Page 1

∏ £∂™™∞§π∞

∞fi ÙÔ 1898

@

K·ıËÌÂÚÈÓ‹ ¶ÚˆÈÓ‹ EÊËÌÂÚ›‰· Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ AÓ. ËÏ. 07.32'- ‰. 17.45’

ŒÙÔ˜ 115ÔÓ

™ÂÏ‹ÓË 18 ∏ÌÂÚÒÓ

AÚÈıÌfi˜ º‡ÏÏÔ˘ 34.934

ÛÙÔ Internet: www.e-thessalia.gr

ΔÚÈÙË 29 π·ÓÔ˘·ÚÈÔ˘ 2013 ◆ TÈÌ‹ º‡ÏÏÔ˘ 1 ú ∞Ó·ÎÔÌȉ‹ ÏÂÈ„. πÁÓ·Ù›Ô˘ £ÂÔÊfiÚÔ˘

40 ™ÂÏ›‰Â˜

ΔËÓ ¶·Ú·Û΢‹ ÔÈ ÔÚÈÛÙÈΤ˜ ·ÔÊ¿ÛÂȘ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘

ŒÚ¯ÂÙ·È Ô ÂÓÈ·›Ô˜ ÊfiÚÔ˜ ÛÙ· ·Î›ÓËÙ· ∞ÊÔÚ¿ Î·È ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯È·, ÂÎÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ ÔÈÎfi‰· ∫·Ù¿ÚÁËÛË ·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈÎÒÓ ÙÈÌÒÓ ı¤ÏÂÈ Ë ÙÚfiÈη

Δ· ÙÚ·ÎÙ¤Ú ‚Á‹Î·Ó Î·È ¿ÏÈ ÛÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ ∂·Ê¤˜ ÂÎÚÔÛÒˆÓ ÙˆÓ ·ÁÚÔÙÒÓ Ì ÙÔ˘˜ ÔÏÈÙÈÎÔ‡˜ ·Ú¯ËÁÔ‡˜ ■ ÛÂÏ. 11

¤¯ÚÈ ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÔÚÈÛÙÈÎÔÔÈËı› ÙÔ Ó¤Ô ÂÓÈ·›Ô Ù¤ÏÔ˜ ÁÈ· Ù· ·Î›ÓËÙ·, ηıÒ˜ ÛÙË Û‡ÛÎÂ„Ë Ô˘ ¤ÁÈÓ ÛÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Ì ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· ÂÎÚÔÛÒˆÓ ÙˆÓ ÙÚÈÒÓ ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ, ‰ÂÓ ˘‹ÚÍÂ Û˘Ìʈӛ·. ™ÙÔ˘˜ Ù¯ÓÔÎÚ¿Ù˜ ÙÔ˘ À¶√π∫ ·Ó·Ù¤ıËΠӷ ÂÎÔÓ‹ÛÔ˘Ó Î¿ÔÈ· Û¯¤‰È·, Ì ˙ËÙÔ‡ÌÂÓÔ ÁÈ· ÙÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi ÂÈÙÂÏÂ›Ô Î·È Ù· ÙÚ›· ÎfiÌÌ·Ù· Ô˘ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÙË ‰È·ÎÔÌÌ·ÙÈ΋, Ó· ηٷϋÍÔ˘Ó Û ¤Ó· ÓÔ‡ÌÂÚÔ Ô˘ ı· ÈηÓÔÔÈ› ÙËÓ ÙÚfiÈη. Δ· “·ÁοıÈ·” ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó ÛÙÔ “ÙÚ·¤˙È” Î·È Ú¤ÂÈ Ó· ‰È¢ÎÚÈÓÈÛÙÔ‡Ó ÙÔ ‡„Ô˜ ÙÔ˘ ·ÊÔÚÔÏfiÁËÙÔ˘, ÔÈ ·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈΤ˜ ÙˆÓ ·ÁÚÔÙÂÌ·¯›ˆÓ Î.Ï. ■ ÛÂÏ. 8

ª

∞Ó·Ù¤ıËΠ۠∫∂¶∂-π√μ∂ Ì ÛÙfi¯Ô ÙËÓ ·ÏÏ·Á‹ ÌÔÓÙ¤ÏÔ˘

¶ÔÏ˘ÂÙ¤˜ Ï¿ÓÔ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË

■ ÛÂÏ. 7

∞ÓËÛ˘¯›· ηÙÔ›ÎˆÓ ÛÙÔ ™ÙÂÊ·ÓÔ‚›ÎÂÈÔ

∞fi ÙÔÓ ∞Ú›ÏÈÔ Î·È Û ÂÙ‹ÛÈ· ‚¿ÛË

ΔÔ˘ ¤‚·Ï ÙÔ Ì·¯·›ÚÈ ÛÙÔ Ï·ÈÌfi ÁÈ· Ó· ÙÔ ÏËÛÙ¤„ÂÈ

¢Â‡ÙÂÚÔ ÏÔ›Ô ‰ÚÔÌÔÏÔÁÂ›Ù·È ÛÙË ÁÚ·ÌÌ‹ ÙˆÓ μ. ™ÔÚ¿‰ˆÓ

√È ËÌÂÚÔÌËӛ˜ ÏËڈ̋˜ ÙˆÓ Û˘ÓÙ¿ÍÂˆÓ ■ ÛÂÏ. 9

■ ÛÂÏ. 15, 19

¢‹ÌÔ˜ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ ¶·Ú·›ÙËÛË ˘„ËÏfi‚·ıÌÔ˘ ÛÙÂϤ¯Ô˘˜ ■ ÛÂÏ. 15 ¡›ÎË ∑‹ÙËÛ·Ó Û˘ÁÓÒÌË ÔÈ ·›ÎÙ˜ ÁÈ· ÙËÓ Î·Î‹ ÂÌÊ¿ÓÈÛË

∫ÂÓ¿ Î·È ÂÏÏ›„ÂȘ ÛÙÔ ƒ˘ıÌÈÛÙÈÎfi μfiÏÔ˘, Â·ÓÂͤٷÛË ˙ËÙ› Ë ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· ■ ÛÂÏ. 16

■ ÛÂÏ. 24

∫¿ËΠ·ÁÚÔÙfiÛÈÙÔ ÛÙ· ªÂÏÈÛÛ¿ÙÈη ·fi ʈÙÈ¿ Û Ù˙¿ÎÈ ■ ÛÂÏ. 16

™Ù· ηϿ ηıÔ‡ÌÂÓ· Î·È ÂÓÒ ÂÚ·ÙÔ‡Û ·Ó˘Ô„›·ÛÙÔ˜,

∞fi ÙÔÓ ÂÚ¯fiÌÂÓÔ ∞Ú›ÏÈÔ Ë ÁÚ·ÌÌ‹ μfiÏÔ˘ - μ. ™ÔÚ¿‰ˆÓ

‰¤¯ıËΠ·ÈÊÓȉȷÛÌfi Î·È ·ÂÈÏ‹ Ì ̷¯·›ÚÈ ·fi ¤Ó·Ó ¿ÏÏÔÓ ¿ÓÙÚ·. ΔÔÔıÂÙÒÓÙ·˜ ÙÔ Ì·¯·›ÚÈ ÛÙÔ Ï·ÈÌfi, ÙÔÓ ·ÂÈÏÔ‡Û fiÙÈ ı· ÙÔ ÛÎÔÙÒÛÂÈ, ·Ó ‰ÂÓ ÙÔ˘ ¤‰ÈÓ ¯Ú‹Ì·Ù·. ■ ÛÂÏ. 13

·ÔÎÙ¿ Î·È ‰Â‡ÙÂÚÔ ÏÔ›Ô Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· Û ÂÙ‹ÛÈ· ‚¿ÛË. ∏ Ó·˘ÙÈÏȷ΋ ÂÙ·ÈÚ›· ∞¡∂™, Ù˘ ™‡Ì˘ ¢ˆ‰ÂηӋÛÔ˘, ı· ‰ÚÔÌÔÏÔÁ‹ÛÂÈ ÛÙË ÁÚ·ÌÌ‹ ÙÔ ÏÔ›Ô “¶ÚˆÙ¤·˜”. ■ ÛÂÏ. 13

∞‰˘Ó·ÙÔ‡Ó Ó· ÏËÚÒÛÔ˘Ó ÙÔ º¶∞ ∂·ÁÁÂÏ̷ٛ˜ Û‡‰Ô˘Ó ηıËÌÂÚÈÓ¿ ÛÙË ¢.√.À. μfiÏÔ˘ ÁÈ· Ú‡ıÌÈÛË ■ ÛÂÏ. 13

¢ηÈÚÈ· ‰È·ÎÔˆÓ ™Δ∏¡ ∂§§∞¢∞ ªÂÁ¿ÏË ÚÔÛÊÔÚ¿ ÛÙÔ˘˜ ·Ó·ÁÓÒÛÙ˜ Ù˘ ÂÊËÌÂÚ›‰·˜ ÁÈ· ‰È·ÎÔ¤˜

¯ˆÚ›˜ ÎÏ‹ÚˆÛË ªÂ 5 ÎÔ˘fiÓÈ·

™˘ÛÛ›ÙÈ· ·fi ÙÔ ∫ÔÈÓˆÓÈÎfi ¶·ÓÙÔˆÏÂ›Ô ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ ΔÔ ÚÔÊ›Ï ÙˆÓ ÂÓÔ›ÎˆÓ ÙÔ˘ •ÂÓÒÓ· ∞ÛÙ¤ÁˆÓ

¢È·ÎÔ¤˜ Ì 48 ú ÂȘ ‡Û ÁÈ· 4 ‰È·Ó˘ÎÙÂÚÂËÛ›ˆ˜ ÂÚ ËÌ ú Î·È 10-20 ÁÈ· ËÌȉȷÙÚÔÊ‹

ÌÔÚ›Ù ӷ ÚÔÌËı¢Ù›Ù ÙÔ ‰ÂÏÙ›Ô Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ Û·˜ ·fi Ù· ÁÚ·Ê›· Ì·˜ ¶ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÛÙË ■ ÛÂÏ. 10

∂∫¶ΔøΔπ∫√ ∫√À¶√¡π

-20%

√Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μ. ∞Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ÙËÓ ·fiÎÙËÛË Ã·Ù˙Ë·ÓÙÂÏ›‰Ë ■ ÛÂÏ. 25


2

◆ ∫∞£∂ ª∂ƒ∞ ¶∞¡Δ√À

◆◆

Δ˘ ™√ºπ∞™ ª∞Àƒ∞¡Δ∑∞

mavrantza@e-thessalia.gr

ΔƒπΔ∏ 29 π∞¡√À∞ƒπ√À 2013

ªÈ¯¿Ï˘ ¢ÈηȿÎÔ˜, „˘¯›·ÙÚÔ˜ - ̤ÏÔ˜ ¢.™. π·ÙÚÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜

A¶√æ∂π™

«∏ ÊÙˆ¯ÔÔ›ËÛË ·˘Í¿ÓÂÈ ÙË ÓÔÛËÚfiÙËÙ·»

ªÂÁ¿ÏÔ ˙ËÙÔ‡ÌÂÓÔ Ë Ú¢ÛÙfiÙËÙ· ΔÔ˘ ¢∏ª∏Δƒ∏ ¢π∞ª∞¡Δπ¢∏ ∏ ¤ÏÏÂÈ„Ë Ú¢ÛÙfiÙËÙ·˜ Î·È Ë ·‰˘Ó·Ì›· ·ÓÙ·fiÎÚÈÛ‹˜ ÙÔ˘˜ Û ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ, ›ÙÂ Â›Ó·È ÊÔÚÔÏÔÁÈΤ˜, ›Ù ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈΤ˜, ›Ù ÔÔÈÂÛ‰‹ÔÙ ¿ÏϘ, ȉȷ›ÙÂÚ· fiÙ·Ó ‰ÂÓ ˘ÏÔÔÈÂ›Ù·È Î·È Û˘Ì„ËÊÈÛÌfi˜ Èı·ÓÒÓ ÔÊÂÈÏÒÓ ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜, ‰Â›¯ÓÂÈ Ó· Â›Ó·È Ë “·¯›ÏÏÂÈÔ˜ Ù¤ÚÓ·” ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ÛÙË μfiÚÂÈ· ∂ÏÏ¿‰· Ì¿ÏÏÔÓ Î·È ·ÓÂÏÏ·‰Èο. ∞˘Ùfi ·ÓÙÈÏ‹ÊıËη ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÒÓÙ·˜ ÙȘ ÂÚˆÙ‹ÛÂȘ ·ÚÎÂÙÒÓ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÒÓ ·fi ÙË ª·Î‰ÔÓ›· - £Ú¿ÎË, ÙȘ Ôԛ˜ ÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ¶·Ú·Û΢‹ ¤ıÂÛ·Ó ÛÙÔÓ ·Ó·ÏËÚˆÙ‹ ˘Ô˘ÚÁfi √ÎÔÓÔÌÈÎÒÓ, Ã. ™Ù·˚ÎÔ‡Ú·, Û ÂΉ‹ÏˆÛË ÙˆÓ ‚ÈÔÌ˯¿ÓˆÓ Ù˘ μfiÚÂÈ·˜ ∂ÏÏ¿‰·˜. ΔÔ ·ÎÚÔ·Ù‹ÚÈÔ ÙˆÓ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÒÓ ‹Ù·Ó ηٿ ηÓfiÓ· ÚÔÂÚ¯fiÌÂÓÔ ·fi ˘ÁÈ‹, ·ÎfiÌË Î·È Û‹ÌÂÚ·, ÂÙ·ÈÚÈο Û¯‹Ì·Ù·, ·ÏÏ¿ Ì ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·, Ù· ÔÔ›· ‰ÈÔÁÎÒÓÔÓÙ·È fiÏÔ Î·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ. ∂Ó‰ÂÈÎÙÈ΋ Ë ·ÔÚ›· ÂȯÂÈÚËÌ·Ù›· Ì ÂÈÛËÁ̤ÓË ÂÙ·ÈÚ›·, ÙËÓ ÔÔ›· ÂÎÌ˘ÛÙËÚ¢fiÙ·Ó Û ·ÎÏÔ Û˘Ó·‰¤ÏÊˆÓ ÙÔ˘, ηıÒ˜ ÙÔ˘ ¯ÚˆÛÙ¿ ¤Ó· ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÔÛfi ¤Ó·˜ ÌÂÁ¿ÏÔ˜ ‰‹ÌÔ˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜. “ΔÈ Ó· οӈ, Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹Ûˆ Û ηٷۯ¤ÛÂȘ ÎÙÈÚ›ˆÓ ÙÔ˘˜; £· Á›ÓÔ˘Ó ÚÂ˙›ÏÈ. ΔËÓ ›‰È· ÛÙÈÁÌ‹ ÂÁÒ Ú¤ÂÈ Ó· ¤¯ˆ ÂÓËÌÂÚfiÙËÙ· Û fiÏ·, ÁÈ·Ù› ·ÏÏÈÒ˜ ‰ÂÓ ÌÔÚÒ Ó· ·Û¯ÔÏËıÒ Ì ‰È·ÁˆÓÈÛÌÔ‡˜ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘. £· ¤ÚıÂÈ ·‡ÚÈÔ Î¿ÔÈÔ˜ ̤ÙÔ¯Ô˜ ÛÙË Û˘Ó¤Ï¢ÛË Î·È ı· ÌÔ˘ ÂÈ: °È·Ù› ‰ÂÓ ‰È·ÛÊ¿ÏÈÛ˜ Ù· ¯Ú‹Ì·Ù· ·fi ÙÔÓ ‰‹ÌÔ; Œڷ͘ ÙÔ Î·ı‹ÎÔÓ ÛÔ˘;” . √È ÂȯÂÈÚË̷ٛ˜ Ô˘ ÙÔÓ ¿ÎÔ˘Á·Ó ·Ï¿ ÎÔ˘ÓÔ‡Û·Ó ÙÔ ÎÂÊ¿ÏÈ, ·ÓÙÈÏ·Ì‚·ÓfiÌÂÓÔÈ ÙÔ Úfi‚ÏËÌ·. ∫¿ÔÈÔ˜ ¿ÏÏÔ˜ ¤ÏÂÁ ˆ˜ “‰ÂÓ Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ Ó· ÌËÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Îfi„Ô˘Ó Î·È ¿ÏϘ ‰·¿Ó˜ ·fi ÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ. ∞˜ οÓÔ˘Ó Î·È Î¿ÔȘ ·ÔχÛÂȘ ‰ËÌÔÛ›ˆÓ ˘·ÏÏ‹ÏˆÓ Î·È ·˜ ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó ÁÚ‹ÁÔÚ· Ì ÙËÓ ·ÍÈÔÔ›ËÛË Ù˘ ·Î›ÓËÙ˘ ÂÚÈÔ˘Û›·˜ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘ Î·È ÙȘ ·ÔÎÚ·ÙÈÎÔÔÈ‹ÛÂȘ” . √ÚÈṲ̂ÓÔÈ ÂÈÛ‹Ì·Ó·Ó ÙË ıÂÙÈ΋ ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ ÂÓÂÚÁÔÔ›ËÛ˘ Ó¤ˆÓ ‰Ú¿ÛÂˆÓ ÙÔ˘ ∂™¶∞, ÔÈ Ôԛ˜ ˆÊÂÏÔ‡Ó ÔÏϤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ, ÛËÌÂÈÒÓÔÓÙ·˜ fiÙÈ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Î·È Ó· ÌÂÙÚËı› Ô ·ÓÙ›ÎÙ˘Ô˜ fiÏˆÓ ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘ ∂™¶∞ ÛÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌ›·. ∫ÔÈÓfi˜ ÙfiÔ˜ ÙˆÓ ÙÔÔıÂÙ‹ÛÂˆÓ ÙˆÓ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚˆÓ ‹Ù·Ó ˆ˜ Ë ÔÈÎÔÓÔÌ›· ‰Â›¯ÓÂÈ Ó· ÛÙ·ıÂÚÔÔÈ›ٷÈ, ·ÏÏ¿ Ë ·ÔηٿÛÙ·ÛË Ì›·˜ Â·ÚÎÔ‡˜ Ú¢ÛÙfiÙËÙ·˜ Â›Ó·È ·ÎfiÌË ˙ËÙÔ‡ÌÂÓÔ, ηıÒ˜ Î·È Ë ·ÓÙÈÛÙÚÔÊ‹ ÛÙËÓ ·˘ÍËÙÈ΋ Ù¿ÛË Ù˘ ·ÓÂÚÁ›·˜. ™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ ·˘Ùfi, ÔÏϤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Ù˘ μfiÚÂÈ·˜ ∂ÏÏ¿‰·˜ ÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È ϤÔÓ ÂÓÙ·ÙÈο ÛÙÔ ÎÔÌÌ¿ÙÈ Ù˘ Â͈ÛÙÚ¤ÊÂÈ·˜, ηıÒ˜ ÌÂÛÔÚfiıÂÛÌ· ÂÎÙÈÌÔ‡Ó fiÙÈ ¤ÙÛÈ ÌÔÚ› Ó· ·Ó·ÏËÚˆı› ¤Ó· ÎÔÌÌ¿ÙÈ ·fi ÙÔÓ ¯·Ì¤ÓÔ Ù˙›ÚÔ Ù˘ ÂÁ¯ÒÚÈ·˜ ·ÁÔÚ¿˜. “À¿Ú¯Ô˘Ó ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Ì ·ÍÈfiÏÔÁ· ÚÔ˚fiÓÙ· Î·È ˘ËÚÂۛ˜, Ô˘ ‰ÂÓ Í¤ÚÔ˘Ó fï˜ Ò˜ Ó· Ù· ˆÏ‹ÛÔ˘Ó ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi. ∂¿Ó ı¤ÏÂȘ ¿ÌÂÛÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·, ÙfiÙ ÁÈ· ÙȘ ÂÍ·ÁˆÁ¤˜ ·Ó·ÁηÛÙÈο ı· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂȘ Î·È Â͈ÙÂÚÈÎÔ‡˜ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ Ì ۯÂÙÈ΋ Ù¯ÓÔÁÓˆÛ›·. ∏ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· Ù¯ÓÔÁÓˆÛ›·˜ ÁÈ· ÙÔ ‰›Ô ÙˆÓ ÂÍ·ÁˆÁÒÓ Ì¤Û· ÛÙÔ˘˜ “ÎfiÏÔ˘˜” Ì›·˜ Âȯ›ÚËÛ˘, ¯ˆÚ›˜ Â͈ÙÂÚÈ΋ ‚Ô‹ıÂÈ· ‹ ¯ˆÚ›˜ ÙËÓ ÚfiÛÏË„Ë ÛÙÂϯÒÓ Ì ·Ó¿ÏÔÁË ÁÓÒÛË, Â›Ó·È ¯ÚÔÓÔ‚fiÚ· ‰È·‰Èηۛ·” , ÙfiÓÈ˙ ¿ÏÏÔ˜ ÂȯÂÈÚËÌ·Ù›·˜ ÛÙÔ ÂÚÈıÒÚÈÔ Ù˘ ›‰È·˜ ÂΉ‹ÏˆÛ˘. ™ËÌÂ›Ô ÎÚÈÙÈ΋˜ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÒÓ ·ÔÙ¤ÏÂÛÂ Î·È Ë ·ÎÚ›‚ÂÈ· Û ÔÚÈṲ̂ӷ ÚÔ˚fiÓÙ· Î·È ˘ËÚÂۛ˜, Ô˘ ‰ÂÓ ·ÓÙ·ÔÎÚ›ÓÂÙ·È È· ÛÙ· ÂÈÛÔ‰ËÌ·ÙÈο ‰Â‰Ô̤ӷ ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ. “ÃÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ó· ÚÔÛ·ÚÌÔÛÙ› ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ ÛÙ· ÂÈÛÔ‰‹Ì·Ù· ÙˆÓ Î·Ù·Ó·ÏˆÙÒÓ. 줂·È· ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ ÂÌÂÚȤ¯ÂÈ Î·È ·ÓÂÏ·ÛÙÈο ‰Â‰Ô̤ӷ, fiˆ˜ Ë ‰È¢ڢÓfiÌÂÓË ÂÓÂÚÁÂȷ΋ ‰·¿ÓË. ¢˘ÛÙ˘¯Ò˜ Ë ˙‹ÙËÛË ı· ˘Ô¯ˆÚ‹ÛÂÈ Î·È ¿ÏÏÔ Ê¤ÙÔ˜” , ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛ οÔÈÔ˜ ¿ÏÏÔ˜. ™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ ·˘Ùfi, ¤ÁÈÓ ıÂÙÈο ·Ô‰ÂÎÙ‹ Ë ÔÚ›· ÛÙ·‰È·Î‹˜ ·ÔÏËڈ̋˜ ÙˆÓ ÏËÍÈÚfiıÂÛÌˆÓ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂˆÓ ÙÔ˘ ‰ËÌÔÛ›Ô˘ ÚÔ˜ ÙÔÓ È‰ÈˆÙÈÎfi ÙÔ̤·, ÙËÓ ÔÔ›· ·ÚÔ˘Û›·Û Ì ÛÙÔȯ›· Ô Î. ™Ù·˚ÎÔ‡Ú·˜, Ô˘ ÙfiÓÈÛ ˆ˜ ÙÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi Â›Ó·È Ó· ÌË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËıÔ‡Ó Î·È Ó¤· ÏËÍÈÚfiıÂÛÌ· ·fi Â‰Ò Î·È ¤Ú·. (∞fi ÙËÓ “∏ÌÂÚËÛ›·”)

Δ∏§∂ºø¡∞ ∂¶π∫√π¡ø¡π∞™

6936894871 ñ 6989262025

 ·ÊÔÚÌ‹ ·ÎfiÌË Ì›· ·˘ÙÔÎÙÔÓ›· Ô˘ ÁÓˆÛÙÔÔÈ‹ıËΠÙÔ ‚Ú¿‰˘ ÙÔ˘ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ˘ ™·‚‚¿ÙÔ˘, Ô ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ ÙÔ˘ ∫¤ÓÙÚÔ˘ æ˘¯È΋˜ ÀÁ›·˜, „˘¯›·ÙÚÔ˜ Î·È Ì¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ¢.™. ÙÔ˘ π·ÙÚÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î. ªÈ¯¿Ï˘ ¢ÈηȿÎÔ˜ ÛËÌÂÈÒÓÂÈ ˆ˜ “ÔÈ ·˘ÙÔÎÙÔӛ˜ ·Ú·ÙËÚÔ‡Ó ‰È·ÈÛو̤ÓË ·‡ÍËÛË, fiˆ˜ Î·È ÔÏÏ¿ ¿ÏÏ· ÓÔÛ‹Ì·Ù·. ΔÔ ı¤Ì· Â›Ó·È ˆ˜ Ë ÊÙˆ¯ÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ÏËı˘ÛÌÔ‡ ·˘Í¿ÓÂÈ ÛÙ·‰È·Î¿ ÙË ÓÔÛËÚfiÙËÙ·” .

ª

[∂§§∞¢∞]

Δo ÙÚ·ÁÈÎfi ·˘Ùfi ÂÚÈÛÙ·ÙÈÎfi Â›Ó·È ¤Ó· ÌfiÓÔ ·fi Ù· ‰Âο‰Â˜ Ô˘ Û˘Ì‚·›ÓÔ˘Ó Î¿ı ̋ӷ ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜ ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ·. ∏ ·‡ÍËÛË ÙˆÓ ·˘ÙÔÎÙÔÓÈÒÓ Ù· ÙÚ›· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ· ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜ ·˘Í¿ÓÂÙ·È ·ÏÌ·Ùˆ‰Ò˜ ÏfiÁˆ ÙˆÓ Û˘ÓÂÂÈÒÓ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÎÚ›Û˘. ¶Ï¤ÔÓ Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ·fi ¤Ó·˜ ŒÏÏËÓ˜ ‚¿˙Ô˘Ó Ù¤ÏÔ˜ ÛÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘˜ Î·È Û¯Â‰fiÓ ÔÈ ÌÈÛÔ› Ô‰ËÁÔ‡ÓÙ·È ÛÙÔ ·ÔÓÂÓÔË̤ÓÔ ‰È¿‚ËÌ· ÏfiÁˆ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ¯ÚÂÒÓ Î·È ·ÓÂÚÁ›·˜. “√È ·˘ÙÔÎÙÔӛ˜ fiˆ˜ Î·È ÔÏÏ¿ ¿ÏÏ· ÓÔÛ‹Ì·Ù·, ‰È·ÈÛو̤ӷ ÛËÌÂÈÒÓÔ˘Ó Ôχ ÌÂÁ¿ÏË ·‡ÍËÛË. ™ËÌ·Û›· ¤¯ÂÈ ˆ˜ ÚÈÓ ‰˘Ô-ÙÚ›· ¯ÚfiÓÈ·, ÌÈ· ·˘ÙÔÎÙÔÓ›· ·ÓÙÈÌÂÙˆÈ˙fiÙ·Ó Ì ¤ÎÏËÍË, Û‹ÌÂÚ· ˘¿Ú¯ÂÈ Ô Î›Ó‰˘ÓÔ˜ Ó· Á›ÓÂÈ ÌÈ· Û˘ÓËıÈṲ̂ÓË Â›‰ËÛË” ÂÍËÁ› Ô Î. ¢ÈηȿÎÔ˜. ªÔÚ› Ó· ·Ú·ÙËÚÂ›Ù·È ·‡ÍËÛË ÙˆÓ ·˘ÙÔÎÙÔÓÈÒÓ, fï˜, fiˆ˜ ÚÔÛı¤ÙÂÈ Ô ›‰ÈÔ˜, ÙÔ ı¤Ì· Â›Ó·È ˆ˜ “Ë ÊÙˆ¯ÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ÏËı˘ÛÌÔ‡ ·˘Í¿ÓÂÈ ÛÙ·‰È·Î¿ ÙË ÓÔÛËÚfiÙËÙ·. ¶Ôχ Èı·ÓÒÓ Â›Ó·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ó· ·Ú·ÙËÚËı› ·‡ÍËÛË Ù˘ Ê˘Ì·Ù›ˆÛ˘, ÙˆÓ Î·Ú‰ÈÔ·ıÂÈÒÓ, ÙˆÓ ÏÔÈ̈‰ÒÓ ÓÔÛËÌ¿ÙˆÓ” . ∏ ·‡ÍËÛË Ù˘ ÓÔÛËÚfiÙËÙ·˜ Û˘ÓÙÂÏÂ›Ù·È ·fi ÙÚÂȘ ·ÚÈÔ˘˜ ÏfiÁÔ˘˜: ∞fi ÙÔ ÎÔÈÓˆÓÈÎfi ÛÙÚ˜ ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ, ÂÂȉ‹ ÂȉÂÈÓÒÓÔÓÙ·È ÛËÌ·ÓÙÈο ÔÈ Û˘Óı‹Î˜ ‰È·‚›ˆÛ˘, ηıÒ˜ Î·È ÏfiÁˆ Ù˘ ·ԉȿÚıÚˆÛ˘ ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ˘Á›·˜, fiˆ˜ ÛËÌÂÈÒÓÂÈ Ô Î. ¢ÈηȿÎÔ˜. ∂›Û˘, ÚfiÏÔ ÁÈ· ÙËÓ ·‡ÍËÛË Ù˘ ıÓËÛÈÌfiÙËÙ·˜ ·›˙ÂÈ Ë ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ı¤ÛË ÙÔ˘ οı ·ÓıÚÒÔ˘. °È· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, ¤Ó·˜ ÌÂÛÔ·ÛÙfi˜ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Â›Ó·È Û ηχÙÂÚË ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ı¤ÛË ·’ fi,ÙÈ ¤Ó·˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˜ ÛÙȘ ∏¶∞. ŸÛÔ ÔÈ ÊÙˆ¯Ô› Á›ÓÔÓÙ·È ÊÙˆ¯fiÙÂÚÔÈ Î·È ÔÈ ÏÔ‡ÛÈÔÈ ÏÔ˘ÛÈfiÙÂÚÔÈ, ÙfiÛÔ ·˘Í¿ÓÂÈ Ë

O ∫∞πƒ√™

ıÓËÛÈÌfiÙËÙ·. “Δ· Ú¿ÁÌ·Ù· Û˘Ó Ùˆ ¯ÚfiÓˆ Á›ÓÔÓÙ·È ¯ÂÈÚfiÙÂÚ·. ™‹ÌÂÚ· ˘¿Ú¯Ô˘Ó ¿ÓıÚˆÔÈ Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó Ó· ÙÚ·ÊÔ‡Ó, ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ÙÔ˘ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ Î·È fï˜ ÛÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÙÔ˘˜ ‰Â¯ıÔ‡Ó. °ÂÓÈÎfiÙÂÚ·, ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· Ù˘ ˘Á›·˜ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· Â͢ËÚÂÙ‹ÛÂÈ ÙÔ˘˜ Ôϛ٘ Î·È Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÂȉÂÈÓÒÓÂÙ·È” ˘ÔÁÚ·ÌÌ›˙ÂÈ Ô ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ ÙÔ˘ ∫¤ÓÙÚÔ˘ æ˘¯È΋˜ ÀÁ›·˜. ™¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ „˘¯È΋ ˘Á›· ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ, Ô˘ Â›Ó·È ÂÌÊ·ÓÒ˜ ‰È·Ù·Ú·Á̤ÓË, Ô˘ ›‰ÈÔ˜ ÂÍËÁ› ˆ˜ “Ë ÛËÌÂÚÈÓ‹ ηٿÛÙ·ÛË ‰ÂÓ Â›Ó·È ÁÚ›Ë ÁÈ· Ó· ÂÚ¿ÛÂÈ. ΔÔ ı¤Ì· Â›Ó·È Ô‡ ı· ¿ÂÈ fiÏÔ ·˘Ùfi. ΔÔ ·Ú·Ì‡ıÈ ÁÈ· ÙËÓ ˘ÔÙÈı¤ÌÂÓË ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË Ù˘ ÎÚ›Û˘ Ú¤ÂÈ Ó· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ. ŸÏ· Ù· ÛÙÔȯ›· ‰Â›¯ÓÔ˘Ó fiÙÈ Ë ÎÚ›ÛË ‚·ı·›ÓÂÈ. √È ÛÔ‚·Ú¤˜ ÂÈÙÒÛÂȘ Ù˘ ÎÚ›Û˘ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ·ÓÙ›ÎÙ˘Ô ÌfiÓÔ ÛÙËÓ „˘¯È΋ ˘Á›·, ·ÏÏ¿ ÛÙË ÁÂÓÈÎfiÙÂÚË ·‡ÍËÛË Ù˘ ÓÔÛËÚfiÙËÙ·˜. ∏ ÂfiÌÂÓË ·Ûı¤ÓÂÈ· Ô˘ Èı·ÓÒ˜ Ó· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂÈ ·‡ÍËÛË Â›Ó·È Ë Ê˘Ì·Ù›ˆÛË” . ∞‡ÍËÛË ÙˆÓ ÂÚÈÛÙ·ÙÈÎÒÓ Î·Ù·ÁÚ¿ÊÂÙ·È ÛÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ æ˘¯È΋˜ ÀÁ›·˜ ·fi ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ı· ¤ÚÂ ӷ ηٷÁÚ¿ÊÂÙ·È Ì›ˆÛË, “ηıÒ˜ Ù· ÂÚÈÛÙ·ÙÈο ¯ÚfiÓÈ·˜ ÓÔÛËÚfiÙËÙ·˜ Ù· ¤¯Ô˘Ì ˆ˜ Â› ÙÔ Ï›ÛÙÔÓ fiÏ· ÂÍÂÙ¿ÛÂÈ. ™ËÌ·ÓÙÈ΋ Â›Ó·È Ë ·‡ÍËÛË ÙˆÓ ÂÚÈÛÙ·ÙÈÎÒÓ ÛÙÔ ·È‰Ô„˘¯È·ÙÚÈÎfi ÙÌ‹Ì·, ·ÏÏ¿ Î·È fiÛˆÓ Â›Ó·È Û ·fiÁÓˆÛË ÏfiÁˆ ÔÈÎÔÁÂÓÂȷ΋˜ ηٿÛÙ·Û˘, ›Ûˆ˜ ÂÂȉ‹ ÏfiÁˆ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÎÚ›Û˘ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó Û ¤Ó· ‰È·˙‡ÁÈÔ. ΔÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚÔ fiψÓ, ‚¤‚·È·, Â›Ó·È ˆ˜ Ô ÎfiÛÌÔ˜ fiÏÔ Î·È ÈÔ Û˘¯Ó¿ - Î·È ÈÔ Â‡ÎÔÏ· - ϤÂÈ ˆ˜ ı¤ÏÂÈ Ó· ·˘ÙÔÎÙÔÓ‹ÛÂÈ...” ηٷϋÁÂÈ Ô Î. ¢ÈηȿÎÔ˜.

[£∂™™∞§π∞] ¶H°H: E.ME.™. “AϤͷӉÚÔ˜ T·ÎÔ‡‰Ë˜”

™ÙÔ ¡ÔÌfi Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ Ô Î·ÈÚfi˜ ı· Â›Ó·È Û¯Â‰fiÓ ·›ıÚÈÔ˜, Ì ϛÁ˜ Û˘ÓÓÂÊȤ˜ ·˘ÍË̤Ó˜ ÛÙȘ ·Ó·ÙÔÏÈÎfiÙÂÚ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ Î·È ÙȘ ™ÔÚ¿‰Â˜, fiÔ˘ Èı·Ófi Ó· ‚Ú¤ÍÂÈ ÚfiÛηÈÚ·. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ‚fiÚÂÈÔÈ ·ÛıÂÓ›˜ Î·È ÛÙÔ ∞ÈÁ·›Ô ¤ˆ˜ ̤ÙÚÈÔÈ. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· Î˘Ì·Óı› ·fi -01...11ÔC. ™ÙÔ μfiÏÔ 05...11ÔC.

°È· Û‹ÌÂÚ· ΔÚ›ÙË ÚԂϤÔÓÙ·È ÓÂÊÒÛÂȘ ·ÚÔ‰Èο ·˘ÍË̤Ó˜, Ì ÛÔÚ·‰ÈΤ˜ ‚ÚÔ¯¤˜ ΢ڛˆ˜ ÛÙ· ·Ó·ÙÔÏÈο ËÂÈÚˆÙÈο, Ù· ‰˘ÙÈο ÙÌ‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ∞ÈÁ·›Ô˘ Î·È ÙËÓ ∫Ú‹ÙË. ∞ӷ̤ÓÔÓÙ·È ÚfiÛηÈÚ˜ ¯ÈÔÓÔÙÒÛÂȘ ηٿ ηÓfiÓ· ·ÛıÂÓ›˜ ÛÙ· ÎÂÓÙÚÈο Î·È ‚fiÚÂÈ· ÔÚÂÈÓ¿. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ‚fiÚÂÈÔÈ ‚ÔÚÂÈÔ·Ó·ÙÔÏÈÎÔ› 4 Ì 5 Î·È ·fi ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ÛÙÔ ∞ÈÁ·›Ô ÙÔÈο 6 ÌÔÊfiÚ. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· ÛËÌÂÈÒÛÂÈ ÌÈÎÚ‹ ¿ÓÔ‰Ô ÛÙ· ‰˘ÙÈο Î·È ¯ˆÚ›˜ ·ÍÈfiÏÔÁË ÌÂÙ·‚ÔÏ‹ ÛÙ· ˘fiÏÔÈ·. ¶·ÁÂÙfi˜ ı· ÂΉËψı› ηٿ ÙfiÔ˘˜ ÛÙ· ‚fiÚÂÈ· ÙË Ó‡¯Ù· Î·È ÓˆÚ›˜ ÙÔ Úˆ›.

™ÙÔ ¡ÔÌfi Ù˘ §¿ÚÈÛ·˜ Ô Î·ÈÚfi˜ ı· Â›Ó·È Û¯Â‰fiÓ ·›ıÚÈÔ˜, Ì ϛÁ˜ Û˘ÓÓÂÊȤ˜ ·˘ÍË̤Ó˜ ÛÙȘ ·Ó·ÙÔÏÈÎfiÙÂÚ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ‚fiÚÂÈÔÈ ·ÛıÂÓ›˜ Î·È ÛÙÔ ∞ÈÁ·›Ô ¤ˆ˜ ̤ÙÚÈÔÈ. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· Î˘Ì·Óı› ·fi -03...11ÔC. ™ÙË §¿ÚÈÛ· 03...11ÔC. ™ÙÔ ¡ÔÌfi ÙˆÓ ΔÚÈÎ¿ÏˆÓ Ô Î·ÈÚfi˜ ı· Â›Ó·È Û¯Â‰fiÓ ·›ıÚÈÔ˜. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ‚fiÚÂÈÔÈ ·ÛıÂÓ›˜. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· Î˘Ì·Óı› ·fi -03...12ÔC. ™Ù· ΔڛηϷ 02...12ÔC. ™ÙÔ ¡ÔÌfi Ù˘ ∫·Ú‰›ÙÛ·˜ Ô Î·ÈÚfi˜ ı· Â›Ó·È Û¯Â‰fiÓ ·›ıÚÈÔ˜. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ‚fiÚÂÈÔÈ. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· Î˘Ì·Óı› ·fi -02...12ÔC. ™ÙËÓ ∫·Ú‰›ÙÛ· 03...12ÔC.

K¿ı Úˆ› ÛÙÔ Û›ÙÈ ‹ ÛÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô ÛÔ˘ °›ÓÂ Û˘Ó‰ÚÔÌËÙ‹˜ Ù˘ ñ TËÏ. 8 0 0 - 1 1 - 3 5 0 0 0


3

™Ù¿ÛÂȘ, Û˘ÛÙ¿ÛÂȘ, ÂÓÛÙ¿ÛÂȘ ΔƒπΔ∏ 29 π∞¡√À∞ƒπ√À 2013

ªÂ ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi

∞ӷ̤ÓÔÓÙ·È...

ΔÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó ˆ˜ Ô ÂfiÌÂÓÔ˜ ‰ÈÔÈÎËÙ‹˜ ÙÔ˘ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ μfiÏÔ˘ ı· ÂÈÏÂÁ› Ì ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi. ™‡Ìʈӷ Ì ٷ ÚÔÛfiÓÙ· Ô˘ ı· ÔÚ›˙ÂÈ Ô ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi˜. ¢ÂÓ ¤¯ÂÈ Ê˘ÛÈο ÍÂηı·Ú›ÛÂÈ ÙÔ ÛÎËÓÈÎfi, fï˜ ÚÔ˜ Ù· ÂΛ Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏ›˙ÂÙ·È ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ÀÁ›·˜. ∞˘Ùfi Â›Ó·È ÙÔ ÛˆÛÙfi, ÙÔ ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈÎfi Î·È ÙÔ Û‡Á¯ÚÔÓÔ... Δ¤ÏÔ˜ ÔÈ ÎÔÌÌ·ÙÈÎÔ›...

™Â ÂÓË̤ڈÛË Î·Ù·ÛÙËÌ·Ù·Ú¯ÒÓ Î·È ÂÌfiÚˆÓ ·ÚΤÛÙËÎ·Ó ÔÈ ‰ËÌÔÙÈΤ˜ ˘ËÚÂۛ˜, Ô˘ ·Ó¤Ï·‚·Ó ÙÔ ¤ÚÁÔ Ó· ·ÂÏ¢ıÂÚÒÛÔ˘Ó ÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ ¯ÒÚÔ ·fi ÙÔ˘˜ ηٷÏË„›Â˜ Î·È Ó· ÙÔÓ ·Ô‰ÒÛÔ˘Ó ÛÙÔ˘˜ Ôϛ٘. ∞fi Û‹ÌÂÚ· ı· ·Ú¯›ÛÔ˘Ó Ó· ηٿۯÔÓÙ·È ÂÌÔÚ‡̷ٷ Î·È Ó· ·ÔÌ·ÎÚ‡ÓÔÓÙ·È “ÛÙ·ÓÙ” Î·È ·Ú¿ÓÔÌ· ÙÚ·Â˙Ôηı›ÛÌ·Ù· Û ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜-π¿ÛÔÓÔ˜. √È ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂȘ ¤Ï·‚·Ó ÂÍ·ÈÚÂÙÈο Â›ÛËÌÔ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· Î·È ÂÎÙÈÌԇ̠ˆ˜ ı· ‰Ô˘Ó “ʈ˜” fiÛÔÈ ÈÛÙÂ‡Ô˘Ó ˆ˜ ÙËÓ ·ÓÔÌ›· Ô˘ ·Ú·‚È¿˙ÂÈ Î¿ı ηÓfiÓ· Ú¤ÂÈ Ó· ηٷÛÙ¤ÏÏÂȘ ·Ï¿ Ì ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ Ù˘ ÓÔÌÈÌfiÙËÙ·˜. ∞˘Ùfi Ô˘ Ì ÂӉȷʤÚÔÓ ‚‚·›ˆ˜ ·Ó·Ì¤ÓÔ˘ÌÂ Â›Ó·È ÙËÓ ·ÓÙ›‰Ú·ÛË ÔÚÈÛÌ¤ÓˆÓ “ıÂÛÌÈÎÒÓ” Ô˘ ı· Û‡ÛÔ˘Ó Ó· ηχ„Ô˘Ó ÙÔ˘˜ ·Ú·ÓÔÌÔ‡ÓÙ˜ Î·È Ó· ˙ËÙ‹ÛÔ˘Ó ‰È¿ÊÔÚ· ·Ó‰·ÊÈο fiˆ˜ Ó· οÓÂÈ fiÏË Ë fiÏË Ù· ÛÙÚ·‚¿ Ì¿ÙÈ· ÛÙËÓ ·ÓÔÌ›· ̤¯ÚÈ Ó· ÂÚ¿ÛÂÈ Ë ÎÚ›ÛË, Ó· Á›ÓÂÈ ÛÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ ÎfiÎÎÈÓË ·Ï›ÚÚÔÈ·, Ó· ÂÚ¿ÛÂÈ Ë ¢Â˘Ù¤Ú· ¶·ÚÔ˘Û›· Î·È ¿ÏÏ· ηıËÌÂÚÈÓ¿ Ê·ÈÓfiÌÂÓ·...

Δ. ∫.

∞ÛÙ›· Ú¿ÁÌ·Ù· ΔÔ˘ ¶. ª·Ú·ÁÎÔ‡ ·fi ÙÔ “ŒıÓÔ˜”

∞ÁÒÓ·˜ ‰ÚfiÌÔ˘ ™Â ·ÁÒÓ· ‰ÚfiÌÔ˘ ¤¯ÂÈ ÂȉÔı› ·fi ¯ı˜ Ë ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ ÃÈÔÓÔ‰ÚÔÌÈÎÔ‡ ∫¤ÓÙÚÔ˘ ¶ËÏ›Ô˘, ÌÂÙ¿ ·fi ÂÓÙÔÏ‹ ÙÔ˘ ÂÚÈÊÂÚÂÈ¿Ú¯Ë, Ó· “Ûˆı›” ·fi ÙÔ ÏԢΤÙÔ. ªÂÙ¿ ÙËÓ fi¯ÏËÛË ·fi ÙÔÓ ∂√Δ fiÙÈ ÙÔ ÃÈÔÓÔ‰ÚÔÌÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ ‰ÂÓ ÏËÚÔ› ÙȘ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ Ô˘ ı¤ÙÂÈ Ô ÓfiÌÔ˜ Î·È Ú¤ÂÈ Ó· ‰È·Îfi„ÂÈ ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘, ¿Ú¯ÈÛ ¤Ó·˜ ·ÁÒÓ·˜ ÁÈ· Ó· Ù·ÎÙÔÔÈËıÔ‡Ó ÔÈ ÂÎÎÚÂÌfiÙËÙ˜. Ÿˆ˜ Ë ¿ÌÂÛË ÚfiÛÏË„Ë ÁÈ·ÙÚÔ‡, ÂÍÔÏÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘ È·ÙÚ›Ԣ, ÚÔÛˆÈÎÔ‡ ÁÈ· ÙÔ ÂȉÈÎfi ÊÔÚ›Ô. ÃÈfiÓÈ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ÛÙÔ ÃÈÔÓÔ‰ÚÔÌÈÎfi Î·È ÛÙËÓ Ú¿ÍË ‰ÂÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›. √È ˘‡ı˘ÓÔÈ fï˜ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó ˆ˜ Ú¤ÂÈ Ó· ¤¯Ô˘Ó Ù·ÎÙÔÔÈËı› fiÏ· ·˘Ù¿ ÚÈÓ ¤ÛÂÈ ¯ÈfiÓÈ. √ ÊÂÙÈÓfi˜ ¯ÂÈÌÒÓ·˜ ÌfiÓÔ “ÛÙÚ·‚¿” ›¯Â ÙÂÏÈο ÁÈ· ÙÔ ÃÈÔÓÔ‰ÚÔÌÈÎfi. ΔÔ ˙ËÙÔ‡ÌÂÓÔ Â›Ó·È Ó· ÂÚ¿ÛÂÈ Ì ÙȘ ÏÈÁfiÙÂÚ˜... ·ÒÏÂȘ Î·È ·Ì¤Ûˆ˜ ÌÂÙ¿ fiÏÔÈ Ó· ÛÙÚˆıÔ‡Ó ÛÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÁÈ· ÙËÓ ÂfiÌÂÓË ÂÚ›Ô‰Ô. ∏ ª·ÁÓËÛ›· ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ¤Ó· ÃÈÔÓÔ‰ÚÔÌÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ Ù˘ ÚÔÎÔ‹˜. ◊‰Ë ÔÈ ÚÔÛ¿ıÂȘ ÙÔ˘ ÂÚÈÊÂÚÂÈ¿Ú¯Ë ÂÈÎÂÓÙÚÒÓÔÓÙ·È ÚÔ˜ ·˘Ù‹Ó ÙËÓ Î·Ù‡ı˘ÓÛË. ΔÔ ˙‹ÙËÌ· ÙÔ˘ ÃÈÔÓÔ‰ÚÔÌÈÎÔ‡ ‹Ù·Ó Î·È ÙÔ ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ Ù˘ Û˘Ó¿ÓÙËÛ‹˜ ÙÔ˘ - ÙËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË Â‚‰ÔÌ¿‰· - Ì ÙËÓ ˘Ô˘ÚÁfi ΔÔ˘ÚÈÛÌÔ‡ Î. ∫ÂÊ·ÏÔÁÈ¿ÓÓË. Δ. ∫.

ΔÔ ·Ú·Û΋ÓÈÔ ÌÈ·˜ ÂÌÏÔ΋˜ ™ÙÔ ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘ ÂÓËÌÂÚÒıËÎ·Ó ÁÈ· ÙËÓ Î›ÓËÛË Ù˘ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Ó· ÌÏÔοÚÂÈ ÙÔ ƒ˘ıÌÈÛÙÈÎfi, Ô˘ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È ¯ÚfiÓÈ· Î·È ˙·Ì¿ÓÈ·, Î·È ·Ó·ÚˆÙ‹ıËÎ·Ó “·Ó ÔÚÈṲ̂ÓÔÈ ¤¯Ô˘Ó ¿ıÂÈ ÂÁÎÂÊ·ÏÈÎfi Î·È ‰ÂÓ Í¤ÚÔ˘Ó ÙÈ Î¿ÓÔ˘Ó” . ª¿ÏÈÛÙ· ·fiÚËÛ·Ó ÁÈ· ÔÈÔ ÏfiÁÔ Ë ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· ÂÈηÏÂ›Ù·È ÙÔ ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘ ˘ÔÛÙËÚ›˙ÔÓÙ·˜ ˆ˜ ÙÔ ƒ˘ıÌÈÛÙÈÎfi Ú¤ÂÈ Ó· “ÌÏÔηÚÈÛÙ›” Î·È Ë ‰È·‰Èηۛ· Ó· ·Ú¯›ÛÂÈ ·fi ÙÔ “Ìˉ¤Ó” ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ ¤ÁÈÓ·Ó ‰ÂÎÙ¤˜ ÔÈ ÚÔÙ¿ÛÂȘ Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∞Ú¯‹˜. ∏ ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ‹Ù·Ó fï˜ ÂΛÓË Ô˘ Â›ÛËÌ· ‰‹ÏˆÛ ˆ˜ ÔÈ ı¤ÛÂȘ Ù˘ ¤ÁÈÓ·Ó ·Ô‰ÂÎÙ¤˜ Û ÔÛÔÛÙfi 80%. ªÂÙ¿ Î·È ·fi ·˘Ùfi ¤Ú¯ÂÙ·È ‚·Ú‡ ‚·ÚÔÌÂÙÚÈÎfi ÛÙȘ Û¯¤ÛÂȘ ¢‹ÌÔ˘-¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜. √ ¢‹ÌÔ˜ οÓÂÈ ÏfiÁÔ ÁÈ· “¤ÁÎÏËÌ· ÂÎ ÚÔÌÂϤÙ˘” Î·È ı· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ Û ۇÁÎÚÔ˘ÛË. ΔÔ ·Ú·Û΋ÓÈÔ Ù˘ ΛÓËÛ˘ Ô˘ ¤ÁÈÓ ÂȘ ‚¿ÚÔ˜ Ù˘ ¤ÁÎÚÈÛ˘ ÙÔ˘ ƒ˘ıÌÈÛÙÈÎÔ‡, Â›Ó·È ÌÂÁ¿ÏÔ Î·È Û¯ÂÙ›˙ÂÙ·È, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ˘˜ ÁÓˆÚ›˙ÔÓÙ˜, Ì ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ‰ÂÓ ÂÁÎÚ›ıËΠ·›ÙËÌ· ÁÈ· ∑ÒÓË √ÈÎÈÛÙÈÎÔ‡ ∂ϤÁ¯Ô˘, Ô˘ ı· Û˘ÌÂÚÈÏ¿Ì‚·Ó ̤۷ ÌÂÁ·ÏÔ˚‰ÈÔÎً٘ ÔÈÎÔ¤‰ˆÓ. ∂¿Ó ÈÛ¯‡ÂÈ Î¿ÙÈ Ù¤ÙÔÈÔ, Ô˘ Û‡Ìʈӷ Ì ¤Á΢Ú˜ ËÁ¤˜ ÈÛ¯‡ÂÈ, ηıÒ˜ ›¯Â ηٷÙÂı› Î·È Â›ÛËÌÔ ·›ÙËÌ· ÛÙÔ ¢‹ÌÔ, ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÔÏÈÙÈÎfi ÛοӉ·ÏÔ. √ Î. ∞ÁÔÚ·ÛÙfi˜ Ô˘ ÌÔÈÚ·›· ‰ÂÓ ˙ÂÈ ·fi ÎÔÓÙ¿ ÙËÓ ÙÔÈ΋ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È ÈÔ ÚÔÛÂÎÙÈÎfi˜ Û fi,ÙÈ ÙÔ˘ “ÛÂÚ‚›ÚÔ˘Ó” . ∫∞Δ. Δ∞™

∂ÈÛËÌ¿ÓÛÂȘ...

∂͈ÙÂÚÈÎÔ‡˜ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ ÙˆÓ ÁÚ·Ê›ˆÓ ÙÔ˘˜ ÛÙ¤ÏÓÔ˘Ó Û ÂΉËÏÒÛÂȘ ÔÈ ÔÏ˘¿Û¯ÔÏÔÈ (Ì ÙÈ ¿Ú·ÁÂ) ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ··ÁÁ›ÏÔ˘Ó ÙÔ fiÓËÌ· “ηÚÌfiÓ” Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Û˘ÁÁÚ¿„ÂÈ Î·È Ó· ‰Â›ÍÔ˘Ó fiÙÈ ‰ÂÓ Í¯ÓÔ‡Ó ÙÔÓ ·Ïfi Ï·Ô˘Ù˙›ÎÔ. ™·Ó ÙÔ˘˜ ÊÙˆ¯Ô‡˜ Û˘ÁÁÂÓ›˜ ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ó ÔÈ “Â͈ÙÂÚÈÎÔ› Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜” , Ó· ÙÔ˘˜ ηϤÛÔ˘Ó ÛÙÔ ‚‹Ì·. ∞˘ÙÔÛ˘ÛÙ‹ÓÔÓÙ·È Î·È ·¢ı‡ÓÔÓÙ·È Û ÎÔÈÓfi Ô˘ ÌÂȉȿ Î·È Â‡ÏÔÁ· ·Ó·ÚˆÙÈ¤Ù·È ·Ó ˙ÂÈ ·ÎfiÌ· ÛÙËÓ ÂÔ¯‹ ÙÔ˘ “ª·˘ÚÔÁÈ·ÏÔ‡ÚÔ˘” . ∫∞Δ. Δ∞™

ΔÚ›· ÛÂÓ¿ÚÈ· ÁÈ· ÙÔ ™¢√∂ μfiÏÔ˘ ΔÚ›· ÛÂÓ¿ÚÈ· ÌÂÏÂÙ¿ ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÁÈ· ÙÔ ™¢√∂, ˘ԉȇı˘ÓÛË μfiÏÔ˘: ¡· Û˘Á¯ˆÓ¢ı› Ì Ù˘ §¿ÚÈÛ·˜, Ó· ˘Ô‚·ıÌÈÛÙ› Û °Ú·ÊÂ›Ô ‹ Ó· ·Ú·Ì›ÓÂÈ ˆ˜ ¤¯ÂÈ. ª¤¯ÚÈ ¯ı˜ ‰ÂÓ Â›¯Â ·ÔÊ·ÛÈÛÙ› Ù›ÔÙ· ·fi Ù· ÙÚ›· Î·È Ê˘ÛÈο ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Î·Ù·ÚÁËı›, Ô‡Ù ÌÂÙ·Ù›ıÂÓÙ·È ÔÈ 20 ˘¿ÏÏËÏÔ› ÙÔ˘... ΔÒÚ· ·Ó οÔÈÔÈ ¤¯Ô˘Ó Ï¿‚ÂÈ ‹‰Ë ÙËÓ ·fiÊ·ÛË Î·Ù¿ÚÁËÛ‹˜ ÙÔ˘, ·˘ÙÔ› ‚È¿˙ÔÓÙ·È, ηıÒ˜ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÂÎÙfi˜ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ... ΔÔ ™¢√∂ μfiÏÔ˘ Â›Ó·È ··Ú·›ÙËÙÔ, ÁÈ·Ù› ¤¯ÂÈ ÌÂÁ¿ÏË ¤ÎÙ·ÛË Â˘ı‡Ó˘.

¡·˘·Á› Ë Â¤Ó‰˘ÛË; ¡·˘·Á›, Û‡Ìʈӷ Ì ¤Á΢Ú˜ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ·ÊÈΤ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜, Ë Â¤Ó‰˘ÛË ÁÈ· ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ·ÂÚÔÔÚÈ΋˜ ÂÙ·ÈÚ›·˜ Ì ¤‰Ú· ÙÔ ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈÔ ¡. ∞Á¯È¿ÏÔ˘. √ ÂÂÓ‰˘Ù‹˜ ‰‹ÏˆÛ Û μÔÏÈÒÙ˜ Ô˘ ÂÈÎÔÈÓÒÓËÛ·Ó Ì·˙› ÙÔ˘, fiÙÈ ‰ÂÓ ÛÙËÚ›¯ıËΠÙÔ ÂÁ¯Â›ÚËÌ· ·fi ÙÔ˘˜ ÙÔÈÎÔ‡˜ ÊÔÚ›˜ Î·È ÙÂÏÈο ‰ÂÓ ÚÔˆıÂ›Ù·È Ë È‰¤· ·ÂÚÔÔÚÈ΋˜ Û‡Ó‰ÂÛ˘ Ù˘ ∫ÂÓÙÚÈ΋˜ ∂ÏÏ¿‰·˜ Ì ¿ÏϘ ÂÚÈÔ¯¤˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Î·È ÌÂ Â˘Úˆ·˚ÎÔ‡˜ ÚÔÔÚÈÛÌÔ‡˜. øÛÙfiÛÔ Ô ÂÂÓ‰˘Ù‹˜ ʤÚÂÙ·È Ó· ‰ÈÂÚÂ˘Ó¿ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ʤÚÓÂÈ Ù‹ÛÂȘ “cargo” (ÂÌÔÚÂ˘Ì·ÙÈΤ˜) ÛÙÔ ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈÔ Ù˘ ¡. ∞Á¯È¿ÏÔ˘. ¢∏ª√.™.

Δ˘ ª·Ú›·˜ ÃÔ‡ÎÏË

Ÿ¯È ¿ÏÏÔ “Î¿Ú‚Ô˘ÓÔ” Δ· ÌËӇ̷ٷ Ô˘ ÂÎ¤ÌÔÓÙ·È ·fi ÔÏÏ¿ ΤÓÙÚ· ÈÛ¯‡Ô˜ Î·È ·fi ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ Ô˘ ‰È·ÌÔÚÊÒÓÔ˘Ó ÙȘ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ, Â›Ó·È ÂÓı·ÚÚ˘ÓÙÈο, ·Ó fi¯È ·ÈÛÈfi‰ÔÍ·. Δ· ¯ÂÈÚfiÙÂÚ· Ù˘ ÎÚ›Û˘ Ì¿ÏÏÔÓ ¤Ú·Û·Ó, ¤¯ÂÈ ·Ú¯›˙ÂÈ Ó· ÛÙ·ıÂÚÔÔÈÂ›Ù·È ÙÔ “¤‰·ÊÔ˜” Î·È ÍÂΛÓËÛ ÙËÓ ·ÓÔ‰È΋ ÙÚԯȿ Ù˘ Ë Î·Ì‡ÏË Ô˘ ÛËÌ·ÙÔ‰ÔÙ› ÙËÓ ¤ÍÔ‰Ô ÙˆÓ ÌÂÁ¿ÏˆÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÒÓ ·fi ÙËÓ ‡ÊÂÛË. ∞ÎfiÌË Î·È ÔÈ Û˘Ó‹ıÂȘ “∫·ÛÛ¿Ó‰Ú˜” ‚ϤÔ˘Ó ÙÔ ÔÙ‹ÚÈ ÌÈÛÔÁÂÌ¿ÙÔ. ∂ÈϤÔÓ, Ù· ÈÔ Â›ÛËÌ· ¯Â›ÏË -ÂÎÙfi˜ Û˘ÓfiÚˆÓ- ÌÈÛÔϤÓ fiÙÈ Ú¤ÂÈ Ó· ¯·Ï·ÚÒÛÂÈ Ô ‚ÚfiÁ¯Ô˜ Ù˘ ¿ÁÚÈ·˜ ÏÈÙfiÙËÙ·˜ Î·È Ó· ‰Ôı› ÂÚÈÛÛfiÙÂÚË ÒıËÛË Û ÔÏÈÙÈΤ˜ ·Ó¿Ù˘Í˘, ˆ˜ ÙÔ ÌfiÓÔ Ê¿ÚÌ·ÎÔ ¿ÏψÛÙ ηٿ Ù˘ ıËÚÈÒ‰Ô˘˜ ·ÓÂÚÁ›·˜ Ô˘ ı· Û˘Ó¯›˙ÂÈ Ó· ·˘Í¿ÓÂÙ·È. ΔÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Î·Ï˘ÙÂÚ‡ÂÈ Î·È ·˘Ùfi ÌfiÓÔ ıÂÙÈÎfi ÌÔÚ› Ó· ·Ԃ› ÁÈ· ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. £· ‹Ù·Ó ·ÊÂÏ‹˜, fï˜, fiÔÈÔ˜ ›ÛÙ¢ fiÙÈ ÔÈ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ ı· Â›Ó·È ÁÚ·ÌÌÈΤ˜. ŸÙÈ, ‰ËÏ·‰‹, Ë ‚ÂÏÙ›ˆÛË Ù˘ ηٿÛÙ·Û˘ ¤Íˆ, ·˘ÙÔÌ¿Ùˆ˜ ı· ‚Á¿ÏÂÈ ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ·fi ÙËÓ Â‡ıÚ·˘ÛÙË ı¤ÛË ÛÙËÓ ÔÔ›· ·Ú·Ì¤ÓÂÈ. °È·Ù›, ÛÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·, ÔÈ ÌÂÁ¿Ï˜ ÙÔ̤˜ Ô˘ ı· ·¤ÙÚÂ·Ó ÙËÓ Â·Ó·ÊÔÚ¿ ÙÔ˘ ÂÎÎÚÂÌÔ‡˜ ÛÙÔ ¯Â›ÏÔ˜ ÙÔ˘ ÁÎÚÂÌÔ‡, ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó Á›ÓÂÈ ·ÎfiÌË: Ô‡Ù ÛÙÔÓ ÙÔ̤· Ù˘ ÊÔÚÔÏfiÁËÛ˘, Ô‡Ù ÛÙÔÓ ÙÔ̤· ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘, Ô‡Ù ÛÙÔÓ ÙÔ̤· Ù˘ ¢ÈηÈÔÛ‡Ó˘, Ô‡ÙÂ, Ô‡Ù , Ô‡ÙÂ... ∞ÓÙ’ ·˘ÙÒÓ, “Ù· ÔÏÈÙÈο ·È‰›· ·›˙ÂÈ”. ªÂ “ÛÙÈοÎÈ·”, ÌÂÙÚÒÓÙ·˜ οÏ˜, “ÂÈÚ¿˙ÔÓÙ·˜” ‚›ÓÙÂÔ, ·Ó·ÏÈÛÎfiÌÂÓ· Û ·ÏÏËÏÔηÙËÁÔڛ˜ ÂÚ› “ÙÚÔÌÔÎÚ·ÙÒÓ” Î·È “¯Ô‡ÓÙ·˜”. ∞ÓÙ› Ó· ÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È ¿Óˆ ÛÙË Ó¤· ·Ê‹ÁËÛË ÁÈ· ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ Ù˘ ¯ÒÚ·˜, ÙÈ ı· ·Ú¿ÁÂÈ, Ò˜ ı· ¯Ù›ÛÂÈ ÙËÓ ÂfiÌÂÓË Ì¤Ú· Ù˘, ÔÈÔ˜ ı· Â›Ó·È Ô ÚfiÏÔ˜ Ù˘ ÛÙËÓ Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÁˆÔÏÈÙÈ΋, ÙÛ·ÎÒÓÔÓÙ·È ÁÈ· ‚›Ï˜ Î·È ÔÏÈÙÈο ‚ÈÏ·¤ÙÈ·. (∞fi ÙÔ metarithmisi.gr)

∂Λ ÎÔÏÏ¿ÂÈ... ¶·Ú·Ù¿ıËΠ̤¯ÚÈ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ ÙÔ Ì¤ÙÚÔ Ù˘ ·fiÛ˘ÚÛ˘ Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ, Û‡Ìʈӷ Ì ÂÁ·ÎÏÈÔ Ô˘ ¤ÛÙÂÈÏ ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ. ∫·Ïfi ÙÔ Ì¤ÙÚÔ, Ô˘ ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ‚ÔËı‹ÛÂÈ ÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ, Ô˘ ¿ÂÈ ·fi ÙÔ Î·Îfi ÛÙÔ ¯ÂÈÚfiÙÂÚÔ, ·Ó ˘‹Ú¯Â ·ÎfiÌË ÌÈ· ÚÔ¸fiıÂÛË. ÃÚ‹Ì·Ù· ÛÙÔ˘˜ Ôϛ٘. ∂Λ Â›Ó·È Ô˘ ÎÔÏÏ¿ÂÈ ÙÔ fiÏÔ ı¤Ì·...

∫∞Δ. Δ∞™

ªÂ ηı˘ÛÙ¤ÚËÛË ∏ Î. ∑¤ÙÙ· ª·ÎÚ‹ ‰Èη›ˆ˜ Ì ÂÚÒÙËÛ‹ Ù˘ ˙ËÙ› Ó· ÏËÚÔÊÔÚËı› ÙÈ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ Î·È ÛÙÔ ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘ ÏËÚÒÓÔÓÙ·È ·ÂÚÁ›Â˜ , ÛÙ¿ÛÂȘ ÂÚÁ·Û›·˜ Î·È Î·Ù·Ï‹„ÂȘ, Ì ¯Ú‹Ì·Ù· ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ. ∏ ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ˙‹ÙËÛ ӷ Û˘ÌÏËÚˆıÔ‡Ó ·fi ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ ·ÚÔ˘ÛÈÔÏfiÁÈ· ÁÈ· ÙȘ Ë̤Ú˜ Ô˘ ·ÁˆÓ›ÛÙËηÓ, ÒÛÙ Ì ÌÂÁ¿ÏË Î·ı˘ÛÙ¤ÚËÛË Ó· ÂΉÒÛÂÈ Î·Ù·ÛÙ¿ÛÂȘ ÂÚÈÎÔÒÓ. √Ô›· ¤ÎÏËÍË, Ë ¶∞ª∂ √Δ∞ Ì ÙË ÛÂÈÚ¿ Ù˘ ¤ÌÏÂË ·fi ÈÂÚ‹ ÔÚÁ‹ Î·È ·Á·Ó¿ÎÙËÛË, ÙËÓ Î·Ù·ÁÁ¤ÏÏÂÈ ÁÈ· “ʷΤψ̷” Î·È ¯·ÊȉÈÛÌfi” . ∞ÂÚÁÔ›-ηٷÏË„›Â˜, ·‰ÂÈÔ‡¯ÔÈ Î·È ÚÂ·Ù˙‹‰Â˜ ·ÁˆÓÈÛÙ¤˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ‰ÈηÈÔÏÔÁ‹ÛÔ˘Ó ÙȘ ·Ô˘Û›Â˜ ·fi ÙËÓ ÂÚÁ·Û›· ÙÔ˘˜, ·Ó Î·È Ë ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ÁÓˆÚ›˙ÂÈ ¿ÚÈÛÙ· ÔÈÔÈ ÂÚÁ¿ÛÙËÎ·Ó Â› ÂÓ¿ÌÈÛË Ì‹Ó· Î·È ÔÈÔÈ ·Ô˘Û›·˙·Ó ·fi ÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÙÔ˘˜. ◊Ù·Ó Ì¿ÏÈÛÙ· Ë ›‰È· Ô˘ ηًÁÁÂÈÏ ÙÔ ÌË ÓfiÌÈÌÔ ÙˆÓ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛˆÓ, ·ÏÏ¿ ηӤӷ ̤ÙÚÔ ‰ÂÓ ¤Ï·‚ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙˆÓ ·ÂÚÁÒÓ-“Ì·˚ÌÔ‡” , Ô˘ ¤ÎÏÂÈÓ·Ó ¯ÒÚÔ˘˜ Î·È ÎÙ›ÚÈ· Ì ÙËÓ ·Ï‹ ÙÔÔı¤ÙËÛË ÂÓfi˜ ÎÔ˘ÚÂÏfi·ÓÔ˘ Ô˘ ·Ó¤ÁÚ·Ê ÙË Ï¤ÍË “ηٿÏË„Ë” , ¯ˆÚ›˜ Ó· ˘¿Ú¯ÂÈ Ê˘ÛÈ΋ ·ÚÔ˘Û›· ηٷÏË„ÈÒÓ. ∫·È Ò˜ ı· ÌÔÚÔ‡Û ¿ÏψÛÙÂ, Ó· ˘¿Ú¯ÂÈ... ªÂ ÙË Û˘ÌÏ‹ÚˆÛË ÙˆÓ ·ÚÔ˘ÛÈÔÏÔÁ›ˆÓ fiÏÔÈ Ú¤ÂÈ Ó· ÛÎÂÊÙÔ‡Ó ÙÈ ı· ˘ÔÁÚ¿„Ô˘Ó, ·ÊÔ‡ ˘¿Ú¯ÂÈ Ô Î›Ó‰˘ÓÔ˜ Ó· ¤ÛÔ˘Ó ÛÙÔ ·‰›ÎËÌ· Ù˘ ·¿Ù˘. ∫·Ï‡ÙÂÚ· Ó· ˘ÔÛÙËÚ›ÍÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ·ÁÒÓ˜ ÙÔ˘˜ Î·È Ó· ·Ó·Ï¿‚Ô˘Ó fiˆ˜ fiÏÔÈ ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ÛÙÔÓ Ï·Ó‹ÙË ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ ÙˆÓ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂˆÓ Ô˘ ÂÍ·ÁÁ¤ÏÏÔ˘Ó, ·Ú¿ Ó· ‚ÚÂıÔ‡Ó ÌfiÓÈÌ· ÂÎÙfi˜ ‰Ô˘ÏÂÈ¿˜. √ ›‰ÈÔ˜ ΛӉ˘ÓÔ˜, Ó· ˘Ô¤ÛÔ˘Ó ‰ËÏ·‰‹ Û ÛÔ‚·Úfi ·‰›ÎËÌ·, ÂÏÏԯ‡ÂÈ Î·È ÁÈ· ÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË - ÔÏÈÙÈ΋ Î·È ˘ËÚÂÛȷ΋ - Â¿Ó ‰Â¯ÙÔ‡Ó “Ì·˚ÌÔ‡” ·ÚÔ˘ÛÈÔÏfiÁÈ· Î·È ÏËÚÒÛÔ˘Ó. ∫∞Δ. Δ∞™

¶ÈÔ Ï¿ÈÙ; ∂Λ Ô˘ ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ¶·È‰Â›·˜ ÏÂÁfiÙ·Ó fiÙÈ ı· ¤Î·Ó ¤Ó· ÁÂÚfi Û˘ÌÌ¿˙ÂÌ· Ì ÙȘ Û˘Á¯ˆÓ‡ÛÂȘ ™¯ÔÏÒÓ, ÙÂÏÈο Ì¿ÏÏÔÓ Ô‰ËÁÂ›Ù·È Û οÙÈ ÈÔ Ï¿ÈÙ. °È·Ù›, ·Ó ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ÙÔ ΔÌ‹Ì· ¶ÏËÚÔÊÔÚÈ΋˜ ÛÙË §·Ì›· ÂÓÙ·¯ı› ‰ÈÔÈÎËÙÈο ÛÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ £ÂÛÛ·Ï›·˜, ·ÏÏ¿ ·Ú·Ì›ÓÂÈ ÂΛ, ÌfiÓÔ Î·È ÌfiÓÔ ÁÈ· ÙÔÈÎÈÛÙÈÎÔ‡˜ ÏfiÁÔ˘˜, ÙfiÙ ÔÈ· Ù· ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈο ÔʤÏË ÁÈ· ÙÔ ∫Ú¿ÙÔ˜; ΔÔ Û¯¤‰ÈÔ “∞ıËÓ¿” Â›ÛËÌ· ‰ÂÓ ·Ó·ÎÔÈÓÒıËÎÂ. øÛÙfiÛÔ, fiϘ ÔÈ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó fiÙÈ ı· Â›Ó·È ÈÔ Û˘ÌÌ·˙Â̤ÓÔ Û ۯ¤ÛË Ì fi,ÙÈ Â›¯Â ·Ú¯Èο ·ÎÔ˘ÛÙ›. ∫ÔÈÓÒ˜ Ù· Δ∂π ı· ÙËÓ ÏËÚÒÛÔ˘Ó Î˘Ú›ˆ˜... º.™.

°. ΔÛ.

°È· ΢ӋÁÈ ÛÙË §È‚‡Ë... ΔÔ ÏÔ›Ô Ì ÙÔÓ ÔÏÈÛÌfi Î·È Ù· ˘ÚÔÌ·¯Èο ÁÈ· ΢ӋÁÈ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ÂÏÏÈÌÂÓÈṲ̂ÓÔ ÛÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘. Δ· ÙÚ›· ÂÌÔÚÂ˘Ì·ÙÔÎÈ‚ÒÙÈ· Ô˘ ÌÂٷʤÚÂÈ Î·È ÛÙ· ÔÔ›· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Ù· fiÏ·, ˙˘Á›˙Ô˘Ó ÂÚ›Ô˘ 75 ÙfiÓÔ˘˜... 줂·È· Ì·˙› Ì ٷ fiÏ·, fiˆ˜ ·Ó·ÁÚ¿ÊÂÙ·È ÛÙ· ‰ÈηÈÔÏÔÁËÙÈο ÙÔ˘ ÊÔÚÙ›Ô˘, ÌÂٷʤÚÔÓÙ·È Î·È ¿ÏÏ· ˘ÏÈο. ∞ÏÏ¿ ÙfiÛ· ΢ÓËÁÂÙÈο fiÏ· ÁÈ· ÙË §È‚‡Ë; √ÏfiÎÏËÚË Ë ·ÊÚÈηÓÈ΋ ‹ÂÈÚÔ˜ Ó· ÂÍ·ÛÎÔ‡Ù·Ó ÛÙÔ Î˘Ó‹ÁÈ, ı· ¤Êı·Ó·Ó Î·È ı· ÂÚ›ÛÛ¢·Ó... ¢∏ª√.™. ΔÔ˘ °È¿ÓÓË ¢ÂÚÌÂÓÙ˙fiÁÏÔ˘ ·fi ÙÔÓ “∂χıÂÚÔ Δ‡Ô”


∞fi„ÂȘ 4

ΔƒπΔ∏ 29 π∞¡√À∞ƒπ√À 2013

ΔÔ ‚‹Ì· ÙÔ˘ ÔÏ›ÙË [∂¶π™Δ√§∂™, ∂¶π™∏ª∞¡™∂π™, ™Ã√§π∞]

¢È·‚¿˙ÔÓÙ·˜ Ì·ı‹Ì·Ù· ÂÎÙfi˜ ‡Ï˘ √ Î. ∞ı·Ó. ∂Ì. ΔÚÈÁÎÒÓ˘ ÁÚ¿ÊÂÈ:

“ΔÔ ‚È‚Ï›Ô “¢È·‚¿˙ÔÓÙ·˜ Ù· Ì·ı‹Ì·Ù· ÂÎÙfi˜ ‡Ï˘” Ù˘ ™‹ÏÈ·˜ ¡ÈÎÔÏ·˝‰Ô˘ ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÌÈ· ·ÔÙ‡ˆÛË ÂÁÎÂÊ·ÏÈÎÒÓ ‰ÈÂÚÁ·ÛÈÒÓ ÚÔÂÚ¯ÔÌ¤ÓˆÓ ·fi ÌÈ· ÂÌÂÈÚ›· ‰È‰·Ûηϛ·˜ Û ¶·ÓÂÈÛÙËÌÈ·Îfi ∞ÌÊÈı¤·ÙÚÔ ÁÈ· ¿Óˆ ·fi 40 ¯ÚfiÓÈ· ˙ˆ‹˜. ªÈ· ÂÌÂÈÚ›· Ô˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ fiÏÔ˘˜ ·˘ÙÔ‡˜ ÙÔ˘˜ ·ÎÚÔ·Ù¤˜, ‰È‰·ÛÎfiÌÂÓÔ˘˜ ÊÔÈÙËÙ¤˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ·Ú¢ڤıËÛ·Ó ÛÙË ‰È‰·Ûηϛ· ÙˆÓ Ì·ıËÌ¿ÙˆÓ -‰È·Ï¤ÍÂȘ- Ù˘ Î. ¡ÈÎÔÏ·˝‰Ô˘. ΔÔ ‚È‚Ï›Ô ¤¯ÂÈ ˆ˜ ˘fiÙÈÙÏÔ ÙË ÊÚ¿ÛË “ı·ÙÚÈÎfi˜ ÌÔÓfiÏÔÁÔ˜ Î·È ÚÔÊ·ÓÒ˜, ‹ ›Ûˆ˜, ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÈ Ù· Û˘Ó·ÈÛı‹Ì·Ù· Ù˘ ηıËÁ‹ÙÚÈ·˜ ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ·ÓÂÈÛÙËÌȷ΋˜ ‰È‰·Ûηϛ·˜, ÙË ¯·Ú·ÎÙËÚÈ˙Ô̤ÓË ˆ˜ ‰È¿ÏÂÍË. ∫·È Ú¿ÁÌ·ÙÈ Ù· Ì·ı‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌÈ·ÎÔ‡ ∞ÌÊÈı¿ÙÚÔ˘ ¤ÙÛÈ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÔÓÙ·È Î·È fiÔÈÔ˜ ηٿϷ‚Â... ηٿϷ‚Â. ∏ ˙ˆ‹ fï˜ ¤¯ÂÈ ÎÈ ¿ÏϘ Ù¿ÛÂȘ, ˘ÔÙ¿ÛÂȘ, ‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ, ·Ó·Ù¿ÛÂȘ, ÂÓÙ¿ÛÂȘ Î.Ï., Î.Ï. Î·È fiÏ· ·˘Ù¿ ı· Ú¤ÂÈ Ô ‰È‰·ÛÎfiÌÂÓÔ˜ Ó· Û˘Óı¤ÛÂÈ, ·Ó·Ï‡ÔÓÙ·˜ Î·È Ó· ·Ó·Ï‡ÛÂÈ, Û˘Óı¤ÙÔÓÙ·˜, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÊÙ¿ÛÂÈ ÂΛ Ô˘ Ú¤ÂÈ ‚Á·›ÓÔÓÙ·˜ ÛÙË ˙ˆ‹, Î·È ÛÙËÓ Î·ıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ·. ª¤Û· ·fi ÙȘ ÛÂÏ›‰Â˜ ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘, ‰È·Ê·›ÓÔÓÙ·È fiÏ· fiÛ· ¤Ú·ÛÂ Ë ∂ÏÏ¿‰· ·fi ÙÔ 1949 Î·È ÂÓÙ‡ıÂÓ, ̤¯ÚÈ Ó· ÊÙ¿ÛÔ˘Ì ÛÙÔ ÛËÌÂÚÈÓfi ÛËÌÂ›Ô ÙÔ˘ ̤ÏÔ˘˜ Ù˘ ÌÂÁ¿Ï˘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜ Ù˘ ∂˘ÚÒ˘. ŒÓ· fiÚ·Ì· Ô˘ ¤ÁÈÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ÂÈÚËÓÈο, ·Ú’ fiÏÔ Ô˘ ˘‹ÚÍ·Ó ¿ÌÔÏϘ ÔÏÂÌÈΤ˜ ÚÔÛ¿ıÂȘ ÛÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ ÁÈ· ÙËÓ ÔÏ˘fiıËÙË Â˘Úˆ·˚΋ ÂÓÔÔ›ËÛË. ∂˘¯‹, ¿ÓÙÂ Î·È ÛÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÙˆÓ ∏ÓˆÌ¤ÓˆÓ ¶ÔÏÈÙÂÈÒÓ Ù˘ °Ë˜. ÿÛˆ˜ Ë ÔÏÈÙÈ΋ Ó· ÂÙ‡¯ÂÈ ÂΛ Ô˘ ·¤Ù˘¯·Ó ÔÈ ıÚËÛΛ˜. £˘Ì¿Ì·È ÎÈ ÂÁÒ ÙÔ ÂÚ›ÊËÌÔ 15% ÁÈ· ÙËÓ ·È‰Â›· Ô˘ ‹Ù·Ó ··›ÙËÛË ÙˆÓ ÊÔÈÙËÙÒÓ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÙÒÛË ÙÔ˘ ‰ÈÎÙ·ÙÔÚÈÎÔ‡ ηıÂÛÙÒÙÔ˜ Ù˘ 21˘ ∞ÚÈÏ›Ô˘ 1967, ÙÔÓ πÔ‡ÏÈÔ ÙÔ˘ 1974, ̤۷ ÛÙ· ÂÚ›È· Ù˘ ÔÓÂ̤Ó˘ Î·È ÏËÁˆÌ¤Ó˘ ∫‡ÚÔ˘, ·fi ÙËÓ ÙÔ˘ÚÎÈ΋ ÂÈÛ‚ÔÏ‹. ªÈ· ÂÈÛ‚ÔÏ‹ Ë ÔÔ›· ÛÙÔ 40% Ù˘ ∫‡ÚÔ˘ ÈÛ¯‡ÂÈ Î·È Û‹ÌÂÚ·. ΔÔ ‚È‚Ï›Ô ¯ˆÚ›˙ÂÙ·È Û 10 ÎÂÊ¿Ï·È· Ô˘ ÁÈ· ÙȘ ·Ó¿ÁΘ ÙÔ˘ ÎÂÈ̤ÓÔ˘ ÔÓÔÌ¿˙ÔÓÙ·È Ì·ı‹Ì·Ù·. ∞Ú¯›˙Ô˘Ì Ì ÙÔ ÚÒÙÔ Ì¿ıËÌ· “∏ ˙ˆ‹ Â›Ó·È ÎfiÏ·ÛË” . ¶ÂÚÓ¿Ì ÛÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ “∏ ˙ˆ‹ Â›Ó·È ·Ú¿‰ÂÈÛÔ˜” . ¶¿Ì ÛÙÔ ÙÚ›ÙÔ “∏ ˙ˆ‹ Û·˜ ·Ó‹ÎÂÈ” . ¶ÚÔ¯ˆÚԇ̠ÛÙÔ Ù¤Ù·ÚÙÔ “¶·Ú·Ì‡ıÈ· Ù˘ ˙ˆ‹˜”. ™ÙÔ ¤ÌÙÔ Ì¿ıËÌ· οÓÔ˘Ì ÙËÓ ˘¤Ú‚·Û‹ Ì·˜ Î·È Ï¤Ì fiÙÈ “∏ ˙ˆ‹ ‰ÂÓ Â›Ó·È Û˘Ì‚È‚·ÛÌfi˜” . ∂ÚÒÙËÛË ‰È΋ ÌÔ˘, ›Ûˆ˜ ·ÊÂÏ‹˜. ª‹ˆ˜ Ë ˙ˆ‹ Â›Ó·È ‹ Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È Û˘Ì‚È‚·ÛÌfi˜; ¶ÚÔ¯ˆÚԇ̠ÛÙÔ 6Ô Ì¿ıËÌ· Ì ÙÔÓ Ù›ÙÏÔ “√ ı¿Ó·Ùfi˜ ÛÔ˘ Ë ˙ˆ‹ ÌÔ˘” . ΔÔ “·È¯Ó›‰È” Â‰Ò ¯ÔÓÙÚ·›ÓÂÈ. ∏ ϤÍË ı¿Ó·ÙÔ˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È, ηٿ ÙË ÁÓÒÌË ÌÔ˘, Ë Ï‡ÛË, ÈÛÙ‡ÔÓÙ·˜ fiÙÈ Ë ˙ˆ‹ Â›Ó·È Û˘Ó...ıÂÛȘ.

∫·È fï˜ Ô ı¿Ó·ÙÔ˜ Â›Ó·È Î·È ·˘Ùfi˜, ¤Ó· Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ Ù˘ ˙ˆ‹˜, fiÛÔ Î·È ·Ó ·ÎÔ‡ÁÂÙ·È ·Ú¿ÍÂÓ·. Ÿˆ˜ ›Ûˆ˜ ·ÎÔ˘ÛÙ› ·Ú¿ÍÂÓ· Î·È ÙÔ ÈÔ Î¿Ùˆ “Ô ı¿Ó·Ùfi˜ ÛÔ˘ Â›Ó·È Ë ˙ˆ‹ ÌÔ˘” . ¶¤Ú· ·fi Û˘Ó·ÈÛı‹Ì·Ù· ÊÈÏÔÛÔÊÈÎÔ‡ ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘ ÔÈ ·Ú¯·›ÔÈ Ì·˜ ÙÔ Â›·Ó οˆ˜ ·ÏÏÈÒ˜. “Δ· ¿ÓÙ· ÚÂÈ Î·È Ô˘‰¤Ó ̤ÓÂÈ, ÂÈÌ‹ Ô ¡fiÌÔ˜ Ù˘ ÚÔ‹˜” . ΔÔ 7Ô ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ Ì ÙÔÓ Ù›ÙÏÔ “∏ÌÂÚÔÏfiÁÈÔ Ù˘ ˙ˆ‹˜” ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÈ Ù· Û˘Ó·ÈÛı‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ÊÔÈÙËÙ‹, ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ˘ ηıËÁËÙ‹, Ô ÔÔ›Ô˜ ηıËÁËÙ‹˜ ÈÛÙ¿ÌÂÓÔ˜ ÌÚÔÛÙ¿ Û ÁÓˆÛÙfi ÙÔ˘ ÊÔÈÙËÙ‹ ‹ Î·È ÛÙÔÓ ›‰ÈÔ Î·Ù¿ ÙËÓ Âͤٷۋ ÙÔ˘, ÚÔÛ·ı› Ó· ÈÛÔÚÚÔ‹ÛÂÈ. ΔÔ ›‰ÈÔ Î¿ÓÂÈ Î·È Ô ÊÔÈÙËÙ‹˜, ·ÊÔ‡ ¿ÎÔ˘Û ÙËÓ ÂÚÒÙËÛË ÙÔ˘ ηıËÁËÙ‹. ∂‰Ò ÎÈ ·Ó Â›Ó·È ‰‡ÛÎÔÏ· Ù· Ú¿ÁÌ·Ù·. Δ¤ÏÔ˜ ¿ÓÙˆÓ Î·È Â‰Ò Ô ÊÔÈÙËÙ‹˜ Ì ÙÔÓ Î·ıËÁËÙ‹ ı· Ù· ‚ÚÔ˘Ó, ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ÂͤگÔÓÙ·È Ù˘¯ÈÔ‡¯ÔÈ. ∫·È ÌÂÙ¿ ÙÈ; £˘Ì¿Ì·È Ù· ‰Èο ÌÔ˘. ÃÚfiÓÈ· ÔÏfiÎÏËÚ· ÛÙÔ ÃËÌÂ›Ô Ù˘ º˘ÛÈÎÔÌ·ıËÌ·ÙÈ΋˜ ™¯ÔÏ‹˜ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ∞ıËÓÒÓ, Ù˘ ÔÔ›·˜ º˘ÛÈÎÔÌ·ıËÌ·ÙÈ΋˜ ™¯ÔÏ‹˜, ¤Ó· ÙÌ‹Ì· Ù˘ ‹Ù·Ó Ë º·Ú̷΢ÙÈ΋. ΔfiÙÂ Ë º˘ÛÈÎÔÌ·ıËÌ·ÙÈ΋ ™¯ÔÏ‹ ›¯Â Ù· ÂÍ‹˜ ÙÌ‹Ì·Ù·. 1) º˘ÛÈÎfi, 2) ÃËÌÈÎfi, 3) º˘ÛÈÔÁÓˆÛÙÈÎfi, 4) ª·ıËÌ·ÙÈÎfi Î·È 5) º·Ú̷΢ÙÈÎfi. ∞˘Ù¿. ¶ÚÔ¯ˆÚԇ̠ÛÙÔ 8Ô ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ Ì ÙÔÓ Ù›ÙÏÔ, “ªÈ· ˙ˆ‹ ÙËÓ ¤¯Ô˘Ì” . ∏ ıÚËÛΛ· Ì·˜ fï˜ ϤÁÂÈ ¿ÏÏ·, ›Ûˆ˜ ÁÈ’ ·˘Ù‹ ‰Â‰Ô̤ӷ. ¢ÂÓ ı· Ìˆ Û ·˘Ù¿, fi¯È ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ ¤¯ˆ ÁÓÒÌË, ·ÏÏ¿ ‰ÈfiÙÈ Â›Ó·È ÂÎÙfi˜ ÙÔ˘ ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘ ÙÔ˘ ·ÚfiÓÙÔ˜ ÎÂÈ̤ÓÔ˘. ¶ÚÔ¯ˆÚԇ̠ÛÙÔ 8Ô ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ “ªÈ· ˙ˆ‹ ÙËÓ ¤¯Ô˘Ì” . ∂›Ó·È fiÓÙˆ˜ ¤ÙÛÈ; ∞˜ ÙÔ ·Ê‹ÛÔ˘Ì ·˘Ùfi ÁÈ·Ù› ı· Ìԇ̠ÛÙ· ‚·ıÈ¿ ÓÂÚ¿ Ù˘ ÊÈÏÔÛÔÊ›·˜, Î·È ¯ˆÚ›˜... ÛˆÛ›‚ÈÔ ›Ûˆ˜ ÎÈÓ‰˘Ó‡ÛÔ˘ÌÂ. 9Ô ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ: Δ›ÙÏÔ˜: ∞ÔÊ¿ÛÂȘ ˙ˆ‹˜. ∂‰Ò Ë Û˘ÁÁڷʇ˜ ÂÍÔÚÁ›˙ÂÙ·È Ì ÙËÓ ÙËÏÂfiÚ·ÛË Î·È ‰Èη›ˆ˜ „¿ÏÏÂÈ Ù· ÂÍ ·Ì¿Í˘. §ÂÙÔ̤ÚÂȘ ı· ‚Ú›Ù ÛÙÔ ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ ·˘Ùfi, ·ÊÔ‡ ÙÔ ‰È·‚¿ÛÂÙÂ, Ê˘ÛÈο ηÙfiÈÓ ·ÁÔÚ¿˜ ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘. ∫·È ÊÙ¿ÓÔ˘Ì ÛÙÔ 10Ô ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ. ∂‰Ò Á›ÓÂÙ·È Ë ÊÈÏÔÛÔÊÈ΋ ·ÔÁ›ˆÛË. ¶¿Ì ·fi ÙÔ ˙ËÓ ÛÙÔ Â˘ ˙ËÓ Ô˘ Â›Ó·È Î·È Ô Ù›ÙÏÔ˜ ÙÔ˘ ‰ÂοÙÔ˘ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘. ∂›Ó·È ¤Ó· Ì‹Ó˘Ì· ·ÈÛÈÔ‰ÔÍ›·˜, ¤Ó·˜ ‡ÌÓÔ˜ ÁÈ· ÙË ˙ˆ‹, Ë ÔÔ›· Â›Ó·È ·ÓÂÎÙ›ÌËÙÔ ·Á·ıfi, Î·È Ú¤ÂÈ, Ë ˙ˆ‹ Ó· Û˘Óԉ‡ÂÙ·È ·fi ÙËÓ ÂÏ›‰· ÔfiÙ ÙfiÙ Á›ÓÂÙ·È Ë ˙ˆ‹ ¤Ó· ˘¤ÚÙ·ÙÔ ·Á·ıfi” .

™Ù· fiÚÈ¿ ÙÔ˘˜ ÔÈ ŒÓÔϘ ¢˘Ó¿ÌÂȘ √ Î. °ÂÒÚÁÈÔ˜ ªËӷΛ‰Ë˜ ÁÚ¿ÊÂÈ:

“∏ ηٿÛÙ·ÛË Ô˘ ÂÈÎÚ·Ù› ÛÙÔÓ ÙÔ̤· ÙˆÓ ÂÍÔÏÈÛÌÒÓ ·fi ÙÔ 2008 Î·È ÂÓÙ‡ıÂÓ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÙ·È ˆ˜ ·fiÏ˘Ù· ÙÚ·ÁÈ΋. ŸÏ· ·˘Ù¿ Ù· ¯ÚfiÓÈ· Ô ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ ÁÈ· Ô˘ÛÈ·ÛÙÈΤ˜ ·Ì˘ÓÙÈΤ˜ ‰·¿Ó˜ ‰ÂÓ ÍÂ¤Ú·Û ÙÔ 1% ÙÔ˘ ∞∂¶, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ÎÏÔÓ›˙ÂÙ·È Û ÛÔ‚·Úfi ‚·ıÌfi Ë ÂȯÂÈÚËÛȷ΋ ÂÙÔÈÌfiÙËÙ· ÙˆÓ ∂ÓfiÏˆÓ ¢˘Ó¿ÌÂˆÓ (∂.¢.). ∞fi ÏÂ˘Ú¿˜ ∂.¢. ηٷ‚¿ÏÏÂÙ·È Î¿ı ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÁÈ· ÙË ‰È·Ù‹ÚËÛË Ù˘ Ì·¯ËÙÈ΋˜ ÈηÓfiÙËÙ·˜, ·ÏÏ¿ ¯ˆÚ›˜ Ù· ··Ú·›ÙËÙ· ÎÔÓ‰‡ÏÈ· Ï›Á·

¶·Ú¿ÍÂÓ·...

∑ˆÓÙ·Ófi ›ıËÎÔ ÈÛ¯˘Ú›˙ÂÙ·È fiÙÈ ¤ÛÙÂÈÏ ÛÙÔ ¢È¿ÛÙËÌ· ÙÔ πÚ¿Ó ΔÔ πÚ¿Ó ÂÎÙfiÍ¢Û Ì ÂÈÙ˘¯›· ¤Ó·Ó ˙ˆÓÙ·Ófi ›ıËÎÔ ÛÙÔ ¢È¿ÛÙËÌ·, ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ÕÌ˘Ó·˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜. ∏ Δ¯ÂÚ¿ÓË ‰È·Ù›ÓÂÙ·È fiÙÈ ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· Úfi‚· ÌÈ·˜ ÌÂÏÏÔÓÙÈ΋˜ Â·Ó‰ÚˆÌ¤Ó˘ ·ÔÛÙÔÏ‹˜, ˆÛÙfiÛÔ Ë ¢‡ÛË ·ÓËÛ˘¯Â› ÁÈ· ÙÔ ˘Ú·˘ÏÈÎfi Î·È ‰È·ÛÙËÌÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· Î·È Î·Ï› ÛÂ Ó¤Ô Á‡ÚÔ Û˘ÓÔÌÈÏÈÒÓ ÙÔ ºÂ‚ÚÔ˘¿ÚÈÔ. √È ÏËÚÔÊÔڛ˜ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÂȂ‚·Èˆı› ·fi ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙË ËÁ‹, ÂÓÒ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó Á›ÓÂÈ ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂȘ ·fi ¿ÏϘ ¯ÒÚ˜ ÁÈ· οÔÈ· ÈÚ·ÓÈ΋ ÂÎÙfiÍ¢ÛË. ∏ Δ¯ÂÚ¿ÓË Â›¯Â ¿ÓÙˆ˜ ÚÔ·Ó·ÁÁ›ÏÂÈ ÙËÓ ÂÎÙfiÍ¢ÛË, ÂÓÒ ÙÔ 2011 ›¯Â ÂȯÂÈÚ‹ÛÂÈ ¯ˆÚ›˜ ÂÈÙ˘¯›· ÌÈ· ·Ó¿ÏÔÁË ·ÔÛÙÔÏ‹. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ÕÌ˘Ó·˜, Ë ÙÂÏÂ˘Ù·›· ·fiÂÈÚ· ‹Ù·Ó ÂÈÙ˘¯‹˜ Î·È ÙÔ ÂÈÚ·Ì·Ùfi˙ˆÔ Â¤ÛÙÚ„ ÛÙË °Ë “˙ˆÓÙ·Ófi” . Ÿˆ˜ ·Ó¤ÊÂÚ ÙÔ ÙËÏÂÔÙÈÎfi ‰›ÎÙ˘Ô ∞Ï ÕÏ·Ì, Ë Î¿„Ô˘Ï· ¶ÈÛÁ¿Ì (“¶ÚˆÙÔfiÚÔ˜” ) Ì ‚¿ÚÔ˜ 285 ÎÈÏ¿ ÂÎÙÔ͇ÙËΠ̠‡Ú·˘ÏÔ ∫·‚ÔÛÁ¿Ú-5 ¤ÊÙ·Û Û ‡„Ô˜ 120 ¯ÏÌ. ∏ Ù‹ÛË ‹Ù·Ó ˘ÔÙÚԯȷ΋ Î·È Â¤ÛÙÚ„ ÛÙÔ ¤‰·ÊÔ˜ ¯ˆÚ›˜ Ó· ˘ÔÛÙ› Ë Î¿„Ô˘Ï· ˙ËÌȤ˜. ΔÔ πÚ¿Ó ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ fiÙÈ ¤¯ÂÈ ‹‰Ë ηٷʤÚÂÈ Ó· ı¤ÛÂÈ Ì ÂÈÙ˘¯›· Û ÙÚԯȿ ÙÚÂȘ ‰ÔÚ˘ÊfiÚÔ˘˜ ÂÁ¯ÒÚÈ·˜ ηٷÛ΢‹˜ -ÙÔ 2009, ÙÔ 2011 Î·È ÙÔ 2012- ÂÓÒ ¤Ú˘ÛÈ ÙÔ ª¿ÈÔ ·Ó¤‚·Ï ÁÈ· ·‰È¢ÎÚ›ÓÈÛÙÔ˘˜ ÏfiÁÔ˘˜ ÌÈ· ٤ٷÚÙË ÂÎÙfiÍ¢ÛË. ΔÔ ‰È·ÛÙËÌÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÙÔ˘ πÚ¿Ó ·ÓËÛ˘¯Â› ˆÛÙfiÛÔ ÙË ¢‡ÛË, ηıÒ˜ Ë ›‰È· Ù¯ÓÔÏÔÁ›· Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È ÁÈ· ·ÔÛÙÔϤ˜ ÛÙÔ ¢È¿ÛÙËÌ· ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ÂÈÙÚ¤„ÂÈ ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ‚·ÏÏÈÛÙÈÎÔ‡ ˘Ú·‡ÏÔ˘ ÌÂÁ¿ÏÔ˘ ‚ÂÏËÓÂÎÔ‡˜.

Ú¿ÁÌ·Ù· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ‚ÂÏÙȈıÔ‡Ó. Δ·˘Ùfi¯ÚÔÓ· Ë ΔÔ˘ÚΛ· ¤¯ÂÈ ·Ô‰˘ı› Û ÌÈ· ¿Ó¢ ÚÔËÁÔ˘Ì¤ÓÔ˘ ÂÍÔÏÈÛÙÈ΋ ÚÔÛ¿ıÂÈ·, Ô˘ ·ÊÔÚ¿ Î·È ÛÙÔ˘˜ ÙÚÂȘ ÙÔÌ›˜ ÙˆÓ ÛÙÚ·ÙȈÙÈÎÒÓ Ù˘ ‰˘Ó¿ÌˆÓ, ·ÏÏ¿ Î·È ‚¿ÛÂˆÓ ÛÙ· ¡.∞. ·Ú¿ÏÈ¿ Ù˘, ¤ÙÛÈ ÒÛÙ Û οÔÈ· ¯ÚÔÓÈ΋ ÛÙÈÁÌ‹ Ó· Ì·˜ ·ÂÈÏ‹ÛÂÈ ÙËÓ Â‰·ÊÈ΋ Ì·˜ ·ÎÂÚ·ÈfiÙËÙ·. ∏ ÂÍÔÏÈÛÙÈ΋ ·˘Ù‹ ÙÔ˘ÚÎÈ΋ ÊÚÂÓ›Ùȉ· ¤¯ÂÈ ˆ˜ ÛÎÔfi Ó· ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙ› ˆ˜ Ë Î‡ÚÈ· ‰‡Ó·ÌË Ù˘ ¢ڇÙÂÚ˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ÁÈ· Ó· ’¯ÂÈ ÙÔÓ ÚÒÙÔ ÏfiÁÔ Û ÁˆÛÙÚ·ÙËÁÈο Î·È ÁˆÔÏÈÙÈο ı¤Ì·Ù·. ŒÙÛÈ ÏÔÈfiÓ ÛÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ÌÂÏÏÔÓÙÈ΋˜ ÔÚÈÔı¤ÙËÛ˘ Ù˘ ∞√∑ Ì ÙË ¯ÒÚ· Ì·˜ ı· ¤¯ÂÈ ÙËÓ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ÙˆÓ ÎÈÓ‹ÛÂˆÓ Ì ΛӉ˘ÓÔ ÙËÓ ˘Ê·Ú·Á‹ ˘Ôı·Ï¿ÛÛÈˆÓ ÎÔÈÙ·ÛÌ¿ÙˆÓ. √È ·Ó‡·ÚÎÙ˜ ·Ì˘ÓÙÈΤ˜ ‰·¿Ó˜ ÁÈ· ·Ú·ÁÁÂϛ˜ Ó¤ˆÓ ÔÏÈÎÒÓ Û˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ, ÔÈ Ôԛ˜ Û‹ÌÂÚ· ¤¯Ô˘Ó ۯ‰fiÓ ÌˉÂÓÈÛÙ›, ¤¯Ô˘Ó Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ ÙËÓ fiÏË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Û ·‰È¤ÍÔ‰Ô. ¢ÂÓ Â›Ó·È fï˜ ÌfiÓÔ Ù· Ó¤· fiÏ· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ·Ó¿ÁÎË ÔÈ ∂.¢., Â›Ó·È Î·È ÔÈ ÙÚ¤¯Ô˘Û˜ ·Ó¿ÁΘ, Û fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÛÙ· η‡ÛÈÌ· Î·È Ù· ·ÓÙ·ÏÏ·ÎÙÈο, ÔÈ Ôԛ˜ Â›Û˘ ¤¯Ô˘Ó ÌÂȈı› ÛÙÔ ÂÏ¿¯ÈÛÙÔ Î·ıÈÛÙÒÓÙ·˜ ÙȘ ‰È·ıÂÛÈÌfiÙËÙ˜ ¿ÎÚˆ˜ ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈΤ˜ Î·È ÛÙÔ˘˜ ÙÚÂȘ ÎÏ¿‰Ô˘˜ ÙˆÓ ∂.¢. ∂Âȉ‹, ˆ˜ ÁÓˆÛÙfiÓ, ·ÔÙÂÏԇ̠·Ó¿‰ÂÏÊÔ ¤ıÓÔ˜ ÂÚÈÛÙÔȯÈ˙fiÌÂÓÔ ·fi ÎÚ¿ÙË Ì ·Ï˘ÙÚˆÙÈΤ˜ Î·È Î·Ù·ÎÙËÙÈΤ˜ ‚Ϥ„ÂȘ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙˆÓ ÂıÓÈÎÒÓ Ì·˜ ‰·ÊÒÓ, ›̷ÛÙ ÂÎ ÙˆÓ Ú·ÁÌ¿ÙˆÓ ·Ó·ÁηṲ̂ÓÔÈ, ·Ú¿ ÙË ÛÔ‚·Ú‹ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË Ô˘ ‰ÈÂÚ¯fiÌ·ÛÙÂ, Ó· ÌËÓ ÂÁηٷÏ›„Ô˘Ì ÙË ıˆÚ¿ÎÈÛË ÙˆÓ ∂.¢., ÒÛÙ ӷ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÙËÓ ·ÔÙÚÂÙÈ΋ ‰‡Ó·ÌË Ù˘ ‰·ÊÈ΋˜ Ì·˜ ·ÎÂÚ·ÈfiÙËÙ·˜. ∂‰Ò ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÛËÌÂÈÒÛˆ fiÙÈ ·Ú¿ ÙȘ ÊÔ‚ÂÚ¤˜ ÌÂÈÒÛÂȘ ÙˆÓ ÌÈÛıÒÓ ÙˆÓ ÛÙÂϯÒÓ ÙˆÓ ∂.¢. Êı¿ÓÔÓÙ·˜ Û ÛËÌÂ›Ô ÔÈ ·Ô‰Ô¯¤˜ ÙÔ˘ ·Ú¯ËÁÔ‡ ÙˆÓ ∂.¢. Ó· Î˘Ì·›ÓÔÓÙ·È ÛÙȘ ‰‡Ô ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ¢ÚÒ ÂÚ›Ô˘, ÂÓ ÙÔ‡ÙÔȘ ˘Ô̤ÓÔ˘Ó ·‰È·Ì·ÚÙ‡ÚËÙ· Î·È Ó· Â›Ó·È Û˘ÓÂ›˜ ÛÙËÓ ÂÎÙ¤ÏÂÛË ÙˆÓ ‰‡ÛÎÔÏˆÓ Î·ıËÎfiÓÙˆÓ ÙÔ˘˜, ȉȷ›ÙÂÚ· ÙˆÓ ¯ÂÈÚÈÛÙÒÓ Ù˘ ÔÏÂÌÈ΋˜ ·ÂÚÔÔÚ›·˜, Ô˘ ‰È·ÎÈÓ‰˘ÓÂ‡Ô˘Ó Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ Î·È ÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘˜ ·ÎfiÌ· ÁÈ· Ó· Ê˘Ï¿Ó £ÂÚÌÔ‡Ï˜, ··ÁÔÚ‡ÔÓÙ˜ ÛÙÔ˘˜ ÂÍ ·Ó·ÙÔÏÒÓ Á›ÙÔÓ˜ Ó· ·Ú·‚È¿˙Ô˘Ó ÙÔÓ ÂıÓÈÎfi Ì·˜ ÂÓ·¤ÚÈÔ ¯ÒÚÔ. ∞˜ ÌËÓ Í¯ÓÔ‡Ó ‰Â ÔÈ ÔÏÈÙÈÎÔ› Ì·˜ fiÙÈ ÁÈ· ÙËÓ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈ΋ ‰È·¯Â›ÚÈÛË ÙˆÓ ÂıÓÈÎÒÓ Ì·˜ ıÂÌ¿ÙˆÓ Ì ÙÔ˘˜ Á›ÙÔÓ˜ ··ÈÙÂ›Ù·È Ì·˙› Ì ηϋ ÔÈÎÔÓÔÌ›· Î·È ÈÛ¯˘Ú¤˜ ¤ÓÔϘ ‰˘Ó¿ÌÂȘ” .

°˘ÌÓ‹ ÔÏÈÙ›· “MÂÙ¿ ÙÔÓ ·fiË¯Ô ÙˆÓ ÂÔÚÙ·ÛÙÈÎÒÓ ÂΉËÏÒÛÂˆÓ Ô ¤ÓÙÔÓÔ˜ ʈÙÈÛÌfi˜, Ù· Û‡Á¯ÚÔÓ· Ï·ÌÈfiÓÈ· Ì ٷ ÂȉÈο Âʤ Î·È Ù· ÏÂÓÙ Ù˘ ÙÂÏÂ˘Ù·›·˜ Ϥ͢ ÛÙË Û‡Á¯ÚÔÓË Ù¯ÓÔÏÔÁ›·, ÌÔÓÔÌÈ¿˜ ÂÍ·Ê·Ó›ÛÙËÎ·Ó Î·È Ì·˙› Ì ·˘Ù¿ Ê·ÓÂÚÒıËΠ̤۷ ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Ù˘ ÙÛÈÌÂÓÙÔ‡ÔÏ‹˜ Ì·˜ Ë ·Û¯‹ÌÈ· ÙˆÓ ÔÈÎÔ‰ÔÌËÌ¿ÙˆÓ Ì·˜ ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Ì ÙÔ ÌÔ˘ÓÙfi ηÈÚfi Ó· ··ÓÙ¿ÂÈ ÌÈ· ·ÔÎÚÔ˘ÛÙÈ΋ ‰È¿ıÂÛË, ÛÙÔ ¤Ú·ÛÌ· ÙˆÓ ‰ÚfiÌˆÓ Î·È ÙË Û˘Ó‹ıÂÈ· Ù˘ ηıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ¿˜ Ì·˜. ŒÓ· ÌÈÎÚfi ‰È¿ÏÂÈÌÌ· ‹Ù·Ó Î·È ¤Ú·ÛÂ, fiˆ˜ ο-

™ÔηÚÈÛÙÈο ‰ËÌÔÛȇ̷ٷ ÁÈ· ·ÓıÚˆÔÊ·Á›· ÛÙË μfiÚÂÈÔ ∫ÔÚ¤· ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÁÈ· ηÓÈ‚·ÏÈÛÌfi Î·È ·ÓıÚˆÔÊ·Á›· ¤Î·Ó·Ó ÙËÓ ÂÌÊ¿ÓÈÛ‹ ÙÔ˘˜ Û ‚ÚÂÙ·ÓÈο ̤۷ ÂÓË̤ڈÛ˘. Δ· ‰ËÌÔÛȇ̷ٷ οÓÔ˘Ó ÏfiÁÔ ·ÎfiÌ· Î·È ÁÈ· ÁÔÓ›˜ Ô˘ ¤Ê·Á·Ó Ù· ·È‰È¿ ÙÔ˘˜ ‹ ÁÈ· μÔÚÂÈÔÎÔÚ¿Ù˜ Ô˘ ÙÚÒÓ ÙÒÌ·Ù·. ∞Ó Î·È ÔÈ Âȉ‹ÛÂȘ ·˘Ù¤˜ ‰ÂÓ ·ÔÎÏ›ÂÙ·È Ó· Â›Ó·È ÚÔ˚fiÓÙ· ÚÔ·Á¿Ó‰·˜, ÚÔηÏÔ‡Ó ÛÔΠηıÒ˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Û˘Ó‰ÂıÔ‡Ó Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜ fiÙÈ ÛÙË μfiÚÂÈÔ ∫ÔÚ¤· ˘¿Ú¯ÂÈ ÏÈÌfi˜, ÙËÓ ÒÚ· Ô˘ Ë ËÁÂÛ›· Ù˘ ÛÎÏËÚ·›ÓÂÈ ÙË ÛÙ¿ÛË Ù˘ Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔ ˘ÚËÓÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ·. Ÿˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó ÔÈ Sunday Times, ËÁ¤˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó fiÙÈ ¤Ó·˜ ¿Ó‰Ú·˜ ÂÎÙÂϤÛÙËÎÂ, ÂÂȉ‹ ÛÎfiÙˆÛ ٷ ‰‡Ô ·È‰È¿ ÙÔ˘ ÁÈ· Ó· Ù· Ê¿ÂÈ. ™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ›‰È· ËÁ‹, ¤Ó·˜ ¿Ó‰Ú·˜ ͤı·„ ÙÔ ÙÒÌ· ÙÔ˘ ÂÁÁÔÓÔ‡ ÙÔ˘, ÂÓÒ ¤Ó·˜ ¿ÏÏÔ˜, ÙÚÂϷ̤ÓÔ˜ ·fi ÙËÓ ›ӷ, ¤‚Ú·Û ÙÔ ·È‰› ÙÔ˘ Î·È ¤Ê·Á ÙË Û¿Úη ÙÔ˘. √È ÏËÚÔÊÔڛ˜ ‰ËÌÔÛȇıËÎ·Ó ÛÙËÓ Asia Press, Ë ÔÔ›· ‰ËÏÒÓÂÈ fiÙÈ ¤¯ÂÈ ÛÙÚ·ÙÔÏÔÁ‹ÛÂÈ ÔÌ¿‰· ÔÏÈÙÒÓ-‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊˆÓ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û ‚ÔÚÂÈÔÎÔÚ·ÙÈÎfi ¤‰·ÊÔ˜. ∏ Asia Press, Ô˘ ¤¯ÂÈ ÙËÓ ¤‰Ú· Ù˘ ÛÙËÓ π·ˆÓ›·, ¤Î·Ó ÏfiÁÔ ÁÈ· “Ì˘ÛÙÈ΋ ›ӷ” Ô˘ Ï‹ÙÙÂÈ ÙȘ Â·Ú¯›Â˜ Ù˘ μfiÚÂÈ·˜ Î·È ¡fiÙÈ·˜ ÃÔ˘·ÓÁί·¤, Ë ÔÔ›· ¤¯ÂÈ ÛÙÔȯ›ÛÂÈ ÙË ˙ˆ‹ Û 10.000 ¿ÙÔÌ·. ∏ ›‰È· ËÁ‹ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ fiÙÈ ÂÎÊÚ¿˙ÔÓÙ·È Êfi‚ÔÈ ˆ˜ Ô Î·ÓÈ‚·ÏÈÛÌfi˜ ÂÂÎÙ›ÓÂÙ·È ÛÙË ¯ÒÚ·.

ΔÔ˘˜ ÌÈÏ¿˜ Î·È ÛÔ˘ ÌÈÏÔ‡Ó √ Î. μ·Û. ¶·Ï·Ìˉ¿˜ ÁÚ¿ÊÂÈ:

√ Î. ¡›ÎÔ˜ ™fiÎÔÏÔ˜ ÁÚ¿ÊÂÈ:

∏ Δ¯ÂÚ¿ÓË ‚¤‚·È· ·ÚÓÂ›Ù·È fiÙÈ ¤¯ÂÈ Ù¤ÙÔȘ ‚Ϥ„ÂȘ.

ı ¯ÚfiÓÔ ¿ÏψÛÙÂ, ÌÈ· ÌÈÎÚ‹ ·Ó¿Û·, ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙËÓ ÁÎÚÈ˙ˆ‹ ˙ˆ‹ Ì·˜ Î·È ÙÔ ¿Á¯Ô˜ Ù˘ ÚÔ˘Ù›Ó·˜, Ù˘ ÁÎÚ›ÓÈ·˜, Ù˘ ÎÚ›Û˘, ÙˆÓ ·‰ÈÂÍfi‰ˆÓ Ì·˜, ÙËÓ ·ÏËÛÙ›· Ì·˜ Î·È ÙËÓ Î·ÎԉȿıÂÛ‹ Ì·˜, Ó· ÂÎÏÈ·Úԇ̠ÁÈ· ¤Ó· ͤÁÓÔÈ·ÛÙÔ ¯·ÌfiÁÂÏÔ ¯ˆÚ›˜ ¤ÁÓÔȘ, ÛÎÔÙÔ‡Ú˜, ʷ۷ڛ˜, ¤ÓÙÔÓË ˙ˆ‹, ¯ˆÚ›˜ ¿Á¯Ô˜, Ó· ·ÔÏ·‡ÛÔ˘Ì ÙÔÓ ˘¤ÚÔ¯Ô Î·È ˘fiÏÔÈÔ ¯ÚfiÓÔ Ì·˜, Ì Á·Ï‹ÓË, ÛΤ„Ë Î·È ÛÔÊ›· ÁÈ· ÙȘ Ú¿ÍÂȘ Ì·˜. ¡· ¯·Úԇ̠‚ϤÔÓÙ·˜ Ì ¤Ó· ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi Ì¿ÙÈ ÙË ˙ˆ‹, ·ԂϤÔÓÙ·˜ Ó· ÛÎÂ¿ÛÔ˘Ì ÙËÓ ·Ï·˙ÔÓÈ΋ Ì·˜ ‰È¿ıÂÛË ÁÈ· οÙÈ ÙÔÏÌËÚfi, ÂÍÂ˙ËÙË̤ÓÔ ¯ˆÚ›˜ ÈÛÔÚÚÔ›Â˜ Î·È ÎÚÈÙÈ΋ ÛÙË ÏÔÁÈ΋ Ô˘ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ, ÁÈ· Ó· ÎÚ‡„Ô˘Ì ÙË Á‡ÌÓÈ· Ì·˜ ÛÙ· ·‰È¤ÍÔ‰· Ô˘ ÔÈ ›‰ÈÔÈ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹Û·Ì ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Ì·˜ Î·È ÙÔÓ ÔÏÈÙÈÛÌfi Ô˘ ÚÔ¿ÁÔ˘ÌÂ Î·È Î·Ù·ÚÁÔ‡ÌÂ, ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙË ‰ÈÔÚ·ÙÈÎfiÙËÙ· Ô˘ ¤¯Ô˘ÌÂ Î·È ÙȘ ·ÔÊ¿ÛÂȘ Ô˘ ·›ÚÓÔ˘Ì ÁÈ· ÙËÓ Ù‡¯Ë Ù˘ ›‰È·˜ Ì·˜ Ù˘ ˙ˆ‹˜ Î·È ÙÔ˘ Û˘ÓfiÏÔ˘ Ô˘ ËÁÂ›Ù·È Ô Î¿ı ¿Ú¯ÔÓÙ·˜ ÙÔ˘ ÙfiÔ˘ Î·È Ù˘ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ˙ˆ‹˜. ∏ Á‡ÌÓÈ· ÛÙËÓ ¿Û¯ËÌË ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ ˙ˆ‹˜ Ì·˜ Ê·ÓÂÚÒÓÂÙ·È fi¯È ÌfiÓÔ ÛÙ· ÙÂÚ¿ÛÙÈ· Î·È ·ÙÂÏ›ˆÙ· ÁÎÚ›˙· ÙÛÈ̤ÓÙ· Ô˘ ·ÓÔÚıÒÛ·Ì ·ÓÙÔ‡ Î·È Ì ÙÔ ¯ÚfiÓÔ Ù· Û˘ÓËı›Û·ÌÂ Î·È Ù· ·Á·‹Û·ÌÂ, οÓÔÓÙ¿˜ Ù· ̤ÚÔ˜ Ù˘ ˙ˆ‹˜ Ì·˜, ·ÏÏ¿ Î·È ·’ ·˘Ù‹ Ô˘ Á›ÓÂÙ·È ÛÙËÓ ·ÓıÚÒÈÓË ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ ˙ˆ‹˜ Ì·˜ ·fi ÙȘ Ú¿ÍÂȘ, ÙȘ ‚‚ËÏÒÛÂȘ ÌÓËÌ›ˆÓ, Û˘ÓÂȉ‹ÛˆÓ, ·ÓıÚÒˆÓ ·fi ÙËÓ ›‰È· ÙËÓ ·‰È·ÊÔÚ›· ÁÈ· ÙË ‰˘ÛÙ˘¯›· ÙˆÓ ‰ÈÏ·ÓÒÓ Ì·˜, Ô˘ ˘ÔʤÚÂÈ, ÔÓ¿ÂÈ, ·ÚÚˆÛÙ·›ÓÂÈ. ∑ËÙ› ¤Ó· È¿ÙÔ Ê·ÁËÙfi Î·È ‰ÂÓ ÙÔ˘ ÚÔÛʤÚÔ˘Ì ·Ôχو˜ Ù›ÔÙ·, ¤Ó· ·Ïfi ‚Ô‹ıËÌ·, ¤Ó· ¯¤ÚÈ ·ÚËÁÔÚÈ¿˜ Î·È Û˘Ì·Ú¿ÛÙ·Û˘. ∏ Á‡ÌÓÈ· Ì·˜ Ê·›ÓÂÙ·È ·ÓÙÔ‡ Î·È Û ·˘Ù‹ Û˘Ì‚¿ÏÏÂÈ Ë ÓÂÎÚ‹ ʇÛË ÙÔ˘ ¯ÂÈÌÒÓ·, ÙÔÓ›˙ÔÓÙ·˜ ÁÈ· ¿ÏÏË ÌÈ· ÊÔÚ¿ ÙËÓ ·Û¯‹ÌÈ· Ì·˜, ÛÙȘ Ú¿ÍÂȘ Ì·˜, ÛÙËÓ Î·ıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ¿ Ì·˜, οÓÔÓÙ·˜ ÙË ˙ˆ‹ ·Ó˘fiÊÔÚË, ·ÓÈ·Ú‹, Ì›˙ÂÚË Ì¤Û· ·fi Ù· ÁÈÁ·ÓÙÈ·›· ηÙÔÚıÒÌ·Ù· Ù˘ ·ÔÌfiÓˆÛ‹˜ Ì·˜, Ù˘ ÌÔÓ·ÍÈ¿˜ Ì·˜ Î·È Ù˘ ·Ó˘fiÛÙ·Ù˘ ÏÂ˘Ú¿˜ ÙÔ˘ ÂÁˆÈÛÙÈÎÔ‡ Ì·˜ ·˘ÙÔ‡ Ó· ÂÚÓ¿Ì ¿ÓÙ· ηϿ Î·È ·˜ ·‰È·ÊÔÚԇ̠ÁÈ· ÙË Á‡ÌÓÈ· Ì·˜ Ì ÙȘ ÂÏÎÒ‰ÂȘ ηٷÛÙ¿ÛÂȘ, Ó· ÙÚÒÓ ÙÔ ÛÒÌ· Ì·˜ Î·È ÙÔÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎfi ÈÛÙfi Ù˘ ·ÔÛ·ıڈ̤Ó˘ ˙ˆ‹˜ Ì·˜” .

“ªÔÓ·¯ÈÎÔ› ¿ÓıÚˆÔÈ. ΔÔ˘˜ Û˘Ó·ÓÙ¿Ì ÌfiÓÔ˘˜ Î·È ¤ÚËÌÔ˘˜ ÛÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜, ÛÙȘ Ï·Ù›˜, ÛÙ· ¿Úη Ù˘ fiÏ˘, ÛÙ· Û›ÙÈ· ÙÔ˘˜ Ô˘ ÔÙ¤ ‰ÂÓ ·ÓÔ›ÁÔ˘Ó. ∑Ô‡Ó ÛÙÔ ‰ÈÎfi ÙÔ˘˜ “ÎfiÛÌÔ” Ì·ÎÚÈ¿ ·fi ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜. ∞ÏÏ¿ Ì‹ˆ˜ Î·È ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ Â›Ó·È Û‡ÓÙÚÔÊÔ› Ì·˜. ŒÓ· ˙ˆÓÙ·Ófi, ¤Ó· ÛÎ˘Ï›, ¤Ó· Á·Ù›, ¤Ó· ÂÙÔ‡ÌÂÓÔ, Â›Ó·È Î¿ÔȘ ÊÔÚ¤˜ ηχÙÂÚÔ˜ Û‡ÓÙÚÔÊÔ˜ ·fi ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜. ∫·È ÌÔÓ¿¯· ·˘Ù¿; ŒÓ· ‰¤ÓÙÚÔ, ¤Ó·˜ ‚Ú¿¯Ô˜, ¤Ó· ÎÔ‡ÙÛÔ˘ÚÔ ·ÎfiÌ·. ΔÔ˘˜ ÌÈÏ¿˜ Î·È ÛÔ˘ ÌÈÏÔ‡ÓÂ, Ù’ ·Á·¿˜ Î·È Û’ ·Á·Ô‡ÓÂ. Δ‡ÊÏ· Ó¿¯Ô˘Ó ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ Î·È Ù· ηϿ ÙÔ˘˜” .

√È Sunday Times ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó fiÙÈ ÔÈ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ıˆÚÔ‡ÓÙ·È ¤Á΢Ú˜. ∏ μfiÚÂÈÔ˜ ∫ÔÚ¤· ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ·ÚÓËı›, Ô‡Ù ¤¯ÂÈ ÂȂ‚·ÈÒÛÂÈ ÙȘ ÏËÚÔÊÔڛ˜. ÀÂÓı˘Ì›˙ÂÙ·È fiÙÈ ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ Ë μfiÚÂÈÔ˜ ∫ÔÚ¤· Â·Ó¤Ï·‚ ÙËÓ ÚfiıÂÛ‹ Ù˘ Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ Û ÙÚ›ÙË ˘ÚËÓÈ΋ ‰ÔÎÈÌ‹, ÙÔÓ›˙ÔÓÙ·˜ fiÙÈ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ› ÙÔ ·›ÙËÌ· ÙÔ˘ Ï·Ô‡ Ù˘.

∂ÁÎÂÊ·ÏÈ΋ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ‰È·ÈÛÙÒÓÔ˘Ó ÛÙÔÓ ∞ÚÈ¤Ï ™·ÚfiÓ ÔÈ ÁÈ·ÙÚÔ› ™ËÌ¿‰È· ÂÁÎÂÊ·ÏÈ΋˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ‰È·ÈÛÙÒÓÔ˘Ó ÛÙÔÓ ∞ÚÈ¤Ï ™·ÚfiÓ ÔÈ ÁÈ·ÙÚÔ›, ·Ó Î·È Û˘Ó¯›˙Ô˘Ó Ó· ıˆÚÔ‡Ó ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ‰‡ÛÎÔÏË ÙËÓ “ÂÈÛÙÚÔÊ‹” ÙÔ˘ πÛÚ·ËÏÈÓÔ‡ ÚÒËÓ Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡ ·fi ÙÔ ÎÒÌ· ÛÙÔ ÔÔ›Ô ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Â‰Ò Î·È ÂÙ¿ ¯ÚfiÓÈ·. ™ÙË Ì·ÁÓËÙÈ΋ ÙÔ˘ 84¯ÚÔÓÔ˘, ϤÔÓ, ·ÛıÂÓÔ‡˜, ÂÌÊ·Ó›ÛÙËΠ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· fiÙ·Ó ÙÔ˘ ¤‰ÂÈÍ·Ó ÊˆÙÔÁڷʛ˜ Ù˘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ¿˜ ÙÔ˘, ¿ÎÔ˘Û ÙË ÊˆÓ‹ ÙÔ˘ ÁÈÔ˘ ÙÔ˘ Î·È ÙÔ˘ ˙ËÙ‹ıËΠӷ ÛÎÂÊÙ› ÙÔ Û›ÙÈ ÙÔ˘. ΔȘ ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ ¤Î·Ó ÔÌ¿‰· πÛÚ·ËÏÈÓÒÓ Î·È ∞ÌÂÚÈηÓÒÓ ÁÈ·ÙÚÒÓ. Δ· Â˘Ú‹Ì·Ù·, ˘ÔÛÙËÚ›˙Ô˘Ó, ‰Â›¯ÓÔ˘Ó fiÙÈ Â›Ó·È ·ÚÎÂÙ¿ Èı·Ófi Ô ™·ÚfiÓ Ó· ·ÎÔ‡ÂÈ Î·È ÔÚÈṲ̂Ó˜ ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ Ó· ÂÂÍÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È ·fi ÙÔÓ ÂÁΤʷÏfi ÙÔ˘. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ˘˜ ÁÈ·ÙÚÔ‡˜, Ù· Ì¿ÙÈ· ÙÔ˘ πÛÚ·ËÏÈÓÔ‡ ÚÒËÓ Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡ ‹Ù·Ó ·ÓÔÈÎÙ¿ ÁÈ· ̤ÚÔ˜ Ù˘ ÂͤٷÛ˘, ÔfiÙÂ Î·È ÙÔ˘ ¤‰ÂÈÍ·Ó ÊˆÙÔÁڷʛ˜ Ù˘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ¿˜ ÙÔ˘. øÛÙfiÛÔ, “ÔÈ Èı·ÓfiÙËÙ˜ Ó· ÛËΈı› ·fi ÙÔ ÎÚ‚¿ÙÈ Â›Ó·È ¿Ú· Ôχ ÌÈÎÚ¤˜” ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛÂ, fiˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ÙÔ Reuters, Ô ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÙˆÓ ÁÈ·ÙÚÒÓ.


«

OI ¶O§ITE™ Y¶O™THPIZOYN ºÔ‚fiÛ·ÛÙ fiÙÈ ı· ÂȉÂÈÓˆı› Ë ı¤ÛË Û·˜ Ì ÙȘ ·ÏÏ·Á¤˜ Ô˘ ÚÔˆıÔ‡ÓÙ·È ÛÙÔ ∞ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎfi; ª·Ú›· ∫¿ÎÔ˘ ‰ËÌfiÛÈÔ˜ ˘¿ÏÏËÏÔ˜

“™›ÁÔ˘Ú· ÙÔ Ó¤Ô ∞ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎfi ‰ÂÓ Â›Ó·È ÚÔ˜ fiÊÂÏÔ˜ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙Ô̤ӈÓ, fï˜ Â˘Ù˘¯Ò˜ ÁÈ· Â̤ӷ ¤¯ˆ ηÙÔ¯˘ÚÒÛÂÈ Ù· ‰ÈηÈÒÌ·Ù¿ ÌÔ˘. ΔÔ ı¤Ì· Â›Ó·È Ë ÓÂÔÏ·›· ÙÈ ı· οÓÂÈ, ÂΛÓË Â›Ó·È ÛÙË ‰˘ÛÎÔÏfiÙÂÚË ı¤ÛË Û‹ÌÂÚ·” .

ª∞Δπ∂™&°¡øª∂™

ΔƒπΔ∏ 29 π∞¡√À∞ƒπ√À 2013

/5

“∫Ú·Ù‹Ú˜” ™Â ¿ıÏÈ· ηٿÛÙ·ÛË ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÙÔ Ô‰fiÛÙڈ̷ Ù˘ ¡. ¶Ï·ÛÙ‹Ú· ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ∞Ó·‡ÚÔ˘ Î·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÙÔ Ï·ÎfiÛÙÚˆÙÔ ÎÔÌÌ¿ÙÈ ÛÙÔ ‡„Ô˜ ÙÔ˘ ·ÏÈÔ‡ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ. ™Â ÔÏÏ¿ ÛËÌ›· ÔÈ ϿΘ ¤¯Ô˘Ó ÍÂÎÔÏÏ‹ÛÂÈ Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËıÔ‡Ó “ÎÚ·Ù‹Ú˜” ÛÙÔ Ô‰fiÛÙڈ̷, ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ηıËÌÂÚÈÓ¿ ·fi ÂΛ ÂÚÓÔ‡Ó ‰Âο‰Â˜ πÃ Î·È ‰›Î˘ÎÏ· Ì ΛӉ˘ÓÔ ÙËÓ ÚfiÎÏËÛË ·Ù˘¯‹Ì·ÙÔ˜ Î·È ÛÔ‚·ÚÒÓ ˘ÏÈÎÒÓ ˙ËÌÈÒÓ. ¶ÚÔÊ·ÓÒ˜ ÔÈ ·ÚÌfi‰È˜ ˘ËÚÂۛ˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÂӉȷÊÂÚıÔ‡Ó ÁÈ· ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· Î·È Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó ¿ÌÂÛ· ÛÙËÓ ·ÔηٿÛÙ·ÛË ÙÔ˘ Ô‰ÔÛÙÚÒÌ·ÙÔ˜, ηıÒ˜ Ë ÂÈÎfiÓ· ÙÔ˘ ‰ÚfiÌÔ˘ ·Ú·¤ÌÂÈ Û ¿ÏϘ ÂÔ¯¤˜... °.•.

“¶·Á›‰Â˜” ÁÈ· ·È‰È¿ ∞ÓÙÒÓ˘ ∫Ô˘ÙÛÈÎfi˜ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯Ô˜

“£· Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔˆıÔ‡ÓÙ·È Ì¤ÙÚ· ÁÈ· ÙÔ fiÊÂÏÔ˜ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙Ô̤ӈÓ, fï˜ ÛÙÔ Â˘Ú‡ÙÂÚÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ ÌÓËÌÔÓ›Ô˘ οÙÈ Ù¤ÙÔÈÔ ‰ÂÓ ÙÔ ‚ϤÔ˘ÌÂ. ¢È·ÚÎÒ˜ ‚·‰›˙Ô˘Ì ÚÔ˜ ÙÔ ¯ÂÈÚfiÙÂÚÔ. ∞˘ÙÔ› Ô˘ ΢‚ÂÚÓÔ‡Ó ¤¯Ô˘Ó ¯·Ú¿ÍÂÈ ÌÈ· Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË Ù·ÎÙÈ΋ Î·È Î·ıfiÏÔ˘ ‰ÂÓ ·ÚÂÎÎÏ›ÓÔ˘Ó” .

¢ÂÓ Â›Ó·È Ï›Á˜ ÔÈ ·È‰ÈΤ˜ ¯·Ú¤˜ Ô˘ ÎÚ‡‚Ô˘Ó ·Á›‰Â˜ ÁÈ· Ù· ·È‰È¿ Ô˘ ηıËÌÂÚÈÓ¿ ·›˙Ô˘Ó ÛÙÔ˘˜ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜. ÷ڷÎÙËÚÈÛÙÈο μÔÏÈÒÙ˘ Ì·˜ ·Ó¤ÊÂÚ ‰‡Ô ÂÚÈÙÒÛÂȘ. ∏ Ì›· ·ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ ·È‰È΋ ¯·Ú¿ ÛÙÔ ¿ÚÎÔ ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ Î·È Ë ¿ÏÏË ÛÙÔ ¿ÚÎÔ ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ μ·ÛÈÏ›Ԣ. ∞fi ÙȘ ÛοϘ, Ô˘ ·Ó‚·›ÓÔ˘Ó Ù· ·È‰È¿ ÛÙ· ·È¯Ó›‰È·, Ï›Ô˘Ó ÛηÏÔ¿ÙÈ·, ÌÂ Û˘Ó¤ÂÈ· Ó· ÎÈÓ‰˘ÓÂ‡Ô˘Ó Ù· ·È‰È¿ Ó· ¤ÛÔ˘Ó Î·È Ó· ¯Ù˘‹ÛÔ˘Ó. ∞˜ ·Ú¤Ì‚ÂÈ Ë ·ÚÌfi‰È· ˘ËÚÂÛ›·, ÚÈÓ ÛËÌÂȈı› οÔÈÔ ·Ù‡¯ËÌ·.

μÚÒÌÈη ‰¤ÓÙÚ· ›Ó·È οÔȘ ÛÙÈÁ̤˜ Ô˘ ÓÈÒıÔ˘Ì ˆ˜ ¤¯Ô˘Ì ÓÈÁ› ÛÙÔ ÛÎÔ˘›‰È. ΔÔ ‚ϤÔ˘Ì ÛÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜, Ù· Â˙Ô‰ÚfiÌÈ·, Ù· ¿Úη, ÌÂÚÈΤ˜ ÊÔÚ¤˜ ·ÎfiÌ· Î·È ¿Óˆ ÛÙ· ‰¤ÓÙÚ·. √˘Î ÔÏ›Á˜ Â›Ó·È ÔÈ Ï·ÛÙÈΤ˜ Û·ÎԇϘ Ô˘ ·ÓÂÌ›˙Ô˘Ó ÌÏÂÁ̤Ó˜ ÛÙ· ÎÏ·‰È¿ ÙÔ˘˜ Î·È ÂΛ ‰ÂÓ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ô‰Ôηı·ÚÈÛÙ‹˜, ·ÏÏ¿ Â·ÁÁÂÏÌ·Ù›·˜ ÂÓ·ÂÚ›Ù˘. ∫È ·ÊÔ‡ Ù¤ÙÔÈÔ˜ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ, ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ì ÙËÓ ¿ÓÔÈÍË ÁÈ· Ó· ηı·Ú›ÛÂÈ Ï›ÁÔ Ë ÂÈÎfiÓ·.

¶·Ó. °È·Ó., pangian21@yahoo.gr

°. ΔÛ.

ÃÔÚÙ¿ÚÈ·Û ª·ÓÒÏ˘ ∂ÌÌ·ÓÔ˘‹Ï ÊÔÈÙËÙ‹˜

“£ÂˆÚÒ Î·Î¤˜ ÙȘ ·ÏÏ·Á¤˜ ÛÙÔ ∞ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎfi Î·È ÚˆÙ›ÛÙˆ˜ Ï‹ÙÙÂÙ·È Ë ÓÂÔÏ·›· Ô˘ ‰ÂÓ ı· ηٷʤÚÂÈ Ó· ¿ÚÂÈ Û‡ÓÙ·ÍË ÔÙ¤, ÂÓÒ ÔÈ ÎÚ·Ù‹ÛÂȘ ·fi Ù· ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈο Ù·Ì›· ı· Á›ÓÔÓÙ·È Î·ÓÔÓÈο. ∞˘Ùfi Â›Ó·È ÙÔ ¯ÂÈÚfiÙÂÚÔ ÙÂÏÈο” .

ªÂ ‰˘ÛÎÔÏ›· ÌÔÚ› ηÓ›˜ Ó· ‰È·Û¯›ÛÂÈ ÙÔ Â˙Ô‰ÚfiÌÈÔ ¤Íˆ ·fi ÙËÓ ∫›ÙÚÈÓË ∞Ôı‹ÎË. ∫·È ·˘Ùfi ÁÈ·Ù› Â›Ó·È ÁÂÌ¿ÙÔ ¯fiÚÙ·. ΔÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ Â˙Ô‰ÚfiÌÈÔ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó ÔÏÏ¿

·È‰È¿ Ô˘ ÊÔÈÙÔ‡Ó ÛÙÔ ·Ú·Î›ÌÂÓÔ ‰ËÌÔÙÈÎfi Û¯ÔÏ›Ô. °ÔÓ›˜ ˙ËÙÔ‡Ó ·fi ÙÔ ¢‹ÌÔ Ó· ·Ú¤Ì‚ÂÈ. °. ΔÛ.

¶ÈӷΛ‰Â˜... ∞˘Ù‹ Â›Ó·È Ë Û‡Á¯ÚÔÓË ·fi‰ÔÛË ÙÔ˘ “∫·ÙfiÈÓ ÂÓÂÚÁÂÈÒÓ ÌÔ˘” . √ ·ÚÈÔ˜ Ô˘ ÙËÓ ÙÔÔı¤ÙËÛÂ, ηٿ ÏËÚÔÊÔڛ˜, Â›Ó·È ‰ËÌÔÙÈÎfi˜ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ∑·ÁÔÚ¿˜-ªÔ˘ÚÂÛ›Ô˘. ™‡Ìʈӷ Ì ηÙÔ›ÎÔ˘˜ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜, Â›Ó·È Ô ›‰ÈÔ˜ Ô˘ ›¯Â ÙÔÔıÂÙ‹ÛÂÈ ·ÓÔÚıfiÁڷʘ ÈӷΛ‰Â˜ ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ ∫ÈÛÛfi˜-ÿÓÈ·... ∞˜ ‹Ù·Ó ηϷ›ÛıËÙ˜ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ, ·ÊÔ‡ ÙȘ ηÚÊÒÓÂÈ ¿Óˆ ÛÙ· ‰¤ÓÙÚ·...

ºÒÙ˘ ÀÊ·ÓÙ‹˜

¢∏ª√.™.

ÊÔÈÙËÙ‹˜

“¢˘ÛÙ˘¯Ò˜ fiÏ· Û ·˘Ù‹ ÙË ¯ÒÚ· ¿Ó ÚÔ˜ ÙÔ ¯ÂÈÚfiÙÂÚÔ Î·È ÙÔ ÈÔ ıÏÈ‚ÂÚfi Â›Ó·È ˆ˜ Ë ÓÂÔÏ·›· ‰Â›¯ÓÂÈ ÌÈ· ·¿ıÂÈ·, ı¤ÏÂÈ Ó· ʇÁÂÈ ·fi ÙË ¯ÒÚ· Î·È Ó· ·Ó·˙ËÙ‹ÛÂÈ ·ÏÏÔ‡ ÙËÓ Ù‡¯Ë Ù˘. ∫¿ı ÌÂÙ·ÚÚ‡ıÌÈÛË Ô˘ ÚÔ¯ˆÚ› Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË Â›Ó·È ÂȘ ‚¿ÚÔ˜ Ù˘ ÓÂÔÏ·›·˜” .

EÈ̤ÏÂÈ·: ™√ºπ∞ ª∞Àƒ∞¡Δ∑∞ ºˆÙfi: ¶. °IANNAPO™

I‰ÈÔÎÙ‹Ù˘

∂ΉfiÙ˘ - ¢È¢ı˘ÓÙ‹˜

£E™™A§IKE™ EK¢O™EI™ A.E.

μ∞™π§∏™ Ã. ¢∞¡√™

I¿ÛÔÓÔ˜ Ì ∞ı. ¢È¿ÎÔ˘ 2 383 33 BO§O™ Kˆ‰ÈÎfi˜ 1802 ÙËÏ.: 24210 23303 (Û˘ÓÔÙÈ΋ 8 ÁÚ·ÌÌÒÓ) ÙËÏ. Û˘Ó‰ÚÔÌËÙÒÓ 24210 95753 fax: 24210 32828, 23470

∞Ú¯ÈÛ˘ÓÙ¿ÎÙ˜

°πøƒ°√™ ∫. Δ™π°∫§πºÀ™∏™ ¢∏ª∏Δƒ∏™ Ã. ¶∂§∂∫√À¢∞™

E-mail: info@e-thessalia.gr http://www.e-thessalia.gr E-mail: (ÁÈ· ÂÌÔÚÈΤ˜ ηٷ¯ˆÚ‹ÛÂȘ): pub@e-thessalia.gr ¢È¢ı˘ÓÙ‹˜: 1914 - 1944 T. OIKONOMAKH™ 1945 -1990 °. ¶∞ƒ∞™∫∂À√¶√À§√™ 1990 - 1996 K. §OY§H™

ÈÂÛÙ‹ÚÈ· - ‰È·ÓÔÌ‹ Ù‡Ô˘: A' BI.¶E. BfiÏÔ˘

ÙËÏ.: 24210 95753, fax: 24210 95755 A¶A°OPEYETAI Ë ·Ó·‰ËÌÔÛ›Â˘ÛË, Ë ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹, ÔÏÈ΋, ÌÂÚÈ΋ ‹ ÂÚÈÏËÙÈ΋, Ë Î·Ù¿ ·Ú¿ÊÚ·ÛË ‹ ‰È·Û΢‹ ·fi‰ÔÛË ÙÔ˘ ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘ Ù˘ ÂÊËÌÂÚ›‰·˜ Ì ÔÔÈÔÓ‰‹ÔÙ ÙÚfiÔ, Ì˯·ÓÈÎfi, ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi, ʈÙÔÙ˘ÈÎfi, ˯ÔÁÚ·Ê‹Ûˆ˜ ‹ ¿ÏÏÔÓ, ¯ˆÚ›˜ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ÁÚ·Ù‹ ¿‰ÂÈ· ÙÔ˘ ÂΉfiÙË. NfiÌÔÈ 238/1970, 4301/1979, N. 100/1975, N¢ 3565/1956 Î·È 4254/1962 Î·È Î·ÓfiÓ˜ ÙÔ˘ ¢ÈÂıÓÔ‡˜ ¢Èη›Ô˘.

Èڛ˜ ʈÙÈÛÌfi ™ÙÔ ÛÎÔÙ¿‰È ‚˘ı›˙ÂÙ·È Î¿ı ‚Ú¿‰˘ Ë Ô‰fi˜ ¶·Ú·Û΢ÔÔ‡ÏÔ˘, ·fi ÙËÓ ∫·Ú·Ì·Ù˙¿ÎË Ì¤¯ÚÈ ÙË £ÂÈÚÒÓ. √ ‰ËÌÔÙÈÎfi˜ ʈÙÈÛÌfi˜ ‰ÂÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› Î·È ÂÚÈÔ›ÎÔÈ ˙ËÙÔ‡Ó ·fi ÙËÓ ÀËÚÂÛ›· ∏ÏÂÎÙÚÔʈÙÈÛÌÔ‡ Ó· ·Ú¤Ì‚ÂÈ, ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ Â›Ó·È Ï›ÁÔÈ ÂΛÓÔÈ Ô˘ ÊÔ‚Ô‡ÓÙ·È Ó· ΢ÎÏÔÊÔÚ‹ÛÔ˘Ó ÙË Ó‡¯Ù·. °. ΔÛ.

ΔÔ ¿ÊËÛ·Ó ÛÙË Ì¤ÛË ¶·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ ·fi οÔÈ· ˘ËÚÂÛ›· ¤ÁÈÓ·Ó ÛÙÔ ÛÙÂÓfi ‰ÚÔÌ¿ÎÈ ∫ÂÚ·ÛÈ¿˜, ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘, ·ÏÏ¿ ÙÔ Û˘ÓÂÚÁÂ›Ô ‰ÂÓ ÊÚfiÓÙÈÛ ӷ ·ÔÌ·ÎÚ‡ÓÂÈ Ù· ¯ÒÌ·Ù·. Δ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡ÓÙ·È Â›Ó·È ÔÏÏ¿ Î·È Î¿ÙÔÈÎÔÈ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ˙ËÙÔ‡Ó Ó· ÔÏÔÎÏËÚˆı› Ë ·Ú¤Ì‚·ÛË Ì ÙËÓ ·ÔÌ¿ÎÚ˘ÓÛË ÙˆÓ Ì¿˙ˆÓ. °. ΔÛ.

30ÂÙ›·˜

¶Úfi

∞‰ÂÏÊÔÔÈ‹ıËÎ·Ó μfiÏÔ˜ Î·È §ÂÌ¿Ó “ª¤Û· Û ·ÓËÁ˘ÚÈ΋ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· ¤ÁÈÓ ¯ı˜ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· Û˘Ó‰ÚÈ¿ÛÂˆÓ ÙÔ˘ ¢ËÌ·Ú¯Â›Ô˘ μfiÏÔ˘, Ë ÙÂÏÂÙ‹ Ù˘ ·‰ÂÏÊÔÔ›ËÛ˘ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ Î·È ÙÔ˘ §ÂÌ¿Ó, ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘ ‰ËÌ¿Ú¯Ô˘ μfiÏÔ˘ Î·È ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘. ΔË Á·ÏÏÈ΋ ·ÓÙÈÚÔÛˆ›· ·ÔÙÂÏÔ‡Û·Ó Ô ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ ÙÔ˘ §ÂÌ¿Ó, ƒÔÌ¤Ú ∑·Ú›, ÔÈ ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯ÔÈ ∑·Ó›Ó ƒÔ˘Í¤Ó Î·È ºÚ·ÓÛ›˜ ¡ÙÂÏÈÎÒ. ΔË Á·ÏÏÈ΋ ·ÓÙÈÚÔÛˆ›· Ï·ÈÛ›ˆÓÂ Ë Û˘ÌÔÏ›ÙÈÛÛ· ∞ÓıԇϷ ∂Ï¢ıÂÚ›Ô˘-¡ÙÂÏÔÓ¤, οÙÔÈÎÔ˜ ÙÒÚ· ÙÔ˘ §ÂÌ¿Ó, Ô˘ ‚Ô‹ıËÛ ÛÙËÓ ÒıËÛË ÙˆÓ Û¯¤ÛÂˆÓ ÙˆÓ ‰‡Ô fiψ˜ Î·È Ô˘ ¯ı˜ ÂÎÙ¤ÏÂÛÂ Î·È ¯Ú¤Ë ‰ÈÂÚÌËÓ¤·” . §ÂÈÙÔ˘ÚÁ› ηÓÔÓÈο ·fi ¯ı˜ ÙÔ “°ÂÚÌ·ÓÈÎfi” “•·Ó¿Ú¯ÈÛ ·fi ¯ı˜ ÙÔ Úˆ› Ë ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ù˘ ‚ÈÔÌ˯·Ó›·˜ ÂÙÔ›ÌˆÓ ÂÓ‰˘Ì¿ÙˆÓ (“°ÂÚÌ·ÓÈÎfi” ), Ô˘, ˆ˜ ÁÓˆÛÙfiÓ, ›¯Â ‰È·ÎÔ› ÚÔ ‰ÈË̤ÚÔ˘, ‡ÛÙÂÚ· ·fi ¿ÚÓËÛË Ù˘ ‰È¢ı‡ÓÛˆ˜ Ó· ÈηÓÔÔÈ‹ÛÂÈ ÔÚÈṲ̂ӷ ·ÈÙ‹Ì·Ù·, ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡ ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙Ô̤ӈÓ. ⁄ÛÙÂÚ· ·fi ¿Î·Ú˜ ‰È·Ú·ÁÌ·Ù‡ÛÂȘ Ô˘ ÚÔËÁ‹ıËÎ·Ó ¯ı˜ ÙÔ Úˆ˝, ¤ÁÈÓ Ӥ· Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ì ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Î·È ÙÔ˘ ∂ÈıˆÚËÙ‹ ∂ÚÁ·Û›·˜, ÛÙËÓ ÔÔ›· ÔÈ ÌÂÓ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ·Ô‰¤¯ıËÎ·Ó ÙË ÛÙ·‰È·Î‹ ηٷ‚ÔÏ‹ ÙˆÓ ·Ô‰Ô¯ÒÓ ÙÔ˘˜, Ë ‰Â ÂÚÁÔ‰ÔÛ›· ‰¤¯ıËΠӷ ηٷ‚¿ÏÏÂÈ Ù· ËÌÂÚÔÌ›ÛıÈ· ÙˆÓ ‰‡Ô ËÌÂÚÒÓ Ô˘ Ë ‚ÈÔÌ˯·Ó›· ‰ÂÓ ÏÂÈÙÔ‡ÚÁËÛ” . ∞Ó·Û˘ÁÎÚfiÙËÛË Ù˘ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ΔÈÌÒÓ §È·ÓÈ΋˜ ¶ˆÏ‹Ûˆ˜ “ªÂ ·fiÊ·ÛË Ô˘ ˘¤ÁÚ·„Â Ô ¡Ô̿گ˘ ªڷηÙÛԇϷ˜ ·Ó·Û˘ÁÎÚÔÙÂ›Ù·È ˆ˜ ÂÍ‹˜ Ë

29 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ 1983

∂ÈÙÚÔ‹ ΔÈÌÒÓ §È·ÓÈÎÒÓ ¶ˆÏ‹ÛÂˆÓ ÛÙË ™Ù·ÙÈÛÙÈ΋ ÀËÚÂÛ›· ª·ÁÓËÛ›·˜: ∫. ¢ËÌËÙÚ¿Î˘, ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ Ù˘ ¡ÔÌ·Ú¯›·˜, Úfi‰ÚÔ˜ Î·È Ì¤ÏË: ¡ÈÎ. ¶·Û¯·Ï›‰Ë˜, ÂÎÚfiÛˆÔ˜ ÙÔ˘ ∂ÌÔÚÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘, ™Ù·˘Ú. ∞ÓÙˆÓ›Ô˘, ÂÎÚfiÛˆÔ˜ ÙÔ˘ ∂ÚÁ·ÙÈÎÔ‡ ∫¤ÓÙÚÔ˘ Î·È ∞ÁÁ. ÃÚÈÛÙÔ‰Ô‡ÏÔ˘, ÚÔ˚ÛÙ¿ÌÂÓÔ˜ Ù˘ ™Ù·ÙÈÛÙÈ΋˜ ÀËÚÂÛ›·˜” . ∞ÚÔ˘Ú·ÈfiÏËÎÙÔ˜ ÎËÚ‡¯ıËÎÂ Ô ¡ÔÌfi˜ §·Ú›Û˘ “ªÂ ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ¡ÔÌ¿Ú¯Ë, ÎËÚ‡¯ıËÎÂ Ô ¡ÔÌfi˜ §·Ú›Û˘ ·ÚÔ˘Ú·ÈfiÏËÎÙÔ˜, ·fi ÙȘ 25 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ ̤¯ÚÈ ÛÙȘ 31-6-1983. ∏ ·fiÊ·ÛË ·˘Ù‹ ¿ÚıËΠ‡ÛÙÂÚ· ·fi ·Ó·ÊÔÚ¤˜ ÎÔÈÓÔÙ‹ÙˆÓ fiÙÈ ÛÙȘ ÎÙËÌ·ÙÈΤ˜ ÙÔ˘˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ ÂÌÊ·Ó›ÛÙËÎ·Ó ·ÚÔ˘Ú·›ÔÈ Î·È ˙ËÙÔ‡Û·Ó Ó· ÙÔ˘˜ ‰ÔıÔ‡Ó Ù· ηٿÏÏËÏ· Ê¿Ú̷η ÁÈ· ÙËÓ ÂÍfiÓÙˆÛ‹ ÙÔ˘˜” .

ÙÔÁÚ¿ÊÔ˘ §Ô˘˝ ¡Ù¤ º˘Ó¤˜ ¤ı·Ó ·ÚÁ¿ ¯ı˜ ÙË Ó‡¯Ù· ‡ÛÙÂÚ· ·fi ηډȷ΋ ÚÔÛ‚ÔÏ‹, Û ËÏÈΛ· 63 ÂÙÒÓ. ¶ÚˆÙÔ¤·ÈÍ Û ÌÈÎÚÔ‡˜ ÚfiÏÔ˘, ·fi ÙÔ 1945, ·ÏÏ¿ ¯ÚÂÈ¿ÛıËΠӷ ÂÚ¿ÛÔ˘Ó Â›ÎÔÛÈ ÔÏfiÎÏËÚ· ¯ÚfiÓÈ· ÁÈ· Ó· ·Ó·ÁÓˆÚ›ÛÔ˘Ó ÙÔ Ù·Ï¤ÓÙÔ ÙÔ˘. √ ÚÒÙÔ˜ ÌÂÁ¿ÏÔ˜ ÚfiÏÔ˜ ÙÔ˘ ‹Ù·Ó ÛÙËÓ Ù·ÈÓ›· “√ ¯ˆÚÔʇϷη˜ ÙÔ˘ ™·ÈÓ ΔÚÔ¤” Î·È ·ÎÔÏÔ‡ıËÛ ¤Ó·˜ ηٷÈÁÈÛÌfi˜ ¿ÏÏˆÓ Ù·ÈÓÈÒÓ Ô˘ ÙÔÓ Î·Ù¤ÛÙËÛ·Ó ÙÔÓ ‰ËÌÔÊÈϤÛÙÂÚÔ Î·È ÙÔÓ ÂÌÔÚÈÎfi ËıÔÔÈfi Ù˘ °·ÏÏ›·˜” .

ŒÛ‚ËÛ ÙÔ ¿ÛÙÚÔ ÙÔ˘ §Ô˘˝ ¡Ù ºÈÓ¤˜ “√ ÁÓˆÛÙfi˜ ËıÔÔÈfi˜ ÙÔ˘ Á·ÏÏÈÎÔ‡ ÎÈÓËÌ·-

™∞¡ ™∏ª∂ƒ∞ 1870... ¢ËÌÔÛȇÂÙ·È ÛÙËÓ ÂÊËÌÂÚ›‰· “∞Ï‹ıÂÈ·” fiÙÈ ÙÔ 1869 Â›Ó·È ÙÔ ¤ÙÔ˜ ÂÈÛ·ÁˆÁ‹˜ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÙÔ˘ Ô‰ËÏ¿ÙÔ˘, ÙÔ˘ “ÂÚ›ÂÚÁÔ˘ ÙÔ‡ÙÔ˘ Î·È ‰˘ÛÎfiÏÔ˘ ¿Ì· ›‰Ô˘˜ ·È‰È¿˜ Î·È Ù·¯˘‰ÚÔÌ›·˜” , Ì ÂÈÛ·ÁˆÁ›˜ ÙÔ˘ ÙÔ ‚·ÛÈÏÈ¿ °ÂÒÚÁÈÔ ∞’ Î·È ÙÔÓ ¶·‡ÏÔ ¢·Ì·Ï¿, ÁÈ·ÙÚfi Î·È ¢‹Ì·Ú¯Ô ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜. 1900... ∏ πÊÈÁ¤ÓÂÈ· ™˘ÁÁÚÔ‡ ‰ˆÚ›˙ÂÈ ÛÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ¢ËÌfiÛÈÔ 13 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ‰Ú·¯Ì¤˜ ÁÈ· ÙË Û΢ÚfiÛÙÚˆÛË ÙˆÓ Ï·ÙÂÈÒÓ Î·È ÙˆÓ Î˘ÚÈfi-

ÙÂÚˆÓ ‰ÚfiÌˆÓ Ù˘ ∞ı‹Ó·˜. 1941... Δ· ÂÏÏËÓÈο ÛÙÚ·Ù‡̷ٷ ÔÏÔÎÏËÚÒÓÔ˘Ó ÙËÓ Î·Ù¿ÏË„Ë Ù˘ ÎÔÚ˘ÊÔÁÚ·ÌÌ‹˜ ΔÚÂÌÂÛ›Ó·˜ μÔÚ›Ԣ ∏›ÚÔ˘. 1983... ∏ ∂ÏÏ¿‰· ·Ó·ÁÓˆÚ›˙ÂÈ ÛÙȘ Á˘Ó·›Î˜ ›Û· ‰ÈηÈÒÌ·Ù·, Ì ÙËÓ ·Ó·ÌfiÚʈÛË ÙÔ˘ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·ÎÔ‡ ‰Èη›Ô˘. 1999... √ ËÁ¤Ù˘ ÙÔ˘ PKK ∞ÌÓÔ˘Ï¿¯ √ÙÛ·Ï¿Ó ÊÙ¿ÓÂÈ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· Î·È ‰È·Ì¤ÓÂÈ Â› ‰È‹ÌÂÚÔ ·Ú·Ófï˜.


¶ÔÏÈÙÈ΋ 6

TƒπΔ∏ 29 π∞¡√À∞ƒπ√À 2013

¶Ú·ÁÌ·ÙÔÁÓˆÌÔÛ‡ÓË ˙‹ÙËÛ·Ó ÔÈ ÂÈÛ·ÁÁÂÏ›˜ ·fi ÙË ¢›ˆÍË ∏ÏÂÎÙÚÔÓÈÎÔ‡ ∂ÁÎÏ‹Ì·ÙÔ˜

ŒÚ¢ӷ ÛÙÔ “ÛÙÈοÎÈ” Ù˘ Ï›ÛÙ·˜ §·ÁοÚÓÙ ¡¤· ÛÙÔȯ›· ÁÈ· ÙËÓ ˘fiıÂÛË ÙˆÓ CDS ÚÔÛÎfiÌÈÛ ÛÙÔÓ ÂÈÛ·ÁÁÂϤ· Ô ¶. ∫·Ì̤ÓÔ˜ ∞£∏¡∞, 28.

¶ ∞˘ÛÙÚÈ·Îfi ÂÚÈÔ‰ÈÎfi ÁÈ· °. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘

“∞fi„ÂȘ ÂÓfi˜ ¯ÚÂÔÎÔË̤ÓÔ˘” μπ∂¡¡∏, 28.

“∞¡£ƒø¶√ Ù˘ ¯ÚÔÓÈ¿˜” ÁÈ· ÙÔ 2011, ›¯Â ·Ó·ÎËÚ‡ÍÂÈ ¤Ú˘ÛÈ ÙÔÓ ÚÒËÓ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ °ÈÒÚÁÔ ¶··Ó‰Ú¤Ô˘, ÙÔ ·˘ÛÙÚÈ·Îfi ‚‰ÔÌ·‰È·›Ô ÔÏÈÙÈÎfi ÂÚÈÔ‰ÈÎfi “¶ÚÔʛϔ , ÙÔ ÔÔ›Ô, ¤Ó· ¯ÚfiÓÔ ·ÚÁfiÙÂÚ·, ÛÙÔ ÛËÌÂÚÈÓfi ÙÔ˘ Ù‡¯Ô˜ Î·È Û ‰ËÌÔÛ›Â˘Ì· Ì ٛÙÏÔ “∞fi„ÂȘ ÂÓfi˜ ¯ÚÂÔÎÔË̤ÓÔ˘” , ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ ˆ˜ Ô ›‰ÈÔ˜ Â›Ó·È ÂÚÈ˙‹ÙËÙÔ˜ ÁÈ· ‰È·Ï¤ÍÂȘ Û ·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈ·. Ÿˆ˜ ÛËÌÂÈÒÓÂÙ·È ÛÙÔ ‰ËÌÔÛ›Â˘Ì·, Ô °ÈÒÚÁÔ˜ ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ¤¯ÂÈ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÂÈ ÛÙÔ ‚ÈÔÁÚ·ÊÈÎfi ÙÔ˘ ÚÔÛfiÓÙ· Ô˘ Ï›ÁÔÈ ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó: ˆ˜ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô 2009-2011 ‹Ù·Ó ¤Ó·˜ ·fi ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ “Û˘Ó‰È·ÌfiÚʈ۷Ӕ ÙË ¯ÚÂÔÎÔ›· Ù˘ ¯ÒÚ·˜, ÂÓÒ Î·Ù¿ ÙËÓ ¿Ô„Ë ÔÚÈṲ̂ӈÓ, ‹Ù·Ó ¤Ó·˜ ·fi ÂΛÓÔ˘˜ Ô˘ ÙËÓ Û˘ÌÚÔοÏÂÛ·Ó. ∫·Ù¿ ÙË ‰È·‰Èηۛ· ‰È¿ÛˆÛ˘ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ηٿÊÂÚ ӷ ÂÎÓ¢ڛÛÂÈ Û¯Â‰fiÓ fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ·Ú¯ËÁÔ‡˜ ΢‚ÂÚÓ‹ÛÂˆÓ Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ŒÓˆÛ˘ Î·È ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜, ηٿ ÙËÓ ·Ô¯ÒÚËÛ‹ ÙÔ˘, Ó· Û˘Ì·Ú·Û‡ÚÂÈ, fiˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ, Î·È ÙÔ ¶∞™√∫ ÛÙËÓ ¿‚˘ÛÛÔ. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ÂÚÈÔ‰ÈÎfi, Â› ‰‡Ô ¯ÚfiÓÈ·, Ô ÁfiÓÔ˜ Ù˘ -“ÍÔÊÏË̤Ó˘” ϤÔÓ ÔÏÈÙÈο‰˘Ó·ÛÙ›·˜, ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó ÛÙÔ Â›ÎÂÓÙÚÔ Ù˘ Â˘Úˆ·˚΋˜ ÔÏÈÙÈ΋˜, ¤ÛÙˆ Î·È ·Ó ηٿÊÂÚ ӷ ÎÂÚ‰›ÛÂÈ ÌfiÓÔÓ Ï›ÁÔ˘˜ Ê›ÏÔ˘˜. ™˘Ó¤ÏÂÍ fï˜ ÂÌÂÈڛ˜, Ô˘ οÔÈÔ˜ ÚÔÙÈÌ¿ Ó· ÙȘ ·ÎÔ‡ÂÈ ·Ú¿ Ó· ÙȘ ¤¯ÂÈ Ô ›‰ÈÔ˜ Î·È ·ÎÚÈ‚Ò˜ ÁÈ· ·˘Ùfi ÙÔ ÏfiÁÔ, Ô ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ -ÙÔÓ ÔÔ›Ô ÙÔ “¶ÚÔʛϔ ›¯Â ·Ó·ÎËÚ‡ÍÂÈ ÂÍ·ÈÙ›·˜ ÙÔ˘ ÎÂÓÙÚÈÎÔ‡ ÙÔ˘ ÚfiÏÔ˘ ÛÙËÓ ÎÚ›ÛË ÙÔ˘ ¢ÚÒ, Û “ÕÓıÚˆÔ Ù˘ ¯ÚÔÓÈ¿˜ 2011” - Â›Ó·È ÂÚÈ˙‹ÙËÙÔ˜ ÙÒÚ·. ™‡Ìʈӷ ¿ÓÙ· Ì ÙÔ ÂÚÈÔ‰ÈÎfi, Ô Î. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘, ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ÙÚ›ÌËÓÔ ÙÔ˘ 2012 ¤‰ˆÛ ÌÈ· ÛÂÈÚ¿ ‰È·Ï¤ÍÂˆÓ ÛÙÔ Ã¿Ú‚·ÚÓÙ, Ì ÙÔÓ Î·ıfiÏÔ˘ ÂÈÚˆÓÈÎfi Ù›ÙÏÔ “¶Ò˜ Ó· Â·Ó·Û¯Â‰È¿ÛÔ˘Ì ÙËÓ ∂˘ÚÒË” , ÂÓÒ Î·È ÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ∫ÔÏÔ‡ÌÈ· ıˆÚ› Ôχ ÌÂÁ¿ÏË Ù‡¯Ë Ô˘ ¤¯ÂÈ ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÂÈ ÙÔÓ ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ÁÈ· ¤Ó· ÛÂÌÈÓ¿ÚÈÔ ÙÔ ÂfiÌÂÓÔ ıÂÚÈÓfi ÂÍ¿ÌËÓÔ, fiˆ˜ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛÂ Ô ÎÔÛÌ‹ÙÔÚ·˜ Ù˘ Û¯ÔÏ‹˜, ƒfiÌÂÚÙ §›ÌÂÚÌ·Ó, ÙËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË Â‚‰ÔÌ¿‰·. ΔÔ ‰ËÌÔÛ›Â˘Ì· ÙÔ˘ ·˘ÛÙÚÈ·ÎÔ‡ ÂÚÈÔ‰ÈÎÔ‡ ηٷϋÁÂÈ Ì ÙÔ Û˘Ì¤Ú·ÛÌ·, fiÙÈ Ô ¶··Ó‰Ú¤Ô˘, Û ·ÓÙ›ıÂÛË Ì ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ÌÔÚ› Ó· ÛÙ·ı›, ·fi ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ¿Ô„Ë, ÌfiÓÔ˜ ÛÙ· fi‰È· ÙÔ˘.

ÚÔ˜ ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛ‹ Ù˘ ‚·›ÓÂÈ Ë ¤Ú¢ӷ ÙˆÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÂÈÛ·ÁÁÂϤˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ˘fiıÂÛË Ù˘ ÂÔÓÔÌ·˙fiÌÂÓ˘ Ï›ÛÙ·˜ §·ÁοÚÓÙ, ÔfiÙÂ Î·È ı· ÎÚÈı› ·Ó ı· ··ÁÁÂÏıÔ‡Ó Î·ÙËÁÔڛ˜ Û ‚¿ÚÔ˜ ÂÌÏÂÎfiÌÂÓˆÓ ÌË ÔÏÈÙÈÎÒÓ ÚÔÛÒˆÓ.

ΔË ¢Â˘Ù¤Ú· ¤‰ˆÛ ÂÍËÁ‹ÛÂȘ ÛÙÔ˘˜ ÂÈÛ·ÁÁÂÏ›˜ Ë ‰ÈÎËÁfiÚÔ˜ Ô˘ ηÙÔÓÔÌ¿ÛÙËΠ·fi ÙÔÓ ÚÒËÓ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙÔ˘ ™¢√∂ π. ¢ÈÒÙË ˆ˜ Ë Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˘ ÙÔ˘ Ô˘ ÌÂÙ¿ ·fi ÂÓÙÔÏ‹ ÙÔ˘ ·ÓÙ¤ÁÚ·„ ÙË Ï›ÛÙ·, ÙÔ “ÛÙÈοÎÈ” ‰ËÏ·‰‹ Ì ٷ ·Ú¯Â›· ÙˆÓ Î·Ù·ıÂÙÒÓ ÛÙËÓ HSBC, Ô˘ ÙÔ˘ ·Ú¤‰ˆÛ ÙÔÓ πÔ‡ÓÈÔ ÙÔ˘ 2011 Ô ·Ô¯ˆÚÒÓ ÙfiÙ ˘Ô˘ÚÁfi˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ °. ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘. ∏ ‰ÈÎËÁfiÚÔ˜, Ô˘ Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ Î. ¢ÈÒÙË ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÂÁÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘ ¤‰ˆÛ ԉËÁ›Â˜ ÁÈ· ÙÔÓ ÙÚfiÔ Ó· ‰È·ÁÚ¿„ÂÈ ÙÔ ¤Ó· ·fi Ù· ‰‡Ô USB, ÎÏ‹ıËΠ۠ηٿıÂÛË Ì ÙËÓ È‰ÈfiÙËÙ· Ù˘ ˘fiÙÔ˘ ÁÈ· Ófiı¢ÛË ÂÁÁÚ¿ÊÔ˘. ΔÔ Â›Ì·¯Ô ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi ·Ú¯Â›Ô ·Ú·‰fiıËΠ·fi ÙÔÓ Î. ¢ÈÒÙË ÛÙÔÓ Î. μÂÓÈ˙¤ÏÔ Ù¤ÏË πÔ˘Ï›Ô˘ Ì ·Ú¯¤˜ ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ 2011. Δ· ·‰È΋̷ٷ Ô˘ ÂÚ¢ÓÔ‡Ó ÔÈ ÂÈÛ·ÁÁÂÏ›˜ Î·È ÁÈ· Ù· ÔÔ›· ÎÏ‹ıËÎ·Ó Ì ÙËÓ È‰ÈfiÙËÙ· ÙÔ˘ ˘fiÙÔ˘ ÔÈ ÚÒËÓ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙÔ˘ ™¢√∂ °.∫·ÂϤÚ˘ Î·È π.¢ÈÒÙ˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó Ófiı¢ÛË Î·È ˘ÂÍ·ÁˆÁ‹ ÂÁ-

ÁÚ¿ÊÔ˘ ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Ì ÙÔ ÓfiÌÔ 1608/50 ÂÚ› ηٷ¯Ú·ÛÙÒÓ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘ Î·È ·Ú¿‚·ÛË Î·ı‹ÎÔÓÙÔ˜. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· Ì ÂÓÙÔÏ‹ ÙÔ˘˜ ÚÔ˜ ÙËÓ ¢›ˆÍË ∏ÏÂÎÙÚÔÓÈÎÔ‡ ∂ÁÎÏ‹Ì·ÙÔ˜ ÔÈ ÂÈÛ·ÁÁÂÏ›˜ ˙ËÙÔ‡Ó ÙËÓ ‰ÈÂÓ¤ÚÁÂÈ· Ú·ÁÌ·ÙÔÁÓˆÌÔÛ‡Ó˘ ÛÙÔ “ÛÙÈοÎÈ” ÙÔ ÔÔ›Ô Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ¤¯ÂÈ ·ÓÙÈÁÚ·Ê› ÛÙȘ 8 πÔ˘Ï›Ô˘ 2011. ∏ ·Ú·ÁÁÂÏ›· ÚÔ˜ ÙËÓ ¢›ˆÍË ∏ÏÂÎÙÚÔÓÈÎÔ‡ ∂ÁÎÏ‹Ì·ÙÔ˜ Â›Ó·È Ó· ‰È·ÈÛÙÒÛÂÈ ·Ó ÙÔ ·Ú¯Â›Ô ˘¤ÛÙË ‹ fi¯È ·ÏÏÔÈÒÛÂȘ Î·È ·Ó ÚÔ·ÙÂÈ Ë ·Ê·›ÚÂÛË ÙˆÓ ÙÚÈÒÓ ·Ú¯Â›ˆÓ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Û·Ó Ù· Û˘ÁÁÂÓÈο ÚfiÛˆ· ÙÔ˘ Î. ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘. ™Â fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ ÂÌÏÔ΋ ÙˆÓ ÙÚÈÒÓ ·˘ÙÒÓ ÚÔÛÒˆÓ, Ô˘ Â›Û˘ ÎÏ‹ıËÎ·Ó Î·È ¤‰ˆÛ·Ó ÂÍËÁ‹ÛÂȘ ÚÈÓ Ï›Á˜ Ë̤Ú˜, ÔÈ ÂÈÛ·ÁÁÂÏ›˜ ·Ó·Ì¤ÓÔ˘Ó ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË ÙÔ˘ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎÔ‡ ÂϤÁ¯Ô˘ Î·È ÙËÓ ˘Ô‚ÔÏ‹ Û¯ÂÙÈ΋˜ ¤ÎıÂÛ˘, Èı·ÓfiÓ Ù¤ÏË Ù˘ ‚‰ÔÌ¿‰·˜, ÒÛÙ ӷ ÎÚÈı› ·Ó Ù›ıÂÙ·È ˙‹ÙËÌ· ·Ú·‚¿-

ÛÂˆÓ ÊÔÚÔÏÔÁÈ΋˜ ÓÔÌÔıÂÛ›·˜. ∞ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ÙÔ˘ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎÔ‡ ÂϤÁ¯Ô˘ fï˜ ·Ó·Ì¤ÓÔÓÙ·È Î·È ÁÈ· Ù· ˘fiÏÔÈ· ÚfiÛˆ· Ô˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ÛÙËÓ Â›Ì·¯Ë Ï›ÛÙ· Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· ÔÈ ÂÈÛ·ÁÁÂÏ›˜ Ì ¤ÁÁÚ·ÊÔ ÙÔ˘˜ ˙ËÙÔ‡Ó ·fi ÙÔÓ ˘Ô˘ÚÁfi √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Î. ™ÙÔ˘ÚÓ¿Ú· ÙËÓ ÂÓ›Û¯˘ÛË ÙÔ˘ ÁÚ·ÊÂ›Ô ÙÔ˘˜ Ì ÂÈϤÔÓ ÚÔÛˆÈÎfi ÒÛÙ ӷ ÔÏÔÎÏËÚˆı› Ë ‰È·‰Èηۛ· Û ۇÓÙÔÌÔ.

¡¤· ÛÙÔȯ›· ÚÔÛÎfiÌÈÛ ÛÙÔÓ ÂÈÛ·ÁÁÂϤ· Ô ¶. ∫·Ì̤ÓÔ˜ ™ÙÔÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi ÂÈÛ·ÁÁÂϤ· °ÚËÁfiÚË ¶ÂfiÓË ÌÂÙ¤‚Ë ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· Ù˘ ¢Â˘Ù¤Ú·˜ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙˆÓ ∞ÓÂÍ·ÚÙ‹ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ, ¶¿ÓÔ˜ ∫·Ì̤ÓÔ˜, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘, Û‡Ìʈӷ Ì ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜, Ó· ÚÔÛÎÔÌ›ÛÂÈ “Ó¤· ÛÙÔȯ›· ÁÈ· ÙËÓ ˘fiıÂÛË ÙˆÓ CDS, ÙËÓ ÂÌÏÔ΋ ÙÔ˘ ∞ÓÙÚ›ÎÔ˘ ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ Î·È ÙËÓ

ÂÌÏÔ΋ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÒÓ Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔ Δ·¯˘‰ÚÔÌÈÎfi Δ·ÌÈÂ˘Ù‹ÚÈÔ Ô˘ ÚÔ·ÙÔ˘Ó ·fi ÙËÓ ‰È·‰Èηۛ· Û˘˙‹ÙËÛ˘ Ù˘ ·ÁˆÁ‹˜ ∞ÓÙÚ›ÎÔ˘ ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ηٿ ¶¿ÓÔ˘ ∫·Ì̤ÓÔ˘” . ™‡Ìʈӷ ¿ÓÙ· Ì ÙËÓ ›‰È· ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ô Î.∫·Ì̤ÓÔ˜ ÚÔÛÎfiÌÈÛ Â›Û˘ “·Ô‰ÂÈÎÙÈο ÛÙÔȯ›· ÁÈ· ÙÔÓ ‰fiÏÈÔ ÙÚfiÔ ˘·ÁˆÁ‹˜ Ù˘

¯ÒÚ·˜ ÛÙ· ÌÓËÌfiÓÈ·” . ™Â ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙˆÓ ∞Ó.∂Ï. ÂÈÛ‹Ì·Ó fiÙÈ “Â›Ó·È È‰È·›ÙÂÚ· ÛËÌ·ÓÙÈÎfi fiÙÈ ÔÈ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ› ÂÈÛ·ÁÁÂÏ›˜ Û˘Û¯¤ÙÈÛ·Ó ϤÔÓ ÙËÓ ˘fiıÂÛË ÙˆÓ CDS Ì ÙÔ Δ3-Δ10, ‰ËÏ·‰‹ ÙËÓ ÂÈÌ‹Î˘ÓÛË ÙÔ˘ ¯ÚÔÓÈÎÔ‡ ‰È·ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÙˆÓ Û˘Ó·ÏÏ·ÁÒÓ Ô˘ ‰È¢ÎfiÏ˘Ó ÛÙȘ Û˘Ó·ÏÏ·Á¤˜ ÙÔ˘˜ ÎÂÚ‰ÔÛÎfiÔ˘˜” .

ªÂٷ͇ ¡¢ Î·È ™Àƒπ∑∞ ÌÂÙ¿ ÙȘ ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹ Δ. ∫Ô˘Ú¿ÎË

™ÎÏËÚ‹ ÎfiÓÙÚ· ÁÈ· ÙÔ “ÊfiÚÔ ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÒÓ” ∞£∏¡∞, 28.

