Page 1

ÛÙÔ

°›ÓÂÙÂ Û˘Ó‰ÚÔÌËÙ¤˜

internet

ÛÙË ∂Δ√™ 113√¡ Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 29 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2010

www.e-thessalia.gr

Œ‰ÂÛ·Ó, Ê›ÌˆÛ·Ó Î·È Ï‹ÛÙ„·Ó ËÏÈÎȈ̤ÓË ÛÙË ª. μÂÏ·Óȉȿ ¡¤·˜ ∞Á¯È¿ÏÔ˘ ■ ÛÂÏ. 10

K∞£∏ª∂ƒπ¡∏ ¶ƒøπ¡∏ Eº∏ª∂ƒπ¢∞ ∞¶√ Δ√ 1898 A¡. ∏§. 07.19 - ¢. 19.12’ ™∂§∏¡∏ 21 ∏ª∂ƒø¡

Aƒπ£ª√™ ºÀ§§√À 34.235 ∫˘ÚÈ·ÎÔ‡ ÔÛ›Ô˘, ÙÔ˘ ·Ó·¯ˆÚËÙÔ‡, ¶ÂÙÚˆÓ›·˜ Ì¿ÚÙ.

Tπª∏ ºÀ§§√À 1ú 40 ™∂§π¢∂™

Δ¤ÚÌ· ÔÈ ·ԉ›ÍÂȘ ·fi ÙÔ 2011

∏§∂∫Δƒ√¡π∫∏

οÚÙ· ·ÁÔÚÒÓ

£· ηٷÁÚ¿ÊÔÓÙ·È fiϘ ÔÈ Û˘Ó·ÏÏ·Á¤˜  ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ οÚÙ· fiÔ˘ ı· ηٷÁÚ¿ÊÔÓÙ·È ÔÈ ·ÁÔÚ¤˜ ÙÔ˘˜ ı· ÂÊԉȷÛÙÔ‡Ó ·fi ÙÔ 2011 fiÏÔÈ ÔÈ ŒÏÏËÓ˜ ÊÔÚÔÏÔÁÔ‡ÌÂÓÔÈ Ôϛ٘. ∞˘Ùfi ÚԂϤÂÈ ÙÔ Û¯¤‰ÈÔ Ô˘ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛÂ Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ °. ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ ÌÂÙ¿ ÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ô˘ ›¯Â Ì ÙËÓ ŒÓˆÛË ∂ÏÏËÓÈÎÒÓ ΔÚ·Â˙ÒÓ. ΔÔ Ì¤ÙÚÔ ÛÙԯ‡ÂÈ ÛÙËÓ ·ÓÙÈηٿÛÙ·ÛË ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ Û˘ÏÏÔÁ‹˜ ·ԉ›ÍÂˆÓ ÁÈ· ¤ÎÙˆÛË ÊfiÚÔ˘ ÂÈÛÔ‰‹Ì·ÙÔ˜. √È ÊÔÚÔÏÔÁÔ‡ÌÂÓÔÈ ÏÔÈfiÓ, fiˆ˜ ‰È¢ÎÚ›ÓÈÛÂ Ô Î. ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘, ı· ÚÔÌËı¢ÙÔ‡Ó ÌÈ· ÌÔÓ·‰È΋ ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ οÚÙ· Ô Î·ı¤Ó·˜, fiÔ˘ ı· Â›Ó·È Î·Ù·¯ˆÚË̤ÓÔ˜ Ô ∞ºª ÙÔ˘˜ Î·È Û οıÂ

ª ∂˘Úˆ-‰È·‰‹ÏˆÛË ÛÙȘ μڢͤÏϘ ÎfiÓÙÚ· ÛÙË ÏÈÙfiÙËÙ· ∏Ã∏ƒ∏ ʈӋ ‰È·‰ËψÙÒÓ Î·Ù¿

Ù˘ ÏÈÙfiÙËÙ·˜ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ηٷÎχÛÂÈ Û‹ÌÂÚ· ΔÂÙ¿ÚÙË ÙȘ μڢͤÏϘ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ·ÓÂ˘Úˆ·˚΋˜ ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛ˘. ∏ ∂˘Úˆ·˚΋ ™˘ÓÔÌÔÛÔÓ‰›· ™˘Ó‰ÈÎ¿ÙˆÓ ÂÏ›˙ÂÈ Ó· Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÂÈ ÛÙË ‚ÂÏÁÈ΋ ÚˆÙÂ‡Ô˘Û· 100.000 ‰È·‰Ëψ٤˜ ·fi 30 ¯ÒÚ˜ Ì ÛÙfi¯Ô Ó· ÛÙ·Ï› Ì‹Ó˘Ì· ÛÙËÓ ∫ÔÌÈÛÈfiÓ.

Û˘Ó·ÏÏ·Á‹ ÙÔ˘˜ ı· ÂÚÓÔ‡Ó ÙËÓ Î¿ÚÙ· ·fi Ù· ·˘ÙfiÌ·Ù· Û˘ÛÙ‹Ì·Ù· Û˘Ó·ÏÏ·ÁÒÓ Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó Û‹ÌÂÚ· ÔÈ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ÁÈ· ÈÛÙˆÙÈΤ˜ Î·È ¯ÚˆÛÙÈΤ˜ οÚÙ˜. ∂Λ Î·È ı· ηٷÁÚ¿ÊÔÓÙ·È Ì¤¯ÚÈ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ οı ¯ÚÔÓÈ¿˜ fiϘ ÔÈ Û˘Ó·ÏÏ·Á¤˜ Ô˘ ı· ‰ËÏÒÓÔÓÙ·È ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÛÙË ÊÔÚÔÏÔÁÈ΋ ‰‹ÏˆÛË. ŒÙÛÈ ı· ¤¯ÂÈ ÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ‰È·ÛÙ·˘ÚÒÓÂÈ Û Ú·ÁÌ·ÙÈÎfi ¯ÚfiÓÔ ÙËÓ ÂÈÏÈÎÚ›ÓÂÈ· ÙˆÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ ÁÈ· ÙȘ ‰ËÏÔ‡ÌÂÓ˜ ‰·¿Ó˜ ÙÔ˘ ÊÔÚÔÏÔÁÔ‡ÌÂÓÔ˘, ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ º¶∞ Ô˘ ı· ÔÊ›ÏÔ˘Ó Ó· ·Ô‰ÒÛÔ˘Ó Î¿ı ̋ӷ ‹ ÙÚ›ÌËÓÔ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Î·È ÂχıÂÚÔÈ Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜. ■ ÛÂÏ. 6

∏ ÂÈÛÙÔÏ‹ ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹ ÛÙËÓ ¶ÚÔ·Ó·ÎÚÈÙÈ΋ ÁÈ· ÙÔ μ·ÙÔ¤‰È

«√‡Ù ˘Ô„›· ÔÈÓÈÎÒÓ Â˘ı˘ÓÒÓ» ∞ÓÙȉڿÛÂȘ ·fi ¶∞™√∫, ∫∫∂, §∞√™ Î·È ™Àƒπ∑∞

■ ÛÂÏ. 8

■ ÛÂÏ. 29

∂ÓÒ ·ÔÊ·Û›ÛÙËΠ¯ı˜ ‚Ú¿‰˘ Ë Û˘Ó¤¯ÈÛË ÙˆÓ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛˆÓ

™Ê·›Ú˜ ηٿ ÊÔÚÙËÁÒÓ ÛÙË ª·Ï·Î¿Û· ™À¡∂Ãπ∑√¡Δ∞π ÔÈ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ ȉÈÔÎÙËÙÒÓ ÊÔÚÙËÁÒÓ Î·È

ÕÁÓˆÛÙÔ˜ Ú›¯ÓÂÈ ÎÔÚÌÔ‡˜ ‰¤ÓÙÚˆÓ ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ ∫Ô˘ÎÔ˘Ú¿‚·˜ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ·˜ ■ ÛÂÏ. 17 ∫ÏËÚÒÓÔÓÙ·È 15 ÂÚÁ·ÙÈΤ˜ ηÙÔÈ˘ ÁÈ· ÌÔÓÔÁÔÓÂ˚Τ˜ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȘ ■ ÛÂÏ. 15

‚˘ÙÈÔÊfiÚˆÓ ¢ËÌfiÛÈ·˜ ÃÚ‹Û˘, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ù˘ οÏ˘ Ô˘ ÛÙ‹ıËΠ¯ı˜ ηٿ ÙË °ÂÓÈ΋ ™˘Ó¤Ï¢ÛË ÙˆÓ ÛˆÌ·Ù›ˆÓ ÙÔ˘ ÎÏ¿‰Ô˘. ∂Ó Ùˆ ÌÂٷ͇ Ô‰ËÁÔ› 25 ÊÔÚÙËÁÒÓ Ì ηÙ‡ı˘ÓÛË ÙËÓ ∞ı‹Ó· Î·È ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Û˘Óԉ‡ÔÓÙ·Ó ·fi ÂÚÈÔÏÈο, ηٷÁÁ¤ÏÏÔ˘Ó fiÙÈ, ÚÔÊ·ÓÒ˜, ÂÂȉ‹ ‰Ô‡Ï¢·Ó, ‰¤¯ıËÎ·Ó ˘ÚÔ‚ÔÏÈÛÌÔ‡˜ ÛÙÔ 50fi ¯ÈÏÈfiÌÂÙÚÔ ∞ıËÓÒÓ-§·Ì›·˜ ÛÙÔ ‡„Ô˜ Ù˘ ª·Ï·Î¿Û·˜. ™ÙÔ ÛËÌÂ›Ô ¤Û¢Û ÎÏÈÌ¿ÎÈÔ Ù˘ ¢È‡ı˘ÓÛ˘ ∂ÁÎÏËÌ·ÙÔÏÔÁÈÎÒÓ ÀËÚÂÛÈÒÓ, ÙÔ ÔÔ›Ô Ú·ÁÌ·ÙÈο ‰È·›ÛÙˆÛ fiÙÈ Î¿ÔÈÔÈ Â›¯·Ó ˘ÚÔ‚ÔÏ‹ÛÂÈ Ù· ÊÔÚÙËÁ¿, ηıÒ˜ ‚Ú¤ıËÎ·Ó ÛËÌ¿‰È· ·fi ÛÊ·›Ú˜ ÛÙ· „˘Á›· Î·È ÛÙÔ˘˜ ÚÔÊ˘Ï·ÎÙ‹Ú˜. ∂Í¿ÏÏÔ˘ ÙËÓ ·Ú·›ÙËÛ‹ ÙÔ˘ ·fi ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ÙÔ˘ ™ˆÌ·Ù›Ԣ π‰ÈÔÎÙËÙÒÓ ºÔÚÙËÁÒÓ ª·ÁÓËÛ›·˜ ˘¤‚·Ï ¯ı˜ Ô Î. ∑. ¡ÙÂÏfiÔ˘ÏÔ˜ Ì ‚ÔϤ˜ ÁÈ· “ÂÌʇÏÈÔ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ Û˘Ó·‰¤ÏÊˆÓ ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡ Î·È Ù˘ ˘fiÏÔÈ˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜”. ■ ÛÂÏ. 10, 13

Û‹ÌÂÚ·

800-11-35000

«™‡ÌʈÓÔ Ú¢ÛÙfiÙËÙ·˜»

¢¤ÛÌ¢ÛË ÙÚ·Â˙ÒÓ ÁÈ· ÛÙ‹ÚÈÍË Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜ ™Àªºø¡π∞ ¤ÓÙ ÛËÌ›ˆÓ ˘‹ÚÍÂ

ÌÂٷ͇ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Î·È ÙÔ˘ ÚÔ‰Ú›Ԣ Ù˘ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ ŒÓˆÛ˘ ΔÚ·Â˙ÒÓ (∂∂Δ), Ì ÛÙfi¯Ô ÙË ‰ÈÔ¯¤Ù¢ÛË ÚfiÛıÂÙ˘ Ú¢ÛÙfiÙËÙ·˜ ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ Î·È ÙËÓ ÂÓ›Û¯˘ÛË Ù˘ ·Ó¿Ù˘Í˘, ·ÏÏ¿ Î·È ÙË ‚ÂÏÙ›ˆÛË ÙÔ˘ Ì˯·ÓÈÛÌÔ‡ ÙˆÓ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎÒÓ ÂϤÁ¯ˆÓ. ∏ Û˘Ìʈӛ· ÂÂÙ‡¯ıË Î·Ù¿ ÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË, ÛÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ, ÙˆÓ °ÈÒÚÁÔ˘ ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ Î·È ªÈ¯¿ÏË ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë Ì ÙÔ ÚÔ‰ÚÂ›Ô Ù˘ ∂∂Δ. ■ ÛÂÏ. 7

ΔÔ ÙÂÏÈÎfi ΛÌÂÓÔ ÁÈ· ÙËÓ ÂÚ·›ˆÛË ■ ÛÂÏ. 32, 33 M ‚ÚÔ¯¤˜ ʇÁÂÈ Ô ™Â٤̂ÚÈÔ˜ ■ ÛÂÏ. 13 ∞ÛÙÈ΋ ·Ó·˙ˆÔÁfiÓËÛË ı· ʤÚÂÈ ÛÙËÓ fiÏË ÙÔ ÙÚ·Ì ■ ÛÂÏ. 15 ªÓËÌfiÓÈÔ ÁÈ· «Ú¿ÛÈÓ·» ÛÙÚ·Ùfi‰· ■ ÛÂÏ. 9 ∞ÏÔÔ›ËÛË ·‰ÂÈÔ‰ÔÙ‹ÛÂˆÓ ÁÈ· ÙȘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ■ ÛÂÏ. 7

ªÂÍÈÎfi: ºfi‚ÔÈ ÁÈ· 1.000 ÓÂÎÚÔ‡˜ ·fi ηÙÔÏ›ÛıËÛË ■ ÛÂÏ. 29


2

◆ ∫∞£∂ ª∂ƒ∞ ¶∞¡Δ√À

◆◆

ΔÔ˘ μ∞°°∂§∏ ∫∞ƒ∞ª∞¡∏

karamanis@e-thessalia.gr

Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 29 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2010

ΔÈÌÔϤˆÓ ∫·ÚÚ¿˜:

A¶√æ∂π™

«∏ fiÏË ‰ÂÓ Â›Ó·È ÊÈÏÈ΋ ÁÈ· Â˙Ô‡˜ Î·È Ô‰ËÏ¿Ù˜»

∞ÏÏ·Á¤˜ ∞∂π: °È·Ù› fi¯È; Δ˘ §øƒ∏™ ∫∂∑∞ Δ· “‰È‰·ÛηÏÈο ‰¤ÓÙÚ·” Â›Ó·È Î¿ÙÈ Û·Ó Ù· ÁÂÓ·ÏÔÁÈο ‰¤ÓÙÚ·. ∑ˆÁÚ·Ê›˙ÔÓÙ·È ·fi ηÈÚÔ‡ ÂȘ ηÈÚfiÓ ÁÈ· Ó· Ì·ı·›ÓÂÈ Ô ÎfiÛÌÔ˜ ÙÈ Á›ÓÂÙ·È Û οÔÈ· ·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈ·. ∏ √‰ÔÓÙÈ·ÙÚÈ΋ Ù˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ ·ÔÙÂÏ› ¤Ó· ÂӉȷʤÚÔÓ case study, ÂȉÈο ÁÈ· Ù· ÎÏ·‰È¿ fiÔ˘ ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È Ï¤ÎÙÔÚ˜. ∞fi ÙÔ˘˜ 15 ÔÈ ÂÓÓ¤· Â›Ó·È ·È‰È¿ ηıËÁËÙÒÓ. ∞Í›˙ÂÈ ÂȉÈ΋ ÌÓ›· Û ‰‡Ô ÂÚÈÙÒÛÂȘ: “ÁÈÔ˜ ηıËÁËÙ‹, ·‰ÂÏÊfi˜ ϤÎÙÔÚ·” , “ÁÈÔ˜ ηıËÁËÙ‹, Á·ÌÚfi˜ ηıËÁËÙ‹” . ∂Λ ÊÙ¿Û·ÓÂ, Ó· ·ÓÙÚ‡ÔÓÙ·È ·Ó·ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜, Û·Ó ÙÔ˘˜ Á·Ï·˙Ô·›Ì·ÙÔ˘˜! ™ÙË £ÂÔÏÔÁÈ΋ Ù˘ ∞ı‹Ó·˜ ˘‹Ú¯Â Û‡Ì·Û· ÌÈ· ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·: Ì¿Ó· ÎÔÛÌ‹ÙÔÚ·˜, ·Ù¤Ú·˜ ηıËÁËÙ‹˜, Ô ÔÔ›Ô˜ Â¤‚Ï„ ٷ ‰È‰·ÎÙÔÚÈο ÙˆÓ ‰‡Ô ·È‰ÈÒÓ ÙÔ˘. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ë Ì›· ÎfiÚË ÂÍÂϤÁË ·¢ı›·˜ ηıËÁ‹ÙÚÈ· ÁÈ· Ó· ÂȂϤ„ÂÈ ÙÔ ‰È‰·ÎÙÔÚÈÎfi Ù˘ ·‰ÂÏÊ‹˜ Ù˘. ª¤Û· Û ·˘Ùfi ÙÔ Îϛ̷ ·˜ ÚÔÛÙÂıÔ‡Ó ·ÏϷΛ‰Â˜, ‚·ÊÙÈÛÙ‹ÚÈ·, ÂÚÂÙ¿ Ô˘ ·Ó·ÚÚȯÒÓÙ·È ¯¿ÚË ÛÙ· ·Ú··Î·‰ËÌ·˚ο ÚÔÛfiÓÙ· ÙÔ˘˜. ∂ÙÛÈ ¤¯Ô˘Ì ÌÈ· ·ÔÛ·ÛÌ·ÙÈ΋ ÂÈÎfiÓ· ÁÈ· ÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ. TÔ ·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· Á›ÓÂÈ Û˘ÓÒÓ˘ÌÔ Ù˘ ·ıÔÁ¤ÓÂÈ·˜, fiˆ˜ Ë ÂÚÈÙˆÛÈÔÏÔÁ›· ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ·ÔÙÈÌ‹ÛÂÈ ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ Û˘ÓfiÏÔ˘ ÙˆÓ ·ÓÂÈÛÙËÌÈ·ÎÒÓ. ∞˜ ›̷ÛÙ fï˜ Ú·ÏÈÛÙ¤˜: ÙÔ ··Ú¯·ÈˆÌ¤ÓÔ Ï·›ÛÈÔ ÓfiÌÔ˘ ‰ÂÓ ‚ÔËıÔ‡Û ٷ ȉڇ̷ٷ Ó· ÍÂÂÚ¿ÛÔ˘Ó Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù¿ ÙÔ˘˜, ·ÎfiÌË ÎÈ ·˘Ù¿ Ô˘ Û˘Ó‰¤ÔÓÙ·È Ì ÙË ÓÔÛËÚfiÙËÙ· Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÎÔÈÓˆÓ›·˜. ∏ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ¶·È‰Â›·˜ ΢ڛ· ∞ÓÓ· ¢È·Ì·ÓÙÔÔ‡ÏÔ˘ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Û ӷ Ï¿‚ÂÈ ˘fi„Ë ÙȘ ‰Â˘ÙÂÚ‡ԢÛ˜ ·Ú·Ì¤ÙÚÔ˘˜, fiˆ˜ Ô ÓÂÔÙÈÛÌfi˜, ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ Ë ·ÓÒÙ·ÙË ÂÎ·›‰Â˘ÛË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Û Ì fiÚÔ˘˜ Ù˘ ‰ÂηÂÙ›·˜ ÙÔ˘ ’80. √È ÚÔÙ¿ÛÂȘ Ô˘ ‰ËÌÔÛÈÔÔÈ‹ıËÎ·Ó ·ÏÏ¿˙Ô˘Ó ÂÎ ‚¿ıÚˆÓ Ù· ‰Â‰Ô̤ӷ: ‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ¤Ó· ·ÎfiÌË ÂÈÊ·ÓÂÈ·Îfi ÚÂÙÔ‡˜. H ‡ÎÔÏË ÂÈÛ·ÁˆÁ‹ ÛÙÔ ·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ Â›Ó·È Ë ·ÏÏ·Á‹ Ô˘ ı· Û˘˙ËÙËı› ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·ÊÔ‡ ·ÏÏ¿˙ÂÈ ¿Ú‰ËÓ Ù· ‰Â‰Ô̤ӷ Ù˘ Ï˘ÎÂȷ΋˜ ·Ú··È‰Â›·˜. ΔÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚÔ fï˜ Â›Ó·È fiÙÈ ÔÈ ÊÔÈÙËÙ¤˜ ı· ¤¯Ô˘Ó ÂÈϤÍÂÈ ÌÈ· Û¯ÔÏ‹ Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÈο ÙÔ˘˜ ÂӉȷʤÚÂÈ. ™ÙÔ ÚÒÙÔ ÂÎηı·ÚÈÛÙÈÎfi ¤ÙÔ˜ ı· ‰È·ÈÛÙÒÓÂÙ·È Ë Â¿ÚÎÂÈ· ÛÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ÎÏ¿‰Ô. ªÂ ·˘Ù‹ ÙËÓ ÚfiÙ·ÛË ÁÎÚÂÌ›˙ÂÙ·È ÙÔ ÚÔ‡ÚÁÈÔ Ù˘ ·ÍÈÔÎÚ·Ù›·˜ Î·È ÔÏÏÔ› ı· ÊÔ‚ËıÔ‡Ó ÙËÓ ÂÁηÈÓ›·ÛË ÂÓfi˜ Ó¤Ô˘ ÚÔ˘ÛÊÂÙÔÏÔÁÈÎÔ‡ Ì˯·ÓÈÛÌÔ‡: ÛÙȘ “ηϤ˜” Û¯ÔϤ˜ ı· Ì·›ÓÔ˘Ó ÔÈ ÁfiÓÔÈ Î·È Û ·˘Ù¤˜ Ì ¯·ÌËÏfi ·ÚÔ˜ Ù· ÊÙˆ¯fi·È‰·. ¢ÂÓ ÌÔÚԇ̠·Ú¿ Ó· ›̷ÛÙ ÌÂÚ‰Â̤ÓÔÈ. ∞fi ÙË Ì›· Â›Ó·È ÂÍÔÚÁÈÛÙÈ΋ Ë ·Ô˘Û›· ·ÍÈÔÎÚ·Ù›·˜ ÛÙËÓ ÔÔ›· ›¯·ÌÂ Û˘ÓËı›ÛÂÈ, ·fi ÙËÓ ¿ÏÏË ı¤ÏÔ˘Ì ӷ ÈÛÙ‡ԢÌ fiÙÈ ·Í›˙Ô˘Ì ¤Ó· ηχÙÂÚÔ, ¤Ó· ÈÔ ÔÚÁ·ÓˆÌ¤ÓÔ ÎÚ¿ÙÔ˜. ¶Ôχ ÂӉȷʤÚÔ˘Û˜ Â›Ó·È ÔÈ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÁÈ· ÙÔ Ó¤Ô ÌÔÓÙ¤ÏÔ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ Î·È ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ·˘Ùԉȷ¯Â›ÚÈÛË ÙˆÓ ·ÓÂÈÛÙËÌÈ·ÎÒÓ È‰Ú˘Ì¿ÙˆÓ. √È Î·ıËÁËÙ¤˜ Î·È Ô Ú‡Ù·Ó˘ ÎÚ·ÙÔ‡Ó Ù· ÙÔ˘ ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎÔ‡ ·ÓÙÈÎÂÈ̤ÓÔ˘ ÙÔ˘˜, ·ÏÏ¿ Ë ‰ÈÔ›ÎËÛË ·Ó·Ù›ıÂÙ·È Û ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷο ™˘Ì‚Ô‡ÏÈ· Ì ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Ù˘ ÎÔÈÓˆÓ›·˜. øÚ·›Ô Â›Ó·È ·˘Ùfi, ·ÚΛ Ó· Ì¿ıÔ˘Ì ÔÈÔÈ ı· Â›Ó·È ·˘ÙÔ› ÔÈ ÂÎÚfiÛˆÔÈ Ù˘ ÎÔÈÓˆÓ›·˜ Ô˘ ı· ÎÏËıÔ‡Ó Ó· ‰ÈÔÈ΋ÛÔ˘Ó. ∂›Û˘ ÚÔÙ›ÓÂÙ·È Ë ›‰Ú˘ÛË ∞ÓÂÍ¿ÚÙËÙ˘ ∞Ú¯‹˜ ÃÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛ˘ ÒÛÙ ٷ ·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈ· Ó· ·ÔÊ·Û›˙Ô˘Ó ¯ˆÚ›˜ ÎÂÓÙÚÈΤ˜ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ ÙÔ ÙÈ ı· ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙ‹ÛÔ˘Ó. ∂Ó‰ÂÈÎÙÈο ÚÔÙ›ÓÂÙ·È Ó· ·ÔÊ·Û›˙Ô˘Ó Î·È ÁÈ· Ù· Ù˘ ÌÈÛıÔ‰ÔÛ›·˜ ÙÔ˘˜, ÔfiÙ ÂΛ ÌÔÚ› Ó· Á›ÓÔ˘Ó ÛËÌ›· Î·È Ù¤Ú·Ù·. ™Ù· ÂÎ·È‰Â˘ÙÈο, ˆ˜ ÁÓˆÛÙfiÓ, ˘¿Ú¯Ô˘Ó Ìfi‰Â˜. ∏ ∂ÏÏ¿‰·, Ô˘ ·ÚÓ‹ıËΠÂ› Ì·ÎÚfiÓ Ó· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ ÙȘ Ӥ˜ Ù¿ÛÂȘ, ÂȯÂÈÚ› Ó· Á›ÓÂÈ ÌÚÔÛÙ¿ÚÈÛÛ· Ù˘ ÌÂÙ·ÚÚ‡ıÌÈÛ˘. ™Â fiÏÔÓ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Ù· ·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈ· Û˘ÓÂÓÒÓÔÓÙ·È, ÔfiÙÂ Î·È Â‰Ò ı· Û˘ÓÂÓˆıÔ‡Ó Û¯ÔϤ˜, ÙÌ‹Ì·Ù·, Δ∂π ÁÈ· Ó· ÚÔ·„Ô˘Ó ÎÚ·Ù·È¿ ȉڇ̷ٷ, ‰ÈÂıÓÔ‡˜ ÂÌ‚¤ÏÂÈ·˜. À¿Ú¯ÂÈ Âȉ›ˆÍË Ó· ·ÔÎÙ‹ÛÔ˘Ó ‰ÈÂıÓ¤˜ ·ÚÔ˜ ÔÈ ÛÔ˘‰¤˜ Î·È ÁÈ· ÙÔ ÏfiÁÔ ÙÔ‡ÙÔ ı· ÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ·ÏÏÔ‰·Ô› (Ì ÙËÓ Î·Ï‹ ¤ÓÓÔÈ·) ÛÙËÓ ÂÎÏÔÁ‹ ηıËÁËÙÒÓ. ∫·È Ó· ’Ù·Ó ÌfiÓÔ ·˘Ùfi; £· È‰Ú˘ıÔ‡Ó ·Ú·ÚÙ‹Ì·Ù· ÂÏÏËÓÈÎÒÓ ·ÓÂÈÛÙËÌ›ˆÓ ÛÙ· ͤӷ (Â‰Ò ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó Ó· ÏËÚÒÛÔ˘Ó ÙÔ Ú‡̷, ı· ·ÓÔ›ÍÔ˘Ó Î·È ·Ú·ÚÙ‹Ì·Ù·...). °È· Ó· ÌËÓ Ù· ÔÏ˘ÏÔÁÔ‡ÌÂ, ÔÈ ÚÔÙ¿ÛÂȘ Â›Ó·È ÂӉȷʤÚÔ˘Û˜, ·ÏÏ¿ ı· ÎÚÈıÔ‡Ó ·fi ‰‡Ô ·Ú¿ÁÔÓÙ˜. ΔÔÓ ¤Ó·Ó ‰ÂÓ ÙÔÓ ÂϤÁ¯ÂÈ Ë ˘Ô˘ÚÁfi˜. ∂›Ó·È ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ. √ ¿ÏÏÔ˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ·˜ ÂϤÁ¯ÂÙ·È ·fi ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË. ∂›Ó·È ÙÔ ¯Ú‹Ì·. °È· Ó· ‰Ô‡ÌÂ... ∞fi “Δ√ μ∏ª∞”

Ë ÊÈÏÈ΋ ÚÔ˜ ÙÔÓ Â˙fi Î·È ÙÔÓ Ô‰ËÏ¿ÙË, ÙȘ ‹Ș ‰ËÏ·‰‹ ÌÔÚʤ˜ ÌÂٷΛÓËÛ˘, Â›Ó·È Ë fiÏË ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, Û‡Ìʈӷ Ì ¤Ú¢ӷ Ô˘ ‰ÈÂÍ‹¯ıË ·fi ÙÔ ∂ÚÁ·ÛÙ‹ÚÈÔ √‰ÔÔÈ›·˜ ÙÔ˘ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜ ¶ÔÏÈÙÈÎÒÓ ªË¯·ÓÈÎÒÓ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜, Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Ù˘ ÔÔ›·˜ ·Ó·ÎÔÈÓÒıËÎ·Ó ÛÙÔ ‰È‹ÌÂÚÔ ‰ÈÂıÓ¤˜ Û˘Ó¤‰ÚÈÔ ÁÈ· ÙËÓ ¤Ú¢ӷ ÛÙȘ ÌÂÙ·ÊÔÚ¤˜ Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠÚfiÛÊ·Ù· ÛÙÔ μfiÏÔ. √È Ôϛ٘ ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘˜ ‰ËÏÒÓÔ˘Ó fiÙÈ ·‰˘Ó·ÙÔ‡Ó Ó· ÎÈÓËıÔ‡Ó Ì ·ÛÊ¿ÏÂÈ· ÙfiÛÔ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ, fiÛÔ Î·È ÛÙȘ Û˘ÓÔÈ˘, ˙ËÙÒÓÙ·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ·ÚÌÔ‰›Ô˘˜ ÙËÓ ¿ÌÂÛË ¤ÁÎÚÈÛË Î·È ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙˆÓ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓˆÓ Ì¤ÙÚˆÓ. “∏ fiÏË ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÊÈÏÈ΋ ÁÈ· ÙÔ˘˜ Â˙Ô‡˜ Î·È ÙÔ˘˜ Ô‰ËÏ¿Ù˜” ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ Ô Î. ΔÈÌÔϤˆÓ ∫·ÚÚ¿˜, Ô˘ ·Ú¤ÛÎÂÙ·È Ó· ΢ÎÏÔÊÔÚ› ÛÙÔ μfiÏÔ Â˙‹ ‹ Ì ÙÔ Ô‰‹Ï·Ùfi ÙÔ˘.

ª

O ∫∞πƒ√™

ŒÚ¢ӷ ·Î·‰ËÌ·˚ÎÒÓ ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÈ fiÏ· fiÛ· ¯ÚfiÓÈ· ÙÒÚ· ˘ÔÛÙËÚ›˙Ô˘Ó Ôϛ٘, fiÙÈ ÛÙËÓ fiÏË ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ Â›Ó·È ·‰‡Ó·ÙË Î·È Û˘Ó¿Ì· ÂÈΛӉ˘ÓË Ë ÌÂٷΛÓËÛË ÙˆÓ Â˙ÒÓ Î·È ÙˆÓ Ô‰ËÏ·ÙÒÓ. “∏ ·Ï‹ıÂÈ· ›ӷȔ ÙÔÓ›˙ÂÈ Ô Î. ΔÈÌ. ∫·ÚÚ¿˜ “fiÙÈ Ë fiÏË ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÊÈÏÈ΋ ÁÈ· ÙÔ˘˜ Â˙Ô‡˜ Î·È ÙÔ˘˜ Ô‰ËÏ¿Ù˜. ∞˜ ¿ÚÔ˘Ì ·Ú¯Èο ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ÙˆÓ Ô‰ËÏ·ÙÒÓ. ¶Ò˜ Â›Ó·È ‰˘Ó·Ùfi Ó· ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È ÙfiÛÔ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ, fiÛÔ Î·È ÛÙȘ Û˘ÓÔÈ˘ Ù˘ fiÏ˘ Ì ·ÛÊ¿ÏÂÈ· ÔÈ Ô‰ËÏ¿Ù˜, fiÙ·Ó ‰ÂÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó ÔÈ Ô‰ËÏ·Ùfi‰ÚÔÌÔÈ; ∏ ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ÚÔ¯ÒÚËÛ ÛÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ‰È·ÌfiÚʈÛ˘ ÙˆÓ Ô‰ËÏ·ÙÔ‰ÚfiÌˆÓ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ, ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙȘ Û˘ÓÔÈ˘ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, ˆÛÙfiÛÔ ÔÈ Ô‰ËÏ¿Ù˜ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È ÛÙÔ ‰›ÎÙ˘Ô, ÙÔ ÔÔ›Ô Â›Ó·È ÌÔӛ̈˜ ηÙÂÈÏËÌ̤ÓÔ ·fi ÛÙ·ıÌÂ˘Ì¤Ó· ·˘ÙÔΛÓËÙ·, ‰›Î˘ÎÏ· Î·È Î¿‰Ô˘˜ ·ÔÚÚÈÌÌ¿ÙˆÓ. ∂›Ó·È Îڛ̷ ¤Ó· ÙfiÛÔ ¯Ú‹ÛÈÌÔ ÁÈ· ÙÔ˘˜ Ôϛ٘ ¤ÚÁÔ Ó· ÌËÓ ÌÔÚ› Ó· Ê·Ó› ˆÊ¤ÏÈÌÔ ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Î·È Î˘Ú›ˆ˜ Û fiÛÔ˘˜ ÂÈϤÁÔ˘Ó ÁÈ· ÙȘ ÌÂÙ·ÎÈÓ‹ÛÂȘ ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ fiÏË ÙÔ Ô‰‹Ï·ÙÔ” ÛËÌÂÈÒÓÂÈ Ô Î. ∫·ÚÚ¿˜. √ ›‰ÈÔ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È Î·È ÛÙȘ ‰˘ÛÎÔϛ˜ ÙȘ Ôԛ˜ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó ÔÈ Â˙Ô›, ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÔÓÙ·˜ Î·È ÛÙËÓ ÚÔÎÂÈ̤ÓË ÂÚ›ÙˆÛË ·fi ·‰‡Ó·ÙË ¤ˆ˜ Î·È ÂÈΛӉ˘ÓË ÙË ‰È¤ÏÂ˘Û‹ ÙÔ˘˜ ·fi Ù· Â˙Ô‰ÚfiÌÈ·. “¢›¯ˆ˜ ›¯ÓÔ˜ ˘ÂÚ‚ÔÏ‹˜, ÁÈ· Ó· ÌÔÚÔ‡Ó ÔÈ Â˙Ô› Ó· ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È Ì ·ÛÊ¿ÏÂÈ· ÛÙ· Â˙Ô‰ÚfiÌÈ· ÙfiÛÔ ÙÔ˘ ΤÓÙÚÔ˘, fiÛÔ ÙˆÓ Û˘ÓÔÈÎÈÒÓ Ù˘ fiÏ˘ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ Â›Ó·È Î·Ï‡ÙÂÚ· Ó·

[∂§§∞¢∞]

ÂÊԉȷÛÙÔ‡Ó Ì ÌÈ· ÛÙÔÏ‹ Û·Ó Î·È ÂΛÓË Ô˘ ÊÔÚÔ‡Û·Ó Ù· Ôχ ·ÏÈ¿ ¯ÚfiÓÈ· ÔÈ ÈfiÙ˜. ¢ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ¿ÏÏË Ï‡ÛË. ∂›Ó·È ·‰‡Ó·ÙË ¤ˆ˜ Î·È ÂÈΛӉ˘ÓË Ë ‰È¤Ï¢ÛË ÙˆÓ Â˙ÒÓ ·fi Ù· Â˙Ô‰ÚfiÌÈ· Ù˘ fiÏ˘, ÙfiÛÔ ÛÙÔÓ ÎÂÓÙÚÈÎfi ÈÛÙfi, fiÛÔ Î·È ÛÙȘ ÁÂÈÙÔÓȤ˜. ΔȘ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÊÔÚ¤˜, ·Ó fi¯È fiϘ, ›̷ÛÙ ˘Ô¯Úˆ̤ÓÔÈ Ó· ÎÈÓԇ̷ÛÙ ÛÙÔ Ô‰fiÛÙڈ̷, Ì ÙÔÓ Î›Ó‰˘ÓÔ Ó· ·Ú·Û˘Úıԇ̠·fi Ù· ‰ÈÂÚ¯fiÌÂÓ· ·˘ÙÔΛÓËÙ· Î·È Ù· ‰›Î˘ÎÏ·. ™Ù· Â˙Ô‰ÚfiÌÈ· ‰ÂÓ ÌÔÚ› ϤÔÓ Ó· ÎÈÓËı› Â˙fi˜. ∂›Ó·È Û fiÏÔ ÙÔ˘˜ ÙÔ Ì‹ÎÔ˜ Î·È ÙÔ Ï¿ÙÔ˜ ηÙÂÈÏËÌ̤ӷ ·fi Ù· ·Ú·Ófï˜ ÛÙ·ıÌÂ˘Ì¤Ó· ·˘ÙÔΛÓËÙ· Î·È ‰›Î˘ÎÏ·, ·ÏÏ¿ Î·È ·fi οı ÏÔÁ‹˜ ·ÓÙÈΛÌÂÓ·, ÌÂ Û˘Ó¤ÂÈ· Ó· ηı›ÛÙ·Ù·È ·‰‡Ó·ÙË Ë ‰È¤Ï¢ÛË ÙˆÓ Â˙ÒÓ” ˘ÔÁÚ·ÌÌ›˙ÂÈ Ô Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯Ô˜ ÛȉËÚÔ‰ÚÔÌÈÎfi˜. √ ÔÏ›Ù˘, ¤Ó·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ·Ú¿ ÔÏÏÔ‡˜, ˙ËÙ› ·fi ÙÔ˘˜ ÂÎÚÔÛÒÔ˘˜ ÙˆÓ ·ÚÌÔ‰›ˆÓ ·Ú¯ÒÓ ÙËÓ ¿ÌÂÛË ¤ÁÎÚÈÛË Î·È ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎÒÓ Ì¤ÙÚˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÙÔ˘ ÚÔ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜. “√È ·ÚÌfi‰ÈÔÈ ··ÈÙÂ›Ù·È ϤÔÓ Ó· ÛÙ·ıÔ‡Ó ÛÙÔ ‡„Ô˜ ÙˆÓ ÂÚÈÛÙ¿ÛÂˆÓ Î·È Ó· ·Ó·Ï¿‚Ô˘Ó ÙȘ ¢ı‡Ó˜ ÙÔ˘˜. ∫·Ù·Û··Û·Ó Ï·Ù›˜ ¯ˆÚ›˜ ı¤ÛÂȘ ÛÙ¿ıÌ¢Û˘. ¢È·ÌfiÚÊˆÛ·Ó Ô‰ËÏ·ÙÔ‰ÚfiÌÔ˘˜, ÛÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ÛÙ·ıÌÂ‡Ô˘Ó Ô¯‹Ì·Ù·. ¢ÂÓ Â›Ó·È ‰˘Ó·Ùfi Ó· ÎÈÓԇ̷ÛÙ ¿Óˆ ·fi Ù· ·˘ÙÔΛÓËÙ· ÁÈ· Ó· ‰È·Û¯›ÛÔ˘Ì ٷ Â˙Ô‰ÚfiÌÈ·. ∂ÈÙ¤ÏÔ˘˜, ¯Ú¤Ô˜ ÙˆÓ ·ÚÌÔ‰›ˆÓ Â›Ó·È Ó· ‰ÒÛÔ˘Ó ÌÈ· χÛË ÛÙÔ Úfi‚ÏËÌ· Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· Ô˘ÛÈ·ÛÙÈ΋” ηٷϋÁÂÈ Ô Î. ∫·ÚÚ¿˜.

O ∫∞πƒ√™ [£∂™™∞§π∞] ¶H°H: E.ME.™. “AϤͷӉÚÔ˜ T·ÎÔ‡‰Ë˜”

°È· Û‹ÌÂÚ· ΔÂÙ¿ÚÙË Ô Î·ÈÚfi˜ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È ÛÙ· ‰˘ÙÈο, ÎÂÓÙÚÈο Î·È ‚fiÚÂÈ· Ì ÓÂÊÒÛÂȘ Î·È ÙÔÈΤ˜ ‚ÚÔ¯¤˜ Ô˘ ‚·ıÌÈ·›· ı· ÂÓÙ·ıÔ‡Ó Î·È ı· ÂΉËψıÔ‡Ó ÛÔÚ·‰ÈΤ˜ ηٷÈÁ›‰Â˜. ΔÔ ‚Ú¿‰˘ Ù· Ê·ÈÓfiÌÂÓ· Èı·ÓfiÓ Ó· Â›Ó·È ¤ÓÙÔÓ· ÛÙËÓ ·Ó·ÙÔÏÈ΋ ª·Î‰ÔÓ›·, ÙË £Ú¿ÎË Î·È Ù· ÓËÛÈ¿ ÙÔ˘ ‚ÔÚ›Ԣ ∞ÈÁ·›Ô˘. ™ÙËÓ ˘fiÏÔÈË ¯ÒÚ· ÚԂϤÔÓÙ·È Ï›Á˜ ÓÂÊÒÛÂȘ ÔÈ Ôԛ˜ ÛÙ·‰È·Î¿ ı· ·˘ÍËıÔ‡Ó Î·È ı· ÛËÌÂȈıÔ‡Ó ÙÔÈΤ˜ ‚ÚÔ¯¤˜. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ÛÙ· ‰˘ÙÈο ·ÛıÂÓ›˜ Î·È ·ÚÁfiÙÂÚ· ‚ÔÚÂÈÔ‰˘ÙÈÎÔ› 3 Ì 5, ÙÔÈο ÛÙÔ πfiÓÈÔ 6 ÌÔÊfiÚ. ™Ù· ·Ó·ÙÔÏÈο ·fi ÓfiÙȘ ‰È¢ı‡ÓÛÂȘ 4 Ì 6 ÌÔÊfiÚ Î·È ·ÚÁfiÙÂÚ· ‰˘ÙÈÎÔ› ÓÔÙÈÔ‰˘ÙÈÎÔ›. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· ÛËÌÂÈÒÛÂÈ ¿ÓÔ‰Ô ÛÙ· ÓfiÙÈ·.

™ÙÔ ¡ÔÌfi Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ ·Ó·Ì¤ÓÔÓÙ·È Û˘ÓÓÂÊȤ˜ Î·È ı· ÛËÌÂȈıÔ‡Ó ÙÔÈΤ˜ ‚ÚÔ¯¤˜. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ÌÂÙ·‚ÏËÙÔ› ·ÛıÂÓ›˜ Î·È ÛÙÔ ∞ÈÁ·›Ô ¤ˆ˜ ̤ÙÚÈÔÈ. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· Î˘Ì·Óı› ·fi 13...25ÔC. ™ÙÔ μfiÏÔ 18...25ÔC. ™ÙÔ ¡ÔÌfi Ù˘ §¿ÚÈÛ·˜ ·Ó·Ì¤ÓÔÓÙ·È Û˘ÓÓÂÊȤ˜ Î·È ı· ÛËÌÂȈıÔ‡Ó ÙÔÈΤ˜ ‚ÚÔ¯¤˜. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ÌÂÙ·‚ÏËÙÔ› ·ÛıÂÓ›˜ Î·È ÛÙÔ ∞ÈÁ·›Ô ¤ˆ˜ ̤ÙÚÈÔÈ. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· Î˘Ì·Óı› ·fi 12...24ÔC. ™ÙË §¿ÚÈÛ· 16...24ÔC. ™ÙÔ ¡ÔÌfi Ù˘ ∫·Ú‰›ÙÛ·˜ ·Ó·Ì¤ÓÔÓÙ·È Û˘ÓÓÂÊȤ˜ Î·È ı· ÛËÌÂȈıÔ‡Ó ÙÔÈΤ˜ ‚ÚÔ¯¤˜. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ÓfiÙÈÔÈ ·ÛıÂÓ›˜ ¤ˆ˜ ̤ÙÚÈÔÈ. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· Î˘Ì·Óı› ·fi 11...24ÔC. ™ÙËÓ ∫·Ú‰›ÙÛ· 16...24ÔC. ™ÙÔ ¡ÔÌfi ÙˆÓ ΔÚÈÎ¿ÏˆÓ ·Ó·Ì¤ÓÔÓÙ·È Û˘ÓÓÂÊȤ˜ Î·È ı· ÛËÌÂȈıÔ‡Ó ÙÔÈΤ˜ ‚ÚÔ¯¤˜. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ÓfiÙÈÔÈ ·ÛıÂÓ›˜ ¤ˆ˜ ̤ÙÚÈÔÈ. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· Î˘Ì·Óı› ·fi 10...23ÔC. ™Ù· ΔڛηϷ 15...23ÔC.

K¿ı Úˆ› ÛÙÔ Û›ÙÈ ‹ ÛÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô ÛÔ˘ °›ÓÂ Û˘Ó‰ÚÔÌËÙ‹˜ Ù˘ ñ TËÏ. 8 0 0 - 1 1 - 3 5 0 0 0


™Ù¿ÛÂȘ, Û˘ÛÙ¿ÛÂȘ, ÂÓÛÙ¿ÛÂȘ

3

Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 29 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2010

∞Ó·ÎÔÈÓÒÓÔ˘Ó „ËÊÔ‰¤ÏÙÈ·

•¤Ê˘Á·Ó “ªÂ ÚfiÙ·ÛË Î·È ÚÔÙÚÔ‹ ÙÔ˘ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤· ÙÔ˘ ¶∞™√∫ Î. ∫·Ú¯ÈÌ¿ÎË ‰ÈÂÓÂÚÁ‹ıËÎÂ Ë ‰ËÌÔÛÎfiËÛË ÁÈ· ÙÔÓ ·ÓÙÈÂÚÈÊÂÚÂÈ¿Ú¯Ë Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜” Ì·˜ › ¯ı˜ Ô Î. ¶··ÙfiÏÈ·˜ Î·È ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ Ë Ì¤ÙÚËÛË ·Ú·‰fiıËΠÛÙÔ ÎfiÌÌ· ÁÈ· Ó· ·ÔÊ·Û›ÛÂÈ ÁÈ· ÙÔ ÚfiÛˆÔ Ô˘ ı· ÙÂı› ÛÙËÓ Ô˘Û›· ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙÔ˘ Û˘Ó‰˘·ÛÌÔ‡ ÛÙÔ ¡ÔÌfi. √ ›‰ÈÔ˜ ‰ÂÓ ÂӉȷʤÚÂÙ·È ÁÈ· ÙÔ ÔÈÔ˜ ı· Â›Ó·È ·ÓÙÈÂÚÈÊÂÚÂȿگ˘ Î·È ·Ê‹ÓÂÈ ÙËÓ ·fiÊ·ÛË ÛÙËÓ ‰È·ÎÚÈÙÈ΋ ¢¯¤ÚÂÈ· ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜. ¢ËÏ·‰‹, Ô Î. ∫·Ú¯ÈÌ¿Î˘ ‰È·›ÛÙˆÛ fiÙÈ ÛÙË ª·ÁÓËÛ›· ˘‹Ú¯Â ·‰È¤ÍÔ‰Ô Î·È ÚfiÙÂÈÓ ÛÙÔÓ Î. ¶··ÙfiÏÈ· Ó· Á›ÓÂÈ ÌÈ· ‰ËÌÔÛÎfiËÛË. ∫·È ÂΛÓÔ˜ ÂÊfiÛÔÓ ·ÚÔÙÚ‡ÓıËΠÙËÓ ·Ú‹ÁÁÂÈÏÂ. ΔÔ ÔÈÔ˜ Ï‹ÚˆÛ ÙË Ì¤ÙÚËÛË ‰ÂÓ ÂÍËÁ›ٷÈ... ªÈÎÚ‹ ÛËÌ·Û›· ¤¯ÂÈ fï˜. ŸÙ·Ó Û ηÈÚÔ‡˜ Û·Ó ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ ‰È·Ó‡Ô˘Ì ‰›ÓÔÓÙ·È ¯Ú‹Ì·Ù·, ·fi ÙÔ fiÔÈÔ Ù·Ì›Ô, ÁÈ· Ó· Á›ÓÔÓÙ·È ÌÂÙÚ‹ÛÂȘ ÁÈ· ı¤ÛÂȘ ·ÓÙÈÂÚÈÊÂÚÂÈ·Ú¯ÒÓ (!), ¤¯Ô˘Ó ÍÂÂÚ·ÛÙ› Ù· fiÚÈ·. £· ‹Ù·Ó ÁÈ· Á¤ÏÈ· ÙÔ ˙‹ÙËÌ·, ·ÏÏ¿ ϤÔÓ ¤¯ÂÈ ÍÂʇÁÂÈ Î·È ·fi ÙË ÛÊ·›Ú· ÙÔ˘ ÁÂÏÔ›Ô˘.

∂È̤ÓÔ˘Ó ™ÙÔ ¶∞™√∫ ÂÈ̤ÓÔ˘Ó ÛÙȘ ‰ÈΤ˜ ÙÔ˘˜ ÂΉԯ¤˜. ¶ÈÛÙÂ‡Ô˘Ó fiÙÈ Ô Î. ¶··ÙfiÏÈ·˜ “·Ú¤Î·Ì„” ÙËÓ ÚfiÙ·ÛË ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ ÁÈ· ÔÚÈÛÌfi ÙÔ˘ Î. ªÂÚÁÈ·Ï‹ ÛÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ ·ÓÙÈÂÚÈÊÂÚÂÈ¿Ú¯Ë, ÚÔ¯ÒÚËÛ ÛÂ Û˘˙‹ÙËÛË Ì ÙËÓ Î. ¡·Ù¿Û· √ÈÎÔÓfiÌÔ˘ Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÂÊfiÛÔÓ ˘‹ÚÍ ÎÔÌÌ·ÙÈ΋ ·ÓÙ›‰Ú·ÛË ·Ú‹ÁÁÂÈÏ ‰ËÌÔÛÎfiËÛË. ∂È̤ÓÔ˘Ó ˆ˜ Ë πÔÎÚ¿ÙÔ˘˜ Ô˘‰ÂÌ›· Û¯¤ÛË ¤¯ÂÈ Ì ÙË Ì¤ÙÚËÛË, Û ·ÓÙ›ıÂÛË Ì ÙÔ ÓÔÌ¿Ú¯Ë. “Ÿˆ˜ Ô ›‰ÈÔ˜ ÂÈϤ¯ıËΠ·fi ÙÔ ÎfiÌÌ· ¤ÙÛÈ ¤ÚÂ ӷ ÂÈÏÂÁ› Î·È Ô ·ÓÙÈÂÚÈÊÂÚÂȿگ˘. ∞˘Ùfi Â›Ó·È ÍÂοı·ÚÔ ÁÈ· Ì·˜. ∏ ÚfiÙ·ÛË Â›Ó·È ÌÈ· Î·È Â›Ó·È ¢. ªÂÚÁÈ·Ï‹˜” , ‰‹ÏˆÛ·Ó ¯ı˜ ·fi ÙÔ ¶∞™√∫.

¶·Ú·›ÙËÛË

™ÙËÓ ÙÂÏÈ΋ ¢ı›· ÁÈ· ÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ Ì·›ÓÔ˘Ó ÔÈ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙˆÓ Û˘Ó‰˘·ÛÌÒÓ Ô˘ ÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ Ë̤Ú˜ ı· ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÔ˘Ó Ù· „ËÊÔ‰¤ÏÙÈ¿ ÙÔ˘˜. Δ· ÂÈÙÂÏ›· ÙÔ˘ Î. ¶. ™ÎÔÙÈÓÈÒÙË Î·È Ù˘ ∑¤ÙÙ·˜ ª·ÎÚ‹ “ÎÏ›ÓÔ˘Ó” ˘Ô„ËÊ›Ô˘˜, ˘fiıÂÛË Ô˘ οı ¿ÏÏÔ ·Ú¿ ·Ï‹ Î·È Â‡ÎÔÏË Â›Ó·È. °È· ÙÔÓ Î. ™ÎÔÙÈÓÈÒÙË Ô “·‚Ô˜ ÂÚÚ›ÊıË” Î·È ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÚÔ¯ıÂÛÈÓ‹ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ÛÙÔ ‰ËÌ·Ú¯Â›Ô ÔÈ ÂÈÙÂÏ›˜ ÙÔ˘ ÂÎÙÈÌÔ‡Ó fiÙÈ ·ÁÈÒÓÂÙ·È Ú‡̷ ӛ΢. ∫‡‚Ô˜ Â›Ó·È Î·È ÙÔ Û‹Ì· ÙÔ˘ Û˘Ó‰˘·ÛÌÔ‡. ΔÔ Û‹Ì· Û˘Ì‚ÔÏ›˙ÂÈ ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË Û˘ÁÎÚfiÙËÛ˘ ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ ÌÂ Û˘ÓÂÎÙÈÎfi ÙÚfiÔ. ∏ Î. ª·ÎÚ‹ ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ ÚÔÂÙÔÈÌ¿˙ÂÈ Â›Û˘ ÙË Û˘ÁΤÓÙÚˆÛ‹ Ù˘ ÛÙËÓ ÔÔ›· ı· Á›ÓÂÈ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓË ·ÚÔ˘Û›·ÛË ÙÔ˘ Û˘Ó‰˘·ÛÌÔ‡ Ù˘. ªÈ· ÌÂÁ¿ÏË Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ Î·È ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ù˘ ˘Ô„ËÊ›·˜ ‰ËÌ¿Ú¯Ô˘. ∫∞Δ. Δ∞™

∞¿ÓÙËÛË ∂ÚÒÙËÛË ÙÔ˘ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ Ù˘ Ì›˙ÔÓÔ˜ ÌÂÈÔ„ËÊ›·˜ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ Î. ÃÚ. μÔ‡ÏÁ·ÚË Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔ ˙‹ÙËÌ· ÙˆÓ ·‰¤ÛÔÙˆÓ Û˘˙ËÙ‹ıËΠÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÚÔ¯ıÂÛÈÓÔ‚Ú·‰ÈÓ‹˜ Û˘Ó‰ڛ·Û˘ ÙÔ˘ ™ÒÌ·ÙÔ˜. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ˙‹ÙËÌ· Ô˘ ηÈÚfi ÙÒÚ· ¤¯ÂÈ ı›ÍÂÈ Ô Î. μÔ‡ÏÁ·Ú˘, οÓÔÓÙ·˜ ÏfiÁÔ ·ÎfiÌË Î·È ÁÈ· “΢ÓÔÌ·¯›Â˜ ÛÙËÓ ÎÂÓÙÚÈ΋ Ï·Ù›· ÙÔ˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡” . ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ Ô ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ Î. μ·Á. ÷Ù˙Ë΢ÚÈ¿ÎÔ˜ ÁÈ· Ì›· ·ÎfiÌË ÊÔÚ¿ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍ fiÙÈ ÚÔ˜ ÙÔ ·ÚfiÓ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ‰ÂÓ Â›Ó·È ‰˘Ó·Ù‹ Ë ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈÛË ¯ÒÚÔ˘ ÁÈ· ÙË Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ÙˆÓ ·‰¤ÛÔÙˆÓ. ∏ ÙÔÔı¤ÙËÛË, ˆÛÙfiÛÔ, ÙÔ˘ ‰ËÌ¿Ú¯Ô˘ ‰ÂÓ ÈηÓÔÔ›ËÛ ÙÔÓ Î. ÃÚ. μÔ‡ÏÁ·ÚË, Ô ÔÔ›Ô˜ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍ fiÙÈ “·¿ÓÙËÛË ‰ÂÓ ‹Ú” .

∫¤Ú‰ÈÛ ÙȘ ÂÓÙ˘ÒÛÂȘ

∞Ó·ÎÔÈÓÒÛÂȘ ™ÙËÓ ∞ı‹Ó· ¤¯ÂÈ ÎÏËı› Û‹ÌÂÚ· Ô ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ Ù˘ ÓÔ̷گȷ΋˜ ÂÈÙÚÔ‹˜ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ Î. °. ºÒÙ˘, fiÔ˘ ı· ·Ó·ÎÔÈÓˆıÔ‡Ó ÔÈ ·ÔÊ¿ÛÂȘ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·ÓÙÈÂÚÈÊÂÚÂȿگ˜ ÛÙËÓ £ÂÛÛ·Ï›·. Ãı˜ ÛÙÔ μfiÏÔ ‚Ú¤ıËÎÂ Ô ˘‡ı˘ÓÔ˜ ÂÎÏÔÁÈÎÔ‡ ·ÁÒÓ· ÁÈ· ÙË £ÂÛÛ·Ï›· Î. °. ¶·Ó·ÁȈٷÎfiÔ˘ÏÔ˜ Î·È Â›¯Â Ì ÙÔÓ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤· Û˘ÓÂÚÁ·Û›·. √ Î. ¶·Ó·ÁȈٷÎfiÔ˘ÏÔ˜ Û˘ÓÔÌ›ÏËÛÂ Î·È Ì ÛÙÂϤ¯Ë Ô˘ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÙÔ “Ú‡̷” ÙÔ˘ Î·È Ù· ÔÔ›· Ì¿ÏÏÔÓ ‰˘Û·ÚÂÛÙË̤ӷ Â›Ó·È Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÁÂÓÈÎÒ˜ ÂÎÙfi˜ Ó˘ÌÊÒÓÔ˜ ÛÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜.

∞Ôڛ˜ ™˘Ó‰ÚÈ¿˙ÂÈ Û‹ÌÂÚ· ÙÔ ‰ËÌÔÙÈÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ μfiÏÔ˘ Î·È Ô ‰ËÌÔÙÈÎfi˜ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜, ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ÙÔ˘ §∞√™ Î. ¶·‡ÏÔ˜ ª·Úο΢ ¤¯ÂÈ Î·Ù·ı¤ÛÂÈ ÂÚÒÙËÛË ÁÈ· ÙËÓ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË ÙˆÓ ªÂÛÔÁÂÈ·ÎÒÓ ∞ÁÒÓˆÓ Î·È ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ Ù˘ ˘Ô‰ÔÌ‹˜ ÙÔ˘ ªÂÛÔÁÂÈ·ÎÔ‡ ÈÚÈÔ‡. ΔÔ Èı·ÓfiÙÂÚÔ Â›Ó·È ˆ˜ ‰ÂÓ ı· Ï¿‚ÂÈ ·¿ÓÙËÛË Î·È ı· ˙ËÙ‹ÛÂÈ ÂÓË̤ڈÛË ÁÈ· ÙÔ ı¤Ì· Ë ‰ËÌÔÙÈ΋ ·Ú¯‹ ·fi ÙÔÓ ›‰ÈÔ... ∂›Û˘ Ô ‰ËÌÔÙÈÎfi˜ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ˙ËÙ¿ÂÈ Ó· ÂÓËÌÂÚˆı› fiÛ· ¯Ú‹Ì·Ù· ¯¿ıËÎ·Ó ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ÙˆÓ Ô‰ËÏ·ÙÔ‰ÚfïÓ, Ô˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎfi Î·È Ò˜ ı· ‰ÈÔÚıˆıÔ‡Ó ÔÈ ·Ú·Ï›„ÂȘ Ô˘ ηٷÁÚ¿ÊÂÈ Ë ¤ÎıÂÛË ÙÔ˘ ∂™¶∂§ ÒÛÙ ӷ Á›ÓÂÈ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎfi ÙÔ ¤ÚÁÔ Î·È Ó· ·Ô‰Ôı› ÛˆÛÙ¿ ÛÙÔ˘˜ Ôϛ٘. ∏ ‰ËÌÔÙÈ΋ ·Ú¯‹, fiˆ˜ οı ÊÔÚ¿, ı· ··ÓÙ‹ÛÂÈ fiÙÈ ÙÔ ¤ÚÁÔ Â›Ó·È Ù¤ÏÂÈÔ, ÎfiÛÌËÌ· ÁÈ· ÙËÓ fiÏË, ÚfiÙ˘Ô Î·Ù·Û΢·ÛÙÈÎfi Î·È ˆ˜ ·Ó Û¿ÂÈ Î·È Î·Ó¤Ó·˜ ÙÔ ÎÂÊ¿ÏÈ ÙÔ˘ ÛÙ· ÛȉÂÚ¤ÓÈ· ÎÔψӿÎÈ· ÂÂȉ‹ ‰ÂÓ Â›Ó·È Î·Ïfi˜ Ô‰ËÏ¿Ù˘, ·˜ ÚfiÛ¯Â. ∂Âȉ‹ ¤¯Ô˘Ì ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤·˜ ·ÎÔ‡ÛÂÈ ÙȘ ·fi„ÂȘ Ù˘ ‰ËÌÔÙÈ΋˜ ·Ú¯‹˜ ÁÈ· ÙÔ ¤ÚÁÔ “ı·‡Ì·” Â›Ó·È ‚¤‚·ÈÔ fiÙÈ ‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ·ÏÏ¿ÍÂÈ ÙÒÚ· ÛÙ· ÙÂÏÂ˘Ù·›· Ù˘ Ë “ÁÚ·ÌÌ‹” . ŒÓ· ¤ÚÁÔ-ıÂfi˜ Ó· ÙÔ Î¿ÓÂÈ-ηٷÛ··ÛÂ Î·È Ú¤ÂÈ Ó· ÙÔ ˘ÂÚ·ÛÈÛÙ›. ∫∞Δ. Δ∞™

™ÙÔ ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘ Ë ¡·Ù¿Û· √ÈÎÔÓfiÌÔ˘ √ “·‚Ô˜ ÂÚÚ›ÊıË” Î·È ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈÓÔÌ¿Ú¯Ë Î. ¡·Ù¿Û· √ÈÎÔÓfiÌÔ˘. ∫·Ù‚·›ÓÂÈ ˘Ô„‹ÊÈ· Ì ÙÔÓ Î. ¶¿ÓÔ ™ÎÔÙÈÓÈÒÙË ÛÙÔÓ ÂÓÈ·›Ô ‰‹ÌÔ μfiÏÔ˘ Î·È Ë ˘Ô„ËÊÈfiÙËÙ¿ Ù˘ ÌfiÓÔ ÛÙ· ıÂÙÈο ÙÔ˘ Û˘Ó‰˘·ÛÌÔ‡ ÈÛÙÒÓÂÙ·È. °ÂÓÈÎÒ˜ ÔÈ ÌÂÙÂÁÁڷʤ˜ ÙˆÓ Î.Î. Ã. ΔÛ·Ì¿˙Ë, §. ∞Ó·ÛÙ·Û›Ô˘ Î·È ∏. •ËÚ·ÎÈ¿ ıˆÚÔ‡ÓÙ·È Ôχ ÂÙ˘¯Ë̤Ó˜. ∫∞Δ. Δ∞™

∞Ó·ÌÊÈÛ‚‹ÙËÙÔ˜ ÓÈÎËÙ‹˜ ·Ó·‰Â›¯ÙËΠÛÙËÓ ÚÔ¯ıÂÛÈÓÔ‚Ú·‰ÈÓ‹ ÙËÏÂÌ·¯›· ÙˆÓ ˘Ô„ËÊ›ˆÓ ‰ËÌ¿Ú¯ˆÓ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ Ô Î. ÃÚ‹ÛÙÔ˜ μÔ‡ÏÁ·Ú˘, ˘ÔÛÙËÚ›˙Ô˘Ó Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ ÙÔ˘. √È ›‰ÈÔÈ ÌÈÏÔ‡Ó ÁÈ· ÏfiÁÔ ˘‡ı˘ÓÔ, ÌÂÛÙfi ÂȯÂÈÚËÌ¿ÙˆÓ Î·È ÙÂÎÌËÚȈ̤ÓÔ Ì ÚÔÙ¿ÛÂȘ Î·È ·ԉ›ÍÂȘ, Ô˘ η٤‰ÂÈÍ ÙÔ Ù¤ÏÌ· ÛÙÔ ÔÔ›Ô ¤¯ÂÈ ÂÚȤÏıÂÈ ·fi ÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ ‰ÈÔ›ÎËÛË Ô ¢‹ÌÔ˜ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡. ∫‡ÎÏÔÈ ÚÔÛΛÌÂÓÔÈ ÛÙÔÓ Î. ÃÚ‹ÛÙÔ μÔ‡ÏÁ·ÚË ˘ÔÛÙËÚ›˙Ô˘Ó fiÙÈ ¤Î·Ó ʷÓÂÚ‹ ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË ÁÈ· ·ÏÏ·Á‹ ÛÙÔ Ó¤Ô, ÌÂÁ¿ÏÔ ∫·ÏÏÈÎÚ¿ÙÂÈÔ ¢‹ÌÔ Ù˘ ¡ÔÙÈÔ‰˘ÙÈ΋˜ ª·ÁÓËÛ›·˜ Ô˘ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È fiÚ·Ì· ÁÈ· ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ, ÔÚÁ¿ÓˆÛË, ÌÂıÔ‰ÈÎfiÙËÙ· Î·È ÈÂÚ¿Ú¯ËÛË ÙˆÓ ·Ó·ÁÎÒÓ Ì Â›ÎÂÓÙÚÔ ÙÔ ‰ËÌfiÙË Î·È ÙȘ ·Ó¿ÁΘ ÙÔ˘. ΔÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ›ӷÈ, Û‡Ìʈӷ ¿ÓÙ· ÌÂ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ ÙÔ˘, fiÙÈ ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË ÁÈ’ ·˘Ù‹Ó ·ÎÚÈ‚Ò˜ ÙËÓ ·ÏÏ·Á‹ ÙËÓ ¤¯Ô˘Ó Û˘ÓÂȉËÙÔÔÈ‹ÛÂÈ ·fiÏ˘Ù· ÔÈ Ôϛ٘ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ Î·È Â›Ó·È ¤ÙÔÈÌÔÈ Ó’ ·ÓÔ›ÍÔ˘Ó ÌÈ· Ó¤· ÛÂÏ›‰· ÁÈ· ÙÔÓ ÙfiÔ ÙÔ˘˜ ÛÙȘ 7 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘. μ.∫.

∏ ¢∞¶ √È ÊÔÈÙËÙÈΤ˜ ·Ú·Ù¿ÍÂȘ ÛÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ·ÓÙȉÚÔ‡Ó ÛÙȘ ·ÏÏ·Á¤˜ Ô˘ ÚÔÙ›ÓÂÈ ÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ¶·È‰Â›·˜. ŸÏ˜; Ÿ¯È. ∏ ¢∞¶ ‚ϤÂÈ ıÂÙÈο ÙÔ Ì¤ÙÚÔ ÁÈ· ÙÔÓ “∫·ÏÏÈÎÚ¿ÙË” Î·È ÙËÓ ·ÍÈÔÏfiÁËÛË, ÂÓÒ ÁÂÓÈο ÎÚ·Ù¿ ÌÈ· ÈÔ ÌÂÙÚÈÔ·ı‹ ÛÙ¿ÛË. ¶ÂÚ›ÂÚÁÔ; “ΔÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ¤Ú¯ÂÙ·È Ó· ÂÊ·ÚÌfiÛÂÈ ı¤ÛÂȘ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÂÈ Ë ¢∞¶ Â‰Ò Î·È ¯ÚfiÓÈ·” ϤÓ ٷ ÛÙÂϤ¯Ë Ù˘ ·Ú¿Ù·Í˘. º.™.

ΔËÓ ·Ú·›ÙËÛ‹ ÙÔ˘ ·fi ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ÙÔ˘ ™ˆÌ·Ù›Ԣ π‰ÈÔÎÙËÙÒÓ ∞˘ÙÔÎÈÓËÙÈÛÙÒÓ ºÔÚÙËÁÒÓ ¢ËÌÔÛ›·˜ ÃÚ‹Ûˆ˜ ¡ÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜ ˘¤‚·Ï ¯ı˜ ÛÙË ÁÂÓÈ΋ Û˘Ó¤Ï¢ÛË Ô Î. ∑. ¡ÙÂÏfiÔ˘ÏÔ˜. ∏ ·Ú·›ÙËÛ‹ ÙÔ˘ ¤ÁÈÓ ·Ô‰ÂÎÙ‹ ·fi ÙÔ ™ÒÌ·. √ Ù¤ˆ˜ ϤÔÓ Úfi‰ÚÔ˜ ¤Ê˘Á ˘ÔÛÙËÚ›˙ÔÓÙ·˜ ÙÔ ·˘ÙÔÓfiËÙÔ, fiÙÈ Ë ·ÂÏ¢ı¤ÚˆÛË ÙˆÓ ÌÂÙ·ÊÔÚÒÓ ·ÔÙÂÏ› ϤÔÓ ¡fiÌÔ ÙÔ˘ ∫Ú¿ÙÔ˘˜ Î·È Ë Û˘Ó¤¯ÈÛË ÙˆÓ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂˆÓ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÓfiËÌ·, Ì· Î·È ÛÎÔfi. ŒÊ˘Á Ì ·È¯Ì¤˜, οÓÔÓÙ·˜ ÏfiÁÔ ÁÈ· “ÂÌʇÏÈÔ” ÌÂٷ͇ Û˘Ó·‰¤ÏÊˆÓ Î·È Û Â›Â‰Ô ¡ÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜. √ÚÈṲ̂ÓÔÈ ÌÂÙ·ÊÔÚ›˜ ÔÊ›ÏÔ˘Ó ÂÈÙ¤ÏÔ˘˜ Ó· Û˘ÓÂȉËÙÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó fiÙÈ Î·ÏÒ˜ ‹ ηÎÒ˜ Ë ·ÂÏ¢ı¤ÚˆÛË ÙˆÓ ÌÂÙ·ÊÔÚÒÓ ·ÔÙÂÏ› ϤÔÓ ¡fiÌÔ ÙÔ˘ ∫Ú¿ÙÔ˘˜ Î·È ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÂ Û˘Ó·‰¤ÏÊÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Î·È Û ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ ÔÌ¿‰Â˜. μ.∫.

¶·ıÔÁ¤ÓÂȘ √ÏÔÎÏËÚÒÓÂÙ·È Û‹ÌÂÚ· Ô ÚÒÙÔ˜ Á‡ÚÔ˜ ÙˆÓ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂˆÓ Ì ÙË ÌÔÚÊ‹ ÛÙ¿ÛÂˆÓ ÂÚÁ·Û›·˜ Ô˘ Î‹Ú˘Í·Ó ÙËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË Â‚‰ÔÌ¿‰· ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ÛÙÔÓ √™∂ ÂÓ¿ÓÙÈ· ÛÙÔ ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·‰È¿ÚıÚˆÛË, ÙËÓ Â͢Á›·ÓÛË Î·È ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ÙÔ˘ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ Ô˘ ÚÔˆıÔ‡Ó Ë ∫˘‚¤ÚÓËÛË Î·È Ë ÔÏÈÙÈ΋ ËÁÂÛ›· ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ ÀÔ‰ÔÌÒÓ, ªÂÙ·ÊÔÚÒÓ Î·È ¢ÈÎÙ‡ˆÓ. √È ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ÛÙÔ ÛȉËÚfi‰ÚÔÌÔ ‰ËÏÒÓÔ˘Ó ·ÔÊ·ÛÈṲ̂ÓÔÈ Ó· ÎÏÈÌ·ÎÒÛÔ˘Ó ÙȘ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ ÙÔ˘˜ ÌÂ Û˘Ó¯›˜ ÛÙ¿ÛÂȘ ÂÚÁ·Û›·˜ ÙÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· ηٿ ÙÔ ÔÔ›Ô ÙÔ Â›Ì·¯Ô ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ ı· Û˘˙ËÙÂ›Ù·È ÛÙË μÔ˘Ï‹. ΔÔ ÚÔÛˆÈÎfi ÙÔ˘ √™∂ ·Ó·ÁÓˆÚ›˙ÂÈ ÙȘ ·ıÔÁ¤ÓÂȘ ÙÔ˘ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡, ‰ËÏÒÓÔÓÙ·˜, ˆÛÙfiÛÔ, fiÙÈ ‰ÂÓ Â˘ı‡ÓÂÙ·È ÁÈ· ·˘Ù¤˜. ¢ÂÓ Â˘ı‡ÓÂÙ·È, fï˜, Ô‡ÙÂ Ô ÂÏÏËÓÈÎfi˜ Ï·fi˜ Ô˘ ¯ÚfiÓÈ· ÙÒÚ· ÏËÚÒÓÂÈ ·fi ÙËÓ ÙÛ¤Ë ÙÔ˘ Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· ·Ó¿ÎÚÈ‚· ·˘Ù¤˜ ÙȘ ·ıÔÁ¤ÓÂȘ. μ.∫.

√È ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ˜ ¡·È ÛÙȘ ·ÏÏ·Á¤˜, ·ÏÏ¿ Ó· ‰Ô‡ÌÂ Î·È ÙȘ ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ ̤۷ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ ‰È·ÏfiÁÔ˘, Â›Ó·È Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο Ë ·ÓÙ›‰Ú·ÛË ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ÛÙȘ ·ÏÏ·Á¤˜ Ô˘ ÚÔÙ›ÓÔÓÙ·È ·fi ÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ¶·È‰Â›·˜ ÁÈ· ÙËÓ ÙÚÈÙÔ‚¿ıÌÈ· ÂÎ·›‰Â˘ÛË. ŸÏÔ ÙÔ ·È¯Ó›‰È Ê·›ÓÂÙ·È ˆ˜ ı· ·È¯Ù› ÛÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ‰˘·Ú¯›·˜ ÁÈ· ÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙˆÓ ∞∂π. ∞˘Ùfi Ô˘ ͤڷÌ ÙfiÛ· ¯ÚfiÓÈ·, fiÙÈ ‰ËÏ·‰‹ ¤Ó· ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ‰ÈÔÈÎÂ›Ù·È ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο ·fi ÙÔÓ ¶Ú‡Ù·ÓË, Ì¿ÏÏÔÓ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÙÔ Í¯¿ÛÔ˘ÌÂ. °È·Ù› Ù· ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ÚÔÙ›ÓÂÈ ÙÔ ıÂÛÌfi ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ÂÓfi˜ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ Ô˘ ı· ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi ·ÓÂÈÛÙËÌÈ·ÎÔ‡˜ Î·È Â͈·ÓÂÈÛÙËÌÈ·ÎÔ‡˜. ¶ÔȘ ı· Â›Ó·È fï˜ ÔÈ ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ˜ ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ÙÔ˘ ¢™. Î·È ÔȘ ÙÔ˘ ¶Ú‡Ù·ÓË; π‰Ô‡ Ù· ÂÚÒÙËÌ· Ô˘ ı¤ÙÂÈ Ë ¶Ú˘Ù·ÓÈ΋ ∞Ú¯‹ Î·È ‰ÂÓ ·ÔÎÏ›ÂÙ·È Ó· ·ÔÙÂϤÛÂÈ ·ÈÙ›· ÔϤÌÔ˘ ÌÂٷ͇ ¶Ú˘Ù¿ÓÂˆÓ Î·È ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ.

ªÂ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÁÈ· ÙÔÓ ÙÔ˘ÚÈÛÌfi ¢ÂÓ ¿ÎÔ˘Û ÌfiÓÔ, ·ÏÏ¿ η٤ıÂÛÂ Î·È Ô˘ÛÈ·ÛÙÈΤ˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ. √ ÏfiÁÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ ˘Ô„‹ÊÈ· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ‚fiÏÔ˘ Î. ∑¤ÙÙ· ª·ÎÚ‹ Ë ÔÔ›· ÛÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ô˘ ›¯Â Ì ÂÎÚÔÛÒÔ˘˜ Ù˘ ŒÓˆÛ˘ •ÂÓÔ‰fi¯ˆÓ ª·ÁÓËÛ›·˜ ·¤‰ÂÈÍ ÙÔ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfi Ù˘ ÂӉȷʤÚÔÓ ÁÈ· ÙÔÓ ÙÔ˘ÚÈÛÌfi. ∏ Û˘Ó¿ÓÙËÛË ¤ÁÈÓ Û Ôχ ÊÈÏÈÎfi Î·È ıÂÚÌfi Îϛ̷ Ì ÙËÓ Î. ª·ÎÚ‹ Ó· ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ ˆ˜ “Ì·ÎÚÈ¿ ·fi ·Ó·‚ÔϤ˜, ˘ÂÎÊ˘Á¤˜ Î·È Î·ı˘ÛÙÂÚ‹ÛÂȘ ‹ÚıÂ Ë ÒÚ· Ô ÙÔ˘ÚÈÛÌfi˜ Ó· ·Ó·‰ÂȯÙ› Û ÌÔ¯Ïfi ·Ó¿Ù˘Í˘ Î·È ÚÔ‚ÔÏ‹˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘” .

∂ÈÛÙÔÏ‹ ∂ÈÛÙÔÏ‹ ÛÙÔÓ ˘Ô˘ÚÁfi ÀÁ›·˜ Î. §Ô‚¤Ú‰Ô ÁÈ· ÙȘ ÂÏÏ›„ÂȘ ÙÔ˘ “∞¯ÈÏÏÔÔ‡ÏÂÈÔ˘” Û ȷÙÚÈÎfi ‰˘Ó·ÌÈÎfi, ·¤ÛÙÂÈÏÂ Ë ÙÔÈ΋ ¤ÓˆÛË ÁÈ·ÙÚÒÓ ÙÔ˘ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ μfiÏÔ˘. ™ÙËÓ ÂÈÛÙÔÏ‹ ÙÔÓ›˙ÂÙ·È ˆ˜ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Î·Ì›· ÂÈÎÔÈÓˆÓ›· ÙˆÓ ÁÈ·ÙÚÒÓ Ì ÙÔ Ó¤Ô ‰ÈÔÈÎËÙ‹ Î. ∑·¯·ÚfiÔ˘ÏÔ, ÂÓÒ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È Î·È Ù· ·›ÙÈ· Ù˘ ÌË ÂÓ‰˘Ó¿ÌˆÛ˘ ÙÔ˘ ȉڇ̷ÙÔ˜ Ì ÚÔÛˆÈÎfi ÁÈ·ÙÚÒÓ. √È ÏËÚÔÊÔڛ˜ ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó ˆ˜ ‰ÂÓ Û˘ÓËı›˙ÂÈ Ë ÙÔÈ΋ ¤ÓˆÛË Ó· ÛÙ¤ÏÓÂÈ ÂÈÛÙÔϤ˜ ÛÙÔ˘˜ ˘Ô˘ÚÁÔ‡˜ ˘Á›·˜. øÛÙfiÛÔ ÙÒÚ· ¤ÁÈÓÂ. ∫·È ‚¤‚·È· ÙÔ ˙ËÙÔ‡ÌÂÓÔ Â›Ó·È ·Ó Î·È fiÙ ı· Á›ÓÔ˘Ó ÚÔÛÏ‹„ÂȘ ÁÈ·ÙÚÒÓ.

ÃÂÈÌ·ÚÚ҉˘ ÃÂÈÌ·ÚÚ҉˘ ÁÈ· ·ÎfiÌË ÌÈ· ÊÔÚ¿ Ô ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ Ù˘ μÔ˘Ï‹˜ Î. ¶¿ÁηÏÔ˜ ÛÙȘ Û˘ÓÂÓÙ‡ÍÂȘ Ô˘ ·Ú¯ÒÚËÛ ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ Ë̤Ú˜. ∫·È Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ÎÚ·Ù¿Ì ‰‡Ô ÛÙÔȯ›·: ¶ÚÒÙÔÓ, fiÙÈ ÔÏÈÙÈÎÔ› Î·È Ôϛ٘ ¤Ê·Á·Ó Ù· ÏÂÊÙ¿. ¡·È, ηٷÓÔËÙ‹ Ë ·fi‰ÔÛË Â˘ı˘ÓÒÓ Î·È ÛÙÔ˘˜ Ôϛ٘, ·ÏÏ¿ ÔÈÔÈ ‰È·¯ÂÈÚ›˙ÔÓÙ·È ÙȘ Ù‡¯Â˜ ÙÔ˘ ÙfiÔ˘; ∞ÛÊ·ÏÒ˜ ÔÈ ÔÏÈÙÈÎÔ›. ¢Â‡ÙÂÚÔÓ, fiÙÈ ¤Ó·˜ ÛÙÔ˘˜ ÙÚÂȘ ‰ËÌfiÛÈÔ˘˜ ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘˜ Â›Ó·È ¿¯ÚËÛÙÔ˜, ·ÊÔ‡ ‰ÈÔÚ›ÛÙËΠÁÈ· ηı·Ú¿ ÎÔÌÌ·ÙÈÎÔ‡˜ ÏfiÁÔ˘˜. ∂›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ ÌÈ· ¯ÒÚ· ÙˆÓ 12.000.000 ηÙÔ›ÎˆÓ Ó· ¤¯ÂÈ 1.000.000 ‰ËÌfiÛÈÔ˘˜ ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘˜; Ÿ¯È ‚¤‚·È·. º.™.


∞fi„ÂȘ 4

Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 29 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2010

ΔÔ ‚‹Ì· ÙÔ˘ ÔÏ›ÙË [∂¶π™Δ√§∂™, ∂¶π™∏ª∞¡™∂π™, ™Ã√§π∞]

∂Î·È‰Â˘ÙÈΤ˜ ÌÂÙ·ÚÚ˘ıÌ›ÛÂȘ √ Î. ∫ˆÓ. °. ∑ˆÁÚ¿ÊÔ˜ ÁÚ¿ÊÂÈ:

“¢ÂÓ ÌÔÚÒ Ì ÛÈÁÔ˘ÚÈ¿ Ó· Û·˜ ˆ, fiÛ˜ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈΤ˜ ÌÂÙ·ÚÚ˘ıÌ›ÛÂȘ ¤¯Ô˘Ó Á›ÓÂÈ ·fi ÙË ÌÂÙ·Ôϛ٢ÛË Ì¤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ·, ·fi ‰È¿ÊÔÚ˜ ΢‚ÂÚÓ‹ÛÂȘ Î·È ÂȉÈÎfiÙÂÚ· fiÛ˜ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈΤ˜ ÌÂÙ·ÚÚ˘ıÌ›ÛÂȘ ¤¯Ô˘Ó Á›ÓÂÈ ·fi ÙÔ ›‰ÈÔ ÎfiÌÌ·, ÙÔ ¶∞™√∫, ·fi ÙÔ 1981 fiÙ·Ó ·Ó¤Ï·‚ ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË (Î·È Ô Ï·fi˜ ÙËÓ ÂÍÔ˘Û›·). ∞ÔÙ¤ÏÂÛÌ· fiÏˆÓ ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ ÌÂÙ·ÚÚ˘ıÌ›ÛÂˆÓ Â›Ó·È Ù· ·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈ¿ Ì·˜ Ó· ÊÈÁÔ˘Ú¿ÚÔ˘Ó, ÛÙȘ ·ÍÈÔÏÔÁ‹ÛÂȘ Ô˘ Á›ÓÔÓÙ·È ‰ÈÂıÓÒ˜, ÛÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ı¤ÛÂȘ. ∞fi ÙȘ ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡ Ô˘ ¤ÁÈÓ·Ó ÁÈ· ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÌÂÙ·ÚÚ‡ıÌÈÛË (¿Ú·Á fiÛÔ ı· ‰È·ÚΤÛÂÈ;) ‰ÂÓ Î·Ù¿Ï·‚· ·Ó ı· Û˘Ó¯ÈÛÙ› Ë Û˘Ó‰ÈÔ›ÎËÛË ÙˆÓ ·ÓÂÈÛÙËÌ›ˆÓ Ì ÙÔ˘˜ Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙ¤˜-ÊÔÈÙËÙ¤˜. ∞ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙÔ˘ ıÂÛÌÔ‡ ·˘ÙÔ‡ Ô˘ ηıÈÂÚÒıËΠÙËÓ 10ÂÙ›· ÙÔ˘ ’80 ·fi ÙÔÓ ∞Ó‰Ú¤·, ‹Ù·Ó ·˘Ùfi Ô˘ ·ÎÔ‡Û·Ì ÚÔ ËÌÂÚÒÓ, Ó· Û˘ÏÏËÊı› ηıËÁËÙ‹˜ ·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘, ‰ÈfiÙÈ ÂÍ‚›·˙ ÊÔÈÙËÙ‹ Ì ·ÂÈÏ‹ ÙË ‚·ıÌÔÏÔÁ›·, ÁÈ· Ó· ÙÔÓ „ËÊ›ÛÂÈ ÛÙȘ Ú˘Ù·ÓÈΤ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜! ∞ÏÏ¿ Ë Û˘Ó‰ÈÔ›ÎËÛË Ì ÙÔ˘˜ Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙ¤˜, ‰ÂÓ ¤ÁÈÓ ÌfiÓÔ ÛÙËÓ ÂÎ·›‰Â˘ÛË, ¤ÁÈÓÂ Î·È ÛÙȘ ‰ËÌfiÛȘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ‹ ¿Ïψ˜ ¢∂∫√. ŒÙÛÈ ·Ú·ÙËÚÂ›Ù·È ÙÔ Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ, ÏfiÁˆ ·ÓÙÈÎÚÔ˘fiÌÂÓˆÓ Û˘ÌÊÂÚfiÓÙˆÓ, Ôχ ‰‡ÛÎÔÏ· ÌÈ· ¢∂∫√ Ó· ÌÔÚ› Ó· ¿ÚÂÈ ÌÈ· ·fiÊ·ÛË, Ô˘ ηٿ ÙË ÁÓÒÌË Ù˘ ‰ÈÔÈ΋Ûˆ˜ Â›Ó·È Â˘ÓÔ˚΋ ÁÈ· ÙËÓ Âȯ›ÚËÛË, fi¯È fï˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙ¤˜. ¶¿ÏÈ ‰È·‚¿Û·Ì ÚÔ ËÌÂÚÒÓ fiÙÈ ÙÔ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Ù˘ ¢∂∏ ‰ÂÓ ÌfiÚÂÛ ӷ ¿ÚÂÈ ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ·fiÊ·ÛË ‰ÈfiÙÈ ·ÓÙ¤‰Ú·Û·Ó ÔÈ Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙ¤˜ ̤ÏË ÙÔ˘ ¢.™.! £· ÌÔÚÔ‡Û· Ó· ·Ó·Ê¤Úˆ ÔÏÏ¿ ·Ú·‰Â›ÁÌ·Ù·, fiˆ˜ ÙˆÓ ÏÈÌÂÓÂÚÁ·ÙÒÓ ÙÔ˘ ¶ÂÈÚ·È¿ Î·È ¿ÏÏˆÓ Û˘Ó‰ÈοوÓ. ∫·È ÂÂȉ‹ ¤¯ˆ ȉ›·Ó Â›Ú·Ó ·fi Ù· Û˘Ì‚·›ÓÔÓÙ· ÙËÓ ÚÒÙË ÂÔ¯‹ ÙÔ˘ ∞Ó‰Ú¤·, Ì ÙȘ ¿Û˘ ʇÛˆ˜ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔÔÈ‹ÛÂȘ, ÂÚÁ·Ûȷο Û˘Ì‚Ô‡ÏÈ· Î·È ÏÔÈ¤˜ ÂÓ¤ÚÁÂȘ Ô˘ ·Ó‚¿˙Ô˘Ó Ôχ „ËÏ¿ ÙËÓ... ·Ú·ÁˆÁÈÎfiÙËÙ·, ÔÏÏÔ› Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙ¤˜ ˙ËÙÔ‡Û·Ó Ó· ηıÈÂÚˆı› Ô ıÂÛÌfi˜ Ù˘ “·˘Ùԉȷ¯Â›ÚÈÛ˘” ηٿ ÙÔ ÚfiÙ˘Ô Ù˘ ¿ÏÏÔÙ °ÈÔ˘ÁÎÔÛÏ·‚›·˜ ÙÔ˘ Δ›ÙÔ. ŸÂÚ ÛËÌ·›ÓÂÈ Ó· ·Ú·¯ˆÚËı› Ë ‰ËÌfiÛÈ· Âȯ›ÚËÛË ÛÙÔ ÚÔÛˆÈÎfi Ù˘, Ó· ÙËÓ ·˘Ùԉȷ¯ÂÈÚ›˙ÔÓÙ·È. ™›ÁÔ˘ÚË ‰ËÏ·‰‹ ‰È¿Ï˘ÛË ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ·˘-

ÙÒÓ, fiˆ˜ ¤ÁÈÓÂ Î·È ÛÙË °ÈÔ˘ÁÎÔÛÏ·‚›·, ÛÙË ÌfiÓË ¯ÒÚ· ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ Ô˘ ÂÊ·ÚÌfiÛÙËÎÂ Ô ıÂÛÌfi˜. ™˘Ì¤Ú·ÛÌ·: ∫·Ù¿ ÙË ÁÓÒÌË ÌÔ˘ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· Û˘Ó˘¿ÚÍÔ˘Ó ÛÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË Â›Ù ۯÔÏ›Ԣ, ›Ù ·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘, ›Ù ¢∂∫√, ¿ÓıÚˆÔÈ ÌË ÂȉÈÎÔ› Î·È ÚÔ·ÓÙfi˜ Ì ·ÓÙÈÎÚÔ˘fiÌÂÓ˜ ÊÈÏÔÛÔʛ˜, ‰ÈfiÙÈ ı· ˘¿ÚÍÂÈ Û‡ÁÎÚÔ˘ÛË Î·È Ù›ÔÙ· ‰ÂÓ ı· ÌÔÚ› ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ. ŒÎ·ÛÙÔ˜ ÂÊ’ ˆ ÂÙ¿¯ıË” . √ ¶Ú‡Ù·Ó˘ ‹ ¢ÈÔÈÎËÙ‹˜ ÌÈ·˜ Âȯ›ÚËÛ˘ Â›Ó·È Ù·Á̤ÓÔ˜ Ó· ‰ÈÔÈΛ ÛˆÛÙ¿ Î·È ÚÔ˜ ÙÔ Û˘ÌʤÚÔÓ ÙÔ˘ ȉڇ̷ÙÔ˜ ‹ Ù˘ Âȯ›ÚËÛ˘ Î·È Ô Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙ‹˜ Ó· ÊÚÔÓÙ›˙ÂÈ ÁÈ· Ù· ‰ÈηÈÒÌ·Ù· Î·È Ù· Û˘ÌʤÚÔÓÙ· ÙˆÓ ÂÚÁ·˙Ô̤ӈӔ .

ÕÛ˘ÏÔ Î·È ÂÈ‚›ˆÛË √ Î. º›ÏÈÔ˜ ∑¿¯·Ú˘ ÁÚ¿ÊÂÈ:

“∏ ⁄·ÙË ∞ÚÌÔÛÙ›· οÏÂÛ ÚÈÓ ·fi Ï›Á˜ Ë̤Ú˜ ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Ó· ÂÈÙ·¯‡ÓÂÈ ÂÂÈÁfiÓÙˆ˜ ÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛË Ù˘ ÚÔ‚ÏÂfiÌÂÓ˘ ÌÂÙ·ÚÚ‡ıÌÈÛ˘ ÛÙÔÓ ÙÔ̤· ÙÔ˘ ·Û‡ÏÔ˘, ÂÓ fi„ÂÈ Ù˘ Û˘Ó¯È˙fiÌÂÓ˘ ·Ô˘Û›·˜ ÛÙË ¯ÒÚ· ÂÓfi˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ·Û‡ÏÔ˘, οÙÈ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ÂÈÙÒÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ Â˘Ú‡ÙÂÚË ∂˘Úˆ·˚΋ ŒÓˆÛË. ∏ ÂÏÏÈ‹˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ·ÚÔ¯‹˜ ·Û‡ÏÔ˘ ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜ ·ÔÙÂÏ› ¤Ó· ·fi Ù· ‚·ÛÈο ÎÂÓ¿ Â‰Ò Î·È ¿Ú· ÔÏÏ¿ ¯ÚfiÓÈ·. ∫·È ·˘Ùfi ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Ì ÙȘ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ÙˆÓ ÚÔÛʇÁˆÓ Ô˘ ·Ó·˙ËÙÔ‡Ó Ì οı ̤ÛÔ Î·È ÙÚfiÔ Î·Ù·Ê‡ÁÈÔ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ÏfiÁˆ ÙˆÓ ÔÏÏÒÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ, ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ, ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈÎÒÓ Î·È ¿ÏÏˆÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ ÛÙË ¯ÒÚ· ÙÔ˘˜. Δ· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ· ¿ÓÙˆ˜ ηٷ‚¿ÏÏÂÙ·È Î¿ÔÈ· ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÁÈ· ·Ó·ÌfiÚʈÛË Ù˘ ‰È·‰Èηۛ·˜ ·Û‡ÏÔ˘. ∏ ⁄·ÙË ∞ÚÌÔÛÙ›· Ì¿ÏÈÛÙ· ηψÛfiÚÈÛ ٷ Û¯¤‰È· Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ Ó· ÚÔˆı‹ÛÂÈ ÌÈ· ¢ڇÙÂÚË ·Ó·ÌfiÚʈÛË ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ·Û‡ÏÔ˘ ÛÙË ¯ÒÚ·, ·Ú¿ ÙȘ ˘ÊÈÛÙ¿ÌÂÓ˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ ÚÔÎÏ‹ÛÂȘ. ŒÎ·Ó Â›Û˘ ¤ÎÎÏËÛË ÚÔ˜ ÙËÓ ∂∂ Ó· ÚÔÛʤÚÂÈ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ‚Ô‹ıÂÈ· ÁÈ· Ó· ÌÔÚ¤ÛÂÈ Ë ∂ÏÏ¿‰· Ó· Û˘ÌÌÔÚʈı› Ì ÙȘ ‰ÈÂıÓ›˜ Î·È Â˘Úˆ·˚Τ˜ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ Ù˘. Œˆ˜ fiÙÔ˘ Ë ‰È·‰Èηۛ· ¯ÔÚ‹ÁËÛ˘ ·Û‡ÏÔ˘ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Û˘ÌÌÔÚʈı› Ì ٷ ‰ÈÂıÓ‹ ÚfiÙ˘·, Ë ⁄·ÙË ∞ÚÌÔÛÙ›· Â·Ó¤Ï·‚ ÙÔ ·›ÙËÌ¿ Ù˘ ÚÔ˜ ÙȘ ¿ÏϘ Â˘Úˆ·˚Τ˜ ¯ÒÚ˜ Ó· ÌËÓ ÂÈÛÙÚ¤ÊÔ˘Ó ·ÈÙÔ‡ÓÙ˜ ¿Û˘ÏÔ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ ∫·ÓÔÓÈÛÌÔ‡ ¢Ô˘‚Ï›ÓÔ˘ ππ. O ∫·ÓÔÓÈÛÌfi˜ ¢Ô˘‚Ï›ÓÔ ππ ·ÔÙÂÏ›

¶·Ú¿ÍÂÓ·...

™Â ÛÂÈÚ¿ ÎfiÌÈΘ Ô ¤Ó·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡˜ ÙÔ˘ Facebook ∂›Ó·È ¤Ó·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡˜ ÙÔ˘ Facebook, ÙÔ˘ ‰ËÌÔÊÈϤÛÙÂÚÔ˘ ÈÛÙfiÙÔÔ˘ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ‰ÈÎÙ‡ˆÛ˘, Ë ÂÚÈÔ˘Û›· ÙÔ˘ ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È Û 7 ‰ÈÛÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ‰ÔÏ¿ÚÈ· Î·È ·˘Ù‹ ÙËÓ Â‚‰ÔÌ¿‰· ‚Á·›ÓÂÈ ÛÙÔ˘˜ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ˘˜ ÌÈ· Ù·ÈÓ›· ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¤ÏÈÍ‹ ÙÔ˘ Î·È ÙËÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÙÔ˘ ÂÈÙ˘¯›·. ŒÙÛÈ Ê·›ÓÂÙ·È Ôχ Ê˘ÛÈÎfi fiÙÈ Ô ª·ÚÎ ∑Ô‡ÎÂÚÌÂÚÁÎ ı· ‹Ù·Ó Ô ‚·ÛÈÎfi˜ ‹Úˆ·˜ ÂÓfi˜ ÎfiÌÈΘ οÙÈ Ô˘ ÙÔÓ ÂÓÙ¿ÛÛÂÈ ·ÎfiÌ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÛÙËÓ Ô ÎÔ˘ÏÙÔ‡Ú·. √ ÂΉÔÙÈÎfi˜ Ô›ÎÔ˜ Î·È ÂÙ·ÈÚ›· ·Ú·ÁˆÁ‹˜ Bluewater Productions ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ¯ı˜ fiÙÈ ı· ÂΉÒÛÂÈ ¤Ó· ‚ÈÔÁÚ·ÊÈÎfi ÎfiÌÈΘ Ì ÙÔÓ Ù›ÙÏÔ “ª·ÚÎ ∑Ô‡ÎÂÚÌÂÚÁÎ: √ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁfi˜ ÙÔ˘ Facebook” . √ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁfi˜ ÙÔ˘ ÎfiÌÈΘ Δ˙ÂÚfiÌ ª¿ÈÓÙ· ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ Ë ˙ˆ‹ ÙÔ˘ 26¯ÚÔÓÔ˘ ª·ÚÎ ÁÈ· Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˘˜ ÏfiÁÔ˘˜ ¤¯ÂÈ ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎfi ÂӉȷʤÚÔÓ. “√ ª·ÚÎ ·¤ÚÚÈ„Â ÙÂÚ¿ÛÙȘ ÚÔÛÊÔÚ¤˜ Û Ôχ Ó·ڋ ËÏÈΛ· Î·È ·ÚÓ‹ıËΠÙȘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ·˘Ù¤˜ ÁÈ·Ù› Ôχ ‚·ıÈ¿ ̤۷ ÙÔ˘ ÁÓÒÚÈ˙ fiÙÈ Â›¯Â Ôχ ˘„ËÏÔ‡˜ ÛÙfi¯Ô˘˜ ÁÈ· Ó· ÌÔÚ› Ó· ‰Ô˘Ï¤„ÂÈ ÁÈ· οÔÈÔÓ ¿ÏÏÔ” . “√ ªÈÏ °Î¤ÈÙ˜ ÚfiÛÊÂÚ ÛÙÔÓ ª·ÚÎ ¤Ó· ÂηÙÔÌ̇ÚÈÔ ‰ÔÏ¿ÚÈ· ÁÈ· Ó· ‰Ô˘Ï¤„ÂÈ ÁÈ’ ·˘ÙfiÓ fiÙ·Ó Ô ª·ÚÎ ‹Ù·Ó ·ÎfiÌ· ÛÙÔ Ï‡ÎÂÈÔ Î·È Ô ª·ÚÎ ·¤ÚÚÈ„Â ÙËÓ ÚÔÛÊÔÚ¿. ∂ÓÓÔÒ fiÛ· ·È‰È¿ Û¯ÔÏÈ΋˜ ËÏÈΛ·˜ ¤¯Ô˘Ó ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ‰Â¯ÙÔ‡Ó ÌÈ· Ù¤ÙÔÈ· ÚfiÙ·ÛË; ∂Ï¿¯ÈÛÙ·. ∫·È fiÛ· ·fi ·˘Ù¿ ı· ›¯·Ó ÙÔ Ûı¤ÓÔ˜ Ó· ·ÔÚÚ›„Ô˘Ó ÌÈ· Ù¤ÙÔÈ· ÚfiÙ·ÛË Î·È Ó· ÂÈϤÍÔ˘Ó ÌÈ· ‰È΋ ÙÔ˘˜ ÔÚ›·; ∂Ï¿¯ÈÛÙÔÈ ¤ˆ˜ ηӤӷ˜” , ÚfiÛıÂÛÂ Ô ›‰ÈÔ˜. ÕÏϘ ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ˜ Ô˘ ÂÚȤ¯ÔÓÙ·È ÛÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹ Ù˘ Bluewater Â›Ó·È Ô Ó·Úfi˜ ∫·Ó·‰fi˜ ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÛÙ‹˜ Δ˙¿ÛÙÈÓ ª›ÌÂÚ, Ô ÛÙ·Ú ÙÔ˘ ·ÁÁÏÈÎÔ‡ Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘ ¡Ù¤È‚ÈÓÙ ª¤Î·Ì, Ë ÂÎÎÂÓÙÚÈ΋ ÙÚ·ÁÔ˘‰›ÛÙÚÈ· Lady Gaga Î·È Ë Â›Û˘ ÙÚ·ÁÔ˘‰›ÛÙÚÈ· Δ¤ÈÏÔÚ ™Ô˘›ÊÙ.

ΛÌÂÓÔ Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ŒÓˆÛ˘, ÙÔ ÔÔ›Ô ¤¯Ô˘Ó ˘ÔÁÚ¿„ÂÈ Â›Û˘ ÔÏϤ˜ ¯ÒÚ˜ ÂÎÙfi˜ ∂.∂. ∫·ıÔÚ›˙ÂÈ ÙË ¯ÒÚ· Ë ÔÔ›· Â›Ó·È ˘‡ı˘ÓË ÁÈ· ÙËÓ ÂͤٷÛË ÂÓfi˜ ·ÈÙ‹Ì·ÙÔ˜ ·Û‡ÏÔ˘. ™ÙÔ ¢Ô˘‚Ï›ÓÔ II ˘¿ÁÔÓÙ·È Ë ∞˘ÛÙÚ›·, ÙÔ μ¤ÏÁÈÔ, Ë μÔ˘ÏÁ·Ú›·, Ë ∫‡ÚÔ˜, Ë ΔÛ¯È΋ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·, Ë ∂ÛıÔÓ›·, Ë ºÈÓÏ·Ó‰›·, Ë °·ÏÏ›·, Ë °ÂÚÌ·Ó›·, Ë ∂ÏÏ¿‰·, Ë √˘ÁÁ·Ú›·, Ë πÛÏ·Ó‰›·, Ë πÚÏ·Ó‰›·, Ë πÙ·Ï›·, Ë §ÂÙÔÓ›·, Ë §ÈıÔ˘·Ó›·, ÙÔ §Ô˘ÍÂÌ‚Ô‡ÚÁÔ, Ë ª¿ÏÙ·, Ë √ÏÏ·Ó‰›·, Ë ¡ÔÚ‚ËÁ›·, Ë ¶Ôψӛ·, Ë ¶ÔÚÙÔÁ·Ï›·, Ë ƒÔ˘Ì·Ó›·, Ë ™ÏÔ‚·Î›·, Ë ™ÏÔ‚ÂÓ›·, Ë πÛ·Ó›·, Ë ™Ô˘Ë‰›·, Ë ∂Ï‚ÂÙ›· Î·È ÙÔ ∏ӈ̤ÓÔ μ·Û›ÏÂÈÔ. (ŒÓ· ÎÚ¿ÙÔ˜ ̤ÏÔ˜ Ù˘ ∂.∂. - Ë ¢·Ó›· - ‰ÂÓ Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ ÛÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ÙÔ˘ ¢Ô˘‚Ï›ÓÔ˘ II. ∏ ¡ÔÚ‚ËÁ›·, Ë πÛÏ·Ó‰›· Î·È Ë ∂Ï‚ÂÙ›· Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó, ·ÚfiÏÔ Ô˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÎÚ¿ÙË Ì¤ÏË Ù˘ ∂.∂.) ™‡Ìʈӷ Ì ÛÙÔȯ›· Ù˘ ⁄·Ù˘ ∞ÚÌÔÛÙ›·˜, Ë ∂ÏÏ¿‰· ¯ÔÚ‹ÁËÛ ‰ÈÂıÓ‹ ÚÔÛÙ·Û›· (ηıÂÛÙÒ˜ ÚfiÛÊ˘Á· ‹ ÂÈÎÔ˘ÚÈ΋ ÚÔÛÙ·Û›·) ÌfiÏȘ ÛÙÔ 0,3% ÙˆÓ ˘Ôı¤ÛÂˆÓ Ô˘ ÎÚ›ıËÎ·Ó Û ÚÒÙÔ ‚·ıÌfi ÙÔ 2009. ªfiÏȘ 48 ¿ÙÔÌ· ¤Ï·‚·Ó ÚÔÛÙ·Û›· ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÙÔ 2009, ·ÊÔ‡ ÂÍÂÙ¿ÛÙËÎÂ Ë ·›ÙËÛ‹ ÙÔ˘˜ Û ÚÒÙÔ ‚·ıÌfi, ÂÓÒ ÙÔ ›‰ÈÔ ¤ÙÔ˜ ηٷÁÚ¿ÊËÎ·Ó ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· 16.000 Ӥ˜ ·ÈÙ‹ÛÂȘ. ∞ÓÙÈı¤Ùˆ˜, ÙÔ Ì¤ÛÔ ÔÛÔÛÙfi ÚÔÛÙ·Û›·˜ Û ÚÒÙÔ ‚·ıÌfi ÛÙȘ Ù¤ÛÛÂÚȘ ¯ÒÚ˜ Ù˘ ∂.∂. ÔÈ Ôԛ˜ ‰¤¯ıËÎ·Ó ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ·ÚÈıÌfi ·ÈÙ‹ÛÂˆÓ ¤ÚÛÈ (°·ÏÏ›·, ∏ӈ̤ÓÔ μ·Û›ÏÂÈÔ, °ÂÚÌ·Ó›· Î·È ™Ô˘Ë‰›·) ‹Ù·Ó 31%. ŒÓ· ÂÈϤÔÓ Úfi‚ÏËÌ· Ô˘ ‰È·›ÛÙˆÛÂ Ë ⁄·ÙË ∞ÚÌÔÛÙ›· ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ ¤ÏÏÂÈ„Ë ÛÙ¤Á·Û˘ Î·È ¿ÏÏ˘ ‚Ô‹ıÂÈ·˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·ÈÙÔ‡ÓÙ˜ ¿Û˘ÏÔ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. À¿Ú¯Ô˘Ó ÌfiÏȘ 865 ı¤ÛÂȘ Û ΤÓÙÚ· ˘Ô‰Ô¯‹˜. ™˘ÓÂÒ˜, ÔÏÏÔ› ·ÈÙÔ‡ÓÙ˜ ¿Û˘ÏÔ Ì¤ÓÔ˘Ó ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ, οÙÈ Ô˘ ÚÔÊ·ÓÒ˜ ÙÔ˘˜ ‰˘ÛÎÔχÂÈ Ó· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ó ÙȘ ·ÈÙ‹ÛÂȘ ÙÔ˘˜ ÁÈ· ¿Û˘ÏÔ. ∏ ηٿÛÙ·ÛË ÙˆÓ ·Û˘Ófi‰Â˘ÙˆÓ ·ÓËϛΈÓ, Ù¤ÏÔ˜, ÎÚ›ÓÂÙ·È Â›Û˘ ˆ˜ ȉȷ›ÙÂÚ· ·ÓËÛ˘¯ËÙÈ΋. ∞fi Ù· ÂÓ ÏfiÁˆ ÛÙÔȯ›· ‚ϤÔ˘Ì ˆ˜ Ë ¯ÒÚ· Ì·˜ ·ÎfiÌË ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÛÙÔȯÂȈ‰Ò˜ ıÂÛ›ÛÂÈ ¤Ó· ÛÔ‚·Úfi ηıÂÛÙÒ˜ ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÙÔ˘ ÚfiÛÊ˘Á·, ÌË ·Ú¤¯ÔÓÙ·˜ ¿Û˘ÏÔ ÛÙË Û˘ÓÙÚÈÙÈ΋ ÏÂÈÔ„ËÊ›· ÙˆÓ ÂÚÈÙÒÛÂˆÓ Î·È Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ÌË ÂÓ·ÚÌÔÓÈ˙fiÌÂÓË Ì ٷ Â˘Úˆ·˚ο ÚfiÙ˘·. ¶Ú¤ÂÈ Ó· ÂÚ¿ÛÂÈ Ôχ˜ ηÈÚfi˜ ·ÎfiÌË Ì¤¯ÚÈ Ó· ˘¿ÚÍÂÈ ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ·˘Ù‹˜ Ù˘ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ÔÌ¿‰·˜, ̤¯ÚÈ Ó· ÊÙ¿ÛÂÈ ÙÔ Â›ÛËÌÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ Û ÛËÌÂ›Ô Ù¤ÙÔÈÔ Ô˘ Ó· ÂÁÁ˘¿Ù·È ÙË ÓÔÌÈÌfiÙËÙ· ÙˆÓ ÚÔÛʇÁˆÓ Î·È ·ÈÙÔ‡ÓÙˆÓ ¿Û˘ÏÔ. ª¤¯ÚÈ ÙfiÙÂ, ÂηÙÔÓÙ¿‰Â˜ ‹ Î·È ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ı· Â›Ó·È ÔÈ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ·ÓıÚÒˆÓ Ô˘ ı· Â·Ó·ÚÔˆıÔ‡ÓÙ·È ÛÙȘ ¯Ò-

™ÙȘ ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ Ì‹Ó·, ÙÔ ÂÚÈÔ‰ÈÎfi Forbes η٤ٷÍ ÙÔÓ ∑Ô‡ÎÂÚÌÂÚÁÎ ÛÙËÓ 35Ë ı¤ÛË ÙˆÓ ÏÔ˘ÛÈÔÙ¤ÚˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ ÛÙȘ ∏¶∞ Ì ÙËÓ ÂÚÈÔ˘Û›· ÙÔ˘ Ó· ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È Û 6,9 ‰ÈÛÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ‰ÔÏ¿ÚÈ·.

ÿ‰Ú˘Ì· Ù˘ ™ÈÁηÔ‡Ú˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ Ù· “¯·ÚÔ‡ÌÂÓ· ʤÚÂÙÚ·” ªÈ· ÊÈÏ·ÓıÚˆÈ΋ ÔÚÁ¿ÓˆÛË Ù˘ ™ÈÁηÔ‡Ú˘ ·ÚÔ˘Û›·Û ÙÚ›· Ôχ¯ÚˆÌ· ʤÚÂÙÚ· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ۯ‰ȷÛÙ› ·fi ̤ÏË ÂÎÎÏËÛÈ·ÛÙÈÎÔ‡ ȉڇ̷ÙÔ˜ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÌÈ·˜ ÂÎÛÙÚ·Ù›·˜ ηٿ ÙˆÓ Ù·ÌÔ‡ Ô˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔ˘Ó ÙÔ ı¤Ì· ÙÔ˘ ı·Ó¿ÙÔ˘. ΔÔ ÿ‰Ú˘Ì· §È¤Ó ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ fiÙÈ ·Ó¤Ï·‚ ÙËÓ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· Ó· ÌÂÙ·ÙÚ¤„ÂÈ Ù· ʤÚÂÙÚ· ·fi ¤Ó· ۇ̂ÔÏÔ Êfi‚Ô˘, ÙÚfiÌÔ˘ Î·È ıÏ›„˘ Û ÌÈ· ¤ÎÊÚ·ÛË Ù¤¯Ó˘ ·fiÏ˘Ù· Û˘Ó‰Â‰Â̤Ó˘ Ì ÙË ˙ˆ‹. “¢ÂÓ ÊÔ‚¿Ì·È Ó· ÌÈÏ‹Ûˆ ÁÈ· ÙËÓ ÙÂÏÈ΋ ÌÔ˘ ·Ó·¯ÒÚËÛË”, ‰‹ÏˆÛÂ Ë ŒÏÛÈ ΔÛÔ‡·, ÌÈ· ·fi ÙÔ˘˜ ÙÚÔÊ›ÌÔ˘˜ ÙÔ˘ ȉڇ̷ÙÔ˜ Î·È Û¯Â‰È¿ÛÙÚÈ· ÙˆÓ Ê¤ÚÂÙÚˆÓ, Ô˘ ۯ‰›·ÛÂ Î·È ÙÔ ÚÔÛˆÈÎfi Ù˘ ʤÚÂÙÚÔ. “∂›Ó·È Ôχ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi Ó· ¤¯ÂȘ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ۯ‰ȿ˙ÂȘ Î·È Ó· ÂÈϤÁÂȘ ÙÔ Ê¤ÚÂÙÚfi ÛÔ˘ Î·È Ó· ÙÔ ‰ÂȘ ÚÈÓ Âı¿ÓÂȘ” η٤ÏËÍÂ Ë ›‰È·.

ΔÔ Û›ÎÔ˘ÂÏ Ù˘ °Ô˘fiÏ ™ÙÚÈÙ ÛÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹ ÙÔ˘ box office ∏ Ù·ÈÓ›· “Wall Street: ΔÔ ÃÚ‹Ì· ¶ÔÙ¤ ‰ÂÓ ¶Âı·›ÓÂÈ” , Ì ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙ¤˜ ÙÔ˘˜ ª¿ÈÎÏ ¡Ù¿ÁÎÏ·˜ Î·È ™¿È §ÂªÂÊ, ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹ ÙÔ˘ ·ÌÂÚÈηÓÈÎÔ‡ box office ÁÈ· ÙÔ ÙÚÈ‹ÌÂÚÔ Ô˘ Ì·˜ ¤Ú·Û ÌÂ Û˘ÓÔÏÈΤ˜ ÂÈÛÚ¿ÍÂȘ 19 ÂηÙÔÌÌ˘Ú›ˆÓ ‰ÔÏ·Ú›ˆÓ, Û‡Ìʈӷ Ì ٷ ÛÙÔȯ›· Ô˘ ¤‰ˆÛ·Ó ÛÙË ‰ËÌÔÛÈfiÙËÙ· Ù· ÛÙÔ‡ÓÙÈÔ ·Ú·ÁˆÁ‹˜.

Ú˜ ÚÔ¤ÏÂ˘Û‹˜ ÙÔ˘˜, Ì ΛӉ˘ÓÔ ÙË Û˘ÚÚ›ÎÓˆÛË ÙˆÓ ‰ÈÎ·ÈˆÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘˜, ‹ ı· ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ·Ú¿ÓÔÌ·, ¯ˆÚ›˜ ¯·ÚÙÈ¿ Î·È ÓfiÌÈÌ· ¤ÁÁÚ·Ê·, Ì fi,ÙÈ ·˘Ùfi Û˘ÓÂ¿ÁÂÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ÂÈ‚›ˆÛ‹ ÙÔ˘˜. ∏ ηٿÛÙ·ÛË ·˘Ù‹ ‚¤‚·È· ı· ‰˘Û¯ÂÚ¿ÓÂÈ ÙË Û˘ÓÔÏÈ΋ ηٷÁÚ·Ê‹ ÙˆÓ ¯ÈÏÈ¿‰ˆÓ ÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔ˘Ó Î·Ù·Ê‡ÁÈÔ ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜. ∞ÏÏ¿ ¿Óˆ ·’ fiÏ· ı· ‰˘ÛÎÔϤ„ÂÈ ÛËÌ·ÓÙÈο ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ô˘ ηٷ‚¿ÏÏÔ˘Ó ‰Âο‰Â˜ ÔÚÁ·ÓÒÛÂȘ, ÔÈ Ôԛ˜ ÚÔÛ·ıÔ‡Ó Ó· ÚÔÛٷهÛÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ÚfiÛÊ˘Á˜ ·fi ÙËÓ ·Ô˘Û›· ÙÔ˘ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ ÎÚ¿ÙÔ˘˜. ◊ ⁄·ÙË ∞ÚÌÔÛÙ›· ˙ËÙ¿ ÙË ÌÂÙ·ÚÚ‡ıÌÈÛË ÛÙÔÓ ÙÔ̤· ÙÔ˘ ·Û‡ÏÔ˘, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÌÔ˘Ó Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· Û ÌÈ· ÛÂÈÚ¿. ¶ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ ÔÈ ÚfiÛÊ˘Á˜ Î·È ·ÈÙÔ‡ÓÙ˜ ¿Û˘ÏÔ Ó· Ù‡¯Ô˘Ó ÛÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ Î·Ï‡ÙÂÚ˘ ÌÂÙ·¯Â›ÚÈÛ˘. ΔÔ ˙‹ÙËÌ· Â›Ó·È ÙÈ ı· οÓÂÈ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ·¤Ó·ÓÙÈ Û ·˘Ùfi ÙÔ Úfi‚ÏËÌ·, Î·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÔȘ Ú·ÎÙÈΤ˜ ı· ˘ÈÔıÂÙ‹ÛÂÈ ·Ó·ÊÔÚÈο Ì ÙËÓ ˘fiıÂÛË ÙÔ˘ ·Û‡ÏÔ˘. °È·Ù› ÔÈ ·ÈÙÔ‡ÓÙ˜ ¿Û˘ÏÔ ‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ÏÈÁÔÛÙ¤„Ô˘Ó ÌÈ·˜ Î·È Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÛÙȘ ¯ÒÚ˜ ÙÔ˘˜ ı· Û˘Ó¯›˙Ô˘Ó Ó· ˘Ê›ÛÙ·ÓÙ·È. °È·Ù› fiÛ˜ ·ÛÊ˘ÎÙÈΤ˜ ÔÏÈÙÈΤ˜ Î·È Ó· ÂÊ·ÚÌÔÛÙÔ‡Ó ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·ÔÙÚ·› Ë ‰È›ۉ˘ÛË ·ÙfiÌˆÓ ·fi ¿ÏÏ· ÎÚ¿ÙË Î·È ‰Ë ÙÚ›Ù˜ ¯ÒÚ˜, ‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ·ÚÂÌÔ‰›ÛÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ ·˘ÙÔ‡˜ Ó· ·Ó·˙ËÙ‹ÛÔ˘Ó Î·Ù·Ê‡ÁÈÔ ÂΛ Ô˘ ÌÔÚÔ‡Ó ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ Ó· ÂÎÊÚ·ÛÙÔ‡Ó ÂχıÂÚ· Î·È ¿Óˆ ·’ fiÏ· Ó· Ê¿Ó ¤Ó· ÎÔÌÌ¿ÙÈ „ˆÌ›. ∂ÎÙfi˜ Î·È ·Ó οÔÈÔÈ ÙÔ˘˜ ıˆÚÔ‡Ó ·ÌÂÏËÙ¤· ÔÛfiÙËÙ· Î·È ¯ˆÚ›˜ ÂÚÈÛÙÚÔʤ˜ ÙÔ˘˜ ηٷ‰Èο˙Ô˘Ó ÛÙËÓ ·Ú·ÓÔÌ›·, ÙË Ê˘Ï¿ÎÈÛË ‹ ÛÙÔÓ ÂÁÎÏÂÈÛÌfi ÛÙ· ΤÓÙÚ· ˘Ô‰Ô¯‹˜ Ô˘ Ì¿ÏÏÔÓ Ì ÛÙÚ·Ùfi‰· Û˘ÁΤÓÙÚˆÛ˘ ÌÔÈ¿˙Ô˘Ó” .

¡· ÌÂÈ ¤Ó· ÊÚ¤ÓÔ √ Î. ¢ËÌ. ∫ÒÛÙÔÁÏÔ˘ ÁÚ¿ÊÂÈ:

“∞˜ ÌÂÈ ¤Ó· “ÊÚ¤ÓÔ” , ÛÙË Ó¤· Ìfi‰·, Ô˘ ı¤ÏÂÈ ÙÔ˘˜ Á¿ÌÔ˘˜ - ‚·ÊÙ›ÛÈ·, Ó· Á›ÓÔÓÙ·È fi¯È ̤۷ ÛÙÔ Ó·fi, fiˆ˜ ı· ¤ÚÂÂ, ·ÏÏ¿ ÛÙÔÓ ·‡ÏÂÈÔ ¯ÒÚÔ!!! ∫È fï˜ ÙÂÏÔ‡ÓÙ·È Ù· ÂÓ ÏfiÁˆ ª˘ÛÙ‹ÚÈ·, ·fi ÙÔÔıÂÙË̤ÓÔ˘˜ ÈÂÚ›˜. ΔÂÏÂ˘Ù·›· ‰Â, fiÏÔÈ ÔÈ “η٤¯ÔÓÙ˜” ÙˆÓ ∞ıËÓÒÓ (μ. ¶ÚÔ¿ÛÙÈ·), ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ·Ê‹ÛÂÈ ÍˆÎÏ‹ÛÈ - ÁÈ· ͈ÎÏ‹ÛÈ (∞ÌÂÚÈηÓȤ˜, ¯·˙Ô-ÛÒÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ÙËÏÂfiÚ·ÛË). ∞˘ÙÔ› Ì ٷ ÏÂÊÙ¿ ÙÔ˘˜, ηϿ οÓÔ˘Ó (;) ∏ ÂÎÎÏËÛ›· Ô‡ Â›Ó·È Ó· ÙÚ·‚‹ÍÂÈ ·˘ÙÈ¿;” .

√ ª¿ÈÎÏ ¡Ù¿ÁÎÏ·˜ ÂÚÌËÓ‡ÂÈ Î·È ¿ÏÈ ÙÔ ÚfiÏÔ ÙÔ˘ ·‰›ÛÙ·ÎÙÔ˘ ¯ÚËÌ·ÙÈÛÙ‹ °ÎfiÚÓÙÔÓ °Î¤ÎÔ, ÚfiÏÔ˜ Ô˘ ÙÔ˘ ¯¿ÚÈÛ ÙÔ ‚Ú·‚Â›Ô ŸÛÎ·Ú ÂÚÌËÓ›·˜ ÙÔ 1988, ·ÏÏ¿ ·˘Ù‹ ÙË ÊÔÚ¿ ¤Ú¯ÂÙ·È ·ÓÙÈ̤وÔ˜ Ì ÙË ‰ÈÂıÓ‹ ¯ÚËÌ·ÙÔÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË. ∏ ÛÎËÓÔıÂÛ›· Â›Ó·È Î·È ¿ÏÈ ÙÔ˘ ŸÏÈ‚ÂÚ ™ÙfiÔ˘Ó Î·È Û˘ÌÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙ› ÛÙÔ ÚfiÏÔ ÂÓfi˜ ÊÈÏfi‰ÔÍÔ˘ Ó·ÚÔ‡ ¯ÚËÌ·ÙÈÛÙ‹ Ô ™¿È §ÂªÂÊ.

¡ÔÛËχıËΠ̠ÂÍ¿ÓÙÏËÛË Ô ÛÙ·Ú Ù˘ ¯È ¯Ô √˘›ÛÏÂÊ ∑·Ó √ ÁÓˆÛÙfi˜ ÛÙ·Ú Ù˘ ¯È ¯Ô ÌÔ˘ÛÈ΋˜ √˘›ÛÏÂÊ ∑·Ó ÓÔÛËχÙËΠÙÔ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ Ì ÂÍ¿ÓÙÏËÛË, ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛÂ Ô ˘‡ı˘ÓÔ˜ ÁÈ· ÙȘ ‰ËÌfiÛȘ Û¯¤ÛÂȘ ÙÔ˘. “μÁ‹Î ‹‰Ë ·fi ÙÔ ÓÔÛÔÎÔÌÂ›Ô Î·È ¤¯ÂÈ ¿ÂÈ Û›ÙÈ ÙÔ˘ ÁÈ· Ó· ÍÂÎÔ˘Ú·ÛÙ›” , ‰‹ÏˆÛÂ Ë ÂÎÚfiÛˆÔ˜ ÙÔ˘ ª¿ÚÈ·Ó ™¿ÏÙÛÌ·Ó Î·È ÚfiÛıÂÛÂ: “£· ÂÈÛÙÚ¤„ÂÈ Û ÂÚ›Ô˘ ÌÈ· ‚‰ÔÌ¿‰· Î·È Ì¤¯ÚÈ ÙfiÙÂ Ë ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ¿ ÙÔ˘ ˙ËÙ¿ Ó· ÙÔÓ ·Ê‹ÛÔ˘Ó Ó· ÍÂÎÔ˘Ú·ÛÙ› Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο” . √ ™¿ÏÙ˙Ì·Ó ‰ÂÓ ·ÔÎ¿Ï˘„ Û ÔÈÔ ÓÔÛÔÎÔÌÂ›Ô ÓÔÛËχÙËÎÂ Ô ∑·Ó. √ ∑·Ó, Ô˘ ¤¯ÂÈ ·ÔÛ¿ÛÂÈ ‰‡Ô ÊÔÚ¤˜ ÙÔ ‚Ú·‚Â›Ô °ÎÚ¿ÌÈ, ‹Ù·Ó ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ··Û¯ÔÏË̤ÓÔ˜ Ì ÙËÓ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· ÙÔ˘ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ˘ ÙÔ˘ ¿ÏÌÔ˘Ì Î·È ÚfiÛÊ·Ù· ›¯Â ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ ÂÎÛÙÚ·Ù›· ÁÈ· Ó· ı¤ÛÂÈ ˘Ô„ËÊÈfiÙËÙ· ÁÈ· Úfi‰ÚÔ˜ ÛÙË ÁÂÓ¤ÙÂÈÚ¿ ÙÔ˘ ∞˚Ù‹. ∞ÏÏ¿ ÙÔ ÂÎÏÔÁÈÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Ù˘ ∞˚Ù‹˜ ·ÔÊ¿ÛÈÛ ÙÔÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ Ì‹Ó· fiÙÈ ‰ÂÓ ‰È¤ıÂÙ ÙȘ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ ÁÈ· Ó· ı¤ÛÂÈ ˘Ô„ËÊÈfiÙËÙ· ηıÒ˜ Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¤ÓÙ ¯ÚfiÓÈ· ˙ÂÈ ÌfiÓÈÌ· ÂÎÙfi˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜. √ ∑·Ó ÁÂÓÓ‹ıËΠÛÙËÓ ∞˚Ù‹, ·ÏÏ¿ ÌÂÙÔ›ÎËÛ ÛÙË ¡¤· ÀfiÚÎË Û ËÏÈΛ· 9 ¯ÚfiÓˆÓ Î·È ¤ÎÙÔÙ ˙ÂÈ ÛÙÔ ¡ÈÔ˘ Δ˙¤ÚÛÈ. ¶ÚfiÛÊ·Ù· ›¯Â ‰ËÏÒÛÂÈ fiÙÈ ÙÔ Ó¤Ô ÙÔ˘ ¿ÏÌÔ˘Ì, Ô˘ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ΢ÎÏÔÊÔÚ‹ÛÂÈ ÙÔ Ó¤Ô ¯ÚfiÓÔ ı· ¤¯ÂÈ ÙÔÓ Ù›ÙÏÔ “∂¿Ó ‹ÌÔ˘Ó Úfi‰ÚÔ˜, Ë ∞˚ÙÈÓ‹ ÂÌÂÈÚ›·” (“If I were President, the Haitian Experience”).


«

OI ¶O§ITE™ Y¶O™THPIZOYN ∂›Ó·È ÊÈÏÈ΋ Ë fiÏË ÁÈ· Â˙Ô‡˜ Î·È Ô‰ËÏ¿Ù˜;

ª∞Δπ∂™&°¡øª∂™

/5

ÿԘ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ¯ı˜ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ

μ·Û›Ï˘ §Â˚ÏÂÙ˙fiÁÏÔ˘ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯Ô˜

“º˘ÛÈο Î·È Ë fiÏË ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÊÈÏÈ΋ ÁÈ· Â˙Ô‡˜ Î·È Ô‰ËÏ¿Ù˜. ∂ÈÎÚ·Ù› ¤Ó· ¯¿Ô˜. ∂ȉÈο ·˘ÙÔ› ÔÈ Ô‰ËÏ·ÙÔ‰ÚfiÌÔÈ ‰ÂÓ Â͢ËÚÂÙÔ‡Ó Î·È Ú¤ÂÈ Ó· ¿ÚÂÈ ‚Ú·‚Â›Ô ·˘Ùfi˜ Ô˘ ÙÔ˘˜ ηٷÛ··Û” .

™ÔÊ›· ™Á¿ÁÈ· ÊÔÈÙ‹ÙÚÈ·

“Œ¯ˆ Ì›· ÌfiÏȘ ‚‰ÔÌ¿‰· ÛÙÔ μfiÏÔ Î·È ıˆÚÒ fiÙÈ Ë fiÏË Â›Ó·È ÊÈÏÈ΋ ÁÈ· Â˙Ô‡˜ Î·È Ô‰ËÏ¿Ù˜. £ÂˆÚÒ, ˆÛÙfiÛÔ, fiÙÈ ÌÔÚ› Ó· Á›ÓÂÈ ·ÎfiÌË ÊÈÏÈÎfiÙÂÚË, ·ÚΛ Ó· ÚÔÛ·ı‹ÛÔ˘Ó ÔÈ ·ÚÌfi‰ÈÔÈ”.

°ÈÒÚÁÔ˜ °ÂÚfiÔ˘ÏÔ˜ ˆÏËÙ‹˜

“∂›Ó·È Ôχ ‰‡ÛÎÔÏË Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÁÈ· ÙÔ˘˜ Â˙Ô‡˜ Î·È ÙÔ˘˜ Ô‰ËÏ¿Ù˜. √È Â˙Ô› ÂȉÈο ÁÈ· Ó· ÎÈÓËıÔ‡Ó Ú¤ÂÈ Ó· ηÙ‚·›ÓÔ˘Ó ÛÙÔ Ô‰fiÛÙڈ̷. £ÂˆÚÒ Â›Û˘ fiÙÈ Ë fiÏË ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˘˜ Ô‰ËÏ·ÙÔ‰ÚfiÌÔ˘˜” .

¡ÈÎÔϛӷ ™Ù¿Ó‚·

ª¤Û· ÛÙËÓ ÙÔ‡ÚÏ· ÙÔ˘ ÌÂÛËÌÂÚÈÔ‡, ‰È¿ÏÂÍ·Ó ¯ı˜ (ÔÈÔÈ ¿Ú·ÁÂ;) Ó· ÎÏ›ÛÔ˘Ó ÙËÓ Ô‰fi ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË, ÛÙËÓ ·Ú¯‹ Ù˘ ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ ºÈÏÂÏÏ‹ÓˆÓ Î·È Ó· ÊڷοÚÔ˘Ó ÔÏfiÎÏËÚË ÙËÓ fiÏË ÁÈ· ¤Ó· 20ÏÂÙÔ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ. √ ‰ÚfiÌÔ˜ ¤ÎÏÂÈÛ ÁÈ·Ù› ÛÙË 1.30 Ì 2 ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ, ·ÔÊ¿ÛÈÛ·Ó Ó· ÊÔÚÙÒÛÔ˘Ó ÌÔ˘ÏÓÙfi˙· Û ÌÂÁ¿ÏÔ ÁÂÚ·ÓÔÊfiÚÔ fi¯ËÌ·, ÙÔ ÔÔ›Ô ÌÂÙ¿ ÙËÓ Î·ı˘ÛÙ¤ÚËÛË ÁÈ· ÙÔ ÊfiÚو̷ Û˘Ó¤¯ÈÛ ӷ ÎÈÓÂ›Ù·È Û ÔÏfiÎÏËÚË ÙËÓ ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË, ̤¯ÚÈ Î·È ÙÔÓ ÕÓ·˘ÚÔ Î·È ÌÂÙ¿ ÚÔ˜ ∞ÁÚÈ¿, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÒÓÙ·˜ ·›ÛÙ¢ÙÔ ÎÔÌ‚fiÈ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ, Ô˘ ÍÂÎÈÓÔ‡Û ·fi ÙËÓ Ô‰fi §·ÌÚ¿ÎË, ÛÙ· æ·Ú¿‰Èη Î·È ¤ÊÙ·Ó ÛÙË ™Ù·‰›Ô˘... §ÂˆÊÔÚ›· ·ÛÙÈο Î·È ˘ÂÚ·ÛÙÈο, πÃ Î·È ‰›Î˘ÎÏ· ·ÎfiÌË ÎÔÚÓ¿ÚÈ˙·Ó ‰·ÈÌÔÓÈṲ̂ӷ, ·›ÛÙ¢ÙÔ ¯¿Ô˜, ÂÎÓ¢ÚÈÛÌfi˜ Î·È Ù·Ï·ÈˆÚ›· Û ÒÚ· ·È¯Ì‹˜, Ô˘ ÎÏ›ÓÔ˘Ó Ù· ηٷÛÙ‹Ì·Ù· Î·È ÎÈÓÂ›Ù·È Ôχ˜ ÎfiÛÌÔ˜ ·fi ÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÁÈ· ÙÔ Û›ÙÈ. ∂ÚÒÙËÌ·: ¶ÔÈÔ˜ ‰ÈηÈÔ‡Ù·È Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› Ù¤ÙÔÈÔ ÎÔÌÊÔ‡˙ÈÔ Ì¤Û· ÛÙËÓ Î·Ú‰È¿ Ù˘ fiÏ˘; ∫·È ÂÈϤÔÓ, ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ˘ËÚÂۛ˜ ·ÚÌfi‰È˜ (Ë ΔÚÔ¯·›·, Ô ¢‹ÌÔ˜) Ô˘ ·Ó ‰ÂÓ Î·Ù·Ê¤ÚÔ˘Ó Ó· ·ÔÙÚ¤„Ô˘Ó, ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ Ó· ÙÈ̈ڋÛÔ˘Ó Ù¤ÙÔȘ ·˘ı·ÈÚÂۛ˜; ∂§.™.

“∏ ηٿÛÙ·ÛË Â›Ó·È Ú¿ÁÌ·ÙÈ ÂÎÙfi˜ ÂϤÁ¯Ô˘, ηıÒ˜ ÔÈ Â˙Ô› Î·È ÔÈ Ô‰ËÏ¿Ù˜ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È Ì ·ÛÊ¿ÏÂÈ· ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ, ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙȘ Û˘ÓÔÈ˘ Ù˘ fiÏ˘” .

∏ fiÏË ÛÙȘ ÊÏfiÁ˜

∫ÔÌ̤ӷ ‰¤ÓÙÚ· ∞Ó·ÛٿوÛË ÚÔηÏ› ÛÙË ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ· Ë ‰Ú¿ÛË ·ÁÓÒÛÙÔ˘, Ô ÔÔ›Ô˜ Îfi‚ÂÈ Û¯Â‰fiÓ ·fi ÙË Ú›˙· Ï·Ù¿ÓÈ· Î·È ‡η Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÙÔÔıÂÙ› ÙÔ˘˜ ÎÔÚÌÔ‡˜ ηٷÌÂÛ‹˜ ÙÔ˘ ‰ÚfiÌÔ˘. Δ· ÂÚÈÛÙ·ÙÈο ÛËÌÂÈÒÓÔÓÙ·È ÛÙË ı¤ÛË ∞ӈ̷ÏÈ¿ ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ ∫Ô˘ÎÔ˘Ú¿‚·˜ - ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ·˜ ÙȘ ‚Ú·‰ÈÓ¤˜ ÒÚ˜ Î·È Î˘Ú›ˆ˜ ÌÂÙ¿ Ù· ÌÂÛ¿Ó˘¯Ù·. √ ΛӉ˘ÓÔ˜ ÚfiÎÏËÛ˘ ·Ù˘¯‹Ì·ÙÔ˜ Â›Ó·È ¿ÌÂÛÔ˜ ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Î·Ù¿ ÙËÓ ÔÔ›· ‰ÈÂÚ¯fiÌÂÓÔ˜ Ô‰ËÁfi˜ ‰ÂÓ ·ÓÙÈÏËÊı› ÂÁη›Úˆ˜ ÙÔ˘˜ ÎÔÚÌÔ‡˜. ∞ÓËÛ˘¯›·, ˆÛÙfiÛÔ, ÂÈÎÚ·Ù› Û¯ÂÙÈο Î·È Ì ÙËÓ ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈ΋ ηٷÛÙÚÔÊ‹, ηıÒ˜ ÙÔ ¤‰·ÊÔ˜ Â›Ó·È ‚Ú·¯Ò‰Â˜ Î·È ‰‡ÛÎÔÏ· ·Ó·Ù‡ÛÛÔÓÙ·È Ù· ‰¤ÓÙÚ·. ŸÏ˜ ÔÈ ÂӉ›ÍÂȘ Ô‰ËÁÔ‡Ó ÛÙÔ Û˘Ì¤Ú·ÛÌ· fiÙÈ Ô ¿ÁÓˆÛÙÔ˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ› ·Ï˘ÛÔÚ›ÔÓÔ. ™Â Û˘Ó¿ÚÙËÛË Ì ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ‰Ú· ÙȘ ÌÂÙ·ÌÂÛÔÓ‡¯ÙȘ ÒÚ˜, Ô ÂÎΈʷÓÙÈÎfi˜ ıfiÚ˘‚Ô˜ Ô˘ ÚÔηÏÂ›Ù·È ·fi ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ Ì˯·Ó‹Ì·ÙÔ˜ ÌÔÚ› Ó· Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ ÙȘ ∞Ú¯¤˜ ÛÙÔÓ ÂÓÙÔÈÛÌfi ÙÔ˘, fiˆ˜ οÙÔÈÎÔÈ Î·È ‰ÈÂÚ¯fiÌÂÓÔÈ Ô‰ËÁÔ› ˙ËÙÔ‡Ó. ∂ÎÙfi˜ È· Î·È ·Ó Ë ÎÔ‹ Á›ÓÂÙ·È Ì ÙÛÂÎÔ‡ÚÈ, ÂÚ›ÙˆÛË Î·Ù¿ ÙËÓ ÔÔ›· ‰ÂÓ ÚÔηÏÂ›Ù·È È‰È·›ÙÂÚÔ˜ ıfiÚ˘‚Ô˜, ·ÏÏ¿ ··ÈÙÂ›Ù·È ¯ÚfiÓÔ˜. μ.∫.

¿ÓÂÚÁË

ΔÔÓ ÁÂÌ›˙Ô˘Ó ÛÎÔ˘›‰È· ¢ÂÓ ¤Ú·Û ηÈÚfi˜ ·fi ÙËÓ Ë̤ڷ, ·Ú¯¤˜ ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘, Ô˘ ÔÈ ·ÚÌfi‰È˜ ˘ËÚÂۛ˜ Ù˘

Ô˘ ˘¿Ú¯ÂÈ Î·Ófi˜ ˘¿Ú¯ÂÈ Î·È ÊˆÙÈ¿ ϤÓÂ Î·È ·Ú·ÙËÚÒÓÙ·˜ ηÓ›˜ ÙËÓ ·Ú·¿Óˆ ÂÈÎfiÓ·, ¤ÙÛÈ fiˆ˜ ÙËÓ ·ÔÙ‡ˆÛÂ Ô ÊˆÙÔÁÚ·ÊÈÎfi˜ Ê·Îfi˜ ·fi Ù· ÁÚ·Ê›· Ù˘ ÂÊËÌÂÚ›‰·˜ ÙËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË ¢Â˘Ù¤Ú· ÙÔ Úˆ›, ı· ÌÔÚÔ‡Û οÏÏÈÛÙ· Ó· ˘Ôı¤ÛÂÈ ˆ˜ ÛÙËÓ fiÏË Ì·›ÓÔÓÙ·Ó Î·Ù·ÛÙÚÔÊÈΤ˜ ˘ÚηÁȤ˜. ™ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· fï˜ Ù›ÔÙ· ...·ÍÈfiÏÔÁÔ ‰ÂÓ Â›¯Â Û˘Ì‚Â› ÎÈ ·˜ ·Ó˘„ÒÓÔÓÙ·È Î·ÓÔ› ‡„Ô˘˜ ÂηÙÔÓÙ¿‰ˆÓ ̤ÙÚˆÓ ÂÓÙfi˜ ÙÔ˘ ÔÏÂÔ‰ÔÌÈÎÔ‡ Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·ÙÔ˜. ∂›Ó·È ÚÔÊ·ÓÒ˜ ·fi Ù· Ï¿ÛÙȯ·, Ù· ÛÎÔ˘›‰È· Î·È Ù· ÍÂÚ¿ ¯fiÚÙ· Ô˘ η›ÁÔÓÙ·È Û ÔÈÎfi‰·, ÛÙȘ ·Ï¿Ó˜ Î·È ÙȘ ÎÔ›Ù˜ ÙˆÓ ¯ÂÈÌ¿ÚÚˆÓ. ªÂ Ï›Á· ÏfiÁÈ·, Â›Ó·È Î¿ÙÈ Ô˘ ·ÓÙÈÎÚ›˙Ô˘Ì ηıËÌÂÚÈÓ¿.

Ÿ

¶·Ó. °È·Ó., pangian21@yahoo.gr

¡Ô̷گȷ΋˜ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ ηı¿ÚÈÛ·Ó ÙËÓ ÎÔ›ÙË ÙÔ˘ ¯ÂÈÌ¿ÚÚÔ˘ ∫Ú·˘Û›‰ˆÓ·, Û ¤Ó· Ôχ ÌÂÁ¿ÏÔ Ì‹ÎÔ˜ Ù˘. ◊‰Ë ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ Ë̤Ú˜ ÛÙËÓ ÎÔ›ÙË ÙÔ˘ ¯ÂÈÌ¿ÚÚÔ˘ ¤Î·Ó·Ó ÙËÓ ÂÌÊ¿ÓÈÛË ÙÔ˘˜ Ó¤· ·ÔÚÚ›ÌÌ·Ù·. π‰È·›ÙÂÚ· ÛÙÔ ÙÌ‹Ì· ·fi ÙËÓ Ô‰fi §ÂˆÊfiÚÔ˘ ∂ÈÚ‹Ó˘ Î·È Ì¤¯ÚÈ ÙËÓ Ô‰fi ¶··‰È·Ì¿ÓÙË ˘¿Ú¯Ô˘Ó ‹‰Ë ÛÎÔ˘›‰È· οı ›‰Ô˘˜. ¶Ï·ÛÙÈΤ˜ Û·ÎԇϘ, Ï·ÛÙÈο ÌÔ˘Î¿ÏÈ· Î·È ¿ÏÏ· ·ÔÚÚ›ÌÌ·Ù· Ô˘ ÚÔÊ·ÓÒ˜... ÂÚÈÛÛÂ‡Ô˘Ó ·fi οÔÈÔ˘˜ Î·È ‚Ú›ÛÎÔ˘Ó ˆ˜ ‡ÎÔÏË Ï‡ÛË Ó· Ù· ÂÙÔ‡Ó ÛÙËÓ ÎÔ›ÙË ÙÔ˘ ¯ÂÈÌ¿ÚÚÔ˘. ∫·È ÙÔ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ ‰È¿ÛÙËÌ·, ÚÈÓ Á›ÓÂÈ Ô Î·ı·ÚÈÛÌfi˜ Ù˘ ÎÔ›Ù˘ ·fi Ù· Û˘ÓÂÚÁ›·, ¿ÏÈ Â›¯Â ÁÂÌ›ÛÂÈ ·fi ÛÎÔ˘›‰È· Î·È ¿ÏÏ· ·ÔÚÚ›ÌÌ·Ù· ·fi οÔÈÔ˘˜ Ô˘ ıˆÚÔ‡Ó ÙÔ ¯Â›Ì·ÚÚÔ... ¯ˆÌ·ÙÂÚ‹. £. ∫. μ.

30ÂÙ›·˜

¶Úfi EÈ̤ÏÂÈ·: BA°°E§H™ KAPAMANH™ ºˆÙfi: ¶. °IANNAPO™

I‰ÈÔÎÙ‹Ù˘

Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 29 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2010

ÕÚ¯ÈÛ ÛÙË ™ÎÈ¿ıÔ ÙÔ Û˘Ó¤‰ÚÈÔ Ù˘ ΔÔÈ΋˜ ŒÓˆÛ˘ ¢‹ÌˆÓ “∏ ·Ó¿ÁÎË Î·ıÈÂÚÒÛˆ˜ ‰Â˘Ù¤ÚÔ˘ ‚·ıÌÔ‡ ΔÔÈ΋˜ ∞˘ÙÔ‰ÈÔÈ΋Ûˆ˜ ÙÔÓ›ÛıËΠ¯ı¤˜ ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ÛÙÔ Ù·ÎÙÈÎfi ÂÙ‹ÛÈÔ Û˘Ó¤‰ÚÈÔ Ù˘ ΔÔÈ΋˜ ∂ÓÒÛˆ˜ ¢‹ÌˆÓ Î·È ∫ÔÈÓÔÙ‹ÙˆÓ ª·ÁÓËÛ›·˜. ™ÙÔ Û˘Ó¤‰ÚÈÔ ·Ú·‚Ú¤ıËÎ·Ó ÔÈ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ ªÚÈÛ›Ì˘ Î·È ¶ÈÙÛÈÒÚ˘ Î·È Ô ¡Ô̿گ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ ™˘ÚfiÔ˘ÏÔ˜” .

∂ΉfiÙ˘

£E™™A§IKE™ EK¢O™EI™ A.E.

μ∞™π§∏™ Ã. ¢∞¡√™

I¿ÛÔÓÔ˜ Ì ∞ı. ¢È¿ÎÔ˘ 2 383 33 BO§O™ Kˆ‰ÈÎfi˜ 1802 ÙËÏ.: 24210 23303 (Û˘ÓÔÙÈ΋ 8 ÁÚ·ÌÌÒÓ) ÙËÏ. Û˘Ó‰ÚÔÌËÙÒÓ 8001135000 fax: 24210 32828, 23470

¢È¢ı˘ÓÙ‹˜

£∞¡∞™∏™ X. ™AMAPA™

E-mail: info@e-thessalia.gr http://www.e-thessalia.gr E-mail: (ÁÈ· ÂÌÔÚÈΤ˜ ηٷ¯ˆÚ‹ÛÂȘ): pub@e-thessalia.gr ¢È¢ı˘ÓÙ‹˜: 1914 - 1944 T. OIKONOMAKH™ 1945 -1990 °. ¶∞ƒ∞™∫∂À√¶√À§√™ 1990 - 1996 K. §OY§H™

ÈÂÛÙ‹ÚÈ· - ‰È·ÓÔÌ‹ Ù‡Ô˘: A' BI.¶E. BfiÏÔ˘

ÙËÏ.: 24210 95751-2, fax: 24210 95755 A¶A°OPEYETAI Ë ·Ó·‰ËÌÔÛ›Â˘ÛË, Ë ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹, ÔÏÈ΋, ÌÂÚÈ΋ ‹ ÂÚÈÏËÙÈ΋, Ë Î·Ù¿ ·Ú¿ÊÚ·ÛË ‹ ‰È·Û΢‹ ·fi‰ÔÛË ÙÔ˘ ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘ Ù˘ ÂÊËÌÂÚ›‰·˜ Ì ÔÔÈÔÓ‰‹ÔÙ ÙÚfiÔ, Ì˯·ÓÈÎfi, ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi, ʈÙÔÙ˘ÈÎfi, ˯ÔÁÚ·Ê‹Ûˆ˜ ‹ ¿ÏÏÔÓ, ¯ˆÚ›˜ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ÁÚ·Ù‹ ¿‰ÂÈ· ÙÔ˘ ÂΉfiÙË. NfiÌÔÈ 238/1970, 4301/1979, N. 100/1975, N¢ 3565/1956 Î·È 4254/1962 Î·È Î·ÓfiÓ˜ ÙÔ˘ ¢ÈÂıÓÔ‡˜ ¢Èη›Ô˘.

¶ËÏÈÔÚ›ÙÈÎÔ Û˘Ó¤‰ÚÈÔ Ì fiÏ· Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· “™˘Ó¤‰ÚÈÔ ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÒÓ Û˘ÏÏfiÁˆÓ ÙÔ˘ ¶ËÏ›Ô˘ ÁÈ· ÙË Û‡ÛÊÈÁÍË ÙˆÓ Û¯¤ÛÂˆÓ Î·È ÙËÓ ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛË ÙˆÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ ÙˆÓ ËÏÈÔÚÂÈÙÒÓ, ÚÔÙ›ÓÂÈ Î·È ÚÔ¯ˆÚ› ÛÙËÓ ÔÚÁ¿ÓˆÛ‹ ÙÔ˘ Ô ∂ÎÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi˜ Î·È ∞ÁÚÔÙÈÎfi˜ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ΔÛ·Áηڿ‰·˜. ΔÔ Û˘Ó¤‰ÚÈÔ ı· Á›ÓÂÈ Ì›· ·fi ÙȘ ∫˘ÚȷΤ˜ 16 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ ‹ 23 ‹ 30 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘, fiˆ˜ ÚÔÙ›ÓÂÙ·È ÛÙÔ ¤ÁÁÚ·ÊÔ ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ Ô˘ ÂÛÙ¿ÏË ÚÔ˜ fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Â͈ڷ˚ÛÙÈÎÔ‡˜ Î·È ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÔ‡˜ Û˘ÏÏfiÁÔ˘˜ ÙÔ˘ ¶ËÏ›Ô˘” . ¶ÚÔÎËÚ‡¯ıËΠ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi˜ ÁÈ· ÙËÓ ÚfiÛÏË„Ë 10 ˘·ÏÏ‹ÏˆÓ “∞fi ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ™˘ÁÎÔÈÓˆÓÈÒÓ ÚÔÎËÚ‡¯ıËΠ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi˜ ÁÈ· ÙËÓ Ï‹ÚˆÛË 10 ı¤ÛÂˆÓ ÙÔ˘ ÎÏ¿‰Ô˘ ª∂4 ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÒÓ Î·È ‰‡Ô ı¤ÛÂˆÓ ÙÔ˘ ÎÏ¿‰Ô˘ ª∂4 ·ÚÔ¯‹˜ ÙËÏÂʈÓÈÎÒÓ ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ Ù˘ ÀËÚÂÛ›·˜ ¶ÔÏÈÙÈ΋˜ ∞ÂÚÔÔÚ›·˜ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ. √ ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi˜ ı·

Δ· ÏËÚÒÓÔ˘Ó ÔÈ ›‰ÈÔÈ ΔÔ Úfi‚ÏËÌ· Ì ÙËÓ ÚÔÌ‹ıÂÈ· Ê·ÚÌ¿ÎˆÓ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ηÚÎÈÓÔ·ı›˜ ¤¯ÂÈ Î·È ÌÈ· ¿ÏÏË ‰È¿ÛÙ·ÛË, fiˆ˜ Ì·˜ ÂÓËÌ¤ÚˆÛ·Ó Ê·ÚÌ·ÎÔÔÈÔ› Ù˘ fiÏ˘. ΔÔ ·ÚÓËÙÈÎfi Â›Ó·È fiÙÈ Î¿ÔÈ· Ê¿Ú̷η ÁÈ· ÙË ıÂÚ·›· ÙÔ˘˜ Â›Ó·È ÂÎÙfi˜ Ï›ÛÙ·˜, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ù· Δ·Ì›· Ó· ÌËÓ ÂÁÎÚ›ÓÔ˘Ó ÙËÓ ÏËڈ̋ ÙÔ˘˜ ÛÙ· Ê·Ú̷Λ·. ∂Ô̤ӈ˜, ÔÈ· ¿ÏÏË Ô‰fi˜ ˘¿Ú¯ÂÈ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ηÚÎÈÓÔ·ı›˜ ·fi ÙÔ Ó· Ù· ÏËÚÒÛÔ˘Ó ÔÈ ›‰ÈÔÈ; ∫·È ÌÈÏ¿Ì ÁÈ· Ê¿Ú̷η Ô˘ Â›Ó·È ·ÎÚÈ‚¿, ÂÓÒ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÂÚÈÙÒÛÂȘ ηÚÎÈÓÔ·ıÒÓ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û ¿Û¯ËÌË ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË. ¶Ô‡ Â›Ó·È ÙÔ ∫Ú¿ÙÔ˜ ¶ÚfiÓÔÈ·˜ ÁÈ’ ·˘ÙÔ‡˜ ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜; º.™.

29 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ 1980

Á›ÓÂÈ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· ÛÙȘ 29 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ Î·È ÔÈ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ Ú¤ÂÈ Ó· ˘Ô‚¿ÏÔ˘Ó ·ÈÙ‹ÛÂȘ ̤¯ÚÈ 19 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ ÛÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ™˘ÁÎÔÈÓˆÓÈÒÓ” . ∏ ¶ÂÚÛ›· ·ÔÚÚ›ÙÂÈ Î¿ı ȉ¤· ÂÈÚ‹Ó¢Û˘ Ì ÙÔ πÚ¿Î “√È ¯ıÂÛÈÓ¤˜ ÂÏ›‰Â˜ ÁÈ· ÙÔÓ ÙÂÚÌ·ÙÈÛÌfi ÙˆÓ Â¯ıÚÔÚ·ÍÈÒÓ ÛÙÔÓ ¶ÂÚÛÈÎfi ∫fiÏÔ Î·Ù¤ÚÚÂ˘Û·Ó fiÙ·Ó Ë ¶ÂÚÛ›· ÛÎÏ‹Ú˘Ó ۋÌÂÚ· ÙË ÛÙ¿ÛË Ù˘ ÛÙÔÓ fiÏÂÌÔ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙÔ˘ πÚ¿Î, ÂÓÒ Ë ÂÚÛÈ΋ ·ÂÚÔÔÚ›· ÂÓ¤ÙÂÈÓ ÙË ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ¿ Ù˘ Ì ÂȉÚÔ̤˜ ΢ڛˆ˜ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÛÙfi¯ˆÓ Ù˘ ÈÚ·ÎÈÓ‹˜ ‚ÈÔÌ˯·Ó›·˜ ÂÙÚÂÏ·›Ô˘” .

Î¿ÙˆÓ §¤¯ μ·Ï¤Û· ÚÔÙ¿ıËΠÁÈ· ÙÔ ‚Ú·‚Â›Ô ¡ÔÌ¤Ï Ù˘ ÂÈÚ‹Ó˘ ˘fi ÙÔ˘ ‚ÚÂÙ·ÓÓÔ‡ Û˘ÓÙËÚËÙÈÎÔ‡ ‚Ô˘Ï¢ÙÔ‡ ƒfiÌÂÚÙ ÕÓÙϸ, Ô˘ ·ˇı˘Ó ۯÂÙÈ΋ ÂÈÛÙÔÏ‹ ÛÙË ™ÙÔίfiÏÌË. √ ÕÓÙϸ ÙÔÓ›˙ÂÈ ÛÙËÓ ÂÈÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘ fiÙÈ “ÏfiÁˆ ÙÔ˘ ı¿ÚÚÔ˘˜ Î·È Ù˘ ÂÈÙ˘¯›·˜ ÙÔ˘, ı· Â›Ó·È Ôχ ‰‡ÛÎÔÏÔ ÛÙËÓ ÂÈÙÚÔ‹ Ó· ‡ÚË Î·Ï‡ÙÂÚÔÓ ÁÈ· ÙÔ ‚Ú·‚Â›Ô ÂÈÚ‹Ó˘ ηٿ ÙÔ ÙÚ¤¯ÔÓ ¤ÙÔ˜” .

