àƒø) A°OPA ¶ø§H™H ¢√§§∞ƒπ√ ∏.¶.∞ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,2814 .........................................................1,2796 §πƒ∞ ∞°°§π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,84619 .......................................................0,84501 ∫√ƒø¡∞ ¢∞¡π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,4605 .........................................................7,4501 ∫√ƒø¡∞ ™√À∏¢π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8,3611 .........................................................8,3495 °π∂¡ π∞¶ø¡π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .120,95 .........................................................120,79 ºƒ∞°∫√ ∂§μ∂Δπ∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,2204 .........................................................1,2186 ∫√ƒø¡∞ ¡√ƒμ∏°π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,5173 .........................................................7,5067 ¢√§§∞ƒπ√ ∫∞¡∞¢∞ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,303 .........................................................1,3012 ¢√§§∞ƒπ√ ∞À™Δƒ∞§π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,2317 .........................................................1,2299

◗ OÈ ÙÈ̤˜ Û˘Ó·ÏÏ¿ÁÌ·ÙÔ˜ Î·È Í¤ÓˆÓ ÙÚ·Â˙ÔÁÚ·ÌÌ·Ù›ˆÓ ‰È·Ê¤ÚÔ˘Ó ·fi TÚ¿Â˙· Û TÚ¿Â˙·


M·ÁÓËÛ›· 31

™∞μμ∞Δ√ 30 ª∞ƒΔπ√À 2013

∏ ª. ÃÚ˘ÛÔ‚ÂÏÒÓË ÁÈ· ηٷÁÁÂϛ˜ ÁÈ· ÙÔ ™ÙÚ·Ùfi

™ÙÔ 21% ÛÙ· ¢ËÌÔÙÈο, ÛÙÔ 35,6% ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È ÛÙ· ¡ËÈ·ÁˆÁ›·

∏ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÙˆÓ ∞-

‡Ô ÛÙÔ˘˜ ‰¤Î· Ì·ıËÙ¤˜ ÙˆÓ ¢ËÌÔÙÈÎÒÓ Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó ÙÔ ıÂÛÌfi ÙÔ˘ √ÏÔ‹ÌÂÚÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ, ÂÓÒ ÛÙ· ¡ËÈ·ÁˆÁ›· ÙÔ Û¯ÂÙÈÎfi ÔÛÔÛÙfi Â›Ó·È ˘„ËÏfiÙÂÚÔ ·ÁÁ›˙ÔÓÙ·˜ ÙÔ 35,6%. ∂›Û˘ ÛÙ· Û¯ÔÏ›· Ù˘ ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ ηٷÁÚ¿ÊÂÙ·È Ë ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ·Ó¿ÁÎË ÙˆÓ ÁÔÓ¤ˆÓ Ó· ÂÁÁÚ¿„Ô˘Ó Ù· ·È‰È¿ ÙÔ˘˜ ÛÙ· √ÏÔ‹ÌÂÚ· ·ÔÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·˜ ÂÈϤÔÓ ˘ËÚÂۛ˜ Î·È ÚfiÛıÂÙË ‰È‰·ÎÙÈ΋ ÛÙ‹ÚÈÍË.

ÓÂÍ¿ÚÙËÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ ª·Ú›Ó· ÃÚ˘ÛÔ‚ÂÏÒÓË Î·È Ô ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ∞¯·˝·˜ °. ¡Ù·‚Ú‹˜ η٤ıÂÛ·Ó ÂÚÒÙËÛË ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ˘Ô˘ÚÁfi √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Î. ™ÙÔ˘ÚÓ¿Ú·, ∂ıÓÈ΋˜ ÕÌ˘Ó·˜ Î. ¶·Ó·ÁȈÙfiÔ˘ÏÔ Î·È ∂ÈÎÚ·Ù›·˜ Î. ™Ù·Ì¿ÙË, Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ Î·Ù·ÁÁÂÏ›· ÁÈ· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· “·Ú¿Áη˜” Û ‚¿ÚÔ˜ ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ ÛÙÚ·ÙȈÙÈÎÒÓ. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÔÈ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ ·Ó¤ÊÂÚ·Ó ÛÙËÓ ÂÚÒÙËÛË: “™ÙËÓ ·fi 29.1.2013 ∂ÚÒÙËÛË ÙˆÓ ∞ÓÂÍ¿ÚÙËÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ Û·˜ Ù¤ıËΠÛÂÈÚ¿ ˙ËÙËÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÛÙÔ˘˜ ÛÙÚ·ÙȈÙÈÎÔ‡˜, ÂÓ ÂÓÂÚÁ›· Î·È ÂÓ ·ÔÛÙÚ·Ù›·. ∏ ÂÚÒÙËÛË ·˘Ù‹ Ê˘ÛÈο ¤ÌÂÈÓ ·Ó·¿ÓÙËÙË, ηıÒ˜ ‰ÂÓ ·Û¯ÔÏ›ÛÙ Ì ٷ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù¿ ÙÔ˘˜, ·ÊÔ‡ ·˘Ù¿ ‰ÂÓ Û·˜ ·ÊÔÚÔ‡Ó. ™‡Ìʈӷ fï˜ Ì ÙÔ “μ‹Ì· Ù˘ ∫˘Úȷ΋˜” Û·˜ ··Û¯ÔÏÔ‡Ó ¿ÏÏ· ı¤Ì·Ù· Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓˆÓ ·ÙfiÌˆÓ ÁÈ· ÙËÓ Â›Ï˘ÛË ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ Ô Î. ¶·Ó·ÁȈÙfiÔ˘ÏÔ˜ ¤ÛÙËÛ ̿ÏÈÛÙ· ̤¯ÚÈ Î·È “·Ú¿Áη” ÛÙÔ À¶∂£∞! ΔËÓ ·Ú·¿Óˆ ÂÒÓ˘ÌË Î·Ù·ÁÁÂÏ›· ¤Î·Ó ÛÂ Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË Ô˘ ·Ú·¯ÒÚËÛ ÛÙÔ “μ‹Ì·” Ô ÛÙÚ·ÙËÁfi˜ Â.·. ∫. ∑È·˙È¿˜. √ ÚÒËÓ ∞/°∂™, Ô ÔÔ›Ô˜ ‰ÂÓ ‰›ÛÙ·Û ӷ ·Ú·ÈÙËı› ÙÔ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ Î·ÏÔη›ÚÈ, ηٷÁÁ¤ÏÏÔÓÙ·˜ ¢ı›· ·Ú¤Ì‚·ÛË Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ ËÁÂÛ›·˜ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ∂ıÓÈ΋˜ ÕÌ˘Ó·˜ ÛÙÔ ı¤Ì· ÙˆÓ ÎÚ›ÛˆÓ, ·Ó·Ê¤ÚıËΠ۠“·Ú¿Áη” (ÔÏÈÙÈÎfi ·Ú·Ì˯·ÓÈÛÌfi ÂÓÙfi˜ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ) Ô˘ Â‰›ˆÍ ӷ ÙÔ˘ ÂÈ‚¿ÏÂÈ ÙË ı¤ÏËÛ‹ Ù˘ ηٿ ÙË Ï‹„Ë ÎÚ›ÛÈÌˆÓ ·ÔÊ¿ÛÂˆÓ Ì ÙÔ ÛÎÂÙÈÎfi fiÙÈ “¤ÙÛÈ ÁÈÓfiÙ·Ó ¿ÓÙÔÙ” ! √ ›‰ÈÔ˜ Ì¿ÏÈÛÙ· ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ ˆ˜ Ô À∂£∞ “‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÙÔ ÔÏÈÙÈÎfi ·Ó¿ÛÙËÌ·” ÁÈ· Ó· ˘ÔÛÙËÚ›ÍÂÈ ÙËÓ ·Ó·ÁηÈfiÙËÙ· Ù˘ ÌË ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ÂÚÈÎÔ‹˜ ÙˆÓ ·Ô˙ËÌÈÒÛÂˆÓ ÙˆÓ ÛÙÂϯÒÓ ∂.¢. Î·È ÙˆÓ ÈÛÙÒÛÂˆÓ ÁÈ· ÙȘ Ë̤Ú˜ ÂÎÙfi˜ ¤‰Ú·˜ (∏∂∂) ‹ ÁÈ· ÙËÓ ·Ú·ÌÔÓ‹ ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ ·Ú·ÌÂıfiÚÈÔ. Δ¤ÏÔ˜, Ô ÛÙÚ·ÙËÁfi˜ ∑È·˙È¿˜ ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛ ˆ˜ Û‹ÌÂÚ· ‰˘ÛÙ˘¯Ò˜ ÙÔÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ÏfiÁÔ ¤¯ÂÈ Ë “·Ú¿Áη” ÙÔ˘ À¶∂£∞ ÁÈ· ÙËÓ “ÂÚ·ÛÈÙ¯ÓÈ΋ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË” ÛÔ‚·ÚÒÓ ıÂÌ¿ÙˆÓ ¿Ì˘Ó·˜ Î·È ·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜. ∂Âȉ‹ ÔÈ ·Ú·¿Óˆ ÛÔ‚·Úfiٷ٘, ηٷÈÁÈÛÙÈΤ˜ Î·È Ôχ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˜ ηٷÁÁÂϛ˜ Ô‰ËÁÔ‡Ó ÛÙË ‰È·ÌfiÚʈÛË ÌÈ·˜ ÂÈÎfiÓ·˜ ·ÓÂ¿ÚÎÂÈ·˜, ÎÔÌÌ·ÙÈÛÌÔ‡ Î·È ÂÚ·ÛÈÙ¯ÓÈÛÌÔ‡ Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ ËÁÂÛ›·˜, ÂÚˆÙ¿ÛÙÂ: ¶fiÙ ı· ··ÓÙ‹ÛÂÙ ÛÙËÓ ˘’ ·ÚÈıÌ. 6452/29-1-13 ÂÚÒÙËÛË; °È·Ù› ‰ÂÓ ··ÓÙ‹Û·Ù ÛÙË μÔ˘Ï‹ Â› 2 ÔÏfiÎÏËÚÔ˘˜ Ì‹Ó˜; ΔÈ ı· Ú¿ÍÂÙ ÙÂÏÈο Ì ÙË Ó¤· ‰ÈÏ‹ Ì›ˆÛË Ô˘ ÂÈ‚¿Ï·Ù ÛÙÔ˘˜ ·fiÛÙÚ·ÙÔ˘˜ ÛÙÚ·ÙȈÙÈÎÔ‡˜ ·Ó·‰ÚÔÌÈο ·fi 1/8/2012, ÏfiÁˆ Ì›ˆÛ˘ ÙˆÓ ·Ô‰Ô¯ÒÓ ÙˆÓ ÂÓ ÂÓÂÚÁ›· ÛÙÚ·ÙȈÙÈÎÒÓ ÂÈϤÔÓ Ù˘ ·fi 1/1/2013 ÂÈ‚ÏËı›۷˜ Ì›ˆÛ˘ Ô˘ ÚԂϤÂÙ·È ÛÙËÓ ·Ú. μ3 ÙÔ˘ ¡fiÌÔ˘ 4093/12; ªÂ ÔÈÔ ÛÎÂÙÈÎfi Û˘Ó¯›˙ÂÙ ӷ ÂÚÈÎfiÙÂÙ ÙȘ ·Ô˙ËÌÈÒÛÂȘ ÁÈ· ÙȘ ·Ó·Áη›Â˜ ˘ËÚÂÛȷΤ˜ ÌÂÙ·ÎÈÓ‹ÛÂȘ ÛÙÂϯÒÓ ÙˆÓ ∂.¢., ηıÒ˜ Î·È ÁÈ· ¿ÁȘ ∏∂∂ ‹ ÁÈ· ÙË ÌfiÓÈÌË ·Ú·ÌÔÓ‹ ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ ·Ú·ÌÂıfiÚÈÔ; ™ÎÔ‡ÂÈ Ë ÔÏÈÙÈ΋ ËÁÂÛ›· ÙÔ˘ À¶∂£∞ Ó· ‰È·Ï‡ÛÂÈ ¿ÌÂÛ· ÙËÓ “·Ú¿Áη” ·Ú·‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ÙˆÓ ∂.¢., ÁÈ· ÙËÓ ÔÔ›· Û·˜ ηٷÁÁ¤ÏÏÂÈ Ô ÛÙÚ·ÙËÁfi˜ ∑È·˙È¿˜; ∞Ó fi¯È, ÙÈ ı· Ú¿ÍÂÈ Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ÁÈ· ÙËÓ ·ÔηٿÛÙ·ÛË Ù˘ ÓÔÌÈÌfiÙËÙ·˜ ÛÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙˆÓ ∂.¢.;” .

¢‡Ô ÛÙÔ˘˜ ‰¤Î· Ì·ıËÙ¤˜ ÛÙÔ √ÏÔ‹ÌÂÚÔ

¢

Δ· ÔÏÔ‹ÌÂÚ· ¢ËÌÔÙÈο ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜ Ù· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó 2.496 Ì·ıËÙ¤˜, ‰ËÏ·‰‹ ÔÛÔÛÙfi 21% Â› Û˘ÓfiÏÔ˘ ÙÔ˘ Ì·ıËÙÈÎÔ‡ ‰˘Ó·ÌÈÎÔ‡. ™˘ÓÔÏÈο ÔÈ Û¯ÔÏÈΤ˜ ÌÔÓ¿‰Â˜ ÙˆÓ ÔÏÔ‹ÌÂÚˆÓ ¢ËÌÔÙÈÎÒÓ ·Ó¤Ú¯ÔÓÙ·È ÛÙȘ 60 Ì 64 ÙÌ‹Ì·Ù· Î·È 64 ‰·ÛοÏÔ˘˜, ÂÎ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ÔÈ 63 Â›Ó·È ÌfiÓÈÌÔÈ Î·È ¤Ó·˜ ·Ó·ÏËÚˆÙ‹˜. Δ· ÛÙÔȯ›· ‰Â›¯ÓÔ˘Ó fiÙÈ Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ‰‡Ô ¯ÚfiÓÈ· ·Ú·ÙËÚÂ›Ù·È ÌÈ· ·˘ÍËÙÈ΋ Ù¿ÍË ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ Ô˘ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó ÙÔ ÔÏÔ‹ÌÂÚÔ Û¯ÔÏ›Ô, ÂÓÒ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô 2008-2011 ˘‹Ú¯Â ÙÒÛË. º¤ÙÔ˜ Û ۯ¤ÛË Ì ¤Ú˘ÛÈ ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ÛÙ· √ÏÔ‹ÌÂÚ· ¢ËÌÔÙÈο ·˘Í‹ıËÎ·Ó Î·Ù¿ 56 ¿ÙÔÌ·, ‰ËÏ·‰‹ ÔÛÔÛÙfi 2,30%. ¶¤Ú˘ÛÈ ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ÛÙ· √ÏÔ‹ÌÂÚ· ·ÚÈıÌÔ‡Û·Ó 2.440 Î·È ‹Ù·Ó ·˘ÍË̤ÓÔÈ ·fi ÚfiÂÚÛÈ Î·Ù¿ 42 Ì·ıËÙ¤˜. √˘ÛÈ·ÛÙÈο Ì ÙÔ ÊÂÙÈÓfi ·ÚÈıÌfi Ì·ıËÙÒÓ ÂÈÛÙÚ¤„·Ì ÛÙË Û¯ÔÏÈ΋ ¯ÚÔÓÈ¿ 2008-2009, ηıÒ˜ Î·È ÙfiÙ ·ÚÈıÌÔ‡Û·Ó 2.496 ¿ÙÔÌ·. ∂›Û˘ ÛËÌÂÈÒıËÎÂ Î·È ·‡ÍËÛË ÙˆÓ ÔÏÔ‹ÌÂÚˆÓ ÙÌËÌ¿ÙˆÓ, ηıÒ˜ ʤÙÔ˜ Â›Ó·È 64 Î·È ¤Ú˘ÛÈ ‹Ù·Ó 61, ÂÓÒ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë ·‡ÍËÛË ˘¿Ú¯ÂÈ Î·È ÛÙȘ Û¯ÔÏÈΤ˜ ÌÔÓ¿‰Â˜ Ì ÔÏÔ‹ÌÂÚÔ Û¯ÔÏ›Ô. Δ· ÙÚ›· Ó¤· ÔÏÔ‹ÌÂÚ· ¢ËÌÔÙÈο Â›Ó·È ÛÙÔ ∫Ï‹Ì·, ÛÙË °ÏÒÛÛ· ™ÎÔ¤ÏÔ˘ Î·È ÛÙË ¡¤· ∞Á¯›·ÏÔ. ™ÙÔ ¢‹ÌÔ ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘ ·Ú·ÙËÚÂ›Ù·È ÙÔ ˘„ËÏfiÙÂÚÔ ÔÛÔÛÙfi Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ ÛÙ· √ÏÔ‹ÌÂÚ· ¢ËÌÔÙÈο. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ· ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È ÛÙÔ 34,21% Â› ÙÔ˘ Û˘ÓÔÏÈÎÔ‡ Ì·ıËÙÈÎÔ‡ ‰˘Ó·ÌÈÎÔ‡ ÁÈ· Ù· ¢ËÌÔÙÈο Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Î·È ·ÎÔÏÔ˘ı› Ô ¢‹ÌÔ˜ ∑·ÁÔÚ¿˜ªÔ˘ÚÂÛ›Ô˘ Ì ÔÛÔÛÙfi 32,06%, Ô ¢‹ÌÔ˜ μfiÏÔ˘ Ì ÔÛÔÛÙfi 22%, Ô ¢‹ÌÔ˜ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ Ì ÔÛÔÛÙfi 14,63%, Ô ¢‹ÌÔ˜ ¡ÔÙ›Ô˘ ¶ËÏ›Ô˘ Ì ÔÛÔÛÙfi 12,33% Î·È Ù· ÓËÛÈ¿ Ì ÔÛÔÛÙfi 10,73%. √ ̤ÛÔ˜ fiÚÔ˜ ÛÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡ Â›Ó·È 20,89%.

● ∞˘Í¿ÓÔÓÙ·È Û˘Ó¯Ҙ ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ÛÙ· √ÏÔ‹ÌÂÚ· Û¯ÔÏ›· Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜

Δ· √ÏÔ‹ÌÂÚ· ¡ËÈ·ÁˆÁ›· ªÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ Â›Ó·È ÙÔ ÔÛÔÛÙfi Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ ÛÙ· √ÏÔ‹ÌÂÚ· ¡ËÈ·ÁˆÁ›· ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ·ÁÁ›˙ÂÈ ÙÔ 35,59% Â› Û˘ÓfiÏÔ˘ ÙÔ˘ Ì·ıËÙÈÎÔ‡ ‰˘Ó·ÌÈÎÔ‡. ∫·Ù¿ ÙË ÊÂÙÈÓ‹ Û¯ÔÏÈ΋ ¯ÚÔÓÈ¿ Ù· Ó‹È· Î·È Ù· ÚÔÓ‹È· Ô˘ ÊÔÈÙÔ‡Ó ÛÙ· √ÏÔ‹ÌÂÚ· ¡ËÈ·ÁˆÁ›· ·Ó¤Ú¯ÔÓÙ·È ÛÙ· 1.074 ¿ÙÔÌ·, ÂÓÒ ¤Ú˘ÛÈ ‹Ù·Ó 1.050, ‰ËÏ·‰‹ ·‡ÍËÛË 2,29%. ª¿ÏÈÛÙ· Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¤ÍÈ ¯ÚfiÓÈ·, ‰ËÏ·‰‹ ·fi ÙÔ 2007-2008 ηٷÁÚ¿ÊÂÙ·È ÌÈ· ÛÙ·ıÂÚ‹ ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ Ì·ıËÙÈÎÔ‡ ‰˘Ó·ÌÈÎÔ‡. ŒÙÛÈ ·fi ÙÔ˘˜ 804 Ì·ıËÙ¤˜ ÛÙ· √ÏÔ‹ÌÂÚ· ¡ËÈ·ÁˆÁ›· ¤¯ÂÈ ÊÙ¿ÛÂÈ ϤÔÓ Ô ·ÚÈıÌfi˜ ·˘Ùfi˜ ÛÙÔ˘˜ 1.074. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· ·Ú·ÙËÚÂ›Ù·È ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ ·ÚÈıÌÔ‡ ÙfiÛÔ ÛÙȘ Û¯ÔÏÈΤ˜ ÌÔÓ¿‰Â˜ Î·È ÛÙ· ÔÏÔ‹ÌÂÚ· ÙÌ‹Ì·Ù·. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ· Ù· ÔÏÔ‹ÌÂÚ· ÙÌ‹Ì·Ù· ·fi 57 Ô˘ ·ÚÈıÌÔ‡Û·Ó ÙË Û¯ÔÏÈ΋ ¯ÚÔÓÈ¿ 2007-2008 ¤¯Ô˘Ó ·Ó¤ÏıÂÈ ϤÔÓ ÛÙ· 75. ∂›Û˘ ÔÈ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ› Ô˘ ‰È‰¿ÛÎÔ˘Ó ÛÙ· √ÏÔ‹ÌÂÚ· ¡ËÈ·ÁˆÁ›· ·Ó¤Ú¯ÔÓÙ·È ÛÙÔ˘˜

150. ™Â Û¯¤ÛË Ì ¤Ú˘ÛÈ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËÎ·Ó Ù¤ÛÛÂÚ· Ó¤· √ÏÔ‹ÌÂÚ· ¡ËÈ·ÁˆÁ›· Ô˘ Â›Ó·È Ù· ÂÍ‹˜: 1Ô ∑·ÁÔÚ¿˜, ªËϛӷ˜, ¶Ô˘Ú›Ô˘ Î·È 19Ô μfiÏÔ˘. º¤ÙÔ˜ ÔÈ Û¯ÔÏÈΤ˜ ÌÔÓ¿‰Â˜ ¡ËÈ·ÁˆÁ›ˆÓ Ì ÔÏÔ‹ÌÂÚÔ Û¯ÔÏÂ›Ô Â›Ó·È 4 Î·È ¤Ú˘ÛÈ ‹Ù·Ó 70. ∂›Û˘ Ù· ÔÏÔ‹ÌÂÚ· ÙÌ‹Ì·Ù· Â›Ó·È Ê¤ÙÔ˜ 75 Î·È ¤Ú˘ÛÈ ‹Ù·Ó 71. √ ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ ¢È‡ı˘ÓÛ˘ ¶ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ·˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î. °È¿ÓÓ˘ ¶··˚ˆ¿ÓÓÔ˘ ÙfiÓÈÛ ˆ˜ ÛÙ· √ÏÔ‹ÌÂÚ· ¡ËÈ·ÁˆÁ›· ÔÈ ÁÔÓ›˜ ›Ù ÂÂȉ‹ Â›Ó·È ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ Â›Ù ÂÂȉ‹ ·Ó·˙ËÙÔ‡Ó ÂÚÁ·Û›· Â͢ËÚÂÙÔ‡ÓÙ·È È‰È·›ÙÂÚ· ·fi ÙÔ ıÂÛÌfi ÙÔ˘ ÔÏÔ‹ÌÂÚÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ Î·È ÁÈ’ ·˘Ùfi ˘¿Ú¯ÂÈ ÌÂÁ¿ÏË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹, Ë ÔÔ›· Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ· ·˘Í¿ÓÂÙ·È. ∂›Û˘ Î·È Ù· ÔÏÔ‹ÌÂÚ· ÙÌ‹Ì·Ù· ¤¯Ô˘Ó ·˘ÍËı›. ¶¿ÓÙˆ˜ ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ Úfi‚ÏËÌ· ÛÙ· √ÏÔ‹ÌÂÚ· ¢ËÌÔÙÈο ʤÙÔ˜ ‹Ù·Ó ÔÈ ÂÏ¿¯ÈÛÙÔÈ ‰ÈÔÚÈÛÌÔ› ηıËÁËÙÒÓ ı·ÙÚÈ΋˜ ·ÁˆÁ‹˜ Î·È ÏËÚÔÊÔÚÈ΋˜. ºÒÙ˘ ™·Ófi˜

°È· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ·fi ¯ı˜ ÛÙÔ μfiÏÔ

∏ ÂͤÏÈÍË ÙˆÓ ‹¯ˆÓ ̤۷ ·fi Ì›· ¤ÎıÂÛË ∏ ÂͤÏÈÍË ÙˆÓ ‹¯ˆÓ ·fi ÙȘ fiÏÂȘ, ÙË Ê‡ÛË Î·È ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ· ÙÔ ·ÓıÚÒÈÓÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ·ÔÙ˘ÒÓÔÓÙ·È ÛÙËÓ ¤ÎıÂÛË Ì ٛÙÏÔ “∏ ∏¯ËÙÈ΋ ∂˘Úˆ·˚΋ ∫ÏËÚÔÓÔÌÈ¿” , Ë ÔÔ›· ÍÂΛÓËÛ ¯ı˜ ÛÙÔ “∞¯›ÏÏÂÈÔ” Î·È ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ Ì¤¯ÚÈ ÙȘ 5 ∞ÚÈÏ›Ô˘, ÂÓÒ ÔÚÁ·ÓÒÓÂÙ·È ·fi ÙË ¢È‡ı˘ÓÛË ∞گ›ˆÓ, ªÔ˘Û›ˆÓ Î·È μÈ‚ÏÈÔıËÎÒÓ ÙÔ˘ ¢√∂¶∞¶-¢∏¶∂£∂ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ Î·È ÙÔ ∂ÚÁ·ÛÙ‹ÚÈÔ ¶ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈ΋˜ ∂ÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ Î·È √ÙÈÎÔ·ÎÔ˘ÛÙÈ΋˜ ΔÂÎÌËÚ›ˆÛ˘ (∂¶∂√Δ) ÙÔ˘ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜ ∞Ú¯ÈÙÂÎÙfiÓˆÓ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ÚÒÙË ¤ÎıÂÛË Ì ٤ÙÔÈÔ ÂÚȯfiÌÂÓÔ Ô˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÙ·È Û fiÏË ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î·È ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ·fi ÙȘ 7 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ̤¯ÚÈ ÙȘ 10 ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ÂÎÙfi˜ ∫˘Úȷ΋˜. Δ· ÂÁη›ÓÈ· Ù˘ ¤ÎıÂÛ˘, Ë ÔÔ›· ۯ‰ȿÛÙËΠÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ Â˘Úˆ·˚ÎÔ‡ ÂÚ¢ÓËÙÈÎÔ‡ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ European Acoustic Heritage, ÂÓÙ·Á̤ÓÔ˘ ÛÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Culture Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ŒÓˆÛ˘, Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËÎ·Ó ¯ı˜ ·ÚÔ˘Û›· ÙˆÓ Û˘ÓÙÔÓÈÛÙÒÓ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ¡ÈÎÔÏ¿ ƒÂÌ› (Δ∞ª) Î·È Horacio Dieguez Gonzalez (∂scoitar). √ ¯¿ÚÙ˘ ÙˆÓ Ë¯ËÙÈÎÒÓ ÙÔ›ˆÓ, Ë Ë¯ËÙÈ΋ ÙËÏÂfiÚ·ÛË, Ô ıÂÌ·ÙÈÎfi˜ ˯ËÙÈÎfi˜ ¯¿ÚÙ˘ ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡ Î·È ÌÈ· ÂÁηٿÛÙ·ÛË ¯ˆÚÈ΋˜ ·ÎÚfi·Û˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ÛÙȘ Ù¤ÛÛÂÚȘ ‰È·‰Ú·ÛÙÈΤ˜ ˯ËÙÈΤ˜ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ, ÙȘ Ôԛ˜ ÂϤÁ¯ÂÈ Ô ÂÈÛΤÙ˘ Ì ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ÌÈ·˜

● ∏ ¤ÎıÂÛË «∏ ∏¯ËÙÈ΋ ∂˘Úˆ·˚΋ ∫ÏËÚÔÓÔÌÈ¿» ÍÂΛÓËÛ ¯ı˜ ÛÙÔ «∞¯›ÏÏÂÈÔ»

„ËÊȷ΋˜ Ù·ÌϤٷ˜. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ÚÒÙË ·ÚÔ˘Û›·ÛË Ù˘ ¤ÎıÂÛ˘ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î·È ·fi ÙÔ˘˜ ÔÚÁ·ÓˆÙ¤˜ ÂÓÙ¿ÛÛÂÙ·È ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÚÔ‚ÔÏ‹˜ ÙÔ˘ ÂÚ¢ÓËÙÈÎÔ‡ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ “£·Ï‹˜” , ۯ‰ȿ˙ÔÓÙ·˜ ÙÔ ªÔ˘ÛÂ›Ô Ù˘ ¶fiÏ˘ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, ÛÙÔ ÔÔ›Ô Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ £ÂÛÛ·Ï›·˜ (ΔÌ‹Ì·Ù· ∞Ú¯ÈÙÂÎÙfiÓˆÓ ªË¯·ÓÈÎÒÓ Î·È πÛÙÔÚ›·˜, ∞Ú¯·ÈÔÏÔÁ›·˜, ∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜ ∞ÓıÚˆÔÏÔÁ›·˜), ÙÔ ∞.¶.£. (ΔÌ‹Ì· ∞Ú¯ÈÙÂÎÙfiÓˆÓ) Î·È Ë ¢/ÓÛË ∞گ›ˆÓ, ªÔ˘Û›ˆÓ Î·È μÈ‚ÏÈÔıËÎÒÓ ÙÔ˘ ¢√∂¶∞¶ - ¢∏¶∂£∂ ÙÔ˘ ¢. μfiÏÔ˘. ∏ ¤ÎıÂÛË “∏ ∏¯ËÙÈ΋ ∂˘Úˆ·˚΋ ∫ÏËÚÔÓÔÌÈ¿” ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ·Ú¿ÏÏËÏ· Ì ÙËÓ “∂‚‰ÔÌ¿‰· ¡ÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú” , Ô˘ ·Ú¯›˙ÂÈ ÛÙÔÓ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ “∞¯›ÏÏÂÈÔÓ” ·‡ÚÈÔ ∫˘Úȷ΋ 31 ª·ÚÙ›Ô˘, Ì ÚÔ‚ÔÏ‹ 22 Û˘ÓÔÏÈο ·fi ÙȘ ηχÙÂÚ˜ Ù·Èӛ˜

Ô˘ Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó ÛÙÔ ÚfiÛÊ·ÙÔ ÊÂÛÙÈ‚¿Ï £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ (·›ıÔ˘Û· ¡›ÎÔ˜ ∫ÔÏÔ‚fi˜, ηıËÌÂÚÈÓ¿ ÌÂÙ¿ ÙȘ 19.00). √ ·Ó·ÏËÚˆÙ‹˜ ηıËÁËÙ‹˜ ÙÔ˘ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜ ∞Ú¯ÈÙÂÎÙfiÓˆÓ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î. °ÈÒÚÁÔ˜ ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ ÙfiÓÈÛ ˆ˜ Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ· ¤¯ÂÈ ‰Ôı› ÌÈ· ¤ÌÊ·ÛË ÛÙÔ˘˜ ‹¯Ô˘˜ ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ Î·È ÙˆÓ fiÏÂˆÓ Ì¤Ûˆ Ù˘ ηٷÁÚ·Ê‹˜ ÙÔ˘˜, ÒÛÙ ӷ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËı› ÌÈ· ÈÛÙÔÚ›·. ÕÏψÛÙ ˙ԇ̠۠ÌÈ· ÂÔ¯‹ Ô˘ ÂÈÎÚ·Ù› ÙÔ ÔÙÈÎfi ÛÙÔȯ›Ô. ™ÙËÓ ¤ÎıÂÛË ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È Î·È ÂÚÈÙÒÛÂȘ ·ÓıÚÒˆÓ Ô˘ ÌÈÏÔ‡Ó ÁÈ· ÙÔ˘˜ ‹¯Ô˘˜ Î·È ÚÔÛ·ıÔ‡Ó Ó· ÙÔ˘˜ ÂÚÈÁÚ¿„Ô˘Ó. “ΔÔ ÏÂÍÈÏfiÁÈfi Ì·˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ‹¯Ô˘˜ Â›Ó·È ÊÔ‚ÂÚ¿ ÊÙˆ¯fi. ¢ËÏ·‰‹ ‚ϤÔÓÙ·˜ ¤Ó· Û·ÏÔ ÌÔÚԇ̠ӷ ηٷϿ‚Ô˘ÌÂ, ÙÈ Ú¿ÙÛ· ›ӷÈ. ∞ÏÏ¿, fiÙ·Ó ·ÎÔ‡ÛÔ˘Ì ÙÔ Á¿‚ÁÈÛÌ·, ‰ÂÓ ÌÔ-

Úԇ̠ӷ ηٷϿ‚Ô˘Ì ÙË Ú¿ÙÛ·” ÙfiÓÈÛÂ Ô Î. ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘. ∞fi ÙÔ ΔÌ‹Ì· ∞Ú¯ÈÙÂÎÙfiÓˆÓ ¤¯Ô˘Ó ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ ÂÓ¤ÚÁÂȘ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·ÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘ ˯ÔÙÔ›Ô˘ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ÂÌÏÔ˘ÙÈṲ̂ÓË Î·È Ì ̷ÚÙ˘Ú›Â˜ ·ÓıÚÒˆÓ. ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ Ô Î. ƒÂÌ› ÙfiÓÈÛ ˆ˜ “ÚÔÛ·ıԇ̠ӷ ÂÚÈÁÚ¿„Ô˘Ì Ì ÙÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ÙÚfiÔ Ô˘ ÌÔÚÔ‡ÌÂ, ÔÈ· ÌÔÚ› Ó· Â›Ó·È Ë Ë¯ËÙÈ΋ ÎÏËÚÔÓÔÌÈ¿ ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË” . √ ›‰ÈÔ˜ ÚfiÛıÂÛ ˆ˜ ÔÈ ‹¯ÔÈ ·ÏÏ¿˙Ô˘Ó Ôχ ÁÚ‹ÁÔÚ· Î·È Ô Î·Ï‡ÙÂÚÔ˜ ÙÚfiÔ˜ ÁÈ· Ó· ÙÔ˘˜ ÚÔÛ¤¯Ô˘ÌÂ Â›Ó·È Ó· ÙÔ˘˜ ·Îԇ̠ηχÙÂÚ·. ∂›Û˘ οÔÈÔÈ ‹¯ÔÈ ϤÔÓ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó, fiˆ˜ ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ·fi οÔȘ ‚ÈÔÌ˯·Ó›Â˜, ‹ Î·È ·fi ·Ï¿ Ú¿ÁÌ·Ù· ÛÙÔ Û›ÙÈ Ì·˜, fiˆ˜ ÙÔ ÌfiÓÙÂÌ ÁÈ· Ó· Û˘Ó‰Âı› ηÓ›˜ Ì ÙÔ ›ÓÙÂÚÓÂÙ. √ ›‰ÈÔ˜ Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ Û ¤Ú¢ӷ ÁÈ· ÙȘ ˯ËÙÈΤ˜ ÔÈfiÙËÙ˜ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ηٷÁÚ¿ÊÔÓÙ·˜ Î·È ·fi„ÂȘ ÙˆÓ Î·ÙԛΈÓ. ∏ ‰È¢ı‡ÓÙÚÈ· Ù˘ ¢È‡ı˘ÓÛ˘ ∞گ›ˆÓ, ªÔ˘Û›ˆÓ Î·È μÈ‚ÏÈÔıËÎÒÓ ÙÔ˘ ¢√∂¶∞¶-¢∏¶∂£∂ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ Î. ∞›ÁÏË ¢ËÌfiÁÏÔ˘ ÙfiÓÈÛ ˆ˜ Ë ¤ÎıÂÛË ·ÔÙÂÏ› Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ¤Ó· ‰Â›ÁÌ· ·fi ÙȘ ÂÊ·ÚÌÔÁ¤˜ Î·È ÙÔ˘˜ ۯ‰ȷÛÌÔ‡˜ Ô˘ οÓÔ˘Ì ÁÈ· ÙÔ ªÔ˘ÛÂ›Ô Ù˘ ¶fiÏ˘ ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Î·È Ì ٷ ΔÌ‹Ì·Ù· ∞Ú¯ÈÙÂÎÙfiÓˆÓ ªË¯·ÓÈÎÒÓ Î·È πÛÙÔÚ›·˜ ∞Ú¯·ÈÔÏÔÁ›·˜ ∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜ ∞ÓıÚˆÔÏÔÁ›·˜. ºÒÙ˘ ™·Ófi˜

™˘Ó¤Ï¢ÛË ÛÙË ¢Ú¿ÎÂÈ· ÁÈ· ÙÔ ÓÂÚfi ™À¡∂Ãπ∑∂Δ∞π Ô Á‡ÚÔ˜ ÙˆÓ ÂÓËÌÂÚˆÙÈÎÒÓ Û˘ÓÂχÛÂˆÓ ÛÙ· ¯ˆÚÈ¿ ÙÔ˘ ¶ËÏ›Ô˘ ÁÈ· ÙÔ ÓÂÚfi Ì ÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÛÙË ¢Ú¿ÎÂÈ·, fiÔ˘ ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· 1/4, ÛÙȘ 7:30 Ì.Ì., ÛÙÔ Î·ÊÂÓÂ›Ô Ù˘ ÎÂÓÙÚÈ΋˜ Ï·Ù›·˜, ı· ÚÔ‚ÏËı› ÙÔ ÓÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú “ΔÔ ÓÂÚfi ʤÚÓÂÈ ¯Ú‹Ì·” Î·È ı· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ Û˘˙‹ÙËÛË Á‡Úˆ ·fi ÙËÓ Èı·Ó‹ ȉȈÙÈÎÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡, ·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ· ÙÔÈο ˙ËÙ‹Ì·Ù· ‡‰Ú¢Û˘ Î·È ¿Ú‰Â˘Û˘. £· Á›ÓÂÈ, Â›Û˘, ÎÔ˘‚¤ÓÙ· ÁÈ· ÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ ‰Ú¿ÛÂȘ Ù˘ ∫›ÓËÛ˘ ¶ÔÏÈÙÒÓ ¶ËÏ›Ô˘ Î·È μfiÏÔ˘ Î·È Î˘Ú›ˆ˜, ÁÈ· ÙËÓ ˘Ô‚ÔÏ‹ ·ÈÙ‹Ì·ÙÔ˜, ÁÈ· Û˘˙‹ÙËÛË ÛÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ, Ì ı¤Ì· ÙË ‰È·¯Â›ÚÈÛË ÙˆÓ ÓÂÚÒÓ. Ÿˆ˜ ÙÔÓ›˙Ô˘Ó ÔÈ ‰ÈÔÚÁ·ÓˆÙ¤˜, “Ë Û˘Ó¤Ï¢ÛË ·ÔÎÙ¿ ȉȷ›ÙÂÚÔ ÂӉȷʤÚÔÓ, ÌÂÙ¿ ·fi ÙË ‰‹ÏˆÛË ÙÔ˘ ‰‹Ì·Ú¯Ô˘ Î·È ÚÔ¤‰ÚÔ˘ Ù˘ ¢∂À∞ªμ, fiÙÈ ÚÔÛ¯ˆÚ› ÛÙÔ Â˘Úˆ·˚Îfi ΛÓËÌ· ÂÓ¿ÓÙÈ· ÛÙËÓ È‰ÈˆÙÈÎÔÔ›ËÛË. ∂›Ó·È Ë ÚÒÙË ÊÔÚ¿ Ô˘ Ô ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ·Ú·‰¤¯ÂÙ·È, fiÙÈ Ë ∫›ÓËÛË ¶ÔÏÈÙÒÓ ÙÔ˘ ¶ËÏ›Ô˘ Î·È ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ‰ÂÓ ‚ϤÂÈ Ê·ÓÙ¿ÛÌ·Ù·, fiÙ·Ó ·ÁˆÓ›˙ÂÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ˘fiıÂÛË ·˘Ù‹ ÂÚ›Ô˘ ÙÚ›· ¯ÚfiÓÈ·. Δ· ‡ÏÔÁ· ÂÚˆÙ‹Ì·Ù· Ô˘ ÚÔ·ÙÔ˘Ó ·fi ÙË ‰‹ÏˆÛË ÙÔ˘ ‰ËÌ¿Ú¯Ô˘, Ë ÔÔ›· ¤Ú¯ÂÙ·È Û ·ÓÙ›ıÂÛË Ì ÙËÓ Ú·ÎÙÈ΋ Î·È ÙÔÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌfi Ù˘ ¢∂À∞ªμ, ı· Û˘˙ËÙËıÔ‡Ó Û’ ·˘Ù‹ ÙË Ï·˚΋ Û˘Ó¤Ï¢ÛË” .

£ÂÚÈÓfi Û¯ÔÏÂ›Ô Ù˘ ŒÓˆÛ˘ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ º˘ÛÈÎÒÓ ÛÙÔ μfiÏÔ °π∞ ¤ÎÙË Û˘Ó¯fiÌÂÓË ¯ÚÔÓÈ¿ Ë

ŒÓˆÛË ∂ÏÏ‹ÓˆÓ º˘ÛÈÎÒÓ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ Ù¤ÛÛÂÚ· ıÂÚÈÓ¿ Û¯ÔÏ›· ·Ó¿ ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Û¯ÂÙÈο Ì ÙȘ ÚÔËÁ̤Ó˜ ¤ÓÓÔȘ Ù˘ º˘ÛÈ΋˜, ÙË ªË¯·ÓÈ΋, ÙÔÓ ∏ÏÂÎÙÚÔÌ·ÁÓËÙÈÛÌfi, ÙË ™¯ÂÙÈÎfiÙËÙ·, ÙËÓ ∫‚·ÓÙÈ΋ º˘ÛÈ΋, ÙËÓ ∫ÔÛÌÔÏÔÁ›·, ÙÔ ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ, ÙËÓ ∞ÛÙÚÔÓÔÌ›·, ÙÔ ›ڷ̷ CERN, ·ÏÏ¿ Î·È Ù· ÔÏ˘Ìȷο ·ÁˆÓ›ÛÌ·Ù·. Ÿˆ˜ Î·È ¤Ú˘ÛÈ ¤ÙÛÈ Î·È Ê¤ÙÔ˜ Ù· ıÂÚÈÓ¿ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ı· Á›ÓÔ˘Ó ÛÙËÓ ∂Ú¤ÙÚÈ·, ÛÙ· °È·ÓÓÈÙÛ¿, ÛÙÔÓ ¶¿ÓÔÚÌÔ ∫Ú‹Ù˘, ÛÙÔ μfiÏÔ Î·È ÛÙËÓ ∞Ú¯·›· √Ï˘Ì›· Î·È ·¢ı‡ÓÔÓÙ·È Û ·ÔÊÔ›ÙÔ˘˜ Ù˘ ∞’ Î·È μ’ Ù¿Í˘ ÙÔ˘ §˘Î›Ԣ fiÏ˘ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ì ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ·ÓÂÈÛÙËÌÈ·ÎÒÓ ‰·ÛοψÓ. ªfiÓË ÚÔ¸fiıÂÛË Â›Ó·È fiÙÈ ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ¤¯Ô˘Ó ‚·ıÌfi ÚÔ·ÁˆÁ‹˜ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ·fi 17 ‹ Ó· ¤¯Ô˘Ó ÌÈ· ηϋ ηٿٷÍË ÛÙÔÓ ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ ¢È·ÁˆÓÈÛÌfi º˘ÛÈ΋˜ ÙˆÓ ÂÙÒÓ 2012 ‹ 2013. ™ÙÔ μfiÏÔ ÙÔ ıÂÚÈÓfi Û¯ÔÏÂ›Ô ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÛÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ· ÛÙȘ 30 πÔ˘Ï›Ô˘ - 4 ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ 2013 Ì ı¤Ì·: “∞ÛÙÚÔÓÔÌ›· CERN” . Δ· Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ıÂÚÈÓ¿ Û¯ÔÏ›· ÛÙÔ¯Â‡Ô˘Ó ÛÙË ‰È‰·Ûηϛ· Ù˘ Ê˘ÛÈ΋˜, ÛÙË ÌÂϤÙË Î·È ÛÙËÓ ·ÍÈÔÏfiÁËÛË ÙˆÓ ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Û˘ÏϤÍÂÈ ·fi ÙËÓ ·Ú·Ù‹ÚËÛË Î·È ÙËÓ ÂÈÚ·Ì·ÙÈ΋ ‰È·‰Èηۛ·. √È Ì·ıËÙ¤˜ Ô˘ ÂӉȷʤÚÔÓÙ·È ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ‰ËÏÒÛÔ˘Ó Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ¤ˆ˜ ÙȘ 30 ª·˝Ô˘ 2013. °È· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÔÈ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ ÌÔÚÔ‡Ó Â›Ù ӷ ÂÈÎÔÈÓˆÓ‹ÛÔ˘Ó Ì ÙËÓ ˘‡ı˘ÓË ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ (°ÂÒÚÁ· ∞Ó·ÛÙ·Û›·) ÛÙÔ ÙËϤʈÓÔ 2103635701 ›Ù ӷ ÂÈÛÎÂÊÙÔ‡Ó ÙÔÓ ÈÛÙfiÙÔÔ Ù˘ ŒÓˆÛ˘ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ º˘ÛÈÎÒÓ. ∂Λ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ‚ÚÔ˘Ó Î·È ÙËÓ ·›ÙËÛË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜.


∂ÈηÈÚfiÙËÙ· 32

™∞μμ∞Δ√ 30 ª∞ƒΔπ√À 2013

¢ÈÔÚÁ·ÓÒÓÔ˘Ó ·ÓÂÏÏ·‰ÈÎfi Û˘ÏÏ·ÏËÙ‹ÚÈÔ, ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ 19 ∞ÚÈÏ›Ô˘

∫ÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ ·fi ÙÔ˘˜ ηıËÁËÙ¤˜ ÁÈ· Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÛÙËÓ ÂȉÈ΋ ·ÁˆÁ‹ ∞£∏¡∞, 29.

ÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›˙Ô˘Ó, ÔÈ Î·ıËÁËÙ¤˜ ̤Û˘ ÂÎ·›‰Â˘Û˘, ‰È·Ì·ÚÙ˘ÚfiÌÂÓÔÈ ÁÈ· Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ·Ú·ÙËÚÔ‡ÓÙ·È ÛÙÔÓ ¯ÒÚÔ Ù˘ ÂȉÈ΋˜ ·ÁˆÁ‹˜. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ Ë √ÌÔÛÔÓ‰›· §ÂÈÙÔ˘ÚÁÒÓ ª¤Û˘ ∂Î·›‰Â˘Û˘ (√§ª∂), ÎËÚ‡ÛÛÂÈ ÙÔÓ Ì‹Ó· ∞Ú›ÏÈÔ ˆ˜ “ª‹Ó· ∂ȉÈ΋˜ ∞ÁˆÁ‹˜” Î·È Ì·˙› Ì ¢È‰·ÛηÏÈ΋ √ÌÔÛÔÓ‰›· ∂ÏÏ¿‰·˜, ÁÔÓ›˜ Î·È ÊÔÚ›˜ ÂȉÈ΋˜ ÂÎ·›‰Â˘Û˘, ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ·ÓÂÏÏ·‰ÈÎfi Û˘ÏÏ·ÏËÙ‹ÚÈÔ, ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ 19 ∞ÚÈÏ›Ô˘ 2013. ∏ √§ª∂, Û ۯÂÙÈ΋ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË, ˙ËÙ¿ “Ó· Á›ÓÔ˘Ó ¿ÌÂÛ· ÌfiÓÈÌÔÈ ‰ÈÔÚÈÛÌÔ›” ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ ÁÈ· ÙËÓ ÂȉÈ΋ ·ÁˆÁ‹, ηıÒ˜, fiˆ˜ ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ “·ÎfiÌ· Î·È Û‹ÌÂÚ· ˘¿Ú¯Ô˘Ó ·ÚÎÂÙ¿ ÎÂÓ¿ Û ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡˜ (Û ÙÌ‹Ì·Ù· ¤ÓÙ·Í˘ Î·È Û ·Ú¿ÏÏËϘ ÛÙËÚ›ÍÂȘ), Û ÂȉÈÎfi ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi ÚÔÛˆÈÎfi Î·È ÂȉÈÎfi ‚ÔËıËÙÈÎfi ÚÔÛˆÈÎfi” . “∂‰Ò Î·È ÔÏÏ¿ ¯ÚfiÓÈ· ÔÈ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ› Ù˘ ¢Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈ· ∂Î·›‰Â˘Û˘ ηχÙÔ˘Ó ¿ÁȘ Î·È ‰È·ÚΛ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈΤ˜ ·Ó¿ÁΘ ÛÙËÓ ∂ȉÈ΋ ∞ÁˆÁ‹ Î·È ∂Î·›‰Â˘ÛË. ∂ÚÁ¿˙ÔÓÙ·È Î¿ı ¯ÚfiÓÔ ÛÙȘ ‰Ô̤˜ Ù˘ ∂ȉÈ΋˜ ∞ÁˆÁ‹˜

ÌfiÓÔ ˆ˜ Û˘Ì‚·ÛÈÔ‡¯ÔÈ ‹ ·Ó·ÏËÚˆÙ¤˜ ηıfiÙÈ ÔÙ¤ ‰Â ‰ÈÔÚ›ÛÙËÎ·Ó Â›Ù ̤ۈ ‰È·ÁˆÓÈÛÌÔ‡ ∞™∂¶ ∂ȉÈ΋˜ ∞ÁˆÁ‹˜, ›Ù ̤ۈ Ù˘ Ôχ¯ÚÔÓ˘ ÚÔ¸ËÚÂÛ›·˜ ÙÔ˘˜ (ÂηÙÔÓÙ¿‰Â˜ ¤¯Ô˘Ó Û˘ÌÏËÚÒÛÂÈ 24ÌËÓÔ & ∞™∂¶, 30ÌËÓÔ)” , ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ë √§ª∂ Î·È ˙ËÙ› “Ó· Á›ÓÔ˘Ó ¿ÌÂÛ· ÌfiÓÈÌÔÈ ‰ÈÔÚÈÛÌÔ›” Î·È “Ó· Ï‹ÍÂÈ Ë ÔÌËÚ›· ÙˆÓ Û˘Ó·‰¤ÏÊˆÓ ·Ó·ÏËÚˆÙÒÓ” . ∂›Û˘, Ë √§ª∂ ˙ËÙ› ·fi ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ¶·È‰Â›·˜ Î·È ÙË ¢È‡ı˘ÓÛË ∂ȉÈ΋˜ ∞ÁˆÁ‹˜ “Ó· ÙÚÔÔÔÈËı› Ì ¶ÚÔ‰ÚÈÎfi ¢È¿Ù·ÁÌ· ÙÔ ÂÏ·ÛÙÈÎfiÙ·ÙÔ ıÂÛÌÈÎfi Ï·›ÛÈÔ Ô˘ ÂÓÈÛ¯‡ÂÈ ÙËÓ ¿ÓıÈÛË ÌÈ·˜ ì‚ÈÔÌ˯·Ó›·˜î ÌÂÙ·Ù˘¯È·ÎÒÓ (∂ÏÏ¿‰·, μÔ˘ÏÁ·Ú›·, πÙ·Ï›·, Î.¿.), ¯ˆÚ›˜ ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ Ó· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó Ô‡Ù ÌÈ· ÒÚ· Ì·ıËÌ¿ÙˆÓ ‹ Ó· οÓÔ˘Ó ÌÈ· ÒÚ· Ú·ÎÙÈ΋ ¿ÛÎËÛË” . “∞Ó ‰ÂÓ ·ÏÏ¿ÍÂÈ ·˘Ù‹ Ë ‰È¿Ù·ÍË Ê¤ÙÔ˜, ˘¿Ú¯ÂÈ Ô Î›Ó‰˘ÓÔ˜ Ó· ηٷÎÏ˘ÛÙ› ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ Ë ∂ȉÈ΋ ∞ÁˆÁ‹ ·fi ÂηÙÔÓÙ¿‰Â˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ô˘ ÔÙ¤ ‰ÂÓ Ì‹Î·Ó Û ∂ȉÈÎfi ™¯ÔÏ›Ô, ΔÌ‹Ì· ŒÓÙ·Í˘, ÎÙÏ. Î·È Ó· Ì›ÓÔ˘Ó ¿ÓÂÚÁÔÈ ÔÈ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ› Ô˘ Â‰Ò Î·È ÔÏÏ¿ ¯ÚfiÓÈ· ÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È ÛÙËÓ ∂ȉÈ΋ ∞ÁˆÁ‹” , ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ÙÔ Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙÈÎfi fiÚÁ·ÓÔ ÙˆÓ Î·ıË-

ÁËÙÒÓ Î·È ÚÔÛı¤ÙÂÈ: “°È· fiÏ· Ù· ·Ú·¿Óˆ ÙÔ ¢.™. Ù˘ √§ª∂ ÎËÚ‡ÛÛÂÈ ÙÔÓ Ì‹Ó· ∞Ú›ÏÈÔ ˆ˜ “ª‹Ó· ∂ȉÈ΋˜ ∞ÁˆÁ‹˜” Î·È Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ ÛÙË ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË ·ÓÂÏÏ·‰ÈÎÔ‡ Û˘ÏÏ·ÏËÙËÚ›Ô˘, ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ 19 ÙÔ˘ ∞Ú›ÏË 2013 Î·È ÒÚ· 13:00 ÛÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ¶·È‰Â›·˜, ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙË ¢È‰·ÛηÏÈ΋ √ÌÔÛÔÓ‰›· ∂ÏÏ¿‰·˜ (¢√∂), ÙÔ˘˜ ÁÔÓ›˜ ÎÏ. ÊÔÚ›˜ ÂȉÈ΋˜ ·ÁˆÁ‹˜” . °È· Ó· ‰È¢ÎÔÏ˘ÓıÔ‡Ó ÔÈ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ› Ó· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯Ô˘Ó ÛÙÔ ·Ú·¿Óˆ Û˘ÏÏ·ÏËÙ‹ÚÈÔ, Ë √§ª∂ ÎËÚ‡ÛÛÂÈ 3ˆÚË ÛÙ¿ÛË 11Ì- 2ÌÌ Î·È 2ÌÌ- 5ÌÌ. Δ·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ηÏ› ÙȘ ηٿ ÙfiÔ˘˜ ÂÓÒÛÂȘ ÙˆÓ Î·ıËÁËÙÒÓ, fiÔ˘ ¯ÚÂÈ·Ûı› Ó· ÎËÚ‡ÍÔ˘Ó ÂÈϤÔÓ 3ˆÚË ÛÙ¿ÛË ÂÚÁ·Û›·˜ ÁÈ· Ó· ‰È¢ÎÔÏ˘ÓıÔ‡Ó ÔÈ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ› ·fi ÙËÓ ÂÚÈʤÚÂÈ· Ó· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯Ô˘Ó ÛÙÔ Û˘ÏÏ·ÏËÙ‹ÚÈÔ. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, Ë √§ª∂ ‰ËÏÒÓÂÈ fiÙÈ ÛÙËÚ›˙ÂÈ ÙËÓ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ‰È·ÊfiÚˆÓ ÊÔÚ¤ˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·Î‹Ú˘ÍË ÙÔ˘ ∞Ú›ÏÈÔ˘ ˆ˜ Ì‹Ó· Ï·˚΋˜ ÛÙ¿Û˘ ÏËÚˆÌÒÓ. ŒÙÛÈ -ÛËÌÂÈÒÓÂÈ Ë √§ª∂- ÂȉÈÒÎÂÙ·È Ó· ÂÎÊÚ·ÛÙ› Ë ·ÓÙ›ıÂÛË, Ë ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›·, Ë ‰È¿ıÂÛË ÙÔ˘ Ï·Ô‡ Ó· ÌÂÈ ÊÚ¤ÓÔ ÛÙ· ·ÓÙÈÏ·˚ο ̤ÙÚ·.