™∂ ˘„ËÏÔ‡˜ ÙfiÓÔ˘˜ Û˘Ó¯›ÛÙËÎÂ

Î·È Û‹ÌÂÚ· Ë ÔÏÈÙÈ΋ ·ÓÙÈ·Ú¿ıÂÛË ÙËÓ ÔÔ›· ˘ÚÔ‰fiÙËÛÂ Ë ÚfiÙ·ÛË ÙÔ˘ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹ ™Àƒπ∑∞, Δ¿ÛÔ˘ ∫Ô˘Ú¿ÎË, ÁÈ· ÙË ıÂÛÌÔı¤ÙËÛË ÊfiÚÔ˘ ̤ۈ ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ÔÈ ÔÚıfi‰ÔÍÔÈ ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÔ› ı· ηχÙÔ˘Ó ÙË ÌÈÛıÔ‰ÔÛ›· ÙˆÓ ÈÂÚ¤ˆÓ. √ ™Àƒπ∑∞ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÈ ÚÔÛˆÈ΋ ÙËÓ ÚfiÙ·ÛË ∫Ô˘Ú¿ÎË, ˆÛÙfiÛÔ ÛËÌÂÈÒÓÂÈ fiÙÈ ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ ÚԂϤÂÈ ÙÔ ‰È·¯ˆÚÈÛÌfi ∂ÎÎÏËÛ›·˜ - ∫Ú¿ÙÔ˘˜, “ˆ˜ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÌÈ·˜ ‰È·‰Èηۛ·˜ ‰È·ÏfiÁÔ˘ Î·È Û˘ÓÂÓÓfiËÛ˘ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ‰‡Ô Ï¢ÚÒÓ” , Î·È Î¿ÓÂÈ ÏfiÁÔ ÁÈ· “·ÁˆÓÈ҉˔ Î·È “¯ˆÚ›˜ fiÚÈ·” ÂÌÌÔÓ‹ Ù˘ ¡¢ Ó· ÂÈÙÂı› ÛÙÔÓ ™Àƒπ∑∞ Ì ÛÙfi¯Ô ÙÔÓ ·ÔÚÔÛ·Ó·ÙÔÏÈÛÌfi ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ. ∏ ∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘, Ì¿ÏÈÛÙ·, ÙÔÓ›˙ÂÈ fiÙÈ Ë ÚfiÙ·ÛË ∫Ô˘Ú¿ÎË ÛÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ ¤¯ÂÈ ˘ÈÔıÂÙËı› ÙfiÛÔ ·fi ÙÔÓ ˘Ô˘ÚÁfi √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Î. ™ÙÔ˘ÚÓ¿Ú·, fiÛÔ Î·È ·fi ¿ÏÏ· ÛÙÂϤ¯Ë Ô˘ ÛÙËÚ›˙Ô˘Ó ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË, ÂÓÒ ÂÊ·ÚÌfi˙ÂÙ·È ÛÂ Â˘Úˆ·˚Τ˜ ¯ÒÚ˜. “∂›Ó·È Ê·ÓÂÚfi fiÙÈ Ë ¡¢ ‰ÂÓ ‰ÈÛÙ¿˙ÂÈ Ó· ÂÌϤÍÂÈ ÛÙÔ˘˜ ‚ÚÒÌÈÎÔ˘˜ ۯ‰ȷÛÌÔ‡˜ Ù˘ ·ÎfiÌ· Î·È ÙËÓ ∂ÎÎÏËÛ›·, Ó· ÙËÓ ÂÓÙ¿ÍÂÈ Î·È ·˘Ù‹Ó Û ¤Ó· ÂÈÎÔÈÓˆÓÈ·Îfi ·È¯Ó›‰È ÛÙÔ¯ÔÔ›ËÛ˘ Ù˘ ·ÚÈÛÙÂÚ¿˜, ·‰È·ÊÔÚÒÓÙ·˜ ÁÈ· ÙȘ ÂÈÙÒÛÂȘ ÌÈ·˜ Ù¤ÙÔÈ·˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜” , ÙÔÓ›˙ÂÈ Ë ∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘. ∏ ¡¤· ¢ËÌÔÎÚ·Ù›· ·¿ÓÙËÛ ۯÔÏÈ¿˙ÔÓÙ·˜ fiÙÈ Ô ™Àƒπ∑∞ “·‰ÂÈ¿˙ÂÈ” ÙÔÓ Î. ∫Ô˘Ú¿ÎË Î·È Î·ÏÒÓÙ·˜ ÙÔÓ Î. ΔÛ›Ú· “‹ ÙÔÓ ·ÔÌ·ÎÚ‡ÓÂÈ ·fi ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ ‹ Ó· ‰ËÏÒÛÂÈ Â˘ı¤ˆ˜ fiÙÈ ˘ÈÔıÂÙ› Ï‹Úˆ˜ Ù· ÏÂÁfiÌÂÓ· ÙÔ˘ ÙÔÌÂ¿Ú¯Ë ÙÔ˘” . ∂›Û˘, Ë ™˘ÁÁÚÔ‡ ÛËÌÂÈÒÓÂÈ fiÙÈ “›ӷÈ, ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ, ˘ÔÎÚÈÙÈÎfi, ·˘ÙÔ› Ô˘ Ì·ÓȈ‰Ò˜ ÔϤÌËÛ·Ó ÙËÓ ·Ó·ÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘ ıÚËÛ·̷ÙÔ˜ ÛÙȘ Ù·˘ÙfiÙËÙ˜ ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ, Ó·

˙ËÙÔ‡Ó ÙÒÚ· ÌÂÙ’ ÂÈÙ¿Ûˆ˜, ÙÔ ıÚ‹ÛÎÂ˘Ì· Ó· ÚÔÛ‰ÈÔÚ›˙ÂÙ·È ÛÙË ÊÔÚÔÏÔÁÈ΋ ‰‹ÏˆÛË” . ∏ ·Ó·ÊÔÚ¿ ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞, fï˜, fiÙÈ ÙËÓ ÚfiÙ·ÛË ∫Ô˘Ú¿ÎË ¤¯ÂÈ ˘ÈÔıÂÙ‹ÛÂÈ Ô °È¿ÓÓ˘ ™ÙÔ˘ÚÓ¿Ú·˜ ÚÔοÏÂÛÂ Î·È ÙËÓ ·ÓÙ›‰Ú·ÛË ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ, Ô˘ ηٷÁÁ¤ÏÏÂÈ ÙÔ ÎfiÌÌ· Ù˘ ·ÍȈ̷ÙÈ΋˜ ·ÓÙÈÔÏ›Ù¢Û˘ fiÙÈ ÂȯÂÈÚ› Ó· ÂÌϤÍÂÈ ÙÔÓ ˘Ô˘ÚÁfi ‰È·ÛÙÚ‚ÏÒÓÔÓÙ·˜ Ù· ÏÂÁfiÌÂÓ¿ ÙÔ˘. ΔÔ À¶√π∫ ÛËÌÂÈÒÓÂÈ fiÙÈ Ë ÌÔÓ·‰È΋ ·Ó·ÊÔÚ¿ Ô˘ ¤¯ÂÈ Î¿ÓÂÈ ÁÈ· ÙÔ ı¤Ì· Ô Î. ™ÙÔ˘ÚÓ¿Ú·˜ ‹Ù·Ó 8 Ì‹Ó˜ ÚÈÓ Á›ÓÂÈ ˘Ô˘ÚÁfi˜, ˆ˜ ÁÂÓÈÎfi˜ ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ ÙÔ˘ π√μ∂ ÙfiÙÂ, ÛÙËÓ ÙËÏÂÔÙÈ΋ ÂÎÔÌ‹ “¶ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙ¤˜” , ÛÙËÓ ÔÔ›· -fiˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È- “ÂÈÛ‹Ì·Ó ÙÔ ÙÈ ÈÛ¯‡ÂÈ Û ÌÈ· ¿ÏÏË ¯ÒÚ·, ¯ˆÚ›˜ Ó· ÚÔÙ›ÓÂÈ Ó· Á›ÓÂÈ Î¿ÙÈ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·” . ª¿ÏÈÛÙ·, ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ·Ú·ı¤ÙÂÈ ÙË Û¯ÂÙÈ΋ ·Ó·ÊÔÚ¿ Ô˘ ›¯Â οÓÂÈ ÙÔÓ √ÎÙÒ‚ÚÈÔ ÙÔ˘ 2011 Ô Î. ™ÙÔ˘ÚÓ¿Ú·˜: “•¤ÚÂÙ fiÙÈ ÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ ÏËÚÒÓÂÈ ÙÔ˘˜ ÌÈÛıÔ‡˜ ÙˆÓ ÈÂÚ¤ˆÓ. ¢ÂÓ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ Ô˘ıÂÓ¿ ·ÏÏÔ‡ ·˘Ùfi. ∂ÁÒ ÓfiÌÈ˙· fiÙÈ ÛÙËÓ πÙ·Ï›· ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, Ì ÙËÓ ÌÂÁ¿ÏË ·Ú¿‰ÔÛË

ÙÔ˘ ηıÔÏÈÎÈÛÌÔ‡, ÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ ÏËÚÒÓÂÈ ÙÔ˘˜ ÌÈÛıÔ‡˜ ÙˆÓ ÈÂÚ¤ˆÓ. ¢ÂÓ ÈÛ¯‡ÂÈ. ∞Ï¿ ÛÔ˘ ϤÂÈ, ÛÙËÓ ÊÔÚÔÏÔÁÈ΋ ÛÔ˘ ‰‹ÏˆÛË, ı¤ÏÂȘ ÙÔ 0,5% Ó· ¿ÂÈ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÌÈÛıÔ‡˜ ÙˆÓ ÈÂÚ¤ˆÓ;” . “∞˘Ù‹ ‹Ù·Ó Ë ·Ó·ÊÔÚ¿ ÙÔ˘ Î. ™ÙÔ˘ÚÓ¿Ú·, Ë ÔÔ›· ‰È·Ê¤ÚÂÈ ·Ú·Û¿ÁÁ·˜ ·fi ÙȘ ÛËÌÂÚÈÓ¤˜ ·fi„ÂȘ ÙÔ˘ Î. ∫Ô˘Ú¿ÎË” ÛËÌÂÈÒÓÂÈ ÙÔ À¶√π∫ Î·È ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ ˆ˜ “Â›Ó·È ÂÓÙ˘ˆÛÈ·Îfi ·˘Ùfi Ô˘ ¯ÚÂÒÓÂÙ·È ÛÙÔÓ Î. ™ÙÔ˘ÚÓ¿Ú· fiÙÈ ˘ÈÔı¤ÙËÛ ÚfiÙ·ÛË -Ô˘ ÂÈÒıËΠۋÌÂÚ·ÚÈÓ ÌÂÚÈÎÔ‡˜ Ì‹Ó˜!” . ∂› ÙÔ˘ ı¤Ì·ÙÔ˜ ÙÔÔıÂÙ‹ıËΠۋÌÂÚ· Î·È ÙÔ ¶∞™√∫, ÙÔ ÔÔ›Ô ÙÔÓ›˙ÂÈ ˆ˜ “ÛÙËÚ›˙ÂÈ ÙÔÓ ‰È·Ú΋ ‰È¿ÏÔÁÔ ÔÏÈÙ›·˜ Î·È ÂÎÎÏËÛ›·˜ ÁÈ· fiÏ· Ù· ı¤Ì·Ù· ÎÔÈÓÔ‡ ÂӉȷʤÚÔÓÙÔ˜” Î·È ˆ˜ “Ô ÂÊËÌÂÚÈ·Îfi˜ ÎÏ‹ÚÔ˜ ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ¤¯ÂÈ Î·Ì›· ·Ôχو˜ ·ÓËÛ˘¯›· ÁÈ· ÙË ÌÈÛıÔ‰ÔÛ›· ÙÔ˘” . ∞fi ÙËÓ πÔÎÚ¿ÙÔ˘˜ ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó ˆ˜ “Â›Ó·È ÌÂÁ¿ÏÔ ıÂÛÌÈÎfi Ï¿ıÔ˜ (Û˘ÓÙËÚËÙÈÎÔ‡ ‚‚·›ˆ˜ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·) Ó· Í·Ó·Á˘Ú›˙Ô˘Ì Û Ú·ÎÙÈΤ˜ ηٷÁÚ·Ê‹˜ Î·È ‰ÈÏÏ‹Ì·Ù· ‰‹ÏˆÛ˘ ÙˆÓ ıÚËÛ΢ÙÈÎÒÓ ÂÔÈı‹ÛˆÓ, ȉ›ˆ˜ fiÙ·Ó ·˘Ùfi Û˘Óԉ‡ÂÙ·È ·fi ÊÔÚÔÏÔÁÈÎfi ÎfiÛÙÔ˜” .

∫·È ÚÔÛı¤ÙÔ˘Ó: “∞˘Ùfi˜ Â›Ó·È Ô ‰È¿ÏÔÁÔ˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÛËÌ·Û›· Î·È fi¯È Ô ‰È¿ÏÔÁÔ˜ Ì ÂÈ̤ÚÔ˘˜ ÔÏÈÙÈΤ˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ÙËÓ ·ÚÂÍ‹ÁËÛË Â›Ù ÚÔÓÔÌÈ·ÎÒÓ Û¯¤ÛÂˆÓ Â›Ù Â›‰ÂÈ͢ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛ˘ ÁÈ· ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· Ê¢Á·Ï¤ˆÓ -fiˆ˜ ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÙ·ÈÂÓÙ˘ÒÛˆӔ . °È· ÂÎÙfi˜ ÔÚ›ˆÓ ÙÔÔı¤ÙËÛË Ì›ÏËÛ ÛÙËÓ ÂÎÔÌ‹ “∫ÔÈÓˆÓ›· flÚ· MEGA” , Ô ™‡ÚÔ˜ §˘ÎÔ‡‰Ë˜ ·fi ÙË ¢∏ª∞ƒ, ÛËÌÂÈÒÓÔÓÙ·˜ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο: “™Â ·ÓÙ›ıÂÛË Ì ÙȘ Ì¿¯Â˜ Ô˘ ›¯·Ì ‰ÒÛÂÈ ÁÈ· Ó· ÌËÓ ·Ó·ÁÚ¿ÊÂÙ·È ÛÙȘ Ù·˘ÙfiÙËÙ˜ ÙÔ ıÚ‹ÛÎÂ˘Ì· ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ Î·È ¯ˆÚ›˙ÔÓÙ·È ˘’ ·˘Ù‹ ÙËÓ ¤ÓÓÔÈ· Ì ÙȘ ıÚËÛ΢ÙÈΤ˜ ÙÔ˘˜ ÂÔÈı‹ÛÂȘ, Ó· ʤÚÓÂÈ ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ ‰È·¯ˆÚÈÛÌfi ÛÙÔ Â›Â‰Ô ÙˆÓ ÊfiÚˆÓ, ‰ËÏ·‰‹ Ó· ‰ËÏÒÓÂÈ ÛÙËÓ ÂÊÔÚ›· ·Ó Â›Ó·È ¯ÚÈÛÙÈ·Ófi˜ ÔÚıfi‰ÔÍÔ˜ ‹ fi¯È, ¤¯ÂÈ ÍÂʇÁÂÈ ·fi ÙÔ fiÚÈÔ” . ∏ ÚfiÙ·ÛË ÙÔ˘ ÙÔÌÂ¿Ú¯Ë ·È‰Â›·˜ ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞ ÚÔοÏÂÛ ÙËÓ ·ÓÙ›‰Ú·ÛË Î·È ÙˆÓ ∞ÓÂÍ¿ÚÙËÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ, Ô˘ ÛËÌÂÈÒÓÔ˘Ó fiÙÈ Ô Î. ∫Ô˘Ú¿Î˘ “˘ÂÚ¤‚Ë Î·Ù¿ Ôχ Ù· ÂÛηÌ̤ӷ” , ηٷ‰Èο˙Ô˘Ó “·˘Ù‹ ÙËÓ ·ÏÏfiÎÔÙË ÛÙ¿ÛË Ô˘ ‰ËÏÔ› ·Û¤‚ÂÈ· Î·È ·ÓÙÂÏ‹ ¤ÏÏÂÈ„Ë Î·Ù·ÓfiËÛ˘ ÙÔ˘ ¿ÚÚËÎÙÔ˘ ‰ÂÛÌÔ‡ ∂ÏÏËÓÈÛÌÔ‡ Î·È √ÚıÔ‰ÔÍ›·˜” Î·È ÙÔÓ›˙Ô˘Ó fiÙÈ ÛÙËÚ›˙Ô˘Ó “ÙËÓ ∂ÎÎÏËÛ›· Ì·˜ ÙfiÛÔ ÈÛ¯˘Ú¿, fiÛÔ Î·È ÂΛÓË ÛÙËÚ›˙ÂÈ Û‹ÌÂÚ· ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›·”. “¡· ÏËÚÒÓÔ˘Ó ÔÈ ™˘ÚÈ˙·›ÔÈ ÙÔÓ ·¯˘Ïfi ‚Ô˘Ï¢ÙÈÎfi ÌÈÛıfi ÙÔ˘ ∫Ô˘Ú¿ÎË Î·È Ù· ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· Ù˘ ÂȯÔÚ‹ÁËÛ˘ Ô˘ ÂÈÛÚ¿ÙÙÂÈ ÙÔ ÎfiÌÌ· ÙÔ˘˜” , ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Û ‰È΋ Ù˘ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ë ÃÚ˘Û‹ ∞˘Á‹.

∫·Ù·‰Èο˙Ô˘Ó ÕÓıÈÌÔ˜ - ™ÂÚ·ÊÂ›Ì “∞˘Ùfi Ô˘ ϤÂÈ Ô Î. ∫Ô˘Ú¿Î˘ Â›Ó·È ÌÈ· ÔÏÈÙÈ΋ ÎÔ˘Ù·Ì¿Ú·, ÁÈ’

·˘Ùfi ÚÔÛ¿ıËÛ ӷ ÙÔ Ì·˙¤„ÂÈ” ‰‹ÏˆÛÂ, ÌÈÏÒÓÙ·˜ ÛÙÔ Ú·‰ÈÔʈÓÈÎfi ÛÙ·ıÌfi Alpha 9,89, o ªËÙÚÔÔÏ›Ù˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢, ÕÓıÈÌÔ˜. √ ›‰ÈÔ˜ Û¯ÔÏ›·Û ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο: “¶Ò˜ Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ Ó· ϤÌ ٤ÙÔȘ ·fi„ÂȘ, ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ÚÔÛ·ıԇ̠ӷ ÍÂÂÚ¿ÛÔ˘Ì ÙȘ Û˘Ó¤ÂȘ ·˘Ù‹˜ Ù˘ ÎÚ›Ûˆ˜; ªÂ ÙËÓ ›‰È· ÏÔÁÈ΋, fiÛÔÈ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ·È‰È¿, ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ÏËÚÒÓÔ˘Ó ÊfiÚÔ˘˜ ÁÈ· Û¯ÔÏ›·” . “ªfiÓÔ ıÂÙÈΤ˜ ·ÓÙȉڿÛÂȘ ›¯·Ì ÌÂÙ¿ ÙÔ ¯ÙÂÛÈÓfi ÌÔ˘ ΋ڢÁÌ· Ô˘ ›· “ʤÚÙ ٷ ÏÂÊÙ¿ ›Ûˆ” ÚfiÛıÂÛÂ. ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘, Ô ÌËÙÚÔÔÏ›Ù˘ ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ ™ÂÚ·Ê›Ì, ÎÏËı›˜ Â›Û˘ Ó· Û¯ÔÏÈ¿ÛÂÈ ÙȘ ‰ËÏÒÛÂȘ ∫Ô˘Ú¿ÎË, ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛ fiÙÈ “Ô ™Àƒπ∑∞ Â·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ¤Ó· Ï¿ıÔ˜ Ù˘ ∞ÚÈÛÙÂÚ¿˜. ∞˘Ù¤˜ ÔÈ ·fi„ÂȘ Â›Ó·È ÙÔ ÏÈÁfiÙÂÚÔ ·ÊÂÏ›˜ Î·È ·ÛÙ·ı›˜” . ∫·ÙËÁfiÚËÛ ‰Â, Ù· ÎfiÌÌ·Ù· Ù˘ ∞ÚÈÛÙÂÚ¿˜ fiÙÈ ÂÈı˘ÌÔ‡Ó ·Ô¯ÚÈÛÙÈ·ÓÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÛÌÔ‡. “∞˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ë ∞ÚÈÛÙÂÚ¿ ÌÈÏ¿ Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÁÈ· ÙÔ ‰È·¯ˆÚÈÛÌfi ¤ıÓÔ˘˜-∂ÎÎÏËÛ›·˜. £¤ÏÔ˘Ó Ó· ·Ô¯ÚÈÛÙÈ·ÓÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó ÙÔ ¤ıÓÔ˜, ·ÏÏ¿ ·˘Ùfi ÌÔÚ› Ó· Û˘Ì‚Â› ÛÙÔ Á¤ÓÔ˜ ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ;” ·Ó¤ÊÂÚ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο. “√ ™Àƒπ∑∞, Ë ¢∏ª∞ƒ Î·È ÙÔ ∫∫∂ ‰ÂÓ ı¤ÏÔ˘Ó ÙË Û˘ÌfiÚ¢ÛË ¤ıÓÔ˘˜-∂ÎÎÏËÛ›·˜” ÚfiÛıÂÛ ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, ÂͤÊÚ·Û ÙËÓ ÂÎÙ›ÌËÛË ˆ˜ Ë ÃÚ˘Û‹ ∞˘Á‹ ‰ÂÓ ·ÔÙÂÏ› “Ô‡Ù ¯Ú˘Û‹ ÂÏ›‰· Ô‡Ù ̷‡ÚË Ó‡¯Ù·” . “¶ÚÔ‚¿ÏÏÂÈ ÙÔÓ ÂıÓÈÎÈÛÌfi Î·È Î·ÏÒ˜ ÙÔÓ ÚÔ‚¿ÏÏÂÈ” ›Â Ô Û‚·ÛÌÈfiÙ·ÙÔ˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ÚfiÛıÂÛ ˆ˜ “Ë ÃÚ˘Û‹ ∞˘Á‹ Ú¤ÂÈ Ó· ·Ô‚¿ÏÂÈ Î¿ÔÈ· Ú¿ÁÌ·Ù·, fiˆ˜ ÙȘ ·Á·ÓÈÛÙÈΤ˜ ȉÂÔÏË„›Â˜” .


¶ÔÏÈÙÈ΋ 7

ΔƒπΔ∏ 29 π∞¡√À∞ƒπ√À 2013

∞Ó¤ıÂÛÂ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË Û ∫∂¶∂ Î·È π√μ∂ Ì ÛÙfi¯Ô ÙËÓ ·ÏÏ·Á‹ ÌÔÓÙ¤ÏÔ˘

¢ÂηÂÙ¤˜ Ï¿ÓÔ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ∂ ∞£∏¡∞, 28.

ÓÙÔÏ‹ Û ∫∂¶∂ Î·È π√μ∂ Ó· Û˘ÓÙ¿ÍÔ˘Ó ÂÓÙfi˜ ÂÓÙ·Ì‹ÓÔ˘ ÌÂϤÙË ÁÈ· ÙÔ ·Ó·Ù˘ÍÈ·Îfi Ï¿ÓÔ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ù· ÂfiÌÂÓ· ¯ÚfiÓÈ· ¤‰ˆÛ·Ó ÔÈ ˘Ô˘ÚÁÔ› √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ °. ™ÙÔ˘ÚÓ¿Ú·˜ Î·È ∞Ó¿Ù˘Í˘ ∫. ÷Ù˙ˉ¿Î˘, ÌÂÙ¿ ·fi ¢Ú›· Û‡Û΄Ë. Ÿˆ˜ ÂÍ‹ÁËÛÂ Ô °.™ÙÔ˘ÚÓ¿Ú·˜, ÙÚ›· Â›Ó·È Ù· ÎÚ›ÛÈÌ· ı¤Ì·Ù· Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ÌÂÏÂÙËıÔ‡Ó: Ò˜ ı¤ÏÔ˘Ì ӷ Â›Ó·È Ë ÂÏÏËÓÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌ›· ÙÔ 2020 (·˘Ùfi ·ÊÔÚ¿ Ù· Ì·ÎÚÔÔÈÎÔÓÔÌÈο ÛÙÔȯ›·), ÔÈÔÈ ÎÏ¿‰ÔÈ ı· ÙÚ·‚‹ÍÔ˘Ó ÙÔ “οÚÔ” Ù˘ ·Ó¿Ù˘Í˘ Ù· ÂfiÌÂÓ· ¯ÚfiÓÈ· ̤¯ÚÈ ÙÔ 2020 Î·È Ì ÙÈ ÙÚfiÔ ı· ÊÙ¿ÛÔ˘Ì ÂΛ, ÛÙÔ È‰·ÓÈÎfi” . ∂Ó Û˘Ó¯›· ÙÔ Û¯¤‰ÈÔ ı· ÙÂı› Û ‰ËÌfiÛÈ· ‰È·‚ԇϢÛË, ÂÓÒ ˆ˜ Û˘ÓÙÔÓÈÛÙ‹˜ ÔÚ›ÛÙËΠÙÔ ™ÒÌ· √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ∂ÌÂÈÚÔÁÓˆÌfiÓˆÓ (™√∂) fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙË ÌÂϤÙË, Î·È Ë °ÂÓÈ΋ °Ú·ÌÌ·Ù›· ¢ËÌÔÛ›ˆÓ ∂ÂÓ‰‡ÛÂˆÓ fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙÔ ∂™¶∞. ∫ÔÌ‚È΋˜ ÛËÌ·Û›·˜ Â›Ó·È Ô ·Ó·Û¯Â‰È·ÛÌfi˜ ÙÔ˘ ∂™¶∞, Ô ÔÔ›Ô˜, fiˆ˜ ÂÍ‹ÁËÛ·Ó ÔÈ ˘Ô˘ÚÁÔ›, ı· ÛÙËÚȯı› ÛÙË ÌÂϤÙË ·˘Ù‹, fiˆ˜ Î·È Ô Û¯Â‰È·ÛÌfi˜ ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ÎÔÈÓÔÙÈÎÔ‡ ·Î¤ÙÔ˘ ÛÙ‹ÚÈ͢ 20142020. ∂›Û˘ ÔÈ ˘Ô˘ÚÁÔ› ·Ó¤ÊÂÚ·Ó fiÙÈ ı· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËıÔ‡Ó Î·È ÔÈ ÌÂϤÙ˜ Ô˘ Â›Ó·È ‹‰Ë ¤ÙÔÈ̘ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ÙÔ˘ π√μ∂, ÙÔ˘ ∫∂¶∂, Î·È Ù˘ McKinsey & Company, Ë ÔÔ›· ÂȯÂÈÚ› Ó· ηıÔÚ›ÛÂÈ ¤Ó· Ó¤Ô ÌÔÓÙ¤ÏÔ ·Ó¿Ù˘Í˘ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÁÈ· Ù· ÂfiÌÂÓ· 5 ¤ˆ˜ 10 ¯ÚfiÓÈ·. ¶Ú¤ÂÈ Ó· ÎÔÈÙ¿ÍÔ˘Ì ¤Ú· ·fi ÙË ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈ΋ ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹, ›Â Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ ∫ˆÛÙ‹˜ ÷Ù˙ˉ¿Î˘. “∫¿ÓÔ˘Ì ÌÈ· ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ó· ‰Ô‡Ì ÛÙË ÌÂÙ·ÌÓËÌÔÓȷ΋ ∂ÏÏ¿‰·” ÚfiÛıÂÛÂ. ∏ ·Ó¿ıÂÛË Ù˘ ÌÂϤÙ˘ ÛÙÔÓ π√μ∂, ÂÈÛ‹Ì·ÓÂ Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ °.™ÙÔ˘ÚÓ¿Ú·˜ Á›ÓÂÙ·È “ÚÒÙÔÓ ÁÈ· Ó· ‰Ô‡Ì ÔÈ· Â›Ó·È Ù· Û˘ÁÎÚÈÙÈο ÏÂÔÓÂÎÙ‹Ì·Ù· Ù˘ ¯ÒÚ·˜, ‰ËÏ·‰‹ Ò˜ Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È ÙÔ ·Ó·Ù˘ÍÈ·Îfi Ì·˜ ÚfiÙ˘Ô.” “ΔÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ, fï˜, Î·È ÈÔ ‚·ÛÈÎfi Â›Ó·È ÙÔ ∂™¶∞, ÙÔ ÔÔ›Ô ı¤ÏÔ˘Ì ӷ ÛÙËÚ›˙ÂÙ·È Û ÌÈ· ηÙ‡ı˘ÓÛË, ÙËÓ ÔÔ›· ı· Ì·˜ ‰ÒÛÂÈ ·˘Ù‹ Ë ÌÂϤÙË” . ∂›Û˘ Ô Î. ÷Ù˙ˉ¿Î˘ ÍÂηı¿ÚÈÛ -ÚÔ˜ ·ÔÊ˘Á‹ ÚÔÊ·ÓÒ˜ ·ÚÂÍËÁ‹ÛˆÓ- fiÙÈ “‰ÂÓ ¿Ì ӷ ˘ԉ›ÍÔ˘Ì ÛÙÔÓ Î¿ı ÂȯÂÈÚËÌ·Ù›· ÙÈ ı· οÓÂÈ” ·ÏÏ¿ Ó· ‰Ô‡Ì Ò˜ ı· ·ÍÈÔÔÈ‹ÛÔ˘Ì ٷ ·Ó·Ù˘Íȷο ÂÚÁ·Ï›· Ô˘ ‰È·ı¤ÙÔ˘ÌÂ Î·È Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÔ˘Ì ٷ fiÔÈ· ‰ÈÔÈÎËÙÈ΋˜ ʇÛˆ˜ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó ÂÌfi‰È· ÛÙËÓ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·.

√È ¿ÍÔÓ˜ ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ÌÔÓÙ¤ÏÔ˘ ∏ ·ÏÏ·Á‹ ÙÔ˘ ·Ó·Ù˘ÍÈ·ÎÔ‡ ÌÔÓÙ¤ÏÔ˘ Ô˘ ÌÂÏÂÙ¿ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË, Û‡Ìʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜, ı·

ÛÙËÚ›˙ÂÙ·È ÛÙËÓ ÚÔÛ¤Ï΢ÛË Í¤ÓˆÓ ÂÂÓ‰‡ÛÂˆÓ Û ·Ú·ÁˆÁÈÎÔ‡˜ ÙÔÌ›˜ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ Î·È ÛÙËÓ ÙfiÓˆÛË ÙˆÓ ÂÍ·ÁˆÁÒÓ Î·È ı· ¤¯ÂÈ ˆ˜ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙËÓ ÂÓ›Û¯˘ÛË Ù˘ ··Û¯fiÏËÛ˘ Î·È ÙË ‚ÂÏÙ›ˆÛË Ù˘ ‚ȈÛÈÌfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ‰ËÌÔÛ›Ô˘ ¯Ú¤Ô˘˜. √ Î. ™ÙÔ˘ÚÓ¿Ú·˜ ·Ó·Ì¤ÓÂÈ ÙËÓ ˘Ô‚ÔÏ‹ Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓˆÓ ÚÔÙ¿ÛÂˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ÂÓ›Û¯˘ÛË Ù˘ ·Ó¿Ù˘Í˘ Î·È Ù˘ ··Û¯fiÏËÛ˘, ÙËÓ ÚÔÛ¤Ï΢ÛË ÂÂÓ‰‡ÛˆÓ, ÙËÓ ÙfiÓˆÛË ÙˆÓ ÂÍ·ÁˆÁÒÓ Î·È ÙË ‚ÂÏÙ›ˆÛË Ù˘ ‚ȈÛÈÌfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ¯Ú¤Ô˘˜. ∫ÔÌ‚È΋˜ ÛËÌ·Û›·˜ Â›Ó·È Ô ·Ó·Û¯Â‰È·ÛÌfi˜ ÙÔ˘ ∂™¶∞ Î·È ÔÈ ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ˜ ÁÈ· ÙÔ Ó¤Ô ÎÔÈÓÔÙÈÎfi ·Î¤ÙÔ ÛÙ‹ÚÈ͢ 20142020, ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›Â˜ Ô˘ ÚÔˆıÔ‡ÓÙ·È ·fi ÙÔÓ ˘Ô˘ÚÁfi ∞Ó¿Ù˘Í˘ Î. ∫ˆÛÙ‹ ÷Ù˙ˉ¿ÎË. ∏ ÌÂϤÙË ı· ÛÙËÚȯÙ› Û ·Ï·È¤˜ Î·È Ó¤Â˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ Î·È Û¯¤‰È· ÁÈ· ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ Û ·Ú·ÁˆÁÈÎÔ‡˜ ÙÔÌ›˜, Ô˘ ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· ‰ÒÛÔ˘Ó ÒıËÛË, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ë ÂÏÏËÓÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌ›· Ó· ÎÈÓËı› Ì ˘„ËÏÔ‡˜ Ú˘ıÌÔ‡˜ ·Ó¿Ù˘Í˘ (¿Óˆ ·fi 3% fiˆ˜ ··ÈÙ› ÙÔ ªÓËÌfiÓÈÔ) Ù· ÂfiÌÂÓ· ¯ÚfiÓÈ·. μ¿ÛË Ù˘ Û˘˙‹ÙËÛ˘ ıˆÚÔ‡ÓÙ·È ˘¿Ú¯Ô˘Û˜ ÌÂϤÙ˜, fiˆ˜ ·˘Ù¤˜

ÙÔ˘ ∫∂¶∂ Î·È ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ÁÚ·Ê›Ԣ Ù˘ McKinsey, Ô˘ ı¤ÙÔ˘Ó Û ÚÒÙÔ Ï¿ÓÔ ÙÔ˘˜ ÂÍ‹˜ ÛÙfi¯Ô˘˜: -∞‡ÍËÛË Ù˘ ·Ú·ÁˆÁÈÎfiÙËÙ·˜ ηٿ 20%. -∂Ù‹ÛÈ· ·Ó¿Ù˘ÍË 3% ¤Ó·ÓÙÈ ÛÙfi¯Ô˘ 1,5%. - ºÔÚÔÏÔÁÈο ¤ÛÔ‰· 7 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ ÂÙËÛ›ˆ˜. -ŸÊÂÏÔ˜ 16,5 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ ÛÙÔ ÂÌÔÚÈÎfi ÈÛÔ˙‡ÁÈÔ.

™Â ÔÈÔ˘˜ ÙÔÌ›˜ ı· ‰Ôı› ‚¿ÚÔ˜ ΔÔ ‚¿ÚÔ˜, Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ˘¿Ú¯Ô˘Û˜ ÌÂϤÙ˜, Ú¤ÂÈ Ó· ‰Ôı› ÛÙÔ˘˜ ÂÍ‹˜ ÙÔÌ›˜: - ∂Ó¤ÚÁÂÈ·. ∏ ∞ηı¿ÚÈÛÙË ¶ÚÔÛÙÈı¤ÌÂÓË ∞Í›· Ù˘ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ ÌÔÚ› Ó· ·˘ÍËı› ηٿ 9 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ Î·È Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËıÔ‡Ó 80.000 ı¤ÛÂȘ ÂÚÁ·Û›·˜. ™Ùfi¯Ô˜ Â›Ó·È Ó· ηٷÛÙ› Ë ∂ÏÏ¿‰· ‰ÈÂıÓ‹˜ ÂÓÂÚÁÂÈ·Îfi˜ ÎfiÌ‚Ô˜ Ì ÙË ‰È¤Ï¢ÛË ·ÁˆÁÒÓ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜ Ê˘ÛÈÎÔ‡ ·ÂÚ›Ô˘. - ΔÔ˘ÚÈÛÌfi˜. ªÔÚ› Ó· ÚÔÛʤÚÂÈ 18 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ ∞ηı¿ÚÈÛÙË ¶ÚÔÛÙÈı¤ÌÂÓË ∞Í›· Î·È 220.000 ı¤ÛÂȘ ÂÚÁ·Û›·˜. ∞Ó·Áη›· ıˆÚÂ›Ù·È Ë ÔÈÔÙÈ΋ ·Ó·‚¿ıÌÈÛË ÙÔ˘ ÚÔ˚fiÓÙÔ˜ “‹ÏÈÔ˜ Î·È ı¿Ï·Û-

Û·” Î·È Ù˘ Â¤ÎÙ·Û‹˜ ÙÔ˘ Ì ÎÚÔ˘·˙ȤÚ˜, ı·Ï¿ÛÛÈÔ ÙÔ˘ÚÈÛÌfi, ¶ÂÚÈÔ¯¤˜ √ÏÔÎÏËڈ̤Ó˘ ΔÔ˘ÚÈÛÙÈ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘, ·Ú·ıÂÚÈÛÙÈΤ˜ ηÙÔÈ˘, Ì·Ú›Ó˜, ÏÈÌ¿ÓÈ· ÁÈ· ÎÚÔ˘·˙ÈÂÚfiÏÔÈ·. ¶ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ· Ú¤ÂÈ Ó· ‰Ôı› Û ¯ÒÚ˜ fiˆ˜: ∏ӈ̤ÓÔ μ·Û›ÏÂÈÔ, °ÂÚÌ·Ó›·, ™Î·Ó‰ÈÓ·‚›·, πÙ·Ï›·, °·ÏÏ›·, √ÏÏ·Ó‰›·. ™ÙÚ·ÙËÁÈΤ˜ ‰È›ۉ˘Û˘ ··ÈÙÔ‡ÓÙ·È Û ·ÁÔÚ¤˜, fiˆ˜ ÔÈ ∏¶∞, Ë ƒˆÛ›· Î·È Ë ∫›Ó·. ∂ÓÒ, Â›Ó·È ·Ó·Áη›· Ë ›‰Ú˘ÛË ΔÚÈÙÔ‚¿ıÌÈ·˜ ™¯ÔÏ‹˜ ΔÔ˘ÚÈÛÌÔ‡. - ∞ÁÚÔÙÈ΋ ·Ú·ÁˆÁ‹. √ ·ÁÚÔÙÈÎfi˜ ÙÔ̤·˜ ÌÔÚ› Ó· ·˘Í‹ÛÂÈ ÙËÓ ∞ηı¿ÚÈÛÙË ¶ÚÔÛÙÈı¤ÌÂÓË ∞Í›· ÙÔ˘ ηٿ 5 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ Î·È Î·Ù¿ 120.000 ÙȘ ı¤ÛÂȘ ÂÚÁ·Û›·˜. ¶Èı·Ó¤˜ ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ˜ ÌÔÚ› Ó· Â›Ó·È Ë ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋˜ ÁÈ· ÚÔ˚fiÓÙ· ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜ √ÓÔÌ·Û›·˜ ¶ÚÔ¤Ï¢Û˘. ∞·ÈÙÂ›Ù·È ÛÙÚÔÊ‹ Û ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˜ ÌÔÓ¿‰Â˜ Î·È Û ˘„ËÏfiÙÂÚË ·Ú·ÁˆÁÈÎfiÙËÙ· ̤ۈ Ù˘ ·Ó·‰È·ÓÔÌ‹˜ Ù˘ ηÏÏÈÂÚÁ‹ÛÈÌ˘ Á˘ ÚÔ˜ fiÊÂÏÔ˜ Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ. ™˘ÓÈÛÙ¿Ù·È Ë ›‰Ú˘ÛË Ó¤Ô˘ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ Ù˘ÔÔ›ËÛ˘ Î·È ÈÛÙÔÔ›ËÛ˘ ÁÈ· ·ÁÚÔÙÈο ÚÔ˚fiÓÙ· Î·È ÌÂıfi‰Ô˘˜ (‚ÈÔÏÔÁÈ΋ ÁˆÚÁ›·). - ªÂÙ·Ô›ËÛË ÙÚÔʛ̈Ó. √ ÎÏ¿‰Ô˜ Â›Ó·È ‰˘Ó·Ùfi Ó· ÚÔÛʤÚÂÈ ÂÈϤÔÓ ∞ηı¿ÚÈÛÙË ¶ÚÔÛÙÈı¤ÌÂÓË ∞Í›· 6 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ Î·È 140.000 ı¤ÛÂȘ ÂÚÁ·Û›·˜. ¶Ú¤ÂÈ Ó· ηıÔÚÈÛÙÔ‡Ó Â͈ÙÂÚÈΤ˜ ·ÁÔÚ¤˜-ÛÙfi¯ÔÈ, Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËı› ·ÁÎfiÛÌÈ· ·Ó·ÁÓˆÚÈṲ̂ÓÔ˜ Ì˯·ÓÈÛÌfi˜ ÈÛÙÔÔ›ËÛ˘ ÚˆÙfiÙ˘ˆÓ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ, Ó· ·Ó·Ù˘¯ıÔ‡Ó 4- 6 Û‡Á¯ÚÔÓ˜ ÌÔÓ¿‰Â˜ ÌÂÙ·Ô›ËÛ˘ Î·È Û˘Û΢·Û›·˜ Î·È Ó· È‰Ú˘ı› “∂Ù·ÈÚ›· ∂ÏÏËÓÈÎÒÓ ΔÚÔʛ̈Ӕ (ȉȈÙÈ΋ ‹ ™¢πΔ) Ô˘ Ó· ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙ÂÈ ÙËÓ ÚfiÛ‚·ÛË Û ͤÓ˜ ·ÁÔÚ¤˜. - ¢ÈÂıÓ¤˜ ÂÌfiÚÈÔ. ∂›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ Ó· ‰ÒÛÂÈ ¶ÚÔÛÙÈı¤ÌÂÓË ∞Í›· 4 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ. ™Ùfi¯Ô˜ Â›Ó·È Ó· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÔ‡Ó ÔÈ ·ÛÙÈΤ˜ Î·È ÌË ÂÚÈÔ¯¤˜ ÁÈ· ÂÌÔÚÈ΋ ¯Ú‹ÛË Ì ÙËÓ ·ÂÏ¢ı¤ÚˆÛË ‰È¿ıÂÛ˘ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ, Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËıÔ‡Ó ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˜ ÌÔÓ¿‰Â˜ ̤ۈ Û˘Á¯ˆÓ‡ÛÂˆÓ Î·È ÂÍ·ÁÔÚÒÓ Î·È Ó· ÌÂȈıÔ‡Ó ÔÈ ÛÙÚ‚ÏÒÛÂȘ ÛÙËÓ ·-

줂·ÈÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÓ›Û¯˘ÛË ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞ ‰‹ÏˆÛÂ Ô ∞Ï. ΔÛ›Ú·˜

“¶·ÚÔ‰È΋ Ë ·Ó¿Î·Ì„Ë Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘” ∞£∏¡∞, 28.

ΔËÓ ·ÓÙ›ıÂÛË ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞ ÛÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ȉȈÙÈÎÔÔÈ‹ÛÂˆÓ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ÂͤÊÚ·ÛÂ Ô ∞Ϥ͢ ΔÛ›Ú·˜ ÛÂ Û˘Ó¤ÓÙ¢͋ ÙÔ˘ ÛÙËÓ ¡∂Δ, ÂÈÛËÌ·›ÓÔÓÙ·˜ fiÙÈ ÙÔ ÎfiÌÌ· ÙÔ˘ Â›Ó·È Î·Ù¿ Ù˘ ÏÂËÏ·Û›·˜ ÙÔ˘ ‰ËÌÔÛ›Ô˘ Î·È fiÙÈ fiÔȘ ȉȈÙÈÎÔÔÈ‹ÛÂȘ Á›ÓÔ˘Ó ı· Ú¤ÂÈ Ó· ¤¯Ô˘Ó ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ·ÓÙ·Ô‰ÔÙÈÎfiÙËÙ·. √ Î. ΔÛ›Ú·˜ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍ ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆÈÛÙÔ‡Ó Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÁÚ·ÊÂÈÔÎÚ·Ù›·˜, ‰È·ÊıÔÚ¿˜ Î·È ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ Î·È Ó· ˘¿ÚÍÂÈ ÙÔ Î·Ù¿ÏÏËÏÔ Îϛ̷ ÛÙ·ıÂÚfiÙËÙ·˜ ÁÈ· Ó· ÚÔÛÂÏ·ÛÂÈ Ë ¯ÒÚ· ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ, ÂÓÒ ÛËÌ›ˆÛ ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆÈÛÙ› Î·È Ë ÂÁ¯ÒÚÈ· ÔÏÈÁ·Ú¯›· Ô˘ ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi Ï›Á˜ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȘ Ô˘ ÂϤÁ¯Ô˘Ó ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ Î·È ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ˙ˆ‹ Ù˘ ¯ÒÚ·˜. °È· ÙËÓ Û˘Ó¿ÓÙËÛ‹ ÙÔ˘ Ì ÙÔÓ μ. ™fiÈÌÏÂ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞ ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ Î·È Ô ›‰ÈÔ˜ ·Ú¤ıÂÛ ·ÚÈıÌÔ‡˜ ÛÙÔÓ °ÂÚÌ·Ófi ˘Ô˘ÚÁfi ÁÈ· Ó· ηٷ‰Â›ÍÂÈ ÙËÓ ·ÔÙ˘¯›· ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜. ∞·ÓÙÒÓÙ·˜ ÁÈ· ÙȘ ‰ËÌÔÛÎÔ‹-

ÛÂȘ Ô Î. ΔÛ›Ú·˜ › fiÙÈ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÂÎÙ·Ì›Â˘ÛË Ù˘ ‰fiÛ˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËΠÌÈ· „‡ÙÈÎË

ÚÔÛ‰ÔΛ· ÂΠ̤ÚÔ˘˜ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘, ÂÓÒ Á‡Úˆ Ì·˜ ˘¿Ú¯ÂÈ ÌÈ· ÛÎÏËÚ‹ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·. √È ‰fiÛÂȘ Ô˘ ·›ÚÓÂÈ Ë ¯ÒÚ·, ÚfiÛıÂÛÂ, ·ÚÎÔ‡Ó ›Û·-›Û· ÁÈ· Ó· ÌËÓ ¯ÚÂÔÎÔ‹ÛÔ˘Ó ÔÈ ÙÚ¿Â˙˜, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ·ÚÎÔ‡Ó ÁÈ· Ó· ÌËÓ ¯ÚÂÔÎÔ‹ÛÔ˘Ó ÔÈ ŒÏÏËÓ˜. ∞Ó·ÊÂÚfiÌÂÓÔ˜ ÛÙȘ ‰ËÌÔÛÎÔ‹ÛÂȘ, Ô Î. ΔÛ›Ú·˜ › fiÙÈ ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ÌÈ¿ ·ÚÔ‰È΋ ‰ËÌÔÛÎÔÈ΋ ·Ó¿Î·Ì„Ë Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Î·È ÂͤÊÚ·Û ÙË ‚‚·ÈfiÙËÙ· fiÙÈ Û‡ÓÙÔÌ· Ô ™Àƒπ∑∞ ı· ÂÓÈÛ¯˘ı›. √ Î. ΔÛ›Ú·˜ ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ ÙÔ ÎfiÌÌ· ÙÔ˘ ı· Û˘ÌÌ·¯‹ÛÂÈ ·ÎfiÌË Î·È Ì ÙÔÓ ‰È¿‚ÔÏÔ ÁÈ· Ó· ÂÙ‡¯ÂÈ ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ÁÈ· ÙË ¯ÒÚ·, ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓÔ˜ ÛÙË ÛÙ¿ÛË Ù˘ μÚ·˙ÈÏ›·˜ ÛÙÔ ¢¡Δ Î·È ÚfiÛıÂÛ fiÙÈ Â›Ó·È ·Ó¿ÁÎË ÙÔ ¢¡Δ Ó· Û˘ÁÎÚÔ˘ÛÙ› ÈÔ ·ÓÔȯٿ Ì ÙËÓ °ÂÚÌ·Ó›· Î·È fi¯È Ì ÌÈÛfiÏÔÁ·. √ Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞ ÛËÌ›ˆÛ fiÙÈ Ë Î. ª¤ÚÎÂÏ ‰ÂÓ Ï¤ÂÈ ÙËÓ ·Ï‹ıÂÈ· ÛÙÔÓ ÁÂÚÌ·ÓÈÎfi Ï·fi ÂÓfi„ÂÈ ÙˆÓ ÂÎÏÔÁÒÓ, fiÙÈ ‰ËÏ·‰‹ ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÁÈ· ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ·¤Ù˘¯Â.

ÁÔÚ¿ ÂÚÁ·Û›·˜ Î·È ÛÙȘ ÌÂÙ·ÊÔÚ¤˜. - ¡·˘ÙÈÏ›·. ΔÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Û¯Â‰È¿˙ÂÈ ÙËÓ ÚÔÛ¤Ï΢ÛË ·ÏÏ¿ Î·È ÂÈÛÙÚÔÊ‹ Ó·˘ÙÈÏÈ·ÎÒÓ ÂÂÓ‰‡ÛÂˆÓ Î·È ‹‰Ë ¤¯Ô˘Ó ·Ú¯›ÛÂÈ Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ Ì ÙËÓ ŒÓˆÛË ∂ÏÏ‹ÓˆÓ ∂ÊÔÏÈÛÙÒÓ. - ¡¤Â˜ Ù¯ÓÔÏÔÁ›Â˜. √È ÂÏÏËÓÈΤ˜ ÂÙ·Èڛ˜ Ô˘ ÂÍÂȉÈ·ÔÓÙ·È ÛÙËÓ ÏËÚÔÊÔÚÈ΋, ÙȘ ÙËÏÂÈÎÔÈӈӛ˜ Î·È ÙȘ Ӥ˜ Ù¯ÓÔÏÔÁ›Â˜, ıˆÚÔ‡ÓÙ·È ¤Ó· ÙÌ‹Ì· Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ·ÁÔÚ¿˜ Ì Ôχ ÛÔ‚·Ú¤˜ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ ÁÈ· ‰ÈÂıÓ‹ Â¤ÎÙ·ÛË. - ΔÚ¿Â˙˜. ªÂ ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË Ù˘ ·Ó·ÎÂÊ·Ï·ÈÔÔ›ËÛ˘ Î·È Ù˘ ·Ó·‰È¿Ù·Í˘ ̤ۈ ÙˆÓ Û˘Á¯ˆÓ‡ÛÂˆÓ Î·È ÙˆÓ ÂÍ·ÁÔÚÒÓ, Ô ÙÚ·Â˙ÈÎfi˜ ÎÏ¿‰Ô˜ ı· Â›Ó·È Û ı¤ÛË Ó· ‚ÔËı‹ÛÂÈ ÛËÌ·ÓÙÈο ÛÙËÓ ·Ó·Ù˘Íȷ΋ ÔÚ›· Ù· ÂfiÌÂÓ· ¯ÚfiÓÈ·, ·Ú¤¯ÔÓÙ·˜ Â·Ú΋ Ú¢ÛÙfiÙËÙ· Ô˘ Â›Ó·È ··Ú·›ÙËÙË ÁÈ· ÙËÓ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈ΋ ‰Ú¿ÛË. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, Ì ‚¿ÛË ÙËÓ ¤ÎıÂÛË Ù˘ McKinsey, Ë ∂ÏÏ¿‰· ÌÔÚ› Ó· ·Ó·Ù‡ÍÂÈ 10 ·ÎfiÌË ÎÏ¿‰Ô˘˜, Ô˘ ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· ÚÔÛʤÚÔ˘Ó Ó¤Â˜ ¢ηÈڛ˜ Î·È Ó· ·Ú¿ÁÔ˘Ó ÏÔ‡ÙÔ 7 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ Î·È 70.000 ı¤ÛÂȘ ÂÚÁ·Û›·˜. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÙÔÌ›˜, ¢È·¯Â›ÚÈÛË ÙˆÓ ·Ô‚Ï‹ÙˆÓ, ¶·Ú·ÁˆÁ‹ ÁÂÓfiÛËÌˆÓ Ê·Ú̿ΈÓ, π·ÙÚÈÎfi˜ ÙÔ˘ÚÈÛÌfi˜, π¯ı˘ÔηÏÏȤÚÁÂȘ, ∂ÍÂȉÈÎÂ˘Ì¤Ó˜ ηÙËÁÔڛ˜ ÙÚÔʛ̈Ó, ºÚÔÓÙ›‰· ÁÈ· ÙËÓ ÙÚ›ÙË ËÏÈΛ·, ∫¤ÓÙÚ· ÂÚ›ı·Ï„˘ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ¯ÚfiÓÈ· ·ÛıÂÓ›˜, ∂health ¤Ú¢ӷ ÛÙÔÓ ÙÔ̤· Ù˘ ˘Á›·˜, ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ› ‰È·ÌÂÙ·ÎÔÌÈÛÙÈÎÔ› ÎfiÌ‚ÔÈ Î·È ∞Ó¿Ù˘ÍË ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ ÎÏ·ÛÈÎÒÓ ÛÔ˘‰ÒÓ.

™ÙÔ ∫·Ù¿Ú Ô ∞ÓÙ. ™·Ì·Ú¿˜ Ì ÙÔ ‚ϤÌÌ· ÛÙȘ ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ ∞£∏¡∞, 28.

ªÂ ÙÔ ‚ϤÌÌ· ÛÙȘ ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ ·Ó·¯ˆÚ› ·‡ÚÈÔ, ΔÚ›ÙË, Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ∞ÓÙÒÓ˘ ™·Ì·Ú¿˜ ÁÈ· ÙÔ ∫·Ù¿Ú ÁÈ· ‰È‹ÌÂÚË Â›Û΄Ë.ªÂ fiÏ· ÙË Ó¤· ÂÈÎfiÓ· Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Î·È Ù· ıÂÙÈο Û¯fiÏÈ· ·fi ÙË ∂∂ ı· ÂȉÈÒÍÂÈ Û˘Ìʈӛ˜, ‰Â›¯ÓÔÓÙ·˜ fiÙÈ Ë ∂ÏÏ¿‰· ·ÔÙÂÏ› ϤÔÓ Ì›· ·ÛÊ·Ï‹ ¯ÒÚ· ÁÈ· ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ. ΔÔÓ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi ı· Û˘Óԉ‡ÛÔ˘Ó ÛÙÔ Ù·Í›‰È ÙÔ˘ ÎÔÚ˘Ê·›ÔÈ ÂÎÚfiÛˆÔÈ ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ÙÚ·Â˙ÈÎÔ‡, ‚ÈÔÌ˯·ÓÈÎÔ‡ Î·È ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎÔ‡ ÎÏ¿‰Ô˘. ΔÔ Î¤ÓÙÚÔ ‚¿ÚÔ˘˜ ¤ÊÙÂÈ ÛÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ∂ȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ - ∫·Ù¿Ú ÛÙÔ ÔÔ›Ô ı· Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÂȯÂÈÚË̷ٛ˜ Î·È ·fi ÙȘ ‰‡Ô ¯ÒÚ˜, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÂÓÈÛ¯˘ıÔ‡Ó ÔÈ ÂÌÔÚÈÎÔ› Î·È ÂȯÂÈÚËÛÈ·ÎÔ› ‰ÂÛÌÔ›. ∂fiÌÂÓÔÈ ÛÙ·ıÌÔ› ÙˆÓ ‰ÈÂıÓÒÓ Â·ÊÒÓ ÙÔ˘ Î. ™·Ì·Ú¿ Â›Ó·È Ë ªfiÛ¯· Î·È ÙÔ ¶ÂΛÓÔ Ì¤Û· ÛÙÔÓ ºÂ‚ÚÔ˘¿ÚÈÔ, ÂÓÒ ÛÙ· Ù¤ÏË ª·ÚÙ›Ô˘ ı· ÂÈÛÎÂÊı› ÙËÓ √˘¿ÛÈÓÁÎÙÔÓ, fiÔ˘ ı· Û˘Ó·ÓÙËı› Ì ÙÔÓ ∞ÌÂÚÈηÓfi Úfi‰ÚÔ, ª·Ú¿Î √Ì¿Ì·.


¶ÔÏÈÙÈ΋ 8 ¶Èı·Ó‹ Ì›ˆÛË ·ÊÔÚÔÏfiÁËÙÔ˘ ÁÈ· ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ ∞£∏¡∞, 28.

Δ∏¡

·Ó·ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ ÔÛÔÛÙÔ‡ Ù˘ ‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋˜ ·Ô˙ËÌ›ˆÛ˘ Ô˘ Â›Ó·È ·ÊÔÚÔÏfiÁËÙÔ ÂÓ‰¤¯ÂÙ·È Ó· ÂÍÂÙ¿ÛÂÈ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË. ™Â ¤ÁÁÚ·ÊÔ Ô˘ ‰È·‚È‚¿ÛÙËΠÛÙȘ 24 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ Û ·¿ÓÙËÛË ÂÚÒÙËÛ˘ ÙÔ˘ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹ Ù˘ ÃÚ˘Û‹˜ ∞˘Á‹˜ ∏Ï›· ∫·ÛȉȿÚË Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙÔ 25% Ù˘ ‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋˜ ·Ô˙ËÌ›ˆÛ˘ Ô˘ Â›Ó·È ·ÊÔÚÔÏfiÁËÙÔ, ϤÁÔÓÙ·˜ fiÙÈ “ηٿ ÙËÓ ÂÎηı¿ÚÈÛË ÙÔ˘ ÊfiÚÔ˘ ÂÈÛÔ‰‹Ì·ÙÔ˜ ·fi ÙËÓ ·ÚÌfi‰È· ¢√À, ·Ê·ÈÚÂ›Ù·È ·fi ÙÔ Î·ı·Úfi ÔÛfi ·fi ÌÈÛıˆÙ¤˜ ˘ËÚÂۛ˜ ÙÔ 25% ÙÔ˘ ·Î·ı¿ÚÈÛÙÔ˘ ÔÛÔ‡ Ù˘ ‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋˜ ·Ô˙ËÌ›ˆÛ˘ ˆ˜ ÙÂÎÌ·ÚÙfi ÔÛfi ÁÈ· ÙËÓ Î¿Ï˘„Ë ÙˆÓ ‰··ÓÒÓ Ì›ÛıˆÛ˘ ÙˆÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ ÁÚ·Ê›ˆÓ Î·È ÏÔÈÒÓ ‰··ÓÒÓ ¿ÛÎËÛ˘ ÙÔ˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹Ì·Ùfi˜ ÙÔ˘˜”. ¶ÚÔÛı¤ÙÂÈ ‰Â fiÙÈ “ÙÔ ÔÛÔÛÙfi ·˘Ùfi ÌÔÚ› Ó· ·Ó·ÚÔÛ·ÚÌfi˙ÂÙ·È Ì ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ”. ™ÙȘ ·ÈÙÈ¿ÛÂȘ fï˜ ÙÔ˘ Î. ∫·ÛȉȿÚË fiÙÈ Ú¤ÂÈ Ó· ÌÂȈı› ‰Ú·ÛÙÈο Ë ‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋ ·Ô˙ËÌ›ˆÛË ÙˆÓ ‚Ô˘Ï¢ÙÒÓ Î·È Ë ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË ÙˆÓ ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ, Ô Î. ™ÙÔ˘ÚÓ¿Ú·˜ ˘ÂÓı˘Ì›˙ÂÈ fiÙÈ “ÙËÓ ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ· ÁÈ· ÙË Ì›ˆÛË Ù˘ ·Ô˙ËÌ›ˆÛ˘ ÙˆÓ ‚Ô˘Ï¢ÙÒÓ, fiˆ˜ Â›Û˘ Î·È ÙËÓ Î·Ù¿ÚÙÈÛË, ¤ÁÎÚÈÛË Î·È ÂÎÙ¤ÏÂÛË ÙÔ˘ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ Ù˘, ·ÛΛ Ë ›‰È· Ë μÔ˘Ï‹”. ∂›Û˘ Ô Î. ™ÙÔ˘ÚÓ¿Ú·˜ ı˘Ì›˙ÂÈ ÛÙÔÓ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹ Ù˘ ÃÚ˘Û‹˜ ∞˘Á‹˜ fiÙÈ ÁÈ· ÙË ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË ÙˆÓ ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ ·ÚÌfi‰ÈÔ Â›Ó·È ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ.

™ÙȘ ÂÚÈÊÂÚÂȷΤ˜ ‰È¢ı‡ÓÛÂȘ ∂√¶ÀÀ Ù· ·ÈÙ‹Ì·Ù· ÁÈ· ·ÚÔ¯¤˜ ˘Á›·˜ ∞£∏¡∞, 28.

™Δπ™ ÂÚÈÊÂÚÂȷΤ˜ ‰È¢ı‡Ó-

ÛÂȘ ÙÔ˘ ∂√¶ÀÀ ÙÔ˘ ÙfiÔ˘ ηÙÔÈΛ·˜ ÙÔ˘˜ ı· ˘Ô‚¿ÏÏÔ˘Ó, ·fi ÙËÓ 1Ë ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ 2013, ÔÈ ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔÈ ÙÔ˘ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ ∞ÛÊ¿ÏÈÛ˘ ∂Ï¢ı¤ÚˆÓ ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÒÓ (√∞∂∂) Ù· ·ÈÙ‹Ì·Ù¿ ÙÔ˘˜ ˆ˜ ÚÔ˜ ÙȘ ·ÚÔ¯¤˜ Û ›‰Ô˜, Û‡Ìʈӷ Ì ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÙÔ˘ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡. ∂›Û˘, Ë ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ √∞∂∂ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ fiÙÈ ¤ˆ˜ ÙȘ 28 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ 2013 ı· Â͢ËÚÂÙ› ÙÔ˘˜ ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔ˘˜ ÛÙ· ∫¤ÓÙÚ· ∂͢ËÚ¤ÙËÛ˘ ∞ÛÊ·ÏÈÛÌ¤ÓˆÓ (∫∂∞™) Î·È Ù· ηٿ ÙfiÔ˘˜ ÂÚÈÊÂÚÂȷο ÙÌ‹Ì·Ù·.

ΔƒπΔ∏ 29 π∞¡√À∞ƒπ√À 2013

ΔËÓ ¶·Ú·Û΢‹ ÔÈ ·ÔÊ¿ÛÂȘ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘, Ô˘ ÛÙԯ‡ÂÈ ÛÙËÓ Â›ÛÚ·ÍË 2 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ

“∫ÏÂȉÒÓÂÈ” Ô ÂÓÈ·›Ô˜ ÊfiÚÔ˜ ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ £· ˘·¯ıÔ‡Ó Î·È Ù· ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯È· - ∫·Ù¿ÚÁËÛË ·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈÎÒÓ ı¤ÏÂÈ Ë ÙÚfiÈη ∞£∏¡∞, 28.

Ô ·ÊÔÚÔÏfiÁËÙÔ fiÚÈÔ, Ô ÙÚfiÔ˜ ˘ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ ÙˆÓ ·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈÎÒÓ ·ÍÈÒÓ ÙˆÓ ·ÁÚÔÙÂÌ·¯›ˆÓ, ηıÒ˜ Î·È Ë ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÙˆÓ ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ μÈÔÌ˯·ÓÈÎÒÓ ¶ÂÚÈÔ¯ÒÓ, ªË ∫˘‚ÂÚÓËÙÈÎÒÓ √ÚÁ·ÓÒÛÂˆÓ Î·È ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ Ô˘ ‰ÂÓ ·ÔʤÚÔ˘Ó Î·Ó¤Ó· ÂÈÛfi‰ËÌ·, Â›Ó·È Ù· ˙ËÙ‹Ì·Ù· Ô˘ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ‰È¢ÎÚÈÓÈÛÙÔ‡Ó Û Ӥ· Û‡ÛÎÂ„Ë Ô˘ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÙËÓ ÂfiÌÂÓË ¶·Ú·Û΢‹ ÁÈ· ÙÔÓ ÂÓÈ·›Ô ÊfiÚÔ ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ, Ô ÔÔ›Ô˜ ı· ˘ÔηٷÛÙ‹ÛÂÈ º∞¶ Î·È ÂȉÈÎfi Ù¤ÏÔ˜ ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ Î·È ı· ÏËÚˆı› ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ÂÍ¿ÌËÓÔ ÙÔ˘ 2013.

Δ

™ÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ Û‡ÛÎÂ„Ë ÛÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ˘fi ÙÔÓ °ÈÒÚÁÔ ª·˘Ú·Á¿ÓË Î·È Ì ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙˆÓ ÂÎÚÔÛÒˆÓ ÙˆÓ ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ÛÙËÚ›˙Ô˘Ó ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË, Ù¤ıËΠÂÎ Ó¤Ô˘ ÙÔ ı¤Ì· ÙÔ˘ ·ÊÔÚÔÏÔÁ‹ÙÔ˘ ÔÚ›Ô˘, ¯ˆÚ›˜ ˆÛÙfiÛÔ Ó· ÔÚÈÛÙÈÎÔÔÈËı› Â¿Ó ı· Â›Ó·È 50.000 ‹ 100.000 ¢ÚÒ. √È ÊÔÚÔÏÔÁÈÎÔ› Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ¤˜ ı· ÍÂÎÈÓÔ‡Ó ·fi 0,05% ‹ 0,1%, ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙÔ ‡„Ô˜ ÙÔ˘ ·ÊÔÚÔÏÔÁ‹ÙÔ˘ ÁÈ· Ù· Ê˘ÛÈο ÚfiÛˆ·. ΔÔ ‚·ÛÈÎfiÙÂÚÔ Úfi‚ÏËÌ· ÁÈ· ÙËÓ ÔÚÈÛÙÈÎÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ÊfiÚÔ˘, ·Ó¤Î˘„ fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙÔÓ ˘ÔÏÔÁÈÛÌfi Ù˘ ·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈ΋˜ ·Í›·˜ ÙˆÓ ·ÁÚÔÙÂÌ·¯›ˆÓ, fiÔ˘ ÔÈ ÛËÌÂÚÈÓÔ› Ù¤ÛÛÂÚȘ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ¤˜ ÚÔÛ·‡ÍËÛ˘ Â› ÙˆÓ ÙÈÌÒÓ ·Ó·ÊÔÚ¿˜, Ô‰ËÁÔ‡Û·Ó Û ÔÏϤ˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ Û Ôχ ˘„ËϤ˜ ·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈΤ˜ ·Í›Â˜, ȉ›ˆ˜ ÁÈ· ηÏÏÈÂÚÁ‹ÛÈ̘ ÂÎÙ¿ÛÂȘ ÂÓÙfi˜ ∞ÙÙÈ΋˜, Ì ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë ÊÔÚÔÏÔÁÈ΋ ÂÈ‚¿Ú˘ÓÛË. √È ÂȉÈÎÔ› Ù˘ ∂ÈÙÚÔ‹˜, ÂÂÍÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È ÚÔÙ¿ÛÂȘ Û˘ÁÎÚ¿ÙËÛ˘ ÙˆÓ ·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈÎÒÓ ÙÈÌÒÓ ÙˆÓ ·ÁÚÔÙÂÌ·¯›ˆÓ Â› ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ı· ÂÈ‚¿ÏÏÂÙ·È Ô ÂÓÈ·›Ô˜ ÊfiÚÔ˜, Î·È ‰ÂÓ ·ÔÎÏ›ÂÙ·È Ó· ÎÏ›ÛÂÈ ÙÔ ı¤Ì· ÛÙË Û‡ÛÎÂ„Ë Ù˘ ¶·Ú·Û΢‹˜. ™ÙËÓ ›‰È· Û˘Ó‰ڛ·ÛË ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÂÍÂÙ·ÛÙÔ‡Ó Î·È ‰È¿ÊÔÚ· ·ÈÙ‹Ì·Ù· ÂÍ·ÈÚ¤ÛÂˆÓ ‹ ÂȉÈ΋˜ ÌÂÙ·¯Â›ÚÈÛ˘ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ˘Ô‚ÏËı› ·fi ‰È¿ÊÔÚÔ˘˜ ÊÔÚ›˜. ™ÙÔ Ó¤Ô ÊfiÚÔ ı· ˘·¯ı› ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ Ù˘ ·Í›·˜ Ù˘ ·Î›ÓËÙ˘

ÔÛÔÛÙfi ÂÎÂ›ÓˆÓ Ô˘ ÂÎÙÈÌÔ‡Ó fiÙÈ ‰ÂÓ ı· ÌÔÚ¤ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÂfiÌÂÓË ¯ÚÔÓÈ¿ Ó· ÏËÚÒÛÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ÊfiÚÔ˘˜ ÛÙ· ·Î›ÓËÙ· (º∞¶, “¯·Ú¿ÙÛÈ” , ÊfiÚÔ˜ ÂÈÛÔ‰‹Ì·ÙÔ˜) Êı¿ÓÂÈ ÛÙÔ 54%, ÂÓÒ ¤Ó· 32% ‰ËÏÒÓÂÈ fiÙÈ Ì¿ÏÏÔÓ ı· ·ÓÙ·ÔÎÚÈıÔ‡Ó, ¯ˆÚ›˜ fï˜ Ó· Â›Ó·È Û›ÁÔ˘ÚÔÈ.

∫·Ù¿ÚÁËÛË ·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈÎÒÓ ÙÈÌÒÓ ı¤ÏÂÈ Ë ÙÚfiÈη

ÂÚÈÔ˘Û›·˜ ÙˆÓ ÊÔÚÔÏÔÁÔ‡ÌÂÓˆÓ, ‰ËÏ·‰‹ Î·È Ù· ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯È·. ™Ùfi¯Ô˜ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Â›Ó·È Ë Â›ÛÚ·ÍË Û ÂÙ‹ÛÈ· ‚¿ÛË ÂÛfi‰ˆÓ Ô˘ ı· ˘ÂÚ‚·›ÓÔ˘Ó Ù· 2 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ Û ÂÙ‹ÛÈ· ‚¿ÛË.

«∫·Ù¿ ÚÈ¿˜» Ù· Ú·‚·Û¿ÎÈ· ªËÓÈ·›Ô ı· Â›Ó·È ÙÔ Ú·ÓÙ‚ԇ ÙˆÓ È‰ÈÔÎÙËÙÒÓ ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ Ì ÙËÓ ∂ÊÔÚ›·, ηıÒ˜ ̤¯ÚÈ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ¤ÙÔ˘˜, ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ȉÈÔÎً٘ ı· ÏËÚÒÓÔ˘Ó Î·È ·fi Ì›· ‰fiÛË ÊfiÚÔ˘. ∂Ó‰ÂÈÎÙÈο, ̤¯ÚÈ ÙËÓ ¶¤ÌÙË 31 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ fiÛÔÈ ¤Ï·‚·Ó ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ ÂȉÔÔÈËÙ‹ÚÈ· ÁÈ· ÙÔÓ º∞¶ ÙÔ˘ 2010 ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÏËÚÒÛÔ˘Ó ÙȘ ‰‡Ô ·fi ÙȘ ÙÚÂȘ ‰fiÛÂȘ. ∏ ÙÚ›ÙË ı· ηٷ‚ÏËı› Ù¤ÏË ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘. ∏ Û˘Ó¤¯ÂÈ· ¤ÂÙ·È ÙÔÓ ª¿ÚÙÈÔ, fiÙ·Ó Ë °°¶™ ı· ÛÙ›-

ÏÂÈ Ù· ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· ÂȉÔÔÈËÙ‹ÚÈ· ÁÈ· ÙÔÓ º∞¶ ÙÔ˘ 2011, Â›Û˘ Û ÙÚÂȘ ‰fiÛÂȘ. ΔÔ Î·ÏÔη›ÚÈ ı· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ Ë ·ÔÛÙÔÏ‹ ÙˆÓ ÂȉÔÔÈËÙËÚ›ˆÓ ÁÈ· ÙÔÓ º∞¶ ÙÔ˘ 2012, Â›Û˘ Û ÙÚÂȘ ‰fiÛÂȘ. “ΔÚ¤¯ÂÈ” Â›Û˘ ÛÙÔ˘˜ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÔ‡˜ Ù˘ ¢∂∏ ÙÔ ÁÓˆÛÙfi “¯·Ú¿ÙÛÈ” ÛÙ· ·Î›ÓËÙ·, ÔÈ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ‰fiÛÂȘ ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ı· ηٷ‚ÏËıÔ‡Ó Ì¤¯ÚÈ ÙÔÓ ª¿ÈÔ. π‰È·›ÙÂÚÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ Ë ¤Ú¢ӷ Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠÁÈ· ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi Ù˘ ¶√ªπ¢∞: ¤Ó·˜ ÛÙÔ˘˜ ‰‡Ô Ôϛ٘ ‰ËÏÒÓÂÈ fiÙÈ ÙÔ 2013 ‰ÂÓ ı· ÌÔÚ¤ÛÂÈ Ó· ÏËÚÒÛÂÈ ÙÔ˘˜ ÊfiÚÔ˘˜ ÛÙ· ·Î›ÓËÙ· Î·È ı· ÚÔÛ·ı‹ÛÂÈ, ›Ù ӷ Ô˘Ï‹ÛÂÈ ·Î›ÓËÙ· ·ÎfiÌË Î·È Î¿Ùˆ ·fi ÙËÓ ·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈ΋ ÙÔ˘˜ ·Í›· ‹ Ó· ‰·ÓÂÈÛÙ› ÁÈ· Ó· ·ÔʇÁÂÈ ÙȘ ÔÈÓÈΤ˜ Û˘Ó¤ÂȘ. ™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ¤Ú¢ӷ, ÙÔ

¡¤Â˜ ·Ó·ÙÚÔ¤˜ ·fi ÙËÓ ÙÚfiÈη ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ. ∑ËÙ¿, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ “∂ıÓÔ˜”, ÙËÓ Î·Ù¿ÚÁËÛË ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈÎÒÓ ·ÍÈÒÓ, ·ÏÏ¿ Î·È ÙËÓ ¿ÚÛË Ù˘ ··ÁfiÚ¢Û˘ ÙˆÓ ÏÂÈÛÙËÚÈ·ÛÌÒÓ Ù˘ ÚÒÙ˘ ηÙÔÈΛ·˜. ™‡Ìʈӷ Ì fiÛ· ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ë ÂÊËÌÂÚ›‰·, ÔÈ ‰·ÓÂÈÛÙ¤˜ ‹ÁÂÈÚ·Ó ÂÎ Ó¤Ô˘ Ù· ‰‡Ô ˙ËÙ‹Ì·Ù· Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÙË ‰È·Ù‡ˆÛË Ù˘ ÁÓÒÌ˘ ÙÔ˘˜ Â› ÙˆÓ ‰È·Ù¿ÍÂˆÓ ÙÔ˘ ÓÔÌÔۯ‰›Ô˘ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ∞Ó¿Ù˘Í˘ ÁÈ· ÙË Ú‡ıÌÈÛË ‰·Ó›ˆÓ ÓÔÈÎÔ΢ÚÈÒÓ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ‚ÚÂı› Û ‰ÂÈÓ‹ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ı¤ÛË ÏfiÁˆ Ù˘ ‡ÊÂÛ˘. ¶ËÁ¤˜ ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó ÛÙÔ “∂ıÓÔ˜” fiÙÈ ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ ÛÙÂϯÒÓ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ Ì ÎÏÈÌ¿ÎÈÔ ÙˆÓ ‰·ÓÂÈÛÙÒÓ Ù˘ ¯ÒÚ·˜, ÔÈ ÙÂÏÂ˘Ù·›ÔÈ ˙‹ÙËÛ·Ó Ó· ·‡ÛÂÈ Ë ÈÛ¯‡˜ ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÙˆÓ ·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈÎÒÓ ·ÍÈÒÓ ÙˆÓ ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ. ΔÔ Âȯ›ÚËÌ¿ ÙÔ˘˜, ÁÚ¿ÊÂÈ ÙÔ ‰ËÌÔÛ›Â˘Ì·, Â›Ó·È ˆ˜ ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· Ì›· ÛÙÚ‚ϋ ̤ıÔ‰Ô Ë ÔÔ›· ‰ÂÓ ·Ô‰›‰ÂÈ ÛÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ÙȘ ÙÈ̤˜ ·ÁÔÚ·-

ˆÏËÛ›·˜ ÙˆÓ ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ·ÊÂÓfi˜ Ó· ˘¿Ú¯ÂÈ ÊÔÚÔ‰È·Ê˘Á‹ Î·È ·ÊÂÙ¤ÚÔ˘ Ó· ÚÔηÏÂ›Ù·È “ÊÔ‡Ûη” ÛÙËÓ ·Í›· ÙÔ˘˜. ª¿ÏÈÛÙ·, Û‡Ìʈӷ ¿ÓÙ· Ì ›‰È˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜, Ù· ÛÙÂϤ¯Ë Ù˘ ÙÚfiÈη˜ Â·Ó¤ÊÂÚ·Ó ÈÔ ÂÈÙ·ÎÙÈο ÚfiÙ·Û‹˜ ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÌÈ·˜ ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ˘ ∞Ú¯‹˜ Ô˘ ı· ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈο ÛÙÂϤ¯Ë Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜ Ù· ÔÔ›· ı· ·ÔÙ˘ÒÛÔ˘Ó ÙȘ Ú·ÁÌ·ÙÈΤ˜, ÂÌÔÚÈΤ˜, ÙÈ̤˜ ÙˆÓ ÎÙÈÚ›ˆÓ, ÔÈÎÔ¤‰ˆÓ Î.Ï. Î·È ·Ó¿ Ù·ÎÙ¿ ‰È·ÛÙ‹Ì·Ù·, ›Ûˆ˜ Î·È ÌÈ· ÊÔÚ¿ ÙÔÓ ¯ÚfiÓÔ, ı· ÂϤÁ¯Ô˘Ó Ù˘¯fiÓ ÌÂÙ·‚ÔϤ˜. ΔÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ı¤Ì· Ô˘ ¿ÓÔÈÍÂ Ë ÙÚfiÈη ÚÔηÏÒÓÙ·˜ Ó¤Ô... ÔÓÔΤʷÏÔ ÛÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË, ¤¯ÂÈ Ó· οÓÂÈ Ì ÙÔ˘˜ ÏÂÈÛÙËÚÈ·ÛÌÔ‡˜. ø˜ ÁÓˆÛÙfiÓ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË Ì Ú¿ÍË ÓÔÌÔıÂÙÈÎÔ‡ ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘ ¤‰ˆÛ Ӥ· ÂÙ‹ÛÈ· ·Ú¿Ù·ÛË ÛÙËÓ ··ÁfiÚ¢ÛË Ù˘ ‰ÈÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ ÏÂÈÛÙËÚÈ·ÛÌÒÓ ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ Î·È Ù˘ ÚÒÙ˘ ηÙÔÈΛ·˜ ÁÈ· ÔÊÂÈϤ˜ ÚÔ˜ ÙȘ ÙÚ¿Â˙˜ Ô˘ ‰ÂÓ ÍÂÂÚÓÔ‡Ó ÙȘ 200 ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ¢ÚÒ. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ Ù˘ ÂÊËÌÂÚ›‰·˜ ı¤ÏÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ÂÎÚÔÛÒÔ˘˜ Ù˘ ÙÚfiÈη˜ Ó· ˙‹ÙËÛ·Ó ·fi ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ÙÔ “¿ÓÔÈÁÌ·” ÙˆÓ ÏÂÈÛÙËÚÈ·ÛÌÒÓ. ¢ËÏ·‰‹ ·˘ÙÔ› Ó· ÂÈÙÚ·Ô‡Ó Î·È Ó· ·Úı› Ë ··ÁfiÚ¢ÛË. ΔÔ ÛÎÂÙÈÎfi Ô˘ ·Ó¤Ù˘Í·Ó ÛÙËÓ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›· Ô˘ ›¯·Ó Ì ÛÙÂϤ¯Ë ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ∞Ó¿Ù˘Í˘ ¤¯ÂÈ Ó· οÓÂÈ Ì ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË Ù˘ Û˘Ì›ÂÛ˘ ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ÙˆÓ ÙÈÌÒÓ ÙˆÓ ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ.

¡¤· “·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈ΋” Ì ΤÓÙÚÔ ÙÔ TAXIS ۯ‰ȿ˙ÂÈ ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô OÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ

∂͢ËÚ¤ÙËÛË ÊÔÚÔÏÔÁÔ‡ÌÂÓÔ˘ ·fi οı ¢√À ∂·ÓÂÍÂÙ¿˙ÂÙ·È Ë Ì›ˆÛË ÙˆÓ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙÒÓ ÛÙËÓ ÂÛÙ›·ÛË ∞£∏¡∞, 28.

∂∫™À°Ãƒ√¡π™ª√ Ù˘ “·Ú¯È-

ÙÂÎÙÔÓÈ΋˜” ÙˆÓ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎÒÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ Ì Â›ÎÂÓÙÚÔ ÙËÓ ·Ó·‚¿ıÌÈÛË ÙÔ˘ TAXISnet ÚÔ·Ó·ÁÁ¤ÏÏÂÈ ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ, ÂÈʤÚÔÓÙ·˜ ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Â͢ËÚ¤ÙËÛ˘ ÙˆÓ ÊÔÚÔÏÔÁÔ˘Ì¤ÓˆÓ ·fi ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ¢√À, ÏËڈ̋ fiÏˆÓ ÙˆÓ ÔÊÂÈÏÒÓ Ì¤Ûˆ ÙÚ·Â˙ÒÓ Î·È ÙË ı¤ÛÈÛË ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÔ‡ ·Ú·‚fiÏÔ˘. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, Ô ˘Ê˘Ô˘ÚÁfi˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ °. ª·˘Ú·Á¿ÓÓ˘ ‰‹ÏˆÛ ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓÔ˜ ÛÙÔÓ Û˘ÓÙÂ-

web: www.4x4eshop.gr E-mail: info@4x4eshop.gr ΔËÏ.: 24220 24044

∏§∂∫Δƒ√¡π∫√ ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞ ∞•∂™√À∞ƒ ∞ÀΔ√∫π¡∏Δø¡ ¢øƒ∂∞¡ Δ√¶√£∂Δ∏™∏ °π∞ ∞°√ƒ∞ on line ÎÔÙÛ·‰fiÚÔÈ ·fi 115,00ú - ÙÔÔı¤ÙËÛË 35,00ú ËÏÂÎÙÚÔÏÔÁÈο 20,00ú ™ÙȘ ·Ú·¿Óˆ ÙÈ̤˜ ‰ÂÓ Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È Ô º.¶.∞. ¢˘Ó·ÙfiÙËÙ· ·ÔÛÙÔÏ‹˜ Û fiÏË ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·

ÏÂÛÙ‹ º¶∞ fiÙÈ “ȉȷÈÙ¤Úˆ˜ Â·ÓÂÍÂÙ¿˙ÂÙ·È Ë Ì›ˆÛË ÙˆÓ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙÒÓ Ô˘ ÂÊ·ÚÌfi˙ÔÓÙ·È ÛÙËÓ ÂÛÙ›·ÛË” . ŒÁÁÚ·ÊÔ ÙÔ˘ ˘Ê˘Ô˘ÚÁÔ‡ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ °ÈÒÚÁÔ˘ ª·˘Ú·Á¿ÓË, ÙÔ ÔÔ›Ô ‰È·‚È‚¿ÛÙËΠÛÙË μÔ˘Ï‹ Û ·¿ÓÙËÛË ÂÚÒÙËÛ˘ ÙÔ˘ ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙÔ˘ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹ ¡›ÎÔ˘ ¡ÈÎÔÏfiÔ˘ÏÔ˘, ÂÓËÌÂÚÒÓÂÈ fiÙÈ ÂÎÛ˘Á¯ÚÔÓ›˙ÂÙ·È Î·È ·Ó·‚·ıÌ›˙ÂÙ·È ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· Δ∞ÃπS, Ô˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› Û fiϘ ÙȘ ¢√À Ù˘ ¯ÒÚ·˜. ◊‰Ë, ÙÔ Ó¤Ô Û‡ÛÙËÌ· Ù¤ıËΠ۠·Ú·ÁˆÁÈ΋ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÈÏÔÙÈο ÛÙË ¢√À ∫ÔÚ›ÓıÔ˘, Ì ÛÙfi¯Ô ÙËÓ ¤ÓÙ·ÍË Û ·˘Ùfi fiÏˆÓ ÙˆÓ ¢√À Ù˘ ∂ÈÎÚ¿ÙÂÈ·˜ ÛÙÔ ·Ì¤Ûˆ˜ ÂfiÌÂÓÔ ‰È¿ÛÙËÌ·. “ΔÔ Ó¤Ô Δ∞ÃπS ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› Ì ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÎÂÓÙÚÈÎÔÔÈË̤ÓË ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈ΋ Î·È ÊÈÏÔÛÔÊ›·. ∏ ¤ÓÓÔÈ· Ù˘ ·ÚÌfi‰È·˜ ¢√À ı· ÂÁηٷÏÂÈÊı› Î·È ÔÈ ÊÔÚÔÏÔÁÔ‡ÌÂÓÔÈ ı· ÌÔÚÔ‡Ó ϤÔÓ Ó· Â͢ËÚÂÙÔ‡ÓÙ·È Û ÔÔÈ·Ó‰‹ÔÙ ¢√À Ì ÙÔÓ ›‰ÈÔ ÙÚfiÔ, ·ÊÔ‡ fiϘ ı· ¤¯Ô˘Ó ÚfiÛ‚·ÛË ÛÙ· ÎÂÓÙÚÈο ÌËÙÚÒ· Î·È ÙȘ ‚¿ÛÂȘ ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ” ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ÛÙÔ ¤ÁÁÚ·Êfi ÙÔ˘ Ô ˘Ê˘-

Ô˘ÚÁfi˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ. √ Î. ª·˘Ú·Á¿Ó˘ ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓÔ˜ ÛÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË Ó¤ˆÓ ‰È·‰ÈÎÙ˘·ÎÒÓ ÂÊ·ÚÌÔÁÒÓ ·fi ÙË °ÂÓÈ΋ °Ú·ÌÌ·Ù›· ¶ÏËÚÔÊÔÚÈ·ÎÒÓ ™˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ, ÛËÌÂÈÒÓÂÈ fiÙÈ ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ‰È¿ÛÙËÌ· ÚÔÛÙ›ıÂÙ·È ÛÙ·‰È·Î¿ ¤Ó· Ó¤Ô ·Î¤ÙÔ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ÛÙȘ ˘ÊÈÛÙ¿ÌÂÓ˜ ËÏÂÎÙÚÔÓÈΤ˜ ˘ËÚÂۛ˜ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó: - ΔËÓ ÏËڈ̋ fiÏˆÓ ÙˆÓ ÔÊÂÈÏÒÓ Ì¤Ûˆ ÙÔ˘ ÙÚ·Â˙ÈÎÔ‡ Û˘-

ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜. √ ÊÔÚÔÏÔÁÔ‡ÌÂÓÔ˜ ÌÔÚ› Ó· ·Ó·˙ËÙ› ÙȘ ÔÊÂÈϤ˜ ÙÔ˘ ÛÙÔ ‰È·‰›ÎÙ˘Ô Î·È Ó· ÂÎÙ˘ÒÓÂÈ ÙÔÓ ··Ú·›ÙËÙÔ Îˆ‰ÈÎfi ÁÈ· ÏËڈ̋ ÛÙËÓ ÙÚ¿Â˙·. - ΔËÓ ÏËڈ̋ ÔÊÂÈÏÒÓ Ì ¯Ú‹ÛË ÈÛÙˆÙÈÎÒÓ Î·ÚÙÒÓ Î·È ¯ÚÂÒÛÂˆÓ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÒÓ Ì¤Ûˆ ÙÔ˘ TAXISnet. - ΔËÓ ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ ˘Ô‚ÔÏ‹ ÙÚÔÔÔÈËÙÈÎÒÓ ‰ËÏÒÛÂˆÓ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÔÈΛϘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ Ô˘ ̤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· ¤ÚÂ ӷ ˘-

Ô‚ÏËıÔ‡Ó ÛÙËÓ ·ÚÌfi‰È· ¢√À. - ΔËÓ ·ÚÔ˘Û›·ÛË ÈÛÙÔÔÈË̤ÓÔ˘ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎÔ‡ ËÌÂÚÔÏÔÁ›Ô˘ Û οı ÊÔÚÔÏÔÁÔ‡ÌÂÓÔ ÁÈ· Ó· Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ÁÓÒÛË ÙˆÓ ÌÂÏÏÔÓÙÈÎÒÓ ÙÔ˘ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎÒÓ ˘Ô¯ÚÂÒÛˆÓ. - ΔËÓ ˘ÈÔı¤ÙËÛË ÙÔ˘ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÔ‡ ·Ú·‚fiÏÔ˘, ÒÛÙ ӷ ÌËÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ·Ó¿ÁÎË ÌÂÙ¿‚·Û˘ ÛÙȘ ¢√À ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÌ‹ıÂÈ· ·Ú·‚fiψÓ. - ΔËÓ ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ ˘Ô‚ÔÏ‹ ÌÈÛıˆÙËÚ›ˆÓ Û˘Ì‚ÔÏ·›ˆÓ. √ ˘Ê˘Ô˘ÚÁfi˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓÔ˜ ÛÙÔÓ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ‹ º¶∞, ‰ËÏÒÓÂÈ fiÙÈ “ȉȷÈÙ¤Úˆ˜ Ë Ì›ˆÛË ÙˆÓ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙÒÓ Ô˘ ÂÊ·ÚÌfi˙ÔÓÙ·È ÛÙËÓ ÂÛÙ›·ÛË, Â·ÓÂÍÂÙ¿˙ÔÓÙ·È ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ÂÈΛÌÂÓ˘ ı¤ÛÈÛ˘ Ó¤Ô˘ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎÔ‡ Ï·ÈÛ›Ô˘ ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi ¿ÓÙ· Ì ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ ÙˆÓ ÂÈÙÒÛÂˆÓ ÛÙ· ¢ËÌfiÛÈ· ¤ÛÔ‰·” . °È· ‰Â ÙËÓ ·ÔηٿÛÙ·ÛË ÙˆÓ ÔÌÔÏÔÁÈÔ‡¯ˆÓ Ô˘ ·ÁfiÚ·Û·Ó Ù›ÙÏÔ˘˜ ÙÔ˘ ∂ÏÏËÓÈÎÔ‡ ¢ËÌÔÛ›Ô˘, Ô Î. ª·˘Ú·Á¿Ó˘ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ fiÙÈ ·˘Ù‹ “ÂÍÂÙ¿˙ÂÙ·È ·fi ÙÔ °ÂÓÈÎfi §ÔÁÈÛÙ‹ÚÈÔ ÙÔ˘ ∫Ú¿ÙÔ˘˜ ·ÊÔ‡ ÏËÊıÔ‡Ó ˘fi„Ë ÔÈ ÓÔÌÈΤ˜ Î·È ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈΤ˜ ÂÈÙÒÛÂȘ” .


¶ÔÏÈÙÈ΋ 9

ΔƒπΔ∏ 29 π∞¡√À∞ƒπ√À 2013

¢ÂÓ ı· ·Ê·ÈÚÂ›Ù·È Ë ÂÍ¿ÌËÓË ¿‰ÂÈ· ÌËÙÚfiÙËÙ·˜ ·fi Ù˘ ·Ó·ÙÚÔÊ‹˜

∞‡ÚÈÔ Ë Î·Ù·‚ÔÏ‹ ·fi ÙÔ π∫∞ Î·È ÙÔ ÂfiÌÂÓÔ ‰È‹ÌÂÚÔ ·fi Ù· ¿ÏÏ· Δ·Ì›·

OÈ ËÌÂÚÔÌËӛ˜ ÏËڈ̋˜ ÙˆÓ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ˆÓ ∞£∏¡∞, 28.

™∂ ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ËÌÂÚÔÌËӛ˜ ı· ηٷ-

‚¿ÏÏÔÓÙ·È ÛÙÔ ÂÍ‹˜ ÔÈ Û˘ÓÙ¿ÍÂȘ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘, Û‡Ìʈӷ Ì ÛÙÂϤ¯Ë ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ∂ÚÁ·Û›·˜, Ó· ÌËÓ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÂ›Ù·È Úfi‚ÏËÌ· ÛÙȘ ÙÚ¿Â˙˜ ÂÍ·ÈÙ›·˜ Ù˘ ÚÔÛ¤Ï¢Û˘ ÌÂÁ¿ÏÔ˘ ·ÚÈıÌÔ‡ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ˆÓ ÙËÓ ›‰È· ̤ڷ. ΔÔ ÿ‰Ú˘Ì· ∫ÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ∞ÛÊ·Ï›ÛÂˆÓ (π∫∞), ı· ηٷ‚¿ÏÏÂÈ ÙȘ Û˘ÓÙ¿ÍÂȘ ÙËÓ ÚÔÙÂÏÂ˘Ù·›· ÂÚÁ¿ÛÈÌË Ì¤Ú· οı ̋ӷ, ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÂÚÁ¿ÛÈÌË Ù· ˘fiÏÔÈ· Ù·Ì›·, ÂÓÒ Ô √ÚÁ·ÓÈÛÌfi˜ °ÂˆÚÁÈÎÒÓ ∞ÛÊ·Ï›ÛÂˆÓ (√°∞) Î·È Ô √ÚÁ·ÓÈÛÌfi˜ ∞-

ÛÊ¿ÏÈÛ˘ ∂Ï¢ı¤ÚˆÓ ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÒÓ (√∞∂∂) ÌÈ· Ë̤ڷ ÌÂÙ¿. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, ÔÈ Û˘ÓÙ¿ÍÂȘ ÙÔ˘ π∫∞-∂Δ∞ª, ı· ηٷ‚ÏËıÔ‡Ó ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË 30 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘, ÔÈ Û˘ÓÙ¿ÍÂȘ ÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ Δ·Ì›ˆÓ ÛÙȘ 31 ÙÔ˘ ÌËÓfi˜ Î·È ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ 1Ë ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ ı· ηٷ‚ÏËıÔ‡Ó ÔÈ Û˘ÓÙ¿ÍÂȘ ÙÔ˘ √°∞ Î·È ÙÔ˘ √∞∂∂. ∏ ËÁÂÛ›· ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ∂ÚÁ·Û›·˜ ÂÎÙÈÌ¿ fiÙÈ ÙÔÓ ÂfiÌÂÓÔ Ì‹Ó· ı· Â›Ó·È ϤÔÓ ¤ÙÔÈÌÔ ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· Ó· ÂÓۈ̷ÙÒÛÂÈ ÙËÓ ÂÓÈ·›· ËÌÂÚÔÌËÓ›· ηٷ‚ÔÏ‹˜ Û˘Óٿ͈Ó, Ô˘ ı· ›ӷÈ: ∏ ÚÔÙÂÏÂ˘Ù·›· ÂÚÁ¿-

ÛÈÌË ÙÔ˘ Ì‹Ó· ÁÈ· fiÏ· Ù· Ù·Ì›· Î·È Ë 1Ë ÙÔ˘ ÌËÓfi˜ ÁÈ· ÙÔÓ √°∞ Î·È ÙÔÓ √∞∂∂. ™ÙȘ Û˘ÓÙ¿ÍÂȘ ÙÔ˘ ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ ı· ÂÈ‚ÏËıÔ‡Ó ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÔÈ Ó¤Â˜ ·Ú·ÎÚ·Ù‹ÛÂȘ ·fi 5% ¤ˆ˜ 20% ÁÈ· ·Ô‰Ô¯¤˜ ¿Óˆ ·fi 1.000 ¢ÚÒ ÛÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙÔ˘ ÔÛÔ‡, ÂÓÒ ı· ·Ú·ÎÚ·ÙËı› Î·È Ë 1Ë ·fi ÙȘ 4 ‰fiÛÂȘ ÁÈ· ÙȘ ÌÂÈÒÛÂȘ Ô˘ ‰ÂÓ ÂÈ‚Ï‹ıËÎ·Ó ÛÙȘ Û˘ÓÙ¿ÍÂȘ ÙÔ˘ π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘. Δ¤ÏÔ˜, ÌÂȈ̤Ó˜ ı· ‰Ô˘Ó ÙȘ Û˘ÓÙ¿ÍÂȘ ÙÔ˘˜ ÂÍ·ÈÙ›·˜ Ù˘ ·Ú·ÎÚ¿ÙËÛ˘ ÊfiÚÔ˘ Î·È ÔÈ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ÔÈ Ì ÂÙ‹ÛÈÔ ÂÈÛfi‰ËÌ· ¿Óˆ ·fi 24.000 ¢ÚÒ ÙÔ ¯ÚfiÓÔ, ‰ËÏ·-

‰‹ 1.714 ¢ÚÒ ÙÔ Ì‹Ó·, ÂÓÒ ÂÏ·ÊÚ‡ÓÛÂȘ ı· ¤¯Ô˘Ó fiÛÔÈ ¤¯Ô˘Ó ¯·ÌËÏfiÙÂÚ· ÂÈÛÔ‰‹Ì·Ù·. Èڛ˜ Û‡ÓÙ·ÍË ı· Ì›ÓÔ˘Ó ·fi ·˘ÙfiÓ ÙÔ Ì‹Ó·, ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ·fi 26 ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ‰ÈηÈÔ‡¯ÔÈ ÙÔ˘ √°∞ Î·È ÙÔ˘ √∞∂∂, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ‰ÂÓ ÚÔÛ‹Ïı·Ó Ó· ·ÔÁÚ·ÊÔ‡Ó, ÂÓÒ ¤¯Ô˘Ó ‹‰Ë ‰È·ÎÔ› 11.095 Û˘ÓÙ¿ÍÂȘ ÙÔ˘ π∫∞. √ √∞∂∂ ·Ú¤ÙÂÈÓ ÙËÓ ÚÔıÂÛÌ›· ·ÔÁÚ·Ê‹˜ ¤ˆ˜ ÙȘ 15 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘, ÂÓÒ ¤ˆ˜ ÙȘ 28 ÙÔ˘ ›‰ÈÔ˘ Ì‹Ó· ı· ¤¯Ô˘Ó ÔÏÔÎÏËÚˆı› ÔÈ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ˜ ‰È·‰Èηۛ˜ ÁÈ· fiÏ· Ù· ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈο Ù·Ì›·.

ΔÔ 50% ÙÔ˘ ‚·ÛÈÎÔ‡ ÌÈÛıÔ‡ ηٿ ÙËÓ ·Ô¯ÒÚËÛË ·fi ÙËÓ ˘ËÚÂÛ›·

¶ÚÔηٷ‚ÔÏ‹ Û‡ÓÙ·Í˘ ı· ¯ÔÚËÁ› ÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ ∞£∏¡∞, 28.

 ‰ËÌfiÛÈ· ‰È·‚ԇϢÛË Ù¤ıËΠÙÔ Û¯¤‰ÈÔ ÓfiÌÔ˘ “ƒ˘ıÌ›ÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ÙÚÔÔÔ›ËÛË Î·È ÙË ‚ÂÏÙ›ˆÛË Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰ÔÙÈÎÒÓ, ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈÎÒÓ, ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÒÓ Î·È ÏÔÈÒÓ ‰È·Ù¿ÍÂˆÓ ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ”. ΔÔ ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ ÙÚÔÔÔÈ› ÙË Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰ÔÙÈ΋ ÓÔÌÔıÂÛ›· ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘, ÂÓ‰˘Ó·ÌÒÓÔÓÙ·˜ ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈ΋˜ Â͢Á›·ÓÛ˘ ̤ۈ Ù˘ ÂÓ›Û¯˘Û˘ ÙˆÓ ‰˘Ó·ÙÔÙ‹ÙˆÓ ÙÔ˘ Ï·ÈÛ›Ô˘ ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈÎÒÓ ÂϤÁ¯ˆÓ.

∞ÎfiÌË, Ì ÙȘ ›‰È˜ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ‰È·ÌÔÚÊÒÓÔÓÙ·È ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ ÛÙ‹ÚÈ͢ ¢¿ÏˆÙˆÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ÔÌ¿‰ˆÓ Û ı¤Ì·Ù· ˘Á›·˜, ÂÎ·›‰Â˘Û˘ Î·È ‰È¿ ‚›Ô˘ Ì¿ıËÛ˘ ˆ˜ ·fiÚÚÔÈ· ÙÔ˘ ÂÎÛ˘Á¯ÚÔÓÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘ Ï·ÈÛ›Ô˘ Ô˘ ‰È¤ÂÈ ÙȘ ·‰Ú·Ó›˜ ηٷı¤ÛÂȘ. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ· Î·È Û˘ÓÔÙÈο, Ì ÙȘ Ú˘ıÌ›ÛÂȘ Ô˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ÛÙËÓ ·ÚÔ‡Û· ÓÔÌÔıÂÙÈ΋ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›·, ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ: ∫·ıÈÂÚÒÓÂÙ·È ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ Ô ıÂÛÌfi˜ Ù˘ ÚÔηٷ‚ÔÏ‹˜ Ù˘ Û‡ÓÙ·Í˘ ·fi ÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ (50% ÙÔ˘ ‚·ÛÈÎÔ‡ ÌÈÛıÔ‡ ηٿ ÙËÓ ·Ô¯ÒÚËÛË), ÒÛÙ ӷ ··ÏÂÈÊı› ÙÔ ÌÈÛıÔ‰ÔÙÈÎfi ÎÂÓfi Ô˘ ·Ú·ÙËÚÂ›Ù·È Û‹ÌÂÚ·, Î·È ÙÔ ÔÔ›Ô ·ÊÔÚ¿ ÙÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· ·fi ÙË Ï‡ÛË Ù˘ ˘·ÏÏËÏÈ΋˜ Û¯¤Û˘ ̤¯ÚÈ ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË Î·Ù·‚ÔÏ‹˜ Ù˘ ηÓÔÓÈ˙fiÌÂÓ˘ Û‡ÓÙ·Í˘. ŒÙÛÈ, ·ÊÂÓfi˜ ı· ÂÚÈÔÚÈÛÙÔ‡Ó ÛËÌ·ÓÙÈο ÔÈ Â‡ÏÔÁ˜ ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›Â˜ ÙˆÓ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓˆÓ Î·È ÔÈ ‰È·ÁΈÓÈÛÌÔ› ÁÈ· ÚÔÒıËÛË ÙˆÓ ˘Ôı¤ÛÂÒÓ ÙÔ˘˜ Î·È ·ÊÂÙ¤ÚÔ˘ ı· ‰Ôı› ÙÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ÂÚÈıÒÚÈÔ ÛÙËÓ ÀËÚÂÛ›· ™˘ÓÙ¿ÍÂˆÓ Ó· ÂÍÔÚıÔÏÔÁ›ÛÂÈ ÙÔÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌfi ÙˆÓ Û˘¯Ó¿ Û‡ÓıÂÙˆÓ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰ÔÙÈÎÒÓ ıÂÌ¿ÙˆÓ. ∫·ıÔÚ›˙ÂÙ·È, Û ·˘ÛÙËÚfi Ï·›ÛÈÔ, ÙÔ ¯ÚÔÓԉȿÁÚ·ÌÌ· ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈ·ÎÒÓ ‰È·‰ÈηÛÈÒÓ Ô˘ ·-

·ÈÙÔ‡ÓÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ¤Î‰ÔÛË Ù˘ Û‡ÓÙ·Í˘ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘, ÒÛÙ ӷ ··ÏÂÈÊıÔ‡Ó Ê·ÈÓfiÌÂÓ· ηı˘ÛÙ¤ÚËÛ˘ Î·È ÎˆÏ˘ÛÈÂÚÁ›·˜ Ô˘ ·Ú·ÙËÚ‹ıËÎ·Ó Û ÔÚÈṲ̂Ó˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ÛÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ, ÂÈ‚·Ú‡ÓÔÓÙ·˜ ÙËÓ Î·ıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ· ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ. ∂È‚¿ÏÏÂÙ·È Ë ·fiÏ˘ÙË Ù‹ÚËÛË Ù˘ ‰È·‰Èηۛ·˜ ÚÔÒıËÛ˘ ÙˆÓ ˘Ôı¤ÛˆÓ. ¶ÂÚÈÔÚ›˙ÔÓÙ·È ÁÚ·ÊÂÈÔÎÚ·ÙÈο ı¤Ì·Ù· Ù˘ ÀËÚÂÛ›·˜ ™˘Óٿ͈Ó, Ì ÛÙfi¯Ô ÙË Û‡ÓÙÌËÛË ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ Ô˘ ··ÈÙÂ›Ù·È ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·‚ÔÏ‹ Ù˘ ηÓÔÓÈ˙fiÌÂÓ˘ Û‡ÓÙ·Í˘, ̤ۈ Ù˘ ηٿÚÁËÛ˘ ÙˆÓ ÌfiÓÈÌˆÓ Û˘ÏÏÔÁÈÎÒÓ ÔÚÁ¿ÓˆÓ, Ù· ÔÔ›· ÌÂÛÔÏ·‚Ô‡Ó Ì¤¯ÚÈ ÙËÓ ÔÚÈÛÙÈ΋ χÛË ÙˆÓ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ-

‰ÔÙÈÎÒÓ ‰È·ÊÔÚÒÓ ·fi ÙÔ ∂ÏÂÁÎÙÈÎfi ™˘Ó¤‰ÚÈÔ, Î·È Ì¤Ûˆ Ù˘ Û˘Á¯ÒÓ¢Û˘ ¢È¢ı‡ÓÛˆÓ. ∞˘ÛÙËÚÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÔÈ fiÚÔÈ Î·È ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ ÁÈ· ÙË Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰fiÙËÛË ÙˆÓ ÏÔÁÔÙ¯ÓÒÓ Î·È Î·ÏÏÈÙ¯ÓÒÓ ·fi ÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ, ÂÓÒ ÂÚÈÔÚ›˙ÂÙ·È ÙÔ ÔÛfi Ù˘ Û‡ÓÙ·Í˘ Ô˘ ÙÔ˘˜ ηٷ‚¿ÏÏÂÙ·È. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹ ÛÙȘ ÙÚ¤¯Ô˘Û˜ ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈΤ˜ Û˘Óı‹Î˜ Ô˘ ÎÚ›ÓÂÙ·È ÂȂ‚ÏË̤ÓË, ·ÏÏ¿ Î·È ‰›Î·ÈË, ηıÒ˜ ·ÊÔÚ¿ ÛÙË ÌfiÓË Î·ÙËÁÔÚ›· Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ˆÓ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘ Ô˘ ‰ÂÓ ˘¤ÛÙË Î·Ì›· Ì›ˆÛË ÛÙË Û‡ÓÙ·ÍË Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· ·Ú¿ ÙË Í¤ÓË ÚÔ˜ ÙÔ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎfi - Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰ÔÙÈÎfi ηıÂÛÙÒ˜ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘ ʇÛË ÙˆÓ Î·Ù·‚·ÏÏÔÌ¤ÓˆÓ Û¯ÂÙÈÎÒÓ

Û˘Óٿ͈Ó. ¢È¢ıÂÙÔ‡ÓÙ·È Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰ÔÙÈο ˙ËÙ‹Ì·Ù· Ì fiÚÔ˘˜ ‰È·ÛÊ¿ÏÈÛ˘ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ‰ÈηÈÔÛ‡Ó˘ Û ‰›· Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ·ÊÂÓfi˜ Ù· ÂȉfiÌ·Ù· ÓfiÛÔ˘ Î·È ·ÓÈηÓfiÙËÙ·˜ Ô˘ ı· ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ó Ó· ηٷ‚¿ÏÏÔÓÙ·È Ì ‚¿ÛË ÙÔ ÌÈÛıfi ÙÔ˘ ÏÔ¯·ÁÔ‡, fiˆ˜ ·˘Ùfi˜ ›Û¯˘Â ÚÈÓ ÙȘ ÚÔÛ·ÚÌÔÁ¤˜ ÙˆÓ ÂȉÈÎÒÓ ÌÈÛıÔÏÔÁÈÎÒÓ Î·ıÂÛÙÒÙˆÓ, Î·È ·ÊÂÙ¤ÚÔ˘ ÙÔ˘˜ ·Ó¿ËÚÔ˘˜ ÔϤÌÔ˘ ·ÍȈ̷ÙÈÎÔ‡˜ ÔÏÂÌÈ΋˜ ‰È·ıÂÛÈÌfiÙËÙ·˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÂÍ·ÈÚÔ‡ÓÙ·È ÙˆÓ ÚÔÛ·ÚÌÔÁÒÓ ÙÔ˘ ¡. 4093/2012.

√È ·‰Ú·Ó›˜ ηٷı¤ÛÂȘ ªÂ ÙȘ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ÙÔ˘ ÓÔÌÔۯ‰›Ô˘ ÂÈηÈÚÔÔÈ›ٷÈ, Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ηٷÚÙ›˙ÂÙ·È ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿, ÙÔ ·Úˆ¯Ë̤ÓÔ ÓÔÌÔıÂÙÈÎfi Ï·›ÛÈÔ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·‰Ú·Ó›˜ ηٷıÂÙÈÎÔ‡˜ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÔ‡˜. ∂ÈÙÚ¤ÂÙ·È Ë ¯Ú‹ÛË ÙˆÓ ÎÂÊ·Ï·›ˆÓ ·fi ·‰Ú·Ó›˜ ηٷı¤ÛÂȘ ·fi ÙÔ ∂ÏÏËÓÈÎfi ¢ËÌfiÛÈÔ ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο Î·È ÌfiÓÔ ÁÈ· ÂȉÈÎÔ‡˜ ÛÎÔÔ‡˜ ÛÙ‹ÚÈ͢ ¢¿ÏˆÙˆÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ÔÌ¿‰ˆÓ, ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·Ú·ÁÚ·Ê‹ ÙˆÓ ‰ÈÎ·ÈˆÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘ ηٷı¤ÙË ‹ ÙˆÓ ÓÔÌ›ÌˆÓ ÎÏËÚÔÓfiÌˆÓ ÙÔ˘, ηÙfiÈÓ ·Ú¤Ï¢Û˘ ÂÈÎÔÛ·ÂÙ›·˜. ∫·Ù·ÚÁÂ›Ù·È Ë ·Úˆ¯Ë̤ÓË ‰È¿Ù·ÍË Ô˘ ÚÔ¤‚ÏÂ ·Ú·ÁÚ·Ê‹ ÙˆÓ

‰ÈÎ·ÈˆÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘ ∂ÏÏËÓÈÎÔ‡ ¢ËÌÔÛ›Ô˘ ηÙfiÈÓ ·Ú¤Ï¢Û˘ ‰ÂηÂÙ›·˜, ·fi ÙË Û˘ÌÏ‹ÚˆÛË Ù˘ ˆ˜ ¿Óˆ ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓ˘ ÂÈÎÔÛ·ÂÙ›·˜, ÂÍ·Ï›ÊÔÓÙ·˜ ¤ÙÛÈ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο Ù˘¯fiÓ Î›ÓËÙÚÔ Î¿ÔÈˆÓ ÈÛÙˆÙÈÎÒÓ È‰Ú˘Ì¿ÙˆÓ Ó· ÂȉÈÒÍÔ˘Ó ÙËÓ Î·Ù·ÛÙÚ·Ù‹ÁËÛË ÙÔ˘ ¡.¢. 1195/1942. Δ¤ÏÔ˜, Ì ÙÔ Û¯¤‰ÈÔ ÓfiÌÔ˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÂ›Ù·È ÙÔ ªËÙÚÒÔ ∂ÏÂÁÎÙÒÓ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ¢ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈÎÔ‡˜ ∂ϤÁ¯Ô˘˜ Î·È ∂ϤÁ¯Ô˘˜ ∂¢∂§, ÙÔ ªËÙÚÒÔ ∂ÌÂÈÚÔÁÓˆÌfiÓˆÓ ÁÈ· ¢ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈÎÔ‡˜ ∂ϤÁ¯Ô˘˜ Î·È ∂ϤÁ¯Ô˘˜ ∂¢∂§ Î·È Ë ¢È‡ı˘ÓÛË ŒÎÙ·ÎÙˆÓ ¢ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈÎÒÓ ∂ϤÁ¯ˆÓ, ÂÓÈÛ¯‡ÔÓÙ·˜ ÛËÌ·ÓÙÈο ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ‰ڷ›ˆÛ˘ Ù˘ ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈ΋˜ Â͢Á›·ÓÛ˘ Î·È ÂÈı·Ú¯›·˜, ηıÒ˜ ÔÈ ··ÈÙ‹ÛÂȘ ÁÈ· ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈÎÔ‡˜ ÂϤÁ¯Ô˘˜ ¤¯Ô˘Ó ·˘ÍËı› ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÂÚ›Ô‰Ô ÛËÌ·ÓÙÈο. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, ÔÚ›˙ÂÙ·È Ï·›ÛÈÔ ıËÙ›·˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘˜ Ô˘ ·ÛÎÔ‡Ó ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈÎÔ‡˜ ÂϤÁ¯Ô˘˜ ·ÊÂÓfi˜ ÏfiÁˆ Ù˘ ·Ó¿Á΢ ÂÓ›Û¯˘Û˘ Ù˘ ‰È·Ê¿ÓÂÈ·˜ Î·È ·ÊÂÙ¤ÚÔ˘ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ ηٿ ÙË ‰ÈÂÓ¤ÚÁÂÈ· ÙˆÓ ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈÎÒÓ ÂϤÁ¯ˆÓ Ó· ÌËÓ ÂÓ·ÏÏ¿ÛÛÔÓÙ·È Û˘Ó¯Ҙ Ù· ›‰È· ÚfiÛˆ·, ÁÈ· ÙËÓ ÂÓ›Û¯˘ÛË Ù˘ ıˆÚ¿ÎÈÛ˘ ÙÔ˘ ÂÏÂÁÎÙÈÎÔ‡ ¤ÚÁÔ˘.

¶ÚÔ˜ Ó¤· ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈ΋ ÌÂÙ·ÚÚ‡ıÌÈÛË, ‰˘ÛÌÂÓ‹ ÁÈ· ¢∂∫√, ÙÚ¿Â˙˜, ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ˜

∂ÈÎÔ˘ÚÈΤ˜ ·Ó¿ÏÔÁ˜ Ì ÙȘ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ ÙˆÓ Δ·Ì›ˆÓ ∞£∏¡∞, 28.

∂¶π∫√Àƒπ∫∂™ Û˘ÓÙ¿ÍÂȘ ·Ó¿-

ÏÔÁ˜ Ì ÙȘ ÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ ı· ‰›ÓÂÈ ÙÔ ÂÓÈ·›Ô Ù·ÌÂ›Ô ÂÈÎÔ˘ÚÈ΋˜ ·ÛÊ¿ÏÈÛ˘. ªÂ ÙÔ Ó¤Ô Û‡ÛÙËÌ· ÂÊfiÛÔÓ ı· ÌÂÈÒÓÔÓÙ·È Ù· ¤ÛÔ‰· ÙÔ˘ Ù·Ì›Ԣ ·fi ÙȘ ÂÈÛÊÔÚ¤˜ (ÏfiÁˆ ·ÓÂÚÁ›·˜, ÌÂÈÒÛÂˆÓ ÌÈÛıÒÓ ÎÏ) ı· ÌÂÈÒÓÔÓÙ·È ·ÓÙÈÛÙÔ›¯ˆ˜ Î·È ÔÈ Û˘ÓÙ¿ÍÂȘ. ∞˘Ùfi ÚԂϤÔÓÙ·Ó Û ÓfiÌÔ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Ì ÙÔÓ ÔÔ›Ô ÂÈ΢ÚÒıËΠÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ÌÓËÌfiÓÈÔ Ì ÙÔ˘˜ ‰·ÓÂÈÛÙ¤˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Î·È Ù›ıÂÙ·È Û ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ·fi ÙÔ 2015. √ ÓfiÌÔ˜ ÚÔ¤‚ÏÂ ÙË ‰È·‰Èηۛ· Û‡ÛÙ·ÛË Î·È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ÂÓÈ·›Ô˘ Δ·Ì›Ԣ ∂ÈÎÔ˘ÚÈ΋˜ ∞ÛÊ¿ÏÈÛ˘. ∂ÓÙfi˜ ÙÔ˘ ηÏÔηÈÚÈÔ‡ ÚÔÛ‰ÈÔÚ›ÛıËÎ·Ó ÔÈ Ù¯ÓÈÎÔ› ·Ú¿ÌÂÙÚÔÈ (ÂȉÈÎÔ› Ì·ıËÌ·ÙÈÎÔ› Ù‡ÔÈ) Ì ‚¿ÛË ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ÚÔÛ‰ÈÔÚ›˙ÔÓÙ·È -

ϤÔÓ - ÔÈ ÂÈÎÔ˘ÚÈΤ˜ Û˘ÓÙ¿ÍÂȘ. “ΔÔ ‡„Ô˜ ÙˆÓ Û˘ÓÙ¿ÍÂˆÓ ÚÔÛ·ÚÌfi˙ÂÙ·È ÛÙ· ÔÈÎÔÓÔÌÈο ‰Â‰Ô̤ӷ ÙˆÓ Ù·Ì›ˆÓ ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ӷ ÌËÓ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡ÓÙ·È Ó¤· ÂÏÏ›ÌÌ·Ù·” , ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ô Û¯ÂÙÈÎfi˜ ÓfiÌÔ˜. ¢ËÏ·‰‹ ÙÔ Ù·ÌÂ›Ô ı· ¯ÔÚËÁ› - ·fi ÙÔ 2015 Û˘ÓÙ¿ÍÂȘ “·Ó·ÏfiÁˆ˜ Ì ÙȘ ÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ¤˜ ÙÔ˘” . ΔÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ∂ÚÁ·Û›·˜ Âͤ‰ˆÛ ˘Ô˘ÚÁÈΤ˜ ·ÔÊ¿ÛÂȘ ÁÈ· ÙÔÓ Ù¯ÓÈÎfi ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌfi ÙˆÓ ·Ú·Ì¤ÙÚˆÓ ˘ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ Ù˘ Û‡ÓÙ·Í˘, ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ӷ ÙËÚÂ›Ù·È Ë ·Ú¯‹ Ù˘ “ÌË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·˜ ÂÏÏÂÈÌÌ¿ÙˆÓ” . ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ ÓfiÌÔ Î·ıÈÂÚÒÓÂÙ·È ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ÙˆÓ ÚÔηıÔÚÈÛÌ¤ÓˆÓ ÂÈÛÊÔÚÒÓ, ·ÓÙ› ÙˆÓ ÚÔηıÔÚÈÛÌ¤ÓˆÓ ·ÚÔ¯ÒÓ Ô˘ ÈÛ¯‡ÂÈ ¤ˆ˜ Û‹ÌÂÚ·. √È ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔÈ ‰ÈηÈÔ‡ÓÙ·È Û‡ÓÙ·Í˘ Â-

ÊfiÛÔÓ ıÂÌÂÏÈÒÛÔ˘Ó ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô ‰Èη›ˆÌ· Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰fiÙËÛ˘ ÛÙÔÓ ÊÔÚ¤· ·ÚÈ·˜ ·ÛÊ¿ÏÈÛ˘. °È· οı ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔ ÙËÚÂ›Ù·È ·ÙÔÌÈÎfi˜ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi˜ “·ÙÔÌÈ΋ ÌÂÚ›‰·” ·fi ÙËÓ 1.1.2001 Î·È ÂÓÙ‡ıÂÓ. ªÂÙ¿ ÙÔ 2015 Ë ÂÈÎÔ˘ÚÈ΋ Û‡ÓÙ·ÍË ı· ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi ÙÔ ¿ıÚÔÈÛÌ· ‰‡Ô ÙÌËÌ¿ÙˆÓ: - ΔÔ ÙÌ‹Ì· Û‡ÓÙ·Í˘ Ô˘ ·ÓÙÈÛÙÔȯ› ÛÙÔ ¯ÚfiÓÔ ·ÛÊ¿ÏÈÛ‹˜ ÙÔ˘˜ ¤ˆ˜ 31.12.2014 Î·È ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÙ·È Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ÔÈΛ˜ ηٷÛÙ·ÙÈΤ˜ ‰È·Ù¿ÍÂȘ Î·È ÙË ÁÂÓÈÎfiÙÂÚË ÓÔÌÔıÂÛ›· fiˆ˜ ÈÛ¯‡Ô˘Ó. - ΔÔ ÙÌ‹Ì· Û‡ÓÙ·Í˘ Ô˘ ·ÓÙÈÛÙÔȯ› ÛÙÔ ¯ÚfiÓÔ ·ÛÊ¿ÏÈÛ‹˜ ÙÔ˘˜ ·fi 1.1.2015 Î·È ÂÊÂÍ‹˜ Î·È ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÙ·È Ì ÙÔ Ó¤Ô ÙÚfiÔ. ªÂ ÙÔ Ó¤Ô Û‡ÛÙËÌ· ÙÔ ÔÛfi Ù˘ ηٷ‚·ÏÏfiÌÂÓ˘ ÂÈÎÔ˘ÚÈ΋˜ Û‡ÓÙ·Í˘ ‰È·ÌÔÚÊÒÓÂÙ·È Ì ‚¿ÛË ·) Ù· ‰ËÌÔÁÚ·ÊÈο ‰Â‰Ô̤ӷ

‚) ÙÔ ÔÛfi Û˘ÛÛÒÚ¢Û˘ ÙˆÓ ÂÈÛÊÔÚÒÓ Ì ÂÈÙfiÎÈÔ Ô˘ ηıÔÚ›˙ÂÙ·È ·fi ÙÔ ÔÛÔÛÙfi ÌÂÙ·‚ÔÏ‹˜ ÙÔ˘ ÌÈÛıÔ‡ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ Á) ÙËÓ ÌÂÙ·‚È‚·ÛÈÌfiÙËÙ· ‹ ÌË Ù˘ Û‡ÓÙ·Í˘ Î·È ‰) ÙÔ ÂÈÙfiÎÈÔ ÚÔÂÍfiÊÏËÛ˘. ªÂ ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ ∂ÚÁ·Û›·˜ Î·È ∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜ ∞ÛÊ¿ÏÈÛ˘ ·Ó·ÚÔÛ·ÚÌfi˙ÂÙ·È ÂÙ‹ÛÈ· Ë Û‡ÓÙ·ÍË Ì ÛÙfi¯Ô ÙË ÌË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÂÏÏÂÈÌÌ¿ÙˆÓ ÛÙÔ Ù·Ì›Ô. ™ÙÔ ÌÂٷ͇, Ӥ˜ ·ÏÏ·Á¤˜ ÛÙÔ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· “΢ÔÊÔÚÔ‡ÓÙ·È” ÂÓÙfi˜ ÙÔ˘ 2013, Ô˘ ı· ÛËÌ¿ÓÔ˘Ó ÂÚÈÎÔ¤˜ ÛÙȘ Û˘ÓÙ¿ÍÂȘ ÙˆÓ ¢∂∫√, ÙÚ·Â˙ÒÓ Î·È ÂÈÛÙËÌfiÓˆÓ. ΔÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ “·̷” Ù˘ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈ΋˜ ÌÂÙ·ÚÚ‡ıÌÈÛ˘, ÍÂÎÈÓ¿ Ì ÙËÓ ·˘ÚÈ·Ó‹ (ΔÚ›ÙË 29 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ 2012) Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÛÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ∂ÚÁ·Û›·˜ “ÂȉÈ΋˜ ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋˜ ÂÈÙÚÔ‹˜” , Ë Ô-

Ô›· Û˘ÁÎÚÔÙ‹ıËΠÁÈ· Ó· ÚÔÂÙÔÈÌ¿ÛÂÈ ÙȘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÙˆÓ ·ÏÏ·ÁÒÓ, ÂÓÒ ı· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ ‰È¿ÏÔÁÔ˜ Ì ÙÔ˘˜ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡˜ ÊÔÚ›˜, Ì ÛÙfi¯Ô ÙÔ ÙÂÏÈÎfi ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ Ó· ¤¯ÂÈ ‰È·ÌÔÚʈı› Î·È „ËÊÈÛı› ¤ˆ˜ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ¤ÙÔ˘˜.

∞£∏¡∞, 28.

Y¶∞¡∞Ãøƒ∏™∂ ·fi ÙËÓ ·Ú¯È΋ ÙÔ˘ ı¤ÛË ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ¢ÈÔÈÎËÙÈ΋˜ ªÂÙ·ÚÚ‡ıÌÈÛ˘ Î·È ‰¤¯ıËΠÙȘ ·fi„ÂȘ ÙÔ˘ ™˘ÓËÁfiÚÔ˘ ÙÔ˘ ¶ÔÏ›ÙË Î·È ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ∂ÚÁ·Û›·˜ Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔ Î·ıÂÛÙÒ˜ ÙˆÓ ·‰ÂÈÒÓ ÌËÙÚfiÙËÙ·˜ Î·È ·‰ÂÈÒÓ ·Ó·ÙÚÔÊ‹˜. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, ¤ÂÈÙ· ·fi ·Ó·ÊÔÚ¤˜ ÔÏÈÙÒÓ ÚÔ˜ ÙËÓ ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙË ∞Ú¯‹, Ô˘ ηًÁÁÂÈÏ·Ó fiÙÈ ÔÏϤ˜ ˘ËÚÂۛ˜ ·Ê·ÈÚÔ‡Ó ·fi ÙËÓ ÂÓÓ¿ÌËÓË ¿‰ÂÈ· ·Ó·ÙÚÔÊ‹˜ Ù¤ÎÓÔ˘ Ô˘ ‰ÈηÈÔ‡ÓÙ·È ÔÈ ·Ù¤Ú˜ ˘¿ÏÏËÏÔÈ (Ó. 3528/2007, ¿ÚıÚÔ 53 ·Ú. 2) ÙËÓ ÂÍ¿ÌËÓË ¿‰ÂÈ· ÌËÙÚfiÙËÙ·˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Ï¿‚ÂÈ ÔÈ ÌËÙ¤Ú˜ ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ ·fi ÙÔÓ √∞∂¢ (Ó. 3655/20008, ¿ÚıÚÔ 142) Î·È ÌÂÙ¿ ·fi ‰È·‚Ô˘Ï‡ÛÂȘ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ‰‡Ô ˘Ô˘ÚÁ›ˆÓ, ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ¢ÈÔÈÎËÙÈ΋˜ ªÂÙ·ÚÚ‡ıÌÈÛ˘ ÌÂÙ¤‚·Ï ÙËÓ ¿Ô„‹ ÙÔ˘. ΔÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ·Ô‰¤¯ıËΠÙËÓ ¿Ô„Ë ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ∂ÚÁ·Û›·˜ Î·È ÙÔ˘ ™˘ÓËÁfiÚÔ˘, Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ÔÔ›·: ∏ ÂÍ¿ÌËÓË ¿‰ÂÈ· ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÌËÙÚfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ √∞∂¢ Â›Ó·È ¿‰ÂÈ· ÌËÙÚfiÙËÙ·˜, ¯ÔÚËÁÔ‡ÌÂÓË ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο ÛÙȘ ÌËÙ¤Ú˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓ˜ Û ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Î·È ÂÎÌÂÙ·ÏχÛÂȘ ÙÔ˘ ȉȈÙÈÎÔ‡ ÙÔ̤·, ·ÛÊ·ÏÈṲ̂Ó˜ ÙÔ˘ π∫∞- ∂Δ∞ª. ¢ÂÓ ·ÔÙÂÏ› fiÌÔÈ· ‰È¢ÎfiÏ˘ÓÛË Ì ÙËÓ ÂÓÓ¿ÌËÓË ¿‰ÂÈ· ·Ó·ÙÚÔÊ‹˜ Ù¤ÎÓÔ˘ Ô˘ ‰ÈηÈÔ‡ÓÙ·È ÔÈ ‰ËÌfiÛÈÔÈ ˘¿ÏÏËÏÔÈ, ·ÓÂÍ·Úًو˜ ʇÏÔ˘. ∂¿Ó Ë ÌËÙ¤Ú· ¤¯ÂÈ Î¿ÓÂÈ ¯Ú‹ÛË Ù˘ ·‰Â›·˜ ·˘Ù‹˜, ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ·Ê·ÈÚÂ›Ù·È ·fi ÙÔ ÂÓÓ¿ÌËÓÔ ÙÔ ÔÔ›Ô ‰ÈηÈÔ‡Ù·È Ô ·Ù¤Ú·˜. Ÿˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ë ·Ú¯‹, ÔÏϤ˜ ˘ËÚÂۛ˜ ›¯·Ó ·¢ı‡ÓÂÈ ÙÔ ÂÚÒÙËÌ· ÁÈ· ÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ı¤Ì· ÛÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ¢ÈÔÈÎËÙÈ΋˜ ªÂÙ·ÚÚ‡ıÌÈÛ˘, ÙÔ ÔÔ›Ô Ì ÂÁ·ÎÏÈfi ÙÔ˘ ›¯Â ÂÎÊÚ¿ÛÂÈ ÙËÓ ¿Ô„Ë fiÙÈ ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· fiÌÔȘ ‰È¢ÎÔχÓÛÂȘ, Û˘ÓÂÒ˜ Ú¤ÂÈ Ó· ·Ê·ÈÚÂ›Ù·È Ë Ì›· ·fi ÙËÓ ¿ÏÏË. øÛÙfiÛÔ, Ô ™˘Ó‹ÁÔÚÔ˜ ÙÔ˘ ¶ÔÏ›ÙË Â›¯Â Â·ÓÂÈÏËÌ̤ӷ ‰È·Ù˘ÒÛÂÈ Î·È ÂÁÁڿʈ˜ ÙËÓ ¿Ô„Ë fiÙÈ, ÚÒÙÔÓ, ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ¿‰ÂÈ· ÌËÙÚfiÙËÙ·˜, ÙËÓ ÔÔ›· ‰ÈηÈÔ‡ÓÙ·È ÌfiÓÔ ÌËÙ¤Ú˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓ˜, ÂÓÒ ÔÈ ¿‰ÂȘ ·Ó·ÙÚÔÊ‹˜ Â›Ó·È ·ÙÔÌÈÎfi ‰Èη›ˆÌ· ÂÓfi˜ ÂοÛÙÔ˘ ÁÔÓ¤·. ¢Â‡ÙÂÚÔÓ, ÙÔ ı¤Ì· Ú¤ÂÈ Ó· Ï˘ı› ηÙfiÈÓ Û˘ÓÂÓÓfiËÛ˘ ÌÂٷ͇ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ¢ÈÔÈÎËÙÈ΋˜ ªÂÙ·ÚÚ‡ıÌÈÛ˘ Î·È ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ∂ÚÁ·Û›·˜, ∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜ ∞ÛÊ¿ÏÈÛ˘ Î·È ¶ÚfiÓÔÈ·˜. Δ¤ÏÔ˜, ÙÔ ı¤Ì· ·˘Ùfi ‰È·‚È‚¿ÛÙËÎÂ Î·È ÛÙË ªÔÓ¿‰· ¡ÔÌÔıÂÛ›·˜ πÛfiÙËÙ·˜ Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜, ÚÔ˜ ‰ÈÂÚ‡ÓËÛË Ù˘¯fiÓ ·Ú·‚›·Û˘ ‰È·Ù¿ÍÂˆÓ ÙÔ˘ Â˘Úˆ·˚ÎÔ‡ ‰Èη›Ô˘.

∂¡∞ƒ•∏ π∞Δƒ∂π√À

∂‡· ∫. °ÂÚ¿ÛË M.Sc. ¶∞π¢√æÀÃπ∞Δƒ√™ ∂ÈÛÙËÌÔÓÈ΋ ™˘ÓÂÚÁ¿Ù˘ King’s College, London ¢È¿ÁÓˆÛË & æ˘¯ÔıÂÚ·›· ·È‰ÈÒÓ Î·È ÂÊ‹‚ˆÓ - ™˘Ì‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋ ÁÔÓ¤ˆÓ. ∂ÍÂȉ›Î¢ÛË Û ·˘ÙÈÛÌfi Î·È ÏÔÈ¤˜ ·Ó·Ù˘ÍȷΤ˜ ‰È·Ù·Ú·¯¤˜ ÛÙÔ Institute of Psychiatry London ΔÛÔÔÙÔ‡ 16 (Ì ºÈÏ. πˆ¿ÓÓÔ˘) ÙËÏ.: 2428300733 - 6943-077231

ΔÔ È·ÙÚÂ›Ô ‰¤¯ÂÙ·È ÌfiÓÔ Ì ڷÓÙ‚ԇ


¶ÔÏÈÙÈ΋ 10 √ ∞ϤͷӉÚÔ˜ ªÂ˚ÎfiÔ˘ÏÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÚÈÎÔ‹ Û˘ÓÙ¿ÍÂˆÓ ÓÂÊÚÔ·ıÒÓ

TƒπΔ∏ 29 π∞¡√À∞ƒπ√À 2013

“£· ÍÂÂÚ¿ÛÔ˘Ì Êfi‚Ô˘˜ Î·È ·˘Ù·¿Ù˜” ›Â Ë ∞Ϥη ¶··Ú‹Á·

“™Î›ÛÙ ٷ ¯·ÚÙÈ¿ Ù˘ ÂÈÛÙÚ¿Ù¢Û˘, Ù˘ ∂ÊÔÚ›·˜ Î·È ÙˆÓ ¯·Ú·ÙÛÈÒÓ”

√ μ√À§∂ÀΔ∏™ ª·ÁÓËÛ›·˜

∞£∏¡∞, 28.

ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞ Î. ∞Ï. ªÂ˚ÎfiÔ˘ÏÔ˜ Û ÂÚÒÙËÛË Ô˘ η٤ıÂÛ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ˘Ô˘ÚÁÔ‡˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Î·È ∂ÚÁ·Û›·˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ù· ÂÍ‹˜: ∏ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ 3Ô˘ ÌÓËÌÔÓ›Ô˘ η٤‰ÂÈÍ ÙȘ ·ÓÙÈÏ·˚Τ˜ ÂÈÙÒÛÂȘ ÛÙËÓ Î·ıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ· ÙÔ˘ ÔÏ›ÙË Ì ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ÌÂÈÒÛÂȘ ÌÈÛıÒÓ Î·È Û˘Óٿ͈Ó, ·‡ÍËÛË ¿‰ÈÎË ÙˆÓ ÊfiÚˆÓ, ÂÈ‚ÔÏ‹ ¯·Ú·ÙÛÈÒÓ. ∏ ›‰È· ÔÏÈÙÈ΋ ·ÎÔÏÔ˘ıÂ›Ù·È Î·È ÁÈ· ÙÔ˘˜ Ôϛ٘ Ì ·Ó·ËÚ›· 80% Î·È ¿Óˆ ‰È¿ ‚›Ô˘ fiˆ˜ ÓÂÊÚÔ·ı›˜ (·ÈÌÔηı·ÈÚfiÌÂÓÔ˘˜) Î·È ÌÂÙ·ÌÔÛ¯Â˘Ì¤ÓÔ˘˜ ·ÏÏ¿ Î·È ·ÙfiÌˆÓ Ì ·Ó·ËÚ›·. Δ· ¿ÙÔÌ· ·˘Ù¿ ¤Ï·‚·Ó ÙÔ ÂÎηı·ÚÈÛÙÈÎfi ÙÔ˘˜ Î·È Â›‰·Ó ÙȘ ÙÂÚ¿ÛÙȘ ÎÚ·Ù‹ÛÂȘ ÛÙȘ Û˘ÓÙ¿ÍÂȘ ÙÔ˘˜, ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ ‰˘ÛÎÔχÂÈ ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ÙËÓ ÂÈ‚›ˆÛ‹ ÙÔ˘˜. √ ›‰ÈÔ˜ Ô Î. ˘Ô˘ÚÁfi˜, ›¯Â ˘ÔÛ¯Âı› ÛÂ Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ì ÙËÓ ∂™∞ª∂∞ Î·È ÙËÓ ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈ· √ÌÔÛÔÓ‰›· ¡ÂÊÚÔ·ıÒÓ, fiÙÈ ÔÈ ÌÂÈÒÛÂȘ ‰ÂÓ ı· ·ÊÔÚÔ‡Û·Ó Î·ÙËÁÔڛ˜ ·ÙfiÌˆÓ Ì ·Ó·ËÚ›· 80% Î·È ¿Óˆ ‰È¿ ‚›Ô˘. ∏ ˘fiÛ¯ÂÛË ·˘Ù‹ ·ıÂÙ‹ıËΠÛÙËÓ Ú¿ÍË. ΔÔ ˘fiÌÓËÌ· ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ¡ÂÊÚÔ·ıÒÓ ª·ÁÓËÛ›·˜, ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÈ ÙÔ ·‰È¤ÍÔ‰Ô Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÔÈ ÓÂÊÚÔ·ı›˜, ÏfiÁˆ ÙˆÓ Ó¤ˆÓ ÌÓËÌÔÓÈ·ÎÒÓ Ì¤ÙÚˆÓ. ∂ÈÛ˘Ó¿ÙÂÙ·È ÙÔ ˘fiÌÓËÌ· Î·È ÙÔ ÂÎηı·ÚÈÛÙÈÎfi Û‡ÓÙ·Í˘, ÂÓfi˜ ÓÂÊÚÔ·ı‹ Ì ÈÛÙÔÔÈË̤ÓË ·Ó·ËÚ›·, Ì ÙȘ ÙÂÚ¿ÛÙȘ ÎÚ·Ù‹ÛÂȘ.

ÚÔÂȉÔÔÈԇ̠ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË fiÙÈ Ë ÔÏÈÙÈ΋ ÙÔ˘ “ÓfiÌÔ˘ Î·È Ù˘ Ù¿Í˘” ¤¯ÂÈ Ôχ ÎÔÓÙ¿ Ô‰¿ÚÈ·, ÌÔÚ› ÚÔÛˆÚÈÓ¿ Ó· Ê·›ÓÂÙ·È fiÙÈ ¤¯ÂÈ ÔÚÈṲ̂Ó˜ ÂÈÙ˘¯›Â˜, ı· ¤ÚıÂÈ fï˜ Ë ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ı· ÍÂÂÚ¿ÛÔ˘Ó Î·È ÙÔÓ Êfi‚Ô Î·È ÙȘ Û˘Á¯‡ÛÂȘ Î·È ÙȘ ·˘Ù·¿Ù˜” ·Ó¤ÊÂÚÂ Ë ÁÁ Ù˘ ∫∂ ÙÔ˘ ∫∫∂, ∞Ϥη ¶··Ú‹Á·, ÛÂ Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË Δ‡Ô˘. ∏ Î. ¶··Ú‹Á· ÙfiÓÈÛ fiÙÈ ÔÈ ˘Ô¯ˆÚ‹ÛÂȘ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ‰ÂÓ ÛËÌ·›ÓÔ˘Ó ˆ˜ Â›Ó·È ‰ÂÈÏÔ›, ·ÏÏ¿ fiÙÈ ·ÎfiÌ· ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÈÛÙ¤„ÂÈ ˆ˜ ˘¿Ú¯ÂÈ ¿ÏÏÔ˜ ‰ÚfiÌÔ˜ ·Ó¿Ù˘Í˘, Ô ÔÔ›Ô˜ Ô‰ËÁ› Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· Î·È ÛÙË ‰È΋ ÙÔ˘˜ Ï·˚΋ ÂÍÔ˘Û›·, ÂÓÒ ÚfiÛıÂÛ fiÙÈ ˘¿Ú¯ÂÈ Î·È Êfi‚Ô˜ ˆ˜ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ˘¿ÚÍÂÈ Â˘ËÌÂÚ›· Î·È ·Ó¿Ù˘ÍË ˘¤Ú ÙÔ˘ Ï·Ô‡ ¤Íˆ ·fi ÙËÓ ∂∂, Ì ‰Â‰Ô̤ÓÔ fiÙÈ fiÏ· Ù· ¿ÏÏ· ÎfiÌÌ·Ù·, ÏËÓ ∫∫∂, Â› ‰ÂηÂٛ˜ ˘ÔÛÙ‹ÚÈ˙·Ó ÙÔÓ Â˘ÚˆÌÔÓfi‰ÚÔÌÔ. “∞Ó Ô Ï·fi˜ ‰ÂÓ ÍÂÂÚ¿ÛÂÈ ·˘ÙfiÓ ÙÔ Êfi‚Ô, ‰ÂÓ ı· ¤¯ÂÈ ·ԉ›ÍÂȘ fiÙÈ ÌÔÚ› Ó· ÓÈ΋ÛÂÈ” ÚfiÛıÂÛÂ Ë Î. ¶··Ú‹Á·. ∞Ó·ÊÂÚfiÌÂÓË ÛÙËÓ Â›ÛÎÂ„Ë ÙÔ˘ Î. ΔÛ›Ú· ÛÙÔ ¢¡Δ, › fiÙÈ

Ҧ

Ô ™Àƒπ∑∞ ÙÒÚ· ϤÂÈ ˆ˜ ÙÔ ¢¡Δ “‰ÂÓ ˙‹ÙËÛÂ Î·È ÔÏÏ¿” Î·È fiÙÈ “Û˘˙ËÙ¿ÌÂ, ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ ·ÎÔÏÔ˘ı‹ıËÎÂ Ë Û˘ÓÙ·Á‹ ÙÔ˘ ¢¡Δ, ·ÏÏ¿ Ù˘ ∂∂” , ÂÓÒ ÚfiÛıÂÛ fiÙÈ “‰ÂÓ ı¤ÏÔ˘Ì ӷ “ÙÈ̈ڋÛÔ˘Ì” ÙËÓ ª¤ÚÎÂÏ, ËÁ·›ÓÔÓÙ·˜ ÛÙÔ Ï¢Úfi ÙÔ˘ √Ì¿Ì· Î·È ·ÓÙ›ÛÙÚÔÊ·” . “ΔÔ ∫∫∂ ‰›ÓÂÈ ÙË Ì¿¯Ë ÁÈ· ÙË Ï·˚΋ Û˘ÌÌ·¯›· ‰˘Ó¿ÌÂˆÓ Ô˘

ı· ÂÚ¿ÛÂÈ ÛÙËÓ ·ÓÙÂ›ıÂÛË Î·Ù¿ Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ Î·È ÙÔ˘ “ÓfiÌÔ˘ Î·È Ù˘ Ù¿Í˘” , ·ÏÏ¿ Î·È Î·Ù¿ Ù˘ “¿ÓÔÈ͢” Ô˘ ˘fiÛ¯ÂÙ·È Ô √Ì¿Ì·, ÙÔ ¢¡Δ Î·È Ô ÚÔÛÊ¿Ùˆ˜ “ηÏfi˜” Î. ΔfiÌÛÂÓ” ›Â Ë Î. ¶··Ú‹Á·. ∂› fiÙÈ ÙÔ ∫∫∂ ÛÙËÚ›˙ÂÈ ÙÔ˘˜ ·ÁÒÓ˜ Ô˘ ·Ó·Ù‡ÛÛÔÓÙ·È Î·È Î¿ÏÂÛ Û ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË Ì·˙ÈÎfiÙËÙ· Î·È Ì·¯ËÙÈÎfiÙËÙ· ÙˆÓ ·ÁÒÓˆÓ, ÂÓÒ ··ÓÙÒÓÙ·˜ Û ÂÚÒÙËÛË, › ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο: “™Î›ÛÙ ٷ ¯·ÚÙÈ¿ Ù˘ ÂÈÛÙÚ¿Ù¢Û˘, Ù· ¯·ÚÙÈ¿ Ù˘ ÂÊÔÚ›·˜

Î·È Ù· ¯·ÚÙÈ¿ ÙˆÓ ¯·Ú·ÙÛÈÒÓ, ·ÏÏÈÒ˜ Ù· ÌÓËÌfiÓÈ· ı· Ì›ÓÔ˘Ó ÁÈ· ¿Ú· ÔÏÏ¿ ¯ÚfiÓÈ·” . ∞Ó·ÊÂÚfiÌÂÓË ÛÙ· ̤ÙÚ·, Ë Î. ¶··Ú‹Á· › fiÙÈ ·˘Ù¿ ‹Ù·Ó ÚÔ·ÔÊ·ÛÈṲ̂ӷ, ÚÈÓ ·fi ÙËÓ ÎÚ›ÛË. ∂ÎÙ›ÌËÛÂ, ·Ú¿ÏÏËÏ·, fiÙÈ ·Ó ‰ÂÓ ˘¿ÚÍÂÈ Ï·˚΋ ·ÓÙÂ›ıÂÛË, “Ë Î·Ù·ÈÁ›‰· ÙˆÓ Ì¤ÙÚˆÓ ı· Û˘Ó¯ÈÛÙ›, ÂÓÒ ·˘Ù¿ ¤Ú¯ÔÓÙ·È ÁÈ· Ó· ÌÔÓÈÌÔÔÈËıÔ‡Ó Î·È Ó· ·Ô‰ÒÛÔ˘Ó ÛÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô Ù˘ ·Ó¿Î·Ì„˘, ‰ËÏ·‰‹ Ù˘ ÎÂÚ‰ÔÊÔÚ›·˜ ÙÔ˘ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘” . ∂ÚˆÙËı›۷ ÁÈ· ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ ÂÎÏÔÁÒÓ, Ë Î. ¶··Ú‹Á· › ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο: “∫·È ÏÔÈfiÓ;”, ÚÔÛı¤ÙÔÓÙ·˜ fiÙÈ “fiÛÔÈ “¤ÛÎÈ˙·Ó” Ù· ÌÓËÌfiÓÈ·, ·ÔÊ¿ÛÈÛ·Ó Ó· ‰È·Ú·ÁÌ·Ù¢ıÔ‡Ó” . ∂ÚˆÙËı›۷ ·Ó ÔÚÈṲ̂Ó˜ ·ÔÛÙÚÔʤ˜ fiÙÈ Ô ™Àƒπ∑∞ ÎÈÓÂ›Ù·È ÂÎÙfi˜ ÓÔÌÈÌfiÙËÙ·˜ ·ÁÁ›˙Ô˘Ó ÙÔ ∫∫∂, ›Â: “¢ÂÓ Ì·˜ ·ÁÁ›˙Ô˘Ó, ‰ÂÓ Â›Ì·ÛÙ ‰ÔÚ˘ÊfiÚÔÈ ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞. Δ¤ÏÔ˜, ÂÈÛ‹Ì·Ó fiÙÈ ÁÈ· Ù· “ÊÈϤٷ” ¢∂¶∞, ¢∂™º∞, Î.Ï. “¤¯Ô˘Ó ‚ÁÂÈ Ù· ÌÂÁ¿Ï· Ì·¯·›ÚÈ· Î·È ÔÈ ·ÓÙÈı¤ÛÂȘ Â›Ó·È Ôχ ÔÍ˘Ì¤Ó˜” . “∫¿ÔÈÔÈ Ï¤Ó “‰ÒÛÙ· ÛÙÔÓ ¶Ô‡ÙÈÓ” , οÔÈÔÈ ¿ÏÏÔÈ Ï¤Ó “‰ÒÛÙ· ÛÙÔÓ √Ì¿Ì·”, Ô Ï·fi˜ ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· Ì›ÓÂÈ ı·ً˜ Û ·˘Ù‹ ÙËÓ ‰È·Ì¿¯Ë: √‡Ù ÛÙÔÓ ¤Ó·Ó, Ô‡Ù ÛÙÔÓ ¿ÏÏÔÓ, Ï·˚΋ ÂÚÈÔ˘Û›·” η٤ÏËÍÂ Ë Î. ¶··Ú‹Á·.

∞ÂÚÁ›· ·fi °∂¡√¶-¢∂∏ ∞£∏¡∞, 28.

∂π∫√™πΔ∂Δƒ∞øƒ∏ ·ÂÚÁ›· ÁÈ· ÙËÓ ¶¤ÌÙË, 31 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘, ΋-

Ú˘ÍÂ Ë °∂¡√¶ ¢∂∏, ‰È·Ì·ÚÙ˘ÚfiÌÂÓË ÁÈ· ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ÂÈÛÙÚ¿Ù¢ÛË ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÛÙÔ ªÂÙÚfi Î·È Û ¤Ó‰ÂÈÍË Û˘Ì·Ú¿ÛÙ·Û˘ ÛÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ ÛÙ· ̤۷ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜. ™ÙËÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ Ù˘ Ë °∂¡√¶-¢∂∏ ÛÙÚ¤ÊÂÙ·È Î·Ù¿ Ù˘ °™∂∂, ÛËÌÂÈÒÓÔÓÙ·˜ fiÙÈ “Ù¤ÛÛÂÚȘ ̤Ú˜ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÂÈÛÙÚ¿Ù¢ÛË ÙˆÓ Û˘Ó·‰¤ÏÊˆÓ Ì·˜ ÛÙÔ ªÂÙÚfi ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ¿ÚÂÈ Î·Ì›· Ô˘ÛÈ·ÛÙÈ΋ ·fiÊ·ÛË ·ÓÙ›‰Ú·Û˘ ·¤Ó·ÓÙÈ Û’ ·˘Ù‹ ÙËÓ ·ÓÙÈÛ˘ÓÙ·ÁÌ·ÙÈ΋ ·fiÊ·ÛË Ô˘ ηٷÚÁ› ÙÔ˘˜ Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙÈÎÔ‡˜ ·ÁÒÓ˜” .

¶¤ı·ÓÂ Ô ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˜ Ú·ÍÈÎÔËÌ·Ù›·˜ ¡ÈÎ. ¡ÙÂÚÙÈÏ‹˜ ∞£∏¡∞, 28.

¶∂£∞¡∂ ÙË ¢Â˘Ù¤Ú·, ÛÙÔ ÓÔÛÔÎÔÌÂ›Ô “∂Ú˘ıÚfi˜ ™Ù·˘Úfi˜” , Ô ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˜ ¯Ô˘ÓÙÈÎfi˜ ÈÛÔ‚›Ù˘ ¡ÈÎfiÏ·Ô˜ ¡ÙÂÚÙÈÏ‹˜. ◊Ù·Ó ·fi ÙÔ˘˜ ϤÔÓ ·ÌÂÙ·ÓfiËÙÔ˘˜ Ù˘ ÂÙ¿¯ÚÔÓ˘ ‰ÈÎÙ·ÙÔÚ›·˜ Î·È Â›¯Â ηٷ‰ÈηÛÙ› Û ÈÛfi‚È· ÁÈ· ÙË ‰ÔÏÔÊÔÓ›· ÙÔ˘ 20¯ÚÔÓÔ˘ ªÈ¯¿ÏË ª˘ÚÔÁÈ¿ÓÓË, ¤Íˆ ·fi ÙÔ ¶ÔÏ˘Ù¯ÓÂ›Ô ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Ù˘ ∫˘Úȷ΋˜ 18 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 1973. ΔÔÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ ¢ÂΤ̂ÚÈÔ Â›¯Â ‰È·ÎÔÌÈÛı› ÛÙÔ ÓÔÛÔÎÔÌÂ›Ô ∂Ú˘ıÚfi˜ ™Ù·˘Úfi˜ Ì Ô͇ ÈÛ¯·ÈÌÈÎfi ÂÂÈÛfi‰ÈÔ Î·È ÂÏ·ÊÚfi ÂÁÎÂÊ·ÏÈÎfi. §›Á˜ Ë̤Ú˜ ÓˆÚ›ÙÂÚ· ›¯Â ·ÚÓËı› Ó· ·Ú·ÛÙ› ÛÙËÓ Îˉ›· ÙÔ˘ ÁÈÔ˘ ÙÔ˘, ·ÚÓÔ‡ÌÂÓÔ˜ Ó· ·ԉ¯Ù› ÙËÓ ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ· ÙˆÓ ‰ÈηÛÙËÚ›ˆÓ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·‰›ÎË ÙÔ˘.

“∞ÓÂÈı‡ÌËÙË Ë ÃÚ˘Û‹ ∞˘Á‹ ÛÙË ¡˘ÚÂÌ‚¤ÚÁË” ∞£∏¡∞, 28.

“¶ƒ√™μ§∏Δπ∫∏” ¯·Ú·ÎÙË-

Ú›˙ÂÈ ÙËÓ ›‰Ú˘ÛË ·Ú·ÚÙ‹Ì·ÙÔ˜ Ù˘ ÃÚ˘Û‹˜ ∞˘Á‹˜ Ë √ÌÔÛÔÓ‰›· ∂ÏÏËÓÈÎÒÓ ∫ÔÈÓÔÙ‹ÙˆÓ °ÂÚÌ·Ó›·˜ (√∂∫°), ‰ËÏÒÓÔÓÙ·˜ ÙËÓ ·fiÊ·Û‹ Ù˘ Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÈ fiÏ· Ù· ÓÔÌÈο ̤۷ Î·È ÙË Ì·˙È΋ Ê˘ÛÈ΋ ·ÚÔ˘Û›· ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ Ù˘, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÙË ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ. ∏ √∂∫° ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÈ ÙË ÃÚ˘Û‹ ∞˘Á‹ “·ÓÂÈı‡ÌËÙË” Î·È Ì ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ Ù˘ ·¢ı‡ÓÂÈ Î¿ÏÂÛÌ· ÚÔ˜ fiÏÔ ÙÔÓ ÂÏÏËÓÈÛÌfi Ù˘ °ÂÚÌ·Ó›·˜ Ó· ·ÔÌÔÓÒÛÂÈ Î¿ı ÚÔÛ¿ıÂÈ· ·Ó¿Ù˘Í˘ ÙÔ˘ ÓÂÔÓ·˙ÈÛÌÔ‡, ÒÛÙ “οı ·fiÂÈÚ· ÚÔ·Á·Ó‰ÈÛÌÔ‡ ‚›·˜, ÌÈÛ·ÏÏÔ‰ÔÍ›·˜ Î·È ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ ηÓÈ‚·ÏÈÛÌÔ‡ Ó· ¤ÛÂÈ ÛÙÔ ÎÂÓfi” .

£· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÙËÓ ¶¤ÌÙË ÛÙÔ μfiÏÔ

™˘ÁΤÓÙÚˆÛË ÙÔ˘ ¶∞ª∂ ¤Íˆ ·fi ÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô ™À°∫∂¡Δƒø™∏ ¤Íˆ ·fi ÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô ÙÔ˘ μfiÏÔ˘

ÙËÓ ÂÊËÌÂÚ›‰· ∞ı. ¢È¿ÎÔ˘ 2 - π¿ÛÔÓÔ˜ ÙËÏ. 24210-23303

‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÌÂı·‡ÚÈÔ ¶¤ÌÙË, ÛÙȘ 12.30 ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ÙÔ ¶∞ª∂ ª·ÁÓËÛ›·˜. ªÂ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ ÙÔ˘ ηÏ› Ù· ۈ̷Ù›·, ÙȘ §·˚Τ˜ ∂ÈÙÚÔ¤˜, ÙȘ ∂ÈÙÚÔ¤˜ ∞ÁÒÓ· Ù˘ fiÏ˘ Ó· ¿ÚÔ˘Ó ·ÔÊ¿ÛÂȘ, Ó· ÂÓËÌÂÚÒÛÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ Î·È ÙÔ˘˜ ·˘ÙÔ··Û¯ÔÏÔ‡ÌÂÓÔ˘˜, ÙÔ˘˜ ÊÔÈÙËÙ¤˜ Î·È Ì·ıËÙ¤˜ ÁÈ· Ó· Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÛÙËÓ ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛË Ù˘ ¶¤ÌÙ˘ 31 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘, ÛÙȘ 12:30 ¤Íˆ ·fi ÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô ÙÔ˘ μfiÏÔ˘. ∂›Û˘ ηÏ› ÙÔ˘˜ ÁÈ·ÙÚÔ‡˜, ÙÔ ÓÔÛËÏ¢ÙÈÎfi ÚÔÛˆÈÎfi Î·È fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ ÛÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ Ó· ¿ÚÔ˘Ó ·fiÊ·ÛË Ì¤Û· ·fi ÙȘ ÁÂÓÈΤ˜ Û˘ÓÂχÛÂȘ ÙˆÓ ÛˆÌ·Ù›ˆÓ ÙÔ˘˜ Ó· ÂÚÈı¿ÏÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ¿ÓÂÚÁÔ˘˜, ÙÔ˘˜ ·Ó·ÛÊ¿ÏÈÛÙÔ˘˜, ÙÔ˘˜ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜, fiÏÔ˘˜ fiÛÔÈ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó Ó· ÏËÚÒÛÔ˘Ó, Ì ‰È΋ ÙÔ˘˜ ¢ı‡ÓË. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ¶∞ª∂, “Ë Û˘Á΢‚¤ÚÓËÛË ¡¢-¶∞™√∫-¢∏ª∞ƒ, fiˆ˜ Î·È ÔÈ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˜, ηْ ÂÈÙ·Á‹ ÙˆÓ Î·ÈÙ·ÏÈÛÙÒÓ Î·È Ù˘ ∂.∂, ·Ú¿ÏÏËÏ· Ì ÙÔ Û¿ÚˆÌ· ÙˆÓ ÌÈÛıÒÓ, ÙˆÓ ÂÚÁ·ÛÈ·ÎÒÓ Î·È ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÒÓ ‰ÈηȈ̿وÓ, ͯ·Ú‚·ÏÒÓÂÈ ÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ ‰ˆÚÂ¿Ó Û‡ÛÙËÌ· ˘Á›·˜-ÚfiÓÔÈ·˜ Ì ‰Ú·ÛÙÈ΋ Ì›ˆÛË

Ù˘ ÎÚ·ÙÈ΋˜ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛ˘ Î·È ·‡ÍËÛË Ù˘ ÂÌÔÚÂ˘Ì·ÙÔÔ›ËÛ‹˜ ÙÔ˘, ·ÊÔ‡ ÂÈ‚¿ÏÂÈ fiÏÔ Î·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ¯·Ú¿ÙÛÈ·. √È ÂÏÏ›„ÂȘ Û ÚÔÛˆÈÎfi, ·Ó·ÏÒÛÈÌ·, ÂÍÔÏÈÛÌfi, ÎϛӘ Î·È ÎÏÈÓÈΤ˜, ÁÂÓÈο Î·È ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ì·˜, fi¯È ÌfiÓÔ ‰ÂÓ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÔÓÙ·È, ·ÏÏ¿ ·˘Í¿ÓÔÓÙ·È Ì ÙȘ ÚÔˆıÔ‡ÌÂÓ˜ ηٷÚÁ‹ÛÂȘ-Û˘Á¯ˆÓ‡ÛÂȘ ÎÏÈÓÈÎÒÓ, ÓÔÛÔÎÔÌÂÈ·ÎÒÓ ÎÚ‚·ÙÈÒÓ, ÌÂÈÒÛÂȘ ÁÈ·ÙÚÒÓ, ÓÔÛËÏ¢ÙÈÎÔ‡ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ Î·È Ì¤ÛˆÓ. Δ· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Â›Ó·È Î·È ı· Á›ÓÔ˘Ó ÈÔ ÙÚ·ÁÈο ÁÈ· ÙË ˙ˆ‹ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ Î·È ÙˆÓ ÊÙˆ¯ÒÓ Ï·˚ÎÒÓ ÛÙڈ̿وÓ. ™ÙËÓ fiÏË Ì·˜ ¤¯ÂÈ ‹‰Ë Âı¿ÓÂÈ ÎfiÛÌÔ˜ ÂÍ·ÈÙ›·˜ Ù˘ ‚¿Ú‚·Ú˘ Ù·ÍÈ΋˜ ÔÏÈÙÈ΋˜ ÁÈ· ¯¿ÚË Ù˘ ·‡ÍËÛ˘ ÙˆÓ ÎÂÚ‰ÒÓ ÙÔ˘ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘ Î·È Ù˘ ÏËڈ̋˜ ÙˆÓ ‰·ÓÂÈÛÙÒÓ” . ∂Í¿ÏÏÔ˘, Ë ÁÚ·ÌÌ·Ù›· ª·ÁÓËÛ›·˜ ÙÔ˘ ¶∞ª∂ ηÏ› fiÏ· Ù· ۈ̷Ù›· Î·È ÙÔ˘˜ ÊÔÚ›˜ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Ó· ÂÎÊÚ¿ÛÔ˘Ó Ì „ËÊ›ÛÌ·Ù· Î·È Ì οı ÙÚfiÔ ÙË ÛÙ‹ÚÈÍ‹ ÙÔ˘˜ ÛÙÔÓ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ ÙˆÓ ·ÁÚÔÙÒÓ Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î·È fiÏ˘ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜. Δ·˘Ùfi¯ÚÔÓ· Ó· ηٷ‰ÈοÛÔ˘Ó ÙÔ Û¯¤‰ÈÔ Î·Ù·ÛÙÔÏ‹˜ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘, Ó· ÛÙ·ıÔ‡Ó ·ÔÊ·ÛÈÛÙÈο ÛÙÔ Ï¢Úfi ÙˆÓ ·ÁÚÔÙÒÓ.


M·ÁÓËÛ›· 11

TƒπΔ∏ 29 π∞¡√À∞ƒπ√À 2013

¢È·ÎÔ‹ ΢ÎÏÔÊÔÚ›·˜ ÛÙËÓ ¶∞£∂, ÛÙÔ ‡„Ô˜ Ù˘ ¡›Î·È·˜ §¿ÚÈÛ·˜

Δ· ÙÚ·ÎÙ¤Ú ‚Á‹Î·Ó Î·È ¿ÏÈ ÛÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ ∂›ÎÔÛÈ ·ÁÚÔÙÈο Ì˯·Ó‹Ì·Ù· ·Ú·Ù¿¯ıËÎ·Ó ¯ı˜ ÛÙÔÓ ÎfiÌ‚Ô μÂÏÂÛÙ›ÓÔ˘

™Δ√ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔ-

ÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ ¤‚Á·Ï·Ó ¯ı˜ Ù· ÙÚ·ÎÙ¤Ú ÔÈ ·ÁÚfiÙ˜ ·’ fiÏË Û¯Â‰fiÓ ÙËÓ ¯ÒÚ· Ì ÛÎÔfi Ó· Ù· ·Ú·Ù¿ÍÔ˘Ó Û ÎÂÓÙÚÈο ÛËÌ›· ÙˆÓ ÂıÓÈÎÒÓ Ô‰ÒÓ. ΔËÓ ›‰È· ÒÚ·, ÂÎÚfiÛˆÔ› ÙÔ˘˜ Û˘Ó·ÓÙÒÓÙ·È Ì ÔÏÈÙÈÎÔ‡˜ ·Ú¯ËÁÔ‡˜ ÁÈ· Ó· Û˘˙ËÙ‹ÛÔ˘Ó Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó.

ƒÂÔÚÙ¿˙: Δ√À§∞ ∫∂∫∞Δ√À

√È ·ÁÚfiÙ˜ ·fi ÙËÓ ∫·Ú‰›ÙÛ·, Ù· ΔڛηϷ, ÙËÓ §¿ÚÈÛ· Î·È Ù· º¿ÚÛ·Ï· ‰ÂÓ Î·Ù¿ÊÂÚ·Ó Ó· Êı¿ÛÔ˘Ó ÛÙÔÓ ÎfiÌ‚Ô Ù˘ ¡›Î·È·˜ ηıÒ˜ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈΤ˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ ›¯·Ó ·ÔÎÏ›ÛÂÈ fiϘ ÙȘ ÚÔÛ‚¿ÛÂȘ. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ·, ·ÁÚfiÙ˜ Âȯ›ÚËÛ·Ó Ó· ‚ÁÔ˘Ó ÛÙÔÓ ÎfiÌ‚Ô Ù˘ ¡›Î·È·˜ ˆÛÙfiÛÔ ‰˘Ó¿ÌÂȘ Ù˘ ·ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜ ·ÚÔ˘Û›· ÂÈÛ·ÁÁÂϤ· ÙÔÔı¤ÙËÛ·Ó Î¿ıÂÙ· ÛÙÔÓ ‰ÚfiÌÔ ÎÏÔ‡‚˜ ÙˆÓ ª∞Δ Î·È ÙÔ˘˜ ·Ó¤ÎÔ„·Ó ÙËÓ ÔÚ›·. §›ÁÔ ÚÈÓ ÙÔÓ ÎfiÌ‚Ô Ù˘ ¡›Î·È·˜ Î·È Â› Ù˘ ·ÏÈ¿˜ ∂ıÓÈ΋˜ √‰Ô‡ §¿ÚÈÛ·˜-∞ı‹Ó·˜, Ï›Á· ̤ÙÚ· ÚÈÓ ÙÔ ¶∞£∂, ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó ÙÂÏÈο Ù· ÂηÙÔÓÙ¿‰Â˜ ÙÚ·ÎÙ¤Ú ÙˆÓ £ÂÛÛ·ÏÒÓ ·ÁÚÔÙÒÓ. √È ‰È·Ú·ÁÌ·Ù‡ÛÂȘ Ì ÙËÓ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›· ·ÚÔ˘Û›· Î·È ÂÈÛ·ÁÁÂϤ· Î·È ‚Ô˘Ï¢ÙÒÓ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Î·È ÙÔ˘ ÂÚÈÊÂÚÂÈ¿Ú¯Ë £ÂÛÛ·Ï›·˜, ∫ÒÛÙ· ∞ÁÔÚ·ÛÙÔ‡, ‰ÂÓ ¤Î·Ì„·Ó ÙȘ ∞Ú¯¤˜, Ô˘ ·fi ÓˆÚ›˜ ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· Ù˘ ¢Â˘Ù¤Ú·˜ ‰ÂÓ Â¤ÙÚ„·Ó ÙËÓ ¤ÍÔ‰Ô ÙˆÓ ·ÁÚÔÙÈÎÒÓ Ì˯·ÓËÌ¿ÙˆÓ ÛÙËÓ ¶∞£∂, fiˆ˜ ‹Ù·Ó Ô ·Ú¯ÈÎfi˜ ۯ‰ȷÛÌfi˜ ÙˆÓ ·ÁÚÔÙÒÓ, Ô˘ ‹ıÂÏ·Ó Ó· Ù· ·Ú·Ù¿ÍÔ˘Ó Âη٤ڈıÂÓ.

™ÙÔÓ ÎfiÌ‚Ô ÙÔ˘ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ˘

15 ·ÈÙ‹Ì·Ù· ΔÔ Ï·›ÛÈÔ ÙˆÓ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎÒÓ ‰ÈÂΉÈ΋ÛÂˆÓ ÙˆÓ £ÂÛÛ·ÏÒÓ ·ÁÚÔÙÒÓ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ: * ¡· ·Ô˙ËÌȈıÔ‡Ó ÔÈ ‚·Ì‚·ÎÔ·Ú·ÁˆÁÔ› ÁÈ· ÙȘ ηٷÛÙÚÔʤ˜ ·fi ÙÔ Ú¿ÛÈÓÔ ÛÎÔ˘Ï‹ÎÈ ÁÈ· fiϘ ÙȘ ¯ÚÔÓȤ˜ Î·È Ó· ÏËÚˆıÔ‡Ó Î·È ÙË Û˘Ó‰Â‰Â̤ÓË ÂÓ›Û¯˘ÛË. * ∞ÊÔÚÔÏfiÁËÙÔ ÂÙڤϷÈÔ - Ó· ÌË ÌÂȈı› Ë ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ÙÔ˘ ÂȉÈÎÔ‡ ÊfiÚÔ˘ ηٷӿψÛ˘. * ¡· ÌËÓ ÈÛ¯‡ÛÂÈ Ë Ì›ˆÛË Ù˘ ÂÈÛÙÚÔÊ‹˜ º¶∞ - ηٿÚÁËÛË ÙÔ˘ º¶∞ ÛÙ· ·ÁÚÔÙÈο ̤۷ Î·È ÂÊfi‰È·. * ÕÌÂÛË Ì›ˆÛË Ù˘ ÙÈÌ‹˜ ÙÔ˘ ·ÁÚÔÙÈÎÔ‡ Ú‡̷ÙÔ˜ ηٿ 30% - Ó· ·ÓÙÈηٷÛÙ·ıÔ‡Ó ÔÈ ÌÂÙ·Û¯ËÌ·ÙÈÛÙ¤˜ Ù˘ ¢∂∏ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÎÏ·› ÁÈ· Ó· ÌÔÚÔ‡Ó ÔÈ ·ÁÚfiÙ˜ Ó· Ô-

● ∏ °ÂÓÈ΋ ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋ ¢È‡ı˘ÓÛË £ÂÛÛ·Ï›·˜ ·ÔÊ¿ÛÈÛ ΢ÎÏÔÊÔÚȷΤ˜ Ú˘ıÌ›ÛÂȘ ÏfiÁˆ Ù˘ ·ÚÔ˘Û›·˜ ÙˆÓ Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ ÛÙËÓ ∂ıÓÈ΋ √‰fi Î·È ÁÈ· ÙËÓ ·ÔÊ˘Á‹ Ù˘¯fiÓ ·Ù˘¯ËÌ¿ÙˆÓ

Ù›˙Ô˘Ó Ù· ¯ˆÚ¿ÊÈ· ÙÔ˘˜ Î·È Ó· ÏËÊıÔ‡Ó Ì¤ÙÚ· ʇϷ͢ ·fi ÙË ¢∂∏. * ∂ȉfiÙËÛË ÙˆÓ ˙ˆÔÙÚÔÊÒÓ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÌÈÎÚÔÌÂÛ·›Ô˘˜ ÎÙËÓÔÙÚfiÊÔ˘˜ - ‰ˆÚÂ¿Ó ÓÔÌÈÌÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ÛÙ·˘ÏÈÎÒÓ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂˆÓ Î·È Ù˘ ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋˜ Û‹Ì·ÓÛ˘ ÙˆÓ ˙ÒˆÓ. * ÕÙÔη ‰¿ÓÂÈ· ÛÙÔ˘˜ ÊÙˆ¯Ô‡˜ ·ÁÚfiÙ˜ Ì ÂÚ›Ô‰Ô ¯¿ÚÈÙÔ˜ fiÛÔ ‰È·ÚΛ Ë ÎÚ›ÛË - ¿ÁˆÌ· ÏËڈ̋˜ ÙˆÓ ·ÁÚÔÙÈÎÒÓ ¯ÚÂÒÓ ÁÈ· ÙÔ ›‰ÈÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· - ··ÁfiÚ¢ÛË Î¿ı ηٿۯÂÛ˘ Î·È ÏÂÈÛÙËÚÈ·ÛÌÔ‡ Ù˘ ·ÁÚÔÙÈ΋˜ ÂÎÌÂÙ¿ÏÏ¢Û˘ Ì ÂÌÔÚÈ΋ ·Í›· ¤ˆ˜ 300.000 ¢ÚÒ. * ∞Ô˙ËÌÈÒÛÂȘ ÁÈ· ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ Î·Ù·ÛÙÚÔÊÒÓ ÛÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹ Î·È ÙÔ ·ÁÚÔÙÔÎÙËÓÔÙÚÔÊÈÎfi ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ ·fi ηÈÚÈΤ˜ Û˘Óı‹Î˜ Î·È ·ÚÚÒÛÙȘ - Ó· ÏËÚˆıÔ‡Ó ¿ÌÂÛ· fiÏÔÈ ÔÈ ÏËÁ¤ÓÙ˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ¤ÙÔÈÌ· ÔÚ›ÛÌ·Ù· - ∂§°∞ ÎÚ·ÙÈÎfi˜ ÊÔÚ¤·˜ Ô˘ ı· ηχÙÂÈ fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘˜ Î·È ı· ·Ô˙ËÌÈÒÓÂÈ ÛÙÔ 100% Ù˘ ˙ËÌÈ¿˜. * ∫·Ù¿ÚÁËÛË ÙˆÓ ¯·Ú·ÙÛÈÒÓ ÛÙ· ¡ÔÛÔÎÔÌ›· Î·È Ù· ∫¤ÓÙÚ· ÀÁ›·˜, ÛÙÔÓ ∂√¶ÀÀ Î·È ÁÈ· Ù· Ê¿Ú̷η. * ¡· ÌËÓ ÏËÚÒÛÔ˘Ó ÔÈ ÊÙˆ¯Ô› ·ÁÚfiÙ˜ ÙȘ ·˘Í‹ÛÂȘ - ¯·Ú¿ÙÛÈ· ÛÙË ¢∂∏ ÁÈ· ÙÔ Ú‡̷, ÛÙÔÓ ∂§°∞ ÁÈ· Ù· ·ÛÊ¿ÏÈÛÙÚ·, ÛÙÔÓ √°∞ ÁÈ· ÙȘ ÂÈÛÊÔÚ¤˜ ÁÈ· ÀÁ›· - ™‡ÓÙ·ÍË, ÛÙÔ˘˜ “∫·ÏÏÈÎÚ·ÙÈÎÔ‡˜” ¢‹ÌÔ˘˜ ÁÈ· ÙËÓ ‡‰Ú¢ÛË - ηı·ÚÈfiÙËÙ·, ÛÙÔÓ √™¢∂ ÁÈ· ÙȘ ‰ËÏÒÛÂȘ ηÏÏȤÚÁÂÈ·˜, ÁÈ· ÙȘ ¿‰ÂȘ ÙˆÓ ÁˆÙÚ‹ÛÂˆÓ Î.¿. * ∞ÊÔÚÔÏfiÁËÙÔ ÙÔ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·Îfi ·ÁÚÔÙÈÎfi ÂÈÛfi‰ËÌ· ̤¯ÚÈ 40.000 ¢ÚÒ (Û˘Ó 5.000 ¢ÚÒ ÁÈ· οı ·È‰›) - Ó· ÌËÓ ÏËÚÒÛÔ˘Ó ÔÈ ÊÙˆ¯Ô› ·ÁÚfiÙ˜ ÊfiÚÔ˘˜ ÁÈ· Û›ÙÈ·, ·Ôı‹Î˜ Î·È ¯ˆÚ¿ÊÈ·. * ∫·ÙÒÙÂÚ˜, ÂÁÁ˘Ë̤Ó˜ ÙÈ̤˜ ÁÈ· Ù· ·ÁÚÔÙÔÎÙËÓÔÙÚÔÊÈο ÚÔ˚fiÓÙ·, Ô˘ Ó· ηχÙÔ˘Ó ÙÔ

ÎfiÛÙÔ˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ Î·È Ó· ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÔ˘Ó ÈηÓÔÔÈËÙÈÎfi ÂÈÛfi‰ËÌ· ÁÈ· ·ÍÈÔÚÂ‹ ˙ˆ‹ - Ó· ÏËÚˆıÔ‡Ó ·fi ÙÔ˘˜ ÂÌÔÚÔ‚ÈÔÌ‹¯·ÓÔ˘˜ ÔÈ ·Ú·ÁˆÁÔ› Ô˘ ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó ·Ï‹ÚˆÙÔÈ - ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÙÔ˘ ÚÔ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜ ÙˆÓ ·ıÚfiˆÓ ÂÈÛ·ÁˆÁÒÓ ÔÌÔÂȉÒÓ ·ÁÚÔÙÈÎÒÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ. * ∫·Ù¿ÚÁËÛË fiÏˆÓ ÙˆÓ ¿ÌÂÛˆÓ Î·È ¤ÌÌÂÛˆÓ ÂÚÈÔÚÈÛÌÒÓ Ù˘ ·ÁÚÔÙÈ΋˜ Î·È ÎÙËÓÔÙÚÔÊÈ΋˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ Ô˘ ÂÈ‚¿ÏÏÂÈ Ë ∫∞¶ Ù˘ ∂∂ - Û‡Ó‰ÂÛË ÙˆÓ ÂȉÔÙ‹ÛÂˆÓ Ì ÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹, ÙÈÌ·ÚÈıÌÈ΋ ·Ó·ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘˜ Î·È Î·Ù¿ÚÁËÛË fiÏˆÓ ÙˆÓ “ÓfiÌÈ̈Ӕ Î·È “·Ú¿ÓÔ̈Ӕ ·Ú·ÎÚ·Ù‹ÛˆÓ. * ¡· ÌËÓ ÈÛ¯‡ÛÔ˘Ó ÔÈ Ó¤Â˜ ÂÚÈÎÔ¤˜ ÛÙȘ ÂȉÔÙ‹ÛÂȘ Î·È ÔÈ ÂÚÈÔÚÈÛÌÔ› ÛÙËÓ ·ÁÚÔÙÈ΋ ·Ú·ÁˆÁ‹ Ô˘ ÚԂϤÔÓÙ·È ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ·Ó·ıÂÒÚËÛ˘ Ù˘ ∫∞¶ ÁÈ· ÙÔ 2014 - 2020. * ¡· ÌË ÌÂȈıÔ‡Ó Î·Ù¿ 30 ¢ÚÒ ÔÈ ÂÓȯڤ˜ ·ÁÚÔÙÈΤ˜ Û˘ÓÙ¿ÍÂȘ, ·ÏÏ¿ Ó· ·˘ÍËıÔ‡Ó Î·È Ó· ÌËÓ ÎÔÔ‡Ó Ù· ‰ÒÚ· ÃÚÈÛÙÔ˘Á¤ÓÓˆÓ ¶¿Û¯· Î·È ÙÔ Â›‰ÔÌ· ¿‰ÂÈ·˜. ∏ ·ÁÚÔÙÈ΋ Û‡ÓÙ·ÍË Ó· ‰›ÓÂÙ·È ÛÙ· 60 ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·ÁÚfiÙ˜ Î·È ÛÙ· 55 ÁÈ· ÙȘ ·ÁÚfiÙÈÛÛ˜ Î·È fi¯È ÛÙ· 67 Ô˘ ·ÔÊ¿ÛÈÛÂ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË. * ¡· ÔÏÔÎÏËÚˆı› Ë ÂÎÙÚÔ‹ ÙÔ˘ ∞¯ÂÏÒÔ˘ Î·È Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó Ù· ¿ÏÏ· ¤ÚÁ· ·ÁÚÔÙÈ΋˜ ˘Ô‰ÔÌ‹˜.

∫˘ÎÏÔÊÔÚȷΤ˜ Ú˘ıÌ›ÛÂȘ ™ÙÔ ÌÂٷ͇, Ë °ÂÓÈ΋ ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋ ¢È‡ı˘ÓÛË £ÂÛÛ·Ï›·˜ ·ÔÊ¿ÛÈÛ ΢ÎÏÔÊÔÚȷΤ˜ Ú˘ıÌ›ÛÂȘ ÏfiÁˆ Ù˘ ·ÚÔ˘Û›·˜ ÙˆÓ Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ ÛÙËÓ ÂıÓÈ΋ Ô‰fi Î·È ÁÈ· ÙËÓ ·ÔÊ˘Á‹ Ù˘¯fiÓ ·Ù˘¯ËÌ¿ÙˆÓ. ™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ·fiÊ·ÛË ·fi ¯ı˜ Î·È ÒÚ· 13.45 ̤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· Î·È ÒÚ· 13.45, ··ÁÔÚ‡ÂÙ·È Ë Î˘ÎÏÔÊÔÚ›· fiÏˆÓ ÙˆÓ Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ ÛÙËÓ ¶·Ï·È¿ ∂ıÓÈ΋ √‰fi ∞ıËÓÒÓ - £ÂÛ-

Û·ÏÔӛ΢, ·fi ÙÔÓ ÎfiÌ‚Ô ¡›Î·È·˜ (¯/ı 346+400) ¤ˆ˜ ÙÔÓ ÎfiÌ‚Ô μÈÔηÚ¤Ù (¶·Ï·È¿ ∂ıÓÈ΋ √‰fi ∞ıËÓÒÓ - £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢), ÏfiÁˆ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛ˘ ·ÁÚÔÙÒÓ Ì ÁˆÚÁÈÎÔ‡˜ ÂÏ΢ÛÙ‹Ú˜ Î·È Ë Î˘ÎÏÔÊÔÚ›· ÙˆÓ Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ ‰ÈÂÍ¿ÁÂÙ·È ·fi ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈΤ˜ ‰È·‰ÚÔ̤˜ ˆ˜ ·ÎÔÏÔ‡ıˆ˜: ∫·Ù‡ı˘ÓÛË Î˘ÎÏÔÊÔÚ›·˜ ÚÔ˜ £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË: - ŸÏ· Ù· Ô¯‹Ì·Ù· Ô˘ ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È Â› Ù˘ ¶.∞.£.∂. Ì ηÙ‡ı˘ÓÛË ÚÔ˜ ÙË §¿ÚÈÛ· ‰ÂÓ ı· ÂͤگÔÓÙ·È ·fi ÙËÓ ¶.∞.£.∂. ÛÙÔÓ ÎfiÌ‚Ô ¡›Î·È·˜ (¯/ı 346+400), ·ÏÏ¿ ı· Û˘Ó¯›˙Ô˘Ó Î·È ı· ÂͤگÔÓÙ·È ÛÙÔÓ ÎfiÌ‚Ô ÙÔ˘ ¶Ï·Ù˘Î¿ÌÔ˘ (Ã/£ 349+396) ∫·Ù‡ı˘ÓÛË Î˘ÎÏÔÊÔÚ›·˜ ÚÔ˜ ∞ı‹Ó·: - ŸÏ· Ù· Ô¯‹Ì·Ù· Ô˘ ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È Â› Ù˘ ¶·Ï·È¿˜ ∂ıÓÈ΋˜ √‰Ô‡ ∞ıËÓÒÓ - £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢, Ì ηÙ‡ı˘ÓÛË ÚÔ˜ ∞ı‹Ó· ı· ·Ó·ÛÙÚ¤ÊÔÓÙ·È ÛÙÔ ‡„Ô˜ ÙÔ˘ ÎfiÌ‚Ô˘ Ù˘ μπ√∫∞ƒ¶∂Δ Î·È ı· ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È Ì ηÙ‡ı˘ÓÛË ÚÔ˜ §¿ÚÈÛ· - ¶·Ï·È¿ ∂ıÓÈ΋ √‰fi §¿ÚÈÛ·˜ - μfiÏÔ˘ Î·È Ì¤Ûˆ ÙÔ˘ ÎfiÌ‚Ô˘ ¶Ï·Ù˘Î¿ÌÔ˘, ı· ÂÈÛ¤Ú¯ÔÓÙ·È ÛÙËÓ ¶.∞.£.∂. °È· οı ÏËÚÔÊÔÚ›· Û¯ÂÙÈ΋ Ì ÙȘ ΢ÎÏÔÊÔÚȷΤ˜ Ú˘ıÌ›ÛÂȘ Î·È ÙËÓ Î›ÓËÛË ÙˆÓ Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ, ÔÈ Ô‰ËÁÔ› ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÓËÌÂÚÒÓÔÓÙ·È ÛÙ· ÙËϤʈӷ ÙÔ˘ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜ ΔÚÔ¯·›·˜ §¿ÚÈÛ·˜: 2410-683168, 2410-683169. Δ¤ÏÔ˜ ·fi ÙËÓ “∞˘ÙÔÎÈÓËÙfi‰ÚÔÌÔ˜ ∞ÈÁ·›Ô˘” ·Ó·ÎÔÈÓÒıËΠfiÙÈ Ô ·˘ÙÔÎÈÓËÙfi‰ÚÔÌÔ˜ ¤¯ÂÈ ÎÏ›ÛÂÈ ÛÙÔ ‡„Ô˜ ÙÔ˘ ™Ù·ıÌÔ‡ ¢ÈÔ‰›ˆÓ ∫ÏÂȉÈÔ‡ ÏfiÁˆ Ù˘ ηٿÏË„‹˜ ÙÔ˘ ·fi ‰È·‰Ëψ٤˜. ∏ ∞˘ÙÔÎÈÓËÙfi‰ÚÔÌÔ˜ ∞ÈÁ·›Ô˘ ÂÊÈÛÙ¿ ÙËÓ ÚÔÛÔ¯‹ ÙˆÓ Ô‰ËÁÒÓ Ô˘ ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Î·È ÙÔ˘˜ ηÏ› Ó· Û˘ÌÌÔÚÊÒÓÔÓÙ·È ÛÙȘ ˘ԉ›ÍÂȘ Ù˘ ΔÚÔ¯·›·˜.

™ÙÔÓ ÎfiÌ‚Ô ÙÔ˘ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ˘, ÛÙËÓ ¶·Ï·È¿ ∂ıÓÈ΋ √‰fi μfiÏÔ˘-§¿ÚÈÛ·˜ ·Ú·Ù¿¯ıËÎ·Ó ·fi ¯ı˜ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ 20 ÂÚ›Ô˘ ÙÚ·ÎÙ¤Ú ·ÁÚÔÙÒÓ ·fi ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ƒ‹Á·˜ ºÂÚ·›Ô˜. ∂›Ó·È ÔÈ ÚÒÙÔÈ ·ÁÚfiÙ˜ Ô˘ ·ÓÙ·ÔÎÚ›ÓÔÓÙ·È ÛÙÔ Î¿ÏÂÛÌ· ÙˆÓ ·ÁÚÔÙÔÛ˘Ó‰ÈηÏÈÛÙÒÓ - ΢ڛˆ˜ ÙÔ˘ ∫∫∂ - ÁÈ· ·˘Ùfi ÙÔ Ó¤Ô Î‡ÎÏÔ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛˆÓ. Δ· ÙÚ·ÎÙ¤Ú Â›Ó·È ÛÙ·ıÌÂ˘Ì¤Ó· ¯ˆÚ›˜ Ó· ÂÌÔ‰›˙Ô˘Ó ÙËÓ Î›ÓËÛË Î·È ÔÈ È‰ÈÔÎً٘ ÙÔ˘˜ ·Ó·Ì¤ÓÔ˘Ó ÙȘ ·ÔÊ¿ÛÂȘ. Ÿˆ˜ ÛËÌ›ˆÛÂ Ô ·ÁÚÔÙÔÛ˘Ó‰ÈηÏÈÛÙ‹˜ Î. ¡ÈÎ. ∞ÁÁÂÏ‹˜ ¤ˆ˜ Î·È ·‡ÚÈÔ ΔÂÙ¿ÚÙË ı· Á›ÓÂÈ ÂÓË̤ڈÛË ·ÁÚÔÙÒÓ Î·È Û ¿ÏÏÔ˘˜ ·ÁÚÔÙÈÎÔ‡˜ ¢‹ÌÔ˘˜ (∞ÏÌ˘Úfi, ¡fiÙÈÔ ¶‹ÏÈÔ Î.Ï.) ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÎÈÓËÙÔÔÈËıÔ‡Ó Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Î·È ‰È¿ıÂÛË- Ó· ·ÔÊ·Û›ÛÔ˘Ó ÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ ÎÈÓ‹ÛÂȘ ÙÔ˘˜. ∏ Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÙˆÓ ·ÁÚÔÙÔÛ˘Ó‰ÈηÏÈÛÙÒÓ ı· Á›ÓÂÈ ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË ÛÙË ¡›Î·È· §¿ÚÈÛ·˜, fiÔ˘ Ê·›ÓÂÙ·È ˆ˜ ›ӷÈ

Î·È ÙÔ “ÛÙÚ·ÙËÁ›Ԕ ÙˆÓ Ó¤ˆÓ ·˘ÙÒÓ ·ÁÚÔÙÈÎÒÓ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛˆÓ. ∞fi ÙË ª·ÁÓËÛ›·, ¤ˆ˜ ¯ı˜ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ, ÂÏ¿¯ÈÛÙÔÈ Â›Ó·È ÔÈ ·ÁÚfiÙ˜ Ô˘ ‰Â›¯ÓÔ˘Ó ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ‰È¿ıÂÛË. √È ·ÁÚfiÙ˜ ¿ÓÙˆ˜ Ô˘ ÎÈÓËÙÔÔÈÔ‡ÓÙ·È, ÌÈÏÔ‡Ó ÁÈ· ÛÎÏËÚ¿ ̤ÙÚ· Ô˘ Ï·Ì‚¿ÓÂÈ Ë Û˘Á΢‚¤ÚÓËÛË Û ‚¿ÚÔ˜ Ù˘ ÊÙˆ¯‹˜ ·ÁÚÔÙÈ¿˜ - Ì›ˆÛË Ù˘ ÂÈÛÙÚÔÊ‹˜ ÙÔ˘ º¶∞, ˘¤ÚÔÁΘ ÙÈ̤˜ ÙÔ˘ ÂÙÚÂÏ·›Ô˘, ÙˆÓ ˙ˆÔÙÚÔÊÒÓ Î·È ÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ Ì¤ÛˆÓ Î·È ÂÊÔ‰›ˆÓ, ÙÂÚ¿ÛÙȘ ·˘Í‹ÛÂȘ ÛÙÔ ·ÁÚÔÙÈÎfi Ú‡̷, ¯·Ú¿ÙÛÈ· ÁÈ· ÙÔÓ ∂§°∞, ÙÔÓ √°∞, ÙÔÓ √™¢∂, ÊÔÚÔÏfiÁËÛË ÙˆÓ ÛÈÙÈÒÓ, ÙˆÓ ·ÔıËÎÒÓ, ÙˆÓ ¯ˆÚ·ÊÈÒÓ, ÂÚÈÎÔ¤˜ ÛÙȘ ÂÓȯڤ˜ ·ÁÚÔÙÈΤ˜ Û˘ÓÙ¿ÍÂȘ Î.¿. - Ù· ÔÔ›·, ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Ì ÙȘ ÂÍ¢ÙÂÏÈÛÙÈΤ˜ ÙÈ̤˜ ·Ú·ÁˆÁÔ‡ ÛÙËÓ ÏÂÈÔÓfiÙËÙ· ÙˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ, ÙȘ ÂÚÈÎÔ¤˜ ÛÙȘ ÂȉÔÙ‹ÛÂȘ Î·È ÙȘ ηٷÛÙÚÔʤ˜, ·fi ·ÓÙ›ÍÔ˜ ηÈÚÈΤ˜ Û˘Óı‹Î˜ Î·È ·ÚÚÒÛÙȘ, ÛÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹, ηıÈÛÙÔ‡Ó ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈ΋ ÙË Û˘Ó¤¯ÈÛË ÙˆÓ Î·ÏÏÈÂÚÁÂÈÒÓ. ÀÔÁÚ¿ÌÌÈÛ·Ó, ‰Â, fiÙÈ Ë Ó¤· ∫∞¶ 2014-2020 ı· ÂÈʤÚÂÈ ÛËÌ·ÓÙÈ΋ Ì›ˆÛË ÙˆÓ ÂÈÛÚÔÒÓ, ı· ÂÈ‚¿ÏÂÈ Ó¤Ô˘˜ ÊÚ·ÁÌÔ‡˜ ÛÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ, ı· Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ ÛÙËÓ ÂÁηٿÏÂÈ„Ë Î·ÏÏÈÂÚÁÂÈÒÓ ·fi ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ÊÙˆ¯Ô‡˜ ·ÁÚfiÙ˜ Î·È ÛÙË Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË Ù˘ Á˘ Î·È ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ÛÙ· ¯¤ÚÈ· Ï›ÁˆÓ ÌÂÁ·ÏÔ·ÁÚÔÙÒÓ. ∏ ·ÓıÂÛÛ·ÏÈ΋ ·ÁÚÔÙÈ΋ ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛË ‰›ÓÂÈ ÙÔ ¤Ó·˘ÛÌ· ÁÈ· ·ÓÂÏÏ·‰ÈÎfi, ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ÍÂÛËΈÌfi Ù˘ ÌÈÎÚÔÌÂÛ·›·˜ ·ÁÚÔÙÈ¿˜ ÛËÌÂÈÒÓÔ˘Ó Ì ¤ÌÊ·ÛË.