√ μ·Ï¤Û· ÚÔÙ›ÓÂÙ·È ÁÈ· ÙÔ ¡ÔÌ¤Ï ∂ÈÚ‹Ó˘ “√ ËÁ¤Ù˘ ÙˆÓ ÂÏ¢ı¤ÚˆÓ ÔψÓÈÎÒÓ Û˘Ó‰È-

™∞¡ ™∏ª∂ƒ∞ ¶ÚÈÓ 70 ¯ÚfiÓÈ·... ¤ı·Ó Û ËÏÈΛ· 67 ÂÙÒÓ Ô EÏ‚ÂÙfi˜ ·È‰Ô„˘¯ÔÏfiÁÔ˜ ∂ÓÙÔ˘¿Ú ∫Ï··Ú¤ÓÙ. ¶ÚÈÓ 60 ¯ÚfiÓÈ·... ηٿ ÙÔÓ fiÏÂÌÔ Ù˘ ∫ÔÚ¤·˜, ÔÈ ∞ÌÂÚÈηÓÔ› ·ÂÏ¢ı¤ÚˆÛ·Ó ÙËÓ ÚˆÙÂ‡Ô˘Û· Ù˘ ¡fiÙÈ·˜ ∫ÔÚ¤·˜, ™ÂÔ‡Ï, Î·È ÙËÓ ·Ú¤‰ˆÛ·Ó ÛÙÔÓ Úfi‰ÚÔ ™›ÁÎÌ·Ó ƒÈ. ¶ÚÈÓ 40 ¯ÚfiÓÈ·... ÛÙËÓ ∞›Á˘ÙÔ, ÌÂÙ¿ ÙÔ ı¿Ó·ÙÔ ÙÔ˘ ¡¿ÛÂÚ, Ó¤Ô˜ Úfi‰ÚÔ˜ ÔÚΛÛÙËÎÂ Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ∞ÓÔ˘¿Ú ™·ÓÙ¿Ù.

¶ÚÈÓ 10 ¯ÚfiÓÈ·... ÛÙË ¡¤· °ÈÔ˘ÁÎÔÛÏ·‚›·, Ô ‰ÈÔÈÎËÙ‹˜ ÙÔ˘ √∏∂ ÛÙÔ ∫fiÛÔ‚Ô, ªÂÚÓ¿Ú ∫Ô˘ÛÓ¤Ú, ηÙËÁfiÚËÛ ÙȘ ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ μÂÏÈÁÚ·‰›Ô˘ ÁÈ· ÓÔı›· ÛÙ· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ÙˆÓ ÚÔ‰ÚÈÎÒÓ ÂÎÏÔÁÒÓ ÂÂȉ‹ ̤ÙÚËÛ·Ó 140 ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ „‹ÊÔ˘˜ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ˘¤Ú ÙÔ˘ ªÈÏfiÛ‚ÈÙ˜, ÂÓÒ Ë ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋ ·ÓÙÈÔϛ٢ÛË Ù˘ ™ÂÚ‚›·˜ ÚÔÛ¤Ê˘Á ÛÙËÓ ÔÌÔÛÔӉȷ΋ ÂÎÏÔÁÈ΋ ÂÈÙÚÔ‹ ÁÈ· ÙÔ ı¤Ì· ·˘Ùfi.


¶ÔÏÈÙÈ΋ 6 ∏ ·Ó·‰È¿ÚıÚˆÛË ‰ÂÓ Â›Ó·È ÂÈÏÔÁ‹ ∞£∏¡∞ 28.

™Ù·‰È·Î‹ ·Ó¿Î·Ì„Ë Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ 2011 Î·È ˘„ËÏ‹ Èı·ÓfiÙËÙ· ÂÈÛÙÚÔÊ‹˜ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ ÛÙȘ ‰ÈÂıÓ›˜ ·ÁÔÚ¤˜ ÔÌÔÏfiÁˆÓ ÙËÓ ›‰È· ¯ÚÔÓÈ¿, ÚԂϤÂÈ Ô ÚÒËÓ ∞ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ∫ÂÓÙÚÈ΋˜ ΔÚ¿Â˙·˜ §Ô˘Î¿˜ ¶··‰‹ÌÔ˜ Î·È Û‹ÌÂÚ· ™‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ÙÔ˘ ¶Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ‰ÈÂıÓ¤˜ ÂȉËÛÂÔÁÚ·ÊÈÎfi Ú·ÎÙÔÚÂ›Ô Bloomberg, ÛÂ Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË Ô˘ ¤‰ˆÛ ÛÙȘ μڢͤÏϘ Ô Î. ¶··‰‹ÌÔ˜, › fiÙÈ “ÛÙËÓ ÔÚ›· ÙÔ˘ ÂfiÌÂÓÔ˘ ¤ÙÔ˘˜, ·Ó·Ì¤ÓÔ˘Ì ÙË ÛÙ·‰È·Î‹ ÂÈÛÙÚÔÊ‹ Û ıÂÙÈÎÔ‡˜ Ú˘ıÌÔ‡˜ ·Ó¿Ù˘Í˘”ÂÓÒ ·¤ÎÏÂÈÛ ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ ·Ó·‰È¿ÚıÚˆÛ˘ ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ¯Ú¤Ô˘˜. “∏ ·Ó·‰È¿ÚıÚˆÛË ÙÔ˘ ¯Ú¤Ô˘˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÂÈÏÔÁ‹. ¢ÂÓ Â›Ó·È ÂÈÏÔÁ‹ ÁÈ· η̛· ¯ÒÚ· Ù˘ ∂˘Úˆ˙ÒÓ˘”ÛËÌ›ˆÛÂ. ∞Ó·ÊÂÚfiÌÂÓÔ˜ ÛÙÔ ¯ÚfiÓÔ ÂÈÛÙÚÔÊ‹˜ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ ÛÙȘ ·ÁÔÚ¤˜, Ô Î. ¶··‰‹ÌÔ˜ ÛËÌ›ˆÛÂ: “∏ ∂ÏÏ¿‰· ı· ·¢ı˘Óı› ÛÙȘ ·ÁÔÚ¤˜, fiÙ·Ó Â›Ó·È Ô Î·Ù¿ÏÏËÏÔ˜ ¯ÚfiÓÔ˜. ∞ӷ̤ӈ fiÙÈ ÙÔ 2011 ÔÈ Û˘Óı‹Î˜ ı· ‚ÂÏÙȈıÔ‡Ó ÛËÌ·ÓÙÈο Î·È Ë Èı·ÓfiÙËÙ· Ó· Á›ÓÂÈ ·˘Ùfi Â›Ó·È ÌÂÁ¿ÏË”. ∏ ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈ΋ ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ ̤¯ÚÈ ÙÒÚ· ‹Ù·Ó “Ú·ÁÌ·ÙÈο ÂÓÙ˘ˆÛȷ΋” ›Â Ô Î. ¶··‰‹ÌÔ˜, ÚÔÛı¤ÙÔÓÙ·˜ fiÙÈ “ÔÈ ·ÁÔÚ¤˜ Î·È ÔÈ ÂÂÓ‰˘Ù¤˜ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ÂÈÛÙÔ‡Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ fiÙÈ ı· Û˘Ó¯ÈÛı› Ë ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈ΋ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ (Û.Û.: ÙÔ˘ ¶ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ™Ù·ıÂÚÔÔ›ËÛ˘)”. øÛÙfiÛÔ, “ηıÒ˜ ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Á›ÓÂÙ·È ÈÔ ÔÚ·Ùfi, ı· Â›Ó·È ÔÚ·Ù‹ Ë ·ÏÏ·Á‹ ÛÙȘ ¯ÚËÌ·ÙÔÈÛÙˆÙÈΤ˜ ·ÁÔÚ¤˜” ÚÔÛ¤ıÂÛÂ.

¶Âٷψً˜

¢ÂÓ ı· ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÂÈϤÔÓ Ì¤ÙÚ· ∞£∏¡∞ 28.

¢ÂÓ ı· ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÂÈϤÔÓ Ì¤ÙÚ· ÁÈ· ÙÔ 2011, ‰È·‚‚·›ˆÛ ÁÈ· ÌÈ· ·ÎfiÌË ÊÔÚ¿ Ô Î˘‚ÂÚÓËÙÈÎfi˜ ÂÎÚfiÛˆÔ˜ °ÈÒÚÁÔ˜ ¶Âٷψً˜, Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÙËÓ Â˘Ú›· ΢‚ÂÚÓËÙÈ΋ Û‡ÛÎÂ„Ë ˘fi ÙËÓ ÚÔ‰ڛ· ÙÔ˘ Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ·, Ô Î. ¶Âٷψً˜ ÙfiÓÈÛ fiÙÈ “˘¿Ú¯Ô˘Ó Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˜ ‰ÂÛ̇ÛÂȘ, ·Ó·ÎÔÈӈ̤ӷ ̤ÙÚ· Î·È Ë ‰È·‚‚·›ˆÛË Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ fiÙÈ Ì¤Û· ÛÙÔ 2010 ‰ÂÓ ı· ˘¿Ú¯Ô˘Ó ¿ÏÏ· ̤ÙÚ·”. “∞˘Ùfi Â›Ó·È ‰Â‰Ô̤ÓÔ”, ÛËÌ›ˆÛÂ Î·È ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛ fiÙÈ “ÁÈ· ÙÔ 2011, fi¯È ·ÏÒ˜ ‰ÂÓ ı· ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÂÈϤÔÓ Ì¤ÙÚ·, ·fi ·˘Ù¿ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÚÔ‚ÏÂÊı› ÛÙÔ ªÓËÌfiÓÈÔ, ·ÏÏ¿ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË Î¿ÓÂÈ fiϘ ÙȘ ··Ú·›ÙËÙ˜ ÂÓ¤ÚÁÂȘ ÒÛÙÂ Î·È ·˘Ù¿ Ù· ·Ó·ÎÔÈӈ̤ӷ Ó· Â›Ó·È ·ÎfiÌ· ÈÔ ÂÏ·ÊÚÈ¿, ÁÈ· Ó· ‚ÔËı‹ÛÂÈ ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· ÙÔ˘ ÂÈÛÔ‰‹Ì·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ŒÏÏËÓ· ÔÏ›ÙË”. ∂ÚˆÙËı›˜ ·Ó ÙÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi ÂÈÙÂÏÂ›Ô ¤¯ÂÈ Î·Ù·Ï‹ÍÂÈ ÛÙÔ Ò˜ ı· Â͢ËÚÂÙËıÔ‡Ó ÔÈ ÛÙfi¯ÔÈ ÙÔ˘ ÌÓËÌÔÓ›Ô˘ ÁÈ· ÙÔ 2011, Â¿Ó ı· ·˘ÍËı› Ô º¶∞ Î·È Â¿Ó ı· ˘¿ÚÍÂÈ Â͛ۈÛË ÙÔ˘ ÂÙÚÂÏ·›Ô˘ ı¤ÚÌ·ÓÛ˘ Ì ÙÔ ÂÙڤϷÈÔ Î›ÓËÛ˘, Ô Î˘‚ÂÚÓËÙÈÎfi˜ ÂÎÚfiÛˆÔ˜ › fiÙÈ Û˘˙ËÙÔ‡ÓÙ·È Î·È ÚÔÛ‰ÈÔÚ›˙ÔÓÙ·È ÔÈ ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈΤ˜ χÛÂȘ. “¶ÚÔ˜ ÙÔ ·ÚfiÓ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ì fiÙÈ ı· ÚÔÎÚÈı› ÂΛÓË Ë Ï‡ÛË Ô˘ ı· Â›Ó·È Â˘ÓÔ˚ÎfiÙÂÚË ÁÈ· ÙÔ˘˜ Ôϛ٘ ¯·ÌËÏÔ‡ Î·È ÌÂÛ·›Ô˘ ÂÈÛÔ‰‹Ì·ÙÔ˜, ÙÔ˘˜ ·‰‡Ó·ÌÔ˘˜, ·ÏÏ¿ Î·È fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Ôϛ٘”, ·Ó¤ÊÂÚÂ. ∞ÎfiÌË, ÙfiÓÈÛ fiÙÈ Á›ÓÂÙ·È Ú¿ÍË Ë ‰¤ÛÌ¢ÛË Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ fiÙÈ Ô ÂÚ˘ÛÈÓfi˜ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ ÁÈ· ÙÔ 2010 ı· ‹Ù·Ó Ô ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˜ Ô˘ ı· ÁÈÓfiÙ·Ó Ì ‚¿ÛË ÙÔ ÌÔÓÙ¤ÏÔ Ô˘ ÁÓˆÚ›˙·Ì ̤¯ÚÈ ÙÒÚ·. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ › fiÙÈ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ Û˘ÓÙ¿ÛÛÂÈ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi Ì ‚¿ÛË Ú·ÁÌ·ÙÈο ÛÙÔȯ›· Î·È ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi ÌÔÓÙ¤ÏÔ, ÒÛÙ ӷ ÌÂÈ Ù¿ÍË ÛÙ· ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈο Ù˘ ¯ÒÚ·˜, Ó· ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÏÂÙÔÌÂÚ›˜ ÂÎı¤ÛÂȘ ÛÙÔȯ›ˆÓ οı ÙÚ›ÌËÓÔ, Ë μÔ˘Ï‹ Ó· ÂϤÁ¯ÂÈ fiÏ· Ù· ÛÙÔȯ›· ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÊÔÚ›˜ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘ Î·È Ó· ˘¿Ú¯ÂÈ ÙÚÈÌÂÏ‹˜ ÂÈÙÚÔ‹ Û οı ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô - fiˆ˜ ÁÈÓfiÙ·Ó ‹‰Ë ̤۷ ÛÙÔ 2010 - Ô˘ ı· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı› fiÏ· Ù· ÛÙÔȯ›· Ù˘ ˘ÏÔÔ›ËÛ˘ ÙÔ˘ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡. “μ¿˙Ô˘Ì ٤ÚÌ· ÛÙË ¯·Ï·ÚfiÙËÙ· ÙˆÓ ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈÎÒÓ ÒÛÙ ӷ ¤¯Ô˘Ì ¤Ó· ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ, Ô˘ ı· ·ÓÙ·ÔÎÚ›ÓÂÙ·È ÛÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·, ·ÏÏ¿ ΢ڛˆ˜ Ô˘ ı· ¤¯ÂÈ Î·È ÚÔ‚ÔÏ‹ ÚÔ˜ ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ”, ÚfiÛıÂÛÂ.

™Â ÌÈ· ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÂϤÁ¯Ô˘ Î·È Ì›ˆÛ˘ Ù˘ ÊÔÚÔ‰È·Ê˘Á‹˜

∏ÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ οÚÙ· Û˘Ó·ÏÏ·ÁÒÓ ÚÔˆı› ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ £· ηٷÚÁËı› Ë ˘Ô¯Ú¤ˆÛË Ù˘ Û˘ÏÏÔÁ‹˜ ÙˆÓ ·ԉ›ÍÂˆÓ ∞£∏¡∞ 28.

ÙËÓ ·ÍÈÔÔ›ËÛË Ù˘ ˘Ô‰ÔÌ‹˜ ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÏËڈ̋˜ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂˆÓ Ù˘ ¢È·ÙÚ·Â˙Èο ™˘ÛÙ‹Ì·Ù· (¢π∞™) ∞∂ ÛÙԯ‡ÂÈ ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÂÍÔÏ›ÛÂÈ fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÊÔÚÔÏÔÁÔ‡ÌÂÓÔ˘˜ Ì ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ οÚÙ· Û˘Ó·ÏÏ·ÁÒÓ. ΔÔ Û‡ÛÙËÌ· Ù˘ ¢π∞™ ∞∂ (DIASPOS) ÚÔÛʤÚÂÈ ‹‰Ë ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÛÙÔ˘˜ ÊÔÚÔÏÔÁÔ‡ÌÂÓÔ˘˜ Ó· ÂÍÔÊÏÔ‡Ó ÙȘ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ ÙÔ˘˜ ÚÔ˜ ÙÔ ∂ÏÏËÓÈÎfi ¢ËÌfiÛÈÔ Ì ¯Ú‹ÛË ÈÛÙˆÙÈ΋˜ ‹ ¯ÚˆÛÙÈ΋˜ οÚÙ·˜, ̤ۈ Ì˯·ÓËÌ¿ÙˆÓ EFT/POS, ȉÈÔÎÙËÛ›·˜ Ù˘ ¢π∞™ ∞.∂, Ô˘ Â›Ó·È ÂÁηÙÂÛÙË̤ӷ ÛÙȘ ηٿ ÙfiÔ˘˜ ∂ÊÔڛ˜.

ªÂ ÙÔÓ ÙÚfiÔ ·˘Ùfi Ô ÊÔÚÔÏÔÁÔ‡ÌÂÓÔ˜ ·Ô‰ÂÛ̇ÂÙ·È ·fi ÙË ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ÌÂÙÚËÙÒÓ, ÏËÚÒÓÂÈ Ì ·ÛÊ¿ÏÂÈ· Î·È Â˘ÎÔÏ›·, ÂÓÒ ÙÔ˘ ·Ú¤¯ÔÓÙ·È Î·È ÈÛÙˆÙÈΤ˜ ‰È¢ÎÔχÓÛÂȘ. ∞fi ÙÔ DIASPOS ÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ ·ÔʇÁÂÈ ÙË ‰È·¯Â›ÚÈÛË ÌÂÙÚËÙÒÓ ·fi ÙÔ˘˜ ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘˜ ÙÔ˘ Î·È ¤¯ÂÈ ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎfi ÎfiÛÙÔ˜ ÛÙË ‰È¢ı¤ÙËÛË ÙˆÓ Û˘Ó·ÏÏ·ÁÒÓ. ™ÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ (¯ıÂÛÈÓ‹) Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÙˆÓ ˘Ô˘ÚÁÒÓ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Î·È ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ °. ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ Î·È ª. ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˚‰Ë Ì ÙÔ ÚÔ‰ÚÂ›Ô Ù˘ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ ŒÓˆÛ˘ ΔÚ·Â˙ÒÓ ·ÔÊ·Û›ÛıËÎÂ Ë Û˘Ó‰ÚÔÌ‹ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘ ̤ۈ ÙÔ˘ DIASPOS ÁÈ· ÙËÓ ¤Î‰ÔÛË ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÒÓ Î·ÚÙÒÓ Ô˘ ı· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È Û οıÂ Û˘Ó·ÏÏ·Á‹ Î·È ı· ηٷÚÁ‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ ˘Ô¯Ú¤ˆÛË Û˘ÏÏÔÁ‹˜ ·ԉ›ÍˆÓ. Ÿˆ˜ ·ÔÎ¿Ï˘„Â Ô Î. ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ Ë Î¿ÚÙ· ·˘Ù‹ ı· ʤÚÂÈ ÙÔÓ ∞ÚÈıÌfi ºÔÚÔÏÔÁÈÎÔ‡ ªËÙÚÒÔ˘ οı ÔÏ›ÙË, ı· ¯ÔÚËÁÂ›Ù·È Â›Ù ·fi οı ÙÚ¿Â˙· ͯˆÚÈÛÙ¿ ›Ù ·fi ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Î·È Ì¤Ûˆ ÙˆÓ ÂȉÈÎÒÓ ÙÂÚÌ·ÙÈÎÒÓ (POS) Ô˘ ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó Ù· ηٷÛÙ‹Ì·Ù· ı· ÂÚÓÔ‡Ó ÛÙÔÓ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi ÙÔ˘ ÔÏ›ÙË Ù· ÔÛ¿ ÙˆÓ ·ԉ›ÍˆÓ. ∏ ¤Î‰ÔÛË Î·È Ë Ï‹„Ë Ù˘ ·fi‰ÂÈ͢ ı· ·Ú·Ì›ÓÂÈ ˘Ô¯ÚˆÙÈ΋. ™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ·Ó·ÊÔÚ¿ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÙÔ DIASPOS ı· ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ Î·È ¤Í˘Ó˜ οÚÙ˜ ÂÈ‚Ú¿‚¢Û˘ ÊÔÚÔÏÔÁÔ˘Ì¤ÓˆÓ (loyalty schemes Î·È smart loyalty cards), Ì ÙȘ Ôԛ˜ ÔÈ ˘ËÚÂۛ˜ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ı· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó ÙÔÓ Ù˙›ÚÔ ÙˆÓ Î·Ù·ÛÙËÌ¿ÙˆÓ Î·È ÙȘ ηıËÌÂÚÈÓ¤˜ ÚÔ¤˜ ÙÔ˘ º¶∞. √È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˜ οÚÙ˜ ı· Â›Ó·È Î·È ¯ÚˆÛÙÈΤ˜, ÒÛÙ ӷ ‰È¢ÎÔχÓÂÙ·È Ô ÂÚÈÔÚÈÛÌfi˜ Ù˘

¯Ú‹Û˘ ÌÂÙÚËÙÒÓ. øÛÙfiÛÔ, ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛıÔ‡Ó ÛÙȘ Û˘Ó·ÏÏ·Á¤˜ Ì ÌÈÎÚÔÔÛ¿ Î·È ÛÙÔ ˘·›ıÚÈÔ ÂÌfiÚÈÔ. Ÿˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó ÓÔÌÈÎÔ› ·ÎÏÔÈ, Û οı ÂÚ›ÙˆÛË Ë ÂÓÂÚÁÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ÂÓ ÏfiÁˆ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜, Ë ˘Ô‰ÔÌ‹ ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ıˆÚÂ›Ù·È Û¯Â‰fiÓ ¤-

ÙÔÈÌË, ··ÈÙ› ÙËÓ ¤ÁÎÚÈÛË Ù˘ ∞Ú¯‹˜ ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜ ¢Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ ¶ÚÔÛˆÈÎÔ‡ ÷ڷÎÙ‹Ú·, ηıÒ˜ ÔÈ ¤Í˘Ó˜ οÚÙ˜ ı· ηٷÁÚ¿ÊÔ˘Ó ÏÂÙÔÌÂÚÒ˜ ÙËÓ Î·Ù·Ó·ÏˆÙÈ΋ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ Î·È ı· ·ÔÙ˘ÒÓÔ˘Ó ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ Î·ıËÌÂÚÈÓÒÓ ÙÔ˘˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔًوÓ.

¶··‰‹ÌÔ˜

TETAPTH 29 ™E¶TEMBPI√À 2010

æËÊ›˙ÂÙ·È ·‡ÚÈÔ ·fi ÙË μÔ˘Ï‹ ÙÔ ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ Ì ÙË ‰È·‰Èηۛ· ÙÔ˘ ηÙÂ›ÁÔÓÙÔ˜

∞˘ÛÙËÚfiÙÂÚ˜ ÔÈÓ¤˜ ÁÈ· ÊÔÚÔ‰È·Ê˘Á‹ ∞ÎfiÌË Î·È ‰È‹ÌÂÚË ‰È·ÎÔ‹ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Ô˘ ·ÔÎÚ‡ÙÔ˘Ó ¤ÛÔ‰· ∞£∏¡∞ 28.

∞˘ÛÙËÚfiÙÂÚ˜ ÔÈÓ¤˜, ÛÙȘ Ôԛ˜ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È ·ÎfiÌË Î·È ‰È‹ÌÂÚË ‰È·ÎÔ‹ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Û fiÛÔ˘˜ ÊÔÚԉȷʇÁÔ˘Ó, ÚԂϤÂÈ ÙÔ ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ ÁÈ· ÙËÓ ÂÚ·›ˆÛË Ô˘ ÔÏÔÎÏËÚÒıËΠۋÌÂÚ· (¯ı˜) Î·È „ËÊ›˙ÂÙ·È ÙËÓ ¶¤ÌÙË (·‡ÚÈÔ) ·fi ÙË μÔ˘Ï‹ Ì ÙË ‰È·‰Èηۛ· ÙÔ˘ ηÙÂ›ÁÔÓÙÔ˜. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, ÌÂÈÒÓÔÓÙ·È ‰Ú·ÛÙÈο Ù· fiÚÈ· Ù˘ ÊÔÚÔ‰È·Ê˘Á‹˜ Ô˘ ÂÈÛ‡ÚÔ˘Ó Ê˘Ï¿ÎÈÛË. ™ÙÔ ›‰ÈÔ Û/Ó ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È Î·È ÔÈ ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ·fiÛ‚ÂÛË Ù˘ ·Í›·˜ ¿‰ÂÈ·˜ ºÔÚÙËÁÔ‡ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›·˜ ÃÚ‹Û˘ (º¢Ã), ηıÒ˜ Î·È Ô ÂÍÔÚıÔÏÔÁÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ ÙÚfiÔ˘ ˘ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ ÙˆÓ ÙÂÏÒÓ Î˘ÎÏÔÊÔÚ›·˜.™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ·˘ÛÙËÚfiÙÂÚ˜ ÔÈÓ¤˜ ÁÈ· ÙË ÊÔÚÔ‰È·Ê˘Á‹ ÚԂϤÂÈ ÙÔ ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ ÁÈ· ÙËÓ ÂÚ·›ˆÛË, ÛÙȘ Ôԛ˜ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È ·ÎfiÌË Î·È ‰È‹ÌÂÚË ‰È·ÎÔ‹ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Ô˘ ·ÔÎÚ‡ÙÔ˘Ó ¤ÛÔ‰·. ªÂ ÙÔ ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ Ô˘ ηٷ٤ıËΠÙËÓ ΔÚ›ÙË (¯ı˜), ÌÂÈÒÓÔÓÙ·È Â›Û˘ ‰Ú·ÛÙÈο Ù· fiÚÈ· Ù˘ ÊÔÚÔ‰È·Ê˘Á‹˜ Ô˘ ÂÈÛ‡ÚÔ˘Ó Ê˘Ï¿ÎÈÛË ÂÓÒ ÚÔÛ‰ÈÔÚ›˙ÂÙ·È ˆ˜ ·ÚÌfi‰ÈÔ ‰ÈηÛÙ‹ÚÈÔ ÁÈ· Ù· ·‰È΋̷ٷ Ù˘ ÊÔÚÔ‰È·Ê˘Á‹˜ , ÏËÌÌÂÏ‹Ì·Ù· ‹ ηÎÔ˘ÚÁ‹Ì·Ù· ηٿ ÂÚ›ÙˆÛË ÙÔ ÙÚÈÌÂϤ˜ ÏËÌÌÂÏÂÈÔ‰ÈÎÂ›Ô ‹ ÙÚÈ-

ÌÂϤ˜ ÂÊÂÙÂ›Ô Î·ÎÔ˘ÚÁËÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘ ÙfiÔ˘ Ù˘ ¤‰Ú·˜ ÙÔ˘ ÊÔÚÔÏÔÁÔ‡ÌÂÓÔ˘ ‹ Ù˘ Âȯ›ÚËÛ˘. ΔÔ Ó¤Ô ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ ÚԂϤÂÈ: -º˘Ï¿ÎÈÛË ÂÊfiÛÔÓ ÙÔ ÚÔ˜ ·fi‰ÔÛË ÔÛfi ÙÔ˘ ·ÚÈÔ˘ ÊfiÚÔ˘, Ù¤ÏÔ˘˜ ‹ ÂÈÛÊÔÚ¿˜ ‹ ÙÔ ÔÛfi ÙÔ˘ º¶∞ Ô˘ Û˘Ì„ËÊ›ÛıËΠ‹ ‰ÂÓ ·Ô‰fiıËΠ‹ ·Ô‰fiıËΠ·Ó·ÎÚÈ‚Ò˜, ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È Û ÂÙ‹ÛÈ· ‚¿ÛË ¤ˆ˜ ÙÔ ÔÛfi ÙˆÓ ÙÚÈÒÓ ¯ÈÏÈ¿‰ˆÓ (3.000) ¢ÚÒ, -º˘Ï¿ÎÈÛË ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÂÓfi˜ ¯Úfi-

ÓÔ˘ ÂÊfiÛÔÓ ÙÔ ÚÔ˜ ·fi‰ÔÛË ÔÛfi ÙÔ˘ ·ÚÈÔ˘ ÊfiÚÔ˘, Ù¤ÏÔ˘˜ ‹ ÂÈÛÊÔÚ¿˜ ‹ ÙÔ ÔÛfi ÙÔ˘ º¶∞ Ô˘ Û˘Ì„ËÊ›ÛıËΠ‹ ‰ÂÓ ·Ô‰fiıËΠ‹ ·Ô‰fiıËΠ·Ó·ÎÚÈ‚Ò˜, ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È Û ÂÙ‹ÛÈ· ‚¿ÛË ·fi ÙÔ ÔÛfi ÙˆÓ ÙÚÈÒÓ ¯ÈÏÈ¿‰ˆÓ (3.000) ¢ÚÒ Ì¤¯ÚÈ ÙÔ ÔÛfi ÙˆÓ Â‚‰ÔÌ‹ÓÙ· ¤ÓÙ ¯ÈÏÈ¿‰ˆÓ (75.000) ¢ÚÒ Î·È -∫¿ıÂÈÚÍË Ì¤¯ÚÈ ‰¤Î· ¯ÚfiÓÈ·, ÂÊfiÛÔÓ ÙÔ ˆ˜ ¿Óˆ ÔÛfi ˘ÂÚ‚·›ÓÂÈ Û ÂÙ‹ÛÈ· ‚¿ÛË Ù· ‚‰ÔÌ‹ÓÙ· ¤ÓÙÂ

¯ÈÏÈ¿‰Â˜ (75.000) ¢ÚÒ. -¶ÔÈÓ‹ Ê˘Ï¿ÎÈÛ˘ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÙÂÛÛ¿ÚˆÓ ÌËÓÒÓ ÁÈ· fiÛÔ˘˜ ‰ÂÓ ÂΉ›‰Ô˘Ó ‹ ÂΉ›‰Ô˘Ó ·Ó·ÎÚÈ‚Ò˜ Ù· ÚÔ‚ÏÂfiÌÂÓ· ÛÙÔȯ›· ηٿ ÙËÓ ÒÏËÛË ‹ ‰È·Î›ÓËÛË ·Á·ıÒÓ ‹ ÙËÓ ·ÚÔ¯‹ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ‹ ‰ÂÓ Î·Ù·¯ˆÚÔ‡Ó ÛÙ· ÚfiÛıÂÙ· ‚È‚Ï›· , ÙȘ Û˘Ó·ÏÏ·Á¤˜ ÁÈ· ÙȘ Ôԛ˜ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÂΉÔı› Ù· ÔÈΛ· ÛÙÔȯ›· ÂÛfi‰ˆÓ. ™ÙÔ ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ ÚԂϤÂÙ·È ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ fiÙÈ ·Ó ·fi ÙÔ ¤ÏÂÁ¯Ô ÂÓÙÔ›˙ÂÙ·È ÌÈ· Âȯ›ÚËÛË Ó· ÌËÓ ¤¯ÂÈ ÂΉÒÛÂÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·fi 10 ·Ú·ÛÙ·ÙÈο Ë ·Í›· ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ˘ÂÚ‚·›ÓÂÈ Ù· 500 ¢ÚÒ, ÙfiÙÂ Ë ÌËÓ˘Ù‹ÚÈ· ·Ó·ÊÔÚ¿ ˘Ô‚¿ÏÏÂÙ·È ·Ì¤Ûˆ˜ Ì ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË ÙÔ˘ ÂϤÁ¯Ô˘ Î·È ˙ËÙÂ›Ù·È ·fi ÙÔÓ ·ÚÌfi‰ÈÔ ÂÈÛ·ÁÁÂϤ· Ë Î·Ù¿ ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ· ÂΉ›Î·ÛË Ù˘ ˘fiıÂÛ˘ Ì ‚¿ÛË Ù· ÔÚ›ÛÌ·Ù· ÙÔ˘ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎÔ‡ ÂϤÁ¯Ô˘. ™Â Ù¤ÙÔÈ· ÂÚ›ÙˆÛË, Ë ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ηٷÛÙ‹Ì·ÙÔ˜, ÁÚ·Ê›Ԣ, ÂÚÁÔÛÙ·Û›Ô˘, ÂÚÁ·ÛÙËÚ›Ô˘, ·Ôı‹Î˘ Î·È ÁÂÓÈο οı Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋˜ ÂÁηٿÛÙ·Û˘ ÙÔ˘ ˘fi¯ÚÂÔ˘ Â·ÁÁÂÏÌ·Ù›·, ·Ó·ÛÙ¤ÏÏÂÙ·È ¿ÌÂÛ· ÁÈ· 48 ÒÚ˜, Ì Ú¿ÍË ÙˆÓ ÔÚÁ¿ÓˆÓ Ô˘ ‰ÈÂÓÂÚÁÔ‡Ó ÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô Î·È Ë Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÂÁηٿÛÙ·ÛË ÛÊÚ·Á›˙ÂÙ·È Ì ÙË Û˘Ó‰ÚÔÌ‹ Ù˘ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋˜ ·Ú¯‹˜, ÂÊfiÛÔÓ ˙ËÙËı› ·fi Ù· ÂÏÂÁÎÙÈο fiÚÁ·Ó·.


¶ÔÏÈÙÈ΋ 7

TETAPTH 29 ™E¶TEMBPI√À 2010

ªÂٷ͇ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Î·È ÙÔ˘ ÚÔ‰Ú›Ԣ Ù˘ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ ŒÓˆÛ˘ ΔÚ·Â˙ÒÓ ÛÂ Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÛÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ

™‡ÌʈÓÔ Ú¢ÛÙfiÙËÙ·˜ ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ªÂ ÛÙfi¯Ô Ó· ÂÓÈÛ¯˘ıÔ‡Ó ÔÈ ÌÈÎÚÔÌÂÛ·›ÔÈ, ·ÏÏ¿ Î·È Ó· ‚ÂÏÙȈı› Ô Ì˯·ÓÈÛÌfi˜ ÙˆÓ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎÒÓ ÂϤÁ¯ˆÓ ∞£∏¡∞ 28.

˘Ìʈӛ· ¤ÓÙ ÛËÌ›ˆÓ ˘‹ÚÍ ÌÂٷ͇ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Î·È ÙÔ˘ ÚÔ‰Ú›Ԣ Ù˘ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ ŒÓˆÛ˘ ΔÚ·Â˙ÒÓ (∂∂Δ), Ì ÛÙfi¯Ô ÙË ‰ÈÔ¯¤Ù¢ÛË ÚfiÛıÂÙ˘ Ú¢ÛÙfiÙËÙ·˜ ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ Î·È ÙËÓ ÂÓ›Û¯˘ÛË Ù˘ ·Ó¿Ù˘Í˘, ·ÏÏ¿ Î·È ÙË ‚ÂÏÙ›ˆÛË ÙÔ˘ Ì˯·ÓÈÛÌÔ‡ ÙˆÓ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎÒÓ ÂϤÁ¯ˆÓ. ∏ Û˘Ìʈӛ· ÂÂÙ‡¯ıË Î·Ù¿ ÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË, ÛÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ, ÙˆÓ ˘Ô˘ÚÁÒÓ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ °ÈÒÚÁÔ˘ ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ Î·È ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ Î·È ∞ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ·˜ ªÈ¯¿ÏË ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë Ì ÙÔ ÚÔ‰ÚÂ›Ô Ù˘ ∂∂Δ. Ì·Ù›· ¶ÏËÚÔÊÔÚÈ·ÎÒÓ ™˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·ÁÚ·Ê‹ Î·È ÙË ‰È·ÛÙ·‡ÚˆÛË Û Ú·ÁÌ·ÙÈÎfi ¯ÚfiÓÔ ÙˆÓ Û˘Ó·ÏÏ·ÁÒÓ (º¶∞, Î.Ï.). - ΔËÓ ·ÍÈÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ˘·Ú¯fiÓÙˆÓ ¯ÚËÌ·ÙÔÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÂÚÁ·Ï›ˆÓ Î·È ÙˆÓ Ó¤ˆÓ ÂÂÓ‰˘ÙÈÎÒÓ Ì¤ÛˆÓ Ô˘ ÚÔˆıÔ‡ÓÙ·È ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙËÓ ∂˘Úˆ·˚΋ ŒÓˆÛË. ™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ ·˘Ùfi, ÙÔ Δ∂ª¶ª∂ ı· ·ÓÙÈηٷÛÙ·ı› ·fi ÙÔ ∂ÏÏËÓÈÎfi Δ·ÌÂ›Ô ∂ȯÂÈÚËÌ·ÙÈ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ (∂Δ∂∞¡) , ÙÔ ÔÔ›Ô ı· Â›Ó·È Î·È ÂÂÓ‰˘ÙÈÎfi Î·È Ù·ÌÂ›Ô ·ÚÔ¯‹˜ ÂÁÁ˘‹ÛÂˆÓ (›‰È· ÎÂÊ¿Ï·È·, ÌÂÙÔ¯ÈÎfi ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ, ÂÁÁ˘‹ÛÂȘ ̤ۈ ·ÓÔÈÎÙÒÓ ‰È·ÁˆÓÈÛÌÒÓ, Î.Ï.). ∏ ‰ËÌfiÛÈ· ‰·¿ÓË ÁÈ· ÙÔ ∂Δ∂∞¡ ̤ۈ ÙÔ˘ ∂™¶∞ ı· ·Ó¤ÏıÂÈ Û ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ 2 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ ÁÈ· ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô 2010- 2011, ÂÓÒ ·Ó·Ì¤ÓÔÓÙ·È Û˘ÓÔÏÈΤ˜ ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ ‡„Ô˘˜ 6 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ ÁÈ· ÙËÓ ÂfiÌÂÓË ÙÂÙÚ·ÂÙ›·. ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘˜, Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∂∂Δ μ·Û›Ï˘ ƒ¿·ÓÔ˜ Î·È Ô ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ ¡›ÎÔ˜ ¡·ÓfiÔ˘ÏÔ˜, ‰È·‚‚·›ˆÛ·Ó fiÙÈ ÔÈ ÙÚ¿Â˙˜ Ù›ıÂÓÙ·È ÛÙË ‰È¿ıÂÛË Ù˘ ÔÏÈÙ›·˜, ÒÛÙ ӷ ·˘ÍËı› Ë Ú¢ÛÙfiÙËÙ· ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿. ∂ÈÛ‹Ì·Ó·Ó fiÙÈ ÙÔ ÂÁ¯ÒÚÈÔ ÙÚ·Â˙ÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· Â›Ó·È ‰È·ÙÂıÂÈ̤ÓÔ Ó· ÂÓÙ·¯ı› ÛÙÔ Ó¤Ô ·Î¤ÙÔ ÙˆÓ ÂÁÁ˘‹ÛÂˆÓ ‡„Ô˘˜ 25 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ, ÙÔ ÔÔ›Ô ı· “ÌÂÙÂÍÂÏȯı›” Û ‰¿ÓÂÈ·, ·ÚΛ, fiˆ˜ ›·Ó, Ó· ˘¿ÚÍÂÈ Î·È Ë ·Ó¿ÏÔÁË ˙‹ÙËÛË. ∂›Ó·È ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈ΋ ÛÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ÛËÌÂ›Ô Ë ·ÔÛÙÚÔÊ‹ ÙÔ˘ ÏfiÁÔ˘ ÙÔ˘ Î.

‰ÈÔÈÎËÙÈÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÙÔ˘ Δ·Ì›Ԣ ÃÚËÌ·ÙÔÈÛÙˆÙÈ΋˜ ™Ù·ıÂÚfiÙËÙ·˜, Ì ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ 10 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ. ∫·È ÚfiÛıÂÛ fiÙÈ ÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ÈÛÙˆÙÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· Á›ÓÂÙ·È ÈÛ¯˘ÚfiÙÂÚÔ fiÛÔ ÍÂÂÚÓÈÔ‡ÓÙ·È ÔÈ ‰˘ÛÎÔϛ˜.

∂ÈÎÚ›ÛÂȘ ÷Ù˙ˉ¿ÎË

ƒ¿·ÓÔ˘ fiÙÈ “Ë Î¿ÓÔ˘Ï· Â›Ó·È ·ÓÔÈÎÙ‹, Ë ‰ÂÍ·ÌÂÓ‹ Â›Ó·È ¿‰ÂÈ·”. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, Ô Úfi‰ÚÔ˜ Î·È Ô ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∂∂Δ ‰È·‚‚·›ˆÛ·Ó fiÙÈ ÙÔ ÂÁ¯ÒÚÈÔ ÈÛÙˆÙÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· Â›Ó·È ˘ÁȤ˜ Î·È ÈÛ¯˘Úfi. ΔËÓ ›‰È· ‰È·‚‚·›ˆÛË ¤‰ˆÛÂ Î·È Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ, fiÙ·Ó ÚˆÙ‹ıËΠÁÈ· ÙËÓ ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ Ô›ÎÔ˘ Moody’s Ó· ‰È·ÙËÚ‹ÛÂÈ ·ÌÂÙ¿‚ÏËÙÔ ÙÔ ·ÚÓËÙÈÎfi out

look ÁÈ· ÙȘ ÂÏÏËÓÈΤ˜ ÙÚ¿Â˙˜. √ Î. ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ ÂÈÛ‹Ì·Ó fiÙÈ Â›Ó·È Û·Ê›˜ Ë ÛÙ·ıÂÚfiÙËÙ· Î·È Ë Â˘ÚˆÛÙ›· ÙˆÓ ÙÚ·Â˙ÒÓ, Ô˘ ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÙ·È ·fi ÙËÓ ¿ÓÙÏËÛË Ú¢ÛÙfiÙËÙ·˜ ·fi ÙËÓ ∂˘Úˆ·˚΋ ∫ÂÓÙÚÈ΋ ΔÚ¿Â˙· Ì ÙȘ ÂÁÁ˘‹ÛÂȘ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘ Î·È ·fi ÙÔ Ó¤Ô ·Î¤ÙÔ ÙˆÓ 25 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ. ∂ÓÒ, ÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ Ë̤Ú˜ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ·Ó·ÎÔÈÓˆı› Î·È ÙÔ

EÈÎÚ›ÛÂȘ ηٿ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ÁÈ· ÙË ·Ô˘Û›· Ú¢ÛÙfiÙËÙ·˜ ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ‰È·Ù˘ÒÓÂÈ Ô ·ÚÌfi‰ÈÔ˜ ÙÔÌ¿گ˘ Ù˘ ¡¢ ∫ˆÛÙ‹˜ ÷Ù˙ˉ¿Î˘. ŒÎ·Ó ‰Â ÏfiÁÔ ÁÈ· ÂÈÎÔÈÓˆÓȷο ÙÚ˘Î, ÛËÌÂÈÒÓÔÓÙ·˜ fiÙÈ “ÌÂÙ¿ ÙȘ ÌÂÁ·ÏfiÛÙÔ̘ ‰È·ÎËÚ‡ÍÂȘ Î·È ÙÔ ‚Ô‡ÏÈ·ÁÌ· ÙÔ˘ Δ∂ª¶ª∂ Ô˘ ·ÎÔÏÔ‡ıËÛÂ, Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ·Ó¤Ï·‚ ÂÎ Ó¤Ô˘ Ó· “χÛÂÈ” ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· Ù˘ Ú¢ÛÙfiÙËÙ·˜. ªfiÓÔ Ô˘ ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· ‰ÂÓ ı· Ï˘ı› Ì ÂÈÎÔÈÓˆÓȷο “ÙÚÈΔ, fiˆ˜ Ê·›ÓÂÙ·È Ó· Â›Ó·È ÙÔ ÏÂÁfiÌÂÓÔ “Û‡ÌʈÓÔ Ú¢ÛÙfiÙËÙ·˜”. √‡Ù Ì ÌÂÙÔÓÔÌ·Û›· ÙÔ˘ Δ∂ª¶ª∂, ÛÙËÓ ÔÔ›· ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏ›˙ÂÙ·È Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË. ∂Ó Ùˆ ÌÂٷ͇ Â›Ó·È Ô͇̈ÚÔ fiÙÈ ÂÓÒ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË Û˘ÓÔÌÈÏ› Ì ÙȘ ÙÚ¿Â˙˜ ÁÈ· ÙË Ú¢ÛÙfiÙËÙ·, Ë ›‰È· ÂÈÙ›ÓÂÈ ÙÔ Úfi‚ÏËÌ·, ηıÒ˜ ÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ Î·ı˘ÛÙÂÚ› ÙȘ ÔÊÂÈϤ˜ ÙÔ˘ ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙȘ ∂ÏÏËÓÈΤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ. ¢˘Ô ηÚÔ‡˙È· ÛÙËÓ ›‰È· Ì·Û¯¿ÏË”.

∂ȉÈÎfiÙÂÚ·, fiˆ˜ ‰‹ÏˆÛ·Ó ÔÈ ˘Ô˘ÚÁÔ› ÌÂÙ¿ ÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË, Ë Û˘Ìʈӛ· ·ÊÔÚ¿ ÛÙ· ÂÍ‹˜: - ΔË Û‡Ó·„Ë ™˘ÌÊÒÓÔ˘ ƒÂ˘ÛÙfiÙËÙ·˜ Ì ÙȘ ÙÚ¿Â˙˜, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ë ÂÓ›Û¯˘ÛË ÙˆÓ ÙÚ·Â˙ÒÓ Ì ÙÔ Ó¤Ô ·Î¤ÙÔ ÙˆÓ ÂÁÁ˘‹ÛÂˆÓ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘, ‡„Ô˘˜ 25 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ, Ó· ‰ÈÔ¯ÂÙ¢ı› ̤ۈ ‰·Ó›ˆÓ ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿. £· ˘¿ÚÍÂÈ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ Ï·›ÛÈÔ ‰ÂÛ̇ÛÂˆÓ Ì οı ÙÚ¿Â˙· ͯˆÚÈÛÙ¿, ÙÔ ÔÔ›Ô ı· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÂ›Ù·È ·fi ÙËÓ ΔÚ¿Â˙· Ù˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ Î·È ÙÔ˘˜ ÂÈÙÚfiÔ˘˜ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘ ÛÙȘ ÙÚ¿Â˙˜ - ΔË Û˘Ó‰ÚÔÌ‹ ÙˆÓ ÙÚ·Â˙ÒÓ ÛÙÔ˘˜ Ôϛ٘ Î·È ÙȘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ, Ô˘ ı· ÚÔÛ¤ÏıÔ˘Ó ÛÙËÓ ÂÈΛÌÂÓË Ú‡ıÌÈÛË ÙˆÓ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎÒÓ ıÂÌ¿ÙˆÓ ·fi ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ (ÂÚ·›ˆÛË, Ú‡ıÌÈÛË ÏËÍÈÚfiıÂÛÌˆÓ ¯ÚÂÒÓ ÛÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ Î·È ˘Ôı¤ÛÂȘ Ô˘ ÂÎÎÚÂÌÔ‰ÈÎÔ‡Ó) - ΔË ‚Ô‹ıÂÈ· ÙÔ˘ ÈÛÙˆÙÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÛÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎÔ‡ ÓfiÌÔ˘ (.¯., ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÒÓ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÒÓ ÁÈ· fiϘ ÙȘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ, Ì›ˆÛË ÙˆÓ Û˘Ó·ÏÏ·ÁÒÓ Ì ÌÂÙÚËÙ¿, Î.Ï.) - ΔË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÂȉÈ΋˜ οÚÙ·˜ Ì bar code, ̤ۈ Ù˘ ÔÔ›·˜ ı· ηٷÁÚ¿ÊÔÓÙ·È ËÏÂÎÙÚÔÓÈο ÔÈ Û˘Ó·ÏÏ·Á¤˜ ÙˆÓ Î·Ù·Ó·ÏˆÙÒÓ, ηıÒ˜ Î·È ÙË ‰È·Û‡Ó‰ÂÛË ÙˆÓ Ù·ÌÂÈ·ÎÒÓ Ì˯·ÓÒÓ ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Ì ÙȘ ÙÚ¿Â˙˜ Î·È ÙË °ÂÓÈ΋ °Ú·Ì-

ª¤Û· ÛÙÔÓ ¿ÏÏÔ Ì‹Ó· ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÔÏÔÎÏËÚˆı› ÙÔ Û¯¤‰ÈÔ ÓfiÌÔ˘ ÁÈ· Ó· ηٷÙÂı›, ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·, ÛÙË μÔ˘Ï‹

∞ÏÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÔÈ ·‰ÂÈÔ‰ÔÙ‹ÛÂȘ ÁÈ· ÙȘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ∞£∏¡∞ 28.

∂ÓÙfi˜ ÙÔ˘ √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ ı· ÔÏÔÎÏËÚˆı› ÙÔ Û¯¤‰ÈÔ ÓfiÌÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ·ÏÔ‡ÛÙ¢ÛË ÛÙȘ ·‰ÂÈÔ‰ÔÙ‹ÛÂȘ, ÂÓÒ ÚÔˆıÂ›Ù·È Î·È Ë ·ÏÔ‡ÛÙ¢ÛË ¤Î‰ÔÛ˘ ·‰ÂÈÒÓ Ù¯ÓÈÎÒÓ Â·ÁÁÂÏÌ¿ÙˆÓ (17 Ô˘ ÂÎÚÔÛˆÔ‡Ó 200 ¿‰ÂȘ) Ì ÛÙfi¯Ô ÙfiÛÔ ÙËÓ ¿ÚÛË ÙˆÓ ‰˘ÛÎÔÏÈÒÓ, Ô˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È, fiÛÔ Î·È ÙËÓ ‚ÂÏÙ›ˆÛË Ù˘ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ·˜ ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛˆÓ, Ô˘ οÓÔ˘Ó ¯Ú‹ÛË ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ÙˆÓ Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓˆÓ Â·ÁÁÂÏÌ¿ÙˆÓ. ∂ÈϤÔÓ Û¯Â‰È¿˙ÔÓÙ·È ‰Ú¿ÛÂȘ ÛÙ· Ï·›ÛÈ· ÙÔ˘ ∂™¶∞, ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ·˜ Ù˘ ∂ȉÈ΋˜ °Ú·ÌÌ·Ù›·˜ ∞ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ·˜ Î·È ∂ȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜, ÛÙȘ Ôԛ˜ ˘¿Ú¯ÂÈ ÂȉÈÎfi portfolio ÁÈ· ‰Ú¿ÛÂȘ ˘¤Ú ªª∂.∞˘Ù¿ ÁÓˆÛÙÔÔ›ËÛ ÛÙÔ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÙÔ˘ μ∂∞ Ô ÁÂÓÈÎfi˜ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ μÈÔÌ˯·Ó›·˜ Î. ∞Ï. ºÔ‡ÚÏ·˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ÂÓË̤ڈÛ ÙÔÓ ‚ÈÔÙ¯ÓÈÎfi ÎfiÛÌÔ ÁÈ· ÙȘ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ Ù˘ ÁÂÓÈ΋˜ ÁÚ·ÌÌ·Ù›·˜, Û ۯ¤ÛË Ì ÙËÓ ‚ÈÔÌ˯·Ó›· Î·È ÙËÓ ‚ÈÔÙ¯ӛ·, ÙÔ˘˜ ÂȉȈÎfiÌÂÓÔ˘˜ ÛÙfi¯Ô˘˜ Î·È Ù· ı¤Ì·Ù· Ô˘ ÂÂÍÂÚÁ¿˙ÂÙ·È Ë °Ú·ÌÌ·Ù›· ÛÙ· Ï·›ÛÈ· Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ ·Ó¿Ù˘Í˘. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· ·Ó¤ÊÂÚ fiÙÈ ÛÙȘ ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ˜ Ù˘ °ÂÓÈ΋˜ °Ú·ÌÌ·Ù›· μÈÔÌ˯·Ó›·˜ Ù›ıÂÙ·È Ë ÂÓ›Û¯˘ÛË ÙˆÓ ˘Ô‰ÔÌÒÓ ˆ˜ ·Ó·Ù˘ÍÈ·ÎÔ‡ ÂÚÁ·Ï›Ԣ (˘ÊÈÛÙ¿ÌÂÓ· μπ¶∂, Î·È ˘fi ‰È·ÌfiÚʈÛË ˘Ô‰Ô̤˜ Û Ӥ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜) ηıÒ˜ Î·È ¿ÏϘ ‰Ú¿ÛÂȘ Û ۯ¤ÛË Ì ÙËÓ Î·ÈÓÔÙÔÌ›· Ú¿ÛÈÓË ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· clusters. π‰È·›ÙÂÚË ·Ó·ÊÔÚ¿ ¤ÁÈÓ ·fi ÙÔÓ Î. ºÔ‡ÚÏ· ÛÙÔ ·Ó·Ù˘ÍÈ·Îfi Î·È ÙÔ Û¯¤‰ÈÔ ÓfiÌÔ˘ Ù˘ ‰È·‚Ô‡Ï¢Û˘, ÙÔ ÔÔ›Ô Â·ÓÂÍÂÙ¿˙ÂÙ·È ·fi ÙÔ ˘Ô˘ÚÁ›Ô, ˘fi ÙËÓ Ó¤· ËÁÂÛ›·

ÙÔ˘, Û ۯ¤ÛË Ì ÙËÓ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ÙˆÓ ÂȉÔÙ‹ÛˆÓ, ˆ˜ ÂÚÁ·Ï›Ԣ ÔÏÈÙÈ΋˜ Î·È ÔÈ· ı· Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È Ù· Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ΛÓËÙÚ· Ô˘ ı· ‰ÔıÔ‡Ó. ∞ӷ̤ÓÂÙ·È ϤÔÓ ÙÔ ÙÂÏÈÎfi ΛÌÂÓÔ. ™¯ÂÙÈο Ì ÙÔÓ ·Ï·Èfi ·Ó·Ù˘ÍÈ·Îfi ÓfiÌÔ, ÛËÌÂÈÒıËΠfiÙÈ ¤ˆ˜ 29/1/2010 ˘Ô‚Ï‹ıËÎ·Ó Ù· ÂÂÓ‰˘ÙÈο Û¯¤‰È· Ù· ÔÔ›· ‹‰Ë ηÙËÁÔÚÈÔÔÈÔ‡ÓÙ·È Î·È ·ÍÈÔÏÔÁÔ‡ÓÙ·È. ∞Ó·ÊÔÚ¿ ¤ÁÈÓÂ Î·È ÛÙ· Ó¤· ·Ó·Ù˘Íȷο ÂÚÁ·Ï›· Ô˘ ۯ‰ȿÛÙËηÓ: - Δ·ÌÂ›Ô ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ 460 ÂÎ. ¢ÚÒ ÁÈ· ‰ËÌfiÛȘ ‰·¿Ó˜ ̤ۈ ∂™¶∞. √ ÙÚfiÔ˜ Ù˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘, fiˆ˜ ÂÚÈÁÚ¿ÊËÎÂ Û˘Ó‰¤ÂÙ·È Ì ÚÔ΋ڢÍË ‰È·ÁˆÓÈÛÌÔ‡ ·fi ÏÂ˘Ú¿˜ ‰È·¯ÂÈÚÈÛÙÔ‡, ÁÈ· ÙËÓ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙˆÓ ÙÚ·Â˙ÒÓ, ÒÛÙ ӷ ÙËÚËı› ·Ó·ÏÔÁ›· ÎÂÊ·Ï·›Ô˘ 1 ÚÔ˜ 2 Ô˘ ı· Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ Û’ ¤Ó· ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi ‰È·ıÂÛ›ÌˆÓ 1,5 ‰ÈÛ Â˘ÚÒ,

ÁÈ· ‰·ÓÂÈÔ‰fiÙËÛË ÂÂÓ‰˘ÙÈÎÒÓ Û¯Â‰›ˆÓ, Û ‰Ú¿ÛÂȘ ÂÎÛ˘Á¯ÚÔÓÈÛÌÔ‡ Î·È Â͈ÛÙÚ¤ÊÂÈ·˜ Ù˘ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜ (Δ·ÌÂ›Ô ÁÂÓÈ΋˜ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜) ·ÏÏ¿ Î·È ÂȉÈΤ˜ ‰Ú¿ÛÂȘ (ÁÈ· ÂÍ·ÈÚÂÙÈΤ˜ ηÈÓÔÙfi̘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ, ÔÏÈÙÈÛÙÈΤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ, venture capital). - Δ·ÌÂ›Ô Jeremie (ı· ÎÈÓÂ›Ù·È ÛÙËÓ ›‰È· ÏÔÁÈ΋ ÁÈ· ÙȘ ªª∂) - Δ·ÌÂ›Ô Jesica. ¶ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏ›˙ÂÙ·È ÛÙËÓ ·Ó¿Ï·ÛË ·ÛÙÈÎÒÓ ÂÚÈÔ¯ÒÓ fiψÓ. ÀÂÓı‡ÌÈÛ fiÙÈ ‹‰Ë Û ÂͤÏÈÍË ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÔÈ ·ÎfiÏÔ˘ı˜ ‰Ú¿ÛÂȘ: - ‰Ú¿ÛË ÌÂÙ·Ô›ËÛ˘ ÛÙȘ Ӥ˜ Û˘Óı‹Î˜, ÔÛÔ‡ 200 ÂÎ.ú , ÛÙËÓ ÔÔ›· ¤¯Ô˘Ó Â¤ÏıÂÈ ÙÚÔÔÔÈ‹ÛÂȘ, ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÙÔ˘ ÂÏÏ›ÌÌ·ÙÔ˜ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛ˘ Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜ (·Ú¿Ù·ÛË ¯ÚfiÓÔ˘ ¤ˆ˜ ¢ÂΤ̂ÚË, ·‡ÍËÛË ÔÛÔÛÙÔ‡ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛ˘ ηٿ 5%, Ì›ˆÛË minimum ÚfiÙ·Û˘ Û 30.000ú Î·È ¿ÓÔÈÁÌ· Û ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ·fi 51-250 ¿ÙÔÌ·)

- ¤Ó‰˘ÛË-˘fi‰ËÛË, Ë ÔÔ›· Î·È ·Ú·Ù¿ıËΠÂ› ‰›ÌËÓÔ. - ‰Ú¿ÛË ÁÈ· Â͈ÛÙÚÂÊ›˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ, ÁÈ· ÙȘ Ôԛ˜ ı· ˘¿ÚÍÔ˘Ó ÂÓÈÛ¯˘fiÌÂÓ˜ ‰·¿Ó˜ (ÁÈ· ·Ó¿ÁΘ ÈÛÙÔÔ›ËÛ˘, ÚÔˆıËÙÈΤ˜ ÂÓ¤ÚÁÂȘ, Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Û ÂÎı¤ÛÂȘ, ‰ÂÈÁÌ·ÙÈÛÌfi˜), ·ÏÏ¿ Î·È Ô‰ËÁfi˜ Ô˘ ı· ··ÓÙ¿ÂÈ Û ÂÚˆÙ‹Ì·Ù· ˆ˜ ÍÂÎÈÓÔ‡Ó ÔÈ ÂÍ·ÁˆÁ¤˜ Î·È ˆ˜ ¯Ù›˙ÔÓÙ·È ·˘Ù¤˜ ηχÙÂÚ·. ªÂÙ¿ ÙËÓ ÂÓË̤ڈÛË ÔÈ ‚ÈÔÙ¤¯Ó˜ ̤ÏË ÙÔ˘ ¢.™ ÂÚȤÁÚ·„·Ó ÙË ‰˘Û¯ÂÚ‹ ı¤ÛË ÛÙËÓ ÔÔ›· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ë ÂÏÏËÓÈ΋ ‚ÈÔÙ¯ӛ· ˙ËÙÒÓÙ·˜ ΢ڛˆ˜ ¤Ó· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·ÍÈfiÈÛÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ Ô˘ Ó· ÙËÚ› ÙȘ ‰ÂÛ̇ÛÂȘ ÙÔ˘ ¤Ó·ÓÙÈ Ù˘ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜ ȉȷ›ÙÂÚ· fiÙ·Ó ı¤ÙÂÈ ¯ÚÔÓԉȷÁÚ¿ÌÌ·Ù·, Î·È Ó· ÂÈÙ·¯‡ÓÂÈ ÙÔ˘˜ Ì˯·ÓÈÛÌÔ‡˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘. ™ËÌÂÈÒıËΠfiÙÈ ÔÈ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ‰ÂÓ Â›Ó·È Û ı¤ÛË Ó· ·Ó·Ù‡ÍÔ˘Ó ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ·, Â¿Ó ÙÔ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ‰ÂÓ Â›Ó·È Â˘ÓÔ˚Îfi, Î·È ÙÔ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· ηٿÏÏËÏÔ. ∂¿Ó ·ÎfiÌ· ‰ÂÓ ·ÏÔ˘ÛÙ¢ıÔ‡Ó ÔÈ ‰È·‰Èηۛ˜ Î·È ÔÈ Î·ı˘ÛÙÂÚ‹ÛÂȘ ÛÙȘ ÂȉÔÙ‹ÛÂȘ ı¤ÙÔ˘Ó Ù· ÂÂÓ‰˘ÙÈο Û¯¤‰È· ÂÎÙfi˜ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜. (Δ· ÎÔ˘fiÓÈ· ηÈÓÔÙÔÌ›·˜ ‰fiıËÎ·Ó ÌÂÙ¿ ·fi 2 ¯ÚfiÓÈ·) √È ‚ÈÔÙ¤¯Ó˜ ˙‹ÙËÛ·Ó ‰ÂÛ̇ÛÂȘ ·fi ÙËÓ ¶ÔÏÈÙ›· Î·È ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ·Ó¤ÊÂÚ·Ó “‹ ı· Ú¤ÂÈ Ó· Ì·˜ ‰ÒÛÂÙ ·˘ÛÙËÚ¿ ¯ÚÔÓԉȷÁÚ¿ÌÌ·Ù· ‹ ÌË Ì·˜ ηٷÛÙÚ¤ÊÂÙ”. √ ‚ÈÔÙ¯ÓÈÎfi˜ ÎfiÛÌÔ˜ ·Ó·Ê¤ÚıËΠ·ÎfiÌ·: - ™ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· Ù˘ ˘ÂÚ‚ÔÏÈ΋˜ ·‡ÍËÛ˘ Ù˘ ·Í›·˜ Ù˘ Á˘ Û ÂÚÈÙÒÛÂȘ ·ÏÏ·Á‹˜ ¯Ú‹ÛÂˆÓ Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› ÛÔ‚·Ú¿ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÛÙȘ ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ. - ¡· ˘¿ÚÍÂÈ Úfi‚ÏÂ„Ë ÁÈ· ¯ÔÚ‹ÁË-

ÛË ÚÔÛˆÚÈÓÒÓ ·‰ÂÈÒÓ Û ÂÚÈÙÒÛÂȘ fiˆ˜: μÔÙ·ÓÈÎfi˜ Î·È ∂Ï·ÈÒÓ·˜. - ∑‹ÙËÛ ӷ ·Úı› Ë ‰¤ÛÌ¢ÛË ÙÔ˘ 35% Ù˘ ·Í›·˜ Ù˘ ÂÂÓ‰˘ÙÈ΋˜ ÚfiÙ·Û˘ ÛÙÔ Ì˯·ÓÔÏÔÁÈÎfi ÂÍÔÏÈÛÌfi ÛÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÌÂÙ·Ô›ËÛ˘ Ӥ˜ Û˘Óı‹Î˜. - ¡· ·Ó·ÙÂı› ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· clusters ÛÙÔÓ ∂√ªª∂Ã. - ¡· Á›ÓÂÈ ·ÍÈÔÏfiÁËÛË Ù˘ ·fi‰ÔÛ˘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓˆÓ ∞/¡, Û ۯ¤ÛË Ì ٷ ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Ô˘ ›¯·Ó ÛÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹, ÛÙËÓ ··Û¯fiÏËÛË Î·È Ó· ·ÍÈÔÏÔÁËı› Ô ‚·ıÌfi˜ ‚ȈÛÈÌfiÙËÙ·˜ ÙˆÓ ÂÈ-

¯ÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Ô˘ ÂÓÙ¿¯ıËηÓ. - ¡· ‰Ôı› ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ· ̤ۈ Ù˘ ·Ó·Ù˘Íȷ΋˜ ÔÏÈÙÈ΋˜ ÛÙȘ ÂÍ·ÁˆÁÈΤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ. - ¡· Â·ÓÂÍÂÙ·ÛÙ› ÙÔ ı¤Ì· ·ÏÔ‡ÛÙ¢Û˘ ‰È·‰ÈηÛÈÒÓ ÂÁÁÚ·Ê‹˜ Û ۯ¤ÛË Ì ÙËÓ ÂÌÏÔ΋ ÙˆÓ Û˘Ì‚ÔÏ·ÈÔÁڿʈÓ, Ë ÔÔ›· Î·È ‰ÂÓ Û˘ÛÙ‹ÓÂÙ·È ·fi ÙÔÓ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfi ÎfiÛÌÔ. √ ÁÂÓÈÎfi˜ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ ¿ÎÔ˘Û ٷ ·ÈÙ‹Ì·Ù· ÙˆÓ ‚ÈÔÙ¯ÓÒÓ Î·È ‰ÂÛ̇ıËΠӷ ÌÂٷʤÚÂÈ ÙÔ˘˜ ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌÔ‡˜ ÛÙËÓ ËÁÂÛ›· ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ.


¶ÔÏÈÙÈ΋ 8 ™ÙËÓ ∂ÍÂÙ·ÛÙÈ΋ ÁÈ· Ù· ÔÌfiÏÔÁ· η٤ıÂÛÂ Ô ∞‚Ú. ™·‚‚›‰Ë˜

Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 29 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2010

√ÏfiÎÏËÚË Ë ÂÈÛÙÔÏ‹ ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹ ÚÔ˜ ÙËÓ ¶ÚÔ·Ó·ÎÚÈÙÈ΋ ∂ÈÙÚÔ‹ ÁÈ· ÙÔ μ·ÙÔ¤‰È

«√‡ÙÂ Î·Ó ÛÎÈ¿ ˘Ô„›·˜ ÂÚ› ÔÈÓÈÎÒÓ Â˘ı˘ÓÒÓ» ∞ÓÙȉڿÛÂȘ - ÙÔÔıÂÙ‹ÛÂȘ ·fi ¶∞™√∫, ∫∫∂, §∞√™ Î·È ™Àƒπ∑∞ ∞£∏¡∞, 28.

¢ ªÂ ÙËÓ Î·Ù¿ıÂÛË ÙÔ˘ ÚÒËÓ ÛÙÂϤ¯Ô˘˜ Ù˘ JP Morgan ∞‚Ú·¿Ì ™·‚‚›‰Ë Û˘Ó¤¯ÈÛ ÙȘ ÂÚÁ·Û›Â˜ Ù˘ Ë ∂ÍÂÙ·ÛÙÈ΋ ∂ÈÙÚÔ‹ Ù˘ μÔ˘Ï‹˜ Ô˘ ‰ÈÂÚÂ˘Ó¿ ÙËÓ ˘fiıÂÛË ÙˆÓ ÔÌÔÏfiÁˆÓ. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ˘˜ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ ÙÔ˘ ¶∞™√∫, ·fi ÙËÓ Î·Ù¿ıÂÛË ÙÔ˘ Î. ™·‚‚›‰Ë ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÙ·È fiÙÈ “¡∞ª, JP Morgan Î·È ÂÏÏËÓÈÎfi ‰ËÌfiÛÈÔ ‰È·Ú·ÁÌ·Ù‡ÙËÎ·Ó ·fi ÎÔÈÓÔ‡ fi¯È ÌfiÓÔ ÙËÓ ÌÔÚÊ‹ ÙÔ˘ ‰ÔÌË̤ÓÔ˘ ÔÌÔÏfiÁÔ˘, ÒÛÙ ӷ ÌËÓ Â›Ó·È Schuldshein Î·È ÌÔÚ› Ó· ηٷϋÍÂÈ ˘ÂÚÙÈÌÔÏÔÁË̤ÓÔ ÛÙ· ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈο Ù·Ì›·, ·ÏÏ¿ Î·È ÙËÓ ÙÈÌ‹ ÚÒÙ˘ ÒÏËÛ˘ ÙÔ˘ ÛÙÔ 92,95%. Δ·˘Ùfi¯ÚÔÓ·, ∫Ô˘Ú‹˜ Î·È ∞‰·ÌfiÔ˘ÏÔ˜ ‹Ù·Ó ÛÂ Û˘Ó¯‹ Â·Ê‹” . Ÿˆ˜ ·Ó¤ÊÂÚ·Ó ÔÈ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ ÙÔ˘ ¶∞™√∫, Ô Î. ™·‚‚›‰Ë˜ › ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ fiÙÈ ÙÔ Â›Ì·¯Ô ‰ÔÌË̤ÓÔ ÔÌfiÏÔÁÔ Û¯Â‰È¿ÛÙËΠηÙfiÈÓ ·ÈÙ‹Ì·ÙÔ˜ Ù˘ North Asset Management ÚÔ˜ ÙËÓ JP Morgan. ∂Ȃ‚·›ˆÛÂ, Â›Û˘, ÙËÓ “Ôχ ηϋ ÊÈÏÈ΋ ‹ Î·È Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ Û¯¤ÛË ÙÔ˘ ÚÔ˚Ûٷ̤ÓÔ˘ ÙÔ˘ Î. ∞‰·ÌfiÔ˘ÏÔ˘ Ì ÙÔÓ ÁÂÓÈÎfi ÁÚ·ÌÌ·Ù¤· ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Î. ∫Ô˘Ú‹ Ô ÔÔ›Ô˜ fiÔÙÂ Û˘Ó·ÓÙÔ‡Û ÚÔÛÎfiÌÌ·Ù· Ë JP Morgan Û˘Ó¤‚·Ï ÛÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ó· ‚ÚÂı› χÛË” . √È ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍ·Ó ·ÎfiÌ· fiÙÈ Ô Î. ™·‚‚›‰Ë˜ ·Ó¤ÊÂÚ fiÙÈ fiÙ·Ó Ô √¢¢∏à ·ÚÓ‹ıËΠÙËÓ ¤Î‰ÔÛË ÙÔ˘ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˘ ÔÌÔÏfiÁÔ˘ ¤ÁÈÓ ·fi ÎÔÈÓÔ‡ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÙˆÓ Î.Î. ∞‰·ÌfiÔ˘ÏÔ˘ Î·È ∫Ô˘Ú‹ Ó· ÌÂÙ·ÂÈÛÙ› Î·È fiÙ·Ó ‰ÂÓ Î·Ù¤ÛÙÂÈ ‰˘Ó·Ùfi, Ë JP Morgan ÛÙÚ¿ÊËΠÛÙÔ °ÂÓÈÎfi §ÔÁÈÛÙ‹ÚÈÔ ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜. Δ¤ÏÔ˜, ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍ·Ó fiÙÈ ÙÔ ÚÒËÓ Û٤ϯԘ Ù˘ JP Morgan ·Ó¤ÊÂÚ ˆ˜ “Ë ·fiÊ·ÛË ÌÂÙ·ÙÚÔ‹˜ ÙÔ˘ Schuldshein Û ‰ÔÌË̤ÓÔ ÔÌfiÏÔÁÔ ÂÏ‹ÊıË Î·ÙfiÈÓ ·ÈÙ‹Ì·ÙÔ˜ Ù˘ North Asset Management Ì ÙÔ ·ÈÙÈÔÏÔÁÈÎfi fiÙÈ ÙÔ Schuldshein “ÂÓ¤¯ÂÈ Î¿ÔÈÔ˘˜ ÂÚÈÔÚÈÛÌÔ‡˜ ÛÙË ÌÂÙ·ÒÏËÛË” .

“∫‡ÚÈ ¶Úfi‰Ú ∞·ÓÙÒÓÙ·˜ ÛÙËÓ ÂÈÛÙÔÏ‹ Û·˜, ˘ÂÓı˘Ì›˙ˆ fiÙÈ ÛÙËÓ ˘fiıÂÛË μ·ÙÔ‰›Ô˘ ¤¯ˆ ·Ó·ÊÂÚı› Â·ÓÂÈÏËÌ̤ӷ ÛÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ. ™ÙȘ ‰ËÌfiÛȘ ÂΛӘ ÙÔÔıÂÙ‹ÛÂȘ ÌÔ˘ ‰ÂÓ ¤¯ˆ Ó· ÚÔÛı¤Ûˆ ÔÙȉ‹ÔÙÂ. ΔȘ Û˘ÓÔ„›˙ˆ ηٿ Û˘Ó¤ÂÈ· ÛÙȘ ·ÎfiÏÔ˘ı˜ ÂÈÛËÌ¿ÓÛÂȘ: 1. ΔÔ È‰ÈÔÎÙËÛÈ·Îfi ηıÂÛÙÒ˜ Ù˘ Ï›ÌÓ˘ μÈÛÙˆÓ›‰·˜ Î·È ÙˆÓ ·Úfi¯ıÈˆÓ ÂÎÙ¿ÛÂˆÓ Â›¯Â ÔÚÈÛÙÈÎÔÔÈËı› ·fi ÙȘ ÚÔ ÙÔ˘ ª·ÚÙ›Ô˘ 2004 ∫˘‚ÂÚÓ‹ÛÂȘ. ΔÔ ¢ËÌfiÛÈÔ Â›¯Â ·Ó·ÁÓˆÚ›ÛÂÈ ˘¤Ú Ù˘ ªÔÓ‹˜ ÙËÓ Î˘ÚÈfiÙËÙ· Ù˘ ÂÓ ÏfiÁˆ ÂÚÈÔ¯‹˜. √È Û¯ÂÙÈΤ˜ ˘Ô˘ÚÁÈΤ˜ ·ÔÊ¿ÛÂȘ Î·È Ù· ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· ÚˆÙfiÎÔÏÏ· ·Ú¿‰ÔÛ˘ ·Ú·Ï·‚‹˜ ›¯·Ó ÛËÌÂȈı› ÛÙ· ‚È‚Ï›· ÌÂÙ·ÁÚ·ÊÒÓ ÙˆÓ ÔÈΛˆÓ ÀÔıËÎÔÊ˘Ï·Î›ˆÓ ‹‰Ë ·fi ÙÔ 2003. 2. ¢ÂÛÌ¢fiÌÂÓÔÈ ·fi ÙȘ ·ÔÊ¿ÛÂȘ ·˘Ù¤˜ Î·È ÏfiÁˆ ÙÔ˘ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ ÚÔ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜ Ô˘ ›¯Â ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËı› ÛÙÔ˘˜ ηÙÔ›ÎÔ˘˜ ÙˆÓ ÁÂÈÙÔÓÈÎÒÓ ÂÚÈÔ¯ÒÓ Î·È Ù˘ ·Í›ˆÛ˘ ÙÔ˘˜ Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆÈÛı› ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· ÙÔ˘˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÏfiÁˆ Ù˘ ¤ÏÏÂȄ˘ ÙˆÓ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓˆÓ fiÚˆÓ ÁÈ· Ù˘¯fiÓ ··ÏÏÔÙÚÈÒÛÂȘ, ÔÈ ˘Ô˘ÚÁÔ› Ù˘ ∫˘‚¤ÚÓËÛ˘ Ù˘ ¡¢, Ô Î·ı¤Ó·˜ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙˆÓ ·ÚÌÔ‰ÈÔÙ‹ÙˆÓ ÙÔ˘, ˘ÈÔı¤ÙËÛ·Ó ÙËÓ Î·ı’ fiÏ· ÓfiÌÈÌË ‰È·‰Èηۛ· ÙˆÓ ·ÓÙ·ÏÏ·ÁÒÓ. ¢È·‰Èηۛ· Ô˘ ¿ÏψÛÙ ¤¯ÂÈ ÂÊ·ÚÌÔÛÙ› Û˘¯Ó¿ ÛÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ. 3. ∫·Ù¿ ÙËÓ ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙˆÓ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ ÙˆÓ ‰‡Ô Û˘Ó¯fiÌÂÓˆÓ ÂÍÂÙ·ÛÙÈÎÒÓ ÂÈÙÚÔÒÓ Ô˘ Û˘ÓÂÛÙ‹ıËÛ·Ó, Ù˘ Ì·ÎÚfi¯ÚÔÓ˘ ‰ÈÂÚ‡ÓËÛ˘ Ù˘ ˘fiıÂÛ˘ Î·È Ù˘ ÂͤٷÛ˘ ÌÂÁ¿ÏÔ˘ ·ÚÈıÌÔ‡ Ì·ÚÙ‡ÚˆÓ Ô˘‰¤Ó ÙÔ ÂÈÏ‹„ÈÌÔ ÚԤ΢„Â. ¢ËÏ·‰‹, Ô‡ÙÂ Î·Ó ÛÎÈ¿ ˘Ô„›·˜ ÂÚ› ÔÈÓÈÎÒÓ Â˘ı˘ÓÒÓ ÁÈ· Ù· ÔÏÈÙÈο ÚfiÛˆ·. ∫·È ·˘Ùfi ·Ú¿ ÙËÓ ÂÌÊ·Ó‹ ÂÌ¿ıÂÈ· Î·È ÚÔηٿÏË„Ë Ô˘ Âȉ›¯ıËΠ·fi ‰È¿ÊÔÚ˜ Ï¢ڤ˜. 4. ¢ÂÓ Â›Ì·È Û ı¤ÛË Ó· ·ÍÈÔÏÔÁ‹Ûˆ ÙȘ ·ÔÙÈÌ‹ÛÂȘ Ù˘ ·Í›·˜ ÙˆÓ ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ Î·È ÙȘ ÏÔÈ¤˜ ‰È·‰ÈηÛÙÈΤ˜ Ú¿ÍÂȘ. ∂›Ó·È ·ÍÈÔÛËÌ›ˆÙÔ ¿ÓÙˆ˜ fiÙÈ 4 ÂÎı¤ÛÂȘ ÂÎÙÈÌ‹ÛÂˆÓ Ô˘ ‰ÈÂÓÂÚÁ‹ıËηÓ, ‰‡Ô ·fi ÙÔ ™ÒÌ· √ÚΈÙÒÓ ∂ÏÂÁÎÙÒÓ Î·È ‰‡Ô ·fi ͤÓÔ˘˜ ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙÔ˘˜ Ô›ÎÔ˘˜, ‰ÂÓ ÂÓÙfiÈÛ·Ó ÔÙȉ‹ÔÙ ÌÂÌÙfi , ÂÈÏ‹„ÈÌÔ ‹ ‡ÔÙÔ, Ô‡Ù ˙ËÌ›·

ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘. ∫·È Â›Ó·È ÂÈÂÈÎÒ˜ ÂÚ›ÂÚÁÔ fiÙÈ Ë ‡·ÚÍË ÙˆÓ ÂÎı¤ÛÂˆÓ ·˘ÙÒÓ ·ÔÛȈ‹ıËΠÛÙËÓ ‰Â‡ÙÂÚË ∂ÍÂÙ·ÛÙÈ΋ ∂ÈÙÚÔ‹. Ÿˆ˜ Â›Û˘ Î·È ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜, fiÙÈ ÌfiÏȘ ÙÒÚ·, ˙ËÙÂ›Ù·È Ë ‰ÈÂÓ¤ÚÁÂÈ· ÂÈÚfiÛıÂÙˆÓ ÂÎÙÈÌ‹ÛˆÓ. 5. ∞ÊÔ‡ ¿Ú¯ÈÛÂ Ë ‰ÈηÛÙÈ΋ ¤Ú¢ӷ Î·È ÚÔÎÏ‹ıËÎÂ Ô Û¯ÂÙÈÎfi˜ ıfiÚ˘‚Ô˜ Ë ∫˘‚¤ÚÓËÛË ·ÔÊ¿ÛÈÛ ÙfiÙ ·ÊÂÓfi˜ ÙËÓ Û‡ÛÙ·ÛË ∂ÍÂÙ·ÛÙÈ΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ Î·È ·ÊÂÙ¤ÚÔ˘ ÙËÓ ·Ó¿ÎÏËÛË ÙˆÓ ·ÔÊ¿ÛÂˆÓ ÂÚ› ΢ÚÈfiÙËÙ·˜ ÙˆÓ ÂÓ ÏfiÁˆ ÂÚÈÔ¯ÒÓ ÒÛÙ ӷ ÌËÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ¤ÛÙˆ Î·È ˘fiÓÔÈ· ‚Ï¿‚˘ ÙÔ˘ ‰ËÌÔÛ›Ô˘ Û˘ÌʤÚÔÓÙÔ˜. ¶ÚÔ˜ ÙËÓ Î·Ù‡ı˘ÓÛË ·˘Ù‹ ÎÈÓ‹ıËÎ·Ó Â›Û˘ ¯ˆÚ›˜ ·Ú¤ÎÎÏÈÛË Î·È Ì ·˘ÛÙËÚ‹ Ù‹ÚËÛË Ù˘ ÓÔÌÈÌfiÙËÙ·˜ fiÏÔÈ ÔÈ Û˘Ó·ÚÌfi‰ÈÔÈ ˘Ô˘ÚÁÔ›. 6. ΔËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ¢ı‡ÓË ÙËÓ ·Ó¤Ï·‚· ¢ı¤ˆ˜ Û ÔÌÈÏ›· ÌÔ˘ ÛÙËÓ Û˘Ó‰ڛ·ÛË Ù˘ ∫.√. Ù˘ ¡¢ Ù˘ 16.12.2008. ºÚÔÓÒ fiÙÈ Â›Ó·È ¯Ú¤Ô˜ ÙÔ˘ ÂοÛÙÔÙ ¶Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡ Ó· ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ÙËÓ ·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋ ¢ı‡ÓË ÁÈ· ÔÙȉ‹ÔÙ ··Û¯ÔÏ› ÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ ‚›Ô, ¤ÛÙˆ Î·È ·Ó ÈÛÙ‡ÂÈ fiÙÈ Ô‡Ù ηْ ÂÏ¿¯ÈÛÙÔÓ ˘Ê›ÛÙ·ÓÙ·È ÂÈÏ‹„È̘ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¤˜ ·fi

ÏÂ˘Ú¿˜ ÔÏÈÙÈÎÒÓ ÚÔÛÒˆÓ. ∫‡ÚÈ ¶Úfi‰Ú ™ÙÔ ı¤Ì· ·˘Ùfi ‰ÂÓ ¤¯ˆ Ó· ÚÔÛı¤Ûˆ οÙÈ ¿ÏÏÔ. ∂‡¯ÔÌ·È Î·È ÂÏ›˙ˆ Ë ˘fi ÙËÓ ÚÔ‰ڛ· Û·˜ ∂ÈÙÚÔ‹ Ó· ·Ó·˙ËÙ‹ÛÂÈ ÙËÓ ·Ï‹ıÂÈ·. ∫·È ¿ÓÙˆ˜ Ó· ·ÔʇÁÂÈ ÙȘ ÌÈÎÚÔÎÔÌÌ·ÙÈΤ˜ ÛÎÔÈÌfiÙËÙ˜, ÙËÓ Û›ÏˆÛË ÚÔÛˆÈÎÔÙ‹ÙˆÓ Î·È ÙËÓ ·fiÂÈÚ· ηٷÛ΢‹˜ ÂÈÎÔÈÓˆÓÈ·ÎÒÓ Ù¯ӷÛÌ¿ÙˆÓ. ¢ËÏ·‰‹ ·ıÔÁfiÓˆÓ Ê·ÈÓÔÌ¤ÓˆÓ Ô˘ ‰˘ÛÙ˘¯Ò˜ ηıfiÏÔ˘ Û¿ÓÈ· Â·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ÛÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ ‚›Ô Ì·˜” .

∞ÓÙȉڿÛÂȘ ÀÔÙÈÌ¿ ÙË ÓÔËÌÔÛ‡ÓË ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ Ô Î. ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹˜ ÙÔÓ›˙ÂÈ Ô Î. ¶Âٷψً˜ Î·È ÚÔÛı¤ÙÂÈ: “∂›Ó·È ‰Èη›ˆÌ· ÙÔ˘ Î. ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹ Ó· ÌË ı¤ÏÂÈ Ó· ··ÓÙ‹ÛÂÈ Â› Ù˘ Ô˘Û›·˜ ÛÙË ÎÏ‹Ù¢ÛË Ù˘ ¶ÚÔ·Ó·ÎÚÈÙÈ΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ Ù˘ μÔ˘Ï‹˜ ÁÈ· ÙÔ ÛοӉ·ÏÔ ÙÔ˘ μ·ÙÔ‰›Ô˘, Î·È ¤ÚÁÔ Ù˘ ∂ÈÙÚÔ‹˜ Ë ·ÍÈÔÏfiÁËÛË Ù˘ ÂÈÛÙÔÏ‹˜ ÙÔ˘. ΔÔ Ó· ˘ÈÔıÂÙ›, fï˜, Ô ÚÒËÓ ¶Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜, ·ÎfiÌ· Î·È Û‹ÌÂÚ·, ÈÛ¯˘ÚÈÛÌÔ‡˜ ÁÈ· ·Ó˘-

·ÚÍ›· ¢ı˘ÓÒÓ ÀÔ˘ÚÁÒÓ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ‹˜ ÙÔ˘, ·ÏÏ¿ Î·È Ó· ÚÔÙ¿ÛÛÂÈ ÙȘ ·ÓÙÂÏÒ˜ ·Ó˘fiÛٷ٘ ı¤ÛÂȘ Ù˘ ¡¢, ÂÚ› ÌË ‡·Ú͢ ˙ËÌ›·˜ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘, ·ÔÙÂÏ› ¿ÚÓËÛË Ù˘ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜ Î·È ˘ÔÙ›ÌËÛË Ù˘ ÓÔËÌÔÛ‡Ó˘ ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ” ∞fi ÏÂ˘Ú¿˜ ÙˆÓ ‚Ô˘Ï¢ÙÒÓ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ Ô˘ ÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÛÙËÓ ¶ÚÔ·Ó·ÎÚÈÙÈ΋ ∂ÈÙÚÔ‹ Ù˘ μÔ˘Ï‹˜, ÙÔ ˘fiÌÓËÌ· ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÙ·È “ÌÓËÌÂ›Ô Û˘ÁÎ¿Ï˘„˘ Ù˘ ·Ï‹ıÂÈ·˜” . √ ∫ÒÛÙ·˜ ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹˜, ηٿ ÙÔ˘˜ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ ÙÔ˘ ¶∞™√∫, “‰ÂÓ ı¤ÏÂÈ Ó· Û˘Ì‚¿ÏÏÂÈ ÛÙËÓ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈ΋ ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ù˘ ∂ÈÙÚÔ‹˜, ·ÏÏ¿ ÂÈηÏÂ›Ù·È ¤Ó· ÛˆÚfi ·Ó·ÎÚ›‚ÂȘ - ·ÏÏ¿˙ÂÈ ÁÈ· ÙÚ›ÙË ÊÔÚ¿ ı¤ÛË: ªÈÏ¿ ÁÈ· ¢ı‡Ó˜ ˘Ô˘ÚÁÒÓ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙˆÓ ·ÚÌÔ‰ÈÔÙ‹ÙˆÓ ÙÔ˘˜ Î·È Ï¤ÂÈ ˆ˜ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ˙ËÌ›· ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘, ÂÓÒ ·ÎfiÌ· Î·È Ì ÙȘ ÂÎÙÈÌ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ ™ÒÌ·ÙÔ˜ √ÚΈÙÒÓ ∂ÎÙÈÌËÙÒÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ˙ËÌ›· ‡„Ô˘˜ 110 ÂÎ. ¢ÚÒ” . ∞fi ÏÂ˘Ú¿˜ ∫∫∂, Ô ∞ÓÙÒÓ˘ ™Î˘ÏÏ¿ÎÔ˜ ·Ú·Ù‹ÚËÛ ˆ˜ ÙÔ ˘fiÌÓËÌ· ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹, “ÎÈÓÂ›Ù·È ÛÙ· Ï·›ÛÈ· Ù˘ ˘ÂÚ·ÛÈÛÙÈ΋˜ ÁÚ·ÌÌ‹˜ Ù˘ ¡¢. ∂Ȃ‚·ÈÒÓÂÙ·È Ë Â˘ı‡ÓË Ù˘ ¡¤·˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ Î·È ÙÔ˘ ¶∞™√∫” . °È· ÙÔÓ £. ¶Ï‡ÚË (§∞√™), “Ë Ô˘Û›· ‹Ù·Ó Ó· ¤ÚıÂÈ Â‰Ò Ô ∫ÒÛÙ·˜ ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹˜ Î·È fi¯È Ó· ·ÔÛÙ›ÏÂÈ ˘fiÌÓËÌ·. ΔÔ ¶∞™√∫ ¤·ÈÍ ÙÔ ·È¯Ó›‰È ÙÔ˘ ÚÒËÓ ¶Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡” . ŸÛÔ ÁÈ· ÙÔÓ £. ¢Ú›ÙÛ· (™Àƒπ∑∞), Ô Î. ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹˜ “ÚÔÛ·ı› Ì Ù¯ӿÛÌ·Ù· Ó· ÛÎÂ¿ÛÂÈ ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·, ÂȉÈο ÂΛ Ô˘ ·ÌÊÈÛ‚ËÙ› ÙËÓ ‡·ÚÍË ˙ËÌ›·˜ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘ Î·È Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙȘ ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ˜ ÙˆÓ ˘Ô˘ÚÁÒÓ ÙÔ˘” .

ΔÈ ··ÓÙÔ‡Ó Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ ÙÔ˘ ∫. ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹ ™˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ ÙÔ˘ ∫ÒÛÙ· ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹ Û¯ÔÏÈ¿˙ÔÓÙ·˜ fiÛ· ‰È¤ÚÚÂ˘Û·Ó ·fi ·ÎÏÔ˘˜ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘ ÚÒËÓ Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡ ÛÙËÓ ¶ÚÔ·Ó·ÎÚÈÙÈ΋ ∂ÈÙÚÔ‹ ¤ÏÂÁ·Ó: “¡· οÓÔ˘Ó Î·Ï‡ÙÂÚ· ÙȘ ÚÔÛı¤ÛÂȘ Î·È ÙȘ ·Ê·ÈÚ¤ÛÂȘ ÙÔ˘˜. ¡· ÌËÓ ·ÌÊÈÛ‚ËÙÔ‡Ó Ú·ÁÌ·ÙÈο ÛÙÔȯ›· Ô˘ Â›Ó·È ·‰È¿ÛÂÈÛÙ· Î·È Î·Ó›˜ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· Ù· ·ÌÊÈÛ‚ËÙ‹ÛÂÈ”.

∞£∏¡∞, 28.

ÂÓ ¤ÎÚ˘‚ ÂÎÏ‹ÍÂȘ Ë ÂÈÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘ ∫ÒÛÙ· ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹ ÚÔ˜ ÙËÓ ¶ÚÔ·Ó·ÎÚÈÙÈ΋ ∂ÈÙÚÔ‹ ÁÈ· ÙËÓ ˘fiıÂÛË ÙÔ˘ μ·ÙÔ·È‰›Ô˘. √ ÚÒËÓ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ Â·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ fiÙÈ ¤¯ÂÈ ·Ó·Ï¿‚ÂÈ ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ¢ı‡ÓË, ÛËÌÂÈÒÓÂÈ fiÙÈ ‰ÂÓ ˘‹ÚÍ ‚Ï¿‚Ë ÙÔ˘ ‰ËÌÔÛ›Ô˘, ÙÔÓ›˙ÂÈ fiÙÈ Ë ‰È·‰Èηۛ· ·ÓÙ·ÏÏ·ÁÒÓ ‹Ù·Ó ÓfiÌÈÌË Î·È ÚÔÛı¤ÙÂÈ fiÙÈ ‰ÂÓ ˘‹ÚÍ ” Ô‡ÙÂ Î·Ó ÛÎÈ¿ ˘Ô„›·˜ ÂÚ› ÔÈÓÈÎÒÓ Â˘ı˘ÓÒÓ ÁÈ· Ù· ÔÏÈÙÈο ÚfiÛˆ·.” ™Ù· ¯¤ÚÈ· ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ Ù˘ ¶ÚÔ·Ó·ÎÚÈÙÈ΋˜ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ‹‰Ë Ë ÂÈÛÙÔÏ‹ ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹, ÙÔ Ï‹Ú˜ ΛÌÂÓÔ Ù˘ ÔÔ›·˜ ¤¯ÂÈ ˆ˜ ÂÍ‹˜:

¶·Ú¿Ù·ÛË ÂÚÁ·ÛÈÒÓ ÛÙËÓ ∂ÍÂÙ·ÛÙÈ΋ ÁÈ· Siemens ∞£∏¡∞, 28.

¶·Ú¿Ù·ÛË ÂÚÁ·ÛÈÒÓ Ì¤¯ÚÈ ÙȘ 20 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ Î·È ·ÔÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘ ÂʤÙË °. ÃÚÈÛÙÔ‰Ô‡ÏÔ˘ ÛÙÔ ªfiÓ·¯Ô, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÚÔÏÂÈ¿ÓÂÈ ÙÔ ¤‰·ÊÔ˜ ÁÈ· “·Ó¿ÎÚÈÛË” ‚·ÛÈÎÒÓ ˘fiÙˆÓ Ù˘ ˘fiıÂÛ˘ Siemens, ·ÔÊ¿ÛÈÛÂ, Ë ∂ÍÂÙ·ÛÙÈ΋ ∂ÈÙÚÔ‹ Ù˘ μÔ˘Ï‹˜, ÁÈ· ÙË ‰ÈÂÚ‡ÓËÛË ÙÔ˘ ÛηӉ¿ÏÔ˘. ⁄ÛÙÂÚ· ·fi ¤ÓÙÔÓÔ ‰È¿ÏÔÁÔ, Ë ∂ÍÂÙ·ÛÙÈ΋ ∂ÈÙÚÔ‹ ·ÔÊ¿ÛÈÛ ÙËÓ ·Ú¿Ù·ÛË ÙˆÓ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ Ù˘ ̤¯ÚÈ ÙȘ 20 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ (Ô Úfi‰Úfi˜ Ù˘ ™. μ·Ï˘Ú¿Î˘, ›¯Â ÚÔÙ›ÓÂÈ ÂÓ¿ÌÈÛË Ì‹Ó· ·Ú¿Ù·ÛË) Î·È ÙËÓ Â›‰ÔÛË ÂÈÛÙÔÏ‹˜ ÚÔ˜ ÙÔÓ ÂʤÙË °. ÃÚÈÛÙÔ‰Ô‡ÏÔ˘, Ô˘ ı· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÂÎÙ›ÌËÛË ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ Ù˘ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ÁÈ· ˙ËÌ›· ÙÔ˘ ∂ÏÏËÓÈÎÔ‡ ¢ËÌÔÛ›Ô˘ Ô˘ ˘ÂÚ‚·›ÓÂÈ Ù· 2 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ. ∞ÎÔÏÔ‡ıˆ˜, Ô ÎÔ˜ ÃÚÈÛÙÔ‰Ô‡ÏÔ˘ ı· ÌÂÙ·‚› ÛÙÔ ªfiÓ·¯Ô, Èı·Ófiٷٷ ÌÂı·‡ÚÈÔ, ·ÊÔ‡ ı· ¤¯ÂÈ Â›Û˘ Ï¿‚ÂÈ Î·È ÙË ıÂÙÈ΋ ·¿ÓÙËÛË Ù˘ ‚·˘·ÚÈ΋˜ ∂ÈÛ·ÁÁÂÏ›·˜ ÁÈ· ‰ÈηÛÙÈ΋ Û˘Ó‰ÚÔÌ‹, Ô˘ ¤¯ÂÈ ‹‰Ë ÎÔÈÓÔÔÈËı› ÛÙÔ ∂ÊÂÙÂ›Ô ∞ıËÓÒÓ.

“ΔÔ ∂ÏÏËÓÈÎfi ¢ËÌfiÛÈÔ Î·È Ù· ÓÔÌÈο ÚfiÛˆ· ʤÚÂÙ·È Ó· ˙ËÌÈÒıËÎ·Ó ¿ÌÂÛ· Î·È Ë ˙ËÌ›· Ô˘ ˘¤ÛÙËÛ·Ó ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÙ·È Î·Ù’ ÂÎÙ›ÌËÛË, ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ Û ÔÛÔÛÙfi 10% Â› ÙÔ˘ Ù˙›ÚÔ˘ οı ۇ̂·Û˘ ÌÂٷ͇ Ù˘ Siemens Î·È ÙÔ˘ ∂ÏÏËÓÈÎÔ‡ ¢ËÌÔÛ›Ô˘, ÙÔ ÔÔ›Ô ˘ÔÏÔÁÈ˙fiÙ·Ó Î·Ù¿ ÙËÓ ÎÔÛÙÔÏfiÁËÛË ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ Î·È ÙÔÓ Û˘ÓÔÏÈÎfi ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi, Î·È ÙÔ ÔÔ›Ô ÙÂÏÈο ÌÂÙ·Î˘ÏÈfiÙ·Ó ÛÙË Û‡Ì‚·ÛË, ‰ËÏ·‰‹ ÏËÚˆÓfiÙ·Ó Û οı ÂÚ›ÙˆÛË ·fi ÙÔÓ ·ÓÙÈÛ˘Ì‚·ÏÏfiÌÂÓÔ Ù˘ Siemens, Ë ÔÔ›· ‰ÂÓ ‰··ÓÔ‡Û ‚‚·›ˆ˜ ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ÔÛ¿ ÂÙËÛ›ˆ˜ ÁÈ· Ó·

ÌÂÈÒÓÂÈ, ·ÏÏ¿ ÁÈ· Ó· ·˘Í¿ÓÂÈ Ù· ¤ÛÔ‰¿ Ù˘” ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙËÓ ÂÈÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘ ÎÔ˘ μ·Ï˘Ú¿ÎË ÚÔ˜ ÙÔÓ ÎÔ ÃÚÈÛÙÔ‰Ô‡ÏÔ˘. “√ Â·ÎÚÈ‚‹˜ ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌfi˜ Ù˘ ˙ËÌ›·˜, ÙfiÛÔ ıÂÙÈ΋˜ fiÛÔ Î·È ·ÔıÂÙÈ΋˜, Ô˘ ˘¤ÛÙË ÙÔ ∂ÏÏËÓÈÎfi ¢ËÌfiÛÈÔ Î·È Ù· ÓÔÌÈο ÚfiÛˆ·, Ô˘ ÚÔÊ·ÓÒ˜ ˘ÂÚ‚·›ÓÂÈ Î·Ù’ ÂÎÙ›ÌËÛË ÙÔ ÔÛfi ÙˆÓ 2.000.000.000 ¢ÚÒ, ηıÈÛÙ¿ ·Ó·Áη›· ÙËÓ ‰ÈÂÓ¤ÚÁÂÈ· Ú·ÁÌ·ÙÔÁÓˆÌÔÛ‡Ó˘” , ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ ÛÙËÓ ÂÈÛÙÔÏ‹. ∏ ·fiÊ·ÛË ÁÈ· ÙËÓ ·ÔÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘ ÂʤÙË °. ÃÚÈÛÙÔ‰Ô‡ÏÔ˘, ‰ÂÓ ÂÏ‹ÊıË ¯ˆÚ›˜ ·ÓÙÈÚÚ‹ÛÂȘ. Δ·

ÎfiÌÌ·Ù· Ù˘ ÂÏ¿ÛÛÔÓÔ˜ ·ÓÙÈÔÏ›Ù¢Û˘, ηًÁÁÂÈÏ·Ó ÛÎfiÈÌË ÎˆÏ˘ÛÈÂÚÁ›· ÙˆÓ ‰‡Ô ÌÂÁ·Ï˘Ù¤ÚˆÓ ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ, ·ÍÈÒÓÔÓÙ·˜ ÙËÓ Î·Ù¢ı›·Ó ÌÂÙ¿‚·ÛË Ù˘ ∂ÍÂÙ·ÛÙÈ΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ÛÙÔ ªfiÓ·¯Ô, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· Ï¿‚ÂÈ ÙȘ ˙ËÙÔ‡ÌÂÓ˜ ηٷı¤ÛÂȘ. “¶ÚÔÊ·ÓÒ˜ ÁÈ· ÏfiÁÔ˘˜ ÛÎÔÈÌfiÙËÙ·˜, Ô˘ Û¯ÂÙ›˙ÔÓÙ·È Ì ÙË ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË ·fi ÙË Siemens ÙˆÓ ÎÔÌÌ·ÙÈÎÒÓ Ù·Ì›ˆÓ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ Î·È Ù˘ ¡¢, ÔÚÈṲ̂ÓÔÈ ÂȯÂÈÚÔ‡Ó Ó· ηı˘ÛÙÂÚ‹ÛÔ˘Ó ‹ Î·È Ó· Ì·Ù·ÈÒÛÔ˘Ó ÙÔ Ù·Í›‰È Ì·˜ ÛÙË °ÂÚÌ·Ó›·” , ·Ú·Ù‹ÚËÛ Û ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘, Ô ¢. ¶··‰ËÌÔ‡Ï˘ (™Àƒπ∑∞). “ΔÔ ¤¯Ô˘Ì ·ÔÊ·Û›ÛÂÈ ÔÌfiʈӷ, Ë Siemens ϤÂÈ ˆ˜ ÙÔ ı¤ÏÂÈ, Ë ÂÏÏËÓÈ΋ Î·È ÁÂÚÌ·ÓÈ΋ ¢ÈηÈÔÛ‡ÓË ˘ÔÙ›ıÂÙ·È ˆ˜ Û˘ÓÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È. ∞‰˘Ó·ÙÒ Ó· ·ÓÙÈÏËÊıÒ, Ô‡ ·ÔÛÎÔ› Ë Â›ÛÎÂ„Ë ÙÔ˘ ÎÔ˘ ÃÚÈÛÙÔ‰Ô‡ÏÔ˘”, ·Ó¤ÊÂÚÂ Ô ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜. “∞Ó ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ì ÙȘ ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ Ù˘ ‰ÈηÛÙÈ΋˜ Û˘Ó‰ÚÔÌ‹˜, ı· Ï·ÎÒÛÔ˘Ó ÔÈ ‰ÈÎËÁfiÚÔÈ Î·È ı· ‚ÚÔ˘Ó ¯›ÏȘ ‰˘Ô ‰ÈηÈÔÏÔÁ›Â˜ ÁÈ· Ó· ÌËÓ ‰ÈÂÍ·¯ıÔ‡Ó ÔÈ ·Ó·ÎÚ›ÛÂȘ”

·Ú·Ù‹ÚËÛ ·ÓÙ›ıÂÙ·, Ë μ. ΔÛfiÓÔÁÏÔ˘ (¶∞™√∫). ∂Ó·ÓÙ›ÔÓ Ù˘ ÚÔηٷÚÎÙÈ΋˜ ·ÔÛÙÔÏ‹˜ ÙÔ˘ ÎÔ˘ ÃÚÈÛÙÔ‰Ô‡ÏÔ˘, Ù¿¯ıËÎÂ Î·È Ô ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ Ù˘ ¡¤·˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜, ¶¿ÓÔ˜ ∫·Ì̤ÓÔ˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ·ÓÙÈÚfiÙÂÈÓÂ, Û ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ Ë Siemens ·ÚÓËı› Ó· ·ÓÙ·ÔÎÚÈı› ÛÙÔ ·›ÙËÌ· ÙˆÓ ‚Ô˘Ï¢ÙÒÓ Ù˘ ∂ÍÂÙ·ÛÙÈ΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜, Ó· ˘¿ÚÍÔ˘Ó ÂÓÒÈfiÓ ÙÔ˘˜ ηٷı¤ÛÂȘ ÛÙÂϯÒÓ Ù˘ (™›Î·ÙÛÂÎ, ∫Ô˘ÙÛÂÓÚfiÈÙÂÚ, ÃÚÈÛÙÔÊÔÚ¿ÎÔ˜, ÛËÌÂÚÈÓ‹ ËÁÂÛ›· Ù˘ Siemens), Ó· ·ÔÎÏÂÈÛÙ› ·fi ÙÔ˘˜ ‰ËÌfiÛÈÔ˘˜ ‰È·ÁˆÓÈÛÌÔ‡˜ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. √ ÎÔ˜ ∫·Ì̤ÓÔ˜, ‰È·ÊÒÓËÛ Â›Û˘ Î·È Ì ÙÔ ¯ÚÔÓԉȿÁÚ·ÌÌ· ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛ˘ ÙˆÓ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ Ù˘ ∂ÈÙÚÔ‹˜, ÂÈÛ›ÔÓÙ·˜ ÙÔÓ Î›Ó‰˘ÓÔ, Â¿Ó ÚÔÎËÚ˘¯ıÔ‡Ó Î·È ‚Ô˘Ï¢ÙÈΤ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜ Ì·˙› Ì ÙȘ ‰ËÌÔÙÈΤ˜, Ë ËÌÂÚÔÌËÓ›· ϋ͈˜ ÙˆÓ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ Ù˘ ∂ÈÙÚÔ‹˜ Ó· Û˘Ì¤ÛÂÈ ÛÙËÓ ÚÔÂÎÏÔÁÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô “Î·È ÙÔ ¤ÚÁÔ Ù˘ ∂ÍÂÙ·ÛÙÈ΋˜ Ó· ÂÙ·¯ı› ÛÙ· ÛÎÔ˘›‰È·” .


¶ÔÏÈÙÈ΋ 9

TETAPTH 29 ™E¶TEMBPI√À 2010

ÀÔÁÚ¿ÊËΠÌÂٷ͇ ∂˘¿ÁÁÂÏÔ˘ μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ Î·È Δ›Ó·˜ ªÈÚÌ›ÏË

ªÓËÌfiÓÈÔ ÁÈ· «Ú¿ÛÈÓ·» ÛÙÚ·Ùfi‰· ΔÚÂȘ ÔÈ ÙÔÌ›˜ ÙˆÓ ‰Ú¿ÛÂˆÓ - ª¤ÙÚ· ÂÍÔÈÎÔÓfiÌËÛ˘ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ ∞£∏¡∞ 28.

ª

ÓËÌfiÓÈÔ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ ÌÂٷ͇ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ∂ıÓÈ΋˜ ÕÌ˘Ó·˜ Î·È ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜, ∂Ó¤ÚÁÂÈ·˜ Î·È ∫ÏÈÌ·ÙÈ΋˜ ∞ÏÏ·Á‹˜, ˘¤ÁÚ·„·Ó Û‹ÌÂÚ· (¯ı˜) ÔÈ Û˘Ó·ÚÌfi‰ÈÔÈ ˘Ô˘ÚÁÔ› ∂˘¿ÁÁÂÏÔ˜ μÂÓÈ˙¤ÏÔ˜ Î·È Δ›Ó· ªÈÚÌ›ÏË, Ì ÛÙfi¯Ô ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ÙˆÓ ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈÎÒÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ ÙÔ˘ À¶∂£∞ Î·È ÙË ‰È¢ÎfiÏ˘ÓÛË ÙÔ˘ À¶∂∫∞ ÛÙËÓ ¿ÛÎËÛË ÙˆÓ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÙ‹ÙˆÓ ÙÔ˘ ÛÙÔÓ Â˘·›ÛıËÙÔ ¯ÒÚÔ ÙˆÓ ∂ÓfiÏˆÓ ¢˘Ó¿ÌˆÓ.

√È ‰Ú¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ÌÓËÌÔÓ›Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙÚÂȘ ÙÔÌ›˜: -ÙËÓ ·ÔηٿÛÙ·ÛË ÙÔ˘ Ù¯ÓÈÎÔ‡ ÂÍÔÏÈÛÌÔ‡, ÏfiÁˆ ÙˆÓ ÎÔÈÓÔÙÈÎÒÓ Ô‰ËÁÈÒÓ ÁÈ· ·Ì›·ÓÙÔ, -ÙËÓ ÂÍÔÈÎÔÓfiÌËÛË ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ Î·È ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ·Ó·ÓÂÒÛÈÌˆÓ ËÁÒÓ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÙˆÓ ∂ÓfiÏˆÓ ¢˘Ó¿ÌÂˆÓ Î·È -ÙËÓ ÂÎÌÂÙ¿ÏÏ¢ÛË ÙˆÓ Ê˘ÛÈÎÒÓ fiÚˆÓ (ÓÂÚfi, ·ÔÚÚ›ÌÌ·Ù· ·fi ÙËÓ ·Ó·Î‡ÎψÛË ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ÌÔÚ› Ó· ·Ú¿ÍÔ˘Ì Ӥ· ˘ÏÈο, fiˆ˜ ›Â). ™Â Â›Â‰Ô ÛÙÚ·ÙÔ¤‰ˆÓ Î·È ÎÙÈÚÈ·ÎÒÓ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂˆÓ Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È Ì¤ÙÚ· ¿ÌÂÛ˘ ÂÍÔÈÎÔÓfiÌËÛ˘ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ (·fi ÙËÓ ·ÏÏ·Á‹ ÙˆÓ Ï·ÌÙ‹ÚˆÓ Ì¤¯ÚÈ ÙËÓ ÂÁηٿÛÙ·ÛË Û˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ ·˘ÙfiÌ·ÙÔ˘ ÂϤÁ¯Ô˘) ÁÈ· ÙËÓ ÂÓÂÚÁÂȷ΋ Â¿ÚÎÂÈ¿ ÙÔ˘˜. ™Â fiϘ ÙȘ ÛÙÚ·ÙȈÙÈΤ˜ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ Î·È Û fiÏ· Ù· ÛÙÚ·ÙȈÙÈο ηٷÛÙ‹Ì·Ù· ·ÍÈÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ˘¿Ú¯Ô˘Û˜ Û˘Ó‰¤ÛÂȘ ÌÂ Ê˘ÛÈÎfi ·¤ÚÈÔ Î·È Ù˘¯fiÓ ˘ÊÈÛÙ¿ÌÂÓ˜ ·Ó·ÓÂÒÛÈ̘ ËÁ¤˜ ÂÓ¤ÚÁÂȘ. ™Ùfi¯Ô˜ Â›Ó·È Ó· ÂÈÙ¢¯ı› ¿ÌÂÛË Û‡Ó‰ÂÛË fiÏˆÓ ÙˆÓ ÛÙÚ·ÙȈÙÈÎÒÓ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂˆÓ ÌÂ Ê˘ÛÈÎfi ·¤ÚÈÔ. ∞Ú¯›˙Ô˘Ó ¤ÏÂÁ¯ÔÈ ÛÙÔ ‰›ÎÙ˘Ô ‡‰Ú¢Û˘ Ì ÛÙfi¯Ô ÙË Ì›ˆÛË Ù˘ ηٷӿψÛ˘ ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡ ηٿ 25% Ù· ÂfiÌÂÓ· 3 ¯ÚfiÓÈ·. ™ÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ‰È·¯Â›ÚÈÛ˘ ÙˆÓ ·ÔÚÚÈÌÌ¿ÙˆÓ ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ∂ıÓÈ΋˜ ÕÌ˘Ó·˜ ÛÙԯ‡ÂÈ ÛÙË Ì›ˆÛË ÙÔ˘ fiÁÎÔ˘ ÙÔ˘˜ ηٿ 5% ÂÙËÛ›ˆ˜ ̤۷ ·fi ÙËÓ ÂÓ›Û¯˘ÛË Ù˘ ·Ó·Î‡Îψۋ˜ ÙÔ˘˜, ÙËÓ Â·Ó·¯ÚËÛÈÌÔÔ›ËÛË ÔÈÎÔ‰ÔÌÈÎÒÓ ·Ô‚Ï‹ÙˆÓ Î·È

ÙËÓ ·fiÛ˘ÚÛË ÔÏÈÎÒÓ Û˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ ‹ ηٷÏÔ›ˆÓ ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ. ∂ÍÂÙ¿˙ÂÙ·È Â›Û˘ ·ÓÙÔ‡ ÙÔ ˙‹ÙËÌ· ÙˆÓ Ú·‰ÈÂÓÂÚÁÒÓ ·Ô‚Ï‹ÙˆÓ, Â¿Ó ˘¿Ú¯Ô˘Ó Ù¤ÙÔÈ·. ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÂÁηٿÛÙ·Û˘ ∞Ó·ÓÂÒÛÈÌˆÓ ¶ËÁÒÓ ∂Ó¤ÚÁÂÈ·˜ ÛÙȘ ŒÓÔϘ ¢˘Ó¿ÌÂȘ Ì ÙË ÌÔÚÊ‹ ʈÙÔ‚ÔÏÙ·˚ÎÒÓ ‹ ÌÈÎÚÒÓ ·ÈÔÏÈÎÒÓ ÌÔÓ¿‰ˆÓ, ÙÔ À∂£∞ Û˘ÓÂÚÁ¿˙ÂÙ·È Ì ÙÔ À¶∂∫∞ ÁÈ· ÙÔ ÂȉÈÎfi ÓÔÌÈÎfi ηıÂÛÙÒ˜

·‰ÂÈÔ‰fiÙËÛ˘ ÌÈÎÚÒÓ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂˆÓ ∞Ó·ÓÂÒÛÈÌˆÓ ¶ËÁÒÓ ∂Ó¤ÚÁÂÈ·˜ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÙˆÓ ∂ÓfiÏˆÓ ¢˘Ó¿ÌˆÓ. ™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ ·˘Ùfi, ÚÔˆıÔ‡ÓÙ·È ·Ì¤Ûˆ˜ ÈÏÔÙÈΤ˜ ÂÓ¤ÚÁÂȘ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÌÈÎÚ¤˜ ÊÚÔ˘Ú¤˜ ‹ ÓËÛÈ¿. √ Î. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˜ ÂÍ‹ÁÁÂÈÏ ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÛÙÚ·ÙȈÙÈÎÒÓ ∫Δ∂√ ÁÈ· ÙË Ì›ˆÛË ÙˆÓ ÂÎÔÌÒÓ ·ÂÚ›ˆÓ, ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· “Ú¿ÛÈÓÔ˘” ÓÔÛÔÎÔÌ›Ԣ -ÂÓ-

‰Â¯Ô̤ӈ˜, fiˆ˜ ›Â, ÙÔ 424 °ÂÓÈÎfi ™ÙÚ·ÙȈÙÈÎfi ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢, ηıÒ˜ ‰È·ı¤ÙÂÈ ÙËÓ Î·Ù¿ÏÏËÏË ˘Ô‰ÔÌ‹ ÁÈ· ÙËÓ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈÎÒÓ ‰Ú¿ÛˆÓ- Î·È “Ú¿ÛÈÓÔ˘” ÛÙÚ·ÙÔ¤‰Ô˘, Ì Ӥ˜ Ù¯ÓÔÏÔÁ›Â˜, Ì ¤Í˘Ó˜ Û˘Û΢¤˜ ‰È·¯Â›ÚÈÛ˘ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ Î·È ËÏÂÎÙÚÔʈÙÈÛÌÔ‡, Ì ¤Í˘Ó˜ Û˘Û΢¤˜ ‰È·¯Â›ÚÈÛ˘ ÙˆÓ ˘‰¿ÙˆÓ, Ì ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ ʇϷÍË, Ì ÏÈÁfiÙÂÚ˜ Î·È Î·Ï‡ÙÂÚ· Ê˘Ï·ÛÛfiÌÂÓ˜ ·Ôı‹Î˜ ˘ÏÈÎÒÓ Î·È Î˘Ú›ˆ˜ ÔÏÂÌÈÎÒÓ ˘ÏÈÎÒÓ. Δ¤ÏÔ˜, ȉȷ›ÙÂÚË ÛËÌ·Û›· ¤¯ÂÈ, ȉ›ˆ˜ ÁÈ· ÙÔ ™ÙÚ·Ùfi •ËÚ¿˜, Ë ‰È·ÌfiÚʈÛË ÌÈ·˜ ÔÏÔÎÏËڈ̤Ó˘ ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋˜ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· Ù˘ ‚ÈÔÔÈÎÈÏfiÙËÙ·˜ Û ÛÙÚ·Ùfi‰·, ‰›· ‚ÔÏ‹˜ Î·È ÂÈÙËÚÔ‡ÌÂÓ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ (.¯. Œ‚ÚÔ˜). ∏ ÔÏÈÙÈ΋ ËÁÂÛ›· ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ∂ıÓÈ΋˜ ÕÌ˘Ó·˜ ·Ó¤ÊÂÚÂ: - ΔÔ ‰›Ô μÔÏ‹˜ Ù˘ ¶ÔÏÂÌÈ΋˜ ∞ÂÚÔÔÚ›·˜ ÛÙË ÓËÛ›‰· ™¯›˙· ‰ÂÓ ÚÔηÏ› ÙËÓ ·Ú·ÌÈÎÚ‹ ÂÈ‚¿Ú˘ÓÛË ÛÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ - ΔÔ ı¤Ì· Ù˘ ·ÍÈÔÔ›ËÛ˘ Ù˘ μ¿Û˘ ÙÔ˘ ∂ÏÏËÓÈÎÔ‡ ‰ÂÓ Â›Ó·È ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ ÙÔ˘ ÌÓËÌÔÓ›Ô˘. - °È· ÙËÓ ∂∞μ, Û ۯ¤ÛË Ì ÙË Ú‡·ÓÛË ÙÔ˘ ∞ÛˆÔ‡: ΔÔ Úfi‚ÏËÌ·, Â›Ó·È ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ Û ۯ¤ÛË Ì ·˘Ùfi Ô˘ ÂÈÎÔÈÓˆÓȷο ¤¯ÂÈ ·Ó·‰Âȯı›. - ∞ÓÔÈÎÙfi Â›Ó·È ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ ˘ÏÔÔ›ËÛ˘ ÙÔ˘ ÂȯÂÈÚËÛÈ·ÎÔ‡ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ̤ۈ ™‡Ìڷ͢ ¢ËÌÔÛ›Ô˘ Î·È π‰ÈˆÙÈÎÔ‡ ΔÔ̤· (™¢πΔ), ˘fi ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ.

¢È¢ÎÚÈÓ›ÛÂȘ ·fi ÙËÓ ˘Ô˘ÚÁfi Î·È ÁÈ· ÙËÓ ·ÍÈÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ∂ÏÏËÓÈÎÔ‡

«Ÿ¯È» ªÈÚÌ›ÏË ÛÙË ÓÔÌÈÌÔÔ›ËÛË ·˘ı·ÈÚ¤ÙˆÓ ∞£∏¡∞ 28.

∫·ÙËÁÔÚËÌ·ÙÈο ·ÓÙ›ıÂÙË Û ̛· Ú‡ıÌÈÛË Ô˘ ı· ÓÔÌÈÌÔÔÈ› Î·È ı· Ù·ÎÙÔÔÈ› ÙËÓ ·˘ı·›ÚÂÙË ‰fiÌËÛË ‰‹ÏˆÛÂ Ë ˘Ô˘ÚÁfi˜ ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜, Δ›Ó· ªÈÚÌ›ÏË, ÌÈÏÒÓÙ·˜ Û ÎÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋ ÂÈÙÚÔ‹. ¶ÚÔÛ¤ÊÂÚ ‰È¢ÎÚÈÓ›ÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ·ÍÈÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ·Ï·ÈÔ‡

·ÂÚÔ‰ÚÔÌ›Ô˘ ÛÙÔ ∂ÏÏËÓÈÎfi ∏ ˘Ô˘ÚÁfi˜ Û˘ÌÊÒÓËÛ Ì ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ ·fi fiÏ· Ù· ÎfiÌÌ·Ù·, fiˆ˜ Ô ∫. ∫·ÚÙ¿Ï˘ ·fi ÙÔ ¶∞™√∫, Ô ∫˘Ú. ªËÙÛÔÙ¿Î˘ ·fi ÙË ¡¤· ¢ËÌÔÎÚ·Ù›· Î·È Ô Ô ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ¶··‰ËÌÔ‡Ï˘ ·’ ÙÔ ™Àƒπ∑∞, fiÙÈ Ì›· Ú‡ıÌÈÛË ÁÈ· Ù· ·˘ı·›ÚÂÙ· ı· “‰ÈηÈÒÓ” ÙÔ˘˜ ηٷ·ÙË-

«¶fiÏÂÌÔ˜» ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂˆÓ ¡¢-§∞√™ ÁÈ· ÙÔ ªÓËÌfiÓÈÔ ∞£∏¡∞ 28.

¶fiÏÂÌÔ˜ ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂˆÓ Í¤Û·Û ÌÂٷ͇ ¡¢ Î·È §∞√™ Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÌÈ· ·Ú¤Ì‚·ÛË ÙÔ˘ °ÈÒÚÁÔ˘ ∫·Ú·Ù˙·Ê¤ÚË Û ÙËÏÂÔÙÈ΋ ÂÎÔÌ‹, ·Ó·ÊÔÚÈο Ì ÙËÓ ÛÙ¿ÛË Ù˘ ·ÍȈ̷ÙÈ΋˜ ·ÓÙÈÔÏ›Ù¢Û˘ ¤Ó·ÓÙÈ ÙÔ˘ ªÓËÌÔÓ›Ô˘. ªÈÏÒÓÙ·˜ ÛÙÔÓ ∞¡Δ1, Ô Î. ∫·Ú·Ù˙·Ê¤Ú˘ ·Ó¤ÊÂÚ fiÙÈ Ô §∞√™ „‹ÊÈÛ ÙÔ ªÓËÌfiÓÈÔ ÁÈ· ÙËÓ ÛˆÙËÚ›· Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Î·È ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍ fiÙÈ “ÙÔ ›‰ÈÔ, ¿ÏψÛÙÂ, ¤Ú·ÍÂ Î·È Ô Î. ™·Ì·Ú¿˜ ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË. ΔÔ ›‰ÈÔ ·ÎÚÈ‚Ò˜ ¤Ú·Í·Ó Î·È Ô Î. ™Î˘Ï·Î¿Î˘ Î·È Ë Î· °È·ÓÓ¿ÎÔ˘, ÙÔ ›‰ÈÔ ÔÌÔÏfiÁËÛ fiÙÈ ı· ¤Ú·ÙÙÂ Î·È Ô Î. μ¿Ú‰·˜, Ô Â› ÛÂÈÚ¿ ÂÙÒÓ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˘ ÙÔ˘ Î. ™·Ì·Ú¿”.™˘Ó¤¯ÈÛ ‰Â ϤÁÔÓÙ·˜: “ŸÏÔÈ ÔÈ ÓÔ‹ÌÔÓ˜ Ôϛ٘ Û˘ÓÂȉËÙÔÔÈÔ‡Ó fiÙÈ ÔÈ „ËÊÔıËÚÈΤ˜ Î·È Ê·‡Ï˜ ΢‚ÂÚÓ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ Î·È Ù˘ ¡¢ Ì·˜ ¤ÊÙ·Û·Ó Û ·˘Ù‹ ÙËÓ Î·Ù¿ÓÙÈ·. ŒÚÂ ӷ ›¯·Ì οÓÂÈ ·fi ÌfiÓÔÈ Ì·˜ ÔÏÏ¿ Ú¿ÁÌ·Ù· ·fi ·˘Ù¿ Ô˘ Ì·˜ ÂÈ‚¿ÏÂÈ ÙÒÚ· ÙÔ ªÓËÌfiÓÈÔ.” ∏ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ‰‹ÏˆÛË ÚÔοÏÂÛ ÙËÓ ·Ú¤Ì‚·ÛË ÙÔ˘ ‰È¢ı˘ÓÙ‹ ÙÔ˘ °Ú·Ê›Ԣ Δ‡Ô˘ Ù˘ ¡¢ °ÈÒÚÁÔ˘ ªÔ˘ÚÔ‡ÙË, Ô ÔÔ›Ô˜ ÂÈÙ¤ıËΠηٿ ÙÔ˘ Ô¤‰ÚÔ˘ ÙÔ˘ §∞√™. “∏ ÛËÌÂÚÈÓ‹ ·ÔÏÔÁ›· ÙÔ˘ §∞√™ ÁÈ· ÙȘ „¢‰Â›˜ ·Ó·ÊÔÚ¤˜ ÙÔ˘ ·Ú¯ËÁÔ‡ ÙÔ˘, ÂÚ› ‰‹ıÂÓ ˘ÂÚ„‹ÊÈÛ˘ ÙÔ˘ ªÓËÌÔÓ›Ô˘ ·fi ÙÔ˘˜ Â˘Úˆ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ Ù˘ ¡¢, ·Ó·‰ÂÈÎÓ‡ÂÈ ÙÔ ÔÏÈÙÈÎfi ·‰È¤ÍÔ‰Ô ÛÙÔ Ô-

Ù¤˜. ∞Ó·ÊÔÚÈο Ì ÙÔ ∂ÏÏËÓÈÎfi, ÛËÌ›ˆÛ ˆ˜ ÂÌ›˜ ı· οÓÔ˘Ì ÙÔ Û¯Â‰È·ÛÌfi Ì ÙÔ˘˜ ÔÏÂÔ‰fiÌÔ˘˜ Î·È ÙÔ˘˜ ·Ú¯ÈÙ¤ÎÙÔÓ˜ Ì·˜ Î·È ·Ó ı¤ÏÔ˘Ó ÔÈ ÂÂÓ‰˘Ù¤˜ ı· Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó. ¢ÂÛ̇ÙËΠÁÈ· ÏÂÙÔÌÂÚ‹ Û˘˙‹ÙËÛË fiÙ·Ó Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË Ê¤ÚÂÈ ÛÙË μÔ˘Ï‹ Û˘ÓÔÏÈ΋ Ú‡ıÌÈÛË ÁÈ· ÙËÓ ·ÍÈÔÏfiÁËÛË Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜.

Ô›Ô ¤¯ÂÈ ÂÚȤÏıÂÈ Ô Î. ∫·Ú·Ù˙·Ê¤Ú˘” ‰‹ÏˆÛÂ Ô Î. ªÔ˘ÚÔ‡Ù˘ Î·È Î·ÙËÁfiÚËÛ ÙÔÓ §∞√™ fiÙÈ ÛÙËÚ›˙ÂÈ ·ÓÔȯٿ ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË ÙÔ˘ ¶∞™√∫: “¶·Ú’ fiÙÈ Î¿ÓÂÈ fi,ÙÈ ÌÔÚ› ÁÈ· Ó· ÙÔ Í¯¿ÛÂÈ, ÙÔ˘ ı˘Ì›˙Ô˘Ì fiÙÈ Ô ›‰ÈÔ˜ ÚÔÛˆÈο, ÙÔ ÎfiÌÌ· ÙÔ˘ Î·È ÔÈ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ ÙÔ˘, „‹ÊÈÛ·Ó ÙÔ ªÓËÌfiÓÈÔ ÛÙË μÔ˘Ï‹, ÛÙËÚ›˙ÔÓÙ·˜, ¤ÙÛÈ ·ÓÔȯٿ ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË ÙÔ˘ ¶∞™√∫. “ΔÒÚ·, ·Ó Ô Î. ∫·Ú·Ù˙·Ê¤Ú˘ ·ÈÛı¿ÓÂÙ·È ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË Ó· ÂÈηÏÂ›Ù·È ÙÔÓ Î. ™Î˘Ï·Î¿ÎË ÛÙË Û·ıÚ‹ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÔÏÔÁ›· ÙÔ˘, ¤Ó· ÌfiÓÔ Î·Ù·Ê¤ÚÓÂÈ: ¡· ÂȂ‚·ÈÒÓÂÈ ÛÙËÓ Ú¿ÍË ÙËÓ ·Ó›ÂÚË “Û˘ÌÌ·¯›· ÙˆÓ ÚÔı‡ÌˆÓ” Ô˘ ÚÔ ÔÏÏÔ‡ ¤¯ÂÈ ÂÁηٷÛÙ·ı› ÛÙËÓ Ú¿ÛÈÓË ÔÏ˘Î·ÙÔÈΛ·, Ì ı˘ÚˆÚfi ÙÔÓ ›‰ÈÔ.” ∞fi ÙÔÓ §∞√™ ˘‹ÚÍ ·Ú¯Èο ·¿ÓÙËÛË, ·Ú·¤ÌÔÓÙ·˜ Û ‰‹ÏˆÛË ÙÔ˘ ·Ó·ÏËÚˆÙ‹ ÙÔÌÂ¿Ú¯Ë √ÈÎÔÓÔÌ›·˜ Ù˘ ¡¢ ÃÚ‹ÛÙÔ˘ ™Ù·˚ÎÔ‡Ú·, Ô ÔÔ›Ô˜ ‰‹ÏˆÛ (ƒ¿‰ÈÔ 9) fiÙÈ “Ô˘‰Â›˜ › ӷ ÌËÓ ¿Ì ÛÙÔ Ì˯·ÓÈÛÌfi ÛÙ‹ÚÈ͢. ∏ ¡¢ ‹Ù·Ó Ë ÔÏÈÙÈ΋ ‰‡Ó·ÌË Ô˘ ‚Á‹ÎÂ Î·È ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi ÁÈ· Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËı› ·˘Ùfi˜ Ô Ì˯·ÓÈÛÌfi˜ ÛÙ‹ÚÈ͢. ÃÚÂÈ·˙fiÙ·Ó ÙÔ ªÓËÌfiÓÈÔ”. ΔÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô Ù‡Ô˘ ÙÔ˘ §∞√™ Û ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ ÙÔ˘ ·Ó¤ÊÂÚÂ: “∫·ÏˆÛÔÚ›˙Ô˘Ì ÙÔÓ Î. ™Ù·˚ÎÔ‡Ú· ÛÙȘ ·fi„ÂȘ Ô˘ ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ Ô §∞√™ Î·È Ô Î. ∞‚Ú·ÌfiÔ˘ÏÔ˜ ÁÈ· ¤Ó· ªÓËÌfiÓÈÔ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi”.¶·Ú¿ÏÏËÏ· ··ÓÙÒÓÙ·˜ ÙÔ °Ú·ÊÂ›Ô Δ‡Ô˘ ÙÔ˘ §∞√™ ÛÙËÓ ·Ú¤Ì‚·ÛË ÙÔ˘ ¢È¢ı˘ÓÙ‹ ÙÔ˘ °Ú·Ê›Ԣ Δ‡Ô˘ Ù˘ ¡¢ Âͤ‰ˆÛ ̷ÎÚÔÛÎÂÏ‹ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÛÙËÓ ÔÔ›· ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ fiÙÈ Ë ¡¢ “ÂÚÈ‹Ïı Û ÂÈÎÔÈÓˆÓÈ·Îfi ·‰È¤ÍÔ‰Ô ÂÍ ·ÈÙ›·˜ ÙˆÓ ·ÏÏÔÚfiÛ·ÏÏˆÓ ı¤ÛÂˆÓ ÙÔ˘ Î. ™·Ì·Ú¿” .

√μ∂: §Ô˘Î¤ÙÔ Û ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ 500 Ú·Ù‹ÚÈ· ∞£∏¡∞ 28.

™Â 500 Ì 600 ÊÙ¿ÓÔ˘Ó Ù· Ú·Ù‹ÚÈ· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÎÏ›ÛÂÈ Î·È “¯ÈÏÈ¿‰Â˜ Â›Ó·È Ì ÙÔ ¤Ó· fi‰È ÛÙÔ ÎÏ›ÛÈÌÔ” ÂÍ·ÈÙ›·˜ ÙˆÓ ·˘Í‹ÛÂˆÓ ÛÙÔ˘˜ ∂ȉÈÎÔ‡˜ ºfiÚÔ˘˜ ∫·Ù·Ó¿ÏˆÛ˘ Î·È º¶∞ Ô˘ ÂÊ·ÚÌfiÛÙËÎ·Ó ·fi ÙËÓ ·Ú¯‹ ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘, Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ √ÌÔÛÔÓ‰›· μÂÓ˙ÈÓÔˆÏÒÓ ∂ÏÏ¿‰Ô˜. √È ÂÈÛËÌ¿ÓÛÂȘ ¤ÁÈÓ·Ó ÛÙË ÁÂÓÈ΋ Û˘Ó¤Ï¢ÛË Ù˘ √μ∂ Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠÙËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË ∫˘Úȷ΋. “ΔÂÏÂ˘Ù·›Ô ¯Ù‡ËÌ· ηٿ ÙÔ˘ ÎÏ¿‰Ô˘ Â›Ó·È Ë ÂÍ·ÁÁÂÏı›۷, Î·È ÚÔÛˆÚÈÓ¿ ·ÔÛ˘Úı›۷, Â͛ۈÛË ÙÔ˘ ÂȉÈÎÔ‡ ÊfiÚÔ˘ ηٷӿψÛ˘ ÙÔ˘ ÂÙÚÂÏ·›Ô˘ ı¤ÚÌ·ÓÛ˘ Ì ·˘Ùfi Ù˘ ΛÓËÛ˘, ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ë √ÌÔÛÔÓ‰›·. ∞˘Ùfi ı· Â›Ó·È Ù·ÊfiϷη ÁÈ· ÔÏÏ¿ Ú·Ù‹ÚÈ· Ù˘ Â·Ú¯›·˜. £· Â›Ó·È ·Ú¿ÏÏËÏ· fiÓÂȉԘ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ηٷӷψ٤˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ˘ÔÛÙ› οı ›‰Ô˘˜ ÊÔÚÔÏÔÁÈΤ˜ Î·È ÂÈÛÔ‰ËÌ·ÙÈΤ˜ ÂÈ‚·Ú‡ÓÛÂȘ” ªÂÙ¿ ÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ Ô Î. ª. ∫ÈÔ‡Û˘ Â·ÓÂÍÂϤÁË Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ √μ∂. ΔÔ Ó¤Ô ¢™ Û˘ÌÏËÚÒÓÔ˘Ó ÔÈ ∞. ΔÔ‡ÓÙ·˜ (ÁÂÓ. ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜), °. ª·ÁÏÔ˘Û›‰Ë˜ (·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜), ª. ªÂÙ·Í¿˜ (·Ó·ÏËÚˆÙ‹˜ ÁÂÓ. ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜), ¡. ΔۿηÏ˘ (Ù·Ì›·˜) Î·È Ì¤ÏË ÔÈ ™. ∞Ó·ÓÈ¿‰Ë˜, ¶. ∫ÔÏfiη˜, ∂˘. ∫Ô‡ÎÔ˘˙·˜ Î·È ∏.ªÈÛÙÈÏ›‰Ë˜.

¢∏ª√™ μ√§√À ¢∏ª√Δπ∫√ ™Àªμ√À§π√ ¶ƒ√™∫§∏™∏ ™˘Ó‰ËÌfiÙ˜ Î·È Û˘Ó‰ËÌfiÙÈÛÛ˜ οÙÔÈÎÔÈ Î·È ÊÔÚ›˜ Ù˘ fiÏ˘ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ™·˜ ηÏԇ̠ӷ ·Ú¢ÚÂı›Ù ÛÙËÓ ·ÓÔÈÎÙ‹ Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘, ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· Û˘Ó‰ÚÈ¿ÛÂˆÓ ÙÔ˘ ¢ËÌ·Ú¯Â›Ô˘ μfiÏÔ˘, ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË 6/10/2010, ÒÚ· 18.00, ÁÈ· ÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ ·ÔÏÔÁÈÛÌfi ÙˆÓ ÂÚ·ÁÌ¤ÓˆÓ Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∞Ú¯‹˜ ÙÔ˘ ¤ÙÔ˘˜ 2009. √ ¶Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ μfiÏÔ˘ ∂˘¿ÁÁÂÏÔ˜ ¶··ÛÙÂÚÁ›Ô˘


EÈηÈÚfiÙËÙ· 10

Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 29 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2010

ΔÔ §·˚Îfi §·¯Â›Ô

∂ÓÒ ÔÈ ÌÂÙ·ÊÔÚ›˜ ·ÔÊ¿ÛÈÛ·Ó Û˘Ó¤¯ÈÛË ÙˆÓ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛˆÓ

∞£∏¡∞, 28.

¶˘ÚÔ‚ÔÏÈÛÌÔ› ηٿ ÊÔÚÙËÁÒÓ...

™Δ∏ ÛËÌÂÚÈÓ‹ (39Ë) ÎÏ‹ÚˆÛË ÙÔ˘ §·˚-

ÎÔ‡ §·¯Â›Ô˘, ÎÏËÚÒıËÎÂ Ô ·ÚÈıÌfi˜ 65115. ŒÁÈÓ Δ∑∞∫-¶√Δ. ¶ÔÛfi 780.000,00 ú ÌÂٷʤÚÂÙ·È ÛÙÔÓ ΔÚ›‰˘ÌÔ §·¯Ófi Ù˘ ÂfiÌÂÓ˘ ÎÏ‹ÚˆÛ˘. √ ·ÚÈıÌfi˜ 25012 ÎÂÚ‰›˙ÂÈ 10.000,00 ú. √ ·ÚÈıÌfi˜ 40928 ÎÂÚ‰›˙ÂÈ 5.000,00 ú. ∞fi 1.000 ú ÎÂÚ‰›˙Ô˘Ó ÔÈ ·ÚÈıÌÔ› 985 7872 12089 15238 20545 27913 32159 36921 47673 53012 57055 59839 69710 74088 75807 ∞fi 500 ú ÎÂÚ‰›˙Ô˘Ó ÔÈ ·ÚÈıÌÔ› 3148 4820 6749 10306 17501 23419 26471 30717 35033 39745 43162 44794 49786 51240 54945 55122 61572 62891 67367 71122 77079 79092 ∞fi 350 ú ÎÂÚ‰›˙Ô˘Ó ÔÈ ·ÚÈıÌÔ› 304 1756 2567 4039 5607 6038 6960 7631 8793 9344 9895 10797 11468 13010 14251 16009 16790 18162 18993 19794 21256 22007 22738 23470 24981 25159 25900 27082 28454 29185 29966 31468 32910 33791 34422 36110 37782 38113 38934 40496 41057 41309 41780 42501 43913 45341 47102 48254 49005 50307 50388 50669 52071 53463 54214 55883 56594 57776 58257 58928 60490 60961 62123 63754 65105 65865 66616 68118 68889 70501 72073 72794 73466 74510 75102 75126 76598 77690 78381 79773 ·) ∞fi 40,00 ú ÎÂÚ‰›˙Ô˘Ó fiÏÔÈ ÔÈ ·ÚÈıÌÔ› Ô˘ Ï‹ÁÔ˘Ó Û 15 ‚) ∞fi 20,00 ú ÎÂÚ‰›˙Ô˘Ó fiÏÔÈ ÔÈ ·ÚÈıÌÔ› Ô˘ Ï‹ÁÔ˘Ó Û 5 Á) ∞fi 10,00 ú ÎÂÚ‰›˙Ô˘Ó fiÏÔÈ ÔÈ ·ÚÈıÌÔ› ·fi 65000 ¤ˆ˜ 65999, ·fi 25000 ¤ˆ˜ 25999 Î·È ·fi 40000 ¤ˆ˜ 40999. Δ· ·Ú·¿Óˆ Î¤Ú‰Ë ·ÓÙÈÛÙÔÈ¯Ô‡Ó Û ·Î¤Ú·È· ÁÚ·ÌÌ¿ÙÈ· ÙˆÓ 10,00 ú. ¶ƒ√™√Ã∏: ™Â ÂÚ›ÙˆÛË ÔÏÏ·ÏÔ‡ ΤډԢ˜ ηٷ‚¿ÏÏÂÙ·È Δ√ ª∂°∞§ÀΔ∂ƒ√. Δ· Î¤Ú‰Ë ·Ú·ÁÚ¿ÊÔÓÙ·È ÌÂÙ¿ Δ∂Δƒ∞ª∏¡√. ∏ ÂfiÌÂÓË ÎÏ‹ÚˆÛË ı· Á›ÓÂÈ ÙËÓ ΔƒπΔ∏ 5 √∫Δøμƒπ√À 2010.

∂›ıÂÛË ΔÛ›Ú· Û ∞Ï·‚¿ÓÔ ∞£∏¡∞, 28.

∂¶π£∂™∏ ηٿ ÙÔ˘ ∞ϤÎÔ˘ ∞Ï·‚¿ÓÔ˘

ÂÍ·¤Ï˘Û ۋÌÂÚ· (¯ı˜) Ô ¶Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ™À¡ ∞Ϥ͢ ΔÛ›Ú·˜ ηÙËÁÔÚÒÓÙ·˜ ÙÔÓ fiÙÈ “ÁÈ· ¤Ó· ÚÔÛˆÈÎfi ÁÈÓ¿ÙÈ ‹ ÁÈ· ¤Ó· ÔÏÈÙÈÎfi Û¯¤‰ÈÔ, ·ÓÙÈ·Ú·ıÂÙÈÎfi Ì ÙÔ ÎfiÌÌ· Ô˘ ÙÔÓ ÛÙ‹ÚÈÍÂ, Ô˘ Â› 20 ¯ÚfiÓÈ· ÙÔÓ Â›¯Â Â˘Úˆ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹, Ô˘ Â› ¤ÓÙ ¯ÚfiÓÈ· ÙÔÓ Â›¯Â Úfi‰ÚÔ, ηÙ‚·›ÓÂÈ ÛÙËÓ ÂÚÈʤÚÂÈ· ∞ÙÙÈ΋˜ Î·È Îfi‚ÂÈ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ·ÌÊÈÛ‚ËÙËı› ÙÔ ÌÓËÌfiÓÈÔ Î·È Ë Î˘‚ÂÚÓËÙÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋ ·fi Ù· ·ÚÈÛÙÂÚ¿” √ ∞Ï. ΔÛ›Ú·˜ ÌÈÏÒÓÙ·˜ ÛÙÔ MEGA ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍ fiÙÈ ·Ó ‰ÂÓ ˘‹Ú¯Â Ë ˘Ô„ËÊÈfiÙËÙ· ∞Ï·‚¿ÓÔ˘, Ô ∞Ϥ͢ ªËÙÚfiÔ˘ÏÔ˜ ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ÂÚ¿ÛÂÈ “Ì ٷ ÙÛ·ÚÔ‡¯È·” ÛÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ Á‡ÚÔ ÙˆÓ ÂÎÏÔÁÒÓ ÛÙËÓ ÂÚÈʤÚÂÈ· ∞ÙÙÈ΋˜ Ì ‚¿ÛË ÙȘ ‰ËÌÔÛÎÔ‹ÛÂȘ Î·È ÚfiÛıÂÛ fiÙÈ “ÛÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ Á‡ÚÔ ı· ¤‚Á·ÈÓ ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙÔÓ Î˘‚ÂÚÓËÙÈÎfi ˘Ô„‹ÊÈÔ Î·È ı· ·ÌÊÈÛ‚ËÙÔ‡ÓÙ·Ó ·fi Ù· ·ÚÈÛÙÂÚ¿ Ë Î˘‚ÂÚÓËÙÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋” ∞˘Ùfi Â›Ó·È ÌÂÁ¿ÏÔ ¤ÁÎÏËÌ·, ›Â Ô Î. ΔÛ›Ú·˜, ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓÔ˜ ÛÙËÓ ÛÙ¿ÛË ÙÔ˘ ∞Ï. ∞Ï·‚¿ÓÔ˘. √ ¶Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ™À¡ ‰‹ÏˆÛ ·ÎfiÌË fiÙÈ Ë ÂÈÎfiÓ· Ù˘ ÔÏ˘‰È¿Û·Û˘ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Ù˘ ∞ÚÈÛÙÂÚ¿˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È Î·ıfiÏÔ˘ ηϋ - Â›Ó·È “‰˘Û¿ÚÂÛÙË ÂÈÎfiÓ·” - ˆÛÙfiÛÔ ÛËÌ›ˆÛ fiÙÈ ‰ÂÓ Â›Ó·È Ë ÒÚ· ›Ûˆ˜ Ó· ·Ô‰ÒÛÂÈ Î·Ó›˜ ¢ı‡Ó˜. °È· ÙËÓ ˘Ô„ËÊÈfiÙËÙ· ÙÔ˘ ∞ϤÍË ªËÙÚfiÔ˘ÏÔ˘ › fiÙÈ Â›Ó·È ÌÈ· ˘Ô„ËÊÈfiÙËÙ· Ô˘ ÛËÌ·ÙÔ‰ÔÙ› οÙÈ Ôχ ÂÈΛӉ˘ÓÔ ÁÈ· ÙÔ ÔÏÈÙÈÎfi Û‡ÛÙËÌ·, ÂÓÒ ·ÓÙ›ıÂÙ·, Ë ˘Ô„ËÊÈfiÙËÙ· ÙÔ˘ °È¿ÓÓË ¢ËÌ·Ú¿ ‰ÂÓ ·ÂÈÏ› ÙÔ ÔÏÈÙÈÎfi Û‡ÛÙËÌ·. ™ÙËÓ ÂÚÒÙËÛË fiÙÈ Û˘ÌÂÚÈʤÚÂÙ·È ˆ˜ ·ÙÚÔÎÙfiÓÔ˜ ¤Ó·ÓÙÈ ÙÔ˘ ∞. ∞Ï·‚¿ÓÔ˘ ·ÊÔ‡ ÂΛÓÔ˜ ÙÔÓ Â›¯Â ÚÔÙ›ÓÂÈ ÁÈ· ÙËÓ ËÁÂÛ›· ÙÔ˘ ™À¡, Ô ∞Ϥ͢ ΔÛ›Ú·˜ › fiÙÈ ÛÙËÓ ·ÚÈÛÙÂÚ¿ ÙȘ ËÁÂۛ˜ ÙȘ ÂÎϤÁÔ˘Ó ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈο Ù· ̤ÏË ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜.

™Â ‰ÂÈÓ‹ ı¤ÛË ÂÚȤگÂÙ·È, ϤÔÓ, Ë ·ÁÔÚ¿ ∞£∏¡∞, 28.

·Ú¿ ÙȘ ÂÎÎÏ‹ÛÂȘ ÙˆÓ ÂÌfiÚˆÓ, ÔÈ ÌÂÙ·ÊÔÚ›˜ Û˘Ó¯›˙Ô˘Ó ÙȘ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ ÙÔ˘˜, ηıÒ˜ Ì 74 „‹ÊÔ˘˜ ˘¤Ú Î·È ÌfiÏȘ 6 ηٿ ·ÔÊ¿ÛÈÛ·Ó ·ÚÁ¿ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ Ù˘ ΔÚ›Ù˘ (¯ı˜) Ó· ÂÈÌ›ÓÔ˘Ó ÛÙÔÓ ·ÁÒÓ· ÙÔ˘˜. ΔËÓ ›‰È· ÛÙÈÁÌ‹ ÂȉÂÈÓÒÓÂÙ·È Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿. ΔÔ ÂÚÒÙËÌ· Â›Ó·È ÙÈ ı· οÓÂÈ ÙÒÚ· Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË, ηıÒ˜ ̤¯ÚÈ ÛÙÈÁÌ‹˜ Ë Â›Ù·ÍË ¤¯ÂÈ Ì›ÓÂÈ ÛÙ· ¯·ÚÙÈ¿ Î·È ¤Ó· „ËÊÈṲ̂ÓÔ˜ ÓfiÌÔ˜ ‰ÂÓ ÂÊ·ÚÌfi˙ÂÙ·È, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ 10 ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ÎÔÓÙ¤ÈÓÂÚ Ó· ¤¯Ô˘Ó ÂÁÎψ‚ÈÛÙ› ÛÙ· ÏÈÌ¿ÓÈ· Î·È ‰Âο‰Â˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Ó· ¤¯Ô˘Ó ·Ó·ÛÙ›ÏÂÈ ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘˜, ÛÙ¤ÏÓÔÓÙ·˜ Û ˘Ô¯ÚˆÙÈ΋ ¿‰ÂÈ· ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜. ¡ˆÚ›ÙÂÚ·, ÚÈÓ ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ù˘ „ËÊÔÊÔÚ›·˜, Ô Î˘‚ÂÚÓËÙÈÎfi˜ ÂÎÚfiÛˆÔ˜ °ÈÒÚÁÔ˜ ¶Âٷψً˜ ›¯Â ÂÈ fiÙÈ Â›Ó·È ¤ÙÔÈÌË Ë ¶Ú¿ÍË ¡ÔÌÔıÂÙÈÎÔ‡ ¶ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘ Ô˘ ÂÈÙÚ¤ÂÈ Û ÊÔÚÙËÁ¿ ȉȈÙÈ΋˜ ¯Ú‹Ûˆ˜ Ó· οÓÔ˘Ó ÌÂÙ·ÊÔÚ¤˜. ¶ÚfiÛıÂÛ fiÙÈ Ë ÔÏÈÙ›· ÂÍ¿ÓÙÏËÛ fiÏ· Ù· ÂÚÈıÒÚÈ· Î·È ÛËÌ›ˆÛ fiÙÈ ˘¿Ú¯ÂÈ ·ÛÙ˘ÓÔÌ›· Î·È ‰ÈηÈÔÛ‡ÓË. ∂Ó Ùˆ ÌÂٷ͇ ÛÎËÓ¤˜ Ê·Ú Ô˘¤ÛÙ ÂÎÙ˘Ï›¯ıËÎ·Ó ÛÙË ª·Ï·Î¿Û·: √‰ËÁÔ› 25 ÊÔÚÙËÁÒÓ Ì ηÙ‡ı˘ÓÛË ÙËÓ ∞ı‹Ó·, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Û˘Óԉ‡ÔÓÙ·Ó ·fi ÂÚÈÔÏÈο, ηٷÁÁ¤ÏÏÔ˘Ó fiÙÈ ‰¤¯ıËÎ·Ó ˘ÚÔ‚ÔÏÈÛÌÔ‡˜ ÛÙÔ 50Ô ¯ÈÏÈfiÌÂÙÚÔ ∞ıËÓÒÓ-§·Ì›·˜. ™ÙÔ ÛËÌÂ›Ô ¤Û¢Û ÎÏÈÌ¿ÎÈÔ Ù˘ ¢È‡ı˘ÓÛ˘ ∂ÁÎÏËÌ·ÙÔÏÔÁÈÎÒÓ ÀËÚÂÛÈÒÓ, Ô˘ ‰È·›ÛÙˆÛ fiÙÈ Î¿ÔÈÔÈ Â›¯·Ó ˘ÚÔ‚ÔÏ‹ÛÂÈ Ù· ÊÔÚÙËÁ¿, ηıÒ˜ ‚Ú¤ıËÎ·Ó ÛËÌ¿‰È· ·fi ÛÊ·›Ú˜ ÛÙ· „˘Á›· Î·È ÛÙÔ˘˜ ÚÔÊ˘Ï·¯Ù‹Ú˜. ΔÔÓ Û¯ËÌ·ÙÈÛÌfi ‰ÈÎÔÁÚ·Ê›·˜ ÁÈ· ÙÔ Î·ÎÔ‡ÚÁËÌ· Ù˘ ·fiÂÈÚ·˜ ·ÓıÚˆÔÎÙÔÓ›·˜ ‰È¤Ù·ÍÂ Ë ÚÔ˚Ûٷ̤ÓË Ù˘ ∂ÈÛ·ÁÁÂÏ›·˜ ¶ÚˆÙÔ‰ÈÎÒÓ ∂ϤÓË ƒ¿ÈÎÔ˘. ∏ ∂ÈÛ·ÁÁÂϤ·˜ ‰›ÓÂÈ ÂÓÙÔÏ‹ ÚÔ˜ ÙËÓ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›· Ó· Û¯ËÌ·Ù›ÛÂÈ ‰ÈÎÔÁÚ·Ê›· Ô˘ ı· ÛÙÚ¤ÊÂÙ·È Î·Ù¿ ·ÁÓÒÛÙˆÓ ‰Ú·ÛÙÒÓ Î·È ˙ËÙ¿ ÙËÓ ÂÓÙ·ÙÈÎÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ÂÚ¢ÓÒÓ ÒÛÙ ӷ ÂÓÙÔÈÛÙÔ‡Ó Î·È Ó· Û˘ÏÏËÊıÔ‡Ó ÔÈ ˘·›ÙÈÔÈ ÁÈ· ÙËÓ Â›ıÂÛË Î·Ù¿ ÙˆÓ ÊÔÚÙËÁÒÓ.

∞ÓÙȉڿÛÂȘ Î·È ·fi ÙË μÔ˘ÏÁ·Ú›· ¢ËÌÔÛȇ̷ٷ ‚Ô˘ÏÁ·ÚÈÎÒÓ ÂÊËÌÂÚ›‰ˆÓ οÓÔ˘Ó ÏfiÁÔ ÁÈ· ÂÈı¤ÛÂȘ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÊÔÚÙËÁÒÓ Ì ‚Ô˘ÏÁ·ÚÈΤ˜ ÈӷΛ‰Â˜, ÂÓÒ ÊÔÚ›˜ Ù˘ ÁÂÈÙÔÓÈ΋˜ ¯ÒÚ·˜ ·¢ı‡ÓÔ˘Ó ¤ÎÎÏËÛË ÁÈ· ÂÍÔÌ¿Ï˘ÓÛË Ù˘ ηٿÛÙ·Û˘. ∏ ™fiÊÈ· ÚÔ¤‚Ë Û ‰È¿‚ËÌ· ÚÔ˜ ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÁÈ· ÙÔÓ ÚÔËÏ·ÎÈÛÌfi μÔ‡ÏÁ·ÚˆÓ ·˘ÙÔÎÈÓËÙÈÛÙÒÓ.