™¤ÚÚ˜

∫ÔÈÓ‹ ‰‹ÏˆÛË £. √ÈÎÔÓfiÌÔ˘, ∞. ¶··ÙfiÏÈ·, ºÚ. ¶·Ú·Û‡ÚË

∞ıÒÔÈ 32 ÁÈ·ÙÚÔ› ÁÈ· ·Ú¿‚·ÛË Î·ı‹ÎÔÓÙÔ˜

«¡· ÊÙÈ¿ÍÔ˘Ì ¤Ó· ¶ÚÔԉ¢ÙÈÎfi ª¤ÙˆÔ ∂˘ı‡Ó˘ ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙË ‰ÈÏ‹ ·ÂÈÏ‹»

™∂ƒƒ∂™, 29.

√π Î.Î. £·Ó¿Û˘ √ÈÎÔÓfiÌÔ˘, Ú. ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ πˆ-

∞ıˆˆÙÈ΋ ‹Ù·Ó Ë ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ΔÚÈÌÂÏÔ‡˜ ¶ÏËÌÌÂÏÂÈÔ‰ÈΛԢ ™ÂÚÚÒÓ ÁÈ· 32 ÁÈ·ÙÚÔ‡˜ ÙÔ˘ °ÂÓÈÎÔ‡ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ Ù˘ fiÏ˘, ‰‡Ô ÚÒËÓ ‰ÈÔÈÎËÙ¤˜ Î·È ‰‡Ô ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡˜ ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘˜ ÙÔ˘, Ô˘ οıÈÛ·Ó ÛÙÔ Â‰ÒÏÈÔ ÙÔ˘ ηÙËÁÔÚÔ˘Ì¤ÓÔ˘ Ì ÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›· Ù˘ ·Ú¿‚·Û˘ ηı‹ÎÔÓÙÔ˜. ∏ ‰›ÎË ÍÂΛÓËÛ ¯ı˜ ÙÔ Úˆ› Î·È ÔÏÔÎÏËÚÒıËΠۋÌÂÚ· ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ, Ì ÙËÓ ÂÈÛ·ÁÁÂϤ· Ó· ˙ËÙ¿ ÙËÓ Î·Ù·‰›ÎË ÙÔ˘˜. ∏ ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ‰ÈηÛÙËÚ›Ô˘, fï˜, ‹Ù·Ó ÔÌfiʈӷ ·ıˆˆÙÈ΋. °È·ÙÚÔ› Î·È ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÔ› ˘¿ÏÏËÏÔÈ ‚Ú¤ıËÎ·Ó Î·ÙËÁÔÚÔ‡ÌÂÓÔÈ ÌÂÙ¿ ·fi ·˘ÙÂ¿ÁÁÂÏÙË ‰È·‰Èηۛ· Ô˘ ¿ÛÎËÛÂ Ë ÂÈÛ·ÁÁÂϤ·˜ ™ÂÚÚÒÓ fiÙ·Ó Ù˘ ÂȉfiıËΠÙÔ 2005 Ë ÂÈÛ‹ÁËÛË ÙÔ˘ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ ÂÈıˆÚËÙÒÓ, Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ÔÔ›· ÔÈ ÁÈ·ÙÚÔ› Û °ÂÓÈ΋ ™˘Ó¤Ï¢ÛË „‹ÊÈÛ·Ó ÔÌfiʈӷ ÁÈ· Úfi‰ÚÔ ÙÔ˘ ∂™À ™ÂÚÚÒÓ ÁÈ·ÙÚfi ÂȘ ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ÂÎÎÚÂÌÔ‡Û·Ó ÔÈÓÈΤ˜ ·ÔÊ¿ÛÂȘ. ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙÔ˘˜ ÚÒËÓ ‰ÈÔÈÎËÙ¤˜ ÙÔ˘ °ÂÓÈÎÔ‡ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ ™ÂÚÚÒÓ, ηÙËÁÔÚÔ‡ÓÙ·Ó ÁÈ· ·Ú¿‚·ÛË Î·ı‹ÎÔÓÙÔ˜, Ô ¤Ó·˜ ÁÈ·Ù› ηٿ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô Ù˘ ‰ÈÔ›ÎËÛ‹˜ ÙÔ˘ ÙÔ 2005 ˘¤ÁÚ·„ ÙËÓ ·fiÊ·ÛË Ù˘ °ÂÓÈ΋˜ ™˘Ó¤Ï¢Û˘ ÙˆÓ È·ÙÚÒÓ Î·È Ë ‰Â‡ÙÂÚË ÂÂȉ‹ ηٿ ÙËÓ ·Ó¿ÏË„Ë ÙˆÓ Î·ıËÎfiÓÙˆÓ Ù˘ ÙÔ 2007 ‰ÂÓ Î›ÓËÛ ÙË ‰È·‰Èηۛ· ÂÈı·Ú¯ÈÎÔ‡ ÁÈ· ÙÔÓ ‰È¢ı˘ÓÙ‹ ÙÔ˘ ∂™À ™ÂÚÚÒÓ ·ÚfiÙÈ ˘‹Ú¯Â ‹‰Ë Ë ÂÈÛ‹ÁËÛË ÙÔ˘ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ ÂÈıˆÚËÙÒÓ.

·ÓÓ›ÓˆÓ, ∞fiÛÙÔÏÔ˜ ¶··ÙfiÏÈ·˜, ÁÂÓÈÎfi˜ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ ŒÓˆÛ˘ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈÒÓ ∂ÏÏ¿‰Ô˜, Ú. ÓÔ̿گ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜, Î·È ºÚ·ÁΛÛÎÔ˜ ¶·Ú·Û‡Ú˘, Ú. ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ∏Ú·ÎÏ›Ԣ, Û ÎÔÈÓ‹ ‰‹ÏˆÛ‹ ÙÔ˘˜ ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó Ù· ÂÍ‹˜: “√È ÂÍÂÏ›ÍÂȘ ÛÙËÓ ∫‡ÚÔ Î·Ù·‰ÂÈÎÓ‡Ô˘Ó Ì ÙÔÓ ϤÔÓ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi Î·È ÂÒ‰˘ÓÔ ÙÚfiÔ fiÙÈ Ë ˘fiıÂÛË Ù˘ ∂ӈ̤Ó˘ ∂˘ÚÒ˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ÔÚÈ·Îfi ÛËÌ›Ô. Δ· ÈÛÙÔÚÈο ÛÊ¿ÏÌ·Ù· Î·È Ë ·Ï·˙ÔÓÈ΋ ÛÙ¿ÛË ÙÔ˘ Eurogroup Ô‡Ù ‰ÈÔÚıÒÓÔÓÙ·È Ô‡Ù ÍÂÂÚ¿ÛÙËÎ·Ó Ì ÂÈΛӉ˘Ó˜ ·˘Ù·¿Ù˜. ¶Ï¤ÔÓ, ·ÓÙÈÏ·Ì‚·ÓfiÌ·ÛÙ ηı·Ú¿ Ì ÔÈ· ÔÏÈÙÈο ‰ÈÏ‹ÌÌ·Ù· Î·È ÔȘ ÔÏÈÙÈΤ˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ·ÓÙÈ̤وÔÈ ÔÈ ÚÔԉ¢ÙÈÎÔ› Ôϛ٘ Ô˘ ÛÙËÚ›˙Ô˘ÌÂ Î·È ÂÌÓÂfiÌ·ÛÙ ·fi ÙËÓ ÚÔÔÙÈ΋ Ù˘ ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋˜ Â˘Úˆ·˚΋˜ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛ˘. Δ· ÔÏÈÙÈο ÛÙÚ·Ùfi‰· Ô˘ ÚÔηÏÔ‡Ó Êfi‚Ô Î·È ·Ó·ÛÊ¿ÏÂÈ· ¤¯Ô˘Ó ϤÔÓ ·ÁȈı›: ∞fi ÙË ÌÈ· Ô ·‰È¿ÏÏ·ÎÙÔ˜ Î·È Û˘ÓÙËÚËÙÈÎfi˜ ËÁÂÌÔÓÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ ÈÛ¯˘ÚÔ‡ μÔÚÚ¿ Î·È ·fi ÙËÓ ¿ÏÏË Ô ¿ÎÚ·ÙÔ˜ Î·È ·ÓÂÚÌ¿ÙÈÛÙÔ˜ Ï·˚ÎÈÛÌfi˜ οÔÈˆÓ ‰˘Ó¿ÌÂˆÓ ÙÔ˘ ¡fiÙÔ˘. ŸÛÔ ‰ÂÓ ÔÚÈÔıÂÙÂ›Ù·È Ì·¯ËÙÈο ÙÔ Â˘Úˆ·˚Îfi ÂÁ¯Â›ÚËÌ· ·¤Ó·ÓÙÈ Û’ ·˘Ù¿ Ù· ‰‡Ô ÂÈΛӉ˘Ó· ¿ÎÚ·, ÙfiÛÔ ı· ‚·ı·›ÓÔ˘Ó Ù· ÔÏÈÙÈο Î·È ÔÈÎÔÓÔÌÈο ·‰È¤ÍÔ‰· ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ. ŸÛÔ Î¿ÔÈÔ˜ ¿ÏÏÔ˜ ÊÙ·›ÂÈ ‹ fiÛÔ Î¿ÔÈÔ˜ ¿ÏÏÔ˜ ı· Ì·˜ ÛÒ˙ÂÈ, ÙfiÛÔ ı· ÏÈÁÔÛÙÂ‡Ô˘Ó ÔÈ ‚ÈÒÛÈ̘ χÛÂȘ. ŸÛÔ Ë ÔÏÈÙÈ΋ ‰ËÌ·ÁˆÁ›· ı· ˘ÂÚ‚·›ÓÂÈ ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·, ÙfiÛÔ ·˘Ù‹ ı· ÂÈÛÙÚ¤ÊÂÈ ÈÔ ÛÎÏËÚ‹. ΔÔ ˙‹Û·Ì Ì ÙÔ ¯·Ú¿ÙÛÈ Ù˘ ¢∂∏, ÙÔ ‚ϤÔ˘Ì Ì ÙÔ ÎÔ‡ÚÂÌ· ÙˆÓ Î·Ù·ı¤ÛˆÓ. √È ÂÍÂÏ›ÍÂȘ ‰Â›¯ÓÔ˘Ó fiÙÈ Ë ·ÈÙ›· ÙˆÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÌfiÓÔ ÙÔ Â˘Úˆ·˚Îfi ‹ ·ÁÎfiÛÌÈÔ ‰È¢ı˘ÓÙ‹ÚÈÔ Ô˘ ÙÈ̈Ú›, ·Ú·‰ÂÈÁÌ·Ù›˙ÂÈ ‹ ÎÂÚ‰ÔÛÎÔ› Û ‚¿ÚÔ˜ ÙˆÓ Ï·ÒÓ, ·ÏÏ¿ Î·È ÂΛӘ ÔÈ ‰˘Ó¿ÌÂȘ Ô˘ Ô˘ÏÔ‡Ó Ì ¢ÎÔÏ›· ·˘ÙÔηٷÛÙÚÔÊÈΤ˜ χÛÂȘ, ·Ó·‚¿ÏÏÔÓÙ·˜ ‰È·ÚÎÒ˜ ÙȘ ÎÚ›ÛÈ̘ ·ÔÊ¿ÛÂȘ Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ÏËÊıÔ‡Ó ÁÈ· ÙË ‚ÈÒÛÈÌË ·Ú·ÁˆÁÈ΋ Î·È ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ·Ó·Û‡ÓÙ·ÍË ÙˆÓ ¯ˆÚÒÓ ÙÔ˘ Â˘Úˆ·˚ÎÔ‡ ÓfiÙÔ˘. Œ¯Ô˘Ì ÙËÓ ÂÔ›ıËÛË fiÙÈ ÛÙËÓ ÎÏ„‡‰Ú· Ù˘

∂ÍÔ˘‰ÂÙÂÚÒıËΠ‚Ï‹Ì· ·fi ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô ÙÔ˘ ÂÌÊ˘Ï›Ô˘ •∞¡£∏, 29.

¶˘ÚÔÙ¯ÓÔ˘ÚÁÔ› ÙÔ˘ ™ÒÌ·ÙÔ˜ ÀÏÈÎÔ‡ ¶ÔϤÌÔ˘ ÙÔ˘ ™ÙÚ·ÙÔ‡ •ËÚ¿˜ ·Ó·ÁÓÒÚÈÛ·Ó Î·È ÂÍÔ˘‰ÂÙ¤ÚˆÛ·Ó ÂÎÚËÎÙÈÎfi ‚Ï‹Ì· fiÏÌÔ˘ 81 ¯ÈÏÈÔÛÙÒÓ Ô˘ ¯ÚÔÓÔÏÔÁÂ›Ù·È ·fi ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô ÙÔ˘ ÂÌÊ˘Ï›Ô˘ ÔϤÌÔ˘. ΔÔ ‚Ï‹Ì· ‚Ú¤ıËΠÛÙËÓ ΔÔÈ΋ ∫ÔÈÓfiÙËÙ· °Ï·‡Î˘ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ª‡Î˘ ÙÔ Úˆ› Ù˘ ¶¤ÌÙ˘ ÎÔÓÙ¿ Û ÔÈÌÓÈÔÛÙ¿ÛÈÔ ·fi ηÙÔ›ÎÔ˘˜ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜. √È ˘ÚÔÙ¯ÓÈÎÔ› ÂÍÔ˘‰ÂÙ¤ÚˆÛ·Ó ÙÔ ‚Ï‹Ì· Ì ÂÏÂÁ¯fiÌÂÓË ¤ÎÚËÍË ÌÈÎÚ‹˜ ÈÛ¯‡Ô˜ Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÙÔ ÌÂÙ¤ÊÂÚ·Ó ÛÙÔ ‰›Ô ‚ÔÏ‹˜ •¿Óı˘, fiÔ˘ ÙÔ Î·Ù¤ÛÙÚ„·Ó ÔÏÔÛ¯ÂÚÒ˜.

§ËÛÙ›· Ì ͢ÏÔ‰·ÚÌfi Û ‚ÂÓ˙ÈÓ¿‰ÈÎÔ ™∂ƒƒ∂™, 29.

∂›ıÂÛË Ì ÁÚÔÓıÔÎÔ‹Ì·Ù· Î·È ·È¯ÌËÚ¿ ·ÓÙÈΛÌÂÓ· ‰¤¯ıËΠÚ·ÙËÚÈÔ‡¯Ô˜ ‚ÂÓ˙›Ó˘, ·fi ‰‡Ô μÔ‡ÏÁ·ÚÔ˘˜ ˘ËÎfiÔ˘˜, Ô˘ Û˘ÓÂÏ‹ÊıËÛ·Ó ÛÙÔ ÌÂıÔÚÈ·Îfi ÛÙ·ıÌfi ÙÔ˘ ¶ÚÔÌ·¯ÒÓ·. ΔÔ ÁÂÁÔÓfi˜ Û˘Ó¤‚Ë ·ÚÁ¿ ¯ı˜ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ fiÙ·Ó Ô Ú·ÙËÚÈÔ‡¯Ô˜ ÎÏ›ÓÔÓÙ·˜ ÙÔ ‚ÂÓ˙ÈÓ¿‰ÈÎfi ÙÔ˘ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Â› Ù˘ ÂıÓÈ΋˜ Ô‰Ô‡ ™ÂÚÚÒÓ - ¶ÚÔÌ·¯ÒÓ· ÛÙÔ ‡„Ô˜ ÙÔ˘ ‰.‰. ÃÚÈÛÙfi˜, ‰¤¯ıËΠÂ›ıÂÛË ·fi ÙÔ˘˜ ‰‡Ô ‰Ú¿ÛÙ˜ ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Ì ¤Ó· ·È¯ÌËÚfi ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ, ÙÔ˘ ηٿÊÂÚ·Ó ¯Ù˘‹Ì·Ù· ÛÙÔ ÎÂÊ¿ÏÈ. √ ¿Ù˘¯Ô˜ ¿Ó‰Ú·˜ ¤¯·Û ÙȘ ·ÈÛı‹ÛÂȘ ÙÔ˘ Î·È ÔÈ ‰Ú¿ÛÙ˜ ÙÔ˘

∂˘ÚÒ˘ ˘¿Ú¯ÂÈ ·ÎfiÌË ¯ÚfiÓÔ˜. ∞ÚΛ Ó· Î·Ï˘Êı› ÂÂÈÁfiÓÙˆ˜ ÙÔ ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈÎfi ¤ÏÏÂÈÌÌ· ÛÙÔÓ ÙÚfiÔ Ï‹„˘ ÙˆÓ ÌÂÁ¿ÏˆÓ ·ÔÊ¿ÛÂˆÓ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ‰È·Î˘‚¤ÚÓËÛ˘. ∞ÚΛ Ó· ‰È·Ù˘ˆı› ÌÈ· Û˘ÓÔÏÈ΋ ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈ΋ ÚfiÙ·ÛË ÁÈ· ÙËÓ Â›ÁÔ˘Û· Û˘ÏÏÔÁÈ΋ ·Ó¿Î·Ì„Ë Ù˘ Â˘Úˆ·˚΋˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜, ¯ˆÚ›˜ ËÁÂÌÔÓÈÛÌÔ‡˜ Î·È Û˘Ó¯›˜ ÌÂÙ·ı¤ÛÂȘ ¢ı˘ÓÒÓ. ªÈ· Ù¤ÙÔÈ· ÚfiÙ·ÛË ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ÂÚÈ̤ÓÂÈ ¿ÏÏÔ Î·È Û οı ÂÚ›ÙˆÛË fi¯È Û ÈÔ Ì·ÎÚÈÓfi ÔÚ›˙ÔÓÙ· ·fi ÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ Â˘ÚˆÂÎÏÔÁ¤˜. ΔÔ ‚¿ıÂÌ· Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ Î·È ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÂÓÔÔ›ËÛ˘ ̤۷ ·fi ‰È·‰Èηۛ˜ ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋˜ ÔÌÔÛÔÓ‰ÔÔ›ËÛ˘, Ë ÂÓ›Û¯˘ÛË ÙÔ˘ ÚfiÏÔ˘ ÙˆÓ ·ÈÚÂÙÒÓ Â˘Úˆ·˚ÎÒÓ ÔÚÁ¿ÓˆÓ, fiˆ˜ Ë ∂˘Úˆ‚Ô˘Ï‹ ÛÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ‰È·Î˘‚¤ÚÓËÛË, Ë ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÂÓfi˜ ÂÓÈ·›Ô˘ Ì˯·ÓÈÛÌÔ‡ ÂÔÙ›·˜ ÙˆÓ ÙÚ·Â˙ÒÓ, ηıÒ˜ Î·È Ë Â˘Ú‡ÙÂÚË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ ÛÙË ‰È·ÌfiÚʈÛË ÙÔ˘ Â˘Úˆ·˚ÎÔ‡ Á›ÁÓÂÛı·È, Â›Ó·È Ù· ÚÒÙ· ·Ó·Áη›· ‚‹Ì·Ù· Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÔ˘Ó ÛÙËÓ Î·Ù‡ı˘ÓÛË ÙÔ˘ ÂΉËÌÔÎÚ·ÙÈÛÌÔ‡ Ù˘ ∂˘ÚÒ˘, ·Ó ı¤ÏÔ˘Ì ·˘Ù‹ Ó· ÌËÓ ·ÊÔÚ¿ ÌÔÓ¿¯· Ù· ÎÚ¿ÙË ‹ ÙȘ ÂÏ›Ù, ·ÏÏ¿ ÙȘ ÎÔÈӈӛ˜ Î·È ÙÔ˘˜ Ï·Ô‡˜ Ì·˜. ΔÔ ‰È·Î‡‚Â˘Ì· Î·È ÙÔ ÚfiÙ·ÁÌ· Â›Ó·È ϤÔÓ Û·Ê‹. ™‹ÌÂÚ· Â›ÁÂÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·fi ÔÙ¤ Ë Û˘ÁÎÚfiÙËÛË ÂÓfi˜ ¶ÚÔԉ¢ÙÈÎÔ‡ ªÂÙÒÔ˘ ∂˘ı‡Ó˘, ÂÓÙfi˜ Î·È ÂÎÙfi˜ ∂ÏÏ¿‰·˜, ÙÔ ÔÔ›Ô Ì¤Û· ·fi ¢ڇÙÂÚ˜ Û˘ÌÌ·¯›Â˜, ı· ÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÔÏÈÙÈο ÙÔ ‰È̤وÔ ·ÁÒÓ· ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙË ‰ÈÏ‹ ·ÂÈÏ‹: ™ÙÔÓ ·‰È¿ÏÏ·ÎÙÔ ËÁÂÌÔÓÈÛÌfi Î·È ÛÙÔÓ ·‰È¤ÍÔ‰Ô Ï·˚ÎÈÛÌfi. ŒÓ· ª¤ÙˆÔ ∂˘ı‡Ó˘ ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙË ‰ÈÏ‹ ·ÂÈÏ‹ Ô˘ ‚¿˙ÂÈ Û ΛӉ˘ÓÔ ÙȘ ı˘Û›Â˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ‹‰Ë Á›ÓÂÈ Î·È Ó·ÚÎÔıÂÙ› ÙȘ ÌÂÏÏÔÓÙÈΤ˜ ·ÔÊ¿ÛÂȘ. ŒÓ· ÚÔԉ¢ÙÈÎfi ̤وÔ Â˘ı‡Ó˘ Ô˘ ı· ÛÙ·ı› ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙÔ˘˜ ·‰È¿ÏÏ·ÎÙÔ˘˜, ‰ÈÂΉÈÎÒÓÙ·˜ ‰›Î·È˜ χÛÂȘ ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi. ∫·È ı· ·ÓÙÈ·Ï¤„ÂÈ ÙÔ˘˜ Ï·˚ÎÈÛÙ¤˜, ‰ÈÂΉÈÎÒÓÙ·˜ ‚ÈÒÛÈ̘ χÛÂȘ ÛÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi. √ÔÈ·‰‹ÔÙ ¿ÏÏË Ï‡ÛË ı· Ê·ÓÙ¿˙ÂÈ Ôχ Ï›ÁË ÛÙËÓ ·ÚÔ‡Û· ÎÚ›ÛÈÌË Û˘Á΢ڛ·. √ÔÈ·‰‹ÔÙ ¿ÏÏË ÛÙÈÁÌ‹ ÛÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ ı· Â›Ó·È ‹‰Ë Ôχ ·ÚÁ¿” .

·¤Û·Û·Ó fiϘ ÙȘ ÂÈÛÚ¿ÍÂȘ Ù˘ Ë̤ڷ˜ Ô˘ ¤ÊÙ·Ó·Ó ÛÙ· 1900 ¢ÚÒ ÂÚ›Ô˘ Î·È ÙÚ¿ËÎ·Ó ÛÂ Ê˘Á‹ Ì π.Ã. ÂÈ‚·ÙÈÎfi ·˘ÙÔΛÓËÙÔ Ô˘ ›¯·Ó ÎÚ‡„ÂÈ Û ÎÔÓÙÈÓ‹ ·fiÛÙ·ÛË. ∞ÈÌfiÊ˘ÚÙÔ˜ Ô 57¯ÚÔÓÔ˜ Ú·ÙËÚÈÔ‡¯Ô˜ ηٿÊÂÚ ÌÂÙ¿ ·fi Ï›Á· ÏÂÙ¿ Ó· ÂȉÔÔÈ‹ÛÂÈ ÙËÓ ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋ ¢È‡ı˘ÓÛË ™ÂÚÚÒÓ Î·È Ó· ‰ÒÛÂÈ Ù· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ÙÔ˘ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙÔ˘ ÙˆÓ ‰Ú·ÛÙÒÓ Ô˘ ›¯Â ηٷÁÚ¿„ÂÈ Ë Î¿ÌÂÚ· ÙÔ˘ Ú·ÙËÚ›Ô˘, fiÙ·Ó Ì›· ÒÚ· ÚÈÓ ·fi ÙÔ Û˘Ì‚¿Ó, ÚÔÌËı‡ÙËÎ·Ó ‚ÂÓ˙›ÓË. ∏ ¿ÌÂÛË ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÒÓ ÙÔ˘ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜ ¶ÚÔÌ·¯ÒÓ· ™ÂÚÚÒÓ ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ‡˜ Ù˘ Àԉȇı˘ÓÛ˘ ∞ÛÊ·Ï›·˜ ™ÂÚÚÒÓ Ô‰‹ÁËÛ ÛÙË Û‡ÏÏË„Ë ÙˆÓ ‰‡Ô μÔ˘ÏÁ¿ÚˆÓ ‰Ú·ÛÙÒÓ, 19 Î·È 26 ÂÙÒÓ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·. √È Û˘ÏÏËÊı¤ÓÙ˜ ı· Ô‰ËÁËıÔ‡Ó ÛÙÔÓ ÂÈÛ·ÁÁÂϤ· ¶ÏËÌÌÂÏÂÈÔ‰ÈÎÒÓ ™ÂÚÚÒÓ.

ÃÂÈÚÔÙÔÓ›· Ó¤Ô˘ ‰È·ÎfiÓÔ˘ ÛÙËÓ ∞ÁÚÈ¿ ™Δ√¡ πÂÚfi ¡·fi ∞Á›Ô˘ °ÂˆÚÁ›Ô˘ ∞ÁÚÈ¿˜ ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ÙËÓ

∫˘Úȷ΋ 31/3 (μ’ ¡ËÛÙÂÈÒÓ) Ô ™Â‚. ªËÙÚÔÔÏ›Ù˘ ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ Î. πÁÓ¿ÙÈÔ˜. ∫·Ù¿ ÙË £Â›· §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ô ªËÙÚÔÔÏ›Ù˘ ı· ÙÂϤÛÂÈ ÙËÓ ÂȘ ¢È¿ÎÔÓÔÓ ÃÂÈÚÔÙÔÓ›· ÙÔ˘ £ÂÔÎÏ‹ÙÔ˘ (ηٿ ÎfiÛÌÔÓ πˆ¿ÓÓÔ˘) ∫·ÙÛ·ÚÔ‡, ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ Ë Ú·ÛÔÊÔÚ›· ÙÂϤÛÙËΠ·fi ÙÔÓ Î. πÁÓ¿ÙÈÔ ÛÙȘ 25 ª·ÚÙ›Ô˘, ÛÙÔ πÂÚfi ¶·ÚÂÎÎÏ‹ÛÈÔ Ù˘ ΔÈÌ›·˜ ∑ÒÓ˘ ÙÔ˘ ∂ÎÎÏËÛÈ·ÛÙÈÎÔ‡ •ÂÓÒÓ· Ù˘ ÕÏÏ˘ ªÂÚÈ¿˜. √ ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ ‰È¿ÎÔÓÔ˜ ı· Â›Ó·È ÂıÂÏÔÓÙ‹˜ ÎÏËÚÈÎfi˜ Î·È ı· ‰È·ÙËÚ‹ÛÂÈ ÙË ‰ËÌÔÛÈÔ¸·ÏÏËÏÈ΋ ÙÔ˘ ȉÈfiÙËÙ·.

ª¤ÏË Ù˘ ∞¡Δ∞ƒ™À∞ ÁÈ· ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛË ÂÓÙ·ÌËÓÈÙÒÓ ÛÙË ¢∂À∞ªμ ª∂§∏ Ù˘ ∞¡Δ∞ƒ™À∞ ª·ÁÓËÛ›·˜ Ô˘ ÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È ÛÙËÓ

“ÎÔÈÓˆÊÂÏ‹ ÂÚÁ·Û›·” Ì ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ ÙÔ˘˜ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ÛÙËÓ ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛË Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ·Ó ÙËÓ ¶¤ÌÙË, 21 ª·ÚÙ›Ô˘, Î·È ÛÙËÓ ·fiÊ·ÛË ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÛÙ· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÎÔÈÓˆÊÂÏÔ‡˜ ÂÚÁ·Û›·˜ Ó· οÓÔ˘Ó Î·Ù¿ÏË„Ë Û ÂÈÛÚ·ÎÙÈΤ˜ ˘ËÚÂۛ˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘, ÙË ¢∂À∞ªμ Î·È ÙË ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·, ˆ˜ ̤ÛÔ ›ÂÛ˘ ÙfiÛÔ ÛÙÔÓ ÂÚÁÔ‰fiÙË ÙÔ˘˜ Ô˘ Â›Ó·È ÙÔ π¡∂/°™∂∂ Î·È ÙÔ ∂∫μ, fiÛÔ Î·È ÛÙÔ ÙÔÈÎfi Î·È ÎÂÓÙÚÈÎfi ÎÚ¿ÙÔ˜. ∫·È ÚÔÛı¤ÙÔ˘Ó: “™‡Ìʈӷ fï˜ Ì ÙÔÓ ÂÈÛ·ÁÁÂϤ· μfiÏÔ˘ ‹Ù·Ó ·Ú¿ÓÔÌÔÈ(!), ÌÈ·˜ Î·È ¤Û¢Û Ì ·Ú¤Ì‚·Û‹ ÙÔ˘ Ó· Â΂ȿÛÂÈ ÙÔ˘˜ Û˘Ì‚·ÛÈÔ‡¯Ô˘˜, ˆ˜ ·Ó ‰ÂÓ ·ÓÔ›ÍÔ˘Ó ÔÈ ˘fi ηٿÏË„Ë ˘ËÚÂۛ˜ ̤۷ ÛÙ· fiÚÈ· ÌÈ·˜ ‰ÈÔÚ›·˜ Ô˘ ¤‰ˆÛÂ, ı· Á›ÓÂÈ Â¤Ì‚·ÛË Ù˘ ·ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜. ¶·Ú¿ÓÔÌÔÈ ÏÔÈfiÓ ÔÈ ·ÁÒÓ˜ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ Î·È ÓfiÌÈÌË Ë ·Ï‹ÚˆÙË ÂÚÁ·Û›·, Ë Î·Ù·¿ÙËÛË ÔÔÈÔ˘‰‹ÔÙ ÂÚÁ·ÙÈÎÔ‡ ‰ÈηÈÒÌ·ÙÔ˜ Î·È Ë ÌÂıÔ‰Â˘Ì¤ÓË ÌÂÙ·ÙÚÔ‹ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ Ù˘ ÂÚÁ·Û›·˜ Û ۇÁ¯ÚÔÓÔ˘˜ ‰Ô‡ÏÔ˘˜. ∏ ÂÈÛ·ÁÁÂÏÈ΋ ·Ú¤Ì‚·ÛË ‰ÂÓ Â›¯Â ÛÙfi¯Ô Ù˘ ÌfiÓÔ ÙÔÓ ·ÁÒÓ· ÙˆÓ Û˘Ì‚·ÛÈÔ‡¯ˆÓ. ◊Ù·Ó ¤Ó· ·ÎfiÌË Ì‹Ó˘Ì· ÛÙË ıÈÁfiÌÂÓË ÏÂÈÔ„ËÊ›· “Ó· οÙÛÂÈ ÛÙ· ·˘Á¿ Ù˘” . ΔËÓ ÂȂ‚·›ˆÛË ·˘Ù‹ ÂÍ¿ÏÏÔ˘ ÙËÓ ¤‰ˆÛÂ Ô ›‰ÈÔ˜ Ô ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ Ù˘ ·ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜ Ô˘ ‚Ú¤ıËΠÂΛÓË ÙË Ì¤Ú· ÛÙË ¢∂À∞ªμ, Ì ÙË ‰‹ÏˆÛ‹ ÙÔ˘˜ ˆ˜ “·Ó Ô Î·ı¤Ó·˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ Úfi‚ÏËÌ· ÎÏ›ÓÂÈ Î·È ·fi ¤Ó· ‰ËÌfiÛÈÔ ÎÙ›ÚÈÔ ÙfiÙ ÙÈ ı· Á›ÓÂÈ...” . £· Á›ÓÂÈ ·ÎÚÈ‚Ò˜ ·˘Ùfi Ô˘ ÊÔ‚Ô‡ÓÙ·È ÙfiÛÔ ÔÈ ÎÚ·ÙÈÎÔ› ηٷÛÙ·ÏÙÈÎÔ› Ì˯·ÓÈÛÌÔ›, fiÛÔ Î·È ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ ÂÎÊÚ·ÛÙÒÓ ÙˆÓ ÌÓËÌÔÓ›ˆÓ. ŒÓ·˜ Ï·˚Îfi˜ ÍÂÛËΈÌfi˜ Ô˘ ·˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ ·ÔÙÂÏ› ÙË ÌÔÓ·‰È΋ ‰È¤ÍÔ‰Ô ·fi ÙÔ ‚¿ÏÙÔ ÛÙÔÓ ÔÔ›Ô ¤¯Ô˘Ó Ú›ÍÂÈ ÙË ıÈÁfiÌÂÓË ÏÂÈÔ„ËÊ›·” . Δ¤ÏÔ˜ ·ÛÎÔ‡Ó ÎÚÈÙÈ΋ ÛÙË ÛÙ¿ÛË ÙÔ˘ ·ÓÙÈÚÔ¤‰ÚÔ˘ Ù˘ ¢∂À∞ªμ.

∂§§∏¡π∫∏ ¢∏ª√∫ƒ∞Δπ∞ ∞¶√∫∂¡Δƒøª∂¡∏ ¢π√π∫∏™∏ £∂™™∞§π∞™ - ™Δ∂ƒ∂∞™ ∂§§∞¢∞™ °∂¡π∫∏ ¢π∂À£À¡™∏ ¢∞™ø¡ & ∞°ƒ√Δπ∫ø¡ À¶√£∂™∂ø¡ ¢π∂À£À¡™∏ ¢∞™ø¡ ª∞°¡∏™π∞™ ¢∞™∞ƒÃ∂π√ ∞§ªÀƒ√À Δ·¯. ¢/ÓÛË: ∞ÏÌ˘Úfi˜ Δ·¯. ∫Ò‰Èη˜: 37100 ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜: ¶·Ó. ∫Ú¿‚·ÚË ΔËϤʈÓÔ: 24220-21273 FAX: 24220-22204 ∞ÏÌ˘Úfi˜ 5-3-2013 ∞ÚÈı. ¶ÚˆÙ. 282/28064 ∞¡∞∫√π¡ø™∏ Δ·˘Ù¿ÚÈıÌ˘ Ú¿Í˘ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÌÔ‡ ¤ÎÙ·Û˘. √ ¢·Û¿Ú¯Ë˜ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ ·Ó·ÎÔÈÓÒÓÂÈ fiÙÈ ÌÂÙ¿ ·fi ·›ÙËÌ· ÙÔ˘ Δ˙›Ì· ¶¤ÙÚÔ˘, ηÙÔ›ÎÔ˘ ∂˘ÍÂÈÓÔ‡ÔÏ˘, ÂΉfiıËΠٷ˘Ù¿ÚÈıÌË Ú¿ÍË ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÌÔ‡ Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 14 ÙÔ˘ ¡. 998/79, ÁÈ· ¤ÎÙ·ÛË ÂÌ‚·‰Ô‡ 4.560,00 Ù.Ì. ÛÙË ı¤ÛË “¡Ù·ÁÈ¿˜” Ù˘ ¢.∂. ∂˘ÍÂÈÓÔ‡ÔÏ˘ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡, Ì ÙËÓ ÔÔ›· Ë ·Ú·¿Óˆ ¤ÎÙ·ÛË ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÙ·È ˆ˜ ÌË ‰·ÛÈ΋ Ô˘ ·Ó‹ÎÂÈ ÛÙËÓ ·Ú. 6· ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 3 ÙÔ˘ ¡. 998/79, fiˆ˜ ÙÚÔÔÔÈ‹ıËΠ̠ÙȘ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ÙˆÓ ¡fiÌˆÓ 3208/03 Î·È 3818/10 Î·È ÈÛ¯‡ÂÈ Û‹ÌÂÚ·. ∏ Ú¿ÍË ÙÔ˘ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÌÔ‡ Î·È ÙÔ ‰È¿ÁÚ·ÌÌ· Ù˘ ¤ÎÙ·Û˘ ı· ÂÎÙ›ıÂÓÙ·È Â› ¤Ó· Ì‹Ó· ÛÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ∫·Ù¿ÛÙËÌ· ∞ÏÌ˘ÚÔ‡. √È ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ Î·ÏÔ‡ÓÙ·È Ó· Ï¿‚Ô˘Ó ÁÓÒÛË Î·È Ó· ˘Ô‚¿ÏÔ˘Ó Ù˘¯fiÓ ·ÓÙ›ÚÚËÛË ÂÓÙfi˜ ‰‡Ô (2) ÌËÓÒÓ ·fi ÙË ‰ËÌÔÛ›Â˘ÛË Ù˘ ·ÚÔ‡Û·˜. ∂.°.°.∞.¢.™Δ.∂. √ ¢·Û¿Ú¯Ë˜ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ ™‡ÚÔ˜ ∞Ó‰ÚÈ·Ófi˜ ¢·ÛÔÏfiÁÔ˜

TH™ ¢EYTEPA™ EÌÈÛÙÔÛ‡ÓË ÛÙËÓ ÂÓË̤ڈÛË


ªÈÎÚ¤˜ ∞ÁÁÂϛ˜ 33 TÒÚ· Î·È ÛÙÔ Internet: www.e-thessalia.gr

™∞μμ∞Δ√ 30 ª∞ƒΔπ√À 2013

ENOIKIAZONTAI

KTISIS ∫Δ∏ª∞Δ√ª∂™πΔπ∫∏ ¶∞´∑∞¡√™ μ∞™. - ¶√§À°∂ƒπ¡√™ ∞¶. ™¶Àƒπ¢∏ 38 - NAKOS CENTER - 1Ô˜ √ƒ√º√™ 6945 125 805

∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π μ√§√™ - ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 58 Ù.Ì. ÛÙÔÓ 1Ô fiÚÔÊÔ ÚÔÛfi„ˆ˜, Ì ‚ÂÚ¿ÓÙ· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ÙÚÂȘ Ì·ÏÎÔÓfiÔÚÙ˜, A/C, ÂÚÈÔ¯‹ ∞Á. ∫ˆÓ/ÓÔ˘, ¶ÂÚÚ·È‚Ô‡ 6, ÙÈÌ‹ 350 ∂. ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 24210-76900, 6976-292001. (043)

www.ktisis-realestate.com

(052)

∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π ÛÙËÓ ∞ÁÚÈ¿ ÌÂÁ¿ÏÔ ÂÏ·ÈÔÂÚ›‚ÔÏÔ Ì fiÏ· Ù· ̤۷ Â͢ËÚ¤ÙËÛ˘. ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 6944514714 Î·È 24210-91400. (516)

∂¡√π∫π∞∑√¡Δ∞π 1) ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ÛÙÔÓ 4Ô fiÚÔÊÔ 107 Ù.Ì. °·ÏÏ›·˜-°¿ÙÛÔ˘ Ì Áηڿ˙. 2) ∫·Ù¿ÛÙËÌ· ÁˆÓÈ·Îfi 68+55 Ù.Ì. ˘fiÁÂÈÔ ∞Á›Ô˘ ¢ËÌËÙÚ›Ô˘, ¶ÔÛÂȉÒÓÔ˜, ¢Â˘Î·Ï›ˆÓÔ˜. ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 6957-044877. (435)

¶ø§OYNTAI ¶ø§∏™∏ ÔÈÎfi‰Ԣ ÕÁÈÔ˜ ™Ù¤Ê·ÓÔ˜ ÔÈÎfiÂ‰Ô 625 Ù.Ì. ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ, Ì ı¤·. ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 6977208752. (437)

ª∂°∞§∏ ∂À∫∞πƒπ∞ ¶ø§∂πΔ∞π ÁηÚÛÔÓȤڷ 38 Ù.Ì., ÛÙÔÓ 3Ô fiÚÔÊÔ, ƒÔ˙Ô‡ 40-∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜, 1.180 Ù.Ì. /Ù.Ì.= 45.000∂ ¯ˆÚ›˜ º¶∞. ¶·Ú¿‰ÔÛË ∞Ú›ÏÈÔ˜ 2013. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ Î. ¢. ∫·ÙÛ·Ï‹˜, ÙËÏ. 6976-890451. (739)

™Δ∂º∞¡∞Δ√™ Ã∏™Δ√™ ∫ÙËÌ·ÙÔÌÂÛ›Ù˘ Email: info@stefanatos.gr ΔËÏ. 24210-69439 ∫ÈÓ.: 6937435222 ∫ÈÓ.: 6980675844 μ√§√™ - ¶∏§π√ - ¡∏™π∞ μ. ™¶√ƒ∞¢ø¡ ¶ˆÏÔ‡ÓÙ·È ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù·, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜, ·Ú·‰ÔÛȷΤ˜, ·Ï·È¤˜ Î·È Î·ÈÓÔ‡ÚÁȘ ÔÈ˘, ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯È· Î·È ÔÈÎfi‰· Û fiÏÔ ÙÔ μfiÏÔ, ÙÔ ¶‹ÏÈÔ Î·È Ù· ÓËÛÈ¿ ÙˆÓ μ. ™ÔÚ¿‰ˆÓ. ∞Ó·Ï˘ÙÈ΋ ÂÚÈÁÚ·Ê‹ ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ Î¿ı ΔÂÙ¿ÚÙË Î·È ¶·Ú·Û΢‹ °È· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÂÈÛÎÂÊÙ›Ù ÙË ÛÂÏ›‰· Ì·˜ www.realestate.stefanatos.gr, ‹ Ù· ÁÚ·Ê›· Ì·˜ ·fi ¢Â˘Ù¤Ú· ¤ˆ˜ ¶·Ú·Û΢‹ 9 .Ì. - 5 Ì.Ì. Â› Ù˘ ºÈÏÈ΋˜ ∂Ù·ÈÚ›·˜ 32. (048)

¶ø§∂πΔ∞π

¶ø§∂πΔ∞π

ÎÂÓÙÚÈÎfi, ÂÚÈÔ¯‹˜ ∞Á. ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ ÙڛʷÙÛÔ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 5Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ 92 Ù.Ì. Ì ı¤· ·ÓÔÚ·ÌÈ΋ ¤ˆ˜ ÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ¿ÚÈÛÙË Î·Ù·ÓÔÌ‹ ¯ÒÚˆÓ, ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙË ÎÔ˘˙›Ó·, ¯ÒÚÔ˜ ˘Ô‰Ô¯‹˜ Î·È 2 ˘/‰ Ì ‰Ú‡ÈÓ· ·ÙÒÌ·Ù·, ÚÔÙ›ÓÂÙ·È Î·È ÁÈ· ÌÈÎÙ‹ ¯Ú‹ÛË. Kapa ikia ¶∞¶∞ƒπ∑√™-BASSOMPIERRE √.∂. KÙËÌ·ÙÈΤ˜ Û˘Ó·ÏÏ·Á¤˜ √ÁÏ 45 μfiÏÔ˜ ΔËÏ. 24210 22744, 6972 318618 www.kapaikia.gr (032)

Ô ¿Óˆ fiÚÔÊÔ˜ ‰ÈÒÚÔÊ˘ ηÙÔÈΛ·˜ 72 Ù.Ì., Û ÎÂÓÙÚÈÎfi ÛËÌÂ›Ô ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, ηٿÏÏËÏË Î·È ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÛÙ¤ÁË. §ÔÁÈ΋ ÙÈÌ‹-ȉÈÒÙ˘. ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 6978084616. (254)

¶ø§∂πΔ∞π ÁˆÓȷ΋ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· Ì ÂÎÏËÎÙÈ΋ ı¤· ÙË ı¿Ï·ÛÛ· ÛÙË ¡. ∞Á¯›·ÏÔ, Ï›ÁˆÓ ÂÙÒÓ, ÙÚÈÒÓ ÂÈ¤‰ˆÓ, 116 Ù.Ì. Ë Î˘Ú›ˆ˜ ÔÈΛ· Î·È 71 Ù.Ì. ʈÙÂÈÓfi ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙÔ ËÌÈ˘fiÁÂÈÔ, 3 ˘/‰ (1 master), Û·ÏfiÓÈ-ηıÈÛÙÈÎfi Ì Ù˙¿ÎÈ, ÂÍÔÏÈṲ̂ÓË ÎÔ˘˙›Ó·, 2 Ì¿ÓÈ· WC, ÂÚÈÌÂÙÚÈο Ì·ÏÎfiÓÈ·. ¶∞¶∞ƒπ∑√™-BASSOMPIERRE √.∂. KÙËÌ·ÙÈΤ˜ Û˘Ó·ÏÏ·Á¤˜ √ÁÏ 45 μfiÏÔ˜ ΔËÏ. 24210 22744, 6972 318618 www.kapaikia.gr (034)

¶ø§∂πΔ∞π Û ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ ı¤ÛË ÔÈÎfiÂ‰Ô 1279 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ÔÚ›ˆÓ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ ÛÙ· ÕÓˆ §Â¯ÒÓÈ·, Ì ¤ÙÚÈÓË ‰ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 156 Ù.Ì. Î·È ·ÓÔÚ·ÌÈ΋ ı¤· ¤ˆ˜ ÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ÚÔÛfi„ÂȘ Û ‰‡Ô ‰ÚfiÌÔ˘˜, ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ‰fiÌËÛ˘ 560 Ù.Ì., ηٿÏÏËÏÔ Î·È ÁÈ· ·Ó¿Ù˘ÍË Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·˜. ¶∞¶∞ƒπ∑√™-BASSOMPIERRE √.∂. KÙËÌ·ÙÈΤ˜ Û˘Ó·ÏÏ·Á¤˜ √ÁÏ 45 μfiÏÔ˜ ΔËÏ. 24210 22744, 6972 318618 www.kapaikia.gr (031)

¶ø§∂πΔ∞π ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· Ï›ÁˆÓ ÂÙÒÓ, ÌfiÏȘ ¤ÓÙ ÏÂÙ¿ ·fi ÙÔ Î¤ÓÙÚÔ, 3 ÂÈ¤‰ˆÓ Î·È Û˘ÓÔÏÈ΋˜ ÂÈÊ¿ÓÂÈ·˜ 262 Ù.Ì., Ì ·ÓÂÌfi‰ÈÛÙË ı¤· ÙËÓ fiÏË Î·È ÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ Ù˘, ÎÔ˘˙›Ó· Ï‹Úˆ˜ ÂÍÔÏÈṲ̂ÓË, 2 Ì¿ÓÈ·, playroom, ¿ÓÂÙ˜ ‚ÂÚ¿ÓÙ˜, ΋Ô˜, ı¤ÛË ÛÙ¿ıÌ¢Û˘. ¶∞¶∞ƒπ∑√™-BASSOMPIERRE √.∂. KÙËÌ·ÙÈΤ˜ Û˘Ó·ÏÏ·Á¤˜ √ÁÏ 45 μfiÏÔ˜ ΔËÏ. 24210 22744, 6972 318618 www.kapaikia.gr (033)

∂À∫∞πƒπ∞ ∞°√ƒ∞™ ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ√™ ™Δ∏¡ ∫∞§§π£∂∞ ¶ˆÏÂ›Ù·È ÁηÚÛÔÓȤڷ 24 Ù.Ì. ÛÙËÓ Ô‰fi ¶ËÏ›Ô˘ 37. ΔÈÌ‹ ¤ÎÏËÍË 14.400 ú ∫ˆ‰. ∞ÎÈÓ‹ÙÔ˘ 0640 ÛÙÔ site Ì·˜: www. ktisis-realestate.com KTISIS ∫Δ∏ª∞Δ√ª∂™πΔπ∫∏ ™˘Ú›‰Ë 38 - nakos center - μfiÏÔ˜ ÙËÏ.: 6945 125 805 (051)

¶ø§∂πΔ∞π ·ÍÈfiÏÔÁÔ ÔÈÎfiÂ‰Ô 134 Ù.Ì. Î·È ™.¢. 2,1 Ì ÈÛfiÁÂÈ· ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 100 Ù.Ì. ÂÚ›Ô˘ Ô˘ ¯Ú‹˙ÂÈ ·Ó··Ï·›ˆÛ˘ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ∂Ù¿ ¶Ï·Ù·Ó›ˆÓ. ¶∞¶∞ƒπ∑√™-BASSOMPIERRE √.∂. KÙËÌ·ÙÈΤ˜ Û˘Ó·ÏÏ·Á¤˜ √ÁÏ 45 μfiÏÔ˜ ΔËÏ. 24210 22744, 6972 318618 www.kapaikia.gr (035)