∞£∏¡∞, 28.

™∏ª∂ƒ∞ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ, ÂÎÚÔÛÒÔ˘˜ ÙˆÓ ·ÁÚÔÙÒÓ ·fi ÙËÓ μÔȈٛ·, ÙËÓ ¢Ú¿Ì· Î·È ÙËÓ ∫Ú‹ÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛÂ Ô ºÒÙ˘ ∫Ô˘‚¤Ï˘, ÙÔÓ ÔÔ›Ô ÂÓËÌ¤ÚˆÛ·Ó ÁÈ· Ù· ·ÈÙ‹Ì·Ù¿ ÙÔ˘˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Û¯¤ÛË Ì ÙÔ ˘„ËÏfi ÎfiÛÙÔ˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜, ·fi ÙËÓ ÙÈÌ‹ ÙÔ˘ ÂÙÚÂÏ·›Ô˘ Î·È Ù· ÙÈÌÔÏfiÁÈ· Ù˘ ¢∂∏, Ì ÙÔÓ º¶∞, ·ÏÏ¿ Î·È ÙȘ ·ÏÏ·Á¤˜ ÛÙÔ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎfi Î·È ÙÔ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎfi. √ Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¢∏ª∞ƒ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ‰È·‚ԇϢÛË Ì·˙› ÙÔ˘˜ ÂÈÛ‹Ì·Ó fiÙÈ Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÙˆÓ ·ÁÚÔÙÒÓ Â›Ó·È “˘·ÚÎÙ¿” Î·È fiÙÈ Ú¤ÂÈ Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆÈÛÙÔ‡Ó. “À¿Ú¯Ô˘Ó Ú¿ÁÌ·ÙÈ ˙ËÙ‹Ì·Ù· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Û¯¤ÛË Ì ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ÙÔ˘ ·ÁÚÔÙÈÎÔ‡ ÚÔ˚fiÓÙÔ˜, Ì ÙË ‰·¿ÓË ÙˆÓ Î·˘Û›ÌˆÓ Î·È ÂȉÈÎfiÙÂÚ· ÙÔ˘ ÂÙÚÂÏ·›Ô˘, ÙÔ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· ÙˆÓ ·ÁÚÔÙÒÓ Î·È ÙÔ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎfi

™˘Ó·ÓÙ‹ÛÂȘ Ì ÔÏÈÙÈÎÔ‡˜ ·Ú¯ËÁÔ‡˜ ÙÔ˘˜, Ì ÙÔ ‰Â‰Ô̤ÓÔ fiÙÈ ˘‹ÚÍ ·‡ÍËÛË ÙˆÓ ÔÚ›ˆÓ ËÏÈΛ·˜” ‰‹ÏˆÛÂ Ô Î. ∫Ô˘‚¤Ï˘ Î·È ‰ÂÛ̇ÙËΠӷ Ù· ı¤ÛÂÈ ÛÙË Î˘‚¤ÚÓËÛË. “∏ ‰¤ÛÌ¢ÛË Î·È fi¯È ˘fiÛ¯ÂÛË Â›Ó·È fiÙÈ ·˘Ù¿ Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ı· ·ÔÙÂϤÛÔ˘Ó ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ Ù˘ ΢‚ÂÚÓËÙÈ΋˜ ÔÏÈÙÈ΋˜, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ˘¿ÚÍÔ˘Ó Ï‡ÛÂȘ” ›Â. √È ·ÁÚfiÙ˜ ı· Û˘Ó·ÓÙËıÔ‡Ó Ì ÙÔÓ ∂˘¿ÁÁÂÏÔ μÂÓÈ˙¤ÏÔ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Ù˘ ΔÚ›Ù˘, ÂÓÒ ¤¯Ô˘Ó ˙ËÙ‹ÛÂÈ Û˘Ó¿ÓÙËÛË Î·È Ì ÙÔÓ ∞ϤÍË ΔÛ›Ú· ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔÓ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi ∞ÓÙÒÓË ™·Ì·Ú¿ ÂÓÒ ‰È·ÌËÓ‡Ô˘Ó fiÙÈ ·Ó ‰ÂÓ ˘¿ÚÍÔ˘Ó Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˜ ‰ÂÛ̇ÛÂȘ ¿Óˆ ÛÙ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó ı· ÛÎÏËÚ‡ÓÔ˘Ó ÙËÓ ÛÙ¿ÛË ÙÔ˘˜.

¶··Ú‹Á·: ∞fiÏ˘Ù· ‰ÈηÈÔÏÔÁË̤Ó˜ ÔÈ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ ∞fiÏ˘Ù· ‰ÈηÈÔÏÔÁË̤Ó˜ ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛ ÙȘ ·ÁÚÔÙÈΤ˜ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ Ë ÁÁ Ù˘ ∫∂ ÙÔ˘ ∫∫∂ ∞Ϥη ¶··Ú‹Á· ÛÙË μÔ˘Ï‹. “¢ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÂıÈÌÔÙ˘ÈΤ˜ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ, fiˆ˜ ÙȘ ÂÌÊ·Ó›˙ÂÈ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË. ŒÓ· ÌÂÁ¿ÏÔ Ì¤ÚÔ˜ Ù˘ ·ÁÚÔÙÈ¿˜ ¤¯ÂÈ ¯¿ÛÂÈ Ù· ¿ÓÙ·. ∞ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ ¤Ó· ̤ÏÏÔÓ Ôχ ¯ÂÈÚfiÙÂÚÔ Î·È ÔÈ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ Â›Ó·È ·Ôχو˜ ‰ÈηÈÔÏÔÁË̤Ó˜” ÂÈÛ‹Ì·ÓÂ. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, Û¯ÔÏÈ¿˙ÔÓÙ·˜ ÙË Û˘Ìʈӛ· Ù˘ ∂∂ Ì ÙË μÚ·˙ÈÏ›·, Ë Î. ¶··Ú‹Á· ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍ fiÙÈ ÔÈ ÈÛ¯˘ÚÔ› ‚ÈÔÌ‹¯·ÓÔÈ Î·È Ù· ÌÔÓÔ-

ˆÏȷο Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·Ù·, Ì ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ÙˆÓ Î˘‚ÂÚÓ‹ÛÂˆÓ Ô˘ Ù· ÛÙËÚ›˙Ô˘Ó, ÂӉȷʤÚÔÓÙ·È Ó· ·˘Í‹ÛÔ˘Ó ÙȘ ÂÍ·ÁˆÁ¤˜ Ì˯·ÓËÌ¿ÙˆÓ Î·È Ù· ‚ÈÔÌ˯·ÓÈο ÚÔ˚fiÓÙ· ÛÙË μÚ·˙ÈÏ›·, Ì ·ÓÙ¿ÏÏ·ÁÌ· Ó· Á›ÓÂÈ ·ÎfiÌ· ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÂÈÛ·ÁˆÁ‹ ·ÁÚÔÙÈÎÒÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ ·fi Ù· ÔÔ›· “‚‚·›ˆ˜ Î·È ‰ÂÓ ˆÊÂÏÂ›Ù·È Ë ÊÙˆ¯‹ ·ÁÚÔÙÈ¿ Ù˘ μÚ·˙ÈÏ›·˜” . “¡· ÏÔÈfiÓ ÙÈ ¤¯Ô˘Ó Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÔ˘Ó ÔÈ ŒÏÏËÓ˜ ·ÁÚfiÙ˜. ΔË Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË Ù˘ Á˘ Û ÏÈÁfiÙÂÚ· ¯¤ÚÈ·, ÙË ¯ÚÂÔÎÔ›·, ÙËÓ Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈ· ı¿Ï·ÛÛ· ÙˆÓ ÂÈÛ·ÁˆÁÒÓ. ¢ÈηÈÔÏÔÁË̤ӷ, ÏÔÈfiÓ, ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ Î·È ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È ÙË Û˘Ì·Ú¿ÛÙ·ÛË ÙˆÓ ÂÚÁ·˙Ô̤ӈÓ, ÁÈ·Ù› ¯ˆÚ›˜ Ù· ›‰Ë ‰È·ÙÚÔÊ‹˜ ‰ÂÓ ÌÔÚԇ̠ӷ ˙‹ÛÔ˘-

ªÔ˘ÏÓÙfi˙· ÁÈ· 59 ·˘ı·›ÚÂÙ· ÛÙË ª·ÁÓËÛ›·

ÌÂ Î·È Ó· ÙÚÒÌÂ Î·È ÂÈÛ·ÁfiÌÂÓ· Î·È ·ÎÚÈ‚¿ ·ÌÊÈ‚fiÏÔ˘ ÔÈfiÙËÙ·˜” η٤ÏËÍÂ Ë Î. ¶··Ú‹Á·.

ÓÙÔ˜ ÂÙÔÈÌ¿˙ÂÙ·È ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÛÙ· ¯ÚÔÓÈο Âȯ›ÚËÛË ·ÓÂÏÏ·‰È΋˜ Îϛ̷η˜ ηÙ‰·Ê›ÛÂˆÓ ·˘ı·ÈÚ¤ÙˆÓ, Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û ·ÈÁÈ·Ïfi, ‰¿ÛË Î·È ·Ú·Ï›Â˜, ÁÈ· Ù· ÔÔ›· ¤¯Ô˘Ó ÂΉÔı› ÙÂÏÂÛ›‰Èη ÚˆÙfiÎÔÏÏ· ηÙ‰¿ÊÈÛ˘. ™ÙË ª·ÁÓËÛ›·, Û‡Ìʈӷ Ì ‰ËÌÔÛ›Â˘Ì· Ù˘ “∂Ï¢ıÂÚÔÙ˘›·˜” , ¤¯Ô˘Ó ÂΉÔı› 59 ÚˆÙfiÎÔÏÏ· ·˘ı·ÈÚ¤ÙˆÓ. ™ÙË Ï›ÛÙ· ÙˆÓ ·˘ı·ÈÚ¤ÙˆÓ, Ô˘ Â›Ó·È ¤ÙÔÈÌ· Ó· ·Ú·‰ÔıÔ‡Ó ÛÙȘ ÌÔ˘ÏÓÙfi˙˜, Û‡Ìʈӷ Ì ٷ Â›ÛËÌ· ÛÙÔȯ›· ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ, ̤¯ÚÈ ÙÒÚ· ηٷÁÚ¿ÊÔÓÙ·È ·fi ÙȘ ÂÙ¿ ÁÂÓÈΤ˜ ÁÚ·ÌÌ·Ù›˜ ·ÔÎÂÓÙÚˆÌ¤ÓˆÓ ‰ÈÔÈ΋ÛÂˆÓ ÙˆÓ ÂÚÈÊÂÚÂÈÒÓ, 2.105 Û ·ÈÁÈ·ÏÔ‡˜ Î·È ·Ú·Ï›Â˜ Î·È 1.200 Û ‰¿ÛË Î·È ‰·ÛÈΤ˜ ÂÎÙ¿ÛÂȘ, ‰ËÏ·‰‹ Û˘ÓÔÏÈο 3.305 ηÙ‰·ÊÈÛÙ¤· ÎÙ›ÛÌ·Ù·. ∏ Âȯ›ÚËÛË Î·Ù‰¿ÊÈÛ˘ ÙˆÓ ÚÔÎÏËÙÈÎÒÓ ·˘ı·ÈÚ¤ÙˆÓ ÔÚÁ·ÓÒÓÂÙ·È ÛÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ Î·È ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÂΉËψı› ·fi ÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ ‚‰ÔÌ¿‰Â˜ ·Ú¿ÏÏËÏ· Ì ÙËÓ ÂÂÍÂÚÁ·Û›· ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ÔÈÎÈÛÙÈÎÔ‡ ÓÔÌÔۯ‰›Ô˘. ΔÔ Ó¤Ô ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ ı· ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÈ Â۷› ηÙ‰·ÊÈÛÙ¤· Ù· ·˘ı·›ÚÂÙ· Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û ÚÔÛٷ٢fiÌÂÓ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ (‰¿ÛË, ·Ú·Ï›Â˜, ·Ú¯·ÈÔÏÔÁÈÎÔ› ¯ÒÚÔÈ Î.Ï.), fiˆ˜ Â›Û˘ Î·È Ù· ·˘ı·›ÚÂÙ· “Ó¤·˜ ÁÂÓÈ¿˜” , ‰ËÏ·‰‹ Ù· ÎÙ›ÛÌ·Ù· Ô˘ ·ÓÂÁ¤ÚıËÎ·Ó ÌÂÙ¿ ÙȘ 27 πÔ‡ÏÈÔ˘ 2011, ÁÈ· Ó· Ù·ÎÙÔÔÈËıÔ‡Ó ÂÎ ÙˆÓ ˘ÛÙ¤ÚˆÓ. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, ÙÔ Ó¤Ô ÔÈÎÈÛÙÈÎfi ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ ı· ÚԂϤÂÈ ÔÚÈÛÙÈ΋ ÓÔÌÈÌÔÔ›ËÛË ÙfiÛÔ ÁÈ· ÙȘ ÔÏÂÔ‰ÔÌÈΤ˜ ˘ÂÚ‚¿ÛÂȘ ÎÙÈÚ›ˆÓ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ·ÓÂÁÂÚı› Ì ÔÈÎÔ‰ÔÌÈ΋ ¿‰ÂÈ·, fiÛÔ Î·È ·˘ı·ÈÚ¤ÙˆÓ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û ÂÚÈÔ¯¤˜, ÔÈ Ôԛ˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·ÔÎÙ‹ÛÔ˘Ó ÔÈÎÈÛÙÈ΋ ηٷÏÏËÏfiÙËÙ· Î·È Ó· ÔÏÂÔ‰ÔÌËıÔ‡Ó. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ, ·Ú¿ ÙȘ ¤ÍÈ Û˘Ó¯fiÌÂÓ˜ ·Ú·Ù¿ÛÂȘ ÚÔıÂÛÌÈÒÓ (Ë ÙÂÏÂ˘Ù·›· Ï‹ÁÂÈ ÛÙȘ 31 ª·˝Ô˘ 2013), ·ÏÏ¿ Î·È ÙȘ ·ÏÏÂ¿ÏÏËϘ ¢ÓÔ˚Τ˜ Ú˘ıÌ›ÛÂȘ ‰fiÛÂˆÓ Î·È ‰È·Î·ÓÔÓÈÛÌÒÓ ÙˆÓ ÚÔÛÙ›ÌˆÓ ÁÈ· ÙËÓ Ù·ÎÙÔÔ›ËÛË ·˘ı·ÈÚ¤ÙˆÓ, ÔÈ ‰ËÏÒÛÂȘ ·˘ı·ÈÚ¤ÙˆÓ, ÏfiÁˆ Î·È Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÎÚ›Û˘ Ô˘ Ì·ÛÙ›˙ÂÈ Ù· ÂÏÏËÓÈο ÓÔÈÎÔ΢ÚÈ¿, ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È Û ¯·ÌËÏ¿ Â›‰·. ª¤¯ÚÈ ÙÒÚ· ¤¯Ô˘Ó ‰Ëψı› ÂÚ› Ù· 500.000 ·˘ı·›ÚÂÙ·, Ô˘ ·ÓÙÈÛÙÔÈ¯Ô‡Ó Û ¤ÛÔ‰· Ù˘ Ù¿Í˘ ÙÔ˘ 1 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ.

∂¡∞ƒ•∏ π∞Δƒ∂π√À

¡π∫√§∞√À °. ∞Ãπ§§∂∞™ MD, MSc ∞°°∂π√Ã∂πƒ√Àƒ°√™

Master Of Endovascular Techniques ¶ÚfiÙ˘Ô π·ÙÚÂ›Ô ∞ÚÙËÚÈ·ÎÒÓ Î·È ºÏ‚ÈÎÒÓ ¶·ı‹ÛˆÓ

ñ ∞ÁÁÂȷ΋ Î·È ∂Ó‰·ÁÁÂȷ΋ ÃÂÈÚÔ˘ÚÁÈ΋ ñ æËÊÈ·Îfi˜ ∞ÁÁÂÈÔÁÚ·ÊÈÎfi˜ ŒÏÂÁ¯Ô˜ ñ Triplex ∞ÁÁ›ˆÓ

Laser-™ÎÏËÚÔıÂÚ·›· ºÏ‚ÒÓ Î·È ∂˘Ú˘·ÁÁÂÈÒÓ μ√§√™ 28˘ √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ 122-°ÎÏ·‚¿ÓË Δ.∫. 38221 ΔËÏ.: 24210 76265, Fax: 24210 76245 ∞£∏¡∞ ∞ÛÙ˘‰¿Ì·ÓÙÔ˜ 83 Δ.∫. 11634 ΔËÏ.: 211 6009490, Fax: 210 7297947 ∫ÈÓ.: 6974007056 e-mail: nikolaouax@gmail.com


ª·ÁÓËÛ›· 12

ΔƒπΔ∏ 29 π∞¡√À∞ƒπ√À 2013

∏ ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ μfiÏÔ˘ ·fi ÙË Ì›˙ÔÓ· ·ÓÙÈÔϛ٢ÛË

Στο στόχαστρο για πληρωμή απεργών και καταληψιών ‡ÁÎÚÔ˘ÛË ÔÏÈÙÈÎÒÓ Ì¤Ûˆ ‰‡Ô ÂÎ ‰È·Ì¤ÙÚÔ˘ ·ÓÙ›ıÂÙˆÓ ·Ó·ÎÔÈÓÒÛˆÓ, ÔÈ Ôԛ˜ ˆÛÙfiÛÔ Â›¯·Ó ÎÔÈÓfi ÛÙfi¯Ô ÙË ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹, ÛËÌÂÈÒıËΠ¯ı˜ ÌÂٷ͇ Ù˘ ·Ú¿Ù·Í˘ Ù˘ Î. ∑¤ÙÙ·˜ ª·ÎÚ‹ Î·È ÙÔ˘ ¶∞ª∂ √Δ∞. ∏ Î. ∑¤ÙÙ· ª·ÎÚ‹ ̤ۈ ÂÂÚÒÙËÛ˘, Ì ·ÊÔÚÌ‹ ‰ËÌÔÛȇ̷ٷ Ù˘ “£” , ˙ËÙ› Ó· ÏËÚÔÊÔÚËı› ·fi ÙË ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ÁÈ· ÙËÓ ÏËڈ̋ ·ÂÚÁÒÓ Î·È Î·Ù·ÏË„ÈÒÓ, Ô˘ ÎÚ¿ÙËÛ·Ó ÎÏÂÈÛÙfi ÙÔ ¢ËÌ·Ú¯Â›Ô Î·È ÙȘ ¢ËÌÔÙÈΤ˜ ÀËÚÂۛ˜ Â› ÂÓ¿ÌÈÛË Ì‹Ó·, ÂÓÒ Ë ¶∞ª∂ √Δ∞ ηٷÁÁ¤ÏÏÂÈ ÙË ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ÁÈ·Ù› ˙ËÙ› ·fi ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ Ó· ‰ËÏÒÛÔ˘Ó ˘‡ı˘Ó· ÙȘ Ë̤Ú˜ Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ·Ó ÛÙ¿ÛÂȘ, ·ÂÚÁ›Â˜ Î·È Î·Ù·Ï‹„ÂȘ, ·ÚfiÙÈ - ÂȉÈο ÁÈ· ÙËÓ ÀËÚÂÛ›· ∫·ı·ÚÈfiÙËÙ·˜ - Ù· ÛÙÔȯ›· Â›Ó·È ÁÓˆÛÙ¿.

∏ Î. ∑¤ÙÙ· ª·ÎÚ‹ ˙ËÙ› Ó· ÏËÚÔÊÔÚËı› ÙÈ Ú·ÁÌ·ÙÈο ¤¯ÂÈ Û˘Ì‚Â› Î·È ÔÈ ÌÈÛıÔ› ηٷ‚¿ÏÏÔÓÙ·È Î·ÓÔÓÈο, ÂÓÒ ÂÈηÏÂ›Ù·È ‰ËÌÔÛȇ̷ٷ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÂȂ‚·ÈÒÛÂÈ Ì Â›ÛË̘ ‰ËÏÒÛÂȘ Ë ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹. ∏ Î. ∑¤ÙÙ· ª·ÎÚ‹ ÂÈηÏÂ›Ù·È ‰ËÌÔÛ›Â˘Ì·, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ÔÔ›Ô “‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ‰Ôı› ·fi ÙÔ ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘ ÂÈÛÙÈ΋ ·¿ÓÙËÛË ÁÈ· ÔÈÔ ÏfiÁÔ ÏËÚÒÓÔÓÙ·È ÔÈ ·ÂÚÁ›Â˜, ÔÈ ÛÙ¿ÛÂȘ ÂÚÁ·Û›·˜ Î·È ÔÈ Î·Ù·Ï‹„ÂȘ ÛÙÔ˘˜ ·ÂÚÁÔ‡˜. √ ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ ›¯Â ‰ËÏÒÛÂÈ Â›ÛËÌ· ÛÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ fiÙÈ ÌfiÓÔ ÙÚÂȘ ˘¿ÏÏËÏÔÈ Â›¯·Ó Û‡ÛÂÈ Ó· ÙÔÓ ÂÓËÌÂÚÒÛÔ˘Ó fiÙÈ ‰ÂÓ Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÛÙȘ ηٷϋ„ÂȘ Î·È ·Ú’ fiÏ· ·˘Ù¿ Ô ÌÈÛıfi˜ ηٷ‚¿ÏÏÂÙ·È ‰‡Ô Ì‹Ó˜ ÙÒÚ· ηÓÔÓÈο Û fiÏÔ˘˜. ∂¿Ó ÔÈ ÚÔ˚ÛÙ¿ÌÂÓÔÈ ·ÚÔ˘Û›·Û·Ó ηٷÛÙ¿ÛÂȘ, Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ Ôԛ˜ ÙÔ ÚÔÛˆÈÎfi ÂÚÁ·˙fiÙ·Ó Î·ÓÔÓÈο ÙȘ Ë̤Ú˜ Ô˘ ÔÈ ÎÂÓÙÚÈΤ˜ ˘ËÚÂۛ˜ ‹Ù·Ó ÎÏÂÈÛÙ¤˜ Î·È Ë fiÏË ÛÎÔ˘ȉfiÙÔÔ˜, ‰ÂÓ Ì¤ÓÂÈ Ê·ÓÙ·˙fiÌ·ÛÙ ٛÔÙ ¿ÏÏÔ, ·Ú¿ Ë ‰ÈÂÓ¤ÚÁÂÈ· ∂¢∂ Î·È Ë ÚÔÛÊ˘Á‹ ÛÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô Î·È ÙË ¢ÈηÈÔÛ‡ÓË. ƒˆÙ‹Û·Ì ÙÔÓ Î. •ËÚ·ÎÈ¿ ·fi Ô‡ ¿ÓÙÏËÛ ÙË ‰ÈηÈÔ‰ÔÛ›· Î·È ¤‰ˆÛ ÂÓÙÔÏ‹ ÏËÚˆÌÒÓ. ª·˜ ·¿ÓÙËÛ fiÙÈ ÔÈ Î·Ù·ÛÙ¿ÛÂȘ ÎÔÈÓÔÔÈ‹ıËÎ·Ó ·fi ÙË ¢È‡ı˘ÓÛË ¢ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡. ∞·ÈÙÔ‡ÓÙ·È ÂÈÛÙÈΤ˜ ··ÓÙ‹ÛÂȘ ÁÈ· ÔÈÔÓ ÏfiÁÔ ÔÈ ‰ËÌfiÙ˜ ‰ÂÓ ·ÔÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ˘ËÚÂۛ˜, ·ÏÏ¿ fiÛÔÈ ÙÔ˘˜ ÙȘ ÛÙÂÚÔ‡Ó - Â› ÂÓ¿ÌÈÛË Ì‹Ó· - ÂÈ‚Ú·‚‡ÔÓÙ·È. ∞ÎfiÌË Î·È Ì›· Ë̤ڷ Ó·

™˘ÏÏ‹„ÂȘ ÁÈ· Ó·ÚΈÙÈο ¢À√ ¿ÙÔÌ·, ËÏÈΛ·˜ 33 ÂÙÒÓ, Û˘ÓÂ-

Ï‹ÊıËÛ·Ó ÁÈ· ηÙÔ¯‹ Ó·ÚΈÙÈÎÒÓ ·fi ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ‡˜ Ù˘ √¶∫∂ ÛÙ· ΔڛηϷ. ™Â ÁÂÓfiÌÂÓÔ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎfi ¤ÏÂÁ¯Ô ‚Ú¤ıËÎ·Ó ÛÙËÓ Î·ÙÔ¯‹ ÙˆÓ ‰‡Ô Û˘ÏÏËÊı¤ÓÙˆÓ Î·È Î·Ù·Û¯¤ıËÎ·Ó ÙÚÂȘ Ó¿ÈÏÔÓ Û˘Û΢·Û›Â˜ Ì ËÚˆ›ÓË, Û˘ÓÔÏÈÎÔ‡ ‚¿ÚÔ˘˜ (33,3) ÁÚ·ÌÌ·Ú›ˆÓ Î·È ‰‡Ô ÎÈÓËÙ¿ ÙËϤʈӷ. √È Û˘ÏÏËÊı¤ÓÙ˜ Ô‰ËÁ‹ıËÎ·Ó ÛÙÔÓ ∂ÈÛ·ÁÁÂϤ· ¶ÏËÌÌÂÏÂÈÔ‰ÈÎÒÓ ΔÚÈÎ¿ÏˆÓ ÁÈ· Ù· ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ. ¶ÚÔ·Ó¿ÎÚÈÛË ‰ÈÂÓÂÚÁ› ÙÔ ΔÌ‹Ì· ∞ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ ΔÚÈοψÓ. ∫·È ÛÙÔ μfiÏÔ Û˘ÓÂÏ‹ÊıË ÙÔ ‚Ú¿‰˘ Ù˘ ∫˘Úȷ΋˜, ·fi ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ‡˜ ÙÔ˘ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜ ¢›ˆÍ˘ ¡·ÚΈÙÈÎÒÓ, 25¯ÚÔÓÔ˜ Ë̉·fi˜, ‰ÈfiÙÈ ÛÙËÓ Î·ÙÔ¯‹ ÙÔ˘ Î·È Û ¤Ú¢ӷ Ô˘ ‰ÈÂÓÂÚÁ‹ıËΠÛÙËÓ ÔÈΛ· ÙÔ˘ ‚Ú¤ıËÎ·Ó Î·È Î·Ù·Û¯¤ıËÎ·Ó ¤ÓÙ ӷÚΈÙÈο ¯¿È· Î·È Ì›· ¯¿ÚÙÈÓË Û˘Û΢·Û›· οÓÓ·‚˘ ‚¿ÚÔ˘˜ (0,9) ÁÚ·ÌÌ·Ú›ˆÓ.

™‡ÏÏË„Ë Î·Ù·˙ËÙÔ‡ÌÂÓÔ˘ ™À¡∂§∏º£∏ ¯ı˜ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ÛÙ· ΔڛηϷ, ·fi ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ‡˜ Ù˘ √Ì¿‰·˜ ¢›Î˘ÎÏ˘ ∞ÛÙ˘ÓfiÌ¢Û˘ (¢π∞™), ¤Ó·˜ 29¯ÚÔÓÔ˜ ·ÏÏÔ‰·fi˜, ˘‹ÎÔÔ˜ ∞Ï‚·Ó›·˜, ÁÈ·Ù› Û ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÂÎÎÚÂÌÔ‡Û ¤ÓÙ·ÏÌ· Û‡ÏÏ˄˘ ÙÔ˘ Î. ∞Ó·ÎÚÈÙ‹ ƒfi‰Ô˘, ÁÈ· Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Û ÂÁÎÏËÌ·ÙÈ΋ ÔÚÁ¿ÓˆÛË Î·È Î·ÙÔ¯‹ - ÂÌÔÚ›· Ó·ÚΈÙÈÎÒÓ. √ Û˘ÏÏËÊı›˜ ı· Ô‰ËÁËı› ÛÙÔÓ Î. ∂ÈÛ·ÁÁÂϤ· ¶ÏËÌÌÂÏÂÈÔ‰ÈÎÒÓ ΔÚÈοψÓ.

ÎÚ·ÙÔ‡ÛÂ Ë ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛË, Ô ÌÈÛıfi˜ ‰ÂÓ ¤ÚÂ ӷ ηٷ‚ÏËı›. ÕÏψÛÙ ·˘Ùfi Â›Ó·È ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ Ù˘ ·ÂÚÁ›·˜, Ù˘ ηٿÏ˄˘, Ù˘ ·Ô¯‹˜ ÁÈ· fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ Ô˘ ÎÈÓËÙÔÔÈÔ‡ÓÙ·È. ™ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ›¯·Ì ÏԢΤÙÔ ‰È·ÚΛ·˜. ∏ Î. ¡·Ù¿ÛÛ· √ÈÎÔÓfiÌÔ˘ ‰‹ÏˆÛ ¯ı˜ fiÙÈ Ù· ÛÙÔȯ›· ÂϤÁ¯ÔÓÙ·È ·ÎfiÌË ÁÈ· fiÛÔ˘˜ ·›¯·Ó ·‰ÈηÈÔÏfiÁËÙ· ·fi Ù· ηı‹ÎÔÓÙ¿ ÙÔ˘˜. ¶ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ì fiÙ ı· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ Ë ÎˆÏ˘ÛÈÂÚÁ›· ÙˆÓ ÚÔ˚ÛÙ·Ì¤ÓˆÓ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÍÂηı·Ú›ÛÔ˘Ó ÙȘ ηٷÛÙ¿ÛÂȘ. ∞˜ Á›ÓÂÈ Î·Ù·ÓÔËÙfi fiÙÈ ·Ó ˘¿ÚÍÂÈ ·fiÎÚ˘„Ë ÛÙÔÈ¯Â›Ô˘ ÁÈ· ÙȘ ·‰ÈηÈÔÏfiÁËÙ˜ ·Ô˘Û›Â˜ ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ·Ú¿‚·ÛË Î·ı‹ÎÔÓÙÔ˜” . Ÿˆ˜ Ë ›‰È· ÙÔÓ›˙ÂÈ, ‰‡Ô Ë̤Ú˜ ·ÚÁfiÙÂÚ·, ÛÙȘ 261-2013, ˘‹ÚÍ ÛÙË “£” ·ÎfiÌË ¤Ó· ‰ËÌÔÛ›Â˘Ì·, Ô˘ ·Ó·ÊÂÚfiÙ·Ó ÛÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ı¤Ì· Î·È ÂȂ‚·›ˆÓ fiÏ· Ù· ·Ú·¿Óˆ ÛÙÔȯ›·.

∫·Ù·ÁÁ¤ÏÏÔ˘Ó “ʷΤψ̷” √È ‰˘Ó¿ÌÂȘ ÙÔ˘ ¶∞ª∂ ÛÙÔ˘˜ √Δ∞ ηٷÁÂÏÔ‡Ó ÙË ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ “ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ¿ Ù˘ Ó· ÂΉÈÎËı› Î·È Ó· ÂÎÊÔ‚›ÛÂÈ ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ ̤ۈ ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ÙÚfiÔ˘ Ê·ÎÂÏÒÌ·ÙÔ˜ Ô˘ Âʇڔ . ¶ÈÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË, Ë ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ··ÈÙ› Ó· Û˘ÌÏËÚˆıÔ‡Ó ‰È·ÊÔÚÂÙÈο ·ÚÔ˘ÛÈÔÏfiÁÈ· ÁÈ· ÙȘ ̤Ú˜ ÙˆÓ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂˆÓ Ô˘ ·Ó·ÁÚ¿ÊÔÓÙ·È Í¯ˆÚÈÛÙ¤˜ ÛًϘ ÁÈ· ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘ οı ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘ Û ·ÂÚ-

Á›·, ÛÙ¿ÛË ÂÚÁ·Û›·˜, ηٿÏË„Ë. ∂›Ó·È ÂÚÈÙÙfi Ó· ԇ̠fiÙÈ ÙÔ ÔÈÔ˜ Û˘Ó¿‰ÂÏÊÔ˜ ¤Î·Ó ·ÂÚÁ›· ‹ ÛÙ¿ÛË ÂÚÁ·Û›·˜ Â›Ó·È ÁÓˆÛÙfi ·fi Ù· ·ÚÔ˘ÛÈÔÏfiÁÈ· Ù˘ οı ˘ËÚÂÛ›·˜ Ô˘ Û˘ÌÏËÚÒÓÔÓÙ·È Î·ıËÌÂÚÈÓ¿. ÕÚ· ÙÔ ı¤Ì· Â›Ó·È ÁÈ· ÔÈÔ ÏfiÁÔ Ë ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ı¤ÏÂÈ Ó¤Â˜ ηٷÛÙ¿ÛÂȘ Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· οÓÔÓÙ·˜ ·˘Ùfi ÙÔ ‰È·¯ˆÚÈÛÌfi ÛÙ· ÛÙÔȯ›· Ô˘ ˙ËÙ›. ∞˘Ù‹ Ë ‡Ô˘ÏË Î·È ¯·ÊȤ‰ÈÎÔ˘ Ù‡Ô˘ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∞Ú¯‹˜ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ¤¯ÂÈ ‰‡Ô ÛÙfi¯Ô˘˜. ¶ÚÒÙÔÓ ÛÙÔ Ó· οÓÂÈ Ô Î¿ıÂ Û˘Ó¿‰ÂÏÊÔ˜ ‰‹ÏˆÛË ˘ÔÙ·Á‹˜ Î·È ÓÔÌÈÌÔÊÚÔÛ‡Ó˘ ÛÙÔ˘˜ “ÙÔÈÎÔ‡˜ ¿Ú¯ÔÓÙ˜” Ù˘ fiÏ˘ Ô˘ ÂÊ·ÚÌfi˙Ô˘Ó ÙËÓ ·ÓÙÈÏ·˚΋ ÔÏÈÙÈ΋ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Ù˘ ÙÚfiÈη˜ Î·È Ù˘ ∂.∂. ¢Â‡ÙÂÚÔÓ Ó· Û›ÚÂÈ Îϛ̷ ÙÚÔÌÔÎÚ·Ù›·˜ Î·È Êfi‚Ô˘ ÛÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ ÒÛÙ ӷ ¤¯Ô˘Ó ÛÙÔ Ì˘·Ïfi ÙÔ˘˜ fiÙÈ ·Ó Û˘Ó¯›˙Ô˘Ó Ó· ·ÁˆÓ›˙ÔÓÙ·È ı· ‚ÚÔ˘Ó ÙÔÓ ÌÂÏ¿ ÙÔ˘˜. ŸÙÈ fiÔÈÔ˜ ÙÔÏÌ‹ÛÂÈ Ó· Í·Ó·ÛËÎÒÛÂÈ ÎÂÊ¿ÏÈ ı· ‚ÚÂÈ ÌÚÔÛÙ¿ ÙÔ˘˜ ÙÔ ÁÚ¿ÌÌ· ÙÔ˘ ÓfiÌÔ˘. ¢Â Ì·˜ ÂÎÏ‹ÛÛÂÈ Î·ıfiÏÔ˘ Ë ÛÙ¿ÛË Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∞Ú¯‹˜ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ·ÊÔ‡ ¤¯ÂÈ ‰ÒÛÂÈ ¿ÌÔÏÏ· ‰Â›ÁÌ·Ù· ÁÚ·Ê‹˜ ÛÙÔ fiÛÔ ·ÓÙÈ·Ï‡ÂÈ Î·È Â¯ıÚ‡ÂÙ·È ÙÔ˘˜ ·ÁÒÓ˜ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÁÈ· Ù· ‰ÈηÈÒÌ·Ù¿ ÙÔ˘˜ Î·È ÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘˜. Δ· ›‰È· ¤Î·Ó Ì ÙȘ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ ÙˆÓ Û˘Ó·‰¤ÏÊˆÓ ÛÙ· ÂÓÙ¿ÌËÓ· Ô˘ ÙÔ˘˜ ·ÂÈÏÔ‡Û fiÙÈ ı· ·ÔÏ˘ıÔ‡Ó ·Ó ‰Â Û˘Ó¯›ÛÔ˘Ó Ó· ‰Ô˘ÏÂ‡Ô˘Ó ·Ï‹ÚˆÙÔÈ. Δ· ›‰È· ¤Î·Ó Ì ÙÔ˘˜ ÌfiÓÈÌÔ˘˜ ÛÙÔ˘˜ ۯ‰fiÓ ‰‡Ô Ì‹-

● ∏ Î. ∑¤ÙÙ· ª·ÎÚ‹ ˙ËÙ› Ó· ÏËÚÔÊÔÚËı› ÙÈ Ú·ÁÌ·ÙÈο ¤¯ÂÈ Û˘Ì‚Â› Î·È ÔÈ ÌÈÛıÔ› ηٷ‚¿ÏÏÔÓÙ·È Î·ÓÔÓÈο, ÂÓÒ ÂÈηÏÂ›Ù·È ‰ËÌÔÛȇ̷ٷ Ù˘ “£” Ô˘ ¤¯ÂÈ ÂȂ‚·ÈÒÛÂÈ Ì Â›ÛË̘ ‰ËÏÒÛÂȘ Ë ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹

Ó˜ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂˆÓ Ì ÂÈÛ·ÁÁÂÏ›˜, ·Ó·ÊÔÚ¤˜, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ·ÂÚÁÔÛ·ÛÙÈÎÔ‡ Ì˯·ÓÈÛÌÔ‡, Ú›¯ÓÔÓÙ·˜ ÙfiÓÔ˘˜ Ï¿Û˘ ·fi Úfiı˘Ì· ÙÔÈο ªª∂. ŒÙÛÈ ÂȂ‚·ÈÒÓÂÙ·È ÁÈ· ¿ÏÏË ÌÈ· ÊÔÚ¿ ÙÔ Û‡ÓıËÌ· ÙÔ˘ ¶∞ª∂ “¢‹Ì·Ú¯ÔÈ, ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯ÔÈ ˘ÔÎÚÈÙ¤˜ Î·È „‡Ù˜ Ù˘ ÏÔ˘ÙÔÎÚ·Ù›·˜ ›ÛÙ ˘ËÚ¤Ù˜” . ∫·Ïԇ̠ÙÔ˘˜ Û˘Ó·‰¤ÏÊÔ˘˜ Ó· ‚Á¿ÏÔ˘Ó ÔÏÈÙÈο Û˘ÌÂÚ¿ÛÌ·Ù· ÁÈ· ÙÔ ÚfiÏÔ Ô˘ ·›˙ÂÈ Ë ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹. ∞fi ÙË Ì›· ϤÂÈ fiÙÈ Â›Ó·È ÛÙÔ Ï¢Úfi ÙˆÓ ÂÚÁ·˙Ô̤ӈÓ, ÂÓÒ ·fi ÙËÓ ¿ÏÏË ÙÔ˘˜ ·ÂÈÏ› Î·È ÙÔ˘˜ Ê·ÎÂÏÒÓÂÈ. ∂›Ó·È ·˘Ù‹ Ô˘ ı· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÛÙËÓ È‰ÈˆÙÈÎÔÔ›ËÛË Ù˘ ηı·ÚÈfiÙËÙ·˜,

Ù˘ ¢∂À∞ªμ Î·È ¿ÏÏˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ÛÙÔ fiÓÔÌ· Ù˘ ·Ó¿Ù˘Í˘ ·ÔχÔÓÙ·˜ Û˘Ó·‰¤ÏÊÔ˘˜. √È ‰ËÌÔÙÈÎÔ› ˘¿ÏÏËÏÔÈ Ú¤ÂÈ Ó· ‰˘Ó·ÌÒÛÔ˘Ó ÙËÓ ¿ÏË ÂÓ¿ÓÙÈ· ÛÙ· ‚¿Ú‚·Ú· ̤ÙÚ· Ô˘ ·›ÚÓÔÓÙ·È Î·È ‰Â ı· ¤¯Ô˘Ó ÙÂÏÂȈÌfi, ÁÈ· Ó· Ûˆı› ÙÔ ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ, ÒÛÙ ӷ ‚ÁÂÈ ·fi ÙËÓ ÎÚ›ÛË ÙÔ˘. ¡· ηٷϿ‚Ô˘Ó fiÙÈ Â¯ıÚfi˜ ÙÔ˘ Â›Ó·È Ë ∂.∂. Î·È ¿Óˆ ·’ fiÏ· Ë ÏÔ˘ÙÔÎÚ·Ù›· Î·È ÙÔ ÔÏÈÙÈÎfi Ù˘ ÚÔÛˆÈÎfi, ‰ËÏ·‰‹ Ù· ÎfiÌÌ·Ù· Ô˘ ÛÙËÚ›˙Ô˘Ó ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË, ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· Î·È ÙËÓ ÂοÛÙÔÙ ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ Ô˘ Û˘ÌϤÂÈ Û ·˘Ù‹Ó ÙËÓ ·ÓÙÂÚÁ·ÙÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋.

∞¿ÓÙËÛË ÛÙËÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÙÔ˘ ¶∞ª∂ √Δ∞

¢‹ÌÔ˜ μfiÏÔ˘: ∫ÔÚfiÈ‰Â˘·Ó ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ ∞¡∞º√ƒπ∫∞ Ì ÙËÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÙÔ˘ ¶∞ª∂ √Δ∞, Ô˘ ηٷÁÁ¤ÏÏÂÈ ÙË ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ÁÈ· ÙȘ ηٷÛÙ¿ÛÂȘ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ˙ËÙËı› ·fi ÙÔ˘˜ ÚÔ˚Ûٷ̤ÓÔ˘˜ ÙˆÓ ÀËÚÂÛÈÒÓ, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· Á›ÓÂÈ Ë ÂÚÈÎÔ‹ ÙˆÓ ·Ô‰Ô¯ÒÓ ÙˆÓ ˘·ÏÏ‹ÏˆÓ Ô˘ Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó ÛÙȘ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ˘ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ Î·È ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘, ÂÈÛËÌ·›ÓÔÓÙ·È ·fi ÙË ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ Ù· ·ÎfiÏÔ˘ı·: ∏ ‰ÈÔ›ÎËÛË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ÌÂ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ÓÔÌÔıÂÛ›· Î·È Î·ÓfiÓ˜, Ë Ù‹ÚËÛË ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ Â›Ó·È ·Ôχو˜ ‰ÂÛÌ¢ÙÈ΋ ÁÈ· fiÏÔ˘˜ fiÛÔÈ ÙËÓ ·ÛÎÔ‡Ó Î·È ÁÈ· fiÏÔ˘˜ fiÛÔÈ ˘fiÎÂÈÓÙ·È ÛÙȘ ‰È·‰Èηۛ˜ Ù˘. ¶ÚÈÓ, ÏÔÈfiÓ, ÙÔ ¶∞ª∂ ÂÈÛÙÚ¤„ÂÈ ÛÙË ÊÚ·ÛÂÔÏÔÁ›· Ù˘ ·ÓÒÌ·Ï˘ ÌÂÙÂÌÊ˘Ïȷ΋˜ ÂÚÈfi‰Ô˘, ı· ¤ÚÂ ӷ ÊÚÔÓÙ›ÛÂÈ Ó· ÂÓËÌÂÚˆı› ÁÈ· ÙËÓ ÈÛ¯‡Ô˘Û· Û¯ÂÙÈ΋ ÓÔÌÔıÂÛ›·, ÁÈ· Ó· ÌË ‚ÁÂÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÂÎÙÂıÂÈ̤ÓÔ ·fi ÙËÓ Ò˜ ÙÒÚ· ÛÙ¿ÛË ÙÔ˘. ™‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ÈÛ¯‡Ô˘Û˜ ‰È·Ù¿ÍÂȘ (¡. 3205/2003, Ë ·Ú. Ú. 2/70588/0022/5-12-2006 ÂÁ·ÎÏÈÔ˜ ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Î·È √ÈÎÔÓÔÌ›·˜, Ù· ·Ú. Ú. 44002/14-102011 Î·È 45518/31-10-2011 ¤ÁÁÚ·Ê· ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ), ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ, ÔÚ›˙ÂÙ·È fiÙÈ Ë ÂÚÈÎÔ‹ ÙˆÓ ·Ô‰Ô¯ÒÓ fiÛˆÓ ·¤¯Ô˘Ó ·fi ÙËÓ ¿ÛÎËÛË ÙˆÓ Î·ıËÎfiÓÙˆÓ ÙÔ˘˜ (·ÂÚÁ›·, ÛÙ¿ÛË ÂÚÁ·Û›·˜, ·Ô¯‹ ·fi Ù· ηı‹ÎÔÓÙ·, ηٿÏË„Ë) Á›ÓÂÙ·È ·fi ÙÔÓ ÂÎηı·ÚÈÛÙ‹ Ù˘ ÌÈÛıÔ‰ÔÛ›·˜, ηÙfiÈÓ Û¯ÂÙÈ΋˜ ‚‚·›ˆÛ˘ ÙˆÓ ÚÔ˚ÛÙ·Ì¤ÓˆÓ ÙˆÓ ÀËÚÂÛÈÒÓ. Δ· ‰Â ÔÛ¿ ·fi ÙËÓ ÂÚÈÎÔ‹ ÙˆÓ ·Ô‰Ô-

● ∫¿ı ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˜ ‰ÈηÈÔ‡Ù·È Ó· ÂÈϤÁÂÈ ÙȘ ÌÔÚʤ˜ ·ÁÒÓ· Ô˘ ÂÈı˘Ì› ÁÈ· ÙËÓ ÚÔ¿ÛÈÛË ÙˆÓ Û˘ÌÊÂÚfiÓÙˆÓ ÙÔ˘, ¤¯ÔÓÙ·˜ ˆÛÙfiÛÔ Û·Ê‹ ÂÓË̤ڈÛË Î·È Ï‹ÚË Û˘Ó›‰ËÛË ÙÔ˘ ÂοÛÙÔÙ ÙÈÌ‹Ì·ÙÔ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ô ¢‹ÌÔ˜ μfiÏÔ˘

¯ÒÓ ·Ô‰›‰ÔÓÙ·È ÛÙÔ˘˜ ÔÈΛԢ˜ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡˜, ·fi ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ÂÎÙ·ÌȇÙËηÓ. ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ Î·ıËÌÂÚÈÓ‹ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ·ÚÔ˘ÛÈÔÏÔÁ›ˆÓ ·fi ÙÔ ÔÈÎÂ›Ô ΔÌ‹Ì· ¢È·¯Â›ÚÈÛ˘ ∞ÓıÚÒÈÓÔ˘ ¢˘Ó·ÌÈÎÔ‡, ·˘Ù‹ ·ÔÛÎÔ› ÛÙË ‰ÈÂÓ¤ÚÁÂÈ· ÙˆÓ ·ÚÌÔ‰ÈÔÙ‹ÙˆÓ Ù˘ ¢È‡ı˘ÓÛ˘ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎÒÓ ÀËÚÂÛÈÒÓ, ‰ËÏ·‰‹, ·ÊÂÓfi˜ ÛÙËÓ ÂÓË̤ڈÛË ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈ·ÎÒÓ Ê·Î¤ÏˆÓ ÙˆÓ ˘·ÏÏ‹ÏˆÓ (ηÓÔÓÈΤ˜/·Ó·ÚÚˆÙÈΤ˜ Î.¿. ¿‰ÂȘ Î.Ï.), ·ÊÂÙ¤ÚÔ˘ Î·È Û ÂÚÈÙÒÛÂȘ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂˆÓ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙Ô̤ӈÓ, ÛÙËÓ ÂÍ·ÁˆÁ‹ ÔÛÔÛÙÒÓ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÛÙȘ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ, ÁÈ· ÙËÓ ÂÓË̤-

ÚˆÛË ˘ÂÚΛÌÂÓˆÓ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÒÓ ÔÚÁ¿ÓˆÓ. ⁄ÛÙÂÚ· ·fi Ù· ·Ú·¿Óˆ, Á›ÓÂÙ·È Î·Ù·ÓÔËÙfi fiÙÈ Ë ·ÔÛÙÔÏ‹ ÂΠ̤ÚÔ˘˜ ÙˆÓ ·ÚÌfi‰ÈˆÓ ÚÔ˚ÛÙ·Ì¤ÓˆÓ ÛÙËÓ √ÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÀËÚÂÛ›· ·Ó·Ï˘ÙÈÎÒÓ ÔÓÔÌ·ÛÙÈÎÒÓ Î·Ù·ÛÙ¿ÛÂˆÓ ÙÔ˘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ ÙÔ˘˜, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÚԂ› Ô ÂÎηı·ÚÈÛÙ‹˜ ÌÈÛıÔ‰ÔÛ›·˜ ÛÙËÓ ·Ó¿ÏÔÁË ÂÚÈÎÔ‹ ÙˆÓ ·Ô‰Ô¯ÒÓ fiÛˆÓ Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó ÛÙȘ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ˘ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ Î·È ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘, ‰ÂÓ ·ÔÙÂÏ› “ʷΤψ̷” ‹ ·Ú·‚›·ÛË ÙˆÓ ÚÔÛˆÈÎÒÓ ‰Â‰Ô̤ӈÓ, ηıÒ˜, ‹ Ô‡Ùˆ˜ ‹ ¿Ïψ˜, ·fi Ù· ηıËÌÂÚÈÓ¿ ·ÚÔ˘ÛÈÔÏfiÁÈ· ÚÔ-

·ÙÂÈ Ë Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ‹ fi¯È οı ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘ ÛÙȘ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ, ·ÏÏ¿ ÂÎ ÙÔ˘ ÓfiÌÔ˘ ˘Ô¯Ú¤ˆÛË Î¿ı ÚÔ˚Ûٷ̤ÓÔ˘, Ô ÔÔ›Ô˜ ʤÚÂÈ Î·È ÙËÓ Ï‹ÚË Â˘ı‡ÓË ÁÈ· Ù· ÛÙÔȯ›· Ô˘ ‰ËÏÒÓÔÓÙ·È, ··Ú·›ÙËÙË ÁÈ· ÙËÓ ÂÚ·›ˆÛË Ù˘ Û¯ÂÙÈ΋˜ ‰È·‰Èηۛ·˜ ·fi ÙÔ ΔÌ‹Ì· ªÈÛıÔ‰ÔÛ›·˜. ¢˘ÛÙ˘¯Ò˜, ÙÒÚ· ·ÓÙÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È Î¿ÔÈÔÈ ÙȘ ¢ı‡Ó˜ ÙÔ˘˜, fiÙ·Ó ‰È¤„¢‰·Ó ÙȘ ‰ËÏÒÛÂȘ Ì·˜ ÂÚ› ˘Ô¯ÚˆÙÈ΋˜ ÂÚÈÎÔ‹˜ ÙˆÓ ·Ô‰Ô¯ÒÓ, ÏfiÁˆ ÙˆÓ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛˆÓ, Î·È fiÙ·Ó ‰È¤‰È‰·Ó fiÙÈ ‰ÂÓ Á›ÓÔÓÙ·È ÂÚÈÎÔ¤˜ ÛÙȘ ÛÙ¿ÛÂȘ ÂÚÁ·Û›·˜ Î·È ÙȘ ηٷϋ„ÂȘ. ∫·È, ‰˘ÛÙ˘¯Ò˜, ÙÒÚ· ·ÓÙÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ÙËÓ ÚÔÛˆÈ΋ ¢ı‡ÓË Ô˘ ʤÚÔ˘Ó ÁÈ· ÙËÓ ÔÚıfiÙËÙ· ÙˆÓ ‰Ëψı¤ÓÙˆÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ. ∫·È, ‰˘ÛÙ˘¯Ò˜, Ë ·ÓÙ›‰Ú·Û‹ ÙÔ˘˜ ·ÔηχÙÂÈ ÙË Û·Ê‹ ÚfiıÂÛ‹ ÙÔ˘˜, οÔÈÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ Ó· ÏËÚˆıÔ‡Ó ·ÎfiÌË Î·È ÁÈ· ÂÚÁ·Û›· Ô˘ ‰ÂÓ ÚÔÛ¤ÊÂÚ·Ó (ηٷϋ„ÂȘ), Û ‚¿ÚÔ˜ ÙˆÓ ˘ÔÏÔ›ˆÓ Ô˘ ÂÚÁ¿ÛÙËÎ·Ó Î·ÓÔÓÈο ÂΛÓÔ ÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ· Î·È Û ‚¿ÚÔ˜ Ù˘ ÎÔÈÓˆÓ›·˜ Ô˘ ÏËÚÒÓÂÈ ÙÔ˘˜ ÌÈÛıÔ‡˜ ÙÔ˘˜. ∫¿ı ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˜ ‰ÈηÈÔ‡Ù·È Ó· ÂÈϤÁÂÈ ÙȘ ÌÔÚʤ˜ ·ÁÒÓ· Ô˘ ÂÈı˘Ì› ÁÈ· ÙËÓ ÚÔ¿ÛÈÛË ÙˆÓ Û˘ÌÊÂÚfiÓÙˆÓ ÙÔ˘, ¤¯ÔÓÙ·˜ ˆÛÙfiÛÔ Û·Ê‹ ÂÓË̤ڈÛË Î·È Ï‹ÚË Û˘Ó›‰ËÛË ÙÔ˘ ÂοÛÙÔÙ ÙÈÌ‹Ì·ÙÔ˜. ΔÂÏÂÈÒÓÔÓÙ·˜, ÂÈÛËÌ·›ÓÂÙ·È ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ Û˘ÓÙ¿ÎÙ˜ ÙÔ˘ ÎÂÈ̤ÓÔ˘ fiÙÈ ·Ï›ÌÔÓÔ ·Ó, ÛÙË ‰ËÌÔÎÚ·Ù›·, ÔÈ Ôϛ٘, ÛÙȘ Ú¿ÍÂȘ Î·È ÙȘ ÂÓ¤ÚÁÂȤ˜ ÙÔ˘˜, ‰Â “‚Ú›ÛÎÔ˘Ó ÌÚÔÛÙ¿ ÙÔ˘˜ ÙÔ ÓfiÌÔ” Î·È ÂÈϤÁÔ˘Ó Î·Ù¿ ‚Ô‡ÏËÛË Î·È ·˘ı·›ÚÂÙ· ÙÈ ı· ıˆڋÛÔ˘Ó ÓfiÌÈÌÔ Î·È ÙÈ fi¯È.


M·ÁÓËÛ›· 13

ΔƒπΔ∏ 29 π∞¡√À∞ƒπ√À 2013

¶¤ÓÙ Ҙ ‰¤Î· Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜ Û‡‰Ô˘Ó ηıËÌÂÚÈÓ¿ ÛÙË ¢.√.À. μfiÏÔ˘ (∞’-μ’) ÁÈ· Ú‡ıÌÈÛË

∞‰˘Ó·ÙÔ‡Ó Ó· ÏËÚÒÛÔ˘Ó º¶∞ ª

›· ÛÙȘ ¤ÓÙ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ·‰˘Ó·Ù›, ÏfiÁˆ Ù˘ ÎÚ›Û˘, Ó· ·Ô‰ÒÛÂÈ º¶∞, Û‡Ìʈӷ Ì ٷ Â›ÛËÌ· ÛÙÔȯ›· Ù˘ °ÂÓÈ΋˜ °Ú·ÌÌ·Ù›·˜ ¶ÏËÚÔÊÔÚÈ·ÎÒÓ ™˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Î·È ÙÔ ÔÛÔÛÙfi ·˘Ùfi Û˘ÌʈÓ› ·fiÏ˘Ù· Î·È Ì ÙÔ ÙÈ ÈÛ¯‡ÂÈ ÛÙË ¢ËÌfiÛÈ· √ÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÀËÚÂÛ›· (¢.√.À.) μfiÏÔ˘ (∞’-μ’). ∞˘Ùfi ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ ˘„ËÏfi‚·ıÌÔ Û٤ϯԘ Ù˘ ¢.√.À. μfiÏÔ˘, Ô˘ ‰ÈÂÓÂÚÁ› ÙÔ˘˜ ÂϤÁ¯Ô˘˜ º¶∞ ÁÈ· fiÏÔ ÙÔ ¡ÔÌfi.

ƒÂÔÚÙ¿˙: ™Δ. ¢∏ª√¶√À§√™ dimopoulos@e-thessalia.gr

ΔÔ ÔÛÔÛÙfi ÙˆÓ ÂÏ¢ı¤ÚˆÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÒÓ Î·È ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Ô˘ ‰ÂÓ ˘Ô‚¿ÏÔ˘Ó º¶∞ Â›Ó·È ÌÂÁ¿ÏÔ Î·È Û˘Ó¯Ҙ ·˘Í¿ÓÂÈ, Û‡Ìʈӷ Ì ٷ ÛÙÔȯ›· ÙˆÓ ÂÊÔÚÈ·ÎÒÓ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, ηıÒ˜ ÔÈ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Î·È ÔÈ Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜ ·‰˘Ó·ÙÔ‡Ó Ó· ·ÓÙ·ÔÎÚÈıÔ‡Ó ÛÙȘ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ ÙÔ˘˜. ∫·ıËÌÂÚÈÓ¿ ÂÈÛΤÙÔÓÙ·È ÙË ¢.√.À. μfiÏÔ˘ ÁÈ· Ó· Ú˘ıÌ›ÛÔ˘Ó ÙÔ º¶∞ 5-10 Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜, ÛËÌÂÈÒÓÂÈ ÙÔ ˘„ËÏfi‚·ıÌÔ Û٤ϯԘ Ù˘ ¢.√.À. “¢ËÏÒÛÂȘ º¶∞ ˘Ô‚¿ÏÔ˘Ó, fiÛÔÈ Â›Ó·È ÈÛÙˆÙÈÎÔ›. ΔÔ ÔÛÔÛÙfi fiÛˆÓ ‰ÂÓ ˘Ô‚¿ÏÔ˘Ó Â›Ó·È ÌÂÁ¿ÏÔ Î·È Û˘Ó¯Ҙ ·˘Í¿ÓÂÈ ·fi ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË Ù˘ ÎÚ›Û˘ Î·È ÌÂÙ¿. ∂·ÁÁÂÏ̷ٛ˜ fiˆ˜ ÔÈ Î·Ù·ÛÙË̷ٿگ˜ Ì ηÊÂÙ¤ÚȘ, ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈ·, fiÛÔÈ ‰ËÏ·‰‹ ÂÈÛÚ¿ÙÙÔ˘Ó ÌÂÙÚËÙÔ›˜, ˘Ô‚¿ÏÔ˘Ó, ÂÓÒ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÂÌÊ·Ó›˙Ô˘Ó ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ, fiˆ˜ ÂÚÁÔÏËÙÈΤ˜” , ÛËÌÂÈÒÓÂÈ ÙÔ Û٤ϯԘ Ù˘ ¢.√.À. μfiÏÔ˘. ∫·È Ò˜ Ó· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ηٷ‚¿ÏÔ˘Ó º¶∞, fiÙ·Ó ·˘Ùfi˜ Êı¿ÓÂÈ ÙÔ 23%... √È ÂÏÂÁÎÙ¤˜ Ù˘ ∂ÊÔÚ›·˜, fiÙ·Ó ÌÈ· Âȯ›ÚËÛË Î·ı˘ÛÙÂÚ‹ÛÂÈ, ÂÓËÌÂÚÒÓÔ˘Ó, ·ÊÔ‡ ÚÔËÁÔ˘-

̤ӈ˜ Ï¿‚Ô˘Ó Î·È ÙË Û¯ÂÙÈ΋ ‰È·›ÛÙˆÛË ·fi ÙË °°¶™ ÁÈ· ÙË ÌË ˘Ô‚ÔÏ‹ ‰‹ÏˆÛ˘ º¶∞. ∏ °ÂÓÈ΋ °Ú·ÌÌ·Ù›· ¶ÏËÚÔÊÔÚÈÎÒÓ ™˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ ‰È·ÈÛÙÒÓÂÈ ¿ÌÂÛ· fiÛÔÈ Î·È ÔÈÔÈ ‰ÂÓ ˘¤‚·Ï·Ó ‰‹ÏˆÛË Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ·Ú¯›˙Ô˘Ó ÔÈ ÂȉÔÔÈ‹ÛÂȘ, ›Ù Ì ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi Ù·¯˘‰ÚÔÌ›Ô, ›Ù Ì ÂÈÛÙÔϤ˜ ‹ Ì ÙËÏÂʈӋ̷ٷ. ∞ÎfiÌË Î·È ÌÂÙ¿ ÙȘ ԯϋÛÂȘ ÙˆÓ ÂÏÂÁÎÙÒÓ fï˜, ˘Ô‚¿ÏÏÔÓÙ·È ÏÈÁfiÙÂÚ˜ ·fi Ì›· ÛÙȘ ‰¤Î· ‰ËÏÒÛÂȘ... “ŸÙ·Ó ‰ÂÓ ˘Ô‚ÏËı› ‰‹ÏˆÛË º¶∞, Á›ÓÂÙ·È ¤ÏÂÁ¯Ô˜ Î·È Î·ÙfiÈÓ Î·Ù·ÏÔÁÈÛÌfi˜ ÙÔ˘, ÂÓÒ Ì·›ÓÔ˘Ó Î·È ÔÈ ÚÔÛ·˘Í‹ÛÂȘ 3,5% οı ̋ӷ, Ô˘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Êı¿ÛÔ˘Ó Ì¤¯ÚÈ Î·È ÙÔ 120%. √ ÊÔÚÔÏÔÁÔ‡ÌÂÓÔ˜ ÏËÚÒÓÂÈ ÙÔ 20% ÙÔ˘ Û‡ÓÔÏÔ˘ Ù˘ ÔÊÂÈÏ‹˜ (º¶∞ Î·È ÚÔÛ·˘Í‹ÛÂȘ) Î·È ÌÔÚ› ηÙfiÈÓ Ó· οÓÂÈ Ú‡ıÌÈÛË” , ÚÔÛı¤ÙÂÈ ÙÔ ˘„ËÏfi‚·ıÌÔ Û٤ϯԘ Ù˘ ¢.√.À. μfiÏÔ˘. ∞ÎfiÌ· Î·È fiÙ·Ó Á›ÓÔÓÙ·È ¤ÏÂÁ¯ÔÈ ÛÙÔ º¶∞, ¤Ó· Ôχ ÌÈÎÚfi ÔÛÔÛÙfi ·fi Ù· ‚‚·ÈˆÌ¤Ó· ¤ÛÔ‰· ηٷϋÁÂÈ ÛÙÔ Ù·ÌÂ›Ô ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘, ÂÓÒ ·fi ÙËÓ ¿ÏÏË ÏÂ˘Ú¿ ÔÈ ÂÈÛÚ¿ÍÂȘ Â› ÏËÍÈÚfiıÂÛÌˆÓ ÔÊÂÈÏÒÓ Â›Ó·È “ÛÙ·ÁfiÓ· ÛÙÔÓ ˆÎ·Ófi” ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙ· Ó¤· ¯Ú¤Ë Ô˘ ‰ËÌÈ-

● ∫·ıËÌÂÚÈÓ¿ ÂÈÛΤÙÔÓÙ·È ÙË ¢.√.À. μfiÏÔ˘ ÁÈ· Ó· Ú˘ıÌ›ÛÔ˘Ó ÙÔ º¶∞ 5-10 Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜ ÛËÌÂÈÒÓÂÈ ˘„ËÏfi‚·ıÌÔ Û٤ϯԘ Ù˘ ¢.√.À.

Ô˘ÚÁÔ‡ÓÙ·È. ™‡Ìʈӷ Ì ٷ ÛÙÔȯ›· Ù˘ °°¶™, ÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ ÂÈÛÚ¿ÙÙÂÈ ‰‡Ô ¢ÚÒ ÊfiÚÔ˘˜ ÁÈ· οı ‰¤Î· ¢ÚÒ Ô˘ ‚‚·ÈÒÓÔÓÙ·È.

√È ÊÔÚÔÏÔÁÈΤ˜ ‰ËÏÒÛÂȘ ∞fi ÙÔ ™‡ÏÏÔÁÔ √ÈÎÔÓÔÌÔÏfiÁˆÓ §ÔÁÈÛÙÒÓ ª·ÁÓËÛ›·˜ ·Ó·ÎÔÈÓÒÓÔÓÙ·È Ù· ÂÍ‹˜: ªÂ ÙÔ ÚfiÛÊ·ÙÔ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎfi ÓfiÌÔ 4110/23-1-13, ¤ÁÈÓ·Ó ÔÈ ·Ú·Î¿Ùˆ (ÌÂٷ͇ ÔÏÏÒÓ ¿ÏψÓ) ·ÏÏ·Á¤˜, ÔÈ Ôԛ˜ fï˜ ¤¯Ô˘Ó

¿ÌÂÛË ÈÛ¯‡ Î·È ı· ÂÊ·ÚÌÔÛÙÔ‡Ó ÛÙȘ ÊÔÚÔÏÔÁÈΤ˜ ‰ËÏÒÛÂȘ Ô˘ ı· ηٷÙÂıÔ‡Ó ÙÔ˘˜ ÂfiÌÂÓÔ˘˜ Ì‹Ó˜, ÁÈ· Ù· ÂÈÛÔ‰‹Ì·Ù· ÙÔ˘ 2012. ™‡Ìʈӷ, ÏÔÈfiÓ, Ì ٷ „ËÊÈÛı¤ÓÙ·: * ŸÔÈÔ˜ ¤¯ÂÈ Û˘ÌÏËÚÒÛÂÈ ÙÔ ‰¤Î·ÙÔ fiÁ‰ÔÔ (18Ô) ¤ÙÔ˜ Ù˘ ËÏÈΛ·˜ ÙÔ˘, ÔÊ›ÏÂÈ Ó· ˘Ô‚¿ÏÂÈ ÊÔÚÔÏÔÁÈ΋ ‰‹ÏˆÛË ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ· ·fi ÙÔ ·Ó ˘fiÎÂÈÙ·È ‹ fi¯È Û ÊfiÚÔ. * √È ÊÔÚÔÏÔÁÈ΋ ‰‹ÏˆÛË ϤÔÓ ˘Ô‚¿ÏÏÂÙ·È ·fi ÙËÓ 1Ë ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ ̤¯ÚÈ Î·È ÙËÓ 30‹ πÔ˘Ó›Ô˘, ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ· ·fi

Ô‡ ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È Ù· ÂÈÛÔ‰‹Ì·Ù·. ¶·‡ÂÈ ‰ËÏ·‰‹ Ë ‰È·ÊÔÚÔÔ›ËÛË Ù˘ ÂÚÈfi‰Ô˘ ˘Ô‚ÔÏ‹˜ ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙÔ ·Ó Â›Ó·È Î¿ÔÈÔ˜ ÌÈÛıˆÙfi˜ ‹ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯Ô˜ ‹ ·ÁÚfiÙ˘ ÎÏ. * ™ÙȘ ÊÔÚÔÏÔÁÈΤ˜ ‰ËÏÒÛÂȘ ˘Ô¯ÚÂÔ‡ÌÂı· ϤÔÓ Ó· ‰ËÏÒÛÔ˘Ì οı ÂÈÛfi‰ËÌ¿ Ì·˜. ÕÚ·, ÛÙȘ ÊÂÙÈÓ¤˜ ‰ËÏÒÛÂȘ Ì·˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ·Ó·ÁÚ¿„Ô˘ÌÂ Î·È ÙÔ˘˜ ÙfiÎÔ˘˜ ·ÏÏ¿ Î·È Î¿ı ¿ÏÏÔ ÂÈÛfi‰ËÌ·, .¯. ·fi ÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi, ÙÔ Â›‰ÔÌ· ·ÓÂÚÁ›·˜, ÙËÓ ·Ô˙ËÌ›ˆÛË ·fiÏ˘Û˘, ÙÔ ÙÂÎÌ·ÚÙfi ÂÓÔ›ÎÈÔ ¯ˆÚ·ÊÈÔ‡ ÚÔ˜ Û˘ÁÁÂÓ‹ Ì·˜, Ù· ÂÏ·Èfi‰ÂÓÙÚ· Î.Ï. * ΔÔ Ù¤ÏÔ˜ ÂÈÙˉ‡̷ÙÔ˜ Ô˘ ηٷ‚¿ÏÏÔ˘Ó ÌfiÓÔ ÔÈ Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜ ÁÈ· ÙÔ 2012 Á›ÓÂÙ·È ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ì·˜ 650 ¢ÚÒ ÁÈ· ÙȘ ·ÙÔÌÈΤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Î·È 800 ¢ÚÒ ÁÈ· ÙȘ ÂÙ·ÈÚ›˜. * ∂Âȉ‹ ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ‰ÂÓ Î·Ù¿ÊÂÚ ÔÙ¤ Ó· ÔÏÔÎÏËÚÒÛÂÈ ÙÔ ·Ú¯Â›Ô ÙÔ˘ ∂9 Ì ٷ ·Î›ÓËÙ· ·fi ÙȘ ‰ËÏÒÛÂȘ Ô˘ ˘Ô‚¿ÏÏÔÓÙ·Ó ·fi ÙÔ 1997 Î·È ÌÂÙ¿, ı· Ú¤ÂÈ fiÏÔÈ ÔÈ ÊÔÚÔÏÔÁÔ‡ÌÂÓÔÈ ÌfiÓÔÈ ÙÔ˘˜ Ó· οÓÔ˘Ó ¤ÏÂÁ¯Ô ÛÙËÓ ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ ‚¿ÛË ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ Î·È Ó· Û˘ÌÏËÚÒÛÔ˘Ó ÛˆÛÙ¿ Ù· ¯ˆÚ¿ÊÈ· ÙÔ˘˜, ¤ˆ˜ 30/6/2013. ∞˘Ùfi, ÁÈ·Ù› ·Ú·ÙËÚ‹ıËΠÙÔ Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ, ÊÔÚÔ-

ÏÔÁÔ‡ÌÂÓÔ˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ ¯ˆÚ¿ÊÈ· ÛÙÔ ªÈÎÚfi ¶ÂÚÈ‚ÔÏ¿ÎÈ, ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô Ó· ÙÔ˘ Ù· ÂÌÊ·Ó›˙ÂÈ ÛÙÔ ªÈÎÚfi ÙÔ˘ §·‡ÎÔ˘.

∏ÌÂÚ›‰· ÁÈ· ÙÔÓ ∫Ò‰Èη ºÔÚÔÏÔÁÈ΋˜ ∞ÂÈÎfiÓÈÛ˘ ΔÔ √ÈÎÔÓÔÌÈÎfi ∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈÔ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ - ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi ÙÌ‹Ì· £ÂÛÛ·Ï›·˜ ÛÂ Û˘Ó¤¯ÈÛË ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ÁÈ· ÙË ‰È·Ú΋ ÂÓË̤ڈÛË ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ ÙÔ˘ Î·È ÙˆÓ §ÔÁÈÛÙÒÓ - ºÔÚÔÙ¯ÓÈÎÒÓ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÛÙËÓ ∫·Ú‰›ÙÛ·, ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ 2 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘, ÂÓËÌÂÚˆÙÈ΋ ËÌÂÚ›‰· Ì ı¤Ì· “∫Ò‰Èη˜ ºÔÚÔÏÔÁÈ΋˜ ∞ÂÈÎfiÓÈÛ˘ ™˘Ó·ÏÏ·ÁÒÓ” , ÛÙÔ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô “∫ȤÚÈÔÓ” , ªÏ·ÙÛԇη Î·È Δ˙¤ÏÏ·, ∫·Ú‰›ÙÛ·. flÚ· ¤Ó·Ú͢ 09:30 .Ì. ∂ÈÛËÁËÙ‹˜: ∫·ÙÛ›‰Ë˜ ¡ÈÎfiÏ·Ô˜ (√ÚΈÙfi˜ ÂÏÂÁÎÙ‹˜ -ÏÔÁÈÛÙ‹˜). ¶·Ú·Î·Ïԇ̠ÔÈ ‰ËÏÒÛÂȘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ Ó· ÛÙ·ÏÔ‡Ó Ì e-mail, ÁÈ· ÙË ÌÂÙ¤ÂÈÙ· ·ÔÛÙÔÏ‹ ÙˆÓ ÛËÌÂÈÒÛÂˆÓ ÙÔ˘ ∫.º.∞.™. °È· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi ΔÌ‹Ì· £ÂÛÛ·Ï›·˜ ÛÙÔ ÙËϤʈÓÔ 2410 531422 ‹ ÛÙÔ e-mail oee7pt@oe-e.gr.

∞fi ÙÔÓ ∞Ú›ÏÈÔ Î·È Û ÂÙ‹ÛÈ· ‚¿ÛË

∞ÓËÛ˘¯›· ηÙÔ›ÎˆÓ ÛÙÔ ™ÙÂÊ·ÓÔ‚›ÎÂÈÔ ·fi ÙȘ ÂÓ „˘¯ÚÒ ÂÈı¤ÛÂȘ

¢Â‡ÙÂÚÔ ÏÔ›Ô ÛÙË ÁÚ·ÌÌ‹ ÙˆÓ μ. ™ÔÚ¿‰ˆÓ

ΔÔ˘ ¤‚·Ï ̷¯·›ÚÈ ÛÙÔ Ï·ÈÌfi ÁÈ· Ó· ÙÔ ÏËÛÙ¤„ÂÈ

∞¶√ ÙÔÓ ÂÚ¯fiÌÂÓÔ ∞Ú›ÏÈÔ Ë ÁÚ·ÌÌ‹ μfiÏÔ˘ - ™ÔÚ¿‰ˆÓ ·ÔÎÙ¿ Î·È ‰Â‡ÙÂÚÔ ÏÔ›Ô Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· Û ÂÙ‹ÛÈ· ‚¿ÛË. ∏ Ó·˘ÙÈÏȷ΋ ÂÙ·ÈÚ›· ∞¡∂™, Ù˘ ™‡Ì˘ ¢ˆ‰ÂηӋÛÔ˘, ı· ‰ÚÔÌÔÏÔÁ‹ÛÂÈ ÛÙË ÁÚ·ÌÌ‹ ÙÔ ÏÔ›Ô “¶ÚˆÙ¤·˜” Î·È ‹‰Ë ¤¯ÂÈ ¿ÚÂÈ ÙÔ “Ú¿ÛÈÓÔ” ʈ˜ ·fi ÙÔ ·ÚÌfi‰ÈÔ Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ¡·˘ÙÈÏ›·˜. ∏ ·Ú¯È΋ ÚfiÙ·ÛË Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ ÛÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ¡·˘ÙÈÏ›·˜, fiˆ˜ ¤ÁÈÓ ÁÓˆÛÙfi, ·ÊÔÚÔ‡Û ÌfiÓÔ ÛÙË ıÂÚÈÓ‹ ÂÚ›Ô‰Ô, fï˜ ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ··›ÙËÛ ÂÙ‹ÛÈ· ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·. ∏ ÂÙ·ÈÚ›·, fiˆ˜ ·Ó¤ÊÂÚ ÛÙË “£” Ô ÁÂÓÈÎfi˜ ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ Ù˘ ∞¡∂™ Î. μ·Û›Ï˘ ¶··Î·Ïԉԇη˜, ¤¯ÂÈ ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ Û ۯÂÙÈ΋ ÌÂϤÙË Î·È ı· ηχ„ÂÈ ÙË ÁÚ·ÌÌ‹ Û ÂÙ‹ÛÈ· ‚¿ÛË. ΔÔ ÏÔ›Ô “¶ÚˆÙ¤·˜” ı· ·Ú¯›ÛÂÈ Ù· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ¿ ÙÔ˘ ·fi ÙȘ 20 ∞ÚÈÏ›Ô˘. °È· ÙÔ ‰›ÌËÓÔ ∞ÚÈÏ›Ô˘ - ª·˝Ô˘ ı· ÂÎÙÂÏÂ›Ù·È ¤Ó· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ Î·È ·fi ÙÔÓ πÔ‡ÓÈÔ ¤ˆ˜ ÙÔ ™Â٤̂ÚÈÔ ı· Ù· ‰ÈÏ·ÛÈ¿ÛÂÈ. ∏ ÂÙ·ÈÚ›· ÂÈÛ¤Ú¯ÂÙ·È ÛÙËÓ Â͢ËÚ¤ÙËÛË ÙˆÓ ™ÔÚ¿‰ˆÓ Ì ÌÂȈ̤Ó˜ ÙÈ̤˜ Ó·‡ÏˆÓ ηٿ 30% Û ۯ¤ÛË Ì ٷ ¿ÏÏ· Û˘Ì‚·ÙÈο Î·È Ù·¯‡ÏÔ· ÏÔ›· Ù˘ ÁÚ·ÌÌ‹˜. Ÿˆ˜ ·Ó¤ÊÂÚÂ Ô Î. ¶··Î·Ïԉԇη˜, ·fi ÙËÓ ¤ˆ˜ ÙÒÚ· ¤Ú¢ӷ Î·È Û‡Ìʈӷ Ì ٷ ÛÙÔȯ›·, Ë Î›ÓËÛË ÛÙË ÁÚ·ÌÌ‹ ÙˆÓ ™ÔÚ¿‰ˆÓ ÎÚ›ÓÂÙ·È Î·Ï‹ Î·È ˘¿Ú¯ÂÈ ·Ó¿ÁÎË ÁÈ· ‰ÚÔÌÔÏfiÁËÛË Î·È ¿ÏÏÔ˘ Û˘Ì-

™Δ∞ ηϿ ηıÔ‡ÌÂÓ· Î·È ÂÓÒ

● ΔÔ ÏÔ›Ô “¶ÚˆÙ¤·˜” ı· ·Ú¯›ÛÂÈ Ù· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ¿ ÙÔ˘ ·fi ÙȘ 20 ∞ÚÈÏ›Ô˘

‚·ÙÈÎÔ‡ ÏÔ›Ô˘, ϤÔÓ ÙÔ˘ ÏÔ›Ô˘ Ô˘ ÂÎÙÂÏ› ÙÒÚ· Ù· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ·. ™ËÌ›ˆÛ ‰Â Ì ¤ÌÊ·ÛË fiÙÈ ÚÈÓ Ë ÂÙ·ÈÚ›· ηٷı¤ÛÂÈ ÙËÓ ÚfiÙ·ÛË ÛÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ¡·˘ÙÈÏ›·˜, ›¯Â ÂÈÎÔÈÓˆÓ›· Ì ÙÔ˘˜ ‰ËÌ¿Ú¯Ô˘˜ ÙˆÓ ÙÚÈÒÓ ÓËÛÈÒÓ, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ -fiˆ˜ ·Ó¤ÊÂÚÂ- ‰ÂÓ Î·Ù¤ıÂÛ·Ó Î¿ÙÈ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi, Ô‡Ù ÂÓ›Û¯˘Û·Ó ÙË ı¤ÛË Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜. ∏ ¤Ú¢ӷ Ù˘ Ó·˘ÙÈÏȷ΋˜ ÂÙ·ÈÚ›·˜, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ÁÂÓÈÎfi ‰È¢ı˘ÓÙ‹, ¤‰ÂÈÍ ˆ˜ Ë ™ÎÈ¿ıÔ˜ ¤¯ÂÈ ÙÔ 80% Ù˘ Û˘ÓÔÏÈ΋˜ ΛÓËÛ˘ ÚÔ˜ ÙȘ ™ÔÚ¿‰Â˜. ¶ÚfiÛıÂÛ ˆ˜ Ë Î›ÓËÛË ÂÈ‚·ÙÒÓ ÚÔ˜ ÙË ™ÎfiÂÏÔ Â›Ó·È 18% Î·È 12% ÚÔ˜ ÙËÓ ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ¢È·ÈÛÙÒÓÂÙ·È ¤ÏÏÂÈÌÌ· ÛÙËÓ Â͢ËÚ¤ÙËÛË Ù˘ ΛÓËÛ˘ ÙˆÓ ÓËÛÈÒÓ ·fi Ù· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· Ô˘ ÂÎÙÂÏÔ‡ÓÙ·È Û‹ÌÂÚ·. ∏ ÂÙ‹ÛÈ· ΛÓËÛË ™ÎÔ¤ÏÔ˘ - ∞ÏÔÓÓ‹ÛÔ˘ Â›Ó·È Î¿Ùˆ ·fi 100.000 ÂÈ‚¿Ù˜ ÙÔ ¯ÚfiÓÔ. ∏

∞¡∂™ ı· ‰ÒÛÂÈ ‚·Ú‡ÙËÙ· ÛÙ· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· ÚÔ˜ ™ÎfiÂÏÔ Î·È ∞ÏfiÓÓËÛÔ Ì ÛÙfi¯Ô ÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË Â͢ËÚ¤ÙËÛË ÙˆÓ ÓÔÌ›ÌˆÓ Î·ÙԛΈÓ. ΔÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ÏÔ›Ô, Ô˘ ı· ‰ÚÔÌÔÏÔÁËı› ÛÙË ÁÚ·ÌÌ‹ ÙˆÓ ™ÔÚ¿‰ˆÓ, Â›Ó·È ËÏÈΛ·˜ 39 ÂÙÒÓ, ·Ó·Î·Ù·Û΢¿ÛÙËΠÙÔ 2008. Œ¯ÂÈ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜ 130 πà ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ Î·È 400 ÂÈ‚·ÙÒÓ Î·È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ˘˜ ‰ÈÂıÓ›˜ ηÓfiÓ˜ Ó·˘ÛÈÏÔ˝·˜. ∏ ÂÙ·ÈÚ›· ∞¡∂™ Â›Ó·È ÌÂÙÔ¯È΋ ÂÙ·ÈÚ›·. ™˘ÁÎÚÔÙ‹ıËΠÙÔ 1979 Î·È ‰È·ı¤ÙÂÈ ÙÚ›· ÏÔ›·. ΔÔ “¶ÚˆÙ¤·˜” ÂÎÙÂÏ› ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· ÛÙË ™‡ÌË Î·È ·fi ÙÔÓ ∞Ú›ÏÈÔ ı· ¤ÚıÂÈ ÛÙȘ ™ÔÚ¿‰Â˜. ¶ÚÈÓ ·fi ‰‡Ô ¯ÚfiÓÈ· Ë ÂÙ·ÈÚ›· ·ÁfiÚ·Û ÙÔ ÏÔ›Ô “¶·Ó·Á›· ™ÎÈ¿ıÔ˘” Ô˘ Û‹ÌÂÚ· ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È “∞Á›· ¡ÂÎÙ·Ú›·”. Δ. ∫.

ÂÚ·ÙÔ‡Û ·Ó˘Ô„›·ÛÙÔ˜, ‰¤¯ıËΠ·ÈÊÓȉȷÛÌfi Î·È ·ÂÈÏ‹ Ì ̷¯·›ÚÈ ·fi ¤Ó·Ó ¿ÏÏÔ ¿Ó‰Ú·. ΔÔÔıÂÙÒÓÙ·˜ ÙÔ Ì·¯·›ÚÈ ÛÙÔ Ï·ÈÌfi ÙÔ˘, ÙÔÓ ·ÂÈÏÔ‡Û fiÙÈ ı· ÙÔÓ ÛÎÔÙÒÛÂÈ, ·Ó ‰ÂÓ ÙÔ˘ ¤‰ÈÓ ¯Ú‹Ì·Ù·. ∏ ÂÈÎfiÓ·, fiˆ˜ ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÙ·È, Â›Ó·È ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÏËÛÙ›·˜ Û ‚¿ÚÔ˜ ÂÓfi˜ ÔÏ›ÙË. ∞Ô‰›‰ÂÙ·È fï˜ Û ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ ÛËÌÂÈÒıËΠÛÙÔ ¯ˆÚÈfi ™ÙÂÊ·ÓÔ‚›ÎÂÈÔ. ΔÔ ‚Ú¿‰˘ Ù˘ ÂÚ·Ṳ̂Ó˘ ∫˘Úȷ΋˜ Ì ı‡Ì· ¤Ó·Ó 29¯ÚÔÓÔ, οÙÔÈÎÔ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜, Î·È ‰Ú¿ÛÙË ¤Ó·Ó 44¯ÚÔÓÔ μÔ‡ÏÁ·ÚÔ. √ 29¯ÚÔÓÔ˜, fiˆ˜ ÚÔ·ÙÂÈ ·fi Ù· ̤¯ÚÈ ÙÒÚ· ÛÙÔȯ›· Ù˘ ÚÔ·Ó¿ÎÚÈÛ˘, ÎÈÓÔ‡ÓÙ·Ó Ì ٷ fi‰È· Û ‰ÚfiÌÔ ÙÔ˘ ™ÙÂÊ·ÓÔ‚›ÎÂÈÔ˘, Ï›ÁÔ ÌÂÙ¿ ÙȘ 10.30 ÙÔ ‚Ú¿‰˘ Ù˘ ∫˘Úȷ΋˜. ŒÓ·˜ ¿Ó‰Ú·˜ ÙÔ‡ ÂÈÙ¤ıËÎÂ Î·È ‚¿˙ÔÓÙ¿˜ ÙÔ˘ ÙÔ Ì·¯·›ÚÈ ÛÙÔ Ï·ÈÌfi, ÙÔÓ ·ÂÈÏÔ‡Û ÁÈ· ÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘, ·Ó ‰ÂÓ ÙÔ˘ ¤‰ÈÓ ¯Ú‹Ì·Ù·. ΔÔ ı‡Ì· fï˜ ·ÓÙ¤‰Ú·ÛÂ. ΔÔ Ó·Úfi Ù˘ ËÏÈΛ·˜ ÙÔ˘, Û›ÁÔ˘Ú· ÙÔÓ ‚Ô‹ıËÛ ӷ ·ÓÙÈÛÙ·ı› ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙÔÓ ¿Ó‰Ú· Ô˘ ÙÔÓ ·ÂÈÏÔ‡Û ӷ ÙÔÓ ÛÊ¿ÍÂÈ Ì ÙÔ Ì·¯·›ÚÈ. √ ‰Ú¿ÛÙ˘ ·Ó·ÁοÛÙËΠӷ ÙÚ·› ÛÂ Ê˘Á‹. ΔÔ ÂÚÈÛÙ·ÙÈÎfi ηٷÁÁ¤ÏıËΠ·fi ÙÔ ı‡Ì· ÛÙËÓ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·. √È ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ› ·fi ÙÔ ÙÌ‹Ì· μÂÏÂÛÙ›ÓÔ˘ ÎÈÓ‹ıËÎ·Ó ÁÚ‹ÁÔÚ·, ηٿÊÂÚ·Ó Ó· ÙÔÓ ÂÓÙÔ›ÛÔ˘Ó Î·È Ó· ÙÔÓ Û˘ÏÏ¿‚Ô˘Ó. √ 44¯ÚÔÓÔ˜ μÔ‡ÏÁ·ÚÔ˜ Ô‰ËÁ‹ıËΠÛÙËÓ ∂ÈÛ·ÁÁÂÏ›· ÁÈ· Ù·

● ŒÓ·˜ 29¯ÚÔÓÔ˜ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ÛÙÔ ™ÙÂÊ·ÓÔ‚›ÎÂÈÔ ‰¤¯ıËΠÂ›ıÂÛË ·fi 44¯ÚÔÓÔ ‰Ú¿ÛÙË Ô˘ ÙÔ˘ ¤‚·Ï ÙÔ Ì·¯·›ÚÈ ÛÙÔ Ï·ÈÌfi

ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ. ∫·ÙËÁÔÚÂ›Ù·È ÁÈ· ·fiÂÈÚ· ÏËÛÙ›·˜ Î·È ·Ú·‚›·ÛË ÙÔ˘ ¡fiÌÔ˘ ÂÚ› fiψÓ. ∞Í›˙ÂÈ Ó· ÙÔÓÈÛÙ› fiÙÈ ÙÔ ÚÔ¯ıÂÛÈÓfi ÂÚÈÛÙ·ÙÈÎfi ‰ÂÓ Â›Ó·È, ¤ˆ˜ ÙÒÚ·, ÙÔ ÌÔÓ·‰ÈÎfi. ΔÔÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ¯ÚfiÓÔ ¤¯Ô˘Ó ηٷÁÚ·Ê› ÙÚ›· ÂÚÈÛÙ·ÙÈο ÂÈı¤ÛÂˆÓ Û ‚¿ÚÔ˜ ÔÏÈÙÒÓ ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ. ™Â ·˘Ù¤˜ ÙȘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ı‡Ì·Ù· ‹Ù·Ó ·Ó˘Ô„›·ÛÙ˜ Á˘Ó·›Î˜, Ô˘ ÔÈ ¿ÁÓˆÛÙÔÈ ¿Ú-

·Í·Ó ·fi ÙÔ Ï·ÈÌfi ÙÔ˘˜ ÙȘ ¯Ú˘Û¤˜ ·Ï˘Û›‰Â˜ Ô˘ ÊÔÚÔ‡Û·Ó. ¶ÔÏϤ˜, ˆÛÙfiÛÔ, Â›Ó·È ÔÈ ÎÏÔ¤˜ Î·È ‰È·ÚÚ‹ÍÂȘ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ηٷÁÁÂÏı› ÛÙȘ ÂÚÈÔ¯¤˜ ™ÙÂÊ·ÓÔ‚›ÎÂÈÔ˘ Î·È ƒÈ˙fiÌ˘ÏÔ˘. ÀÂÓı˘Ì›˙ÂÙ·È fiÙÈ Î¿ÙÔÈÎÔÈ ¤Î·Ó·Ó ÂÚÈÔϛ˜ -ÙȘ Ó˘¯ÙÂÚÈÓ¤˜ ÒÚ˜- ÁÈ· Ó· ·ÔÙÚ¤„Ô˘Ó ÎÏÔ¤˜. ∂›Ó·È Ë ÚÒÙË ÂÚÈÔ¯‹ ÛÙË ª·ÁÓËÛ›·, fiÔ˘ ÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔÈ ·ÔÊ¿ÛÈÛ·Ó Ó· ÚÔÛÙ·ÙÂ‡Ô˘Ó ÔÈ ›‰ÈÔÈ ÙȘ ÂÚÈÔ˘Û›Â˜ ÙÔ˘˜ Î·È ÙȘ ˙ˆ¤˜ ÙÔ˘˜, ηıÒ˜ Ë ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›· ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Û -Ì ÙÔ ÏÈÁÔÛÙfi ÚÔÛˆÈÎfi Ô˘ ‰È·ı¤ÙÂÈ Ô ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈÎfi˜ ™Ù·ıÌfi˜ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ˘- Ó· ·ÓÙÈÎÚÔ‡ÛÂÈ Ì ·ÌÂÛfiÙËÙ· Ù· ·ÏÏÂ¿ÏÏËÏ· ÎÚÔ‡ÛÌ·Ù· ÎÏÔÒÓ Î·È ‰È·Úڋ͈Ó. μ›·È· ÂÚÈÛÙ·ÙÈο ¤¯Ô˘Ó ηٷÁÚ·Ê› ·ÚÎÂÙ¿, ÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔÈ fï˜ ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È Ó· ·ÓËÛ˘¯Ô‡Ó ·fi ÙȘ ÂÓ „˘¯ÚÒ ÂÈı¤ÛÂȘ ÙËÓ ÒÚ· Ô˘ ‚·‰›˙Ô˘Ó Û ‰ÚfiÌÔ˘˜ ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡. Δ. ∫.


ª·ÁÓËÛ›· 14

ΔƒπΔ∏ 29 π∞¡√À∞ƒπ√À 2013

∞fi ÙËÓ ŒÓˆÛË •ÂÓÔ‰fi¯ˆÓ ª·ÁÓËÛ›·˜ ηٷı¤ÙÔÓÙ·˜ ÙȘ ‰ÈΤ˜ Ù˘ ·Ú·ÙËÚ‹ÛÂȘ

¶ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÛÙÔ ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ ÁÈ· ÙÔÓ ÙÔ˘ÚÈÛÌfi ÈÙ¤ÏÔ˘˜ ¤Ú¯ÂÙ·È ¤Ó· ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ ÁÈ· ÙÔÓ ÙÔ˘ÚÈÛÌfi, Ô˘ ‚¿˙ÂÈ Ù· ıÂ̤ÏÈ· ÁÈ· οÔȘ ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ·ÏÏ·Á¤˜, Ì ÛÙfi¯Â˘ÛË Ó· ·ÏÏ¿ÍÂÈ ÙÔ ÛËÌÂÚÈÓfi ··Ú¿‰ÂÎÙÔ Î·ıÂÛÙÒ˜ Ù˘ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋˜ ‰ÈÔÈÎËÙÈ΋˜ ‰ÔÌ‹˜ ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜ Î·È fi¯È ÌfiÓÔ. ΔÔ ÙÂÏÈÎfi ÂÚȯfiÌÂÓÔ ÙÔ˘ ÓÔÌÔۯ‰›Ô˘ ı· Â›Ó·È ÙÔ ÛÙÔ›¯ËÌ· ÊÔÚ¤ˆÓ Î·È Ù˘ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘, ·Ó Ú·ÁÌ·ÙÈο ÂÈı˘ÌÔ‡Ó ÙÔÓ ÙÔ˘ÚÈÛÌfi Ó· ·›ÍÂÈ Î˘Ú›·Ú¯Ô ÚfiÏÔ ÁÈ· ÙÔ ÂfiÌÂÓÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· ‚Á¿˙ÔÓÙ¿˜ ÙÔÓ ·fi ÙÔ Ôχ¯ÚÔÓÔ Ù¤ÏÌ· ÙˆÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›ˆÓ ‰ÂηÂÙÈÒÓ” . ∞˘Ùfi ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ Ë ŒÓˆÛË •ÂÓÔ‰fi¯ˆÓ ª·ÁÓËÛ›·˜, ·Ó·ÊÔÚÈο Ì ÙË ‰È·‚ԇϢÛË ÁÈ· ÙÔ ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ ÂÚ› ÙÔ˘ÚÈÛÌÔ‡, Ô˘ ‰fiıËΠÛÙË ‰ËÌÔÛÈfiÙËÙ·.

“∂

∏ ŒÓˆÛË •ÂÓÔ‰fi¯ˆÓ ηٷı¤ÙÂÈ ÙȘ ‰ÈΤ˜ Ù˘ ·Ú·ÙËÚ‹ÛÂȘ ÛÙÔ Û¯¤‰ÈÔ ÓfiÌÔ˘ Î·È ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ: -“∑ËÙ¿Ì fiϘ ÔÈ ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ˜ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÛÙ· ·ÚÈ· ÍÂÓÔ‰Ô¯Âȷο ηٷχ̷ٷ Ó· ÌÂÙ·ÊÂÚıÔ‡Ó ÛÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ΔÔ˘ÚÈÛÌÔ‡. -ÕÚıÚÔ 8: ΔÚÔÔÔ›ËÛË Ù˘ ·Ú·ÁÚ¿ÊÔ˘ 13 ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 1 ÙÔ˘ ¡. 3270/2004. ∏ ¿Ô„‹ Ì·˜ Â›Ó·È ˆ˜ Ë ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ· ÙˆÓ ÚÔ‚ÏÂfiÌÂÓˆÓ ·fi ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË · ÂÈÙÚÔÒÓ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÂÚÈÔÚ›˙ÂÙ·È ÛÂ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ˙ËÙ‹Ì·Ù· Î·È Ó· ÌËÓ ÂÂÎÙ›ÓÂÙ·È ÛÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ ıÂÌ¿ÙˆÓ Ô˘ Û¯ÂÙ›˙ÔÓÙ·È Ì ÙÔÓ ÙÔ˘ÚÈÛÌfi. ¶ÚÔ˜ ÙÔ‡ÙÔ ÚÔÙ›ÓÔ˘Ì ӷ ÙÚÔÔÔÈËı› Ë Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ‰È¿Ù·ÍË ˆ˜ ÂÍ‹˜: “ªÂ ÎÔÈÓ‹ ·fiÊ·ÛË ÙˆÓ ˘Ô˘ÚÁÒÓ ΔÔ˘ÚÈÛÌÔ‡, ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ Î·È ¢ËÌÔÛ›·˜ Δ¿Í˘ Î·È ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜ ¶ÔÏ›ÙË Û˘Ó›ÛÙ·Ù·È ÌfiÓÈÌË ÂÈÙÚÔ‹ ‰È·¯Â›ÚÈÛ˘ ÎÚ›ÛÂˆÓ Î·È ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛ˘ Î·È Û˘ÓÙÔÓÈÛÌÔ‡ ıÂÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘ÚÈÛÌÔ‡ Û¯ÂÙÈ˙fiÌÂÓˆÓ Ì ÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô Ù˘ ·Ú·‚·ÙÈÎfiÙËÙ·˜ Î·È ÙˆÓ ·Ú·ÓÔÌÈÒÓ, ÙËÓ Î·ı·ÚÈfiÙËÙ·, ÙËÓ Â˘Ù·Í›· Î·È Â˘ÚÂ‹ ÂÌÊ¿ÓÈÛË fiÏˆÓ ÙˆÓ ÛËÌ›ˆÓ Ù˘ οı ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋˜ ÂÓfiÙËÙ·˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ô˘ Û¯ÂÙ›˙ÔÓÙ·È Ì ÙÔÓ ÙÔ˘ÚÈÛÌfi. ™ÙËÓ ÂÈÙÚÔ‹ ÚÔ‰Ú‡ÂÈ Ô ÂοÛÙÔÙ ·ÓÙÈÂÚÈÊÂÚÂȿگ˘ Ì ̤ÏË ÙÔ˘ ‰ËÌ¿Ú¯Ô˘˜ Ù˘ ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋˜ ÂÓfiÙËÙ·˜, ÙÔ˘˜ ‰È¢ı˘ÓÙ¤˜ ÙÔÈÎÒÓ Î·È ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÒÓ ‰ËÌÔÛ›ˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ Î·È ·fi ¤Ó·Ó ÂÎÚfiÛˆÔ ·fi ÙÔ ÙÔÈÎfi ∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈÔ Î·È ÙËÓ ¤ÓˆÛË ÍÂÓÔ‰fi¯ˆÓ. ∏ ÂÈÙÚÔ‹ Û˘Ó‰ÚÈ¿˙ÂÈ ¿·Í ÙÔ˘ ÌËÓfi˜ ÌÂ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ËÌÂÚ‹ÛÈ· ‰È¿Ù·ÍË, ı· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı› ‰Â Î·È ı· ÂϤÁ¯ÂÈ ı¤Ì·Ù· ·Ú·‚·ÙÈÎfiÙËÙ·˜ Î·È ı· ÚÔÙ›ÓÂÈ Ù· ηٿÏÏËÏ· ̤ÙÚ· ÁÈ· ÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô ÙˆÓ ·Ú·ÓÔÌÈÒÓ, ÙËÓ Î·ı·ÚÈfiÙËÙ·, ÙËÓ Â˘Ù·Í›· Î·È Â˘ÚÂ‹ ÂÌÊ¿ÓÈÛË fiÏˆÓ ÙˆÓ ÛËÌ›ˆÓ Ù˘ ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋˜ ÂÓfiÙËÙ·˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Û¯¤ÛË Ì ÙÔÓ ÙÔ˘ÚÈÛÌfi. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ· Ù¯ÓÈο ı¤Ì·Ù· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ Ù˘ ·ÓˆÙ¤Úˆ ÂÈÙÚÔ‹˜ Ú˘ıÌ›˙ÔÓÙ·È ·fi ÙËÓ ÎÔÈÓ‹ ˘Ô˘ÚÁÈ΋ ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ˘ ‰·Ê›Ô˘.

ªÂ ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ ΔÔ˘ÚÈÛÌÔ‡ ηıÔÚ›˙ÔÓÙ·È ÔÈ ‰ËÌfiÛȘ ˘ËÚÂۛ˜ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ÔÈ ÚÔ˚ÛÙ¿ÌÂÓÔÈ ¢È‡ı˘ÓÛ˘ Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÛÙËÓ ÂÈÙÚÔ‹ ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ ·˘ÙÔ‡. -ÕÚıÚÔ 11 ¶·Ú¿ÁÚ·ÊÔ˜ 4 · ∏ ÌÔÚÊÔÏÔÁ›· ÙÔ˘ ¶ËÏ›Ô˘, Ë ·Ó¿‰ÂÈÍË Î·È ·ÍÈÔÔ›ËÛË ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈÎÒÓ, ÁˆÏÔÁÈÎÒÓ, ÁˆÌÔÚÊÔÏÔÁÈÎÒÓ, ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈÎÒÓ, ÈÛÙÔÚÈÎÒÓ, ıÚËÛ΢ÙÈÎÒÓ ‹ ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÒÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜, ··ÈÙ› ÙËÓ ÂÍ·›ÚÂÛË ÙÔ˘ ÂÚÈÔÚÈÛÌÔ‡ Î·È Ó· ·Ó·ÊÂÚı› ÛÙËÓ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ·Ú¿ÁÚ·ÊÔ. -ÕÚıÚÔ 20 ¶·Ú¿ÁÚ·ÊÔ˜ 4 · ¡· ÌËÓ ··ÈÙÂ›Ù·È ·fiÊ·ÛË ˘Ô˘ÚÁÔ‡ ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜, ·ÏÏ¿ ¤Î‰ÔÛË Û¯ÂÙÈ΋˜ ·‰Â›·˜ ·fi ÙȘ ÔÈΛ˜ ÔÏÂÔ‰ÔÌÈΤ˜ ˘ËÚÂۛ˜ ÙˆÓ √Δ∞ ·ÔʇÁÔÓÙ·˜ ÁÚ·ÊÂÈÔÎÚ·ÙÈ΋ Î·È ¯ÚÔÓÔ‚fiÚ· ‰È·‰Èηۛ·. - ÕÚıÚÔ 30 ¶·Ú·¯ÒÚËÛË ¯Ú‹Û˘ ·ÈÁÈ·ÏÔ‡ Û ÍÂÓÔ‰Ô¯Âȷο ηٷχ̷ٷ. ∏ Ú‡ıÌÈÛË Ì·˜ ‚Ú›ÛÎÂÈ Û‡ÌʈÓÔ˘˜, Ì ÙȘ ÂÍ‹˜ fï˜ ÂÈÛËÌ¿ÓÛÂȘ: ∞. ªÂ ÙËÓ ÚÔÙÂÈÓfiÌÂÓË ‰È·Ù‡ˆÛË (Î·È ‰Â‰Ô̤ÓÔ˘ ˆ˜ ·ÓÙÈηı›ÛÙ·Ù·È ÔÏfiÎÏËÚË Ë ·Ú¿ÁÚ·ÊÔ˜ 4 Î·È fi¯È ÌfiÓÔ ÙÔ 3Ô Â‰¿ÊÈÔ ·˘Ù‹˜) ÌÔÚ› Ó· ÚÔ·„Ô˘Ó ·ÌÊÈ‚Ôϛ˜-·ÚÂÚÌËÓ›˜ ·Ó·ÊÔÚÈο Ì ÙÔ Î·Ù¿ fiÛÔÓ ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ı› Ó· ÈÛ¯‡ÂÈ Ë ÚÔ‚ÏÂfiÌÂÓË ÛÙÔ Â‰¿ÊÈÔ 1 Ù˘ ·ÓˆÙ¤Úˆ ·Ú·ÁÚ¿ÊÔ˘ (Ë ÔÔ›· Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ÚÔÙÂÈÓfiÌÂÓË Ú‡ıÌÈÛË Î·Ù·ÚÁ›ٷÈ) ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ·¢ı›·˜ ·Ú·¯ÒÚËÛ˘ Ù˘ ·Ï‹˜ ¯Ú‹Û˘ ÙÔ˘ ·ÈÁÈ·ÏÔ‡ ÛÙȘ fiÌÔÚ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ¯ˆÚ›˜ ‰ËÌÔÚ·Û›· Î·È μ. ¢Â‰Ô̤ÓÔ˘ ˆ˜ ÔÈ ÙÈ̤˜ Ô˘ ‰ËÏÒÓÔÓÙ·È ÛÙÔ •∂∂ Â›Ó·È ·˘ÍÔÌÂÈÔ‡ÌÂÓ˜ ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô (high Î·È low season) ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÔÚ›˙ÂÙ·È ÚËÙ¿ ˆ˜ Ë ·Ó·ÊÔÚ¿ Á›ÓÂÙ·È ÛÙË Ì¤ÛË ÙÈÌ‹ ‰›ÎÏÈÓÔ˘ ‰ˆÌ·Ù›Ô˘. ¶ÚÔÙ›ÓÔ˘ÌÂ, ÏÔÈfiÓ, ÙËÓ ÂÍ‹˜ ‰È·Ù‡ˆÛË. “4. ∂›Ó·È ‰˘Ó·Ù‹ Ë ·Ú·¯ÒÚËÛË Ì ÙË

‰È·‰Èηۛ· Î·È ÙÔ˘˜ fiÚÔ˘˜ Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ÛÙÔ ÚÒÙÔ Â‰¿ÊÈÔ Ù˘ ·Ú·ÁÚ¿ÊÔ˘ 1, ¯ˆÚ›˜ ‰ËÌÔÚ·Û›·, Ù˘ ·Ï‹˜ ¯Ú‹Û˘ ·ÈÁÈ·ÏÔ‡ ÁÈ· ¤Ó· ¯ÚfiÓÔ Û ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó fiÌÔÚ˜ ÍÂÓÔ‰Ô¯ÂȷΤ˜ ÂÓ Á¤ÓÂÈ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ, οÌÈÓÁÎ ‹ ΤÓÙÚ· ·Ó·„˘¯‹˜, ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÛÎÔÔ‡˜ Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ÛÙÔ ÚÒÙÔ Â‰¿ÊÈÔ Ù˘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˘ ·Ú·ÁÚ¿ÊÔ˘ ÚÔ˜ Â͢ËÚ¤ÙËÛË ÙÔ˘ ÎÔÈÓÔ‡. ΔÔ ·ÓÙ¿ÏÏ·ÁÌ·, ÙÔ ÔÔ›Ô ‰‡Ó·Ù·È Ó· ·Ó·ÚÔÛ·ÚÌfi˙ÂÙ·È Ì ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÁÈ· ÙËÓ ·Ú·¯ÒÚËÛË ·Ï‹˜ ¯Ú‹Û˘ ·ÈÁÈ·ÏÔ‡ Î·È ·Ú·Ï›·˜ ÏËÓ Δ.¢.∫. Û fiÌÔÚ· ·ÚÈ· ÍÂÓÔ‰Ô¯Âȷο ηٷχ̷ٷ Î·È Î·Ù·‚¿ÏÏÂÙ·È ÛÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ, ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÙ·È ·fi ÙÔÓ ÔÏÏ·Ï·ÛÈ·ÛÌfi ÙÔ˘ ÂÓfi˜ ÔÁ‰fiÔ˘ (1/8) Ù˘ ̤Û˘ ÙÈÌ‹˜ ‰›ÎÏÈÓÔ˘ ‰ˆÌ·Ù›Ô˘ ÌÂÙ¿ ÏÔ˘ÙÚÔ‡, ¯ˆÚ›˜ ÏÔÈ¤˜ ÂÈ‚·Ú‡ÓÛÂȘ, fiˆ˜ Ë ÙÈÌ‹ ·˘Ù‹ ‰ËÏÒÓÂÙ·È ÛÙÔ •.∂.∂. ÁÈ· οı ÍÂÓÔ‰Ô¯Âȷ΋ Âȯ›ÚËÛË Â› ÙÔÓ ·ÚÈıÌfi ÙˆÓ ÎÏÈÓÒÓ” . ¶ÚÔÛÔ¯‹: ¢ÂÓ ÚÔÛÂÁÁ›˙ÂÙ·È ÛÙÔ ¿ÚıÚÔ ·˘Ùfi Ë ÓÔÌÔıÂÛ›·, ·ÏÏ¿ Î·È ÔÈ ‰È·Ù¿ÍÂȘ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÛÙȘ ¯ˆÚ›˜ ηӤӷ ¤ÏÂÁ¯Ô ÙˆÓ ÙÈÌÒÓ Ô˘ ÌÈÛıÒÓÔÓÙ·È ˘fiÏÔÈ˜ ·Ú·Ï›Â˜ ·fi ÙËÓ ÙÔÈ΋ ·˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË Î·È Ô˘ Â›Ó·È ÛÙË ‰È¿ıÂÛË ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ Î·È ÙˆÓ ÂÈÛÎÂÙÒÓ. ∏ Ù·ÎÙÈ΋ ·˘Ù‹ ¤¯ÂÈ Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ ÛÙ· ˘ÂÚ‚ÔÏÈο ÌÈÛıÒÌ·Ù· Ù˘ ¯Ú‹Û˘ ·ÈÁÈ·ÏÔ‡ Û ȉÈÒÙ˜ Ô˘ Ô‰ËÁÔ‡Ó Ì ÙË ÛÂÈÚ¿ ÙÔ˘˜ Û ˘ÂÚ‚ÔÏÈΤ˜ ÙÈ̤˜ ¯Ú‹Û˘ ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ·fi ¯Ú‹ÛÙ˜ ÛÙËÓ ·Ú·Ï›·. ∂‰Ò ηٿ ÙË ÁÓÒÌË Ì·˜ Ú¤ÂÈ Ó· ÏËÊı› ̤ÚÈÌÓ· Î¿Ï˘„˘ ÛÙÔ ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ Î·È Ë ÂÚ›ÙˆÛË ÙˆÓ ÂÎÌÈÛıˆÌ¤ÓˆÓ ·Ú·ÏÈÒÓ ·fi ÙÔ˘˜ ÊÔÚ›˜ Ù˘ ÙÔÈ΋˜ ·˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ Ì ηıÔÚÈÛÌfi ÙËÓ ·ÓÙ·Ô‰ÔÙÈÎfiÙËÙ· ÙˆÓ fiÚˆÓ, ÂÓÒ Ë ‰È¿ÚÎÂÈ· Ó· Â›Ó·È 5ÂÙ‹˜. ÕÚıÚÔ 32 ∞. ™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ Î·È Ù˘ ÚÔÛ¿ıÂÈ·˜ ‰È·ÌfiÚʈÛ˘ ÂÓfi˜ ÊÈÏÈÎÔ‡ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎÔ‡ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ Î·È ÂÓ›Û¯˘Û˘ Ù˘ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜ ıˆÚԇ̠ˆ˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔ‚ÏÂÊı› Î·È Ë ˘Ô¯Ú¤ˆÛË

● ¶ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÛÙÔ ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ ÁÈ· ÙÔÓ ÙÔ˘ÚÈÛÌfi ηٷı¤ÙÂÈ Ë ŒÓˆÛË •ÂÓÔ‰fi¯ˆÓ ª·ÁÓËÛ›·˜

Ù˘ ·ÚÌfi‰È·˜ ¶.À.Δ. Ó· ÂÓËÌÂÚÒÓÂÈ ÙÔÓ ÂȯÂÈÚËÌ·Ù›· ÁÈ· ÙËÓ ÂÈΛÌÂÓË Ï‹ÍË ÙˆÓ Â› ̤ÚÔ˘˜ ‰ÈηÈÔÏÔÁËÙÈÎÒÓ ‚¿ÛÂÈ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ÂΉfiıËΠÙÔ ∂.™.§. ™¯ÂÙÈο ÚÔÙ›ÓÔ˘Ì ÙËÓ ·ÎfiÏÔ˘ıË ‰È·Ù‡ˆÛË: “™ÙËÓ ·Ú¿ÁÚ·ÊÔ 2 ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 152 ÙÔ˘ ¡. 4070/2012 ÚÔÛÙ›ıÂÓÙ·È ÌÂÙ¿ ÙÔ 2Ô Â‰¿ÊÈÔ 3Ô Î·È 4Ô Â‰¿ÊÈ· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ˆ˜ ÂÍ‹˜: ∏ ·ÚÌfi‰È· ¶.À.Δ. ˘Ô¯ÚÂÔ‡Ù·È Ó· ÂÓËÌÂÚÒÓÂÈ ÂÁÁڿʈ˜ ÙÔÓ ÂȯÂÈÚËÌ·Ù›· 30 Ë̤Ú˜ ÚÈÓ ÙË Ï‹ÍË Ù˘ ÈÛ¯‡Ô˜ ÙÔ˘ οı ‰ÈηÈÔÏÔÁËÙÈÎÔ‡. Δ˘¯fiÓ ·Ú¿ÏÂÈ„Ë Ù‹ÚËÛ˘ ·fi ÙËÓ ¶.À.Δ. Ù˘ ·ÓˆÙ¤Úˆ ˘Ô¯ÚÂÒÛˆ˜ ¤¯ÂÈ ˆ˜ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙËÓ ÈÛfi¯ÚÔÓË ·Ú¿Ù·ÛË Ù˘ ÚÔıÂÛÌ›·˜ ˘Ô‚ÔÏ‹˜ ÙÔ˘ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô˘ ‰ÈηÈÔÏÔÁËÙÈÎÔ‡, Ë ÚÔıÂÛÌ›· ˘Ô‚ÔÏ‹˜ ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ Û η̛· ÂÚ›ÙˆÛË ‰ÂÓ Ï‹ÁÂÈ ÚÈÓ ÙËÓ ¿ÚÔ‰Ô 30 ËÌÂÚÒÓ ·fi ÙË Ï‹„Ë Ù˘ ·ÓˆÙ¤Úˆ ¤ÁÁÚ·Ê˘ ÂȉÔÔ›ËÛ˘” . μ. ¶·Ú¿ÁÚ·ÊÔ˜ 1·. ŸÌÔÈ· Úfi‚ÏÂ„Ë ı· Ú¤ÂÈ Ó· ˘¿Ú¯ÂÈ Î·È ÁÈ· ÙȘ ÏÔÈ¤˜ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈΤ˜ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ.

¶·Ú¿ÁÚ·ÊÔ˜ 1 ‚ ¡· ÌËÓ ··ÈÙ›Ù ¤Î‰ÔÛË ‚‚·›ˆÛ˘ ηϋ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘ ·Ô¯ÂÙ¢ÙÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ·fi ÙË ¢È‡ı˘ÓÛË ÀÁ›·˜, ·ÏÏ¿ Ó· ·Ú·Ì›ÓÂÈ ÙÔ ÈÛ¯‡ÔÓ Î·ıÂÛÙÒ˜ Ô˘ ‰›‰ÂÈ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ¤Î‰ÔÛ˘ Ù˘ Û¯ÂÙÈ΋˜ ‰‹ÏˆÛ˘ ‚‚·›ˆÛ˘ ·fi ȉÈÒÙË Ì˯·ÓÈÎfi. °. ¶·Ú¿ÁÚ·ÊÔ˜ 2 ™Â ÂÚ›ÙˆÛË ·ÏÏ·Á‹˜ ÛÙÔ Ê˘ÛÈÎfi ‹ ÓÔÌÈÎfi ÚfiÛˆÔ Ô˘ ÂÎÌÂÙ·ÏχÂÙ·È ÙÔ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎfi Î·Ù¿Ï˘Ì· ‰ÂÓ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ηٷ‚¿ÏÏÂÙ·È ÙÔ ·˘Ùfi ·Ú¿‚ÔÏÔ Ô˘ ÚԂϤÂÙ·È ÁÈ· ÙË ¯ÔÚ‹ÁËÛË ÙÔ˘ ÂȉÈÎÔ‡ Û‹Ì·ÙÔ˜, ·ÏÏ¿ ›Ù ‰ÂÓ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ηٷ‚¿ÏÏÂÙ·È ÙÔ ÔÈÔ‰‹ÔÙ ·Ú¿‚ÔÏÔ ‹ ¤ÛÙˆ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ηٷ‚¿ÏÏÂÙ·È ¤Ó· ÂÏ¿¯ÈÛÙÔ ÔÛfi ÎÔÈÓfi ÁÈ· fiÏ· Ù· ηٷχ̷ٷ ·ÓÂÍ·Úًو˜ ηÙËÁÔÚ›·˜. ¢. ¶·Ú¿ÁÚ·ÊÔ˜ ı ¡· ··ÏÏ¿ÛÛÔÓÙ·È ¤ÁÎÚÈÛ˘ ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÔÏÔÁÈÎÒÓ fiÚˆÓ Î·Ù·Ï‡Ì·Ù· ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ÌÔÚÊ‹˜ ¤ˆ˜ 150 ÎÏÈÓÒÓ Î·È ÂȉÈÎfiÙÂÚ· ÛÙ· ÚÔ¸¿Ú¯ÔÓÙ· ÚÈÓ ÙÔ 1990” .

™˘ÁΤÓÙÚˆÛË Û˘Ì·Ú¿ÛÙ·Û˘ ¤Íˆ ·fi ÙÔ ¢ÈηÛÙÈÎfi ª¤Á·ÚÔ μfiÏÔ˘

∏ Ì›˙ÔÓ· ·ÓÙÈÔϛ٢ÛË Î¿ÓÂÈ ÏfiÁÔ ÁÈ· “¯·ÚÙ› ÏÔÁÈÛÙÈ΋˜ ·ÔÙ‡ˆÛ˘ Ú·ÁÌ¿ÙˆÓ”

¢›ÎË ÙÂÛÛ¿ÚˆÓ ÁÈ· ÂÂÈÛfi‰È· ÌÂÙ¿ ·fi ÔÚ›·

“ºÔ‚ÈÎfi˜ Ô ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ ∑·ÁÔÚ¿˜-ªÔ˘ÚÂÛ›Ô˘”

°π∞ ·‡ÚÈÔ ΔÂÙ¿ÚÙË 30 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ ¤¯ÂÈ ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÙ› -ÌÂÙ¿ ·fi ·Ó·‚ÔÏ‹- ÛÙÔ ªÔÓÔÌÂϤ˜ ¶ÏËÌÌÂÏÂÈÔ‰ÈÎÂ›Ô μfiÏÔ˘ Ë ‰›ÎË ÙÂÛÛ¿ÚˆÓ ·ÙfïÓ, Ù· ÔÔ›· ›¯·Ó Û˘ÏÏËÊı› ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÂÂÈÛÔ‰›ˆÓ ÌÂÙ¿ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ ÔÚ›·˜ ÛÙË ÌÓ‹ÌË ÙÔ˘ ∞ϤÍË °ÚËÁÔÚfiÔ˘ÏÔ˘, ÛÙȘ 6 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ 2012. ∫·ÙËÁÔÚÔ‡ÌÂÓÔÈ Â›Ó·È ¤Ó·˜ 20¯ÚÔÓÔ˜ ÊÔÈÙËÙ‹˜, ¤Ó·˜ 22¯ÚÔÓÔ˜ ¿ÓÂÚÁÔ˜ Î·È ‰‡Ô ∞Ï‚·ÓÔ›, ¤Ó·˜ 24¯ÚÔÓÔ˜ ȉȈÙÈÎfi˜ ˘¿ÏÏËÏÔ˜ Î·È ¤Ó·˜ 19¯ÚÔÓÔ˜ ÊÔÈÙËÙ‹˜ Δ∂π. √È Ù¤ÛÛÂÚȘ Û˘ÓÂÏ‹ÊıËÛ·Ó ÌÂÙ¿ ·fi ÂÎÙÂٷ̤ÓË Âȯ›ÚËÛË Ù˘ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜, ηٿ ÙËÓ ÔÔ›· ›¯·Ó ÚÔÛ·¯ı› ÛÙËÓ ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋ ¢È‡ı˘ÓÛË ª·ÁÓËÛ›·˜ Û˘ÓÔÏÈο 53 ¿ÙÔÌ·. ◊Ù·Ó Ì›· ·fi ÙȘ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈΤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ, ÌÂÙ¿ ·fi ÂÂÈÛfi‰È· Û ÔÚ›·, fiÔ˘ ›¯·Ó Á›ÓÂÈ ÙfiÛ˜ ÔÏϤ˜ ÚÔÛ·ÁˆÁ¤˜. ∞fi ÙÔ˘˜ 53 ÚÔÛ·¯ı¤ÓÙ˜, ÔÈ ÚÔ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓÔÈ Ù¤ÛÛÂÚȘ Û˘ÓÂÏ‹ÊıËÛ·Ó Î·È Ô‰ËÁ‹ıËÎ·Ó ÛÙËÓ ∂ÈÛ·ÁÁÂÏ›·. ∞ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó ÙȘ ηÙËÁÔڛ˜ Ù˘ ·fiÂÈÚ·˜ ÂÈΛӉ˘Ó˘ ۈ̷ÙÈ΋˜ ‚Ï¿‚˘, ÛÙ¿Û˘ Î·È ‰È·Ù¿Ú·Í˘ ÎÔÈÓ‹˜ ÂÈÚ‹Ó˘. ∏ ‰›ÎË ÙÔ˘˜ ›¯Â ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÙ› ÛÙÔ ∞˘ÙfiʈÚÔ ªÔÓÔÌÂϤ˜, ÁÈ· ÙËÓ ÂÔ̤ÓË Ù˘ Û˘Ï-

Ï‹„ÂÒ˜ ÙÔ˘˜, ·Ó·‚Ï‹ıËΠfï˜ ÁÈ· ÙȘ 30 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ 2013. ™ÙËÓ Î·ÙÔ¯‹ ÙˆÓ Û˘ÏÏËÊı¤ÓÙˆÓ Â›¯·Ó ‚ÚÂı› ÎÔÌÌ¿ÙÈ· ·fi Ì¿ÚÌ·Ú· Î·È ÌÂÙ·ÏÏÈο ·ÓÙÈΛÌÂÓ·. ∂‰Ò Î·È Ì¤Ú˜ ›¯Â ·Ó·ÎÔÈÓˆı› ·fi ·ÚÈÛÙÂÚÈÛÙ¤˜, Û ʤÈÁ ‚ÔÏ¿Ó Î·È ·Ê›Û˜, Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË Û˘Ì·Ú¿ÛÙ·Û˘ ¤Íˆ ·fi ÙÔ ¢ÈηÛÙÈÎfi ª¤Á·ÚÔ, ÛÙËÓ Ï·Ù›· ∂Ï¢ıÂÚ›·˜, ·Ó‹ÌÂÚ· Ù˘ ‰›Î˘. ∏ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË Û˘Ì·Ú¿ÛÙ·Û˘ ı· Á›ÓÂÈ ·‡ÚÈÔ ÙÔ Úˆ›. ™ÙÔ Î¿ÏÂÛÌ· ÛËÌÂÈÒÓÂÙ·È: “ŸÏÔÈ/˜ ÛÙ· ‰ÈηÛÙ‹ÚÈ·. ™ÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ‰Èο˙ÔÓÙ·È Ù¤ÛÛÂÚȘ ·fi ÂÌ¿˜. ™ÙËÓ Ï·Ù›· ∂Ï¢ıÂÚ›·˜ ‰Èο˙ÂÙ·È Ë Î·Ù·ÛÙÔÏ‹”. ™ÙÔ ÌÂٷ͇ ¯ı˜, ÂΉfiıËΠ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÙˆÓ “¡¤ˆÓ ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞ μfiÏÔ˘” , fiÔ˘ -·Ó¿ÌÂÛ· Û ¿ÏÏ·- ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È fiÙÈ “ÌÂÙ¿ ÙË Ï‹ÍË Ù˘ ÔÚ›·˜, ¤Ó· ÙÌ‹Ì· ηÙ¢ı˘ÓfiÌÂÓÔ ÚÔ˜ ÙÔ £fiÏÔ ¤˙ËÛ ÌÈ· ÚˆÙÔÊ·ÓÔ‡˜ ·ÁÚÈfiÙËÙ·˜ ηٷÛÙÔÏ‹, ‰·ÎÚ˘ÁfiÓ·, ͇ÏÔ Î·È Î˘ÓËÁËÙfi, ·ÎfiÌ· Î·È Ì¤¯ÚÈ ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ∞Ó·‡ÚÔ˘. √È ÚÔÛ·ÁˆÁ¤˜ ¤ÊÙ·Û·Ó ÙȘ 50, ÂÎ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ÔÈ Ù¤ÛÛÂÚȘ ÌÂÙ·ÙÚ¿ËÎ·Ó ÛÂ Û˘ÏÏ‹„ÂȘ. √È ÚÔÛ·¯ı¤ÓÙ˜ ηٷÁÁ¤ÏÏÔ˘Ó ÚÔÎÏËÙÈ΋ Î·È ‚›·ÈË Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ ηٿ ÙËÓ ÚÔÛ·ÁˆÁ‹ ÙÔ˘˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÂÓÙfi˜ Ù˘ ∞-

ÛÊ¿ÏÂÈ·˜. ª¿ÏÈÛÙ·, Ô ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌfi˜ ÔÚÈÛÌ¤ÓˆÓ ·fi ÙÔ˘˜ ÚÔÛ·¯ı¤ÓÙ˜ ÂȂ‚·ÈÒÓÂÙ·È Î·È ·fi ‰ÈÎËÁfiÚÔ” . ™ÙËÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ·ÎfiÌË fiÙÈ “Û‹ÌÂÚ· ·ÓÙÈÏ·Ì‚·ÓfiÌ·ÛÙ ˆ˜ ÔÈ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ Ï·Ô‡ Ú¤ÂÈ Ó· ¿ÚÔ˘Ó ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ÁÂÓÈÎÂ˘Ì¤ÓÔ˘ ÍÂÛËΈÌÔ‡ ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙËÓ ÔÏÔ̤وË Â›ıÂÛË Ô˘ ‰¤¯ÂÙ·È Ë Û˘ÓÙÚÈÙÈ΋ ÏÂÈÔ„ËÊ›· Ù˘ ÎÔÈÓˆÓ›·˜ (·ÔχÛÂȘ, ÂÚÈÎÔ¤˜, ·ÓÂÚÁ›·) Î·È ÛÙÔ ÍÂÔ‡ÏËÌ· ÙÔ˘ ‰ËÌfiÛÈÔ˘ ÏÔ‡ÙÔ˘ Ù˘ ¯ÒÚ·˜. ∏ ·ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë Ú¤ÂÈ Ó· ·ÔÙÂϤÛÂÈ ÎÔÌÌ¿ÙÈ Ù˘ ηıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ¿˜ Ì·˜, ÙËÓ ›‰È· ÒÚ· Ô˘ Ë Û˘ÛÙËÌÈ΋ ‚›· ÔÚÁÈ¿˙ÂÈ, Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· Ì ÙÔ ÚfiÛ¯ËÌ· Ù˘ ‰È·Ê‡Ï·Í˘ Ù˘ “ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ÔÌ·ÏfiÙËÙ·˜” ” . √È Ó¤ÔÈ ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞ ‰ËÏÒÓÔ˘Ó ÙËÓ ¤ÌÚ·ÎÙË ·ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë ÙÔ˘˜ ÛÙÔ˘˜ Û˘ÏÏËÊı¤ÓÙ˜ Î·È “Ì·˙› Ì fiÏ· Ù· ·ÁˆÓÈ˙fiÌÂÓ· ÎÔÌÌ¿ÙÈ· Ù˘ ÎÔÈÓˆÓ›·˜ ·ÏÂ‡Ô˘Ó ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·ÙÚÔ‹ ÙÔ˘ ·ÚfiÓÙÔ˜ ÔÏÈÙÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜”. ∫·ÏÔ‡Ó ‰Â fiÏÔ˘˜ ÛÂ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ·‡ÚÈÔ ΔÂÙ¿ÚÙË, ÛÙȘ 10 Ù· Úˆ›, ÛÙËÓ Ï·Ù›· ∂Ï¢ıÂÚ›·˜ ÁÈ· “Ó· ÌËÓ ÙÔ˘˜ ·Ê‹ÛÔ˘Ì ӷ ÔÈÓÈÎÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡˜ ·ÁÒÓ˜ Î·È ÙȘ ·ÓÙÈÛÙ¿ÛÂȘ ÂÓ¿ÓÙÈ· ÛÙËÓ ÂÎÌÂÙ¿ÏÏ¢ÛË Î·È ÙËÓ Î·Ù·›ÂÛË” ηٷϋÁÂÈ Ë ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË.

Δ∏¡ ·ÓÙ›ÚÚËÛ‹ Ù˘ ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ Ë Ì›˙ÔÓ· ·ÓÙÈÔϛ٢ÛË ÁÈ· ÙÔÓ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi Ô˘ „ËÊ›ÛÙËΠÙËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË Â‚‰ÔÌ¿‰· ·fi ÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ∑·ÁÔÚ¿˜ªÔ˘ÚÂÛ›Ô˘. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ Ë Î. Δ˙ˆÚÙ˙›Ó· ÃÚÈÛÙÔ‰Ô‡ÏÔ˘, ‰ËÌÔÙÈ΋ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ Ù˘ Ì›˙ÔÓÔ˜ ·ÓÙÈÔÏ›Ù¢Û˘ Î·È ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘, › ÛÙË “£” ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ˆ˜ “Ë ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ “Á¿ÓÈ·Û” Ó· ʤÚÂÈ ÙÔÓ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi ÚÔ˜ „‹ÊÈÛË” . ∞Í›˙ÂÈ Ó· ÛËÌÂȈı› ˆ˜ ÙËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË Â‚‰ÔÌ¿‰· ˘ÂÚ„ËÊ›ÛÙËΠ·fi ÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ∑·ÁÔÚ¿˜-ªÔ˘ÚÂÛ›Ô˘ Ô ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ ÁÈ· ÙÔ ÙÚ¤¯ÔÓ ¤ÙÔ˜ Î·È ÙÔ ‡„Ô˜ ÙˆÓ ¯ÚËÌ¿ÙˆÓ ·ÁÁ›˙ÂÈ ÂÚ›Ô˘ Ù· 10 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ¢ÚÒ. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, Ô ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ ˘ÂÚ„ËÊ›ÛÙËΠ̠17 ˘¤Ú, 4 ηٿ Î·È Ì›· Ï¢΋ „‹ÊÔ Î·È ‰ÂÓ „ËÊ›ÛÙËΠÔÌfiʈӷ, fiˆ˜ ÂÎ ·Ú·‰ÚÔÌ‹˜ ÁÚ¿ÊÙËΠÛÙÔ Ê‡ÏÏÔ Ù˘ ÂÚ·Ṳ̂Ó˘ ‚‰ÔÌ¿‰·˜. “Δ· ̤ÏË Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∞Ú¯‹˜ ‰ÂÓ ÂÙÔÈÌ¿˙ÔÓÙ·È Â·ÚÎÒ˜ Î·È ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó Ì ÂÈÔÏ·ÈfiÙËÙ· Ù· fiÛ· ·ÊÔÚÔ‡Ó ÛÙÔ ¢‹ÌÔ Ì·˜” ÙfiÓÈÛÂ Ë Î. ÃÚÈÛÙÔ‰Ô‡ÏÔ˘ ÁÈ· Ó· Û˘ÌÏËÚÒÛÂÈ ˆ˜ “‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ì ÂÓÙ·¯ı› ÛÙÔ ∂™¶∞ ÁÈ· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· Ô˘... ·Ú·Î·Ï¿ÂÈ ÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜” . ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛ ÙÔÓ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi “¯·ÚÙ› ÏÔÁÈÛÙÈ΋˜

● Δ· ̤ÏË Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∞Ú¯‹˜ ∑·ÁÔÚ¿˜ - ªÔ˘ÚÂÛ›Ô˘ ‰ÂÓ ÂÙÔÈÌ¿˙ÔÓÙ·È Â·ÚÎÒ˜ Î·È ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó Ì ÂÈÔÏ·ÈfiÙËÙ· Ù· fiÛ· ·ÊÔÚÔ‡Ó ÛÙÔ ¢‹ÌÔ Ì·˜” ÙfiÓÈÛÂ Ë Î. ÃÚÈÛÙÔ‰Ô‡ÏÔ˘

·ÔÙ‡ˆÛ˘ Ú·ÁÌ¿ÙˆÓ”, ÙÔ ÔÔ›Ô Û˘ÓÙ¿ÛÛÂÙ·È ÂÂȉ‹ ÙÔ ÂÈ‚¿ÏÏÂÈ ÙÔ ÓfiÌÔ˜. “¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ÎÔÚ˘Ê·›· ÔÏÈÙÈ΋ Ú¿ÍË Î·È Ô ‰ÈÎfi˜ Ì·˜ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ ÁÈ· ÙÔ 2013 ÙÔ ÏÈÁfiÙÂÚÔ ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙ› ˆ˜ ÊÔ‚ÈÎfi˜, Ô˘ ¤¯ÂÈ ÂÂÓ‰‡ÛÂÈ ÛÙÔ Ù›ÔÙ· Î·È ÙËÓ ÎÚ›ÛË. √ Ú·ÏÈÛÌfi˜ Î·È Ë Â·Ê‹ ÌÂ

ÙËÓ ÂÈηÈÚfiÙËÙ· Â›Ó·È ¿ÎÚˆ˜ ··Ú·›ÙËÙ· ÁÈ· ÙË Û‡ÓÙ·ÍË ÙÔ˘ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡. ¢ÂÓ Á›ÓÂÙ·È ÌÈÎÚÔ› ηÏÏÈÎÚ·ÙÈÎÔ› ‰‹ÌÔÈ Ó· ÛÙ·ıÔ‡Ó ÛÙ· fi‰È· ÙÔ˘˜ Î·È Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó ¯ˆÚ›˜ ÍÂοı·ÚË ÔÏÈÙÈ΋ ‚Ô‡ÏËÛË Î·È fiÚ·Ì·” . √È ·ÓÙÈÚÚ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ Û˘Ó‰˘·ÛÌÔ‡ “¡¤ÔÈ √Ú›˙ÔÓÙ˜” ÙÔ˘ Î. §Â‚¤ÓÙË, Â›Ó·È “Â› Ù˘ Ô˘Û›·˜ Ù˘ Û‡ÓÙ·Í˘ ÙÔ˘ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ Î·È fi¯È ·fi ·ÓÙÈÔÏÈÙ¢ÙÈ΋ ÁÚ·ÌÌ‹, ‰ÂÓ Ï¤Ì “fi¯È ÁÈ· ÙÔ fi¯È” , ·˘Ùfi Â›Ó·È ÍÂοı·ÚÔ” ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍÂ Ë Î. ÃÚÈÛÙÔ‰Ô‡ÏÔ˘ ÂΠ̤ÚÔ˘˜ Ù˘ ·ÓÙÈÔÏ›Ù¢Û˘. ∏ ›‰È· ÚfiÛıÂÛ ˆ˜ “ÔÈ Û˘Ó‰˘·ÛÌÔ› Ô˘ Û˘ÓÙ¿ÛÛÔÓÙ·È ÂÂÓ‰‡ÔÓÙ·˜ ÛÙËÓ ÎÚ›ÛË Î·È ÙÔ Ì‡ıÔ ÂÚ› ˘ÂÚ‚ÔÏÈÎÒÓ ¯ÚÂÒÓ ÙˆÓ ÚÒËÓ ‰‹ÌˆÓ, Û ٤ÙÔȘ ¯ÚÔÓÈΤ˜ Û˘ÁÎ˘Ú›Â˜ Î·È fi¯È ÌfiÓÔ, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ÊÙÒ¯ÂÈ·˜ Î·È ÌÈ˙¤ÚÈ·˜, ·ÓÙ› Ó· ¯·Ú¿ÛÛÔ˘Ó ÂÈÙ¤ÏÔ˘˜ ¤Ó· Û˘ÓÔÏÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ·Ó¿Ù˘Í˘ ÁÈ· ÙËÓ ÂfiÌÂÓË 10ÂÙ›·” . ∫Ï›ÓÔÓÙ·˜, ÛËÌ›ˆÛ ˆ˜ ÔÈ Î·Ù·ÛÙ¿ÛÂȘ Û‹ÌÂÚ· Â›Ó·È Î·›ÚȘ Î·È ˆ˜ “ÔÈ ÛËÌÂÚÈÓ¤˜ ·ÔÊ¿ÛÂȘ ηıÔÚ›˙Ô˘Ó ÙË ˙ˆ‹ ÙˆÓ 7.000 ‰ËÌÔÙÒÓ Ì ‡ÚÔ˜ 10ÂÙ›·˜” . Δ¤ÏÔ˜, Ë ›‰È· ‰È¢ÎÚ›ÓÈÛ ˆ˜ ÛÙËÓ „‹ÊÈÛË ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ˘‹Ú¯·Ó ‰ÈηÈÔÏÔÁË̤Ó˜ ·Ô˘Û›Â˜ ÂΠ̤ÚÔ˘˜ Ù˘ Ì›˙ÔÓÔ˜ ·ÓÙÈÔÏ›Ù¢Û˘ Î·È ÁÈ’ ·˘Ùfi ‹Ù·Ó ÙfiÛ˜ Ï›Á˜ ÔÈ ·ÚÓËÙÈΤ˜ „‹ÊÔÈ. ™ÔÊ›· ª·˘Ú·ÓÙ˙¿


M·ÁÓËÛ›· 15

ΔƒπΔ∏ 29 π∞¡√À∞ƒπ√À 2013

∂ÁÎÚ›ıËÎ·Ó ·fi ÙËÓ √ÈÎÔÓÔÌÈ΋ ∂ÈÙÚÔ‹ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘

™˘ÛÛ›ÙÈ· ·fi ÙÔ ∫ÔÈÓˆÓÈÎfi ¶·ÓÙÔˆÏÂ›Ô Δ

· Û¯¤‰È· ∫·ÓÔÓÈÛÌÔ‡ §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ Î·È ¢È·¯Â›ÚÈÛ˘ ÙÔ˘ ∫ÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ ¶·ÓÙÔˆÏ›Ԣ ηıÒ˜ Î·È ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ Û›ÙÈÛ˘ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘, ÂÁÎÚ›ıËÎ·Ó ¯ı˜ ·fi ÙË √ÈÎÔÓÔÌÈ΋ ∂ÈÙÚÔ‹. ΔÔ ∫ÔÈÓˆÓÈÎfi ¶·ÓÙÔˆÏÂ›Ô ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› οو ·fi Ó¤· ÔÚÁ¿ÓˆÛË Î·È ı· ÌÔÚ› ϤÔÓ Ó· ÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ Û˘ÛÛ›ÙÈ·. Δ· ·Ú¯fiÌÂÓ· ›‰Ë ı· ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi ‰ˆÚ¤˜ Î·È ¯ÔÚËÁ›Â˜ Î·È ÂÊfiÛÔÓ ‰È·ÈÛÙÒÓÂÙ·È ·ÓÂ¿ÚÎÂÈ· ÂȉÒÓ, ı· Â›Ó·È ‰˘Ó·Ù‹ Ë ÚÔÌ‹ıÂÈ¿ ÙÔ˘˜ Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ÙÔ˘ ∂ÓÈ·›Ô˘ ∫·ÓÔÓÈÛÌÔ‡ ¶ÚÔÌËıÂÈÒÓ √Δ∞.

ªÔÚ› Ó· ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ Û˘ÛÛ›ÙÈ· ÁÈ· ÙË ‰È·ÓÔÌ‹ Ê·ÁËÙÔ‡ Û ¿ÔÚÔ˘˜ Î·È ¿ÛÙÂÁÔ˘˜ Î·È Ó· Ï·Ì‚¿ÓÂÈ Î¿ı ¿ÏÏÔ Ì¤ÙÚÔ ˘ÔÛÙ‹ÚÈ͢. ΔÔ ∫ÔÈÓˆÓÈÎfi ¶·ÓÙÔˆÏÂ›Ô ı· ÂÔÙ‡ÂÙ·È ·fi ÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Î·È ·fi ÂÈÙÚÔ‹ ‰È·¯Â›ÚÈÛ˘ fiÔ˘ ı· ÂÎÚÔÛˆÔ‡ÓÙ·È, ·Ó·ÏÔÁÈο Ì ÙË ‰‡Ó·Ì‹ ÙÔ˘˜, ÔÈ ‰ËÌÔÙÈΤ˜ ·Ú·Ù¿ÍÂȘ. ∞Ó¿ ÂÍ¿ÌËÓÔ Ë ÂÈÙÚÔ‹ Ú¤ÂÈ Ó· ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ¤ÎıÂÛË ÂÚ·ÁÌ¤ÓˆÓ Î·È ‰È·¯ÂÈÚÈÛÙÈÎfi ·ÔÏÔÁÈÛÌfi Ô˘ ÂÁÎÚ›ÓÂÙ·È ·fi ÙËÓ √ÈÎÔÓÔÌÈ΋ ∂ÈÙÚÔ‹. √ ¢‹ÌÔ˜ ı· ÌÂÚÈÌÓ¿ ÁÈ· ÙË ‰È¿ıÂÛË Î·Ù¿ÏÏËÏˆÓ ÎÙËÚ›ˆÓ Î·È ¯ÒÚˆÓ ÁÈ· ÙȘ ·Ó¿ÁΘ ÛÙ¤Á·Û˘ ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ÙÔ˘. ¶Ú¤ÂÈ Ó· ‰È·ı¤ÙÂÈ Ú·Ù‹ÚÈÔ ‰È·ÓÔÌ‹˜ ÙÚÔʛ̈Ó, Ú·Ù‹ÚÈÔ ‰È·ÓÔÌ‹˜ ÏÔÈÒÓ ÂȉÒÓ, ·Ôı‹Î˜, ÁÚ·ÊÂ›Ô Î·È ÙÔ˘·Ï¤Ù˜. £· ‰È·Ó¤ÌÂÈ Ù˘ÔÔÈË̤ӷ ÙÚfiÊÈÌ· Ì·ÎÚ¿˜ ‰È¿ÚÎÂÈ·˜, ›‰Ë ·ÙÔÌÈ΋˜ ˘ÁÈÂÈÓ‹˜ Î·È Î·ı·ÚÈfiÙËÙ·˜ Î·È Â›‰Ë ‚ÚÂÊÈ΋˜ ·Ó¿Ù˘Í˘, ηıÒ˜ Î·È Óˆ¿ ÙÚfiÊÈÌ· Î·È Â›‰Ë ¤Ó‰˘Û˘, ˘fi‰ËÛ˘ Î·È ÔÈÎÈ·ÎÔ‡ ÂÍÔÏÈÛÌÔ‡. ¢ÈηÈÔ‡¯ÔÈ ı· Â›Ó·È ŒÏÏËÓ˜

ÌfiÓÈÌÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔÈ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘, ·ÏÏ¿ Î·È ·ÏÏÔ‰·Ô› Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È ¿ÔÚÔÈ (Û‡Ìʈӷ Ì ÂÈÛfi‰ËÌ· ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Ì ÙËÓ ÂͤٷÛË ÎÈ ¿ÏÏˆÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ÎÚÈÙËÚ›ˆÓ, fiˆ˜ Ë ·ÓÂÚÁ›·, Ë ÔÈÎÔÁÂÓÂȷ΋ ηٿÛÙ·ÛË, Ë ·Ûı¤ÓÂÈ·, Ë ·Ó·ËÚ›·, ÔÈ Û˘Óı‹Î˜ ÛÙ¤Á·Û˘ Î·È ‰È·‚›ˆÛ˘ ηıÒ˜ Î·È Ù˘¯fiÓ ¿ÏÏ· ȉȷ›ÙÂÚ· ÎÔÈÓˆÓÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó. ™ÙÔÓ Î¿ı ‰ÈηÈÔ‡¯Ô ı· ¯ÔÚËÁÂ›Ù·È Ì›· οÚÙ· Î·È ı· Â›Ó·È ·˘ÛÙËÚ¿ ÚÔÛˆÈ΋ ÂÓÒ ı· ¤¯ÂÈ ÈÛ¯‡ ¤Ó· ÂÍ¿ÌËÓÔ. ∞Ó ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ô ›‰ÈÔ˜ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔ˜ Ó· ·Ú·Ï¿‚ÂÈ ·˘Ù¿ Ô˘ ‰ÈηÈÔ‡Ù·È ·fi ÙÔ ∫ÔÈÓˆÓÈÎfi ¶·ÓÙÔˆÏ›Ô, ÙfiÙÂ Ë ∫ÔÈÓˆÓÈ΋ ÀËÚÂÛ›·, Ì ̤ÚÈÌÓ· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘, ÌÔÚ› Ó· ·Ó·Ï¿‚ÂÈ ÙË ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ÙˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ ÛÙÔ Û›ÙÈ ÙÔ˘. ™ÙÔ ÌÂٷ͇, Ô ¢‹ÌÔ˜ μfiÏÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ Â‡Ú˘ıÌË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ Û›ÙÈÛ˘ Ú¤ÂÈ Ó· ‰È·ı¤ÙÂÈ ·Ôı‹Î˜ ÁÈ· ÙË Ê‡Ï·ÍË ÙˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ, Ì·ÁÂÈÚÂ›Ô Ì fiÏÔ ÙÔÓ ÂÍÔÏÈÛÌfi, ÙÔ˘·Ï¤Ù˜, ηٿÏÏËÏÔ ·˘ÙÔΛÓËÙÔ ÁÈ· ÙË ‰È·ÓÔÌ‹ ÙˆÓ ÌÂÚ›‰ˆÓ ÛÙÔ˘˜ ‰ÈηÈÔ‡¯Ô˘˜.

‰ÈÒÙ˜, ÊÔÚ›˜ Î·È ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ.

∂ÎÔ›ËÛË ÂÁηٷÏÂÏÂÈÌÌ¤ÓˆÓ Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ

● ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Û›ÙÈÛ˘ ı· ÚÔÛʤÚÂÈ Ï‹Ú˜ Á‡̷ ‰ˆÚÂ¿Ó ÁÈ· ¤ÍÈ Ì¤Ú˜ ÙËÓ Â‚‰ÔÌ¿‰·, ÛÂ Û˘Û΢·Û›· ÌÈ·˜ ¯Ú‹Û˘

ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Û›ÙÈÛ˘ ı· ÚÔÛʤÚÂÈ Ï‹Ú˜ Á‡̷ ÁÈ· ¤ÍÈ Ì¤Ú˜ ÙËÓ Â‚‰ÔÌ¿‰·, ÛÂ Û˘Û΢·Û›· ÌÈ·˜ ¯Ú‹Û˘. Δ· Á‡̷ٷ ı· ·Ú¤¯ÔÓÙ·È ‰ˆÚÂ¿Ó ÂÎÙfi˜ ÂȉÈÎÒÓ ÂÚÈÙÒÛÂˆÓ Ô˘ ÔÈ ‰ÈηÈÔ‡¯ÔÈ ÍÂÂÚÓÔ‡Ó ÙÔ fiÚÈÔ ÙÔ˘ ÂÈÛÔ‰‹Ì·ÙÔ˜ Ô˘ ÔÚ›˙ÂÙ·È ·fi ÙÔÓ Î·ÓÔÓÈÛÌfi Î·È Ì ·fiÊ·ÛË Ù˘ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ¢È·¯Â›ÚÈÛ˘ ÌÔÚ› Ó· ÔÚÈÛÙ› ¤Ó· ÔÛfi ˆ˜ Û˘ÌÌÂÙÔ-

¯‹. ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Û›ÙÈÛ˘ ı· Â͢ËÚÂÙ› ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο ÌË ·˘ÙÔÂ͢ËÚÂÙÔ‡ÌÂÓÔ˘˜, ÌÔÓ·¯ÈÎÔ‡˜ ËÏÈÎȈ̤ÓÔ˘˜ Î·È ∞ÌÂ∞ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ·‰˘Ó·Ì›·. √È fiÚÔÈ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ı· ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi ÙÔÓ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘, ·fi ÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ ÂÓÈÛ¯‡ÛÂȘ Î·È ¯ÔÚËÁ›Â˜ ÙÚ›ÙˆÓ, ·fi ÚÔÛÊÔÚ¤˜ ‰È·ÊfiÚˆÓ ÂȉÒÓ ‰È·ÙÚÔÊ‹˜ ·fi È-

™Â ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi ·Ó¿‰ÂÈ͢ ·Ó¿‰Ô¯Ô˘ ÁÈ· ÙËÓ ÂÎÔ›ËÛË 150 ÂÁηٷÏÂÏÂÈÌÌ¤ÓˆÓ Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ ÚÔ¯ˆÚ¿ Ô ¢‹ÌÔ˜ μfiÏÔ˘, ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ 5.250 ¢ÚÒ. ΔÔ˘˜ fiÚÔ˘˜ ÙÔ˘ ‰È·ÁˆÓÈÛÌÔ‡ ÂÓ¤ÎÚÈÓ ¯ı˜ ÔÌfiʈӷ Ë √ÈÎÔÓÔÌÈ΋ ∂ÈÙÚÔ‹. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ˘˜ fiÚÔ˘˜ ÙÔ˘ ‰È·ÁˆÓÈÛÌÔ‡, Ô ·Ó¿‰Ô¯Ô˜ ı· Ù· ÂÚÈÛ˘ÏϤÁÂÈ ÌÂÙ¿ ·fi ˘fi‰ÂÈÍË Ù˘ ÀËÚÂÛ›·˜ ∫·ı·ÚÈfiÙËÙ·˜ Ì ‰Èο ÙÔ˘ ̤۷ Î·È ı· Ù· Ê˘Ï¿ÛÛÂÈ Û ‰ÈÎfi ÙÔ˘ Ê˘Ï·ÛÛfiÌÂÓÔ ¯ÒÚÔ ÁÈ· ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ 20 ̤Ú˜. °È· οı fi¯ËÌ· Ô ·Ó¿‰Ô¯Ô˜ ÔÊ›ÏÂÈ Ó· ηٷ‚¿ÏÏÂÈ ÛÙÔ ¢‹ÌÔ ÙÔ ÔÛfi ÙˆÓ 35 ¢ÚÒ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ. ∞Ó Ô ·Ó¿‰Ô¯Ô˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· Ù· ·Ú·Ï¿‚ÂÈ ·fi ÙËÓ fiÏË Î·È Ó· Ù· Ê˘Ï¿ÍÂÈ Û ‰ÈÎfi ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ, ÙfiÙ ÙË ‰È·‰Èηۛ· Ù˘ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜ Î·È Ù˘ ʇϷ͢ ÙËÓ ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ Ô ¢‹ÌÔ˜.

™ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ·˘Ù‹ Ô ·Ó¿‰Ô¯Ô˜ ÔÊ›ÏÂÈ Ó· ηٷ‚¿ÏÏÂÈ ÛÙÔ ¢‹ÌÔ ÙÔ ÔÛfi ÙˆÓ 80 ¢ÚÒ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ. ™ÙÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· ÙˆÓ 20 ËÌÂÚÒÓ Ô˘ ı· Ê˘Ï¿ÛÛÂÙ·È ÙÔ fi¯ËÌ·, Ô È‰ÈÔÎÙ‹Ù˘ ÌÔÚ›, ÂÊfiÛÔÓ ÙÔ ÂÈı˘Ì›, Ó· ÙÔ ¿ÚÂÈ ›Ûˆ Ì ‰Èο ÙÔ˘ ̤۷, ·ÊÔ‡ ηٷ‚¿ÏÏÂÈ ÙÔ ÔÛfi ÙˆÓ 100 ¢ÚÒ ÁÈ· ¤ÍÔ‰· ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜ Î·È Ê‡Ï·Í˘. ™Â ÂÚ›ÙˆÛË ÙÌËÌ¿ÙˆÓ Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ, Ì˯·ÓËÌ¿ÙˆÓ, ÊÔÚÙËÁÒÓ Î·È ‰È·ÎÏˆÓ Ë ÂÏ¿¯ÈÛÙË ÙÈÌ‹ ÔÚ›˙ÂÙ·È ÛÙ· 0,15 ¢ÚÒ ·Ó¿ ÎÈÏfi ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ. ∏ ÈÛÙÔÔ›ËÛË ı· Á›ÓÂÙ·È Ì ٷ ˙˘ÁÔÏfiÁÈ· Ù˘ ÁÂÊ˘ÚÔÏ¿ÛÙÈÁÁ·˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘. ∂ÈϤÔÓ, ÔÌfiʈӷ ÂÁÎÚ›ıËÎ·Ó ÔÈ fiÚÔÈ Ù˘ ‰ËÌÔÚ·Û›·˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÎÌ›ÛıˆÛË ÙÔ˘ ·Î›ÓËÙÔ˘ Ì ÙÔ ÔÈÎfi‰fi ÙÔ˘ ÛÙËÓ Ô‰fi º˘ÙfiÎÔ˘ ÛÙË ¡. πˆÓ›· (ÚÒËÓ catering) ¤Ó·ÓÙÈ 12.000 ¢ÚÒ ÙÔ ¯ÚfiÓÔ ÁÈ· ¤ÍÈ ¯ÚfiÓÈ·, fiˆ˜ Î·È ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ù˘ ‰ËÌÔÚ·Û›·˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÎÌ›ÛıˆÛË ÙÔ˘ ηٷÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ “§›ÌÓË” ÛÙÔ ¿ÏÛÔ˜ ∞Ó‰Ú¤·˜ μ·Ï·¯‹˜, ¤Ó·ÓÙÈ 1.000 ¢ÚÒ ÙÔ Ì‹Ó·.

∞fi ÙËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË Â‚‰ÔÌ¿‰·

§fiÁˆ ÂÚ›ÂÚÁ˘ ‰È·‰ÚÔÌ‹˜ ÂÁÁÚ¿ÊÔ˘ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Û ÔÏÂÔ‰ÔÌÈο ˙ËÙ‹Ì·Ù·

¶ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈṲ̂ÓË Û˘ÓÙ‹ÚËÛË ÛÙË SOVEL

¶·Ú·›ÙËÛË ˘„ËÏfi‚·ıÌÔ˘ ÛÙÂϤ¯Ô˘˜ ÛÙÔ ¢‹ÌÔ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡

™∂ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈṲ̂ÓË Û˘ÓÙ‹ÚËÛË ÂÁηٷÛÙ¿-

ÛÂˆÓ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ·fi ÙËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË Â‚‰ÔÌ¿‰· Ë ·Ú·ÁˆÁÈ΋ ÌÔÓ¿‰· ¯·Ï˘‚Ô˘ÚÁÈÎÒÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Ù˘ SOVEL ∞∂ ÛÙÔÓ ∞ÏÌ˘Úfi Ô˘ ··Û¯ÔÏ› ÂÚ›Ô˘ 600 ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜. ∞fi ˘‡ı˘Ó· ¯Â›ÏË Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ ‰È·„‡ÛÙËÎ·Ó ÛÂÓ¿ÚÈ· ÁÈ· ·Ó·ÛÙÔÏ‹ ̤ÚÔ˘˜ Ù˘ ‚ÈÔÌ˯·ÓÈ΋˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·˜ ‹ ÁÈ· ¤ÏÏÂÈ„Ë ÚÒÙ˘ ‡Ï˘, ηıÒ˜ Î·È ¯ı˜ ‰‡Ô ÊÔÚÙËÁ¿ ÏÔ›· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÔ‡Û·Ó ÊÔÚÙÔÂÎÊÔÚÙÒÛÂȘ ˘ÏÈÎÒÓ ÛÙË ÏÈÌÂÓÈ΋ ÂÁηٿÛÙ·ÛË Ù˘ SOVEL. Ÿˆ˜ ÂÈÛËÌ¿ÓıËÎÂ, Û ¯ÚfiÓÔ˘˜ Ô˘ ÚÔÂÈϤÁÔÓÙ·È ·fi ÙËÓ ÂÙ·ÈÚ›·, Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈṲ̂Ó˜ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ ÁÈ· ÙË Û˘ÓÙ‹ÚËÛË ˘Ô‰ÔÌÒÓ Î·È ÂÍÔÏÈÛÌÔ‡ ÒÛÙ ӷ ÌË ‰È·Ù·Ú¿ÛÛÔÓÙ·È ÔÈ Ú˘ıÌÔ› ·Ú·ÁˆÁÈ΋˜ ‰È·‰Èηۛ·˜. ΔÔ ‚ÈÔÌ˯·ÓÈÎfi Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ¯·Ï˘‚Ô˘ÚÁ›Ô, ÂÏ·ÛÌ·ÙÔ˘ÚÁ›Ô, ÌÔÓ¿‰· ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ‰ÔÌÈÎÔ‡ ϤÁÌ·ÙÔ˜, ÛˆÏËÓÔ˘ÚÁÂ›Ô Î·È ‚ÔËıËÙÈΤ˜ ÌÔÓ¿‰Â˜, Â›Ó·È ÂÁηÙÂÛÙË̤ÓÔ ÛÂ Û˘ÓÔÏÈ΋ ¤ÎÙ·ÛË 770 ÛÙÚÂÌÌ¿ÙˆÓ ÛÙÔ ΔÛÈÁΤÏÈ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡, ηıÒ˜ ÙÔ 1996 ·¤ÎÙËÛ ٷ ÂÚÈÔ˘Ûȷο ÛÙÔȯ›· Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ ª∂Δ∞§§√Àƒ°π∫∏ Ã∞§Àæ. ™‹ÌÂÚ· Ë SOVEL ÂÍ¿ÁÂÈ ÙÔ 80% Ù˘ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ Ù˘ Ô˘ ηχÙÂÈ ¤Ó· ¢ڇ Ê¿ÛÌ· ÚÔ˚fiÓÙˆÓ ¯¿Ï˘‚· Î·È ÂȉÈο: - ¶Ú›ÛÌ·Ù· (ÌÈÁȤÙ˜). - Ã¿Ï˘‚· ÔÏÈÛÌÔ‡ ™Î˘ÚÔ‰¤Ì·ÙÔ˜ ηÙËÁÔÚ›·˜ C (B500C - ∂§√Δ 1421-3) ˘„ËÏ‹˜ ·ÓÙÔ¯‹˜ Î·È ÔÏÎÈÌfiÙËÙ·˜ Û ڿ‚‰Ô˘˜ Ì ۋ̷ÓÛË ÔÈfiÙËÙ·˜ SD. - ¶Ï¤ÁÌ·Ù· SD (ϤÁÌ·Ù· ˘ÔÛÙ˘ÏˆÌ¿ÙˆÓ Î·È ‰ÔÎÒÓ), ÂȉÈο ϤÁÌ·Ù· SIDEFIT, ¢ÔÌÈο ϤÁÌ·Ù·. - ŒÙÔÈÌÔ˘˜ Îψ‚Ô‡˜ SIDEFOR. - ŒÙÔÈÌÔ˘˜ Îψ‚Ô‡˜ SIDEFOR PLUS. - ∫ԛϘ ‰ÔÎÔ‡˜ ÙÂÙÚ¿ÁˆÓ˜ (EN 10219, Δ30x2 T150x8). - ∫ԛϘ ‰ÔÎÔ‡˜ ÔÚıÔÁÒÓȘ (EN 10219, 40x20x2 - 200x100x8). - ™ˆÏ‹Ó˜ ηٷÛ΢ÒÓ (EN 10219, º33,7 º168,3) ™Â Â›Â‰Ô √Ì›ÏÔ˘, Ù˘ ™π¢∂¡√ƒ ‰ËÏ·‰‹, Ë ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ ÎfiÛÙÔ˘˜ ‰·ÓÂÈÛÌÔ‡ ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Ì ÙËÓ ÂÈ‚Ú¿‰˘ÓÛË Ù˘ ·Ó¿Ù˘Í˘ ÙfiÛÔ ÛÙËÓ ∫ÂÓÙÚÈ΋ ∂˘ÚÒË, fiÛÔ Î·È ÛÙ· μ·ÏοÓÈ· ÂÈ‚¿Ú˘Ó·Ó ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ Ù· ÔÈÎÔÓÔÌÈο ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ÙÔ˘ ÂÓÓ·̋ÓÔ˘ 2012. ™Â ·˘Ùfi ÙÔ ‰˘ÛÌÂÓ¤˜ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ, ıÂÙÈο Â¤‰Ú·Û·Ó Ë ÔÏÔ¤Ó· ÂÓÈÛ¯˘Ì¤ÓË ·ÚÔ˘Û›· Ù˘ ™π¢∂¡√ƒ Û ·ÁÔÚ¤˜ ÂÎÙfi˜ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ Î·È Ë ·Ó¿Ù˘ÍË Ó¤ˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ ˘„ËÏfiÙÂÚ˘

● ∞fi ˘‡ı˘Ó· ¯Â›ÏË Ù˘ SOVEL ‰È·„‡ÛÙËÎ·Ó ÛÂÓ¿ÚÈ· ÁÈ· ·Ó·ÛÙÔÏ‹ ̤ÚÔ˘˜ Ù˘ ‚ÈÔÌ˯·ÓÈ΋˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·˜ ‹ ÁÈ· ¤ÏÏÂÈ„Ë ÚÒÙ˘ ‡Ï˘, ηıÒ˜ Î·È ¯ı˜ ‰‡Ô ÊÔÚÙËÁ¿ ÏÔ›· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÔ‡Û·Ó ÊÔÚÙÔÂÎÊÔÚÙÒÛÂȘ

ÚÔÛÙÈı¤ÌÂÓ˘ ·Í›·˜, Ô˘ ‚ÂÏÙ›ˆÛ·Ó ÌÂÚÈÎÒ˜ ÙȘ ÂȉfiÛÂȘ ÙÔ˘ √Ì›ÏÔ˘. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, Ô ÂÓÔÔÈË̤ÓÔ˜ ·ÎÏÔ˜ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ ‰È·ÌÔÚÊÒıËΠÛÙÔ ÂÓÓ¿ÌËÓÔ ÙÔ˘ 2012 Û 847,7 ÂÎ. ¢ÚÒ ¤Ó·ÓÙÈ 905,2 ÂÎ. ¢ÚÒ ÙËÓ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë ÂÚ›Ô‰Ô ¤Ú˘ÛÈ ÛËÌÂÈÒÓÔÓÙ·˜ ÙÒÛË Î·Ù¿ 6,3%. ™Â Â›Â‰Ô ÎÂÚ‰ÔÊÔÚ›·˜, Ù· ÂÓÔÔÈË̤ӷ Î¤Ú‰Ë ÚÔ ÊfiÚˆÓ, ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÈÎÒÓ, ÂÂÓ‰˘ÙÈÎÒÓ ·ÔÙÂÏÂÛÌ¿ÙˆÓ Î·È Û˘ÓÔÏÈÎÒÓ ·ÔÛ‚¤ÛÂˆÓ (EBITDA) ‰È·ÌÔÚÊÒıËÎ·Ó Û 22,2 ÂÎ. ¢ÚÒ ¤Ó·ÓÙÈ 30,6 ÂÎ. ¢ÚÒ ÙÔ ÂÓÓ¿ÌËÓÔ ÙÔ˘ 2011 ÌÂȈ̤ӷ ηٿ 27,4%. Δ· ηı·Ú¿ ÂÓÔÔÈË̤ӷ ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ÌÂÙ¿ ·fi ÊfiÚÔ˘˜ Î·È ‰ÈηÈÒÌ·Ù· ÌÂÈÔ„ËÊ›·˜ ·Ó‹Ïı·Ó Û ˙Ë̛˜ ‡„Ô˘˜ 49,8 ÂÎ. ¢ÚÒ (‹ ˙Ë̛˜ 0,5172 ¢ÚÒ ·Ó¿ ÌÂÙÔ¯‹) ¤Ó·ÓÙÈ ˙ËÌÈÒÓ 30,6 ÂÎ. ¢ÚÒ (‹ ˙Ë̛˜ 0,3180 ¢ÚÒ ·Ó¿ ÌÂÙÔ¯‹) ÛÙÔ ÂÓÓ¿ÌËÓÔ ÙÔ˘ 2011. ™ÙÔÓ ·ÓÙ›Ô‰·, ıÂÙÈÎfi ÛÙÔÈ¯Â›Ô ·ÔÙÂÏ› Ë ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ‚ÂÏÙ›ˆÛË ÙˆÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎÒÓ Ù·ÌÂÈ·ÎÒÓ ÚÔÒÓ ÙÔ˘ √Ì›ÏÔ˘ Ô˘ Â¤ÙÚ„ ÙË Ì›ˆÛË ÙÔ˘ ÂÓÔÔÈË̤ÓÔ˘ ‰·ÓÂÈÛÌÔ‡ ηٿ 46,6 ÂÎ. ¢ÚÒ, ¤Ó·ÓÙÈ Ù˘ 31 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ 2011. “ªÂ ÛÙfi¯Ô ÙËÓ ·ÓÙÈÛÙ¿ıÌÈÛË Ù˘ Âȉ›ӈÛ˘ ÙˆÓ Û˘ÓıËÎÒÓ ÛÙËÓ ÂÁ¯ÒÚÈ· ·ÁÔÚ¿, Ë ¢ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ √Ì›ÏÔ˘ ™π¢∂¡√ƒ” , fiˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È Û ۯÂÙÈ΋ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÙËÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÙˆÓ ·ÔÙÂÏÂÛÌ¿ÙˆÓ 9ÌËÓÔ˘, ÚÔÛ·ÚÌfi˙ÂÈ ÙË ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋ Ù˘ ı¤ÙÔÓÙ·˜ ÛÙÔ Â›ÎÂÓÙÚÔ ÙËÓ ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ÂÓ›Û¯˘ÛË Ù˘ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ¿˜ Ù˘, ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË Ó¤ˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ, ÙËÓ Â¤ÎÙ·ÛË ÙÔ˘ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ ˆÏ‹ÛÂÒÓ Ù˘ Î·È ÙË ‰È›ۉ˘ÛË Û Ӥ˜ ·ÁÔÚ¤˜, Ô˘ ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Ì ÙÔÓ ÂÚÈÔÚÈÛÌfi ÙˆÓ ·Ó·ÁÎÒÓ Û ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ Î›ÓËÛ˘ Î·È ÙË ‚ÂÏÙÈÛÙÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ÎfiÛÙÔ˘˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ı· ÂÈÙÚ¤„Ô˘Ó ÙË ‚ÂÏÙ›ˆÛË Ù˘ ·Ô‰ÔÙÈÎfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ √Ì›ÏÔ˘” . ∞ÓÙ. ºˆÎ›‰Ë˜

Δ∏¡ ·Ú·›ÙËÛË ˘„ËÏfi‚·ıÌÔ˘ ÛÙÂϤ¯Ô˘˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ ·fi ÙË ‰È¢ı˘ÓÙÈ΋ ı¤ÛË Ô˘ η٤¯ÂÈ, ʤÚÂÙ·È ˆ˜ ˙‹ÙËÛ ÎÈ ¤¯ÂÈ ÛÙ· ¯¤ÚÈ· ÙÔ˘ Ô ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ Î. ∂˘¿Á. ÷Ù˙Ë΢ÚÈ¿ÎÔ˜ ÌÂÙ¿ ·fi ÂÚ›ÂÚÁË ˘fiıÂÛË Ô˘ ·ÔηχÊıËΠ̠‰È·ÚÚÔ‹ ÂÁÁڿʈÓ. ™‡Ìʈӷ Ì fiÛ· ¤ÁÈÓ·Ó ÁÓˆÛÙ¿, ÛÙÔÓ/ËÓ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ˘¿ÏÏËÏÔ ¯ÚÂÒÓÂÙ·È ·Ú¿Ù˘Ë ‰È·‰Èηۛ· ÛÙË ‰È·¯Â›ÚÈÛË ÂÈÛÂÚ¯fiÌÂÓÔ˘ ÂÁÁÚ¿ÊÔ˘ Î·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ Ù· ÂÍ‹˜: ∂ÈÛÂÚ¯fiÌÂÓÔ ¤ÁÁÚ·ÊÔ Ô˘ ¤ÊÙ·Û ÛÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô ÙÔ˘/Ù˘ ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘, ηٿ ÙË ÁÚ·ÊÂÈÔÎÚ·ÙÈ΋ ‰È·‰Èηۛ· ¤ÚÂ ӷ ÚˆÙÔÎÔÏÏËı› Î·È Ó· ‰È·ÓÂÌËı› ÛÂ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˘˜ ·Ô‰¤ÎÙ˜ Ì ÚÒÙÔÓ ÙÔÓ ¢‹Ì·Ú¯Ô. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó ˆ˜ Ë ‰È·‰Èηۛ· Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ıÂ›Ù·È ·Á›ˆ˜ Î·È Û ¿ÏÏÔ˘˜ ¢‹ÌÔ˘˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙË Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ˘ËÚÂÛ›· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡, ÂÌÊ¿ÓÈÛ Úfi‚ÏËÌ·, ηıÒ˜ ÙÔ ¤ÁÁÚ·ÊÔ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Û ÔÏÂÔ‰ÔÌÈÎfi ı¤Ì·, ¤ÊÙ·Û Û ·Ú·Ï‹ÙË Ô˘ fi¯È ÌfiÓÔ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ÛÙÔÓ ›Ó·Î· ·Ô‰ÂÎÙÒÓ, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ¤ÊÙ·Û ÂÁη›Úˆ˜ ‹ ηıfiÏÔ˘ ÛÙÔ˘˜ ·Ô‰¤ÎÙ˜. ΔÔ ¤ÁÁÚ·ÊÔ ·ÎÔÏÔ‡ıËÛÂ, fiˆ˜ ˘ÔÛÙËÚ›˙Ô˘Ó ÛÙÂϤ¯Ë ÙÔ˘ ¢ËÌ·Ú¯Â›Ô˘, ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋ ÔÚ›· Î·È ·ÓÙ› Ó· ÊÙ¿ÛÂÈ Ì ÙË ‰ÈÔÈÎËÙÈ΋ ‰È·‰Èηۛ· ÛÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô ÙÔ˘ ¢ËÌ¿Ú¯Ô˘, ¤ÊÙ·Û ÛÙ· ¯¤ÚÈ· ÂÎÚÔÛÒÔ˘ ÊÔÚ¤· Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Î·Ì›· Û¯¤ÛË Ì ÙË ‰ÈÔÈÎËÙÈ΋ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡. ª¿ÏÈÛÙ·, Ô ÂÎÚfiÛˆÔ˜ ÙÔ˘ ÊÔÚ¤·, ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ÙÔ ¤ÁÁÚ·ÊÔ, fiˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó ÔÈ ÏËÚÔÊÔڛ˜, ˙‹ÙËÛ ‰È¢ÎÚÈÓ›ÛÂȘ ·fi ˘ËÚÂۛ˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ ÁÈ· fiÛ· ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·Ó ÛÙÔ Î›ÌÂÓÔ, ‰›¯ˆ˜ ÔÈ ›‰È˜ Ó· ÙÔ ¤¯Ô˘Ó ·Ú·Ï¿‚ÂÈ. ŒÎÏËÎÙÔÈ ˘¿ÏÏËÏÔÈ Ù˘ ¶ÔÏÂÔ‰ÔÌ›·˜ ‹ Î·È Ù˘ Δ¯ÓÈ΋˜ ÀËÚÂÛ›·˜, ÂÓËÌÂÚÒÓÔÓÙ·Ó ·fi ¿Û¯ÂÙÔ ÚfiÛˆÔ ÁÈ· ÂͤÏÈÍË ı¤Ì·ÙÔ˜ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Û ÛÙÔ ¢‹ÌÔ Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· Â͈‰ÈÔÈÎËÙÈο, ÂÓÒ ÙÔ˘˜ ˙ËÙ‹ıËÎ·Ó Î·È ÂÍËÁ‹ÛÂȘ - ‰È¢ÎÚÈÓ›ÛÂȘ ÁÈ· ÙȘ ÂÓ¤ÚÁÂȤ˜ ÙÔ˘˜. ∏ ÂÚ›ÂÚÁË ‰È·‰ÚÔÌ‹ ÙÔ˘ ÂÁÁÚ¿ÊÔ˘, ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙÈÛ ·ÚÎÂÙÔ‡˜ ÛÙÔ ¢ËÌ·Ú¯Â›Ô ∞ÏÌ˘ÚÔ‡, ηıÒ˜ ‰ÂÓ Â›¯Â ·Ú·ÙËÚËı› ÛÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ ‰È·ÚÚÔ‹ ˘ËÚÂÛÈ·ÎÔ‡ ÂÁÁÚ¿ÊÔ˘ Û ÙÚ›ÙÔ ÚfiÛˆÔ. ∏ ‰È·‰ÚÔÌ‹ ÙÔ˘ ÂÁÁÚ¿ÊÔ˘ Î·È Ù· ÚfiÛˆ· Ù· Ô-

● ΔÔ ¤ÁÁÚ·ÊÔ ·ÎÔÏÔ‡ıËÛÂ, fiˆ˜ ˘ÔÛÙËÚ›˙Ô˘Ó ÛÙÂϤ¯Ë ÙÔ˘ ¢ËÌ·Ú¯Â›Ô˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡, ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋ ÔÚ›· Î·È ·ÓÙ› Ó· ÊÙ¿ÛÂÈ Ì ÙË ‰ÈÔÈÎËÙÈ΋ ‰È·‰Èηۛ· ÛÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô ÙÔ˘ ¢ËÌ¿Ú¯Ô˘, ¤ÊÙ·Û ÛÙ· ¯¤ÚÈ· ÂÎÚÔÛÒÔ˘ ÊÔÚ¤·

Ô›· ‰È·¯ÂÈÚ›ÛÙËÎ·Ó ÙËÓ ˘fiıÂÛË, ÁÚ‹ÁÔÚ· ‚Ú¤ıËÎ·Ó ÛÙÔ ÌÈÎÚÔÛÎfiÈÔ ÙÔ˘ ‰ËÌ¿Ú¯Ô˘ Ô˘ ·Ó¤Ï·‚ ÚÔÛˆÈο ÙËÓ ˘fiıÂÛË, ıˆÚÒÓÙ·˜ fiÙÈ ‚¿ÏÏÂÙ·È fi¯È ÌfiÓÔ Ë ‰ÈÔÈÎËÙÈ΋ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘, ·ÏÏ¿ ˘ÔÎÚ‡ÙÔÓÙ·È Î·È ÌÈÎÚÔÔÏÈÙÈΤ˜ ÛÎÔÈÌfiÙËÙ˜ Ì ÛÙfi¯Ô ÙÔÓ ›‰ÈÔ ÙÔ ‰‹Ì·Ú¯Ô. ∞fi ÙËÓ ¤Ú¢ӷ Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛÂ Ô ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ ∂˘¿Á. ÷Ù˙Ë΢ÚÈ¿ÎÔ˜ Î·È ÛÙÂÓÔ‡ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˘ ÙÔ˘, ÚԤ΢„ ˙‹ÙËÌ· ÁÈ· ˘„ËÏfi‚·ıÌÔ Û٤ϯԘ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘, ÙÔ ÔÔ›Ô ÎÏ‹ıËΠÁÈ· ·ÚÔ¯‹ ÂÍËÁ‹ÛÂˆÓ ÙËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË Â‚‰ÔÌ¿‰· ÛÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô ÙÔ˘ ‰ËÌ¿Ú¯Ô˘. ∞ÛÊ·Ï›˜ ËÁ¤˜ ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó ˆ˜ ÔÈ ÊˆÓ¤˜ ÙÔ˘ ‰ËÌ¿Ú¯Ô˘ ·ÎÔ‡ÁÔÓÙ·Ó Û fiÏÔ ÙÔ ¢ËÌ·Ú¯Â›Ô ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ Û˘˙‹ÙËÛ˘ Ì ÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ¿ÙÔÌÔ, ·fi ÙÔ ÔÔ›Ô ˙ËÙ‹ıËΠӷ ˘Ô‚¿ÏÂÈ ·Ú·›ÙËÛË ·fi ÙË ı¤ÛË Â˘ı‡Ó˘ Ô˘ η٤¯ÂÈ ÛÙÔ ‚·ÛÈÎfi ÎÔÚÌfi ˘ËÚÂÛÈÒÓ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡. √È ›‰È˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó ˆ˜ Ë ·Ú·›ÙËÛË ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙ· ¯¤ÚÈ· ÙÔ˘ ‰ËÌ¿Ú¯Ô˘ Î·È ÛÙÔ ·Ì¤Ûˆ˜ ÚÔÛ¯¤˜ ‰È¿ÛÙËÌ·, ı· ˘¿ÚÍÔ˘Ó ÔÈ ··Ú·›ÙËÙ˜ ÂÓ¤ÚÁÂȘ, ‰›¯ˆ˜ ·˘Ùfi Ó· ÛËÌ·›ÓÂÈ ˆ˜ ı· Ì›ÓÔ˘Ó ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο Û Â›Â‰Ô ‰ÈÔÈÎËÙÈ΋˜ ¢ı‡Ó˘ Î·È ÂÈı·Ú¯ÈÎÔ‡ Ï·ÈÛ›Ô˘ ‰ËÌÔÙÈÎÒÓ ˘·ÏϋψÓ. ∞ÓÙ. ºˆÎ›‰Ë˜


ª·ÁÓËÛ›· 16 ™Ù‹ÚÈÍË ÛÙÔÓ Î˘‚ÂÚÓËÙÈÎfi Û¯ËÌ·ÙÈÛÌfi ·fi ÙËÓ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋ ∂ÈÙÚÔ‹ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Ù˘ ¢∏ª∞ƒ ∫∞Δ∞ ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· Û˘Ó‰ڛ·ÛË Ù˘ ¶ÂÚÈ-

ÊÂÚÂȷ΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Ù˘ ¢∏ª.∞ƒ., ÛÙËÓ ÔÔ›· ·Ú¢ڤıËΠÙÔ Ì¤ÏÔ˜ Ù˘ ∂ÎÙÂÏÂÛÙÈ΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ °ÂÚ¿ÛÈÌÔ˜ °ÂˆÚÁ¿ÙÔ˜, Û˘˙ËÙ‹ıËÎ·Ó ÔÈ ÚfiÛÊ·Ù˜ ÔÏÈÙÈΤ˜ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ Î·È Ë ÛÙ¿ÛË ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜, ÙÔ Û¯¤‰ÈÔ “∞ıËÓ¿” Ô˘ ·ÊÔÚ¿ ÛÙË Û˘Á¯ÒÓ¢ÛË Î·È Î·Ù¿ÚÁËÛË Û¯ÔÏÒÓ ÙˆÓ ∞∂π Î·È Δ∂π Î·È Ù· ¤ÚÁ· Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÛÙËÓ ÂÎÙÚÔ‹ ÙÔ˘ ∞¯ÂÏÒÔ˘. ™ÙË Û¯ÂÙÈ΋ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È: “Δ· ̤ÏË Ù˘ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ÂȂ‚·›ˆÛ·Ó ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ ÁÈ· ÛÙ‹ÚÈÍË ÙÔ˘ ΢‚ÂÚÓËÙÈÎÔ‡ Û˘Ó·ÛÈÛÌÔ‡, ·Ú¿ ÙȘ ÔÏÈÙÈΤ˜ Î·È È‰ÂÔÏÔÁÈΤ˜ ‰È·ÊÔÚ¤˜ Ô˘ Û˘¯Ó¿ ·Ó·Î‡ÙÔ˘Ó. ∏ ·Ó·ÁηÈfiÙËÙ· Ù˘ ‰È·Î˘‚¤ÚÓËÛ˘ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ì ‚·ÛÈÎÔ‡˜ ÛÙfi¯Ô˘˜ ÙËÓ ·ÔÙÚÔ‹ Ù˘ ¿Ù·ÎÙ˘ ¯ÚÂÔÎÔ›·˜ Î·È ÙËÓ ·Ú·ÌÔÓ‹ ÛÙË ˙ÒÓË ÙÔ˘ ¢ÚÒ, ˘ÂÚÈÛ¯‡ÂÈ ÙˆÓ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÒÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ ÚÔÛÂÁÁ›ÛÂˆÓ Ô˘ ¤¯Ô˘Ì ·fi ÙË ¡¢ Î·È ÙÔ ¶∞™√∫. √È ·ÓÙÈı¤ÛÂȘ Ì·˜ Û ˙ËÙ‹Ì·Ù· Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Û·Ó ÛÙȘ ÂÚÁ·ÛȷΤ˜ Û¯¤ÛÂȘ, ÙËÓ Â›Ù·ÍË ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ Î·È ‰È·Ù¿ÍÂȘ ÙÔ˘ Ì›ÓÈ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎÔ‡ Ô˘ „ËÊ›ÛÙËΠÚfiÛÊ·Ù·, ÂÎÊÚ¿ÛÙËÎ·Ó ‰ËÌfiÛÈ· Û ÎÂÓÙÚÈÎfi, ·ÏÏ¿ Î·È Û ÙÔÈÎfi Â›‰Ô. ∂Âȉ‹ Û˘Ó˘¿Ú¯Ô˘Ì Ì ٷ ¿ÏÏ· ÎfiÌÌ·Ù· ÛÙÔ ›‰ÈÔ Î˘‚ÂÚÓËÙÈÎfi Û¯‹Ì·, ‰ÂÓ ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ ı· ·ÔÎÚ‡ÙÔ˘ÌÂ Î·È ÙȘ ‰È·ÊˆÓ›Â˜ Ì·˜. ∏ ¤ÏÏÂÈ„Ë ÎÔ˘ÏÙÔ‡Ú·˜ Û˘ÓÂÚÁ·ÛÈÒÓ, ÚÔηÏ› ‰ÈηÈÔÏÔÁË̤Ó˜ ‰˘ÛÎÔϛ˜ ÛÙË Î·Ù·ÓfiËÛË ·˘Ù‹˜ Ù˘ ÛÙ¿Û˘, Ô˘ ¯ˆÚ›˜ Ó· ÚÔηÏ› Ú‹ÁÌ· ÛÙË Î˘‚¤ÚÓËÛË ·Ó·‰ÂÈÎÓ‡ÂÈ ÙË Ê˘ÛÈÔÁӈ̛· Ù˘ ¢∏ª.∞ƒ. ΔÔ Û¯¤‰ÈÔ “∞ıËÓ¿” ÍÂÎÈÓ¿ ·fi ÌÈ· ÛˆÛÙ‹ ·ÓÙ›ÏË„Ë, ˆ˜ ÙÔ ·¤Ú·ÓÙÔ ÛÎÔÚÔ¯ÒÚÈ Ô˘ ÚÔοÏÂÛÂ Ë ‰È·ÛÔÚ¿ ÙˆÓ ·ÓÂÈÛÙËÌÈ·ÎÒÓ ÙÌËÌ¿ÙˆÓ Û fiÏË ÙËÓ ÂÈÎÚ¿ÙÂÈ·, ı· Ú¤ÂÈ Ó· Û˘ÌÌ·˙¢Ù›. √È Û˘Á¯ˆÓ‡ÛÂȘ Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÔ˘Ó Ì ÎÚÈÙ‹ÚÈ· ΢ڛˆ˜ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈο, Ù· ÔÔ›· ··ÈÙÔ‡Ó Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÂȘ ÙÌËÌ¿ÙˆÓ Û ÌÂÁ¿Ï· Û‡ÓÔÏ·, ÙȘ ÁÓˆÛÙ¤˜ ·ÓÂÈÛÙËÌÈÔ˘fiÏÂȘ. √È ÙÔÈÎÈÛÌÔ› Ô˘ ÚÔˆı‹ıËÎ·Ó ÛÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ ·fi ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜, ‰‹Ì·Ú¯Ô˘˜ Î·È Î¿ı ›‰Ô˘˜ ÙÔÈÎÔ‡˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ ¤‚Ï·„·Ó ·ÚÎÂÙ¿ Î·È Â›Ó·È Ï˘ËÚfi fiÙ·Ó ÙÔ˘˜ Í·Ó·Û˘Ó·ÓÙ¿ÌÂ. ∏ ÚfiÙ·ÛË ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ, Ô˘ Û ϛÁÔ ı· ‰Ôı› ÁÈ· ‰È·‚ԇϢÛË, ηıÒ˜ Î·È ÙÔ ÂÚȯfiÌÂÓÔ Ù˘ Û˘˙‹ÙËÛ˘ Ô˘ ı· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ, ı· ‰Â›ÍÂÈ Î·Ù¿ fiÛÔ Ë ÔÏÈÙÈ΋ ËÁÂÛ›·, Ù· ÎfiÌÌ·Ù· Î·È ÔÈ ÙÔÈΤ˜ ÎÔÈӈӛ˜ ·ÓÙÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ˆ˜ Ù· ∞∂π Î·È Ù· Δ∂π ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÁÈ· Ó· ·Ú¤¯Ô˘Ó, ˆ˜ ¯ÒÚÔÈ ÂÎ·›‰Â˘Û˘ Î·È ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡, ·ÓÂÈÛÙËÌȷ΋ ·È‰Â›· ÛÙÔ˘˜ ÛÔ˘‰·ÛÙ¤˜ ÙÔ˘˜. ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÛÙÔ ¤ÚÁÔ Ù˘ ÂÎÙÚÔ‹˜ ÙÔ˘ ¿Óˆ ÚÔ˘ ÙÔ˘ ∞¯ÂÏÒÔ˘, ¤ÁÈÓ ÂÓË̤ڈÛË Î·È ÂÎÙÂÓ‹˜ Û˘˙‹ÙËÛË, Ô˘ ı· ÔÏÔÎÏËÚˆı› ÛÙË ÂfiÌÂÓË Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÙÔ˘ ÔÚÁ¿ÓÔ˘, fiÔ˘, Èı·Ófiٷٷ, ı· ¤¯ÂÈ ÂΉÔı› Î·È Ë ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ Ù˘ ∂ÈÎÚ·Ù›·˜ ÁÈ· ÙÔ Â¿Ó ÌÔÚ› ‹ fi¯È Ó· Û˘Ó¯ÈÛÙ› ÙÔ ¤ÚÁÔ. ¶¤Ú·Ó fï˜ Ù˘ ÔÔÈ·Û‰‹ÔÙ ·fiÊ·Û˘, ˘¿Ú¯ÂÈ ‹‰Ë ¤Ó· ‰Â‰Ô̤ÓÔ: Œ¯Ô˘Ó ‰Ôı› ÔÏÏ¿ ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ¢ÚÒ ÛÙË ªÂÛÔ¯ÒÚ·, fiÔ˘ ÙÔ ¤ÚÁÔ Â›Ó·È ¤ÙÔÈÌÔ Î·È Ì¤ÓÂÈ ·ÓÂÎÌÂÙ¿ÏÏ¢ÙÔ. ∞˘Ùfi ÙÔ ¤ÚÁÔ Ú¤ÂÈ Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ÙÔ Û˘ÓÙÔÌfiÙÂÚÔ, ‰ÈfiÙÈ Â›Ó·È ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙÔ Ù˘ ÂÎÙÚÔ‹˜ Î·È ÌÔÚ› Ó· ‰ÒÛÂÈ ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ÔÛfiÙËÙ· ηı·Ú‹˜ ËÏÂÎÙÚÈ΋˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜” .

™ÙË §¿ÚÈÛ· ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ∫˘Úȷ΋ Ô ¶. ∫·Ì̤ÓÔ˜ ™Δ∏ §¿ÚÈÛ· ı· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ 3

ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÎÈÓ‹Ì·ÙÔ˜ ÙˆÓ ∞ÓÂÍ¿ÚÙËÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ Î. ¶¿ÓÔ˜ ∫·Ì̤ÓÔ˜ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙˆÓ ÚÔÛ˘Ó‰ÚÈ·ÎÒÓ ‰È·ÛΤ„ÂˆÓ Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ·Ó¿ ÂÚÈʤÚÂÈ· Û fiÏË ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ÂÓfi„ÂÈ ÙÔ˘ È‰Ú˘ÙÈÎÔ‡ Û˘Ó‰ڛԢ ÙˆÓ ∞ÓÂÍ¿ÚÙËÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ. √ Î. ∫·Ì̤ÓÔ˜ ı· ÎËÚ‡ÍÂÈ ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË ÙˆÓ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ ÙÔ˘ ÚÔÛ˘Ó¤‰ÚÈÔ˘ Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ ˆ˜ ‚·ÛÈÎfi ı¤Ì· ∞ÁÚÔÙÈ΋ ∞Ó¿Ù˘ÍË - ∫∞¶ Î·È ı· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯Ô˘Ó ÂÎÙfi˜ ÙˆÓ ÛÙÂϯÒÓ ÙÔ˘ ÎÈÓ‹Ì·ÙÔ˜, ÔÈ Úfi‰ÚÔÈ ·ÁÚÔÙÈÎÒÓ Î·È ÎÙËÓÔÙÚÔÊÈÎÒÓ Û˘ÏÏÔÁÒÓ, Û˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌÒÓ Î·È ÊÔÚ¤ˆÓ ·fi fiÏË ÙËÓ ÂÚÈʤÚÂÈ·. √È ÂÚÁ·Û›Â˜ ÙÔ˘ ÚÔÛ˘Ó¤‰ÚÈÔ˘ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËıÔ‡Ó ÛÙÔ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô Divani Palace Ù˘ §¿ÚÈÛ·˜ Î·È ı· ÍÂÎÈÓ‹ÛÔ˘Ó ÛÙȘ 10.30 ÙÔ Úˆ› Ù˘ ∫˘Úȷ΋˜.

ΔƒπΔ∏ 29 π∞¡√À∞ƒπ√À 2013

∂·ÓÂͤٷÛË ÙˆÓ ÚÔÙ¿ÛÂˆÓ ˙ËÙ› Ë ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· £ÂÛÛ·Ï›·˜ ·fi ÙÔ À¶∂∫∞

Κενά και ελλείψεις στο Ρυθμιστικό Βόλου · ÌËÓ ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÛÙÔ ÓÔÌÔıÂÙÈÎfi ÙÌ‹Ì· ÙÔ˘ À¶∂∫∞ Î·È Î·Ù’ Â¤ÎÙ·ÛË ÁÈ· ˘ÔÁÚ·Ê‹ ÙÔ ƒ˘ıÌÈÛÙÈÎfi ™¯¤‰ÈÔ μfiÏÔ˘, ηıÒ˜ ¤¯Ô˘Ó ‰È·ÈÛÙˆı› ÔÏÏ¿ ÎÂÓ¿ Î·È ÂÏÏ›„ÂȘ, ·ÊÔ‡ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÏËÊı› ˘fi„Ë ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ ÚÔÙ¿ÛÂˆÓ ÙˆÓ ¢‹ÌˆÓ μfiÏÔ˘, ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ Î·È ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘ ˙ËÙ› Ë ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· £ÂÛÛ·Ï›·˜. ΔÔ ·Ú·¿Óˆ ÙÔÓ›ÛÙËΠÛÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË Δ‡Ô˘ Ô˘ ·Ú·¯ÒÚËÛ·Ó Û¯ÂÙÈο Ô ·ÓÙÈÂÚÈÊÂÚÂȿگ˘ Î. °. ∫·ÏÙÛÔÁÈ¿ÓÓ˘ Î·È Ô ÂÓÙÂÙ·Ï̤ÓÔ˜ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi˜ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ÁÈ· ı¤Ì·Ù· ÈÚÔÙ·Í›·˜ Î. ∫ˆÓ. ÷Ϥ‚·˜, Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ô˘ ›¯Â ÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ¶·Ú·Û΢‹ Ô ÂÚÈÊÂÚÂȿگ˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î. ∫ˆÓ. ∞ÁÔÚ·ÛÙfi˜ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· ÛÙÔ À¶∂∫∞, fiÔ˘ ¤Ï·‚ ÙË ‰¤ÛÌ¢ÛË ÙˆÓ ÂÎÚÔÛÒˆÓ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ÁÈ· Â·ÓÂͤٷÛË ÙˆÓ ÚÔÙ¿ÛÂˆÓ ÙÔ˘ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ‡ Î·È ÙˆÓ ¢ËÌÔÙÈÎÒÓ ™˘Ì‚Ô˘Ï›ˆÓ ÒÛÙ ӷ Á›ÓÔ˘Ó ·Ô‰ÂÎÙ¤˜ fiÛÔ ÙÔ ‰˘Ó·ÙfiÓ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜. ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ Ô Î. ÷Ϥ‚·˜ ÂÎÙ›ÌËÛ fiÙÈ ˘¿Ú¯ÂÈ ı¤Ì· ÓÔÌÈÌfiÙËÙ·˜ ·ÊÔ‡ ÙÔ ·Ú¯ÈÎfi ƒ˘ıÌÈÛÙÈÎfi ™¯¤‰ÈÔ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Î·Ì›· Û¯¤ÛË Ì ·˘Ùfi Ô˘ ηٷ٤ıËΠÛÙÔ ÓÔÌÔıÂÙÈÎfi ÙÌ‹Ì· ÙÔ˘ À¶∂∫∞.

¡

ƒÂÔÚÙ¿˙: °πøƒ°√™ •À¡√™ xinos@e-thessalia.gr

∂ÍËÁÒÓÙ·˜ Ô Î. ÷Ϥ‚·˜ ÙÔ ÛÎÂÙÈÎfi ÙÔ˘ ÙfiÓÈÛ ˆ˜ “ÙÔ ƒ˘ıÌÈÛÙÈÎfi ™¯¤‰ÈÔ Ô˘ ÂÓ¤ÎÚÈÓ·Ó ÙÔ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi Î·È Ù· ¢ËÌÔÙÈο ™˘Ì‚Ô‡ÏÈ· ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ·˘Ùfi ÙÔ ÔÔ›Ô ÛÙ¿ÏıËΠÛÙÔ ¡ÔÌÔıÂÙÈÎfi ΔÌ‹Ì·. À¿Ú¯Ô˘Ó ÌÂÁ¿Ï· ÎÂÓ¿ Î·È ·Ú·Ï›„ÂȘ. ªÂÙ¿ ·fi ÙÚ›· ¯ÚfiÓÈ· ‰È·‚Ô‡Ï¢Û˘ ÁÈ· ÙÔ ƒ˘ıÌÈÛÙÈÎfi ÂÏ¿¯ÈÛÙ˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ¤ÁÈÓ·Ó ·Ô‰ÂÎÙ¤˜ ·fi ·˘Ù¤˜ Ô˘ η٤ıÂÛ·Ó Ù· ¢ËÌÔÙÈο ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ μfiÏÔ˘, ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘ Î·È ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ Î·È ÙÔ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ” ÚÔÛ¤ıÂÛ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο. ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ Ô ·ÓÙÈÂÚÈÊÂÚÂȿگ˘ Î. °. ∫·ÏÙÛÔÁÈ¿ÓÓ˘ ÂÈÛ‹Ì·Ó ˆ˜ “ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ÚÔÛ¿ıÂÈ·˜ Ô˘ Á›ÓÂÙ·È ÁÈ· ÙÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ‰˘Ó·Ùfi ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Î·È ÂÓfi„ÂÈ Ù˘ Û˘˙‹ÙËÛ˘ Ô˘ ı· Á›ÓÂÈ ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ ÛÙËÓ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋ ∂ÓfiÙËÙ· ª·ÁÓËÛ›·˜, ÁÈ· ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›·ÛË ÙÔ˘ ÈÚÔÙ·ÍÈÎÔ‡ ™¯Â‰›Ô˘ ·fi ÙÔ ÌÂÏÂÙËÙ‹, ÛÙËÓ ÔÔ›· ÎÏ‹ıËÎ·Ó Ó· ·Ú·ÛÙÔ‡Ó ÂÎÚfiÛˆÔÈ ÙˆÓ ¢‹ÌˆÓ Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î·È ÊÔÚ›˜, ¤ÁÈÓ ·Ú¿ÛÙ·ÛË ÛÙÔ À¶∂∫∞ ·fi ÙÔÓ ÂÚÈÊÂÚÂÈ¿Ú¯Ë ∫ÒÛÙ· ∞ÁÔÚ·ÛÙfi Î·È ÙÔÓ ÂÓÙÂÙ·Ï̤ÓÔ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ ∫ÒÛÙ· ÷Ϥ‚·, ÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ¶·Ú·Û΢‹, ÁÈ· Ó· Ï˘ıÔ‡Ó ı¤Ì·Ù· ÙÔ˘ ƒ˘ıÌÈÛÙÈÎÔ‡ ™¯Â‰›Ô˘. ∂‰Ò Î·È ÙÚ›· ¯ÚfiÓÈ· Á›ÓÂÙ·È ÌÂÁ¿ÏË ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÒÛÙ ӷ ηٷϋÍÔ˘Ì ÛÙÔ ƒ˘ıÌÈÛÙÈÎfi, ¤¯Ô˘Ó ·ÓÙ·ÏÏ·Á› ÚÔÙ¿ÛÂȘ, Û˘ÓÙ¿¯ÙËΠ¤Ó· ÎÔÈÓfi ΛÌÂÓÔ Î·È ÂÓÔÔÈ‹ıËηÓ, Ì ÙË ÊÚÔÓÙ›‰· ÙÔ˘ ÂÓÙÂÙ·Ï̤ÓÔ˘ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˘ ∫. ÷Ϥ‚·, fiϘ

● ™˘Ó¤ÓÙ¢ÍË Δ‡Ô˘ ÁÈ· ÙÔ ı¤Ì· ÙÔ˘ ƒ˘ıÌÈÛÙÈÎÔ‡ ™¯Â‰›Ô˘ μfiÏÔ˘ ·Ú·¯ÒÚËÛ·Ó ¯ı˜ Ô ·ÓÙÈÂÚÈÊÂÚÂȿگ˘ Î. °. ∫·ÏÙÛÔÁÈ¿ÓÓ˘ Î·È Ô ÂÓÙÂÙ·Ï̤ÓÔ˜ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi˜ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ÁÈ· ı¤Ì·Ù· ÈÚÔÙ·Í›·˜ Î. ∫ˆÓ. ÷Ϥ‚·˜

ÙȘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÙˆÓ ¢‹ÌˆÓ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜, Ô˘ ÂÓÙ¿ÛÛÔÓÙ·È ÛÙÔ ƒ˘ıÌÈÛÙÈÎfi. ∂Ófi„ÂÈ Ù˘ ˘ÔÁÚ·Ê‹˜ ÙÔ˘, Ú¤ÂÈ Ó· Ï˘ıÔ‡Ó Î¿ÔÈ· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ı¤Ì·Ù·, ÁÈ· Ó· ÌËÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ·Ó·ÓÙÈÛÙÔȯ›·, ÌÂٷ͇ ÙÔ˘ ¶ÚÔ‰ÚÈÎÔ‡ ¢È·Ù¿ÁÌ·ÙÔ˜ Î·È ÙˆÓ ·ÔÊ¿ÛÂˆÓ ÙˆÓ ¢ËÌÔÙÈÎÒÓ ™˘Ì‚Ô˘Ï›ˆÓ. ∂›Ó·È ÛËÌ·ÓÙÈÎfi Ó· ¤¯Ô˘Ì ·˘Ùfi ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Ô˘ ı· ·ÓÙ·ÔÎÚ›ÓÂÙ·È ÛÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· Î·È Ù· ÛËÌÂÚÈÓ¿ ‰Â‰Ô̤ӷ. ΔÔ ¯ˆÚÔÙ·ÍÈÎfi Â›Ó·È Â˘Ú‡ÙÂÚÔ Û¯¤‰ÈÔ, Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔ ƒ˘ıÌÈÛÙÈÎfi Î·È Î·Ïfi ı· Â›Ó·È ·˘Ù¿ Ù· ‰‡Ô Ó· ¤¯Ô˘Ó ·ÏÏËÏÂÍ¿ÚÙËÛË ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜” , Û˘ÌÏ‹ÚˆÛÂ Ô Î. ∫·ÏÙÛÔÁÈ¿ÓÓ˘. ™Ù· ·ÚÓËÙÈο ÛËÌ›· ÙÔ˘ ƒ˘ıÌÈÛÙÈÎÔ‡ ™¯Â‰›Ô˘ μfiÏÔ˘, Ô˘ ÚÔˆıÂ›Ù·È ÚÔ˜ ˘ÔÁÚ·Ê‹ ·fi ÙÔ À¶∂∫∞ ·Ó·Ê¤ÚıËÎÂ Ô Î. ∫ˆÓ. ÷-

Ϥ‚·˜. “ΔÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ·˘Ùfi, Ì ÙË ÌÔÚÊ‹ Ô˘ ¤¯ÂÈ Û‹ÌÂÚ· ¤ÚÂ ӷ ηıÔÚ›˙ÂÈ ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ÁÈ· Ù· ÂfiÌÂÓ· 25 ¯ÚfiÓÈ·, ·ÏÏ¿ ÙÂÏÈο Á›ÓÂÙ·È ·Ó·ÛÙ·ÏÙÈÎfi˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ·˜ ÛÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜” , ÙfiÓÈÛ ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ. ∞Ó·ÊÂÚfiÌÂÓÔ˜ ÛÙÔ ÎÔÌÌ¿ÙÈ ÙˆÓ ÔÈÎÈÛÙÈÎÒÓ ÂÚÈÔ¯ÒÓ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ‰ÔÌËı› ˘ÎÓ¿ Î·È ÂÚ›ÌÂÓ·Ó Ó· ÂÓÙ·¯ıÔ‡Ó ÛÙÔ ƒ˘ıÌÈÛÙÈÎfi ™¯¤‰ÈÔ, ÙfiÓÈÛ ˆ˜ “̤ÓÔ˘Ó ÂÎÙfi˜. ∂›Ì·ÛÙÂ Ë ÌÔÓ·‰È΋ ÂÚÈÔ¯‹ ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ, Ô˘ ¤ÓıÂÓ ÙÔ˘ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ‡ ‰ÚfiÌÔ˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÂÚÈÔ¯¤˜ Ô˘ Â›Ó·È ¯·Ú·ÎÙËÚÈṲ̂Ó˜ ·ÁÚÔÙÈΤ˜, ÂÓÒ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÂÎıÂÛÈ·ÎÔ› ¯ÒÚÔÈ Î·È ‚ÈÔÙ¯ӛ˜, Ô˘ ÂÚ›ÌÂÓ·Ó 10 ¯ÚfiÓÈ· ÙÔ ƒ˘ıÌÈÛÙÈÎfi ÁÈ· Ó· ÙÚÔÔÔÈËı› Ë ˙ÒÓË Î·È Ó· ÂÓÙ·¯ı› Û ‚ÈÔÙ¯ÓÈ΋ Î·È ˙ÒÓË ÂÎıÂÛÈ·-

ÎÒÓ ¯ÒÚˆÓ. ¶·ÚfiÏÔ Ô˘ ÙÔ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi Î·È Ù· ¢ËÌÔÙÈο ™˘Ì‚Ô‡ÏÈ· ·ÔÊ¿ÛÈÛ·Ó ÙËÓ ÙÚÔÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ÂÚÈÔ¯ÒÓ ·˘ÙÒÓ, ‰˘ÛÙ˘¯Ò˜, ÔÈ ÌÂÏÂÙËÙ¤˜, Ô˘ ‰ÂÓ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ì·˜ Î·È ¤Î·Ó·Ó ÔÏÏ¿ Ï¿ıË, ‰ÂÓ ˘ÈÔı¤ÙËÛ·Ó ÙȘ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ·fi ÙȘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ” ÚÔÛ¤ıÂÛÂ Ô Î. ÷Ϥ‚·˜. √ ›‰ÈÔ˜ ·Ó·Ê¤ÚıËΠÛÙËÓ Â›ÛÎÂ„Ë Ô˘ ¤Î·Ó ÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ¶·Ú·Û΢‹ ÛÙÔ À¶∂∫∞ Ì ÙÔÓ ÂÚÈÊÂÚÂÈ¿Ú¯Ë £ÂÛÛ·Ï›·˜, ϤÁÔÓÙ·˜ ˆ˜ “Ô Î. ∞ÁÔÚ·ÛÙfi˜ ¤ıÂÛ fiÏ· Ù· ·ÈÙ‹Ì·Ù· Î·È ˙‹ÙËÛ ӷ ÌËÓ ˘ÔÁÚ·Ê› ÙÔ ƒ˘ıÌÈÛÙÈÎfi Ì ÙË ÌÔÚÊ‹ Ô˘ ¤¯ÂÈ, ‰ÈfiÙÈ ı· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÛÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜. √ ÂÎÚfiÛˆÔ˜ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ‰ÂÛ̇ÙËΠfiÙÈ ı· Â·ÓÂÍÂÙ·ÛÙÔ‡Ó ÔÈ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÙˆÓ ¢ËÌÔÙÈÎÒÓ ™˘Ì‚Ô˘Ï›ˆÓ Î·È ÙÔ˘ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· Á›ÓÔ˘Ó ·Ô‰ÂÎÙ¤˜ fiÛÔ ÙÔ ‰˘Ó·ÙfiÓ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ” ·Ó¤ÊÂÚ ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ, ÁÈ· Ó· ÚÔÛı¤ÛÂÈ: “∂Ó‰ÂÈÎÙÈÎfi Ù˘ ·‰È·ÊÔÚ›·˜ ÙˆÓ ÌÂÏÂÙËÙÒÓ ÛÙȘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ Ù˘ ÙÔÈ΋˜ ÎÔÈÓˆÓ›·˜ ›ӷÈ, ÌfiÏȘ Ì›· ¤ÁÈÓ ·Ô‰ÂÎÙ‹, ÁÈ· ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ∫ÔÈÌËÙËÚ›Ô˘ Î·È ·˘Ùfi ‰ÈfiÙÈ ‹Ù·Ó ·˘ı·›ÚÂÙÔ Î·È ÙÚÔÔÔÈ‹ıËÎÂ Ë ˙ÒÓË, ÁÈ· Ó· ÙÔ ÓÔÌÈÌÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó. ΔÔ ™˘Ó‰ÚÈ·Îfi ∫¤ÓÙÚÔ ªÂÏÈÛ۷ٛΈÓ, ·Ú·Ì¤ÓÂÈ Û ·ÁÚÔÙÈ΋ ÂÚÈÔ¯‹, fiˆ˜ Î·È ÔÏϤ˜ ‚ÈÔÙ¯ӛ˜, Ô˘ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÂÓ‰‡ÛÔ˘Ó. ∞ÎfiÌË, ÂÚÈÔ¯¤˜ Ô˘ ›¯·Ó ÚÔ‚ÏÂÊı› ÁÈ· ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋ ·Ó¿Ù˘ÍË, ÎÔÓÙ¿ ÛÙȘ ·ıÏËÙÈΤ˜ ˘Ô‰Ô̤˜, ¤ÌÂÈÓ·Ó ÂÎÙfi˜ Úfi‚Ï„˘ Ù˘ ÙÚÔÔÔ›ËÛ˘” ÂÈÛ‹Ì·ÓÂ Ô Î. ÷Ϥ‚·˜.

¶ÔÏÏ¿ Ù· ÂÚÈÛÙ·ÙÈο Ô˘ ÎÏ‹ıËΠӷ Â¤Ì‚ÂÈ Ë ¶˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÈ΋ Û ÙÚÂȘ Ë̤Ú˜

∫¿ËΠ·ÁÚÔÙfiÛÈÙÔ ÛÙ· ªÂÏÈÛÛ¿ÙÈη ·fi ʈÙÈ¿ Û Ù˙¿ÎÈ ¶√§§∞ Â›Ó·È Ù· ÂÚÈÛÙ·ÙÈο ÌÈÎÚÔ˘ÚηÁÈÒÓ ·fi Ù˙¿ÎÈ·, fiÔ˘ ηÏÂ›Ù·È Ó· Â¤Ì‚ÂÈ ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ̤Ú˜ Ë ¶˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÈ΋ ÀËÚÂÛ›· μfiÏÔ˘. ∞fi ÙËÓ ·Ú¯‹ ÙÔ˘ ÊÂÙÈÓÔ‡ ¯ÂÈÌÒÓ·, ·ÍȈ̷ÙÈÎÔ› Ù˘ ÙÔÈ΋˜ ÀËÚÂÛ›·˜ ÂÊÈÛÙÔ‡Ó ÙËÓ ÚÔÛÔ¯‹ ÙˆÓ ¯ÚËÛÙÒÓ Ù˙·ÎÈÒÓ, ÁÈ·Ù› Ô Î›Ó‰˘ÓÔ˜ ˘ÚηÁÈ¿˜ Â›Ó·È ·˘ÍË̤ÓÔ˜. ÕÏψÛÙÂ Î·È ¤ÚÛÈ Î·Ù·ÁÚ¿ÊËÎ·Ó ·ÚÎÂÙ¿ Î·È ÛÔ‚·Ú¿ ÂÚÈÛÙ·ÙÈο ·fi ʈÙȤ˜ Û Û›ÙÈ·. ¶ÚÔ¯ı¤˜ ∫˘Úȷ΋ ¤Ó· ·ÁÚÔÙfiÛÈÙÔ, ÛÙ· ªÂÏÈÛÛ¿ÙÈη, ηٷÛÙÚ¿ÊËΠÔÏÔÛ¯ÂÚÒ˜ ·fi ʈÙÈ¿ Ô˘ ÚÔ‹Ïı ·fi Ù˙¿ÎÈ. ∑ËÌȤ˜ fï˜ ÚÔÎÏ‹ıËÎ·Ó Î·È Û ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· ·fi ¤ÎÚËÍË Ù˙·ÎÈÔ‡. ∏ ¶˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÈ΋ ÀËÚÂÛ›· μfiÏÔ˘ Û ‰ÂÏÙ›Ô Û˘Ì‚¿ÓÙˆÓ ÁÈ· ÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ· ·fi 26 ¤ˆ˜ Î·È 28 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ 2013, ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙ· ·ÎfiÏÔ˘ı· ÂÚÈÛÙ·ÙÈο, fiÔ˘ ÂÎÏ‹ıË

● ¶ÔÏÏ¿ Â›Ó·È Ù· ÂÚÈÛÙ·ÙÈο ÌÈÎÚÔ˘ÚηÁÈÒÓ ·fi Ù˙¿ÎÈ·, fiÔ˘ ηÏÂ›Ù·È Ó· Â¤Ì‚ÂÈ ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ̤Ú˜ Ë ¶˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÈ΋ ÀËÚÂÛ›· μfiÏÔ˘ (ʈÙfi ·Ú¯Â›Ô˘)

Ó· Â¤Ì‚ÂÈ: 26-01-2013, 10:57’: ¶˘ÚηÁÈ¿ ÂΉËÏÒıËΠ۠‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÔÏ˘Î·ÙÔÈΛ·˜, Â› Ù˘ Ô‰Ô‡ ª·ÁÓ‹ÙˆÓ 44, ¢. μfiÏÔ˘, ·fi ͯ·Ṳ̂ÓÔ Ì·ÁÂÈÚÈÎfi Û·Ԙ.

∞fi ÙËÓ ˘ÚηÁÈ¿ ÛËÌÂÈÒıËÎ·Ó ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ˘ÏÈΤ˜ ˙ËÌȤ˜ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Ù˘ ÎÔ˘˙›Ó·˜. ™ÙËÓ Î·Ù¿Û‚ÂÛË Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó ¤ÓÙ ˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÈÎÔ› ˘¿ÏÏËÏÔÈ Ì ‰˘Ô Ô¯‹Ì·Ù·.

26-01-2013, 17:10’: ¶˘ÚηÁÈ¿ ÂΉËÏÒıËΠ۠ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Δ˙·ÓÂÚÈ¿ ™ÎÈ¿ıÔ˘, ¢. ™ÎÈ¿ıÔ˘, ·fi ηÌÈÓ¿‰· Ù˙·ÎÈÔ‡, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ÛËÌÂȈıÔ‡Ó ˙ËÌȤ˜ ÛÙËÓ ÎÂÚ·ÌÔÛÎÂ‹ Ù˘ ÔÈΛ·˜. ™ÙËÓ Î·Ù¿Û‚ÂÛË Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó Ù¤ÛÛÂÚȘ ˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÈÎÔ› ˘¿ÏÏËÏÔÈ Ì ‰˘Ô Ô¯‹Ì·Ù·. 27-01-2013, 16:59’: ¶˘ÚηÁÈ¿ ÂΉËÏÒıËΠ۠·ÁÚÔÈΛ· ÂÓÙfi˜ ÂÏ·ÈÔÎÙ‹Ì·ÙÔ˜, ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ªÂÏÈÛ۷ٛΈÓ, ı¤ÛË §Ô˘˙›ÓÈÎÔ-ªÂÁ¿ÏË ƒ¿¯Ë, ¢. μfiÏÔ˘ ·fi ·Ó·Ì̤ÓË ÂÛÙ›· Ù˙·ÎÈÔ‡, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙËÓ ÔÏÔÎÏËÚˆÙÈ΋ ηٷÛÙÚÔÊ‹ ÙÔ˘ ÔÈ΋̷ÙÔ˜. ™ÙËÓ Î·Ù¿Û‚ÂÛË Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó ¤ÓÙÂη ˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÈÎÔ› ˘¿ÏÏËÏÔÈ Ì ٤ÛÛÂÚ· Ô¯‹Ì·Ù·. 27-01-2013, 22:13’: ŒÎÚËÍË Û Ù˙¿ÎÈ ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·ÙÔ˜ ÔÏ˘Î·ÙÔÈΛ·˜, Â› Ù˘ Ô‰Ô‡ §. ∫·˙·Ó¿ÎÈ 34, ÛÙË ¡. πˆÓ›· ¢.

μfiÏÔ˘. ∞fi ÙËÓ ¤ÎÚËÍË ÛËÌÂÈÒıËÎ·Ó ÂÎÙÂٷ̤Ó˜ ˘ÏÈΤ˜ ˙ËÌȤ˜ Û ¤Ó· ÂÎ ÙˆÓ ‰È·ÌÂÚÈÛÌ¿ÙˆÓ Ù˘ ÔÏ˘Î·ÙÔÈΛ·˜. ∂ÈÙfiÔ˘ ¤ÛÂ˘Û·Ó ‰˘Ô Ô¯‹Ì·Ù· Ì ¤ÓÙ ˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÈÎÔ‡˜ ˘¿ÏÏËÏÔ˘˜. 27-01-2013, 22:34’: ¶˘ÚηÁÈ¿ ÂΉËÏÒıËΠ۠ηÌÈÓ¿‰· ‰ÈÏÔηÙÔÈΛ·˜, ÛÙËÓ Ô‰fi √ÈÎÔÓfiÌÔ˘ 70, ÂÚÈÔ¯‹ ∞Á. ∞Ó·ÚÁ‡ÚˆÓ ¢. μfiÏÔ˘, Ì ÌÈÎÚ¤˜ ˘ÏÈΤ˜ ˙ËÌȤ˜ ÂÓÙfi˜ Ù˘ ηÌÈÓ¿‰·˜. ∂ÈÙfiÔ˘ ¤Û¢Û ¤Ó· fi¯ËÌ· Ì ÙÚÂȘ ˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÈÎÔ‡˜ ˘¿ÏÏËÏÔ˘˜. 28-01-2013, 01:02’: ¶˘ÚηÁÈ¿ ÂΉËÏÒıËΠ۠ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Δ˙·ÓÂÚÈ¿ ™ÎÈ¿ıÔ˘, ·fi ηÌÈÓ¿‰· Ù˙·ÎÈÔ‡, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ÛËÌÂȈıÔ‡Ó ÂÚÈÔÚÈṲ̂Ó˜ ˙ËÌȤ˜ ÛÙËÓ ÔÈΛ·. ™ÙËÓ Î·Ù¿Û‚ÂÛË Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó Ù¤ÛÛÂÚȘ ˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÈÎÔ› ˘¿ÏÏËÏÔÈ Ì ‰˘Ô Ô¯‹Ì·Ù·.


M·ÁÓËÛ›· 17

ΔƒπΔ∏ 29 π∞¡√À∞ƒπ√À 2013

√‡Ù ¯ı˜ ‰fiıËΠ¿‰ÂÈ· ·fiÏÔ˘ ·fi Ù· ·ÚÌfi‰È· ˘Ô˘ÚÁ›·

¶·Ú·Ì¤ÓÂÈ ÛÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ ÙÔ ÏÔ›Ô Ì ٷ fiÏ·

‡Ù ¯ı˜ ·ÂÛÙ¿ÏË ·fi Ù· ·ÚÌfi‰È· ˘Ô˘ÚÁ›· Ë ¿‰ÂÈ· ·fiÏÔ˘ ·fi ÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ÙÔ˘ ÊÔÚÙËÁÔ‡ ÏÔ›Ô˘ “Alexandretta” , ÙÔ ÔÔ›Ô fiˆ˜ ›¯Â ·ÔÎ·Ï˘Êı›, ÌÂٷʤÚÂÈ fiÏ· Î·È ˘ÚÔÌ·¯Èο ÛÙË §È‚‡Ë. ΔÔ Î‡ÚÈÔ ÊÔÚÙ›Ô ÙÔ˘ ÏÔ›Ô˘ Â›Ó·È ÙÛÈ̤ÓÙÔ, ˆÛÙfiÛÔ ÌÂٷʤÚÂÈ Î·È ÙÚ›· ÂÌÔÚÂ˘Ì·ÙÔÎÈ‚ÒÙÈ· Ì “ÈÛÙfiÏÈ·, ΢ÓËÁÂÙÈο fiÏ· Î·È ˘ÚÔÌ·¯Èο” , ηٿ ‰‹ÏˆÛË Ù˘ ÏÔÈÔÎÙ‹ÙÚÈ·˜ ÂÙ·ÈÚ›·˜.

ƒÂÔÚÙ¿˙: ™Δ. ¢∏ª√¶√À§√™ dimopoulos@e-thessalia.gr

™‡Ìʈӷ Ì ¤Á΢Ú˜ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ·ÊÈΤ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜, ÛÙËÓ ˘fiıÂÛË Ù˘ ·‰Â›·˜ ·fiÏÔ˘ ÙÔ˘ ÏÔ›Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÂÌϷΛ ϤÔÓ Ù¤ÛÛÂÚ· ˘Ô˘ÚÁ›·, Ù· √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ, ∞Ó¿Ù˘Í˘, ∂͈ÙÂÚÈÎÒÓ Î·È ÕÌ˘Ó·˜. ∞fi ÙÔ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ, fiÔ˘ ˘¿ÁÂÙ·È ÙÔ ΔÂψÓÂ›Ô μfiÏÔ˘ Î·È ÙÔ ÔÔ›Ô ·ÂÎ¿Ï˘„ ·fi Ù· ‰ÈηÈÔÏÔÁËÙÈο ÙÔ˘ ÛοÊÔ˘˜ fiÙÈ ÌÂٷʤÚÂÈ ÔÏÈÛÌfi Î·È ˘ÚÔÌ·¯Èο, ¤¯ÂÈ ÂÓËÌÂÚˆı› ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ∞Ó¿Ù˘Í˘ Î·È ∞ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ·˜, Ô˘ Ì ÙË ÛÂÈÚ¿ ÙÔ˘ ÂÓË̤ڈÛ ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ∂͈ÙÂÚÈÎÒÓ, ηıÒ˜ ÂÌϤÎÂÙ·È Ô ∫ÔÈÓÔÙÈÎfi˜ ∫·ÓÔÓÈÛÌfi˜ 204/2011, Ô˘ ··ÁÔÚ‡ÂÈ ÙË ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ÔÏÈÛÌÔ‡ ÛÙË §È‚‡Ë. ΔÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ∂͈ÙÂÚÈÎÒÓ ÂÓË̤ڈÛÂ Î·È ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ∂ıÓÈ΋˜ ÕÌ˘Ó·˜ Î·È Ê˘ÛÈο fiÏË Ë ‰È·‰Èηۛ· Â›Ó·È ÁÚ·ÊÂÈÔÎÚ·ÙÈ΋ Î·È ¯ÚÔÓÔ‚fiÚ·. ™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ›‰È· ¤Á΢ÚË ËÁ‹, ‰ÂÓ ·ÔÎÏ›ÂÙ·È ÂÌÂÈÚÔÁÓÒÌÔÓ˜ ÙÔ˘ À¶∂£∞ Ó· ÂϤÁÍÔ˘Ó ÙÔ ÊÔÚÙ›Ô ÙÔ˘ ÏÔ›Ô˘, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÙÔ˘ ‰Ôı› ¿‰ÂÈ· ·fiÏÔ˘. ΔÔ “Alexandretta” ÌÂٷʤÚÂÈ ÙÚ›· ÂÌÔÚÂ˘Ì·ÙÔÎÈ‚ÒÙÈ· (ÎÔÓÙ¤ÈÓÂÚ) ‚¿ÚÔ˘˜ 75 ÙfiÓˆÓ Ì fiÏ· Î·È ¤¯ÂÈ ÂÏÏÈÌÂÓÈÛÙ› ÛÙËÓ ÚÔ‚Ï‹Ù· 2, ÛÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, ̤¯ÚÈ Ó· ·ÔÊ·ÛÈÛÙ› ·fi ÙȘ ·ÚÌfi‰È˜ ˘ËÚÂۛ˜ ·Ó ı· ÙÔ˘ ‰Ôı› ¿‰ÂÈ· ·fiÏÔ˘ ‹ ·Ó ı· ÂÏÂÁ¯ı› Î·È ı· ‰ÂÛÌ¢Ù› ÙÔ ÊÔÚÙ›Ô ÙÔ˘. ΔÔ ÏÔ›Ô Î·Ù¤Ï¢Û ÛÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ÙËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË ¶¤ÌÙË ÁÈ· ·ÓÂÊԉȷÛÌfi Ì η‡ÛÈÌ· (ÓÙ›˙ÂÏ ÙÚ¿Ó˙ÈÙ). ™Ù· ÛÙÔȯ›· ÙÔ˘ ÊÔÚÙ›Ô˘ ÙÔ˘ ÏÔ›Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È fiÙÈ ÌÂٷʤÚÂÈ ÔÏÈÛÌfi ÛÙ· ÙÚ›· ÂÌÔÚÂ˘Ì·ÙÔÎÈ‚ÒÙÈ·, Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ¿Óˆ ÛÙÔ Î·Ù¿ÛÙڈ̷, ηıÒ˜ ÛÙÔ ·Ì¿ÚÈ ÙÔ˘ ÌÂٷʤÚÂÈ Î·È ÂÓÛ·ÎÈṲ̂ÓÔ ÙÛÈ̤ÓÙÔ. ΔÔ ÏÔ›Ô ÊfiÚÙˆÛ ٷ ÂÌÔÚÂ˘Ì·ÙÔÎÈ‚ÒÙÈ· Ì ÙÔÓ ÔÏÈÛÌfi ÛÙÔ ÏÈ-

● ™ÙËÓ ˘fiıÂÛË Ù˘ ·‰Â›·˜ ·fiÏÔ˘ ÙÔ˘ ÏÔ›Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÂÌϷΛ ϤÔÓ Ù¤ÛÛÂÚ· ˘Ô˘ÚÁ›·, Ù· √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ, ∞Ó¿Ù˘Í˘, ∂͈ÙÂÚÈÎÒÓ Î·È ÕÌ˘Ó·˜

Ì¿ÓÈ Derinse Ù˘ ΔÔ˘ÚΛ·˜ Î·È ÙÔ ÙÛÈ̤ÓÙÔ ÛÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ Gemlik Ì ÚÔÔÚÈÛÌfi ÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ Ù˘ ªÈ˙Ô˘Ú¿Ù· ÛÙË §È‚‡Ë, fiÔ˘ ı· ÍÂÊÔÚÙÒÛÂÈ ÙÔÓ ÔÏÈÛÌfi Î·È ÙËÓ ΔÚ›ÔÏË Ù˘ §È‚‡Ë˜, fiÔ˘ ı· ÍÂÊÔÚÙÒÛÂÈ ÙÔ ÙÛÈ̤ÓÙÔ. ΔÔ “Alexandretta” Â›Ó·È Ì‹ÎÔ˘˜ 80 ̤ÙÚˆÓ Î·È ¯ˆÚËÙÈÎfiÙËÙ·˜ 4.000 ÙfiÓˆÓ Î·È Ê¤ÚÂÈ ÛËÌ·›· ∞Á›Ô˘ μÈÎÂÓÙ›Ô˘, ÂÓÒ ¤¯ÂÈ ‰¤Î· ¿ÙÔÌ· ϋڈ̷ Î·È ÏÔ›·Ú¯Ô. fiÏÔÈ ΔÔ‡ÚÎÔÈ ˘‹ÎÔÔÈ. ΔÔ ÏÔ›Ô ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ‰È¿ÏÔ˘ ÙÔ˘ ∞ÈÁ·›Ô˘ ¶ÂÏ¿ÁÔ˘˜ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ Ôχ ¿Û¯Ë̘ ηÈÚÈΤ˜ Û˘Óı‹Î˜ Î·È ·Ó·ÁοÛÙËΠӷ ·Á΢ÚÔ‚ÔÏ‹ÛÂÈ ‰‡Ô ÊÔÚ¤˜, ÁÈ· Ó· ÚÔÊ˘Ï·¯ı› ·fi ÙËÓ Î·ÎÔηÈÚ›·, Ì›· ÛÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ Δ۷ӿηÏ Ù˘ ΔÔ˘ÚΛ·˜ Î·È Ì›· ÛÙËÓ ∫˘Ú¿ ¶·Ó·ÁÈ¿ ÛÙȘ μ. ™ÔÚ¿‰Â˜. ªÂ η‡ÛÈÌ· ÂÚfiÎÂÈÙÔ Ó· ·ÓÂÊԉȷÛÙ› ÛÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ Ù˘ ™‡ÚÔ˘, ·ÏÏ¿ Ô ÏÔ›·Ú¯Ô˜ Â¤ÏÂÍ ˆ˜ ·ÛʷϤÛÙÂÚÔ ÏÈÌ¿ÓÈ ·˘Ùfi ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, fiÔ˘ Î·È Î·Ù¤Ï¢Û ÁÈ· ·ÓÂÊԉȷÛÌfi. ª¤¯ÚÈ Ó· ‰Ôı› Ë ¿‰ÂÈ· ·fi ÙÔ ˘-

Ô˘ÚÁÂ›Ô ∞Ó¿Ù˘Í˘, ÙÔ ÏÔ›Ô ÊÚÔ˘ÚÂ›Ù·È ÛÙÔÓ ÚÔ‚Ï‹Ù· 2 ÙÔ˘ ÏÈÌ·ÓÈÔ‡.

¶ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈ΋ ‰È·¯Â›ÚÈÛË ÏÈÌ·ÓÈÒÓ ™Â ÛÂÌÈÓ¿ÚÈÔ ÙÔ˘ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ ¶ÔÏÈÙÈÎÒÓ ªË¯·ÓÈÎÒÓ ÙÔ˘ ∞¶£, ÙÔ ÔÔ›Ô Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË, Ì ı¤Ì· ÙËÓ ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈ΋ ‰È·¯Â›ÚÈÛË ÙˆÓ ÏÈÌ·ÓÈÒÓ, Û˘ÌÌÂÙ›¯Â Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ √.§.μ. ∞.∂. Î. °È¿ÓÓ˘ ¶Ú›ÁÎÔ˜ Î·È Ô ˘‡ı˘ÓÔ˜ ÙˆÓ ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈÎÒÓ ‰Ú¿ÛÂˆÓ ÙÔ˘ ÏÈÌ·ÓÈÔ‡ μfiÏÔ˘ Î. ∏Ú. ∫·Ì·Ófi˜. ™ÙÔ ÛÂÌÈÓ¿ÚÈÔ Ô˘ ›¯Â ÛÙfi¯Ô Ó· “ÁÓˆÚ›ÛÂÈ” ÙÔ˘˜ ÊÔÈÙËÙ¤˜ ÙÔ˘ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ ¶ÔÏÈÙÈÎÒÓ ªË¯·ÓÈÎÒÓ Ì ı¤Ì·Ù· ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈ΋˜ ‰È·¯Â›ÚÈÛ˘ ÙˆÓ ÏÈÌ·ÓÈÒÓ ¯·ÈÚ¤ÙËÛÂ Ô Î. °. ¶Ú›ÁÎÔ˜ Î·È ·Ó·Ê¤ÚıËΠÛÙȘ ‰Ú¿ÛÂȘ Ô˘ ˘ÏÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÛÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘. √ Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ √§μ ÂÂÛ‹Ì·Ó ˆ˜ ¤¯Ô˘Ó Û˘Ó·Êı› Û˘Ìʈ-

ӛ˜ Ì ÈÛÙÔÔÈË̤ÓÔ˘˜ ÊÔÚ›˜ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·Î‡ÎψÛË ÙˆÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÌÂÓˆÓ Û˘ÛÛˆÚ¢ÙÒÓ, ÙËÓ ·Ó·Î‡ÎψÛË Ï·ÌÙ‹ÚˆÓ ÊˆÙÈÛÌÔ‡, ÂÓÒ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈ΋˜ ‰È·¯Â›ÚÈÛ˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÌÂÙÚ‹ÛÂȘ ÁÈ· Ê˘ÛÈΤ˜ ·Ú¿ÌÂÙÚÔ˘˜ fiˆ˜ ÙÔ ı·Ï·ÛÛÈÓfi ÓÂÚfi Î·È ÔÈ Ë¯ÔÌÂÙÚ‹ÛÂȘ Î·È Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ÙˆÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›ˆÓ ·Ó·ÚÙÔ‡ÓÙ·È ÛÙËÓ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· Ù˘ √§μ ∞∂. ∂ȉÈ΋ ·Ó·ÊÔÚ¿ ¤Î·Ó ÁÈ· ÙÔ ı¤Ì· ÙˆÓ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙ‹ÛÂˆÓ Ô˘ ··ÈÙÔ‡ÓÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛË ÙˆÓ Ù¯ÓÈÎÒÓ ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈÎÒÓ ¤ÚÁˆÓ Ô˘ ηıÔÚ›˙ÂÈ Ë ∫ÔÈÓ‹ ÀÔ˘ÚÁÈ΋ ∞fiÊ·ÛË (∫À∞) ÁÈ· ÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, ÙÔÓ›˙ÔÓÙ·˜ ˆ˜ Â›Ó·È ÂÈÙ·ÎÙÈ΋ ·Ó¿ÁÎË Ë ÁÚ‹ÁÔÚË Â͇ÚÂÛË ÙˆÓ ··Ú·›ÙËÙˆÓ fiÚˆÓ. ™¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ô˘ Á›ÓÂÙ·È ÁÈ· ÙË Ì›ˆÛË Ù˘ ·¤ÚÈ·˜ Ú‡·ÓÛ˘ Ô˘ ÚÔηÏÂ›Ù·È ·fi ÙË ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· ÊfiÚÙˆÛ˘-ÂÎÊfiÚÙˆÛ˘ ‰ËÌËÙÚÈ·ÎÒÓ ·fi ÙÔ ™ÈÏfi ·Ôı‹Î¢Û˘, › ˆ˜ Ë Δ¯ÓÈ΋ ÀËÚÂÛ›· ¤¯ÂÈ ÂΉÒÛÂÈ Û¯ÂÙÈ΋ Ô‰ËÁ›· Ô˘ ¤¯ÂÈ ˆ˜ ÛÙfi¯Ô Ó· ÌÂÈÒÛÂÈ ÙËÓ ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈ΋ ÂÈ‚¿Ú˘ÓÛË ·fi ÙÔ˘˜ ·¤ÚÈÔ˘˜ Ú‡Ô˘˜ Ô˘ ÚÔηÏÔ‡ÓÙ·È, ̤¯ÚÈ ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË ÙˆÓ Ù¯ÓÈÎÒÓ ¤ÚÁˆÓ Ô˘ ÚԂϤÔÓÙ·È ·fi ÙËÓ ∫À∞. ∞¢ı˘ÓfiÌÂÓÔ˜, Ô Î. ¶Ú›ÁÎÔ˜, ÛÙÔ˘˜ ÊÔÈÙËÙ¤˜ Ô˘ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Û·Ó ÙÔ ÛÂÌÈÓ¿ÚÈfi ÙÔ˘˜ ÚÔ¤ÙÚ„ ӷ ·Û¯ÔÏËıÔ‡Ó Ì ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈΤ˜ ‰Ú¿ÛÂȘ “ÁÈ·Ù› Ù· ÏÈÌ¿ÓÈ· ÙÔ‡˜ ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È”. Δ¤ÏÔ˜, ¢¯·Ú›ÛÙËÛ ÙÔÓ ÂÈÛËÁËÙ‹ ÙÔ˘ ÛÂÌÈÓ·Ú›Ô˘, ηıËÁËÙ‹ ÙÔ˘ ∞¶£, Î. ∞Ú. ¡·ÓÈfiÔ˘ÏÔ ÁÈ· ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· Ô˘ ÚÔÛ¤ÊÂÚ ÒÛÙ ӷ ÈÛÙÔÔÈËı› ÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ Â˘Úˆ·˚ÎÔ‡ ¤ÚÁÔ˘ SUPORTS. ∏ ÙÂÏÂÙ‹ ·ÔÓÔÌ‹˜ ÙÔ˘ Â˘Úˆ·˚ÎÔ‡ ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈÎÔ‡ ÈÛÙÔÔÈËÙÈÎÔ‡ PERS ÛÙÔÓ √§μ, ηıÒ˜ Î·È ÛÙ· ÏÈÌ¿ÓÈ· Ù˘ ∫·‚¿Ï·˜ Î·È ÙÔ˘ §¿ÁÔ˜, ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÛÙȘ 20 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘, ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ÂΉËÏÒÛÂˆÓ ÙÔ˘ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ §È̤ÓÔ˜ ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜.

™ÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ ‰ÈÏ‹ Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡

∂ÁÎÚ›ıËÎ·Ó Δ¯ÓÈÎfi ¶ÚfiÁÚ·ÌÌ· Î·È ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ› Δ∂áπ∫√ ¶ÚfiÁÚ·ÌÌ·, ÚÔ¸ÔÏÔÁÈ-

ÛÌfi˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘, ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ› ÙÔ˘ ¡ÔÌÈÎÔ‡ ¶ÚÔÛÒÔ˘ Î·È Ù˘ ∫ÔÈÓˆÊÂÏÔ‡˜ ∂ȯ›ÚËÛ˘ ¢‹ÌÔ˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ ¤ÙÔ˘˜ 2013, ‹Ù·Ó ÌÂÚÈο ·fi Ù· ÛËÌ·ÓÙÈο ı¤Ì·Ù· Ô˘ ··Û¯fiÏËÛ·Ó ¯ı˜ ÙȘ ‰‡Ô Û˘Ó‰ÚÈ¿ÛÂȘ (Ù·ÎÙÈ΋ Î·È ÂȉÈ΋) ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡. ™ÙËÓ Ù·ÎÙÈ΋ Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÂÁÎÚ›ıËÎ·Ó Î·Ù¿ ÏÂÈÔ„ËÊ›· ÙÔ Δ¯ÓÈÎfi ¶ÚfiÁÚ·ÌÌ·, ÔÈ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ› ÙÔ˘ ¡¶¢¢ Î·È Ù˘ ∫ÔÈÓˆÊÂÏÔ‡˜, ÂÓÒ ÔÌfiʈӷ ÂÁÎÚ›ıËÎÂ Ë ·Ú·¯ÒÚËÛË ¯ÒÚÔ˘ ÁÈ· ÙË ÛÙ¤Á·ÛË ÙÔ˘ °Ú·Ê›Ԣ ÙÔ˘ π∫∞ ÛÙÔ ¢‹ÌÔ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡. √Ú›ÛÙËΠÂ›Û˘ Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ¶·È‰Â›·˜ Ô ·ÚÌfi‰ÈÔ˜ ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ Î. ¢ËÌ. ΔÛÔ‡ÙÛ·˜ Î·È ·ÔÊ·Û›ÛÙËÎÂ Ë Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÊÔÚ¤ˆÓ ·fi ·Ú·ÁˆÁÈΤ˜ Ù¿ÍÂȘ ÙÔ˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ Î·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ·fi ÙÔ˘˜ ¡¤Ô˘˜ ∞ÁÚfiÙ˜ Î·È ÙË ºÈÏ¿Ú¯·ÈÔ ∂Ù·ÈÚ›·. ∂›Û˘ ·ÔÊ·Û›ÛÙËΠӷ Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ ˆ˜ ·Ú·ÙËÚËÙ‹˜ Î·È ÂÎÚfiÛˆÔ˜ ÙÔ˘ ∂ÚÁ·ÙÈÎÔ‡ ∫¤ÓÙÚÔ˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡. ΔÔ Δ¯ÓÈÎfi ¶ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÙÔ˘ 2013 ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È ÂÚ›Ô˘ Û 300.000 ¢ÚÒ, fiÙ·Ó ÙÔ ÂÚÛÈÓfi, ‰ËÏ·‰‹ ÙÔ Δ¯ÓÈÎfi ¶ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÙÔ˘ 2012, ›¯Â „ËÊÈÛÙ›

Ì ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi 604.450 ¢ÚÒ Î·È Â›¯Â ηٷÓÂÌËı› ˆ˜ ÂÍ‹˜: °È· ÙËÓ ∞Ó¿‚Ú· ÔÛfi 77.000 ¢ÚÒ, ÁÈ· ÙÔÓ ¶ÙÂÏÂfi 148.000 ¢ÚÒ, ÁÈ· ÙÔÓ ∞ÏÌ˘Úfi 183.450 ¢ÚÒ Î·È ÁÈ· ÙË ™Ô‡ÚË 146.000 ¢ÚÒ. ªÂ ÙË ™∞Δ∞ (™˘ÏÏÔÁÈ΋ ∞fiÊ·ÛË ΔÔÈ΋˜ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘), ‰ËÏ·‰‹ ÙËÓ ÎÚ·ÙÈ΋ ÂÓ›Û¯˘ÛË, Ó· ¤¯ÂÈ ÂÚÈÔÚÈÛÙ› ÙÔ 2012 ÁÈ· ÙÔ ¢‹ÌÔ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ Û 220.000 ¢ÚÒ, ÙÔ Δ¯ÓÈÎfi ¶ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÙÔ˘ 2013, ‰ÂÓ ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ˘ÂÚ‚·›ÓÂÈ ÙȘ 300.000 Î·È ÂÎÙÈÌ¿Ù·È ˆ˜ ı· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ Û˘Ó¯È˙fiÌÂÓ· ¤ÚÁ· Î·È ÌÈÎÚÔ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ Û ‰È‰·ÎÙ‹ÚÈ·, ·ıÏËÙÈΤ˜ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ, ÎÔÈÓfi¯ÚËÛÙÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜, ÎÔÈÌËÙ‹ÚÈ· Î.Ï.

√ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ ∞ÎÔÏÔ‡ıËÛÂ Ë ‰Â‡ÙÂÚË, ÂȉÈ΋ Û˘Ó‰ڛ·ÛË, ÁÈ· ÙËÓ ¤ÁÎÚÈÛË ÙÔ˘ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ ÁÈ· ÙÔ 2013. √ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi˜, fiˆ˜ ·ÔÙ˘ÒÓÂÙ·È Î·È ÛÙË ÁÂÓÈ΋ ·Ó·ÎÂÊ·Ï·›ˆÛË, ÚԂϤÂÈ ¤ÛÔ‰· 15.625.233,24 ¢ÚÒ Î·È ·ÓÙ›ÛÙÔȯ˜ ‰·¿Ó˜, ÔÈ Ôԛ˜ Â›Û˘ ¤¯Ô˘Ó ÂÁÎÚÈı› ·fi ÙËÓ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· £ÂÛÛ·Ï›·˜. √ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ 2012 ›¯Â ·Ú-

¯›ÛÂÈ Ì 14.200.000 ¢ÚÒ Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ì ‰È·‰Ô¯ÈΤ˜ ·Ó·ıˆڋÛÂȘ ‰È·ÌÔÚÊÒıËΠÛÙ· 15.995.592,94 ¢ÚÒ, ÂÎ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ‚‚·Èˆı¤ÓÙ· ̤¯ÚÈ 31/12/2012 Â›Ó·È 11.190.322,24 ¢ÚÒ. ∏ ·fiÎÏÈÛË ‰È·ÌÔÚʈı¤ÓÙˆÓ-‚‚·Èˆı¤ÓÙˆÓ ÁÈ· ÙÔ 2012 Â›Ó·È ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÛÙȘ ‰·¿Ó˜, ηıÒ˜ ·˘Ù¤˜ ‰È·ÌÔÚÊÒıËÎ·Ó ÛÙ· 11.376.820,98 ¢ÚÒ Ì¤¯ÚÈ 31/12/2012 Î·È ÔÈ ‚‚·Èˆı›Û˜ ÛÙ· 5.069.707,65 ¢ÚÒ. ∂ÈÊ˘Ï¿ÍÂȘ ÛÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙÔ˘ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ fiÛÔ Î·È Û ÂÈ̤ÚÔ˘˜ ÛËÌ›·, ›¯Â ‰È·Ù˘ÒÛÂÈ Î·È ÛÙËÓ √ÈÎÔÓÔÌÈ΋ ∂ÈÙÚÔ‹ Ô ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ Ù˘ Ì›˙ÔÓÔ˜ ÌÂÈÔ„ËÊ›·˜ Î. ÃÚ. μÔ‡ÏÁ·Ú˘. Ÿˆ˜ ·Ó¤ÊÂÚÂ, ÂÓÒ ÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ¤¯ÂÈ ·ÔÊ·Û›ÛÂÈ ¿ÁˆÌ· ÙˆÓ ·ÓÙ·Ô‰ÔÙÈÎÒÓ ÙÂÏÒÓ ÁÈ· ÙÔ 2013, ÛÙÔÓ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi ¤¯Ô˘Ó ÂÁÁÚ·Ê› Î·È ÂÁÎÚÈı› ·fi ÙËÓ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· ÂÎÙÈÌÒÌÂÓ· ¤ÛÔ‰· ·˘ÍË̤ӷ ηٿ 63% Û ۇÁÎÚÈÛË Ì ٷ ‚‚·Èˆı¤ÓÙ· ¤ÛÔ‰· Ù˘ ›‰È·˜ ηÙËÁÔÚ›·˜. ΔfiÓÈÛÂ, fiÙÈ Ù· ‰È·ÌÔÚʈı¤ÓÙ· ¤ÛÔ‰· ·fi ·ÓÙ·Ô‰ÔÙÈο Ù¤ÏË Î·È ‰ÈηÈÒÌ·Ù· ¤¯Ô˘Ó ‰È·ÌÔÚʈı› ̤¯ÚÈ 31/12/2012 Û 1.524.551,82 ¢ÚÒ, ·ÏÏ¿ Ù· ‚‚·Èˆı¤ÓÙ· ̤¯ÚÈ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ 2012 ‰ÂÓ ÍÂ¤Ú·Û·Ó ÙÔ ¤Ó· Âη-

ÙÔÌ̇ÚÈÔ, ηıÒ˜ ·Ó‹Ïı·Ó Û 905.646,57 ¢ÚÒ, ‰ËÏ·‰‹ ·fi Ù· ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛı¤ÓÙ· Ù¤ÏË, ‰ÂÓ ÂÈÛÚ¿¯ıËÎ·Ó ÛÙÔ ÎÏ›ÛÈÌÔ ÙÔ˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡ ¤ÙÔ˘˜ Ù¤ÏË ‡„Ô˘˜ 618.905 ¢ÚÒ (ÔÛÔÛÙfi 40%). °È· ÙÔ 2013, Ô Î. μÔ‡ÏÁ·Ú˘ ÂÎÙ›ÌËÛ ˆ˜ Ì ‚¿ÛË ÙËÓ ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ¢™ ÁÈ· ¿ÁˆÌ· ÙˆÓ ÙÂÏÒÓ, ı· Ú¤ÂÈ ÔÈ ÂÁÁڷʤ˜ ÛÙÔÓ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi Ó· Â›Ó·È Û‡ÌʈÓ˜ Ì ٷ ‚‚·Èˆı¤ÓÙ· ̤¯ÚÈ 31/12/2012 Î·È fi¯È Ù· ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛı¤ÓÙ· Î·È ÙÂÏÈÎÒ˜ ‰È·ÌÔÚʈı¤ÓÙ· ̤¯ÚÈ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ 2012. øÛÙfiÛÔ, ÛÙÔÓ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi ÙÔ˘ 2013, ˘¿Ú¯ÂÈ ÂÁÁÚ·Ê‹ ÁÈ· ¤ÛÔ‰· ·fi Ù¤ÏË ‡„Ô˘˜ 1.476.790,62 ¢ÚÒ, ÛÙfi¯Ô˜ ·Ó¤ÊÈÎÙÔ˜, ·Ó ·Ó·ÏÔÁÈÛÙ› ηÓ›˜ ˆ˜ Ë ÂÎÙ›ÌËÛË ·˘Ù‹ ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È Û ÔÛÔÛÙfi 63% ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ·fi Ù· ‚‚·Èˆı¤ÓÙ· ̤¯ÚÈ 31/12/2012, fiÛÔ Ì¿ÏÏÔÓ fiÙ·Ó ÙÔ 2013 ıˆÚÂ›Ù·È ·ÎfiÌË ‰˘ÛÎÔÏfiÙÂÚË ¯ÚÔÓÈ¿ ÁÈ· Ù· ÓÔÈÎÔ΢ÚÈ¿. ∞Í›˙ÂÈ Â›Û˘ Ó· ÛËÌÂȈı›, ˆ˜ ÛÙ· ¤ÎÙ·ÎÙ· ¤ÛÔ‰· ˘¿Ú¯ÂÈ ÂÁÁÚ·Ê‹ 1.740.706,46 ¢ÚÒ ÛÙÔÓ Îˆ‰ÈÎfi ¤ÎÙ·ÎÙ˜ ÂȯÔÚËÁ‹ÛÂȘ ÁÈ· Î¿Ï˘„Ë ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎÒÓ ‰··ÓÒÓ, ÔÛfi Ô˘ ·ÊÔÚ¿ ‰¿ÓÂÈÔ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘. ∞ÓÙÒÓ˘ ∂. ºˆÎ›‰Ë˜

™ÙËÓ ÙÂÏÈ΋ ¢ı›· Ô ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ™ÎÔ¤ÏÔ˘ Δ∞∫Δπ∫∏ ‰ËÌfiÛÈ· Û˘Ó‰ڛ·ÛË Ù˘ √ÈÎÔ-

ÓÔÌÈ΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ™ÎÔ¤ÏÔ˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠ¯ı˜ ÙÔ Úˆ› ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· Û˘Ó‰ÚÈ¿ÛÂˆÓ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ∫·Ù·ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜, ÁÈ· Û˘˙‹ÙËÛË Î·È Ï‹„Ë ·fiÊ·Û˘ ·ÚÎÂÙÒÓ ıÂÌ¿ÙˆÓ. ∫‡ÚÈÔ ˙‹ÙËÌ· Ù˘ Û˘Ó‰ڛ·Û˘ ‹Ù·Ó Ë Î·Ù¿ÚÙÈÛË ÙÔ˘ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡ ¤ÙÔ˘˜ 2013 ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ™ÎÔ¤ÏÔ˘, ηıÒ˜ Î·È Ë ¤ÁÎÚÈÛË ÙÔ˘ ÂÙ‹ÛÈÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ‰Ú¿Û˘ 2013. “√ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ ÁÈ· ÙÔ ÙÚ¤¯ÔÓ ¤ÙÔ˜ ÍÂÂÚÓ¿ Ù· 7 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ¢ÚÒ Î·È Û¯Â‰fiÓ ·ÁÁ›˙ÂÈ Ù· 7.200.000 ¢ÚÒ. ™‡Ìʈӷ Ì ÙË ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹, ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ¤Ó·Ó ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi Ú·ÏÈÛÙÈÎfi, ÂÊ·ÚÌfiÛÈÌÔ Î·È ˘ÏÔÔÈ‹ÛÈÌÔ. °ÓˆÚ›˙Ô˘Ì ÂÎ ÙˆÓ ÚÔÙ¤ÚˆÓ ˆ˜ Ë ·ÓÙÈÔϛ٢ÛË ‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ÙÔÓ „ËÊ›ÛÂÈ, ηıÒ˜ Â›Ó·È ·ÚÎÂÙ¿ “ÛÎÏËÚfi˜” , ·ÊÔ‡ ı· ·Ó·ÁηÛÙԇ̠ӷ οÓÔ˘Ì ÔÈÎÔÓÔÌ›· ÛÙȘ ‰·¿Ó˜, fï˜ Û˘ÓÙ¿¯ıËΠۇÌʈӷ Ì ÙȘ ÛËÌÂÚÈÓ¤˜ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ Ì·˜. ∂Í¿ÏÏÔ˘, ÙÔ ÂÙ‹ÛÈÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ‰Ú¿Û˘ Ú¤ÂÈ Ó· Û˘Ó¿‰ÂÈ Ì ÙÔÓ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi” ÙfiÓÈÛÂ Ô ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ ™ÎÔ¤ÏÔ˘ Î. °ÈÒÚÁÔ˜ ªÈ¯ÂÏ‹˜. ΔË Û˘Ó‰ڛ·ÛË ··Û¯fiÏËÛ Â›Û˘ Ë ÙÚÈÌËÓÈ·›· ¤ÎıÂÛË ·ÔÙÂÏÂÛÌ¿ÙˆÓ ÂÎÙ¤ÏÂÛ˘ ÙÔ˘ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ¢’ ÙÚÈÌ‹ÓÔ˘ 2012, ·ÏÏ¿ Î·È Ë Û˘ÁÎÚfiÙËÛË ÂÈÙÚÔ‹˜ ‰ÈÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ ‰È·ÁˆÓÈÛÌÒÓ, ·ÍÈÔÏfiÁËÛ˘ ÚÔÛÊÔÚÒÓ ÙˆÓ ‰È·ÁˆÓÈÛÌÒÓ Î·È ·¢ı›·˜ ·Ó¿ıÂÛ˘ ÚÔÌËıÂÈÒÓ (¿ÚıÚÔ 46 ÙÔ˘ ∂∫¶√Δ∞), ¤ÙÔ˘˜ 2013. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ‰‹Ì·Ú¯Ô ÙÔ˘ ÓËÛÈÔ‡, “ÔÚ›ÛÙËÎÂ Ë ÙÚÈÌÂÏ‹˜ ÂÈÙÚÔ‹ Ô˘ ··ÚÙ›˙ÂÙ·È ·fi ˘¿ÏÏËÏÔ˘˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ Î·È Â›Ó·È ¤ÙÔÈÌË Ó· ·Ú¯›ÛÂÈ ‰Ô˘ÏÂÈ¿” . Δ¤ıËΠ·ÎfiÌË ÚÔ˜ „‹ÊÈÛË ›ÛÙˆÛ˘ Û ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ ÁÈ· ÙËÓ ÏËڈ̋ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ “¶Â˙Ô‰ÚfiÌËÛË - ∏ÏÂÎÙÚÔʈÙÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ ‰ÚfiÌÔ˘ ·fi ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô ∂ϤÓË ¤ˆ˜ ∞Á. ƒËÁÈÓ¿ÎË” (¿ÚıÚÔ 160 ¡. 3463/2006), fiˆ˜ Î·È Ë ÔÏÈ΋ Î·È ÌÂÚÈ΋ ·Ó·ÙÚÔ‹ ·ÔÊ¿ÛÂˆÓ Î·È ÚÔÙ¿ÛÂˆÓ ·Ó¿Ï˄˘ ˘Ô¯Ú¤ˆÛ˘ Î·È ‰È·ÁÚ·Ê‹ ÙˆÓ Û¯ÂÙÈÎÒÓ ‰ÂÛ̇ÛÂˆÓ ·fi ÙÔ˘˜ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô˘˜ Έ‰ÈÎÔ‡˜ ·ÚÈıÌÔ‡˜ ÙˆÓ ÂÍfi‰ˆÓ ÙÔ˘ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡ ¤ÙÔ˘˜ 2012, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ¶.¢. 113/2010. ™˘˙ËÙ‹ıËΠ٤ÏÔ˜ Ë ‰È¿ıÂÛË ÈÛÙÒÛÂˆÓ ÙÔ˘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ˘ ¤ÙÔ˘˜, Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ˘Ô¯ÚˆÙÈΤ˜ ‰·¿Ó˜. ∞Í›˙ÂÈ Ó· ÛËÌÂȈı› ˆ˜ Ù· ·Ú·¿Óˆ ı¤Ì·Ù· „ËÊ›ÛÙËÎ·Ó ÔÌfiʈӷ, ηıÒ˜ ·fi Ù· ‰‡Ô ¿ÙÔÌ· Ù˘ ·ÓÙÈÔÏ›Ù¢Û˘ Ô˘ Û˘Óı¤ÙÔ˘Ó ÙËÓ √ÈÎÔÓÔÌÈ΋ ∂ÈÙÚÔ‹, ‰ÂÓ Ê¿ÓËΠηÓ›˜ ÛÙË Û˘Ó‰ڛ·ÛË. “√ ¤Ó·˜ ÌÂÓ, ‰ÈηÈÔÏÔÁË̤ӷ” Û¯ÔÏ›·ÛÂ Ô Î. ªÈ¯ÂÏ‹˜.

∏ ª. ÃÚ˘ÛÔ‚ÂÏÒÓË ÁÈ· ÙÔ˘˜ Â›ÙÚÔÔ˘˜ ÛÙȘ ÂÏÏËÓÈΤ˜ ÙÚ¿Â˙˜ ∏ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÙˆÓ ∞ÓÂÍ¿ÚÙË-

ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ, ª·Ú›Ó· ÃÚ˘ÛÔ‚ÂÏÒÓË, η٤ıÂÛ ÂÚÒÙËÛË, ÚÔ˜ ÙÔÓ ˘Ô˘ÚÁfi √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ, Î. π. ™ÙÔ˘ÚÓ¿Ú·, Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔ˘˜ Ó¤Ô˘˜ ÂÈÙÚfiÔ˘˜ ÛÙȘ ÂÏÏËÓÈΤ˜ ÙÚ¿Â˙˜. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, Ë ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ·Ó¤ÊÂÚ ÛÙËÓ ÂÚÒÙËÛË: “¶ÚÈÓ Ï›Á˜ ̤Ú˜ ·Ó·ÎÔÈÓÒıËÎÂ Ë ÙÔÔı¤ÙËÛË ÂÈÙÚfiˆÓ ÛÙȘ ÙÚ¿Â˙˜. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, ÂÂϤÁËÛ·Ó ÔÈ ÂÏÂÁÎÙÈΤ˜ ÂÙ·ÈÚ›˜ Grant Thornton (ÁÈ· ÙËÓ Eurobank), ∫PMG (ÁÈ· ÙËÓ ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜) Î·È Mazars (ÁÈ· ÙËÓ Alpha). ΔÔ Î¿ı ÎÏÈÌ¿ÎÈÔ ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi 20- 30 ÂÏÂÁÎÙ¤˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ı· ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ·¢ı›·˜ ÛÙËÓ ÙÚfiÈη Î·È ı· ¤¯Ô˘Ó ÂÔÙÈÎfi ÚfiÏÔ ÛÙËÓ ¤ÁÎÚÈÛË ‰·Ó›ˆÓ, ı· Û˘ÓÂÎÙÈÌÔ‡Ó ÂÈÛÊ¿ÏÂȘ Î·È ı· ·ÍÈÔÏÔÁÔ‡Ó ¿ÏϘ ÙÚ·Â˙ÈΤ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›Â˜. ™‡Ìʈӷ Ì ·ÓÂȂ‚·›ˆÙ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜, ÔÈ ·ÌÔÈ‚¤˜ ÙÔ˘˜ Î˘Ì·›ÓÔÓÙ·È Á‡Úˆ ÛÙ· 800.000 ¢ÚÒ ÂÙËÛ›ˆ˜. ™˘ÓÂÒ˜ ÂÚˆÙ¿ÛıÂ: ¶ÔȘ Â›Ó·È ÔÈ ·ÌÔÈ‚¤˜ ÙˆÓ ÂÓ ÏfiÁˆ ÂÈÙÚfiˆÓ ·Ó¿ ÙÚ¿Â˙· ηْ ¤ÙÔ˜; ¶ÔÈ· Â›Ó·È Ë Û˘ÌʈÓË̤ÓË ¯ÚÔÓÈ΋ ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÂÈÙÚÔ›·˜ ·˘Ù‹˜; ¶Ò˜ Î·È ·fi ÔÈÔÓ ÂÂϤÁËÛ·Ó ÔÈ ÂÏÂÁÎÙÈΤ˜ ÂÙ·Èڛ˜; ¶ÔÈÔÓ ‚·Ú·›ÓÔ˘Ó ÔÈ ·ÌÔÈ‚¤˜ ÙÔ˘˜; ¢›ÓÂÙ οÔȘ ÂÓÙÔϤ˜ ·fi ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÏÂ˘Ú¿˜ ÁÈ· Ó· ηÙ¢ı‡ÓÂÙ ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘˜; ∞Ó Ó·È, ÔÈÔ˜ (À¶.√π∫., ΔÙ∂, ΔÙ) ÂÔÙ‡ÂÈ ÙÔ˘˜ ÂfiÙ˜; ∞Ó fi¯È, ÁÈ·Ù›;”.


M·ÁÓËÛ›· 18 √ ¶. ªÔ˘ÙÛÈÓ¿˜ ÁÈ· ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙˆÓ ∫∂¶∞ ∂¶π∫∞πƒ∏ ÂÚÒÙËÛË ÚÔ˜ ÙÔÓ ˘Ô˘ÚÁfi ∂ÚÁ·Û›·˜, ∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜ ∞ÛÊ¿ÏÈÛ˘ Î·È ¶ÚfiÓÔÈ·˜, η٤ıÂÛÂ Ô ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ Î. ¶. ªÔ˘ÙÛÈÓ¿˜ ·Ó·ÊÔÚÈο Ì ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙˆÓ ∫¤ÓÙÚˆÓ ¶ÈÛÙÔÔ›ËÛ˘ ∞Ó·ËÚ›·˜ (∫∂¶∞). ™ÙËÓ ÂÚÒÙËÛ‹ ÙÔ˘ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ: “∂·ÓÂÈÏËÌ̤ӷ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ‰È¿ ÙˆÓ ÂÎÚÔÛÒˆÓ Ù˘ ‰ÂÛ̇ıËΠÁÈ· ÙËÓ ¤ÁηÈÚË Î·È ·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈ΋ ·ÍÈÔÏfiÁËÛË ÙˆÓ ∞ÙfiÌˆÓ Ì ∞Ó·ËÚ›· ̤ۈ ÙˆÓ ÀÁÂÈÔÓÔÌÈÎÒÓ ∂ÈÙÚÔÒÓ ÙˆÓ ∫∂¶∞. ¢˘ÛÙ˘¯Ò˜, ·Ú¿ ÙȘ ‰ÂÛ̇ÛÂȘ ÙˆÓ Î˘‚ÂÚÓËÙÈÎÒÓ ·Ú·ÁfiÓÙˆÓ, 59.000 Û˘ÌÔϛ٘ Ì·˜ (ÛÙÔȯ›· ∂™∞ÌÂ∞) Ì ¯ÚfiÓÈ· ·Ó·ËÚ›· ·Ó·Ì¤ÓÔ˘Ó ÁÈ· Ì‹Ó˜ ÙËÓ Âͤٷۋ ÙÔ˘˜ ·fi ÙȘ ÀÁÂÈÔÓÔÌÈΤ˜ ∂ÈÙÚÔ¤˜ ÁÈ· ÙËÓ ÈÛÙÔÔ›ËÛË Ù˘ ·Ó·ËÚ›·˜ ÙÔ˘˜. Èڛ˜ ‰ÈÎÈ¿ ÙÔ˘˜ ¢ı‡ÓË, Ë Î·ı˘ÛÙ¤ÚËÛË Ù˘ ·ÍÈÔÏfiÁËÛ˘ ÂÎÙfi˜ ÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ Ô‰‹ÁËÛÂ Î·È ÛÙË ‰È·ÎÔ‹ Ù˘ Û‡ÓÙ·Í˘ ‹ ÙÔ˘ ·Ó·ËÚÈÎÔ‡ ÂȉfiÌ·ÙÔ˜, Ô˘ ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ ·ÔÙÂÏ› Î·È ÙÔ ÌÔÓ·‰ÈÎfi ̤ÛÔ ÂÈ‚›ˆÛ˘. ™‡Ìʈӷ Ì ηٷÁÁÂϛ˜ Ô˘ ¤Êı·Û·Ó ÛÙËÓ ∂™∞ÌÂ∞, Û ÔÏϤ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ ÛÙË ÓËÛȈÙÈ΋ ∂ÏÏ¿‰·, ÔÈ ÀÁÂÈÔÓÔÌÈΤ˜ ∂ÈÙÚÔ¤˜ Â‰Ò Î·È ¤Ó· ¯ÚfiÓÔ, ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ÚÔÛÙ›ıÂÓÙ·È Û˘Ó¯Ҙ ¿ÙÔÌ· ÛÙË Ï›ÛÙ· ·Ó·ÌÔÓ‹˜. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, Ë Î·ı˘ÛÙ¤ÚËÛË Ù˘ ·ÍÈÔÏfiÁËÛ˘ ÙˆÓ ∞ÙfiÌˆÓ Ì ∞Ó·ËÚ›·, ÂÚÈÔÚ›˙ÂÈ ÙËÓ È·ÙÚÔÊ·Ú̷΢ÙÈ΋ ÂÚ›ı·Ï„Ë ÌfiÓÔ ÁÈ· ÙËÓ ÚˆÙÔÁÂÓ‹ ¿ıËÛË ÙˆÓ ·ÈÙÔ‡ÓÙˆÓ. ∂Âȉ‹ Ù· fiÚÈ· ·ÓÙÔ¯‹˜ ÙˆÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ ÙˆÓ ∞ÙfiÌˆÓ Ì ∞Ó·ËÚ›· ¤¯Ô˘Ó ÂÍ·ÓÙÏËı› ÚÔ ÔÏÏÔ‡, ÂÚˆÙ¿Ù·È Ô Î. ˘Ô˘ÚÁfi˜, Û ÔȘ ÂÓ¤ÚÁÂȘ ı· ÚԂ› ¿ÌÂÛ· Î·È Ì ÔÈÔ ¯ÚÔÓԉȿÁÚ·ÌÌ·, ÁÈ· Ó· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ Ë Ù·Ï·ÈˆÚ›· ÙˆÓ ‰Âο‰ˆÓ ¯ÈÏÈ¿‰ˆÓ Û˘ÌÔÏÈÙÒÓ Ì·˜ Ô˘ ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ó ÙËÓ ÈÛÙÔÔ›ËÛË Ù˘ ·Ó·ËÚ›·˜ ÙÔ˘˜ ·fi ÙȘ ÀÁÂÈÔÓÔÌÈΤ˜ ∂ÈÙÚÔ¤˜, ¯ˆÚ›˜ Û‡ÓÙ·ÍË Î·È ¯ˆÚ›˜ ·Ó·ËÚÈÎfi Â›‰ÔÌ·;”.

∞ÓÔȯً ÂΉ‹ÏˆÛË ÁÈ· ÙËÓ ∂ȉÈ΋ ∞ÁˆÁ‹ ÛÙË §¿ÚÈÛ· Δ∏¡ ÂÚ¯fiÌÂÓË ¶·Ú·Û΢‹ ı· Ú·ÁÌ·-

ÙÔÔÈËı› ·ÓÔÈÎÙ‹ ÂΉ‹ÏˆÛË - Û˘˙‹ÙËÛË ÁÈ· ÙËÓ ∂ȉÈ΋ ∞ÁˆÁ‹. ∏ ÂΉ‹ÏˆÛË ı· Á›ÓÂÈ ÛÙÔ ·ÌÊÈı¤·ÙÚÔ ÙÔ˘ 4Ô˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™¯ÔÏ›Ԣ §¿ÚÈÛ·˜ ÛÙȘ 6 Ì.Ì. ΔËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ Ô ™∂∂¶∂∞£, Ô˘ Â›Ó·È Ô Û‡ÏÏÔÁÔ˜ ÙˆÓ ÂÈÛÙËÌfiÓˆÓ ÂȉÈÎÒÓ Ô˘ ÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È ÛÙËÓ ∂ȉÈ΋ ∞ÁˆÁ‹ ÛÙËÓ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜. ª¤ÏË ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ Â›Ó·È ÔÈ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ› ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ›, ÔÈ „˘¯ÔÏfiÁÔÈ, ÔÈ ÏÔÁÔıÂÚ·Â˘Ù¤˜, ÔÈ ·È‰Ô„˘¯›·ÙÚÔÈ Î·È ÙÔ ÂȉÈÎfi ‚ÔËıËÙÈÎfi ÚÔÛˆÈÎfi Ô˘ ÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È ÛÙ· ∫∂¢¢À Î·È ÙȘ ÂȉÈΤ˜ Û¯ÔÏÈΤ˜ ‰Ô̤˜ fiÏ˘ Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜. ∏ ÂΉ‹ÏˆÛË Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÂ›Ù·È ÏfiÁˆ Ù˘ ·Ó¿Á΢ Ô˘ ÂÎÊÚ¿ÛÙËΠ·fi Ù· ̤ÏË ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ Ó· ÏËÚÔÊÔÚËıÔ‡Ó Î·È Ó· Û˘˙ËÙ‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Ù˘ ∂ȉÈ΋˜ ∞ÁˆÁ‹˜ Û‹ÌÂÚ· Î·È ·ÎfiÌË ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ¿ Ù˘ ̤۷ ÛÙȘ Û˘Óı‹Î˜ Ù˘ ¿ÁÚÈ·˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÎÚ›Û˘ Î·È ÏÈÙfiÙËÙ·˜. ΔËÓ ›‰È· ·Ó¿ÁÎË Î·È ·ÁˆÓ›· ‰È·ÈÛÙÒÓÂÙ·È fiÙÈ ¤¯Ô˘Ó ÌÂÁ¿Ï˜ ÔÌ¿‰Â˜ Ù˘ ÎÔÈÓˆÓ›·˜, fiˆ˜ ÕÙÔÌ· Ì ∞Ó·Ëڛ˜, Ì ÂȉÈΤ˜ Ì·ıËÛȷΤ˜ ‹ ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ˜ ·Ó¿ÁΘ, ÔÈ ÁÔÓ›˜ ÙÔ˘˜ Î·È ÔÈ ÂȉÈÎÔ› Ô˘ Û˘ÓÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È ÛÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ ‹ ÙÔÓ È‰ÈˆÙÈÎfi ÙÔ̤·. √ ™∂∂¶∂∞£ ÚÔÛηÏ› ÛÙËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Û˘ÏÏÔÁÈÎÔ‡˜ ÊÔÚ›˜, fiˆ˜ Â›Ó·È ÔÈ Û‡ÏÏÔÁÔÈ ÁÔÓ¤ˆÓ ÙˆÓ ÂȉÈÎÒÓ Û¯ÔÏ›ˆÓ, ÔÈ Û‡ÏÏÔÁÔÈ ÁÔÓ¤ˆÓ ·È‰ÈÒÓ Ì ·Ó¿ÁΘ ∂ȉÈ΋˜ ∞ÁˆÁ‹˜, fiˆ˜ Ù· ·È‰È¿ Ì ·Ó·ËÚ›·, Ì ۇӉÚÔÌÔ DOWN, ·˘ÙÈÛÌfi, ÂȉÈΤ˜ Ì·ıËÛȷΤ˜ ‰˘ÛÎÔϛ˜, ÓÔËÙÈ΋ ˘ÛÙ¤ÚËÛË. ∂›Û˘ ÙÔ˘˜ ÊÔÚ›˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Û¯¤ÛË Ì ÙËÓ ∂ȉÈ΋ ∞ÁˆÁ‹ fiˆ˜ ÙˆÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ ¶ÚÔÛ¯ÔÏÈ΋˜, ¶ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ·˜ Î·È ¢Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈ·˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘. ∫·Ï› Â›Û˘ ÙÔ˘˜ Û˘ÏÏfiÁÔ˘˜ ÙˆÓ ÂȉÈÎÒÓ ÂÈÛÙËÌfiÓˆÓ, Ô˘ Û˘ÓÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È ÛÙÔÓ È‰ÈˆÙÈÎfi ‹ ÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ ÙÔ̤· Ì ·È‰È¿ Ù˘ ∂ȉÈ΋˜ ∞ÁˆÁ‹˜. ∫·Ï›, Ù¤ÏÔ˜, οı ÔÏ›ÙË Î·È ÊÔÚ¤· Ô˘ ÂӉȷʤÚÂÙ·È Ó· ÏËÚÔÊÔÚËı› Î·È Ó· Û˘˙ËÙ‹ÛÂÈ ÙÔ Â˘·›ÛıËÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ∂ȉÈ΋˜ ∞ÁˆÁ‹˜.

ΔƒπΔ∏ 29 π∞¡√À∞ƒπ√À 2013

∞ÊÔÚ¿ ¿ÓÂÚÁÔ˘˜ ·fi ¢¿ÏˆÙ˜ ÎÔÈÓˆÓÈο ÔÌ¿‰Â˜

∂ȉÔÙÔ‡ÌÂÓÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· “∞ӷ΢Îψ-∑ø” ∂Ù·ÈÚ›· ∞Ó¿Ù˘Í˘ ∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈÔ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜, ̤ÏÔ˜ Ù˘ ∞Ó·Ù˘Íȷ΋˜ ™‡Ìڷ͢ “∞ӷ΢Îψ-∑ø”, ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÂÓËÌÂÚˆÙÈ΋ Û˘Ó¿ÓÙËÛË ·‡ÚÈÔ ΔÂÙ¿ÚÙË 30 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ Î·È ÒÚ· 18:30, ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ÙÔ˘ ∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈÔ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ (¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ 176, 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, μfiÏÔ˜). ∏ Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÂ›Ù·È ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ‰Ú¿Û˘ “ΔÔÈο ÔÏÔÎÏËڈ̤ӷ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÁÈ· ÙȘ ∂˘¿ÏˆÙ˜ ∫ÔÈÓˆÓÈο √Ì¿‰Â˜” Î·È ¤¯ÂÈ ˆ˜ ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ ÙËÓ ÂÓË̤ڈÛË ÙˆÓ ÙÔÈÎÒÓ ÊÔÚ¤ˆÓ, ηıÒ˜ Î·È ÙˆÓ ‰˘ÓËÙÈο ˆÊÂÏÔ˘Ì¤ÓˆÓ Â˘¿ÏˆÙˆÓ ÎÔÈÓˆÓÈο ÔÌ¿‰ˆÓ Ù˘ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋˜ ∂ÓfiÙËÙ·˜ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÁÈ· ÙȘ ‰Ú¿ÛÂȘ ÙÔ˘ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˘ ÂȉÔÙÔ‡ÌÂÓÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜, ÙÔ ÔÔ›Ô ·ÔÛÎÔ› ÛÙËÓ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ Î·È Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ¤ÓÙ·ÍË ÙˆÓ Â˘·ıÒÓ ÔÌ¿‰ˆÓ ÙÔ˘ ÏËı˘ÛÌÔ‡ ÙˆÓ ∫·ÏÏÈÎÚ·ÙÈÎÒÓ ¢‹ÌˆÓ μfiÏÔ˘, §¿ÚÈÛ·˜, ΔÚÈÎη›ˆÓ Î·È ∫·Ú‰›ÙÛ·˜.

H

∫‡ÚÈÔ˜ ÛÙfi¯Ô˜ Ù˘ ÚÔÙÂÈÓfiÌÂÓ˘ ·Ú¤Ì‚·Û˘ Â›Ó·È Ë ÂÓÂÚÁÔÔ›ËÛË Î·È ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ÙÔÈÎÒÓ ÊÔÚ¤ˆÓ Ù˘ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î·È Ù˘ οı ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋˜ ∂ÓfiÙËÙ·˜ ͯˆÚÈÛÙ¿ (§¿ÚÈÛ·˜, ª·ÁÓËÛ›·˜, ΔÚÈοψÓ, ∫·Ú‰›ÙÛ·˜) Ì ÛÙfi¯Ô ÙËÓ ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈÛË Ù˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·˜ ı¤ÛÂˆÓ ··Û¯fiÏËÛ˘ ÁÈ· ¿ÓÂÚÁÔ˘˜ ∂˘¿ÏˆÙˆÓ ∫ÔÈÓˆÓÈο √Ì¿‰ˆÓ. ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ¤Ó· ϤÁÌ· ÂȉÔÙÔ‡ÌÂÓˆÓ ‰Ú¿ÛÂˆÓ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÛÙËÓ ÂÈÏÔÁ‹, ηٿÏÏËÏË ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›·, ηٿÚÙÈÛË, ÂÈÌfiÚʈÛË, Û˘Ó¯‹ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ηıÔ‰‹ÁËÛË, ÔÏÔÎÏËڈ̤ÓË Û˘Ì‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋ Î·È „˘¯ÔÏÔÁÈ΋ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË 80 ·Ó¤ÚÁˆÓ, ÙˆÓ ∫·ÏÏÈÎÚ·ÙÈÎÒÓ ¢‹ÌˆÓ §¿ÚÈÛ·˜, μfiÏÔ˘, ΔÚÈÎη›ˆÓ Î·È ∫·Ú‰›ÙÛ·˜, Ô˘ ·Ó‹ÎÔ˘Ó Û ∂˘¿ÏˆÙ˜ ∫ÔÈÓˆÓÈο √Ì¿‰Â˜, Ì ÛÎÔfi, ÙËÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔ›ËÛ‹ ÙÔ˘˜ ÛÙÔÓ ÙÔ̤· Ù˘ ·Ó·Î‡ÎψÛ˘ Î·È Ù˘ Ú¿ÛÈÓ˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ Î·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ: ™ÙÔÓ ÎÏ¿‰Ô Ù˘ Û˘ÏÏÔÁ‹˜, ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜ Î·È ÚÔÛˆÚÈÓ‹˜ ·Ôı‹Î¢Û˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËÌ¤ÓˆÓ Ì·ÁÂÈÚÈÎÒÓ ÂÏ·›ˆÓ, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ‰È·ÙÂıÔ‡Ó Ì ÓfiÌÈÌÔ, ·ÛÊ·Ï‹ Î·È ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈο ÔÚıfi ÙÚfiÔ ÁÈ· ‚ÈÔÌ˯·ÓÈ΋ ¯Ú‹ÛË, ‰ËÏ·‰‹ ÛÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹ ‚ÈÔη˘Û›ÌˆÓ Î·È ‚ÈÔÏÈ·ÓÙÈÎÒÓ, Î·È ÛÙÔÓ ÎÏ¿‰Ô Ù˘ Û˘ÏÏÔÁ‹˜, ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜ Î·È ÚÔÛˆÚÈÓ‹˜ ·Ôı‹Î¢Û˘ ·Ó·Î˘ÎÏÒÛÈÌˆÓ ˘ÏÈÎÒÓ (¯·ÚÙ›, ̤ٷÏÏÔ, ·ÏÔ˘Ì›ÓÈÔ, Ï·ÛÙÈÎfi Î·È Á˘·Ï›) ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ ·˘Ù¿ Ó· ÌÂٷʤÚÔÓÙ·È Û ÌÔÓ¿‰Â˜ ·Ó·Î‡ÎψÛ˘. ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ˘ÏÔÔÈ› Ë ∞Ó·Ù˘Íȷ΋ ™‡ÌÚ·ÍË “∞ӷ΢Îψ-∑ø” Ô˘ ··ÚÙ›˙ÂÙ·È ·fi ÙÔ˘˜ ÊÔÚ›˜: BEE GROUP A.E. - ™˘ÓÙÔÓÈÛÙ‹˜ ∞.™., ¢∏ª∏Δƒ∞ ∫.∂.∂. ∞.∂., √ÌÔÛÔÓ‰›· ∂ÌÔÚÈÎÒÓ ™˘ÏÏfiÁˆÓ £ÂÛÛ·Ï›·˜, Ë ∂Ù·ÈÚ›· ∞Ó¿Ù˘Í˘ ÙÔ˘ ∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈÔ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î·È ‰‡Ô ·Ó·Ù˘ÍȷΤ˜ ÂÙ·ÈÚ›˜ ÙˆÓ ΔÚÈοψÓ. ∏ ∞Ó·Ù˘Íȷ΋ ™‡ÌÚ·ÍË (∞.™.) “¢›ÎÙ˘Ô ΔÔÈÎÒÓ ºÔÚ¤ˆÓ ÁÈ· ÙË ¢ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ∞·Û¯fiÏËÛ˘ ¢·ıÒÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ÔÌ¿‰ˆÓ ÛÙÔÓ ÙÔ̤· Ù˘ ·Ó·Î‡ÎψÛ˘” ηÏ› ÙÔ˘˜ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔ˘˜ ¿ÓÂÚÁÔ˘˜, Ô˘ ·Ó‹ÎÔ˘Ó Û οÔÈ· ·fi ÙȘ ∂˘¿ÏˆÙ˜ ∫ÔÈÓˆÓÈο √Ì¿‰Â˜ (∂∫√), Ó· ˘Ô‚¿ÏÔ˘Ó ·›ÙËÛË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÛÙÔ ÂȉÔÙÔ‡ÌÂÓÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ·. ™ÙÔ ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘ ı· ÂÈÏÂÁÔ‡Ó 20 ˆÊÂÏÔ‡ÌÂÓÔÈ Î·È Ë ÚÔıÂÛÌ›· ÁÈ· ÙËÓ ˘Ô‚ÔÏ‹ ÙˆÓ ·ÈÙ‹ÛÂˆÓ Ï‹ÁÂÈ ÌÂı·‡ÚÈÔ 31 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ 2013. °È· ÙËÓ ˘Ô‚ÔÏ‹ ÙˆÓ

● H ∂Ù·ÈÚ›· ∞Ó¿Ù˘Í˘ ∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈÔ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜, ̤ÏÔ˜ Ù˘ ∞Ó·Ù˘Íȷ΋˜ ™‡Ìڷ͢ “∞ӷ΢Îψ-∑ø”, ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÂÓËÌÂÚˆÙÈ΋ Û˘Ó¿ÓÙËÛË ·‡ÚÈÔ ΔÂÙ¿ÚÙË 30 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ Î·È ÒÚ· 18:30, ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ÙÔ˘ ∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈÔ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜

·ÈÙ‹ÛˆÓ, ηıÒ˜ Î·È ÁÈ· οı ÏËÚÔÊÔÚ›· Û¯ÂÙÈ΋ Ì ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· “∞ӷ΢Îψ-∑ø” , ÔÈ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ ÙÔ˘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·¢ı˘ÓıÔ‡Ó ÛÙËÓ ∂Ù·ÈÚ›· ∞Ó¿Ù˘Í˘ ÙÔ˘ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›Ô˘ ª·ÁÓËÛ›·˜, ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ 176, 38221 μfiÏÔ˜, ÙËÏ. 2421094700, ‹ Ó· ÂÈÛÎÂÊÙÔ‡Ó ÙËÓ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘, www.anakyklozo.gr, ·fi fiÔ˘ Î·È ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÚÔÌËı¢ÙÔ‡Ó Î·È ÙÔ ¤ÓÙ˘Ô Ù˘ ∞›ÙËÛ˘ ™˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜. ¢Èη›ˆÌ· Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ¤¯Ô˘Ó ηٿ ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ· ÔÈ ·Ú·Î¿Ùˆ ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ ÔÌ¿‰Â˜: - ª·ÎÚÔ¯ÚfiÓÈ· ¿ÓÂÚÁÔÈ, ¿Óˆ ÙˆÓ 45 ÂÙÒÓ, Ì ¯·ÌËÏ¿ Ù˘Èο ÚÔÛfiÓÙ· - ∞Ú¯ËÁÔ› ÌÔÓÔÁÔÓÂ˚ÎÒÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ - ªÂÙ·Ó¿ÛÙ˜, ·ÏÈÓÓÔÛÙÔ‡ÓÙ˜, ÚfiÛÊ˘Á˜ - ÕÙÔÌ· Ì ıÚËÛ΢ÙÈΤ˜ Î·È ÔÏÈÙÈÛÌÈΤ˜ ȉȷÈÙÂÚfiÙËÙ˜ ƒÔÌ¿ - ÕÙÔÌ· ¢ÚÈÛÎfiÌÂÓ· Û ηٿÛÙ·ÛË ÊÙÒ¯ÂÈ·˜/·ÂÈÏÔ‡ÌÂÓ· ·fi ÊÙÒ¯ÂÈ·. ΔÔ ÛËÌÂÚÈÓfi fiÚÈÔ ÊÙÒ¯ÂÈ·˜ ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È ÛÙÔ ÂÙ‹ÛÈÔ ÔÛfi ÙˆÓ 6.591ú ·Ó¿ ¿ÙÔÌÔ Î·È Û 13.842ú ÁÈ· ÓÔÈÎÔ΢ÚÈ¿ Ì ‰‡Ô ÂÓ‹ÏÈΘ Î·È ‰‡Ô ÂÍ·ÚÙÒÌÂÓ· ·È‰È¿ Ë-

ÏÈΛ·˜ οو ÙˆÓ 14 ÂÙÒÓ.

™Ù‹ÚÈÍË Á˘Ó·ÈΛ·˜ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜ ∏ ∞Ó·Ù˘Íȷ΋ ∂Ù·ÈÚ›· ¢È·¯ÂÈÚ›Ûˆ˜ ∂˘Úˆ·˚ÎÒÓ ¶ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ (∞.∂.¢.∂.¶.) £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î·È ™ÙÂÚ¿˜ ∂ÏÏ¿‰Ô˜, ∂Ù·›ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∂ӉȿÌÂÛÔ˘ ºÔÚ¤· ÙÔ˘ ∂ȯÂÈÚËÛÈ·ÎÔ‡ ¶ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ∞ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ· Î·È ∂ȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· 2007-2013 (∂¶∞¡ ππ) - ∂º∂¶∞∂, Î·È ·ÚÌfi‰È· ÁÈ· ÙË £ÂÛÛ·Ï›·, o ™‡Ó‰ÂÛÌÔ˜ μÈÔÌ˯·ÓÈÒÓ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î·È ∫ÂÓÙÚÈ΋˜ ∂ÏÏ¿‰Ô˜, ̤ÏÔ˜ ÙÔ˘ Enterprise Europe Network - Hellas Î·È ÙÔ ∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈÔ ª·ÁÓËÛ›·˜ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÔ˘Ó ÂÓËÌÂÚˆÙÈ΋ ÂΉ‹ÏˆÛË, ˘fi ÙËÓ ·ÈÁ›‰· Ù˘ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ £ÂÛÛ·Ï›·˜, ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË 6 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ Î·È ÒÚ· 18.00, ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ÂΉËÏÒÛÂˆÓ ÙÔ˘ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›Ô˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ (¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ 176, μfiÏÔ˜), ÁÈ· ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›·ÛË ÙˆÓ ¶ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ “∂Ó›Û¯˘ÛË ª.ª.∂. Ô˘ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÛÙÔ˘˜ ÙÔÌ›˜ ªÂÙ·Ô›ËÛ˘ ΔÔ˘ÚÈÛÌÔ‡ - ∂ÌÔÚ›Ô˘ Î·È ÀËÚÂÛÈÒÓ” Î·È “√ÏÔÎÏËڈ̤ÓË ·Ú¤Ì‚·ÛË ÁÈ· ÙË

ÛÙ‹ÚÈÍË Ù˘ Á˘Ó·ÈΛ·˜ ··Û¯fiÏËÛ˘ ̤ۈ ÂÓ›Û¯˘Û˘ Ù˘ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜” ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ ∂ȯÂÈÚËÛÈ·ÎÔ‡ ¶ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ “∂ıÓÈÎfi ∞ÔıÂÌ·ÙÈÎfi ∞Úfi‚ÏÂÙˆÓ” (∂¶∞∞). ΔÔ ÚÒÙÔ ¶ÚfiÁÚ·ÌÌ· “∂Ó›Û¯˘ÛË ª.ª.∂. Ô˘ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÛÙÔ˘˜ ÙÔÌ›˜ ªÂÙ·Ô›ËÛ˘ - ΔÔ˘ÚÈÛÌÔ‡ - ∂ÌÔÚ›Ô˘ Î·È ÀËÚÂÛÈÒÓ” ¤¯ÂÈ ˆ˜ ÛÙfi¯Ô ÙËÓ ÂÓ›Û¯˘ÛË ˘ÊÈÛÙ¿ÌÂÓˆÓ, Ó¤ˆÓ Î·È ˘fi Û‡ÛÙ·ÛË Ôχ ÌÈÎÚÒÓ, ÌÈÎÚÒÓ Î·È ÌÂÛ·›ˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Ô˘ ı· ˘ÏÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ ÛÙÔ˘˜ ÙÔÌ›˜ ªÂÙ·Ô›ËÛ˘, ΔÔ˘ÚÈÛÌÔ‡, ∂ÌÔÚ›Ô˘ Î·È ÀËÚÂÛÈÒÓ Î·È Ô ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ ÙÔ˘, Û ‰ËÌfiÛÈ· ‰·¿ÓË, ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È Û 456 ÂÎ. ¢ÚÒ, ÂÎ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ 22,5 ÂÎ·Ù Â˘ÚÒ ÁÈ· ÙË £ÂÛÛ·Ï›·. ∏ ¢ËÌfiÛÈ· ¢·¿ÓË ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ Û˘Á¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÂ›Ù·È ·fi ÙËÓ ∂˘Úˆ·˚΋ ŒÓˆÛË Î·È ÂȉÈÎfiÙÂÚ· ·fi ÙÔ ∂˘Úˆ·˚Îfi Δ·ÌÂ›Ô ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ (∂Δ¶∞) Î·È ÙÔ ∂ıÓÈÎfi ¶ÚfiÁÚ·ÌÌ· ¢ËÌÔÛ›ˆÓ ∂ÂÓ‰‡ÛˆÓ. ΔÔ ÔÛÔÛÙfi Ù˘ ¢ËÌfiÛÈ·˜ ÃÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛ˘ ÛÙË £ÂÛÛ·Ï›· ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È Û 50% ÁÈ· ÙȘ Ôχ ÌÈÎÚ¤˜ Î·È ÌÈÎÚ¤˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Î·È Û 40% ÁÈ· ÙȘ ÌÂÛ·›Â˜. ∏ ·ÚÔ˘Û›·ÛË ÙÔ˘ ¶ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ı· Á›ÓÂÈ ·fi ÙËÓ ˘‡ı˘ÓË ÙÔ˘ ¶ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ÛÙËÓ ∞.∂.¢.∂.¶. Î. ∫·ÙÂÚ›Ó· ¶··ı·Ó·Û›Ô˘. Δo ‰Â‡ÙÂÚÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· “√ÏÔÎÏËڈ̤ÓË ·Ú¤Ì‚·ÛË ÁÈ· ÙË ÛÙ‹ÚÈÍË Ù˘ Á˘Ó·ÈΛ·˜ ··Û¯fiÏËÛ˘ ̤ۈ ÂÓ›Û¯˘Û˘ Ù˘ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜” ÂÓÙ¿ÛÛÂÙ·È ÛÙÔ ∂ȯÂÈÚËÛÈ·Îfi ¶ÚfiÁÚ·ÌÌ· ∂ıÓÈÎfi ∞ÔıÂÌ·ÙÈÎfi ∞ÚԂϤÙˆÓ Î·È ·ÔÛÎÔ› ÛÙËÓ ÙfiÓˆÛË Ù˘ ··Û¯fiÏËÛ˘ ̤ۈ Ù˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·˜ ÚfiÛıÂÙˆÓ ‰˘Ó·ÙÔÙ‹ÙˆÓ ÚfiÛ‚·Û˘ ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÂÚÁ·Û›·˜ ·Ó¤ÚÁˆÓ, ·ÔÏ˘Ì¤ÓˆÓ Î·È ·ÂÈÏÔ‡ÌÂÓˆÓ ·fi ·ÓÂÚÁ›· Á˘Ó·ÈÎÒÓ. ¢ÈηÈÔ‡¯ÔÈ Ù˘ ¢Ú¿Û˘ Â›Ó·È Á˘Ó·›Î˜ 18-64 ÂÙÒÓ, ¿ÓÂÚÁ˜ ‹ ·ÂÈÏÔ‡ÌÂÓ˜ ·fi ·ÓÂÚÁ›·. √ Û˘ÓÔÏÈÎfi˜ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ ¶ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ Â›Ó·È 40.000.000 ¢ÚÒ ¢ËÌfiÛÈ· ¢·¿ÓË Î·È Û˘Á¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÂ›Ù·È ·fi ÙËÓ ∂˘Úˆ·˚΋ ŒÓˆÛË Î·È ÂȉÈÎfiÙÂÚ· ·fi ÙÔ ∂˘Úˆ·˚Îfi ∫ÔÈÓˆÓÈÎfi Δ·ÌÂ›Ô (∂∫Δ) Î·È ·fi ÙÔ ∂ÏÏËÓÈÎfi ¢ËÌfiÛÈÔ. ΔÔ ÔÛÔÛÙfi ¢ËÌfiÛÈ·˜ ÃÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛ˘ ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È Û 100% ÙÔ˘ Û˘ÓÔÏÈÎÔ‡ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡. ∏ ·ÚÔ˘Û›·ÛË ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ı· Á›ÓÂÈ ·fi ÙÔÓ ˘‡ı˘ÓÔ ÙÔ˘ ¶ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ÛÙËÓ ∞.∂.¢.∂.¶. Î. ∂˘¿ÁÁÂÏÔ ∫·ÙÛ·Ô‡ÓË.

¶ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· Ù˘ ªËÙÚfiÔÏ˘ ÁÈ· Ù· ¤ÓÙ ¯ÚfiÓÈ· ·fi ÙËÓ ÂΉËÌ›· ÙÔ˘

πÛÙÔÛÂÏ›‰· ÁÈ· ÙÔ Ì·Î·ÚÈÛÙfi ÃÚÈÛÙfi‰Ô˘ÏÔ ªπ∞ ȉȷ›ÙÂÚË ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›·, Ô˘ ·ÊÔ-

Ú¿ ÛÙË Û˘ÏÏÔÁ‹ Î·È ÚÔ‚ÔÏ‹ οı ›‰Ô˘˜ ˘ÏÈÎÔ‡ Ù˘ ˙ˆ‹˜ Î·È ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ÙÔ˘ ̷ηÚÈÛÙÔ‡ ·Ú¯ÈÂÈÛÎfiÔ˘ ÃÚÈÛÙfi‰Ô˘ÏÔ˘, ·Ó¤Ï·‚Â Ë ªËÙÚfiÔÏË ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜, Ì ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ù˘ Û˘ÌÏ‹ÚˆÛ˘ ¤ÓÙ ÂÙÒÓ ·fi ÙËÓ ÂΉËÌ›· ÙÔ˘. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÈÛÙÔÛÂÏ›‰·˜, ˘fi ÙËÓ ·ÈÁ›‰· ÙÔ˘ °Ú·Ê›Ԣ Δ‡Ô˘, Ì ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ ‰È‡ı˘ÓÛË: http://www.archxristodoulos.gr. ™ÙË Ó¤· ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· ÙÔ ‰ËÌÔÛÈÂ˘Ì¤ÓÔ ˘ÏÈÎfi ηٷӤÌÂÙ·È Û ٤ÛÛÂÚȘ ÂÈ̤ÚÔ˘˜ ÂÓfiÙËÙ˜: ∞. ∫›ÌÂÓ·. ™’ ·˘Ù‹Ó ‰ËÌÔÛȇÔÓÙ·È Î›ÌÂÓ· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÁÚ·Ê› ÁÈ· ÙÔ Ì·Î·ÚÈÛÙfi ÃÚÈÛÙfi‰Ô˘ÏÔ ·fi ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ˜ ÙÔ˘ ÂÎÎÏËÛÈ·ÛÙÈÎÔ‡ Î·È fi¯È ÌfiÓÔ ¯ÒÚÔ˘, ηıÒ˜ Î·È Î›ÌÂÓ· ‰Èο ÙÔ˘, ¯ˆÚÈṲ̂ӷ Û ¤ÓÙ ˘ÔηÙËÁÔڛ˜: ∂Á·ÎÏÈÔÈ, ªËӇ̷ٷ, ∞ÚıÚÔÁÚ·Ê›·, ™˘ÓÂÓÙ‡ÍÂȘ, √ÌÈϛ˜. μ. ∂ΉËÏÒÛÂȘ. ™ÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›· ·˘Ù‹ ‰ËÌÔÛȇÂÙ·È „ËÊÈ·Îfi ˘ÏÈÎfi Ì ‰È¿ÊÔÚ˜ ÂΉËÏÒÛÂȘ, Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Ú·ÁÌ·ÙÔ-

ÔÈËı›, ÌÂÙ¿ ÙÔ ı¿Ó·Ùfi ÙÔ˘, ÛÙË ªËÙÚfiÔÏË ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ Î·È ·ÏÏÔ‡. °. æËÊÈ·Îfi ˘ÏÈÎfi. ∏ ÂÓ ÏfiÁˆ ÂÓfiÙËÙ· ÂÚȤ¯ÂÈ ÙÚÂȘ Â› ̤ÚÔ˘˜ ˘ÔÂÓfiÙËÙ˜: 1. Video ·fi Ï·ÙÚ¢ÙÈΤ˜ ÂΉËÏÒÛÂȘ, ÔÌÈϛ˜ Î·È ÙÂÏÂÙ¤˜ ·Ó¿ ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î·È ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi. 2. ∏¯ËÙÈο ÓÙÔÎÔ˘Ì¤ÓÙ·, ˙ˆÓÙ·Ó¤˜ ˯ÔÁÚ·Ê‹ÛÂȘ ·fi πÂÚ¤˜ ∞ÎÔÏÔ˘ı›Â˜, ÔÌÈϛ˜, Û˘ÓÂÓÙ‡ÍÂȘ Î.¿. 3. ºˆÙÔÁڷʛ˜ ·fi ÙȘ ÎÔÚ˘Ê·›Â˜ ÛÙÈÁ̤˜ ÙÔ˘ ̷ηÚÈÛÙÔ‡ ÃÚÈÛÙfi‰Ô˘ÏÔ˘. ¢. μÈ‚Ï›·. ¢ËÌÔÛȇÔÓÙ·È ‹‰Ë 37 ‚È‚Ï›· ÙÔ˘ ̷ηÚÈÛÙÔ‡ ·Ú¯ÈÂÈÛÎfiÔ˘, Û „ËÊȷ΋ ÌÔÚÊ‹ Î·È Ô Î·Ù¿ÏÔÁÔ˜ Û‡ÓÙÔÌ· ı· ·˘ÍËı›. ∏ Ó¤· ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›, ϤÔÓ, ˆ˜ ‰ÂÍ·ÌÂÓ‹ ˘ÏÈÎÔ‡ ÁÈ· ÙÔÓ ·Ú¯ÈÂ›ÛÎÔÔ ÃÚÈÛÙfi‰Ô˘ÏÔ Î·È ı· Â›Ó·È ÛÙË ‰È¿ıÂÛË Î¿ı ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔ˘ ÌÂÏÂÙËÙ‹ Ù˘ ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ·˜ Î·È ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ÙÔ˘. ¶·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËΠ‰Â Â›ÛËÌ·, ηٿ ÙË ÌÂÁ·ÏÂÈÒ‰Ë ÂΉ‹ÏˆÛË ÌÓ‹Ì˘ Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠÚÔ¯ı¤˜ ÛÙÔ

● ª›· ȉȷ›ÙÂÚË ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›·, Ô˘ ·ÊÔÚ¿ ÛÙË Û˘ÏÏÔÁ‹ Î·È ÚÔ‚ÔÏ‹ οı ›‰Ô˘˜ ˘ÏÈÎÔ‡ Ù˘ ˙ˆ‹˜ Î·È ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ÙÔ˘ ̷ηÚÈÛÙÔ‡ ∞Ú¯ÈÂÈÛÎfiÔ˘ ÃÚÈÛÙÔ‰Ô‡ÏÔ˘, ·Ó¤Ï·‚Â Ë ªËÙÚfiÔÏË ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜

¶ÓÂ˘Ì·ÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ Ù˘ ªËÙÚÔfiψ˜ ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜. ªÂ ÙËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛÂ Ë ªË-

ÙÚfiÔÏË ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ ÙÔ ‰È‹ÌÂÚÔ ÙˆÓ ÚˆÙÔ‚Ô˘ÏÈÒÓ Ù˘ ÁÈ· ÙËÓ Â¤ÙÂÈÔ ÙˆÓ 5 ÂÙÒÓ ·fi ÙËÓ ÂΉËÌ›· ÙÔ˘ ̷ηÚÈÛÙÔ‡ ·Ú¯ÈÂÈÛÎfiÔ˘, ÙÔ˘ ·fi ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ ∞ıËÓÒÓ Î·È ¶¿Û˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ ÃÚÈÛÙfi‰Ô˘ÏÔ˘. ™ÙËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË ·Ú¤ÛÙËÛ·Ó ÔÈ ÌËÙÚÔÔϛ٘ ™¿ÌÔ˘ Î·È πηڛ·˜ Î. ∂˘Û¤‚ÈÔ˜, μÚÂÛı¤Ó˘ Î. £ÂfiÎÏËÙÔ˜, μÂÏÂÛÙ›ÓÔ˘ Î. ¢·Ì·ÛÎËÓfi˜ Î·È ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ Î. πÁÓ¿ÙÈÔ˜, Ô ÂÚÈÊÂÚÂȿگ˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î. ∫ÒÛÙ·˜ ∞ÁÔÚ·ÛÙfi˜, Ô ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ Ù˘ μÔ˘Ï‹˜ Î. ∞ı·Ó¿ÛÈÔ˜ ¡¿ÎÔ˜, Ô ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ μfiÏÔ˘ Î. ¶¿ÓÔ˜ ™ÎÔÙÈÓÈÒÙ˘, Ô Ù. ˘Ô˘ÚÁfi˜ Î. ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ ¢ÂÏËÌ‹ÙÛÔ˜, Ë ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î. ª·Ú›Ó· ÃÚ˘ÛÔ‚ÂÏÒÓË, ÂÎÚfiÛˆÔÈ ÙˆÓ ™ÙÚ·ÙȈÙÈÎÒÓ ∞Ú¯ÒÓ, Ù˘ ΔÔÈ΋˜ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ Î·È Ï‹ıÔ˜ Ï·Ô‡ Ô˘ η٤ÎÏ˘Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜ ÙÔ˘ ∫¤ÓÙÚÔ˘. ΔËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË Û˘ÓÙfiÓÈÛÂ Ô ·Ú¯ÈÌ·Ó‰Ú›Ù˘ ∂ÈÊ¿ÓÈÔ˜ √ÈÎÔÓfiÌÔ˘, ÓÂ˘Ì·ÙÈÎfi Ù¤ÎÓÔ ÙÔ˘ ̷ηÚÈÛÙÔ‡ ÃÚÈÛÙfi‰Ô˘ÏÔ˘ Î·È ÈÂÚÔ΋ڢη˜ Ù˘ πÂÚ¿˜ ªËÙÚÔfiψ˜.


M·ÁÓËÛ›· 19

ΔƒπΔ∏ 29 π∞¡√À∞ƒπ√À 2013

ΔÔ ÚÔÊ›Ï ÙˆÓ ÂÓÔ›ÎˆÓ ÙÔ˘, ÂÓÒ ˘¿Ú¯Ô˘Ó οÔÈÔÈ Ô˘ ÂÈ̤ÓÔ˘Ó Ó· ˙Ô˘Ó ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ

“ÕÓıÚˆÔÈ ÌÔÓ¿¯ÔÈ” ÛÙÔÓ •ÂÓÒÓ· ∞ÛÙ¤ÁˆÓ Ù¿ ¿ÙÔÌ· Â›Ó·È ÔÈ ÚÒÙÔÈ ¤ÓÔÈÎÔÈ ÙÔ˘ •ÂÓÒÓ· ∞ÛÙ¤ÁˆÓ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘, ÛÙË ¡Â¿ÔÏË. ∂›Ó·È ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ Ô˘ ÛÙËÓ Ô˘Û›· ¤¯Ô˘Ó ÂÁηÈÓÈ¿ÛÂÈ ÙË Û‡Á¯ÚÔÓË Î·È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈ΋ ·˘Ù‹ ÌÔÓ¿‰·, ÙË ÌÔÓ·‰È΋ ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÂÚÈʤÚÂÈ·. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ¿ÙÔÌ· ÌÔÓ·¯Èο, ËÏÈΛ·˜ 60 - 65 ÂÙÒÓ. ºÈÏÔÍÂÓÂ›Ù·È Â›Û˘ Ì›· Á˘Ó·›Î· Ì ÙÔ ÂÓ‹ÏÈÎÔ ·È‰› Ù˘. √È ¿ÓıÚˆÔÈ ·˘ÙÔ› ÂÚÈʤÚÔÓÙ·Ó ÁÈ· ÌÂÁ¿ÏÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· ÛÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜, ¯ˆÚ›˜ ÛÙ¤ÁË Î·È ÙÚÔÊ‹. ™‹ÌÂÚ· ¤¯Ô˘Ó ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÂÈ ‚·ÛÈο ·Á·ı¿ ‰È·‚›ˆÛ˘, ÂȉÈο ÙÒÚ· ÙÔ ¯ÂÈÌÒÓ·. “√ •ÂÓÒÓ·˜ ∞ÛÙ¤ÁˆÓ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› ¤Ó· ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ‰›¯Ù˘ ÚÔÛÙ·Û›·˜ ·ÓıÚÒˆÓ, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û ÌÂÁ¿ÏË ·Ó¿ÁÎË” ÛËÌ›ˆÛÂ Ë ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ ∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜ ºÚÔÓÙ›‰·˜ Î. ∫·ÙÂÚ›Ó· ª·ÚÌÔ˘‰¿ÎË.

ƒÂÔÚÙ¿˙: Δ√À§∞ ∫∂∫∞Δ√À

∞ӷʤÚÂÈ ˆ˜ ‹‰Ë ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ÂͤÏÈÍË Ë ¤Ú¢ӷ ÁÈ· ¤ÍÈ ·ÎfiÌË ¿ÙÔÌ·. °È· ÙË ‰È·ÌÔÓ‹ ÛÙÔÓ ÍÂÓÒÓ· ··ÈÙÔ‡ÓÙ·È Î¿ÔȘ ‚·ÛÈΤ˜ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ, Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÙÂı› ·fi ÙË ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹. Œ¯Ô˘Ó ÙÂı› fï˜ Î·È Î·ÓfiÓ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜, ÒÛÙ ӷ ÌËÓ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡ÓÙ·È ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Î·È ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ - fiˆ˜ ›Â Ë Î. ª·ÚÌÔ˘‰¿ÎË - Ú¤ÂÈ fiÏÔÈ ÔÈ ¤ÓÔÈÎÔÈ Ó· Û¤‚ÔÓÙ·È. “ŒÓ·˜ ‚·ÛÈÎfi˜ ηÓfiÓ·˜ Â›Ó·È Ë ÒÚ· ÂÈÛÙÚÔÊ‹˜ ÛÙÔÓ •ÂÓÒÓ· ÙÔ ‚Ú¿‰˘. √È ¤ÓÔÈÎÔÈ Ú¤ÂÈ Ó· ÂÈÛÙÚ¤ÊÔ˘Ó ¤ˆ˜ ÙȘ 11 Ë ÒÚ·. ¢ÂÓ ÂÈÙÚ¤ÂÙ·È Ë ÊÈÏÔÍÂÓ›· Ê›ÏˆÓ ‹ ¿ÏÏˆÓ Û˘ÁÁÂÓÒÓ. ∂›Ó·È ‰‡Ô ‚·ÛÈÎÔ› ηÓfiÓ˜, Ô˘ Ú¤ÂÈ ÔˆÛ‰‹ÔÙ ӷ ÙËÚÔ‡Ó ÁÈ· Ó· Á›ÓÂÙ·È Â˘ÎÔÏfiÙÂÚË Ë Û˘Ì‚›ˆÛË. ŸÏË ÙËÓ Ë̤ڷ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·Ô˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó, Ó· ¤¯Ô˘Ó ÙËÓ ÚÔÛˆÈ΋ ÙÔ˘˜ ˙ˆ‹, fï˜ Ë ÂÈÛÙÚÔÊ‹ Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÂÙ·È ··Ú·›ÙËÙ· ¤ˆ˜ ÙȘ 11 ÙÔ ‚Ú¿‰˘” ÙÔÓ›˙ÂÈ Ë Î. ª·ÚÌÔ˘‰¿ÎË Î·È ÛËÌÂÈÒÓÂÈ ˆ˜ “Ô •ÂÓÒÓ·˜, Û η̛· ÂÚ›ÙˆÛË, ‰ÂÓ Â›Ó·È ›‰Ú˘Ì·, ·Ï¿ Ù›ıÂÓÙ·È Î¿ÔÈÔÈ ‚·ÛÈÎÔ› ηÓfiÓ˜ ÂÈ‚›ˆÛ˘, fiˆ˜ Î·È Û ̛·

ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·” . ∞Ó¿ÌÂÛ· ÛÙ· ¤ÍÈ ¿ÙÔÌ·, ÁÈ· Ù· ÔÔ›· Á›ÓÂÙ·È ¤Ú¢ӷ ·˘Ùfi ÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ· ÒÛÙ ӷ ÊÈÏÔÍÂÓËıÔ‡Ó ÛÙÔÓ •ÂÓÒÓ·, Â›Ó·È Ì›· ÌËÙ¤Ú· Ì ÙÔ ·Ó‹ÏÈÎÔ ·È‰› Ù˘, ¤Ó· ˙¢Á¿ÚÈ Î·È ‰‡Ô ÌÔÓ·¯Èο ¿ÙÔÌ·. ∏ Î. ª·ÚÌÔ˘‰¿ÎË ÍÂηı·Ú›˙ÂÈ, ÁÈ· ·ÎfiÌË Ì›· ÊÔÚ¿, fiÙÈ Ë ÊÈÏÔÍÂÓ›· ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ÍÂÂÚÓ¿ ÙÔ˘˜ ¤ÍÈ Ì‹Ó˜. ™Â ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ Ô •ÂÓÒÓ·˜ ‰È·ı¤ÙÂÈ ¯ÒÚÔ Î·È ˙ËÙËı› ·fi οÔÈÔÓ Ó· ·Ú·Ù›ÓÂÈ ÙË ‰È·ÌÔÓ‹ ÁÈ· ȉȷ›ÙÂÚÔ˘˜ ÏfiÁÔ˘˜, ÙÔ ·›ÙËÌ· ı· ÂÍÂÙ¿˙ÂÙ·È ·fi ÙÔ Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡, ‰ÂÓ ı· Á›ÓÂÙ·È fï˜ ηٿ¯ÚËÛË. ∏ ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ ∫ÔÈÓˆÓÈÎÒÓ £ÂÌ¿ÙˆÓ Â›Ó·È Î·ÙËÁÔÚËÌ·ÙÈ΋: “∞˘Ùfi ›Ûˆ˜ Ó· Á›ÓÂÈ Û Û¿ÓȘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ, ·ÏÏ¿ Ë ÊÈÏÔÍÂÓ›· ÂÚÈÔÚ›˙ÂÙ·È ·˘ÛÙËÚ¿ ÛÙÔ˘˜ ¤ÍÈ Ì‹Ó˜” .

Œ¯Ô˘Ó Ì¿ıÂÈ Ó· ˙Ô˘Ó ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ... À¿Ú¯Ô˘Ó fï˜ Î·È ¿ÓıÚˆÔÈ ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÂÈϤÁÔ˘Ó Ó· ˙Ô‡Ó ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ. “∫Ú·˘Á·Ï¤·” Î·È ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈ΋ Ë ÂÚ›ÙˆÛË ÌÈ·˜ ÙÚÈÌÂÏÔ‡˜ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜ Ô˘ ‰È·Ì¤ÓÂÈ

Û ÊÔÚÙËÁfi. ∏ ÌËÙ¤Ú· Ì ÙÔ ·Ó‹ÏÈÎÔ ·È‰› Ù˘ ‰È·Ì¤ÓÂÈ Û ÊÔÚÙËÁfi Î·È Â›Ó·È Û˘ÁÎÏÔÓÈÛÙÈ΋ Ë ·Ó·ÊÔÚ¿ fiÙÈ ÙÔ ·È‰› ‰È·‚¿˙ÂÈ Ù· Ì·ı‹Ì·Ù¿ ÙÔ˘ Ì ÙÔ “ʈ˜ ·fi ÙÔ ÎÈÓËÙfi ÙËϤʈÓÔ” ... √È ¿ÓıÚˆÔÈ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ¤¯Ô˘Ó ˙ËÙ‹ÛÂÈ ·fi ÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· Ó· Ì›ÓÂÈ ÛÙÔÓ •ÂÓÒÓ·, fï˜ ·ÚÓÂ›Ù·È ÂÂȉ‹ - fiˆ˜ ·Ó¤ÊÂÚÂ Ë Î. ª·ÚÌÔ˘‰¿ÎË- “οÔÈÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ ‰ÂÓ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ˙‹ÛÔ˘Ó Ì ηÓfiÓ˜” . “Œ¯Ô˘Ó Ì¿ıÂÈ Ó· ˙Ô‡Ó ‰È·ÊÔÚÂÙÈο Î·È ÛÎÏËÚ¿. √È ∫ÔÈÓˆÓÈΤ˜ ÀËÚÂۛ˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ ·Û¯Ô-

ÏÔ‡ÓÙ·È Ì ÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· ·˘Ù‹ Â‰Ò Î·È 10 ¯ÚfiÓÈ·. Œ¯ÂÈ ÂÈϤÍÂÈ fï˜ ÙÔ ‰ÈÎfi Ù˘ ÙÚfiÔ ˙ˆ‹˜...” ÛËÌÂÈÒÓÂÈ. √ •ÂÓÒÓ·˜ ¤¯ÂÈ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÊÈÏÔÍÂÓ›·˜ 16 ·ÓıÚÒˆÓ. ªÔÚ› fï˜ Ó· Ì›ÓÔ˘Ó ¤ˆ˜ Î·È 24 ¿ÙÔÌ·. √È ˘Ô„‹ÊÈÔÈ ¤ÓÔÈÎÔÈ ˘Ô‚¿ÏÏÔÓÙ·È Û ȷÙÚÈΤ˜ ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ ÛÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô Î·ıÒ˜ Ë Û˘Ì‚›ˆÛË ·ÚÎÂÙÒÓ ·ÙfiÌˆÓ ··ÈÙ› ÛÙÔȯÂÈÒ‰ÂȘ ÂÓ¤ÚÁÂȘ. ªÂ ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ë Î. ª·ÚÌÔ˘‰¿ÎË ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ˆ˜ fiÛÔÈ ÂӉȷʤÚÔÓÙ·È ÁÈ· ‰È·ÌÔÓ‹ ÛÙÔÓ •ÂÓÒÓ·

ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÈÎÔÈÓˆÓÔ‡Ó ÛÙ· ÙËϤʈӷ 24210 63373 Î·È 24210 29908. ΔÔ ÎÙ›ÚÈÔ Â›Ó·È Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, ÙÔ ÚÔÛˆÈÎfi ȉȷ›ÙÂÚ· ÂÚÈÔÈËÙÈÎfi Î·È ÔÈ Ôϛ٘ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ı· ¤¯Ô˘Ó ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ‰Ô‡Ó ·fi ÎÔÓÙ¿ ·˘Ù‹ ÙË ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ‰ÔÌ‹ ÌÂı·‡ÚÈÔ ¶¤ÌÙË 31 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘, ÛÙȘ 11.30 ÙÔ Úˆ›, ÛÙËÓ ÙÂÏÂÙ‹ ÙˆÓ ÂÁηÈÓ›ˆÓ. √È ÊÈÏÔÍÂÓÔ‡ÌÂÓÔÈ ÛÙÔÓ •ÂÓÒÓ· ∞ÛÙ¤ÁˆÓ ¤¯Ô˘Ó ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Û›ÙÈÛ˘ ÙÔ˘ ∫∞¶∏ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘, ηıÒ˜ Î·È ÎÔÈÓˆÓÈ΋ Î·È „˘¯ÔÏÔÁÈ΋ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË ·fi ÂÍÂȉÈÎÂ˘Ì¤ÓÔ ÚÔÛˆÈÎfi, Ì ÛÎÔfi ÙË ÛÙ·‰È·Î‹ Â·Ó¤ÓÙ·Í‹ ÙÔ˘˜ Û ηÓÔÓÈ΋ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ˙ˆ‹˜. ºÔÚ¤·˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘ •ÂÓÒÓ· Â›Ó·È Ë ∫ÔÈÓˆÊÂÏ‹˜ ∂ȯ›ÚËÛË ∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜ ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜ Î·È ∞ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë˜ - ¢ËÌÔÙÈÎfi πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋˜ ∫·Ù¿ÚÙÈÛ˘ (∫∂∫¶∞ ¢π∂∫) ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘, Ô˘ ‰ÂÛ̇ÂÙ·È ÁÈ· ÙË ‰È·Ê‡Ï·ÍË Î·È ÚÔ¿ÛÈÛË ÙˆÓ ÚÔÛˆÈÎÒÓ ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ ÙˆÓ ÊÈÏÔÍÂÓÔ˘Ì¤ÓˆÓ. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ ∂ÛˆÙÂÚÈÎfi ∫·ÓÔÓÈÛÌfi §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘ •ÂÓÒÓ·, Ë ÊÈÏÔÍÂÓ›· ÂÓÙ¿ÛÛÂÙ·È ÛÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ÚÔÛˆÚÈÓ‹˜ - ÌÂÙ·‚·ÙÈ΋˜ ÊÈÏÔÍÂÓ›·˜ Î·È Û η̛· ÂÚ›Ùˆ-

™˘Ó‰ÚÈ¿ÛÂȘ ¢.™. ∞ÏÔÓÓ‹ÛÔ˘

ÕÚ¯ÈÛÂ Ë ˘Ô‚ÔÏ‹ ·ÈÙ‹ÛÂˆÓ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÒÓ ÁÈ· ÙÔ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ·

¶ÚÔ˜ ˘ÏÔÔ›ËÛË ÙÔ “¶¿Ì ™ÎfiÂÏÔ 2013” ∞ƒÃπ™∂ Ë ˘Ô‚ÔÏ‹ ·ÈÙ‹ÛÂˆÓ ÂΠ̤ÚÔ˘˜ ÙˆÓ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÒÓ ÁÈ· ÙÔ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· “¶¿Ì ™ÎfiÂÏÔ 2013” . ◊‰Ë Ë ΔÔ˘ÚÈÛÙÈ΋ ∂ÈÙÚÔ‹ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ™ÎÔ¤ÏÔ˘ ηÏ› fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜ ÙÔ˘ ÓËÛÈÔ‡ Ó· Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó Î·È Ê¤ÙÔ˜ ÛÙÔ ÂÎÙˆÙÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· “¶¿Ì ™ÎfiÂÏÔ 2013” . ΔÔ ÂÎÙˆÙÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ı· ‰È·ÙÂı› fiˆ˜ Î·È ¤ÚÛÈ Û ŒÏÏËÓ˜ ÂÈÛΤÙ˜, ·ÏÏ¿ Î·È Û ÂÈÛΤÙ˜ ÙÔ˘ Â͈ÙÂÚÈÎÔ‡, ·ÊÔ‡ ı· ‰È·ÓÂÌËı› Û ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎÔ‡˜ Ú¿ÎÙÔÚ˜ ÙÔ˘ Â͈ÙÂÚÈÎÔ‡, ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙÔ˘˜ ÂÈÛΤÙ˜ ÙˆÓ ÂÚÈÙ¤ÚˆÓ ÛÙȘ ÂÎı¤ÛÂȘ Ô˘ ı· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯ÂÈ Ô ¢‹ÌÔ˜ ™ÎÔ¤ÏÔ˘. ™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ô˘ Âͤ‰ˆÛÂ Ë ΔÔ˘ÚÈÛÙÈ΋ ∂ÈÙÚÔ‹ ™ÎÔ¤ÏÔ˘, ÙÔÓ›˙ÔÓÙ·È Ù· ·ÎfiÏÔ˘ı·: “∫·Ïԇ̠fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜ ÙÔ˘ ÓËÛÈÔ‡ Ó· Û˘ÌÏËÚÒÛÔ˘Ó ÙËÓ ·›ÙËÛË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÛÙÔ

ÚfiÁÚ·ÌÌ· Î·È Ó· Ì·˜ ÙË ÛÙ›ÏÔ˘Ó ËÏÂÎÙÚÔÓÈο ÛÙË ‰È‡ı˘ÓÛË info@skopelos.gr ‹ Ó· ÂÚ¿ÛÔ˘Ó ·fi Ù· ÁÚ·Ê›· Ù˘ ÂÈÙÚÔ‹˜, ‰›Ï· ·fi ÙÔ ∫∂¶ ¢Â˘Ù¤Ú· Ò˜ ¶·Ú·Û΢‹ 09.00-15.00 ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÙË Û˘ÌÏËÚÒÛÔ˘Ó. ∏ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙˆÓ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÒÓ ÛÙÔ “¶¿Ì ™ÎfiÂÏÔ 2013” ·fi fiϘ ÙȘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Ù˘ ™ÎÔ¤ÏÔ˘ ‰›ÓÂÈ ÛÙÔ ÓËÛ› Ì·˜ Ù· ÂÊfi‰È· ÁÈ· ÙËÓ ·‡ÍËÛË Ù˘ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋˜ ΛÓËÛ˘ Î·È ÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË ÚÔ‚ÔÏ‹ Î·È ‰È·Ê‹ÌÈÛË Ù˘ ™ÎÔ¤ÏÔ˘ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î·È ÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi. ™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ·›ÙËÛË Ô˘ ı· ÎÏËı› Ó· ˘ÔÁÚ¿„ÂÈ Ë ÂοÛÙÔÙ Âȯ›ÚËÛË, Ë Û˘Ì‚ÏËı›۷ Âȯ›ÚËÛË Û˘ÌʈÓ› Ì ٷ ·ÎfiÏÔ˘ı·: 1. ªÂ ÙËÓ Â›‰ÂÈÍË Ù˘ ÂÎÙˆÙÈ΋˜ οÚÙ·˜ “¶¿Ì ™ÎfiÂÏÔ 2013” Ô ÂÏ¿Ù˘ ı· ·ÔÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ¤ÎÙˆÛË Û fiÏ· Ù· ÚÔ˚fiÓÙ·-˘ËÚÂۛ˜ Ù˘ Âȯ›ÚËÛ˘ Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ

ª∂ ∫∞£ ∂ 8 Δ∂ª. ‹ ¶πΔ™∞ 16 Δ ¢ ø ƒ √ ∂ª. 2 ª¶πƒ ∂™ Pils !

·Ú·Î¿Ùˆ Ï›ÛÙ·: - ∂ȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ÙÚÔÊ›ÌˆÓ 10 % Â› Ù˘ ·Í›·˜ Û˘Ó·ÏÏ·Á‹˜. - ∂ÌÔÚÈο ηٷÛÙ‹Ì·Ù· 15 % Â› Ù˘ ·Í›·˜ Û˘Ó·ÏÏ·Á‹˜. - ∫·Ù·ÛÙ‹Ì·Ù· ÀÁÂÈÔÓÔÌÈÎÔ‡ ÂӉȷʤÚÔÓÙÔ˜ 10 % Â› Ù˘ Û˘Ó·ÏÏ·Á‹˜. - ∂ÓÔÈÎÈ·˙fiÌÂÓ· ·˘ÙÔΛÓËÙ·, Ì˯·Ó¿ÎÈ·, ‰ˆÌ¿ÙÈ·, ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù·, ÍÂÓԉԯ›· 30 % Â› Ù˘ Û˘Ó·ÏÏ·Á‹˜ ηٿ ÙÔ˘˜ Ì‹Ó˜ ª¿ÈÔ - πÔ‡ÓÈÔ - ™Â٤̂ÚÈÔ - √ÎÙÒ‚ÚÈÔ 2013 Î·È 20% ηٿ ÙÔ˘˜ Ì‹Ó˜ πÔ‡ÏÈÔ - ∞‡ÁÔ˘ÛÙÔ 2013. 2. ∏ ÔÈfiÙËÙ· ÙˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ - ˘ËÚÂÛÈÒÓ ‰ÂÓ ı· Â›Ó·È ¯·ÌËÏfiÙÂÚË ÏfiÁˆ Ù˘ ·Ú¯Ô̤Ó˘ ¤ÎÙˆÛ˘.

3. √ ÂÏ¿Ù˘ ı· ÌÔÚ› Ó· οÓÂÈ ¯Ú‹ÛË Ù˘ οÚÙ·˜ ηٿ fiÏË ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ Â›Û΄‹˜ ÙÔ˘ ÛÙË ™ÎfiÂÏÔ Î·È ÁÈ· fiÛ˜ Û˘Ó·ÏÏ·Á¤˜ ÂÈı˘Ì›. 4. £· ·Ó·ÚÙËı› ·˘ÙÔÎfiÏÏËÙË Û‹Ì·ÓÛË, Û ÂÌÊ·Ó‹ ÛËÌÂ›Ô Ù˘ Âȯ›ÚËÛ˘ Ô˘ ı· ‰ËÏÒÓÂÈ ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÛÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ·. 5. ∞fi ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ Û˘ÌʈÓÂ›Ù·È Ë Û˘Ì̤ÙÔ¯Ë, Ë Û˘Ì‚·ÏÏÔ̤ÓË Âȯ›ÚËÛË ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ‰Èη›ˆÌ· ·Ó·›ÚÂÛ˘ Ù˘ Û˘Ìʈӛ·˜ 6. ∏ ÈÛ¯‡˜ ÙÔ˘ ÂÎÙˆÙÈÎÔ‡ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ Â›Ó·È ·fi 01/05/13 ¤ˆ˜ 31/10/13. 7. √ ÔÚÁ·ÓˆÙ‹˜ ÙÔ˘ ÂÎÙˆÙÈÎÔ‡ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ¢‹ÌÔ˜

LE GOURMET

™ÂÚ‚ÈÚ›ÛÌ·Ù· ∑ˆ‹˜ ñ ∫¿ı ̤ڷ Ì·ÁÂÈÚ‡ԢÌ ‰È·ÊÔÚÂÙÈο È¿Ù·! ñ ¢Â¯fiÌ·ÛÙ ·Ú·ÁÁÂϛ˜ ·fi ÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË Ë̤ڷ ÛÙ· Ê·ÁËÙ¿ Ù˘ ·ÚÂÛΛ·˜ Û·˜...

∞Ó·Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ì ÙËÓ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· ÁÂ˘Ì¿ÙˆÓ-‰Â›ÓˆÓ ÁÈ· ÙȘ ȉȷ›ÙÂÚ˜ ÛÙÈÁ̤˜ Û·˜!!! flÚ˜ §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜: ¢Â˘Ù¤Ú· ¤ˆ˜ ¶·Ú·Û΢‹: 11.30-16.00 ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ 128, μfiÏÔ˜ (·Ó¿ÌÂÛ· πˆÏÎÔ‡-∞ÓÙˆÓÔÔ‡ÏÔ˘)

∞¡∞§∏æ∂ø™ 170 μ√§√™ Δ∏§.: 24210 55085 - 24210 48858 www.telecanto.gr

™ÈÙÈΤ˜ ·Ú·‰ÔÛȷΤ˜ Á‡ÛÂȘ

Delivery 2421 30 1485

ΔËÏ. Cu Vodafone: 6944982165 What’s up: 6975165402

ÛË ‰ÂÓ ·ÔÎÙ¿ ÛÙ·ıÂÚfi Î·È ÌfiÓÈÌÔ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·. ™Ùfi¯Ô˜ Â›Ó·È Ë ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛË, Ë ÎÔÈÓˆÓÈ΋ Â·Ó¤ÓÙ·ÍË Î·È Ë ÌÂÙ¿‚·ÛË ÙˆÓ ÂˆÊÂÏÔ‡ÌÂÓˆÓ Û ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ˜ ÌÔÚʤ˜ ÛÙ¤Á·Û˘. ™Ùԯ‡ÂÈ, ‰ËÏ·‰‹, ÛÙÔ Ó· ÚÔÛʤÚÂÈ ¤Ó· ÂӉȿÌÂÛÔ ‚‹Ì· Ô˘ ı· Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ Û ÈÔ ÔÚÈÛÙÈΤ˜ Î·È Ì·ÎÚÔÚfiıÂÛ̘ χÛÂȘ. ∞Ó¿ ÙÚÂȘ Ì‹Ó˜ Û˘ÓÙ¿ÛÛÂÙ·È ¤ÎıÂÛË ·ÍÈÔÏfiÁËÛ˘ Ù˘ ÔÚ›·˜ ·˘ÙÔÓfiÌËÛ˘ ÙˆÓ ÊÈÏÔÍÂÓÔ‡ÌÂÓˆÓ ·fi ÙÔÓ ˘‡ı˘ÓÔ Ù˘ ‰ÔÌ‹˜ Î·È ÙÔÓ ·ÚÌfi‰ÈÔ ÎÔÈÓˆÓÈÎfi ÏÂÈÙÔ˘ÚÁfi. ÀÂÓı˘Ì›˙ÂÙ·È fiÙÈ Ô •ÂÓÒÓ·˜ ∞ÛÙ¤ÁˆÓ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÌÂٷ͇ ÙˆÓ Ô‰ÒÓ ∫·Ú·Ù¿ÛÔ˘ Î·È §ÔÁÔı¤ÙÔ˘ (Û˘ÓÔÈΛ· ¡Â¿ÔÏ˘) Î·È ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ Û ‰‡Ô ÔÚfiÊÔ˘˜ ÔÎÙÒ ‰ˆÌ¿ÙÈ·, ‰‡Ô ÎÔ˘˙›Ó˜, ÙÔ˘·Ï¤Ù· Î·È Î·ıÈÛÙÈÎfi, ÂÓÒ ‰È·ı¤ÙÂÈ Â›Û˘ ˘fiÁÂÈÔ ¯ÒÚÔ Ì ٤ÛÛÂÚ· ÂÈϤÔÓ ‰ˆÌ¿ÙÈ· ÁÈ· ÙË ÊÈÏÔÍÂÓ›· ·ÛÙ¤ÁˆÓ Û ÂÚ›ÙˆÛË ÂÈÎÚ¿ÙËÛ˘ ·ÎÚ·›ˆÓ ηÈÚÈÎÒÓ Ê·ÈÓÔ̤ӈÓ. ™Â fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜ ˘¿Ú¯ÂÈ ÎÂÓÙÚÈ΋ ÂÁηٿÛÙ·ÛË ı¤ÚÌ·ÓÛ˘ Î·È ÎÏÈÌ·ÙÈÛÌfi˜, ÙËÏÂʈÓÈ΋ Û‡Ó‰ÂÛË ÙËÏÂfiÚ·ÛË, ÂÓÒ ÔÈ fiÚÔÊÔÈ Û˘Ó‰¤ÔÓÙ·È ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ Ì ÎÏÈÌ·ÎÔÛÙ¿ÛÈÔ Î·È ·ÓÂÏ΢ÛÙ‹Ú·.

¢À√ Û˘Ó‰ÚÈ¿ÛÂȘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡

™ÎÔ¤ÏÔ˘ ‰ÂÓ Ê¤ÚÂÈ Î·ÌÈ¿ ¢ı‡ÓË ÁÈ· ÙȘ Û˘Ó·ÏÏ·Á¤˜ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ Û˘Ì‚·ÏÏfiÌÂÓˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Î·È ÂÏ·ÙÒÓ Î·È Ù˘¯fiÓ ‰È·ÊˆÓ›Â˜. 8. √ ¢‹ÌÔ˜ ™ÎÔ¤ÏÔ˘ ‰È·ÙËÚ› ÙÔ ‰Èη›ˆÌ· ·Ô‚ÔÏ‹˜ ÌÈ·˜ Û˘Ì‚Â‚ÏË̤Ó˘ Âȯ›ÚËÛ˘ ·fi ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· “¶¿Ì ™ÎfiÂÏÔ˜ 2013” Û ÂÚ›ÙˆÛË Â·ÓÂÈÏËÌÌ¤ÓˆÓ ·Ú·fiÓˆÓ ·fi ηÙfi¯Ô˘˜ Ù˘ οÚÙ·˜. 9. ∏ ·Ú¯fiÌÂÓË ·fi ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ¤ÎÙˆÛË ‰ÂÓ ÈÛ¯‡ÂÈ ·ıÚÔÈÛÙÈο ÌÂ Ù˘¯fiÓ ÂÎÙÒÛÂȘ, Ô˘ ·Ú¤¯ÔÓÙ·È ÁÈ· ηٷχ̷ٷ ·fi ¿ÏÏÔ˘˜ ÊÔÚ›˜. ™ÔÊ›· ª·˘Ú·ÓÙ˙¿

™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙÈÛÂ Ô ¢‹ÌÔ˜ ∞ÏÔÓÓ‹ÛÔ˘, ¤Ó· ÁÈ· ¯ı˜ ¢Â˘Ù¤Ú· Î·È ¤Ó· ÁÈ· Û‹ÌÂÚ· ΔÚ›ÙË 29 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘. ™ÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÙÔ˘ ¢.™. Û˘˙ËÙ‹ıËÎÂ Ë Î¿Ï˘„Ë ÙˆÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎÒÓ ‰··ÓÒÓ ı¤ÚÌ·ÓÛ˘ ÛÙ· Û¯ÔÏÈο ÎÙ›ÚÈ· ÁÈ· ÙÔ 2013, ‡„Ô˘˜ 5.500 ¢ÚÒ, Ë ·Ó·ÙÚÔ‹ ·Ó¿Ï˄˘ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂˆÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡ ¤ÙÔ˘˜ 2012, ηıÒ˜ Î·È Ë ¤ÁÎÚÈÛË ÙÔ˘ ¡ÔÌÈÎÔ‡ ¶ÚÔÛÒÔ˘ ÁÈ· ÙÔÓ √ÚÁ·ÓÈÛÌfi ∂ÛˆÙÂÚÈ΋˜ ÀËÚÂÛ›·˜ (√∂À). ™‹ÌÂÚ·, ÛÙȘ 18.30, ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› Ë „‹ÊÈÛË ÙÔ˘ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ Î·È Ô ÂÙ‹ÛÈÔ˜ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌfi˜ ‰Ú¿Û˘ ÁÈ· ÙÔ ¤ÙÔ˜ 2013. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ‰‹Ì·Ú¯Ô ÙÔ˘ ÓËÛÈÔ‡ Î. ¶¤ÙÚÔ μ·Ê›ÓË, “‚ÚÈÛÎfiÌ·ÛÙ Û ηÏfi ÛÙ¿‰ÈÔ Î·È ıˆÚÒ ˆ˜ ‰ÂÓ ı· ¤¯Ô˘Ì ·Ó·ÙÚÔ¤˜ ÛÙËÓ „‹ÊÈÛË ÙÔ˘ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡”.


M·ÁÓËÛ›· 20 §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ∞‚ÂÚÒÊÂÈÔ˘ ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋˜ ™¯ÔÏ‹˜ §¿ÚÈÛ·˜ ∏ ∞μ∂ƒøº∂π√™ ™¯ÔÏ‹

ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› Ì ‰‡Ô ÂȉÈÎfiÙËÙ˜: ∞ÁÚÔÙÈο ªË¯·Ó‹Ì·Ù· Î·È ∑ˆÔÙ¯ӛ·. ™ÙËÓ ·Ú·¿Óˆ ∂¶∞™, ÂÁÁÚ¿ÊÔÓÙ·È ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ Ô˘ ÚÔ¿ÁÔÓÙ·È ÛÙË μ’ Ù¿ÍË ÙˆÓ °ÂÓÈÎÒÓ ‹ ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÒÓ §˘Î›ˆÓ, Δ.∂.§., ∂Ó. §˘Î›ˆÓ, §∂¡, ∂¶§ ËÌÂÚËÛ›ˆÓ Î·È ÂÛÂÚÈÓÒÓ. ∏ ÊÔ›ÙËÛË Â›Ó·È ‰ÈÂÙ‹˜ Î·È ·Ú¤¯ÂÙ·È ‰ˆÚÂ¿Ó Û›ÙÈÛË Î·È ÛÙ¤Á·ÛË. √È ·ÈÙ‹ÛÂȘ ÁÈ· ÂÁÁÚ·Ê‹ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ ˘Ô‚¿ÏÏÔÓÙ·È ÛÙË ™¯ÔÏ‹ 4Ô ¯ÏÌ. §¿ÚÈÛ·˜ΔÚÈοψÓ, ·fi 1 ¤ˆ˜ 30 πÔ˘Ó›Ô˘ Î·È 1 ¤ˆ˜ 20 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘. √È ·fiÊÔÈÙÔÈ ÙˆÓ ∂¶∞™, ·›ÚÓÔ˘Ó Ù˘¯›Ô ÂÈ¤‰Ô˘ 3, ÙÔ ÔÔ›Ô ÙÔ˘˜ ÂÈÙÚ¤ÂÈ Ó· Ï¿‚Ô˘Ó ¿‰ÂÈ· ·Û΋Ûˆ˜ Â·ÁÁ¤ÏÌ·ÙÔ˜ Î·È Ó· ÂÁÁÚ¿ÊÔÓÙ·È ÛÙ· π∂∫. ΔÔ ˘„ËÏfi Â›Â‰Ô ıˆÚËÙÈ΋˜ Î·È Ú·ÎÙÈ΋˜ ÂÎ·›‰Â˘Û˘ Ô˘ ·Ú¤¯ÂÙ·È ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙ÂÈ ÙËÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ·ÔηٿÛÙ·ÛË ÙˆÓ ·ÔÊÔ›ÙˆÓ Û ̛· ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ·ÁÔÚ¿ ÂÚÁ·Û›·˜. √È ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ ÁÈ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·¢ı‡ÓÔÓÙ·È ÛÙË ÁÚ·ÌÌ·Ù›· Ù˘ ™¯ÔÏ‹˜. ΔËÏ.: 2410-621353, 2410611092-93, 6977565759.

TƒπΔ∏ 29 π∞¡√À∞ƒπ√À 2013

∞fi Ì·ıËÙ¤˜ ÙÔ˘ §˘Î›Ԣ Î·È ÙÔ˘ °˘ÌÓ·Û›Ô˘ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·

∫·Ù·Ï‹„ÂȘ Û ΔÛ·Áηڿ‰· - ∑·ÁÔÚ¿ fi ηٿÏË„Ë ÙÂÏÔ‡Û·Ó ¯ı˜ ÙÔ §‡ÎÂÈÔ ΔÛ·Áηڿ‰·˜ Î·È ÙÔ °˘ÌÓ¿ÛÈÔ - §‡ÎÂÈÔ ∑·ÁÔÚ¿˜ ·fi ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ ÙˆÓ ‰˘Ô Û¯ÔÏ›ˆÓ, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ˙ËÙÔ‡Ó ÙËÓ ÈηÓÔÔ›ËÛË ÌÈ·˜ ÛÂÈÚ¿˜ ·ÈÙËÌ¿ÙˆÓ. ™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ÂÓË̤ڈÛË Ô˘ ˘‹ÚÍ ·fi ÙË ¢È‡ı˘ÓÛË ¢Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈ·˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘ ª·ÁÓËÛ›·˜, ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ÛÙÔ §‡ÎÂÈÔ ΔÛ·Áηڿ‰·˜ ˙ËÙÔ‡Ó ÙËÓ ·Ó·Ï‹ÚˆÛË Ù˘ ı¤Û˘ ÙÔ˘ ηıËÁËÙ‹ ÃËÌ›·˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ¤Ê˘Á ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi.

À

Ÿˆ˜ ·Ó¤ÊÂÚÂ Ô ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ Ù˘ ¢È‡ı˘ÓÛ˘ ¢Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈ·˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î. °. ¢Ô‰ÔÓÙÛ¿Î˘, “Ë ı¤ÛË Î·Ï‡ÊÙËΠ·fi ÙÔÓ Î·ıËÁËÙ‹ º˘ÛÈ΋˜ ÙÔ˘ §˘Î›Ԣ ∑·ÁÔÚ¿˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ı· ‰È‰¿ÛÎÂÈ Ù· Ì·ı‹Ì·Ù· Ù˘ Ê˘ÛÈÎÔ¯ËÌ›·˜. √ ηıËÁËÙ‹˜ ‚Ú¤ıËΠ·fi ¯ı˜ ÛÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ ÛÙÔ §‡ÎÂÈÔ ΔÛ·Áηڿ‰·˜ Î·È ˆ˜ ÂÎ ÙÔ‡ÙÔ˘ ÙÔ ·›ÙËÌ· ¤¯ÂÈ ÈηÓÔÔÈËı› Î·È Ë Î·Ù¿ÏË„Ë ‰ÂÓ ‰ÈηÈÔÏÔÁÂ›Ù·È Û η̛· ÂÚ›ÙˆÛË” ÚÔÛ¤ıÂÛÂ Ô Î. ¢Ô‰ÔÓÙÛ¿Î˘. ™ÙÔ ÌÂٷ͇, fiˆ˜ ÚԷӷʤÚıËÎÂ, Û ηٿÏË„Ë ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ¯ı˜ Î·È ÙÔ Û¯ÔÏÈÎfi Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ÙÔ˘ °˘ÌÓ·Û›Ô˘ - §˘Î›Ԣ ∑·ÁÔÚ¿˜. ™ÙÔ ¤ÁÁÚ·ÊÔ Ô˘ ·¤ÛÙÂÈÏ·Ó ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ÛÙË ¢È‡ı˘ÓÛË ¢Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈ·˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘ Ì ٷ

·ÈÙ‹Ì·Ù¿ ÙÔ˘˜, Û ·˘Ù¿ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È Ë Â·Ó·ÊÔÚ¿ Ù˘ ‚¿Û˘ ÛÙÔ 10, Ë ·ÔηٿÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ÚÔ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜ ı¤ÚÌ·ÓÛ˘ Û ÌÈ· ·›ıÔ˘Û· ‰È‰·Ûηϛ·˜, Ë ÚfiÛÏË„Ë Î·ıËÁËÙ‹ ÁÈ· ÙËÓ Î¿Ï˘„Ë ÙˆÓ ·Ó·ÁÎÒÓ Û ̷ıËÙ‹ Ì ·Ó·ËÚ›·, ηıÒ˜ Î·È ÙÔ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ ÙÔ˘ ψÊÔÚ›Ԣ ÙÔ˘ ÀÂÚ·ÛÙÈÎÔ‡ ∫Δ∂§ ÁÈ· ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ ·fi ÙË ª·ÎÚ˘Ú¿¯Ë ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Ó· ÍÂÎÈÓ¿ ÛÙȘ 2 Î·È fi¯È ÛÙȘ 2.30. ∂›Û˘, ÛÙ· ·ÈÙ‹Ì·Ù· ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È Ë ·ÏÏ·Á‹ ÎÔ˘ÚÙÈÓfiÍ˘ÏˆÓ ÛÙ· ·Ú¿ı˘Ú· Î·È fiÌÔÏˆÓ ÛÙȘ fiÚÙ˜, Ë ÙÔÔı¤ÙËÛË ÈÛÙÔ‡ Î·È ÛËÌ·›·˜ ÛÙÔ Û¯ÔÏ›Ô. ™Ù· ‰˘Ô Û¯ÔÏÈο Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·Ù· ‚Ú¤ıËΠ¯ı˜ ÙÔ Úˆ› Ô ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ ¶·È‰Â›·˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ∑·ÁÔÚ¿˜ -

πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ ∞Ó¿Ù˘Í˘ ¶ËÏ›Ô˘

¶·Ú·ÁˆÁ‹ ÛÙ¤‚È· ÛÙËÓ ∞Ï‚·Ó›·

ªÔ˘ÚÂÛ›Ô˘ Î. £. ªÚ›˙˘, Ô ÔÔ›Ô˜ ·Ó¤ÊÂÚ ˆ˜ “ÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ÚfiÛÏ˄˘ ηıËÁËÙ‹ ÁÈ· ÙÔ Ì·ıËÙ‹ Ì ·Ó·ËÚ›·, ηıÒ˜ Î·È ·˘Ùfi Ì ÙÔ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ ÙÔ˘ ÀÂÚ·ÛÙÈÎÔ‡ ∫Δ∂§ Â›Ó·È ÛÔ‚·Ú¿ Î·È ¯Ú‹˙Ô˘Ó ¿ÌÂÛ· χÛ˘ ·fi ÙÔ˘˜ ·ÚÌÔ‰›Ô˘˜. ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ Ì·˜ ˆ˜ ¢‹ÌÔ˜ ı· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ì ÙÔ ·Ì¤Ûˆ˜ ÚÔÛ¯¤˜ ‰È¿ÛÙËÌ· ÛÙËÓ ÈηÓÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ·ÈÙËÌ¿ÙˆÓ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÛÙËÓ ·ÔηٿÛÙ·-

ÛË ÔÚÈÛÌ¤ÓˆÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎÒÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ ÛÙÔ Û¯ÔÏÈÎfi Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ÙÔ˘ °˘ÌÓ·Û›Ô˘- §˘Î›Ԣ

- ∑·ÁÔÚ¿˜” Û˘ÌÏ‹ÚˆÛÂ Ô ›‰ÈÔ˜. °ÈÒÚÁÔ˜ •˘Ófi˜

™˘˙ËÙ‹ıËΠÛÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ Û˘Ó‰ڛ·ÛË Ù˘ ∂§ª∂ ª·ÁÓËÛ›·˜

¢È¯¿˙ÂÈ Ë ÂÁ·ÎÏÈÔ˜ ÁÈ· ¶ÂÚÈÔ¯¤˜ ªÂÙ¿ıÂÛ˘ ηıËÁËÙÒÓ ∂¡Δ√¡√™ ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌfi˜ ÂÈÎÚ·Ù› ÛÙȘ Ù¿ÍÂȘ ÙˆÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ Ù˘ ¢Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈ·˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘ ÛÙË ª·ÁÓËÛ›· Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÙÚÔÔÔÈËÙÈ΋ ÂÁ·ÎÏÈÔ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ¶·È‰Â›·˜ ÁÈ· ÙȘ

¶ÂÚÈÔ¯¤˜ ªÂÙ¿ıÂÛ˘ ÛÙÔ ¡ÔÌfi. ™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ÂÁ·ÎÏÈÔ, Ë ÔÔ›· ·Ó·ÎÔÈÓÒıËΠ·fi ÔÚÈṲ̂ӷ ËÏÂÎÙÚÔÓÈο ª¤Û· ª·˙È΋˜ ∂ÓË̤ڈÛ˘ ‰›ÓÂÙ·È Ë ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÁÈ· ÙÔ˘˜ ηıËÁËÙ¤˜ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û ‰È¿ıÂÛË ÛÙÔ §‡ÎÂÈÔ ΔÚÈÎÂÚ›Ô˘ Ó· ÙÔÔıÂÙËıÔ‡Ó ÛÙËÓ ∞’ ¶ÂÚÈÔ¯‹ ªÂÙ¿ıÂÛ˘, ÂÓÒ Ù˘Èο ·Ó‹ÎÔ˘Ó ÛÙË ¢’ ¶ÂÚÈÔ¯‹ ªÂÙ¿ıÂÛ˘. ΔÔ ı¤Ì· Û˘˙ËÙ‹ıËΠÛÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ Û˘Ó‰ڛ·ÛË Ù˘ ∂§ª∂ ª·ÁÓËÛ›·˜, fiÔ˘ ¤ÁÈÓ ÏfiÁÔ˜ ÁÈ· “‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ‰‡Ô ÔÌ¿‰ˆÓ ηıËÁËÙÒÓ” . Ÿˆ˜ ÂÍËÁÔ‡Ó ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ› ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÂÓË̤ڈÛË Ô˘ ›¯·Ó ÁÈ· ÙËÓ ÙÚÔÔÔÈËÙÈ΋ ÂÁ·ÎÏÈÔ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ¶·È‰Â›·˜, Ì ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ ÙÚfiÔ ‰›ÓÂÙ·È Ë ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Û ηıËÁËÙ¤˜ Ì ۯÂÙÈο Ï›Á· ÌfiÚÈ· Ó· ÙÔÔıÂÙËıÔ‡Ó Î·È Ó· ηٷϿ‚Ô˘Ó ÎÂÓ¤˜ ı¤ÛÂȘ ÛÙÔ μfiÏÔ, ÂÓÒ ·ÔÎÏ›ÔÓÙ·È Î·ıËÁËÙ¤˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ˘ËÚÂÙ‹ÛÂÈ ÛÙ· ÓËÛÈ¿ ÔÏÏ¿ ¯ÚfiÓÈ·, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ηٷ‰Èο˙ÔÓÙ·È Ú·ÎÙÈο Û ¤Ó· ηıÂÛÙÒ˜ ·ÌÂÙ¿ıÂÙÔ˘” . Ÿˆ˜ ÚԷӷʤÚıËÎÂ, ‚¿ÛÂÈ Ù˘ ÙÚÔÔÔÈËÙÈ΋˜ ÂÁ΢ÎÏ›Ô˘, ÔÈ Î·ıËÁËÙ¤˜ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û ‰È¿ıÂÛË ÛÙÔ §‡ÎÂÈÔ ΔÚÈÎÂÚ›Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ÙÔÔıÂ-

ÙËıÔ‡Ó ÛÙËÓ ∞’ ¶ÂÚÈÔ¯‹ ªÂÙ¿ıÂÛ˘ (μfiÏÔ˜), ÂÓÒ Ù˘Èο ·Ó‹ÎÔ˘Ó ÛÙË ¢’ ¶ÂÚÈÔ¯‹ ªÂÙ¿ıÂÛ˘ (μfiÚÂȘ ™ÔÚ¿‰Â˜). ΔÔ ı¤Ì· Ô˘ ÚԤ΢„ ··Û¯fiÏËÛ ÙË ¯ıÂÛÈÓÔ‚Ú·‰ÈÓ‹ Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÙÔ˘ ¢.™. Ù˘ ∂§ª∂ ª·ÁÓËÛ›·˜, fiÔ˘ ÙÔÓ›ÛÙËΠfiÙÈ “‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡ÓÙ·È ‰˘Ô ·ÓÙ›·Ï˜ ÔÌ¿‰Â˜ ηıËÁËÙÒÓ” . ªÂ ·ÊÔÚÌ‹ ÙËÓ ÙÚÔÔÔÈËÙÈ΋ ÂÁ·ÎÏÈÔ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ¶·È‰Â›·˜ ÁÈ· ÙȘ ¶ÂÚÈÔ¯¤˜ ªÂÙ¿ıÂÛ˘ ÛÙË ª·ÁÓËÛ›·, Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∂§ª∂ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î. ™ˆÎÚ. ™·‚ÂÏ›‰Ë˜ ‰‹ÏˆÛ ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ ˆ˜ “¯ı˜ ·Ó·ÎÔÈÓÒıËΠ۠ÔÚÈṲ̂ӷ ËÏÂÎÙÚÔÓÈο ª¤Û· ª·˙È΋˜ ∂ÓË̤ڈÛ˘ Ë ÂÁ·ÎÏÈÔ˜, Ë ÔÔ›· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› ¤ÓÙÔÓË ·ÓÙÈ·Ú¿ıÂÛË ÌÂٷ͇ ‰˘Ô ÔÌ¿‰ˆÓ ηıËÁËÙÒÓ ÙÔ˘ §˘Î›Ԣ ΔÚÈÎÂÚ›Ô˘ Î·È ÙˆÓ Î·ıËÁËÙÒÓ ÛÙ· ÓËÛÈ¿. ∏ ∂§ª∂ ª·ÁÓËÛ›·˜ ¤¯ÂÈ ÂÈÎÔÈÓˆÓ‹ÛÂÈ Ì ÙÔ˘˜ ·ÚÌÔ‰›Ô˘˜ ÛÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ¶·È‰Â›·˜, ÒÛÙ ӷ ‰Ôı› ¿ÌÂÛ· χÛË ÛÙÔ ı¤Ì· Ô˘ ¤¯ÂÈ ·Ó·Î‡„ÂÈ. ∫·Ï¤Û·Ì fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡˜ Ó· ·Ú·‚ÚÂıÔ‡Ó ÛÙË Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÙÔ˘ ¢.™., ÁÈ· Ó· ÙÔÔıÂÙËıÔ‡Ó ÛÙÔ ı¤Ì· Î·È ·‡ÚÈÔ (Û‹ÌÂ-

Δ∏§∂ºø¡∞ ∂¶π∫√π¡ø¡π∞™

6936894871 6989262025

flÚ˜: 12 - 4:30 ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Î·È 8 - 12 ÙÔ ‚Ú¿‰˘

Ú·) ı· ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÔ˘Ì ÙȘ ·ÔÊ¿ÛÂȘ Ô˘ ı· ÏËÊıÔ‡Ó” ÚÔÛ¤ıÂÛÂ Ô ›‰ÈÔ˜. ¡· ·Ó·ÊÂÚı› fiÙÈ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ ¢Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈ·˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘ Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÂÈÎÚ·Ù› ‰È¿ÛÙ·ÛË Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÙËÓ ÚfiÛÊ·ÙË ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ¶·È‰Â›·˜ ÁÈ· ÙȘ ¶ÂÚÈÔ¯¤˜ ªÂÙ¿ıÂÛ˘, ÔÈ Ôԛ˜ ϤÔÓ Â›Ó·È ‰‡Ô. √˘ÛÈ·ÛÙÈο, ÛÙÔ ¤Ó· ÛÙÚ·ÙfiÂ‰Ô Û˘ÁηٷϤÁÔÓÙ·È ÔÈ Î·ıËÁËÙ¤˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÔÚÁ·ÓÈ΋ ı¤ÛË ÛÙ· Û¯ÔÏ›· Ù˘ ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡ Î·È ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ϤÔÓ Ì ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÌÈ·˜ ÌfiÓÔ ¶ÂÚÈÔ¯‹˜ ªÂÙ¿ıÂÛ˘ Ô˘ ·ÊÔÚ¿ fiÏË ÛÙË ¯ÂÚÛ·›· ª·ÁÓËÛ›·, ÌÔÚÔ‡Ó Ó· οÓÔ˘Ó ·›ÙËÛË ‚ÂÏÙ›ˆÛ˘ ı¤Û˘ ÁÈ· ÙËÓ fiÏË ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, ÂÓÒ ÛÙÔ ¿ÏÏÔ ÛÙÚ·ÙfiÂ‰Ô ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÔÈ Î·ıËÁËÙ¤˜ Ì ÔÚÁ·ÓÈ΋ ı¤ÛË Ì¤Û· ÛÙÔ μfiÏÔ, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Í·ÊÓÈο ·Ú¯›˙Ô˘Ó Ó· ·ÂÈÏÔ‡ÓÙ·È ·fi ÙÔ˘˜ Û˘Ó·‰¤ÏÊÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÙˆÓ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÒÓ ÂÚÈÔ¯ÒÓ, ηıÒ˜ ·Ó ÂÚÈÛÛÂ‡Ô˘Ó Î·È ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ‰È‰·ÎÙÈÎfi ˆÚ¿ÚÈÔ, ÌÔÚ› Ó· ‚ÚÂıÔ‡Ó ·fi ÙËÓ fiÏË ÛÙËÓ Â·Ú¯›· ÁÈ· Ó· ‰È‰¿ÍÔ˘Ó. °ÈÒÚÁÔ˜ •˘Ófi˜

Δ∏¡ ·Ú·ÁˆÁ‹ ÛÙ¤‚È· ÛÙËÓ ∞Ï‚·Ó›· ÚÔˆı› ÙÔ πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ ∞Ó¿Ù˘Í˘ ¶ËÏ›Ô˘. ¶ÚfiÛÊ·Ù·, Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ˘ ∞Ó¿Ù˘Í˘ ¶ËÏ›Ô˘ Î. ™Ù¤ÚÁÈÔ˜ ¶··˚ˆ¿ÓÓÔ˘, ›¯Â Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÛÙÔ ∞ÚÁ˘ÚfiηÛÙÚÔ Ì ÙÔÓ ˘Ô˘ÚÁfi ∞ÁÚÔÙÈ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ Ù˘ ∞Ï‚·Ó›·˜ Î. Genc Ruli fiÔ˘ Û˘˙ËÙ‹ıËÎ·Ó fiϘ ÔÈ ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ ÁÈ· ÙËÓ Î·ÏÏȤÚÁÂÈ· Ù˘ ÛÙ¤‚È·˜ ÛÙËÓ ∞Ï‚·Ó›·. ∂›Û˘, ÛÙÔ ∞ÚÁ˘ÚfiηÛÙÚÔ, Ô Î. ¶··˚ˆ¿ÓÓÔ˘ Û˘Ó·ÓÙ‹ıËΠ̠ÙÔ ÁÂÓÈÎfi ÚfiÍÂÓÔ ∞ÚÁ˘ÚÔοÛÙÚÔ˘ Î. ¡ÈÎfiÏ·Ô ∫ÔÙÚÔÎfiË fiÔ˘ ÙÔÓ ÂÓË̤ڈÛ ÁÈ· Ù· Û¯¤‰È· ÙÔ˘ πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ˘ ∞Ó¿Ù˘Í˘ ¶ËÏ›Ô˘, ÁÈ· ÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹ ÛÙ¤‚È· ÛÙËÓ ∞Ï‚·Ó›·. ΔËÓ 1Ë ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ 2013, ¤¯ÂÈ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÙ› ËÌÂÚ›‰· ÛÙÔ ºÈ¤ÚÈ Ù˘ ∞Ï‚·Ó›·˜ Ì ٛÙÏÔ “∫·ÏÏȤÚÁÂÈ· Î·È ÂÌÔÚ›· ÛÙ¤‚È·˜ ÛÙËÓ ∞Ï‚·Ó›·” fiÔ˘ ı· Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó fiÏÔÈ ÔÈ ÁˆfiÓÔÈ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ °ÂˆÚÁ›·˜ ·fi ÙȘ ÂÚÈÔ¯¤˜ ºÈ¤ÚÈ, ∞ÚÁ˘ÚfiηÛÙÚÔ, ∞˘ÏÒÓ·, ¢˘ÚÚ¿¯ÈÔ Î·È ∂ÏÌ·Û¿Ó. ΔËÓ ËÌÂÚ›‰· ı· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ Î·È Ô ˘Ê˘Ô˘ÚÁfi˜ ∞ÁÚÔÙÈ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ Ù˘ ∞Ï‚·Ó›·˜ Mr. Aliko. ∏ ËÌÂÚ›‰·, Á›ÓÂÙ·È ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔ πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜ º˘ÙÒÓ Ù˘ ∞Ï‚·Ó›·˜ Î·È ı· ÌÈÏ‹ÛÂÈ Î·È Ô ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ Adrian Doko. ∂›Û˘, ı· Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ·fi ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ŒÓˆÛ˘ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ ™Ù¤‚È·˜, ηıÒ˜ Â›Û˘ Î·È Ë ÂÙ·ÈÚ›· SweetFitness. £· ˘ÔÁÚ·ÊÔ‡Ó Û˘Ì‚¿ÛÂȘ fiÔ˘ ÔÈ ·ÁÚfiÙ˜ ı· ·ÁÔÚ¿˙Ô˘Ó Ê˘Ù¿ ÛÙ¤‚È· ·fi ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î·È Ù· ʇÏÏ· Ù˘ ÛÙ¤‚È· ÍÂڷ̤ӷ ı· ÂÈÛÙÚ¤ÊÔÓÙ·È ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, fiÔ˘ ı· Á›ÓÔÓÙ·È Ë ÂÂÍÂÚÁ·Û›· Î·È Ë ·Ú·ÁˆÁ‹ ÛÙ¤‚È·˜. ™Â ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘, Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ˘ ∞Ó¿Ù˘Í˘ ¶ËÏ›Ô˘ Î. ™Ù¤ÚÁÈÔ˜ ¶··˚ˆ¿ÓÓÔ˘ ·Ó¤ÊÂÚ fiÙÈ Ë Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ·˘Ù‹ Â›Ó·È Ôχ ¯Ú‹ÛÈÌË, ‰ÈfiÙÈ ·fi ÙË ÌÈ· ÏÂ˘Ú¿ ı· ¤ÚıÂÈ Û˘Ó¿ÏÏ·ÁÌ· ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜ Î·È ·fi ÙËÓ ¿ÏÏË ı· ηÏÏÈÂÚÁËıÔ‡Ó Â‰¿ÊË ÛÙËÓ ∞Ï‚·Ó›· Ô˘ Û‹ÌÂÚ· Â›Ó·È ÂÁηٷÏÂÏÂÈÌ̤ӷ Î·È ˘¿Ú¯Ô˘Ó Ôχ ÔÈÎÔÓÔÌÈο ÂÚÁ·ÙÈο ¯¤ÚÈ·. °È· ÔÔÈÂÛ‰‹ÔÙ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÌÔÚ›Ù ӷ ÙËÏÂʈÓ›Ù ÛÙÔ ÙËϤʈÓÔ 6932222440.