¢Ú·Ì·ÙÈ΋ Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ √ Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∂ıÓÈ΋˜ ™˘ÓÔÌÔÛÔÓ-

‰›·˜ ∂ÏÏËÓÈÎÔ‡ ∂ÌÔÚ›Ô˘ (∂™∂∂), μ·Û›Ï˘ ∫ÔÚΛ‰Ë˜ ÙfiÓÈÛ fiÙÈ Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÔÏÏ·Ï·ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È Î·ıÒ˜ ÛÙ· ÏÈÌ¿ÓÈ· ÙÔ˘ ¶ÂÈÚ·È¿ Î·È Ù˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢, ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó Î·ıËψ̤ӷ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·fi 10 ¯ÈÏ. ÎÔÓÙ¤ÈÓÂÚ Î·È ϤÔÓ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ¿ÏÏÔ˜ ¯ÒÚÔ˜ ÁÈ· Ó· ÍÂÊÔÚÙÒÛÔ˘Ó Ù· ÏÔ›·. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ ›‰ÈÔ, Â›Ó·È ϤÔÓ ÛÔ‚·Ú¿ Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ·ÓÂÊԉȷÛÌÔ‡ ÙˆÓ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ ÓËÛÈÒÓ Î·È Î˘Ú›ˆ˜ ÙˆÓ ∫˘ÎÏ¿‰ˆÓ, fiÔ˘ ÔÈ ÂÏÏ›„ÂȘ Û ‚·ÛÈο ÚÔ˚fiÓÙ·, fiˆ˜ Á¿Ï· Î·È ÓÂÚfi, Â›Ó·È ÌÂÁ¿Ï˜. ¶ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ·ÓÙÈÛÙÔ›¯ˆ˜ ÂÓÙÔ›˙ÔÓÙ·È Î·È ÛÙËÓ ∫Ú‹ÙË, fiÔ˘ ÌÂÁ¿Ï˜

ÍÂÓÔ‰Ô¯ÂȷΤ˜ ÌÔÓ¿‰Â˜ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó ¤ÏÏÂÈ„Ë ·Á·ıÒÓ ÁÈ· ÙËÓ Â͢ËÚ¤ÙËÛË ÙˆÓ ÙÔ˘ÚÈÛÙÒÓ. √ ÁÂÓÈÎfi˜ ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ ÙÔ˘ ™˘Ó‰¤ÛÌÔ˘ ∂ȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ §È·ÓÈ΋˜ ¶ÒÏËÛ˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ (™∂§¶∂), ∞ÓÙÒÓÈÔ˜ ∑·˝Ú˘, ÙfiÓÈÛ ÛÙÔ ∞¶∂-ª¶∂, fiÙÈ “Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ Ù›ÓÂÈ Ó· ÂÍÂÏȯı› ÂÎÙfi˜ ÂϤÁ¯Ô˘, ÂÍ·ÈÙ›·˜ Ù˘ ÌÂÛÔÛÙ·ıÌÈ΋˜ Ì›ˆÛ˘ ÙˆÓ ˆÏ‹ÛÂˆÓ Î·Ù¿ 15% Î·È ·Ó ÚÔÛÙÂı› Î·È Ë ÙÒÛË ÙˆÓ ˆÏ‹ÛÂˆÓ Î·Ù¿ 15%, ÂÍ·ÈÙ›·˜ Ù˘ ÎÚ›Û˘, ÙfiÙ ÌÈÏ¿Ì ÁÈ· ÌÈ· Û˘ÓÔÏÈ΋ ˙ËÌÈ¿ Ù˘ Ù¿Í˘ ÙÔ˘ 30%” . ∂Ï·ÊÚÒ˜ ηχÙÂÚË ‰Â›¯ÓÂÈ Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÛÙȘ ·Ï˘Û›‰Â˜ ÙˆÓ ÌÂÁ¿ÏˆÓ ÛÔ‡ÂÚ Ì¿ÚÎÂÙ, ÎÈ ·˘Ùfi ÁÈ·Ù› -fiˆ˜ ÂÍËÁ› ÛÙÔ ∞¶∂-ª¶∂ Ô ¡›ÎÔ˜ μÂÚfiÔ˘ÏÔ˜, Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ÔÌÒÓ˘Ì˘ ·Ï˘Û›‰·˜, Ù· ÌÂÁ¿Ï· ηٷÛÙ‹Ì·Ù· ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó ‰ÈÎfi ÙÔ˘˜ ÛÙfiÏÔ ÊÔÚÙËÁÒÓ Î·È ·Ôı‹Î˜, ÔfiÙÂ Î·È Ô ÂÊԉȷÛÌfi˜ ÙÔ˘˜ Á›ÓÂÙ·È ÔÌ·Ï¿, ¯ˆÚ›˜ Ó· ·Ú·ÙËÚÔ‡ÓÙ·È ÂÏÏ›„ÂȘ. ¶ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ‰ÂÓ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ ÌfiÓÔ Ë ·ÁÔÚ¿, ·ÏÏ¿ Î·È ÔÈ Ôϛ٘ ÔÏÏÒÓ ÂÚÈÔ¯ÒÓ Ù˘ ∞ÙÙÈ΋˜ Î·È ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ· Ù˘ ¯ÒÚ·˜, Ô˘ ‰ÂÓ ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó ·Ô¯ÂÙ¢ÙÈÎfi ‰›ÎÙ˘Ô, ηıÒ˜ ÂÍ·ÈÙ›·˜ Ù˘ ·ÂÚÁ›·˜ ÙˆÓ ‚˘ÙÈÔÊfiÚˆÓ, ¤¯Ô˘Ó ͯÂÈÏ›ÛÂÈ Ù· ‚ÔıÚÔχ̷ٷ.

∂ÍÔÓ˘¯ÈÛÙÈ΋ ¤Ú¢ӷ ÁÈ· ÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ Î‡Îψ̷ ÙˆÓ ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ ∞£∏¡∞, 28.

Δ√¡ ÚfiÏÔ ¤ÍÈ ‰ÈηÛÙÒÓ ÛÙË ‰Ú¿ÛË ÙÔ˘

΢ÎÏÒÌ·ÙÔ˜, Ô˘ Ï˘Ì·ÈÓfiÙ·Ó ·ÎÚÈ‚¿ ·Î›ÓËÙ·, ÂÚ¢ÓÔ‡Ó ÔÈ ∂ÈÛ·ÁÁÂÏÈΤ˜ ·Ú¯¤˜. ∏ ∂ÈÛ·ÁÁÂÏ›· ∂ÊÂÙÒÓ ¤¯ÂÈ ÛÙËÓ ‰È¿ıÂÛË Ù˘ ÔÓfiÌ·Ù· Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓˆÓ ‰ÈηÛÙÈÎÒÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÒÓ, Ù· ÔÔ›· ·ÎÔ‡ÁÔÓÙ·È Û οÔȘ ·fi ÙȘ ÂÚ›Ô˘ 100.000 Û˘ÓÔÌÈϛ˜, ÔÈ Ôԛ˜ ¤¯Ô˘Ó ηٷÁÚ·Ê› ·fi ÙËÓ ∂À¶ ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙˆÓ 13 ÌËÓÒÓ, Ô˘ ÂÚÂ˘Ó¿Ù·È -˘fi ÙËÓ Îˆ‰È΋ ÔÓÔÌ·Û›· ∞Δπ™- Ë ˘fiıÂÛË ÙÔ˘ ÌÂÁ¿ÏÔ˘ ΢ÎÏÒÌ·ÙÔ˜. ∞ÓÙÈΛÌÂÓÔ ‰ÈÂÚ‡ÓËÛ˘ ·ÔÙÂÏ›, Â›Û˘, Î·È Ï›ÛÙ· Ì ÔÓfiÌ·Ù· ‰ÈηÛÙÒÓ, Ô˘ ‚Ú¤ıËΠ۠¤Ú¢ӷ ÛÙÔ Û›ÙÈ ‰ÈÎËÁfiÚÔ˘, ÂÌÏÂÎfiÌÂÓÔ˘ ÛÙËÓ ˘fiıÂÛË. ™ÙËÓ Â›Ì·¯Ë Ï›ÛÙ· ηٷÁÚ¿ÊÔÓÙ·È ‰›¡∂√ ÂÚÈÛÙ·ÙÈÎfi ÏËÛÙ›·˜ Û ‚¿ÚÔ˜ ÌÔÓ·¯È΋˜ ·Ó˘Ô„›·ÛÙ˘ Á˘Ó·›Î·˜ ÛËÌÂÈÒıËΠ¯ı˜ ÙÔ Úˆ›. ∞˘Ù‹ ÙË ÊÔÚ¿ ı‡Ì· ÙˆÓ ıÚ·Û‡Ù·ÙˆÓ ÏËÛÙÒÓ ¤ÂÛ ̛· 63¯ÚÔÓË, ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ ªÂÁ¿Ï˘ μÂÏ·Óȉȿ˜ ¡¤·˜ ∞Á¯È¿ÏÔ˘. √È ‰Ú¿ÛÙ˜ Ì‹Î·Ó ÛÙÔ Û›ÙÈ Ù˘ ÌÂ Î·Ï˘Ì̤ӷ Ù· ÚfiÛˆ· Î·È ·ÊÔ‡ ÙËÓ ¤‰ÂÛ·Ó ¯ÂÈÚÔfi‰·Ú· Î·È ÙËÓ Ê›ÌˆÛ·Ó, ‚Ú‹Î·Ó Î·È ‹Ú·Ó ¯Ú˘Û·ÊÈο ·Í›·˜ 3000 ¢ÚÒ. ∫·È ¤Ê˘Á·Ó ·ÓÂÓfi¯ÏËÙÔÈ. ª›· ·ÎfiÌË ËÏÈÎȈ̤ÓË Á˘Ó·›Î· ÛÙË ª·ÁÓËÛ›· ¤˙ËÛ ÂÊÈ·ÏÙÈΤ˜ ÛÙÈÁ̤˜ ÛÙ· ¯¤ÚÈ· ÙˆÓ ÏËÛÙÒÓ Ù˘ Î·È ÙÔ ÂÚÈÛÙ·ÙÈÎfi ÚÔÛÙ¤ıËΠÛÙËÓ ‹‰Ë ÌÂÁ¿ÏË Ï›ÛÙ· ÙˆÓ ·ÓÂÍȯӛ·ÛÙˆÓ ÂÈı¤ÛÂˆÓ Û ‚¿ÚÔ˜ ·Ó˘Ô„›·ÛÙˆÓ ÌÔÓ·¯ÈÎÒÓ ·ÙfiÌˆÓ ·fi ·‰›ÛÙ·ÎÙÔ˘˜ ÏËÛÙ¤˜. √È ‰Ú¿ÛÙ˜ ·ÈÊÓȉ›·Û·Ó ÙËÓ Á˘Ó·›Î·. ¶ÚÈÓ Î·Ó Î·Ù·Ï¿‚ÂÈ ÙÈ Û˘Ó¤‚·ÈÓÂ, ÔÈ ‰‡Ô ‰Ú¿ÛÙ˜, Ì‹Î·Ó ‚›·È· ÛÙÔ Û›ÙÈ Ù˘. ºÔÚÔ‡Û·Ó ÎÔ˘ÎԇϘ, ÂÓÒ ñÛ‡Ìʈӷ Ì fiÛ· ¤ÁÈÓ·Ó ÁÓˆÛÙ¿ ·fi ÙËÓ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·- ‰ÂÓ Ê¤ÚÔÓÙ·È Ó· ÎÚ·ÙÔ‡Û·Ó fiÏÔ. º·›ÓÂÙ·È fï˜ ˆ˜ ‹Ù·Ó ȉȷ›ÙÂÚ· ‚›·ÈÔÈ. Œ‰ÂÛ·Ó ¯ÂÈÚÔfi‰·Ú· ÙËÓ 63¯ÚÔÓË Î·È Ù˘ ¤ÎÏÂÈÛ·Ó ÙÔ ÛÙfiÌ· Ì ·˘ÙÔÎfiÏÏËÙË ÎÔÚ‰¤Ï· ÁÈ· Ó· ÌÔÚ¤ÛÔ˘Ó Ó· „¿ÍÔ˘Ó ·ÓÂÓfi¯ÏËÙÔÈ. ∞ÊÔ‡ ¤Î·Ó·Ó ¿Óˆ ñ οو ÙÔ Û›ÙÈ, ηٿÊÂÚ·Ó Ó·

Ï· ÛÙ· ÔÓfiÌ·Ù· ÙˆÓ ‰ÈηÛÙÒÓ ·ÍÈÔÏÔÁÈΤ˜ ÎÚ›ÛÂȘ, fiˆ˜ “ÂÈÂÈ΋˜” , “·˘ÛÙËÚfi˜” , “ÊÈÏÔ¯Ú‹Ì·ÙÔ˜” , “Ó· ‰Èο˙Ô˘Ì ̷˙› ÙÔ˘” Î.·. ∞fi Ù· ¤ˆ˜ ÛÙÈÁÌ‹˜ ‰Â‰Ô̤ӷ, ÂÓÂÚÁfi˜ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÛÙÔ Î‡Îψ̷ Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ÚÔ·ÙÂÈ ÁÈ· ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÂÙ¿ ‰ÈÎËÁfiÚÔ˘˜, ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ÙÚÂȘ Á˘Ó·›Î˜, ÁÈ· ‰ÈηÛÙÈÎÔ‡˜ ÂÈÌÂÏËÙ¤˜, ÂÊÔÚÈ·ÎÔ‡˜, Û˘Ì‚ÔÏ·ÈÔÁÚ¿ÊÔ˘˜, ÙÚ·Â˙ÈÎÔ‡˜ ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘˜ Î·È ÁÈ· ·ÚÎÂÙÔ‡˜ ȉÈÒÙ˜. √ ∂ÈÛ·ÁÁÂϤ·˜ ∂ÊÂÙÒÓ, πÛ. ¡ÙÔÁÈ¿ÎÔ˜, Ô˘ ÂÚÂ˘Ó¿ ÙÔ ÏÂÁfiÌÂÓÔ ϤÔÓ “ÌÂÁ¿ÏÔ Î‡Îψ̷ ÙˆÓ ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ” ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· Ú›ÍÂÈ Êˆ˜ ÛÙȘ ÔÏ˘‰·›‰·Ï˜ ‰È·‰ÚÔ̤˜ ¯ÚËÌ¿ÙˆÓ, ·ÏÏ¿ Î·È ÚÔÛÒˆÓ, Î·È ·fi ÙȘ ¿ÚÛÂȘ ÙÚ·Â˙ÈÎÒÓ Î·È ÙËÏÂʈÓÈÎÒÓ ·ÔÚÚ‹ÙˆÓ ÙˆÓ ÛÎÈ·ÁÚ·ÊÔ‡ÌÂÓˆÓ, ˆ˜

ËÁÂÙÒÓ Î·È Û˘ÓÙÔÓÈÛÙÒÓ ÙÔ˘ ÔÏ˘ÏËıÔ‡˜ ΢ÎÏÒÌ·ÙÔ˜. ¶ËÁ¤˜ ÙÔ˘ ∂ÊÂÙ›Ԣ ÙÔÓ›˙Ô˘Ó fiÙÈ Ë ¿ÛÎËÛË ÔÈÓÈÎÒÓ ‰ÈÒÍÂˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ˘fiıÂÛË ÂÓ‰¤¯ÂÙ·È Ó· ηı˘ÛÙÂÚ‹ÛÂÈ ·ÚÎÂÙ¿, ηıÒ˜ ÙÔ ˘ÏÈÎfi, Ô˘ ¤¯ÂÈ Û˘Ïϯı›, Â›Ó·È ÙÂÚ¿ÛÙÈÔ Î·È Ú¤ÂÈ Ó· ·ÍÈÔÏÔÁËı› Î·È Ó· ÂÎÙÈÌËı›, ÒÛÙ ӷ ÂÓÙÔÈÛÙÔ‡Ó Ì ۷ʋÓÂÈ· ÔÈ ÔÈÓÈΤ˜ ¢ı‡Ó˜, Ô˘ ÚÔ·ÙÔ˘Ó. À¿Ú¯ÂÈ, ˆÛÙfiÛÔ, ÛÙËÓ ∂ÈÛ·ÁÁÂÏ›· ¤ÓÙÔÓÔ˜ ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌfi˜ ÂÂȉ‹ ÂÎÙÈÌ¿Ù·È fiÙÈ Ë Î·ı˘ÛÙ¤ÚËÛË ÛÙËÓ ··ÁÁÂÏ›· ηÙËÁÔÚÈÒÓ ÂӉ¯Ô̤ӈ˜ Ó· ÂÈÙÚ¤„ÂÈ ÙË Ê˘Á‹ οÔÈˆÓ ÂÎ ÙˆÓ ÂÌÏÂÎÔÌ¤ÓˆÓ ÚÔÛÒˆÓ. ∞fi ÙËÓ ¿ÏÏË ÂÎÊÚ¿˙ÂÙ·È Ô Êfi‚Ô˜ Ì‹ˆ˜ Ì ÙËÓ ¿ÛÎËÛË ÔÈÓÈÎÒÓ ‰ÈÒÍÂˆÓ ÎÚ›ÛÈÌ· ÛÙÔȯ›· Ù˘ ˘fiıÂÛ˘ ÎÔÈÓÔÔÈËıÔ‡Ó Û Úfi-

Ûˆ·, Ô˘ ÂϤÁ¯ÔÓÙ·È ÁÈ· ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ Î‡Îψ̷. Œˆ˜ ÛÙÈÁÌ‹˜, ¿ÓÙˆ˜, Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ‰ÈÂÚ¢ÓÒÓÙ·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ·‰È΋̷ٷ, fiˆ˜ ·˘Ù¿ Ù˘ Û‡ÛÙ·Û˘ ÂÁÎÏËÌ·ÙÈ΋˜ ÔÚÁ¿ÓˆÛ˘, Ù˘ ÓÔÌÈÌÔÔ›ËÛ˘ ÂÛfi‰ˆÓ ·fi ·Ú¿ÓÔÌË ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·, Ù˘ Â΂›·Û˘, Ù˘ ·¿Ù˘, ÙˆÓ Ï·ÛÙÔÁÚ·ÊÈÒÓ Î·È Ù˘ ÊÔÚÔ‰È·Ê˘Á‹˜, Ô˘ ·ÊÔÚ¿ ÌÂÁ¿Ï· ¯ÚËÌ·ÙÈο ÔÛ¿. Ÿˆ˜ ÚÔ·ÙÂÈ ·fi ÙÔ Û˘Ïϯı¤Ó ˘ÏÈÎfi ÔÈ ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙ¤˜ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ›¯·Ó ηٷʤÚÂÈ Ì¤Ûˆ ‰È¿ÊÔÚˆÓ ‰È·‰ÈηÛÈÒÓ Ó· ÔÈÎÂÈÔÔÈËıÔ‡Ó ·ÚÎÂÙ¿ ·Î›ÓËÙ·. ∏ ¤ÎÙ·ÛË Ù˘ ‰Ú¿Û˘ ÙÔ˘˜ ·Ú¯›˙ÂÈ, ‹‰Ë, Ó· ‰È·Ê·›ÓÂÙ·È, ηıÒ˜ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·ÔÎ¿Ï˘„Ë Ù˘ ˘fiıÂÛ˘ ¤¯Ô˘Ó ·Ú¯›ÛÂÈ Ó· ÚÔÛ¤Ú¯ÔÓÙ·È ÛÙȘ ∞Ú¯¤˜ Ôϛ٘, Ô˘ ‰ËÏÒÓÔ˘Ó ı‡Ì·Ù· ÙÔ˘ ΢ÎÏÒÌ·ÙÔ˜.

∞˘Ù‹ ÙË ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ ª. μÂÏ·Óȉȿ˜ ¡¤·˜ ∞Á¯È¿ÏÔ˘

Œ‰ÂÛ·Ó, Ê›ÌˆÛ·Ó Î·È Ï‹ÛÙ„·Ó 63¯ÚÔÓË Δ˘ ¿Ú·Í·Ó ¯Ú˘Û·ÊÈο ·Í›·˜ 3.000 ¢ÚÒ Î·È ¤Ê˘Á·Ó ·ÓÂÓfi¯ÏËÙÔÈ ‚ÚÔ˘Ó ‰È¿ÊÔÚ· ¯Ú˘Û·ÊÈο ·Í›·˜ 3000 ¢ÚÒ, fiˆ˜ ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÈ ÙÔ ı‡Ì·. ¶‹Ú·Ó Ù· ¯Ú˘Û·ÊÈο Î·È ÂÍ·Ê·Ó›ÛÙËηÓ, ·Ê‹ÓÔÓÙ·˜ ‰Â̤ÓË ÙËÓ ËÏÈÎȈ̤ÓË Á˘Ó·›Î·. §›ÁË ÒÚ· ·ÚÁfiÙÂÚ· ηٿÊÂÚ ӷ ηϤÛÂÈ Û ‚Ô‹ıÂÈ· Î·È ÂÓËÌÂÚÒıËΠۯÂÙÈο Ë ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·. ΔËÓ ÚÔ·Ó¿ÎÚÈÛË ·Ó¤Ï·‚Â Ô ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎfi˜ ÛÙ·ıÌfi˜ ¡¤·˜ ∞Á¯È¿ÏÔ˘. ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ› Ù˘ ™‹Ì·ÓÛ˘ ÌÂÙ¤‚ËÛ·Ó ÛÙÔ Û›ÙÈ Ù˘ 63¯ÚÔÓ˘ ·Ó·˙ËÙÒÓÙ·˜ ÛÙÔȯ›· Ì ÛÙfi¯Ô ÙËÓ ÂÍȯӛ·ÛË Ù˘ ˘fiıÂÛ˘. ∏ ÂÓË̤ڈÛË ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙˆÓ ‰ÈˆÎÙÈÎÒÓ ·Ú¯ÒÓ Â›Ó·È ÊÂȉˆÏ‹, ÂÓÒ ÙÔ ÂÚÈÛÙ·ÙÈÎfi ·˘Ùfi ¤Ú¯ÂÙ·È ‰‡Ô ÂÚ›Ô˘ Ì‹Ó˜ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÏËÛÙ›· Î·È ‚¿Ó·˘ÛË Î·ÎÔÔ›ËÛË 85¯ÚÔÓ˘ ÛÙÔ μfiÏÔ (Ù¤ÚÌ· °·ÏÏ›·˜) ·fi ÙÚÂȘ ¿ÁÓˆÛÙÔ˘˜ ‰Ú¿ÛÙ˜. √È ·ÍȈ̷ÙÈÎÔ› Ù˘ ÙÔÈ΋˜ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜ Â›Ó·È È‰È·›ÙÂÚ· ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈṲ̂ÓÔÈ ·fi ÙȘ

Û˘¯Ó¤˜ ÂÈı¤ÛÂȘ ÏËÛÙÒÓ Û ‚¿ÚÔ˜ ËÏÈÎÈˆÌ¤ÓˆÓ ·ÙfïÓ. √È ‰Ú¿ÛÙ˜, fiˆ˜ Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ÚÔ·ÙÂÈ ·fi ÙËÓ ·Ó¿Ï˘ÛË ÙˆÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ, ‰ÚÔ˘Ó Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈο. ™ÙÔ¯ÔÔÈÔ‡Ó Ù· ı‡Ì·Ù¿ ÙÔ˘˜ ÌÂÙ¿ ·fi ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛË Î·È ÂÈϤÁÔ˘Ó ¿ÙÔÌ· Ô˘ ‰È·Ì¤ÓÔ˘Ó Û˘Ó‹ıˆ˜ ÌfiÓ·, Û ·ÔÌ·ÎÚ˘Ṳ̂Ó˜ ΢ڛˆ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ Î·È ·Ó‹ÌÔÚ· Ó’ ·ÓÙȉڿÛÔ˘Ó ÛÙËÓ ‚›· Ô˘ ÙÔ˘˜ ·ÛΛٷÈ. ∞fi ÙËÓ Ì›· Â›ıÂÛË ÛÙËÓ ¿ÏÏË, Û˘Ó‹ıˆ˜, ÌÂÛÔÏ·‚› ¤Ó· ‰È¿ÛÙËÌ· ‰‡Ô ÂÚ›Ô˘ ÌËÓÒÓ. √È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÂÈı¤ÛÂȘ Ì ı‡Ì·Ù· ËÏÈÎȈ̤ÓÔ˘˜ ¤¯Ô˘Ó ÎÔÈÓ¿ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Î·È ÌÂıÔ‰ÔÏÔÁ›·. ¶·Ú’ fiÏ· ·˘Ù¿ Ù· ÛÙÔȯ›· Â›Ó·È ÏÈÁÔÛÙ¿ Î·È -¤ˆ˜ ÙÒÚ·- ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ ÛÙÔÓ ÂÓÙÔÈÛÌfi ÙˆÓ ‰Ú·ÛÙÒÓ. ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ› ıˆÚÔ‡Ó ˆ˜ ‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙÔ˘˜ ›‰ÈÔ˘˜ ‰Ú¿ÛÙ˜ Û fiϘ ÙȘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ÂÈı¤ÛˆÓ.

∞fi ÙËÓ ·Ú¯‹ ÙÔ˘ ¤ÙÔ˘˜ ¤¯Ô˘Ó ÛËÌÂȈı› 12 ÂÚÈÛÙ·ÙÈο, ÂÓÒ ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó ·ÓÂÍȯӛ·ÛÙ· ÂÚÈÛÙ·ÙÈο Ù˘ ÙÂÏÂ˘Ù·›·˜ ‰ÈÂÙ›·˜. ™Â ‰‡Ô Ì¿ÏÈÛÙ· ÂÚÈÙÒÛÂȘ ÔÈ ËÏÈÎȈ̤ÓÔÈ ‚Ú‹Î·Ó ÙÔÓ ı¿Ó·ÙÔ ÂÍ ·ÈÙ›·˜ Ù˘ ‚›·˜ Ô˘ ÙÔ˘˜ ·Û΋ıËÎÂ, ÂÓÒ Û ̛· (ÛÙËÓ ÚfiÛÊ·ÙË Ù˘ 85¯ÚÔÓ˘ ÛÙÔ μfiÏÔ) ÔÈ ‰Ú¿ÛÙ˜ Â¤ÊÂÚ·Ó ÛÔ‚·Úfiٷٷ ÙÚ·‡Ì·Ù· ÛÙÔ ı‡Ì· ÙÔ˘˜ ·fi ·ÓÂϤËÙ· ÎÙ˘‹Ì·Ù·.

∫ÏÔ‹ ÛÙË ∑·ÁÔÚ¿ £Ú·Û‡Ù·ÙÔÈ fï˜ ‰Ú¿ÛÙ˜ “ÎÙ‡ËÛ·Ó” Î·È ÛÙË ∑·ÁÔÚ¿. ∂ÈÛ‹Ïı·Ó ÛÙÔ Û›ÙÈ 48¯ÚÔÓ˘ ·’ fiÔ˘ ·Ê·›ÚÂÛ·Ó ÎÔÛÌ‹Ì·Ù· ·Í›·˜ 2000 ¢ÚÒ, Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ‰‹ÏˆÛË Ù˘ ·ıÔ‡Û·˜ ÛÙËÓ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·. ∏ ÎÏÔ‹ ÛËÌÂÈÒıËΠÙÔ ‰È‹ÌÂÚÔ 23-24 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘. ∫·Ù·ÁÁ¤ÏıËΠ¯ı˜ ÛÙËÓ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·. ΔԇϷ ∫ÂοÙÔ˘


M·ÁÓËÛ›· 11

Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 29 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2010

™˘Ó‰ÚÈ¿˙Ô˘Ó ∂ÈÙÚÔ‹ ∂ÎÏÔÁÈÎÔ‡ ∞ÁÒÓ· Î·È ¡√¢∂ ª·ÁÓËÛ›·˜ Ù˘ ¡¢

™˘Ó¿ÓÙËÛË Ù˘ ˘Ô„‹ÊÈ·˜ ¢ËÌ¿Ú¯Ô˘ Ì ÙÔ ¢.™. ÙˆÓ •ÂÓÔ‰fi¯ˆÓ

∑¤ÙÙ· ª·ÎÚ‹: √ ÙÔ˘ÚÈÛÌfi˜ ·ÔÙÂÏ› ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ¿ Ì·˜

∂¡Δ√™ Ù˘ ÙÚ¤¯Ô˘Û·˜ ‚‰Ô-

Ì¿‰Ô˜ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ·Ó·ÎÔÈÓˆı› ÙÔ „ËÊÔ‰¤ÏÙÈÔ ÙÔ˘ ˘Ô„‹ÊÈÔ˘ ÂÚÈÊÂÚÂÈ¿Ú¯Ë £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î. ∫. ∞ÁÔÚ·ÛÙÔ‡ ÁÈ· ÙÔ ÓÔÌfi ª·ÁÓËÛ›·˜, Ì·˙› Ì ÙÔÓ ˘Ô„‹ÊÈÔ ·ÓÙÈÂÚÈÊÂÚÂÈ¿Ú¯Ë. ∂Í¿ÏÏÔ˘ ÙÔ ÂÚ¯fiÌÂÓÔ ™¿‚‚·ÙÔ ÛÙȘ 10.30’ ÙÔ Úˆ› ı· Û˘Ó‰ÚÈ¿ÛÂÈ Ë ÂÈÙÚÔ‹ ÂÎÏÔÁÈÎÔ‡ ·ÁÒÓ· ÙÔ˘ ÓÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜, Ì·˙› Ì ÙË ¡√¢∂ ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ ÛÙÔ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô “Volos Palace”. £¤Ì· Ù˘ Û˘Ó‰ڛ·Û˘ Ë ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· ÁÈ· ÙȘ ‰ËÌÔÙÈΤ˜ Î·È ÂÚÈÊÂÚÂȷΤ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜ ÙÔ˘ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘.

fi ÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô Ù˘ ˘Ô„‹ÊÈ·˜ ¢ËÌ¿Ú¯Ô˘ μfiÏÔ˘ Î. ∑¤ÙÙ·˜ ª·ÎÚ‹ ·Ó·ÎÔÈÓÒıËÎ·Ó Ù· ÂÍ‹˜: ªÂ Ù· ̤ÏË ÙÔ˘ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ Ù˘ ŒÓˆÛ˘ •ÂÓÔ‰fi¯ˆÓ ª·ÁÓËÛ›·˜ Û˘Ó·ÓÙ‹ıËÎÂ Ë ˘Ô„‹ÊÈ· ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ μfiÏÔ˘ ∑¤ÙÙ· ª·ÎÚ‹. Δ· ¤ÚÁ· ˘Ô‰ÔÌ‹˜, ÔÈ ÛÙfi¯ÔÈ Î·È ÔÈ ÚÔÔÙÈΤ˜ ÙÔ˘ ÙÔ˘ÚÈÛÌÔ‡ ‹Ù·Ó Ù· ı¤Ì·Ù·, ÁÈ· Ù· ÔÔ›· ÔÈ ‰‡Ô Ï¢ڤ˜ ·ÓÙ‹ÏÏ·Í·Ó ·fi„ÂȘ. √ Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ŒÓˆÛ˘ •ÂÓÔ‰fi¯ˆÓ Î. ∫. §Â‚¤ÓÙ˘, ·ÏÏ¿ Î·È Ù· ˘fiÏÔÈ· ̤ÏË ÙÔ˘ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ·ÚÔ˘Û›·Û·Ó ÛÙËÓ Î. ª·ÎÚ‹ Ù· ‰Â‰Ô̤ӷ, ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË ÙˆÓ Ù·Ì›ˆÓ ÙÔ˘˜, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ¿ÓÙ· Ù˘ ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ‡ÊÂÛ˘ Ô˘ ÂÈÎÚ·Ù› ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜ Î·È ÂÂÛ‹Ì·Ó·Ó ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË ÛÙ‹ÚÈ͢ ÙˆÓ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓˆÓ ÚˆÙÔ‚Ô˘ÏÈÒÓ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÒıËÛË ÙÔ˘ ÙÔ˘ÚÈÛÌÔ‡ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ì·˜. ¢ÂÓ ·Ú¤ÏÂÈ„·Ó ‚¤‚·È· Ó· ·Ó·ÁÓˆÚ›ÛÔ˘Ó ÛÙÔ ÚfiÛˆfi Ù˘ ÙË ÌÂÁ¿ÏË Û˘Ì‚ÔÏ‹ Ù˘ ·fi fiÔȘ η›ÚȘ ı¤ÛÂȘ ηÙ›¯Â ̤¯ÚÈ ÙÒÚ· ÛÙËÓ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋ ÚÔ‚ÔÏ‹ ÙÔ˘ ÙfiÔ˘ Ì·˜. ∏ ˘Ô„‹ÊÈ· ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ μfiÏÔ˘, ·ÊÔ‡ ÂÍ‹Ú ÙȘ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›Â˜ Ù˘ ŒÓˆÛ˘ •ÂÓÔ‰fi¯ˆÓ, ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ ÁÓˆÚ›˙ÂÈ Ôχ ηϿ ÙË ÛÔ˘‰·ÈfiÙËÙ· ÙÔ˘ ÙÔ˘ÚÈÛÌÔ‡ ˆ˜ ÌÔ¯ÏÔ‡ ·Ó¿Ù˘Í˘ Î·È Â˘ËÌÂÚ›·˜ Ù˘

™˘˙ËÙ‹ıËΠ·ÁˆÁ‹ °. ™Ô‡ÚÏ· ÁÈ· ÛÙÔȯ›· ‰ËÌÔÛÎfiËÛ˘ ™À∑∏Δ∏£∏∫∂ ¯ı˜ ÂÓÒÈÔÓ ÙÔ˘

¶ÔÏ˘ÌÂÏÔ‡˜ ¶ÚˆÙÔ‰ÈΛԢ μfiÏÔ˘ Ë ·ÁˆÁ‹ ÙÔ˘ ÚÒËÓ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹ ª·ÁÓËÛ›·˜ °. ™Ô‡ÚÏ· ηٿ ÙˆÓ ˘¢ı‡ÓˆÓ ¤Î‰ÔÛ˘ ‚‰ÔÌ·‰È·›·˜ ÂÊËÌÂÚ›‰·˜ (“°ÓÒÌË” ) ÁÈ· ‰ËÌÔÛ›Â˘ÛË ·Ú·ÔÈËÌ¤ÓˆÓ ÛÙÔȯÂÈÒÓ ‰ËÌÔÛÎfiËÛ˘. ªÂ ÙËÓ ·ÁˆÁ‹ ˙ËÙÂ›Ù·È Ó· ÙÔ˘ ÂȉÈηÛÙ› ÔÛfi 100.000 ¢ÚÒ ÁÈ· ËıÈ΋ ‚Ï¿‚Ë Î·È ÚÔÛ‚ÔÏ‹ ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ·˜. ™ËÌÂÈÒÓÂÈ ‰Â fiÙÈ ÙÔ ÔÛfi Ô˘ ı· ÂȉÈηÛÙ› ·fi ÙÔ ‰ÈηÛÙ‹ÚÈÔ ı· ‰È·ÙÂı› ÛÙÔ ∞ÓÙÈÓ·ÚΈÙÈÎfi ª¤ÙˆÔ. ™ÙËÓ ·ÁˆÁ‹ Ô ÚÒËÓ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ fiÙÈ ÂÛÎÂÌ̤ӷ Î·È Ì ÛÙfi¯Ô Ó· ˙ËÌȈı› ÔÏÈÙÈο Ë ÂÊËÌÂÚ›‰· ‰ËÌÔÛ›Â˘Û ÙÔÓ πÔ‡ÏÈÔ ÙÔ˘ 2009 ·Ú·ÔÈË̤ӷ ÛÙÔȯ›· ‰ËÌÔÛÎfiËÛ˘. Ãı˜, ηٿ ÙË Û˘˙‹ÙËÛË Ù˘ ·ÁˆÁ‹˜ η٤ıÂÛ·Ó ÛÙÔ ‰ÈηÛÙ‹ÚÈÔ ˆ˜ Ì¿ÚÙ˘Ú˜ ÙÔ˘ ÚÒËÓ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹ Ô Î. μ·Û›Ï˘ ÷Ù˙fiÔ˘ÏÔ˜ (ÚÒËÓ ·ÓÙÈÓÔ̿گ˘) Ô˘ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍ ˘·ÈÙÈfiÙËÙ· Ù˘ ÂÊËÌÂÚ›‰·˜ Ì ÛÎÔfi ÙËÓ ·Ú·Ï¿ÓËÛË Ù˘ ÎÔÈÓ‹˜ ÁÓÒÌ˘. °È· ˘·›ÙÈÔ Ï¿ıÔ˜ Ì ÛÎÔfi Ó· ÙÔÓ Ï‹ÍÂÈ ÔÏÈÙÈο ¤Î·Ó ÏfiÁÔ ÛÙÔ ‰ÈηÛÙ‹ÚÈÔ Î·È Ô Û˘Ó‹ÁÔÚÔ˜ ÙÔ˘ Î. ™Ô‡ÚÏ· Î. ª·ÓÒÏ˘ ¶···Ó·ÁÈÒÙÔ˘. ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ ÂÊËÌÂÚ›‰·˜ η٤ıÂÛ ˆ˜ Ì¿ÚÙ˘Ú·˜ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˜ ·fi ÙËÓ ∞ı‹Ó·, Ô ÔÔ›Ô˜ ¤Î·Ó ÏfiÁÔ ÁÈ· ¿‰ÔÏÔ Ï¿ıÔ˜ Î·È ÁÈ· ÙÔ ÔÔ›Ô ‹‰Ë ¤¯ÂÈ ˙ËÙËı› Û˘ÁÓÒÌË. ΔÔ ‰ÈηÛÙ‹ÚÈÔ ÂÈÊ˘Ï¿¯ıËΠӷ ÂΉÒÛÂÈ ÙËÓ ·fiÊ·Û‹ ÙÔ˘. Δ. ∫.

ª·ÁÓËÛ›·˜ Î·È ÁÈ’ ·˘Ùfi ¿ÏψÛÙÂ Ô Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˜ ÙÔ̤·˜ ·ÔÙÂÏ› ¤Ó·Ó ·fi ÙÔ˘˜ ¿ÍÔÓ˜ Ô˘ ÛÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ¿ Ù˘ ¤¯ÂÈ È‰È·›ÙÂÚË ‚·Ú‡ÙËÙ·. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÙfiÓÈÛ ˆ˜: “∏ ª·ÁÓËÛ›· Î·È ‚¤‚·È· Ô Ó¤Ô˜ ÌÂÁ¿ÏÔ˜ ¢‹ÌÔ˜ μfiÏÔ˘, Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÂ›Ù·È Ì ÙÔÓ “∫·ÏÏÈÎÚ¿ÙË” , ÚÔÛʤÚÔÓÙ·È ÁÈ· ÔÏϤ˜ Î·È ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ÌÔÚʤ˜ ÙÔ˘ÚÈÛÌÔ‡. ΔfiÛÔ Ì ÙÔ ı·Ï¿ÛÛÈÔ, fiÛÔ Î·È Ì ÙÔ ÔÚÂÈÓfi ̤وÔ Ô ¢‹ÌÔ˜ μfiÏÔ˘ ÌÔÚ› Ó· ÚÔ‚ÏËı› ‰ÈÂıÓÒ˜ ÁÈ· ÙËÓ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋ ÙÔ˘ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·. ™ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ô˘ οÓÂÙ ÁÈ· fiÏÔ Î·È Î·Ï‡ÙÂÚË ·ÚÔ¯‹ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ı· Â›Ì·È Ì·˙› Û·˜” . ∏ Î. ª·ÎÚ‹ ·Ó·Ê¤ÚıËÎÂ Î·È ÛÙ· η›ÚÈ· ˙ËÙ‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ÃÈÔÓÔ‰ÚÔÌÈÎÔ‡ ∫¤ÓÙÚÔ˘ Î·È ÙÔ˘ ‰ÚfiÌÔ˘ ÷ӛˆÓ-∫ÈÛÛÔ‡, ÂÈÛËÌ·›ÓÔÓÙ·˜ fiÙÈ ‹ÚıÂ Ë ÒÚ· Ó· ÚÔˆıËı› Ë ¿ÚÙÈ· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·

ÙÔ˘ ÃÈÔÓÔ‰ÚÔÌÈÎÔ‡ ∫¤ÓÙÚÔ˘ Î·È fi¯È Ë ·Ï‹ Û˘ÓÙ‹ÚËÛ‹ ÙÔ˘. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛ ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË ÚÔÒıËÛ˘ ۯ‰›Ô˘ ÔÌ·Ï‹˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ Î·È ÙÔ˘ ‰ÚfiÌÔ˘ ÷ӛˆÓ-∫ÈÛÛÔ‡, ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ӷ ‰È¢ÎÔÏ˘Óı› Ë ÌÂÙ¿‚·ÛË ÙˆÓ ÙÔ˘ÚÈÛÙÒÓ ÛÙ· ¯ˆÚÈ¿ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Á‡Úˆ ·fi ÙÔ ÃÈÔÓÔ‰ÚÔÌÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ë Î. ª·ÎÚ‹ ÂÂÛ‹Ì·Ó fiÙÈ Â›Ó·È ·Ó·Áη›· Ë ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË ÙÔ˘ ۯ‰›Ô˘ ·Ú¿Î·Ì„˘ Ù˘ ∞ÁÚÈ¿˜ ÁÈ· Ó· ·ÔÊ¢¯ıÔ‡Ó Ù· ÎÚÔ‡ÛÌ·Ù· ·‰˘Ó·Ì›·˜ ‰ÈÔ¯¤Ù¢Û˘ Ù˘ ΢ÎÏÔÊÔÚ›·˜ ÚÔ˜ ÙÔ ·Ú·ÏÈ·Îfi ̤وÔ, Ô˘ ·Ú·ÙËÚÔ‡ÓÙ·È Î˘Ú›ˆ˜ ÙÔ˘˜ ηÏÔηÈÚÈÓÔ‡˜ Ì‹Ó˜ Î·È ÚÔηÏÔ‡Ó ÙË ‰˘ÛÊÔÚ›·, ·ÏÏ¿ Î·È ÙËÓ Ù·Ï·ÈˆÚ›· ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ. Δ¤ÏÔ˜, Ë ˘Ô„‹ÊÈ· ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ‰‹ÏˆÛ ˆ˜ Â›Ó·È ·Ó·Áη›· Ë Û˘ÛÙÚ¿Ù¢ÛË fiÏˆÓ ÁÈ· ÙË ÛÙ‹ÚÈÍË ÙÔ˘ ÙÔ˘ÚÈÛÌÔ‡, Ô˘ ‰˘ÛÙ˘-

¯Ò˜ ¯ˆÏ·›ÓÂÈ ·fi ηı˘ÛÙÂÚ‹ÛÂȘ, ·Ó·‚ÔϤ˜, Ì·Ù·ÈÒÛÂȘ, ˘ÂÎÊ˘Á¤˜.

™˘Ó¿ÓÙËÛË ∑¤ÙÙ·˜ ª·ÎÚ‹ Ì ÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË Ù˘ ª·ÁÓËÛȷ΋˜ ¶›ÛÙ˘ “∏ Î. ∑¤ÙÙ· ª·ÎÚ‹ ›¯Â, Â›Û˘, Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ì ÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ ™˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌÔ‡ “ª·ÁÓËÛȷ΋ ¶›ÛÙË” . Δ· ̤ÏË ÙÔ˘ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ Ì›ÏËÛ·Ó ÛÙËÓ Î. ª·ÎÚ‹ ÁÈ· ÙÔÓ ¶ÈÛÙˆÙÈÎfi ™˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌfi Ô˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› Â‰Ò Î·È ‰Âη¤ÍÈ ¯ÚfiÓÈ· ÛÙÔ ¡ÔÌfi ª·ÁÓËÛ›·˜ Î·È ÛÎÔfi ÙÔ˘ ¤¯ÂÈ ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÂÓfi˜ ÛÙ·ıÂÚÔ‡ ¯ÚËÌ·ÙÔÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡ fiÏÔ˘, ÈηÓÔ‡ Ó· ˘ÔÛÙËÚ›ÍÂÈ ÙËÓ ÙÔÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ·Ó¿Ù˘ÍË. ∏ ˘Ô„‹ÊÈ· ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ μfiÏÔ˘ ·Ó·Ê¤ÚıËΠÛÙË ÛËÌ·Û›· Ù˘ Â-

Ó›Û¯˘Û˘ ÙˆÓ ˘ÁÈÒÓ ÙÔÈÎÒÓ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎÒÓ ÚˆÙÔ‚Ô˘ÏÈÒÓ Î·È Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÛÙ·ıÂÚfiÙËÙ·˜ ÛÙÔ ¡ÔÌfi Î·È ·ÊÔ‡ ÂÓËÌÂÚÒıËΠÁÈ· Ù· ÚÔ˚fiÓÙ·, Ô˘ ·Ú¤¯ÂÈ Ô ™˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌfi˜ (¯ÔÚ‹ÁËÛË Ù·ÌÈ·ÎÒÓ ‰È¢ÎÔχÓÛÂˆÓ Ì ÚÔÂÍfiÊÏËÛË ÂÈÙ·ÁÒÓ ÂÏ·ÙÒÓ ÙÔ˘˜ Î·È ¯ÔÚ‹ÁËÛË ‰·Ó›ˆÓ Ì ÂÌÚ¿ÁÌ·Ù˜ ÂÁÁ˘‹ÛÂȘ) ˘ÔÛ¯¤ıËΠӷ ÛÙËÚ›ÍÂÈ Î¿ı ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· Ô˘ ı· ÏËÊı›, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÂÈÙ¢¯ıÔ‡Ó Î·È ÔÈ ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ÛÙfi¯ÔÈ Ù˘ “ª·ÁÓËÛȷ΋˜ ¶›ÛÙ˘” . ¢ÂÓ ·Ú¤ÏÂÈ„Â Ê˘ÛÈο Ó· ·Ó·Ê¤ÚÂÈ fiÙÈ ÚfiÎÂÈÙ·È Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ÁÈ· ÛÙfi¯Ô˘˜ Ô˘ Û˘ÁÎÏ›ÓÔ˘Ó ÛÙËÓ ÂÁÁÚ·Ê‹ fiÛÔ ÙÔ ‰˘Ó·ÙfiÓ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚˆÓ ÌÂÏÒÓ Û ٷÌÂȷΤ˜ ‰È¢ÎÔχÓÛÂȘ ÛÙ· ̤ÏË Ù˘, ·ÏÏ¿ Î·È ÛÂ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ÙÔ˘ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘, Ô˘ Â›Ó·È ·Ó·Áη›Ô ÁÈ· ÙË ÌÂÙ·ÙÚÔ‹ Ù˘ Û ÈÛÙˆÙÈÎfi ÿ‰Ú˘Ì·.

ªÂÙ¿ ·fi Û˘ÓÙÔÓÈṲ̂ÓË Âȯ›ÚËÛË ÙˆÓ ÏÈÌÂÓÈÎÒÓ

™‡ÏÏË„Ë ¤ÓÙ ·ÙfiÌˆÓ ÁÈ· ηÙÔ¯‹ Î·È ‰È·Î›ÓËÛË Ó·ÚΈÙÈÎÒÓ ÛÙÔ μfiÏÔ ¶∂¡Δ∂ ¿ÙÔÌ·, ·fi ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ Ù¤ÛÛÂÚȘ ·ÏÏÔ‰·Ô› (ÙÚÂȘ ¿ÓÙÚ˜ Î·È ‰‡Ô Á˘Ó·›Î˜), Û˘ÓÂÏ‹ÊıËÛ·Ó ·fi ¿ÓÙÚ˜ ÙÔ˘ ∫ÂÓÙÚÈÎÔ‡ §ÈÌÂÓ·Ú¯Â›Ô˘ μfiÏÔ˘ ÁÈ· ηÙÔ¯‹ Î·È ‰È·Î›ÓËÛË Ó·ÚΈÙÈÎÒÓ, Û ̛· Û˘ÓÙÔÓÈṲ̂ÓË Âȯ›ÚËÛË. √È ·ÏÏÔ‰·Ô› ‰È·Ì¤ÓÔ˘Ó ÛÙÔ μfiÏÔ Î·È Ê¤ÚÔÓÙ·È Ó· ·Û¯ÔÏÔ‡ÓÙ·È Ì ÙËÓ ÒÏËÛË CD, fï˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÙÔ˘˜ ¤ÊÂÚ·Ó Ó· η٤¯Ô˘Ó Î·È Ó· ‰È·ÎÈÓÔ‡Ó ¯·Û›˜. √È ÏÈÌÂÓÈÎÔ› ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ Û˘Ó¤Ï·‚·Ó Ù¤ÛÛÂÚȘ ·ÏÏÔ‰·Ô‡˜ Î·È Ì›· 48¯ÚÔÓË ·fi ÙÔ μfiÏÔ, ÌÂÙ¿ ·fi ·ÍÈÔÔ›ËÛË ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ. Ÿˆ˜ ¤ÁÈÓ ÁÓˆÛÙfi, ÏÈÌÂÓÈÎfi˜ ÂÌÊ·Ó›ÛÙËΠˆ˜ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔ˜ ·ÁÔÚ·ÛÙ‹˜ Ó·ÚΈÙÈÎÒÓ Î·È Î·Ù¿ÊÂÚ ӷ ÎÏ›ÛÂÈ ÙËÏÂʈÓÈο Ú·ÓÙ‚ԇ Ì 22¯ÚÔÓÔ ·ÏÏÔ‰·fi. ∏ Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÔÚ›ÛÙËΠÁÈ· ÙÔ ‚Ú¿‰˘ Ù˘ ÂÚ·Ṳ̂Ó˘ ¢Â˘Ù¤Ú·˜ ÛÙËÓ ·Ú·Ï›· ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, Û ¤Ó· ·fi Ù· ÎÂÓÙÚÈÎfiÙÂÚ· ÛËÌ›·, ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô ÙÔ˘ §ÈÌÂÓ·Ú¯Â›Ô˘. ™ÙÔ ÚÔηıÔÚÈṲ̂ÓÔ Ú·ÓÙ‚ԇ Ì ÙÔÓ ÏÈÌÂÓÈÎfi ÂÌÊ·Ó›ÛÙËÎÂ Ô 22¯ÚÔÓÔ˜ ·fi ÙË °Ô˘ÈÓ¤· Ì ÛÎÔfi Ó· ÙÔ˘ Ô˘Ï‹ÛÂÈ ¯·Û›˜ 11 ÁÚ·ÌÌ·Ú›ˆÓ ¤Ó·ÓÙÈ ÙÔ˘ ÔÛÔ‡ ÙˆÓ 50 ¢ÚÒ. ∂›Ó·È ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi fiÙÈ ÙÔ ¯·Û›˜ ›¯Â ÙÔÔıÂÙ‹ÛÂÈ Ì¤Û· Û ‰‡Ô ÛÈÚÙfiÎÔ˘Ù·. √ 22¯ÚÔÓÔ˜ Û˘ÓÂÏ‹ÊıË Î·È ·fi ÙËÓ ÚÔ·Ó¿ÎÚÈÛË ÔÈ ÏÈÌÂÓÈÎÔ›

Ô‰ËÁ‹ıËÎ·Ó Î·È ÛÙ· ˘fiÏÔÈ· Ù¤ÛÛÂÚ· ¿ÙÔÌ·. ∞fi ÙËÓ ÚÔ·Ó¿ÎÚÈÛË ÚԤ΢„ fiÙÈ Ô 22¯ÚÔÓÔ˜ ›¯Â ÚÔÌËı¢Ù› Ù· Ó·ÚΈÙÈο ·fi 24¯ÚÔÓÔ ¡ÈÁËÚÈ·Ófi, Ô ÔÔ›Ô˜ Û˘ÓÂÏ‹ÊıË ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ¤Íˆ ·fi ÙÔ Û›ÙÈ ÙÔ˘ Î·È ÌÂÙ¿ ·fi ηٷ‰›ˆÍË. Ÿˆ˜ ¤ÁÈÓ ÁÓˆÛÙfi Ô 24¯ÚÔÓÔ˜ ·ÓÙÂÏ‹ÊıË ˆ˜ Â›ÎÂÈÙÔ Û‡ÏÏË„‹ ÙÔ˘ Î·È ÛÙË ı¤· ÙˆÓ ÏÈÌÂÓÈÎÒÓ ¤Íˆ ·fi ÙÔ Û›ÙÈ ÙÔ˘, ÙÔ ¤‚·Ï ÛÙ· fi‰È·. √È ÏÈÌÂÓÈÎÔ› ÙÔÓ Î˘Ó‹ÁËÛ·Ó Î·È fiÙ·Ó ÚÔÛ¿ıËÛ·Ó Ó· ÙÔÓ Û˘ÏÏ¿‚Ô˘Ó ÂΛÓÔ˜

·ÓÙÈÛÙ¿ıËÎÂ. ΔÂÏÈο Û˘ÓÂÏ‹ÊıË. ™ÙËÓ ¤Ú¢ӷ Ô˘ ·ÎÔÏÔ‡ıËÛ ÛÙÔ Û›ÙÈ ÙÔ˘ ‚Ú¤ıËÎ·Ó Û˘ÓÔÏÈο 275 ÁÚ·ÌÌ¿ÚÈ· ¯·Û›˜, ÔÎÙÒ ÎÈÓËÙ¿ ÙËϤʈӷ Î·È ÙÔ ÔÛfi ÙˆÓ 310 ¢ÚÒ. ΔËÓ ÒÚ· Ù˘ ÂÊfi‰Ô˘ ÙˆÓ ÏÈÌÂÓÈÎÒÓ ÛÙÔ Û›ÙÈ ÙÔ˘ ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó ¤Ó·˜ 26¯ÚÔÓÔ˜ ·fi ÙË ¡ÈÁËÚ›·, Ô ÔÔ›Ô˜ η٤¯ÂÈ 98 ÎÏ„›Ù˘Ô˘˜ „ËÊÈ·ÎÔ‡˜ ‰›ÛÎÔ˘˜ ÌÔ˘ÛÈ΋˜ Î·È 125 ÎÏ„›Ù˘Ô˘˜ „ËÊÈ·ÎÔ‡˜ ‰›ÛÎÔ˘˜ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈÎÒÓ ¤ÚÁˆÓ, Ì›· 38¯ÚÔÓË Â›Û˘ ·fi ÙËÓ ¡ÈÁËÚ›· Î·È Ì›· 48¯ÚÔ-

ÓË ·fi ÙÔ μfiÏÔ ÛÙËÓ Î·ÙÔ¯‹ Ù˘ ÔÔ›·˜ ‚Ú¤ıËΠ- Û‡Ìʈӷ ¿ÓÙ· Ì ÙÔ §ÈÌÂӷگ›Ô-ÌÈÎÚÔÔÛfiÙËÙ· ¯·Û›˜. ™ÙË ÓÔÌfiÙ˘Ë ¤Ú¢ӷ Ô˘ ·ÎÔÏÔ‡ıËÛ ÛÙÔ Û›ÙÈ Ù˘ 48¯ÚÔÓ˘ ‚Ú¤ıËΠ̛· ·ÎfiÌË ÔÛfiÙËÙ· ¯·Û›˜ 3,9 ÁÚ·ÌÌ·Ú›ˆÓ. Δ· Ó·ÚΈÙÈο, Ù· ÎÈÓËÙ¿ ÙËϤʈӷ Î·È Ù· ¯Ú‹Ì·Ù·, fiˆ˜ Î·È Ù· CD, ηٷۯ¤ıËÎ·Ó Î·È ÔÈ Û˘ÏÏËÊı¤ÓÙ˜ Ô‰ËÁ‹ıËÎ·Ó ·ÚÁ¿ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ÛÙËÓ ∂ÈÛ·ÁÁÂÏ›· μfiÏÔ˘. ™Â ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ·Û΋ıËÎ·Ó ‰ÈÒÍÂȘ Î·È ·Ú·¤ÌÊıËÎ·Ó ÛÙÔÓ ∞Ó·ÎÚÈÙ‹. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ Â›Ó·È Ë ‰Â‡ÙÂÚË ˘fiıÂÛË Î·ÙÔ¯‹˜ Î·È ‰È·Î›ÓËÛ˘ Ó·ÚΈÙÈÎÒÓ Ô˘ ÂÍȯÓÈ¿˙ÂÈ Ì¤Û· Û ‰È¿ÛÙËÌ· Ï›ÁˆÓ ËÌÂÚÒÓ ÙÔ ∫ÂÓÙÚÈÎfi §ÈÌÂÓ·Ú¯Â›Ô μfiÏÔ˘. ΔËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË ¶·Ú·Û΢‹ ÔÈ ÏÈÌÂÓÈÎÔ› Û˘Ó¤Ï·‚·Ó ÛÙËÓ ∞ÏfiÓÓËÛÔ ‰‡Ô ¿ÙÔÌ· ÁÈ· ηÙÔ¯‹ Î·È ‰È·Î›ÓËÛË Ó·ÚΈÙÈÎÒÓ. ™ÙËÓ Î·ÙÔ¯‹ ÙÔ˘ ÂÓfi˜ ‚Ú¤ıËΠÔÛfiÙËÙ· 1.600 ÁÚ·ÌÌ·Ú›ˆÓ ¯·Û›˜. Ãı˜ ·ÔÏÔÁ‹ıËÎ·Ó ÛÙÔÓ ∞Ó·ÎÚÈÙ‹ Î·È Ì ۇÌʈÓË ÁÓÒÌË ∞Ó·ÎÚÈÙ‹ Î·È ∂ÈÛ·ÁÁÂϤ· ÎÚ›ıËΠÚÔÛˆÚÈÓ¿ ÎÚ·ÙÔ‡ÌÂÓÔ˜ Ô ¤Ó·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ‰‡Ô (Ô˘ ÛÙËÓ Î·ÙÔ¯‹ ÙÔ˘ ‚Ú¤ıËÎÂ Ë ÚÔ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓË ÔÛfiÙËÙ·), ÂÓÒ Ô ¿ÏÏÔ˜ ·Ê¤ıËΠÂχıÂÚÔ˜ Ì fiÚÔ˘˜. ΔԇϷ ∫ÂοÙÔ˘

ª¤ÙÚ· ÁÈ· ÙÔ ¶. §ÈÌÂÓ·Ú¯Â›Ô ˙‹ÙËÛÂ Ô ∞. ¡¿ÓÔ˜ √¶ø™ ·Ó·ÎÔÈÓÒıËÎÂ, ÙÔ ÎÙ›ÚÈÔ Ù˘ ¢∂À∞ªμ ÂÈÛΤÙÂÙ·È Û‹ÌÂÚ· Ô ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÙÔ˘ ∫∫∂, ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ μfiÏÔ˘, Î. ∞. ¡¿ÓÔ˜, ÁÈ· Ó· Û˘Ó·ÓÙËı› ·fi ÓˆÚ›˜ ÙÔ Úˆ› Ì ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ ÛÙË ¢ËÌÔÙÈ΋ ∂ȯ›ÚËÛË ⁄‰Ú¢Û˘, ÙË ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›· Î·È ÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ƒ·‰ÈfiʈÓÔ, ÂÓÒ ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ı· ÂÚÈԉ‡ÛÂÈ ÛÙÔ˘˜ ·È‰ÈÎÔ‡˜ ÛÙ·ıÌÔ‡˜ Ù˘ ¡. πˆÓ›·˜. ™ÙÔ ÌÂٷ͇, ÂÓ›Û¯˘ÛË Ù˘ ·Ú¿Ù·Í˘ §·˚΋ ™˘Û›ڈÛË Ô˘ ÛÙËÚ›˙ÂÙ·È ·fi ÙÔ ∫∫∂, ˙‹ÙËÛÂ Ô ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÎÏÈÌ·Î›Ô˘ Ù˘ §·˚΋˜ ™˘Û›ڈÛ˘ Î. ¡¿ÓÔ˜, Û ÂÚÈԉ›· ÛÙË Û˘ÓÔÈΛ· ÙÔ˘ ¶·Ï·ÈÔ‡ §ÈÌÂÓ·Ú¯Â›Ô˘, “Ì „‹ÊÔ Î·Ù·‰›Î˘” - fiˆ˜ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο, › “ÛÙÔ˘˜ ˘Ô„ËÊ›Ô˘˜ ÙˆÓ ‰‡Ô ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ÙÔÈ΋ Î·È ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋ ‰ÈÔ›ÎËÛË”.

ÀÔ„‹ÊÈ· ÛÙÔ ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘ Ë ·ÓÙÈÓÔ̿گ˘ ¡. √ÈÎÔÓfiÌÔ˘ ™Δ√ ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘ ı· η٤ÏıÂÈ ˆ˜ ˘Ô„‹ÊÈ· Ë ·ÓÙÈÓÔ̿گ˘ ¶·È‰Â›·˜ Î. ¡·Ù¿Û· √ÈÎÔÓfiÌÔ˘ Ì ÙÔ „ËÊÔ‰¤ÏÙÈÔ ÙÔ˘ Î. ¶¿ÓÔ˘ ™ÎÔÙÈÓÈÒÙË. ∏ Î. √ÈÎÔÓfiÌÔ˘ Û˘˙‹ÙËÛÂ Î·È ÙËÓ ·fiÊ·Û‹ Ù˘ Î·È Ì ÙÔÓ ˘Ô„‹ÊÈÔ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ¿Ú¯Ë Î. ∞. ¶··ÙfiÏÈ·, ÙÔ „ËÊÔ‰¤ÏÙÈÔ ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ı· ÛÙËÚ›ÍÂÈ, ÂÓÒ Û ‰‹ÏˆÛ‹ Ù˘, ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ, ·Ó·Ê¤ÚÂÈ: “™ÙËÓ ÚˆÙfiÁÓˆÚË ‰ÔÌÈ΋ ·ÏÏ·Á‹ Ô˘ ÂȯÂÈÚÂ›Ù·È Ì ÙÔÓ ∫·ÏÏÈÎÚ¿ÙË, Û˘Ó¯›˙ˆ ÙËÓ ÔÚ›· ÌÔ˘ ÛÙËÓ ΔÔÈ΋ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË, ÛÙÔÓ ÂÓÈ·›Ô ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘, ÛÙÔ Ï¢Úfi ÙÔ˘ ¶¿ÓÔ˘ ™ÎÔÙÈÓÈÒÙË, ·ԉ¯fiÌÂÓË ÚfiÙ·ÛË Ô˘ ÌÔ˘ ·ˇı˘Ó ÌÂÙ¿ ÙË ‰‹ÏˆÛË Ù˘ ˘Ô„ËÊÈfiÙËÙ¿˜ ÙÔ˘ Î·È ‰ÂÛÌ¢fiÌÂÓË fiÙÈ ı· ·ÁˆÓÈÛÙÒ, Ì fiϘ ÌÔ˘ ÙȘ ‰˘Ó¿ÌÂȘ, ÁÈ· ÙË ÓÈÎËÊfiÚ· ÚÔÔÙÈ΋ Ù˘ “¢ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋˜ ™˘ÌÔÏÈÙ›·˜” , Ì ÙËÓ ›ÛÙË ÛÙÔ ÍÂΛÓËÌ· ÌÈ·˜ Ó¤·˜ ÂÔ¯‹˜ ÛÙÔ ‰ÈÂ˘Ú˘Ì¤ÓÔ ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘”.


M·ÁÓËÛ›· 12 ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·

«ª¤ÓÔ˘Ì £ÂÛÛ·Ï›· √ÈÎÔÏÔÁÈο» Ô Û˘Ó‰˘·ÛÌfi˜ ÙÔ˘ ¢. ∫Ô˘Ú¤Ù· Ÿˆ˜ ·Ó·ÎÔÈÓÒıËÎÂ, ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ 26/9/10 ÛÙË §¿ÚÈÛ· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËÎÂ Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ù˘ ÂÎÏÔÁÈ΋˜ ÂÈÙÚÔ‹˜ ÙÔ˘ Û˘Ó‰˘·ÛÌÔ‡ Ì ˘Ô„‹ÊÈÔ ÂÚÈÊÂÚÂÈ¿Ú¯Ë ÙÔÓ Î·ıËÁËÙ‹ ¢ËÌ‹ÙÚË ∫Ô˘Ú¤Ù·. £¤Ì· Ù˘ Û˘Ó¿ÓÙËÛ˘ ‹Ù·Ó ‰È¿ÊÔÚ· ‰È·‰ÈηÛÙÈο ı¤Ì·Ù·, ÂÓÒ, ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ, Û˘˙ËÙ‹ıËÎ·Ó ÔÈ ˘Ô„ËÊÈfiÙËÙ˜ ÛÙÔ „ËÊÔ‰¤ÏÙÈÔ Ì ÛÎÔfi ÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË ‰˘Ó·Ù‹ ÂÎÚÔÛÒËÛË fiÏˆÓ fiÛˆÓ ÔÚ·Ì·Ù›˙ÔÓÙ·È ÌÈ· £ÂÛÛ·Ï›· ‚ÈÒÛÈÌË, ÌÈ· £ÂÛÛ·Ï›· Ì ·ÈÛÈÔ‰ÔÍ›· Î·È Ï‡ÛÂȘ Ô˘ ‚ÂÏÙÈÒÓÔ˘Ó ÙËÓ Î·ıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ· ÙÔ˘ ÔÏ›ÙË Û‹ÌÂÚ·, Â‰Ò Î·È ÙÒÚ·, Ì ¤ÌÊ·ÛË ÛÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜. √ Ù›ÙÏÔ˜ ÙÔ˘ Û˘Ó‰˘·ÛÌÔ‡ ·ÔÊ·Û›ÛÙËΠӷ ›ӷÈ: ª∂¡√Àª∂ £∂™™∞§π∞, √π∫√ - §√°π∫∞.

¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜

ΔÔ ∞™∂¶ ¤Î·Ó ‰ÂÎÙ‹ ·›ÙËÛË ∫. ∫·Ú··Ù¿ÎË ÁÈ· ÚfiÛÏË„Ë ¢ÂÎÙ‹ ¤ÁÈÓ ·fi ÙÔ ∞™∂¶ Ë ·›ÙËÛË ÙÔ˘ Î. ∫. ∫·Ú··Ù¿ÎË, ÁÈÔ˘ ÙÔ˘ ‰ËÌ¿Ú¯Ô˘ ¡¤·˜ ∞Á¯È¿ÏÔ˘, Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ÚfiÛÏË„‹ ÙÔ˘ ÛÙÔ ¢‹ÌÔ Î·È ÛÙË ı¤ÛË Ô‰ËÁÔ‡ ·ÔÚÚÈÌÌ·ÙÔÊfiÚÔ˘. ÀÂÓı˘Ì›˙ÂÙ·È fiÙÈ Ë ÙÂÏÂ˘Ù·›· ·fiÊ·ÛË Ì ÙËÓ ÔÔ›· ÙÔ ∞™∂¶ ÙÔÔıÂÙÔ‡Û ÁÈ· ‰Â‡ÙÂÚË ÊÔÚ¿ ÛÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ Ô‰ËÁÔ‡ ·ÔÚÚÈÌÌ·ÙÔÊfiÚÔ˘ ÙÔÓ ¤ÙÂÚÔ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔ Î. ¶. ¶·Û¯¿ÏË, ÂΉfiıËΠÚÈÓ ·fi ‰‡Ô ‚‰ÔÌ¿‰Â˜ Î·È ·Ó¤ÊÂÚ fiÙÈ Î. ∫. ∫·Ú··Ù¿Î˘ ¤ÚÂ ӷ ·ÔÌ·ÎÚ˘Óı› ·fi ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘, ‰ÈfiÙÈ ‰ÂÓ ‰È¤ıÂÙ ÙÔ ÈÛÙÔÔÈËÙÈÎfi Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋˜ ÈηÓfiÙËÙ·˜. ªÂÙ¿ Ù· ·Ú·¿Óˆ Ô ∫. ∫·Ú··Ù¿Î˘ η٤ıÂÛ ‰Â‡ÙÂÚË ·›ÙËÛË ıÂÚ·›·˜ Ì ÙËÓ ÔÔ›· ÂÍËÁÔ‡Û fiÙÈ Ë ·ÚÌfi‰È· ÂÈÙÚÔ‹ Ù˘ ¡∞ª, Ô˘ ‰ÈÂÓÂÚÁ› ÙȘ ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ ÁÈ· ÙÔ ÈÛÙÔÔÈËÙÈÎfi Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋˜ ÈηÓfiÙËÙ·˜, ÌÔÚ› Ó· Û˘ÁÎÚÔÙ‹ıËΠÛÙȘ 23 ª·ÚÙ›Ô˘, ˆÛÙfiÛÔ ÔÈ ÚÒÙ˜ ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ ¤ÁÈÓ·Ó ÛÙȘ 14 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘, ÂÍ·ÈÙ›·˜ ÙÔ˘ ÌÂȈ̤ÓÔ˘ ·ÚÈıÌÔ‡ ÙˆÓ ÂӉȷÊÂÚÔ̤ӈÓ. ø˜ ÂÎ ÙÔ‡ÙÔ˘ ‹Ù·Ó ·‰‡Ó·ÙÔ Ó· ÂÍÂÙ·ÛÙ› Î·È Ó· ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÂÈ ÙÔ ÈÛÙÔÔÈËÙÈÎfi. ∏ Ó¤· ÂͤÏÈÍË ÚԤ΢„ ¯ı˜ ÙÔ Úˆ›, ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Û˘Ó¿ÓÙËÛ˘ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ‰‡Ô Ï¢ÚÒÓ ÛÙËÓ ∂ÈıÂÒÚËÛË ∂ÚÁ·Û›·˜, ÛÙËÓ ÔÔ›· ÚÔÛ¤Ê˘ÁÂ Ô Î. ¶. ¶·Û¯¿Ï˘, ‰ÈfiÙÈ ‰ÂÓ Â›¯Â ‰Ôı› ÂÓÙÔÏ‹ ·fi ÙÔ ‰‹Ì·Ú¯Ô ÁÈ· ÙËÓ ÚfiÛÏË„Ë ÙÔ˘. ™ÙËÓ ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ∞™∂¶ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È, ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ, Ù· ÂÍ‹˜: “ΔÔ ∞™∂¶ ¤Î·Ó ‰ÂÎÙ‹ ÙËÓ ·›ÙËÛË ıÂÚ·›·˜ ÙÔ˘ Î. ∫. ∫·Ú··Ù¿ÎË Ì ÙÔ ·ÈÙÈÔÏÔÁÈÎfi fiÙÈ Ë ·Ú¿ÏÂÈ„Ë ÂΠ̤ÚÔ˘˜ ÙÔ˘ Ó· ÚÔÛÎÔÌ›ÛÂÈ ÙÔ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓÔ ¶ÈÛÙÔÔÈËÙÈÎfi ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋˜ πηÓfiÙËÙ·˜ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜ ÂÌÔÚÂ˘Ì¿ÙˆÓ Ù˘ ¡∞ª ‰ÂÓ ÔÊÂÈÏfiÙ·Ó Û ‰È΋ ÙÔ˘ ÔÏÈÁˆÚ›· ‹ ·Ì¤ÏÂÈ·, ·ÏÏ¿ ÛÙË ÌË Û˘ÁÎÚfiÙËÛË Ù˘ ·ÚÌfi‰È·˜ ÁÈ· ÙȘ Û¯ÂÙÈΤ˜ ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ ÂÈÙÚÔ‹˜”. ™Â ‰‹ÏˆÛ‹ ÙÔ˘ Ô ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ ¡¤·˜ ∞Á¯È¿ÏÔ˘ Î. ∏Ï. ∫·Ú··Ù¿Î˘ ·ÚΤÛÙËΠӷ ÙÔÓ›ÛÂÈ fiÙÈ “Ë ·fiÊ·ÛË Â›Ó·È Û‚·ÛÙ‹”.

TETAPTH 29 ™E¶TEMBPI√À 2010

™ÙÔ˘˜ ÙÔÌ›˜ ÙˆÓ Ó¤ˆÓ Ù¯ÓÔÏÔÁÈÒÓ Î·È ÙˆÓ ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈÎÒÓ ÌÔÚÊÒÓ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜

¶. ™ÎÔÙÈÓÈÒÙ˘: £· ÂÓı·ÚÚ‡ÓÔ˘Ì ۯÔÏ›· Ô˘ ηÈÓÔÙÔÌÔ‡Ó fi ÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô ÙÔ˘ ˘Ô„‹ÊÈÔ˘ ¢ËÌ¿Ú¯Ô˘ μfiÏÔ˘ Î. ¶. ™ÎÔÙÈÓÈÒÙË ·Ó·ÎÔÈÓÒıËÎ·Ó Ù· ÂÍ‹˜: °È· ÙȘ ÚˆÙÔÔÚȷΤ˜ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈΤ˜ Î·È ¿ÏϘ ‰Ú¿ÛÂȘ Ô˘ ˘ÏÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÛÙÔ 1Ô ™∂∫ μfiÏÔ˘ ÂÓËÌÂÚÒıËÎÂ Ô ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ¶¿ÓÔ˜ ™ÎÔÙÈÓÈÒÙ˘ ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Â›Û΄˘ Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ ÛÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô Î·È ÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ô˘ ›¯Â Ì ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡˜ Î·È Ì·ıËÙ¤˜. ∏ Â›ÛÎÂ„Ë ÙÔ˘ Î. ™ÎÔÙÈÓÈÒÙË Â›¯Â Û˘Ì‚ÔÏÈÎfi Î·È Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎfi ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·, ηıÒ˜ ÙÔ 1Ô ™∂∫ ·ÔÙÂÏ› ÈÏÔÙÈÎfi Û¯ÔÏÂ›Ô ÛÙÔ˘˜ ÙÔÌ›˜ ÙˆÓ Ó¤ˆÓ Ù¯ÓÔÏÔÁÈÒÓ, Ù˘ „ËÊȷ΋˜ ‰ÈÎÙ‡ˆÛ˘ Î·È Ù˘ ÚÔÒıËÛ˘ ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈÎÒÓ ÌÔÚÊÒÓ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜, Î·È ÂÔ̤ӈ˜ ÏËÚÔ› ÙȘ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ ÙÔ˘ “Ó¤Ô˘” Û¯ÔÏ›Ԣ Ô˘ ÚÔˆı› ÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ¶·È‰Â›·˜. ∞Í›˙ÂÈ Ó· ÛËÌÂȈı› fiÙÈ Â›Ó·È ÙÔ ÌÔÓ·‰ÈÎfi Û¯ÔÏÂ›Ô Û ÔÏfiÎÏËÚË ÙË £ÂÛÛ·Ï›· ÙÔ ÔÔ›Ô ÂÁη٤ÛÙËÛ ÌÔÓ¿‰· ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ËÏÂÎÙÚÈ΋˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ ·fi ʈÙÔ‚ÔÏÙ·˚ο ÈÛ¯‡Ô˜ 20 kW, ÂÓÒ ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ ˘ÏÔÔÈ› ‰Ú¿ÛÂȘ fiˆ˜ Â›Ó·È Ë ·ÚÔ¯‹ ÛÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ ·Û‡ÚÌ·ÙÔ˘ Internet, ÂÈÏÂÁ̤Ó˘ ÌÔ˘ÛÈ΋˜, ÚÔ‚ÔÏ‹ ÓÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú Î·È Ù·ÈÓÈÒÓ Ì Ù¯ÓÔÏÔÁÈο ΢ڛˆ˜ ı¤Ì·Ù·, ÔÈ Ôԛ˜ ÂÓÙ¿ÛÛÔÓÙ·È Û ÌÈ· ··Û¯fiÏËÛË Ô˘ ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È ¢ËÌÈÔ˘ÚÁÈÎfi ¢È¿ÏÂÈÌÌ·. √ Î. ™ÎÔÙÈÓÈÒÙ˘ ÍÂÓ·Á‹ıËΠÛÙÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜ ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ Î·È ÂÓËÌÂÚÒıËΠ·fi ÙÔ ‰È¢ı˘ÓÙ‹ °. ºÈÏ›Ô˘ ÁÈ· ÙȘ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ Ô˘ ˘ÏÔÔÈÔ‡ÓÙ·È Ì ÛÙfi¯Ô ÙËÓ

·Ó·‚¿ıÌÈÛË Ù˘ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈ΋˜ ‰È‰·Ûηϛ·˜ Î·È ÙËÓ ·ÚÔ¯‹ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚˆÓ ÂÊÔ‰›ˆÓ ÛÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜, ηıÒ˜ Î·È ÁÈ· Ù· ÌÂÏÏÔÓÙÈο Û¯¤‰È· Â¤ÎÙ·Û˘ Ù˘ ÌÔÓ¿‰·˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ËÏÂÎÙÚÈ΋˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜. ∞̤ۈ˜ ÌÂÙ¿, Û ‰‹ÏˆÛ‹ ÙÔ˘ ÙfiÓÈÛ fiÙÈ

¶·Ú¤Ì‚·ÛË ÙˆÓ √ÈÎÔÏfiÁˆÓ ¶Ú¿ÛÈÓˆÓ ÁÈ· Ó· ÌËÓ ÎÔÔ‡Ó 13 ‡η ÛÙÔ ª·Ï¿ÎÈ ŒÁÈÓ ¯ı˜ ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ·fi ·ÓÙÈÚÔÛˆ›· ÙÔ˘˜ ¶·Ú¤Ì‚·ÛË ÁÈ· Ó· ÌËÓ ÎÔÔ‡Ó 13 ‡η ÛÂ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ηÙÔÈÎÈÒÓ ÛÙÔ ª·Ï¿ÎÈ ¤ÁÈÓ ¯ı˜ ·fi ÙÔ˘˜ √ÈÎÔÏfiÁÔ˘˜ ¶Ú¿ÛÈÓÔ˘˜. ∞ÓÙÈÚÔÛˆ›· ÙˆÓ √ÈÎÔÏfiÁˆÓ ÂÈÛΤÊıËΠ¯ı˜ ÙÔ Û˘-

“ÛÙÔ 1Ô ™∂∫ μfiÏÔ˘ Ë ÂÎ·È‰Â˘ÙÈ΋ ‰È·‰Èηۛ· ¤¯ÂÈ ·ÔÎÙ‹ÛÂÈ ¿ÏÏÔ ÓfiËÌ· Î·È ¤¯ÂÈ ÍÂʇÁÂÈ ·fi Ù· ÛÙÂÓ¿ fiÚÈ· ÙÔ˘ Û¯ÔÏÈÎÔ‡ ÂÁ¯ÂÈÚȉ›Ô˘ Î·È ÙÔ˘ ˆÚÔÏÔÁ›Ô˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜. ∞˘Ùfi ÔÊ›ÏÂÙ·È Î˘Ú›ˆ˜ ÛÙÔ˘˜ ηıËÁËÙ¤˜ ÙÔ˘ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ,

ÁÎÚfiÙËÌ· Î·È ‰¤¯ÙËΠηٷÁÁÂϛ˜ ·fi ÂÚÈÔ›ÎÔ˘˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ·Ó¤ÊÂÚ·Ó fiÙÈ ˘¿Ú¯ÂÈ ÚfiıÂÛË ·fi ÌÂÚ›‰· ηÙÔ›ÎˆÓ ÙÔ˘ Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ ÎÔ‹ ÙˆÓ ‡ΈÓ, Ì ÙÔ ·ÈÙÈÔÏÔÁÈÎfi fiÙÈ ÂÚÈÔÚ›˙ÂÙ·È Ë ı¤· ÙˆÓ Î·ÙÔÈÎÈÒÓ ÚÔ˜ ÙËÓ ı¿Ï·ÛÛ·. ∏ ·ÓÙÈÚÔÛˆ›· ÙˆÓ ÔÈÎÔÏfiÁˆÓ Ì ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙÔÓ Î. ∫ÔÏfiÓÈ· ÙfiÓÈÛ fiÙÈ ı· Á›ÓÂÈ fi,ÙÈ Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ ÁÈ· Ó· ÌËÓ ÎÔÔ‡Ó Ù· ‰¤ÓÙÚ·, ÂÓÒ Î·Ù·ÁÁ¤ÏıËÎÂ Ô ‰·Û¿Ú¯Ë˜ Î·È ÚÒËÓ ·ÓÙÈÓÔ̿گ˘ Î. ¡. ¡Ù›ÙÔÚ·˜.™‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ ∫ÔÏfiÓÈ·, Ô ‰·Û¿Ú¯Ë˜ ¤‰ˆÛ ¿‰ÂÈ· Û ÂÓÔ›ÎÔ˘˜ ÙÔ˘ Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·ÙÔ˜ Ó· Îfi„Ô˘Ó Ù· ‰¤ÓÙÚ· ÂÊfiÛÔÓ ·Ó‹ÎÔ˘Ó Û ȉÈfiÎÙËÙÔ ¯ÒÚÔ. ™˘˙‹ÙËÛË ÁÈ· ÙÔ ı¤Ì· ¤ÁÈÓ ÌÂٷ͇ ÙÔ˘ Î. ∫ÔÏfiÓÈ· Î·È ÙÔ˘ Î. ¡Ù›ÙÔÚ·, fiÔ˘ Ô ‰Â‡ÙÂÚÔ˜ ·Ó¤ÊÂÚ fiÙÈ Ù· ‰¤ÓÙÚ· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÎÔÔ‡Ó ÂÊfiÛÔÓ Û˘ÌʈÓ› Ë ÏÂÈÔ„ËÊ›· ÙˆÓ È‰ÈÔÎÙËÙÒÓ ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ˘. ™ÙÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ¤¯ÂÈ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÁÂÓÈ΋ Û˘Ó¤Ï¢ÛË fiÔ˘ ÔÈ È‰ÈÔÎً٘ ÛÙËÓ ÏÂÈÔ„ËÊ›· ÙÔ˘˜ ¤¯Ô˘Ó Û˘ÌʈӋÛÂÈ ÁÈ· ÙËÓ ÎÔ‹ ÙˆÓ ‰¤ÓÙÚˆÓ, ˆÛÙfiÛÔ fiˆ˜ ‰‹ÏˆÛÂ Ô Î. ∫ÔÏfiÓÈ·˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ Ë ÙÔÈ΋ ÎÔÈÓˆÓ›· Ó· ÂÈÙÚ¤„ÂÈ ·˘Ù‹ ÙËÓ Î·Ù·ÛÙÚÔÊ‹.

¢¤Î· ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË Ù˘ ·ÓÂÚÁ›·˜ ÛÙÔ ¢‹ÌÔ ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘

ΔÔ˘ ¢ËÌ‹ÙÚË ™Ù. ¡·Û›Î·, ˘Ô„‹ÊÈÔ˘ ¢ËÌ¿Ú¯Ô˘ ÛÙÔ ¢‹ÌÔ ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘

™‡Ìʈӷ Ì ٷ ÛÙÔȯ›· Ô˘ ¤¯Ô˘Ì ÛÙË ‰È¿ıÂÛ‹ Ì·˜ ·fi ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÛÙ·ÙÈÛÙÈ΋ ·Ú¯‹ Î·È ÙÔÓ √∞∂¢, ‰È·ÈÛÙÒÓÔ˘Ì fiÙÈ ÙÔ ÔÛÔÛÙfi ·ÓÂÚÁ›·˜ ÛÙÔ˘˜ ηÏÔηÈÚÈÓÔ‡˜ Ì‹Ó˜ ÙÔ˘ 2010 ·ÁÁ›˙ÂÈ Î·Ù¿ ̤ÛÔ fiÚÔ ÙÔ 14%. ÷ڷÎÙËÚÈÛÙÈÎfi Â›Ó·È fiÙÈ Ë ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘ ÂÌÊ·Ó›˙ÂÈ ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ÔÛÔÛÙfi ÛÙÔ ÓÔÌfi Ì·˜, Ô˘ ·ÁÁ›˙ÂÈ ÙÔ 16,5%, ÌÂÙ¿ ÙÔ ¶‹ÏÈÔ. ∫·Ù¿ ηÓfiÓ· Ë ·ÓÂÚÁ›· Ï‹ÙÙÂÈ Î˘Ú›ˆ˜ ÙȘ Á˘Ó·›Î˜ Ì ÔÛÔÛÙfi ‰ÈÏ¿ÛÈÔ ‹ Î·È ÙÚÈÏ¿ÛÈÔ Û ÔÚÈṲ̂Ó˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ ·fi ÙÔ ·ÓÙ›ÛÙÔȯÔ

ÙˆÓ ·ÓÙÚÒÓ.∏ ΔÔÈ΋ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË ·ÔÙÂÏ› ÙÔÓ ÈÔ ÎÔÓÙÈÓfi ÎÚ·ÙÈÎfi ıÂÛÌfi ÛÙÔ˘˜ Ôϛ٘. ªÂ ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ·ÚÌfi‰ÈˆÓ ÊÔÚ¤ˆÓ ÌÔÚ› Ó· ηٷÁÚ¿„ÂÈ ÙËÓ ¤ÎÙ·ÛË ÙÔ˘ ÚÔ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜ Ù˘ ·ÓÂÚÁ›·˜ Û οı ÙÔÈ΋ ÎÔÈÓˆÓ›· Î·È Ó· ۯ‰ȿÛÂÈ, Ó· ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›ÛÂÈ, Ó· ˘ÏÔÔÈ‹ÛÂÈ ÔÏÈÙÈΤ˜ Ô˘ ı· Ô‰ËÁ‹ÛÔ˘Ó ÛÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ‹ Ù˘. °È· ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË Ù˘ ·ÓÂÚÁ›·˜ ÛÙÔ ¢‹ÌÔ ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘ ‰ÂÛÌ¢fiÌ·ÛÙ ÁÈ·: 1. ÿ‰Ú˘ÛË ¢ËÌÔÙÈÎÒÓ °Ú·Ê›ˆÓ ∂˘Ú¤Ûˆ˜ ∂ÚÁ·Û›·˜ Î·È Û‡Ó‰ÂÛ‹ ÙÔ˘˜ Ì ÙËÓ ÙÔÈ΋, ·ÏÏ¿ Î·È ÙËÓ Â˘Ú‡ÙÂÚË ·ÁÔÚ¿ ÂÚÁ·Û›·˜. 2. ÀÏÔÔ›ËÛË ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÔ‡ ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏÈÛÌÔ‡, ηٿÚÙÈÛ˘ Î·È Â·Ó¤ÓÙ·Í˘ ÙˆÓ Ó¤ˆÓ, ÙˆÓ ·Ó¤ÚÁˆÓ, ÙˆÓ Á˘Ó·ÈÎÒÓ ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÂÚÁ·Û›·˜. 3. ™˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔÈÎÔ‡˜ ÂÚÁÔ‰ÔÙÈÎÔ‡˜ ÊÔÚ›˜ (μÈÔÌ˯·Ó›Â˜, μÈÔÙ¯ÓÈÎÔ‡˜ Û˘ÏÏfiÁÔ˘˜ Î.Ï.) ÁÈ· ¤ÌÌÈÛıË Ú·ÎÙÈ΋ ÂÍ¿ÛÎËÛË ÂÚÈÔÚÈṲ̂ÓÔ˘ ¯ÚÔÓÈÎÔ‡ ‰È·ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÁÈ· Ó¤Ô˘˜. 4. √˘ÛÈ·ÛÙÈ΋ ·Ú¤Ì‚·ÛË ÛÙË ÛÙ‹ÚÈÍË ÙˆÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÒÓ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÒÓÙ·˜ ηχÙÂÚ˜ Û˘Óı‹Î˜ ∞ÁÔÚ¿˜. ∂Ó›Û¯˘ÛË Ó¤ˆÓ ‰ËÌÔÙÒÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÒÓ Ì ÌÂȈ̤ӷ ‰ËÌÔÙÈο Ù¤ÏË. 5. ∂Ó›Û¯˘ÛË Ù˘ ·ÁÚÔÙÈ΋˜ Î·È ÎÙËÓÔÙÚÔÊÈ΋˜ ·Ó¿Ù˘Í˘ Ì ·ÍÈÔÔ›ËÛË ‰ËÌÔÙÈÎÒÓ ÁˆÙÚ‹ÛÂˆÓ Î·È ·ÓfiÚ˘ÍË Ó¤ˆÓ, Ì Ô-

ÏÔÎÏËڈ̤Ó˜ ÌÂϤÙ˜ ÁÈ· ηٷÛ΢‹ ·Ú‰Â˘ÙÈÎÒÓ ÊÚ·ÁÌ¿ÙˆÓ, ‚ÂÏÙ›ˆÛË Ù˘ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ·˜ ÙˆÓ ÁˆÚÁÈÎÒÓ Î·È ÎÙËÓÔÙÚÔÊÈÎÒÓ ÂÎÌÂÙ·ÏχۈÓ, ÚÔ‚ÔÏ‹ ÙÔÈÎÒÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ. 6. ∫·Ù¿ÚÙÈÛË ÔÏÔÎÏËڈ̤ÓÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ۯ‰ȷÛÌÔ‡ ·Ó¿Ù˘Í˘ Î·È ÚÔÒıËÛ˘ Ù˘ ‚ÈÒÛÈÌ˘ ·ÏÈ›·˜. 7. ∂Ó›Û¯˘ÛË Ù˘ Á˘Ó·ÈΛ·˜ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜ Ì ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· Á˘Ó·ÈΛˆÓ ·ÁÚÔÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎÒÓ Û˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌÒÓ. 8. ¢ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ‰ËÌÔÙÈ΋˜ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋˜ Âȯ›ÚËÛ˘ ÁÈ· ·Ó¿Ù˘ÍË ÙÔ˘ ÙÔ˘ÚÈÛÌÔ‡ Î·È ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈÎÒÓ ÌÔÚÊÒÓ ÙÔ˘ÚÈÛÌÔ‡. ∏ Â›Ù¢ÍË ÙÔ˘ ·Ú·¿Óˆ ÛÙfi¯Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ηٷÛÙ‹ÛÂÈ ÙÔ ¢‹ÌÔ ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎfi ÚÔÔÚÈÛÌfi. 9. ∂ÎÌÂÙ¿ÏÏ¢ÛË ÙˆÓ Ó¤ˆÓ ÚÔÔÙÈÎÒÓ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋˜ ·Ó¿Ù˘Í˘ Ô˘ ÚÔ·ÙÔ˘Ó Ì ÙËÓ ·Ó·Û‡ÛÙ·ÛË Ù˘ Ï›ÌÓ˘ ∫¿ÚÏ·˜. 10. ¶ÚÔÒıËÛË Î·È ˘ÏÔÔ›ËÛË ¤ÚÁˆÓ ˘Ô‰ÔÌ‹˜ (ÎfiÌ‚Ô˜ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ˘) Ô˘ ı· ·ÊÔÚÔ‡Ó Ô‰ÈÎfi ‰›ÎÙ˘Ô ÒÛÙ ӷ ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙Ô˘Ó ¿ÓÂÙË ÚfiÛ‚·ÛË ÙˆÓ ÂÈÛÎÂÙÒÓ ÛÙÔ ¢‹ÌÔ ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘. ™Ù·ıÂÚ‹ Âȉ›ˆÍ‹ Ì·˜ Â›Ó·È Ë Â‰Ú·›ˆÛË ÂÓfi˜ ¢‹ÌÔ˘ ·ÓÔÈÎÙÔ‡ ÛÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›· Î·È ÙȘ ÚÔÎÏ‹ÛÂȘ Ù˘, ÊÔÚ¤· ÁÓÒÛ˘ Î·È ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ ÛÙËÓ ˘ËÚÂÛ›· ÙÔ˘ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ Û˘ÓfiÏÔ˘.

ÛÙÔ ÌÂÚ¿ÎÈ ÙÔ˘˜ Î·È ÛÙËÓ ·Á¿Ë ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÙÔ ÏÂÈÙÔ‡ÚÁËÌ· Ô˘ ·ÛÎÔ‡Ó. ΔÔ 1Ô ™∂∫ ÂÎÏËÚÒÓÂÈ ÙÔÓ ÛÙfi¯Ô ÙÔ˘ ·Ó·‚·ıÌÈṲ̂ÓÔ˘ ‰ËÌfiÛÈÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ, ηıÒ˜ ·ÔÙÂÏ› Û‡Á¯ÚÔÓÔ fiÏÔ ÁÓÒÛ˘, ηÈÓÔÙÔÌ›·˜ Î·È Ó¤ˆÓ Ù¯ÓÔÏÔÁÈÒÓ. ∞˘Ùfi ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ Î·Ù·Ê¤ÚÓÂÈ Ó· ·Ú¤¯ÂÈ ÂÎ·›‰Â˘ÛË ˘„ËÏ‹˜ ÔÈfiÙËÙ·˜ Î·È Ó· Û˘Ì‚¿ÏÏÂÈ ÛÙËÓ ÔχÏ¢ÚË ·Ó¿Ù˘ÍË ÙˆÓ ÈηÓÔÙ‹ÙˆÓ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ, Ô˘ Â›Ó·È ÙÔ ˙ËÙÔ‡ÌÂÓÔ ÛÙË Û‡Á¯ÚÔÓË ÂÔ¯‹. ∂Óı·ÚÚ‡ÓÔ˘Ì Ì fiϘ Ì·˜ ÙȘ ‰˘Ó¿ÌÂȘ ÙȘ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›Â˜ ‰Ú¿ÛÂˆÓ Ô˘ ˘ÔÛÙËÚ›˙Ô˘Ó Î·È Û˘ÌÏËÚÒÓÔ˘Ó ÙËÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈ΋ ‰È·‰Èηۛ· Î·È ‰ÂÛÌ¢fiÌ·ÛÙ fiÙÈ ı· Û˘ÓÂÚÁ·ÛÙԇ̠ÛÙÂÓ¿ Ì ÙËÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈ΋ ÎÔÈÓfiÙËÙ· ÁÈ· Ó· ˘¿ÚÍÔ˘Ó ÔÏÏ¿ ·Ó¿ÏÔÁ· ·Ú·‰Â›ÁÌ·Ù· ÛÙ· Û¯ÔÏ›· ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘” . ¡· ÛËÌÂȈı› fiÙÈ ÙÔ 1Ô ™∂∫ ÛÙÂÁ¿˙ÂÙ·È Û’ ¤Ó· ·fi Ù· ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ· Û¯ÔÏÈο Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ¶ÔÏÂÔ‰ÔÌÈÎÔ‡ ™˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·ÙÔ˜ Ì·˙› Ì ÙÔ 2Ô ∂¶∞§ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜, ÙÔ 2Ô °ÂÓÈÎfi ∂ÓÈ·›Ô §‡ÎÂÈÔ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜, ÙÔ 1Ô Δ∂∂ ∂ȉÈ΋˜ ∞ÁˆÁ‹˜ Î·È ÙÔ ∂ÚÁ·ÛÙËÚÈ·Îfi ∫¤ÓÙÚÔ º˘ÛÈÎÒÓ ∂ÈÛÙËÌÒÓ Î·È ÙË ™¯ÔÏÈ΋ μÈ‚ÏÈÔı‹ÎË ÙÔ˘ 2Ô˘ °ÂÓÈÎÔ‡ §˘Î›Ԣ, ÛÙÔ ÎÙ›ÚÈÔ ÙÔ˘ ÚÒËÓ ¶ÔÏ˘ÎÏ·‰ÈÎÔ‡. ™Ù· ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈ· ÙÔ˘ 1Ô˘ ™∂∫ ÂÎ·È‰Â‡ÔÓÙ·È ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ÙˆÓ ·Ú·¿Óˆ Û¯ÔÏ›ˆÓ Î·È ÂÈϤÔÓ ÙÔ˘ 1Ô˘ ∂¶∞§ μfiÏÔ˘, ÙÔ˘ 2Ô˘ ∂¶∞§ μfiÏÔ˘, ÙÔ˘ 3Ô˘ ∂¶∞§ μfiÏÔ˘ Î·È ÙÔ˘ 2Ô˘ π∂∫ μfiÏÔ˘.

√ ∞. ƒÔÓÙÔ‡Ï˘ ÁÈ· ·Ó¿Ù˘ÍË ÙÔ˘ÚÈÛÌÔ‡ Ÿˆ˜ ·Ó·ÎÔÈÓÒıËÎÂ, ¤ÌÊ·ÛË ÛÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ÙÔ˘ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎÔ‡ ÚÔ˚fiÓÙÔ˜ Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜, Ì ÚÒÙÔ ‚‹Ì· ÙËÓ ÂÓ›Û¯˘ÛË ÙˆÓ ‰ÚÔÌÔÏÔÁ›ˆÓ Ì ÙȘ μfiÚÂȘ ™ÔÚ¿‰Â˜, ¤‰ˆÛÂ Ô ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȿگ˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î·È ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ §¿ÚÈÛ·˜ ÙÔ˘ §∞√™ ∞ÛÙ¤ÚÈÔ˜ ƒÔÓÙÔ‡Ï˘ Ô˘ ·Ú·‚Ú¤ıËÎ Û ÂΉ‹ÏˆÛË ÁÈ· ÙËÓ ¶·ÁÎfiÛÌÈ· ∏̤ڷ ΔÔ˘ÚÈÛÌÔ‡, ÙË ¢Â˘Ù¤Ú·, ÛÙËÓ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿. √ Î. ƒÔÓÙÔ‡Ï˘, Ì·˙› Ì ÙÔÓ ˘Ô„‹ÊÈÔ ·ÓÙÈÂÚÈÊÂÚÂÈ¿Ú¯Ë Î·È ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹ ª·ÁÓËÛ›·˜ ¶·‡ÏÔ ª·ÚοÎË, ÛÙËÓ ÙÔÔı¤ÙËÛ‹ ÙÔ˘ ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÂΉ‹ÏˆÛ˘, ÂÎÊÚ¿ÛÙËΠıÂÙÈο ÛÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ ı¤ÛÈÛ˘ ÂÓfi˜ ÌÂÙ·ÊÔÚÈÎÔ‡ ÈÛÔ˙˘Á›Ô˘, Ô˘ ı· ÚԂϤÂÈ ›‰È˜ ÙÈ̤˜ ÌÂÙ·ÊÔÚÒÓ Û fiϘ ÙȘ ÂÚÈÔ¯¤˜ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜, ÒÛÙ ӷ ÂÎÏ›„Ô˘Ó Ù· ·ÎÚÈ‚¿ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ·. ΔË ¢Â˘Ù¤Ú·, ÂÍ¿ÏÏÔ˘, ÔÈ Î.Î. ƒÔÓÙÔ‡Ï˘ Î·È ª·Úο΢, ÂÈÛΤÊıËÎ·Ó ÙËÓ ¤ÎıÂÛË “9Ô ∂ȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfi ¶·ÓfiÚ·Ì·”.

∂›ÛÎÂ„Ë ª. ¶·ÙÛÈ·ÓÙ¿ Û ¢∂À∞ªμ Î·È ∫∂∫∞¡∞ª Ÿˆ˜ ·Ó·ÎÔÈÓÒıËÎÂ, ÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ ηٿÛÙ·ÛË Ù˘ ¢∂À∞ªμ, Ù· ÔÈÎÔÓÔÌÈο Ù˘ Âȯ›ÚËÛ˘, ÙȘ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û ÂͤÏÈÍË, ·ÏÏ¿ Î·È Ù· ¤ÚÁ· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÙ› Û˘˙‹ÙËÛ ¯ı˜, ΔÚ›ÙË, Ô ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ μfiÏÔ˘ Î. ª·ÚÁ. ¶·ÙÛÈ·ÓÙ¿˜ Î·È ˘Ô„‹ÊÈÔÈ ÙÔ˘ Û˘Ó‰˘·ÛÌÔ‡, Ì ٷ ‰È¢ı˘ÓÙÈο ÛÙÂϤ¯Ë Ù˘ ∂ȯ›ÚËÛ˘ Î.Î. Δ·Û›· ∫ÔÏÈÔ‡, °. ª·ÎÚ‹ Î·È ¢. ∫Ô˘ÙÛÈʤÏË. √ Î. ¶·ÙÛÈ·ÓÙ¿˜ ÂÈÛΤÊıËΠÂ›Û˘ ÛÙ· ÁÚ·Ê›· fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ Ù˘ ¢∂À∞ªμ Î·È Û˘˙‹ÙËÛ ̷˙› ÙÔ˘˜ ı¤Ì·Ù· Û¯ÂÙÈο Ì ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ù˘ ∂ȯ›ÚËÛ˘.™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·, Ë ·ÓÙÈÚÔÛˆ›· Ù˘ ·Ú¿Ù·Í˘ Û˘Ó·ÓÙ‹ıËΠ̠ÙÔÓ ‰È¢ı˘ÓÙ‹ ÙÔ˘ ∫∂∫∞¡∞ª Î. μ·Û›ÏË ΔÚÈ·ÓٷʇÏÏÔ˘ Î·È ÙÔ ˘fiÏÔÈÔ ÚÔÛˆÈÎfi.


ª·ÁÓËÛ›· 13

Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 29 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2010

M ‚ÚÔ¯¤˜ ʇÁÂÈ Ô ™Â٤̂ÚÈÔ˜ Δ√ ÊıÈÓfiˆÚÔ Î·Ï¿ ÎÚ·Ù› Î·È fi-

ˆ˜ ÚԂϤÔ˘Ó ÔÈ ÌÂÙˆÚÔÏfiÁÔÈ, Ô ™Â٤̂ÚÈÔ˜ ı· Ì·˜ ·Ô¯·ÈÚÂÙ‹ÛÂÈ Ì ‚ÚÔ¯¤˜ Î·È Î·Ù·ÈÁ›‰Â˜. √ ηÈÚfi˜ ÂȉÂÈÓÒÓÂÙ·È Û‹ÌÂÚ· Î·È ı· Â›Ó·È ‚ÚÔ¯ÂÚfi˜ ̤¯ÚÈ ·‡ÚÈÔ ÙÔ Úˆ›, fiˆ˜ ÚԂϤÂÈ Ô ÌÂÙˆÚÔÏfiÁÔ˜ Î. £. Δ·ÎÔ‡‰Ë˜ ∞Ó·Ï˘ÙÈÎfiÙÂÚ· Û‹ÌÂÚ· ÚԂϤÔÓÙ·È ÓÂÊÒÛÂȘ, Ô˘ ÛÙ·‰È·Î¿ ı· ·˘ÍËıÔ‡Ó Î·È ı· ÛËÌÂȈıÔ‡Ó ÙÔÈΤ˜ ‚ÚÔ¯¤˜ ‹ Î·È Î·Ù·ÈÁ›‰Â˜, ΢ڛˆ˜ ÛÙ· ·Ó·ÙÔÏÈο ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈ· ÙÔ˘ ÓÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· ÛËÌÂÈÒÛÂÈ ÌÈÎÚ‹ ÙÒÛË Î·È ı· Î˘Ì·Óı› ÛÙ· ‰ÈÓ¿ ÙÔ˘ ÓÔÌÔ‡ ·fi 17 ̤¯ÚÈ 26 ‚·ıÌÔ‡˜ Î·È ÛÙ· ÔÚÂÈÓ¿ ·fi 11 ̤¯ÚÈ 19 ‚·ıÌÔ‡˜ ∫ÂÏÛ›Ô˘. À¿Ú¯ÂÈ ·˘ÍË̤ÓË Èı·ÓfiÙËÙ· Ó· ÛËÌÂȈı› ηٷÈÁ›‰· Î·È ÂÓÙfi˜ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘. ∞‡ÚÈÔ Â›Û˘ ·Ó·Ì¤ÓÔÓÙ·È ·Ú¯Èο ÓÂÊÒÛÂȘ Î·È Èı·ÓfiÓ Ó· ÛËÌÂȈıÔ‡Ó ÙÔÈΤ˜ ‚ÚÔ¯¤˜, ÁÚ‹ÁÔÚ· fï˜ Ô Î·ÈÚfi˜ ı· ‚ÂÏÙȈı›. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ·ÛıÂÓ›˜ ̤¯ÚÈ Ì¤ÙÚÈÔÈ ÌÂÙ·‚ÏËÙÔ›, ÂÓÒ Ë ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· ÛËÌÂÈÒÛÂÈ ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ÌÈÎÚ‹ ÙÒÛË Î·È ı· Î˘Ì·Óı› ÛÙ· ‰ÈÓ¿ ·fi 16 ̤¯ÚÈ 25 ‚·ıÌÔ‡˜ Î·È ÛÙ· ÔÚÂÈÓ¿ ·fi 11 ̤¯ÚÈ 17 ‚·ıÌÔ‡˜ ∫ÂÏÛ›Ô˘. ªÂ ÙËÓ ·ÔÌ¿ÎÚ˘ÓÛË Ù˘ ηÎÔηÈÚ›·˜ ·fi ·‡ÚÈÔ ÚÔ˜ Ù· ·Ó·ÙÔÏÈο, ·‡ÂÈ Î·È Ë ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ıÂÚÌÒÓ ·ÂÚ›ˆÓ Ì·˙ÒÓ ÚÔ˜ ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ì·˜, ·ÚÈÔ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi ÙÔ˘ ηÈÚÔ‡ ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ÙÚÈ‹ÌÂÚÔ. ¶¿ÓÙˆ˜ Ô √ÎÙÒ‚ÚÈÔ˜ ı· ÌÂÈ Ì ‚ÂÏÙȈ̤ÓÔ Î·ÈÚfi Î·È ıÂÚÌÔÎڷۛ˜ ηÓÔÓÈΤ˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÔ¯‹. √ ηÈÚfi˜ ı· Â›Ó·È Û¯Â‰fiÓ ·›ıÚÈÔ˜ Ì ϛÁ˜ ÓÂÊÒÛÂȘ ÙfiÛÔ ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ fiÛÔ Î·È ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ, Ì ̤ÁÈÛÙ˜ ıÂÚÌÔÎڷۛ˜ 23-24 ‚·ıÌÔ‡˜.

√Úȷο ˘¤Ú Û˘Ó¤¯ÈÛ˘ ÙˆÓ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂˆÓ ÛÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ Û˘Ó¤Ï¢ÛË ÙÔ˘ ۈ̷Ù›Ԣ

¶·Ú·›ÙËÛË ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ȉÈÔÎÙËÙÒÓ ÊÔÚÙËÁÒÓ Ì ‚ÔϤ˜ ÁÈ· «ÂÌʇÏÈÔ»

Δ

ËÓ ·Ú·›ÙËÛ‹ ÙÔ˘ ·fi ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ÙÔ˘ ™ˆÌ·Ù›Ԣ π‰ÈÔÎÙËÙÒÓ ∞˘ÙÔÎÈÓËÙÈÛÙÒÓ ºÔÚÙËÁÒÓ ¢ËÌÔÛ›·˜ ÃÚ‹Ûˆ˜ ¡fiÌÔ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ ˘¤‚·Ï ¯ı˜ Ô Î. ∑. ¡ÙÂÏfiÔ˘ÏÔ˜ Î·È ¤ÁÈÓ ·Ô‰ÂÎÙ‹ ·fi ÙÔ ™ÒÌ· ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÁÂÓÈ΋˜ Û˘Ó¤Ï¢Û˘. ™ÙÔ ¤ÁÁÚ·ÊÔ Ù˘ ·Ú·›ÙËÛ‹˜ ÙÔ˘ Ô Î. ¡ÙÂÏfiÔ˘ÏÔ˜ οÓÂÈ ÏfiÁÔ ÁÈ· “ÂÌʇÏÈÔ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÍÂÛ¿ÛÂÈ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ Û˘Ó·‰¤ÏÊˆÓ ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î·È Ù˘ ˘fiÏÔÈ˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜” . ™ÙËÓ ›‰È· ÁÂÓÈ΋ Û˘Ó¤Ï¢ÛË ÔÈ ÌÂÙ·ÊÔÚ›˜ Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ ·ÔÊ¿ÛÈÛ·Ó ¯ı˜ Ì ÔÚȷ΋ ÏÂÈÔ„ËÊ›· ÙË Û˘Ó¤¯ÈÛË ÙˆÓ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂˆÓ Ì ÙË ÌÔÚÊ‹ ·ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛ˘ ÔÚÈÛÌ¤ÓˆÓ ÊÔÚÙËÁÒÓ Î·È ·Ô¯‹˜ ·fi ÙËÓ ÂÚÁ·Û›·. ƒÂÔÚÙ¿˙: μ∞°°∂§∏™ ∫∞ƒ∞ª∞¡∏™

“ªÂÙ¿ ÙËÓ „‹ÊÈÛË ÙÔ˘ ÓÔÌÔۯ‰›Ô˘” ˘ÔÁÚ·ÌÌ›˙ÂÈ ÛÙÔ ¤ÁÁÚ·ÊÔ Ù˘ ·Ú·›ÙËÛ‹˜ ÙÔ˘ Ô Î. ∑. ¡ÙÂÏfiÔ˘ÏÔ˜ “Ô˘ ÛËÌ·›ÓÂÈ ÙÔÓ ÂÓÙ·ÊÈ·ÛÌfi ÙÔ˘ ÎÏ¿‰Ô˘ Î·È ÙˆÓ ·˘ÙÔÎÈÓËÙÈÛÙÒÓ Î·È ÙËÓ ·fiÊ·ÛË Û ·ÓÂÏÏ·‰ÈÎfi Â›Â‰Ô ÁÈ· Û˘Ó¤¯ÈÛË ÙˆÓ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂˆÓ Î·È ÙÔÓ ÂÌʇÏÈÔ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÍÂÛ¿ÛÂÈ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ Û˘Ó·‰¤ÏÊˆÓ ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î·È Ù˘ ˘fiÏÔÈ˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜, ·ÔÊ¿ÛÈÛ· Ì ˘„ËÏfi ·›ÛıËÌ· ¢ı‡Ó˘ ¤Ó·ÓÙÈ ÙˆÓ Û˘Ó·‰¤ÏÊˆÓ ÌÔ˘ Î·È ÙÔ˘ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ Û˘ÓfiÏÔ˘ Ó· ·Ú·ÈÙËıÒ ·fi ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ ™ˆÌ·Ù›Ԣ ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜. ¢ÂÓ Â›Ó·È Ô‡Ù ÙÔ˘ ÂÈ¤‰Ô˘ ÌÔ˘, ·ÏÏ¿ Ô‡ÙÂ Î·È ÙÔ˘ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· ÌÔ˘ ·˘Ù‹ Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Ô˘ ÂÈÎÚ·Ù› ÛÙÔ ¡ÔÌfi ª·ÁÓËÛ›·˜ Î·È Û fiÏË ÙË ¯ÒÚ·. ∂˘¯·ÚÈÛÙÒ fiÛÔ˘˜ Ì ٛÌËÛ·Ó Ì ÙËÓ „‹ÊÔ ÙÔ˘˜ Î·È ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘˜ ÛÙÔ˘˜ ·ÁÒÓ˜ Ô˘ ‰ÒÛ·ÌÂ. ∞ÁÒÓ˜ Ù›ÌÈÔ˘˜, ηı·ÚÔ‡˜ Î·È ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈÎÔ‡˜” ηٷϋÁÂÈ Ô Ù¤ˆ˜ ϤÔÓ Úfi‰ÚÔ˜. ™Â Û¯ÂÙÈ΋ ÙÔ˘ ‰‹ÏˆÛË Ô Î. ∑. ¡ÙÂÏfiÔ˘ÏÔ˜ ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ “·fi ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ÙÔ˘ ™ˆÌ·Ù›Ԣ ·ÁˆÓ›ÛÙËη Ì fiϘ ÌÔ˘ ÙȘ ‰˘Ó¿ÌÂȘ ÂÓ¿ÓÙÈ· ÛÙÔ ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ ÁÈ· ÙËÓ ·ÂÏ¢ı¤ÚˆÛË ÙˆÓ ÌÂÙ·ÊÔÚÒÓ ÛÙË ¯ÒÚ·. ΔÔ ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ, ˆÛÙfiÛÔ, „ËÊ›ÛÙËΠ·fi ÙË μÔ˘Ï‹ Î·È ·ÔÙÂÏ› ϤÔÓ ¡fiÌÔ ÙÔ˘ ∫Ú¿ÙÔ˘˜. ¶ÚÔÛˆÈο ‰ÂÓ ı¤Ïˆ Î·È ‰ÂÓ ÌÔÚÒ Ó· Û˘ÌÌÂÙ¤¯ˆ ÛÙËÓ ¿Ó·Ú-

¯Ë ηٿÛÙ·ÛË Ô˘ ¤¯ÂÈ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËı› Î·È ÁÈ· ÙÔ ÏfiÁÔ ·˘Ùfi ˘¤‚·Ï· ÙËÓ ·Ú·›ÙËÛ‹ ÌÔ˘” . ∏ ·Ú·›ÙËÛË ˘Ô‚Ï‹ıËΠÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÁÂÓÈ΋˜ Û˘Ó¤Ï¢Û˘ ÙÔ˘ ™ˆÌ·Ù›Ԣ Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠ¯ı˜ ÙÔ Úˆ› ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ÏÈÌÂÓÂÚÁ·ÙÒÓ μfiÏÔ˘ Î·È ¤ÁÈÓ ·Ô‰ÂÎÙ‹ ·fi ÙÔ ™ÒÌ·. ÀÂÓı˘Ì›˙ÂÙ·È fiÙÈ Ô Î. ¡ÙÂÏfiÔ˘ÏÔ˜ ˘¤‚·Ï ·Ú¯Èο ÙËÓ ·Ú·›ÙËÛ‹ ÙÔ˘ ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ·ÓÙ›ÛÙÔȯ˘ Û˘Ó‰ڛ·Û˘ Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠÙÔ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ ™¿‚‚·ÙÔ, ¯ˆÚ›˜ ÙfiÙ ӷ Á›ÓÂÈ ·Ô‰ÂÎÙ‹ ·fi ÙÔ ™ÒÌ·. ™ÙÔ ÌÂٷ͇, ÙË Û˘Ó¤¯ÈÛË ÙˆÓ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂˆÓ Ì ÙË ÌÔÚÊ‹ ·ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛ˘ ÔÚÈṲ̂ӈÓ

ÊÔÚÙËÁÒÓ Î·È ÙËÓ ·Ô¯‹ ·fi ÙËÓ ÂÚÁ·Û›· ·ÔÊ¿ÛÈÛ·Ó Ì ÔÚȷ΋ ÏÂÈÔ„ËÊ›· ÔÈ ÌÂÙ·ÊÔÚ›˜ ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ¯ıÂÛÈÓ‹˜ ÁÂÓÈ΋˜ Û˘Ó¤Ï¢Û˘. ªÂ ÙË Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ·fiÊ·ÛË ÌÂÙ¤‚Ë ¯ı˜ ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· Ô ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ™ˆÌ·Ù›Ԣ π‰ÈÔÎÙËÙÒÓ ∞˘ÙÔÎÈÓËÙÈÛÙÒÓ ºÔÚÙËÁÒÓ ¢ËÌÔÛ›·˜ ÃÚ‹Ûˆ˜ ¡ÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î. §. ∫ÔÎΈӛ‰Ë˜ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯ÂÈ ÛÙËÓ ÎÚ›ÛÈÌË Û˘Ó‰ڛ·ÛË Ù˘ ¶·ÓÂÏÏ·‰È΋˜ √ÌÔÛÔÓ‰›·˜ Û¯ÂÙÈο Ì ÙË Û˘Ó¤¯ÈÛË ‹ fi¯È ÙˆÓ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛˆÓ. “¢ÈÂΉÈÎԇ̠ÙËÓ ÈηÓÔÔ›ËÛË ‰‡Ô ΢ڛ·Ú¯ˆÓ ·ÈÙËÌ¿ÙˆÓ Ì·˜” ÙfiÓÈÛÂ Ô Î. ∫ÔÎΈӛ‰Ë˜ “Ù· ÔÔ›· Â›Ó·È Ë ÂÓÙ·ÂÙ‹˜ Î·È fi¯È ÙÚÈÂÙ‹˜ ÌÂÙ·‚·ÙÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô˜ Î·È Ë ‰È·Ù‹ÚËÛË ÙÔ˘ 35% Ù˘ ÛËÌÂÚÈÓ‹˜ ·Í›·˜ Ù˘ ¿‰ÂÈ·˜. ∂ÈϤÔÓ, ˙ËÙԇ̠¤ÁÁÚ·ÊË ‰È·‚‚·›ˆÛË ·fi ÙËÓ ∫˘‚¤ÚÓËÛË Î·È ÙÔ ·ÚÌfi‰ÈÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰ÔÙÈÎfi, ÙÔ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎfi Î·È ÙËÓ ¤ÓÙ·ÍË ÙÔ˘ ÎÏ¿‰Ô˘ ÙˆÓ ÌÂÙ·ÊÔÚÒÓ ÛÙÔÓ ∞Ó·Ù˘ÍÈ·Îfi ¡fiÌÔ. £¤ÛË Ù˘ ÏÂÈÔ„ËÊ›·˜ ÙÔ˘ ™ˆÌ·Ù›Ԣ Ì·˜ Â›Ó·È fiÙÈ ·Ó ‰ÂÓ ¿ÚÔ˘Ì ٛÔÙ· ·fi fiÏ· ·˘Ù¿, Ó· Û˘Ó¯ÈÛÙ› Ô ·ÁÒÓ·˜. °È· Ó· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÔ˘Ì ÙÔÓ ·ÁÒÓ· Ì·˜ Ú¤ÂÈ Ù· ·ÈÙ‹Ì·Ù¿ Ì·˜ Ó· ÈηÓÔÔÈËıÔ‡Ó” ·Ó¤ÊÂÚÂ Ô Î. ∫ÔÎΈӛ‰Ë˜. Δ¤ÏÔ˜, Ó¤· ÁÂÓÈ΋ Û˘Ó¤Ï¢ÛË ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó Û‹ÌÂÚ· ÔÈ ÌÂÙ·ÊÔÚ›˜ ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ηıÔÚ›ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ÛÙ¿ÛË ÙÔ˘˜ Î·È Èı·Ófiٷٷ Ó· ·Ó·‰Â›ÍÔ˘Ó Ó¤Ô Úfi‰ÚÔ ÙÔ˘ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ÙÔ˘ ™ˆÌ·Ù›Ԣ ÙÔ˘˜.

H ‚·Û›ÏÈÛÛ· ™ÔÊ›· ÛÙËÓ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ Δ∏¡ ‚·Û›ÏÈÛÛ· Ù˘ πÛ·Ó›·˜

™ÔÊ›·, Ë ÔÔ›· ‰È·Ì¤ÓÂÈ ·˘Ù¤˜ ÙȘ ̤Ú˜ ÛÙËÓ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿, οÓÔÓÙ·˜ ÔÏÈÁÔ‹ÌÂÚ˜ ‰È·ÎÔ¤˜ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹, ˘Ô‰¤¯ÙËΠ¯ı˜ ÛÙËÓ ÂÎÎÏËÛ›· ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜ Ô ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ Î. μ·Û. ∫ÔÓÙÔÚ›˙Ô˜. ΔË ‚·Û›ÏÈÛÛ· Û˘Ófi‰Â˘·Ó Ë ÚÈÁΛÈÛÛ· ∂ÈÚ‹ÓË Î·È Ô Ú›ÁÎÈ·˜ ªÈ¯·‹Ï. ™ÙÔ ªËÙÚÔÔÏÈÙÈÎfi ¡·fi Ù˘ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜ „¿ÏË ‰¤ËÛË ˘¤Ú ˘Á›·˜ Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÚÔÛʤÚıËÎ·Ó ÂÓı‡ÌÈ· ÙfiÛÔ ·fi ÙÔÓ ‰‹Ì·Ú¯Ô ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜, fiÛÔ Î·È ·fi ÙÔ ∂ÎÎÏËÛÈ·ÛÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘. √ Î. ∫ÔÓÙÔÚ›˙Ô˜ ·Ó·Ê¤ÚıËΠ۠ÂÌÂÈÚ›· ÙÔ˘ ·fi ÚfiÛÊ·ÙÔ Ù·Í›‰È Ô˘ ¤Î·Ó ÛÙË ª·‰Ú›ÙË Î·È Û ‰È·›ÛÙˆÛ‹ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ıÂÚÌ‹ ·Á¿Ë ÙÔ˘ Ï·Ô‡ ÁÈ· ÙÔ ÚfiÛˆfi Ù˘.. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠÍÂÓ¿ÁËÛË ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Î·È ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛıËÎ·Ó ÛÙÔ˘˜ ÚÔÛÎÂÎÏË̤ÓÔ˘˜ ÛÙÔȯ›· Ù˘ ÈÛÙÔÚ›·˜ ÙÔ˘ ÙfiÔ˘.


M·ÁÓËÛ›· 14 √ ∂ÌÔÚÈÎfi˜ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ÁÈ· Ì›ˆÛË ÂÓÔÈΛˆÓ ηٷÛÙËÌ¿ÙˆÓ Δ∏ Ì›ˆÛË Î·Ù¿ 20% ÙˆÓ Â-

ÓÔÈΛˆÓ ÙˆÓ Î·Ù·ÛÙËÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó ˆ˜ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÛÙ¤ÁË ˙ËÙ¿ Ô ∂ÌÔÚÈÎfi˜ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ μfiÏÔ˘ - ¡¤·˜ πˆÓ›·˜ Ì ¤ÁÁÚ·ÊÔ Ô˘ ·¤ÛÙÂÈÏ ÛÙËÓ ∂ıÓÈ΋ Û˘ÓÔÌÔÛÔÓ‰›· ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ÂÌÔÚ›Ô˘. Ÿˆ˜ ÛËÌÂÈÒÓÂÈ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ Î. ∞ϤÎÔ˜ ª·Á·ÏÈfi˜ “Ë ÌfiÓË Ï‡ÛË Â›Ó·È Ó· ˘¿ÚÍÂÈ ÓÔÌÔıÂÙÈ΋ χÛË ÙÔ˘ ı¤Ì·ÙÔ˜, ‰ÈfiÙÈ Ì ÙÔ ‡„Ô˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Û‹ÌÂÚ· Ù· ÂÓÔ›ÎÈ·, ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ¤Ó· ‰˘Û‚¿ÛÙ·¯ÙÔ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎfi ÎfiÛÙÔ˜ ÁÈ· Ù· ηٷÛÙ‹Ì·Ù· Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜” Î·È ÚÔÛı¤ÙÂÈ: “Ÿˆ˜ ÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ Ì›ˆÛ ٷ ÂÓÔ›ÎÈ· ηٿ 20% ÛÙ· ÎÙ›ÚÈ· Ô˘ ·˘Ùfi ÂÓÔÈÎÈ¿˙ÂÈ, ¤ÙÛÈ ı· Ú¤ÂÈ Ó· Û˘Ì‚Â› Î·È ÛÙÔÓ ÙÔ̤· Ù˘ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋˜ ÛÙ¤Á˘”. √ Î. ª·Á·ÏÈfi˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ fiÙÈ “·˘Ù‹ ÙËÓ ÛÙÈÁÌ‹ ÛÙÔ ÈÛÙÔÚÈÎfi ÎÔÌÌ¿ÙÈ Ù˘ ÙÔÈ΋˜ ·ÁÔÚ¿˜ Ù· ηٷÛÙ‹Ì·Ù· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Ì›ÓÂÈ ·ÓÔ›ÎÈ·ÛÙ· ¤¯Ô˘Ó Êı¿ÛÂÈ Ù· 50 Î·È ÂÎÙÈÌÒ fiÙÈ Ì¤¯ÚÈ Ù· ÃÚÈÛÙÔ‡ÁÂÓÓ· ı· Êı¿ÛÔ˘Ó Ù· 150, ‰ËÏ·‰‹ ı· ˘¿ÚÍÂÈ ÙÚÈÏ·ÛÈ·ÛÌfi˜ ÙÔ˘˜”. ™ÙÔ μfiÏÔ Î·È ÙË ¡¤· πˆÓ›· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó ÂÚ›Ô˘ 2.500 ÂÌÔÚÈΤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Î·È Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈΤ˜ ÛÙ¤Á˜ Ì·˙›. ΔÔ 90% ÙˆÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÒÓ Â›Ó·È ÂÓÔÈÎÈ·ÛÙ¤˜ Ì fi,ÙÈ ·˘Ùfi Û˘ÓÂ¿ÁÂÙ·È ÁÈ· ÙÔÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi ‚Ú·¯Ó¿ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÔ˘Ó Û ̛· ‰‡ÛÎÔÏË ÂÚ›Ô‰Ô, fiÔ˘ Ë “‡ÊÂÛË ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ˙ÂÈ Î·È ‚·ÛÈχÂÈ”. ΔÔ ÂÓÔ›ÎÈÔ ÂÈ‚·Ú‡ÓÂÈ ¤ˆ˜ Î·È 30% Ù· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈο ÎfiÛÙË Ù˘ Âȯ›ÚËÛ˘, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÔÏÏÔ› Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜ Ó· ·‰˘Ó·ÙÔ‡Ó ϤÔÓ Ó· ÙÔ Î·Ù·‚¿ÏÔ˘Ó ÂÁη›Úˆ˜ fiˆ˜ ·ÏÈfiÙÂÚ·. √È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ¤ÌÔÚÔÈ Ù˘ fiÏ˘ ÊÔ‚Ô‡ÓÙ·È - ‚ϤÔÓÙ·˜ ηıËÌÂÚÈÓ¿ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Ó· ÌËÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·ÓÙÂÂͤÏıÔ˘Ó - fiÙÈ Û ϛÁÔ Î·ÈÚfi ÌÔÚ› Î·È ÔÈ ›‰ÈÔÈ Ó· ‚ÚÂıÔ‡Ó ÛÙË ‰ÂÈÓ‹ ·˘Ù‹ ı¤ÛË, ·ÊÔ‡ ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Ì ÙȘ ‰È·‰Ô¯ÈΤ˜ ·˘Í‹ÛÂȘ º¶∞ Î·È ÙË ÌÂȈ̤ÓË ·ÁÔÚ·ÛÙÈ΋ ‰‡Ó·ÌË ·ÎfiÌË Î·È ÔÈ ÈÔ ·ÓıËÚ¤˜ ÂÌÔÚÈΤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Û‹ÌÂÚ· ÎÏÔÓ›˙ÔÓÙ·È ÂÈΛӉ˘Ó·. √ Î. ª·Á·ÏÈfi˜ ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ “Û‹ÌÂÚ· ˘¿Ú¯ÂÈ ÓÔÈÎÈ·Ṳ̂ÓÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· ÛÙËÓ Ô‰fi ∫·ÚÙ¿ÏË 60 ÙÂÙÚ·ÁˆÓÈÎÒÓ Ì¤ÙÚˆÓ Ì ÙÔ ÔÛfi ÙˆÓ 2.500 ¢ÚÒ ÙÔ Ì‹Ó·. ∞ÎfiÌË ÛÙËÓ Ô‰fi ¶·‡ÏÔ˘ ªÂÏ¿ ˘¿Ú¯ÂÈ ÌÈÎÚ‹ Âȯ›ÚËÛË Ô˘ ÂÓÔÈÎÈ¿˙ÂÙ·È Ì 2.300 ¢ÚÒ ÙÔ Ì‹Ó· Î·È ·ÎÚÈ‚Ò˜ ·¤Ó·ÓÙÈ ˘¿Ú¯ÂÈ ¿ÏÏË Âȯ›ÚËÛË Ô˘ ÛÙÂÁ¿˙ÂÙ·È Û ¯ÒÚÔ ›‰ÈÔ Û ÙÂÙÚ·ÁˆÓÈο Ì ÙËÓ ÚÒÙË Î·È ÂÓÔÈÎÈ¿˙ÂÙ·È ÚÔ˜ 1.100 ¢ÚÒ ÙÔ Ì‹Ó·”. ∫·È fiÏ· ·˘Ù¿ fiˆ˜ ÙÔÓ›˙ÂÈ “Û ̛· ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ Ë ÙÔÈ΋ ·ÁÔÚ¿ ÂÚÓ¿ Ì›· Ôχ ‰‡ÛÎÔÏË Ê¿ÛË, Ô˘ ‰ÂÓ ÎÈÓÂ›Ù·È Ù›ÔÙ· Î·È ÔÈ Î·Ù·ÛÙË̷ٿگ˜ οıÔÓÙ·È ¤Íˆ ·fi Ù· ηٷÛÙ‹Ì·Ù¿ ÙÔ˘˜ Î·È ·Ó·ÚˆÙÈÔ‡ÓÙ·È Û ÙÈ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Ô‰ËÁÔ‡ÓÙ·È Î·È ÙÈ ÙÔ˘˜ ÂÚÈ̤ÓÂÈ ÙÔ ÂfiÌÂÓÔ ‰È¿ÛÙËÌ·.

Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 29 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2010

ª¤ÙÚ· ÛÙ‹ÚÈ͢ ˙ËÙÔ‡Ó ÔÈ Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜ ‚ÈÔÙ¤¯Ó˜

™Ù· ¯¤ÚÈ· ÙˆÓ ÏÈÌÂÓÈÎÒÓ ‰‡Ô √˘ÎÚ·ÓÔ› ÁÈ· ÙË ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ 26 ·ÙfïÓ

§·ıÚÔÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜ Ì ÈÛÙÈÔÏÔ˚Îfi ÛÙÔ ΔÚ›ÎÂÚÈ

ÙÔÓ ∞Ó·ÎÚÈÙ‹ ·Ú·¤ÌÊıËÎ·Ó ÔÈ ‰‡Ô √˘ÎÚ·ÓÔ› Û˘ÏÏËÊı¤ÓÙ˜ Ô˘ Ì ÈÛÙÈÔÏÔ˚Îfi ÛοÊÔ˜ Û˘ÓÂÏ‹ÊıËÛ·Ó Ù· ÌÂÛ¿Ó˘¯Ù· ¯ı˜ Ó· ÌÂٷʤÚÔ˘Ó 26 Ï·ıÚÔÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. √È √˘ÎÚ·ÓÔ›, ËÏÈΛ·˜ 31 Î·È 40 ÂÙÒÓ, fiˆ˜ ηٿıÂÛ·Ó ·Ó·ÎÚÈÓfiÌÂÓÔÈ ÛÙÔ˘˜ ÏÈÌÂÓÈÎÔ‡˜ ›¯·Ó ÌÂٷʤÚÂÈ Î·È ÛÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ Ï·ıÚÔÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Ì ÙÔÓ ›‰ÈÔ ÙÚfiÔ, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ Â›¯·Ó ÂÓÙÔÈÛÙ›.

ƒÂÔÚÙ¿˙: Δ√À§∞ ∫∂∫∞Δ√À ºˆÙfi: ¶∞¡∞°πøΔ∏™ °π∞¡¡∞ƒ√™

Ãı˜ Ô‰ËÁ‹ıËÎ·Ó ÛÙËÓ ∂ÈÛ·ÁÁÂϤ· ˘ËÚÂÛ›·˜ Ë ÔÔ›· ¿ÛÎËÛ Û ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ÔÈÓÈ΋ ‰›ˆÍË Û ‚·ıÌfi ηÎÔ˘ÚÁ‹Ì·ÙÔ˜ Î·È ÙÔ˘˜ ·Ú¤ÂÌ„Â ÛÙÔÓ Ù·ÎÙÈÎfi ∞Ó·ÎÚÈÙ‹. √È 26 Ï·ıÚÔÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜, 19 ∞ÊÁ·ÓÔ› Î·È ÂÓÓ¤· ™ÔÌ·ÏÔ›, ·fi ÙȘ ÚˆÈÓ¤˜ ÒÚ˜ ¯ı˜ ÊÈÏÔÍÂÓÔ‡ÓÙ·È ÛÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ ÀÔ‰Ô¯‹˜ ªÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ Ù˘ ¡Ô̷گȷ΋˜ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜, ÛÙÔ ¢ÈÌ‹ÓÈ. ∂ÍÂÙ¿ÛÙËÎ·Ó ·fi ÁÈ·ÙÚÔ‡˜ Î·È Â›Ó·È Î·Ï¿ ÛÙËÓ ˘Á›· ÙÔ˘˜. ™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ÓÔÌÔıÂÛ›·, Ë ∂ÈÛ·ÁÁÂÏ›· ·¤¯ÂÈ Ù˘ ÔÈÓÈ΋˜ ‰ÈÒ͈˜ Û ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ Î·È ÂÓÙfi˜ ÙˆÓ ËÌÂÚÒÓ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ·ÊÂıÔ‡Ó ÂχıÂÚÔÈ Î·È ·ÊÔ‡ ÙÔ˘˜ ¯ÔÚËÁËı› ˘ËÚÂÛÈ·Îfi ÛËÌ›ˆÌ· Ù˘ ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋˜ ¢È‡ı˘ÓÛ˘ Ô˘ ı· ÙÔ˘˜ ‰›ÓÂÈ ÚÔıÂÛÌ›· 30 ËÌÂÚÒÓ ÁÈ· Ó· ·Ô¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó ·fi ÙË ¯ÒÚ·. ∏ Ó¤· “ηڷ‚È¿” Ï·ıÚÔÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ ÂÓÙÔ›ÛÙËΠٷ ÌÂÛ¿Ó˘¯Ù· Ù˘ ¢Â˘Ù¤Ú·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ¿Ó‰Ú˜ ÙÔ˘ §ÈÌÂÓ·Ú¯Â›Ô˘ μfiÏÔ˘ ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ “∞Á›· μ¿ÙÔ˜” , ·ÓÔÈÎÙ¿ ÙÔ˘ ΔÚÈÎÂÚ›Ô˘. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ‰¤Î·ÙË ÂÚ›ÙˆÛË ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜ Ï·ıÚÔÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ Ô˘ ÂÓÙÔ›˙Ô˘Ó ÔÈ ÏÈÌÂÓÈÎÔ› ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ·fi ÙËÓ ·Ú¯‹

ÙÔ˘ ¤ÙÔ˘˜, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙˆÓ ÂÓÙ·ÙÈÎÒÓ ÂÚÈÔÏÈÒÓ Ô˘ ‰ÈÂÓÂÚÁÔ‡Ó Û¯Â‰fiÓ Û 24ˆÚË ‚¿ÛË Ì ÛÙfi¯Ô ÙËÓ ·Ó·¯·›ÙÈÛË Ù˘ ·Ú¿ÓÔÌ˘ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ¢Û˘ ÛÙË ¯ÒÚ·. ΔÔ ÈÛÙÈÔÏÔ˚Îfi ÛοÊÔ˜, ÛËÌ·›·˜ ∞˘ÛÙÚ›·˜, ÂÓÙÔ›ÛÙËΠÚÔ¯ı¤˜ ÙËÓ Ó‡¯Ù· Ó· ϤÂÈ ·ÓÔÈÎÙ¿ ÙÔ˘ ΔÚÈÎÂÚ›Ô˘. √È ÏÈÌÂÓÈÎÔ› ¤Î·Ó·Ó ¤ÏÂÁ¯Ô Î·È ÂÓÙfiÈÛ·Ó ÛÙÔÈ‚·Á̤ÓÔ˘˜ ÙÔ˘˜ 26 Ï·ıÚÔÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜. Ÿˆ˜ ‰È·›ÛÙˆÛ·Ó ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· 25 ¿Ó‰Ú˜ Ó·ڋ˜ ËÏÈΛ·˜ Î·È Ì›· Á˘Ó·›Î·. √È 19 Â›Ó·È ∞ÊÁ·ÓÔ› Î·È ÔÈ ÂÓÓ¤· ™ÔÌ·ÏÔ›. ¢¤Î· ·fi ·˘ÙÔ‡˜ Â›Ó·È ·Ó‹ÏÈÎÔÈ. √È Ï·ıÚÔÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜ ÌÂٷʤÚıËÎ·Ó ·fi ÙÔ˘˜ ÏÈÌÂÓÈÎÔ‡˜ ÛÙÔ μfiÏÔ Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ì ÙËÓ ÊÚÔÓÙ›‰· ÙÔ˘ ˘¢ı‡ÓÔ˘

Ù˘ ¡Ô̷گȷ΋˜ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ Î. ÷Ú. ΔÛ·Ì¿˙Ë ÂÁηٷÛÙ¿ıËÎ·Ó ÚÔÛˆÚÈÓ¿ ÛÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ ºÈÏÔÍÂÓ›·˜. Ÿˆ˜ ÚÔ·ÙÂÈ ·fi Ù· ÛÙÔȯ›· Ù˘ ÚÔ·Ó¿ÎÚÈÛ˘ ÔÈ Ï·ıÚÔÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜ ·ÚÂÏ‹ÊıËÛ·Ó ·fi Ù· ·Ú¿ÏÈ· Ù˘ ΔÔ˘ÚΛ·˜ Î·È ı· Ï‹ÚˆÓ·Ó ÙÔ ÔÛfi ÙˆÓ 3.000 ¢ÚÒ Ô Î·ı¤Ó·˜. ΔÂÏÈÎfi˜ ÚÔÔÚÈÛÌfi˜ ÙÔ˘˜ ı· ‹Ù·Ó Ë √ÏÏ·Ó‰›· Î·È Ë ™Ô˘Ë‰›·. ΔÔ Èı·ÓfiÙÂÚÔ ÛÂÓ¿ÚÈÔ, Ô˘ ıˆÚÔ‡Ó ÔÈ ·Ú¯¤˜, Â›Ó·È ˆ˜ ÔÈ Ï·ıÚÔÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜ ı· ·Ô‚È‚¿˙ÔÓÙ·Ó Û ·Ú·Ï›· Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ (›Ûˆ˜ ÛÙÔ ∞¯›ÏÏÂÈÔ ¶ÙÂÏÂÔ‡) Î·È ·fi Ô‰ÈÎÒ˜ (Ì ÊÔÚÙËÁfi) ı· ÌÂٷʤÚÔÓÙ·Ó ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·. øÛÙfiÛÔ Ë Û‡ÏÏË„‹ ÙÔ˘˜ ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ ΔÚ›ÎÂÚÈ ‰È¤ÎÔ„Â ÙÔ Ù·Í›‰È

ÙÔ˘˜. ∏ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ Ï·ıÚÔÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ ·fi ÙËÓ ÁÂÈÙÔÓÈ΋ ΔÔ˘ÚΛ· Ì ÈÛÙÈÔÏÔ˚ο ÛοÊË Â›Ó·È Ë ϤÔÓ ‰È·‰Â‰Ô̤ÓË Ì¤ıÔ‰Ô˜ Ô˘ ÂÊ·ÚÌfi˙ÂÙ·È Â‰Ò Î·È ÙÚ›· ÂÚ›Ô˘ ¯ÚfiÓÈ·. Ÿˆ˜ ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ Ô ÎÂÓÙÚÈÎfi˜ ÏÈÌÂӿگ˘ μfiÏÔ˘ Î. £Âfi‰ˆÚÔ˜ ∫ÏÈ¿Ú˘ ÂÈϤÁÂÙ·È ·˘Ù‹ Ë Ì¤ıÔ‰Ô˜ ÁÈ· Ó· ÌËÓ ÎÈÓ‹ÛÂÈ ˘Ô„›Â˜. ¶ÚÔÛı¤ÙÂÈ ˆ˜ Ë ÏÈÌÂÓÈ΋ ·Ú¯‹ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û˘Ó¯Ҙ Û ÂÁÚ‹ÁÔÚÛË Î·È ÔÈ ¤ÏÂÁ¯ÔÈ Â›Ó·È ÂÓÙ·ÙÈÎÔ› Î·È Û¯Â‰fiÓ fiÏÔ ÙÔ 24ˆÚÔ. Δ· ψٿ ÛοÊË ÙÔ˘ §ÈÌÂÓ·Ú¯Â›Ô˘ μfiÏÔ˘ ÂÚÈÔÏÔ‡Ó ‰È·ÚÎÒ˜ ÛÙÔÓ ¶·Á·ÛËÙÈÎfi Ì ÛÙfi¯Ô ÙÔÓ ÂÓÙÔÈÛÌfi ·Ú¿ÓÔÌˆÓ ÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ. ∞fi ÙÔÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ ª¿ÈÔ ÙÔ ÏÈÌÂÓ·Ú¯Â›Ô ¤¯ÂÈ ÂÓÙÔ›ÛÂÈ ‰¤Î· Û˘ÓÔÏÈο ÂÚÈÙÒÛÂȘ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜ Ï·ıÚÔÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ Ì ÛοÊË. ¶ÚfiÛÊ·Ù·, ÚÈÓ ·fi 10 Ë̤Ú˜, ÔÈ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ› Ù˘ √Ì¿‰·˜ ¶ÚfiÏ˄˘ Î·È ∫·Ù·ÛÙÔÏ‹˜ ∂ÁÎÏËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜ Ù˘ ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋˜ ¢È‡ı˘ÓÛ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÂÓÙfiÈÛ·Ó ÛÙËÓ ÂıÓÈ΋ Ô‰fi - ‡„Ô˜ ∞ÂÚÈÓÔ‡ - ¤Ó· ÌÈÎÚfi ÊÔÚÙËÁfi Ô˘ ÌÂÙ¤ÊÂÚ 25 Ï·ıÚÔÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ ·fi ÙËÓ ·Ú¯‹ ÙÔ˘ ¤ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ ª·ÁÓËÛ›· ÂÓÙÔ›ÛÙËÎ·Ó 300 ·Ú¿ÓÔÌÔÈ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜ ÛÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ¤¯Ô˘Ó ¯ÔÚËÁËı› ˘ËÚÂÛȷο ÛËÌÂÈÒÌ·Ù· ·¤Ï·Û˘.

™Â ÂÈÛÙÔÏ‹ ÚÔ˜ ÙÔÓ ˘Ô˘ÚÁfi ÀÁ›·˜, ÂÓÒ ÚÔÛÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È Û˘Ì‚·ÛÈÔ‡¯ÔÈ

¶›ÂÛË ÁÈ· ÙËÓ Î¿Ï˘„Ë ÙˆÓ ÎÂÓÒÓ ÙˆÓ ÁÈ·ÙÚÒÓ ÛÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô μfiÏÔ˘ ∂¶π™Δ√§∏, fiÔ˘ ı›ÁÂÙ·È ÙÔ ˙‹-

ÙËÌ· Ù˘ ˘ÔÛÙÂϤ¯ˆÛ˘ ·fi È·ÙÚÈÎfi ‰˘Ó·ÌÈÎfi ÙˆÓ ÎÏÈÓÈÎÒÓ Î·È ÙˆÓ ÙÌËÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘ “∞¯ÈÏÏÔÔ‡ÏÂÈÔ˘” , ·¤ÛÙÂÈÏ ÛÙÔ Ó¤Ô ˘Ô˘ÚÁfi ÀÁ›·˜ Î. ∞Ó‰Ú¤· §Ô‚¤Ú‰Ô Ë ÙÔÈ΋ ¤ÓˆÛË ÁÈ·ÙÚÒÓ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ μfiÏÔ˘ Î·È ∫¤ÓÙÚˆÓ ÀÁ›·˜ ª·ÁÓËÛ›·˜. ™ÙËÓ ÂÈÛÙÔÏ‹ ÂÈÛËÌ·›ÓÔÓÙ·È Ù· ÙÚ›· ÛËÌ›· Ô˘ Ô‰ËÁÔ‡Ó ÛÙËÓ ·Ô„›ÏˆÛË ÙÔ˘ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ ·fi ÁÈ·ÙÚÔ‡˜: ¶ÚÒÙÔÓ Ë ÌË Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÙˆÓ Û˘Ì‚Ô˘Ï›ˆÓ ÎÚ›Ûˆ˜, ‰Â‡ÙÂÚÔÓ, Ë Î·ı˘ÛÙ¤ÚËÛË ÚÔ΋ڢ͢ ÎÂÓÒÓ ı¤ÛÂˆÓ ÌÂÙ¿ ·fi Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰ÔÙ‹ÛÂȘ Î·È ÙÚ›ÙÔÓ, Ë ÌË Î¿Ï˘„Ë ÙˆÓ ÎÂÓÒÓ Ì ÂÈÎÔ˘ÚÈÎÔ‡˜ ÁÈ·ÙÚÔ‡˜. Ÿˆ˜ ÙÔÓ›˙ÂÙ·È ·Ú¯Èο ÛÙË ÂÈÛÙÔÏ‹, Ë Î›ÓËÛË ·˘Ù‹ ÙˆÓ ÁÈ·ÙÚÒÓ ¤¯ÂÈ ÛÙfi¯Ô Ó· ÂÓËÌÂÚÒÛÂÈ ÙÔÓ ˘Ô˘ÚÁfi ÁÈ· Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ ÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô ·fi ÙȘ ÂÏÏ›„ÂȘ ÁÈ·ÙÚÒÓ. “∫·Ù¿ ÚÒÙÔ ÏfiÁÔ, ·¢ı˘ÓfiÌ·ÛÙ ηÙ¢ı›·Ó ÚÔ˜ ÂÛ¿˜, ÁÈ· ÙÔÓ ·ÏÔ‡ÛÙ·ÙÔ ÏfiÁÔ fiÙÈ ÌÂٷ͇ ÙÔ˘ ¢ÈÔÈÎËÙ‹ ÙÔ˘ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ μfiÏÔ˘ Î. ∞ÚÈÛÙ›‰Ë ∑·¯·ÚfiÔ˘ÏÔ˘ Î·È ÙˆÓ ÁÈ·ÙÚÒÓ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Ô‡Ù ÂÈÎÔÈÓˆÓ›· Ìˉ¤ Û˘ÓÂÓÓfiËÛË. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, ·fi Ù˘ ÙÔÔıÂ-

Ù‹ÛÂÒ˜ ÙÔ˘ Î·È ¤Ú·, (∞Ú›ÏÈÔ˜ 2010), Ô ¢ÈÔÈÎËÙ‹˜ ·Ó Î·È ÁÓˆÚ›˙ÂÈ Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ˘ÔÛÙÂϤ¯ˆÛ˘ ÙÔ˘ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ, ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Û˘ÁηϤÛÂÈ Ô‡Ù ÌÈ· ÊÔÚ¿ Ù· ÚÔ‚ÏÂfiÌÂÓ· ·fi ÙÔÓ Ó.3754/2009 Û˘Ì‚Ô‡ÏÈ· ÎÚ›Ûˆ˜ È·ÙÚÒÓ ∂™À. ∞ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙÔ‡ÙÔ˘ Â›Ó·È Ó· ‰È·ÎÔÔ‡Ó ÔÈ ‰È·‰Èηۛ˜ ‰ÈÔÚÈÛÌÔ‡ ÁÈ·ÙÚÒÓ, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ı· Î¿Ï˘Ù·Ó ˙ˆÙÈΤ˜ ı¤ÛÂȘ ˘ÔÛÙÂϯˆÌ¤ÓˆÓ ÎÏÈÓÈÎÒÓ Î·È ÙÌËÌ¿ÙˆÓ, Ô˘ Ì ÙËÓ Î·ıËÌÂÚÈÓ‹ ÂÊËÌÂÚ›· ÙÔ˘ ÓÔÛÔÎÔÌ›Ԣ, ·‰˘Ó·ÙÔ‡Ó Ó· ·ÓÙÂÂͤÏıÔ˘Ó ÛÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘˜. °È· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, ·fi ÙË ıËÙ›· Ù˘ ÚÔËÁÔ˘Ì¤Ó˘ ÀÔ˘ÚÁÔ‡, ˘‹ÚÍÂ Û·Ó ÎÂÓÙÚÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋ ı¤ÛË Ù˘ ∫˘‚¤ÚÓËÛ˘ Ë Î·Ù¿ ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ· ÛÙÂϤ¯ˆÛË ÙˆÓ ªÔÓ¿‰ˆÓ ∂ÓÙ·ÙÈ΋˜ £ÂÚ·›·˜ (ª∂£). ΔÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô μfiÏÔ˘, Ì ª∂£ 8 ÎÏÈÓÒÓ, ¤¯ÂÈ Û ÂÎÎÚÂÌfiÙËÙ· - Ì ¤ÙÔÈÌË ·fi ÙÔÓ ª¿ÚÙÈÔ ÙËÓ ÂÈÛ‹ÁËÛË - ÙËÓ ÎÚ›ÛË ÎÂÓ‹˜ ı¤Û˘ ∂ÈÌÂÏËÙ‹ μ’ ª∂£, ÁÈ· ÙËÓ ÂÚ·›ˆÛË Ù˘ ÔÔ›·˜ ··ÈÙÂ›Ù·È ÌfiÓÔ Ë Û‡ÁÎÏËÛË ·fi ÙÔÓ ¢ÈÔÈÎËÙ‹ ÙÔ˘ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ÎÚ›ÛˆÓ. ΔÔ Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÎÚ›Ûˆ˜ fï˜ ÁÈ· ÙË ı¤ÛË ·˘Ù‹ - fiˆ˜ ¿ÏψÛÙÂ Î·È ÁÈ· ¿ÏϘ Ô˘ ÂÎÎÚÂÌÔ‡Ó - ‰ÂÓ Û˘ÁηÏÂ›Ù·È ·fi ÙÔÓ ¢ÈÔÈÎËÙ‹. √

ÏfiÁÔ˜ Â›Ó·È Ë ÂÌÌÔÓ‹ ÙÔ˘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˘ Ó· ÂÊ·ÚÌÔÛı› ÛÙȘ ÎÚ›ÛÂȘ ‰È΋˜ ÙÔ˘ ÂÈÓfiËÛ˘ (Î·È ÌË ıÂÛÌÔıÂÙË̤ÓÔ) ÚˆÙfiÎÔÏÏÔ ·ÍÈÔÏfiÁËÛ˘ ˘Ô„ËÊ›ˆÓ ÁÈ·ÙÚÒÓ ∂™À. ∂΂ȿ˙ÂÈ Ì¿ÏÈÛÙ· fiÙÈ “·Ó ‰ÂÓ ÂÊ·ÚÌÔÛı› ‰ÂÓ Î¿Óˆ ÎÚ›ÛË ” , fiˆ˜ ‰‹ÏˆÛ ‰ËÌfiÛÈ· ÂÓÒÈÔÓ ÙˆÓ ¢È¢ı˘ÓÙÒÓ, ÛÂ Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ô˘ ›¯Â Ì·˙› ÙÔ˘˜ ÙËÓ 22/9/2010” ÂÈÛËÌ·›ÓÂÙ·È ÛÙËÓ ÂÈÛÙÔÏ‹. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ù˘ ÂÈÛÙÔÏ‹˜ ÙÔÓ›˙ÂÙ·È ˆ˜ “Ô ¢ÈÔÈÎËÙ‹˜ ‰ÂÓ ÙËÚ› ÙËÓ ÚÔ‚ÏÂfiÌÂÓË ·fi ÙÔÓ Ó.3754/2009 ̤ÁÈÛÙË ÚÔıÂÛÌ›· ÂÓfi˜ Ì‹Ó· ÁÈ· ÙËÓ ÚÔ΋ڢÍË Î¿ı ÎÂÓ‹˜ ı¤Û˘ ·fi Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰fiÙËÛË - ·Ô¯ÒÚËÛË. ∞˘Ùfi ¤¯ÂÈ Û·Ó ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙÔ ÓÔÛÔÎÔÌÂ›Ô Ó· ·ÈÌÔÚÚ·Á› ¯ˆÚ›˜ Ó· ·Ó·ÏËÚÒÓÂÈ ÙÔ ÔχÙÈÌÔ Î·È ··Ú·›ÙËÙÔ È·ÙÚÈÎfi ‰˘Ó·ÌÈÎfi ÙÔ˘. ΔÔ ·Ú·¿Óˆ Úfi‚ÏËÌ·, ÂÂÎÙÂÈÓfiÌÂÓÔ Î·È Û ¿ÏϘ ÎÂÓ¤˜ ı¤ÛÂȘ, ¤¯ÂÈ Ê¤ÚÂÈ Û ·‰È¤ÍÔ‰Ô ÙÔ˘˜ Û˘ÓÙÔÓÈÛÙ¤˜ ¢È¢ı˘ÓÙ¤˜ ÙˆÓ ÔÏÈÁÔÌÂÏÒÓ Î·È ˘ÔÛÙÂϯˆÌ¤ÓˆÓ ÙÌËÌ¿ÙˆÓ, Ô˘ ·‰˘Ó·ÙÒÓÙ·˜ Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó fiÏÔ ÙÔ Ì‹Ó·, ˘Ê›ÛÙ·ÓÙ·È ÂÈϤÔÓ Î·È ÙËÓ ·‰È·ÊÔÚ›· Ù˘ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘, Ô˘ Û˘ÛÙËÌ·ÙÈο ΈÊ‡ÂÈ ÛÙ· ·ÈÙ‹Ì·Ù¿ ÙÔ˘˜” .