¶ø§∂πΔ∞π ÔÈÎfiÂ‰Ô ÛÙËÓ Ô‰fi ºˆÙÔÌ¿Ú· 13-15 Ì ¡·˘·Ú›ÓÔ˘, ·Ó·ÙÔÏÈÎfi Ì ʿÙÛ· 21 ̤ÙÚ·, Û‡ÓÔÏÔ 345 Ù.Ì., ¯Ù›˙ÂÈ 621 Ù.Ì. ÛÙÔ˘˜ ∞Á›Ô˘˜ ∞Ó·ÚÁ‡ÚÔ˘˜. ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 6972-030140. (431)

¶ø§∂πΔ∞π ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 44 Ù.Ì. Ì ·˘Ï‹ 16 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 60 Ù.Ì. ÎÔÓÙ¿ Û Ï·Ù›· ÛÙË ¡Â¿ÔÏË. ΔÈÌ‹ 28.000 ∂ (¢ÎÔϛ˜). ΔËÏ. 6974-393883. (574)

¶ø§√À¡Δ∞π: 1) ∂ȯ›ÚËÛË - ∫·Ê¤ ÛÙÔÓ Â˙fi‰ÚÔÌÔ ÙˆÓ ∞Ï˘ÎÒÓ, ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· Î·È Ì Â͈ÙÂÚÈ΋ ÈÛ›Ó·. 2) ¢‡Ô ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· ÛÙȘ ∞Ï˘Î¤˜ ·fi 70 Ù.Ì. ÙÔ Î·ı¤Ó· ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 6976862007. (078)

μ√§√™ ¶ø§√À¡Δ∞π ηٷÛÙ‹Ì·Ù· 32 Ù.Ì. Î·È 51 Ù.Ì. Ì ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ¤ÓˆÛ˘, ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· Ì 1 Î·È 2 ‰ˆÌ¿ÙÈ· Ì ·Ôı‹ÎË Î·È ¿ÚÎÈÓ, ·ÚÔ¯‹ Ê/·, Û ÂÙÔÈÌÔ·Ú¿‰ÔÙË ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ ÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ηٷÛ΢‹˜ Â› Ù˘ Ô‰Ô‡ 54Ô˘ ™˘ÓÙ¿ÁÌ·ÙÔ˜ ∂§∞™ 174 Ì ∞Á. μ·ÛÈÏ›Ԣ. ∞·ÏÏ¿ÛÛÔÓÙ·È ÙÔ˘ º¶∞. ∂›Û˘ ˆÏÂ›Ù·È ÔÈÎfiÂ‰Ô ÛÙËÓ Ô‰fi ºˆÙÔÌ¿Ú· 13-15, ·Ó·ÙÔÏÈÎfi, Ê¿ÙÛ· 21 Ì., 351 Ù.Ì. ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 6972-030140, 6974-531311. (432)

¶ø§∂πΔ∞π ÙÂÛÛ¿ÚÈ Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ÂÙÔÈÌÔ·Ú¿‰ÔÙÔ, ÔÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ·, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 110 Ù.Ì., 3Ô˘-4Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, Û ÌÈÎÚ‹ ÙÂÙÚ·ÒÚÔÊË ÔÏ˘Î·ÙÔÈΛ· 3 ‰È·ÌÂÚÈÛÌ¿ÙˆÓ. ¢È·ı¤ÙÂÈ ·˘ÙfiÓÔÌË ·ÙÔÌÈ΋ ı¤ÚÌ·ÓÛË, ÂÓÂÚÁÂÈ·Îfi Ù˙¿ÎÈ, ıÂÚÌÔ˯ÔÌÔÓˆÙÈο ÎÔ˘ÊÒÌ·Ù·, ÂÓÂÚÁÂȷο Ù˙¿ÌÈ· 4 ÂÔ¯ÒÓ, ÌÂÁ¿Ï· Ì·ÏÎfiÓÈ·, ·Ôı‹ÎË, ı¤ÛË ÛÙ¿ıÌ¢Û˘, ·ÔÎÏÂÈÛÙÈ΋ ¯Ú‹ÛË Ù·Ú¿ÙÛ·˜. ∞ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi Û·ÏfiÓÈ, ÎÔ˘˙›Ó·, 2 ˘ÓÔ‰ˆÌ¿ÙÈ·, w.c., ÛÙÔÓ 3Ô fiÚÔÊÔ Î·È 1 ˘ÓÔ‰ˆÌ¿ÙÈÔ Î·È Ì¿ÓÈÔ ÛÙÔÓ 4Ô. ∂ÓÂÚÁÂȷ΋ ÎÏ¿ÛË μ+. ¶ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏÈÛÌfi˜ ·Ó·ÙÔÏÈÎfi˜. ∫·Ú·˚ÛοÎË 35, ÂÚÈÔ¯‹ ∞Á. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘. ΔËÏ. 6976800150, ¡›ÎÔ˜ º¿Ú˘. (586)

μπ§∂™ 1. ∞Ï˘Î¤˜, 534 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 248 Ù.Ì. 2. ∫¿Ùˆ §Â¯ÒÓÈ·, 390 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.500 Ù.Ì. 3. ÕÓˆ §Â¯ÒÓÈ·, 450 Ù.Ì. Û ¤ÎÙ·ÛË 4.100 Ù.Ì. 4. ÕÓˆ §Â¯ÒÓÈ·, 580 Ù.Ì. Û ¤ÎÙ·ÛË 4.000 Ù.Ì. 5. ¶·Ú·Ï›· μfiÏÔ˘, ÓÂÔÎÏ·ÛÈÎfi 284 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 240 Ù.Ì. 6. ÕÊËÛÔ˜ ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈÔ ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 4 ÛÙÚ, Ì ÔÈΛ· 7. °Ï‡Ê·, ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈ· ‚›Ï· 800 Ù.Ì. Û ÎÙ‹Ì· 20 ÛÙÚ. 8. ªÔ‡ÚÂÛÈ, ·ÈÁ˘ÙÈÒÙÈÎÔ ÓÂÔÎÏ·ÛÈÎfi 270 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 2.440 Ù.Ì. 9.ΔÛ·Áηڿ‰·, ÓÂfi‰ÌËÙË ‚›Ï· Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 10. ÕÁÈÔ˜ ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜, ·ÈÁ˘ÙÈÒÙÈÎÔ ÓÂÔÎÏ·ÛÈÎfi 245 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 970 Ù.Ì. 11. §ÂÊfiηÛÙÚÔ, 2 ˘¤Úԯ˜ ÔÈ˘ 200 Ù.Ì. ¤Î·ÛÙË Û ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 4ÛÙÚ. 12. ª·Ï¿ÎÈ, ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈ· ÔÈΛ· 117 Ù.Ì. Û ÎÙ‹Ì· 2.100 Ù.Ì. Ì ÚfiÛÔ„Ë ÛÙÔÓ ·ÈÁÈ·Ïfi ∂¶∞°°∂§ª∞Δπ∫∞ ∞∫π¡∏Δ∞ 1. °ÎÏ·‚¿ÓË ∞Á. ¡ÈÎfiÏ·Ô˜, 60 Ù.Ì., ηٿÛÙËÌ· 2. §·ÌÚ¿ÎË, 159 ÙÌ Û ı¤ÛË ÚÔ‚ÔÏ‹˜ (290.000 ∂) 3. ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ & ∫Ô˘Ù·Ú¤ÏÈ·, 127 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi, Ì ˘fiÁÂÈÔ (310.000 ∂) 4. ∂ı. ∞ÓÙÈÛÙ¿Ûˆ˜ ηٿÛÙËÌ· 110 Ù.Ì. 5. ¶Ï·Ù›· ∞Á›Ô˘ ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘, 120 Ù.Ì., ÁˆÓÈ·Îfi (209.000 ∂) 6. ∫∂¡Δƒπ∫√Δ∞Δ√ ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞ ÛÙËÓ ¶∞ƒ∞§π∞ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, 255 Ù.Ì.+ 255 Ù.Ì.·Ù¿ÚÈ 7. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ ÎÂÓÙÚÈÎfi ÁÚ·ÊÂ›Ô 33 Ù.Ì., (25.000 ∂) 8. ∞Á. ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ & Δ. √ÈÎÔÓÔÌ¿ÎË, ÁˆÓÈ·Îfi ηٿÛÙËÌ· 43 Ù.Ì.(59.000 ∂) 9. ∞ÓÙˆÓÔÔ‡ÏÔ˘, ÁÚ·ÊÂ›Ô 63 Ù.Ì., (54.000 ∂) 10. ∫·ÛÛ·‚¤ÙË, ηٿÛÙËÌ· 44 Ù.Ì., (99.000 ∂) 11. ¶·Ú·Ï›· μfiÏÔ˘, ÁˆÓÈ·Îfi ηٿÛÙËÌ· 200 Ù.Ì. 12. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ & ™ÎÂÓ‰ÂÚ¿ÓË ÁÚ·ÊÂ›Ô 32 Ù.Ì., (21.000 ∂) ! 13. ¡. πˆÓ›·, ηٿÛÙËÌ· 40 Ù.Ì., (59.000 ∂) 14. ÷Ù˙Ë·ÚÁ‡ÚË ÏËÛ›ÔÓ ‰ÈηÛÙËÚ›ˆÓ, 32 Ù.Ì. ηٿÛÙËÌ· Ì 36 Ù.Ì. ˘fiÁÂÈÔ (85.000 ∂) 15. ÕÓ·˘ÚÔ˜, ηٿÛÙËÌ· 107 Ù.Ì.(139.000 ∂) 16. ¡. πˆÓ›·, ηٿÛÙËÌ· 60 Ù.Ì., ÁˆÓÈ·Îfi, (79.000 ∂) ªπ™£ø™∂π™ ∂¶∞°°∂§ª∞Δπ∫ø¡ Ãøƒø¡ 1. ™˘Ú›‰Ë 38, nakos center, 25 ÙÌ (190 ∂) 2. ΔÚÈÒÚÔÊÔ ÎÙ›ÚÈÔ ÛÙËÓ ∫·ÚÙ¿ÏË, 880 Ù.Ì.Û ı¤ÛË ÚÔ‚ÔÏ‹˜ 3. ∞Ôı‹ÎË 33 Ù.Ì., ÏËÛ›ÔÓ ∂ÚÌÔ‡ & ∫·ÚÙ¿ÏË (200 ∂) 4. ∞ÁÚÈ¿, ηٿÛÙËÌ· 47 Ù.Ì., (390 ∂) 5. °ˆÓÈ·Îfi ηٿÛÙËÌ· 94 Ù.Ì. ∫‡ÚÔ˘ 54 & °. ¢‹ÌÔ˘ (470 ∂) 6. ª·È¿Ó‰ÚÔ˘ 32, ηٿÛÙËÌ· 30Ù.Ì.(250 ∂) 7. ¢ÔÚ˘Ï·›Ô˘ & ∫ˆÛÙ·ÓÙ/ˆ˜, ηٿÛÙËÌ· ÁˆÓÈ·Îfi 65 Ù.Ì.(200 ∂) 8. ∞ıËÓÒÓ 5, ÌÂÁ¿ÏÔÈ Â·ÁÁ. ¯ÒÚÔÈ 1.600 Ù.Ì. ÌÈÛıÒÓÔÓÙ·È Î·È ÙÌËÌ·ÙÈο 9. ∞ÓÙˆÓÔÔ‡ÏÔ˘ 68 & ™ˆÎÚ¿ÙÔ˘˜, 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ÎÂÓÙÚÈÎfi˜ Â·ÁÁ. ¯ÒÚÔ˜, 100 ÙÌ (380 ∂) ∞∫π¡∏Δ∞ μ√À¡√ & £∞§∞™™∞ 1. ΔÛ·Áηڿ‰·, ¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 200 Ù.Ì., Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 4,5 ÛÙÚ (285.000 ∂) 2. ¶·Ú¿‰ÂÈÛÔ˜ ªԇʷ˜, ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 54 Ù.Ì. Û 2.440 ÔÈÎfiÂ‰Ô ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ ·Ú·Ï›· (87.000 ∂) 3. ÕÁÈÔ˜ πˆ¿ÓÓ˘, ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈÔ ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 12 ÛÙÚ. Ì ÚfiÛÔ„Ë ·ÈÁÈ·ÏÔ‡ ÛÙËÓ Ͽη 4. ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹, ¤ÙÚÈÓË ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· ËÌÈÙÂÏ‹˜, ȉȷ›ÙÂÚÔ˘ ‡ÊÔ˘˜, 192 Ù.Ì., Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 195 Ù.Ì.(195.000 ∂) 5. ÕÁ. μÏ¿ÛÈÔ˜, ÔÈÎfiÂ‰Ô 8.700 Ù.Ì., (350.000 ∂) 6. ÕÊËÛÛÔ˜, ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 7.000 Ù.Ì., (105.000 ∂) 7. ¢Ú¿ÎÂÈ·, ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 26 ÛÙÚ Â› Ù˘ ·ÛÊ¿ÏÙÔ˘(120.000 ∂) 8. ª¿Ú·ıÔ˜, ÔÈÎfiÂ‰Ô 300 Ù.Ì. Ì ı¤·(45.000 ∂) 9. ∫ÔÚfiË ÔÈÎfiÂ‰Ô 7.050 Ù.Ì. ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈÔ 10. ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ·, ¤ÙÚÈÓÔ ·Ú·‰ÔÛÈ·Îfi 235 Ù.Ì., Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 208 Ù.Ì., Ì ÂÎÏËÎÙÈ΋ ı¤· (319.000 ∂) 11. ÕÊËÛÛÔ˜, ÔÈÎfiÂ‰Ô 1000 Ù.Ì., ÁˆÓÈ·Îfi Ì ı¤·, (80.000 ∂) 12. ¡Ù·ÌÔ‡¯·ÚË, Â›Â‰Ô ÔÈÎfiÂ‰Ô 300 Ù.Ì. Ì ı¤· (150.000 ∂) 13. ªÔ˘ÚÙÈ¿˜ ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.000 Ù.Ì. Ì ¿‰ÂÈ· ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹˜ (549.000 ∂) 14. ¶·Ú·Ï›· ¶ÂÏÂÁÚ›ÓÔ, ηÈÓÔ‡ÚÈ· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 101 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 270 Ù.Ì.(180.000 ∂) 15. ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿, ÁˆÓÈ·Îfi ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈÔ ÔÈÎfiÂ‰Ô 4.400 Ù.Ì. 16. ¡ÂÔ¯ÒÚÈ, ÔÈÎfiÂ‰Ô 3.184 Ù.Ì., (29.000 ∂) 17. ª·Ï¿ÎÈ, ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 65 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 1000 Ù.Ì., ÏËÛ›ÔÓ ·Ú·Ï›·˜ (122.000 ∂) 18. ÕÊËÛÔ˜ ÚÔ˜ ∞ʤÙ˜, ·ÁÚÔÙ/Ô 9.655 Ù.Ì., Ì ·Ó·Ê·›ÚÂÙË ı¤· (189.000 ∂) 19. ªËϛӷ, ÔÈÎfiÂ‰Ô 685 Ù.Ì., Ì ÔÈΛ· 40 Ù.Ì.(89.000 ∂) ! 20. §·‡ÎÔ˜, ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 50 ÙÌ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 200 ÙÌ (89.000 ∂) 21. §ÂÊfiηÛÙÚÔ ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 4.200 Ù.Ì., Ì ı¤· (59.000 ∂) 22. ∫ÈÛÛfi˜, ÔÈÎfiÂ‰Ô 2.175 Ù.Ì.(29.000 ∂) ! 23. §ÂÊfiηÛÙÚÔ Â›Â‰Ô ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 6.242 Ù.Ì., Ì ı¤·, ȉȈÙÈ΋ ·Ú·Ï›· & ‰ÈÒÚÔÊË ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ 24. ∫¿Ùˆ §Â¯ÒÓÈ·, ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 3.420 Ù.Ì., (150.000 ∂) 25. ∞˚-°È¿ÓÓ˘-¶·¿ ¡ÂÚfi, ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.625 Ù.Ì.(250.000 ∂) 26. ∫·Ï·Ì¿ÎÈ, ¤ÙÚÈÓË ÌÔÓÔηÙÔÈΛ·, 100 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 240 Ù.Ì., (75.000 ∂) 27. ™ÎÈ¿ıÔ˜, ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.422 Ù.Ì. Û ÎÔÌ‚ÈÎfi ÛËÌÂ›Ô 28. ∞ÚÁ˘Ú·›Èη ∫·ÏÒÓ ¡ÂÚÒÓ, ¤ÙÚÈÓË ‰ÈÒÚÔÊË ÌÔÓÔÎ/· 30 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 340 Ù.Ì. (45.000 ∂) ! 29. ΔÛ·Áηڿ‰· ÔÈÎfiÂ‰Ô 4.700 Ù.Ì., (160.000 ∂) 30. ÕÁÈÔ˜ §·˘Ú¤ÓÙÈÔ˜, ÌÔÓÔηÙÔÈΛ·, 142 ÙÌ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.160 Ù.Ì.(72.000 ∂) 31. ¡ÂÔ¯ÒÚÈ , ¤ÙÚÈÓË ÌÔÓÔηÙÔÈΛ·, 190 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 220 Ù.Ì.(85.000 ∂)! 32. ¡∏∂™, ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.000 Ù.Ì.(59.000 ∂) 33. ∫¿Ùˆ §Â¯ÒÓÈ·, ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.000 ÙÌ, (125.000 ∂) 34. ¶Ï·Ù·ÓÈ¿˜, ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤· ÛÙÔÓ ∫·ÙËÁÈÒÚÁË, 13.000 Ù.Ì.(129.000 ∂) 35. ∫ÚÈı·ÚÈ¿ ÔÈÎfiÂ‰Ô 520 ÙÌ, Ì ı¤· (120.000 ∂) 36. ∞Á. §·˘Ú¤ÓÙÈÔ˜ ηÙÔÈΛ· 140 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 350 Ù.Ì.(100.000 ∂) 37. ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿-¶ÂÏÂÁÚ›ÓÔ, ηÙÔÈΛ· 200 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 450 Ù.Ì.(260.000 ∂) 38. ΔÛ·Áηڿ‰·, ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.500 Ù.Ì.(129.000 ∂)

39. ÕÁÈÔ˜ πˆ¿ÓÓ˘, ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 96 Ù.Ì. Û ‰‡Ô ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ· Â›‰· Ì ¿ÚÈÛÙË ı¤· (125.000 ∂) 40. ∫ÔÚfiË √ÈÎfiÂ‰Ô 500 Ù.Ì.(45.000 ∂) 41. ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹, ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 14.500 Ù.Ì.(20.000 ∂) ∂À∫∞πƒπ∞! 42. §·‡ÎÔ˜, ¤ÙÚÈÓÔ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ È‰È·›ÙÂÚÔ˘ ‡ÊÔ˘˜ 205 Ù.Ì., Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.560 Ù.Ì. 43. §·ÌÈÓÔ‡, 950 Ù.Ì. Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·, (50.000 ∂) 44. ÕÊËÛÔ˜, ÁÈ·› 195 Ù.Ì. Ì ı¤· Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 380 Ù.Ì.(145.000 ∂) 45. ¢Ú¿ÎÂÈ·, ÔÈÎfiÂ‰Ô 839 Ù.Ì., (80.000 ∂) 46. ÕÁÈÔ˜ °ÂÒÚÁÈÔ˜, ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.558 Ù.Ì., Ì ı¤·, (89.000 ∂) 47. ÕÓˆ °·Ù˙¤·, ÔÈÎfiÂ‰Ô 10.000 Ù.Ì., ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡. ¶ˆÏÂ›Ù·È Î·È Û ÙÚ›· ÙÌ‹Ì·Ù· 48. ÃÚ˘Û‹ ∞ÎÙ‹, ÔÈÎfiÂ‰Ô 348 Ù.Ì., (55.000 ∂) 49. ªԇʷ, ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 2.034 Ù.Ì.(80.000 ∂) 50. ªԇʷ, ‰˘¿ÚÈ 54 Ù.Ì., 5ÂÙ›·˜, ¿ÚÈÛÙ˘ ηٷÛ΢‹˜ (119.000 ∂) 51. ∫¿Ùˆ ∫·Ù˯ÒÚÈ, ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 138 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 195 Ù.Ì.(159.000 ∂) 52. ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹, ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 51 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 280 Ù.Ì., (65.000 ∂) 53. ΔÛ·Áηڿ‰·, ÔÈÎfiÂ‰Ô 3.350 ÙÌ Ì ÂÎÏËÎÙÈ΋ ı¤·, (320.000 ∂) 54. ªԇʷ, ÈÛfiÁÂÈÔ ‰˘¿ÚÈ 50 Ù.Ì. Ì ÔÈÎfi‰Ô, 7ÂÙ›·˜, ¿ÚÈÛÙ˘ ηٷÛ΢‹˜ (95.000 ∂) 55. ¶ÈӷοÙ˜ ı¤ÛË §·ÁÔÛËÏÈ¿, ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 3.884 Ù.Ì., Ì ı¤·, ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ (27.000 ∂) 56. ¶Ï·Ù·Ó›‰È·, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 102 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 160 Ù.Ì., ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· Ì ı¤·, (220.000 ∂) 57. ∞. §Â¯ÒÓÈ·, ÌÔÓÔÎ/· 127 Ù.Ì., Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 107 Ù.Ì., (120.000 ∂) 58. °ÏÒÛÛ· ™ÎÔ¤ÏÔ˘, ·ÁÚÔÙ/Ô 4.350 Ù.Ì.(99.000 ∂) 59. °ÏÒÛÛ· ™ÎÔ¤ÏÔ˘, ·ÁÚÔÙ/Ô 9.653 Ù.Ì.(105.000 ∂) 60. ∫¿Ùˆ §Â¯ÒÓÈ·, ÔÈÎfiÂ‰Ô 318 Ù.Ì., (45.000 ∂) 61. §Â‡Î· ∞ÊÂÙÒÓ, ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 2.078 Ù.Ì.(19.000 ∂) ∂À∫∞πƒπ∞! 62. ΔÚ›ÎÂÚÈ, ¤ÙÚÈÓË ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 100 Ù.Ì., Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 670 Ù.Ì.(75.000 ∂) 63. ¶Ï·Ù·Ó›‰È·, ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÙÂÛÛ¿ÚÈ 96 Ù.Ì., ÁˆÓÈ·Îfi Ì ı¤·, (219.000 ∂) 64. ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿, ÔÈÎfiÂ‰Ô 650 Ù.Ì., ÁˆÓÈ·Îfi, (60.000 ∂) 65. ƒ¿¯Â˜ - ¢‹ÌÔ˜ ™Ù˘Ï›‰Ô˜, 86 Ù.Ì. ̤۷ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 550 Ù.Ì., Ì ı¤·, (86.000 ∂) 66. ª·ÎÚ˘Ó›ÙÛ·, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 110 Ù.Ì.Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 360 Ù.Ì., Ì ı¤· (240.000 ∂) 67. ÕÊËÛÔ˜, ¤ÙÚÈÓË ÌÔÓ/· 107 Ù.Ì.Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 190 Ù.Ì.Ì ı¤· (95.000 ∂) 68. ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ·, ¤ÙÚÈÓÔ ·Ú·‰ÔÛÈ·Îfi 230 Ù.Ì., Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 500 Ù.Ì., Ì ÂÎÏËÎÙÈ΋ ı¤· (180.000 ∂) 69. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿-ÿÓÈ·, ·ÁÚÔÙ/Ô 37 ÛÙÚ. (169.000 ∂) 70. ¶ÈӷοÙ˜, ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.487 Ù.Ì.(89.000 ∂) 71. ¶Ï·Ù·Ó›‰È·, ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 2.750 ÙÌ, Ì ı¤· & ¿‰ÂÈ· ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹˜, 300 Ì. ·fi ·Ú·Ï›·(80.000 ∂) 72. ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ·, ¤ÙÚÈÓË ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 84 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 132 Ù.Ì., Ì ηٷÏËÎÙÈ΋ ı¤· (168.000) 73. ÕÊËÛÛÔ˜, ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.000 Ù.Ì., ÁˆÓÈ·Îfi Ì ı¤·, (175.000 ∂) 73. ª·Ï¿ÎÈ, ÁηÚÛÔÓȤڷ 31 Ù.Ì., ÂÈψ̤ÓË Ì ı¤·, (40.000 ∂) 74. ¶Ï·Ù·ÓÈ¿˜, ͇ÏÈÓË ÌÔÓÔÎ/· 40 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 850 Ù.Ì., (95.000 ∂) 75. ΔÛ·Áηڿ‰·, ÌÔÓÔÎ/· 68 Ù.Ì., Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.004 Ù.Ì.(189.000 ∂) 76. ªԇʷ, ÈÛfiÁÂÈÔ ÙÚÈ¿ÚÈ 65 Ù.Ì. Ì ΋Ô 89 Ù.Ì., 6ÂÙ›·˜, ¿ÚÈÛÙ˘ ηٷÛ΢‹˜ (149.000 ∂) 77. ™ÎÈ¿ıÔ˜, ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈÔ ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 28 ÛÙÚ. 78. ÕÓˆ §Â¯ÒÓÈ·, ÎÂÓÙÚÈÎfi ÔÈÎfiÂ‰Ô 522 ÙÌ, (75.000 ∂) 79. ª·Ï¿ÎÈ, ÔÈÎfiÂ‰Ô 400 ÙÌ, Ì ı¤·, 150 Ì ·fi ·Ú·Ï›· (70.000 ∂) 80. ªÔ˘ÚÙȤ˜ ∫·ÙËÁÈÒÚÁË, ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 60 Ù.Ì. Û ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 5,5 ÛÙÚ. (85.000 ∂) 81. ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹, ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 90 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 161 Ù.Ì., (179.000 ∂) 82. ÕÁÈÔ˜ πˆ¿ÓÓ˘, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 129 Ù.Ì. Ì ÈÛ›Ó· Î·È ¿ÚÈÛÙË ı¤· (190.000 ∂) 83. ªËϛӷ, ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈÔ ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.000 Ù.Ì., 1Ô ÛÙÔ Î‡Ì·, (100.000 ∂) 84. ΔÛ·Áηڿ‰·, ËÌÈÙÂÏ‹˜ ÌÔÓÔÎ/· 170 Ù.Ì., Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 500 Ù.Ì.(250.000 ∂) 85. º·Î›ÛÙÚ·, ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 70 Ù.Ì., Û ·ÁÚÔÙ/Ô 4 ÛÙÚ. Ì ˘¤ÚÔ¯Ë ı¤· (309.000 ∂) 86. ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿, ¶··ÁÈ·Ó·›Èη, ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 1.543 Ù.Ì. Ì ÔÈΛÛÎÔ 46 Ù.Ì. Î·È ·ÓÔÚ·ÌÈ΋ ı¤· (50.000 ∂) 87. ÃÔÚ¢Ùfi, ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 94 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 170 Ù.Ì., (169.000 ∂) 84. ΔÛ·Áηڿ‰·, ËÌÈÙÂÏ‹˜ ÌÔÓÔÎ/· 120 Ù.Ì., ÛÂ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ÙÚÈÒÓ ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙˆÓ ÔÈÎÈÒÓ 85. ΔÛ·Áηڿ‰·, ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÌÔÓÔÎ/· 125 Ù.Ì.(200.000 ∂) ! 86. ª·ÎÚ˘Ó›ÙÛ·, ÔÈÎfiÂ‰Ô 640 Ù.Ì. Û ¿ÛÊ·ÏÙÔ, Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤· (65.000 ∂) ! 87. ¡¤· ∞Á¯›·ÏÔ˜, ÓÔÌÈÌÔÔÈË̤ÓË ÌÔÓÔÎ/· ÛÙÔ Î‡Ì· 117 Ù.Ì., Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 800Ù.Ì.(148.000 ∂) ! 88. ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹, ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 100 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 292 Ù.Ì., (119.000 ∂) 89. ÕÁÈÔ˜ πˆ¿ÓÓ˘, 63 Ù.Ì. Ì ¿ÚÈÛÙË ı¤· (115.000 ∂) 90. ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ·, ÂÍÔ¯È΋ ηÙÔÈΛ· 165 Ù.Ì., Û Â›Â‰Ô ÔÈÎfiÂ‰Ô 480 Ù.Ì., Ì ÂÎÏËÎÙÈ΋ ı¤· (279.000 ∂) 91. ªËϛӷ, ª·Ú·ıÈ¿˜, ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈÔ ·ÁÚÔÙ/Ô 1.971 Ù.Ì., 1Ô ÛÙÔ Î‡Ì·, Ì ¿‰ÂÈ· ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹˜ (250.000 ∂) 92. ™ÎÈ¿ıÔ˜, ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈÔ ·ÁÚÔÙÂÌ/Ô 30 ÛÙÚ. Û ˘¤ÚÔ¯Ë ·Ú·Ï›· •∂¡ø¡∂™ - •∂¡√¢√Ã∂π∞ 1. ∞¶√μ√™ ∞º∏™√À, 1090 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 4.530 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ 2. ¶ÈӷοÙ˜, ˘ÚÁfiÛÈÙÔ-·Ú¯ÔÓÙÈÎfi 290 Ù.Ì. 3. ¶Ï·Ù·ÓÈ¿˜ ÍÂÓÒÓ·˜ 120 Ù.Ì.(290.000 ∂) 4. ªËϛӷ ÍÂÓÒÓ·˜ 250 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.560 Ù.Ì., ȉȷ›ÙÂÚÔ˘ ‡ÊÔ˘˜ 5. ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹ ÍÂÓÒÓ·˜ 600 Ù.Ì.(185.000 ∂) 6. ™ÎfiÂÏÔ˜, ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô 100 ÎÏÈÓÒÓ Ì ı¤· & ÈÛ›Ó· 7. ªÔ‡ÚÂÛÈ, ΔÔ˘ÚÈÛÙÈÎfi Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· 1.555 Ù.Ì. Û 13 ÛÙÚÂÌ. 8. ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿, ÌÈÎÚfi ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô 864 Ù.Ì. Ôχ ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ ·Ú·Ï›· 9. ∞Ï˘Î¤˜, ÌÈÎÚfi ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô 648 Ù.Ì. Ôχ ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ ·Ú·Ï›·, ÌÈÛıˆÌ¤ÓÔ 10. ΔÛ·Áηڿ‰· ÌÈÎÚfi ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô 600 Ù.Ì., Ôχ ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔÓ ª˘ÏÔfiÙ·ÌÔ 11. ∞Á. ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜, ·Ú·‰ÔÛÈ·Îfi˜ ÍÂÓÒÓ·˜ 310 Ù.Ì., Ì ÈÛ›Ó· 12. ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿, ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈÔ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô 850 Ù.Ì. 13. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿, ·Ú·‰ÔÛÈ·Îfi˜ ÍÂÓÒÓ·˜ -∞Ú¯ÔÓÙÈÎfi 318 Ù.Ì. (046)

ATLAS HELLAS ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ §∂øº. ∂πƒ∏¡∏™ 94 ¡. πø¡π∞ 2421067725 & 6972672426 À‡ı. ∂ÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ ™Δ∞Àƒ√™ ∫∞Δ™√Àƒ∞™ ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™ ¶ÚfiÓÔÈ· ÌÂ˙/Ù· 140 Ù.Ì. Î·È 50 Ë/˘ 170.000 ∂˘·ÁÁ/ÛÙÚÈ· 48 Ù.Ì. Û 53 Ù.Ì. 35.000 °ÂˆÔÓÈ΋ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 120 Ù.Ì. 180.000 ∂˘·ÁÁ/ÛÙÚÈ· 62 Ù.Ì. Ì ‰ÒÌ· 70.000 °ÎÈÒÓË 80 Ù.Ì. Û 6,7 ÛÙÚ. 110.000 ∫Ô˘Êfi‚Ô˘ÓÔ 100 Ù.Ì. Û 150 Ù.Ì. 75.000 ¶¿ÚȉԘ 70 Ù.Ì. Û 180 Ù.Ì. 95.000 ª·ÚÈÓfiÔ˘ÏÔ˜ 60 Ù.Ì. Û 110 Ù.Ì. 90.000 ºÈÏ·‰ÂÏÊ›·˜ 70 Ù.Ì. Û 160 Ù.Ì. 95.000 ∞Á. £Âfi‰ˆÚÔÈ 85 Ù.Ì. Û 120 Ù.Ì. 70.000 ∂˘·ÁÁ/ÛÙÚÈ· 70 Ù.Ì Û 130 Ù.Ì. 110.000 ∂˘·ÁÁ/ÛÙÚÈ· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 170 Ù.Ì. 140.000 ∞Ï˘Î¤˜ 80 Ù.Ì. Û 160 Ù.Ì. 120.000 ∞Á. ∂ÈÚ‹ÓË 100 Ù.Ì. Û 150 Ù.Ì. 105.000 º¿ÚÛ·Ï· 70 Ù.Ì. Û 250 Ù.Ì. 70.000 ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë 80 Ù.Ì. Û 142 Ù.Ì. 65.000 ∂˘·ÁÁ/ÛÙÚÈ· 40 Ù.Ì. Û 110 Ù.Ì. 65.000 ∞¯ÈÏϤˆ˜ 65 Ù.Ì. Û 110 Ù.Ì. 55.000 ¶ÚfiÓÔÈ· ηٿÛÙËÌ· 67 Ù.Ì. Î·È ÔÚÔÊ/ÛÌ· 67 Ù.Ì. 110.000 √π∫√¶∂¢∞-∫Δ∏ª∞Δ∞ °ÂˆÔÓÈ΋ ÁˆÓÈ·Îfi 250 Ù.Ì. 75.000 ∞ÛÙ. ΔÌ‹Ì· ¡. πˆÓ›· 228 Ù.Ì. 85.000 μ·Ì‚/ÚÁ›· 200 Ù.Ì. Ì ·Ï. √ÈÎ. 120.000 ∞ÛÙ. ΔÌ‹Ì· ¡. πˆÓ›· 190 Ù.Ì. 80.000 ∞Á. ™Ù¤Ê·ÓÔ˜ 590 Ù.Ì. Ì ¿‰ÂÈ· 110.000 ∞Á. ™˘Ú›‰ˆÓ 150 Ù.Ì. Ì ·Ï. ÔÈÎ. 70.000 μÈÔÛÎ‡Ú ÚÒËÓ 400 Ù.Ì. 70.000 ∫ÚÈı·ÚÈ¿ 230 Ù.Ì. 30.000 ª¿Ú·ıÔ˜ 310 Ù.Ì. 80.000 ∂˘·ÁÁ/ÛÙÚÈ· 80 Ù.Ì. Ì ·Ï. ÔÈΛ· 40.000 ¶ÚfiÓÔÈ· 130 Ù.Ì. 65.000 §‡ÎÂÈÔ ¡. πˆÓ›· 120 Ù.Ì. ·Ï. ÔÈΛ· 70.000 ª·Ìȉ¿ÎË 7 ÛÙÚ. 50.000 §Ô˘˙›ÓÈÎÔ 20 ÛÙÚ. Ì ·ÁÚÔÈΛ· 280.000 ¶ÈӷοÙ˜ 1835 Ù.Ì. 55.000 μÈÔÛÎ‡Ú ÚÒËÓ 135 Ù.Ì. 30.000 ∞Á. μ·Ú‚¿Ú· 200 Ù.Ì. 75.000 ¡. πˆÓ›· Ù¤ÓȘ 510 Ù.Ì. 120.000 ¡. πˆÓ›· Ù¤ÓȘ 140 Ù.Ì. 55.000 °ÎÈÒÓË º˘ÙfiÎÔ 8 ÛÙÚ. 60.000 ªÂÏÈÛÛ¿ÙÈη ™·ÚÙÈ¿˜ 19 ÛÙÚ. 200.000 ∞Á. Δ·Íȿگ˘ º˘ÙfiÎÔ 4 ÛÙÚ. 50.000 ∫¿Ùˆ §Â¯ÒÓÈ· 8,7 ÛÙÚ. 180.000 ƒÈ˙fiÌ˘ÏÔ˜ 3,2 ÛÙÚ. 40.000 ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ §ÂˆÊ. ∂ÈÚ‹Ó˘ 55 Ù.Ì. 50.000 μ˘˙·ÓÙ›Ô˘ ·ÂÚÔÁ¤Ê. 105 Ù.Ì. 90.000 ¶¤ÙÚÔ˘ & ¶·‡ÏÔ˘ 120 Ù.Ì. 120.000 ∂˘·ÁÁ/ÛÙÚÈ· Û¯ÔÏÂ›Ô 95 Ù.Ì. 95.000 ∂˘·ÁÁ/ÛÙÚÈ· Û¯ÔÏÂ›Ô 78 Ù.Ì. 75.000 ∂¶∞°°∂§ª∞Δπ∫√™ Ãøƒ√™ ¶¤ÙÚÔ˘ & ¶·‡ÏÔ˘ ηٿÛÙ. 31 Ù.Ì. 40.000 ¡. πˆÓ›· 3 ηٷÛÙ‹Ì·Ù· 150 Ù.Ì. 200.000 ¶ÚfiÓÔÈ· ηٿÛÙËÌ· 40 Ù.Ì. 45.000 ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË fiÚÔÊÔ˜ 250 Ù.Ì. 250.000 (076)

-----------------------------------KTHMATπ∫∂™ ™À¡∞§§∞°∂™ ¶∞´¶∞∏™ ∞™º∞§∂π∂™ ∞.∂. §ÒÚË 1 & π¿ÛÔÓÔ˜ (4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜) Δ.∫. 38221, μ√§√™ Δ∏§. 24210-25846 FAX 24210-20267

¶ø§√À¡Δ∞π ∞. √π∫√¶∂¢∞: 1. √π∫√¶∂¢√ ÛÙËÓ ∞¡∞∫∞™π∞ 632 Ù.Ì., Ì ·Ï·È¿, ¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ·. 2. √π∫√¶∂¢√ 800 Ù.Ì. ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ ∞°. °∂øƒ°π√™ ª¶∞•∂¢ø¡ (ÃÀ™√Ã√´¢∏). 3. √π∫√¶∂¢√ ÛÙÔ ∫ƒ√∫π√ ∞§ªÀƒ√À 1 ÛÙÚ¤Ì. ÛÙËÓ Ï·Ù›·. 4. √π∫√¶∂¢√ 4.028 Ù.Ì., ÛÙË ı¤ÛË ∞§∏°∞ƒπ∂™ (¿Óˆ ·fi ÙÔÓ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi ÕÏÏ˘ ªÂÚÈ¿˜). μ. ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ 1. ¢‡Ô (2) ηٷÛÙ‹Ì·Ù·, ÈÛfiÁÂÈ·, 30 Ù.Ì., ¤Î·ÛÙÔ ÛÙËÓ ∂£¡π∫ø¡ ∞°ø¡ø¡ 71. °. ∞°ƒ√Δ∂ª∞Ãπ∞: 1. √π∫√¶∂¢√ 12 ÛÙÚ¤Ì. ∞°. ¶∞ƒ∞™∫∂À∏. 2. ∞°ƒ√Δ∂ª∞Ãπ√ 8 ÛÙÚ¤Ì., Ì ÂÏȤ˜ ÛÙÔÓ •∏ƒ√∫∞ª¶√. 3. ∞°ƒ√Δ∂ª∞Ãπ√ 10 ÛÙÚ¤Ì. ™Δ√ ¢πª∏¡π. ¢. ¶∏§π√ - ¶∞ƒ∞£∞§∞™™π∞: 1. √π∫√¶∂¢√ ÛÙ· ¶Ï·Ù·Ó›‰È· 2 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù· ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ 50 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. 2. √π∫√¶∂¢√ ÛÙ· ∫∞§∞ ¡∂ƒ∞ (∑ÂÚ‚fi¯È·) 406 Ù.Ì. ÎÙ›˙ÂÈ 128 Ù.Ì. 3. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∞ ¢πøƒ√º∏ 300 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 750 Ù.Ì. ÛÙË ÃƒÀ™∏ ∞∫Δ∏ ÛÙÔ ∫Àª∞. 4. ÃÀ™∏ ∞∫Δ∏ 4,5 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù· Ì £∂∞. 5. √π∫√¶∂¢√ Ê¿ÙÛ· ı¿Ï·ÛÛ· ÛÙ· ¶§∞Δ∞¡π¢π∞ 312 Ù.Ì. ‹ 620 Ù.Ì. 6. √π∫√¶∂¢√ Ì ·Ï·Èfi Û›ÙÈ ÛÙȘ ª∏§π∂™ ¶ËÏ›Ô˘. 7. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∞ ÛÙËÓ ∞°ƒπ∞ μ√§√À, ÙÔ ÈÛfiÁÂÈÔ 106 Ù.Ì. ‰ÈˆÚfiÊÔ˘ ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹˜ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 494,80 Ù.Ì. 8. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∞ ÛÙËÓ ¶√ƒΔ∞ƒπ∞ 30 Ù.Ì. ÌÂÙ¿ ˘ÔÁ›Ԣ, Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 80 Ù.Ì., ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ. ∂. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™: 1. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∞ ÙÚÈÒÚÔÊË 260 Ù.Ì. ÛÙË ¢∏ª∞ƒÃ√À °∂øƒ°π∞¢√À. 2. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∞ ‰ÈÒÚÔÊË ÂÚÈÔ¯‹ ∂¶Δ∞ ¶§∞Δ∞¡π∞. 3. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∞ 87 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 536 Ù.Ì. ÛÙËÓ ∞°π∞ ¶∞ƒ∞™∫∂À∏. 4. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∞ ηڷÁÈ·› ‰ÈÒÚÔÊË 150+150 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 500 Ù.Ì. ÛÙÔ˘˜ ∞°π√À™ ∞¡∞ƒ°Àƒ√À™ ∑. ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ 1. ∏ÌÈ˘fiÁÂÈÔ 89 Ù.Ì., ÛÙËÓ ∫·Ó¿ÚË 9, ÛÙÔÓ ∞°. ∫ø¡/¡√, Ì 2 ˘/‰, ÎÔ˘˙›Ó·, ·Ôı‹ÎË, 40.000 ¢ÚÒ. 2. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, 120 Ù.Ì., ÛÙËÓ ∂£¡π∫ø¡ ∞°ø¡ø¡ 71, 3 ˘/‰. ∏. ∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π: 1. ∞¶√£∏∫∏ ÈÛfiÁÂÈ· 220 Ù.Ì. Ì ˘fiÁÂÈÔ 80 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 300 Ù.Ì. ÛÙËÓ ∞°. ¶∞ƒ∞™∫∂À∏ μ√§√À. (062)

ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ ¶∞¡π√¶√À§√™ ∞¶√™Δ√§√™ ™Àªμ√À§√™ ∞°√ƒ∞™ ∫∞π ¶ø§∏™∏™ ™ˆÎÚ¿ÙÔ˘˜ 29 - ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË ΔËÏ. 2421035335/31231 Fax: 2421031232 ∫ÈÓ.: 6932221749 e-mail: info@paniopoulos.gr www.paniopoulos.gr

(053)


34 BRUSALIS K. NERA International Estate Agency-Immobilien TËÏ.: (24230) 22795 - 22465, (24210) 35540 KÈÓ.: 697-3022534 ∂-mail: info@pelion-estate.gr www.pelion-estate.gr ∂À∫∞πƒπ∂™ 1. 2 ÛÙÚ¤Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô ÛÙ· ∫. §Â¯ÒÓÈ·, 40.000 ∂. 2. √ÈΛ· ¤ÙÚÈÓË, 100 Ù.Ì. Ì 1.000 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô, ¶ÈӷοÙ˜ (70.000 ∂) 3. ªÂ˙ÔÓ¤Ù· ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· 140 Ù.Ì. Û 200 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô, 100 Ì. ·fi ı¿Ï·ÛÛ· ∞º∏™™√™ (130.000 ∂) 4. ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 4 ÛÙÚÂÌ. Ì ¿‰ÂÈ· ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹˜, ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤· ÛÙÔÓ ÕÁ. °ÂÒÚÁÈÔ (42.000 ∂). 5. •ÂÓÒÓ·˜ 20 ‰ˆÌ·Ù›ˆÓ, 100Ì. ·fi ı¿Ï·ÛÛ·. ∫∞§∞ ¡∂ƒ∞ (220.000 ∂) BI§E™-OIKIE™ 2. √ÈΛ· ¤ÙÚÈÓË ·Ú·‰ÔÛȷ΋ 100 Ù.Ì. Û 1.700 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·, μ˘˙›ÙÛ·. 3. ¶·Ú·‰ÔÛȷ΋, ¤ÙÚÈÓË, 4ÒÚÔÊË ÔÈΛ· 400 Ù.Ì., Ì ı¤· Î·È ÔÈÎfiÂ‰Ô 2 ÛÙÚ¤Ì., §Â¯ÒÓÈ·. 4. ¶¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 70 Ù.Ì., 1 ÛÙÚ. ÔÈÎfi. 65.000∂-¡ÂÔ¯ÒÚÈ. OIKO¶E¢A 1. 5 ÛÙÚ¤Ì. Ì ÔÌfiÓ·, 300Ì. ·fi ı¿Ï·ÛÛ· ÛÙ· ∫¿Ùˆ §Â¯ÒÓÈ·. 2. 4 ÛÙÚ. ÔÈÎfiÂ‰Ô 100 Ì. ·fi ı¿Ï·ÛÛ·. ∫∞§∞ ¡∂ƒ∞ 3. 1 ÛÙÚ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ÂÓfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ ∫ÔÚfi˘ ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. 4. 8 ÛÙÚ. ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ Ì ÔÈΛ·, 2 ¯ÈÏÈfiÌ. ·fi ÕÊËÛÛÔ 45.000 ∂. 5. ∂À∫∞πƒπ∞! 7 ÛÙÚ¤Ì. ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 500 Ì. ·fi ı¿Ï·ÛÛ·. ∫Ù›˙ÂÈ 220 Ù.Ì. ∫∞§∞ ¡∂ƒ∞ 55.000 ¢ÚÒ. 6. √ÈÎfiÂ‰Ô 3,5 ÛÙÚÂÌÌ¿ÙˆÓ ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡, §Â¯ÒÓÈ·. 7. √ÈÎfiÂ‰Ô 1.100 Ù.Ì., 50 Ì. ·fi ı¿Ï·ÛÛ· ÛÙËÓ ∫. °·Ù˙¤·. 8. √ÈÎfiÂ‰Ô 1.500 Ù.Ì. Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤· ÛÙË μ˘˙›ÙÛ·. 9. √ÈÎfiÂ‰Ô 1.000 Ù.Ì., ¿Óˆ ÛÙÔ Î‡Ì·. ªÈÎÚ‹ ¶¿Ô˘, 42.000 ∂ 10. √ÈÎfiÂ‰Ô 1.300 Ù.Ì. ¿Óˆ ÛÙÔ Î‡Ì·, ÛÙË ªËϛӷ-∞Á. ∞Ó‰Ú¤·˜. 11. √ÈÎfiÂ‰Ô 4 ÛÙÚ¤Ì. Ì 200 Ù.Ì. ÎÙ›ÛÌ· ¿Óˆ ÛÙÔ Î‡Ì·, ∫. ¡ÂÚ¿. 12. √ÈÎfiÂ‰Ô 450 Ù.Ì., 100 ̤ÙÚ· ·fi ı¿Ï·ÛÛ·. 50.000 ∂. 13. √ÈÎfiÂ‰Ô 1.600 Ù.Ì., Ì 400 Ù.Ì. ÎÙ›ÛÌ· §·Ú›Û˘, μfiÏÔ˜ ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ¯Ú‹ÛË. 14. √ÈÎfiÂ‰Ô 1.000 Ù.Ì., 200Ì. ·fi ı¿Ï·ÛÛ·, ∫∞Δø °∞Δ∑∂∞ (100.000∂). °IA O§O TO ¶H§IO M¶POY™A§H™. (067)

-----------------------------------ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ “Δ™∂§π√™ ∞∫π¡∏Δ∞” ∂ıÓ. ∞ÓÙÈÛÙ¿Ûˆ˜ 40 ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜-μfiÏÔ˜ 697.4647.587 Î·È 24280 78.267

¶ˆÏÔ‡ÓÙ·È ·ÓÙfi˜ ›‰Ô˘˜ ·Î›ÓËÙ·: ªÔÓÔηÙÔÈ˘, ÔÈÎfi‰·, ‰È·Ì/·Ù·, Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈΤ˜ ÛÙ¤Á˜, ηٷÛÙ‹Ì·Ù·, ‚ÈÔÙ¯ÓÈÎÔ› ¯ÒÚÔÈ, ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈ· ÔÈÎfi‰·/ηÙÔÈ˘/ÂÍÔ¯Èο, ·ÍÈfiÏÔÁ· ÎÙËÌ·ÙÔ-ÔÈÎfi‰· Î·È ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯È·... À‡ı˘ÓË Â͢ËÚ¤ÙËÛË Ì ˙‹ÏÔ, ·Á¿Ë Î·È ˘¢ı˘ÓfiÙËÙ·. (070)

-----------------------------------ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ ∫ø¡/¡√À £. ∫ÀƒπΔ™∏ ™¶Àƒπ¢∏ 58, 2Ô˜ √ƒ√º√™ Δ∏§. 24210-31036 ∫π¡∏Δ√: 6944-285802 www.kkyritsis.gr e-mail: kkyritsis@hol.gr

°È· ÌÈ· ÛˆÛÙfiÙÂÚË ÚÔ‚ÔÏ‹ ÙˆÓ ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ Û·˜, ÂÓÙfi˜ Î·È ÂÎÙfi˜ ¡ÔÌÔ‡. ∂ÈÎÔÈÓˆÓ‹ÛÙ Ì ÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô Ì·˜. ∂¿Ó ı¤ÏÂÙÂ Î·È ÂÛ›˜ Ó· ¤¯ÂÙ ÌÈ· ÔÏÔÎÏËڈ̤ÓË Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÚÔÒıËÛË ÙÔ˘ ·ÎÈÓ‹ÙÔ˘ Û·˜. ¶ø§√À¡Δ∞π 1. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜ 150 Ù.Ì., 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ÈÛfiÁÂÈÔ Ì Áηڿ˙ Î·È ÈÏÔÙ‹ 120 Ù.Ì. ÎÙÈṲ̂ÓË ÙÔ 2004, Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 700 Ù.Ì. Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤· Î·È ÌÂÁ¿ÏË ·˘Ï‹. 2. ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞ ™Δ∏¡ ¶∞ƒ∞§π∞ 120 Δ.ª. ª√¡∞¢π∫√-¶ƒ√™√æ∂ø™. 3. ª∞ƒ∞£√™ ÂÊ·ÙfiÌÂÓÔ ÙÔ˘ ÎÂÓÙÚÈÎÔ‡ ‰ÚfiÌÔ˘, ÔÈΛ· 90 Ù.Ì., Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.000 Ù.Ì. ªÂ ı¤·. 4. ÕÓˆ °·Ù˙¤· ÔÈΛ· ÙÚÈÒÓ ÂÈ¤‰ˆÓ 120 Ù.Ì. Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 380 Ù.Ì., ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·, ÔÏÏ¿ ÏÂÔÓÂÎÙ‹Ì·Ù·. 5. ¢ÈÌ‹ÓÈ, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù·, 3ÒÚÔÊË, 350 Ù.Ì., ηÈÓÔ‡ÚÈ·, ı¤· fiÏÔ ÙÔ μfiÏÔ - ¶·Á·ÛËÙÈÎfi. 6. ¡¤· ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· ÛÂ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ‰‡Ô ÔÚfiʈÓ, ÌÔÓ·‰Èο ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· 115 Ù.Ì., ·Ôı‹ÎË 25 Ù.Ì. Î·È ÎÏÂÈÛÙfi ¯ÒÚÔ ÛÙ¿ıÌ¢Û˘. ªÂ ΋Ô ‹ Ì ı¤· ÚÔ˜ ÙÔÓ ¶·Á·ÛËÙÈÎfi. 7. ∞Ï˘Î¤˜, ÔÈÎfi‰Ô, ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, 500 Ù.Ì., ÂÊ¿ÙÂÙ·È ÙÔ˘ Â˙fi‰ÚÔÌÔ˘, ÌÔÓ·‰ÈÎfi ÔÈÎfiÂ‰Ô ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Î·È Â˘Î·ÈÚ›·. 8. ∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘, ÔÈÎfiÂ‰Ô 150 Ù.Ì., ÎÙ›˙ÂÈ 350 Ù.Ì. 9. ∫¿Ùˆ °·Ù˙¤·, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 105 Ù.Ì., ‰›Ï· ÛÙÔ Î‡Ì·. 10. ÕÓˆ μfiÏÔ˜, ÂÚÈÔ¯‹ ∂ÈÛÎÔ‹˜, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 87 Ù.Ì., Ì ¿ÚÎÈÓ ÎÏÂÈÛÙfi Î·È ı¤· ÌÔÓ·‰È΋. 11. √ÈÎfi‰Ô, ÂÚÈÔ¯‹ ∞Ï˘Î¤˜, ı¤ÛË ∞˚‚·ÏÈÒÙÈη, 440 Ù.Ì. μϤÂÈ Û ÙÚÂȘ ‰ÚfiÌÔ˘˜. 12. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 3¿ÚÈ, 86 Ù.Ì., 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ‰È·ÌÂÚ¤˜, ÌÂÁ¿Ï˜ ‚ÂÚ¿ÓÙ˜, Ì ¿ÚÎÈÓ Î·È ·Ôı‹ÎË. ¶ÂÚÈÔ¯‹ ∫·Ú·Ì·Ù˙¿ÎË. 13. ∞ÁÚÈ¿, ·Ú·ÏÈ·Îfi ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 76 Ù.Ì., ‰È·ÌÂÚ¤˜, Ì ·˘Ï‹ ÌÚÔÛÙ¿-›Ûˆ, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, ÈÛfiÁÂÈÔ. ªfiÓÔ 108.000∂. 14. ¢˘¿ÚÈ, 55 Ù.Ì., π. ∫·ÚÙ¿ÏË, 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜. 15. ¶ÂÚÈÔ¯‹ ∞Á. μ·Ú‚¿Ú·˜ ¡. πˆÓ›·˜ Ô 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ ‰ÈÏÔηÙÔÈΛ·˜ 90 Ù.Ì., Ì ·ÙÔÌÈ΋ ı¤ÚÌ·ÓÛË, ¯ˆÚ›˜ ÎÔÈÓfi¯ÚËÛÙ·. ΔÈÌ‹ ¢ηÈÚ›·˜. 16. ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜ ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.000 Ù.Ì., ÂÊ·-