M·ÁÓËÛ›· 21

TƒπΔ∏ 29 π∞¡√À∞ƒπ√À 2013

ΔÔ Ó¤Ô ‰È‰·ÎÙ‹ÚÈÔ ·Ú·‰fiıËΠ¯ı˜ ÛÙËÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈ΋ ÎÔÈÓfiÙËÙ· Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜

∂ÁηÈÓÈ¿ÛÙËΠÙÔ 1Ô ¡ËÈ·ÁˆÁÂ›Ô ∞ÁÚÈ¿˜ Δ

Ô Ó¤Ô ‰È‰·ÎÙ‹ÚÈÔ, ÙÔ ÔÔ›Ô ÏËÚÔ› fiϘ ÙȘ Û‡Á¯ÚÔÓ˜ ÚԉȷÁڷʤ˜, ·Ú·‰fiıËÎÂ Î·È ÂÈۋ̈˜ ¯ı˜ ÛÙËÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈ΋ ÎÔÈÓfiÙËÙ· Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙÔ 1Ô ¡ËÈ·ÁˆÁÂ›Ô ∞ÁÚÈ¿˜, Ù· ÂÁη›ÓÈ· ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËÎ·Ó ÙÔ Úˆ› ·fi ÙÔ ‰‹Ì·Ú¯Ô μfiÏÔ˘ Î. ¶¿ÓÔ ™ÎÔÙÈÓÈÒÙË, ·ÚÔ˘Û›· ÂÎÚÔÛÒˆÓ ÊÔÚ¤ˆÓ Î·È ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ °ÔÓ¤ˆÓ Î·È ∫ˉÂÌfiÓˆÓ ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ. ™ÙÔ Û‡ÓÙÔÌÔ ¯·ÈÚÂÙÈÛÌfi ÙÔ˘ Ô Î. ™ÎÔÙÈÓÈÒÙ˘ ·Ó·Ê¤ÚıËΠÛÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ô˘ ¤ÁÈÓ ·fi ÙË ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÂÍ·ÛÊ·ÏÈÛÙ› ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ·fi ÙÔ ∂™¶∞, ÒÛÙ ӷ ˘¿ÚÍÂÈ ·ÚfiÛÎÔÙË ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛ‹ ÙÔ˘, ηıÒ˜ ›¯Â ·Ú¯Èο ÂÓÙ·¯ı›, Ì·˙› Ì ÙÔ 12Ô ¡ËÈ·ÁˆÁÂ›Ô ¡¤·˜ πˆÓ›·˜, Û ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÙÔ˘ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ ™¯ÔÏÈÎÒÓ ∫ÙÈÚ›ˆÓ, ‡ÛÙÂÚ· ·fi Û¯ÂÙÈΤ˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÙˆÓ Ù¤ˆ˜ ¢‹ÌˆÓ ∞ÁÚÈ¿˜ Î·È ¡¤·˜ πˆÓ›·˜. “¶ÚÔÛ·ı‹Û·Ì ӷ ÂÍ·ÓÙÏ‹ÛÔ˘Ì ο-

ı ÂÚÈıÒÚÈÔ, Û ÌÈ· Ú·ÁÌ·ÙÈο ‰‡ÛÎÔÏË ÂÔ¯‹, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ‰È·ÛÊ·ÏÈÛÙ› Ë ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘. ∂›Ó·È ÏÔÁÈÎfi Ó· ·ÈÛı·ÓfiÌ·ÛÙ ۋÌÂÚ· ÌÂÁ¿ÏË ÈηÓÔÔ›ËÛË, ·ÊÔ‡ ·Ú·‰›‰Ô˘Ì ¤Ó· Û¯ÔÏÂ›Ô - Ú·ÁÌ·ÙÈÎfi ÎfiÛÌËÌ·” ,

ÙfiÓÈÛ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ô ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ μfiÏÔ˘, ÁÈ· Ó· ÚÔÛı¤ÛÂÈ fiÙÈ Ë ·ÚÔ‡Û· ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ‰›ÓÂÈ È‰È·›ÙÂÚË ‚·Ú‡ÙËÙ· ÛÙ· ¡ËÈ·ÁˆÁ›·, Ù· ÔÔ›· ›¯·Ó ·Ú·ÌÂÏËı› Ù· ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ· ¯ÚfiÓÈ·. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, fiˆ˜ ÂÂÛ‹Ì·Ó Ô

Î. ™ÎÔÙÈÓÈÒÙ˘, “Ë ¤ÏÏÂÈ„Ë Î·Ù¿ÏÏËÏˆÓ ¯ÒÚˆÓ ÁÈ· ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ¡ËÈ·ÁˆÁ›ˆÓ Â›Ó·È ÙÔ Î‡ÚÈÔ Úfi‚ÏËÌ· Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ì ۋÌÂÚ· ÛÙÔÓ ÙÔ̤· Ù˘ Û¯ÔÏÈ΋˜ ÛÙ¤Á˘, ȉȷ›ÙÂÚ· ÛÙÔ μfiÏÔ Î·È ÙË ¡¤· πˆÓ›·. °È’ ·˘Ùfi Î·È ¤¯Ô˘Ì ı¤-

ÛÂÈ Û ·fiÏ˘ÙË ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ· ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÙÔ˘ ÛÙÂÁ·ÛÙÈÎÔ‡ ÚÔ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜ ÙˆÓ ¡ËÈ·ÁˆÁ›ˆÓ, Ì ‰Â‰Ô̤ÓË Î·È ÙË ÌÂÁ¿ÏË ÛËÌ·Û›· Ô˘ ·Ó·ÁÓˆÚ›˙ÂÙ·È ϤÔÓ fiÙÈ ¤¯ÂÈ Ë ÚÔÛ¯ÔÏÈ΋ ÂÎ·›‰Â˘ÛË. ™ÙËÓ ÚÔÛ¯ÔÏÈ΋ ËÏÈΛ· ÙÔ Ì˘·Ïfi ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ ·Ó·Ù‡ÛÛÂÙ·È ÁÚ‹ÁÔÚ·, ·ÊÔ‡ Ù· ·È‰È¿ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙËÓ ÎÔڇʈÛË Ù˘ ÂÚȤÚÁÂÈ·˜ Î·È ÙÔ˘ ÂӉȷʤÚÔÓÙÔ˜ Ó· ÂÍÂÚ¢ӋÛÔ˘Ó ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ÙÔ˘˜. ΔÔ ¡ËÈ·ÁˆÁÂ›Ô ‰È¢ÎÔχÓÂÈ ÙËÓ ÔÌ·Ï‹ ÌÂÙ¿‚·ÛË ·fi ÙÔ ÂχıÂÚÔ ·È¯Ó›‰È ÛÙËÓ Â›ÛËÌË ÂÎ·›‰Â˘ÛË ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™¯ÔÏ›Ԣ. ◊‰Ë, ¤¯Ô˘Ó Á›ÓÂÈ ÛËÌ·ÓÙÈο ‚‹Ì·Ù· ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÙˆÓ ÈÔ ÈÂÛÙÈÎÒÓ ·Ó·ÁÎÒÓ Î·È ÙÔ ÂfiÌÂÓÔ ‰È¿ÛÙËÌ· ÙÚ›· ·ÎfiÌË ¡ËÈ·ÁˆÁ›· -· ÎÙ›ÚÈ·” . ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ ÙÔ 1Ô ¡ËÈ·ÁˆÁÂ›Ô ∞ÁÚÈ¿˜ ÊÈÏÔÍÂÓÔ‡ÓÙ·Ó Â› ÛÂÈÚ¿ ÂÙÒÓ ÛÙÔ ‰ËÌÔÙÈÎfi ·È‰ÈÎfi ÛÙ·ıÌfi Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∂ÓfiÙËÙ·˜. ¶Ï¤ÔÓ ‰È·ı¤ÙÂÈ ‰ÈÎfi ÙÔ˘ ÎÙ›ÚÈÔ Ì ÙÚÂȘ ·›ıÔ˘Û˜ ‰È‰·Ûηϛ·˜, ¯ÒÚÔ ˘Ô‰Ô¯‹˜, ÁÚ·ÊÂ›Ô ÙˆÓ ÂÎ·È-

‰Â˘ÙÈÎÒÓ, ÙÚ·Â˙·Ú›·, ÎÔ˘˙›Ó· Î·È ·ÔıË΢ÙÈÎfi ¯ÒÚÔ, ηıÒ˜ Â›Û˘ ηٿÏÏËÏÔ ·‡ÏÂÈÔ ¯ÒÚÔ ÁÈ· ·ıÏÔ·È‰È¤˜. ™ËÌ·ÓÙÈ΋ ηÈÓÔÙÔÌ›· ·ÔÙÂÏ› ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Â›Ó·È ÂÍÔÏÈṲ̂ÓÔ Ì ۇÛÙËÌ· ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ËÏÂÎÙÚÈÎÔ‡ Ú‡̷ÙÔ˜ 5KW, Ô˘ ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ, ÂÎÙfi˜ ·fi ÙËÓ ·È‰·ÁˆÁÈ΋ ÛËÌ·Û›· Ù˘ ¯Ú‹Û˘ ·Ó·ÓÂÒÛÈÌˆÓ ËÁÒÓ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜, ‰›ÓÂÙ·È Î·È Ë ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈÛ˘ οÔÈˆÓ ÂÛfi‰ˆÓ. ΔÔ ¤ÚÁÔ Î·Ù·Û΢¿ÛÙËΠ̠ÌÂϤÙË ÙÔ˘ √™∫, ÂÓÒ ·Ó¿‰Ô¯Ô˜ ‹Ù·Ó Ë ÂÙ·ÈÚ›· μ∞´√™ ¡. ∫ÀƒπΔ™∏™ & ™π∞ ∂.Δ.∂. ΔÔ 1Ô ¡ËÈ·ÁˆÁÂ›Ô ∞ÁÚÈ¿˜ ÊÈÏÔÍÂÓ› 39 ·È‰È¿ Î·È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ˆ˜ ÔÏÔ‹ÌÂÚÔ. ™ÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ ÙÂÏÂÙ‹ ¯ÔÚÔÛÙ¿ÙËÛÂ Ô ÌËÙÚÔÔÏ›Ù˘ ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ Î. πÁÓ¿ÙÈÔ˜,, ÂÓÒ ¯·ÈÚÂÙÈÛÌfi ·ˇı˘Ó·Ó Ô ÂÎÚfiÛˆÔ˜ ÙÔ˘ √™∫ ¢. ºÈÏÈ¿ÎÔ˜, Ô ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ ¶ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ·˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ °. ¶··˚ˆ¿ÓÓÔ˘ Î·È Ë ‰È¢ı‡ÓÙÚÈ· ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ À·Ù›· ™Ù·Ì¿ÙË.

∑ËÙ› Ì ÂÈÛÙÔÏ‹ Û ÊÔÚ›˜ Î·È ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ Ô ¢‹ÌÔ˜ ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘

¶È¤ÛÂȘ ÁÈ· ‰È·ÛÊ¿ÏÈÛË Ù˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘ §˘Î›Ԣ ∫·Ó·Ï›ˆÓ Δ∏¡ ÂÓÂÚÁÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ·ÚÌfi‰ÈˆÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ Î·È ÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ ÊÔÚ¤ˆÓ ·ÏÏ¿ Î·È ÙˆÓ ‚Ô˘Ï¢ÙÒÓ, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ ÙÔ °ÂÓÈÎfi §‡ÎÂÈÔ ∫·Ó·Ï›ˆÓ Ó· Û˘Ó¯›ÛÂÈ Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› Î·È Ù· ÂfiÌÂÓ· ¯ÚfiÓÈ·, ˙ËÙ› Ì ÂÈÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘ Ô ¢‹ÌÔ˜ ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘. ™ÙËÓ ÂÈÛÙÔÏ‹ ÙÔÓ›˙ÂÙ·È ˆ˜ “ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ‰È¿ÛÙËÌ·, ̤۷ ·fi ‰ËÌÔÛȇ̷ٷ ÛÙÔÓ Δ‡Ô ·ÏÏ¿ Î·È ‰ËÏÒÛÂȘ ·ÚÌÔ‰›ˆÓ ÛÙÂϯÒÓ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ¶·È‰Â›·˜, Â·Ó‹Ïı·Ó Ù· ÛÂÓ¿ÚÈ· ÁÈ· Ó¤Ô Á‡ÚÔ Û˘Á¯ˆÓ‡ÛÂˆÓ Î·È Î·Ù·ÚÁ‹ÛÂˆÓ ÛÙȘ Û¯ÔÏÈΤ˜ ÌÔÓ¿‰Â˜ ·ÓÂÏÏ·‰Èο ·fi ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ¶·È‰Â›·˜. ∫·È ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ¤Ó· ˙‹ÙËÌ· Ô˘

·ÊÔÚ¿ ¿ÌÂÛ· ÛÙÔ ¢‹ÌÔ ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘, ηıÒ˜ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ÙÔ °ÂÓÈÎfi §‡ÎÂÈÔ ∫·Ó·Ï›ˆÓ, ÙÔ ÔÔ›Ô ÛÙËÓ ÚÒÙË Ê¿ÛË ÙˆÓ Û˘Á¯ˆÓ‡ÛÂˆÓ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ, ÚÈÓ ‰‡Ô ¯ÚfiÓÈ·, ›¯Â ÂÓÙ·¯ı› ·Ú¯Èο ÛÙ· Û¯ÔÏ›· Ô˘ ηٷÚÁÔ‡ÓÙ·Ó. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·, fï˜ ÌÂÙ¿ ·fi Û˘Ó¯›˜ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ Î·È Î·Ù¿ıÂÛË ÂȯÂÈÚËÌ¿ÙˆÓ ÁÈ· ÙË Ï·ıÂ̤ÓË ·˘Ù‹ ·fiÊ·ÛË, ÂÈÙÚ¿ËΠηÓÔÓÈο Ë ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘. ª¿ÏÈÛÙ·, ÙÔÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ ∞Ú›ÏÈÔ Ë ˘Ê˘Ô˘ÚÁfi˜ ¶·È‰Â›·˜ Î. ÃÚÈÛÙÔÊÈÏÔÔ‡ÏÔ˘ ÂÓ¤ÎÚÈÓ ÙË Û˘Ó¤¯ÈÛË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ Î·È ÁÈ· ÙÔ Û¯ÔÏÈÎfi ¤ÙÔ˜ 20122013. ¢Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ fï˜ ÙˆÓ Ó¤ˆÓ ÛÂÓ·Ú›ˆÓ ÁÈ· Û˘Á¯ˆÓ‡ÛÂȘ, ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ˘ ÁÂÁÔÓfiÙÔ˜ fiÙÈ ‚ÚÈÛÎfiÌ·ÛÙ ϤÔÓ ÛÙË Ì¤ÛË Ù˘ Û¯ÔÏÈ΋˜ ¯ÚÔÓÈ¿˜ Î·È ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Î·Ì›· ÂÓË̤ڈÛË ÁÈ· ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ §˘Î›Ԣ Î·È ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË Û¯ÔÏÈ΋ ¯ÚÔÓÈ¿, Â›Ó·È Ê˘ÛÈÎfi Ë ·ÁˆÓ›· Î·È Ô ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌfi˜ Ó· ΢ÚÈ·Ú¯Ô‡Ó Í·Ó¿ ÛÙËÓ ÙÔÈ΋ ÎÔÈÓˆÓ›·. °È·Ù› ÙÔ °ÂÓÈÎfi §‡ÎÂÈÔ ∫·Ó·Ï›ˆÓ ̤۷ ·fi ÙË Û˘ÛÙËÌ·ÙÈ΋ ÂÎ·›‰Â˘ÛË Ô˘ ·Ú¤¯ÂÈ, Û˘Ì‚¿ÏÏÂÈ ÛÙËÓ ÓÂ˘Ì·ÙÈ΋ ÂͤÏÈÍË ‰Âο‰ˆÓ Ì·ıËÙÒÓ ·fi ÙȘ Á‡Úˆ ËÌÈÔÚÂÈÓ¤˜ Î·È ÔÚÂÈÓ¤˜ ÂÚÈÔ¯¤˜, η-

F À. ηٿÛÙËÌ·: ∞ÈÌÈÏ›· °ÂˆÚÁÈ¿‰Ë

24210 29616 6984866138

ıÒ˜ Î·È ÛÙËÓ ÔÏÈÙÈÛÙÈ΋ ·Ó¿Î·Ì„Ë ÙÔ˘ ÙfiÔ˘ ÚÔÂÙÔÈÌ¿˙ÔÓÙ·˜ ·Ú¿ÏÏËÏ· ÙÔ˘˜ Ó¤Ô˘˜ ÁÈ· ÙȘ ·ÓÂÏÏ·‰ÈΤ˜ ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ Î·È ÙËÓ ÂÈÛ·ÁˆÁ‹ ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ ΔÚÈÙÔ‚¿ıÌÈ· ∂Î·›‰Â˘ÛË. °È· ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ ÌÈ· ÂӉ¯fiÌÂÓË Î·Ù¿ÚÁËÛË ÙÔ˘ §˘Î›Ԣ, ı· ÚÔηÏÔ‡Û ÌÂÁ¿ÏË Ù·Ï·ÈˆÚ›·, ηıÒ˜ ı· ·Ó·Áο˙ÔÓÙ·Ó Ó· ‰È·Ó‡ÛÔ˘Ó ÌÈ· ·fiÛÙ·ÛË ·fi 30 ̤¯ÚÈ Î·È 60 ÏÂÙ¿ ÁÈ· Ó· ÊÙ¿ÛÔ˘Ó ÛÙÔ ÏËÛȤÛÙÂÚÔ Û¯ÔÏ›Ô. ΔËÓ ›‰È· ÛÙÈÁÌ‹, ÙÔ §‡ÎÂÈÔ ‰È·ı¤ÙÂÈ Û‡Á¯ÚÔÓÔ Î·È ¿ÓÂÙÔ ‰È‰·ÎÙ‹ÚÈÔ ÛÙÔ ÔÔ›Ô ÛÙÂÁ¿˙ÂÙ·È Â‰Ò Î·È ¯ÚfiÓÈ·. ∂ÈϤÔÓ, ÙÔ §‡ÎÂÈÔ ·ÔÙÂÏ› ΢„¤ÏË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·˜ Î·È ÓÂ˘Ì·ÙÈ΋˜ ¤ÎÊÚ·Û˘ ÁÈ· ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó Û ‰È¿ÊÔÚ· ÂÎ·È‰Â˘ÙÈο ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ̤ۈ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó Î·È Â˘·ÈÛıËÙÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÁÈ· ÙÔÓ ÙfiÔ ÙÔ˘˜, ÙÔ˘˜ Ê˘ÛÈÎÔ‡˜ Î·È ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÔ‡˜ fiÚÔ˘˜ Ô˘ ‰È·ı¤ÙÂÈ, Ì·ı·›ÓÔ˘Ó Ó· Û˘ÓÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È Û ‰È¿ÊÔÚ˜ ‰Ú¿ÛÂȘ Î·È Ó· Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›Â˜. ∞ÎfiÌË, ÙÔ §‡ÎÂÈÔ ·ÔÙÂÏ› ÎÚÈÙ‹ÚÈÔ ÁÈ· ÙËÓ ·Ú·ÌÔÓ‹ ÌÈ·˜ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Î·È ÙË ÌË ÌÂٷΛÓËÛ‹ Ù˘ ÛÙÔ μfiÏÔ ‹ οÔÈÔ ¿ÏÏÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ·ÛÙÈÎfi ΤÓÙÚÔ.

FINANCIAL ADVISORS

§ÔÁÈÛÙÈΤ˜ ÀËÚÂۛ˜>>> ºÔÚÔÙ¯ÓÈΤ˜ ÀËÚÂۛ˜>>> ∂ÏÂÁÎÙÈΤ˜ ÀËÚÂۛ˜>>> ™˘Ì‚Ô˘Ï¢ÙÈΤ˜ ÀËÚÂۛ˜>>> ∂Î·›‰Â˘ÛË - ∞ÓıÚÒÈÓÔ ¢˘Ó·ÌÈÎfi>>> Larissa Startup Center>>> ªÂÁ. ∞ÏÂÍ¿Ó‰ÚÔ˘ 4 ΔËÏ. & Fax: 2410 536004 Δ.∫. 412 22 §∞ƒπ™∞ ∫ÈÓ.: 6972 264223 e-mail: mariosstagiannis@yahoo.gr

ªÂ ÙËÓ ·ÚÔ‡Û·, ÏÔÈfiÓ, ÂÈÛÙÔÏ‹ ˙ËÙԇ̠·fi ÙÔ˘˜ ·ÚÌfi‰ÈÔ˘˜ ÊÔÚ›˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ˘˜ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ Ó· ÂÓÂÚÁÔÔÈËıÔ‡Ó Î·È Ó· ·Ú¤Ì‚Ô˘Ó fiÛÔ ÙÔ ‰˘Ó·ÙfiÓ Û˘ÓÙÔÌfiÙÂÚ·, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ‰È·ÛÊ·ÏÈÛÙ› Ë Û˘Ó¤¯ÈÛË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘ °ÂÓÈÎÔ‡ §˘Î›Ԣ ∫·Ó·Ï›ˆÓ Î·È Ó· ·-

ÔÛÔ‚Ëı› ¤ÙÛÈ ¤Ó· ÌÂÁ¿ÏÔ Ï‹ÁÌ· ÁÈ· ÙËÓ Â˘Ú‡ÙÂÚË ·Ó¿Ù˘ÍË Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜. ÃÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ÂÈÙ¤ÏÔ˘˜ Ó· ‰Ôı› ¤Ó· Ù¤ÏÔ˜ ÛÙËÓ ·‚‚·ÈfiÙËÙ· Ô˘ ˘¿Ú¯ÂÈ ÁÈ· ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ Â‰Ò Î·È ‰‡Ô ¯ÚfiÓÈ· ÛÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜, ÙȘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȤ˜ ÙÔ˘˜ ηÈ

ÙËÓ Â˘Ú‡ÙÂÚË ÙÔÈ΋ ÎÔÈÓˆÓ›·. “∫¿ı ۯÔÏÂ›Ô Ô˘ ÎÏ›ÓÂÈ, ·ÓÔ›ÁÂÈ Î·È ÌÈ· Ê˘Ï·Î‹” ϤÓ ÔÈ ·ÚÌfi‰ÈÔÈ Î·È ÂÌ›˜ ı· ·ÁˆÓÈÛÙԇ̠ÛıÂÓ·Ú¿, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ ÙÔ °ÂÓÈÎfi §‡ÎÂÈÔ ∫·Ó·Ï›ˆÓ Ó· Û˘Ó¯›ÛÂÈ Ó· ÚÔÛʤÚÂÈ ÁÓÒÛË, ·È‰Â›· Î·È ÌfiÚʈÛË” .


Ã∞¡Δª¶√§

ŒÎÙË Ó›ÎË Û ÈÛ¿ÚÈıÌ· Ì·Ù˜ ¤Ù˘¯Â Ô ∫¤ÓÙ·˘ÚÔ˜ TƒπΔ∏ 29 I∞¡√À∞ƒπ√À 2013 ÛÂÏ. 27

Y¶EY£YNO™ Y§H™: EY£YMH™ XOYTA™

√§Àª¶π∞∫√™

¶·Ú·Ì¤ÓÂÈ “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔ˜” Ô Δ˙ÈÌÔ‡Ú ÛÂÏ. 23

√ ÷Ù˙Ë·ÓÙÂÏ›‰Ë˜ ÙÔ fiÁ‰ÔÔ ÌÂÙ·ÁÚ·ÊÈÎfi ·fiÎÙËÌ· ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μ. ÛÂÏ. 25

¶√§√

μ¿˙ÂÈ „ËÏ¿ Î·È Ê¤ÙÔ˜ ÙÔÓ ‹¯Ë Ë ¡›ÎË ÛÂÏ. 27

∂¶™£

äÚÈ-¯¤ÚÈ ‚·‰›˙Ô˘Ó ¶‡Ú·ÛÔ˜ Î·È ∞.∂. ¢ÈÌËÓ›Ô˘ ÛÂÏ. 26

™˘ÁÓÒÌË ÁÈ· ÙËÓ Î·Î‹ ÂÌÊ¿ÓÈÛË ˙‹ÙËÛ·Ó ÔÈ ·›ÎÙ˜ Ù˘ ¡›Î˘ ÛÂÏ. 24


TƒπΔ∏ 29 I∞¡√À∞ƒπ√À 2013

™√À¶∂ƒ §π°∫

πÛfi·ÏÔÈ 2-2 ·Ó·‰Â›¯ıËÎ·Ó ∫¤Ú΢ڷ Î·È ÕÚ˘ Δ· ¿ÓÙ· ›¯Â ÙÔ ·È¯Ó›‰È Ù˘ ∫¤Ú΢ڷ˜ Ì ÙÔÓ ÕÚË, ÂÎÙfi˜ ·fi ÓÈÎËÙ‹, ηıÒ˜ ÔÈ ‰‡Ô ÔÌ¿‰Â˜ ·Ó·‰Â›¯ÙËÎ·Ó ÈÛfi·Ï˜ 2-2. √ ÕÚ˘ ÚÔËÁ‹ıËΠ̠ÎÂÊ·ÏÈ¿ ÙÔ˘ °È·ÓÓ›ÙÛ˘ ÛÙÔ 19’ ÌÂÙ¿ ·fi ÎfiÚÓÂÚ ÙÔ˘ ∑·Ú·‰Ô‡Î·. ∏ ·¿ÓÙËÛË Ù˘ ∫¤Ú΢ڷ˜ ‹Úı ÛÙÔ 24’. √ §ÂfiÓ ÂÎÙ¤ÏÂÛ ÙÔ ÎfiÚÓÂÚ Î·È Ô ∫˘‚ÂÏ›‰Ë˜ ÈÛÔÊ¿ÚÈÛ Û 1-1. ∏ ÂÈÎfiÓ· ÙÔ˘ ·ÁÒÓ· ‰ÂÓ ¿ÏÏ·Í ÛÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ Ì¤ÚÔ˜, Ì ÙȘ ‰‡Ô ÔÌ¿‰Â˜ Ó· ΢ÓËÁÔ‡Ó ÙÔ ÁÎÔÏ Ù˘ ӛ΢. ∫·È ÛÙÔ 53’ √ ∫˘‚ÂÏ›‰Ë˜ ¤·ÈÍ ÙÔ ¤Ó·‰‡Ô Ì ÙÔÓ °Î¤ÛÈÔ, Î·È ‚Ú¤ıËΠ۠ı¤ÛË ‚ÔÏ‹˜, ÓÈÎÒÓÙ·˜ ÙÔÓ μÂÏÏ›‰Ë ÁÈ· ÙÔ 2-1. ™ÙÔ 79’, Ô Δ¿ÙÔ˜ ¤Î·Ó ÙË Û˘ÚÙ‹ Û¤ÓÙÚ· Î·È Ô ∫·Ú·ÁÈ¿ÓÓ˘ ·fi ÎÔÓÙ¿ ¤Ûڈ͠ÙËÓ Ì¿Ï· ÛÙ· ‰›¯Ù˘·, ÈÛÔÊ·Ú›˙ÔÓÙ·˜ Û 2-2 ÁÈ· ÙÔÓ ÕÚË. Δ· ÏÂÙ¿ ˆ˜ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ‰ÂÓ ÂÈʇϷÛÛ·Ó Î¿ÔÈ· ÌÂÁ¿ÏË Ê¿ÛË Î·È ÙÔ ÛʇÚÈÁÌ· Ù˘ Ï‹Í˘ ‚ڋΠÙȘ ‰‡Ô ÔÌ¿‰Â˜ ÈÛfi·Ï˜. ∫∂ƒ∫Àƒ∞: ∞Ó·ÛÙ·ÛfiÔ˘ÏÔ˜, ªÔ˘ÎÔ˘‚¿Ï·˜, ¶ÂÙÚÔ‡Û˘, ∞ÁÚ›Ù˘, §ÂfiÓ, ŒÓÙÂÚ, ΔÛÔ˘Ì¿Ó˘, °Î¤ÛÈÔ˜, ™Ù¿ÌÔ˘ (82’ °È¿ÓÙÛ˘), ∫˘‚ÂÏ›‰Ë˜, ∞ı·Ó·Û›Ô˘ (77’ ™Ù·ÌfiÁÈ·ÓÓÔ˜) ∞ƒ∏™: μÂÏÏ›‰Ë˜, °È·ÓÓ›ÙÛ˘, √ÈÎÔÓÔÌfiÔ˘ÏÔ˜, ∫·˙ӷʤÚ˘, Δ¿ÙÔ˜, ¶··ÛÙÂÚÈ·Ófi˜, °È·ÓÓÈÒÙ·˜ (60’ ∫·Ú·ÁÈ¿ÓÓ˘), ª·ÚÁ·Ú›Ù˘ (60’ ƒ¤ÓÈ·), ∑·Ú·‰Ô‡Î·˜, ¢È·Ì·ÓÙ¿ÎÔ˜ (63’ ΔÚÈ·ÓÙ·Ê˘ÏÏ¿ÎÔ˜), ∫Ô¤ÏÈÔ ∞Ó·Ï˘ÙÈο Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Î·È ÔÈ ÛÎfiÚÂÚ Ù˘ 19˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ ÛÙË ™Ô‡ÂÚ §ÈÁÎ ¤¯Ô˘Ó ˆ˜ ÂÍ‹˜: ¶·ÓÈÒÓÈÔ˜-§Â‚·‰ÂÈ·Îfi˜ . . . . . . . . 2-1 (28’ ™¿Ì·Ú˘, 79’ °Ô˘Ó‰Ô˘Ï¿Î˘-42’ μ·ÛÈÏ›Ԣ) ∞∂∫-√º∏ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-1 (56’ ¶ÂÙÚfiÔ˘ÏÔ˜, 81’ ¶·˘Ï‹˜-40’ ™fiÔ˘˙·) ¶∞™ °È¿ÓÓÈÓ·-μ¤ÚÔÈ· . . . . . . . . . .2-0 (24’, 53’ ÿÏÈÙ˜) ¶∞√∫-•¿ÓıË . . . . . . . . . . . . . . . . . 0-1 (45’ √ÓÔ˘¿ÙÛÈ) ¶·ÓıÚ·ÎÈÎfi˜-√Ï˘ÌÈ·Îfi˜ . . . . . 0-1 (86’ ∫ÔÓÙÚ¤Ú·˜) ¶Ï·Ù·ÓÈ¿˜-∞ÛÙ¤Ú·˜ . . . . . . . . . . . 0-3 (12’ ™·Óηڤ, 33’ ¡·‚¿ÚÔ, 35’ ¶ÂÚfiÓÂ) ∞ÙÚfiÌËÙÔ˜-¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜ . . . . . 1-2 (90’ ∫·Ú·Ì¿ÓÔ˜-59’ ∑¤Î·, 78’ ªÔ˘ÌÛfiÓÁÎ) ∫¤Ú΢ڷ-ÕÚ˘ . . . . . . . . . . . . . . . . 2-2 (24’ ∫˘‚ÂÏ›‰Ë˜, 53’ °Î¤ÛÈÔ˜-19’ °È·ÓÓ›ÙÛ˘, 79’ ∫·Ú·ÁÈ¿ÓÓ˘)

∏ ‚·ıÌÔÏÔÁ›· (Û 19 ·ÁÒÓ˜) 1. √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ . . . . . . . 42-10 . . . 51 2. ∞ÛÙ¤Ú·˜ ΔÚ. . . . . . . . . 27-11 . . . 37 3. ¶∞√∫ . . . . . . . . . . . . .25-12 . . . 35 4. ∞ÙÚfiÌËÙÔ˜ . . . . . . . . . 19-14 . . .32 5. §Â‚·‰ÂÈ·Îfi˜ . . . . . . . 16-17 . . .27 6. ¶∞™ °È¿ÓÓÈÓ· . . . . . . 18-17 . . .26 7. ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜ . . . . . 20-19 . . . 25 8. ¶·ÓÈÒÓÈÔ˜ . . . . . . . . . 22-26 . . . 25 9. √º∏ . . . . . . . . . . . . . .21-24 . . .23 10. ¶·ÓıÚ·ÎÈÎfi˜ . . . . . . 19-23 . . .22 11. •¿ÓıË . . . . . . . . . . . . 15-17 . . .22 12. ∞∂∫ . . . . . . . . . . . . . . 16-22 . . . 19 13. ¶Ï·Ù·ÓÈ¿˜ . . . . . . . . 15-24 . . . 18 14. ÕÚ˘ . . . . . . . . . . . . .17-28 . . .18 15. μ¤ÚÔÈ· . . . . . . . . . . . .12-25 . . .16 16. ∫¤Ú΢ڷ . . . . . . . . . . . 9-24 . . .14 ™ËÌ: √ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜ ÍÂΛÓËÛ ÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Ì -2 ‚·ıÌÔ‡˜.

∏ ÂfiÌÂÓË ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ™¿‚‚·ÙÔ 2/2 17.15 ∞∂∫-¶·ÓÈÒÓÈÔ˜ 17.15 •¿ÓıË-¶Ï·Ù·ÓÈ¿˜ 19.30 ∞ÛÙ¤Ú·˜ ΔÚ.-¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜ ∫˘Úȷ΋ 3/2 15.00 √º∏-∫¤Ú΢ڷ 17.15 μ¤ÚÔÈ·-¶·ÓıÚ·ÎÈÎfi˜ 17.15 √Ï˘ÌÈ·Îfi˜-∞ÙÚfiÌËÙÔ˜ 19.30 ÕÚ˘-¶∞√∫ ¢Â˘Ù¤Ú· 4/2 19.30 §Â‚·‰ÂÈ·Îfi˜-¶∞™ °È¿ÓÓÈÓ·

23

Δ√¡π™∂ ª∂ °ƒ∞¶Δ∏ Δ√À ¢∏§ø™∏ √ ƒ∞ºπ∫ Δ∑πª¶√Àƒ

FOOTBALL LEAGUE

“ª¤Óˆ ÛÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi”

¶¤Ú·Û Ì ӛÎË ·fi Ù· ª¤Á·Ú· Ë ∞∂§, 3-0 ÙÔÓ μ‡˙·ÓÙ·

 ÙÔÓ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ÙÚfiÔ ¤ÎÏÂÈÛ ÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ·Ó·Ó¤ˆÛ˘ Û˘Ì‚ÔÏ·›Ô˘ ÙÔ˘ ƒ·Ê›Î Δ˙ÈÌÔ‡Ú ÛÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi. √ ∞ÏÁÂÚÈÓfi˜ ı· ·Ú·Ì›ÓÂÈ ÛÙÔ˘˜ ¶ÂÈÚ·ÈÒÙ˜ ÁÈ· ¿ÏÏ· ÙÚ›· ¯ÚfiÓÈ·, ηıÒ˜ Û˘ÌÊÒÓËÛ ÌÂÙ¿ ·fi Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ô˘ ›¯Â Ì ÙÔÓ μ·ÁÁ¤ÏË ª·ÚÈÓ¿ÎË.

ª

ΔËÓ Â›‰ËÛË ÙËÓ ¤Î·Ó ÁÓˆÛÙ‹ Ô ·›ÎÙ˘ ̤ۈ ÁÚ·Ù‹˜ ÙÔ˘ ‰‹ÏˆÛ˘ ÛÙËÓ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘, ÛÙËÓ ÔÔ›· ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ Ì ‰È΋ ÙÔ˘ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· Û˘Ó·ÓÙ‹ıËΠ̠ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ Ù˘ ¶∞∂ Î·È ¤‰ˆÛ ٷ ¯¤ÚÈ· ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·Ó¤ˆÛË ÙÔ˘ Û˘Ì‚ÔÏ·›Ô˘ ÙÔ˘. “Δ· ¯Ú‹Ì·Ù· ÔÙ¤ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó Ë ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ· ÌÔ˘” , ˘ÔÁÚ·ÌÌ›˙ÂÈ ÛÙË ‰‹ÏˆÛ‹ ÙÔ˘ Ô Δ˙ÈÌÔ‡Ú, Ô ÔÔ›Ô˜ ÍÂηı·Ú›˙ÂÈ fiÙÈ ÔÙ¤ ‰ÂÓ ı¤ÏËÛ ӷ ʇÁÂÈ ·fi ÙÔ... §ÈÌ¿ÓÈ. ∞Ó·Ï˘ÙÈο Ë ÁÚ·Ù‹ ‰‹ÏˆÛË ÙÔ˘ ·›ÎÙË: “ªÂÙ¿ ·fi Ù· fiÛ· ¤ÁÈÓ·Ó ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ̤Ú˜ Î·È Ì ‰È΋ ÌÔ˘ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›·, Û˘Ó·ÓÙ‹ıËη Ì ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡, ÙÔÓ Î. ª·ÚÈÓ¿ÎË, ÙÔ˘ ÂÍ‹ÁËÛ· ÙËÓ ÚfiıÂÛË ÌÔ˘ Ó· Ì›ӈ ÛÙËÓ ÔÌ¿‰·, ·ÊÔ‡ Ù· ¯Ú‹Ì·Ù· ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ÔÙ¤ Ë ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ· ÌÔ˘ Î·È Û˘ÌʈӋ۷Ì ӷ ‚Ú›ÛÎÔÌ·È Â‰Ò ÁÈ· Ù· ÂfiÌÂÓ· ÙÚ›· ¯ÚfiÓÈ·. £¤Ïˆ fiÏË Ë ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ Ó· ÁÓˆÚ›˙ÂÈ, fiÙÈ Ô˘‰¤ÔÙ ı¤ÏËÛ· Ó· ʇÁˆ ·fi ÙÔÓ ¶ÂÈÚ·È¿ Î·È fiÙÈ ı· οӈ Ù· ¿ÓÙ· ÁÈ· Ó· Â›Ó·È ÔÈ Ô·‰Ô› Ì·˜ ¯·ÚÔ‡ÌÂÓÔÈ Î·È Ó· ·ÓËÁ˘Ú›˙Ô˘Ó Ì·˙› Ì ̤ӷ Î·È ÙÔ˘˜ Û˘Ì·›ÎÙ˜ ÌÔ˘ ӛΘ Î·È Ù›ÙÏÔ˘˜...” .

ΔÔÚÔÛ›‰Ë˜: ∫·È ÛÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi ›¯· ›ÂÛË ¶·Ó¤ÙÔÈÌÔ˜ Ó· οÓÂÈ Ù· ¿ÓÙ· ÁÈ· Ó· ·ÔÙÂϤÛÂÈ ÌÈ· ·fi ÙȘ ÂÈÏÔÁ¤˜ Ù˘

™Â ÙÚԯȿ Ï¤È ÔÊ ·Ófi‰Ô˘ ‰È·ÙËÚ‹ıËÎÂ

·Ú¯È΋˜ 11¿‰·˜ Ù˘ ƒfiÌ· ‰‹ÏˆÛÂ Ô μ·Û›Ï˘ ΔÔÚÔÛ›‰Ë˜, ÌÈÏÒÓÙ·˜ ÛÙËÓ ·ÚÔ˘Û›·Û‹ ÙÔ˘ ·fi ÙËÓ Ó¤· ÙÔ˘ ÔÌ¿‰· ÛÙÔ˘˜ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˘˜. ª¿ÏÈÛÙ·, fiÙ·Ó Ô ŒÏÏËÓ·˜ ‰ÈÂıÓ‹˜ ·Ì˘ÓÙÈÎfi˜ ÎÏ‹ıËΠӷ ··ÓÙ‹ÛÂÈ Â¿Ó ÙÔÓ ÊÔ‚›˙ÂÈ Ë ›ÂÛË Ô˘ ˘¿Ú¯ÂÈ ÛÙË Ó¤· ÙÔ˘ ÔÌ¿‰· ÙfiÙ ÊÚfiÓÙÈÛ ӷ ‚¿ÏÂÈ Ì ÙÔÓ ÙÚfiÔ ÙÔ˘, ÙÔ˘˜ ÈÙ·ÏÔ‡˜ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˘˜ ÛÙË ı¤ÛË ÙÔ˘˜... “¶›ÂÛË; ¶ÔÈ· ›ÂÛË; ¶ÚÔ¤Ú¯ÔÌ·È ·fi ¤Ó· ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÌÂÁ¿ÏË ›ÂÛË. ∫·È Â‰Ò ÓÔÌ›˙ˆ fiÙÈ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ ÙÔ ›‰ÈÔ. √È Ô·‰Ô› ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ó ÔÏÏ¿ ·fi ÙËÓ ÔÌ¿‰·” , ·Ó¤ÊÂÚÂ Ô ÚÒËÓ ·Ú¯ËÁfi˜ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡. “∂›Ó·È ÓˆÚ›˜ Ó· ÌÔÚ› Ó· ÎÚ›ÓÂÈ Î¿ÔÈÔ˜ ÙËÓ ·fi‰ÔÛ‹ ÌÔ˘. ∂›Ì·È ¤ÙÔÈÌÔ˜ Ó· οӈ ÔÔÙ‰‹ÔÙ ÙËÓ ·˘ÙÔÎÚÈÙÈ΋ ÌÔ˘” , ·Ó¤ÊÂÚ - ·Ú¯Èο - Ô ΔÔÚÔÛ›‰Ë˜ Î·È Û˘Ó¤¯ÈÛÂ:

“ŸÏÔÈ ÛÙËÓ ÔÌ¿‰· Ì ˘Ô‰¤¯ıËÎ·Ó Ôχ fiÌÔÚÊ·. ∂›Ì·È Ôχ ¯·ÚÔ‡ÌÂÓÔ˜ Ô˘ ‹Úı· Û ÌÈ· ÔÌ¿‰· Ô˘ ¤¯ÂÈ ˘„ËϤ˜ ÊÈÏÔ‰Ô͛˜ Î·È ÌÂÁ¿ÏË ÈÛÙÔÚ›·” , ÙfiÓÈÛ ÁÈ· ÙȘ ÚÒÙ˜ ÙÔ˘ Ë̤Ú˜ ÛÙËÓ πÙ·Ï›·. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÎÏ‹ıËΠӷ ··ÓÙ‹ÛÂÈ ÁÈ· ÙË ‚·ıÌÔÏÔÁÈ΋ ı¤ÛË Ù˘ ƒfiÌ·. “¡ÔÌ›˙ˆ fiÙÈ ÛÙËÓ ÔÌ¿‰· ˘¿Ú¯Ô˘Ó ·›ÎÙ˜ Ì ÏÔ‡ÛÈÔ Ù·Ï¤ÓÙÔ Î·È Ë 8Ë ı¤ÛË Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÙËÓ ·‰ÈΛ. ∂ÁÒ ı· ÚÔÛ·ı‹Ûˆ Ó· ÚÔÛʤڈ fi,ÙÈ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ÌÔÚÒ ÁÈ· ÙËÓ ÔÌ¿‰·. ∫·È ÛÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ÔÌ¿‰· ÌÔ˘ Ë ›ÂÛË ‹Ù·Ó Ôχ ÌÂÁ¿ÏË ·fi ÙÔ˘˜ Ô·‰Ô‡˜. ÕÚ· Â›Ì·È ·Ó¤ÙÔÈÌÔ˜ Ó· ·ÓÙ·ÔÎÚÈıÒ ÛÙËÓ ›ÂÛË Ô˘ ı· ˘¿Ú¯ÂÈ ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙË ÎÚÈÙÈ΋. ÿÛ· ›Û· Ô˘ Â¿Ó ˘¿ÚÍÔ˘Ó ·Ô‰ÔÎÈ̷ۛ˜ ÙfiÙ ı· ¤¯ˆ ÏfiÁÔ Ó· ÚÔÛ·ı‹Ûˆ ·ÎfiÌË ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ” , η٤ÏËÍÂ.

∏ ∞∂∫ ∂∫ƒπ¡∂ Ã∞ª∏§∏ Δ∏¡ ¶ƒ√™º√ƒ∞ ∫∞π Δ∏¡ ∞¶∂ƒƒπæ∂

“Ÿ¯È”Û ¶¿ÚÌ· ÁÈ· ªÔ˘Á·˝‰Ë

∏ ‚·ıÌÔÏÔÁ›· (18Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋)

∞∂∫ ‰¤¯ÙËΠÚfiÙ·ÛË ·fi ÙËÓ ¶¿ÚÌ· ÁÈ· ÙËÓ ·Ú·¯ÒÚËÛË ÙÔ˘ ª·˘ÚÔ˘‰‹ ªÔ˘Á·˝‰Ë, Ë ÔÔ›· ·ÔÚÚ›ÊıËΠηıÒ˜ ‹Ù·Ó ·ÚÎÂÙ¿ ¯·ÌËÏ‹ ÔÈÎÔÓÔÌÈο.

ªÔÚ› Ó· ÌËÓ ÍÂΛÓËÛ ˆ˜ ‚·ÛÈÎfi˜ ʤÙÔ˜, ˆÛÙfiÛÔ Ì ÙÔ ¤Ú·ÛÌ· ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ Ô ª·˘ÚÔ˘‰‹˜ ªÔ˘Á·˝‰Ë˜ ÎÂÚ‰›˙ÂÈ fiÏÔ Î·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÙËÓ ÂÎÙ›ÌËÛË ÙÔ˘ Œ‚·ÏÓÙ §›ÓÂÓ Î·È ·ÁˆÓ›˙ÂÙ·È Û˘Ó¯fiÌÂÓ·, ¤¯ÔÓÙ·˜ ηϋ ·ÚÔ˘Û›· ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ ¿Ì˘Ó·˜. √ Ó·Úfi˜ ·Ì˘ÓÙÈÎfi˜, ΤÓÙÚÈÛ ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ Ù˘ ¶¿ÚÌ· Ë ÔÔ›· η٤ıÂÛ ÚfiÙ·ÛË ÁÈ· ÙÔÓ ‰·ÓÂÈÛÌfi ÙÔ˘ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ‹ ÛÙËÓ ŒÓˆÛË Ì¤¯ÚÈ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ ÛÂ˙fiÓ, Ì ԄÈfiÓ ·ÁÔÚ¿˜ 200.000 ¢ÚÒ. ¶ÚfiÙ·ÛË Ë ÔÔ›· ·ÔÚÚ›ÊıËΠ·fi ÙÔ˘˜ “ÎÈÙÚÈÓfiÌ·˘ÚÔ˘˜” , ηıÒ˜ ÎÚ›ıËΠ¯·ÌËÏ‹ ÔÈÎÔÓÔÌÈο. ™ÙÔ ÌÂٷ͇, Ô Œ‚·ÏÓÙ §›ÓÂÓ ¤¯ÂÈ ‹‰Ë ‰ÒÛÂÈ ÙËÓ “Ì·‡ÚË” Ï›ÛÙ· Ì ÙÔ˘˜ ·›ÎÙ˜ Ô˘ ‰ÂÓ ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÈ ÛÙËÓ ‰ÈÔ›ÎËÛË Ù˘ ∞∂∫ Î·È Ô ∞Ó‰Ú¤·˜ ¢ËÌËÙÚ¤ÏÔ˜ ¤¯ÂÈ ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ ÙȘ Â·Ê¤˜ Ì ÙÔ˘˜ ÂÎÚÔÛÒÔ˘˜ ÙÔ˘˜, ÒÛÙ ӷ ·Ô¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙÔ˘˜ ¡›ÎÔ ∫Ô˘Ú¤ÏÏ·, ªÈ¯¿ÏË ΔÛ·ÌÔ˘ÚÏ›‰Ë Î·È ¡Ù›ÓÔ ¡ÈÎÔÏfiÔ˘ÏÔ, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ›ÛÂÈ ÙÔÓ °ÂÚÌ·Ófi Ù¯ÓÈÎfi ˆ˜ Â›Ó·È Û ı¤ÛË Ó· ÚÔÛʤÚÔ˘Ó, οÙÈ Ô˘ ÙÔ ¤¯ÂÈ ‰È·ÌËÓ‡ÛÂÈ Î·È ÛÙÔ˘˜

Ë §¿ÚÈÛ·, ηıÒ˜ ÂÈÎÚ¿ÙËÛ 3-0 ÙÔ˘ μ‡˙·ÓÙ· ÛÙ· ª¤Á·Ú·. ∏ §¿ÚÈÛ· ÍÂΛÓËÛ ÔÚÂÍ¿ÙË Î·È ÛÙÔ 10’ Ô ¶fiÓÛ ¤‚Á·Ï ÙÔÓ ΔÛ›Áη Û ı¤ÛË ‚ÔÏ‹˜ ÎÈ ÂΛÓÔ˜ Ì Ï·Û¤ ¤Î·Ó ÙÔ 0-1. ¶ÚÈÓ Î·Ù·Ê¤ÚÔ˘Ó ÔÈ ÁË‰ԇ¯ÔÈ Ó· Û˘Ó¤ÏıÔ˘Ó, Ô ¶fiÓÛ ÛÙÔ 29’ Ì ÛÔ˘Ù ·fi ÙÔ ‡„Ô˜ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ¤Î·Ó ÙÔ 0-2. ø˜ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ËÌȯÚfiÓÔ˘ Ô μ‡˙·˜ ‰ÂÓ ÌfiÚÂÛ ӷ ·ÓÙȉڿÛÂÈ Ì ÙËÓ ∞∂§ Ó· ÂϤÁ¯ÂÈ ÙËÓ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË. ™ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ Ì¤ÚÔ˜ ‰ÂÓ ¿ÏÏ·ÍÂ Ë ÂÈÎfiÓ· ÙÔ˘ ·ÁÒÓ·, ηıÒ˜ Ë §¿ÚÈÛ· ›¯Â ÙËÓ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ÙˆÓ ÎÈÓ‹ÛˆÓ, Ì ÙÔÓ μ‡˙·ÓÙ· Ó· ·ÓÙȉڿ ÌÂÙ¿ ÙÔ 65’. ™ÙÔ 73’ Ì¿ÏÈÛÙ· ‰È·Ì·ÚÙ‡ÚÂÙ·È ÁÈ· ¤Ó· ÁÎÔÏ Ô˘ ‰ÂÓ Ì¤ÙÚËÛ ˆ˜ ÔÊÛ¿ÈÓÙ. √ £ˆÌ¿˜ μÏ¿¯Ô˜ ÂÎÙ¤ÏÂÛ ÙÔ Ê¿Ô˘Ï Î·È Ô ∫ÚÔÏ Ì ÎÂÊ·ÏÈ¿ ÛÎfiÚ·ÚÂ, ·ÏÏ¿ ˘ԉ›¯ÙËΠ۠ı¤ÛË ÔÊÛ¿ÈÓÙ ÙÔ... ¯¤ÚÈ ÙÔ˘, fiˆ˜ Ê¿ÓËΠ·fi ÙËÓ Î¿ÌÂÚ·. ™ÙÔ 79’ fï˜ Ë ∞∂§ “ÎÏ›‰ˆÛ” ÙË Ó›ÎË, Ì ÙÔÓ ¶fiÓÛ ӷ ‰È·ÌÔÚÊÒÓÂÈ ÙÔ ÙÂÏÈÎfi 0-3 ÛÙ· ª¤Á·Ú·. μÀ∑∞™: ¶Ô˘Ú‹˜, ªÈÙÛ¿ÎÔ˜, μÏ¿¯Ô˜ ¶. (54’ ™ÈÒÎÔ˜), ¡ÈÎÔÏfiÔ˘ÏÔ˜, °ÚÔÌËÙÛ¿Ú˘, ∞ÚÓ·Ú¤ÏÏ˘ (32’ ¢È·Ì·ÓÙfiÔ˘ÏÔ˜), ƒÂÎÏ›Ù˘, ¢ËÌËÙÚ›Ô˘, μÏ¿¯Ô˜ £., ÷ÚÙÛÈ¿˜, ∫ÚÔÏ §∞ƒπ™∞: ™¤ÚÂÌÂÙ, ¶··ÁˆÚÁ›Ô˘, ¶·ÁÒÓ˘, ™ÎfiÓ‰Ú·˜, ∫·Ú·ÎÒÛÙ·˜, ¡ÂÌÂÁϤڷ˜, §È·¿Î˘, ¶fiÓÛÂ, ÷ÛÔ̤Ú˘ (53’ ∑ÂΛÓÈ·), ªϤÓÙÈ (69’ ΔÛÈ¿Ú·˜), ΔÛ›Áη˜ (58’ ∫ÚËÙÈÎfi˜) * Δ· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Î·È ÔÈ ÛÎfiÚÂÚ Ù˘ 18˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ ÛÙË Football League ¤¯Ô˘Ó ˆ˜ ÂÍ‹˜: ºˆÎÈÎfi˜- ¢fiÍ· ¢Ú. . . . . . . . . . . . . . . 0-1 (86’ πÓÙ˙fiÁÏÔ˘) £Ú·Û‡‚Ô˘ÏÔ˜- ¡›ÎË . . . . . . . . . . . . .1-0 (13’ ¶¿ÓÔ˜) ∫·‚¿Ï·- ∫·ÏÏÈı¤· . . . . . . . . . . . . . . .1-0 (30’ ¶¿ÙÔ) ∫·ÏÏÔÓ‹- ¶·ÓÛÂÚÚ·˚Îfi˜ . . . . . . . . . 1-0 (16’ ª·ÓÔ‡ÛÔ˜) ¶·Ó·ÈÙˆÏÈÎfi˜- ∏Ú·ÎÏ‹˜ æ. . . . . . . .1-2 (57’ ªfiÁÈÔ‚ÈÙ˜ - 39’ °¤ÛÈÙ˜, 66’ ƒÔ‡ÙÛ˘) ∏Ú·ÎÏ‹˜-∂·ÓÔÌ‹ . . . . . . . . . . . . . . 2-0 (9’, 82’ ∫ÈÚfiÊÛÎÈ) √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μ.- ∞fiÏÏˆÓ . . . . . . . .3-0 (33’ °ÈÂÓÁο, 65’ ÂÓ. ∞ÓȤÙÂ, 68’ √ÁÎÔ˘ÓÛfiÙÔ) ¶ÈÂÚÈÎfi˜-°È·ÓÓÈÙÛ¿ . . . . . . . . . . . . . . 4-0 (14’ ·˘Ù. ÷Ù˙fiÁÏÔ˘, 17’ ¡Ù¿ÓÈ, 53’, 57’ ª·Ó›Î·˜) ∂ıÓÈÎfi˜ °·˙.-∂ÚÁÔÙ¤Ï˘ . . . . . . . . . . 0-1 (51’ ¶›ÙÛÔ˜) μ‡˙·˜-§¿ÚÈÛ· . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-3 (10’ ΔÛ›Áη˜, 29’ , 79’ ¶fiÓÛÂ) ƒÂfi: ¶·Ó·¯·˚΋

Èı‡ÓÔÓÙ˜ ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘. ∏ ÂÈÛ‹ÁËÛ‹ ÙÔ˘ ·ÊÔÚ¿ ›Ù Û ·Ô‰¤ÛÌÂ˘Û‹ ÙÔ˘˜, ›Ù ÛÙÔÓ ‰·ÓÂÈÛÌfi ÙÔ˘˜, ÒÛÙ ӷ Á›ÓÂÈ ÈÔ “¢¤ÏÈÎÙÔ” ÙÔ ÚfiÛÙÂÚ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜. ªÂ ‰Â‰Ô̤ÓÔ ¿ÓÙˆ˜ fiÙÈ ‚ÚÈÛÎfiÌ·ÛÙ ÛÙÔ ÊÈÓ¿Ï Ù˘ ÌÂÙ·ÁÚ·ÊÈ΋˜ ÂÚÈfi‰Ô˘, ÌfiÓÔ Â‡ÎÔÏË ‰ÂÓ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ıˆÚËı› Èı·Ó‹ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÁÈ· χÛË ÙˆÓ Û˘Ì‚ÔÏ·›ˆÓ ÙÔ˘˜, ·ÊÔ‡ ı· ¤¯Ô˘Ó ÌfiÓÔ ÙÚÂȘ Ë̤Ú˜ ÛÙËÓ ‰È¿ıÂÛ‹ ÙÔ˘˜ ÁÈ· Ó· ‚ÚÔ˘Ó ÔÌ¿‰·. Èڛ˜ ÔÌ¿‰· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ‰È¿ÛÙËÌ· Ô ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ §·Áfi˜ ·fi

ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ¤ÌÂÈÓ ÂχıÂÚÔ˜ ·fi ÙËÓ ∞∂∫. °È· ÙÔ ÏfiÁÔ ·˘Ùfi, Ô ŒÏÏËÓ·˜ ‰ÈÂıÓ‹˜ ·Ó·˙ËÙ¿ ÙÔÓ ÂfiÌÂÓÔ ÛÙ·ıÌfi Ù˘ ηÚȤڷ˜ ÙÔ˘ Î·È ‰ÔÎÈÌ¿˙ÂÈ ÙËÓ Ù‡¯Ë ÙÔ˘ ϤÔÓ ÛÙËÓ √˘ÎÚ·Ó›·. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, ÚÔÔÓÂ›Ù·È Ì ÙËÓ μfiÚÛÎÏ· ¶ÔÏÙ¿‚· Ì ÙËÓ ÔÔ›· ·ÁˆÓ›ÛÙËΠ۠ÊÈÏÈ΋ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙËÓ ¡ÙÈÓ·Ìfi ΔÈÊÏ›‰·˜. ∂ÊfiÛÔÓ ›ÛÂÈ ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘, ı· ÙÔ˘ ÚÔÛʤÚÔ˘Ó Û˘Ì‚fiÏ·ÈÔ Î·È ı· Û˘Ó¯›ÛÂÈ ÂΛ ÙËÓ Î·ÚȤڷ ÙÔ˘.

1. ∂ÚÁÔÙ¤Ï˘ . . . . . . . . . . .19-12 . . . .34 2. ¡›ÎË μ. . . . . . . . . . . . . . .21-13 . . . .31 3. ∞fiÏÏˆÓ ™Ì. . . . . . . . . . 18-10 . . . .31 4. ∏Ú·ÎÏ‹˜ æ. . . . . . . . . . .19-12 . . . .31 5. ∏Ú·ÎÏ‹˜ . . . . . . . . . . . . . 21-12 . . . .28 6. ∫·ÏÏÔÓ‹ . . . . . . . . . . . . .12-10 . . . . 26 7. §¿ÚÈÛ· . . . . . . . . . . . . . .17-11 . . . . 26 8. √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μ. . . . . . . . . 15-9 . . . .25 9. ¢fiÍ· ¢Ú. . . . . . . . . . . . . .17-15 . . . . 25 10. ∂ıÓÈÎfi˜ °·˙. . . . . . . . .17-13 . . . . 24 11. ¶·ÓÛÂÚÚ·˚Îfi˜ . . . . . .14-15 . . . .22 12. ∫·‚¿Ï· . . . . . . . . . . . .11-12 . . . . 22 13. ¶·Ó·ÈÙˆÏÈÎfi˜ . . . . . . .14-13 . . . .21 14. ∫·ÏÏÈı¤· . . . . . . . . . . .21-23 . . . . 21 15. ¶ÈÂÚÈÎfi˜ . . . . . . . . . . . . 13-16 . . . . 21 16. °È·ÓÓÈÙÛ¿ . . . . . . . . . . .18-25 . . . .20 17. ºˆÎÈÎfi˜ . . . . . . . . . . . . 13-17 . . . . 18 18. ¶·Ó·¯·˚΋ . . . . . . . . .13-16 . . . .17 19. £Ú·Û‡‚Ô˘ÏÔ˜ . . . . . . . .9-15 . . . . 17 20. μ‡˙·˜ . . . . . . . . . . . . . .10-24 . . . . . 9 21. ∂·ÓÔÌ‹ . . . . . . . . . . . . 9-28 . . . . .7 * ƒÂfi ¤¯Ô˘Ó οÓÂÈ ÔÈ ∞fiÏÏˆÓ ™Ì., ∂ÚÁÔÙ¤Ï˘, ∏Ú·ÎÏ‹˜, ∏Ú·ÎÏ‹˜ æ., ∫·‚¿Ï·, ∫·ÏÏÔÓ‹, ºˆÎÈÎfi˜, μ‡˙·˜, ¶ÈÂÚÈÎfi˜, §¿ÚÈÛ·, ∫·ÏÏÈı¤·, ¶·ÓÛÂÚÚ·˚Îfi˜, ∂·ÓÔÌ‹, °È·ÓÓÈÙÛ¿, √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μ., ¶·Ó·ÈÙˆÏÈÎfi˜, ∂ıÓÈÎfi˜ °·˙ÒÚÔ˘ Î·È ¶·Ó·¯·˚΋.

∏ ÂfiÌÂÓË ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ¢fiÍ· ¢Ú.-¡›ÎË μ. §¿ÚÈÛ·-ºˆÎÈÎfi˜ ∫·ÏÏÈı¤·-μ‡˙·˜ ∂ÚÁÔÙ¤Ï˘-¶·Ó·¯·˚΋ ¶·ÓÛÂÚÚ·˚Îfi˜-∫·‚¿Ï· ∏Ú·ÎÏ‹˜ æ.-∂ıÓÈÎfi˜ °·˙. ∂·ÓÔÌ‹-∫·ÏÏÔÓ‹ ∞fiÏψÓ- ¶·Ó·ÈÙˆÏÈÎfi˜ °È·ÓÓÈÙÛ¿- ∏Ú·ÎÏ‹˜ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μ.-¶ÈÂÚÈÎfi˜ ƒÂfi: £Ú·Û‡‚Ô˘ÏÔ˜


24

TƒπΔ∏ 29 I∞¡√À∞ƒπ√À 2013

T.V. ™∏ª∂ƒ∞ ΔÚ›ÙË ÌÔÚ›Ù ӷ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÙ ÙȘ ÂÍ‹˜ ·ıÏËÙÈΤ˜ ÌÂÙ·‰fiÛÂȘ: NOVASPORTS 1 21.45 ∫¶ƒ-ª¿ÓÙÛÂÛÙÂÚ ™. -∑(¶Ú¤ÌÈÂÚ §ÈÁÎ) 00.10 ÕÛÙÔÓ μ›Ï·-¡ÈԇηÛÙÏ -ª(¶Ú¤ÌÈÂÚ §ÈÁÎ) NOVASPORTS 2 21.45 ÕÛÙÔÓ μ›Ï·-¡ÈԇηÛÙÏ -∑(¶Ú¤ÌÈÂÚ §ÈÁÎ) EUROSPORT 19.00 ªÔ˘ÚΛӷ º¿ÛÔ-∑¿ÌÈ· ∑- (∫fi· ÕÊÚÈη) EUROSPORT 2 19.00 ∞ÈıÈÔ›·-¡ÈÁËÚ›· -∑- (∫fi· ÕÊÚÈη) 21.30 μ·Ï¤ÓıÈ·-ªÈÏÌ¿Ô -∑(Eurocup) OTE SPORT 1 21.45 §¿ÙÛÈÔ-°ÈÔ˘‚¤ÓÙÔ˘˜ -∑(∫‡ÂÏÏÔ πÙ·Ï›·˜) OTE SPORT 4 19.00 ¶∞√∫-∞∂∫ -∑- (∞1 ¯¿ÓÙÌÔÏ)

¶√ÀƒΔ√À§π¢∏™

“™ÙÂÓ·¯ˆÚ‹Û·Ì ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ” ¶π∫ƒ∞ª∂¡√™ ‹Ù·Ó Ô ¡›ÎÔ˜ ¶Ô˘ÚÙÔ˘Ï›‰Ë˜ ÁÈ· ÙËÓ ‹ÙÙ· Ù˘ ¡›Î˘ ·fi ÙÔÓ £Ú·Û‡‚Ô˘ÏÔ ÛÙË º˘Ï‹. ª¿ÏÈÛÙ· Ô 29¯ÚÔÓÔ˜ ¯·Ê ÛÙ¿ıËΠȉȷ›ÙÂÚ· ÛÙÔ˘˜ ÊÈÏ¿ıÏÔ˘˜, ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ¢¯·Ú›ÛÙËÛ ÁÈ· ÙË ‰˘Ó·ÌÈ΋ ·ÚÔ˘Û›· ÛÙȘ Âͤ‰Ú˜ Î·È ·Ó·ÁÓÒÚÈÛ fiÙÈ Ô ›‰ÈÔ˜ Î·È ÔÈ Û˘Ì·›ÎÙ˜ ÙÔ˘ ÙÔ˘˜ ÛÙÂÓ·¯ÒÚËÛ·Ó Ì ÙËÓ Î·Î‹ ÙÔ˘˜ ·fi‰ÔÛË. “◊Ù·Ó ¤Ó· ηÎfi ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÁÈ· Ì·˜. £¤Ï·Ì Ôχ Ó· ¿ÚÔ˘Ì ÙË Ó›ÎË ÁÈ· Ó· ·Ú·Ì›ÓÔ˘Ì ÛÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹. ¢˘ÛÙ˘¯Ò˜ ¯¿Û·Ì ¤Ó· ËÌ›¯ÚÔÓÔ. ™ÙÔ ÚÒÙÔ Ì¤ÚÔ˜ ‰ÂÓ ‹Ì·ÛÙ·Ó Î·ÏÔ›, ‰ÂÓ ‹Ì·ÛÙ·Ó ·˘ÙÔ› Ô˘ ¤ÚÂÂ. ™ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ Ȥ۷ÌÂ, οӷÌ ¢ηÈڛ˜, ·ÏÏ¿ ‰˘ÛÙ˘¯Ò˜ ‰ÂÓ ÌÔÚ¤Û·Ì ӷ ‚¿ÏÔ˘Ì ÁÎÔÏ ÁÈ· Ó· ¿ÚÔ˘Ì ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÙÔÓ ‚·ıÌfi. ™ÙÂÓ·¯ˆÚ‹Û·ÌÂ Î·È ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Ô˘ ‹Úı ÛÙÔ Á‹‰Ô. ΔÔ˘˜ ¢¯·ÚÈÛÙԇ̠¿Ú· Ôχ ÁÈ· ÙË Û˘Ì·Ú¿ÛÙ·ÛË. £· ÙÔ˘˜ ·ÓÙ·Ô‰ÒÛÔ˘Ì ·˘Ù‹ ÙË ‰‡Ó·ÌË Ô˘ Ì·˜ ‰›ÓÔ˘Ó ÛÙ· ÂfiÌÂÓ· ·È¯Ó›‰È· Î·È ı· ÂÌÊ·ÓÈÛÙԇ̠·ÎfiÌË Î·Ï‡ÙÂÚÔÈ” ›Â Ô ¡›ÎÔ˜ ¶Ô˘ÚÙÔ˘Ï›‰Ë˜ Ô˘ ÂÌÊ·Ó›ÛÙËΠ·ÈÛÈfi‰ÔÍÔ˜ ÁÈ· ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ: “¢ÂÓ ÙÂÏÂÈÒÓÂÈ Ù›ÔÙ·. √‡Ù ·ÔÁÔËÙ¢fiÌ·ÛÙÂ, Ô‡Ù ÂÙ¿Ì ÛÙÔ˘˜ Ô˘Ú·ÓÔ‡˜. ¶ÈÛÙ‡ˆ fiÙÈ ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÂÌ›˜ ı· ›̷ÛÙ ·˘ÙÔ› Ô˘ ı· ηٷÎÙ‹ÛÔ˘Ì ÙÔÓ ÛÙfi¯Ô Ô˘ ¤¯Ô˘Ì ‚¿ÏÂÈ ·fi ÙËÓ ·Ú¯‹” .

∏ ¶∞∂ ¡›ÎË Â˘¯·ÚÈÛÙ› ÙÔÓ £Ú·Û‡‚Ô˘ÏÔ ∂ÀÃ∞ƒπ™Δ∏ƒπ√ Âͤ‰ˆÛÂ Ë ¶∞∂ ¡›ÎË ÚÔ˜ ÙËÓ ¶∞∂ £Ú·Û‡‚Ô˘ÏÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ ¿„ÔÁË ÊÈÏÔÍÂÓ›· Ô˘ ÂÈʇϷÍ ÛÙ· ̤ÏË Ù˘ “΢·ÓfiÏ¢Î˘” ·ÔÛÙÔÏ‹˜. ΔÔ Î›ÌÂÓÔ Ù˘ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ˘ ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ Ù· ·Ú·Î¿Ùˆ: “∏ ¶∞∂ ¡›ÎË μfiÏÔ˘ ¢¯·ÚÈÛÙ› ıÂÚÌ¿ ÙËÓ ¶∞∂ £Ú·Û‡‚Ô˘ÏÔ˜, ÁÈ· ÙËÓ ¿„ÔÁË ÊÈÏÔÍÂÓ›· Ô˘ ·Ú›¯Â ÛÙËÓ ·ÔÛÙÔÏ‹ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ Ì·˜ ηıÒ˜ Î·È ÛÙÔ˘˜ ÊÈÏ¿ıÏÔ˘˜ Ì·˜, ÛÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ™Ù¿‰ÈÔ Ù˘ º˘Ï‹˜. ¢ÂÛ̇ÂÙ·È Ó· ·ÓÙ·Ô‰ÒÛÂÈ ÙË ÊÈÏÔÍÂÓ›·, ÛÙÔ ·È¯Ó›‰È ÙÔ˘ ‰Â‡ÙÂÚÔ˘ Á‡ÚÔ˘ ÛÙÔ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎfi ™Ù¿‰ÈÔ” .

∑∏Δ∏™∞¡ √π ¶∞π∫Δ∂™ Δ∏™ ¡π∫∏™ °π∞ Δ∏¡ ∫∞∫∏ ∂ªº∞¡π™∏ ∫∞π Δ∏¡ ∏ΔΔ∞ ™Δ∏ ºÀ§∏ ª∂ 1-0

™˘ÁÓÒÌË ·fi ÙÔ˘˜ ÊÈÏ¿ıÏÔ˘˜ ÂÈÎfiÓ· Ô˘ ·ÚÔ˘Û›·ÛÂ Ë ¡›ÎË ÛÙË º˘Ï‹ ‹Ù·Ó η΋ Î·È ÌÔÈÚ·›· ÁÓÒÚÈÛ ÙËÓ ‹ÙÙ· Ì 1-0 ·fi ÙÔÓ £Ú·Û‡‚Ô˘ÏÔ. °È· ÙÔ ÏfiÁÔ ·˘Ùfi ÔÈ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ Ù˘ ‚ÔÏÈÒÙÈ΢ ÔÌ¿‰·˜ ˙‹ÙËÛ·Ó Û˘ÁÓÒÌË ·fi ÙÔ˘˜ ÊÈÏ¿ıÏÔ˘˜.

ƒÂÔÚÙ¿˙: μ∞™π§∏™ ∫ƒπ™π§∞™ £‡Ì· ÌÂÁ¿Ï˘ ¤ÎÏË͢ ¤ÂÛÂ Ë ¡›ÎË. ∞Ó Î·È ·ÓÙÈÌÂÙÒÈ˙ ¤Ó·Ó ·fi ÙÔ˘˜ ÈÔ ·‰‡Ó·ÌÔ˘˜ ·ÓÙÈ¿ÏÔ˘˜ ÛÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›·, Ô˘ Ù·Ï·Ó›˙ÂÙ·È ·fi ÙÚÔÌÂÚ¿ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·, ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËΠηÙÒÙÂÚË ÙˆÓ ÂÚÈÛÙ¿ÛˆÓ. ŒÙÛÈ ÁÓÒÚÈÛ ÙËÓ ‹ÙÙ· Ì 10 ·fi ÙÔÓ £Ú·Û‡‚Ô˘ÏÔ Î·È ˘Ô¯ÒÚËÛ ÛÙË ‰Â‡ÙÂÚË ı¤ÛË Ù˘ ‚·ıÌÔÏÔÁ›·˜. Õ·ÓÙ˜ ÛÙȘ Ù¿ÍÂȘ Ù˘ ‚ÔÏÈÒÙÈ΢ ÔÌ¿‰·˜ ‹Ù·Ó ηÙËÊ›˜ ÌÂÙ¿ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ·ÁÒÓ·, ·ÊÔ‡ Ë ÂÈÎfiÓ· Ô˘ ÂÌÊ¿ÓÈÛ·Ó ÛÙÔ Á‹Â‰Ô ‹Ù·Ó ¿Û¯ËÌË. ª¿ÏÈÛÙ· ÁÈ· ÙÔ ÏfiÁÔ ·˘Ùfi ÔÈ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ ˙‹ÙËÛ·Ó Û˘ÁÓÒÌË ·fi ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Î·È ˘fiÛ¯ÔÓÙ·È fiÙÈ ı· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÔ˘Ó Î·Ï‡ÙÂÚÔ ÚfiÛˆÔ ·Ú¯‹˜ ÁÂÓÔ̤Ó˘ ·fi ÙÔ ÂfiÌÂÓÔ ·È¯Ó›‰È Ì ÙË ¢fiÍ· ÛÙË ¢Ú¿Ì·. ™ÙË º˘Ï‹ Ë ¡›ÎË ·Ú·Ù¿¯ıËΠ̠·ÚÎÂÙ¿ Ó¤· ÚfiÛˆ·. √ ™Ù¤ÏÈÔ˜ ª·ÓˆÏ¿˜ ‹ıÂÏ fiÛÔ Ù›ÔÙ· ¿ÏÏÔ ¤Ó· ÁÚ‹ÁÔÚÔ ÁÎÔÏ, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ‚Á¿ÏÂÈ ÙÔÓ £Ú·Û‡‚Ô˘ÏÔ ·fi ÙÔ “η‚Ô‡ÎÈ” ÙÔ˘. ¶ÂÚ›ÌÂÓ fiÙÈ ÔÈ “Ú¿ÛÈÓÔÈ” ı· ·›ÍÔ˘Ó Ôχ ÎÏÂÈÛÙ¿ Ì ‚·ÛÈÎfi ̤ÏËÌ· Ó· ÌË ‰Â¯ıÔ‡Ó Ù¤ÚÌ·. ∞˘Ùfi˜ ‹Ù·Ó Ô ÏfiÁÔ˜ Ô˘ Ô 51¯ÚÔÓÔ˜ Ù¯ÓÈÎfi˜ Â¤ÏÂÍ ¤Ó· ÊÔ˘Ï ÂÈıÂÙÈÎfi Û¯‹Ì· ¤¯ÔÓÙ·˜ ÛÙËÓ ›‰È· ÂÓ‰Âο‰· ÙÔ˘˜ ∫ÒÛÙ· ºÏ›ÁÎÔ (·ÚÈÛÙÂÚfi˜ ÂÍÙÚ¤Ì), ¡Ù¿ÓÈÂÏ √˘¤ÏÈÓÁÎÙÔÓ (ÂÈıÂÙÈÎfi˜ ¯·Ê) Î·È ÕÏ·Ó §·Ï›Ó (Û¤ÓÙÂÚ ÊÔÚ). ∂›Û˘ Ô ∫ÒÛÙ·˜ ∫˘ÚÈ¿ÎÔ˜ ÍÂΛÓËÛ ÛÙË ‰ÂÍÈ¿ Ù¤Ú˘Á· Î·È fi¯È ›Ûˆ ·fi ÙÔÓ ÂÈıÂÙÈÎfi fiˆ˜ Û˘Ó‹ıˆ˜, ÂÓÒ ÛÙÔÓ ¿ÁÎÔ ¤ÌÂÈÓÂ Ô ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ∫ÔÓÙÔ‰‹ÌÔ˜ Ô˘ ·ÓÙÈηٷÛÙ¿ıËΠ·fi ÙÔÓ £Âfi‰ˆÚÔ ¶··‰fiÔ˘ÏÔ. øÛÙfiÛÔ ÔÈ ÂÈÏÔÁ¤˜ ÙÔ˘ ™Ù¤ÏÈÔ˘ ª·ÓˆÏ¿ ‰ÂÓ ÙÔÓ ‰Èη›ˆÛ·Ó. ∞ÛÊ·ÏÒ˜ Ôχ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÚfiÏÔ ¤·ÈÍÂ Î·È ÙÔ ÁÚ‹ÁÔÚÔ ÁÎÔÏ Ô˘ ‰¤¯ıËÎÂ Ë ¡›ÎË, ηıÒ˜ Ô £Ú·Û‡‚Ô˘ÏÔ˜ ÛÙÔ ÚÒÙÔ ÙÔ˘ ÛÔ˘Ù ÛÙÔ Ì·Ù˜ Â˘Ù‡¯ËÛ ӷ ÚÔËÁËı› ÛÙÔ ÛÎÔÚ (13’). ∞˘Ùfi Â¤‰Ú·Û ·ÚÓËÙÈο ÛÙË ‚ÔÏÈÒÙÈÎË ÔÌ¿‰·, Ë ÔÔ›· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËΠ·Û‡Ó‰ÂÙË ÛÙÔ ÚÒÙÔ ËÌ›¯ÚÔÓÔ Î·È ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Û ӷ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ Ê¿ÛÂȘ. ªÔÓ·‰È΋ ÂÍ·›ÚÂÛË Ë ÂÎÙ¤ÏÂÛË Ê¿Ô˘Ï ÙÔ˘ ∫˘ÚÈ¿ÎÔ˘ ÛÙÔ 18’ Î·È ÙÔ ÛÔ˘Ù Ô˘ ·ÎÔÏÔ‡ıËÛ ·fi ÙÔÓ ºÏ›ÁÎÔ, Ì ÙÔÓ ™Ù·˘ÚÈ·Ófi Ó· ÂÂÌ‚·›ÓÂÈ ÛˆÙ‹ÚÈ· Î·È ÛÙȘ ‰‡Ô ÂÚÈÙÒ-

√ æÈ¿ÓÔ˜ ·ÔÌ·ÎÚ‡ÓÂÈ ÙËÓ Ì¿Ï· ÛÙÔÓ ·ÁÒÓ· Ù˘ º˘Ï‹˜ ÛÂȘ. ™ÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ· ·˘Ùfi ÔÈ ÊÈÏÔÍÂÓÔ‡ÌÂÓÔÈ ÂÚÈÔÚ›ÛÙËÎ·Ó ÛÙÔ Ó· ΢ÎÏÔÊÔÚÔ‡Ó ÙËÓ Ì¿Ï· ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ΤÓÙÚÔ˘, ·ÏÏ¿ ·˘Ù‹ Ë Î˘ÎÏÔÊÔÚ›· ‰ÂÓ ÌÂÙÔ˘ÛȈÓfiÙ·Ó Û ¢ηÈڛ˜. ◊Ù·Ó Ê·ÓÂÚfi ˆ˜ οÙÈ ¤ÚÂ ӷ ·ÏÏ¿ÍÂÈ Î·È Ô ™Ù¤ÏÈÔ˜ ª·ÓˆÏ¿˜ ÛÙËÓ ·Ú¯‹ ÙÔ˘ ‰Â‡ÙÂÚÔ˘ ËÌȯÚfiÓÔ˘ ¿ÏÏ·Í ÙÔÓ ¶·ÓÙÂÏ‹ ƒÈ˙ÔÁÈ¿ÓÓË Ì ÙÔÓ ¢ËÌ‹ÙÚË ∫ÔÓÙÔ‰‹ÌÔ, Ô ÔÔ›Ô˜ ¤·ÈÍ ˆ˜ ·ÚÈÛÙÂÚfi˜ ¯·Ê, Ì ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· Ó· ÌÂÙ·ÙÚ¤ÂÙ·È ·fi 4-2-3-1 Û 4-4-2, ηıÒ˜ ϤÔÓ Ô ºÏ›ÁÎÔ˜ ¤·È˙ ÛÙÔ Ï¢Úfi ÙÔ˘ §·Ï›Ó. øÛÙfiÛÔ ÔÈ ‰‡Ô ·˘ÙÔ› Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ ‰ÂÓ ÌfiÚÂÛ·Ó Ó· Û˘Ó‰˘·ÛÙÔ‡Ó ·ÚÌÔÓÈο, ÌÂ Û˘Ó¤ÂÈ· Ë ¡›ÎË Ó· ‰˘ÛÎÔχÂÙ·È ÂÈıÂÙÈο. ™ÙÔ 60’ Ô ™Ù¤ÏÈÔ˜ ª·ÓˆÏ¿˜ ¤Î·Ó ÌÈ· ·ÎfiÌË Î›ÓËÛË ·fi ÙÔÓ ¿ÁÎÔ. ŒÚÈÍ ÛÙË “Ì¿¯Ë” ÙÔÓ ¶·Ó·ÁÈÒÙË ™ÎԇʷÏË ·ÓÙ› ÙÔ˘ ™Ù¤ÚÁÈÔ˘ æÈ¿ÓÔ˘ ·ÏÏ¿˙ÔÓÙ·˜ ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· Û 3-4-3. √È ∫·Ú·Ù˙¿˜, ™·Ì·Ú¿˜, ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜ ·ÔÙÂÏÔ‡Û·Ó ÙËÓ ·Ì˘ÓÙÈ΋ ÙÚÈϤٷ, ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ¤·ÈÍ·Ó ·fi Ù· ‰ÂÍÈ¿ ÚÔ˜ Ù· ·ÚÈÛÙÂÚ¿ ÔÈ ∫˘ÚÈ¿ÎÔ˜, ¶Ô˘ÚÙÔ˘Ï›‰Ë˜, √˘¤ÏÈÓÁÎÙÔÓ, ∫ÔÓÙÔ‰‹ÌÔ˜, ÂÓÒ ÛÙË ÁÚ·ÌÌ‹ ÎÚÔ‡Û˘ ÙÔÔıÂÙ‹ıËÎ·Ó ÔÈ ºÏ›ÁÎÔ˜ (‰ÂÍÈ¿), ™ÎԇʷÏ˘

(·ÚÈÛÙÂÚ¿) Î·È §·Ï›Ó (ÛÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹). ∏ ›ÛÔ‰Ô˜ ÙÔ˘ ™ÎԇʷÏË, ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ˘ Δ˙ÈÒÚ· Ï›ÁÔ ·ÚÁfiÙÂÚ· (·ÓÙÈη٤ÛÙËÛ ÙÔÓ Ì¤ÙÚÈÔ §·Ï›Ó) ¤‰ˆÛ·Ó ÛÙË ¡›ÎË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÂÈıÂÙÈÎfiÙËÙ·. √È “΢·ÓfiÏ¢ÎÔÈ ¤ÁÈÓ·Ó Û·ÊÒ˜ ÈÔ ·ÂÈÏËÙÈÎÔ› Î·È ¿Ú¯ÈÛ·Ó Ó· “ÛÊ˘ÚÔÎÔÔ‡Ó” ÙËÓ ·ÓÙ›·ÏË ÂÛÙ›·. ªÔÚ› Ô ÙÚfiÔ˜ Ô˘ ¤·È˙·Ó Ó· ÌËÓ ‹Ù·Ó Ô ÂӉ‰ÂÈÁ̤ÓÔ˜ -ÏfiÁˆ Î·È ÙÔ˘ ‰˘Ó·ÙÔ‡ ·Ó¤ÌÔ˘ Ô˘ Ê˘ÛÔ‡Û ÛÙË º˘Ï‹- ·ÏÏ¿ ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ·Ó ÔÏϤ˜ ¢ηÈڛ˜. øÛÙfiÛÔ ÛÙ¿ıËÎ·Ó ¿Ù˘¯ÔÈ, ·ÊÔ‡ ÌÚÔÛÙ¿ ÙÔ˘˜ ‚Ú‹Î·Ó ¤Ó·Ó ÂÎÏËÎÙÈÎfi ¡›ÎÔ ™Ù·˘ÚÈ·Ófi. ªÔÚ› ÙÔ fiÓÔÌ· ÙÔ˘ 27¯ÚÔÓÔ˘ ÙÂÚÌ·ÙÔʇϷη Ó· ÌËÓ ÙÔ ÁÓÒÚÈ˙·Ó ÔÈ μÔÏÈÒÙ˜ ʛϷıÏÔÈ, ·ÏÏ¿ Û›ÁÔ˘Ú· ı· ÙÔ ı˘ÌÔ‡ÓÙ·È ÁÈ· ηÈÚfi. √ ÔÚÙȤÚÔ ÙÔ˘ £Ú·Û‡‚Ô˘ÏÔ˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ ۈًÚȘ ÂÂÌ‚¿ÛÂȘ Î·È ÎÚ¿ÙËÛ ÙÔ Ìˉ¤Ó ·ıËÙÈÎfi ÛÙËÓ ÂÛÙ›· ÙÔ˘. ∫È fiÏ· ·˘Ù¿ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ Ô ™Ù·˘ÚÈ·Ófi˜ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó Ë ÚÒÙË ÂÈÏÔÁ‹ ÙÔ˘ ™Ù¿ıË ™Ù·ıfiÔ˘ÏÔ˘ οو ·fi Ù· ‰ÔοÚÈ· ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ‰È¿ÛÙËÌ·, ·ÏÏ¿ ÌÂÙ¿ ÙË Ê˘Á‹ ÙÔ˘ °ÂÓÓ¿‰ÈÔ˘ •ÂÓÔ‰fi¯ÔÊ Ô ¤ÌÂÈÚÔ˜ ÚÔÔÓËÙ‹˜ ‰ÂÓ Â›¯Â ¿ÏÏË Ï‡ÛË. 줂·È· ÁÈ· ÙËÓ ‹ÙÙ· Ù˘ ¡›Î˘ ‰ÂÓ ...¢-

ı‡ÓÂÙ·È ÌfiÓÔ Ô ÙÂÚÌ·ÙÔʇϷη˜ ÙÔ˘ £Ú·Û‡‚Ô˘ÏÔ˘. √È “΢·ÓfiÏ¢ÎÔÈ” Û·Ù¿ÏËÛ·Ó ¤Ó· ËÌ›¯ÚÔÓÔ Î·È ÌfiÓÔ ÛÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ Ì¤ÚÔ˜ ¤‰ÂÈÍ·Ó ·ÂÈÏËÙÈΤ˜ Ù¿ÛÂȘ. øÛÙfiÛÔ fiÛÔ Î˘ÏÔ‡ÛÂ Ô ¯ÚfiÓÔ˜ ÌÂÁ¿ÏˆÓÂ Î·È ÙÔ ¿Á¯Ô˜ ÙÔ˘˜, ‰›ÓÔÓÙ·˜ ÙÔ ‰Èη›ˆÌ· ÛÙÔ˘˜ ÁË‰ԇ¯Ô˘˜ Ó· ÈÛÙÂ‡Ô˘Ó ÔÏÔ¤Ó· Î·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÛÙËÓ ¤ÎÏËÍË. ™Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÏÂÙ¿ ÔÈ ·›ÎÙ˜ ÙÔ˘ ™Ù¤ÏÈÔ˘ ª·ÓˆÏ¿ “ÂÁηٷÛÙ¿ıËηӔ ÛÙ· ηڤ ÙÔ˘ £Ú·Û‡‚Ô˘ÏÔ˘, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ÌfiÚÂÛ·Ó Ó· ·ÍÈÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó Î¿ÔÈ· ·fi ÙȘ ¢ηÈڛ˜ Ô˘ ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ·Ó. ªÔÈÚ·›·, ÏÔÈfiÓ, ÁÓÒÚÈÛ·Ó ÙËÓ ‹ÙÙ· Ì 1-0 Î·È ÔÈÛıÔ¯ÒÚËÛ·Ó ÛÙË ‰Â‡ÙÂÚË ı¤ÛË Ù˘ ‚·ıÌÔÏÔÁ›·˜. £ƒ∞™Àμ√À§√™: ™Ù·˘ÚÈ·Ófi˜, ¶ÚÔ‚·Ù›‰Ë˜, ∞ÚÎÔ˘Ì¿Ó˘, μ·ÛÈÏ›Ԣ, ™‡ÚÔ˜, ª·Î¿Ï˘, ∞ÁÎfiÏÈ, ™ÂÚ¤·˜, ¶¿ÓÔ˜ (83’ ∫·ÏÔÁÚ›‰Ë˜), ¶Ï·‚Ô‡ÎÔ˜ (91’ ™Î·Ì·ÓÙ˙Ô‡Ú·˜), ™ÎfiÓ‰Ú·˜ (67’ ™È·Î·‚¿Ú·˜). ¡π∫∏: μÔ‡Ú·˜, æÈ¿ÓÔ˜ (60’ ™ÎԇʷÏ˘), ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜, ∫·Ú·Ù˙¿˜, ™·Ì·Ú¿˜, ƒÈ˙ÔÁÈ¿ÓÓ˘ (46’ ∫ÔÓÙÔ‰‹ÌÔ˜), ¶Ô˘ÚÙÔ˘Ï›‰Ë˜, ∫˘ÚÈ¿ÎÔ˜, √˘¤ÏÈÓÁÎÙÔÓ, ºÏ›ÁÎÔ˜, §·Ï›Ó (69’ Δ˙ÈÒÚ·˜).

“MÈÎÚ¿-ÌÈÎÚ¿” ·fi ÙË º˘Ï‹ ∂¡ΔÀ¶ø™π∞∫√ ‹Ù·Ó ÙÔ “·ÚÒÓ” ✒ ÙˆÓ ÊÈÏ¿ıÏˆÓ Ù˘ ¡›Î˘ ÛÙË º˘Ï‹. ªÂ ÙË ‰˘Ó·ÌÈ΋ ÙÔ˘˜ ·ÚÔ˘Û›· ΤډÈÛ·Ó Â‡ÎÔÏ· ÙË “Ì¿¯Ë” Ù˘ Âͤ‰Ú·˜ Î·È ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍ·Ó ÙÔ˘˜ “΢·ÓfiÏ¢ÎÔ˘˜” Ì fiÏË ÙÔ˘˜ ÙË ‰‡Ó·ÌË. ΔÚ›· ψÊÔÚ›· Î·È ¤Ó· ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ ‚·Ó ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ıËÎ·Ó ÁÈ· ÙËÓ ÔÚÁ·ÓˆÌ¤ÓË ÌÂٷΛÓËÛË, ÂÓÒ ·ÚÎÂÙÔ› ‹Ù·Ó ÂΛÓÔÈ Ô˘ ‹Úı·Ó Ì πà ·fi ÙÔÓ μfiÏÔ. ∂›Û˘ ÛÙÔ Á‹Â‰Ô ‚Ú¤ıËÎ·Ó Î·È Ê›ÏÔÈ Ù˘ ¡›Î˘ Ô˘ ›Ù ̤ÓÔ˘Ó ÌfiÓÈÌ· ›Ù ÛÔ˘‰¿˙Ô˘Ó ÛÙËÓ ÚˆÙÂ‡Ô˘Û·...

∂ÀÃ∞ƒπ™Δ∏ ¤ÎÏËÍË ÁÈ· fiÛÔ˘˜ ‹Á·Ó ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÛÙÔ ÛÙ¿‰ÈÔ Ù˘ º˘Ï‹˜ ‹Ù·Ó ÔÈ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ Ô˘ ·ÓÙ›ÎÚÈÛ·Ó. ΔÔ Á‹Â‰Ô ‹Ù·Ó ÁÂÌ¿ÙÔ ...ÛÔ˘›Ù˜, ÂÓÒ ˘‹Ú¯·Ó ÎÈ fiϘ ÔÈ ·Ó¤ÛÂȘ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÂÎÚÔÛÒÔ˘˜ ÙÔ˘ Δ‡Ô˘. ¶ÚÔÊ·ÓÒ˜ ηٿÏÔÈ· Ù˘ ıËÙ›·˜ ÙÔ˘ £Ú·Û‡‚Ô˘ÏÔ˘ ÛÙË ™Ô‡ÂÚ §ÈÁÎ, ÁÈ·Ù› ϤÔÓ ·ÎÔÏÔ˘ı› ·ÓÙÈÛÙÚfiʈ˜ ·Ó¿ÏÔÁË ÔÚ›·...

Û˘¯Ó¿ ÙÔ ÎÂÊ¿ÏÈ ÙÔ˘ ‹ Ó· ÙÔ ÎÔ˘Ó¿ ·ÔÁÔËÙÂ˘Ì¤ÓÔ˜ ÌÔÓÔÏÔÁÒÓÙ·˜ “‰ÂÓ Á›ÓÂÙ·È ·˘Ùfi” .... ∞æ√°∏ ‹Ù·Ó Ë ÊÈÏÔÍÂÓ›· Ù˘ ‰ÈÔ›✑ ÎËÛ˘ Ù˘ ¶∞∂ £Ú·Û‡‚Ô˘ÏÔ˜, ÙfiÛÔ ÚÔ˜ ÙËÓ ·ÔÛÙÔÏ‹ Ù˘ ¡›Î˘ Î·È ÙÔ˘˜ ÊÈÏ¿ıÏÔ˘˜, fiÛÔ Î·È ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˘˜. ¢ÂÓ ˘‹ÚÍ ÙÔ ·Ú·ÌÈÎÚfi Úfi‚ÏËÌ· Î·È fiÏ· ·ÏËÛ·Ó ÔÌ·Ï¿, ·ÊÔ‡ ÔÈ Ê›ÏÔÈ Ù˘ ¡›Î˘ ‹Ù·Ó ÎfiÛÌÈÔÈ, ·Ú¿ ÙËÓ ›ÎÚ· ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÙËÓ ‹ÙÙ·. ª¿ÏÈÛÙ· ÌÂÚÈÎÔ› Û˘ÓÔÌ›ÏËÛ·Ó ÌÂÙ¿ ÙÔ Ì·Ù˜ Û ‹ÚÂÌÔ ‡ÊÔ˜ Ì ÙÔ˘˜ ¶Ô˘ÚÙÔ˘Ï›‰Ë Î·È ™ÎԇʷÏË ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÎfiÓ· Ù˘ ÔÌ¿‰·˜, ÂÓÒ ÙÔ˘˜ ÂÌ„‡¯ˆÛ·Ó ÁÈ· ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·...

∏ ÂÌÊ¿ÓÈÛË Ù˘ ¡›Î˘ ‹Ù·Ó ÙfiÛÔ ✒ η΋ -ȉ›ˆ˜ ÛÙÔ ÚÒÙÔ ËÌ›¯ÚÔÓÔ Û ÛË-

£∂ƒª∏™ ˘Ô‰Ô¯‹˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÁË‰ԇ¯Ô˘˜ ¤Ù˘¯Â Ô ¡›ÎÔ˜ ¶Ô˘ÚÙÔ˘Ï›‰Ë˜. √ 29¯ÚÔÓÔ˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ‹˜ ¤¯ÂÈ ÂÚ¿ÛÂÈ Ì ÂÈÙ˘¯›· ·fi ÙÔÓ £Ú·Û‡‚Ô˘ÏÔ Î·È fiÏÔÈ Â›¯·Ó Ó· ÌÈÏÔ‡Ó ÁÈ· ÙËÓ ·Í›· Î·È ÙÔ ‹ıÔ˜ ÙÔ˘. √ ›‰ÈÔ˜ ·ÓÙ·¤‰ˆÛ ÙȘ ÊÈÏÔÊÚÔÓ‹ÛÂȘ ‰Â›¯ÓÔÓÙ·˜ fiÙÈ ¿ÊËÛ ÌfiÓÔ Ê›ÏÔ˘˜ ÛÙË º˘Ï‹...

ÌÂ›Ô Ô˘ Ô ™Ù¤ÏÈÔ˜ ª·ÓˆÏ¿˜ Ó· È¿ÓÂÈ

μ.∫.

Ô ·ÚÒÓ” ÛÙÔ ÛÙ¿‰ÈÔ Ù˘ º˘Ï‹˜ ¤‰ˆÛÂ Ô ∞Ó‰Ú¤·˜ ¶¿ÙÛ˘. √ Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¶∞∂ ÂÈÛΤÊıËΠÙÔ ¤Ù·ÏÔ fiÔ˘ ÊÈÏÔÍÂÓÔ‡Ù·Ó ÔÈ Ô·‰Ô› Ù˘ ¡›Î˘ Î·È Û˘ÓÔÌ›ÏËÛ ̷˙› ÙÔ˘˜. ¶¿ÓÙˆ˜, ·Ô¯ÒÚËÛ ÛÙÂÓ·¯ˆÚË̤ÓÔ˜ ·fi ÙÔ Á‹Â‰Ô Î˘Ú›ˆ˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÌÊ¿ÓÈÛË Ù˘ ÔÌ¿‰·˜.

“T


TƒπΔ∏ 29 I∞¡√À∞ƒπ√À 2013

25

√ ∂ª¶∂πƒ√™ ª∂™√∂¶π£∂Δπ∫√™ À¶∂°ƒ∞æ∂ ™Àªμ√§∞π√ ™À¡∂ƒ°∞™π∞™ ª∂ Δ√¡ √§Àª¶π∞∫√ μ√§√À

÷Ù˙Ë·ÓÙÂÏ›‰Ë˜ Î·È Ì ÙË ...‚ԇϷ Ô fiÁ‰ÔÔ ÌÂÙ·ÁÚ·ÊÈÎfi ·fiÎÙËÌ· ÛÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô ÙÔ˘ π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ¯ı˜ Î·È Â›ÛËÌ· Ë ¶∞∂ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘. √ ÏfiÁÔ˜ ÁÈ· ÙÔÓ ÃÚ‹ÛÙÔ Ã·Ù˙Ë·ÓÙÂÏ›‰Ë, Ô ÔÔ›Ô˜ ˘¤ÁÚ·„Â Û˘Ì‚fiÏ·ÈÔ ‰È¿ÚÎÂÈ·˜ 1.5 ¤ÙÔ˘˜ Î·È ı· ÂÓÈÛ¯‡ÛÂÈ Î·È ·˘Ùfi˜ ÙË ‚ÔÏÈÒÙÈÎË ÔÌ¿‰·, ÛÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ¿ Ô˘ ηٷ‚¿ÏÂÈ ÁÈ· ¿ÓÔ‰Ô ÛÙË ™Ô‡ÂÚ §ÈÁÎ. ∏ ÏÈÙ‹ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ù˘ ¶∞∂ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ù· ÂÍ‹˜: “∏ ¶∞∂ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘ ·Ó·ÎÔÈÓÒÓÂÈ ÙËÓ ·fiÎÙËÛË ÙÔ˘ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ‹ ÃÚ‹ÛÙÔ˘ ÷Ù˙Ë·ÓÙÂÏ›‰Ë” .

Δ

ƒÂÔÚÙ¿˙: ∂À£Àª∏™ ¢. Ã√ÀΔ∞™ √ ¤ÌÂÈÚÔ˜ ÌÂÛÔÂÈıÂÙÈÎfi˜ ‹Úı ÛÙÔ μfiÏÔ ÙÔ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ ™¿‚‚·ÙÔ ÁÈ· ÙȘ ÙÂÏÈΤ˜ Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ Ì ÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË Ù˘ ¶∞∂, ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ ‚Ú¤ıËΠÛÙÔ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎfi Î·È ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛ ÙÔÓ ·ÁÒÓ· ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ Ì ÙÔÓ ∞fiÏψӷ ™Ì‡ÚÓ˘ Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ˘¤ÁÚ·„Â Û˘Ì‚fiÏ·ÈÔ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ Ì ÙÔ˘˜ “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔ˘˜” . Ãı˜ Ô Ã·Ù˙Ë·ÓÙÂÏ›‰Ë˜ ¤Î·Ó ÙËÓ ÚÒÙË ÙÔ˘ ÚÔfiÓËÛË Ì ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi, ÁÓÒÚÈÛ ÙÔÓ ÚÔÔÓËÙ‹, Ù· ̤ÏË Ù˘ Ù¯ÓÈ΋˜ ËÁÂÛ›·˜ Î·È ÙÔ˘˜ Ó¤Ô˘˜ ÙÔ˘ Û˘Ì·›ÎÙ˜, ÂÓÒ ı· ÊÔÚ¿ ÙË Ê·Ó¤Ï· Ì ÙÔ ÓÔ‡ÌÂÚÔ 80. √ ÷Ù˙Ë·ÓÙÂÏ›‰Ë˜ ÁÂÓÓ‹ıËΠÛÙȘ 12/8/1981 Î·È ·ÁˆÓ›˙ÂÙ·È ÛÙËÓ ·ÚÈÛÙÂÚ‹ ÏÂ˘Ú¿, ˆ˜ ÌÂÛÔÈıÂÙÈÎfi˜, ÂÓÒ ÌÔÚ› Ó· ·›ÍÂÈ Î·È ›Ûˆ ·fi ÙÔÓ ÊÔÚ. •ÂΛÓËÛ ÙËÓ Î·ÚȤڷ ÙÔ˘ ·fi ÙÔÓ ∞ıËÓ·˚Îfi ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô 1999-00. ªÂÙ¿ ·fi ‰˘fiÌÈÛË ¯ÚfiÓÈ· (35 Û˘ÌÌÂÙÔ¯¤˜, ÙÚ›· ÁÎÔÏ), ‹Ú ÌÂÙ·ÁÚ·Ê‹ ÁÈ· ÙÔÓ ¶∞™ °È¿ÓÓÈÓ·, fiÔ˘ ‰ÂÓ Î·Ù¿ÊÂÚ ӷ ‚ÚÂÈ ı¤ÛË ‚·ÛÈÎÔ‡, ·›˙ÔÓÙ·˜ Û 19 ·È¯Ó›‰È· Î·È ÛËÌÂÈÒÓÔÓÙ·˜ ÙÚ›· ÁÎÔÏ Û ‰‡Ô ¯ÚfiÓÈ·. ΔÔ Î·ÏÔη›ÚÈ ÙÔ˘ 2005 ‹Á ÛÙËÓ ∫‡ÚÔ Î·È ÛÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi §Â˘ÎˆÛ›·˜, Ì ÙË Ê·Ó¤Ï· ÙÔ ÔÔ›Ô˘ ·ÁˆÓ›ÛÙËΠ۠15 ·È¯Ó›‰È·. ΔËÓ ÂÚ›Ô‰Ô 2007-08 ¤·ÈÍ ÛÙË ¡›ÎË ÛÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Ù˘ °’ ∂ıÓÈ΋˜, οÓÔÓÙ·˜ ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ ¯ÚÔÓÈ¿, ηıÒ˜ Û 27 ·È¯Ó›‰È· ÛËÌ›ˆÛ 13 ÁÎÔÏ Î·È ·Ó·‰Â›¯ıËΠÚÒÙÔ˜ ÛÎfiÚÂÚ ÙÔ˘ ‚ÔÚ›Ԣ ÔÌ›ÏÔ˘. ΔËÓ ÂfiÌÂÓË ¯ÚÔÓÈ¿ ·ÁˆÓ›ÛÙËΠÛÙËÓ ∫·‚¿Ï· (19 Û˘ÌÌÂÙÔ¯¤˜), ÚÈÓ ¿ÚÂÈ ÌÂÙ·ÁÚ·Ê‹ ÁÈ· ÙÔÓ £Ú·Û‡‚Ô˘ÏÔ, fiÔ˘ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô 2009-10 ¤·ÈÍ Û 34 ·È¯Ó›‰È·, ÂÙ˘¯·›ÓÔÓÙ·˜ ¤ÓÙ ÁÎÔÏ. ¶Ôχ ηϋ ¯ÚÔÓÈ¿ ¤Î·ÓÂ Î·È ÛÙË ¢fiÍ· ¢Ú¿Ì·˜ (2010-11), ÌÂÙÚÒÓÙ·˜ 26 Û˘ÌÌÂÙÔ¯¤˜ Î·È ¤ÓÙ ٤ÚÌ·Ù·. ΔÔ Î·ÏÔη›ÚÈ ÙÔ˘ 2011 ‹Á ÛÙËÓ ∫‡ÚÔ Î·È ÊfiÚÂÛ ÙËÓ Ê·Ó¤Ï· Ù˘ ¡¤·˜ ™·Ï·Ì›Ó·˜. ¶¤Ú˘ÛÈ ¤·ÈÍ Û 30 ·È¯Ó›‰È·, ÛËÌÂÈÒÓÔÓÙ·˜ 8 ÁÎÔÏ, ÂÓÒ Ê¤ÙÔ˜ ÍÂΛÓËÛ ÙËÓ ¯ÚÔÓÈ¿ ÛÙËÓ Î˘Úȷ΋ ÔÌ¿‰·, ÁÈ· Ó· χÛÂÈ ÚÈÓ ·fi Ï›Á˜ ̤Ú˜ ÙË Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÙÔ˘ Ì ÙË ¡¤· ™·Ï·Ì›Ó·.

∫˘ÓËÁ¿ ¤Ó·Ó ·ÎfiÌË ·›ÎÙË √È ÌÂÙ·Áڷʤ˜ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ ÛÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô ÙÔ˘ π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ ı· ÎÏ›ÛÔ˘Ó Ì ÙËÓ ·fiÎÙËÛË - Èı·Ófiٷٷ- ÂÓfi˜ ·ÎfiÌË Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ‹, Ô ÔÔ›Ô˜ ı· ·ÁˆÓ›˙ÂÙ·È ÛÙËÓ Â›ıÂÛË. ∞ÎÔ‡ÁÂÙ·È ¤ÓÙÔÓ· ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ̤Ú˜ ˆ˜ Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ Ì‹Î ͷӿ ÛÙÔ Î˘Ó‹ÁÈ ÁÈ· ÙËÓ ·fiÎÙËÛË ÙÔ˘ ∞ÚÁÂÓÙÈÓÔ‡ ª·Ù›·˜ ¡ÙÂÊÂÓÙ ڛÎÔ, Ô ÔÔ›Ô˜ ·Ó‹ÎÂÈ ÛÙËÓ ‚Ú·˙ÈÏÈ¿ÓÈÎË ∫ÔÚ›ÓıÈ·Ó˜ Î·È ·ÁˆÓ›˙ÂÙ·È ˆ˜ ‰·ÓÂÈÎfi˜ ÛÙËÓ √˘Ú·Î¿Ó. ∏ ÂÚ›ÙˆÛË Â›Ó·È ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ‰‡ÛÎÔÏË, ηıÒ˜ ÙÔ Î·Û¤ ÙÔ˘ Â›Ó·È Ôχ ˘„ËÏfi Î·È ‰‡ÛÎÔÏ· ı· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ Ë ÌÂÙ·ÁÚ·Ê‹. ™ÙÔ ÌÂÙ·ÁÚ·ÊÈÎfi ÛÙfi¯·ÛÙÚÔ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È, Û‡Ìʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜ Î·È ¤Ó·˜ ·ÎfiÌË ∞ÚÁÂÓÙÈÓfi˜ ÂÈıÂÙÈÎfi˜, Ì ÙÔÓ ÔÔ›Ô ÔÈ Èı‡ÓÔÓÙ˜ Ù˘ ¶∞∂ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÂ Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ. ΔÔ ı¤Ì· ÎÔÏÏ¿ÂÈ ÛÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜, fiÙÈ Ô ·›ÎÙ˘ ‰ÂÓ ı¤ÏÂÈ Ó· ¤ÚıÂÈ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î·È Ó· ·ÁˆÓÈÛÙ› ÛÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Ù˘ Football League. Δ· Ú¿ÁÌ·Ù· ı· ‹Ù·Ó ‰È·ÊÔÚÂÙÈο ÁÈ· ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi ·Ó Ë ÔÌ¿‰· ·-

ÁˆÓÈ˙fiÙ·Ó ÛÙË ™Ô‡ÂÚ §ÈÁÎ. ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙÔÓ ÃÔ˘¿Ó ª·ÚÙ›Ó, ÁÈ· ÙÔÓ ÔÔ›Ô Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ¤¯ÂÈ Î¿ÓÂÈ ÎÈÓ‹ÛÂȘ Ó· ¤ÚıÂÈ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, Ë ˘fiıÂÛË Â›Ó·È Ôχ ‰‡ÛÎÔÏË. √ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ‹˜ ÂÈı˘Ì› Ó· ÂÈÛÙÚ¤„ÂÈ ÛÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi, fï˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÂχıÂÚÔ˜ Î·È Ë ÔÌ¿‰· ÙÔ˘, Ë ªÂÏÁÚ¿ÓÔ, ÚÔ‚¿ÏÂÈ ˘„ËϤ˜ ··ÈÙ‹ÛÂȘ ÁÈ· Ó· ÙÔÓ ·Ú·¯ˆÚ‹ÛÂÈ. √ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ̤Ú˜ ·Ó¤‚·Û ÙËÓ ÚÔÛÊÔÚ¿, ˆÛÙfiÛÔ, ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ‚ÚÂı› Ë “¯Ú˘Û‹” ÙÔÌ‹ ÁÈ· ÙËÓ ·Ú·¯ÒÚËÛË ÙÔ˘ ª·ÚÙ›Ó.

™ÙËÓ fiÚÙ· Ù˘ ÂÍfi‰Ô˘ ª·Î·ÁÈfiÎÔ Î·È ™ÙÔÁÈ¿ÓÔÊ ¢‡Ô - ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ- Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ ı· ·Ô¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó ·fi ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi ÙȘ ÚÔÛ¯›˜ ̤Ú˜, ηıÒ˜ ı· ÎÏËıÔ‡Ó Ó· χÛÔ˘Ó ÙË Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÙÔ˘˜ Ì ÙÔ˘˜ “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔ˘˜” . ™ÙËÓ fiÚÙ· Ù˘ ÂÍfi‰Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÔÈ πÌÚ·¯›Ì· ª·Î·ÁÈfiÎÔ Î·È ¶¤ÙÂÚ ™ÙÔÁÈ¿ÓÔÊ. √ ÚÒÙÔ˜ ¤¯ÂÈ ˘„ËÏfi Û˘Ì‚fiÏ·ÈÔ Ì ÙÔ˘˜ “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔ˘˜” Î·È Â›Ó·È ¤Ó·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ‚·ÛÈÎÔ‡˜ ÏfiÁÔ˘˜ Ô˘ ı· Ï˘ı› Ë Û˘ÓÂÚÁ·Û›·, ÂÓÒ ‰ÂÓ Â›Ó·È Ù˘¯·›Ô ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ÎÈÓÂ›Ù·È ÁÈ· ÙËÓ ·fiÎÙËÛË ÂÓfi˜

ÂÈıÂÙÈÎÔ‡. √ ™ÙÔÁÈ¿ÓÔÊ ı· ·Ô¯ˆÚ‹ÛÂÈ Î·È ·˘Ùfi˜, ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·fiÎÙËÛË ÙÔ˘ ∂ÁÎÔ‡ÙÔ˘ √Ï›ÛÂ, ηıÒ˜ ÁÈ· ÙȘ ı¤ÛÂȘ ÙˆÓ ·Ì˘ÓÙÈÎÒÓ ¯·Ê ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÔÈ ¶ÈÓ‰ÒÓ˘, ΔÛÈ¿ÙÛÈÔ˜, ªÔÏ¿ÙÈ, √Ï›ÛÂ, ÂÓÒ ÎÂÓÙÚÈÎfi ¯·Ê ÌÔÚ› Ó· ·›ÍÂÈ Î·È Ô ∫·ÂÙ¿ÓÔ˜. ¢ÂÓ ·ÔÎÏ›ÂÙ·È, ¿ÓÙˆ˜, Ó· ·Ô¯ˆÚ‹ÛÂÈ ·fi ÙËÓ ÔÌ¿‰· Î·È ¤Ó·˜ ·ÎfiÌË Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ‹˜.

√ ηχÙÂÚÔ˜ ÊÂÙÈÓfi˜ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ∂ÌÊ¿ÓÈÛË Ô˘ ı· ÙË ˙‹Ï¢·Ó ÔÏϤ˜ ÔÌ¿‰Â˜ Ù˘ ™Ô‡ÂÚ §ÈÁÎ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ ÚÔ¯ı¤˜ Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘ ÛÙËÓ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË Ì ÙÔÓ ∞fiÏψӷ, ÌÂÙ·ÙÚ¤ÔÓÙ·˜ ÙÔ ÓÙ¤ÚÌÈ Û ·Ú¿ÛÙ·ÛË ÁÈ· ¤Ó· ÚfiÏÔ. √ ηχÙÂÚÔ˜ ÊÂÙÈÓfi˜ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ÂÓıÔ˘Û›·Û Ì ÙËÓ ·fi‰ÔÛ‹ ÙÔ˘ ÙÔ˘˜ ÊÈÏ¿ıÏÔ˘˜, Ô˘ ·„‹ÊËÛ·Ó ÙȘ ¿Û¯Ë̘ ηÈÚÈΤ˜ Û˘Óı‹Î˜ Î·È ‚Ú¤ıËÎ·Ó ÛÙȘ ÎÂÚΛ‰Â˜ ÙÔ˘ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎÔ‡ ™Ù·‰›Ô˘. ΔÔ 3-0 Ê·ÓÂÚÒÓÂÈ Î·È ÙËÓ ÂÈÎfiÓ· ÙÔ˘ ·ÁÒÓ·, Ì ÙÔ˘˜ ·›ÎÙ˜ ÙÔ˘ ™¿‚‚· ¶·ÓÙÂÏ›‰Ë (¤Î·Ó ÓÙÂÌÔ‡ÙÔ ÛÙÔÓ “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔ” ¿ÁÎÔ), Ó· ·Ô‰›‰Ô˘Ó ÔÈÔÙÈÎfi Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ, Ó· ·›˙Ô˘Ó ÂÈıÂÙÈο,

Ó· ÂÙ˘¯·›ÓÔ˘Ó ÙÚ›· Ù¤ÚÌ·Ù·, Ó· ¤¯Ô˘Ó ÙÚ›· ‰ÔοÚÈ· Î·È Ó· ¯¿ÓÔ˘Ó Î·È ¿ÏϘ ¢ηÈڛ˜ ÁÈ· ·ÎfiÌË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ÛÎÔÚ. À‹Ú¯·Ó ‰È·ÛÙ‹Ì·Ù· Ô˘ ÔÈ “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔÈ” ÂÓÙ˘ˆÛ›·Û·Ó Ì ÙËÓ ÂÌÊ¿ÓÈÛ‹ ÙÔ˘˜, ·ÏÏ¿ Î·È Î¿ÔÈ· ‰È·ÛÙ‹Ì·Ù·, fiˆ˜ ÛÙÔ ÚÒÙÔ ‰ÂοÏÂÙÔ ÙÔ˘ ‰Â˘Ù¤ÚÔ˘ ËÌȯÚfiÓÔ˘, fiÔ˘ Ë ÔÌ¿‰· ‰ÂÓ Â›¯Â Ú˘ıÌfi, ‰›ÓÔÓÙ·˜ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÛÙÔÓ ·ÓÙ›·ÏÔ Ó· ¿ÚÂÈ, ÚÔÛˆÚÈÓ¿, Ù· ËÓ›· ÙÔ˘ ·ÁÒÓ·. √ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ Ì ÙȘ ÚÔÛı‹Î˜ Ô˘ ¤ÁÈÓ·Ó ÛÙÔ ¤Ì„˘¯Ô ‰˘Ó·ÌÈÎfi ¤¯ÂÈ ·ÔÎÙ‹ÛÂÈ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË Ù·¯‡ÙËÙ·, ˆ˜ ÔÌ¿‰·, ηχÙÂÚÔ ÙÚfiÔ ÛΤ„˘ ̤۷ ÛÙÔ ·È¯Ó›‰È Î·È ·˘Ùfi ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Ó· οÓÂÈ ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο Ì ·ÏÏ·Á‹ Ù·ÎÙÈ΋˜, ·ÏÏ¿ Î·È Ì ÙËÓ ÔÈfiÙËÙ· ÙˆÓ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙÒÓ Ô˘ ‰È·ı¤ÙÂÈ Ë ÔÌ¿‰·. ¢ÂÓ Â›Ó·È Â‡ÎÔÏÔ Ú¿ÁÌ· Ó· ·ÁˆÓ›˙ÔÓÙ·È ÛÙËÓ ÂÓ‰Âο‰· ¤ÓÙ Ӥ· ÚfiÛˆ·, Û ۯ¤ÛË Ì ÙËÓ ÔÌ¿‰· Ô˘ ÍÂΛÓËÛ ÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· (∫ˆÛÙԇϷ˜, ¶ÂÙο΢, ªÚ¤Ûη, ™ÔÏ¿Î˘, √ÁÎÔ˘ÓÛfiÙÔ) Î·È Ó· ˘¿Ú¯ÂÈ ·˘Ùfi ÙÔ “‰¤ÛÈÌÔ” ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ·ÈÎÙÒÓ, fiˆ˜ ›‰·Ì ÛÙÔ Ì·Ù˜ Ì ÙÔÓ ∞fiÏψӷ. ∏ ηϋ ΢ÎÏÔÊÔÚ›· Ù˘ Ì¿Ï·˜, Ë ›ÂÛË, Ë ·Ó¿Ù˘ÍË ÙfiÛÔ ·fi Ù· ¿ÎÚ·, fiÛÔ Î·È ·fi ÙÔÓ ¿ÍÔÓ·, Ë Î·Ï‹ ·Ó·ÛÙ·ÏÙÈ΋ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ‹Ù·Ó Ù· ÛÙÔȯ›· Ô˘ ‰È¤ıÂÙÂ Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ÛÙÔ ·È¯Ó›‰È ÙÔ˘. ŸÙ·Ó, Ì¿ÏÈÛÙ·, ·˘Ù‹ Ë ÔÌ¿‰· ·ÔÎÙ‹ÛÂÈ ·ÎfiÌË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË Û˘ÓÔ¯‹, ÔÈ ·›ÎÙ˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ¤ÚıÂÈ ÛÙÔÓ Û‡ÏÏÔÁÔ ‚ÚÔ˘Ó Ú˘ıÌfi, ηıÒ˜ ·ÚÎÂÙÔ› ·fi ·˘ÙÔ‡˜ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ·È¯Ó›‰È· ÛÙ· fi‰È· ÙÔ˘˜, ÙfiÙÂ Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ÌÔÚ› Ó· ÂÙ‡¯ÂÈ ÔÏÏ¿ Ú¿ÁÌ·Ù· ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜. ¢ÂÓ ı· ÛÙ·ıԇ̠۠οı Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ‹ ͯˆÚÈÛÙ¿, ηıÒ˜ fiÏÔÈ fiÛÔÈ ·ÁˆÓ›ÛÙËÎ·Ó Â›¯·Ó ıÂÙÈ΋ ·ÚÔ˘Û›· Î·È Ô Î·ı¤Ó·˜ ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ Û˘Ó¤‚·Ï ÛÙËÓ ÂÈÙ˘¯›·. √ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ‰È¤ıÂÙ ·ÔÊ·ÛÈÛÙÈÎfiÙËÙ·, ¿ıÔ˜ ÛÙÔ ·È¯Ó›‰È ÙÔ˘, ÂÓÒ Î˘ÚÈ¿Ú¯ËÛ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Ù˘ ÌÂÛ·›·˜ ÁÚ·ÌÌ‹˜, ÎÂÚ‰›˙ÔÓÙ·˜ ÙȘ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÌÔÓÔÌ·¯›Â˜. ΔÔ ÛÎÔÚ ¿ÓÔÈÍ ÛÙÔ 33’ Ô °ÂÓÁο Ì Ï·Û¤, ÌÂÙ¿ ·fi ÎÂÊ·ÏÈ¿ ÙÔ˘ √ÁÎÔ˘ÓÛfiÙÔ ÛÙÔ ÔÚÈ˙fiÓÙÈÔ ‰ÔοÚÈ. ™ÙÔ 65’ Ì ¯Ù‡ËÌ· ¤Ó·ÏÙÈ Ô ∞ÓȤÙ ¤Ù˘¯Â ÙÔ 2-0. ΔÔ ¤Ó·ÏÙÈ Î¤Ú‰ÈÛÂ Ô πÛ·Ófi˜ ÌÂÛÔÂÈıÂÙÈÎfi˜ Û ·Ó·ÙÚÔ‹ ÙÔ˘ ·fi ÙÔÓ ΔÛÂÌÂÚ›‰Ë. ΔÔ ÙÚ›ÙÔ ÁÎÔÏ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ ÛËÌ›ˆÛÂ Ô √ÁÎÔ˘ÓÛfiÙÔ ÛÙÔ 68’ ÌÂÙ¿ ·fi ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ ÚÔÛ¿ıÂÈ· Î·È ¿Û· ·fi ÙÔÓ ∞ÓȤÙÂ. ™‡Ìʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜, ÙȘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˜ Ë̤Ú˜ Ë Ó¤· ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙˆÓ “ÂÚ˘ıÚfiÏÂ˘ÎˆÓ” ÌÂÙ¤ÊÂÚ ÛÙÔ˘˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ fiÙÈ ı· ·ÓÙ·ÌÂÈÊıÔ‡Ó Ì ÙÔ ·Ú·-

¿Óˆ ÂÊfiÛÔÓ ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ηٷʤÚÔ˘Ó Ó· ÚÔ‚È‚¿ÛÔ˘Ó ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi μfiÏÔ˘ ÛÙË ™Ô‡ÂÚ §ÈÁÎ. Ÿˆ˜ ‰È¤ÚÚ¢ÛÂ, ÏÔÈfiÓ, ÔÈ ‰ÈÔÈÎÔ‡ÓÙ˜ ¤Ù·Í·Ó ÛÙÔ˘˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ ÚÈÌ ‡„Ô˘˜ 200 ¯ÈÏÈ¿‰ˆÓ ¢ÚÒ. √§Àª¶π∞∫√™ μ.: °Î›ÙÎÔ˜, ¶ÂÙο΢, ∫·ÙÛÈ·Úfi˜, °fiÁÔÏÔ˜, ∫ˆÛÙԇϷ˜, ¶ÈÓ‰ÒÓ˘, ªÔÏ¿ÙÈ (62’ ΔÛÈ¿ÙÛÈÔ˜), ªÚ¤Ûη, °ÂÓÁο (57’ ∞ÓȤÙÂ), ™ÔÏ¿Î˘, √ÁÎÔ˘ÓÛfiÙÔ (80’ ∫·ÂÙ¿ÓÔ˜). ∞¶√§§ø¡ ™ª.: ∫ÔÙÙ·Ú¿˜, ∫È¿ÛÛÔ˜, ÃÈÓÙ˙›‰Ë˜, π·ÛˆÓ›‰Ë˜, ¢ÂÏË˙‹Û˘, ΔÛÂÌÂÚ›‰Ë˜, ∫·Ì·Ú¿ (56’ §ÂÔÓÙ›Ô˘), ¢È·Ì¿ÓÙ˘ (46’ ª·ÓÈ¿˜), ª¿ÚÎÔÁÏÔ˘, ∫·Ú·Ì·Ï›Î˘, º·ÚÈÓfiÏ· (74’ ΔÛÈÏÈÁÁ›Ú˘).

ÕÚ¯ÈÛÂ Ë ‰È¿ıÂÛË ÙˆÓ ÂÈÛÈÙËÚ›ˆÓ ‰È·ÚΛ·˜ ∏ ¶.∞.∂. √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘ ÚÔ¤‚Ë ·fi ¯ı˜ ÛÙË ‰È¿ıÂÛË ÂÈÛÈÙËÚ›ˆÓ ‰È·ÚΛ·˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÂÓ·ÔÌ›ӷÓÙ˜ ·ÁÒÓ˜ Ù˘ ÙÚ¤¯Ô˘Û·˜ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ ÂÚÈfi‰Ô˘ Ì ¤ÎÙˆÛË 50% Â› Ù˘ ·Ú¯È΋˜ ÙÈÌ‹˜. ∏ ‰È¿ıÂÛË ÙˆÓ ÂÈÛÈÙËÚ›ˆÓ ı· Á›ÓÂÙ·È ·fi Û‹ÌÂÚ·, ¢Â˘Ù¤Ú· 28/1, ·fi 10:00 ñ 14:00 Î·È 18.00 - 21:00 (ηıËÌÂÚÈÓ¿ ÙȘ ÂÚÁ¿ÛÈ̘ Ë̤Ú˜) ÛÙ· ÁÚ·Ê›· Ù˘ ¶∞∂ ÛÙÔ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎfi ÛÙ¿‰ÈÔ. √È ÙÈ̤˜ ÙˆÓ ÂÈÛÈÙËÚ›ˆÓ ‰È·ÚΛ·˜ Â›Ó·È ÔÈ ·ÎfiÏÔ˘ı˜: GOLD 250 ú Ì ‰ˆÚÂ¿Ó ÛÙ¿ıÌ¢ÛË ÛÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi parking ÙÔ˘ ÛÙ·‰›Ô˘ SILVER 150 ú Ì ‰ˆÚÂ¿Ó ÛÙ¿ıÌ¢ÛË ÛÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi parking ÙÔ˘ ÛÙ·‰›Ô˘ SPECIAL 100 ú ÛÙËÓ ÛÎÂ·ÛÙ‹ ÎÂÚΛ‰· (¿Óˆ & οو ‰È¿˙ˆÌ·) RED FANS 75 ú ÛÙËÓ ∞Ó·ÙÔÏÈ΋ ÎÂÚΛ‰· Î·È ÛÙÔ ¡fiÙÈÔ ¤Ù·ÏÔ RED BENEFIT 50 ú ÁÈ· Á˘Ó·›Î˜ - ·È‰È¿ Î·È ·Ó¤ÚÁÔ˘˜ ™ËÌ. °È· ∞.ª.∂.∞. ÈÛ¯‡ÂÈ ¤ÎÙˆÛË 50% ∂Ó·ÏÏ·ÎÙÈÎÔ› ÙÚfiÔÈ ·ÁÔÚ¿˜: ΔËÏÂʈÓÈο ÛÙÔ ÙËÏ. 2421060350 Ì ·ÓÙÈηٷ‚ÔÏ‹ (‰ˆÚÂ¿Ó ·Ú¿‰ÔÛË).

¢ˆÚÂ¿Ó Â›ÛÔ‰Ô˜ ÛÙ· ∞.ª.∂.∞ ªÂ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ô˘ Âͤ‰ˆÛÂ Ë ¶∞∂ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘ οÓÂÈ ÁÓˆÛÙfi ˆ˜ ·fi ÙÔ ÂfiÌÂÓÔ ·È¯Ó›‰È ¤‰Ú·˜ Ì ÙÔÓ ¶ÈÂÚÈÎfi Î·È Ì¤¯ÚÈ ÙË Ï‹ÍË ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜, Ë Â›ÛÔ‰Ô˜ ÁÈ· Ù· ∞.ª.∂.∞. ı· Â›Ó·È ÂχıÂÚË. ∞Ó·Ï˘ÙÈο Ë ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ù˘ ¶∞∂ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘: “∏ ¶∞∂ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘ ‰Â›¯ÓÔÓÙ·˜ ÁÈ· ·ÎfiÌË Ì›· ÊÔÚ¿ ÙÔ ÎÔÈÓˆÓÈÎfi Ù˘ ÚfiÛˆÔ ·Ó·ÎÔÈÓÒÓÂÈ fiÙÈ ·fi ÙÔÓ ÂfiÌÂÓÔ ÂÓÙfi˜ ¤‰Ú·˜ ·ÁÒÓ·, √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘ - ¶ÈÂÚÈÎfi˜, Î·È Ì¤¯ÚÈ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ¶ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ ÂÚÈfi‰Ô˘ 2012-2013, Ë Â›ÛÔ‰Ô˜ ÁÈ· Ù· ∞.ª.∂.∞. ı· Â›Ó·È ÂχıÂÚË” .

TÔ ÙÚ›ÙÔ ËÌ›¯ÚÔÓÔ ∏ ÈÔ Â˘Ú›· Ó›ÎË ÛÙÔ ÊÂÙÈÓfi ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ‹Ù·Ó ÁÈ· ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi μfiÏÔ˘ ·˘Ù‹ Â› ÙÔ˘ ∞fiÏψӷ ™Ì‡ÚÓ˘. ¶ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÔÈ “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔÈ” ÙËÓ ÙÚ¤¯Ô˘Û· ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô ÛËÌ›ˆÛ·Ó ÙÚ›· ÁÎÔÏ Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· ÛÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË - ̤¯ÚÈ ÚÔ¯ı¤˜ - ¿Ì˘Ó· Ù˘ Football League. √ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘, ϤÔÓ, ‰È·ı¤ÙÂÈ ÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË ¿Ì˘Ó· Ù˘ ηÙËÁÔÚ›·˜ Ì ÂÓÓ¤· ÁÎÔÏ ·ıËÙÈÎfi, ÂÓÒ ¤Ó· ÁÎÔÏ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ¤¯Ô˘Ó ‰Â¯ı› ∞fiÏÏˆÓ ™Ì‡ÚÓ˘ Î·È ∫·ÏÏÔÓ‹. Δ√ ÚÒÙÔ ¤Ó·ÏÙÈ ÛÙÔ ÊÂÙÈÓfi ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ΤډÈÛÂ Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜, ÌÂÙ¿ ·fi 17 ·ÁˆÓÈÛÙÈΤ˜. √È “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔÈ” ¤¯Ô˘Ó ÎÂÚ‰›ÛÂÈ Î·È ¤Ó· ÛÙÔ ∫‡ÂÏÏÔ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ Ì ÙÔÓ ∞ÛÙ¤Ú· ΔÚ›ÔÏ˘. ∫·È Ù· ‰‡Ô, ¿ÓÙˆ˜, ÌÂÙ·ÙÚ¿ËÎ·Ó Û ÁÎÔÏ, Ì ÙÔÓ ∞ÓȤÙ ӷ ¢ÛÙԯ› ÚÔ¯ı¤˜ ·¤Ó·ÓÙÈ ·fi ÙÔÓ ∫ÔÙÙ·Ú¿. √ ¶¿ÙÚÈÎ √ÁÎÔ˘ÓÛfiÙÔ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË Î·È ÛÎfiÚ·Ú ÁÈ· ÙÚ›ÙÔ Û˘Ó¯fiÌÂÓÔ ·È¯Ó›‰È Ì ÙËÓ Ê·Ó¤Ï· ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡. ™Â fiÛ· ‰ËÏ·‰‹ ·È¯Ó›‰È· ¤¯ÂÈ ·ÁˆÓÈÛÙ› Ì ÙËÓ ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎË Ê·Ó¤Ï·. √ ¡ÈÁËÚÈ·Ófi˜ ÂÈıÂÙÈÎfi˜ ¤ÊÙ·Û ٷ 8 ÁÎÔÏ ÛÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· (¤¯ÂÈ ÛËÌÂÈÒÛÂÈ Î·È ¤ÓÙ Ì ÙËÓ ∂·ÓÔÌ‹) Î·È ·Ó¤‚ËΠÛÙËÓ 2Ë ı¤ÛË ÙÔ˘ ›Ó·Î· ÙˆÓ ÛÎfiÚÂÚ. ™ÙË Û¯ÂÙÈ΋ ηٿٷÍË ÚÔËÁÂ›Ù·È Ô ∞ÏÂÍ¿ÓÙÂÚ ¡Ù·ÎfiÏ Ù˘ ∫·ÏÏÈı¤·˜ Ì ÂÓÓ¤· Ù¤ÚÌ·Ù·.

∞¶√£∂ø£∏∫∂ ·fi ÙÔ˘˜ ÊÈÏ¿ıÏÔ˘˜ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ Ô ¶¿ÙÚÈÎ √ÁÎÔ˘ÓÛfiÙÔ, fiÙ·Ó ÛÙÔ 80’ ¤ÁÈÓ ·ÏÏ·Á‹ ÛÙÔ ·È¯Ó›‰È. Δ· ¯ÂÈÚÔÎÚÔÙ‹Ì·Ù·, ¿ÓÙˆ˜, ‹Ù·Ó ·Ú·ÙÂٷ̤ӷ, ηıÒ˜ ÛÙÔÓ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ¯ÒÚÔ Ì‹ÎÂ Ô ∫ÒÛÙ·˜ ∫·ÂÙ¿ÓÔ˜, ¤Ó·˜ ·›ÎÙ˘ Ô˘ Â¤ÛÙÚ„ ÛÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi Î·È ÂÈÛ¤Ú·ÍÂ Î·È ·˘Ùfi˜ ÙËÓ ·Á¿Ë ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘... Δ√ ÙÚ›ÙÔ ÙÔ˘ Ù¤ÚÌ· ÛÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ÛËÌ›ˆÛ ÎfiÓÙÚ· ÛÙÔÓ ∞fiÏψӷ Ô °È·Ó›Î °ÂÁÓο (¿ÓÔÈÍ ÙÔ ÛÎÔÚ ÁÈ· ÙÔ˘˜ “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔ˘˜” ). √ ∫ÔÓÁÎÔϤ˙Ô˜ ›¯Â ÛÎÔÚ¿ÚÂÈ ÛÙËÓ ÚÂÌȤڷ ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ Ì ÙËÓ ∫·‚¿Ï·, ηıÒ˜ Î·È ÙËÓ 7Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ Ì ÙËÓ ∂·ÓÔÌ‹. ∫·È Ù· ÙÚ›· Ù¤ÚÌ·Ù· Ù· ¤¯ÂÈ ÛËÌÂÈÒÛÂÈ ÂÓÙfi˜ ¤‰Ú·˜. √ °ÂÓÁο ¤¯ÂÈ ÛÎÔÚ¿ÚÂÈ Î·È ¤Ó· ÁÎÔÏ ÛÙÔ ∫‡ÂÏÏÔ, Ì ¯Ù‡ËÌ· ¤Ó·ÏÙÈ ÛÙÔ ÂÓÙfi˜ ¤‰Ú·˜ ·È¯Ó›‰È Ì ÙÔÓ ∞ÛÙ¤Ú· ΔÚ›ÔÏ˘. ª∂Δ∞ ·fi 19 ¯ÚfiÓÈ· Ô £·Ó¿Û˘ ∫ˆÛÙԇϷ˜ ÊfiÚÂÛ ͷӿ ÙËÓ Ê·Ó¤Ï· ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘ Û Â›ÛËÌÔ ·È¯Ó›‰È. ∏ Û˘ÁΛÓËÛ‹ ÙÔ˘ ‹Ù·Ó ÌÂÁ¿ÏË, fiÙ·Ó ¤‚Á·ÈÓ ·fi ÙËÓ Ê˘ÛÔ‡Ó· ÛÙÔÓ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎÔ‡ ™Ù·‰›Ô˘. √ ¤ÌÂÈÚÔ˜ ·Ì˘ÓÙÈÎfi˜ ›¯Â ıÂÙÈ΋ ·ÚÔ˘Û›· Î·È ÙÔ ÓÙÂÌÔ‡ÙÔ ÙÔ˘ Ì ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi Û˘Óԉ‡ÙËΠ̠ÌÈ· ÛÔ˘‰·›· Ó›ÎË... °∂À™∏ ·fi ÙË Ó¤· ÙÔ˘ ÔÌ¿‰· ‹ÚÂ Ô ÃÚ‹ÛÙÔ˜ ÷-

Ù˙Ë·ÓÙÂÏ›‰Ë˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛ ÙÔ ·È¯Ó›‰È ·fi ÙȘ Âͤ‰Ú˜ ÙÔ˘ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎÔ‡. ŒÓ· ÁÓÒÚÈÌÔ ÁÈ’ ·˘ÙfiÓ Á‹‰Ô, ηıÒ˜ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô 2007-08 ›¯Â ‰È·Ú¤„ÂÈ Ì ÙËÓ Ê·Ó¤Ï· Ù˘ ¡›Î˘, ÛËÌÂÈÒÓÔÓÙ·˜ ÂΛÓË ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô 13 ÁÎÔÏ Û 27 ·È¯Ó›‰È·. ¶∂¡∏¡Δ∞ ÂÚ›Ô˘ ʛϷıÏÔÈ ÙÔ˘ ∞fiÏψӷ ÌÂÙ¤‚ËÛ·Ó ÛÙÔ μfiÏÔ ÁÈ· Ó· Û˘Ì·Ú·ÛÙ·ıÔ‡Ó ÛÙËÓ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘˜ Î·È Î¿ıÈÛ·Ó ÛÙÔ ‚fiÚÂÈÔ ¤Ù·ÏÔ ÙÔ˘ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎÔ‡. ª¤¯ÚÈ Ó· ¤ÚıÂÈ ÙÔ ÚÒÙÔ ÁÎÔÏ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ ‹Ù·Ó ÂÓıÔ˘ÛÈÒ‰ÂȘ. ™ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ËÌ›¯ÚÔÓÔ Î·È ÌÂÙ¿ ÙÔ 2-0 Ô˘ ¤Ù˘¯Â Ô ∞ÓȤÙÂ, ÂÚ›ÌÂÓ·Ó... ‚·Û·ÓÈÛÙÈο Ó· ÙÂÏÂÈÒÛÂÈ ÙÔ ·È¯Ó›‰È. Δ∏¡ ·ÓˆÙÂÚfiÙËÙ· ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘ ·Ú·‰¤¯ıËÎÂ Î·È Ô ÌÂÁ·ÏÔ̤ÙÔ¯Ô˜ ÙÔ˘È ∞fiÏψӷ ™Ì‡ÚÓ˘, ™Ù·Ì¿Ù˘ μÂÏÏ‹˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ÛÙȘ ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ ÌÂٷ͇ ·ÏÏˆÓ ÂÂÛ‹Ì·ÓÂ: “™˘Á¯·ÚËÙ‹ÚÈ· ÛÙËÓ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ·fi‰ÔÛË Ù˘ Î·È ÙËÓ ¤Ú· ˆ˜ ¤Ú· ‰›Î·ÈË Ó›ÎË Ù˘, Ë ·ÓˆÙÂÚfiÙËÙ· Ù˘ ‹Ù·Ó ÂÌÊ·Ó‹˜ ÛÙÔ ·ÈÁÓ›‰È. ¢ÂÓ ı· ·Û¯ÔÏËıÒ Ì ÙËÓ ‰È·ÈÙËÛ›· Û’ ¤Ó· ·ÁÒÓ· Ô˘ ‰ÂÓ ‰ÈηÈԇ̷ÛÙ οÙÈ ·fi ÌfiÓÔÈ Ì·˜. ΔȘ ¢¯·ÚÈÛٛ˜ Ì·˜ ÁÈ· ÙËÓ ¿„ÔÁË ÊÈÏÔÍÂÓ›· Ô˘ Ì·˜ ·Ú›¯Â Ë ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡. ÀÔÛ¯fiÌ·ÛÙ ӷ ÙËÓ ·ÓÙ·Ô‰ÒÛÔ˘Ì ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·” . ∂˘ı‡ÌË ¢. ÃÔ‡Ù·


26

TƒπΔ∏ 29 I∞¡√À∞ƒπ√À 2013

√È ‚·ıÌÔÏÔÁ›Â˜ Ù˘ ∂¶™£ ∞’ηÙËÁÔÚ›· (™Â 18 ·ÁÒÓ˜) 1. ¶‡Ú·ÛÔ˜ . . . . . . .54-8 . .46 2. ∞.∂. ¢ÈÌËÓ›Ô˘ . . .33-3 . .46 3. ™·Ú·ÎËÓfi˜ . . . .36-18 . .36 4. ÕÚ˘ ªÂÏ. . . . . 27-14 . . 35 5. °.™. ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ . .27-17 . .29 6. ™ÎÈ¿ıÔ˜ . . . . . . . 31-18 . . 27 7. ¢‹ÌËÙÚ· . . . . . .41-37 . . 26 8. £ËÛ¤·˜ . . . . . . . 26-34 . .21 9. ¶ÚˆÙÂۛϷԘ . .29-34 . . 21 10. ª·ÁÓËÛÈ·Îfi˜ 28-33 . .20 11. ∞Á›· ¶·Ú·Û΢‹ 21-42 18 12. ∞ÎÚfiÔÏË . . . .18-27 . . 17 13. ∞›·˜ ™. . . . . . . .15-35 . . 14 14. ∂ıÓÈÎfi˜ . . . . . .19-47 . .13 15. ∞.∂. 2002 . . . . .15-34 . . 12 16. ¶·ÓÈÒÓÈÔ˜ . . . .16-35 . . 11 ™ËÌ.: √ ¶‡Ú·ÛÔ˜ ¤¯ÂÈ ÔÈÓ‹ -2 ‚·ıÌÔ‡˜, ÂÓÒ ÂÎÎÚÂÌ› Ë Û˘Ó¿ÓÙËÛË ∞ÎÚfiÔÏË-™ÎÈ¿ıÔ˜.

∏ ÂfiÌÂÓË ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ¶ÚˆÙÂۛϷԘ-¶‡Ú·ÛÔ˜ ÕÚ˘ ªÂÏ.-¶·ÓÈÒÓÈÔ˜ ∞ÎÚfiÔÏË-£ËÛ¤·˜ ¢‹ÌËÙÚ· ∂˘Í.-∞.∂. 2002 ∞›·˜ ™.-°.™. ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ ™ÎÈ¿ıÔ˜-∞.∂. ¢ÈÌËÓ›Ô˘ ∞Á. ¶·Ú·Û΢‹-ª·ÁÓËÛÈ·Îfi˜ ∂ıÓÈÎfi˜-™·Ú·ÎËÓfi˜

μ’ Î·ÙËÁÔÚ›· (™Â 18 ·ÁÒÓ˜) 1. ∞ÛÙ¤Ú·˜ . . . . . . . .33-8 . . 42 2. ∞Á¯›·ÏÔ˜ . . . . . . 32-15 . .35 3. ¢È·ÁfiÚ·˜ . . . . . . 32-24 . .35 4. ∏Ú·ÎÏ‹˜ . . . . . .36-22 . . 34 5. πˆÏÎfi˜ . . . . . . . . 29-25 . . 33 6. ¢¿ÊÓË . . . . . . . . 52-32 . . 30 7. ¡.∞. ¡›Î˘ . . . . 26-24 . . 28 8. ∞Óı. °·˙‹˜ . . . .25-21 . .28 9. ÕıÏÔ˜ . . . . . . . . .24-24 . .25 10. ∞fiÏÏˆÓ ∫·Ó. 15-17 . . 25 11. ∞.™. ¢ËÌËÙÚÈ¿˜25-25 .22 12. ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ· . . 25-27 . .22 13. ∂.ª.∞ . . . . . . .. 22-36 . .19 14. ¶ËϤ·˜ . . . . . .21-37 . .16 15. ΔÔÍfiÙ˘ . . . . .10-32 . . . 7 16. ∞fiÏÏˆÓ ∫Ú. .10-49 . . .5

∏ ÂfiÌÂÓË ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ∞fiÏÏˆÓ ∫ÚÔΛԢ-∞ÛÙ¤Ú·˜ ∞.™. ¢ËÌËÙÚÈ¿˜-¢È·ÁfiÚ·˜ ΔÔÍfiÙ˘-ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ· ∂ª∞-∏Ú·ÎÏ‹˜ μ. ¡.∞. ¡›Î˘-ÕıÏÔ˜ ∞Óı. °·˙‹˜-πˆÏÎfi˜ ∞Á¯›·ÏÔ˜-¶ËϤ·˜ ¢¿ÊÓË-∞fiÏÏˆÓ ∫·Ó.

°’ ηÙËÁÔÚ›· (™Â 15 ·ÁÒÓ˜) 1. ª˘ÚÌȉfiÓ˜ 34-17 29 2. ∞¯ÈÏϤ·˜ 25-19 28 3. ∞ÂÙfi˜ ∫ÂÚ. 37-19 27 4. ∞ÚÁÔÓ·‡Ù˜ 19-19 24 5. π¿ÛˆÓ ∞.ª. 17-20 20 6. ∫¤ÓÙ·˘ÚÔ˜ ∞ÚÁ. 29-33 20 7. ∏Ú·ÎÏ‹˜ ∞.£. 21-27 10 8. ¢fiÍ· ∞ÂÚ. 15-43 7 ™ËÌ.: √ ∏Ú·ÎÏ‹˜ ∞.£. Î·È Ë ¢fiÍ· ∞ÂÚÈÓÔ‡ ¤¯Ô˘Ó ÔÈÓ‹ -2 ‚·ıÌÔ‡˜.

∏ ÂfiÌÂÓË ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ∞¯ÈÏϤ·˜-∫¤ÓÙ·˘ÚÔ˜ ∞ÚÁ. ¢fiÍ· ∞ÂÚ.-π¿ÛˆÓ ∞.ª. ∏Ú·ÎÏ‹˜ ∞.£.-∞ÚÁÔÓ·‡Ù˜ ∞ÂÙfi˜ ∫ÂÚ.-ª˘ÚÌȉfiÓ˜

ΔÔ EXTRA 5 √π ΔÀÃ∂ƒ√π ·ÚÈıÌÔ› Ù˘ ÚÒÙ˘ ÎÏ‹ÚˆÛ˘ ÙÔ˘ EXTRA 5 Â›Ó·È 3, 7, 24, 30, 32 Î·È ÛÙË ‰Â‡ÙÂÚË 1, 7, 10, 18, 25.

Eª∂π¡∂ ™Δ√ 0-0 ª∂ Δ√¡ ∞ª¶∂§ø¡π∞∫√ ™Δ√ μ∂§∂™Δπ¡√ Ã∞¡√¡Δ∞™ ™øƒ∂π∞ ∂À∫∞πƒπø¡

“ÕÛÊ·ÈÚÔ˜” Ô ƒ‹Á·˜ ∞.√. ∫·Ú‰›ÙÛ·˜ Û˘ÓÙÚ›‚ÔÓÙ·˜ Ì 6-0 ÙÔÓ ∞›ÔÏÔ Î·È ÙËÓ ¤ÎÏËÍË Ë ∞.∂. §ÂÔÓÙ·Ú›Ô˘ Ô˘ ΤډÈÛ ÂÎÙfi˜ ¤‰Ú·˜ ÙÔÓ ∞¯ÈÏϤ· ¢ÔÌÔÎÔ‡ Ì 2-0. ∏ ∂Ï·ÛÛfiÓ· ‚ÂÏÙ›ˆÛ ÙË ı¤ÛË Ù˘ ÓÈÎÒÓÙ·˜ 1-0 ÙÔÓ ∞Ó‰ÚÔ‡ÙÛÔ °Ú·‚È¿˜, ÂÓÒ Ô ƒ‹Á·˜ ·Ú·¯ÒÚËÛ “Ï¢΋” ÈÛÔ·Ï›· ÛÙÔÓ ∞ÌÂψÓÈ·Îfi. ™˘ÓÔÙÈο Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù·: ∂Ï·ÛÛfiÓ·-∞Ó‰ÚÔ‡ÙÛÔ˜ °Ú. 1-0 ¢ˆÙȤ·˜ ∞ÁÈ¿˜-§·Ì›· . . . . .2-1 ∞.√. ∫·Ú‰›ÙÛ·˜-∞›ÔÏÔ˜ . . . 6-0 ∞¯ÈÏϤ·˜ ¢ÔÌ.∞.∂. §ÂÔÓÙ·Ú›Ô˘ . . . . . . . . . .0-2 ƒ‹Á·˜ -∞ÌÂψÓÈ·Îfi˜ . . . . .0-0 ƒÂfi: ¶˘ÚÁÂÙfi˜

·ÊÏÔÁÈÛÙ›· ÛÙËÓ Â›ıÂÛË ·Ú¤ÌÂÈÓ ÁÈ· ÙÔÓ ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô, Ô ÔÔ›Ô˜ ÁÈ· ¤ÌÙÔ Û˘Ó¯fiÌÂÓÔ ·È¯Ó›‰È ‰ÂÓ Î·Ù¿ÊÂÚ ӷ ÛÎÔÚ¿ÚÂÈ, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· Ì›ÓÂÈ ÛÙÔ 0-0 Ì ÙÔÓ ∞ÌÂψÓÈ·Îfi ÛÙÔ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ 13˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ Ù˘ ¢’ ∂ıÓÈ΋˜ ηÙËÁÔÚ›·˜ Î·È ÁÈ· ÙÔÓ 4Ô fiÌÈÏÔ.

√È ·›ÎÙ˜ ÙÔ˘ §¿ÎË ª·Î¿ÏË ‰ÂÓ Î·Ù¿ÊÂÚ·Ó Ó· ÂÎÌÂÙ·ÏÏ¢ÙÔ‡Ó ÙÔ ·ÚÈıÌËÙÈÎfi ÏÂÔÓ¤ÎÙËÌ· Ô˘ ›¯·Ó ÁÈ· 60 ÏÂÙ¿, ηıÒ˜ ÔÈ ÊÈÏÔÍÂÓÔ‡ÌÂÓÔÈ ¤·È˙·Ó Ì ‰¤Î· ·›ÎÙ˜, ÏfiÁˆ ·Ô‚ÔÏ‹˜ ÙÔ˘ ∫ÔÌÈÛfiÔ˘ÏÔ˘ ÛÙÔ 27’. ∫fiÎÎÈÓË Î¿ÚÙ· ·ÓÙ›ÎÚÈÛÂ Î·È Ô Ã·Ù˙‹˜ ÁÈ· ÙÔÓ ƒ‹Á·, Ô ÔÔ›Ô˜ ·Ô‚Ï‹ıËΠÛÙÔ 87’. √ ƒ‹Á·˜ Ì‹Î ÛÙÔÓ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ¯ÒÚÔ Ì ¿ıÔ˜ ÁÈ· ÙÔ ÓÈÎËÊfiÚÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Î·È ›ÂÛ ÁÈ· ÙÔ ÁÎÔÏ, ·¤Ó·ÓÙÈ Û ÌÈ· ÔÌ¿‰· Ô˘ ‰ÂÓ ¤‰ÂÈÍ οÙÈ ÙÔ È‰È·›ÙÂÚÔ Î·È ‹Ù·Ó ·Î›Ó‰˘ÓË ÂıÂÙÈο. ∏ ·ÛÙÔ¯›· ÙˆÓ ÁË‰ԇ¯ˆÓ Î·È Ë ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ ·fi‰ÔÛË ÙÔ˘ ÙÂÚÌ·ÙÔʇϷη ÙˆÓ ÊÈÏÔÍÂÓÔ˘Ì¤ÓˆÓ ¶··ÁÈ¿ÓÓË ¤ÊÂÚ·Ó ÙÔ 0-0. √È “΢·ÓfiÏ¢ÎÔÈ” ÙÔ˘ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ˘ “¤È·Û” ÛÙËÓ 7Ë ÚÔÓÔÌÈÔ‡¯Ô ı¤ÛË ÙÔÓ ∞Ó‰ÚÔ‡ÙÛÔ °Ú·‚È¿˜, ·ÏÏ¿ ·˘Ùfi ‰ÂÓ ÙÔ˘˜ ÈηÓÔÔÈ›. √ ƒ‹Á·˜ ‹ıÂÏ ÙË Ó›ÎË ÛÙÔ ÚÔ¯ıÂÛÈÓfi È·¯Ó›‰È, ‰ÈfiÙÈ ·ÎÔÏÔ˘ı› ‰‡ÛÎÔÏÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ì ‰‡Ô ÂÎÙfi˜ ¤‰Ú·˜ ·È¯Ó›‰È· (Ì §ÂÔÓÙ¿ÚÈ Î·È ∞Ó‰ÚÔ‡ÙÛÔ) Î·È ÂӉȿÌÂÛ· ÙÔ ÚÂfi, ÂÓÒ ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ· ̤¯ÚÈ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ Ô ƒ‹Á·˜ ı· ‰ÒÛÂÈ ÙÚ›·

∏ ‚·ıÌÔÏÔÁ›· (13Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋)

Ì·Ù˜ ÂÓÙfi˜ ¤‰Ú·˜ Î·È ¤ÓÙ ÂÎÙfi˜. ™ÙÔ ÚÒÙÔ ËÌ›¯ÚÔÓÔ ÔÈ ÁË‰ԇ¯ÔÈ ÛÙÔ 3’ Î·È ÛÙÔ 4’ ¤¯·Û·Ó ‰‡Ô ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ¢ηÈڛ˜ Ì ÙÔÓ ªÈ¯ÔÏ›ÙÛË, ÂÓÒ Ì¤¯ÚÈ ÙÔ ËÌ›ˆÚÔ ÔÈ ·›ÎÙ˜ ÙÔ˘ §¿ÎË ª·Î¿ÏË ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ·Ó Î·È ¤¯·Û·Ó ¿ÏϘ ÙÚÂȘ ηϤ˜ ¢ηÈڛ˜ Ì ÙÔ˘˜ ÷Ù˙‹ Î·È ª›Î·. ™ÙÔ 27’ ÔÈ ÁË‰ԇ¯ÔÈ ‚Ú¤ıËÎ·Ó Ì ·›ÎÙË ·Ú·¿Óˆ ÛÙÔÓ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ¯ÒÚÔ. √ ‹‰Ë “ÎÈÙÚÈÓÈṲ̂ÓÔ˜” ∫ÔÌÈÛfiÔ˘ÏÔ˜ ¤Î·Ó ¤Ó· ÛÎÏËÚfi Ê¿Ô˘Ï Î·È ·Ú¯Èο Ô ‰È·ÈÙËÙ‹˜ Î. ºÒÙ˘ Ê¿ÓËΠfiÙÈ ı· ÙÔ˘ ¯·ÚÈ˙fiÙ·Ó. ™Â ÂΛÓÔ ÙÔ ÛËÌÂ›Ô ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËΠ¤ÓÙ·ÛË Î·È ·ÊÔ‡ ÚÒÙ· ·ÓÙ›ÎÚÈÛ·Ó ÙËÓ Î›ÙÚÈÓË ¤Ó·˜ ·›ÎÙ˘ ÁÈ· οı ÔÌ¿‰· Î·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ Ô Ã·Ù˙‹˜ Î·È Ô Δ˙È·ÚÙ˙¿Ó˘ ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ô Ú¤ÊÂÚÈ ·fi ÙËÓ ∂‡‚ÔÈ· ¤‰ÂÈÍ ‰Â‡ÙÂÚË Î›ÙÚÈÓË ÛÙÔÓ ∫ÔÌÈÛfi-

Ô˘ÏÔ Ô˘ ‹Ú ÙËÓ ¿ÁÔ˘Û· ÁÈ· Ù· ·Ô‰˘Ù‹ÚÈ·. ∞fi ·˘Ùfi ÙÔ ÛËÌÂ›Ô Ë ›ÂÛË ÙÔ˘ ƒ‹Á· ¤ÁÈÓ ÈÔ ¤ÓÙÔÓË, ˆÛÙfiÛÔ, ÙÔ ÁÎÔÏ ‰ÂÓ ÂÚ¯fiÙ·Ó. ™ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ËÌ›¯ÚÔÓÔ Ô ÚÔÔÓËÙ‹˜ ÙÔ˘ ƒ‹Á· ÚÔÛ¿ıËÛ Ì ÂÛˆÙÂÚÈΤ˜ ·ÏÏ·Á¤˜, ·ÏÏ¿ Î·È Ì ÙÔ˘˜ ·›ÎÙ˜ Ô˘ Ì‹Î·Ó ˆ˜ ·ÏÏ·Á‹ ÛÙÔ ·È¯Ó›‰È, Ó· ·ÏÏ¿ÍÂÈ ÙËÓ ÂÈÎfiÓ· Ù˘ ÔÌ¿‰·˜. √ ƒ‹Á·˜ Û˘Ó¤¯ÈÛ ӷ Ȥ˙ÂÈ ÙËÓ ·ÓÙ›·ÏË ¿Ì˘Ó·, ΢ÚÈ¿Ú¯ËÛ ÛÙÔÓ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ¯ÒÚÔ, Ì ÙË Ì›· ¯·Ì¤ÓË Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ‰È·‰¤¯ÂÙ·È ÙËÓ ¿ÏÏË. Œ„·Í ÙÔ ÁÎÔÏ, ηıÒ˜ ÔÈ “΢·ÓfiÏ¢ÎÔÈ” ÂÁηٷÛÙ¿ıËÎ·Ó ÌfiÓÈÌ· ÛÙ· ηڤ ÙÔ˘ ∞ÌÂψÓÈ·ÎÔ‡, ˆÛÙfiÛÔ, ‰ÂÓ ÌfiÚÂÛ·Ó Ó· ‚ÚÔ˘Ó ÙÔ ‰ÚfiÌÔ ÚÔ˜ Ù· ‰›¯Ù˘·. ΔÔ 0-0 ¤ÌÂÈÓ ˆ˜ ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ÛʇÚÈÁÌ· ·fi ÙÔÓ Î. ºÒÙË Ô˘ ÂÎÙfi˜ ÙˆÓ ·ÈÎÙÒÓ Ô˘ ·¤‚·Ï ¤‰ÂÈÍ ΛÙÚÈÓ˜ ÛÙÔ˘˜ ƒËÁ›ÓÔ

(ƒ‹Á·˜), ª·˘Ú›‰Ë, Δ˙È·ÚÙ˙¿ÓË Î·È μÔ‡ÎÈ· (∞ÌÂψÓÈ·Îfi˜). ƒ∏°∞™ º∂ƒ∞π√™: ΔÛÔ˘Ì¤ÎÔ˜, °Ô˘ÙÔ‡Ï˘, μÔ˘Ú·˙¤Ú˘, ™·ı‹˜, °Ô‡ÙÛÔ˜, ™. ª·Î¿Ï˘ (67’ ¶¿Û¯Ô˜), ÷Ù˙‹˜, °¿ÚÔ˜, ƒËÁ›ÓÔ˜ (79’ ΔÛÔ˘Î¿Ï˘), ª›Î·˜, ªÈ¯ÔÏ›ÙÛ˘. ∞ª¶∂§ø¡π∞∫√™: ¶··ÁÈ¿ÓÓ˘, ª·˘Ú›‰Ë˜, Δ˙È·ÚÙ˙¿Ó˘, ∫ÔÌÈÛfiÔ˘ÏÔ˜, ªÔ˘ÚÔ˘Ù˙›Î·˜, ª›ÎÔ˜, ΔÛÈ¿ÏÙ·˜ (90’ §¿ÈÔ˜), ¶·Û¯·Ï›‰Ë˜, μÔ‡ÎÈ·˜ (37’ ¢ËÌÔÏÈfi˜), ∞ÏÂÍ·Ó‰Ú‹˜ (81’ ∫·Ú˘›‰Ë˜), ¶ÚÈο΢.

¶ÚÒÙË ‹ÙÙ· ÁÈ· §·Ì›· ™ÙËÓ 13Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ÙÔ˘ 4Ô˘ ÔÌ›ÏÔ˘ Ù˘ ¢’ ∂ıÓÈ΋˜ ¤ÌÂÏÏ ӷ “Û¿ÛÂÈ” ÙÔ ·‹ÙÙËÙÔ Ù˘ ÚˆÙÔfiÚÔ˘ §·Ì›·˜ Ë ÔÔ›· ¤¯·Û Ì 2-1 ·fi ÙÔÓ ¢ˆÙȤ· ∞ÁÈ¿˜. ΔÔ ÛÎÔÚ Ù˘ Ë̤ڷ˜ ÙÔ ¤Ù˘¯Â Ô

1. §·Ì›· . . . . . . . . . . .19-7 . . 29 2. ∞.√. ∫·Ú‰›ÙÛ·˜ . .18-8 . . .20 3. ¢ˆÙȤ·˜ . . . . . . . . .11-5 . .19 4. ∂Ï·ÛÛfiÓ· . . . . . . 14-11 . .19 5. ¶˘ÚÁÂÙfi˜ . . . . . . .10-9 . .16 6. ∞¯ÈÏϤ·˜ ¢ÔÌ. . .12-14 . . 16 7. ƒ‹Á·˜ . . . . . . . . . . . . 6-7 . . 15 8. ∞Ó‰ÚÔ‡ÙÛÔ˜ . . . . . 14-9 . . 15 9. ∞ÌÂψÓÈ·Îfi˜ . . . . 7-8 . .14 10. ∞.∂. §ÂÔÓÙ·Ú›Ô˘ 7-10 . . .10 11. ∞›ÔÏÔ˜ . . . . . . . . .1-24 . . .1 * √ ∞ÌÂψÓÈ·Îfi˜ ¤¯ÂÈ ¤Ó· ÌˉÂÓÈÛÌfi. ** ∂ÎÎÚÂÌ› ÙÔ ·È¯Ó›‰È ∞›ÔÏÔ˜¢ˆÙȤ·˜ (30/1), ÂÓÒ ÚÂfi ÛÙÔ ‚’ Á‡ÚÔ ¤Î·Ó·Ó ÔÈ ∞Ó‰ÚÔ‡ÙÛÔ˜ Î·È ¶˘ÚÁÂÙfi˜.

∏ ÂfiÌÂÓË ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ (∫˘Úȷ΋ 3/2) ¢ˆÙȤ·˜ ∞ÁÈ¿˜-∂Ï·ÛÛfiÓ· ∞Ó‰ÚÔ‡ÙÛÔ˜ °Ú.-¶˘ÚÁÂÙfi˜ §·Ì›·-∞.√. ∫·Ú‰›ÙÛ·˜ ∞›ÔÏÔ˜ ∫·Ú.-∞ÌÂψÓÈ·Îfi˜ ∞.∂. §ÂÔÓÙ·Ú›Ô˘-ƒ‹Á·˜ ƒÂfi: ∞¯ÈÏϤ·˜ ¢ÔÌ.

¡π∫∏™∞¡ ∫∞π ¶∞ƒ∂ª∂π¡∞¡ “™À°∫∞Δ√π∫√π” ™Δ∏¡ ∫√ƒÀº∏ Δ∏™ ∞’ ∂¶™£ ª∂Δ∞ Δ∏ 18∏ ∞°ø¡π™Δπ∫∏

μ·‰›˙Ô˘Ó ¯¤ÚÈ-¯¤ÚÈ ¶‡Ú·ÛÔ˜ Î·È ¢ÈÌ‹ÓÈ ¶

‡Ú·ÛÔ˜ Î·È ∞ıÏËÙÈ΋ ŒÓˆÛË ¢ÈÌËÓ›Ô˘ Û˘Ó¯›˙Ô˘Ó Ó· ‚·‰›˙Ô˘Ó ¯¤ÚÈ-¯¤ÚÈ ÛÙË ‚·ıÌÔÏÔÁ›· Ù˘ ∞’ ηÙËÁÔÚ›·˜ ÛÙËÓ ∂¶™£, ·ÊÔ‡ ÔÈ ‰‡Ô ÚˆÙÔfiÚÔÈ ÙÔ ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ Ô˘ Ì·˜ ¤Ú·ÛÂ, ÍÂ¤Ú·Û·Ó ‰›¯ˆ˜ ·ÒÏÂȘ Ù· ÂÌfi‰È· ÙÔ˘ £ËÛ¤· Î·È Ù˘ ¢‹ÌËÙÚ·˜ ∂˘ÍÂÈÓÔ‡ÔÏ˘ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·.

∫·„¿Ï˘) ¢È·ÁfiÚ·˜-∞fiÏÏˆÓ ∫Ú. . . . 2-0 (53’ §·ÌÚÔÁÈÒÚÁÔ˜, 90’ ™·Ó›‰·˜) ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ·-∞ÛÙ¤Ú·˜ . . . . .1-2 (32’ ªÂÙ·Í¿˜-25’ ª·Ùı·›Ô˘, 49’ ¢ËÌfiÔ˘ÏÔ˜) ÕıÏÔ˜-ΔÔÍfiÙ˘ . . . . . . . . . . 1-0 (42’ ÂÓ. ∫·Ú·‰‹Ì·˜) πˆÏÎfi˜-∂.ª.∞. . . . . . . . . . . .1-1 (55’ πÛ¿-74’ ªÈÎÏ¿Ô˘˜) ∞fiÏÏˆÓ ∫·Ó.-∞Óı. °·˙‹˜ . 0-1 (35’ £ÂÔ‰ÒÚÔ˘) ∞Á¯›·ÏÔ˜-¢¿ÊÓË . . . . . . . . . 2-2 (45’ ∑ËÙÔ‡‰Ë˜, 46’ ∫ÔÏÒÓ˘-24’ ΔÛÈÌ·Ó¿ÎÔ˜, 93’ ÂÓ. ¶·Ï¿Û˘)

πÛfi·ÏÔ 1-1 ¤ÏËÍ ÙÔ ·È¯Ó›‰È ÙÔ˘ ™·Ú·ÎËÓÔ‡ Ì ÙËÓ ™ÎÈ¿ıÔ, ÂÓÒ Ô °.™. ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ ÂÈÎÚ¿ÙËÛ Ì 2-0 Ù˘ ∞ÎÚfiÔÏ˘, ÛËÌÂÈÒÓÔÓÙ·˜ Î·È Ù· ‰‡Ô ÁÎÔÏ ÛÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ËÌ›¯ÚÔÓÔ. ∂ÓÙfi˜ ¤‰Ú·˜ ӛΘ ¤Ù˘¯·Ó Î·È ÔÈ ª·ÁÓËÛÈ·Îfi˜, ∞Á. ¶·Ú·Û΢‹ Â› ÙˆÓ ∞›·ÓÙ· ™Ô‡Ú˘ Î·È ∂ıÓÈÎÔ‡ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·. ∂ÎÙfi˜ ¤‰Ú·˜ ÂÈÙ˘¯›Â˜ ÛËÌ›ˆÛ·Ó ÕÚ˘ ªÂÏ. Î·È ¶ÚˆÙÂۛϷԘ. ∞Ó·Ï˘ÙÈο Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Ù˘ 18˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ ÛÙËÓ ∞’ ∂¶™£: ™·Ú·ÎËÓfi˜-™ÎÈ¿ıÔ˜ . . . . . .1-1 48’ ¡ÙÔ˘ÎÒÏ˘-89’ ™Î¤ÌÈ °.™. ∞ÏÌ˘ÚÔ‡-∞ÎÚfiÔÏË . .2-0 (54’ ¡ÈÎËÊÔÚ¿Î˘, 84’ ∂Ï¢ıÂÚ›Ô˘) £ËÛ¤·˜-¶‡Ú·ÛÔ˜ . . . . . . . .0-4 (45’, 81’ ¶ÂÙÚ›‰Ë˜, 70’ ¶. ∫ÔÓÙÔ‚¿˜, 90’ π. ∫ÔÓÙÔ‚¿˜) ∞.∂. 2002-ÕÚ˘ ªÂÏ. . . . . . 1-3 (30’ X·Ú. ¶··˚ˆ¿ÓÓÔ˘-67’ ΔÛ›-

™Ù·ıÂÚ¿ ÚÒÙÔÈ ÔÈ ª˘ÚÌȉfiÓ˜

ÚÔ˜, 86’ ∞ÎÙÛÈ·Ï‹˜, 90’ μÔ‡ÏÁ·Ú˘) ∞.∂. ¢ÈÌËÓ›Ô˘-¢‹ÌËÙÚ· ∂˘Í. 1-0 (13’ º¤È˙Ô) ª·ÁÓËÛÈ·Îfi˜-∞›·˜ ™. . . . . .2-0 (76’ ™ÔÚÔ‚fiÏ·˜, 90’ °¤ÓË) ∞Á. ¶·Ú·Û΢‹-∂ıÓÈÎfi˜ . . 3-2 (13’, 28’ ÂÓ. ™ÙÚ·‚¤Ï·˜, 87’ ª·ÚÌ·ÚÈÓfi˜-49’ ∑·ÙÛ¿È, 80’ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ÎÔ˜) ¶·ÓÈÒÓÈÔ˜-¶ÚˆÙÂۛϷԘ . .1-3 (92’ ∫˘ÏÂÚÈÒÙ˘-8’ ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜, 28’, 30’ ∞Ú·›ÙÛ·˜)

∞ÔÛ¿ÛÙËÎÂ Ô ∞ÛÙ¤Ú·˜ ÛÙËÓ μ’ ∂¶™£ ™ÙË μ’ Î·ÙËÁÔÚ›· Ô ∞ÛÙ¤Ú·˜ ƒÈ˙Ô̇ÏÔ˘ ·ÔÛ¿ÛÙËΠ·fi ÙÔ˘˜ ‰ÈÒÎÙ˜ ÙÔ˘ Î·È ϤÔÓ ¤¯ÂÈ ÙÔÓ ÚÒÙÔ ÏfiÁÔ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù¿ÎÙËÛË ÙÔ˘ Ù›ÙÏÔ˘. √È “ÎÔÎÎÈÓfiÌ·˘ÚÔÈ” ΤډÈÛ·Ó ÂÎÙfi˜ ¤‰Ú·˜ ÙË ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ·, ÙËÓ ›‰È· ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ∞Á¯›·ÏÔ˜ Î·È ¢¿ÊÓË ·Ó·‰Â›¯ıËÎ·Ó ÈÛfi·ÏÔÈ 2-2.

√È ¡.∞. ¡›Î˘ ÍÂ¤Ú·Û·Ó ÙÔ ÂÌfi‰ÈÔ ÙÔ˘ ¶ËϤ· ÂÎÙfi˜ ¤‰Ú·˜ (2-1), ÂÓÒ Ô ∏Ú·ÎÏ‹˜ ÂÈÎÚ¿ÙËÛ Ì 3-0 ÙÔ˘ ∞.™. ¢ËÌËÙÚÈ¿˜. ∂‡ÎÔÏ· Ô ¢È·ÁfiÚ·˜ Ó›ÎËÛ Ì 20 ÙÔ ∞fiÏÏˆÓ ∫ÚÔΛԢ. ∞Ó·Ï˘ÙÈο Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Ù˘ 18˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ ÛÙËÓ μ’ ∂¶™£: ¶ËϤ·˜-¡.∞. ¡›Î˘ . . . . . . .1-2 (87’ ∫·Ï·Ó¿È-83’ ΔÛ·ÁÁ·Ú¿˜, 84’ ∞ÓÁÎfiÏÈ) ∏Ú·ÎÏ‹˜-∞.™. ¢ËÌËÙÚÈ¿˜ .3-0 (47’ ΔÛ¿È, 75’ ™ÈÓ¿Ó˘, 83’ ÂÓ.

™ÙË °’ ηÙËÁÔÚ›· ÔÈ ª˘ÚÌȉfiÓ˜ ¤ÌÂÈÓ·Ó ÌfiÓÔÈ ÚÒÙÔÈ. ∏ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ ¶Ï·Ù¿ÓÔ˘ ÂÈÎÚ¿ÙËÛ 2-1 ÙÔ˘ π¿ÛÔÓ· ÕÏÏ˘ ªÂÚÈ¿˜, ÛÙËÓ ÚÂÌȤڷ ÙÔ˘ Á’ Á‡ÚÔ˘ Î·È ·ÓËÁ‡ÚÈÛ ÙËÓ ÚÒÙË Ó›ÎË Ù˘ ÌÂÙ¿ ·fi ¤ÍÈ ·ÁˆÓÈÛÙÈΤ˜. √ ∞¯ÈÏϤ·˜ ¤Ú·Û ÛÙËÓ 2Ë ı¤ÛË, ÂÓÒ Ô ∞ÂÙfi˜ ∫ÂÚ·ÛÈ¿˜ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÈÛÔ·Ï›· Ì ÙÔ˘˜ ∞ÚÁÔÓ·‡Ù˜ ∞Ì·ÏÈ¿ÔÏ˘ ÛÙË ™Ô‡ÚË, ˘Ô¯ÒÚËÛ ÛÙËÓ 3Ë ı¤ÛË Ù˘ ηٿٷ͢. ∞Ó·Ï˘ÙÈο Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ÛÙËÓ °’ ÙÔÈ΋ ηÙËÁÔÚ›·: π¿ÛˆÓ-ª˘ÚÌȉfiÓ˜ . . . . . . .1-2 (46’ °ÂˆÚÁÈ¿‰Ë˜-35’ ∞ÏÂͤÂÊ, 69’ §. ªÔ‡Û˘) ∫¤ÓÙ·˘ÚÔ˜ ∞ÚÁ.-¢fiÍ· ∞ÂÚ. 5-0 (30’, 55’ ªÔÁ‰·Ó›‰Ë˜, 40’ §È¿ÓÙ˙Ô˘Ú·˜, 43’ Δ˙›Î·˜, 75’ ƒ·Î‹˜) ∞¯ÈÏϤ·˜-∏Ú·ÎÏ‹˜ ∞. £. . .1-0 (30’ ΔÛÂÎÔ‡Ú·˜) ∞ÚÁÔÓ·‡Ù˜ ∞Ì.-∞ÂÙfi˜ ∫ÂÚ. 1-1 (36’ ¢·˚ÏÈ¿Ó˘-74’ ∫·Ùۛη˜)


TƒπΔ∏ 29 I∞¡√À∞ƒπ√À 2013

ª∂™∞ ™∂ ∫§πª∞ ∂¡£√À™π∞™ª√À ¶ƒ∞°ª∞Δ√¶√π∏£∏∫∂ ∏ ∫√¶∏ ¶πΔ∞™ Δ√À Δª∏ª∞Δ√™ ¶√§√ Δ∏™ ¡π∫∏™

“ΔÚ›ÙË ¯ÚÔÓÈ¿, ÙÚ›ÙË ¿ÓÔ‰Ô˜”  ÙÔ Û‡ÓıËÌ· “ÙÚ›ÙË ¯ÚÔÓÈ¿, ÙÚ›ÙË ¿ÓÔ‰Ô˜” Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËÎÂ Ë ÎÔ‹ ›Ù·˜ ÙÔ˘ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ ˘‰·ÙÔÛÊ·›ÚÈÛ˘ Ù˘ ¡›Î˘. ΔÔ “·ÚÒÓ” ¤‰ˆÛ·Ó fiÏ· Ù· ̤ÏË ÙÔ˘ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜, Â›ÛËÌÔÈ Î·ÏÂṲ̂ÓÔÈ Î·È Ê›ÏÔÈ ÙÔ˘ ÈÛÙÔÚÈÎÔ‡ Û˘ÏÏfiÁÔ˘.

ª

ΔÛ·ÚÓ¿˜: ∂Ï›˙Ô˘Ì Û ÙÚ›ÙË ¿ÓÔ‰Ô ∏ ÔÌ¿‰· fiÏÔ Ù˘ ¡›Î˘ ÂÓÈÛ¯‡ıËΠÛËÌ·ÓÙÈο Î·È Ê¤ÙÔ˜ ¤¯ÔÓÙ·˜ ÛÙfi¯Ô ÙËÓ ÙÚ›ÙË Û˘Ó¯fiÌÂÓË ¿ÓÔ‰Ô Û ÈÛ¿ÚÈıÌË ¯ÚÔÓÈ¿ ÎÈ ·˘Ùfi Ê¿ÓËΠ·fi Ù· ÏfiÁÈ· Ù˘ “„˘¯‹˜” ÙÔ˘ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ ∫ÒÛÙ· ΔÛ·ÚÓ¿. “™Â 2,5 ¯ÚfiÓÈ· ·Ó‚‹Î·Ì ‰‡Ô ηÙËÁÔڛ˜. ΔÒÚ· ÛÙÔÓ ÙÚ›ÙÔ ¯ÚfiÓÔ ·˜ ÂÏ›ÛÔ˘ÌÂ Î·È Û ÙÚ›ÙË ¿ÓÔ‰Ô. •ÂÎÈÓÒÓÙ·˜ ı¤Ïˆ Ó· ¢¯·ÚÈÛÙ‹Ûˆ ÙÔÓ Î. ∫·ÏÙÛÔÁÈ¿ÓÓË Î·È Ó· ÙÔ˘ ¢¯ËıÒ Î·Ï‹ ÂÈÙ˘¯›· ÛÙÔ ¤ÚÁÔ Ô˘ ¤¯ÂÈ ·Ó·Ï¿‚ÂÈ. ∂Ï›˙ˆ ÛÙË Û˘Ì·Ú¿ÛÙ·Û‹ ÙÔ˘ Ô˘ Â›Ó·È ¿ÓÙ· ·Ì¤ÚÈÛÙË ÛÙÔ Û‡ÏÏÔÁfi Ì·˜, ÛÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤-

™ÙÈÁÌÈfiÙ˘Ô ·fi ÙËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË ÙÔ˘ “΢·ÓfiÏ¢ÎÔ˘” fiÏÔ ÓÂÈ· Ù˘ ¡›Î˘ Î·È Û fiÏÔ ÙÔ ÓÔÌfi ª·ÁÓËÛ›·˜, Ô˘ ÂÚÓ¿ Ôχ ‰‡ÛÎÔÏÔ. ¶ÂÚ¿Û·Ì ÌÈ· ‰‡ÛÎÔÏË ¯ÚÔÓÈ¿ ·ÏÏ¿ ›̷ÛÙ ÚˆÙ·ıÏËÙ¤˜ μ’ ∂ıÓÈ΋˜ ηÙËÁÔÚ›·˜. ∏ ÛÂ˙fiÓ ı· Â›Ó·È Î·È Ê¤ÙÔ˜ ‰‡ÛÎÔÏË, ·ÏÏ¿ Ô Î·Ïfi˜ ηÂÙ¿ÓÈÔ˜ ¿ÓÙ· ͤÚÂÈ Ó· ‚Ú›ÛÎÂÈ ÙË ÛˆÛÙ‹ ÚfiÙ·. £¤Ïˆ Ó· ¢¯·ÚÈÛÙ‹Ûˆ ·fi ‚¿ıÔ˘˜ „˘¯‹˜ ÙÔ˘˜ ÔÏ›ÛÙ˜, ÙÔÓ ÚÔÔÓËÙ‹ Ì·˜, Ù· ·È‰È¿ Ù˘ ˘Ô‰ÔÌ‹˜ Î·È ÙÔÓ ¶¤ÙÚÔ ªÏ¿Ó·, Ô˘ ¯¿ÚË ÛÙË ‚Ô‹ıÂÈ¿ ÙÔ˘ ¤¯Ô˘Ì ÊÙ¿ÛÂÈ Ì¤¯ÚÈ Â‰Ò. ∫·Ï‹ ¯ÚÔÓÈ¿ ‡¯ÔÌ·È Î·È Ì·Î¿ÚÈ Ó· ‚Áԇ̠¿ÏÈ ÚˆÙ·ıÏËÙ¤˜” ÙfiÓÈÛÂ. ª¿ÏÈÛÙ· Ô Î. ΔÛ·ÚÓ¿˜ ¤‚Á·ÏÂ Î·È ÙËÓ Â›‰ËÛË fiÙÈ Ô ¢‹ÌÔ˜ μfiÏÔ˘ ¿ÏÏ·Í ÛÙ¿ÛË ÛÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ÏËڈ̋˜ Û˘Ó‰ÚÔÌ‹˜ ·fi Ù· ·È‰È¿ Ô˘ Á˘ÌÓ¿˙ÔÓÙ·È ÛÙËÓ ÈÛ›Ó·. “√Ê›ÏÔ˘Ì ӷ ¢¯·ÚÈÛÙ‹ÛÔ˘Ì ÙÔÓ ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘, Ô ÔÔ›Ô˜ -fiˆ˜ ÏËÚÔÊÔÚ‹ıËη- ·ÔÊ¿ÛÈÛ ÙÂÏÈο Ó· ÌËÓ ÏËÚÒÓÔ˘Ó ÔÈ ·ıÏËÙ¤˜ ÙˆÓ ÛˆÌ·Ù›ˆÓ ÁÈ· ÙË ¯Ú‹ÛË Ù˘ ÈÛ›Ó·˜” ÂÈÛ‹Ì·Ó ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο. ∫·ÙfiÈÓ ÙË ÛÎ˘Ù¿ÏË ‹ÚÂ Ô ¶¤ÙÚÔ˜ ªÏ¿Ó·˜, Ô˘ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Û ӷ ÎÚ‡„ÂÈ ÙË Û˘ÁΛÓËÛ‹ ÙÔ˘: “∏ Û˘ÁΛÓËÛ‹ ÌÔ˘ Â›Ó·È ¿Ú· Ôχ ÌÂÁ¿ÏË. °ÓˆÚ›˙ÂÙ·È ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· ÌÔ˘ Â‰Ò Î·È 23 ¯ÚfiÓÈ· ÛÙÔÓ ·ıÏËÙÈÛÌfi Î·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÛÙÔÓ √∂∞/¡∞μ. ¢ÂÓ ˘¤ÛÙÂÈÏ· ÙË ÛËÌ·›· ÛÙÔÓ √∂∞/¡∞μ, fiˆ˜ ‰ÂÓ ˘¤ÛÙÂÈÏ· ÙË ÛËÌ·›· ÛÙÔ Ó· ‚ÔËı‹Ûˆ ÙÔÓ ·ıÏËÙÈÛÌfi ÛÙË ª·ÁÓËÛ›· ·ÏÏ¿ ÙË ¡›ÎË μfiÏÔ˘, ÙËÓ ÔÔ›· ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ 30 ¯ÚfiÓÈ· ÙËÓ ˘ËÚÂÙÒ ·fi ÙÔ ÛÙ·Û›‰È Û·Ó „¿ÏÙ˘.

ªËÓ ·ÓËÛ˘¯Â›ÙÂ, fï˜, ‰ÂÓ ı· ÛÙ· ...„¿Ïψ” › ¯·ÚÈÙÔÏÔÁÒÓÙ·˜ Ô ¤ÌÂÈÚÔ˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ·˜ Î·È Û˘Ó¤¯ÈÛÂ: “∞˘Ùfi Ô˘ ı¤Ïˆ Ó· ˆ ̤۷ ·fi ÙËÓ „˘¯‹ ÌÔ˘ Â›Ó·È fiÙÈ Ë ¡›ÎË Â›Ó·È ÌÂÁ¿ÏË. ∫·È ı· Á›ÓÂÈ ·ÎfiÌË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÁÈ·Ù› ¤¯Ô˘Ì ηı·ÚfiÙËÙ· Ó‡̷ÙÔ˜ Î·È ·˘Ùfi Ô˘ οÓÔ˘Ì ‚Á¿˙ÂÈ ˘Á›·. ∏ ¯·Ú¿ ÌÔ˘ Â›Ó·È ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÁÈ·Ù› Ì·˜ ÂÈÛΤÊıËÎÂ Ô ·ÓÙÈÂÚÈÊÂÚÂȿگ˘ Î. ∫·ÏÙÛÔÁÈ¿ÓÓ˘, Ô˘ Â›Ó·È ¿ÓıÚˆÔ˜ ÙÔ˘ ·ıÏËÙÈÛÌÔ‡. ¡· ¤¯Ô˘Ì fiÏÔÈ ˘Á›· Î·È ÛˆÛÙfi Ó‡̷. √ ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ ÛÙËÓ ·Î·‰ËÌ›· ·˘Í¿ÓÂÙ·È ‰È·ÚÎÒ˜. ™˘Á¯·ÚËÙ‹ÚÈ· ÛÙÔ˘˜ ·ıÏËÙ¤˜ Ì·˜ ÁÈ· ÙËÓ ¿ÓÔ‰Ô ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙÔÓ ¤ÊÔÚÔ Î. ΔÛ·ÚÓ¿, Ô ÔÔ›Ô˜ Â›Ó·È Ë ÎÂÊ·Ï‹ ÙÔ˘ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜. ∫È fiÙ·Ó Ô ÂÁΤʷÏÔ˜ Â›Ó·È Î·ı·Úfi˜ fiÏ· ÚÔ¯ˆÚÔ‡Ó Ôχ ηϿ” . ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ Ô ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ °™μ “∏ ¡›ÎË” ¡›ÎÔ˜ ∞‰·Ì¿ÛÔÁÏÔ˘ ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛÂ: “∂›Ó·È ÌÂÁ¿ÏË ˘fiıÂÛË ÙÔ Â›ÛÙ ÌÈ· ·Ú¤· Î·È fiÏÔÈ Â›ÛÙ ʛÏÔÈ ÌÂٷ͇ Û·˜. Œ¯ÂÙ ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ô˘ ÂӉȷʤÚÔÓÙ·È ÁÈ· Û·˜ Î·È Ó· ͤÚÂÙ οÙÈ. ΔÔ 13 Â›Ó·È ÙÔ ÓÔ‡ÌÂÚfi ÌÔ˘, Â›Ó·È Ë ¯ÚÔÓÈ¿ ÌÔ˘. ÕÏÏÔÈ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÙÔ ıˆÚÔ‡Ó ÁÚÔ˘ÛÔ‡˙ÈÎÔ, ÂÁÒ ÙÔ ¤¯ˆ ÁÈ· ÁÔ‡ÚÈ Î·È ı· ÙÔ ‰Â›Ù ÛÙËÓ ÔÚ›·. ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ Ù· Ó¤· ·È‰È¿ ¤¯ˆ Ó· ÙÔ˘˜ ˆ Ó· ÎÔÏ˘ÌÔ‡Ó Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÁÈ·Ù› ÌÂÙ¿ ·fi ÌÂÚÈο ¯ÚfiÓÈ· ı· Ú¤ÂÈ ÌÂÚÈÎÔ› ·fi Û·˜, ÁÈ· Ó· ÌËÓ ˆ fiÏÔÈ, Ó· Â·Ó‰ÚÒÛÂÙ ·˘Ùfi ÙÔ ÙÌ‹Ì·. ¢ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ fiÏÔ ¯ˆÚ›˜ ÎÔχ̂ËÛË. ∞˘Ù¿ Ù· ϤÓ ÔÚÈṲ̂ÓÔÈ Ô˘ ‰ÂÓ Í¤ÚÔ˘Ó ÙÈ ÙÔ˘˜ Á›ÓÂÙ·È.