∫·È ηٷϋÁÂÈ Ë ÂÈÛÙÔÏ‹ ˆ˜ ÂÍ‹˜: “∂›Û˘ ¤Ú·Ó ÙˆÓ ·Ú·¿Óˆ, Û·˜ ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ì fiÙÈ Ë ¢ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ μfiÏÔ˘, ‰ÂÓ ÂÓË̤ڈÛ ÂÌÚfiıÂÛÌ· ˆ˜ ÙËÓ ¢Â˘Ù¤Ú· 20/9/2010 ÙËÓ 5Ë À¶∂, ÁÈ· Ù· ÎÂÓ¿ Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· Î·Ï˘ÊıÔ‡Ó Ì ÂÈÎÔ˘ÚÈÎÔ‡˜ ÁÈ·ÙÚÔ‡˜ (ˆ˜ fiÊÂÈÏÂ, Û‡Ìʈӷ Ì Â›ÁÔ˘Û· ÂÚÒÙËÛË Ù˘ 5˘ À¶∂). ¶ÚÈÓ Ï›Á˜ Ë̤Ú˜ ·ÎÔ‡Û·Ì ÙȘ ‰ËÏÒÛÂȘ Û·˜, fiÙÈ ‰ËÏ·‰‹ ÂÛ›˜ ÚÔÛˆÈο ı· ÂÈÏËÊı›Ù ÁÈ· ÙËÓ Ù·¯‡ÙÂÚË Î¿Ï˘„Ë ÙˆÓ ÎÂÓÒÓ ı¤ÛÂˆÓ ÛÙ· ÓÔÛÔÎÔÌ›·. ∏ ÚfiıÂÛ‹ Û·˜ ·˘Ù‹, Ì·˜ ‚Ú›ÛÎÂÈ ·fiÏ˘Ù· Û‡ÌʈÓÔ˘˜ Î·È Û·˜ ·Ú·Î·Ïԇ̠ӷ ÙËÓ ˘ÏÔÔÈ‹ÛÂÙ Ì οı ‰˘Ó·Ùfi Î·È ÚfiÛÊÔÚÔ Ì¤ÛÔ. ∂›Ì·ÛÙ ÛÙË ‰È¿ıÂÛ‹ Û·˜ ÁÈ· ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ‰È¢ÎÚ›ÓËÛË Î·È ÂÓË̤ڈÛË ÁÈ· Ù· ·Ú·¿Óˆ”. ™ÙÔ ÌÂٷ͇ ·Ó·ÎÔÈÓÒıËÎ·Ó ÔÈ ÚÔÛÏ‹„ÂȘ ÙˆÓ 54 Û˘Ì‚·ÛÈÔ‡¯ˆÓ ÔÎÙ¿ÌËÓ˘ ‰È¿ÚÎÂÈ·˜ Î·È ‹‰Ë ·fi ¯ı˜ ÌÂÙ·‚·›ÓÔ˘Ó ÛÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô ÁÈ· Ó· ˘ÔÁÚ¿„Ô˘Ó ÙË Û‡Ì‚·ÛË. ª¿ÏÈÛÙ· ÁÈ· ÙÔ ÓÔÛËÏ¢ÙÈÎfi ÚÔÛˆÈÎfi ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËıÔ‡Ó Î·È ÂȉÈο ÛÂÌÈÓ¿ÚÈ· ηٿÚÙÈÛ˘ ÙˆÓ Û˘Ì‚·ÛÈÔ‡¯ˆÓ. ºÒÙ˘ ™·Ófi˜

∂¶π™Δ√§∏ ÛÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ, ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ∂ÚÁ·Û›·˜ Î·È ∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜ ∞ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë˜, ·¤ÛÙÂÈÏÂ Ë √ÌÔÛÔÓ‰›· ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÒÓ- μÈÔÙ¯ÓÒÓ Î·È ∂ÌfiÚˆÓ ª·ÁÓËÛ›·˜ (√∂μ∂ª) ÁÈ· ÙÔ ı¤Ì· ÙÔ˘ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÔ‡ ÙÔ˘˜ ÛÙÔÓ √ÚÁ·ÓÈÛÌfi ∞ÛÊ¿ÏÈÛ˘ ∂Ï¢ı¤ÚˆÓ ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÒÓ (√∞∂∂). ™ÙÔ ¤ÁÁÚ·ÊÔ fiˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ô ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ Ù˘ Î. ∫ˆÓ. ∫fiÁÈ·˜ “Ë √ÌÔÛÔÓ‰›· ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÒÓ μÈÔÙ¯ÓÒÓ Î·È ∂ÌfiÚˆÓ ¡. ª·ÁÓËÛ›·˜ ÛËÌÂÈÒÓÂÈ fiÙÈ Ì¤Û· ÛÙËÓ ÌÂÁ¿ÏË Î·È ‚·ıÈ¿ ÎÚ›ÛË Ô˘ ÂÚÓÔ‡Ó ÔÈ ÌÈÎÚÔÌÂÛ·›Â˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ó· ˘¿ÚÍÔ˘Ó Ì¤ÙÚ· ÛÙ‹ÚÈ͢ ÙfiÛÔ ÁÈ· ÙÔ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎfi Ì·˜ Ù·ÌÂ›Ô fiÛÔ Î·È ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÌÈÎÚÔÌÂÛ·›Ô˘˜ ÂȯÂÈÚË̷ٛ˜. °È· ÙÔ ÏfiÁÔ ·˘Ùfi ˙ËÙ¿ÌÂ: ¡· ˘¿ÚÍÂÈ ÔÛÔÛÙfi ¿ÁÈ·˜ ÎÚ·ÙÈ΋˜ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛ˘ ÛÙÔ 0.64% ÙÔ˘ ∞∂¶ ÛÙ· ÚfiÙ˘· ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛ˘ ÙÔ˘ π∫∞ - ∂Δ∞ª, Ó· ˘¿ÚÍÂÈ ˘Ô¯ÚˆÙÈ΋ ·ÛÊ¿ÏÈÛË ÛÙÔÓ √∞∂∂ ÙˆÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÒÓ, ‚ÈÔÙ¯ÓÒÓ Î·È ÂÌfiÚˆÓ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û ÂÚÈÔ¯¤˜ οو ÙˆÓ 2.000 ηÙԛΈÓ, Ó· ˘¿ÚÍÂÈ ·ÚÔ¯‹ ÙÚ·Â˙ÈÎÒÓ ‰·Ó›ˆÓ, Ì ÙËÓ ÂÁÁ‡ËÛË ÙÔ˘ Δ∂ª¶ª∂, ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο ÁÈ· ÙËÓ ÂÍfiÊÏËÛË ÙˆÓ ÔÊÂÈÏÔÌ¤ÓˆÓ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÒÓ ÂÈÛÊÔÚÒÓ, Ó· ÌËÓ ˘¿ÚÍÂÈ Ë ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ηٿÚÚ¢ÛË ÙÔ˘ √∞∂∂, Ó· ÌËÓ ˘¿ÚÍÔ˘Ó Û˘ÓÙ¿ÍÂȘ ›ӷ˜ ÛÙÔ˘˜ ·fiÌ·¯Ô˘˜ ÙˆÓ ÌÈÎÚÔÌÂÛ·›ˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛˆӔ Î·È ÚÔÛı¤ÙÂÈ: “∂›Û˘ Ó· ÌËÓ ˘¿ÚÍÔ˘Ó ÂÚÈÎÔ¤˜ ÛÙ· ÂȉfiÌ·Ù· ÙˆÓ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ˆÓ Ù· ÃÚÈÛÙÔ‡ÁÂÓÓ· Î·È ÙÔ ¶¿Û¯·, Ó· ÌËÓ ˘¿ÚÍÂÈ Ô Î›Ó‰˘ÓÔ˜ ÛÙÔ˘˜ ÚÔÛ¯›˜ Ì‹Ó˜ Ù˘ ·‰˘Ó·Ì›·˜ ÏËڈ̋˜ ÙˆÓ Û˘Óٿ͈Ó, Ó· ˘¿ÚÍÂÈ ÂÎÛ˘Á¯ÚÔÓÈÛÌfi˜ ÙfiÛÔ Ù˘ È·ÙÚÔÊ·Ú̷΢ÙÈ΋˜ ÂÚ›ı·Ï„˘ ·ÏÏ¿ Î·È Ù˘ Ï‹ÚÔ˘˜ Ì˯·ÓÔÚÁ¿ÓˆÛ˘, Ó· ˘¿ÚÍÂÈ ‚ÂÏÙ›ˆÛË ÙÔ˘ ÂıÓÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ˘Á›·˜, Ó· ˘¿ÚÍÂÈ ÔÚıÔÏÔÁÈ΋ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË Ù˘ ÂÈÛÊÔÚÔ‰È·Ê˘Á‹˜”. √ Î. ∫fiÁÈ·˜ ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ “¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ó· ıÂÛÈÛÙ› ÓfiÌÔ˜ ÁÈ· ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË Ù· 2/3 ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜ Î·È ÙÔ 1/3 ÙˆÓ ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ӈÓ, Ó· ˘¿ÚÍÂÈ Û˘ÛÙËÌ·ÙÈÎfi˜ ¤ÏÂÁ¯Ô˜ ÙˆÓ ‰··ÓÒÓ ÛÙÔÓ ÎÏ¿‰Ô Ù˘ ÀÁ›·˜, Ó· ˘¿ÚÍÂÈ ‰ÈÂÚ‡ÓËÛË Ù˘ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈ΋˜ ‚¿Û˘, Ó· ˘¿ÚÍÂÈ ÂȉÈÎfi˜ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi˜ ·ÔıÂÌ·ÙÈÎÔ‡ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· Î·È Ù· ¤ÛÔ‰· ÙÔ˘ Ó· ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi ·ÔÎÚ·ÙÈÎÔÔÈ‹ÛÂȘ Î·È Ê˘ÛÈο Ó· ÂÓÈÛ¯‡ÛÂÈ ÙÔ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎfi Ì·˜ Û‡ÛÙËÌ·, Ó· ˘¿ÚÍÂÈ ¿ÌÂÛË Û‡ÓÙ·ÍË ÌÂϤÙ˘ ÂÈÛÚÔÒÓ - ÂÎÚÔÒÓ ÙÔ˘ √∞∂∂ Ì ¯ÚÔÓÈÎfi ÔÚ›˙ÔÓÙ· ‰ÂηÂÙ›·˜, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆÈÛÙÔ‡Ó ÔÈ ¿ÌÂÛ˜ Î·È ¿ÁȘ ·Ó¿ÁΘ ÙÔ˘ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡”. √ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ Ù˘ √∂μ∂ª ·Ó·ÊÔÚ¿ οÓÂÈ Î·È ÛÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ‰È·‰Ô¯È΋˜ ·ÛÊ¿ÏÈÛ˘ Î·È fiˆ˜ ϤÂÈ “ı· Ú¤ÂÈ Ó· Û˘ÌÂÚÈÏËÊı› Ô ÙÚfiÔ˜ ˘ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ ÙˆÓ Û˘ÓÙ¿ÍÂˆÓ Ì ‰È·‰Ô¯È΋ ·ÛÊ¿ÏÈÛË, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÌËÓ ˘¿ÚÍÂÈ Ì›ˆÛË Ù˘ Û‡ÓÙ·Í˘ ηٿ 30% Ô˘ ÙÈ̈Ú› ÙËÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÎÈÓËÙÈÎfiÙËÙ· Î·È ÙÚÔÊÔ‰ÔÙ› ÙËÓ ·‰‹ÏˆÙË ÂÚÁ·Û›·”. ™‹ÌÂÚ· ÛÙȘ 8 ÙÔ Úˆ› Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙ¤˜ Ù˘ ¶∞™∂μ∂ ı· οÓÔ˘Ó ·Ú¿ÛÙ·ÛË ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›·˜ ÛÙÔÓ √∞∂∂ μfiÏÔ˘.


M·ÁÓËÛ›· 15

TETAPTH 29 ™E¶TEMBPI√À 2010

£· ·˘ÍËı› Ë ·Í›· Î·È Ë ¯Ú‹ÛË Á˘, ÂÓÒ ı· ÂÓ‰˘Ó·ÌˆıÔ‡Ó ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ Î·È ·ÈÛıËÙÈ΋ ÂÏ΢ÛÙÈÎfiÙËÙ·

¢‹ÌÔ˜ μfiÏÔ˘

∞ÛÙÈ΋ ·Ó·˙ˆÔÁfiÓËÛË ÛÙËÓ fiÏË ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ı· ʤÚÂÈ Ì·˙› ÙÔ˘ ÙÔ ÙÚ·Ì

§Â›Ô˘Ó Ù· ¯Ú‹Ì·Ù· ÁÈ· ÙȘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈΤ˜ ·Ó¿ÁΘ ÙˆÓ Û¯ÔÏ›ˆÓ

ª

¤¯ÚÈ Î·È 23% ı· ·˘ÍËı› Ë ·Í›· Ù˘ Á˘ ÛÙȘ ÂÚÈÊÂÚÂȷΤ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ Ô˘ ı· ‰È·Û¯›˙ÂÈ ÙÔ ÙÚ·Ì, ÂÓÒ ÔÈ È‰ÈˆÙÈΤ˜ ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ Ô˘ ı· Á›ÓÔ˘Ó ÂΛ Û ‚¿ıÔ˜ ÂÓÙ·ÂÙ›·˜, ı· ÂÓÈÛ¯˘ıÔ‡Ó Î·Ù¿ 27%. ∏ ·ÛÙÈ΋ ·Ó·˙ˆÔÁfiÓËÛË ÙÔ˘ ΤÓÙÚÔ˘ Ù˘ fiÏ˘ ÏfiÁˆ ÙÔ˘ ÙÚ·Ì ı· ·˘ÍËı› ηٿ 17% Î·È ÙˆÓ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÒÓ ÂÚÈÔ¯ÒÓ Î·Ù¿ 27%. Δ· ÔʤÏË Ù˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘ ÙÚ·Ì ÛÙË ·Í›· Î·È ÙȘ ¯Ú‹ÛÂȘ Á˘, ·ÏÏ¿ Î·È ÙËÓ ÂÓ‰˘Ó¿ÌˆÛË ÙˆÓ È‰ÈˆÙÈÎÒÓ Î·È ‰ËÌÔÛ›ˆÓ ÂÂÓ‰‡ÛˆÓ, ηٷÁÚ¿ÊÂÈ ¤Ú¢ӷ Ô˘ ·Ó·ÎÔÈÓÒıËΠÛÙÔ ‰ÈÂıÓ¤˜ Û˘Ó¤‰ÚÈÔ ÁÈ· ÙȘ ÌÂÙ·ÊÔÚ¤˜ ÛÙÔ μfiÏÔ Î·È ÙÔ ÔÔ›Ô ¤ÏËÍ ¯ı˜.

∏ ·ÛÙÈ΋ ·Ó·˙ˆÔÁfiÓËÛË

ƒÂÔÚÙ¿˙: ºøΔ∏™ ™¶∞¡√™

∏ ÂÚ¢ÓËÙÈ΋ ÔÌ¿‰· Ô˘ ·Û¯ÔÏ‹ıËΠ̠ÙÔ ı¤Ì· ÙÔ˘ ÙÚ·Ì ÛÙÔ μfiÏÔ, ·ÔÙÂÏÔ‡ÓÙ·Ó ·fi ÙÔÓ Û˘ÁÎÔÈÓˆÓÈÔÏfiÁÔ-ÌÂÏÂÙËÙ‹ Î. ª¿ÓÔ μÔ˘ÁÈԇη, ÙÔÓ ‰È‰¿ÎÙˆÚ Û˘ÁÎÔÈÓˆÓÈÔÏÔÁ›·˜ Î. ∞ϤͷӉÚÔ ¢ÂÏԇη Ô˘ ÂÓÙÚ‡ÊËÛ ÛÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛ˘ ÙÔ˘ ÙÚ·Ì, ÙÔÓ ‰È‰¿ÛÎˆÓ ÙÔ˘ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜ ÈÚÔÙ·Í›·˜ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î. ¡ÈÎÔÏfi μÔÁÈ·˙›‰Ë Ô ÔÔ›Ô˜ ÂÚ‡ÓËÛ ÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ·ÛÙÈ΋˜ ·Ó·˙ˆÔÁfiÓËÛ˘, ÙÔÓ Û˘ÁÎÔÈÓˆÓÈÔÏfiÁÔ-¯ˆÚÔÙ¿ÎÙË Î. ¶ÔχηÚÔ ∫·Úη‚›ÙÛ· Î·È ÙÔÓ Î·ıËÁËÙ‹ ÙÔ˘ ∞ÚÈÛÙÔÙ¤ÏÂÈÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î. ¶·Ó·ÁÈÒÙË ¶··Èˆ¿ÓÓÔ˘. ™ÙËÓ ¤Ú¢ӷ ÌÂÏÂÙ‹ıËÎ·Ó Ù· ÔÈÔÙÈο Û˘ÛÙ‹Ì·Ù· ·ÛÙÈÎÒÓ Û˘ÁÎÔÈÓˆÓÈÒÓ, fiˆ˜ Â›Ó·È ÙÔ ÙÚ·Ì, ¤ÓÙ fiÏÂˆÓ ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË, ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Ì ÙËÓ “Ú¿ÛÈÓË” ·Ó¿Ù˘ÍË Î·È ÙËÓ ·ÛÙÈ΋ ·Ó·˙ˆÔÁfiÓËÛË. “∏ ÚfiÙ·Û‹ Ì·˜ Â›Ó·È ÁÈ· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÂÓfi˜ ÙÚ·Ì Ô˘ ı· ηχÙÂÈ 14,5 ¯ÈÏÈfiÌÂÙÚ· ̤۷ ÛÙËÓ fiÏË. ∏ ÚÒÙË ÁÚ·ÌÌ‹, Ì‹ÎÔ˘˜ ¤ÓÙ ¯ÈÏÈÔ̤ÙÚˆÓ, ı· ÍÂÎÈÓ¿ ·fi ÙÔ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎfi ™Ù¿‰ÈÔ Î·È Ì¤Û· ·fi ÙÔ ‰Ë̷گ›Ô, ÙÔ ÛÙÚ·ÙfiÂ‰Ô °ÂˆÚÁԇϷ, ÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜, ÙÔÓ √™∂, ÙÔ ‰ËÌ·Ú¯Â›Ô μfiÏÔ˘, ÙȘ ΔÚ¿Â˙˜ ÙÔ˘ ΤÓÙÚÔ˘, ÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô ı· ηٷϋÁÂÈ ÛÙÔÓ ÕÓ·˘ÚÔ. ∏ ‰Â‡ÙÂÚË ÁÚ·ÌÌ‹ ı· ·Ú¯›˙ÂÈ ·fi Ù· ¶Â˘Î¿ÎÈ· Î·È Ì¤Ûˆ ÙˆÓ Ô‰ÒÓ ∞ıËÓÒÓ, ∑¿¯Ô˘, ¶·Á·ÛÒÓ, ∞Ó·Ï‹„ˆ˜, ™Ù·‰›Ô˘ ı· ηٷϋÁÂÈ ¿ÏÈ ÛÙÔÓ ÕÓ·˘ÚÔ. ∏ ÙÚ›ÙË ÁÚ·ÌÌ‹ ÍÂÎÈÓ¿ÂÈ ·fi ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ ¡Â¿ÔÏ˘ Î·È Ì¤Ûˆ ÙˆÓ Ô‰ÒÓ ÊÈÏÈ΋˜ ∂Ù·ÈÚ›·˜, ™¤ÎÂÚË, °ÚËÁÔÚ›Ô˘ §·ÌÚ¿ÎË, ∞ÚÁÔÓ·˘ÙÒÓ, ∫·ÚÙ¿ÏË, πˆÏÎÔ‡ ı· ÊÙ¿ÓÂÈ Ì¤¯ÚÈ ÙÔ˘˜ Úfiԉ˜ ÙÔ˘ ÕÓˆ μfiÏÔ˘. ∏ ÂÎÙ›ÌËÛË Â›Ó·È fiÙÈ Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ ı· ÌÂÙ·ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È Ì ÙÔ ÙÚ·Ì 32.000 ÂÈ‚¿Ù˜.

줂·È· ··Ú·›ÙËÙË ÚÔ¸fiıÂÛË Â›Ó·È fiÙÈ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ fiÏ˘ ı· ˘¿Ú¯Ô˘Ó Ú˘ıÌ›ÛÂȘ, fiˆ˜ ·Ó·Ï¿ÛÂȘ Î·È Â˙Ô‰ÚÔÌ‹ÛÂȘ, Ô˘ ı· ·Ôı·ÚÚ‡ÓÔ˘Ó ÙË ¯Ú‹ÛË ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙÔ˘. ∏ ÙÈÌ‹ ÙÔ˘ ÂÈÛÈÙËÚ›Ô˘ ‰ÂÓ ı· Â›Ó·È ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ·fi ÙÔ ¤Ó· ¢ÚÒ. ∏ ̤ÛË Ù·¯‡ÙËÙ· ΛÓËÛ˘ ÙÔ˘ ÙÚ·Ì ı· Â›Ó·È 20 ¯ÈÏÈfiÌÂÙÚ· ÙËÓ ÒÚ·” ÙfiÓÈÛÂ Ô Î. μÔ˘ÁÈԇη˜. ∏ ηٷÛ΢‹ Î·È Ë ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ÙÚ·Ì ÂÎÙÈÌ‹ıËΠÛÙ· 195.000.000 ¢ÚÒ. √ Î. ¢ÂÏԇη˜ ·Ó¤ÊÂÚ ˆ˜ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ‰È¿ÊÔÚ˜ ËÁ¤˜ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛ˘. ŒÙÛÈ ÙÔ 1/3 ÙˆÓ fiÚˆÓ Ù˘ ηٷÛ΢‹˜

ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ÌÔÚ› Ó· ÚÔ¤ÏıÂÈ ·fi ÙËÓ ˘ÂÚ·Í›· Ô˘ ı· ¿ÚÂÈ Ë È‰ÈˆÙÈ΋ ÁË Ô˘ ‰È·Û¯›˙ÂÈ ÙÔ Ì¤ÛÔ ÛÙ·ıÂÚ‹˜ ÙÚԯȿ˜, ‰ËÏ·‰‹ ÙÔ ÙÚ·Ì. ŒÓ· ÎÔÌÌ¿ÙÈ ÏÔÈfiÓ ·˘Ù‹˜ Ù˘ ȉȈÙÈ΋˜ ˘ÂÚ·Í›·˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÌÂÙ·ÊÂÚı› ÛÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ ÏËÚÒÓÔÓÙ·˜ ÔÈ È‰ÈÒÙ˜ ¤Ó· Ù¤ÏÔ˜ ˘ÂÚÙÈÌ‹Ì·ÙÔ˜. ΔÔ ›‰ÈÔ ÈÛ¯‡ÂÈ Î·È ÁÈ· ¿ÏÏ· ÔÏÂÔ‰ÔÌÈο ÂÚÁ·Ï›·, fiˆ˜ ÔÈ Ï·Ù›˜. ∂›Û˘ ÌÈ· ‰Â‡ÙÂÚË ËÁ‹ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛ˘ ı· Â›Ó·È ¤Ó· Â˘Úˆ·˚Îfi ÎÔÈÓÔÙÈÎfi ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Ì ÂÈÛÙÚÂ٤˜ ÂÓÈÛ¯‡ÛÂȘ ¤ÚÁˆÓ ·ÛÙÈ΋˜ ·Ó¿Ï·Û˘. ªÈ· ÙÚ›ÙË ËÁ‹ Â›Ó·È ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ‰ËÌÔÛ›ˆÓ ÂÂÓ‰‡ÛˆÓ.

∏ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ÙÚ·Ì ı· Û˘Ì‚¿ÏÏÂÈ Û ÌÂÁ¿ÏÔ ‚·ıÌfi ÛÙËÓ ·ÛÙÈ΋ ·Ó·˙ˆÔÁfiÓËÛË ÙÔ˘ ΤÓÙÚÔ˘ Ù˘ fiÏ˘, ı· ·˘ÍËı› Ë ·Í›· Ù˘ Á˘, ÂÓÒ ı· ÔÏÏ·Ï·ÛÈ·ÛÙÔ‡Ó Î·È ÔÈ ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ. ∏ Û¯ÂÙÈ΋ ¤Ú¢ӷ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠ·fi ÙÔÓ Î. μÔÁÈ·˙›‰Ë ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙËÓ Î. ¢ÒÚ· ¶··ıÂÔ¯¿ÚË. ™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ¤Ú¢ӷ˜ ÌÔÈÚ¿ÛÙËÎ·Ó ÂÚˆÙËÌ·ÙÔÏfiÁÈ· Û ÂÎÚÔÛÒÔ˘˜ ÙÔÈÎÒÓ ÊÔÚ¤ˆÓ, fiˆ˜ Ù˘ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘, ÙˆÓ ·ÈÚÂÙÒÓ, ÙÔ˘ ÎÏ¿‰Ô˘ ÙˆÓ ÌÂÛÈÙÒÓ. √È ÂÚˆÙËı¤ÓÙ˜ ÂÎÙ›ÌËÛ·Ó, fiÛÔ ı· ÂËÚ¿ÛÂÈ ÙÔ ÙÚ·Ì ÙË ¯Ú‹ÛË Î·È ÙËÓ ·Í›· Ù˘ Á˘ Û ‚¿ıÔ˜ ÂÓÙ·ÂÙ›·˜. °È· ÙËÓ ¤Ú¢ӷ ÂÈϤ¯ıËÎ·Ó ÙÚÂȘ ÂÚÈÔ¯¤˜: ÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ fiÏ˘ Î·È Ë ÂÚÈÔ¯‹ Á‡Úˆ ·fi ÙÔ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎfi ™Ù¿‰ÈÔ, Ô˘ ÂÚfiÎÂÈÙÔ Ó· ‰È·ÂÚÓ¿ ÙÔ ÙÚ·Ì, Î·È ÌÈ· ÂÚÈÔ¯‹, √‰fi˜ ∫‡ÚÔ˘, Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Î·Ì›· Û¯¤ÛË Ì ÙÔ ÙÚ·Ì. Δ· ÛÙÔȯ›· ¤‰ÂÈÍ·Ó ÁÈ· ÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ fiÏ˘ fiÙÈ ÌÂÙ¿ ·fi ¤ÓÙ ¯ÚfiÓÈ· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘ ÙÚ·Ì Ë ·Í›· Ù˘ Á˘ ı· ·˘ÍËı› ηٿ 13%. ∂›Û˘ Ë ·ÏÏ·Á‹ Ù˘ ¯Ú‹Û˘ Á˘ ı· ¤¯ÂÈ Ú˘ıÌfi 16%. √È È‰ÈˆÙÈΤ˜ ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ Ô˘ ı· ÚÔ¤ÏıÔ˘Ó ÏfiÁˆ ÙÔ˘ ÙÚ·Ì, ı· ·˘ÍËıÔ‡Ó Û ÔÛÔÛÙfi 18%, Î·È ÔÈ ‰ËÌfiÛȘ ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ, fiˆ˜ ÔÈ ·Ó·Ï¿ÛÂȘ, Û ÔÛÔÛÙfi 9,5%. ∂›Û˘ Ë ·ÈÛıËÙÈ΋ ÂÏ΢ÛÙÈÎfiÙËÙ· ı· ÂÓÈÛ¯˘ı› ηٿ 27%. ªÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˜ ı· Â›Ó·È ıÂÙÈΤ˜ ÂȉڿÛÂȘ ÙÔ˘ ÙÚ·Ì ÛÙËÓ ÂÚÈʤÚÂÈ· Ù˘ fiÏ˘, ‰ËÏ·‰‹ ¢ڇÙÂÚË ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎÔ‡ ™Ù·‰›Ô˘. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ· Ë ·Í›· Ù˘ Á˘ ı· ·˘ÍËı› ηٿ 23%. ∂›Û˘ ı· ·˘ÍËıÔ‡Ó Ë ¯Ú‹ÛË Ù˘ Á˘ ηٿ 29%, ÔÈ È‰ÈˆÙÈΤ˜ ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ ηٿ 29%, ÔÈ ‰ËÌfiÛȘ ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ ηٿ 17% Î·È Ë ·ÈÛıËÙÈ΋ ÂÏ΢ÛÙÈÎfiÙËÙ· ηٿ 47%. ∞ÓÙ›ıÂÙ· ‰ÂÓ ı· ˘¿ÚÍÔ˘Ó È‰È·›ÙÂÚ˜ ·ÏÏ·Á¤˜ ÛÙȘ ÂÚÈÔ¯¤˜ Ù˘ fiÏ˘ ÙȘ Ôԛ˜ ‰ÂÓ ‰È·Û¯›˙ÂÈ ÙÔ ÙÚ·Ì. °ÂÓÈÎfiÙÂÚ· Ë ·ÛÙÈ΋ ·Ó·˙ˆÔÁfiÓËÛË ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ fiÏ˘ Ô˘ ÂÚÓ¿ ÙÔ ÙÚ·Ì ı· ÂÓÈÛ¯˘ı› ηٿ 17% Î·È ÛÙËÓ ÂÚÈʤÚÂÈ· Ù˘ fiÏ˘ ηٿ 27%.

™Â η΋ ηٿÛÙ·ÛË ÌÂÙ¿ ·fi ÂÙ¿ ¯ÚfiÓÈ· Ô˘ ηٷÛ΢¿ÛÙËÎ·Ó ı· ‰ÔıÔ‡Ó Û ÌÔÓÔÁÔÓÂ˚Τ˜ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȘ

∫ÏËÚÒÓÔÓÙ·È 15 Û›ÙÈ· ÙÔ˘ √∂∫ ÛÙÔÓ ÕÁ. ¡ÂÎÙ¿ÚÈÔ √ÈÎÔÁ¤ÓÂȘ ÌÔÓÔÁÔÓÂ˚Τ˜ Ô˘ ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó ¤Ó· ·Ó¿ËÚÔ Ì¤ÏÔ˜ ı· ÌÂÙ¤¯Ô˘Ó Û ÎÏ‹ÚˆÛË ÁÈ· Ó· ηÙÔÈ΋ÛÔ˘Ó Û ‰ÂηÂÙ¿ Û›ÙÈ· ÙÔ˘ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ ∂ÚÁ·ÙÈ΋˜ ∫·ÙÔÈΛ·˜ ÛÙÔÓ ÕÁÈÔ ¡ÂÎÙ¿ÚÈÔ. Δ· ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· ¤¯Ô˘Ó ÔÏÔÎÏËÚˆı› ÚÈÓ ÂÙ¿ ¯ÚfiÓÈ· Î·È ÙÚ›· ·fi ·˘Ù¿ ¤¯Ô˘Ó ηٷÏËÊı› ·fi ÂÚÈıˆÚÈ·ÎÔ‡˜, ÂÓÒ ÙfiÛÔ Ô √ÚÁ·ÓÈÛÌfi˜ ∂ÚÁ·ÙÈ΋˜ ∫·ÙÔÈΛ·˜, fiÛÔ Î·È ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ÀÁ›·˜, ÛÙÔ ÔÔ›Ô ·Ó‹ÎÂÈ ÙÔ ÔÈÎfiÂ‰Ô Ô˘ ηٷÛ΢¿ÛÙËÎ·Ó Ù· Û›ÙÈ·, ‰ÂÓ ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó ¯Ú‹Ì·Ù· ÁÈ· Ó· Ù· ·ÔηٷÛÙ‹ÛÔ˘Ó. Δ· ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· ηٷÛ΢¿ÛÙËÎ·Ó ·fi ÙÔÓ √∂∫ ˆÛÙfiÛÔ ·Ú·¯ˆÚ‹ıËÎ·Ó ÛÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ÀÁ›·˜ ˆ˜ ·ÓÙ¿ÏÏ·ÁÌ· ÁÈ· ÙÔ ÔÈÎfiÂ‰Ô Ô˘ ›¯Â ·Ú·¯ˆÚ‹ÛÂÈ. ∏ ÎÏ‹ÚˆÛË ÁÈ· Ó· ·Ô‰ÔıÔ‡Ó Ù· ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· ÛÙÔ˘˜ ‰ÈηÈÔ‡¯Ô˘˜ ı· Á›ÓÂÈ ÛÙȘ 10 ÙÔ Úˆ› Ù˘ ÂÚ¯fiÌÂÓ˘ ¶·Ú·Û΢‹˜ ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ÙÔ˘ ¡Ô̷گȷÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ ·ÓÙÈÓÔÌ¿Ú¯Ë Î. ∞Ó·ÛÙ·Û›Ô˘, Ù· ‰È·ı¤ÛÈÌ· ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· ı· ‰ÔıÔ‡Ó ÛÙÔ˘˜ ‰ÈηÈÔ‡¯Ô˘˜ Ù˘ ¶ÚfiÓÔÈ·˜, ÂÓÒ Ë ÎÏ‹ÚˆÛË ı· Á›ÓÂÈ ·fi ÂÈÙÚÔ‹ Ô˘

ı· ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ‰‡Ô ˘¿ÏÏËÏÔÈ Ù˘ ¡ÔÌ·Ú¯›·˜ Î·È ¤Ó·˜ Ù˘ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜, ·ÚÔ˘Û›· ÙˆÓ ‰ÈηÈÔ‡¯ˆÓ. Ÿˆ˜ ·Ó¤ÊÂÚÂ Ô ·ÓÙÈÓÔ̿گ˘ Î. §ÂˆÓ. ∞Ó·ÛÙ·Û›Ô˘ ÌÔÚ› Ù· ‰È·ı¤ÛÈÌ· ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· Ó· Â›Ó·È Û˘ÓÔÏÈο 18, ˆÛÙfiÛÔ Ù· ÙÚ›· ·fi ·˘Ù¿ ‰ÂÓ Â›Ó·È ¿ÌÂÛ· ηÙÔÈ΋ÛÈ-

Ì·, ÏfiÁˆ ÙˆÓ ÊıÔÚÒÓ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÚÔÎÏËı›. ∞fi Ù· 15 ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· Ô˘ ·Ô̤ÓÔ˘Ó, Ù· ÙÚ›· ı· ·Ô‰ÔıÔ‡Ó Û ÙÚÂȘ ·fi ÙÔ˘˜ Û˘ÓÔÏÈο 18 ‰ÈηÈÔ‡¯Ô˘˜, ·ÊÔ‡ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÓÔ˘Ó ˘„ËÏ¿ ÌfiÚÈ·. √È ˘fiÏÔÈÔÈ Ô˘ ·Ô̤ÓÔ˘Ó ı· ÌÔ˘Ó ÛÙËÓ ÎÏËÚˆÙ›‰· Î·È ÔÈ Ù˘-

¯ÂÚÔ› ı· ¿ÚÔ˘Ó Ù· ÎÏÂȉȿ ·fi Û›ÙÈ·. ∏ ‰È·‰Èηۛ· Ù˘ ÎÏ‹ÚˆÛ˘ Â›Ó·È ·Ó·fiÊ¢ÎÙË ·fi ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ Ô ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ ‰ÈηÈÔ‡¯ˆÓ Â›Ó·È ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˜ ·fi ·˘ÙfiÓ ÙˆÓ ‰È·ı¤ÛÈÌˆÓ ÛÈÙÈÒÓ, ·Ó¤ÊÂÚÂ Ô §ÂˆÓ. ∞Ó·ÛÙ·Û›Ô˘. √ ·ÓÙÈÓÔ̿گ˘ ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛ fiÙÈ ·Ó οÔÈÔ˜ ·fi ÙÔ˘˜ ‰ÈηÈÔ‡¯Ô˘˜ ÂÈı˘Ì› Ó· ÂÈÛ΢¿ÛÂÈ Ì ‰Èο ÙÔ˘ ¤ÍÔ‰·, ÒÛÙ ӷ ηٷÛÙ› ηÙÔÈ΋ÛÈÌÔ, οÔÈÔ ·fi Ù· ηٷÛÙÚ·Ì̤ӷ ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· ÌÔÚ› Ó· Á›ÓÂÈ ·Ú·¯ÒÚËÛË. ∏ ‰·¿ÓË ÁÈ· ÙȘ ÂÈÛ΢¤˜ ı· Û˘Ì„ËÊÈÛÙ› Ì ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ Ù˘ ηÙÔÈΛ·˜ Ô˘ Ô ‰ÈηÈÔ‡¯Ô˘˜ ı· ·ÔÏ‹ÚˆÓ Û ‰fiÛÂȘ. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ ÌÂÙ¿ ÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ ÙˆÓ Î·ÙÔÈÎÈÒÓ, Ì ¢ı‡ÓË ÙÔ˘ √∂∫ Î·È ÙÔ˘˜ Ù›ÙÏÔ˘˜ ȉÈÔÎÙËÛ›·˜ Ô˘ ·Ú¤Ï·‚ ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ÀÁ›·˜, Ë ‰ÈÔÈÎËÙÈ΋ ̤ÚÈÌÓ· ÁÈ· ÙË ‰È·¯Â›ÚÈÛË, ÙË Û˘ÓÙ‹ÚËÛË Î.Ï. ¤Ú·Û ÛÙËÓ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· £ÂÛÛ·Ï›·˜. ∏ ¡Ô̷گȷ΋ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË ·Ó¤Ï·‚ ӷ ʤÚÂÈ ÂȘ ¤Ú·˜ ÙË ‰È·‰Èηۛ· Â͇ÚÂÛ˘ Î·È ·ÍÈÔÏfiÁËÛ˘ ÙˆÓ ‰ÈηÈÔ‡¯ˆÓ, ·ÏÏ¿ Î·È ‰ÈÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ Ù˘ ÎÏ‹ÚˆÛ˘. ™˘Ó¤‰Ú·-

Ì ·ÎfiÌË ÙȘ ˘ËÚÂۛ˜ Ù˘ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ ÛÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ·ÔÌ¿ÎÚ˘ÓÛ˘ ÙˆÓ Î·Ù·ÏË„ÈÒÓ Î·È ·ÂÏ¢ı¤ÚˆÛ˘ ÙˆÓ ‰È·ÌÂÚÈÛÌ¿ÙˆÓ, Ô˘ ÌÂÙ¿ ·fi ÌÈ· ÂÙ·ÂÙ›· ı· ·ÔÙÂϤÛÔ˘Ó ÛÙ¤ÁË ÁÈ· ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȘ Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó ÛÙÂÁ·ÛÙÈÎfi Úfi‚ÏËÌ·. ΔÔ ÎfiÛÙÔ˜ ·ÔηٿÛÙ·Û˘ ÙˆÓ ˙ËÌÈÒÓ ÂÎÙÈÌ¿Ù·È fiÙÈ ı· ÍÂÂÚ¿ÛÂÈ ÙȘ 60 ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ¢ÚÒ fï˜ Ô √∂∫ Î·È ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ÀÁ›·˜ ‰ËÏÒÓÔ˘Ó fiÙÈ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ‰È·ı¤ÛÔ˘Ó ‰·¿Ó˜ ÁÈ· ·ÔηٷÛÙ¿ÛÂȘ.

ΔÔ Ô͇ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi Úfi‚ÏËÌ· Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó Ù· Û¯ÔÏ›· ·fi ÙË Ì›ˆÛË ÙˆÓ ÈÛÙÒÛÂˆÓ ÁÈ· ÙȘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈΤ˜ ‰·¿Ó˜ ¤ıÂÛ ¯ı˜ Ì ÂÈÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘ ÛÙÔÓ ˘Ô˘ÚÁfi ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ Î. ƒ·ÁÎÔ‡ÛË Ô ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ μfiÏÔ˘ Î. ∞ϤÎÔ˜ μÔ‡ÏÁ·Ú˘. √ ¢‹ÌÔ˜ μfiÏÔ˘ ÂÓÙfi˜ ÙˆÓ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÒÓ ÙÔ˘ ÔÚ›ˆÓ ηχÙÂÈ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈΤ˜ ‰·¿Ó˜ Û 53 Û˘ÓÔÏÈο ∂ÓÈ·›Â˜ ™¯ÔÏÈΤ˜ ∂ÈÙÚÔ¤˜, Ô˘ ·ÓÙÈÛÙÔÈ¯Ô‡Ó Û 100 ÂÚ›Ô˘ Û¯ÔÏÈΤ˜ ÌÔÓ¿‰Â˜, Ì ÂȯÔÚ‹ÁËÛË Ô˘ Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ·fi ÙÔ˘˜ ∫ÂÓÙÚÈÎÔ‡˜ ∞˘ÙÔÙÂÏ›˜ ¶fiÚÔ˘˜. ΔÔ 2010 ˘‹ÚÍ Ì›ˆÛË ÙÔ˘ ÔÛÔ‡ ÙˆÓ ‰fiÛÂˆÓ Ù˘ ÂȯÔÚ‹ÁËÛ˘ ÚÔ˜ ÙÔ ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘, ·Ú¿ ÙËÓ ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ·‡ÍËÛË ÙˆÓ ·Ó·ÁÎÒÓ ÙˆÓ Û¯ÔÏ›ˆÓ, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÂ›Ù·È ÛÔ‚·Úfi Úfi‚ÏËÌ· ÛÙËÓ ·ÚfiÛÎÔÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘˜. ¶ÈÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, ̤¯ÚÈ ÛÙÈÁÌ‹˜ Ô ‰‹ÌÔ˜ ¤¯ÂÈ Ï¿‚ÂÈ ‰‡Ô ·ÈÛıËÙ¿ ÌÂȈ̤Ó˜ ‰fiÛÂȘ Ù˘ ÂȯÔÚ‹ÁËÛ˘, ÂÓÒ ‰Â ÁÓˆÚ›˙ÂÈ Â¿Ó ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ˘¿ÚÍÂÈ Î·Ù·‚ÔÏ‹ ¿ÏÏˆÓ ‰fiÛˆÓ, ̤¯ÚÈ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ 2010.√ ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ μfiÏÔ˘ ˙ËÙ¿ÂÈ Ì ÙËÓ ÂÈÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘ ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ·‡ÍËÛË Ù˘ Ù·ÎÙÈ΋˜ ÂȯÔÚ‹ÁËÛ˘ ÙˆÓ Û¯ÔÏ›ˆÓ.

¶ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÙÔ˘ ∫∂∫ Ù˘ °™∂μ∂∂ ΔÔ ∫¤ÓÙÚÔ ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋˜ ∫·Ù¿ÚÙÈÛ˘ Ù˘ °ÂÓÈ΋˜ ™˘ÓÔÌÔÛÔÓ‰›·˜ ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÒÓ μÈÔÙ¯ÓÒÓ ∂ÌfiÚˆÓ ∂ÏÏ¿‰·˜ ¶·Ú¿ÚÙËÌ· £ÂÛÛ·Ï›·˜ (∫∂∫ °™∂μ∂∂ £ÂÛÛ·Ï›·˜), Ì ¤‰Ú· ÙË §¿ÚÈÛ· ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ˘ÏÔÔÈ‹ÛÂÈ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÁÈ· ¿‰ÂÈ· ·Û΋Ûˆ˜ Â·ÁÁ¤ÏÌ·ÙÔ˜ ÂÌÂÈÚÔÙ¯ÓÈÙÒÓ ÛÙȘ ÂȉÈÎfiÙËÙ˜ ÙˆÓ Ê·ÓÔÔÈÒÓ, ‚·Ê¤ˆÓ, Ì˯·ÓÈÎÒÓ. Δ· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· Â›Ó·È ‰È¿ÚÎÂÈ·˜ ÂηÙfi (100) ˆÚÒÓ Î·È ı· ˘ÏÔÔÈËıÔ‡Ó Ì¤¯ÚÈ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ¤ÙÔ˘˜ 2010. °È· ÏËÚÔÊÔڛ˜ Î·È ·ÈÙ‹ÛÂȘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÛÙÔ ∫∂∫ °™∂μ∂∂. ¢/ÓÛË: ∫·ÛÙÔÚÈ¿˜ 2· ÙËÏ.: 2410579876-7.


ª·ÁÓËÛ›· 16 √È Ï·˚Τ˜ ·ÁÔÚ¤˜ Ì ÚÔ‡¯· ÙÔ ÂfiÌÂÓÔ 3ÌËÓÔ √π Ï·˚Τ˜ ·ÁÔÚ¤˜ ¤Ó‰˘Û˘-˘-

fi‰ËÛ˘ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ ÁÈ· ÙÔ ÙÚ›ÌËÓÔ ·fi 1Ë √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ ¤ˆ˜ 31 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó ˆ˜ ÂÍ‹˜: * §·˚΋ ·ÁÔÚ¿ ΔÂÙ¿ÚÙ˘ ÛÙËÓ Ô‰fi ™ÙÚ. ª·ÎÚ˘ÁÈ¿ÓÓË, ·fi ∞Ú. ∑¿¯Ô˘ ¤ˆ˜ 54Ô˘ ™˘ÓÙ. ∂§∞™. * §·˚΋ ·ÁÔÚ¿ ¶·Ú·Û΢‹˜ ÛÙËÓ Ô‰fi ∂ıÓ. ∞ÓÙÈÛÙ¿Ûˆ˜, ·fi ¶ÂÚÚ·È‚Ô‡ ¤ˆ˜ °·Ì‚¤Ù·.

™ÙÔ μfiÏÔ ¯ı˜ Ô ªËÙÚÔÔÏ›Ù˘ §ÂÌÂÛÔ‡ ™∂ ÂΉ‹ÏˆÛË Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠÛÙÔ ¶ÓÂ˘Ì·ÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ Î·È ‰ÈÔÚÁ·ÓÒıËΠ·fi ÙËÓ ÙÔÈ΋ ŒÓˆÛË ∫˘Ú›ˆÓ Î·È ÙË ªËÙÚfiÔÏË ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜, Ì›ÏËÛ ¯ı˜ ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· Ô ªËÙÚÔÔÏ›Ù˘ §ÂÌÂÛÔ‡ Î. ∞ı·Ó¿ÛÈÔ˜. √ ›‰ÈÔ˜ ·Ó·Ê¤ÚıËΠÛÙÔ˘˜ ∞Á›Ô˘˜ Ì¿ÚÙ˘Ú˜, ÙÔ˘˜ ‹ÚˆÂ˜ Î·È ÙÔ˘˜ ÂıÓÔÌ¿ÚÙ˘Ú˜ Ù˘ ∫‡ÚÔ˘, Ô˘, fiˆ˜ ›Â, ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÚfiÛˆ· ·Á·ËÙ¿ ÁÈ· ÙÔ Ï·fi Ù˘ ªÂÁ·ÏÔÓ‹ÛÔ˘. Ãı˜ ÙÔ Úˆ› Ô Î. ∞ı·Ó¿ÛÈÔ˜ ÂÈÛΤÊıËΠÙÔ ¢Ô˜ ∏Ì›Ó ™‹ÌÂÚÔÓ ÛÙÔ ªËÙÚÔÔÏÈÙÈÎfi ¡·fi ∞Á›Ô˘ ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘, fiÔ˘ ÂͤÊÚ·Û ÙËÓ Â˘¯¿ÚÈÛÙË ¤ÎÏËÍ‹ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙÔ ÊÈÏ·ÓıÚˆÈÎfi ¤ÚÁÔ Ô˘ ˘ÏÔÔÈÂ›Ù·È Ì¤Û· Î·È ·fi ÙËÓ ÂıÂÏÔÓÙÈ΋ ÚÔÛÊÔÚ¿. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ô ªËÙÚÔÔÏ›Ù˘ §ÂÌÂÛÔ‡ ÌÂÙ¤‚Ë ÛÙËÓ πÂÚ¿ ªÔÓ‹ Δ·ÍÈ·Ú¯ÒÓ, fiÔ˘ Ì›ÏËÛ Û ۇӷÍË fiÏˆÓ ÙˆÓ Î·ÏÔÁÚÈÒÓ ·fi Ù· ªÔÓ·ÛÙ‹ÚÈ· Ù˘ ªËÙÚfiÔÏ˘. √ Î. ∞ı·Ó¿ÛÈÔ˜ ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛ ÙÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÔÈÌ·ÓÙÈÎfi Î·È ÎÔÈÓˆÓÈÎfi ¤ÚÁÔ Ô˘ ÂÈÙÂÏÂ›Ù·È ÛÙËÓ ÙÔÈ΋ ÂÎÎÏËÛ›·, ÛËÌÂÈÒÓÔÓÙ·˜ ˆ˜ ‹Úı ÛÙË ªËÙÚfiÔÏË ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ ÁÈ· Ó· Ì·ıËÙ‡ÛÂÈ. ™˘ÌÏ‹ÚˆÛ ‰Â ˆ˜ ÛÙËÓ ∫‡ÚÔ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÙfiÛÔ ÂÎÙÂٷ̤ÓË Ë ‰È¿ıÂÛË Û˘ÛÛÈÙ›Ô˘ Û ·fiÚÔ˘˜. ¢‡Ô ªËÙÚÔfiÏÂȘ ÍÂΛÓËÛ·Ó Û¯ÂÙÈ΋ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›·, ·ÏÏ¿ fi¯È ÛÙËÓ Îϛ̷η Ó· ‰›ÓÔÓÙ·È 1.200 ÌÂÚ›‰Â˜ Ê·ÁËÙÔ‡, fiˆ˜ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ ÛÙË ªËÙÚfiÔÏË ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜. ™ÙÔ ÌÂٷ͇ Û‹ÌÂÚ· ÔÈ ÈÂÚÔ„¿ÏÙ˜ Ù˘ ªËÙÚfiÔÏ˘ ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ ÁÈÔÚÙ¿˙Ô˘Ó ÙË ÌÓ‹ÌË ÙÔ˘ ÚÔÛÙ¿ÙË ÙÔ˘˜ √Û›Ô˘ πˆ¿ÓÓÔ˘ ÙÔ˘ ∫Ô˘ÎÔ˘˙¤ÏË. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, ÛÙȘ 6 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ı· ÙÂÏÂÛÙ› ª¤Á·˜ ¶·ÓËÁ˘ÚÈÎfi˜ ∂ÛÂÚÈÓfi˜ ÛÙÔ ªËÙÚÔÔÏÈÙÈÎfi π. ¡·fi ∞Á›Ô˘ ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ μfiÏÔ˘, ¯ÔÚÔÛÙ·ÙÔ‡ÓÙÔ˜ ÙÔ˘ ªËÙÚÔÔÏ›ÙË Î. πÁÓ·Ù›Ô˘. Δ· πÂÚÔ„·ÏÙÈο ·Ó·ÏfiÁÈ· ı· Ï·ÈÛÈÒÛÔ˘Ó ÔÏ˘ÌÂÏ›˜ ¯ÔÚÔ› πÂÚÔ„·ÏÙÒÓ Ù˘ ÙÔÈ΋˜ ∂ÎÎÏËÛ›·˜, ˘fi ÙË ‰È‡ı˘ÓÛË ÙÔ˘ ¶ÚˆÙÔ„¿ÏÙÔ˘ Î. ªÈ¯¿ÏË ªÂϤÙË Î·È ÙÔ˘ §·Ì·‰·Ú›Ô˘ Î. ∂˘ÛÙ·ı›Ô˘ °Ú·Ì̤ÓÔ˘. £· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ ÔÌÈÏ›· ÙÔ˘ Î. °ÂˆÚÁ›Ô˘ ¡·Ô‡Ì, π·ÙÚÔ‡, ¶ÚˆÙÔ„¿ÏÙÔ˘ Î·È ÚÔ¤‰ÚÔ˘ Ù˘ √ÌÔÛÔÓ‰›·˜ ™˘Ó‰¤ÛÌˆÓ πÂÚÔ„·ÏÙÒÓ ∂ÏÏ¿‰Ô˜, Ì ı¤Ì· “∏ æ·ÏÙÈ΋ Ù¤¯ÓË Û‹ÌÂÚ·” . ∞ÎÔÏÔ‡ıˆ˜ Ô ªËÙÚÔÔÏÈÙÈÎfi˜ Ì·˜ ¡·fi˜ ı· ‰ÂÍȈı› ÙÔ˘˜ πÂÚÔ„¿ÏÙ˜ Î·È ÙȘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȤ˜ ÙÔ˘˜. ™‹ÌÂÚ· Ï‹ÁÔ˘Ó ÔÈ ÂÚÁ·Û›Â˜ ÙÔ˘ 12Ô˘ ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ˘ §ÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎÔ‡ ™˘ÌÔÛ›Ô˘ ÁÈ· Ù· ı¤Ì·Ù· Ï·ÙÚ›·˜ Ô˘ ‰ÈÂÍ¿ÁÂÙ·È ·fi ÙËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË ¢Â˘Ù¤Ú· ÛÙÔ ™˘Ó‰ÚÈ·Îfi. º.™.

Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 29 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2010

∂ÈϤÔÓ ·fi ÙÔ ‰¿ÛηÏÔ Ù¿Í˘, ı· ˘¿Ú¯ÂÈ ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· Î·È ÂȉÈÎfi˜ ·È‰·ÁˆÁfi˜

¶·Ú¿ÏÏËÏË ™Ù‹ÚÈÍË Û 14 Û¯ÔÏ›· ÁÈ· ·È‰È¿ Ì ̷ıËÛȷΤ˜ ‰˘ÛÎÔϛ˜

Δ

Ô ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ù˘ ¶·Ú¿ÏÏËÏ˘ ™Ù‹ÚÈ͢ ı· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ ÛÙ· ¢ËÌÔÙÈο Î·È Ù· ¡ËÈ·ÁˆÁ›· ¡ÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜, ηıÒ˜ ÂÛÙ¿ÏËÛ·Ó Û˘ÓÔÏÈο ‰Âη٤ÛÛÂÚȘ ·Ó·ÏËÚˆÙ¤˜ ÓËÈ·ÁˆÁÔ› Î·È ‰¿ÛηÏÔÈ. ŒÙÛÈ Ù· ·È‰È¿ Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó ‰È¿ÊÔÚ˜ Ì·ıËÛȷΤ˜ ‰˘ÛÎÔϛ˜, ı· ¤¯Ô˘Ó ‰›Ï· ÙÔ˘˜, ̤۷ ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ‰È‰·Ûηϛ·˜, ¤Ó·Ó ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi, Ô ÔÔ›Ô˜ ı· ÙÔ˘˜ ÂÓÈÛ¯‡ÂÈ ‰È‰·ÎÙÈο. ΔËÓ ›‰È· ÛÙÈÁÌ‹ ÎÏÂÈÛÙfi Â›Ó·È ·fi ÚÔ¯ı¤˜ ¢Â˘Ù¤Ú· ÙÔ ÌÔÓÔı¤ÛÈÔ ¡ËÈ·ÁˆÁÂ›Ô ÛÙÔ ªÔ‡ÚÂÛÈ, ηıÒ˜ Ë ÓËÈ·ÁˆÁfi˜ ‹Ú ¿‰ÂÈ· ·ËÛ˘. Ôı¤ÙËÛË ÓËÈ·ÁˆÁÒÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ÛÙÔ ÓËÈ·ÁˆÁÂ›Ô ™ÎÔ¤ÏÔ˘, ªÔ˘ÚÂÛ›Ô˘, ∞ÁÚÈ¿˜ Î·È ‰‡Ô ÓËÈ·ÁˆÁ›ˆÓ ̤۷ ÛÙÔ μfiÏÔ.

ƒÂÔÚÙ¿˙: ºøΔ∏™ ™¶∞¡√™

∏ ¶·Ú¿ÏÏËÏË ™Ù‹ÚÈÍË ÍÂΛÓËÛ ÚÈÓ ‰¤Î· ¯ÚfiÓÈ· Ó· ÂÊ·ÚÌfi˙ÂÙ·È ‰ÂÈÏ¿-‰ÂÈÏ¿, ·ÏÏ¿ ϤÔÓ ¤¯ÂÈ ÂÂÎÙ·ı› ÛÙË ‰ËÌfiÛÈ· ÂÎ·›‰Â˘ÛË, ηıÒ˜ ÔÈ ÁÔÓ›˜ ˙ËÙÔ‡Ó Ó· ¤¯Ô˘Ó Ù· ·È‰È¿ ÙÔ˘˜ Î·È ‰Â‡ÙÂÚÔ ‰¿ÛηÏÔ ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ‰È‰·Ûηϛ·˜ ÁÈ· Ó· ‚ÔËıÈÔ‡ÓÙ·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÛÙË Ì¿ıËÛË. √ ¢È¢ı˘ÓÙ‹˜ ¢È‡ı˘ÓÛ˘ ¶ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ·˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î. °È¿ÓÓ˘ ¶··˚ˆ¿ÓÓÔ˘ ÙfiÓÈÛ ˆ˜ ·fi ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ¶·È‰Â›·˜ ‰ÈÔÚ›ÛÙËÎ·Ó ‰Âη٤ÛÛÂÚȘ ·Ó·ÏËÚˆÙ¤˜ ÓËÈ·ÁˆÁÔ› Î·È ‰¿ÛηÏÔÈ Ù˘ ÂȉÈ΋˜ ÂÎ·›‰Â˘Û˘ ÁÈ· Ó· ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈËıÔ‡Ó ÛÙÔ ıÂÛÌfi Ù˘ ¶·Ú¿ÏÏËÏ˘ ™Ù‹ÚÈ͢. Δ· ·ÈÙ‹Ì·Ù· ÙˆÓ ÁÔÓ¤ˆÓ ÂÁÎÚ›ıËÎ·Ó ·fi ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ¶·È‰Â›·˜, ÂÓÒ ˘‹Ú¯Â Î·È Ë Û¯ÂÙÈ΋ Áӈ̿Ù¢ÛË ·fi ÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ ¢È·ÊÔÚԉȿÁÓˆÛ˘ ¢È¿ÁÓˆÛ˘ ÀÔÛÙ‹ÚÈ͢ (∫∂¢¢À). √È ÂȉÈÎÔ› ·˘ÙÔ› ·È‰·ÁˆÁÔ› ı· ‚ÔËıÔ‡Ó Ù· ·È‰È¿ Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó Ì·ıËÛȷΤ˜ Î·È ¿ÏÏÔ˘ ›‰Ô˘˜ ‰˘ÛÎÔϛ˜ ÙËÓ ÒÚ· Ô˘ ı· ‰ÈÂÍ¿ÁÂÙ·È ÙÔ Ì¿ıËÌ· ·fi ÙÔÓ Î·ÓÔÓÈÎfi ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi Ù˘ Ù¿Í˘. Δ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·ÈÙ‹Ì·Ù· ÁÈ· ·Ú¿ÏÏËÏË ÛÙ‹ÚÈÍË ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi Ù· Û¯ÔÏ›· Ù˘ ÂÚÈʤÚÂÈ·˜. °È· ÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ı¤Ì· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠ¯ı˜ Û‡ÛÎÂ„Ë ÙÔ˘ Î. ¶··˚ˆ¿ÓÓÔ˘ Ì ÙÔ˘˜ Û¯ÔÏÈÎÔ‡˜ Û˘Ì‚Ô‡ÏÔ˘˜ Î·È ÙÔÓ ˘‡ı˘ÓÔ ÙÔ˘ ∫∂¢¢À, ÒÛÙ ·fi Ù· ·ÈÙ‹Ì·Ù· ÙˆÓ ÁÔÓ¤ˆÓ Ó· ÈηÓÔÔÈËıÔ‡Ó ·˘Ù¿ Ô˘ ¯Ú‹˙Ô˘Ó ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˘ ·Ó¿Á΢. ª¤¯ÚÈ ÙȘ 20 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ ÔÈ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ ÁÔ-

«Ÿ¯È» ¯Ú‹Ì·Ù· ·fi ÁÔÓ›˜

Ó›˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· οÓÔ˘Ó Û¯ÂÙÈΤ˜ ·ÈÙ‹ÛÂȘ ÛÙË ¢È‡ı˘ÓÛË ¶ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ·˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÁÈ· Ó· ‰È·‚È‚·ÛÙÔ‡Ó ÛÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ¶·È‰Â›·˜ Î·È Ó· ÂÁÎÚÈıÔ‡Ó ÂȉÈÎÔ› ·È‰·ÁˆÁÔ›. ∂›Û˘ 300 ‰¿ÛηÏÔÈ Î·È ÓËÈ·ÁˆÁÔ› ı· ÂÈÌÔÚʈıÔ‡Ó Û ı¤Ì·Ù· ÂȉÈ΋˜ ·ÁˆÁ‹˜ ÁÈ· Ó· Î·Ï˘ÊıÔ‡Ó fiÛÔ ÙÔ ‰˘Ó·ÙfiÓ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÔÈ ·Ó¿ÁΘ ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ Ì ̷ıËÛȷΤ˜ ‰˘ÛÎÔϛ˜. ∂Í¿ÏÏÔ˘ ÔÈ ÂÚÈÙÒÛÂȘ Ô˘ ¯Ú‹˙Ô˘Ó È‰È·›ÙÂÚ˘ ‰È‰·ÎÙÈ΋˜ ÛÙ‹ÚÈ͢, Â›Ó·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ·ÓÂÏÏ·‰Èο ·fi ÙÔ˘˜ ‰È·ı¤ÛÈÌÔ˘˜ ÂȉÈÎÔ‡˜ ·È‰·ÁˆÁÔ‡˜ Ô˘ ·ÔÊÔÈÙÔ‡Ó ·fi ÙȘ ™¯ÔϤ˜. ™ÙÔ ÌÂٷ͇ Úfi‚ÏËÌ· ¤ÏÏÂȄ˘

ÓËÈ·ÁˆÁÒÓ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ Ë ª·ÁÓËÛ›· ÏfiÁˆ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰ÔÙ‹ÛˆÓ, ·ÏÏ¿ Î·È ¤ÎÙ·ÎÙˆÓ ÏfiÁˆÓ, fiˆ˜ ¿‰ÂȘ ·ËÛ˘ Î·È ·Ó·ÚÚˆÙÈΤ˜. ∂›Ó·È ÂÓ‰ÂÈÎÙÈÎfi ˆ˜ Â‰Ò Î·È ÌÂÚÈΤ˜ Ë̤Ú˜ ÎÏÂÈÛÙfi ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ÙÔ ÓËÈ·ÁˆÁÂ›Ô ÛÙÔ ªÔ‡ÚÂÛÈ ÏfiÁˆ ¿‰ÂÈ·˜ ·ËÛ˘ Ô˘ ¤Ï·‚Â Ë ÓËÈ·ÁˆÁfi˜. “∞Ó¿Û·” ÁÈ· ÙËÓ ÙÔÈ΋ ‰È‡ı˘ÓÛË ·ÔÙÂÏ› ‚¤‚·È· Ô ‰ÈÔÚÈÛÌfi˜ ÔÎÙÒ ·Ó·ÏËÚˆÙÒÓ ÓËÈ·ÁˆÁÒÓ. “£· ÈÂÚ·Ú¯‹ÛÔ˘Ì ÙȘ ·Ó¿ÁΘ Î·È ÌÂÙ¿ ·fi ÙË Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÙÔ˘ ¶À™¶∂, ı· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ì ÛÙËÓ ÙÔÔı¤ÙËÛ‹ ÙÔ˘˜ Û ÓËÈ·ÁˆÁ›· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ Úfi‚ÏËÌ·. π‰È·›ÙÂÚË ·Ó¿ÁÎË ÁÈ· ÙÔ-

™‡ÛÙ·ÛË ÛÙÔ˘˜ ÓËÈ·ÁˆÁÔ‡˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ˘˜ ˘fiÏÔÈÔ˘˜ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡˜ Ó· ÌË ˙ËÙÔ‡Ó ¯Ú‹Ì·Ù· ·fi ÙÔ˘˜ ÁÔÓ›˜, ÁÈ· ÙËÓ ·ÁÔÚ¿ οÔÈˆÓ ˘ÏÈÎÒÓ, ·ÏÏ¿ Ó· ÂÍ·ÓÙÏÔ‡Ó Î¿ı ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ·fi Ù· ¯Ú‹Ì·Ù· Ù˘ Û¯ÔÏÈ΋˜ ÂÈÙÚÔ‹˜ ¤Î·ÓÂ Ô Î. ¶··˚ˆ¿ÓÓÔ˘ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆÈÛÙÔ‡Ó Ù˘¯fiÓ Ù¤ÙÔÈÔ˘ ›‰Ô˘˜ ÎÚÔ‡ÛÌ·Ù·. “√È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈΤ˜ ·Ó¿ÁΘ ÙˆÓ ÓËÈ·ÁˆÁ›ˆÓ ηχÙÔÓÙ·È ·fi ÙȘ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ˜ Û¯ÔÏÈΤ˜ ÂÈÙÚÔ¤˜. ™ÙËÓ ·Ú¯‹ οı ۯÔÏÈ΋˜ ¯ÚÔÓÈ¿˜ ÔÈ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ›, ȉ›ˆ˜ ÔÈ ÓËÈ·ÁˆÁÔ›, ˙ËÙÔ‡Ó ·fi ÙÔ˘˜ ÁÔÓ›˜ Ó· ʤÚÔ˘Ó Î¿ÔÈ· ÛÙÔȯÂÈÒ‰Ë ˘ÏÈο, fiˆ˜ ¯·ÚÙfiÓÈ·, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ‰È‰·Ûηϛ·˜. º¤ÙÔ˜, Ì¿ÏÈÛÙ·, ÏfiÁˆ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÎÚ›Û˘ Ë Û‡ÛÙ·ÛË Ô˘ ‰fiıËΠÛÙÔ˘˜ ÓËÈ·ÁˆÁÔ‡˜, Â›Ó·È ·˘Ù¤˜ ÔÈ ·ÁÔÚ¤˜ Ó· ÂÚÈÔÚÈÛÙÔ‡Ó ÛÙÔ ÂÏ¿¯ÈÛÙÔ. ∂›Ó·È ·Ú¿ÓÔÌÔ Î·È Î·Ù·¯ÚËÛÙÈÎfi ‰ËÌfiÛÈÔ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁfi˜, fiˆ˜ Ô ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi˜, Ó· ˙ËÙ¿ ¯Ú‹Ì·Ù· ·fi ÙÔ ÁÔÓÈfi” ›Â Ô Î. ¶··˚ˆ¿ÓÓÔ˘. 줂·È·, ·Ó ÚÔ·„ÂÈ ¤ÎÙ·ÎÙÔ˜ ÏfiÁÔ˜, fiˆ˜ Â›ÛÎÂ„Ë Û ÌÈ· ı·ÙÚÈ΋ ·Ú¿ÛÙ·ÛË, Ë ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ‰È¿ıÂÛ˘ οÔÈˆÓ ¯ÚËÌ¿ÙˆÓ ·fi ÙÔ˘˜ ÁÔÓ›˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ·ÔÊ·ÛÈÛÙ› ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔ Û‡ÏÏÔÁÔ ÁÔÓ¤ˆÓ. ºÒÙ˘ ™·Ófi˜

∂ÙÔÈÌ¿˙ÔÓÙ·È ÁÈ· ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ ¶∞™¶, ª∞™ Î·È ∞ƒ∂¡, ÈÔ ıÂÙÈ΋ Â›Ó·È Ë ¢∞¶

«∫fiÎÎÈÓÔ ·Ó›» ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÊÔÈÙËÙ¤˜ ÔÈ Ì¿Ó·Ù˙ÂÚ ÛÙ· ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈ· ¢È·ÊˆÓÔ‡Ó Ì ÙȘ ·ÏÏ·Á¤˜ Ô˘ ÚÔˆı› ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ¶·È‰Â›·˜ ÛÙËÓ ÙÚÈÙÔ‚¿ıÌÈ· ÂÎ·›‰Â˘ÛË, ȉ›ˆ˜ ÛÙÔÓ ÔÚÈÛÌfi ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘, ÔÈ ÊÔÈÙËÙÈΤ˜ ·Ú·Ù¿ÍÂȘ ¶∞™¶, ª¤ÙˆÔ ∞ÁÒÓ· ™Ô˘‰·ÛÙÒÓ Î·È ∞ÚÈÛÙÂÚ‹ ∂ÓfiÙËÙ· ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î·È ÂÙÔÈÌ¿˙ÔÓÙ·È ÁÈ· ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ. ∞ÓÙ›ıÂÙ· ıÂÙÈ΋ Â›Ó·È Ë ¢∞¶ ÛÙÔ ı¤Ì· ÙÔ˘ “∫·ÏÏÈÎÚ¿ÙË” ÛÙ· ∞∂π-Δ∂π Î·È ÛÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ Ù˘ ·ÍÈÔÏfiÁËÛ˘ ÙÔ˘ ·Î·‰ËÌ·˚ÎÔ‡ ¤ÚÁÔ˘. √ ÂÎÚfiÛˆÔ˜ ÙÔ˘ ªÂÙÒÔ˘ ∞ÁÒÓ· ™Ô˘‰·ÛÙÒÓ (ª∞™) §Â˘Ù¤Ú˘ ª·ÚÌ·ÁÈ¿ÓÓ˘ ÙfiÓÈÛ ˆ˜ Ù· ̤ÙÚ· ‹Úı·Ó ÁÈ· Ó· ·ÔÙÂÏÂÈÒÛÔ˘Ó fi,ÙÈ ·¤ÌÂÈÓ ·fi ÙË ‰ËÌfiÛÈ· ÙÚÈÙÔ‚¿ıÌÈ· ÂÎ·›‰Â˘ÛË. Δ· ·È‰È¿ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ‰ÂÓ ı· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÛÔ˘‰¿ÛÔ˘Ó. °È· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· Ù· Û˘ÁÁÚ¿ÌÌ·Ù· ı· Â›Ó·È ËÏÂÎÙÚÔÓÈο ηÈ, fiÔÈÔ˜ ¤¯ÂÈ ¯Ú‹Ì·Ù·, ı· ÌÔÚ› Ó· Ù· ‚Á¿ÏÂÈ Û ʈÙÔÙ˘›Â˜. ∏ ΢‚¤ÚÓËÛË ÛÙÔ˘˜ ¢ÂÏÊÔ‡˜ Ì·˜ ¤ÊÂÚ ÙÔ “ªÓËÌfiÓÈÔ Ù˘ ÂÎ·›‰Â˘Û˘” . ªÂ ÙÔ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Ô˘ ÚԂϤÂÙ·È ÛÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙˆÓ ∞∂π, ı· ¤¯Ô˘Ì ÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ-Âȯ›ÚËÛË. ∫·È Ì ÙÔ ÎÔ˘fiÓÈ ÙÔ˘ ÊÔÈÙËÙ‹ Á›ÓÂÙ·È ¤Ó· ‚‹Ì· ÁÈ· ÙËÓ ÂÈ‚ÔÏ‹ ‰È‰¿ÎÙÚˆÓ. ∞‡ÚÈÔ ¶¤ÌÙË ÛÙȘ 7.30 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ÙÔ ª∞™ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹-

ÛÂÈ Û‡ÛÎÂ„Ë ÁÈ· Ó· ηıÔÚÈÛÙ› Ï¿ÓÔ ‰Ú¿Û˘ ˆ˜ ·ÓÙ›‰Ú·ÛË ÛÙȘ ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂȘ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ. √ ÂÎÚfiÛˆÔ˜ Ù˘ ∞ÚÈÛÙÂÚ‹˜ ∂ÓfiÙËÙ·˜ ∫ÒÛÙ·˜ ∂ÏÂ̤ÓÔÁÏÔ˘ ÙfiÓÈÛ ˆ˜ Ù· ̤ÙÚ· ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ÂÈÛ¿ÁÔ˘Ó ÙË ÏÔÁÈ΋ ÙˆÓ È‰ÈˆÙÈÎÔÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÎÚÈÙËÚ›ˆÓ ÛÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ, ÙÔ ÔÔ›Ô ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ˆ˜ Âȯ›ÚËÛË Î·È ı· ·Ó·˙ËÙ¿ Î·È ¿ÏϘ ËÁ¤˜ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛ˘ ·fi ÙÔÓ È‰ÈˆÙÈÎfi ÙÔ̤·. ∂ȯÂÈÚÂ›Ù·È ‰ËÏ·‰‹ ÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ÔÌÔ›ˆ˜ Ì ٷ ͤӷ ·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈ·, Ù· ÔÔ›· Â›Ó·È ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Ô˘ ·Ú¿ÁÔ˘Ó ÂÍÂȉÈÎÂ˘Ì¤ÓÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ Ì ÌÂȈ̤ӷ

ÂÚÁ·Ûȷο ‰ÈηÈÒÌ·Ù·. ΔÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ı· ¯¿ÛÂÈ ÙÔ ·˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÙfi ÙÔ˘, ·ÊÔ‡ ı· ˘¿Ú¯ÂÈ ¤Ó· ‰ÈÔÈÎËÙÈÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Ô˘ ı· Â›Ó·È ·ÚÌfi‰ÈÔ ÁÈ· ÙË ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË. ¶ÚÔÊ·ÓÒ˜ Î·È ÔÈ ÊÔÈÙËÙ¤˜ ı· ·ÓÙȉڿÛÔ˘Ó. ΔÔ Ì¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ÂÎÙÂÏÂÛÙÈÎÔ‡ ÁÚ·Ê›Ԣ ÙÔ˘ °Ú·Ê›Ԣ ¶fiÏ˘ ¶∞™¶ ∞∂π μfiÏÔ˘ ª¿Î˘ ÃÚ˘ÛfiÛÙÔÌÔ˜ ÙfiÓÈÛ ˆ˜ Ë ¶∞™¶ ‰È·ÊˆÓ› Ì fiÛ· ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ¶·È‰Â›·˜. °È· ÙÔ Ó¤Ô Û‡ÛÙËÌ· ÂÍÂÙ¿ÛÂˆÓ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ˘¿ÚÍÂÈ ¤Ó·˜ ηٷÌÂÚÈÛÌfi˜ ÙˆÓ ı¤ÛÂˆÓ Û οı ΔÌ‹Ì·, ÁÈ·Ù›, ·Ó ÂÈÛ¿ÁÔÓÙ·È ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· 500 ÊÔÈÙËÙ¤˜ ÛÙË Û¯ÔÏ‹ ÂÈÛÙËÌÒÓ ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘ ÙÔ˘ ¶·-

ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜, fiÏÔÈ ı· ıÂÏ‹ÛÔ˘Ó Ó· ÛÔ˘‰¿ÛÔ˘Ó ÛÙÔ ΔÌ‹Ì· ‰·ÛοψÓ, ÁÈ· Ó· ‰ÈÔÚÈÛÙÔ‡Ó ÁÚ‹ÁÔÚ· ÛÙË ‰ËÌfiÛÈ· ÂÎ·›‰Â˘ÛË. °È· ÙÔ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎfi ÎÔÌÌ¿ÙÈ ‰È·ÊˆÓԇ̠̠ÙËÓ ÂÈÛ·ÁˆÁ‹ ÙˆÓ Ì¿Ó·Ù˙ÂÚ ÛÙ· ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈ·. ¶·Ú·ÌÂÚ›˙ÂÙ·È Ô Ú‡Ù·Ó˘ Î·È ÙÔ Ú˘Ù·ÓÈÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Î·È ¤Ú¯ÔÓÙ·È Â͈·ÓÂÈÛÙËÌÈ·ÎÔ› ÁÈ· Ó· ‰ÈÔÈ΋ÛÔ˘Ó ÙÔ ∞∂π. À¿Ú¯ÂÈ ÌÈ· ·ÓËÛ˘¯›· Î·È ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ì ӷ ‰Ô‡Ì ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÂÍÂȉÈ·ÛÂȘ ÛÙȘ ÂÍ·ÁÁÂϛ˜ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ. ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ Ô ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ ÔÏÈÙÈÎÔ‡ ۯ‰ȷÛÌÔ‡ Ù˘ ¢∞¶ £Ú¿ÛÔ˜ ¢·ÏÈ¿Ó˘ ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛ ˆ˜ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ¶·È‰Â›·˜ ˘ÈÔıÂÙ› ÚÔÙ¿ÛÂȘ Ù˘ ¢∞¶. °È· ÙÔÓ “∫·ÏÏÈÎÚ¿ÙË” Â›Ó·È ı¤ÛË Ù˘ ¢∞¶ fiÙÈ Ú¤ÂÈ Ó· Û˘Á¯ˆÓ¢ÙÔ‡Ó ‹ Î·È Ó· ηٷÚÁËıÔ‡Ó Δ∂π Ì ¤ÓÙÂ Î·È ¤ÍÈ ÊÔÈÙËÙ¤˜ Ô˘ fï˜ ÎfiÛÙÈ˙·Ó ÛÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ Ù·ÌÂ›Ô ·fi ÙËÓ ¿Ô„Ë ÙˆÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎÒÓ ‰··ÓÒÓ. £· Â›Ó·È ¤Ó· Ôχ ηÏfi ‚‹Ì· ÁÈ· ÙÔÓ ÂÍÔÚıÔÏÔÁÈÛÌfi Ù˘ ηٿÛÙ·Û˘. ΔÔ ›‰ÈÔ ÈÛ¯‡ÂÈ Î·È ÁÈ· ÙËÓ ·ÍÈÔÏfiÁËÛË ÙˆÓ ΔÌËÌ¿ÙˆÓ ÁÈ· Ó· ˘¿Ú¯ÂÈ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi ¤ÚÁÔ. ™Â οı ÂÚ›ÙˆÛË ÔÈ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ Â›Ó·È ÁÂÓÈÎfiÏÔÁ˜ Î·È ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ó Ó· ·ÔÛ·ÊËÓÈÛÙÔ‡Ó Ì οı ÏÂÙÔ̤ÚÂÈ·. ºÒÙ˘ ™·Ófi˜

¶·È‰È¿ ÙˆÓ ÛÙ·ıÌÒÓ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ηı¿ÚÈÛ·Ó ÕÓ·˘ÚÔ-∞Ï˘Î¤˜ ™Δ√ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ “¶·ÁÎfiÛÌÈ·˜ ∏̤ڷ˜ ∂ıÂÏÔÓÙÈÎÔ‡ ∫·ı·ÚÈÛÌÔ‡ ∞ÎÙÒÓ” ÔÈ ÏÈÏÈÔ‡ÙÂÈÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ÙˆÓ ·È‰ÈÎÒÓ ÛÙ·ıÌÒÓ ÙÔ˘ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ ∫¤ÓÙÚÔ˘ ∂Î·›‰Â˘Û˘ ¶·È‰ÈÔ‡ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘, ∞Ï΢fiÓ˘, ∞fiÏψӷ, ∞Ú›ÔÓ·, π¿ÛÔÓ·, √Úʤ·, ηı¿ÚÈÛ·Ó ¯ı˜ ΔÚ›ÙË 28 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ ‰˘Ô ·fi ÙȘ ÈÔ ÔÏ˘Û‡¯Ó·ÛÙ˜ ·Ú·Ï›Â˜ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Ì·˜, ÙÔÓ ÕÓ·˘ÚÔ Î·È ÙȘ ∞Ï˘Î¤˜ μfiÏÔ˘. √È ÏÔ˘fiÌÂÓÔÈ ÙÔ˘ ηÏÔηÈÚÈÔ‡, ÙÒÚ· ÙÔ ÊıÈÓfiˆÚÔ, ¿ÊËÛ·Ó ›Ûˆ ÙÔ˘˜, ÂÎÙfi˜ ·fi ÙȘ ·Ú¿ÏȘ Î·È Ù· ÛÎÔ˘›‰È· ÙÔ˘˜. ¶ÔÙËÚ¿ÎÈ·, ÌÔ˘Î·Ï¿ÎÈ·, ¯·ÚÙ¿ÎÈ·, Û·ÎÔ˘Ï¿ÎÈ· ·ÎfiÌË Î·È Û·Ṳ̂Ó˜ ηڤÎϘ, ¤Î·Ó·Ó ÙȘ ‰˘Ô ·ÎÙ¤˜ Ó· ı˘Ì›˙Ô˘Ó ÛÎÔ˘ȉfiÙÔÔ˘˜. Δ· ·È‰È¿ ÏÔÈfiÓ ·ÔÊ¿ÛÈÛ·Ó Ì’ ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ ÙÚfiÔ Ó· ÂÎÊÚ¿ÛÔ˘Ó ÙËÓ ‰˘Û·Ú¤ÛÎÂÈ¿ ÙÔ˘˜ Î·È Ó· Ì·˜ ı˘Ì›ÛÔ˘Ó fiÙÈ Ú¤ÂÈ Ó· ÊÚÔÓÙ›˙Ô˘ÌÂ Î·È Ó· ·Á·¿Ì fi¯È ÌfiÓÔ ÙÔÓ ÙfiÔ Ì·˜, ·ÏÏ¿ ÔÏfiÎÏËÚÔ ÙÔÓ Ï·Ó‹ÙË Ì·˜. ∑‹ÙËÛ·Ó Ì ÙÔ ‰ÈÎfi ÙÔ˘˜ ÙÚfiÔ Î·ı·Ú¤˜ ı¿Ï·ÛÛ˜ Î·È ·ÎÙ¤˜, ηı·Úfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ, ηχÙÂÚË ÔÈfiÙËÙ· ˙ˆ‹˜. ªÂ ÙË ÛÙ¿ÛË ÙÔ˘˜ ·˘Ù‹, Ù· ·È‰È¿ “‰›‰·Í·Ó” ÛÙÔ˘˜ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˘˜ ˆ˜ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÂÚÈıÒÚÈ· ÁÈ· ¯¿ÛÈÌÔ ¯ÚfiÓÔ˘ ‹ ·‰È·ÊÔÚ›·˜ ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙË ÌfiÏ˘ÓÛË ÙÔ˘ Ï·Ó‹ÙË Ì·˜.

¡¤Ô˜ ÚÔ˚ÛÙ¿ÌÂÓÔ˜ ÛÙÔ °Ú·ÊÂ›Ô ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘ ¡∂√™ ÚÔ˚ÛÙ¿ÌÂÓÔ˜ ÙÔ˘ °Ú·Ê›Ԣ ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘ ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÙÔÔıÂÙ‹ıËΠ¯ı˜ Ô Ì¤¯ÚÈ ÚfiÙÈÓÔ˜ ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ ÙÔ˘ 1Ô˘ ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÔ‡ §˘Î›Ԣ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜ Î. ¡›ÎÔ˜ ª·Ï·ÌÒÙ˘. √ Î. ª·Ï·ÌÒÙ˘ Ô ÔÔ›Ô˜ Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ Î·È ÛÙÔ ¶À™¢∂ ª·ÁÓËÛ›·˜, ı· ·ÛΛ Ù· ηı‹ÎÔÓÙ· ÙÔ˘ ÚÔ˚Ûٷ̤ÓÔ˘ ̤¯ÚÈ Î·È ÙÔÓ ∞‡ÁÔ˘ÛÙÔ ÙÔ˘ 2011. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ı· Á›ÓÔ˘Ó ÎÚ›ÛÂȘ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÚÔ˚Ûٷ̤ÓÔ˘˜ fiÏˆÓ ÙˆÓ °Ú·Ê›ˆÓ ∂Î·›‰Â˘Û˘ Ì ÂÍ·›ÚÂÛË ÙÔ˘˜ ¢È¢ı˘ÓÙ¤˜ ¢È¢ı‡ÓÛÂˆÓ ∂Î·›‰Â˘Û˘, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÙÔÔıÂÙ‹ıËÎ·Ó ÚÈÓ ¤Ó· Ì‹Ó· Î·È ı· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙȘ ı¤ÛÂȘ ·˘Ù¤˜ ÁÈ· Ù· ÂfiÌÂÓ· Ù¤ÛÛÂÚ· ¯ÚfiÓÈ·. √ Î. ª·Ï·ÌÒÙ˘ ÙfiÓÈÛ ˆ˜ Û ÚÒÙË Ê¿ÛË ÙÚ›· Â›Ó·È Ù· ˙ËÙ‹Ì·Ù· Ô˘ ı· ·Û¯ÔÏËı› ¿ÌÂÛ·. ΔÔ ÚÒÙÔ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ Î¿Ï˘„Ë ÎÂÓÒÓ Û ÂȉÈÎfiÙËÙ˜ ηıËÁËÙÒÓ ÛÙ· ∂¶∞§, fiˆ˜ ÎÔÌ̈ÙÚÈÒÓ Î·È ÁÈ·ÙÚÒÓ-ÓÔÛËÏ¢ÙÒÓ. ™ÙÔ ›‰ÈÔ Ï·›ÛÈÔ ı· ÂÓÂÚÁ‹ÛÂÈ Î·È ÁÈ· ÙË ‰È·¯Â›ÚÈÛË ÙˆÓ ˘ÂÚ¿ÚÈıÌˆÓ Î·ıËÁËÙÒÓ Ù¯ÓÈÎÒÓ ÂȉÈÎÔًوÓ. ΔÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ˙‹ÙËÌ· Û¯ÂÙ›˙ÂÙ·È Ì ÙËÓ Â›Ï˘ÛË ÙˆÓ ÚÔÛÙÚÈ‚ÒÓ Ô˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÌÂٷ͇ ÙÔ˘ 5Ô˘ °˘ÌÓ·Û›Ô˘ μfiÏÔ˘ Î·È ÙÔ˘ 1Ô˘ ∂¶∞§ μfiÏÔ˘, Ù· ÔÔ›· Û˘ÛÙÂÁ¿˙ÔÓÙ·È ÛÙÔ ∫·ÚÙ¿ÏÂÈÔ ¢È‰·ÎÙ‹ÚÈÔ Â‰Ò Î·È ¯ÚfiÓÈ·. ΔÚ›ÙÔ ı¤Ì· ı· Â›Ó·È Ë ¿ÓÙÏËÛË fiÚˆÓ ÁÈ· ÙȘ Û˘ÓÙËÚ‹ÛÂȘ ÛÙ· Û¯ÔÏ›· Î·È ¿ÏϘ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ ÛÙȘ Û¯ÔÏÈΤ˜ ÌÔÓ¿‰Â˜. √ ›‰ÈÔ˜ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍ fiÙÈ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÂÚÈıÒÚÈ· ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛ˘ ̤۷ ·fi Ù· Â˘Úˆ·˚ο ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù·, ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ ∂™¶∞.


M·ÁÓËÛ›· 17

TETAPTH 29 ™E¶TEMBPI√À 2010

¢˘Ô ÂÚÈÛÙ·ÙÈο, Ó˘¯ÙÂÚÈÓ¤˜ ÒÚ˜, Ô˘ ‰ÈÂÚÂ˘Ó¿ ‹‰Ë Ë ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›· ÌÂÙ¿ ·fi ηٷÁÁÂÏ›· Ù˘ ∫ÔÈÓfiÙËÙ·˜

ÕÁÓˆÛÙÔ˜ Ú›¯ÓÂÈ ÎÔÚÌÔ‡˜ ‰¤ÓÙÚˆÓ ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ ∫Ô˘ÎÔ˘Ú¿‚·˜-ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ·˜

ÓËÛ˘¯›· Î·È ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌfi ÚÔηÏ› ÛÙÔ˘˜ ηÙÔ›ÎÔ˘˜ Ù˘ ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ·˜, ÛÙÔ˘˜ ‰ÈÂÚ¯fiÌÂÓÔ˘˜ Ô‰ËÁÔ‡˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙȘ ·ÚÌfi‰È˜ ∞Ú¯¤˜ Ë ‰Ú¿ÛË ·ÁÓÒÛÙÔ˘, Ô ÔÔ›Ô˜ Îfi‚ÂÈ Û¯Â‰fiÓ ·fi ÙË Ú›˙· ‰¤ÓÙÚ· Î·È ÙÔÔıÂÙ› ÙÔ˘˜ ÎÔÚÌÔ‡˜ ÛÙË Ì¤ÛË ÙÔ˘ Ô‰ÔÛÙÚÒÌ·ÙÔ˜ ÛÙÔ ‡„Ô˜ Ù˘ ∞ӈ̷ÏÈ¿˜. Œ¯Ô˘Ó ‹‰Ë ηٷÁÚ·Ê› ‰‡Ô ÂÚÈÛÙ·ÙÈο Ù· ÔÔ›· ÛËÌÂÈÒıËÎ·Ó ÙȘ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ˜ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˜ ‚‰ÔÌ¿‰Â˜, Ì ÙËÓ ∫ÔÈÓfiÙËÙ· ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ·˜, ÙËÓ ∂ÏÏËÓÈ΋ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·, ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ ¢·Û·Ú¯Â›Ô μfiÏÔ˘ Ó· ‰ÈÂÍ¿ÁÔ˘Ó ¤Ú¢Ó˜ ÁÈ· ÙÔÓ ÂÓÙÔÈÛÌfi ÙÔ˘ ·ÁÓÒÛÙÔ˘, Ô ÔÔ›Ô˜ ÎÈÓÂ›Ù·È ¿ÓÙ· ηٿ ÙȘ Ó˘¯ÙÂÚÈÓ¤˜ ÒÚ˜. ∏ ‰Ú¿ÛË ÙÔ˘ ·ÁÓÒÛÙÔ˘ ÂÁ΢ÌÔÓ› ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘˜ Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ÚfiÎÏËÛË ÙÚÔ¯·›Ô˘ ·Ù˘¯‹Ì·ÙÔ˜, ÂÓÒ Â›Ó·È Î·Ù·ÛÙÚÔÊÈ΋ ÁÈ· Ù· ‰¤ÓÙÚ·, ‰ÈfiÙÈ ÙÔ ÛËÌÂ›Ô Â›Ó·È ‚Ú·¯Ò‰Â˜, ÌÂ Û˘Ó¤ÂÈ· Ó· Â›Ó·È ‰‡ÛÎÔÏË Ë ÂÎ Ó¤Ô˘ ·Ó¿Ù˘ÍË Â‡ÎˆÓ Î·È Ï·Ù·ÓÈÒÓ.

ƒÂÔÚÙ¿˙: μ∞°°∂§∏™ ∫∞ƒ∞ª∞¡∏™

™‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ·ÚÌfi‰È˜ ∞Ú¯¤˜, Ô ¿ÁÓˆÛÙÔ˜ ÎÈÓÂ›Ù·È ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ ∫Ô˘ÎÔ˘Ú¿‚·˜ ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ·˜ ÛÙË ı¤ÛË ∞ӈ̷ÏÈ¿ Î·È ‰Ú· ¿ÓÙ· ηٿ ÙȘ Ó˘¯ÙÂÚÈÓ¤˜ ÒÚ˜. ªÂ ÙË ¯Ú‹ÛË Èı·Ófiٷٷ ·Ï˘ÛÔÚ›ÔÓÔ˘ ‹ ÙÛÂÎÔ˘ÚÈÔ‡ Ô ¿ÁÓˆÛÙÔ˜ ¿ÓÙÚ·˜ Îfi‚ÂÈ Û¯Â‰fiÓ ·fi ÙË Ú›˙· Ï·Ù¿ÓÈ· Î·È ‡η Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÙÔÔıÂÙ› ÙÔ˘˜ ÎÔÚÌÔ‡˜ ηٷÌÂÛ‹˜ ÙÔ˘ Ô‰ÔÛÙÚÒÌ·ÙÔ˜. ¶ÚÔ˜ ÙÔ ·ÚfiÓ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ¤¯Ô˘Ó ηٷÁÚ·Ê› ‰‡Ô ÂÚÈÛÙ·ÙÈο ÙȘ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ˜ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˜ ‚‰ÔÌ¿‰Â˜, ÁÂÁÔÓfi˜ ÙÔ ÔÔ›Ô ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛ ÙËÓ ∫ÔÈÓfiÙËÙ· ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ·˜, ÙËÓ ∂ÏÏËÓÈ΋ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·, ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ ¢·Û·Ú¯Â›Ô μfiÏÔ˘. ™‡Ìʈӷ Ì ٷ ÛÙÔȯ›·, Î·È Ù· ‰‡Ô ÂÚÈÛÙ·ÙÈο ÛËÌÂÈÒıËÎ·Ó ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ ∫Ô˘ÎÔ˘Ú¿‚·˜ - ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ·˜ ÛÙË ı¤ÛË ∞ӈ̷ÏÈ¿ Î·È ¿ÓÙ· ηٿ ÙȘ Ó˘¯ÙÂÚÈÓ¤˜ ÒÚ˜. ΔÔ ÚÒÙÔ ÂÚÈÛÙ·ÙÈÎfi ÛËÌÂÈÒıËΠÚÈÓ ·fi ‰‡Ô ‚‰ÔÌ¿‰Â˜. √ ¿ÁÓˆÛÙÔ˜ ¿ÓÙÚ·˜ ¤ÎԄ ۯ‰fiÓ ·fi ÙË Ú›˙· ÙÔ˘˜ ÎÔÚÌÔ‡˜ ÂÓfi˜ Ï·Ù¿ÓÔ˘ Î·È ÂÓfi˜ ‡ÎÔ˘ Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÙÔ˘˜ ÙÔÔı¤ÙËÛ ÛÙË Ì¤ÛË ÙÔ˘ Ô‰ÔÛÙÚÒÌ·ÙÔ˜, Ì ÛÙfi¯Ô Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÛÙËÓ Î˘ÎÏÔÊÔÚ›· ÙˆÓ Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ. ΔÔ ÂÚÈÛÙ·ÙÈÎfi ¤ÁÈÓ ·ÓÙÈÏËÙfi ÓˆÚ›˜ ÙÔ ÂfiÌÂÓÔ Úˆ› Î·È ·Ì¤Ûˆ˜ ÂȉÔÔÈ‹ıËÎÂ Ë ∫ÔÈÓfiÙËÙ· ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ·˜, Ë ÔÔ›· Ì ÙË ÛÂÈÚ¿ Ù˘ ¤‰ˆÛ ÂÓÙÔÏ‹ ÛÙÔ ·ÚÌfi‰ÈÔ Û˘ÓÂÚÁÂ›Ô Ù˘ Ó· ÌÂÙ·‚› ÛÙÔ ÛËÌÂ›Ô Î·È Ó· ·ÔÌ·ÎÚ‡ÓÂÈ ÙÔ˘˜ ÎÔÚÌÔ‡˜ ÙˆÓ ‰¤ÓÙÚˆÓ ·fi ÙÔ Ô‰fiÛÙڈ̷. √È ÎÔÚÌÔ› ÙÔÔıÂÙ‹ıËÎ·Ó ÛÙËÓ ¿ÎÚË ÙÔ˘ ‰ÚfiÌÔ˘ Î·È ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ Ë ∫ÔÈÓÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ·˜ ÂÓË̤ڈÛ ÁÈ· ÙÔ ÂÚÈÛÙ·ÙÈÎfi ÙfiÛÔ ÙËÓ ∂ÏÏËÓÈ΋ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·, fiÛÔ Î·È ÙÔ ¢·Û·Ú¯Â›Ô μfiÏÔ˘. ™ÙÔ ÌÂٷ͇, fiˆ˜ ·ԉ›¯ÙËΠÙÔ ÂÚÈÛÙ·ÙÈÎfi ‰ÂÓ ‹Ù·Ó Ù˘¯·›Ô, ηıÒ˜ Ë ‰Ú¿ÛË ÙÔ˘ ¿-

ŒÓ· ‡ÎÔ ÎÈ ¤Ó· Ï·Ù¿ÓÈ, Èı·ÓÒ˜ Ì ·Ï˘ÛÔÚ›ÔÓÔ ÎfiËÎ·Ó Î·È Ú›¯ÙËÎ·Ó Ì¤Û· ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ Ó‡¯Ù· ·fi ¿ÁÓˆÛÙÔ Î·È Â˘Ù˘¯Ò˜ ‰ÂÓ ˘‹ÚÍ·Ó ·Ù˘¯‹Ì·Ù· Ì ‰ÈÂÚ¯fiÌÂÓ· ·˘ÙÔΛÓËÙ·

ÁÓˆÛÙÔ˘ Û˘Ó¯›ÛÙËΠ̛· ‚‰ÔÌ¿‰· ·ÚÁfiÙÂÚ·.Δ· ÍËÌÂÚÒÌ·Ù· ÙÔ˘ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ˘ ™·‚‚¿ÙÔ˘ Ô ¿ÁÓˆÛÙÔ˜ ¿ÓÙÚ·˜ Û˘Ó¤¯ÈÛ ÙË ‰Ú¿ÛË ÙÔ˘, Îfi‚ÔÓÙ·˜ ·fi ÙË Ú›˙· ۯ‰fiÓ ¤Ó·Ó ·ÎfiÌË Ï¿Ù·ÓÔ, ÂÓÒ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ÎÏ¿‰Â„Â Î·È Ù· ˘fiÏÔÈ· ‰¤ÓÙÚ· Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙÔ ÛËÌ›Ô. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÙÔÔı¤ÙËÛ ÙfiÛÔ ÙÔÓ ÎÔÚÌfi ÙÔ˘ Ï·Ù¿ÓÔ˘, fiÛÔ Î·È Ù· ÎÏ·‰È¿ ÛÙË Ì¤ÛË ÙÔ˘ Ô‰ÔÛÙÚÒÌ·ÙÔ˜. Δ· ‰‡Ô ÂÚÈÛÙ·ÙÈο ÚÔηÏÔ‡Ó ·ÓËÛ˘¯›· Î·È ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌfi ÛÙÔ˘˜ ηÙÔ›ÎÔ˘˜ Ù˘ ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ·˜, ·ÏÏ¿ Î·È Ù˘ ¢ڇÙÂÚ˘ ÂÚÈÔ¯‹˜, fiˆ˜ Ê˘ÛÈο Î·È ÛÙÔ˘˜ ‰ÈÂÚ¯fiÌÂÓÔ˘˜ Ô‰ËÁÔ‡˜.√È ¤Ú¢Ó˜ ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙˆÓ ·ÚÌÔ‰›ˆÓ ∞Ú¯ÒÓ Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔÓ ÂÓÙÔÈÛÌfi ÙÔ˘ ¿ÁÓˆÛÙÔ˘ ‰Ú¿ÛÙË Â›Ó·È ÂÓÙ·ÙÈΤ˜, ˆÛÙfiÛÔ ·˘ÙfiÙ˜ Ì¿ÚÙ˘Ú˜ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Î·È ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Ô ¿ÁÓˆÛÙÔ˜ ‰Ú· ÙȘ Ó˘¯ÙÂÚÈÓ¤˜ ÒÚ˜ ‰˘ÛÎÔχÂÈ ÙÔÓ ÂÓÙÔÈÛÌfi ÙÔ˘. øÛÙfiÛÔ, ÔÈ ∞Ú¯¤˜ ÈÛÙÂ‡Ô˘Ó fiÙÈ Ô ‰Ú¿ÛÙ˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ› ÁÈ· ÙËÓ ÎÔ‹ ÙˆÓ ‰¤ÓÙÚˆÓ ·-

Ï˘ÛÔÚ›ÔÓÔ Î·È ıˆÚÔ‡Ó fiÙÈ ·Ó ÂÓÙÔ›ÛÔ˘Ó ÙÔÓ ‹¯Ô ·fi ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ Ì˯·Ó‹Ì·ÙÔ˜ ı· ηٷʤÚÔ˘Ó Ó· ÊÙ¿ÛÔ˘Ó ÛÙ· ›¯ÓË ÙÔ˘. √È ÂÚÈÔϛ˜ ÛÙÔ ÛËÌÂ›Ô Â›Ó·È Û˘¯Ó¤˜ Î·È ÔÈ ∞Ú¯¤˜ ÂÎÙÈÌÔ‡Ó fiÙÈ ·Ó Ô ¿ÁÓˆÛÙÔ˜ Û˘Ó¯›ÛÂÈ ÙË ‰Ú¿ÛË ÙÔ˘ ı· ÂÓÙÔÈÛÙ›. Δ· ÂÚÈÛÙ·ÙÈο ÚÔηÏÔ‡Ó ÙËÓ ¤ÓÙÔÓË ·ÓËÛ˘¯›· Ù˘ ∫ÔÈÓÔÙÈ΋˜ ∞Ú¯‹˜ ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ·˜, ‰ÈfiÙÈ Ë ÙÔÔı¤ÙËÛË ÙˆÓ ÎÔÚÌÒÓ Î·Ù·ÌÂÛ‹˜ ÙÔ˘ Ô‰ÔÛÙÚÒÌ·ÙÔ˜ ηٿ ÙȘ Ó˘¯ÙÂÚÈÓ¤˜ ÒÚ˜ ÌÔÚ› Ó· ÚÔηϤÛÂÈ ÙÚÔ¯·›Ô ·Ù‡¯ËÌ·, ·Ó Ô ‰ÈÂÚ¯fiÌÂÓÔ˜ Ô‰ËÁfi˜ ‰ÂÓ ·ÓÙÈÏËÊı› ÂÁη›Úˆ˜ ÙÔ˘˜ ÎÔÚÌÔ‡˜. ∂ÈϤÔÓ, ·ÓÙȉڿÛÂȘ ÁÈ· ηı·Ú¿ ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈÎÔ‡˜ ÏfiÁÔ˘˜ ÚÔηÏ› ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ ˆ˜ Îfi‚ÔÓÙ·È Û¯Â‰fiÓ ·fi ÙË Ú›˙· Ï·Ù¿ÓÈ· Î·È ‡η, Ù· ÔÔ›· ‰‡ÛÎÔÏ· ·Ó·Ù‡ÛÛÔÓÙ·È Û ÌÈ· ‚Ú·¯Ò‰Ë ÂÚÈÔ¯‹ fiˆ˜ Ë ÚÔ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓË. ™‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ÂÎÙÈÌ‹ÛÂȘ ÙˆÓ ·ÚÌÔ‰›ˆÓ ∞Ú¯ÒÓ, ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ¿ÙÔÌÔ

Èı·ÓfiÓ Ì „˘¯ÔÏÔÁÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Î·È ‰È·Ù·Ú·Á̤ÓË ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ·, ÙÔ ÔÔ›Ô ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ·ÓÙÈÏËÊı› ÙÔ˘˜ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘˜ Ô˘ ÚÔηÏÔ‡Ó ÔÈ Ú¿ÍÂȘ ÙÔ˘. “∞ÓËÛ˘¯Ô‡Ì ȉȷ›ÙÂÚ·” ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∫ÔÈÓfiÙËÙ·˜ ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ·˜ Î. °È¿Ó. ∫ÂÚ·ÛÈÒÙ˘ “ηıÒ˜ Ô Î›Ó‰˘ÓÔ˜ ÚfiÎÏËÛ˘ ÙÚÔ¯·›Ô˘ ·Ù˘¯‹Ì·ÙÔ˜ Â›Ó·È ¿ÌÂÛÔ˜ ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Î·Ù¿ ÙËÓ ÔÔ›· οÔÈÔ˜ Ô‰ËÁfi˜ ‰ÂÓ ·ÓÙÈÏËÊı› ÂÁη›Úˆ˜ ÙÔ˘˜ ÎÔÚÌÔ‡˜ ÛÙÔ Ô‰fiÛÙڈ̷. ΔÔ ˙‹ÙËÌ· ¤¯ÂÈ Î·È ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈΤ˜ ‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ, ‰ÈfiÙÈ ‰ÂÓ Â›Ó·È ‰˘Ó·Ùfi Ó· Îfi‚ÔÓÙ·È Ï·Ù¿ÓÈ· Î·È ‡η Û ÌÈ· ‚Ú·¯Ò‰Ë ÂÚÈÔ¯‹, fiÔ˘ Â›Ó·È ‰‡ÛÎÔÏÔ Ó· ·Ó·Ù˘¯ıÔ‡Ó Í·Ó¿” ηٷϋÁÂÈ Ô Î. ∫ÂÚ·ÛÈÒÙ˘. Δ¤ÏÔ˜, ÛËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô ÂÚÈÛÙ·ÙÈÎfi ηٷÁÚ¿ÊÂÙ·È ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÛÙË ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ·, ÂÓÒ Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ· ‰ÂÓ Î·Ù·ÁÚ¿ÊÔÓÙ·È Û˘Ì‚¿ÓÙ· ÛÙÔ˘˜ fiÌÔÚÔ˘˜ ¢‹ÌÔ˘˜ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜ Î·È πˆÏÎÔ‡.

™Ùfi¯Ô˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘, Ë ·‡ÍËÛË Ù˘ ÂÈÛ΄ÈÌfiÙËÙ·˜ Ì ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÛÂÈÚ¿˜ ˘Ô‰ÔÌÒÓ

™¯¤‰ÈÔ ÁÈ· ·Ó·‚¿ıÌÈÛË Î·È ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ ÛÙÔ ‰¿ÛÔ˜ ∫Ô˘Ú› ¶·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËΠÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÚÔ¯ıÂÛÈÓÔ‚Ú·‰ÈÓ‹˜ Û˘Ó‰ڛ·Û˘ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ ÙÔ Û¯¤‰ÈÔ ÁÂÓÈ΋˜ ‰È¿Ù·Í˘ (master plan) Î·È ÂȉÈ΋˜ ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈ΋˜ ÌÂϤÙ˘, Ì ÛÙfi¯Ô ÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛË ÛÂÈÚ¿˜ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿Ï·ÛË Ù˘ ÂÚÈ·ÛÙÈ΋˜ ÂÚÈÔ¯‹˜ ÙÔ˘ ·ÈÛıËÙÈÎÔ‡ ‰¿ÛÔ˘˜ ∫Ô˘Ú›. ™ÙÔ Û¯¤‰ÈÔ ÂÚÈÁÚ¿ÊÔÓÙ·È ÏÂÙÔÌÂÚÒ˜ Ë ÌÔÚÊ‹ ÙÔ˘ ıÂÌ·ÙÈÎÔ‡ ¿ÚÎÔ˘, ÔÈ ¯Ú‹ÛÂȘ Á˘, ÔÈ ÂÚÈÔ¯¤˜ ÔÈÎÈÛÙÈ΋˜ ·Ó¿Ù˘Í˘, ÔÈ fiÚÔÈ Î·È ÔÈ ÂÚÈÔÚÈÛÌÔ› ‰fiÌËÛ˘ Ô˘ ı· ‰ÒÛÔ˘Ó ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÁÈ· ÌÈ· ‚ÈÒÛÈÌË ·Ó¿Ù˘ÍË ÛÙËÓ ÂÚÈ·ÛÙÈ΋ ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ·ÈÛıËÙÈÎÔ‡ ‰¿ÛÔ˘˜. ΔÔ Û¯¤‰ÈÔ ÁÂÓÈ΋˜ ‰È¿Ù·Í˘ Ù›ıÂÙ·È Û ‰ËÌfiÛÈ· ‰È·‚ԇϢÛË ÁÈ· ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· ÂÓfi˜ ÂÚ›Ô˘ Ì‹Ó· Î·È Ë ÙÂÏÈ΋ ·fiÊ·ÛË Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ ı· ÏËÊı› Û Ӥ· Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘, Ì ÙËÓ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓË Î·Ù¿ıÂÛË ÙˆÓ ÚÔÙ¿ÛˆÓ. ΔÔ ·ÈÛıËÙÈÎfi ‰¿ÛÔ˜ ∫Ô˘Ú› Â›Ó·È ÌÈ· ‚·Ú‡ÙÈÌË ÎÏËÚÔÓÔÌÈ¿ ÁÈ· ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ Î·È ¤¯ÂÈ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙ› ˆ˜ ¤Ó· ·fi Ù· 19 ·ÈÛıËÙÈο ‰¿ÛË Ù˘ ¯ÒÚ·˜, ‚ÈÔÁÂÓÂÙÈÎfi ·fiıÂÌ· Ì ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ Ù˘ ∂˘ÚÒ˘ Î·È ÂÚÈÔ¯‹ Natura 2000.∏ ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈ΋ ÙÔ˘ ·Í›· ¤ÁÎÂÈÙ·È Î˘Ú›ˆ˜ ÛÙË ÌÔÓ·‰ÈÎfiÙËÙ¿ ÙÔ˘ ˆ˜ ‰ÈÓÔ‡ ‰Ú˘Ô‰¿ÛÔ˘˜, ÔÈÎÔÛ˘ÛÙ‹Ì·-

ÙÔ˜ Û¿ÓÈÔ˘ ÛÙÔÓ ÂÏÏËÓÈÎfi ¯ÒÚÔ. ∏ Û·ÓÈfiÙËÙ¿ ÙÔ˘ ˆ˜ ‰ÈÓfi ‰¿ÛÔ˜, Ë Â‡ÎÔÏË ÚÔÛ¤Ï·ÛË Î·È Ë ÁÂÈÙÓ›·Û‹ ÙÔ˘ Ì ÙËÓ ·ÛÙÈ΋ ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ ÙÔ Î·ıÈÛÙÔ‡Ó È‰È·›ÙÂÚ· ÚfiÛÊÔÚÔ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·„˘¯‹ ÙÔ˘ ÙÔÈÎÔ‡ ÏËı˘ÛÌÔ‡, ·ÏÏ¿ Î·È Ù˘ ¢ڇÙÂÚ˘ ÂÚÈÔ¯‹˜, ηıÒ˜ ÚÔÛʤÚÂÈ ¤Ó· ‰ÚÔÛÂÚfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Û ÌÈ· ıÂÚÌ‹ ‰ÈÓ‹ ÂÚÈÔ¯‹ ȉ›ˆ˜ ηٿ ÙÔ˘˜ ıÂÚÈÓÔ‡˜ Ì‹Ó˜. ™Â ·˘Ùfi ÙÔ Ï·›ÛÈÔ, Ô ¢‹ÌÔ˜ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ ÚÔ¯ÒÚËÛ ÛÙËÓ ·Ó¿ıÂÛË Ù˘ ÂÎfiÓËÛ˘ ۯ‰›Ô˘ ÁÂÓÈ΋˜ ‰È¿Ù·Í˘ (master plan) Î·È ÂȉÈ΋˜ ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈ΋˜ ÌÂϤÙ˘ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿Ï·ÛË Ù˘ ÂÚÈ·ÛÙÈ΋˜ ÂÚÈÔ¯‹˜ ÙÔ˘ ·ÈÛıËÙÈÎÔ‡ ‰¿ÛÔ˘˜ ∫Ô˘Ú›, Ì ‚·ÛÈÎfi ÛÙfi¯Ô ÙËÓ ·ÍÈÔÔ›ËÛË Î·È ÙËÓ ·Ó¿‰ÂÈÍË Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Ô˘ ÂÎÙ›ÓÂÙ·È Â͈ÙÂÚÈο ÙÔ˘ ‰¿ÛÔ˘˜. ΔÔ Û¯¤‰ÈÔ ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËΠÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÚÔ¯ıÂ-

ÛÈÓÔ‚Ú·‰ÈÓ‹˜ Û˘Ó‰ڛ·Û˘ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ Î·È Ù›ıÂÙ·È Û ‰ËÌfiÛÈ· ‰È·‚ԇϢÛË. ¡· ·Ó·ÊÂÚı› fiÙÈ Ë ÂÚÈ·ÛÙÈ΋ ˙ÒÓË Ô˘ Û˘Ó‰¤ÂÈ ÙËÓ ÚÔÛٷ٢fiÌÂÓË ·fi ÙÔ ‰›ÎÙ˘Ô Natura 2000 ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ÌÔÓ·‰ÈÎÔ‡ ÛÙÔÓ ÂÏÏ·‰ÈÎfi ¯ÒÚÔ ‰ÈÓÔ‡ ‰Ú˘Ô‰¿ÛÔ˘˜ ∫Ô˘Ú› Ì ÙÔÓ ÔÈÎÈÛÙÈÎfi ÈÛÙfi Ù˘ fiÏ˘ ÙÔ˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡, ÛÙË ÓÔÙÈÔ·Ó·ÙÔÏÈ΋ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ ‰¿ÛÔ˘˜, ηٷϷ̂¿ÓÂÈ ¤ÎÙ·ÛË ÂÚ› Ù· 80 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù·. ∏ ÂÚÈÔ¯‹ ·˘Ù‹ ̤۷ ·fi ÙÔ Û¯¤‰ÈÔ ÁÂÓÈ΋˜ ‰È¿Ù·Í˘ (master plan) ۯ‰ȿ˙ÂÙ·È Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ Ì ÙË ÌÔÚÊ‹ ÂÓfi˜ ıÂÌ·ÙÈÎÔ‡ ¿ÚÎÔ˘ ÛÙÔ ÔÔ›Ô ı· ·Ó·Ù˘¯ıÔ‡Ó ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ ·Ó·„˘¯‹˜, ·ıÏËÙÈÛÌÔ‡ Î·È ¯ÒÚˆÓ Ú·Û›ÓÔ˘ Û ‚·ıÌfi Ô˘ ı· Â͢ËÚÂÙÔ‡Ó ÙfiÛÔ ÙȘ ·Ó¿ÁΘ ÙˆÓ Î·ÙԛΈÓ, fiÛÔ Î·È ÙˆÓ ÂÈÛÎÂÙÒÓ ÙÔ˘ ‰¿ÛÔ˘˜. Ÿˆ˜ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ·Ó¤ÊÂÚÂ Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ Î. μ·ÁÁ. ÷-

Ù˙Ë΢ÚÈ¿ÎÔ˜, “Ë ·Ó¿Ï·ÛË Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ¤¯ÂÈ ÛÙfi¯Ô Ó· ·˘Í‹ÛÂÈ ÙËÓ ÂÈÛ΄ÈÌfiÙËÙ· ÛÙÔ ·ÈÛıËÙÈÎfi ‰¿ÛÔ˜ ∫Ô˘Ú›, ηıÒ˜ Î·È Ó· ÔÚÁ·ÓÒÛÂÈ ÙȘ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ ÙˆÓ ÂÈÛÎÂÙÒÓ ÂÓÙfi˜ Î·È ÂÎÙfi˜ ÙÔ˘ ‰¿ÛÔ˘˜, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÒÓÙ·˜ ÙËÓ ··Ú·›ÙËÙË ˘Ô‰ÔÌ‹ ÁÈ· ÙËÓ Â͢ËÚ¤ÙËÛË Î·È „˘¯·ÁˆÁ›· ÙÔ˘˜”. ™ÙËÓ ›‰È· Û˘Ó‰ڛ·ÛË ·ÔÊ·Û›ÛÙËΠÔÌfiʈӷ Ë ·ÔηٿÛÙ·ÛË ÙˆÓ ¯ÒÚˆÓ ·ÓÂͤÏÂÁÎÙ˘ ‰È¿ıÂÛ˘ ·ÔÚÚÈÌÌ¿ÙˆÓ, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËÎ·Ó ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ·. ∏ ·ÔηٿÛÙ·ÛË ı· Á›ÓÂÈ ¿ÌÂÛ·, ηıÒ˜ ÂÏÏԯ‡ÂÈ Ô Î›Ó‰˘ÓÔ˜ Ù˘ ÂÈ‚ÔÏ‹˜ ÚÔÛÙ›ÌˆÓ Û ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘. ΔÔ ™ÒÌ· ÂÓ¤ÎÚÈÓ Â›Û˘ ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÙËÏÂ˚·ÙÚÈ΋˜ Ì ÙË ¯Ú‹ÛË ·˘ÙfiÓÔÌÔ˘ ÛÙ·ıÌÔ‡ È·ÙÚÈÎÒÓ ÌÂÙÚ‹ÛˆÓ, ηıÒ˜ Î·È ÙËÓ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë ÔÏÔÎÏËڈ̤ÓÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÙËωȷ¯Â›ÚÈÛ˘ ÙÔ˘ Ô‰ÈÎÔ‡ ʈÙÈÛÌÔ‡ Ì ϷÌÙ‹Ú˜ Û‡Á¯ÚÔÓ˘ Ù¯ÓÔÏÔÁ›·˜. √È ‰‡Ô ‰Ú¿ÛÂȘ ·Ó·Ù‡ÛÛÔÓÙ·È ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ “æËÊȷ΋ ™‡ÁÎÏÈÛË” . Δ¤ÏÔ˜, Û˘˙ËÙ‹ıËΠÂÂÚÒÙËÛË Ù˘ Ì›˙ÔÓÔ˜ ÌÂÈÔ„ËÊ›·˜ Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· ÙˆÓ ·‰¤ÛÔÙˆÓ. √ ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍ fiÙÈ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Ë ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Â͇ÚÂÛ˘ ¯ÒÚÔ˘ ÁÈ· ÙË Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË

ÙˆÓ ˙ÒˆÓ, Ì ÙÔÓ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ Ù˘ Ì›˙ÔÓÔ˜ ÌÂÈÔ„ËÊ›·˜ Î. ÃÚ. μÔ‡ÏÁ·ÚË Ó· ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ fiÙÈ “Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ‰ÂÓ ¤‰ˆÛ ·¿ÓÙËÛË” . μ·ÁÁ¤Ï˘ ∫·Ú·Ì¿Ó˘

¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ ™˘Ó¤‰ÚÈÔ °ÂˆÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈ΋˜ ÛÙÔ μfiÏÔ ∞Ú¯›˙ÂÈ Û‹ÌÂÚ· ÛÙȘ 9 ÙÔ Úˆ› ÛÙÔÓ ÔÏ˘¯ÒÚÔ ΔÛ·Ï·¿Ù·, ÙÔ 6Ô ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ ™˘Ó¤‰ÚÈÔ °ÂˆÙ¯ÓÈ΋˜ Î·È °ÂˆÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈ΋˜ ªË¯·ÓÈ΋˜, Ô˘ Û˘Ó‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÔ˘Ó ÛÙÔ μfiÏÔ ÙÔ Δ¯ÓÈÎfi ∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈÔ Î·È Ë ∂ÏÏËÓÈ΋ ∂ÈÛÙËÌÔÓÈ΋ ∂Ù·ÈÚ›· ∂‰·ÊÔÌ˯·ÓÈ΋˜ Î·È °ÂˆÙ¯ÓÈ΋˜ ªË¯·ÓÈ΋˜. ΔÔ Û˘Ó¤‰ÚÈÔ ı· ··Û¯ÔÏ‹ÛÔ˘Ó ÁˆÙ¯ÓÈο ı¤Ì·Ù· Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜, ·ÏÏ¿ Î·È ˙ËÙ‹Ì·Ù· ·fi ÙËÓ ·ÏÏËÏÂ›‰Ú·ÛË Â‰¿ÊÔ˘˜-ηٷÛ΢‹˜, fiˆ˜ ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ÙˆÓ ‚Ú·¯ÔÙÒÛÂˆÓ ÛÙ· Δ¤ÌË. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· Ì ÙÔ Û˘Ó¤‰ÚÈÔ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÔÓÙ·È Î·È ÂΉËÏÒÛÂȘ, fiˆ˜ ‰ÂÍ›ˆÛË ÙÔ ‚Ú¿‰˘, ÍÂÓ¿ÁËÛË ·‡ÚÈÔ ¶¤ÌÙË ÛÙÔ ÎÂÚ·ÌÔÔÈÂ›Ô ΔÛ·Ï·¿Ù· Î·È Ù¯ÓÈ΋ Â›ÛÎÂ„Ë ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ ÛÙȘ Û‹Ú·ÁÁ˜ ÙˆÓ ΔÂÌÒÓ. ∂›Û˘ ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ Û˘Ó‰ڛԢ, Ô˘ Ï‹ÁÂÈ ÙËÓ 1Ë √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘, ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› Ù¯ÓÈ΋ ¤ÎıÂÛË ÛÙË ™ÙÔ¿ Δ¤¯Ó˘ Î·È ÙÔ ÊÔ˘·ÁȤ ÙÔ˘ ÔÏ˘¯ÒÚÔ˘ ΔÛ·Ï·¿Ù·.√È ÙÚÈ‹ÌÂÚ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜ ÙÔ˘ ™˘Ó‰ڛԢ ı· ÔÏÔÎÏËÚˆıÔ‡Ó Ì¤Û· Û 27 Û˘Ó‰ڛ˜.

40¯ÚÔÓÔ˜ ·ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ ¢ËÌ¿Ú¯Ô˘ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜ ∞ÔÏÔÁÈÛÌfi Ù˘ Û·Ú·ÓÙ¿¯ÚÔÓ˘ ·ÚÔ˘Û›·˜ ÙÔ˘ ÛÙËÓ ∫ÔÈÓfiÙËÙ· Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÛÙÔ ¢‹ÌÔ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜ ı· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂÈ Ì¤Û· ÛÙÔ ÚÒÙÔ ‰ÂηÂÓı‹ÌÂÚÔ ÙÔ˘ √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘, Û ·›ıÔ˘Û· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ μfiÏÔ˘ Ô ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜ Î. μ·Û. ∫ÔÓÙÔÚ›˙Ô˜. ∏ ·ÎÚÈ‚‹˜ ËÌÂÚÔÌËÓ›· ÙÔ˘ ·ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ ı· ·Ó·ÎÔÈÓˆı› ÂÓÙfi˜ ÙˆÓ ËÌÂÚÒÓ.

∂∫∫√∫∫π™Δ∏ƒπ∞ ™√º∞¢ø¡ ∞.∂. 2Ô Ã§ª. ∂.√. ™√º∞¢ø¡-∞£∏¡ø¡ ΔËÏ. ∂ÈÎÔÈÓˆÓ›·˜: 24430 22272

∞¡∞∫√π¡ø™∏ Δ· ∂∫∫√∫∫π™Δ∏ƒπ∞ ™√º∞¢ø¡ ∞.∂. Ì ‚·ÛÈÎfi ̤ÙÔ¯Ô ÙËÓ ∫§ø™Δ√Ωº∞¡Δ√Àƒ°π∞ ¡∞À¶∞∫Δ√À ∞.∂.μ.∂. ·Ó·ÎÔÈÓÒÓÔ˘Ì fiÙÈ ·fi Û‹ÌÂÚ· 29/09/2010 ÔÈ ÙÈ̤˜ ·Ú¿‰ÔÛ˘ Û˘ÛfiÚÔ˘ ‚¿Ì‚·ÎÔ˜ ÛÙÔ ÂÎÎÔÎÎÈÛÙ‹ÚÈfi Ì·˜ Â›Ó·È 0,55ú ·Ó¿ ÎÈÏfi. ∏ ÏËڈ̋ ı· Â›Ó·È ÌÂÙÚËÙÔ›˜ ÙËÓ ÂÔ̤ÓË Ù˘ ·Ú¿‰ÔÛ˘ ÛÙÔÓ ÙÚ·Â˙ÈÎfi ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi ∂ıÓÈ΋˜ ‹ ∞ÁÚÔÙÈ΋˜ ΔÚ¿Â˙·˜ ÙÔ˘ οı ·Ú·ÁˆÁÔ‡. ™À¡∂¶∂π∞ - ∂°°À∏™∏ - ∞•π√¶π™Δπ∞ ∂Î Ù˘ ¢È¢ı‡ÓÛˆ˜


M·ÁÓËÛ›· 18 √™∂

ŒÍÈ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· ÙÚ¤ÓˆÓ ‰ÂÓ ı· Á›ÓÔ˘Ó Û‹ÌÂÚ· ÏfiÁˆ ·ÂÚÁ›·˜ ŒÍÈ Û˘ÓÔÏÈο ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· ÙÚ¤ÓˆÓ ÛÙË ÁÚ·ÌÌ‹ §¿ÚÈÛ·˜ μfiÏÔ˘ - §¿ÚÈÛ·˜ ‰ÂÓ ı· ÂÎÙÂÏÂÛÙÔ‡Ó Û‹ÌÂÚ· ÏfiÁˆ ÛÙ¿Ûˆ˜ ÂÚÁ·Û›·˜ ·fi ÙȘ 12 ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Ì¤¯ÚÈ Î·È ÙȘ 5 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ÙÔ˘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ ÙÔ˘ √™∂. øÛÙfiÛÔ, ηÓÔÓÈο ı· ÂÎÙÂÏÂÛÙ› ÙÔ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ μfiÏÔ˘ - ∞ı‹Ó·˜ Ô˘ ·Ó·¯ˆÚ› ÛÙȘ 06.24 Û‹ÌÂÚ· ÙÔ Úˆ› ·fi ÙÔ ÛȉËÚÔ‰ÚÔÌÈÎfi ÛÙ·ıÌfi Ù˘ fiÏ˘. √È ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ·ÓÙȉÚÔ‡Ó ÛÙËÓ ¤ÁÎÚÈÛË Î·È ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ ÓÔÌÔۯ‰›Ô˘ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·‰È¿ÚıÚˆÛË, ÙËÓ Â͢Á›·ÓÛË Î·È ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ÙÔ˘ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡, Ô˘ ÚÔˆıÔ‡Ó ÚÔ˜ „‹ÊÈÛË ÛÙË μÔ˘Ï‹ Ë ∫˘‚¤ÚÓËÛË Î·È Ë ÔÏÈÙÈ΋ ËÁÂÛ›· ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ ÀÔ‰ÔÌÒÓ, ªÂÙ·ÊÔÚÒÓ Î·È ¢ÈÎÙ‡ˆÓ. ™ÙÔ ÌÂٷ͇, ·ÔÊ·ÛÈṲ̂ÓÔÈ Ó· ÎÏÈÌ·ÎÒÛÔ˘Ó ÙȘ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ ÙÔ˘˜ ÌÂ Û˘Ó¯›˜ ÛÙ¿ÛÂȘ ÂÚÁ·Û›·˜ ‰ËÏÒÓÔ˘Ó ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ÛÙÔÓ √™∂. √ÏÔÎÏËÚÒÓÂÙ·È Û‹ÌÂÚ· ΔÂÙ¿ÚÙË Ô ÚÒÙÔ˜ Á‡ÚÔ˜ Ù˘ ÛÂÈÚ¿˜ ÙˆÓ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂˆÓ Ì ÛÙ¿ÛÂȘ ÂÚÁ·Û›·˜ ·Ó¿ ÎÏ¿‰Ô ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÛÙÔÓ √™∂, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·ÔÊ¢¯ı› ÙÔ ÂÌfi‰ÈÔ Ù˘ ¢ÈηÈÔÛ‡Ó˘, Ô˘ ΋ڢÍ ·fi ÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË Â‚‰ÔÌ¿‰· Ë ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈ· √ÌÔÛÔÓ‰›· ™È‰ËÚÔ‰ÚÔÌÈÎÒÓ (¶√™). √È ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ÛÙÔÓ √™∂ ·ÓÙȉÚÔ‡Ó ÛÙËÓ ¤ÁÎÚÈÛË Î·È ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ ÓÔÌÔۯ‰›Ô˘ Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ·Ó·‰È¿ÚıÚˆÛË, ÙËÓ Â͢Á›·ÓÛË Î·È ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ÙÔ˘ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡, Ô˘ ÚÔˆıÔ‡Ó Ë ∫˘‚¤ÚÓËÛË Î·È Ë ÔÏÈÙÈ΋ ËÁÂÛ›· ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ ÀÔ‰ÔÌÒÓ, ªÂÙ·ÊÔÚÒÓ Î·È ¢ÈÎÙ‡ˆÓ. ™‹ÌÂÚ· ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ÛÙÔÓ √™∂ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÔ‡Ó ÛÙ¿ÛË ÂÚÁ·Û›·˜ ·fi ÙȘ 12 ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Ì¤¯ÚÈ Î·È ÙȘ 5 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì·. ∂Í·ÈÙ›·˜ Ù˘ ÂÓÙ¿ˆÚ˘ ÛÙ¿Û˘ ÂÚÁ·Û›·˜ ÙÔ˘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ ÙÔ˘ √™∂, ¤ÍÈ Û˘ÓÔÏÈο ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· ÛÙË ÁÚ·ÌÌ‹ §¿ÚÈÛ·˜ μfiÏÔ˘ - §¿ÚÈÛ·˜ ‰ÂÓ ı· ÂÎÙÂÏÂÛÙÔ‡Ó Û‹ÌÂÚ·. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· Ù· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· ÙˆÓ 13.00, 15.00 Î·È 17.00 ·fi μfiÏÔ ÚÔ˜ §¿ÚÈÛ· Î·È Ù· ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· ÙˆÓ 12.00, 14.00 Î·È 16.00 ·fi §¿ÚÈÛ· ÚÔ˜ μfiÏÔ. øÛÙfiÛÔ, ηÓÔÓÈο ı· ÂÎÙÂÏÂÛÙ› Û‹ÌÂÚ· ÙÔ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ μfiÏÔ˘ - ∞ı‹Ó·˜ Ì ·Ó·¯ÒÚËÛË ·fi ÙÔ ÛȉËÚÔ‰ÚÔÌÈÎfi ÛÙ·ıÌfi Ù˘ fiÏ˘ ÛÙȘ 06.24 ÙÔ Úˆ›. ™ÙÔ ÌÂٷ͇, ·ÔÊ·ÛÈṲ̂ÓÔÈ Ó· ÎÏÈÌ·ÎÒÛÔ˘Ó ÙȘ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ ÙÔ˘˜ ÌÂ Û˘Ó¯›˜ ÛÙ¿ÛÂȘ ÂÚÁ·Û›·˜ ÙÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· ηٿ ÙÔ ÔÔ›Ô ı· Û˘˙ËÙÂ›Ù·È ÛÙË μÔ˘Ï‹ ÙÔ Â›Ì·¯Ô ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ ‰ËÏÒÓÔ˘Ó ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ÛÙÔÓ √™∂. ∞‡ÚÈÔ ÍÂÎÈÓ¿ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· ÙÔ Î·ıÈÂڈ̤ÓÔ Î¿ı ÙÚ›· ¯ÚfiÓÈ· Û˘Ó¤‰ÚÈÔ Ù˘ ¶√™, ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ı· ÂÎÏÂÁ› Ë Ó¤· ¢ÈÔ›ÎËÛË Î·È ı· Û˘ÁÎÚÔÙËı› ÙÔ Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ. ∞̤ۈ˜ ÌÂÙ¿ ÙË Û˘ÁÎÚfiÙËÛË Ù˘ Ó¤·˜ ¢ÈÔ›ÎËÛ˘ Û ™ÒÌ· ı· ·ÔÊ·ÛÈÛÙ› Ë Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ‰Â‡ÙÂÚÔ˘ Á‡ÚÔ˘ ÙˆÓ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂˆÓ ÌÂ Û˘Ó¯›˜ ÛÙ¿ÛÂȘ ÂÚÁ·Û›·˜ ÙÔ˘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ ÙÔ˘ √™∂ Û fiÏÔ ÙÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· ηٿ ÙÔ ÔÔ›Ô ı· Û˘˙ËÙÂ›Ù·È ÛÙË μÔ˘Ï‹ ÙÔ Â›Ì·¯Ô ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ. μ.∫.

TETAPTH 29 ™E¶TEMBPI√À 2010

∂ÓÙ›ÓÔÓÙ·È ÔÈ Ú˘ıÌÔ› ˘Ô‚ÔÏ‹˜, ηıÒ˜ ÏËÛÈ¿˙ÂÈ Ë Ï‹ÍË Ù˘ ÚÔıÂÛÌ›·˜

∂ηÙÔÓÙ¿‰Â˜ ·ÈÙ‹ÛÂȘ ÛÙÔ π∫∞ ÁÈ· Ú‡ıÌÈÛË ¯ÚÂÒÓ Û ÂÈÛÊÔÚ¤˜

ηÙÔÓÙ¿‰Â˜ ·ÈÙ‹ÛÂȘ Ú‡ıÌÈÛ˘ ‰¤¯ÔÓÙ·È ÔÈ ˘ËÚÂۛ˜ ÙÔ˘ π∫∞ - ∂Δ∞ª ÛÙË ª·ÁÓËÛ›· ηıÒ˜ ÂÚÁÔ‰fiÙ˜ ıˆÚÔ‡Ó Â˘ÓÔ˚Îfi ÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÂÍfiÊÏËÛ˘ ÙˆÓ ÏËÍÈÚfiıÂÛÌˆÓ ÂÈÛÊÔÚÒÓ ÙÔ˘˜. ∞fi ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË ÈÛ¯‡Ô˜ Ù˘ Ú‡ıÌÈÛ˘ ¤¯Ô˘Ó ˘Ô‚ÏËı›, ÌfiÓÔ ÛÙÔ π∫∞ ¡. πˆÓ›·˜ 178 ·ÈÙ‹ÛÂȘ ·fi ÂÚÁÔ‰fiÙ˜ Î·È ‹‰Ë ÔÈ 112 ¤¯Ô˘Ó ˘·¯ı› ÛÙË Ú‡ıÌÈÛË ÂÓÒ Ì¤¯ÚÈ ÙËÓ Î·Ù·ÏËÎÙÈ΋ ÚÔıÂÛÌ›· Ù˘ 15˘ √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘, ÂÎÙÈÌ¿Ù·È fiÙÈ ÔÈ ÔÊÂÈϤÙ˜ Ô˘ ı· Û‡ÛÔ˘Ó Ó· ˘·¯ıÔ‡Ó ÛÙË Ú‡ıÌÈÛË, ı· ‰ÈÏ·ÛÈ·ÛÙÔ‡Ó. ∞ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë ÂÚ›Ô˘ ÂÈÎfiÓ·, Ì ÂηÙÔÓÙ¿‰Â˜ ·ÈÙ‹ÛÂȘ ˘·ÁˆÁ‹˜ ÛÙȘ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 57 Ó. 3863 /2010, Î·È ÛÙÈ· ˘fiÏÔÈ˜ ˘ËÚÂۛ˜ ÙÔ˘ π∫∞ ÛÙË ª·ÁÓËÛ›· Ì ÙÔ ÎÂÓÙÚÈÎfi ˘ÔηٿÛÙËÌ· ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ Ó· Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÓÂÈ ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ·ÚÈıÌfi.∞ıÚÔÈÛÙÈο, Û fiÏÔ ÙÔ ÓÔÌfi, ÔÈ ·ÈÙ‹ÛÂȘ ˘ÔÏÔÁ›˙ÔÓÙ·È Û ÂÓÙ·ÎfiÛȘ ÂÚ›Ô˘ Î·È ÔÈ Ú˘ıÌÔ› ηٿıÂÛ˘ ı· Á›ÓÔÓÙ·È Û˘¯ÓfiÙÂÚÔÈ fiÛÔÈ ÏËÛÈ¿˙ÂÈ Ë ËÌÂÚÔÌËÓ›· Ï‹Í˘ ·Ú·Ï·‚‹˜ ·ÈÙ‹ÛˆÓ.™ÙË ª·ÁÓËÛ›· Ù· ‚‚·ÈˆÌ¤Ó· ¯Ú¤Ë ¤¯Ô˘Ó ÊÙ¿ÛÂÈ Ù· 45 ÂÎ. ¢ÚÒ Î·È ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÔÊÂÈϤ˜ ÚÔ˜ ÙÔ π∫∞ Ô˘ ‚·Ú·›ÓÔ˘Ó ÎÔÈÓ¤˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ, ÌÈÎÚ¤˜ Î·È ÌÂÁ¿Ï˜ ÔÈÎÔ‰Ô̤˜ ηıÒ˜ Î·È Ê˘ÛÈο ÚfiÛˆ·. ∞fi ÙȘ ˘ËÚÂۛ˜ ÙÔ˘ π∫∞ Â͢ËÚÂÙÔ‡ÓÙ·È ÂÚ›Ô˘ 35.000 Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ÔÈ ÛÙË ª·ÁÓËÛ›· Î·È ··Û¯ÔÏÔ‡ÓÙ·È ÌfiÓÔ 144 ˘¿ÏÏËÏÔÈ Ì·˙› Ì ٷ ÂÚÈÊÂÚÂȷο ÙÌ‹Ì·Ù·, ‰ËÏ·‰‹ ÙÔ 35% ÙˆÓ ı¤ÛÂˆÓ Ô˘ ÚԂϤÔÓÙ·È ÛÙÔ ‚·ÛÈÎfi ÔÚÁ·ÓfiÁÚ·ÌÌ· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘ IKA. °È· 28.000 ÎÔÈÓ¤˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ÛÙË ª·ÁÓËÛ›· Â›Ó·È ÂÈÊÔÚÙÈṲ̂ÓÔÈ ¤ÓÙ ÂÏÂÁÎÙ¤˜, ÂÓÒ ÁÈ· 7.000 ÂÚ›Ô˘ ÌÈÎÚ¿ Î·È ÌÂÁ¿Ï· ÔÈÎÔ‰ÔÌÈο ¤ÚÁ· Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ÂÏÂÁ¯ıÔ‡Ó ··Û¯ÔÏÔ‡ÓÙ·È Û fiÏÔ ÙÔ ÓÔÌfi ÂÙ¿ ¿ÙÔÌ·, Ù· ÔÔ›· Â›Û˘ Ú¤ÂÈ Ó· ‰È¢ıÂÙ‹ÛÔ˘Ó fiϘ ÙȘ ÂÎÎÚÂÌfiÙËÙ˜ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó Ù· ÔÈÎÔ‰ÔÌÈο ¤ÓÛËÌ·. ™‡Ìʈӷ Ì ÛÙÔȯ›· ÙÔ˘ π∫∞/∂Δ∞ª, ÔÈ ÔÊÂÈϤÙ˜ ÙÔ˘ ·Ó¤Ú¯ÔÓÙ·È Û‹ÌÂÚ· Û 277.792. ∞fi ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË ÈÛ¯‡Ô˜ (15/07/2010) Ù˘ ¢ÓÔ˚΋˜ Ú‡ıÌÈÛ˘ ÔÊÂÈÏÒÓ (¡.3863/2010) ¤¯Ô˘Ó ˘Ô‚ÏËı› 20.066 ·ÈÙ‹ÛÂȘ Ú‡ıÌÈÛ˘ Î·È ¤¯Ô˘Ó ˘·¯ı› ÛÙËÓ Ú‡ıÌÈÛË 14.835 ÔÊÂÈϤÙ˜ ÌÂ Û˘ÓÔÏÈÎfi Ú˘ıÌÈ˙fiÌÂÓÔ ÔÛfi ‡„Ô˘˜ 364.020,606,67 ú. ΔÔ Û˘ÓÔÏÈÎfi ÂÈÛÚ·ÙÙfiÌÂÓÔ ÔÛfi ·fi ÙȘ ·ÓˆÙ¤Úˆ Ú˘ıÌ›ÛÂȘ ÔÊÂÈÏÒÓ ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È Û 42.793.772,37 ú ÙÔ ÔÔ›Ô ÂÈÌÂÚ›˙ÂÙ·È ˆ˜ ÂÍ‹˜: 21.470.385,13 ú ̤ۈ Ú‡ıÌÈÛ˘ Ì ÂÊ¿·Í ÂÍfiÊÏËÛË. 21.323.387,24 ú ̤ۈ Ú‡ıÌÈÛ˘ Û 36 ‹ 48 ÈÛfiÔÛ˜ ÌËÓÈ·›Â˜ ‰fiÛÂȘ.

ΔÔ ˘fiÏÔÈÔ ÚÔ˜ ›ÛÚ·ÍË ÔÛfi ÌfiÓÔ ÁÈ· ÙȘ ·ÓˆÙ¤Úˆ Ú˘ıÌ›ÛÂȘ ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È Û 321.226.833,30 ú. ∂ÈÛËÌ·›ÓÂÙ·È ˆ˜ Ì ÙȘ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 57 Ó. 3863 /2010 (º∂∫. 115 /Ù.∞’/15-072010) ·Ú¤¯ÂÙ·È Ë ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÂÚÁÔ‰fiÙ˜ Ô˘ ÔÊ›ÏÔ˘Ó ÛÙÔ π.∫.∞. - ∂.Δ.∞.ª., Ó· ÂÍÔÊÏ‹ÛÔ˘Ó ‹ Ó· Ú˘ıÌ›ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÔÊÂÈÏ‹ ÙÔ˘˜ Ì ȉȷ›ÙÂÚ· ¢ÓÔ˚ÎÔ‡˜ fiÚÔ˘˜. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ·, ÔÈ ÂÚÁÔ‰fiÙ˜ ¤¯Ô˘Ó ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ·: ∂Ê¿·Í ÂÍfiÊÏËÛ˘ ÙˆÓ ÏËÍÈÚfiıÂÛÌˆÓ ··ÈÙËÙÒÓ ÂÈÛÊÔÚÒÓ Ì ¤ÎÙˆÛË 80% Â› ÙˆÓ ÚÔÛı¤ÙˆÓ ÙÂÏÒÓ (Ô›ÎÔıÂÓ Î·È ·˘ÙÔÙÂÏÒÓ). ƒ‡ıÌÈÛË Ì ÙÌËÌ·ÙÈ΋ ηٷ‚ÔÏ‹ ÙˆÓ ÏËÍÈÚfiıÂÛÌˆÓ ··ÈÙËÙÒÓ ÂÈÛÊÔÚÒÓ Ì¤¯ÚÈ 36 ÌËÓÈ·›Â˜ ‰fiÛÂȘ, Ì ¤ÎÙˆÛË 60% Â› ÙˆÓ ÚÔÛı¤ÙˆÓ ÙÂÏÒÓ (Ô›ÎÔıÂÓ Î·È ·˘ÙÔÙÂÏÒÓ).

ΔÔ ÔÛfi Ù˘ οı ÌËÓÈ·›·˜ ‰fiÛ˘ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· Â›Ó·È ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ ÙˆÓ 200 ú. ¶ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ ÔÈ ÂÚÁÔ‰fiÙ˜ Ó· Ù‡¯Ô˘Ó Ù˘ ÚÔ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓ˘ ¢ÓÔ˚΋˜ Ú‡ıÌÈÛ˘, ı· Ú¤ÂÈ Ó· ˘Ô‚¿ÏÏÔ˘Ó Û¯ÂÙÈ΋ ·›ÙËÛË ÁÈ· Ú‡ıÌÈÛË ÛÙÔ ·ÚÌfi‰ÈÔ ÀÔηٿÛÙËÌ· ÙÔ˘ π.∫.∞. - ∂.Δ.∞.ª. ̤¯ÚÈ ÙËÓ 15/10/2010, ÁÈ· ÙÔÓ ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌfi ÙÔ˘ ‡„Ô˘˜ Ù˘ Û˘ÓÔÏÈ΋˜ ÔÊÂÈÏ‹˜ ÙÔ˘˜, Ë ÔÔ›· ı· ÂÍÔÊÏËı› ‹ ı· Ú˘ıÌÈÛı› ÛÙÔ ·ÚÌfi‰ÈÔ Δ·ÌÂ›Ô ∂›Ûڷ͢ ∂Ûfi‰ˆÓ ‹ Δ·ÌÂȷ΋ ÀËÚÂÛ›· ÙÔ˘ ÀÔηٷÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ π.∫.∞. - ∂.Δ.∞.ª. ∂ÊfiÛÔÓ Ë ·›ÙËÛË ÁÈ· ¤ÏÂÁ¯Ô Î·È Ú‡ıÌÈÛË ÙˆÓ ÔÊÂÈÏÒÓ ˘Ô‚ÏËı› ÌÂÙ¿ ÙËÓ 15.10.2010 Ù· ·ÓˆÙ¤Úˆ ÔÛÔÛÙ¿ ÙˆÓ ÂÎÙÒÛÂˆÓ Î·ıÔÚ›˙ÔÓÙ·È Û 40% Î·È 20% ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· ÁÈ· ÙȘ ·ÓˆÙ¤Úˆ ÂÚÈÙÒÛÂȘ. ∞ÓÙ. ºˆÎ›‰Ë˜

∏ ÌÂϤÙË ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ‰fiıËΠ̠ÙË ‰È·‰Èηۛ· Ù˘ ‰È·Ú·ÁÌ¿Ù¢Û˘ ÙÔÓ›˙ÂÈ Ë ¢.∂.

Δ∂∂: Ÿ¯È Û˘ÌÏËڈ̷ÙÈ΋ ÌÂϤÙË ÁÈ· Ù· ·ÓÙÈÏËÌÌ˘ÚÈο Ù˘ ™ÎÈ¿ıÔ˘ ∂›ıÂÛË ÛÙË ¡Ô̷گȷ΋ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË ª·ÁÓËÛ›·˜ ÂÍ·ÔχÂÈ Ë ¢ÈÔÈÎÔ‡Û· ∂ÈÙÚÔ‹ ÙÔ˘ Δ¯ÓÈÎÔ‡ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›Ô˘, fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙË ÌÂϤÙË ·ÓÙÈÏËÌÌ˘ÚÈ΋˜ ÚÔÛÙ·Û›·˜ Û ¯Â›Ì·ÚÚÔ˘˜ Ù˘ ™ÎÈ¿ıÔ˘. ™Â ˘fiÌÓËÌ¿ Ù˘ ÚÔ˜ ÙÔÓ ¡ÔÌ¿Ú¯Ë Î. ∞. ¶··ÙfiÏÈ· Î·È ÙÔÓ ·ÚÌfi‰ÈÔ ·ÓÙÈÓÔÌ¿Ú¯Ë Î. ∏Ï. •ËÚ·ÎÈ¿ Ë ¢.∂. ÙÔ˘ ÙÔÈÎÔ‡ Δ∂∂ ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ ÙËÓ ¤ÎÏËÍ‹ Ù˘, ÁÈ· “ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÛÂ Û˘ÌÏËڈ̷ÙÈ΋ ÌÂϤÙË ÁÈ· ÙÔ ¤ÚÁÔ, Ë ÌÂϤÙË ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ‰fiıËΠ̠ÙË ‰È·‰Èηۛ· Ù˘ ‰È·Ú·ÁÌ¿Ù¢Û˘” .∂›Û˘ Ë ¢.∂. ÙÔ˘ Δ∂∂ ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ “·ÚfiÏÔ Ô˘ Ë ÌÂϤÙË ·Ó·Ù¤ıËΠ̠Ï¿ÁÈÔ ÙÚfiÔ, Ì ÙË ‰È·‰Èηۛ· ÙÔ˘ ηÙÂ›ÁÔÓÙÔ˜, ¯ˆÚ›˜ Ó· ÙËÚËıÔ‡Ó ÔÈ ‰È·‰Èηۛ˜, Ô˘ ÔÚ›˙ÔÓÙ·È ÁÈ· ÙȘ ·Ó·ı¤ÛÂȘ ÌÂÏÂÙÒÓ ·fi ÙÔ ¡fiÌÔ 3316/2005 (ÚÔ΋ڢÍË, Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ fiÏˆÓ ÙˆÓ ÂӉȷÊÂÚÔÌ¤ÓˆÓ Î.Ï..), ‰È·ÈÛÙÒÓÔ˘Ì fiÙÈ ÙÂÏÈο ÂÚfiÎÂÈÙÔ ÁÈ· ‰ÈηÈÔÏÔÁ›·, ÁÈ· Ó· ·Ú·Î·ÌÊıÔ‡Ó ÔÈ ‰È·‰Èηۛ˜ ·Ó¿ıÂÛ˘, ·ÊÔ‡ ÙÚ›· ¯ÚfiÓÈ· ÌÂÙ¿ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ Î·Ó ÙÔ ¤ÚÁÔ”. ΔÔ ˘fiÌÓËÌ· ÙÔ˘ Δ∂∂ ¤¯ÂÈ ˆ˜ Â-

Í‹˜: “Ÿˆ˜ ÏËÚÔÊÔÚËı‹Î·Ì ÚÈÓ ·fi Ï›Á˜ Ë̤Ú˜ ·fi ÙÔÓ ÙÔÈÎfi Δ‡Ô, Ë ¡Ô̷گȷ΋ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË ª·ÁÓËÛ›·˜ ÂÍÂÙ¿˙ÂÈ ÛÔ‚·Ú¿ ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ, Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÛÂ Û˘ÌÏËڈ̷ÙÈ΋ ÌÂϤÙË ÁÈ· ÙË ÌÂϤÙË ·ÓÙÈÏËÌÌ˘ÚÈ΋˜ ÚÔÛÙ·Û›·˜ Û ¯Â›Ì·ÚÚÔ˘˜ Ù˘ ™ÎÈ¿ıÔ˘. ΔÔ ÁÂÁÔÓfi˜ Ì·˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› ÌÂÁ¿ÏË ¤ÎÏËÍË, ηıÒ˜ ı· ı˘ÌfiÛ·ÛÙ Ôχ ηϿ, fiÙÈ Ë Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ÌÂϤÙË ‰fiıËΠ̠ÙËÓ ‰È·‰Èηۛ· Ù˘ ‰È·Ú·ÁÌ¿-

Ù¢Û˘, ÏfiÁˆ ÙÔ˘ ηْ Â›ÁÔÓÙÔ˜ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ Û ·Ó¿‰Ô¯Ô, ÙÔ ÊıÈÓfiˆÚÔ ÙÔ˘ 2007, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÔÏÔÎÏËÚˆı› Û ϛÁÔ˘˜ Ì‹Ó˜ Î·È Ó· ÍÂÎÈÓ‹ÛÔ˘Ó Ù· ¤ÚÁ·. ∞ÓÙ’ ·˘ÙÔ‡ ‚ÚÈÛÎfiÌ·ÛÙ ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ 2010 Î·È fi¯È ÌfiÓÔ Ù· ¤ÚÁ· ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ, ·ÏÏ¿ Î·È Ë ÌÂϤÙË ·ÎfiÌË ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÔÏÔÎÏËÚˆı› Î·È Û‡Ìʈӷ Ì ٷ fiÛ· ‰ËÌÔÛȇÔÓÙ·È, ··ÈÙÂ›Ù·È Û˘ÌÏËڈ̷ÙÈ΋ ÌÂϤÙË! ™·˜ ˘ÂÓı˘Ì›˙Ô˘Ì fiÙÈ Ì ¤ÁÁÚ·-

Êfi Ì·˜ ÛÙȘ 19 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ 2007 (·ÚÈıÌ. ÚˆÙ. 3700), Û·˜ ›¯·Ì ÂÈÛËÌ¿ÓÂÈ “fiÙÈ ÙÔ Δ∂∂ Â›Ó·È ÁÂÓÈο ·ÓÙ›ıÂÙÔ Û ·Ó·ı¤ÛÂȘ ÌÂÏÂÙÒÓ Ì ÙË ‰È·‰Èηۛ· Ù˘ “‰È·Ú·ÁÌ¿Ù¢Û˘”, Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ·Ú¿ÁÚ·ÊÔ 2Á ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 10 ÙÔ˘ Ó. 3316/05...” ¢˘ÛÙ˘¯Ò˜ ‰ÈηȈı‹Î·ÌÂ, ÁÈ·Ù› ·ÚfiÏÔ Ô˘ Ë ÌÂϤÙË ·Ó·Ù¤ıËΠ̠Ï¿ÁÈÔ ÙÚfiÔ, Ì ÙË ‰È·‰Èηۛ· ÙÔ˘ ηÙÂ›ÁÔÓÙÔ˜, ¯ˆÚ›˜ Ó· ÙËÚËıÔ‡Ó ÔÈ ‰È·‰Èηۛ˜, Ô˘ ÔÚ›˙ÔÓÙ·È ÁÈ· ÙȘ ·Ó·ı¤ÛÂȘ ÌÂÏÂÙÒÓ ·fi ÙÔ ¡fiÌÔ 3316/2005 (ÚÔ΋ڢÍË, Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ fiÏˆÓ ÙˆÓ ÂӉȷÊÂÚÔÌ¤ÓˆÓ Î.Ï..), ‰È·ÈÛÙÒÓÔ˘Ì fiÙÈ ÙÂÏÈο ÂÚfiÎÂÈÙÔ ÁÈ· ‰ÈηÈÔÏÔÁ›·, ÁÈ· Ó· ·Ú·Î·ÌÊıÔ‡Ó ÔÈ ‰È·‰Èηۛ˜ ·Ó¿ıÂÛ˘, ·ÊÔ‡ ÙÚ›· ¯ÚfiÓÈ· ÌÂÙ¿ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ Î·Ó ÙÔ ¤ÚÁÔ. ∫·ÙfiÈÓ ÙˆÓ ·Ú·¿Óˆ Û·˜ ˙ËÙÔ‡ÌÂ Ë Èı·Ó‹ ·Ó·Áη›· Û˘ÌÏËڈ̷ÙÈ΋ ÌÂϤÙË, Ó· ·Ó·ÙÂı› Ì ÙËÓ Î·ÓÔÓÈ΋ ‰È·‰Èηۛ·, ·ÊÔ‡ ̤¯ÚÈ Ó· ÂÎÔÓËı›, ˘¿Ú¯ÂÈ ÌÂÁ¿ÏÔ Î·Ù·Û΢·ÛÙÈÎfi ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ ·fi ÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ÌÂϤÙË”. ™Ù. ¢ËÌfiÔ˘ÏÔ˜

∫·ÏÏÈÙ¯ÓÈÎfi˜

¶ÏËÚÒıËÎ·Ó ÙÔ Ì‹Ó· πÔ‡ÏÈÔ Î·È Â›‰ÔÌ· ·‰Â›·˜ ΔÔ ÔÛfi ÙˆÓ 150.000 ¢ÚÒ ÌÔÈÚ¿ÛÙËÎ·Ó ¯ı˜ ÔÈ 180 ·Ï‹ÚˆÙÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ÛÙÔÓ ∫·ÏÏÈÙ¯ÓÈÎfi √ÚÁ·ÓÈÛÌfi Î·È Î·Ï‡ÊıËÎ·Ó ÔÈ ÔÊÂÈϤ˜ ÙÔ˘ πÔ˘Ï›Ô˘ Î·È ÙÔ Â›‰ÔÌ· ·‰Â›·˜. ™ÙÔ ÂÍ‹˜ ÁÈ· Ó· ‰Ô˘Ó ÙÔ ¯ÚÒÌ· ÙÔ˘ ¯Ú‹Ì·ÙÔ˜ Ú¤ÂÈ Ó· ·Ó·Ì¤ÓÔ˘Ó ÂÎÙ·Ì›Â˘ÛË ‰·Ó›Ԣ ·fi ÙÔ ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘, Ô ÔÔ›Ô˜ ·Ó·Ì¤ÓÂÈ ··ÓÙ‹ÛÂȘ ·fi ÙÚ¿Â˙˜ fiÔ˘ ·¢ı‡ÓıËΠÁÈ· ÙË ¯ÔÚ‹ÁËÛ‹ ÙÔ˘. ™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ Úfi‰ÚÔ ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ∂ÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ Î. ¶¤Ë ∞ÁÚ·ÊÈÒÙÔ˘, Ú¿ÁÌ·ÙÈ Î·Ù·Ù¤ıËÎ·Ó Î¿ÔÈ· ¯Ú‹Ì·Ù· ÛÙ· Ù·Ì›·, ·ÏÏ¿ Û η̛· ÂÚ›ÙˆÛË ‰ÂÓ Â·ÚÎÔ‡Ó ÁÈ· Ó· ηχ„Ô˘Ó ÙȘ Û˘ÓÔÏÈΤ˜ ÔÊÂÈϤ˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ Î·È ÙÔÓ ›‰ÈÔ ÙÔÓ ∫·ÏÏÈÙ¯ÓÈÎfi. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, ÌÂÙ¿ ÙËÓ ¤ÁÎÚÈÛË Ï‹„˘ ‰·Ó›Ԣ 4,950 ÂÎ. ¢ÚÒ ·fi ÙËÓ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· £ÂÛÛ·Ï›·˜, ÔÈ ·ÚÌfi‰È˜ ˘ËÚÂۛ˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ ÍÂΛÓËÛ·Ó Ó· ·Ó·˙ËÙÔ‡Ó ÚÔÛÊÔÚ¤˜ ·fi ÙÚ¿Â˙˜. ™Ùfi¯Ô˜ Â›Ó·È Ù· ¯Ú‹Ì·Ù· Ó· ÂÎÙ·ÌÈ¢ıÔ‡Ó Ì¤¯ÚÈ ÙȘ 30 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘. “¢ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· Í·Ó·ÏËÚˆıԇ̠·Ó ‰ÂÓ Ï¿‚Ô˘Ó ‰¿ÓÂÈÔ Î·È ·˘Ùfi Â›Ó·È Î¿ÙÈ Ô˘ Ì·˜ ÙÔ ¤¯Ô˘Ó ÍÂηı·Ú›ÛÂÈ. ΔÔ Ò˜ ÊÙ¿Û·Ó ٷ Ú¿ÁÌ·Ù· Ò˜ Â‰Ò Â›Ó·È ¤Ó· ÌÂÁ¿ÏÔ ˙‹ÙËÌ·, ·ÏÏ¿ ÂÌ¿˜ ·˘Ùfi Ô˘ Ì·˜ ··Û¯ÔÏ› Â›Ó·È Ë ÂÈ‚›ˆÛË. ∫·Ó›˜ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›ÛÂÈ ÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘ οو ·fi ·˘Ù¤˜ ÙȘ Û˘Óı‹Î˜. °È· Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ Ô Î·ÏÏÈÙ¯ÓÈÎfi˜ Ú¤ÂÈ Ô ¢‹ÌÔ˜ Ó· ÏËÚÒÛÂÈ Î·È ÙËÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈ΋ ۇ̂·ÛË” ÙfiÓÈÛÂ Ë Î. ∞ÁÚ·ÊÈÒÙË.ΔËÓ ›‰È· ÒÚ·, Ì Ôχ ·ÈÛÈfi‰Ô͘ ÚԂϤ„ÂȘ Û˘Ó¯›˙ÔÓÙ·È ÔÈ ÂÁÁڷʤ˜ ÛÙ· ‰È¿ÊÔÚ· ÙÌ‹Ì·Ù· Ù˘ ∫ÔÈÓˆÊÂÏÔ‡˜ ∂ȯ›ÚËÛ˘ ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡.√È ÂÁÁڷʤ˜ ÛÙÔ ø‰Â›Ô, Ù· ™Ù¤ÎÈ· ¡ÂfiÙËÙ·˜ Î.Ï. ı· ‰È·ÚΤÛÔ˘Ó Ì¤¯ÚÈ ÙȘ 15 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ Î·È ‹‰Ë, Û‡Ìʈӷ Ì ٷ ÚÒÙ· ÛÙÔȯ›·, ÂÎÙÈÌ¿Ù·È fiÙÈ ı· ¿Ó Ôχ ηϿ. ¶ÈÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, ÛÙÔ ø‰Â›Ô ÔÈ ÂÁÁڷʤ˜ Â›Ó·È Ôχ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ·fi ¤Ú˘ÛÈ (500 ÙÔ 2009), ÂÓÒ ÙÔ ›‰ÈÔ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ Î·È ÛÙ· ™Ù¤ÎÈ· ¡ÂfiÙËÙ·˜.¶·Ú¿ÏÏËÏ·, ÙÔ ÂfiÌÂÓÔ ‰È¿ÛÙËÌ· ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ë Û‡ÓÙ·ÍË ÔÈÎÔÓÔÌÔÙ¯ÓÈ΋˜ ÌÂϤÙ˘ ÁÈ· οı ÙÌ‹Ì· ÙÔ˘ ∫·ÏÏÈÙ¯ÓÈÎÔ‡ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡, Ì ÛÙfi¯Ô ÙÔÓ ÂÍÔÚıÔÏÔÁÈÛÌfi ÙÔ˘ ÎfiÛÙÔ˘˜.