™∞μμ∞Δ√ 30 ª∞ƒΔπ√À 2013

ÙfiÌÂÓÔ ÙÔ˘ ÎÂÓÙÚÈÎÔ‡ Ô‰ÈÎÔ‡ ‰ÈÎÙ‡Ô˘. ªfiÓÔ 9.000 ∂. ∂¡√π∫π∞∑√¡Δ∞π 1. ¢˘¿ÚÈ, 55 Ù.Ì., 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ ¯ˆÚ›˜ ÎÔÈÓfi¯ÚËÛÙ· £Ú¿Î˘ ¡. πˆÓ›·˜ ÌfiÓÔ 250 ∂ ÙÔ Ì‹Ó·. 2. ΔÚÈ¿ÚÈ, 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ÁˆÓÈ·Îfi, ™. ™˘Ú›‰Ë Ì π¿ÛÔÓÔ˜. μϤÂÈ ·Ú·Ï›·. 3. ¢˘¿ÚÈ 55 Ù.Ì. 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ Â› Ù˘ Ô‰Ô‡ √ÚÊ·ÓÔÙÚÔÊ›Ԣ Ì ·ÙÔÌÈ΋ ı¤ÚÌ·ÓÛË, ÔÏ˘Î·ÙÔÈΛ· 8 ÂÙÒÓ. ΔÈÌ‹ 230 ∂. (072)

√π∫√¡√ª√§√°√™ Ì ÌÂÙ·Ù˘¯È·Î¤˜ ÛÔ˘‰¤˜ ÛÙÔ √ÈÎÔÓÔÌÈÎfi ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ∞ıËÓÒÓ (ÚÒËÓ ∞™√∂∂) ·Ú·‰›‰ÂÈ È‰È·›ÙÂÚ· Ì·ı‹Ì·Ù· Û ̷ıËÙ¤˜ °’ §˘Î›Ԣ ÛÙ· ÔÈÎÔÓÔÌÈο Ì·ı‹Ì·Ù· “∞Ú¯¤˜ √ÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ £ÂˆÚ›·˜” Î·È “∞Ú¯¤˜ √ÚÁ¿ÓˆÛ˘ & ¢ÈÔ›ÎËÛ˘ ∂ȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ & ÀËÚÂÛÈÒÓ” , ηıÒ˜ Î·È ª·ıËÌ·ÙÈο °˘ÌÓ·Û›Ô˘. ¢È·ı¤ÙÂÈ ÊÚÔÓÙÈÛÙËÚȷ΋ ÂÌÂÈÚ›· Ì ÏÂÙÔÌÂÚ›˜ ÛËÌÂÈÒÛÂȘ Î·È ‰È·ÁˆÓ›ÛÌ·Ù·. ΔËϤʈÓÔ: 6946771027. (044)

ZHTOYNTAI ™YNOIKE™IA

∑∏Δ∂πΔ∞π ¤ÌÂÈÚË ÎÔÌÌÒÙÚÈ· Û ‚·Ê¤˜ Î·È ¯ÙÂÓ›ÛÌ·Ù·. ¶ÚÔÛÔ¯‹ ∂ª¶∂πƒ∏. ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 6985928618. (512)

∑∏Δ∂πΔ∞π receptionist/˘‡ı˘ÓÔ˜ ‚¿Ú‰È·˜ ÁÈ· ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô ÙÂÛÛ¿ÚˆÓ ·ÛÙ¤ÚˆÓ ÛÙËÓ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ ¶ËÏ›Ô˘. ∞·ÈÙÔ‡ÌÂÓ· ÚÔÛfiÓÙ·: 1. ∂¿ÚÎÂÈ· ÛÙËÓ ∞ÁÁÏÈ΋ ÁÏÒÛÛ· (‰Â‡ÙÂÚË ÁÏÒÛÛ· ÂÈı˘ÌËÙ‹). 2. •ÂÓÔ‰Ô¯Âȷ΋ ÂÌÂÈÚ›·. 3. °ÓÒÛË ∏/À, ÍÂÓÔ‰Ô¯ÂÈ·ÎÔ‡ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜. 4. ∏ÏÈΛ· οو ÙˆÓ 35 ÂÙÒÓ. 5. ª¤ÛÔ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜. ™ÙÔȯ›· ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ ÙËÏ.: 24280 99042, 46, 48, e-mail: info@despotiko.gr. (479)

ª∂°∞§∏ ∂Δ∞πƒ∂π∞ ÂÂÎÙ›ÓÂÙ·È Î·È

∑∏Δ∂π Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ Ì ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÂÈÛÔ‰‹Ì·ÙÔ˜ ÁÈ· part-time ¤ˆ˜ 2.000 ∂ Î·È ÁÈ· full-time ¤ˆ˜ 5.000 ∂ ÙÔ Ì‹Ó·. ∂ÈÛÎÂÊı›ÙÂ Î·È ÂÓËÌÂÚˆı›Ù ÛÙÔ site: www.goldendream.gr, cv: info@goldendream.gr. (080)

∏ RE/MAX ¢√ª∏ ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ÎÙËÌ·ÙÔÌÂÛÈÙÈÎfi ÁÚ·ÊÂ›Ô Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜

∑∏Δ∂π ¿ÙÔÌ· ÁÈ· Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ (¿ÓÙÚ˜ ‹ Á˘Ó·›Î˜) ËÏÈΛ·˜ 30 ¤ˆ˜ 45 ÂÙÒÓ, Ù· ÔÔ›· Ó· ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi ÙÔÓ ÎÏ¿‰Ô ˆÏ‹ÛÂˆÓ ‹ Ó· ›¯·Ó ‰È΋ ÙÔ˘˜ Âȯ›ÚËÛË ÙËÓ ÔÔ›· Î·È ¤¯Ô˘Ó ÎÏ›ÛÂÈ. ∞ÔÛÙÔÏ‹ ‚ÈÔÁÚ·ÊÈÎÒÓ ÛÙÔ fax: 24210-20055. ∂mail: remax.domi.volos@gmail.com. (056)

∞ÓÂÍ¿ÚÙËÙÔ˜ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˘ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ ηÏÏ˘ÓÙÈÎÒÓ Oriflame

∑∏Δ∂π ¿ÙÔÌ· ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ÙÔ˘ ‰ÈÎÙ‡Ô˘. ∂˘Î·ÈÚ›· Û˘ÌÏ‹ÚˆÛ˘ ÂÈÛÔ‰‹Ì·ÙÔ˜ ‹ Î·È Î·ÚȤڷ˜. ¶·Ú¤¯ÂÙ·È ‰ˆÚÂ¿Ó ÂÎ·›‰Â˘ÛË, Ï‹Ú˘ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË. ¶ÚÔÌ‹ıÂȘ, bonus, Ù·Í›‰È·, ‰ÒÚ·. ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 6978-513780. (497)

ZHTOYN EP°A™IA ª¿ÁÂÈÚ·˜-„‹ÛÙ˘, ÌÔ˘ÊÂÙ˙‹˜ Ì ÂȉÈÎfiÙËÙ· Û ÙÛÈÔ˘Ú¿‰ÈÎÔ Î·È „ËÙ¿ Û¯¿Ú·˜ ∑∏Δ∂π ∂ƒ°∞™π∞ Û Ԣ˙ÂÚ›-Ù·‚¤ÚÓ·, μfiÏÔ Î·È ÓËÛÈ¿. ΔËÏ. 6971973225 Î·È 6974-451718. (533)

∫Àƒπ∞ ∂ÏÏËÓ›‰· Ì Ôχ ηϤ˜ Û˘ÛÙ¿ÛÂȘ ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ÙË Ê‡Ï·ÍË ·È‰ÈÒÓ Î·È ËÏÈÎÈˆÌ¤ÓˆÓ ·ÙfïÓ. ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 6936-517780. (377)

MA£HMATA ∞ƒÃ∞π∞, ŒÎıÂÛË, §·ÙÈÓÈο, πÛÙÔÚ›· ·Ú·‰›‰ÔÓÙ·È Û ̷ıËÙ¤˜ °˘ÌÓ·Û›Ô˘§˘Î›Ԣ ·fi ·ÚÈÛÙÔ‡¯Ô ·fiÊÔÈÙË ÎÏ·ÛÈ΋˜ ÊÈÏÔÏÔÁ›·˜ ÙÔ˘ ∞.¶.£. ΔÈ̤˜ Ôχ ÚÔÛÈÙ¤˜. ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 6975737227. (877)

§À¢π∞ ∫∂¡Δƒπ∫∏™ ∂§§∞¢∞™. °ÓˆÚÈ̛˜ ÂÈ¤‰Ô˘. ∂¯¤Ì˘ı· ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈο. 43¯ÚÔÓÔ˜ ÛˆÌ¿ÙˆÓ ·ÛÊ·Ï›·˜, „ËÏfi˜, ¿„ÔÁ˘ ÂÌÊ¿ÓÈÛ˘, ¢ÁÂÓ¤ÛÙ·ÙÔ˜, ÛÔ‚·Úfi˜. 45¯ÚÔÓÔ˜ ÛÙÚ·ÙȈÙÈÎfi˜, ‰È·˙/ÓÔ˜, ÂÌÊ·Ó›ÛÈÌÔ˜, ÎÔÈÓˆÓÈÎfi˜, Û˘ÁÎÚÔÙË̤ÓÔ˜, Â˘Î·Ù¿ÛÙ·ÙÔ˜. 42¯ÚÔÓÔ˜ ÂȯÂÈÚËÌ·Ù›·˜, Ù˘¯ÈÔ‡¯Ô˜ ∞∂π, ‰˘Ó·ÌÈÎfi˜, ·ÚÚÂÓˆfi˜, ÂÍ·ÈÚÂÙÈο Â˘Î·Ù¿ÛÙ·ÙÔ˜, ÂÈÛÔ‰‹Ì·Ù·. 34¯ÚÔÓÔ˜ ÛˆÌ¿ÙˆÓ ·ÛÊ·Ï›·˜, „ËÏfi˜, ÂÓÙ˘ˆÛÈ·Îfi˜, ÂÈÏÈÎÚÈÓ‹˜, ¢¯¿ÚÈÛÙÔ˜, ÂÈÛÔ‰‹Ì·Ù·, ·Î›ÓËÙ·. 40¯ÚÔÓÔ˜ ÛÙÚ·ÙȈÙÈÎfi˜, „ËÏfi˜, ¢·ÚÔ˘Û›·ÛÙÔ˜, ÂÈÎÔÈÓˆÓÈ·Îfi˜. ∂Èı˘ÌÔ‡Ó ÁÓˆÚÈÌ›· Á¿ÌÔ˘. ΔËÏ. 2410-549797, 6944 518366. (077)

∫Àƒπ√™ 63 ÂÙÒÓ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯Ô˜ ˘ÁȤÛÙ·ÙÔ˜, οÙÔÈÎÔ˜ ·fi ÂÈÏÔÁ‹ Û ·Ó¤ÌÔÚÊÔ ¯ˆÚÈfi ÙÔ˘ ¶ËÏ›Ô˘ ˙ËÙ› ΢ڛ· 50-55 ÂÙÒÓ ÛÔ‚·Ú‹ ¯ˆÚ›˜ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ, Ó· ˙‹ÛÔ˘Ó Ì·˙› Ì ÙÔÓ ÙÚfiÔ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÂÈϤÍÂÈ. ΔËÏ. 6949465652. (434)

¢IAºOPA ∞°√ƒ∞∑ø μπμ§π∞. ŒıÓÔ˜ Ù˘ ∫˘Úȷ΋˜ 2011-2012, μ‹Ì· Ù˘ ∫˘Úȷ΋˜ 2011, ∫˘ÚȷοÙÈÎË ∂Ï¢ıÂÚÔÙ˘›· 2011, ΔÔ μ‹Ì· 2009. ΔËϤʈÓÔ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ 6974-621168. (436)

∞°√ƒ∞∑ø ÙÔȘ ÌÂÙÚËÙÔ›˜ ·ÏÈ¿ ¯Ú˘Û¿ ÎÔÛÌ‹Ì·Ù· Î·È ÙÈÌ·ÏÊ‹. ∫Ú·ÙÈ΋ ¿‰ÂÈ·. BIG-BEN ¡Δ∂§∂¢∏ª√™ ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË 79, (ÌÂٷ͇ ™ˆÎÚ¿ÙÔ˘˜ - ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜) μ√§√™. ΔËÏ. 24210-27705 Î·È ÎÈÓËÙfi 6972-002809. (039)

∂¶π§À™∏ ¢π∞º√ƒø¡ ª∂ Δƒ∞¶∂∑∂™Ãƒ∏ª∞Δπ™Δ∏ƒπ∞∫∂™ ∂Δ∞πƒπ∂™-∞∂ ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ∞ª√πμ∞πø¡ ∫∂º∞§∞πø¡ ∫∞π ¶∞ƒ√Ã∏™ ∂¶∂¡¢ÀΔπ∫ø¡ À¶∏ƒ∂™πø¡∞™º∞§π™Δπ∫∂™ ∂Δ∞πƒπ∂™. ∂¿Ó ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙˆÓ Û˘Ó·ÏÏ·ÁÒÓ Û·˜ Ì ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ·fi ÙȘ ·Ú·¿Óˆ ÂÙ·Èڛ˜ (ÂȉÈο ÙÚ¿Â˙˜) ¤¯ÂÙ ˘ÔÛÙ› ˙ËÌÈ¿ ‹ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÂÎÎÚÂÌfiÙËÙ˜ Û ‚¿ÚÔ˜ Û·˜, ÌÔÚ›Ù ӷ ‰ÈηȈı›Ù ¯ˆÚ›˜ Ù·Ï·ÈˆÚ›·, ¿ÛÎÔ˜ ÌÂÙ·ÎÈÓ‹ÛÂȘ ¯¿ÛÈÌÔ ¯ÚfiÓÔ˘, ‰È·ÏËÎÙÈÛÌÔ‡˜, ‰ÈηÛÙ‹ÚÈ· Î·È ÂÚÈÙÙ¿ ¤ÍÔ‰·. ∂ÁÁ‡ËÛË: 48 ¯ÚfiÓÈ· ÁÓÒÛË ÙÔ˘ ·ÓÙÈÎÂÈ̤ÓÔ˘. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜: 6932-528388, 24210-20237. ¶π∂Δƒ∏™ & ™À¡∂ƒ°∞Δ∂™: ™fiψÓÔ˜ 2 (2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ °Ú·Ê. 10). (081)

À¢ƒ∞À§π∫∂™ ∂ƒ°∞™π∂™: ªÂϤÙ˜ - ηٷÛ΢¤˜, ÂÌfiÚÈÔ ÎÂÓÙÚÈ΋˜ ı¤ÚÌ·ÓÛ˘, ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ ‡‰Ú¢Û˘, ‰›ÎÙ˘· Ê˘ÛÈÎÔ‡ ·ÂÚ›Ô˘. ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 24210-60673, ÎÈÓ. 6945796990. (174)

¶ΔÀÃπ√ÀÃ√™ μƒ∂º√¡∏¶π√∫√ª√™ Ì ÚÔ¸ËÚÂÛ›· ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ Ê‡Ï·ÍË ·È‰ÈÒÓ. ΔËÏ. 6986119438 ™ÔÊ›·. (804)

∞°√ƒ∞∑ø ·ÏÈ¿ ¯Ú˘Û¿, ÎÔÛÌ‹Ì·Ù· - ‰fiÓÙÈ· ™Δ∞Àƒ√™ ¶∂ƒ∂¡Δπ¢∏™, πˆÏÎÔ‡ 17 (¤Ó·ÓÙÈ √Δ∂). ∞·Ú·›ÙËÙ· ·ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋ Ù·˘ÙfiÙËÙ·. ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 24210-36355. (036)

∞¡∞∫À∫§ø™∏ - ∞ÁÔÚ¿˙ÔÓÙ·È ·ÏÈ¿ ÎÔÛÌ‹Ì·Ù· ™ˆÎÚ¿ÙÔ˘˜ 43 μ - ΔÔ¿ÏË μfiÏÔ˜ Î·È §. ∂ÈÚ‹Ó˘ 73 - ¶ÚÔ‡ÛÛ˘ (ÁˆÓ›·) ¡. πˆÓ›· ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 6980-380461. Î·È 6981072274 (037)

∫. ∂πƒ∏¡∏ - ∫. ƒπ¡∞ Ã∞ƒΔ√ª∞¡Δ∂π∞: ........... 25 ú ∞™Δƒ√§√°π∞: ................ 25 ú ∫∞º∂ª∞¡Δ∂π∞: ............ 15 ú ∫ƒÀ™Δ∞§§√ª∞¡Δ∂π∞: ... 35 ú ∂¡√ƒ∞™∏-¢π√ƒ∞™∏: ..... 55 ú √ƒ∞Δπ™ª√™: ................ 35 ú °È· Ù· Ú·ÓÙ‚ԇ Û·˜: 6989176612. (058)

¢ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ˙ˆ‹ ¯ˆÚ›˜ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Î·È Î·Ó¤Ó· Úfi‚ÏËÌ· ¯ˆÚ›˜ χÛË...濯ÓÂÙÂ Â‰Ò Î·È Ôχ ηÈÚfi ÌÈ· χÛË ÁÈ· ÙË ˙ˆ‹ Û·˜; √ ÎÔ˜ ALHAGIE ‰Ô˘Ï‡ÂÈ ˘‡ı˘Ó·, Ì ٷ¯‡ÙËÙ· Î·È 100% ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·. ∂ÁÁ˘Ë̤ӷ ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Û 48 ÒÚ˜. ¶ÚԂϤÂÈ ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ Ì ·ÎÚ›‚ÂÈ·. μfiÏÔ˜, ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ˘. flÚ˜ ÂÚÁ·Û›·˜: 7 .Ì .- 9 Ì.Ì. ΔËÏ.: 6989-415457, 2421105711, 6943726481, 6933-254915. (304)

¶∞§∞π√¶ø§∏™ ∞ÁÔÚ¿˙ÂÈ ¿ÌÂÛ· fiÏ· Ù· ·Ï·È¿ ›‰Ë. ªÈÎÚÔ·ÓÙÈΛÌÂÓ·, Á˘·ÏÈο, ÌÈÌÂÏfi, ·ÛËÌÈο, Â¿ÚÁ˘Ú·, ¯Ú˘Û·ÊÈο, ·Ï·ÈÔ‡˜ ‰›ÛÎÔ˘˜, ÁÚ·ÌÌfiʈӷ, ·Ï·È¤˜ ÊÔÚÂÛȤ˜, ÎÂÓÙ‹Ì·Ù·. ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 2410-552885 Î·È 6946-704279 Î. ¢·Ó¿Ë. (082)

°ÓˆÛÙÔÔÈÂ›Ù·È Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ¿ÚıÚÔ 1369 ÙÔ˘ ∞.∫. fiÙÈ Ô BELLO PANAJOT (ª¶∂§§√ ¶∞¡∞°πøΔ∏™) ÙÔ˘ Janag (°È¿ÓÓË) Î·È Ù˘ Postolla (∞ÔÛÙÔÏ›·), ÙÔ Á¤ÓÔ˜ (Gega) °Î¤Áη, Ô˘ ÁÂÓÓ‹ıËΠÛÙÔ ∞ÚÁ˘ÚfiηÛÙÚÔ ∞Ï‚·Ó›·˜ Î·È Î·ÙÔÈΛ ÛÙÔ μfiÏÔ Î·È Ë Ãƒπ™Δπ¡∞ º√À∫∏ ÙÔ˘ ÃÚ‹ÛÙÔ˘ Î·È Ù˘ ™ÔÊ›·˜, ÙÔ Á¤ÓÔ˜ Δ˙·‚¿Ú·, Ô˘ ÁÂÓÓ‹ıËΠÛÙÔ Δ˙¿ÚÚ ∞Á. ™·Ú¿ÓÙ· ∞Ï‚·Ó›·˜ Î·È Î·ÙÔÈΛ ÛÙÔ μfiÏÔ, ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ·ÓÙÚ¢ÙÔ‡Ó ÛÙË ¢ËÌÔÙÈ΋ ∂ÓfiÙËÙ· ¡. ∞Á¯È¿ÏÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘. ------------------------°ÓˆÛÙÔÔÈÂ›Ù·È Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ¿ÚıÚÔ 1369 ÙÔ˘ ∞.∫. fiÙÈ Ô ¢∏ª∏Δƒπ√™ ƒ∞¶Δ∏™ ÙÔ˘ μ·ÛÈÏ›Ԣ Î·È Ù˘ ª·Ú›·˜, ÙÔ Á¤ÓÔ˜ ¡Ù·ÎÔ˘‚¿ÓÔ˘, Ô˘ ÁÂÓÓ‹ıËΠÛÙÔ μfiÏÔ Î·È Î·ÙÔÈΛ ÛÙÔ μfiÏÔ Î·È Ë ¢∏ª∏Δƒ∞ §∂ª√¡π∞ ÙÔ˘ £ˆÌ¿ Î·È Ù˘ ™Ù·˘ÚԇϷ˜, ÙÔ Á¤ÓÔ˜ ΔÛÈ·Ì¿ÏÔ˘, Ô˘ ÁÂÓÓ‹ıËΠÛÙÔ μfiÏÔ Î·È Î·ÙÔÈΛ ÛÙÔ μfiÏÔ, ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ·ÓÙÚ¢ÙÔ‡Ó ÛÙÔ μfiÏÔ. ------------------------°ÓˆÛÙÔÔÈÂ›Ù·È Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ¿ÚıÚÔ 1369 ÙÔ˘ ∞.∫. fiÙÈ Ô ∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√™ μ∞§∞™™∞™ ÙÔ˘ πˆ¿ÓÓË Î·È Ù˘ ∂˘‰ÔΛ·˜, ÙÔ Á¤ÓÔ˜ ™Ù¿ÌÔ˘, Ô˘ ÁÂÓÓ‹ıËΠÛÙË ∑·ÁÔÚ¿ ¶ËÏ›Ô˘ Î·È Î·ÙÔÈΛ ÛÙË ∑·ÁÔÚ¿ ¢‹ÌÔ˘ ∑·ÁÔÚ¿˜-ªÔ˘ÚÂÛ›Ô˘ Î·È Ë ™ΔÀ§π∞¡∏ çπΔ™√À ÙÔ˘ πˆ¿ÓÓË Î·È Ù˘ μ·ÛÈÏ›·˜, ÙÔ Á¤ÓÔ˜ ƒÔ‡ÛÔ˘, Ô˘ ÁÂÓÓ‹ıËΠÛÙË ¡. πˆÓ›· μfiÏÔ˘ Î·È Î·ÙÔÈΛ ÛÙË ¢ËÌÔÙÈ΋ ∂ÓfiÙËÙ· ¡. πˆÓ›·˜ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘, ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ·ÓÙÚ¢ÙÔ‡Ó ÛÙË ¢ËÌÔÙÈ΋ ∂ÓfiÙËÙ· ¡. πˆÓ›·˜ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘.

™À§§√°√™ ª∞∫∂¢√¡ø¡ μ√§√À “√ ª∂°∞™ ∞§∂•∞¡¢ƒ√™” ∂ƒ°∞Δ. ∫∂¡Δƒ√À 11 - ¢∏ª∏Δƒπ∞¢√™ ΔËÏ.: 24210-27525 μ√§√™

æ∏ºπ™ª∞ ΔÔ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ª·Î‰fiÓˆÓ μfiÏÔ˘ “√ ª∂°∞™ ∞§∂•∞¡¢ƒ√™” ÌfiÏȘ ÏËÚÔÊÔÚ‹ıËΠÙÔ ı¿Ó·ÙÔ ÙÔ˘ ·ÓÙÈÚÔ¤‰ÚÔ˘ Ù˘ μÔ˘Ï‹˜ Î·È ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹ ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡

£∞¡∞™∏ ¡∞∫√À Û˘Ó‰ڛ·Û ÂÎÙ¿ÎÙˆ˜ Î·È ·ÔÊ¿ÛÈÛÂ: - ¡· ·Ú·ÛÙ› ·ÓÙÈÚÔÛˆ›· ÙÔ˘ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ÛÙËÓ Îˉ›· ÙÔ˘. - ¡· ÂÎÊÚ¿ÛÂÈ Ù· ‚·ıÈ¿ Û˘ÏÏ˘ËÙ‹ÚÈ· ÛÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ¿ ÙÔ˘. - ¡· ηٷÙÂı› ¯ÚËÌ·ÙÈÎfi ÔÛfi ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Û›ÙÈÛ˘ ÙÔ˘ πÂÚÔ‡ ¡·Ô‡ ∞Á›Ô˘ ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ “¢Ô˜ ËÌ›Ó Û‹ÌÂÚÔÓ” . - ¡· ‰ËÌÔÛÈ¢ı› ÙÔ ·ÚfiÓ „‹ÊÈÛÌ· ÛÙÔÓ ÙÔÈÎfi Δ‡Ô. ΔÔ ¢.™. ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘

∞™Δƒ√§√°√™ª∂¡Δπ√Àª-ª∞¡Δ∏™ ∞™Δƒ√§√°π∫∂™ & ¶¡∂Àª∞Δπ∫∂™ À¶∏ƒ∂™π∂™

∫∂¡Δƒ√ ¶∞ƒ∞æÀÃ√§√°π∞™ ª∂§§√¡Δ√§√°π∞™

°¡ø™Δ√¶√π∏™∂π™ °∞ªø¡

∞°√ƒ∞∑ø ·Ï·È¿ ÎÔÛÌ‹Ì·Ù· πø∞¡¡∏™ £. ¶∂ƒ∂¡Δπ¢∏™ ∂Ï. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ 10 (πˆÏÎÔ‡). (∞·Ú·›ÙËÙË ·ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋ Ù·˘ÙfiÙËÙ·) ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 24210-25961 6977-233409, 6977-071554. (041)

¶∞¡∂§§∏¡π∞ ∂¡ø™∏ ¢π¶§. ª∏Ã∞¡π∫ø¡ ∂ƒ°√§∏¶Δø¡ ¢∏ª. ∂ƒ°ø¡ ASSOCIATION PANHELLENIQUE DES INGENIEURS DIPLOMES ENTREPRENEURS DE TRAVAUX PUBLICS ª∂§√™ Δ∏™ √ª√™¶√¡¢π∞™ Δ∏™ ∂Àƒø¶∞´∫∏™ ∫∞Δ∞™∫∂À∞™Δπ∫∏™ μπ√ª∏Ã∞¡π∞™ MEMBRE DE LA FEDERATION DE L’ INDUSTRIE EUROPEENNE DE LA CONSTRUCTION (F.I.E.C.) ª∂§√™ Δø¡ ∂Àƒø¶∞πø¡ ¢π∂£¡ø¡ ∫∞Δ∞™∫∂À∞™Δø¡ MEMBER OF THE EUROPEAN INTERNATIONAL CONTRACTORS (E.I.C.)

¶∂ƒπº∂ƒ∂π∞∫√ Δª∏ª∞ ª∞°¡∏™π∞™ μfiÏÔ˜ 28 ª·ÚÙ›Ô˘ 2013

æ∏ºπ™ª∞ ΔÔ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÙÔ˘ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ‡ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜ ¡. ª·ÁÓËÛ›·˜ Ù˘ ¶∂¢ª∂¢∂, ÌfiÏȘ ÏËÚÔÊÔÚ‹ıËΠÙÔ ı¿Ó·ÙÔ ÙÔ˘ μ’ ∞ÓÙÈÚÔ¤‰ÚÔ˘ Ù˘ μÔ˘Ï‹˜ Î·È ÚÒËÓ ÀÊ˘Ô˘ÚÁÔ‡ Î. ∞ı·Ó·Û›Ô˘ ¡¿ÎÔ˘, Û˘Ó‹Ïı ÂÎÙ¿ÎÙˆ˜ Û‹ÌÂÚ· Î·È ·ÔÊ¿ÛÈÛ ÔÌfiʈӷ: - ¡· ÂÎÊÚ¿ÛÂÈ ‰ËÌfiÛÈ· Ù· Û˘ÏÏ˘ËÙ‹ÚÈ¿ ÙÔ˘ ÛÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· ÙÔ˘ ÂÎÏÈfiÓÙÔ˜ ÂÎÏÂÎÙÔ‡ Û˘ÌÔÏ›ÙË Ì·˜ Î·È ÛÙËÚ›ÁÌ·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ÎÏ¿‰Ô˘ Ì·˜ Â› ÀÊ˘Ô˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘ Î·È - ¡· ηٷı¤ÛÂÈ, ·ÓÙ› ÛÙÂÊ¿ÓÔ˘, ÙÔ ÔÛfiÓ ÙˆÓ ‰È·ÎÔÛ›ˆÓ ¢ÚÒ ÛÙÔ Û‡ÏÏÔÁÔ º§√°∞. °È· ÙÔ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi ΔÌ‹Ì· ¡. ª·ÁÓËÛ›·˜ Ù˘ ¶∂¢ª∂¢∂ √ ¶Úfi‰ÚÔ˜ √ °Ú·ÌÌ·Ù¤·˜ πˆ¿ÓÓ˘ ΔÛÈÚÓfi‚·˜ πˆ¿ÓÓ˘ ∞Ó·ÁÓˆÛÙ¿Î˘

§∂™Ã∏ μ√§√À ∂•øƒ∞´™Δπ∫∏

æ∏ºπ™ª∞ ΔÔ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ, ÙÔ˘ ‰Ú‡ÔÓÙÔ˜ ÛÙÔ μfiÏÔ ™ˆÌ·Ù›Ԣ Ì ÙËÓ ÂˆÓ˘Ì›· §∂™Ã∏ μ√§√À (∂•øƒ∞´™Δπ∫∏), ÌfiÏȘ ¤Ï·‚ ÁÓÒÛË ÙÔ˘ ıÏÈ‚ÂÚÔ‡ ·ÁÁ¤ÏÌ·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ı·Ó¿ÙÔ˘ ÙÔ˘ Â›ÏÂÎÙÔ˘ ̤ÏÔ˘˜ ·˘Ù‹˜, ∞ı·Ó·Û›Ô˘ ¡¿ÎÔ˘, ∞ÓÙÈÚÔ¤‰ÚÔ˘ Ù˘ μÔ˘Ï‹˜ ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ Î·È ‚Ô˘Ï¢ÙÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜, Û˘Ó‰ڛ·Û ÂÎÙ¿ÎÙˆ˜ Î·È ·ÂÊ¿ÛÈÛÂ, ÔÌÔÊÒÓˆ˜, Ù· ·ÎfiÏÔ˘ı·: 1) ¡· ·Ú·ÛÙ› ÛÙËÓ ÂÍfi‰ÈÔ ·ÎÔÏÔ˘ı›·. 2) ¡· ‰È·ÙÂı› ¯ÚËÌ·ÙÈÎfi ÔÛfi ÛÙÔ °ËÚÔÎÔÌÂ›Ô μfiÏÔ˘, ÛÙË ÌÓ‹ÌË ÙÔ˘ ÂÎÏÈfiÓÙÔ˜, ·ÓÙ› ÛÙÂÊ¿ÓÔ˘. 3) ¡· ·Ú·Ì›ÓÂÈ ÎÏÂÈÛÙfi ÙÔ ÂÓÙ¢ÎÙ‹ÚÈÔ ÙÔ˘ ™ˆÌ·Ù›Ԣ Î·È Ó· ·Ó·ÚÙËı› ÌÂÛ›ÛÙÈ· Ë ÛËÌ·›· ·˘ÙÔ‡, ηٿ ÙËÓ Ë̤ڷ Ù˘ Îˉ›·˜. 4) ¡· ÂÎÊÚ·ÛÙÔ‡Ó Ù· Û˘ÏÏ˘ËÙ‹ÚÈ· Î·È Ó· ·ÔÛÙ·Ï› ·ÓÙ›ÁÚ·ÊÔ ÙÔ˘ ·ÚfiÓÙÔ˜ „ËÊ›ÛÌ·ÙÔ˜ ÛÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· ÙÔ˘ ÂÎÏÈfiÓÙÔ˜. 5) ¡· ‰ËÌÔÛÈ¢ı› ÙÔ ·ÚfiÓ „‹ÊÈÛÌ· ÛÙÔÓ ÙÔÈÎfi Δ‡Ô. μfiÏÔ˜, 29 ª·ÚÙ›Ô˘ 2013 ∏ ¶Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ §∂™Ã∏™ μ√§√À ª·Ú›· °. °·Ï·ÓÔ‡


35

™∞μμ∞Δ√ 30 ª∞ƒΔπ√À 2013

¢∏ª√™ ™∫π∞£√À - æ∏ºπ™ª∞ ¢∏ª√Δπ∫√À ™Àªμ√À§π√À

æ‹ÊÈÛÌ· ∂¡ø™∏ •∂¡√¢√Ãø¡ ¡√ª√À ª∞°¡∏™π∞™

æ∏ºπ™ª∞ ΔÔ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Ù˘ ŒÓˆÛ˘ •ÂÓÔ‰fi¯ˆÓ ¡ÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜, Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÙÔ ¿ÁÁÂÏÌ· Ù˘ ·ÒÏÂÈ·˜ ÙÔ˘ μ’ ∞ÓÙÈÚÔ¤‰ÚÔ˘ Ù˘ μÔ˘Ï‹˜, ÙÔ˘ ·Á·ËÙÔ‡ Û fiÏË ÙËÓ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜,

μÔ˘ÏÂ˘Ù‹ Ì·˜ £·Ó¿ÛË ¡¿ÎÔ˘, Û˘Ó‹Ïı ÂÎÙ¿ÎÙˆ˜ ÙËÓ 28/3/2013, ̤۷ Û Îϛ̷ ‚·ıÈ¿˜ Û˘ÁΛÓËÛ˘ Î·È ıÏ›„˘ Î·È ÌÂÙ¿ ·fi ÙËÓ ÂÈÛ‹ÁËÛË ÙÔ˘ ¶ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ÙÔ˘, Ô ÔÔ›Ô˜ ÂÍ‹Ú ÙËÓ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈ΋ Û˘Ì‚Ô˘Ï‹ ÙÔ˘ ÂÎÏÈfiÓÙ· ÛÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ÙÔ˘ ÙÔ˘ÚÈÛÌÔ‡ Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜, Û fiÏË ÙËÓ 25¯ÚÔÓË Ì·ÎÚfi¯ÚÔÓË ıËÙ›· ÙÔ˘ ÛÙ· ÎÔÈÓ¿, Û˘Ì‚¿ÏÏÔÓÙ·˜ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο Î·È fi¯È Ì ÏfiÁÈ· ÛÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ÙÔ˘ ÙÔ˘ÚÈÛÌÔ‡, ηıÒ˜ Â›Û˘ ÛÙË ıÂÙÈ΋ ÔÏ˘ÂÙ‹ ÛÙ‹ÚÈÍË ÙˆÓ ·ÈÙËÌ¿ÙˆÓ Ù˘ ŒÓˆÛ˘ ̤۷ ·fi ÙË ‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋ ÙÔ˘ ȉÈfiÙËÙ·, Ô˘ Ì ·ÓȉÈÔÙ¤ÏÂÈ· ˘ËÚ¤ÙËÛ ¤¯ÔÓÙ·˜ ÁÓÒÌÔÓ· ÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ Û˘ÌʤÚÔÓ Î·È ÙË ª·ÁÓËÛ›· Ô˘ ÙfiÛÔ ·Á¿ËÛÂ Î·È ÛÙ‹ÚÈÍÂ, ÔÌfiʈӷ ·ÔÊ¿ÛÈÛÂ: 1. √ ¶Úfi‰ÚÔ˜ ∫ÒÛÙ·˜ ¢. §Â‚¤ÓÙ˘ Ó· ÂÎÊÚ¿ÛÂÈ Ù· ıÂÚÌ¿ Û˘ÏÏ˘ËÙ‹ÚÈ· ÙÔ˘ ¢.™. Ù˘ ŒÓˆÛ˘, ÂΠ̤ÚÔ˘˜ ÙˆÓ ÍÂÓÔ‰fi¯ˆÓ Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜, ÛÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ¿ ÙÔ˘. 2. ¡· ÂÓËÌÂÚˆı› Î·È Ó· ·Ú·ÛÙ› Û‡ÛÛˆÌË Ë ÍÂÓÔ‰Ô¯Âȷ΋ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Ì·˜ ÛÙË ÓÂÎÚÒÛÈÌË ·ÎÔÏÔ˘ı›· ÙÔ˘. 3. ¡· ηٷÙÂı› ¯ÚËÌ·ÙÈÎfi ÔÛfi ·ÓÙ› ÛÙÂÊ¿ÓÔ˘ ÂΠ̤ÚÔ˘˜ ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ Ù˘ ŒÓˆÛ˘ ÛÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ ™›ÙÈÛ˘ ÙÔ˘ πÂÚÔ‡ ¡·Ô‡ ∞Á›Ô˘ ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ “¢Ô˜ ËÌ›Ó Û‹ÌÂÚÔÓ” . 4. ¡· ‰ËÌÔÛÈ¢ı› ÙÔ ·ÚfiÓ „‹ÊÈÛÌ· ÛÙÔÓ ËÌÂÚ‹ÛÈÔ Δ‡Ô Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜. °È· ÙÔ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Ù˘ ∂¡ø™∏™ •∂¡√¢√Ãø¡ ¡√ª√À ª∞°¡∏™π∞™. √ ¶ƒ√∂¢ƒ√™ ∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√™ ¢∏ª. §∂μ∂¡Δ∏™

√ °∂¡π∫√™ °ƒ∞ªª∞Δ∂∞™ ¶∞ƒ∏™ ¢∏ª. ∫√¡π√ƒ¢√™

π™ƒ∞∏§πΔπ∫∏ ∫√π¡√Δ∏Δ∞ μ√§√À

æ∏ºπ™ª∞ ΔÔ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Ù˘ πÛÚ·ËÏÈÙÈ΋˜ ∫ÔÈÓfiÙËÙ·˜ μfiÏÔ˘, Û˘Ó‰ڛ·Û ÂÎÙ¿ÎÙˆ˜ ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ 29 ª·ÚÙ›Ô˘ 2013 ÛÙȘ 10.00 ÙÔ Úˆ› ÌfiÏȘ ÏËÚÔÊÔÚ‹ıËΠÙÔ ı¿Ó·ÙÔ ÙÔ˘ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î·È μ’ ∞ÓÙÈÚÔ¤‰ÚÔ˘ Ù˘ μÔ˘Ï‹˜ ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ

∞£∞¡∞™π√À ¡∞∫√À ·ÓıÚÒÔ˘ Ì ÌÂÁ¿ÏË ÚÔÛÊÔÚ¿ ÛÙÔÓ ÂÏÏËÓÈÎfi Ï·fi Î·È ÛÙÔ Ï·fi Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î·È È‰È·›ÙÂÚ· ÛÙËÓ ∫ÔÈÓfiÙËÙ¿ Ì·˜ Ô˘ ‹Ù·Ó ¿ÓÙ· Û˘Ì·Ú·ÛÙ¿Ù˘ ÛÙËÓ Â›Ï˘ÛË ÙˆÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈ˙ ∞¶√º∞™π™∂ √ª√ºø¡∞ - ¡· ·Ú·ÛÙ› ÛÙËÓ ÂÎÊÔÚ¿ ÙÔ˘ Ô Úfi‰ÚÔ˜ Î·È Ù· ̤ÏË ÙÔ˘ ∫ÔÈÓÔÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ Ì·˜. - ¡· ÂÎÊÚ·ÛÙÔ‡Ó Ù· ıÂÚÌ¿ Û˘ÏÏ˘ËÙ‹ÚÈ· ÙÔ˘ ¢™ ÛÙÔ˘˜ Û˘ÁÁÂÓ›˜ ÙÔ˘. - ¡· ‰È·ÙÂı› ÛÙË ÌÓ‹ÌË ÙÔ˘ ÙÔ ÔÛfi ÙˆÓ 300 ¢ÚÒ ÁÈ· ÙË ÛÙ‹ÚÈÍË ÙÔ˘ ¢.À.¡.√. (¢›ÎÙ˘Ô ÀÔÛÙ‹ÚÈ͢ ¡¤ˆÓ - √ÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ) Ô˘ ÔÚÁ·ÓÒÓÂÙ·È ·fi ÙÔ ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘ Î·È ÙËÓ πÂÚ¿ ªËÙÚfiÔÏË ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ Î·È ∞ÏÌ˘ÚÔ‡. - ¡· ÂȉÔı› ÙÔ „‹ÊÈÛÌ· ÛÙÔ˘˜ Û˘ÁÁÂÓ›˜ ÙÔ˘ ÂÎÏÈfiÓÙÔ˜. - ¡· ‰ËÌÔÛÈ¢Ù› ÙÔ ·ÚfiÓ „‹ÊÈÛÌ· ÛÙȘ ÂÊËÌÂÚ›‰Â˜ “∏ £ÂÛÛ·Ï›·” & “Δ·¯˘‰ÚfiÌÔ˜” . ΔÔ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ

Δ√À ¢∏ª√Δπ∫√À ™Àªμ√À§π√À ¢∏ª√À ™∫π∞£√À Ù˘ 29˘ ª·ÚÙ›Ô˘ 2013 °È· ÙÔÓ ·‰fiÎËÙÔ ı¿Ó·ÙÔ ÙÔ˘ ‚Ô˘Ï¢ÙÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î·È μ’ ∞ÓÙÈÚÔ¤‰ÚÔ˘ Ù˘ μÔ˘Ï‹˜ ¡¿ÎÔ˘ ∞ı·Ó·Û›Ô˘. ΔÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ™ÎÈ¿ıÔ˘ ÛÙÔ ıÏÈ‚ÂÚfi ¿ÁÁÂÏÌ· Ù˘ ÂȘ ∫‡ÚÈÔÓ ÂΉËÌ›·˜ ÙÔ˘ ‚Ô˘Ï¢ÙÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î·È μ’ ∞ÓÙÈÚÔ¤‰ÚÔ˘ Ù˘ μÔ˘Ï‹˜ ¡¿ÎÔ˘ ∞ı·Ó·Û›Ô˘, Û˘Ó‹Ïı ÂÎÙ¿ÎÙˆ˜ Û‹ÌÂÚ· 29 ª·ÚÙ›Ô˘ ÙÔ˘ 2013 ÛÂ Û˘Ó‰ڛ·ÛË, ·ÚfiÓÙÔ˜ ÙÔ˘ ¢ËÌ¿Ú¯Ô˘ ™ÎÈ¿ıÔ˘ Î. ¶ÏˆÌ·Ú›ÙË ¡ÈÎfiÏ·Ô˘. ∞ÊÔ‡ ¿ÎÔ˘Û ÙÔÓ Î. ¢‹Ì·Ú¯Ô, ÙÔÓ Î. ¶Úfi‰ÚÔ Î·È Ù· ̤ÏË ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ Ô˘ ÙÈÌËÙÈο Ì›ÏËÛ·Ó ÁÈ· ÙËÓ ÔχÏ¢ÚË ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· Î·È ÏÔ‡ÛÈ· ÚÔÛÊÔÚ¿ ÙÔ˘ ÂÎÏÈfiÓÙÔ˜, Ô˘ ˘ËÚ¤ÙËÛ ˆ˜ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ Î·È ÀÊ˘Ô˘ÚÁfi˜ Â› ÛÂÈÚ¿ ÂÙÒÓ, ηıÒ˜ Î·È μ’ ∞ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ Ù˘ μÔ˘Ï‹˜ ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ Î·È Û˘Ó‰¤ıËΠ̠ÙÔ˘˜ Ôϛ٘ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Ì·˜ ˆ˜ ÂÎÚfiÛˆfi˜ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ ∫ÔÈÓÔ‚Ô‡ÏÈÔ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ Ì ‰ÂÛÌÔ‡˜ ·ÌÔÈ‚·›·˜ ·Á¿˘ Î·È ÂÎÙ›ÌËÛ˘, ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˜ Ì ˙‹ÏÔ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔ‚ÔÏ‹ Î·È Â›Ï˘ÛË ÙˆÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ ÙˆÓ ‰ËÌÔÙÒÓ Ù˘ ™ÎÈ¿ıÔ˘. ∞ÊÔ‡ Ù‹ÚËÛ ÂÓfi˜ ÏÂÙÔ‡ ÛÈÁ‹, ∞¶√º∞™π∑∂π √ª√ºø¡∞ 1. ¡· ÂÎÊÚ¿ÛÂÈ ÙË ÌÂÁ¿ÏË Û˘ÁΛÓËÛ‹ ÙÔ˘ Î·È ‰ÈÂÚÌËÓ‡ÂÈ ÙË Û˘ÁΛÓËÛË fiÏˆÓ ÙˆÓ ‰ËÌÔÙÒÓ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ™ÎÈ¿ıÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ÂΉËÌ›· ÂȘ ∫‡ÚÈÔÓ ÙÔ˘ ¡∞∫√À ∞£∞¡∞™π√À, ‰˘Ó·ÌÈÎÔ‡ ‚Ô˘Ï¢ÙÔ‡ Î·È ÚÔÛÊÈÏ‹ Û˘ÓÙÔ›ÙË, Ô ÔÔ›Ô˜ Ì ÙË ÁÂÌ¿ÙË ·fi ·ÚÂÙ¤˜ „˘¯‹ ÙÔ˘, ÙÔÓ ‡ÚÈÓÔ ÏfiÁÔ ÙÔ˘ Î·È ÙËÓ ·Ù·Ï¿ÓÙ¢ÙË ÚÔۋψۋ ÙÔ˘ ÛÙËÓ Â›Ï˘ÛË ÙˆÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ ÙˆÓ ™ÎÈ·ıÈÙÒÓ, ˘ËÚ¤ÙËÛ ÙÔÓ ÙfiÔ Î·È ÙÔ˘˜ Û˘Ó·ÓıÚÒÔ˘˜ ÙÔ˘ Ì ··Ú¿ÌÈÏÏÔ ÂӉȷʤÚÔÓ Î·È ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·. 2. ¡· ·Ú·ÛÙ› Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ˆ˜ ÂÎÚfiÛˆÔ˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ™ÎÈ¿ıÔ˘, ηıÒ˜ Î·È fiÛÔÈ ‰ËÌÔÙÈÎÔ› Û‡Ì‚Ô˘ÏÔÈ ‰‡Ó·ÓÙ·È ÛÙË ÓÂÎÚÒÛÈÌË ·ÎÔÏÔ˘ı›·, ÁÈ· Ó· ÂÎÊÚ¿ÛÔ˘Ó Ù· ıÂÚÌ¿ Û˘ÏÏ˘ËÙ‹ÚÈ· ÛÙË Û‡˙˘ÁÔ, ÛÙ· Ù¤ÎÓ· Î·È ÙÔ˘˜ Û˘ÁÁÂÓ›˜ ÙÔ˘ ÂÎÏÈfiÓÙÔ˜. 3. ¡· ·ÔÛÙ·Ï› ÙÔ æ‹ÊÈÛÌ· ·˘Ùfi ÛÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· ÙÔ˘ ÂÎÏÈfiÓÙÔ˜ Î·È Ó· ‰ËÌÔÛÈ¢Ù› ÛÙÔÓ ÙÔÈÎfi Δ‡Ô. √ ¶ƒ√∂¢ƒ√™ Δ∞ ª∂§∏

æ∏ºπ™ª∞ Δ√À ¢∏ª√Δπ∫√À ™Àªμ√À§π√À Δ√À ¢∏ª√À ∑∞°√ƒ∞™ ª√Àƒ∂™π√À ΔÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ∑·ÁÔÚ¿˜ - ªÔ˘ÚÂÛ›Ô˘ ÏËÚÔÊÔÚ‹ıËΠ̠ıÏ›„Ë ÙÔÓ ·ÈÊÓ›‰ÈÔ ı¿Ó·ÙÔ ÙÔ˘ μ’ ∞ÓÙÈÚÔ¤‰ÚÔ˘ Ù˘ μÔ˘Ï‹˜, ÚÒËÓ ˘Ê˘Ô˘ÚÁÔ‡ ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ, ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î·È Â›ÙÈÌÔ˘ ‰ËÌfiÙË ÙÔ˘ ÚÒËÓ ¢‹ÌÔ˘ ∑·ÁÔÚ¿˜ Î·È Ó˘Ó ¢‹ÌÔ˘ ∑·ÁÔÚ¿˜ - ªÔ˘ÚÂÛ›Ô˘, ¡¿ÎÔ˘ ∞ı·Ó¿ÛÈÔ˘, Ô ÔÔ›Ô˜ ˘ËÚ¤ÙËÛ Ì ·ÊÔÛ›ˆÛË Î·È Û˘Ó¤ÂÈ· ÙËÓ ΔÔÈ΋ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË Î·È Î·ÙfiÈÓ ÙÔ ∫ÔÈÓÔ‚Ô‡ÏÈÔ, ÙÈÌÒÓÙ·˜ Â¿ÍÈ· ÙÔ˘˜ Ôϛ٘ Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ Ô˘ ÙÔÓ ÂͤÏÂÍ·Ó ÂÎÚfiÛˆfi ÙÔ˘˜ Û ÂÙ¿ Û˘Ó·Ù¤˜ ÂÎÏÔÁÈΤ˜ ·Ó·ÌÂÙÚ‹ÛÂȘ. ™Â Û˘Ó‰ڛ·ÛË Ù˘ 29/03/2013 Î·È ‡ÛÙÂÚ· ·fi ÂÈÛ‹ÁËÛË Ù˘ ¶ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ÙÔ˘ ¢.™. Î. ª·Ï·Ì·Ù›ÓË - º·ÙÒÏÈ· ªÂÏ·¯ÚÔÈÓ‹˜ ·ÔÊ¿ÛÈÛÂ: 1. ¡· ÂÎÊÚ¿ÛÂÈ Ù· ıÂÚÌ¿ Û˘ÏÏ˘ËÙ‹ÚÈ· ÛÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· ÙÔ˘ ÂÎÏÈfiÓÙÔ˜. 2. ¡· ‰È·ÙÂı› ·ÓÙ› ÛÙÂÊ¿ÓÔ˘ ¯ÚËÌ·ÙÈÎfi ÔÛfi ÛÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ ™›ÙÈÛ˘ πÂÚÔ‡ ¡·Ô‡ ∞Á›Ô˘ ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ “¢√™ ∏ªπ¡ ™∏ª∂ƒ√¡” . 3. ¡· ·Ú·ÛÙÔ‡Ó Ô ‰‹Ì·Ú¯Ô˜, Ë Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¢.™. Î·È ÂÎÚfiÛˆÔÈ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ÛÙË ÓÂÎÚÒÛÈÌË ·ÎÔÏÔ˘ı›·. 4. ¡· ‰ËÌÔÛÈ¢Ù› ÙÔ ·ÚfiÓ ÛÙÔÓ ÙÔÈÎfi Δ‡Ô Î·È Ó· ÂȉÔı› ÛÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· ÙÔ˘ ÂÎÏÈfiÓÙÔ˜. ∏ ¶ƒ√∂¢ƒ√™ Δ√À ¢.™. ª∞§∞ª∞Δπ¡∏ - º∞Δø§π∞ ª∂§∞Ã√π¡∏