∫·Ï‹ ÂÈÙ˘¯›·” . ÷ÈÚÂÙÈÛÌfi ·ˇı˘ÓÂ Ô ·ÓÙÈÂÚÈÊÂÚÂȿگ˘ °ÈÒÚÁÔ˜ ∫·ÏÙÛÔÁÈ¿ÓÓ˘, Ô ÔÔ›Ô˜ ›Â: “™·˜ ¢¯·ÚÈÛÙÒ ÁÈ· ÙËÓ ÚfiÛÎÏËÛË. ¡ÈÒıˆ fiÙÈ ‚Ú›ÛÎÔÌ·È ·Ó¿ÌÂÛ· Û Ôχ ηÏÔ‡˜ Ê›ÏÔ˘˜. √È ‰‡Ô Ù›ÙÏÔÈ Ô˘ ‹Ú·Ù Û 2,5 ¯ÚfiÓÈ· Â›Ó·È Ï›ÁÔÈ, ÁÈ·Ù› ·Ô̤ÓÔ˘Ó ¿ÏÏ· ‰‡Ô ¯ÚfiÓÈ· ÁÈ· Ó· ·Ó‚› Ë ¡›ÎË ÛÙËÓ ∞1. ªÂ ÙËÓ ÔÚÌ‹ Ô˘ ¤¯ÂÙÂ Â›Ì·È ‚¤‚·ÈÔ˜ fiÙÈ ÌÔÚ›Ù ӷ ÙÔ Î·Ù·Ê¤ÚÂÙÂ. ∂Ì›˜ ı· ›̷ÛÙÂ Û˘ÓÔ‰ÔÈfiÚÔÈ, ˘ÔÛÙËÚÈÎÙ¤˜ Î·È fi,ÙÈ ÌÔÚԇ̠ı· ÙÔ ÚÔÛʤÚÔ˘Ì” . “¢ÂÓ Ì·˜ ¤¯Ô˘Ó Ì›ÓÂÈ ÔÏÏ¿ Ú¿ÁÌ·Ù· Û‹ÌÂÚ·. ∞˘Ùfi Ô˘ ˘ËÚÂÙ›Ù ÂÛ›˜ ÔÈ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ Ì ·ÓȉÈÔÙÂÏ‹ ÚÔÛÊÔÚ¿ Î·È ÂÛ›˜ ÔÈ ·ıÏËÙ¤˜ Â›Ó·È ÛËÌ·ÓÙÈÎfi. ∫È ÂÁÒ ¤¯ˆ ˘ËÚÂÙ‹ÛÂÈ ÙÔÓ ·ıÏËÙÈÛÌfi ÔÏÏ¿ ¯ÚfiÓÈ· Î·È ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ıÒ Ó· ÓÈÒıˆ ·ıÏËÙ‹˜ Û fiϘ ÙȘ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ¤˜ ÌÔ˘. ΔÔÓ ·ıÏËÙÈÛÌfi ÙÔÓ ¤¯ÂȘ ‚·ıÈ¿ ̤۷ ÛÔ˘, ÛÔ˘ Ì·ı·›ÓÂÈ Ó· ‰ÈÂΉÈΛ˜ ÙË Ó›ÎË, Ó· ·ÁˆÓ›˙ÂÛ·È ÁÈ’ ·˘Ùfi, Ó· ‰È·¯ÂÈÚ›˙ÂÛ·È ÙËÓ ‹ÙÙ·, Ó· ÎÔÈÓˆÓÈÎÔÔÈ›۷È, ‰ËÏ·‰‹ fiϘ ÛÔ˘ ÚÔÛʤÚÂÈ fiϘ ÙȘ ·Ú¯¤˜ ÁÈ· Ó· ÌÔÚ›˜ Ó· ·ÓÙ·ÔÎÚÈı›˜ ÛÙȘ ‰˘ÛÎÔϛ˜ Ù˘ ˙ˆ‹˜, οÙÈ Ô˘ ÙfiÛÔ ·Ó¿ÁÎË ¤¯Ô˘Ì ۋÌÂÚ·. ∫·Ï‹ Û˘Ó¤¯ÂÈ·, ηϋ ‰‡Ó·ÌË, ÂÌ›˜ ı· ›̷ÛÙ ̷˙› Î·È ı· Ù· ηٷʤÚÔ˘Ì fiÏÔÈ Ì·˙›” , η٤ÏËÍÂ. Δ¤ÏÔ˜ ÙÔ ÙÌ‹Ì· fiÏÔ Ù˘ ¡›Î˘ ¢¯·ÚÈÛÙ› ÙÔ ∞‚‚·Â›Ô Ô˘ ÊÈÏÔͤÓËÛ ÙËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË Î·È ÙÔ ˙·¯·ÚÔÏ·ÛÙÂ›Ô “μ˘˙¿ÓÙÈÔ” ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛÊÔÚ¿ Ù˘ ‚·ÛÈÏfiÈÙ·˜.

∏ √ª∞¢∞ Ã∞¡Δª¶√§ Δ∏™ ∞°ƒπ∞™ ™À¡∂Δƒπæ∂ 46-8 Δ∏¡ ∞¡∞°∂¡¡∏™∏ ™Δ∏ §πμ∞¢∂π∞

¡›ÎË Ì ...ÚÂÎfiÚ ÁÈ· ∫¤ÓÙ·˘ÚÔ Œ Ó· Ôχ ‡ÎÔÏÔ ·fiÁÂ˘Ì·, fiˆ˜ ‰Â›¯ÓÂÈ Î·È ÙÔ ÛÎÔÚ ÙÔ˘ ·ÁÒÓ·, ›¯·Ó ÔÈ ·›ÎÙ˜ Ù˘ ·Ó‰ÚÈ΋˜ ÔÌ¿‰·˜ ¯¿ÓÙÌÔÏ ÙÔ˘ ∫ÂÓÙ·‡ÚÔ˘ ∞ÁÚÈ¿˜, Ë ÔÔ›· ¤Ù˘¯Â ÙËÓ ¤ÎÙË Ó›ÎË Ù˘ Û ÈÛ¿ÚÈıÌ· ·È¯Ó›‰È·, ÎÂÚ‰›˙ÔÓÙ·˜ ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì·, Ì ÙÔ ÛÎÔÚ ÚÂÎfiÚ 46-8 (ËÌ›¯ÚÔÓÔ 233) ÙËÓ ∞Ó·Á¤ÓÓËÛË ÛÙÔ ÎÏÂÈÛÙfi Ù˘ §È‚·‰ÂÈ¿˜. ΔÔ ·È¯Ó›‰È ‰ÂÓ ¯Ú‹˙ÂÈ ÎÚÈÙÈ΋˜, ηıÒ˜ ‹Ù·Ó ¤Ó·˜ ÂÈıÂÙÈÎfi˜ ÌÔÓfiÏÔÁÔ˜ ÙˆÓ ·ÈÎÙÒÓ ÙÔ˘ ∫ÂÓÙ·‡ÚÔ˘. ª¿ÏÈÛÙ· ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Â›Ó·È ÚÂÎfiÚ Î·Ï‡ÙÂÚ˘ Â›ıÂÛ˘, ηχÙÂÚ˘ ¿Ì˘Ó·˜ Î·È ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˘ ‰È·ÊÔÚ¿˜ ÙÂÚÌ¿ÙˆÓ ÁÈ· fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ̤¯ÚÈ ÙÒÚ· ·ÁÒÓ˜ (Â›ÛËÌÔ˘˜ Î·È ÊÈÏÈÎÔ‡˜) Ù˘ ·Ó‰ÚÈ΋˜ ÔÌ¿‰·˜ ¯¿ÓÙÌÔÏ ÙÔ˘ ∫ÂÓÙ·‡ÚÔ˘, ÛÙËÓ ÂÓÙ¿¯ÚÔÓË ÈÛÙÔÚ›· Ù˘.

¶√¢∏§∞™π∞

Δ¤ÛÛÂÚȘ μÔÏÈÒÙ˜ ˘Ô„‹ÊÈÔÈ ÁÈ· ÙÔ ¶·ÁÎfiÛÌÈÔ ∞Ó·ÎÔÈÓÒıËΠ·fi ÙËÓ UCI o

ƒÂÔÚÙ¿˙: μ∞™π§∏™ ∫ƒπ™π§∞™ ª¤Û· Û Îϛ̷ ·ÓËÁ˘ÚÈÎfi ÙÔ ÙÌ‹Ì· ˘‰·ÙÔÛÊ·›ÚÈÛ˘ Ù˘ ¡›Î˘ ¤ÎÔ„Â ÙËÓ ÚˆÙÔ¯ÚÔÓÈ¿ÙÈÎË ›Ù·. √ ÂÓıÔ˘ÛÈ·ÛÌfi˜ ‹Ù·Ó Ê·ÓÂÚfi˜ ÛÙ· ÚfiÛˆ· fiÏˆÓ ÌÂÙ¿ ÙȘ ‰‡Ô Û˘Ó¯fiÌÂÓ˜ ·Ófi‰Ô˘˜ Û ÈÛ¿ÚÈı̘ ¯ÚÔÓȤ˜ Ì ÙËÓ ÔÌ¿‰·. ª¿ÏÈÛÙ· Ë ÂΉ‹ÏˆÛË, Ë ÔÔ›· ÊÈÏÔÍÂÓ‹ıËΠÛÙÔ “∞‚‚·Â›Ô” , ÍÂΛÓËÛ Ì ÙÔÓ ‡ÌÓÔ Ù˘ ¡›Î˘ Ó· ˯› ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û·. ∞fi ÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· ÙÔ˘ “΢·ÓfiÏ¢ÎÔ˘” fiÏÔ ‰ÂÓ ¤ÏÂȄ ηÓ›˜. ¶·Ú·‚Ú¤ıËÎ·Ó ÔÈ ¤ÊÔÚÔÈ ∫ÒÛÙ·˜ ΔÛ·ÚÓ¿˜ Î·È ¶¤ÙÚÔ˜ ªÏ¿Ó·˜, Ô ·›ÎÙ˘-ÚÔÔÓËÙ‹˜ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ªÏ¿Ó·˜, ÔÈ ÔÏ›ÛÙ˜ ™‡ÚÔ˜ Δ˙·ÌÙ˙‹˜, £·Ó¿Û˘ ∫›ÙÛÔ˜, ∫ÒÛÙ·˜ ∞ÓÙ›Ô¯Ô˜, §Â˘Ù¤Ú˘ ª·˘Ú·Ù˙ÈÒÙÔ˘, ηıÒ˜ Î·È ÔÈ ˘fiÏÔÈÔÈ ·›ÎÙ˜ Ù˘ ·Ó‰ÚÈ΋˜ ÔÌ¿‰·˜ ∞Ϥ͢ ªËÙÚÔ‡Û˘, °ÈÒÚÁÔ˜ ∫·ÚηÏÈ¿Ó˘, ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ ∫Ô˘ÚÙ›‰Ë˜, ™Ù¤Ê·ÓÔ˜ •˘ÊÒÏ˘, π¿ÛˆÓ §¤ÙÛÈÔ˜, ∞Ó‰Ú¤·˜ ∂˘·ÁÁÂÏÈÓfi˜, °È¿ÓÓ˘ ª¿ÎÔ˜, §Â˘Ù¤Ú˘ ¶·Ú·Û΢¿˜, μ·Û›Ï˘ ¶·Ú·Û΢¿˜, °È¿ÓÓ˘ ªÏ¿Ó·˜, ™Ù¤Ê·ÓÔ˜ ∫·Î·Û‹˜, ∫ÒÛÙ·˜ ™ÎÔÙÈÓÈÒÙ˘, ηıÒ˜ Î·È ÔÈ ·ıÏËÙ¤˜ Ù˘ ˘Ô‰ÔÌ‹˜ Û˘Óԉ¢fiÌÂÓÔÈ ·fi ÙÔÓ ÚÔÔÓËÙ‹ ™ˆÙ‹ÚË ∑Ô˘ÌÔ˘ÏÈ¿. ∂›Û˘ ÙËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË Ù›ÌËÛ·Ó Ì ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘˜ Ô ·ÓÙÈÂÚÈÊÂÚÂȿگ˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ °ÈÒÚÁÔ˜ ∫·ÏÙÛÔÁÈ¿ÓÓ˘, Ô ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜, Ô ÁÂÓÈÎfi˜ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ Î·È ÙÔ Ì¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ Ù˘ ∂Ú·ÛÈÙ¯ÓÈ΋˜ ¡›Î˘ ¡›ÎÔ˜ ∞‰·Ì¿ÛÔÁÏÔ˘, ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ∫·Ú·ÁÈ¿ÓÓ˘, ∫ÒÛÙ·˜ ª·ÓÈ·Ù¿Î˘ Î·È Ô ¤ÊÔÚÔ˜ ÙÔ˘ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ fiÏÔ ÙÔ˘ √À∫μ £·Ó¿Û˘ ∫·ÏÈÙ˙·›Ô˜.

27

™Ù· ·ÍÈÔÛËÌ›ˆÙ· ÙÔ˘ ·È¯ÓȉÈÔ‡ Ó· ÛËÌÂÈÒÛÔ˘Ì ÙÔÓ ÂÈıÂÙÈÎfi ÏÔ˘Ú·ÏÈÛÌfi ÙˆÓ ·ÈÎÙÒÓ ÙÔ˘ ∫ÂÓÙ·‡ÚÔ˘ ∞ÁÚÈ¿˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔÓ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌfi ÛÙ· ÚÒÙ· ÏÂÙ¿ ÙÔ˘ ·ÁÒÓ· ÙÔ˘ ∞‰¿Ì, ÔÔ›Ô˜ ¤·ı ÙÚ¿‚ËÁÌ· ÛÙÔÓ ÒÌÔ Î·È ·Ô¯ÒÚËÛ ÁÈ· ÙÔ ˘fiÏÔÈÔ ÙÔ˘ ·È¯ÓȉÈÔ‡. ¢È·ÈÙËÙ¤˜ ÙÔ˘ ·ÁÒÓ· ‹Ù·Ó ÔÈ Î.Î. ∞‚Ú¿Ì˘ Î·È ÃÚfiÓ˘. ∞¡∞°∂¡¡∏™∏ §πμ∞¢∂π∞™: √ÚÎfiÔ˘ÏÔ˜, ∞ÔÛÙfiÏÔ˘ Ã. (2), ∫Ô˘ÓÙÔ˘ÚÈÒÙ˘ (1), ª·ÎÚ‹˜ (1), ƒÔ‡ÓÙ·˜ (1), ™Î·Ì¿Á΢, μ·ÁÈ¿ÓÓ˘ (1), ∞ÔÛÙfiÏÔ˘ π. (2). ª›¯·˜, ª·ÁÎÏ¿Ú·˜, ∫Ô˘ÙÔ˘Ïԇ΢, ∫ÒÙÛÔ˘. ∫∂¡Δ∞Àƒ√™ ∞°ƒπ∞™: ªÔ˘ÚÁ¿Ó˘, ∫¿‚Ô˘Ú·˜ (ÙÂÚÌ·ÙÔʇϷΘ), ™ÎÂÙfiÔ˘ÏÔ˜ (4), ∞‰¿Ì, ∞Û·Ú›‰Ë˜ (5), ¶Èӷο˜ (4), ∫·Ú·Ó¿ÛÈÔ˜ (4), ∞Ó‰Ú¤Ô˘ (4), ªÈÌ›ÎÔ˜ (5), ∫Ú·Ù‹Ú·˜ (1), §Ô˝˙Ô˘ (4), §·Á‰fi˜ (6), ∫Ô˘-

Ú›‰Ë˜ (2), ∞ÛÙ¤Ú˘ (7). ∂fiÌÂÓÔ˜ ·ÁÒÓ·˜ ÁÈ· ÙÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· Ù˘ ∞ÁÚÈ¿˜, ÙÔ ÔÔ›Ô ‰Â›¯ÓÂÈ Ó· ÚÔ¯ˆÚ¿ ·Î¿ıÂÎÙÔ

ÚÔ˜ ÙËÓ Î·Ù¿ÎÙËÛË Ù˘ 1˘ ı¤Û˘ ÙÔ˘ ÔÌ›ÏÔ˘, Ô˘ Ô‰ËÁ› ÛÙ· Ì·Ú¿˙ ÁÈ· ¿ÓÔ‰Ô ÛÙËÓ ∞2 ÂıÓÈ΋ ηÙËÁÔÚ›·, Â›Ó·È ÙÔ ÂÚ-

¯fiÌÂÓÔ ™¿‚‚·ÙÔ 2 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ ÛÙȘ 18.00 Ì ÙË ºı›· §·Ì›·˜, ÛÙÔ ÎÏÂÈÛÙfi ÙÔ˘ ∂∞∫ μfiÏÔ˘.

ÙÂÏÈÎfi˜ ›Ó·Î·˜ Ì ÙÔÓ ·ÚÈıÌfi ÙˆÓ ¯ˆÚÒÓ Î·È ÙˆÓ ·ıÏËÙÒÓ Ô˘ ‹Ú·Ó ÙËÓ ÚfiÎÚÈÛË ÁÈ· ÙÔ ¶·ÁÎfiÛÌÈÔ ¶ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ¶›ÛÙ·˜, Ô˘ ı· ‰ÈÂÍ·¯ı› ÛÙÔ ªÈÓÛÎ Ù˘ §Â˘ÎÔÚˆÛ›·˜, ·fi 20 ¤ˆ˜ 24 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ 2013. ªÂÙ¿ ÙËÓ Ôχ ηϋ ÂÌÊ¿ÓÈÛË Ù˘ ∂ıÓÈ΋˜ Ì·˜ ÔÌ¿‰·˜ ÛÙÔ 3Ô Î·È ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ∫‡ÂÏÏÔ (ªÂÍÈÎfi, 17-19/1/2013), Ë ¯ÒÚ· Ì·˜ ηٿÊÂÚ ӷ ¿ÚÂÈ ÙÔ ÂÈÛÈÙ‹ÚÈÔ ÁÈ· ÙÚÂȘ ·ıÏËÙ¤˜, Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÙÔ ‰Èη›ˆÌ· Ó· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯Ô˘Ó ·) ÛÙÔ ÔÌ·‰ÈÎfi ÛÚ›ÓÙ, ‚) ÛÙÔ ·ÁÒÓÈÛÌ· Ù·¯‡ÙËÙ·˜ (1), Á) ÛÙÔ Î¤˚ÚÈÓ (1) Î·È ‰) ÛÙÔ ÛÎÚ¿Ù˜ (1). √ ÔÌÔÛÔӉȷÎfi˜ ÚÔÔÓËÙ‹˜ §¿ÌÚÔ˜ μ·ÛÈÏfiÔ˘ÏÔ˜ οÏÂÛ ÔÎÙÒ ·ıÏËÙ¤˜, ÁÈ· ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· ÛÙÔ √Ï˘ÌÈ·Îfi ¶Ô‰ËÏ·ÙÔ‰ÚfiÌÈÔ ∞ıËÓÒÓ ·fi ÙËÓ ΔÚ›ÙË 29 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘, ÂÓfi„ÂÈ Ù˘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ Ì·˜ ÛÙÔ ¶·ÁÎfiÛÌÈÔ ¶ÚˆÙ¿ıÏËÌ·, ·fi ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ı· ÂÈϤÍÂÈ ÙÔ˘˜ ÙÚ›˜ ηχÙÂÚÔ˘˜. ∞Ó¿ÌÂÛ¿ ÙÔ˘˜ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Ù¤ÛÛÂÚȘ μÔÏÈÒÙ˜ Î·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÔÈ ÃÚ‹ÛÙÔ˜ μÔÏÈο΢, ∑·Ê›Ú˘ μÔÏÈο΢ (¶.√.∏. ∫¿ÛÙÚÔ), ™ˆÙ‹Ú˘ ªÚ¤ÓÙ·˜ Î·È ∏Ï›·˜ ∫Ô˘ÚÙ¤Ï˘ (∞.™. ÕÎÚ·ÙÔ˜), ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÈ fiÛÔ „ËÏ¿ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ô μfiÏÔ˜ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ Ô‰ËÏ·Û›·˜. √È ˘fiÏÔÈÔÈ Ô‰ËÏ¿Ù˜ Ô˘ ı· ‰ÈÂΉÈ΋ÛÔ˘Ó Ù· ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ· ÁÈ· ÙÔ ¶·ÁÎfiÛÌÈÔ ¶ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ›ÛÙ·˜ Â›Ó·È ÔÈ ÃÚ‹ÛÙÔ˜ ΔÛÂÚÂÓÙ˙Ô‡ÏÈ·˜,, °È¿ÓÓ˘ ∫·ÏÔÁÂÚfiÔ˘ÏÔ˜, (¶.√. ¶·ÙÚÒÓ), ™Ù¤ÏÈÔ˜ ∞ÁÁÂÏ›‰Ë˜ (¶.™. ∫ÚfiÓÔ˜) Î·È ∞ÚÁ‡Ú˘ ™ˆÙËÚ·ÎfiÔ˘ÏÔ˜ (¶.√. ΔÚ›ÔÏ˘).

√§Àª¶π∞∫√™

ƒ‹ÍË ¯È·ÛÙÔ‡ Ô ª¿ÓÙ˙·Ú˘, ¯¿ÓÂÈ ÙË ¯ÚÔÓÈ¿ πÛ¯˘Úfi ÛÔÎ ÁÈ· ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi. √ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ μ·ÁÁ¤ÏË ª¿ÓÙ˙·ÚË ·ԉ›¯ÙËΠÔχ ÛÔ‚·Úfi˜ Î·È Ô 22¯ÚÔÓÔ˜ ÁηÚÓÙ ¯¿ÓÂÈ ÙÔ ˘fiÏÔÈÔ Ù˘ ÂÚÈfi‰Ô˘. √ μ·ÁÁ¤Ï˘ ª¿ÓÙ˙·Ú˘ ı· Ì›ÓÂÈ ÂÎÙfi˜ ‰Ú¿Û˘ ÁÈ· ÂÚ›Ô˘ ¤ÍÈ Ì‹Ó˜ ÌÂÙ¿ ÙÔÓ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌfi ÙÔ˘ Û ̛· ·Ó‡ÔÙË Ê¿ÛË ÙÔ˘ ÚÔ¯ıÂÛÈÓÔ‡ ·ÁÒÓ· Ì ÙÔÓ ¶∞√∫ ÛÙËÓ ¶˘Ï·›·. √È ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ ÛÙȘ Ôԛ˜ ˘Ô‚Ï‹ıËÎÂ Ô 22¯ÚÔÓÔ˜ ÁηÚÓÙ ¯ı˜ ÙÔ Úˆ› ¤‰ÂÈÍ·Ó ˘¤ÛÙË Ú‹ÍË ÚfiÛıÈÔ˘ ¯È·ÛÙÔ‡ Î·È ÔÛÙÈÎfi Ô›‰ËÌ· ¤Íˆ ÎÓËÌÈ·›Ô˘ Ï·ÙÒ ‰ÂÍÈÔ‡ ÁÔÓ¿ÙÔ˘. √ ‰ÈÂıÓ‹˜ ¿ÛÔ˜, Ô˘ ‰È·ÙÚ¤¯ÂÈ ÛÔ‚·Úfi ΛӉ˘ÓÔ Ó· ¯¿ÛÂÈ Î·È ÙÔ ∂˘ÚˆÌ¿ÛÎÂÙ Ù˘ ™ÏÔ‚ÂÓ›·˜ ÙÔ ™Â٤̂ÚÈÔ, ı· ˘Ô‚ÏËı› Û Â¤Ì‚·ÛË. √ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ¯¿ÓÂÈ ¤Ó·Ó ·fi ÙÔ˘˜ ηχÙÂÚÔ˘˜ ·Ì˘ÓÙÈÎÔ‡˜ ÙÔ˘ Î·È ‰ÂÓ ·ÔÎÏ›ÂÙ·È Ó· ·Ó·˙ËÙ‹ÛÂÈ ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÙËÓ ÂÓ›Û¯˘ÛË Ì ¤Ó·Ó ÁηÚÓÙ. º¤ÙÔ˜ Ô ª¿ÓÙ˙·Ú˘ ›¯Â 4,4 fiÓÙÔ˘˜, 2,7 ÚÈÌ¿Ô˘ÓÙ, 1,6 ·Û›ÛÙ Î·È 1,4 ÎÏ„›Ì·Ù· Û 17,6 ÏÂÙ¿ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ηٿ ̤ÛÔ fiÚÔ ÛÙËÓ ∞1, ÂÓÒ ÛÙËÓ ∂˘ÚˆÏ›Áη ›¯Â 3,5 fiÓÙÔ˘˜, 2,5 ÚÈÌ¿Ô˘ÓÙ Î·È 2,3 ·Û›ÛÙ Û ÂÚ›Ô˘ 21 ÏÂÙ¿ ·Ó¿ ·ÁÒÓ·. ¶¤Ú· ·fi ·ÚÈıÌÔ‡˜, ˆÛÙfiÛÔ, ‹Ù·Ó Ô Î·Ï‡ÙÂÚÔ˜ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi˜ ·Ì˘ÓÙÈÎfi˜ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜, Ô˘ ·Ó·Ï¿Ì‚·Ó ÙÔÓ ÈÔ ÂÈΛӉ˘ÓÔ “ÎÔÓÙfi” ÙˆÓ ·ÓÙÈ¿ÏˆÓ Î·È ·ÂÏ¢ı¤ÚˆÓ ÙÔÓ ™·ÓÔ‡ÏË ·fi ÙÔ ...΢ÓËÁËÙfi ÛÙËÓ ¿Ì˘Ó· ‰›ÓÔÓÙ¿˜ ÙÔ˘ “·Ó¿Û˜” ÁÈ· ÙËÓ Â›ıÂÛË.


28

¶ÔÏÈÙÈÛÌfi˜/

EΉËÏÒÛÂȘ ∂∫£∂™∂π™ — Œˆ˜ ÙȘ 2 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È ÛÙÔ ‚È‚ÏÈÔˆÏÂ›Ô Ã¿ÚÙ·, Ë ¤ÎıÂÛË ÙÔ˘ ˙ˆÁÚ¿ÊÔ˘ ¢ËÌ‹ÙÚË ∫ÔÓÙÔ‡ (1931-1996) Ì ٛÙÏÔ: ∞ÊȤڈ̷ ÛÙË ¢‡ÛË Ù˘ ¶·ÓÛ¤ÏËÓÔ˘ - Roman Pictural. — ∏ ¤ÎıÂÛË “¶·È¯Ó›‰È· Ì ÙËÓ Ù¤¯ÓË: 9 ηÏÏÈÙ¤¯Ó˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó Ì·˙› Ì ٷ ·È‰È¿”, ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È ÛÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ Δ¤¯Ó˘ Δ˙ÈfiÚÙ˙ÈÔ ¡Ù ∫›ÚÈÎÔ ¤ˆ˜ Î·È ÙȘ 9 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘.

£∂∞Δƒ√ — ∞fi 1 ¤ˆ˜ 3 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È ÛÙÔ “∞¯›ÏÏÂÈÔÓ” ÛÙȘ 21:00, ÙÔ ı·ÙÚÈÎfi ¤ÚÁÔ “∂ÚÁ·˙fiÌÂÓ· ∫ÔÚ›ÙÛÈ·” , ·fi ÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ Δ¯ÓÒÓ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙË £Â·ÙÚÈ΋ ™ÎËÓ‹ ¢ÈÎËÁfiÚˆÓ μfiÏÔ˘ Î·È ™˘ÓÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ “∞ı¤ÌÈÙÔ˜” .

∫√¶∏ ¶πΔ∞™ — ΔÔ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ ∂ÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ √Δ∂ ¡ÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÙËÓ ÎÔ‹ Ù˘ ÚˆÙÔ¯ÚÔÓÈ¿ÙÈ΢ ›Ù·˜ Î·È ÙÔÓ ÂÙ‹ÛÈÔ ¯ÔÚfi ÙÔ˘ ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ 1 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ÂΉËÏÒÛÂˆÓ ÙÔ˘ ∏otel Valis Resort ÛÙËÓ ∞ÁÚÈ¿ μfiÏÔ˘. ΔÈÌ‹ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ 15ú - ¢ËÏÒÛÂȘ: £ÂÔÏfiÁÔ˘ ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ 6977483635 - vpn 438439. — √ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi˜ Î·È ∞ıÏËÙÈÎfi˜ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ∏ ºÈÏ¿Ú¯·ÈÔ˜ ∂Ù·ÈÚ›· ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ “ŸıÚ˘˜”, ∞Á›Ô˘ °ÂˆÚÁ›Ô˘ μfiÛ˘Ó¯›˙ÂÈ ÙËÓ ÔÏÈÙÈÛÙÈ΋ Ù˘ ‰Ú¿ÛË ÛÙÔÓ ÙÔÏÔ˘ ı· Îfi„ÂÈ ÙËÓ Ì¤· ÙÔ˘ ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ Î·È Ù˘ ÈÛÙÔÚ›·˜ Ù˘ ¢ڇÚˆÙÔ¯ÚÔÓÈ¿ÙÈÎË ›Ù· ÙÂÚ˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Î·È Ê¤ÙÔ˜ ÂΉ›‰ÂÈ ÙÔ 16Ô Δ‡ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ 2 ºÂ‚ÚÔ˘¯Ô˜ ÙÔ˘ ¢ÂÏÙ›Ô˘ Ù˘, ÙÔ˘ ¤ÙÔ˘˜ 2012. ·Ú›Ô˘ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ “º›ÏÈ· ÁË” ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ ΔÔ ¢ÂÏÙ›Ô, Ô˘ ¤¯ÂÈ ÈÛÙÔÚÈÎfi ÂÚȯfiÌÂÓÔ, ı· Ù˘ ÕÏÏ˘ ªÂÚÈ¿˜ ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙ› ÛÙÔ ÎÔÈÓfi ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ 3 ºÂ(ÚÒËÓ ∫Ù‹Ì· °·›·). ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ ÛÙȘ 11.30 .Ì. ÛÙÔ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi ∫¤flÚ· ¤Ó·Ú͢ 8:30 Ì.Ì. ÓÙÚÔ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡. ΔÈÌ‹ οÚÙ·˜ 15 ¢ÚÒ. ΔËÓ ·ÚÔ˘Û›·ÛË ı· οÓÔ˘Ó ‰‡Ô ͯˆÚÈÛÙ¿ ¶Ï‹Ú˜ ÌÂÓÔ‡ Î·È ·ÓÂ˘Ì·ÙÈο ¿ÙÔÌ·, Ô ·Ú¯ÈÌ·Ó‰Ú›Ù˘ ¡ÂÎÙ¿ÂÚÈfiÚÈÛÙË ¯Ú‹ÛË ÔÚÈÔ˜ ÀÊ·ÓÙ›‰Ë˜, ηıËÁÔ‡ÌÂÓÔ˜ Ù˘ πÂÚ¿˜ ªÔÙÒÓ ·Ó·„˘ÎÙÈÎÒÓ. ΔËÓ‹˜ ÕÓˆ •ÂÓÈ¿˜ Î·È Ô Û¯ÔÏÈÎfi˜ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ Ϥʈӷ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ 6977663200, ºÈÏÔÏfiÁˆÓ ¢Ú. °ÂÒÚÁÈÔ˜ ∫ÔÓÙÔÌ‹ÙÚÔ˜, ÁÂÓÈ6972014985 Î·È Îfi˜ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ Ù˘ ∂Ù·ÈÚ›·˜ £ÂÛÛ·ÏÈÎÒÓ ∂6977304888. Ú¢ÓÒÓ. — √ ™‡Ó‰ÂÛÌÔ˜ ∂ʤø˜ ›ıÈÛÙ·È Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ·, ÙËÓ ›‰È· ̤ڷ, ‰ÚˆÓ ∞ÍȈ̷ÙÈÎÒÓ Î·È Ë ºÈÏ¿Ú¯·ÈÔ˜ ı· Îfi„ÂÈ Î·È ÙËÓ ÚˆÙÔ¯ÚÔÓÈ¿∞Óı˘·ÛÈÛÙÒÓ ¡ÔÙÈη ›Ù· Ù˘, ÂÓÒ Ô ÓÂÔÛ‡ÛÙ·ÙÔ˜ “™‡ÏÏÔÁÔ˜ ÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÚÔº›ÏˆÓ ªÔ˘ÛÈ΋˜ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡”, ı· Ï·ÈÛÈÒÛÂÈ ÁÚ·ÌÌ·Ù›˙ÂÈ ÙÔ ™¿‚‚·ÌÔ˘ÛÈο ÙËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË. ÙÔ 2 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ Î·È ÒÚ· 18.00, ÛÙË §¤Û¯Ë ∞ÍȈ̷ÙÈÎÒÓ ºÚÔ˘Ú¿˜ μfiÏÔ˘ (™ÙÚ. ™·Ú¿ÊË 1 & ¶ÂÚÚ·È‚Ô‡) ÙËÓ ÎÔ‹ Ù˘ ›Ù·˜ Î·È ÙÔÓ ·ÔÏÔÁÈÛÌfi ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ Ù˘ ¯ÚÔÓÈ¿˜ Ô˘ ¤Ú·ÛÂ. ΔËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË ı· ÙÈÌ‹ÛÂÈ Ô ∞’ ˘·Ú¯ËÁfi˜ °∂™ ·ÓÙÈÛÙÚ¿ÙËÁÔ˜ Î. ¡ÈÎfiÏ·Ô˜ Δ·ÌÔ˘Ú›‰Ë˜. °È· fiÛÔ˘˜ ÂÈı˘ÌÔ‡Ó (ÌÂ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ 8 ¢ÚÒ) Ë ‚Ú·‰È¿ ı· Û˘Ó¯ÈÛÙ› Ì ʷÁËÙfi, ÎÚ·Û› Î·È ˙ˆÓÙ·Ó‹ ÌÔ˘ÛÈ΋. — √ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ™˘Ó/¯ˆÓ ΔÛÈ̤ÓÙˆÓ μfiÏÔ˘ ηÏ› Ù· ̤ÏË ÙÔ˘ ÛÙËÓ ÎÔ‹ Ù˘ ›Ù·˜, Ë ÔÔ›· ı· Á›ÓÂÈ ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ 2/2 Î·È ÒÚ· 10.30 .Ì., ÛÙÔ ∂ÚÁ·ÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ μfiÏÔ˘, ηıÒ˜ Î·È ÛÙÔÓ ÂÙ‹ÛÈÔ ¯ÔÚfi, Ô˘ ı· Á›ÓÂÈ ÛÙȘ 10/3 Î·È ÒÚ· 20.30, ÛÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ ª¤Á·ÚÔ (μÂÏÂÛÙ›ÓÔ). — ∏ ÃÔÚˆ‰›· ∂Î·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ ¡. ª·ÁÓËÛ›·˜, ÙËÚÒÓÙ·˜ ÙÔ ·ÙÚÔ·Ú¿‰ÔÙÔ ¤ıÈÌÔ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ Û˘ÓÂÛÙ›·ÛË ÁÈ· ÙËÓ ÎÔ‹ Ù˘ ‚·ÛÈÏfiÈÙ¿˜ Ù˘ ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ 3 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ ÛÙË 1 ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ “¶·Ú¿ÏÈÔ” ÛÙÔÓ ÕÓ·˘ÚÔ. °È· ÙÔ ÛÎÔfi ·˘Ùfi ηÏ› fiÏ· Ù· ̤ÏË Ù˘, ·Ï·È¿ Î·È Ó¤· ηıÒ˜ Î·È ÙÔ˘˜ Û˘Ó·‰¤ÏÊÔ˘˜ Î·È Ê›ÏÔ˘˜ Ù˘ Ó· ·Ú¢ÚÂıÔ‡Ó. ΔÈÌ‹ οÚÙ·˜ 14 ¢ÚÒ (Ï‹Ú˜ ÌÂÓÔ‡, ÔÙ¿ Î·È ˙ˆÓÙ·Ó‹ ÌÔ˘ÛÈ΋). ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ °È· ÙÔ˘˜ ¶ÚÔÛٿ٘ ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘˜ ΔÚÂȘ πÂڿگ˜ 6938318195. Ô ÊÂÚÒÓ˘ÌÔ˜ ÈÛÙÔÚÈÎfi˜ £ÚËÛ΢ÙÈÎÔÊÈÏÔÏÔ— √ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ¶ÚÔÁÈÎfi˜ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ Ù˘ fiÏÂÒ˜ Ì·˜ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛ ÛʇÁˆÓ ªÈÎÚ·ÛÈ·ÙÒÓ ÙȘ ·ÎfiÏÔ˘ı˜ ÂfiÚÙȘ ÂΉËÏÒÛÂȘ: ·. ™‹ÌÂÚ· ∂·Ú¯›·˜ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ ÚÔÎ·È ÒÚ· 5.30 Ì.Ì., Ù¤ÏÂÛË ªÂÁ¿ÏÔ˘ ∂ÛÂÚÈÛηÏ› ÛÙÔÓ ÂÙ‹ÛÈÔ ¯ÔÚfi ÓÔ‡ Ì ·ÚÙÔÎÏ·Û›· ÛÙÔÓ π. ªËÙÚÔÔÏÈÙÈÎfi Ô˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÁÈ· ÙËÓ ¡·fi ∞Á. ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘. ‚. ΔÂÙ¿ÚÙË 30 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ ÎÔ‹ Ù˘ ›Ù·˜ ÙÔ˘ Û˘ÏÎ·È ÒÚ· 7 Ì.Ì., ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ÂΉËÏÒÛÂˆÓ ÏfiÁÔ˘, ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ 2 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘, ÛÙȘ Ù˘ §·˚΋˜ μÈ‚ÏÈÔı‹Î˘ ÙÔ˘ (¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ 20.30, ÛÙËÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·180-√ÁÏ) ·ÓËÁ˘ÚÈ΋ ÂΉ‹ÏˆÛË. £· ÌÈÏ‹ÛÂÈ Î‹ Ù·‚¤ÚÓ· “√˘Ù¿˜” . ∏ Ô ·È‰ÂÛÈÌfiÙ·ÙÔ˜ ÂÊË̤ÚÈÔ˜ π.¡. ∞Á. μ·ÛÈÏ›Ԣ ‚Ú·‰È¿ ı· Û˘Óԉ¢Ù› . £Âfi‰ˆÚÔ˜ ¶··Û·ÎÂÏÏ·Ú›Ô˘, ıÂÔÏfiÁÔ˜ ·fi ˙ˆÓÙ·Ó‹ ÌÔ˘ÛÈ΋. ηıËÁËÙ‹˜ ÙÔ˘ 3Ô˘ °ÂÓÈÎÔ‡ §˘Î›Ԣ μfiÏÔ˘ ΔÈÌ‹ οÚÙ·˜: 12,50 Â˘Î·È ı· ·Ó·Ù‡ÍÂÈ ÙÔ ı¤Ì·: “ΔÔ ÓfiËÌ· Ù˘ ¶·ÈÚÒ (Ì ʷÁËÙfi, ¯ˆÚ›˜ ‰Â›·˜ ηٿ ÙÔ˘˜ ΔÚÂȘ πÂڿگ˜”. √È ‰fiÎÈÌÔÈ ÔÙ¿). ıÂÔÏfiÁÔÈ Î·È ÈÂÚÔ„¿ÏÙ˜ ¢ËÌÔÛı¤Ó˘ §¤Ì·˜, — √ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ™˘ÓÙ·ÍÈ™Ù˘ÏÈ·Ófi˜ ΔÛȿηÏÔ˜ Î·È ∂˘ÛÙ¿ıÈÔ˜ °Ú·Ì̤ԇ¯ˆÓ ¢∂∏ ¡. ª·ÁÓËÓ˘ ı· „¿ÏÏÔ˘Ó ÂfiÚÙÈÔ˘˜ ÂÎÎÏËÛÈ·ÛÙÈÎÔ‡˜ ‡Û›·˜ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÂΉ‹ÏˆÛË ÎÔ‹˜ ÚˆÙÔ¯ÚÔÌÓÔ˘˜. ∂›ÛÔ‰Ô˜ ÂχıÂÚË ÁÈ· fiÏÔ˘˜. ÓÈ¿ÙÈ΢ ›Ù·˜ ÛÙȘ 6 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘, Ë̤ڷ ΔÂÙ¿ÚÙË Î·È ÒÚ· 10.30 ÙÔ Úˆ› ÛÙÔ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô Volos Palace, •ÂÓÔÊÒÓÙÔ˜ - £Ú·ÎÒÓ fiÈÛıÂÓ ¢ËÌ·Ú¯Â›Ô˘. — √ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi˜ Î·È ∂͈ڷ˚ÛÙÈÎfi˜ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ∫ÂÚ·ÛȈÙÒÓ ¶ËÏ›Ô˘ ı· Îfi„ÂÈ ÙËÓ ÚˆÙÔ¯ÚÔÓÈ¿ÙÈÎË ÎÔ˘ÏÔ‡Ú· ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ 10 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ Î·È ÒÚ· 18.30 ÛÙËÓ Ï·Ù›· ÛÙÔ ∫ÔÈÓÔÙÈÎfi ∫·Ù¿ÛÙËÌ· ∫ÂÚ·ÛÈ¿˜. £· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ ÚÔ‚ÔÏ‹ video ÙˆÓ ÂΉËÏÒÛÂˆÓ Ù˘ ¯ÚÔÓÈ¿˜. ∫·ÏÔ‡ÓÙ·È Ù· ̤ÏË Î·È ÔÈ Ê›ÏÔÈ ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ Ó· ·Ú¢ÚÂıÔ‡Ó. — ∏ ∂ÏÏËÓÈ΋ ¶ÂÚÈËÁËÙÈ΋ §¤Û¯Ë μfiÏÔ˘ ı· Îfi„ÂÈ ÙËÓ ›Ù· Ù˘ ÛÙÔ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô Park ÛÙȘ 9 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘, Ë̤ڷ ™¿‚‚·ÙÔ ÛÙȘ 8 ÙÔ ‚Ú¿‰˘. ¢È¿ıÂÛË Î·ÚÙÒÓ ÛÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô Ù˘ §¤Û¯Ë˜, ™. ™˘Ú›‰Ë 30, ‚’ fiÚÔÊÔ˜, ÙËÏ. 24210-23935 ηıËÌÂÚÈÓ¿ 10 .Ì. - 12 Ì. — √ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ™˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ˆÓ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ μfiÏÔ˘ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÂÈ Û˘ÓÂÛÙ›·ÛË Î·È Îfi„ÈÌÔ ›Ù·˜ ÛÙȘ 24/2, ∫˘Úȷ΋ ÌÂÛË̤ÚÈ Î·È ÒÚ· 1 Ì.Ì. ÛÙÔ “∫ÂÚ·ÌÂÈÎfiÓ Á‡ÛÂȘ” ÛÙÔÓ ¶ÔÏ˘¯ÒÚÔ ΔÛ·Ï·¿Ù·. — √ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ™˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ˆÓ ∂ÌfiÚˆÓ ¡. ª·ÁÓËÛ›·˜ √∞∂∂ - Δ∞∂ ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË 13 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ Î·È ÒÚ· 6 Ì.Ì. ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ÙÔ˘ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›Ô˘ ª·ÁÓËÛ›·˜, ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ 176, ı· Îfi„ÂÈ ÙËÓ ›Ù· ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ Î·È ·Ú¿ÏÏËÏ· ı· ¤¯ÂÈ ÙËÓ ÂÎÏÔÁÔ·ÔÏÔÁÈÛÙÈ΋ Û˘Ó¤Ï¢ÛË.

¶·ÚÔ˘Û›·ÛË ÙÔ˘ 16Ô˘ Ù‡¯Ô˘˜ Ù˘ ºÈÏ¿Ú¯·ÈÔ˘ ∂Ù·ÈÚ›·˜ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡

ΔƒπΔ∏ 29 π∞¡√À∞Pπ√À 2013

∏ ‰È·‰ÚÔÌ‹ Ù˘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜ ÛÙÔ ∏ÌÂÚÔÏfiÁÈÔ 2013

“∏ Ê·ÌÂÏÈ¿” ÙˆÓ ™ÔÊ·‰ÈÙÒÓ

«∏

Ê·ÌÂÏÈ¿ Ì·˜ ·fi ÙÔÓ ·Ô‡ ÛÙÔÓ ÂÁÁÔÓfi” Â›Ó·È Ô Ù›ÙÏÔ˜ ÙÔ˘ ∏ÌÂÚÔÏÔÁ›Ô˘ 2013 ·fi ÙÔ ™‡ÏÏÔÁÔ ™ÔÊ·‰ÈÙÒÓ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î·È ÙÔ ¢‹ÌÔ ™ÔÊ¿‰ˆÓ. ¶ÈÛÙÔ› ÛÙÔ Ú·ÓÙ‚ԇ Ô˘ οı ¯ÚfiÓÔ Ù¤ÙÔÈ· ÂÔ¯‹ ¤¯Ô˘Ì Ì ÙÔ˘˜ ¯ˆÚÈ·ÓÔ‡˜ Ì·˜ ∏ÌÂÚÔÏfiÁÈÔ Ì·˜, ‰ˆ‰¤Î·ÙË Û˘Ó¯‹ ¯ÚÔÓÈ¿. ∏ ·Ï‹ıÂÈ· Â›Ó·È fiÙÈ Ê¤ÙÔ˜, ̤۷ ÛÙË ÁÂÓÈÎfiÙÂÚË ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË Ô˘ fiÏÔÈ Ì·˜ ÂÚÓ¿ÌÂ, ı· ‹Ù·Ó ‰‡ÛÎÔÏÔ, ·Ó fi¯È ·‰‡Ó·ÙÔ, Ó· ·ÓÙ·ÔÎÚÈı› Ô Û‡ÏÏÔÁÔ˜ Ì·˜ ÛÙË ‰·¿ÓË Ô˘ ··ÈÙ› ‹ ÂÙ‹ÛÈ· ¤Î‰ÔÛË Ì·˜.

∞fi ÙÔ ·‰È¤ÍÔ‰Ô Ì·˜ ¤‚Á·ÏÂ Ë Â˘ÁÂÓÈ΋ ÚÔÛÊÔÚ¿ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ™ÔÊ¿‰ˆÓ, ·Ó·ÁÓˆÚ›˙ÔÓÙ·˜ ¤ÌÚ·ÎÙ· ÙË ÌÂÁ¿ÏË ·‹¯ËÛË Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÈ ·˘Ù‹ Ì·˜ Ë ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÛÙÔ˘˜ ™ÔÊ·‰›Ù˜, fi¯È ÌfiÓÔ Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ ·ÏÏ¿ Î·È ÙˆÓ ™ÔÊ¿‰ˆÓ, Ù˘ ∞ı‹Ó·˜ Î·È Û’ fiÏÔ˘˜ fiÛÔÈ ˙Ô˘Ó Î·È ÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È Û’ ¿ÏÏ· ̤ÚË Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ Î·È ÙÔ˘ Â͈ÙÂÚÈÎÔ‡. ™ÙÔ ÂÚÛÈÓfi Ì·˜ ∏ÌÂÚÔÏfiÁÈÔ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹Û·Ì ÙȘ ·ÏÏ·Á¤˜ Ô˘ ÛËÌ¿‰Â„·Ó ÙÔ ¯ˆÚÈfi Ì·˜ ÛÙȘ ‰ÂηÂٛ˜ ’40 ’70 Î·È ÔÚÈÛÙÈο Î·È ·ÌÂÙ¿ÎÏËÙ· ÙÔ Ô‰‹ÁËÛ·Ó ·fi ÙÔÓ ·Ú·‰ÔÛÈ·Îfi ÛÙÔ Û‡Á¯ÚÔÓÔ ÙÚfiÔ ˙ˆ‹˜, Ì’ fiÏ· Ù· ıÂÙÈο Î·È Ù· ·ÚÓËÙÈο ÛÙÔȯ›· Ô˘ ÙÔÓ Û˘Ófi‰Â„·Ó... “∫È ‡ÛÙÂÚ· fiÏ· ¿ÏÏ·Í·Ó”: Ô ÙfiÔ˜, ÔÈ ‰Ô˘ÏÂȤ˜, ÔÈ Û˘Ó‹ıÂȘ, ÔÈ È‰¤Â˜, fiÏ·. ƒ·Á‰·›·, ̤۷ Û’ ¤Ó· Îϛ̷ ÂÓıÔ˘ÛÈ·ÛÌÔ‡, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈÎfiÙËÙ·˜ Î·È ¯ÂÈڷʤÙËÛ˘, Ì‹Î·Ì ÛÙË Û‡Á¯ÚÔÓË ÂÔ¯‹. ª¤Û· Û’ ·˘Ùfi ÙÔ Îϛ̷ Ù˘ ÁÂÓÈÎÂ˘Ì¤Ó˘ ·ÏÏ·Á‹˜ Ô Î·ı¤Ó·˜ ÚÔÛ¿ıËÛÂ Î·È ÚÔÛ·ı› Ó· ‚ÚÂÈ ÙÔ ÛÙ›ÁÌ· ÙÔ˘, ÙÔÓ ÚÔÔÚÈÛÌfi ÙÔ˘, ÙÔ ÓfiËÌ· Ù˘ ˙ˆ‹˜. ™’ ·˘Ù‹ ÙÔ˘

ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÚfiÏÔ ¤·ÈÍÂ Î·È ·›˙ÂÈ Ë ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·, ÙÔ ‚·ÛÈÎfi ·ÙÙ·ÚÔ ÙË ÎÔÈÓˆÓ›·˜. ∂Âȉ‹ Ë ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· Â›Ó·È ¿ÓÙ· ¤Ó·˜ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi˜ ÊÔÚ¤·˜ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔÔ›ËÛ˘ Î·È ÛÙ‹ÚÈÁÌ· ÁÈ· ÙÔ Î¿ı ¿ÙÔÌÔ Û’

fiϘ ÙȘ ‰˘ÛÎÔϛ˜, ıˆڋ۷Ì fiÙÈ, ÁÈ· Ó· ÔÏÔÎÏËÚÒÛÔ˘Ì ÙËÓ ÂÈÎfiÓ· ÙˆÓ ·ÏÏ·ÁÒÓ ÛÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ‰ÂηÂٛ˜ ·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ· Ó· ηٷÓÔ‹ÛÔ˘Ì ÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ ηٿÛÙ·ÛË ÛÙȘ Û¯¤ÛÂȘ Ì·˜, ¤ÚÂ Ӓ ·Û¯ÔÏËıԇ̠̠ÙËÓ

ÂͤÏÈÍË Ù˘ ÛÔÊ·‰›ÙÈ΢ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜ ÛÙÔ ¤Ú·ÛÌ· ÙˆÓ ¯ÚfiÓˆÓ. £· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ì ÏÔÈfiÓ ÙË ‰È·‰ÚÔÌ‹ Ù˘ ·fi ÙË ÌÂÁ¿ÏË ·ÙÚÈ·Ú¯È΋ ÌÔÚÊ‹ Ù˘ ÛÙËÓ ÈÔ ÌÈÎÚ‹, Ô˘ ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi ÙÔÓ ˘Ú‹Ó· (ÁÔÓ›˜ Î·È ·È‰È¿) Î·È ı· ÊÙ¿ÛÔ˘Ì ÛÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹, Ô˘ ÎÏ˘‰ˆÓ›˙ÂÙ·È Î·È ÂÚÓ¿ÂÈ ÎÚ›ÛË, fiˆ˜ ¿ÏψÛÙÂ Î·È Û’ ÔÏfiÎÏËÚË ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. ™ÙËÓ ¤ÚÂ˘Ó¿ Ì·˜ ÚÔÛ·ı‹Û·Ì ӷ Û˘ÏϤÍÔ˘Ì ÛÙÔȯ›· ÁÈ· ÙËÓ ·Ú·‰ÔÛȷ΋ Î·È ÙË Û‡Á¯ÚÔÓË ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· ÛÙÔ ÙfiÔ Ì·˜ ·fi ÓÙfiÈÔ˘˜ Ô˘ ·ÓÙ·ÔÎÚ›ıËÎ·Ó ÛÙÔ ·›ÙËÌ· Ì·˜ Ó· Ì·˜ ‚ÔËı‹ÛÔ˘Ó Ì ·Ó·ÌÓ‹ÛÂȘ, Û¯fiÏÈ·, ÂÍÔÌÔÏÔÁ‹ÛÂȘ, ʈÙÔÁڷʛ˜. ™˘ÁÎÂÓÙÚÒÛ·Ì ÙÔ ˘ÏÈÎfi Ì·˜ Ì ÂÚˆÙËÌ·ÙÔÏfiÁÈÔ Î·È ÚÔÛˆÈΤ˜ Û˘ÓÂÓÙ‡ÍÂȘ ·ÏÏ¿ Î·È ÌÂ... ÎÔ˘‚ÂÓÙԇϷ Û ·Ú¤Â˜ ™ÔÊ·‰ÈÙÒÓ Á‡Úˆ ·fi ÙÔ ı¤Ì·. Δ· ΛÌÂÓ· ÙÔ˘ ∏ÌÂÚÔÏÔÁ›Ô˘ ¤ÁÚ·„Â Ë ∂ϤÓË ¶··ÏÔÔ‡ÏÔ˘ ΔÛ¤ÚÁ·. ΔËÓ ÂÈ̤ÏÂÈ· Î·È ·ÚÔ˘Û›·ÛË Â›¯·Ó Ë ∂ϤÓË ΔÛ¤ÚÁ·-¶··ÏÔÔ‡ÏÔ˘ Î·È Ë Œ‚Ë °ÎÈ˙¿ÓË-™Ù·Ê˘Ï¿.

°ÂÓ·ÚÈ¿ÙÈΘ ·ÚÔÈ̛˜ ÛÙÔ ·Ú·‰ÔÛÈ·Îfi ¶‹ÏÈÔ ΔÔ˘ ∫ø™Δ∞ §π∞¶∏ ∞¶√ ÙÔ˘˜ ÈÔ ÏÔ‡ÛÈÔ˘˜ Ì‹Ó˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ Ï·ÔÁÚ·Ê›· Ô °ÂÓ¿Ú˘, Ô˘ ʇÁÂÈ Û ϛÁ˜ ̤Ú˜, Ì’ fiÏË ÙË ÊÙÒ¯ÂÈ· ÙÔ˘ Û ‚ÈÔÙÈο Î·È Î˘Ú›ˆ˜ ‚¤‚·È· Û ÁˆÚÁÈο ·Á·ı¿, ·ÊÔ‡ ¯ÚÔÓÈο ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙËÓ Î·Ú‰È¿ ÙÔ˘ ¯ÂÈÌÒÓ·, ÂÍ Ô˘ Î·È Ë ·Ï·ÈfiÙÂÚË Ï·˚΋ ÔÓÔÌ·Û›· ÙÔ˘ “ªÂÛԯ›̈ÓÔ˜” ‹ “∫Ú˘·Ú›Ù˘”. øÛÙfiÛÔ, Ë ı¤ÛË ÙÔ˘ ÛÙËÓ ·Ú¯‹ ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ Î·È ÙÔ˘ ÌËÓÔÏfiÁÈÔ˘ Î·È Ë Ì·ÁÈ΋ ‰È¿ÛÙ·ÛË ÙÔ‡Ù˘ Ù˘ ÚˆÙÈ¿˜ ÙÔ˘ ‹Ù·Ó ·ÚÎÂÙ‹ ÁÈ· Ó· ıˆÚÂ›Ù·È ·fi ÙÔ Ï·fi Ì·˜ ˆ˜ Ô ÈÔ ÛÔ˘‰·›Ô˜ Î·È ÌÂÛو̤ÓÔ˜ Ì‹Ó·˜ ÙˆÓ ·ÚÔÈÌÈÒÓ, Ô˘ ϤÁÔÓÙ·È Ì¤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· ÛÙ· ¯ˆÚÈ¿ ÙÔ˘ ¶ËÏ›Ô˘ Î·È Â›Ù ¤¯Ô˘Ó ˆ˜ ÎÂÓÙÚÈÎfi ¿ÍÔÓ· Ù˘ ÓÔËÌ·ÙÈ΋˜ ·Ó·ÊÔÚ¿˜ ÙÔ˘˜ ÙÔÓ ›‰ÈÔ ÙÔ‡ÙÔ Ì‹Ó·, ›Ù ÙÔÓ ÂÌϤÎÔ˘Ó Ì ¿ÏÏÔ˘˜ Ì‹Ó˜ ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘. π‰Ô‡ fï˜ ‰È·Ù˘ˆÌ¤ÓÔ ÛÙËÓ ËÏÈÔÚ›ÙÈÎË ÓÙÔÈÔÏ·ÏÈ¿ Î·È Ì ÙË ÛËÌ·Û›· ÙÔ˘, ÙÔ ÁÂÓ·ÚÈ¿ÙÈÎÔ ·ÚÔÈÌÈ·Îfi ˘ÏÈÎfi Ô˘ Ì¿˙„· ÛÙÔ Ù·Á¿ÚÈ ÌÔ˘ ·fi ÙÔ ¶‹ÏÈÔ Â‰Ò Î·È ÎÔÓÙ¿ ÂÍ‹ÓÙ· ¯ÚfiÓÈ· Ô˘ ·Û¯ÔÏÔ‡Ì·È Ì ÙË Ï·ÔÁÚ·Ê›·: ∫È ·Ú¯›˙ˆ Ì ÙȘ ·ÚÔÈ̛˜ Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο ÛÙÔ °ÂÓ¿ÚË: ÃÈfiÓ’ ÁÈÓ·ÚÈ¿Ù’ÎÔ˘, ¯Ú˘Û¿Ê’ Ù’ ηÏÔ˘ÎÈÚÈÔ‡. ¢ËÏ·‰‹ ÙÔ ¯ÈfiÓÈ ÙÔ˘ °ÂÓ·ÚÈÔ‡ Â›Ó·È ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ÔχÙÈÌÔ, ÁÈ·Ù› ÏÈÒÓÔÓÙ·˜ ·ÚÁ¿ ÙÚÔÊÔ‰ÔÙ› ÙȘ ËÁ¤˜, ÌÂ Û˘Ó¤ÂÈ· Ó· ˘¿Ú¯ÂÈ ·ÊıÔÓ›· ÓÂÚÔ‡ ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ. °ÈÓ¿Ú’ Ì‹Ó· ÎÏ¿‰È‚È ÎÈ ÁÈ· ÊÈÁÁ¿Ú’ ÌË ÚÔ˘Ù¿˜. ∂Âȉ‹ Ô °ÂÓ¿Ú˘ Â›Ó·È Ô ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˜ Ì‹Ó·˜ Ô˘ ÚÔÛʤÚÂÙ·È ÁÈ· ÙÔ ÎÏ¿‰ÂÌ· ÙÔ˘ ·ÌÂÏÈÔ‡, ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÂÚÈıÒÚÈ·, ‚ϤÔ-

ÓÙ·˜ ÙÔ ÊÂÁÁ¿ÚÈ ·Ó Â›Ó·È ÛÙË “ÁÈfiÌÈÛË” ‹ ÛÙË “¯¿ÛË” ÙÔ˘, ÁÈ· Ó· ‰È·Ï¤ÁÂȘ ηÈÚfi ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ’ ·˘Ù‹ ÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿. ΔÔ˘ °ÈÓ¿Ú’ ÙÔ˘ ÊÈÁÁ¿Ú’ ·Ú¿ Ï›ÁÔ˘ ̤ڷ ÌÔÈ¿˙’. ∏ ·ÚÔÈÌ›· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ΢ÚÈÔÏÂÎÙÈο Ì ‚¿ÛË ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ÙÔ ÁÂÓ·ÚÈ¿ÙÈÎÔ ÊÂÁÁ¿ÚÈ Â›Ó·È Ôχ Ï·ÌÂÚfi. ŸÛÔ˘ ·ÎÔ‡˜ ÙÔ˘Ó πÔ˘Ú‰¿Ó’ ‚¿ÓÈ „¿ÚÈ· ÛÙÔ˘ ÙËÁ¿Ó’. ™Â fiÛÔ ‰È¿ÛÙËÌ· ‰ËÏ·‰‹ „¿ÏÏÔÓÙ·È Ù· ÙÚÔ¿ÚÈ· Ù˘ ÁÈÔÚÙ‹˜ ÙˆÓ ºÒÙˆÓ ÛÙËÓ ÂÎÎÏËÛÈ¿ Î·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ·fi ÙȘ 6 ¤ˆ˜ ÙȘ 14 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘, ÌÔÚ› Ô ¯ÚÈÛÙÈ·Ófi˜ Ó· ÙÚÒÂÈ Î¿ı ̤ڷ „¿ÚÈ·, ·ÊÔ‡ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Û¯ÂÙÈ΋ ··ÁfiÚ¢ÛË ·fi ÙÔ˘˜ ÈÂÚÔ‡˜ ηÓfiÓ˜ Ù˘ ∂ÎÎÏËÛ›·˜ Ì·˜. π‰Ô‡, fï˜, ÎÈ ÔÈ ·ÚÔÈ̛˜ fiÔ˘ Ô °ÂÓ¿Ú˘ ÂÌϤÎÂÙ·È ÛÙÔ ¶‹ÏÈÔ Î·È Ì ¿ÏÏÔ˘˜ Ì‹Ó˜ ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘. Δ’ ∞ÓÙÚÈ¿ Ù· ¯ÈfiÓÈ· Û›‰ÂÚ·, ÙÔ˘ °ÂÓ·ÚÈÔ‡ ÏÈı¿ÚÈ· (‹ ÙÛÈÏ›ÎÈ·), ÙÔ˘ ºÏ‚·ÚÈÔ‡ Î·È ÙÔ˘ ª·ÚÙÈÔ‡ Û¿È· Û·Ó ÎÔ˘ÏԢ·ıÈ·. ¢ËÏ·‰‹, ÙÔ ¢ÂΤ̂ÚË (“∞ÓÙÚÈ¿” ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·ÏÈÔ‡˜ ¶ËÏÈÔÚ›Ù˜) Î·È ÙÔ °ÂÓ¿ÚË, ÂÂȉ‹ ÙÔ ÎÚ‡Ô Â›Ó·È Ôχ ÎÈ ÔÈ Ì¤Ú˜, Ù· ¯ÈfiÓÈ· Â›Ó·È ÛÊȯٿ Î·È ÏÈÒÓÔ˘Ó ‰‡ÛÎÔÏ·, ÂÓÒ ÙÔ ºÏ‚¿ÚË Î·È ÙÔ ª¿ÚÙË, Ô˘ ÙÔ ÎÚ‡Ô ·Ú¯›˙ÂÈ ÂÓfi„ÂÈ Ù˘ ¿ÓÔÈ͢, Ó· Ì·Ï·ÎÒÓÂÈ ÎÈ ÔÈ Ì¤Ú˜ Ó· “Í·ÓÔ›ÁÔ˘Ó”, Ù· ¯ÈfiÓÈ· Â›Ó·È Ì·Ï·ÎfiÙÂÚ· Î·È ÏÈÒÓÔ˘Ó ÈÔ ÁÚ‹ÁÔÚ·. ΔÔ˘ ¯ÈfiÓ’ Ù’ °ÈÓÈ·ÚÈÔ‡ ÎÔ˘ÚÈ¿, Ù’ ª·ÚÙÈÔ‡ ÊÔ˘ÙÈ¿. ¢ËÏ·‰‹ ÙÔ ÁÂÓ·ÚÈ¿ÙÈÎÔ ¯ÈfiÓÈ Â›Ó·È Ôχ ¯Ú‹ÛÈÌÔ ÁÈ· fiÏ· Ù· Ê˘Ù¿, ·ÓÙ›ıÂÙ· Ì ÙÔ fi„ÈÌÔ Ì·ÚÙÈ¿ÙÈÎÔ ¯ÈfiÓÈ, Ô˘ Û˘Ó‹ıˆ˜ “η›ÂÈ” Ù· ·ÂÈı·Ï‹ ‰¤ÓÙÚ·, fiÙ·Ó Ì¿ÏÈÛÙ· Ì ÙËÓ ÎÔÚÈ¿ ‚Ï·ÛÙÔÏÔÁÔ‡Ó ÚÒÈÌ·.

ΔÔ˘ °ÈÓ¿Ú’ ÎÈ ÙÔ˘ ºÏÈ‚¿Ú’, ʇÙÈ‚È Î·Ù·‚Ô˘Ï¿‰È˜. °ÓˆÛÙ‹ ÛÙÔ ·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ ·ÚÔÈÌ›· ϤÁÂÙ·È Î·È ÛÙÔ ÁÔÓÈÌfiÙ·ÙÔ ¶‹ÏÈÔ, fiÔ˘ fiÓÙˆ˜ ÔÈ Î·Ù·‚ÔÏ¿‰Â˜ “È¿Ó’ÓÈ Û·Ó ·Ï·‚¤˜” (fiˆ˜ ϤÓ ÔÈ ¶ËÏÈÔÚ›Ù˜) ·Ó Ê˘Ù¢ÙÔ‡Ó Ì¤Û· Û ÙÔ‡ÙÔ ÙÔ ‰›ÌËÓÔ. ∫fiÙ·, ›Ù· ÙÔ˘ °ÈÓ¿Ú ÎÈ ·› ÙÔ˘ ∞ÏÔ˘Ó¿Ú’. ∂›Ó·È ·ÍÈÔÏÔÁË̤ÓÔ ˆ˜ Ë ÎfiÙ· Î·È Ë ›Ù· Â›Ó·È ÓÔÛÙÈÌfiÙÂÚ· ‰¤ÛÌ·Ù· ÙÔ Ì‹Ó· °ÂÓ¿ÚË, ÂÓÒ Ë ¿È· ÚÔÛʤÚÂÙ·È ÁÈ· Ì·Á›ÚÂÌ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÙÔ Ì‹Ó· πÔ‡ÓÈÔ (∞ψӿÚË). ¡· ’ÌÔ˘Ó ÙÔ˘ ª¿Ë Á¿È‰·ÚÔ˘˜, ÙÔ˘Ó ∞‡ÁÔ˘ÛÙÔ˘ ÎÚÈ¿Ú, Ô‡ÏÔ˘ ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ ÎfiÎÔ˘Ú·˜ ÎÈ Á¿ÙÔ˘˜ ÙÔ˘ °ÈÓ¿Ú’ ÃÈÔ˘ÌÔÚÈ΋ ·ÚÔÈÌ›· Ì ÙÔ˘˜ Ì‹Ó˜, fiÔ˘ Ù· ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓ· ˙Ò· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô ÔÚÁ·ÛÌfi. ΔÔ˘ °ÈÓ¿Ú’ ÎÈ ÙÔ˘ ºÏÈ‚¿Ú’ ·›ÚÓ’ Ë ª·ÏÔ˘ÁÈ¿ÓÓ’˜ ¯·Ì¿Ú’. ∏ ·ÚÔÈÌ›· Â›Ó·È ÁÓˆÛÙ‹ ÌfiÓÔ ÛÙÔ ¯ˆÚÈfi ªÔ‡ÚÂÛÈ ÙÔ˘ ∞Ó·ÙÔÏÈÎÔ‡ ¶ËÏ›Ô˘ Î·È ı˘Ì›˙ÂÈ ˆ˜ Ù· ‚·Ú¤ÏÈ· Ì ÙÔ Î·Ïfi ÎÚ·Û› Ú¤ÂÈ Ó· ·ÓÔ›ÁÔÓÙ·È ·˘Ùfi ÙÔ ‰›ÌËÓÔ. ¡· ÎÈ Ô Û¯ÂÙÈÎfi˜ ·ÚÔÈÌÈfiÌ˘ıÔ˜, fiˆ˜ ÌÔ˘ ÙÔÓ ‰ÈËÁ‹ıËΠÙÔ 1963 Ë ·ÏÈ¿ Ì·Ì‹ ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡ ª·Ú›· ∑·¯·Ú¿: “◊Ù·ÓÈ ÛÙ· ·ÏÈ¿ Ù· ¯ÚfiÓÈ· ÛÙ’ ªÔ‡ÚÈÛ’ ¤Ó·˜ ÁÈÚÔ˘-ª·ÏÔ˘ÁÈ¿ÓÓ’˜ ÌÈ Ù’ fiÓÔ˘Ì·, ÌÈÎÚ·ÎÏ‹˜ ÁÈ· ÙÔ˘ ÎÚ·Û› ·’ ¤ÊÙÈ·ÓÈ. ∞˘Ùfi˜, ÏÔÈfiÓ, ·Ó¿ÌÈÛ· ÛÙ’ ¿ÏÏ· ÎÚ·ÛÈ¿ Ù’, ¤ÊÎÈ·ÓÈ ÎÈ ¤Ó· ‚·ÚÈÏ¿Î’ ·’ ÙÔ˘ ’ÓÈ, Ì·Ó·¯fi˜ Ù’ ÙÔ˘ ηٷ¯Â›ÌÔ˘ÓÔ˘, ÙÔ˘ °ÈÓ¿Ú’ ‰ËÏ·‰‹ ÎÈ ÙÔ˘ ºÏÈ‚¿Ú’. ∫’ ‹Ù·ÓÈ ÙfiÙÈ ÁÈ’ ·˘Ù’ÓÈ Û· Ó· ÚÔ˘ÙÔ˘¯·Ì¿Ú’˙È ÙÔ˘ ÁÎfiÛÌÔ˘. °È· Ù’ ·˘Ùfi ÎÈ ¤ÏÈÁÈ Ë ›‰ÈÔ˘˜: “ΔÔ˘ °ÈÓ¿Ú’ ÎÈ ÙÔ˘ ºÏÈ‚¿Ú’ ·›ÚÓ’ Ë ª·ÏÔ˘ÁÈ¿ÓÓ’˜ ¯·Ì¿Ú’”.


¶ÔÏÈÙÈÛÌfi˜/ ∂ΉËÏÒÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ÂÔÚÙ‹ ÙˆÓ ΔÚÈÒÓ πÂÚ·Ú¯ÒÓ ·fi ÙË ªËÙÚfiÔÏË ∂√ƒΔ∞™Δπ∫∂™ ÂΉËÏÒÛÂȘ, ÌÂ

ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ù˘ ÌÓ‹Ì˘ ÙˆÓ ΔÚÈÒÓ πÂÚ·Ú¯ÒÓ, ¶ÚÔÛÙ·ÙÒÓ Ù˘ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ ¶·È‰Â›·˜, ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ Ë πÂÚ¿ ªËÙÚfiÔÏË ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜, ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË 30/1. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ·, ı· ÙÂÏÂÛÙ› ∞Ú¯ÈÂÚ·ÙÈ΋ £Â›· §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÛÙÔÓ πÂÚfi ¡·fi ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜ ÙÔ˘ ™ˆÙ‹ÚÔ˜ μfiÏÔ˘, ÈÂÚÔ˘ÚÁÔ‡ÓÙÔ˜ ÙÔ˘ Û‚. ÌËÙÚÔÔÏ›ÙÔ˘ Î. πÁÓ·Ù›Ô˘, ·ÚÔ˘Û›· ÂÎÚÔÛÒˆÓ Ù˘ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈ΋˜ ÎÔÈÓfiÙËÙ·˜. ™ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ £Â›·˜ §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ı· „·Ï› ÂÈÌÓËÌfiÛ˘ÓË ‰¤ËÛË ˘¤Ú ·Ó··‡Ûˆ˜ ÙˆÓ ÎÂÎÔÈÌËÌ¤ÓˆÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ, ηıÒ˜ Î·È ·ÚÙÔÎÏ·Û›· ˘¤Ú ˘Á›·˜ ÙˆÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡ Ì·˜. ™ÙȘ 11 .Ì. ÛÙÔ ¶Ó. ∫¤ÓÙÚÔ Ù˘ πÂÚ¿˜ ªËÙÚÔfiψ˜ (∫. ∫·ÚÙ¿ÏË ∞Óı. °·˙‹), ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÂfiÚÙÈ· ÂΉ‹ÏˆÛË, ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÔÔ›·˜ ı· ÙÈÌËı› Ô ·Ï·›Ì·¯Ô˜ ıÂÔÏfiÁÔ˜ - ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi˜ Î. μ·Û›ÏÂÈÔ˜ ∫ÔÙÛÌ·Ó›‰Ë˜, ÁÈ· ÙËÓ ÔÏ˘ÂÙ‹ Î·È Î·ÚÔÊfiÚÔ ‰È·ÎÔÓ›· ÙÔ˘ ÛÙËÓ ÂÎ·›‰Â˘ÛË. °È· ÙÔÓ ÙÈÌÒÌÂÓÔ ı· ÌÈÏ‹ÛÔ˘Ó: √ Î. πˆ¿ÓÓ˘ ¶·ÙÚ›ÎÔ˜, ÊÈÏfiÏÔÁÔ˜, Ù. Ï˘ÎÂȿگ˘, Ì ı¤Ì· “√ ‰¿ÛηÏfi˜ ÌÔ˘, Ô Û˘Ó¿‰ÂÏÊÔ˜ Î·È Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˘ ÌÔ˘ ÛÙÔÓ ÈÛÙÔÚÈÎfi ™‡ÏÏÔÁÔ μfiÏÔ˘ “√È ΔÚÂȘ πÂÚ¿Ú¯·È” ıÂÔÏfiÁÔ˜ ηıËÁËÙ‹˜ μ·Û›ÏÂÈÔ˜ ∫ÔÙÛÌ·Ó›‰Ë˜” Î·È Ô Î. ¢ËÌÔÛı¤Ó˘ §¤Ì·˜, Ù. Á˘ÌÓ·Ûȿگ˘, Ì ı¤Ì· “∞Ó¿ÏÂÎÙ· ·fi ÙË ıÂÔÏÔÁÈ΋ ÔÚ›· ÙÔ˘ μ·ÛÈÏ›Ԣ ∫ÔÙÛÌ·Ó›‰Ë” . ∞̤ۈ˜ ÌÂÙ¿ Ô Û‚. ÌËÙÚÔÔÏ›Ù˘ Î. πÁÓ¿ÙÈÔ˜ ı· ¯·ÈÚÂÙ›ÛÂÈ ÙËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË Î·È ı· ·ÔÓ›ÌÂÈ ÛÙÔÓ Î. ∫ÔÙÛÌ·Ó›‰Ë ÙËÓ ∞ÓÒÙ·ÙË ΔÈÌËÙÈ΋ ¢È¿ÎÚÈÛË Ù˘ ΔÔÈ΋˜ ∂ÎÎÏËÛ›·˜, ÙÔ ÃÚ˘Ûfi ™Ù·˘Úfi, ÌÂÙ¿ ¢ÈÏÒÌ·ÙÔ˜. ∏ ÂΉ‹ÏˆÛË ı· ÔÏÔÎÏËÚˆı› Ì ÔÌÈÏ›· ÙÔ˘ Î. ∫ÔÙÛÌ·Ó›‰Ë, Ë ÔÔ›· ı· ¤¯ÂÈ ı¤Ì· “™Î¤„ÂȘ ÁÈ· ÙÔ ÚfiÏÔ ÙÔ˘ ıÂÔÏfiÁÔ˘ ηıËÁËÙÔ‡ ÛÙÔ ™¯ÔÏ›Ԕ.

“√ ¶·Ó”: EÍÔÚÌ‹ÛÂȘ ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ ∞¡∞∫√π¡ø£∏∫∂ ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ì ÙȘ ÚÔÛ¯›˜ ÂÍÔÚÌ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ º˘ÛÈÔÏ·ÙÚÈÎÔ‡ √Ì›ÏÔ˘ μfiÏÔ˘ √ “¶·Ó”: K˘Úȷ΋ 3/2 ¶Â‰ÈÓ‹ ª·ÁÓËÛ›· - Â˙ÔÔÚÈ΋. ∞ÛÚfiÁÂÈ·-ªÔ˘ÛÔ˘ÏÌ·ÓÈÎfi˜ ΔÂΤ˜ º·ÚۿψÓ-ΔÛÈÔ‡Ú ∞Á¿˜∫ÔÎΛӷ ø.¶: 4 μ¢: 1/5 ∫˘Úȷ΋ 10/2 ¢˘ÙÈÎfi ¶‹ÏÈÔ - Â˙ÔÔÚÈ΋. ∫. °·Ù˙¤· - ∞Á›· ΔÚÈ¿‰· - ∞. °·Ù˙¤· - ∫. °·Ù˙¤· ø.¶: 3.30 - μ.¢: 1/5 ¢Â˘Ù¤Ú· 11/2 °Ú·Ê›· Û˘ÏÏfiÁÔ˘, ÒÚ·: 7.00 Ì.Ì. μÈÓÙÂÔ·ÚÔ˘Û›·ÛË Ù˘ ÂΉÚÔÌ‹˜ ÙÔÓ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ Û ¶ÚÔ‡Û· - ÿÌ‚ÚÔ Δ¤ÓÂ‰Ô ∫˘Úȷ΋ 17/2 ¢˘ÙÈÎfi ¶‹ÏÈÔ - Â˙ÔÔÚÈ΋. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ - ¢Ú¿ÎÂÈ· - ∞Á. §·˘Ú¤ÓÙÈÔ˜ ø.¶: 4 μ.¢: 1/5 ΔÚÈ‹ÌÂÚÔ ·ÔÎÚÈ¿˜ - ∫. ¢Â˘Ù¤Ú·˜ 16, 17, 18/3 ∫¤Ú΢ڷ - §Â˘Î›ÌÌË - Ï›ÌÓË ∫ÔÚ˘ÛÛ›ˆÓ - ¶·Ï·ÈÔηÛÙÚ›ÙÛ· ∞ÔÎÚȤ˜ ÛÙËÓ fiÌÔÚÊË ∫¤Ú΢ڷ, ÍÂÓ¿ÁËÛË Û fiÏ· Ù· ·ÍÈÔı¤·Ù· Î·È ÌÔ˘Û›· Ù˘ fiÏ˘ ∞Ú¯ËÁfi˜: ∞Ó. ¶Ô˘ÙÔ˘ÚÔ‡‰Ë, °ÂˆÚÁ›· ÷ڷϷÌ›‰Ô˘ ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜, ‰ËÏÒÛÂȘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜: °Ú·Ê›· Û˘ÏÏfiÁÔ˘: ™fiψÓÔ˜ 2, ÙËÏ.: 24210-24290, ÒÚ˜: Úˆ› ¢-¶: 10.00-12.00. ∞fiÁÂ˘Ì· ¢Â˘Ù., ΔÂÙ·Ú. ¶·Ú·Û. 6.00-8.00 Ì.Ì. ∫ÈÓËÙfi Û˘ÏÏfiÁÔ˘: 6976904236.

ΔƒπΔ∏ 29 π∞¡√À∞Pπ√À 2013

29

ƒÔÌ·ÓÙÈ΋ ÎÔÌÂÓÙ› Û‹ÌÂÚ· Î·È ·‡ÚÈÔ ÛÙÔ ∞¯›ÏÏÂÈÔ

“æˆÌ› Î·È ÙÔ˘Ï›˜” ·fi ÙÔ ™ÈÓ¤ ªÂÛfiÁÂÈÔ˜ Δ

Ô ÛÈÓÂÌ¿ Û‹ÌÂÚ· Î·È ·‡ÚÈÔ Ì·˜ Ù·Íȉ‡ÂÈ ·fi ÙËÓ ¶ÂÛοڷ ÛÙË μÂÓÂÙ›· ÛÙËÓ ÂfiÌÂÓË ÚÔ‚ÔÏ‹ ÙÔ˘ ™ÈÓ¤ ªÂÛfiÁÂÈÔ˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ Ì ÌÈ· ÚÔÌ·ÓÙÈ΋ ·ÈÛıËÌ·ÙÈ΋ ÎÔÌÂÓÙ› Ô˘ ˘ÔÁÚ¿ÊÂÈ Ô ™›Ï‚ÈÔ ™ÔÏÓÙ›ÓÈ, ÙËÓ Ù·ÈÓ›· “æˆÌ› Î·È ÙÔ˘Ï›˜”. “∂È‚·ÙÈÎfi˜ ÛÙ·ıÌfi˜” Ë ·›ıÔ˘Û· ÙÔ˘ ∞¯›ÏÏÂÈÔ˘ “¡›ÎÔ˜ ∫ÔÏÔ‚fi˜” Î·È “ÒÚ· ·Ó·¯ÒÚËÛ˘” 21:30.

∫·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÂÓfi˜ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎÔ‡ Ù·ÍȉÈÔ‡, Ë ƒÔÛ¿ÏÌ·, ÌÈ· Û·Ú·ÓÙ¿¯ÚÔÓË ·ÓÙÚÂ̤ÓË ÓÔÈÎÔÎ˘Ú¿ ·fi ÙËÓ ¶ÂÛοڷ, ¯¿ÓÂÈ ÙÔ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎfi Ô‡ÏÌ·Ó. ∞ÓÙ› Ó· ÂÚÈ̤ÓÂÈ ÙËÓ ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ÙÔ˘ Ô‡ÏÌ·Ó, ÛΤÙÂÙ·È ˆ˜ Â›Ó·È ÌÈ· ˘¤ÚÔ¯Ë È‰¤· Ó· “ÙÔ ÛοÛÂÈ” Ù·Íȉ‡ÔÓÙ·˜ ÌfiÓË Ù˘ ÛÙË μÂÓÂÙ›·, fiÔ˘ ‰ÂÓ Â›¯Â ÔÙ¤ ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ¿ÂÈ. ΔȘ Ï›Á˜ ̤Ú˜ Ô˘ ı· Ï›„ÂÈ ·fi ÙÔ Û›ÙÈ Î·È ÙȘ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ ÙÔ˘ ÓÔÈÎÔ΢ÚÈÔ‡, ı· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ ÙÔ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ ÌÈ·˜ ÂÓÙÂÏÒ˜ ‰È΋˜ Ù˘ ÂÈÏÔÁ‹˜ ¤Íˆ ·fi Ù· ηıËÌÂÚÈÓ¿. ÕÏψÛÙÂ Ô Ù›ÙÏÔ˜ “æˆÌ› Î·È ΔÔ˘Ï›˜” ˘·ÈÓ›ÛÛÂÙ·È ÙËÓ ·ÓÙÈ·Ú¿ıÂÛË Ù˘ ÙÂÙÚÈÌ̤Ó˘ ηıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ·˜ Î·È ÙÔ˘ ‚ÈÔÔÚÈÛÌÔ‡ („ˆÌ›) Ì ÙÔ ÚÔÌ·ÓÙÈÛÌfi Î·È ÙÔÓ ¤ÚˆÙ· (ÙÔ˘Ï›˜). ™ÙË μÂÓÂÙ›· Ë ƒÔÛ¿ÏÌ· È¿ÓÂÈ ‰Ô˘ÏÂÈ¿ Û ·ÓıÔˆÏ›Ô, οÓÂÈ Ó¤Â˜

ÊÈϛ˜ Î·È ÊÏÂÚÙ¿ÚÂÈ Ì’ ¤Ó· ¢ÁÂÓÈÎfi Î·È ÚÔÌ·ÓÙÈÎfi πÛÏ·Ó‰fi ÛÂÚ‚ÈÙfiÚÔ. ªÂÙ¿ ÔÏÏ¿ ¯ÚfiÓÈ· ·ÈÛı¿ÓÂÙ·È ÂχıÂÚË, ·Ú¿ ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ¤¯ÂÈ ÛÙÔ Î·ÙfiÈ Ù˘ ¤Ó·Ó ÁηʷÙ˙‹ ÓÙÂÙ¤ÎÙÈ‚, ·ÂÛÙ·Ï̤ÓÔ ·fi ÙÔ Û‡˙˘Áfi Ù˘. ∏ ÔÏ˘‚Ú·‚Â˘Ì¤ÓË ·˘Ù‹ Ù·ÈÓ›· ·ÔÙÂÏ› ÌÈ· ÙÚ˘ÊÂÚ‹ Ì·ÙÈ¿ ÛÙÔ ‰‡ÛÎÔÏÔ ı¤Ì· Ù˘ ηıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ·˜ Î·È Ù˘ ÔÈÎÔÁÂÓÂȷ΋˜ Û˘Ì‚›ˆÛ˘. ∏ ·Ï‹ ÈÛÙÔÚ›· ÌÈ·˜ Á˘Ó·›Î·˜ Ô˘ “Ù·Ï·ÈˆÚ›ٷȔ ·fi ÙÔÓ ¿ÓÙÚ· Î·È Ù· ·È‰È¿ Ù˘, ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ ÂÎÙÈÌÔ‡Ó ÙËÓ ÎÔ‡Ú·ÛË Ù˘, „˘¯ÔÏÔÁÈ΋ Î·È ÛˆÌ·ÙÈ΋, Á›ÓÂÙ·È ·ÊÔÚÌ‹ ÁÈ· ÌÈ· ÁÏ˘ÎfiÈÎÚË ÎÔÌÂÓÙ›. πÙ·Ï›· (2000). ¶ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙÔ‡Ó: §ÈÙÛ›· ª·ÏȤٷ, ªÚÔ‡ÓÔ °Î·Ó˙, ª·Ú›Ó· ª·ÛÈÚfiÓÈ, Δ˙ÈÔ˘˙¤ ª·ÙÈÛÙfiÓ, (114’). μÚ·‚›· David di Donatello ∫·Ï‡ÙÂÚ˘ Δ·ÈÓ›·˜, ™ÎËÓÔıÂÛ›·˜ Î·È ∏ıÔÔÈÔ‡.

ªÂ Δ˙ÔÚÙ˙ ∫ÏÔ‡ÓÂ˚ ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ ÛÙȘ ÚÔ‚ÔϤ˜ ÛÙË ¡. πˆÓ›·

“∞fiÁÔÓÔÈ” ÛÙÔ ªÂÙ·ÍÔ˘ÚÁÂ›Ô ª∂ ÙËÓ Ù·ÈÓ›· “√È ∞fiÁÔÓÔÈ” Û˘Ó¯›˙ÔÓÙ·È ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ 1 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ ÔÈ ÚÔ‚ÔϤ˜ Ù˘ ∫ÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈ΋˜ ∫ÔÈÓfiÙËÙ·˜ ¡. πˆÓ›·˜. √ ∞ÏÂÍ¿ÓÙÂÚ ¶¤ÈÓ ÚÔÛʤÚÂÈ ÛÙÔÓ Δ˙ÔÚÙ˙ ∫ÏÔ‡ÓÂ˚ ÙÔÓ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ÚfiÏÔ Ù˘ ηÚȤڷ˜ ÙÔ˘, Û ÌÈ· Ù·ÈÓ›· Ô˘ ‰ÈÂΉÈΛ ¤ÓÙ ŸÛÎ·Ú Î·È ÌÈ· ı¤ÛË ÛÙÔÓ ¶·Ú¿‰ÂÈÛÔ... ΔÔ 2005, Ô ∞ÏÂÍ¿ÓÙÂÚ ¶¤ÈÓ ÛÎËÓÔıÂÙ› ÙÔ ¶Ï·Á›ˆ˜, ÌÈ· ‰Ú·Ì·ÙÈ΋ ÎÔÌÂÓÙ› Á‡Úˆ ·fi ÙȘ ÂÚÈ¤ÙÂȘ ‰‡Ô ·ÓÙÚÒÓ

ÛÙËÓ ÂÓ‰Ô¯ÒÚ· Ù˘ ∫·ÏÈÊfiÚÓÈ· fiÔ˘ ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·ÓÙÈ̤وÔÈ Ì ÛΤ„ÂȘ, ÂÈÚ·ÛÌÔ‡˜ ÎÈ ¿ÊıÔÓÔ ÎÚ·Û›. ◊Ù·Ó ·ÛÙÂ›Ô Î·È ‰È·ÛΉ·ÛÙÈÎfi Û fiÏË ÙË ‰È·‰ÚÔÌ‹. ŒÍÈ ¯ÚfiÓÈ· ·ÚÁfiÙÂÚ·, ÂÈÛÙÚ¤ÊÂÈ ÛÙËÓ Î·Ú¤ÎÏ· ÙÔ˘ ÛÎËÓÔı¤ÙË ÁÈ· Ó· οÓÂÈ ÙÔ “√È ∞fiÁÔÓÔÈ” , ÌÈ· Ù·ÈÓ›· ÁÈ· ÙÔÓ Δ˙ÔÚÙ˙ ∫ÏÔ‡ÓÂ˚, Ô ÔÔ›Ô˜ ÚÔÛ·ı› Ó· ÂÓÒÛÂÈ ÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ¿ ÙÔ˘ ÌÂÙ¿ ·fi ¤Ó· ‰˘Û¿ÚÂÛÙÔ ·Ù‡¯ËÌ· Ô˘ ¿ÊËÛ ÙË Á˘Ó·›Î· ÙÔ˘ Û ÎÒÌ·. ΔÔ “√È ∞fiÁÔÓÔÈ” ÈÛÔÚ-

ÚÔ› ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ ‰Ú¿Ì· Î·È ÙËÓ ÎˆÌˆ‰›·. Ÿˆ˜ ÛÙÔ ¶Ï·Á›ˆ˜, Ë Ù·ÈÓ›· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ηٷʤÚÓÔÓÙ·˜ Ó· ˘¿Ú¯ÂÈ ÎˆÌÈ΋ ·Ó·ÎÔ‡ÊÈÛË, ÂÓÒ ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ı› Ó· Â›Ó·È Ôχ ÛÔ‚·Ú‹ Î·È Ó· ÂÎ¤ÌÂÈ ¤Ó· Û˘Ó·ÈÛıËÌ·ÙÈÎfi ·ÓÙ›ÎÙ˘Ô ÛÙÔ˘˜ ı·٤˜. ∂›Ó·È ¤Ó· ·›ÛÙÂ˘Ù· ·ÏËıÈÓfi ‰Ú¿Ì·, ÌÈ· ·ÓıÚÒÈÓË Î·È Û˘ÁÎÈÓËÙÈ΋ Έ̈‰›·, ÌÈ· Ù·ÈÓ›· Ô˘ ·Û¯ÔÏÂ›Ù·È Ì ÙËÓ ·Î·Ù·ÛÙ·Û›· ÙˆÓ ·ÓıÚÒÈÓˆÓ Û˘Ó·ÈÛıËÌ¿ÙˆÓ, fiÔ˘ ÎÏ›ÓÂÈ Â˘¯¿ÚÈÛÙ· Ì ÙËÓ ·-

Ô‰Ô¯‹ Ù˘ ·Î·Ù·ÓfiËÙ˘ ·Ù·Í›·˜ Ù˘ ˙ˆ‹˜. ∏.¶.∞., 2011. ¶ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙÔ‡Ó: Δ˙ÔÚÙ˙ ∫ÏÔ‡ÓÂ˚, ™Â˚Ï›Ó °Ô‡ÓÙÏÂ˚, ∞Ì¿Ú· ª›ÏÂÚ, ¡ÈÎ ∫Ú¿Ô˘˙È, ¶·ÙÚ›ÛÈ· äÈÛÙÈ, ªÔ ªÚ›Ù˙˜, ƒfiÌÂÚÙ ºfiÚÛÙÂÚ. ¢È¿ÚÎÂÈ·: 115’. *√È ÚÔ‚ÔϤ˜ Á›ÓÔÓÙ·È ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ÂΉËÏÒÛÂˆÓ ÙÔ˘ ªÂÙ·ÍÔ˘ÚÁ›Ԣ (∫·Ú·Ì·Ù˙¿ÎË Î·È ∞Ó··‡Ûˆ˜) ÛÙË ¡. πˆÓ›· οı ¶·Ú·Û΢‹ ÛÙȘ 9:30 ÙÔ ‚Ú¿‰˘. ¢È¿ıÂÛË ÂÈÛÈÙËÚ›ˆÓ 8:30 Ì.Ì.

ªÂ ·ÊÔÚÌ‹ ÙË ÁÈÔÚÙ‹ ÙˆÓ ΔÚÈÒÓ πÂÚ·Ú¯ÒÓ

¢È‹ÌÂÚÔ ÛÙË “ÿÚÙ·”

™˘Ó·˘Ï›· ÃÔÚˆ‰›·˜ ∂Î·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ

™ÂÌÈÓ¿ÚÈÔ ÛÂÓ·ÚÈÔÁÚ·Ê›·˜

¶∞ƒ∞¢√™∏ Ô˘ Û˘Ó¯›˙ÂÈ Î·È ¯Ú¤Ô˜ Ô˘ ÂÎÏËÚÒÓÂÈ, ÔÏÏ¿

§π°∂™ ̤Ú˜ (Î·È Ï›Á˜ ı¤ÛÂȘ) ¤ÌÂÈÓ·Ó ÁÈ· ÙȘ ‰ËÏÒÛÂȘ

¯ÚfiÓÈ· ÙÒÚ·, ·ÔÙÂÏ› ÁÈ· ÙË ÃÔÚˆ‰›· ∂Î·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ Ù˘ fiÏ˘ Ì·˜ Ë Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Ù˘ ÛÙËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË Ù˘ π.ª. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ ÛÙÔ ¶ÓÂ˘Ì·ÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ (∫. ∫·ÚÙ¿ÏË-∞Óı. °·˙‹) ·‡ÚÈÔ ΔÂÙ¿ÚÙË 30 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ ÛÙȘ 11 .Ì. ∏ ÂΉ‹ÏˆÛË ·˘Ù‹ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÂ›Ù·È Î¿ı ¯ÚfiÓÔ ÚÔ˜ ÙÈÌ‹Ó Ù˘ ∂Î·›‰Â˘Û˘ Î·È ÙˆÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ Ù˘ fiÏ˘ Ì·˜ ·fi ÙËÓ π.ª. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜, Ì ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ù˘ Ë̤ڷ˜ ÌÓ‹Ì˘ ÙˆÓ ΔÚÈÒÓ πÂÚ·Ú¯ÒÓ Î·È ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ÙÔ˘˜, ηıÒ˜ Î·È Ù˘ ÚÔÛÊÔÚ¿˜ ÙÔ˘˜ ÛÙ· ÂÏÏËÓÈο ÁÚ¿ÌÌ·Ù·, ÂÓÒ ·Ú¿ÏÏËÏ· ı· ÙÈÌËı› Ô Û˘ÌÔÏ›Ù˘ Ì·˜ ıÂÔÏfiÁÔ˜ ηıËÁËÙ‹˜ Î. μ·Û›ÏÂÈÔ˜ ∫ÔÙÛÌ·Ó›‰Ë˜. ∏ ÃÔÚˆ‰›· ∂Î·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ ·˘Ù‹ ÙËÓ Ë̤ڷ, Ù˘ ÂÔÚÙ‹˜ ÙˆÓ ΔÚÈÒÓ πÂÚ·Ú¯ÒÓ, Ô˘ÛÈ·ÛÙÈ΋ Î·È Î·ıÔÚÈÛÙÈ΋ ÁÈ· ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ¶·È‰Â›·, ·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ· ÔÏfiÎÏËÚÔ ÙÔÓ ÂÏÏËÓÔ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÈÎfi ÔÏÈÙÈÛÌfi, Ô˘ ·ÔÙÂÏ› Û˘ÛÙ·ÙÈÎfi ÛÙÔÈ¯Â›Ô ÙÔ˘ ŒıÓÔ˘˜ Ì·˜ Î·È ÙË ‚¿ÛË ÙÔ˘ ÛËÌÂÚÈÓÔ‡ Â˘Úˆ·˚ÎÔ‡ ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡. °È’ ·˘Ùfi Î·È Ï·ÈÛÈÒÓÂÈ ÙËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË Ì ¤Ó· ÂÔÚÙ·ÛÙÈÎfi ÌÔ˘ÛÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ·, Ô˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ: ΔÔ “∞ÔÏ˘Ù›ÎÈÔ ÙˆÓ ΔÚÈÒÓ πÂÚ·Ú¯ÒÓ” , ÌÈ· ‚˘˙·ÓÙÈÓ‹ ÌÂψ‰›· Û ÂÓ·ÚÌfiÓÈÛË ÁÈ· ÌÈÎÙ‹ ¯ÔÚˆ‰›· ·fi ÙÔÓ ·Â›ÌÓËÛÙÔ £·Ó¿ÛË Ã·Ù˙ˉËÌËÙÚ›Ô˘, ÚÒÙÔ Ì·¤ÛÙÚÔ Î·È È‰Ú˘Ù‹ Ù˘ ¯ÔÚˆ‰›·˜, ÙÔ ıÚËÛ΢ÙÈÎfi ‡ÌÓÔ “Ave ª·Ú›·” Ì ÛÔÏ›ÛÙ ÙÔ Ã¿ÚË ™·¯›ÓË, ÙË ÌÂψ‰›· “¡ÙÈÓ ¡ÙÈÚÈÓÙ›Ó” ·ÁÓÒÛÙÔ˘ πÛ·ÓÔ‡ Û˘Óı¤ÙË ÙÔ˘ 16Ô˘ ·È. Ì ÛÔÏ›ÛÙ ÙËÓ ∏ÚÒ-ª·Ú›· ¶·ÓÙÂÏԇη Î·È ·fi ÙÔ “ÕÍÈÔÓ ∂ÛÙ›” ÙÔ˘ √‰. ∂χÙË, Û ÌÔ˘ÛÈ΋ Û‡ÓıÂÛË ª. £ÂÔ‰ˆÚ¿ÎË ÙÔ “¡·Ô› ÛÙÔ Û¯‹Ì· Ù’ Ô˘Ú·ÓÔ‡” Î·È “Δ˘ ¢ÈηÈÔÛ‡Ó˘ ‹ÏÈ ÓÔËÙ¤” . ΔË ¯ÔÚˆ‰›· Û˘Óԉ‡ÂÈ ÛÙÔ È¿ÓÔ Ô ¡›ÎÔ˜ ¡Â‡ÚÔ˜ Î·È ‰È¢ı‡ÓÂÈ Ë ™Ù¿Û· Δ˙¿ÏÏ·.

Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÛÙÔ ÛÂÌÈÓ¿ÚÈÔ ÛÂÓ·ÚÈÔÁÚ·Ê›·˜ Ô˘ ı· Á›ÓÂÈ ÛÙÔ μfiÏÔ ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ 8 Î·È ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ 9 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ ÛÙÔ ‚È‚ÏÈÔˆÏÂ›Ô - ηÊÂÓÂ›Ô “ÿÚÙ·” , ™ÎÂÓ‰ÂÚ¿ÓË 16 ∞-μ, fiÔ˘ Ë Û˘ÁÁڷʤ·˜ - ÛÂÓ·ÚÈÔÁÚ¿ÊÔ˜ °ÂˆÚÁ›· ÃÈfiÓË ı· ‰È‰¿ÍÂÈ ÙËÓ Ù¤¯ÓË Ù˘ ÛÂÓ·Úȷ΋˜ ÁÚ·Ê‹˜. ΔÔ ÛÂÌÈÓ¿ÚÈÔ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÌÈ· ÂÈÛ·ÁˆÁ‹ ÛÙËÓ Ù¤¯ÓË Ù˘ ÛÂÓ·Úȷ΋˜ ÁÚ·Ê‹˜ (‰ÔÌ‹ ÈÛÙÔÚ›·˜, ¯·Ú·ÎÙ‹Ú˜, ÛÙ‹ÛÈÌÔ ÛÎËÓÒÓ, ‰È¿ÏÔÁÔÈ) Ì ȉȷ›ÙÂÚË ¤ÌÊ·ÛË ÛÙËÓ ÎˆÌÈ΋ ÁÚ·Ê‹. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ· ÙÔ ÛÂÌÈÓ¿ÚÈÔ ı· ÂÚÈÏ¿‚ÂÈ ‰‡Ô ıÂÌ·ÙÈΤ˜ ÂÓfiÙËÙ˜, Ì›· ÁÂÓÈ΋ ÁÈ· ÙË Û˘ÁÁÚ·Ê‹ ÛÂÓ·Ú›Ô˘ Î·È Ì›· ÂȉÈÎfiÙÂÚË Ì ¤ÌÊ·ÛË ÛÙËÓ ÎˆÌˆ‰›·. ΔÔ ÛÂÌÈÓ¿ÚÈÔ ·¢ı‡ÓÂÙ·È Û fiÏÔ˘˜ fiÛÔÈ ÂӉȷʤÚÔÓÙ·È Ó· Ì¿ıÔ˘Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ÁÈ· ÙÔ È‰È·›ÙÂÚÔ ·˘Ùfi ›‰Ô˜, ̤ÏË ı·ÙÚÈÎÒÓ ÔÌ¿‰ˆÓ, ÂÌ„˘¯ˆÙ¤˜ ı·ÙÚÈÎÒÓ ÔÌ¿‰ˆÓ Î·È ÂΛÓÔ˘˜ Ô˘ ·Á·Ô‡Ó ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋ ÁÚ·Ê‹. ∏ ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ı· Â›Ó·È ‰‡Ô ÙÚ›ˆÚ·, ‰ËÏ·‰‹ ¶·Ú·Û΢‹ 8 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ 18:00 - 21:00 Î·È ™¿‚‚·ÙÔ 9 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ 11:00 - 14:00 Î·È ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ Ù˘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ Â›Ó·È 20 ¢ÚÒ. ¢ËÏÒÛÂȘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ Á›ÓÔÓÙ·È ÛÙË “ÿÚÙ·” (™ÎÂÓ‰ÂÚ¿ÓË 16∞μ) ‹ ̤ۈ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÔ‡ Ù·¯˘‰ÚÔÌ›Ԣ ÛÙÔ senariovolos@yahoo.gr ‹ ÛÙÔ ÙËϤʈÓÔ 6977800499 (∫ÒÛÙ·˜ ∞Ó¤ÛÙ˘). ΔÔ ÛÂÓ¿ÚÈÔ Â›Ó·È Ë ÌÂÙ·ÙÚÔ‹ ÌÈ·˜ ȉ¤·˜ ‹ ÈÛÙÔÚ›·˜ Û ÂÈÎfiÓ·, Ì ‰È¿ÏÔÁÔ Î·È ‹¯Ô Î·È ·ÔÙÂÏ› ÙÔ ÚÒÙÔ Î·È ‚·ÛÈÎfi Ï›ıÔ ÁÈ· οı ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈ΋ ‹ ÙËÏÂÔÙÈ΋ ·Ú·ÁˆÁ‹. ŒÓ· ηÏfi Î·È ÛÊȯٿ ‰ÔÌË̤ÓÔ ÛÂÓ¿ÚÈÔ ·ÔÙÂÏ› ÙËÓ Î‡ÚÈ· ÚÔ¸fiıÂÛË ÁÈ· οı ÂÈÙ˘¯›· Ù·ÈÓ›·˜, Û›ÚÈ·Ï ‹ ÓÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú.

∫Ô‹ ›Ù·˜ Ì ‚Ú·‚‡ÛÂȘ Ì·ıËÙÒÓ ·fi ÙȘ ∞ʤÓÙÚ˜ ÙˆÓ ∞ÊÂÙÒÓ √π ∞ʤÓÙÚ˜ ÙˆÓ ∞ÊÂÙÒÓ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÔ‡Ó ÁÈ· ÂÈÎÔÛÙ‹ ÙÚ›ÙË ¯ÚÔÓÈ¿ ÙËÓ Î·ıÈÂڈ̤ÓË ÂΉ‹ÏˆÛË ÎÔ‹˜ ›Ù·˜, Ì ‚Ú·‚‡ÛÂȘ ·È‰ÈÒÓ Ô˘ ÂÈÛ‹¯ıËÛ·Ó Î·È ·ÔÊÔ›ÙËÛ·Ó ·fi ‰È¿ÊÔÚ˜ Û¯ÔϤ˜ Î·È ¿ÏϘ ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ Ê˘ÛÈÔÁӈ̛˜. ∏ ÂΉ‹ÏˆÛË Â›Ó·È Ë ¤Ó·ÚÍË ÙÔ˘ ıÂÛÌÔ‡ “∞ʤÙÂÈ· 2013” Î·È ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ 3 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ ÛÙȘ 5.30 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™¯ÔÏ›Ԣ ÛÙÔ ¯ˆÚÈfi ∞ʤÙ˜. ∂›ÛÔ‰Ô˜ ÂχıÂÚË.

ΔÚ›ˆÚÔ Î·ÏÏÈÙ¯ÓÈÎfi ·˙Ï Δ√ ÚÒÙÔ Performance Show ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ 1Ë ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘, ÛÙÔ See You, ÛÙËÓ fiÏË ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ¤Ó·Ú͢ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÙ‹ÙˆÓ Ù˘ Azucar entertainment. ™Â ¤Ó· ÙÚ›ˆÚÔ Î·ÏÏÈÙ¯ÓÈÎfi ·˙Ï ¿Óˆ ·fi 40 ÙÔÈÎÔ› Î·È ‰ÈÂıÓ›˜ ηÏÏÈÙ¤¯Ó˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó ¤Ó· Ê˘ÙÒÚÈÔ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈÎfiÙËÙ·˜ Î·È ÂÈÚ·Ì·ÙÈÛÌÔ‡ Ì ·ÓÙ·ÏÏ·Á‹ ȉÂÒÓ ÛÙÔ ¯ÔÚfi, ı¤·ÙÚÔ Î·È performance art. Aerial silks, belly dance, bachata, merenque, salsa, reggaeton, tango argentino, street-up, hip-hop, breakdance, zumba, ·ÓÙƠ̷̂ Î·È ı·ÙÚÈÎÔ› ·˘ÙÔۯ‰ȷÛÌÔ› ı· ‰È·Óı›ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË. ∏ ‚Ú·‰È¿ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÙ·È Ì ÙË ÌÔÚÊ‹ ÂÓfi˜ ÌÈÎÚÔ‡ ÊÂÛÙÈ‚¿Ï ÛÙȘ Ù¤¯Ó˜ ÙÔ˘ ı¿̷ÙÔ˜, Ô˘ ÊÈÏÔ‰ÔÍ› Ó· ·Ó·Ù˘¯ı› Û ÔÏ˘‹ÌÂÚÔ ÊÂÛÙÈ‚¿Ï ÌÂ Û˘ÌÌÂÙÔ¯¤˜ ·fi ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ¯ÒÚ˜ Î·È Ó· ηıÈÂÚˆı› ˆ˜ ıÂÛÌfi˜ ÛÙËÓ fiÏË ÙÔ˘ μfiÏÔ˘. ™ÎÔfi˜ ÙÔ˘ ›ӷÈ: - ¡· ÚÔˆı‹ÛÂÈ ÙËÓ ÚfiÔ‰Ô Î·È ÙËÓ ÂÎ·›‰Â˘ÛË ÛÙȘ Ù¤¯Ó˜ ÙÔ˘ ı¿̷ÙÔ˜, - Ó· ·Ú¤¯ÂÈ ˘ÔÛÙËÚÈÎÙÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Û ÂÚ·ÛÈÙ¤¯Ó˜ Î·È Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜ ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ˘ ÁÈ· ‚ÂÏÙ›ˆÛË ÙˆÓ ‰ÂÍÈÔÙ‹ÙˆÓ ÙÔ˘˜, - Ó· ‰ÒÛÂÈ ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜, ·ÚÔ˘Û›·Û˘ Î·È ·ÏÏËÏÂ›‰Ú·Û˘ Û ηÏÏÈÙ¯ÓÈο Û‡ÓÔÏ· Ù˘ ÙÔÈ΋˜ ÎÔÈÓˆÓ›·˜. ™˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÔÈ (ηÏÏÈÙ¤¯Ó˜ Î·È Û‡ÓÔÏ·): Boris Chucho (∫Ô‡‚·), ∞dianes Pino (∫Ô‡‚·), Mariella Nelson (BÚ·˙ÈÏ›·), Jefferson Luis (BÚ·˙ÈÏ›·), ¢·Ó¿Ë ª·ÏÙ¤˙Ô˘ (∂ÏÏ¿‰·), Salsa Y Soueno (∂ÏÏ¿‰·), Puerto Del Tango (∂ÏÏ¿‰·), Chorus Line (∂ÏÏ¿‰·), ÕÓÓ· ∫›ÙÛÔ˘ (∂ÏÏ¿‰·), £Â·ÙÚÔÌ·˙ÒÌ·Ù· (∂ÏÏ¿‰·), ¶ÂÈÚ·Ì·ÙÈ΋ ™ÎËÓ‹ ¡. πˆÓ›·˜ μfiÏÔ˘ (∂ÏÏ¿‰·). ¢ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË: ∞ZUCAR ™˘Ó‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË: ¶ÂÈÚ·Ì·ÙÈ΋ ™ÎËÓ‹ ¡. πˆÓ›·˜ μfiÏÔ˘ flÚ· ¤Ó·Ú͢: 21:00 ΔÈÌ‹ ÂÈÛfi‰Ô˘: 10ú ÁÈ· ÂÓ‹ÏÈΘ, 5ú ÁÈ· ÊÔÈÙËÙ¤˜, 3ú ÁÈ· Ì·ıËÙ¤˜ (Ë ÙÈÌ‹ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÔÙfi/·Ó·„˘ÎÙÈÎfi). ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜: 6982115245, 6970883140.


XÚËÌ·ÙÈÛÙ‹ÚÈÔ 30

ΔƒπΔ∏ 29 I∞¡√À∞ƒπ√À 2013

K§EI™IMO TH™ 28∏™ π∞¡√À∞ƒπ√À

™‡Ì‚ÔÏÔ

ªÂÙÔ¯‹

°ÂÓÈÎfi˜ ¢Â›ÎÙ˘ ∞¢∞∫ ¢∞∫∂Δ30 ∞™∫√ ∞§∞¶π™ ∞Δ∂ƒª ∞¡¢ƒ√ ∞Δƒ∞™Δ ∞™Δ∞∫ ∞§º∞ ∞§™π¡ ∞§Δ∂∫ ∞§Δπ ∞ΔΔπ∫∞ √Δ√∂§ μÀΔ∂ ™∂¡Δƒ ∂∂∂∫ ∫√ª¶ ™¶π ™∞π∫§ §∞π∫∏ ¢π√¡ √ƒ∞√ƒ∞ ∂¡μπ ∂¶™π§ ∂Àƒøμ ∂À¶ƒ√ ∂¢ƒπ¶ ∂Àƒ√ª ∂à ∂ºΔ∑π ∫Àƒª μ√à ª∂ƒ∫√ º§∂•√ º√ƒ£ ºƒ§∫ ºƒπ°√ ∏√§ ∫√À∂™ §À∫ ∞μ∞• ª¶∂§∞ ∫§∂ª §∞ª¢∞ §∞μπ §√°√™ ªπ° ª∂¡Δπ ª∂μ∞ ª§∞¡Δ ªπ°ƒ∂ ª§™ ª√¡Δ∞ ∞§∫∞Δ √§∫∞Δ ¶¶∞∫ ¶∞™∞§ ¶∂ƒº ¶∞¶ ¶ƒ√º ¶ƒ√ ∫√À∞§ ∫∞ª¶ ƒπ§∫∂ ∞ƒμ∞ ™∞Δ√∫ ™¶∂π™ ™¶π¡Δ ™¶ƒπ ∂¡∫§ø °∂¢ À∞§∫√ ∏ƒ∞∫ ∞Δ∂ ∞∂°∂∫ ∞ƒ∞π° ∞£∏¡∞ ∞π√§∫ ∞∫ƒπΔ ∞§∫√ ∞§ªÀ ∞§Δ∂ƒ ∞°∫ƒπ ∞¡∂∫ ∞¡∂¶ ∞¡∂¶√ ∞™∞™∫ ∞™Δ∏ƒ ∞ΔΔπ∫ ∞Δ∂∫ ∞Ã√¡ μ∞§∫ μ∞ƒ° μ∞ƒ¡∏ μ∂Δ∞¡ μπ√∫∞

ETF FTASE ETF GREECE & TURKEY 30 A.S. ∞.∂. (∫√) ALAPIS ALMA-∞Δ∂ƒªø¡ ALPHA TRUST - ∞¡¢ƒ√ª∂¢∞ ∞ ALPHA TRUST ∞∂ ∂¶∂¡¢.À¶∏ƒ∂™πø¡ ALPHA ∞™Δπ∫∞ ∞∫π¡∏Δ∞ ALPHA Δƒ∞¶∂∑∞ ALSINCO ALTEC ∞μ∂∂ (∫√) ALTIUS ∂¶∂¡¢ÀΔπ∫∏ ATTICA ∞. ∂. ™Àªª∂Δ√Ãø¡ AUTOHELLAS BYTE COMPUTER CENTRIC ∞.∂ COCA COLA HELLENIC COMPUCON CPI ∞. ∂. CYCLON ∂§§∞™ CYPRUS POPULAR BANK DIONIC AEBE DIVERSA ∞∂ ENVITEC ∞∂ (KO) EPSILON NET ∞μ∂E (KO) EUROBANK ERGASIAS ∞∂ EUROBANK PROPERTIES EURODRIP EUROMEDICA ∞.∂. EUROXX F.G. EUROPE ∞.∂. F.H.L. ∏.∫Àƒπ∞∫π¢∏™ FASHION BOX FHL MERMEREN FLEXOPACK ∞.∂.μ.∂.¶. (∫√) FORTHnet A.E. (∫√) FOURLIS ™Àªª∂Δ√Ãø¡ FRIGOGLASS HELLAS ON LINE Info-Quest INFORM ¶. §À∫√™ J. - P. - ∞μ∞• ∞.∂. JUMBO KLEEMAN HELLAS LAMDA DEVELOPMENT LAVIPHARM Logismos MARFIN I.G. MEDICON MEVACO MICROLAND MIG REAL ESTATE MLS MODA BAGNO NEXANS OLYMPIC CATERING PAPERPACK PASAL ∞∂ PERFORMANCE PLIAS PROFILE PROTON BANK QUALITY AND RELIABILITY REDS RILKEN S - B μπ√ª∏Ã∞¡π∫∞ √ƒÀ∫Δ∞ ∞.∂. SATO A.E. SPACE HELLAS SPIDER SPRIDER UNITED TEXTILES VELL GROUP YALCO ∞.°.∂.Δ. ∏ƒ∞∫§∏™ ∞.Δ.∂. ∞.∂. ∞∂°∂∫ ∞∂ƒ√¶√ƒπ∞ ∞π°∞π√À ∞£∏¡∞ ∞.Δ.∂. ∞π√§π∫∏ ∞.∂.∂.Ã. ∞∫ƒπΔ∞™ ∞.∂. ∞§∫√ ∂§§∞™ ∞§√ÀªÀ§ ªÀ§ø¡∞™ ∞§Δ∂ƒ ∞§º∞ °∫ƒπ™π¡ ∞¡∂∫ ∞.∂. ∞¡∂∫ ∞.∂. (¶√ `90) ∞¡∂∫ ∞.∂. (¶√ `96) ∞™¶π™ ¶ƒ√¡√π∞ ∞™Δ∏ƒ ¶∞§∞™ ∞ΔΔπ-∫∞Δ ∞.Δ.∂. ∞ΔΔπ∫∂™ ∂∫¢√™∂π™ ∞Ã√¡ ™Àªª∂Δ√Ãø¡ μ∞§∫∞¡ ∂•¶√ƒΔ μ∞ƒ∞°∫∏™ μ∞ƒμ∞ƒ∂™√™ μ∂Δ∞¡∂Δ μπ√∫∞ƒ¶∂Δ ∞.∂.

TÈÌ‹

ªÂÙ·‚ÔÏ‹ % ∞fi‰ÔÛË ·fi 1/1 ∂Ï¿¯ÈÛÙÔ 52‚‰ ª¤ÁÈÛÙÔ 52‚‰ ŸÁÎÔ˜

1.013,79

-0,07

3,407 8,82 0,458

-0,09% -3,29% -0,43%

22,5 0,565 6,24 1,3 0,09 0,04

0,00% 0,00% 0,00% -5,11%

0,41 1,7 0,6 0,385 18,04 0,079 0,4 0,6 0,043 0,206 2,29 1,55 0,554 0,625 5,36 1,46 0,541 3,75 0,8 0,909

0,00% 0,00% -0,99% -4,94% 0,39%

4,94 3,16 0,798 2,52 5,88 0,565 1,3 1,63 1,68 6,4 1,69 6,18 0,209 0,861 0,534 1,01 1,48 1,41 2,85 0,324 2,8 0,67 0,849 0,317 2,52 0,444 0,917

2,56%

-2,12% 0,00% -0,48% -9,36% 0,32% 0,94% 0,00% -0,18% -2,44% -1,62% 1,65% 0,00% -3,08% 9,91% 17,46% 0,00% -1,21% -1,75% -1,08% 0,00% 5,28% -3,24% -30,00% 2,69% -4,72% -0,67% 1,44% 0,00% -10,00% -1,41% 1,52% 3,41% -2,76%

1,82% -0,23% -10,77% 3,85%

-1,34%

24,8% 22,8%

-1,61%

-6,44%

5,65 0,071 1,9 0,072 0,033

-6,15% -1,39% 0,53% -4,00% 6,45%

0,091 0,12 1,63

1,11%

4,79 0,061 1,26 0,138 0,36 0,454 0,097 0,696

-18,4% 0,2% -2,5% 9,4% 2,1% 6,1% 5,6% 17,7% -1,2% 0,0% -4,6% 4,6% -12,2% 27,9% 11,6% -9,2% 14,0% 21,6% 17,5% 7,2% 9,7% 53,7% 19,4% 41,2% 24,5% 9,7% 8,0% 0,0% -7,8% 6,7% -10,7% 15,7% 249,0% 8,2% 11,6% -10,7% 16,5% 0,0% -12,0% 27,4% 0,0% 2,7% 136,7% 47,3% -12,2% -17,5% 0,0% 21,3% -22,1% 30,4% 0,0% -5,4% 24,5% 37,9% 12,6% 48,5% -1,7% -0,4%

0,405 0,842

0,122 2,49 0,262 1,12 0,438 0,754 0,675 0,76 0,252 0,221 1,78 0,585

8,2% 4,9% 16,0% 0,0% 0,0% 13,8% 7,6% -1,1% -9,7% -51,4% 17,7% 0,0% 34,4% -5,6% 16,3% 18,5% 1,9% -16,0% 54,4% 11,5% -2,3% -6,4%

-0,61% 6,09% 10,18%

9,96% 0,84% -3,17% 1,61% 4,55% 1,12% 7,78%

91,2% 0,0% 37,3% 205,0% 80,0% 0,0% 4,4% -5,8% -46,4% 0,0% 32,8%

1,67 5,56 0,18 0,03 0,12 11,60 0,45 3,56 0,66 0,09 0,02

3,52 9,19 0,49 0,15 0,12 24,00 0,82 7,60 2,42 0,33 0,07

0,12 0,80 0,29 0,08 11,00 0,02 0,12 0,18 0,03 0,07 2,29 1,71 0,45 0,38 2,43 0,60 0,31 2,98 0,36 0,37 1,30 3,85 0,91 0,48 0,63 2,60 0,20 0,42 0,60 0,55 2,22 0,50 1,59 0,09 0,19 0,18 0,52 0,82 0,63 0,90 1,89 0,17 1,20 0,15 0,16 0,15 2,52 0,20 0,32 0,18 0,28 0,35 3,27 4,13 0,02 1,00 0,05 0,03 0,05 0,05 0,09 0,63 0,13 0,07 1,01 0,10 0,60 0,16 0,15 0,19

0,59 1,87 0,62 0,44 18,24 0,12 0,40 0,70 0,50 0,26 2,29 2,08 0,55 1,48 5,60 1,49 0,64 3,75 0,95 1,04 1,30 6,60 7,85 1,74 2,82 5,65 0,80 1,39 1,75 1,84 7,27 1,88 6,00 0,27 1,23 0,56 2,70 1,58 0,67 2,05 2,97 0,58 3,11 2,35 1,06 0,41 2,52 0,65 0,99 0,20 0,58 0,95 3,90 6,08 0,16 1,97 0,14 0,17 0,05 0,14 0,22 1,80 0,46 0,19 2,34 0,34 1,15 0,48 0,96 0,74

0,17 0,05 1,20 0,31

0,33 0,27 2,23 0,60

2,21 0,02 0,36 0,06 0,13 0,39 0,05 0,29

4,95 0,09 1,70 0,18 0,44 1,00 0,54 0,79

8.350 2 7.982

AÍ›·

™‡Ì‚ÔÏÔ

28.475 17 3.655

μπ√™∫ μπ√Δ μπ√Ã∫ μπ™ μ√™À™ °∞§∞• °∂∫Δ∂ƒ¡∞ ¶ƒ∂∑Δ °∂μ∫∞ °Δ∂ ∂Àμƒ∫ ¢√§ ¢∞π√™ ¢∞∫°¢ ¢∂∏ ¢πã ¢π∂∫∞ ¢√ªπ∫ ¢√Àƒ√ ¢ƒ√ª∂ ∂À¢∞¶ ∂μƒ√º ∂¢ƒ∞ ∂Δ∂ ¡π√À™ π∫√¡∞ ∂∫Δ∂ƒ ∂§μ∞ ∂§μ∂ ∂§μπ√ ∂§°∂∫ ∂§π¡ ∂μ∑ ∂§∫∞ ∂§¶∂ ∂Ã∞∂ ∂§πã ∂§§∞∫Δøƒ ∂§Àº ∂§Δ√¡ ∂§Δ∫ ∂ª¢∫√ ∂ª¢¶√ ∂¡Δ∂ƒ ∂¶π§∫ ∞μ∂ μπ¡Δ∞ ∂À∞¶™ ∂Δ∂ª ∂À¶π∫ ∂™Àªμ ∑∞ª¶∞ ∞μ∂¡πƒ ∫∞£∏ ¡∞ÀΔ ∏§∂∞£ ª¶√∫∞ ª¶√¶∞ π∞™ø π∞Δƒ π∫Δπ¡ π§À¢∞ πª¶∂ π¡Δ∂∫ π¡Δ∂Δ π¡Δ∫∞ π¡∫∞Δ π¡§√Δ π√¡∞ π¶¶∫ ∫§ª ∂§™Δƒ ∫∞¡∞∫ ∫ª√§ ∫∞ƒΔ∑ ∫∞ƒ¢ ∫∞ƒ∂§ ºº°∫ƒ¶ ¡Δƒπ∞ƒΔ ∫∂∫ƒ ∫∂ƒ∞§ ¡∞À¶ ∫§ø¡∫ ∫§ø¡¶ ∫√ƒ¢∂ ∫√ƒƒ∂™ ∫√Àª ∫ƒ∂∫∞ ∫ƒ∂Δ∞ ∫ƒ∏Δø¡ ∫ƒπ ∫Àƒπ√ ∫Δ∏§∞ §∞ªæ∞ §∞¡∞∫ §∞¡∂Δ §πμ∞¡

45 1.012 7.100 4.011 350 2.184 2.375.324 3.191.403 107.300

4.292

140 57 16.051 27.250 1.300 768 118.260 46.783 158.516 2.876.915

11.380 3.924.890 136.318 800

6.915 167.031 28.083 1.280

2.328.474 1.455.911 21.328 113.916 81.060 118.210 315 170 3.630 8.641 15

2.783 7.817 74

1.000 798 171.941 440.451 260.444 1.481.804 1.018 574 13.904 17.806 5.047 8.114 30.499 52.131 110.199 706.276 10.155 17.251 14.450 88.836 7.030 1.466 3.379 2.909 3.018.583 1.598.913 500 488 4.570 6.844 2.778 23.385 10.024 100 750 12.038 15.700

14.505

3.763 66.273 3.266 280 502 9.996 5.156

13.398

6.695

5.664

54.369 12.300 991 240 22.000

308.859 872 1.908 17 722

31.701

2.586

6.580

10.736

319.305 57.403 91 300 21.977 14.817

266.083 20 8.090 16.200 200 2.221 600 750

39.046 135.382 101 129 16.890 9.834

60.502 11 38.720 979 252 306 216 72

ªÂÙÔ¯‹

μπ√™ø§ μπ√Δ∂ƒ μπ√Ã∞§∫√ μπ™ ∞.∂. μ√°π∞Δ∑√°§√À °∞§∞•π¢π °∂∫ ∞.∂. °∂∫∂ ∞.∂. °∂¡. ∂ª¶√ƒπ√À °∂¡π∫∏ Δƒ∞¶∂∑∞ °π√Àƒ√ª¶ƒ√∫∂ƒ™ ¢.√. §∞ª¶ƒ∞∫∏ ¢∞π√™ ¶§∞™Δπ∫∞ ¢∞∫ °¢ ¢∂∏ ¢π∞™ πãÀ√∫∞§§π∂ƒ°∂π∂™ ¢π∂∫∞Δ ¢√ªπ∫∏ ∫ƒ∏Δ∏™ ¢√Àƒ√™ ¢ƒ√ª∂∞™ ∂.À¢.∞.¶. ∂μƒ√º∞ƒª∞ ∂¢ƒ∞™∏ ∂£¡π∫∏ Δƒ∞¶∂∑∞ ∂π¢∏™∂√ºø¡π∫∏ ∂π∫√¡∞ - ∏Ã√™ ∂∫Δ∂ƒ ∂§μ∞§ ∞.∂ ∂§μ∂ ∂§μπ∂ª∂∫ ∂§°∂∫∞ ∂§π¡√π§ ∂§§. μπ√ª. ∑∞Ã∞ƒ∏™ ∂§§∏¡π∫∞ ∫∞§ø¢π∞ ∂§§∏¡π∫∞ ¶∂Δƒ∂§∞π∞ ∂§§∏¡π∫∞ Ã∏ª∞Δπ™Δ∏ƒπ∞ ∂§§∏¡π∫∞π πãÀ√∫∞§§π∂ƒ°∂π∞π ∂§§∏¡π∫∏ Δ∂á√¢√ªπ∫∏ ∂§§∏¡π∫∏ Àº∞¡Δ√Àƒ°π∞ ∂§Δ√¡ ∂§Δƒ∞∫ ∂ª¶√ƒπ∫√™ ¢∂™ª√™ (∫√) ∂ª¶√ƒπ∫√™ ¢∂™ª√™ (¶√) ∂¡Δ∂ƒ™√ºΔ ∂¶π§∂∫Δ√™ ∫§ø™/ƒ°π∞ ∞.∂.μ.∂. (∫∞) ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂π™ ∏Ã√À & ∂π∫√¡√™ ∂ƒ∂À¡∞™ ∫∞π¡√Δ√ªπ∞™ ∂Δ. À¢ƒ∂À™∏™ - ∞¶√Ã. £∂™/∫∏™ ∂Δ∂ª ∞.∂. ∂Àƒø¶∞´∫∏ ¶π™Δ∏ ∂Àƒø™Àªμ√À§√π ∑∞ª¶∞ ∞.∂. (∫∞) ∑∏¡ø¡ ∞.∂. (∫√) ∏ ∫∞£∏ª∂ƒπ¡∏ ∏ ¡∞ÀΔ∂ª¶√ƒπ∫∏ ∏§∂∫Δƒ√¡π∫∏ ∞£∏¡ø¡ π. ª¶√ÀΔ∞ƒ∏™ (∫∞) π. ª¶√ÀΔ∞ƒ∏™ (¶∞) π∞™ø ∞.∂. π∞Δƒπ∫√ ∞£∏¡ø¡ π∫Δπ¡√™ π§À¢∞ πª¶∂ƒπ√-∞ƒ°ø π¡Δ∂∞§ π¡Δ∂ƒΔ∂∫ π¡Δƒ∞∫√ª π¡Δƒ∞∫√ª ∫∞Δ∞™∫∂À∂™ π¡Δƒ∞§√Δ π√¡π∫∏ (•∂¡/∫∂™ ∂¶πÃ/™∂π™) π¶¶√Δ√Àƒ ∞.∂. ∫.§.ª. ∞.∂. ∫∞§¶π¡∏™ - ™πª√™ ∫∞¡∞∫∏™ ∫∞ƒ∞ª√§∂°∫√™ ∫∞ƒ∞Δ∑∏ ∫∞ƒ¢∞™π§∞ƒ∏™ ∫∞ƒ∂§π∞ ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ ∞º√ƒ√§. ∂π¢ø¡ ∫∞Δ™∂§∏ ∫∂∫ƒ√æ ∫∂ƒ∞ª∂π∞ ∞§§∞Δπ¡∏ ∫§ø/°π∞ ¡∞À¶∞∫Δ√À ∫§ø¡∞Δ∂• (∫√) ∫§ø¡∞Δ∂• (¶O) ∫√ƒ¢∂§§√À ∫√ƒƒ∂™ ∫√Àª¶∞™ ∫ƒ∂∫∞ ∞∂ ∫ƒ∂Δ∞ º∞ƒª ∞μ∂∂ ∫ƒ∏Δø¡ ∞ƒΔ√™ ∞∂μ∂ ∫ƒπ-∫ƒπ ∫Àƒπ∞∫√À§∏™ §∞∑∞ƒπ¢∏ §∞ªæ∞ §∞¡∞∫∞ª §∞¡-¡∂Δ §πμ∞¡∏

TÈÌ‹

0,242 0,159 5,03 0,67 1 0,593 2,72 6,62 0,42 6,45 0,223 0,635 5 10,49 7,79 0,75 0,78 0,511 0,39 6,18 0,341

ªÂÙ·‚ÔÏ‹ % ∞fi‰ÔÛË ·fi 1/1 ∂Ï¿¯ÈÛÙÔ 52‚‰ ª¤ÁÈÛÙÔ 52‚‰ ŸÁÎÔ˜

3,42% -7,56% 0,00% -6,94% -5,27% 1,49% 0,00% -4,55% -1,07% 0,00% -0,19% 0,78% 15,38% -2,38% 0,00% -0,64% -20,51%

1,16 0,488

-2,52% 1,88%

0,63 2,3 0,63 3,3 0,704 1,8 1,53 2,02 8,81 5,19 0,128 2,22 0,269 1,04 1,63

0,16% 0,00% 1,61%

1,6 0,495 0,374 3,65 6,5 0,667 1,27 2,64 4,3

2,77% 0,00% -1,92% -2,88% 0,11% 0,00% 0,79% -0,89% 12,80% 5,16%

4,87% -0,80% -2,11% -3,61% -5,22%

0,811 0,359

3,97% 0,00%

0,08 0,201 1,41 0,946 1,37 0,54

14,29%

1,15 0,476 0,659 1,13 2,15 12,48 0,43 0,816 0,884 1,33 1,42 3,01 110,65 13,85 0,079 3,29 0,411

-1,40% 0,96% -2,14% -16,92% 6,48% -4,80% -1,64% -4,24% -0,46% -4,00% 0,00% -0,97% 1,61% 0,00% -4,70% -2,90%

2,59% -19,39% -2,66% 3,01%

0,358 4,56

5,60% 1,33%

0,54 0,692 1,01 1,93 1,16 0,379 17,6 0,615

-1,82% 1,91%

0,35

-3,02% 6,42% 7,67% 0,00%

34,4% 6,0% 28,3% -4,3% 11,1% 19,6% 36,0% 0,5% 4,5% 0,6% -2,6% 0,0% 3,7% 10,4% 32,3% 33,9% 0,0% 40,0% -20,4% 37,3% 18,9% -5,3% 0,0% -10,1% -4,9% 0,0% 14,8% 22,3% -0,8% -7,8% 17,3% 7,1% 12,5% 8,6% 19,1% 19,3% 62,0% 15,6% -0,4% 14,3% -0,6% 0,0% 0,0% 11,0% 281,6% 7,4% 26,6% 30,1% 4,4% 0,0% 47,5% 10,8% 0,0% 11,1% 19,6% 4,4% 17,4% 6,2% 0,0% 90,1% 9,2% 6,8% 6,6% 12,6% -4,0% 0,2% 21,3% 6,1% 5,6% -17,4% 18,5% 0,0% -7,7% 7,2% -19,4% 23,2% 0,0% -17,8% 0,0% 0,0% 1,1% 14,0% 0,0% 22,7% 7,3% 26,1% 45,0% -5,3% -2,2% -0,3% 0,0% 48,3%

0,12 0,05 1,54 0,39 0,69 0,32 0,47 4,42 0,25 3,40 0,04 0,36 4,23 4,92 1,13 0,56

0,92 0,22 5,07 1,10 1,18 0,64 2,80 9,99 0,55 2900,00 0,33 0,76 5,89 10,51 8,04 1,28

0,35 0,30 0,13 2,20 0,22 0,06 0,90 0,20 0,07 0,25 0,67 0,38 3,30 0,16 0,47 0,50 0,80 3,94 1,85 0,03 0,60 0,22 0,45 1,29 0,08 0,13 1,60 0,30 0,03 3,65 2,50 0,16 0,32 1,98 3,28 0,02 0,33 0,17 0,41 0,05 0,12 0,49 0,17 0,63 0,18 0,02 0,23 0,25 0,10 0,31 0,59 10,40 0,34 0,23 0,35 0,94 0,48 1,58 0,13 79,00 3,18 0,04 1,64 0,09 0,23 0,04 0,08 0,20 2,76 0,05 0,20 0,20 1,01 0,49 0,24 0,18 14,11 0,50

0,80 0,84 0,40 6,47 0,54 0,17 3,13 0,59 0,07 0,70 2,38 0,80 3,70 0,78 1,80 1,74 2,32 9,04 5,31 0,13 2,39 0,35 1,04 2,14 0,08 0,14 1,76 0,60 0,38 3,65 6,82 0,83 1,56 2,98 5,99 0,14 1,43 0,36 0,60 0,13 0,50 1,50 0,99 1,44 0,68 0,05 1,09 0,60 0,75 1,22 2,29 14,50 0,49 0,93 0,97 1,54 2,00 3,12 0,15 120,00 14,40 0,13 4,60 0,37 0,68 0,04 0,08 0,44 4,87 0,16 0,58 0,90 1,03 2,05 1,49 0,49 18,00 0,87

0,16

0,36

AÍ›·

5.927 99 111.325 750

1.476 16 560.204 502

28.290 273.398 70 7.400 207

16.733 738.583 463 3.131 1.334

3.255

2.066

13.755 143.877 532.110 4.154.820 50 37 6.100

4.770

14.550 71.986 270

5.550 450.657 92

3.016.615 3.564.083 8.060 3.734 5.853 17.260 2.750

3.594 39.285 1.720

42.620 30.092 1.510 2.718 39.053 60.746 18.982 39.416 39.812 349.689 325.339 1.694.894 22.700 2.894 328.905 734.441 114.556 86

119.156 13.493 13.480 8.100 37.680

112.998 140

58.315 4.964 87.679 5.502 48.415

700 1.885

567 675

5.100

408

31.463 33.947 28.575 100

44.904 31.564 38.498 54

988 59.588 359.283 38.363 447.739 400 16.423 6.325 9.350 1.140 160 394

1.070 29.307 238.368 43.630 972.601 4.992 7.061 5.203 8.147 1.516 227 1.206

998.725 13.010.350 154 12 4.590 14.909 1.030

382

383 2.552

137 11.662

1.100 200

601 135

29.745 695 60 100

58.904 767 21 1.760

™‡Ì‚ÔÏÔ

ªÂÙÔ¯‹

TÈÌ‹

ªÂÙ·‚ÔÏ‹ % ∞fi‰ÔÛË ·fi 1/1 ∂Ï¿¯ÈÛÙÔ 52‚‰ ª¤ÁÈÛÙÔ 52‚‰ ŸÁÎÔ˜

AÍ›·

ª∞£π√

ª∞£π√™

0,31

-8,82%

-39,2%

0,15

0,54

9.000

2.827

ª∞π∫

ª∞´§§∏™

0,118

3,51%

84,4%

0,05

0,12

595.626

70.465

ª∞•πª

ª∞•πª - ¶∂ƒΔ™π¡π¢∏™

ª∞ƒ∞∫

ª∞ƒ∞∫

ª∞™√¶

ª∂¡ΔπΔ∂ƒƒ∞ ∞μ∂™E (KO)

ª∂™√Ã

ª∂™√ÃøƒπΔ∏

ª∂Δ∫

ª∂Δ∫∞

11,42

1,87%

ª∏Ã∫

ª∏Ã∞¡π∫∏ ∞.∂. (∫√)

0,261

0,00%

ª∏ö

ª∏Ã∞¡π∫∏ ∞.∂. (¶√)

0,18

-7,22%

ªπ¡

ªπ¡∂ƒμ∞

ªπ¡√∞

ªπ¡øπ∫∂™ °ƒ∞ªª∂™

ª√Δ√

ª√Δ√¢À¡∞ªπ∫∏

ª√∏

0,35 0,8

0,0%

0,09

0,11

-14,4%

0,17

0,41

7,7%

0,67

0,95

16,7%

5,48

11,50

-21,4%

0,10

0,37

47.280

12.326

-7,2%

0,07

0,27

2.331

418

7,2%

0,23

1,19

0,0%

0,8

112.494 1.282.376

2

0,00%

0,0%

1,52

2,40

557

1.114

0,421

1,45%

-27,9%

0,20

0,64

1.101

450

ª√Δ√ƒ √´§

9

2,39%

8,4%

3,70

8,86

ª√À∑∫

ª√À∑∞∫∏™

0,289

-9,69%

27,3%

0,17

0,32

31.820

9.349

ª√ç

ª√ç√™

2,36

-4,07%

114,6%

0,56

2,55

6.473

15.170

0,0%

0,30

0,54

0,68

-1,02%

11,7%

0,20

0,75

578

393

1,5

0,00%

9,5%

0,55

1,51

308

462

2,31

-3,35%

-13,5%

1,13

2,72

1.450

3.429

5,6

5,66%

25,3%

1,30

5,30

59,4%

0,29

0,51

119.201 1.057.410

μøμ√™

ª¶∞ª¶∏™ μøμ√™

ª¶Δ∫

ª¶∏Δƒ√™

∫∂¶∂¡

ªÀ§√π ∫∂¶∂¡√À

§√À§∏

ªÀ§√π §√À§∏

ªÀΔπ§

ªÀΔπ§∏¡∞π√™

§∂μ∫

¡. §∂μ∂¡Δ∂ƒ∏™ ∞.∂. (∫A)

§∂μ¶

¡. §∂μ∂¡Δ∂ƒ∏™ ∞.∂.(¶A)

0,4

-23,08%

24,6%

0,32

0,79

2.169

869

¡∞∫∞™

¡∞∫∞™

0,525

8,47%

30,9%

0,36

1,13

225

116

¡∂§

¡∞ÀΔπ§π∞∫∏ ∂Δ∞πƒ∂π∞ §∂™μ√À

0,117

0,86%

2.474

289

¡∂øƒ™

¡∂øƒπ√¡

¡∏ƒ

¡∏ƒ∂À™

0,709

-2,48%

2,6%

0,23

0,84

140.661

101.405

¡π∫∞™

¡π∫∞™

0,443

-1,12%

-16,4%

0,40

0,70

130

57

¡Δ√¶§∂ƒ

¡Δ√¶§∂ƒ ∞¡

1,51

1,51

-12,4%

0,72

2,60

1.700

3.528

2,1%

0,17

0,38 1.046

168

0,51

4,5%

0,04

0,18

0,0%

0,08

0,23

1,51

¢ƒ√À∫

¡Δƒ√À∫º∞ƒª¶∂¡

2,12

•À§¶

•À§∂ª¶√ƒπ∞ (¶∞)

0,241

-13,47%

718.725 3.956.159

•À§∫

•À§∂ª¶√ƒπ∞ (∫∞)

0,16

-0,62%

2,6%

0,14

0,20

√¶∞¶

√¶∞¶ ∞∂ (∫√)

6,45

-1,68%

19,4%

3,50

7,90

√¶Δƒ√¡

√¶Δ√∏§∂∫Δƒ√¡π∫∂™

1,34

1,34

1,34

√§£

√ƒ°∞¡π™ª√™ §πª∂¡√™ £∂™/∫∏™ ∞.∂.

23,3

-2,06%

2,2%

9,41

24,48

1.042

24.278

√§¶

√ƒ°∞¡π™ª√™ §πª∂¡√™ ¶∂πƒ∞πø™

19,8

-1,49%

17,0%

7,06

20,35

5.817

115.042

6,55

-1,36%

28,4%

1,09

6,67

42,1%

0,19

0,48

√Δ∂

√Δ∂ ∞.∂. (∫√)

¶∞πƒ

¶∞πƒ∏™

¶∞ƒ¡

¶∞ƒ¡∞™™√™

Δƒ∞™Δ√ƒ

¶∂πƒ∞πø™ ∞∫π¡∏Δ∏™ ¶∂ƒπ√À™π∞™

¶∂ƒ™

¶∂ƒ™∂À™

¶∂Δ∑∫

¶∂Δ∑∂Δ∞∫π™ ∞.∂.(∫√)

¶∂Δƒ√

¶∂Δƒ√¶√À§√™

¶∏°∞™

¶∏°∞™√™

0,5

¶§∞π™

¶§∞π™π√

4,24

¶§∞£

¶§∞™Δπ∫∞ £ƒ∞∫∏™

1,49

¶§∞∫ƒ

¶§∞™Δπ∫∞ ∫ƒ∏Δ∏™

5,49

0,00%

¶ƒ∞•∫

¶ƒ∞•πΔ∂§∂π√ (∫√)

0,469

1.434.317 9.368.488

1.317.206 8.782.433

0,57

-1,72%

-4,0%

0,19

0,70

6.720

3.889

0,7

1,01%

12,0%

0,39

0,73

25.600

17.870

0,158

19,70%

378,8%

0,03

0,31

2.858

451

0,0%

0,24

0,33 120

169

1,42

1,43%

2,2%

1,01

1,77

-18,0%

0,09

3,70

0,95%

16,2%

1,54

4,78

510

2.162

-0,67%

20,2%

0,41

1,55

132.947

201.059

2.090

11.404

7,7%

2,96

5,52

0,0%

0,39

0,39 0,54

¶ƒ∞•¶

¶ƒ∞•πΔ∂§∂π√ (¶√)

0,0%

0,54

¶ƒ¢

¶ƒ√√¢∂ÀΔπ∫∏ ∞.Δ.∂.

0,132

-21,43%

2,3%

0,05

0,22

825

109

ƒ∂μ√π§

ƒ∂μ√´§ ∞.∂.∂.¶

0,731

-0,41%

17,2%

0,30

0,91

26.531

18.428

ƒπ¡Δ∂

ƒπ¡Δ∂¡∫√ ∞.∂.

0,0%

0,02

0,04

™∞¡À√

™∞¡À√

0,0%

0,02

0,06

™∞√™

™∞√™

™∞ƒ

™∞ƒ∞¡Δ∏™

4,48

3,46%

3,7%

0,0% 1,19

4,67

4.572

20.243

™∞ƒ∞¡

™∞ƒ∞¡Δ√¶√À§√™

0,71

-0,14%

-9,0%

0,71

1,16

560

397

™∂§ª∫

™∂§ª∞¡

0,19

-32,1%

0,05

0,36

™∂§√

™∂§√¡Δ∞

0,53

2,51%

13,7%

0,16

0,60

39.654

20.491

™π¢∂

™π¢∂¡√ƒ ∞.∂.

2,22

-1,77%

26,9%

0,40

2,39

88.794

200.223

™π¢ª∞

™π¢ª∞

0,845

13,42%

14,2%

0,43

1,11

11

9

™¶Àƒ

™¶Àƒ√À

0,382

2,14%

-25,1%

0,20

0,56

6.572

2.484

0,16

0,00%

14,3%

0,05

0,18

100

16

0,7

0,00%

75,0%

0,35

1,31

200

140

2,36

-2,07%

9,8%

0,43

2,59

141.781

340.332

0,0%

0,17

1,06

678.227

¶™À™Δ

™À™Δ∏ª∞Δ∞ ªπ∫ƒ√Ω¶√§√°π™Δø¡

™º∞

™º∞∫π∞¡∞∫∏™

™ø§∫

™ø§∏¡√Àƒ°∂π∞ ∫√ƒπ¡£√À

ΔΔ

Δ∞ÃÀ¢ƒ√ªπ∫√ Δ∞ªπ∂ÀΔ∏ƒπ√

Δ∂°√

Δ∂°√¶√À§√™

0,0%

0,03

0,08

Δ∂•Δ

Δ∂•∞¶ƒ∂Δ

0,0%

0,08

0,08

Δ∂¡∂ƒ°

Δ∂ƒ¡∞ ∂¡∂ƒ°∂π∞∫∏

3,65

1,39%

10,9%

0,81

3,68

185.806

Δ∂∫¢√

Δ∂áπ∫∂™ ∂∫¢√™∂π™ ∞.∂. (∫√)

0,15

0,00%

-56,8%

0,02

0,35

3.100

465

√§Àª¶

Δ∂áπ∫∏ √§Àª¶π∞∫∏

2,25

-6,25%

56,3%

0,76

2,71

19.330

44.828

Δ∑∫∞

Δ∑πƒ∞∫π∞¡ ¶ƒ√ºπ§ ∞.∂.

0,294

-11,7%

0,15

0,33

Δ∏§∂Δ

Δ∏§∂ΔÀ¶√™ ∞.∂.

0,433

-13,40%

118,7%

0,13

1,03

3.984

1.724

ΔπΔ∫

ΔπΔ∞¡ (∫√)

14,11

0,00%

1,1%

10,07

16,48

40.877

579.823 17.448

ΔπΔ¶

ΔπΔ∞¡ (¶√)

6,62

-5,29%

0,6%

4,00

7,27

2.629

∞ΔΔ

Δƒ∞¶∂∑∞ ∞ΔΔπ∫∏™ ∞.∂.

0,393

-2,72%

-29,8%

0,18

0,74

168.894

67.027

∫À¶ƒ

Δƒ∞¶∂∑∞ ∫À¶ƒ√À

0,243

-0,41%

-4,7%

0,15

0,82

2.361.438

568.086

¶∂πƒ

Δƒ∞¶∂∑∞ ¶∂πƒ∞πø™

0,295

-5,14%

-12,7%

0,19

0,81

5.795.323 1.761.988

∂§§

Δƒ∞¶∂∑∞ Δ∏™ ∂§§∞¢√™

17,35

-1,42%

30,4%

8,20

19,19

6.004

104.359

∞∞∞∫

Δƒπ∞ ∞§º∞ (∫√)

2,04

-1,92%

-56,6%

1,54

5,82

48

97

∞∞∞¶

Δƒπ∞ ∞§º∞ (¶√)

1,34

110,0%

0,29

1,34

À°∂π∞

À°∂π∞

0,631

0,16%

1,8%

0,13

0,80

196.441

125.893

ºπ∂ƒ

ºπ∂ƒ∞Δ∂• ∞º√π ∞¡∂∑√À§∞∫∏

0,185

29,37%

8,8%

0,07

0,40

22.618

4.184

ºπ¡Δ√

ºπ¡Δ∂•¶√ƒΔ

0,0%

0,19

0,33 150

435 73.846

º√À¡Δ§

º√À¡Δ§π¡∫ ∞.∂.μ.∂.

Ã∞π¢∂

Ã∞π¢∂ª∂¡√™

Ã∞∫√ƒ

Ã∞§∫√ƒ

Ã∞§Àμ

Ã∞§Àμ¢√ºÀ§§ø¡

2,9

7,41%

0,725 1,24

-3,13%

-6,5%

2,68

4,38

19,6%

0,41

0,92

42,2%

0,29

1,42

58.404

0,0%

Ã∞Δ∑∫

Ã∞Δ∑∏πø∞¡¡√À

0,033

-5,71%

-13,2%

0,03

0,09

17.477

581

Ã∫ƒ∞¡

Ã∞Δ∑∏∫ƒ∞¡πøΔ∏

0,45

-7,98%

-10,0%

0,35

0,78

3.805

1.740

-0,1

35,40%

77,8%

3805,00

1740,00


AÌÔÈ‚·›· KÂÊ¿Ï·È· 31

ΔƒπΔ∏ 29 π∞¡√À∞ƒπ√À 2013

K§EI™IMO TH™ 25H™ π∞¡√À∞ƒπ√À

ENEP°HTIKO

ALLIANZ ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 210-37.17.700), URL: www.allianz.gr ALLIANZ √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 12.721.492,76 ALLIANZ MIKTO ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 8.807.142,36 ALLIANZ MIKTO ∂™øΔ.(UNIT LINKED) 28.404.382,54 ALLIANZ ∞/∫ ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£E™πªø¡ 4.339.675,83 ALLIANZ ∂¶π£∂Δπ∫∏™ ™Δƒ∞Δ.ª∂Δ.∂™. 10.179.143,16 ALLIANZ A/K ª∂Δ√Ãø¡ ∞¡∞¶ΔÀ™™√ª∂¡ø¡ ∞°√ƒø¡ EMEA 1.980.733,13 ALLIANZ ª∂Δ√Ãø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 8.429.851,57

MEPI¢IA

KA£APH METAB. TIMH TIMH METAB. TIMH ¶POH°. ¢IA£E™H™ E•A°OPA™ A¶O 1/1/13

2.589.804,84 1.090.018,55 6.771.286,22 690.519,57 4.135.728,40 279.333,78 1.949.891,63

4,9121 8,0798 4,1948 6,2847 2,4613 7,0909 4,3232

0,72% 2,63% 2,67% 0,01% 3,17% -0,81% 3,78%

ALPHA ASSET MANAGEMENT ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 210-37.42.800), URL: www.alphamutual.gr ALPHA √ª√§√°π∞∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 79.210.163,24 12.856.282,18 ∞LPHA ∂Àƒø¶.∂Δ∞πƒ.√ª√§√°ø¡ √ª.∂•. 90.141.828,67 17.347.676,95 ALPHA ∂Àƒø¶.∫ƒ∞Δπ∫ø¡ √ª√§√°ø¡ √ª.∂•. 22.160.732,04 2.883.118,38 ALPHA GLOBAL ∞¡∞¢À√ª∂¡ø¡ ∞°√ƒø¡ √ª√§√°πAKO ∂•. 5.662.630,72 652.755,58 ALPHA ∞¡ø ™À¡£∂Δ√ ∞ª√πμ∞π√ ∫∂º∞§∞π√ 27.738.770,45 2.812.911,10 ALPHA BANCASSURANCE EE100 ™À¡£∂Δ√ ∞ª√πμ∞π√ ∫∂º∞§∞π√ 25.172.111,20 2.794.016,48 ALPHA BANCASSURANCE EE101 ™À¡£∂Δ√ ∞ª√πμ∞π√ ∫∂º∞§∞π√ 13.384.055,21 1.549.293,43 ALPHA BEST OF STRATEGIES ™À¡£∂Δ√ ∞ª√πμ∞π√ ∫∂º∞§∞π√ 24.113.071,10 2.552.374,76 ∞LPHA ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 51.018.936,88 8.277.732,74 ALPHA GLOBAL ALLOCATION ªπ∫Δ√ 37.211.426,70 3.051.919,02 ∞LPHA ¢π∞Ã∂πƒπ™∂ø™ ¢π∞£∂™πªø¡ 123.872.379,31 9.942.625,06 ∞LPHA BLUE CHIPS ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™. 210.182.033,01 25.906.486,17 ALPHA ∂¶π£∂Δπ∫∏™ ™Δƒ∞Δ∏°π∫∏™ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™. 32.543.750,08 3.438.413,59 ALPHA ETF FTSE ATHEX LARGE CAP ª∂Δ√Ãπ∫√ 19.604.305,49 5.745.839,00 ALPHA ¡∞ÀΔπ§π∞ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 2.757.008,39 623.399,93 ALPHA ENERGY ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 8.953.527,35 871.810,45 ALPHA GLOBAL BLUE CHIPS ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 31.751.886,64 2.777.673,47 ALPHA SELECT ¡√Δπ√-∞¡∞Δ√§π∫∏™ ∂Àƒø¶∏™ ª∂Δ. ∂•. 18.667.807,49 1.705.291,27 ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS BRIC ªET. ∂•. 17.182.434,09 1.917.260,93 ALPHA F OF F COSMOS STARS COMMODITIES ª∂Δ. ∂•. 13.700.988,89 2.162.671,74 ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS USA ª∂Δ. ∂•. 20.975.058,75 2.326.158,10 ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS EUROPE ª∂Δ. ∂•. 34.895.370,50 3.250.849,82 ALPHA F OF F COSMOS STARS SILK ROUTE ASIA MET.∂•. 40.820.345,22 2.304.997,30

6,1612 5,1962 7,6864 8,6750 9,8612 9,0093 8,6388 9,4473 6,1634 12,1928 12,4587 8,1131 9,4648 3,4119 4,4225 10,2700 11,4311 10,9470 8,9620 6,3352 9,0170 10,7342 17,7095

1,83% -0,18% -0,12% -0,14% 1,05% 1,09% 0,78% 0,41% 2,75% -0,34% 0,01% 3,05% 3,43% 2,97% -0,73% -0,53% -0,32% -0,88% -0,90% -0,92% -0,59% 0,43% -1,10%

4,9858 8,3626 4,4045 6,2847 2,5474 7,3391 4,4745

4,8753 7,9990 4,1529 6,2219 2,4367 7,0200 4,2800

5,03% 11,28% 10,64% 0,34% 10,88% 3,74% 13,78%

6,1920 6,1150 15,61% 5,2222 5,1572 -0,41% 7,7248 7,6288 -0,15% 8,7184 8,6099 -0,04% 10,3543 9,6640 7,87% 9,2796 8,8291 7,78% 8,8980 8,4660 8,85% 9,7307 9,3528 5,12% 6,2250 6,1018 15,28% 12,3147 12,0709 0,91% 12,4587 12,4587 0,29% 8,1942 8,0320 13,16% 9,5594 9,3702 14,79% 3,4153 3,4051 10,38% 4,4667 4,3783 5,07% 10,3727 10,1673 3,19% 11,5454 11,3168 2,28% 11,0565 10,8375 4,29% 9,0516 8,8724 1,46% 6,3986 6,2718 -0,58% 9,1072 8,9268 3,61% 10,8415 10,6269 3,31% 17,8866 17,5324 0,63%

ALPHA TRUST ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 210-62.89.300), URL: www.alphatrust.eu ALPHA TRUST HELLENIC EQUITY FUND 71.911.257,84 5.990.190,89 12,0048 ALPHA TRUST NEW STRATEGY ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 24.301.102,85 4.721.484,67 5,1469 ALPHA TRUST EMERGING EUROPE ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 2.098.293,67 378.831,14 5,5389 ALPHA TRUST GLOBAL LEADERS ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 4.196.346,65 1.546.944,20 2,7127 ALPHA TRUST EUROSTAR ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 9.119.943,06 930.828,65 9,7977 ∂¶∞°°∂§ª∞Δπ∫√ Δ∞ª∂π√ √π∫√¡√ª√§√°ø¡ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 9.424.298,77 819.012,33 11,5069 INTERLIFE ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 6.018.067,59 656.086,81 9,1727 GENIKI √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 17.101.945,57 2.492.684,51 6,8609 ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND 4.785.732,97 1.071.566,64 4,4661 GENIKI EURO MONEY MARKET FUND - SHORT TERM 4.608.285,18 816.867,90 5,6414 S&B ™À¡Δ∞•π√¢√Δπ∫√ GLOBAL FUND OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫√ 7.363.391,09 643.733,91 11,4386

3,26% 12,2449 11,8848 13,96% 2,34% 5,2498 5,0954 7,89% -0,02% 5,6497 5,4835 -0,71% -0,21% 2,7670 2,6856 1,80% 2,30% 9,9692 9,6997 10,10% 2,37% 11,7083 11,3918 14,55% 1,89% 9,3332 9,0810 10,33% 1,53% 6,9810 6,7923 18,38% 0,01% 4,5443 4,4214 0,69% 0,01% 5,6414 5,5850 0,06% -0,53% 11,6674 11,3242 1,65%

AMUNDI ∂§§∞™ ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 210-37.13.900-2), URL: www.amundi.com ∂ƒª∏™ ¢À¡∞ªπ∫√ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 58.119.462,94 6.360.314,30 ∂ƒª∏™ √ª√§√°π∞∫√ ¢π∂£¡∂™ 26.963.174,44 8.237.740,42 ∂ƒª∏™ ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ 10.508.422,76 3.107.664,30

9,1378 3,2731 3,3815

2,95% 0,83% -0,01%

9,4119 3,3058 3,3815

9,0464 12,35% 3,2567 5,91% 3,3815 0,19%

ATTICA WEALTH MANAGEMENT (ÙËÏ.: 210-33.96.860), URL: www.atticawealth.gr ∞ΔΔπ∫∏™ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 8.452.246,12 10.721.872,50 ATTICA REAL ESTATE ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 1.123.192,67 123.867,26 ∞ΔΔπ∫∏™ √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 6.241.920,21 1.788.007,95 ∞ΔΔπ∫∏™ ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ 1.488.456,01 420.227,53 ∞ΔΔπ∫∏™ ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 22.531.946,11 8.378.038,21 ∞ΔΔπ∫∏™ √ª√§√°πø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 19.208.763,15 6.627.322,83 ATTICA DYNAMIC ASSET ALLOCATION FUND OF FUNDS MIKTO 1.703.372,98 689.801,07

0,7883 9,0677 3,4910 3,5420 2,6894 2,8984 2,4694

2,90% -0,43% 2,04% 0,01% 0,39% 0,02% -0,39%

0,8001 9,2037 3,5119 3,5455 2,7297 2,9158 2,5064

0,7804 8,9770 3,4631 3,5278 2,6625 2,8752 2,4447

∞∂¢∞∫ ∞™º∞§π™Δπ∫ø¡ √ƒ°∞¡π™ªø¡ (ÙËÏ.: 210-33.87.900) ∞™º∞§π™Δπ∫ø¡ √ƒ°∞¡π™ªø¡ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. 505.149.990,48 146.435.751,63 ∞™º∞§/∫ø¡ √ƒ°∞¡π™ªø¡ ∂Àƒø¶∞π∫ø¡ √ª√§√°ø¡ 175.030.601,21 107.941.823,29

3,4496 1,6215

2,66% 0,78%

3,4496 1,6215

3,4496 16,25% 1,6215 5,95%

∞Δ∂ ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 210-32.47.793), URL: www.ate.gr ATE ∂π™√¢∏ª∞Δ√™ √ª√§√°πø¡ ATE ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ATE ª∂Δ√Ãπ∫√ ª∂™∞π∞™-ªπ∫ƒ∏™ ∫/™∏™ ∂™øΔ. ∞Δ∂ ªπ∫Δ√ ∂Àƒø¶∞´∫√ ∞Δ∂ US ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞Δ∂ EUROZONE ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞Δ∂ ∫∂º∞§∞π√À & À¶∂ƒ∞•π∞™ √ª√§. ∞Δ∂ ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ μƒ∞ÃÀ¶ƒ√£∂™ªø¡ ¢π∞£∂™πªø¡ EURO ATE ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞Δ∂ √ª√§√°πø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞Δ∂ ª∂Δ√Ãπ∫√ GLOBAL FUND OF FUNDS

9.537.237,01 2.249.584,74 43.697.010,08 13.667.959,62 2.134.568,36 1.964.395,91 19.981.447,92 8.506.265,18 9.109.789,92 1.479.686,82 4.366.187,23 1.956.866,04 6.251.662,72 2.043.971,81 3.658.302,17 487.740,34 38.253.388,48 5.778.612,21 11.756.575,40 1.602.884,94 4.870.786,35 1.280.749,91

4,2396 3,1970 1,0866 2,3490 6,1566 2,2312 3,0586 7,5005 6,6198 7,3346 3,8031

0,09% 2,70% 2,60% 1,42% -0,51% 0,48% -0,16% 0,01% -0,15% -0,25% -0,38%

4,2396 3,1970 1,0866 2,3490 6,1566 2,2312 3,0586 7,5005 6,6198 7,3346 3,8031

4,2078 3,1650 1,0757 2,3255 6,0950 2,2089 3,0357 7,5005 6,5536 7,2796 3,7651

9,75% 1,11% 16,05% 0,26% 0,86% -0,05% -0,74%

0,91% 11,49% 9,59% 6,38% 1,49% 2,77% -0,40% 0,23% 1,03% -0,44% 2,66%

EUROBANK ASSET MANAGEMENT ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 210-33.52.800), URL: www.eurobank.gr EUROBANK WIN-WIN ™À¡£∂Δ√ 38.926.570,27 3.469.151,70 11,2208 EUROBANK GLOBAL EQUITIES ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 36.627.313,35 24.379.479,82 1,5024 EUROBANK EMERGING EUROPE ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 3.810.257,36 236.047,81 16,1419 EUROBANK GREEK EQUITIES ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 32.032.955,53 5.072.880,02 6,3146 EUROBANK GLOBAL BOND √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 56.997.331,87 15.881.074,87 3,5890 EUROBANK CLICK ™À¡£∂Δ√ 105.262.874,43 27.218.720,81 3,8673 EUROBANK DOUBLE CLICK ™À¡£∂Δ√ 49.489.179,69 3.935.732,46 12,5743 INTERAMERICAN DOUBLE CLICK ™À¡£∂Δ√ 13.499.913,96 1.123.911,60 12,0115 EUROBANK ALL WEATHER ™À¡£∂Δ√ 38.940.929,03 3.574.993,72 10,8926 EUROBANK £∂™ªπ∫ø¡ Ã∞ƒΔ√ºÀ§∞∫πø¡ ª∂Δ. ∂™. 4.016.540,78 1.982.771,63 2,0257 EUROBANK DOLLAR PLUS ¢π∞Ã. ¢π∞£. ∂•øΔ. (USD) 14.875.938,38 1.192.834,79 12,4711 INTERAMERICAN ™Δ∞£∂ƒ√ √ª√§√°π∞∫√ ∂™. 129.297.330,53 7.910.416,67 16,3452 INTERAMERICAN ¢π∞Ã. ¢π∞£. ∂™. 33.634.857,45 3.738.825,24 8,9961 INTERAMERICAN ∂§§∏¡π∫√ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 24.566.440,80 1.880.818,45 13,0616 INTERAMERICAN ¢À¡∞ªπ∫√ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™. 93.070.132,92 6.440.281,24 14,4513 INTERAMERICAN ANA¶ΔÀ™™√ª∂¡ø¡ ∂Δ∞πƒπø¡ ª∂Δ.∂™. 37.668.339,13 9.457.255,51 3,9830 INTERAMERICAN ¢√§∞ƒπ√À √ª√§√°π∞∫√ ∂•. 8.788.007,41 293.746,77 29,9169 INTERAMERICAN ∞¡∞¶ΔÀ°ª∂¡ø¡ ∞°√ƒø¡ ª∂Δ. ∂•. 10.036.299,58 651.336,76 15,4088 INTERAMERICAN ¡∂∞ ∂Àƒø¶∏ ª∂Δ. ∂•. 28.689.958,02 2.428.668,06 11,8130 EUROBANK EQUITY BLEND FUND OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫√ 30.243.574,35 9.798.455,20 3,0866 EUROBANK BALANCED BLEND FUND OF FUNDS ªπ∫Δ√ 21.086.164,64 5.856.764,14 3,6003

-0,28% 0,14% -0,68% 3,90% -0,37% -0,10% -0,37% -0,40% -0,35% 3,49% 0,03% 1,89% 0,00% 2,96% 3,86% 4,13% -1,10% 0,15% -0,68% -0,29% -0,27%

EUROBANK FUND MANAGEMENT COMPANY (LUX) S.A.(ÙËÏ.:0035-22.60.91.51) EUROBANK (LF) EQUITY- GLOBAL EQUITIES FUND 8.513.144,29 10.657.038,58 0,7988 EUROBANK I (LF) EQUITY- GLOBAL EQUITIES FUND 2.651.980,75 3.171.480,63 0,8362 EUROBANK (USD) (LF) EQUITY- GLOBAL EQUITIES 399.443,67 370.893,79 1,0770 EUROBANK (LF) EQUITY- EMERGING EUROPE FUND 8.911.618,12 8.938.593,86 0,9970 EUROBANK I (LF) EQUITY- EMERGING EUROPE FUND 14.435.733,34 14.232.944,94 1,0142 EUROBANK (LF) EQUITY-GREEK EQUITIES FUND 16.088.284,50 54.378.091,87 0,2959 EUROBANK (LF) EQUITY-INSTITUTIONAL PORT EUR 1.685.296,23 5.543.079,57 0,3040 EUROBANK (LF) EQUITY - TURKISH EQUITY FUND 2.581.789,15 156.048,98 16,5447 EUROBANK (LF) EQUITY - TURKISH EQUITY FUND $ 1.012.786,34 44.319,63 22,8519 EUROBANK (LF)- INCOME PLUS $ 37.593.336,72 31.831.879,78 1,1810 EUROBANK (LF) ABSOLUTE RETURN EUR 22.424.699,42 18.262.624,05 1,2279 EUROBANK I (LF) ABSOLUTE RETURN EUR 858.569,75 697.653,95 1,2307 EUROBANK (LF) SPECIAL PURPOSE CLICK EUR 3.587.348,20 407.849,76 8,7958 EUROBANK I (LF) SPECIAL PURPOSE CLICK EUR 677.953,31 73.493,64 9,2247 EUROBANK (LF) SPECIAL PURP DBLE CLICK EUR 5.684.331,87 622.881,03 9,1259 EUROBANK I (LF) SPECIAL PURP DBLE CLICK EUR 709.561,22 73.757,96 9,6201 EUROBANK (LF) SPECIAL PURP ALL WEATHER EUR 1.614.999,45 176.952,91 9,1267 EUROBANK I (LF) SPECIAL PURP ALL WEATHER EUR 569.719,93 58.587,46 9,7243 EUROBANK (LF) SPECIAL PURP ALL WEATHER PLUS EUR 128.704.804,00 11.892.253,43 10,8226

0,14% 0,7988 0,7908 3,46% 0,14% 0,8362 0,8362 3,55% 1,04% 1,0770 1,0555 5,63% -0,56% 0,9970 0,9870 3,71% -0,56% 1,0142 1,0142 3,78% 3,61% 0,2959 0,2929 15,05% 3,44% 0,3040 0,3010 14,89% -2,52% 16,5447 16,3793 7,35% -1,64% 22,8519 22,6234 9,59% 0,01% 1,1810 1,1810 0,14% 0,24% 1,2279 1,2187 0,94% 0,24% 1,2307 1,2307 0,95% -0,06% 8,7958 8,6199 1,38% -0,06% 9,2247 9,2247 1,42% -0,33% 9,1259 8,9434 0,18% -0,33% 9,6201 9,6201 0,22% -0,32% 9,1267 8,9442 0,08% -0,32% 9,7243 9,7243 0,15% -0,42% 10,8226 10,6061 -0,16%

11,4452 1,5024 16,1419 6,3146 3,5890 3,9640 12,8258 12,2517 10,8926 2,0257 12,4711 16,4269 9,0051 13,1922 14,5958 4,0228 30,0665 15,5629 11,9311 3,0866 3,6003

10,9964 1,4874 15,9805 6,2515 3,5621 3,7900 12,3228 11,7713 10,6747 2,0054 12,4711 16,2226 8,9511 12,9310 14,3068 3,9432 29,6925 15,2547 11,6949 3,0557 3,5643

0,41% 3,41% 3,21% 15,64% -0,50% 1,45% 0,40% 0,08% 0,55% 14,55% 0,19% 17,60% 0,46% 16,08% 15,14% 16,72% -2,29% 3,49% 3,11% 3,40% 1,74%

EUROBANK I (LF) SPECIAL PURP ALL WEATHER PLUS EUR EUROBANK I (LF) SPECIAL PURPOSE DUAL FORMULA EUR EUROBANK (LF) SPECIAL PURP BLUE CHIPS PROTECT FUND EUROBANK I (LF) SPECIAL PURP BLUE CHIPS P EUR EUROBANK I (LF) SP PURP BLUE CHIPS PROTECT II EUR EUROBANK I (LF) SP PURP BLUE CHIPS III PROTECT EUROBANK (LF) S.P. EQUITY FORMULA BONUS II EUROBANK (LF) ABSOLUTE RETURN II EUR EUROBANK I (LF) ABSOLUTE RETURN II EUR EUROBANK (LF) FUND OF FUNDS-EQUITY BLEND EUR EUROBANK (USD) (LF) FUND OF FUNDS-EQUITY BLEND EUROBANK I (LF) FUND OF FUNDS-EQUITY BLEND EUR EUROBANK (LF) FUND OF FUNDS-BRIC EUR EUROBANK I (LF) FUND OF FUNDS-BRIC EUR EUROBANK (USD) (LF) FUND OF FUNDS- BRIC INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS-BRIC EUR EUROBANK (LF) SP 8% EQUITY FORMULA ? EUR EUROBANK (LF) SP 6% EQUITY FORMULA $ EUROBANK (LF) FUND OF FUNDS BALANCED BLEND EUR EUROBANK I (LF) FUND OF FUNDS BALANCED BLEND EUR EUROBANK (USD) (LF) FOF-BALANCED BLEND EUROBANK (LF)- CASH FUND EUR EUROBANK (LF) EQUITY - FLEXI STYLE GREECE EUROBANK I (LF) EQUITY - FLEXI STYLE GREECE EUROBANK (LF) SPECIAL PURPOSE GREEK MAX 50 FUND EUROBANK I (LF) SPECIAL PURPOSE GREEK MAX 50 INTERAMERICAN (LF) SPECIAL PURPOSE GREEK MAX 50 EUROBANK (LF) GREEK GOVERNMENT BOND FUND EUROBANK I (LF) EQUITY - DYNAMIC ROMANIAN FUND EUROBANK (LF) EQUITY - DYNAMIC ROMANIAN FUND EUROBANK (LF) MONEY MARKET CASH FUND (PLN) EUROBANK (LF) FUND OF FUNDS- REAL ESTATE EUROBANK $ (LF) FUND OF FUNDS- REAL ESTATE INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS- REAL ESTATE EUROBANK (LF) EQUITY-DYNAMIC POLISH FUND PRELIUM A (LF) TOTAL RETURN PRELIUM B (LF) TOTAL RETURN BANCPOST (LF) SP EQUITY FORMULA BONUS (RON) POLBANK (LF) SPECIAL PURPOSE-EUR/PLN-FX FORMULA EUROBANK (LF) S.P.-EQUITY FORMULA BONUS I EUROBANK (LF) FUND OF FUNDS-NEW FRONTIERS EUROBANK (USD)(LF) FUND OF FUNDS-NEW FRONTIERS INTERAMERICAN (LF) EQUITY- EMERGING EUROPE FUND INTERAMERICAN (LF) EQUITY - TURKISH EQUITY FUND INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS-NEW FRONTIERS EUROBANK (LF) MONEY MARKET FUND - RESERVE INTERAMERICAN (LF) MONEY MARKET FUND - RESERVE INTERAMERICAN (LF) EQUITY- GLOBAL EQUITIES FUND EUROBANK (LF) GLOBAL BOND EUROBANK I (LF) FOF-DYNAMIC FIXED INCOME EUROBANK I (LF) SP BEST PERFORMERS EUROBANK I (LF) GREEK GOVERNMENT BOND FUND EUROBANK I (LF) EQUITY-GREEK EQUITIES FUND

ENEP°HTIKO

MEPI¢IA

867.292,67 42.725.984,22 198.251,86 19.350.259,82 49.633.669,67 37.428.501,32 8.983.587,83 9.136.608,26 559.593,61 36.023.449,13 371.440,36 11.807,78 23.046.011,57 14.458.971,19 440.785,27 19.287.680,77 45.520.925,75 31.450.706,20 31.597.361,28 2.086.334,88 2.195.798,43 51.463.238,97 11.340.722,14 808.249,85 649.359,58 276.362,31 2.176.225,47 11.897.835,27 215.539,51 132.673,54 1.186.808,42 2.112.686,69 1.294.463,06 808.636,85 155.367,37 2.264.264,08 1.131.014,24 5.088.366,30 20.005.634,56 4.884.201,13 2.803.488,22 404.821,79 2.454.862,31 1.493.195,25 1.046.160,11 91.747.771,17 19.173.454,94 1.690.533,64 1.919.474,86 1.300.028,63 24.690.576,31 4.687.867,26 1.542.210,32

75.709,10 4.766.560,66 22.117,68 2.162.224,79 5.474.824,83 4.119.528,36 858.097,70 832.043,99 50.372,92 41.342.058,48 316.486,03 12.879,52 28.905.116,62 17.181.089,08 410.473,85 24.189.414,61 4.280.248,64 2.982.807,93 28.040.415,08 1.810.397,44 1.446.973,70 38.798.040,40 8.281.426,01 572.375,25 64.562,52 26.105,36 216.336,07 962.067,09 148.706,65 96.805,38 441.442,69 169.291,35 76.936,40 64.798,90 105.170,97 254.405,73 124.753,76 484.393,13 2.083.644,36 503.759,24 244.757,17 26.250,46 2.462.494,82 91.108,50 91.309,61 9.130.327,34 1.907.947,86 2.116.566,35 188.943,23 129.885,85 2.427.795,29 378.293,51 5.193.578,85

KA£APH METAB. TIMH TIMH METAB. TIMH ¶POH°. ¢IA£E™H™ E•A°OPA™ A¶O 1/1/13 11,4556 8,9637 8,9635 8,9492 9,0658 9,0856 10,4692 10,9809 11,1090 0,8714 1,1736 0,9168 0,7973 0,8416 1,0738 0,7974 10,6351 10,5440 1,1269 1,1524 1,5175 1,3264 1,3694 1,4121 10,0578 10,5864 10,0595 12,3669 1,4494 1,3705 2,6885 12,4796 16,8251 12,4792 1,4773 8,9002 9,0660 10,5046 9,6013 9,6955 11,4542 15,4215 0,9969 16,3892 11,4573 10,0487 10,0493 0,7987 10,1590 10,0090 10,1700 12,3921 0,2969

∂£¡π∫∏ ASSET MANAGEMENT ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 210-90.07.400), URL: www.diethniki.gr ¢∏§√™ ∂π™√¢∏ª∞Δ√™ 100.291.089,21 10.019.969,63 10,0091 ¢∏§√™ BLUE CHIPS 90.947.413,43 18.617.669,54 4,8850 NBGAM ETF °∂¡π∫√™ ¢∂π∫Δ∏™ Ã.∞.- ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ. 3.093.508,73 294.878,00 10,4908 ¢∏§√™ ªπ∫Δ√ 46.974.942,66 4.681.628,17 10,0339 ¢∏§√™ ™À§§√°π∫√ 35.157.747,87 6.067.040,52 5,7949 ¢∏§√™ ∂¶π∫/∫∏™ ™À¡Δ∞•∏™ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. 14.030.052,48 1.257.640,02 11,1559 ¢∏§√™ EUROBOND - √ª√§√°π∞∫√ 295.925.858,56 45.043.663,81 6,5698 ¢∏§√™ GLOBAL TITANS 25.240.110,00 8.883.604,08 2,8412 ¢∏§√™ ¶ƒ∞™π¡∏ ∂¡∂ƒ°∂π∞ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 670.897,93 143.467,25 4,6763 NBGAM ETF GREECE & TURKEY 30 - ª∂Δ√Ãπ∫√ 3.501.327,19 388.550,00 9,0113 ¢∏§√™ USD BOND √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. 33.963.748,98 5.853.110,96 5,8027 ¢∏§√™ DELTA BONUS - ™À¡£∂Δ√ ∞/∫ 89.187.798,84 10.244.228,85 8,7062 ¢∏§√™ SMALL CAP ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™. 51.756.146,27 37.018.471,67 1,3981 ¢∏§√™ ¶∂Δ √Δ∂ ªπ∫Δ√ 9.167.052,15 3.184.214,96 2,8789 ¢∏§√™ ™Δƒ∞Δ∏°π∫ø¡ Δ√¶√£∂Δ∏™∂ø¡ ªπ∫Δ√ ∂•øΔ. 30.340.003,82 2.691.934,62 11,2707 ¢∏§√™ MONEY PLUS - ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ 19.978.109,19 1.636.575,74 12,2073 ¢∏§√™ ¢√§∞ƒπ∞∫√ (USD) - √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 7.881.208,07 663.543,19 11,8775 ¢∏§√™ SYNTHESIS BEST BLUE - FOF √ª√§√°π∞∫√ 7.636.909,71 706.691,88 10,8066 ¢∏§√™ SYNTHESIS BEST GREEN - FOF ªπ∫Δ√ 63.080.066,10 6.584.083,15 9,5807 ¢∏§√™ SYNTHESIS BEST YELLOW - FOF ªπ∫Δ√ 26.862.941,46 2.910.817,12 9,2287 ¢∏§√™ SYNTHESIS BEST RED - FOF ª∂Δ√Ãπ∫√ 15.237.179,02 1.644.213,49 9,2672

-0,42% -0,66% -0,22% -0,22% 0,00% -0,01% 0,08% 0,46% 0,46% -0,23% 0,66% -0,23% -0,94% -0,93% -0,06% -0,93% 0,03% 0,07% -0,27% -0,27% 0,63% -0,02% 3,15% 3,16% 0,01% 0,01% 0,01% 1,58% 0,17% 0,17% 0,42% -0,53% 0,36% -0,53% -0,45% 0,01% 0,02% 0,09% 0,07% 0,08% -0,56% 0,33% -0,56% -2,52% -0,57% 0,00% 0,00% 0,14% -0,42% -0,35% -0,33% 1,58% 3,59%

11,4556 8,9637 8,9635 8,9492 9,0658 9,0856 10,4692 10,9809 11,1090 0,8714 1,1736 0,9168 0,7973 0,8416 1,0738 0,8054 10,6351 10,5440 1,1269 1,1524 1,5175 1,3264 1,3694 1,4121 10,0578 10,5864 10,2607 12,3669 1,4494 1,3705 2,6885 12,4796 16,8251 12,6040 1,4773 8,9002 9,0660 10,5046 9,8893 9,6955 11,4542 15,4215 1,0069 16,5531 11,5719 10,0989 10,0493 0,8067 10,1590 10,0090 10,1700 12,3921 0,2969

11,4556 8,8741 8,8739 8,8597 8,9751 8,9947 10,2598 10,8985 11,1090 0,8627 1,1560 0,9168 0,7814 0,8416 1,0523 0,7894 10,4224 10,3331 1,1156 1,1524 1,4947 1,3264 1,3557 1,4121 9,8566 10,5864 9,8583 12,2741 1,4494 1,3568 2,6885 12,2924 16,5727 12,3544 1,4625 8,9002 9,0660 10,5046 9,4093 9,5016 11,2251 15,1131 0,9969 16,3892 11,4573 10,0487 10,0493 0,7987 10,0828 10,0090 9,9666 12,3921 0,2969

-0,15% -0,41% -1,16% -1,16% -0,07% 0,04% 2,03% 1,73% 1,74% 3,48% 5,62% 3,54% 1,19% 1,26% 3,29% 1,19% 1,46% 1,53% 1,61% 1,63% 3,72% 1,24% 15,11% 15,18% -0,03% 0,07% -0,03% 17,53% 8,84% 8,76% -2,24% 1,72% 3,85% 1,72% -2,82% 0,24% 0,31% 1,50% -0,94% 2,04% 2,23% 4,36% 3,71% 7,35% 2,23% 0,01% 0,01% 3,47% -0,78% 0,15% 1,85% 17,58% 15,08%

2,06% 10,0091 10,0091 18,03% 2,99% 4,8850 4,8362 13,52% 2,76% 10,4908 10,4908 11,38% 2,55% 10,0339 9,9336 15,56% 1,58% 5,7949 5,7370 9,27% 1,43% 11,1559 11,0443 8,73% -0,12% 6,5698 6,5698 1,73% -0,42% 2,8412 2,8128 0,91% -1,82% 4,6763 4,6295 2,55% -1,91% 9,0113 9,0113 7,33% -1,14% 5,8027 5,8027 -0,34% 0,06% 9,1415 8,7062 2,19% 3,26% 1,3981 1,3841 16,35% 1,25% 2,8789 2,8501 6,59% 0,35% 11,2707 11,2143 2,72% 0,01% 12,2073 12,2073 0,24% -0,10% 11,8775 11,8775 0,92% -0,07% 10,8066 10,6985 0,25% -0,14% 9,5807 9,4849 1,03% -0,19% 9,2287 9,1364 1,41% -0,30% 9,2672 9,1745 3,31%

∂£¡π∫∏ Δƒ∞¶∂∑∞ Δ∏™ ∂§§∞¢√™ ∞.∂. (ÙËÏ.: 210-90.07.400), URL: www.nbg.gr NBG INCOME PLUS - CLASS ∞ (EUR) 1.952.785,66 1.627,74 NBG INCOME PLUS - CLASS B (EUR) 31.030.361,14 25.185,56 NBG GLOBAL EQUITY - CLASS ∞ (EUR) 380.558,25 299,53 NBG GLOBAL EQUITY - CLASS B (EUR) 46.387.315,55 35.872,86 NBG EUROPEAN ALLSTARS - CLASS A (EUR) 488.817,46 468,22 NBG EUROPEAN ALLSTARS - CLASS B (EUR) 29.716.334,02 28.395,83

1.199,6900 1.232,0700 1.270,5200 1.293,1000 1.043,9900 1.046,5000

-0,03% -0,03% -0,28% -0,28% 0,70% 0,70%

1.199,6900 1.232,0700 1.270,5200 1.293,1000 1.043,9900 1.046,5000

∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 210-61.24.914), URL: www.europisti-aedak.gr ∂Àƒø¶∞´∫∏ ¶π™Δ∏ ∫ƒ∞Δπ∫ø¡ √ª√§√°ø¡ ∞¡∂¶ΔÀ°ª∂¡ø¡ Ãøƒø¡ (EUR) 1.511.755,05 181.256,88 ∂Àƒø¶∞´∫∏ ¶π™Δ∏ EUROBOND ∫ƒ∞Δπ∫ø¡ √ª√§√°ø¡ ∞¡∂¶ΔÀ°ª∂¡ø¡ Ãøƒø¡ (EUR) 1.598.356,48 1.137.326,03 ∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ ∞¡∞¶ΔÀ•.(ª∂Δ.∂™øΔ.) 6.348.467,29 1.394.226,79 ∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ EUROPEAN OPPORTUNITIES ª∂Δ. ∂•. 5.540.609,00 3.009.135,63 ∂Àƒø¶∞´∫∏ ¶π™Δ∏ EMERGING MARKETS OPPORTUN. ª∂Δ.∂•. 1.529.276,86 584.572,04 ∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ GLOBAL OPPORTUNITIES (ª∂Δ. ∂•.) 5.823.467,07 1.889.507,71 ∂Àƒø¶∞´∫∏ ¶π™Δ∏ AMERICAN OPPORTUNITIES ª∂Δ. ∂•. 893.602,63 282.472,14 ∂Àƒø¶∞´∫∏ ¶π™Δ∏ ∂Δ∞πƒπ∫ø¡ √ª√§√°ø¡ INVESTMENT GRADE (EUR) 13.708.898,84 3.416.776,92 ∂Àƒø¶∞´∫∏ ¶π™Δ∏ HIGH YIELD ∂Δ∞πƒπ∫ø¡ √ª√§√°ø¡ (EUR) 2.450.764,09 687.436,37 ∂Àƒø¶.¶π™Δ∏ EUROINVEST ªπ∫Δ√ ∂™. 2.314.540,74 1.778.573,21

8,3404 1,4054 4,5534 1,8413 2,6161 3,0820 3,1635 4,0122 3,5651 1,3013

-0,27% -0,27% 2,89% 0,32% -1,66% 0,06% -0,11% -0,24% 0,05% 2,31%

8,4655 1,5178 4,6900 1,8965 2,6946 3,1591 3,2584 4,0724 3,6186 1,4054

1.199,6900 1.232,0700 1.270,5200 1.293,1000 1.043,9900 1.046,5000

0,58% 0,58% 3,79% 3,79% 4,73% 4,74%

8,3404 -0,50% 1,4054 -0,76% 4,5079 13,42% 1,8229 4,54% 2,5899 -1,06% 3,0512 3,52% 3,1319 4,94% 4,0122 -0,54% 3,5651 0,69% 1,3013 14,04%

HSBC (∂§§∞™) ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 210-36.46.484-91), URL: www.hsbc.gr HSBC ∂π™√¢∏ª∞Δ√™ √ª√§√°πø¡ ∂Àƒø ∞¡∞¶ΔÀ°ª∂¡ø¡ Ãøƒø¡ 6.303.153,71 HSBC ¢π∞£∂™πªø¡ ∂Àƒø μƒ∞ÃÀÃ√¡π∞™ ¢π∞ƒ∫∂π∞™ 14.265.134,41 HSBC ∞¡∞¶ΔÀ•π∞∫√ ª∂Δ√Ãø¡ ∂™øΔ. 39.957.306,95 HSBC AMERICAN EQUITY ª∂Δ. ∂•øΔ. 8.673.746,09 HSBC ∞¡∞¢À√ª∂¡ø¡ ∞°√ƒø¡ ª∂Δ.∂•øΔ. 8.994.052,18 HSBC ¶∞¡∂Àƒø¶∞π∫√ ª∂Δ.∂•øΔ. 7.681.262,65 HSBC √ª√§√°πø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ¢√§∞ƒπ√À 3.179.235,26 HSBC ªπ∫Δ√ 9.680.976,51

1.088.028,76 5,7932 7.060.825,45 2,0203 1.452.039,22 27,5181 3.042.527,35 2,8508 1.818.985,11 4,9445 2.402.172,35 3,1976 758.479,95 4,1916 1.432.445,61 6,7584

-0,29% 5,8656 5,7932 -0,64% 0,00% 2,0304 2,0203 0,07% 3,44% 28,2748 27,5181 12,64% 0,05% 2,9292 2,8508 3,82% -1,09% 5,0805 4,9445 -0,41% -0,01% 3,2855 3,1976 6,39% -1,16% 4,2440 4,1916 -2,39% -0,16% 6,8936 6,7584 1,31%

ING ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 801 100 200 300), URL: www.ingim.gr ING ∞/∫ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ. 58.984.910,79 ING ∞/∫ ªπ∫Δ√ 8.386.789,08 ING ∞/∫ ∂Àƒø¶∞π∫√ ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ μƒ∞ÃÀ¶ƒ√£∂™ªø¡ ¢π∞£∂™πªø¡ 4.884.875,45

9.301.261,78 3.737.027,79 906.529,69

6,3416 2,2442 5,3885

3,20% 2,04% 0,00%

6,4684 2,2779 5,3885

6,3416 13,38% 2,2442 8,05% 5,3885 -0,04%

INTERNATIONAL ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 210-81.19.000), URL: www.intermf.gr INTERNATIONAL ∂Àƒø¶∞´∫ø¡ √ª√§√°ø¡ 4.727.202,80 INTERNATIONAL ªπ∫Δ√ 4.118.798,28 INTERNATIONAL ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ 1.333.127,48 INTERNATIONAL ∂§§∏¡π∫√ ª∂Δ√Ãπ∫√ 9.013.603,60

799.908,40 1.739.464,47 195.971,60 4.398.091,71

5,9097 2,3679 6,8027 2,0494

0,95% 0,86% 0,00% 2,60%

6,0279 2,4863 6,8027 2,1519

5,8506 2,3442 6,8027 2,0289

∫À¶ƒ√À ASSET MANAGEMENT ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 210-77.65.441) ∫À¶ƒ√À EURO BOND PREMIUM √ª√§√°π∞∫√ 3.724.878,32 ∫À¶ƒ√À LIBOR RETURN (USD) √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. 3.377.174,90

1.846.843,99 656.570,26

2,0169 5,1437

-0,13% -0,18%

2,0169 5,1437

2,0068 0,19% 5,1180 0,04%

9,58% 5,79% 0,31% 13,40%

∫À¶ƒ√À ∂§§∏¡π∫√ ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ ∫À¶ƒ√À ∂§§∏¡π∫√ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ. ∫À¶ƒ√À EURO BALANCED PREMIUM ªπ∫Δ√ ∫À¶ƒ√Y FUND OF FUNDS MIKTO ∫À¶ƒ√Y EURO EQUITY PREMIUM ª∂Δ√Ãπ∫√

ENEP°HTIKO

MEPI¢IA

KA£APH METAB. TIMH TIMH METAB. TIMH ¶POH°. ¢IA£E™H™ E•A°OPA™ A¶O 1/1/13

1.171.475,07 13.916.767,89 3.847.327,22 1.726.521,55 2.416.679,88

230.396,49 8.230.315,86 2.519.877,81 508.989,52 728.062,11

5,0846 1,6909 1,5268 3,3921 3,3193

0,01% 2,82% 0,35% -0,37% 0,78%

5,0846 1,6909 1,5268 3,3921 3,3193

5,0592 1,6824 1,5192 3,3751 3,3027

0,24% 12,17% 1,38% 1,43% 2,94%

MARFIN GLOBAL ASSET MANAGEMENT ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 210-81.73.750), URL: www.marfinaedak.gr MARFIN ∂§§∏¡π∫√ ª∂Δ√Ãπ∫√ 38.093.197,38 20.847.317,18 1,8272 MARFIN £∂™ªπ∫ø¡ Ã∞ƒΔ√º. √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 5.496.595,54 1.502.549,18 3,6582 MARFIN GLOBAL ª∂Δ√Ãπ∫√ 3.780.083,90 2.327.746,11 1,6239 MARFIN SMART CASH ¢π∞Ã.¢π∞£. 146.826.259,50 34.146.680,89 4,2999 MARFIN PREMIUM SELECTION FUND OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫√ 4.836.727,06 1.600.638,55 3,0217 MARFIN £∂™ªπ∫ø¡ Ã∞ƒΔ/∫πø¡ EURO HEDGED FOFs ª∂Δ. 20.094.285,56 6.591.131,17 3,0487 MARFIN UNIVERSAL STRATEGY FOFs ªπ∫Δ√ 1.181.446,01 6.429.640,06 0,1837 MARFIN GLOBAL STRATEGY FOFs ªπ∫Δ√ 1.480.550,53 7.798.806,24 0,1898 MARFIN EMERGING ∂ª∂∞ ª∂Δ√Ãπ∫√ 2.404.575,72 858.344,27 2,8014 MARFIN EURO GLOBAL BOND FUND OF FUNDS √ª√§√°π∞∫√ 5.743.900,48 1.788.865,62 3,2109 MARFIN USD GLOBAL BOND FUND OF FUNDS √ª√§√°π∞∫√ 2.588.039,43 555.035,43 4,6628

3,45% -0,11% 0,38% 0,01% -0,17% 0,43% 1,10% 0,58% -0,84% -0,11% -0,08%

1,8820 3,7679 1,6726 4,3214 3,1124 3,1402 0,1892 0,1955 2,8854 3,3072 4,8027

1,7724 3,5485 1,5752 4,2784 2,9310 2,9572 0,1782 0,1841 2,7174 3,1146 4,5229

15,32% 0,84% 3,45% 0,28% 2,43% 4,62% 2,00% 1,01% 0,36% 0,67% 0,81%

METLIFE ALICO ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 210-37.12.300), URL: www.alicomfunds.gr ALICO ∫ƒ∞Δπ∫ø¡ √ª√§√°ø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 42.335.462,85 2.416.781,43 ALICO ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ 8.704.862,58 649.075,30 ALICO ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 19.224.859,89 1.966.441,42 ALICO ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 6.552.927,91 477.358,40 ALICO MIKTO ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 15.953.673,09 910.079,84 ∂¶π∫√Àƒπ∫∏™ ∞™º∞§π™∏™ MIKTO ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 4.419.837,00 359.432,59 ∞§§∏§√μ√∏£∂π∞™ MIKTO ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 416.353,32 33.913,08 BETA GLOBAL MIKTO ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 2.934.248,09 457.371,39 ALICO EΔ∞πƒπ∫ø¡ √ª√§√°πø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 23.467.922,56 1.706.168,01 ALICO ¢√§∞ƒπ∞∫√ √ª√§√°πø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 3.627.144,49 316.747,56 ALICO ∂Àƒø¶∞´∫√ ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ 4.799.129,94 1.364.652,80 ALICO ª∂Δ.∂™øΔ. ª∂™∞π∞™ & ªπ∫ƒ∏™ ∫∂º∞§∞π√¶√π∏™∏™ 6.682.948,78 896.063,40 METLIFE ALICO ª∂Δ√Ãπ∫√ ¢∂π∫Δ∏ Àæ∏§∏™ ∫∂º∞§∞π√¶√π∏™∏™ Ã.∞. 16.992.537,59 8.703.997,07 CITI FUND √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 1.218.680,08 164.927,71 ∂§§∏¡π∫√ ª∂Δ√Ãπ∫√ ª∂°∞§∏™ ∫∞π ª∂™∞π∞™ ∫∂º∞§∞π√¶√π∏™∏™ 6.816.089,52 6.003.499,37 ALICO ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞¡∞¢À√ª∂¡ø¡ ∞°√ƒø¡ 1.331.399,26 329.322,61 PROTON GREEK RECOVERY FUND ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 2.320.545,02 439.472,78 PROTON ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 915.377,24 231.918,87 PROTON √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 1.478.105,08 155.479,33 ∂¶∂¡¢ÀΔπ∫∏ ∫ƒ∏Δ∏™ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 137.525,08 95.606,50 ALICO FUND OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫√ 10.655.284,07 2.885.942,62 ALICO FUND OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂ª¶√ƒ∂Àª∞Δπ∫ø¡ ∞•πø¡ 1.708.065,97 136.054,56 ALICO FUND OF FUNDS ªπ∫Δ√ 667.343,06 64.879,69

17,5173 13,4112 9,7765 13,7275 17,5300 12,2967 12,2771 6,4155 13,7548 11,4512 3,5167 7,4581 1,9523 7,3892 1,1354 4,0428 5,2803 3,9470 9,5068 1,4384 3,6921 12,5543 10,2859

-0,38% 0,01% 3,07% -0,25% -0,04% -0,18% 0,42% 0,61% -0,27% -1,16% -0,01% 2,27% 3,00% 1,55% 2,84% -0,69% 2,93% 2,22% 1,44% 2,76% 0,07% -0,72% -0,17%

17,8676 13,5453 10,2653 14,4139 18,4065 12,9115 12,8910 6,5438 14,0299 11,6802 3,5519 7,8310 2,0499 7,5000 1,1751 4,2449 5,4915 4,0654 9,6494 1,4959 3,8767 13,1820 10,8002

17,3421 13,2771 9,6787 13,5902 17,3547 12,0508 12,0316 6,3513 13,6173 11,3367 3,4815 7,3835 1,9328 7,3892 1,1354 4,0024 5,2275 3,8681 9,4117 1,4240 3,6552 12,4288 10,1830

-0,90% 0,30% 11,86% 2,59% 1,69% 0,21% 2,42% 4,17% -0,24% -2,45% 0,02% 14,45% 10,67% 16,75% 11,44% 0,30% 13,72% 11,31% 16,53% 11,13% 4,62% 0,33% 1,80%

MILLENNIUM ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 210-95.48.866), URL: www.millenniumbank.gr MILLENNIUM EURO PLUS ¢π∞Ã/™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ 2.263.594,64 259.653,30 MILLENNIUM VALUE PLUS ∂§§∏¡π∫√ √ª√§√°π∞∫√ 2.320.983,14 930.384,85 MILLENNIUM BLUE CHIPS ∂§§∏¡π∫√ ª∂Δ√Ãπ∫√ 11.522.014,32 11.963.935,82 MILLENNIUM EUROZONE ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•. 5.882.310,89 3.100.262,90 MILLENNIUM MID- CAP ∂§§∏¡π∫√ ª∂Δ√Ãπ∫√ 11.490.494,06 7.036.705,89 MILLENNIUM AMERICA US ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•. 3.764.743,13 1.547.920,78 MILLENNIUM CHINA GROWTH ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 2.410.624,06 703.025,15 MILLENNIUM FUND OF FUNDS ªπ∫Δ√ 13.086.348,97 5.362.344,28 MILLENNIUM ∞¡∞¢À√ª∂¡ø¡ ∞°√ƒø¡ FUND OF FUNDS ª∂Δ. 1.180.528,04 491.083,68

8,7178 2,4946 0,9631 1,8974 1,6329 2,4321 3,4289 2,4404 2,4039

0,01% 2,08% 3,45% 0,79% 3,25% -0,43% -1,73% 1,29% -1,02%

8,8922 2,5445 1,0113 1,9923 1,7145 2,5537 3,6003 2,5624 2,5241

8,5434 2,4447 0,9535 1,8595 1,6002 2,3835 3,3603 2,3916 2,3558

0,21% 15,94% 14,63% 3,67% 16,33% 3,27% 2,42% 10,82% 0,59%

PROBANK ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 210-48.43.591-5), URL: www.probank.gr PROBANK Ã∏ª∞Δ∞°√ƒ∞™ ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ 237.026.425,81 PROBANK √ª√§√°π∞∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 8.218.015,89 PROBANK ∂§§∞™ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 8.109.983,77 N.P. INSURANCE ¡∂√™ ¶√™∂π¢ø¡ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 885.759,24

4,0541 4,1019 2,0052 1,7133

0,01% 1,67% 2,87% 2,51%

4,0541 4,1019 2,0052 1,7219

4,0338 0,33% 4,0711 14,46% 1,9851 13,94% 1,7064 16,14%

58.466.156,81 2.003.461,51 4.044.402,70 516.998,65

¶∂πƒ∞πø™ ASSET MANAGEMENT ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 210-32.88.222), URL: www.piraeusaedak.gr ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 16.128.344,01 3.315.758,07 4,8641 ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ¢À¡∞ªπ∫ø¡ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂ø¡ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 5.211.840,54 8.434.514,43 0,6179 ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 5.782.191,11 3.166.683,51 1,8259 ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 5.086.347,05 1.077.502,08 4,7205 ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ μƒ∞ÃÀ¶ƒ√£∂™ªø¡ ¢π∞£∂™πªø¡ ™∂ ∂Àƒø 28.782.799,56 2.726.468,26 10,5568 ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ √ª√§√°ø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 12.021.573,60 1.948.879,32 6,1685 ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ £∂™ªπ∫ø¡ ∂¶∂¡¢ÀΔø¡ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 496.188,31 120.000,00 4,1349 ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ∞™º∞§π™Δπ∫ø¡ º√ƒ∂ø¡ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 620.748,41 150.492,23 4,1248 ¶∂πƒ∞πø™ FUND OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫√ 2.590.329,53 256.411,24 10,1022 ¶∂πƒ∞πø™ FUND OF FUNDS ªπ∫Δ√ 3.597.648,89 334.750,66 10,7472 ¶∂πƒ∞πø™ FUND OF FUNDS √ª√§√°π∞∫√ 1.777.741,33 160.970,61 11,0439

3,43% 4,9492 4,7668 14,10% 2,73% 0,6287 0,6055 14,00% 1,99% 1,8442 1,8076 9,41% 0,01% 4,7205 4,7205 0,25% 0,01% 10,5568 10,5568 0,28% 1,75% 6,2302 6,1068 10,11% 1,91% 4,1762 4,0936 8,46% 1,86% 4,1660 4,0836 8,41% 0,12% 10,2537 10,0264 4,43% -0,39% 10,8815 10,6666 1,74% -0,37% 11,1543 10,9611 -0,31%

¶∂πƒ∞πø™ ASSET MANAGEMENT ∞∂¢∞∫ (∞¡Δπ¶ƒ.) (ÙËÏ.: 210-32.88.222), URL: www.piraeusaedak.gr 0,25% 297,9500 295,0000 2,66% PIRAEUSINVEST EUROPEAN EQUITY FUND (EUR) 3.276.571,16 11.107,02 295,0000 PIRAEUSINVEST EUROPEAN BOND FUND (EUR) 7.719.690,17 38.142,46 202,3900 -0,02% 203,4020 202,3900 -0,50% Δ.Δ. ∂§Δ∞ ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 210-33.16.644), URL: www.tteltaaedak.gr Δ.Δ. ∂§Δ∞ Ã∏ª∞Δ∞°√ƒ∞™ ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ (EUR) 269.056.648,41 Δ.Δ. ∂§Δ∞ √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 14.634.114,07 Δ.Δ. ∂§Δ∞ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 14.500.204,49 Δ.Δ. ∂§Δ∞ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 5.258.408,18 Δ.Δ. ∂§Δ∞ EUROPLUS √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 2.494.939,35 Δ.Δ. ∂§Δ∞ √π∫√§√°π∫√ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 1.228.471,80 Δ.Δ. ∂§Δ∞ £∂™ªπ∫ø¡ ∂¶∂¡¢ÀΔø¡ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 874.773,21 Δ.Δ. ∂§Δ∞ HIGH YIELD √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 21.519.033,12 AAAB ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ ∂™øΔ. 6.519.643,37

97.894.693,08 5.542.789,24 6.959.948,98 7.915.653,68 680.468,39 320.929,75 120.000,00 5.746.104,74 1.159.575,83

2,7484 2,6402 2,0834 0,6643 3,6665 3,8279 7,2898 3,7450 5,6224

0,01% 1,55% 1,72% 2,61% -0,17% -0,52% 2,45% 0,84% 0,01%

2,7484 2,6402 2,0886 0,6676 3,6757 3,8470 7,2898 3,7581 5,6224

2,7484 2,6336 2,0782 0,6610 3,6573 3,8088 7,2898 3,7356 5,6224

0,36% 16,58% 12,31% 9,87% -0,66% 2,93% 16,16% 9,30% 0,16%

¢E§TIO TIMøN ™YNA§§A°MATO™ ∂¡∞¡Δπ ∂Àƒø °π∞ ™À¡∞§§∞°∂™ ª∂Ãπ π™√Δπª√À ∂Àƒø 10.000 (¶√™√Δ∏Δ∞ ¡√ªπ™ª∞Δ√™ ∞¡∞ 1 ∂Àƒø) ME™H TIMH ¢√§§∞ƒπ√ ∏.¶.∞ . . . . . . . . . . . . . .1,3444 §πƒ∞ ∞°°§π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . .0,8545 ∫√ƒø¡∞ ¢∞¡π∞™ . . . . . . . . . . . . . . .7,4605 ∫√ƒø¡∞ ™√À∏¢π∞™ . . . . . . . . . . . . .8,6583 °π∂¡ π∞¶ø¡π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . .122,21 ºƒ∞°∫√ ∂§μ∂Δπ∞™ . . . . . . . . . . . . .1,2472 ∫√ƒø¡∞ ¡√ƒμ∏°π∞™ . . . . . . . . . . . .7,442 ¢√§§∞ƒπ√ ∫∞¡∞¢∞ . . . . . . . . . . . .1,3562 ¢√§§∞ƒπ√ ∞À™Δƒ∞§π∞™ . . . . . . . . . .1,293

A°OPA

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,3646 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,86732 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,5724 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8,7882 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .124,04 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,2659 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,5536 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,3765 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,3124

¶ø§H™H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,3175 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,83741 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,3113 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8,4851 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .119,77 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,2223 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,2932 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,3291 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,2671

¢E§TIO TIMøN ™YNA§§A°MATO™ ∫∞π •∂¡ø¡ Δƒ∞¶∂∑√°ƒ∞ªª∞Δπø¡ (¶√™√Δ∏Δ∞ ¡√ªπ™ª∞Δ√™ ∞¡∞ 1 ∂Àƒø) A°OPA ¶ø§H™H ¢√§§∞ƒπ√ ∏.¶.∞ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,3453 .........................................................1,3435 §πƒ∞ ∞°°§π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,8551 .........................................................0,8539 ∫√ƒø¡∞ ¢∞¡π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,4657 .........................................................7,4553 ∫√ƒø¡∞ ™√À∏¢π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8,6644 .........................................................8,6522 °π∂¡ π∞¶ø¡π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .122,3 .........................................................122,12 ºƒ∞°∫√ ∂§μ∂Δπ∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,2481 .........................................................1,2463 ∫√ƒø¡∞ ¡√ƒμ∏°π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,4472 .........................................................7,4368 ¢√§§∞ƒπ√ ∫∞¡∞¢∞ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,3571 .........................................................1,3553 ¢√§§∞ƒπ√ ∞À™Δƒ∞§π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,2939 .........................................................1,2921

◗ OÈ ÙÈ̤˜ Û˘Ó·ÏÏ¿ÁÌ·ÙÔ˜ Î·È Í¤ÓˆÓ ÙÚ·Â˙ÔÁÚ·ÌÌ·Ù›ˆÓ ‰È·Ê¤ÚÔ˘Ó ·fi TÚ¿Â˙· Û TÚ¿Â˙·


OÈÎÔÓÔÌ›· 32 √Úȷ΋ ÙÒÛË 0,07% ÛÙÔ ÃÚËÌ·ÙÈÛÙ‹ÚÈÔ ∞£∏¡∞, 28.