°À¡∞π∫∂π√ ¶√¢√™º∞πƒ√

T∂Δ∞ƒΔ∏ 29 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2010

™ÙÔÓ ·¤Ú· ÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Ù˘ ∞’ ∂ıÓÈ΋˜ ÛÂÏ. 24

¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜∫ÔÂÁ¯¿ÁË ÁÈ· ÙÔ ΔÛ¿ÌÈÔÓ˜ §ÈÁÎ ÛÂÏ. 22

™Δ√¡ √§Àª¶π∞∫√ μ. ∂¶π∫∂¡Δƒø¡√¡Δ∞π ™Δ√¡ ∞°ø¡∞ ª∂ Δ√¡ “£ƒÀ§√” ™Δ√ “∫∞ƒ∞´™∫∞∫∏”

¶·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó ÚÔÛÁÂȈ̤ÓÔÈ

∏ ¶ÚÂÌȤڷ ÁÈ· ª·Ú¤ÓÙ˙È ÛÙË ¡›ÎË ÛÂÏ. 21

“£ƒÀ§√™”

μ·Ï‚¤Ú‰Â: √ μfiÏÔ˜ ÌÈ· ·fi ÙȘ ηχÙÂÚ˜ ÔÌ¿‰Â˜ Ù˘ ™Ô‡ÂÚ §›Áη ÛÂÏ. 21

ÚÒÙË ÊÂÙÈÓ‹ ÂÓÙfi˜ ¤‰Ú·˜ Ó›ÎË ÁÈ· ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi μfiÏÔ˘ ÛÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Ù˘ ™Ô‡ÂÚ §ÈÁÎ ‹Úı ·¤Ó·ÓÙÈ Û ÌÈ· ÌÂÁ¿ÏË ÔÌ¿‰·, fiˆ˜ Â›Ó·È Ë ∞∂∫ Î·È Û˘Óԉ‡ÙËΠ·Ú¿ÏÏËÏ· ·fi Ôχ ηϋ ÂÌÊ¿ÓÈÛË. √È “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔÈ” Ì ÂÙ¿ ‚·ıÌÔ‡˜ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙËÓ 3Ë ı¤ÛË ÙÔ˘ ‚·ıÌÔÏÔÁÈÎÔ‡ ›Ó·Î·, ¤¯ÔÓÙ·˜ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÂÈ Ôχ ηÏfi ÍÂΛÓËÌ· ÛÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ·. ª¿ÏÈÛÙ·, ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· ›¯·Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˘˜ ‚·ıÌÔ‡˜, ·Ó ‰ÂÓ ÛÙ¤ÎÔÓÙ·Ó ¿Ù˘¯ÔÈ ÛÙÔ Ì·Ù˜ Ì ÙÔÓ ∂ÚÁÔÙ¤ÏË ÛÙÔ μfiÏÔ.

ƒÂÔÚÙ¿˙: ∂À£Àª∏™ ¢. Ã√ÀΔ∞™ ∏ ÔÌ¿‰· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û Ôχ ηϋ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ Î·È „˘¯ÔÏÔÁÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË Î·È ·ÙÂÓ›˙ÂÈ Ì ·ÈÛÈÔ‰ÔÍ›· ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ Ù˘ ÛÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ·. ¶ÚˆÙ·Ú¯ÈÎfi˜ ÛÙfi¯Ô˜ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ Ë ·Ú·ÌÔÓ‹ ÛÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›· Î·È ·fi ÂΛ Î·È ¤Ú· ÔÈ “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔÈ” ı· ÂȉÈÒÍÔ˘Ó Ó· ÙÂÚÌ·Ù›ÛÔ˘Ó Û ÌÈ· ÙÈÌËÙÈ΋ ı¤ÛË ÛÙËÓ ÙÂÏÈ΋ ηٿٷÍË. ∫·Ó›˜ ÛÙÔ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÎfi ÙÌ‹Ì· ‰ÂÓ “ÂÙ¿ ÛÙ· Û‡ÓÓÂÊ·”, fiÏÔÈ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó fiÛÔ ‰‡ÛÎÔÏÔ Â›Ó·È ÙÔ ÊÂÙÈÓfi ÚˆÙ¿ıÏËÌ·, Ì ÙȘ ÌÈÎÚÔÌÂÛ·›Â˜ ÔÌ¿‰Â˜ Ó· ¤¯Ô˘Ó ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ Î·Ï¿ ÙË ¯ÚÔÓÈ¿, Ì ÂÍ·›ÚÂÛË ÙÔÓ ¶·ÓÛÂÚÚ·˚Îfi, Ô ÔÔ›Ô˜ ÌÂÙÚ¿ ÌfiÓÔ ‹ÙÙ˜ ÛÙȘ ÚÒÙ˜ Ù¤ÛÛÂÚȘ ·ÁˆÓÈÛÙÈΤ˜. ™ÙÔ ·È¯Ó›‰È Ì ÙËÓ ∞∂∫ Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ÛÙËÚ›¯ıËÎÂ, ˆ˜ Â› ÙÔ Ï›ÛÙÔÓ, Û ·›ÎÙ˜ Ô˘ Î·È ¤Ú˘ÛÈ ÊÔÚÔ‡Û·Ó ÙËÓ ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎË Ê·Ó¤Ï·, ·fi ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ÛÙËÓ ÂÓ‰Âο‰· ÍÂΛÓËÛ·Ó ÔÈ æ˘¯ÔÁÈfi˜, ∑·Ú·‰Ô‡Î·˜, ªfiÓ¯Â, √˘Ì›ÓÙ˜, ÕÏ‚·ÚÂ˙, ¶ÏÈ¿Áη˜, ÂÓÒ ÌÂÙ¿ ÙÔ 18’ ÛÙÔ ·È¯Ó›‰È ¤Ú·ÛÂ Î·È Ô ™ÔÏ¿Î˘ ÛÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ ÙÚ·˘Ì·Ù›· ª·ÚÙ›Ó. √ ™¿Î˘ ΔÛÈÒÏ˘ ÛÙËÚ›¯ıËΠηٿ ‚¿ÛË ÛÙÔ˘˜ ÂÚÛÈÓÔ‡˜ ·›ÎÙ˜ Ì ÙË ÚÔÛı‹ÎË ÛÙËÓ ÂÓ‰Âο‰· ÙˆÓ °È·ÎÔ‡Ô‚ÈÙ˜, ™·Óηڤ, ΔÔÌ¿˜ Î·È ƒfiη. ∏ ÔÌ¿‰· ÏÂÈÙÔ‡ÚÁËÛ ۈÛÙ¿ Î·È “¯Ù‡ËÛ” ÙËÓ ∞∂∫ ÂΛ Ô˘ “ÔÓÔ‡Û”. ™ÙË ÌÂÛ·›· ÁÚ·ÌÌ‹, fiÔ˘ ÔÈ ª¿ÎÔ˜ Î·È °Î¤ÓÙ˙ÔÁÏÔ˘ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· ·ÓÙ·ÔÎÚÈıÔ‡Ó ÛÙȘ ··ÈÙ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ ·ÁÒÓ· Î·È ÛÙËÓ ¿Ì˘Ó·, fiÔ˘ ÔÈ ·ÚÁÔ› ·Ì˘ÓÙÈÎÔ› Ù˘ “ŒÓˆÛ˘” (ª·ÓˆÏ¿˜, ¢¤ÏÏ·˜, °È¿¯ÈÙ˜ Î·È §·Áfi˜) ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ·Ó ÔÏÏ¿ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ·fi ÙÔ˘˜ √˘Ì›ÓÙ˜, ªfiÓ¯Â, ¶ÏÈ¿Áη (·’ ̤ÚÔ˜) Î·È ªÚ¤Ûη ÛÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ËÌ›¯ÚÔÓÔ.

æ˘¯ÔÁÈfi˜: Œ¯Ô˘Ì ·ÔÎÙ‹ÛÂÈ ·˘ÙÔÂÔ›ıËÛË ŒÓ·˜ ·fi ÙÔ˘˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ Ô˘ ‰Èη›ˆÛ ÙÔÓ ™¿ÎË ΔÛÈÒÏË Ì ÙȘ ÂÌÊ·Ó›ÛÂȘ ÙÔ˘ ÛÙ· ·È¯Ó›‰È· Ì ÙÔÓ ¶∞√∫ Î·È ÙËÓ ∞∂∫, Ô ¡›ÎÔ˜ æ˘¯ÔÁÈfi˜, ·Ó·Ê¤ÚıËΠÛÙË Ì¤¯ÚÈ ÙÒÚ· ÔÚ›· Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÛÙÔ ÍÂΛÓËÌ· ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜: “∏ ÔÌ¿‰· ‚·‰›˙ÂÈ Û ۈÛÙfi ‰ÚfiÌÔ. ¶·›˙ÂÈ Î·Ïfi Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ Î·È Û˘Ó‰˘¿˙ÂÈ ı¤·Ì· ÌÂ Ô˘Û›·, Ì ÂÍ·›ÚÂÛË ‚¤‚·È· ÙÔ Ì·Ù˜ Ì ÙÔÓ ∂ÚÁÔÙ¤-

ÏË, fiÔ˘ ‰ÂÓ ·ÍÈÔÔÈ‹Û·Ì ÙȘ ¢ηÈڛ˜ Ô˘ Ì·˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËηÓ. ¢Ô˘Ï¤„·Ì Ôχ ÛÎÏËÚ¿ ÛÙËÓ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· Î·È ¤¯Ô˘Ì ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ÌÈ· ÔÌ¿‰· Û˘ÓfiÏÔ˘, Ë ÔÔ›· ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙÔÓ ·ÓÙ›·ÏÔ ÂÊ·ÚÌfi˙ÂÈ Î·È ÙËÓ ·Ó¿ÏÔÁË Ù·ÎÙÈ΋. ™Â ηӤӷ ·È¯Ó›‰È ·fi Ù· Ù¤ÛÛÂÚ· Ô˘ ‰ÒÛ·Ì ÛÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ‰ÂÓ ·›Í·Ì ·ıËÙÈÎfi Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ. ∫˘ÓËÁ‹Û·Ì Ì ¿ıÔ˜ ÙË Ó›ÎË ·ÎfiÌË Î·È Ì¤Û· Û ÌÈ· “η˘Ù‹” ¤‰Ú·, fiˆ˜ Â›Ó·È Ë ΔÔ‡Ì·. ∫ÔÈÙ¿˙Ô˘Ì fiϘ ÙȘ ÔÌ¿‰Â˜ ÛÙ· Ì¿ÙÈ·, ÌÂÏÂÙԇ̠ÚÔÛÂÎÙÈο ÙÔÓ Î¿ı ·ÓÙ›·ÏÔ Î·È Ì·›ÓÔ˘Ì ̤۷ ÛÙÔ Á‹Â‰Ô ÁÈ· Ó· ÎÂÚ‰›ÛÔ˘Ì”. √ Ó·Úfi˜ ·Ì˘ÓÙÈÎfi˜ ·Ó·Ê¤ÚıËÎÂ Î·È ÛÙÔ ·È¯Ó›‰È Ì ÙËÓ ∞∂∫, ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙË ‰‡ÛÎÔÏË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ı›: “°ÓˆÚ›˙·Ì fiÙÈ Ë ∞∂∫ Â›Ó·È ÌÈ· ÔÌ¿‰· Ô˘ Â›Ó·È ÂÈΛӉ˘ÓË ÛÙËÓ Â›ıÂÛË Î·È ı· ¤ÚÂ ӷ ‚Úԇ̠ÙÚfiÔ˘˜ Ó· ÂÚÈÔÚ›ÛÔ˘Ì ÙËÓ ÂÈıÂÙÈ΋ Ù˘ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·. Δ· ηٷʤڷÌ Û ÌÂÁ¿ÏÔ ‚·ıÌfi, ηıÒ˜ ÔÈ Δ˙ÈÌÔ‡Ú Î·È ™ÎfiÎÔ ‰ÂÓ Ê¿ÓËÎ·Ó È‰È·›ÙÂÚ·. ∞fi ÂΛ Î·È ¤Ú· ÚÂÛ¿Ú·Ì Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜ ÙÔ˘ ÁË¤‰Ô˘, ËÁ·›Ó·Ì ÚÒÙÔÈ ¿Óˆ ÛÙË Ì¿Ï· Î·È ‚Á·›Ó·Ì ÁÚ‹ÁÔÚ· ÛÙËÓ Â›ıÂÛË. ∂ÎÌÂÙ·ÏÏÂ˘Ù‹Î·Ì ÙȘ ·Ì˘ÓÙÈΤ˜ ·‰˘Ó·Ì›Â˜ Ù˘ ∞∂∫, ÛËÌÂÈÒÛ·Ì ÙÚ›· ÁÎÔÏ Î·È ‹Ú·Ì ·fiÏ˘Ù· ‰›Î·È· ÙË Ó›ÎË. ∞ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó ‰‡Ô Ôχ ‰‡ÛÎÔÏ· ·È¯Ó›‰È· ÂÎÙfi˜ ¤‰Ú·˜, Ì √Ï˘ÌÈ·Îfi ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ Î·È ∞ÙÚfiÌËÙÔ ∞ıËÓÒÓ, ÁÈ· Ù· ÔÔ›· ı· ÚÔÂÙÔÈÌ·ÛÙԇ̠ηٿÏÏËÏ·, Ì ÛÙfi¯Ô ÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË ‚·ıÌÔÏÔÁÈ΋ Û˘ÁÎÔÌȉ‹. ™Â‚fiÌ·ÛÙ fiϘ ÙȘ ÔÌ¿‰Â˜, fï˜ Û η̛· ÂÚ›ÙˆÛË ‰ÂÓ ı· Ìԇ̠ÛÙÔ Á‹Â‰Ô Ì Êfi‚Ô. ¢È·ı¤ÙÔ˘Ì ·˘ÙÔÂÔ›ıËÛË, ˆ˜ ÔÌ¿‰·, ›̷ÛÙ fiÏÔÈ ÌÈ· “‰Â̤ÓË” ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· Î·È ·ÈÛÈÔ‰ÔÍԇ̠ˆ˜ Ù· ıÂÙÈο ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ı· Û˘Ó¯ÈÛÙÔ‡Ó”.

Èڛ˜ ª·ÚÙ›Ó Ì “£Ú‡ÏÔ” ªÂ ·ÔÁÂ˘Ì·ÙÈÓ‹ ÚÔfiÓËÛË ÛÙÔ ‚ÔËıËÙÈÎfi ÙÔ˘ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎÔ‡ ™Ù·‰›Ô˘ Û˘Ó¯›ÛÙËΠ¯ı˜ Ë ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· ÙˆÓ “ÂÚ˘ıÚÔχΈӔ ÂÓ fi„ÂÈ Ù˘ Û·‚‚·ÙÈ¿ÙÈ΢ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛ˘ Ì ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜. ªÂ ÂÍ·›ÚÂÛË ÙÔÓ ÙÚ·˘Ì·Ù›· ÃÔ˘¿Ó ª·ÚÙ›Ó, fiÏÔÈ ÔÈ ˘fiÏÔÈÔÈ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙË ‰È¿ıÂÛË Ù˘ Ù¯ÓÈ΋˜ ËÁÂÛ›·˜. √ ∞ÚÁÂÓÙÈÓfi˜ ÂÈıÂÙÈÎfi˜ ˘¤ÛÙË ‰È¿Ù·ÛË ÛÙÔÓ ·ÚÈÛÙÂÚfi ‰ÈΤʷÏÔ (·Ô¯ÒÚËÛ ÙÚ·˘-

Ì·Ù›·˜ ·fi ÙÔ Ì·Ù˜ Ì ÙËÓ ∞∂∫) Î·È ‹‰Ë ˘Ô‚¿ÏÏÂÙ·È Û ıÂÚ·›·. ∞‡ÚÈÔ ¶¤ÌÙË ı· ÂÈÛÎÂÊÙ› Í·Ó¿ ÙÔÓ ÁÈ·ÙÚfi Ô˘ ÙÔÓ ÂͤٷÛÂ Î·È ·Ó ¤¯ÂÈ ÍÂÂÚ¿ÛÂÈ ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· ı· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ ÚÔÔÓ‹ÛÂȘ. ªÂ ‰Â‰Ô̤ÓÔ fiÙÈ ÌÂÙ¿ ÙÔ ·È¯Ó›‰È Ì ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi ˘¿Ú¯ÂÈ ‰È·ÎÔ‹ ÌÈ·˜ ‚‰ÔÌ¿‰·˜ ÛÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ·, ÏfiÁˆ ÙˆÓ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂˆÓ Ù˘ ∂ıÓÈ΋˜ ÔÌ¿‰·˜ ÁÈ· Ù· ÚÔÎÚÈÌ·ÙÈο ÙÔ˘ Euro 2012, Ô ª·ÚÙ›Ó ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· Â›Ó·È ¤ÙÔÈÌÔ˜ ÁÈ· ÙÔ ÂfiÌÂÓÔ Ì·Ù˜ Ì ÙÔÓ ∞ÙÚfiÌËÙÔ ÛÙÔ ¶ÂÚÈÛÙ¤ÚÈ (17/10).

∏ ∞η‰ËÌ›· ÛÙÔ ƒ¤ÓÙË Î·È ÛÙÔ “∫·Ú·˚ÛοÎË” ª›· ¢¯¿ÚÈÛÙË Î·È ¤ÎÏËÍË ÂÂʇϷÍÂ Ô ÌÂÁ·ÏÔ̤ÙÔ¯Ô˜ Ù˘ ¶∞∂ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘, Î. ∞¯ÈÏϤ·˜ ª¤Ô˜ Ì ÙÔÓ Î. π¿ÛˆÓ ÷Ù˙‹, ˘‡ı˘ÓÔ Ù˘ ∞η‰ËÌ›·˜ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘, ÛÙÔ˘˜ 210 ÂÚ›Ô˘ ÌÈÎÚÔ‡˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘. °È· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· Ù˘ ÔÌ¿‰·˜, ∏ ¶∞∂ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘ ‰›ÓÂÈ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Û fiÏ· Ù· ·È‰È¿ Ù˘ ∞η‰ËÌ›·˜ Ù˘, Ó· Ù·Íȉ¤„Ô˘Ó ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ 2 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ ÁÈ· ÙÔÓ ¶ÂÈÚ·È¿ Î·È Ó· ˙‹ÛÔ˘Ó ÌÔÓ·‰ÈΤ˜ ÛÙÈÁ̤˜, ÚÒÙ· ÛÙÔ ∞ıÏËÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜, ÛÙÔ ƒ¤ÓÙË Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·, Ó· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ó ÙÔÓ ·ÁÒÓ· √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜-√Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘, ÛÙÔ “∫·Ú·˚ÛοÎË”. Δ· ·È‰È¿ fiÏˆÓ ÙˆÓ ÙÌËÌ¿ÙˆÓ Ù˘ ∞η‰ËÌ›·˜, Ì·˙› Ì ÙÔ˘˜ ÚÔÔÓËÙ¤˜ ÙÔ˘˜ ı· Ù·Íȉ¤„Ô˘Ó Ù· ¯·Ú¿Ì·Ù· ÙÔ˘ ™·‚‚¿ÙÔ˘ (ÒÚ· ·Ó·¯ÒÚËÛ˘ 5.30 .Ì. ·fi ÙÔ ¢ËÌ·Ú¯Â›Ô μfiÏÔ˘) Ì Ô‡ÏÌ·Ó ÁÈ· ÙËÓ ∞ı‹Ó·. ™ÙȘ 11:00, ÛÙÔ ∞ıÏËÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ ÛÙÔ ƒ¤ÓÙË, ÔÈ ÙÚÂȘ ·ÁˆÓÈÛÙÈΤ˜ ÔÌ¿‰Â˜ Ù˘ ∞η‰ËÌ›·˜ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘ (ÁÂÓ. 96, 97, 98) ı· ‰ÒÛÔ˘Ó ÊÈÏÈÎÔ‡˜ ·ÁÒÓ˜ Ì ÙȘ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ˜ ÔÌ¿‰Â˜ Ù˘ ÂÈÚ·ÈÒÙÈ΢ ∞η‰ËÌ›·˜. £· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ Á‡̷ Î·È ÌÂÙ¿ Ù· ·È‰È¿ Ù˘ ∞η‰ËÌ›·˜ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘ ı· ÊÈÏÔÍÂÓËıÔ‡Ó Û ÂȉÈ΋ ÎÂÚΛ‰· ÛÙÔ “∫·Ú·˚ÛοÎË” , ÁÈ· Ó· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ó ÙÔÓ ·ÁÒÓ· √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜-√Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘. ŸÏ· Ù· ¤ÍÔ‰· ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ ı· Î·Ï˘ÊıÔ‡Ó ·fi ÙËÓ ¶∞∂ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘, ÚÔÛʤÚÔÓÙ·˜ ÛÙ· ·È‰È¿ Ô˘ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘, ÌÔÓ·‰ÈΤ˜ ÂÌÂÈڛ˜.


20

T∂Δ∞ƒΔ∏ 29 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2010

Δ∞ ¶∂¡Δ∂ °∫√§ Δ√À √§Àª¶π∞∫√À μ. ™Δ∏ ™√À¶∂ƒ §π°∫ ∂Ã√À¡ ™∏ª∂πø™∂π ∞§§√¢∞¶√π ¶∞π∫Δ∂™

ÀfiıÂÛË ÙˆÓ Í¤ÓˆÓ ÙÔ ÛÎÔÚ¿ÚÈÛÌ· Â... ·ÔÎÏÂÈÛÙÈ΋ ˘fiıÂÛË ÙˆÓ Í¤ÓˆÓ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙÒÓ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘ ÂÍÂÏ›ÛÛÂÙ·È Ì¤¯ÚÈ ÛÙÈÁÌ‹˜ ÙÔ ÛÎÔÚ¿ÚÈÛÌ· Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÛÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Ù˘ ™Ô‡ÂÚ §ÈÁÎ.

™ ∞ÚÎÂÙ¤˜ ÔÈ ÊıÔÚ¤˜ ÛÙÔ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎfi

ΔÔ˘ Ãπ™Δ√º√ƒ√À ™∂ª∂ƒ°∂§∏

∞ƒ∫∂Δ∂™ ‹Ù·Ó ÔÈ ÊıÔÚ¤˜ Ô˘ ÚÔοÏÂÛ·Ó ÔÈ Ô·‰Ô› Ù˘ ∞∂∫ Ô˘ ‚Ú¤ıËÎ·Ó ÙËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË ∫˘Úȷ΋ ÛÙÔ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎfi ÁÈ· Ó· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË Ì ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi μfiÏÔ˘. √È Ô·‰Ô› Ù˘ “ŒÓˆÛ˘” οıÈÛ·Ó ÛÙÔ ‚fiÚÂÈÔ ¤Ù·ÏÔ ÙÔ˘ ™Ù·‰›Ô˘ Î·È Î¿ÔÈÔÈ ÂÍ ·˘ÙÒÓ ÚÔ¤‚ËÛ·Ó Û ‚·Ó‰·ÏÈÛÌÔ‡˜. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ Î. Δ¿ÛÔ ªÈÏ¿ÓÔ, ˘‡ı˘ÓÔ ÙÔ˘ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎÔ‡ ¤Û·Û·Ó 141 ηı›ÛÌ·Ù·, Ù¤ÛÛÂÚȘ ÓÈÙ‹Ú˜, ¤Ó· ÛÂÛÔ˘¿Ú ÙÔ›¯Ô˘, Ì›· ÌÂÙ·ÏÏÈ΋ fiÚÙ·, ¤ÓÙ ÎÏÂȉ·ÚȤ˜, ÂÓÒ ˙ËÌÈ¿ ÚÔÎÏ‹ıËÎÂ Î·È ÛÙËÓ Ê˘ÛÔ‡Ó· ÙˆÓ ·Ô‰˘ÙËÚ›ˆÓ ·fi ·È¯ÌËÚfi ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ. ∂›Û˘, Ô·‰Ô› Ù˘ ∞∂∫ ¤ÁÚ·„·Ó ‰È¿ÊÔÚ· Û˘Óı‹Ì·Ù· Û ÙÔ›¯Ô˘˜ Î·È Û fiÚÙ˜. ∞ÓÙ›ıÂÙ·, Ë Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ ÙˆÓ ÊÈÏ¿ıÏˆÓ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘ ‹Ù·Ó ˘Ô‰ÂÈÁÌ·ÙÈ΋, ηıÒ˜ ‰ÂÓ ÚÔÎÏ‹ıËΠη̛· ·Ôχو˜ ˙ËÌÈ¿ ÛÙȘ ÎÂÚΛ‰Â˜ fiÔ˘ οıÈÛ·Ó ÔÈ Ê›Ï·ıÏÔÈ ÙˆÓ “ÂÚ˘ıÚÔχΈӔ.

•ÂÎÈÓÔ‡Ó ÔÈ ÂÚÁ·Û›Â˜ ÛÙÔ ¯ÏÔÔÙ¿ËÙ· ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙÔÓ ¯ÏÔÔÙ¿ËÙ· ÙÔ˘ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎÔ‡ ™Ù·‰›Ô˘ ̤۷ ÛÙËÓ Â‚‰ÔÌ¿‰· ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ÍÂÎÈÓ‹ÛÔ˘Ó ÔÈ ÂÚÁ·Û›Â˜ Û˘ÓÙ‹ÚËÛ˘. ΔÂÏÈο ‰ÂÓ ı· Á›ÓÂÈ ·Ó·Î·Ù·Û΢‹ ÙÔ˘ ¯ÏÔÔÙ¿ËÙ·, ·ÏÏ¿ ÔÈ ··Ú·›ÙËÙ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ‚ÂÏÙȈı› Ë ÂÈÎfiÓ· ÙÔ˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎÔ‡ ¯ÒÚÔ˘. ∏ ˘‡ı˘ÓË ÂÙ·ÈÚ›· Ô˘ ¤¯ÂÈ ·Ó·Ï¿‚ÂÈ ÙË Û˘ÓÙ‹ÚËÛË ÙÔ˘ ¯ÏÔÔÙ¿ËÙ· ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ ˆ˜ ̤¯ÚÈ ÙÔ ÂfiÌÂÓÔ ·È¯Ó›‰È ¤‰Ú·˜ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ (Ì ÙË §¿ÚÈÛ· ÛÙȘ 23 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘), ÙÔ ¯fiÚÙÔ ı· Â›Ó·È Û Ôχ ηχÙÂÚË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÁÈ· Ó· ÊÈÏÔÍÂÓ‹ÛÂÈ ·ÁÒÓ˜ Ù˘ ™Ô‡ÂÚ §ÈÁÎ. √ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ÛÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ· ·˘Ùfi ‰ÂÓ ı· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÈ ÙÔ ™Ù¿‰ÈÔ Î·È ÔÈ ÚÔÔÓ‹ÛÂȘ ı· Á›ÓÔÓÙ·È ÛÙÔ ‚ÔËıËÙÈÎfi ÙÔ˘ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎÔ‡. ∂.Ã.

∂ΉÚÔÌ‹ ÙˆÓ Austrian ÁÈ· ÙÔ ·È¯Ó›‰È ÛÙÔ “∫·Ú·˚ÛοÎË” ∂∫¢ƒ√ª∏ ÛÙÔÓ ¶ÂÈÚ·È¿ ÁÈ· ÙÔÓ ·È¯Ó›‰È ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ ¶. Ì ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi μ. ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÙÔ Austrian Boys Club. ªÂ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ô˘ Âͤ‰ˆÛ·Ó ÔÈ Austrian ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È Ù· ÂÍ‹˜: “ΔËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË ∫˘Úȷ΋ ÔÈ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ Î·È Ô ÎfiÛÌÔ˜ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘ ηٿÊÂÚ·Ó Ó· ÌÈÏ¿ÂÈ fiÏË Ë Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈ΋ ∂ÏÏ¿‰· ÁÈ· ÙËÓ ·Í›· Î·È ÙÔ ‹ıÔ˜ Ì·˜. ¢ÂηÙÚ›˜ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ μÔÏÈÒÙ˜ ηٿÊÂÚ·Ó ÙÔ ·ÊÈÏfiÍÂÓÔ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎfi Ó· ÙÔÓ ÌÂÙ·ÙÚ¤„Ô˘Ó Û ¤‰Ú· Î·È Ó· ·Ô¯ˆÚ›ÛÔ˘Ó ...ÌÂı˘Ṳ̂ÓÔÈ Ì ÙË ¯·Ú¿ Ù˘ ÂÈÙ˘¯›·˜ ÛÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ Ù˘ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜ Î·È ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, ÁÏÂÓÙÒÓÙ·˜ ˆ˜ ÙÔ Úˆ› ÙË Ó›ÎË Â› Ù˘ ∞∂∫. ∂fiÌÂÓfi˜ ÛÙ·ıÌfi˜ Ô ¶ÂÈÚ·È¿˜ Î·È ÙÔ Club ÙˆÓ Austrian Boys ÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÂΉÚÔÌ‹ ÁÈ· ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ, Ì ÛÎÔfi Ó· ‰ÒÛÔ˘Ì ÙÔ ‰ÈÎfi Ì·˜ ¤ÓÙÔÓÔ μÔÏÈÒÙÈÎÔ ¯ÚÒÌ· ÛÙÔ “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔ” Á‹Â‰Ô “°. ∫·Ú·˚Ûο΢” . ŸÔÈÔ˜ ÂÈı˘Ì› Ó· ˙‹ÛÂÈ ¤Ó· ·ÎfiÌË fiÓÂÈÚÔ, ¤¯ÂÈ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ‰ËÏÒÛÂÈ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹, ηıËÌÂÚÈÓ¿, ÙȘ ·ÔÁÂ˘Ì·ÙÈÓ¤˜ ÒÚ˜ ÛÙ· ÁÚ·Ê›· Ì·˜ πˆÏÎÔ‡ª·ÁÓ‹ÙˆÓ. ™˘Ì‚ÔÏÈ΋ ÙÈÌ‹ ÂΉÚÔÌ‹˜ 5 ¢ÚÒ” .

ªÂÙ¿ ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË Ù˘ 4˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜, Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÈ ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi ÛÙËÓ 3Ë ı¤ÛË ÙÔ˘ ‚·ıÌÔÏÔÁÈÎÔ‡ ›Ó·Î·, ÔÈ “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔÈ” ¤¯Ô˘Ó ÛÙ›ÏÂÈ ¤ÓÙ ÊÔÚ¤˜ ÙË Ì¿Ï· ÛÙ· ·ÓÙ›·Ï· ‰›¯Ù˘·. √ ª¿ÚÈÔ ªÚ¤Ûη ¤¯ÂÈ ¯ÚÈÛÙ› ‰‡Ô ÊÔÚ¤˜ ÛÎfiÚÂÚ, οÓÔÓÙ·˜ ÙËÓ ·Ú¯‹ ÛÙËÓ ÚÂÌȤڷ Ù˘ ¡. ™Ì‡ÚÓ˘, ÂÓÒ ÙËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË ∫˘Úȷ΋ “˙¢Á¿ÚˆÛ” Ù· Ù¤ÚÌ·Ù¿ ÙÔ˘ Ì ÙË Ê·Ó¤Ï· ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ Î·È ÙÔÓ ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó Ì ¤Ó· ÁÎÔÏ ÛÙÔ ÂÓÂÚÁËÙÈÎfi ÙÔ˘˜ ÔÈ √˘Ì›ÓÙ˜, ª·ÚÙ›Ó Î·È ™·Óηڤ. ΔÔ ‚ÔÏÈÒÙÈÎÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ¤¯ÂÈ ÛÎÔÚ¿ÚÂÈ ÛÙ· ÙÚ›· ·fi Ù· Ù¤ÛÛÂÚ· ·È¯Ó›‰È· Ô˘ ¤¯ÂÈ ‰ÒÛÂÈ Ì¤¯ÚÈ ÛÙÈÁÌ‹˜ Ì ¶·ÓÈÒÓÈÔ, ¶∞√∫ Î·È ∞∂∫, Ì ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi Ó· ̤ÓÂÈ... ¿ÛÊ·ÈÚÔ˜ ÌfiÓÔ ÛÙÔ Ì·Ù˜ Ù˘ 2˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ Ì ÙÔÓ ∂ÚÁÔÙ¤ÏË. ¶¿ÓÙˆ˜, ÙÔ ÛÂÚ› ÙˆÓ ÙÚÈÒÓ ·ÁÒÓˆÓ Ô˘ “‚ϤÔ˘Ó” ‰›¯Ù˘· ÌfiÓÔ ÔÈ Í¤ÓÔÈ, ‰ÂÓ Â›Ó·È ÚˆÙfiÁÓˆÚÔ ÁÈ· ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi. ΔËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ÛÂ˙fiÓ, Ô˘ ‚ڋΠÙÔ˘˜ “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔ˘˜” Ó· ηٷÎÙÔ‡Ó Ì ¿ÓÂÛË ÙÔÓ Ù›ÙÏÔ Ù˘ μ’ ∂ıÓÈ΋˜ ηÙËÁÔÚ›·˜, ηٷÁÚ¿ÊËÎ·Ó ‰‡Ô ·Ó¿ÏÔÁ· ÛÂÚ›. ∞Ú¯Èο ÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ· 12/1029/11/2009, fiÙ·Ó Â› ÂÓ¿ÌÈÛË Ì‹Ó· Ù· ÁÎÔÏ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘ ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·Ó ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο ·fi ÙÔ˘˜ ƒÔÙ˙¤ÚÈÔ Î·È √˘Ì›ÓÙ˜ (ÔÈ ‰˘Ô ÙÔ˘˜ ÌÔÈÚ¿ÛÙËÎ·Ó ÂÓÓÈ¿ ÁÎÔÏ Û ¤ÓÙÂ Û˘Ó¯fiÌÂÓ· ·È¯Ó›‰È· Ì ¶ÈÂÚÈÎfi, ¢fiÍ· ¢Ú¿Ì·˜, πˆÓÈÎfi, £Ú·Û‡‚Ô˘ÏÔ Î·È √º∏). ŒÓ· Ó¤Ô Ì›ÓÈ-ÛÂÚ› (ÙÚÈÒÓ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎÒÓ ·˘Ù‹ ÙË ÊÔÚ¿) ›¯·Ì ÙÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· 29/11/2009-

√§Àª¶π∞∫√™ ¶.

¢ÂÓ ÂÌÓ¤ÂÈ ·ÓËÛ˘¯›· Ô ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ πÌ·Á¿Û·

10/1/2010 ÛÙ· Ì·Ù˜ Ì ∫·Ï·Ì¿Ù·, ¶·ÓÛÂÚÚ·˚Îfi Î·È ƒfi‰Ô, Ì ÙÔÓ ƒÔÙ˙¤ÚÈÔ ÛÙ·ıÂÚ¿ Û ÚfiÏÔ... ÂÎÙÂÏÂÛÙ‹ Î·È ÙÔÓ ∞ÌÚ¿ÌÔ‚ÈÙ˜ Ó· ηٷϷ̂¿ÓÂÈ ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ ·ÚÙÂÓ¤Ú ÙÔ˘ ÛÙËÓ Â›ıÂÛË.

ŒÏÏËÓ˜-ͤÓÔÈ ÛËÌÂÈÒÛ·Ù “1” ŸÛÔ ÁÈ· ÙÔ ...ÈÛÔ˙‡ÁÈÔ ·Ó¿ÌÂÛ· Û ŒÏÏËÓ˜ Î·È Í¤ÓÔ˘˜ ·›ÎÙ˜ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ¤¯Ô˘Ó ÛÎÔÚ¿ÚÂÈ ÙȘ ¤ÓÙ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ÛÂ˙fiÓ ÁÈ· ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi ÙˆÓ μÔÏȈÙÒÓ Î·È ÛÙȘ ÙÚÂȘ ÂıÓÈΤ˜ ηÙËÁÔڛ˜; Ÿˆ˜ Ê·›ÓÂÙ·È Î·È ·fi ÙÔ Û¯ÂÙÈÎfi ÁÚ¿ÊËÌ·, ÔÈ ÚÒÙÔÈ ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó Ó· ¤¯Ô˘Ó ÙÔÓ ÚÒÙÔ ÏfiÁÔ. ¶ÈÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, ÔÈ ŒÏÏËÓ˜ ¤¯Ô˘Ó ÛËÌÂÈÒÛÂÈ Ù· 116 ·fi Ù· 202 Ù¤ÚÌ·Ù· ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘ ·fi ÙË ÛÂ˙fiÓ 2006/07 ̤¯ÚÈ ÎÈ ·˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ (ÔÛÔÛÙfi 57%). ∞ÓÙ›ÛÙÔȯ·, Ù· ÁÎÔÏ ÙˆÓ Í¤ÓˆÓ ·ÈÎÙÒÓ ·Ó¤Ú¯ÔÓÙ·È Û 75 (ÔÛÔÛÙfi 37%), ¯ˆÚ›˜ Ó· Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚¿-

ÓÔÓÙ·È ÔÈ ‰‡Ô ӛΘ ÙˆÓ “ÂÚ˘ıÚfiÏÂ˘ÎˆÓ” ÛÙ·... ¯·ÚÙÈ¿ (¤Ú˘ÛÈ Ì ∞ÈÁ¿Ïˆ Î·È ÙÔ 2007 Ì ¶ÈÂÚÈÎfi), ·ÏÏ¿ Î·È Ù· ÙÚ›· ·˘ÙÔÁÎfiÏ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Î·Ù·Î˘Úˆı› ˘¤Ú ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡. ∏ ·Ú·ÁˆÁÈÎfiÙÂÚË ¯ÚÔÓÈ¿ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ŒÏÏËÓ˜ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ ηٷÁÚ¿ÊÙËΠÛÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Ù˘ °’ ∂ıÓÈ΋˜ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô 2006/07, fiÙ·Ó Î·È ÛËÌ›ˆÛ·Ó ۯ‰fiÓ Ù· ÙÚÈÏ¿ÛÈ· ÁÎÔÏ ¤Ó·ÓÙÈ ÙˆÓ Í¤ÓˆÓ Û˘Ì·ÈÎÙÒÓ ÙÔ˘˜. ™Ù· ¯ÚfiÓÈ· Ô˘ ·ÎÔÏÔ‡ıËÛ·Ó Ë “„·Ï›‰·” ¿Ú¯ÈÛ ӷ ÎÏ›ÓÂÈ ˘¤Ú ÙˆÓ Í¤ÓˆÓ, Ì ·ÔÎÔڇʈ̷ ÙÔ ÂÚÛÈÓfi ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Ù˘ μ’ ∂ıÓÈ΋˜, Ô˘ ‚ڋΠÙÔ˘˜ ·ÏÏÔ‰·Ô‡˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ Ó· ˘ÔÛÎÂÏ›˙Ô˘Ó ÙÔ˘˜ ŒÏÏËÓ˜ ÛÙÔ ÛÎÔÚ¿ÚÈÛÌ·. ªÂ ÙËÓ ··Ú·›ÙËÙË ÛËÌ›ˆÛË, ‚¤‚·È·, ˆ˜ ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ÛÂ˙fiÓ ¤¯Ô˘Ó ·ÏÏ¿ÍÂÈ Î·È ÔÈ ÈÛÔÚÚÔ›Â˜ ÛÙÔ ÚfiÛÙÂÚ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘, ηıÒ˜ ·Ú·ÙËÚÂ›Ù·È Î·Ù·ÎfiÚ˘ÊË ·‡ÍËÛË ÙˆÓ ·ÈÎÙÒÓ Ô˘ ηٿÁÔÓÙ·È ·fi ¿ÏϘ ¯ÒÚ˜...

√ ∞ƒ°∂¡Δπ¡√™ ª∂™√™ Δ√À √§Àª¶π∞∫√À μ. ∞¡∞¢∂πã∏∫∂ ¶ƒøΔ√™ ™Δ∏ ™Ã∂Δπ∫∏ æ∏º√º√ƒπ∞

MVP Ù˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ Ô √˘Ì›ÓÙ˜ ÂÙ¿ ÙÔÓ μÈı¤ÓÙ ªfiÓ¯Â, Ô ÔÔ›Ô˜ ·Ó·‰Â›¯ıËΠÎÔÚ˘Ê·›Ô˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ‹˜ Ù˘ 1˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜, ¿ÏÏÔ˜ ¤Ó·˜ ·›ÎÙ˘ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘ η٤ÎÙËÛ ÙÔÓ Ù›ÙÏÔ ÙÔ˘ MVP Ù˘ 4˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ Ù˘ ™Ô‡ÂÚ §ÈÁÎ Î·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ Ô Ã·‚Ȥ √˘Ì›ÓÙ˜. √ ∞ÚÁÂÓÙÈÓfi˜ ̤ÛÔ˜ ›¯Â ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ ·fi‰ÔÛË ÛÙÔ Ì·Ù˜ Ì ÙËÓ ∞∂∫ Î·È Ì ÔÛÔÛÙfi 53,1% ·Ó·‰Â›¯ıËΠÚÒÙÔ˜ ÛÙË Û¯ÂÙÈ΋ „ËÊÔÊÔÚ›·, ·Ê‹ÓÔÓÙ·˜ ÛÙË ‰Â‡ÙÂÚË ı¤ÛË ÙÔÓ ª¤ÓÙ˙·ÌÈÓ √ÓÔ˘¿ÙÛÈ Ù˘ ∫·‚¿Ï·˜ (41.9%) Î·È ÛÙËÓ ÙÚ›ÙË ÙÔÓ ª¿Ô˘ÚÔ ¶fiÈ Ù˘ •¿Óı˘ (5%). “∂›Ì·È Ôχ ¯·ÚÔ‡ÌÂÓÔ˜ Ô˘ ÁÈ· ÙËÓ ÙÈÌËÙÈ΋ ·˘Ù‹ ‰È¿ÎÚÈÛË, Ë ÔÔ›· Û˘Óԉ‡ÙËΠ·fi ÌÈ· ÛÔ˘‰·›· Ó›ÎË ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘ Â› Ù˘ ∞∂∫. ∂›Ó·È Â›Û˘ Ôχ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜, fiÙÈ ‰‡Ô ÊÔÚ¤˜ ÛÙ· Ù¤ÛÛÂÚ· ÚÒÙ· ·È¯Ó›‰È· ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ ·›ÎÙ˜ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘ ΤډÈÛ·Ó ÙÔÓ Ù›ÙÏÔ ÙÔ˘ ÎÔÚ˘Ê·›Ô˘ Ù˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜. ∏ ÔÌ¿‰· ÌÔ˘ ÍÂΛÓËÛ Ôχ ηϿ ÙË ¯ÚÔÓÈ¿ Î·È Â‡¯ÔÌ·È Ë Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ó· Â›Ó·È ·ÎfiÌË Î·Ï‡ÙÂÚË. ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÌÔ˘, ·˘Ùfi Ô˘ ¤¯ˆ Ó· ˘ÔÛ¯ÂıÒ Â›Ó·È fiÙÈ Û οı ·È¯Ó›‰È ı· ÚÔÛ·ıÒ Ó· ‰›Óˆ ÙÔÓ Î·Ï‡ÙÂÚfi ÌÔ˘ ·˘Ùfi, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ‚ÔËı‹Ûˆ ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi Ó· ÂÙ‡¯ÂÈ ÙÔ˘ ÛÙfi¯Ô˘˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ ı¤ÛÂÈ” . ΔÔ ‚Ú·‚Â›Ô ı· ·ÔÓÂÌËı› ÛÙÔÓ Ô-

ª

‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ‹ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘ ·‡ÚÈÔ ¶¤ÌÙË ÛÙȘ 15:45, ÛÙÔ ‚ÔËıËÙÈÎfi ÙÔ˘ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎÔ‡ ™Ù·‰›Ô˘. ΔËÓ ·ÔÓÔÌ‹ ı· οÓÂÈ Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¶∞∂ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘, Î. °ÂÒÚÁÈÔ˜ ΔfiÚ˘.

∫·Ï‡ÙÂÚÔ ÁÎÔÏ ÙÔ˘ ºÔ˘ÛÙ¤Ú ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙÔÓ ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi Best

Goal √¶∞¶, ÙÔ ÁÎÔÏ Ô˘ ÛËÌ›ˆÛÂ Ô ¡Ù·‚›ÓÙ ºÔ˘ÛÙ¤Ú ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ ÛÙÔ ·È¯Ó›‰È Ì ÙÔÓ ∞ÛÙ¤Ú· ΔÚ›ÔÏ˘ „ËÊ›ÛÙËΠÙÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ Ù˘ 4˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ Ì ÔÛÔÛÙfi 48%, ·Ê‹ÓÔÓÙ·˜ ÛÙË ‰Â‡ÙÂÚË ı¤ÛË ÙÔ ÁÎÔÏ ÙÔ ™ˆÙ‹ÚË ¡›ÓË ÛÙÔ Ì·Ù˜ Ì ÙÔÓ ¶·ÓÈÒÓÈÔ (47,2%). ∞ÎÔÏÔ‡ıËÛ ÙÔ ÁÎÔÏ Ô˘ ∂Ì·ÓÔ˘¤Ï ¶ÂÚfiÓ ÙÔ˘ ∞ÙÚÔÌ‹ÙÔ˘ ÛÙÔÓ ·ÁÒÓ· Ì ÙÔÓ ¶·ÓÛÂÚÚ·˚Îfi Ì ÔÛÔÛÙfi 4,8%.

∫∞¶√π∂™ ÌÈÎÚÔÂÓԯϋÛÂȘ Ô˘ ¤ÓȈÛ ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÚÔfiÓËÛ˘, ·Ó¿ÁÎ·Û·Ó ÙÔÓ ∞ÚÈ¤Ï πÌ·Á¿Û· Ó· ·Ô¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÚfiˆÚ· ·fi ÙÔ Î·ÓÔÓÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÂÎÁ‡ÌÓ·Û˘ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ Î·È Ó· Û˘Ó¯›ÛÂÈ Ì ·Û΋ÛÂȘ ÛÙÔ Á˘ÌÓ·ÛÙ‹ÚÈÔ. ¶¿ÓÙˆ˜ Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ∞ÚÁÂÓÙÈÓÔ‡ ÂÈÙÂÏÈÎÔ‡ ̤ÛÔ˘ ‰ÂÓ Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ÂÌÓ¤ÂÈ ·ÓËÛ˘¯›·. ™ÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ ÚÔfiÓËÛË, Ô ªÔ˚Û¤˜ √˘ÚÙ¿‰Ô ÍÂΛÓËÛ Ì ÚfiÁÚ·ÌÌ· ·ÔηٿÛÙ·Û˘ ÏfiÁˆ ÙˆÓ ÂÓԯϋÛÂˆÓ ÛÙË ÊÙ¤ÚÓ· ÎÈ ÂÓ Û˘Ó¯›· ‰ÔΛ̷Û ӷ ÌÂÈ Û ηÓÔÓÈÎÔ‡˜ Ú˘ıÌÔ‡˜, ˆÛÙfiÛÔ Î¿ÔÈÔÈ fiÓÔÈ ÙÔÓ ...¤ÛÙÂÈÏ·Ó Î·È ¿ÏÈ ÛÙÔ Á˘ÌÓ·ÛÙ‹ÚÈÔ. √ ∫·Ù·Ï·Ófi˜ ÌÂÛÔ·Ì˘ÓÙÈÎfi˜ ı· ÚÔÊ˘Ï·¯ı› ÁÈ· Ó· ··ÏÏ·Á› ÙÂÏ›ˆ˜ ·fi ÙÔ˘˜ fiÓÔ˘˜ Î·È ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· Â·Ó¤ÏıÂÈ ÌÂÙ¿ ÙË ‰È·ÎÔ‹ ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜.

√ÚÈÛÙÈÎfi “·ÓÙ›Ô” ·fi Ù· Á‹‰· ÁÈ· ÙÔÓ °Î·Ï¤ÙÈ √ §Ô˘ÙÛÈ¿ÓÔ °Î·Ï¤ÙÈ Ì ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛÂ Î·È Â›ÛËÌ· ÙËÓ ·Ô¯ÒÚËÛË ÙÔ˘ ·fi ÙÔ˘˜ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎÔ‡˜ ¯ÒÚÔ˘˜. √ ∞ÚÁÂÓÙ›ÓÔ˜ ·›ÎÙ˘ ÏfiÁˆ Ù˘ ÓÂÊÚÈ΋˜ ·ÓÂ¿ÚÎÂÈ·˜ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· Û˘Ó¯›ÛÂÈ Ó· ·›˙ÂÈ Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ Î·È Ë Î·ÚȤڷ ÙÔ˘ ÛÙ·Ì¿ÙËÛ ¿‰ÔÍ·. √ °Î·Ï¤ÙÈ ·ԉ¯fiÌÂÓÔ˜ ÙÔ ¿Û¯ËÌÔ ·È¯Ó›‰È Ô˘ ÙÔ˘ ¤·ÈÍÂ Ë ˙ˆ‹ ÙfiÓÈÛ fiÙÈ Â›Ó·È ÛÎÏËÚfi, ˆÛÙfiÛÔ ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ·ÔÊ·ÛÈṲ̂ÓÔ˜ Ó· Û˘Ó¯›ÛÂÈ ÙËÓ ˙ˆ‹ ÙÔ˘, fi¯È Ì·ÎÚÈ¿ ·fi ÙÔ Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ. “£· ‹ıÂÏ· Ó· Û˘Ó¯›Ûˆ Ó· ·›˙ˆ, ·ÏÏ¿ ¤¯ˆ ÌÈ· ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· Î·È ˘¿Ú¯Ô˘Ó Ú¿ÁÌ·Ù· ÈÔ ÛËÌ·ÓÙÈο ·fi ÙÔ Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ. ΔÔÓ π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ ‹Úı ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· ÛÙ· ÓÂÊÚ¿. ∂˘Ù˘¯Ò˜ ηٿÊÂÚ· Ó· ·Ó·Î¿Ì„ˆ, ·ÏÏ¿ ÙÔ Ó· ·›˙ˆ ı· ‹Ù·Ó Ôχ ÂÈΛӉ˘ÓÔ. ∂›Ó·È ÛÎÏËÚfi ·ÏÏ¿ ͤڈ fiÙÈ Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹Ûˆ Ì ÙËÓ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË Ù˘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜ Î·È ÙˆÓ Ê›ÏˆÓ ÌÔ˘. ΔÒÚ· ÍÂÎÈÓ¿ÂÈ Ì›· ηÈÓÔ‡ÚÈ· Ê¿ÛË Ù˘ ˙ˆ‹˜ ÌÔ˘ ·ÏÏ¿ ¿ÓÙ· ı· ı˘Ì¿Ì·È Ù· ‰ÂηÙÚ›· ¯ÚfiÓÈ· ˆ˜ Â·ÁÁÂÏÌ·Ù›·˜ ·›ÎÙ˘. £¤Ïˆ Ó· ÂÈÛÙÚ¤„ˆ ÛÙËÓ ∞ÚÁÂÓÙÈÓ‹ Î·È Ó· ·ÔÏ·‡Ûˆ ÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ¿ ÌÔ˘. Œ¯ˆ ·ÎfiÌ· ηÈÚfi Ó· ÛÎÂÊÙÒ ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ, ·ÏÏ¿ ı· ‹ıÂÏ· Ó· Ì›ӈ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘” , ÙfiÓÈÛ Û ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ Ô °Î·Ï¤ÙÈ ÛÙËÓ πÛ·ÓÈ΋ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· “Heraldo.es”. √ °Î·Ï¤ÙÈ ÊfiÚÂÛ ÙË Ê·Ó¤Ï· Ù˘ ∂ÛÙÔ˘ÓÙÈ¿ÓÙ˜ (1996-99, 200001), Ù˘ ¡¿ÔÏÈ (2000), Ù˘ ™·Ú·ÁfiÛ· (2000-05), Ù˘ ∞ÙϤÙÈÎÔ ª·‰Ú›Ù˘ (2005-07), ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ (2007-10) Ì 402 ·ÁÒÓ˜ Î·È 74 ÁÎÔÏ. ™ÙËÓ Î·ÚȤڷ ÙÔ˘ η٤ÎÙËÛ ÙÔ ∫‡ÂÏÏÔ πÛ·Ó›·˜ Ì ÙË ™·Ú·ÁfiÛ· Î·È ÙÔ ™Ô‡ÂÚ ∫· (2004) ηıÒ˜ Î·È ‰‡Ô ÓÙ·ÌÏ Ì ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi (2008, 2009).


T∂Δ∞ƒΔ∏ 29 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2010

21

√ ∫ƒ√∞Δ∏™ Δ∂áπ∫√™ ¶ƒ√¶√¡∏™∂ °π∞ ¶ƒøΔ∏ º√ƒ∞ Δ√À™ “∫À∞¡√§∂À∫√À™” ¶√¢√™º∞πƒπ™Δ∂™

¶ÚÂÌȤڷ ÁÈ· ª·Ú¤ÓÙ˙È ∞ÚÌ¿ÓÙÔ ª·Ú¤ÓÙ˙È ‹Ù·Ó ÙÔ Ó¤Ô ÚfiÛˆÔ ÛÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ ÚÔfiÓËÛË Ù˘ ¡›Î˘, Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠÛÙÔ ™ÙÂÊ·ÓÔ‚›ÎÂÈÔ. √ ∫ÚÔ¿Ù˘ Ù¯ÓÈÎfi˜ ÁÓˆÚ›ÛÙËΠ̠ÙÔ˘˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ·Ó¤Ï·‚ ÙËÓ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· ÙÔ˘˜ ÂÓ fi„ÂÈ ÙÔ˘ ÂÓÙfi˜ ¤‰Ú·˜ ·È¯ÓȉÈÔ‡ Ì ÙË ¢fiÍ· ∫Ú·ÓԇϷ˜. ¶¿ÓÙˆ˜, Ô‡Ù ¯ı˜ ˘¤ÁÚ·„Â, οÙÈ Ô˘ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· Á›ÓÂÈ Ì¤¯ÚÈ ·‡ÚÈÔ ¶¤ÌÙË.

ƒÂÔÚÙ¿˙: °πøƒ°√™ ¶∂°π√™ πηÓÔÔ›ËÛË ÂÈÎÚ·Ù› ÛÙË ¡›ÎË ÌÂÙ¿ ÙÔ “‰ÈÏfi” ÛÙËÓ ∏Ú¿ÎÏÂÈ· ™ÂÚÚÒÓ ÁÈ· ÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Ù˘ Football League 2. ŸÌˆ˜ ÁÈ· Ó· ·ÔÎÙ‹ÛÂÈ ·Í›· ·˘Ù‹ Ë ÂÈÙ˘¯›· Ú¤ÂÈ Ó· Û˘Ó‰˘·ÛÙ› Î·È Ì ӛΘ ÛÙ· ‰‡Ô Ì·Ù˜ Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó Ì ÙË ¢fiÍ· ∫Ú·ÓԇϷ˜ Î·È ÙËÓ ∞Ó·Á¤ÓÓËÛË °È·ÓÓÈÙÛÒÓ Î·È Ù· ÔÔ›· Â›Ó·È ÂÓÙfi˜ ¤‰Ú·˜. ™ÙÔ “΢·ÓfiÏ¢ÎÔ” ÛÙÚ·ÙfiÂ‰Ô ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó ¤Ó·-¤Ó· Ù· ·È¯Ó›‰È· Î·È ÁÈ’ ·˘Ùfi Ë ÚÔÛÔ¯‹ fiÏˆÓ ÛÙÚ¤ÊÂÙ·È ÛÙÔÓ ·ÁÒÓ· Ì ÙË ¢fiÍ· ∫Ú·ÓԇϷ˜, Ô˘ ı· ‰ÈÂÍ·¯ı› ÛÙÔ ÛÙ¿‰ÈÔ Ù˘ ¡Â¿ÔÏ˘. ∏ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· ÁÈ· ÙÔ Ì·Ù˜ ·˘Ùfi ÍÂΛÓËÛ Ì ÙÔ˘˜ ·›ÎÙ˜ Ó· Á˘ÌÓ¿˙ÔÓÙ·È ¯ı˜ ÛÙÔ Á‹Â‰Ô ÙÔ˘ ™ÙÂÊ·ÓÔ‚ÈΛԢ Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· ˘fi ÙȘ Ô‰ËÁ›Â˜ ÙÔ˘ ∞ÚÌ¿ÓÙÔ ª·Ú¤ÓÙ˙È. ΔÔÓ ÚÔÔÓËÙ‹ ·ÚÔ˘Û›·Û ÛÙÔ˘˜ ·›ÎÙ˜ Ô Úfi‰ÚÔ˜, Î. ¢ËÌ‹ÙÚ˘ πˆ·ÓÓ›‰Ë˜. √ 47¯ÚÔÓÔ˜ ∫ÚÔ¿Ù˘ ÚÔÔÓËÙ‹˜, ÌÔÚ› Ó· ÌËÓ ¤¯ÂÈ ·-

Ó·ÎÔÈÓˆı› Â›ÛËÌ· ·fi ÙËÓ ¶∞∂, ·ÏÏ¿ fiÏ· ‰Â›¯ÓÔ˘Ó fiÙÈ ·˘Ùfi˜ ı· Â›Ó·È Ô ·ÓÙÈηٷÛÙ¿Ù˘ ÙÔ˘ Ãfiگ ª¿ÚÈÔ˜. ∞Ú¯Èο ‹Úı ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ηÙfiÈÓ ÚÔÊÔÚÈ΋˜ Û˘Ìʈӛ·˜ Ì ÙÔÓ ™ÙÚ¿ÙÔ °È‰fiÔ˘ÏÔ. ∫·ÙfiÈÓ ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛ ÙËÓ ÂÎÙfi˜ ¤‰Ú·˜ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË Ì ÙÔÓ ª. ∞ϤͷӉÚÔ ∏Ú¿ÎÏÂÈ·˜, Â¤ÛÙÚ„ Ì ÙËÓ ·ÔÛÙÔÏ‹ ÛÙÔ μfiÏÔ, ÁÓÒÚÈÛÂ Î·È ÚÔfiÓËÛ ÙÔ˘˜ ·›ÎÙ˜. √fiÙ ̤ÓÔ˘Ó ÌfiÓÔ ÔÈ ˘ÔÁڷʤ˜ Ô˘ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÌÔ˘Ó Ì¤¯ÚÈ ÙËÓ ¶¤ÌÙË. ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙÔ Î·ı·Ú¿ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ÎÔÌÌ¿ÙÈ, ÁÈ· ÙÔ ·È¯Ó›‰È Ù˘ ∫˘Úȷ΋˜ ‰ÂÓ ˘ÔÏÔÁ›˙ÔÓÙ·È ‰‡Ô Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜. √ ÏfiÁÔ˜ ÁÈ· ÙÔÓ ÙÚ·˘Ì·Ù›· μ·ÁÁ¤ÏË ™ÙÔ˘ÚÓ¿Ú· Î·È ÙÔÓ ÙÈ̈ÚË̤ÓÔ ªÈ¯¿ÏË ∫Ô˘ÙÛÔÁÈ¿ÓÓË. √ ÕÓÙ ¡Ù¿ÓÈÛÈÙ˜ ‰ÂÓ Á˘ÌÓ¿ÛÙËΠ¯ı˜ ηıÒ˜ ˘¤ÛÙË ‰È¿ÛÙÚÂÌÌ· ÂÏ·ÊÚÈ¿˜ ÌÔÚÊ‹˜. øÛÙfiÛÔ, Ë ÚÒÙË ÂÈÙ˘¯›· ÛÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ÏÂÈÙÔ‡ÚÁËÛ ¢ÂÚÁÂÙÈο ÛÙËÓ „˘¯ÔÏÔÁ›· ÙˆÓ “΢·ÓÔχΈӔ, Ô˘ ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È ·ÔÊ·ÛÈṲ̂ÓÔÈ Ó· ÍÂÂÚ¿ÛÔ˘Ó Î·È ÙÔ ÂfiÌÂÓÔ ÂÌfi‰ÈÔ. ø˜ ÔÌ¿‰· Û·ÊÒ˜ Î·È Â›Ó·È ·ÓÒÙÂÚË ·fi ÙË ¢fiÍ· ∫Ú·ÓԇϷ˜. ∂ΛÓÔ Ô˘ ·Ï¿ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Â›Ó·È Ó· ‰Â›ÍÔ˘Ó ÙË ‰¤Ô˘Û· ÚÔÛÔ¯‹ Î·È Ó· ·›ÍÔ˘Ó Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ Ú·ÁÌ·ÙÈΤ˜ ÙÔ˘˜ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜, ÌË ÂÈÙÚ¤ÔÓÙ·˜ ÛÙËÓ ·ÓÙ›·ÏË ÔÌ¿‰· Ó· ÈÛÙ¤„ÂÈ fiÙÈ ÌÔÚ› Ó· οÓÂÈ ÙËÓ ¤ÎÏËÍË. ∏ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· Ù˘ ¡›Î˘ ı· Û˘Ó¯ÈÛÙ› Û‹ÌÂÚ· Ì ‰‡Ô ÚÔÔÓ‹ÛÂȘ, ÙÔ Úˆ› ÛÙȘ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ Ù˘ πÂÚ¿˜ ªËÙÚfiÔÏ˘ ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ Î·È ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ÛÙÔ ™ÙÂÊ·ÓÔ‚›ÎÂÈÔ. * ™Â ·Ó·˙‹ÙËÛË Ó¤Ô˘ ÊÚÔÓÙÈÛÙ› ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ë ¶∞∂ ¡›ÎË. *∏ ‰ÈÔ›ÎËÛË Ù˘ ¶∞∂ ¡›ÎË Â˘¯·ÚÈÛÙ› ÙÔÓ ¢È·ÁfiÚ· ™ÙÂÊ·-

Ó‹ ÁÓÒÌË ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ Ì·˜, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÒÓÙ·˜ ÙȘ ‚ÔÏÈΤ˜ ÁÈ’ ·˘ÙÔ‡˜ ÂÓÙ˘ÒÛÂȘ.

Δ· ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ· ‰È·ÚΛ·˜

ÓÔ‚ÈΛԢ ÁÈ· ÙËÓ ·Ú·¯ÒÚËÛË ÙÔ˘ ÁË¤‰Ô˘ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· Ù˘ ÔÌ¿‰·˜.

∞Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÙÔ˘ Blue Club “ªÂÙ¿ ÙÔ ı¤Ì· Ô˘ ÚԤ΢„ ·fi ÙȘ ηٷÁÁÂϛ˜ Û ڷ‰ÈÔʈÓÈÎÔ‡˜ Î·È ÙËÏÂÔÙÈÎÔ‡˜ ÛÙ·ıÌÔ‡˜, ·fi Ô·‰fi ÙÔ˘ Û˘ÌÔÏ›ÙË Ô ÔÔ›Ô˜ ÈÛ¯˘Ú›˙ÂÙ·È fiÙÈ ‰¤¯ıËΠÂ›ıÂÛË Ì ̷¯·›ÚÈ ·fi Ô·‰Ô‡˜ Ù˘ ¡›Î˘ Î·È Ì¤ÏË ÙÔ˘ Û˘Ó‰¤ÛÌÔ˘ Ì·˜. ΔÔ Blue Club “¶. ¡ÙÔÎÔ‡˙˘” ηÏ› ÙÔÓ ·ıfiÓÙ· Ù˘ ·¯ıÔ‡˜ ·˘Ù‹˜ Ú¿Í˘, Ó· οÓÂÈ

Â›ÛËÌË Î·È ÂÒÓ˘ÌË Î·Ù·ÁÁÂÏ›· ηٿ ÙÔ˘ Ô·‰Ô‡ Ô˘ ÙÔ˘ ÂÂÙ¤ıË. ™Â ·ÓÙ›ıÂÙË ÂÚ›ÙˆÛË ıˆÚԇ̠fiÙÈ ÔÈ ·ÓÒÓ˘Ì˜ ·˘Ù¤˜ “ʈӤ˜” ‰ÂÓ Â›Ó·È Ù›ÔÙ ¿ÏÏÔ ·fi ÂÓ¤ÚÁÂȘ, ˘ÔÎÈÓÔ‡ÌÂÓ˜ ·fi ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ Â‰Ò Î·È Î·ÈÚfi ηÏÏÈÂÚÁÔ‡Ó Îϛ̷ fiψÛ˘ Î·È ¤ÓÙ·Û˘ ÛÙËÓ Ê›Ï·ıÏË ª·ÁÓËÛ›· Î·È ¤¯Ô˘Ó ÌÔÓ·‰ÈÎfi ÛÎÔfi Ó· οÓÔ˘Ó ÙÔ ·Ó ÁÈ· Ó· ı›ÍÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ¡ÈÎÈÒÙ˜ Ô·‰Ô‡˜. ∂›Û˘ fiÙÈ ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· Ì›· ÚÔ‚ÔηÙfiÚÈÎË Î›ÓËÛË ÁÈ· Ó· ÂÓÔ¯ÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó ÙÔÓ Û‡Ó‰ÂÛÌfi Ì·˜ Î·È Ó· ÛÙÚ¤„Ô˘Ó ÙËÓ ÎÔÈ-

™˘Ó¯›˙ÂÙ·È Ë ‰È¿ıÂÛË ÂÈÛÈÙËÚ›ˆÓ ‰È·ÚΛ·˜ ÁÈ· ÙËÓ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô 2010-2011. º¤ÙÔ˜ Ë ¶∞∂ ¡›ÎË Î˘ÎÏÔÊfiÚËÛ ٤ÛÛÂÚ· ÌÏÔÎ Ì ‰È·ÊÔÚ¿ 50 ¢ÚÒ ÙÔ Î·ı¤Ó·. ¶ÈÔ ·Ó·Ï˘ÙÈο Ù· ÌÏÔÎ ÎÔÛÙ›˙Ô˘Ó 250, 200, 150 Î·È 100 ¢ÚÒ. √È ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ ÁÈ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÈÎÔÈÓˆÓÔ‡Ó Ì ٷ ÙËϤʈӷ 2421066128 (ÁÚ·Ê›· Ù˘ ¶∞∂ ÛÙÔ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎfi) Î·È 6979492113. ∂›Û˘ ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ· ‰È·ÚΛ·˜ ¤¯ÂÈ Î·È Ë ∂Ú·ÛÈÙ¯ÓÈ΋ ¡›Î˘ ÁÈ· ÙËÓ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô 2010-2011. Δ· ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ· ÈÛ¯‡Ô˘Ó ÁÈ· fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÂÓÙfi˜ ¤‰Ú·˜ ·ÁÒÓ˜ Ì¿ÛÎÂÙ, ‚fiÏÂ˚ Î·È Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘ ÙˆÓ ¡¤ˆÓ ∞ıÏËÙÒÓ. ∏ ÙÈÌ‹ ÙˆÓ Î·ÚÙÒÓ ‰È·ÚΛ·˜ Â›Ó·È 40 ¢ÚÒ Î·È ‰È·Ù›ıÂÓÙ·È Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ ·fi Ù· ÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ (ª·È¿Ó‰ÚÔ˘ 14, ÒÚ˜ 11.0013.00 Î·È 19.00-21.00) ηıÒ˜ Î·È ·fi Ù· ̤ÏË ÙÔ˘ ¢.™. ∂›Û˘, ·fi ÙËÓ ∂Ú·ÛÈÙ¯ÓÈ΋ ¡›ÎË ‰È·Ù›ıÂÓÙ·È Î·È Î¿ÚÙ˜ ‰È·ÚΛ·˜ Ù˘ ¶∞∂ ¡›ÎË. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÛÙÔ ÙËϤʈÓÔ 24210 60320.

∂ÁÁڷʤ˜ Û ÙÌ‹Ì·Ù· Ù˘ ∂Ú·ÛÈÙ¯ÓÈ΋˜ ∂Ófi„ÂÈ Ù˘ Ó¤·˜ ·ıÏËÙÈ΋˜ ¯ÚÔÓÈ¿˜ Á›ÓÔÓÙ·È ÂÁÁڷʤ˜ ·ıÏËÙÒÓ Î·È ·ıÏËÙÚÈÒÓ ÛÙÔ ÙÌ‹Ì· ‚fiÏÂ˚ Ù˘ ¡›Î˘. ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÂÎÌ¿ıËÛ˘ ÙÔ˘ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ ‚fiÏÂ˚ ·¢ı‡ÓÂÙ·È Û ·ÁfiÚÈ· Î·È ÎÔÚ›ÙÛÈ· ËÏÈΛ·˜ 7-14 ÂÙÒÓ Î·È ÔÈ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂ-

ÓÔÈ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÈÎÔÈÓˆÓÔ‡Ó Ì ÙÔ ÙËϤʈÓÔ ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ 24210-60320 Î·È Ì ÙËÓ ˘‡ı˘ÓË ÚÔÔÓ‹ÙÚÈ· ·Ó¿Ù˘Í˘ ™ÔÊ›· ªÔ˘ÌÔ‡ÎË (ÙËÏ. 6974669731). ∂›Û˘ ¿Ú¯ÈÛ·Ó ÔÈ ÂÁÁڷʤ˜ ÛÙÔ ÙÌ‹Ì· ÎÔχ̂ËÛ˘ Ù˘ ¡›Î˘. ∞fi ʤÙÔ˜ ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó Î·È ÙÌ‹Ì·Ù· ÂÎÌ¿ıËÛ˘ ÛÙËÓ ÌÈÎÚ‹ ÈÛ›Ó· ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ÎÔÏ˘Ì‚ËÙËÚ›Ô˘ ¡. πˆÓ›·˜ ÁÈ· ·È‰È¿ ËÏÈΛ·˜ 4 ÂÙÒÓ Î·È ¿Óˆ. √È ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·¢ı‡ÓÔÓÙ·È ÛÙ· ÁÚ·Ê›· Ù˘ ∂Ú·ÛÈÙ¯ÓÈ΋˜ ¡›Î˘ (ÙËÏ. 24210-60320) ηıËÌÂÚÈÓ¿ ÛÙȘ ÒÚ˜ 11.0013.00 Î·È 19.00-21.00, ηıÒ˜ Î·È ÛÙÔÓ ¤ÊÔÚÔ ÙÔ˘ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ ¶¤ÙÚÔ ¶·Ú·Û΢fiÔ˘ÏÔ (ÙËÏ. 6936274020). Δ¤ÏÔ˜, Û˘Ó¯›˙ÔÓÙ·È Ì ÈηÓÔÔÈËÙÈÎÔ‡˜ Ú˘ıÌÔ‡˜ ÔÈ ÂÁÁڷʤ˜ ÛÙËÓ ·Î·‰ËÌ›· Ì¿ÛÎÂÙ Ù˘ ¡›Î˘ μfiÏÔ˘ ÁÈ· ·ÁfiÚÈ· Î·È ÎÔÚ›ÙÛÈ· ÁÂÓÓËı¤ÓÙ· Ù· ¤ÙË 1996 ¤ˆ˜ 2003. √È ÚÔÔÓ‹ÛÂȘ ¤¯Ô˘Ó ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ Î·È Á›ÓÔÓÙ·È ÛÙ· Ù¤ÛÛÂÚ· ÎÏÂÈÛÙ¿ Á˘ÌÓ·ÛÙ‹ÚÈ· (1Ô˘, 2Ô˘, 3Ô˘ °˘ÌÓ·Û›Ô˘ ¡. πˆÓ›·˜ Î·È ÎÏÂÈÛÙfi ¢ËÌÔÙÈÎfi °˘ÌÓ·ÛÙ‹ÚÈÔ) Ì ÌÂÁ¿ÏË Â˘ÂÏÈÍ›· ÛÙ· ˆÚ¿ÚÈ· ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ‰È¢ÎÔÏ˘ÓıÔ‡Ó ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜-·ıÏËÙ¤˜ Ì ÙÔ ÂÈ‚·ÚË̤ÓÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ¿ ÙÔ˘˜. ∂›Û˘, Ë Û˘Ó‰ÚÔÌ‹ ÏfiÁˆ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ Û˘Á΢ڛ·˜ ÌÂÈÒıËÎÂ Î·È Â›Ó·È 20 ¢ÚÒ ÌËÓÈ·›ˆ˜ ÁÈ· οı ·ıÏËÙ‹ Î·È 30 ¢ÚÒ ÁÈ· ‰‡Ô ·‰¤ÚÊÈ·. ΔËÓ ÚÔÔÓËÙÈ΋ ÔÌ¿‰· ÙˆÓ ÙÌËÌ¿ÙˆÓ ˘Ô‰ÔÌ‹˜ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÔÈ ÃÚ‹ÛÙÔ˜ ∞ı·Ó·ÛÈ¿‰Ë˜, ∞fiÛÙÔÏÔ˜ ∫·Ì·Î¿˜, °È¿ÓÓ˘ ∫·ÙÛÈοÚ˘ ÛÙ· ·ÁfiÚÈ· Î·È §Â˘Ù¤Ú˘ ∫·ÙÛ·Ï‹˜ ÛÙ· ÎÔÚ›ÙÛÈ·. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ Î·È ÂÁÁڷʤ˜ ÛÙ· ÁÚ·Ê›· Ù˘ ∂Ú·ÛÈÙ¯ÓÈ΋˜ ¡›Î˘, Ô‰fi˜ ª·È¿Ó‰ÚÔ˘ 14, ÙËϤʈÓÔ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ 24210-60320.

■ √ Δ∂áπ∫√™ Δ√À “£ƒÀ§√À” ∂∫£∂π∞™∂ Δ∏¡ ∞°ø¡π™Δπ∫√Δ∏Δ∞ ∫∞π Δ√ ƒ√™Δ∂ƒ Δ√À μ√§πøΔπ∫√À ™À°∫ƒ√Δ∏ª∞Δ√™ ·ÌËÏÔ‡˜ ÙfiÓÔ˘˜ ÎÚ¿ÙËÛÂ Ô ∂ÚÓ¤ÛÙÔ μ·Ï‚¤Ú‰Â ı¤ÏÔÓÙ·˜ Ó· ÌÂÙÚÈ¿ÛÂÈ ÙÔÓ ÂÓıÔ˘ÛÈ·ÛÌfi Ô˘ ÚÔοÏÂÛÂ Ë ÂÌÊ¿ÓÈÛË ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙÔÓ ∞ÛÙ¤Ú· ΔÚ›ÔÏ˘. ∂›Û˘, ÂÎı›·Û ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi μ. Î·È ÙfiÓÈÛ ˆ˜ ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÈ È‰È·›ÙÂÚ· ÙÔ Ì·Ù˜ ÙÔ˘ ÂÚ¯fiÌÂÓÔ˘ ™·‚‚¿ÙÔ˘ Ì ·ÓÙ›·ÏÔ ÙË ‚ÔÏÈÒÙÈÎË ÔÌ¿‰· ÛÙÔ °. ∫·Ú·˚Ûο΢.

Ã

÷ڷÎÙËÚÈÛÙÈο, fiÙ·Ó Ô μ·Ï‚¤Ú‰Â ÎÏ‹ıËΠӷ ÌÈÏ‹ÛÂÈ ÁÈ· ÙÔ ÂÂÚ¯fiÌÂÓÔ ÓÙ¤ÚÌÈ ÎfiÓÙÚ· ÛÙÔÓ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi, ÛÙ· Ù¤ÏË ÙÔ˘ √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘, ·ÓÙ¤‰Ú·ÛÂ. “¶ÂÚÈ̤ӈ οÔÈÔ˜ Ó· Ì ڈًÛÂÈ ÁÈ· ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi μfiÏÔ˘ Î·È ‰ÂÓ Ì ڈٿ ηӤӷ˜. ∂›Ó·È ÌÈ· ·fi ÙȘ ÔÌ¿‰Â˜ Ô˘ ÌÔ˘ ·Ú¤ÛÔ˘Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. ∂ÈÙ›ıÂÙ·È Î·Ï¿, ¤¯ÂÈ Î·Ï‹ ÓÔÔÙÚÔ›· Î·È ÔÈfiÙËÙ· ÛÙÔ ÚfiÛÙÂÚ. ¶Ò˜ Ó· ·Û¯ÔÏËıÒ Ì ÙÔ ·È¯Ó›‰È Ì ÙÔÓ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi ·fi ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ¤¯Ô˘Ì ÙÔ Ì·Ù˜ Ì ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi μfiÏÔ˘; Œ·ÈÍ·Ó

μ·Ï‚¤Ú‰Â: √ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μ. ·fi ÙȘ ηχÙÂÚ˜ ÔÌ¿‰Â˜ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Ôχ ηϿ ·¤Ó·ÓÙÈ Û ¶∞√∫ Î·È ∞∂∫ Î·È ·ÓËÛ˘¯Ò Ôχ ÁÈ· ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ. °È· ÙÔÓ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi ‰ÂÓ ·ÓËÛ˘¯Ò ηıfiÏÔ˘ ·ÎfiÌË. ¶ÚÈÓ ·fi Ù· ÓÙ¤ÚÌÈ ¤¯Ô˘Ì ¿ÏÏ· ‰‡ÛÎÔÏ· ·È¯Ó›‰È·” . √ ∂ÚÓ¤ÛÙÔ μ·Ï‚¤Ú‰Â ‰ÂÓ ·Ú·Û‡ÚÂÙ·È ·fi ÙÔÓ ÂÓıÔ˘ÛÈ·ÛÌfi ÙˆÓ ÊÈÏ¿ıÏˆÓ ÌÂÙ¿ ÙË Ó›ÎË Â› ÙÔ˘ ∞ÛÙ¤Ú· ΔÚ›ÔÏ˘, ÁÓˆÚ›˙ÔÓÙ·˜ ˆ˜ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ‰È¿ÚÎÂÈ· ÛÙȘ ηϤ˜ ÂÌÊ·Ó›ÛÂȘ Î·È fiÙÈ ÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ¤¯ÂÈ Ôχ ‰ÚfiÌÔ ·ÎfiÌË. “∫¿Ó·Ì ¤Ó· Ôχ ηÏfi ·È¯Ó›‰È ÎÈ ·˘Ùfi Û˘Ó¤‚Ë ÂÂȉ‹ ¤¯Ô˘Ì ηÏÔ‡˜ ·›ÎÙ˜ Î·È ÚÔÔÓԇ̷ÛÙ ۈÛÙ¿. ¶¿ÓÙ· ı¤ÏÔ˘Ì ӷ οÓÔ˘Ì ηϿ ·È¯Ó›‰È·, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ÂÍ·ÚÙ¿Ù·È ¿ÓÙ· ·fi Ì·˜. ∂Í·ÚÙ¿Ù·È Î·È ·fi ÙÔÓ ·ÓÙ›·ÏÔ Î·È Ò˜ Â›Ó·È Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· ÂΛÓË ÙËÓ Ë̤ڷ. ∂Ì›˜ ›̷ÛÙ ¿ÓÙ· ¤ÙÔÈÌÔÈ ÁÈ· Ó· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÔ˘Ì ÙÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ‰˘Ó·Ùfi ÚfiÛˆ-

Ô. ∞˘Ùfi ‰ÂÓ ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ ‚¿˙Ô˘Ì ÙÔÓ ·˘ÙfiÌ·ÙÔ ÈÏfiÙÔ Î·È ı· οÓÔ˘Ì ¿ÓÙ· ÙÔ ›‰ÈÔ ·È¯Ó›‰È. Œ¯Ô˘Ì ¤Ó· ÛÙfi¯Ô Î·È ÚÔÛ·ıԇ̠ӷ ÊÙ¿ÛÔ˘Ì ÛÙËÓ Â›Ù¢͋ ÙÔ˘. ∫¿Ó·Ì ¤Ó· ηÏfi ·È¯Ó›‰È ÎÈ ·˘Ùfi ‰ÂÓ ÛËÌ·›ÓÂÈ Ù›ÔÙ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ. ∞‡ÚÈÔ ÌÔÚ› Ó· ·›ÍÔ˘Ì ¿Û¯ËÌ·. ¶Ú¤ÂÈ Ó· ¤¯Ô˘Ì ٷ fi‰È· Ì·˜ ÛÙË ÁË Î·È Ó· Û˘Ó¯›˙Ô˘Ì ÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿. √ Ù›ÙÏÔ˜ ı· ÎÚÈı› Û 6-7 Ì‹Ó˜. ¢ÂÓ ÌÔÚԇ̠ӷ ÎÔÈÙ¿Ì ÙÔÓ ÙÂÚÌ·ÙÈÛÌfi, ÁÈ·Ù› ÙfiÙ ı· ͯ¿ÛÔ˘Ì ÙÔÓ ·ÁÒÓ· Ô˘ ¤¯Ô˘Ì ÌÚÔÛÙ¿ Ì·˜” . ™ÙÔ ÌfiÓÈÌÔ ÂÚÒÙËÌ· fiÙÂ Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ı· Â›Ó·È ¤ÙÔÈÌÔ˜ Ó· ·Ô‰ÒÛÂÈ fiˆ˜ ı¤ÏÂÈ Ô ÚÔÔÓËÙ‹˜ ÙÔ˘, ·¿ÓÙËÛÂ: “∞fi ÙË Ì¤Ú· Ô˘ ‹Úı· ·˘Ùfi Ì ڈÙÔ‡Ó. ¢ÂÓ ÌÔÚԇ̠ӷ ‚¿ÏÔ˘Ì ¤Ó· ¯ÚÔÓÈÎfi fiÚÈÔ. ΔÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ¤¯ÂÈ ·Ú¯›ÛÂÈ ÎÈ ÂÌ›˜ ¤¯Ô˘Ì ÙËÓ ˘Ô¯Ú¤ˆÛË Ó· ÚÔÛ·ıԇ̠ӷ ÎÂÚ‰›˙Ô˘ÌÂ

ÙÔ˘˜ ·ÁÒÓ˜. μÚ›ÛÎÔÌ·È ÛÙËÓ ÔÌ¿‰· Â‰Ò ÎÈ ÂÓ¿ÌÈÛË Ì‹Ó· Î·È ‰ÂÓ ÌÔÚÒ Ó· ¤¯ˆ Û·Ó ‰ÈηÈÔÏÔÁ›· fiÙÈ Â›Ó·È ÓˆÚ›˜ ·ÎfiÌË. Œ¯Ô˘Ì ˘Ô¯Ú¤ˆÛË Ó· ÎÂÚ‰›˙Ô˘ÌÂ. ¢ÂÓ ¤¯ˆ ÁÓˆÚ›ÛÂÈ Î·Ï¿ ·ÎfiÌË ÙÔ˘˜ ·›ÎÙ˜ ÛÙÔÓ ·ÁÒÓ·, ÁÈ·Ù› ¿ÏÏÔ Â›Ó·È Ó· ÙÔ˘˜ ‚ϤÂȘ ÛÙËÓ ÚÔfiÓËÛË ÎÈ ¿ÏÏÔ ÛÙ· ·È¯Ó›‰È·” . ¶Ôχ˜ ÏfiÁÔ˜ Á›ÓÂÙ·È ÁÈ· ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Ì¤ÓÔ˘Ó ÛÙÔÓ ¿ÁÎÔ ‹ ÛÙËÓ Âͤ‰Ú· ·›ÎÙ˜ Ì ÔÈfiÙËÙ· Î·È ÌÂÁ¿Ï· Û˘Ì‚fiÏ·È·. “∂›Ó·È ¤Ó· ·fi Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ¤¯Ô˘ÌÂ. À¿Ú¯Ô˘Ó ·›ÎÙ˜ Ì ÔÈfiÙËÙ· Î·È ÊÈÏÔ‰ÔÍ›·, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·›˙Ô˘Ó fiÏÔÈ. Œ¯ˆ ÌÂÁ¿ÏÔ ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌfi ÁÈ· ÙËÓ ·ÔÛÙÔÏ‹ Î·È ÙËÓ ÂÓ‰Âο‰·. ∂›Ó·È ¤Ó·˜ ¢¯¿ÚÈÛÙÔ˜ ÔÓÔΤʷÏÔ˜, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ·‡ÂÈ Ó· Ì ÚÔ‚ÏËÌ·Ù›˙ÂÈ. ¶¿ÓÙ· ˘¿Ú¯Ô˘Ó Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ Ô˘ ÌÔÚ›˜ Ó· ÙÔ˘˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂȘ Û ÔÏϤ˜ ı¤ÛÂȘ ÎÈ ¿ÏÏÔÈ Ô˘ Â›Ó·È Â-

ÍÂȉÈÎÂ˘Ì¤ÓÔÈ Û ̛· ÌfiÓÔ ı¤ÛË. ŸÙ·Ó ‰È·Ï¤ÁÂȘ ÙÔ˘˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ Ù˘ ·ÔÛÙÔÏ‹˜ ÚÔÙÈÌ¿˜ Ó· ·›ÚÓÂȘ ·›ÎÙ˜ Ô˘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ηχ„Ô˘Ó ‰È¿ÊÔÚ˜ ı¤ÛÂȘ, ÒÛÙ ӷ χÛÔ˘Ó ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ Ù˘¯fiÓ ÚÔ·„Ô˘Ó ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ·ÁÒÓ·. ∂›Ó·È ÏÂÔÓ¤ÎÙËÌ· Ô˘ ‰È·ı¤ÙÔ˘Ì ·ÚÎÂÙÔ‡˜ ·›ÎÙ˜, fiˆ˜ Ô ªÔÓÙÂÛÙfi, ΔÔÚÔÛ›‰Ë˜, Ô ºÂÙÊ·Ù˙›‰Ë˜, Ô ªÔ˚Û¤˜ Î·È Ô ºÔ˘ÛÙ¤Ú” . √ ∂ÚÓ¤ÛÙÔ μ·Ï‚¤Ú‰Â ‰ÂÓ ¤ÎÚ˘„ ÙÔÓ ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌfi ÙÔ˘ ÁÈ· ÙË ‰˘ÛÙÔΛ· ÛÙËÓ Â›ıÂÛË. “¢ËÌÈÔ˘ÚÁԇ̠ÔÏϤ˜ ¢ηÈڛ˜ Î·È ÂÙ˘¯·›ÓÔ˘Ì ϛÁ· ÁÎÔÏ. ¢ÂÓ Â›Ó·È Ê˘ÛÈÔÏÔÁÈÎfi fiÙÈ ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙÔÓ ∏Ú·ÎÏ‹ ÂÙ‡¯·Ì ÌfiÓÔ ¤Ó· ÁÎÔÏ, fiˆ˜ Î·È ÛÙÔ ÚÒÙÔ ËÌ›¯ÚÔÓÔ Ì ÙÔÓ ∞ÛÙ¤Ú· ΔÚ›ÔÏ˘. ¶Ú¤ÂÈ Ó· Û˘Ó¯›ÛÔ˘Ì ӷ ‰Ô˘Ï‡ԢÌ ¿Óˆ Û ·˘Ùfi Î·È Ó· ›̷ÛÙ ÈÔ „‡¯Ú·ÈÌÔÈ ÛÙËÓ ÙÂÏÈ΋ ÚÔÛ¿ıÂÈ·. £· Ì ·ÓË-

Û˘¯Ô‡Û ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·Ó ‰ÂÓ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Û·Ì ʿÛÂȘ” , ÙfiÓÈÛÂ. Δ¤ÏÔ˜, ·Ó·ÊÔÚÈο Ì ÙË ¯ÚËÛÈÌÔÔ›ËÛË ÙˆÓ πÌ·Á¿Û·, ºÂÙÊ·Ù˙›‰Ë Î·È ºÔ˘ÛÙ¤Ú, Ô˘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÚÔÛʤÚÔ˘Ó ÛÙËÓ ›‰È· ı¤ÛË, ·Ó¤ÊÂÚÂ: “ŒÓ·˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ‹˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È Î·Ï‡ÙÂÚÔ˜ ·fi ÙÔÓ ¿ÏÏÔ, Â›Ó·È ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÔ›. √ πÌ·Á¿Û· ‚ÔËı¿ ÛÙÔ ÎÚ¿ÙËÌ· Ù˘ Ì¿Ï· Î·È ÙËÓ ¿Û·, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ Ì·›ÓÂÈ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹. √ ºÂÙÊ·Ù˙›‰Ë˜ Â›Ó·È ÁÚ‹ÁÔÚÔ˜ ·›ÎÙ˘, Ô˘ fï˜ Â›Ó·È Ï›ÁÔ Î·ÈÚfi ÛÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Î·È ¤¯ÂÈ ÔÏÏ¿ Ó· Ì¿ıÂÈ. ¶Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÂÈ ÈÔ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfi˜ ÛÙËÓ ÙÂÏÈ΋ ÚÔÛ¿ıÂÈ· Î·È Ó· ‚ÔËı‹ÛÂÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÛÙËÓ ¿Ì˘Ó·. √ ºÔ˘ÛÙ¤Ú Ì¿˜ ‚ÔËı¿ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·fi fiÏÔ˘˜ ÛÙËÓ ¿Ì˘Ó· Î·È ÛÙËÓ Ù·ÎÙÈ΋. ∂›Û˘ ÌÔÚ› Ó· Ì·˜ ÚÔÛʤÚÂÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÛÙÔ ÁÎÔÏ. ŸÌˆ˜ ÎÈ ÂΛÓÔ˜ ¤¯ÂÈ ÂÚÈıÒÚÈ· ‚ÂÏÙ›ˆÛ˘”.


22

T∂Δ∞ƒΔ∏ 29 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2010

TV Δ√ ÛËÌÂÚÈÓfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ù˘ ÙËÏÂfiÚ·Û˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÙȘ ÂÍ‹˜ ·ıÏËÙÈΤ˜ ÌÂÙ·‰fiÛÂȘ: ¡∂Δ 21.45 ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜-∫ÔÂÁ¯¿ÁË -∑- (ΔÛ¿ÌÈÔÓ˜ §ÈÁÎ) NOVASPORTS 1 19.30 ƒÔ˘Ì›Ó ∫·˙¿Ó-ª·ÚÙÛÂÏfiÓ· -∑(ΔÛ¿ÌÈÔÓ˜ §ÈÁÎ) 21.45 μ·Ï¤ÓıÈ·-ª¿ÓÙÛÂÛÙÂÚ °. -∑- (ΔÛ¿ÌÈÔÓ˜ §ÈÁÎ) NOVASPORTS 2 21.45 §ÂÙfi ÚÔ˜ ÏÂÙfi ÔÈ ·ÁÒÓ˜ ÙÔ˘ ΔÛ¿ÌÈÔÓ˜ §ÈÁÎ -∑NOVASPORTS 3 21.45 ÿÓÙÂÚ-μ¤ÚÓÙÂÚ μÚ. -∑- (ΔÛ¿ÌÈÔÓ˜ §ÈÁÎ) NOVASPORTS 4 21.45 ™¿ÏÎÂ-ªÂÓʛη -∑- (ΔÛ¿ÌÈÔÓ˜ §ÈÁÎ) NOVASPROTS 6 21.45 ΔfiÙÂÓ·Ì-Δ‚¤ÓÙ -∑- (ΔÛ¿ÌÈÔÓ˜ §ÈÁÎ) NOVASPORTS 7 21.45 ÿÔÂÏ Δ.∞.-§ÈfiÓ -∑- (ΔÛ¿ÌÈÔÓ˜ §ÈÁÎ)

∞ӤϷ‚ ÙÔÓ √º∏ Ô ∞Ó·ÛÙfiÔ˘ÏÔ˜ √ ¡›ÎÔ˜ ∞Ó·ÛÙfiÔ˘ÏÔ˜ ı· Â›Ó·È ÙÂÏÈο Ô ·ÓÙÈηٷÛÙ¿Ù˘ ÙÔ˘ °È¿ÓÓË Ã·Ù˙ËÓÈÎÔÏ¿Ô˘ ÛÙÔÓ ¿ÁÎÔ ÙÔ˘ √º∏. ∏ ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙˆÓ ∫ÚËÙÈÎÒÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛ ·ÛÙÚ·È·›· ÙË Û˘Ìʈӛ· Ì ÙÔÓ ŒÏÏËÓ· ÚÔÔÓËÙ‹, ÙËÓ ÔÔ›· Î·È ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ÛÙËÓ Â›ÛËÌË ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘. ∞Ó·Ï˘ÙÈο, Ë ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÛÙÔ Û¿ÈÙ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÙÔ˘ ∏Ú·ÎÏ›Ԣ: ∏ ‰ÈÔ›ÎËÛË Ù˘ ¶∞∂ √º∏ ·Ó·ÎÔÈÓÒÓÂÈ ÙËÓ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ù˘ Ì ÙÔ ÚÔÔÓËÙ‹ Î. ¡›ÎÔ ∞Ó·ÛÙfiÔ˘ÏÔ. √ Î. ∞Ó·ÛÙfiÔ˘ÏÔ˜ ı· ¤ÏıÂÈ ·‡ÚÈÔ (ÛËÌ. Û‹ÌÂÚ·) ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ÛÙÔ ∏Ú¿ÎÏÂÈÔ Î·È ÛÙȘ 4 Ì.Ì. ı· οÓÂÈ ÙËÓ ÚÒÙË ÙÔ˘ ÚÔfiÓËÛË Ì ÙÔ˘˜ ·›ÎÙ˜ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ Ì·˜” .

∂›‰ÂÈÍË ‰˘Ó·ÌÈÎÒÓ ·ıÏËÌ¿ÙˆÓ ÛÙÔ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎfi

∞¡Δπª∂Δø¶π∑∂π ™Δπ™ 21.45 Δ∏¡ ∫√¶∂°Ã∞°∏ °π∞ Δ√ Δ™∞ª¶π√¡™ §π°∫

ªÔÓfi‰ÚÔÌÔ˜ Ë Ó›ÎË ÁÈ· ¶∞√ ª

fiÓÔ Ó›ÎË ı¤ÏÂÈ Û‹ÌÂÚ· Ô ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜ ÛÙÔÓ ‰Â‡ÙÂÚÔ ·ÁÒÓ· ÙÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ Ê¿ÛË ÙˆÓ ÔÌ›ÏˆÓ ÙÔ˘ ΔÛ¿ÌÈÔÓ˜ §ÈÁÎ, Ì ÙÔ˘˜ “Ú¿ÛÈÓÔ˘˜” Ó· ˘Ô‰¤¯ÔÓÙ·È ÛÙȘ 21.45 ÛÙÔ √∞∫∞ ÙËÓ ∫ÔÂÁ¯¿ÁË. ∏ ηٿÎÙËÛË ÙˆÓ ÙÚÈÒÓ ‚·ıÌÒÓ Â›Ó·È ÂÈÙ·ÎÙÈ΋ ·Ó¿ÁÎË, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ë ÂÏÏËÓÈ΋ ÔÌ¿‰· Ó· ‰È·ÙËÚ‹ÛÂÈ “˙ˆÓÙ·Ó¤˜” ÙȘ ÂÏ›‰Â˜ Ù˘ ÁÈ· ÚfiÎÚÈÛË ÛÙËÓ ÂfiÌÂÓË Ê¿ÛË.

Ï›Á˜ Ë̤Ú˜ ¯ˆÚ›˜ ÂÓԯϋÛÂȘ Î·È ÙÔ˘ Ï›Ô˘Ó ·È¯Ó›‰È·, ÂÓÒ ‰ÂÍÈ¿ ı· ·ÁˆÓÈÛÙ› Ô ™Ù¤ÚÁÔ˜ ª·Ú›ÓÔ˜. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, Ô ™ÈÌ¿Ô ‰Â›¯ÓÂÈ Ó· ÎÂÚ‰›˙ÂÈ ¤‰·ÊÔ˜ ÁÈ· ÙË ‰Â‡ÙÂÚË ı¤ÛË ÙÔ˘ ÌÂÛÔ·Ì˘ÓÙÈÎÔ‡, ‰›Ï· ·fi ÙÔÓ ∑ÈÏÌ¤ÚÙÔ ™›Ï‚·, Ì ÙÔÓ ∫·Ú·ÁÎÔ‡ÓË Ó· ‚Ú›ÛÎÂÈ ÎÈ ·˘Ùfi˜ ı¤ÛË ÛÙËÓ ÂÓ‰Âο‰·. ŸÛÔ ÁÈ· ÙËÓ ÂÈıÂÙÈ΋ ÙÚÈϤٷ, ı· ·Ú·Ì›ÓÂÈ ˆ˜ ›¯Â, ‰ËÏ·‰‹ Ì ÙÔ˘˜ ¡›ÓË, §¤ÙÔ Î·È ™ÈÛ¤, ÂÓÒ Ô §Ô˘›˜ °Î·ÚÛ›· ı· ¤ÚıÂÈ ·fi ÙÔÓ ¿ÁÎÔ. ∏ Èı·ÓfiÙÂÚË Û‡ÓıÂÛË Â›Ó·È Ë ·ÎfiÏÔ˘ıË: Δ˙fiÚ‚·˜, μ‡ÓÙÚ·, ª·Ú›ÓÔ˜, ™·ÚȤÁÎÈ, ∫·ÙÛÔ˘Ú¿Ó˘, ∑ÈÏÌ¤ÚÙÔ, ™ÈÌ¿Ô ,∫·Ú·ÁÎÔ‡Ó˘, ¡›Ó˘, §¤ÙÔ Î·È ™ÈÛ¤.

√ ¡›ÎÔ˜ ¡ÈfiÏÈ·˜ ‰ÂÓ ı· ¤¯ÂÈ ÛÙËÓ ‰È¿ıÂÛË ÙÔ˘, ÙÔ˘˜ ÙÚ·˘Ì·Ù›Â˜ ∫·ÓÙ¤ Î·È °ÎÔ‚Ô‡, ÂÓÒ fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ ÂÈıÂÙÈ΋ ÁÚ·ÌÌ‹, Ë ·ÚÔ˘Û›· ÙˆÓ ¡›ÓË, §¤ÙÔ, °Î·ÚÛ›· Î·È ™ÈÛ¤ ıˆÚÂ›Ù·È ‚¤‚·ÈË. ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘˜, ÔÈ ¢·ÓÔ› Ô˘ Ó›ÎËÛ·Ó ÛÙËÓ ÚÂÌȤڷ 1-0 ÙËÓ ƒÔ‡ÌÈÓ ∫·˙¿Ó ı¤ÏÔ˘Ó ıÂÙÈÎfi ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÛÙÔ √∞∫∞ ÁÈ· Ó· ·Ú·Ì›ÓÔ˘Ó ÛÙËÓ ‰ÈÂΉ›ÎËÛË Ù˘ ÚfiÎÚÈÛ˘. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ ÚÔÔÓËÙ‹ ÙÔ˘ ¶·Ó·ıËÓ·˚ÎÔ‡, ¡›ÎÔ ¡ÈfiÏÈ·, ηı·Ú¿ ·fi Ù· fi‰È· ÙˆÓ ·ÈÎÙÒÓ ÙÔ˘ ÂÍ·ÚÙ¿Ù·È Ë Ó›ÎË ÛÙÔ ÛËÌÂÚÈÓfi ·È¯Ó›‰È. “¶Ú¤ÂÈ Ó· ÎÔÈÙ¿ÍÔ˘Ì οı ̷٘ ͯˆÚÈÛÙ¿. ¶Ú¤ÂÈ ·fi ÙÔ ÚÒÙÔ Ì¤¯ÚÈ Î·È ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ÏÂÙfi, Ó· ÌËÓ Î¿ÓÔ˘Ì ϿıË ÁÈ·Ù› ÛÙÔȯ›˙Ô˘Ó. ¡· ¤¯Ô˘Ì ›ÛÙË ÁÈ·Ù› ‰È·ÊÔÚÂÙÈο Ó· ÌËÓ Î·Ù¤‚Ô˘Ì ÛÙÔ Á‹‰Ô. ¶·›˙Ô˘Ì ÛÙËÓ ¤‰Ú· Ì·˜ Î·È ·›˙Ô˘Ì Ì ¤Ó·Ó ·ÓÙ›·ÏÔ Ô˘ Â¿Ó ı¤ÏÔ˘Ì ӷ ¤¯Ô˘Ì fiÓÂÈÚ· ÁÈ· Ó· ÂÚ¿ÛÔ˘Ì ÛÙËÓ ÂfiÌÂÓË Ê¿ÛË Ú¤ÂÈ Ó· ÓÈ΋ÛÔ˘ÌÂ. ∂›Ó·È ¤Ó· ÎÚ›ÛÈÌÔ ·È¯Ó›‰È·. ŒÙÛÈ ÙÔ ·ÓÙÈÏ·Ì‚·-

∏ ∫ÔÂÁ¯¿ÁË

ÓfiÌ·ÛÙÂ. ŒÙÛÈ Ú¤ÂÈ Ó· ÙÔ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ì” . °È· ÙÔ Â¿Ó ı· ¤¯ÂÈ ÂËÚ·ÛÙ› Ë ÔÌ¿‰· ·fi ÙËÓ ‹ÙÙ· ·fi ÙËÓ ª·ÚÙÛÂÏfiÓ· Ô Ù¯ÓÈÎfi˜ ÙˆÓ “Ú·Û›ÓˆÓ” ·¿ÓÙËÛÂ: “¢ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ͯˆÚ›ÛÔ˘Ì ٷ ·È¯Ó›‰È·. ΔËÓ ª·ÚÙÛÂÏfiÓ· ÙËÓ ¤¯Ô˘Ì ÙÔÔıÂÙ‹ÛÂÈ Ôχ „ËÏ¿ Î·È ‰›Î·È·. ∂›Ó·È Ë Î·Ï‡ÙÂÚË ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘. √È ÔÌ¿‰Â˜ Ô˘ ı· ‰ÈÂΉÈ΋ÛÔ˘Ó ÙËÓ 2Ë ı¤ÛË ı· ›̷ÛÙ ÂÌ›˜ ÔÈ ÙÚÂȘ. ∞˘Ù‹ ÙËÓ ¯ÚÔÓÈ΋ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ë ∫ÔÂÁ¯¿ÁË ¤¯ÂÈ ÙÔ ·‚·ÓÙ¿˙. ¶Ú¤ÂÈ ÙÔ ÌÂÈÔÓ¤ÎÙËÌ· ÙÔ ‰ÈÎfi Ì·˜ Ó· ÙÔ Î·Ï‡„Ô˘ÌÂ. ∂›Ó·È ¤Ó· Ì›ÓÈ ÚˆÙ¿ıÏËÌ·. ∞Ó Á˘Ú›ÛÔ˘Ì ›Ûˆ ı· ‰Ô‡Ì fiÙÈ Ë ÔÌ¿‰· ›¯Â ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ Ì ηο ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Ì ÿÓÙÂÚ Î·È ∞ÓfiÚıˆÛË ·ÏÏ¿ ÚÔÎÚ›ıËÎÂ. £ÂˆÚÒ fiÙÈ Â›Ì·ÛÙ ʷ‚ÔÚ› ÏfiÁˆ ¤‰Ú·˜. ∏ ∫ÔÂÁ¯¿ÁË Â›Ó·È Î·Ï‹ ÔÌ¿‰· ÌÂ Ê˘ÛÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË Î·È Ê˘ÛÈ΋ ‰‡Ó·ÌË. ªÂ ·˘ÙÔÂÔ›ıËÛË,

·ÏÏ¿ ÈÛÙ‡ˆ fiÙÈ Â¿Ó Â›Ì·ÛÙ ηÏÔ› ı· ÎÂÚ‰›ÛÔ˘ÌÂ. Œ¯ÂÈ Î·Ï¿ ÙÚÂ̷͛ٷ. Œ¯ÂÈ ¤Ó·Ó-‰‡Ô ·›ÎÙ˜ ηÏÔ‡˜. Œ¯ÂÈ fï˜ Î·È ·‰˘Ó·Ì›Â˜. ¢ÂÓ ¤¯ÂÈ ÙÔ Ù·Ï¤ÓÙÔ Î·È ÙˆÓ ·ÈÎÙÒÓ Ô˘ ¤¯ÂÈ Ô ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜. ™·Ó ÌÔÓ¿‰Â˜. ∂›Ó·È ÌÈ· ηϿ ‰Ô˘ÏÂ̤ÓË ÔÌ¿‰·” .

∂ÙÔÈÌ¿˙ÂÈ ·ÏÏ·Á¤˜ Ô ¡ÈfiÏÈ·˜ ∞ÚÎÂÙ¤˜ ·ÏÏ·Á¤˜ ÂÙÔÈÌ¿˙ÂÈ Ô ¡›ÎÔ˜ ¡ÈfiÏÈ·˜ ÁÈ· ÙËÓ ÛËÌÂÚÈÓ‹ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË. √ ∫Ô˙·Ó›Ù˘ Ù¯ÓÈÎfi˜ Ê·›ÓÂÙ·È ˆ˜ ηٷϋÁÂÈ ÛÙËÓ ·fiÊ·ÛË Ó· ·Ê‹ÛÂÈ ÛÙÔÓ ¿ÁÎÔ ÙÔÓ ∑·Ó ∞Ï¤Ó ªÔ˘ÌÛfiÓÁÎ, ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ˆ˜ ·ÚÙÂÓ¤Ú ÙÔ˘ °ÈfiÛÔ˘ ™·ÚȤÁÎÈ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ ¿Ì˘Ó·˜ ÙÔÓ ∫ÒÛÙ· ∫·ÙÛÔ˘Ú¿ÓË. ™Ù· ¿ÎÚ· Ù˘ ¿Ì˘Ó·˜, ÙÔ Èı·ÓfiÙÂÚÔ Â›Ó·È Ô §Ô˘Î¿˜ μ‡ÓÙÚ· Ó· ·Ú·Ì›ÓÂÈ ·ÚÈÛÙÂÚ¿, ·ÊÔ‡ Ô ¡›ÎÔ˜ ™˘ÚfiÔ˘ÏÔ˜ ÚÔÔÓÂ›Ù·È Â‰Ò Î·È

Èڛ˜ ÙÔÓ ÙÚ·˘Ì·Ù›· ‚·ÛÈÎfi Ù˘ ·Ì˘ÓÙÈÎfi ™fiÏ‚È ŸÙÂÓÛÂÓ, ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ˘˜ Ì·ÎÚÔ¯ÚfiÓÈ· ÙÚ·˘Ì·Ù›Â˜ ª¿ÚÙÈÓ ª¤ÚÁ΂ÔÏÓÙ Î·È ªfiÚÙÂÓ ¡fiÚÓÙÛÙÚ·ÓÙ, ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ·fi ¯ı˜ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Ë ·ÔÛÙÔÏ‹ Ù˘ ∫ÔÂÁ¯¿Á˘. √ ÚÔÔÓËÙ‹˜ ÙˆÓ ÚˆÙ·ıÏËÙÒÓ ¢·Ó›·˜, ™Ù¿Ï ™ÔÏÌ¿ÎÂÓ, Û˘ÌÂÚȤϷ‚ 19 ·›ÎÙ˜ ÛÙËÓ ·ÔÛÙÔÏ‹ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜, ·Ó¿ÌÂÛ¿ ÙÔ˘˜ Î·È ÙÔ˘˜ ÚÒËÓ “Ú¿ÛÈÓÔ˘˜” , ¡Ù¿Ì ∂ÓÙfiÈ Î·È ª›Î·ÂÏ ÕÓÙÔÓÛÔÓ. ∞Ó·Ï˘ÙÈο Ë ·ÔÛÙÔÏ‹: ΔÂÚÌ·ÙÔʇϷΘ: ∫ÈÌ ∫Ú›ÛÙÂÓÛÂÓ, °Èfi¯·Ó μ›Ï·ÓÙ. ∞Ì˘ÓÙÈÎÔ›: ∑ÓÙ¤ÓÂÎ ¶fiÛ¯, ¶¤ÙÂÚ §¿ÚÛÔÓ, ª›Î·ÂÏ ÕÓÙÔÓÛÔÓ, ŸÛÎ·Ú μÂÓÙ, ªÚ¿È·Ó √‚Ȥ‰Ô, ª·Ù›·˜ ∑¿Óη °ÈfiÚÁÎÂÓÛÂÓ. ª¤ÛÔÈ: ÃÈ¿ÏÙ ¡fiÚÂÁη·ÚÓÙ, ∫ÏÔÓÙÂÌ›Ú, °Ô˘›ÏÈ·Ì ∫‚ÈÛÙ, °¤ÛÂÚ °ÎÚfiÓÎÈÂÚ, ΔfiÌ·˜ ∫Ú›ÛÙÂÓÛÂÓ, ª¿ÚÙÈÓ μ›ÓÁη·ÚÓÙ, ΔfiÌ·˜ ¡ÙÈϤÈÓÈ, ∫ÚÈÛÙÈ¿Ó ªÔÏ¿ÓÈÔ˜. ∂ÈıÂÙÈÎÔ›: ™¤˙·Ú ™·ÓÙ›Ó, ¡Ù¿Ì ∂ÓÙfiÈ, ™fiÚÂÓ ºÚÂÓÙ¤ÚÈÎÛÂÓ.

∂¶π¢∂π•∂π™ Î·È ·ıÏËÙÈÎÔ› ·ÁÒÓ˜ fiÏˆÓ ÙˆÓ ‰˘Ó·ÌÈÎÒÓ ·ıÏËÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ·Ó·Ù‡ÛÛÔÓÙ·È ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ì·˜, Ì ÛÙfi¯Ô Ó· Ù· ÁÓˆÚ›ÛÂÈ ÙÔ ÎÔÈÓfi ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËıÔ‡Ó ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ ÛÙÔ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎfi ÛÙ¿‰ÈÔ. √È ı·٤˜ ı· ·ÔÏ·‡ÛÔ˘Ó ¤Ó· ÏÔ‡ÛÈÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ì ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂȘ ·ıÏËÌ¿ÙˆÓ fiˆ˜ ÙÔ Kyokushinkai ηڿÙÂ, Shidokan ηڿÙÂ, ˘ÁÌ·¯›·, Kick Boxing, Muai Thai, ∂χıÂÚË ¶¿ÏË (Grappling), ∂χıÂÚË ª¿¯Ë (Free Fight) Î.·. √È ·ÁÒÓ˜ ı· ÎÔÚ˘ÊˆıÔ‡Ó Ì Â›ÛË̘ Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂȘ ‰È·ÎÂÎÚÈÌ¤ÓˆÓ ·ıÏËÙÒÓ Ô˘ ı· ·ÁˆÓÈÛÙÔ‡Ó ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ·ÓÂÏÏ‹ÓÈ·˜ ηٿٷ͢. ΔË ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË ÙˆÓ ·ÁÒÓˆÓ ¤¯Ô˘Ó Ô ·ıÏËÙÈÎfi˜ Û‡ÏÏÔÁÔ˜ μfiÏÔ˘ “¡¤ÔÈ ∞ÚÁÔÓ·‡Ù˜ ª·ÁÓËÛ›·˜” Î·È Ë ∂.√.ª.∞. (∂ÏÏËÓÈ΋ √ÌÔÛÔÓ‰›· ª·¯ËÙÈÎÒÓ ∞ıÏËÌ¿ÙˆÓ), ÂÓÒ ÙËÓ ¤ÌÚ·ÎÙË ÛÙ‹ÚÈÍ‹ ÙÔ˘˜ ÂÎÊÚ¿˙Ô˘Ó ÁÈ· ÌÈ· ·ÎfiÌ· ÊÔÚ¿ ÔÈ ÙÔÈΤ˜ ·Ú¯¤˜. ΔËÓ ¤Ó·ÚÍË ÙˆÓ ·ÁÒÓˆÓ ı· ÎËÚ‡ÍÂÈ Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ μfiÏÔ˘ Î. ∞ϤÎÔ˜ μÔ‡ÏÁ·Ú˘, ÂÓÒ ÙÔ˘˜ ·ÁÒÓ˜ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ Ô ¡Ô̿گ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î. ∞fiÛÙÔÏÔ˜ ¶··ÙfiÏÈ·˜ Î·È Ô Úfi‰ÚÔ˜ √Ï˘ÌÈ·ÎÒÓ ∞ÎÈÓ‹ÙˆÓ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ Î. °ÂÒÚÁÈÔ˜ ¶·Ó·ÁÈÒÙÔ˘. ∏ ›ÛÔ‰Ô˜ ÁÈ· ÙÔ ÎÔÈÓfi ı· Â›Ó·È ÂχıÂÚË. ΔȘ ·ıÏËÙÈΤ˜ ÂΉËÏÒÛÂȘ ı· Ï·ÈÛÈÒÛÂÈ Î·È ÙÔ ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ Û˘Ó¤‰ÚÈÔ Û˘ÏÏfiÁˆÓ Ù˘ ∂.√.ª.∞., Ô˘ Â›Ó·È Î·È Ô ÏfiÁÔ˜ ÁÈ· ÙÔÓ ÔÔ›Ô ÔÈ ÂΉËÏÒÛÂȘ ·˘Ù¤˜ ÊÈÏÔÍÂÓÔ‡ÓÙ·È ÛÙËÓ fiÏË Ì·˜. ΔÔ Ï·›ÛÈÔ ÙˆÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌ¤ÓˆÓ Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂˆÓ Ù˘ ∂.√.ª.∞. Ô˘ ı· Á›ÓÔ˘Ó ÙÔ ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ ÛÂ Û˘Ó‰ÚÈ·ÎÔ‡˜ ¯ÒÚÔ˘˜ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ: ™ÂÌÈÓ¿ÚÈ· ·ıÏËÙÈ΋˜ ‰È·ÈÙËÛ›·˜, È·ÙÚÈο ÛÂÌÈÓ¿ÚÈ·, ÓÔÌÈ΋ ÂÓË̤ڈÛË ÁÈ· ÙÔÓ ÙÚfiÔ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ·ıÏËÙÈÎÒÓ Û˘ÏÏfiÁˆÓ, ÂÓË̤ڈÛË ÏÔÁÈÛÙÈ΋˜ Î·È ÊÔÚÔÏÔÁÈ΋˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ·ıÏËÙÈÎÒÓ Û˘ÏÏfiÁˆÓ, ÙÚfiÔÈ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛ˘ ۈ̷Ù›ˆÓ. ™Ù· ÛÂÌÈÓ¿ÚÈ· ·˘Ù¿ ‰‡Ó·Ù·È Ó· Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó Î·È ÛˆÌ·Ù›· Ô˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È Ì¤ÏË Ù˘ ∂.√.ª.∞. Ì ÛÙfi¯Ô ÙËÓ ÂÓË̤ڈÛË Î·È ÈÔ ·Î¤Ú·È· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘˜. ¢ËÏÒÛÂȘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Á›ÓÔÓÙ·È ÛÙË ‰È‡ı˘ÓÛË Ù˘ ÔÌÔÛÔÓ‰›·˜ ÛÙ· fax 2310678469, mail: eoma@mahitikanea.gr, ÙËÏ: 6944 726362.

■ ∞¡Δπª∂Δø¶π∑∂π Δ∏ μ∞§∂¡£π∞ °π∞ Δ√¡ 3√ √ªπ§√ Δ√À Δ™∞ª¶π√¡™ §π°∫

™ÙÔ “ªÂÛÙ¿ÁÈ·” ‰ÔÎÈÌ¿˙ÂÙ·È Ë ª¿ÓÙÛÂÛÙÂÚ °. ΔËÓ ƒÔ‡ÌÈÓ ∫·˙¿Ó ÛÙË ƒˆÛ›· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ Û‹ÌÂÚ· Ë ª·ÚÙÛÂÏfiÓ· ÛÙÔ ¿ÏÏÔ ·È¯Ó›‰È ÙÔ˘ ÔÌ›ÏÔ˘ ÙÔ˘ ¶·Ó·ıËÓ·˚ÎÔ‡. ªÂ ÂӉȷʤÚÔÓ ·Ó·Ì¤ÓÔÓÙ·È ÔÈ ·Ó·ÌÂÙÚ‹ÛÂȘ μ·Ï¤ÓıÈ·-ª¿ÓÙÛÂÛÙÂÚ °ÈÔ˘Ó¿ÈÙÂÓÙ Î·È ÿÓÙÂÚ-μ¤ÚÓÙÂÚ μÚ¤Ì˘, ΔÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ È¿ÙÔ Ù˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ ÙÔ˘ ΔÛ¿ÌÈÔÓ˜ §ÈÁÎ Û‹ÌÂÚ· ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ÚÔ‚¿ÏÂÈ ÂÍ›ÛÔ˘ ¯ÔÚÙ·ÛÙÈÎfi. ∞Ó·Ï˘ÙÈο Ù· ·È¯Ó›‰È·:

1Ô˜ fiÌÈÏÔ˜ ∏ ÿÓÙÂÚ ‰ÂÓ ÍÂΛÓËÛ Ì ÙÔÓ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ÙÚfiÔ ÙȘ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ Ù˘ ÛÙÔ˘˜ ÔÌ›ÏÔ˘˜ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÈÛÔ·Ï›· Ì ÙËÓ Δ‚¤ÓÙ ÛÙËÓ √ÏÏ·Ó‰›· Î·È ϤÔÓ ·Ó·˙ËÙ¿ ÙËÓ ÚÒÙË Ù˘ Ó›ÎË ÛÙËÓ ¤‰Ú· Ù˘, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÌÂÈ ‰˘Ó·ÌÈο ÛÙÔ ·È¯Ó›‰È Ù˘ ÚfiÎÚÈÛ˘. ŸÏ· ·˘Ù¿ ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙË μ¤ÚÓÙÂÚ μÚ¤Ì˘ Ë ÔÔ›· Â›Û˘ ‰ÂÓ Î·ÙfiÚıˆÛ ӷ ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ Ì ӛÎË ÛÙËÓ ¤‰Ú· Ù˘ ÎfiÓÙÚ· ÛÙËÓ ΔfiÙÂÓ·Ì Î·È ϤÔÓ „¿¯ÓÂÈ ÁÈ· ¤Ó· ıÂÙÈÎfi ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÁÈ· Ó· ÌËÓ ¯¿ÛÂÈ ¤‰·ÊÔ˜. ™ÙÔÓ ¿ÏÏÔ ·ÁÒÓ· ÙÔ˘ ÔÌ›ÏÔ˘, Ë ΔfiÙÂÓ·Ì ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÈÛÔ·Ï›· Ô˘ ·¤Û·Û ÛÙË °ÂÚÌ·Ó›· ·fi ÙË μ¤ÚÓÙÂÚ Î¿ÓÂÈ ÚÂÌȤڷ ÛÙË Ê¿ÛË ÙˆÓ ÔÌ›ÏˆÓ ÛÙËÓ ¤‰Ú· Ù˘ Î·È ı¤ÏÂÈ ÙÔ ÙÚ›ÔÓÙÔ ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙËÓ Δ‚¤ÓÙ ÁÈ· Ó· ÌÂÈ ÛÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ Ô‰ËÁÔ‡ ÁÈ· ÙËÓ ÚfiÎÚÈÛË. √È √ÏÏ·Ó‰Ô› ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÈÛÔ·Ï›· Ì ÙËÓ ÿÓÙÂÚ ÛÙËÓ ¤‰Ú· ı· ÚÔÛ·ı‹ÛÔ˘Ó Ó· ·ԉ›ÍÔ˘Ó fiÙÈ Â›Ó·È ÛÎÏËÚfi ηڇ‰È Î·È ÂÎÙfi˜ ¤‰Ú·˜ Î·È ¤Ó· ıÂÙÈÎfi ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ı· ÙÔ˘˜ ‰ÒÛÂÈ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ÂÏ›˙Ô˘Ó Û ¤Ó·

·fi Ù· ‰‡Ô ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ· Ô˘ Ô‰ËÁÔ‡Ó ÛÙËÓ ÂfiÌÂÓË Ê¿ÛË. ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ·: ÿÓÙÂÚ-μ¤ÚÓÙÂÚ μÚ. ΔfiÙÂÓ·Ì-Δ‚¤ÓÙÂ

2Ô˜ fiÌÈÏÔ˜ ™ÙË °ÂÚÌ·Ó›· ÛÙÚ¤ÊÂÙ·È ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÛÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ÁÎÚÔ˘. ∏ ™¿ÏΠ˘Ô‰¤¯ÂÙ·È ÙËÓ ªÂÓʛη Î·È ÌÂÙ¿ ÙËÓ ‹ÙÙ· ·fi ÙËÓ §ÈfiÓ ÛÙËÓ ÚÂÌȤڷ, Ë Ó›ÎË ·ÔÙÂÏ› ÌÔÓfi‰ÚÔÌÔ ÁÈ· Ó· Û˘Ó¯›ÛÂÈ Ó· ÂÏ›˙ÂÈ ÛÙËÓ ÚfiÎÚÈÛË. √È ¶ÔÚÙÔÁ¿ÏÔÈ Â›¯·Ó ‡ÎÔÏË ÚÂÌȤڷ Ì ·ÓÙ›·ÏÔ ÙËÓ Ã¿ÔÂÏ ΔÂÏ ∞‚›‚ Î·È ı· ÂȉÈÒÍÔ˘Ó Ó· ·Ô‰Ú¿ÛÔ˘Ó ·fi ÙËÓ °ÂÚÌ·Ó›· Ì ‚·ıÌÔÏÔÁÈÎfi fiÊÂÏÔ˜ ÁÈ· Ó· ¤¯Ô˘Ó ÙÔ ¿Óˆ-¯¤ÚÈ fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ ÚfiÎÚÈÛË. ™ÙÔ ¿ÏÏÔ ·È¯Ó›‰È ÛÙÔ πÛÚ·‹Ï, Ë Ã¿ÔÂÏ ΔÂÏ ∞‚›‚ ÊÈÏÔÍÂÓ› ÙËÓ §ÈfiÓ Ì ÛÙfi¯Ô Ó· ÂÎÌÂÙ·ÏÏ¢Ù› ÙÔÓ ·Ú¿-

ÁÔÓÙ· ¤‰Ú· Î·È Ó· οÓÂÈ ÙËÓ ¤ÎÏËÍË. √È °¿ÏÏÔÈ ·fi ÙËÓ ¿ÏÏË ÏÂ˘Ú¿ ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi ÙÔ ıÂÙÈÎfi ÍÂΛÓËÌ· ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙËÓ ™¿ÏÎÂ Î·È Ì ̛· Ó¤· Ó›ÎË Û‹ÌÂÚ· ı· Â›Ó·È ÙÔ “·ÊÂÓÙÈÎfi” ÙÔ˘ ÔÌ›ÏÔ˘. ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ™¿ÏÎÂ-ªÂÓʛη ÿÔÂÏ Δ.∞.-§ÈfiÓ

3Ô˜ fiÌÈÏÔ˜ ™Ô˘‰·›Ô ·È¯Ó›‰È ‰ÈÂÍ¿ÁÂÙ·È ÛÙÔ “ªÂÛÙ¿ÁÈ·” . ∏ μ·Ï¤ÓıÈ· Ô˘ ¤Î·Ó ÂÚ›·ÙÔ ÛÙËÓ ΔÔ˘ÚΛ· Ì ÙËÓ ªÔ˘ÚÛ·ÛfiÚ, ˘Ô‰¤¯ÂÙ·È ÙËÓ ª¿ÓÙÛÂÛÙÂÚ °ÈÔ˘Ó¿ÈÙÂÓÙ Ì ÛÙfi¯Ô ÙË ‰Â‡ÙÂÚË Ó›ÎË Ù˘ Ô˘ ı· Ù˘ ‰ÒÛÂÈ ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· ·fi ÓˆÚ›˜ Ó· ‚¿ÏÂÈ ÁÂÚ¤˜ ‚¿ÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ÚfiÎÚÈÛË. √È “ÎfiÎÎÈÓÔÈ ‰È¿‚ÔÏÔÈ” ‰ÂÓ Î·Ù¿ÊÂÚ·Ó Ó· ÓÈ΋ÛÔ˘Ó ÙËÓ ƒ¤ÈÓÙ˙ÂÚ˜ ÛÙËÓ ÚÂÌȤڷ ÛÙËÓ ¤‰Ú· ÙÔ˘˜ Î·È ¤¯Ô˘Ó ·Ó¿ÁÎË ·fi ¤Ó· ıÂÙÈÎfi ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·

ÁÈ· Ó· ÌËÓ ¯¿ÛÂÈ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ¤‰·ÊÔ˜ ·Ó·ÊÔÚÈο Ì ÙËÓ ÚfiÎÚÈÛË. ™ÙÔÓ ¿ÏÏÔ ·ÁÒÓ·, Ë ƒ¤ÈÓÙ˙ÂÚ˜ ÊÈÏÔÍÂÓ› ÛÙËÓ °Ï·ÛÎÒ‚Ë ÙËÓ ªÔ‡ÚÛ·ÛÔÚ Î·È ı· ΢ÓËÁ‹ÛÂÈ ÙÔ ÚÒÙÔ Ù˘ ÙÚ›ÔÓÙÔ Ì ÙÔ ÔÔ›Ô ı· ÌÂÈ Û ÙÚԯȿ ÚfiÎÚÈÛ˘ ηıÒ˜ ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È Î·È ·fi ÙËÓ ÈÛÔ·Ï›· Ô˘ ·¤Û·Û ÙËÓ ÚÒÙË ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ·fi ÙËÓ ª·ÓÙÛÂÛÙÂÚ °ÈÔ˘Ó¿ÈÙÂÓÙ. √È ΔÔ‡ÚÎÔÈ ÛÙËÓ ·ÓÙ›ÂÚ· fi¯ıË ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ‰È·ÛΉ¿ÛÔ˘Ó ÙȘ ÂÓÙ˘ÒÛÂȘ ·fi ÙËÓ ‚·ÚÈ¿ ‹ÙÙ· ÛÙËÓ ÚÂÌȤڷ ÛÙËÓ ¤‰Ú· ÙÔ˘˜ Ì ·ÓÙ›·ÏÔ ÙËÓ μ·Ï¤ÓıÈ·. ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ·: μ·Ï¤ÓıÈ·-ª¿ÓÙÛÂÛÙÂÚ °. ƒ¤ÈÓÙ˙ÂÚ˜-ªÔ‡ÚÛ·ÛÔÚ

4Ô˜ fiÌÈÏÔ˜ ™ÙÔÓ fiÌÈÏÔ Ô˘ ÌÂÙ¤¯ÂÈ Ô ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜ (˘Ô‰¤¯ÂÙ·È Û‹ÌÂÚ· ÙËÓ ∫ÔÂÁ¯¿ÁË), Ë ª·ÚÙÛÂÏfiÓ· ‰ÔÎÈÌ¿˙ÂÙ·È ÛÙË ƒˆÛ›· Ì ·ÓÙ›·ÏÔ ÙËÓ ƒÔ‡ÌÈÓ ∫·˙¿Ó Î·È ı· ÂȉÈÒÍÂÈ Ó· οÓÂÈ ÙÔ ‰‡Ô ÛÙ· ‰‡Ô, ÁÈ· Ó· ÂȂ‚·ÈÒÛÂÈ ·fi ÓˆÚ›˜ ÙÔÓ Ù›ÙÏÔ ÙÔ˘ Ê·‚ÔÚ› Ô˘ ʤÚÂÈ ÛÙÔ ÁÎÚÔ˘. √È “ÌÏ·Ô˘ÁÎÚ¿Ó·” Ì ÙÔÓ §ÈÔÓ¤Ï ª¤ÛÈ ÛÙËÓ ·ÔÛÙÔÏ‹ ı¤ÏÔ˘Ó ÙÔ ÙÚ›ÔÓÙÔ ÁÈ· Ó· ‚ÚÂıÔ‡Ó ÛÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ Ô‰ËÁÔ‡. ∏ ƒÔ‡ÌÈÓ ∫·˙¿Ó ÁÓÒÚÈÛ ÙËÓ ‹ÙÙ· ÛÙËÓ ÚÂÌȤڷ ·fi ÙËÓ ∫ÔÂÁ¯¿ÁË Î·È ÂÔ̤ӈ˜ ÙÔ ıÂÙÈÎfi ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÎÚ›ÓÂÙ·È ··Ú·›ÙËÙÔ ÁÈ· Ó· Û˘Ó¯›ÛÂÈ Ó· ÂÏ›˙ÂÈ ÛÙËÓ ˘fiıÂÛËÚfiÎÚÈÛË. ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ·: ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜-∫ÔÂÁ¯¿ÁË ƒÔ‡ÌÈÓ ∫·˙¿Ó-ª·ÚÙÛÂÏfiÓ·


T∂Δ∞ƒΔ∏ 29 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2010

ª√À¡Δ√ª¶∞™∫∂Δ

23

¶ÚÔÛ΋ÓÈÔ &... ·Ú·Û΋ÓÈÔ

¡›ÎË Ù˘ ∂ıÓÈ΋˜ Á˘Ó·ÈÎÒÓ Â› ÙÔ˘ ∫·Ó·‰¿ ∏ ∂ÏÏ¿‰· ÂÈÎÚ¿ÙËÛ ÙÔ˘ ∫·Ó·‰¿ Ì 57-52 ÛÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ·È¯Ó›‰È Ù˘ Ê¿Û˘ ÙˆÓ “12” ÙÔ˘ ¶·ÁÎÔÛÌ›Ô˘ ¶ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ Ì¿ÛÎÂÙ °˘Ó·ÈÎÒÓ Î·È ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ¤Ó· ‚‹Ì· ÚÈÓ ÙËÓ ÚfiÎÚÈÛ‹ Ù˘ ÛÙÔ˘˜ “8”. ™‹ÌÂÚ·, ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ ÙË §Â˘ÎÔÚˆÛ›· (16.30) Î·È Ì ӛÎË ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙ÂÈ ÙÔ ÂÈÛÈÙ‹ÚÈÔ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔËÌÈÙÂÏÈ΋ Ê¿ÛË. √ ∫ÒÛÙ·˜ ª›ÛÛ·˜ ‰‹ÏˆÛ ·Ì¤Ûˆ˜ ÌÂÙ¿ ÙË Ï‹ÍË ÙÔ˘ ·ÁÒÓ·. “°È· Ó· ÎÂÚ‰›ÛÂȘ ÙÔÓ ∫·Ó·‰¿ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÛ·È Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË Ì¤¯ÚÈ Î·È ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ‰Â˘ÙÂÚfiÏÂÙÔ. ◊Ù·Ó ÙÔ ÚÒÙÔ ·È¯Ó›‰È Ô˘ ·›Í·Ì ÛÎÏËÚ‹ ¿Ì˘Ó· Î·È ÛÙ· 40 ÏÂÙ¿ Î·È Â›¯·Ì ˘ÔÌÔÓ‹ ÛÙËÓ Â›ıÂÛË. ªÔÚ› Ù· ÔÛÔÛÙ¿ Ì·˜ Ó· ÌËÓ ‹Ù·Ó ηϿ, ·ÏÏ¿ ‚Á¿Ï·Ì ηϿ ÛÔ˘Ù”. ∞Ó·ÊÂÚfiÌÂÓÔ˜ ÛÙÔ ÛËÌÂÚÈÓfi ·È¯Ó›‰È Ì ÙË §Â˘ÎÔÚˆÛ›· Ô ÔÌÔÛÔӉȷÎfi˜ Ù¯ÓÈÎfi˜ ÙfiÓÈÛ fiÙÈ “ı· ·ÔÊ·Û›ÛÔ˘Ì ٷ ÍËÌÂÚÒÌ·Ù· ˆ˜ ı· ·›ÍÔ˘ÌÂ, ·Ó ı· ÚÈÛοÚÔ˘Ì ÛÙËÓ ÂÚÈʤÚÂÈ· ‹ ̤۷ ÛÙÔ Î·Ï¿ıÈ. √ÌÔÏÔÁÒ fiÙÈ ‰ÂÓ ÂÚÈ̤ӷÌ ˆ˜ ı· ÊÙ¿ÛÔ˘Ì ˆ˜ ‰Ò, ¤Ó· ‚‹Ì· ÚÈÓ Ù· ÚÔËÌÈÙÂÏÈο, ·ÊÔ‡ Â›Ó·È Ë ÚÒÙË Ì·˜ ·ÚÔ˘Û›· Û ·ÁÎfiÛÌÈÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ·”. √ ∫ÒÛÙ·˜ ª›ÛÛ·˜ ··ÓÙÒÓÙ·˜ Û ÂÚÒÙËÛË ÁÈ· ÙȘ ʋ̘ Ô˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó fiÙÈ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ì¤Û· ÛÙË Ï›ÛÙ· ÙˆÓ ˘Ô„ËÊ›ˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿ÏË„Ë Ù˘ ÂıÓÈ΋˜ ÔÌ¿‰·˜ ÙˆÓ ∞Ó‰ÚÒÓ ·¿ÓÙËÛ ˆ˜ “·Ó Ë ÔÌÔÛÔÓ‰›· ÙÔ ·ÔÊ·Û›ÛÂÈ, ÂÁÒ Â›Ì·È ¤ÙÔÈÌÔ˜”. ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ Ù˘, Ë ÚˆÙ·ÁˆÓ›ÛÙÚÈ· ÙÔ˘ ·ÁÒÓ· ¢‹ÌËÙÚ· ∫·Ï¤ÓÙ˙Ô˘ ‰‹ÏˆÛÂ: “∏Ù·Ó ¤Ó· ·È¯Ó›‰È ¯ˆÚ›˜ ·‡ÚÈÔ ÁÈ· ÂÌ¿˜. ¶ÚÈÓ ÙÔÓ ·ÁÒÓ· ›·Ì fiÙÈ ÁÈ· 40 ÏÂÙ¿ Ú¤ÂÈ Ó· ·›ÍÔ˘Ì ÛÎÏËÚ‹ ¿Ì˘Ó· Î·È ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ‰Â›Í·Ì ¿ıÔ˜ ÛÙÔ ·È¯Ó›‰È Ì·˜. ¶ÚÈÓ ·fi ÌÂÚÈο ¯ÚfiÓÈ· ‰Â ı· ÛÎÂÊÙfiÌ·ÛÙ·Ó fiÙÈ ı· ÎÂÚ‰›˙·Ì ÙÔÓ ∫·Ó·‰¿. ΔÒÚ· ›̷ÛÙÂ Â‰Ò Î·È ÙÔ ˙Ô‡ÌÂ. ™·Ó ÔÌ¿‰· ¤¯Ô˘Ì ٷϤÓÙÔ. ∞˘Ùfi Ô˘ Ì·˜ Ï›ÂÈ ÁÈ· Ó· οÓÔ˘Ì ÙË ‰È·ÊÔÚ¿ Â›Ó·È Ù· „ËÏ¿ ÛÒÌ·Ù·”. ¢ÂοÏÂÙ·: 7-12, 20-28, 37-44, 52-57 ∫∞¡∞¢∞™: (ª·Î¡ÈÏ): º›ÏÈ˜ 8, °Î¿ÌÚÈÂÏ 7 (1), ™·ÓÙÂÏ¿ÈÓ 8 (2), ¶ÈÏÈ¿ÈÙȘ, ™ÌÈı 10 (3), ªÂÎÂÚÈÓÁÎ, ∞ÙÛÔÓÔ‡· 3, ª¤ÚÊÈ 8 (1), Δ¿Ù·Ì 2, ∂˚ÌÚÈ 3 (1), ∞Óٷ̘ 3. ∂§§∞¢∞: (ª›ÛÛ·˜): ∫·Ï¤ÓÙ˙Ô˘ 11 (3), ¢ËÌËÙÚ¿ÎÔ˘ 3 (1), ÷Ù˙ËÓÈÎÔÏ¿Ô˘ 9, ∫·ÏÙÛ›‰Ô˘ 7 (2), ª¿ÏÙÛË 11 (2), ¶··Ìȯ·‹Ï 12, §‡ÌÔ˘Ú·, ™ˆÙËÚ›Ô˘ 2, ªËÙÚÔÔ‡ÏÔ˘ 2.

ª‹Î ÛÙÔ ÛÙfi¯·ÛÙÚÔ

T˘ E§ENH™ A. ¶A¶A£ANA™IOY

√ ¶¿· ™·Óηڤ ‹‰Ë ¤¯ÂÈ ÌÂÈ ÛÙÔ ÛÙfi¯·ÛÙÚÔ ÌÂÁ¿ÏˆÓ ÔÌ¿‰ˆÓ Ù˘ ™Ô‡ÂÚ §ÈÁÎ. √È ÂÍ·ÈÚÂÙÈΤ˜ ÂÌÊ·Ó›ÛÂȘ Î·È Ë ÛÙ·ıÂÚfiÙËÙ· Ô˘ ÂȉÂÈÎÓ‡ÂÈ Ô ™ÂÓÂÁ·Ï¤˙Ô˜ ·Ì˘ÓÙÈÎfi˜ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μ., Ì¿ÏÏÔÓ ı· ÙÔÓ Î¿ÓÔ˘Ó ÛÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ ÂÚÈ˙‹ÙËÙÔ. ∞ÚΛ Ó· Û˘Ó¯›ÛÂÈ Ì ÙÔÓ ›‰ÈÔ Ú˘ıÌfi...

“μÔ˘ÙÈ¿” ÛÙ· ‰‡ÛÎÔÏ· Δ√ ıˆÚËÙÈο ‡ÎÔÏÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÙˆÓ ¤ÓÙ ÚÒÙˆÓ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎÒÓ, ÔÏÔÎÏËÚÒÓÂÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ∞∂∫ Ì ÙÔÓ ÂÓÙfi˜ ¤‰Ú·˜ ·ÁÒÓ· Ù˘ ÂÚ¯fiÌÂÓ˘ ∫˘Úȷ΋˜ Ì ÙË •¿ÓıË. ŒÙÛÈ, ÏÔÁÈο, Ô Ó¤Ô˜ ÚÔÔÓËÙ‹˜ Ô˘ ı· ·Ó·Ï¿‚ÂÈ ÙËÓ ŒÓˆÛË, ı· ¤ÛÂÈ Î·Ù¢ı›·Ó ÛÙ· ‰‡ÛÎÔÏ·, ·ÊÔ‡ ı· ÎÏËı› Ó· ÎÔÔ˘ÙÛ¿ÚÂÈ Ì ÙÔ “ηÏË̤ڷ” ÙËÓ ÔÌ¿‰· ÛÙÔ˘˜ ·ÁÒÓ˜ Ì ·ÓÙ›·ÏÔ ÙÔÓ ÕÚË ÛÙÔ “∫Ï¿Óı˘ μÈÎÂÏ›‰Ë˜” Î·È Ì ÙÔÓ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi ÛÙÔ √∞∫∞. ø¯ ·Ì¿Ó, ·Ì¿Ó...

ΔÔ Ì·Ï¿ÎÈ ÛÙÔ˘˜ ·›ÎÙ˜ Δøƒ∞ Ô˘ Ô ª¿Á‚ÈÙ˜ ·Ô¯ÒÚËÛ ·›ÚÓÔÓÙ·˜ Â¿Óˆ ÙÔ˘ ÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ‚¿ÚÔ˜ Ù˘ ·ÔÙ˘¯›·˜, ı· Ú¤ÂÈ ÔÈ “ÎÈÙÚÈÓfiÌ·˘ÚÔÈ” Ó· ·ԉ›ÍÔ˘Ó ˆ˜ ·Í›˙Ô˘Ó Ù· ÏÂÊÙ¿ ÙÔ˘˜. √È ¢¤ÏÏ·˜, §˘ÌÂÚfiÔ˘ÏÔ˜ ÛÙËÓ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈ΋ ÙÔ˘˜ “‰‡ÛË” Ó· ÛÊ›ÍÔ˘Ó Ù· ‰fiÓÙÈ· Î·È Ó· ‰ÒÛÔ˘Ó fi,ÙÈ ÙÔ˘˜ ·¤ÌÂÈÓÂ, Ô ªÏ¿ÓÎÔ Ó· ¿„ÂÈ Ó· Â›Ó·È “Ê¿ÓÙ·ÛÌ·” ÙÔ˘ ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘, Ô Δ˙ÈÌÔ‡Ú Î·È Ô ™ÎfiÎÔ Ó· ¿„Ô˘Ó Ó· ¤¯Ô˘Ó Ù· ÊÔ‚ÂÚ¿ ÛηÌ·Ó‚¿ÛÌ·Ù· Î·È Ó· Ê·ÓÔ‡Ó ·ÓÙ¿ÍÈÔÈ ÙˆÓ ˘„ËÏÒÓ ·Ô‰Ô¯ÒÓ Ô˘ ··ÈÙÔ‡Ó. ΔÈ ı· Á›ÓÂÈ ·’ fiÏ· ·˘Ù¿; ∫·Ù¿ fiÛÔ ÌÔÚÔ‡Ó ÔÈ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔÈ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ Ó· ¿Ó ηχÙÂÚ· ÙËÓ ∞∂∫; √ ¯ÚfiÓÔ˜ ı· ‰Â›ÍÂÈ.

™ˆÛÙ‹ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· Δ∏¡ ÂÚ¯fiÌÂÓË ¶·Ú·Û΢‹ 1Ë √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ ÛÙȘ 7.15Ì.Ì. ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· Δ¤¯Ó˘ ÙÔ˘ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÔ‡ ∫¤ÓÙÚÔ˘ ¡. πˆÓ›·˜ (›Ûˆ ·fi ÙËÓ Î·ÊÂÙ¤ÚÈ· πˆÓ›·) ÔÈ μÔÏÈÒÙ˜ ‰È·ÈÙËÙ¤˜ Ì¿ÛÎÂÙ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÔ˘Ó ÂΉ‹ÏˆÛË fiÔ˘ ÔÈ Î.Î. ∫ÔÚÔÌËÏ¿˜ Î·È Ã. ∫·Ú·Î·ÙÛÔ‡Ó˘ ı· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÔ˘Ó ÙÔ˘˜ Ó¤Ô˘˜ ηÓÔÓÈÛÌÔ‡˜ Ô˘ ı· ÈÛ¯‡ÛÔ˘Ó Ê¤ÙÔ˜ ÛÙ· ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·Ù· ηϷıÔÛÊ·›ÚÈÛ˘. ∏ ÂΉ‹ÏˆÛË Â›Ó·È ·ÓÔÈÎÙ‹ ÁÈ· fiÏÔ˘˜ fiÛÔÈ ·Û¯ÔÏÔ‡ÓÙ·È Ì ÙËÓ Î·Ï·ıÔÛÊ·›ÚÈÛË. ∞Ô̤ÓÂÈ Ó· ‰Ô‡Ì ·Ó Ë ÚÔۤϢÛË ·fi ‰È·ÈÙËÙ¤˜, ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ Î·È ·›ÎÙ˜ ı· Â›Ó·È Ë ·Ó¿ÏÔÁË.

ÕÛÔ˜ ·fi Ù· ™ÎfiÈ· Δπ™ ηχÙÂÚ˜ ÂÓÙ˘ÒÛÂȘ ·Ê‹ÓÂÈ Ë ϤÈ-̤ËÎÂÚ Ô˘ ‰ÔÎÈÌ¿˙ÂÈ ·˘Ùfi ÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ· Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘. ∏ Ó·ڋ ™ÎÔÈ·Ó‹, ÂÊfiÛÔÓ ÙÂÏÈο ·ÔÎÙËı› ˆ˜ ÎÔÈÓÔÙÈ΋ ı· ÌÔÚ¤ÛÂÈ Ó· ‚ÔËı‹ÛÂÈ ÛËÌ·ÓÙÈο ÙȘ “ÂÚ˘ıÚfiϢΘ” ÛÙË Ó¢ڷÏÁÈ΋ ı¤ÛË ÙÔ˘ ¿ÛÔ˘ ÛÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Ù˘ ∞1 Ì¿ÛÎÂÙ Á˘Ó·ÈÎÒÓ. °È· ¢ÓfiËÙÔ˘˜ ÏfiÁÔ˘˜ ‚¤‚·È·, Ë ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ ∂Ú·ÛÈÙ¤¯ÓË ‰ÂÓ ·Ó·ÎÔÈÓÒÓÂÈ ·ÎfiÌË ÙÔ fiÓÔÌ¿ Ù˘.

∫·Ï¤˜ ÔÈ Û˘Óı‹Î˜ ∞ÀΔ∏ ÙË ÊÔÚ¿ ÔÈ Ê›Ï·ıÏÔÈ Ù˘ ¡›Î˘ Ô˘ ·ÎÔÏÔ‡ıËÛ·Ó ÙËÓ ÔÌ¿‰· ÛÙËÓ ∏Ú¿ÎÏÂÈ· ™ÂÚÚÒÓ, ¤ÌÂÈÓ·Ó ÈηÓÔÔÈË̤ÓÔÈ ·fi ÙË ÊÈÏÔÍÂÓ›· Ô˘ ÙÔ˘˜ ÂÈÊ˘Ï¿¯ıËΠ·fi ÙÔ˘˜ ÁË‰ԇ¯Ô˘˜. ŒÙÛÈ, ‹ÚıÂ Î·È ÙÔ ‰ÈÏfi Î·È Ë ÂΉÚÔÌ‹ ÙÔ˘˜ ÛÙȘ ™¤ÚÚ˜, ·Ó·ÌÊ›‚ÔÏ· ı· ÙÔ˘˜ Ì›ÓÂÈ ·Í¤¯·ÛÙË.

ΔÔÓ Î˘ÓËÁÔ‡Ó ÔÈ ÎÂÊ·ÏȤ˜ Δƒπ∞ ÁÎÔÏ ¤¯ÂÈ ‰Â¯Ù› ʤÙÔ˜ Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘ ÛÙ·

§∞ Ù· ·È‰È¿ ÙˆÓ ·Î·‰ËÌÈÒÓ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘ Ì· Î·È ÔÏÏÔ› ÌÈÎÚÔ› ·›ÎÙ˜ Ô˘ ·Ó‹ÎÔ˘Ó ÛÙȘ ·Î·‰Ë̛˜ ¿ÏÏˆÓ ÛˆÌ·Ù›ˆÓ, ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛ·Ó ÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ∫˘Úȷ΋ ÙÔ ÓÙ¤ÚÌÈ ÌÂٷ͇ Ù˘ ∞∂∫ Î·È ÙˆÓ “ÂÚ˘ıÚÔχΈӔ ÛÙÔ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎfi. ∂ÎÛÙ·ÛÈ·Ṳ̂ӷ Ù· ÈÙÛÈÚ›ÎÈ·, ›‰·Ó ·fi ÎÔÓÙ¿ ÔÚÈṲ̂ÓÔ˘˜ ·fi ÙÔ˘˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ Ù˘ ™Ô‡ÂÚ §ÈÁÎ Ô˘ ı·˘Ì¿˙Ô˘Ó. ∞˘ÙÔ› fï˜ Ô˘ ¤Ê˘Á·Ó Ú·ÁÌ·ÙÈο ÁÔËÙÂ˘Ì¤ÓÔÈ ·fi ÙÔ Á‹Â‰Ô ‹Ù·Ó ÔÈ 30 Î·È ϤÔÓ ÏÈÏÈÔ‡ÙÂÈÔÈ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘, Ô˘ Û˘Ófi‰Â˘Û·Ó ÙÔ˘˜ ·›ÎÙ˜ ηٿ ÙËÓ Â›ÛÔ‰fi ÙÔ˘˜ ÛÙÔÓ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ¯ÒÚÔ. √È ÌÈÎÚÔ› “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔÈ” (ʈÙfi) ·Ì¤Ûˆ˜ ÌÂÙ¿, ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛ·Ó ÙÔÓ ·ÁÒÓ· Ì ÙËÓ Â›‚ÏÂ„Ë ÙÔ˘ ·Ú¯ÈÚÔÔÓËÙ‹ Î. ¡›ÎÔ˘ ΔÛÂÎÔ‡Ú· Î·È ÙÔ˘ ˘‡ı˘ÓÔ˘ ÙˆÓ ·Î·‰ËÌÈÒÓ Î. π¿ÛÔÓ· ÷Ù˙‹.√È ÂÌÂÈڛ˜ Î·È ÔÈ ·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ Ô˘ ·ÔÎÙÔ‡Ó fiÏ· ·˘Ù¿ Ù· ·È‰È¿, ·Ó·ÌÊ›‚ÔÏ· ı· Ù· ‚ÔËı‹ÛÔ˘Ó Î·È Ó· ÂÍÂÏȯÙÔ‡Ó. ŒÛÙˆ ÎÈ ·Ó ‰ÂÓ Î·Ù·Ê¤ÚÔ˘Ó Ó· Á›ÓÔ˘Ó ÔÙ¤ ÌÂÁ¿ÏÔÈ ·›ÎÙ˜, ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ı· οÓÔ˘Ó ÙÔÓ ·ıÏËÙÈÛÌfi ÙÚfiÔ ˙ˆ‹˜ Î·È ı’ ·ÔÎÙ‹ÛÔ˘Ó ÛˆÛÙ‹ ·ıÏËÙÈ΋ ·È‰Â›·. ∫È ·˘Ùfi ›Ûˆ˜ Ó· Â›Ó·È ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ Î¤Ú‰Ô˜.

Ù¤ÛÛÂÚ· Ì·Ù˜ Ù˘ ™Ô‡ÂÚ §ÈÁÎ. ∫·È Ù· ÙÚ›· Ù¤ÚÌ·Ù· ¤¯Ô˘Ó ÚÔ¤ÏıÂÈ ·fi ÎÂÊ·ÏȤ˜ (·fi ÙÔÓ ªÔ‡ÓÙÈÌÈÚ ÛÙÔ Ì·Ù˜ Ì ÙÔÓ ∂ÚÁÔÙ¤ÏË, ·fi ÙÔÓ ÿ‚ÈÙ˜ ÛÙÔÓ ·ÁÒÓ· Ì ÙÔÓ ¶∞√∫ Î·È ·fi ÙÔÓ §˘ÌÂÚfiÔ˘ÏÔ ÛÙËÓ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË Ì ÙËÓ ∞∂∫), ·Ó Î·È ÛÙËÓ ¿Ì˘Ó· ÙˆÓ “ÂÚ˘ıÚÔχΈӔ ‰ÂÛfi˙Ô˘Ó ÔÈ ˘„ËÏfiÛˆÌÔÈ ™·Óηڤ Î·È ΔÔÌ¿˜. ¶ÚÔÊ·ÓÒ˜ Ô ™¿Î˘ ΔÛÈÒÏ˘ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ‚ÚÂÈ ÙÔ “·ÓÙ›‰ÔÙÔ” ÁÈ· ÙËÓ ÛˆÛÙ‹ ·ÓÙ›‰Ú·ÛË ÛÙÔ „ËÏfi ·È¯Ó›‰È ÙˆÓ ·ÓÙÈ¿ÏˆÓ.

™ÙÔÓ ·¤Ú· ÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ™Δ√¡ ·¤Ú· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ·ÎfiÌË ÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Á˘Ó·È-

ÎÒÓ Ù˘ ∞’ ∂ıÓÈ΋˜ ηÙËÁÔÚ›·˜ ÛÙÔ Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ. ∞ÈÙ›· Â›Ó·È ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ ˆ˜ Ë ∂¶√ ·ÚÓÂ›Ù·È ÂÈÛÌ·ÙÈο Ó· ‰ÒÛÂÈ ÛÙȘ ÔÌ¿‰Â˜ 100 ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ¢ÚÒ ÁÈ· Ù· Ô‰ÔÈÔÚÈο ÙÔ˘˜, fiÙ·Ó ÙÔ Û˘ÓÔÏÈÎfi ÔÛfi Ô˘ ı· ··ÈÙËı› ÁÈ· ÙȘ ÌÂÙ·ÎÈÓ‹ÛÂȘ fiÏ˘ Ù˘ ¯ÚÔÓÈ¿˜, ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È ÛÙȘ 280 ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ¢ÚÒ. ¢ËÏ·‰‹ Ë ∂¶√, ‰ÂÓ ‰¤¯ÂÙ·È Ó· ηχ„ÂÈ Ô‡Ù ÙÔ ¤Ó· ÙÚ›ÙÔ ÙˆÓ ÂÍfi‰ˆÓ. √È ÔÌ¿‰Â˜ Î·È ·Ó¿ÌÂÛ¿ ÙÔ˘˜ Î·È Ô ∞.™.μfiÏÔ˜ 2004 ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘˜, ·ÂÈÏÔ‡Ó Ì ·Ô¯‹ ·fi ÙË ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË.ΔÈ ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÈ Ì ÙË Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ Ù˘, Û‡Ìʈӷ Ì ٷ ۈ̷Ù›·, Ë ∂¶√;¶ˆ˜ ‰ÂÓ ÙËÓ ÂӉȷʤÚÂÈ ÙÔ Á˘Ó·ÈÎÂ›Ô Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ. ¡· ÙÔ ÈÛÙ¤„Ô˘ÌÂ;

¡· ˙‹ÛÔ˘Ó... Aº∏™∂ ηٿ ̤ÚÔ˜ (ÁÈ· fiÛÔ ¿Ú·ÁÂ;) ÙËÓ ÂÚÈÏ¿ÓËÛ‹ ÙÔ˘ Î·È ÙËÓ Î·Ù¿ÎÙËÛË ÙˆÓ „ËÏfiÙÂÚˆÓ ÎÔÚ˘ÊÒÓ ÙÔ˘ Ï·Ó‹ÙË Î·È Â› ӷ ÓÔÈÎÔ΢Ú¢Ù›. ™Â ÌÈ· Ì·Á¢ÙÈ΋ ÙÔÔıÂÛ›· ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ ÚÔ˜ ÙÔÓ ÕÁÈÔ μÏ¿ÛÈÔ ÛÙËÓ ÂÎÎÏËÛ›· Ù˘ ∞Á›·˜ ª·Ú›Ó·˜, οو ·fi Ù· ¶Ï·Ù¿ÓÈ·, ̤۷ ÛÙË Ê‡ÛË Ô˘ Ï·ÙÚ‡ÂÈ Î·È ·ÚÔ˘Û›· ÏÈÁÔÛÙÒÓ Û˘ÁÁÂÓÒÓ Î·È Ê›ÏˆÓ, Ô ¡›ÎÔ˜ ª·ÁÁ›ÙÛ˘ Ó˘ÌʇÙËΠÙËÓ ÂÎÏÂÎÙ‹ Ù˘ ηډȿ˜ ÙÔ˘ ηıËÁ‹ÙÚÈ· Ê˘ÛÈ΋˜ ·ÁˆÁ‹˜, ÙË ™fiÓÈ· ∞ı·Ó·Û›Ô˘. ∫Ô˘Ì¿ÚÔ˜ ÙÔ˘ ˙¢Á·ÚÈÔ‡ ‹Ù·Ó Ô ÕÁÁÏÔ˜ ‰ÈÂıÓ‹˜ ·Ó·ÚÚȯËÙ‹˜ ƒfiÌÂÚÙ ÃÔ‡ÁÎ, Ì ÙÔÓ ÔÔ›Ô Ô ¡›ÎÔ˜ ª·ÁÁ›ÙÛ˘ ›¯Â ·Ó¤‚ÂÈ ÛÙËÓ „ËÏfiÙÂÚË ÎÔÚ˘Ê‹ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘, ÙÔ Œ‚ÂÚÂÛÙ. ™˘ÁÎÈÓË̤ÓÔÈ ÔÈ ÁÔÓ›˜ ÙÔ˘ ¡›ÎÔ˘, Ô ∞fiÛÙÔÏÔ˜ Î·È Ë ™ÔÊ›· ª·ÁÁ›ÙÛË ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· ÈÛÙ¤„Ô˘Ó ˆ˜ Ë ™fiÓÈ· ηٿÊÂÚ ӷ “ÙÈı·Û‡ÛÂÈ” ÙÔÓ “ÁËÙÂ˘Ù‹” ÙˆÓ ÎÔÚ˘ÊÒÓ. √ ¡›ÎÔ˜ Î·È Ë ™fiÓÈ·, ÍÂΛÓËÛ·Ó ÙË Ó¤· ÙÔ˘˜ ˙ˆ‹ ÛÙË ÁÂÓ¤ÙÂÈÚ¿ ÙÔ˘˜ ÙËÓ ∞ÁÚÈ¿. ∂Λ fiÔ˘ ‹‰Ë Î·È ÔÈ ‰‡Ô ÚÔÛ·ıÔ‡Ó Ì·˙› Ì ¿ÏÏÔ˘˜ ¿ÍÈÔ˘˜ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ Ó· ÂÌÊ˘Û‹ÛÔ˘Ó ÛÙ· Ó¤· ·È‰È¿ ÙËÓ ·Á¿Ë ÁÈ· ÙÔÓ ·ıÏËÙÈÛÌfi, ÚÔÛʤÚÔÓÙ¿˜ ÙÔ˘˜ ˘ÁÈ‹ ‰È¤ÍÔ‰Ô ÛÙË ‰‡ÛÎÔÏË ÛËÌÂÚÈÓ‹ ÂÔ¯‹. ∏ “£” ·¢ı‡ÓÂÈ ÙȘ ηχÙÂÚ˜ ¢¯¤˜ Ù˘ ÛÙÔ Ó¤Ô ˙¢Á¿ÚÈ.