¢∞∫ªª∂ ¡. ª∞°¡∏™π∞™

°ƒ∞º∂π√ ¢∏ª∞ƒÃ√À

æ∏ºπ™ª∞

æ∏ºπ™ª∞

∂Π̤ÚÔ˘˜ ÙÔ˘ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ Ù˘ ¢ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋˜ ∞ÓÂÍ¿ÚÙËÙ˘ ∫›ÓËÛ˘ ªÈÎÚÔªÂÛ·›ˆÓ ∂ȯÂÈÚËÌ·ÙÈÒÓ ¡. ª·ÁÓËÛ›·˜ √ ¶Úfi‰ÚÔ˜ ª·Á·ÏÈfi˜ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜

√ °Ú·ÌÌ·Ù¤·˜ ÷Ù˙ËÛÙ˘ÏÈ·Ófi˜ ™Ù˘ÏÈ·Ófi˜

™À§§√°√™ ¢π¶§øª∞Δ√ÀÃø¡ ∞°ƒ√¡√ªø¡ & Δ√¶√°ƒ∞ºø¡ ª∏Ã∞¡π∫ø¡ ª∞°¡∏™π∞™ HELLENIC ASSOCIATION OF RURAL & SURVEYING ENGINEERS μfiÏÔ˜ 29.03.2013

æ∏ºπ™ª∞ ªÂ ·ÊÔÚÌ‹ ÙÔ ıÏÈ‚ÂÚfi ¿ÁÁÂÏÌ· ÙÔ˘ ı·Ó¿ÙÔ˘ ÙÔ˘ μ’ ∞ÓÙÈÚÔ¤‰ÚÔ˘ Ù˘ μÔ˘Ï‹˜ ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ Î·È ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹ ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡ Ì·˜, ∞ı·Ó¿ÛÈÔ˘ ¡¿ÎÔ˘, ÙÔ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘, Û˘Ó‰ڛ·Û ÂÎÙ¿ÎÙˆ˜ Î·È ·ÔÊ¿ÛÈÛÂ: 1. ¡· ÂÎÊÚ¿ÛÂÈ ÂÈÏÈÎÚÈÓ‹ Û˘ÏÏ˘ËÙ‹ÚÈ· ÛÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ¿ ÙÔ˘. 2. ¡· ·Ú·ÛÙ› ÛÙË ÓÂÎÚÒÛÈÌË ·ÎÔÏÔ˘ı›·. 3. ¡· ‰ËÌÔÛÈ¢Ù› ÙÔ ·ÚfiÓ „‹ÊÈÛÌ· ÛÙÔÓ ÙÔÈÎfi Δ‡Ô. °È· ÙÔ ¢.™. √ ¶Úfi‰ÚÔ˜ ÃÚ˘ÛfiÛÙÔÌÔ˜ ∞ÔÛÙfiÏÔ˘

∏ °Ú·ÌÌ·Ù¤·˜ ∞ÚÈ¿‰ÓË ∞Ó·ÛÙ·Û›Ô˘

æ∏ºπ™ª∞ Δ· ¢ÈÔÈÎËÙÈο ™˘Ì‚Ô‡ÏÈ· ÙÔ˘ Û˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌÔ‡ EUROTAXI μfiÏÔ˜ Î·È ÙÔ˘ ™˘Ó‰¤ÛÌÔ˘ Ô “ÕÁÈÔ˜ ÃÚÈÛÙfiÊÔÚÔ˜” Ô˘ Ì ԉ‡ÓË ÏËÚÔÊÔÚ‹ıËÎ·Ó ÙÔ ıÏÈ‚ÂÚfi ¿ÁÁÂÏÌ· ÙÔ˘ ı·Ó¿ÙÔ˘ ÙÔ˘ ·ÓÙÈÚÔ¤‰ÚÔ˘ Ù˘ μÔ˘Ï‹˜ £·Ó¿ÛË ¡¿ÎÔ˘, Û˘Ó‹Ïı·Ó Û ¤ÎÙ·ÎÙË Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÙËÓ 28/03/13 Î·È ‡ÛÙÂÚ· ·fi ÂÈÛ‹ÁËÛË ÙÔ˘ ¶ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ·ÔÊ¿ÛÈÛ·Ó: ¡· ·Ú·ÛÙÔ‡Ó ·ÓÙÈÚÔÛˆ›˜ ÙˆÓ ¢.™. ÛÙËÓ Îˉ›· ÙÔ˘. ¡· ÂÎÊÚ¿ÛÔ˘Ó Ù· ıÂÚÌ¿ Û˘ÏÏ˘ËÙ‹ÚÈ· ÛÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· ÙÔ˘ ÂÎÏÈfiÓÙÔ˜ ¡· ‰ËÌÔÛÈ¢Ù› ÙÔ ·ÚfiÓ „‹ÊÈÛÌ· ÛÙÔÓ ËÌÂÚ‹ÛÈÔ ÙÔÈÎfi Δ‡Ô. μfiÏÔ˜ 29/03/13 ∂Î ÙˆÓ ¢.™. Eurotaxi Î·È ∞Á. ÃÚÈÛÙfiÊÔÚÔ˘

™À§§√°√™ ∫∞Δ∞™∫∂À∞™Δø¡ √π∫√¢√ªø¡ ¡. ª∞°¡∏™π∞™ ¶∞ƒ∞™∫∂À√¶√À§√À 5‚ 38446 ¡. πø¡π∞ www.katmagnesia.com, e-mail: katmagnesia@yahoo.gr ΔËÏ.: 24210 36160 - 35839, fax: 2421036583

æ∏ºπ™ª∞ ΔÔ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ∫·Ù·Û΢·ÛÙÒÓ √ÈÎÔ‰ÔÌÈÎÒÓ ŒÚÁˆÓ ª·ÁÓËÛ›·˜ Ì ÙÔ ¿ÁÁÂÏÌ· ÙÔ˘ Í·ÊÓÈÎÔ‡ ı·Ó¿ÙÔ˘ ÙÔ˘ ∞ÓÙÈÚÔ¤‰ÚÔ˘ Ù˘ μÔ˘Ï‹˜ ∞ı·Ó·Û›Ô˘ ¡¿ÎÔ˘, ¶ÔÏÈÙÈÎÔ‡ ªË¯·ÓÈÎÔ‡, Âͤ¯ÔÓÙÔ˜ Û˘Ó·‰¤ÏÊÔ˘ ηٷÛ΢·ÛÙÔ‡, Û˘Ó‹Ïı ÂÎÙ¿ÎÙˆ˜ Î·È ·ÔÊ¿ÛÈÛÂ: 1. ¡· ·Ú·ÛÙ› Û‡ÛÛˆÌÔ ÛÙË ÓÂÎÚÒÛÈÌË ·ÎÔÏÔ˘ı›· ÙÔ˘ ÂÎÏÈfiÓÙÔ˜. 2. ¡· ÂÎÊÚ¿ÛÂÈ Ù· Û˘ÏÏ˘ËÙ‹ÚÈ¿ ÙÔ˘ ÛÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ¿ ÙÔ˘. 3. ∞ÓÙ› ÛÙÂÊ¿ÓÔ˘ Ó· ‰È·ı¤ÛÂÈ ÔÛfi Û ºÈÏ·ÓıÚˆÈÎfi ÿ‰Ú˘Ì·. 4. ¡· ‰ËÌÔÛÈ¢Ù› ÙÔ ·ÚfiÓ „‹ÊÈÛÌ· ÛÙÔÓ ÙÔÈÎfi T‡Ô. °È· ÙÔ ¢.™. O ¶Úfi‰ÚÔ˜ √ °Ú·ÌÌ·Ù¤·˜ √ÈÎÔÓfiÌÔ˘ ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ ¶··ÁˆÚÁ›Ô˘ ΔÚÈ·ÓÙ¿Ê˘ÏÏÔ˜

∂ª¶√ƒπ∫√™ ™À§§√°√™ μ√§√À

æ∏ºπ™ª∞ ªÂ ÙÔ ¿ÁÁÂÏÌ· ÙÔ˘ ı·Ó¿ÙÔ˘ ÙÔ˘ ∞ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˘ Ù˘ μÔ˘Ï‹˜ ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ Î·È μÔ˘ÏÂ˘Ù‹ ¡. ª·ÁÓËÛ›·˜, £·Ó¿ÛË ¡¿ÎÔ˘, Ù· ̤ÏË ÙÔ˘ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ÙÔ˘ ∂ÌÔÚÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ μfiÏÔ˘ Û˘Ó‰ڛ·Û·Ó ÂÎÙ¿ÎÙˆ˜ Î·È ÔÌfiʈӷ ·ÔÊ¿ÛÈÛ·Ó Ù· ·Ú·Î¿Ùˆ: 1. ™‡ÛÛˆÌÔ ÙÔ ¢.™. ÙÔ˘ ∂.™.μ. Ó· ·Ú·ÛÙ› ÛÙËÓ Îˉ›·. 2. ¡· ‰Ôı› ¯ÚËÌ·ÙÈÎfi ÔÛfi ÛÙË ÌÓ‹ÌË ÙÔ˘ ·ÓÙ› ÛÙÂÊ¿ÓÔ˘ ÛÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ ™›ÙÈÛ˘ ÙÔ˘ πÂÚÔ‡ ¡·Ô‡ ∞Á›Ô˘ ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ “ ¢fi˜ ËÌ›Ó Û‹ÌÂÚÔÓ” 3. ¡· ÂÎÊÚ¿ÛÂÈ Ù· Û˘ÏÏ˘ËÙ‹ÚÈ· ÛÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· ÙÔ˘ ÂÎÏÈfiÓÙÔ˜. 4. ¡· ‰ËÌÔÛÈ¢ı› ÙÔ ·ÚfiÓ „‹ÊÈÛÌ· ÛÙÔÓ ÙÔÈÎfi Δ‡Ô. ∂Π̤ÚÔ˘˜ ÙÔ˘ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ÙÔ˘ ∂ÌÔÚÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ μfiÏÔ˘ √ ¶Úfi‰ÚÔ˜ ∏ °ÂÓÈ΋ °Ú·ÌÌ·Ù¤·˜ ΔÛ¤ÏÈÔ˜ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ∫ÏÂÊÙ¿ÎË μ·ÛÈÏÈ΋

∫∂∫¶∞ - ¢π∂∫ ∫√π¡øº∂§∏™ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∏ ∫√π¡ø¡π∫∏™ ¶ƒ√™Δ∞™π∞™ ∫∞π ∞§§∏§∂°°À∏™ - ¢∏ª√Δπ∫√ π¡™ΔπΔ√ÀΔ√ ∂¶∞°°∂§ª∞Δπ∫∏™ ∫∞Δ∞ƒΔπ™∏™

¢∏ª√™ ¡√Δπ√À ¶∏§π√À

ŒÂÈÙ· ·fi ÙËÓ ·Ó·ÁÁÂÏ›· ÙÔ˘ ı·Ó¿ÙÔ˘ ÙÔ˘ ∞ÓÙÈÚÔ¤‰ÚÔ˘ Ù˘ μÔ˘Ï‹˜ ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ, ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹ ¡. ª·ÁÓËÛ›·˜ Î·È ‰È·ÙÂϤ۷ÓÙ· Úfi‰ÚÔ Ù˘ ¢∞∫ªª∂ ª·ÁÓËÛ›·˜, £·Ó¿ÛË ¡¿ÎÔ˘, Ù· ̤ÏË Ù˘ ¢∞∫ªª∂ ª·ÁÓËÛ›·˜ Û˘Ó‹Ïı·Ó ÂÎÙ¿ÎÙˆ˜ ÛÂ Û˘Ó‰ڛ·ÛË Î·È ÔÌfiʈӷ ·ÔÊ¿ÛÈÛ·Ó Ù· ·Ú·Î¿Ùˆ: 1. Δ· ̤ÏË ÙÔ˘ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ Ó· ·Ú·ÛÙÔ‡Ó ÛÙËÓ ÂÈ΋‰ÂÈÔ ·ÎÔÏÔ˘ı›·. 2. ¡· ÂÎÊÚ¿ÛÔ˘Ó Ù· Û˘ÏÏ˘ËÙ‹ÚÈ¿ ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· ÙÔ˘ ÂÎÏÈfiÓÙÔ˜. 3. ¡· ‰ËÌÔÛÈ¢ı› ÙÔ ·ÚfiÓ „‹ÊÈÛÌ· ÛÙÔÓ ÙÔÈÎfi Δ‡Ô.

ªÂÙ·ÊÔÚÈÎfi˜ ™˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌfi˜ EUROTAXI VOLOS ™‡Ó‰ÂÛÌÔ˜ π‰ÈÔÎÙËÙÒÓ Δ·Í› μfiÏÔ˘ - ¡. πˆÓ›·˜ “ÕÁÈÔ˜ ÃÚÈÛÙfiÊÔÚÔ˜”

∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹ 28 ª·ÚÙ›Ô˘ 2013 ΔÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ¡ÔÙ›Ô˘ ¶ËÏ›Ô˘, Ô˘ Ì ԉ‡ÓË ÏËÚÔÊÔÚ‹ıËΠÙÔ ıÏÈ‚ÂÚfi ¿ÁÁÂÏÌ· ÙÔ˘ ı·Ó¿ÙÔ˘ ÙÔ˘ ‚’ ·ÓÙÈÚÔ¤‰ÚÔ˘ Ù˘ μÔ˘Ï‹˜ £·Ó¿ÛË ¡¿ÎÔ˘, Û˘Ó‹Ïı Û ¤ÎÙ·ÎÙË Û˘Ó‰ڛ·ÛË, ÙËÓ 28Ë ª·ÚÙ›Ô˘ 2013 Î·È ‡ÛÙÂÚ· ·fi ÂÈÛ‹ÁËÛË ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ·ÔÊ¿ÛÈÛÂ: 1. ¡· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ ·ÓÙÈÚÔÛˆ›· ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ÙËÓ ÂÎÊÔÚ¿ Ù˘ ÛÔÚÔ‡ ÙÔ˘ ÂÎÏÈfiÓÙÔ˜ Ì ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙÔ ‰‹Ì·Ú¯Ô. 2. ¡· ÂÎÊÚ·ÛÙÔ‡Ó Ù· ıÂÚÌ¿ Û˘ÏÏ˘ËÙ‹ÚÈ· ÙÔ˘ ™ÒÌ·ÙÔ˜ ÁÈ· ÙË ÌÂÁ¿ÏË ·ÒÏÂÈ· ÛÙÔ˘˜ ÔÈΛԢ˜ ÙÔ˘. 3. ¡· ηٷÙÂı› ÛÙÂÊ¿ÓÈ ÂȘ ÌÓ‹ÌËÓ ÙÔ˘ ÂÎÏÈfiÓÙÔ˜. 4. ¡· ·Ó·ÚÙËıÔ‡Ó ÌÂÛ›ÛÙȘ ÔÈ ÛËÌ·›Â˜ Û fiÏ· Ù· ÎÙ›ÚÈ· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ηٿ ÙËÓ Ë̤ڷ Ù˘ Îˉ›·˜. 5. ¡· ‰ËÌÔÛÈ¢ı› ÙÔ ·ÚfiÓ ÛÙÔÓ ÙÔÈÎfi Δ‡Ô. ∫·È ·Ó·ı¤ÙÂÈ ÙȘ ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ÂÓ¤ÚÁÂȘ ÛÙÔ ‰‹Ì·Ú¯Ô.

¡. ¢∏ª√∫ƒ∞Δπ∞ ¢∏ª.Δ.√. μ√§√À

æ∏ºπ™ª∞ ÙÔ˘ ¢.™. Ù˘ ∫∂∫¶∞-¢π∂∫ ΔÔ ¢™ Ù˘ ∫∂∫¶∞-¢π∂∫ ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ ÙË ‚·ı‡Ù·ÙË ıÏ›„Ë ÁÈ· ÙÔ ı¿Ó·ÙÔ ÙÔ˘ μ’ ∞ÓÙÈÚÔ¤‰ÚÔ˘ Ù˘ μÔ˘Ï‹˜ Î·È ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹ ª·ÁÓËÛ›·˜ ∞ı·Ó¿ÛÈÔ˘ ¡¿ÎÔ˘, Ô ÔÔ›Ô˜ ÚfiÛÊÂÚ ·ÓÂÎÙ›ÌËÙ˜ ˘ËÚÂۛ˜ ÛÙËÓ ΔÔÈ΋ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË Î·È ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ· ÛÙÔ ¡ÔÌfi Ì·˜. ΔÔ ¢.™. ÔÌfiʈӷ ·ÔÊ·Û›˙ÂÈ: 1. ¡· ÂÎÊÚ¿ÛÂÈ Ù· ıÂÚÌ¿ ÙÔ˘ Û˘ÏÏ˘ËÙ‹ÚÈ· ÛÙÔ˘˜ ÔÈΛԢ˜ ÙÔ˘ ı·ÓfiÓÙÔ˜. 2. ¡· ‰ËÌÔÛÈ¢ı› ÙÔ ·ÚfiÓ „‹ÊÈÛÌ· ÛÙÔ ÙÔÈÎfi Δ‡Ô. ΔÔ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ

√ƒº∞¡√Δƒ√º∂π√ μ√§√À

æ∏ºπ™ª∞ ªÂÙ¿ ÙÔ ¿ÎÔ˘ÛÌ· ÙÔ˘ ·ÈÊÓ›‰ÈÔ˘ ı·Ó¿ÙÔ˘ ÙÔ˘ £∞¡∞™∏ ¡∞∫√À, Ô ÔÔ›Ô˜ ·fi οı ı¤ÛË Â˘ı‡Ó˘ Î·È ˆ˜ ¿ÓıÚˆÔ˜ ›¯Â ÛÙËÚ›ÍÂÈ Î·È Â›¯Â ÛÙ·ı› ÛÙÔ Ï¢Úfi ÙÔ˘ ȉڇ̷ÙÔ˜, ÙÔ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÙÔ˘ ºÈÏ·ÓıÚˆÈÎÔ‡ π‰Ú‡Ì·ÙÔ˜ “√ÚÊ·ÓÔÙÚÔÊÂ›Ô μfiÏÔ˘” Û˘Ó‹Ïı ¤ÎÙ·ÎÙ· Î·È ·ÔÊ¿ÛÈÛÂ: 1. ¡· ÂÎÊÚ¿ÛÂÈ Ù· ıÂÚÌ¿ ÙÔ˘ Û˘ÏÏ˘ËÙ‹ÚÈ· ÛÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· ÙÔ˘ ÂÎÏÈfiÓÙÔ˜. 2. ¡· ·Ú·ÛÙ› Û‡ÛÛˆÌÔ ÛÙËÓ Îˉ›· ÙÔ˘. 3. ¡· ‰ËÌÔÛÈ¢ı› ÙÔ ·ÚfiÓ ÛÙÔÓ ÙÔÈÎfi Δ‡Ô. ∏ ¶ƒ√∂¢ƒ√™ √ °∂¡. °ƒ∞ªª∞Δ∂∞™ ∂§∂¡∏ Δ™π∞¡∞∫∞ ∏§π∞™ ∞°ƒπ°π∞¡¡∏™

æ∏ºπ™ª∞ ªÂ ÙÔ ¿ÁÁÂÏÌ· ÙÔ˘ ı·Ó¿ÙÔ˘ ÙÔ˘ £·Ó¿ÛË ™Ù. ¡¿ÎÔ˘ Û˘Ó‹Ïı ÂÎÙ¿ÎÙˆ˜ ÙÔ ¢.™. Ù˘ ¢∏ª.Δ.√. μfiÏÔ˘, ηÙfiÈÓ ÂÈÛËÁ‹Ûˆ˜ Ù˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘, Ë ÔÔ›· ÂÍ‹Ú ÙËÓ ÚÔÛÊÔÚ¿ ÙÔ˘ ÛÔ˘‰·›Ô˘ ÔÏÈÙÈÎÔ‡ ÛÙÔ μfiÏÔ Î·È ·ÔÊ¿ÛÈÛ ٷ ·Ú·Î¿Ùˆ: 1. ¡· ·Ú·ÛÙ› Û‡ÛÛˆÌÔ ÙÔ ¢ÈÔÈÎ. ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÛÙËÓ Îˉ›·. 2. ∞ÓÙ› ÛÙÂÊ¿ÓÔ˘, Ó· ηٷÙÂı› ¯ÚËÌ·ÙÈÎfi ÔÛfi ÛÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ ™›ÙÈÛ˘ “¢Ô˜ ËÌ›Ó Û‹ÌÂÚÔÓ” ÙÔ˘ π. ¡·Ô‡ ∞Á. ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘. 3. ¡· ÂÎÊÚ¿ÛÂÈ Ù· Û˘ÏÏ˘ËÙ‹ÚÈ· ÛÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· ÙÔ˘ ÂÎÏÈfiÓÙÔ˜. 4. ¡· ‰ËÌÔÛÈ¢ı› ÙÔ ·ÚfiÓ „‹ÊÈÛÌ· ÛÙÔÓ ËÌÂÚ‹ÛÈÔ ÙÔÈÎfi Δ‡Ô Î·È Ó· ÂȉÔı› ÛÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ¿ ÙÔ˘. μfiÏÔ˜ 29.3.2013

∞°ƒ√Δπ∫√™ ™À¡∂Δ∞πƒπ™ª√™ ª∏§∂ø¡

æ∏ºπ™ª∞ ΔÔ ¢.™. ÙÔ˘ ∞.™. ªËÏÂÒÓ ÌfiÏȘ ÏËÚÔÊÔÚ‹ıËΠÙÔ ı¿Ó·ÙÔ ÙÔ˘ μ’ ∞ÓÙÈÚÔ¤‰ÚÔ˘ Ù˘ μÔ˘Ï‹˜ Î·È ÚÒËÓ ÀÊ˘Ô˘ÚÁÔ‡ ∞£∞¡∞™π√À ¡∞∫√À Û˘Ó‰ڛ·Û ÂÎÙ¿ÎÙˆ˜ ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ 29/3 Î·È ·ÔÊ¿ÛÈÛÂ: 1) ¡· ·Ú·‚ÚÂı› ̤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ¢.™. ÛÙË ÓÂÎÚÒÛÈÌË ·ÎÔÏÔ˘ı›·. 2) ¡· ηٷÙÂı› ÙÔ ÔÛfi ÙˆÓ 50 ¢ÚÒ ·ÓÙ› ÛÙÂÊ¿ÓÔ˘ ÛÙËÓ πÂÚ¿ ªËÙÚfiÔÏË ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ ÁÈ· ÙË Û›ÙÈÛË ÙˆÓ ·fiÚˆÓ.


36

™∞μμ∞Δ√ 30 ª∞ƒΔπ√À 2013

MNHMO™YNA ªÂ ÙË Û˘ÌÏ‹ÚˆÛË 40 ËÌÂÚÒÓ ·fi ÙÔ ı¿Ó·ÙÔ ÙÔ˘ Ï·ÙÚ¢ÙÔ‡ Ì·˜ Û˘˙‡ÁÔ˘, ·Ù¤Ú·, ·‰ÂÏÊÔ‡, ·Ô‡ Î·È ı›Ԣ

∞£∞¡∞™π√À æπøΔ∞ Û˘ÓÙ/¯Ô˘ ÔÙÔÔÈÔ‡ ÙÂÏԇ̠·‡ÚÈÔ ∫˘Úȷ΋ 31 ª·ÚÙ›Ô˘ Î·È ÌÂÙ¿ ÙË £Â›· §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÛÙÔÓ πÂÚfi ªËÙÚÔÔÏÈÙÈÎfi ¡·fi ∞Á›Ô˘ ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ μfiÏÔ˘ ÌÓËÌfiÛ˘ÓÔ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿·˘ÛË Ù˘ „˘¯‹˜ ÙÔ˘. ¶·Ú·Î·Ïԇ̠ÙÔ˘˜ Û˘ÁÁÂÓ›˜ Î·È Ê›ÏÔ˘˜ Î·È fiÏÔ˘˜ fiÛÔÈ ÙÈÌÔ‡Ó ÙË ÌÓ‹ÌË ÙÔ˘ fiˆ˜ ÚÔÛ¤ÏıÔ˘Ó Û’ ·˘Ùfi ÁÈ· Ó· ÚÔÛ¢¯ËıÔ‡Ó Ì·˙› Ì·˜. μfiÏÔ˜ 30 ª·ÚÙ›Ô˘ 2013 ∏ Û‡˙˘ÁÔ˜: ºˆÙÂÈÓ‹ æÈÒÙ· Δ· ·È‰È¿: ∂˘ÁÂÓ›· - πˆ¿ÓÓ˘ ªÂÏ›‰Ë˜, ª·Ú›· - πˆ¿ÓÓ˘ ∑·ÚÔÁÈ¿ÓÓ˘ Δ· ·‰¤ÏÊÈ·: ∂ϤÓË - ¡ÈÎfiÏ·Ô˜ μ·˝ÙÛ˘, ∞ÊÂÓÙԇϷ ¯‹Ú· ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ ÷ÏÎÈ¿, °ÂˆÚÁ›· ¯‹Ú· ªËÓ¿ ª·ÚÁ·Ú›ÙË Δ· ÂÁÁfiÓÈ·: °ÈÒÚÁÔ˜, ºˆÙÂÈÓ‹, ∂ϤÓË, ºˆÙÂÈÓ‹ Δ· ·Ó›„È· √È ÏÔÈÔ› Û˘ÁÁÂÓ›˜ √ ηʤ˜ ı· ‰Ôı› ÛÙÔ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô Park.

ªÂ ÙË Û˘ÌÏ‹ÚˆÛË 40 ËÌÂÚÒÓ ·fi ÙÔ ı¿Ó·ÙÔ ÙÔ˘ ·Á·Ë̤ÓÔ˘ Ì·˜ ˘ÈÔ‡, ÂÁÁÔÓÔ‡, ·ÓÈ„ÈÔ‡, ·‰ÂÏÊÔ‡ Î·È ÂÍ·‰¤ÏÊÔ˘

°∂øƒ°π√À ∞¡¢ƒπ∫∞∫∏ ÙÂÏԇ̠·‡ÚÈÔ ∫˘Úȷ΋ 31 ª·ÚÙ›Ô˘ Î·È ÌÂÙ¿ ÙË £Â›· §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÌÓËÌfiÛ˘ÓÔ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿·˘ÛË Ù˘ „˘¯‹˜ ÙÔ˘ ÛÙÔÓ πÂÚfi ¡·fi ∞Á›Ô˘ ¡ÂÎÙ·Ú›Ô˘. ¶·Ú·Î·Ïԇ̠ÙÔ˘˜ Û˘ÁÁÂÓ›˜ Î·È Ê›ÏÔ˘˜ Ó· ÚÔÛ¤ÏıÔ˘Ó Î·È Ó· ÚÔÛ¢¯ËıÔ‡Ó Ì·˙› Ì·˜. √È ÁÔÓ›˜: ™Ù·‡ÚÔ˜ Î·È ¡ÂÎÙ·Ú›· ∞Ó‰ÚÈοÎË √È ·Ô‡‰Â˜: ™Ù·Ì¿Ù˘ Î·È ª·›ÚË ∞Ó‰ÚÈοÎË, °ÂˆÚÁ›· ¶··‰ÔÔ‡ÏÔ˘ √ ·‰ÂÏÊfi˜: ™Ù·Ì¿Ù˘ ∞Ó‰ÚÈο΢ √È ı›ÔÈ Δ· ÂÍ·‰¤ÏÊÈ· √È ÏÔÈÔ› Û˘ÁÁÂÓ›˜ √ ηʤ˜ ı· ‰Ôı› ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ÙÔ˘ πÂÚÔ‡ ¡·Ô‡.

ΔÂÏԇ̠·‡ÚÈÔ 31 ÙÚ¤¯ÔÓÙÔ˜, Ë̤ڷ ∫˘Úȷ΋ Î·È ÌÂÙ¿ ÙË £Â›· §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÛÙÔÓ πÂÚfi ¡·fi ∫ÔÈÌ‹Ûˆ˜ £ÂÔÙfiÎÔ˘ ª. ªÔÓ·ÛÙËÚ›Ô˘ 40‹ÌÂÚÔ ÌÓËÌfiÛ˘ÓÔ, ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿·˘ÛË Ù˘ „˘¯‹˜ Ù˘ ·Á·Ë̤Ó˘ Ì·˜ ·‰ÂÏÊ‹˜ Î·È ı›·˜ ªÂ ÙË Û˘ÌÏ‹ÚˆÛË 40 ËÌÂÚÒÓ ·fi ÙÔ ı¿Ó·ÙÔ ÙÔ˘ Ï·ÙÚ¢ÙÔ‡ Ì·˜ Û˘˙‡ÁÔ˘, ·Ù¤Ú·, ·‰ÂÏÊÔ‡, ·Ô‡ Î·È ı›Ԣ

Ã∞ƒπ§∞√À √ƒ√∫§√À ÙÂÏԇ̠·‡ÚÈÔ ∫˘Úȷ΋ 31 ª·ÚÙ›Ô˘, ÌÂÙ¿ ÙË £Â›· §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÛÙÔÓ πÂÚfi ¡·fi ∞Á›ˆÓ ∞Ó·ÚÁ‡ÚˆÓ, ÌÓËÌfiÛ˘ÓÔ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿·˘ÛË Ù˘ „˘¯‹˜ ÙÔ˘. ∫·ÏÔ‡ÌÂ Û˘ÁÁÂÓ›˜ Î·È Ê›ÏÔ˘˜ Ó· ·Ú·ÛÙÔ‡Ó Û’ ·˘Ùfi Î·È Ó· ÚÔÛ¢¯ËıÔ‡Ó Ì·˙› Ì·˜. μfiÏÔ˜ 30 ª·ÚÙ›Ô˘ 2013 ∏ Û‡˙˘ÁÔ˜: ™Ì·Ú¿Á‰· Δ· ·È‰È¿: ÃÚ‹ÛÙÔ˜ - ∂˘ÊÚÔÛ‡ÓË √ÚÔÎÏÔ‡, ¡ÈÎfiÏ·Ô˜ - ∞ı·Ó·Û›· √ÚÔÎÏÔ‡, ∞ÔÛÙfiÏ˘ - ¢‹ÌËÙÚ· √ÚÔÎÏÔ‡ Δ· ·‰¤ÏÊÈ·: ¡ÈÎfiÏ·Ô˜ - ∞ÊÚÔ‰›ÙË √ÚÔÎÏÔ‡, ª·Ú›· - °ÈÒÚÁÔ˜ ¶·‹˜, ¡›Ó· - ∂˘¿ÁÁÂÏÔ˜ ªËÙÛÈÎÒÛÙ·˜ Δ· ÂÁÁfiÓÈ·: ™Ì·Ú¿Á‰·, ÷ڛϷԘ ÃÚ˘ÛÔ‚·Ï¿ÓÙ˘, ÷ڛϷԘ, ∂ϤÓË, ∂˘·ÁÁÂÏ›· Δ· ·Ó›„È· √È ÏÔÈÔ› Û˘ÁÁÂÓ›˜ √ ηʤ˜ ı· ‰Ôı› ÛÙÔ ¶ÓÂ˘Ì·ÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ πÂÚÔ‡ ¡·Ô‡.

ªÂ ÙË Û˘ÌÏ‹ÚˆÛË 40 ËÌÂÚÒÓ ·fi ÙÔ ı¿Ó·ÙÔ ÙÔ˘ ·Á·Ë̤ÓÔ˘ Ì·˜ Û˘˙‡ÁÔ˘, ·Ù¤Ú·, ·Ô‡ Î·È ı›Ԣ

∂À™Δ∞£π√À ∫∞μ√Àƒ∞ ÙÂÏԇ̠·‡ÚÈÔ ∫˘Úȷ΋ 31 ª·ÚÙ›Ô˘ ÌÂÙ¿ ÙË £Â›· §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÛÙÔÓ πÂÚfi ¡·fi ¶¤ÙÚÔ˘ Î·È ¶·‡ÏÔ˘ ÌÓËÌfiÛ˘ÓÔ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿·˘ÛË Ù˘ „˘¯‹˜ ÙÔ˘. ¶·Ú·Î·Ïԇ̠ÙÔ˘˜ Û˘ÁÁÂÓ›˜ Î·È Ê›ÏÔ˘˜ Ó· ·Ú·ÛÙÔ‡Ó ÛÙÔ ÌÓËÌfiÛ˘ÓÔ ÁÈ· Ó· ÚÔÛ¢¯ËıÔ‡Ó Ì·˙› Ì·˜. ¡. πˆÓ›· 30 ª·ÚÙ›Ô˘ 2013 ∏ Û‡˙˘ÁÔ˜: ÕÓÓ· Δ· ·È‰È¿: ∞ıËÓ¿ - μ¿ÈÔ˜ ¢fi‰ÔÏÈ·˜, πˆ¿ÓÓ· - ¶·ÓÙ·˙‹˜ ÃÈÒÙ˘ Δ· ÂÁÁfiÓÈ·: ™ˆÙ‹ÚÈÔ˜, ÕÓÓ·-ª·Ú›·, ¡ÈÎfiÏ·Ô˜, ∂˘ÛÙ·ı›· Δ· ·Ó›„È· √È ÏÔÈÔ› Û˘ÁÁÂÓ›˜ √ ηʤ˜ ı· ‰Ôı› ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ÙÔ˘ πÂÚÔ‡ ¡·Ô‡.

ªÂ ÙË Û˘ÌÏ‹ÚˆÛË ÂÓfi˜ ¤ÙÔ˘˜ ·fi ÙÔ ı¿Ó·ÙÔ ÙÔ˘ Ï·ÙÚ¢ÙÔ‡ Ì·˜ Û˘˙‡ÁÔ˘, ·‰ÂÏÊÔ‡ Î·È ı›Ԣ

¶∞¡∞°πøΔ∏ ∞°ƒ∞ºπøΔ∏ ÙÂÏԇ̠·‡ÚÈÔ ∫˘Úȷ΋ 31 ª·ÚÙ›Ô˘ Î·È ÌÂÙ¿ ÙË £Â›· §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÛÙÔÓ πÂÚfi ¡·fi ∞Á›Ô˘ √ÓÔ˘ÊÚ›Ô˘ ÌÓËÌfiÛ˘ÓÔ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿·˘ÛË Ù˘ „˘¯‹˜ ÙÔ˘. ¶·Ú·Î·Ïԇ̠ÙÔ˘˜ Û˘ÁÁÂÓ›˜ Î·È Ê›ÏÔ˘˜ Î·È fiÏÔ˘˜ fiÛÔÈ ÙÈÌÔ‡Ó ÙË ÌÓ‹ÌË ÙÔ˘ fiˆ˜ ÚÔÛ¤ÏıÔ˘Ó Û’ ·˘Ùfi ÁÈ· Ó· ÚÔÛ¢¯ËıÔ‡Ó Ì·˙› Ì·˜. ÕÁÈÔ˜ √ÓÔ‡ÊÚÈÔ˜ 30 ª·ÚÙ›Ô˘ 2013 ∏ Û‡˙˘ÁÔ˜: ∂˘ÁÂÓ›· Δ· ·‰¤ÏÊÈ·: ∂Ú·ÙÒ Î·È μ·Û›Ï˘ μ·ÛÈÏfiÔ˘ÏÔ˜, ∞ÁÏ·˝· ∞ÁÚ·ÊÈÒÙË Δ· ·Ó›„È· √ ηʤ˜ ı· ‰Ôı› ÛÙÔ Î·ÊÂÓÂ›Ô Ù˘ Ï·Ù›·˜ ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ √ÓÔ˘ÊÚ›Ô˘.

ªÂ ÙË Û˘ÌÏ‹ÚˆÛË ÂÓfi˜ ¤ÙÔ˘˜ ·fi ÙÔ ı¿Ó·ÙÔ Ù˘ ·Á·Ë̤Ó˘ Ì·˜ Î·È ·ÏËÛÌfiÓËÙ˘ Û˘˙‡ÁÔ˘, ÌËÙ¤Ú·˜, ÁÈ·ÁÈ¿˜, ·‰ÂÏÊ‹˜ Î·È ı›·˜

∑ø∏™ ∑∞Ã. ∫∞ƒ°πøΔ∞∫∏ ÙÂÏԇ̠·‡ÚÈÔ ∫˘Úȷ΋ 31 ª·ÚÙ›Ô˘ ÌÂÙ¿ ÙË £Â›· §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÛÙÔÓ πÂÚfi ¡·fi ∞Á›ˆÓ ∫ÔÛÌ¿ ∞ÈÙˆÏÔ‡ Î·È ∞ÚÙÂÌ›Ô˘, ÌÓËÌfiÛ˘ÓÔ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿·˘ÛË Ù˘ „˘¯‹˜ Ù˘. ¶·Ú·Î·Ïԇ̠ÙÔ˘˜ Û˘ÁÁÂÓ›˜ Î·È Ê›ÏÔ˘˜ ηıÒ˜ Î·È fiÛÔÈ ÙÈÌÔ‡Ó ÙË ÌÓ‹ÌË Ù˘, Ó· ÚÔÛ¤ÏıÔ˘Ó Û’ ·˘Ùfi ÁÈ· Ó· ÚÔÛ¢¯ËıÔ‡Ó Ì·˙› Ì·˜. μfiÏÔ˜ 30 ª·ÚÙ›Ô˘ 2013 √ Û‡˙˘ÁÔ˜: ∑·¯·Ú›·˜ Δ· ·È‰È¿: ∂ÌÌ·ÓÔ˘‹Ï - ª·Ú›· ∫·ÚÁȈٿÎË, ª¿ÚÈÔ˜ - ∂ÈÚ‹ÓË ∫·ÚÁȈٿÎË Δ· ÂÁÁfiÓÈ·: ∑·¯·Ú›·˜, ∑ˆ‹, ∑·¯·Ú›·˜ Δ· ·‰¤ÏÊÈ·: ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ - ºÚÂȉÂÚ›ÎË ª·Ú‹, ∂˘‰ÔΛ· ª·Ú‹ Δ· ·Ó›„È· √È ÏÔÈÔ› Û˘ÁÁÂÓ›˜ √ ηʤ˜ ı· ‰Ôı› ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ÙÔ˘ πÂÚÔ‡ ¡·Ô‡.

∫Àƒπ∞∫√À§∞™ §∂∫√À - ™¶ÀƒΔ√À¢∏ ¶·Ú·Î·ÏÔ‡ÌÂ Û˘ÁÁÂÓ›˜ Î·È Ê›ÏÔ˘˜ Î·È fiÏÔ˘˜ fiÛÔÈ ÙÈÌÔ‡Ó ÙË ÌÓ‹ÌË Ù˘ Ó· ÚÔÛ¤ÏıÔ˘Ó Û’ ·˘Ùfi Î·È Ó· ÚÔÛ¢¯ËıÔ‡Ó Ì·˙› Ì·˜. ª. ªÔÓ·ÛÙ‹ÚÈ 30 ª·ÚÙ›Ô˘ 2013 Δ· ·‰¤ÏÊÈ·: ™Ù·Ì·Ù›· ™˘ÚÙÔ‡‰Ë, πˆ¿ÓÓ˘ - ∞Ó·ÛÙ·Û›· ™˘ÚÙÔ‡‰Ë Δ· ·Ó›„È· √È ÏÔÈÔ› Û˘ÁÁÂÓ›˜ √ ηʤ˜ ı· ‰Ôı› ÛÙÔ Î·ÊÂÓÂ›Ô ÙÔ˘ Î. μÏ·˝‰Ë.

ªÂ ÙË Û˘ÌÏ‹ÚˆÛË 40 ËÌÂÚÒÓ ·fi ÙÔ ı¿Ó·ÙÔ ÙÔ˘ ·Á·Ë̤ÓÔ˘ Ì·˜ ·‰ÂÏÊÔ‡ Î·È ı›Ԣ

πø∞¡¡∏ ¢√À∑∂¡∏ ÙÂÏԇ̠·‡ÚÈÔ ∫˘Úȷ΋ 31 ª·ÚÙ›Ô˘ Î·È ÌÂÙ¿ ÙË £Â›· §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÛÙÔÓ πÂÚfi ¡·fi ∞Á›Ô˘ πˆ¿ÓÓÔ˘ ÙÔ˘ ¶ÚÔ‰ÚfiÌÔ˘ ∞ÊÂÙÒÓ ÌÓËÌfiÛ˘ÓÔ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿·˘ÛË Ù˘ „˘¯‹˜ ÙÔ˘. ¶·Ú·Î·Ïԇ̠ÙÔ˘˜ Û˘ÁÁÂÓ›˜ Î·È Ê›ÏÔ˘˜ Î·È fiÏÔ˘˜ fiÛÔÈ ÙÈÌÔ‡Ó ÙË ÌÓ‹ÌË ÙÔ˘ fiˆ˜ ÚÔÛ¤ÏıÔ˘Ó Û’ ·˘Ùfi ÁÈ· Ó· ÚÔÛ¢¯ËıÔ‡Ó Ì·˙› Ì·˜. ∞ʤÙ˜ 30 ª·ÚÙ›Ô˘ 2013 Δ· ·‰¤ÏÊÈ·: ¶·Ú›Û˘ - ª·Ú›· ¶·Ú›ÛË, ¡ÈÎfiÏ·Ô˜ - ¢‹ÌËÙÚ· ¢Ô˘˙¤ÓË, ∂˘ÛÙ¿ıÈÔ˜ - ∂˘ı˘Ì›· ¢Ô˘˙¤ÓË Δ· ·Ó›„È· √È ÏÔÈÔ› Û˘ÁÁÂÓ›˜ √ ηʤ˜ ı· ‰Ôı› ÛÙÔ ÎÔÈÓÔÙÈÎfi ηÊÂÓÂ›Ô ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡.

ªÂ ÙË Û˘ÌÏ‹ÚˆÛË ÂÓfi˜ ¤ÙÔ˘˜ ·fi ÙÔ ı¿Ó·ÙÔ Ù˘ ·Á·Ë̤Ó˘ Ì·˜ ·‰ÂÏÊ‹˜ Î·È ı›·˜

ª∞ƒπ∞™ ¢∏ª. ª¶∞ƒΔ∑√À Î·È Ì ÙË Û˘ÌÏ‹ÚˆÛË ‰‡Ô ÂÙÒÓ ·fi ÙÔ ı¿Ó·ÙÔ ÙÔ˘ ·Á·Ë̤ÓÔ˘ Ì·˜ ·‰ÂÏÊÔ‡ Î·È ı›Ԣ

°∂øƒ°π√À ¢∏ª. ª¶∞ƒΔ∑√À ÙÂÏԇ̠·‡ÚÈÔ ∫˘Úȷ΋ 31 ª·ÚÙ›Ô˘ Î·È ÌÂÙ¿ ÙË £Â›· §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÛÙÔÓ πÂÚfi ¡·fi ∞Á›Ô˘ °ÂˆÚÁ›Ô˘ πˆÏÎÔ‡, ÌÓËÌfiÛ˘ÓÔ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿·˘ÛË ÙˆÓ „˘¯ÒÓ ÙÔ˘˜. ¶·Ú·Î·Ïԇ̠ÙÔ˘˜ Û˘ÁÁÂÓ›˜ Î·È Ê›ÏÔ˘˜ Ó· ·Ú·ÛÙÔ‡Ó ÛÙÔ ÌÓËÌfiÛ˘ÓÔ ÁÈ· Ó· ÚÔÛ¢¯ËıÔ‡Ó Ì·˙› Ì·˜. μfiÏÔ˜ 30 ª·ÚÙ›Ô˘ 2013 Δ· ·‰¤ÏÊÈ·: ∞ϤͷӉÚÔ˜ - ∂ϤÓË ª¿ÚÙ˙Ô˘ Δ· ·Ó›„È·: ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ - ºˆÙÂÈÓ‹ ª¿ÚÙ˙Ô˘ √È ÏÔÈÔ› Û˘ÁÁÂÓ›˜ √ ηʤ˜ ı· ‰Ôı› ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ÙÔ˘ πÂÚÔ‡ ¡·Ô‡.

ªÂ ÙË Û˘ÌÏ‹ÚˆÛË ÂÓfi˜ ¤ÙÔ˘˜ ·fi ÙÔ ı¿Ó·ÙÔ ÙÔ˘ Ï·ÙÚ¢ÙÔ‡ Ì·˜ Û˘˙‡ÁÔ˘, ·Ù¤Ú·, ·Ô‡, ·‰ÂÏÊÔ‡ Î·È ı›Ԣ

∑∏™∏ ¢. ∫ƒ∞Δ∏ƒ∞ Ì·ÈÂ˘Ù‹Ú· - ¯ÂÈÚÔ˘ÚÁÔ‡ Á˘Ó·ÈÎÔÏfiÁÔ˘ ÙÂÏԇ̠·‡ÚÈÔ ∫˘Úȷ΋ 31 ª·ÚÙ›Ô˘ Î·È ÌÂÙ¿ ÙË £Â›· §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÛÙÔÓ πÂÚfi ªËÙÚÔÔÏÈÙÈÎfi ¡·fi ∞Á›Ô˘ ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ μfiÏÔ˘ ÌÓËÌfiÛ˘ÓÔ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿·˘ÛË Ù˘ „˘¯‹˜ ÙÔ˘. ¶·Ú·Î·Ïԇ̠ÙÔ˘˜ Û˘ÁÁÂÓ›˜ Î·È Ê›ÏÔ˘˜ Î·È fiÏÔ˘˜ fiÛÔÈ ÙÈÌÔ‡Ó ÙË ÌÓ‹ÌË ÙÔ˘ fiˆ˜ ÚÔÛ¤ÏıÔ˘Ó Û’ ·˘Ùfi ÁÈ· Ó· ÚÔÛ¢¯ËıÔ‡Ó Ì·˙› Ì·˜. μfiÏÔ˜ 30 ª·ÚÙ›Ô˘ 2013 ∏ Û‡˙˘ÁÔ˜: ∑ˆ‹ Δ· ·È‰È¿: §›· Î·È ∫ÒÛÙ·˜ Δ· ÂÁÁfiÓÈ·: ∑ˆ‹, ∑‹Û˘ Δ· ·‰¤ÏÊÈ·: ¡›ÎÔ˜ Î·È ª·Ú›Î· ∫Ú·Ù‹Ú·, °ÈÒÚÁÔ˜ Î·È ∏ÚÒ ∫Ô˘ÙÛÔÁÈÒÚÁË, ™Ù¿ı˘ Î·È ª›Ó· °ÂˆÚÁÔ‡‰Ë Δ· ·Ó›„È· √È ÏÔÈÔ› Û˘ÁÁÂÓ›˜ √ ηʤ˜ ı· ‰Ôı› ÛÙÔ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô “∫˘„¤ÏË” .

ªÂ ÙË Û˘ÌÏ‹ÚˆÛË Û·Ú¿ÓÙ· ËÌÂÚÒÓ ·fi ÙÔ ı¿Ó·ÙÔ ÙÔ˘ ·Á·Ë̤ÓÔ˘ Ì·˜ Û˘˙‡ÁÔ˘, ·Ù¤Ú·, ·Ô‡, ·‰ÂÏÊÔ‡ Î·È ı›Ԣ

¡π∫√§∞√À £∂√¢øƒ√À ÙÂÏԇ̠·‡ÚÈÔ ∫˘Úȷ΋ 31 ª·ÚÙ›Ô˘ ÌÂÙ¿ ÙË £Â›· §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÛÙÔÓ πÂÚfi ¡·fi ∞Á›Ô˘ ªfi‰ÂÛÙÔ˘, ÌÓËÌfiÛ˘ÓÔ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿·˘ÛË Ù˘ „˘¯‹˜ ÙÔ˘. ¶·Ú·Î·Ïԇ̠ÙÔ˘˜ Û˘ÁÁÂÓ›˜ Î·È Ê›ÏÔ˘˜, ηıÒ˜ Î·È fiÛÔÈ ÙÈÌÔ‡Ó ÙË ÌÓ‹ÌË ÙÔ˘ Ó· ·Ú·ÛÙÔ‡Ó Û’ ·˘Ùfi ÁÈ· Ó· ÚÔÛ¢¯ËıÔ‡Ó Ì·˙› Ì·˜. ªÂÏÈÛÛ¿ÙÈη 30 ª·ÚÙ›Ô˘ 2013 ∏ Û‡˙˘ÁÔ˜: ª·Ú›· Δ· ·È‰È¿: μ·Ú‚¿Ú· - ™‡ÚÔ˜ μÏ¿¯Ô˜, ∂Ï¢ıÂÚ›· - ∂˘¿ÁÁÂÏÔ˜ §È‚ÔÁÈ¿ÓÓ˘, ¢‹ÌËÙÚ· - ∂˘ÛÙ¿ıÈÔ˜ ∑Ô˘ÚÔÊ›‰Ë˜ Δ· ÂÁÁfiÓÈ·: ¢‹ÌËÙÚ·, μÏ¿Û˘, ∂˘¿ÁÁÂÏÔ˜, ¡ÈÎfiÏ·Ô˜, ÷ÚԇϷ, ∂·ÌÂÈÓÒÓ‰·˜, ª·Ú›·, ÃÚÈÛÙ›Ó·, ª·Ú›· ºˆÙÂÈÓ‹, ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ Δ· ·‰¤ÏÊÈ·: ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›Ó· ™Ù·Ì. £ÂÔ‰ÒÚÔ˘, ∂˘ı‡ÌÈÔ˜ - ∞ÁÁÂÏÈ΋ ∫Ô˘ÊÔÁÈÒÚÁÔ˘, °ÂÒÚÁÈÔ˜ - ∫·ÏÏÈfiË ∫Ô˘ÊÔÁÈÒÚÁÔ˘, ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ - ¶ÔÏ˘Í¤ÓË ∫Ô˘ÊÔÁÈÒÚÁÔ˘, £ˆÌ¿˜ - ÃÚ‡Û· ∫Ô˘ÊÔÁÈÒÚÁÔ˘, ∂ϤÓË ∫ˆÓ. ªÚÔ˘ÛÔ˘‚¿Ó· Δ· ·Ó›„È· √È ÏÔÈÔ› Û˘ÁÁÂÓ›˜

ªÂ ÙË Û˘ÌÏ‹ÚˆÛË ÂÓfi˜ ¤ÙÔ˘˜ ·fi ÙÔ ı¿Ó·ÙÔ Ù˘ Ï·ÙÚÂ˘Ù‹˜ Ì·˜ ÌËÙ¤Ú·˜, ÁÈ·ÁÈ¿˜, ÚÔÁÈ·ÁÈ¿˜, ·‰ÂÏÊ‹˜ Î·È ı›·˜

ª∞ƒπ∞™ ¶π§∞Δ√À ÙÂÏԇ̠·‡ÚÈÔ ∫˘Úȷ΋ 31 ª·ÚÙ›Ô˘, ÌÂÙ¿ ÙË £Â›· §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›·, ÛÙÔÓ πÂÚfi ¡·fi ∞Á›Ô˘ πˆ¿ÓÓÔ˘ ÙÔ˘ ¶ÚÔ‰ÚfiÌÔ˘ ∞ÊÂÙÒÓ, ÌÓËÌfiÛ˘ÓÔ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿·˘ÛË Ù˘ „˘¯‹˜ Ù˘. ∫·Ïԇ̠ÙÔ˘˜ Û˘ÁÁÂÓ›˜, Ê›ÏÔ˘˜ Î·È fiÏÔ˘˜ fiÛÔÈ ÙÈÌÔ‡Ó ÙË ÌÓ‹ÌË Ù˘ Ó· ·Ú·ÛÙÔ‡Ó ÛÙÔ ÌÓËÌfiÛ˘ÓÔ Î·È Ó· ÚÔÛ¢¯ËıÔ‡Ó Ì·˙› Ì·˜. Δ· ·È‰È¿: ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ - ¢‹ÌËÙÚ· ¶ÈÏ¿ÙÔ˘, ∞ÔÛÙfiÏ˘ - §›ÙÛ· ¶ÈÏ¿ÙÔ˘ Δ· ·‰¤ÏÊÈ·: ∞fiÛÙÔÏÔ˜ - °·Ú˘Ê·ÏÏÈ¿ μ›ÙÛÔ˘ Δ· ÂÁÁfiÓÈ· ΔÔ ‰ÈÛ¤ÁÁÔÓÔ Δ· ·Ó›„È· √È ÏÔÈÔ› Û˘ÁÁÂÓ›˜ √ ηʤ˜ ı· ‰Ôı› ÛÙÔ Î·ÊÂÓÂ›Ô “™ÙË ∑ˆ‹” .