™Δ∞£∂ƒ√¶√π∏Δπ∫∂™ Ù¿ÛÂȘ ÂÈÎÚ¿ÙËÛ·Ó ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· ÛÙÔ ÃÚËÌ·ÙÈÛÙ‹ÚÈÔ ∞ıËÓÒÓ Ì ÙËÓ ·ÁÔÚ¿ Ó· ‰È·ÙËÚÂ›Ù·È ¿Óˆ ·fi ÙÔ fiÚÈÔ ÙˆÓ 1.000 ÌÔÓ¿‰ˆÓ Î·È ÙȘ ÙÚ¿Â˙˜ Ó· ‰¤¯ÔÓÙ·È ȤÛÂȘ ÂÓfi„ÂÈ ÙˆÓ ÂÂÚ¯fiÌÂÓˆÓ ·˘Í‹ÛÂˆÓ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘. √ °ÂÓÈÎfi˜ ¢Â›ÎÙ˘ ΔÈÌÒÓ ¤ÎÏÂÈÛ ÛÙȘ 1.013,79 ÌÔÓ¿‰Â˜ Ì ÔÚȷ΋ ÙÒÛË 0,07%. “∏ ·ÁÔÚ¿ Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ¤¯ÂÈ Â‰Ú·Èˆı› ¿Óˆ ·fi ÙȘ 1.000 ÌÔÓ¿‰Â˜ Ì ¤ÓÙÔÓË Î›ÓËÛË Ó· ÛËÌÂÈÒÓÂÙ·È Û ÔÚÈṲ̂Ó˜ ÌÂÙÔ¯¤˜ Î·È ÙȘ ÙÚ¿Â˙˜ Ó· ÊÚÂÓ¿ÚÔ˘Ó ¯ˆÚ›˜ ˘ÂÚ‚ÔÏ‹” Û¯ÔÏ›·Û ÛÙÔ Reuters, Ô Δ¿Î˘ ∑·Ì¿Ó˘, ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ‰È·Ú·ÁÌ¿Ù¢Û˘ ÛÙËÓ Beta ÃÚËÌ·ÙÈÛÙËÚȷ΋. ∞fi ÙȘ ÌÂÙÔ¯¤˜, 67 ¤ÎÏÂÈÛ·Ó Ì ¿ÓÔ‰Ô, 102 ›¯·Ó ÙÒÛË Î·È 29 ·Ú¤ÌÂÈÓ·Ó ÛÙ·ıÂÚ¤˜. √ Ù˙›ÚÔ˜ ÎÈÓ‹ıËΠ۠ۯÂÙÈο „ËÏ¿ Â›‰· Î·È ‰È·ÌÔÚÊÒıËΠÛÙ· 70,37 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ¢ÚÒ. √È ÚÔÛ‰Ô˘ ÁÈ· ÂÚÈÔÚÈÛÌfi Ù˘ ‡ÊÂÛ˘ ÙÔ 2013 Î·È Ë ·ÔÎÏÈ̿ΈÛË ÙˆÓ ·Ô‰fiÛÂˆÓ ÙˆÓ ÎÚ·ÙÈÎÒÓ ÔÌÔÏfiÁˆÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó ÙÔÓˆÙÈο ÁÈ· ÙËÓ „˘¯ÔÏÔÁ›· Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜, ÂÓÒ ·ÚÓËÙÈο ÂȉÚÔ‡Ó ÔÈ ·ÓËÛ˘¯›Â˜ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·ÎÂÊ·Ï·ÈÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ÙÚ·Â˙ÒÓ, ÛËÌÂÈÒÓÔ˘Ó ÔÈ ·Ó·Ï˘Ù¤˜.

“¶¿ÁˆÌ·” ·Ï·ÈÒÓ ÏËÍÈÚfiıÂÛÌˆÓ ÔÊÂÈÏÒÓ ÛÙÔÓ √∞∂∂ ÚÔÙ›ÓÂÈ Ë ∂™∂∂ ∞£∏¡∞, 28.

ΔÔ “¿ÁˆÌ·” Î·È ÙËÓ “ÎÂÊ·Ï·ÈÔÔ›ËÛË” ÙˆÓ ·Ï·ÈÒÓ ÏËÍÈÚfiıÂÛÌˆÓ ÔÊÂÈÏÒÓ ÛÙÔÓ √∞∂∂, ÚÔÙ›ÓÂÈ Ë ∂ıÓÈ΋ ™˘ÓÔÌÔÛÔÓ‰›· ∂ÏÏËÓÈÎÔ‡ ∂ÌÔÚ›Ô˘ Ì ÂÈÛÙÔÏ‹ Ù˘ ÚÔ˜ ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ËÁÂÛ›· ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ∂ÚÁ·Û›·˜, ∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜ ∞ÛÊ¿ÏÈÛ˘ Î·È ¶ÚfiÓÔÈ·˜ Î·È ÙÔ˘˜ ·Ú¯ËÁÔ‡˜ ÙˆÓ ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ. £¤ÙÂÈ, fï˜, ˆ˜ ÚÔ¸fiıÂÛË ÙËÓ Â·Ó¤Ó·ÚÍË Î·Ù·‚ÔÏ‹˜ ÙˆÓ ÙÚÂ¯Ô˘ÛÒÓ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÒÓ ÂÈÛÊÔÚÒÓ, “ÒÛÙ ӷ ÍÂÎÔÏÏ‹ÛÔ˘Ì ·fi ÙÔ ÂÈÛÚ·ÎÙÈÎfi ·‰È¤ÍÔ‰Ô ÙˆÓ Î·Ù¿ 52% ÌÂÈˆÌ¤ÓˆÓ ÂÛfi‰ˆÓ ÛÙÔÓ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎfi Ì·˜ ÊÔÚ¤· Î·È Ó· ηχ„Ô˘Ì ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË È·ÙÚÔÊ·Ú̷΢ÙÈ΋˜ Î¿Ï˘„˘ ÙˆÓ ÂÓ ÂÓÂÚÁ›· ·ÛÊ·ÏÈÛÌ¤ÓˆÓ ÛÙÔÓ √∞∂∂, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ¤¯Ô˘Ó ÔÊÂÈϤ˜ Ô˘, ÏfiÁˆ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ‰˘ÛÚ·Á›·˜, ·‰˘Ó·ÙÔ‡Ó ÚÔÛˆÚÈÓ¿ Ó· ·ÔÏËÚÒÛÔ˘Ó” fiˆ˜ ÛËÌÂÈÒÓÂÙ·È ÛÙË Û¯ÂÙÈ΋ ÂÈÛÙÔÏ‹. ∂ȉÈο ÁÈ· ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô 2010-2012, Ë ÎÂÊ·Ï·ÈÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ·Ï·ÈÒÓ ÔÊÂÈÏÒÓ ÎÚ›ÓÂÙ·È ÂȂ‚ÏË̤ÓË ÒÛÙ ÔÈ ÂȯÂÈÚË̷ٛ˜ - ÔÊÂÈϤÙ˜ Ó· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Û˘Ó¯›ÛÔ˘Ó ÙËÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÙÔ˘˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· Î·È ·Ú¿ÏÏËÏ· Ó· ‰È·ÙËÚ‹ÛÔ˘Ó ÙÔ ‰Èη›ˆÌ· ÛÙËÓ È·ÙÚÔÊ·Ú̷΢ÙÈ΋ ÂÚ›ı·Ï„Ë ÙfiÛÔ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ›‰ÈÔ˘˜, fiÛÔ Î·È ÁÈ· Ù· ¤ÌÌÂÛ· ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ӷ ̤ÏË Ù˘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ¿˜ ÙÔ˘˜, ÂÓÒ ·Ú¿ÏÏËÏ· Ë Ú‡ıÌÈÛË ˘ÔÁÚ·ÌÌ›˙ÂÙ·È fiÙÈ ı· ˆÊÂÏ‹ÛÂÈ Î·È Ù· ¤ÛÔ‰· ÙÔ˘ √∞∂∂. ∏ ∂™∂∂ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ fiÙÈ Ë Ú‡ıÌÈÛË Â›Ó·È ÂȂ‚ÏË̤ÓË Î·ıÒ˜ ÔÈ ÔÊÂÈϤÙ˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ϤÔÓ ÍÂÂÚ¿ÛÂÈ ÙÔ˘˜ 400.000, ı· Â·ÓÂÓÙ·¯ıÔ‡Ó ÛÙËÓ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈ΋ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·, ı· ÂÊԉȷÛÙÔ‡Ó Ì ÙȘ ·Ó·Áη›Â˜ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈΤ˜ ÂÓËÌÂÚfiÙËÙ˜, Ô˘ ı· ÙÔ˘˜ ÂÈÙÚ¤„Ô˘Ó Ó· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯Ô˘Ó ÛÙ· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÂÓ›Û¯˘Û˘ ÙˆÓ ÌÈÎÚÔÌÂÛ·›ˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ÙÔ˘ ∂™¶∞ Î·È Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ·˘Ùfi ÁÈ· Ó· ‰È·ÛÒÛÔ˘Ó ÙÔ ÂÈÙ‹‰Â˘Ì¿ ÙÔ˘˜. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, ı· ÂÈχÛÂÈ ÙÔ Î·ÙÂ›ÁÔÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎfi ˙‹ÙËÌ· Ô˘ ¤¯ÂÈ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËı› Ì ÙËÓ È·ÙÚÔÊ·Ú̷΢ÙÈ΋ Î¿Ï˘„Ë ÙˆÓ È‰›ˆÓ Î·È ÙˆÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ ÙÔ˘˜, ÙËÓ ÔÔ›· ÙÒÚ· ÛÙÂÚÔ‡ÓÙ·È ·fi ÙÔÓ ∂√¶ÀÀ, ÏfiÁˆ ÙˆÓ ÔÊÂÈÏÒÓ ÚÔ˜ ÙÔÓ √∞∂∂. ¶ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ, ·Ó·ÛÙ¤ÏÏÔÓÙ·È ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÔÊÂÈϤÙ˜ Ù· ·Ó·ÁηÛÙÈο ̤ÙÚ· ›Ûڷ͢ Î·È ÔÈ ÔÈÓÈΤ˜ ‰ÈÒÍÂȘ, ÂÊfiÛÔÓ Â›Ó·È ÂÊÂÍ‹˜ Û˘ÓÂ›˜ ÚÔ˜ ÙȘ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ ÙÔ˘˜ ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙÔÓ √ÚÁ·ÓÈÛÌfi.

ΔƒπΔ∏ 29 π∞¡√À∞ƒπ√À 2013

√˘Ú·Áfi˜ Ë ∂ÏÏ¿‰· ÛÙËÓ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ· ÙÔ˘ ‚ÈÔÌ˯·ÓÈÎÔ‡ ÎÏ¿‰Ô˘, Û‡Ìʈӷ Ì ¤Ú¢ӷ

™ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ı¤ÛË ÌÂٷ͇ 38 ¯ˆÚÒÓ ∞£∏¡∞, 28.

ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ı¤ÛË ÌÂٷ͇ 38 ¯ˆÚÒÓ Î·Ù·Ù¿ÛÛÂÙ·È Ë ∂ÏÏ¿‰·, ‚¿ÛÂÈ ¤Ú¢ӷ˜ Ù˘ Deloitte, ηٿ ÙËÓ ÔÔ›· ÛÙÂϤ¯Ë ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ÎÏ‹ıËÎ·Ó Ó· ηٷٿÍÔ˘Ó ÙȘ ¯ÒÚ˜ Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ· ÙÔ˘ ‚ÈÔÌ˯·ÓÈÎÔ‡ Ù˘ ÎÏ¿‰Ô˘. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙË ÌÂϤÙË “¶·ÁÎfiÛÌÈÔ˜ ¢Â›ÎÙ˘ ∞ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ·˜ μÈÔÌ˯·ÓÈÎÔ‡ ∫Ï¿‰Ô˘ 2013” Ë ÔÔ›· Â›Ó·È ÚÔ˚fiÓ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ ÌÂٷ͇ Ù˘ Deloitte Touche Tohmatsu Limited (Deloitte) Î·È ÙÔ˘ ∞ÌÂÚÈηÓÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ∞ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ·˜ (US Council on Competitiveness).

∏ ÌÂϤÙË ‚·Û›˙ÂÙ·È Û ¤Ú¢ӷ, Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠ۠550 ‰È¢ı‡ÓÔÓÙ˜ Û˘Ì‚Ô‡ÏÔ˘˜ (CEOs) Î·È ·ÓÒÙÂÚ· ‰È¢ı˘ÓÙÈο ÛÙÂϤ¯Ë ÙÔ˘ ‚ÈÔÌ˯·ÓÈÎÔ‡ ÎÏ¿‰Ô˘, ÙÔ 2012 (39,7% ·fi μfiÚÂÈ· ∞ÌÂÚÈ΋, 28,5% ·fi ∞Û›·, 21% ·fi ∂˘ÚÒË, 5,4% ·fi ¡fiÙÈ· ∞ÌÂÚÈ΋ Î·È 5,4% ·fi ∞˘ÛÙÚ·Ï›·) Î·È ·ÔÙÂÏ› Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ì›·˜ ÔÏ˘ÂÙÔ‡˜ ÚÔÛ¿ıÂÈ·˜ ÁÈ· ηχÙÂÚË Î·Ù·ÓfiËÛË ÙˆÓ Ù¿ÛˆÓ, Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó ¤Ó· ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ÛÙÔÓ ‚ÈÔÌ˯·ÓÈÎfi ÎÏ¿‰Ô. ∂›Û˘, Ù· ÛÙÂϤ¯Ë ÎÏ‹ıËÎ·Ó Ó· ‰È·Ù˘ÒÛÔ˘Ó ÙȘ ·fi„ÂȘ ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÙȘ ·ÁÎfiÛÌȘ ÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ Û˘Óı‹Î˜ Î·È ÙȘ ΢‚ÂÚÓËÙÈΤ˜ ÂÓ¤ÚÁÂȘ, Ô˘ ‰‡Ó·Ù·È Ó· ÂÓÈÛ¯‡ÛÔ˘Ó ÙËÓ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ· ÙÔ˘ ‚ÈÔÌ˯·ÓÈÎÔ‡ ÎÏ¿‰Ô˘. Ÿˆ˜ ÂÈÛËÌ·›ÓÂÙ·È ÛÙË ÌÂϤÙË, Ë ·‡ÍËÛË Ù˘ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ‚ÈÔÌ˯·ÓÈÎÔ‡ ÎÏ¿‰Ô˘ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ‚·ÛÈṲ̂ÓË Û ÂÛÙÈ·Ṳ̂ӷ ÚÔ˚fiÓÙ· ˘„ËÏ‹˜ Ù¯ÓÔÁÓˆÛ›·˜ Î·È ÚÔÛÙÈı¤ÌÂÓ˘ ·Í›·˜, ηı›ÛÙ·Ù·È Û‹ÌÂÚ· ·Ó·Áη›· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·fi ÔÙ¤, ηıÒ˜ ÌÔÚ› Ó· Û˘Ì‚¿ÏÂÈ Î·ıÔÚÈÛÙÈο ÛÙËÓ ÂÓ›Û¯˘ÛË, ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙËÓ ·ÓıÂÎÙÈÎfiÙËÙ· Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜. √ ¶·ÁÎfiÛÌÈÔ˜ ¢Â›ÎÙ˘ ∞ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ·˜ μÈÔÌ˯·ÓÈÎÔ‡ ∫Ï¿‰Ô˘ 2013 ηٷٿÛÛÂÈ ÙËÓ ∫›Ó· ˆ˜ ÙËÓ ϤÔÓ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ¯ÒÚ· ÛÙÔ ‚ÈÔÌ˯·ÓÈÎfi ÎÏ¿‰Ô, ·ÁÎÔÛÌ›ˆ˜, ÙfiÛÔ Û‹ÌÂÚ· fiÛÔ Î·È ÛÙ· ÂfiÌÂÓ· 5 ¯ÚfiÓÈ·, Û ۇÓÔÏÔ 38 ¯ˆÚÒÓ ÁÈ· ÙȘ Ôԛ˜ ¤ÁÈÓÂ Ë Î·Ù¿Ù·ÍË. ™ÙËÓ ÎÔÚ˘Ê·›· ‰Âο‰· Û‹ÌÂÚ· ηٷٿÛÛÔÓÙ·È ¤ÓÙ ÔÈÎÔÓÔÌÈο ·Ó·Ù˘Á̤Ó˜ ¯ÒÚ˜: ∏ °ÂÚÌ·Ó›· (2Ë), ÔÈ ∏¶∞ (3Ë), Ë ¡fiÙÈ· ∫ÔÚ¤· (5Ë), Ô ∫·Ó·‰¿˜ (7Ë) Î·È Ë π·ˆÓ›· (10Ë), ηıÒ˜ Î·È ¤ÓÙ ·Ó·‰˘fiÌÂÓ˜ ÔÈÎÔÓƠ̂˜, Ë ∫›Ó· (1Ë), Ë πÓ‰›· (4Ë), Ë Δ·˚‚¿Ó (6Ë), Ë μÚ·˙ÈÏ›· (8Ë) Î·È Ë ™ÈÁηÔ‡ÚË (9Ë). ™‡Ìʈӷ Ì ÙË ÌÂϤÙË, Û ¤ÓÙ ¯ÚfiÓÈ· ·fi Û‹ÌÂÚ·, Ë ÂÈÎfiÓ· ·ÏÏ¿˙ÂÈ. ÃÒÚ˜ Ì ·Ó·‰˘fiÌÂÓ˜ ÔÈÎÔÓƠ̂˜ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ηٷϿ‚Ô˘Ó ÙȘ ÙÚÂȘ ÚÒÙ˜ ı¤ÛÂȘ, Ì ÙËÓ ∫›Ó· Ó· ‰È·ÙËÚ› ÙËÓ ÚÒÙË ı¤ÛË Î·È ÙȘ πÓ‰›· Î·È μÚ·˙ÈÏ›· Ó· ·Ó¤Ú¯ÔÓÙ·È ÛÙË ‰Â‡ÙÂÚË Î·È ÙÚ›ÙË ı¤ÛË, ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·. ΔÔ ¿ÏÌ· Ù˘ μÚ·˙ÈÏ›·˜ ·fi ÙËÓ 8Ë ÛÙËÓ 3Ë ı¤ÛË Â›Ó·È ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ·Ó·ÌÂÓfiÌÂÓÔ ÁÈ· ÙËÓ ÂfiÌÂÓË ÂÓÙ·ÂÙ›·. ∞ÓÙ›ıÂÙ·, ÔÈ ¯ÒÚ˜ Ì ·ÓÂÙ˘Á̤Ó˜ ÔÈÎÔÓƠ̂˜ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û ¯·ÌËÏfiÙÂÚ˜ ı¤ÛÂȘ, Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ÂÎÙÈÌ‹ÛÂȘ ÙˆÓ ÛÙÂϯÒÓ, Ì ÙË °ÂÚÌ·Ó›· Ó· ¤ÊÙÂÈ ·fi ÙË 2Ë ÛÙËÓ 4Ë ı¤ÛË, ÙȘ ∏¶∞ ·fi ÙËÓ 3Ë ÛÙËÓ 5Ë, ÙË ¡fiÙÈ· ∫ÔÚ¤· ·fi ÙËÓ 5Ë ÛÙËÓ 6Ë, ÙÔÓ ∫·Ó·‰¿ ·fi ÙËÓ 7Ë ÛÙËÓ 8Ë Î·È ÙËÓ π·ˆÓ›· Ó· ‚Á·›ÓÂÈ ÂÎÙfi˜ ‰Âο‰·˜, ÛÙË 12Ë ı¤ÛË. ∞fi ¿Ô„Ë Â˘Ú‡ÙÂÚˆÓ ÂÚÈÔ¯ÒÓ, Ë ∞ÌÂÚÈ΋ ı· ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ı› Ó· ÂȉÂÈÎÓ‡ÂÈ ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ÈÛ¯‡

ÛÙÔ ‚ÈÔÌ˯·ÓÈÎfi ÎÏ¿‰Ô, Ì ÙȘ ∏¶∞, μÚ·˙ÈÏ›· Î·È ªÂÍÈÎfi, Ó· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙȘ ÚÒÙ˜ 15 ı¤ÛÂȘ. ∞Ó·ÌÊÈÛ‚‹ÙËÙË, fiˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙË ÌÂϤÙË, Â›Ó·È Ë ÌÂÙ·ÙfiÈÛË ÚÔ˜ ÙȘ ·ÛÈ·ÙÈΤ˜ ¯ÒÚ˜, ÔÈ Ôԛ˜ ÂÎÙÈÌ¿Ù·È fiÙÈ ı· ηٷϷ̂¿ÓÔ˘Ó ÙȘ 10 ·fi ÙȘ 15 ÚÒÙ˜ ı¤ÛÂȘ. ΔÔ Ì‹Ó˘Ì·, ˆÛÙfiÛÔ, ÁÈ· ÙËÓ ∂˘ÚÒË Â›Ó·È ·ÔÁÔËÙ¢ÙÈÎfi: ªfiÓÔ Ë °ÂÚÌ·Ó›· ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ÛÙËÓ ÎÔÚ˘Ê·›· ‰ÂηÂÓÙ¿‰·, ÂÓÒ Ë ÏÂÈÔ„ËÊ›· ÙˆÓ ˘fiÏÔÈˆÓ Â˘Úˆ·˚ÎÒÓ ¯ˆÚÒÓ Ù˘ ηٿٷ͢ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÂÌÊ·Ó›ÛÔ˘Ó ÙÒÛË Ù˘ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ¿˜ ÙÔ˘˜ ÛÙÔÓ ÎÏ¿‰Ô. Δ· ÛÙÂϤ¯Ë, Ô˘ ¤Ï·‚·Ó ̤ÚÔ˜ ÛÙËÓ ¤Ú¢ӷ, ÚˆÙ‹ıËηÓ, Â›Û˘, Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔ˘˜ ·ÚÈÔ˘˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜, Ô˘, ηٿ ÙË ÁÓÒÌË ÙÔ˘˜, ÂËÚ¿˙Ô˘Ó ÙËÓ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ· ÛÙÔ ‚ÈÔÌ˯·ÓÈÎfi ÎÏ¿‰Ô. ø˜ ÈÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ·˜ ·Ó·‰Â›¯ıËÎÂ Ë ÔÈfiÙËÙ·, Ë ‰È·ıÂÛÈÌfiÙËÙ· Î·È Ë ·Ú·ÁˆÁÈÎfiÙËÙ· ÙÔ˘ ÂÚÁ·ÛÈ·ÎÔ‡ ‰˘Ó·ÌÈÎÔ‡ Ù˘ ¯ÒÚ·˜, Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚·ÓÔÌ¤ÓˆÓ ÂÚ¢ÓËÙÒÓ, ÂÈÛÙËÌfiÓˆÓ Î·È Ì˯·ÓÈÎÒÓ Î·È, ÂÓÙ¤ÏÂÈ, Ë ÈηÓfiÙËÙ· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·˜ ηÈÓÔÙÔÌ›·˜. ™ÙË ‰Â‡ÙÂÚË ı¤ÛË Î·Ù·Ù¿ÛÛÂÙ·È ÙÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi, ÂÌÔÚÈÎfi Î·È ÊÔÚÔÏÔÁÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· Ì›·˜ ¯ÒÚ·˜. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ·, ÂÌfi‰È·, fiˆ˜ ÔÈ ÊÔÚÔÏÔÁÈΤ˜ ÂÈ‚·Ú‡ÓÛÂȘ, Ë ÔÏ˘ÏÔÎfiÙËÙ· ÙˆÓ ‰È·‰ÈηÛÈÒÓ, Ë ÁÚ·ÊÂÈ-

ÔÎÚ·Ù›·, Â›Ó·È ‰‡ÛÎÔÏÔ Ó· ÍÂÂÚ·ÛÙÔ‡Ó ·fi ÙȘ ÏÈÁfiÙÂÚÔ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈΤ˜ ¯ÒÚ˜, ÒÛÙ ӷ ·ÔÙÂϤÛÔ˘Ó ¤Ó·Ó ÈÔ ÂÏ΢ÛÙÈÎfi ÚÔÔÚÈÛÌfi ‚ÈÔÌ˯·ÓÈ΋˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜. √È ·Ú·‰ÔÛÈ·ÎÔ› ·Ú¿ÁÔÓÙ˜, Ô˘ ÂËÚ¤·˙·Ó ÙËÓ ·Ú·ÁˆÁÈ΋ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·, fiˆ˜ ÙÔ ÂÚÁ·ÙÈÎfi ÎfiÛÙÔ˜, ÔÈ ÚÒÙ˜ ‡Ï˜, Ë ÂÓ¤ÚÁÂÈ· Î·È ¿ÏϘ Û¯ÂÙÈΤ˜ ·Ú¿ÌÂÙÚÔÈ, ÙȘ Ôԛ˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂϤÁÍÔ˘Ó Î·È Ó· ‰È·¯ÂÈÚÈÛÙÔ‡Ó ¿ÌÂÛ· ÔÈ ÂÙ·ÈÚ›˜, ÚÔηÏÔ‡Ó Ôχ ÌÈÎÚfiÙÂÚË ·ÓËÛ˘¯›· ÛÙ· ‰È¢ı˘ÓÙÈο ÛÙÂϤ¯Ë ·fi ·Ú¿ÁÔÓÙ˜, Ô˘ ÂËÚ¿˙ÔÓÙ·È ·fi ÙȘ ΢‚ÂÚÓ‹ÛÂȘ ÙˆÓ ¯ˆÚÒÓ Î·È ÙË ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋ Î·È ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂϤÁÍÔ˘Ó ‹ Ó· ÂËÚ¿ÛÔ˘Ó. ∞Ó¿Ï˘ÛË ÙˆÓ ÚÔÒÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ‚·ÛÈÎÒÓ ¯ˆÚÒÓ ˘Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÈ fiÙÈ Ë °ÂÚÌ·Ó›· ÂÍ¿ÁÂÈ ÚÔ˚fiÓÙ· ̤Û˘ Î·È ˘„ËÏ‹˜ Ù¯ÓÔÁÓˆÛ›·˜ / Ù¯ÓÔÏÔÁ›·˜, ΢ڛˆ˜, ÂÓÙfi˜ ÙˆÓ Â˘Úˆ·˚ÎÒÓ Û˘ÓfiÚˆÓ. √È ∏¶∞ Î·È Ë π·ˆÓ›· ÂȉÂÈÎÓ‡Ô˘Ó ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÔÈÎÈÏ›· Û ÚÔÔÚÈÛÌÔ‡˜ ÂÍ·ÁˆÁÒÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Ù¯ÓÔÏÔÁ›·˜, ÂÓÒ Ë ∫›Ó· Î·È Ë Δ·˚‚¿Ó ÂÍ¿ÁÔ˘Ó ÚÔ˚fiÓÙ· Ù¯ÓÔÏÔÁ›·˜, ΢ڛˆ˜, Û ·ÛÈ·ÙÈΤ˜ ¯ÒÚ˜. ΔÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ÔÛÔÛÙfi ÙˆÓ ÂÍ·ÁˆÁÒÓ Ù˘ πÓ‰›·˜ ·ÊÔÚ¿ ÚÔ˚fiÓÙ· ¯·ÌËÏ‹˜ ÚÔÛÙÈı¤ÌÂÓ˘ ·Í›·˜ Î·È ÂÓÙ¿Ûˆ˜ ÂÚÁ·Û›·˜.

°È· ÙËÓ ÚÔÒıËÛË ÓˆÒÓ ÊÚÔ‡ÙˆÓ Î·È Ï·¯·ÓÈÎÒÓ ÛÙËÓ Â˘Úˆ·˚΋ ·ÁÔÚ¿

¶ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· 6,53 ÂÎ. ¢ÚÒ ÁÈ· ÚÔ˚fiÓÙ· ¶√¶ Î·È ¶°∂ ∞£∏¡∞, 28.

ÂÓË̤ڈÛ˘ Î·È ÚÔÒıËÛ˘ ·ÁÚÔÙÈÎÒÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ ¶ÚÔÛٷ٢fiÌÂÓ˘ √ÓÔÌ·Û›·˜ ¶ÚÔ¤Ï¢Û˘ Î·È ¶ÚÔÛٷ٢fiÌÂÓ˘ °ÂˆÁÚ·ÊÈ΋˜ ŒÓ‰ÂÈ͢, Û˘ÓÔÏÈÎÔ‡ ‡„Ô˘˜ 6,53 ÂηÙ. ¢ÚÒ, ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ˘ÏÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó Ë ∫ÂÓÙÚÈ΋ ŒÓˆÛË ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›ˆÓ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ Î·È Ë ŒÓˆÛË ∞ÁÚÔÙÈÎÒÓ ™˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌÒÓ ∫·‚¿Ï·˜, ÌÂÙ¿ ÙËÓ ˘ÔÁÚ·Ê‹ ÙˆÓ Û¯ÂÙÈÎÒÓ Û˘Ì‚¿ÛÂˆÓ ·fi ÙÔÓ ·Ó·ÏËÚˆÙ‹ ˘Ô˘ÚÁfi ∞ÁÚÔÙÈ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ Î·È ΔÚÔÊ›ÌˆÓ ª¿ÍÈÌÔ Ã·Ú·ÎfiÔ˘ÏÔ˘. √È Û˘Ì‚¿ÛÂȘ ·ÊÔÚÔ‡Ó Û ӈ¿ Ï·¯·ÓÈο Î·È ÊÚÔ‡Ù· ÚÔÔÚÈ˙fiÌÂÓ· ÁÈ· ÙËÓ ÂÛˆÙÂÚÈ΋ ·ÁÔÚ¿ Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ŒÓˆÛ˘ Î·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÙË °ÂÚÌ·Ó›·, ™Ô˘Ë‰›·, ºÈÓÏ·Ó‰›·, ΔÛ¯›· Î·È ƒÔ˘Ì·Ó›·. “™Ùfi¯Ô˜ Ì·˜” ‰‹ÏˆÛÂ Ô Î. ÷ڷÎfiÔ˘ÏÔ˜, “Â›Ó·È ÙÔ ¿ÓÔÈÁÌ· ÙˆÓ ·ÁÔÚÒÓ ÛÙ· ÔÈÔÙÈο ÂÏÏËÓÈο ·ÁÚԉȷÙÚÔÊÈο ÚÔ˚fiÓÙ·. √È ÂÍ·ÁˆÁ¤˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÓÈÛ¯‡ÛÔ˘Ó ÙÔ ÂÈÛfi‰ËÌ· ÙÔ˘ ŒÏÏËÓ· ·ÁÚfiÙË ÛÙË ‰‡ÛÎÔÏË ·˘Ù‹ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ Û˘Á΢ڛ·. Δ· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÂÓË̤ڈÛ˘ Î·È ÚÔÒıËÛ˘ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÔχÙÈÌÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Û ·˘Ù‹ ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ·. Ÿ¯È ÌfiÓÔ ÂÈʤÚÔ˘Ó ÙËÓ ÔÏ˘fiıËÙË Ú¢ÛÙfiÙËÙ· ·ÏÏ¿ ·Ó·‰ÂÈÎÓ‡ÔÓÙ·˜ ÙËÓ Ù·˘ÙfiÙËÙ· ÙˆÓ ÚÔ˚fi-

¶ƒ√°ƒ∞ªª∞Δ∞

ÓÙˆÓ Ì·˜ Û˘Ì‚¿ÏÏÔ˘Ó Î·ıÔÚÈÛÙÈο ÛÙËÓ ÔÈÎÔ‰fiÌËÛË ÂÓfi˜ ηχÙÂÚÔ˘ ·‡ÚÈÔ ÁÈ· ÙËÓ ÚˆÙÔÁÂÓ‹ Ì·˜ ·Ú·ÁˆÁ‹” .

™Ù· ‡„Ë ÔÈ ÂÈÛ·ÁˆÁ¤˜ ÎÚ¤·ÙÔ˜ ™ÙÔ ÌÂٷ͇, ÌfiÏȘ ÙÔ 20% Ù˘ ˙‹ÙËÛ˘ Û ÎÚ¤·˜ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ηχÙÔ˘Ó ÔÈ ŒÏÏËÓ˜ ÎÙËÓÔÙÚfiÊÔÈ, ηıÒ˜ ÔÎÙÒ ÛÙ· 10 ÌÔÛ¯¿ÚÈ· Ô˘ ηٷӷÏÒÓÔÓÙ·È ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜ Â›Ó·È ÂÈÛ·ÁfiÌÂÓ·. ™ÙËÓ ‰Â Á·Ï·ÎÙÔ·Ú·ÁˆÁ‹, Ë ˙‹ÙËÛË Î·Ï‡ÙÂÙ·È Û ÔÛÔÛÙfi 50%. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ ÙÔ˘ ∫¤ÓÙÚÔ˘ °ÂÓÂÙÈ΋˜ μÂÏÙ›ˆÛ˘ ∑ÒˆÓ ¡. ªÂÛËÌ‚Ú›·˜ (∫°μ∑), ¢Ú. ∞ı·Ó¿ÛÈÔ °Î·ÚÛ¤Ó ·ÚfiÏÔ Ô˘ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÓÙfiȘ, ·ÏÏ¿ Î·È Û¿ÓȘ Ê˘Ï¤˜ Ô˘ ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ó ÔÈ ÎÙËÓÔÙÚfiÊÔÈ Ó· ‚ÂÏÙÈÒÛÔ˘Ó ÁÂÓÂÙÈο Î·È Ó· ¤¯Ô˘Ó ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˜ ·Ô‰fiÛÂȘ, ÂÙ˘¯·›ÓÔÓÙ·˜ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ˘„ËÏfiÙÂÚ· Î¤Ú‰Ë Î·È ÂÚÈÔÚ›˙ÔÓÙ·˜ ÛËÌ·ÓÙÈο ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜, ˆÛÙfiÛÔ ÙÔ ¤ÏÏÂÈÌÌ· ÂÓË̤ڈÛ˘ Ô˘ ÂÓÙÔ›˙ÂÙ·È Ô‰ËÁ› ÙÔ˘˜ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˘˜ ÛÙËÓ ÂÈÛ·ÁˆÁ‹ ˙ÒˆÓ Î˘Ú›ˆ˜ ·fi ÙË °·ÏÏ›·. Ÿˆ˜ ‰‹ÏˆÛÂ Ô Î. °Î·ÚÛ¤Ó, ÛÙÔ ∞ıËÓ·˚Îfi ¶Ú·ÎÙÔÚÂ›Ô ∂ȉ‹ÛˆÓ, ı· Ú¤ÂÈ Ó· ηٷÛÙ› ·fiÏ˘Ù· ۷ʤ˜ ÛÙÔ˘˜ ÎÙËÓÔÙÚfiÊÔ˘˜ fiÙÈ Ë ÂÎÙÚÔÊ‹ ÂÈÛ·Áfi-

ÌÂÓˆÓ ˙ˆÓÙ·ÓÒÓ Â›Ó·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ‰··ÓËÚ‹, ¤Ó·ÓÙÈ Ù˘ ÊÚÔÓÙ›‰·˜ ÙˆÓ ÓÙfiȈÓ, ÂÓÒ -fiˆ˜ ÛËÌ›ˆÛÂ- ¤Ó·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÏfiÁÔ˘˜ Ô˘ ‰ÂÓ ÚÔˆıÂ›Ù·È ÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ÎÚ¤·˜ Â›Ó·È Î˘Ú›ˆ˜ fiÙÈ ÔÈ ÎÙËÓÔÙÚfiÊÔÈ ‰ÂÓ Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÙȘ ÙÈ̤˜ Ô˘ ı· ¤ÚÂÂ, ¤Ó·ÓÙÈ ÙˆÓ ÂÈÛ·ÁÔ̤-

ÓˆÓ, ÛÙ· ‰È¿ÊÔÚ· ÛËÌ›· ÒÏËÛ˘. ÀÔÁÚ¿ÌÌÈÛ ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË ÂÓÙ·ÙÈÎÔÔ›ËÛ˘ ÙˆÓ ÂϤÁ¯ˆÓ, ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ӷ ·Ù·¯ı› Î·È ÙÔ Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ ÙˆÓ ÂÏÏËÓÔÔÈ‹ÛˆÓ, Ô˘ ·ÔÙÂÏ› ÌÂÁ¿ÏË ÏËÁ‹, ÙfiÛÔ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·Ú·ÁˆÁÔ‡˜, fiÛÔ Î·È ÁÈ· ÙÔ˘˜ ηٷӷψ٤˜.


OÈÎÔÓÔÌ›· 33

TƒπΔ∏ 29 π∞¡√À∞ƒπ√À 2013

¶ÙÒÛË 4% ÛÙȘ ¯ÔÚËÁ‹ÛÂȘ ÙÚ·Â˙ÒÓ Û ÓÔÈÎÔ΢ÚÈ¿-ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ÙÔ 2012

∞˘Í‹ıËÎ·Ó 3,5% ÔÈ Î·Ù·ı¤ÛÂȘ ÙÔ ¢ÂΤ̂ÚÈÔ

∞£∏¡∞, 28.

∞£∏¡∞, 28.

Ë ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ·‡ÍËÛ‹ ÙÔ˘˜ Û ÌËÓÈ·›· ‚¿ÛË Î·Ù¤ÁÚ·„·Ó ÔÈ Î·Ù·ı¤ÛÂȘ ÓÔÈÎÔ΢ÚÈÒÓ Î·È ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Û ÂÏÏËÓÈΤ˜ ÙÚ¿Â˙˜ ÙÔÓ ¢ÂΤ̂ÚÈÔ, Û‡Ìʈӷ Ì ÛÙÔȯ›· Ù˘ ΔÚ¿Â˙·˜ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜. ™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ÙÚ¿Â˙· Ù˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ ÔÈ Î·Ù·ı¤ÛÂȘ ·˘Í‹ıËÎ·Ó 3,5% Û ÌËÓÈ·›· ‚¿ÛË, ÛÙ· 161,36 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ ÛÙ· Ù¤ÏË ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ ·fi Ù· 155,89 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ ÛÙ· Ù¤ÏË ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÌËÓÈ·›· ÂÈÛÚÔ‹ ηٷı¤ÛÂˆÓ ·fi ÙÔÓ π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ ÙÔ˘ 2009. ∞fi ÙÔÓ πÔ‡ÓÈÔ ÙÔ˘ 2012, fiÙ·Ó ÔÈ Î·Ù·ı¤ÛÂȘ ˘Ô¯ÒÚËÛ·Ó ÛÙ· ¯·ÌËÏfiÙÂÚ· Â›‰¿ ÙÔ˘˜, ¤¯Ô˘Ó ÂÈÛÙÚ¤„ÂÈ ÛÙȘ ÂÏÏËÓÈΤ˜ ÙÚ¿Â˙˜ 11,3 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ. ∂Í¿ÏÏÔ˘, ‚ÂÏÙ›ˆÛË ÙˆÓ ÂÈ¤‰ˆÓ Ú¢ÛÙfiÙËÙ·˜ ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌ›· ηٷ‰ÂÈÎÓ‡Ô˘Ó Î·È Ù· ÛÙÔȯ›· ÁÈ· ÙȘ ηٷı¤ÛÂȘ ÛÙȘ ÙÚ¿Â˙˜ ÙˆÓ ¯ˆÚÒÓ Ù˘ ∂˘Úˆ˙ÒÓ˘ Ô˘ ‰ËÌÔÛÈÔÔ›ËÛ ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· Ë ∂˘Úˆ·˚΋ ∫ÂÓÙÚÈ΋ ΔÚ¿Â˙·. ™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ∂∫Δ, ÔÈ ÂÏÏËÓÈΤ˜ ηٷı¤ÛÂȘ ·˘Í‹ıËÎ·Ó ÙÔ ¢ÂΤ̂ÚÈÔ Î·Ù¿ 6,4 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ ÛÙ· 167,8 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ. ™Â Û¯¤ÛË Ì ÙÔ ¡Ô¤Ì‚ÚÈÔ ·˘Í‹ıËÎ·Ó Î·Ù¿ 4,1%. Δ· ÛÙÔȯ›· Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ∫ÂÓÙÚÈ΋˜ ΔÚ¿Â˙·˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÔÌÔÈfiÌÔÚÊ· ÁÈ· fiϘ ÙȘ ¯ÒÚ˜ Ù˘ Â˘Úˆ·˚΋˜ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜. ŒÙÛÈ, ÔÈ Î·Ù·ı¤ÛÂȘ ÛÙȘ ÈÙ·ÏÈΤ˜ ÙÚ¿Â˙˜ ·˘Í‹ıËÎ·Ó ÙÔ ¢ÂΤ̂ÚÈÔ Î·Ù¿ 3,7% ÛÙ· 1,497 ÙÚÈÛ. ¢ÚÒ, ÔÈ Î·Ù·ı¤ÛÂȘ ÛÙȘ ÈÛ·ÓÈΤ˜ ÙÚ¿Â˙˜ ÛËÌ›ˆÛ·Ó ·‡ÍËÛË 0,2% ÛÙ· 1,52 ÙÚÈÛ. ¢ÚÒ, ÛÙËÓ πÚÏ·Ó‰›· ˘Ô¯ÒÚËÛ·Ó Î·Ù¿ 1% ÛÙ· 197 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ Î·È ÛÙËÓ ¶ÔÚÙÔÁ·Ï›· ÔÈ Î·Ù·ı¤ÛÂȘ ÛÙÔ ÙÚ·Â˙ÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ÛËÌ›ˆÛ·Ó ÙÒÛË 1,4% ÛÙ· 210,4 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ.

ª∂Δ∞ ÙËÓ ˘ÔÁÚ·Ê‹ Î·È ‰ËÌÔÛ›Â˘ÛË ÛÙÔ º∂∫

Δ

ªÂÈÒıËÎ·Ó ÔÈ ÙÚ·Â˙ÈΤ˜ ¯ÔÚËÁ‹ÛÂȘ ™ÙÔ ÌÂٷ͇, ÔÚȷ΋ ‚ÂÏÙ›ˆÛË ÙˆÓ Û˘ÓıËÎÒÓ ‰·ÓÂÈÛÌÔ‡ ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Î·È ÓÔÈÎÔ΢ÚÈÒÓ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ηٷ‰ÂÈÎÓ‡Ô˘Ó Ù· ÛÙÔȯ›· Ù˘ ΔÚ¿Â˙·˜ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ ÁÈ· ÙËÓ ÈÛÙˆÙÈ΋ Â¤ÎÙ·ÛË ÙÔ ¢ÂΤ̂ÚÈÔ 2012. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ·, Ô ÂÙ‹ÛÈÔ˜ Ú˘ıÌfi˜ ÌÂÙ·‚ÔÏ‹˜ Ù˘ Û˘-

ÓÔÏÈ΋˜ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛ˘ ÙÔ˘ ÂÁ¯ÒÚÈÔ˘ ȉȈÙÈÎÔ‡ ÙÔ̤· ÙÔ ¢ÂΤ̂ÚÈÔ ÙÔ˘ 2012 ‹Ù·Ó ÁÈ· ‰Â‡ÙÂÚÔ Û˘Ó¯fiÌÂÓÔ Ì‹Ó· ÏÈÁfiÙÂÚÔ ·ÚÓËÙÈÎfi˜ (¢ÂΤ̂ÚÈÔ˜ 2012: -4,0%, ¡Ô¤Ì‚ÚÈÔ˜ 2012: -4,6%, √ÎÙÒ‚ÚÈÔ˜ 2012: -4,8%). ∏ ηı·Ú‹ ÚÔ‹ Ù˘ Û˘ÓÔÏÈ΋˜ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛ˘ ÚÔ˜ ÙÔÓ ÂÁ¯ÒÚÈÔ È‰ÈˆÙÈÎfi ÙÔ̤· ‹Ù·Ó ·ÚÓËÙÈ΋ ηٿ 152 ÂηÙ. ¢ÚÒ (¢ÂΤ̂ÚÈÔ˜ 2011: ·ÚÓËÙÈ΋ ηı·Ú‹ ÚÔ‹ 1.701 ÂηÙ. ¢ÚÒ). ∏ ηı·Ú‹ ÚÔ‹ Ù˘ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛ˘ ÚÔ˜ ÙȘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ, ÙÔ ¢ÂΤ̂ÚÈÔ ÙÔ˘ 2012, ‹Ù·Ó ·ÚÓËÙÈ΋ ηٿ 25 ÂηÙ. ¢ÚÒ (¢ÂΤ̂ÚÈÔ˜ 2011: ·ÚÓËÙÈ΋ ηı·Ú‹ ÚÔ‹ 1.377 ÂηÙ. ¢ÚÒ), ÂÓÒ Ô ÂÙ‹ÛÈÔ˜ Ú˘ıÌfi˜ ÌÂÙ·‚ÔÏ‹˜ Ù˘ ‹Ù·Ó ÏÈÁfiÙÂÚÔ ·ÚÓËÙÈÎfi˜ ÛÙÔ -4,3%, ·fi -5,4% ÙÔ ¡Ô¤Ì‚ÚÈÔ ÙÔ˘ 2012. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ·, Ô ÂÙ‹ÛÈÔ˜ Ú˘ıÌfi˜ ÌÂÙ·‚ÔÏ‹˜ Ù˘ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛ˘ ÙˆÓ ÌË ¯ÚËÌ·ÙÔÈÛÙˆÙÈÎÒÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ‹Ù·Ó ÏÈÁfiÙÂÚÔ ·ÚÓËÙÈÎfi˜ ÛÙÔ -3,3% ·fi -4,1% ÙÔÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ Ì‹Ó·, ÂÓÒ Ë Î·ı·Ú‹ ÚÔ‹ Ù˘ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛ˘ ‹Ù·Ó ıÂÙÈ΋ Î·È ›ÛË ÌÂ

204 ÂηÙ. ¢ÚÒ (¢ÂΤ̂ÚÈÔ˜ 2011: ·ÚÓËÙÈ΋ ÚÔ‹ 767 ÂηÙ. ¢ÚÒ). √ ÂÙ‹ÛÈÔ˜ Ú˘ıÌfi˜ ÌÂÙ·‚ÔÏ‹˜ Ù˘ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛ˘ ÙˆÓ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÒÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Î·È ÙˆÓ ÏÔÈÒÓ ¯ÚËÌ·ÙÔÈÛÙˆÙÈÎÒÓ È‰Ú˘Ì¿ÙˆÓ ‹Ù·Ó ÏÈÁfiÙÂÚÔ ·ÚÓËÙÈÎfi˜ ÛÙÔ -20,9%, ·fi -24,2% ÙÔ ¡Ô¤Ì‚ÚÈÔ ÙÔ˘ 2012. ∏ ηı·Ú‹ ÚÔ‹ Ù˘ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛ˘ ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ÂχıÂÚÔ˘˜ Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜, ·ÁÚfiÙ˜ Î·È ·ÙÔÌÈΤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ‹Ù·Ó ·ÚÓËÙÈ΋ ηٿ 42 ÂηÙ. ¢ÚÒ ÙÔÓ ÂÈÛÎÔÔ‡ÌÂÓÔ Ì‹Ó· (¢ÂΤ̂ÚÈÔ˜ 2011: ÌˉÂÓÈ΋ ηı·Ú‹ ÚÔ‹) Î·È Ô ÂÙ‹ÛÈÔ˜ Ú˘ıÌfi˜ ÌÂÙ·‚ÔÏ‹˜ Ù˘ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛ˘ ‹Ù·Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·ÚÓËÙÈÎfi˜ ÛÙÔ -3,1% ·fi -2,8% ÙÔ ¡Ô¤Ì‚ÚÈÔ ÙÔ˘ 2012. ∞ÚÓËÙÈ΋ ηٿ 85 ÂηÙ. ¢ÚÒ ‹Ù·Ó Ë Î·ı·Ú‹ ÚÔ‹ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛ˘ ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ȉÈÒÙ˜ Î·È Ù· ȉȈÙÈο ÌË ÎÂÚ‰ÔÛÎÔÈο ȉڇ̷ٷ, ÙÔ ¢ÂΤ̂ÚÈÔ ÙÔ˘ 2012 (¢ÂΤ̂ÚÈÔ˜ 2011: ·ÚÓËÙÈ΋ ηı·Ú‹ ÚÔ‹ 324 ÂηÙ. ¢ÚÒ), Î·È Ô ÂÙ‹ÛÈÔ˜ Ú˘ıÌfi˜ ÌÂÙ·‚ÔÏ‹˜ Ù˘ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛ˘ ‰È·ÌÔÚÊÒıËΠ۠3,8% ·fi -3,9% ÙÔ ¡Ô¤Ì‚ÚÈÔ ÙÔ˘ 2012.

¢È·ÈÛÙÒÓÂÈ ÁÈ· ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ·ÓÂ˘Úˆ·˚΋ ¤Ú¢ӷ ·ÁÔÚ·ÛÙÈ΋˜ ΛÓËÛ˘

ªÈÎÚfiÙÂÚ˜ “Ô˘Ú¤˜”, ·ÏÏ¿ Î·È ÏÈÁfiÙÂÚ˜ ˆÏ‹ÛÂȘ ∞£∏¡∞, 28.

ª∂πø™∏ ÛÙÔ ¯ÚfiÓÔ ·Ó·ÌÔÓ‹˜ ÙˆÓ

∂ÏÏ‹ÓˆÓ ÛÙȘ Ô˘Ú¤˜ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· Â͢ËÚÂÙËıÔ‡Ó ·fi ηٷÛÙ‹Ì·Ù· Î·È ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ÎÔÈÓ‹˜ ˆÊ¤ÏÂÈ·˜, ·ÏÏ¿ Î·È Ì›ˆÛË ÙÔ˘ ÔÛÔÛÙÔ‡ ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ Ô˘ ÂÎÊÚ¿˙Ô˘Ó ‰˘Û·Ú¤ÛÎÂÈ· Û ۯ¤ÛË Ì ÙËÓ ·Ó·ÌÔÓ‹ ÙÔ˘˜, ‰È·ÈÛÙÒÓÂÈ ·ÓÂ˘Úˆ·˚΋ ¤Ú¢ӷ “Queue Survey 2012” Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ ÙÔ Mystery Shopping Providers Association (MSPA) ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙËÓ ÂÙ·ÈÚ›· Global Link. Δ· ̤ÏË ÙÔ˘ Mystery Shopping Providers Association ‰ÈÂÍ‹Á·Á·Ó ÙËÓ ¤Ú¢ӷ Ì ÙË Ì¤ıÔ‰Ô ÙˆÓ Ì˘ÛÙÈÎÒÓ ÂÈÛΤ„ÂˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ·ÍÈÔÏfiÁËÛË Ù˘ ·Ó·ÌÔÓ‹˜ ÛÂ Ô˘Ú¿ Î·È ÙËÓ ÈηÓÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ÂÏ·ÙÒÓ ÛÙ· ηٷÛÙ‹Ì·Ù·. ∏ ¤Ú¢ӷ ‰ÈÂÍ‹¯ıË ·fi ÙÔÓ ª¿ÚÙÈÔ Ì¤¯ÚÈ ÙÔÓ πÔ‡ÓÈÔ ÙÔ˘ 2012. ª˘ÛÙÈÎÔ› ÂÈÛΤÙ˜ ·fi 23 ¯ÒÚ˜ ÛÙ¿ıËÎ·Ó ÁÈ· Ó· Â͢ËÚÂÙËıÔ‡Ó ÛÙȘ Ô˘Ú¤˜ ÌÈ·˜ ¢Ú›·˜ Áο̷˜ ηٷÛÙËÌ¿ÙˆÓ: ÙÚ¿Â˙˜, Ù·¯˘‰ÚÔÌ›·, ÛÔ‡ÂÚ Ì¿ÚÎÂÙ, Ê·Ú̷Λ·, ÛÙ·ıÌÔ› ψÊÔÚ›ˆÓ Î·È ÙÚ¤ÓˆÓ, ηٷÛÙ‹Ì·Ù· Î.¿) ∂ȉÈÎfiÙÂÚ·, Ô Ì¤ÛÔ˜ fiÚÔ˜ ÂÏ·ÙÒÓ ÛÙËÓ Ô˘Ú¿ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÙÔ 2012 ‹Ù·Ó 3,6 ÂÏ¿Ù˜ (ÂÓÒ ÙÔ 2010 ‹Ù·Ó 5,6 ÂÏ¿Ù˜) Î·È Ô Ì¤ÛÔ˜ ¯ÚfiÓÔ˜ ·Ó·ÌÔÓ‹˜ ÙÔ 2012 ‹Ù·Ó 11 ÏÂÙ¿ (ÂÓÒ ÙÔ 2010 ‹Ù·Ó 14 ÏÂÙ¿). ™‡Ìʈӷ Ì ٷ Û˘ÌÂÚ¿ÛÌ·Ù· Ù˘ ¤Ú¢ӷ˜, Ë Ì›ˆÛË ÛÙÔÓ ¯ÚfiÓÔ ·Ó·ÌÔÓ‹˜ Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ÔÊ›ÏÂÙ·È Î˘Ú›ˆ˜ ÛÙË ÌÂȈ̤ÓË ·ÁÔÚ·ÛÙÈ΋ ΛÓËÛË. ™ÙËÓ ∂˘ÚÒË, Ô Ì¤ÛÔ˜ fiÚÔ˜ ÂÏ·-

√‰ËÁ›Â˜ ÁÈ· ÙÔ ‰ÈÂ˘Ú˘Ì¤ÓÔ ∫ÔÈÓˆÓÈÎfi √ÈÎÈ·Îfi ΔÈÌÔÏfiÁÈÔ ·fi ÙË ¢∂∏

ÙÒÓ ÛÙËÓ Ô˘Ú¿ ÙÔ 2012 ‹Ù·Ó 4,8 ÂÏ¿Ù˜ (ÂÓÒ ÙÔ 2010 ‹Ù·Ó 4,4) Î·È Ô ¯ÚfiÓÔ˜ ·Ó·ÌÔÓ‹˜ ÛÙËÓ Ô˘Ú¿ ÙÔ 2012 ‹Ù·Ó 8,9 ÏÂÙ¿ (ÂÓÒ ÙÔ 2010 ‹Ù·Ó 8 ÏÂÙ¿). ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ Û ·Ó¿ÏÔÁË ¤Ú¢ӷ Ô˘ ›¯Â ‰ÈÂÓÂÚÁËı› ÙÔ 2008 ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË Ô Ì¤ÛÔ˜ fiÚÔ˜ ÂÏ·ÙÒÓ ÛÙËÓ Ô˘Ú¿ ‹Ù·Ó 3,4 ÂÏ¿Ù˜ Î·È Ô Ì¤ÛÔ˜ ¯ÚfiÓÔ˜ ·Ó·ÌÔÓ‹˜ 4 ÏÂÙ¿. ™‡Ìʈӷ Ì ٷ Û˘ÌÂÚ¿ÛÌ·Ù· Ù˘ ¤Ú¢ӷ˜, ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË Ô Ì¤ÛÔ˜ ¯ÚfiÓÔ˜ ·Ó·ÌÔÓ‹˜ ÙÔ 2012 ·˘Í‹ıËΠηٿ 1 ÏÂÙfi Î·È Â›Ó·È ˘ÂÚ‰ÈÏ¿ÛÈÔ˜ ·fi fi,ÙÈ ‹Ù·Ó ÚÈÓ ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË Ù˘ ‡ÊÂÛ˘ ÙÔ 2008, ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÈ fiÙÈ Ë Â˘Úˆ·˚΋ ‡ÊÂÛË ı· ¤¯ÂÈ Ì·ÎÚÔÚfiıÂÛÌÔ ·ÓÙ›ÎÙ˘Ô ÛÙËÓ Â͢Ë-

Ú¤ÙËÛË ÙÔ˘ ÂÏ¿ÙË. Ÿˆ˜ ÚÔ·ÙÂÈ ·fi Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Ù˘ ·ÓÂ˘Úˆ·˚΋˜ ¤Ú¢ӷ˜, Ë ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ‰˘Û·Ú¤ÛÎÂÈ· ÙˆÓ ÂÏ·ÙÒÓ fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ Ù‡Ô˘˜ ηٷÛÙËÌ¿ÙˆÓ Î·Ù·ÁÚ¿ÊÂÙ·È ÛÂ Δ·¯˘‰ÚÔÌ›· Î·È Ë ¯ÒÚ· Ì ÙË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ‰˘Û·Ú¤ÛÎÂÈ· Â›Ó·È Ë ƒˆÛ›·. √È ŒÏÏËÓ˜ ‰˘ÛÎÔχÔÓÙ·È Ó· ˙ËÙ‹ÛÔ˘Ó Û˘ÁÁÓÒÌË ÁÈ· ÙËÓ Î·ı˘ÛÙ¤ÚËÛË. ∞˘Ùfi ·ÔÙÂÏ› Ì›· ·Ï‹ ΛÓËÛË Â˘Á¤ÓÂÈ·˜, Ô˘ ·Ó ÂÊ·ÚÌÔ˙fiÙ·Ó ı· ·¿Ï˘ÓÂ Ù˘¯fiÓ ‰˘Û·Ú¤ÛÎÂÈ· ÙÔ˘ ÂÏ¿ÙË. ™Â ·ÚfiÌÔÈ· ¯·ÌËÏ¿ Â›‰· Ì ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÔÈ §ÂÙÔÓ›·, §ÈıÔ˘·Ó›· Î·È ¶°¢ª. √È ÕÁÁÏÔÈ, Â›Ó·È Ì ÌÂÁ¿ÏË ‰È·ÊÔÚ¿ ÔÈ ϤÔÓ Úfiı˘ÌÔÈ ∂˘Úˆ·›ÔÈ ÛÙÔ Ó·

·ÔÏÔÁËıÔ‡Ó ÁÈ· ÙËÓ Î·ı˘ÛÙ¤ÚËÛË. ¶ÔÛÔÛÙfi 14% ÙÔ˘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ ÚÔ‚·›ÓÂÈ Û οÔÈ· ÂÓ¤ÚÁÂÈ·, fiˆ˜ Ó· ˙ËÙ‹ÛÂÈ Ó· ·ÓÔ›ÍÔ˘Ó Î·È ¿ÏÏ· Ù·Ì›· ÒÛÙ ӷ ÌÂȈı› Ô ¯ÚfiÓÔ˜ ·Ó·ÌÔÓ‹˜ ÙÔ˘ ÂÏ¿ÙË. ™ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÙÔ ÔÛÔÛÙfi ·˘Ùfi Â›Ó·È ÛËÌ·ÓÙÈο ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ (8%). ∂ÏȉÔÊfiÚÔ, Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ¤Ú¢ӷ Â›Ó·È fiÙÈ, ·Ú¿ ÙËÓ ÎÚ›ÛË Ô˘ ‚ÈÒÓÂÈ Ë ¯ÒÚ· Ì·˜, ÙÔ ÚÔÛˆÈÎfi ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Â›Ó·È ÈÔ ¯·ÌÔÁÂÏ·ÛÙfi ·fi ÙÔÓ ·ÓÂ˘Úˆ·˚Îfi ̤ÛÔ fiÚÔ. ∏ ÈηÓÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ÂÏ¿ÙË ‰Â›¯ÓÂÈ Û οÔÈÔÓ ‚·ıÌfi Ó· Û˘Ó‰¤ÂÙ·È Î·È Ì ÙÔ ¯·ÌfiÁÂÏÔ ÙÔ˘ Ù·Ì›·. √È ϤÔÓ ¯·ÌÔÁÂÏ·ÛÙÔ› ˘¿ÏÏËÏÔÈ Î·È ÏÈÁfiÙÂÚÔ ‰˘Û·ÚÂÛÙË̤ÓÔÈ ÂÏ¿Ù˜ ηٷÁÚ¿ÊËÎ·Ó Û °·ÏÏ›· Î·È ∫‡ÚÔ. √È ϤÔÓ ‰˘Û·ÚÂÛÙË̤ÓÔÈ ÂÏ¿Ù˜ Î·È ÏÈÁfiÙÂÚÔ ¯·ÌÔÁÂÏ·ÛÙÔ› ˘¿ÏÏËÏÔÈ Î·Ù·ÁÚ¿ÊËÎ·Ó ÛÙË ƒˆÛ›·. ∏ ¯ÂÈÚÔÙ¤Ú¢ÛË ÙˆÓ ‰ÂÈÎÙÒÓ ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË Â›Ó·È ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ù˘ ‡ÊÂÛ˘ ÛÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌ›· Î·È ÂȉÈÎfiÙÂÚ· ÛÙÔ ÏÈ·ÓÈÎfi ÂÌfiÚÈÔ Î·È ¤¯ÂÈ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎfi ·ÓÙ›ÎÙ˘Ô ÛÙËÓ Â͢ËÚ¤ÙËÛË ÙÔ˘ ηٷӷψً. ∏ ∂ÏÏ¿‰· ¤¯ÂÈ Ôχ ‰ÚfiÌÔ Ó· ηχ„ÂÈ, ηıÒ˜ ˘ÛÙÂÚ› Û ÛËÌ·ÓÙÈÎÔ‡˜ ‰Â›ÎÙ˜ ÈηÓÔÔ›ËÛ˘ ÙÔ˘ ÂÏ¿ÙË. ŸÔÈ· ÂÙ·ÈÚ›· fï˜ ηٷʤÚÂÈ Ó· ‰È·ÙËÚ‹ÛÂÈ ÙÔ Â›Â‰Ô Ù˘ Â͢ËÚ¤ÙËÛ˘ ÙˆÓ ÂÏ·ÙÒÓ Ù˘ ÙË ‰‡ÛÎÔÏË ·˘Ù‹ ÂÚ›Ô‰Ô ı· ·ÔÎÙ‹ÛÂÈ ¤Ó· ۷ʤ˜ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ÏÂÔÓ¤ÎÙËÌ·.

Ù˘ ·fiÊ·Û˘ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜, ∂Ó¤ÚÁÂÈ·˜ Î·È ∫ÏÈÌ·ÙÈ΋˜ ∞ÏÏ·Á‹˜ ÁÈ· ÙÔ Ó¤Ô ‰ÈÂ˘Ú˘Ì¤ÓÔ ∫ÔÈÓˆÓÈÎfi √ÈÎÈ·Îfi ΔÈÌÔÏfiÁÈÔ (∫√Δ), Ë ¢∂∏ ˘ÂÓı˘Ì›˙ÂÈ fiÙÈ ·Ú¤¯ÂÈ ¤ˆ˜ 42% ÌÂȈ̤ÓÔ ÙÈÌÔÏfiÁÈÔ Û ¢·ı›˜ ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ ÔÌ¿‰Â˜, Ì ‰ÈÂ˘Ú˘Ì¤Ó· ÎÔÈÓˆÓÈο ÎÚÈÙ‹ÚÈ· Û ¿ÙÔÌ· Ì ¯·ÌËÏfi ÂÈÛfi‰ËÌ·, ÙÚ›ÙÂÎÓÔ˘˜, Ì·ÎÚÔ¯ÚfiÓÈ· ¿ÓÂÚÁÔ˘˜, ¿ÙÔÌ· Ì ·Ó·ËÚ›· Î·È Û ¿ÙÔÌ· Ô˘ ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È Î·Ù’ Ô›ÎÔÓ Ì˯·ÓÈ΋ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË. ∏ ¢∂∏ ÂÓËÌÂÚÒÓÂÈ fiÙÈ Ì¤Ûˆ Ù˘ ÙËÏÂʈÓÈ΋˜ ÁÚ·ÌÌ‹˜ 210-9298000 (Ì ·ÛÙÈ΋ ¯Ú¤ˆÛË) ‹ ̤ۈ Ù˘ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰·˜ Ù˘ ÔÈ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÓËÌÂÚÒÓÔÓÙ·È Û¯ÂÙÈο Ì ÙȘ ηÙËÁÔڛ˜ ‰ÈηÈÔ‡¯ˆÓ Î·È ÙȘ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ ¤ÓÙ·Í‹˜ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ ∫√Δ, ηıÒ˜ Â›Û˘ Ó· ˘Ô‚¿ÏÏÔ˘Ó ÙË Û¯ÂÙÈ΋ ·›ÙËÛË. ∏ ÙËÏÂʈÓÈ΋ ÁÚ·ÌÌ‹ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› Û˘Ó¯Ҙ, ¢Â˘Ù¤Ú· ¤ˆ˜ ¶·Ú·Û΢‹ 7 Ì- 10 ÌÌ Î·È ™¿‚‚·ÙÔ 7 Ì- 3 ÌÌ. √È ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ Î·Ù·Ó·ÏˆÙ¤˜, Ô˘ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ˘Ô‚¿ÏÏÔ˘Ó ·›ÙËÛË, Ú¤ÂÈ Ó· ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó: 1. Δ· ÛÙÔȯ›· ÙÔ˘ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÔ‡ ÙÔ˘˜ (∫ˆ‰ÈÎfi ∏ÏÂÎÙÚÔÓÈ΋˜ ¶ÏËڈ̋˜ Î·È ∞‡ÍÔÓÙ· ∞ÚÈıÌfi ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÔ‡). 2. Δ· ÛÙÔȯ›· Ù˘ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋˜ ÙÔ˘˜ Ù·˘ÙfiÙËÙ·˜ Î·È ÙÔ ∞ºª ÙÔ˘˜ (Î·È ÙÔ˘/Ù˘ Û˘˙‡ÁÔ˘ ÂÊfiÛÔÓ Â›Ó·È ¤ÁÁ·ÌÔÈ). 3. ¶¤Ú·Ó ÙˆÓ ·ÓˆÙ¤Úˆ ÛÙÔȯ›ˆÓ, ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ·ÛıÂÓÒÓ Ô˘ ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È Î·Ù’ Ô›ÎÔÓ Ì˯·ÓÈ΋ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÁÓˆÛÙÔÔÈÔ‡Ó- ‰ËÏÒÓÔ˘Ó, Ì ‚¿ÛË ÙȘ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ÙÔ˘ ¡. 1599/1986, ÙÔÓ ∞ª∫∞ ÙÔ˘˜, ÙÔÓ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎfi ÙÔ˘˜ ÊÔÚ¤· Î·È ÙÔÓ ·ÚÈıÌfi ÚˆÙÔÎfiÏÏÔ˘ Ù˘ ‚‚·›ˆÛ˘ Ì ÙËÓ ÔÔ›· ÈÛÙÔÔÈÂ›Ù·È Ë ·Ó¿ÁÎË Ù˘ ηْ Ô›ÎÔÓ ¯Ú‹Û˘ Û˘Û΢‹˜ Ì˯·ÓÈ΋˜ ˘ÔÛÙ‹ÚÈ͢ ··Ú·›ÙËÙ˘ ÁÈ· ÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘ ·ÛıÂÓÔ‡˜ ·fi ÙÔÓ ÎÚ·ÙÈÎfi ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎfi ÊÔÚ¤·, ÛÙÔÓ ÔÔ›Ô ˘¿ÁÔÓÙ·È ÔÈ ‰ÈηÈÔ‡¯ÔÈ. ™ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ οÔÈÔ˜ Â›Ó·È ·Ó·ÛÊ¿ÏÈÛÙÔ˜ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ë ÁÓˆÛÙÔÔ›ËÛË ÛÙÔȯ›ˆÓ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ˘ ‚‚·›ˆÛ˘ ·fi ÎÚ·ÙÈÎfi ÓÔÛÔÎÔÌ›Ô. ¢È¢ÎÚÈÓ›˙ÂÙ·È fiÙÈ ÔÈ ‚‚·ÈÒÛÂȘ ·˘Ù¤˜ ‰ÂÓ ÚÔÛÎÔÌ›˙ÔÓÙ·È ÛÙË ¢∂∏ ·ÏÏ¿ ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó ÛÙËÓ Î·ÙÔ¯‹ ÙˆÓ ‰ÈηÈÔ‡¯ˆÓ.

∞fi 1 ¤ˆ˜ 15 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ Ë ·ÔÁÚ·Ê‹ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ˆÓ Û ÙÚÂȘ ÙÔÌ›˜ ÙÔ˘ √∞∂∂ ∞£∏¡∞, 28.

Δ√ ‰È¿ÛÙËÌ· 1 ¤ˆ˜ 15 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ ı· ‰ÈÂÓÂÚÁË-

ı› Ë ·ÔÁÚ·Ê‹ ÙˆÓ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ˆÓ ÙÔ˘ ΔÔ̤· ∞ÛÊ¿ÏÈÛ˘ ¡·˘ÙÈÎÒÓ Î·È ΔÔ˘ÚÈÛÙÈÎÒÓ ¶Ú·ÎÙfiÚˆÓ (Δ∞¡Δ¶), ÙÔ˘ ΔÔ̤· ∂ÈÎÔ˘ÚÈ΋˜ ∞ÛÊ¿ÏÈÛ˘ ∞ÚÙÔÔÈÒÓ (Δ∂∞∞) Î·È ÙÔ˘ ΔÔ̤· ∂ÈÎÔ˘ÚÈ΋˜ ∞ÛÊ¿ÏÈÛ˘ ¶Ú·ÙËÚÈÔ‡¯ˆÓ ÀÁÚÒÓ ∫·˘Û›ÌˆÓ (Δ∂∞¶À∫). Ÿˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Û ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ Ù˘ Ë ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ ∞ÛÊ¿ÏÈÛ˘ ∂Ï¢ı¤ÚˆÓ ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÒÓ (√∞∂∂) Ë ·ÔÁÚ·Ê‹ Â›Ó·È ˘Ô¯ÚˆÙÈ΋ Î·È ··ÈÙ› ÙËÓ ·˘ÙÔÚfiÛˆË ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯Ô˘ ÛÙÔ ÈÛÙˆÙÈÎfi ›‰Ú˘Ì· (ÙÚ¿Â˙·) ‹ ∂§Δ∞, fiÔ˘ ÙËÚÂ›Ù·È Ô ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi˜ ÙÔ˘. √È ÂÍ·ÈÚÔ‡ÌÂÓÔÈ ·fi ÙË ‰È·‰Èηۛ· ÚÔÛ¤Ï¢Û˘ ı· ·ÔÁÚ·ÊÔ‡Ó ·fi ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ÓÔ ÂÎÚfiÛˆfi ÙÔ˘˜, ÁÈ· ÙËÓ ∞ÙÙÈ΋ ÛÙ· ÁÚ·Ê›· ÙˆÓ ΔÔ̤ˆÓ (Δ∞¡Δ¶: ∞ÎÙ‹ ªÈ·Ô‡ÏË 17-19, Δ∂∞∞: §¤Îη 22, Δ∂∞¶À∫: ª·ÌÔ‡ÚË 14) Î·È ÁÈ· ÙËÓ ˘fiÏÔÈË ¯ÒÚ· ÛÙ· ÂÚÈÊÂÚÂȷο ÙÌ‹Ì·Ù· ÙÔ˘ √∞∂∂. Δ¤ÏÔ˜ Ô √∞∂∂ ÙÔÓ›˙ÂÈ fiÙÈ Ë ·Ú¿ÏÂÈ„Ë Ù˘ ·ÔÁÚ·Ê‹˜ Û˘ÓÂ¿ÁÂÙ·È, fiˆ˜ ÈÛ¯‡ÂÈ ÁÈ· fiÏ· Ù· ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈο Ù·Ì›·, ÙËÓ ·Ó·ÛÙÔÏ‹ ηٷ‚ÔÏ‹˜ Ù˘.

∂ÈÙÚÔ‹ ∫ÂÊ·Ï·È·ÁÔÚ¿˜

∞·ÁfiÚ¢ÛË “·ÓÔÈÎÙÒÓ ˆÏ‹ÛˆӔ ÁÈ· ÙȘ ÙÚ¿Â˙˜ ∞£∏¡∞, 28.

Δ√ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Ù˘ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ∫ÂÊ·Ï·È·ÁÔÚ¿˜ ·ÔÊ¿ÛÈÛ ÙËÓ ··ÁfiÚ¢ÛË ÙˆÓ ·ÓÔÈÎÙÒÓ ˆÏ‹ÛÂˆÓ (short selling) ÌfiÓÔ ÁÈ· ÙȘ ÌÂÙÔ¯¤˜ ÙˆÓ ÙÚ·Â˙ÒÓ Ô˘ ‰È·Ú·ÁÌ·Ù‡ÔÓÙ·È ÛÙÔ ÃÚËÌ·ÙÈÛÙ‹ÚÈÔ ∞ıËÓÒÓ Î·È ··ÚÙ›˙Ô˘Ó ÙÔÓ FTSE Ã∞-Ã∞∫ ΔÚ·Â˙ÈÎfi ¢Â›ÎÙË, ÁÈ· ‰È¿ÛÙËÌ· ÙÚÈÒÓ ÌËÓÒÓ Î·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ·fi ÙËÓ 1Ë ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ 2013 ̤¯ÚÈ Î·È ÙËÓ 30Ë ∞ÚÈÏ›Ô˘ 2013. °È· ÙË Ï‹„Ë Ù˘ ·ÓˆÙ¤Úˆ ·fiÊ·Û˘ ÙÔ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ¤Ï·‚ ˘fi„Ë ÙÔ˘ Î·È ÙË ‰È·‰Èηۛ· ·Ó·ÎÂÊ·Ï·ÈÔÔ›ËÛ˘ ÙˆÓ ÙÚ·Â˙ÒÓ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ÂͤÏÈÍË, fiˆ˜ Î·È ÙȘ ÚfiÛÊ·Ù˜ Ì·ÎÚÔÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ ÛÙË ¯ÒÚ·. ÀÂÓı˘Ì›˙ÂÙ·È fiÙÈ Ë ··ÁfiÚ¢ÛË ÙÔ˘ short selling Ù¤ıËΠ۠ÈÛ¯‡ ÛÙȘ 9 ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ 2011.


¢ÈÂıÓ‹ 34 “∫·Ì·Ó¿ÎÈ” ∫ÔÌÈÛÈfiÓ ÁÈ· ¿ÓÔ‰Ô ÙˆÓ ·ÎÚÔ‰ÂÍÈÒÓ μƒÀ•∂§§∂™, 28.

√È Â˘ÚˆÂÎÏÔÁ¤˜ ÙÔ˘ 2014 ÌÔÚ› Ó· ·Ó·‰Â›ÍÔ˘Ó ÛÙÔ ∂˘Úˆ·˚Îfi ∫ÔÈÓÔ‚Ô‡ÏÈÔ ÂÎÚÔÛÒÔ˘˜ ÂÍÙÚÂÌÈÛÙÈÎÒÓ Î·È ‚›·ÈˆÓ ÎÈÓËÌ¿ÙˆÓ, ·Ó Ë ∂∂ ‰ÂÓ ÎÈÓËÙÔÔÈËı› ÁÈ· Ó· ·ÁˆÓÈÛÙ› ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ Ù˘ ÂÈÚÚÔ‹˜ ÙÔ˘˜, ÚÔÂȉÔÔ›ËÛÂ Ë Â›ÙÚÔÔ˜ ·ÚÌfi‰È· ÁÈ· ÙËÓ ∞ÛÊ¿ÏÂÈ·, ™ÂÛ›ÏÈ· ª¿ÏÌÛÙÚÔÌ. ΔËÓ ΔÚ›ÙË ÚԂϤÂÙ·È Ó· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÛÙȘ μڢͤÏϘ ‰È¿ÛÎÂ„Ë Ì ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ˘„ËÏfi‚·ıÌˆÓ Â˘Úˆ·›ˆÓ ·ÍȈ̷ÙÔ‡¯ˆÓ. “¢ÂÓ ı· ÓÈ΋ÛÔ˘Ì ÙÔ ‚›·ÈÔ ÂÍÙÚÂÌÈÛÌfi ·Ó ·ÔʇÁÔ˘Ì ӷ ··ÓÙ‹ÛÔ˘Ì ÛÙË Ï·˚ÎÈÛÙÈ΋ Î·È ‰ËÌ·ÁˆÁÈ΋ ÚÔ·Á¿Ó‰· Ô˘ ·ÔÙÂÏ› ÙÔ È‰ÂÔÏÔÁÈÎfi ‡ÊÔÚÔ ¤‰·ÊÔ˜ Ù˘ ‚›·˜ ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË” , ‰‹ÏˆÛ ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· Ë ª¿ÏÌÛÙÚÔÌ ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Û˘Ó¤ÓÙ¢Í˘ Δ‡Ô˘. “¶ÔÙ¤ ·fi ÙÔ ¢Â‡ÙÂÚÔ ¶·ÁÎfiÛÌÈÔ ¶fiÏÂÌÔ ÔÈ ÂÍÙÚÂÌÈÛÙÈΤ˜ Î·È Ï·˚ÎÈÛÙÈΤ˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ ‰ÂÓ Â›¯·Ó ÙfiÛË ÂÈÚÚÔ‹ ÛÙ· ÂıÓÈο ÎÔÈÓÔ‚Ô‡ÏÈ·. ¶Ú¤ÂÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ∂˘Úˆ·›ÔÈ ËÁ¤Ù˜ Ó· ˘„ÒÛÔ˘Ó ÙÔ ·Ó¿ÛÙËÌ¿ ÙÔ˘˜ ÎfiÓÙÚ· ÛÙËÓ ¿ÓÔ‰Ô ÙÔ˘ ÂÍÙÚÂÌÈÛÌÔ‡. ¶Ú¤ÂÈ Ó· ‚Úԇ̠ÙÔ ı¿ÚÚÔ˜ Ó· Û¯ËÌ·Ù›ÛÔ˘Ì ̤وÔ ÁÈ· Ó· ÚÔÛٷهÛÔ˘Ì ÙȘ ÎÔÈÓ¤˜ Â˘Úˆ·˚Τ˜ ·Í›Â˜ Ì·˜” , ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛ ·ÎfiÌË Ë Â›ÙÚÔÔ˜. “™ÙËÓ ∂˘ÚÒË ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÔÏÈÙÈΤ˜ ÔÌ¿‰Â˜ Î·È ÔÏÈÙÈΤ˜ ʈӤ˜, ·ÎfiÌ· Î·È Ì¤Û· ÛÙ· ∫ÔÈÓÔ‚Ô‡ÏÈ· ‹ Î·È ÛÙȘ ΢‚ÂÚÓ‹ÛÂȘ, ÔÈ Ôԛ˜ ÙÚÔÊÔ‰ÔÙÔ‡Ó ÙÔ Ì›ÛÔ˜ Î·È ÙÔÓ ÂÍÙÚÂÌÈÛÌfi ÎÈ ·˘Ùfi Â›Ó·È È‰È·›ÙÂÚ· ·ÓËÛ˘¯ËÙÈÎfi” , ›Â. “◊ÚıÂ Ô Î·ÈÚfi˜ ÁÈ· Ó· ·Ó·ÁÓˆÚ›ÛÔ˘Ì ˆ˜ Ô ‚›·ÈÔ˜ ÂÍÙÚÂÌÈÛÌfi˜ ¤¯ÂÈ Á›ÓÂÈ Ë ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ·ÂÈÏ‹ ÁÈ· ÙËÓ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·” , Â¤ÌÂÈÓÂ Ë Â›ÙÚÔÔ˜. “√È Î·Ï¤˜ ÚÔı¤ÛÂȘ ‰ÂÓ ·ÚÎÔ‡Ó” , ÚÔÂȉÔÔ›ËÛ ·ÎfiÌË, Î·È ¤ıÂÛ ٷ ÎÚ¿ÙË ÚÔ ÙˆÓ Â˘ı˘ÓÒÓ ÙÔ˘˜ ÂÓÒ ˘ÂÓı‡ÌÈÛ fiÙÈ “ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÂıÓÈΤ˜ ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ˜” . ∫ÏËı›۷ Ó· Û¯ÔÏÈ¿ÛÂÈ Î·Ù¿ fiÛÔ Ë ÔÏÈÙÈ΋ ÏÈÙfiÙËÙ·˜ ¢ı‡ÓÂÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ¤Í·ÚÛË ÙÔ˘ ÂÍÙÚÂÌÈÛÌÔ‡ Û ÔÚÈṲ̂ӷ ÎÚ¿ÙË Ì¤ÏË, Ë ª¿ÏÌÛÙÚÔÌ ·Ú·‰¤¯ÙËΠfiÙÈ Û ·ÚÎÂÙ¤˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ Ë ÏÈÙfiÙËÙ· ÙÚÔÊÔ‰ÔÙ› ÙÔ Ï·˚ÎÈÛÌfi Î·È Ù· ÂÍÙÚÂÌÈÛÙÈο ÎÈÓ‹Ì·Ù·, ˆÛÙfiÛÔ ÙfiÓÈÛ fiÙÈ Ù¤ÙÔÈÔ˘ ›‰Ô˘˜ ÎÈÓ‹Ì·Ù· ˘Ê›ÛÙ·Ù·È Î·È Û ÏÔ‡ÛȘ ¯ÒÚ˜, fiˆ˜ ÛÙË ¡ÔÚ‚ËÁ›·. ¶ÔÏÏÔ› ∂˘Úˆ·›ÔÈ ˘Ô˘ÚÁÔ› ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ Î·È ¢ÈηÈÔÛ‡Ó˘, ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ Ô °¿ÏÏÔ˜ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ ª·ÓÔ˘¤Ï μ·Ï˜ Î·È ÔÈ ÔÌfiÏÔÁÔ› ÙÔ˘ Ù˘ πÙ·Ï›·˜ ÕÓÓ· ª·Ú›· ∫·ÓÙÛÂÏȤÚÈ Î·È Ù˘ ™Ô˘Ë‰›·˜ ª·ÙÚ›˜ ∞ÛÎ, ı· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯Ô˘Ó ÛÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË, Ë ÔÔ›· ÔÚÁ·ÓÒÓÂÙ·È Î¿Ùˆ ·fi ·˘ÛÙËÚ¿ ̤ÙÚ· ·ÛÊ·Ï›·˜ Û ̤Á·ÚÔ ÙˆÓ μÚ˘ÍÂÏÏÒÓ. ™ÙË ‰È¿ÛÎÂ„Ë ı· ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙÔ‡Ó ÂÎı¤ÛÂȘ Ô˘ ÂÙÔÈÌ¿ÛÙËÎ·Ó ·fi ÙȘ ÔÌ¿‰Â˜ ÂÚÁ·Û›·˜, ÔÈ Ôԛ˜ Û¯ËÌ·Ù›ÛÙËÎ·Ó ÛÙÔ˘˜ ÎfiÏÔ˘˜ ÙÔ˘ ∂˘Úˆ·˚ÎÔ‡ ¢ÈÎÙ‡Ô˘ ∂˘·ÈÛıËÙÔÔ›ËÛ˘ ¤Ó·ÓÙÈ Ù˘ ƒÈ˙ÔÛ·ÛÙÈÎÔÔ›ËÛ˘ (RAN) Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËΠÙÔ ™Â٤̂ÚÈÔ ÙÔ˘ 2011 ÛÙÔ˘˜ ÎfiÏÔ˘˜ Ù˘ ∂∂ Î·È ÛÙÔ ÔÔ›Ô Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÂÌÂÈÚÔÁÓÒÌÔÓ˜ Î·È Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜ ÙÔ˘ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˘ ÙÔ̤·. ∏ ÂÈηÈÚfiÙËÙ· ı· Â›Ó·È ÛÙËÓ Î·Ú‰È¿ ·˘Ù‹˜ Ù˘ ‰È¿Û΄˘, Ì ÙÔ Ï·˚ÎÈÛÙÈÎfi ÙfiÓÔ Ù˘ ÚÔÂÎÏÔÁÈ΋˜ ÂÎÛÙÚ·Ù›·˜ Ô˘ ‰ÈÂÍ¿ÁÂÙ·È ÛÙËÓ πÙ·Ï›· ·fi ÙÔÓ ÚÒËÓ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ™›Ï‚ÈÔ ªÂÚÏÔ˘ÛÎfiÓÈ Î·È ÙËÓ ·Ó·Ù·Ú·¯‹ Ô˘ ÚÔÎÏ‹ıËΠ·fi ÙÔÓ ¤·ÈÓfi ÙÔ˘ ÚÔ˜ ÙÔÓ Ê·Û›ÛÙ· ‰ÈÎÙ¿ÙÔÚ· ªÂÓ›ÙÔ ªÔ˘ÛÔÏ›ÓÈ.

“∫·˙¿ÓÈ Ô˘ ‚Ú¿˙ÂÈ” Í·Ó¿ Ë ∞›Á˘ÙÔ˜ ∫∞´ƒ√, 28.

√ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˜ Û˘Ó·ÛÈÛÌfi˜ Ù˘ ·ÓÙÈÔÏ›Ù¢Û˘ ÛÙËÓ ∞›Á˘ÙÔ ı· ·ÔÊ·Û›ÛÂÈ ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· ·Ó ı· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯ÂÈ ÛÙÔÓ ÂıÓÈÎfi ‰È¿ÏÔÁÔ ÛÙÔÓ ÔÔ›Ô Î¿ÏÂÛÂ Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ªÔ¯¿ÌÂÓÙ ªfiÚÛÈ, ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ¤Ó· ·fi Ù· ̤ÏË Ù˘ Û˘ÌÌ·¯›·˜. ∏ ∞›Á˘ÙÔ˜ Ï‹ÙÙÂÙ·È ·fi ÌÈ· Ó¤· ÎÚ›ÛË ÌÂÙ¿ ÙÔ ı¿Ó·ÙÔ 46 ·ÓıÚÒˆÓ ̤۷ ÙÚÂȘ Ë̤Ú˜ ·fi ÙȘ Û˘ÁÎÚÔ‡ÛÂȘ Û ÙÚÂȘ Â·Ú¯›Â˜ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ ‰ÈÒÚ˘Á·˜ ÙÔ˘ ™Ô˘¤˙. √ ªfiÚÛÈ Î‹Ú˘Í ÙȘ ÂÚÈÔ¯¤˜ ·˘Ù¤˜ Û ηٿÛÙ·ÛË ¤ÎÙ·ÎÙ˘ ·Ó¿Á΢ Î·È Â¤‚·Ï ··ÁfiÚ¢ÛË Ù˘ ΢ÎÏÔÊÔÚ›·˜ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ Â› 30 Ë̤Ú˜. ÃÈÏÈ¿‰Â˜ ¿ÓıÚˆÔÈ ‚Á‹Î·Ó Û‹ÌÂÚ· ÛÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ ÙÔ˘ ¶ÔÚÙ ™¿ÈÓÙ ÁÈ· Ó· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ó ÙȘ Îˉ›˜ ÙˆÓ ÈÔ ÚfiÛÊ·ÙˆÓ ı˘Ì¿ÙˆÓ Ù˘ ‚›·˜ Û’ ·˘Ù‹ ÙËÓ ·ÈÁ˘Ùȷ΋ fiÏË.

ΔƒπΔ∏ 29 π∞¡√À∞ƒπ√À 2013

ΔÚÈ‹ÌÂÚÔ ÂıÓÈÎfi ¤ÓıÔ˜ ÁÈ· Ù· ı‡Ì·Ù· Ù˘ ÙÚ·ÁÈ΋˜ ˘ÚηÁÈ¿˜

Θρήνος για τους 232 νεκρούς στη Βραζιλία ƒπ√ ¡Δ∂ Δ∑∞¡∂´ƒ√, 28.

ÚÈ‹ÌÂÚÔ ÂıÓÈÎfi ¤ÓıÔ˜ ÎËÚ‡¯ıËΠÛÙË μÚ·˙ÈÏ›·, fiÔ˘ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ 232 ¿ÓıÚˆÔÈ ¤¯·Û·Ó ÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘˜ ·fi ÙËÓ ˘ÚηÁÈ¿ Ô˘ ͤÛ·Û Û Ӣ¯ÙÂÚÈÓfi ΤÓÙÚÔ ÛÙËÓ fiÏË ™¿ÓÙ· ª·Ú›·, ÛÙ· ÓfiÙÈ· Ù˘ ¯ÒÚ·˜. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· Ì›· ·fi ÙȘ ÈÔ ÙÚ·ÁÈΤ˜ ˘ÚηÁȤ˜ ÛÙË μÚ·˙ÈÏ›· Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· 50 ¯ÚfiÓÈ·. §fiÁˆ Ù˘ ÚˆÙÔÊ·ÓÔ‡˜ ÙÚ·Áˆ‰›·˜, ÛÙËÓ ÚˆÙÂ‡Ô˘Û· ªÚ·˙›ÏÈ· Ì·Ù·ÈÒıËΠÙÂÏÂÙ‹ ÁÈ· ÙȘ 500 Ë̤Ú˜ Ô˘ ·Ô̤ÓÔ˘Ó ¤ˆ˜ ÙÔ ªÔ˘ÓÙÈ¿Ï ÙÔ˘ 2014 Ô˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÙ·È ÛÙË ¯ÒÚ·, ÂÓÒ ÛÙËÓ fiÏË ™¿ÓÙ· ª·Ú›·, ÎËÚ‡¯ıËΠ¤ÓıÔ˜ ÁÈ· ¤Ó· Ì‹Ó·.

Δ

“√ ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ ÓÂÎÚÒÓ Â›Ó·È 232, ·fi ·˘ÙÔ‡˜ ÔÈ 120 Â›Ó·È ¿Ó‰Ú˜ Î·È ÔÈ 112 Á˘Ó·›Î˜” Î·È ÔÈ “ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ¤ı·Ó·Ó ·fi ·ÛÊ˘Í›·” ‰‹ÏˆÛ ÛÙÔ °·ÏÏÈÎfi ¶Ú·ÎÙÔÚÂ›Ô Ô ·Ó·ÏËÚˆÙ‹˜ ‰ÈÔÈÎËÙ‹˜ ÙÔ˘ Δ¿ÁÌ·ÙÔ˜ ∂ȉÈÎÒÓ ∂ȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Ù˘ ™ÙÚ·ÙȈÙÈ΋˜ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜, ƒfiȘ Δ·‚¿Ú˜. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ‚Ú·˙ÈÏÈ¿ÓÈÎÔ ÂȉËÛÂÔÁÚ·ÊÈÎfi ‰›ÎÙ˘Ô Globo, Ù· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·fi Ù· ı‡Ì·Ù· ‹Ù·Ó ËÏÈΛ·˜ 16-20 ÂÙÒÓ. Ÿˆ˜ ‰‹ÏˆÛ ÛÙÔ Reuters, Ô Ù·Á̷ٿگ˘ °Î¤ÚÛÔÓ ÓÙ· ƒfi˙· ºÂÚ¤ÈÚ·, ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙˆÓ ÚÔÛ·ıÂÈÒÓ ‰È¿ÛˆÛ˘ Ù˘ ÛÙÚ·ÙȈÙÈ΋˜ ·ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜, Â› ÔÏϤ˜ ÒÚ˜ ·ÔÌ·ÎÚ‡ÓÔÓÙ·Ó ÔÈ ÛÔÚÔ› ÙˆÓ ı˘Ì¿ÙˆÓ ·fi ÙÔ ÎÏ·Ì Kiss fiÔ˘ ÛËÌÂÈÒıËÎÂ Ë ˘ÚηÁÈ¿.

Ÿˆ˜ ÂÍ‹ÁËÛÂ, Ù· ı‡Ì·Ù· ¤ı·Ó·Ó ·fi ·ÛÊ˘Í›· ‹ Ô‰Ô·Ù‹ıËÎ·Ó Ì¤¯ÚÈ ı·Ó¿ÙÔ˘. ŸÙ·Ó ͤÛ·ÛÂ Ë ˘ÚηÁÈ¿ ̤۷ ÛÙÔ ÎÏ·Ì ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·Ó ÂÚ›Ô˘ 500 ¿ÓıÚˆÔÈ. ¶ÔÏÏÔ› ·fi ÙÔ˘˜ ı·ÌÒÓ˜ ÙÔ˘ ΤÓÙÚÔ˘ ‰ÂÓ Î·Ù¿ÊÂÚ·Ó Ó· ÊÙ¿ÛÔ˘Ó ÛÙËÓ ¤ÍÔ‰Ô ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘ Î·È ÚÔÎÏ‹ıËΠ·ÓÈÎfi˜. ∞ÎfiÌË ‰ÂÓ Â›Ó·È ·fiÏ˘Ù· ۷ʤ˜ ÙÈ ÚÔοÏÂÛ ÙËÓ ˘ÚηÁÈ¿, ˆÛÙfiÛÔ ÔÈ ÚÒÙ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó fiÙÈ Ë ˘ÚηÁÈ¿ ÍÂΛÓËÛ fiÙ·Ó ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Û˘Ó·˘Ï›·˜ ¤ÁÈÓ Â›‰ÂÈÍË ˘ÚÔÙ¯ÓËÌ¿ÙˆÓ. Ÿˆ˜ ÌÂÙ¤‰ˆÛ ÙÔ ÙÔÈÎfi ÙËÏÂÔÙÈÎfi ‰›ÎÙ˘Ô Globo, ÛÈÓı‹Ú˜ ‹Úı·Ó Û Â·Ê‹ Ì ÙÔ ˘ÏÈÎfi Ù˘ ˯ÔÌfiÓˆÛ˘ Ô˘ ˘‹Ú¯Â ÛÙÔ Ù·‚¿ÓÈ Î·È ÙÔ

ÎÙ›ÚÈÔ Ù˘Ï›¯ÙËΠÛÙȘ ÊÏfiÁ˜. ∏ fiÏË ™¿ÓÙ· ª·Ú›· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È 300 ¯ÈÏÈfiÌÂÙÚ· ‰˘ÙÈο ÙÔ˘ ¶fiÚÙÔ ∞ϤÁÎÚÂ.

∏ Úfi‰ÚÔ˜ ƒÔ˘Û¤Ê ÂÈÛÙÚ¤ÊÂÈ ÂÛ¢Ṳ̂ӷ ∏ Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ μÚ·˙ÈÏ›·˜ ¡Ù›ÏÌ· ƒÔ˘Û¤Ê, Ë ÔÔ›· Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ ÛÙË ‰È¿ÛÎÂ„Ë ÎÔÚ˘Ê‹˜ Ù˘ ∂∂ Î·È Ù˘ ∫ÔÈÓfiÙËÙ·˜ ÈÚÒÓ §·ÙÈÓÈ΋˜ ∞ÌÂÚÈ΋˜ Î·È ∫·Ú·˚‚È΋˜ (CELAC), Ô˘ ‰ÈÂÍ¿ÁÂÙ·È ÛÙÔ ™·ÓÙÈ¿ÁÔ Ù˘ ÃÈÏ‹˜, ÂÈÛÙÚ¤ÊÂÈ ÂÛ¢Ṳ̂ӷ ÛÙË μÚ·˙ÈÏ›· ‡ÛÙÂÚ· ·fi ÙËÓ ˘ÚηÁÈ¿ Ô˘ ÛÙÔ›¯ÈÛ ÙË ˙ˆ‹ Û ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ 232 ·ÓıÚÒÔ˘˜. ∏ ƒÔ˘Û¤Ê Ì›ÏËÛÂ Û˘ÁÎÈÓË̤ÓË ÁÈ· ÙËÓ ÙÚ·Áˆ‰›· Ô˘ ¤ÏËÍ ÙË μÚ·˙ÈÏ›·.

ÕÊËÛ ·ÓÔÈÎÙfi ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ Ó· Â›Ó·È ˘Ô„‹ÊÈ· ÛÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ ÙÔ˘ 2016

«ºÏÂÚÙ¿ÚÂÈ» Ì ÙËÓ ÚÔ‰ڛ· Ë Ã›Ï·ÚÈ ∫Ï›ÓÙÔÓ ¡. À√ƒ∫∏, 28.

∏ ·ÂÚ¯fiÌÂÓË ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∂͈ÙÂÚÈÎÒÓ ÙˆÓ ∏¶∞ ÛϷÚÈ ∫Ï›ÓÙÔÓ ¿ÊËÛ ·ÓÔÈÎÙfi ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ Ó· Â›Ó·È ˘Ô„‹ÊÈ· ÛÙȘ ÚÔ‰ÚÈΤ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜ ÙÔ˘ 2016, ÛÙËÓ ÎÔÈÓ‹ Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË Ô˘ ¤‰ˆÛ Ì ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ √Ì¿Ì· ÛÙÔ CBS “∂›Ì·È ·ÎfiÌ· ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∂͈ÙÂÚÈÎÒÓ, Â›Ì·È ÏÔÈfiÓ ·ÎfiÌ· ̤۷ ÛÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ Î·È ‰ÂÓ ¤¯ˆ ÙÔ ‰Èη›ˆÌ· Ó· ··ÓÙÒ Û ·˘Ù¤˜ ÙȘ ÂÚˆÙ‹ÛÂȘ” Û¯ÂÙÈο Ì ÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ ÚÔ‰ÚÈΤ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜, ÙfiÓÈÛÂ Ë ∫Ï›ÓÙÔÓ ÛÙËÓ ÂÎÔÌ‹ “60 minutes” Ô˘ ÚÔ‚Ï‹ıËΠÙËÓ ∫˘Úȷ΋, Ï›Á˜ Ë̤Ú˜ ÚÔÙÔ‡ Ë ·ÌÂÚÈηӛ‰· À¶∂• ·Ú·‰ÒÛÂÈ Ù· ËÓ›· ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ÛÙÔÓ Δ˙ÔÓ ∫¤ÚÈ. ŸÌˆ˜ Ô Úfi‰ÚÔ˜ Î·È ÂÁÒ “·ÓËÛ˘¯Ô‡Ì ¿Ú· Ôχ ÁÈ· ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ì·˜ Î·È ‰ÂÓ ÈÛÙ‡ˆ ˆ˜ ÂΛÓÔ˜ ‹ ÂÁÒ ÌÔÚԇ̠ӷ οÓÔ˘Ì ÚԂϤ„ÂȘ ÁÈ· ÙÔ ÙÈ ı· Û˘Ì‚Â› ·‡ÚÈÔ ‹ ÙËÓ ÂfiÌÂÓË ¯ÚÔÓÈ¿” ÚfiÛıÂÛÂ Ë ∫Ï›ÓÙÔÓ. ∏ 65¯ÚÔÓË ∫Ï›ÓÙÔÓ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ‰ÒÛÂÈ Û·Ê›˜ ÂӉ›ÍÂȘ ÁÈ· ÙȘ

ÌÂÏÏÔÓÙÈΤ˜ Ù˘ ÚÔı¤ÛÂȘ, ·Ó Î·È fiÏË Ë √˘¿ÛÈÓÁÎÙÔÓ ıˆÚ› ‚¤‚·ÈÔ fiÙÈ ı· Â›Ó·È ˘Ô„‹ÊÈ· ÁÈ· ÙËÓ ·ÌÂÚÈηÓÈ΋ ÚÔ‰ڛ· ÙÔÓ ¡Ô¤Ì‚ÚÈÔ ÙÔ˘ 2016. ∏ ∫Ï›ÓÙÔÓ ·Ô¯ˆÚ› Û ÌÈ· ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ Ë ‰ËÌÔÙÈÎfiÙËÙ¿ Ù˘ Â›Ó·È ÛÙÔ ˘„ËÏfiÙÂÚÔ Â›Â‰Ô Î·È ‰ÂÓ Â›Ó·È Ï›ÁÔÈ ÂΛÓÔÈ Ô˘ ÙËÓ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙Ô˘Ó “‰È·ÛËÌfiÙËÙ·” ∏ ›‰È· ¿ÓÙˆ˜ ÛÙÔ ÚfiÛÊ·ÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ ¤¯ÂÈ ‰È·„‡ÛÂÈ ˆ˜

ı· Â›Ó·È ˘Ô„‹ÊÈ· ÁÈ· ÙÔÓ §Â˘Îfi √›ÎÔ. ∏ ÚÒËÓ ¶ÚÒÙË ∫˘Ú›· ÙˆÓ ∏¶∞, ·fi ÙÔ 1993 ˆ˜ ÙÔ 2001 ËÙÙ‹ıËΠ·fi ÙÔÓ ª·Ú¿Î √Ì¿Ì· ÛÙȘ ÚÔÎÚÈÌ·ÙÈΤ˜ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÎÚ·ÙÈÎÔ‡ ∫fiÌÌ·ÙÔ˜ ÙÔ 2008. ¶ÚÔ˜ ÌÂÁ¿ÏË ¤ÎÏËÍË, Ô √Ì¿Ì· ÙËÓ ‰ÈfiÚÈÛ ˘Ô˘ÚÁfi ∂͈ÙÂÚÈÎÒÓ ·Ì¤Ûˆ˜ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÚÒÙË ÔÚΈÌÔÛ›· ÙÔ˘. ∏ Û¯¤ÛË ÙÔ˘ √Ì¿Ì· Ì ÙÔ ˙‡ÁÔ˜ ∫Ï›ÓÙÔÓ ¯ÚÔÓÔÏÔÁ›ٷÈ

·fi ·ÏÈ¿. “£ÂˆÚÒ ÙËÓ Ã›Ï·ÚÈ ÈÛÙ‹ Ê›ÏË” ·¿ÓÙËÛÂ Ô ·ÌÂÚÈηÓfi˜ Úfi‰ÚÔ˜ fiÙ·Ó ÙÔ˘ ˙ËÙ‹ıËΠӷ ÂÚÈÁÚ¿„ÂÈ ÙË Û¯¤ÛË ÙÔ˘ Ì ÙËÓ ∫Ï›ÓÙÔÓ. “ªÈ· Û¯¤ÛË ˙ÂÛÙ‹ Î·È ÛÙÂÓ‹” › ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ô √Ì¿Ì· ¯ˆÚ›˜ Ó· ·ÚÓËı› fiÙÈ ˘¿Ú¯Ô˘Ó “ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ‰È·ÊÔÚ¤˜” ·Ó¿ÌÂÛ¿ ÙÔ˘˜. √ ª·Ú¿Î √Ì¿Ì· ı· ·Ô¯ˆÚ‹ÛÂÈ ·fi ÙÔÓ §Â˘Îfi √›ÎÔ ÙÔÓ π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ ÙÔ˘ 2017, ·ÏÏ¿ ‹‰Ë Ôχ Â›Ó·È ÂΛÓÔÈ Ô˘ Û˘˙ËÙÔ‡Ó ·Ó ‰È¿‰Ô¯fi˜ ÙÔ˘ ı· Â›Ó·È Ô Δ˙Ô ª¿ÈÓÙÂÓ, ÛËÌÂÚÈÓfi˜ ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ ‹ Ë Ã›Ï·ÚÈ ∫Ï›ÓÙÔÓ. “∂Û›˜ ÔÈ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˘ ›ÛÙ ·‰ÈfiÚıˆÙÔÈ: ÔÚΛÛÙËη ÚÈÓ ·fi Ù¤ÛÛÂÚȘ Ë̤Ú˜ Î·È Ì ڈٿÙ ÁÈ· ÙȘ ÚÔ‰ÚÈΤ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜ ÌÂÙ¿ Ù¤ÛÛÂÚ· ¯ÚfiÓÈ·” ·ÛÙÂȇÙËÎÂ Ô √Ì¿Ì· ÛÙËÓ Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË.

“™ÙËÚ›˙ˆ ÙËÓ ∫Ï›ÓÙÔÓ ÁÈ· ÚÒÙË Á˘Ó·›Î· Úfi‰ÚÔ ÙˆÓ ∏¶∞” ∂Ó Ùˆ ÌÂٷ͇, Ì›· ·fi ÙȘ ÈÔ Âͤ¯Ô˘Û˜ ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ˜

ÙÔ˘ ·ÌÂÚÈηÓÈÎÔ‡ ¢ËÌÔÎÚ·ÙÈÎÔ‡ ∫fiÌÌ·ÙÔ˜, Ë ¡Ù·˚¿Ó ºÂ˚ÓÛÙ¿ÈÓ, ÂÓı¿ÚÚ˘Ó ÙËÓ ∫Ï›ÓÙÔÓ, Ó· ı¤ÛÂÈ ˘Ô„ËÊÈfiÙËÙ· ÁÈ· ÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ÙÔ 2016 Î·È Ó· Á›ÓÂÈ Ë ÚÒÙË Á˘Ó·›Î· Úfi‰ÚÔ˜ ÙˆÓ ∏¶∞. “£·˘Ì¿˙ˆ ÙËÓ ∫Ï›ÓÙÔÓ” ‰‹ÏˆÛÂ Ë ÁÂÚÔ˘ÛÈ·ÛÙ‹˜ Ù˘ ∫·ÏÈÊfiÚÓÈ· Û ÙËÏÂÔÙÈ΋ ÂÎÔÌ‹ ÙÔ˘ CNN. “£· Ì ¯·ÚÔÔÈÔ‡Û ·Ó ¤ıÂÙ ˘Ô„ËÊÈfiÙËÙ·” ∏ ºÂ˚ÓÛÙ¿ÈÓ ÂÚˆÙËı›۷ Â¿Ó Ë ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ √Ì¿Ì· Ó· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÂÈ ·fi ÎÔÈÓÔ‡ Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË Ì ÙËÓ ∫Ï›ÓÙÔÓ ÛÙÔ ÙËÏÂÔÙÈÎfi ‰›ÎÙ˘Ô CBS, ‰Â›¯ÓÂÈ ÙËÓ ÚÔÙ›ÌËÛË ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ÁÈ· ÙÔÓ ‰È¿‰Ô¯fi ÙÔ˘ ·¿ÓÙËÛÂ: “¢ÂÓ Ì ··Û¯ÔÏ› ÙfiÛÔ ·˘Ùfi fiÛÔ ÙÈ ÛΤÊÙÂÙ·È Ó· οÓÂÈ Ë ˘Ô˘ÚÁfi˜ ÙÔ 2016. ¶ÈÛÙ‡ˆ fiÙÈ ¤¯ÂÈ ÂÈÙ‡¯ÂÈ ÔÏÏ¿ Ú¿ÁÌ·Ù· Î·È Ë ‰ËÌÔÙÈÎfiÙËÙ¿ Ù˘ ¤¯ÂÈ ·Ó¤‚ÂÈ Ôχ. Œ¯ÂÈ Û˘ÓÔÏÈ΋ ÁÓÒÛË ÙˆÓ Ú·ÁÌ¿ÙˆÓ. Œ¯ÂÈ ˘ËÚÂÙ‹ÛÂÈ ÛÙË °ÂÚÔ˘Û›· Î·È ˘‹ÚÍÂ Ë ÚÒÙË Î˘Ú›· ÙˆÓ ∏¶∞” ‰‹ÏˆÛÂ.


ªÈÎÚ¤˜ ∞ÁÁÂϛ˜ 35 TÒÚ· Î·È ÛÙÔ Internet: www.e-thessalia.gr

ΔƒπΔ∏ 29 π∞¡√À∞ƒπ√À 2013

ENOIKIAZONTAI

¶ø§OYNTAI

∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π

Δ™∞°∫∞ƒ∞¢∞

ÁÚ·ÊÂ›Ô 110 Ù.Ì. ÂÓÈ·›Ô˜ ¯ÒÚÔ˜, ∫·ÚÙ¿ÏË 1, 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜. ΔËÏ. 6972-086665 ÒÚ˜ ηٷÛÙËÌ¿ÙˆÓ. (456)

∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π μ√§√™ - ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 58 Ù.Ì. ÛÙÔÓ 1Ô fiÚÔÊÔ ÚÔÛfi„ˆ˜, Ì ‚ÂÚ¿ÓÙ· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ÙÚÂȘ Ì·ÏÎÔÓfiÔÚÙ˜, A/C, ÂÚÈÔ¯‹ ∞Á. ∫ˆÓ/ÓÔ˘, ¶ÂÚÚ·È‚Ô‡ 6, ÙÈÌ‹ 350 ∂. ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 24210-76900, 6976-292001. (014)

∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π ‰˘¿ÚÈ Ì ·˘ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË, a/c, Ï‹Úˆ˜ ÂÈψ̤ÓÔ, ÛÙÔÓ 5Ô fiÚÔÊÔ, ÚfiÛÔ„Ë ÛÙËÓ Ï·Ù›· ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜. ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 24210 38427, 6936 587693. (191)

∂¡√π∫π∞∑√¡Δ∞π ·) ∞Á. ∫ˆÓ/ÓÔ˜ ÙÂÛ/ÚÈ Ì 3 À/¢, ·ÙÔÌÈ΋ ı¤ÚÌ/ÛË, 2 WC, ¿ÚÎÈÓ 135 Ù.Ì. ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ. ‚) ΔÚÈ¿ÚÈ 87 Ù.Ì. 6ÂÙ›·˜ 280 ∂Àƒø, ·ÙÔÌÈ΋ ı¤ÚÌ/ÛË, ¯ˆÚ›˜ ÎÔÈÓfi¯ÚËÛÙ·. ΔÚÈ¿ÚÈ 80 Ù.Ì., ·ÙÔÌ. ı¤ÚÌ. 250 ∂Àƒø, ¯ˆÚ›˜ ÎÔÈÓfi¯ÚËÛÙ· 10ÂÙ›·˜. Á) ¢˘¿ÚÈ 3Ô˜ 8ÂÙ›·˜ ™˘Ú›‰Ë ·/ı Ê/· 260 ∂Àƒø. °Î·ÚÛÔÓȤڷ ÂÈψ̤ÓË 170 ∂Àƒø, 6ÂÙ›·˜. ∂Àƒø∫Δ∏ª∞ ∂§§∞™ ∞∫π¡∏Δ∞ √§√∫§∏ƒøª∂¡∂™ À¶∏ƒ∂™π∂™ ∞•π√¶√π∏™∏™ ∞∫π¡∏Δø¡ πø§∫√À 136, μ√§√™ 6977-615627, 6947518019 www.euroktima.com (486)

¶ø§∂πΔ∞π ÎÙ‹Ì· ·ÌÊÈı·ÙÚÈÎfi. ΔËÏ.6977-396338 ÎÔ˜ ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘. (487)

™Δ∂º∞¡∞Δ√™ Ã∏™Δ√™ ∫ÙËÌ·ÙÔÌÂÛ›Ù˘ Email: info@stefanatos.gr ΔËÏ. 24210-69439 ∫ÈÓ.: 6937435222 ∫ÈÓ.: 6980675844 μ√§√™ - ¶∏§π√ - ¡∏™π∞ μ. ™¶√ƒ∞¢ø¡ ¶ˆÏÔ‡ÓÙ·È ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù·, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜, ·Ú·‰ÔÛȷΤ˜, ·Ï·È¤˜ Î·È Î·ÈÓÔ‡ÚÁȘ ÔÈ˘, ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯È· Î·È ÔÈÎfi‰· Û fiÏÔ ÙÔ μfiÏÔ, ÙÔ ¶‹ÏÈÔ Î·È Ù· ÓËÛÈ¿ ÙˆÓ μ. ™ÔÚ¿‰ˆÓ. ∞Ó·Ï˘ÙÈ΋ ÂÚÈÁÚ·Ê‹ ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ Î¿ı ΔÂÙ¿ÚÙË Î·È ¶·Ú·Û΢‹ °È· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÂÈÛÎÂÊÙ›Ù ÙË ÛÂÏ›‰· Ì·˜ www.realestate.stefanatos.gr, ‹ Ù· ÁÚ·Ê›· Ì·˜ ·fi ¢Â˘Ù¤Ú· ¤ˆ˜ ¶·Ú·Û΢‹ 9 .Ì. - 5 Ì.Ì. Â› Ù˘ ºÈÏÈ΋˜ ∂Ù·ÈÚ›·˜ 32. (019)

ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ ¶∞¡π√¶√À§√™ ∞¶√™Δ√§√™ ™Àªμ√À§√™ ∞°√ƒ∞™ ∫∞π ¶ø§∏™∏™ ™ˆÎÚ¿ÙÔ˘˜ 29 - ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË ΔËÏ. 2421035335/31231 Fax: 2421031232 ∫ÈÓ.: 6932221749 e-mail: info@paniopoulos.gr www.paniopoulos.gr (028)

(025) (011)

¶ø§∂πΔ∞π

¶ø§∂πΔ∞π

ÌÔÓ·‰ÈÎfi ÔÈÎfiÂ‰Ô Û ¿ÚÈÛÙË ı¤ÛË ÛÙËÓ Î·Ú‰È¿ Ù˘ ∞ÁÚÈ¿˜ 881 Ù.Ì. Ì ™.¢. 1,3, ÚfiÛÔ„Ë 30 ̤ÙÚˆÓ, Ôχ ηϤ˜ ‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ, ȉ·ÓÈÎfi ÁÈ· ÔÈÎÈÛÙÈ΋ Î·È Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ·Ó¿Ù˘ÍË. Kapa ikia ¶∞¶∞ƒπ∑√™-BASSOMPIERRE √.∂. KÙËÌ·ÙÈΤ˜ Û˘Ó·ÏÏ·Á¤˜ √ÁÏ 45 μfiÏÔ˜ ΔËÏ. 24210 22744, 6972 318618 www.kapaikia.gr (004)

Û ÌÈÎÚ‹ ·fiÛÙ·ÛË ·fi ÙËÓ ·Ú·Ï›· Î·È ÂÏ¿¯ÈÛÙ· ̤ÙÚ· ·fi ÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ÊˆÙÂÈÓfi ‰˘¿ÚÈ 55 Ù.Ì., 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ Ì ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙË ÎÔ˘˙›Ó·, ÛˆÛÙ‹ ‰È·ÚÚ‡ıÌÈÛË, ÌÂÁ¿ÏÔ Ì·ÏÎfiÓÈ Ì ·ÓÔȯÙfi ÔÚ›˙ÔÓÙ·. Kapa ikia ¶∞¶∞ƒπ∑√™-BASSOMPIERRE √.∂. KÙËÌ·ÙÈΤ˜ Û˘Ó·ÏÏ·Á¤˜ √ÁÏ 45 μfiÏÔ˜ ΔËÏ. 24210 22744, 6972 318618 www.kapaikia.gr (005)

¶ø§∂πΔ∞π ÔÏ˘ÙÂÏ‹˜ ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· Û ¤Ó· ·fi Ù· ηχÙÂÚ· ÛËÌ›· ÙˆÓ ∞Ï˘ÎÒÓ Î·È Ì ·ÓÔÚ·ÌÈ΋ ı¤· ÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ·ÔÙÂÏÔ‡ÌÂÓË ·fi ÈÛfiÁÂÈÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ‰˘¿ÚÈ Î·È ÙÂÛÛ¿ÚÈ ÔÚfiÊÔ˘ Û˘ÓÔÏÈ΋˜ ÂÈÊ¿ÓÂÈ·˜ 190 Ù.Ì. ηıÒ˜ Î·È ¿ÓÂÙÔ ˘fiÁÂÈÔ playroom 64 Ù.Ì. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ηÙÔÈΛ· ˘„ËÏÒÓ ÚԉȷÁÚ·ÊÒÓ Ô˘ ÚÔÛʤÚÂÈ fiϘ ÙȘ Û‡Á¯ÚÔÓ˜ ·Ó¤ÛÂȘ. Kapa ikia ¶∞¶∞ƒπ∑√™-BASSOMPIERRE √.∂. KÙËÌ·ÙÈΤ˜ Û˘Ó·ÏÏ·Á¤˜ √ÁÏ 45 μfiÏÔ˜ ΔËÏ. 24210 22744, 6972 318618 www.kapaikia.gr (001)

∂Ï. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘, Ù¤ÚÌ· ‰ÚfiÌÔ˜ ÚÔ˜ ªÂÏÈÛÛÈ¿ÙÈη ¡. πˆÓ›· ΔËÏ.: 24210 86086 ÎÈÓ.: 6972 304222

¶ø§∂πΔ∞π ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ fiÏ˘ ÏËÛ›ÔÓ ∞Á. ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ ÙڛʷÙÛÔ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 5Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ 92 Ù.Ì. Ì ı¤· ÙÔ ¶‹ÏÈÔ Î·È ·fi Ù· Ì·ÏÎfiÓÈ· ÙÔ˘ ÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ¿ÚÈÛÙË Î·Ù·ÓÔÌ‹ ¯ÒÚˆÓ, ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙË ÎÔ˘˙›Ó·, 2 ˘/‰ Î·È ¯ÒÚÔ˜ ˘Ô‰Ô¯‹˜ Ì ‰Ú‡ÈÓ· ·ÙÒÌ·Ù·, ÚÔÙ›ÓÂÙ·È ÁÈ· ÌÈÎÙ‹ ¯Ú‹ÛË. Kapa ikia ¶∞¶∞ƒπ∑√™-BASSOMPIERRE √.∂. KÙËÌ·ÙÈΤ˜ Û˘Ó·ÏÏ·Á¤˜ √ÁÏ 45 μfiÏÔ˜ ΔËÏ. 24210 22744, 6972 318618 www.kapaikia.gr (003)

¶ø§∂πΔ∞π

¶ø§∂πΔ∞π

Û ¿ÚÈÛÙÔ ÛËÌÂ›Ô Î·È È‰È·›ÙÂÚ· ¯·ÌËÏ‹˜ fi¯ÏËÛ˘ ‰ÈÒÚÔÊË ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 215 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 260 Ù.Ì., ÌÂÁ¿ÏÔ Î·ıÈÛÙÈÎfi Ì open plan ÎÔ˘˙›Ó· Ï‹Úˆ˜ ÂÍÔÏÈṲ̂ÓË, 3 ˘/‰, ÁÚ·Ê›Ô, 2 Ì¿ÓÈ·, ı¤ÛË ÛÙ¿ıÌ¢Û˘, ·ÍÈfiÏÔÁË ·˘Ï‹, ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ˘ ¯Ú‹Û˘ οı ÔÚfiÊÔ˘. Kapa ikia ¶∞¶∞ƒπ∑√™-BASSOMPIERRE √.∂. KÙËÌ·ÙÈΤ˜ Û˘Ó·ÏÏ·Á¤˜ √ÁÏ 45 μfiÏÔ˜ ΔËÏ. 24210 22744, 6972 318618 www.kapaikia.gr (002)

Ê·ÚÌ·ÎÂ›Ô ÛÙË ¡. πˆÓ›·. ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 6946-913333. (334)

∂À∫∞πƒπ∂™ ∂¶∂¡¢À™∏™ ·) μÈÔÏÔÁÈÎfi ÎÙ‹Ì· Ì ÂÏȤ˜ 15 ÛÙÚ., ¿Óˆ ÛÙÔ Î‡Ì·, 67.000 ∂Àƒø. ‚) ªËÏȤ˜ 1,5 ÛÙÚ. ÎÙ›˙ÂÈ 170 Ù.Ì., Ì ¿‰ÂÈ· ÔÈÎ., 19.000 ∂Àƒø. Á) §·‡ÎÔ˜ 10 ÛÙÚ., ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘, 47.000 ∂Àƒø. ‰) ∞ӷηÛÈ¿ ÔÈΛ· Ì ı¤·, 58.000∂. ∂Àƒø∫Δ∏ª∞ ∂§§∞™ ∞∫π¡∏Δ∞ √§√∫§∏ƒøª∂¡∂™ À¶∏ƒ∂™π∂™ ∞•π√¶√π∏™∏™ ∞∫π¡∏Δø¡ πø§∫√À 136, μ√§√™ 6977-615627, 6947-518019 www.euroktima.com (476)

¶‹ÏÈÔ ÃÔÚ¢Ùfi-™˘ÁÎÚfiÙËÌ· ηÙÔÈÎÈÒÓ ÚÒÙÔ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ¶ˆÏÔ‡ÓÙ·È Î·ÙÔÈ˘ ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡, 400 Ì. ·fi ÙÔ camping ÃÔÚ¢ÙÔ‡. - ∫·ÙÔÈΛ· ÚÒÙË ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· 210.000∂. - ªÂ˙ÔÓ¤Ù·, 3 Â›‰·, 240.000∂. - ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ·, 2 Â›‰·, 2 ˘ÓÔ‰ˆÌ¿ÙÈ·, Ì¿ÓÈÔ, ÎÔ˘˙›Ó·, 100.000∂. ª¤ÌÙÛ·˜ °ÂÚ¿ÛÈÌÔ˜, ∂Ï. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ 80, μfiÏÔ˜ (¯ˆÚ›˜ ÌÂÛ›Ù˜). ΔËÏ. 6944 509 385-6973 405971. (303)

¶ø§√À¡Δ∞π: 1) ∂ȯ›ÚËÛË - ∫·Ê¤ ÛÙÔÓ Â˙fi‰ÚÔÌÔ ÙˆÓ ∞Ï˘ÎÒÓ, ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· Î·È Ì Â͈ÙÂÚÈ΋ ÈÛ›Ó·. 2) ¢‡Ô ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· ÛÙȘ ∞Ï˘Î¤˜ ·fi 70 Ù.Ì. ÙÔ Î·ı¤Ó· ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 6976862007. (248)

PEUGEOT 306, CABRIO, 1600cc, ∞ƒπ™Δ∏ ∫∞Δ∞™Δ∞™∏, ∏§∂∫Δƒπ∫∏ √ƒ√º∏, A.C, À¢ƒ. Δπª√¡π, ∑∞¡Δ∂™ ∞§√Àªπ¡π√À, Δπª∏ 1.999 ∂Àƒø.

HYUNDAI ACCENT 1300cc, 4£Àƒ√, FULL EXTRA, A/C, TIMONI Y¢ƒ, ABS, 4 ∏§. ¶∞ƒ∞£Àƒ∞, √π∫√¡√ªπ∫√, ª∂°∞§√π Ãøƒ√π, §π°∞ Δ∂§∏, Δπª∏ 2.300 ∂Àƒø.

SUZUKI ALTO 600cc, 5£Àƒ√, π¢∞¡π∫√ °π∞ Δ∏¡ ¶√§∏, Δπª∏ 900 ∂Àƒø.

PEUGEOT 206, 1400cc, 2000 ª√¡Δ∂§√, ∞ƒπ™Δ√, μπμ§π∞ SERVICE, FULL EXTRA, ∞/C, À¢ƒ∞À§π∫√ Δπª√¡π, ∏§∂∫Δƒπ∫∞ ¶∞ƒ∞£Àƒ∞, Δπª∏ 2.999 ∂Àƒø.

SMART 600cc, ∞ÀΔ√ª∞Δ√, PASSION, ∂∫¢√™∏ ª∂ °À∞§π¡∏ √ƒ√º∏, A/C, ∑∞¡Δ∂™, FULL EXTRA, TIMH 3.900 ∂Àƒø.

SEAT CORDOBA 1400cc, 4£Àƒ√, 2003 MONTE§√, ∞ÀΔ√ª∞Δ√™ ∫§πª∞Δπ™ª√™, FULL EXTRA, TIMH 4.500 EYƒø.

BMW 116, 5£Àƒ√ 2009 ª√¡Δ∂§√, 46.000 çª., ∞ƒπ™Δ∏ ∫∞Δ∞™Δ∞™∏, 6Δ∞ÃÀΔ√, FULL EXTRA, PARKTRONIC, §∂πΔ√Àƒ°π∞ START STOP, ∂§§∏¡π∫√, μπμ§π∞ SERVICE, Δπª∏ 10.900 ∂Àƒø.

SUZUKI VITARA 4Ã4 EXCLUSIVE 1600cc, 2002 ª√¡Δ∂§√, FULL EXTRA, ¢∂ƒª∞Δπ¡√ ™∞§√¡π, A/C, ¶∞ƒ∞£Àƒ∞ ∏§∂∫Δƒπ∫∞, À¢ƒ. Δπª√¡π, ∑∞¡Δ∂™, Δπª∏ 4.500 ∂Àƒø.

VW POLO 1400cc, 5£Àƒ√, 2006, ™∂ ∞ƒπ™Δ∏ ∫∞Δ∞™Δ∞™∏ μπμ§π∞ SERVICE, FULL EXTRA, DVD, NAVIGATION. Δπª∏ 5.500 ∂Àƒø.

Skoda Octavia 1400 ambiente, 2004 ÌÔÓÙ¤ÏÔ, ·˘ÙfiÌ·ÙÔ˜ ÎÏÈÌ·ÙÈÛÌfi˜, full extra, ÙÈÌ‹ 4.800.

Δ√À√Δ∞ COROLLA 1600cc, AYTOMATO-™∂πƒπ∞∫√, 1Ô Ã∂ƒπ, μπμ§π∞ SERVICE, FULL EXTRA, TIMH 10.700 ∂Àƒø.

FORD FOCUS, 5£Àƒ√, 2006 ª√¡Δ∂§√, 1.600cc, FULL EXTRA, ∏§. ¶∞ƒ∞£Àƒ∞, ∫∞£ƒ∂¶Δ∂™, A/C, μπμ§π∞ SERVICE, 1Ô Ã∂ƒπ, Δπª∏ ∂À∫∞πƒπ∞™.

AÁÔÚ¿˙Ô˘Ì ÙÔ ·˘ÙÔΛÓËÙfi Û·˜ ·ÔχÙÔ˘ ÌÂÙÚËÙÔ›˜ ¢ÂÎÙ¤˜ AÓÙ·ÏÏ·Á¤˜ Î·È AÔÛ‡ÚÛÂȘ Î·È ÔÏϤ˜ ¿ÏϘ ¢ηÈڛ˜ ÛÙÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ¿ Ì·˜ ∂πª∞™Δ∂ ∞¡√πÃΔ∞ ·fi 9.Ì. ¤ˆ˜ 9Ì.Ì. ηıËÌÂÚÈÓ¿ ™¿‚‚·ÙÔ 9.Ì. ¤ˆ˜ 2Ì.Ì. (010)


ªÈÎÚ¤˜ ∞ÁÁÂϛ˜ 36 ∫ÙËÌ·ÙÔÌÂÛÈÙÈΤ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜ “ÔÈÎÔ-‰ÔÌ‹” ÷Ù˙Ë·ÚÁ‡ÚË 54-μ√§√™ ΔËÏ. 6980321766 ¶ø§√À¡Δ∞π: - ∫·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ÔÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, 120 Ù.Ì., Â› Ù˘ √ÚÌÈÓ›Ô˘. - ∫·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ÔÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ·, 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, 120 Ù.Ì., Â› Ù˘ √ÚÌÈÓ›Ô˘. - ∫·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ‰˘¿ÚÈ 55 Ù.Ì., Â› Ù˘ √ÚÌÈÓ›Ô˘. - •ÂÓÒÓ·˜ 8 ‰ˆÌ·Ù›ˆÓ ÛÙ· ÿÓÈ· ¶ËÏ›Ô˘. - ∫·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô Â› Ù˘ ƒ. ºÂÚ·›Ô˘. - ¶ˆÏÂ›Ù·È ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 75 Ù.Ì., Ì ·˘Ï‹, ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎÔ‡, 57.000∂. - ¶ˆÏÂ›Ù·È ‰ÈÒÚÔÊË ÌÔÓÔηÙÔÈΛ·, Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 168 Ù.Ì., Â› Ù˘ ™Ù·ı¿, 125.000∂. - ¢È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· 2¿ÚÈ·, 3¿ÚÈ·, 4¿ÚÈ· Û ÓÂÔ·Ó·ÁÂÈÚfiÌÂÓË ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ ÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ηٷÛ΢‹˜ ÛÙË ¡. πˆÓ›·. ΔÈÌ‹ ¤ÎÏËÍË! - ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 3¿ÚÈ ÛÙËÓ Ô‰fi ∫‡ÚÔ˘, ∞/£ º/∞, A/C, Ù˙¿ÎÈ, ¿ÚÎÈÓ, ·Ôı‹ÎË. - °Î·ÚÛÔÓȤڷ ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÛÙÔÓ ÕÁ. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ. - ΔÚÈ¿ÚÈ 8ÂÙ›·˜ Â› Ù˘ √ÚÌÈÓ›Ô˘ 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ·/ı Ê/·, ·Ôı‹ÎË, parking. - ¢˘¿ÚÈ 5ÂÙ›·˜ Â› Ù˘ §. μ‡ÚˆÓÔ˜. - ¶ˆÏÂ›Ù·È ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 42 ÛÙÚÂÌÌ¿ÙˆÓ ÛÙËÓ ∂.√., ÂÚÈÔ¯‹ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡. - ¶ˆÏÂ›Ù·È ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 160 Ù.Ì., ηÈÓÔ‡ÚÁÈ·, ÛÙËÓ ∞Á. ¶·Ú·Û΢‹. ∂¡√π∫π∞∑√¡Δ∞π: - ¢‡Ô (2) ÁÚ·Ê›· 55 Ù.Ì. ÙÔ Î·ı¤Ó·, πˆÏÎÔ‡∞Óı. °·˙‹. - ∂ÓÔÈÎÈ¿˙ÂÙ·È ÙÚÈ¿ÚÈ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÂÈψ̤ÓÔ, Û ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË, Ì ÎÏÂÈÛÙ‹ ı¤ÛË ÛÙ¿ıÌ¢Û˘. - 4¿ÚÈ ÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ηٷÛ΢‹˜ ÛÙȘ ∞Ï˘Î¤˜ ∞/£, A/C, Ù˙¿ÎÈ, ¯ÒÚÔ˜ ÛÙ¿ıÌ¢Û˘, ·Ôı‹ÎË. - 3¿ÚÈ ÛÙËÓ Ô‰fi ∫‡ÚÔ˘ A/C, ∞/£ º/∞, Ù˙¿ÎÈ, ¯ÒÚÔ˜ ÛÙ¿ıÌ¢Û˘, ·Ôı‹ÎË. - °Î·ÚÛÔÓȤڷ Ï‹Úˆ˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË Î·È ÂÈψ̤ÓË, ∞/£ º/∞, ∞/C, internet, ÛÙËÓ Ô‰fi π¿ÛÔÓÔ˜ 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜. - 3¿ÚÈ ƒ. ºÂÚ·›Ô˘-ª·˘ÚÔÎÔÚ‰¿ÙÔ˘ 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, º/∞, ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ Ï‹Úˆ˜. - ¢˘¿ÚÈ· Î·È ÁηÚÛÔÓȤÚ˜ Â› Ù˘ §·Ú›Û˘ (‰›Ï· ÛÙË ¢∂∏) ηÈÓÔ‡ÚÁÈ·, ·/ı Ê/·, a/c, fiÚÙ· ıˆÚ·ÎÈṲ̂ÓË. - ∂ÓÔÈÎÈ¿˙ÔÓÙ·È ·Ôı‹Î˜ Û ‰È¿ÊÔÚ· ÛËÌ›· ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘. (048)

-----------------------------------°-¢ Δ∑∞ªΔ∑∏™ ∫Δ∏ª∞Δ√ª∂™πΔ∏™ ™¶Àƒπ¢∏ 3 Δ∏§. 24210-25365 ∫π¡. 6974 471076 www.tzamtzis.com

EYKAIPIE™ 1. 3¿ÚÈ·, ∫·ÛÛ·‚¤ÙË-∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿, fiÚÔÊÔ˜ 4Ô˜, Ï‹Ú˘ ·Ó·Î·›ÓÈÛË, 87 Ù.Ì., ÁˆÓ›·, 68.000∂, 72 Ù.Ì., ·ÓÙ› 59.000 Î·È ‰˘¿ÚÈ 60 Ù.Ì., ‰È·ÌÂÚ¤˜, ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ, 50.000∂. 2. πÛfiÁÂÈÔ ‰ÈÏÔηÙÔÈΛ·˜, ÃÈÏÈ·‰Ô‡, 90 Ù.Ì., ÁˆÓ›·, ηÏÔÚÈʤÚ, ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ, ÌfiÓÔ 65.000∂. 3. °Î·ÚÛÔÓȤڷ ÏËÛ›ÔÓ μÏ·¯¿‚·-∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜, 30 Ù.Ì., fiÚÔÊÔ˜ 3Ô˜, ·Î·Ï‡ÙÔ˘, ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË, ·ÙÔÌ. Ê/·, ÌfiÓÔ 24.000∂. 4. 2¿ÚÈ·, 42 Ù.Ì., ηٷÛÎ. 2012, μÏ·¯¿‚·, ∞ÓÙ/Ûˆ˜, 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ·ÙÔÌ. Ê/·, parking, 57.000∂. 5. 3¿ÚÈ· 82 Ù.Ì., ¿Óˆ ∞Á. ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ (ƒ. ºÂÚ·›Ô˘), ηٷÛÎ. 2000, ‰È·ÌÂÚ‹, fiÚÔÊÔ˜ 1Ô˜ Î·È 3Ô˜, ·fi 80.000∂. 6. 2¿ÚÈ 56 Ù.Ì. ηٷÛÎ. 02, ÏËÛ›ÔÓ ∫‡ÚÔ˘∞ÓÙÈÛÙ¿Ûˆ˜, ‰È·ÌÂÚ¤˜ 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ·˘Ù.,parking ·Ôı‹ÎË 60.000 ∂. 7. ƒ. ºÂÚ·›Ô˘ (√͢ÁfiÓÔ) 3¿ÚÈ, 63 Ù.Ì., ÁˆÓ›·, fiÚÔÊÔ˜ 1Ô˜ Î·È 76 Ù.Ì., fiÚÔÊÔ˜ 2Ô˜, ÁˆÓ›·, ηٷÛÎ. 2007, PARKING, ÚÔ˜ 1.200∂ ÙÔ Ù.Ì. 8. ∞Ï˘Î¤˜, ÁˆÓÈ·Îfi ÔÈÎfi‰Ô, ı¤· Ï·Ù›·ı¿Ï·ÛÛ·, 251 Ù.Ì. (∞Á. ∂ÈÚ‹ÓË), Û 13ÌÂÙÚÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜, 85.000∂. 9. ∞Ï˘Î¤˜, ÈÛÔÁ. ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 67 Ù.Ì., ηٷÛÎ. 2010, Ì ·˘Ï‹, ÂÈψ̤ÓÔ, lux, 100.000∂. 10. 4¿ÚÈ, 116 Ù.Ì., °·˙‹-√ÁÏ, 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, Ê/· Î·È ÁÚ·Ê›Ô, 80.000∂, Û˘˙ËÙ‹ÛÈÌË. 11. 3¿ÚÈ, ÏËÛ›ÔÓ §. μ‡ÚˆÓÔ˜-∫·ÛÛ·‚¤ÙË, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 73 Ù.Ì., 4Ô˘ & 5Ô˘ ÙÔ˘ ÔÚfiÊÔ˘, ηٷÛÎ. 2005, Ù˙¿ÎÈ, ·Ôı‹ÎË, ·˘Ù. Ê/·, ı¤·, 79.000∂. 12. ¡. πˆÓ›·, 3¿ÚÈ, 86 Ù.Ì., fiÚÔÊÔ˜ 5Ô˜, ·ÙÔÌ. Ê/·, ·ÓÂÌfi‰ÈÛÙË ı¤·, 90.000∂. 13. ¡. πˆÓ›· ΤÓÙÚÔ (™.¢. 2,1) ÔÈÎfiÂ‰Ô 110 Ù.Ì., ¿ÓˆıÂÓ ª·È¿Ó‰ÚÔ˘, Ê¿ÙÛ· 10Ì., ÌfiÓÔ 37.000∂. 14. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· (Δ∂¡π™) ™.¢. 1,8, ÔÈÎfiÂ‰Ô 170 Ù.Ì., ÁˆÓÈ·Îfi, Ê·Ú‰‡ ‰ÚfiÌÔ, 70.000∂. 15. ™ˆÚfi˜, 650 Ù.Ì. ¤ˆ˜ 696 Ù.Ì., ÁˆÓ›· Î·È ı¤· ÌfiÓÔ 100.000 ∂. 16. ª·Ï¿ÎÈ, 2.300 Ù.Ì., ÙÔ 1 ÛÙÚ¤ÌÌ· ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡, ÌfiÓÔ 80.000∂. 17. ∫Ù›ÛÌ· 180 Ù.Ì., ÁÈ· Â·Á. ¯Ú‹ÛË (¡Â¿ÔÏË) ÔÈÎfiÂ‰Ô 442 Ù.Ì., ÌfiÓÔ 120.000∂. 18. ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë ÔÈΛ· 63 Ù.Ì., ·Ó·ÙÔÏÈ΋, ηÏÔÚÈʤÚ, ÔÈÎfiÂ‰Ô 185 Ù.Ì., 62.000∂. 19. √ÈΛ· ÁˆÓȷ΋, ∞Ï˘Î¤˜, ÏËÛ›ÔÓ ı·Ï¿ÛÛ˘ 81 Ù.Ì., ÔÈÎfiÂ‰Ô 160 Ù.Ì. 70.000 ∂. 20. 3¿ÚÈ ΔÚÈÎÔ‡Ë, 69 Ù.Ì., 1Ô˜ ÔÚ., ‰È·ÌÂÚ¤˜, fi„ˆ˜, º.∞., ÌfiÓÔ 53.000∂. 21. ¡ÈÎÔÙÛ¿Ú·-∞Ó·Ï‹„ˆ˜, 4¿ÚÈ, 124 Ù.Ì., ÁˆÓ›·, 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ÌfiÓÔ 95.000∂. 22. °Î·ÚÛÔÓȤڷ 28 Ù.Ì., ∫·ÏÏÈı¤·, ËÌÈÒÚÔÊÔ˜, ÌfiÓÔ 16.000∂. 23. 2¿ÚÈ, ¢ÔÓ ¢·ÏÂ˙›Ô˘-∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿, 47 Ù.Ì., fiÚÔÊÔ˜ 1Ô˜, ·ÓÙ› 36.000∂ ÌfiÓÔ. 24. 2¿ÚÈ ƒÔ˙Ô‡-∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿, 47 Ù.Ì., ËÌÈÒÚÔÊÔ˜, 38.000∂. 25. °Ú·ÊÂ›Ô 50 Ù.Ì., fiÚÔÊÔ˜ 1Ô˜, ‰È·ÌÂÚ¤˜, ™ˆÎÚ¿ÙÔ˘˜-∫·ÚÙ¿ÏË, 59.000∂. 26. 4¿ÚÈ, 98 Ù.Ì., fiÚÔÊÔ˜ 4Ô˜, ºÂÚ·›Ô˘πˆÏÎÔ‡, 79.000∂. ¢IAMEPI™MATA KAINOYP°IA 1. 2¿ÚÈ· ÏËÛ›ÔÓ ∫ÔÚ·‹-ºÂÚ·›Ô˘, 52 Ù.Ì., 1Ô˘ Î·È 4Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ‰È·ÌÂÚ‹, PARKING, ·ÙÔÌ. Ê/·, ·fi 80.000 Î·È 3¿ÚÈ· 76 Ù.Ì. ¤ˆ˜ 84 Ù.Ì., fiÚÔÊÔ˜ 1Ô˜, 4Ô˜, 5Ô˜, ·fi 1550∂ ÙÔ Ù.Ì. 2. 2¿ÚÈ, 50 Ù.Ì., fiÚÔÊÔ˜ 1Ô˜, ‰È·ÌÂÚ¤˜, ∞Δ√ª. º/∞, ÏËÛ›ÔÓ °·˙‹-∫Ô˘Ù·Ú¤ÏÈ·, ÂÓÔÈÎ. 350∂, ·ÓÙ› 65.000∂. 3. ∫¿Ùˆ ¢ÈηÛÙËÚ›ˆÓ ÔÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· 3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, 96 Ù.Ì., Ù˙¿ÎÈ, ¿ÚÎÈÓ, 3 W.C., ·Ó·ÙÔÏÈÎfi, 173.000∂. 4. 2¿ÚÈ, 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, 80 Ù.Ì., ‰È·ÌÂÚ¤˜ Î·È 4¿ÚÈ, 3Ô˘, 101 Ù.Ì., ÔÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· (∏χÛÈ·) ·ÓÙ› 120.000 Î·È 170.000∂, ¿ÚÎÈÓ, ∞Δ.º∞. 5. 3¿ÚÈ· Ì PARKING Î·È ·Ôı‹ÎË. ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË 81 Ù.Ì., fiÚÔÊÔ˜ 2Ô˜, parking, ·Ôı‹ÎË 130.000∂.

¢IAMEPI™MATA ¶A§AIA 1. √͢ÁfiÓÔ, 3¿ÚÈ, 85 Ù.Ì., fiÚÔÊÔ˜ 2Ô˜, ÁˆÓ›·, Ï‹ÚË ·Ó·Î·›ÓÈÛË, ·ÙÔÌ. Ê/·, 85.000∂. 2. ¶. ªÂÏ¿ - 3¿ÚÈ 76 Ù.Ì., fiÚÔÊÔ˜ 3Ô˜, Î·È ÁÚ·Ê›Ô, ÚÂÙÈÚ¤, ·ÙÔÌ. º/∞ 75.000 ∂. 3. 3¿ÚÈ 87 Ù.Ì., ÏËÛ›ÔÓ °·ÏÏ›·˜-∞Á. ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘, ÚÂÙÈÚ¤, 5Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ·˘ÙÔÓ. ¿ÚÎÈÓ, 100.000. 4. √Ï˘ÌÈ¿‰Ô˜ 4¿ÚÈ 106 Ù.Ì., fiÚÔÊÔ˜ 2Ô˜, ·/ı Ê/·, parking (pilotis), 120.000∂. 5. 4¿ÚÈ, 135 Ù.Ì., fiÚÔÊÔ˜ 5Ô˜, ÏËÛ›ÔÓ √ÁÏ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿, ·˘Ù. Ê/·, parking ÎÏÂÈÛÙfi, ·Ôı‹ÎË, Ù˙¿ÎÈ, 220.000∂. 6. 3¿ÚÈ, 120 Ù.Ì., ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË-∂ÚÌÔ‡, fiÚÔÊÔ˜ 4Ô˜, ÁˆÓÈ·Îfi, ·ÓÂÌfi‰ÈÛÙË ı¤· ı¿Ï·ÛÛ· Î·È Â·ÁÁ. ¯Ú‹ÛË, 130.000∂. 7. ¶ÏËÛ›ÔÓ μÏ·¯¿‚·-∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ ÔÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, 135 Ù.Ì., ·Ó·ÙÔÏÈÎfi, º.∞., 135.000∂ 8. ™ˆÎÚ¿ÙÔ˘˜, ·’ ÔÚ., 50 Ù.Ì., Â·ÁÁ. ÛÙ¤ÁË, 65.000∂. √π∫π∂™ 1. ¶ÏËÛ›ÔÓ ∫‡ÚÔ˘ (∂ÈÛÎÔ‹˜) 71 Ù.Ì. ÎÙ›ÛÌ· 162 ÔÈÎfi‰Ô, 100.000∂. 2. ªÂ˙ÔÓ¤Ù˜ 70 ¤ˆ˜ 260 Ù.Ì. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·, ¡. πˆÓ›·, ∞Ï˘Î¤˜, ∞ÁÚÈ¿, §Â¯ÒÓÈ·, ¶Ï·Ù·Ó›‰È·, ∫. ¡ÂÚ¿, §ÂÊfiηÛÙÚÔ, ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿. √π∫√¶∂¢∞ 1. √͢ÁfiÓÔ 146 Ù.Ì. & 132 Ù.Ì., ™.¢. 2,1, ÚÔ˜ 680∂ ÙÔ Ù.Ì. 2. √ÈÎfiÂ‰Ô 633 Ù.Ì., ∞Á. ¶·Ú·Û΢‹, 80.000 ∂ Î·È 533 Ù.Ì. Ê¿ÙÛ· πˆÏÎÔ‡. 3. √ÈÎfi‰· ÁˆÓȷο, ·Ó·ÙÔÏÈο (∫·Ú·Á¿Ù˜) 370 Ù.Ì. 4. ¡. πˆÓ›·, ¶¤ÙÚÔ˘ Î·È ¶·‡ÏÔ˘ 156 Ù.Ì., ™.¢. 2,1 Î·È 188 Ù.Ì., ÁˆÓ›· °ÂˆÔÓ›·, 60.000∂. 5. √ÈÎfi‰·: ∞ÁÚÈ¿, ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈÔ, 450 Ù.Ì., 200.000∂ Î·È ∞Ï˘Î¤˜, ÏËÛ›ÔÓ ∂√Δ, 390 Ù.Ì., 90.000∂. ¶ø§∏™∏ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂ø¡ 1. æËÙÔˆÏ›Ô, ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ, ·fi ÙÔ 1974, Ì ÛÙ·ıÂÚ‹ ÂÏ·Ù›·, 19.000∂. EKTO™ BO§OY 1. ∞ÁÚÈ¿, ‰›Ï· ÍÂÓ. “Valis” , ı¿Ï·ÛÛ·, ÔÈÎfiÂ‰Ô 435 Ù.Ì., ÔÈΛ· 200.000∂. 2. ∞ÁÚÈ¿, οو ∂æ∞, 336 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô, ÁˆÓ›·, 11̤ÙÚÔ˜ ‰ÚfiÌÔ˜, 70.000∂. 3. ª¿Ú·ıÔ˜ ÔÈÎfi‰· 320 Ù.Ì., ÏËÛ›ÔÓ ı·Ï¿ÛÛ˘, ÁˆÓȷο, ÌfiÓÔ 45.000∂. 4. μÈÔÙ¯ÓÈÎfi ÔÈÎfi‰Ô, 4.100 Ù.Ì., μÂÏÂÛÙ›ÓÔ, ÏËÛ›ÔÓ Ã·Ï˘‚Ô˘ÚÁ›·˜, 51Ì. Ê¿ÙÛ·, ‰ÈÂıÓ‹, ™.¢. 0,9, ÌfiÓÔ 75.000∂. 5. ÕÓˆ μfiÏÔ˜ Î·È ∫·Ù˯ÒÚÈ, ‰ÈÒÚÔÊÔ ÁÈ·› 150 Ù.Ì., ·ÓÂÌfi‰ÈÛÙË ı¤·. √ÈÎfi‰· 230 Î·È 500 Ù.Ì., ·ÓÙ› 205.000∂ Î·È 150.000∂. 6. ∫¿Ùˆ §Â¯ÒÓÈ· ÔÈÎfiÂ‰Ô (∫¿Ùˆ ™¯ÔÏ›Ԣ) 1 ÛÙÚÂÌ. ·ÓÙ› 95.000∂. 7. ÕÓˆ μfiÏÔ˜ 1.100 Ù.Ì., Ê¿ÙÛ· ‰ËÌfiÛÈÔ, 40 Ù.Ì., ı¤·, 120.000∂. 8. ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù·, 75 Ù.Ì., ÔÈÎfiÂ‰Ô 145 Ù.Ì., ·ÓÙ› 130.000∂. ∞¡∞§∞ªμ∞¡√Àª∂ ∂¡∂ƒ°. ¶π™Δ√¶√π∏Δπ∫∞, ∂•√π∫√¡√ªø ∫∞Δ’ √π∫√¡ “TZAMTZH™” H E°°YH™H A¶O TO 1925 (037)

-----------------------------------ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ “Δ™∂§π√™ ∞∫π¡∏Δ∞” ∂ıÓ. ∞ÓÙÈÛÙ¿Ûˆ˜ 40 ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜-μfiÏÔ˜ 697.4647.587 Î·È 24280 78.267

¶ˆÏÔ‡ÓÙ·È ·ÓÙfi˜ ›‰Ô˘˜ ·Î›ÓËÙ·: ªÔÓÔηÙÔÈ˘, ÔÈÎfi‰·, ‰È·Ì/·Ù·, Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈΤ˜ ÛÙ¤Á˜, ηٷÛÙ‹Ì·Ù·, ‚ÈÔÙ¯ÓÈÎÔ› ¯ÒÚÔÈ, ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈ· ÔÈÎfi‰·/ηÙÔÈ˘/ÂÍÔ¯Èο, ·ÍÈfiÏÔÁ· ÎÙËÌ·ÙÔ-ÔÈÎfi‰· Î·È ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯È·... À‡ı˘ÓË Â͢ËÚ¤ÙËÛË Ì ˙‹ÏÔ, ·Á¿Ë Î·È ˘¢ı˘ÓfiÙËÙ·. (043)

-----------------------------------∫Δ∏ª∞Δ√ª∂™πΔ∏™ Δƒ∞∫∞™ ™Δ∞£∏™ ∞ƒ°√¡∞ÀΔø¡ 32 ¶∞ƒ∞§π∞ - μ√§√™ 24210-22142, 24210-28777 6937-775383

°∫∞ƒ™√¡π∂ƒ∂™ ∂ÚÌÔ‡ 26 Ù.Ì., Ì 25 Ù.Ì. Ì·ÏÎfiÓÈ, 24.000∂. ª·˘ÚÔÎÔÚ‰¿ÙÔ˘-28˘ √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘, 4Ô˜, 20 Ù.Ì., Ì 25 Ù.Ì. Ì·ÏÎfiÓÈ, ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË, ÂÈψ̤ÓË, 25.000∂. ÷Ù˙Ë·ÚÁ‡ÚË, 36 Ù.Ì., 5Ô˜ fiÚ., Ì ‰‡Ô ¯ÒÚÔ˘˜ Î·È ÌÂÁ¿ÏÔ w.c., Ì·ÏÎfiÓÈ 25 Ù.Ì., ·Ó·ÙÔÏÈ΋, 36.000∂. √͢ÁfiÓÔ 4Ô˜ ÔÚ., 29 Ù.Ì. ÂÓÙ·ÂÙ›·˜ Ì ¿ÚÎÈÓ, 36.000∂. ∫¿Ùˆ °·Ù˙¤· 25 Ù.Ì., 30.000∂. ª·Ï¿ÎÈ 33 Ù.Ì., ‚ϤÂÈ ı¿Ï·ÛÛ·, 3Ô˜, ·Û·ÓÛ¤Ú, 35.000∂. ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿ ÌÈÎÚ‹ ÔÈΛ· 60 Ù.Ì. ËÌÈÙÂÏ‹˜ Û 170 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô, 40.000∂. °Ú·ÊÂ›Ô ·Ú·Ï›· μfiÏÔ˘ 25 Ù.Ì. ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·, 4Ô˜ fiÚ., ¢ηÈÚ›·, 26.000∂. §ÂÊfiηÛÙÚÔ Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÛÙÔ Î‡Ì· 33 Ù.Ì., 50.000∂. ¢À∞ƒπ∞ ¢ÔÓ ¢·ÏÂ˙›Ô˘ 57 Ù.Ì., 3Ô˜ ÔÚ., 48.000∂. ¢. °ÂˆÚÁÈ¿‰Ô˘ 58 Ù.Ì., 8ÂÙ›·˜, ‰È·ÌÂÚ¤˜, 3Ô˜ ÔÚ., 70.000∂. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 46 Ù.Ì., 72.000∂. ∂˘Î·ÈÚ›· ÕÁÈÔ˜ ™˘Ú›‰ˆÓ·˜ ¡. πˆÓ›·, 1Ô˜ ÔÚ., Ê/·, Ï‹Úˆ˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ, 40.000∂. Δƒπ∞ƒπ∞ ∞¯ÈÏÏÔÔ‡ÏÔ˘ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 73 Ù.Ì., 5Ô˜ ÔÚ., ı¤·, Ù˙¿ÎÈ, ¿ÚÎÈÓ+·Ôı‹ÎË, 110.000∂. ∂˘Î·ÈÚ›·, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, ÂÙÔÈÌÔ·Ú¿‰ÔÙÔ, 112 Ù.Ì., 5Ô˜ ÔÚ., ı¤·, ÂÚÈÔ¯‹ ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË, ÙÚÂȘ ÎÚ‚·ÙÔο̷Ú˜, Ù˙¿ÎÈ, ‰ÈÏfi ¿ÚÎÈÓ, ÌfiÓÔ 115.000∂. ™Ù·ı¿ 77 Ù.Ì., 3Ô˜ ÔÚ., ÂÓÙ·ÂÙ›·˜ Ì ¿ÚÎÈÓ, 115.000∂. ∫·ÛÛ·‚¤ÙË Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 82 Ù.Ì., ¿ÚÎÈÓ+·Ôı‹ÎË, 143.000. ∂ıÓÈ΋˜ ∞ÓÙÈÛÙ¿Ûˆ˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, ÚÔÓÔÌÈÔ‡¯Ô, ÙÚÈ¿ÚÈ 83 Ù.Ì., ÁˆÓÈ·Îfi, ÚfiÛÔ„Ë Û fiÌÔÚÊÔ ¿ÚÎÔ, ¿ÚÈÛÙË Î·Ù·Û΢‹, 145.000∂. ∂˘Î·ÈÚ›·, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ÙÚÈ¿ÚÈ, μÔ˘ÙÛ¿, 81 Ù.Ì., 79.000∂. ∂˘Î·ÈÚ›·, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ÙÚÈ¿ÚÈ, ¡. πˆÓ›·, 83 Ù.Ì., 85.000∂. ¡. πˆÓ›· ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ·, ËÌÈÙÂϤ˜ ÙÚÈ¿ÚÈ (ÛÙ· ÛÔÊ·Ù›ÛÌ·Ù·), 71 Ù.Ì., 1Ô˜ ÔÚ., 35.000∂. Δ∂™™∞ƒπ∞ ¶·Ú·Ï›· ÕÁ. ∫ˆÓ/ÓÔ˜, 135 Ù.Ì., 4Ô˜ ÔÚ., ·-

ΔƒπΔ∏ 29 π∞¡√À∞ƒπ√À 2013

ÓÔÚ·ÌÈ΋ ı¤· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· Î·È ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹, ÌÂÁ¿Ï· Ì·ÏÎfiÓÈ·, ÔÏ›ÁˆÓ ÂÙÒÓ, ÌÔÓ·‰ÈÎfi, 320.000∂. ∂˘Î·ÈÚ›·, ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, ÂÙÔÈÌÔ·Ú¿‰ÔÙÔ, 112 Ù.Ì., 5Ô˜ ÔÚ., ı¤·, ÙÚÂȘ ÎÚ‚·ÙÔο̷Ú˜, 2 w.c., Ù˙¿ÎÈ, ‰ÈÏfi ¿ÚÎÈÓ, ÌfiÓÔ 115.000∂. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™ ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË-ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ˘, Ôχ ηϋ ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 110 Ù.Ì., Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 240 Ù.Ì. ™.¢. 2,4, Ï‹Úˆ˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË, Ê/·, Ù˙¿ÎÈ, ·˘Ï‹ ÂÌÚfi˜ Î·È ›Ûˆ, ÌÈÎÚfi ˘fiÁÂÈÔ Î·È ·Ôı‹ÎË, 168.000∂. ∂•√Ãπ∫∂™ √π∫π∂™ ∂˘Î·ÈÚ›·, ª·Ï¿ÎÈ, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 140 Ù.Ì.+˘fiÁÂÈÔ 40 Ù.Ì.+·Ôı‹ÎË, 25 Ù.Ì., Ì ı¤ÚÌ·ÓÛË, Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 500 Ù.Ì., Ì Ù˙¿ÎÈ Î·È ÁÂÒÙÚËÛË ·fiÛÙ·ÛË ·fi ı¿Ï·ÛÛ·, 120 Ù.Ì. ÌfiÓÔ 125.000∂. ÕÁ. °ÂÒÚÁÈÔ˜ ¡ËÏ›·˜ ‰ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· ¤ÙÚÈÓË Î·ÙÔÈ΋ÛÈÌË. ÕÊËÛÔ˜ ÌÈÎÚ‹ ÔÈΛ· 60 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 3.000 Ù.Ì. Ì ÂÏȤ˜, ı¤·, 72.000∂. ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿ ÌÈÎÚ‹ ÔÈΛ· 60 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 170 Ù.Ì. ËÌÈÙÂÏ‹˜, 40.000∂. ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿ ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 70 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 150 Ù.Ì., 120.000∂. ¶Ï·Ù·Ó›‰È· 65 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.000 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi, 65.000∂. √π∫√¶∂¢∞ ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ˘ 240 Ù.Ì. ™.¢. 2,4, 168.000∂. ÕÁ. ∞ÈηÙÂÚ›ÓË 400 Ù.Ì. 120.000∂. ÕÊËÛÔ˜ ¢ηÈÚ›·, 230 Ù.Ì., ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡, Ôχ ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ Ï·Ù›·, Ôχ ηϋ ı¤·, 50.000∂. º˘ÙfiÎÔ 670 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎfi, Ê·ÓÙ·ÛÙÈ΋ ı¤·, 80.000∂. º˘ÙfiÎÔ 3.600 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ˙ÒÓ˘ ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ Ì ÂÏȤ˜, 65.000∂. º˘ÙfiÎÔ 4.000 Ù.Ì. ı¤·, 50.000∂. ªÂÏÈÛÛ¿ÙÈη ÌÂٷ͇ ¯ˆÚÈÔ‡ Î·È ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ‡, Â›‰Ô, ı¤· ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË, 120.000∂. ÕÁ. °ÂÒÚÁÈÔ˜ 850 Ù.Ì. Â›‰Ô, 60.000∂. ∫·Ù˯ÒÚÈ 720 Ù.Ì. ¿Óˆ ÔÈÎÈÛÌfi˜ ÏËÛ›ÔÓ ÙÔ˘ •ÂÓ›·, 72.000∂. ∞Ï˘Î¤˜ 230 Ù.Ì., 50Ì. ·fi ı¿Ï·ÛÛ·, 80.000∂. ªÂÏÈÛÛ¿ÙÈη 7.000 Ù.Ì. Â›‰Ô, Ì ı¤· ÏËÛ›ÔÓ ™˘Ó‰ÚÈ·ÎÔ‡ ∫¤ÓÙÚÔ˘ ªËÙÚfiÔÏ˘, 77.000∂. ¢ÈÌ‹ÓÈ 4.000 Ù.Ì. Ì ı¤·. √π∫√¶∂¢∞ ¶∞ƒ∞£∞§∞™™π∞ ∂˘Î·ÈÚ›·, ª¿Ú·ıÔ˜, 500 Ù.Ì. ÚÒÙÔ ÛÙÔ Î‡Ì·, ™.¢. 1. ΔÈÌ‹ 115.000∂. ª¿Ú·ıÔ˜, 670 Ù.Ì. ÚÒÙÔ ÛÙÔ Î‡Ì·, ™.¢. 1, 180.000∂. ™Ô˘ÙÚ·Ï› 1.048 Ù.Ì. ÂÌÚfi˜ ÛÙÔ Î‡Ì·, ÙÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜, Ì ÌÂÁ¿ÏË ÚfiÛÔ„Ë ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ÎÙ›˙ÂÈ 1.250 Ù.Ì., ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· ÔÏÏ·Ϥ˜ ¯Ú‹ÛÂȘ 950.000∂. ∞°ƒ√Δ∂ª∞Ãπ∞ ∫. §Â¯ÒÓÈ· 600 Ù.Ì. ·fiÛÙ·ÛË 120Ì. ·fi ı¿Ï·ÛÛ·, 26.000∂. ∫¿Ï·ÌÔ˜ 700 Ù.Ì. ÚÒÙÔ ÛÙÔ Î‡Ì· 40.000∂. º˘ÙfiÎÔ §Ô˘˙›ÓÈÎÔ 1.850 Ù.Ì., 9.000∂. º˘ÙfiÎÔ §Ô˘˙›ÓÈÎÔ 4.000 Ù.Ì. Ì 140 ÂÏȤ˜, 20.000∂. º˘ÙfiÎÔ §Ô˘˙›ÓÈÎÔ 3.000 Ù.Ì. Û ¿ÛÊ·ÏÙÔ 35.000∂. ¢ÈÌ‹ÓÈ 2.000 Ù.Ì. ÂÏȤ˜ 20.000∂. ƒÈ˙fiÌ˘ÏÔ˜ 10.000 Ù.Ì. Ì ‰È΋ ÙÔ˘ ÁÂÒÙÚËÛË, 23.000∂. ªËϛӷ 1.000 Ù.Ì. ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ, 20.000∂. ¶¿ÏÙÛË 4.000 Ù.Ì. ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ, 35.000∂. ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ ∂ÚÌÔ‡ 45 Ù.Ì.+25 Ù.Ì. ·Ù¿ÚÈ, 200.000∂. ™˘Ú›‰Ë, ÎÂÓÙÚÈÎfi, 35 Ù.Ì., ‰›ÓÂÈ ÂÓÔ›ÎÈÔ 750∂, 140.000∂. •ÂÓÔÊÒÓÙÔ˜ 90 Ù.Ì., 47.000∂. °·˙‹-ÕÁ. ¡ÈÎfiÏ·Ô˜ 87 Ù.Ì.+40 Ù.Ì. ·Ù¿ÚÈ, 67.000∂. ∂¶∞°°∂§ª∞Δπ∫∂™ ™Δ∂°∂™ ΔÚ›· ÁÚ·Ê›· ÛÙËÓ ·Ú·Ï›· 24, 26 Î·È 34 Ù.Ì., 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·, ÙÈ̤˜ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· 25.000∂, 27.000∂ Î·È 34.000∂. ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÛÙ¤ÁË 100 Ù.Ì., ÕÁ. ¡ÈÎfiÏ·Ô∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘, ηٿÏÏËÏË ÁÈ· È·ÙÚ›Ô. ™∫π∞£√™ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, 32 ‰ˆÌ¿ÙÈ·, ηÏÔηÈÚÈÓÔ‡˜ Ì‹Ó˜ 100% ÏËÚfiÙËÙ·, 1.100.000∂. ∂¡√π∫π∞∑√¡Δ∞π ∫·Ù¿ÛÙËÌ· ÁˆÓÈ·Îfi ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ 55 Ù.Ì., 1.300∂. ∫·Ù¿ÛÙËÌ· ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜, 1.200∂. °Ú·ÊÂ›Ô ∞ÓÙˆÓÔÔ‡ÏÔ˘, ÛÙÔÓ Â˙fi‰ÚÔÌÔ, ‚ϤÂÈ Ï·Ù›· ∂Ï¢ıÂÚ›·˜, 1Ô˜ ÔÚ., 28 Ù.Ì., Ì w.c., 210∂. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÂÚÈÔ¯‹ •ÂÓ›· ÙÚÈ¿ÚÈ 300∂. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· π¿ÛÔÓÔ˜ ÛÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ 280∂. ∫·Ù¿ÛÙËÌ· 87 Ù.Ì.+40 Ù.Ì. ·Ù¿ÚÈ, °·˙‹ 420∂. ¢È·Ù›ıÂÓÙ·È Î·È ÔÏÏ¿ ¿ÏÏ· ·Î›ÓËÙ· ÚÔ˜ ÂÓÔÈΛ·ÛË (044)

-----------------------------------ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ ∫ø¡/¡√À £. ∫ÀƒπΔ™∏ ™¶Àƒπ¢∏ 58, 2Ô˜ √ƒ√º√™ Δ∏§. 24210-31036 ∫π¡∏Δ√: 6944-285802 www.kkyritsis.gr e-mail: kkyritsis@hol.gr

°È· ÌÈ· ÛˆÛÙfiÙÂÚË ÚÔ‚ÔÏ‹ ÙˆÓ ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ Û·˜, ÂÓÙfi˜ Î·È ÂÎÙfi˜ ¡ÔÌÔ‡. ∂ÈÎÔÈÓˆÓ‹ÛÙ Ì ÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô Ì·˜. ∂¿Ó ı¤ÏÂÙÂ Î·È ÂÛ›˜ Ó· ¤¯ÂÙ ÌÈ· ÔÏÔÎÏËڈ̤ÓË Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÚÔÒıËÛË ÙÔ˘ ·ÎÈÓ‹ÙÔ˘ Û·˜. ¶ø§√À¡Δ∞π 1. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜ 150 Ù.Ì., 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ÈÛfiÁÂÈÔ Ì Áηڿ˙ Î·È ÈÏÔÙ‹ 120 Ù.Ì. ÎÙÈṲ̂ÓË ÙÔ 2004, Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 700 Ù.Ì. Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤· Î·È ÌÂÁ¿ÏË ·˘Ï‹. 2. ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞ ™Δ∏¡ ¶∞ƒ∞§π∞ 120 Δ.ª. ª√¡∞¢π∫√-¶ƒ√™√æ∂ø™. 3. ª∞ƒ∞£√™ ÂÊ·ÙfiÌÂÓÔ ÙÔ˘ ÎÂÓÙÚÈÎÔ‡ ‰ÚfiÌÔ˘, ÔÈΛ· 90 Ù.Ì., Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.000 Ù.Ì. ªÂ ı¤·. 4. ÕÓˆ °·Ù˙¤· ÔÈΛ· ÙÚÈÒÓ ÂÈ¤‰ˆÓ 120 Ù.Ì. Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 380 Ù.Ì., ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·, ÔÏÏ¿ ÏÂÔÓÂÎÙ‹Ì·Ù·. 5. ¢ÈÌ‹ÓÈ, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù·, 3ÒÚÔÊË, 350 Ù.Ì., ηÈÓÔ‡ÚÈ·, ı¤· fiÏÔ ÙÔ μfiÏÔ - ¶·Á·ÛËÙÈÎfi. 6. ¡¤· ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· ÛÂ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ‰‡Ô ÔÚfiʈÓ, ÌÔÓ·‰Èο ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· 115 Ù.Ì., ·Ôı‹ÎË 25 Ù.Ì. Î·È ÎÏÂÈÛÙfi ¯ÒÚÔ ÛÙ¿ıÌ¢Û˘. ªÂ ΋Ô ‹ Ì ı¤· ÚÔ˜ ÙÔÓ ¶·Á·ÛËÙÈÎfi. 7. ∞Ï˘Î¤˜, ÔÈÎfi‰Ô, ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, 500 Ù.Ì., ÂÊ¿ÙÂÙ·È ÙÔ˘ Â˙fi‰ÚÔÌÔ˘, ÌÔÓ·‰ÈÎfi ÔÈÎfiÂ‰Ô ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Î·È Â˘Î·ÈÚ›·. 8. ∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘, ÔÈÎfiÂ‰Ô 150 Ù.Ì., ÎÙ›˙ÂÈ 350 Ù.Ì. 9. ∫¿Ùˆ °·Ù˙¤·, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 105 Ù.Ì., ‰›Ï· ÛÙÔ Î‡Ì·. 10. ÕÓˆ μfiÏÔ˜, ÂÚÈÔ¯‹ ∂ÈÛÎÔ‹˜, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 87 Ù.Ì., Ì ¿ÚÎÈÓ ÎÏÂÈÛÙfi Î·È ı¤· ÌÔÓ·‰È΋.