24 ∞ƒ∏™

ªÂ ™ËÊ¿ÎË ÛÙË ¡ÔÚ‚ËÁ›· √ ªÈ¯¿Ï˘ ™ËÊ¿Î˘ ÍÂ¤Ú·Û ÙȘ ÂÓԯϋÛÂȘ ÛÙË Ì¤ÛË, ÚÔÔÓ‹ıËΠηÓÔÓÈο Î·È Û˘ÌÂÚÈÏ‹ÊıËΠÛÙËÓ 21ÌÂÏË ·ÔÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘ ÕÚË, Ë ÔÔ›· Û‹ÌÂÚ· ·Ó·¯ˆÚ› ÁÈ· ÙË ¡ÔÚ‚ËÁ›·, fiÔ˘ ·‡ÚÈÔ ·Ó·ÌÂÙÚ¿Ù·È Ì ÙË ƒfi˙ÂÓÌÔÚÁÎ ÁÈ· ÙÔ Europa League. √ ŒÎÙÔÚ ƒ·Ô‡Ï ∫Ô‡ÂÚ ‹Ú ̷˙› ÙÔ˘ fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÂÙÔÈÌÔfiÏÂÌÔ˘˜ ·›ÎÙ˜, Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚·ÓÔÌ¤ÓˆÓ ÙˆÓ √ÚÈfiÏ Î·È ΔÛÂÛÓ¿Ô˘ÛÎȘ, Ô˘ ÍÂ¤Ú·Û·Ó ÙÔ˘˜ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÔ‡˜ ÙÔ˘˜. ∞ÓÙ›ıÂÙ·, ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË ı· Ì›ÓÔ˘Ó Ô ¡·ÊÙ› Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ‰Ëψı› ÛÙËÓ UEFA, ηıÒ˜ Î·È Ô ÙÚ·˘Ì·Ù›·˜ ¶··˙·¯·Ú›·˜. ∏ ·ÔÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘ ÕÚË, Ô˘ “ÂÙ¿” ÁÈ· ÙË ¡ÔÚ‚ËÁ›· Û‹ÌÂÚ· ÛÙȘ 9:00 Ì ÙÛ¿ÚÙÂÚ, ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi ÙÔ˘˜: ™¿ÎË ¶Ú›ÙÙ·, £¤ÌË ∫Ô˘ÏÔ˘¯¤ÚË, ™¤Ú¯ÈÔ ∫fiÎÂ, ΔfiÓÈ ∫¿Ï‚Ô, ªÈ¯¿ÏË ™ËÊ¿ÎË, ºÚ·Óı›ÛÎÔ Ã·‚›ÙÔ, ƒÔÓ¿ÏÓÙÔ °ÎÈ¿ÚÔ, ¡Ù¿ÚÛÈ ¡ÙfiÏÙÛ ¡¤ÙÔ, ƒÈοÚÓÙÔ º·Ù›, ¡›ÎÔ §·˙·Ú›‰Ë, ¡ÙÂ˚‚›ÓÙ·˜ ΔÛÂÛÓ¿Ô˘ÛÎȘ, ∫ÒÛÙ· ªÂÓ‰ÚÈÓfi, √ÚÈfiÏ §Ôı¿ÓÔ, ª¿ÚÎÔ μÂÏÏ›‰Ë, ¡Ù¿ÓÈÂÏ ΔÛ¤˙·ÚÂÎ, ÃÔ˘¿Ó ª·ÓÔ˘¤Ï ª·Ú¤ÚÔ, ∫ÒÛÙ· ∫·ÛӷʤÚË, ∫¿ÚÏÔ˜ ƒÔ˘›˙, ÃÚ‹ÛÙÔ μ·ÓÁΤÏÈ, ª›ÛÂÏ °Î·ÚÌ›ÓÈ ¶ÂÚ¤ÈÚ· Î·È ∫¿ÚÏÔ˜ Δfi¯· μ¤Áη.

√È ÚÔÔÓ‹ÛÂȘ Ê˘ÙˆÚ›ˆÓ ¯ÈÔÓÔ‰ÚÔÌ›·˜ ÙÔ˘ ∂√™ μfiÏÔ˘ •ÂΛÓËÛ·Ó ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ 25 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ ÔÈ ÚÔÔÓ‹ÛÂȘ ÙˆÓ Ê˘ÙˆÚ›ˆÓ ¯ÈÔÓÔ‰ÚÔÌ›·˜ ÙÔ˘ EO™ BfiÏÔ˘. H ÚÔۤϢÛË ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ ¤ÁÈÓ ÛÙȘ 10.Ì.ÛÙÔ ∂ıÓÈÎfi ™Ù¿‰ÈÔ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ (ÎÂÓÙÚÈ΋ ›ÛÔ‰Ô˜) Î·È ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÂ›Ù·È Î¿ı ™¿‚‚·ÙÔ ÙËÓ ›‰È· ÒÚ·. °È· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÔÈ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·¢ı‡ÓÔÓÙ·È ÛÙÔÓ ˘‡ı˘ÓÔ ÙÔ˘ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ Ê˘ÙˆÚ›ˆÓ ∞ÔÛÙfiÏË ™Ô˘Ï‰¿ÙÔ ÛÙÔ ÙËϤʈÓÔ 6944 763889 ‹ ÛÙÔÓ ¤ÊÔÚÔ Ù˘ ¯ÈÔÓÔ‰ÚÔÌ›·˜ ¶·Ó·ÁÈÒÙË ¶·Ó·ÁÈÒÙÔ˘ ÛÙÔ ÙËϤʈÓÔ 6947 693737. ™ÙÔ ÌÂٷ͇, ÛÙȘ 19 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËÎ·Ó ÛÙ· ΔڛηϷ ·ÁÒÓ˜ ÚfiÏÂÚ ÛÎÈ. ∂‚‰ÔÌ‹ÓÙ· ÂÚ›Ô˘ ·ıÏËÙ¤˜ Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó ÛÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ·›‰ˆÓ-ÎÔÚ·Û›‰ˆÓ Î·È ÙÔ Î‡ÂÏÏÔ ∞°∂¡ ÛÙ· ·ÁˆÓ›ÛÌ·Ù· ÙÔ˘ ÛÚ›ÓÙÂÚ ÚfiÏÏÂÚ ÛÎÈ. √È Î·ÙËÁÔڛ˜ Î·È ÔÈ ÂȉfiÛÂȘ ÙˆÓ ·ıÏËÙÒÓ ÙÔ˘ ∂√™ μfiÏÔ˘ ¤¯Ô˘Ó ˆ˜ ÂÍ‹˜: ¶2 ∫˘ÚÈ·˙‹˜ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ 2Ô˜ ª˘ÙËÏÈfi˜ ™Ù·‡ÚÔ˜ 3Ô˜ ∫1 ΔÚ¿ÙÛ· μ·ÁÁÂÏ›ÙÛ· 2Ë μÔ‡ÏÁ·ÚË ∞Ó·ÛÙ·Û›· 4Ë ¶1 ªËÙڿη˜ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ 7Ô˜ ∂º∏μ√𠧇ÙÚ·˜ ∏Ï›·˜ 1Ô˜ ΔÛ·ÙÛ·ÚÒÓ˘ ™Ù¤Ê·ÓÔ˜ 3Ô˜ ∞¡¢ƒ∂™ ∑¿ÓÙ˙Ô˜ ª¿ÚÈÔ˜ 2Ô˜ ™ÙÂÚÁ›Ô˘ μ·Û›Ï˘ 4Ô˜

ΔÔ EXTRA 5 √È Ù˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÙÔ˘ EXTRA 5: 19, 20, 25, 28, 35

ΔÔ SUPER 3 √È Ù˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÙÔ˘ SUPER 3 ÛÙËÓ ÚÒÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ ÎÏ‹ÚˆÛË ‹Ù·Ó 6 5 9 ÛÙËÓ ‰Â‡ÙÂÚË 2 0 3 Î·È ÛÙËÓ ÙÚ›ÙË 0 7 4.

TETAƒΔ∏ 29 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2010

¶∞ƒ∞ª∂¡∂π ∞°¡ø™Δ√ ∞¡ £∞ •∂∫π¡∏™∂π ™Δπ™ 10 √∫Δøμƒπ√À ∏ ∞’ ∂£¡π∫∏ ¶√¢√™º∞πƒ√À °À¡∞π∫ø¡

™ÙÔÓ ...·¤Ú· ÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ™ ÙÔÓ “·¤Ú·” ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Ù˘ ∞’ ∂ıÓÈ΋˜ ηÙËÁÔÚ›·˜ Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘ ÙˆÓ Á˘Ó·ÈÎÒÓ, ηıÒ˜ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ¿ÁÓˆÛÙÔ ·Ó Ë Û¤ÓÙÚ· ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ 10 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘, fiˆ˜ ·Ú¯Èο ¤¯ÂÈ ÔÚÈÛÙ› ·fi ÙËÓ ∂¶√.

ƒÂÔÚÙ¿˙: ∂À£Àª∏™ ¢. Ã√ÀΔ∞™ √È 10 ·fi ÙȘ 13 ÔÌ¿‰Â˜ ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜, ÌÂٷ͇ ·˘ÙÒÓ Î·È Ô ∞.™. “μfiÏÔ˜ 2004” ¤¯Ô˘Ó ÛÙ›ÏÂÈ ¤ÁÁÚ·ÊÔ ÛÙËÓ ∂ÏÏËÓÈ΋ ¶Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈ΋ √ÌÔÛÔÓ‰›· ‰ËÏÒÓÔÓÙ·˜ ÙËÓ ·Ú·›ÙËÛ‹ ÙÔ˘˜ ·fi ÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ·. ∫È ·˘Ùfi ηıÒ˜ Ë ∂¶√ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Î¿ÓÂÈ ·Ô‰ÂÎÙfi ÙÔ ·›ÙËÌ· ÙˆÓ ÔÌ¿‰ˆÓ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·‚ÔÏ‹ ̤ÚÔ˘˜ ÙˆÓ Ô‰ÔÈÔÚÈÎÒÓ. ΔÔ Û˘ÓÔÏÈÎfi ÔÛfi Ô˘ ··ÈÙÂ›Ù·È ÁÈ· ÙȘ ÌÂÙ·ÎÈÓ‹ÛÂȘ fiÏˆÓ ÙˆÓ Û˘ÏÏfiÁˆÓ ÙËÓ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô Â›Ó·È 280.000 ¢ÚÒ. √È ÔÌ¿‰Â˜ Ô˘ ÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÛÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ˙ËÙÔ‡Ó Ë ∂¶√ Ó· ÙÔ˘˜ ÂȯÔÚËÁ‹ÛÂÈ Ì ÙÔ ÔÛfi ÙˆÓ 100.000 ¢ÚÒ, Ì ÙËÓ √ÌÔÛÔÓ‰›· Ó· ‰›ÓÂÈ ÌfiÏȘ 60.000 ¢ÚÒ ÛÙ· ۈ̷Ù›·. √È ÔÌ¿‰Â˜ Ô˘ ‰ÂÓ Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÛÙËÓ Î›ÓËÛË ÙˆÓ “‰¤Î·” Â›Ó·È Ô ÚˆÙ·ıÏËÙ‹˜ ¶∞√∫, Ô ∞ÙÚfiÌËÙÔ˜ ∞ıËÓÒÓ Î·È ÔÈ ∞Ì·˙fiÓ˜ ΔÚÈοψÓ. ŸÏ˜ ÔÈ ¿ÏϘ ÔÌ¿‰Â˜. ‰ËÏÒÓÔ˘Ó ·ÔÊ·ÛÈṲ̂Ó˜ Ó· ÂÌ›ÓÔ˘Ó ÛÙËÓ ·fiÊ·Û‹ ÙÔ˘˜, Ȥ˙ÔÓÙ·˜ ÙËÓ ∂¶√ Ó· ηٷÓÔ‹ÛÂÈ ÙÔ ‰›Î·ÈÔ ·›ÙËÌ¿ ÙÔ˘˜. ∂ÍÂÏ›ÍÂȘ ÛÙÔ ı¤Ì· ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È ÙȘ ÚÔÛ¯›˜ ̤Ú˜, ηıÒ˜ Û ÏÈÁfiÙÂÚÔ ·fi ‰‡Ô ‚‰ÔÌ¿‰Â˜ Â›Ó·È ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈṲ̂ÓË Ë ÚÂÌȤڷ ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜, fiˆ˜ ÚԷӷʤڷÌÂ. √ ∞.™. “μfiÏÔ˜ 2004” Û˘Ó¯›˙ÂÈ ÙËÓ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· ÙÔ˘, Ì ÛÙfi¯Ô Ó· ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙ› ¤ÙÔÈÌÔ˜ ÛÙÔ ÍÂΛÓËÌ· ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ (ÂÊfiÛÔÓ ·˘Ùfi ·Ú¯›ÛÂÈ), Ì ÙÔÓ ÚÔÔÓËÙ‹ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜, ª›ÏÙÔ ∫·ÏfiÁËÚÔ, Ó· ‰ËÏÒÓÂÈ ÛÙË “£” ·fiÏ˘Ù· ÈηÓÔÔÈË̤ÓÔ˜ ·fi ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ô˘ ηٷ‚¿ÏÔ˘Ó ÔÈ ·›ÎÙÚȘ ÛÙȘ ÚÔÔÓ‹ÛÂȘ: “¢Ô˘Ï‡ԢÌ ÛÎÏËÚ¿ fiÏÔ ÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ· Ù˘ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›·˜ Î·È Â›Ì·È ·fiÏ˘Ù· ¢¯·ÚÈÛÙË̤ÓÔ˜ ·fi ÙË ‰È¿ıÂÛË Î·È ÙËÓ fiÚÂÍË Ô˘ ‰Â›¯ÓÔ˘Ó Ù· ÎÔÚ›ÙÛÈ· ÛÙȘ ÚÔÔÓ‹ÛÂȘ. º¤ÙÔ˜ ÛÙËÓ ÔÌ¿‰· ‹Úı·Ó ·ÚÎÂÙ¿ Ó¤· ÚfiÛˆ·, fï˜ Ô ‚·ÛÈÎfi˜ ÎÔÚÌfi˜ ·-

ڷ̤ÓÂÈ Ô ›‰ÈÔ˜. Œ¯Ô˘Ì ϤÔÓ ÙËÓ ÂÌÂÈÚ›· Î·È ÙËÓ ÈηÓfiÙËÙ· Ó· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÔ˘Ì ÌÈ· Ôχ ηϋ ÔÚ›·, fiˆ˜ Ù· ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ· ¯ÚfiÓÈ· Î·È Â‡¯ÔÌ·È Ó· Ï˘ı› ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· Ô˘ ¤¯ÂÈ ÚÔ·„ÂÈ ÌÂٷ͇ Ù˘ ∂¶√ Î·È ÙˆÓ Û˘ÏÏfiÁˆÓ, Ô˘ Ù›ÓÂÈ Ó· “ÙÈÓ¿ÍÂÈ” ÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ÛÙÔÓ “·¤Ú·”. ΔÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ‰ÂÓ ı· Â›Ó·È Â‡ÎÔÏÔ, ηıÒ˜ ÙÔ Â›Â‰Ô ¯ÚfiÓÔ Ì ÙÔ ¯ÚfiÓÔ ·Ó‚·›ÓÂÈ, ˆÛÙfiÛÔ, ¤¯ˆ ÂÌÈÛÙÔÛ‡ÓË ÛÙËÓ ÔÌ¿‰· ÌÔ˘. Œ¯Ô˘Ì ηٷʤÚÂÈ Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ì ¤Ó· Û˘Ì·Á¤˜ Û‡ÓÔÏÔ, ÙÔ ÔÔ›Ô ·›˙ÂÈ Î·Ïfi Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ Î·È ÛÎÔÚ¿ÚÂÈ Ì ¢ÎÔÏ›·. ∂›Ì·È ·ÈÛÈfi‰ÔÍÔ˜ ˆ˜ Ô μfiÏÔ˜ 2004 ı· Â›Ó·È Î·È Ê¤ÙÔ˜ ·fi ÙȘ ÚˆÙ·ÁˆÓ›ÛÙÚȘ ÔÌ¿‰Â˜ Ù˘ ηÙËÁÔÚ›·˜”.

¢ÂÓ Ï›Ô˘Ó Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· √È ÚÔÔÓ‹ÛÂȘ Á›ÓÔÓÙ·È Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ ˘fi ÙȘ Ô‰ËÁ›Â˜ ÙÔ˘ ª›ÏÙÔ˘ ∫·ÏfiÁËÚÔ˘, Ì ÙÔÓ 38¯ÚÔÓÔ Ù¯ÓÈÎfi Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ ÔÚÈṲ̂ӷ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÛÙËÓ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›·. ∏ ™ÔÊ›· ¶ÂÏÂÎÔ‡‰· Î·È Ë

¡ÈÎÔϤٷ ∫·Óȿη ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Ì ÙËÓ ∂ıÓÈ΋ ÔÌ¿‰· ¡Â·Ó›‰ˆÓ ÛÙË ƒˆÛ›· Î·È ‰ÂÓ ÚÔÔÓÔ‡ÓÙ·È Ì ÙËÓ ˘fiÏÔÈË ÔÌ¿‰·, ÂÓÒ ÛÔ‚·Úfi˜ ·ԉ›¯ıËÎÂ Ô ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌfi˜ Ù˘ ¶·Ú·Û΢‹˜ ¢È‚·Ó¤, Ë ÔÔ›· ˘¤ÛÙË Ú‹ÍË ¯È·ÛÙÔ‡ Î·È ı· ˘Ô‚ÏËı› Û ÂÁ¯Â›ÚËÛË. ∏ Â¿ÓÔ‰fi˜ Ù˘ ÛÙËÓ ÂÓÂÚÁfi ‰Ú¿ÛË ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÙ·È ÌÂÙ¿ ·fi ¤ÍÈ Ì‹Ó˜. ∫·ÓÔÓÈο Ì ÙËÓ ÔÌ¿‰· Á˘ÌÓ¿˙ÂÙ·È Ë ™Ô˘Ë‰¤˙· ™¿ÓÙÚ· ŸÚÓÙÂÓÙ·Ï, Ë ÔÔ›· ‰Â›¯ÓÂÈ Ôχ ηϿ ÛÙÔȯ›·. ∂›Ó·È Ôχ ‰˘Ó·Ù‹ ·›ÎÙÚÈ·, ÔÌ·‰È΋, ˆÛÙfiÛÔ, ·ÎfiÌË Â›Ó·È ›Ûˆ ·fi ÏÂ˘Ú¿˜ Ê˘ÛÈ΋˜ ηٿÛÙ·Û˘. ™ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ÊÈÏÈÎfi ·È¯Ó›‰È Ì ÙÔÓ √‰˘ÛÛ¤· °Ï˘Ê¿‰·˜, ÙÔ ÔÔ›Ô ‰ÈÂÍ‹¯ıË ÙÔ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ ™¿‚‚·ÙÔ ÛÙË ƒÔ‰›ÙÛ· ‹Ù·Ó ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ ÛÙÔ ÚÒÙÔ ËÌ›¯ÚÔÓÔ, ÛËÌ›ˆÛ ¤Ó· ÁÎÔÏ ÛÙË Ó›ÎË Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ Ù˘ Ì 4-1, fï˜ ÛÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ËÌ›¯ÚÔÓÔ ¤ÌÂÈÓ ·fi ‰˘Ó¿ÌÂȘ. ΔÔ ÂÚ¯fiÌÂÓÔ ™¿‚‚·ÙÔ Ô μfiÏÔ˜ 2004 ı· Ï¿‚ÂÈ Ì¤ÚÔ˜ Û ÙÔ˘ÚÓÔ˘¿ Ô˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ Ô ª·ÁÓËÛÈ·Îfi˜ Ì ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Î·È Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÙˆÓ ªÂÙÂÒÚˆÓ.

■√ ¡∂∞ƒ√™ ∞ªÀ¡Δπ∫√™ Δ∏™ ∞∂∫ Ã∞¡∂π Δ√ ∞Àƒπ∞¡√ ¶∞πáπ¢π ª∂ Δ∏¡ ∑∂¡πΔ §√°ø Δƒ∞Àª∞Δπ™ª√À

Èڛ˜ ª·ÓˆÏ¿ ÛÙËÓ ∞Á. ¶ÂÙÚÔ‡ÔÏË “¡ÔÎ ¿Ô˘Ù” ÁÈ· ÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ ‰¤Î· Ë̤Ú˜ Ù¤ıËÎÂ Ô ∫ÒÛÙ·˜ ª·ÓˆÏ¿˜. √ 19¯ÚÔÓÔ˜ ·Ì˘ÓÙÈÎfi˜ Ù˘ ∞∂∫ ‰È·ÈÛÙÒıËΠˆ˜ ¤¯ÂÈ ˘ÔÛÙ› ıÏ¿ÛË ÚÒÙÔ˘ ‚·ıÌÔ‡ ÛÙÔ ‰ÈΤʷÏÔ Î·È ·ÔÎÏ›ÛÙËΠ·fi ÙËÓ ·ÔÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘ ·ÁÒÓ· Ù˘ ¶¤ÌÙ˘ Ì ÙË ∑ÂÓ›Ù ∞Á›·˜ ¶ÂÙÚÔ‡ÔÏ˘ ÁÈ· ÙÔ Europa League, ÂÓÒ ı· ¯¿ÛÂÈ Î·È ÙÔ Ì·Ù˜ Ù˘ ∫˘Úȷ΋˜ Ì ÙËÓ •¿ÓıË ÛÙÔ √∞∫∞. ŸÏ· ‰Â›¯ÓÔ˘Ó ˆ˜ ÙÔ ‰›‰˘ÌÔ ¡·ÛÔ‡ÙÈ-¢¤ÏÏ· ı· ηχ„ÂÈ Ù· ÌÂÙfiÈÛıÂÓ, ¯ˆÚ›˜ Ó· ·ÔÎÏ›ÂÙ·È Ë ¤ÎÏËÍË Ì ÙÔÓ °È¿¯ÈÙ˜. ™ÙË ‰È¿ıÂÛË ÙˆÓ ∫fiÏ·-°ÎÚ¤Ù·ÚÛÔÓ, Ô˘ ı· ¤¯Ô˘Ó ̤¯ÚÈ Óˆ٤ڷ˜ Ù· ËÓ›· Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·Ú·›ÙËÛË ÙÔ˘ ¡ÙÔ‡Û·Ó ª¿Á‚ÈÙ˜, ı· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Ô ƒ¿ÊÈÎ Δ˙ÂÌÔ‡Ú, Ô ¶¿· ªÔ‡Ì· ¡ÙÈfi Î·È Ô ÃÚ‹ÛÙÔ˜ ¶·ÙÛ·Ù˙fiÁÏÔ˘, Ô˘ ÍÂ¤Ú·Û·Ó ÙÔ˘˜ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÔ‡˜ ÙÔ˘˜, ÂÓÒ Â·Ó¤Ú¯ÂÙ·È Ô ¶·ÓÙÂÏ‹˜ ∫·Ê¤˜. ∞ÒÓ ı· Â›Ó·È Î·È ¿ÏÈ Ô ∫Ï·Ô‡ÓÙÈÔ ¡Ù·ÓÙfiÌÔ, Ô˘ Û˘Ó¯›˙ÂÈ ·ÙÔÌÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ·, ηıÒ˜ Î·È Ô ƒfiÙ˙ÂÚ °ÎÂÚ¤ÈÚÔ, Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ‰Ëψı› ÛÙË Ï›ÛÙ· Ù˘ UEFA. ∞Ó·Ï˘ÙÈο Ë 20ÌÂÏ˘ ·ÔÛÙÔÏ‹: ∞Ú·Ì·Ù˙‹˜, ™¿¯·, ∫·Ê¤˜, ¶·ÙÛ·Ù˙fiÁÏÔ˘, ¡·ÛÔ‡ÙÈ, °È¿¯ÈÙ˜, §ÂÔÓ¿ÚÓÙÔ, Δ˙ÂÌÔ‡Ú, ª¿ÎÔ˜, ∫·Ú¿ÌÂÏ·˜, ∞ÚÁ˘Ú›Ô˘, ªÏ¿ÓÎÔ, §·Áfi˜, ŒÓÙÂÚ, ¡ÙÈfi, ªÂÚÓ˜, ™ÎfiÎÔ, §˘ÌÂÚfiÔ˘ÏÔ˜, ¢¤ÏÏ·˜, °Î¤ÓÙÛÔÁÏÔ˘. √È “ÎÈÙÚÈÓfiÌ·˘ÚÔÈ” ı· ·Ó·¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó Û‹ÌÂÚ· ÛÙȘ 8 ÙÔ Úˆ› ÁÈ· ÙËÓ ∞Á›· ¶ÂÙÚÔ‡ÔÏË Ì Ù‹ÛË ÙÛ¿ÚÙÂÚ.

ÃÈ̤ÓÂı: ¡·È, ·Ó Ë ∞∂∫ ¤¯ÂÈ Ï¿ÓÔ ¢ÂÓ ·¤ÎÏÂÈÛ ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ Ó· ·Ó·Ï¿‚ÂÈ ÙÔ “ÙÈÌfiÓÈ” Ù˘ ∞∂∫ Ô ª·ÓfiÏÔ ÃÈ̤ÓÂı ÌÈÏÒÓÙ·˜ ÛÙÔ aek365.gr. ™ËÌ·ÓÙÈÎfi ÛÙÔÈ¯Â›Ô - Û‡Ìʈӷ Ì fiÛ· ‰‹ÏˆÛÂ Ô πÛ·Ófi˜ Ù¯ÓÈÎfi˜ - Â›Ó·È ÙÔ Ï¿ÓÔ Î·È ÔÈ ÛÙfi¯ÔÈ Ô˘ ¤¯ÂÈ Ë ŒÓˆÛË Î·È ÏÈÁfiÙÂÚÔ ÔÈ ÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ ·ÔÏ·‚¤˜. “°ÓˆÚ›˙ˆ ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ Ù˘ ∞∂∫ Î·È Â›Ó·È Î¿ÙÈ Ô˘ Ì ÙÈÌ¿. øÛÙfiÛÔ Ì ¤¯ÂÈ ÂÓËÌÂÚÒÛÂÈ Ô ÂÎÚfiÛˆfi˜ ÙÔ˘ fiÙÈ ·ÎfiÌË ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ‰Â¯ı› οÔÈ· Â›ÛËÌË ÚfiÙ·ÛË”, ÙfiÓÈÛÂ Ô ÃÈ̤ÓÂı Î·È Û˘Ó¤¯ÈÛÂ: “¢ÂÓ ¤¯ˆ Úfi‚ÏËÌ· Ó· ÂÚÁ·ÛÙÒ ÛÙË ¯ÒÚ· Û·˜. £· Ú¤ÂÈ fï˜ Ó· ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÔÚÈṲ̂Ó˜ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ ηÈ

‚¤‚·È· ‰ÂÓ Â›Ó·È ÌfiÓÔ ÙÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi. ∞Ó Ë ∞∂∫ ¤¯ÂÈ Ï¿ÓÔ, Û¯¤‰ÈÔ Î·È ÔÚÁ¿ÓˆÛË, ÙfiÙÂ, fiÏ· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Û˘Ì‚Ô‡Ó”, ›Â Ô πÛ·Ófi˜ ÚÔÔÓËÙ‹˜ Ô ÔÔ›Ô˜ ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ì›ÏËÛ ÁÈ· ÙÔ ÙÈ ÁÓˆÚ›˙ÂÈ ÁÈ· ÙËÓ ∞∂∫: “°ÓˆÚ›˙ˆ fiÙÈ ÚÈÓ ·fi ÌÂÚÈο ¯ÚfiÓÈ· ÚÔÔÓËÙ‹˜ Ù˘ ‹Ù·Ó Ô §ÔÚ¤ÓıÔ ™¤Ú· ºÂÚ¤Ú Î·È ˆ˜ Û ·ÚÎÂÙ¤˜ ÂÏÏËÓÈΤ˜ ÔÌ¿‰Â˜ ·ÁˆÓ›˙ÔÓÙ·È πÛ·ÓÔ› Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜. £· ÌÈÏ‹Ûˆ Ì·˙› ÙÔ˘˜ ÁÈ· Ó· Ì¿ıˆ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ÁÈ· ÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ Û ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ‰Â¯ıÒ ÚfiÙ·ÛË”, η٤ÏËÍÂ.

∫ÂÙÛ¿ÁÈ·: ¢ÂÓ ¤¯ˆ ÌÈÏ‹ÛÂÈ Ì ∞∂∫ ∞ÓÔÈÎÙfi ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ Ó· ÂÍÂÙ¿ÛÂÈ

ÚfiÙ·ÛË Ù˘ ∞∂∫ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿ÏË„Ë Ù˘ Ù¯ÓÈ΋˜ Ù˘ ËÁÂÛ›·˜ ¿ÊËÛÂ Ô ΔÈÌÔ‡Ú ∫ÂÙÛ¿ÁÈ· ÌÈÏÒÓÙ·˜ Û ڷ‰ÈÔʈÓÈÎfi ÛÙ·ıÌfi Ù˘ ∞ı‹Ó·˜. √ ÔÌÔÛÔӉȷÎfi˜ Ù¯ÓÈÎfi˜ Ù˘ °ÂˆÚÁ›·˜ ÍÂηı¿ÚÈÛ ˆ˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ¤ÚıÂÈ Û Â·Ê‹ Ì·˙› ÙÔ˘ οÔÈÔ˜ ·fi ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ù˘ “ŒÓˆÛ˘”, ·ÏÏ¿ ·ÚfiÙÈ ÂÈÛ‹Ì·Ó ˆ˜ ¤¯ÂÈ Û˘Ì‚fiÏ·ÈÔ - ‰ÂÓ ¤ÎÏÂÈÛ η̛· fiÚÙ·. “¢ÂÓ ¤¯ˆ ÌÈÏ‹ÛÂÈ ÌÂ Î·Ó¤Ó·Ó ·fi ÙËÓ ∞∂∫. Œ¯ˆ Û˘Ì‚fiÏ·ÈÔ Ì¤¯ÚÈ ÙË Ï‹ÍË ÙˆÓ ÚÔÎÚÈÌ·ÙÈÎÒÓ ÙÔ˘ Euro 2012”, ‰‹ÏˆÛÂ Ô ÚÒËÓ Ù¯ÓÈÎfi˜ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ Î·È Ù˘ ∞ÓfiÚıˆÛ˘, ÂÓÒ ÚfiÛıÂÛÂ: “£¤Ïˆ Ó· ÙËÚ‹Ûˆ ÙË Û˘Ìʈӛ· Ì ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ù˘ ÔÌÔÛÔÓ‰›·˜. ∂›Ì·È ·fiÏ˘Ù· ÈηÓÔÔÈË̤ÓÔ˜ ·fi ÙËÓ ÂıÓÈ΋ ÔÌ¿‰· Ù˘ °ÂˆÚÁ›·˜ Î·È ‰ÂÓ ÌÔÚÒ Ó· Û˘˙ËÙ‹Ûˆ ÛÙËÓ ·ÚÔ‡Û· Ê¿ÛË, ·ÏÏ¿... ÔÙ¤ ÌË Ï˜ ÔÙ¤”. * ΔËÓ ·fiÊ·ÛË Ó· ÌËÓ ÙÔÔıÂÙËı› ‰ËÌfiÛÈ· ÁÈ· ÙËÓ ·Ú·›ÙËÛ‹ ÙÔ˘ ·fi ÙËÓ ∞∂∫ ÚÈÓ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ·fi ÙÔÓ ·ÁÒÓ· Ù˘ ¶¤ÌÙ˘ Ì ÙË ∑ÂÓ›Ù ÛÙËÓ ∞Á›· ¶ÂÙÚÔ‡ÔÏË ÁÈ· ÙÔ Europa League ‹ÚÂ Ô ¡ÙÔ‡Û·Ó ª¿Á‚ÈÙ˜. √ ™ÂÚ‚Ô¤ÏÏËÓ·˜ Ù¯ÓÈÎfi˜ ÊÂÚfiÙ·Ó ¤ÙÔÈÌÔ˜ Ó· ·Ó·ÊÂÚı› ÛÙÔ˘˜ ÏfiÁÔ˘˜ Ù˘ ·fiÊ·Û‹˜ ÙÔ˘ Ì ÁÚ·Ù‹ ‰‹ÏˆÛË, ˆÛÙfiÛÔ ÁÈ· Ó· ‰È·ÛÊ·ÏÈÛÙ› Ë ËÚÂÌ›· Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ Î·È Ó· ÌËÓ ·ÔÚÔÛ·Ó·ÙÔÏÈÛÙ› ÂÓ fi„ÂÈ ÙÔ˘ ‰‡ÛÎÔÏÔ˘ ·ÁÒÓ· ÛÙË ƒˆÛ›·, ÂÈϤÁÂÈ ÁÈ· ÙËÓ ÒÚ· ÙËÓ Ô‰fi Ù˘... ÛȈ‹˜.


¶ÔÏÈÙÈÛÌfi˜/

∂∫¢ƒ√ª∂™

— √ º˘ÛÈÔÏ·ÙÚÈÎfi˜ ŸÌÈÏÔ˜ μfiÏÔ˘ Ô “¶·Ó” ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›˙ÂÈ ÙȘ ·Ú·Î¿Ùˆ ÂÍÔÚÌ‹ÛÂȘ: ¶·Ú·Û΢‹-™¿‚‚·ÙÔ-∫˘Úȷ΋ 1-2-3/10: μfiÚÂÈ· ◊ÂÈÚÔ˜ ∞Ï‚·Ó›·˜-ÂÚÈËÁËÙÈ΋/Â˙ÔÔÚÈ΋. 3‹ÌÂÚË ÂÍfiÚÌËÛË ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ∞ÚÁ˘ÚÔοÛÙÚÔ˘ Î·È ÙˆÓ ∞Á›ˆÓ ™·Ú¿ÓÙ· Ì ‹Ș Â˙ÔÔڛ˜, ÂÈÛΤ„ÂȘ Û ÂÏÏËÓÈο ¯ˆÚÈ¿, ÌÔÓ·ÛÙ‹ÚÈ·, ÌÓËÌ›· ÂÛfiÓÙˆÓ Î·È ÂÏÏËÓÈÎÔ‡˜ ·Ú¯·ÈÔÏÔÁÈÎÔ‡˜ ¯ÒÚÔ˘˜. ¢ËÏÒÛÂȘ Î·È ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÛÙ· ÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ √Ì›ÏÔ˘, ™fiψÓÔ˜ 2 (μ-18), ÙËÏ.: 24210 24290, οı ÂÚÁ¿ÛÈÌË Ì¤Ú· ÙÔ Úˆ› 10.00-12.00 Î·È Ù· ·ÔÁ‡̷ٷ ¢Â˘Ù¤Ú·˜, ΔÂÙ¿ÚÙ˘, ¶·Ú·Û΢‹˜, 6-8 Ì.Ì. ∂›Û˘ Î·È ÛÙÔ ÎÈÓËÙfi ÙÔ˘ √Ì›ÏÔ˘ 6976904236. — ∏ ¶ÂÚÈËÁËÙÈ΋ §¤Û¯Ë μfiÏÔ˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÂΉÚÔÌ‹ ÛÙȘ 15-17/10/10 ÛÙËÓ ∞›ÁÈÓ·. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÛÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô Ù˘ §¤Û¯Ë˜: ™. ™˘Ú›‰Ë 30, ÙËÏ. 23935. flÚ˜: ¢Â˘Ù. - ™¿‚.: 11-1, ¶·Ú·Û΢‹: 6.30-8.30 Ì.Ì. — √ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ™˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ˆÓ √∞∂∂ (Δ∂μ∂-Δ™∞) μfiÏÔ˘ ¡. ª·ÁÓËÛ›·˜, Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ› Û˘ÓÂÛÙ›·ÛË ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ Î·È Ê›ÏˆÓ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ¶·ÁÎfiÛÌÈ· ∏̤ڷ Ù˘ ΔÚ›Ù˘ ∏ÏÈΛ·˜ ÌÂı·‡ÚÈÔ ¶·Ú·Û΢‹ 1Ë √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘, ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ “∂Ó˘‰Ú›Ԕ ÛÙÔÓ ÕÓ·˘ÚÔ. ΔËÓ ∫˘Úȷ΋ 10 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ Ô ™‡ÏÏÔÁÔ˜ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ› ËÌÂÚ‹ÛÈ· ÂΉÚÔÌ‹ ÛÙÔ ∞Ú¯·›Ô ¢›ÔÓ (∫·ÙÂÚ›ÓË) Î·È Â›ÛÎÂ„Ë ÛÙÔ ÌÔÓ·ÛÙ‹ÚÈ ÙÔ˘ √Û›Ô˘ ∂ÊÚ·›Ì ÙÔ˘ ™‡ÚÔ˘. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ Î·È ÂÁÁڷʤ˜ ÛÙ· ÁÚ·Ê›· Ì·˜ ÷Ù˙Ë·ÚÁ‡ÚË 1, 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, 10 .Ì. - 12 Ì. ηı’ ÂοÛÙËÓ, ÏËÓ ™·‚‚¿ÙÔ˘ Î·È ÂÔÚÙÒÓ, ÙËÏ. 24210 23789. — √ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi˜ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ °ÂÚÌ·ÓfiÁψÛÛˆÓ ª·ÁÓËÛ›·˜ “π¿ÛˆÓ” ÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ Â˙ÔÔÚ›· ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ 9 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ Û ¡Ù·ÌÔ‡¯·ÚË - º·Î›ÛÙÚ· - ¡Ù·ÌÔ‡¯·ÚË. ∞Ó·¯ÒÚËÛË 11 .Ì. - ¡Ù·ÌÔ‡¯·ÚË, ¿ÚÎÈÓÁÎ ∞Á. ¡ÈÎfiÏ·Ô. ªÈ¿ÌÈÛË ÒÚ· Â˙ÔÔÚ›· ̤¯ÚÈ ÙËÓ ·Ú·Ï›· º·Î›ÛÙÚ·. ¢È¿ÏÂÈÌÌ· 1 ÒÚ· (ÎÔÏ·ÙÛÈfi/Ì¿ÓÈÔ). ∂ÈÛÙÚÔÊ‹ ÛÙË ¡Ù·ÌÔ‡¯·ÚË, 3.30 Ì.Ì. ÎÔÈÓfi Á‡̷. ∞ÎÔÏÔ˘ı› ÌÈÛ‹ ÒÚ· ·Ó¿ÁÓˆÛË Ì ÙÔÓ Î. ∫ϤÌÂÓ˜ ƒÔ‡ÊÂÚ. ∞Ó·¯ÒÚËÛË ·fi ÙÔ μfiÏÔ Ì ÙÔ ÏˆÊÔÚÂ›Ô ÙÔ˘ ∫Δ∂§ ÚÔ˜ ∑·ÁÔÚ¿ ÛÙȘ 8.30 .Ì. ÕÊÈÍË ÛÙÔ ªÔ‡ÚÂÛÈ ÛÙȘ 10.30 .Ì. ¢ËÏÒÛÂȘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÛÙÔÓ Î. √‡‚ §¿Ô˘ (24260/499196938644748) ÁÈ· ÙË ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ Û·˜ ÚÔ˜ ¡Ù·ÌÔ‡¯·ÚË. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹ ÛÙÔ μfiÏÔ Ì π.Ã. —ΔÔ ∂ÎÎÏËÛÈ·ÛÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÙÔ˘ π.¡. ∞Á. °ÂˆÚÁ›Ô˘ ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔÓ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi ™‡ÏÏÔÁÔ ∞Á. °ÂˆÚÁ›Ô˘ ¡ËÏ›·˜ “√ ∫¤ÓÙ·˘ÚÔ˜” ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ·‡ÚÈÔ ¶¤ÌÙË 30 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ ÌÔÓÔ‹ÌÂÚË ÂΉÚÔÌ‹ - ÚÔÛ·ÓËÌ· ÛÙÔÓ ÕÁÈÔ πˆ¿ÓÓË ÙÔ ƒÒÛÔ. ∏ ÂÎΛÓËÛË ı· Á›ÓÂÈ ÛÙȘ 6.30 ÙÔ Úˆ› ·fi ÙÔÓ ÕÁ. °ÂÒÚÁÈÔ Î·È 7.30 ·fi ÙÔ μfiÏÔ (¢Ë̷گ›Ô). ΔÈÌ‹ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ Â›Ó·È 30 ú Î·È ÛÙËÓ ÙÈÌ‹ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È Ë ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ Ì ÙÔ ÏˆÊÔÚ›Ô, Ù· Ó·‡Ï· ÙÔ˘ ÏÔ›Ô˘, Ë ‰Â ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ı· Á›ÓÂÈ ·fi ÙË Ã·ÏΛ‰·. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ - Û˘ÌÌÂÙÔ¯¤˜ ÛÙÔ 6974379290. — ∏ ŒÓˆÛË ™˘ÓÙ/¯ˆÓ ¡∞Δ ¶ÂÚ/ÚÂÈ·˜ £ÂÛÛ·Ï›·˜ “√ ÕÁÈÔ˜ ¡ÈÎfiÏ·Ô˜” ·Ó·ÎÔÈÓÒÓÂÈ ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛË ÙÚÈ‹ÌÂÚ˘ ÊıÈÓÔˆÚÈÓ‹˜ ÂΉÚÔÌ‹˜ ÛÙȘ 15-16 Î·È 17 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ ÛÂ: ™¿ÚÙË - °‡ıÂÈÔ - ¯ˆÚÈ¿ Ù˘ ª¿Ó˘ (∞ÚÂfiÔÏË, Î.Ï.) ™‹Ï·ÈÔ ¢˘ÚÔ‡ - ªÔÓÂÌ‚·ÛÈ¿ - Î·È μ˘˙·ÓÙÈÓfi ª˘ÛÙÚ¿, Ì ÔÏ˘ÙÂϤ˜ ψÊÔÚ›Ô. °È· ÙËÓ ÎÚ¿ÙËÛË ı¤ÛÂˆÓ Â›Ó·È ··Ú·›ÙËÙË Ë ÚÔηٷ‚ÔÏ‹ fiˆ˜ Î·È Ë Ù‹ÚËÛË Ù˘ ÛÂÈÚ¿˜ ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ·˜. ∏ ŒÓˆÛË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› οı Úˆ› ·fi ¢Â˘Ù¤Ú· ̤¯ÚÈ ¶¤ÌÙË Î·È ÒÚ· 09.00 ¤ˆ˜ 11.00 ÛÙË ‰/ÓÛË: ∫Ô˘Ù·Ú¤ÏÈ· 12, 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ÙËϤʈӷ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ ÁÚ·Ê.: 2421021102, ÎÈÓ.: 6973542472.

√È Û¯¤ÛÂȘ ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ ÙÔ˘ ÛÈÓÂÌ¿ Û ÚÒÙÔ Ï¿ÓÔ

ª

 ÙËÓ Ù·ÈÓ›· “√ ·Ù¤Ú·˜ ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ ÌÔ˘” Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· ª›· ÿÓÛÂÓ-§Ô‚ Û˘Ó¯›˙ÔÓÙ·È ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ 1 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ ÔÈ ÚÔ‚ÔϤ˜ Ù˘ ∫ÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈ΋˜ ∫ÔÈÓfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ¡. πˆÓ›·˜. √È ÚÔ‚ÔϤ˜ Á›ÓÔÓÙ·È ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ÂΉËÏÒÛÂˆÓ ÙÔ˘ ªÂÙ·ÍÔ˘ÚÁ›Ԣ (∫·Ú·Ì·Ù˙¿ÎË Î·È ∞Ó··‡Ûˆ˜) ÛÙËÓ ¡. πˆÓ›· οı ¶·Ú·Û΢‹ ÛÙȘ 9:30 ÙÔ ‚Ú¿‰˘. ¢È¿ıÂÛË ÂÈÛÈÙËÚ›ˆÓ 8:30 Ì.Ì.

Le pere de mes enfants. °·ÏÏ›·, 2009. ™ÎËÓÔıÂÛ›·-ÛÂÓ¿ÚÈÔ: ª›· ÿÓÛÂÓ-§Ô‚. ∏ıÔÔÈÔ›: §Ô˘›¡ÙÔ ÓÙ §ÂÓÎÂÛ¤Ó, ∫È¿Ú· ∫·˙¤ÏÈ, ∞Ï›˜ ÓÙ §ÔÓÎÂÛ¤Ó ΔÔ ‚·Û·ÓÈÛÙÈÎfi ÔÚÙÚ¤ÙÔ ÂÓfi˜ ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙÔ˘, ÂÚÁ·ÛÈÔÌ·Ó‹ ·Ú·ÁˆÁÔ‡, ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙÔÚÁÈÎÔ‡ ·Ù¤Ú·, Û ÌÈ· Û˘Ó·Ú·ÛÙÈ΋, Û˘ÁÎÈÓËÙÈ΋, ·ÓıÚÒÈÓË, ¯·ÌËÏÒÓ ÙfiÓˆÓ Ù·ÈÓ›·, Ì ¤Íԯ˜ ÂÚÌËÓ›˜. √È ¿ÓıÚˆÔÈ ÙÔ˘ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ˘, ÂΛÓÔÈ Ô˘ ·ÁˆÓ›˙ÔÓÙ·È ¤Íˆ ·fi ÙÔ ·Ú·‰ÔÛÈ·Îfi, ÂÌÔÚÈÎfi Û‡ÛÙËÌ·, Ì ÙȘ ÙÈÙ¿ÓȘ, Û˘¯Ó¿ ÙÚ·ÁÈΤ˜, ÚÔÛ¿ıÂȤ˜ ÙÔ˘˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÙËÓ ÂÈÌÔÓ‹ ÙÔ˘˜, Â›Ó·È ¤Ó· ·fi Ù· ‚·ÛÈο ı¤Ì·Ù· Ù˘ ‰Â‡ÙÂÚ˘ ·˘Ù‹˜ Û˘Ó·Ú·ÛÙÈ΋˜ Ù·ÈÓ›·˜ Ù˘ 28¯ÚÔÓ˘ ÛÎËÓÔı¤ÙÚÈ·˜ (ÚÒËÓ ËıÔÔÈÔ‡ ·ÏÏ¿ Î·È ÎÚÈÙÈÎÔ‡ ÁÈ· ¤Ó· ‰È¿ÛÙËÌ· ÛÙ· ÁÓˆÛÙ¿ “∫·ÁȤ ÓÙÈ ÛÈÓÂÌ¿” ) ª›· ÿÓÛÂÓ§Ô‚. ŒÓ· ‰Â‡ÙÂÚÔ, ÂÍ›ÛÔ˘ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi, ı¤Ì· Ù˘ Ù·ÈÓ›·˜ Â›Ó·È ÔÈ ·ÓıÚÒÈÓ˜ Û¯¤ÛÂȘ, ȉȷ›ÙÂÚ· ÂΛӘ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙ· ̤ÏË ÌÈ·˜ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜. √ °ÎÚÂÁÎÔ˘¿Ú (¤Ó·˜ ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎfi˜ §Ô˘›-¡ÙÔ ÓÙ §ÂÓÎÂÛ¤Ó, Ô˘ ηٷʤÚÓÂÈ Ó· ηχ„ÂÈ Ì ÙÚfiÔ ı·˘Ì¿ÛÈÔ ÙȘ οÔȘ ÂÏÏ›„ÂȘ ª∂ ·ÊÂÙËÚ›· ÙËÓ ÎˆÌˆ‰›· ÙÔ˘ ∞ÚÈÛÙÔÊ¿ÓË “∞¯·ÚÓ‹˜”, ¤ÓÙ ËıÔÔÈÔ› Ô‰ËÁÔ‡Ó ÙÔ˘˜ ı·٤˜ Û ¤Ó· “Û·ÙÈÚÈÎfi ÔÏÔη‡ÙˆÌ· Ù˘ Û‡Á¯ÚÔÓ˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜”. ∫·Ù·ÚÁÔ‡Ó Î¿ı ı·ÙÚÈ΋ ۇ̂·ÛË, Ì ÛÙfi¯Ô ÙËÓ ·Ó·ÙÚÔ‹ ÙÔ˘ ÔÏÈÙÈÎÔ‡ ÛÎËÓÈÎÔ‡. ΔË ÌÔ˘ÛÈÎÔı·ÙÚÈ΋ ·Ú·ÁˆÁ‹ ÙÔ˘ £ˆÌ¿ μÂÏÈÛÛ¿ÚË (ΛÌÂÓÔ, ÛÎËÓÔıÂÛ›·) “∞¯Ù·ÚÌ›Í - ŸÏ· Â‰Ò ÏËÁÒÓÔÓÙ·È”, ·Ó‚¿˙ÂÈ ÙÔ £¤·ÙÚÔ Δ¤¯Ó˘ “∞ÎÙ›˜ ∞ÂÏ›Ô˘” ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·, ÌÂÙ¿ ÙË ıÂÚÌ‹ ·ÓÙ·fiÎÚÈÛË Ô˘ ‚ڋΠ·fi ÙÔ ÎÔÈÓfi Ù˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢. £· ‰ÔıÔ‡Ó 13 ÌfiÓÔ ·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ ÛÙÔ “Studio ∞ÚÁÒ” (∂Ï¢ÛÈÓ›ˆÓ 15, ªÂÙ·ÍÔ˘ÚÁ›Ô), ·fi ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ 1 ˆ˜ ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ 17 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘. °Ú·Ì̤ÓË ·fi ÙÔÓ °ÚËÁfiÚË ªˆ˘ÛÈ¿‰Ë, Ë ÌÔ˘ÛÈ΋ Ù˘ ·Ú¿ÛÙ·Û˘ ‚·Û›˙ÂÙ·È Î˘Ú›ˆ˜ ÛÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ ¢ÈÔÓ‡ÛË ™·‚‚fiÔ˘ÏÔ˘ “√ ∞ÚÈÛÙÔÊ¿Ó˘ Ô˘ Á‡ÚÈÛ ·fi Ù· ı˘Ì·Ú¿ÎÈ·”. ΔÔ ÛÎËÓÈÎfi Î·È Ù· ÎÔÛÙÔ‡ÌÈ· ÂÈÌÂÏ‹ıËÎÂ Ë ª·Ú›Ó· °ÎÔ‡ÌÏ·, ÙÔ˘˜ ʈÙÈÛÌÔ‡˜ Ô

ÛÙË ÛÎÈ·ÁÚ¿ÊËÛË ÙÔ˘ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·) Â›Ó·È ¤Ó·˜ ÂÏ΢ÛÙÈÎfi˜, ÊÈÏfi‰ÔÍÔ˜, ÂÚÁ·ÛÈÔÌ·Ó‹˜ ·Ú·ÁˆÁfi˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙÔÚÁÈÎfi˜ ·Ù¤Ú·˜. ∞fi Ù· ÚÒÙ· ÎÈfiÏ·˜ Ï¿Ó· Ù˘ Ù·ÈÓ›·˜ ÙÔÓ Û˘Ó·ÓÙ¿Ì Ì ÙÔ ÎÈÓËÙfi Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÛÙ’ ·˘Ù› ÙÔ˘, Ó· ‰È¢ıÂÙ› Ì ÙÔ˘˜ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ ÙÔ˘ Ù· ‰È¿ÊÔÚ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ÚÔ·ÙÔ˘Ó, ÂÓÒ Ô‰ËÁ› ÙÔ ·˘ÙÔΛÓËÙfi ÙÔ˘ ÁÈ· Ó· ÂÚ¿ÛÂÈ ÙÔ ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ Ì ÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ¿ ÙÔ˘: ÙËÓ fiÌÔÚÊË Á˘Ó·›Î· ÙÔ˘ ™›Ï‚È· (ÌÈ· Ôχ ηϋ ∫È¿Ú· ∫·˙¤ÏÈ) Î·È ÙȘ ÙÚÂȘ ÎfiÚ˜ ÙÔ˘. ∫¿ÔÈ·, fï˜, ÛÙÈÁÌ‹ Ù· ¯Ú¤Ë ÙÔ˘ (¤Ó·˜ ȉÈfiÚ-

Ú˘ıÌÔ˜ ÛÎËÓÔı¤Ù˘, Ô˘ ÌÔÈ¿˙ÂÈ Î¿ˆ˜ Ì ÙÔÓ §·Ú˜ ÊÔÓ ΔÚ›ÂÚ, ÍÂÂÚÓ¿ ηٿ Ôχ ÙÔÓ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi ÙÔ˘) ÙÔÓ Ô‰ËÁÔ‡Ó Î˘ÚÈÔÏÂÎÙÈο ÛÙËÓ Î·Ù·ÛÙÚÔÊ‹ Î·È ÙËÓ ÙÚ·Áˆ‰›·. ΔfiÙÂ Â›Ó·È Ô˘ Ë ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ¿ ÙÔ˘ (Î·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ Ë Û‡˙˘ÁÔ˜ Î·È Ë ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÎfiÚË) ·ÔÊ·Û›˙ÂÈ Ó· ¿ÚÂÈ Ù· ËÓ›· Î·È Ó· ÛÒÛÂÈ ÙËÓ ·ÍÈÔÚ¤ÂÈ· Î·È ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ ·Ù¤Ú·. ∏ Ù·ÈÓ›· Â›Ó·È ÂÌÓ¢Ṳ̂ÓË ·fi ÙË ˙ˆ‹ (Î·È ÙÔÓ ı¿Ó·ÙÔ) ÙÔ˘ ·Ú¯Èο ËıÔÔÈÔ‡ (¤·ÈÍ Û ٷÈÓ›· ÙÔ˘ ƒÔÌ¤Ú ªÚÂÛfiÓ) Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙÔ˘ °¿ÏÏÔ˘

·Ú·ÁˆÁÔ‡ πÌ¤Ú ª·ÏÛ¿Ó (·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙȘ 70 ÙfiÛ˜ ·Ú·ÁˆÁ¤˜ ÙÔ˘ ‹Ù·Ó Î·È Ù·Èӛ˜ ·fi ÛÎËÓÔı¤Ù˜ fiˆ˜ ÔÈ §·Ú˜ ÊÔÓ ΔÚ›ÂÚ, ∫ÏÂÚ ¡ÙÂÓ›˜, ª¤Ï· Δ·Ú Î·È Δ˙¤È̘ ∞˚‚ÔÚÈ). ∏ ÛÎËÓÔı¤ÙÚÈ· ·¤Ê˘ÁÂ, fï˜, ÙËÓ ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ÓÙÔÎÈÌ·ÓÙÂÚ›ÛÙÈÎË ‚ÈÔÁÚ·Ê›·, ÁÈ· Ó· ÛÙÚ·Ê› Û ÌÈ· Û ‚¿ıÔ˜ ‰ÈÂÚ‡ÓËÛË Ù˘ ˙ˆ‹˜ ÙÔ˘ ‹Úˆ¿ Ù˘ ·ÏÏ¿ Î·È ÙˆÓ Û˘¯Ó¿ ·ÚfiÔÙˆÓ Û˘ÓıËÎÒÓ Ô˘ ηıÔÚ›˙Ô˘Ó Î·È ·Ó·ÙÚ¤Ô˘Ó ÙËÓ ÂÊËÛ˘¯·Ṳ̂ÓË ˙ˆ‹ ÙÔ˘ ·ÙfiÌÔ˘. ªÂ ÌÈ· οÌÂÚ· ‰ÈÂÈÛ‰˘ÙÈ΋, Â›ÌÔÓË, Ë Ã¿ÓÛÂÓ-§Ô‚ ÚÔÛÂÁÁ›˙ÂÈ Ù· ÚfiÛˆ¿ Ù˘ Ì ÂӉȷʤÚÔÓ Î·È ·Á¿Ë (ÂÎÏËÎÙÈ΋ Ë Î·ıÔ‰‹ÁËÛË ÙˆÓ ËıÔÔÈÒÓ Ù˘, ȉȷ›ÙÂÚ· Ù˘ Ó·ڋ˜ ∞Ï›˜ ÓÙ §ÔÓÎÂÛ¤Ó, Ú·ÁÌ·ÙÈ΋˜ ÎfiÚ˘ ÙÔ˘ ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙ‹, ÛÙÔ ÚfiÏÔ Ù˘ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˘ ÎfiÚ˘), ÂÓÒ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ÛÎÈ·ÁÚ·Ê› ÙË ÁÚ·ÊÂÈÔÎÚ·Ù›·, ÙÔ˘˜ ÎfiÔ˘˜ Î·È Ù· ¿Á¯Ë Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ ÙÔ˘ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ˘ ÁÈ· Ó· ÊÙÈ¿ÍÔ˘Ó ÙȘ ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ˜ Ù·Èӛ˜ ÙÔ˘˜. ªÈ· Û˘ÁÎÈÓËÙÈ΋, ¯·ÌËÏÒÓ ÙfiÓˆÓ Ù·ÈÓ›· ¿Óˆ ÛÙÔÓ ›‰ÈÔ ÙÔÓ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ ·ÏÏ¿ Î·È ÙËÓ ·ÓıÚÒÈÓË Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿.

∏ ·Ú¿ÛÙ·ÛË ÙÔ˘ £ˆÌ¿ μÂÏÈÛÛ¿ÚË “∞¯Ù·ÚÌ›Í 3”

∞Ó·ÙÚÔ‹ ÔÏÈÙÈÎÔ‡ ÛÎËÓÈÎÔ‡ ·fi ÙÔ ı¤·ÙÚÔ ¶Ôχ‚ÈÔ˜ ™ÂÚ‰¿Ú˘, ÂÓÒ ‚ÔËıfi˜ ÛÎËÓÔı¤ÙË Â›Ó·È Ô ¡›ÎÔ˜ ¡ÈÎÔÏ·˝‰Ë˜. ∂ÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È ÔÈ ËıÔÔÈÔ› £Â·ÓÒ ∞ÌÔÈÚ›‰Ô˘, ¢¤ÛÔÈÓ· ∫·ÏÂÓ›‰Ô˘, °È¿ÓÓ˘ ªfiÌÙÛÈÔ˜, °ÚËÁfiÚ˘ ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜ Î·È Ô ÛÎËÓÔı¤Ù˘. √È Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ¤˜ ˘fiÛ¯ÔÓÙ·È fiÙÈ ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ı· ÂÙÔÈÌ¿ÛÔ˘Ó ÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹ “∞¯Ù·ÚÌ›Í 4. ∫È fi,ÙÈ Â›·Ì ÓÂÚfi ÎÈ ·Ï¿ÙÈ”. ΔÔ ¤ÚÁÔ, ‰È¿ÚÎÂÈ·˜ 90 ÏÂÙÒÓ, ı· ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È Î·ıËÌÂÚÈÓ¿, ·fi ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË ˆ˜ ÙËÓ ∫˘Úȷ΋, ÛÙȘ 21:15. ΔËÓ Î·ÏÏÈÙ¯ÓÈ΋ ‰È‡ı˘ÓÛË ÙÔ˘ £Â¿ÙÚÔ˘ Δ¤¯Ó˘ “∞ÎÙ›˜ ∞ÂÏ›Ô˘” ¤¯ÂÈ Ô ¡›ÎÔ˜ ™·Î·Ï›‰Ë˜. ¢. ª.

™Ù· 81 ÎÂÓ¿ ÎÔ˘Ù¿ÎÈ· ÙÔ˘ ·‚Ô˘ ÙÔÔıÂÙ‹ÛÙ ·ÚÈıÌÔ‡˜ Ì ٤ÙÔÈÔ ÙÚfiÔ, ÒÛÙ οı ÛÂÈÚ¿, ÛÙ‹ÏË Î·È Ï·›ÛÈÔ 3x3 Ó· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ fiÏ· Ù· „ËÊ›· ·fi ÙÔ 1 Ò˜ ÙÔ 9. ™ÎÔfi˜ ÙÔ˘ ·˙Ï Â›Ó·È Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËıÔ‡Ó fiÏ· Ù· ÓÔ‡ÌÂÚ·, ¯ˆÚ›˜ οÔÈÔ Ó· ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ‰Â‡ÙÂÚË ÊÔÚ¿ Û ηı¤Ó· ·fi Ù· ·Ú·¿Óˆ. Œ¯ÂÙ ˘fi„Ë Û·˜ fiÙÈ ÙÔ Su - Doku χÓÂÙ·È Ì ÙË ÏÔÁÈ΋. AÔʇÁÂÙ ÏÔÈfiÓ Ó· Ì·ÓÙ‡ÂÙÂ, ·Ú¿ ÙÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙÔ˘˜ ·ÚÈıÌÔ‡˜ ÛÙ· ÙÂÙÚ¿ÁˆÓ· Ô˘ ›ÛÙ ۛÁÔ˘ÚÔÈ fiÙÈ ÂΛ Â›Ó·È Î·È Ë ÌÔÓ·‰È΋ ÙÔ˘˜ ı¤ÛË. EYKO§O

¢Y™KO§O

§À™∏ ¶ƒ√∏°√Àª∂¡√À

EYKO§O

— ΔÔ “∑Â˚Ì¤ÎÈÎÔ” ŒÏÏ˘ ™·Ì·Ï›‰Ô˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È Û ¤ÎıÂÛË ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋˜ ̤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· ÛÙÔ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜. — ΔÔ §‡ÎÂÈÔ ÙˆÓ ∂ÏÏËÓ›‰ˆÓ μfiÏÔ˘ ·Ó·ÎÔÈÓÒÓÂÈ fiÙÈ ÔÈ ÂÁÁڷʤ˜ ¤¯Ô˘Ó ·Ú¯›ÛÂÈ ÁÈ· Ù· ÙÌ‹Ì·Ù· ÙˆÓ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ ·Ú·‰ÔÛÈ·ÎÒÓ ¯ÔÚÒÓ. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ ηıËÌÂÚÈÓ¿ ÛÙË ÁÚ·ÌÌ·Ù›· ÙÔ˘ §∂μ ÛÙËÓ Ô‰fi ∫ÔÚ·‹ 79, 10.00-13.00 Î·È 18.0020.00 Î·È ÛÙÔ ÙËϤʈÓÔ 2421033938. — √ ™‡Ó‰ÂÛÌÔ˜ ™˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ˆÓ ™È‰ËÚÔ‰ÚÔÌÈÎÒÓ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÂΉ‹ÏˆÛË (Û˘ÓÂÛÙ›·ÛË ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ) Â’ ¢ηÈÚ›· Ù˘ ∏̤ڷ˜ ΔÚ›Ù˘ ∏ÏÈΛ·˜ ÙËÓ 2/10, Ë̤ڷ ™¿‚‚·ÙÔ Î·È ÒÚ· 18.00 ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ÙÔ˘ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô˘ ¶·ÚÎ ÛÙÔ μfiÏÔ. — √ ∂ÎÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi˜ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ £Ú·ÎÒÓ ¡. ª·ÁÓËÛ›·˜ ·Ó·ÎÔÈÓÒÓÂÈ fiÙÈ ·fi Û‹ÌÂÚ· ı· ÍÂÎÈÓ‹ÛÔ˘Ó ÙÌ‹Ì·Ù· ¯ÔÚ¢ÙÈÎÒÓ. ŒÓ· ÙÌ‹Ì· Ì ·Ú·‰ÔÛÈ·ÎÔ‡˜ ¯ÔÚÔ‡˜ Ù˘ £Ú¿Î˘, ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ Ì ·Ú·‰ÔÛÈ·ÎÔ‡˜ ¯ÔÚÔ‡˜ ·’ fiÏË ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. Δ· ÙÌ‹Ì·Ù· ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó Î¿ı ΔÂÙ¿ÚÙË 20.00 -10.30 Î·È ÙÔ ·È‰ÈÎfi οı ™¿‚‚·ÙÔ 10.00 - 11.00 .Ì. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ - ÂÁÁڷʤ˜ ÛÙ· ÙËÏ. 6972193876 6937344859 - 6974335978. — √ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ∞ÚÁÈı·ÙÒÓ ¡. ª·ÁÓËÛ›·˜ ·Ó·ÎÔÈÓÒÓÂÈ fiÙÈ Ù· ÙÌ‹Ì·Ù· ¯ÔÚ¢ÙÈÎÒÓ ·Ú¯›˙Ô˘Ó ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· 4 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘. ΔËÏ. ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜: ∞ÔÛÙÔÏ›· ª¤Î· 6976433590, ™Ù¤ÚÁÈÔ˜ ∫·ÏfiÁËÚÔ˜ 6973264776. — ™˘Ó¯›˙ÔÓÙ·È ÛÙ· ÁÚ·Ê›· ÙˆÓ ∂ÈηÛÙÈÎÒÓ ∂ÚÁ·ÛÙËÚ›ˆÓ & ∂Ê·ÚÌÔÛÌ¤ÓˆÓ Δ¯ÓÒÓ (∫Ô˘ÚÔ˘ÓÈÒÙË 1 Ì √Ï˘ÌÈÔÓ›ÎË ∞ÁÓÒÓÙ·) Î·È ÛÙÔ ¢›·˘ÏÔ, ÔÈ ÂÁÁڷʤ˜ ÛÙÔ ∂Ú·ÛÈÙ¯ÓÈÎfi £Â·ÙÚÈÎfi ∂ÚÁ·ÛÙ‹ÚÈ ÁÈ· ÙÔ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi ¤ÙÔ˜ 2010-2011. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÛÙ· ÙËϤʈӷ 24210 - 48846, 25363. — ∏ ÔÌ¿‰· Ã∂¡ μfiÏÔ˘ ·Ó·ÎÔÈÓÒÓÂÈ fiÙÈ ¿Ú¯ÈÛ·Ó ÔÈ ÂÁÁڷʤ˜ ÛÙ· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù¿ Ù˘. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÛÙÔ ÙËÏ. 2421026062, ·fi ¢Â˘Ù¤Ú· - ¶¤ÌÙË ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ·fi 6.30-08.00. √ ·ÁÈ·ÛÌfi˜ ı· Á›ÓÂÈ ÛÙȘ 6 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘, 7 Ì.Ì., ÛÙÔ Û›ÙÈ Ù˘ Ã∂¡ (28˘ √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ 122 - 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜). — ÕÚ¯ÈÛ·Ó ÔÈ ÂÁÁڷʤ˜ ÛÙÔ “∫¤ÓÙÚÔ ¢ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋˜ ∞·Û¯fiÏËÛ˘ ¶·È‰ÈÒÓ” (¡Â·fiψ˜ 76) ÁÈ· Ù· ÙÌ‹Ì·Ù·: ∑ˆÁÚ·ÊÈ΋, ∫ÂÚ·ÌÈ΋, £Â·ÙÚÈÎfi ¶·È¯Ó›‰È, ¶·Ú·Ì‡ıÈ, ªÔ˘ÛÈ΋ ¶ÚÔ·È‰Â›· Î·È ∏ÏÂÎÙÚÔÓÈÎÔ› ÀÔÏÔÁÈÛÙ¤˜. √È ÒÚ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ Ù˘ ÁÚ·ÌÌ·Ù›·˜ ÁÈ· ÂÁÁڷʤ˜ ›ӷÈ: ¢Â˘Ù¤Ú· - ¶·Ú·Û΢‹ 9 .Ì.- 2 Ì.Ì., ¢Â˘Ù¤Ú·, ΔÂÙ¿ÚÙË, ¶¤ÌÙË 6 - 9 Ì.Ì. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜: 24210-64336. — ™ÙÔ ™ÒÌ· ∂ÏÏËÓÈÎÔ‡ √‰ËÁÈÛÌÔ‡ ¡. πˆÓ›·˜ ¿Ú¯ÈÛ·Ó ÔÈ ÂÁÁڷʤ˜ ÁÈ· ·È‰È¿ ·fi 5-17 ¯ÚfiÓˆÓ. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÛÙ· ÙËϤʈӷ: ∞Ù˙Âϛٷ ∫·ÌÔ‡ÚË: 6949328382, ª¿Á‰· ∫·Û¿Ì·ÏË: 2421084235 (ÒÚ· 4 Ì.Ì. - 9 Ì.Ì.). — ∏ πÂÚ¿ ªÔÓ‹ ¶·Ó·Á›·˜ °ÔÚÁÔ¸ËÎfiÔ˘ ı· ÁÈÔÚÙ¿ÛÂÈ Î·È Ê¤ÙÔ˜ ÙË Û‡Ó·ÍË Ù˘ ÀÂÚ·Á›·˜ £ÂÔÙfiÎÔ˘ Ù˘ °ÔÚÁÔ¸ËÎfiÔ˘. ∞‡ÚÈÔ ¶¤ÌÙË 30 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ Î·È ÒÚ· 6Ë Ì.Ì. ı· ÙÂÏÂÛÙ› ∞Ú¯ÈÂÚ·ÙÈÎfi˜ Î·È ¶·ÓËÁ˘ÚÈÎfi˜ ∂ÛÂÚÈÓfi˜ ÌÂÙ’ ∞ÚÙÔÎÏ·Û›·˜, ¯ÔÚÔÛÙ·ÙÔ‡ÓÙÔ˜ ÙÔ˘ ™Â‚·ÛÌÈÔÙ¿ÙÔ˘ Î. πÁÓ·Ù›Ô˘. ΔÔ Úˆ› Ù˘ ¶·Ú·Û΢‹˜ 1˘ √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘, ·fi 7 .Ì. ¤ˆ˜ 10.30 .Ì., ı· ÙÂÏÂÛÙ› ·ÓËÁ˘ÚÈ΋ £Â›· §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÌÂÙ¿ ∞ÁÈ·ÛÌÔ‡ Î·È £Â›Ô˘ ∫ËÚ‡ÁÌ·ÙÔ˜, ·fi ÙÔÓ ·ÓÔÛ. ∞Ú¯ÈÌ·Ó‰Ú›ÙË ÃÚ˘ÛfiÛÙÔÌÔ ¶··‰fiÔ˘ÏÔ. ΔÔ ·fiÁÂ˘Ì· Ù˘ ¶·Ú·Û΢‹˜ Î·È ÒÚ· 5.30 Ì.Ì., ı· ÙÂÏÂÛÙ› ªÂıÂfiÚÙÈÔ˜ ∂ÛÂÚÈÓfi˜ ÌÂÙ¿ πÂÚ¿˜ ¶·Ú·ÎÏ‹Ûˆ˜ ÛÙËÓ ÀÂÚ·Á›· £ÂÔÙfiÎÔ ÙËÓ °ÔÚÁÔ¸‹ÎÔÔ. — πÂÚ¿ ∞ÁÚ˘Ó›· ı· ÙÂÏÂÛÙ› ÛÙËÓ πÂÚ¿ ªÔÓ‹ ∞Á. ΔÚÈ¿‰Ô˜ °·Ù˙¤·˜, ÙÔ ‚Ú¿‰˘ Ù˘ ¶¤ÌÙ˘, ·fi ÒÚ·˜ 7 Ì.Ì. ¤ˆ˜ 1 .Ì. Ì ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ù˘ ÂÔÚÙ‹˜ Ù˘ ¶·Ó·Á›·˜ °ÔÚÁÔ¸ËÎfiÔ˘ Î·È ∞Á. πˆ¿ÓÓÔ˘ ∫Ô˘ÎÔ˘˙¤ÏÔ˘˜, ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ πÂÚfiÓ §Â›„·ÓÔÓ Ê˘Ï¿ÛÛÂÙ·È ÛÙËÓ πÂÚ¿Ó ªÔÓ‹Ó. — ∏ ÚÒÙË ÌËÓÈ·›· ™˘Ó¿ÓÙËÛË ÙˆÓ ™˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ˆÓ Ù˘ ∂ıÓÈ΋˜ ΔÚ·¤˙˘ ÁÈ· ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô 2010-2011, ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· 4 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ Î·È ÒÚ· 7:00 Ì.Ì. ÛÙË §¤Û¯Ë ΔÚ·Â˙ÈÎÒÓ À·ÏÏ‹ÏˆÓ ¡. ª·ÁÓËÛ›·˜. — ªÂı·‡ÚÈÔ ¶·Ú·Û΢‹ 1 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ Ì ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ù˘ ¿ÊÈ͢ Ù˘ ∞Á›·˜ ∫¿Ú·˜ ÙÔ˘ √Û›Ô˘ ¢·˘˝‰ ÙÔ˘ °¤ÚÔÓÙÔ˜ ÙÔ˘ ÂÓ ∂˘‚Ô›·˜ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËıÔ‡Ó Ï·ÙÚ¢ÙÈΤ˜ ÂΉËÏÒÛÂȘ ÛÙÔÓ π.¡. ∞Á. °ÂˆÚÁ›Ô˘ ÙÔ˘ ÂÚÁÔÛÙ·Û›Ô˘ ÙÔ˘ 304 ¶∂μ. ∂ÛÂÚÈÓfi˜ - ∞ÚÙÔÎÏ·Û›· ÙËÓ 1Ë √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ Î·È ÒÚ· 18.20. £Â›· §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÛÙȘ 2 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ Î·È ·fi ÒÚ· 07.30 - 10.30. ∂›ÛÔ‰Ô˜ ÂχıÂÚË ÁÈ· ÙÔ ÎÔÈÓfi. — ∂Ή‹ÏˆÛË ÁÈ· ÙÔÓ ÂÔÚÙ·ÛÌfi Ù˘ “¶·ÓÂ˘Úˆ·˚΋˜ ∏̤ڷ˜ ÙˆÓ ∏ÏÈÎȈ̤ӈӔ ÔÚÁ·ÓÒÓÂÙ·È ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ “™Ô˘˝·˜ ¶·ÏÏ¿˜” ÌÂı·‡ÚÈÔ ¶·Ú·Û΢‹ 1Ë √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ Î·È ÒÚ· 20.00, ·fi ÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ ∞ÓÔÈÎÙ‹˜ ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜ ∏ÏÈÎÈˆÌ¤ÓˆÓ ¢. μfiÏÔ˘. — ΔËÓ ∫˘Úȷ΋, 3 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ ÛÙÔÓ πÈÎfi ŸÌÈÏÔ “π.√.Δ.π.™.” , ı· ‰ÈÂÍ·¯ıÔ‡Ó ÔÈ 7ÔÈ ∞ÁÒÓ˜ πÈ΋˜ ¢ÂÍÈÔÙ¯ӛ·˜ μÔÚ›Ԣ ∂ÏÏ¿‰Ô˜. √ π.√.Δ.π.™. ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÕÓˆ ™·ÚÙÈ¿, ÛÙÔ ™¤ÛÎÏÔ, Î·È ·fi ÙȘ 10:30 ÙÔ Úˆ›, ÛÙÔ ÊÈÏfiÍÂÓÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘, ·Ó·‚¿Ù˜ Î·È ¿ÏÔÁ· ·fi ÂÚÈÔ¯¤˜ Ù˘ μ. ∂ÏÏ¿‰Ô˜ ı· ·ÁˆÓÈÛÙÔ‡Ó ÂȉÂÈÎÓ‡ÔÓÙ·˜ ÙÔ Ù·Ï¤ÓÙÔ ÙÔ˘˜. ∏ ›ÛÔ‰Ô˜ Â›Ó·È ÂχıÂÚË ÁÈ· ÙÔ˘˜ Ê›ÏÔ˘˜ Ù˘ È·Û›·˜ Î·È fiÏÔ˘˜ fiÛÔÈ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ·ÔÏ·‡ÛÔ˘Ó ÙÔ ı¤·Ì·. — ™ÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ Δ¤¯Ó˘ “Δ˙ÈfiÚÙ˙ÈÔ ¡Ù ∫›ÚÈÎÔ” (ÈÛfiÁÂÈÔ) ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ Ë ¤ÎıÂÛË Ù˘ °·Ï·ÓÔ‡ ™ÔÊ›·˜ Ì ı¤Ì·: “∫·ÙÔÈ΋ÛÂȘ” Î·È ÙÔ˘ ∫·Ï‰‹ Δ¿ÎË Ì ı¤Ì·: “Learning From º·Ú›ÓÙ·” . ¢È¿ÚÎÂÈ· ¤ÎıÂÛ˘: ¤ˆ˜ 25/10/2010. flÚ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ηıËÌÂÚÈÓ¿: 10:00 - 13:00 & 18:00 - 21:00. ™¿‚‚·ÙÔ: 10.00 - 13.30.

¢Y™KO§O

Δ∂á∂™ - ¢π∞º√ƒ∞

25

“√ ·Ù¤Ú·˜ ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ ÌÔ˘” ÛÙȘ ÚÔ‚ÔϤ˜ ¢‹ÌÔ˘ ¡. πˆÓ›·˜

Su-Doku

EΉËÏÒÛÂȘ

Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 29 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2010


26

¶ÔÏÈÙÈÛÌfi˜/

Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 29 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2010

∏ ¤ÎıÂÛË ÛÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ Δ¤¯Ó˘ ̤¯ÚÈ Ù¤ÏÔ˜ √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘

ºˆÙÔÁÚ·ÊÈ΋ ÂÁηٿÛÙ·ÛË ™ÔÊ›·˜ °·Ï·ÓÔ‡ - Δ¿ÎË ∫·Ï‰‹ £¤·ÙÚÔ “°ÈÒÚÁÔ˘ ∞Ṳ́ÓË”

°˘Ó·›Î· Ì ¿ıÔ˜ Ë “™˘Ì‚ÔÏ·ÈÔÁÚ¿ÊÔ˜” ∏ ¯‹Ú· ∂Ú·ÛÌ›· ˙ÂÈ ÛÙËÓ Â·Ú¯›·, Â-

ÁÎψ‚ÈṲ̂ÓË Û ¤Ó· ÂÚ›ÙÂÚÔ Î·È ÛÙ· ‹ıË Ù˘ ÌÈÎÚ‹˜ ÎÔÈÓˆÓ›·˜. ¢ÂÓ ¤¯ÂÈ Î·Ì›· ‰È¤ÍÔ‰Ô ÁÈ· ÙË ıÂÚÌ‹ Ù˘ ʇÛË, ·ÊÔ‡ ıˆÚÂ›Ù·È ·ÏÒ˜ “ÌÈ· Á˘Ó·›Î· ÌÂÙ·¯ÂÈÚÈṲ̂ÓË”, ¯ˆÚ›˜ ‰ÈηÈÒÌ·Ù·. ø˜ ·ÓÙ›‰ÔÙÔ ÛÙȘ Ê·ÓÙ·ÛÈÒÛÂȘ Ù˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ› ˘ÔηٿÛٷٷ, ̤¯ÚȘ fiÙÔ˘ ÂÌÊ·ÓÈÛÙ› Ô ÂÈÚ·ÛÌfi˜. ŒÓ·˜ ÎÔÓÙfi˜ ¿ÓÙÚ·˜, ·ÏÏ¿ Ì ÂÚ›ÛÛÂÈ· ÚÔÛfiÓÙ·, ÂÓÂÚÁÔÔÈ› ÙË Á˘Ó·ÈΛ· Ï›ÌÈÓÙÔ. ŸÙ·Ó ÙÔ ·Ú¿ÓÔÌÔ ˙¢Á¿ÚÈ ÙÔÏÌ¿ Ó· ÚÔηϤÛÂÈ Ù· Û˘ÓÙËÚËÙÈο ·ÈÛı‹Ì·Ù· Ù˘ ÎÔÈÓˆÓ›·˜, Ë ÙÈ̈ڛ· ı· Â›Ó·È ¿ÌÂÛË. ™ÙËÓ ÙÚ·ÁÈ΋ Έ̈‰›· ÙÔ˘ ¡›ÎÔ˘ μ·ÛÈÏÂÈ¿‰Ë “™˘Ì‚ÔÏ·ÈÔÁÚ¿ÊÔ˜” , Ô ÏfiÁÔ˜ Â›Ó·È Û˘Ì‚fiÏ·ÈÔ Î·È ÙÔ “˘ÂÛ¯Ë̤ÓÔÓ” ÔÊ›ÏÂÈ Ó· ÙËÚËı›. ΔÔ ¤ÚÁÔ ·Ó‚·›ÓÂÈ ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË 13 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ ÛÙÔ ¡¤Ô ∂ÏÏËÓÈÎfi £¤·ÙÚÔ ÙÔ˘ °ÈÒÚÁÔ˘ ∞Ṳ́ÓË (∞›ıÔ˘Û· “∫¿ÚÔÏÔ˜ ∫Ô˘Ó” ). ΔË ı·ÙÚÈ΋ ‰È·Û΢‹ ˘ÔÁÚ¿ÊÔ˘Ó Ë ∂ÌÌ·ÓÔ˘¤Ï· ∞ÏÂ͛Ԣ Î·È Ô °ÈÒÚÁÔ˜ ∫·Ú·Ì›¯Ô˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ·Ó¤Ï·‚Â Î·È ÙË ÛÎËÓÔıÂÛ›·. ΔÔ˘˜ ʈÙÈÛÌÔ‡˜ ۯ‰›·ÛÂ Ë ∫·ÙÂÚ›Ó· ª·Ú·ÁÎÔ˘‰¿ÎË, Ù· ÛÎËÓÈο Â›Ó·È Ù˘ ÃÚÈÛÙ›Ó·˜ ∫ˆÛÙ¤·, Ù· ÎÔÛÙÔ‡ÌÈ· ÙÔ˘ °ÈÒÚÁÔ˘ ™Â٤̂ÚË Î·È Ë ÌÔ˘ÛÈ΋ ÂÈ̤ÏÂÈ· ÙÔ˘ π¿Îˆ‚Ô˘ ¢ÚfiÛÔ˘. ™ÙÔ ÚfiÏÔ Ù˘ ∂Ú·ÛÌ›·˜ ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È Ë ÀÚÒ ª·Ó¤. ¶·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ ‰È¿ÚÎÂÈ·˜ 70 ÏÂÙÒÓ ı· ‰›ÓÔÓÙ·È Î¿ı ΔÚ›ÙË, ΔÂÙ¿ÚÙË, ¶¤ÌÙË Î·È ∫˘Úȷ΋ ÛÙȘ 21.30. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, οı ¶·Ú·Û΢‹, ™¿‚‚·ÙÔ, ∫˘Úȷ΋ Î·È ¢Â˘Ù¤Ú· ı· ·›˙ÂÙ·È ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ ∞ÌÂÚÈηÓÔ‡ Û˘ÁÁڷʤ· Δ˙ÔÓ ºÔÚÓÙ ¡Ô‡Ó·Ó “Ÿˆ˜ Ë £¤ÏÌ· Î·È Ë §Ô˘›˙” . ¢. ª.

¢ÈÂıÓ¤˜ ÊÂÛÙÈ‚¿Ï ı¿ÙÚÔ˘ ‰ÚfiÌÔ˘ ª∂ ˘ÚÔÙ¯Ӌ̷ٷ, ʈÙȤ˜ Î·È Í˘-

ÏÔfi‰·Ú·, ¤Ó·˜ ı›·ÛÔ˜ ÁÂψÙÔÔÈÒÓ ÙÔ˘ ªÂÛ·›ˆÓ· “ÚÔÛÁÂÈÒÓÂÙ·È” ¤Íˆ ·fi ÙÔ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi ™Ù¿‰ÈÔ. ™ÎÔfi˜ ÙÔ˘˜ Â›Ó·È Ó· ÛÙ‹ÛÔ˘Ó ÌÈ· ·Ú¿ÛÙ·ÛË-·Á›‰·. ªfiÓÔ Â¿Ó ÍÂÁÂÏ¿ÛÔ˘Ó ÙÔÓ ‰¿ÛηÏfi ÙÔ˘˜ ı· ÙÔ˘ ·ÔÛ¿ÛÔ˘Ó ÂΛÓÔ Ô˘ Â‰Ò Î·È ·ÈÒÓ˜ ·Ó·˙ËÙÔ‡Ó ÔÈ Î·ÏÏÈÙ¤¯Ó˜: “ΔÔ Ì˘ÛÙÈÎfi Ù˘ ªÂÁ¿Ï˘ Δ¤¯Ó˘”. ªÂ ·˘Ù‹Ó ÙËÓ ·Ú¿ÛÙ·ÛË, ˘fi ÙÔÓ Ù›ÙÏÔ “Dies πrae”, Ù˘ ‰Ú·ÛÙ‹ÚÈ·˜ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÔÌ¿‰·˜ ı¿ÙÚÔ˘ ‰ÚfiÌÔ˘ “∏elix”, ·ÓÔ›ÁÂÈ ÙÔ 2Ô ¢ÈÂıÓ¤˜ ºÂÛÙÈ‚¿Ï £Â¿ÙÚÔ˘ ¢ÚfiÌÔ˘, Ô˘ ÔÚÁ·ÓÒÓÔ˘Ó ÔÈ ›‰ÈÔÈ Î·ÏÒÓÙ·˜ ÔÌfiÙ¯ӿ ÙÔ˘˜ Û¯‹Ì·Ù· ·fi ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î·È ÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi. Ÿˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó “Δ· ¡¤·”, ÙËÓ ΔÚ›ÙË, Ù· ‰ÚÒÌÂÓ· ÛÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ Ù˘ ∞ı‹Ó·˜ ı· ‰È·ÚΤÛÔ˘Ó ·fi ÙȘ 30 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ ¤ˆ˜ ÙȘ 4 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘. √È ÁÂψÙÔÔÈÔ› ı· ‰ÒÛÔ˘Ó ÙÔ Û‡ÓıËÌ· “æ˘¯‹ ÛÙÔ ¢ÚfiÌÔ” Î·È ÔÈ Â˙fi‰ÚÔÌÔÈ Î·È ÔÈ ÎÂÓÙÚÈΤ˜ Ï·Ù›˜ Ù˘ ∞ı‹Ó·˜ ı· ÏËÌÌ˘Ú›ÛÔ˘Ó ·fi 200 ·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ Ì ˙ÔÁÎϤÚ, ͢ÏÔfi‰·Ú·, Ì›ÌÔ˘˜, Ì·ÚÈÔÓ¤Ù˜, ÎÏfiÔ˘Ó, ¯ÔÚÂ˘Ù¤˜ Î·È Î·Ú·ÁÎÈÔ˙Ô·›¯Ù˜. ™˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó, Û¿˙ÔÓÙ·˜ ÙÔ˘˜ Ú˘ıÌÔ‡˜ Ù˘ ηıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ·˜, 44 ÔÌ¿‰Â˜ Î·È Î·ÏÏÈÙ¤¯Ó˜ ·fi ∂ÏÏ¿‰·, °ÂÚÌ·Ó›·, πÚ¿Ó, πÛ·Ó›·, √˘ÚÔ˘ÁÔ˘¿Ë Î·È μÚ·˙ÈÏ›·.

ª

 ÌÈ· ¤ÎıÂÛË-ʈÙÔÂÁηٿÛÙ·ÛË ¿Ú¯ÈÛÂ Ë Ó¤· ÛÂ˙fiÓ ÙˆÓ ÂÈηÛÙÈÎÒÓ ÂÎı¤ÛÂˆÓ ÛÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ Δ¤¯Ó˘ “Δ˙ÈfiÚÙ˙ÈÔ ¡Ù ∫›ÚÈÎÔ”. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙȘ ıÂÌ·ÙÈΤ˜ ÂÓfiÙËÙ˜ “∫·ÙÔÈ΋ÛÂȘ” Î·È “º·Ú›ÓÙ·” Ì ÙȘ Ôԛ˜ ÔÈ ÂÈηÛÙÈÎÔ› ™ÔÊ›· °·Ï·ÓÔ‡ Î·È Δ¿Î˘ ∫·Ï‰‹˜, Û˘ÓÙÔÓ›˙ÔÓÙ·È Û ¤Ó· ‰ÈÂÚ¢ÓËÙÈÎfi projekt Ì Â›ÎÂÓÙÚÔ ÙÔ μfiÏÔ. ªË ·Ó·ÌÂÓfiÌÂÓ˜ ‹ ÌË ÚԂ‚ÏË̤Ó˜ fi„ÂȘ Î·È Ï¢ڤ˜ Ù˘ ˙ˆ‹˜ ÛÙËÓ fiÏË Á›ÓÔÓÙ·È ÙÔ ˘ÏÈÎfi ÙˆÓ ·Ó··Ú·ÛÙ¿ÛÂÒÓ ÙÔ˘˜. ∂ȯÂÈÚÂ›Ù·È ¤ÙÛÈ Ë ·Ó¿‰ÂÈÍË ·Ê·ÓÒÓ ÓÔËÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ¯¿ÓÔÓÙ·È ÛÙ· ÎÏÈÛ¤ ÙˆÓ ÚÔηÙÂÈÏËÌÌ¤ÓˆÓ ·ÈÛıËÙÈÎÒÓ ·Ó·ÁÓÒÛˆÓ.

∏ ¤ÎıÂÛË ı· ‰È·ÚΤÛÂÈ ¤ˆ˜ ÙȘ 25 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘. ∏ ™ÔÊ›· °·Ï·ÓÔ‡ ÂÚÈËÁÂ›Ù·È ÙȘ ·Ú˘Ê¤˜ Ù˘ fiÏ˘ Î·È “‰È·‚¿˙ÂÈ” ÙȘ ÈÛÙÔڛ˜ Ù˘ ηÙÔ›ÎËÛ‹˜ ÙÔ˘˜. ºˆÙÔÁÚ·Ê›˙ÂÈ ÙȘ fi„ÂȘ ÙˆÓ ÎÙÈÛÌ¿ÙˆÓ Û¯ËÌ·Ù›˙ÔÓÙ·˜ ¤Ó· ›‰Ô˜ Ô‰ËÁÔ‡, ¤Ó·Ó ¿ÙÏ·ÓÙ· ÙˆÓ ·˘ı·ÈÚÂÛÈÒÓ, ÙˆÓ ·˘ÙÔÛ¯¤‰ÈˆÓ ‰È·ÎÔÛÌ‹ÛˆÓ, ÙˆÓ ÔÚÁ·ÓÈÎÒÓ Û˘ÌÏËÚˆÌ¿ÙˆÓ Î·È ÙˆÓ ÚÔÛÊ˘ÁÈÎÒÓ ˘ÔÏÂÈÌÌ¿ÙˆÓ ÌÈ·˜ ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈ΋˜ Ô˘ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ Ï·˚΋ Î·È ·ÓÒÓ˘ÌË. √È ·Ú·ÏÏ·Á¤˜ ·˘Ù‹˜ Ù˘ “ÁÏÒÛÛ·˜” Ù˘ ηÙÔ›ÎËÛ˘, Û˘ÓÈÛÙÔ‡Ó ¤Ó· ›‰Ô˜ ·Û˘Ó›‰ËÙ˘, ·ÏÏ¿ ÂÍ·ÙÔÌÈÎÂ˘Ì¤Ó˘ ·ÓÙ›ÛÙ·Û˘ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹˜ ÛÙÔ˘˜ Ù‡Ô˘˜ ÌÈ·˜ ÂÂÚ¯fiÌÂÓ˘, ÔÏÔÎÏËÚˆÙÈ΋˜ ¯ˆÚÔÙ·Í›·˜ Î·È ÌÈ·˜ ·ÁÎÔÛÌÈÔÔÈË̤Ó˘ ·ÈÛıËÙÈ΋˜. ΔÔ ÙÔÈÎfi ·˘Ùfi ȉ›ˆÌ· ÂÓfi˜ ‰È·‰Â‰Ô̤ÓÔ˘ Ï·˚ÎÔ‡ ÂÎÏÂÎÙÈÎÈÛÌÔ‡ Ô˘ ·ıÚÔ›˙ÂÈ ÙÔ ¿ÚÎÈÓ, ÙÔ ·ÏÔ˘ÌÈÓ¤ÓÈÔ ·Ú¿ı˘ÚÔ, ÙÔ ÚÔ˙ Ï·ÛÙÈÎfi ¯ÚÒÌ·, ÙÔ ‰È·ÎÔÛÌËÙÈÎfi ÊÔ›ÓÈη, ÙȘ ·˘ÙÔÛ¯¤‰È˜ ÙÛÈÌÂÓÙ¤ÓȘ ÂÂÎÙ¿ÛÂȘ Î·È Ù· ·ÓˆÛËÎÒÌ·Ù· ÛÙË ÏÈÙfiÙËÙ· Ù˘ ·ÏÈfiÙÂÚ˘ ÚÔÛÊ˘ÁÈ΋˜ ·Ú¿Áη˜ Î·È ÙÔ˘ ÌÂÙ·ÛÂÈÛÌÈÎÔ‡ ÛÈÙÈÔ‡, Ô˘ ¿ÂÈ ¤Ú· ·fi ÙÔ ÎÈÙ˜. À¿Ú¯ÂÈ ¯¿ÚË ÛÙȘ ȉȷ›ÙÂÚ˜ Û˘Óı‹Î˜ ËÌÈÓÔÌÈÌfiÙËÙ·˜ Ô˘ ÂÈÎÚ·ÙÔ‡Ó ÛÙÔÓ ·ÛÙÈÎfi Ì·˜ ¯ÒÚÔ Î·È ÂÈÙÚ¤ÂÈ Ó· ‰È·‚¿˙ÂÙ·È Î·ı·Ú¿ Ë ‰È·ÛÙڈ̿وÛË ÙˆÓ ÈÛÙÔÚÈÎÒÓ, ÎÔÈÓÒÓ, ·ÏÏ¿ Î·È ÙˆÓ ·ÙÔÌÈÎÒÓ Ì·˜ ‚Ȉ̿وÓ. √ Δ¿Î˘ ∫·Ï‰‹˜ ÂÓÙÔ›˙ÂÈ ÙË “º·Ú›ÓÙ·” -ÙÔ ÁÓˆÛÙfi Ï·˚Îfi ΤÓÙÚÔ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ÛÙËÓ ¤ÍÔ‰Ô ÚÔ˜ ∞ı‹Ó· - ˆ˜ ¤Ó· ÛËÌÂ›Ô fiÔ˘ ‰È·ÛÙ·˘ÚÒÓÔÓÙ·È ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ÛÙÔȯ›· ÌÈ·˜ Û‡Á¯ÚÔÓ˘ “ÂÏÏËÓÈÎfiÙËÙ·˜” . ΔËÓ ·Ú·ÙËÚ›, ÙË ÊˆÙÔÁÚ·-

Ê›˙ÂÈ, ÙË ‚ÈÓÙÂÔÛÎÔ› Î·È ÙËÓ ÂÎı¤ÙÂÈ, ·˘Ù‹Ó ÙËÓ ›‰È·, ÙÔ ÙÔ›Ô Ù˘ ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ ÛÈÚ¿Ï ÙˆÓ ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÒÓ Ù˘. ∞ÊÂÙËÚ›· ÁÈ· ÙËÓ ·ÔÎ¿Ï˘„Ë Ù˘ º·Ú›ÓÙ·˜ Â›Ó·È Ë Î›ÓËÛË ÙÔ˘ ÂÔ¯Ô‡ÌÂÓÔ˘. ∞˘Ù‹ Ë Î›ÓËÛË - fiˆ˜ ¿ÏÏÔÙ ÙÔ˘ flaneur -·ÎÔÏÔ˘ı› ÙË ‰È¿¯˘ÛË Ù˘ fiÏ˘ ÛÙÔ˘˜ ·ÁÚÔ‡˜ Î·È ÛÙ· ¯ˆÚ¿ÊÈ·. ∏ Â¤ÎÙ·Û‹ Ù˘ “ÌÔχÓÂÈ” ÙȘ ¿Ï·È ÔÙ¤ ‚Ȉ̷ÙÈΤ˜ Î·È Ï·ÛÙÈΤ˜ ·Í›Â˜ ÙÔ˘ ÙÔ›Ô˘, Ù˘ ÂÍÔ¯‹˜ Î·È Ù˘ ˘·›ıÚÔ˘, fi¯È Ì ˘ÎÓfi ·ÛÙÈÎfi ÈÛÙfi, ·ÏÏ¿ Ì ÙÂÏÂÙÔ˘ÚÁ›Â˜ ÙÔ˘ ΤÓÙÚÔ˘ Ô˘ ÂÍÔÚ›ÛÙËηÓ. ∏ º·Ú›ÓÙ· ηٷʤÚÓÂÈ Ó· Â›Ó·È Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ¿-ÙÔ-

Ô˜, ÔÏÂÔ‰ÔÌÈÎfi Û‡Ìو̷ Î·È Ó·fi˜: Á›ÓÂÙ·È ¤ÙÛÈ ¤Ó· Ì¿ıËÌ·, ÌÈ· ÛÔ˘‰‹ ÛÙËÓ ÂÈÚˆÓ›· Ù˘ ·Ó¿Ù˘Í˘ Î·È ÛÙÔ Ï˘ÚÈÛÌfi ÙˆÓ ·ÓÙÈÊ¿ÛÂÒÓ Ù˘. √È ‰‡Ô ηÏÏÈÙ¤¯Ó˜ ÁÂÓÓ‹ıËÎ·Ó ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· Î·È ÛÔ‡‰·Û·Ó ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋ ÛÙËÓ ∞ÓˆÙ¿ÙË ™¯ÔÏ‹ ∫·ÏÒÓ Δ¯ÓÒÓ. ªÂ ˘ÔÙÚÔÊ›· ÙÔ˘ π.∫.À. ¤Î·Ó·Ó ÌÂÙ·Ù˘¯È·Î¤˜ ÛÔ˘‰¤˜ ÛÙÔ μÂÚÔÏ›ÓÔ, fiÔ˘ ¤˙ËÛ·Ó Î·È ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ·Ó ÁÈ· ·ÚÎÂÙ¿ ¯ÚfiÓÈ·. Δ· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ· ‰›‰·Í·Ó Û ۯÔÏ›· Ù˘ ‰Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈ·˜ ÂÎ·›‰Â˘Û˘ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘. ∞˘Ù‹ Â›Ó·È Ë ÚÒÙË ¤ÎıÂÛ‹ ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ fiÏË.

ÕÁÈÔ˜ μÏ¿ÛÈÔ˜: ¢Ú¿ÛÂȘ ÂıÂÏÔÓÙÒÓ ÁÈ· ˘Ú·ÛÊ¿ÏÂÈ· ªπ∞ ·ÎfiÌË ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· ÙÔ˘ ªÔÚʈÙÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ∞Á. μÏ·Û›Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËÎÂ Î·È Ê¤ÙÔ˜ ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ, ·˘Ù‹ Ù˘ ˘Ú·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡ Î·È Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ÙÔ˘. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ Ë È‰¤· Ù˘ ÚfiÏ˄˘ ·fi ÙÔÓ Î›Ó‰˘ÓÔ Ù˘ ˘ÚηÁÈ¿˜ ›¯Â ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËı› ·fi ·Ï·ÈfiÙÂÚ·, ·ÏÏ¿ ¿Ú¯ÈÛ ӷ ˘ÏÔÔÈÂ›Ù·È Â‰Ò Î·È ÙÚ›· ¯ÚfiÓÈ· ·fi ÂıÂÏÔÓÙ¤˜ ηÙÔ›ÎÔ˘˜ ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡. ŒÙÛÈ Î·È ·˘Ùfi ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ ÏÂÈÙÔ‡ÚÁËÛ·Ó ÔÈ ÔÌ¿‰Â˜ ˘ÚÔÚfiÏ˄˘, Ô˘ ·ÔÙÂÏÔ‡ÓÙ·È ·fi ¿ÓÙÚ˜, Á˘Ó·›Î˜ Î·È ·È‰È¿ (Ì·ıËÙ¤˜ ÊÔÈÙËÙ¤˜) ¿Óˆ ·fi 100 ¿ÙÔÌ·, fiÏÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔÈ ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡, ›Ù ÌfiÓÈÌÔÈ, ›Ù ÂÚÈÔ‰ÈÎÔ› οÙÔÈÎÔÈ, Ô˘ ¤Ú¯ÔÓÙ·È ÁÈ· Ó· ÂÚ¿ÛÔ˘Ó ÙȘ ‰È·ÎÔ¤˜ ÙÔ˘˜, ¿ÏÏÔÈ ÁÈ· ÌÈÎÚfiÙÂÚ· Î·È ¿ÏÏÔÈ ÁÈ· ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ· ¯ÚÔÓÈο ‰È·ÛÙ‹Ì·Ù·. ŸÏÔÈ ·˘ÙÔ› ·ÓÙ·ÔÎÚ›ıËÎ·Ó Úfiı˘Ì· ÛÙÔ Î¿ÏÂÛÌ· ÙˆÓ ÔÌ·‰·Ú¯ÒÓ - Û˘ÓÙÔÓÈÛÙÒÓ

Î·È ÚfiÛÊÂÚ·Ó ÙȘ ˘ËÚÂۛ˜ ÙÔ˘˜, Ê˘Ï¿ÛÛÔÓÙ˜ fi¯È ÌfiÓÔ ÙÔ ¯ˆÚÈfi, ·ÏÏ¿ Î·È ÙËÓ Â˘Ú‡ÙÂÚË ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘, Ì ÙËÓ ·Ó¤ÌÔÚÊË ¿ÁÚÈ· ʇÛË ÙÔ˘ Î·È Ù· ·¤Ú·ÓÙ· ÂÏ·ÈÔÂÚ›‚ÔÏ·, ÁÂÌ¿Ù· ʤÙÔ˜ ·fi ÙÔÓ Â˘ÏÔÁË̤ÓÔ Î·Úfi ÙÔ˘˜, ÁÓˆÚ›˙ÔÓÙ·˜ Ì’ ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ ÙÚfiÔ ·fi ÎÔÓÙ¿, ·ÏÏ¿ Î·È ·Á·ÒÓÙ˜ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÙÔÓ

ÙfiÔ Ì·˜. ŸÏÔ˘˜ ·˘ÙÔ‡˜ Ô ªÔÚʈÙÈÎfi˜ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ∞Á. μÏ·Û›Ô˘ ·ÈÛı¿ÓÂÙ·È ÙËÓ ˘Ô¯Ú¤ˆÛË Ó· ¢¯·ÚÈÛÙ‹ÛÂÈ ‰ËÌfiÛÈ·, ηıÒ˜ ÁÈ· ÙÚ›ÙË Û˘Ó¯‹ ¯ÚÔÓÈ¿ ÂÚÁ¿ÛÙËÎ·Ó Ì¤Ú· Î·È Ó‡¯Ù· ÛÙÔÓ ‚·ÛÈÎfi ÙÔ̤· Ù˘ ÚfiÏ˄˘, Û ÂıÂÏÔÓÙÈ΋ ¿ÓÙ· ‚¿ÛË Î·È ‚Ô‹ıËÛ·Ó ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ ÊÔÚ¤ˆÓ (Ô-

ÏÈÙÈ΋ ÚÔÛÙ·Û›·, ¢‹ÌÔ˜, ¶˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÈ΋ ÀËÚÂÛ›·), Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ·Ó·Ï¿‚ÂÈ Â›ÛËÌ· ·fi ÙËÓ ÔÏÈÙ›· ÙÔ ¤ÚÁÔ Ù˘ ˘ÚÔÚÔÛÙ·Û›·˜ Î·È Ù˘ ˘ÚfiÛ‚ÂÛ˘. ¡· ÛËÌÂȈı› ·ÎfiÌË fiÙÈ Ô ªÔÚʈÙÈÎfi˜ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ‰È·ı¤ÙÂÈ Î·È ˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÈÎfi fi¯ËÌ·, ÙÔ ÔÔ›Ô fï˜, ÏfiÁˆ ÙˆÓ ÁÓˆÛÙÒÓ ÁÚ·ÊÂÈÔÎÚ·ÙÈÎÒÓ ‰È·‰ÈηÛÈÒÓ, ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Î·Ù·ÛÙ› ‰˘Ó·Ùfi Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËı› Ò˜ ÙÒÚ·, ÂÂȉ‹ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÂÈ ÙËÓ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓË ¿‰ÂÈ· ΢ÎÏÔÊÔÚ›·˜. Δ¤ÏÔ˜ fiÏÔÈ ·˘ÙÔ› Ô˘ ‹Ú·Ó ̤ÚÔ˜ ÛÙȘ ÔÌ¿‰Â˜ ˘Ú·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜, ·ÏÏ¿ Î·È fiÛÔÈ Â›Ó·È ˘¤Ú ·˘Ù‹˜ Ù˘ ȉ¤·˜, ηÏÔ‡ÓÙ·È Û ÌÈ· ÁÂÓÈ΋ Û˘Ó¿ÓÙËÛË - Û˘ÓÂÛÙ›·ÛË, Ô˘ ı· Á›ÓÂÈ ÙÔ ÂÚ¯fiÌÂÓÔ ™¿‚‚·ÙÔ 2 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ Î·È ÒÚ· 9 ÙÔ ‚Ú¿‰˘, ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ “∞ÁÓ¿ÓÙÈ” ÙÔ˘ μÏ¿ÛË Δ¤ÚÔ˘. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÛÙ· ÙËÏ.: 6944225408 ∫∞π 6938318195. °.¢.Δ.

ºˆÙÔÁÚ·ÊÈ΋ §¤Û¯Ë μfiÏÔ˘: ¡¤Ô˜ ·ÎÏÔ˜ ÚÔ‚ÔÏÒÓ ™∏ª∂ƒ∞ ÛÙȘ 20:30, Ë ºˆ-

ÙÔÁÚ·ÊÈ΋ §¤Û¯Ë μfiÏÔ˘, ÍÂÎÈÓ¿ ÙÔÓ Î·ÈÓÔ‡ÚÈÔ Î‡ÎÏÔ ÊˆÙÔÁÚ·ÊÈÎÒÓ ÚÔ‚ÔÏÒÓ, ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·˜ ʈÙÔÁڷʛ˜ Ù˘ Vanessa Winship, ÌÈ·˜ Û‡Á¯ÚÔÓ˘ ʈÙÔÁÚ¿ÊÔ˘ Ô˘ ¤¯ÂÈ ·ÊÈÂÚÒÛÂÈ ÙÔ ¤ÚÁÔ Ù˘ ÛÙÔÓ ¿ÓıÚˆÔ Î·È ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ÙÔ˘. ∏ Vanessa Winship ÁÂÓÓ‹ıËΠÙÔ 1960. ∞Ó Î·È Â›Ó·È 50 ÂÙÒÓ, Û˘ÁηٷϤÁÂÙ·È ÛÙÔ Ó¤Ô ·›Ì· Ù˘ ʈÙÔ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ·Ê›·˜. ™Ô‡‰·Û ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ Î·È ÊˆÙÔÁÚ·Ê›· ÛÙÔ §ÔÓ‰›ÓÔ Î·È ·Ì¤Ûˆ˜ ÌÂÙ¿ ÙȘ ÛÔ˘‰¤˜ Ù˘ ¿Ú¯ÈÛ ӷ ‰Ô˘Ï‡ÂÈ freelance Î·È Ó· ‰È‰¿ÛÎÂÈ. ΔÔ fiÓÔÌ¿ Ù˘ ·ÎÔ‡ÛÙËΠÙÔ 1998, fiÙ·Ó ·¤Û·Û ÙÔ ÚÒÙÔ ‚Ú·‚Â›Ô ÛÙËÓ Î·ÏÏÈÙ¯ÓÈ΋ ηÙËÁÔÚ›· ÛÙÔ ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi world press photo. ΔËÓ ÂfiÌÂÓË ¯ÚÔÓÈ¿ ÍÂΛÓËÛ ÌÈ· Ì·ÎÚÔ¯ÚfiÓÈ· ¤Ú¢ӷ ÛÙ· μ·ÏοÓÈ·, ̤ÚÔ˜ Ù˘ ÔÔ›·˜ ·ÔÙ¤ÏÂÛ ÙÔ project “Albanian Landscape”, Ì ÙÔ ÔÔ›Ô ‹Ù·Ó ˘Ô„‹ÊÈ· ÁÈ· ÙÔ ‚Ú·‚Â›Ô Oscar Barnack. ΔÒÚ· ˙ÂÈ ÛÙËÓ ΔÔ˘ÚΛ· Î·È ¤¯ÂÈ ÂÈÎÂÓÙÚÒÛÂÈ ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ Ù˘ ÛÙȘ ¯ÒÚ˜ Á‡Úˆ ·fi ÙË ª·‡ÚË £¿Ï·ÛÛ·. ∂›Ó·È ̤ÏÔ˜ ÙÔ˘ Ú·ÎÙÔÚ›Ԣ Vu. ∏ ·ÚÔ˘Û›·ÛË ı· Á›ÓÂÈ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Ù˘ ºˆÙÔÁÚ·ÊÈ΋˜ §¤Û¯Ë˜ (ÎÙ›ÚÈÔ ™›ÚÂÚ, 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜) ηÈ, fiˆ˜ ¿ÓÙ·, ı· Â›Ó·È ·ÓÔȯً ÛÙÔ˘˜ Ê›ÏÔ˘˜ Ù˘ ʈÙÔÁÚ·Ê›·˜.

ÃÚ˘Û¿ “Ì˘ÛÙÈο” ·fi Ù¿ÊÔ 2.700 ÂÙÒÓ ÛÙËÓ ∫Ú‹ÙË ¶∂ƒπ™™√Δ∂ƒ∞

·fi 3.000 ʇÏÏ· ¯Ú˘ÛÔ‡ Î·È ÙËÓ ÚÒÙË ·ÂÈÎfiÓÈÛË Ù˘ ̤ÏÈÛÛ·˜ ˆ˜ ı¿˜ ¤ÎÚ˘‚Â, ¤Ó·˜ ÌÔÓ·‰ÈÎfi˜ ‰ÈÏfi˜ Ù¿ÊÔ˜ ËÏÈΛ·˜ 2.700 ÂÙÒÓ ÛÙËÓ ·Ú¯·›· ∂χıÂÚÓ·, ÛÙËÓ ∫Ú‹ÙË. “∂›Ó·È ÌÈ· ÌÔÓ·‰È΋ ·Ó·Î¿Ï˘„Ë” ‰‹ÏˆÛ ÛÙ· “¡∂∞” Ô ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ Ù˘ ·Ó·Ûηʋ˜, ηıËÁËÙ‹˜ ¡›ÎÔ˜ ™Ù·ÌÔÏ›‰Ë˜, ÛËÌÂÈÒÓÔÓÙ·˜: “¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ¤Ó·Ó Ù¿ÊÔ ÊÔ‚ÂÚ¿ ÂÚ›ÂÚÁÔ ÛÙËÓ Î·Ù·Û΢‹”. “™·Ó ˘ÁÔÏ·Ì›‰Â˜ ›‰·Ì Û fiÏË ÙËÓ ÂÈÊ¿ÓÂÈ· ÌÈÎÚ¿ ·ÔÙÌ‹Ì·Ù· ¯Ú˘ÛÔ‡, ·fi 0,5 ¤ˆ˜ 2,5 ÂηÙÔÛÙ¿” Û˘ÌÏ‹ÚˆÛÂ Ô Î. ™Ù·ÌÔÏ›‰Ë˜. “ŸÙ·Ó ÙÂÏÂÈÒÛ·ÌÂ, ›¯·Ì ‚ÚÂÈ 3.000 ÎÔÌÌ¿ÙÈ· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ·ÔÙ˘ˆÌ¤Ó· ÙÂÙÚ¿ÁˆÓ·, ·ÎÏÔ˘˜... ∫·ıÒ˜ ‰Â ‹Ù·Ó ‰È¿Û·ÚÙ· ·ÓÙÔ‡, ÂÈο˙Ô˘Ì fiÙÈ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó Ú·Ì̤ӷ ¿Óˆ Û ¤Ó· ÚÔ‡¯Ô, ·ÏÏ¿ Û ¤Ó· Û¿‚·ÓÔ Ô˘ Î¿Ï˘Ù ÙË ÛÔÚfi ·fi ÙÔ ÎÂÊ¿ÏÈ Ò˜ Ù· fi‰È·”. √ Ù¿ÊÔ˜ Èı·Ófiٷٷ ·Ó‹ÎÂÈ Û Á˘Ó·›Î· ·ÚÈÛÙÔÎÚ·ÙÈ΋˜ ηٷÁˆÁ‹˜, ËÏÈΛ·˜ 22 Ò˜ 25 ÂÙÒÓ. ∞˘Ùfi ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ Û˘ÌÂÚ·›ÓÔ˘Ó ÔÈ ·Ú¯·ÈÔÏfiÁÔÈ, ÏfiÁˆ ÙÔ˘ ÏÔ‡ÛÈÔ˘ Û·‚¿ÓÔ˘, ·ÏÏ¿ Î·È ÙˆÓ ÏÂÙÂ›ÏÂÙˆÓ ·ÁÁ›ˆÓ Ô˘ ‚Ú¤ıËÎ·Ó ÛÙÔ ÛËÌ›Ô. ™ÙÔÓ Ù¿ÊÔ, fï˜, ‹Ù·Ó ı·Ì̤ÓÔ˜ Î·È ¤Ó·˜ ¿ÓÙÚ·˜, ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ Ë ËÏÈΛ· ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÙ›. ™Â ·˘ÙfiÓ Ê·›ÓÂÙ·È ˆ˜ ·Ó‹ÎÔ˘Ó Ì›· fiÚË Î·È Ì›· ÛȉÂÚ¤ÓÈ· ·È¯Ì‹ Ô˘ ÂÓÙÔ›ÛÙËηÓ.


XÚËÌ·ÙÈÛÙ‹ÚÈÔ 27

Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 29 ™E¶TEMBPI√À 2010

K§EI™IMO TH™ 28H™ ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À

∫§∂π™πª√ %ª∂Δ. O°KO™ ∂§∞à ª∂°. EYPø °ÂÓÈÎfi˜ ¢Â›ÎÙ˘

1.472,50

-1,59

ª∂°∞§∏ ∫∂º∞§∞π√¶√π∏™∏ ALAPIS (∫√) ALPHA μ∞¡∫ (∫√) COCA - COLA Δƒπ∞ ∂æπ§√¡ (∫√) EUROBANK EFG (∫√) EUROBANK PROPERTIES ∞∂∂∞¶ (∫√) FOLLI - FOLLIE (K√) FORTHNET (∫√) FOURLIS ™Àªª∂Δ√Ãø¡ (K√) FRIGOGLASS (KO) INTRACOM HOLDINGS (∫√) J. & P. - ∞μ∞• (∫√) JUMBO (∫√) LAMDA DEVELOPMENT(∫√) MARFIN INVESTMENT GROUP (∫√) MARFIN POPULAR BANK (∫√) PROTON Δƒ∞¶∂∑∞ ∞.∂. (KO) S & B μπ√ª∏Ã. √ƒÀ∫Δ∞ (∫√) ∞°ƒ√Δπ∫∏ Δƒ∞¶∂∑∞ (∫√) ∞∂ƒ√¶√ƒπ∞ ∞π°∞π√À (∫√) μπ√Ã∞§∫√ (∫∞) μøμ√™ ª¶∞ª¶∏™ (∫√) °∂∫ Δ∂ƒ¡∞ (∫√) °∂¡π∫∏ Δƒ∞¶∂∑∞ (∫√) ¢∂∏ (∫√) ¢√§ (∫√) ∂£¡π∫∏ Δƒ∞¶∂∑∞ (KO) ¢π∫ ª∂Δ√Ã∏™ ∂£¡π∫∏ Δƒ∞¶∂∑∞ (KO) ¢π∫ √ª√§√°√À ∂£¡π∫∏ Δƒ∞¶∂∑∞ (KO) ∂§μ∞§ (∫∞) ∂§§∞∫Δøƒ (∫√) ∂§§∏¡π∫∞ ¶∂Δƒ∂§∞π∞ (∫√) ∂§§∏¡π∫∞ Ã∏ª∞Δπ™Δ∏ƒπ∞ (∫√) ∂À∞£ (∫√) ∂À¢∞¶ (∫√) π∞™ø (∫√) π∞Δƒπ∫√ ∞£∏¡ø¡ (∫√) π¡Δƒ∞§√Δ (∫√) ∫∞∂ (∫√) ∫À¶ƒ√À Δƒ∞¶∂∑∞ (∫√) ¢π∫ ∫À¶ƒ√À Δƒ∞¶∂∑∞ (∫√) ª∂Δ∫∞ (∫√) ª∏Ã∞¡π∫∏ (∫√) ª∏Ã∞¡π∫∏ (¶√) ª√Δ√ƒ √´§ (∫√) ªÀΔπ§∏¡∞π√™ (∫√) √§£ (∫√) √§¶ (∫√) √¶∞¶ (∫√) √Δ∂ (∫√) ¶∂πƒ∞πø™ Δƒ∞¶∂∑∞ (∫√) ¶§∞π™π√ COMPUTERS (∫√) ™∞ƒ∞¡Δ∏™ °ƒ. (∫√) ™π¢∂¡√ƒ (∫√) Δ∞ÃÀ¢ƒ√ªπ∫√ Δ∞ªπ∂ÀΔ∏ƒπ√ (∫√) Δ∂ƒ¡∞ ∂¡∂ƒ°∂π∞∫∏ (∫√) ΔπΔ∞¡ (∫√) ΔπΔ∞¡ (¶√) À°∂π∞ (∫√) Ã∞§∫√ƒ (∫∞)

1,66 4,38 19,2 4,15 6 14,36 0,66 5,99 8,8 0,56 1,27 4,94 3,7 0,81 1,49 0,91 3,48 0,91 2,25 3,66 2,41 4 2,08 11,57 0,87 0,41 0,8 7,38 1,16 2,92 5,82 5,15 4,05 4,99 1,95 0,61 2,84 3,99 0,45 3,72 8 0,44 0,37 7,6 4,35 11,54 13,64 11,57 5,3 3,56 4,65 3,87 2,33 4,24 2,8 14,5 9,1 0,8 0,64

-2,35 411.494 -4,99 1.466.186 1,53 701.200 -5,03 1.039.216 13.735 0,14 61.529 -2,94 52.037 -1,96 54.331 11.737 -1,75 198.902 16.057 1,23 48.769 -1,33 2.972 -2,41 1.375.972 -2,61 979.749 -4,21 155.927 -8,42 23.398 -6,19 533.822 -2,17 3.565 0,55 66.732 -1,23 165.632 -2,91 68.432 -6,31 75.501 2,12 279.650 -1,14 6.310 -10,87 21.545.598 -9,09 27.481.761 -3,15 7.302.846 12.784 -1,02 95.771 0,69 130.846 -4,28 127.627 -1,46 10.105 -0,6 18.487 4.018 52.465 0,71 133.938 -3,86 2.693 -21,05 6.108.808 -6,53 2.151.251 -1,36 26.181 -2,22 47.842 -2,63 14.140 -0,78 87.985 -0,46 133.860 -0,52 419 2,17 2.428 -1,11 361.226 -2,03 666.298 -3,26 955.543 -1,06 656 -0,26 2.616 -0,43 56.426 -3,64 278.268 -1,75 107.930 0,49 194.483 0,55 5.300 46.198 -3,03 48.179

1,61 4,38 18,64 4,15 5,85 14,01 0,66 5,94 8,7 0,56 1,24 4,82 3,63 0,8 1,48 0,9 3,48 0,91 2,23 3,52 2,34 3,9 2,08 11,32 0,86 0,37 0,67 7,16 1,13 2,88 5,64 5,13 4,03 4,88 1,87 0,6 2,74 3,99 0,45 3,67 7,95 0,43 0,36 7,42 4,22 11,52 13 11,42 5,29 3,53 4,5 3,81 2,24 4,19 2,8 14,23 8,85 0,78 0,62

1,68 4,56 19,25 4,36 6,03 14,45 0,67 6,11 8,8 0,58 1,27 4,94 3,79 0,83 1,52 0,94 3,59 0,97 2,27 3,72 2,55 4,06 2,19 11,57 0,88 0,44 0,84 7,62 1,17 2,97 5,89 5,38 4,15 5,1 1,97 0,62 2,84 4,15 0,5 3,8 8,1 0,44 0,38 7,65 4,36 12 13,74 11,6 5,38 3,67 4,69 3,9 2,33 4,34 2,91 14,75 9,1 0,8 0,66

¢π∞¶ƒ∞°ª∞Δ∂À™πª∞ ∞ª√πμ∞π∞ ∫∂º∞§∞π∞ ALPHA ETF FTSE ATHEX 20 ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À NBGAM ETF °∂¡.¢∂π∫ Ã∞ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ

7,01 15,26

-3,31 -1,93

7.060 153

7,01 15,2

7,12 15,26

ª∂™∞π∞ ∫∞π ªπ∫ƒ∏ ∫∂º∞§∞π√¶√π∏™∏ A.S. COMPANY (∫√) ALSINCO (KO) ATTICA BANK ∞.Δ.∂. (∫√) AUDIOVISUAL (∫√) AUTOHELLAS (∫√) AVENIR ∞.∂. (∫√) AXON ™Àªª∂Δ√Ãø¡ (∫√) BYTE COMPUTER (∫√) CENTRIC ¶√§Àª∂™∞ (∫√) CPI (∫√) CYCLON ∂§§∞™ (∫O) DIONIC (∫√) EURODRIP (∫O) EUROLINE AEEX (∫√) EUROMEDICA (KO) F.G. EUROPE (∫O) FLEXOPACK (∫√) INFO - QUEST (∫√) INFORM §À∫√™ ¶. (∫√) INTERINVEST AEEX (K√) INTRAKAT (KO) KLEEMAN HELLAS (KO) LAVIPHARM (∫√) LOGISMOS (∫√) MEDICON ∂§§∞™ (∫√) MERMEREN KOMB. A.D. PR. (∂§¶) MEVACO (∫√) MIG REAL ESTATE (∫√) MINERVA (∫∞) MLS ¶§∏ƒ√º√ƒπ∫∏ (∫√) NEXANS ∂§§∞™ (∫√) PASAL ∞.∂. (∫√) PROFILE (∫√) QUALITY & RELIABILITY (∫√) REDS (∫O) RILKEN (K√) SCIENS ™Àªª∂Δ√Ãø¡ (∫O) SPACE HELLAS (∫√)

0,45 0,66 1,07 0,43 1,55 0,34 0,54 0,46 0,49 0,38 0,45 0,39 0,83 1,18 1,96 0,62 8,55 1,11 0,92 0,63 0,77 1,55 0,55 0,44 2,05 3,8 0,76 3,57 1,11 2,26 2,39 0,46 0,5 0,58 0,73 2,7 0,55 1,47

-2,17 8,2 -2,73 -4,44 -2,86 -6,9 -4,17 -3,92

1.670 16 34.349 5.604 198 20.819 3.230 700 29.861

0,42 0,66 1,06 0,41 1,51 0,34 0,53 0,46 0,49

0,45 0,66 1,11 0,43 1,55 0,35 0,58 0,48 0,51

-11,36 -2,35

1.050 67.496 11.731

0,43 0,38 0,81

0,45 0,42 0,85

-2 -7,46 -0,23 -1,77 -4,17

450 12.760 5.441 11.775 8.649

1,96 0,61 8,45 1,07 0,92

1,96 0,63 8,56 1,12 0,96

-3,75

29.534 4.148 46.377 2.070 4.496 167 1.210 3.055

0,76 1,5 0,54 0,43 1,84 3,79 0,75 3,55

0,8 1,6 0,57 0,48 2,09 3,82 0,81 3,73

11.061 200 6.576 5.050 25 5.453 482 12.895 200

2,24 2,39 0,45 0,48 0,58 0,72 2,6 0,52 1,47

2,27 2,4 0,49 0,5 0,58 0,74 2,77 0,55 1,47

-3,51 -16,98 6,22 2,7 -4,55 -1,31 -6,64 -6,12 -1,96 -2,67 1,5 -1,79 8,89

∫§∂π™πª√ %ª∂Δ. O°KO™ ∂§∞à ª∂°. EYPø SPRIDER STORES (∫√) TRASTOR ∞.∂.∂.∞.¶. (∫√) VELL GROUP ∞.∂. (∫√) YALCO - ∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√À (∫∞) ∞π√§π∫∏ ∞∂∂à (∫√) ∞∫ƒπΔ∞™ (∫√) ∞§∫√ ∂§§∞™ (∫√) ∞§√ÀªÀ§ (∫√) ∞§º∞ °∫ƒπ™π¡ ∞.∂. (∫√) ∞¡¢ƒ√ª∂¢∞ ∞∂∂à (∫√) ∞ΔΔπ∫∂™ ∂∫¢√™∂π™ (∫√) μ∞ƒμ∂ƒ∏™ ¡. - MODA BAGNO (∫√) μ∞ƒ¢∞™ (∫√) μπ√∫∞ƒ¶∂Δ (∫√) μπ™ (∫√) μ√°π∞Δ∑√°§√À SYSTEMS (∫√) °∞§∞•π¢π (∫√) °π√Àƒ√ª¶ƒ√∫∂ƒ™ (∫√) ¢∞π√™ ¶§∞™Δπ∫∞ (∫√) ¢π∞™ ∞∂∂à (∫√) ¢π∞™ πã/°∂π∂™ (∫√) ¢√ªπ∫∏ ∫ƒ∏Δ∏™ (∫√) ¢√Àƒ√™ (∫√) ¢ƒ√ª∂∞™ (∫√) ∂μƒ√º∞ƒª∞ (∫√) ∂π¢∏™∂√ºø¡π∫∏ ∂§§∞™ (∫√) ∂∫Δ∂ƒ (∫√) ∂§. μπ√ª. ∑∞Ã∞ƒ∏™ (∫∞) ∂§∞™Δƒ√¡ (∫O) ∂§μ∂ ∂¡¢Àª∞Δø¡ (∫√) ∂§°∂∫∞ (∫√) ∂§∂À£∂ƒ∏ Δ∏§∂√ƒ∞™∏ (∫√) ∂§π¡√π§ (∫√) ∂§§∞¢√™ Δƒ∞¶∂∑∞ (∫√) ∂§§∏¡π∫∞ ∫∞§ø¢π∞ (∫√) ∂§§∏¡π∫∏ Àº∞¡Δ√Àƒ°π∞ (∫√) ∂§Δ√¡ (K√) ∂§Δƒ∞∫ (∫√) ∂¶π§∂∫Δ√™ (∫√) ∂Δ∂ª (∫∞) ∂Àƒø¶∞´∫∏ ¶π™Δ∏ (∫√) ∂Àƒø™Àªμ√À§√π (∫√) ∏§∂∫Δƒ√¡π∫∏ ∞£∏¡ø¡ (∫√) π∫Δπ¡√™ ∂§§∞™ (∫√) π§À¢∞ (∫√) πª¶∂ƒπ√ (∫√) π¡Δ∂∞§ √ªπ§√™ (∫√) π¡Δ∂∞§ √ªπ§√™ (¶√) π¡Δ∂ƒ°√À¡Δ-•À§∂ª¶√ƒπ∞ (¶√) π¡Δ∂ƒ°√À¡Δ-•À§∂ª¶√ƒπ∞ (∫√) π¡Δ∂ƒΔ∂∫ (∫√) ∫∞£∏ª∂ƒπ¡∏ (∫√) ∫∞¡∞∫∏™ ™. (∫√) ∫∞ƒ∞ª√§∂°∫√™ (∫√) ∫∞ƒ∞Δ∑∏ (∫√) ∫∂¶∂¡√À ªÀ§√π (∫√) ∫§√À∫π¡∞™ - §∞¶¶∞™ (∫√) ∫√ƒ¢∂§§√À Ã. ∞º√π (∫√) ∫√ƒƒ∂™ (∫√) ∫ƒ∂∫∞ (∫√) ∫ƒ∂Δ∞ º∞ƒª (∫√) ∫ƒπ - ∫ƒπ (∫√) ∫Δ∏ª∞ ∫. §∞∑∞ƒπ¢∏ (∫√) ∫Àƒπ∞∫π¢∏™ ∏.- F.H.L. (∫√) ∫Àƒπ∞∫√À§∏™ (∫√) §∞¡∞∫∞ª (∫√) §∂μ∂¡Δ∂ƒ∏™ ¡. (∫A) §∂μ∂¡Δ∂ƒ∏™ ¡. (¶A) §πμ∞¡∏ ∂∫¢√Δ. √ƒ°. (∫√) §√À§∏ ªÀ§√π (∫√) ª∞£π√™ ¶Àƒπª∞Ã∞ (∫√) ª√Δ√¢À¡∞ªπ∫∏ (∫√) ª¶∏Δƒ√™ ™Àªª∂Δ√Ãπ∫∏ (KO) ¡∞∫∞™ ª√À™π∫∏ (∫√) ¡∞ÀΔ∂ª¶√ƒπ∫∏ (∫√) ¡∂øƒπ√¡ (∫√) ¡∏ƒ∂À™ (∫O) ¡Δƒ√À∫º∞ƒª¶∂¡ ∂§§∞™ (∫√) ¶∞ƒ¡∞™™√™ (∫√) ¶∞´ƒ∏™ ¶§∞™Δπ∫ø¡ (∫√) ¶∂Δƒ√¶√À§√™ ¶∂Δƒ√™ (∫√) ¶∏°∞™√™ ∂∫¢√Δπ∫∏ ∞.∂. (KO) ¶§∞™Δπ∫∞ £ƒ∞∫∏™ (∫√) ¶§∞™Δπ∫∞ ∫ƒ∏Δ∏™ (∫√) ƒ∂μ√´§ (∫√) ™∞ƒ∞¡Δ√¶√À§√™ ∫À§/ªÀ§√π (∫√) ™∂§ª∞¡ (∫O) ™∂§√¡Δ∞ (∫√) ™¶Àƒ√À ∞°ƒ. √π∫. (∫√) ™º∞∫π∞¡∞∫∏™ (∫√) ™ø§/°∂π∞ ∫√ƒπ¡£√Y (∫√) Δ BANK (∫√) Δ∂áπ∫∏ √§Àª¶π∞∫∏ (∫√) Δ∑πƒ∞∫π∞¡ ¶ƒOºπ§ (∫∞) Δ∏§∂ΔÀ¶√™ (∫√) ºπ¡Δ∂•¶√ƒΔ (∫√) Ã∞Δ∑∏∫ƒ∞¡πøΔ∏ ∂. Àπ√π (∫√) Ã∞´¢∂ª∂¡√™ (∫√)

0,36 0,77 0,38 0,34 1,74 0,74 0,39 0,6 0,72 0,94 1,55 0,35 0,72 1,02 0,8 1,24 0,35 0,71 5,73 0,61 1,5 1,1 1,22 0,32 0,39 0,44 0,62 0,89 0,76 0,71 0,69 0,8 1,73 30,36 1,14 0,3 0,52 2,44 0,31 0,36 0,54 3,25 1,24 0,69 0,23 0,44 0,95 8,26 0,61 0,37 0,6 4,99 1,61 0,68 1,41 1 0,69 0,37 4,8 0,55 3,22 0,84 0,47 0,69 0,53 0,62 0,6 0,5 0,32 1,57 0,66 1,04 0,61 0,92 0,41 0,8 0,59 0,51 0,92 0,59 2,93 0,95 0,5 3,6 0,67 2,7 0,49 0,58 0,63 0,65 0,73 0,35 1,43 0,44 3,5 0,39 0,36 1,3

-5,26 -3,75 -2,56 3,03 -1,14

37.975 18.061 159.864 2.737 160

0,36 0,72 0,34 0,32 1,74

0,39 0,8 0,39 0,35 1,74

-2,50 -3,23 -7,69

2.420 5.186 2.000 4.204

0,39 0,57 0,72 0,94

0,4 0,62 0,75 0,95

-7,89 -5,26

1.540 425

0,35 0,7

0,38 0,72

-8,15 2,94

30 4.151 9.000

0,8 1,22 0,33

0,8 1,35 0,36

8.986

0,6

0,61

33.035 10.690 3.000 4.000 580 14.050 1.341 3.603 6.560

0,29 0,36 0,44 0,62 0,88 0,71 0,67 0,69 0,75

0,32 0,41 0,44 0,64 0,89 0,8 0,73 0,7 0,83

-1,84 -2,56

15.112 2.556 6.600 14.050

30,18 1,13 0,27 0,5

31,3 1,2 0,3 0,52

-8,82 -7,69 -3,57 -0,31

11.050 7.839 2.826 50.105

0,31 0,36 0,52 3,2

0,34 0,39 0,55 3,25

-4,35

13.719 17.616 3.450

0,66 0,21 0,42

0,7 0,24 0,44

2,63 2,33 -3,13 -3,26 4,11 -2,74 -1,43 -1,23

1.410 1.250 1.002 40 3.395 1.500 3.603 1.500 370 14.896 3.044 2.620 5.875 2.294 53

0,57 4,9 1,55 0,68 1,29 0,96 0,66 0,37 4,7 0,53 3,02 0,75 0,46 0,68 0,48

0,61 5,05 1,61 0,69 1,42 1 0,69 0,39 4,8 0,58 3,61 0,84 0,48 0,7 0,58

-2,8

10.903 4.963 11.500 220 1.205 832

0,58 0,47 0,32 1,39 0,63 0,97

0,6 0,5 0,33 1,57 0,67 1,04

3,51 6,25 -4,17 -6,35

4.032 10.009 118.931 10 85.200 604

0,37 0,8 0,53 0,51 0,89 0,57

0,41 0,84 0,6 0,51 0,95 0,65

2.190 26.250 3.956 2.000

0,9 0,48 3,4 0,67

0,95 0,51 3,64 0,67

2,08 7,41

10.230 11.940

0,43 0,52

0,5 0,59

-1,52 -2,67 -2,78 -4,67 4,76

1.951 136.493 141.734 6.138 3.531 204.318

0,6 0,72 0,34 1,42 0,34 3,18

0,71 0,75 0,36 1,52 0,44 3,5

-10,34

5.922

1,3

1,49

0,93 -1,12

1.800 540 812 780

7,6 0,86 9,74 0,39

7,6 0,89 9,74 0,39

7.270 10.606

0,46 0,4

0,46 0,4

1,63 1,9 -5,56 2,92 -1,43 -5,13 -3,51 -3,88 9,09 -1,43

5,26 -3,03 4,67

-2,06 -1,96 -3,74

∂π¢π∫ø¡ Ã∞ƒ∞∫Δ∏ƒπ™Δπ∫ø¡ ALPHA ∞™Δπ∫∞ ∞∫π¡∏Δ∞ (∫√) ATTICA ™Àªª∂Δ√Ãø¡ (K√) CROWN HELLAS CAN (∫O) ELBISCO ™Àªª∂Δ√Ãø¡ (∫∞) ELMEC SPORT (∫√) INFORMER (∫√) INTERFISH πã/°∂π∂™ (∫√) MARFIN ∂°¡∞Δπ∞ Δƒ∞¶∂∑∞ (∫√)

7,6 0,88 9,74 0,39 0,5 0,46 0,4 0,96

-9,3

∫§∂π™πª√ %ª∂Δ. O°KO™ ∂§∞à ª∂°. EYPø NUTRIART (∫√) OLYMPIC CATERING (∫√) PAPERPACK Δ™√À∫∞ƒπ¢∏™ π. (∫√) PC SYSTEMS (∫√) SATO AE (∫√) SPIDER - ¶∂Δ™π√™ ¡.& Àπ√π (K√) UNIBIOS (∫√) VIVARTIA ™Àªª∂Δ√Ãø¡ (∫√) VIVERE (∫√) ∞£∏¡∞ (∫√) ∞¡∂∫ (∫√) ∞¡∂∫ (¶√ `90) ∞¡∂∫ (¶√ `96) ∞™Δ∏ƒ ¶∞§∞™ (∫√) μ∞§∫∞¡ ∞∫π¡∏Δ∞ (∫√) °∂∫∂ (∫∞) °∂¡π∫∏ ∂ª¶√ƒπ√À (∫√) ∂ª¶√ƒπ∫∏ Δƒ∞¶∂∑∞ (∫√) ∑∞ª¶∞ (∫∞) ∏ƒ∞∫§∏™ ∞°∂Δ (∫√) π√¡π∫∏ •∂¡√¢√Ã∂π∞∫∏ (∫√) ∫∞ƒ¢∞™π§∞ƒ∏™ (∫O) ∫∞ƒ∂§π∞ (∫∞) ∫∂∫ƒ√æ (∫√) ∫§ø™/°π∞ ¡∞À¶∞∫Δ√À (∫∞) §∞ªæ∞ (∫√) ª√À∑∞∫∏™ (∫∞) ª√ç√™ (∫√) ª¶√ÀΔ∞ƒ∏™ π. & Àπ√™ (∫∞) ª¶√ÀΔ∞ƒ∏™ π. & Àπ√™ (¶∞) ¡π∫∞™ (∫√) ¶∂ƒ™∂À™ (∫√) ™∞¡À√ ∂§§∞™ (∫√) Δ∂°√¶√À§√™ Ã.∫. (∫√) Δ∂áπ∫∂™ ∂∫¢√™∂π™ (∫√) Δƒπ∞ ∞§º∞ (∫√) Δƒπ∞ ∞§º∞ (¶√) ºπ∂ƒ∞Δ∂• (∫√) Ã∞Δ∑∏´ø∞¡¡√À (∫√) Ã∞Δ∑∏´ø∞¡¡√À (∫√)

0,22 0,97 0,4 0,24 0,17 0,18 0,1 12,58 0,52 0,4 0,23 3,36 1,7 2,13 0,37 7,25 0,27 2,18 6,7 4,8 14 0,16 60,7 3,37 0,29 18,6 0,25 0,11 0,13 0,4 1,07 0,35 0,16 0,35 0,27 16,75 6,35 0,18 0,14 0,15

-8,33

324

0,22

0,22

8,11

116.053

0,38

0,44

-5,56

4.273

0,17

0,19

-9,09 0,08 -5,45 2,56 -4,17

15.500 520 5.000 2 109.567

0,1 12,57 0,52 0,4 0,22

0,1 12,65 0,52 0,4 0,24

-1,84 -2,63

1.516 3.300 530 15.010 23.278 35 10.360

2,12 0,35 7,25 0,27 2,17 6,7 4,64

2,14 0,38 7,3 0,27 2,2 6,7 4,8

10.000

0,16

0,16

240 100 800 3.000 9.162 5.900

3,32 0,29 17,53 0,25 0,11 0,12

3,59 0,29 19,2 0,25 0,11 0,13

130

1,07

1,07

132 618

0,16 0,33

0,16 0,36

11.750 10.850

0,14 0,15

0,14 0,15

-7,69

68.784 100

0,09 0,12

0,1 0,12

-1,41

440

0,7

0,75

-5,26

3.000 12.893

0,1 0,35

0,1 0,37

-13,33

32.500

0,12

0,14

-4 10

571 30.500

0,24 0,11

0,24 0,12

-18,87

100

0,43

0,43

2.357

0,06

0,06

-4,35 -1,16 -6,25 -2,17

11.580 3.529 2.400 5.713 1.000

0,21 3,37 0,39 0,44 0,22

0,22 3,46 0,48 0,46 0,22

-10

8.867

0,09

0,09

0

1.000

3

3

-6

25

2

2

-3,57 -5,63 -1,47

-8,42 3,57 -3,13 -3,85 -8,33 8,33

-2,78

-6,67

À¶√ ∂¶πΔ∏ƒ∏™∏ ALTEC (∫√) COMPUCON (∫O) FASHION BOX (∫√) HELLAS ONLINE (∫√) PLIAS (∫∞) RIDENCO (∫√) ∞∂°∂∫ (∫√) ∞Δ§∞¡Δπ∫ (∫√) ∞ΔΔπ - ∫∞Δ (∫√) μ∞ƒ∞°∫∏™ (∫√) μ∞ƒμ∞ƒ∂™√™ (∫∞) μπ√Δ∂ƒ (∫√) ∂¢ƒ∞™∏ - æ∞§§π¢∞™ Ã. (∫√) ∂π∫√¡∞ - ∏Ã√™ (∫√) ∂§μπ∂ª∂∫ (∫√) ∂§§∏¡π∫∞π πã/°∂π∞π (∫√) ∂§ºπ∫√ (∫√) ∂Àƒø™Àªª∂Δ√Ã∂™ (∫√) π¶¶√Δ√Àƒ (∫∞) ∫∂ƒ∞ª∂π∞-∞§§∞Δπ¡∏ (∫√) ∫§ø¡∞Δ∂• (∫√) ∫§ø¡∞Δ∂• (¶O) ∫√Àª¶∞™ ™Àªª∂Δ√Ãø¡ (∫√) ª∞ƒ∞∫ ∏§∂∫Δƒ√¡π∫∏ (∫√) ª∞´§§∏™ ª.π.(∫√) ªπ¡øπ∫∂™ °ƒ∞ªª∂™ ∞¡∂ (∫√) ¡∂§ (∫√) ¶∂Δ∑∂Δ∞∫π™ ∞. (∫√) ¶ƒ√√¢∂ÀΔπ∫∏ (∫√) ™π¢ª∞ (∫√) Δ∂•∞¶ƒ∂Δ (∫√)

0,09 0,12 1,5 0,7 2,3 0,1 0,36 0,18 0,13 0,61 0,16 0,24 0,11 0,11 3,7 0,11 0,43 0,26 0,18 0,65 0,06 0,08 0,22 0,28 0,22 3,4 0,45 0,45 0,22 1,05 0,09

∂¡∞§§∞∫Δπ∫∏ ∞°√ƒ∞ ALPHA TRUST (∫√) VIDAVO (∫√) ENVITEC (∫√) ∂¡Δ∂ƒ™√ºΔ (∫√) EPSILON NET (∫√) EUROXX (∫√) ∫ƒ∏Δø¡ ∞ƒΔ√™ (∫√) MEDITERRA (∫√) μπ√π∞Δƒ & ƒ√ª¶√Δ. Δ∂á√§. (∫√) ¡Δ√¶§∂ƒ (∫√) PERFORMANCE TECHNOLOGIES (∫√) √¶Δ√∏§∂∫Δƒ√¡π∫∂™ Δ∂á√§. (∫√) DIVERSA (∫√) º√À¡Δ§π¡∫ ∞.∂. (∫√)

0,95 3,96 1,78 1,4 0,72 2,92 1,14 2,02 2,47 2,34 2,52 2,16 2,86 4,03

À¶√ ∞¡∞™Δ√§∏ ALTIUS ∞∂∂∂à KO HITECH SNT ∞∂ MICROLAND COMPUTERS(∫√) ∞°ƒ√Δπ∫∏ ∞™º∞§π™Δπ∫∏ ∞.∂. ∞§À™π¢∞ ∞μ∂∂(∫√) ∞§À™π¢∞ ∞μ∂∂(¶√) ∞§º∞-μ∏Δ∞ μ∞™π§√¶√À§√™ ∞.∂. ∞™¶π™ ¶ƒ√¡√π∞ ∞.∂.°.∞. ∞Δ∂ƒªø¡ ∞.∂(∫√) ∞º√π ª∂™√ÃøƒπΔ∏ ∞Δ∂(∫√) μETANET ABEE ¢π∂∫∞Δ ∞Δ∂(∫√) ∂∫¢√™∂π™ §Àª¶∂ƒ∏ ∞.∂. ∂ª¶√ƒπ∫√™ ¢∂™ª√™(∫√) ∂ª¶√ƒπ∫√™ ¢∂™ª√™(¶√) ∂¡øª∂¡∏ ∫§ø™Δ√Àº∞¡Δ√Àƒ°π∞ ∞.∂(∫O) §∞¡ ¡∂Δ ∞.∂ (∫√) ª∞•πª - ¶∂ƒΔ™π¡π¢∏™ ∞∂(∫∞) ¶ƒ∞•πΔ∂§∂π√ ∞.∂. ¶ƒ∞•πΔ∂§∂π√ ∞∂ (¶√) ™∞√™ º∂ƒƒÀ™ Ã∞§Àμ¢√ºÀ§§ø¡(∫√) øª∂°∞ ∞∂∂à (∫√)

1,07 0,62 0,64 1,53 2,19 1,2 35,73 0,67 0,12 0,12 0,06 0,1 0,6 0,08 0,14 0,05 0,12 0,1 0,39 0,54 0,78 0,12 0,88


AÌÔÈ‚·›· KÂÊ¿Ï·È· 28

Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 29 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2010

K§EI™IMO TH™ 27H™ ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À

ENEP°HTIKO

MEPI¢IA

KA£APH METAB. TIMH TIMH METAB. TIMH ¶POH°. ¢IA£E™H™ E•A°OPA™ A¶O 1/1/10

√ª√§√°π∞∫∞ ∞/∫ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À AAAB ∂π™√¢∏ª∞Δ√™ ∫∞π √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ. ALLIANZ √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA √ª√§√°π∞∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À GENIKI √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ∞™º∞§/∫ø¡ √ƒ°∞¡π™ªø¡ ∂π™√¢∏ª∞Δ√™-√ª√§√°π∞∫√ ∂™øΔ. ATE ∂π™√¢∏ª∞Δ√™ √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ. ∞Δ∂ ∫∂º∞§∞π√À & À¶∂ƒ∞•π∞™ √ª√§.∂™øΔ. ∞ΔΔπ∫∏™ ∂π™√¢∏ª∞Δ√™ √ª√§.∂™øΔ. CITI FUND √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ¢∏§√™ ∂π™√¢∏ª∞Δ√™ ∂ƒª∏™ EI™√¢∏ª∞Δ√™ ∂Àƒø¶.¶π™Δ∏ EUROBOND √ª.∂™. EUROBANK EFG (LF) GREEK GOVERNMENT BOND FUND EUR EUROBANK EFG I (LF) GREEK GOVERNMENT BOND FUND EUR INTERAMERICAN ™Δ∞£∂ƒ√ √ª√§√°π∞∫√ ∂™. INTERNATIONAL √ª√§√°ø¡ ∂™øΔ. π√¡π∫∏ ∑ø∏™ ™À¡Δ.¶ƒ√°ƒ.√ª√§.∂™øΔ. ∫À¶ƒ√À ∂§§∏¡π∫√ √ª√§√°π∞∫√ ∂™øΔ. MILLENNIUM VALUE PLUS √ª√§√°π∞∫√ ∂™. PROBANK √ª√§√°π∞∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À HSBC ∂π™√¢∏ª∞Δ√™ √ª√§√°π∞∫√ ∂™. ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ √ª√§√°ø¡ ∂™øΔ. Δ.Δ. ∂§Δ∞ √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ. PROTON √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À

22.664.901,85 5.041.552,59 4,4956 19.515.299,55 2.788.326,73 6,9989 107.398.677,21 14.728.957,93 7,2917 13.025.426,90 2.162.571,84 6,0231 299.624.788,30 107.941.823,29 2,7758 22.891.883,35 2.985.067,02 7,6688 14.531.686,18 2.490.600,93 5,8346 6.390.134,61 1.436.721,33 4,4477 9.762.988,51 1.464.589,29 6,6660 107.413.790,73 13.065.732,25 8,2210 40.473.515,43 6.166.682,50 6,5633 5.070.956,07 1.603.121,45 3,1632 13.756.820,93 1.498.275,78 9,1818 3.634.003,33 392.806,18 9,2514 164.687.596,90 12.627.353,53 13,0421 8.731.800,40 691.704,09 12,6236 3.567.852,81 659.551,34 5,4095 8.792.264,82 1.898.323,82 4,6316 6.534.976,01 1.985.032,58 3,2921 8.410.340,43 2.399.942,02 3,5044 9.790.950,20 1.426.577,99 6,8632 27.237.782,77 3.429.143,79 7,9430 10.112.698,47 5.485.340,77 1,8436 3.420.926,76 272.421,76 12,5575

0,32% 4,5855 4,4057 -10,72% 0,23% 7,1039 6,9464 -15,82% 0,38% 7,3282 7,2370 -19,33% 0,50% 6,1285 5,9629 -13,60% 0,37% 2,7758 2,7758 -21,87% 0,31% 7,6688 7,6113 -15,02% 0,49% 5,8346 5,7908 -18,56% 0,30% 4,4744 4,4121 -17,11% 0,29% 6,7660 6,6660 -12,58% 0,42% 8,2210 8,2210 -7,34% 0,52% 6,6289 6,5305 -17,32% 0,44% 3,4163 3,1632 -20,37% 0,29% 9,1818 9,1129 -11,75% 0,30% 9,2514 9,2514 -11,39% 0,40% 13,1073 12,9443 -14,10% 1,03% 12,8761 12,4974 -24,72% 0,31% 5,5177 5,3554 -8,26% 0,35% 4,6316 4,5853 -11,71% 0,18% 3,3579 3,2263 -14,18% 0,21% 3,5044 3,4781 -5,28% 0,11% 6,9490 6,8632 -10,29% 0,06% 8,0224 7,8636 -19,88% 0,13% 1,8436 1,8390 -4,46% 0,30% 12,7459 12,4319 -14,14%

83.184.580,49 27.760.313,84 2.972.547,90 145.755.151,56 31.585.612,45 8.443.454,59 25.990.732,49 28.636.593,00 14.076.162,51 7.293.698,58 27.790.446,80 11.732.379,09 20.171.007,47 36.474.029,67 313.439.468,66 5.838.330,23 27.172.621,03 53.091.791,36 114.892.054,43 49.044.864,98 14.121.893,12 378.311,15 6.431.775,26 669.546,35 12.810.458,80 1.001.865,20 1.355.897,05 3.447.462,36 12.676.625,53 3.583.315,35 2.205.615,03 120.722.516,29 58.355.395,00 13.588.316,04 53.567.733,14 97.413.095,98 56.027.946,08 12.749.299,44 51.705.138,63 55.883.201,56 27.522.323,31 3.557.798,96 385.988,41 8.617.576,13 39.791.374,15 26.680.036,45 3.529.331,74 4.416.000,85 3.497.976,57

0,18% 0,17% 0,05% 0,23% 0,14% 0,15% 0,16% -0,23% 1,08% -0,14% -0,12% 0,04% 0,19% -0,34% 0,35% 0,23% 0,01% 0,17% -0,19% 0,01% 0,11% 0,00% 0,00% 0,01% 0,01% -0,05% -0,05% -0,01% 0,07% 0,13% 0,25% 0,35% 0,19% 0,15% 0,05% 0,21% 0,06% -0,29% -0,15% 0,04% 0,20% 0,03% 0,11% 0,10% 0,27% 0,32% -0,21% -0,11% 0,11%

∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALICO ∫ƒ∞Δπ∫ø¡ √ª√§√°ø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALICO EΔ∞πƒπ∫ø¡ √ª√§√°πø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞LICO ¢√§∞ƒπ∞∫√ √ª√§√°πø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞LPHA ∂Àƒø¶.∂Δ∞πƒ.√ª√§√°ø¡ √ª.∂•. ALPHA ∂Àƒø¶.∫ƒ∞Δπ∫ø¡ √ª√§√°ø¡ √ª.∂•. ALPHA GLOBAL ∞¡∞¢À√ª∂¡ø¡ ∞°√ƒø¡ √ª√§√°πAKO ∂•. ALPHA ∞¡ø √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA BANCASSURANCE EE100 √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA BANCASSURANCE EE101 √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND √ª.∂•. ALPHA BEST OF STRATEGIES √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞Δ∂ √ª√§√°πø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞ΔΔπ∫∏™ √ª√§√°πø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ¢∏§√™ USD BOND √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. ¢∏§√™ EUROBOND √ª√§√°π∞∫√ ∂•. ¢∏§√™ ¢π∂£¡ø¡ √ª√§√°πø¡ - √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ¢∏§√™ DELTA SKY √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. ¢∏§√™ DELTA SMART √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. ¢∏§√™ DELTA BONUS √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. ¢∏§√™ DELTA FASMA √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. ¢∏§√™ ¢√§§∞ƒπ∞∫√ (USD) - √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À NBG EMERGING EUROBOND - CLASS A (EUR) NBG EMERGING EUROBOND - CLASS B (EUR) NBG INCOME PLUS - CLASS ∞ (EUR) NBG INCOME PLUS - CLASS B (EUR) NBG STRATEGIC BOND - CLASS A (EUR) NBG STRATEGIC BOND - CLASS B (EUR) ∂§§∏¡π∫∏ TRUST √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ BOND √ª√§√°π∞∫√ ∂•. ∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ YIELDPLUS (√ª√§√°π∞∫√ ∂•.) ∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ ∂π™√¢.(√ª√§.∂•øΔ.) EUROBANK CLICK √ª√§√°π∞∫√ E•øΔ∂ƒπ∫√À EUROBANK DOUBLE CLICK √ª√§√°π∞∫√ E•øΔ∂ƒπ∫√À INTERAMERICAN DOUBLE CLICK √ª√§√°π∞∫√ E•øΔ∂ƒπ∫√À EUROBANK ALL WEATHER √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À EUROBANK GLOBAL BOND √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À EUROBANK WIN-WIN √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À INTERAMERICAN ¢√§∞ƒπ√À √ª√§√°π∞∫√ ∂•. EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURPOSE COMMODITY MAX 30 EUROBANK EFG (LF) ABSOLUTE RETURN EUR EUROBANK EFG (LF) ABSOLUTE RETURN II EUR ∫À¶ƒ√À DUAL STRATEGY √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. ∫À¶ƒ√À EURIBOR RETURN (EUR) √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. ∫À¶ƒ√À LIBOR RETURN (USD) √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. MARFIN INCOME √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À MARFIN £∂™ªπ∫ø¡ Ã∞ƒΔ√º. √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À HSBC √ª√§√°πø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ¢√§∞ƒπ√À PIRAEUSINVEST EUROPEAN BOND FUND (EUR) Δ.Δ. ∂§Δ∞ EUROPLUS √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ.