ªÂ ÙË Û˘ÌÏ‹ÚˆÛË ÂÓfi˜ ¤ÙÔ˘˜ ·fi ÙÔ ı¿Ó·ÙÔ Ù˘ ·Á·Ë̤Ó˘ Ì·˜ Û˘˙‡ÁÔ˘, ÌËÙ¤Ú·˜, ·‰ÂÏÊ‹˜, ÁÈ·ÁÈ¿˜ Î·È ı›·˜

∞ºƒ√¢πΔ∏™ πø∞¡. ∫√§§π√À ªÂ ÙË Û˘ÌÏ‹ÚˆÛË ÂÓfi˜ ¤ÙÔ˘˜ ·fi ÙÔ ı¿Ó·ÙÔ ÙÔ˘ Ï·ÙÚ¢ÙÔ‡ Ì·˜ ·‰ÂÏÊÔ‡ Î·È ı›Ԣ

μ∞´√À μ√À™μ√Àƒ∞ ÙÂÏԇ̠·‡ÚÈÔ ∫˘Úȷ΋ 31 ª·ÚÙ›Ô˘, ÌÂÙ¿ ÙË £Â›· §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÛÙÔÓ πÂÚfi ¡·fi ¶¤ÙÚÔ˘ Î·È ¶·‡ÏÔ˘, ÌÓËÌfiÛ˘ÓÔ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿·˘ÛË Ù˘ „˘¯‹˜ ÙÔ˘. ∫·Ïԇ̠ÙÔ˘˜ Û˘ÁÁÂÓ›˜ Î·È Ê›ÏÔ˘˜ Ó· ·Ú·ÛÙÔ‡Ó Û’ ·˘Ùfi Î·È Ó· ÚÔÛ¢¯ËıÔ‡Ó Ì·˙› Ì·˜. ¡. πˆÓ›· 30 ª·ÚÙ›Ô˘ 2013 Δ· ·‰¤ÏÊÈ·: ∞ı·Ó¿ÛÈÔ˜ - ª·›ÚË μÔ‡Û‚Ô˘Ú·, °ÈÒÚÁÔ˜ - §Ô‡ÓÙÈ· μÔ‡Û‚Ô˘Ú·, ºÚÂȉÂÚ›ÎË - ¢ÈÔÓ‡Û˘ ¶ÂÏ·ÁÈ¿‰Ë˜ Δ· ·Ó›„È· √È ÏÔÈÔ› Û˘ÁÁÂÓ›˜

ÙÂÏԇ̠·‡ÚÈÔ ∫˘Úȷ΋ 31 ª·ÚÙ›Ô˘ Î·È ÌÂÙ¿ ÙË £Â›· §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÛÙÔÓ πÂÚfi ¡·fi ∞Á›Ô˘ ∞ı·Ó·Û›Ô˘ ÕÓˆ §Â¯ˆÓ›ˆÓ ÌÓËÌfiÛ˘ÓÔ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿·˘ÛË Ù˘ „˘¯‹˜ Ù˘. ¶·Ú·Î·Ïԇ̠ÙÔ˘˜ Û˘ÁÁÂÓ›˜ Î·È Ê›ÏÔ˘˜ Î·È fiÏÔ˘˜ fiÛÔÈ ÙÈÌÔ‡Ó ÙË ÌÓ‹ÌË Ù˘ fiˆ˜ ÚÔÛ¤ÏıÔ˘Ó Û’ ·˘Ùfi ÁÈ· Ó· ÚÔÛ¢¯ËıÔ‡Ó Ì·˙› Ì·˜. ÕÓˆ §Â¯ÒÓÈ· 30 ª·ÚÙ›Ô˘ 2013 √ Û‡˙˘ÁÔ˜: πˆ¿ÓÓ˘ Δ· ·È‰È¿: ∂˘ı˘Ì›· - πˆ¿ÓÓ˘ Δ˙ÒÚÙ˙˘ Δ· ÂÁÁfiÓÈ·: ∞ϤͷӉÚÔ˜ - πÛÌ‹ÓË Δ· ·‰¤ÏÊÈ· Δ· ·Ó›„È· √È ÏÔÈÔ› Û˘ÁÁÂÓ›˜

ªÂ ÙË Û˘ÌÏ‹ÚˆÛË ÂÓfi˜ ¤ÙÔ˘˜ ·fi ÙÔ ı¿Ó·ÙÔ Ù˘ ·Á·Ë̤Ó˘ Ì·˜ Î·È ·ÏËÛÌfiÓËÙ˘ ·‰ÂÏÊ‹˜ Î·È ı›·˜

ª∞ƒπ∞™ °∂øƒ°. ∫√¡Δ√°∂øƒ°π√À ÙÂÏԇ̠·‡ÚÈÔ ∫˘Úȷ΋ 31 ª·ÚÙ›Ô˘ Î·È ÌÂÙ¿ ÙË £Â›· §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÛÙÔÓ πÂÚfi ¡·fi ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ·˜, ÌÓËÌfiÛ˘ÓÔ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿·˘ÛË Ù˘ „˘¯‹˜ Ù˘. ¶·Ú·Î·Ïԇ̠ÙÔ˘˜ Û˘ÁÁÂÓ›˜ Î·È Ê›ÏÔ˘˜ Ó· ÚÔÛ¤ÏıÔ˘Ó Û’ ·˘Ùfi ÁÈ· Ó· ÚÔÛ¢¯ËıÔ‡Ó Ì·˙› Ì·˜. ¡. πˆÓ›· 30 ª·ÚÙ›Ô˘ 2013 Δ· ·‰¤ÏÊÈ·: Δ¤ÚË °ÚËÁ. μ¿ÈÔ˘, ¡ÈÎfiÏ·Ô˜ ∫ÔÓÙÔÁˆÚÁ›Ô˘, ¶·Ó·ÁÈÒÙ· ∞ı. ∫ÔÓÙÔÁˆÚÁ›Ô˘ Δ· ·Ó›„È· √È ÏÔÈÔ› Û˘ÁÁÂÓ›˜ √ ηʤ˜ ı· ‰Ôı› ÛÙËÓ Â¿Óˆ ·›ıÔ˘Û· ÙÔ˘ πÂÚÔ‡ ¡·Ô‡.


37

™∞μμ∞Δ√ 30 ª∞ƒΔπ√À 2013

∂§§∏¡π∫∏ ¢∏ª√∫ƒ∞Δπ∞ ¡√ª√™ ª∞°¡∏™π∞™ ¢∏ª√™ μ√§√À À¶∏ƒ∂™π∞ ¢/¡™∏ ¢√ª∏™∏™ °ƒ∞º∂π√ ∞¡Δπ¢∏ª∞ƒX√À Δ·¯. ¢/ÓÛË: MÈÎÚ·ÛÈ·ÙÒÓ 81 - ∫Ù›ÚÈÔ ™›ÚÂÚ ∂mail: n.moschos@volos-city.gr - http//epoleodomia.volos.gr ¶ƒ√™∫§∏™∏ ¶ÚÔÙ›ÓÂÙ·È ¢ÈÔÚıˆÙÈ΋ ¶Ú¿ÍË ÛÙËÓ ˘’ ·ÚÈıÌ. 7/94 Ú¿ÍË ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜ ÙˆÓ ¡. ¶·Á·ÛÒÓ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ ÛÙËÓ È‰ÈÔÎÙËÛ›· Ì ·Ú. ÎÙËÌ·ÙÔÏÔÁ›Ô˘ 020550 Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ ÔÈÎÔ‰ÔÌÈÎfi ÙÂÙÚ¿ÁˆÓÔ, √.Δ. 72 ‰ÈfiÙÈ ‰ÂÓ ·Ó·ÁÚ¿ÊÔÓÙ·È Ù· ÛÙÔȯ›· Ù˘ ȉÈÔÎÙËÛ›·˜ Î·È ÙÔ˘ ȉÈÔÎÙ‹ÙË, ·ÏÏ¿ Ë Ï¤ÍË “¿ÁÓˆÛÙÔ˜” . ¶·Ú·Î·Ïԇ̠ӷ ÚÔÛ¤ÏıÔ˘Ó ÔÈ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ È‰ÈÔÎً٘ ÛÙ· ÁÚ·Ê›· Ù˘ ¢/ÓÛ˘ ¶ÔÏÂÔ‰ÔÌ›·˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ (ÎÙ›ÚÈÔ ™›ÚÂÚ) ÁÈ· Ó· Ï¿‚Ô˘Ó ÁÓÒÛË Ù˘ ÚÔÙÂÈÓfiÌÂÓ˘ ‰ÈÔÚıˆÙÈ΋˜ Ú¿Í˘ ÙˆÓ ÎÙËÌ·ÙÔÏÔÁÈÎÒÓ ÈÓ¿ÎˆÓ Î·È Ó· ˘Ô‚¿ÏÔ˘Ó Ù˘¯fiÓ ÂÓÛÙ¿ÛÂȘ ̤۷ Û ÚÔıÂÛÌ›· ‰Âη¤ÓÙ (15) ËÌÂÚÒÓ ·fi ÙËÓ ÎÔÈÓÔÔ›ËÛË Ù˘ ·ÚÔ‡Û·˜ ÚfiÛÎÏËÛ˘. √ ∞¡Δπ¢∏ª∞ƒÃ√™ ¶√§∂√¢√ªπ∞™ ∫∞π μπø™πª∏™ ∫π¡∏Δπ∫√Δ∏Δ∞™ ¡π∫√§∞√™ ª√™Ã√™

√ƒº∞¡√Δƒ√º∂π√ μ√§√À 100 ¯ÚfiÓÈ· ÚÔÛÊÔÚ¿ ÛÙËÓ ·È‰È΋ ÚÔÛÙ·Û›·

∂›Ó·È Ë Î·Ú‰È¿ Ì·˜ ·ÓÔȯً... ΔÔ √ÚÊ·ÓÔÙÚÔÊÂ›Ô μfiÏÔ˘ ·ÁηÏÈ¿˙ÂÈ ·È‰È¿ Ô˘ ÛÙÂÚÔ‡ÓÙ·È ÙÔ ‰ÈÎfi ÙÔ˘˜ Û›ÙÈ Ì ÙË ÛÙÔÚÁ‹ Î·È ·Á¿Ë ÂÓfi˜ ·ÏËıÈÓÔ‡ ÁÔÓÈÔ‡. ∫¿ı ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ‚Ô‹ıÂÈ·, ÌÈÎÚ‹ ‹ ÌÂÁ¿ÏË, fiÙ·Ó ·ıÚÔ›˙ÂÙ·È ·ÏÏ¿˙ÂÈ ÙËÓ Î·ıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ· ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ Ì·˜, ‚ÔËı¿ÂÈ Ó· ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÔ˘Ì ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ù˘ ‰Ú¿Û˘ Ì·˜ ÛÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ Î·È Ó· ÚÔÛʤÚÔ˘Ì ÛÙ· ·È‰È¿ ÙÔ Û›ÙÈ Ô˘ ÙÔ˘˜ ·Í›˙ÂÈ. ªÂ ¤Ó· ·Ïfi ÙËÏÂÊÒÓËÌ· ÌÔÚԇ̠fiÏÔÈ Ó· Û˘Ì‚¿ÏÏÔ˘Ì ÛÙËÓ ÂÎÏ‹ÚˆÛË ÙˆÓ ÔÓÂ›ÚˆÓ ÙÔ˘˜ ÁÈ· Ó· ‚ÁÔ˘Ó ÈÛfiÙÈÌ· ̤ÏË ÛÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›·. ∂ÓÈÛ¯‡ÛÙ ÙÔ ÛÙfi¯Ô Î·È ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ¿ Ì·˜, ηÏÒÓÙ·˜ ·fi ÛÙ·ıÂÚfi ÙËϤʈÓÔ √Δ∂ ÙÔÓ ·ÚÈıÌfi: 90111169169 (¯Ú¤ˆÛË 1,22 ¢ÚÒ ·Ó¿ ÎÏ‹ÛË/Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚·ÓÔ̤ÓÔ˘ º.¶.∞.).

£ƒ∏™∫∂ÀΔπ∫√ºπ§√§√°π∫√™ ™À§§√°√™ “√π Δƒ∂π™ π∂ƒ∞ƒÃ∞π”

MNHMO™YNA

ΔÂÏԇ̠·‡ÚÈÔ μ’ ∫˘Úȷ΋ ÙˆÓ ¡ËÛÙÂÈÒÓ ÛÙÔÓ πÂÚfi ªËÙÚÔÔÏÈÙÈÎfi ¡·fi ∞Á›Ô˘ ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ ÈÂÚfi ÌÓËÌfiÛ˘ÓÔ ˘¤Ú ·Ó··‡Ûˆ˜ ÙˆÓ „˘¯ÒÓ ÙˆÓ È‰Ú˘ÙÒÓ, ¢ÂÚÁÂÙÒÓ, ‰ˆÚËÙÒÓ, ÚÔ¤‰ÚˆÓ Î·È ÌÂÏÒÓ ÙÔ˘ ÈÛÙÔÚÈÎÔ‡ ıÚËÛ΢ÙÈÎÔÊÈÏÔÏÔÁÈÎÔ‡ μfiÏÔ˘ “√È ΔÚÂȘ πÂÚ¿Ú¯·È” .

∂§∂¡∏™ ∫ƒ∞μ∞ƒπΔ√À

ΔÔ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ

√§°∞™ ª∞¡∞μ∂§∞

™À§§√°√™ ¶∂ƒπμ√§πøΔø¡ ¡. ª∞°¡∏™π∞™

™À§§À¶∏Δ∏ƒπ∞ √ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ¶ÂÚÈ‚ÔÏȈÙÒÓ ª·ÁÓËÛ›·˜ Ì ¤‰Ú· ÙÔ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ ÙË ‚·ıÈ¿ ÙÔ˘ ıÏ›„Ë ÁÈ· ÙÔ ı¿Ó·ÙÔ ÙÔ˘ ·ÓÙÈÚÔ¤‰ÚÔ˘ Ù˘ μÔ˘Ï‹˜ £∞¡∞™∏ ¡∞∫√À, ηıÒ˜ Î·È Ù· ÂÈÏÈÎÚÈÓ‹ ÙÔ˘ Û˘ÏÏ˘ËÙ‹ÚÈ· ÛÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· ÙÔ˘ ÂÎÏÈfiÓÙÔ˜. √ £·Ó¿Û˘ ¡¿ÎÔ˜ ‹Ù·Ó ¤Ó·˜ ÔÏÈÙÈÎfi˜ Ô˘ ÛÙÂÎfiÙ·Ó ¿ÓÙ· ‰›Ï· ÛÙÔ ™‡ÏÏÔÁÔ, ÙfiÛÔ Ì ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· Ô˘ ÚÔÛ¤ÊÂÚÂ, fiÛÔ Î·È Ì ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘ ÛÙȘ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘.

¶∞¡∞°πøΔ∏ Ã∞Δ∑∏∂§∂À£∂ƒπ√À ÙÂÏԇ̠·‡ÚÈÔ ∫˘Úȷ΋ 31 ª·ÚÙ›Ô˘ ÌÂÙ¿ ÙË £Â›· §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÛÙÔÓ πÂÚfi ¡·fi ∞Á›Ô˘ ™˘Ú›‰ˆÓ· ¡. πˆÓ›·˜ ÌÓËÌfiÛ˘ÓÔ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿·˘ÛË Ù˘ „˘¯‹˜ ÙÔ˘. ¶·Ú·Î·Ïԇ̠ÙÔ˘˜ Û˘ÁÁÂÓ›˜ Î·È Ê›ÏÔ˘˜ Î·È fiÏÔ˘˜ fiÛÔÈ ÙÈÌÔ‡Ó ÙË ÌÓ‹ÌË ÙÔ˘ Ó· ÚÔÛ¤ÏıÔ˘Ó ÛÙÔ ÌÓËÌfiÛ˘ÓÔ ÁÈ· Ó· ÚÔÛ¢¯ËıÔ‡Ó Ì·˙› Ì·˜. ¡. πˆÓ›· 30 ª·ÚÙ›Ô˘ 2013 ∏ Û‡˙˘ÁÔ˜: ∞ÈηÙÂÚ›ÓË Δ· ·È‰È¿: ¢¤ÛÔÈÓ· Î·È ∞ı·Ó¿ÛÈÔ˜ ºÂ‡Á·˜ Δ· ÂÁÁfiÓÈ·: °ÂÒÚÁÈÔ˜, ∞ÈηÙÂÚ›ÓË Δ· ·Ó›„È· √È ÏÔÈÔ› Û˘ÁÁÂÓ›˜ √ ηʤ˜ ı· ‰Ôı› ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ÙÔ˘ πÂÚÔ‡ ¡·Ô‡.

ªÂ ÙË Û˘ÌÏ‹ÚˆÛË Û·Ú¿ÓÙ· ËÌÂÚÒÓ ·fi ÙËÓ ÎÔ›ÌËÛË ÙÔ˘ ·Á·Ë̤ÓÔ˘ Ì·˜ Û˘˙‡ÁÔ˘, ·Ù¤Ú·, ·Ô‡, ·‰ÂÏÊÔ‡ Î·È ı›Ԣ

Û˘¯Ô˜ ¿ÓıÚˆÔ˜. ø˜ ηÏfi˜ ÔÈÎÔÁÂÓÂȿگ˘, Á·ÏÔ‡¯ËÛ ۈÛÙ¿ ÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ¿ ÙÔ˘. ø˜ ηÏfi˜ ¯ÚÈÛÙÈ·Ófi˜, ›¯Â ¯ÚËÛÙ¿ ‹ıË Î·È ¤˙ËÛ ÌÂÙ¿ Êfi‚Ô˘ £ÂÔ‡” . ∏ Û‡˙˘ÁÔ˜: ∂ϤÓË Δ· ·È‰È¿: ∞Ó·ÛÙ¿ÛÈÔ˜ Î·È ™Ù·˘ÚԇϷ, ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ Î·È ∂ϤÓË Δ· ÂÁÁfiÓÈ·: ∞ÚÈÛÙ›‰Ë˜ Î·È ∂ϤÓË Δ· ·‰¤ÏÊÈ· Δ· ·Ó›„È· √È ÏÔÈÔ› Û˘ÁÁÂÓ›˜ √ ηʤ˜ ı· ‰Ôı› ÛÙÔ Î·ÊÂÓÂ›Ô ÙÔ˘ ∞fiÛÙÔÏÔ˘ ª·ÚÔ‡Ù· ÛÙËÓ Ï·Ù›· ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ °ÂˆÚÁ›Ô˘.

KH¢EIE™ ΔÔÓ ÔÏ˘·Á·Ë̤ÓÔ Ì·˜ Û‡˙˘ÁÔ, ·Ù¤Ú·, ·Ô‡, ·‰ÂÏÊfi Î·È ıÂ›Ô ∞ÓÙÈÚfi‰ÚÔ μÔ˘Ï‹˜ ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ ∂ÙÒÓ 63 Ô˘ ·‚›ˆÛ ÚÔ¯ı¤˜ ¶¤ÌÙË 28 ª·ÚÙ›Ô˘, Îˉ‡ԢÌ ۋÌÂÚ· ™¿‚‚·ÙÔ 30 ª·ÚÙ›Ô˘ Î·È ÒÚ· 14.00 ÛÙÔ ªËÙÚÔÔÏÈÙÈÎfi πÂÚfi ¡·fi ∞Á›Ô˘ ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘. ¶·Ú·Î·Ïԇ̠ÙÔ˘˜ Û˘ÁÁÂÓ›˜ Î·È Ê›ÏÔ˘˜ Ó· Û˘Óԉ‡ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÂÎÊÔÚ¿ ÙÔ˘. ∏ ÛÔÚfi˜ ı· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔÓ πÂÚfi ¡·fi Û‹ÌÂÚ· ™¿‚‚·ÙÔ ÛÙȘ 9.30 .Ì. ∏ Û‡˙˘ÁÔ˜: ¢·Ó¿Ë Δ· ·È‰È¿: ™Ù·‡ÚÔ˜ - ∫·ÙÂÚ›Ó· ¡¿ÎÔ˘, ƒÔ‰fiË ∞Ï›ÎË ¡¿ÎÔ˘ ∏ ÂÁÁÔÓ‹: ÕÓÓ· Δ· ·‰¤ÏÊÈ·: ∫ÒÛÙ·˜ - ∫·ÙÂÚ›Ó· ¡¿ÎÔ˘ Δ· ·Ó›„È· √È ÏÔÈÔ› Û˘ÁÁÂÓ›˜ √ ηʤ˜ ı· ‰Ôı› ÛÙÔ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô Volos Palace.

™À§§√°√™ ∫øºø¡ & μ∞ƒ∏∫√ø¡ ¡. ª∞°¡∏™π∞™ “∞ƒ°ø”

™À§§À¶∏Δ∏ƒπ∞ √ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ∫ˆÊÒÓ & μ·Ú‹ÎÔˆÓ ¡. ª·ÁÓËÛ›·˜ “∞ƒ°ø” ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ ÙË Ï‡Ë ÙÔ˘ ÁÈ· ÙÔ ı¿Ó·ÙÔ ÙÔ˘ μ’ ∞ÓÙÈÚÔ¤‰ÚÔ˘ Ù˘ μÔ˘Ï‹˜ Î·È ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹ ÙÔ˘ ¡. ª·ÁÓËÛ›·˜ ∞ı·Ó¿ÛÈÔ˘ ¡¿ÎÔ˘. ™ÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ¿ ÙÔ˘ Î·È ÛÙÔ ÊÈÏÈÎfi ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Ô Û‡ÏÏÔÁÔ˜ ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ Ù· ÈÔ ıÂÚÌ¿ ÙÔ˘ Û˘ÏÏ˘ËÙ‹ÚÈ·.

™À§§√°√™ ∫∞ƒ∫π¡√¶∞£ø¡ ¡√ª√À ª∞°¡∏™π∞™

∂ÀÃ∞ƒπ™Δπ∂™ √ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ∫·ÚÎÈÓÔ·ıÒÓ ¡. ª·ÁÓËÛ›·˜ ¢¯·ÚÈÛÙ› ÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· ∫·Ô˘Ú¿ÓË-§È¿ÚÔ˘, ÙÔ˘˜ Ê›ÏÔ˘˜ Î·È Û˘ÁÁÂÓ›˜ Ô˘ ·ÓÙ› ÛÙÂÊ¿ÓÔ˘ ÚÔÛ¤ÊÂÚ·Ó ÛÙÔ Û‡ÏÏÔÁÔ ÁÈ· ÂÓ›Û¯˘ÛË ÙÔ ÔÛfi ÙˆÓ 500 ¢ÚÒ (·ÚÈıÌ. ·Ô‰. 263). √ Û‡˙˘ÁÔ˜, ∞ϤͷӉÚÔ˜ 100 ¢ÚÒ, ÔÈ ÁÔÓ›˜ °ÂÒÚÁÈÔ˜ Î·È ™Ù·˘ÚԇϷ 50 ¢ÚÒ, °ÂÒÚÁÈÔ˜ Î·È ∂ϤÓË §È¿ÚÔ˘ 50 ¢ÚÒ, ºÒÙÔ˘ ∞fiÛÙÔÏÔ˜ 30 ¢ÚÒ, ∫·Ô˘Ú¿Ó˘ ∞fiÛÙÔÏÔ˜ 30 ¢ÚÒ, ∫·Ô˘Ú¿Ó˘ ∑‹Û˘ 30 ¢ÚÒ, ∫·Ô˘Ú¿ÓË ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›· 30 ¢ÚÒ, ∫·Ô˘Ú¿Ó˘ £Âfi‰ˆÚÔ˜ 30 ¢ÚÒ, ∫·ÙÚ¿Ó˘ πˆ¿ÓÓ˘ 30 ¢ÚÒ, ¢Â̤Ù˙Ô˜ ¡ÈÎfiÏ·Ô˜ 50 ¢ÚÒ, ΔÛÔ‡ÙÛ· ∞ıËÓ¿ 30 ¢ÚÒ, °ÎÔÓÙ¤ÈÙ ª·ÚÎ 10 ¢ÚÒ, ∫·Ô˘Ú¿Ó˘ ÃÚ‹ÛÙÔ˜ 30 ¢ÚÒ. ∂›Û˘ ¢¯·ÚÈÛÙ› ÙÔ˘˜ οوıÈ ‰ˆÚËÙ¤˜: ¶··ÓÈÎÔÏ¿Ô˘ ∞ÓÙˆÓ›· (·Ú. ·Ô‰. 205-207) 220 ¢ÚÒ, ¶. ™·Ì·Ï¤ÎÔ˘ 10 ¢ÚÒ (·Ú. ·. 206), Û‡ÏÏÔÁÔ ÁÔÓ¤ˆÓ Î·È ÎˉÂÌfiÓˆÓ 15Ô˘ Î·È 24Ô˘ ¢ËÌ. ™¯. & 25Ô˘ ¡Ë/Á›Ԣ ÛÙË ÌÓ‹ÌË Ù˘ μ·˚ÙÛÔÔ‡ÏÔ˘ ¢¤ÛÔÈÓ·˜ 80 ¢ÚÒ (·Ú. ·fi‰. 210), √Ï. ™È‰ËÚÔÔ‡ÏÔ˘ 500 ¢ÚÒ, ÛÙË ÌÓ‹ÌË ÙÔ˘ ·Ó„ÈÔ‡ Ù˘ πˆ¿ÓÓË I. ™È‰ËÚfiÔ˘ÏÔ˘ (·Ú. ·fi‰. 213), ¢. ¶ÂÚÈ‚ÔÏÈÒÙË 20 ¢ÚÒ (·Ú. ·fi‰. 218), ∫. °ÂÚÔ‰‹ÌÔ˘ 20 ¢ÚÒ (·Ú. ·fi‰. 219), ¢. ¢ÂÚ‚ÂÓÈÒÙË 35 ¢ÚÒ (·Ú. ·Ô‰. 222), Ã. ƒ·¯Ì·Ó›‰Ë 15 ¢ÚÒ (·Ú. ·fi‰. 225), ∫·ÙÂÚ›Ó· ∫fiÁÈ· ÛÙË ÌÓ‹ÌË Ù˘ ÌËÙ¤Ú·˜ ∂Ï¢ıÂÚ›·˜ 100 ¢ÚÒ. °È· ÙÔ ¢.™. ∏ ¶Úfi‰ÚÔ˜ ∂. ºÔ˘ÛÙÔ‡ÎÔ˘

∞ƒπ™Δ∂π¢∏ ∞. ∫§∂πΔ™π¡∞ƒ∏ ÙÂÏԇ̠·‡ÚÈÔ ∫˘Úȷ΋ 31 ª·ÚÙ›Ô˘ ÛÙÔÓ πÂÚfi ¡·fi ∞Á. °ÂˆÚÁ›Ô˘ ∑·ÁÔÚ¿˜ ÌÓËÌfiÛ˘ÓÔ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿·˘ÛË Ù˘ „˘¯‹˜ ÙÔ˘. ¶ÚÔÛηÏԇ̠ÙÔ˘˜ Û˘ÁÁÂÓ›˜ Î·È Ê›ÏÔ˘˜ Ó· ÚÔÛ¢¯ËıÔ‡Ó Ì·˙› Ì·˜. “√ ∞ÚÈÛÙ›‰Ë˜ (‹ ∞Ú›ÛÙÔ˜ ‹ ÕÚ˘), ˘‹ÚÍ ·Á·ıfi˜, ·Î¤Ú·ÈÔ˜, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈÎfi˜ Î·È ·Ó‹-

ΔÚÂȘ ÛÔÊÒÙ·Ù·È Ú·ÎÙÈη› Ô‰ËÁ›·È, ·fi Ù·˜ ÔÔ›·˜ ÂÍ·ÚÙ¿Ù·È Î·Ù¿ ¤Ó· ̤Á· ̤ÚÔ˜ Ë ÂÈÚ‹ÓË Î·È Ë ·ÛÊ¿ÏÂÈ¿ Ì·˜. ΔÚÂȘ ·Ú·ÁÁÂÏ›·È Î·È Û˘Ì‚Ô˘Ï·›, Ô˘ ·Í›˙Ô˘Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÓ ·fi ıËÛ·˘ÚÔ‡˜ ÔÏ˘Ù›ÌÔ˘˜. ¶ÚÒÙÔÓ, Ú¤ÂÈ Î¿ı ¿ÓıÚˆÔ˜ Ó· Á›ÓÂÈ ÁÚ‹ÁÔÚÔ˜ ÂȘ ÙÔ Ó’ ·ÎÔ‡Ë, fi¯È ‚¤‚·È· Ù· ‚Ï·‚ÂÚ¿ Î·È ÂÈ˙‹ÌÈ·, ·ÏÏ¿ Ù· ¯Ú‹ÛÈÌ· Î·È ˆÊ¤ÏÈÌ·, ÂȘ Ù· ÔÔ›· Ú¤ÂÈ Ó· ‰›‰Ë fiÏËÓ ÙËÓ ÚÔÛÔ¯‹Ó ÙÔ˘. ¢Â‡ÙÂÚÔÓ, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÔÌÈÏ‹ÛˆÌÂÓ, ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ ÔÙ¤ Ó· ‚È·˙ÒÌÂı·. ∏ ÁÏÒÛÛ· ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔÙÚ¤¯Ë ·fi ÙÔÓ ÓÔ˘Ó. ΔÚ›ÙÔÓ, ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ô ÃÚÈÛÙÈ·Ófi˜ Ó· Â›Ó·È ÁÚ‹ÁÔÚÔ˜ Î·È Â‡ÎÔÏÔ˜ ÂȘ ÙÔÓ ı˘ÌfiÓ. ™˘ÁÎÚ¿ÙËÛ ÙÔÓ Â·˘ÙfiÓ ÛÔ˘. ªËÓ ·Ê‹Ó˘ ÙÔÓ ı˘ÌfiÓ Ó· Û ΢ÚȇË. ¢ÈfiÙÈ Ô ı˘Ìfi˜ Â›Ó·È ¿ÓÙÔÙÂ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ηÎfi˜. ŸÛÔÈ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ˘’ fi„ÈÓ Î·È ‰ÂÓ ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó Ù·˜ ÙÚÂȘ ·˘Ù¿˜ Û˘Ì‚Ô˘Ï¿˜, ·ÛÊ·ÏÒ˜ ¢ڛÛÎÔÓÙ·È ¤ÂÈÙ· ˙ËÌȈ̤ÓÔÈ Î·È ÌÂÙ·ÌÂÏË̤ÓÔÈ. ¶ÚÔÛÔ¯‹ ÂȘ ÙËÓ ·ÎÚfi·ÛÈÓ, ÚÔÛÔ¯‹ ÂȘ ÙËÓ ÁÏÒÛÛ·Ó, ÚÔÛÔ¯‹ ÂȘ ÙÔÓ ı˘ÌfiÓ, Â›Ó·È ÌÂÁ¿ÏË Ú·ÎÙÈ΋ ÛÔÊ›· Î·È ÌÂÁ¿ÏË ·ÛÊ¿ÏÂÈ· ‰È¿ ÙËÓ ˙ˆ‹Ó ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘.

¶·Ú¿ÎÏËÛË ·ÓÙ› ÛÙÂÊ¿ÓˆÓ Ù· ¯Ú‹Ì·Ù· Ó· ηٷÙÂıÔ‡Ó ÛÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ ™›ÙÈÛ˘ ÙÔ˘ πÂÚÔ‡ ¡·Ô‡ ∞Á›Ô˘ ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ “¢Ô˜ ËÌ›Ó Û‹ÌÂÚÔÓ” .

¢/ÓÛË: º˘ÙfiÎÔ˘ 8, 38445 ¡. πˆÓ›· ΔËÏ. 24210-69795, 6980086675, 24210-87691, 6972552752 ªÂ ÙË Û˘ÌÏ‹ÚˆÛË ÂÓfi˜ ¤ÙÔ˘˜ ·fi ÙÔ ı¿Ó·ÙÔ ÙÔ˘ ·Á·Ë̤ÓÔ˘ Ì·˜ Û˘˙‡ÁÔ˘, ·Ù¤Ú·, ·Ô‡ Î·È ı›Ԣ

“ŒÛÙˆ ·˜ ¿ÓıÚˆÔ˜ Ù·¯‡˜ ÂȘ ÙÔ ·ÎÔ‡Û·È, ‚Ú·‰‡˜ ÂȘ ÙÔ Ï·Ï‹Û·È, ‚Ú·‰‡˜ ÂȘ ÔÚÁ‹Ó” (π·ÎÒ‚Ô˘ ·’ 19).

£∞¡∞™∏ ™Δ∞Àƒ. ¡∞∫√

ªÂ ÙË Û˘ÌÏ‹ÚˆÛË Û·Ú¿ÓÙ· ËÌÂÚÒÓ ·fi ÙÔ ı¿Ó·ÙÔ Ù˘ Ï·ÙÚÂ˘Ù‹˜ Ì·˜ ÌËÙ¤Ú·˜, ·‰ÂÏÊ‹˜, ÁÈ·ÁÈ¿˜ Î·È ı›·˜

ÙÂÏԇ̠·‡ÚÈÔ ∫˘Úȷ΋ 31 ª·ÚÙ›Ô˘ ÌÂÙ¿ ÙË £Â›· §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÛÙÔÓ πÂÚfi ¡·fi ∞Á›Ô˘ °ÂÚ·Û›ÌÔ˘ ÌÓËÌfiÛ˘ÓÔ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿·˘ÛË Ù˘ „˘¯‹˜ Ù˘. ∫·ÏÔ‡ÌÂ Û˘ÁÁÂÓ›˜ Î·È Ê›ÏÔ˘˜ Î·È fiÏÔ˘˜ fiÛÔÈ ÙÈÌÔ‡Ó ÙË ÌÓ‹ÌË Ù˘ fiˆ˜ ÚÔÛ¤ÏıÔ˘Ó Û’ ·˘Ùfi Î·È Û˘ÌÚÔÛ¢¯ËıÔ‡Ó Ì·˙› Ì·˜. μfiÏÔ˜ 30 ª·ÚÙ›Ô˘ 2013 Δ· ·È‰È¿: E˘¿ÁÁÂÏÔ˜ - £ÂÔ‰ÒÚ· ª·Ó·‚¤Ï·, ª·Ú›· - πˆ¿ÓÓ˘ πˆ·ÓÓ›‰Ë˜ Δ· ·‰¤ÏÊÈ· Δ· ÂÁÁfiÓÈ·: ¡ÈÎfiÏ·Ô˜, πˆ¿ÓÓ· ∂˘ÛÙ·ı›·, μ·ÛÈÏÈ΋, ŸÏÁ· Δ· ·Ó›„È· √È ÏÔÈÔ› Û˘ÁÁÂÓ›˜ √ ηʤ˜ ı· ‰Ôı› ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ÙÔ˘ πÂÚÔ‡ ¡·Ô‡.

30

πˆ¿ÓÓÔ˘ Ù˘ ∫ϛ̷ÎÔ˜, πˆ¿ÓÓÔ˘ ·Ú¯ÈÂ. πÂÚÔÛÔχ̈Ó

π∂ƒ√ ª¡∏ª√™À¡√

ªÂ ÙË Û˘ÌÏ‹ÚˆÛË 40 ËÌÂÚÒÓ ·fi ÙÔ ı¿Ó·ÙÔ Ù˘ ·Á·Ë̤Ó˘ Ì·˜ ÌËÙ¤Ú·˜, ÁÈ·ÁÈ¿˜, ·‰ÂÏÊ‹˜ Î·È ı›·˜ ÙÂÏԇ̠ۋÌÂÚ· ™¿‚‚·ÙÔ 30 ª·ÚÙ›Ô˘ ÌÂÙ¿ ÙË £Â›· §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÛÙÔÓ πÂÚfi ¡·fi ∞Á. ™˘Ú›‰ˆÓ· 40‹ÌÂÚÔ ÌÓËÌfiÛ˘ÓÔ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿·˘ÛË Ù˘ „˘¯‹˜ Ù˘. ¶·Ú·Î·Ïԇ̠ÙÔ˘˜ Û˘ÁÁÂÓ›˜ Î·È Ê›ÏÔ˘˜ Ó· ·Ú·ÛÙÔ‡Ó ÛÙÔ ÌÓËÌfiÛ˘ÓÔ ÁÈ· Ó· ÚÔÛ¢¯ËıÔ‡Ó Ì·˙› Ì·˜. ¡. πˆÓ›· 30 ª·ÚÙ›Ô˘ 2013 Δ· ·È‰È¿: ∞ÈηÙÂÚ›ÓË ∫Ú·‚·Ú›ÙÔ˘, ∞ı·Ó¿ÛÈÔ˜ ∫Ú·‚·Ú›Ù˘ Δ· ÂÁÁfiÓÈ·: ÕÚÙÂÌȘ, ∂˘ÛÙ¿ıÈÔ˜, ∞ı·Ó¿ÛÈÔ˜ Δ· ·‰¤ÏÊÈ· Δ· ·Ó›„È· √È ÏÔÈÔ› Û˘ÁÁÂÓ›˜ √ ηʤ˜ ı· ‰Ôı› ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ÙÔ˘ πÂÚÔ‡ ¡·Ô‡.

ª∞ƒΔπ√™

K¿ı Úˆ› ÛÙÔ Û›ÙÈ ‹ ÛÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô ÛÔ˘ °›ÓÂ Û˘Ó‰ÚÔÌËÙ‹˜ Ù˘ TËÏ. 24210

95753

ΔÔÓ ·Á·Ë̤ÓÔ Ì·˜ Û‡˙˘ÁÔ, ·Ù¤Ú· Î·È ·Ô‡

∞¶√™Δ√§√ Ãπ™Δ∂§√ Ô˘ ·‚›ˆÛÂ, Îˉ‡ԢÌ ۋÌÂÚ· ™¿‚‚·ÙÔ 30 ª·ÚÙ›Ô˘ ·fi ÙÔ Û›ÙÈ Ì·˜ ÛÙËÓ ∞Ì·ÏÈ¿ÔÏË ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ ÛÙÔÓ πÂÚfi ¡·fi ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜ ÙÔ˘ ™ˆÙ‹ÚÔ˜ ∞Ì·ÏÈ¿ÔÏ˘ Î·È ÒÚ· 12 Ì. ¶·Ú·Î·Ïԇ̠ÙÔ˘˜ Û˘ÁÁÂÓ›˜ Î·È Ê›ÏÔ˘˜ Ó· Û˘Óԉ‡ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÂÎÊÔÚ¿ ÙÔ˘. ∏ Û‡˙˘ÁÔ˜: μ·ÛÈÏÈ΋ Δ· ·È‰È¿: ª·Ú›·, ∫·ÙÂÚ›Ó· - ¡›ÎÔ˜, ÃÚÈÛÙ›Ó· - °ÈÒÚÁÔ˜ Δ· ÂÁÁfiÓÈ·: ª·Ú›Ó·, ¢ËÌ‹ÙÚ˘, ÃÚÈÛÙfiÊÔÚÔ˜, ¢ËÌ‹ÙÚ˘, ∞fiÛÙÔÏÔ˜, μ·ÛÈÏÈ΋, ∫¿ÙÈ· √È ÏÔÈÔ› Û˘ÁÁÂÓ›˜ £ÂÚÌ‹ ·Ú¿ÎÏËÛË ·ÓÙ› ÛÙÂÊ¿ÓˆÓ Ù· ¯Ú‹Ì·Ù· Ó· ‰ÔıÔ‡Ó ÛÙÔ √ÚÊ·ÓÔÙÚÔÊÂ›Ô Î·È °ËÚÔÎÔÌÂ›Ô μfiÏÔ˘.

ΔÔÓ ·Á·Ë̤ÓÔ Ì·˜ Û‡˙˘ÁÔ, ·Ù¤Ú·, ·Ô‡, ·‰ÂÏÊfi Î·È ı›Ô

πø∞¡¡∏ ∞¡Δø¡. Ã∞¶∞§√ ∂ÙÒÓ 84 Îˉ‡ԢÌ ۋÌÂÚ· ™¿‚‚·ÙÔ 30 ª·ÚÙ›Ô˘ Î·È ÒÚ· 11 .Ì. ·fi ÙÔ Û›ÙÈ Ì·˜ Ô‰fi˜ £Ú¿Î˘ 36 ÛÙÔÓ πÂÚfi ¡·fi ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ·˜. ¶·Ú·Î·Ïԇ̠ÙÔ˘˜ Û˘ÁÁÂÓ›˜ Î·È Ê›ÏÔ˘˜ Ó· Û˘Óԉ‡ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÂÎÊÔÚ¿ ÙÔ˘. ¡. πˆÓ›· 30 ª·ÚÙ›Ô˘ 2013 ∏ Û‡˙˘ÁÔ˜: ∂ϤÓË Δ· ·È‰È¿: ∞ÓÙÒÓ˘ - ª·Ú›· ÃÚ·¿ÏÔ˘ √È ÂÁÁÔÓ¤˜: ∂ϤÓË, πˆ¿ÓÓ· Δ· ·‰¤ÏÊÈ·: ∞ÈηÙÂÚ›ÓË ∞ı. ∞ÌÊÈÏÔ¯›Ô˘, μ·ÛÈÏÈ΋ - °ÂÒÚÁÈÔ˜ ∫¿ÏÏ˘, ¡ÈÎfiÏ·Ô˜ - °ÂˆÚÁ›· ÃÚ·¿ÏÔ˘, ∂ÈÚ‹ÓË ∞¯. ∂˘·ÁÁÂÏÈ¿, ∂˘¿ÁÁÂÏÔ˜ - °ÂˆÚÁ›· ÃÚ·¿ÏÔ˘, ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ ƒ›˙Ô˜, ∂ÏÈÛÛ¿‚ÂÙ ÃÚ. °ÂˆÚÁÔ˘‰¤ÏË, ¢ËÌÔÛı¤Ó˘ ƒ›˙Ô˜ Δ· ·Ó›„È· √È ÏÔÈÔ› Û˘ÁÁÂÓ›˜ √ ηʤ˜ ı· ‰Ôı› ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ÙÔ˘ ∫ÔÈÌËÙËÚ›Ô˘.


38 / °È· οı ÒÚ· ™∞μμ∞Δ√ 30 M∞ƒΔπ√À 2013

º∞ƒª∞∫∂π∞ ™‹ÌÂÚ· ™¿‚‚·ÙÔ 30 ª·ÚÙ›Ô˘ ‰ÈËÌÂÚÂ‡Ô˘Ó ·fi 8 .Ì. - 10 Ì.Ì. Ù· Ê·Ú̷Λ·: ¶·¯‡ ∏Ï›· πˆÏÎÔ‡ 247 - ÷˚‰·Ú›Ô˘ (ÛÙ¿ÛË ∞Û‚ÂÛÙ·ÚÈ¿) ÙËÏ. 24210-52600, ƒ·ÙÔ‰‹ÌÔ˘ πˆ¿ÓÓË (ÎÏËÚÔÓfiÌÔÈ) ™ÎÔ˘Ê¿ 1 - ¡Â·fiψ˜ - ¡Â¿ÔÏË ÙËÏ. 24210-66396, ÷Ù˙ÔÔ‡ÏÔ˘ ª·Ú›·˜ ™. ™˘Ú›‰Ë 97·’ (ÌÂٷ͇ ∞. °·˙‹ Î·È ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿) ÙËÏ. 24210-25533 Î·È ªÔ˘Ï·Ù˙›ÎÔ˘ ∞ÈÎ. - ªÔ˘Ï·Ù˙›ÎÔ˘ ∏Ï. Û˘ÛÙÂÁ·Ṳ̂ӷ Ê·Ú̷Λ· ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 102 ƒÔ˙Ô‡ ÙËÏ. 24210-45431. ∞ÓÔÈÎÙfi Ë̤ڷ Î·È Ó‡ÎÙ· ÂÎÙfi˜ 13.30-16.30 ı· Â›Ó·È ÙÔ Ê·Ú̷ΛÔ: ∞ÓÙ¿ÌË ∞ÁÁÂÏÈ΋˜ ∂ÚÌÔ‡ 224 ∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘ ÙËÏ. 24210-33133. ™ÙË ¡. πˆÓ›· ·ÓÔÈÎÙfi Ë̤ڷ Î·È Ó‡ÎÙ· ı· Â›Ó·È ÙÔ Ê·Ú̷ΛÔ: ΔÛ·Ï·‚Ô‡ ¢ËÌËÙÚ›Ô˘ Ã›Ô˘ 61μ - °ÎÏ·‚¿ÓË (μ·Ì‚·ÎÔ˘ÚÁ›· ¡. πˆÓ›·) ÙËÏ. 24210-64130. TH§. ºAPMAKEIøN: 1434

∫§π¡π∫∂™ π∫∞ ™‹ÌÂÚ· ™¿‚‚·ÙÔ ‰ÈËÌÂÚ‡ÂÈ ÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô μfiÏÔ˘ Î·È ‰È·Ó˘ÎÙÂÚÂ‡Ô˘Ó Ë ÃÂÈÚÔ˘ÚÁÈ΋ ∫ÏÈÓÈ΋ ÙÔ˘ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ Î·È Ë ¶·ıÔÏÔÁÈ΋ ∫ÏÈÓÈ΋ ∞∫∂™ø.

T∏§∂ºø¡∞ EO¶YY °IA P∞¡Δ∂μ√À 14884 Î·È 14900

T∏§∂ºø¡∞ N√™√∫√ª∂π√À TH§EºøNIKO KENTPO: 2421351000 TH§EºøNO °IA PANTEBOY: 1535 °PAMMATEIA E•øΔ∂ƒπ∫ø¡ π∞Δƒ∂πø¡: 2421351353 ‹ 2421352114

§∞´∫∂™ ∞°√ƒ∂™ ™‹ÌÂÚ· ™¿‚‚·ÙÔ: √¶øƒ√∫∏¶∂ÀΔπ∫∞: ·) ™ÙËÓ Ô‰fi °. ¢‹ÌÔ˘ ·fi πˆÏÎÔ‡ ¤ˆ˜ ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜ Ì ÚÔ¤ÎÙ·ÛË Ù˘ ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜ ·fi °È¿ÓÓË ¢‹ÌÔ˘ ¤ˆ˜ ΔÚÈ·ÓÙ·Ê˘ÏÏ›‰Ë, ‚) ™ÙË Û˘ÓÔÈΛ· ∞Á. ∞Ó·ÚÁ‡ÚˆÓ ÛÙËÓ Ô‰fi ¡ÈÎËÙ·Ú¿ ·fi ª·ÙÚfi˙Ô˘ ¤ˆ˜ ∫ÔÏÔÎÔÙÚÒÓË.

¶ƒ∞Δ∏ƒπ∞ À°ƒø¡ ∫∞À™πªø¡ Δ√ øƒ∞ƒπ√ Δø¡ ¶ƒ∞Δ∏ƒπø¡ À°ƒø¡ ∫∞À™πªø¡ ∂π¡∞π ∂§∂À£∂ƒ√.

¢ƒ√ª√§√°π∞ «∞™Δπ∫√ ∫Δ∂§ μ√§√À ∞.∂.» ∫ÂÓÙÚÈÎfi ™Ù·ı̷گ›Ô: 2421024232 ™Ù·ıÌ·Ú¯Â›Ô ∞Ó·‡ÚÔ˘: 2421025832 °Ú·ÊÂ›Ô ∫ÈÓ‹Ûˆ˜: 2421025532 ∏ÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ ¢È‡ı˘ÓÛË: astvolou@otenet.grz Ã∂πª∂ƒπ¡∞ ¢ƒ√ª√§√°π∞ (2012-2013) °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 1: ÕÓ·˘ÚÔ˜-¡. πˆÓ›· (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): ŒÓ·ÚÍË 5:45, ·Ó¿ 10Ï. Ï‹ÍË 22:30. ™¿‚‚·ÙÔ: ŒÓ·ÚÍË 6:30, ·Ó¿ 12Ï. Ï‹ÍË 22:30. ∫˘Úȷ΋: ŒÓ·ÚÍË 7:00, ·Ó¿ 15Ï. Ï‹ÍË 22:30. °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 2 ∞ÌÂÏfiÎËÔÈ: (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): ŒÓ·ÚÍË 6:30, ·Ó¿ 12Ï. Ï‹ÍË 22:30. ™¿‚‚·ÙÔ: ŒÓ·ÚÍË 7:00 ·Ó¿ 15Ï. Ï‹ÍË 22:30. ∫˘Úȷ΋: ŒÓ·ÚÍË 7:20 ·Ó¿ 20Ï. Ï‹ÍË 22:30. °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 3 ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): ŒÓ·ÚÍË 5:50 ·Ó¿ 12Ï. Ï‹ÍË 22:30. ™¿‚‚·ÙÔ: ŒÓ·ÚÍË 6:45 ·Ó¿ 13Ï. Ï‹ÍË 22:30. ∫˘Úȷ΋: ŒÓ·ÚÍË 7:00 ·Ó¿ 20Ï. Ï‹ÍË 22:30. °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 4 ÕÓˆ μfiÏÔ˜ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): ŒÓ·ÚÍË 5:45 ·Ó¿ 10Ï. Ï‹ÍË 22:30. ™·‚‚¿ÙÔ˘: ŒÓ·ÚÍË 6:30 ·Ó¿ 10Ï. Ï‹ÍË 22:30. ∫˘Úȷ΋: ŒÓ·ÚÍË 7:10 ·Ó¿ 15Ï. Ï‹ÍË 22:30. °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 4: ∫·Ù˯ÒÚÈ-™Ù·ÁÈ¿Ù˜ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿) 7:30, 13:55. ™·‚‚¿ÙÔ˘: 7:30, 12:00. °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 4 ÕÁÈÔ˜ √ÓÔ‡ÚÊÚÈÔ˜ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿):

7:12, 7:35, 10:03, 12:03, 13:15, 13:45, 14:48, 16:45, 18:00, 19:36, 21:04. ™·‚‚¿ÙÔ˘: 7:30, 10:00, 12:00, 13:12, 13:48, 14:48, 16:45, 18:00, 19:30. ∫˘Úȷ΋˜: 8:30, 12:05, 20:05. °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 5: Δ¤ÚÌ· §Â¯ÒÓÈ·-¶Ï·Ù·Ó›‰È· (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): ŒÓ·ÚÍË 5:20 ·Ó¿ 20Ï. Ï‹ÍË 22:30. ™·‚‚¿ÙÔ˘: ŒÓ·ÚÍË 6:00 ·Ó¿ 20Ï.Ï‹ÍË 22:30. ∫˘Úȷ΋˜: ŒÓ·ÚÍË 6:30 ·Ó¿ 30Ï.Ï‹ÍË 22:30. °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 6 ∞Ï˘Î¤˜ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 6:30, 7:00, 7:45, 8:30, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:15, 22:00. ™·‚‚¿ÙÔ˘: 7:00, 8:00, 9:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:15,22:00. ∫˘Úȷ΋˜: 8:00, 9:30, 11:00, 12:00, 14:00, 15:00, 17:00, 18:00, 20:00, 21:15, 22:00. °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 6 ÕÁÈÔ˜ ™Ù¤Ê·ÓÔ˜ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 7:00, 14:00. °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 7: ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 7:15, 9:30, 13:45, 16:30 21:14. ™·‚‚¿ÙÔ˘: 8:45, 14:40. °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 8: ¢ÈÌ‹ÓÈ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 7:15, 10:30, 14:05, 16:30, 19:00, 21:15. ™·‚‚¿ÙÔ˘: 7:45, 10:30,14:05. °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 9: ÃÈÏÈ·‰Ô‡ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 7:15, 8:30, 11:00, 14:10, 16:15,18:15, 21:10. ™·‚‚¿ÙÔ˘: 7:15, 11:30, 14:10. °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 10: ªÂÏÈÛÛ¿ÙÈη (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 7:20, 12:15, 14:10. °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 11: ¡¤Ô ∫ÔÈÌËÙ‹ÚÈÔ: 9:30, 10:30, 11:30, 15:30, 16:30. °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 15: ÕÓ·˘ÚÔ˜ - °. ¢‹ÌÔ˘ - ¶·Ï·È¿ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): ŒÓ·ÚÍË 6:10 ·Ó¿ 12Ï. Ï‹ÍË 22:00. ™·‚‚¿ÙÔ˘: ŒÓ·ÚÍË 6:50 ·Ó¿ 14Ï. Ï‹ÍË 22:00. ∫˘Úȷ΋˜: ŒÓ·ÚÍË 7:30 ·Ó¿ 18Ï. 22:00.