11. √ÈÎfi‰Ô, ÂÚÈÔ¯‹ ∞Ï˘Î¤˜, ı¤ÛË ∞˚‚·ÏÈÒÙÈη, 440 Ù.Ì. μϤÂÈ Û ÙÚÂȘ ‰ÚfiÌÔ˘˜. 12. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 3¿ÚÈ, 86 Ù.Ì., 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ‰È·ÌÂÚ¤˜, ÌÂÁ¿Ï˜ ‚ÂÚ¿ÓÙ˜, Ì ¿ÚÎÈÓ Î·È ·Ôı‹ÎË. ¶ÂÚÈÔ¯‹ ∫·Ú·Ì·Ù˙¿ÎË. 13. ∞ÁÚÈ¿, ·Ú·ÏÈ·Îfi ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 76 Ù.Ì., ‰È·ÌÂÚ¤˜, Ì ·˘Ï‹ ÌÚÔÛÙ¿-›Ûˆ, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, ÈÛfiÁÂÈÔ. ªfiÓÔ 108.000∂. 14. ¢˘¿ÚÈ, 55 Ù.Ì., π. ∫·ÚÙ¿ÏË, 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜. 15. ¶ÂÚÈÔ¯‹ ∞Á. μ·Ú‚¿Ú·˜ ¡. πˆÓ›·˜ Ô 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ ‰ÈÏÔηÙÔÈΛ·˜ 90 Ù.Ì., Ì ·ÙÔÌÈ΋ ı¤ÚÌ·ÓÛË, ¯ˆÚ›˜ ÎÔÈÓfi¯ÚËÛÙ·. ΔÈÌ‹ ¢ηÈÚ›·˜. 16. ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜ ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.000 Ù.Ì., ÂÊ·ÙfiÌÂÓÔ ÙÔ˘ ÎÂÓÙÚÈÎÔ‡ Ô‰ÈÎÔ‡ ‰ÈÎÙ‡Ô˘. ªfiÓÔ 9.000 ∂. ∂¡√π∫π∞∑√¡Δ∞π 1. ¢˘¿ÚÈ, 55 Ù.Ì., 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ ¯ˆÚ›˜ ÎÔÈÓfi¯ÚËÛÙ· £Ú¿Î˘ ¡. πˆÓ›·˜ ÌfiÓÔ 250 ∂ ÙÔ Ì‹Ó·. 2. ΔÚÈ¿ÚÈ, 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ÁˆÓÈ·Îfi, ™. ™˘Ú›‰Ë Ì π¿ÛÔÓÔ˜. μϤÂÈ ·Ú·Ï›·. (045)

-----------------------------------°∂øƒ°π√™ ∞¡Δ. £∂√Ã∞ƒ∏™ ∂¶∂¡¢ÀΔπ∫√™ ™Àªμ√À§√™ ∞∫π¡∏Δø¡ °∞§§π∞™ 10 / 1Ô˜ ∫π¡. 6977 639025 Δ∏§. & FAX: 24210 23742 e-mail: theoharg@otenet.gr

∂À∫∞πƒπ∂™ 1. §. μ‡ÚˆÓÔ˜ 90 Ù.Ì., 5Ô˜ (6 ÂÙÒÓ), ¿ÚÎÈÓ, ·Ôı‹ÎË, Ù˙¿ÎÈ, ı¤·, 110.000. 2. ºÈÏ·‰ÂÏÊ›·˜ 40 Ù.Ì., ‰È·ÌÂÚ¤˜, ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ, 31.000. 3. ºÈÏ·‰ÂÏÊ›·˜ 31 Ù.Ì., ‰È·ÌÂÚ¤˜, ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ, 25.500. 4. ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi˜ 660 Ù.Ì., 15.000. 5. ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi˜ 650 Ù.Ì., 35.000. 6. ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi˜ 611 Ù.Ì., 65.000. °∫∞ƒ™√¡π∂ƒ∂™ 1. ºÈÏ·‰ÂÏÊ›·˜ 31 Ù.Ì., ·Ó·Î·ÈÓ., ‰È·ÌÂÚ‹˜, 25.000 (∂À∫∞πƒπ∞). 2. ∫Ô˘Ù·Ú¤ÏÈ· 25 Ù.Ì., 3Ô˜, 27.000. ¢À∞ƒπ∞ 1. ºÈÏ·‰ÂÏÊ›·˜ 42 Ù.Ì., ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ, ¢π∞ª¶∂ƒ∂™, 32.000 (∂À∫∞πƒπ∞). 1·. ∑¿¯Ô˘, 49 Ù.Ì., 1Ô˜ (2005), 50.000. 2. °·ÏÏ›·˜ 60 Ù.Ì., 2Ô˜, ·Ó·Î·ÈÓ., 59.000. 3. μÏ·¯¿‚· 51 Ù.Ì., 1Ô˜, ηÈÓ., 89.000. Δƒπ∞ƒπ∞ 1. ∫Ô˘Ù·Ú¤ÏÈ·, 4Ô˜, ÁˆÓÈ·Îfi, 90 Ù.Ì., (7ÂÙ›·˜) Ì ∞¶√£∏∫∏ Î·È ¢π¶§√ ¶∞ƒ∫π¡, 150.000. 2. ¶Ú›ÁÎÔ˘ 80 Ù.Ì., ÈÛfiÁ., ÁˆÓ., 89.000. 3. ∞¯ÈÏ/ÏÔ˘ Û ‰ÈÒÚÔÊÔ, 1Ô˜, 95 Ù.Ì., 80.000, 2Ô˜, 75 Ù.Ì., 70.000. 4. ∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘ 120 Ù.Ì., 1Ô˜, ÁˆÓ., 89.000. Δ∂™™∞ƒπ∞-¶∂¡Δ∞ƒπ∞ 1. ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË, 4Ô˜, 128 Ù.Ì., 88.000. 2. ∞ÚÁÔÓ·˘ÙÒÓ, 173 Ù.Ì., 1Ô, ·Ó·ÎÈÓ., 530.000. 3. ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ˘ ÌÂ˙ÔÓ., 240 Ù.Ì., 4Ô˜ Î·È 5Ô˜, 8 ÂÙÒÓ, ÔÏ˘ÙÂÏ., 2 ¿ÚÎÈÓ, 2 ·Ôı‹Î˜, 385.000. 4. ƒÈ˙fiÌ˘ÏÔ˜ 115 Ù.Ì., 1Ô˜, ËÌÈÙÂÏ‹, 78.000. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™ 1. ∞¯ÈÏÏÔ/ÏÔ˘ 85 Ù.Ì. / ÔÈÎfi. 200 Ù.Ì. (™.¢. 2,1). 1·. ∫Ï‹Ì· º˘ÙfiÎÔ˘ 300 Ù.Ì., ÌÂ˙ÔÓ¤Ù·, Û 4 ÛÙÚ. (Δπª∏ ∂À∫∞πƒπ∞™). 1‚. ∫·ÏÏÈfiψ˜ ÌÂ˙ÔÓ., 40 Ù.Ì., ÁˆÓȷ΋ ÌÔÓÔÎ/Λ·, ·˘ÙfiÓÔÌË, ·Ó·Î·ÈÓ., 45.000 (∂À∫∞πƒπ∞). 1Á. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿˜, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 140 Ù.Ì.+70 Ù.Ì. ˘fiÁÂÈÔ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 150 Ù.Ì., ηÈÓÔ‡ÚÁÈ·, 210.000 (∂À∫∞πƒπ∞). 2. √ÁÏ ÁˆÓ., 80 Ù.Ì., ÔÈÎfi. 125 Ù.Ì., 93.000. 3. ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë 70 Ù.Ì., ÔÈÎfi‰. 120 Ù.Ì., 98.000. 4. ™ˆÚfi˜ 70 Ù.Ì., ÔÈÎfi. 450 Ù.Ì., 210.000. 5. ™ˆÚfi˜ ÌÂ˙ÔÓ., 105 Ù.Ì./ÔÈÎfi. 590 Ù.Ì., 285.000. 6. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿˜, ÌÂ˙ÔÓ. 105 Ù.Ì./180 Ù.Ì., 175.000. 7. ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· (2) ˘ÓÔ‰ˆÌ. / ÔÈÎfi. 140 Ù.Ì., ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, 200 Ì. ·fi ı¿Ï·ÛÛ·, 135.000. 8. ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë 75 Ù.Ì. / ÔÈÎfi. 170 Ù.Ì., 65.000 (∂À∫∞πƒπ∞). √π∫√¶∂¢∞ 1. ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi˜ 611 Ù.Ì., 65.000 (∂À∫∞πƒπ∞). 1·. §Â˘Î¿‰Ô˜ 360, 380, 440 Ù.Ì., ·fi 200∂/1 Ù.Ì. (∂À∫∞πƒπ∞). 2. ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi˜ 540 Ù.Ì., 15.000 (∂À∫∞πƒπ∞). 3. ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi˜ 650 Ù.Ì., 35.000 (∂À∫∞πƒπ∞). 4. ªËϛӷ 2 ÔÈÎ. 220 Ù.Ì. Î·È 175 Ù.Ì., Û‡ÓÔÏÔ 70.00 (∂À∫∞πƒπ∞). 5. ∞Ï˘Î¤˜ (¶ÚÔÊ. ∏Ï›·˜) 430 Ù.Ì., 79.000. 6. ªԇʷ (∫ÔÚfiË) 27 ÛÙÚ¤Ì., ÚÒÙÔ ÛÙÔ Î‡Ì·, ηٷÏËÎÙÈÎfi, 3.250.000. 7. ªËϛӷ 7 ÛÙÚ¤Ì. (∫∞Δ∞¶§∏∫Δπ∫√) ÛÙÔ Î‡Ì· 590.000. 8. ƒÈ˙fiÌ˘ÏÔ˜ 4 ÛÙÚ¤Ì. 18.000 Î·È 4 ÛÙÚ¤Ì. 24.000. 9. πˆÏÎÔ‡ 740 Ù.Ì., ¢π∞ª¶∂ƒ∂™, 365.000. 10. º˘ÙfiÎÔ 680 Ù.Ì., Δ∂ƒ∞™Δπ∞ £∂∞, 89.000, §Ô˘˙›ÓÈÎÔ, 29 ÛÙÚ¤Ì. Î·È 4,4 ÛÙÚ¤Ì. 11. ÃÈÏÈ·‰Ô‡, ∞Ï˘Î¤˜, ∞Á. ¶·Ú·Û΢‹, ¶‹ÏÈÔ Î.Ï. ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞-∂¶∞°°/∫∂™ ™Δ∂°∂™ 1. ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 30 Ù.Ì., ÈÛÔÁ., 40.000 (∂À∫∞πƒπ∞). 1·. °·ÏÏ›·˜ 45 Ù.Ì.+˘ÔÁ.+·Ù. (∫∞§√!) 150.000. 2. ¶··‰È·Ì¿ÓÙË 34 Ù.Ì.+·Ù¿ÚÈ (ÂÓ. 200), 63.000. 3. ∂ıÓ. ∞ÁÒÓˆÓ ÁˆÓÈ·Îfi 65 Ù.Ì., 85.000. 4. ∞ÓÙˆÓÔÔ‡ÏÔ˘ 40 Ù.Ì., ·Ù¿ÚÈ, 140.000. 5. ∞Óı. °·˙‹ ËÌÈÈÛfiÁ. 160 ·Ó·ÎÈÓ.,80.000. 6. ∂ıÓ. ∞ÁÒÓˆÓ 45 Ù.Ì., 70.000. 7. ∞ÓÙˆÓÔÔ‡ÏÔ˘ 170 Ù.Ì.+137+100 Ù.Ì. (¡√π∫π∞™ª∂¡√)! 8. ∂Ù¿ ¶Ï·Ù¿ÓÈ· 78 Ù.Ì., ÁˆÓÈ·Îfi, 105.000. 9. πˆÏÎÔ‡ 46 Ù.Ì., 3Ô˜, ηÈÓ., 78.000. ∂¡√π∫π∞™∂π™ 1. °¿ÙÛÔ˘ ÈÛÔÁ., 70 Ù.Ì., 250. 1·. ƒÔ˙Ô‡, 4Ô˜, 120 Ù.Ì. (∫√ª¶§∂!) 440∂. 2. ∂ÚÌÔ‡ ÔÏ˘ÒÚÔÊÔ ÁˆÓÈ·Îfi, 1.150 Ù.Ì. 3. ƒÔ˙Ô‡ 32 Ù.Ì.+28 Ù.Ì., 3Ô˜, 220∂. 4. ∞¯ÈÏϤˆ˜ 50 Ù.Ì., 1Ô˜, ÂÈψÌ., 250. 5. ∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘ 90 Ù.Ì., 4Ô˜, 290. ¶ø§∏™∂π™ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂ø¡ ¶§∏ƒ∂™ ∞ƒÃ∂π√ ∞∫π¡∏Δø¡ (047)

ZHTOYNTAI

∑∏Δ∂πΔ∞π ËÏÂÎÙÚÔÏfiÁÔ˜ ‹ Ì˯·ÓÔÏfiÁÔ˜ Δ∂π. ∞·Ú·›ÙËÙË ÁÓÒÛË ·ÁÁÏÈÎÒÓ. ∞ÔÛÙÔÏ‹ ‚ÈÔÁÚ·ÊÈÎÒÓ ÛÙÔ info@elensa.gr. (384)

∑∏Δ∂πΔ∞π ˘¿ÏÏËÏÔ˜ Ì Ôχ ηϤ˜ ÁÓÒÛÂȘ ∞ÁÁÏÈÎÒÓ, πÙ·ÏÈÎÒÓ Î·È internet. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÒÚ˜ 8:00 14:00 ÙËÏ. 6944-145664. (457)

™YNOIKE™IA §À¢π∞ ∫∂¡Δƒπ∫∏™ ∂§§∞¢∞™. ™¯¤ÛË - Û˘Ì‚›ˆÛË - Á¿ÌÔ˜. ∂¯¤Ì˘ı·, ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈο. 39¯ÚÔÓË ‰ËÌÔÛ›Ô˘, Ù˘¯ÈÔ‡¯Ô˜, ÁÔËÙ¢ÙÈÎfiÙ·ÙË, ÂÈÎÔÈÓˆÓȷ΋, ·Î›ÓËÙ·. 44¯ÚÔÓË ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi˜, ‰ÈÔÚÈṲ̂ÓË, ‰˘Ó·ÌÈ΋, „ËÏ‹, ÂÌÊ·Ó›ÛÈÌË, ‰Ú·ÛÙ‹ÚÈ·, ¢¯¿ÚÈÛÙË, ·Î›ÓËÙ·. 42¯ÚÔÓË ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi˜, ÊÈÓÂÙÛ¿ÙË, ÎÔÈÓˆÓÈ΋, ¢ÁÂÓ¤ÛÙ·ÙË, ·Î›ÓËÙ·. 34¯ÚÔÓË ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi˜, ÎÔÌ„‹, ÚÔÛÁÂȈ̤ÓË, ÂÌÊ·Ó›ÛÈÌË, ¯·ÌËÏÒÓ ÙfiÓˆÓ. 37¯ÚÔÓË ‚ÔËıfi˜ ÌÈÎÚÔ‚ÈÔÏfiÁÔ˘, ÌÂÏ·¯ÚÈÓ‹, ηϋ˜ ÂÌÊ¿ÓÈÛ˘, ·Î›ÓËÙ·-ÂÈÛÔ‰‹Ì·Ù·. 37¯ÚÔÓË ÂȯÂÈÚËÌ·Ù›·˜, ÁÏ˘ÎÈ¿, Û˘ÁÎÚÔÙË̤ÓË, ÛÔ‚·Ú‹, ÂÍ·ÈÚÂÙÈο Â˘Î·Ù¿ÛÙ·ÙË. ∂Èı˘ÌÔ‡Ó ÁÓˆÚÈÌ›· Á¿ÌÔ˘. 2410-549797, 6944-518366. (443)

XAPOY§A °A§ANOY - KOPBE™H EI¢IKH ¶AI¢A°ø°O™ ¢Èψ̷ÙÔ‡¯Ô˜ OÚıÔʈÓÈ΋˜ Î·È §ÔÁÔ·È‰Â›·˜ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ N¿ÓÙ˘. ¢¤¯ÂÙ·È ÌfiÓÔ Â› Û˘ÓÂÓÙ‡ÍÂÈ. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ 229, 5Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ TËϤÊ.: 24210 26.542 (000)

∞¡π∂§ ÎÔÚ˘Ê·›· ∞™Δƒ√§√°√™ ∂ƒ∂À¡∏Δƒπ∞ Δ∞ƒø. ¢›ÓÂÈ Ï‡ÛÂȘ Û fi,ÙÈ Û·˜ ··Û¯ÔÏ›, ÂÚˆÙÈο, Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈο, ÔÈÎÔÓÔÌÈο, χÛÈÌÔ Ì·Á›·˜, ÚÔÛÙ·Û›·, Ê˘Ï·¯Ù¿ ÏÔ‡ÙÔ˘ ¤ÚˆÙ·. ¢¤¯ÂÙ·È ÌfiÓÔ Ì ڷÓÙ‚ԇ 6974-456215. (026)

MA£HMATA √π∫√¡√ª√§√°√™ Ì ÌÂÙ·Ù˘¯È·Î¤˜ ÛÔ˘‰¤˜ ÛÙÔ √ÈÎÔÓÔÌÈÎfi ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ∞ıËÓÒÓ (ÚÒËÓ ∞™√∂∂) ·Ú·‰›‰ÂÈ È‰È·›ÙÂÚ· Ì·ı‹Ì·Ù· Û ̷ıËÙ¤˜ °’ §˘Î›Ԣ ÛÙ· ÔÈÎÔÓÔÌÈο Ì·ı‹Ì·Ù· “∞Ú¯¤˜ √ÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ £ÂˆÚ›·˜” Î·È “∞Ú¯¤˜ √ÚÁ¿ÓˆÛ˘ & ¢ÈÔ›ÎËÛ˘ ∂ȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ & ÀËÚÂÛÈÒÓ” , ηıÒ˜ Î·È ª·ıËÌ·ÙÈο °˘ÌÓ·Û›Ô˘. ¢È·ı¤ÙÂÈ ÊÚÔÓÙÈÛÙËÚȷ΋ ÂÌÂÈÚ›· Ì ÏÂÙÔÌÂÚ›˜ ÛËÌÂÈÒÛÂȘ Î·È ‰È·ÁˆÓ›ÛÌ·Ù·. ΔËϤʈÓÔ: 6946771027. (015)

∞°√ƒ∞∑ø ÙÔȘ ÌÂÙÚËÙÔ›˜ ·ÏÈ¿ ¯Ú˘Û¿ ÎÔÛÌ‹Ì·Ù· Î·È ÙÈÌ·ÏÊ‹. ∫Ú·ÙÈ΋ ¿‰ÂÈ·. BIG-BEN ¡Δ∂§∂¢∏ª√™ ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË 79, (ÌÂٷ͇ ™ˆÎÚ¿ÙÔ˘˜ - ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜) μ√§√™. ΔËÏ. 24210-27705 Î·È ÎÈÓËÙfi 6972-002809. (009)

¢IAºOPA ∞°√ƒ∞∑ø Ù· ‚È‚Ï›· ·fi ÙȘ ÂÊËÌÂÚ›‰Â˜: ŒıÓÔ˜ Ù˘ ∫˘Úȷ΋˜ 2011-2012, μ‹Ì· Ù˘ ∫˘Úȷ΋˜ 2011, ∫˘ÚȷοÙÈÎË ∂Ï¢ıÂÚÔÙ˘›· 2011, ΔÔ μ‹Ì· 2009. ΔËÏ. ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜: 6974-621168. (389)

À¢ƒ∞À§π∫√™ ∞Ó·Ï·Ì‚¿Óˆ ÌÂÚÂ̤ÙÈ· ˘‰Ú·˘ÏÈÎÒÓ, ηÏÔÚÈÊ¤Ú Î·È ÂȉÒÓ ˘ÁÈÂÈÓ‹˜. ™˘Ó¤ÂÈ·, ÏÔÁÈΤ˜ ÙÈ̤˜. ΔËÏ. 6939-418104. (332)

∞°√ƒ∞∑ø ·ÏÈ¿ ¯Ú˘Û¿, ÎÔÛÌ‹Ì·Ù· - ‰fiÓÙÈ· ™Δ∞Àƒ√™ ¶∂ƒ∂¡Δπ¢∏™, πˆÏÎÔ‡ 17 (¤Ó·ÓÙÈ √Δ∂). ∞·Ú·›ÙËÙ· ·ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋ Ù·˘ÙfiÙËÙ·. ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 24210-36355. (006)

∞™Δƒ√§√°√™ª∂¡Δπ√Àª-ª∞¡Δ∏™ ∞™Δƒ√§√°π∫∂™ & ¶¡∂Àª∞Δπ∫∂™ À¶∏ƒ∂™π∂™ ¢ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ˙ˆ‹ ¯ˆÚ›˜ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Î·È Î·Ó¤Ó· Úfi‚ÏËÌ· ¯ˆÚ›˜ χÛË...濯ÓÂÙÂ Â‰Ò Î·È Ôχ ηÈÚfi ÌÈ· χÛË ÁÈ· ÙË ˙ˆ‹ Û·˜; √ ÎÔ˜ ALHAGIE ‰Ô˘Ï‡ÂÈ ˘‡ı˘Ó·, Ì ٷ¯‡ÙËÙ· Î·È 100% ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·. ∂ÁÁ˘Ë̤ӷ ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Û 48 ÒÚ˜. ¶ÚԂϤÂÈ ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ Ì ·ÎÚ›‚ÂÈ·. μfiÏÔ˜, ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ˘. flÚ˜ ÂÚÁ·Û›·˜: 7 .Ì .- 9 Ì.Ì. ΔËÏ.: 6989-415457, 2421105711, 6943726481, 6933-254915. (024)

∏ ª∂´¢∞¡∏™ (Electroinvest ∞∂), ÌÈ· ·fi ÙȘ Ù·¯‡ÙÂÚ· ·Ó·Ù˘ÛÛfiÌÂÓ˜ ÂÙ·Èڛ˜ ÂÌÔÚ›·˜ Î·È ‰È·ÓÔÌ‹˜ ËÏÂÎÙÚÔÏÔÁÈÎÔ‡ ˘ÏÈÎÔ‡ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ˙ËÙ› ÁÈ· ÙÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· ÛÙÔ μ√§√: ·) ¶ˆÏËÙ¤˜ ∫·Ù·ÛÙËÌ¿ÙˆÓ ∞·Ú·›ÙËÙ· ÚÔÛfiÓÙ·: ñ ∞fiÊÔÈÙÔÈ Δ.∂.π., π.∂.∫., Δ¯ÓÈÎÒÓ §˘Î›ˆÓ ÙÌËÌ¿ÙˆÓ ËÏÂÎÙÚÔÏÔÁ›·˜ ñ ÕÚÈÛÙË ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·, ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏÈÛÌfi˜ ÛÙËÓ Â͢ËÚ¤ÙËÛË ÙÔ˘ ÂÏ¿ÙË ñ °ÓÒÛË ¯ÂÈÚÈÛÌÔ‡ ∏/À ñ ∂ÓıÔ˘ÛÈ·ÛÌfi˜ Î·È fiÚÂÍË ÁÈ· ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ñ ∂ÎÏËڈ̤Ó˜ ÛÙÚ·ÙȈÙÈΤ˜ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ ñ ¢›ψ̷ Ô‰‹ÁËÛ˘ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙÔ˘ ñ ∏ÏÈΛ· ¤ˆ˜ 35 ÂÙÒÓ ¶ÚÔ¸ËÚÂÛ›· ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ı· ÏËÊı› ÛÔ‚·Ú¿ ˘fi„Ë ‚) À‡ı˘ÓÔ/Ë ΔÈÌÔÏfiÁËÛ˘ ∫·Ù·ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ §È·ÓÈ΋˜ ¶ÒÏËÛ˘ ∞·Ú·›ÙËÙ· ÚÔÛfiÓÙ·: ñ ∞fiÊÔÈÙÔ˜ §˘Î›Ԣ ñ 1-3 ¤ÙË Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋˜ ÂÌÂÈÚ›·˜ Û ·Ó¿ÏÔÁË ı¤ÛË ñ ÕÚÈÛÙË ÂÈÎÔÈÓˆÓ›· ñ ∂˘¯¤ÚÂÈ· ÛÙË ¯Ú‹ÛË ∏/À ñ °ÓÒÛË ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ERP ñ ¶Ó‡̷ À¢ı˘ÓfiÙËÙ·˜ & √Ì·‰ÈÎfiÙËÙ·˜ ñ ∂ÓıÔ˘ÛÈ·ÛÌfi˜ Î·È fiÚÂÍË ÁÈ· ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ñ °ÓÒÛË ∞ÁÁÏÈÎÒÓ ¶∞ƒ∂Ã√Àª∂ ÁÈ· ÙÔÓ È‰·ÓÈÎfi ˘Ô„‹ÊÈÔ

ñ ∞ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ·Î¤ÙÔ ·Ô‰Ô¯ÒÓ ‚¿ÛË ÚÔÛfiÓÙˆÓ ñ ÕÚÈÛÙ˜ Û˘Óı‹Î˜ ÂÚÁ·Û›·˜ Û ۇÁ¯ÚÔÓÔ, ‰˘Ó·ÌÈο ·Ó·Ù˘ÛÛfiÌÂÓÔ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ

∑∏Δ∂πΔ∞π ‚ÔËıfi˜ ÏÔÁÈÛÙ‹ Ì ÁÓÒÛÂȘ Û ‚È‚Ï›· °’ ηÙËÁÔÚ›·˜. ∞·Ú·›ÙËÙ· οÙÔ¯Ô˜ ‰ÈÏÒÌ·ÙÔ˜ ·˘Ù/ÙÔ˘ ‹ ÌÔÙ/ÙÔ˘. ∞ÔÛÙÔÏ‹ ‚ÈÔÁÚ·ÊÈÎÒÓ ÛÙÔ livopanos@gmail.com (339)

ñ ™˘Ó¯‹ ÂÎ·›‰Â˘ÛË ñ ¶ÚÔÔÙÈΤ˜ ÂͤÏÈ͢ ∞ÔÛÙÔÏ‹ μÈÔÁÚ·ÊÈÎÒÓ ™ËÌÂÈˆÌ¿ÙˆÓ Î·È ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÛÙÔ e-mail: dimosthenis.kokkalis@meidanis.gr (·Ú·Î·ÏÂ›Ù·È Ì ı¤Ì· “¶ˆÏËÙ¤˜ ηٷÛÙËÌ¿ÙˆÓ” ‹ “À‡ı˘ÓÔ ΔÈÌÔÏfiÁËÛ˘”) ΔËϤʈӷ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜: 24210-58603, 6936-905412 °È· fiÏ· Ù· ‚ÈÔÁÚ·ÊÈο ı· ÙËÚËı› ·fiÏ˘ÙË Â¯Â̇ıÂÈ· (488)


37

ΔƒπΔ∏ 29 π∞¡√À∞ƒπ√À 2013

∞Ó¤ÏÂÁÎÙ˜ ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ˘Ôı¤ÛÂȘ ÁÈ· ‡ÔÙ˜ Û˘Ó·ÏÏ·Á¤˜ ∞£∏¡∞, 28.

ªÂÁ¿Ï˜ Â›Ó·È ÔÈ ·ÒÏÂȘ ÂÛfi‰ˆÓ ÁÈ· ÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ, ÏfiÁˆ Ù˘ ·‰˘Ó·Ì›·˜ ÂϤÁ¯Ô˘ ÙˆÓ ·Ó·ÊÔÚÒÓ ÁÈ· ‡ÔÙ˜ Û˘Ó·ÏÏ·Á¤˜ ·fi ÙÚ¿Â˙˜ Î·È ÂÂÓ‰˘ÙÈΤ˜ ÂÙ·ÈÚ›˜. ™‡Ìʈӷ Ì “Δ· ¡¤·” , Ë ‚¿ÛË ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ Ù˘ ∞Ú¯‹˜ ∫·Ù·ÔϤÌËÛ˘ “Ì·‡ÚÔ˘” ¯Ú‹Ì·ÙÔ˜ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ·ÓÂÎÌÂÙ¿ÏÏ¢ÙË, ηıÒ˜ ÙÔ ÚÔÛˆÈÎfi Î·È ÔÈ Ì˯·ÓÈÛÌÔ› ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ· ‰ÂÓ Â·ÚÎÔ‡Ó ÁÈ· ÙÔ˘˜ ··Ú·›ÙËÙÔ˘˜ ÂϤÁ¯Ô˘˜. Δ· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¤ÓÙ ¯ÚfiÓÈ· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÔ‡ÓÙ·È Î·Ù¿ ̤ÛÔ fiÚÔ Û¯Â‰fiÓ 3.000 ·Ó·ÊÔÚ¤˜ ·Ó¿ ¤ÙÔ˜, ÂÓÒ ÙË ‰ÈÂÙ›· 2008-2009 ‰ÂÓ ·ÓÔ›¯ÙËÎ·Ó ¿Óˆ ·fi 1.380 Ù¤ÙÔȘ ˘Ôı¤ÛÂȘ. ™Ù· ̤۷ ÙÔ˘ 2013 ÂÎÙÈÌ¿Ù·È fiÙÈ ı· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ Ë ÚÒÙË Ê¿ÛË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘ Elenxis, ÙÔ˘ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÁÈ· ÙË ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹ ÛÙÔ¯Â˘Ì¤ÓˆÓ ÂϤÁ¯ˆÓ.™‡Ìʈӷ Ì ËÁ¤˜ ·fi ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ, ·˘Ùfi Ô˘ ̤ÓÂÈ ÁÈ· Ó· ·Ú¯›ÛÔ˘Ó ÔÈ Ì·˙ÈΤ˜ ‰È·ÛÙ·˘ÚÒÛÂȘ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎÒÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ Â›Ó·È Ó· ÂÎ·È‰Â˘ıÔ‡Ó ÔÈ ˘¿ÏÏËÏÔÈ Ô˘ ı· ¯ÂÈÚ›˙ÔÓÙ·È ÙÔ ÏÔÁÈÛÌÈÎfi - ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ·Ú¯Èο ÂÎÙÈÌ¿Ù·È fiÙÈ ı· ·Ó¤Ú¯ÔÓÙ·È Û 140.

√Ì·ÏÔÔÈÂ›Ù·È Ë Î˘ÎÏÔÊÔÚ›· ÙˆÓ ÙÚfiÏÂ˚, Û‹ÌÂÚ· Ë ·fiÊ·ÛË ÁÈ· Ù· ψÊÔÚ›·

∞ÔÎÏÈ̿ΈÛË ÙˆÓ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂˆÓ ÛÙȘ ÌÂÙ·ÊÔÚ¤˜ ÛÙËÓ ÚˆÙÂ‡Ô˘Û· ∞£∏¡∞, 28.

™Â Ï‹ÚË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ı· Â›Ó·È ·fi ÙËÓ ΔÚ›ÙË Ù· ÙÚfiÏÂ˚, ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÂÌÏÔ΋ Ô˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËΠÙË ¢Â˘Ù¤Ú·, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ÌËÓ Î˘ÎÏÔÊÔÚ‹ÛÔ˘Ó Ï‹Úˆ˜ Ù· Ô¯‹Ì·Ù·, ·Ú¿ ÙËÓ ·fiÊ·ÛË ÙˆÓ ÂÎÚÔÛÒˆÓ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÁÈ· ·Ó·ÛÙÔÏ‹ ÙˆÓ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛˆÓ. ΔË ¢Â˘Ù¤Ú· ÔÏÏÔ› Ô‰ËÁÔ› ‰ÂÓ ¤‚Á·Ï·Ó Ù· Ô¯‹Ì·Ù· ·fi Ù· ·Ì·ÍÔÛÙ¿ÛÈ·, fiˆ˜ Û ·˘Ùfi Ù˘ Ï·Ù›·˜ ∞ÙÙÈ΋˜, ˙ËÙÒÓÙ·˜ Ó· ÔÚÈÛÙ› Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ì ÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ √‰ÈΤ˜ ™˘ÁÎÔÈӈӛ˜ (√™À), Ë ÔÔ›· Î·È Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠ۠Ôχ ηÏfi Îϛ̷. “∂›¯·Ì ¤Ó·Ó Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎfi ‰È¿ÏÔÁÔ Ì ÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË Î·È fi¯È ÚÔÛ¯ËÌ·ÙÈÎfi. ∂›Ì·ÛÙ Û ηÏfi ‰ÚfiÌÔ” ‰‹ÏˆÛ ÌÂÙ¿ ÙÔ ¤Ú·˜ Ù˘ Û˘Ó¿ÓÙËÛ˘ Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ŒÓˆÛ˘ ∂ÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ∫. ¡ÈÎÔÏfiÔ˘ÏÔ˜. ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘, Ô ‰È¢ı‡ÓˆÓ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ÛÙȘ √™À °. √ÈÎÔÓfiÌÔ˘ ·Ó¤ÊÂÚ fiÙÈ “ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ÛÙ· ÙÚfiÏÂ˚, ÔÈ Ù¯ÓÈÎÔ› ÛÙ· ψÊÔÚ›· ·ÏÏ¿ Î·È ÔÈ Ô‰ËÁÔ› ÛÙ· ÙÚ¤Ó· ¤‰ÂÈÍ·Ó ÌÈ· ÏÔÁÈ΋ Î·È ˘‡ı˘ÓË ÛÙ¿ÛË ·Ó·ÛÙ¤ÏÏÔÓÙ·˜ Û‹ÌÂÚ· ÙȘ ·ÂÚÁȷΤ˜ ÙÔ˘˜ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ. ∞ӷ̤ÓÔ˘Ì ÙÔ ›‰ÈÔ Î·È ·‡ÚÈÔ ·fi ÙÔ˘˜ Ô‰ËÁÔ‡˜ ÛÙ· ψÊÔÚ›·” . Δ· ψÊÔÚ›· ·Ú¤ÌÂÈÓ·Ó ÙË

°¡ø™Δ√¶√π∏™∂π™ °∞ª√À °ÓˆÛÙÔÔÈÂ›Ù·È Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ¿ÚıÚÔ 1369 ÙÔ˘ ∞.∫. fiÙÈ Ô £øª∞™ ¶∞™π√™ ÙÔ˘ ∞ı·Ó·Û›Ô˘ Î·È Ù˘ °ÂˆÚÁ›·˜, ÙÔ Á¤ÓÔ˜ ∫·Ú·ÎÒÛÙ·, Ô˘ ÁÂÓÓ‹ıËΠÛÙË §¿ÚÈÛ· Î·È Î·ÙÔÈΛ ÛÙË ¢ËÌÔÙÈ΋ ∂ÓfiÙËÙ· ¡. πˆÓ›·˜ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ Î·È Ë ∂πƒ∏¡∏ Δƒπ∞¡Δ∞ºÀ§§√À ÙÔ˘ πˆ¿ÓÓË Î·È Ù˘ ∞Ó·ÛÙ·Û›·˜, ÙÔ Á¤ÓÔ˜ ∫·Ì¤ÚË, Ô˘ ÁÂÓÓ‹ıËΠÛÙÔ μfiÏÔ Î·È Î·ÙÔÈΛ ÛÙË ¢ËÌÔÙÈ΋ ∂ÓfiÙËÙ· ¡. πˆÓ›·˜ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘, ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ·ÓÙÚ¢ÙÔ‡Ó ÛÙË ¢ËÌÔÙÈ΋ ∂ÓfiÙËÙ· ¡. πˆÓ›·˜ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘. ------------------°ÓˆÛÙÔÔÈÂ›Ù·È Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ¿ÚıÚÔ 1369 ÙÔ˘ ∞.∫. fiÙÈ Ô ∂ªª∞¡√À∏§ - μ∞™π§∂π√™ ∫∂ƒª∂§πøΔ∏™ ÙÔ˘ £ÂÌÈÛÙÔÎÏ‹ Î·È Ù˘ ¶·Ó·ÁÈÒÙ·˜, ÙÔ Á¤ÓÔ˜ ∫Ô˘ÎÔ˘‚›ÓÔ˘, Ô˘ ÁÂÓÓ‹ıËΠÛÙË ¢ËÌÔÙÈ΋ ∂ÓfiÙËÙ· ¡. πˆÓ›·˜ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ Î·È Î·ÙÔÈΛ ÛÙË ¢ËÌÔÙÈ΋ ∂ÓfiÙËÙ· ∞ÈÛˆÓ›·˜ ¢ÈÌËÓ›Ô˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ Î·È Ë ∞¡∞™Δ∞™π∞ ∫À∑∂ƒπ¢∏ ÙÔ˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ Î·È Ù˘ ™ÔÊ›·˜, ÙÔ Á¤ÓÔ˜ ∫ÔÓÙÔ‚¿, Ô˘ ÁÂÓÓ‹ıËΠÛÙÔ μfiÏÔ Î·È Î·ÙÔÈΛ ÛÙÔ μfiÏÔ, ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ·ÓÙÚ¢ÙÔ‡Ó ÛÙË ¢ËÌÔÙÈ΋ ∂ÓfiÙËÙ· ∞ÈÛˆÓ›·˜ ¢ÈÌËÓ›Ô˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘.

¢IAºOPA

∞¡∞∫À∫§ø™∏ - ∞ÁÔÚ¿˙ÔÓÙ·È

∞°√ƒ∞∑ø

·ÏÈ¿ ÎÔÛÌ‹Ì·Ù· ™ˆÎÚ¿ÙÔ˘˜ 43 μ - ΔÔ¿ÏË μfiÏÔ˜ Î·È §. ∂ÈÚ‹Ó˘ 73 - ¶ÚÔ‡ÛÛ˘ (ÁˆÓ›·) ¡. πˆÓ›· ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 6980-380461. Î·È 6981072274 (007)

·Ï·È¿ ÎÔÛÌ‹Ì·Ù· πø∞¡¡∏™ £. ¶∂ƒ∂¡Δπ¢∏™ ∂Ï. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ 10 (πˆÏÎÔ‡). (∞·Ú·›ÙËÙË ·ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋ Ù·˘ÙfiÙËÙ·) ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 24210-25961 6977-233409, 6977-071554. (012)

¢Â˘Ù¤Ú· ·ÎÈÓËÙÔÔÈË̤ӷ, ·Ú¿ ÙËÓ ·fiÊ·ÛË ÙˆÓ Ù¯ÓÈÎÒÓ (√∞™∞-√™À) Ó· ·Ó·ÛÙ›ÏÔ˘Ó ÙËÓ ·ÂÚÁ›· ÙÔ˘˜ Î·È Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó Û ‰È¿ÏÔÁÔ Ì ÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜. Δ· ψÊÔÚ›· ı· ·Ú·Ì›ÓÔ˘Ó ÛÙ· ·Ì·ÍÔÛÙ¿ÛÈ· ¤ˆ˜ Î·È ÙËÓ ΔÚ›ÙË, ÔfiÙ ı· ‰ÈÂÍ·¯ı› Ë ÁÂÓÈ΋ Û˘Ó¤Ï¢ÛË ÙˆÓ Ô‰ËÁÒÓ (·Ú¯›˙ÂÈ ÛÙȘ 10 ÙÔ Úˆ›), ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·ÔÊ·ÛÈÛÙ› Ë ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ÛÙ¿ÛË ÙÔ˘˜. √ Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ™ˆÌ·Ù›Ԣ ∂ÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÛÙÔÓ √∞™∞, §ÂˆÓ›‰·˜ ™ÎÔ‡ÏÔ˜, ÛÂ Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË Δ‡Ô˘ ÍÂηı¿ÚÈÛ fiÙÈ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ·Ó·ÛÙÔÏ‹ ÙˆÓ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂˆÓ Ì¤¯ÚÈ ÙË Û˘Ó¤Ï¢ÛË. ¶¿ÓÙˆ˜, ÙÔ ªÔÓÔÌÂϤ˜ ¶ÚˆÙÔ‰ÈÎÂ›Ô ∞ıËÓÒÓ ¤ÎÚÈÓ fiÙÈ Ë ·ÂÚÁ›· Ô˘ ›¯Â ÚÔÎËÚ‡ÍÂÈ ÁÈ· ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· Ë √ÌÔÛÔÓ‰›· ™˘Ó‰ÈÎ¿ÙˆÓ ªÂÙ·ÊÔÚÒÓ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ (√™ª∂) ÛÙ· ψÊÔÚ›· Â›Ó·È ·Ú¿ÓÔÌË. “∂›Ó·È ·Ôχو˜ ·ÔÁÔËÙ¢ÙÈ΋ Ë ÂÓ·ÚÌfiÓÈÛË Ù˘ ‰ÈηÈÔÛ‡Ó˘, ÌÈ·˜ ‰È·ÎÚÈÙ‹˜ ÂÍÔ˘Û›·˜ ‰ËÏ·‰‹, Ì ÙȘ ·ÓÙÂÚÁ·ÙÈΤ˜ ÂȉÈÒÍÂȘ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Î·È Ë ÌË Ù‹ÚËÛË Ô‡ÙÂ ÙˆÓ ÚÔÛ¯ËÌ¿ÙˆÓ” Û¯ÔÏ›·ÛÂ Ô ™Àƒπ∑∞ Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÙËÓ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë ‰ÈηÛÙÈ΋ ·fiÊ·ÛË Ù˘ ∫˘Úȷ΋˜. ∞Ó·ÛÙÔÏ‹ ÙˆÓ ·ÂÚÁÈ·ÎÒÓ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛˆÓ, ÂÍ¿ÏÏÔ˘, ·ÔÊ¿ÛÈÛ·Ó ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ÛÙ·

ÙÚ¤Ó· Î·È ÙÔÓ ÚÔ·ÛÙÈ·Îfi ÛȉËÚfi‰ÚÔÌÔ. ∞fi ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ·Ôηı›ÛÙ·ÓÙ·È Ù· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· ÙˆÓ Û˘ÚÌÒÓ ÙÔ˘ √™∂. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, ÔÈ ‚Ú·‰ÈÓ¤˜ ·Ì·ÍÔÛÙÔȯ›Â˜ ÙÔ˘ √™∂ 500 (∞ı‹Ó·- £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË) Î·È 501 (£ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË - ∞ı‹Ó· ) ı· ·Ó·¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó ÂÚ› ÙȘ 00:15 ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·. Δ· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· ÙÔ˘ ¶ÚÔ·ÛÙÈ·ÎÔ‡ ı· ÂÎÙÂÏÂÛÙÔ‡Ó Î·ÓÔÓÈο ·fi ÙËÓ ΔÚ›ÙË. ªÂ ÂÈÛÙÚ·ÙÂ˘Ì¤ÓÔ ÚÔÛˆÈÎfi ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó ÙÔ ªÂÙÚfi, Ô ∏™∞¶ Î·È ÙÔ ΔÚ·Ì. πηÓÔÔÈË̤ÓË ·fi ÙËÓ ÂͤÏÈÍË ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË, Ì ·ÎÏÔ˘˜ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ Ó· ‰ËÏÒÓÔ˘Ó fiÙÈ ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ Û ∏§¶∞¶, √™∂ Î·È ÔÈ Ù¯ÓÈÎÔ› ψÊÔÚ›ˆÓ “¿ÎÔ˘Û·Ó ÙË ÊˆÓ‹ Ù˘ ÏÔÁÈ΋˜ Î·È ÂÈÛÙÚ¤ÊÔ˘Ó ÛÙȘ ‰Ô˘ÏÂȤ˜ ÙÔ˘˜” Î·È Ó· ÂÎÊÚ¿˙Ô˘Ó ÙËÓ ÂÏ›‰· fiÙÈ ı· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ó Î·È ÔÈ Ô‰ËÁÔ› ÙˆÓ ÏˆÊÔÚ›ˆÓ, ÚÔÛı¤ÙÔÓÙ·˜ ˆ˜ ÁÈ· ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË “‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Î·Ì›· ÂÚ›ÙˆÛË Ó· ÌËÓ ÂÊ·ÚÌÔÛÙÔ‡Ó ÔÈ ÓfiÌÔÈ” . ∏ °™∂∂, Ì ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ Ù˘, ˙ËÙ¿ ·fi Úˆı˘Ô˘ÚÁfi Î·È ˘Ô˘ÚÁÔ‡˜, ÙË ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹ ‰È·ÏfiÁÔ˘ Ì ٷ Û˘Ó‰Èοٷ “Ì Â›ÎÂÓÙÚÔ ÙË ™˘ÏÏÔÁÈ΋ ™‡Ì‚·ÛË ∂ÚÁ·Û›·˜” ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ‚ÚÂı› χÛË “ÛÙ· ÛÔ‚·Ú¿, ÈÛÔ‰ˆÙÈο Î·È ·ÓÙÈÊ·ÙÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› ÙÔ ÂÓÈ·›Ô ÌÈÛıÔÏfiÁÈÔ” ÛÙ· ̤۷ Ì·˙È΋˜ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜.

π∞¡√À∞ƒπ√™

29

∞Ó·ÎÔÌȉ‹ ÏÂÈ„¿ÓÔ˘ πÁÓ·Ù›Ô˘ ÙÔ˘ ıÂÔÊfiÚÔ˘ “√˜ Â¿Ó Ï‡ÛË Ì›·Ó ÙˆÓ ÂÓÙÔÏÒÓ ÙÔ‡ÙˆÓ ÙˆÓ ÂÏ·¯›ÛÙˆÓ Î·È ‰È‰¿ÍË Ô‡Ùˆ ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜, ÂÏ¿¯ÈÛÙÔ˜ ÎÏËı‹ÛÂÙ·È ÂÓ ÙË ‚·ÛÈÏ›· ÙˆÓ Ô˘Ú·ÓÒÓ” (ª·Ùı. Â’ 19). ŸÏ·È ·ÓÂÍ·ÈÚ¤Ùˆ˜ ·È ÂÓÙÔÏ·› ÙÔ˘ £ÂÔ‡ ¤¯Ô˘Ó ·ÚÔ˜ Î·È ·Í›·Ó ·Ó˘ÔÏfiÁÈÛÙÔÓ. ¢È’ ·˘Ùfi ‰ÂÓ ÂÈÙÚ¤ÂÙ·È Ó· Û‚ÒÌÂı· ˆ˜ ÌÂÁ¿Ï·˜ ˆÚÈṲ̂ӷ˜ ÌfiÓÔÓ ÂÓÙÔÏ¿˜, ¿ÏÏ·˜ ‰Â Ó· ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ˆÌÂÓ ˆ˜ ÌÈÎÚ¿˜, ÒÛÙ ӷ Ù·˜ ·Ú·‚ϤˆÌÂÓ Î·È Ó· Ù·˜ ·Ú·‚·›ÓˆÌÂÓ. ŸÛ· ÓÔÌÔıÂÙ› Ô ¿ÂÈÚÔ˜ £Âfi˜, ÂÎÊÚ¿˙Ô˘Ó ÙÔ ı¤ÏËÌ¿ ÙÔ˘ Î·È Â›Ó·È ¿ÍÈ· ¿Û˘ ÚÔÛÔ¯‹˜ Î·È ÂÌÈÛÙÔÛ‡Ó˘ ÂΠ̤ÚÔ˘˜ Ì·˜. Œ¯Ô˘Ó ‰Â ·È ÂÓÙÔÏ·› ÙÔ˘ £ÂÔ‡ ÔÚÁ·ÓÈÎ‹Ó ÌÂٷ͇ ÙˆÓ Û¯¤ÛÈÓ Î·È ‰ÂÓ ÂÈÙÚ¤ÂÙ·È Ó· ͯˆÚ›˙ˆÌÂÓ ÙËÓ Ì›·Ó ·fi ÙËÓ ¿ÏÏËÓ. ∂¿Ó ÏÔÈfiÓ ÂÚÈÊÚÔÓ‹ÛË Î·È Î·Ù··Ù‹ÛË Ô ÃÚÈÛÙ·ÈÓfi˜ ¤ÛÙˆ Î·È Ì›·Ó ÂÓÙÔÏ‹Ó ÙÔ˘ £ÂÔ‡, Ô˘ ı· ÙËÓ ıˆڋÛË ÌÈÎÚ¿Ó Î·È ¯ˆÚ›˜ ÛËÌ·Û›·Ó, Ì ÙÔÓ ÙÚfiÔÓ ·˘ÙfiÓ ·Û‚› ÂȘ fiÏÔÓ ÙÔÓ ı›ÔÓ ÓfiÌÔÓ, Î·È Ë ·Û¤‚ÂÈ· ÛÙÚ¤ÊÂÙ·È Î·Ù¿ ÙÔ˘ ÓÔÌÔı¤ÙÔ˘ £ÂÔ‡. ∫·Ù¿ ‰›Î·ÈÔÓ ÏÔÈfiÓ ÏfiÁÔÓ Ô ¿ÓıÚˆÔ˜ ·˘Ùfi˜, Ô˘ ÂÚÈÂÊÚfiÓËÛ ÙËÓ ÂÓÙÔÏ‹Ó ÙÔ˘ £ÂÔ‡, ı· ¢ÚÂı‹ Î·È ·˘Ùfi˜ ÂÚÈÊÚÔÓË̤ÓÔ˜ ·fi ÙÔÓ ¿ÂÈÚÔÓ £ÂfiÓ, ·Ó¿ÍÈÔ˜ Ó· ÎÏËÚÔÓÔÌ‹ÛË ÙˆÓ ‚·ÛÈÏ›·Ó ÙÔ˘.

KH¢EIE™ ΔËÓ ÔÏ˘·Á·Ë̤ÓË Ì·˜ ÌËÙ¤Ú·, ÁÈ·ÁÈ¿ Î·È ı›·

ª∞ƒπ∞ ∂À∞°. ∫∞ƒ∞°π∞¡¡√¶√À§√À ∂ÙÒÓ 79 Îˉ‡ԢÌ ۋÌÂÚ· ΔÚ›ÙË 29 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ Î·È ÒÚ· 11.30 .Ì. ·fi ÙÔ Û›ÙÈ Ì·˜ ÛÙËÓ Ô‰fi °·ÏÏ›·˜ 20 - ™. ™˘Ú›‰Ë ÛÙÔÓ πÂÚfi ¡·fi ∞Á›Ô˘ ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘. ¶·Ú·Î·Ïԇ̠ÙÔ˘˜ Û˘ÁÁÂÓ›˜ Î·È Ê›ÏÔ˘˜ Ó· Û˘Óԉ‡ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÂÎÊÔÚ¿ Ù˘. μfiÏÔ˜ 29 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ 2013 Δ· ·È‰È¿: ∞ÈηÙÂÚ›ÓË - ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ ¡ÂÛÙÔÚ›‰Ë˜ ∏ ÂÁÁÔÓ‹: EϤÓË Δ· ·Ó›„È· √È ÏÔÈÔ› Û˘ÁÁÂÓ›˜ √ ηʤ˜ ı· ‰Ôı› ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ÙÔ˘ ∫ÔÈÌËÙËÚ›Ô˘.

™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ Bloomberg

“√È ÌÂÙ·ÚÚ˘ıÌ›ÛÂȘ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ·Ú¯›˙Ô˘Ó Ó· ʤÚÓÔ˘Ó ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù·” ∞£∏¡∞, 28.

Àfi ÙÔÓ Ù›ÙÏÔ “∏ ÌÂÁ¿ÏË ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ÙÔ˘ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ‡ ¯Ú¤Ô˘˜”, Ë ‚ÂÏÁÈ΋ ÂÊËÌÂÚ›‰· L Echo ‰ËÌÔÛȇÂÈ ¿ÚıÚÔ, Û ÁÂÓÈΤ˜ ÁÚ·Ì̤˜ ·ÈÛÈfi‰ÔÍÔ ˆ˜ ÚÔ˜ ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ Ù˘ Â˘Úˆ˙ÒÓ˘, ÛÙÔ ÔÔ›Ô ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ù· ÂÍ‹˜: “∏ ∂˘Úˆ˙ÒÓË ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û Ï‹ÚË ıÂÙÈ΋ ÙÚԯȿ. ŸÛÔ ÙÔ 2010 Î·È ÙÔ 2011, ÔÈ ÂÚÈ¤ÙÂȘ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ ›¯·Ó ÚÔηϤÛÂÈ Ì›· ÛÂÈÚ¿ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ ÁÈ· ¿ÏϘ ¯ÒÚ˜ Û ‰‡ÛÎÔÏË ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈ΋ ı¤ÛË, ÙfiÛÔ ÙÔ 2012, Î·È È‰È·›ÙÂÚ· ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ‹ÌÈÛ˘ ÙÔ˘ ¤ÙÔ˘˜, Ë ‚ÂÏÙ›ˆÛË ÙˆÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÚÔÔÙÈÎÒÓ ¤‰ˆÛ ÙËÓ ·›ÛıËÛË fiÙÈ ÔÈ ÏÂÁfiÌÂÓ˜ ÂÚÈÊÂÚÂȷΤ˜ ¯ÒÚ˜ ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ó ÙÂÏÈο Ó· Ù· ηٷʤÚÔ˘Ó, ÔÈ Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚·ÓÔ̤Ó˘ Î·È Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜. ∞fi‰ÂÈÍË Â›Ó·È Ë ÂͤÏÈÍË ÙˆÓ ÂÈÙÔΛˆÓ, Ì ٷ ÔÔ›· ÔÈ ¤ÓÙ ¯ÒÚ˜ Û ‰˘ÛÎÔÏ›· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙ‹ÛÔ˘Ó ÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ ¯Ú¤Ô˜ ÙÔ˘˜” . ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÙÔ ¿ÚıÚÔ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙËÓ ÙÒÛË ÙˆÓ ÂÈÙÔΛˆÓ ‰·ÓÂÈÛÌÔ‡ ÁÈ· ÙÔ ¯Ú¤Ô˜ ÛÙËÓ πÚÏ·Ó‰›·, ÙËÓ ¶ÔÚÙÔÁ·Ï›· Î·È Ë πÛ·Ó›·, ÂÓÒ ÂÈÛËÌ·›ÓÂ-

Ù·È fiÙÈ ∂ÏÏ¿‰· ÁÓÒÚÈÛ ÙËÓ ÈÔ ÂÓÙ˘ˆÛȷ΋ ¯·Ï¿ÚˆÛË ÙˆÓ ÂÈÙÔΛˆÓ, ÛËÌÂÈÒÓÔÓÙ·˜: “√È ŒÏÏËÓ˜ ¤¯Ô˘Ó ˘ÔÛÙ› Â›Û˘ Ôχ ‰Ú·ÛÙÈΤ˜ ÌÂÙ·ÚÚ˘ıÌ›ÛÂȘ, ÔÈ Ôԛ˜ ·Ú¯›˙Ô˘Ó Î·È Ê¤ÚÓÔ˘Ó ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù·. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ ŒÏÏËÓ· ˘Ô˘ÚÁfi √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ, °È¿ÓÓË ™ÙÔ˘ÚÓ¿Ú·, Ù· ÎÂÊ¿Ï·È· ÂÈÛÙÚ¤ÊÔ˘Ó ÙfiÛÔ ÁÚ‹ÁÔÚ· ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Ô˘ ÔÈ ÙÚ¤¯ÔÓÙ˜ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÔ› Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ¤ÚıÔ˘Ó Û ÈÛÔÚÚÔ›· ÙÔ 2013. ∏ ÂÏÏËÓÈ΋ ΢‚¤ÚÓËÛË ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÈ Â›Û˘ Û ÚˆÙÔÁÂÓ¤˜ ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈÎfi ÏÂfiÓ·ÛÌ· ·˘Ù‹ ÙË ¯ÚÔÓÈ¿, Ú¿ÁÌ· Ô˘ ‰ÂÓ Û˘Ó¤‚Ë Â‰Ò Î·È ‰ÂηÂٛ˜. ŸÛÔ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË, ÚԂϤÂÙ·È Ó· Â·Ó¤ÏıÂÈ ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ ‹ ÛÙËÓ ·Ú¯‹ ÙÔ˘ ÂfiÌÂÓÔ˘ ¤ÙÔ˘˜. √È ·ÁÔÚ¤˜ “¯ÒÓ„·Ó” ·˘Ù‹ ÙË ‚ÂÏÙ›ˆÛË ÙˆÓ ÚÔÔÙÈÎÒÓ Ù˘ ¯ÒÚ·˜: ÙÔ ÂÈÙfiÎÈÔ ÙˆÓ ‰ÂηÂÙÒÓ ÔÌÔÏfiÁˆÓ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ ¤Ú·Û ·fi 26,9% ÙÔÓ πÔ‡ÏÈÔ ÙÔ˘ 2012 Û 10,3% Û‹ÌÂÚ·, ÛËÌÂÈÒÓÔÓÙ·˜ ÙÒÛË Î·Ù¿ 1.700 ÌÔÓ¿‰Â˜ ‚¿Û˘ (17%) Û ¤ÍÈ Ì‹Ó˜, Ô˘ ·ÔÙÂÏ› ÙËÓ ÈÔ ÂÓÙ˘ˆÛȷ΋ ·Ó¿Î·Ì„Ë ÛÙËÓ ∂˘Úˆ˙ÒÓË Û ·˘Ùfi ÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ·” .

ΔÔÓ ·Á·Ë̤ÓÔ Ì·˜ Û‡˙˘ÁÔ, ·Ù¤Ú·, ·‰ÂÏÊfi Î·È ı›Ô

Δ∑ø¡ ∞§. ∫∞¡Δ∞ƒΔ∑∏ ∂ÙÒÓ 87 Û˘Ó/¯Ô ¢∂∏ Îˉ‡ԢÌ ۋÌÂÚ· ΔÚ›ÙË 29 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ Î·È ÒÚ· 3 Ì.Ì. ·fi ÙÔÓ πÂÚfi ¡·fi ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜. ¶·Ú·Î·Ïԇ̠ÙÔ˘˜ Û˘ÁÁÂÓ›˜ Î·È Ê›ÏÔ˘˜ Ó· Û˘Óԉ‡ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÂÎÊÔÚ¿ ÙÔ˘. ∏ ÛÔÚfi˜ ı· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔÓ πÂÚfi ¡·fi ÛÙȘ 2.30 Ì.Ì. μfiÏÔ˜ 29 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ 2013 ∏ Û‡˙˘ÁÔ˜: ∂ϤÓË Δ· ·È‰È¿: ª·Ú›·, ∞ϤͷӉÚÔ˜ Δ· ·‰¤ÏÊÈ·: ÷ڛÎÏÂÈ· - ™‡ÚÔ˜ £ÂÔ‰ÒÚÔ˘, ¢‹ÌËÙÚ· - ÃÚ‹ÛÙÔ˜ •ÂÓ¿Î˘, °ÂˆÚÁ›· ∫ˆÓ. ∫·ÓÙ·ÚÙ˙‹, πÊÈÁ¤ÓÂÈ· £ˆÌ. ∫·ÓÙ·ÚÙ˙‹ Δ· ·Ó›„È· √È ÏÔÈÔ› Û˘ÁÁÂÓ›˜ √ ηʤ˜ ı· ‰Ôı› ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ÙÔ˘ ∫ÔÈÌËÙËÚ›Ô˘.

ΔÔ Ï·ÙÚ¢Ùfi Ì·˜ Û‡˙˘ÁÔ

∞¶√™Δ√§√ μ√À§°∞ƒ∏ ∂ÙÒÓ 87 Îˉ‡ԢÌ ۋÌÂÚ· ΔÚ›ÙË 29 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ Î·È ÒÚ· 12Ë ÌÂÛËÌ‚ÚÈÓ‹ ·fi ÙÔ Û›ÙÈ Ì·˜ Ô˘ Â›Ó·È ÛÙËÓ Ô‰fi ™·ÓÙ·Úfi˙· ·Ú. 18 Î·È Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ £Ú‹ÛÎÂ˘Ì· ÙˆÓ ÃÚÈÛÙÈ·ÓÒÓ ª·ÚÙ‡ÚˆÓ ÙÔ˘ π¯ˆ‚¿. ¶·Ú·Î·Ïԇ̠ÙÔ˘˜ Û˘ÁÁÂÓ›˜ Î·È Ê›ÏÔ˘˜ fiˆ˜ Û˘Óԉ‡ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÂÎÊÔÚ¿ ÙÔ˘. μfiÏÔ˜ 29 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ 2013 ∏ Û‡˙˘ÁÔ˜: ∞ÚÈÛÙ¤· √È ÏÔÈÔ› Û˘ÁÁÂÓ›˜ √ ηʤ˜ ı· ‰Ôı› ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ÙÂÏÂÙÒÓ ÙÔ˘ ¡. ∫ÔÈÌËÙËÚ›Ô˘.

ΔË Ï·ÙÚÂ˘Ù‹ Ì·˜ ÌËÙ¤Ú·, ·‰ÂÏÊ‹, ÁÈ·ÁÈ¿ Î·È ı›·

ª∞ƒπ∞ Δ™∞∫¡∞∫∏ ∂ÙÒÓ 93

TH™ ¢EYTEPA™

Îˉ‡ԢÌ ۋÌÂÚ· ΔÚ›ÙË 29 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ Î·È ÒÚ· 1 Ì.Ì. ÛÙÔ ªËÙÚÔÔÏÈÙÈÎfi ¡·fi ∞Á›Ô˘ ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘. ∫·ÏÔ‡ÌÂ Û˘ÁÁÂÓ›˜ Î·È Ê›ÏÔ˘˜ Ó· Û˘Óԉ‡ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÂÎÊÔÚ¿ Ù˘. ∏ Δ∞º∏ £∞ °π¡∂π ™Δ√ ∫√πª∏Δ∏ƒπ√ ∞°π√À μ§∞™π√À. μfiÏÔ˜ 29 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ 2013 Δ· ·È‰È¿: £ÂÌÈÛÙÔÎÏ‹˜-∂˘·Óı›· ΔÛ·ÎÓ¿ÎË, ∂·ÌÂÈÓÒÓ‰·˜-¶·Ó·ÁÈÒÙ· ΔÛ·ÎÓ¿ÎË Δ· ·‰¤ÏÊÈ·: ∏ϤÎÙÚ· ÃÈÓÔÒÚÔ˘, ™Â‚·ÛÙ‹ ªˆÚ·˚ÙÔÔ‡ÏÔ˘ Δ· ÂÁÁfiÓÈ·: ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜-™Ù·Ì·Ù›Ó·, ∞fiÛÙÔÏÔ˜, ∞ϤͷӉÚÔ˜, ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜-ª›ÚÁÎÂ, ÿÚȘ Δ· ·Ó›„È· √È ÏÔÈÔ› Û˘ÁÁÂÓ›˜ √ ηʤ˜ ı· ‰Ôı› ÛÙ· ¢∂π§π¡∞ ÙÔ˘ ∞§¶∞∫∏ ÛÙ· ¶§∞Δ∞¡π¢π∞. ∞¡Δπ ™Δ∂º∞¡ø¡ Δ∞ Ã∏ª∞Δ∞ ¡∞ ¢√£√À¡ ™∂ ∂À∞°∏ π¢ƒÀª∞Δ∞.


38 / °È· οı ÒÚ· TƒπΔ∏ 29 π∞¡√À∞ƒπ√À 2013

º∞ƒª∞∫∂π∞ ™‹ÌÂÚ· TÚ›ÙË 29 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ ‰ÈËÌÂÚÂ‡Ô˘Ó ·fi 8 .Ì. - 10 Ì.Ì. Ù· Ê·Ú̷Λ·: ∫ÂÛÌÂÙ˙‹ ºˆÙÂÈÓ‹˜ ∂Ï¢ı. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ 147 μ (οو ·fi °. ¢‹ÌÔ˘) ÙËÏ. 24210-46866, μ¤ÙÛÈÎÔ˘ °Ï˘ÎÂÚ›·˜ ºÈÏÂÏÏ‹ÓˆÓ 4ÛÙ - ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË ÙËÏ. 24210-31849, ¢ÚÈοÎË ∫ÔÓ‰˘Ï›·˜ ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ - °ÎÏ·‚¿ÓË ÙËÏ. 24210-33121 Î·È ∫Ô˘ÎÔ˘˙¤ÏË πÊÈÁ¤ÓÂÈ·˜ - °È·ÓÓԇϷ˜ £Ô˘Îȉ›‰Ô˘ 18 (¤Ó·ÓÙÈ π∫∞) ÙËÏ. 24210-31690. ∞ÓÔÈÎÙfi Ë̤ڷ Î·È Ó‡ÎÙ· ÂÎÙfi˜ 13.30-16.30 ı· Â›Ó·È ÙÔ Ê·Ú̷ΛÔ: ∫ˆÛÙ·ÎÔÔ‡ÏÔ˘ ÕÚÙÂÌȘ ∞Óı. °·˙‹ 147 ∞ (¿Óˆ ·fi ÙËÓ Ï·Ù›· ∂Ï¢ıÂÚ›·˜) ÙËÏ. 24210-32224. ™ÙË ¡. πˆÓ›· ·ÓÔÈÎÙfi Ë̤ڷ Î·È Ó‡ÎÙ· ı· Â›Ó·È ÙÔ Ê·Ú̷ΛÔ: ∫Ô˘Úԇ̷ÏÔ˘ ¢ÈÔÓ˘Û›Ô˘ ºÈÏ·‰ÂÏÊ›·˜ 15 ÙËÏ. 24210-66000. TH§. ºAPMAKEIøN: 1434

∫§π¡π∫∂™ π∫∞ ™‹ÌÂÚ· ΔÚ›ÙË ‰ÈËÌÂÚ‡ÂÈ ÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô μfiÏÔ˘ Î·È ‰È·Ó˘ÎÙÂÚ‡ÂÈ Ë ÎÏÈÓÈ΋ ∂§¶π™.

T∏§∂ºø¡∞ EO¶YY °IA P∞¡Δ∂μ√À 14884 Î·È 14900

T∏§∂ºø¡∞ N√™√∫√ª∂π√À TH§EºøNIKO KENTPO: 2421351000 TH§EºøNO °IA PANTEBOY: 1535 °PAMMATEIA E•øΔ∂ƒπ∫ø¡ π∞Δƒ∂πø¡: 2421351353 ‹ 2421352114

§∞´∫∂™ ∞°√ƒ∂™ ™‹ÌÂÚ· ΔÚ›ÙË: √¶øƒ√∫∏¶∂ÀΔπ∫∞: ·) ™ÙËÓ Ô‰fi ¶·Ó·ÁÔ‡ÏË ÌÂٷ͇ ÙˆÓ Ô‰ÒÓ ™ÙÚ. π·ÙÚ›‰Ë Î·È ∞ӷηÛÈ¿˜. ‚) ™ÙË Û˘ÓÔÈΛ· ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·˜ ÛÙËÓ Ô‰fi ∑. ¶ËÁ‹˜ ·fi ∏Ê·›ÛÙÔ˘ ¤ˆ˜ ¢. ¶ÔÏÈÔÚÎËÙÔ‡. ∞‡ÚÈÔ ΔÂÙ¿ÚÙË: √¶øƒ√∫∏¶∂ÀΔπ∫∞: ™ÙËÓ Ô‰fi ¢. °ÂˆÚÁÈ¿‰Ô˘ ·fi πˆÏÎÔ‡ - ∫Ô˘Ù·Ú¤ÏÈ· ¤ˆ˜ ∫Ô˘ÓÙÔ˘ÚÈÒÙÔ˘. ∂¡¢À™∏ - À¶√¢∏™∏: ™ÙËÓ Ô‰fi °È¿ÓÓË ¢‹ÌÔ˘ ·fi ∞Ú. ∑¿¯Ô˘ ¤ˆ˜ ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜.

¶ƒ∞Δ∏ƒπ∞ À°ƒø¡ ∫∞À™πªø¡ Δ√ øƒ∞ƒπ√ Δø¡ ¶ƒ∞Δ∏ƒπø¡ À°ƒø¡ ∫∞À™πªø¡ ∂π¡∞π ∂§∂À£∂ƒ√.

¢ƒ√ª√§√°π∞ «∞™Δπ∫√ ∫Δ∂§ μ√§√À ∞.∂.» ∫ÂÓÙÚÈÎfi ™Ù·ı̷گ›Ô: 2421024232 ™Ù·ıÌ·Ú¯Â›Ô ∞Ó·‡ÚÔ˘: 2421025832 °Ú·ÊÂ›Ô ∫ÈÓ‹Ûˆ˜: 2421025532 ∏ÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ ¢È‡ı˘ÓÛË: astvolou@otenet.grz Ã∂πª∂ƒπ¡∞ ¢ƒ√ª√§√°π∞ (2012-2013) °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 1: ÕÓ·˘ÚÔ˜-¡. πˆÓ›· (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): ŒÓ·ÚÍË 5:45, ·Ó¿ 10Ï. Ï‹ÍË 22:30. ™¿‚‚·ÙÔ: ŒÓ·ÚÍË 6:30, ·Ó¿ 12Ï. Ï‹ÍË 22:30. ∫˘Úȷ΋: ŒÓ·ÚÍË 7:00, ·Ó¿ 15Ï. Ï‹ÍË 22:30. °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 2 ∞ÌÂÏfiÎËÔÈ: (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): ŒÓ·ÚÍË 6:30, ·Ó¿ 12Ï. Ï‹ÍË 22:30. ™¿‚‚·ÙÔ: ŒÓ·ÚÍË 7:00 ·Ó¿ 15Ï. Ï‹ÍË 22:30. ∫˘Úȷ΋: ŒÓ·ÚÍË 7:20 ·Ó¿ 20Ï. Ï‹ÍË 22:30. °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 3 ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): ŒÓ·ÚÍË 5:50 ·Ó¿ 12Ï. Ï‹ÍË 22:30. ™¿‚‚·ÙÔ: ŒÓ·ÚÍË 6:45 ·Ó¿ 13Ï. Ï‹ÍË 22:30. ∫˘Úȷ΋: ŒÓ·ÚÍË 7:00 ·Ó¿ 20Ï. Ï‹ÍË 22:30. °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 4 ÕÓˆ μfiÏÔ˜ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): ŒÓ·ÚÍË 5:45 ·Ó¿ 10Ï. Ï‹ÍË 22:30.

™·‚‚¿ÙÔ˘: ŒÓ·ÚÍË 6:30 ·Ó¿ 10Ï. Ï‹ÍË 22:30. ∫˘Úȷ΋: ŒÓ·ÚÍË 7:10 ·Ó¿ 15Ï. Ï‹ÍË 22:30. °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 4: ∫·Ù˯ÒÚÈ-™Ù·ÁÈ¿Ù˜ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿) 7:30, 13:55. ™·‚‚¿ÙÔ˘: 7:30, 12:00. °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 4 ÕÁÈÔ˜ √ÓÔ‡ÚÊÚÈÔ˜ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 7:12, 7:35, 10:03, 12:03, 13:15, 13:45, 14:48, 16:45, 18:00, 19:36, 21:04. ™·‚‚¿ÙÔ˘: 7:30, 10:00, 12:00, 13:12, 13:48, 14:48, 16:45, 18:00, 19:30. ∫˘Úȷ΋˜: 8:30, 12:05, 20:05. °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 5: Δ¤ÚÌ· §Â¯ÒÓÈ·-¶Ï·Ù·Ó›‰È· (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): ŒÓ·ÚÍË 5:20 ·Ó¿ 20Ï. Ï‹ÍË 22:30. ™·‚‚¿ÙÔ˘: ŒÓ·ÚÍË 6:00 ·Ó¿ 20Ï.Ï‹ÍË 22:30. ∫˘Úȷ΋˜: ŒÓ·ÚÍË 6:30 ·Ó¿ 30Ï.Ï‹ÍË 22:30. °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 6 ∞Ï˘Î¤˜ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 6:30, 7:00, 7:45, 8:30, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:15, 22:00. ™·‚‚¿ÙÔ˘: 7:00, 8:00, 9:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:15,22:00. ∫˘Úȷ΋˜: 8:00, 9:30, 11:00, 12:00, 14:00, 15:00, 17:00, 18:00, 20:00, 21:15, 22:00. °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 6 ÕÁÈÔ˜ ™Ù¤Ê·ÓÔ˜ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 7:00, 14:00. °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 7: ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 7:15, 9:30, 13:45, 16:30 21:14. ™·‚‚¿ÙÔ˘: 8:45, 14:40. °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 8: ¢ÈÌ‹ÓÈ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 7:15, 10:30, 14:05, 16:30, 19:00, 21:15. ™·‚‚¿ÙÔ˘: 7:45, 10:30,14:05. °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 9: ÃÈÏÈ·‰Ô‡ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 7:15, 8:30, 11:00, 14:10, 16:15,18:15, 21:10. ™·‚‚¿ÙÔ˘: 7:15, 11:30, 14:10. °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 10: ªÂÏÈÛÛ¿ÙÈη (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 7:20, 12:15, 14:10. °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 11: ¡¤Ô ∫ÔÈÌËÙ‹ÚÈÔ: 9:30, 10:30, 11:30, 15:30, 16:30. °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 15: ÕÓ·˘ÚÔ˜ - °. ¢‹ÌÔ˘ - ¶·Ï·È¿ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): ŒÓ·ÚÍË 6:10 ·Ó¿ 12Ï. Ï‹ÍË 22:00. ™·‚‚¿ÙÔ˘: ŒÓ·ÚÍË 6:50 ·Ó¿ 14Ï. Ï‹ÍË 22:00. ∫˘Úȷ΋˜: ŒÓ·ÚÍË 7:30 ·Ó¿ 18Ï. 22:00.

¢ƒ√ª√§√°π∞ ∞ª∞•√™Δ√πÃπø¡ EI™ITHPIA ¶PO¶ø§OYNTAI ™TO °PAºEIO TOY O™E ¢HMHTPIA¢O™ 186-MAYPOKOP¢ATOY A¶O 07.30 - 14.30 ΔËϤʈӷ ÁÈ· ÏËÚÔÊÔڛ˜ 1110 (Ì ¯Ú¤ˆÛË 1 ·ÛÙ. ÌÔÓ¿‰·˜) TH§. 2421039723 - 2421024.056 ¢ÚÔÌÔÏfiÁÈ· ÙÚ¤ÓˆÓ μ√§√™-§∞ƒπ™∞: 5.30-7.30-10.25-12.25-15.2517.25-19.25-21.25-23.25. §∞ƒπ™∞-μ√§√™: 4.37-6.37-8.37-11.30-14.3016.30-18.30-20.18-22.30. §∞ƒπ™∞-£∂™™∞§√¡π∫∏: 6.00-7.20-8.30-9.4110.46-I.C. 11.20-11.50-12.52-I.C. 14.20-14.50-IC 16.19-16.45-17.38-I.C. 18.24-19.00-I.C. 20.0921.09-I.C. 22.19-23.34-4.18. £∂™™∞§√¡π∫∏-§∞ƒπ™∞: I.C. 5.11-5.37-6.40-I.C. 7.04-8.00-9.20-I.C. 10.04-10.22-I.C. 12.04-12.5814.25-I.C. 15.04-15.37-16.17-17.14-I.C. 18.0418.37-20.45-21.47-23.00. §∞ƒπ™∞-∞£∏¡∞: 5.20-I.C. 6.33-I.C. 8.26-I.C. 11.26I.C. 13.26-I.C. 16.26-I.C. 19.26-00.43. ∞£∏¡∞-§∞ƒπ™∞: I.C. 7.18-I.C. 10.18-I.C. 12.18-I.C. 14.18-I.C. 16.15-I.C. 18.18-I.C. 19.17-23.55. §∞ƒπ™∞-∫∞§∞ª¶∞∫∞: 4.24-6.50-18.01. ∫∞§∞ª¶∞∫∞-§∞ƒπ™∞: 8.19-20.58. §∞ƒπ™∞-∞§∂•∞¡¢ƒ√À¶√§∏: 4.18-14.50 Ì ·ÓÙ·fiÎÚÈÛË ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË. ∞§∂•∞¡¢ƒ√À¶√§∏-§∞ƒπ™∞: 7.25-15.43 Ì ·ÓÙ·fiÎÚÈÛË ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË

¢ƒ√ª√§√°π∞ §∂øº√ƒ∂πø¡ ∫Δ∂§ À¶∂ƒ∞™Δπ∫ø¡ °ƒ∞ªªø¡ ¡√ª√À ª∞°¡∏™π∞™ ™Ù·ıÌfi˜ μfiÏÔ˘: 2421033254, 2421025527, 8001135555 Δ∏§∂ºø¡√ Ãøƒπ™ Ã∂ø™∏: 800 11 35555 ∏§∂∫Δƒ√¡π∫∏ ¢π∂À£À¡™∏: ktelvol@otenet.gr ™Ù·ıÌfi˜ ∞ıËÓÒÓ: 2108329585, 2108317186, ™Ù·ıÌfi˜ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢: 2310595424, ™Ù·ıÌfi˜ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡: 2422023733, ™Ù·ıÌfi˜ πˆ·ÓÓ›ÓˆÓ: 2651027441, 2651026211, ™Ù·ıÌfi˜ ¶¿ÙÚ·˜: 2610623886, 2610623887, 2610623888, ™Ù·ıÌfi˜ §·Ì›·˜:2231022627 ¢ƒ√ª√§√°π∞ Ã∂πª∂ƒπ¡∏™ ¶∂ƒπ√¢√À 11/9/2012-16/6/2013 °Ú·ÌÌ‹ ∞ıËÓÒÓ ·fi μfiÏÔ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 02.00, 04.45, 07.00, 09.00, 10.30, 12.00, 13.30, 15.00, 16.30, 18.00, 21.00. ∞fi ∞ı‹Ó· (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 07.00, 09.00, 10.30, 12.00, 13.30, 15.00, 16.30, 18.00, 20.00, 22.00. °Ú·ÌÌ‹ ∞ıËÓÒÓ ·fi μfiÏÔ (™∞μμ∞Δ√ & ∫Àƒπ∞∫∏): 04.45, 07.00, 09.00, 10.30, 12.00, 13.30, 15.00, 16.30, 18.00, 21.00. ∞fi ∞ı‹Ó·: 07.00, 09.00, 10.30, 12.00, 13.30, 15.00, 16.30, 18.00, 20.00, 22.00. ™∏ª∂πø™∂π™: 1. ΔÔ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ 02.00 μ√§√™-∞£∏¡∞ ∂∫Δ∂§∂πΔ∞π ª√¡√ ∫Àƒπ∞∫∏ μƒ∞¢À (ÍËÌÂÚÒÌ·Ù· ¢Â˘Ù¤Ú·˜). 2. ΔÔ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ 13.30 μ√§√™-∞£∏¡∞ & ∞£∏¡∞μ√§√™ ̤ۈ ∞°πø¡ £∂√¢øƒø¡ ÌfiÓÔ ¶·Ú·Û΢‹ & ∫˘Úȷ΋. 3. Δ· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· μ√§√™-∞£∏¡∞: 02.00, 04.45, 09.00, 12.00, 15.00 & 18.00 EXPRESS. 4. Δ· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· μ√§√™-∞£∏¡∞: 07.00, 10.30, 13.30, 16.30 & 21.00 ̤ۈ ∞§ªÀƒ√À. °Ú·ÌÌ‹ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ ·fi μfiÏÔ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞, ™∞μμ∞Δ√ & ∫Àƒπ∞∫∏): 05.45, 08.00, 10.15, 12.15, 14.15, 16.15, 18.15, 20.30. ∞fi £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË: 08.15, 11.00, 13.15, 15.15, 17.15, 19.15, 21.15, 23.00. * ŸÏ· Ù· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· μ√§√À-£∂™™∞§√¡π∫∏™-μ√§√À EXPRESS. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ΔڛηϷ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 06.30, 11.00, 15.00, 19.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ΔڛηϷ (™∞μμ∞Δ√ & ∫Àƒπ∞∫∏): 06.45, 11.00, 15.00, 19.00. ∞fi ΔڛηϷ ÁÈ· μfiÏÔ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞, ™∞μμ∞Δ√ & ∫Àƒπ∞∫∏): 07.00, 11.30, 15.00, 19.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· §¿ÚÈÛ· (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 05.45, 06.45, 07.30, 09.00, 10.30, 12.00, 13.15, 14.30, 15.30, 17.30, 19.30, 21.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· §¿ÚÈÛ· (™∞μμ∞Δ√ & ∫Àƒπ∞∫∏): 07.00, 08.30, 10.00, 11.30, 13.00, 14.30, 15.30, 17.00, 19.00, 21.00. ∞fi §¿ÚÈÛ· ÁÈ· μfiÏÔ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 05.45, 06.45, 07.30, 09.00, 10.30, 12.00, 13.15, 14.30, 15.30, 17.30, 19.30, 21.00. ∞fi §¿ÚÈÛ· ÁÈ· μfiÏÔ (™∞μμ∞Δ√ & ∫Àƒπ∞∫∏): 07.00, 08.30, 10.00, 11.30, 13.00, 14.30, 15.30, 17.00, 19.00, 21.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· πˆ¿ÓÓÈÓ· (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 08.15, 13.30, 17.30. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· πˆ¿ÓÓÈÓ· (™∞μμ∞Δ√): 08.15, 13.30. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· πˆ¿ÓÓÈÓ· (∫Àƒπ∞∫∏): 08.15, 13.30, 17.30. ∞fi πˆ¿ÓÓÈÓ· ÁÈ· μfiÏÔ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 10.15, 15.00, 20.00. ∞fi πˆ¿ÓÓÈÓ· ÁÈ· μfiÏÔ (™∞μμ∞Δ√): 10.15, 15.00. ∞fi πˆ¿ÓÓÈÓ· ÁÈ· μfiÏÔ (∫Àƒπ∞∫∏): 10.15, 15.00, 20.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ∞ÁÚ›ÓÈÔ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞ & ∫Àƒπ∞∫∏): 12.45 (ÂÎÙfi˜ Δ∂Δ∞ƒΔ∏™ & ™∞μμ∞Δ√À). ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: 14.00 (ÂÎÙfi˜ ΔƒπΔ∏™ & ™∞μμ∞Δ√À). ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· §·Ì›· (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞ & ™∞μμ∞Δ√): 08.30, 15.00. ∫Àƒπ∞∫∏: 15.00. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞ & ∫Àƒπ∞∫∏): 09.15, 15.00. ™∞μμ∞Δ√: 09.15. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ¶¿ÙÚ· (ÌfiÓÔ ¢∂ÀΔ.-¶∂ª¶.-¶∞ƒ.): 15.00. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: 15.30 (ÌfiÓÔ ¢∂ÀΔ.-¶∂ª¶.¶∞ƒ.). ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ¶¿ÙÚ· (∫Àƒπ∞∫∏): 15.00. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: 15.30.

¢ƒ√ª√§√°π∞ B. ™¶√ƒ∞¢ø¡ ¢∂ÀΔ∂ƒ∞-ΔƒπΔ∏-Δ∂Δ∞ƒΔ∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 13.30, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ. ¶∂ª¶Δ∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 13.30, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ¶∞ƒ∞™∫∂À∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 13.30, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ.™∞μμ∞Δ√: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 13.30, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ. ºÔÚÙËÁ¿: ª¤¯ÚÈ 10 Ì. & 25-26 ÙfiÓÔ˘˜. ∫ƒ∞Δ∏™∂π™: VIS TRAVEL ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜: 24210 31059, 31060 FAX: 2421034835 e-mail: vistravel@otenet.gr Triantis travel ΔËÏ.: 24210 20910 Î·È 24910 Fax: 24210-20912 ∂/°-√/° ∂•¶ƒ∂™ ™∫π∞£√™ ∞fi 1/11/2012-1/5/2013 ¢∂ÀΔ∂ƒ∞: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 09.00, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ·.ΔƒπΔ∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 09.00, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ.Δ∂Δ∞ƒΔ∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 09.00, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ·. ¶∂ª¶Δ∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 09.00, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ¶∞ƒ∞™∫∂À∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 09.00, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ·, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ∫Àƒπ∞∫∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 09.00, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ¢ƒ√ª√§√°π∞ Δ∞ÃÀ¶§√ø¡ °ƒ∞ªª∏™ μ. ™¶√ƒ∞¢ø¡ ∞¶√ 1/11/12-31/3/13 & ∞¶√ 1/11/12-11/4/2013 ∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞ Afi μfiÏÔ, ÒÚ· 14.30, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ·, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. 1. 25/12/12 & 6/1/13 ‰ÂÓ ı· ÂÎÙÂÏÂÛÙÔ‡Ó ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ·. 2. 31/12/12 ‰ÂÓ ı· ÂÎÙÂÏÂÛÙ› Ë ·Ó·¯ÒÚËÛË ·fi μ√§√. 3. ΔÚ›ÙË 1/1/13: μ√§√ 16.00-™∫π∞£√ 17.40/17.50-°§ø™™∞ 18.10/18.15-™∫√¶∂§√ 18.50/19.00-∞§√¡¡∏™√ 19.25. * Δ· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· ı· ÂÎÙÂÏÔ‡ÓÙ·È Ì ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ÂÓ·ÏÏ·Á‹˜ ·fi Ù· FlyingCats 5 & 6.

Xƒ∏™πª∞ Δ∏§∂ºø¡∞ ¶∂ƒπº∂ƒ∂π∞ £∂™™∞§π∞™ - ¶∂ƒπº∂ƒ∂π∞∫∂™ ∂¡√Δ∏Δ∂™ ª∞°¡∏™π∞™ ∫∞𠙶√ƒ∞¢ø¡ Δ∏§∂ºø¡π∫√ ∫∂¡Δƒ√ 24213 52405 °ƒ∞º∂π√ ∞¡Δπ¶∂ƒπº∂ƒ∂π∞ƒÃ∏ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24213 52712 24213 52713 °ƒ∞º∂π√ ¡√ªπ∫√À ™Àªμ√À§√À 24213 52525 °ƒ∞º∂π√ ΔÀ¶√À & ¢∏ª. ™Ã∂™∂ø¡ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24210 70927 24213 52538 TH§EºøNA E§§HNIKH™ A™TYNOMIA™ AME™H ¢PA™H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .100 TH§EºøNIKO KENTPO . . . . . . . . . .2421039045 A™TYN. TMHM.BO§OY . . . . . . . . . .2421076984 A™TYN. TMHM. NEA™ IøNIA™ . . . . .2421076985 TMHM. A™ºA§. BO§OY . . . . . . . . .2421076957 TMHM. TPOXAIA™ BO§OY . . . . . . .2421076968 TM. TOYP. A™TYN. BO§OY . . . . . . .2421076987 A™TYN. TMHMA ¶EPIº. BO§OY . . .2421085401 ¶Àƒ√™μ∂™Δπ∫∏ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .199 EKAB: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .166 ºˆÙÈÛÌÔ‡ BÏ¿‚˜ ¢. BO§OY . . . . .2421064931 ¢EH BÏ¿‚˜ . . . . . .2421063666 - 2421063667 ¢EYAMB BÏ¿‚˜ . . . . . . . . . . . . . .2421055555 OTE BÏ¿‚˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13888 ¢‹ÌÔ˜ N.IˆÓ›·˜ . . . . . . . . . . . . . . .2421353100 §ÈÌÂÓ·Ú¯Â›Ô . . . . . . . . . . . . . . . . . .2421028888 E§¶A (Ô‰È΋ ‚Ô‹ıÂÈ·) . . . . . . . . . . . . . . .10400 EXPRESS SERVICE . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1154 HELLAS SERVICE . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1057 O¢IKH BOH£EIA ¶H§IOY

BfiÏÔ˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6944121288 X¿ÓÈ· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6980174172 TÛ·Áηڿ‰· . . . . . . . . . . . . . . . . . .6980174172 MËϛ˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6948745815 YËÚ. AÔÎ. AÔÚÚ. ¢. BO§OY . . . .2421064744 YËÚ. AÔÎ. AÔÚÚ. ¢. N. IøNIA™ . 2421080865 ¢HMO™IO KTEO BO§OY . . . . . . . .24213 54817 I¢IøTIKO KTEO 2428078222-10300 (¯ˆÚ›˜ Έ‰ÈÎfi) IKTEO BfiÏÔ˘ . . . . . .2421096780,2421096720 XÈÔÓÔ‰ÚÔÌÈÎfi ΤÓÙÚÔ . . . . . . . . . . .2428073719 K·Ù·Ê‡ÁÈÔ A‰¤ÛÔÙˆÓ ZÒˆÓ N. IˆÓ›·˜ . . . . . . . 2428073111 K·Ù·Ê‡ÁÈÔ . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2428073702 ºπ§√∑øI∫∏ ∂Δ∞πƒ∂π∞:24280 99973, 6938060539 EÙ. MÂÏ. & ÚÔÛÙ. ¶ÂÚ. N. M·ÁÓ. . .2421027771 Δ∏§∂ºø¡√ EKTAKTH™ ANA°KH™ Ù˘ ¢HMO™IA™ E¶IXEIPH™H™ AEPIOY (¢E¶A A.E.).2105551666 Δ∏§∂ºø¡√ EKTAKTH™ ANA°KH™ Ù˘ E¶A £E™™A§IA™ . . .8001187878 (·fi ÛÙ·ıÂÚfi) ∫¤ÓÙÚÔ £ÂÚ·›·˜ ∂Í·ÚÙËÌ¤ÓˆÓ ∞ÙfiÌˆÓ ∫∂£∂∞ ¶π§√Δ√™: ...............24210 80246 - 23430 ∫∂£∂∞ ∂•√¢√™: ............2410 2545597 - 251853 º§O°A: ™‡ÏÏÔÁÔ˜ °ÔÓ¤ˆÓ ·È‰ÈÒÓ Ì ηÚΛÓÔ . 24210 24628 KPATIKO™ AEPO§IMENA™ NEA™ A°XIA§OY . . . . . . . . . . . . . . .24280 76886

TA•I PA¢IOTA•I . . . . . . . . . . . . . . . . . .24210 27777 PA¢IOTA•I MA°NH™IA™ . . . . . . . 24210 61000 A°PIA™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24280 92502 BE§E™TINOY . . . . . . . . . . . . . . . . .24250 22725 ANø §EXøNIøN . . . . . . . . . . . . . .24280 93389

°ƒ∞º∂π∞ Δ∂§∂Δø¡ μfiÏÔ˜: ∞ÁÁÂϤÙÔ˜ ¡ÈÎfiÏ·Ô˜, “AÁÁÂϤÙÔ˜”, ∂Ï. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ 50 ÙËÏ. 24210 20743, μ·˚Ó¿ ∞ÚÈ¿‰ÓË §. ∂ÈÚ‹Ó˘ 50-¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜, ÙËÏ. 24210-61114, μÔ‡ÏÁ·ÚË ¶·Á·ÛÒÓ 76, ÙËÏ. 24210 33022. °ÎÏ¿‚·ÙÔ˜ ¡›ÎÔ˜ ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜ 89-∞Ó·Ï‹„ˆ˜ ÙËÏ. 24210-52702, ∫·ÙÛÈÊÔ‡ ª·ÚÈϤӷ “¶ÏÔ‡ÙˆÓ” ¢ÔÚ˘Ï·›Ô˘ 51 ÙËÏ. 24210-69609, ∫Ô˘Ù›Ó· ∞ÁÏ·˝· “∫Ô˘Ù›Ó·˜” 2·˜ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 35 ÙËÏ. 24210-24070, §˘Ú›ÙÛ˘ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ “°·Ï‹ÓË” ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 59 - μ·ÛÛ¿ÓË, ÙËÏ. 24210-44444, ª·˘ÚÔÁ¤Ó˘ ™¿‚‚·˜ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¤ÏÏÔ˜ £ˆÌ¿˜ √.∂. “∏ ∞¡∞™Δ∞™π™” , πˆÏÎÔ‡ 285, ÙËÏ. 24210 41000,ª¿ÏÏ·˜ ∞ÔÛÙfiÏ˘ “ª¿ÏÏ·˜” ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 187, ÙËÏ. 24210-20260, ª¿ÚÏ·˜ πˆ¿ÓÓ˘ “μ·ÙÛ·Ú¤·˜” ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 42∞, ÙËÏ. 2421028341,¶··¯Ú‹ÛÙÔ˜ £Âfi‰ˆÚÔ˜, ∞Á›Ô˘ ¢ËÌËÙÚ›Ô˘ 3, μfiÏÔ˜, ÙËÏ. 24210 51222, ÎÈÓ.: 6943617255. ƒÈ˙¿Î˘ ∂˘¿ÁÁÂÏÔ˜ “∏ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÊÚÔÓÙ›‰·” πˆÏÎÔ‡ 323 ÙËÏ. 24210-40179, ™·Ó›‰Ë˜ •ÂÓÔÊÒÓ “™·Ó›‰Ë˜” ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 223, ÙËÏ. 2421048600, ™Ù¤ÏÏÔ˜ °ÈÒÚÁÔ˜ “∞Ú¯¿ÁÁÂÏÔ˜” ·) πˆÏÎÔ‡ 98 -§. B‡ÚˆÓÔ˜ ÙËÏ. 24210-51113, Δ˙¤Î· ∂ÈÚ‹ÓË “¡¿ÚÎÈÛÛÔ˜” ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 105-107 - º. πˆ¿ÓÓÔ˘ ÙËÏ. 24210-34552.TÛԇη˜ KˆÓ/ÓÔ˜ ¶·Á·ÛÒÓ 88A, ÙËÏ. 24210-76119. K·Ï·ÓÙ˙‹ EϤÓË “ K·Ï·ÓÙ˙‹” AÓ··‡Ûˆ˜ 69 N. IˆÓ›· ÙËÏ.24210-81524. BÂÏÂÛÙ›ÓÔ: (AÁ. °ÂÒÚÁÈÔ˜ ºÂÚÒÓ) KˆÓÛÙ·ÓÙ¤ÏÔ˜ £ˆÌ¿˜, ÙËÏ. 6978-655306, 24250 22020. ∞ÏÌ˘Úfi˜: °È·ÓÓ¿ £ÂÔ‰ÒÚ· “∫·Ú·ÁÎÔ‡Ó˘” ÙËÏ. 2422023332, ∫·ÙÛ·Ô‡Ó˘ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ “∫·ÙÛ·Ô‡Ó˘” ÙËÏ. 2422023705, ª·˘ÚÔÁ¤Ó˘ ™¿‚‚·˜ “ª·˘ÚÔÁ¤Ó˘” ÙËÏ. 24220-23214. ∑·ÁÔÚ¿: ∫Ô˘ÚÂÏ¿˜ ΔÚÈ·ÓÙ¿Ê˘ÏÏÔ˜ “∫Ô˘ÚÂÏ¿˜” ÙËÏ. 24260-23255 ™ÎÈ¿ıÔ˜: AÁÁÂϤÙÔ˜ ™Ù·Ì¿Ù˘ “H °ˆÓÈ¿ ÙˆÓ AÁÁ¤ÏˆÓ” ÙËÏ. 2427021748 °ƒ∞º∂π∞ Δ∂§∂Δø¡ ∂∫Δ√™ ™øª∞Δ∂π√À 1. ∫·˚Ì¿Î˘ ∏Ï›·˜, ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 91, ÙËÏ. 2421072072. 2. ∂ÌÂÚÙ˙È¿‰Ë˜ °ÂÒÚÁÈÔ˜ “√ ¶·Ú¿‰ÂÈÛÔ˜” ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 295, ÙËÏ. 24210-43333. 3.μÂÏÂÛÙ›ÓÔ: ¶··ÔÛÙfiÏÔ˘ ¶. ÙËÏ. 24250 22706, 6973 421267.

øÚÔÛÎfiÈÔ

™Ù·˘ÚfiÏÂÍÔ √ƒπ∑√¡Δπ∞ 1. Δ·˘Ùfi¯ÚÔÓË ÂÌÊ¿ÓÈÛË ‰‡Ô ÁÂÁÔÓfiÙˆÓ - ∞›ıÔ˘Û· ˘Ô‰Ô¯‹˜. 2. ºˆÓ‹... Îfiڷη - √ÚÊ·Ó¤˜ ·fi ·Ù¤Ú· Î·È ÌËÙ¤Ú·. 3. √È ÌË Â˘ÚÈÛÎfiÌÂÓ˜ ÛÙË Ê˘ÛÈÔÏÔÁÈ΋ ı¤ÛË - √ÏÔÊ¿ÓÂÚË... ·fi‰ÂÈÍË. 4. √ÏÏ·Ó‰fi˜ ı·Ï·ÛÛÔfiÚÔ˜ - À‰Úfi‚ÈÔ Ê˘Ùfi. 5. √ ·ÚÈıÌfi˜ 250 Ì ÁÚ¿ÌÌ·Ù· - ¶Ï‹ıÔ˜ ·ÓıÚÒˆÓ Ô˘ ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È (ÌÙÊ.) - ª·ÛÒ... ·ıfiÚ˘‚·. 6. πÛÙÔÚÈ΋... Û˘ÌÌ·¯›· - ªÂ ÙÔÓ ∂ÚÌ‹ Û¯ÂÙÈο. 7. πÙ˜...: Ë ∞ÎÚÔÓ·˘Ï›· - ÕʈÓË... ª·Ú›· - ¶¿ıËÛË ÙÔ˘ ÛÙÔÌ·¯ÈÔ‡. 8. ∂˘ÛÏ·¯ÓÈÎfi˜, ÔÓfi„˘¯Ô˜ - ¶·È‰È΋ ϤÍË. 9. ÀÂÚ‚ÔÏÈο ¿Û¯ËÌÔ˜ - ∫ÔÚ˘Ê‹ ÙˆÓ... πÌ·Ï·˝ˆÓ. 10. ∫›ÓËÛË ˘ÁÚÔ‡ - ÕÚıÚÔ... ÁÈ· ÔÏÏ¿ - ∞Ú¯·›Ô˜ ∞ÙÙÈÎfi˜ ‰‹ÌÔ˜. 11. ¢‡Ô... ¤ÎÙ· - Àԉȷ›ÚÂÛË ÙÔ˘ ‰ÔÏ·Ú›Ô˘ ÙˆÓ ∏¶∞ - √ ·ÚÈıÌfi˜ 440. 12. ∞ıËÓ·›Ô˜ ·ÁÁÂÈÔÁÚ¿ÊÔ˜ (6Ô˜ .Ã. ·È.) - ∂ÈÙ·ÎÙÈ΋ ·Ó¿ÁÎË. 13. √ ÓfiÌÔ˜ Ô˘ ÔÊ›ÏÂÈ Ó· ÙËÚ› οı ÌÔ˘ÛÔ˘ÏÌ¿ÓÔ˜ - ŸÓÔÌ· ·Á›Ô˘. ∫∞£∂Δ∞ 1. ªÔÓfiÚ·ÎÙÔ ı·ÙÚÈÎfi ¤ÚÁÔ - ª˘ıÈÎfi˜ ÁÈÔ˜ ÙÔ˘ ¶¤ÏÔ·. 2. ¶ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ ·Ú¯·›·˜ ¶ÂÚÛ›·˜ - ∞ο̷ٷ. 3. ∞ıÏËÙÈÎfi˜ ·ÁÒÓ·˜ - °˘Ó·ÈÎÂ›Ô fiÓÔÌ· - Δ· ¤¯ÂÈ Ë... ¯·Ú¿. 4. °È· ÙÔÓ ‹ÏÈÔ ÙÔ ·Ú·ÛfiÏÈ - ÕıÏËÌ· ÁÈ· ‚Ô˘Ófi Î·È ı¿Ï·ÛÛ·. 5. ª·Ú›·...: Û˘ÁÁڷʤ·˜ - ...°Ô˘fiÚÂÓ: ËıÔÔÈfi˜. 6. √ÛÙfi ÙÔ˘ ¯ÂÚÈÔ‡ - ∫·È Ë ÎÚ·ÙÈ΋... ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È. 7. ◊Úˆ·˜ ÙÔ˘ ∑ÂÚ¿Ú ÓÙ μÈÏȤ - ∂Áοډȷ... ˘Ô‰Ô¯‹ - Δ·ÌÂ›Ô ™‡ÓÙ·Í˘ ¡ÔÌÈÎÒÓ (·Ú¯Èο). 8. ¶ÚÒÙ· ÛÂ... ËÚˆÈÛÌfi - £¤ÛË Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ‹ - Õ„ËÙ˜ ‹ ¿‚Ú·ÛÙ˜. 9. ¶ÂÚÈÊÚÔÓË̤ÓÔÈ (ÌÙÊ.) - °Ú¿ÌÌ·Ù· ÙˆÓ... ÛÔÊÒÓ. 10. ¡ËÛ› ÛÙËÓ ∞ÁÁÏÔÓÔÚÌ·Ó‰È΋ ı¿Ï·ÛÛ· - ...∫·fiÓÂ: ‰È·‚fiËÙÔ˜ ÁοÓÁÎÛÙÂÚ - ¢È·‚Ú¤¯ˆ Ì ÛÙ˘ÙÈ΋ ‰È¿Ï˘ÛË. 11. ∞‰‡Ó·Ì· (ÌÙÊ.) - ...∞Á¿: ÈÛÙÔÚÈÎfi ¯¿ÓÈ.

* ΔÔ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ ÙÔ˘ ™∞μμ∞Δ√À £∞ ¶∞ƒ∞ª∂π¡∂π ∞¡∂∫Δ∂§∂™Δ√. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ∫Ô˙¿ÓË (¢∂ÀΔ.-ΔƒπΔ.-Δ∂Δ.-¶∂ª¶Δ.™∞μ.): 13.45. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: 08.45. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ∫Ô˙¿ÓË (¶∞ƒ. & ∫Àƒ.): 13.45, 19.15. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: 08.45, 16.00.

12. °¿ÏÏÔ˜ ¯ËÌÈÎfi˜ - º˘Ï¿Ó... ÔÈ Ê·ÓÙ¿ÚÔÈ - √ ·ÚÈıÌfi˜ 61. 13. °ÈÔ˜ ÙÔ˘ π·ÎÒ‚ - ¶ÔÏÈÙ›· Ù˘ πÓ‰›·˜ - ¶·ÏÈ¿ ·Ú¯Èο ÙÚ¤ÓˆÓ. ∏ §À™∏ Δ√À ™Δ∞Àƒ√§∂•√À √ƒπ∑√¡Δπ∞: 1. ™Àª¶Δø™∏ - ™∞§∞ 2. ∫ƒ∞ - √§∞ƒº∞¡∂™ 3. ∂∫Δ√¶∂™ - Δƒ∞¡∏ 4. Δ∞™ª∞¡ - ºÀ∫π 5. ™¡ - ¶§∏£√™ - ª™ 6. π∂ƒ∏ - ∂ƒª∞´∫∞ 7. ∫∞§∂ - ªƒ ∂§∫√™ 8. ∂§∂∏ªø¡ - ∞¶∞ 9. ¶∞¡∞™Ã∏ª√™ - πª 10. ƒ√∏ - Δ∞ - ∂πΔ∂∞ 11. ∂∫ - ™∂¡Δ™ - Àª 12. ∞¡∞∫§∏™ - ™ºπ•∏ 13. ™∞ƒπ∞ - ¡∏ºø¡∞™ ∫∞£∂Δ∞: 1. ™∫∂Δ™ - ∫√¶ƒ∂∞™ 2. Àƒ∫∞¡π∞ - ∞√∫¡∞ 3. ª∞Δ™ - ∂§∂¡∏ - ∞ƒ 4. √ª¶ƒ∂§∞ - ™∫π 5. Δ√¶∞§∏ - ∂™Δ∂§∞ 6. ø§∂¡∏ - ª∏Ã∞¡∏ 7. ™∞™ - £∂ƒª∏ Δ™¡ 8. ∏ƒ - º√ƒ - øª∂™ 9. ºΔÀ™ª∂¡√π - ™º 10. ™∞ƒ∫ - ∞§ - ™ΔÀºø 11. ∞¡∞πªπ∫∞ - ∂ªπ¡ 12. §∂¡ - ™∫√¶π∞ - •∞ 13. ∞™∏ƒ - ∞™∞ª - ∂∏™.

∫ƒπ√™ ∏ ÁÔËÙ›· Û·˜ ÌÔÚ› Ó· Û·˜ ʤÚÂÈ ·˘Ùfi Ô˘ ÂÈı˘Ì›ÙÂ, ·ÏÏ¿ Î·È Ó· Û·˜ ÌϤÍÂÈ Û ÂÚ›ÂÚÁ˜ ηٷÛÙ¿ÛÂȘ. £· ÓÈÒÛÂÙ ÙËÓ ÂÈı˘Ì›· ÁÈ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚË ÚÔÛÔ¯‹ ·fi ÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 11-3-22-34-56-7. Δ∞Àƒ√™ Œ¯ÂÙ ÙËÓ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË Î¿ÔÈˆÓ ·ÙfiÌˆÓ Û‹ÌÂÚ· ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ÙÔ ÁÓˆÚ›˙ÂÙ ·ÎfiÌ·. ∂˘ÓÔÔ‡ÓÙ·È ÔÈ ÎÚ˘Ê¤˜ Û¯¤ÛÂȘ ·Ó ›ÛÙ ·‰¤ÛÌ¢ÙÔÈ. ¢ÈÎÔ› Û·˜ ¿ÓıÚˆÔÈ ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Ì ̛· ¤ÓÙÔÓË ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ˙ˆ‹ ÌÔÚ› Ó· Û·˜ ··Û¯ÔÏ‹ÛÔ˘Ó. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 64-20-19-44-56-78. ¢π¢Àª√π ∏ Û¯¤ÛË Û·˜ ›Ûˆ˜ Ó· ÂÚÓ¿ ÌÈ· ·ÚÔ‰È΋ ÎÚ›ÛË. ∂ÎÌÂÙ·ÏÏ¢Ù›Ù οÔȘ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈΤ˜ ¢ηÈڛ˜ Ô˘ Û·˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È. √È ·ÓÒÙÂÚÔ› Û·˜ ÛÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË ¿Ô„Ë ÁÈ· ÂÛ¿˜, Â›Ó·È Î·ÈÚfi˜ Ó· ·ÏÏ¿ÍÔ˘Ó ÁÓÒÌË. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 19-20-9-44-35-6. ∫∞ƒ∫π¡√™ √È Ú¿ÍÂȘ ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ Û·˜ ı· Û·˜ ÁÂÌ›ÛÔ˘Ó Ì ˘ÂÚËÊ¿ÓÂÈ· Î·È ÈηÓÔÔ›ËÛË. ∞Ó Î·È Ë ÛËÌÂÚÈÓ‹ ̤ڷ ÍÂÎÈÓ¿ ¢¯¿ÚÈÛÙ·, ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ¿ Û·˜ ÛÈÁ¿-ÛÈÁ¿ ı· ÊÔÚÙÒÓÂÙ·È. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 53-2-1-22-34-5. §∂ø¡ ∏ ˘ÂÚ‚ÔÏÈ΋ ·ÈÛÈÔ‰ÔÍ›· Î·È Ë ·ÚÔ‰È΋ Â˘Ù˘¯›· Û¿˜ ¤¯Ô˘Ó Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ Û ÌÈ· ÂÈÎfiÓ· „¢‰·›ÛıËÛ˘. ∂Í·ÈÚÂÙÈο ÌÂÁ¿ÏË ÚÔÛÔ¯‹ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ÛÙ· ·ÈÛıËÌ·ÙÈο ˙ËÙ‹Ì·Ù· ·ÏÏ¿ Î·È Ù· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈο Û·˜. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 2530-49-55-6-77. ¶∞ƒ£∂¡√™ ΔÔ ÌfiÓÔ Ô˘ ı¤ÏÂÙ ÙÒÚ· Â›Ó·È Ë ‰È·ÛΤ‰·ÛË, ·ÏÏ¿ ÚÔÛÔ¯‹ ÁÈ·Ù› ˘¿Ú¯ÂÈ Ô Î›Ó‰˘ÓÔ˜ Ó· οÓÂÙ Û·Ù¿Ï˜. ¢Â›ÍÙ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË Û˘Ó¤ÂÈ· ÛÙȘ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈΤ˜ Û·˜ ÎÈÓ‹ÛÂȘ. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 13-20-44-34-56-9.

ANIE§ ¢I¶§øMATOYXO™ A™TPO§O°O™ - EPEYNHTPIA TAPø ¢¤¯ÂÙ·È Ì ڷÓÙ‚ԇ ηıËÌÂÚÈÓ¿ ÙËÏ. 6974456215

∑À°√™ ªËÓ ˘Ô¯ˆÚ›Ù ÙfiÛÔ Â‡ÎÔÏ· ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙ· ÂÌfi‰È· Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙÂ Û˘¯Ó¿ ˘ÎÓ¿ ÌÚÔÛÙ¿ Û·˜. ∂ÚÁ·Ûȷο ‹ ı¤Ì·Ù· ˘Á›·˜ ¢ÓÔÔ‡ÓÙ·È, ΢ڛˆ˜ ÁÈ· ÂÛ¿˜ Ô˘ ¤¯ÂÙ ÁÂÓÓËı› ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ‰Â˘Ù¤ÚÔ˘ ‰ÂηË̤ÚÔ˘. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 46-30-2-12-34-5. ™∫√ƒ¶π√™ ™‹ÌÂÚ· ÌÔÚ›Ù ӷ οÓÂÙ shopping therapy, ÁÈ· Ó· ÍÂÂÚ¿ÛÂÙ οÔÈ· ·ÚÓËÙÈο ·ÈÛı‹Ì·Ù· Ô˘ ı· ÓÈÒÛÂÙÂ, ·ÏÏ¿ ı· Â›Ó·È ·ÚÔ‰Èο. ΔÔ Îϛ̷ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Ù˘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ¿˜ Û·˜ ‚ÂÏÙÈÒÓÂÙ·È. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 5-33-23-4-55-11. Δ√•√Δ∏™ ∏ ̤ڷ ÎÚ‡‚ÂÈ ÂÓÙ¿ÛÂȘ Î·È ·ÚÔÛ‰fiÎËÙ˜ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ Û fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÛÙȘ ÚÔÛˆÈΤ˜ ‹ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈΤ˜ Û¯¤ÛÂȘ ·ÏÏ¿ Î·È Ù· ÔÈÎÔÁÂÓÂȷο fiÛˆÓ ·Ó‹ÎÔ˘Ó ÛÙÔ ÚÒÙÔ ‰Âη‹ÌÂÚÔ. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 33-11-23-45-67-8. ∞π°√∫∂ƒø™ ∏ ‚ÂÏÙ›ˆÛË ÛÙ· ÔÈÎÔÓÔÌÈο Û·˜ ‹ ‰È¢ı¤ÙËÛË Î¿ÔÈ·˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÂÎÎÚÂÌfiÙËÙ·˜ ı· Û·˜ ‚Á¿ÏÂÈ ·fi ÌÈ· ÂÚ›Ô‰Ô ¿Á¯Ô˘˜ Î·È ÛÙÚ˜. £· ÂÈı˘Ì‹ÛÂÙ ۋÌÂÚ· Ó· ‚ÚÂı›Ù ÎÔÓÙ¿ ÙÔ˘˜ ·Á·Ë̤ÓÔ˘˜ Û·˜ ÁÈ· Ó· ÓÈÒÛÂÙ ϛÁË ·ÛÊ¿ÏÂÈ·. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 7-9-77-54-25-6. À¢ƒ√Ã√√™ ∂›Ó·È ηÈÚfi˜ Ó· ·Ó·Ï¿‚ÂÙ ÙȘ ¢ı‡Ó˜ Û·˜ Î·È Ó· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÙ ӷ Ú›¯ÓÂÙ ÙÔ ÊÙ·›ÍÈÌÔ ÛÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜. ¶ÚÔÛ·ı‹ÛÙ ӷ ÂÎÊÚ¿ÛÂÙ Ì οÔÈÔÓ ÙÚfiÔ ÙȘ ηÏÏÈÙ¯ÓÈΤ˜ Û·˜ ·ÓËÛ˘¯›Â˜ ÁÈ· Ó· ÂÎÙÔÓˆı›ÙÂ Î·È Ó· ËÚÂÌ‹ÛÂÙÂ. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 14-33-23-45-6-8. πãÀ∂™ Œ¯ÂÙ ·Ó¿ÁÎË Ó· οÓÂÙ οÙÈ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi ÁÈ· Ó· ÍÂʇÁÂÙ ·fi Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù¿ Û·˜ Î·È Ó· ÂÎÙÔÓˆı›ÙÂ. ∂›Ù ÏfiÁˆ ‰È΋˜ Û·˜ ·‰˘Ó·Ì›·˜, ›Ù ÏfiÁˆ ¿ÏÏˆÓ Û˘Á΢ÚÈÒÓ Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· ‰ÂÓ ¿ÓÂ Î·È ÙfiÛÔ Î·Ï¿ Û‹ÌÂÚ· Î·È fiÏ· ·Ó·ÙÚ¤ÔÓÙ·È. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 18-9-27-11-23-4.


TËÏÂfiÚ·ÛË 39

TƒπΔ∏ 29 π∞¡√À∞ƒπ√À 2013

™Ã√§π∞

¶ƒ√°ƒ∞ªª∞ ¶H§IO 06 VHF, 62 UHF - ™øPO™ 22 UHF

08.00 08.30 09.30 10.00 10.30 11.00 12.00 13.00 14.00 14.30 15.00 15.30 16.00 16.30 17.00 18.00 19.00 19.15 20.00 21.00 22.00 23.30 24.00 01.00

ªÔ˘ÚÌÔ˘Ï‹ıÚ˜ ª¿Úı·, ÙÔ ÛÎ˘Ï¿ÎÈ Ô˘ ÌÈÏ¿ √ ÌÈÎÚfi˜ ¡ÈÎfiÏ·˜ ∫ÔÚ˘Ê¤˜ ÙˆÓ ‚˘ıÒÓ ΔÈ ÙÔ Î¿ÏÏÈÛÙÔÓ - •ÂÓÈÙ ̤Ó˜ ·Ú¯·ÈfiÙËÙ˜ ∏ ·Ó·Á¤ÓÓËÛË ÂÓfi˜ ¤ıÓÔ˘˜ ΔÔ Î·Ó¿ÏÈ Ù˘ μ·ÁÁÂÏ›ÙÛ·˜ √ Á‡ÚÔ˜ ÙÔ˘ Ï·Ó‹ÙË Û 360’ ÕÚıÔ˘Ú √˘Ú¿ÓÈÔ ÙfiÍÔ ª¿Úı·, ÙÔ ÛÎ˘Ï¿ÎÈ Ô˘ ÌÈÏ¿ √ ÌÈÎÚfi˜ ¡ÈÎfiÏ·˜ ∞ÓÈÌ¿ÏÈ· √ ÌÈÎÚfi˜ Ú›ÁÎÈ·˜ ∏ °Ë ÛÙ· fiÚÈ¿ Ù˘ ΔÔ ÌÈÓfiÚ Ù˘ ·˘Á‹˜ ∫Ï‹ÚˆÛË Ï·˚ÎÔ‡ Ï·¯Â›Ô˘ ºˆÙfiÛÊ·ÈÚ· øÚ·›ÔÈ ˆ˜ ŒÏÏËÓ˜ §Ô‡Ê· Î·È ·Ú·ÏÏ·Á‹ “∏ ÛÎÈ¿¯ÙÚ·” City folk ∂ȉ‹ÛÂȘ “∏ ÙÚ›ÙË Ó‡¯Ù·”

06.00 08.00 10.00 12.00 13.00 15.00 16.00 17.00 18.00 18.15 21.00 22.00 23.00 00.30

07.30 08.30 09.30 10.00 10.30

¶H§IO 58 UHF - ™øPO™ 23 UHF

07.10 07.40 08.00 09.50 10.20 11.20 12.30 13.00 15.30 17.15 17.50 19.45 20.00 21.00 22.00 23.45 00.45

ΔÔ ÎÏÂȉ› ∏ ÏÂÁÂÒÓ· ÙˆÓ ˘ÂÚËÚÒˆÓ Mucha Lucha Baby Looney Tunes ºª Live √ Ú›ÁÎÈ·˜ ÙÔ˘ Bel air Christine NËÛÙÈÎÔ› Ú¿ÎÙÔÚ˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ ªÂÛËÌÂÚÈ·Ó‹ ªÂϤÙË ª›Ï· ∂ȉ‹ÛÂȘ º+ª Live ∂ÍÂÏ›ÍÂȘ ∂ȉ‹ÛÂȘ NCIS “Δ˙ÔÓ ƒ¿ÌÔ” Fringe V

¶ÚˆÈÓ‹ ÂÓË̤ڈÛË ¡∂Δ ÛÙ· ÁÂÁÔÓfiÙ· ™˘Ì‚·›ÓÂÈ ÙÒÚ· ∂ȉ‹ÛÂȘ ª¤ÓÔ˘Ì ∂ÏÏ¿‰· ∂ȉ‹ÛÂȘ Δ·Íȉ‡ÔÓÙ·˜ æ‡Ù˘ ·Ô‡˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ 136 ∂ȉ‹ÛÂȘ OÈ Â¿Óˆ Î·È ÔÈ Î¿Ùˆ Zoom “∫˘ÓËÁÒÓÙ·˜ ÙÔ Û›ÁÔ˘ÚÔ ÎÚ‚¿ÙÈ”

¶H§IO 44 UHF-™øPO™ 33 UHF

11.00 12.40 12.50 13.00 14.00 06.00 06.45

¶H§IO 31 UHF - ™øPO™ 46 UHF

¶H§IO 41 UHF, 62 UHF - ™øPO™ 28 UHF

14.30 15.00 15.30 16.45 17.00 17.15 17.20 17.30 18.00 18.30 19.00 20.00 21.45 22.00 23.00 00.30 01.30 02.00

¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ› Û ΛӉ˘ÓÔ √ Á‡ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ Ì ÙË La Boudeuse ∏ ¯·Ú¿ Ù˘ ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋˜ ¢È·ÎÔ¤˜ ∏ £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË Ù˘ ÓÔÛÙ·ÏÁ›·˜ Ì·˜ ŒÓ·+¤Ó· ªÈ· ̤ڷ Û·Ó ÎÈ ·˘Ù‹ ∂ηÙÔÁÚ·Ê›· ∂ȉ‹ÛÂȘ ¶·ÁÎfiÛÌÈ· Ì˘ÛÙÈο Á·ÛÙÚÔÓÔÌ›·˜ ¢¤¯ÔÌ·È ...·˜ Ê¿Ì ΔfiÏÌË Î·È ÁÔËÙ›· °ÂÁÔÓfi˜ ªÈÎÚ¿ ÎÔÌÌ¿ÙÈ· ÈÛÙÔÚ›·˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ MÈ· ̤ڷ Û·Ó ÎÈ ·˘Ù‹ ∏ £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË Ì¤Û· ·fi ÙËÓ Ô›ËÛË ¶Ú·ÁÌ¿ÙˆÓ ‡ÏË Ì·ÁÈ΋ √ ÎfiÛÌÔ˜ ÙˆÓ ÛÔÚ ∞-Ï· ηÚÙ πÙ¿ÌÂÓ· ·ÓÙÈΛÌÂÓ· ˘fi ¤Ú¢ӷ “¶Ú¤ÂÈ Ó· Ù· ·ÓÙÚ¤„Ô˘Ì” ¢ÂÏÙ›Ô Î·ÈÚÔ‡ ∂ȉ‹ÛÂȘ “√ ‰ÔÏÔÊfiÓÔ˜ ·Á·Ô‡Û Ôχ” ª·¯ËÙ¤˜ ÙÔ˘ ‰ÚfiÌÔ˘ ÛÙÔ ∞ÊÁ·ÓÈÛÙ¿Ó À„ËÏ‹ Ù¯ÓÔÏÔÁ›· ¢¤¯ÔÌ·È... ·˜ Ê¿ÌÂ

06.45 10.00 13.10 14.00 15.00 16.30 16.40 16.50 17.50 19.00 20.00 21.15 22.20 23.30

00.30 00.45 01.45 03.45 05.00 05.45

¶H§IO 35,55 UHF - ™øPO™ 56 UHF

∫ÔÈÓˆÓ›· ÒÚ· mega ¶ÚˆÈÓfi mou ∏ ÓÙ·ÓÙ¿ ∂ȉ‹ÛÂȘ ∫¿ÙÈ ÙÚ¤¯ÂÈ Ì ÙÔ˘˜ ‰›Ï· ∂ȉ‹ÛÂȘ ¶·Ú¤· ÛÙËÓ ÎÔ˘˙›Ó·, οı ̤ڷ ΔÔ ÎÔÚ›ÙÛÈ Ô˘ ·Á¿ËÛ· Singles 1 ∫ÏÂÌ̤ӷ fiÓÂÈÚ· ∂ȉ‹ÛÂȘ √È ‚·ÛÈÏÈ¿‰Â˜ Masterchef “ΔÔ ÚÒÙÔ ¯Ù‡ËÌ·: √ Úfi‰ÚÔ˜ ¯Ù˘‹ıËΔ ∂ȉ‹ÛÂȘ •¤ÓË Ù·ÈÓ›· (™) “∫ϤÊÙ˜ Î·È ·ÛÙ˘ÓfiÌÔÈ” ∂ÈÊ¿ÓÂÈ· ÷ڷ˘Á‹ Δ· Ì˘ÛÙÈο Ù˘ ∂‰¤Ì

06.00 07.00 11.00 12.00 12.10 12.50 13.00 13.30 13.40 14.40 14.50 15.50 16.50 17.50 18.00 20.00 21.15 22.15 23.15 00.15 01.30 03.30 04.30 05.00

∫·È ÔÈ ·ÓÙÚÂ̤ÓÔÈ ¤¯Ô˘Ó „˘¯‹ ¶ÚˆÈÓfi ∞¡Δ1 Fthis TV Super game √ÓÂÈÚÔ·Á›‰· ªÂ ·Á¿Ë ∂ȉ‹ÛÂȘ Super game ÕÎÚˆ˜ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·ÎfiÓ (E) Super Game ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ Î·È ∂ϤÓ˘ (E) ΔÔ Î·Ê¤ Ù˘ ÷ڿ˜ (E) μ·Ï˜ Ì 12 ıÂÔ‡˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ “∫·ÌÈο˙È ·Á¿Ë ÌÔ˘” Eȉ‹ÛÂȘ ™Ô˘ÏÂ˚Ì¿Ó Ô ÌÂÁ·ÏÔÚÂ‹˜ Son ƒ¿‰ÈÔ ∞Ú‚‡Ï· ŸÏ· Ì¿¯·ÏÔ Ê¤ÙÔ˜ TËÏ·‚Ô˜ ΔÔ Î·Ê¤ Ù˘ ÷ڿ˜ (∂) ΔËÏÂÌ¿ÚÎÂÙÈÓÁÎ ŒÚˆÙ·˜ ÎϤÊÙ˘

111111111111111111111111111

06.00 10.00 13.15 13.50 15.00 16.50 17.00 18.00 19.00 21.00 22.00 23.15 00.30 01.30 02.15 03.15 04.00

¶ÚÒÙË °Ú·ÌÌ‹ TÒÚ· Fifth gear Planet Earth Life ¢ÂÏÙ›Ô ÛÙË ¡ÔËÌ·ÙÈ΋ ª·ÁÂÈÚ‡ˆ ÔÈÎÔÓÔÌÈο Chef ÛÙÔÓ ·¤Ú· ™∫∞´ Ì ÙÔ ¡›ÎÔ ∂˘·ÁÁÂÏ¿ÙÔ ∂ȉ‹ÛÂȘ CSI ¡¤· ÀfiÚÎË OÈ Ó¤ÔÈ Ê¿ÎÂÏÔÈ Lockdown Mystery files º˘Ï¤˜ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ ∞›ı·Ó˜ ÛÙÈÁ̤˜ What I hate about me

¶H§IO 48 UHF

06.00 06.50 07.45 08.00 09.00 09.15 10.30 11.30 12.30 13.00 16.00 17.55 18.00 19.00 20.00 21.00 23.15 00.15 01.15 03.45 04.45

£E™™A§IA TV

Everybody loves Raymond Frasier £˘Ú›‰· ÙËÏÂÒÏËÛ˘ Underdog to wonderdog £˘Ú›‰· ÙËÏÂÒÏËÛ˘ ÕÏϷͤ ÙÔ ∏ ÎÔ˘˙›Ó· Ù˘ Ì·Ì¿˜ ∂ÓÙÈÌfiÙ·ÙÔÈ ÎÂÚ·Ù¿‰Â˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ ∂ϤÓË ¢¤ÛÙ ÙÔ˘˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ √ÈÎÔÁÂÓÂȷΤ˜ ÈÛÙÔڛ˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ ∫¿ÙÈ „‹ÓÂÙ·È “Firewall: ∫ˆ‰ÈÎfi˜ ÚÔÛÙ·Û›·˜” Èڛ˜ ›¯ÓÔ˜ 10Ë ÂÓÙÔÏ‹ £˘Ú›‰· ÙËÏÂÒÏËÛ˘ Judging Amy £˘Ú›‰· ÙËÏÂÒÏËÛ˘

111111111111111111111111111

09.45 10.50

12.05 14.40 15.40 17.00 17.30 18.00 22.00 22.10 23.10 24.00

07.00 08.00 09.30 ¶ 11.00 ∂ȉÈ΋ ÌfiÓÈÌË ÂÈÙÚÔ‹ ÛˆÊÚÔÓÈÛÙÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ 12.00 ∂ȉÈ΋ ‰È·Ú΋˜ ÂÈÙÚÔ‹ ÙÔ˘ 14.00 14.30 ·ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ Î·È 16.05 ÙÔ˘ ÁÂÓÈÎÔ‡ ÈÛÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ 16.10 ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜ 17.10 ¢È·Ú΋˜ ÂÈÙÚÔ‹ 17.15 ·Ú·ÁˆÁ‹˜ Î·È ÂÌÔÚ›Ô˘ 18.00 ∂ȉÈ΋ ÌfiÓÈÌË ÂÈÙÚÔ‹ 19.05 Ô‰È΋˜ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ 21.00 ¢È·Ú΋˜ ÂÈÙÚÔ‹ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ Î·È ÂÌÔÚ›Ô˘ 21.25 ∂ȉ‹ÛÂȘ ª·ÁÈÎfi˜ Ê·Ófi˜ √ÏÔ̤ÏÂÈ· Ù˘ μÔ˘Ï‹˜ 23.00 ∂ȉ‹ÛÂȘ ÛÙË ÓÔËÌ·ÙÈ΋ 23.50 ∏ ·Ï‹ıÂÈ· ÁÈ· ÙËÓ ΔÚÔ›· 01.30 ªÔ˘ÛÈ΋: ªÈ· ¿ÏÏË 03.00 ÁÏÒÛÛ· 03.05 μÔ˘Ï‹ ÙËÏÂfiÚ·ÛË

°ÂÁÔÓfiÙ· (∂) ∫·ÏË̤ڷ £ÂÛÛ·Ï›· ∏ ÒÚ· Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ ΔËÏ·ÁÔÚ¤˜ ªË ÌÔ˘ ÂȘ ∂ȉ‹ÛÂȘ ΔÔ Ì·Áη˙›ÓÔ Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ ΔËÏ·ÁÔÚ¤˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ ∏ ÒÚ· Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ °ÂÁÔÓfiÙ· “√ Ì·ÁÎÔ‡Ê˘” °ÂÁÔÓfiÙ· Û 10’ Î·È ‰ÂÏÙ›Ô ÛÙË ÓÔËÌ·ÙÈ΋ ∂ηÙfi ¯ÚfiÓÈ· ·fi ÙËÓ ·ÂÏ¢ı¤ÚˆÛË Ù˘ ∂Ï·ÛÛfiÓ·˜ °ÂÁÔÓfiÙ· ∫·ÏË̤ڷ £ÂÛÛ·Ï›· ΔÔ Ì·Áη˙›ÓÔ Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ “Soul man”

¶H§IO 24 UHF - ™øPO™ 45 UHF

06.00 07.45 09.45 10.00 11.00 15.00 17.00 18.00 19.00 20.00 20.45 21.00 21.30 23.00 00.15 02.30

Õڈ̷ ∂ÏÏ¿‰·˜ ∫ÂÓÙÚÈ΋ ∂ÏÏ¿‰· ηÏËÛ¤Ú· (∂) ¶ÚˆÈÓ‹ ÂÓË̤ڈÛË ÃÚÒÌ·Ù· ∂ÏÏ¿‰·˜ ¶ÚÔÙ¿ÛÂȘ ·ÁÔÚ¿˜ ∫ÂÓÙÚÈ΋ ∂ÏÏ¿‰· ηÏËÛ¤Ú· ¡ÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú ¢ÂÏÙ›Ô Âȉ‹ÛÂˆÓ ªÂ ·Ú¤· ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Astitvia £¤Ì· Ë̤ڷ˜ ¢ÂÏÙ›Ô Âȉ‹ÛÂˆÓ Doctors live ∂ȉ‹ÛÂȘ ¡ÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú ¡˘¯ÙÂÚÈÓ¤˜ ‰È·‰ÚÔ̤˜

111111111111111111111111111

08.00 09.30 11.00 12.00 15.00 17.00 18.00 19.30 21.00 22.00 24.00 00.30 04.00 06.00 07.00

¶ÚˆÈÓ‹ ·Ù˙¤ÓÙ· ¶ÚˆÈÓ¤˜ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ ª·˙› ΔËÏÂˆÏ‹ÛÂȘ ¶·Ú¿ı˘ÚÔ ÛÙË £ÂÛÛ·Ï›· ™ÎfiÚÂÚ ∂ȉ‹ÛÂȘ MAD: OK ∂ȉ‹ÛÂȘ £ÂÛÛ·ÏÈ΋ ÁË ∂ȉ‹ÛÂȘ ªÔ˘ÛÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ¶·Ú¿ı˘ÚÔ ÛÙË £ÂÛÛ·Ï›· ∂ȉ‹ÛÂȘ ¶·È‰È΋ ÂÎÔÌ‹

Su - Doku ™Ù· 81 ÎÂÓ¿ ÎÔ˘Ù¿ÎÈ· ÙÔ˘ ·‚Ô˘ ÙÔÔıÂÙ‹ÛÙ ·ÚÈıÌÔ‡˜ Ì ٤ÙÔÈÔ ÙÚfiÔ, ÒÛÙ οı ÛÂÈÚ¿, ÛÙ‹ÏË Î·È Ï·›ÛÈÔ 3x3 Ó· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ fiÏ· Ù· „ËÊ›· ·fi ÙÔ 1 Ò˜ ÙÔ 9. ™ÎÔfi˜ ÙÔ˘ ·˙Ï Â›Ó·È Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËıÔ‡Ó fiÏ· Ù· ÓÔ‡ÌÂÚ·, ¯ˆÚ›˜ οÔÈÔ Ó· ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ‰Â‡ÙÂÚË ÊÔÚ¿ Û ηı¤Ó· ·fi Ù· ·Ú·¿Óˆ. Œ¯ÂÙ ˘fi„ÈÓ Û·˜ fiÙÈ ÙÔ Su - Doku χÓÂÙ·È Ì ÙË ÏÔÁÈ΋. AÔʇÁÂÙ ÏÔÈfiÓ Ó· Ì·ÓÙ‡ÂÙÂ, ·Ú¿ ÙÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙÔ˘˜ ·ÚÈıÌÔ‡˜ ÛÙ· ÙÂÙÚ¿ÁˆÓ· Ô˘ ›ÛÙ ۛÁÔ˘ÚÔÈ fiÙÈ ÂΛ Â›Ó·È Î·È Ë ÌÔÓ·‰È΋ ÙÔ˘˜ ı¤ÛË.

¢Y™KO§O

¢Y™KO§O

§À™∏ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ˘

EYKO§O

EYKO§O

Firewall: ∫ˆ‰ÈÎfi˜ ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜ £Ú›ÏÂÚ ·ÌÂÚÈηÓÈ΋˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ 2006 Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· ƒ›ÙÛ·ÚÓÙ §fiÓÎÚÂ˚Ó. ¶·›˙Ô˘Ó: ÿÚÈÛÔÓ ºÔÚÓÙ, μÈÚÙ˙›ÓÈ· ª¿ÓÙÛÂÓ, ¶ÔÏ ª¤Ù·ÓÈ.

√ Δ˙·Î ™Ù¿ÓÊÈÏÓÙ, ÂȉÈÎfi˜ Û ı¤Ì·Ù· ·ÛÊ·Ï›·˜ ÙÚ·Â˙ÒÓ, ı· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ ÙË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÚfiÎÏËÛË Ù˘ ˙ˆ‹˜ ÙÔ˘, fiÙ·Ó ÌÈ· Û˘ÌÌÔÚ›· ÙÔ˘ ˙ËÙ› Ó· ηٷ‚¿ÏÏÂÈ ¤Ó· ÙÂÚ¿ÛÙÈÔ ¯ÚËÌ·ÙÈÎfi ÔÛfi ˆ˜ χÙÚ· ÁÈ· ÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ¿ ÙÔ˘, ÙËÓ ÔÔ›· ¤¯Ô˘Ó ··Á¿ÁÂÈ. ΔÔ Úfi‚ÏËÌ·, fï˜ Â›Ó·È ·ÎfiÌ· ÈÔ ÂÚ›ÏÔÎÔ, ·ÊÔ‡ ÁÈ· Ó· ÂÙ‡¯ÂÈ ÙÔ Û¯¤‰ÈÔ, Ú¤ÂÈ Ó· ·Ó·Ï¿‚ÂÈ Ô ›‰ÈÔ˜ ÙËÓ Â˘ı‡ÓË Ù˘ ˘ÂÍ·›ÚÂÛ˘...

ALPHA 21.00

Δ˙ÔÓ ƒ¿ÌÔ ¶ÔÏÂÌÈ΋ ÂÚÈ¤ÙÂÈ· ·ÌÂÚÈηÓÈ΋˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ 2008 Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· ™ÈÏ‚¤ÛÙÂÚ ™Ù·ÏfiÓÂ. ¶·›˙Ô˘Ó: ™ÈÏ‚¤ÛÙÂÚ ™Ù·ÏfiÓÂ, Δ˙Ô‡ÏÈ ªÂÓ˙, ª¿ıÈÔ˘ ª¿ÚÛÙÂÓ, °ÎÚ¿¯·Ì ª·Î Δ¿‚ÈÙ˜.

ΔÒÚ· È· Ô Δ˙ÔÓ ƒ¿ÌÔ, ·Ó Î·È ˙ÂÈ ÛÙËÓ Δ·˚Ï¿Ó‰Ë, ¤¯ÂÈ ·ÔÛ˘Úı› ·fi ÙËÓ ÂÓÂÚÁfi ‰Ú¿ÛË, ÚÔÙÈÌÒÓÙ·˜ Ó· οÓÂÈ ÌÂÙ·ÊÔÚ¤˜ Ì ÙÔ ÏÔ›Ô ÙÔ˘ ÛÙÔÓ ÔÙ·Ìfi ™¿ÏÔ˘ÈÓ. ¶·ÚfiÏ· ·˘Ù¿, Ê·›ÓÂÙ·È ˆ˜ ÔÈ ÌÂÏ¿‰Â˜ ‰ÂÓ ÙÔÓ ¤¯Ô˘Ó ͯ¿ÛÂÈ! √ ª¿ÈÎÏ ª¿ÚÓÂÙ Î·È Ë ™¿Ú· ª›ÏÂÚ, ÚÂÛ‚Â˘Ù¤˜ ·ÓıÚÒÈÓˆÓ ‰ÈηȈ̿وÓ, ÚÔÛÂÁÁ›˙Ô˘Ó ÙÔ ƒ¿ÌÔ Î·È ÙÔ˘ ˙ËÙÔ‡Ó Ó· ÙÔ˘˜ ÌÂٷʤÚÂÈ Û ÌÈ· ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ ªÔ‡ÚÌ·, ÛÙ· ‚¿ıË Ù˘ ˙Ô‡ÁÎÏ·˜ fiÔ˘ Ì·›ÓÂÙ·È ÂÌʇÏÈÔ˜ fiÏÂÌÔ˜...

STAR 22.00

ΔÔ ÚÒÙÔ ¯Ù‡ËÌ·: √ Úfi‰ÚÔ˜ ¯Ù˘‹ıËΠ¶ÂÚÈ¤ÙÂÈ· ·ÌÂÚÈηÓÈ΋˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ 2003 Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· ∞ÚÌ¿ÓÙ ª·ÛÙÚÔÁÈ¿ÓÈ. ¶·›˙Ô˘Ó: ª¿ÚÈÂÏ Ã¤ÌÈÓÁÔ˘¤È, ¡Ù·ÁÎ ™¿‚·ÓÙ, °ÎÚ¤ÁÎÔÚÈ Ã¿ÚÈÛÔÓ.

√È Ê·Ó·ÙÈÎÔ› ª·¯ËÙ¤˜ Ù˘ ∂Ï¢ıÂÚ›·˜ ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó Ó· ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ÂÙ‡¯Ô˘Ó ÙÔÓ ·Ú¯ÈÎfi ÙÔ˘˜ ÛÙfi¯Ô, ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ Ã¤È˜. ŸÙ·Ó Û ÌÈ· ‚ÔÌ‚ÈÛÙÈ΋ Â›ıÂÛË ÛÙÔ ŸÚÂÁÎÔÓ ÛÎÔÙÒÓÔÓÙ·È 20 ÛÙÚ·ÙȈÙÈÎÔ›, Ô Úfi‰ÚÔ˜ ·ÔÊ·Û›˙ÂÈ Ó· οÓÂÈ ÂΛ ‰ËÌfiÛÈ· ÂÌÊ¿ÓÈÛË ÁÈ· Ó· ÙÔ˘˜ ÙÈÌ‹ÛÂÈ. ∏ ÕÏÂÍ ª·Î°ÎÚ¤ÁÎÔÚ, ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ Ù˘ ÚÔ‰ÚÈ΋˜ ÊÚÔ˘Ú¿˜ ÚÔÛ·ı› Ó· ÙÔÓ ·ÔÙÚ¤„ÂÈ, ·ÏÏ¿ Ì¿Ù·È·...

MEGA 23.30

£Â¿Ì·Ù·

VILLAGE 4 CINEMAS VOLOS Δ∏§∂ºø¡√: 24210 94600

∂μ¢√ª∞¢∞ ¶ƒ√μ√§ø¡: ∞¶√ 24-30/1/13 ∞I£√À™∞ 1 ∞¡...: ¶¤ÌÙË-ΔÂÙ¿ÚÙË: 19:50. DJANGO-√ Δπªøƒ√™: ¶¤ÌÙË-ΔÂÙ¿ÚÙË: 22:10. ƒ∞§º ∏ ∂¶√ª∂¡∏ ¶π™Δ∞ (∫π¡/¡∞ ™Ã∂¢π∞ ª∂Δ/¡√): ™¿‚‚·ÙÔ-∫˘Úȷ΋ & ΔÂÙ¿ÚÙË: 17:40. ∞π£√À™∞ 2 √π ¢πø∫Δ∂™ Δ√À ∂°∫§∏ª∞Δ√™: ¶¤ÌÙË-ΔÂÙ¿ÚÙË: 20:00-22:30. æ∞á√¡Δ∞™ Δ√ ¡∂ª√ 3D (∫π¡/¡∞ ™Ã∂¢π∞ ª∂Δ/¡√): ¶¤ÌÙË-ΔÂÙ¿ÚÙË: 17:50. ∞π£√À™∞ 3 ¶∞π∑√¡Δ∞™ ª∂ Δ∏¡ ∞°∞¶∏: ¶¤ÌÙË-ΔÂÙ¿ÚÙË: 19:10-21:20-23:30. •∂¡√¢√Ã∂π√ °π∞ Δ∂ƒ∞Δ∞ (∫π¡/¡∞ ™Ã∂¢π∞ ª∂Δ/¡√): ™¿‚‚·ÙÔ∫˘Úȷ΋ & ΔÂÙ¿ÚÙË: 17:10. ∞π£√À™∞ 4 Δ√ ∞§§√£π: ¶¤ÌÙË-ΔÂÙ¿ÚÙË: 23:40. ∏ ∑ø∏ Δ√À ¶π 3D: ¶¤ÌÙË-ΔÂÙ¿ÚÙË: 18:00. DJANGO-√ Δπªøƒ√™: ¶¤ÌÙË-ΔÂÙ¿ÚÙË: 20:30.


40

¢Â›ÁÌ·Ù·ÁÚ·Ê‹˜

TÚ›ÙË 29 I·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ 2013

¶Â›Ú·Ì· ΔÔ˘ °ÈÒÚÁÔ˘ §·ÎfiÔ˘ÏÔ˘

ΔÔ ı¤·Ì· ı· ‹Ù·Ó ÁÈ· Á¤ÏÈ· ·Ó ‰ÂÓ Â›¯Â ʤÚÂÈ ‹‰Ë ÔÏÏ¿ ÎÏ¿Ì·Ù·. √ ÁÈ·ÙÚfi˜ ÔÌÔÏÔÁ› fiÙÈ ¤‰ˆÛ ϿıÔ˜ Ê¿Ú̷η Î·È Ô ·ÛıÂÓ‹˜ ¤ÊÙ·Û ÛÙ· Úfiı˘Ú· ÙÔ˘ ı·Ó¿ÙÔ˘, ·ÏÏ¿ ÔÈ Û˘ÁÁÂÓ›˜ ·ÓËÁ˘Ú›˙Ô˘Ó ÂÂȉ‹ ·Ó·Ó¤ÂÈ ·ÎfiÌË. √ ı‡Ù˘ ¤¯ÂÈ ÂÓÔ¯¤˜, ·ÏÏ¿ ÙÔ ı‡Ì· ·ÈÛı¿ÓÂÙ·È ˘Ô¯Ú¤ˆÛË. ™¯Â‰fiÓ ÙÚ›· ¯ÚfiÓÈ· ·fi ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÚÔÛÊ˘Á‹ ÛÙÔ ¢¡Δ ÔÈ ÂÁ¯ÒÚÈÔÈ ÔÏÈÙÈÎÔ› Ô˘ ¯ÂÈÚ›ÛÙËÎ·Ó ÙÔ ªÓËÌfiÓÈÔ ÂÈ̤ÓÔ˘Ó fiÙÈ ‹Ù·Ó ÛˆÙ‹ÚÈ· ÂÈÏÔÁ‹ - ÌÂÚÈÎÔ› Ì ‰¿ÎÚ˘· ÛÙ· Ì¿ÙÈ· ÁÈ·Ù› ı˘ÛÈ¿ÛÙËηÓ. ∞ÏÏ¿ ·ÈÊÓȉ›ˆ˜ ÔÈ ·ÍȈ̷ÙÔ‡¯ÔÈ ÙÔ˘ ¢¡Δ ÙÔ‡˜ ·‰ÂÈ¿˙Ô˘Ó Î·ıÒ˜ ‚Á·›ÓÔ˘Ó ÛÙ· ÎÂÚ·Ì›‰È· Î·È ÊˆÓ¿˙Ô˘Ó, “mea culpa” . ŒÓ·˜ ÌÂÙ¿ ÙÔÓ ¿ÏÏÔÓ ‰ËÏÒÓÔ˘Ó Û ·Ê·Û›· fiÙÈ ¤Î·Ó·Ó Ï¿ıÔ˜ Ì ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. √ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙÔ˘ ÂÚ¢ÓËÙÈÎÔ‡ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ¢¡Δ Ì›ÏËÛ ÁÈ· ÂÛÊ·Ï̤ÓÔ˘˜... Ù¯ÓÈÎÔ‡˜ ˘ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡˜! ∏ ∫ÚÈÛÙ›Ó §·ÁοÚÓ٠› fiÙÈ ‰ÂÓ Â›¯·Ó ˘ÔÏÔÁÈÛÙ› ÔÈ ˘ÊÂÛȷΤ˜ ÂÈÙÒÛÂȘ ÙÔ˘ “ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜” . ∫·È Ô ¶ÔÏ ΔfiÌÛÂÓ ÔÌÔÏfiÁËÛ ͷӿ ÚÔ¯ı¤˜ ÙÔ Ï¿ıÔ˜ ÌÈÏÒÓÙ·˜ ÛÙ· “¡∂∞” Î·È Â› ¯ı˜ ÛÙÔ “μ‹Ì·”: “∂, ÌËÓ ÂÚÈ̤ÓÂÙ ӷ Ù· ÚԂϤÔ˘Ì ÎÈ fiÏ·” . ™·Ó Ó· ‹Ù·Ó ‰È΋ Ì·˜ ‰Ô˘ÏÂÈ¿ Ó· Ù· ˘ÔÏÔÁ›ÛÔ˘ÌÂ. ∫·È ÎÂÚ·Ù¿‰Â˜ Î·È ‰·Ṳ́ÓÔÈ... ªÂ ÙfiÛ˜ ÌÂÙ·ÓÔÔ‡Û˜ ª·Á‰·ÏËÓ¤˜ Ô˘ ÙÔ ¤ÚÈÍ·Ó Í·ÊÓÈο ÛÙËÓ ·˘ÙÔÎÚÈÙÈ΋, ˘¿Ú¯ÂÈ ¤Ó· ÂÚÒÙËÌ·: ηϿ, ·˘ÙÔ› ¤Î·Ó·Ó Ï¿ıÔ˜ - Ì fiÛÔ˘˜ ÙÔ Ï‹ÚˆÛ·Ó ÙÈ ı· Á›ÓÂÈ; √È ÌÈÛıÔ› Î·È Û˘ÓÙ¿ÍÂȘ Ô˘ ÂÙÛÔÎfiËηÓ, ÔÈ ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ ·ÚÔ¯¤˜ Ô˘ ÂÍ·ÓÂÌ›ÛÙËηÓ, ÔÈ ı¤ÛÂȘ ÂÚÁ·Û›·˜ Ô˘ ¯¿ıËÎ·Ó Î·È Ë ÂıÓÈ΋ ·˘ÙԉȿıÂÛË Ô˘ ˘ÔıË·ÙËÎÂ; ∞˘Ù¿ ‹Ù·Ó ·Ú¿Ï¢Ú˜ ·ÒÏÂȘ; ∫·È Ò˜ Á›ÓÂÙ·È Ó· Ϙ fiÙÈ ¤Î·Ó˜ Ï¿ıÔ˜, ·ÏÏ¿ Ó· ÂÈ̤ÓÂȘ ·ÎfiÌË ÈÔ ·˘ÛÙËÚ¿ ÛÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛ‹ ÙÔ˘; ∞ÊÔ‡ ¤Î·Ó·Ó Ï¿ıÔ˜ ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ ÙÔ ‰ÈÔÚıÒÓÔ˘Ó ÙÒÚ· ¯·Ï·ÚÒÓÔÓÙ·˜ ÙË ıËÏÈ¿; ∫·È ·Ó ‰ÂÓ ÙÔ Î¿ÓÔ˘Ó ÔÈ ÙÚÔ˚ηÓÔ› ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ ÙÔ ·ÍÈÒÓÔ˘Ó ÔÈ ‰ÈÎÔ› Ì·˜, Ì Âȯ›ÚËÌ· ÙËÓ ÔÌÔÏÔÁ›· ÙÔ˘ Ï¿ıÔ˘˜ fiˆ˜ ˘¤‰ÂÈÍ·Ó ¯ı˜ Ô ¡›ÎÔ˜ ÃÚÈÛÙÔ‰Ô˘Ï¿Î˘ Î·È Ô ∞Ó‰Ú¤·˜ §Ô‚¤Ú‰Ô˜; ∏ ·¿ÓÙËÛË ˘¿Ú¯ÂÈ Û ÌÈ· ϤÍË Ô˘ ·Ó·‰‡ÂÙ·È ÛÙÔ ÊfiÓÙÔ ÙˆÓ ·Ó·Ï‡ÛÂˆÓ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó οÓÂÈ Î·Ù¿ ηÈÚÔ‡˜ ÔÈ ‰Ô˘ÓÔ˘ÙÔ‡‰Â˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÔÏÏÔ› ∂˘Úˆ·›ÔÈ, Ô˘ ·Ó¤Ï·‚·Ó Ó· ‰ÈÔÚıÒÛÔ˘Ó ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌ›·. ∂›Ó·È Ë Ï¤ÍË: ›ڷ̷. √È ÔÈÎÔÓÔÌÔÏfiÁÔÈ ÙÔ˘ ¢¡Δ ¤Î·Ó·Ó ·ÏÒ˜ ¤Ó· ›ڷ̷ Î·È ÔÈ ¤ÏÏËÓ˜ ʈÛÙ‹Ú˜ ÙÔ Î·Ù¿È·Ó ·Ì¿ÛËÙÔ. ΔÒÚ· ·ÔηχÙÔÓÙ·È ÌfiÓÔÈ ÙÔ˘˜, ÂÎı¤ÙÔÓÙ·˜ Î·È ÙÔ˘˜ “¿‚Ô˘ÏÔ˘˜” ‰ÈÎÔ‡˜ Ì·˜. ∞Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÙ·È ¤ÙÛÈ Î¿ÙÈ Ô˘ ¤ÏÂÁÂ Ô ·ÌÂÚÈηÓfi˜ ÂΉfiÙ˘ ∞ÏÊÚÂÓÙ ¡ÔÚÊ: “√ÈÎÔÓÔÌÔÏfiÁÔ˜ Â›Ó·È ·˘Ùfi˜ Ô˘ ı· ͤÚÂÈ ·‡ÚÈÔ ÁÈ·Ù› ·˘Ù¿ Ô˘ ÚÔ¤‚Ï„ ¯ı˜ ‰ÂÓ Û˘Ó¤‚ËÛ·Ó Û‹ÌÂÚ·” . (∞fi «Δ· ¡¤·»)

TÔ˘ ¢ËÌ‹ÙÚË P¿ÏÏË, rallis@e-thessalia.gr

ΔÔ Ù·Í›‰È ÙÔ˘ ∞ÓÙ. ™·Ì·Ú¿ ÛÙÔ ∫·Ù¿Ú, ·ÊÔ‡ ¤Ú·Û ·fi ÔÏÏ¿ ·̷ٷ, Ì ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÂÌfi‰ÈÔ Î·È ÙËÓ ¿ÚÓËÛË ÙÔ˘ ÂÌÈÚ¿ÙÔ˘ Ó· Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ Û ‰È·ÁˆÓÈÛÙÈΤ˜ ‰È·‰Èηۛ˜, ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› Ì ÙÔÓ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi Ó· Û˘Óԉ‡ÂÙ·È ·fi ÔÌ¿‰· ∂ÏÏ‹ÓˆÓ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÒÓ, Ô˘ ÂÎÚÔÛˆÔ‡Ó ÙÔÌ›˜ ÙˆÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔًوÓ. ∫˘‚ÂÚÓËÙÈ΋ ÂÈÏÔÁ‹ Ê·›ÓÂÙ·È Ó· Â›Ó·È ÔÏϤ˜ Ù˘¯¤˜ ÙˆÓ Û˘˙ËÙ‹ÛÂˆÓ ÁÈ· ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ Ó· ̤ÓÔ˘Ó “Ì˘ÛÙÈΤ˜” ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÌËÓ ÚÔηÏÂ›Ù·È ·ÔÁÔ‹Ù¢ÛË fiÙ·Ó ‰ÂÓ Â˘Ô‰ÒÓÔÓÙ·È, Ì ‰Â‰Ô̤ÓÔ Ì¿ÏÈÛÙ· fiÙÈ ÛÙ· ÂÂÓ‰˘ÙÈο Û¯¤‰È· ‰È·ÁΈӛ˙ÔÓÙ·È Ì·˙› Ì ΢‚ÂÚÓ‹ÛÂȘ Î·È ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈΤ˜ ÌÔÓ¿‰Â˜. ∞ÓÙ›ıÂÙ· fiÙ·Ó ÎÏ›ÓÂÈ ÌÈ· Û˘Ìʈӛ·, fiˆ˜ Û˘Ó¤‚Ë Ì ÙËÓ ÚfiÛÊ·ÙË ÌÂٷ͇ Cosco- Hewlett-Packard - ΔÚ·ÈÓ√™∂, ÚÔ‚¿ÏÏÂÙ·È È‰È·›ÙÂÚ· Ô ÚfiÏÔ˜ Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ·›ÍÂÈ Ë ¯ÒÚ· ÁÈ· ÏfiÁÔ˘˜ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙË ÁˆÔÏÈÙÈ΋ ÛËÌ·Û›· Ù˘ ˆ˜ ÛÙ·˘ÚÔ‰ÚfiÌÈ ·Ó·ÙÔÏ‹˜ - ‰‡Û˘ Î·È ‡ÏË ÂÈÛfi‰Ô˘ ÚÔ˜ ÙËÓ ∂˘ÚÒË ·fi ÙËÓ ∞Û›·, fiÔ˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ÔÛÔÛÙfi Ù˘ ÂÚÁÔÛÙ·Ûȷ΋˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ÙÔ˘ Ï·Ó‹ÙË. ∏ ¯ÒÚ· ¤¯ÂÈ ÙËÓ Ù‡¯Ë Ó· ‰È·ı¤ÙÂÈ Ù· ÂÁÁ‡ÙÂÚ· ÏÈÌ¿ÓÈ· Ù˘ ∂˘Úˆ˙ÒÓ˘ Û ·˘Ù‹Ó, ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ Ù˘ ÚÔÛʤÚÂÈ ÌÂÁ¿Ï· Û˘ÁÎÚÈÙÈο ÏÂÔÓÂÎÙ‹Ì·Ù· ˆ˜ ‰È·ÌÂÙ·ÎÔÌÈÛÙÈÎfi ΤÓÙÚÔ ÌÂٷ͇ ∞Û›·˜ - ∂˘ÚÒ˘. ªÂÙ¿ ÙË ‰È·Ê·ÈÓfiÌÂÓË ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈÛË Ù˘ ·Ú·ÌÔÓ‹˜ ÛÙËÓ ∂˘Úˆ˙ÒÓË ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙ÂÙ·È Î·Ï‡ÙÂÚ· Ô ÚfiÏÔ˜ ·˘Ùfi˜. ŒÙÛÈ, ÂÓÒ ÔÈ °ÂÚÌ·ÓÔ› ÂӉȷʤÚÔÓÙ·È ÁÈ· ÂÓ¤ÚÁÂÈ· Î·È Ê˘ÛÈÎÔ‡˜ fiÚÔ˘˜ Î·È ÔÈ ∫ÈÓ¤˙ÔÈ ÁÈ· ÏÈÌ¿ÓÈ·, ÔÈ ∫·Ù·ÚÈ·ÓÔ› ¤¯Ô˘Ó ‰Â›ÍÂÈ ÂӉȷʤÚÔÓ ÁÈ· real estate, “ÊÈϤٷ” ΢ڛˆ˜ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ ÚˆÙÂ‡Ô˘Û·˜. ΔÈ ··ÈÙÔ‡Ó ÔÈ ÂÂÓ‰˘Ù¤˜ Ô˘ ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó Ú·ÁÌ·ÙÈο ÎÂÊ¿Ï·È·; ∞ÍÈÔÈÛÙ›·, ÛÙ·ıÂÚfiÙËÙ· ÛÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋, Û˘Ó¤ÂÈ· ÌÂٷ͇ ÏfiÁˆÓ Î·È Ú¿ÍÂˆÓ ·fi ÙȘ ΢‚ÂÚÓ‹ÛÂȘ Î·È ÙËÓ ÎÚ·ÙÈ΋ Ì˯·Ó‹. ΔÈ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ÌÈ· ¯ÒÚ· Ô˘ ˙ËÙ› ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ; ∂˘Ú›· ÔÏÈÙÈ΋ Û˘Ó·›ÓÂÛË ÁÈ· ·Ó·‚·ıÌÈṲ̂ÓË ÂıÓÈ΋ ÂÎÛÙÚ·Ù›· ÚÔÛ¤Ï΢Û˘ ÂÂÓ‰‡ÛˆÓ. ªÂ ‰Â‰Ô̤ÓÔ fiÙÈ ÔÏÏ¿ ·fi Ù· Û˘ÌʤÚÔÓÙ· Â›Ó·È ·ÓÙÈÎÚÔ˘fiÌÂÓ·, ÂÈ‚¿ÏÏÂÙ·È Ó· ÎÚ·ÙÈÔ‡ÓÙ·È ÈÛÔÚÚÔ›Â˜.

™ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ Ì‹Ó· ÂÁηÈÓÈ¿˙ÂÙ·È ÛÙÔ μfiÏÔ ÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ ¢È·‚›ˆÛ˘ ∞ÛÙ¤ÁˆÓ ÁÈ· ÙË ÊÈÏÔÍÂÓ›· ·ÙfiÌˆÓ Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÛÙ¤ÁË. ÕÏÏÔÙ ÔÈ ¿ÛÙÂÁÔÈ ‹Ù·Ó ÌÈ· ÌÂÈÔÓfiÙËÙ·, ¿ÓıÚˆÔÈ Ô˘ ‰Ú·¤Ù¢·Ó

·fi ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›·, ¤Û·Á·Ó ‰ÂÛÌÔ‡˜ Ì ÙËÓ Î·ÓÔÓÈÎfiÙËÙ·. ◊Ù·Ó Ë ÂÏ¿¯ÈÛÙË ÂÍ·›ÚÂÛË, Ô˘ ‰ÂÓ ·ÂÈÏÔ‡Û·Ó ÙË ‚ÈÙÚ›Ó· Ù˘ ·˘Í·ÓfiÌÂÓ˘ ¢ËÌÂÚ›·˜. ª¤¯ÚÈ Ô˘ ÔÈ ¿ÛÙÂÁÔÈ, ΢ڛˆ˜ ÛÙËÓ ÚˆÙÂ‡Ô˘Û·, ·ÏÏ¿ Î·È Û ÌÈÎÚfiÙÂÚ˜ fiÏÂȘ, fiˆ˜ Ô μfiÏÔ˜, ¤ÁÈÓ·Ó

ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ. ∏ ·Ù˘¯›· Ô˘ ÌÂÙ·ÙÚ¤ÂÈ ¤Ó· ÛÙÂÁ·Ṳ̂ÓÔ Û ¿ÛÙÂÁÔ, ·fi ÌÈ· “ÛÙÚ·‚‹” , ¿Ú¯ÈÛ ӷ Á›ÓÂÙ·È ÌÈ· ˘fiıÂÛË ÏÈÁfiÙÂÚÔ Ì·ÎÚÈÓ‹. ¶¿ÓÙ· ˘‹Ú¯Â ÊÙÒ¯ÂÈ· ¤ˆ˜ fiÙÔ˘ Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ· ‹ÚıÂ Ë Ù·¯‡ÙÂÚË Î·Ù·ÛÙÚÔÊ‹ ÌÈÎÚÔÌÂÛ·›ˆÓ ÛÙڈ̿وÓ. ÕÏÏÔ Ó· ÁÂÓÓÈ¤Ù·È Î¿ÔÈÔ˜ Ì ÌÂȈ̤Ó˜ ÚÔÛ‰Ô˘, ·ÏÏ¿ Î·È Ì ÂÏ›‰Â˜ ÁÈ· ‚ÂÏÙ›ˆÛË Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ηٿÛÙ·Û˘ Î·È ¿ÏÏÔ Ó· ˙ÂÈ Û ۯÂÙÈ΋ ¢ËÌÂÚ›·, Ó· ÌËÓ Í¤ÚÂÈ ÙÈ ı· ÂÈ ·fiÏ˘ÙË ¤Ó‰ÂÈ· Î·È Í·ÊÓÈο Ó· ¯¿ÓÂÙ·È ÙÔ ¤‰·ÊÔ˜ οو ·fi Ù· fi‰È· ÙÔ˘. ¶›Ûˆ ·fi ·ÚÈıÌÔ‡˜ ÙˆÓ ·Ó¤ÚÁˆÓ Î·È ÙˆÓ Ùˆ¯Â˘Ì¤ÓˆÓ ÓÔÈÎÔ΢ÚÈÒÓ, fiÛˆÓ ¯¿ÓÔ˘Ó ı¤ÛÂȘ ÂÚÁ·Û›·˜, ·ÏÏ¿ Î·È Û›ÙÈ·, ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ·ÓıÚÒÈÓ· ‰Ú¿Ì·Ù·, Ô˘ ÍÂÙ˘Ï›ÁÔÓÙ·È Î¿ÔÙ ̤¯ÚÈ ÎÈ ÂΛ Ô˘ ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· ÓÂÔ·ÛÙ¤ÁˆÓ ·Ú¯›˙ÂÈ Ó· ·ÔÎÙ¿ ÛÔ‚·Ú¤˜ ‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ. ∞¤Ó·ÓÙÈ Û ·˘Ù¿ Ù· ‰Ú¿Ì·Ù· ÙÈ ÌÔÚ› Ó· ÛÙËı› ˆ˜ ·Ó¿¯ˆÌ·; ΔÔ ÂÏ¿¯ÈÛÙÔ Ô˘ ÌÔÚ› Ó· Â›Ó·È Î·È ÙÔ Ì¤ÁÈÛÙÔ: ÀÔ‰Ô̤˜ ‹ ¤ÛÙˆ ‰›ÎÙ˘· ·ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë˜.

ʈÙfi: ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ °È¿ÓÓ·ÚÔ˜

T‡Ô˜

Œ¯ÂÈ Á›ÓÂÈ ÚÔÛ¿ıÂÈ·, ÙÂÚ¿ÛÙȘ ı˘Û›Â˜ ÁÈ· Ó· ÌÂÈ Û ۈÛÙ¤˜ Ú¿Á˜ Ë ÔÈÎÔÓÔÌ›·. ¶fiÛÔ ·ÎfiÌË ı· ¯ÚÂÈ·ÛÙ› Ó· Ê·Ó› ʈ˜ ÛÙËÓ ¿ÎÚË ÙÔ˘ ÙÔ‡ÓÂÏ, Ô˘ ÙÔ ‚ϤÌÌ· ÂÓ·ÁˆÓ›ˆ˜ ·Ó·˙ËÙ›;

¢¤Î· ¯ÚfiÓÈ· Ì “ÙÚÂÏ¿” Û¯¤‰È· ΔÔ˘ ™ÂÚ·ÊÂ›Ì ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓ›‰Ë

¶Ò˜ ı· Â›Ó·È Ë ∂ÏÏ¿‰· ÙÔ 2023; ∫·Ó›˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÙËÓ „˘¯Ú·ÈÌ›· Ó· ‰È·‚Ϥ„ÂÈ. ∞ÓÙ›ıÂÙ·, Ô ÛÙfi¯Ô˜ Ù˘ ÙÔ˘ÚÎÈ΋˜ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ‹Ù·Ó ·fi ÙËÓ ·Ú¯‹ ÂÓÙ˘ˆÛÈ·Îfi˜: ΔÔ 2023 Ë ÙÔ˘ÚÎÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌ›· Ó· Â›Ó·È ÌÈ· ·fi ÙȘ ‰¤Î· ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚ˜ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘. ∞˘Ù‹ ÙËÓ Î·Ù‡ı˘ÓÛË ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍÂ Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ Δ·Á› ∂ÚÓÙÔÁ¿Ó ÂÂȉ‹ ÙÔ ¤ÙÔ˜ ·˘Ùfi Û˘ÌÏËÚÒÓÔÓÙ·È 100 ¯ÚfiÓÈ· ·fi ÙËÓ ‰È¿Ï˘ÛË Ù˘ √ıˆÌ·ÓÈ΋˜ ·˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚ›·˜ Î·È ÙËÓ ›‰Ú˘ÛË ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ÙÔ˘ÚÎÈÎÔ‡ ÎÚ¿ÙÔ˘˜. √ ÁÂÓÈÎfi˜ ·˘Ùfi˜ ÛÙfi¯Ô˜ ÛÙËÚ›¯ıËΠ·fi “ÌÂÁ·ÏÔÚÂ›˜” ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›Â˜ Ô˘ ·Ú¤ÛÔ˘Ó ÛÙÔ˘˜ ·ÍȈ̷ÙÔ‡¯Ô˘˜ Î·È ÛÙÔÓ ËÁ¤ÙË Ù˘ ÙÔ˘ÚÎÈ΋˜ ΢‚¤ÚÓËÛ˘. ∫·Ù¿ ÙËÓ ¤ÎÊÚ·ÛË ÙÔ˘ Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡ ∂ÚÓÙÔÁ¿Ó Ô˘ ˘ÈÔıÂÙ‹ıËΠ̠ÂÓıÔ˘ÛÈ·ÛÌfi ·fi ÙÔÓ ÙÔ˘ÚÎÈÎfi Ù‡Ô, ˘‹Ú¯Â ¤Ó· “ÙÚÂÏfi” Û¯¤‰ÈÔ. ¡· ηٷÛ΢·ÛÙ› ÛÙËÓ ∞Ó·ÙÔÏÈ΋ £Ú¿ÎË ı·Ï¿ÛÛÈ· Ô‰fi˜, ¤Ó· Ó¤Ô˜ μfiÛÔÚÔ˜ Ô˘ ı· Û˘Ó‰¤ÂÈ ÙËÓ ª·‡ÚË £¿Ï·ÛÛ· Ì ÙÔ ∞ÈÁ·›Ô ÒÛÙÂ Ë Î›ÓËÛË ÙˆÓ ÏÔ›ˆÓ Ó· ÌËÓ ÂÈ‚·Ú‡ÓÂÈ Ù· ÛÙÂÓ¿. ∏ ·-

Ï‹ıÂÈ· Â›Ó·È fiÙÈ ÙÔ “ÙÚÂÏfi” ·˘Ùfi Û¯¤‰ÈÔ Ì¿ÏÏÔÓ ÎÈÓÂ›Ù·È ·ÚÁ¿, ·ÏÏ¿ ¤¯Ô˘Ó ·Ó·ÎÔÈÓˆı› ÎÈ ¿ÏÏ·! ¶ÔÏÏ¿ ¯ÈÏÈfiÌÂÙÚ· ÁÚ·ÌÌÒÓ ÁÈ· ÙÚ·›Ó· ˘„ËÏ‹˜ Ù·¯‡ÙËÙ·˜ ÎÈ ¤Ó· ·fi ·˘Ù¿ ı· Û˘Ó‰¤ÂÈ ÙËÓ ΔÚ·Â˙Ô‡ÓÙ· Ì ÙÔ ¡ÙÈÁÈ¿Ì·ÎÈÚ ÛÙÔ ÓfiÙÔ Î·È ÙË ™˘Ú›·. ™Â ÁÚ·ÌÌ‹ Ì‹ÎÔ˘˜ 630 ¯ÈÏÈÔ̤ÙÚˆÓ ı· ÙÚ¤¯Ô˘Ó ÙÚ·›Ó· Ì ٷ¯‡ÙËÙ· 250 ¯ÈÏÈfiÌÂÙÚ· ÙËÓ ÒÚ·. √ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ªÂÙ·ÊÔÚÒÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ٷ Û¯¤‰È· ÁÈ· ÙÔ Ó¤Ô ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈÔ Ù˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏ˘ Â›Û˘ Ì ÔıˆÌ·ÓÈ΋ ÌÂÁ·ÏÔÚ¤ÂÈ·. ¢ÂÓ ·ÚΤÛÙËΠÛÙËÓ ÂÈÛ‹Ì·ÓÛË fiÙÈ ı· Â›Ó·È ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈÔ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘, Ì ¤ÍÈ ·ÂÚԉȷ‰ÚfiÌÔ˘˜, ı· Â͢ËÚÂÙ› 150 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ÂÈ‚¿Ù˜ ÙÔ ¯ÚfiÓÔ Î·È ı· ÎÔÛÙ›ÛÂÈ 5,6 ‰ÈÛ. ‰ÔÏ. •ÂΛÓËÛ Ì ·Ó·ÊÔÚ¿ ÛÙÔ ™Ô˘ÏÙ¿ÓÔ ªÂ¯Ì¤Ù μ’, ÙÔÓ ªˆ¿ÌÂı ÙÔÓ ¶ÔÚıËÙ‹ fiˆ˜ Â›Ó·È ÁÓˆÛÙfi˜ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, Ô ÔÔ›Ô˜ “¿ÓÔÈÍ ÌÈ· Ó¤· ÂÔ¯‹ Ì ÙËÓ Î·Ù¿ÎÙËÛË Ù˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏ˘ Î·È Ë ÔÔ›· ¶fiÏË ÙÒÚ· ·ÓÔ›ÁÂÈ ÙËÓ fiÚÙ· ÛÙË Ó¤· ÂÔ¯‹ ÙÔ˘ ̤ÏÏÔÓÙÔ˜...” ΔÔ Û¯¤‰ÈÔ Ô˘ ‹‰Ë ÂÎÙÂÏÂ›Ù·È ÁÈ· ÙÚ›ÙË Á¤Ê˘Ú· ÛÙÔÓ μfiÛÔÚÔ, ÎfiÛÙÔ˘˜ 2,5 ‰ÈÛ. ‰ÔÏ. Ê·›ÓÂÙ·È ÌÈÎÚfi ¤ÚÁÔ, ·ÊÔ‡ Ù· “ÙÚÂÏ¿” Û¯¤‰È· ÚԂϤÔ˘Ó ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÂÓfi˜ ·fi ‰¤Î· ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ· ÏÈÌ¿ÓÈ· ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘, Î·È ÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹ ÙÔ˘ ÂÓfi˜ ÙÚ›ÙÔ˘ Ù˘ ·Ó·Áη›·˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ ·fi ·Ó·ÓÂÒÛÈ̘ ËÁ¤˜. Δ· Û¯¤‰È· ·˘Ù¿ ÛÙÔ¯Â‡Ô˘Ó ÛÙËÓ ÚÔÛ¤Ï΢ÛË ÎÂÊ·Ï·›ˆÓ ·fi

✒¢∏ª√∫ƒ∞Δπ∞: ∞ΛÓËÙ·: √ ¤Ó·˜ ÛÙÔ˘˜ ‰‡Ô ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Ó· ÏËÚÒÛÂÈ. ✒∂£¡√™: ∫·Ù¿ÚÁËÛË ·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈÎÒÓ ı¤ÏÂÈ Ë ÙÚfiÈη. ✒∂§∂À£∂ƒ√™ ΔÀ¶√™: Δ· Ó¤· fiÚÈ· ËÏÈΛ·˜ ÁÈ· ‰ËÌÔÛ›Ô˘˜ ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘˜. ✒∂§∂À£∂ƒ√ΔÀ¶π∞: ªÔ˘ÏÓÙfi˙· ÁÈ· 3.305 ·˘ı·›ÚÂÙ·. ✒∏ ∂º∏ª∂ƒπ¢∞ Δø¡ ™À¡Δ∞∫Δø¡: ∂›Ù·ÍË ‰È·ÚΛ·˜. ✒∏ ∂§§∞¢∞ ∞Àƒπ√: ¶fiÛÔ ¯¿ÓÔ˘Ó Î¿ı ̋ӷ ÌÈÛıˆÙÔ› - Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ÔÈ. ✒Δ∞ ¡∂∞: ∫Ú˘Êfi˜ ıËÛ·˘Úfi˜ ·fi “Ì·‡ÚÔ” ¯Ú‹Ì·. ✒6ª∂ƒ∂™: ∏ ʈÙÈ¿ ¿ÂÈ ÛÙÔ˘˜ οÌÔ˘˜. ✒∏ª∂ƒ∏™π∞: ¢‡Ô Ӥ˜ ÚÔÎÏ‹ÛÂȘ ÛÙÔ Ù·ÌÏfi ÙÔ˘ Ã.∞.

ÙȘ ‰ÈÂıÓ›˜ ·ÁÔÚ¤˜, ÒÛÙ ӷ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙËıÔ‡Ó Ù· ¤ÚÁ· ˘Ô‰ÔÌÒÓ Î·È ÁÈ ·˘Ùfi ÔÈ Î˘‚ÂÚÓËÙÈÎÔ› ·ÍȈ̷ÙÔ‡¯ÔÈ ‰›ÓÔ˘Ó ¤ÌÊ·ÛË ÛÙËÓ ·Ó·‚¿ıÌÈÛË Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ·fi Ô›ÎÔ˘˜ ·ÍÈÔÏfiÁËÛ˘ Ù˘ ÈÛÙÔÏËÙÈ΋˜ ÈηÓfiÙËÙ·˜... øÛÙfiÛÔ ›Ûˆ ·fi ÙËÓ ¤·ÚÛË Î·È ÙËÓ Ï·ÙÚ›· ÙÔ˘ √ıˆÌ·ÓÈÎÔ‡ - ·˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚÈÎÔ‡ ·ÚÂÏıfiÓÙÔ˜, ‰È·Ê·›ÓÂÙ·È Î·È Ë ·ÔÌ¿ÎÚ˘ÓÛË ·fi ÙÔ Â˘Úˆ·˚Îfi fiÚ·Ì· ηıÒ˜ Ë ΔÔ˘ÚΛ· Û˘Ì‚È‚¿˙ÂÙ·È Ì ÙËÓ È‰¤· fiÙÈ ‰ÂÓ ı· ÂÓÙ·¯ı› ÛÙËÓ ∂˘Úˆ·˚΋ ŒÓˆÛË. ™Â ÚfiÛÊ·ÙË ‰ËÌÔÛÎfiËÛË ÙÔ ÔÛÔÛÙfi fiÛˆÓ ˘ÔÛÙËÚ›˙Ô˘Ó ÙËÓ ¤ÓÙ·ÍË ÛÙËÓ ∂∂ ¤¯ÂÈ ÂÚÈÔÚÈÛÙ› Û 43% ÂÓÒ ÚÈÓ Ï›Á· ¯ÚfiÓÈ· ÌÈ· ÌÂÁ¿ÏË ÏÂÈÔ„ËÊ›· Ì 69% ‰‹ÏˆÓ fiÙÈ ı· „‹ÊÈ˙Â Ó·È ÛÙËÓ ¤ÓÙ·ÍË. ∞˘Ùfi ‰ÂÓ ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ Ô Ï·fi˜ Ì·˜ ‰ÂÓ ı¤ÏÂÈ ÌÂÙ·ÚÚ˘ıÌ›ÛÂȘ, ¤Û¢Û ӷ ÂÍËÁ‹ÛÂÈ Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ ·ÚÌfi‰ÈÔ˜ ÁÈ· ÙȘ ‰È·Ú·ÁÌ·Ù‡ÛÂȘ Ì ÙËÓ ∂˘ÚÒË ∂. ª·Á›˜ ÚÔÛı¤ÙÔÓÙ·˜ Ì ˘ÂÚÔÙÈÎfi ‡ÊÔ˜, “Ô Ï·fi˜ Ì·˜ ¤¯·Û ÙËÓ ÂÌÈÛÙÔÛ‡ÓË ÙÔ˘ ÚÔ˜ ÙËÓ ∂˘Úˆ·˚΋ ŒÓˆÛË” . ∏ ÙÔ˘ÚÎÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌ›· ‰ÂÓ ‰È·ı¤ÙÂÈ ÙÔ˘˜ ·Ó·Áη›Ô˘˜ fiÚÔ˘˜ ÁÈ· Ó· ˘ÏÔÔÈËıÔ‡Ó ·˘Ù¿ Ù· ¤ÚÁ·. £· Ú¤ÂÈ Â›Ù ӷ ÚÔÛÂÏ·ÛÂÈ ‰ÈÂıÓ‹ ÎÂÊ¿Ï·È·, ‹ Ó· ‰È·ı¤ÛÂÈ ÂÁ¯ÒÚÈÔ˘˜ fiÚÔ˘˜ Îfi‚ÔÓÙ·˜ ¿ÏϘ ‰·¿Ó˜, ‹ Ó· ÌÂÙÚÈ¿ÛÂÈ ÙȘ ÊÈÏÔ‰Ô͛˜ Ù˘. ΔÔ Ú·ÏÈÛÙÈÎfi Â›Ó·È Ó· ÂÚÈ̤ÓÂÈ Î·Ó›˜ ¤Ó·Ó Û˘Ó‰˘·ÛÌfi. (∞fi ÙËÓ «∫·ıËÌÂÚÈÓ‹»)

29-01-13  

29-01-2013

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you