4.967.122,14 2.177.547,71 277.794,57 31.264.206,19 4.399.505,98 1.127.567,38 3.256.382,75 3.401.488,26 1.736.201,15 1.877.405,35 3.707.815,42 1.672.582,65 6.627.322,83 6.885.224,00 51.725.587,43 968.580,26 2.862.942,16 4.835.794,55 13.959.228,97 4.887.785,51 1.242.551,93 303,36 5.178,53 581,77 10.848,55 1.058,55 1.351,11 753.386,73 3.523.696,38 1.158.879,61 272.412,98 36.392.401,10 5.369.900,71 1.275.349,83 5.620.305,45 30.314.387,31 5.783.699,51 436.378,87 5.460.043,24 50.327.394,72 2.647.947,17 1.069.573,71 128.470,12 1.753.655,75 15.034.121,80 7.797.047,18 880.433,23 21.473,79 1.056.109,37

16,7470 12,7484 10,7005 4,6620 7,1794 7,4882 7,9815 8,4188 8,1074 3,8850 7,4951 7,0145 3,0436 5,2974 6,0597 6,0277 9,4912 10,9789 8,2305 10,0342 11,3652 1.247,0900 1.242,0100 1.150,8900 1.180,8500 946,4500 1.003,5400 4,5760 3,5975 3,0921 8,0966 3,3172 10,8671 10,6546 9,5311 3,2134 9,6872 29,2161 9,4697 1,1104 10,3938 3,3264 3,0045 4,9141 2,6467 3,4218 4,0086 205,6500 3,3121

17,0819 13,0034 10,9145 4,6853 7,2153 7,5256 8,3806 8,6714 8,3506 3,9530 7,7200 7,0145 3,0619 5,2974 6,0597 6,0277 9,9658 11,5278 8,6420 10,5359 11,3652 1.247,0900 1.242,0100 1.150,8900 1.180,8500 946,4500 1.003,5400 4,5989 3,6515 3,1385 8,2180 3,4001 11,0844 10,8677 9,5311 3,2134 9,8809 29,3622 9,4697 1,1104 10,3938 3,3929 3,0045 4,9141 2,6732 3,5245 4,0587 206,6783 3,4115

16,5795 12,6209 10,5935 4,6270 7,1256 7,4320 7,8219 8,2504 7,9453 3,8462 7,3452 6,9619 3,0193 5,2974 6,0597 6,0277 9,4912 10,9789 8,2305 10,0342 11,3652 1.247,0900 1.242,0100 1.150,8900 1.180,8500 946,4500 1.003,5400 4,5417 3,5975 3,0921 8,0966 3,2509 10,6498 10,4415 9,3405 3,1893 9,4935 28,9970 9,2803 1,1021 10,3158 3,2931 2,9745 4,8650 2,6202 3,3191 4,0086 205,6500 3,2459

2,92% 4,40% 16,31% 3,50% 3,92% 12,23% -6,28% -11,09% -16,74% -1,26% -8,34% 2,98% -3,56% 14,25% 6,13% 5,14% 0,57% 3,88% -4,93% -0,30% 5,51% 2,60% 2,64% -0,69% -0,66% -3,41% -3,38% 2,58% 2,68% -1,13% 0,22% 1,70% 1,98% 1,77% -1,25% 3,25% 0,38% 10,25% -3,16% -1,08% -3,18% 0,89% 1,30% 1,97% -8,00% 2,95% 9,12% -1,64% 0,83%

ª∂Δ√Ãπ∫∞ ∞/∫ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À AAAB ∂¶π§∂°ª∂¡ø¡ ª∂Δ√Ãø¡ ∂™øΔ. ALICO ª∂Δ.∂™øΔ. ª∂™∞π∞™ & ªπ∫ƒ∏™ ∫∂º∞§∞π√¶√π∏™∏™ ALICO INDEX FUND FTSE20 ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™. ALICO ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ALLIANZ ∂¶π£∂Δπ∫∏™ ™Δƒ∞Δ.ª∂Δ.∂™. ALLIANZ ª∂Δ√Ãø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ∞LPHA BLUE CHIPS ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™. ALPHA ª∂Δ√Ãπ∫O ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA ATHENS INDEX FUND ª∂Δ.∂™. ALPHA ∂¶π£∂Δπ∫∏™ ™Δƒ∞Δ∏°π∫∏™ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™. ALPHA ETF FTSE ATHEX 20 ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA TRUST ∞¡∞¶ΔÀ•π∞∫√ ª∂Δ.∂™. ALPHA TRUST ¡∂ø¡ ∂¶πÃ.ª∂Δ√Ã.∂™. GENIKI ∂¶π§∂°ª∂¡ø¡ ∞•πø¡ ª∂Δ. ∂™øΔ. ALPHA TRUST OPPORTUNITIES ª∂Δ. ∂™øΔ. CITI FUND ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ATE ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ATE ª∂Δ√Ãπ∫√ ª∂™∞π∞™-ªπ∫ƒ∏™ ∫/™∏™ ∂™øΔ. ∞ΔΔπ∫∏™ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ATTICA MARATHON ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ¢∏§√™ SMALL CAP ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™. ¢∏§√™ BLUE CHIPS ¢∏§√™ TOP-30 NBGAM ETF °∂¡π∫√™ ¢∂π∫Δ∏™ Ã.∞.- ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ. NBG HELLENIC ALLSTARS - CLASS A (EUR) NBG HELLENIC ALLSTARS - CLASS B (EUR) ∂§§∏¡π∫∏ TRUST ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ∂ƒª∏™ ¢À¡∞ªπ∫√ ∂ƒª∏™ ¶ƒøΔ√¶√ƒ√™ ∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ ∞¡∞¶ΔÀ•.(ª∂Δ.∂™øΔ.) EUROBANK GREEK EQUITIES ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À EUROBANK £∂™ªπ∫ø¡ Ã∞ƒΔ√ºÀ§∞∫πø¡ ª∂Δ. ∂™.

6.403.179,91 3.657.317,09 20.235.823,90 29.158.728,61 12.352.352,06 12.554.248,20 140.206.663,65 135.673.407,65 15.682.974,00 16.362.092,06 44.554.525,12 34.762.120,62 36.874.083,45 25.287.663,10 933.814,08 12.375.182,53 61.771.061,30 1.760.634,11 9.641.962,69 767.957,44 57.557.957,59 126.299.569,15 20.607.166,45 4.338.803,32 144.984,34 10.956.120,43 567.283,40 89.701.185,48 8.106.786,91 6.956.608,37 44.967.282,51 5.751.131,79

3.120.729,16 562.362,64 5.375.941,35 2.158.822,48 4.616.945,30 2.089.316,61 15.074.348,20 14.584.643,41 2.749.105,45 1.598.143,85 6.151.800,00 1.199.704,60 3.282.477,90 5.774.887,49 195.044,37 8.017.690,87 14.580.598,14 1.948.065,52 9.655.047,94 151.822,96 40.151.300,16 18.654.537,59 16.971.422,22 279.525,00 181,31 13.679,93 192.940,09 6.875.980,45 4.331.655,61 1.468.019,26 5.800.181,16 2.323.669,90

2,0518 6,5035 3,7641 13,5068 2,6754 6,0088 9,3010 9,3025 5,7048 10,2382 7,2425 28,9756 11,2336 4,3789 4,7877 1,5435 4,2365 0,9038 0,9986 5,0582 1,4335 6,7704 1,2142 15,5221 799,6700 800,8900 2,9402 13,0456 1,8715 4,7388 7,7527 2,4750

-0,84% -0,99% -1,49% -0,69% -0,97% -1,08% -0,64% -0,77% -1,18% -0,73% -1,62% -1,03% -0,07% -0,58% -0,45% -0,59% -0,70% -0,33% -0,98% -0,51% -0,48% -0,99% -1,02% -1,15% 0,93% 0,93% -0,71% -1,01% -0,34% -0,86% -0,75% -1,10%

2,1544 6,8287 3,9523 14,1821 2,7690 6,2191 9,3940 9,3955 5,7618 10,3406 7,2787 29,5551 11,4583 4,4665 4,8835 1,5975 4,2365 0,9038 1,0136 5,1341 1,4335 6,7704 1,2142 15,5221 799,6700 800,8900 2,9696 13,4370 1,9276 4,8810 7,7527 2,4750

2,0108 -30,31% 6,4385 -30,05% 3,7265 -34,06% 13,3717 -29,76% 2,6486 -21,75% 5,9487 -27,40% 9,2080 -27,18% 9,2095 -27,44% 5,6478 -30,01% 10,1358 -26,53% 7,1846 -33,87% 28,6858 -28,17% 11,1213 -21,32% 4,3351 -26,67% 4,7398 -25,10% 1,5435 -29,37% 4,1941 -24,73% 0,8948 -22,45% 0,9886 -24,01% 5,0076 -25,30% 1,4192 -27,31% 6,7027 -29,77% 1,2021 -28,73% 15,5221 -30,10% 799,6700 -28,27% 800,8900 -28,25% 2,8814 -29,47% 12,9151 -28,06% 1,8528 -26,73% 4,6914 -29,02% 7,6752 -25,21% 2,4503 -26,10%

ENEP°HTIKO

INTERAMERICAN ¢À¡∞ªπ∫√ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™. INTERAMERICAN ANA¶ΔÀ™™√ª∂¡ø¡ ∂Δ∞πƒπø¡ ª∂Δ.∂™. EUROBANK EFG (LF) EQUITY-GREEK EQUITIES FUND EUR EUROBANK EFG (LF) EQUITY-INSTITUTIONAL PORT EUR EUROBANK EFG I (LF) SPECIAL PURP BLUE CHIPS P EUR EUROBANK EFG I (LF) SP PURP BLUE CHIPS P II EUR EUROBANK EFG I (LF) SP PURP BLUE CHIPS III PROTECT EUR EUROBANK EFG (LF) EQUITY - FLEXI STYLE GREECE EUR EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURPOSE GREEK MAX 50 EUR INTERAMERICAN (LF) SPECIAL PURPOSE GREEK MAX 50 EUR INTERNATIONAL ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À INTERNATIONAL E¶π§√°∏™ ª∂Δ√Ãπ∫ø¡ ∞•πø¡ ª∂Δ.∂™. ∫À¶ƒ√À ∂§§∏¡π∫√ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ. ∫À¶ƒ√À ∂§§∏¡π∫√ ¢À¡∞ªπ∫√ ª∂Δ.∂™. MARFIN √§Àª¶π∞ METOXIKO ∂™øΔ∂ƒπ∫√À MARFIN ∞£∏¡∞ ¢À¡∞ªπ∫√ ª∂Δ√Ãø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À HSBC ∞¡∞¶ΔÀ•π∞∫√ ª∂Δ√Ãø¡ ∂™øΔ. HSBC TOP 20 ª∂Δ√Ãø¡ ∂™øΔ. HSBC ª∂™∞π∞™ ∫∂º∞§.ª∂Δ.∂™øΔ. ING ∞/∫ ¢À¡∞ª.∂¶πÃ. ª∂Δ. ∂™øΔ. ING ∞/∫ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ. ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ¢À¡∞ª.∂¶πÃ. ª∂Δ. ∂™øΔ. ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ. PROBANK ∂§§∞™ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À MILLENNIUM BLUE CHIPS ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™. MILLENNIUM MID- CAP ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À Δ.Δ. ∂§Δ∞ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ. ∂¶∂¡¢ÀΔπ∫∏ ∫ƒ∏Δ∏™ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À PROTON ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À

MEPI¢IA

KA£APH METAB. TIMH TIMH METAB. TIMH ¶POH°. ¢IA£E™H™ E•A°OPA™ A¶O 1/1/10

146.278.892,08 7.750.129,12 18,8744 49.670.067,94 11.522.387,40 4,3107 22.126.559,97 62.191.474,32 0,3558 1.405.660,89 3.557.736,47 0,3951 79.743.056,46 9.982.445,44 7,9883 46.808.429,47 6.192.683,22 7,5587 41.920.588,90 5.024.623,60 8,3430 4.366.050,91 3.724.598,22 1,1722 526.035,82 56.271,85 9,3481 2.403.604,93 257.084,51 9,3495 9.767.038,12 3.322.900,46 2,9393 1.791.842,22 1.063.546,95 1,6848 15.703.369,51 7.167.371,54 2,1910 8.314.037,37 5.220.654,99 1,5925 42.931.125,12 4.408.661,15 9,7379 10.752.482,85 6.424.047,20 1,6738 51.572.140,95 1.537.867,22 33,5348 2.992.097,99 454.818,91 6,5787 4.705.599,35 1.575.623,68 2,9865 10.718.938,28 17.297.649,12 0,6197 36.225.985,60 5.035.152,12 7,1946 5.266.318,52 8.860.340,43 0,5944 27.120.441,44 3.986.101,03 6,8038 6.405.699,58 2.573.145,30 2,4894 20.488.179,58 13.858.186,38 1,4784 12.890.095,94 8.069.458,61 1,5974 1.241.560,66 1.435.416,89 0,8649 357.826,07 173.565,74 2,0616 4.227.441,86 615.149,12 6,8722

-0,83% 19,0631 18,6857 -25,16% -0,40% 4,3538 4,2676 -25,58% -0,84% 0,3558 0,3522 -25,19% -1,10% 0,3951 0,3911 -26,40% 0,19% 7,9883 7,9084 -5,41% 0,29% 7,5587 7,5587 -9,39% 0,04% 8,3430 8,3430 -7,63% -0,54% 1,1722 1,1605 -20,36% -0,21% 9,3481 9,1611 -14,79% -0,21% 9,3495 9,1625 -14,79% -0,76% 3,0863 2,9099 -26,70% -0,64% 1,7690 1,6680 -26,96% -0,94% 2,1910 2,1691 -25,24% -0,70% 1,5925 1,5766 -26,28% -0,62% 9,8353 9,5431 -29,65% -0,65% 1,6905 1,6403 -26,08% -0,29% 34,4570 33,5348 -28,45% -0,90% 6,7596 6,5787 -32,81% -0,39% 3,0686 2,9865 -29,90% -0,77% 0,6321 0,6197 -28,59% -1,03% 7,3385 7,1946 -29,47% -0,73% 0,6048 0,5825 -28,23% -1,12% 6,9229 6,6677 -30,30% -0,60% 2,4894 2,4645 -23,49% -0,97% 1,5523 1,4636 -29,05% -0,50% 1,6773 1,5655 -33,36% -0,97% 0,8822 0,8563 -22,02% -0,52% 2,1441 2,0410 -27,67% -0,54% 7,1471 6,8035 -26,62%

∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALICO ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALLIANZ MILLENNIUM E.M.E.A. ª∂Δ. ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA ¡∞ÀΔπ§π∞ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA ENERGY ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA SELECT ¡√Δπ√-∞¡∞Δ√§π∫∏™ ∂Àƒø¶∏™ ª∂Δ. ∂•. ALPHA TRUST EMERGING EUROPE ª∂Δ.∂•. ∞Δ∂ US ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞Δ∂ EUROZONE ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ATTICA REAL ESTATE ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ¢∏§√™ ¢π∂£¡∂™ ¢∏§√™ ∂Àƒø¶∞π∫√ ¢∏§√™ ¶ƒ∞™π¡∏ ∂¡∂ƒ°∂π∞ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À NBG GLOBAL EQUITY - CLASS ∞ (EUR) NBG GLOBAL EQUITY - CLASS B (EUR) NBG EUROPEAN ALLSTARS - CLASS A (EUR) NBG EUROPEAN ALLSTARS - CLASS B (EUR) NBG SOCIALLY RESPONSIBLE - CLASS A (EUR) NBG SOCIALLY RESPONSIBLE - CLASS B (EUR) ∂§§∏¡π∫∏ TRUST ∫À¶ƒπ∞∫√ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ. ∂§§∏¡π∫∏ TRUST ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ EUROPEAN OPPORTUNITIES ª∂Δ. ∂•. ∂Àƒø¶∞´∫∏ ¶π™Δ∏ EMERGING MARKETS OPPORTUN. ª∂Δ.∂•. ∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ GLOBAL OPPORTUNITIES (ª∂Δ. ∂•.) ∂Àƒø¶∞´∫∏ ¶π™Δ∏ AMERICAN OPPORTUNITIES ª∂Δ. ∂•. EUROBANK GLOBAL EQUITIES ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À EUROBANK EMERGING EUROPE ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À INTERAMERICAN ∞¡∞¶ΔÀ°ª∂¡ø¡ ∞°√ƒø¡ ª∂Δ. ∂•. INTERAMERICAN ¡∂∞ ∂Àƒø¶∏ ª∂Δ. ∂•. EUROBANK EFG (LF) EQUITY- GLOBAL EQUITIES FUND EUR EUROBANK EFG (LF) EQUITY- EMERGING EUROPE FUND EUR EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURPOSE CLICK EUR EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURP DBLE CLICK EUR EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURP ALL WEATHER EUR EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURP ALL WEATHER PLUS EUR EUROBANK EFG I (LF) SPECIAL PURPOSE DUAL FORMULA EUR EUROBANK EFG (LF) SP 8% EQUITY FORMULA ? EUR EUROBANK EFG (LF) SP 8% EQUITY FORMULA $ USD MILLENNIUM EUROZONE ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•. MILLENNIUM AMERICA US ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•. MILLENNIUM CHINA GROWTH ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À MARFIN EUROPEAN EQUITY ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À MARFIN GLOBAL ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À HSBC AMERICAN EQUITY ª∂Δ. ∂•øΔ. HSBC ∞¡∞¢À√ª∂¡ø¡ ∞°√ƒø¡ ª∂Δ.∂•øΔ. HSBC ¶∞¡∂Àƒø¶∞π∫√ ª∂Δ.∂•øΔ. ING ∞/∫ GLOBAL ª∂Δ.∂•. ¶∂πƒ∞πø™ BALKAN FUND ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À PIRAEUSINVEST EUROPEAN EQUITY FUND (EUR) Δ.Δ. ∂§Δ∞ √π∫√§√°π∫√ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ.

16.204.618,77 1.293.490,05 12,5278 3.078.122,43 414.978,35 7,4175 7.289.816,56 1.390.116,83 5,2440 9.717.302,55 980.636,53 9,9092 15.285.089,17 1.205.675,04 12,6776 3.703.738,89 634.428,78 5,8379 7.893.162,68 1.541.254,34 5,1213 4.059.308,35 1.809.327,09 2,2435 1.111.405,53 141.127,91 7,8752 19.081.550,48 5.762.208,84 3,3115 29.081.629,98 8.297.293,16 3,5050 1.127.734,83 128.769,77 8,7578 613.861,28 540,29 1.136,1700 35.604.282,79 30.816,93 1.155,3500 724.536,79 698,16 1.037,7900 42.593.958,57 40.980,16 1.039,3800 41.791,60 43,99 949,9600 4.547.712,91 4.779,40 951,5200 1.193.425,51 364.896,76 3,2706 729.784,18 158.826,86 4,5948 4.345.351,74 2.879.273,51 1,5092 1.956.124,89 740.222,05 2,6426 3.809.262,29 1.488.988,66 2,5583 1.516.824,68 591.970,77 2,5623 49.160.044,27 37.528.615,43 1,3099 8.037.229,89 533.803,43 15,0565 14.747.598,17 1.104.253,45 13,3553 44.299.280,30 3.989.041,76 11,1052 9.089.680,44 13.095.457,00 0,6941 12.161.999,68 13.253.021,24 0,9177 3.075.462,94 352.568,07 8,7230 3.634.621,52 413.602,22 8,7877 1.381.154,39 156.800,67 8,8083 142.220.566,93 16.708.720,80 8,5118 44.061.971,62 5.905.016,47 7,4618 28.828.650,72 2.747.282,34 10,4935 22.340.395,59 2.110.161,32 10,5871 6.108.243,21 2.991.202,72 2,0421 5.183.996,24 2.597.622,82 1,9957 2.753.536,55 752.772,83 3,6579 1.846.494,23 615.759,82 2,9987 9.021.754,94 6.224.779,38 1,4493 15.672.873,37 5.863.146,14 2,6731 19.554.581,62 3.732.241,95 5,2394 12.653.763,04 4.349.730,51 2,9091 29.869.129,50 14.198.733,53 2,1036 704.499,15 37.658,59 18,7075 3.562.466,34 12.594,37 282,8600 1.815.626,74 358.481,39 5,0648

-0,78% -0,34% 0,78% -0,33% -0,36% -0,14% -0,90% -0,43% -0,02% -0,65% -0,49% -0,47% 0,68% 0,68% 1,62% 1,62% 0,93% 0,93% -1,24% -0,76% -0,48% -0,44% -0,92% -1,10% -0,74% -0,50% -0,75% -0,50% -0,74% -0,41% 0,52% 0,36% 0,22% 0,11% 0,53% -0,20% -0,17% -0,79% -0,80% 0,29% -0,50% -0,84% -1,46% 0,27% -0,23% -0,71% 0,49% 0,83% -0,64%

13,1542 7,6771 5,2964 10,0083 12,8044 5,9547 5,1213 2,2435 7,9933 3,3115 3,5050 8,7578 1.136,1700 1.155,3500 1.037,7900 1.039,3800 949,9600 951,5200 3,3033 4,6407 1,5545 2,7219 2,6223 2,6392 1,3099 15,0565 13,4889 11,2163 0,6941 0,9177 8,7230 8,7877 8,8083 8,5118 7,4618 10,4935 10,5871 2,1442 2,0955 3,8408 3,0887 1,4638 2,7466 5,3835 2,9891 2,1457 19,0349 288,5172 5,2167

12,4025 3,88% 7,3433 13,50% 5,1916 17,00% 9,8101 -3,02% 12,5508 2,47% 5,7795 5,60% 5,0701 6,46% 2,2211 -4,17% 7,7964 7,26% 3,2784 -3,68% 3,4700 -7,66% 8,6702 -12,42% 1.136,1700 1,92% 1.155,3500 1,95% 1.037,7900 -5,41% 1.039,3800 -5,38% 949,9600 -3,89% 951,5200 -3,86% 3,2052 -18,71% 4,5029 -4,94% 1,4941 2,42% 2,6162 12,28% 2,5327 7,47% 2,5367 7,02% 1,2968 4,03% 14,9059 12,33% 13,2217 2,21% 10,9941 11,75% 0,6872 4,50% 0,9085 11,49% 8,5485 -3,82% 8,6119 -3,41% 8,6321 -1,34% 8,3416 -3,68% 7,3872 -2,67% 10,2836 -0,99% 10,3754 0,15% 2,0013 -8,27% 1,9558 7,01% 3,5847 -2,43% 2,9087 -0,04% 1,4203 1,69% 2,6731 5,43% 5,2394 7,47% 2,9091 4,83% 2,1036 1,85% 18,3334 20,29% 282,8600 1,51% 4,9635 -7,11%

¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ ∞/∫ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À AAAB ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ ∂™øΔ. ALICO ¢π∞£∂™πªø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ALLIANZ μƒ∞Ã/™ªø¡ ∂¶∂¡¢.¢π∞Ã. ¢π∞£.∂™øΔ. ∞LPHA ¢π∞Ã∂πƒ.¢π∞£∂™πªø¡ ∂™. ∞Δ∂ ¢π∞Ã∂πƒ. ¢π∞£∂™πªø¡ ∂™øΔ. ∞ΔΔπ∫∏™ ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ GENIKI ¢π∞£∂™πªø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À INTERAMERICAN ¢π∞Ã. ¢π∞£. ∂™. INTERNATIONAL ¢π∞Ã.¢π∞£∂™πªø¡ ∂™øΔ. ∂ƒª∏™ μƒ∞Ã/™ªø¡ Δ√¶√£∂Δ∏™∂ø¡ ¢π∞Ã.¢π∞£.∂™. MARFIN SMART CASH ¢π∞Ã.¢π∞£. HSBC ¢π∞£∂™πªø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ∫À¶ƒ√À ∂§§∏¡π∫√ ¢π∞Ã.¢π∞£.∂™øΔ. ING ∞/∫ ¢.¢. ∂™øΔ. ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ¢.¢. ∂™øΔ. PROBANK ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ ∂™. MILLENNIUM μƒ∞Ã/™ªø¡ Δ√¶√£∂Δ.¢π∞Ã.¢π∞£.∂™. Δ.Δ. ∂§Δ∞ ¢π∞Ã/™∏™ ¢π∞£/ªø¡ ∂™øΔ.

12.749.964,20 23.379.492,50 6.602.022,79 207.994.482,54 8.988.712,11 8.223.683,26 5.933.592,31 50.228.750,86 4.302.301,51 62.901.383,87 73.418.954,15 178.621.037,26 3.658.403,37 11.666.830,40 21.495.728,69 166.645.035,87 7.422.340,41 195.537.197,95

1.933.362,16 6,5947 1.868.269,18 12,5140 1.147.666,08 5,7526 18.474.621,09 11,2584 1.298.452,84 6,9226 2.313.705,01 3,5543 1.089.689,11 5,4452 6.611.732,53 7,5969 706.880,15 6,0863 19.126.883,36 3,2886 18.969.299,93 3,8704 92.122.164,72 1,9390 771.797,79 4,7401 2.169.083,98 5,3787 4.000.855,68 5,3728 46.149.550,65 3,6110 893.983,31 8,3025 82.321.972,44 2,3753

0,02% 6,6079 6,4628 1,32% 0,03% 12,6391 12,3889 1,55% 0,10% 5,7526 5,6951 -1,62% 0,04% 11,2584 11,2584 2,00% 0,03% 6,9226 6,9226 0,26% 0,02% 3,5579 3,5401 -1,70% 0,02% 5,4452 5,3907 -1,41% 0,02% 7,6045 7,5589 2,85% 0,03% 6,1015 6,0559 5,05% 0,00% 3,2886 3,2886 0,61% 0,05% 3,8898 3,8510 -0,57% 0,03% 1,9390 1,9390 2,25% 0,03% 4,7401 4,6927 2,15% 0,00% 5,3787 5,3787 0,75% 0,01% 5,3728 5,3728 0,70% 0,04% 3,6110 3,5929 1,78% 0,02% 8,4686 8,1365 1,80% 0,04% 2,3753 2,3753 2,97%

54.470.501,21 30.272.279,57 21.674.264,64 11.053.936,91 1.157.993,55

4.666.009,99 11,6739 2.585.591,78 11,7081 19.499.219,61 1,1115 10.361.341,91 1,0668 441.442,69 2,6232

0,01% 11,6739 11,6739 0,33% 0,03% 11,7081 11,7081 1,14% 0,01% 1,1115 1,1115 1,18% -0,02% 1,0668 1,0668 1,45% 0,64% 2,6232 2,6232 6,55%

∂•øΔ∂ƒπ∫√À ¢∏§√™ MONEY PLUS ¢π∞Ã.¢π∞£. ∂•. EUROBANK DOLLAR PLUS ¢π∞Ã. ¢π∞£. ∂•øΔ. (USD) EUROBANK EFG (LF) MONEY MARKET-INCOME PLUS$ USD EUROBANK EFG (LF) MONEY MARKET- CASH FUND EUR EUROBANK EFG (LF) MONEY MARKET CASH FUND (PLN)

ENEP°HTIKO

ALLIANZ MIKTO ∂™øΔ.(UNIT LINKED) ∞LPHA ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ∞LPHA ™À¡Δ∏ƒ∏Δπ∫√ ªπ∫Δ√ ∂™. ALPHA TRUST EUROSTAR ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. ∂¶∞°°∂§ª∞Δπ∫√ Δ∞ª∂π√ √π∫√¡√ª√§√°ø¡ INTERLIFE ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ∞™º∞§π™Δπ∫ø¡ √ƒ°∞¡π™ªø¡ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. ∞Δ∂ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ∞ªÀ¡Δπ∫∏™ ™Δƒ∞Δ∏°π∫∏™ ∞ΔΔπ∫∏™ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ¢∏§√™ ªπ∫Δ√ ¢∏§√™ ™À§§√°π∫√ ¢∏§√™ ∂¶π∫/∫∏™ ™À¡Δ∞•∏™ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. ¢∏§√™ Δ∞∫Δπ∫∏™ ∫∞Δ∞¡√ª∏™ ∫∂º∞§∞πø¡ ¢∏§√™ ¶∂Δ √Δ∂ ªπ∫Δ√ ∂™. ∂ƒª∏™ ªπ∫Δ√ ∂Àƒø¶.¶π™Δ∏ EUROINVEST ªπ∫Δ√ ∂™. INTERAMERICAN ∂§§∏¡π∫√ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À INTERNATIONAL ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À HSBC ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ING ∞/∫ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ £∂™ªπ∫ø¡ ∂¶∂¡¢ÀΔø¡ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ∞™º∞§π™Δπ∫ø¡ º√ƒ∂ø¡ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. ∫À¶ƒ√À ∂§§∏¡π∫√ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. MARFIN GREEK VALUE ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À PROTON ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À N.P. INSURANCE ¡∂√™ ¶√™∂π¢ø¡ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À Δ.Δ. ∂§Δ∞ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. Δ.Δ. ∂§Δ∞ £∂™ªπ∫ø¡ ∂¶∂¡¢ÀΔø¡ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒ.

340.325,82 142.731,73 126.004,36 1.311.518,88

39.792.349,62 6.036.810,63 6,5916 67.458.781,51 9.451.298,09 7,1375 23.141.409,75 2.372.046,77 9,7559 10.305.247,53 1.225.699,04 8,4076 3.901.031,60 485.994,43 8,0269 5.184.114,05 656.344,18 7,8985 559.566.548,70 146.435.751,63 3,8212 27.831.849,19 9.113.989,16 3,0538 4.330.863,22 821.245,63 5,2735 60.244.194,55 5.003.212,00 12,0411 27.117.243,76 5.491.168,81 4,9383 12.101.472,83 1.257.640,02 9,6224 10.166.648,67 1.118.886,50 9,0864 8.784.959,77 2.947.443,72 2,9805 20.144.546,27 3.447.022,38 5,8440 3.214.234,81 2.145.031,30 1,4985 34.801.112,48 2.683.905,90 12,9666 6.746.639,55 1.559.405,39 4,3264 29.250.264,03 3.573.981,87 8,1842 12.164.976,52 4.854.576,30 2,5059 11.621.795,25 4.776.322,63 2,4332 807.375,67 120.000,00 6,7281 1.038.670,09 150.492,23 6,9018 11.420.050,46 3.915.725,78 2,9165 2.920.076,57 1.081.362,47 2,7004 2.693.631,05 493.247,57 5,4610 813.856,30 451.357,47 1,8031 14.227.151,08 6.823.165,61 2,0851 1.914.096,64 252.189,43 7,5899

-0,48% 6,9212 6,5257 -23,66% -0,22% 7,2089 7,0661 -21,93% -0,06% 9,8535 9,6583 -14,93% -0,21% 8,5547 8,3235 -21,31% -0,36% 8,1674 7,9466 -19,74% -0,20% 7,9972 7,8195 -21,63% -0,23% 3,8212 3,8212 -19,99% -0,08% 3,0538 3,0233 -16,14% -0,55% 5,3526 5,2208 -22,34% -0,16% 12,0411 11,9207 -20,98% -0,13% 4,9383 4,8889 -8,84% -0,15% 9,6224 9,5262 -8,40% -0,05% 9,0864 9,0864 -11,39% -0,16% 2,9805 2,9507 -10,09% -0,44% 6,0193 5,7856 -22,99% -0,22% 1,6184 1,4985 -24,52% -0,34% 13,0963 12,8369 -21,70% -0,86% 4,5427 4,2831 -20,91% -0,09% 8,3479 8,1842 -8,61% -0,44% 2,5435 2,5059 -26,76% -0,57% 2,4575 2,4089 -26,46% -0,39% 6,7954 6,6608 -21,31% -0,43% 6,9708 6,8328 -21,05% -0,32% 2,9165 2,8873 -19,15% 0,15% 2,7814 2,6194 -9,99% -0,35% 5,6248 5,3518 -25,37% -0,09% 1,8121 1,7959 -22,91% -0,47% 2,0851 2,0799 -11,95% -0,63% 7,5899 7,5899 -20,74%

ALICO MIKTO ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALICO ∂¶π∫√Àƒπ∫√ ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∂¶π∫√Àƒπ∫∏™ ∞™º∞§π™∏™ MIKTO ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞§§∏§√μ√∏£∂π∞™ MIKTO ∂•øΔ∂ƒπ∫√À BETA GLOBAL MIKTO ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA ƒ√Àª∞¡π∞™ ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA GLOBAL ™À¡Δ∏ƒ∏Δπ∫√ ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ATE ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞ΔΔπ∫∏™ ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ¢∏§√™ ™Δƒ∞Δ∏°π∫ø¡ Δ√¶√£∂Δ∏™∂ø¡ ªπ∫Δ√ ∂•øΔ. INTERNATIONAL ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À MARFIN ABSOLUTE RETURN ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À PRELIUM A (LF) TOTAL RETURN EUR

19.845.664,61 6.438.170,33 4.141.505,03 2.722.100,31 1.838.688,00 14.153.093,85 54.589.556,34 37.314.491,13 22.665.275,38 37.798.201,99 2.033.903,32 11.516.530,94 599.232,34

1.152.553,99 577.347,31 359.432,59 249.151,73 338.815,91 2.040.013,25 5.208.067,82 5.964.400,42 8.417.331,69 3.590.276,59 557.871,28 4.367.463,18 61.903,27

17,2189 11,1513 11,5223 10,9255 5,4268 6,9377 10,4817 6,2562 2,6927 10,5279 3,6458 2,6369 9,6801

-0,37% -0,06% -0,05% -0,16% -0,45% 0,40% -0,21% -0,36% -0,27% -0,15% -0,30% -0,24% -0,41%

18,0798 11,7089 12,0984 11,4718 5,5353 7,0071 10,5865 6,2562 2,7331 10,5279 3,7916 2,6633 9,6801

17,0467 10,9283 11,2919 10,7070 5,3725 6,8683 10,3769 6,1936 2,6658 10,4753 3,6093 2,6105 9,6801

-3,21% -1,98% -0,42% 0,31% -0,21% 7,79% 0,74% 1,93% -4,43% 4,72% 12,55% -4,12% -3,20%

3,6072 13,7447 9,8541 7,4624 9,2861 6,3896 18,1629 2,7507 10,5554 3,5873 8,0775 2,7779 0,7938 0,8790 0,8878 9,8960 13,3484 3,1453 2,9677 9,2970

3,4010 12,9593 9,6589 7,3146 9,1023 6,2630 17,8033 2,6698 10,2449 3,5514 7,9967 2,7501 0,7859 0,8614 0,8702 9,7476 13,1482 3,1138 2,6851 9,0909

0,93% 2,54% 12,09% 9,12% 6,90% 3,10% 21,34% -0,07% 3,48% 5,53% 0,59% 9,09% 8,49% 13,68% 13,67% -1,04% 11,04% 2,06% 6,04% 1,28%

FUNDS OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫∞ ALICO FUND OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫√ ALICO FUND OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂ª¶√ƒ∂Àª∞Δπ∫ø¡ ∞•πø¡ ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS BRIC ªET. ∂•. ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS USA ª∂Δ. ∂•. ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS EUROPE ª∂Δ. ∂•. ALPHA F OF F COSMOS STARS COMMODITIES ª∂Δ. ∂•. ALPHA F OF F COSMOS STARS SILK ROUTE ASIA MET.∂•. ALPHA TRUST EUROPEAN FUND OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫√ S&B ™À¡Δ∞•π√¢√Δπ∫√ GLOBAL FUND OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫√ ∞Δ∂ ª∂Δ√Ãπ∫√ GLOBAL FUND OF FUNDS ¢∏§√™ SYNTHESIS BEST RED - FOF ª∂Δ√Ãπ∫√ EUROBANK EQUITY BLEND FUND OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫√ EUROBANK EFG (LF) FUND OF FUNDS-EQUITY BLEND EUR EUROBANK EFG (LF) FUND OF FUNDS-BRIC EUR INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS-BRIC EUR EUROBANK EFG (LF) FUND OF FUNDS- REAL ESTATE EUR EUROBANK EFG $ (LF) FUND OF FUNDS- REAL ESTATE USD ∫À¶ƒ√Y FUND OF FUNDS METOXIKO MARFIN FUND OF FUNDS £∂™ªπ∫ø¡ Ã∞ƒΔ√º. METOXIKO ¶∂πƒ∞πø™ FUND OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫√

18.428.525,77 5.364.346,75 3.194.360,02 244.026,31 28.763.474,40 2.948.132,05 28.483.401,05 3.855.085,66 51.971.724,32 5.652.644,70 15.027.934,79 2.375.468,28 79.099.441,75 4.398.537,56 5.955.164,99 2.208.200,81 5.364.382,86 518.376,14 4.602.148,18 1.282.899,64 15.979.390,02 1.978.250,49 50.005.066,69 18.000.773,87 50.432.924,17 63.534.918,66 33.291.594,78 37.875.443,05 29.432.356,24 33.482.350,04 150.100,88 15.167,79 36.363,17 2.724,15 1.310.298,89 416.586,61 45.089.512,89 15.952.830,18 3.393.894,14 370.528,09

3,4354 13,0902 9,7565 7,3885 9,1942 6,3263 17,9831 2,6968 10,3484 3,5873 8,0775 2,7779 0,7938 0,8790 0,8790 9,8960 13,3484 3,1453 2,8264 9,1596

0,20% 0,08% 0,10% -0,27% 0,44% -0,13% 0,44% 1,08% 0,52% 0,01% 0,23% 0,11% 0,10% 0,01% 0,00% 0,12% 0,60% 0,38% 0,25% 0,16%

15.342.818,85 4.373.070,44 1.697.846,32 171.725,42 71.389.682,15 7.826.411,27 29.359.163,09 3.377.069,98 5.184.594,50 886.046,71 46.094.873,99 14.574.805,26 50.239.871,27 48.778.970,54 6.742.576,33 770.524,32 3.999.861,41 1.300.525,31 23.639.335,92 11.001.547,01 2.969.673,05 1.148.024,45 5.288.924,21 533.229,18

3,5085 9,8870 9,1216 8,6937 5,8514 3,1626 1,0299 8,7506 3,0756 2,1487 2,5868 9,9187

0,00% 3,5436 0,03% 10,3814 0,12% 9,1216 0,17% 8,6937 0,60% 6,0269 0,09% 3,1626 0,14% 1,0299 -0,10% 8,9256 0,12% 3,0756 -0,32% 2,2561 -0,01% 2,7161 0,05% 10,0427

ªπ∫Δ∞ ∞LPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS GLOBAL ªπ∫Δ√ ∂•. ALICO FUND OF FUNDS ªπ∫Δ√ ¢∏§√™ SYNTHESIS BEST GREEN - FOF ªπ∫Δ√ ¢∏§√™ SYNTHESIS BEST YELLOW - FOF ªπ∫Δ√ ∂ƒª∏™ FUND OF FUNDS ªπ∫Δ√ EUROBANK BALANCED BLEND FUND OF FUNDS ªπ∫Δ√ EUROBANK EFG (LF) FUND OF FUNDS BALANCED BLEND EUR HSBC BALANCED STRATEGY FOF ªπ∫Δ√ ∫À¶ƒ√Y FUND OF FUNDS MIKTO MILLENNIUM FUND OF FUNDS ªπ∫Δ√ MILLENNIUM ∞ªÀ¡Δ. ™Δƒ∞Δ∏°. FUND OF FUNDS MIKTO ¶∂πƒ∞πø™ FUND OF FUNDS ªπ∫Δ√

3,4734 9,81% 9,7881 7,42% 9,0304 0,38% 8,6068 -0,25% 5,6759 -0,79% 3,1310 5,47% 1,0196 4,97% 8,7506 -6,04% 3,0448 1,73% 2,1057 -12,71% 2,5351 -7,19% 9,8443 8,14%

√ª√§√°π∞∫∞ ¢∏§√™ SYNTHESIS BEST BLUE - FOF √ª√§√°π∞∫√ NBG SYNESIS ARBITRAGE STRATEGY - CLASS A (EUR)(7) NBG SYNESIS ARBITRAGE STRATEGY - CLASS B (EUR)(7) ¶∂πƒ∞πø™ FUND OF FUNDS √ª√§√°π∞∫√

8.438.198,54 6.798,32 1.154.848,07 1.918.869,95

814.618,96 5,64 960,57 186.684,00

10,3585 1.206,0200 1.202,2600 10,2787

0,05% -0,09%

10,3585 1.206,0200 1.202,2600 10,3815

10,2549 0,76% 1.206,0200 4,56% 1.202,2600 4,48% 10,2016 3,12%

¢E§TIO TIMøN ™YNA§§A°MATO™ ∂¡∞¡Δπ ∂Àƒø °π∞ ™À¡∞§§∞°∂™ ª∂Ãπ π™√Δπª√À ∂Àƒø 10.000 (¶√™√Δ∏Δ∞ ¡√ªπ™ª∞Δ√™ ∞¡∞ 1 ∂Àƒø) ME™H TIMH ¢√§§∞ƒπ√ ∏.¶.∞ . . . . . . . . . . . . . . . .1,346 §πƒ∞ ∞°°§π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . .0,84985 ∫√ƒø¡∞ ¢∞¡π∞™ . . . . . . . . . . . . . . .7,4515 ∫√ƒø¡∞ ™√À∏¢π∞™ . . . . . . . . . . . . . .9,224 °π∂¡ π∞¶ø¡π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . .113,22 ºƒ∞°∫√ ∂§μ∂Δπ∞™ . . . . . . . . . . . . .1,3272 ∫√ƒø¡∞ ¡√ƒμ∏°π∞™ . . . . . . . . . . . .7,967 ¢√§§∞ƒπ√ ∫∞¡∞¢∞ . . . . . . . . . . . .1,3897 ¢√§§∞ƒπ√ ∞À™Δƒ∞§π∞™ . . . . . . . . .1,4012

A°OPA

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,3568 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,85665 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,5111 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9,2978 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .114,13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,3378 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8,0307 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,4008 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,4124

¶ø§H™H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,3258 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,8371 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,3397 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9,0856 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .111,52 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,3073 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,8475 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,3689 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,3802

¢E§TIO TIMøN ™YNA§§A°MATO™ ∫∞π •∂¡ø¡ Δƒ∞¶∂∑√°ƒ∞ªª∞Δπø¡ (¶√™√Δ∏Δ∞ ¡√ªπ™ª∞Δ√™ ∞¡∞ 1 ∂Àƒø)

∂™øΔ∂ƒπ∫√À 1.340.483,66 1.250.189,36 1.169.331,98 12.280.694,16

KA£APH METAB. TIMH TIMH METAB. TIMH ¶POH°. ¢IA£E™H™ E•A°OPA™ A¶O 1/1/10

∂•øΔ∂ƒπ∫√À

ªπ∫Δ∞ ∞/∫ AAAB ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ALICO ∂§§∏¡π∫√ ªπ∫Δ√ SOLIDUS MID RISK GREEK MUTUAL FUND-∂§§∏¡π∫√ ªπ∫Δ√ ALLIANZ MIKTO ∂™øΔ∂ƒπ∫√À

MEPI¢IA

3,9388 8,7590 9,2801 9,3637

-0,30% -0,29% -0,42% -0,31%

4,1357 9,1970 9,4657 9,6914

3,8994 -37,40% 8,6714 -29,44% 9,1873 -5,04% 9,2701 -18,75%

A°OPA ¶ø§H™H ¢√§§∞ƒπ√ ∏.¶.∞ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,3487 .........................................................1,3325 §πƒ∞ ∞°°§π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,85155 .......................................................0,84135 ∫√ƒø¡∞ ¢∞¡π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,4664 ...........................................................7,377 ∫√ƒø¡∞ ™√À∏¢π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9,2424 .........................................................9,1318 °π∂¡ π∞¶ø¡π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .113,45 .........................................................112,09 ºƒ∞°∫√ ∂§μ∂Δπ∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,3299 .........................................................1,3139 ∫√ƒø¡∞ ¡√ƒμ∏°π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,9829 .........................................................7,8873 ¢√§§∞ƒπ√ ∫∞¡∞¢∞ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,3925 .........................................................1,3758 ¢√§§∞ƒπ√ ∞À™Δƒ∞§π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,404 .........................................................1,3872

OÈ ÙÈ̤˜ Û˘Ó·ÏÏ¿ÁÌ·ÙÔ˜ Î·È Í¤ÓˆÓ ÙÚ·Â˙ÔÁÚ·ÌÌ·Ù›ˆÓ ‰È·Ê¤ÚÔ˘Ó ·fi TÚ¿Â˙· Û TÚ¿Â˙·


¢ÈÂıÓ‹ 29

Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 29 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2010

Δ· Û˘Ó‰Èοٷ ‚Á·›ÓÔ˘Ó ÛÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ Û‹ÌÂÚ· ÎfiÓÙÚ· ÛÙË ÏÈÙfiÙËÙ·

μÚÂÙ·Ó›·

∂˘Úˆ-‰È·‰‹ÏˆÛË ÛÙȘ μڢͤÏϘ ∏ μƒÀ•∂§§∂™, 28.

¯ËÚ‹ ʈӋ ‰È·‰ËψÙÒÓ Î·Ù¿ Ù˘ ÏÈÙfiÙËÙ·˜ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ηٷÎχÛÂÈ ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË ÙȘ μڢͤÏϘ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ·ÓÂ˘Úˆ·˚΋˜ ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛ˘. ∏ ∂˘Úˆ·˚΋ ™˘ÓÔÌÔÛÔÓ‰›· ™˘Ó‰ÈÎ¿ÙˆÓ ÂÏ›˙ÂÈ Ó· Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÂÈ ÛÙË ‚ÂÏÁÈ΋ ÚˆÙÂ‡Ô˘Û· 100.000 ‰È·‰Ëψ٤˜ ·fi 30 ¯ÒÚ˜ Ì ÛÙfi¯Ô Ó· ÛÙ·Ï› Ì‹Ó˘Ì· ÛÙËÓ ∫ÔÌÈÛÈfiÓ, Ë ÔÔ›· ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÙËÓ ›‰È· Ë̤ڷ Ù· Û¯¤‰È¿ Ù˘ ÁÈ· ÂÈ‚ÔÏ‹ ÚÔÛÙ›ÌˆÓ ÛÙȘ ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈο “·›ı·Ú¯Â˜” ¯ÒÚ˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙÔ˘˜ ˘Ô˘ÚÁÔ‡˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÙˆÓ “27” Ô˘ Û˘Ó‰ÚÈ¿˙Ô˘Ó ÙËÓ ¶¤ÌÙË.

ªÂ Â˘Úˆ-‰È·‰‹ÏˆÛË ÛÙȘ μڢͤÏϘ Î·È ÁÂÓÈ΋ ·ÂÚÁ›· ÛÙËÓ πÛ·Ó›·, Ù· Û˘Ó‰Èοٷ ÚÔÛ·ıÔ‡Ó Ó· ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó ÔÏfiÎÏËÚË ÙËÓ ∂˘ÚÒË Î·Ù¿ Ù˘ ÏÈÙfiÙËÙ·˜ Ô˘ ·ÎÔÏÔ‡ıËÛ ÙËÓ ÎÚ›ÛË ÙÔ˘ ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈÎÔ‡ ¯Ú¤Ô˘˜. ∂ÓÔÚ¯ËÛÙÚˆÙ‹˜ ·˘Ù‹˜ Ù˘ Â˘Úˆ·˚΋˜ Ë̤ڷ˜ ‰Ú¿Û˘, Ë ∂˘Úˆ·˚΋ ™˘ÓÔÌÔÛÔÓ‰›· ™˘Ó‰ÈÎ¿ÙˆÓ (∂™™) ÂÏ›˙ÂÈ Ó· Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÂÈ ÛÙËÓ “ÚˆÙÂ‡Ô˘Û·” Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ŒÓˆÛ˘ 100.000 ‰È·‰Ëψ٤˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Êı¿ÛÂÈ ·fi 30 ¯ÒÚ˜ ÁÈ· Ó· ʈӿÍÔ˘Ó “fi¯È ÛÙË ÏÈÙfiÙËÙ·” . £· ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙË ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚË ‰È·‰‹ÏˆÛË ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ›‰Ô˘˜ ·fi ÙÔ ¢ÂΤ̂ÚÈÔ 2001, fiÙ·Ó Ë ∂™™ ›¯Â ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂÈ 80.000 ·ÓıÚÒÔ˘˜ ÛÙȘ μڢͤÏϘ ÁÈ· Ó· ˙ËÙ‹ÛÔ˘Ó “ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ∂˘ÚÒË”. √ °ÂÓÈÎfi˜ °Ú·ÌÌ·Ù¤·˜ Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ √ÌÔÛÔÓ‰›·˜ ∂ÚÁ·ÙÈÎÒÓ ™˘Ó‰ÈÎ¿ÙˆÓ (ETUC) Δ˙ÔÓ ªÔÓΘ ‰‹ÏˆÛÂ: “¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙË ¯ÂÈÚfiÙÂÚË ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË, Ô˘ ¤¯ÂÈ ÁÓˆÚ›ÛÂÈ Ë ¢˘ÙÈ΋ ∂˘ÚÒË ÌÂÙ·ÔÏÂÌÈο. ∏ ÂÎÛÙÚ·Ù›· Ì·˜ Â›Ó·È ÂÓ¿ÓÙÈ· ÛÙ· ̤ÙÚ· ÏÈÙfiÙËÙ·˜ Î·È ˘¤Ú Ù˘ ··Û¯fiÏËÛ˘ Î·È Ù˘ ·Ó¿Ù˘Í˘. ΔÔ Ó· ÚÔ‚·›ÓÔ˘Ì Û ÛÔ‚·Ú¤˜ ÂÚÈÎÔ¤˜ Û ÂÚÈfi‰Ô˘˜ ‡ÊÂÛ˘, Ó· ÚÔ¯ˆÚ¿Ì Û ÌÂÈÒÛÂȘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡, fiÙ·Ó Ë ·ÓÂÚÁ›· Â›Ó·È ÙfiÛÔ ˘„ËÏ‹, Ó· ÌÂÈÒÓÔ˘Ì ٷ ÂÚÁ·Ûȷο Î·È Ù· Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰ÔÙÈο ‰ÈηÈÒÌ·Ù·, ‰ÂÓ Â›Ó·È Ë Î·Ï‡ÙÂÚË Ï‡ÛË” . ªÂÙ¿ ÙË ‰È·‰‹ÏˆÛË, Ì›· ·ÓÙÈÚÔÛˆ›· Ù˘ ∂ΔUC ı· Û˘Ó·ÓÙËı› Ì ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜, ∑Ô˙¤ ª·ÓÔ˘¤Ï ª·Úfi˙Ô, Î·È ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ ÙÔ˘ ∂˘Úˆ·˚ÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘, π‚ §ÂÙ¤ÚÌ. Δ· Û˘Ó‰Èοٷ ÂÏ›˙Ô˘Ó Ó·

ÛÙ›ÏÔ˘Ó ¤Ó· Ì‹Ó˘Ì· ÛÙËÓ ∂˘Úˆ·˚΋ ∂ÈÙÚÔ‹, Ë ÔÔ›· ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË Ù· Û¯¤‰È¿ Ù˘ ÁÈ· ÙËÓ ÂÈ‚ÔÏ‹ ÚÔÛÙ›ÌÔ˘ ÛÙȘ ¯ÒÚ˜ Ù˘ ∂˘Úˆ˙ÒÓ˘ Ô˘ ‰ÂÓ ÂÚÈÔÚ›˙Ô˘Ó Ì ·ÚÎÂÙ¿ Ù·¯Â›˜ Ú˘ıÌÔ‡˜ ÙÔ ¯Ú¤Ô˜ ÙÔ˘˜ ‹ ¤¯Ô˘Ó ˘ÂÚ‚ÔÏÈΤ˜ ‰·¿Ó˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙÔ˘˜ ˘Ô˘ÚÁÔ‡˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Ù˘ ∂∂ Ô˘ Û˘Ó·ÓÙÒÓÙ·È ÙËÓ ¶¤ÌÙË ÛÙȘ μڢͤÏϘ. ªÂÙ¿ ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË Ù˘ ÎÚ›Û˘ ÙÔ˘ ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈÎÔ‡ ¯Ú¤Ô˘˜, Ô˘ ¤ÏËÍ ÙÔ Â˘ÚÒ Ê¤ÚÔÓÙ·˜ ÛÙÔ Êˆ˜ ÙȘ ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈΤ˜ ·ÚÂÎÙÚÔ¤˜, ÛÙËÓ ·Ú¯‹ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÌÈ·˜ ÛÂÈÚ¿˜ ¿ÏÏˆÓ ¯ˆÚÒÓ, ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ΢‚ÂÚÓ‹ÛÂȘ ÂÏ›˙Ô˘Ó Ó· Â͢ÁÈ¿ÓÔ˘Ó Ù· ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈο ÙÔ˘˜ Ì ÂÚÈÔÚÈÛÙÈο ̤ÙÚ· Î·È ÌÂÙ·ÚÚ˘ıÌ›ÛÂȘ, fiˆ˜ ÛÙÔÓ ÙÔ̤· ÙˆÓ Û˘Óٿ͈Ó. “∏ ÏÈÙfiÙËÙ· Â›Ó·È Ù˘ Ìfi‰·˜. ∂›Ó·È ·ÚÔ‡Û· ·ÓÙÔ‡” ϤÂÈ Ô Δ˙ÔÓ ªÔÓΘ, ÁÂÓÈÎfi˜ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ™˘ÓÔÌÔÛÔÓ‰›·˜ ™˘Ó‰ÈÎ¿ÙˆÓ Û ‚ÈÓÙÂÔÛÎÔË̤ÓÔ Ì‹Ó˘Ì· ÛÙÔ ¢È·‰›ÎÙ˘Ô. ™¯Â‰fiÓ fiϘ ÔÈ Î˘‚ÂÚÓ‹ÛÂȘ ÂÊ·ÚÌfi˙Ô˘Ó ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ÂÚÈÎÔ¤˜ ÛÙȘ ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈΤ˜ ÙÔ˘˜ ‰·¿Ó˜, Û ̛· ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ Ë ÔÈÎÔÓÔÌ›· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ôχ ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ ‡ÊÂÛË Î·È Â›Ó·È ‚¤‚·ÈÔ fiÙÈ Ë ÔÈÎÔÓÔÌ›· ı· ÂÈÛ¤ÏıÂÈ Û ‡ÊÂÛË ÂÍ·ÈÙ›·˜ ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ÏËÁÌ¿ÙˆÓ” ÚÔÂȉÔÔÈ›. √È ·ÓËÛ˘¯›Â˜ Â›Ó·È È‰È·ÈÙ¤Úˆ˜ ¤ÓÙÔÓ˜ ÛÙËÓ πÛ·Ó›·, fiÔ˘ ˘fi ÙËÓ ›ÂÛË Ù˘ ∂∂ Î·È ÙÔ˘ ¢ÈÂıÓÔ‡˜ ¡ÔÌÈÛÌ·ÙÈÎÔ‡ Δ·Ì›Ԣ, Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË Ì›ˆÛ ÙÔ˘˜ ÌÈÛıÔ‡˜ ÙˆÓ ‰ËÌÔÛ›ˆÓ ˘·ÏϋψÓ, ¿ÁˆÛ ÙȘ Û˘ÓÙ¿ÍÂȘ, ¤ıÂÛ ٤ÏÔ˜ Û ÔÚÈṲ̂ӷ ÎÔÈÓˆÓÈο ÂȉfiÌ·Ù· Î·È ·Ó·ÌfiÚʈÛ ÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÂÚÁ·Û›·˜. ΔËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË ¤¯ÂÈ ÎËÚ˘¯ı› ·-

Á·ÏÏÈÎÔ‡ Û˘Ó‰ÈοÙÔ˘ Force Ouvriere. “£· Û˘Ó¯›ÛÔ˘Ì ÙËÓ ÂÎÛÙÚ·Ù›· ·˘Ù‹, ı· ·ÁˆÓÈÛıԇ̠ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË, ı· ·ÁˆÓÈÛıԇ̠ÁÈ· ÙȘ ı¤ÛÂȘ ··Û¯fiÏËÛ˘, ÁÈ· Ó· ÚÔÛٷهÛÔ˘Ì ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ∂˘ÚÒË” ‰ËÏÒÓÂÈ Ô Δ˙ÔÓ ªÔÓΘ Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ™˘ÓÔÌÔÛÔÓ‰›·˜ ™˘Ó‰ÈοوÓ. ™ÙË °·ÏÏ›· Ӥ˜ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÂȘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÔÓÙ·È ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ Û ¤Ó‰ÂÈÍË ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›·˜ ÁÈ· ÙË ÌÂÙ·ÚÚ‡ıÌÈÛË ÙÔ˘ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰ÔÙÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜.

∫·ıËψ̤ӷ Ù· ·ÂÚÔÛοÊË ÛÙȘ μڢͤÏϘ

ÂÚÁ›· Û ÔÏfiÎÏËÚË ÙË ¯ÒÚ·. ™ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, Ë ∞¢∂¢À Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ ÛÙËÓ ·ÓÂ˘Úˆ·˚΋ ‰Ú¿ÛË Ì ÙË ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË Û˘ÏÏ·ÏËÙËÚ›Ô˘ ÛÙËÓ Ï·Ù›· ∫Ï·˘ıÌÒÓÔ˜, ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· Ù˘ ΔÂÙ¿ÚÙ˘. √È ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó ÔÚ›· Î·È ·Ú¿ÛÙ·ÛË ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›·˜ ÛÙ· ÁÚ·Ê›· Ù˘ ∂∂ ÛÙËÓ Ô‰fi μ·Û. ™ÔÊ›·˜. ™ÙÔ Û˘ÏÏ·ÏËÙ‹ÚÈÔ Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ Î·È Ë °™∂∂. ∏ ÚÒÙË Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙÈ΋ Û˘ÓÔÌÔÛÔÓ‰›· Ù˘ ¶ÔÚÙÔÁ·Ï›·˜ (CGTP) ÚÔÛΛÌÂÓË ÛÙÔ ∫ÔÌÌÔ˘ÓÈÛÙÈÎfi ∫fiÌÌ·, ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË ‰È·‰ËÏÒÛÂȘ ÛÙË §ÈÛ·‚fiÓ· Î·È ÛÙÔ ¶fiÚÙÔ. ∂Ï›˙ÂÈ Û ¢ڇÙÂÚË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ·fi ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· Ë̤ڷ ‰Ú¿Û˘ ÛÙȘ 8 πÔ˘Ï›Ô˘, ÔfiÙ ÌfiÏȘ 10.000 ¿ÓıÚˆÔÈ ‰È·‰‹ÏˆÛ·Ó ÛÙË §ÈÛ·‚fiÓ·. Δ· ‰‡Ô ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ· Û˘Ó‰Èοٷ Ù˘ ¶Ôψӛ·˜, Ë ∞ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë

Î·È ÙÔ OPZZ, ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ó “ÔÏϤ˜ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ‰È·‰Ëψ٤˜” ·‡ÚÈÔ ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙËÓ ¤‰Ú· Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘. ¢È·‰ËÏÒÛÂȘ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËıÔ‡Ó Â›Û˘ ÛÙËÓ πÚÏ·Ó‰›·, ÙËÓ πÙ·Ï›·, ÙË ™ÂÚ‚›· Î·È ÙË §ÂÙÔÓ›·. ™Â fiϘ ÙȘ ¯ÒÚ˜ ÔÈ ‰ÈÂΉÈ΋ÛÂȘ Â›Ó·È ·ÚfiÌÔȘ: Ë ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË Ù˘ ·Ó¿Ù˘Í˘, Ó· ÌËÓ ÏËÚÒÛÔ˘Ó ÔÈ ÌÈÛıˆÙÔ› Ù· ÛÊ¿ÏÌ·Ù· ÙÔ˘ ¯ÚËÌ·ÙÔÈÛÙˆÙÈÎÔ‡ ÙÔ̤·. “√È ˘‡ı˘ÓÔÈ ÁÈ· ÙËÓ ÎÚ›ÛË, ÔÈ ÙÚ¿Â˙˜, ÔÈ ¯ÚËÌ·ÙÈÛÙËÚȷΤ˜ ·ÁÔÚ¤˜ Î·È ÔÈ Ô›ÎÔÈ ·ÍÈÔÏfiÁËÛ˘, Ô˘ ¤ÛÂ˘Û·Ó Ó· ηϤÛÔ˘Ó Û ‚Ô‹ıÂÈ· Ù· ÎÚ¿ÙË Î·È ÙÔ˘˜ ÎÚ·ÙÈÎÔ‡˜ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡˜, ı¤ÏÔ˘Ó Û‹ÌÂÚ· Ó· ˘Ô¯ÚÂÒÛÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ Ó· ÏËÚÒÛÔ˘Ó ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ ÙÔ˘ ¯Ú¤Ô˘˜ Ô˘ ÔÈ ›‰ÈÔÈ ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ·Ó” ηًÁÁÂÈÏÂ Ô ∑·Ó-∫ÏÔÓÙ ª·Á›, ÁÂÓÈÎfi˜ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ ÙÔ˘

¶Ù‹ÛÂȘ ·fi Î·È ÚÔ˜ ÙÔ ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈÔ ÙˆÓ μÚ˘ÍÂÏÏÒÓ Ì·Ù·ÈÒÓÔÓÙ·È ÂÍ·ÈÙ›·˜ ·ÂÚÁ›·˜ ÙˆÓ ÂÏÂÁÎÙÒÓ ÂÓ·¤ÚÈ·˜ ΢ÎÏÔÊÔÚ›·˜. ∏ ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ÂÏÂÁÎÙÒÓ ¿Ú¯ÈÛ ÛÙȘ 15:00 (ÒÚ· ∂ÏÏ¿‰Ô˜) ÙËÓ ΔÚ›ÙË Î·È ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ‰È·ÚΤÛÂÈ ¤Ó· 24ˆÚÔ. ¶ÂÚ›Ô˘ 50 Ù‹ÛÂȘ ¤¯Ô˘Ó ‹‰Ë ·Î˘Úˆı›, ÛÂ Û˘ÓÔÌÈϛ˜ Ì ÙÔ˘˜ ÂÏÂÁÎÙ¤˜ ÔÈ ·ÚÌfi‰È˜ ·Ú¯¤˜ ÛÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ó· ‰Ôı› ÓˆÚ›ÙÂÚ· Ù¤ÏÔ˜ ÛÙËÓ ·ÂÚÁ›·. ∏ ∞Ú¯‹ ÁÈ· ÙËÓ ∞ÛÊ¿ÏÂÈ· ¶Ù‹ÛˆÓ, Belgocontrol, ÚÔ¯ÒÚËÛ ÛÙȘ Û¯ÂÙÈΤ˜ ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂȘ ¯ˆÚ›˜ Ó· οÓÂÈ ·Ó·ÊÔÚ¿ ÛÙ· ·›ÙÈ· Ù˘ ·ÂÚÁ›·˜ ÙˆÓ ÂÏÂÁÎÙÒÓ ÂÓ·¤ÚÈ·˜ ΢ÎÏÔÊÔÚ›·˜, Ë ÔÔ›· ÚÔ·Ó·ÁÁ¤ÏıËΠÙÔ ‚Ú¿‰˘ Ù˘ ¢Â˘Ù¤Ú·˜. ∂ÎÚfiÛˆÔ˜ ÙÔ˘ ·ÂÚÔ‰ÚÔÌ›Ô˘ ÙˆÓ μÚ˘ÍÂÏÏÒÓ ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ ÂÚ›Ô˘ 50 Ù‹ÛÂȘ ·fi Î·È ÚÔ˜ ÙÔÓ ·ÂÚÔÏÈ̤ӷ ¤¯Ô˘Ó ‹‰Ë ·Î˘Úˆı› ÏfiÁˆ Ù˘ ·ÂÚÁ›·˜. Δ· ‚ÂÏÁÈο ̤۷ ÂÓË̤ڈÛ˘ ÌÂÙ¤‰ˆÛ·Ó fiÙÈ Ë ·ÂÚÁ›· Û¯ÂÙ›˙ÂÙ·È Ì ÙË ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ ·fi ÙËÓ fiÏË ™·ÚÏÂÚÔ˘¿ ÛÙȘ μڢͤÏϘ.

™›ÙÈ· ı·Ì̤ӷ ÛÙË Ï¿ÛË ·fi ηÙÔÏÈÛı‹ÛÂȘ Ô˘ ÛËÌÂÈÒıËηÓ

ºfi‚ÔÈ ÁÈ· 1.000 ÓÂÎÚÔ‡˜ ÛÙÔ ªÂÍÈÎfi √∞Ã∞∫∞, 28.

Δ∏ ˙ˆ‹ ̤¯ÚÈ Î·È ¯ÈÏ›ˆÓ ·Ó-

ıÚÒˆÓ ÌÔÚ› Ó· ¤¯ÂÈ ÛÙÔȯ›ÛÂÈ Ë Î·ÙÔÏ›ÛıËÛË Ô˘ ÛËÌÂÈÒıËΠۋÌÂÚ· ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ √·¯¿Î· ÛÙÔ ÓÔÙÈÔ·Ó·ÙÔÏÈÎfi ªÂÍÈÎfi ÂÍ·ÈÙ›·˜ ÙˆÓ ÈÛ¯˘ÚÒÓ ‚ÚÔ¯ÔÙÒÛÂˆÓ Î·È ¤ı·„ οو ·fi ÙË Ï¿ÛË ÂÚ›Ô˘ 300 Û›ÙÈ·, ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛÂ Ô Î˘‚ÂÚÓ‹Ù˘ Ù˘ Â·Ú¯›·˜. ◊Ù·Ó ÍËÌÂÚÒÌ·Ù· ΔÚ›Ù˘ fiÙ·Ó ÔÈ ÈÛ¯˘Ú¤˜ ‚ÚÔ¯ÔÙÒÛÂȘ ¤ÊÂÚ·Ó ÙËÓ Î·Ù·ÛÙÚÔÊ‹ Î·È ÂÎÊÚ¿˙ÔÓÙ·È Êfi‚ÔÈ fiÙÈ ¤¯Ô˘Ó ÛÎÔÙˆı› ÂηÙÔÓÙ¿‰Â˜ ¿ÓıÚˆÔÈ ÂÓÒ ÎÔÈÌÔ‡ÓÙ·Ó. ªÂÍÈηÓfi˜ ΢‚ÂÚÓ‹Ù˘ ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ ÌÔÚ› Ó· ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ 500 Ì 600 ı‡Ì·Ù·, ·ÏÏ¿ Û ÓÂfiÙÂÚË ÂÎÙ›ÌËÛ‹ ÙÔ˘˜ ÔÈ ∞Ú¯¤˜ ÌÈÏÔ‡Ó ÁÈ· ÙËÓ Èı·ÓfiÙËÙ· Ó· ¤¯Ô˘Ó ¯¿ÛÂÈ ÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘˜ ·ÎfiÌ· Î·È 1.000 ¿Ó-

ıÚˆÔÈ. ª¤¯ÚÈ ÛÙÈÁÌ‹˜ ¤¯Ô˘Ó ·Ó·Û˘Úı› ÂÙ¿ ÛÔÚÔ›, ÂÓÒ ÔÈ ·ÁÓÔÔ‡ÌÂÓÔÈ ÊÙ¿ÓÔ˘Ó ÙÔ˘˜ 100, “À¿Ú¯Ô˘Ó Êfi‚ÔÈ ÁÈ· ÙË ˙ˆ‹ 500 ̤¯ÚÈ 600 ·ÙfïÓ, ÌÈÏ¿Ì ·ÎfiÌË Î·È ÁÈ· 1.000 ¿ÙÔÌ·” ,

‰‹ÏˆÛÂ Ô Î˘‚ÂÚÓ‹Ù˘, ÚÔÛı¤ÙÔÓÙ·˜ fiÙÈ Ù· ÛˆÛÙÈο Û˘ÓÂÚÁ›· ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÊÙ¿ÛÂÈ ·ÎfiÌË ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹, ·ÏÏ¿ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Î·ıÔ‰fiÓ. “ºÔ‚fiÌ·ÛÙ fiÙÈ ÔÈ ·ÁÓÔÔ‡ÌÂÓÔÈ ¤¯Ô˘Ó ı·ÊÙ› ÛÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈ-

Îfi ÙˆÓ ÛÈÙÈÒÓ ÙÔ˘˜ ÂÂȉ‹ ¤¯Ô˘Ì ‹‰Ë „¿ÍÂÈ ÛÙË ÁÂÈÙÔÓÈ¿” , ÛËÌ›ˆÛ ¿ÏÏÔ˜ ·ÍȈ̷ÙÔ‡¯Ô˜. √È Î·ÙÔÏÈÛı‹ÛÂȘ ÛËÌÂÈÒıËÎ·Ó ÛÙËÓ fiÏË ™¿ÓÙ· ª·Ú›·, Û ·fiÛÙ·ÛË ÙÂÛÛ¿ÚˆÓ ˆÚÒÓ

·fi ÙËÓ ÚˆÙÂ‡Ô˘Û· ÙÔ˘ ÎÚ·Ùȉ›Ô˘ √·¯¿Î·. ªÂÁ¿ÏË Î·ı˘ÛÙ¤ÚËÛË ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È ÛÙËÓ ¿ÊÈÍË ÙˆÓ ÛˆÛÙÈÎÒÓ Û˘ÓÂÚÁ›ˆÓ ÂÍ·ÈÙ›·˜ Ù˘ ηÎÔηÈÚ›·˜ Ô˘ ÂÈÎÚ·Ù› ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹.

ª‹Ó˘Ì· ·ÏÏ·Á‹˜ ÛÙÔ˘˜ ∂ÚÁ·ÙÈÎÔ‡˜ ·fi ∂ÓÙ ª›ÏÈÌ·ÓÙ ª∞¡Δ™∂™Δ∂ƒ, 28.

Δ√ ∂ÚÁ·ÙÈÎfi ∫fiÌÌ· Ú¤ÂÈ Ó· ·ÏÏ¿ÍÂÈ Î·È Ó· ·Ú·‰Â¯Ù› ÔÚÈṲ̂Ó˜ Ô‰˘ÓËÚ¤˜ ·Ï‹ıÂȘ ·fi ÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ ÙÔ˘, fiˆ˜ fiÙÈ Ô fiÏÂÌÔ˜ ÛÙÔ πÚ¿Î ‹Ù·Ó ¤Ó· Ï¿ıÔ˜, ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛÂ Ô ∂ÓÙ ª›ÏÈÌ·ÓÙ ÛÙËÓ ÔÌÈÏ›· Ô˘ ¤ÎÏÂÈÛ ÙÔ Û˘Ó¤‰ÚÈÔ ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ fiÔ˘ ·Ó·‰Â›¯ÙËΠ·Ú¯ËÁfi˜. “∂›Ì·È ¤ÙÔÈÌÔ˜ Ó· ËÁËıÒ ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜” , ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛ ÂÍ·Ú¯‹˜, ÌÈÏÒÓÙ·˜ ÁÈ· Ì›· ÁÂÓÈ¿ Ô˘ ËÁÂ›Ù·È ÛÙÔ ÎfiÌÌ· Ì “‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ÓÔÔÙÚÔ›Â˜, ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ȉ¤Â˜, ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi ÙÚfiÔ ¿ÛÎËÛ˘ Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜” . ∂›Ó·È ÔÈ “·ÈÛÈfi‰ÔÍÔÈ Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ ÛÎËÓ‹˜ ÛÙË μÚÂÙ·Ó›·” , ·Ó¤ÊÂÚ Û ·ÔÛÙÚÔÊ‹ Ù˘ ÔÌÈÏ›·˜ ÙÔ˘. ªÂÙ¿ ÙËÓ ÂÎÏÔÁÈ΋ ‹ÙÙ·, ÙÔ “Ôχ ηÎfi ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·” Ù˘ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛ˘ Ô˘ ¤ÊÂÚ ÙÔ˘˜ ∂ÚÁ·ÙÈÎÔ‡˜ ÂÎÙfi˜ ΢‚¤ÚÓËÛ˘, ÙÔ ÎfiÌÌ· “Ú¤ÂÈ Ó· ·ÏÏ¿ÍÂÈ” ›Â Ô Ó¤Ô˜ Úfi‰ÚÔ˜, ‰›ÓÔÓÙ·˜ ÙÔÓ ÙfiÓÔ Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ ÙÔ˘. Èڛ˜ Ó· ·ÔÛÙ·ÛÈÔÔÈËı› Ï‹Úˆ˜ ·fi ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙˆÓ Î˘‚ÂÚÓ‹ÛÂˆÓ ÙˆÓ ∂ÚÁ·ÙÈÎÒÓ ·fi ÙÔ 1997 ̤¯ÚÈ Î·È ÙȘ ÚfiÛÊ·Ù˜ ÂÎÏÔÁ¤˜, Ô ∂ÓÙ ª›ÏÈÌ·ÓÙ ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛ ÙË ¯ÒÚ· “ÈÔ ‰›Î·ÈË Î·È ÈÔ ‰˘Ó·Ù‹ ·fi fi,ÙÈ ‹Ù·Ó ÚÈÓ ·fi 13 ¯ÚfiÓÈ·” . ¶·Ú·Ù·‡Ù·, ·ÓÙ›ıÂÙ· Ì ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ÙÔ˘ ΔfiÓÈ ªÏÂÚ Î·È ÙÔ˘ °ÎfiÚÓÙÔÓ ªÚ¿Ô˘Ó, ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛÂ: “∞˘Ù‹ Ë ÁÂÓÈ¿ ı¤ÏÂÈ Ó· ·ÏÏ¿ÍÂÈ ÙËÓ Â͈ÙÂÚÈ΋ Ì·˜ ÔÏÈÙÈ΋ ÒÛÙ ӷ ‚·Û›˙ÂÙ·È Û ·Í›Â˜ Î·È fi¯È ÛÂ Û˘ÌÌ·¯›Â˜” . ∫·È ÛËÌ›ˆÛÂ: “∏ Û˘ÌÌ·¯›· Ì·˜ Ì ÙȘ ∏¶∞ Â›Ó·È ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ÁÈ· ÂÌ¿˜ Î·È ¿ÓÙ· Ú¤ÂÈ Ó· ı˘ÌfiÌ·ÛÙ fiÙÈ ÔÈ ·Í›Â˜ Ì·˜ Ú¤ÂÈ Ó· ‰È·ÌÔÚÊÒÓÔ˘Ó ÙȘ Û˘ÌÌ·¯›Â˜ Ô˘ Û¯ËÌ·Ù›˙Ô˘ÌÂ Î·È fiÔÈ· ÛÙÚ·ÙȈÙÈ΋ ‰Ú¿ÛË ·Ó·Ï¿‚Ô˘Ì” . ΔÒÚ· ÙÔ ÎfiÌÌ·, fiˆ˜ ›Â, Ú¤ÂÈ Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ Î¿ÔȘ Ô‰˘ÓËÚ¤˜ ·Ï‹ıÂȘ, fiˆ˜ Ô fiÏÂÌÔ˜ ÛÙÔ πÚ¿Î ‹Ù·Ó ¤Ó· Ï¿ıÔ˜ Î·È “Ú¤ÂÈ Ó· ›̷ÛÙ ÂÈÏÈÎÚÈÓ›˜ ÁÈ· ·˘Ùfi” . ¶·Ú·‰¤¯ÙËΠfiÙÈ fï˜ fiÙÈ Û ·˘Ùfi ÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ· ÙÔ ÎfiÌÌ· ‰ÂÓ ¿ÎÔ˘Û ÙȘ ·ÓËÛ˘¯›Â˜ Ô˘ ÂͤÊÚ·˙·Ó ÔÈ „ËÊÔÊfiÚÔÈ ÙÔ˘ ÁÈ· ˙ËÙ‹Ì·Ù· fiˆ˜ ÙÔ ÌÂÙ·Ó·ÛÙ¢ÙÈÎfi. ŸÏ· ·˘Ù¿ Ù· ¯ÚfiÓÈ·, ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛÂ, ·ÔÌ·ÎÚ‡ÓıËÎ·Ó ·fi ÙÔ˘˜ ∂ÚÁ·ÙÈÎÔ‡˜ ¤ÓÙ ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· „ËÊÔÊfiÚÔÈ, Ú¤ÂÈ Ó· ·Ó·ÚˆÙËıԇ̠ÁÈ· ·˘Ùfi Î·È Ó· ·Ô‚¿ÏÏÔ˘Ì ÙÔ ·ÏÈfi ÙÚfiÔ ÛΤ„˘, ÙfiÓÈÛÂ. √ ∂ÓÙ ª›ÏÈÌ·ÓÙ ˘ÔÛ¯¤ıËΠÙËÓ ˘fi ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ ·Ô‰Ô¯‹ ÙˆÓ ÂÚÈÎÔÒÓ ÁÈ· ÙË Ì›ˆÛË ÙÔ˘ ÂÏÏ›ÌÌ·ÙÔ˜ Ô˘ ÂÙÔÈÌ¿˙ÂÙ·È Ó· ÚÔÙ›ÓÂÈ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ÙÔ˘ ¡Ù¤È‚ÈÓÙ ∫¿ÌÂÚÔÓ ·˘Ùfi ıˆÚÂ›Ù·È Ë ÚÒÙË ÌÂÁ¿ÏË ‰ÔÎÈÌ·Û›· ÁÈ· ÙÔÓ Ó¤Ô ËÁ¤ÙË ÙˆÓ ∂ÚÁ·ÙÈÎÒÓ. ™Â fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋ Ù¿¯ÙËΠ˘¤Ú ÂÓfi˜ ÂÏ¿¯ÈÛÙÔ˘ ÌÈÛıÔ‡, ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˘ ·fi ÙÔ ÙÚ¤¯ÔÓ ÂÏ¿¯ÈÛÙÔ, ÂÓÒ ˙‹ÙËÛÂ Î·È ·˘ÙÔÛ˘ÁÎÚ¿ÙËÛË ÛÙ· ˘„ËÏfiÙÂÚ· ÛÙÚÒÌ·Ù· Ù˘ ÎÔÈÓˆÓ›·˜. “ΔÈ Ï¤ÂÈ ÁÈ· ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›· Ì·˜ ÙÔ fiÙÈ ¤Ó·˜ ÙÚ·Â˙›Ù˘ ÎÂÚ‰›˙ÂÈ Î¿ı Ë̤ڷ fiÛ· ÎÂÚ‰›˙ÂÈ ¤Ó·˜ ÂÚÁ¿Ù˘ Û ¤Ó· Ì‹Ó·;” ·Ó·ÚˆÙ‹ıËΠÂÈÛÚ¿ÙÙÔÓÙ·˜ ÙÔ ¯ÂÈÚÔÎÚfiÙËÌ· ÙˆÓ Û˘Ó¤‰ÚˆÓ. * ΔËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË ÙÔ Û˘Ó¤‰ÚÈÔ ÎÏ›ÓÂÈ Ì ÙËÓ ÂÎÏÔÁ‹ ·fi ÙÔ˘˜ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ Ù˘ ÛÎÈÒ‰Ô˘˜ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ÙˆÓ ∂ÚÁ·ÙÈÎÒÓ.


¢ÈÂıÓ‹ 30 √ ¡ÙÌ›ÙÚÈ ªÂÓÙ‚¤ÓÙÂÊ Î·ı·›ÚÂÛ ÙÔ ¢‹Ì·Ú¯Ô Ù˘ ªfiÛ¯·˜ ª√™Ã∞, 28.

√ Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ƒˆÛ›·˜, ¡ÙÌ›ÙÚÈ ªÂÓÙ‚¤ÓÙÂÊ, ·¤ÂÌ„Â ÙÔÓ ‰‹Ì·Ú¯Ô Ù˘ ªfiÛ¯·˜ °ÈÔ‡ÚÈ §Ô˘˙ÎfiÊ, Ô ÔÔ›Ô˜ ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ‚‰ÔÌ¿‰Â˜ Û ¤ÓÙÔÓË ‰È·Ì¿¯Ë Ì ÙÔ ∫ÚÂÌÏ›ÓÔ. √ μÏ·ÓÙÈÌ›Ú ¶Ô‡ÙÈÓ ‰ËÌÔÛ›ˆ˜ ÛÙ‹ÚÈÍ ÙËÓ Î›ÓËÛË ªÂÓÙ‚¤ÓÙÂÊ, ·ÏÏ¿ Ë Î·ı·›ÚÂÛË ÙÔ˘ §Ô˘˙ÎfiÊ ıˆÚÂ›Ù·È ¤Ó· ·ÎfiÌË ‰Â›ÁÌ· Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ ‰È·Ì¿¯Ë˜ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔÓ ªÂÓÙ‚¤ÓÙÂÊ Î·È ÙÔÓ ¶Ô‡ÙÈÓ, Ô ÔÔ›Ô˜ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Â˘Ú¤ˆ˜ fiÙÈ ı· ÂȉÈÒÍÂÈ ÙËÓ Â·ÓÂÎÏÔÁ‹ ÙÔ˘ ÛÙËÓ ÚÔ‰ڛ· ÙÔ 2012. √ 74¯ÚÔÓÔ˜ °ÈÔ‡ÚÈ §Ô˘˙ÎfiÊ ÛÙË ‰ËÌ·Ú¯›· Ù˘ ªfiÛ¯·˜ Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· 18 ¯ÚfiÓÈ· - Â›Ó·È ¤Ó·˜ ÂÎ ÙˆÓ ÈÛ¯˘ÚfiÙÂÚˆÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ Ù˘ ƒˆÛ›·˜ Î·È ·ÓÒÙ·ÙÔ Û٤ϯԘ Ù˘ ÚÔÛΛÌÂÓ˘ ÛÙÔ ∫ÚÂÌÏ›ÓÔ ∂ӈ̤Ó˘ ƒˆÛ›·˜, Ù˘ ÔÔ›·˜ ËÁÂ›Ù·È Ô μÏ·ÓÙÈÌ›Ú ¶Ô‡ÙÈÓ. “¢ÂÓ Ê‡Áˆ Ì ÙË ı¤ÏËÛ‹ ÌÔ˘” ‰‹ÏˆÛ ÛÙË ÚˆÛÈ΋ ÙËÏÂfiÚ·ÛË Ô Î·ı·ÈÚÂı›˜ ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ Ù˘ ªfiÛ¯·˜ Î·È Û‡ÌÌ·¯Ô˜ ÙÔ˘ μÏ·ÓÙÈÌ›Ú ¶Ô‡ÙÈÓ, ηÙËÁÔÚÒÓÙ·˜ ÙÔ˘˜ ·ÓÙÈ¿ÏÔ˘˜ ÙÔ˘ ÁÈ· “ÂÎÛÙÚ·Ù›· Û˘ÎÔÊ·ÓÙ›·˜ Î·È ‰˘ÛÊ‹ÌËÛ˘” Î·È ÙÔ ÎfiÌÌ· Ù˘ ∂ӈ̤Ó˘ ƒˆÛ›·˜ fiÙÈ ÙÔÓ ÂÁη٤ÏÂÈ„Â. √ ªÂÓÙ‚¤ÓÙÂÊ Î·ı·›ÚÂÛ Ì ‰È¿Ù·ÁÌ· ÙÔÓ §Ô˘˙ÎfiÊ - Ô ÔÔ›Ô˜ ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó ÛÙÔ ·Í›ˆÌ· ·fi ÙÔ 1992- Ì ÙÔ ·ÈÙÈÔÏÔÁÈÎfi fiÙÈ “·ÒÏÂÛ ÙËÓ ÂÌÈÛÙÔÛ‡ÓË ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ Ù˘ ƒˆÛÈ΋˜ √ÌÔÛÔÓ‰›·˜” , fiˆ˜ ÌÂÙ¤‰ˆÛ ÙÔ ÚˆÛÈÎfi Ú·ÎÙÔÚÂ›Ô Âȉ‹ÛÂˆÓ Itar-Tass. ΔÔ ™‡ÓÙ·ÁÌ· Ù˘ ƒˆÛ›·˜ ÂÈÙÚ¤ÂÈ ÛÙÔÓ Úfi‰ÚÔ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ó· ·‡ÂÈ ÙÔ ‰‹Ì·Ú¯Ô Ù˘ ªfiÛ¯·˜ Î·È ÙÔ˘˜ Â·Ú¯È·ÎÔ‡˜ ΢‚ÂÚÓ‹Ù˜ ÁÈ· ·˘Ùfi ÙÔ ÏfiÁÔ. ΔȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ‚‰ÔÌ¿‰Â˜ Ô °.§Ô˘˙ÎfiÊ ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó Û ¤ÓÙÔÓË ‰È·Ì¿¯Ë Ì ÙÔ ∫ÚÂÌÏ›ÓÔ, ÌÂÙ¿ ·fi ÎÚÈÙÈ΋ Ô˘ ¿ÛÎËÛ ÛÙÔÓ ƒÒÛÔ Úfi‰ÚÔ. ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘˜, Ù· ÎÚ·ÙÈο ªª∂ ›¯·Ó ÂÍ·ÔχÛÂÈ Â›ıÂÛË ÛÙÔÓ ‰‹Ì·Ú¯Ô Ù˘ ªfiÛ¯·˜, ηÙËÁÔÚÒÓÙ·˜ ÙÔÓ ÁÈ· ‰È·ÊıÔÚ¿ Î·È Î·Îԉȷ¯Â›ÚËÛË. ∏ ·ÓÙÈ·Ú¿ıÂÛË ıˆÚÂ›Ù·È ¤Ó· ·ÎfiÌ· ‰Â›ÁÌ· Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ ‰È·Ì¿¯Ë˜ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔÓ ªÂÓÙ‚¤ÓÙÂÊ Î·È ÙÔÓ μÏ·ÓÙÈÌ›Ú ¶Ô‡ÙÈÓ, ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ Ô §Ô˘˙ÎfiÊ Â›Ó·È Û‡ÌÌ·¯Ô˜.§›Á˜ ÒÚ˜ ÚÈÓ Ë ÎÚ·ÙÈ΋ ÙËÏÂfiÚ·ÛË ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ ÙË ‰ËÌÔÛÈÔÔ›ËÛË ÌÈ·˜ ÛÂÈÚ¿˜ ÚÂÔÚÙ¿˙ ηٿ ÙÔ˘ °.§Ô˘˙ÎfiÊ, Ô ƒÒÛÔ˜ Úfi‰ÚÔ˜ ›¯Â ‰ËÏÒÛÂÈ: “¢ÒÛÙ ٷ ¯·ÈÚÂÙ›ÛÌ·Ù¿ ÌÔ˘ ÛÙÔÓ ‰‹Ì·Ú¯Ô Ù˘ ªfiÛ¯·˜” .∞fi ÙËÓ ·Ú¯‹ Ù˘ ÚÔ‰ڛ·˜ ÙÔ˘ μÏ·ÓÙÈÌ›Ú ¶Ô‡ÙÈÓ Ô ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ Ù˘ ªfiÛ¯·˜ ‰ÂÓ ÂÎϤÁÂÙ·È, ·ÏÏ¿ ‰ÈÔÚ›˙ÂÙ·È. “£· ÂÍÂÙ¿Ûˆ ÙȘ ˘Ô„ËÊÈfiÙËÙ˜ Î·È ı· ·ÔÊ·Û›Ûˆ ÔÈÔ˜ ı· ‰ÈÔÚÈÛÙ› ÛÙË ªfiÛ¯·” ›Â Ô ¡ÙÌ›ÙÚÈ ªÂÓÙ‚¤ÓÙÂÊ Ï›ÁÔ ÌÂÙ¿ ÙËÓ Î·ı·›ÚÂÛË. √ μ.¶Ô‡ÙÈÓ ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ ÛÙ‹ÚÈÍ ÙËÓ ·fiÊ·ÛË ªÂÓÙ‚¤ÓÙÂÊ. ∂Í‹Ú ÌÂÓ ÙÔ ÚfiÏÔ ÙÔ˘ §Ô˘˙ÎfiÊ ÛÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË Ù˘ ªfiÛ¯·˜, ˆÛÙfiÛÔ ‰‹ÏˆÛ ˆ˜ Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ô‰ËÁ‹ıËΠ۠·˘Ù‹ ÙËÓ ·fiÊ·ÛË Î·ıÒ˜ Ô ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ ‰ÂÓ ÂÓ‹ÚÁËÛ ÁÈ· ÙËÓ ·ÔηٿÛÙ·ÛË ÙˆÓ ‰È·Ù·Ú·ÁÌ¤ÓˆÓ Û¯¤ÛÂˆÓ Ì ÙÔ ∫ÚÂÌÏ›ÓÔ. √ ¶Ô‡ÙÈÓ ÛËÌ›ˆÛ fiÙÈ Ô §Ô˘˙ÎfiÊ Â›Ó·È “˘ÊÈÛÙ¿ÌÂÓÔ˜” ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘, ˘·ÈÓÈÛÛfiÌÂÓÔ˜ fiÙÈ Ô ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ Ù˘ ªfiÛ¯·˜ ·ÚÂÎÙÚ¿Ë ·ÛÎÒÓÙ·˜ ÎÚÈÙÈ΋ ÛÙÔÓ Úfi‰ÚÔ.

TETAPTH 29 ™E¶TEMBPI√À 2010

∞ÓÂÎfiË ¯ˆÚ›˜ ‚›· Ë ÔÚ›· ÏÔ›Ô˘ Ì ∂‚Ú·›Ô˘˜ ÂÈÚËÓÈÛÙ¤˜ ÚÔ˜ ÙË °¿˙·

«∞ÔÁÔËÙÂ˘Ì¤ÓË» Ë ‰ÈÂıÓ‹˜ ÎÔÈÓfiÙËÙ· ÁÈ· Ï‹ÍË ÙÔ˘ ÌÔÚ·ÙfiÚÈÔ˘Ì ÛÙÔÓ ÂÔÈÎÈÛÌfi π∂ƒ√À™∞§∏ª, 28.

«∞

ÔÁÔËÙÂ˘Ì¤Ó˜» ‰ËÏÒÓÔ˘Ó ÔÈ ∏¶∞ ·fi ÙËÓ ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ πÛÚ·‹Ï Ó· ÌËÓ ·Ú·Ù›ÓÂÈ ÙÔ “¿ÁˆÌ·” Ù˘ ÂÔÈÎÈÛÙÈ΋˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·˜ ÛÙËÓ ¢˘ÙÈ΋ Ÿ¯ıË. ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘, Ô ¶·Ï·ÈÛÙ›ÓÈÔ˜ Úfi‰ÚÔ˜ ˙‹ÙËÛ ӷ ˘¿ÚÍÂÈ ÌÔÚ·ÙfiÚÈÔ˘Ì ÁÈ· fiÛÔ ‰È¿ÛÙËÌ· ‰È·ÚÎÔ‡Ó ÔÈ ‰È·Ú·ÁÌ·Ù‡ÛÂȘ. ΔËÓ ·ÔÁÔ‹ÙÂ˘Û‹ ÙÔ˘˜ ÂͤÊÚ·Û·Ó ÙfiÛÔ Ë ∂∂, fiÛÔ Î·È Ô √∏∂ ‰È¿ ÛÙfiÌ·ÙÔ˜ ÙÔ˘ °ÂÓÈÎÔ‡ °Ú·ÌÌ·Ù¤· Ù˘. √ ª·Ó °ÎÈ-ªÔ˘Ó ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛÂ, Ì¿ÏÈÛÙ·, “ÚÔÎÏËÙÈΤ˜” ÙȘ ÂÓ¤ÚÁÂȘ ÙÔ˘ πÛÚ·‹Ï. ™Â ÌÈ· ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ó· ‚ÚÂı› χÛË, ÔÈ ∏¶∞ ¤ÛÙÂÈÏ·Ó ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔÓ ÂȉÈÎfi ·ÂÛÙ·Ï̤ÓÔ Δ˙ÔÚÙ˙ ª›ÙÛÂÏ. ΔËÓ ›‰È· ÒÚ·, ÙËÏÂʈÓÈ΋ Û˘ÓÔÌÈÏ›· ›¯Â Ë ∞ÌÂÚÈηӛ‰· ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∂͈ÙÂÚÈÎÒÓ Ã›Ï·ÚÈ ∫Ï›ÓÙÔÓ Ì ÙÔÓ πÛÚ·ËÏÈÓfi Úˆı˘Ô˘ÚÁfi ª¤ÓÙ˙·ÌÈÓ ¡ÂÙ·ÓÈ¿¯Ô˘. “√ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ηٷÓÔ› ÔÈ· Â›Ó·È Ë ÔÏÈÙÈ΋ Ì·˜ Î·È ÂÌ›˜ ηٷÓÔԇ̠ÙȘ ÔÏÈÙÈΤ˜ ÙÔ˘ ‰˘ÛÎÔϛ˜. ¶ÈÛÙ‡ԢÌ ˆ˜ ÙÚ¤ÊÂÈ ¤Ó· ÂÈÏÈÎÚÈÓ¤˜ ÂӉȷʤÚÔÓ ÁÈ· ÙË ‰È·‰Èηۛ·, ˆ˜ ·Ó·ÁÓˆÚ›˙ÂÈ ÙË ÛËÌ·Û›· Ù˘” ÙfiÓÈÛÂ. √ ¶·Ï·ÈÛÙ›ÓÈÔ˜ Úfi‰ÚÔ˜ ª·¯ÌÔ‡ÓÙ ∞Ì¿˜ ¤ÛÙÂÈÏÂ Ì‹Ó˘Ì· ÛÙÔ πÛÚ·‹Ï ˙ËÙÒÓÙ·˜ ÙËÓ ÂÈ‚ÔÏ‹ ÌÔÚ·ÙfiÚÈÔ˘Ì ÁÈ· fiÛÔ ‰È¿ÛÙËÌ· ‰È·ÚÎÔ‡Ó ÔÈ ÂÈÚËÓ¢ÙÈΤ˜ Û˘ÓÔÌÈϛ˜. “∑ËÙ¿Ì ¤Ó· ÌÔÚ·ÙfiÚÈÔ˘Ì fiÛÔ ı· ‰ÈÂÍ¿ÁÔÓÙ·È ÔÈ ‰È·Ú·ÁÌ·Ù‡ÛÂȘ, ÁÈ·Ù› fiÛÔ ‰ÈÂÍ¿ÁÔÓÙ·È ‰È·Ú·ÁÌ·Ù‡ÛÂȘ, ˘¿Ú¯ÂÈ ÂÏ›‰·” › ÛÂ Û˘Ó¤ÓÙ¢͋ ÙÔ˘ ÛÙÔ Europe 1. “¢ÂÓ ÂÈı˘Ìԇ̠ӷ ‰È·ÎÔÔ‡Ó ÔÈ ‰È·Ú·ÁÌ·Ù‡ÛÂȘ. øÛÙfiÛÔ ·Ó Ë ÂÔÈÎÈÛÙÈ΋ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· Û˘Ó¯ÈÛÙ›, ı· ˘Ô¯Úˆıԇ̠ӷ ÙȘ ‰È·Îfi„Ô˘Ì” Â·Ó¤Ï·‚Â Ô ¶·Ï·ÈÛÙ›ÓÈÔ˜ Úfi‰ÚÔ˜. “√ ¡ÂÙ·ÓÈ¿¯Ô˘ ÔÊ›ÏÂÈ Ó· ÁÓˆÚ›˙ÂÈ fiÙÈ Ë ÂÈÚ‹ÓË Â›Ó·È ÈÔ ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ·fi ÙËÓ ÂÔÈÎÈÛÙÈ΋ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·” ÂÈÛ‹Ì·ÓÂ.ΔfiÓÈÛÂ, ˆÛÙfiÛÔ, fiÙÈ Ë ·fiÊ·ÛË ÁÈ· ÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ ÎÈÓ‹ÛÂȘ Ù˘ ·Ï·ÈÛÙÈÓȷ΋˜ ÏÂ˘Ú¿˜ ı· ÏËÊı› ÌÂÙ¿ ÙË Û‡ÁÎÏËÛË ÙÔ˘ ∞Ú·‚ÈÎÔ‡ ™˘Ó‰¤ÛÌÔ˘ ÛÙȘ 4 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘. ∞Ó·Ï˘Ù¤˜ ÂÎÙÈÌÔ‡Ó fiÙÈ Ô ª.∞Ì¿˜ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ‰‡ÛÎÔÏË ı¤ÛË Î·È fiÙÈ ÂÓ‰¤¯ÂÙ·È Ó· ¯ÚÂÈ·ÛÙ› Ó· Û˘Ì‚È‚·ÛÙ› Ì ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ÙÔ πÛÚ·‹Ï ‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ·Ú·Ù›ÓÂÈ ÙÔ ÌÔÚ·ÙfiÚÈÔ˘Ì. ™Â ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË, Ë ¶·Ï·ÈÛÙÈÓȷ΋ ∞Ú¯‹ ÌÔÚ› Ó· ˙ËÙ‹ÛÂÈ Ó· ÌËÓ Á›-

ÓÔ˘Ó ÌÂÁ¿Ï˜ ηٷÛ΢¤˜ ÛÙË ¢˘ÙÈ΋ Ÿ¯ıË.∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘, Ô πÛÚ·ËÏÈÓfi˜ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∂͈ÙÂÚÈÎÒÓ Õ‚ÈÁÎÓÙÔÚ §›ÌÂÚÌ·Ó ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ ÔÈ ¶·Ï·ÈÛÙ›ÓÈÔÈ “Û·Ù¿ÏËÛ·Ó” ÙÔ ÌÔÚ·ÙfiÚÈÔ˘Ì, ÙÔ ÔÔ›Ô ÂÚȤÁÚ·„ ˆ˜ “ΛÓËÛË Î·Ï‹˜ ı¤ÏËÛ˘”.“√È ¶·Ï·ÈÛÙ›ÓÈÔÈ Û·Ù¿ÏËÛ·Ó ¯ÚfiÓÔ Î·È ·ÚÓ‹ıËÎ·Ó Ó· ·ԉ¯ıÔ‡Ó ·˘Ù‹ ÙËÓ Î›ÓËÛË, ηÙËÁÔÚÒÓÙ·˜ ÙÔ πÛÚ·‹Ï fiÙÈ ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ·¿ÙË Î·È fi¯È ÁÈ· ÛÔ‚·Ú‹ Ú¿ÍË” ÙfiÓÈÛÂ. ÀÂÓı˘Ì›˙ÂÙ·È fiÙÈ Ë ·Ó¤ÁÂÚÛË Ó¤ˆÓ ηÙÔÈÎÈÒÓ ¿Ú¯ÈÛ ͷӿ ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· Û ‚ڷ˚ÎÔ‡˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡˜ Ù˘ ¢˘ÙÈ΋˜ Ÿ¯ı˘, ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÂÎÓÔ‹ 10ÌËÓÔ˘ ÌÔÚ·ÙfiÚÈÔ˘Ì, ÙÔ ÔÔ›Ô ÔÈ πÛÚ·ËÏÈÓÔ› ·ÔÊ¿ÛÈÛ·Ó Ó· ÌËÓ ·Ú·Ù›ÓÔ˘Ó. √ °¿ÏÏÔ˜ Úfi‰ÚÔ˜ ‰‹ÏˆÛ ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÎÔÈÓ‹˜ Û˘Ó¤ÓÙ¢Í˘ Δ‡-

Ô˘ Ì ÙÔÓ ¶·Ï·ÈÛÙ›ÓÈÔ Úfi‰ÚÔ fiÙÈ Î·Ï› ¤ˆ˜ Ù· Ù¤ÏË √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ ÁÈ· ÂÈÚËÓ¢ÙÈ΋ ‰È¿ÛÎÂ„Ë ÛÙÔ ¶·Ú›ÛÈ ÙÔÓ ª·¯ÌÔ‡ÓÙ ∞Ì¿˜, ÙÔÓ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi ÙÔ˘ πÛÚ·‹Ï ª¤ÓÙ˙·ÌÈÓ ¡ÂÙ·ÓÈ¿¯Ô˘ Î·È ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ Ù˘ ∞ÈÁ‡ÙÔ˘ ÃfiÛÓÈ ªÔ˘Ì¿Ú·Î.

∞Ó·¯·ÈÙ›ÛÙËΠ·fi ÙÔ πÛÚ·‹Ï Èڛ˜ ‚›· Î·È ÚÔ‚ÔÏ‹ ·ÓÙ›ÛÙ·Û˘ ·Ó·¯·›ÙÈÛÂ Ô ÈÛÚ·ËÏÈÓfi˜ ÛÙÚ·Ùfi˜ ÙÔ ÏÔ›Ô “∂ÈÚ‹ÓË” Ô˘ ›¯Â ·ÔχÛÂÈ ·fi ÙËÓ ∞ÌÌfi¯ˆÛÙÔ Ì ÛÎÔfi Ó· Û¿ÛÂÈ Û˘Ì‚ÔÏÈο ÙÔ Ó·˘ÙÈÎfi ·ÔÎÏÂÈÛÌfi Ù˘ §ˆÚ›‰·˜ Ù˘ °¿˙·˜ ÌÂٷʤÚÔÓÙ·˜ ·ÓıÚˆÈÛÙÈ΋ ‚Ô‹ıÂÈ· ÛÙÔ˘˜ ·ÔÎÏÂÈṲ̂ÓÔ˘˜ ηÙÔ›ÎÔ˘˜ Ù˘. ™ÙÔ ˘fi ‚ÚÂÙ·ÓÈ΋ ÛËÌ·›· ÌÈ-

ÎÚfi ÈÛÙÈÔÊfiÚÔ Â¤‚·ÈÓ·Ó ·ÎÙÈ‚ÈÛÙ¤˜ ·fi ÙË °ÂÚÌ·Ó›·, ÙË μÚÂÙ·Ó›·, ÙȘ ∏¶∞ Î·È ÙÔ πÛÚ·‹Ï. Δ· ̤ÏË Ù˘ ·ÔÛÙÔÏ‹˜ ›¯·Ó ‰ËÏÒÛÂÈ Â·ÓÂÈÏËÌ̤ӷ fiÙÈ ‰ÂÓ ÂÈ˙ËÙÔ‡Ó ÙË Û‡ÁÎÚÔ˘ÛË Ì ÙÔÓ ÈÛÚ·ËÏÈÓfi ÛÙÚ·Ùfi. πÛÚ·ËÏÈÓ¤˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ ÂÈ‚È‚¿ÛÙËÎ·Ó ÛÙÔ ÏÔ›Ô “∂ÈÚ‹ÓË” ¯ˆÚ›˜ Ó· ˘¿ÚÍÂÈ ·ÓÙ›ÛÙ·ÛË Î·È ¿Ú¯ÈÛ·Ó Ó· ÙÔ Ú˘ÌÔ˘ÏÎÔ‡Ó ÚÔ˜ ÈÛÚ·ËÏÈÓfi ÏÈÌ¿ÓÈ. √È πÛÚ·ËÏÈÓÔ› ‰È¤ÎÔ„·Ó ÙÔÓ ÏÔ˘ ÙÔ˘ ÈÛÙÈÔÊfiÚÔ˘ ÂÓÒ ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó Û ·fiÛÙ·ÛË ÌÂÚÈÎÒÓ ÔÚÒÓ ·fi ÙË §ˆÚ›‰· Ù˘ °¿˙·˜. ΔÔ “∂ÈÚ‹ÓË” ÌÂÙ¤ÊÂÚ ȷÙÚÈÎfi ÂÍÔÏÈÛÌfi, ÚÔÌ‹ıÂȘ, ηıÒ˜ Î·È ·È‰Èο ·È¯Ó›‰È·. ∞Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ˘˜ ÂÈ‚·›ÓÔÓÙ˜ ÙÔ˘ Î·Ù·Ì·Ú¿Ó Â›Ó·È Î·È Ô ƒ›ÙÛ·ÚÓÙ ∫Ô‡ÂÚ Ù˘ ‚ÚÂÙ·ÓÈ΋˜ ÔÌ¿‰·˜ “∂‚Ú·›ÔÈ ˘¤Ú Ù˘ ¢ÈηÈÔÛ‡Ó˘ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ¶·Ï·ÈÛÙ›ÓÈÔ˘˜” , Ô ÔÔ›Ô˜ ›¯Â ÙÔÓ›ÛÂÈ fiÙÈ ¤Ó·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÛÙfi¯Ô˘˜ Ù˘ ·ÔÛÙÔÏ‹˜ Â›Ó·È Ó· Á›ÓÂÈ Û·Ê¤˜ fiÙÈ ‰ÂÓ ˘ÔÛÙËÚ›˙Ô˘Ó fiÏÔÈ ÔÈ Â‚Ú·›ÔÈ ÙË ÛÙ¿ÛË ÙÔ˘ πÛÚ·‹Ï. ¶ÚÈÓ ÙËÓ ·Ó·¯·›ÙÈÛË, ¤Ó· ̤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ÏËÚÒÌ·ÙÔ˜, Ô °ÈÔÓ¿Ù·Ó ™·›Ú·, ÚÒËÓ πÛÚ·ËÏÈÓfi˜ ·ÍȈ̷ÙÔ‡¯Ô˜, ‰‹ÏˆÓ ̤ۈ ‰ÔÚ˘ÊÔÚÈÎÔ‡ ÙËÏÂÊÒÓÔ˘: “μÚÈÛÎfiÌ·ÛÙ 24 Ó·˘ÙÈο Ì›ÏÈ· ·fi ÙȘ ·ÎÙ¤˜ Ù˘ °¿˙·˜. ∞Ó Û˘Ó¯›ÛÔ˘Ì Ì ÙËÓ ›‰È· Ù·¯‡ÙËÙ· ÙËÓ ÔÚ›· Ì·˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· Êı¿ÛÔ˘Ì Û ÏÈÁfiÙÂÚÔ ·fi ¤ÓÙ ÒÚ˜. ∫fiÛÌÔ˜ Ì·˜ ÂÚÈ̤ÓÂÈ ÛÙË °¿˙· Î·È ÂÏ›˙Ô˘Ì fiÙÈ ı· ÊÙ¿ÛÔ˘Ì ÂΛ” . ∏ ·Ó·¯·›ÙÈÛË ÙÔ˘ ÏÔ›Ô˘ “∂ÈÚ‹ÓË” ‹Ïı ÂÚ›Ô˘ Ù¤ÛÛÂÚȘ Ì‹Ó˜ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·ÈÌ·ÙËÚ‹ Â¤Ì‚·ÛË ÙˆÓ ÈÛÚ·ËÏÈÓÒÓ ‰˘Ó¿ÌÂˆÓ ÛÙÔ “™ÙfiÏÔ Ù˘ ∂Ï¢ıÂÚ›·˜” , Ë ÔÔ›· ηٷ‰ÈοÛÙËΠ‰ÈÂıÓÒ˜ Î·È Ô‰‹ÁËÛ ÛÙÔ “ÎfiÎÎÈÓÔ” ÙȘ Û¯¤ÛÂȘ πÛÚ·‹Ï - ΔÔ˘ÚΛ·˜.

™ÙȘ ∏¶∞ Û ÎÚ›ÛÈ̘ ˘Ô‰Ô̤˜ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÒÓ Û˘Ó·ÏÏ·ÁÒÓ, ËÏÂÎÙÚÔ‰fiÙËÛ˘ Î·È ‡‰Ú¢Û˘

ªÂÁ¿ÏË ¿ÛÎËÛË ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÔ‡ ÔϤÌÔ˘ √À∞™π°∫Δ√¡, 28.

∂Ù¿ ·ÌÂÚÈηÓÈο ˘Ô˘ÚÁ›·, 12 ‰ÈÂıÓ›˜ ÂÙ·›ÚÔÈ Î·È 60 ÌÂÁ¿Ï˜ ÂÙ·ÈÚ›˜ ·›ÚÓÔ˘Ó Ì¤ÚÔ˜ ÛÙËÓ ¿ÛÎËÛË “∫˘‚ÂÚÓÔηٷÈÁ›‰· III” , ÌÈ· ÚÔÛÔÌÔ›ˆÛË ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÔ‡ ÔϤÌÔ˘ Ô˘ ÍÂΛÓËÛ ÙËÓ ΔÚ›ÙË Î·È ı· ‰È·ÚΤÛÂÈ ÙÚÂȘ Ì ٤ÛÛÂÚȘ Ë̤Ú˜. ∫Ú›ÛÈ̘ ˘Ô‰Ô̤˜ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÒÓ Û˘Ó·ÏÏ·ÁÒÓ, ËÏÂÎÙÚÔ‰fiÙËÛ˘ Î·È ‡‰Ú¢Û˘ ı· ‚ÚÂıÔ‡Ó ÛÙÔ ÛÙfi¯·ÛÙÚÔ ÂηÙÔÓÙ¿‰ˆÓ ÂÈÎÔÓÈÎÒÓ ÂÈı¤ÛˆÓ. “™ÙÔÓ ˘Ú‹Ó· Ù˘, Ë ¿ÛÎËÛË ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ ÈηÓfiÙËÙ· ·ÓÙ›‰Ú·Û˘, ÂÍÂÙ¿˙ÔÓÙ·˜ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÙÔ˘ ¤ıÓÔ˘˜ Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ Ì ·ÒÏÂȘ ‹ ˙ËÌȤ˜ Û ‚·ÛÈΤ˜ ‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ Ù˘ Û‡Á¯ÚÔÓ˘ ˙ˆ‹˜” ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÙÔ˘ ∂ıÓÈÎÔ‡ ∫¤ÓÙÚÔ˘ √ÏÔÎÏ‹ÚˆÛ˘ ∫˘‚ÂÚÓÔ·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ Î·È ∂ÈÎÔÈÓˆÓÈÒÓ. ΔÔ ∫¤ÓÙÚÔ È‰Ú‡ıËΠÙÔ 2009 Î·È ˘¿ÁÂÙ·È ÛÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ∂ÛˆÙÂÚÈ΋˜ ∞ÛÊ¿ÏÂÈ·˜, ÙÔ ÔÔ›Ô Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ› ÙËÓ ¿ÛÎËÛË ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ٷ ˘Ô˘ÚÁ›· ÕÌ˘Ó·˜, ∂ÌÔÚ›Ô˘, ∂Ó¤ÚÁÂÈ·˜, ¢ÈηÈÔÛ‡Ó˘, √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Î·È ªÂÙ·ÊÔÚÒÓ. ™˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó Â›Û˘ 60 ÂÙ·ÈÚ›˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÎÏ¿‰Ô˘˜ Ù˘ ¶ÏËÚÔÊÔÚÈ΋˜, ÙˆÓ ∂ÈÎÔÈÓˆÓÈÒÓ, ÙˆÓ ¯ÚËÌ·ÙÔÈÛÙˆÙÈÎÒÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ Î·È Ù˘ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜, ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ÙÔ Ú·ÎÙÔÚÂ›Ô Reuters.√È ‰ÈÂıÓ›˜ ÂÙ·›ÚÔÈ Ô˘ Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ›ӷÈ: ∞˘ÛÙÚ·Ï›·, μÚÂÙ·Ó›·, ∂Ï‚ÂÙ›·, ∫·Ó·‰¿˜, °·ÏÏ›·, °ÂÚÌ·Ó›·, √˘ÁÁ·Ú›·, π·ˆÓ›·, πÙ·Ï›·, √ÏÏ·Ó‰›·, ¡¤· ∑ËÏ·Ó‰›· Î·È ™Ô˘Ë‰›·. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ °·ÏÏÈÎfi ¶Ú·ÎÙÔÚ›Ô, ÔÈ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ·ÍȈ̷ÙÔ‡¯ÔÈ Î·È ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ Ô˘ ·›ÚÓÔ˘Ó Ì¤ÚÔ˜ ÛÙÔ Cyber Storm III ı· Ú¤ÂÈ Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÔ˘Ó 1.500 ÂÈÎÔÓÈΤ˜ ÂÈı¤ÛÂȘ, ÛÙȘ Ôԛ˜ ÔÈ ¯¿ÎÂÚ ı·

ÂÎÌÂÙ·ÏÏ¢ÙÔ‡Ó ÁÓˆÛÙ¿ ¢¿ÏˆÙ· ÛËÌ›· ÛÙȘ ËÏÂÎÙÚÔÓÈΤ˜ ˘Ô‰Ô̤˜. §ÂÙÔ̤ÚÂȘ, ¿ÓÙˆ˜, ‰ÂÓ ÁÓˆÛÙÔÔÈ‹ıËηÓ. ∏ ΢‚¤ÚÓËÛË ÙÔ˘ ª·Ú¿Î √Ì¿Ì· ¤¯ÂÈ ·Ó·ÁÓˆÚ›ÛÂÈ fiÙÈ Ô Î˘‚ÂÚÓÔ¯ÒÚÔ˜ ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ·Ô‰Âȯı› ‚·ÛÈÎfi ‰›Ô ÔϤÌÔ˘ ÁÈ· ÙÔÓ 21Ô ·ÈÒÓ·. ∂ÎÙfi˜ ·fi ÙÔ ∂ıÓÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ ∫˘‚ÂÚÓÔ·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜, Ô˘ ¤¯ÂÈ ¤‰Ú· ÙÔ ÕÚÏÈÓÁÎÙÔÓ, Ô √Ì¿Ì· ›‰Ú˘Û ʤÙÔ˜ ¢ÈÔ›ÎËÛË ∫˘‚ÂÚÓÔ¯ÒÚÔ˘ Ô˘ ˘¿ÁÂÙ·È ÛÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ÕÌ˘Ó·˜. ∏ ¿ÛÎËÛË “∫˘‚ÂÚÓÔηٷÈÁ›‰·” ‰ÈÂÍ¿ÁÂÙ·È ·Ó¿ ‰‡Ô ¯ÚfiÓÈ·. ∏ ÊÂÙÈÓ‹ ¿ÛÎËÛË ¤Ú¯ÂÙ·È Ï›Á˜ ‚‰ÔÌ¿‰Â˜ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·Ó·Î¿Ï˘„Ë ÙÔ˘ ‰È·‰ÈÎÙ˘·ÎÔ‡ ÛÎÔ˘ÏËÎÈÔ‡ Stuxnet, ÙÔ ÔÔ›Ô Û¯Â‰È¿ÛÙËΠӷ ÌÔχÓÂÈ ‚ÈÔÌ˯·ÓÈο Û˘ÛÙ‹Ì·Ù· ÂϤÁ¯Ô˘

Î·È ÂÓÙÔ›ÛÙËΠÚÔ ËÌÂÚÒÓ Û ˘ÔÏÔÁÈÛÙ¤˜ ˘ÚËÓÈÎÔ‡ ÂÚÁÔÛÙ·Û›Ô˘ ÙÔ˘ πÚ¿Ó.

«™ÎÔÓ¿ÎÈ» ·fi Ú¿ÎÙÔÚ˜ ÙÔ˘ FBI ¶Ú¿ÎÙÔÚ˜ ÙÔ˘ FBI ¤Î·Ó·Ó “ÛÎÔÓ¿ÎÈ” Û ÂÛˆÙÂÚÈÎfi ÙÂÛÙ Ù˘ ÀËÚÂÛ›·˜, ·ÓÙÈÁÚ¿ÊÔÓÙ·˜, ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·˜ ÙȘ ··ÓÙ‹ÛÂȘ Û ˘ÔÏÔÁÈÛÙ¤˜ Î·È ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ÛËÌÂÈÒÛÂȘ, ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ¤ÎıÂÛË ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ¢ÈηÈÔÛ‡Ó˘ ÙˆÓ ∏¶∞. ∂ÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ÛÙÔ FBI ÎÏ‹ıËÎ·Ó Ó· ÂÍÂÙ·ÛÙÔ‡Ó ÛÙȘ ÁÓÒÛÂȘ ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ Ó¤Ô˘˜ ÁÂÓÈÎÔ‡˜ ηÓfiÓ˜ ÂÛˆÙÂÚÈÎÒÓ ÂÚ¢ÓÒÓ. øÛÙfiÛÔ, ˘Ô„›Â˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËÎ·Ó fiÙ·Ó ÔÏÏÔ› Ú¿ÎÙÔÚ˜ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛ·Ó ÙËÓ Âͤ-

ΔÔ˘ÚΛ·: ™‡ÏÏË„Ë ·ÓÒÙ·ÙÔ˘ ·ÍȈ̷ÙÈÎÔ‡ ∞°∫Àƒ∞, 28.

™ÙËÓ ·ÛÙ˘ÓÔÌ›· ÚÔÛ‹¯ıË Î·È ·ÚÁfiÙÂÚ· Û˘ÓÂÏ‹ÊıË Ô Ã·ÓÂÊ› ∞‚Ù˙›, ·ÓÒÙ·ÙÔ˜ ·ÍȈ̷ÙÔ‡¯Ô˜ Ù˘ ÙÔ˘ÚÎÈ΋˜ ·ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙˆÓ ÂÚ¢ÓÒÓ Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ÔÚÁ¿ÓˆÛË “∂·Ó·ÛÙ·ÙÈÎfi ™ÙÚ·ÙËÁ›Ԕ. √ ∞‚Ù˙› ÚÔÛ‹¯ıË ÂÓÒ ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó ÛÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô ÙÔ˘ ÛÙË ÁÂÓÈ΋ ·ÛÊ¿ÏÂÈ· ÛÙËÓ ÕÁ΢ڷ ÂÓÒ ·ÎÔÏÔ‡ıËÛ ¤Ú¢ӷ ÛÙËÓ Î·ÙÔÈΛ· ÙÔ˘ ÛÙÔ ∂ÛÎÈÛ¯›Ú. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÌÂٷʤÚıËΠÛÙË ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏË fiÔ˘ ·ÚÓ‹ıËΠӷ ηٷı¤ÛÂÈ ÛÙÔÓ ÂÈÛ·ÁÁÂϤ· Ô ÔÔ›Ô˜ Ì ÙË ÛÂÈÚ¿ ÙÔ˘ ‰È¤Ù·Í ÙËÓ Û‡ÏÏË„Ë ÙÔ˘ ·ÍȈ̷ÙÔ‡¯Ô˘. ¶¿ÓÙˆ˜, Ô ›‰ÈÔ˜ Ô ∞‚Ù˙› ›¯Â ˙ËÙ‹ÛÂÈ Ô ›‰ÈÔ˜ Ó· ·Ó·ÎÏËı› ·fi ÙËÓ ˘ËÚÂÛ›·. ΔÔ fiÓÔÌ· ÙÔ˘ ∞‚Ù˙› ‹Ù·Ó ÛÙËÓ ÂÈηÈÚfiÙËÙ· ÂÍ·ÈÙ›·˜ ÙÔ˘ ÚfiÛÊ·Ù· ÂΉÔ-

Ù·ÛË Û ÌfiÏȘ 20 ÏÂÙ¿, ÂÓÒ Ô ¯ÚfiÓÔ˜ Ô˘ ›¯Â ‰Ôı› ‹Ù·Ó ·fi 90 ÏÂÙ¿ ¤ˆ˜ ‰‡Ô ÒÚ˜.™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ¤ÎıÂÛË ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ¢ÈηÈÔÛ‡Ó˘, “¤Ó·˜ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÛÙÔ FBI ÂÓÂÏ¿ÎËÛ·Ó Û οÔÈÔ˘ ›‰Ô˘˜ ·Ó¿ÚÌÔÛÙ˘ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿˜ ‹ ·¿Ù˘”. ŒÁÈÓ ¤Ú¢ӷ Û ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ 200 ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ Î·È ‚Ú¤ıËΠfiÙÈ Û ÔÚÈṲ̂Ó˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ Ú¿ÎÙÔÚ˜ “ÂÎÌÂÙ·ÏχÙËηӔ ÙËÓ ¤ÏÏÂÈ„Ë ·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ Û ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹ ÁÈ· Ó· ‚ÚÔ˘Ó ÙȘ ··ÓÙ‹ÛÂȘ. ŒÓÙÂη ¿ÏÏÔÈ Ú¿ÎÙÔÚ˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔ›ËÛ·Ó ÛÂÏ›‰Â˜ fiÔ˘ ›¯·Ó ÛËÌÂÈÒÛÂÈ ÙȘ ··ÓÙ‹ÛÂȘ. ΔÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô ÙÔ˘ °ÂÓÈÎÔ‡ ∂ÈıˆÚËÙ‹ ˙‹ÙËÛ ӷ ÙÈ̈ÚËıÔ‡Ó ÔÈ Ú¿ÎÙÔÚ˜ Ô˘ ÂÌϤÎÔÓÙ·È ÛÙËÓ ·ÓÙÈÁÚ·Ê‹.

ı¤ÓÙÔ˜ ‚È‚Ï›Ô˘ ÙÔ˘, ÛÙÔ ÔÔ›Ô ÚÔ‚¿ÏÂÈ ÈÛ¯˘ÚÈÛÌÔ‡˜ ÁÈ· ÙÔ ıÚËÛ΢ÙÈÎfi Ù¿ÁÌ· ÙÔ˘ ¯fiÙ˙· ºÂÙ¯Ô˘Ï¿¯ °ÎÈÔ˘Ï¤Ó Î·È ÙËÓ ÈÛ¯‡ ÙÔ˘ ÛÙËÓ ·ÛÊ¿ÏÂÈ· ·ÏÏ¿ Î·È ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ· ÛÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜. ¶ÚÈÓ ·fi Ï›Á˜ ̤Ú˜ ›¯·Ó Á›ÓÂÈ ÚÔÛ·ÁˆÁ¤˜ Î·È Û˘ÏÏ‹„ÂȘ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙˆÓ ÂÚ¢ÓÒÓ Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ·ÚÈÛÙÂÚ‹ ÔÚÁ¿ÓˆÛË “∂·Ó·ÛÙ·ÙÈÎfi ™ÙÚ·ÙËÁ›Ԕ. ∞ÎÔÏÔ‡ıËÛ·Ó ‰ËÌÔÛ›Â˘Ì· ÂÚ› Û¯¤ÛÂˆÓ ÙÔ˘ ∞‚Ù˙› Ì ÙËÓ ÔÚÁ¿ÓˆÛË- Ô ›‰ÈÔ˜ ÛÙȘ 25 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ ›¯Â ‰ËÏÒÛÂÈ ˆ˜ ÛÙȘ 30 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ ı· ¤Î·Ó ‰ËÏÒÛÂȘ Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔ ı¤Ì·. ™ÙÔ ‚È‚Ï›Ô ÙÔ˘, Ô ∞‚˙Ù› ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È Û ÌÈ· ÛÂÈÚ¿ ·fi ˙ËÙ‹Ì·Ù· Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·, ÙÔ ·Ú·ÎÚ¿ÙÔ˜ Î·È ÙÔ Ù¿ÁÌ· ÙÔ˘ ºÂÙ¯Ô˘Ï¿¯ °ÎÈÔ˘Ï¤Ó. ∞Ô‰›‰ÂÈ ÛÙÔ Ù¿ÁÌ· ·ÎfiÌË Î·È ÙËÓ ˘fiıÂÛË Ì ÙË ‚ÈÓÙÂÔηۤٷ Ô˘ ›¯Â ·ÔÎ·Ï˘Êı› ÚÈÓ ·fi ÌÂÚÈÎÔ‡˜ Ì‹Ó˜ Î·È ÂÌÊ¿ÓÈ˙ ÙÔÓ ÚÒËÓ ËÁ¤ÙË ÙÔ˘ ƒÂÔ˘ÌÏÈηÓÈÎÔ‡ §·˚ÎÔ‡ ∫fiÌÌ· ¡ÙÂÓ›˙ ª·˚Î¿Ï Û ÚÔÛˆÈΤ˜ ÛÙÈÁ̤˜ Ì Á˘Ó·›Î· ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹ ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜. ªÂÙ¿ ÙËÓ ·ÔÎ¿Ï˘„Ë ·ÎÔÏÔ‡ıËÛÂ Ë ·Ú·›ÙËÛË ÙÔ˘ ª·˚οÏ.


OÈÎÔÓÔÌ›· 31

Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 29 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2010

“√ Û˘Ó·ÁÂÚÌfi˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Ï‹ÍÂÈ ·ÎfiÌË” ›Â Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜

∂Δμ∞ μπ.¶∂.

°. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘: ¶ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ ¢ı‡Ó˘, ·ÏÏ¿ Î·È ÂÏ›‰·˜ ÙÔ 2011 ∞£∏¡∞, 28.

£

· Ú¤ÂÈ Ó· ‰ÒÛÔ˘Ì ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Ó· ηٷÓÔ‹ÛÂÈ Î·È Ì¤Û· ·fi ÙÔ Û¯¤‰ÈÔ ÙÔ˘ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ fiÙÈ Ô Û˘Ó·ÁÂÚÌfi˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Ï‹ÍÂÈ ·ÎfiÌ·, ·ÏÏ¿ Î·È fiÙÈ ˘¿Ú¯ÂÈ ÂÏ›‰· Î·È ÚÔÔÙÈ΋, ·Ó¤ÊÂÚÂ, Û‡Ìʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜, Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ °ÈÒÚÁÔ˜ ∞. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ÛÙËÓ Â˘Ú›· ΢‚ÂÚÓËÙÈ΋ Û‡ÛÎÂ„Ë Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠ˘fi ÙËÓ ÚÔ‰ڛ· ÙÔ˘ ÛÙÔ ª¤Á·ÚÔ ª·Í›ÌÔ˘, ÁÈ· ÙÔ ÚÔÛ¯¤‰ÈÔ ¶ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ Ô˘ ηٷٛıÂÙ·È ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· ÛÙË μÔ˘Ï‹.

√ Î. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ › ·ÎfiÌË, Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ›‰È˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜, fiÙÈ ÔÈ ÎfiÔÈ ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Î·È ‰ÂÓ ı· ¿Ó ¯·Ì¤ÓÔÈ. ™ÙÔ ÌÂٷ͇, ÛÂ Û˘ÓÔÌÈÏ›· Ô˘ ›¯Â Ì ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˘˜ ÌÂÙ¿ ÙË Û‡Û΄Ë, Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ °. ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ ·Ó¤ÊÂÚ fiÙÈ Ô ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ ‚·Û›˙ÂÙ·È ÛÙÔ ÙÈ ¤¯ÂÈ Î¿ÓÂÈ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ÁÈ· ÙÔ 2010 Î·È ÂÈÛ‹Ì·Ó fiÙÈ “·Ó Î·È ÙÔ 2011 Â›Ó·È ÌÈ·, Â›Û˘, Ôχ ‰‡ÛÎÔÏË ¯ÚÔÓÈ¿, ÍÂÎÈÓ¿Ì ·fi ηχÙÂÚË ‚¿ÛË” . ∂ÈϤÔÓ, ·¤ÎÏÂÈÛ ηÙËÁÔÚËÌ·ÙÈο Ì·˙È΋ ÌÂٿٷÍË ÚÔ˚fiÓÙˆÓ ·fi ÙÔ 11% ÛÙÔ 23% ÙÔ˘ º¶∞. Δ˘ Û‡Û΄˘ ÚÔËÁ‹ıËÎÂ Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÙÔ˘ Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡ Ì ÙÔÓ Î. ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌ›·. √ ΢‚ÂÚÓËÙÈÎfi˜ ÂÎÚfiÛˆÔ˜ ¿ÊËÛ ·ÓÔȯٿ fiÏ· Ù· ÂӉ¯fiÌÂÓ· ÙˆÓ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎÒÓ ÛÂÓ·Ú›ˆÓ, ÚÔÛı¤ÙÔÓÙ·˜ fiÙÈ ı· ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· “¤Ó·Ó ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi, Ô ÔÔ›Ô˜ ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ‰ÂÓ ı· Û˘ÓÙ¿ÛÛÂÙ·È fiˆ˜ ÛÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ, ı· ÛÙËÚ›˙ÂÙ·È Û Ú·ÁÌ·ÙÈο ÛÙÔȯ›·” . √ ›‰ÈÔ˜ ‰È·‚‚·›ˆÛ ÂÎ Ó¤Ô˘ fiÙÈ “‰ÂÓ ı· ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÂÈϤÔÓ Ì¤ÙÚ· ÁÈ· ÙÔ 2011” . ™ÙË Û‡ÛÎÂ„Ë ÁÈ· ÙÔÓ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi ¤Ï·‚·Ó ̤ÚÔ˜ ÔÈ: £. ¶¿ÁηÏÔ˜, °. ƒ·ÁÎÔ‡Û˘, °. ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘, ∂˘. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˜, ª.

∞£∏¡∞, 28.

™Δ∏ μÔ˘Ï‹ ı· ËÁ·›ÓÔ˘Ó fiÏ·

Ù· Û¯¤‰È· ÁÈ· ÌÂÁ¿Ï˜ ÛÙÚ·ÙËÁÈΤ˜ ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ Ô˘ ı· ÂÓÙ¿ÛÛÔÓÙ·È ÛÙÔ “fast track” , ‰È·‚‚·›ˆÛÂ Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∂ÈÎÚ·Ù›·˜ ÿÚ˘ ¶·Ìԇ΢ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·˜ ÙËÓ ΔÚ›ÙË ÙÔ ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÙ¿¯˘ÓÛË ÛÙÚ·ÙËÁÈÎÒÓ ÂÂÓ‰‡ÛÂˆÓ ÛÙËÓ ·ÚÌfi‰È· ∂ÈÙÚÔ‹ Ù˘ μÔ˘Ï‹˜. ø˜ ÙË ÓÔÌÔıÂÙÈ΋ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›·, Ë ÔÔ›· ·ÓÙ·ÔÎÚ›ÓÂÙ·È ÛÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ Ï·›ÛÈÔ Î·È ÙË ‰‡ÛÎÔÏË Û˘Á΢ڛ· Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ë ¯ÒÚ·, ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙË ÁÂÓÈÎfiÙÂÚË ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋ ·Ó¿Ù˘Í˘, ÂÚȤÁÚ·„ ÙÔ ˘fi ηٿıÂÛË ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∂ÈÎÚ·Ù›·˜ ÿÚ˘ ¶·Ìԇ΢. ¶·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·˜ ÙÔ˘˜ ‚·ÛÈÎÔ‡˜ ¿ÍÔÓ˜ ÙÔ˘ ÚÔۯ‰›Ô˘ ÛÙËÓ ∂ÈÙÚÔ‹ ¶·Ú·ÁˆÁ‹˜ Î·È ∂ÌÔÚ›Ô˘ ·Ó¤ÊÂÚ fiÙÈ Û˘ÁÎÚÔÙÂ›Ù·È ÛÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË ÌÈ· ∂ÈÙÚÔ‹ ∞Ó¿Ù˘Í˘ Ë ÔÔ›· ı· ·Û¯ÔÏÂ›Ù·È Ì ÙËÓ ÚÔÒıËÛË ÙˆÓ ÛÙÚ·ÙËÁÈÎÒÓ ÂÂÓ‰‡ÛÂˆÓ Î·È ı· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı› fiÏË ÙËÓ ÂÂÓ‰˘ÙÈ΋ ‰È·‰Èηۛ· ÒÛÙ ӷ ·Ú·ÌÂÚ›˙ÔÓÙ·È ÁÚ·ÊÂÈÔÎÚ·ÙÈΤ˜ ·Á΢ÏÒÛÂȘ Î·È ÛÙÚ‚ÏÒÛÂȘ Ô˘ ÂÌÔ‰›˙Ô˘Ó ÙËÓ ·Ó·Ù˘Íȷ΋ ‰È·‰Èηۛ· Î·È ÙȘ ÌÂÁ¿Ï˜ ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ. π‰È·›ÙÂÚ· ÁÈ· ÙÔ ˙‹ÙËÌ· ÙÔ˘ ∂ÏÏËÓÈÎÔ‡, Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛ ˆ˜ ÙÔ ªÓËÌfiÓÈÔ ∫·Ù·ÓfiËÛ˘ Ì ÙÔ ∫·Ù¿Ú Â›Ó·È ÌË ‰ÂÛÌ¢ÙÈÎfi Î·È ı· ÂÚ¿ÛÂÈ ·fi ÙË μÔ˘Ï‹ fiÙ·Ó ÔÚÈÛÙÈÎÔÔÈËı› ÙÔ Û¯¤‰ÈÔ. ∏ Û˘Ìʈӛ· “¤¯ÂÈ ÙËÓ

ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë˜, Δ. ªÈÚÌ›ÏË, ¢. ƒ¤·˜, §. ∫·ÙÛ¤ÏË, ∞. §Ô‚¤Ú‰Ô˜, º. ™·¯ÈÓ›‰Ë˜ Î·È °. ¶Âٷψً˜. ¡ˆÚ›ÙÂÚ· Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ›¯Â Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ì ÙËÓ ∂›ÙÚÔÔ ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ ÀÔı¤ÛÂˆÓ Ù˘ ∂.∂., ™ÂÛ›ÏÈ· ª¿ÏÌÛÙÚÔÌ, ÂÓÒ ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· Û˘Ó·ÓÙ‹ıËΠ̠ÙÔÓ Ó¤Ô Ú¤Û‚Ë ÙˆÓ ∏¶∞ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· ¡Ù¿ÓÈÂÏ ™ÌÈı. ¶ÚÔÂÎÏÔÁÈÎfi Ù¤¯Ó·ÛÌ· ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÈ ÙÔ ∫∫∂ ÙȘ ‰È·‚‚·ÈÒÛÂȘ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ˆ˜ ÙÔ 2011 ‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ÏËÊıÔ‡Ó ÂÈϤÔÓ Ì¤ÙÚ·. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ∫∫∂, “ÂÎÙfi˜ ·fi Ù· ̤ÙÚ· Ô˘ ÚԂϤÂÈ ÙÔ ÌÓËÌfiÓÈÔ ¤¯Ô˘Ó Î·È ¿ÏÏ· ÚÔ·ÔÊ·ÛÈṲ̂ӷ. ªfiÓÔ ·Ó Ô Ï·fi˜ ÙÔ˘˜ ·Ó·ÁοÛÂÈ, Ì ÙËÓ ¿ÏË Î·È ÙËÓ „‹ÊÔ ÙÔ˘ ‰ÂÓ ı· Ù· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó. °È· ·˘Ùfi Ú¤ÂÈ Ó· ˘ÂÚ„ËÊ›ÛÂÈ ÙÔ˘˜ Û˘Ó‰˘·ÛÌÔ‡˜ Ù˘ §·˚΋˜ ™˘Û›ڈÛ˘ Ô˘ ÛÙËÚ›˙ÂÈ ÙÔ ∫∫∂ Î·È Ó· ·Ó·Ù‡ÍÂÈ ÙËÓ ÎÔÈÓ‹ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ¿ÏË ÁÈ· Ù· ‰ÈηÈÒÌ·Ù¿ ÙÔ˘” .

ºÔÚÔÏÔÁÈÎfi˜ ∫·ÏÏÈÎÚ¿Ù˘ ΔÔ ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ ÁÈ· ÙË ÚÈ˙È΋ ·Ó·‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË ÙˆÓ ÊÔÚÔÂÏÂÁÎÙÈÎÒÓ Î·È ÊÔÚÔÂÈÛÚ·ÎÙÈÎÒÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂÈ ÙËÓ ÂfiÌÂÓË Â‚‰ÔÌ¿‰· ÙÔ ˘Ô˘ÚÁ›Ô

√ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ. ªÂ ÙÔ ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ı· ÚÔˆıËı› Ô ÊÔÚÔÏÔÁÈÎfi˜ ∫·ÏÏÈÎÚ¿Ù˘ ÌÂ Û˘Á¯ˆÓ‡ÛÂȘ Î·È Î·Ù·ÚÁ‹ÛÂȘ ÂÊÔÚÈÒÓ, ÂÓÒ ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ÂȉÈ΋ ÌÔÓ¿‰· ÁÈ· ÙË Û˘ÏÏÔÁ‹ ÙˆÓ ÏËÍÈÚfiıÂÛÌˆÓ ÔÊÂÈÏÒÓ. μ·ÛÈ΋ Âȉ›ˆÍË Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Ë ‚ÂÏÙ›ˆÛË Ù˘ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜ Ù˘ ÊÔÚÔÏÔÁÈ΋˜ ‰È·¯Â›ÚÈÛ˘ Î·È ÙˆÓ ÂϤÁ¯ˆÓ Î·È Ë ÂÈÛ·ÁˆÁ‹ ÛÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ÊÔÚÔÏÔÁÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· ÙˆÓ Î·ÏÒÓ Ú·ÎÙÈÎÒÓ ÙÔ˘ Â͈ÙÂÚÈÎÔ‡. ¶ÚÔ˜ ÙÔ ÛÎÔfi ·˘Ùfi Ì ÙÔ Ó¤Ô Ï·›ÛÈÔ ı· Ù›ıÂÓÙ·È, ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ, ÛÙfi¯ÔÈ ·Ó¿ ÂÚÈʤÚÂÈ·, ·Ó¿ ˘ËÚÂÛ›·, ·ÏÏ¿ Î·È ÂÍ·ÙÔÌÈÎÂ˘Ì¤ÓÔÈ ÛÙfi¯ÔÈ ·Ó¿ ÂÏÂÁÎÙ‹.

™‡Ìʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜, ÙÔ ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ ı· ÚԂϤÂÈ ÙËÓ Î·Ù¿ÚÁËÛË fiÏˆÓ ÙˆÓ ÂÊÔÚÈÒÓ Î·È ÙˆÓ ÙÂψÓ›ˆÓ Î·È ÙËÓ ·ÓÙÈηٿÛÙ·Û‹ ÙÔ˘˜ ·fi ΔÔÈο √ÈÎÔÓÔÌÈο ∫¤ÓÙÚ·, Ù· ÔÔ›· ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ˆ˜ ÊÔÚÔÏÔÁÈο Î·È ÙÂψÓÂȷο ∫¤ÓÙÚ· ∂͢ËÚ¤ÙËÛ˘ ¶ÔÏÈÙÒÓ. £· ÚԂϤÂÈ Â›Û˘ ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· 13 ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÒÓ ∫¤ÓÙÚˆÓ Ô˘ ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó ÛÙȘ ÈÛ¿ÚÈı̘ ÂÚÈʤÚÂȘ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Î·È ı· ·Ó·Ï¿‚Ô˘Ó ÙÔ˘˜ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎÔ‡˜ Î·È ÙÂψÓÂÈ·ÎÔ‡˜ ÂϤÁ¯Ô˘˜. ∏ ∫ÂÓÙÚÈ΋ ÀËÚÂÛ›· ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ı· ÌÂÙ·ÙÚ·› Û ÂÈÙÂÏÈ΋ Î·È Â˘¤ÏÈÎÙË ÌÔÓ¿‰·, Ì ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ˜, ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ, ÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô ÙˆÓ ÂÓ-

‰ÔÔÌÈÏÈÎÒÓ ÙÈÌÔÏÔÁ‹ÛÂˆÓ ÌÂٷ͇ ÔÏ˘ÂıÓÈÎÒÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛˆÓ, ·ÏÏ¿ Î·È ÙËÓ ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛË ÙˆÓ ÂÏÂÁÎÙÒÓ, ̤ۈ Ù˘ ¢È‡ı˘ÓÛ˘ ∂ÛˆÙÂÚÈÎÔ‡ ∂ϤÁ¯Ô˘. ªÂ ÙȘ ÂÈΛÌÂÓ˜ ·ÏÏ·Á¤˜ ı· ÂȉȈ¯ı› Ë ·ÔηٿÛÙ·ÛË Ù˘ ÊÔÚÔÏÔÁÈ΋˜ Û˘ÌÌfiÚʈÛ˘ ̤۷ ·fi: -ΔËÓ ÂÓ›Û¯˘ÛË ÙÔ˘ ÂÈÛÚ·ÎÙÈÎÔ‡ Ì˯·ÓÈÛÌÔ‡ Î·È ÙËÓ Â›ÛÚ·ÍË ·Ó›ÛÚ·ÎÙˆÓ ÔÊÂÈÏÒÓ ·fi ÙÔ˘˜ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˘˜ ÔÊÂÈϤÙ˜ (ÛÂ Û˘ÓÙÔÓÈÛÌfi Ì ٷ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈο Ù·Ì›·). -ΔËÓ ·Ó·‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË ÌÈ·˜ ÌÔÓ¿‰·˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÊÔÚÔÏÔÁÔ‡ÌÂÓÔ˘˜ Ì ÌÂÁ¿Ï· ÂÈÛÔ‰‹Ì·Ù· Ô˘ Ó· ÂÛÙÈ¿˙ÂÈ Û ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ Û˘ÓÂÈÛʤÚÔ˘Ó Ù· ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ· ÔÛ¿ ÛÙ· ¤ÛÔ‰·. -ΔË ı¤ÛÈÛË ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ÂϤÁ¯ˆÓ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·ÔϤÌËÛË Ù˘ Û˘ÛÙËÌ·ÙÈ΋˜ ÊÔÚÔ‰È·Ê˘Á‹˜ ·fi ¿ÙÔÌ· Ì ÌÂÁ¿ÏË ÂÚÈÔ˘Û›· Î·È ÂχıÂÚÔ˘˜ Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜ Ì ˘„ËÏ¿ ÂÈÛÔ‰‹Ì·Ù·, Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚·ÓÔ̤Ó˘ Ù˘ ÔÈÓÈ΋˜ ‰›ˆÍ˘ ÙˆÓ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚˆÓ ·Ú·‚·ÙÒÓ. -ΔËÓ ÂÓ›Û¯˘ÛË ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ÂϤÁ¯ˆÓ ÙˆÓ ‰ËÏÒÛÂˆÓ Î·È ÙˆÓ ÏËÚˆÌÒÓ. -ΔËÓ ÂÓ›Û¯˘ÛË ÙˆÓ ÂϤÁ¯ˆÓ ˘Ô‚ÔÏ‹˜ ÛÙÔȯ›ˆÓ Î·È ÏËÚˆÌÒÓ Î·È ÙË ‚ÂÏÙ›ˆÛË ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ÊÔÚÔÏÔÁÔ‡ÌÂÓÔ˘˜ Ôϛ٘.

¶·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·˜ ÙËÓ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË

¶·Ìԇ΢: ∞fi ÙË μÔ˘Ï‹ ı· ÂÚÓÔ‡Ó ÔÈ ÌÂÁ¿Ï˜ ÛÙÚ·ÙËÁÈΤ˜ ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ

ÔÏÈÙÈ΋ ÛËÌ·Û›· fiÙÈ Â›Ó·È ¤ÁÁÚ·ÊË ÂȂ‚·›ˆÛË ÁÈ· ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ 5 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ” ·Ó¤ÊÂÚÂ Ô Ã. ¶·Ìԇ΢, Û˘ÌÏËÚÒÓÔÓÙ·˜: “ªËÓ ÙÔ ˘ÔÙÈÌÔ‡ÌÂ, Ô‡Ù ӷ ÙÔ ˘ÂÚÙÈÌÔ‡ÌÂ, Â›Ó·È ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ·Ó ‰Ô‡Ì ˆ˜ ·ÓÙÈÛÙÔȯ› ·˘Ù‹ Ë Â¤Ó‰˘ÛË ÛÙÔ 2% ÙÔ˘ ∞∂¶” . ∞Ó·ÊÔÚÈο Ì ÙË ÊËÌÔÏÔÁ›· ÂÚ› ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·˜ η˙›ÓÔ ÛÙÔÓ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ÚÒËÓ ·ÂÚÔ‰ÚÔÌ›Ô˘, Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ ·Ó¤ÊÂÚ ˆ˜ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Ù¤ÙÔÈÔ ı¤Ì·, ϤÁÔÓÙ·˜ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ˆ˜ Û ٤ÙÔÈ·

ÂÚ›ÙˆÛË ı· ›¯Â “‚ÁÂÈ Ô ›‰ÈÔ˜ ÛÙ· οÁÎÂÏ·” . √ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ‰È¤„¢Û Â›Û˘ ÙËÓ ‡·ÚÍË ·ÓÙÈ·Ú¿ıÂÛ˘ Ì ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ ÁÈ· ÙÔ ˙‹ÙËÌ·. ¶·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·˜ ÙÔ ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ, ÙfiÓÈÛ ˆ˜ ÁÈ· ÙȘ ÌÂÁ¿Ï˜ ÛÙÚ·ÙËÁÈΤ˜ ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ Ù· Û¯¤‰È· ı· ¤Ú¯ÔÓÙ·È ÛÙË μÔ˘Ï‹, ÛÙÔ ÔÔ›Ô ˙‹ÙËÛ ÙËÓ ·Ó¿ÏË„Ë Â˘ı‡Ó˘ ·fi fiϘ ÙȘ Ù¤Ú˘Á˜, ϤÁÔÓÙ·˜ ˆ˜ ÏfiÁˆ Ù˘ ÛËÌ·Û›·˜ ÙˆÓ Û¯Â‰›ˆÓ “Ë Â˘ı‡ÓË Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È Û˘ÏÏÔÁÈ΋” . ªÂ ÙÔ Ó¤Ô ÓfiÌÔ Û˘ÁÎÚÔÙ›ٷÈ

¢È˘Ô˘ÚÁÈ΋ ∂ÈÙÚÔ‹ ∞Ó¿Ù˘Í˘ Ô˘ ı· ·Û¯ÔÏÂ›Ù·È Ì ÙËÓ ÚÔÒıËÛË ÙˆÓ ÛÙÚ·ÙËÁÈÎÒÓ ÂÂÓ‰‡ÛÂˆÓ Î·È ı· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı› ÙËÓ ÂÂÓ‰˘ÙÈ΋ ‰È·‰Èηۛ·, Ì ÛÙfi¯Ô ÙËÓ ·ÔÊ˘Á‹ ηı˘ÛÙÂÚ‹ÛÂˆÓ ÏfiÁˆ ÁÚ·ÊÂÈÔÎÚ·ÙÈÎÒÓ ÂÌÔ‰›ˆÓ. √ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ÛËÌ›ˆÛ fiÙÈ ÙÔ Ó¤Ô Ï·›ÛÈÔ “‰ÂÓ ·ÔÙÂÏ› ηÈÓÔÊ·Ó¤˜ ÌÔÓÙ¤ÏÔ” ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·˜ ˆ˜ ·Ú·‰Â›ÁÌ·Ù· ÙÔ˘˜ ÏÈ̤Ó˜ Î·È ÁÈ· ÙÔ˘˜ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡˜ ∞ÁÒÓ˜. ªÂ ÙÔ ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ, Û˘Ó¤¯ÈÛÂ Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜, ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÚÔı¤ÛÂȘ ·Ú¿Î·Ì„˘ ÙÔ˘ ™Ù∂, ϤÁÔÓÙ·˜ fï˜ ˆ˜ ηÓ›˜ “‰ÂÓ ·ÌÊÈÛ‚ËÙ› ÙȘ ·Á΢ÏÒÛÂȘ” ÛÙËÓ ·ÔÓÔÌ‹ Ù˘ ‰ÈηÈÔÛ‡Ó˘, ·ÏÏ¿ Î·È Ù˘ ÂÏ·ÛÙÈ΋˜ ÚÔÛÊ˘Á‹˜ ÛÙ· ‰ÈηÛÙ‹ÚÈ·: “√ ηı¤Ó·˜ Ó· ÚÔÛʇÁÂÈ ÛÙ· ‰ÈηÛÙ‹ÚÈ· ÌÏÔοÚÔÓÙ·˜ ÌÈ· Â¤Ó‰˘ÛË ÎÈ ·Ó ¯¿ÛÂÈ ÙËÓ ˘fiıÂÛË Ó· ÌËÓ ˘ÔÛÙ› η̛· Û˘Ó¤ÂÈ· ÁÈ· ÙȘ ηı˘ÛÙÂÚ‹ÛÂȘ Ô˘ ÚÔÎÏ‹ıËηӔ ›Â Ô Ã. ¶·Ìԇ΢. √ ∞ı. ªÔ‡Ú·˜ ·fi ÙË ¡¢ ÂÈÛ‹Ì·Ó ˆ˜ ÙÔ ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ ‹Ù·Ó ¤ÙÔÈÌÔ ·fi ÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË Î˘‚¤ÚÓËÛË Î·È Î·ÙËÁfiÚË-

Û ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË ÁÈ· fi„ÈÌÔ ÂӉȷʤÚÔÓ Ó· ·Û¯ÔÏËı› Ì ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ¤Ó· ¯ÚfiÓÔ ÌÂÙ¿ ÎÈ ÂÓÒ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ ÛËÌÂ›Ô “Ìˉ¤Ó” . √ ÕÁÁ. Δ˙¤Î˘ ·fi ÙÔ ∫∫∂ Ì›ÏËÛ ÁÈ· ·ÔÈÎÈ·ÎÔ‡ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ, ÛÙÔ fiÓÔÌ· ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ı· ‰ÔıÔ‡Ó ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˜ ÂȉÔÙ‹ÛÂȘ Î·È ÊÔÚÔ··ÏÏ·Á¤˜ ÛÙÔ˘˜ ÌÂÁ·ÏÔÂȯÂÈÚË̷ٛ˜, ı· ÌÂȈıÔ‡Ó ÌÈÛıÔ› Î·È ı· ¯Ù˘ËıÔ‡Ó ÂÚÁ·ÙÈο ‰ÈηÈÒÌ·Ù·. ∂Π̤ÚÔ˘˜ ÙÔ˘ §∞√™ Ô ∏. ¶ÔÏ·Ù›‰Ë˜, ·Ó¤ÊÂÚ fiÙÈ ÙÔ ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙË ıÂÙÈ΋ ηÙ‡ı˘ÓÛË Î·È ·Ó¤ÊÂÚ fiÙÈ ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· ‰ÂÓ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÌfiÓÔ ÛÙȘ ͤÓ˜ ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ, ÙÔ ı¤Ì· Â›Ó·È fiÙÈ ‰ÂÓ ÂÂÓ‰‡Ô˘Ó Î·È ÔÈ ŒÏÏËÓ˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. ∞fi ÙÔÓ ™Àƒπ∑∞, Ô ¢. ¶··‰ËÌÔ‡Ï˘ Ì›ÏËÛ ÁÈ· ÁÂÓÈÎfiÏÔÁÔ ÓÔÌÔı¤ÙËÌ· ÙÔ ÔÔ›Ô ‰ÂÓ ·Ì‚χÓÂÈ ÙÔ˘˜ ÏfiÁÔ˘˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ‰ÂÓ Á›ÓÔÓÙ·È ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ ÛÙË ¯ÒÚ· (ÌÂÁ¿ÏÔ ÁÚ·ÊÂÈÔÎÚ·ÙÈÎfi ÎfiÛÙÔ˜, ÌÂÁ¿ÏË Û˘ÛÙËÌÈ΋ ‰È·ÊıÔÚ¿, ·Ô˘Û›· ηÓfiÓˆÓ Û ¯Ú‹ÛÂȘ Á˘ Î.¿.).

ªÂÈÒÛÂȘ ÙÈÌÒÓ Û ‚ÈÔÌ˯·ÓÈο ÔÈÎfi‰· ª∂πø™∏ ¤ˆ˜ 25% ÙˆÓ ÙÈÌÒÓ ÒÏËÛ˘ Ù˘ Á˘ ÛÙȘ ‚ÈÔÌ˯·ÓÈΤ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ Ô˘ ‰È·¯ÂÈÚ›˙ÂÙ·È, ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛÂ Ë ∂Δμ∞ μπ.¶∂. ÙÔ˘ ÔÌ›ÏÔ˘ Ù˘ ΔÚ¿Â˙·˜ ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜. ∏ Ì›ˆÛË, fiˆ˜ ·Ó·ÎÔÈÓÒıËÎÂ, ÈÛ¯‡ÂÈ ÁÈ· ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô ·fi 01/10/2010 ¤ˆ˜ Î·È 31/12/2010, Ì ·Ó·‰ÚÔÌÈ΋ ÈÛ¯‡ ÁÈ· ·ÈÙ‹ÛÂȘ ·ÁÔÚ¿˜ ÔÈÎÔ¤‰ˆÓ, ÔÈ Ôԛ˜ ηٷ٤ıËÎ·Ó ·fi 01/09/2010 Î·È ·ÊÔÚ¿ ÙȘ ÙÈ̤˜ ‚ÈÔÌ˯·ÓÈÎÒÓ Î·È ‚ÈÔÙ¯ÓÈÎÒÓ ÔÈÎÔ¤‰ˆÓ Î·È ÛÙË ‚ÈÔÌ˯·ÓÈ΋ ÂÚÈÔ¯‹ μfiÏÔ˘, ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙ˘ §¿ÚÈÛ·˜ Î·È ÛÙ˘ ∫·Ú‰›ÙÛ·˜. √È ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·ÔÙ·ÓıÔ‡Ó: ™Ù· ÙËϤʈӷ 210 95.40.081 Î·È 210 95.40.088, ÛÙÔ site Ù˘ ∂Δμ∞ μπ.¶∂. www.etvavipe.gr Î·È ÛÙ· ηٿ ÙfiÔ˘˜ ÁÚ·Ê›· Ù˘ ∂Δμ∞ μπ.¶∂. ∞∂. √ fiÌÈÏÔ˜ Ù˘ ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ ·Ó¤Ï·‚ ÙËÓ È‰ÈÔÎÙËÛ›· Î·È ‰È·¯Â›ÚÈÛË ‚ÈÔÌ˯·ÓÈÎÒÓ ÂÚÈÔ¯ÒÓ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÂÍ·ÁÔÚ¿ Ù˘ ∂Δμ∞ ·fi ÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ.