¢ƒ√ª√§√°π∞ ∞ª∞•√™Δ√πÃπø¡ EI™ITHPIA ¶PO¶ø§OYNTAI ™TO °PAºEIO TOY O™E ¢HMHTPIA¢O™ 186-MAYPOKOP¢ATOY A¶O 07.30 - 14.30 ΔËϤʈӷ ÁÈ· ÏËÚÔÊÔڛ˜ 1110 (Ì ¯Ú¤ˆÛË 1 ·ÛÙ. ÌÔÓ¿‰·˜) TH§. 2421039723 - 2421024.056 ¢ÚÔÌÔÏfiÁÈ· ÙÚ¤ÓˆÓ μ√§√™-§∞ƒπ™∞: 5.30-7.30-10.25-12.25-15.2517.25-19.25-21.25-23.25. §∞ƒπ™∞-μ√§√™: 4.37-6.37-8.37-11.30-14.3016.30-18.30-20.18-22.30. §∞ƒπ™∞-£∂™™∞§√¡π∫∏: 6.00-7.20-8.30-9.4110.46-I.C. 11.20-11.50-12.52-I.C. 14.20-14.50-IC 16.19-16.45-17.38-I.C. 18.24-19.00-I.C. 20.0921.09-I.C. 22.19-23.34-4.18. £∂™™∞§√¡π∫∏-§∞ƒπ™∞: I.C. 5.11-5.37-6.40-I.C. 7.04-8.00-9.20-I.C. 10.04-10.22-I.C. 12.04-12.5814.25-I.C. 15.04-15.37-16.17-17.14-I.C. 18.0418.37-20.45-21.47-23.00. §∞ƒπ™∞-∞£∏¡∞: 5.20-I.C. 6.33-I.C. 8.26-I.C. 11.26I.C. 13.26-I.C. 16.26-I.C. 19.26-00.43. ∞£∏¡∞-§∞ƒπ™∞: I.C. 7.18-I.C. 10.18-I.C. 12.18-I.C. 14.18-I.C. 16.15-I.C. 18.18-I.C. 19.17-23.55. §∞ƒπ™∞-∫∞§∞ª¶∞∫∞: 4.24-6.50-18.01. ∫∞§∞ª¶∞∫∞-§∞ƒπ™∞: 8.19-20.58. §∞ƒπ™∞-∞§∂•∞¡¢ƒ√À¶√§∏: 4.18-14.50 Ì ·ÓÙ·fiÎÚÈÛË ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË. ∞§∂•∞¡¢ƒ√À¶√§∏-§∞ƒπ™∞: 7.25-15.43 Ì ·ÓÙ·fiÎÚÈÛË ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË

¢ƒ√ª√§√°π∞ §∂øº√ƒ∂πø¡ ∫Δ∂§ À¶∂ƒ∞™Δπ∫ø¡ °ƒ∞ªªø¡ ¡√ª√À ª∞°¡∏™π∞™ ™Ù·ıÌfi˜ μfiÏÔ˘: 2421033254, 2421025527, 8001135555 Δ∏§∂ºø¡√ Ãøƒπ™ Ã∂ø™∏: 800 11 35555

∏§∂∫Δƒ√¡π∫∏ ¢π∂À£À¡™∏: ktelvol@otenet.gr ™Ù·ıÌfi˜ ∞ıËÓÒÓ: 2108329585, 2108317186, ™Ù·ıÌfi˜ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢: 2310595424, ™Ù·ıÌfi˜ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡: 2422023733, ™Ù·ıÌfi˜ πˆ·ÓÓ›ÓˆÓ: 2651027441, 2651026211, ™Ù·ıÌfi˜ ¶¿ÙÚ·˜: 2610623886, 2610623887, 2610623888, ™Ù·ıÌfi˜ §·Ì›·˜:2231022627 ¢ƒ√ª√§√°π∞ Ã∂πª∂ƒπ¡∏™ ¶∂ƒπ√¢√À 11/9/2012-16/6/2013 °Ú·ÌÌ‹ ∞ıËÓÒÓ ·fi μfiÏÔ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 02.00, 04.45, 07.00, 09.00, 10.30, 12.00, 13.30, 15.00, 16.30, 18.00, 21.00. ∞fi ∞ı‹Ó· (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 07.00, 09.00, 10.30, 12.00, 13.30, 15.00, 16.30, 18.00, 20.00, 22.00. °Ú·ÌÌ‹ ∞ıËÓÒÓ ·fi μfiÏÔ (™∞μμ∞Δ√ & ∫Àƒπ∞∫∏): 04.45, 07.00, 09.00, 10.30, 12.00, 13.30, 15.00, 16.30, 18.00, 21.00. ∞fi ∞ı‹Ó·: 07.00, 09.00, 10.30, 12.00, 13.30, 15.00, 16.30, 18.00, 20.00, 22.00. ™∏ª∂πø™∂π™: 1. ΔÔ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ 02.00 μ√§√™-∞£∏¡∞ ∂∫Δ∂§∂πΔ∞π ª√¡√ ∫Àƒπ∞∫∏ μƒ∞¢À (ÍËÌÂÚÒÌ·Ù· ¢Â˘Ù¤Ú·˜). 2. ΔÔ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ 13.30 μ√§√™-∞£∏¡∞ & ∞£∏¡∞μ√§√™ ̤ۈ ∞°πø¡ £∂√¢øƒø¡ ÌfiÓÔ ¶·Ú·Û΢‹ & ∫˘Úȷ΋. 3. Δ· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· μ√§√™-∞£∏¡∞: 02.00, 04.45, 09.00, 12.00, 15.00 & 18.00 EXPRESS. 4. Δ· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· μ√§√™-∞£∏¡∞: 07.00, 10.30, 13.30, 16.30 & 21.00 ̤ۈ ∞§ªÀƒ√À. °Ú·ÌÌ‹ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ ·fi μfiÏÔ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞, ™∞μμ∞Δ√ & ∫Àƒπ∞∫∏): 05.45, 08.00, 10.15, 12.15, 14.15, 16.15, 18.15, 20.30. ∞fi £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË: 08.15, 11.00, 13.15, 15.15, 17.15, 19.15, 21.15, 23.00. * ŸÏ· Ù· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· μ√§√À-£∂™™∞§√¡π∫∏™-μ√§√À EXPRESS. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ΔڛηϷ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 06.30, 11.00, 15.00, 19.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ΔڛηϷ (™∞μμ∞Δ√ & ∫Àƒπ∞∫∏): 06.45, 11.00, 15.00, 19.00. ∞fi ΔڛηϷ ÁÈ· μfiÏÔ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞, ™∞μμ∞Δ√ & ∫Àƒπ∞∫∏): 07.00, 11.30, 15.00, 19.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· §¿ÚÈÛ· (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 05.45, 06.45, 07.30, 09.00, 10.30, 12.00, 13.15, 14.30, 15.30, 17.30, 19.30, 21.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· §¿ÚÈÛ· (™∞μμ∞Δ√ & ∫Àƒπ∞∫∏): 07.00, 08.30, 10.00, 11.30, 13.00, 14.30, 15.30, 17.00, 19.00, 21.00. ∞fi §¿ÚÈÛ· ÁÈ· μfiÏÔ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 05.45, 06.45, 07.30, 09.00, 10.30, 12.00, 13.15, 14.30, 15.30, 17.30, 19.30, 21.00. ∞fi §¿ÚÈÛ· ÁÈ· μfiÏÔ (™∞μμ∞Δ√ & ∫Àƒπ∞∫∏): 07.00, 08.30, 10.00, 11.30, 13.00, 14.30, 15.30, 17.00, 19.00, 21.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· πˆ¿ÓÓÈÓ· (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 08.15, 13.30, 17.30. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· πˆ¿ÓÓÈÓ· (™∞μμ∞Δ√): 08.15, 13.30. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· πˆ¿ÓÓÈÓ· (∫Àƒπ∞∫∏): 08.15, 13.30, 17.30. ∞fi πˆ¿ÓÓÈÓ· ÁÈ· μfiÏÔ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 10.15, 15.00, 20.00. ∞fi πˆ¿ÓÓÈÓ· ÁÈ· μfiÏÔ (™∞μμ∞Δ√): 10.15, 15.00. ∞fi πˆ¿ÓÓÈÓ· ÁÈ· μfiÏÔ (∫Àƒπ∞∫∏): 10.15, 15.00, 20.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ∞ÁÚ›ÓÈÔ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞ & ∫Àƒπ∞∫∏): 12.45 (ÂÎÙfi˜ Δ∂Δ∞ƒΔ∏™ & ™∞μμ∞Δ√À). ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: 14.00 (ÂÎÙfi˜ ΔƒπΔ∏™ & ™∞μμ∞Δ√À). ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· §·Ì›· (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞ & ™∞μμ∞Δ√): 08.30, 15.00. ∫Àƒπ∞∫∏: 15.00. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞ & ∫Àƒπ∞∫∏): 09.15, 15.00. ™∞μμ∞Δ√: 09.15. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ¶¿ÙÚ· (ÌfiÓÔ ¢∂ÀΔ.-¶∂ª¶.-¶∞ƒ.): 15.00. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: 15.30 (ÌfiÓÔ ¢∂ÀΔ.-¶∂ª¶.¶∞ƒ.). ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ¶¿ÙÚ· (∫Àƒπ∞∫∏): 15.00. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: 15.30. * ΔÔ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ ÙÔ˘ ™∞μμ∞Δ√À £∞ ¶∞ƒ∞ª∂π¡∂π ∞¡∂∫Δ∂§∂™Δ√. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ∫Ô˙¿ÓË (¢∂ÀΔ.-ΔƒπΔ.-Δ∂Δ.-¶∂ª¶Δ.™∞μ.): 13.45. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: 08.45. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ∫Ô˙¿ÓË (¶∞ƒ. & ∫Àƒ.): 13.45, 19.15. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: 08.45, 16.00.

¢∂ÀΔ∂ƒ∞-ΔƒπΔ∏-Δ∂Δ∞ƒΔ∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 13.30, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ. ¶∂ª¶Δ∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 13.30, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ¶∞ƒ∞™∫∂À∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 13.30, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ.™∞μμ∞Δ√: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 13.30, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ. ºÔÚÙËÁ¿: ª¤¯ÚÈ 10 Ì. & 25-26 ÙfiÓÔ˘˜. ∫ƒ∞Δ∏™∂π™: VIS TRAVEL ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜: 24210 31059, 31060 FAX: 2421034835 e-mail: vistravel@otenet.gr Triantis travel ΔËÏ.: 24210 20910 Î·È 24910 Fax: 24210-20912 ∂/°-√/° ∂•¶ƒ∂™ ™∫π∞£√™ ∞fi 1/11/2012-1/5/2013 ¢∂ÀΔ∂ƒ∞: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 09.00, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ·.ΔƒπΔ∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 09.00, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ.Δ∂Δ∞ƒΔ∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 09.00, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ·. ¶∂ª¶Δ∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 09.00, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ¶∞ƒ∞™∫∂À∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 09.00, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ·, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ∫Àƒπ∞∫∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 09.00, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ¢ƒ√ª√§√°π∞ ∂/°-√/° “∂•¶ƒ∂™ ¶∏°∞™√™” ∞¶√ 1/3 ∂ø™ 28/4/2013 ¢∂ÀΔ∂ƒ∞ & Δ∂Δ∞ƒΔ∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 09.00, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ. ¶∂ª¶Δ∏-¶∞ƒ∞™∫∂À∏ & ∫Àƒπ∞∫∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 09.00, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ¢ƒ√ª√§√°π∞ Δ∞ÃÀ¶§√ø¡ °ƒ∞ªª∏™ μ. ™¶√ƒ∞¢ø¡ ∞¶√ 1/11/12-31/3/13 & ∞¶√ 1/11/12-11/4/2013 ∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞ Afi μfiÏÔ, ÒÚ· 14.30, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ·, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. 1. 25/12/12 & 6/1/13 ‰ÂÓ ı· ÂÎÙÂÏÂÛÙÔ‡Ó ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ·. 2. 31/12/12 ‰ÂÓ ı· ÂÎÙÂÏÂÛÙ› Ë ·Ó·¯ÒÚËÛË ·fi μ√§√. 3. ΔÚ›ÙË 1/1/13: μ√§√ 16.00-™∫π∞£√ 17.40/17.50-°§ø™™∞ 18.10/18.15-™∫√¶∂§√ 18.50/19.00-∞§√¡¡∏™√ 19.25. * Δ· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· ı· ÂÎÙÂÏÔ‡ÓÙ·È Ì ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ÂÓ·ÏÏ·Á‹˜ ·fi Ù· FlyingCats 5 & 6.

Xƒ∏™πª∞ Δ∏§∂ºø¡∞ ¶∂ƒπº∂ƒ∂π∞ £∂™™∞§π∞™ - ¶∂ƒπº∂ƒ∂π∞∫∂™ ∂¡√Δ∏Δ∂™ ª∞°¡∏™π∞™ ∫∞𠙶√ƒ∞¢ø¡ Δ∏§∂ºø¡π∫√ ∫∂¡Δƒ√ 24213 52405 °ƒ∞º∂π√ ∞¡Δπ¶∂ƒπº∂ƒ∂π∞ƒÃ∏ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24213 52712 24213 52713 °ƒ∞º∂π√ ¡√ªπ∫√À ™Àªμ√À§√À 24213 52525 °ƒ∞º∂π√ ΔÀ¶√À & ¢∏ª. ™Ã∂™∂ø¡ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24210 70927 24213 52538 TH§EºøNA E§§HNIKH™ A™TYNOMIA™ AME™H ¢PA™H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .100 TH§EºøNIKO KENTPO . . . . . . . . . .2421039045 A™TYN. TMHM.BO§OY . . . . . . . . . .2421076984 A™TYN. TMHM. NEA™ IøNIA™ . . . . .2421076985 TMHM. A™ºA§. BO§OY . . . . . . . . .2421076957 TMHM. TPOXAIA™ BO§OY . . . . . . .2421076968 TM. TOYP. A™TYN. BO§OY . . . . . . .2421076987 A™TYN. TMHMA ¶EPIº. BO§OY . . .2421085401 ¶Àƒ√™μ∂™Δπ∫∏ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .199 EKAB: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .166 ºˆÙÈÛÌÔ‡ BÏ¿‚˜ ¢. BO§OY . . . . .2421064931 ¢EH BÏ¿‚˜ . . . . . .2421063666 - 2421063667 ¢EYAMB BÏ¿‚˜ . . . . . . . . . . . . . .2421055555 OTE BÏ¿‚˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13888 ¢‹ÌÔ˜ N.IˆÓ›·˜ . . . . . . . . . . . . . . .2421353100 §ÈÌÂÓ·Ú¯Â›Ô . . . . . . . . . . . . . . . . . .2421028888 E§¶A (Ô‰È΋ ‚Ô‹ıÂÈ·) . . . . . . . . . . . . . . .10400 EXPRESS SERVICE . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1154 HELLAS SERVICE . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1057 O¢IKH BOH£EIA ¶H§IOY BfiÏÔ˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6944121288

X¿ÓÈ· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6980174172 TÛ·Áηڿ‰· . . . . . . . . . . . . . . . . . .6980174172 MËϛ˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6948745815 YËÚ. AÔÎ. AÔÚÚ. ¢. BO§OY . . . .2421064744 YËÚ. AÔÎ. AÔÚÚ. ¢. N. IøNIA™ . 2421080865 ¢HMO™IO KTEO BO§OY . . . . . . . .24213 54817 I¢IøTIKO KTEO 2428078222-10300 (¯ˆÚ›˜ Έ‰ÈÎfi) IKTEO BfiÏÔ˘ . . . . . .2421096780,2421096720 XÈÔÓÔ‰ÚÔÌÈÎfi ΤÓÙÚÔ . . . . . . . . . . .2428073719 K·Ù·Ê‡ÁÈÔ A‰¤ÛÔÙˆÓ ZÒˆÓ N. IˆÓ›·˜ . . . . . . . 2428073111 K·Ù·Ê‡ÁÈÔ . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2428073702 ºπ§√∑øI∫∏ ∂Δ∞πƒ∂π∞:24280 99973, 6938060539 EÙ. MÂÏ. & ÚÔÛÙ. ¶ÂÚ. N. M·ÁÓ. . .2421027771 Δ∏§∂ºø¡√ EKTAKTH™ ANA°KH™ Ù˘ ¢HMO™IA™ E¶IXEIPH™H™ AEPIOY (¢E¶A A.E.).2105551666 Δ∏§∂ºø¡√ EKTAKTH™ ANA°KH™ Ù˘ E¶A £E™™A§IA™ . . .8001187878 (·fi ÛÙ·ıÂÚfi) ∫¤ÓÙÚÔ £ÂÚ·›·˜ ∂Í·ÚÙËÌ¤ÓˆÓ ∞ÙfiÌˆÓ ∫∂£∂∞ ¶π§√Δ√™: ...............24210 80246 - 23430 ∫∂£∂∞ ∂•√¢√™: ............2410 2545597 - 251853 º§O°A: ™‡ÏÏÔÁÔ˜ °ÔÓ¤ˆÓ ·È‰ÈÒÓ Ì ηÚΛÓÔ . 24210 24628 KPATIKO™ AEPO§IMENA™ NEA™ A°XIA§OY . . . . . . . . . . . . . . .24280 76886

TA•I PA¢IOTA•I . . . . . . . . . . . . . . . . . .24210 27777 PA¢IOTA•I MA°NH™IA™ . . . . . . . 24210 61000 A°PIA™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24280 92502 BE§E™TINOY . . . . . . . . . . . . . . . . .24250 22725 ANø §EXøNIøN . . . . . . . . . . . . . .24280 93389

°ƒ∞º∂π∞ Δ∂§∂Δø¡ N. MA°¡∏™π∞™ ª∂§∏ Δ√À ™øª∞Δ∂π√À μfiÏÔ˜: ∞ÁÁÂϤÙÔ˜ ¡ÈÎfiÏ·Ô˜, “∞ÁÁÂϤÙÔ˜” , ∂Ï. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ 50μ, ÙËÏ. 24210 20743, μ·˚·Ó¿ ∞ÚÈ¿‰ÓË, §. ∂ÈÚ‹Ó˘ 50 & ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜, ÙËÏ. 24210 61114, °ÎÏ¿‚·ÙÔ˜ ¡ÈÎfiÏ·Ô˜, ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜ 89 & ∞Ó·Ï‹„ˆ˜, ÙËÏ. 24210 52702, ∫·Ï·ÓÙ˙‹ ∂ϤÓË, ∞Ó··‡Ûˆ˜ 69, ÙËÏ. 24210 81524, ∫·ÙÛÈÊÔ‡ ª·ÚÈϤӷ “¶ÏÔ‡ÙˆÓ” , ¢ÔÚ˘Ï·›Ô˘ 51, ÙËÏ. 24210 69609, ∫Ô˘Ù›Ó· ∞ÁÏ·˝· ÙÔ˘ πˆ¿ÓÓÔ˘, “∫Ô˘Ù›Ó·” , 2·˜ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 35, ÙËÏ. 24210 24070, §È‚ÔÁÈ¿ÓÓË £ÂÔÊ·Ó›·, “μÔ‡ÏÁ·ÚË” , ¶·Á·ÛÒÓ 76 & ªÈÎÚ·ÛÈ·ÙÒÓ, ÙËÏ. 24210 33022, §˘Ú›ÙÛË √.∂. “∏ °·Ï‹ÓË” , ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 59 & μ·ÛÛ¿ÓË, ÙËÏ. 24210 44444, ª·˘ÚÔÁ¤Ó˘ ™.-∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¤ÏÏÔ˜ £. √.∂. “∏ ∞Ó¿ÛÙ·ÛȘ” , πˆÏÎÔ‡ 285, ÙËÏ. 24210 41000, ª¿ÏÏ·˜ ∞fiÛÙÔÏÔ˜, ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 187, ÙËÏ. 24210 20260, ª¿ÚÏ·˜ πˆ¿ÓÓ˘ “μ·ÙÛ·Ú¤·˜” , ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 42∞ & ƒÔ˙Ô‡, ÙËÏ. 24210 28341, ¶··¯Ú‹ÛÙÔ˜ £Âfi‰ˆÚÔ˜, ∞Á. ¢ËÌËÙÚ›Ô˘ 10, ÙËÏ. 24210 51222, ¶ÔÏ˘Ì¤ÚÔ˘ πˆ¿ÓÓ˘ & ™π∞ √.∂., 2·˜ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 53, ÙËÏ. 24210 28555, ƒÈ˙¿Î˘ ∂˘¿ÁÁÂÏÔ˜ “ΔÂÏÂ˘Ù·›· ºÚÔÓÙ›‰·” , πˆÏÎÔ‡ 323, ÙËÏ. 24210 40179, ™·Ó›‰Ë˜ •ÂÓÔÊÒÓ, ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 223 & ∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘, ÙËÏ. 24210 48600, ™Ù¤ÏÏÔ˜ °ÂÒÚÁÈÔ˜ “∞Ú¯¿ÁÁÂÏÔ˜” , πˆÏÎÔ‡ 98∞ & §. μ‡ÚˆÓÔ˜, ÙËÏ. 24210 51113, Δ˙¤Î· ∂ÈÚ‹ÓË “¡¿ÚÎÈÛÛÔ˜” , ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 105-107 & º. πˆ¿ÓÓÔ˘, ÙËÏ. 24210 34552, ΔÛԇη˜ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ “¢ËÌËÙÚ›Ô˘ ΔÛԇη” , ¶·Á·ÛÒÓ 88∞, ÙËÏ. 24210 76119. μÂÏÂÛÙ›ÓÔ: (ÕÁ. °ÂÒÚÁÈÔ˜ ºÂÚÒÓ) ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¤ÏÏÔ˜ £ˆÌ¿˜, ÙËÏ. 24250 22020. ∞ÏÌ˘Úfi˜: °È·ÓÓ¿ £ÂÔ‰ÒÚ· “∫·Ú·ÁÎÔ‡Ó˘” , ∞¯ÈÏϤˆ˜ 97, ÙËÏ. 24220 23332, ∫·ÙÛ·Ô‡Ó˘ ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜, μfiÏÔ˘ 22, ÙËÏ. 24220 23705, ª·˘ÚÔÁ¤Ó˘ ™¿‚‚·˜ “ª·˘ÚÔÁ¤Ó˘” , ∞ıËÓÒÓ 33, ÙËÏ. 24220 23214. ∑·ÁÔÚ¿: ∫Ô˘Ú¤Ï·˜ ΔÚÈ·ÓÙ¿Ê˘ÏÏÔ˜, ÙËÏ. 24260 23255. ™ÎÈ¿ıÔ˜: ∞ÁÁÂϤÙÔ˜ ™Ù·Ì¿Ù˘ “∏ °ˆÓÈ¿ ÙˆÓ ∞ÁÁ¤ÏˆÓ” , ÙËÏ. 24270 21748. ª∏ ª∂§∏ Δ√À ™øª∞Δ∂π√À 1. ∂ÌÂÚÙ˙È¿‰Ë˜ °ÂÒÚÁÈÔ˜, ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 295 & ΔÚÈÎÔ‡Ë, ÙËÏ. 24210 43333. 2. ∫·˚Ì¿Î˘ ∏Ï›·˜, ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 91, ÙËÏ. 24210 44954. 3. ΔÚfiÌ·ÓÙ˙˘ ª·ÓÒÏ˘, ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 251, ÙËÏ. 24210 49561.

øÚÔÛÎfiÈÔ

™Ù·˘ÚfiÏÂÍÔ √ƒπ∑√¡Δπ∞ 1. π‰ÈfiÙËÙ· ÙˆÓ ÛÙÂÚÂÒÓ ÛˆÌ¿ÙˆÓ - ∫È ¤ÙÛÈ Ë Ûοڷ. 2. ∞Ú¯Èο Ù·Ì›Ԣ ÁÈ· Ó·˘ÙÈÎÔ‡˜ - ¢Â Û˘Ì‚·›ÓÔ˘Ó Û˘¯Ó¿ ·˘Ù¿ - ª¤Û· ÛÙ·... ÊÒÙ·. 3. AÚ¯·›Ô˜ Ï·fi˜ Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ - ªÈ· ·›ÛıËÛË. 4. √ ·ÚÈıÌfi˜ 130 - °Ú¿ÌÌ·Ù· ·fi ÙË... ƒ·Ê‹Ó· - ∫Ô˘‚·ÓÈÎfi˜ ÙÔ Ì¿ÌÔ. 5. °È·ÙÚÈÎfi (·Ú¯.) - ∞Ú¯Èο ÙˆÓ Ì¤ÛˆÓ ÂÓË̤ڈÛ˘ πÙ¿ÌÂÓ·... ·Ú¯Èο. 6. ÀÔΛÙÚÈÓÔÈ - πÙ·ÏÈ΋ fiÏË. 7. ™Ù˘ÙÈÎÔ› - °ÂÚÌ·ÓÔ› ıÂÔÏfiÁÔ›. 8. ∞ÓÔ‡Î...: ËıÔÔÈÔ› -... √’ ¡ÈÏ: ‰È¿ÛËÌÔ˜ ËıÔÔÈfi˜ ÙÔ˘ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ˘ - §ÈˆÌ¤ÓË... ÛfiÏ·. 9. ∏ ÔÛfiÙËÙ· Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ·ÏÂÛÙ› Û ÌÈ· ‰fiÛË - ∂›Ó·È Û˘Ó‹ıˆ˜ ¤Ó· Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎfi. 10. ∞Ú¯Èο ÂÈÌÂÏËÙËÚ›Ô˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ - ∂˘ÓÔ˚Îfi... Ù¤ÏÔ˜ - ªÂ ÙÔ ÙÈ... ÌË ÚˆÙ¿˜. 11. •ÂΛÓËÌ·... ‡ÌÓÔ˘ - πÓ‰Ô› ·˘ÙÔÎÚ¿ÙÔÚ·˜ -Δ· ¤¯ÂÈ... Ë ÊÙÒ¯ÂÈ·. 12. ªÈ· ·fi ÙȘ ÂÓ‹ÓÙ· ¢·Ó·˝‰Â˜ - ¶·Ù¤Ú·˜ Ù˘ ¶ËÓÂÏfi˘ (Ì˘ı.). 13. ¶ÏËı˘ÓÙÈÎfi˜ ·Ó·ÊÔÚÈ΋˜ ·ÓÙˆÓ˘Ì›·˜ -∞ÊÚÈηÓÈÎfi˜ Ï·fi˜ - ºˆÓ‹ÂÓÙ·... ÔÈfiÙËÙ·˜. ∫∞£∂Δ∞ 1. ªÈÎÚ¤˜ ÂÎÎÏËÛÈ·ÛÙÈΤ˜ ÂÚÈʤÚÂȘ - ¶Ôχ ‚·ı‡. 2. ºÏfiÁˆÛË ÙÔ˘ ÛÙÔÌ·¯ÈÔ‡ - E›‰Ô˜ Ì·Ï·ÎÔ‡ Ï¢ÎÔ‡ Ù˘ÚÈÔ‡. 3. ¶·ÏÈ¿ ÙËÏÂÈÎÔÈÓˆÓȷο ·Ú¯Èο - √ È‰Ú˘Ù‹˜ ÙÔ˘ ÈÛÏ·ÌÈÛÌÔ‡ ª¤Û· ÛÙÔ... ¯¿Ô˜. 4. ∂ÚÂÈˆÌ¤Ó˜ (ÌÙÊ.) -... §¤ÓÔÍ: ÙÚ·ÁÔ˘‰›ÛÙÚÈ·. 5. ¢ÈÂıÓ‹˜ ÂÌÔÚÈÎfi˜ fiÚÔ˜ - °Ú¿ÌÌ·Ù·... ·’ ÙËÓ ÕÚÙ· - ∫fiÚË ÙÔ˘ ∞ÛÎÏËÈÔ‡ (Ì˘ı.). 6. πÙ·Ïfi˜ ˙ˆÁÚ¿ÊÔ˜ Î·È ÛÎËÓÔÁÚ¿ÊÔ˜ - ∞Ó·fiÊ¢ÎÙÔ, ·Ó·fiÙÚÂÙÔ. 7. Δ· ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓ· ÛÙÔ ·ÓÒÙ·ÙÔ ÛËÌÂ›Ô - ŸÚÔ˜ Ù˘ ΈËÏ·Û›·˜. 8. ª¤Û· ÛÙÔ... ÌÂÓÔ‡ - π¿ˆÓ·˜ Â˙ÔÁÚ¿ÊÔ˜ - √È ‰Ô˘ÏÂȤ˜ ÙÔ˘ ÛÈÙÈÔ‡. 9. ∂ÊÙ·Ó‹ÛÈÔ˜... ·ÚÈÔ˜ - ∞Û¿Ï¢ÙÔ - °Ú¿ÌÌ·Ù· Ù˘... ¯·Ú¿˜. 10. ∞Ï-ƒ·Û›ÓÙ...: ¯·Ï›Ê˘ Ù˘ μ·Á‰¿Ù˘ -™‡ÌʈÓÔ... Ó¤ˆÓ Ô‰ËÁÒÓ - ∞Ù¤ÏÂȈÙË... ÒÚ·.

¢ƒ√ª√§√°π∞ B. ™¶√ƒ∞¢ø¡

11. μ˘˙·ÓÙÈÓfi˜ ÛÙÚ·ÙȈÙÈÎfi˜ Î·È ÔÏÈÙÈÎfi˜ - ∞‡ÚÈÔ. 12. ¶ÚfiÁÔÓÔÈ ÙˆÓ ƒÒÛˆÓ - ◊Ù·Ó Ô ·ÁÒÓ·˜ ÌÂٷ͇ ¢·‚›‰ Î·È °ÔÏÈ¿ı - ¢‡Ô... ·’ fiÏ·. 13. °Âӿگ˘ ÙˆÓ §˘‰ÒÓ - ¶ÔÏÈÙ›· Ù˘ ¡ÈÁËÚ›·˜ -... ƒ›˙Ô˘: ËıÔÔÈfi˜. ∏ §À™∏ Δ√À ™Δ∞Àƒ√§∂•√À √ƒπ∑√¡Δπ∞: 1. ∂∫Δ∞∫Δ√ - ∂™Ã∞ƒ∞ 2. ¡∞Δ - ™¶∞¡π∞ - øΔ 3. √πΔ∞π√π - √ƒ∞™∏ 4. ƒ§ - ƒº - Ã√ƒ√™ 5. π∞ª∞ - ªª∂ - À¶∞ 6. øÃ√π - ∞¡∞¡π 7. ™Δ∞§Δπ∫√™ - ƒπª 8. ∂ª∂ - ƒ∞´∞¡ - ™√ 9. ∞§∂™π∞ - ∫§πΔ√ 10. μ∂£ - ∞π™π√ - ∞™∂ 11. Àª - ∞™√∫∞ - øà 12. £∂∞¡ø - π∫∞ƒπ√™ 13. √™√π - ∞º∞ƒ - ∞∞∞. ∫∞£∂Δ∞: 1. ∂¡√ƒπ∂™ - ∞μÀ£√ 2. ∫∞´§∞ - Δ∂§∂ª∂™ 3. ΔΔΔ - ªø∞ª∂£ - ∞√ 4. ∞ƒ∞ç∂™ - ∞¡π 5. Δ™πº - ƒΔ - π∞™ø 6. √¶√ ª√πƒ∞π√ 7. ∞πêπ∫∞ - ™∫πº 8. ∂¡ - √∂ - √π∫π∞∫∞ 9. ™π√ƒ - ∞™∞§√ - ∞ƒ 10. Ã∞ƒ√À¡ - ¡π - øƒ 11. ∞™¶∞ƒ - Δ∞Ãπ∞ 12. ƒø™ ∞¡π™√™ - √∞ 13. ∞Δ∏™ - πª√ - ∂§™∞.

∫ƒπ√™ ΔÔ ·Ì¤Ûˆ˜ ÂfiÌÂÓÔ ‰È¿ÛÙËÌ· ı· ˘¿ÚÍÔ˘Ó ·ÚÎÂÙ¤˜ ¢¯¿ÚÈÛÙ˜ ·ÏÏ·Á¤˜ ÛÙË ˙ˆ‹ Û·˜. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 8-44-3-22-12-34. Δ∞Àƒ√™ ∂˘Î·Èڛ˜ ·ÈÛıËÌ·ÙÈΤ˜ ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È Û‹ÌÂÚ·, ÙfiÛÔ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ‰ÂÛÌÂ˘Ì¤ÓÔ˘˜, fiÛÔ Î·È ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·‰¤ÛÌ¢ÙÔ˘˜ ÙÔ˘ ˙ˆ‰›Ô˘. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 19-39-22-36-2-11. ¢π¢Àª√π ∂Û›˜ Ô˘ ÁÂÓÓËı‹Î·Ù ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ‰Â‡ÙÂÚÔ˘ ‰Âη‹ÌÂÚÔ˘ ı· ÂÚ¿ÛÂÙ ¢¯¿ÚÈÛÙ˜ ÒÚ˜. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 15-33-24-28-37-3. ∫∞ƒ∫π¡√™ ∂›Ó·È ¢ηÈÚ›· Ó· Ù·¯ÙÔÔÈ‹ÛÂÙ ı¤Ì·Ù· ·Î›ÓËÙ˘ ÂÚÈÔ˘Û›·˜ Û‹ÌÂÚ· Ô˘ Û·˜ ··Û¯ÔÏÔ‡Ó Â‰Ò Î·È Î·ÈÚfi. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 18-3920-33-2-1. §∂ø¡ √È Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ Ì ʛÏÔ˘˜ Û·˜ ‚ÔËıÔ‡Ó Ó· ¿ÚÂÙ ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ·ÔÊ¿ÛÂȘ ÁÈ· ÙË ˙ˆ‹ Û·˜ Î·È ÙËÓ ·Ó·˙‹ÙËÛË Ù˘ Â˘Ù˘¯›·˜. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 10-33-21-23-4-7. ¶∞ƒ£∂¡√™ Œ¯ÂÙ ¯¿ÛÂÈ ÙÔ ÚÔÌ·ÓÙÈÛÌfi Û·˜ Û‹ÌÂÚ· Î·È Â›ÛÙ ·ÚÎÂÙ¿ „˘¯ÚÔ› ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙÔ Û‡ÓÙÚÔÊfi Û·˜. Δ˘¯Â-

ANIE§ ¢I¶§øMATOYXO™ A™TPO§O°O™ - EPEYNHTPIA TAPø ¢¤¯ÂÙ·È Ì ڷÓÙ‚ԇ ηıËÌÂÚÈÓ¿ ÙËÏ. 6974456215

ÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 13-20-44-37-4-6. ∑À°√™ ∏ ÂÚ›Ô‰Ô˜ ·˘Ù‹ ı· Â›Ó·È ÎÔ˘Ú·ÛÙÈ΋ Î·È ÂÚÁ·Ûȷο Â›Ó·È Ù· ı¤Ì·Ù· Ô˘ ı· Û·˜ ··Û¯ÔÏ‹ÛÔ˘Ó. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 13-29-30-48-7-5. ™∫√ƒ¶π√™ Δ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Î·È ÔÈ Û˘Ó·ÈÛıËÌ·ÙÈΤ˜ Û·˜ ·Ó·ÛÊ¿ÏÂȘ ı· ÍÂÂÚ·ÛÙÔ‡Ó Ì ÙË ÛÙ‹ÚÈÍË ÙˆÓ Ê›ÏˆÓ Û·˜ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û˘Ó¯Ҙ ‰›Ï· Û·˜. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 15-3-20-38-27-5. Δ√•√Δ∏™ √È ÂÓÙ¿ÛÂȘ Î·È Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÛÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ¿ Û·˜ ı· Û·˜ ¯·Ï¿ÛÔ˘Ó ÙË ‰È¿ıÂÛË. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 15-39-20-44-37-4. ∞π°√∫∂ƒø™ ¶Ï¤ÔÓ Ú¤ÂÈ Ó· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÙ ӷ οÓÂÙ ‚È·ÛÙÈΤ˜ ÂÈÏÔÁ¤˜ fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÛÙ· ·ÈÛıËÌ·ÙÈο Û·˜. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 14-39-20-44-37-8. À¢ƒ√Ã√√™ °È· fiÛÔ˘˜ ÂӉȷʤÚÂÛÙ ӷ ·ÔÎÙ‹ÛÂÙ ¤Ó·Ó ·fiÁÔÓÔ, Û‹ÌÂÚ· Â›Ó·È ÌÈ· Ôχ ¢ÓÔ˚΋ ÛÙÈÁÌ‹. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 16-30-29-33-23-48. πãÀ∂™ ∂ÍÂÏ›ÍÂȘ ÛÙËÓ Î·ÚȤڷ Û·˜, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó ÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ ¢ηÈڛ˜ Î·È Ó¤Â˜ ËÁ¤˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÛÙ‹ÚÈ͢. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 17-30-29-323-4.


TËÏÂfiÚ·ÛË 39

™∞μμ∞Δ√ 30 M∞ƒΔπ√À 2013

™Ã√§π∞

¶ƒ√°ƒ∞ªª∞

√ Á¿ÙÔ˜ ¶H§IO 06 VHF, 62 UHF - ™øPO™ 22 UHF

08.00 09.00 09.30 10.00 11.00 13.00 15.00 16.00 17.40 18.30 19.30 20.30 22.00 23.30 24.00 01.00 04.00 05.00

∏ ÌÈÎÚ‹ §Ô˘ÏÔ‡ ™·ÌÚ›Ó·, Ë ÌÈÎÚ‹ Ì¿ÁÈÛÛ· Sonic underground ªÔ˘ÛÈ΋ ·Ú¿‰ÔÛË ∂Î·È‰Â˘ÙÈ΋ ÙËÏÂfiÚ·ÛË ºÂÓÂÚÌ·¯ÙÛ¤-√Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ∂ıÓÈÎfi˜-¡ËÚ¤·˜ Ã·Ï·Ó‰Ú›Ô˘ “√ ÁÈÔ˜ ÙÔ˘ ƒ¿ÌÔ” √ Á‡ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ Ì 80 ‚È‚Ï›· ∏ÌÂÚÔÏfiÁÈ· 2 ∂ÍÈÛÙÔÚÂ›Ó Î·È ÈÛÙÔÚÂ›Ó “ÕÏÏÔ˜ ÁÈ· ÙÔ ÂηÙÔÌ̇ÚÈÔ” “Δ· ÊÙÂÚ¿ ÂÓfi˜ ·ÁÁ¤ÏÔ˘” ¡˘¯ÙÂÚÈÓ‹ ‚¿Ú‰È· √È ÎÂÚ·›Â˜ Ù˘ ÂÔ¯‹˜ Ì·˜ (∂) “ÀËÚ¤ÙËÛ· ÙÔ ‚·ÛÈÏÈ¿ Ù˘ ∞ÁÁÏ›·˜” ∏ÌÂÚÔÏfiÁÈ· 2 (∂) √ Á‡ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ Ì 80 ‚È‚Ï›· (∂)

06.45 07.45 08.45 09.45 10.45 11.45 12.00 12.30 13.00 14.00 15.00 16.00 17.00 18.00 19.00 20.15 21.00 22.00 01.15 02.30 03.30

ÀÁ›· ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË μÈ‚Ï›· ÛÙÔ ÎÔ˘Ù› º˘Ï¤˜ Ù˘ ∞ı‹Ó·˜ ∞˘ÙÔ› Ô˘ ‹Ú·Ó Ù· ‚Ô˘Ó¿ ∂ÈÎfiÓ· ÛÔ˘ Â›Ì·È ™·Ó Û‹ÌÂÚ· ∂ÎÙfi˜ ÙˆÓ ÙÂȯÒÓ Mediterraneo ™˘Ó·ÓÙ‹ÛÂȘ 9+1 ÌÔ‡Û˜ Δ·Íȉ‡ÔÓÙ·˜ Ì ÙË ª¿ÁÈ· ¶ÚÔÛˆÈο ∏ ¿ÏÏË fi„Ë ÃÔÚ‡ÔÓÙ·˜ Ì ÙË Ù˙·˙ ∂ȉÈ΋ ¤Î‰ÔÛË ∞fi ÙÔÓ ºÚfiÈÓÙ ÛÙÔ ¢È·‰›ÎÙ˘Ô √È ÓÙ·ÓÙ¿‰Â˜ ™ÙËÓ ˘ÁÂÈ¿ Ì·˜ ™Ù· ¿ÎÚ· (∂) ¶ÚÔÛˆÈο (∂) 9+1 ÌÔ‡Û˜ (∂)

¶H§IO 58 UHF - ™øPO™ 23 UHF

15.45 16.50 17.45 18.00 18.50 19.45 20.00 21.00 23.30 00.45 02.30

∏ ÛÔ‡ÂÚ ÏÂÁÂÒÓ· ∏ ÏÂÁÂÒÓ· ÙˆÓ ˘ÂÚËÚÒˆÓ Mucha lucha Baby looney tunes Polly Pocket ΔfiÌ·˜ ÙÔ ÙÚÂÓ¿ÎÈ ¶¤·: ΔÔ ÁÔ˘ÚÔ˘Ó¿ÎÈ Tom and Jerry kids Lazy Town Pichi pichi pitch ªÔÌ ÛÊÔ˘ÁÁ·Ú¿Î˘ Thundercats Beyblade metal fury √È ÂÚÈ¤ÙÂȘ ÙÔ˘ Max ºÏÔÚÈÛȤÓÙ· ∂ȉ‹ÛÂȘ “¢¿ÛηÏÔ˜ ÁÈ· Á¤ÏÈ· Î·È ÁÈ· ÎÏ¿Ì·Ù·” Δ· ÊÈÏ·Ú¿ÎÈ· Joey ∂ȉ‹ÛÂȘ ÛÙË ÓÔËÌ·ÙÈ΋ Gossip girl Two and a half men STAR ÂÍÂÏ›ÍÂȘ ∂ȉ‹ÛÂȘ “Barbie: ™ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· ÌÈ·˜ ÁÔÚÁfiÓ·˜ 2” “American and dreamz” “÷̤ÓÔÈ ÛÙÔÓ ˆÎ·Ófi” “ªfiÓÔ˜ Ì ÙÔ ı›Ԕ

18.00 19.00 20.30 21.00 22.00 23.00 00.30 01.30

™Â ı¤ÛË ÂÙÔÈÌfiÙËÙ·˜ ∑È˙¤Ï √ ̇ıÔ˜ Ù˘ Ù¤¯Ó˘ ÷̤ÓÔÈ ·Ú¿‰ÂÈÛÔÈ ™˘Ó¿ÓÙËÛË “Punishment park” ™ÂÛ›ÏÈ· ª¿ÚÙÔÏÈ: ƒÂÛÈÙ¿Ï ÛÙË μ·ÚÎÂÏfiÓË μÔ˘Ï‹ ÙËÏÂfiÚ·ÛË

06.00 07.00 10.00 11.00 12.00 13.10 14.00 14.50 16.48 16.50 17.40 18.30 20.00 21.15 23.50 00.50 02.15 05.00

¶H§IO 44 UHF-™øPO™ 33 UHF

06.00 06.40 07.00 07.30 08.10 08.15 08.30 08.45 09.15 09.45 10.15 10.45 11.10 11.40 12.00 13.00 13.30

¶H§IO 31 UHF - ™øPO™ 46 UHF

¶H§IO 41 UHF, 62 UHF - ™øPO™ 28 UHF

07.30 08.00 08.30 09.00 10.00 12.00 13.00 13.30 14.30 15.30 16.50 17.00 17.05 17.30 18.00 19.00 21.00 21.30 22.00 23.00 01.00 03.30

∏ ™¿ÓÙÈ... Ê˘ÛÈο ŒÎÙË ·›ÛıËÛË ¶Ò˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› Balkan express ¢Â‡ÙÂÚË ·Ó¿ÁÓˆÛË ÕÍÈÔÓ ÂÛÙ› ∂ȉ‹ÛÂȘ ŒÍ˘ÓË ˙ˆ‹ ΔÔ˘ ÓÂÚÔ‡ Ù· ·Ú·Ì‡ıÈ· ¢È·ÛÔÚ¿ ¢Â˜ £ÂÛÛ... ∏ £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË fiˆ˜ Â›Ó·È ∂ȉ‹ÛÂȘ Animated ÊÈÏfiÛÔÊÔÈ ¶Ú·ÁÌ¿ÙˆÓ ‡ÏË Ì·ÁÈ΋ ªÔ˘ÛÂȷο Ì˘ÛÙ‹ÚÈ· £∂™ ÙË ¡π∫∏ ∫ÚÔ›ÛÔÈ •ÂÓ·Áfi˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ “ªËÓ Ù˘ ÙÔ ÂȘ” “∫·Ù¿ Ï¿ıÔ˜ ÂÈÛ‚ÔÏ›˜” √ ˘¤ÚÔ¯Ô˜ ‚˘ıfi˜ (∂)

¶H§IO 35,55 UHF - ™øPO™ 56 UHF

Δ· Ì˘ÛÙÈο Ù˘ ∂‰¤Ì MEGA ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ ΔËÏÂÌfiÚ· °Ï˘Î¤˜ ·Ï¯ËÌ›˜ ∏ ÒÚ· Ë Î·Ï‹ ¶·Ú¤· ÛÙËÓ ÎÔ˘˙›Ó·, οı ̤ڷ ∂ȉ‹ÛÂȘ “√ Ó¤Ô˜ Â›Ó·È ·ÏÏÈÒ˜” ∂ȉ‹ÛÂȘ ŸÏ· ÁÈ· ÙËÓ ˘Á›· ÌÔ˘ √È ÎËÔ˘ÚÔ› ÙÔ˘ MEGA ™’ ·Á·Ò Ì’ ·Á·¿˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ “√ ıÚ‡ÏÔ˜ ÂÓfi˜ ÈfiÙË” “°˘Ó·ÈΛ˜ ˘Ôı¤ÛÂȘ” ∂ȉ‹ÛÂȘ “∏ ¯ÚÔÓÈ¿ ÙÔ˘ ÎÔÌ‹ÙË” ºÈÏÔ‰Ô͛˜

06.00 07.00 09.00 09.45 10.45 11.40 11.50 12.50 13.00 13.30 13.40 15.50 16.50 17.50 18.00 20.00 21.00 23.15 01.15 03.15 05.10 05.30

¢ÈÏ·Ó‹ fiÚÙ· ΔËÏ·‚Ô˜ ΔÔ ÈÔ ÁÏ˘Îfi ÌÔ˘ „¤Ì· º›Ï· ÙÔ ‚¿ÙÚ·¯fi ÛÔ˘ Wipe out Oreo cookieng ÀÁ›· ¿Óˆ ·fi fiÏ· Super game ∂ȉ‹ÛÂȘ Super game “√ Á¿ÙÔ˜” §›ÙÛ·.com √ fiÏÂÌÔ˜ ÙˆÓ ¿ÛÙÚˆÓ ∂ȉ‹ÛÂȘ ∂ÚÁ·˙fiÌÂÓË Á˘Ó·›Î· ∂ȉ‹ÛÂȘ Sold out √§∞ Ì¿¯·ÏÔ Ê¤ÙÔ˜+ ΔËÏ·‚Ô˜ “Opposite sex and how to live with them” ΔËÏÂÌ¿ÚÎÂÙÈÓÁÎ ºÈÏ› ˙ˆ‹˜

111111111111111111111111111

06.45 11.00 11.30 12.00 14.00 14.30 15.15 16.00 17.00 19.00 19.45 21.00 22.00 23.00 24.00 01.00 02.00 03.00 04.00

∫·ÏË̤ڷ Ì ÙÔ °ÈÒÚÁÔ ∞˘ÙÈ¿ Eco news Deadly 60 °ÎÔÏ ¯ˆÚ›˜ Û‡ÓÔÚ· X-player ∫ËÔ˘Ú¤Ì·Ù· (∂) √ ÎfiÛÌÔ˜ ·Ó¿Ô‰· ÕÚÈÛÙË ÎÔ˘˙›Ó· Joy Traction Top year ∂ȉ‹ÛÂȘ °Ï˘Î¤˜ ·Ï¯ËÌ›˜ Frozen planet √È ÂÈ˙‹Û·ÓÙ˜ Last man standing Lockdown ŸÙ·Ó Ô Î·ÈÚfi˜ ¿ÏÏ·Í ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· Banded brothers

¶H§IO 48 UHF

06.00 08.00 10.00 14.00 14.15 14.50 16.55 17.00 19.00 20.00 21.00 23.00 01.00 02.15 03.15 04.15 05.15

£E™™A§IA TV

05.30

Macgyver Õηٷ ̿ηٷ Ì ٷ ∑Ô˘˙Ô‡ÓÈ· ªÂ˜ ÛÙËÓ Î·Ï‹ ¯·Ú¿ ∂ȉ‹ÛÂȘ Jamie’s 30 meals “∏ ı›· ÌÔ˘ Ë ¯›ÈÛÛ·” ∂ȉ‹ÛÂȘ ÛÙË ÓÔËÌ·ÙÈ΋ ∞ÓÓ›Ù· SOS ∂ȉ‹ÛÂȘ ΔÈ ı· Ê¿Ì ۋÌÂÚ· Ì·Ì¿; “¡‡Ê˜ Û fiÏÂÌÔ” “∂ÌÌÔÓ‹” √È ÈÛÙÔڛ˜ ÙÔ˘ ·ÛÙ˘ÓfiÌÔ˘ ª¤Î· ∫fiÎÎÈÓÔ˜ ·ÎÏÔ˜ Judging Amy CSI §·˜ μ¤Áη˜ £˘Ú›‰· ÙËÏÂÒÏËÛ˘ ∂ÈÎfiÓ˜ (∂)

111111111111111111111111111

07.00 08.05 09.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 16.00 16.05 17.05 17.10 18.00 18.30 19.30 21.00 21.25 23.00 23.30 24.00 01.25 01.30 03.00 03.05 04.30

°ÂÁÔÓfiÙ· ¡ÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú ¡fiÚ· £Â·ÙÚÈ΋ ÛÎËÓ‹ ∫·Ú‰›ÙÛ·˜. ¶ÓÂ˘Ì·ÙÈ΋ £ÂÛÛ·Ï›· (∂) ªË ÌÔ˘ ÂȘ ΔËÏ·ÁÔÚ¤˜ ΔËÏ·ÁÔÚ¤˜ ¶ÔÏÈÙÈÎÔ› ‰È¿ÏÔÁÔÈ (∂) ™‡ÓÙÔÌÔ ‰ÂÏÙ›Ô Âȉ‹ÛÂˆÓ ΔËÏ·ÁÔÚ¤˜ ™‡ÓÙÔÌÔ ‰ÂÏÙ›Ô Âȉ‹ÛÂˆÓ ∂ÎÔÌ‹ Ì Ϸ˚ο ÙÚ·ÁÔ‡‰È· °ÂÁÔÓfiÙ· μ·Ó›ÏÈ·-ÛÔÎÔÏ¿Ù· ªÈ· ÒÚ·-ÌÈ· ˙ˆ‹ °ÂÁÔÓfiÙ· “√ ηÏfi˜ Ì·˜ ¿ÁÁÂÏÔ˜” °ÂÁÔÓfiÙ· ∞ÛÙÚÔÂϤÎÈ· (∂) “The getting of wisdom” ™‡ÓÙÔÌÔ ‰ÂÏÙ›Ô Âȉ‹ÛÂˆÓ ΔÔ Ì·Áη˙›ÓÔ Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ (∂) ™‡ÓÙÔÌÔ ‰ÂÏÙ›Ô Âȉ‹ÛÂˆÓ “Course of the alpha” ªË ÌÔ˘ ÂȘ

¶H§IO 24 UHF - ™øPO™ 45 UHF

06.00 07.45 09.45 10.00 11.00 15.00 16.30 17.00 18.00 18.30 20.00 21.00 21.30 23.00 23.30 00.15 02.30

Õڈ̷ ∂ÏÏ¿‰·˜ ∫ÂÓÙÚÈ΋ ∂ÏÏ¿‰· ∫·ÏËÛ¤Ú· (∂) ¶ÚˆÈÓ‹ ÂÓË̤ڈÛË ÃÚÒÌ·Ù· ∂ÏÏ¿‰·˜ ¶ÚÔÙ¿ÛÂȘ ·ÁÔÚ¿˜ ¶¿Ì ÛÙÔ›¯ËÌ· Outdoor & Sports ΔËÏÂÌ¿ÚÎÂÙÈÓÁÎ ¢ÂÏÙ›Ô Âȉ‹ÛÂˆÓ ™ÂÊ ÛÙËÓ ÎÔ˘˙›Ó· ¶¿Óˆ ·fi Ù· fiÚÈ· ∂ȉ‹ÛÂȘ ∞¯ ·ÙÚ›‰· ÌÔ˘ ÁÏ˘ÎÈ¿! ∂ȉ‹ÛÂȘ ™ÂÊ ÛÙËÓ ÎÔ˘˙›Ó· (∂) ¡ÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú ¡˘¯ÙÂÚÈÓ¤˜ ‰È·‰ÚÔ̤˜

111111111111111111111111111

07.00 08.00 09.30 11.00 12.00 12.05 16.30 17.00 17.05 18.00 18.05 20.05 20.15 22.00 23.00 00.20 00.30 01.30 01.35 03.00 05.00

∂ȉ‹ÛÂȘ ¶ÚˆÈÓ‹ ·Ù˙¤ÓÙ· ¶Â˜ ÙÔ ÛÙÔÓ ASTRA Δ· ‰¤ÛÌ·Ù· Ù˘ ™Ù¤ÏÏ·˜ ™‡ÓÙÔÌÔ ‰ÂÏÙ›Ô Âȉ‹ÛÂˆÓ ASTRA market ∫fiÓÙÚ· Î·È Ú‹ÍË ™‡ÓÙÔÌÔ ‰ÂÏÙ›Ô Âȉ‹ÛÂˆÓ Travel guide ∂ȉ‹ÛÂȘ ∞Á¿... Ë ÙËÏÂÔÙÈ΋ ™‡ÓÙÔÌÔ ‰ÂÏÙ›Ô Âȉ‹ÛÂˆÓ Black & White ∂ȉ‹ÛÂȘ ASTRA market ™‡ÓÙÔÌÔ ‰ÂÏÙ›Ô Âȉ‹ÛÂˆÓ ∫Ò‰Èη˜ Ì˘ÛÙËÚ›ˆÓ (∂) ™‡ÓÙÔÌÔ ‰ÂÏÙ›Ô Âȉ‹ÛÂˆÓ •¤ÓË Ù·ÈÓ›· Night zone ∞Á¿... Ë ÙËÏÂÔÙÈ΋ (∂)

∫ˆÌˆ‰›·, ·Ú·ÁˆÁ‹˜ 2003, Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· ªÔ °Ô˘¤ÏÙ˜. ¶·›˙Ô˘Ó: ª¿ÈÎ ª¿ÁÈÂÚ˜, ÕÏÂÎ ªfiÏÓÙÔ˘ÈÓ, ∫¤ÏÈ ¶Ú¤ÛÙÔÓ.

ŒÍˆ ‚Ú¤¯ÂÈ, Ë ÌËÙ¤Ú· ÙÔ˘˜ ¤ÚÂ ӷ ÂÈÛÙÚ¤„ÂÈ ÂÂÈÁfiÓÙˆ˜ ÛÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ Î·È Ë ÁÎÔ˘‚ÂÚÓ¿ÓÙ· ÙÔ˘˜ ÎÔÈÌ¿Ù·È ÙÔ˘ ηÏÔ‡ ηÈÚÔ‡. ŒÙÛÈ Ë ™Ô‡˙·Ó Î·È Ô ∫fiÓÚ·ÓÙ, ·Ú¤· Ì ÙÔ ¯Ú˘Ûfi„·Úfi ÙÔ˘˜, ‹‰Ë ‚·ÚÈÔ‡ÓÙ·È. ª¤¯ÚÈ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ¯Ù˘¿ ÙËÓ fiÚÙ· ¤Ó·˜ Á¿ÙÔ˜ Ì ·ÓıÚÒÈÓË ÊˆÓ‹! ŒÓ·˜ Á¿ÙÔ˜ Ô˘, ·Ú¿ ÙȘ ·ÓÙÈÚÚ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ ¯Ú˘Ûfi„·ÚÔ˘, ›ıÂÈ Ù· ‰‡Ô ·È‰È¿ Ó· ˘ÔÁÚ¿„Ô˘Ó ¤Ó· Û˘Ì‚fiÏ·ÈÔ... ÂÁÁ˘Ë̤Ó˘ ‰È·ÛΤ‰·Û˘ Ì·˙› ÙÔ˘! ∞¡Δ1 13.40

√ ıÚ‡ÏÔ˜ ÙÔ˘ ÈfiÙË ¶ÂÚÈ¤ÙÂÈ·, ·Ú·ÁˆÁ‹˜ 2001, Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· ªÚ¿È·Ó Ã¤ÏÁÎÂÏ·ÓÙ. ¶·›˙Ô˘Ó: ÃÈı §¤Ù˙ÂÚ, ƒÔ‡ÊÔ˘˜ ™ÈÔ‡ÂÏ, ¶ÔÏ ª›Ù·ÓÈ.

√ √˘›ÏÈ·Ì Â›Ó·È ¤Ó·˜ Ù·ÂÈÓfi˜, ·ÏÏ¿ ÊÈÏfi‰ÔÍÔ˜ Ó¤Ô˜ Ô˘ Ï·ÙÚ‡ÂÈ ÙÈ ÈÔÌ·¯›Â˜. ŸÙ·Ó Ô ·Ê¤ÓÙ˘ ÙÔ˘ Âı·›ÓÂÈ Í·ÊÓÈο, Ô Ó·Úfi˜ ʇÁÂÈ Ì ÙËÓ ·Ú¤· ÙˆÓ ƒfiÓ·ÏÓÙ Î·È √˘¿Ù. ™ÙÔ ‰ÚfiÌÔ ÙÔ˘˜ ı· Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÔ˘Ó ÙÔÓ ¿ÁÓˆÛÙÔ Û˘ÁÁڷʤ· ∫fiÙÛÂÚ. √ √˘›ÏÈ·Ì ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÙËÓ Î·Ù¿ÏÏËÏË ·ÚÈÛÙÔÎÚ·ÙÈ΋ ηٷÁˆÁ‹ Î·È Ȥ˙ÂÈ ÙÔÓ ∫fiÙÛÂÚÓ· ÙÔ˘ Ï·ÛÙÔÁÚ·Ê‹ÛÂÈ ¤ÁÁÚ·Ê· Ô˘ Ó· ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È Û ¤Ó· ¤Ó‰ÔÍÔ ÁÂÓ·ÏÔÁÈÎfi ‰¤ÓÙÚÔ. ΔÔ fiÓÂÈÚfi ÙÔ˘ Â›Ó·È Ó· Á›ÓÂÈ ÈfiÙ˘. MEGA 21.15

Barbie: ™ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· ÌÈ·˜ ÁÔÚÁfiÓ·˜ 2 ∫ÈÓÔ‡ÌÂÓ· Û¯¤‰È·, ·Ú·ÁˆÁ‹˜ 2012, Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· √˘›ÏÈ·Ì §¿Ô˘.

∏ ÚÈÁΛÈÛÛ·-ÁÔÚÁfiÓ· ªÂÚÏ›·, §›· ÁÈ· ÙÔ˘˜ Ê›ÏÔ˘˜, ÚÔÔÓÂ›Ù·È ÛÎÏËÚ¿, ηıÒ˜ Ì¿¯ÂÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ÚÒÙË ı¤ÛË ÛÙÔ “¶·ÁÎfiÛÌÈÔ ¶ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ™ÂÚÊ Ù˘ ∞˘ÛÙÚ·Ï›·˜” . √ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÌfi˜ Â›Ó·È ÛÎÏËÚfi˜, ·ÏÏ¿ ÙÔ Ù·Ï¤ÓÙÔ Ù˘ ÚÈÁΛÈÛÛ·˜ Â›Ó·È ·ÛÙ›Ú¢ÙÔ. ∂›Ó·È fï˜ ÙÔ ‚·Û›ÏÂÈÔ Ù˘ øηӛ·˜, Ô˘ ı· ¯ÚÂÈ·ÛÙ› Î·È ¿ÏÈ ÙË ‚Ô‹ıÂÈ¿ Ù˘, fiÙ·Ó Î·Ù¿ Ï¿ıÔ˜ ı· ·ÂÏ¢ıÂÚˆı› Ë Û·Ù·ÓÈ΋ ÁÔÚÁfiÓ· ŒÚȘ. STAR 21.00

ªËÓ Ù˘ ÙÔ ÂȘ ¢Ú¿Ì· Ì˘ÛÙËÚ›Ô˘, ·Ú·ÁˆÁ‹˜ 2005, Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· ∫ÚÈÛÙ›Ó· ∫ÔÌÂÓÙÛ›ÓÈ. ¶·›˙Ô˘Ó: Δ˙ÈÔ‚¿Ó· ªÂÙÛÔÙ˙ÈfiÚÓÔ, ∞ϤÛÈÔ ªfiÓÈ, ÕÓÙÂÏ· ºÈÓÔÙÛÈ¿ÚÔ.

∏ ™·Ì›Ó· Â›Ó·È ÌÈ· fiÌÔÚÊË, Ó¤· ÎÔ¤Ï· Ô˘ ·ÔÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ Ù˘ Î·È Â›Ó·È ÂÚˆÙÂ˘Ì¤ÓË Ì ÙÔ Û‡ÓÙÚÔÊfi Ù˘. °È· οÔÈ· fï˜ ÂÚ›ÂÚÁË ·ÈÙ›· ‰ÂÓ ·ÈÛı¿ÓÂÙ·È Â˘Ù˘¯ÈṲ̂ÓË. ¶·Ú¿ÍÂÓÔÈ ÂÊÈ¿ÏÙ˜ ÙË ‚·Û·Ó›˙Ô˘Ó... ∏ ™·Ì›Ó· ÙÒÚ· Â›Ó·È ¤ÁÎ˘Ô˜, ÔÈ ÂÊÈ¿ÏÙ˜ ÂÓÙ›ÓÔÓÙ·È Î·È ·ÓÔ›ÁÔ˘Ó ¤Ó· ·Ú¿ı˘ÚÔ ÛÙȘ ·È‰ÈΤ˜, ıÔϤ˜ ÌӋ̘, ÛÙËÓ ÂÊ˂›· Ù˘, ÛÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ¿ Ù˘. ∂Δ3 23.00

£Â¿Ì·Ù·

VILLAGE 4 CINEMAS VOLOS Δ∏§∂ºø¡√: 24210 94600

∂μ¢√ª∞¢∞ ¶ƒ√μ√§ø¡: ∞¶√ 28/3-3/4/13

Su - Doku ™Ù· 81 ÎÂÓ¿ ÎÔ˘Ù¿ÎÈ· ÙÔ˘ ·‚Ô˘ ÙÔÔıÂÙ‹ÛÙ ·ÚÈıÌÔ‡˜ Ì ٤ÙÔÈÔ ÙÚfiÔ, ÒÛÙ οı ÛÂÈÚ¿, ÛÙ‹ÏË Î·È Ï·›ÛÈÔ 3x3 Ó· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ fiÏ· Ù· „ËÊ›· ·fi ÙÔ 1 Ò˜ ÙÔ 9. ™ÎÔfi˜ ÙÔ˘ ·˙Ï Â›Ó·È Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËıÔ‡Ó fiÏ· Ù· ÓÔ‡ÌÂÚ·, ¯ˆÚ›˜ οÔÈÔ Ó· ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ‰Â‡ÙÂÚË ÊÔÚ¿ Û ηı¤Ó· ·fi Ù· ·Ú·¿Óˆ. Œ¯ÂÙ ˘fi„ÈÓ Û·˜ fiÙÈ ÙÔ Su - Doku χÓÂÙ·È Ì ÙË ÏÔÁÈ΋. AÔʇÁÂÙ ÏÔÈfiÓ Ó· Ì·ÓÙ‡ÂÙÂ, ·Ú¿ ÙÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙÔ˘˜ ·ÚÈıÌÔ‡˜ ÛÙ· ÙÂÙÚ¿ÁˆÓ· Ô˘ ›ÛÙ ۛÁÔ˘ÚÔÈ fiÙÈ ÂΛ Â›Ó·È Î·È Ë ÌÔÓ·‰È΋ ÙÔ˘˜ ı¤ÛË.

¢Y™KO§O

¢Y™KO§O

§À™∏ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ˘

EYKO§O

EYKO§O

∞I£√À™∞ 1 •∂¡√¢√Ã∂π√ °π∞ Δ∂ƒ∞Δ∞ (∫π¡/¡∞ ™Ã∂¢π∞ - ª∂Δ/¡√): ™¿‚‚·ÙÔ-∫˘Úȷ΋: 17:30. PASSION (∂ƒøΔπ∫√ £ƒπ§∂ƒ): ¶¤ÌÙË-ΔÂÙ¿ÚÙË: 23:30. ∞∫∞§À¶Δ√™ (∂§§∏¡π∫∏ Δ∞π¡π∞): ¶¤ÌÙË-ΔÂÙ¿ÚÙË: 19:30-21:30. ∞π£√À™∞ 2 BARBIE: ∏ ª¶∞§∞ƒπ¡∞ ª∂ Δπ™ ª∞°π∫∂™ ¶√À∂¡Δ (∫π¡/¡∞ ™Ã∂¢π∞ ª∂Δ/¡√): ™¿‚‚·ÙÔ-∫˘Úȷ΋: 17:40. BROKEN CITY (¶∂ƒπ¶∂Δ∂π∞): ¶¤ÌÙË-ΔÂÙ¿ÚÙË: 19:20-21:40-00:00. ∞π£√À™∞ 3 ∏ ∑ø∏ Δ√À ¶π: ™¿‚‚·ÙÔ-∫˘Úȷ΋: 18:00. √ √§Àª¶√™ ∂¶∂™∂ (¶∂ƒπ¶∂Δ∂π∞): ¶¤ÌÙË-ΔÂÙ¿ÚÙË: 20:30-22:50. ∞π£√À™∞ 4 TAD √ Ã∞ª∂¡√™ ∂•∂ƒ∂À¡∏Δ∏™ (∫π¡/¡∞ ™Ã∂¢π∞ - ª∂Δ/¡√): ™¿‚‚·ÙÔ-∫˘Úȷ΋: 17:50. √¢∏°√™ ∞π™π√¢√•π∞™: ¶¤ÌÙË-ΔÂÙ¿ÚÙË: 19:50-22:20.


40

AÓÙ›ÏÔÁÔ˜ ΔÔ˘ °ÈÒÚÁÔ˘ ΔÛÈÁÎÏÈʇÛË, tsiglifisis@e-thessalia.gr

™¿‚‚·ÙÔ 30 M·ÚÙ›Ô˘ 2013

∂ÈÛÙÚÔÊ‹ ÙÚfiÈη˜ ΔÔ˘ ¶.∫. ª·˘Ú›‰Ë

√ ÔÏÈÙÈÎfi˜ ¯ÚfiÓÔ˜ ÙÚ¤¯ÂÈ ÈÏÈÁÁȈ‰Ò˜! ΔÔ ·Ì¤Ûˆ˜ ÚÔÛ¯¤˜ ‰È¿ÛÙËÌ· ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ë ¤Ï¢ÛË Ù˘ ÙÚfiÈη˜, Ô˘ ı· ÎÚ›ÓÂÈ ÙÔ Î·Ù¿ fiÛÔ Ë ∂ÏÏ¿‰· ¤¯ÂÈ ÙËÚ‹ÛÂÈ ÙȘ ‰ÂÛ̇ÛÂȘ Ù˘ ÁÈ· Ó· ‰ÒÛÂÈ ÙÔ “Ú¿ÛÈÓÔ Êˆ˜” Ù˘ ÂÎÙ·Ì›Â˘Û˘ Ù˘ ÂfiÌÂÓ˘ ‰fiÛ˘ ÙÔ˘ ‰·Ó›Ԣ. ™ÙËÓ ∞ı‹Ó· ˘¿Ú¯ÂÈ ‰È¿¯˘ÙË Ë ·›ÛıËÛË (·Ó fi¯È Ô Êfi‚Ô˜) ˆ˜ Ë ÙÚfiÈη ı· ˙ËÙ‹ÛÂÈ ÙËÓ ÂÈ·ڈÛË ÂÓfi˜ Ó¤Ô˘ ÌÓËÌÔÓ›Ô˘ ¿·Í Î·È ‰È·ÈÛÙÒÛÂÈ ˘ÛÙ¤ÚËÛË ÙˆÓ ÎÚ·ÙÈÎÒÓ ÂÛfi‰ˆÓ. ªÂ ·Ï¿ ÏfiÁÈ· ·˘Ùfi ÛËÌ·›ÓÂÈ Ú‹ÙÚ· ÂÓÂÚÁÔÔ›ËÛ˘ Î·È ¿Ú· Ó¤· ̤ÙÚ· ÏÈÙfiÙËÙ·˜. √ ∞ÓÙÒÓ˘ ™·Ì·Ú¿˜ Û¯ÂÙÈο ÚfiÛÊ·Ù· ‰ÂÛ̇ÙËΠˆ˜ οÙÈ Ù¤ÙÔÈÔ ‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· Û˘Ì‚Â›. ™ÙÔ ›‰ÈÔ Ì‹ÎÔ˜ ·̷ÙÔ˜ ‹Ù·Ó Î·È ÔÈ ‰È·‚‚·ÈÒÛÂȘ ÙÔ˘ °È¿ÓÓË ™ÙÔ˘ÚÓ¿Ú·. ÿÛˆ˜ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ Î·È ˘Ô˘ÚÁfi˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Î¿ÙÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Ó· ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó Ô˘ ‰ÂÓ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó ÔÈ... ÎÔÈÓÔ› ıÓËÙÔ›. ¶ÏËÓ fï˜ ·˘Ùfi ‰ÂÓ ·ÚΛ ÁÈ· Ó· ηıËÛ˘¯·ÛÙ› Ë ÎÔÈÓ‹ ÁÓÒÌË - fiÛÔ Ì¿ÏÏÔÓ ÌÂÙ¿ ÙËÓ Î˘Úȷ΋ ÎÚ›ÛË, Ô˘ ·Ú·¤ÌÂÈ Û ·Ó·ÛÊ¿ÏÂÈ· ÙˆÓ Î·Ù·ı¤ÛˆÓ. ∞Ó ÙÔ “ÎÔ‡ÚÂÌ·” ÙˆÓ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ Î·Ù·ı¤ÛÂˆÓ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ·˘ÍËı› ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ‰È¿ÛÙËÌ· ÏfiÁˆ Ù˘ ·Ó¿ÎÙËÛ˘ Ù˘ ·ÍÈÔÈÛÙ›·˜ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ Î·È Ù˘ ·ÔÌ¿ÎÚ˘ÓÛ˘ ÙÔ˘ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘ ÂÍfi‰Ô˘ ·fi ÙËÓ Â˘Úˆ˙ÒÓË- Û˘ÓÈÛÙ¿ ÂΉԯ‹ χÛ˘ ÁÈ· Ó· Î·Ï˘ÊıÔ‡Ó ÔÈ ÂÏÏËÓÈΤ˜ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ, ÙfiÙÂ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ‰ÂÓ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ·ÚÎÂÛÙ› Û ‰È·‚‚·ÈÒÛÂȘ. √Ê›ÏÂÈ Ó· Ï¿‚ÂÈ Ì¤ÙÚ· ÚÈÓ Ù·... Ó¤· ̤ÙÚ·. ΔÈ ÛËÌ·›ÓÂÈ ·˘Ùfi; ŸÙÈ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔÂÙÔÈÌ·ÛÙ› ÂÁη›Úˆ˜ ÁÈ· ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ ÂÈ‚ÔÏ‹˜ ÌÈ·˜ χÛ˘ Ô˘ ı· ÚÔηϤÛÂÈ ·ÓÙȉڿÛÂȘ Î·È ı· ‰ÔÎÈÌ¿ÛÂÈ ÙȘ ·ÓÙÔ¯¤˜ Ù˘ ‹‰Ë ‡ıÚ·˘ÛÙ˘ Î·È Â›Ï·ÛÙ˘ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ËÚÂÌ›·˜. ∏ ÛÙ‹ÏË Â›Ó·È Ë ÙÂÏÂ˘Ù·›· Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ÚÔÙ›ÓÂÈ Ï‡ÛÂȘ. ¶ÏËÓ fï˜ ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ ÙÔÓ Î›Ó‰˘ÓÔ, fiˆ˜ ÚÔ ËÌÂÚÒÓ Â›¯Â ÂÈÛËÌ¿ÓÂÈ ÙȘ ÏÔͤ˜ Ì·ÙȤ˜ ÙˆÓ ‰·ÓÂÈÛÙÒÓ ÚÔ˜ ÙȘ ÂÏÏËÓÈΤ˜ ηٷı¤ÛÂȘ. øÛÙfiÛÔ ¤Ú·Ó ÙˆÓ fiÔÈˆÓ ·fi„ÂˆÓ ÙˆÓ fiÔÈˆÓ ÂȉÈÎÒÓ (ÂÓÙfi˜ ‹ ÂÎÙfi˜ ÂÈÛ·ÁˆÁÈÎÒÓ) ˘¿Ú¯ÂÈ Î·È Ë ÎÔÈÓ‹ ÏÔÁÈ΋. ™Â Ù¤ÙÔȘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ÏÔÈfiÓ, Ô˘ Ô ÎfiÌÔ˜ ÊÙ¿ÓÂÈ ÛÙÔ ¯Ù¤ÓÈ, ÌÈ· ÔÏÈÙÈ΋ ËÁÂÛ›· ÚÔÂÙÔÈÌ¿˙ÂÈ ÙȘ “ÁÚ·Ì̤˜ ¿Ì˘Ó¿˜ Ù˘” Î·È ÂȉÈÒÎÂÈ ÙË Ì¤ÁÈÛÙË ‰˘Ó·Ù‹ ÂıÓÈ΋ Û˘Ì·Ú¿Ù·ÍË Î·È ÂÓfiÙËÙ·. ΔÔ ÂÚÒÙËÌ· Â›Ó·È Ò˜ ÂÈÙ˘Á¯¿ÓÂÙ·È ·˘Ù‹. ◊‰Ë ‰È·ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È ÛΤ„ÂȘ ÁÈ· Û‡ÁÎÏËÛË ÙÔ˘ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ÙˆÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ ·Ú¯ËÁÒÓ ˘fi ÙÔÓ ∫¿ÚÔÏÔ ¶·Ô‡ÏÈ· (Ô ÔÔ›Ô˜ ÛÙËÓ Â¤ÙÂÈÔ Ù˘ 25˘ ª·ÚÙ›Ô˘ ¤Î·Ó ‰‹ÏˆÛË ˘„ËÏÔ‡ Û˘Ì‚ÔÏÈÛÌÔ‡, ‰È·ÌËÓ‡ÔÓÙ·˜ Ô‡Ù ϛÁÔ Ô‡Ù Ôχ ˆ˜ Ë Ó¤· ÔÏÈÙÈ΋ Ù˘ ∂∂ “‰ÂÓ Â›Ó·È ·ÓÂÎÙ‹, ÁÈ·Ù› Â›Ó·È ÂÈÏÂÎÙÈ΋” Î·È fi¯È ÌfiÓÔ...) Î·È ÁÈ· ¤ÎÙ·ÎÙË Û‡ÁÎÏËÛË ÙÔ˘ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ Â͈ÙÂÚÈ΋˜ ÔÏÈÙÈ΋˜. √È ·Ú·¿Óˆ ÛΤ„ÂȘ ·ÓÙ·Ó·ÎÏÔ‡Ó ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË ÂÓfi˜ “ÂıÓÈÎÔ‡ Û˘Ó·ÁÂÚÌÔ‡” Ô˘ ÙÔ‡Ù˜ ÙȘ ÒÚ˜ Â›Ó·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·fi ÔÙ¤ ÂȂ‚ÏË̤ÓÔ˜. ÕÏψÛÙÂ, fiˆ˜ ÂÈÒıËΠ·Ú¯Èο, Ô ÔÏÈÙÈÎfi˜ ¯ÚfiÓÔ˜ ÙÚ¤¯ÂÈ ÈÏÈÁÁȈ‰Ò˜ Î·È ÔÈ ÔÏÈÙÈΤ˜ ËÁÂۛ˜ ı· ÎÏËıÔ‡Ó, ›Ûˆ˜ Ôχ ¿ÌÂÛ·, Ó· ·Ó·Ï¿‚Ô˘Ó ÙȘ ¢ı‡Ó˜ ÙÔ˘˜... (∞fi ÙËÓ «∂ÍÚ¤˜»)

™ÙËÓ √ÏÔ̤ÏÂÈ· Ù˘ μÔ˘Ï‹˜ Û˘˙ËÙÂ›Ù·È ‹‰Ë ÙÔ ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ∂ÚÁ·Û›·˜ ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË Ù˘ ·Ú·‚·ÙÈÎfiÙËÙ·˜ ÛÙ· Ù·Ì›· ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ·ÛÊ¿ÏÈÛ˘, ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÂÚÁ·Û›·˜. ∞Ó·ÌÊ›‚ÔÏ· ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ¤Ó· ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ Ô˘ ¤Ú¯ÂÙ·È Ó· ÁÈ·ÙÚ¤„ÂÈ ¯ÚfiÓȘ ·ÚÚ˘ı̛˜ ÛÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙˆÓ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÒÓ ÊÔÚ¤ˆÓ, Ô˘ Ù·Ï·ÈˆÚÔ‡Ó ÙÔ˘˜ Ôϛ٘, ·ÏÏ¿ Î·È ˘ÔÛοÙÔ˘Ó ÙË ‚ȈÛÈÌfiÙËÙ¿ ÙÔ˘˜. £· ÌÔÚÔ‡Û ηÓ›˜ Ó· ÛÙ·ı› Û ÔÏÏ¿ ÛËÌ›· ÙÔ˘ ÓÔÌÔۯ‰›Ô˘. ∂ÈϤͷÌ fï˜ Ó· ·Ó·ÊÂÚıԇ̠۠‰‡Ô ÂÈÛËÌ¿ÓÛÂȘ Ô˘ Ì·˜ ¤ÁÈÓ·Ó ·fi μÔÏÈÒÙ˜ Î·È ¤¯Ô˘Ó Û¯¤ÛË Ì ÙËÓ Ù·Ï·ÈˆÚ›· Ô˘ ˘Ê›ÛÙ·ÓÙ·È ˆ˜ ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔÈ. ∏ Ì›· ¤¯ÂÈ Ó· οÓÂÈ Ì ÙȘ Û˘ÓÙ¿ÍÂȘ ·Ó·ËÚ›·˜ Î·È ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙˆÓ ∫¤ÓÙÚˆÓ ¶ÈÛÙÔÔ›ËÛ˘ ∞Ó·ËÚ›·˜, Ù· ÁÓˆÛÙ¿ ∫∂¶∞. ™ÙÔ ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ ÚԂϤÂÙ·È Ë ·Ó·‚¿ıÌÈÛË ÙˆÓ ∫∂¶∞ ΢ڛˆ˜ ̤۷ ·fi ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÎÈÓ‹ÙÚˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ÂÓÈÛ¯˘Ì¤ÓË ÛÙÂϤ¯ˆÛ‹ ÙÔ˘˜ Ì ȷÙÚÈÎfi ‰˘Ó·ÌÈÎfi. ΔÔ Úfi‚ÏËÌ· Â›Ó·È ÌfiÓÔ ÛÙË ÛÙÂϤ¯ˆÛ‹ ÙÔ˘˜; ∞ÛÊ·ÏÒ˜ Î·È fi¯È. ŒÓ· Ì›˙ÔÓ ˙‹ÙËÌ· Â›Ó·È Ë ÁÚ·ÊÂÈÔÎÚ·Ù›· Ô˘ Ù·Ï·ÈˆÚ› Î·È ı¤ÙÂÈ Û ‰ÔÎÈÌ·Û›· ÂÈ‚›ˆÛ˘ ÙÔ˘˜ ‰ÈηÈÔ‡¯Ô˘˜ ·Ó·ËÚÈÎÒÓ Û˘Óٿ͈Ó. ÷ڷÎÙËÚÈÛÙÈÎfi Â›Ó·È ÙÔ ¿ıËÌ· ÂÓfi˜ μÔÏÈÒÙË Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯Ô˘ ·Ó·ËÚ›·˜ Ô˘ ÁÈ· Ó· ·Ú·Ù·ı› Ë Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰fiÙËÛ‹ ÙÔ˘ ¤ÛÙÂÈÏ ٷ ¯·ÚÙÈ¿ ÙÔ˘ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· ÙÔ ª¿ÚÙÈÔ ÙÔ˘ 2012 Î·È ¤Ï·‚ ·¿ÓÙËÛË ÙÔ ª¿ÚÙÈÔ ÙÔ˘ 2013, Ì ‚¿ÛË ÙËÓ ÔÔ›· ηÏÂ›Ù·È Ó· ÂÚ¿ÛÂÈ ·fi ÙËÓ ÂÈÙÚÔ‹ ÙÔ˘ ∫∂¶∞ ÙÔÓ ∞Ú›ÏÈÔ, ÔfiÙ ηÏÒ˜ ¯fiÓÙˆÓ ÙˆÓ Ú·ÁÌ¿ÙˆÓ ı· Í·Ó·¿ÚÂÈ ÙË Û‡ÓÙ·Í‹ ÙÔ˘ ÙÔ ª¿ÈÔ ‹ ÙÔÓ πÔ‡ÓÈÔ. °È· 15 Ì‹Ó˜ Ô ¿ÓıÚˆÔ˜ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ Úfi‚ÏËÌ· ÂÈ‚›ˆÛ˘. ∫·È ‰ÂÓ Â›Ó·È Ô ÌfiÓÔ˜. ªÂ ÙÔ ˘fi Û˘˙‹ÙËÛË ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ ı· Ï˘ı› ÙÔ Úfi‚ÏËÌ·; ª·Î¿ÚÈ. ŒÓ· ¿ÏÏÔ ˙‹ÙËÌ· ¤¯ÂÈ Ó· οÓÂÈ Ì ÙËÓ Î·ı˘ÛÙ¤ÚËÛË ÛÙËÓ ·ÔÓÔÌ‹ ÙˆÓ Û˘ÓÙ¿ÍÂˆÓ ·fi ÙÔ π∫∞. •ÂÂÚÓÔ‡Ó ÙȘ 150.000 ÔÈ ÂÎÎÚÂÌ›˜ ·ÈÙ‹ÛÂȘ ·ÔÓÔÌ‹˜ Û‡ÓÙ·Í˘ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ˘Ô‚ÏËı› ÛÙÔ π∫∞. √ ̤ÛÔ˜ ¯ÚfiÓÔ˜ ·Ó·ÌÔÓ‹˜ ÁÈ· ÙËÓ ¤Î‰ÔÛË ÔÚÈÛÙÈ΋˜ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰ÔÙÈ΋˜ ·fiÊ·Û˘ ‰È·Ê¤ÚÂÈ ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙÔ ˘ÔηٿÛÙËÌ·, ÙË ÛÙÂϤ¯ˆÛË ÙˆÓ ÌÔÓ¿‰ˆÓ, ηıÒ˜ Î·È ÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›· ıÂÌÂÏ›ˆÛ˘ - ·Ó ÚfiÎÂÈÙ·È ‰ËÏ·‰‹ ÁÈ· ·Ï‹ (Ì ¯ÚfiÓÔ ·ÛÊ¿ÏÈÛ˘ ÌfiÓÔ ÛÙÔ π∫∞) ‹ ‰È·‰Ô¯È΋ ·ÛÊ¿ÏÈÛË (Ì ¯ÚfiÓÔ ·ÛÊ¿ÏÈÛ˘ Î·È Û ¿ÏÏÔ˘˜ ÊÔÚ›˜). ªÂ ‚¿ÛË Ù· ÛÙÔȯ›· Ô˘ ‰ËÌÔÛÈÔÔÈ‹ıËÎ·Ó Ô Ì¤ÛÔ˜ ¯ÚfiÓÔ˜ ·Ó·ÌÔÓ‹˜ ÁÈ· ÙËÓ ¤Î‰ÔÛË ÔÚÈÛÙÈ΋˜ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰ÔÙÈ΋˜ ·fiÊ·Û˘ ÏfiÁˆ Á‹Ú·ÙÔ˜ ÛÙÔ ˘ÔηٿÛÙËÌ· ÙÔ˘ π∫∞ μfiÏÔ˘ Â›Ó·È ·fi 2,5 ¤ˆ˜ 6 Ì‹Ó˜. ∫·È Â›Ó·È ·fi ÙÔ˘˜ ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ˘˜. ∞˘Ùfi ÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ· ÔÈ ˘fi Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰fiÙËÛË Ò˜ ı· ˙‹ÛÔ˘Ó; ªÔÚ› Ó· ‰ÒÛÂÈ ÌÈ· ÂÈÛÙÈ΋ ·¿ÓÙËÛË ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ;

¶ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌfi ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› Ë Â›‰ËÛË Ô˘ ‰ËÌÔÛÈÔÔÈ‹ıËΠ¯ı˜, Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ÔÔ›· ÛËÌ·ÓÙÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ÛÙË ÛÙÂϤ¯ˆÛË ÙˆÓ ÂÏÂÁÎÙÈÎÒÓ ‰ÔÌÒÓ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ, ηıÒ˜ Ë

¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈ· √ÌÔÛÔÓ‰›· ∂ÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÛÙȘ ¢ËÌfiÛȘ √ÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ ÀËÚÂۛ˜ ¤¯ÂÈ “ÌÏÔοÚÂÈ” ÙË ‰È·‰Èηۛ· ·ÈÙ‹ÛÂˆÓ ÁÈ· ÙËÓ Ï‹ÚˆÛË 4.091 ı¤ÛÂˆÓ ÂÏÂÁÎÙÒÓ ‚Â-

‚·›ˆÛ˘ Î·È ·Ó·ÁηÛÙÈ΋˜ ›Ûڷ͢ ÙˆÓ ÂÛfi‰ˆÓ ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜ ˙ËÙÒÓÙ·˜ Ó· ÂÚÈÏËÊıÔ‡Ó Û ·˘Ù‹ Î·È ·fiÊÔÈÙÔÈ Ï˘Î›Ԣ. ∂›Ó·È ÂÎÏËÎÙÈÎfi Î·È Ì¿ÏÏÔÓ ‰ÂÓ ÙÔ Û˘Ó·ÓÙ¿˜ Û η̛· ¿ÏÏË Â˘Úˆ·˚΋ ¯ÒÚ·. ∏ ‚‚·›ˆÛË Î·È Ë Â›ÛÚ·ÍË ÙˆÓ ÂÛfi‰ˆÓ ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜ “ÌÏÔοÚÂÈ” Û ¤Ó· ·›ÙËÌ· ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ Ù˘ ¢√À. ΔËÓ ›‰È· ÒÚ· Ë ÏÂÈÔ„ËÊ›· ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ Ï·Ô‡ ÂÚÓ¿ÂÈ Ó· ¿Ó‰ÂÈÓ· ÁÈ· Ó· ÌÔÚ¤ÛÂÈ Ó· ·ÓÙ·ÔÎÚÈı› ÛÙÔ˘˜ fiÏÔ Î·È ·˘Í·ÓfiÌÂÓÔ˘˜ ÊfiÚÔ˘˜ Î·È Ë ÙÚfiÈη ·ÂÈÏ› Ì Ӥ· ̤ÙÚ· ÁÈ· Ó· Î·Ï˘ÊıÔ‡Ó ÔÈ ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈÎÔ› ÛÙfi¯ÔÈ. ¢Èη›ˆ˜, ÌÔÚ› οÔÈÔ˜ Ó· ·Ó·ÚˆÙËı› ·Ó ı· Á›ÓÔ˘Ì ÔÙ¤ ÎÚ¿ÙÔ˜;

ʈÙfi: ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ °È¿ÓÓ·ÚÔ˜

T‡Ô˜

∞˘Ù‹Ó ÙËÓ ÂÈÎfiÓ· ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ Ô ¯ÒÚÔ˜ ÂÏÂÁ¯fiÌÂÓ˘ ÛÙ¿ıÌ¢Û˘ ›Ûˆ ·fi ÙÔ ‰ËÌÔÙÈÎfi ı¤·ÙÚÔ μfiÏÔ˘. ∂Λ ÔÈ Ôϛ٘ ÏËÚÒÓÔ˘Ó ÁÈ· Ó· ÛÙ·ı̇ÛÔ˘Ó Ù· Ô¯‹Ì·Ù¿ ÙÔ˘˜, ‰ÂÓ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ì ·Ó ı· ÏËÚˆıÔ‡Ó ÁÈ· ÙȘ Ù˘¯fiÓ ˙ËÌȤ˜ Ô˘ ı· ¿ıÔ˘Ó Ù· Ô¯‹Ì·Ù¿ ÙÔ˘˜ ·Ó ¤ÛÔ˘Ó Û’ ·˘Ù¤˜ ÙȘ Ï·ÎÎÔ‡‚˜.

Δ· ÎÔÏ·ÛÙ‹ÚÈ· ‰ÂÓ ÛˆÊÚÔÓ›˙Ô˘Ó ΔÔ˘ ∫ø™Δ∞ ∫∞ƒΔ∞§∏

Δ· ÎÔÏ·ÛÙ‹ÚÈ·, Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹Û·Ì ˆ˜ ÎÔÈÓˆÓ›· ÁÈ· Ó· ÙÈ̈ڋÛÔ˘Ì fiÛÔ˘˜ ·Ú·‚·›ÓÔ˘Ó ÙÔ ÓfiÌÔ, ÏËÁÒÓÔ˘Ó Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ ÙËÓ ·ÓıÚˆÈ¿ Î·È ÙÔÓ ÔÏÈÙÈÛÌfi Ì·˜. ΔÔ fiÓÔÌ¿ ÙÔ˘˜ “ÛˆÊÔÓÈÛÙÈο ηٷÛÙ‹Ì·Ù·” ·ÎÔ‡ÁÂÙ·È Û¯Â‰fiÓ ÂÈÚˆÓÈÎfi. º˘ÛÈο ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Î·Ó¤Ó·˜ ÛˆÊÚÔÓÈÛÌfi˜. ∞ÓÙ›ıÂÙ·, ÂÚÈÛÛÂ‡Ô˘Ó Ë ·ÂÏÈÛ›·, Ë ÌÔÓ·ÍÈ¿, Ë ‚›·, Ë ÂÍ·ıÏ›ˆÛË. ∫·È ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ¤Ú¯ÂÙ·È Ë ÂÎÌÂÙ¿ÏÏ¢ÛË. ∏ ηٿÛÙ·ÛË ·˘Ù‹ Ô‰‹ÁËÛ Û ÂÎÚËÎÙÈΤ˜ ηٷÛÙ¿ÛÂȘ ̤۷ ÛÙȘ Ê˘Ï·Î¤˜, ÁÈ’ ·˘Ùfi Î·È ‰ÂÓ Ï›Ô˘Ó ÔÈ ÛÙ¿ÛÂȘ ‹ ÂÍÂÁ¤ÚÛÂȘ ÙˆÓ ÎÚ·ÙÔ˘Ì¤ÓˆÓ, Ô˘ ‰ÂÓ ·ÓÙ¤¯Ô˘Ó ¿ÏÏÔ ÙȘ ·¿ÓıÚˆ˜ Û˘Óı‹Î˜. ¢ÂÓ Ï›Ô˘Ó Ê˘ÛÈο Î·È ÔÈ ·fiÂÈÚ˜ ·fi‰Ú·Û˘, ·ÏÏ¿ ·˘Ù¤˜ ·ÊÔÚÔ‡Ó Î˘Ú›ˆ˜ ÙÔ ÔÚÁ·ÓˆÌ¤ÓÔ ¤ÁÎÏËÌ·. ªÂÙ¿ ÙË ÛÙÚ·ÙȈÙÈÎÔ‡ Ù‡Ô˘ ÂȉÚÔÌ‹ Î·È ÙËÓ ·fi‰Ú·ÛË

ÙˆÓ 11 ·fi ÙȘ º˘Ï·Î¤˜ ΔÚÈοψÓ, Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ ¢ÈηÈÔÛ‡Ó˘ ∞. ƒÔ˘·ÎÈÒÙ˘ › fiÙÈ ı· ·ÏÏ¿ÍÂÈ Ô ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏÈÛÌfi˜ ÊÚÔ‡ÚËÛ˘ ÙˆÓ ÎÚ·ÙÔ˘Ì¤ÓˆÓ Î·È ı· ‰Ôı› ‚¿ÚÔ˜ ÛÙȘ Â͈ÙÂÚÈΤ˜ ÂÈı¤ÛÂȘ. £· ÌÔ˘Ó ·ÙÛ¿ÏÈÓ˜ ÛÎÔȤ˜ Ì ·ÏÂÍ›ÛÊ·ÈÚ· Ù˙¿ÌÈ·, ı· ‰ÔıÔ‡Ó ·ÏÂÍ›ÛÊ·ÈÚ· ÁÈϤη Î·È ‚·Ú‡˜ ÂÍÔÏÈÛÌfi˜ ÛÙÔ˘˜ Â͈ÙÂÚÈÎÔ‡˜ ÊÚÔ˘ÚÔ‡˜. ∞ÎfiÌË, ı· Á›ÓÂÈ ÌÈ· Ê˘Ï·Î‹ ˘„›ÛÙ˘ ·ÛÊ·Ï›·˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ “ÛÎÏËÚÔ‡˜” . Δ· οÛÙÚ· fï˜ ¤ÊÙÔ˘Ó ·fi ̤۷, fiˆ˜ Ì·˜ ‰È‰¿ÛÎÂÈ Ë πÛÙÔÚ›·. ∂Λ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÛÙÚ¤„ÂÈ ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ Ù˘ Ë ÔÏÈÙ›·. ∂Λ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡ÓÙ·È fiÏ·, fi¯È ¤Íˆ. ™ÙȘ º˘Ï·Î¤˜ ΔÚÈοψÓ, Ô˘ Â›Ó·È ÛÙËÓ ÂÈηÈÚfiÙËÙ· ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·ÔÙ˘¯Ë̤ÓË ·fiÂÈÚ· μÏ·ÛÙÔ‡ Î·È ÙËÓ ÂÈÙ˘¯Ë̤ÓË ·fiÂÈÚ· ÙˆÓ 11 ∞Ï‚·ÓÒÓ, ηٷÁÁ¤ÏÏÂÙ·È ·ÎfiÌË Ì›· ·›ÛÙ¢ÙË ÈÛÙÔÚ›· ·Ú·ÏÔÁÈÛÌÔ‡ Ô˘ ‚·ÛÈχÂÈ ÛÙȘ ÂÏÏËÓÈΤ˜ Ê˘Ï·Î¤˜. ∫Ú·ÙÔ‡ÌÂÓÔ˜ È¿ÛÙËΠ̤۷ ÛÙÔ ÂÈı·Ú¯Â›Ô Ù˘ Ù¤Ú˘Á¿˜ ÙÔ˘, Ì ·˘ÙÔÛ¯¤‰ÈÔ ·ÔÛÙ·ÎÙ‹ÚÈÔ Ó· ÊÙÈ¿¯ÓÂÈ ·ÏÎÔfiÏ ·fi ÊÚÔ‡Ù·. ŸÙ·Ó Ô Ê‡Ï·Î·˜ ÚÔÛ¿ıËÛ ӷ ÙÔ Î·Ù·Û¯¤ÛÂÈ, Ô ÌÂÚ·ÎÏ‹˜ ÎÚ·ÙÔ‡ÌÂÓÔ˜ ·ÓÙ¤‰Ú·ÛÂ. ΔfiÙ ÎÏ‹ıËÎÂ Ô ·Ú¯ÈʇϷη˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ˙‹ÙËÛ ӷ Û˘ÓÂÓÓÔËı› Ô ›‰ÈÔ˜

✒¢∏ª√∫ƒ∞Δπ∞: √ ÛÎÔÙÂÈÓfi˜ ÚfiÏÔ˜ ÙÔ˘ ª›Î·! ✒∂£¡√™: §›ÛÙ·-ʈÙÈ¿. ™Â ÔÈÔ˘˜ ¯¿ÚÈÛ·Ó ‰¿ÓÂÈ· ÛÙËÓ ∫‡ÚÔ. ✒∂§∂À£∂ƒ√™ ΔÀ¶√™: ∂ÈÛÙÚÔÊ‹ ÊfiÚˆÓ 3,2 ‰ÈÛ. Û 330.000 Ôϛ٘ Î·È ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ. ✒∂§∂À£∂ƒ√ΔÀ¶π∞: SOS ÁÈ· ÙË ¡fiÙÈ· ∂˘ÚÒË. ✒∏ ∞À°∏: ºÔ‚Ô‡ÓÙ·È ‰ÈÏfi ÛÔÎ ·fi ∫‡ÚÔ Î·È ÙÚfiÈη. ✒∏ ∂º∏ª∂ƒπ¢∞ Δø¡ ™À¡Δ∞∫Δø¡: ¢ÈÏfi˜ ÙÛ·ÌÔ˘Î¿˜. ✒∏ ∂§§∞¢∞ ∞Àƒπ√: “BANKª¶∞ª ÁÈ· ÙȘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ”. ✒∏ ∫∞£∏ª∂ƒπ¡∏: “∞ÁοıÈ·” ¤ÛÔ‰· Î·È ·ÔχÛÂȘ. ✒ƒπ∑√™¶∞™Δ∏™: ªÂ Ï·˚΋ Û˘ÌÌ·¯›· Ë ·ÓÙÂ›ıÂÛË Î·È Ë ·Ó·ÙÚÔ‹. ✒Δ∞ ¡∂∞: ™ÎÏËÚfi fiÎÂÚ Ì ÙËÓ ΔÔ˘ÚΛ·.

Ì ÙÔÓ ÎÚ·ÙÔ‡ÌÂÓÔ, ‰È·‚‚·ÈÒÓÔÓÙ·˜ ÙÔÓ Ê‡Ï·Î·, Ô˘ ·Ô¯ÒÚËÛÂ, ˆ˜ ı· ¤¯˘Ó ÙÔ ·ÏÎÔfiÏ. ŸÙ·Ó Ô Ê‡Ï·Î·˜ Â·Ó‹Ïı ٛÔÙ· ‰ÂÓ Â›¯Â Á›ÓÂÈ, ¤ÙÛÈ ÙÔ ‹ÚÂ Ô ›‰ÈÔ˜ ÁÈ· Ó· ÙÔ ÂÙ¿ÍÂÈ. ΔfiÙ ͤÛ·Û ÌÂÁ¿ÏË Ê·Û·Ú›· Î·È Ô ÎÚ·ÙÔ‡ÌÂÓÔ˜ Ì ÌÈ· ·˘ÙÔÛ¯¤‰È· Ï¿Ì· ¿Ú·Í ÔÌ‹ÚÔ˘˜ ‰‡Ô ·Ú¯ÈʇϷΘ, Ô˘ ¤ÛÂ˘Û·Ó Ó· ‰Ô˘Ó ÙÈ Á›ÓÂÙ·È. ΔÂÏÈο, ‡ÛÙÂÚ· ·fi ·ÚÎÂÙ‹ ÒÚ· ÙÔ‡˜ ¿ÊËÛ ÂχıÂÚÔ˘˜ ÌÂÙ¿ ÙË ‰È·‚‚·›ˆÛË ˆ˜ ‰ÂÓ ı· ÙÔ˘ ›ڷ˙·Ó ÙÔ ÚÔ˚fiÓ. ΔÔ ÂÚÈÛÙ·ÙÈÎfi ‰ÂÓ Î·Ù·ÁÚ¿ÊËΠÔ˘ıÂÓ¿, ·Ê‹ÓÔÓÙ·˜ ¤ÙÛÈ ¤ÎıÂÙÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÛˆÊÚÔÓÈÛÙÈÎÔ‡˜ ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘˜. ªÂÙ¿ ÙË ı·̷ÙÈ΋ ÂÓ·¤ÚÈ· ·fiÂÈÚ· μÏ·ÛÙÔ‡, ÛÙÔ ÎÂÏ› ÙÔ˘ ‚Ú¤ıËÎ·Ó Ï¿Ì˜ Î·È ÎÈÓËÙ¿. ªÂÙ¿ ÙËÓ ·fi‰Ú·ÛË ÙˆÓ 11, ‚Ú¤ıËÎ·Ó ÂÎ Ó¤Ô˘ ÔÏϤ˜ Ͽ̘, Ì·¯·›ÚÈ· Î·È ÎÈÓËÙ¿. Δ· ÂÚˆÙ‹Ì·Ù· Â›Ó·È ·Ì›ÏÈÎÙ· Î·È ‰˘ÛÙ˘¯Ò˜ ·Ó·¿ÓÙËÙ·. ∏ χÛË ‰ÂÓ Â›Ó·È Ó· ¯Ù›˙ÂȘ ıˆÚ·ÎÈṲ̂ӷ οÛÙÚ·, ·ÏÏ¿ ηχÙÂÚ˜ Û˘Óı‹Î˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÎÚ·ÙÔ˘Ì¤ÓÔ˘˜ ·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ· ÙÔ˘˜ ʇϷΘ. ¡· ˘¿Ú¯ÂÈ ÂȉÈ΋ ÂÎ·›‰Â˘ÛË ÁÈ· ʇϷΘ Î·È ÊÚÔ˘ÚÔ‡˜. ∫·È Ê˘ÛÈο Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎfi˜ ¤ÏÂÁ¯Ô˜ ÁÈ· Ó· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ ÙÔ Î¿ı ›‰Ô˘˜ Ï·ıÚÂÌfiÚÈÔ Î·È ·ÚÂÌfiÚÈÔ Ô˘ ·Óı› ÛÙȘ Ê˘Ï·Î¤˜. (∞fi ÙËÓ «∂Ï¢ıÂÚÔÙ˘›·»)

30-03-13  
30-03-13  

30-03-2013

Advertisement