∂Ή‹ÏˆÛË ÁÈ· ÙËÓ ˘ÁÈÂÈÓ‹ Î·È ·ÛÊ¿ÏÂÈ· ÛÙËÓ ÂÚÁ·Û›· ™Δπ™ 24 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ 2010, Ë̤ڷ

¶·Ú·Û΢‹ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËÎ ÂΉ‹ÏˆÛË ÛÙÔ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô XENIA VOLOU ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ “∂˘Úˆ·˚΋˜ ∂ÎÛÙÚ·Ù›·˜ ÁÈ· ÙËÓ ∞ÛÊ¿ÏÂÈ· Î·È ÙËÓ ÀÁ›· ÛÙËÓ ∂ÚÁ·Û›·” . ∏ ÂΉ‹ÏˆÛË ‰ÈÔÚÁ·ÓÒıËΠ·fi ÙË °ÂÓÈ΋ ¢/ÓÛË ™˘ÓıËÎÒÓ & ÀÁÈÂÈÓ‹˜ Ù˘ ∂ÚÁ·Û›·˜ ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ ∂ÚÁ·Û›·˜ & ∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜ ∞ÛÊ¿ÏÈÛ˘-∂ıÓÈÎfi˜ ∂ÛÙÈ·Îfi˜ ¶fiÏÔ˜ ¶ÏËÚÔÊfiÚËÛ˘ ÙÔ˘ ∂˘Úˆ·˚ÎÔ‡ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ ÁÈ· ÙËÓ ∞ÛÊ¿ÏÂÈ· Î·È ÙËÓ ÀÁ›· ÛÙËÓ ∂ÚÁ·Û›· Ì ÙË Û˘Ì‚ÔÏ‹ ÙÔ˘ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜ Δ¯ÓÈ΋˜ & ÀÁÂÈÔÓÔÌÈ΋˜ ∂ÈıÂÒÚËÛ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÙÔ˘ ∫∂¶∂∫ ∫. ∂ÏÏ¿‰Ô˜. ∏ Â˘Úˆ·˚΋ ÂÎÛÙÚ·Ù›· 2010-2011 Â›Ó·È ·ÊÈÂڈ̤ÓË ÛÙȘ “∞ÛÊ·Ï›˜ ∂ÚÁ·Û›Â˜ ™˘ÓÙ‹ÚËÛ˘”, Ì ÎÂÓÙÚÈÎfi Û‡ÓıËÌ· “∞ÛÊ·Ï›˜ Î·È ÀÁÈ›˜ ÃÒÚÔÈ ∂ÚÁ·Û›·˜ - √ʤÏË ÁÈ· ÂÛ¤Ó· ÚÔÛˆÈο. √ʤÏË ÁÈ· ÙȘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ”. ∏ ¤Ó·ÚÍË Ù˘ ÂΉ‹ÏˆÛ˘ ¤ÁÈÓ ·fi ÙÔ °ÂÓÈÎfi °Ú·ÌÌ·Ù¤· ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ ∂ÚÁ·Û›·˜ Î·È ∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜ ∞ÛÊ¿ÏÈÛ˘ Î. ¢ËÌÔÛı¤ÓË ¢·ÛηϿÎË. ™Ùfi¯ÔÈ Ù˘ ÂΉ‹ÏˆÛ˘ ‹Ù·Ó: ∏ ·Ó·ÊÔÚ¿ ÛÙÔ ¤ÚÁÔ Î·È ÙÔ ÚfiÏÔ ÙÔ˘ ∂˘Úˆ·˚ÎÔ‡ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ ÁÈ· ÙËÓ ∞À∂ Î·È ÙÔ˘ ∂ıÓÈÎÔ‡ ∂ÛÙÈ·ÎÔ‡ ¶fiÏÔ˘ ¶ÏËÚÔÊfiÚËÛ˘ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔ·ÁˆÁ‹ ÙˆÓ ıÂÌ¿ÙˆÓ ∞À∂. ∏ ÛËÌ·Û›· Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ∂ÎÛÙÚ·Ù›·˜ 2010-2011 Î·È ÔÈ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈ˙fiÌÂÓ˜ ‰Ú¿ÛÂȘ. ™‡ÓÙÔÌË ·Ó·ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ ÚÔÒıËÛË ÂıÓÈ΋˜ ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋˜ ÁÈ· ÙËÓ ·ÛÊ¿ÏÂÈ· Î·È ÙËÓ ˘Á›· ÛÙËÓ ÂÚÁ·Û›·. √ ÚfiÏÔ˜ Ù˘ ‰È·‚Ô‡Ï¢Û˘ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ÂıÓÈ΋˜ ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋˜ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÒıËÛË ÙˆÓ ıÂÌ¿ÙˆÓ ∞À∂. ∏ ·Ó¿‰ÂÈÍË Ù˘ ÛÔ˘‰·ÈfiÙËÙ·˜ ÙˆÓ ∞ÛÊ·ÏÒÓ ∂ÚÁ·ÛÈÒÓ ™˘ÓÙ‹ÚËÛ˘. ∞Ó·ÊÔÚ¿ Û ·Ú·‰Â›ÁÌ·Ù· ηÏÒÓ Ú·ÎÙÈÎÒÓ ÁÈ· ÙȘ ∞ÛÊ·Ï›˜ ∂ÚÁ·Û›Â˜ ™˘ÓÙ‹ÚËÛ˘. ∏ ÚÔ‚ÔÏ‹ Ù˘ ÛËÌ·Û›·˜ Î·È ÙÔ˘ ÚfiÏÔ˘ ÙˆÓ ÊÔÚ¤ˆÓ Î·È ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛˆÓ, ηıÒ˜ Î·È ÔÈ ‰Ú¿ÛÂȘ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ Û¯ÂÙÈÎÔ‡ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘˜, ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÒıËÛË ÙˆÓ ÛÙfi¯ˆÓ Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ∂ÎÛÙÚ·Ù›·˜ ÛÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ· 2010-2011. ™ÙËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·fi 270 ¿ÙÔÌ· ÂÎÚfiÛˆÔÈ ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ÂÙ·›ÚˆÓ, ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎÒÓ ÊÔÚ¤ˆÓ, ÊÔÚ¤ˆÓ ÙÔ˘ ‰ËÌÔÛ›Ô˘, ÌÂÁ¿ÏˆÓ Î·È ÌÈÎÚÔÌÂÛ·›ˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Î·È ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ Ô˘ ÂȉÈÒÎÔ˘Ó ÙËÓ ÚÔÒıËÛË ÙˆÓ ıÂÌ¿ÙˆÓ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ Î·È ˘Á›·˜ ÛÙÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜ ÂÚÁ·Û›·˜.


√ÈÎÔÓÔÌ›· 32

Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 29 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2010

™Ù· 300 ¢ÚÒ ÙÔ ÂÏ¿¯ÈÛÙÔ ÔÛfi, ¢ÓÔ˚΋ Ú‡ıÌÈÛË ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·‚ÔÏ‹ ÙˆÓ ÏËÍÈÚfiıÂÛÌˆÓ ÔÊÂÈÏÒÓ ÙˆÓ ÊÔÚÔÏÔÁÔ˘Ì¤ÓˆÓ, Ú˘ıÌ›ÛÂȘ

ªÂ Ӥ˜ ·ÏÏ·Á¤˜ ηٷ٤ıËΠÛÙË μÔ˘Ï‹ ∂ ∞£∏¡∞, 28.

Ï¿¯ÈÛÙ· ÔÛ¿ ÊfiÚÔ˘ ·fi 300 ¤ˆ˜ 1.000 ¢ÚÒ ·Ó¿ ¯Ú‹ÛË - ¯·ÌËÏfiÙÂÚ· ·fi ÙÔ ·Ú¯ÈÎfi Û¯¤‰ÈÔ - ı· ηٷ‚¿ÏÏÔ˘Ó ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Î·È Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜ ÁÈ· ÙÔ ÎÏ›ÛÈÌÔ ÙˆÓ ·Ó¤ÏÂÁÎÙˆÓ ˘Ôı¤ÛÂÒÓ ÙÔ˘˜. ∞˘Ùfi ÚԂϤÂÈ, ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ, ÙÔ ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ ÁÈ· ÙËÓ ÂÚ·›ˆÛË ÙˆÓ ÂÎÎÚÂÌÒÓ ˘Ôı¤ÛÂˆÓ Ô˘ ηٷ٤ıËΠÛÙË μÔ˘Ï‹ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· „ËÊÈÛÙ› ÙËÓ ¶¤ÌÙË Ì ÙË ‰È·‰Èηۛ· ÙÔ˘ ηÙÂ›ÁÔÓÙÔ˜. ™ÙÔ ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ ÚԂϤÂÙ·È ·ÎfiÌË Â˘ÓÔ˚΋ Ú‡ıÌÈÛË ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·‚ÔÏ‹ ÙˆÓ ÏËÍÈÚfiıÂÛÌˆÓ ÔÊÂÈÏÒÓ ÙˆÓ ÊÔÚÔÏÔÁÔ‡ÌÂÓˆÓ, Ú˘ıÌ›ÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ·fiÛ‚ÂÛË Ù˘ ·Í›·˜ ÙˆÓ ·‰ÂÈÒÓ Î˘ÎÏÔÊÔÚ›·˜ ÙˆÓ ÊÔÚÙËÁÒÓ ‰ËÌÔÛ›·˜ ¯Ú‹Û˘ ηıÒ˜ Î·È ·˘ÛÙËÚfiÙÂÚ˜ ÔÈÓ¤˜ ÁÈ· ÊÔÚÔ‰È·Ê˘Á‹. ΔÔ ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ Û fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ ÂÚ·›ˆÛË ÙˆÓ ÂÎÎÚÂÌÒÓ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎÒÓ ˘Ôı¤ÛÂˆÓ ÚԂϤÂÈ fi¯È ÌfiÓÔ ¯·ÌËÏfiÙÂÚ· ÂÏ¿¯ÈÛÙ· ÔÛ¿ ·Ó¿ ¯Ú‹ÛË, ·ÏÏ¿ Î·È Ì›ˆÛË Ù˘ ÚÔηٷ‚ÔÏ‹˜ ÙÔ˘ ÊfiÚÔ˘ ÛÙÔ 20% fiˆ˜ Î·È ·‡ÍËÛË ÙˆÓ ‰fiÛÂˆÓ Î·Ù·‚ÔÏ‹˜ Û 24 ·fi 12 Ô˘ ÚÔ¤‚ÏÂ ÙÔ Û¯¤‰ÈÔ Ô˘ ›¯Â ηٷÙÂı› Û ‰È·‚ԇϢÛË. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· ‰›ÓÂÈ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Û fiÛÔ˘˜ Ù·ÎÙÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ ˘Ôı¤ÛÂÒÓ ÙÔ˘˜ Ó· ηٷÛÙÚ¤„Ô˘Ó Ù· ‚È‚Ï›· ÙÔ˘˜ ·fi ÙË ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘ 2005 Î·È ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ·. ™Â fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÙȘ ÏËÍÈÚfiıÂÛ̘ ÔÊÂÈϤ˜ ÚԂϤÂÈ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ·ÔÏËڈ̋˜ ÙÔ˘˜ Û ¤ˆ˜ Î·È 45 ÌËÓÈ·›Â˜ ‰fiÛÂȘ Ì ··ÏÏ·Á‹ ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ·˘Ù‹ ÙÔ˘ 50% ÙˆÓ ÚÔÛ·˘Í‹ÛˆÓ. √È ÚÔÛ·˘Í‹ÛÂȘ ÌˉÂÓ›˙ÔÓÙ·È ·Ó ÙÔ ÔÛfi Ù˘ ÔÊÂÈÏ‹˜ ηٷ‚ÏËı› ÂÊ¿·Í.

ÀÔı¤ÛÂȘ Ô˘ ˘¿ÁÔÓÙ·È ™ÙË Ú‡ıÌÈÛË ÙˆÓ ÂÎÎÚÂÌÒÓ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎÒÓ ˘Ôı¤ÛÂˆÓ ˘¿ÁÔÓÙ·È ÔÈ ÂÎÎÚÂÌ›˜ ˘Ôı¤ÛÂȘ ÊÔÚÔÏÔÁ›·˜ ÂÈÛÔ‰‹Ì·ÙÔ˜ Î·È ÏÔÈÒÓ ÊÔÚÔÏÔÁÈÒÓ, ÔÈ Ôԛ˜ ·ÊÔÚÔ‡Ó ‰È·¯ÂÈÚÈÛÙÈΤ˜ ÂÚÈfi‰Ô˘˜ Ô˘ ¤ÎÏÂÈÛ·Ó Ì¤¯ÚÈ Î·È ÙȘ 31.12.2009. °È· ÙËÓ ˘·ÁˆÁ‹ ÛÙȘ Ú˘ıÌ›ÛÂȘ, ˆ˜ ÂÎÎÚÂÌ›˜ ˘Ôı¤ÛÂȘ ıˆÚÔ‡ÓÙ·È ÂΛӘ Ô˘ ̤¯ÚÈ ÙËÓ ËÌÂÚÔÌËÓ›· ¤Ó·Ú͢ ÈÛ¯‡Ô˜ ÙÔ˘ ÓfiÌÔ˘: ·) ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ·Ú¯›ÛÂÈ Ô ¤ÏÂÁ¯Ô˜ ‹ ¤¯ÂÈ ·Ú¯›ÛÂÈ Î·È ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÂÚ·Ùˆı›, ‚) ¤¯ÂÈ ÂΉÔı› ʇÏÏÔ ÂϤÁ¯Ô˘ ‹ Ú¿ÍË ·ÔÙÂÏÂÛÌ¿ÙˆÓ, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÔÚÈÛÙÈÎÔÔÈËı›, Á) ÂÎÎÚÂÌÔ‡Ó ÛÙ· ‰ÈÔÈÎËÙÈο ‰ÈηÛÙ‹ÚÈ· ÌÂÙ¿ ·fi ¿ÛÎËÛË ÂÌÚfiıÂÛÌ˘ ÚÔÛÊ˘Á‹˜ ‹ ¤ÊÂÛ˘ Î·È ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó Û˘˙ËÙËı› ÛÙÔ ·ÎÚÔ·Ù‹ÚÈÔ ÙÔ˘ ‰Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈÔ˘ ‰ÈηÛÙËÚ›Ô˘. ø˜ ÂÎÎÚÂÌ›˜ ıˆÚÔ‡ÓÙ·È Î·È ÔÈ ˘Ôı¤ÛÂȘ ÁÈ· ÙȘ Ôԛ˜ ¤¯ÂÈ ÂΉÔı› ÔÚÈÛÙÈ΋ ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈÔ˘ ‰ÈηÛÙËÚ›Ô˘ Î·È ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ·Ú¤ÏıÂÈ Ë ÚÔıÂÛÌ›· ¿ÛÎËÛ˘ ¤ÊÂÛ˘ ÁÈ· οÔÈÔÓ ·fi ÙÔ˘˜ ‰È·‰›ÎÔ˘˜, ‰) ¤¯Ô˘Ó ‹‰Ë ÂÏÂÁ¯ı› Î·È Ì¤¯ÚÈ ÙËÓ 31-8-2010: * ¤¯Ô˘Ó ÂΉÔı› Û˘ÌÏËڈ̷ÙÈο ʇÏÏ· ÂϤÁ¯Ô˘ ‹ Ú¿ÍÂȘ ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌÔ‡ ·ÔÙÂÏÂÛÌ¿ÙˆÓ ‹ ÊfiÚÔ˘ ÚÔÛÙÈı¤ÌÂÓ˘ ·Í›·˜ (º.¶.∞.) ‹ ÏÔÈ¤˜ ÂÓ Á¤ÓÂÈ Ù¤ÙÔȘ Ú¿ÍÂȘ, Ô˘ ›Ù ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÔÚÈÛÙÈÎÔÔÈËı›, ›Ù ÂÎÎÚÂÌÔ‡Ó ÛÙ· ‰ÈÔÈÎËÙÈο ‰ÈηÛÙ‹ÚÈ· Î·È ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó Û˘˙ËÙËı› ÛÙÔ ·ÎÚÔ·Ù‹ÚÈÔ ÙÔ˘ ‰Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈÔ˘ ‰ÈηÛÙËÚ›Ô˘, * ¤¯Ô˘Ó ÂΉÔı› ·ÔÊ¿ÛÂȘ ÂÈ‚ÔÏ‹˜ ÚÔÛÙ›ÌÔ˘ ∫.μ.™. Ô˘ ›Ù ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÔÚÈÛÙÈÎÔÔÈËı›, ›Ù ÂÎÎÚÂÌÔ‡Ó ÛÙ· ‰ÈÔÈÎËÙÈο ‰ÈηÛÙ‹ÚÈ· Î·È ·ÊÔÚÔ‡Ó Û˘ÌÏËڈ̷ÙÈο ÛÙÔȯ›· Ì ‚¿ÛË Ù· ÔÔ›· ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ‰ÈÂÓÂÚÁËı› ·ÎfiÌË ¤ÏÂÁ¯Ô˜ ÛÙȘ ÏÔÈ¤˜ ÊÔÚÔÏÔÁ›Â˜.

ÀÔı¤ÛÂȘ Ô˘ ÂÍ·ÈÚÔ‡ÓÙ·È ∞fi ÙȘ ˘Ôı¤ÛÂȘ ÙÔ˘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ ÂÍ·ÈÚÔ‡ÓÙ·È: ·) ÔÈ ˘Ôı¤ÛÂȘ ÁÈ· ÙȘ Ôԛ˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ˘Ô‚ÏËı› ̤¯ÚÈ 31.8.2010 ÂÌÚfiıÂÛÌË ‹ ÂÎÚfiıÂÛÌË ·Ú¯È΋ ‰‹ÏˆÛË ÊfiÚÔ˘ ÂÈÛÔ‰‹Ì·ÙÔ˜ ÁÈ· οÔÈ· ·fi ÙȘ ·Ó¤ÏÂÁÎÙ˜ ¯Ú‹ÛÂȘ, ηıÒ˜ Î·È ÔÈ ÂfiÌÂÓ˜ ·˘Ù‹˜, ‚) ÔÈ ·ÁÚfiÙ˜ ÙÔ˘ ÂȉÈÎÔ‡ ηıÂÛÙÒÙÔ˜ º¶∞ Á) ÔÈ ˘Ôı¤ÛÂȘ ÁÈ· ÙȘ Ôԛ˜ ¤¯Ô˘Ó ˘Ô‚ÏËı› Û˘ÌÏËڈ̷ÙÈΤ˜ ‰ËÏÒÛÂȘ Ì ÂÍ·›ÚÂÛË ÙȘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˜ ‹ ÂfiÌÂÓ˜ ¯Ú‹ÛÂȘ ·˘ÙÒÓ ÁÈ· ÙȘ Ôԛ˜ ˘Ô‚Ï‹ıËÎ·Ó ÔÈ Û˘ÌÏËڈ̷ÙÈΤ˜ ‰ËÏÒÛÂȘ, ‰) ·fi οı ˘fiıÂÛË, Ë ·Ó¤ÏÂÁÎÙË ¯Ú‹ÛË ÛÙËÓ ÔÔ›· Ù· ‰Ëψı¤ÓÙ· ·Î·ı¿ÚÈÛÙ· ¤ÛÔ‰· Â›Ó·È ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ· ÙÔ˘ ÔÛÔ‡ ÙˆÓ Â›ÎÔÛÈ ÂηÙÔÌÌ˘Ú›ˆÓ (20.000.000) ¢ÚÒ ‹

ÙÔ˘ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô˘ ÔÛÔ‡ Û ‰Ú·¯Ì¤˜ Î·È fiϘ ÔÈ ÂfiÌÂÓ˜ ·˘Ù‹˜ ¯Ú‹ÛÂȘ, Â) ÔÈ ˘Ôı¤ÛÂȘ ÊÔÚÔÏÔÁ›·˜ ÏÔ›ˆÓ, ·Î›ÓËÙ˘ ÂÚÈÔ˘Û›·˜, ÌÂÁ¿Ï˘ ·Î›ÓËÙ˘ ÂÚÈÔ˘Û›·˜, ÌÂÙ·‚›‚·Û˘ ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ Î·È ÎÏËÚÔÓÔÌÈÒÓ, ‰ˆÚÂÒÓ, ÚÔÈÎÒÓ Î·È ÁÔÓÈÎÒÓ ·ÚÔ¯ÒÓ, ÂÓÈ·›Ô˘ Ù¤ÏÔ˘˜ ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ, ÂȉÈÎÔ‡ ÊfiÚÔ˘ Â› ÙˆÓ ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ, ÊfiÚÔ˘ ·˘ÙfiÌ·ÙÔ˘ ˘ÂÚÙÈÌ‹Ì·ÙÔ˜ Î·È Ù¤ÏÔ˘˜ Û˘Ó·ÏÏ·Á‹˜, ÛÙ) ÔÈ ˘Ôı¤ÛÂȘ ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Ô˘ Â›Ó·È ÂÈÛËÁ̤Ó˜ ÛÙÔ ÃÚËÌ·ÙÈÛÙ‹ÚÈÔ ∞ÍÈÒÓ ∞ıËÓÒÓ, ˙) ÔÈ ˘Ôı¤ÛÂȘ ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ÁÈ· ÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ¤¯Ô˘Ó Û˘ÁÎÚÔÙËı› ∂ȉÈο ™˘ÓÂÚÁ›·, Ë) ·fi οı ˘fiıÂÛË Ë ·Ó¤ÏÂÁÎÙË ¯Ú‹ÛË ÁÈ· ÙËÓ ÔÔ›· ˘Ê›ÛÙ·Ù·È ·Ú¿‚·ÛË ∫.μ.™. ÁÈ· ¤Î‰ÔÛË Ï·ÛÙÔ‡ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎÔ‡ ÛÙÔÈ¯Â›Ô˘ ‹ ÚÔ·ÙÂÈ ·Ó·ÌÊÈÛ‚‹ÙËÙ· ·fi ‰ÂÏÙ›Ô ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ ‹ ·fi ¿ÏÏ· ÛÙÔȯ›· ‹ ¤ÁÁÚ·Ê· Ë ¤Î‰ÔÛË Ù¤ÙÔÈÔ˘ ÛÙÔÈ¯Â›Ô˘ Î·È fiϘ ÔÈ ÂfiÌÂÓ˜ ·˘Ù‹˜ ¯Ú‹ÛÂȘ, ı) ÔÈ ˘Ôı¤ÛÂȘ ÂÈÙË‰Â˘Ì·ÙÈÒÓ Ê˘ÛÈÎÒÓ ÚÔÛÒˆÓ Ù· ÔÔ›·, Ì ‚¿ÛË Ù· ÛÙÔȯ›· ÙÔ˘ ÂÚÈÔ˘ÛÈÔÏÔÁ›Ô˘ ¤ÙÔ˘˜ 2008, ˘fiÎÂÈÓÙ·È Û ÊÔÚÔÏfiÁËÛË ÁÈ· ÙËÓ ·Î›ÓËÙË ÂÚÈÔ˘Û›·.

¶Ò˜ ı· ˘ÔÏÔÁÈÛÙ› Ô ÊfiÚÔ˜ ∏ ÂÚ·›ˆÛË Î·ıÂÌÈ¿˜ ·Ó¤ÏÂÁÎÙ˘ ˘fiıÂÛ˘ ÊÔÚÔÏÔÁ›·˜ ÂÈÛÔ‰‹Ì·ÙÔ˜ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÂ›Ù·È Ì ÙËÓ Î·Ù·‚ÔÏ‹ ÊfiÚÔ˘ ÂÈϤÔÓ ÂΛÓÔ˘ Ô˘ Ù˘¯fiÓ ‚‚·ÈÒıËΠ̠‚¿ÛË ÙË ‰‹ÏˆÛË ÊÔÚÔÏÔÁ›·˜ ÂÈÛÔ‰‹Ì·ÙÔ˜ Ô˘ ˘Ô‚Ï‹ıËÎÂ. °È· ÙÔÓ ˘ÔÏÔÁÈÛÌfi ÙÔ˘ ÊfiÚÔ˘ Ù· ‰Ëψı¤ÓÙ· ·Î·ı¿ÚÈÛÙ· ¤ÛÔ‰· ÔÏÏ·Ï·ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È ÌÂ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ‹ ‰‡Ô ÙÔȘ ÂηÙfi (2%) ÁÈ· fiÏ· Ù· Â·ÁÁ¤ÏÌ·Ù·, Ì ÂÍ·›ÚÂÛË ·˘Ù¿ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ Ì ∫ˆ‰ÈÎÔ‡˜ ∞ÚÈıÌÔ‡˜ ¢Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·˜ (∫∞¢) ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ·ÓÙÈÛÙÔÈ¯Ô‡Ó ÛÙÔ˘˜ ·Ú·Î¿Ùˆ ∫ˆ‰ÈÎÔ‡˜ ∞ÚÈıÌÔ‡˜ ÙˆÓ ªÔÓ·‰ÈÎÒÓ ™˘ÓÙÂÏÂÛÙÒÓ ∫·ı·ÚÔ‡ ∫¤Ú‰Ô˘˜, ÁÈ· Ù· ÔÔ›· Ù· ‰Ëψı¤ÓÙ· ·Î·ı¿ÚÈÛÙ· ¤ÛÔ‰· ÔÏÏ·Ï·ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È ˆ˜ ÂÍ‹˜: ·) ÌÂ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ‹ ÂÙ¿ ÙÔȘ ¯ÈÏ›ÔȘ (7â): ∫.∞. 4214: ¤ÌÔÚÔ˜ (Ú·Ù‹ÚÈÔ) ‚ÂÓ˙›Ó˘ Î·È ÂÙÚÂÏ·›Ô˘ ∫.∞. 4214 ·: ¤ÌÔÚÔ˜ (Ú·Ù‹ÚÈÔ) ÂÙÚÂÏ·›Ô˘ ı¤ÚÌ·ÓÛ˘ (ÂÎÙfi˜ ÙÔ˘ ∫.∞.4235) ∫.∞. 5402: Ú·Ù‹ÚÈÔ ¯ÔÓ‰ÚÈ΋˜ ˆÏ‹Ûˆ˜ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Î·ÓÔ‚ÈÔÌ˯·Ó›· ∫.∞. 5402: ¤ÌÔÚÔ˜ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Î·ÓÔ‚ÈÔÌ˯·Ó›·˜ ¯ÔÓ‰ÚÈÎÒ˜ ‚) ÌÂ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ‹ ‰Ò‰Âη ÙÔȘ ¯ÈÏ›ÔȘ (12â): ∫.∞. 4235: ¤ÌÔÚÔ˜ ÂÙÚÂÏ·›Ô˘ ı¤ÚÌ·ÓÛ˘ (‰È·ÓÔÌ‹ ηْ Ô›ÎÔÓ) ∫.∞. 4235: ¤ÌÔÚÔ˜ÌÂÙ·ˆÏËÙ‹˜ ÂÙÚÂÏ·›Ô˘ ı¤ÚÌ·ÓÛ˘ (ÂÎÙfi˜ ÙÔ˘ ∫.∞.4214 ·) Á) ÌÂ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ‹ ¤Ó· ÙÔȘ ÂηÙfi (1%): ∫.∞. 8301: Ú·ÎÙÔÚÂ›Ô ÙÔ˘ÚÈÛÌÔ‡ Î·È Ù·Íȉ›ˆÓ (ÚÔÌ‹ıÂÈ· ·fi ˆÏ‹ÛÂȘ ÂÈÛÈÙËÚ›ˆÓ) ∫.∞. 8301 ·: Ú·ÎÙÔÚÂ›Ô ÙÔ˘ÚÈÛÌÔ‡ Î·È Ù·Íȉ›ˆÓ (ÚÔÌ‹ıÂȘ ·fi ÒÏËÛË ·ÂÚÔÔÚÈÎÒÓ ÂÈÛÈÙËÚ›ˆÓ ̤ۈ ÙÚ›ÙˆÓ ‹ ÚÔ˜ Ó·˘ÙÈÏȷΤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ) ∫.∞. 8302 : Ú·ÎÙÔÚÂ›Ô ÙÔ˘ÚÈÛÌÔ‡ Î·È Ù·Íȉ›ˆÓ (¤ÛÔ‰· ·fi ÔÚÁ¿ÓˆÛË ÙÔ˘ÚÈÛÌÔ‡ ÂÛˆÙÂÚÈÎÔ‡ ‹ Â͈ÙÂÚÈÎÔ‡) ∫.∞. 8303: Ú·ÎÙÔÚÂ›Ô ÙÔ˘ÚÈÛÌÔ‡ ηÈ

Ù·Íȉ›ˆÓ (ÚÔÌ‹ıÂȘ ·fi ÔÚÁ·ÓˆÌ¤ÓÔ ÙÔ˘ÚÈÛÌfi ·fi ÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi). ΔÔ ÔÛfi Ô˘ ÚÔ·ÙÂÈ ÔÏÏ·Ï·ÛÈ¿˙ÂÙ·È ÌÂ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ‹ ÚÔԉ¢ÙÈÎfiÙËÙ·˜ ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ٷ ‰Ëψı¤ÓÙ· ·Î·ı¿ÚÈÛÙ· ¤ÛÔ‰· ˆ˜ ÂÍ‹˜: ∞ηı¿ÚÈÛÙ· ¤ÛÔ‰· ™˘ÓÙÂÏÂÛÙ‹˜ ÚÔԉ¢ÙÈÎfiÙËÙ·˜ ¤ˆ˜ Î·È 150.000 ¢ÚÒ 1. ∞fi 150.001 ¢ÚÒ ¤ˆ˜ Î·È 300.000 ¢ÚÒ 1,05. ∞fi 300.001 ¢ÚÒ ¤ˆ˜ Î·È 600.000 ¢ÚÒ 1,10. ∞fi 600.001 ¢ÚÒ ¤ˆ˜ Î·È 1.200.000 ¢ÚÒ 1,15. ∞fi 1.200.001 ¢ÚÒ ¤ˆ˜ Î·È 3.000.000 ¢ÚÒ 1,20. ∞fi 3.000.001 ¢ÚÒ ¤ˆ˜ Î·È 6.000.000 ¢ÚÒ 1,25. ∞fi 6.000.001 ¢ÚÒ Î·È ¿Óˆ 1,30. ™ÙÔ ÙÂÏÈÎfi ÔÛfi Ô˘ ÚÔ·ÙÂÈ ·fi ÙÔ˘˜ ˆ˜ ¿Óˆ ˘ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡˜ ÂÈ‚¿ÏÏÂÙ·È ÊfiÚÔ˜ ÌÂ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ‹ ›ÎÔÛÈ ÙÔȘ ÂηÙfi (20%), ÂÎÙfi˜ ·fi ÙȘ ∞∂ Î·È ∂¶∂ ÁÈ· ÙȘ Ôԛ˜ ÂÈ‚¿ÏÏÂÙ·È ÊfiÚÔ˜ ÌÂ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ‹ ÂÈÎÔÛÈ¤ÓÙ ÙÔȘ ÂηÙfi (25%). ΔÔ ÔÛfi ·˘Ùfi ÚÔÛ·˘Í¿ÓÂÙ·È ·Ó ˘¿Ú¯Ô˘Ó ·Ú·‚¿ÛÂȘ ‹ ÂÈ‚·Ú˘ÓÙÈο ÛÙÔȯ›· ·fi 20% ¤ˆ˜ 60%. ∞Ó ÁÈ· οÔÈ· ·fi ÙȘ ·Ó¤ÏÂÁÎÙ˜ ¯Ú‹ÛÂȘ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ˘Ô‚ÏËı› ÂÎηı·ÚÈÛÙÈ΋ ‰‹ÏˆÛË º¶∞, ÙÔ ÔÛfi ÙÔ˘ ÊfiÚÔ˘ Ô˘ ÚÔ·ÙÂÈ Î·Ù¿ ÙȘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˜ ·Ú·ÁÚ¿ÊÔ˘˜, ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË, ÚÔÛ·˘Í¿ÓÂÙ·È Î·Ù¿ ‰¤Î· ÙÔȘ ÂηÙfi (10%). ΔÔ ÔÛfi Ô˘ ÚÔ·ÙÂÈ ·fi ÙËÓ ÚÔÛ·‡ÍËÛË ·˘Ù‹ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· Â›Ó·È Î·ÙÒÙÂÚÔ ·fi ‰È·ÎfiÛÈ· (200) ¢ÚÒ Î·È ÚÔÛÙ›ıÂÙ·È ÛÙÔ ÊfiÚÔ Ô˘ ÚÔ·ÙÂÈ Î·Ù¿ ÙȘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˜ ·Ú·ÁÚ¿ÊÔ˘˜ ‹ ÛÙÔ ÂÏ¿¯ÈÛÙÔ ÔÛfi ÊfiÚÔ˘ fiˆ˜ ÔÚ›˙ÂÙ·È ÛÙËÓ ÂfiÌÂÓË ·Ú¿ÁÚ·ÊÔ. Δ· ÂÏ¿¯ÈÛÙ· ÔÛ¿ ÊfiÚÔ˘ Ú¤ÂÈ Ó· ηٷ‚ÏËıÔ‡Ó ·Ó¿ ÂÚ›ÙˆÛË ÁÈ· ÙÔ ÎÏ›ÛÈÌÔ ÙˆÓ ˘Ôı¤ÛÂˆÓ Â›Ó·È Ù· ·ÎfiÏÔ˘ı·: ·) ΔÚÈ·ÎfiÛÈ· (300) ¢ÚÒ, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ ÁÈ· ÌË ˘fi¯ÚÂÔ ‹ ÂÈÙË‰Â˘Ì·Ù›· Ô˘ ‰ÂÓ Ù‹ÚËÛ ‚È‚Ï›· ‹ Ù‹ÚËÛ ‚È‚Ï›· ÚÒÙ˘ ηÙËÁÔÚ›·˜ ÙÔ˘ ∫μ™.

‚) ¶ÂÓÙ·ÎfiÛÈ· (500) ¢ÚÒ, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ ÁÈ· ÂÈÙË‰Â˘Ì·Ù›· Ô˘ Ù‹ÚËÛ ‚È‚Ï›· ‰Â‡ÙÂÚ˘ ηÙËÁÔÚ›·˜ ÙÔ˘ ∫.μ.™ ∂ÊfiÛÔÓ ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÂχıÂÚÔ˘˜ Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜ Ù· ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· ÔÛ¿ ÊfiÚÔ˘ ÔÚ›˙ÔÓÙ·È Û ÂÙ·ÎfiÛÈ· (700) ¢ÚÒ. Á) ∂Ù·ÎfiÛÈ· (700) ¢ÚÒ, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ ÁÈ· ÂÈÙË‰Â˘Ì·Ù›· Ô˘ Ù‹ÚËÛ ‚È‚Ï›· ÙÚ›Ù˘ ηÙËÁÔÚ›·˜ ÙÔ˘ ∫.μ.™. ∂ÊfiÛÔÓ ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÂχıÂÚÔ˘˜ Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜ Ù· ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· ÔÛ¿ ÊfiÚÔ˘ ÔÚ›˙ÔÓÙ·È Û ¯›ÏÈ· (1000) ¢ÚÒ. ¶ÂÚ·›ˆÛË Î·ıÂÌÈ¿˜ ·Ó¤ÏÂÁÎÙ˘ ˘fiıÂÛ˘ ÊÔÚÔÏÔÁ›·˜ ÂÈÛÔ‰‹Ì·ÙÔ˜ Û˘ÓÂ¿ÁÂÙ·È ·˘ÙÔ‰›Î·È· Î·È ÙËÓ ÂÚ·›ˆÛË ˆ˜ ÂÈÏÈÎÚÈÓÒÓ ÙˆÓ ·Ó¤ÏÂÁÎÙˆÓ ˘Ôı¤ÛÂˆÓ ÙˆÓ ÏÔÈÒÓ ÊÔÚÔÏÔÁÈÒÓ. ŒÙÛÈ: °È· ÙËÓ ÂÚ·›ˆÛË Î¿ı ·Ó¤ÏÂÁÎÙ˘ ˘fiıÂÛ˘ º¶∞: ·) ∞Ó ÁÈ· οÔÈ· ·fi ÙȘ ·Ó¤ÏÂÁÎÙ˜ ¯Ú‹ÛÂȘ ˘¿Ú¯ÂÈ ·ÔÎÚ˘‚›۷ ÊÔÚÔÏÔÁËÙ¤· ‡ÏË, Â› ÙÔ˘ ÔÛÔ‡ Ù˘ ·ÔÎÚ˘‚›۷˜ ÊÔÚÔÏÔÁËÙ¤·˜ ‡Ï˘ ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÙ·È º.¶.∞. ÌÂ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ‹ ‰¤Î· ¤ÓÙ ÙÔȘ ÂηÙfi (15%) Î·È ÙÔ ÚÔ·ÙÔÓ ÔÛfi ÚÔÛ·˘Í¿ÓÂÙ·È Î·Ù¿ ÙÚÈ¿ÓÙ· ÙÔȘ ÂηÙfi (30%). ‚) ∞Ó ÁÈ· οÔÈ· ·fi ÙȘ ·Ó¤ÏÂÁÎÙ˜ ¯Ú‹ÛÂȘ ÚÔ·ÙÂÈ ·Ó·ÌÊÈÛ‚‹ÙËÙ· Ë Ï‹„Ë Ï·ÛÙÔ‡ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎÔ‡ ÛÙÔÈ¯Â›Ô˘ ·fi ‰ÂÏÙ›Ô ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ ‹ ¿ÏÏÔ ÛÙÔÈ¯Â›Ô ‹ ¤ÁÁÚ·ÊÔ, Â› ÙÔ˘ ÔÛÔ‡ Ù˘ ηı·Ú‹˜ ·Í›·˜ ÙÔ˘ Ï·ÛÙÔ‡ ÛÙÔÈ¯Â›Ô˘ ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÙ·È º.¶.∞. ÌÂ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ‹ ‰¤Î· ¤ÓÙ ÙÔȘ ÂηÙfi (15%). Á) ΔÔ ÈÛÙˆÙÈÎfi ˘fiÏÔÈÔ Ô˘ ÚÔ·ÙÂÈ ·fi ÙËÓ ÂÎηı·ÚÈÛÙÈ΋ ‰‹ÏˆÛË º.¶.∞. Ù˘ ÙÂÏÂ˘Ù·›·˜ ÂÚ·ÈÔ‡ÌÂÓ˘ ¯Ú‹Û˘, ÙÔ ÔÔ›Ô ¤¯ÂÈ ÌÂÙ·ÊÂÚı› ÛÙËÓ ÂfiÌÂÓË ·Ó¤ÏÂÁÎÙË ¯Ú‹ÛË, Û˘Ó¯›˙ÂÈ Ó· ˘fiÎÂÈÙ·È Û ÚÔÛˆÚÈÓfi ¤ÏÂÁ¯Ô ˆ˜ ÚÔ˜ ÙȘ ÊÔÚÔÏÔÁÈΤ˜ ‹ ‰È·¯ÂÈÚÈÛÙÈΤ˜ ÂÚÈfi‰Ô˘˜ ÛÙȘ Ôԛ˜ ÁÂÓÓ‹ıËΠ‹ ·fi ÙȘ Ôԛ˜ ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È, ÂÊfiÛÔÓ ˘ÂÚ‚·›ÓÂÈ ÙÔ ÔÛfiÓ ÙˆÓ ¤ÓÙ ¯ÈÏÈ¿‰ˆÓ (5.000) ¢ÚÒ. ‰) ΔÔ ÈÛÙˆÙÈÎfi ˘fiÏÔÈÔ Ô˘ ÚÔ·ÙÂÈ ·fi ÙËÓ ÂÎηı·ÚÈÛÙÈ΋ ‰‹ÏˆÛË º.¶.∞. Ù˘ ÙÂÏÂ˘Ù·›·˜ ÂÚ·ÈÔ‡ÌÂÓ˘ ¯Ú‹Û˘, ÚÔÛ·˘Í¿ÓÂÈ ÙÔ ÔÛfi

Ù˘ ÔÊÂÈÏ‹˜ fiˆ˜ ·˘Ù‹ ÚÔ·ÙÂÈ Ì ‚¿ÛË ÙËÓ ÂÚ·›ˆÛË Ù˘ ¯Ú‹Û˘ ·˘Ù‹˜, ÂÊfiÛÔÓ Ë ÂÓ ÏfiÁˆ ¯Ú‹ÛË ‹ ¤ÛÙˆ Ì›· ·fi ÙȘ Ù¤ÛÛÂÚȘ (4) ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˜ ¯Ú‹ÛÂȘ, ‚·Ú‡ÓÂÙ·È Ì ·Ú¿‚·ÛË ∫.μ.™. ‹ ¿ÏÏÔ ÂÈ‚·Ú˘ÓÙÈÎfi ÛÙÔÈ¯Â›Ô Ô˘ Â·˘Í¿ÓÂÈ ÙÔ ÊfiÚÔ ‹ Ì ·ÔÎÚ˘‚›۷ ÊÔÚÔÏÔÁËÙ¤· ‡ÏË.

∞ÔÛÙÔÏ‹ ∂Îηı·ÚÈÛÙÈÎÒÓ ™ËÌÂÈˆÌ¿ÙˆÓ °È· ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛË Ù˘ ÂÚ·›ˆÛ˘ ÙˆÓ ·Ó¤ÏÂÁÎÙˆÓ ˘Ôı¤ÛÂˆÓ Ë °ÂÓÈ΋ °Ú·ÌÌ·Ù›· ¶ÏËÚÔÊÔÚÈ·ÎÒÓ ™˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ (°.°.¶.™.) ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÂΉ›‰ÂÈ ∂Îηı·ÚÈÛÙÈÎfi ™ËÌ›ˆÌ· Ô˘ ·ÔÛÙ¤ÏÏÂÙ·È ÛÙÔ˘˜ ÊÔÚÔÏÔÁÔ‡ÌÂÓÔ˘˜. ŸÔÈÔ˜ ÂÈı˘Ì› Ó· Ú˘ıÌÈÛÙÔ‡Ó ÔÈ ·Ó¤ÏÂÁÎÙ˜ ˘Ôı¤ÛÂȘ ÙÔ˘ ˘Ô¯ÚÂÔ‡Ù·È Ó· ηٷ‚¿ÏÏÂÈ ÙÔ Â›ÎÔÛÈ ÙÔȘ ÂηÙfi (20%) ÙÔ˘ ÔÛÔ‡ Ù˘ Û˘ÓÔÏÈ΋˜ ÔÊÂÈÏ‹˜ Ô˘ ·Ó·ÁÚ¿ÊÂÙ·È ÛÙÔ ∂Îηı·ÚÈÛÙÈÎfi ™ËÌ›ˆÌ·, ÙÔ ÔÔ›Ô ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· Â›Ó·È Î·ÙÒÙÂÚÔ ·fi ÂÓÙ·ÎfiÛÈ· (500) ¢ÚÒ, ÂÎÙfi˜ ·Ó ÙÔ ÔÛfi Ù˘ Û˘ÓÔÏÈ΋˜ ÔÊÂÈÏ‹˜ Â›Ó·È Î·ÙÒÙÂÚÔ ·fi ÙÔ ÔÛfi ·˘Ùfi. ∏ ηٷ‚ÔÏ‹ ·fi ÙÔÓ ÂÈÙË‰Â˘Ì·Ù›· ÙÔ˘ ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓÔ˘ ÛÙÔ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ Â‰¿ÊÈÔ ÔÛÔ‡ Û˘ÓÂ¿ÁÂÙ·È ÙËÓ ·ÓÂÈʇϷÎÙË Î·È ·ÌÂÙ¿ÎÏËÙË ·Ô‰Ô¯‹ ÙÔ˘ ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘ ÙÔ˘ ∂Îηı·ÚÈÛÙÈÎÔ‡ ™ËÌÂÈÒÌ·ÙÔ˜, ηıÒ˜ Î·È ÙˆÓ fiÚˆÓ Î·È ÙˆÓ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂˆÓ Ô˘ ÔÚ›˙ÔÓÙ·È Ì ÙȘ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ÙÔ˘ ·ÚfiÓÙÔ˜ ∫ÂÊ·Ï·›Ô˘ ÁÈ· ÙËÓ ÂÚ·›ˆÛË ÙˆÓ ·Ó¤ÏÂÁÎÙˆÓ ˘Ôı¤ÛˆÓ, Ë ÔÔ›· Î·È Â¤Ú¯ÂÙ·È Ì ÙËÓ ÂÍfiÊÏËÛË Ù˘ Û˘ÓÔÏÈ΋˜ ÔÊÂÈÏ‹˜ Ô˘ ·Ó·ÁÚ¿ÊÂÙ·È ÛÙÔ ∂Îηı·ÚÈÛÙÈÎfi ™ËÌ›ˆÌ·.

√ ÙÚfiÔ˜ ηٷ‚ÔÏ‹˜ ÙˆÓ ÊfiÚˆÓ Δ· ˘fiÏÔÈ· ÔÛ¿ ÊfiÚÔ˘ ÂÈÛÔ‰‹Ì·ÙÔ˜ Î·È ÊfiÚÔ˘ ÚÔÛÙÈı¤ÌÂÓ˘ ·Í›·˜ Ô˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ÛÙÔ ∂ȉÈÎfi ∂Îηı·ÚÈÛÙÈÎfi ™ËÌ›ˆÌ· Î·È ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙȘ Ú˘ıÌÈ˙fiÌÂÓ˜ ·Ó¤ÏÂÁÎÙ˜ ˘Ôı¤ÛÂȘ ÙÔ˘ Â-

ÈÙË‰Â˘Ì·Ù›·, ηٷ‚¿ÏÏÔÓÙ·È ˆ˜ ·ÎÔÏÔ‡ıˆ˜: ·) ŸÙ·Ó ÙÔ ÔÛfi Ù˘ ·Ú¯È΋˜ Û˘ÓÔÏÈ΋˜ ÔÊÂÈÏ‹˜ Â›Ó·È Ì¤¯ÚÈ ¤ÓÙ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ (5.000) ¢ÚÒ, Û ¤ÍÈ (6), ηْ ·ÓÒÙ·ÙÔ fiÚÈÔ, ›Û˜ ÌËÓÈ·›Â˜ ‰fiÛÂȘ Î·È ¯ˆÚ›˜ ÙÔ ÔÛfi Ù˘ οı ‰fiÛ˘ Ó· ˘ÔÏ›ÂÙ·È ÙˆÓ ÂÓÙ·ÎÔÛ›ˆÓ (500) ¢ÚÒ, Ì ÂÍ·›ÚÂÛË ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ‰fiÛË. ‚) ŸÙ·Ó ÙÔ ÔÛfi Ù˘ ·Ú¯È΋˜ Û˘ÓÔÏÈ΋˜ ÔÊÂÈÏ‹˜ Â›Ó·È ¿Óˆ ·fi ¤ÓÙ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ (5.000) ¢ÚÒ Î·È Ì¤¯ÚÈ ‰¤Î· ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ (10.000) ¢ÚÒ, Û ÔÎÙÒ (8) ›Û˜ ÌËÓÈ·›Â˜ ‰fiÛÂȘ, Ì ÂÍ·›ÚÂÛË ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ‰fiÛË. Á) ŸÙ·Ó ÙÔ ÔÛfi Ù˘ ·Ú¯È΋˜ Û˘ÓÔÏÈ΋˜ ÔÊÂÈÏ‹˜ Â›Ó·È ¿Óˆ ·fi ‰¤Î· ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ (10.000) ¢ÚÒ Î·È Ì¤¯ÚÈ ‰¤Î· ¤ÓÙ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ (15.000) ¢ÚÒ, Û ‰Ò‰Âη (12) ›Û˜ ÌËÓÈ·›Â˜ ‰fiÛÂȘ, Ì ÂÍ·›ÚÂÛË ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ‰fiÛË. ‰). ŸÙ·Ó ÙÔ ÔÛfi Ù˘ ·Ú¯È΋˜ Û˘ÓÔÏÈ΋˜ ÔÊÂÈÏ‹˜ Â›Ó·È ¿Óˆ ·fi ‰¤Î· ¤ÓÙ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ (15.000) ¢ÚÒ Î·È Ì¤¯ÚÈ Â›ÎÔÛÈ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ (20.000) ¢ÚÒ, Û ‰¤Î· ÔÎÙÒ (18) ›Û˜ ÌËÓÈ·›Â˜ ‰fiÛÂȘ. Â) ŸÙ·Ó ÙÔ ÔÛfi Ù˘ ·Ú¯È΋˜ Û˘ÓÔÏÈ΋˜ ÔÊÂÈÏ‹˜ Â›Ó·È ¿Óˆ ·fi ›ÎÔÛÈ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ (20.000) ¢ÚÒ, Û ›ÎÔÛÈ Ù¤ÛÛÂÚȘ (24) ›Û˜ ÌËÓÈ·›Â˜ ‰fiÛÂȘ. ∏ ÚÒÙË ‰fiÛË Î·Ù·‚¿ÏÏÂÙ·È Ì¤¯ÚÈ ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÂÚÁ¿ÛÈÌË Ë̤ڷ ÙÔ˘ ÂfiÌÂÓÔ˘ Ì‹Ó· ·fi ÂΛÓÔÓ ÂÓÙfi˜ ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ÙÔ ∂Îηı·ÚÈÛÙÈÎfi ™ËÌ›ˆÌ· ¤ÁÈÓ ·Ô‰ÂÎÙfi Î·È ÔÈ ˘fiÏÔÈ˜ ̤¯ÚÈ ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÂÚÁ¿ÛÈÌË Ë̤ڷ ÙˆÓ ·ÓÙ›ÛÙÔȯˆÓ ÂfiÌÂÓˆÓ ÌËÓÒÓ, ¯ˆÚ›˜ Ó· ··ÈÙÂ›Ù·È Û¯ÂÙÈ΋ ÂȉÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ˘fi¯ÚÂÔ˘. ™Â ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ÔÏfiÎÏËÚÔ ÙÔ ÔÊÂÈÏfiÌÂÓÔ Î·Ù·‚ÏËı› ̤۷ ÛÙËÓ ÚÔıÂÛÌ›· ηٷ‚ÔÏ‹˜ Ù˘ ÚÒÙ˘ ‰fiÛ˘, ·Ú¤¯ÂÙ·È ¤ÎÙˆÛË ÔÛÔÛÙÔ‡ ‰¤Î· ÙÔȘ ÂηÙfi (10%) Â› ÙÔ˘ ÔÛÔ‡ ·˘ÙÔ‡. ∏ ÂÚ·›ˆÛË ÂÎÎÚÂÌÒÓ ÂÏÂÁÌ¤ÓˆÓ ˘Ôı¤ÛÂˆÓ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙ· ¢ÈηÛÙ‹ÚÈ· ı· Á›ÓÂÈ ˆ˜ ÂÍ‹˜: ∂ÎÎÚÂÌ›˜ ÂÏÂÁ̤Ó˜ ˘Ôı¤ÛÂȘ ÔÈ Ôԛ˜ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó Û˘˙ËÙËı› ÛÙÔ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎfi ¶ÚˆÙÔ‰ÈÎÂ›Ô Î·ıÒ˜ Î·È ÂΛӘ ÁÈ· ÙȘ Ôԛ˜ Ù· ʇÏÏ· ÂϤÁ¯Ô˘ ‹ ÔÈ Ú¿ÍÂȘ ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘ ÊfiÚÔ˘ ‹ ÔÈ ·ÔÊ¿ÛÂȘ ÂÈ‚ÔÏ‹˜ ÚÔÛÙ›ÌÔ˘ ·Î˘ÚÒıËÎ·Ó ÁÈ· Ù˘ÈÎÔ‡˜ ÏfiÁÔ˘˜, ÂÚ·ÈÒÓÔÓÙ·È Ì ‰È·ÁÚ·Ê‹ ÙˆÓ ÚfiÛıÂÙˆÓ ÊfiÚˆÓ Î·È ÙÔÓ ÂÚÈÔÚÈÛÌfi ÛÙÔ 1/5 ÙˆÓ Î¿ı ›‰Ô˘˜ ÚÔÛٛ̈Ó. ∂ÎÎÚÂÌ›˜ ÂÏÂÁ̤Ó˜ ˘Ôı¤ÛÂȘ ÁÈ· ÙȘ Ôԛ˜ ¤ÁÈÓ ‰ÂÎÙ‹ ÂÓ fiψ ‹ ÂÓ Ì¤ÚÂÈ Ë ÚÔÛÊ˘Á‹, ÂÚ·ÈÒÓÔÓÙ·È Ì ‰È·ÁÚ·Ê‹ ÙˆÓ ÚfiÛıÂÙˆÓ ÊfiÚˆÓ Î·È Ì›ˆÛË ÙÔ˘ ·ÚÈÔ˘ ÊfiÚÔ˘ ÛÙÔ ÂÈÎÔÛÈ¤ÓÙ ÙÔȘ ÂηÙfi (25%) Î·È ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ ÂÚ› ÚÔÛÙ›ÌÔ˘, Ì ÂÚÈÔÚÈÛÌfi ·˘ÙÔ‡ ÛÙÔ 1/10. ∏ ‰È·ÁÚ·Ê‹ Î·È Ë Ì›ˆÛË ‰ÈÂÓÂÚÁÂ›Ù·È ÛÙÔ Ì¤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ΢ڛԢ ÊfiÚÔ˘, ÙˆÓ ÚfiÛıÂÙˆÓ ÊfiÚˆÓ Î·È ÙÔ˘ ÚÔÛÙ›ÌÔ˘ ÁÈ· ÙÔ ÔÔ›Ô ¤ÁÈÓ ‰ÂÎÙ‹ Ë ÚÔÛÊ˘Á‹. ∂ÎÎÚÂÌ›˜ ÂÏÂÁ̤Ó˜ ˘Ôı¤ÛÂȘ ÁÈ· ÙȘ Ôԛ˜ Ì ‚¿ÛË ÙËÓ ÚˆÙfi‰ÈÎË ·fiÊ·ÛË ·ÔÚÚ›ÙÂÙ·È ÂÓ fiψ ‹ ÂÓ Ì¤ÚÂÈ Ë ÚÔÛÊ˘Á‹, ÂÚ·ÈÒÓÔÓÙ·È Ì Ì›ˆÛË ÙÔ˘ ÚfiÛıÂÙÔ˘ ÊfiÚÔ˘ ÛÙÔ Â›ÎÔÛÈ


√ÈÎÔÓÔÌ›· 33

Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 29 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2010

ÁÈ· ÙËÓ ·fiÛ‚ÂÛË Ù˘ ·Í›·˜ ÙˆÓ ·‰ÂÈÒÓ Î˘ÎÏÔÊÔÚ›·˜ ÙˆÓ ÊÔÚÙËÁÒÓ ¢.Ã., ·˘ÛÙËÚfiÙÂÚ˜ ÔÈÓ¤˜ ÁÈ· ÊÔÚÔ‰È·Ê˘Á‹

ÙÔ ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ ÁÈ· ÙËÓ ÂÚ·›ˆÛË ∏ ÚÔıÂÛÌ›· ·Ú·ÁÚ·Ê‹˜ Ô˘ Ï‹ÁÂÈ ÛÙȘ 31.12.2010 ËÌÂÚÔÌËÓ›· ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÔÔ›· ·Ú·ÁÚ¿ÊÂÙ·È ÙÔ ‰Èη›ˆÌ· ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘ ÁÈ· ÎÔÈÓÔÔ›ËÛË Ê‡ÏÏˆÓ ÂϤÁ¯Ô˘ ‹ Ú¿ÍÂˆÓ ÂÈ‚ÔÏ‹˜ ÊfiÚˆÓ, ÙÂÏÒÓ Î·È ÂÈÛÊÔÚÒÓ, ·Ú·Ù›ÓÂÙ·È Ì¤¯ÚÈ 31.12.2011. ∏ ‰È¿Ù·ÍË ·˘Ù‹ ‰ÂÓ ÈÛ¯‡ÂÈ ÁÈ· ˘Ôı¤ÛÂȘ ÊÔÚÔÏÔÁ›·˜ ÎÏËÚÔÓÔÌÈÒÓ, ‰ˆÚÂÒÓ, ÁÔÓÈÎÒÓ ·ÚÔ¯ÒÓ, ÚÔÈÎÒÓ, ÎÂÚ‰ÒÓ ·fi Ï·¯Â›·, ÌÂÙ·‚›‚·Û˘ ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ Î·È ÊfiÚÔ˘ ÌÂÁ¿Ï˘ ·Î›ÓËÙ˘ ÂÚÈÔ˘Û›·˜ (ºª∞¶). ¢È·Ù¿ÍÂȘ ÁÈ· ÙË Ú‡ıÌÈÛË ÏËÍÈÚfiıÂÛÌˆÓ ÔÊÂÈÏÒÓ, ÙËÓ Â›ÛÚ·ÍË ÙˆÓ ‰ËÌÔÛ›ˆÓ ÂÛfi‰ˆÓ Î·È ÙËÓ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈ΋ ÙÈ̈ڛ· ÙˆÓ ·‰ÈÎËÌ¿ÙˆÓ ÊÔÚÔ‰È·Ê˘Á‹˜. √È ÏËÍÈÚfiıÂÛ̘ ÔÊÂÈϤ˜ ÚÔ˜ ÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ ÌÔÚÔ‡Ó ÌÂÙ¿ ·fi ·›ÙËÛË ÙÔ˘ ÔÊÂÈϤÙË Ë ÔÔ›· ˘Ô‚¿ÏÏÂÙ·È Ì¤¯ÚÈ ÙËÓ 29Ë √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ 2010 ÛÙËÓ ·ÚÌfi‰È· ¢√À ‹ ΔÂψÓÂ›Ô Ô˘ Â›Ó·È ‚‚·ÈˆÌ¤Ó·, Ó· Ú˘ıÌ›˙ÔÓÙ·È Î·È Ó· ηٷ‚¿ÏÏÔÓÙ·È ˆ˜ ·ÎÔÏÔ‡ıˆ˜: ·) ∂Ê¿·Í, Ì ··ÏÏ·Á‹ ·fi ÙȘ ÚÔÛ·˘Í‹ÛÂȘ ÂÎÚfiıÂÛÌ˘ ηٷ‚ÔÏ‹˜ ηٿ ÔÛÔÛÙfi ÂηÙfi ÙÔȘ ÂηÙfi (100%) Î·È ¤ÎÙˆÛË ·fi Ù˘¯fiÓ ÚfiÛıÂÙÔ˘˜ ÊfiÚÔ˘˜ ‹ ÚfiÛıÂÙ· Ù¤ÏË Ô˘ Û˘Ì‚Â‚·ÈÒıËÎ·Ó Ì ÙËÓ Î‡ÚÈ· ÔÊÂÈÏ‹ ·fi ÙÔ ¤ÙÔ˜ 2007 Î·È ÌÂÙ¿, ηٿ ÔÛÔÛÙfi, Ô˘ ‰È·ÊÔÚÔÔÈ›ٷÈ, ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙÔ ¤ÙÔ˜ ‚‚·›ˆÛ˘: ··) fiÛ· ‚‚·ÈÒıËÎ·Ó ÂÓÙfi˜ ÙÔ˘ 2007, ηٿ ÔÛÔÛÙfi ‰¤Î· ÛÙ· ÂηÙfi (10%), ‚‚) fiÛ· ‚‚·ÈÒıËÎ·Ó ÂÓÙfi˜ ÙÔ˘ 2008, ηٿ ÔÛÔÛÙfi ›ÎÔÛÈ ÛÙ· ÂηÙfi (20%), ÁÁ) fiÛ· ‚‚·ÈÒıËÎ·Ó ÂÓÙfi˜ ÙÔ˘ 2009, ηٿ ÔÛÔÛÙfi ÙÚÈ¿ÓÙ· ÛÙ· ÂηÙfi (30%) Î·È ‰‰) fiÛ· ‚‚·ÈÒıËÎ·Ó ÂÓÙfi˜ ÙÔ˘ 2010 ηٿ ÔÛÔÛÙfi Û·Ú¿ÓÙ· ÛÙ· ÂηÙfi (40%). ‚) ™Â ‰‡Ô (2) ¤ˆ˜ ÙÚÂȘ (3) ÌËÓÈ·›Â˜ ‰fiÛÂȘ, Ì ··ÏÏ·Á‹ ·fi ÙȘ ÚÔÛ·˘Í‹ÛÂȘ ÂÎÚfiıÂÛÌ˘ ηٷ‚ÔÏ‹˜ ηٿ ÔÛÔÛÙfi ÂÓÂÓ‹ÓÙ· ¤ÓÙ ÙÔȘ ÂηÙfi (95%) Î·È Ì Â-

Ï¿¯ÈÛÙÔ ÔÛfi ÌËÓÈ·›·˜ ‰fiÛ˘ ÙÚÈ·ÎfiÛÈ· (300) ¢ÚÒ. Á) ™Â Ù¤ÛÛÂÚȘ (4) ¤ˆ˜ (12) ÌËÓÈ·›Â˜ ‰fiÛÂȘ Ì ··ÏÏ·Á‹ ÔÛÔÛÙÔ‡ ÂÓÂÓ‹ÓÙ· ÙÔȘ ÂηÙfi (90%) ÙˆÓ ÚÔÛ·˘Í‹ÛÂˆÓ ÂÎÚfiıÂÛÌ˘ ηٷ‚ÔÏ‹˜ Î·È Ì ÂÏ¿¯ÈÛÙÔ ÔÛfi ÌËÓÈ·›·˜ ‰fiÛ˘ ÂÓÙ·ÎfiÛÈ· (500) ¢ÚÒ. ‰) ™Â ‰ÂηÙÚ›˜ (13) ¤ˆ˜ ›ÎÔÛÈ Ù¤ÛÛÂÚȘ (24) ÌËÓÈ·›Â˜ ‰fiÛÂȘ Ì ··ÏÏ·Á‹ ÔÛÔÛÙÔ‡ ÔÁ‰fiÓÙ· ÙÔȘ ÂηÙfi (80%) ÙˆÓ ÚÔÛ·˘Í‹ÛÂˆÓ ÂÎÚfiıÂÛÌ˘ ηٷ‚ÔÏ‹˜ Î·È Ì ÂÏ¿¯ÈÛÙÔ ÔÛfi ÌËÓÈ·›·˜ ‰fiÛ˘ ÂÓÙ·ÎfiÛÈ· (500) ¢ÚÒ. Â) ™Â ›ÎÔÛÈ ¤ÓÙ (25) ¤ˆ˜ ÙÚÈ¿ÓÙ· ¤ÍÈ (36) ÌËÓÈ·›Â˜ ‰fiÛÂȘ Ì ··ÏÏ·Á‹ ÔÛÔÛÙÔ‡ ‚‰ÔÌ‹ÓÙ· ÙÔȘ ÂηÙfi (70%) ÙˆÓ ÚÔÛ·˘Í‹ÛÂˆÓ ÂÎÚfiıÂÛÌ˘ ηٷ‚ÔÏ‹˜ Î·È Ì ÂÏ¿¯ÈÛÙÔ ÔÛfi ÌËÓÈ·›·˜ ‰fiÛ˘ ¯›ÏÈ· (1.000) ¢ÚÒ. ÛÙ) ™Â ÙÚÈ¿ÓÙ· ÂÙ¿ (37) ¤ˆ˜ Û·Ú¿ÓÙ· ¤ÓÙ (45) ÌËÓÈ·›Â˜ ‰fiÛÂȘ, Ì ··ÏÏ·Á‹ ÔÛÔÛÙÔ‡ ÂÓ‹ÓÙ· ÙÔȘ ÂηÙfi (50%) ÙˆÓ ÚÔÛ·˘Í‹ÛÂˆÓ ÂÎÚfiıÂÛÌ˘ ηٷ‚ÔÏ‹˜ Î·È Ì ÂÏ¿¯ÈÛÙÔ ÔÛfi ÌËÓÈ·›·˜ ‰fiÛ˘ ¯›ÏÈ· (1.000) ¢ÚÒ. ∏ ÚÒÙË ‰fiÛË Â›Ó·È Î·Ù·‚ÏËÙ¤· ÙËÓ Ë̤ڷ ˘Ô‚ÔÏ‹˜ Ù˘ ·›ÙËÛ˘ ÁÈ· ˘·ÁˆÁ‹ ÛÙË Ú‡ıÌÈÛË, Ë ‰Â‡ÙÂÚË ‰fiÛË Ì¤¯ÚÈ ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÂÚÁ¿ÛÈÌË Ë̤ڷ ÙÔ˘ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 2010 , ÔÈ ‰Â ÂfiÌÂÓ˜ ‰fiÛÂȘ ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÂÚÁ¿ÛÈÌË Ë̤ڷ ÙˆÓ ÂfiÌÂÓˆÓ ÌËÓÒÓ. ∫·Ù¿ ÙÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· Ù˘

Ú‡ıÌÈÛ˘ ·Ó·ÛÙ¤ÏÏÂÙ·È Ë ‰È·‰Èηۛ· Ù˘ ·Ó·ÁηÛÙÈ΋˜ ÂÎÙ¤ÏÂÛ˘ Â› ÎÈÓËÙÒÓ ‹ ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ, Ì ÙËÓ ÚÔ¸fiıÂÛË fiÙÈ Ë ÂÎÙ¤ÏÂÛË ·ÊÔÚ¿ ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο ¯Ú¤Ë Ô˘ ˘‹¯ıËÛ·Ó ÛÙËÓ Ú‡ıÌÈÛË ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ ·˘ÙÔ‡. ∏ ·Ó·ÛÙÔÏ‹ ‰ÂÓ ÈÛ¯‡ÂÈ ÁÈ· ηٷۯ¤ÛÂȘ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÂÈ‚ÏËı› ÛÙ· ¯¤ÚÈ· ÙÚ›ÙˆÓ ‹ ÁÈ· ηٷۯ¤ÛÂȘ ÁÈ· ÙȘ Ôԛ˜ ÂΉÔı› ÔÈ Û¯ÂÙÈΤ˜ ·Ú·ÁÁÂϛ˜ ÚÈÓ ÙËÓ Î·Ù·‚ÔÏ‹ Ù˘ ÚÒÙ˘ ‰fiÛ˘ ‹ ÙËÓ ÂÊ’ ¿·Í ÂÍfiÊÏËÛË Ù˘ Ú‡ıÌÈÛ˘, Ù· ·ԉȉfiÌÂÓ· fï˜ ÔÛ¿ ·fi ·˘Ù¤˜ ηχÙÔ˘Ó ‰fiÛÂȘ Ù˘ Ú‡ıÌÈÛ˘, ÂÊfiÛÔÓ ‰ÂÓ Û˘Ì„ËÊ›˙ÔÓÙ·È Ì ¿ÏϘ ÔÊÂÈϤ˜ Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó Ú˘ıÌÈÛÙ›. ∞Ó Ô ÔÊÂÈϤÙ˘ ·ÔϤÛÂÈ ÙÔ Â˘ÂÚÁ¤ÙËÌ· Ù˘ Ú‡ıÌÈÛ˘, Ù· ̤ÙÚ· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ·Ó·ÛÙ·Ï› Û˘Ó¯›˙ÔÓÙ·È. ¢È·Ù¿ÍÂȘ ÁÈ· ÙËÓ Â›ÛÚ·ÍË ÙˆÓ ‰ËÌÔÛ›ˆÓ ÂÛfi‰ˆÓ. ∫·Ù¿ÚÁËÛË ÙÔ˘ ∫μ™ ™ÙÔ ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ Î·Ù·ÁÚ¿ÊÔÓÙ·È Ù· ·Ó·ÁηÛÙÈο ̤ÙÚ· Ô˘ ÂÊ·ÚÌfi˙ÔÓÙ·È ÁÈ· ÙËÓ Â›ÛÚ·ÍË ÙˆÓ ‰ËÌÔÛ›ˆÓ ÂÛfi‰ˆÓ - ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ÔÈ ÔÊÂÈϤÙ˜ ‰ÂÓ Ù·ÎÙÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó ÙȘ ÔÊÂÈϤ˜ ÙÔ˘˜ Î·È Ù· ÔÔ›· Â›Ó·È Ù· ÂÍ‹˜: 1) ∫·Ù¿Û¯ÂÛË, ÎÈÓËÙÒÓ, ›Ù ÛÙ· ¯¤ÚÈ· ÙÔ˘ ÔÊÂÈϤÙË Â›Ù ÎÈÓËÙÒÓ Î·È ··ÈÙ‹ÛÂˆÓ ÙÔ˘ ÂÓ Á¤ÓÂÈ ÛÙ· ¯¤ÚÈ· ÙÚ›ÙÔ˘. 2) ∫·Ù¿Û¯ÂÛË ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ. ∏ ¯Ú‹ÛË ÙˆÓ ·Ó·ÁηÛÙÈÎÒÓ ·˘-

ÙÒÓ Ì¤ÙÚˆÓ ÂÓ·fiÎÂÈÙ·È ÛÙË ÎÚ›ÛË ÙÔ˘ ¶ÚÔ˚Ûٷ̤ÓÔ˘ Ù˘ ¢.√.À. ‹ ÙÔ˘ ΔÂψÓ›Ԣ Ô˘ Â›Ó·È ‚‚·ÈˆÌ¤ÓÔ ÙÔ ¤ÛÔ‰Ô, Ô ÔÔ›Ô˜ ÌÔÚ› Ó· Ù· Ï¿‚ÂÈ Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ÙÔ˘ ·ÚfiÓÙÔ˜, ›Ù ·ıÚÔÈÛÙÈο ›Ù οı ¤Ó· ¯ˆÚÈÛÙ¿ ηٿ ÙËÓ ÂχıÂÚË ÎÚ›ÛË ÙÔ˘. √Ú›˙ÂÙ·È ·ÎfiÌË fiÙÈ ·fi ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË ÈÛ¯‡Ô˜ ÙÔ˘ ÓfiÌÔ˘ ·˘ÙÔ‡ Î·È Ì¤¯ÚÈ 31-12-2012 ·Ú·Ù›ÓÂÙ·È Ë ·Ú·ÁÚ·Ê‹ ÙˆÓ ¿Û˘ ʇÛˆ˜ ‚‚·ÈˆÌ¤ÓˆÓ ÛÙȘ ¢√À Î·È Ù· ΔÂψÓ›· ¯ÚÂÒÓ. ∞ÔÛ‚¤ÛÂȘ ·Í›·˜ ·‰ÂÈÒÓ, ÊÔÚÙËÁÒÓ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ ‰ËÌÔÛ›·˜ ¯Ú‹Ûˆ˜ ™ÙÔ ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È Ú‡ıÌÈÛË Î·È ÁÈ· ÙÔÓ ÙÚfiÔ ·fiÛ‚ÂÛ˘ Ù˘ ·Í›·˜ ÙˆÓ ·‰ÂÈÒÓ Î˘ÎÏÔÊÔÚ›·˜ ÁÈ· Ù· ÊÔÚÙËÁ¿ ·˘ÙÔΛÓËÙ· ‰ËÌÔÛ›·˜ ¯Ú‹Ûˆ˜. ¶ÚԂϤÂÙ·È fiÙÈ Ù· ÔÛ¿ Ù˘ ·Í›·˜ ÙˆÓ ·‰ÂÈÒÓ Î˘ÎÏÔÊÔÚ›·˜ ÙˆÓ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ Ô˘ ÚԂϤÔÓÙ·È ÛÙÔ ÓfiÌÔ ÁÈ· ÙȘ “√‰ÈΤ˜ ∂ÌÔÚÂ˘Ì·ÙÈΤ˜ ªÂÙ·ÊÔÚ¤˜” ˘fiÎÂÈÓÙ·È Û ·fiÛ‚ÂÛË ˆ˜ ÂÍ‹˜: ŸÛÔÈ Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜ η٤¯Ô˘Ó ·˘Ù¤˜ ÙȘ ¿‰ÂȘ ΢ÎÏÔÊÔÚ›·˜ ÌÔÚÔ‡Ó Î·Ù’ ÂÈÏÔÁ‹Ó, Ó· ·ÔÛ‚¤ÛÔ˘Ó Ù· ·ÓˆÙ¤Úˆ ÔÛ¿, ÈÛfiÔÛ· Û ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· ·fi ÙÚ›· (3) ¤ˆ˜ Î·È ÂÙ¿ (7) ¤ÙË, Ì ¤Ó·ÚÍË ÈÛ¯‡Ô˜ ÙÔ ¤ÙÔ˜ 2010. ∂ȉÈο, ÁÈ· ÙȘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ÂÎÌÂÙ¿ÏÏ¢Û˘ ÓÔ̷گȷÎÒÓ ÊÔÚÙËÁÒÓ Ù· ÔÛ¿ ÙˆÓ ·Ú·¿Óˆ ·ÔÛ‚¤ÛÂˆÓ ÚÔÛ·˘Í¿ÓÔÓÙ·È Î·Ù¿ ÔÛÔÛÙfi ÂÓ‹ÓÙ· ÙÔȘ ÂηÙfi (50%). ∫·Ù¿ ÙË ÌÂÙ·‚›‚·ÛË ÙˆÓ ·‰ÂÈÒÓ ÙˆÓ ÊÔÚÙËÁÒÓ ‰ËÌfiÛÈ·˜ ¯Ú‹Û˘, ÚÈÓ ·fi ÙËÓ Ï‹ÚË ·fiÛ‚ÂÛË Ù˘ ·Í›·˜ ·˘ÙÒÓ, Ô Ó¤Ô˜ ·ÁÔÚ·ÛÙ‹˜, ‰ÈηÈÔ‡Ù·È Ó· ‰ÈÂÓÂÚÁ‹ÛÂÈ ·ÔÛ‚¤ÛÂȘ ÛÙËÓ ·Ó·fiÛ‚ÂÛÙË ·Í›· ηٿ Ù· ˘ÔÏÂÈfiÌÂÓ· ¤ÙË. ™Â ÂÚ›ÙˆÛË ‰È·ÎÔ‹˜ Ù˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘ Â·ÁÁ¤ÏÌ·ÙÔ˜ ÏfiÁˆ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰fiÙËÛ˘ ÙÔ˘ ÂÎÌÂÙ·ÏÏÂ˘Ù‹ Î·È ¯ˆÚ›˜ ÌÂÙ·‚›‚·ÛË ·˘ÙÒÓ, Ë Ù˘¯fiÓ ·Ó·fiÛ‚ÂÛÙË ·Í›· ÂÎ›ÙÂÈ Û˘ÓÔÏÈο ηٿ ÙÔ ¤ÙÔ˜ Ù˘ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰fiÙËÛ˘.

ÙÔȘ ÂηÙfi (20%) Î·È ÙÔ˘ ÚÔÛÙ›ÌÔ˘ ÛÙÔ 1/4. ∏ Ì›ˆÛË ‰ÈÂÓÂÚÁÂ›Ù·È ÛÙÔ Ì¤ÚÔ˜ ÙˆÓ ÚfiÛıÂÙˆÓ ÊfiÚˆÓ Î·È ÙÔ˘ ÚÔÛÙ›ÌÔ˘ ÁÈ· ÙÔ ÔÔ›Ô ·ÔÚÚ›ÊıËÎÂ Ë ÚÔÛÊ˘Á‹. ƒ˘ıÌ›ÛÂȘ ÁÈ· ˘Ôı¤ÛÂȘ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ˘·¯ı› ÛÙÔÓ ·˘ÙÔ¤ÏÂÁ¯Ô Î·È ÙËÓ ¿ÚÛË Ù˘ ˘Ô¯Ú¤ˆÛ˘ ‰È·Ê‡Ï·Í˘ ‚È‚Ï›ˆÓ Î·È ÛÙÔȯ›ˆÓ ÀÔı¤ÛÂȘ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ‰ËÏÒÛÂȘ ÔÈ Ôԛ˜ ˘‹¯ıËÛ·Ó ÛÙËÓ ·˘ÙÔÂÚ·›ˆÛË ÁÈ· Ù· ¤Ù‹ ¤ˆ˜ Î·È ÙÔ 2007. Î·È ÁÈ· ÙȘ Ôԛ˜ ηٿ ÙËÓ ËÌÂÚÔÌËÓ›· ¤Ó·Ú͢ ÈÛ¯‡Ô˜ ÙÔ˘ ·ÚfiÓÙÔ˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ·Ú¯›ÛÂÈ Ô ¤ÏÂÁ¯Ô˜ ‹ ¤¯ÂÈ ·Ú¯›ÛÂÈ Î·È ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÂÚ·Ùˆı›, ˘¿ÁÔÓÙ·È ÛÙȘ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ÙÔ˘ ·ÚfiÓÙÔ˜ ∫ÂÊ·Ï·›Ô˘ ÂÚ› ·Ó¤ÏÂÁÎÙˆÓ ˘Ôı¤ÛˆÓ, ÂÊ·ÚÌÔ˙fiÌÂÓˆÓ ÛÙÔ Û‡ÓÔÏfi ÙÔ˘˜ ÙˆÓ ‰È·Ù¿ÍÂˆÓ ·˘ÙÒÓ. ÀÔı¤ÛÂȘ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ‰ËÏÒÛÂȘ ÔÈ Ôԛ˜ ˘‹¯ıËÛ·Ó ÛÙËÓ ·˘ÙÔÂÚ·›ˆÛË ÁÈ· ÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ· ·fi 1.1.2008 ¤ˆ˜ Î·È 31.12.2009, ˘¿ÁÔÓÙ·È ÛÙȘ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ÙÔ˘ ·ÚfiÓÙÔ˜ ∫ÂÊ·Ï·›Ô˘ ÂÚ› ·Ó¤ÏÂÁÎÙˆÓ ˘Ôı¤ÛˆÓ, ˘ÔÏÔÁÈ˙fiÌÂÓÔ˘ ÛÙÔ ÔÈÎÂ›Ô ∂Îηı·ÚÈÛÙÈÎfi ™ËÌ›ˆÌ· ÔÛÔ‡ ÊfiÚÔ˘ ÂÈÛÔ‰‹Ì·ÙÔ˜ ›ÛÔ˘ Ì ÙÔ ó ÙˆÓ ÂÏ¿¯ÈÛÙˆÓ ÔÛÒÓ Î·Ù·‚ÔÏ‹˜ ∞Ó ÂڷȈıÔ‡Ó fiϘ ÔÈ ·Ó¤ÏÂÁÎÙ˜ ¯Ú‹ÛÂȘ ·›ÚÂÙ·È Ë ˘Ô¯Ú¤ˆÛË ‰È·Ê‡Ï·Í˘ ÙˆÓ ‚È‚Ï›ˆÓ Î·È ÛÙÔȯ›ˆÓ fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙȘ ÂڷȈı›Û˜ ¯Ú‹ÛÂȘ ̤¯ÚÈ Î·È ÙË ¯Ú‹ÛË 2005, ·fi ÙËÓ ËÌÂÚÔÌËÓ›· ÂÍfiÊÏËÛ˘ ÙÔ˘ Û˘ÓfiÏÔ˘ ÙˆÓ Û¯ÂÙÈÎÒÓ ÔÛÒÓ. √È ‰È·Ù¿ÍÂȘ ÙÔ˘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ˘ ‰·Ê›Ô˘ ÈÛ¯‡Ô˘Ó Î·È ÁÈ· ˘Ôı¤ÛÂȘ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÂÏÂÁ¯ı› Ì ٷÎÙÈÎfi ¤ÏÂÁ¯Ô ‹ ¤¯Ô˘Ó ÂڷȈı› Ì ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ڇıÌÈÛË, Î·È ÂÊfiÛÔÓ ¤¯ÂÈ ÂÍÔÊÏËı› ‹ ı· ÂÍÔÊÏËı› ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ Ù˘ ÔÊÂÈÏ‹˜. √È ‰È·Ù¿ÍÂȘ Ù˘ ·Ú·ÁÚ¿ÊÔ˘ ·˘Ù‹˜ ‰ÂÓ ÈÛ¯‡Ô˘Ó ÁÈ· ˘Ôı¤ÛÂȘ ÁÈ· ÙȘ Ôԛ˜ ¤¯ÂÈ ˘Ô‚ÏËı› Î·È ÂÎÎÚÂÌ› ηٿ ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË ÈÛ¯‡Ô˜ ÙÔ˘ ÓfiÌÔ˘ ‰‹ÏˆÛË ÊfiÚÔ˘ ÎÏËÚÔÓÔÌÈÒÓ, ‰ˆÚÂÒÓ, ÁÔÓÈÎÒÓ ·ÚÔ¯ÒÓ.

∞Ó Î·È ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ ÙÔ˘ ΢‚ÂÚÓÒÓÙÔ˜ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ ÂÎÊÚ¿˙Ô˘Ó ‰È·ÊˆÓ›Â˜

æËÊ›˙ÂÙ·È ·‡ÚÈÔ Ì ÙË ‰È·‰Èηۛ· ÙÔ˘ ηÙÂ›ÁÔÓÙÔ˜ ∞£∏¡∞, 28.

ΔÔ ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ ÁÈ· ÙËÓ ÂÚ·›ˆÛË ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· „ËÊÈÛÙ› Ì ÙË ‰È·‰Èηۛ· ÙÔ˘ ηÙÂ›ÁÔÓÙÔ˜ ÙËÓ ¶¤ÌÙË, ˆÛÙfiÛÔ ‰ÂÓ Â›Ó·È Ï›ÁÔÈ ÔÈ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ Ô˘ ÂÎÊÚ¿˙Ô˘Ó ÙËÓ ·ÓÙ›ıÂÛ‹ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ Û¯¤‰ÈÔ. ¢ÂÓ ı· ˘¿ÚÍÂÈ Úfi‚ÏËÌ· ηٿ ÙËÓ „ËÊÔÊÔÚ›· ÁÈ· ÙÔ ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ Ù˘ ÂÚ·›ˆÛ˘ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍÂ Ô ÚÒËÓ Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ μÔ˘Ï‹˜ ∞fiÛÙÔÏÔ˜ ∫·ÎÏ·Ì¿Ó˘, ·Ó Î·È ıˆÚ›, fiˆ˜ ›Â, ÏÔÁÈΤ˜ ÙȘ ÂÈÊ˘Ï¿ÍÂȘ Ô˘ ÂÎÊÚ¿˙Ô˘Ó ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ ÙÔ˘ ΢‚ÂÚÓÒÓÙÔ˜ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜, ηıÒ˜ Ë Ú‡ıÌÈÛË ·‰ÈΛ ÙÔ˘˜ Û˘ÓÂ›˜ ÊÔÚÔÏÔÁÔ‡ÌÂÓÔ˘˜. “∂›Ó·È ÓÔÌ›˙ˆ ·Ó·ÌÂÓfiÌÂÓÔ Î·È ÏÔÁÈÎfi Ó· ÂÎÊÚ¿˙ÂÙ·È ÌÈ· ÂÈʇϷÍË Î·È ÂӉ¯Ô̤ӈ˜ Î·È ‰È·ÊˆÓ›·, ÁÈ· ¤Ó· ̤ÙÚÔ ÙÔ ÔÔ›Ô ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙ› ‰›Î·ÈÔ. À¿Ú¯ÂÈ ‚¤‚·È· Ë ·Ó¿ÁÎË, Ë ÌÂÁ¿ÏË, ÁÈ· Ó· ˘¿ÚÍÔ˘Ó ¤ÛÔ‰· ÛÙ· Ù·Ì›· ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜. ∫·È Â‰Ò ˘¿Ú¯ÂÈ ÙÔ ËıÈÎfi ϤÔÓ ˙‹ÙËÌ· Ô˘ Ì·›ÓÂÈ, ηٿ fiÛÔ ÌÔÚ›˜ Ó· ·¢ı‡ÓÂÛ·È ÛÙÔ˘˜ ÌÈÛıˆÙÔ‡˜, ÙÔ˘˜ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯Ô˘˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜ ÎÏ¿‰Ô˘˜ Ô˘ ‰ÂÓ ÊÔÚԉȷʇÁÔ˘Ó (...). ÀÔı¤Ùˆ fiÙÈ Î·È Ô Î. ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ ı· ÙÔ ·ÓÙÈÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È ·˘Ùfi, fiÙÈ ÌÔÚ› ÌÂÓ Ó· ÌË Á›ÓÂÙ·È ‰È·ÊÔÚÂÙÈο, ˘¿Ú¯Ô˘Ó Î·È ¿ÏϘ ·fi„ÂȘ Î·È Û ·˘Ùfi, fï˜ ‰ÂÓ ·‡ÂÈ Ó· Â›Ó·È ¤Ó· ¿‰ÈÎÔ Ì¤ÙÚÔ ÁÈ· ÂΛÓÔ˘˜ Ô˘ Â›Ó·È Û˘ÓÂ›˜” , ·Ó¤ÊÂÚÂ Ô Î. ∫·ÎÏ·Ì¿Ó˘ ÌÈÏÒÓÙ·˜ ÛÙÔÓ Ú·‰ÈÔÛÙ·ıÌfi “9,84” .

ªÈÏÒÓÙ·˜ ÛÙÔÓ Ú·‰ÈÔʈÓÈÎfi ÛÙ·ıÌfi μ∏ª∞ 99,5 ÙÔ Úˆ› Ù˘ ΔÚ›Ù˘, Ô ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ ™Ù¿ı˘ ∫Ô˘ÙÌÂÚ›‰Ë˜ ‰‹ÏˆÛ ˆ˜ ·Ó Î·È ¤¯ÂÈ È‰ÂÔÏÔÁÈ΋˜ ʇÛ˘ ÂÓÛÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ÂÚ·›ˆÛ˘, ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÌÈ· χÛË ·Ó¿Á΢, ηıÒ˜ Ì ۯ‰fiÓ ÙÚ›· ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ·Ó¤ÏÂÁÎÙ˜ ¯Ú‹ÛÂȘ, ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ‰ÂÓ ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ οÓÂÈ Î¿ÙÈ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi Î·È “ηӤӷ˜ ÊÔÚÔÂÏÂÁÎÙÈÎfi˜ Ì˯·ÓÈÛÌfi˜ ‰ÂÓ ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ·ÓÙ·ÔÎÚÈı›” . √ Î. ∫Ô˘ÙÌÂÚ›‰Ë˜ ÛËÌ›ˆÛ ˆ˜ ‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È “ÁÈ· ¿ÏÏË ÌÈ· ÂÚ·›ˆÛË, ·ÏÏ¿ ÁÈ· Ì›· ¿ÏÏË ÂÚ·›ˆÛË” Î·È ÙfiÓÈÛ ˆ˜ “Ì ÙËÓ ÂÚ·›ˆÛË Ì·›ÓÂÈ ÌÈ· ÎfiÎÎÈÓË ÁÚ·ÌÌ‹ Ì ÙÔ Ê·‡ÏÔ ·ÚÂÏıfiÓ, ÂÓÒ ·Ú¿ÏÏËÏ· ÂÓÈÛ¯‡ÔÓÙ·È Ù· ¤ÛÔ‰·” . ∂ÈÛ‹Ì·ÓÂ, ‰Â, ˆ˜ ·ÔÙÂÏ› ÌÈ· ÚfiÎÏËÛË ÁÈ· ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ÙȘ ηٿÏÏËϘ ÂÏÂÁÎÙÈΤ˜ ˘ËÚÂۛ˜” . ¶¿ÓÙˆ˜, fiˆ˜ ÛËÌÂÈÒÓÂÈ Ë ÂÊËÌÂÚ›‰· “Δ· ¡¤·” , ΛÓËÌ· ηٿ Ù˘ ÂÚ·›ˆÛ˘ Û˘ÁÎÚÔÙÂ›Ù·È ÛÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi Ù˘ ∫ÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋˜ √μ¿‰·˜ ÙÔ˘ ¶∞™√∫, ·ÊÔ‡ μÂÙ¿ ÙÔ ÂÂÈÛfi‰ÈÔ Ù˘ ÂÚ·Ûμ¤Ó˘ ¶·Ú·Û΢‹˜ Î·È ¿ÏÏÔÈ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ ÙÔ˘ ΢‚ÂÚÓÒÓÙÔ˜ Îfiμμ·ÙÔ˜ ÚÔÛÙ¤ıËÎ·Ó ÛÙË Ï›ÛÙ· ÂÎÂ›ÓˆÓ Ô˘ ÂÈÎÚ›ÓÔ˘Ó ÙË Û¯ÂÙÈ΋ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›·. ΔË ‰È·ÊˆÓ›· ÙÔ˘ μ ÙÔ μ¤ÙÚÔ Ù˘ ÂÚ·›ˆÛ˘ ‰È·Ù‡ˆÛÂ Ô ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ªÈÏÙÈ¿‰Ë˜ ¶··˚ˆ¿ÓÓÔ˘, ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÔÓÙ¿˜ ÙÔ ¿‰ÈÎÔ fi¯È μfiÓÔ ˆ˜ ÚÔ˜ ÙË ‰È·‰Èηۛ·, ·ÏÏ¿ ηÈ

ˆ˜ ÚÔ˜ ÙËÓ Ô˘Û›·. √ ¡›ÎÔ˜ ™·Ï·ÁÈ¿ÓÓ˘, ÌÈÏÒÓÙ·˜ ÛÙÔ ∫·Ó¿ÏÈ 1, ÂμÊ·Ó›ÛÙËΠηÙËÁÔÚËμ·ÙÈο ·ÓÙ›ıÂÙÔ˜ μ ÙË Ú‡ıμÈÛË Ù˘ ÂÚ·›ˆÛ˘, Û¯ÔÏ›·Û fiÙÈ “¤Ú¯ÂÙ·È ·fi ÙÔ... ÛÎÔ˘ȉÔÙÂÓÂΤ ÙˆÓ ÔÈÎÔÓÔμÈÎÒÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ ÚÔËÁÔ‡μÂÓˆÓ ‰ÂηÂÙÈÒÓ” , › fiÙÈ “Â›Ó·È μ¤ÙÚÔ ¿ıÏÈÔ Î·È Î˘ÓÈÎfi” Î·È ÙfiÓÈÛ fiÙÈ “›μ·ÛÙ ·ÓÙ›ıÂÙÔÈ Î·È ÔÚÁÈÛμ¤ÓÔÈ μ ٤ÙÔȘ ÔÏÈÙÈΤ˜” , ÁÈ· Ó· ηٷϋÍÂÈ ˆ˜ “‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Î·Ó¤Ó·Ó Ó· μ·˜ Ô‰ËÁ› ·Û˘ÏÏfiÁÈÛÙ· Û ‰ÈÏ‹μμ·Ù· fiˆ˜ ‹ ÙÔ „ËÊ›˙ÂȘ ‹ ¯ÚÂÔÎÔ› Ô ÙfiÔ˜, Ô‡Ù ӷ ··ÓÙ¿μ Û ·˘Ù¿ μ ÙÚfiÔ Ô˘ Ó· Ù·ÂÈÓÒÓÂÈ ÙÔ˘˜ ¤ÓÙÈμÔ˘˜ Ôϛ٘” . ΔËÓ ›‰È· ÒÚ·, Ô ∫Ô˙·Ó›Ù˘ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ¶¿ÚȘ ∫Ô˘ÎÔ˘ÏfiÔ˘ÏÔ˜ Û¯ÔÏ›·Û ÛÙÔ ƒ¿‰ÈÔ 9 ˆ˜ ÚÒÙ· ·’ fiÏ· “Ú¤ÂÈ Ó· ‚¿˙Ô˘μ ÂÚ·›ˆÛË Û μ‡ıÔ˘˜ μ ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ÔÚÂ˘Ù‹Î·μ ˆ˜ ÎÔÈÓˆÓ›· Î·È ˆ˜ ¶∞™√∫, Î·È ÂÚ·›ˆÛË ÛÙËÓ ÂμμÔÓ‹ μ·˜ ÛÙÔ ªÓËμfiÓÈÔ” . √ Î. ∫Ô˘ÎÔ˘ÏfiÔ˘ÏÔ˜ ÂÎÊÚ¿˙ÔÓÙ·˜ ÙËÓ ·ÓÙ›ıÂÛ‹ ÙÔ˘ μ ÙÔ μ¤ÙÚÔ Â› ˆ˜ ÙÔ ªÓËμfiÓÈÔ “‰ÂÓ Â›Ó·È Ô‡Ù ¢·ÁÁ¤ÏÈÔ, Ô‡Ù ‰·›μÔÓ·˜” , ÂÓÒ ·Ú·Ù‹ÚËÛ ˆ˜ “Ù· ‚¿ÚË Î·Ù·Ó¤μÔÓÙ·È μÔÓÔμÂÚÒ˜ Î·È Â›Ó·È μÂÛÔÚfiıÂÛμË Ë ·fi‰ÔÛË ÙˆÓ μ¤ÙÚˆÓ” . ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, Ô Î. ∫Ô˘ÎÔ˘ÏfiÔ˘ÏÔ˜ ¿ÛÎËÛ ÎÚÈÙÈ΋ ÛÙÔ ÔÈÎÔÓÔμÈÎfi ÂÈÙÂÏÂ›Ô Ï¤ÁÔÓÙ·˜ ˆ˜ “Ë Ú¢ÛÙfiÙËÙ· ¤¯ÂÈ Î·Ù·ÓÙ‹ÛÂÈ ÙÔ ÈÔ Û‡ÓÙÔμÔ ·Ó¤Î‰ÔÙÔ ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿” . ™ÙËÓ ∫ÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋ √μ¿‰· ¿ÏÈ ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ı› Ó· ÂÈÎÚ·Ù› ·Ó·‚Ú·Ûμfi˜, ÂÓÒ ÔÏ-

ÏÔ› ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ ıˆÚÔ‡Ó fiÙÈ Ë ·ÈÙ›· ÁÈ· ÙËÓ ÔÔ›· ‰ÈÔÁÎÒıËΠÙÔ ı¤μ· Ù˘ ÂÚ·›ˆÛ˘ ÂÓÙfi˜ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ ÔÊ›ÏÂÙ·È ÛÙÔ fiÙÈ ‰ÂÓ Û˘ÁÎÏ‹ıËΠÙÔ ·Úμfi‰ÈÔ ∫Δ∂ √ÈÎÔÓÔμÈÎÒÓ ÒÛÙ ӷ ·ÔÚÚÔÊËıÔ‡Ó ÔÈ ÎÚ·‰·ÛμÔ›, ·ÏÏ¿ ¯ˆÚ›˜ Î·μ›· ÂÛˆÙÂÚÈ΋ ÂÂÍÂÚÁ·Û›· ÔÈ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ ͤÛ·Û·Ó ÛÙËÓ ÂÈÙÚÔ‹ ÂÓÒÈÔÓ ‚Ô˘Ï¢ÙÒÓ Î·È ÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ ÎÔμμ¿ÙˆÓ. °È· ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ¤¯ÂÈ ¯·Ï·ÚÒÛÂÈ Ë ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙˆÓ ∫ÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈÎÒÓ ΔÔμ¤ˆÓ ∂ÚÁ·Û›·˜ ‰Â›¯ÓÔ˘Ó ÚÔ˜ ÙËÓ ÎÂÓ‹ ı¤ÛË ÙÔ˘ ÁÚ·μμ·Ù¤· Ù˘ ∫ÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋˜ √μ¿‰·˜, Ë ÔÔ›· ‰ÂÓ ·Ó·μ¤ÓÂÙ·È Ó· Î·Ï˘Êı› ÚÈÓ ·fi ÙËÓ ¶¤μÙË 7 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘. ¶¿ÓÙˆ˜ Ô Î˘‚ÂÚÓËÙÈÎfi˜ ÂÎÚfiÛˆÔ˜ °ÈÒÚÁÔ˜ ¶Âٷψً˜ Û¯ÔÏÈ¿˙ÔÓÙ·˜ ÙȘ “‰È·ÊˆÓ›Â˜” ‚Ô˘Ï¢ÙÒÓ Â› fiÙÈ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ÙÔ˘˜ ıˆÚ› Î·È ÙÔ˘˜ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ ˆ˜ ·˘ÙfiÓÔ̘ ÔÏÈÙÈΤ˜ ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ˜ Î·È ÚfiÛıÂÛ fiÙÈ ·˘Ù¤˜ ÔÈ Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ Â›Ó·È ÙÔ “Ô͢ÁfiÓÔ” Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ ˙ˆ‹˜. ΔfiÓÈÛ ‰Â fiÙÈ ‰ÂÓ Ù›ıÂÙ·È ı¤Ì· ÎÔÌÌ·ÙÈ΋˜ ÂÈı·Ú¯›·˜ ÁÈ· ÙËÓ „ËÊÔÊÔÚ›· Â› ÙÔ˘ ÓÔÌÔۯ‰›Ô˘ Î·È ÛËÌ›ˆÛ fiÙÈ “ÔÈ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ ÂÎÊÚ¿ÛÙËÎ·Ó fiˆ˜ ¤ÚÂ ÛÙËÓ ÂÈÙÚÔ‹ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÀÔı¤ÛÂˆÓ ÎÈ ÂÌ›˜ ·˘Ù‹ ÙËÓ ¤ÎÊÚ·ÛË ÙË Û‚fiÌ·ÛÙÂ Î·È ÙËÓ ·ÚÔÙÚ‡ÓÔ˘Ì ÎÈfiÏ·˜” . “H ÂÚ·›ˆÛË Ô˘ ÚÔˆıԇ̠ÂÌ›˜ Î·È ı· „ËÊ›ÛÔ˘Ì ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Î·Ì›· Û¯¤ÛË Ì ÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ, ‰ÂÓ ÂÈÙ›ÓÂÈ ÙË ÊÔÚÔÏÔÁÈ΋ Û·ıÚfiÙËÙ·” .

μÔ˘ÙÈ¿ 1,59% ÙÔ˘ ¢Â›ÎÙË ÛÙÔ ÃÚËÌ·ÙÈÛÙ‹ÚÈÔ ∞£∏¡∞, 28.

™Â ÙˆÙÈ΋ ÙÚԯȿ ÎÈÓ‹ıËÎÂ Î·È Û‹ÌÂÚ· Ë ¯ÚËÌ·ÙÈÛÙËÚȷ΋ ·ÁÔÚ¿, Ì ÙȘ ÙÚ·Â˙ÈΤ˜ ÌÂÙÔ¯¤˜ Ó· ‰¤¯ÔÓÙ·È ÈÛ¯˘Ú¤˜ ȤÛÂȘ. O °ÂÓÈÎfi˜ ¢Â›ÎÙ˘ ΔÈÌÒÓ ¤ÎÏÂÈÛ ÛÙȘ 1.472,50 ÌÔÓ¿‰Â˜ ÛËÌÂÈÒÓÔÓÙ·˜ ÙÒÛË 23,83 ÌÔÓ¿‰ˆÓ, ‹ Û ÔÛÔÛÙfi 1,59%. ∂Ó‰ÔÛ˘Ó‰Úȷο Ô ‚·ÛÈÎfi˜ ¯ÚËÌ·ÙÈÛÙËÚÈ·Îfi˜ ‰Â›ÎÙ˘ η٤ÁÚ·„ ηÙÒÙÂÚË ÙÈÌ‹ ÛÙȘ 1.460,54 ÌÔÓ¿‰Â˜, fiÙ·Ó ÛËÌ›ˆÓ ·ÒÏÂȘ ¤ˆ˜ Î·È 2,39%. √ ‰Â›ÎÙ˘ FTSE/ASE 20 ¤ÎÏÂÈÛ ÛÙȘ 707,61 ÌÔÓ¿‰Â˜, Ì ÙÒÛË Û ÔÛÔÛÙfi 2,43%, ÂÓÒ Ô ‰Â›ÎÙ˘ FTSE/ASE 40 ¤ÎÏÂÈÛ ÛÙȘ 1.640,06 ÌÔÓ¿‰Â˜, Ì ÙÒÛË Û ÔÛÔÛÙfi 1,39%. √ ‰Â›ÎÙ˘ FTSE/ASE SMALLCAP 80 ¤ÎÏÂÈÛ ÛÙȘ 276,17 ÌÔÓ¿‰Â˜, Ì ÙÒÛË Û ÔÛÔÛÙfi 1,67%, ÂÓÒ Ô ‰Â›ÎÙ˘ FTSE 140 ¤ÎÏÂÈÛ ÛÙȘ 1.602,63 ÌÔÓ¿‰Â˜, Ì ·ÒÏÂȘ Û ÔÛÔÛÙfi 2,31%. √ ‰Â›ÎÙ˘ Ftse/Athex International ¤ÎÏÂÈÛ ÛÙȘ 1.876,36 ÌÔÓ¿‰Â˜, Ì ÙÒÛË 2,31%. ∞fi ÙȘ ÌÂÙÔ¯¤˜ ÙÔ˘ ‰Â›ÎÙË Ù˘ ˘„ËÏ‹˜ ÎÂÊ·Ï·ÈÔÔ›ËÛ˘ Ì ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ·ÒÏÂȘ ¤ÎÏÂÈÛ·Ó ÔÈ ÌÂÙÔ¯¤˜ Ù˘ ∂ıÓÈ΋ (-3,15%), Ù˘ ∫‡ÚÔ˘ (6,53%), Ù˘ Atebank (-6,19%), Ù˘ Eurobank (-5,03%), Ù˘ Alpha Bank (-4,99%), ÙÔ˘ Δ.Δ (-3,64%) Î·È Ù˘ ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ (3,26%). ∞ÓÙÈı¤Ùˆ˜ Ì ÛËÌ·ÓÙÈο Î¤Ú‰Ë ¤ÎÏÂÈÛ·Ó ÔÈ ÌÂÙÔ¯¤˜ Ù˘ ¢∂∏ (+1,12%) Î·È Ù˘ Coca Cola (+1,53%). √È ÂÈ̤ÚÔ˘˜ ‰Â›ÎÙ˜ ¤ÎÏÂÈÛ·Ó ˆ˜ ÂÍ‹˜: ∞ÛÊ¿ÏÂȘ: 1.627,07 -3,14%, μÈÔÌ˯·ÓÈο ¶ÚÔ˚fiÓÙ· Î·È ÀËÚÂۛ˜: 3.120,82 +0,02%, ∂ÌfiÚÈÔ: 1.690,97 -3,20%, ∫·Ù·Û΢¤˜ Î·È ÀÏÈο: 2.203,23 -0,40%, ª¤Û· ∂ÓË̤ڈÛ˘: 1.348,11 1,69%, ¶ÂÙڤϷÈÔ Î·È ∞¤ÚÈÔ: 2.264,12 +0,21%, ¶ÚÔÛˆÈο Î·È √ÈÎȷο ¶ÚÔ˚fiÓÙ·: 2.752,09 -0,12%, ¶ÚÒÙ˜ ‡Ï˜: 2.118,70 -0,64%, Δ·Í›‰È· Î·È ·Ó·„˘¯‹: 2.071,95 -0,94%, Δ¯ÓÔÏÔÁ›·: 701,42 -2,27%, ΔËÏÂÈÎÔÈӈӛ˜: 1.458,86 2,03%, ΔÚ¿Â˙˜: 1.480,78 4,18%, ΔÚfiÊÈÌ· Î·È ¶ÔÙ¿: 6.855,04 +1,55%, ÀÁ›·: 1.891,05 -2,32%, ÀËÚÂۛ˜ ∫ÔÈÓ‹˜ øʤÏÂÈ·˜: 3.189,24 +1,46%, ÃËÌÈο: 6.063,02 0,94%, ÃÚËÌ·ÙÔÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ ÀËÚÂۛ˜: 2.009,38 -3,05% 39 ÌÂÙÔ¯¤˜ ÎÈÓ‹ıËÎ·Ó ·ÓÔ‰Èο, 133 ÙˆÙÈο Î·È 43 ·Ú¤ÌÂÈÓ·Ó ÛÙ·ıÂÚ¤˜. ΔË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ¿ÓÔ‰Ô ÛËÌ›ˆÛ·Ó ÔÈ ÌÂÙÔ¯¤˜: ∂‰Ú·ÛË +10,00%, ∫ƒπ-∫ƒπ +9,09%, Space Hellas +8,89% Î·È ªÔ˘Ù¿Ú˘(Î) +8,33%. ΔË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÙÒÛË Î·Ù¤ÁÚ·„·Ó ÔÈ ÌÂÙÔ¯¤˜:∂ÏÊ›ÎÔ(ÎÔ) -18,87%, Logismos -16,98%, ATTI-KAT -13,33% Î·È Dionic -11,36%. ∏ ·Í›· ÙˆÓ Û˘Ó·ÏÏ·ÁÒÓ ·Ó‹Ïı ÛÙ· 118,133 ÂηÙ. ¢ÚÒ. ΔÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ fiÁÎÔ Û˘Ó·ÏÏ·ÁÒÓ ·ÚÔ˘Û›·Û·Ó ÔÈ ÌÂÙÔ¯¤˜ ÙˆÓ ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ: ∂ıÓÈ΋ Ì 7.302.846 ÙÂÌ¿¯È·, ∫‡ÚÔ˘ Ì 2.151.251, Alpha Bank Ì 1.466.186 Î·È MIG Ì 1.375.972 ÙÂÌ¿¯È·. ΔË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ·Í›· Û˘Ó·ÏÏ·ÁÒÓ ÛËÌ›ˆÛ·Ó ÔÈ ÌÂÙÔ¯¤˜ ÙˆÓ ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ: ∂ıÓÈ΋ Ì 53,599 ÂηÙ. ¢ÚÒ, Coca Cola Ì 13,447, ∫‡ÚÔ˘ Ì 7,973 Î·È Alpha Bank Ì 6,559 ÂηÙ. ¢ÚÒ. ∏ Û˘ÓÔÏÈ΋ ÎÂÊ·Ï·ÈÔÔ›ËÛË Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜ ‰È·ÌÔÚÊÒıËΠÛÙ· 55,311 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ.


34

Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 29 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2010

Δ™∞ª¶π√¡™ §π°∫

∂ÎÙfi˜ ¤‰Ú·˜ ӛΘ ÁÈ· ª¿ÁÂÚÓ Î·È ƒÂ¿Ï ª·‰Ú. ∞¡√π•∂ ¯ı˜ Ë “·˘Ï·›·” Ù˘ 2˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ Ù˘ Ê¿Û˘ ÙˆÓ ÔÌ›ÏˆÓ ÛÙÔ ΔÛ¿ÌÈÔÓ˜ §ÈÁÎ Ì ÙȘ ª¿ÁÂÚÓ ªÔÓ¿¯Ô˘, ƒÂ¿Ï ª·‰Ú›Ù˘, ™·¯Ù¿Ú Î·È ÕÚÛÂÓ·Ï Ó· ÂÙ˘¯·›ÓÔ˘Ó ÛÔ˘‰·›Â˜ ÂÎÙfi˜ ¤‰Ú·˜ ӛΘ. √È μ·˘·ÚÔ› Ì ÛÎfiÚÂÚ ÙÔÓ ™‚·˚ÓÛÙ¿ÈÁÎÂÚ, Ô ÔÔ›Ô˜ ¤Ù˘¯Â ‰‡Ô ÁÎÔÏ, ¤Ú·Û·Ó ÓÈÎËÊfiÚ· ·fi ÙËÓ μ·ÛÈÏ›· Ì 2-1, ·Ó Î·È ‚Ú¤ıËÎ·Ó Ó· ¯¿ÓÔ˘Ó ·fi ÙÔ˘˜ ∂Ï‚ÂÙÔ‡˜ ÛÙÔ ÚÒÙÔ ËÌ›¯ÚÔÓÔ. ∏ ƒÂ¿Ï Ì ÙÔÓ ¡ÙÈ ª·Ú›· Ó· ÛÎÔÚ¿ÚÂÈ ÛÙÔ 82’ ÂÈÎÚ¿ÙËÛ Ì 1-0 Ù˘ √Û¤Ú ÛÙË °·ÏÏ›·. ∏ ™·¯Ù¿Ú ‹Ù·Ó ηٷÈÁÈÛÙÈ΋ ÛÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ËÌ›¯ÚÔÓÔ ÛÙËÓ ¶ÔÚÙÔÁ·Ï›·, ·›ÚÓÔÓÙ·˜ “ηı·Ú‹” Ó›ÎË ·fi ÙËÓ ªÚ¿Áη Ì 30, ÂÓÒ ÛÙÔ μÂÏÈÁÚ¿‰È Ë ÕÚÛÂÓ·Ï, ·Ó Î·È ·ÁˆÓ›ÛÙËΠ̠ÔÏϤ˜ ·Ô˘Û›Â˜, ¤Ú·Û ÓÈÎËÊfiÚ· Ì 3-1, ÓÈÎÒÓÙ·˜ ÙËÓ ¶·ÚÙÈ˙¿Ó. √È ‰‡Ô ÔÌ¿‰Â˜ ¤¯·Û·Ó ·fi ¤Ó· ¤Ó·ÏÙÈ. ∏ ¶·ÚÙÈ˙¿Ó Ì ÙÔÓ ∫ÏÂfi Î·È Ë ÕÚÛÂÓ·Ï Ì ÙÔÓ ∞ÚÛ¿‚ÈÓ. ™Ù· ˘fiÏÔÈ· Ù¤ÛÛÂÚ· ·È¯Ó›‰È· ÔÈ ÁË‰ԇ¯ÔÈ ÛËÌ›ˆÛ·Ó ÙÚÂȘ ӛΘ, ÂÓÒ ¤Ó· Ì·Ù˜ ¤ÏËÍ ÈÛfi·ÏÔ. ∏ ƒfiÌ· Ù· ‚ڋΠ...ÛÎÔ‡Ú· ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙËÓ ∫ÏÔ˘˙ ÂÓÙfi˜ ¤‰Ú·˜, ¤¯·Û ÔÏϤ˜ ¢ηÈڛ˜ ÁÈ· ÁÎÔÏ, ÁÈ· Ó· ÎÂÚ‰›ÛÂÈ ÙÂÏÈο Ì 2-1 (fiÏ· Ù· ÁÎÔÏ ÛËÌÂÈÒıËÎ·Ó ÛÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ËÌ›¯ÚÔÓÔ). ∏ ΔÛ¤ÏÛÈ Â‡ÎÔÏ· ÂÈÎÚ¿ÙËÛ Ì 2-0 Ù˘ ª·ÚÛ¤ÈÁ, Ì ٷ ‰‡Ô Ù¤ÚÌ·Ù· Ó· ÛËÌÂÈÒÓÔÓÙ·È ÛÙÔ ÚÒÙÔ Ì¤ÚÔ˜. ™ÙË ªfiÛ¯· Ë ™·ÚÙ¿Î ‰Â ‰˘ÛÎÔχÙËΠӷ ÓÈ΋ÛÂÈ ÙËÓ ∑›ÏÈÓ· Ì 30, ÂÓÒ Ù¤ÏÔ˜ ÛÙÔ ÕÌÛÙÂÚÓÙ·Ì, ÕÁÈ·Í Î·È ª›Ï·Ó ¤ÌÂÈÓ·Ó ÛÙÔ 1-1 ™˘ÓÔÙÈο Ù· ¯ıÂÛÈÓ¿ ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ÛÙÔ ΔÛ¿ÌÈÔÓ˜ §ÈÁÎ ¤¯Ô˘Ó ˆ˜ ÂÍ‹˜: 5Ô˜ fiÌÈÏÔ˜ ƒfiÌ·-∫ÏÔ˘˙ .........................................2-1 (69’ ªÂͤ˜, 71’ ªÔÚȤÏÔ-78’ ƒ¿ÓÙ·) μ·ÛÈÏ›·-ª¿ÁÂÚÓ ªÔÓ. ................1-2 (18’ ºÚ¿È-56’ ÂÓ., 89’ ™‚·˚ÓÛÙ¿ÈÓÁÎÂÚ) 6Ô˜ fiÌÈÏÔ˜ ™¿ÚÙ·Î ªfiÛ¯·˜-∑›ÏÈÓ· ................3-0 (34’, 61’ ∞Ú›, 89’ ÿÌÛÔÓ) ΔÛ¤ÏÛÈ-ª·ÚÛ¤ÈÁ .................................2-0 (7’ Δ¤ÚÈ, 28’ ÂÓ. ∞ÓÂÏο) 7Ô˜ fiÌÈÏÔ˜ ÕÁÈ·Í-ª›Ï·Ó ........................................1-1 (23’ ÷ÌÓÙ·Ô˘›-37’ πÌÚ·˚ÌÔ‚ÈÙ˜) √Û¤Ú-ƒÂ¿Ï ª·‰Ú. ..............................0-1 (82’ ¡ÙÈ ª·Ú›·) 8Ô˜ fiÌÈÏÔ˜ ªÚ¿Áη-™·¯Ù¿Ú .............................0-3 (56’, 72’ ∞ÓÙÚÈ¿ÓÔ, 90’ ÂÓ. ∫fiÛÙ·) ¶·ÚÙÈ˙¿Ó-ÕÚÛÂÓ·Ï............................ 1-3 (33’ ÂÓ. ∫ÏÂfi-15’ ∞ÚÛ¿‚ÈÓ, 71’ ™·Ì¿Î, 82’ ™ÎÈÏ·Û›)

™˘Ó¿ÓÙËÛË Ù˘ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ ∂ÚÁ·Û›·˜ Ì ÙËÓ ∂™∂∂

¶ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ· Ë ¿Ù·ÍË Ù˘ ·‰‹ÏˆÙ˘ ÂÚÁ·Û›·˜ ϤÂÈ Ë §Ô‡Î· ∫·ÙÛ¤ÏË ∞£∏¡∞, 28.

¿Ù·ÍË Ù˘ ·‰‹ÏˆÙ˘ ÂÚÁ·Û›·˜ ̤ۈ Ù˘ ‚ÂÏÙ›ˆÛ˘ Ù˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘ ™ÒÌ·ÙÔ˜ ∂ÈıÂÒÚËÛ˘ ∂ÚÁ·Û›·˜ Î·È Ë ‰È·Ê·Ó‹˜ Î·È ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈ΋ ‰È·¯Â›ÚÈÛË ÙˆÓ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÒÓ Ù·Ì›ˆÓ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÙÔ˘˜ ‚·ÛÈÎÔ‡˜ ÛÙfi¯Ô˘˜ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ∂ÚÁ·Û›·˜, fiˆ˜ ·Ó¤ÊÂÚÂ Ë ˘Ô˘ÚÁfi˜ §Ô‡Î· ∫·ÙÛ¤ÏË ÛÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛ‹ Ù˘ ÙËÓ ΔÚ›ÙË Ì ÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË Ù˘ ∂™∂∂, ÂÓÒ ÙÔ ™∂¶∂ ÂÎÙÈÌ¿ fiÙÈ Ë ·‰‹ÏˆÙË ÂÚÁ·Û›· ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È Û ÔÛÔÛÙ¿ ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ 50% ÛÙÔ˘˜ “¢·›ÛıËÙÔ˘˜” ÎÏ¿‰Ô˘˜” . √È ‚·ÛÈΤ˜ ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ˜ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ, ‰‹ÏˆÛÂ Ë ˘Ô˘ÚÁfi˜, ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙË ‰È·Ê¿ÓÂÈ· Î·È ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ‰È·¯Â›ÚÈÛ˘ ÙˆÓ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÒÓ Ù·Ì›ˆÓ Ì ÛÙfi¯Ô ÙËÓ ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈÛË ·ÍÈÔÚÂÒÓ Û˘Óٿ͈Ó, ÙËÓ ÛÙ‹ÚÈÍË ÙˆÓ ı¤ÛÂˆÓ ÂÚÁ·Û›·˜ Î·È ÙËÓ ‰È·ÌfiÚʈÛË ÂÓfi˜ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ‰··ÓÒÓ. ∂›Û˘, ȉȷ›ÙÂÚË ¤ÌÊ·ÛË ı· ‰Ôı›

ÛÙËÓ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÂÓfi˜ “‰È¯Ù˘Ô‡” ∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜ ∞ÛÊ¿ÏÈÛ˘ ηıÒ˜ Û ÂÚÈfi‰Ô˘˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÎÚ›Û˘ Ì ÙËÓ ‡ÊÂÛË Ó· ÚԂϤÂÙ·È Ó· Î˘Ì·Óı› ·fi 3,8% ¤ˆ˜ 4,1% Î·È Ù· 3/10 (28%) ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ Ó· ˙Ô˘Ó Î¿Ùˆ ·fi ÙÔ fiÚÈÔ Ù˘ ÊÙÒ¯ÂÈ·˜ ÙÔ ı¤Ì· ·˘Ùfi Â›Ó·È È‰È·›ÙÂÚ· ÛËÌ·ÓÙÈÎfi, fiˆ˜ ÂÍ‹ÁËÛÂ Ë ˘Ô˘ÚÁfi˜. ∏ ∂™∂∂ ÂͤıÂÛ ٷ ‚·ÛÈο ˙ËÙ‹Ì·Ù· Ô˘ ··Û¯ÔÏÔ‡Ó ÙÔÓ ÂÌÔÚÈÎfi ÎÏ¿‰Ô Î·È ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙȘ ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ˜ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ. Î·È È‰È·›ÙÂÚ· ÙËÓ ·ÓËÛ˘¯›· ÁÈ· ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ ÙÔ˘ √∞∂∂, ·ÊÔ‡ ÔÈ ‰˘ÛÌÂÓ›˜ Û˘Óı‹Î˜ Ô˘ Ï‹ÙÙÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔ˘˜ ÂÌfiÚÔ˘˜ ¤¯Ô˘Ó ·Ó·fiÊ¢ÎÙ· ÌÂÁ¿Ï˜ ÂÈÙÒÛÂȘ ÛÙ· ¤ÛÔ‰· ÙÔ˘ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡. ΔÔÓ›ÛÙËÎÂ Ë ÎÚÈÛÈÌfiÙËÙ· ÙˆÓ ÚˆÙÔ‚Ô˘ÏÈÒÓ ÁÈ· ÙËÓ ÂȉfiÙËÛË ÙˆÓ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÒÓ ÂÈÛÊÔÚÒÓ ÛÙȘ ªÌ∂, ·ÊÔ‡ ÁÈ· ÙËÓ ∂™∂∂ ·ÚÈÔ Ì¤ÏËÌ· ı· Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È Ë ‰È·Ù‹ÚËÛË ÙÔ˘ ‰ËÌfiÛÈÔ˘ Î·È ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·

ÙÔ˘ √∞∂∂, ÒÛÙ ӷ ÂÍ·ÛÊ·ÏÈÛÙ› ÚÒÙÈÛÙ· Ë ‚ȈÛÈÌfiÙËÙ¿ ÙÔ˘. ∂ÈϤÔÓ, Û fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÙÔÓ √∞∂¢, Ë ∂™∂∂ ÂÈÛ‹Ì·Ó ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË ‰È·ÌfiÚʈÛ˘ ÛÙÔ¯Â˘Ì¤ÓˆÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ªÌ∂ ηıÒ˜ Î·È ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ Î·Ù¿ÚÙÈÛ˘, Ì ÛÙfi¯Ô ÙËÓ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈ΋ ·Ó·‚¿ıÌÈÛË ÙˆÓ ‰ÂÍÈÔÙ‹ÙˆÓ ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÈÓÔ˘ ‰˘Ó·ÌÈÎÔ‡ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ÂÌÔÚ›Ô˘. ∫·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ Û˘Ó¿ÓÙËÛ˘, ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËÎ·Ó ·fi ÙËÓ ∂™∂∂ Ù· ™˘Á¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÔ‡ÌÂÓ· ¶ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÛÙËÓ ∂Ó›Û¯˘ÛË Ù˘ £ÂÛÌÈ΋˜ πηÓfiÙËÙ·˜ ÙˆÓ ∫ÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ∂Ù·›ÚˆÓ, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ ∂ȯÂÈÚËÛÈ·ÎÔ‡ ¶ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ “∞Ó¿Ù˘ÍË ∞ÓıÚÒÈÓÔ˘ ¢˘Ó·ÌÈÎÔ‡” .

∫·Ï¿˙ÂÈ Ë ·‰‹ÏˆÙË ÂÚÁ·Û›· ÂÎÙÈÌ¿ ÙÔ ™∂¶∂ ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, Ô ÂȉÈÎfi˜ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ ™∂¶∂ ª.ÿϷÚ˘, Û ÛÂÌÈÓ¿ÚÈÔ ÙËÓ ΔÚ›ÙË ÁÈ· ÙËÓ ·‰‹ÏˆÙË ÂÚÁ·Û›·, ·Ó¤ÊÂÚ ¤Ú¢ӷ ¶·Ú·ÙËÚËÙËÚ›Ô˘ ∞·Û¯fiÏËÛ˘ Ô˘

ÙÔÔıÂÙ› ÙËÓ ·Ú·ÔÈÎÔÓÔÌ›· Û 29% ÙÔ˘ ÂÈÛ‹ÌÔ˘ ∞∂¶, ÛÙËÓ ÔÔ›· Ì¿ÏÈÛÙ· ··Û¯ÔÏÂ›Ù·È ÙÔ 26% ÙÔ˘ ÂÚÁ·ÙÈÎÔ‡ ‰˘Ó·ÌÈÎÔ‡ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· Ì ·˘ÍËÙÈΤ˜ Ù¿ÛÂȘ. μ·ÛÈṲ̂ÓÔ˜ Û ÛÙÔȯ›· ¿ÏÏ˘ ÌÂϤÙ˘, Ô ∂¢ ÙÔ˘ ™∂¶∂ ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛ fiÙÈ Ë ·‰‹ÏˆÙË ÂÚÁ·Û›· ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÂÎÙÈÌ¿Ù·È fiÙÈ ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È Û 38% ÛÙÔÓ ÙÔ̤· Ù˘ ÂÛÙ›·Û˘, 50% Û ηÊÂÙ¤ÚȘ Î·È Ì·Ú, 55% ÛÙË Ó˘¯ÙÂÚÈÓ‹ ‰È·ÛΤ‰·ÛË, 25% ÛÙË ÊÈÏÔÍÂÓ›·, 30% ÛÙȘ Ù·¯˘ÌÂÙ·ÊÔÚ¤˜, 60% ÛÙȘ ‰È·ÓÔ̤˜ ηْ Ô›ÎÔÓ, ¿Óˆ ·fi 25% ÛÙȘ ˘ËÚÂۛ˜ ·ÛÊ·Ï›·˜, 43% ÛÙËÓ Î·ı·ÚÈfiÙËÙ·, 38% ÛÙȘ ηٷÛ΢¤˜ Î·È 26% ÛÙË ÌÂÙ·Ô›ËÛË. ø˜ ·Èٛ˜ Ù˘ ·‰‹ÏˆÙ˘ ÂÚÁ·Û›·˜ Ô ª.ÿϷÚ˘ ·Ó¤ÊÂÚ ÙÔ ‡„Ô˜ ÙˆÓ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÒÓ ÂÈÛÊÔÚÒÓ, ÙÔ˘˜ ÈÛ¯‡ÔÓÙ˜ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎÔ‡˜ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ¤˜, ÙÔ ÔÛÔÛÙfi ·ÓÂÚÁ›·˜, ÙËÓ ¤ÎÙ·ÛË Ù˘ ·˘ÙÔ··Û¯fiÏËÛ˘, ÙȘ ÌÂÙ·Ó·ÛÙ¢ÙÈΤ˜ ÚÔ¤˜ ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ·ÁÔÚ¿ ÂÚÁ·Û›·˜ Î·È ÙË ‰È·¯ÚÔÓÈ΋ ÂͤÏÈÍË ÙˆÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎÒÓ ·Ô‰Ô¯ÒÓ.

Δ˘ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ∞ÓÙ·ÁˆÓÈÛÌÔ‡

™ÙÔ ÛÙfi¯·ÛÙÚÔ ÔÈ ÙÈ̤˜ ÙˆÓ ÔÏ˘ÂıÓÈÎÒÓ ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ ∞£∏¡∞, 28.

Δ· ‚·ÛÈο ηٷӷψÙÈο ·Á·ı¿ ÔÏ˘ÂıÓÈÎÒÓ ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ Î·È ÔÈ ˘ËÚÂۛ˜ Ô˘ Û¯ÂÙ›˙ÔÓÙ·È Ì ٷ ÎÏÂÈÛÙ¿ Â·Á-

Á¤ÏÌ·Ù· Î·È ÔÈ ÙÈ̤˜ ÙÔ˘˜ “˙˘Á›˙Ô˘Ó” ·ÎÚÈ‚¿ ÛÙÔ Î·Ï¿ıÈ Ù˘ ÓÔÈÎÔÎ˘Ú¿˜, ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÙË ‚·ÛÈ΋ ÂÚ¢ÓËÙÈ΋ ÛÙfi¯Â˘ÛË Ù˘ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ∞-

∫·Ù·‰›ÎË ÁÈ· ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌfi

ÓÙ·ÁˆÓÈÛÌÔ‡ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·Ì¤Ûˆ˜ ÚÔÛ¯›˜ Ì‹Ó˜. ∞˘Ùfi ·ÔÊ·Û›ÛÙËΠ۠¢Ú›· Û‡ÛÎÂ„Ë Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠۋÌÂÚ· ÛÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ Î·È ∞ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ·˜ ÛÙËÓ Ï·Ù›· ∫¿ÓÈÁÁÔ˜ ˘fi ÙÔÓ ˘Ô˘ÚÁfi Î. ª. ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˚‰Ë Ì ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘ ˘Ê˘Ô˘ÚÁÔ‡ Î. ¡Ù.

™Â Ê˘Ï¿ÎÈÛË 10 ÌËÓÒÓ Ì ·Ó·ÛÙÔÏ‹ ηٷ‰›Î·Û ÙÔ ΔÚÈÌÂϤ˜ ¶ÏËÌÌÂÏÂÈÔ‰ÈÎÂ›Ô μfiÏÔ˘ ‰‡Ô ÓËÈ·ÁˆÁÔ‡˜ (·ıÒˆÛ ÙÚ›ÙË Î·ÙËÁÔÚÔ‡ÌÂÓË, ‰ÈÔÈÎËÙÈ΋ ˘¿ÏÏËÏÔ) ·È‰ÈÎÔ‡ ÛÙ·ıÌÔ‡ ÛÙË ¡¤· πˆÓ›· ÁÈ· ۈ̷ÙÈ΋ ‚Ï¿‚Ë. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ Î·ÙËÁÔÚËÙ‹ÚÈÔ, ÔÈ ÓË¢HMO™ BO§OY È·ÁˆÁÔ› ‰ÂÓ ÊÚfiÓÙÈÛ·Ó ÁÈ· ÙËÓ ·ÛÊ¿ÏÂÈ· ¢/¡™∏ ¶√§∂√¢√ªπ∞™ ÙˆÓ ÓË›ˆÓ ÙÔ˘ ÛÙ·ıÌÔ‡ Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ÙÔÓ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌfi 5¯ÚÔÓÔ˘ ·fi ÙËÓ ÎÔ‡Προτείνεται η σύνταξη διορθωτικής πράξης στην υπ’ αριθ. 3α/93 ÓÈ·. ΔÔ ÂÚÈÛÙ·ÙÈÎfi ›πράξη εφαρμογής της εγκεκριμένης πολεοδομικής μελέτης του σχεδίου πόλης των Βορείων Συνοικιών του Δήμου Βόλου για την ι¯Â Û˘Ì‚Â› ÙÔÓ πÔ‡ÓÈÔ διοκτησία που βρίσκεται στο οικοδομικό τετράγωνο Ο.Τ. 1487 με ÙÔ˘ 2006. √È Î·Ù·‰Èηαρ. κτηματολογίου 090215 διότι κατά την κύρωση της πράξης εÛı›Û˜ ¿ÛÎËÛ·Ó ¤ÊÂφαρμογής δεν αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία της ιδιοκτησίας και ÛË Â› Ù˘ ÔÈÓ‹˜. του ιδιοκτήτη, αλλά η λέξη “άγνωστος” .

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΔΕΠ

Παρακαλούμε να προσέλθουν οι ενδιαφερόμενοι ιδιοκτήτες στα γραφεία της Δ/νσης Πολεοδομίας του Δήμου Βόλου (Τοπάλη 12) για να λάβουν γνώση της προτεινόμενης διορθωτικής πράξης εφαρμογής των κτηματολογικών πινάκων και να υποβάλουν τυχόν ενστάσεις μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση της παρούσας πρόσκλησης. Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΑΝΗΛΟΠΟΥΛΟΣ

Στο αριθ. 737/17 Αυγούστου 2010 ΦΕΚ τ. ΤΡΙΤΟ δημοσιεύτηκε η προκήρυξη για την πλήρωση δύο (2) θέσεων Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) για τις ανάγκες του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών και του Τμήματος Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης και συγκεκριμένα:

™À¡Δ√¡π™Δπ∫∏ ∂¶πΔƒ√¶∏ STAGE ¡√ª√À ª∞°¡∏™π∞™

¢∏ª√∫ƒπΔ∂π√ ¶∞¡∂¶π™Δ∏ªπ√ £ƒ∞∫∏™ ¶ƒÀΔ∞¡∂π∞

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ - Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο “Ηλεκτρονικά Ισχύος και Εφαρμογές” . ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο “Μηχανές Εσωτερικής Καύσεως - Αντιρρυπαντικής Τεχνολογίας” . Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν μέχρι 10-11-2010 αίτηση υποψηφιότητας μαζί με όλα τα απαραίτητα για την κρίση τους δικαιολογητικά στην αντίστοιχη Γραμματεία: - για το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Πανεπιστημιούπολη, Κιμμέρια, 671 00 Ξάνθη. - για το Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πανεπιστημιακή Βιβλιοθήκη, Κιμμέρια 67100 Ξάνθη. Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται από τη Γραμματεία των Τμημάτων. Κομοτηνή 10-9-2010 Ο Πρύτανης Καθηγητής Κωνσταντίνος Ρέμελης

∂ÀÃ∞ƒπ™Δ∏ƒπ√ Η Συντονιστική Επιτροπή Stage Νομού Μαγνησίας θέλει να ευχαριστήσει την εταιρεία ΙΜΑΣ Α.Ε. για την οικονομική ενίσχυση του αγώνα μας.

ƒfi‚ÏÈ· ÙÔ˘ ÁÂÓÈÎÔ‡ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤· Î. ™Ù ∫ÔÌÓËÓÔ‡ Î·È ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ Ù˘ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ∞ÓÙ·ÁˆÓÈÛÌÔ‡ Î. ¢. ∫˘ÚÈÙÛ¿ÎË. ∂›Û˘, Û˘˙ËÙ‹ıËÎÂ Ë ·ÏÏ·Á‹ ÙˆÓ ÚÔÙÂÚ·ÈÔÙ‹ÙˆÓ ÛÙȘ ¤Ú¢Ó˜ Ù˘ ∂ÈÙÚÔ‹˜ Ì ¤ÌÊ·ÛË Û ÚÔ˚fiÓÙ· Î·È ˘ËÚÂۛ˜ Ô˘ Û¯ÂÙ›˙ÔÓÙ·È Ì ÙÔ Î·Ï¿ıÈ Ù˘ ÓÔÈÎÔÎ˘Ú¿˜.

ÀÂÓı˘Ì›˙ÂÙ·È fiÙÈ Â‰Ò Î·È ·ÚÎÂÙÔ‡˜ Ì‹Ó˜ Ë ÂÈÙÚÔ‹ ¤¯ÂÈ ı¤ÛÂÈ ˆ˜ ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ· Î·È ‰ÈÂÚÂ˘Ó¿ 25 Ì 30 ÙÔÌ›˜ Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó Û ›‰Ë ÚÒÙ˘ ·Ó¿Á΢ Î·È Î˘Ú›ˆ˜ ›‰Ë ÛÔ‡ÂÚ Ì¿ÚÎÂÙ, ÂÓÒ ‰ÈÂÚÂ˘Ó¿ Î·È ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÂ›Ù·È ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ·fi ÙË ‰Ú¿ÛË ÙˆÓ ÎÏÂÈÛÙÒÓ Â·ÁÁÂÏÌ¿ÙˆÓ.

∂§§∏¡π∫∏ ¢∏ª√∫ƒ∞Δπ∞ ¡√ª∞ƒÃπ∞∫∏ ∞ÀΔ√¢π√π∫∏™∏ ª∞°¡∏™π∞™ ¢π∂À£À¡™∏ ™À§§√°π∫ø¡ √ƒ°∞¡ø¡ Δª∏ª∞ ¡√ª∞ƒÃπ∞∫√À ™Àªμ√À§π√À www.magnesia.gr

ANAKOINΩΣΗ Με τις αρ. 1923/16-9-2010, 1593/3-9-2010 και 1479/9-9-2010 αποφάσεις του Νομάρχη Μαγνησίας εγκρίθηκαν αντίστοιχα οι περιβαλλοντικοί όροι των παρακάτω έργων και δραστηριοτήτων: 1. Ανόρυξη νέας υδρευτικής γεώτρησης της Ελευθερίας Κυριακού στη θέση Πυργί του Δ.Δ. Σκιάθου. 2. Ελαιοτριβείο και τυποποιητήριο ελαιολάδου, φερόμενης ιδιοκτησίας “ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ (Ε.Π.Σ.) ΠΤΕΛΕΟΥ” που βρίσκεται εντός ορίων οικισμού του Δ.Δ. Πτελεού στο Δήμο Πτελεού. 3. Στεγνοκαθαριστήριο της ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΣΤΑΥΡΙΔΗ, επί της οδού Αδραμυτίου 40 στη Νέα Ιωνία. Περισσότερες πληροφορίες και στοιχεία παρέχονται από τη Δ/νση Προστασίας Περιβάλλοντος της Ν.Α. Μαγνησίας (Λαρίσης 215, 383 34 ΒΟΛΟΣ, Τηλ. 24213-55120, 24213-55129 και fax 2421092625). Η Γενική Γραμματέας Γεωργία Βαλατσού

∂§§∏¡π∫∏ ¢∏ª√∫ƒ∞Δπ∞ ¡√ª∞ƒÃπ∞∫∏ ∞ÀΔ√¢π√π∫∏™∏ ª∞°¡∏™π∞™ ¢π∂À£À¡™∏ ™À§§√°π∫ø¡ √ƒ°∞¡ø¡ Δª∏ª∞ ¡√ª∞ƒÃπ∞∫√À ™Àªμ√À§π√À www.magnesia.gr

™À¡Δ√¡π™Δπ∫∏ ∂¶πΔƒ√¶∏ STAGE ¡√ª√À ª∞°¡∏™π∞™ ∂ÀÃ∞ƒπ™Δ∏ƒπ√ Η Συντονιστική Επιτροπή Stage Νομού Μαγνησίας θέλει να ευχαριστήσει τον πρόεδρο του Υπεραστικού ΚΤΕΛ Ν. Μαγνησίας κύριο ΔΗΜΗΤΡΗ ΚΟΛΥΝΔΡΙΝΗ για την πολύτιμη βοήθειά του για τη μεταφορά μας στην Αθήνα.

ANAKOINΩΣΗ Με την αρ. 3064/83837/9-9-2010 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Θεσσαλίας εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι του έργου “Σταθμός Ξηράς Κινητής Τηλεφωνίας της VODAFONE - ΠΑΝΑΦΟΝΕ στη θέση “1006434 ΚΑΛΑ ΝΕΡΑ” στο Δ.Δ. Μηλεών Δήμου Μηλεών. Περισσότερες πληροφορίες και στοιχεία παρέχονται από τη Δ/νση Προστασίας Περιβάλλοντος της Ν.Α. Μαγνησίας (Λαρίσης 215, 383 34 ΒΟΛΟΣ, Τηλ. 24213-55129 και fax 2421092625). Η Γενική Γραμματέας Γεωργία Βαλατσού


ªÈÎÚ¤˜ ∞ÁÁÂϛ˜ 35 TÒÚ· Î·È ÛÙÔ Internet: www.e-thessalia.gr

Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 29 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2010

ENOIKIAZONTAI ∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π προνομιούχα γκαρσονιέρα κεντρικότατη στον πεζόδρομο της οδού Αντωνοπούλου με αυτόνομη θέρμανση. Πληρ. τηλ. 2421023367, 6977468751, 6944623816. (299) ∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ 21 τ.μ., στην οδό Τσακάλωφ και Καλλέργη 22, αυτόνομη (νερό+ΔΕΗ), λιγοστά κοινόχρηστα, προνομιακή τιμή... Πληροφορίες στα τηλέφωνα: 6976 266 509, 6973 756 726. (180) ∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π διαμέρισμα τριάρι 64 τ.μ., δύο υπνοδωμάτια, σαλονοτραπεζαρία με δύο μπαλκόνια, στον 1ο όροφο, 28ης Οκτωβρίου 197, ιδανικό και για οικογένεια. Πληρ. τηλ. 6932210174 και 210-2112591. (275) ∂¡√π∫π∞∑√¡Δ∞π: 1) Ισόγεια γκαρσονιέρα (ανεξάρτητη) αυτόνομη θέρμανση, χωρίς κοινόχρηστα, Ανθ. Γαζή 37. 2) Κατάστημα Ανθ. Γαζή 37. Πληρ. τηλ. 6977-209698. (412) ∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π καινούργια γκαρσονιέρα 30 τ.μ. με αυτόνομη θέρμανση φυσικού αερίου, χωρίς κοινόχρηστα. Πληρ. τηλ. 6972-302661. (413)

∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π γραφείο 28 τ.μ. στο κέντρο του Βόλου. Τοπάλη με Δημητριάδος. Τιμή προσιτή. Πληρ. τηλ. 24210-28559, 6972148144. (739)

£∂™™∞§√¡π∫∏ Ενοικιάζεται γκαρσονιέρα καινούργια, κεντρική επί της Αγίου Δημητρίου. Υπεύθυνος: κος Ντίνος, κιν. 6977825299. (935)

∂ÓÔÈÎÈ¿˙ÂÙ·È οροφοδιαμέρισμα γωνιακό 137 τ.μ., β’ ορόφου, Γαζή-Κανάρη, μεγάλη σαλονοτραπεζαρία, κουζίνα (ενιαίος χώρος), 2 W.C., 3 κρεβατοκάμαρες, μεγάλες βεράντες, τζάκι, αυτόνομη θέρμανση, πάρκιν. Τηλ. 6944 624694 ή (24210 58364, ώρες καταστημάτων). (349)

∂ÓÔÈÎÈ¿˙ÂÙ·È στην οδό Λώρη, μεταξύ Ερμού και Δημητριάδος, ανεξάρτητο, διώροφο νεοκλασικό κτίριο, πρόσφατα ανακαινισμένο, για οποιαδήποτε επαγγελματική στέγη, συνολικά 220 τ.μ. Τηλ. 6945 191585, 6932 447867. (338)

¶ø§OYNTAI ¶ø§∂πΔ∞π οροφοδιαμέρισμα 90τ.μ., άμεσα κατοικήσιμο, πρόσφατα ανακαινισμένο, με δώμα και ημιτελή γκαρσονιέρα 30 τ.μ., στην πόλη της Σκιάθου, στην περιοχή Καλό Πηγάδι (πίσω από το Γυμνάσιο). Τηλ. 24270 23223 / 6986 002204. (170)

¶ø§∂πΔ∞π ημιυπόγειο κατάστημα στο κέντρο της πόλης 200 τ.μ. σε τιμή ευκαιρίας. Πληρ. τηλ. 6972335269. (414)

Δ∂áπ∫∏ ∂Δ∞πƒ∂π∞ °. ∞¡£∏™ - ∫. ∫∞¡Δπ∫√™ ∞ƒÃπΔ∂∫Δ√¡∂™ ª∏Ã∞¡π∫√π ∞¡Δø¡√¶√À§√À 181 μ√§√™ Δ∏§. 24210-47518, 47939 ∫π¡. 6978/773321

¶ø§√À¡Δ∞π: Διαμερίσματα πολυτελούς κατασκευής και άψογης λειτουργικότητας-θέσεις στάθμευσης-αποθήκες στο υπόγειο. Περιοχές Αγ. ΚωνσταντίνουΜεταμορφώσεως-Οξυγόνο, από 1.380 ¢ÚÒ/Ì2. Δεκτές ανταλλαγές με ακίνητα. (568)

¶ø§∂πΔ∞π

∞§À∫∂™ - ª∂∑√¡∂Δ∞

¶ø§∂πΔ∞π

διαμπερές τριάρι 75,4 τ.μ. 3ου ορόφου, σε άριστη κατάσταση στην οδό Ρ. Φεραίου 2 και Χείρωνος, με αποθήκη στο υπόγειο. Τιμή 104.000 Ε. Πληρ. τηλ. 6936-856654. (280)

Γωνιακή 30 μ. από τη θάλασσα, κοντά στην πλαζ, 121 τ.μ., συν 67 τ.μ. ημιυπόγειο, άριστη κατασκευή, parking, ταράτσα με φανταστική θέα, καινούργια, 133 τ.μ. οικόπεδο, τζάκι, 3 υ/δ, 2 wc, 240.000 Ε. Τηλ. 6974334218. (589)

μεγάλη γκαρσονιέρα 39 τ.μ. 3ου ορόφου σε άριστη κατάσταση, στην οδό Ρ. Φεραίου 2 με Χείρωνος, με αποθήκη στο υπόγειο. Τιμή 54.000 Ε. Πληρ. τηλ. 6936-856654. (279)

∞§À∫∂™ ¢À∞ƒπ

¶ø§∂πΔ∞π πανέμορφη μονοκατοικία 86 τ.μ. στην Αγχίαλο σε οικόπεδο 650 τ.μ., απεριόριστη θέα στη θάλασσα, μεγάλη ανεξάρτητη αποθήκη και εξαιρετικά διαμορφωμένος κήπος. Kapa ikia ¶∞¶∞ƒπ∑√™ BASSOMPIERRE O.E. Κτηματικές συναλλαγές Ογλ 45 Βόλος Τηλ. 24210-22744 6972-318618 (562)

¶ø§∂πΔ∞π πρόσωπο σε πάρκο, περιοχή Καλλιθέας της Ν. Ιωνίας, νεόδμητη μεζονέτα 165 τ.μ., ιδανικής διαρρύθμισης, 4 υ/δ, τζάκι, ξεχωριστή κουζίνα, θέση parking, βοηθητικοί χώροι. Kapa ikia ¶∞¶∞ƒπ∑√™ BASSOMPIERRE O.E. Κτηματικές συναλλαγές Ογλ 45 Βόλος Τηλ. 24210-22744 6972-318618 (563)

¶ø§∂πΔ∞π υψηλών προδιαγραφών μονοκατοικία 283 τ.μ. σε γωνιακό οικόπεδο 502 τ.μ. στις Αλυκές, 3 υ/δ, 2 μπάνια, επιπλέον ξενώνας με ανεξάρτητη κουζίνα και μπάνιο, βοηθητικοί χώροι, parking 2 αυτοκινήτων Kapa ikia ¶∞¶∞ƒπ∑√™ BASSOMPIERRE O.E. Κτηματικές συναλλαγές Ογλ 45 Βόλος Τηλ. 24210-22744 6972-318618 (564)

¶ø§∂πΔ∞π διώροφη μονοκατοικία 5ετίας 175 τ.μ. στη Ν. Δημητριάδα σε ήσυχη περιοχή κάτω της Ορμινίου, εξαιρετικής κατασκευής, άνετος χώρος υποδοχής με open plan εντοιχισμένη κουζίνα, 3 υ/δ, γραφείο, γκαρσονιέρα στο δώμα, εσωτερική σκάλα. Kapa ikia ¶∞¶∞ƒπ∑√™ BASSOMPIERRE O.E. Κτηματικές συναλλαγές Ογλ 45 Βόλος Τηλ. 24210-22744 6972-318618 (565)

¶ø§∂πΔ∞π επαγγελματικός χώρος 130 τ.μ. στο κέντρο του Βόλου και πλησίον Ερμού, καλύπτει ολόκληρο τον όροφο άψογης αισθητικής διωρόφου κτηρίου. ιδανικό για γραφεία ή φροντιστήρια. Kapa ikia ¶∞¶∞ƒπ∑√™ BASSOMPIERRE O.E. Κτηματικές συναλλαγές Ογλ 45 Βόλος Τηλ. 24210-22744 6972-318618 (566)

¶ø§∂πΔ∞π στο κέντρο της πόλης υπερπολυτελέστατο οροφοδιαμέρισμα 5ου ορόφου, 185 τ.μ., ιταλική κουζίνα με εντοιχισμένα ηλεκτρικά, μεγάλοι χώροι υποδοχής, 2 μπάνια, τζάκι, A/C, θέση στάθμευσης. Kapa ikia ¶∞¶∞ƒπ∑√™ BASSOMPIERRE O.E. Κτηματικές συναλλαγές Ογλ 45 Βόλος Τηλ. 24210-22744 6972-318618 (567)

¶ø§∂πΔ∞π καινούργια μεζονέτα 180 τ.μ. με 4 υ/δ, 3 wc σε οικόπ. 140 τ.μ., άριστη κατασκευή, θέα Πήλιο, Γορίτσα, parking, ασανσέρ, ανατολική, τιμή ευκαιρίας 230.000 Ε. ∂Àƒø∫Δ∏ª∞ ∂§§∞™ ∞∫π¡∏Δ∞ •∂¡√ºø¡Δ√™ 1, ÙËÏ. 2421026032 6977615627 (067)

∞§À∫∂™ Δƒπ∞ƒπ Πωλείται στις Αλυκές 30 μ. από το κύμα, κοντά στην πλαζ, ετοιμοπαράδοτο διαμέρισμα, 2 υπνοδωμάτια, σαλόνι-κουζίνα, wc, τζάκι, αποθήκη, πολυτελείας, τιμή 115.000 Ε. Τηλ. 6974334218. (590)

¶ø§√À¡Δ∞π μεζονέτες πολυτελούς κατασκευής με θέση στάθμευσης, τζάκι, αυτόνομη θέρμανση με φυσικό αέριο και αυτοτελή περιβάλλοντα χώρο, περιοχή Αγίου Νεκταρίου Ν. Ιωνία (γωνία Διογένους και Κάλβου). Πληρ. κ. ΤΣΟΛΗΣ, πολ. μηχανικός. Τηλ. 24210-78325, 6973380076. (586)

√π∫√¢√ªπ∫∂™ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂π™

ÃÀ™∞¡£∏ ¡. ™π§∂§∏ ΔËÏ. 24210-47722, 6944-845616 ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ετοιμοπαράδοτα διαμερίσματα 93,84 και 56 τ.μ. στην περιοχή της Καλλιθέας με θέσεις πάρκινγκ και αποθήκης. Επίσης ενοικιάζεται ισόγειο γωνιακό κατάστημα. (837)

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ SAVVANAKIS C.A.

NIKΟΛΑΟΣ ΣΑΒΒΑΝΑΚΗΣ Πολ. Μηχ/κός

Τηλ. 24210-34437, 6932-523629, 24250-24037 ¶ø§√À¡Δ∞π ∂¶π§∂°ª∂¡∞ ∞∫π¡∏Δ∞ ª∂ ¢π∞Ã√¡π∫∏ ∞•π∞ 1. Μοναδική ΜΕΖΟΝΕΤΑ Δ’-Ε’ ορ. 155 τ.μ., με απεριόριστη θέα, υπερσύγχρονης κατασκευής, 110 τ.μ. μπαλκόνια, πλήρης αυτονομία θέρμανσης, διπλή θέση στάθμευσης πιλοτής, αποθήκη στο υπόγειο 13,20 τ.μ., Ιατρού Τζάνου 12 πλησίον Νοσοκομείου. 2. ΜΕΖΟΝΕΤΑ Β’ ορ. 130 τ.μ. με άριστη διαρρύθμιση και θέα, με πλήρη αυτονομία θέρμανσης, θέση στάθμευσης και μεγάλη αποθήκη υπογείου, Ιατρού Τζάνου 12. 3. ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΜΕΖΟΝΕΤΕΣΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΕΣ 210 τ.μ. με κήπο πολυτελούς κατασκευής, στη Ν. Δημητριάδα, Πλειάδων και Εστίας. 4. ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΜΕΖΟΝΕΤΑΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 130 τ.μ. με κήπο, πολυτελούς κατασκευής, στη Ν. Δημητριάδα, Πλειάδων και Εστίας. ΤΙΜΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ. 5 Πωλείται ή ενοικιάζεται για κατοικία ή επαγγελματική στέγη, διαμπερές ισόγειο διαμέρισμα 55 τ.μ. με 1 Υ/Δ, WC, Α/Κ, με ξύλινο δάπεδο, αυτόνομη θέρμανση Φ/Α, ηλεκτρικά ρολά και μεγάλα μπαλκόνια περιμετρικά, Ανθ. Γαζή 292-294 κοντά στο ποτάμι του Αναύρου. Τιμές προσιτές, δάνεια δεκτά. (046)

Ημιυπόγειο, 66 τ.μ. με parking 40 μ. από τη θάλασσα, κοντά στην πλαζ με χρήση αποθήκης, αυτόνομη θέρμανση, χωρίς κοινόχρηστα, 60.000 Ε. καινούργιο. Τηλ. 6977-054597. (624)

¶ø§∂πΔ∞π η επιχείρηση “ΣΠΟΡ-ΚΑΦΕ” πλήρως εξοπλισμένη σε κεντρικό σημείο του Βόλου σε χαμηλή τιμή, λόγω συνταξιοδότησης. Πληρ. τηλ. 6974392181, 24210-27509. (244)

¶ø§∂πΔ∞π Νεόδμητη Μεζονέτα 130 τ.μ. στην Ευαγγελίστρια σε παρκάκι, με βοηθ. w.c., τζάκι και πάρκιν. Τιμή 155.000 Ε. Μεσίτης Σταύρος Κατσούρας Τηλ. 24210-67725. (625)

∞∫π¡∏Δ∞ ∞£∞¡∞™π√À ¶·Á·ÛÒÓ 131 ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ - μfiÏÔ˜ www.athanasiourealestate.com

TËÏ. 24210-48017 Î·È 6974-707033 Πωλούνται κεντρικά ακίνητα Διαμερίσματα (παλαιά - καινούρια). Μονοκατοικίες και οικόπεδα εντός και εκτός πόλεως. Κτήματα και αγροτεμάχια παραθαλάσσια και χερσαία. Υπεύθυνη εξυπηρέτηση με πείρα του αντικειμένου άνω των 35 ετών. Εμπιστευθείτε μας. (569)

∂À∫∞πƒπ∞ ΠΩΛΕΙΤΑΙ καινούργια μεζονέτα 110 τ.μ. με 3 υ/δ, 2 wc, σε οικόπ. 150 τ.μ. μπροστά σε πάρκο, θέα Πήλιο. Τιμή 155.000 Ε. ∂Àƒø∫Δ∏ª∞ ∂§§∞™ ∞∫π¡∏Δ∞ •∂¡√ºø¡Δ√™ 1, ÙËÏ. 2421026032 6977615627 (169)

¶ø§∂πΔ∞π Μονοκατοικία στις Μηλιές 60 τ.μ., σε 410 τ.μ. οικόπεδο με απρόσκοπτη θέα στον Παγασητικό κόλπο. Μεσιτικό γραφείο “ΙΑΣΩΝ” Μακαρώνα Κωνσταντία Κανάρη 8 Βόλος 24210-22824, 6973-585390 (628)

VOLOS REAL ESTATE ∫Δ∏ª∞Δ√ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ ∞°√ƒ∂™-¶ø§∏™∂π™∂¡√π∫π∞™∂π™ ∞∫π¡∏Δø¡ 28˘ √∫Δøμƒπ√À 100 - ∫. ∫∞ƒΔ∞§∏ (2Ô˜ √ƒ√º√™)

Δ∏§.: 24210-24388 KIN. 6942400653-6947302966 FAX: 24210-21538 °∫∞ƒ™√¡π∂ƒ∂™ ÷Ù˙Ë˙ÚÁ‡ÚË 31 Ù.Ì., ËÌȈÚfiÊÔ˘ 30ÂÙ›·˜. ∑¿¯Ô˘ 42 Ù.Ì. studio 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ. ¢À∞ƒπ∞ ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË 48 Ù.Ì., 1Ô˘ ÔÚ. ·Î·Ï‡ÙÔ˘, ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· Â·Á/ÎË ÛÙ¤ÁË. Δ. √ÈÎÔÓÔÌ¿ÎË 42 Ù.Ì. 2Ô˘ ÔÚ. ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· Â·ÁÁ/ÎË ÛÙ¤ÁË. 28˘ √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ 55 Ù.Ì. 1Ô˘ ÔÚ. ·Î·Ï‡ÙÔ˘.

Δƒπ∞ƒπ∞ πÛȉÒÚÔ˘ 77 Ù.Ì. ÈÛfiÁÂÈÔ Ï‹Ú˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ. ∞‰Ú·Ì˘Ù›Ô˘ 88 Ù.Ì. 1Ô˜ ÔÚ. 20ÂÙ›·˜ ÎÔÓÙ¿ Û ۯÔÏ›·. Δ∂™™∞ƒπ∞-¶∂¡Δ∞ƒπ∞ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ 120 Ù.Ì. 4Ô˘ ÔÚ., ‰È·ÌÂÚ¤˜ Ì parking 7ÂÙ›·˜ ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË. ¶ÂÚÈÔ¯‹ ∫·ÏÏÈı¤·˜ 130 Ù.Ì. 5ÂÙ›·˜ ÁˆÓÈ·Îfi ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· Ì parking ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË. √π∫π∂™ ¶·Á·ÛÒÓ ·ÏÈ¿ ÔÈΛ· Û 130 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô ‰È·ÌÂÚ¤˜. ∞‰Ú‹ÙÔ˘ 90 Ù.Ì. Û 160 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ 110 Ù.Ì. Û 3ÒÚÔÊË ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ Ì ÌÂÁ¿ÏË ·˘Ï‹, ˘¤ÚÔ¯Ë ı¤·. ¡. πˆÓ›· “μ·Û‰¤ÎÂÈÔ” ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 130 Ù.Ì., Û 200 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô 5ÂÙ›·˜. °·Ì‚¤Ù· 106 ÈÛfiÁÂÈÔ ‰ÈÏÔηÙÔÈΛ·˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ. ª·‚›ÏË ÌÔÓ/ÎÈ·, 78 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 120 Ù.Ì. ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË. ∂ÈÛÎÔ‹˜ ÌÔÓ/ÎÈ· 71 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 162 Ù.Ì. ¡. πˆÓ›· ÁˆÓȷ΋ ÌÔÓ/ÎÈ· 70 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 240 Ù.Ì. ¡. πˆÓ›· ∂ÁÁÏÂ˙ÔÓËÛ›Ô˘ 42 Ù.Ì. ·ÏÈ¿ÔÈΛ· Û 140 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. ∞Á. ¶·Ú·Û΢‹ 107 Ù.Ì. ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË ÔÈΛ· Û 280 .Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô ‰È·ÌÂÚ¤˜. ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜ Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤· Û ‹Û˘¯Ë ÂÚÈÔ¯‹. ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜ 54 Ù.Ì. ∞Á. ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ 42 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi. √π∫√¶∂¢∞ 28˘ √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ 167 Ù.Ì. ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. K·Ú·Á¿Ù˜ 467 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi, ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. ÃÈÏÈ·‰Ô‡ 238 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi, 575, 1.381 Î·È 1.683 Ù.Ì. ¿ÚÙÈ· Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌ·. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· 256 Ù.Ì. Î·È 500 Ù.Ì. ¿ÚÙÈ· Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌ·. ÕÊËÛÔ˜ 147 Ù.Ì. ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ Ì ı¤·. ÃÚ˘Û‹ ∞ÎÙ‹ ¶·Ó·ÁÈ¿˜ 4,3 ÛÙÚ. Ì ʷÓÙ·ÛÙÈ΋ ı¤·. ∫·Ó¿ÏÈ· 10 ÛÙÚ. Î·È 20 ÛÙÚ. Ì ·Ì˘Á‰·ÏȤ˜. ∂¡√π∫π∞™∂π™ √Ï˘ÌÈ¿‰Ô˜ 81 Ù.Ì. 3Ô˘ ÔÚ. ÁˆÓÈ·Îfi Ì ı¤ÛË parking Î·È ·Ôı‹ÎË. ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 104 Ù.Ì. 3Ô˘ ÔÚ. ‰È·ÌÂÚ¤˜. £ÂÈÚÒÓ 88 Ù.Ì. ÈÛfiÁÂÈÔ ‰ÈÏÔηÙÔÈΛ·˜. ∫·Ú·˚ÛοÎË 70 Ù.Ì. 3Ô˘ ÔÚ. Ì ·˘Ù. ı¤ÚÌ·ÓÛË º/∞. ¢. °ÂˆÚÁÈ¿‰Ô˘ 29 Ù.Ì. 8ÂÙ›·˜ ÂÈψ̤ÓË ÁηÚÛÔÓȤڷ 2Ô˘ ÔÚ. ∑∏Δ√À¡Δ∞π ÚÔ˜ ·ÁÔÚ¿ - ÒÏËÛË - ÂÓÔÈΛ·ÛË ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù·, ÌÔÓÔηÙÔÈ˘, ηٷÛÙ‹Ì·Ù·, ÔÈÎfi‰· Î·È ÔÈÎfi‰· ÚÔ˜ ·ÓÙÈ· ÚÔ¯‹. À¶∞ƒÃ∂𠶧∏ƒ∂™ ∞ƒÃ∂π√ √π∫√¶∂¢ø¡ ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δø¡ ª∏ ¢∏ª√™π∂À√ª∂¡ø¡ (621)

-----------------------------------ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ ∫ø¡/¡√À £. ∫ÀƒπΔ™∏ ™¶Àƒπ¢∏ 58, 2Ô˜ √ƒ√º√™ Δ∏§. - FAX: 24210 31036 ∫π¡∏Δ√: 6944-285802

¶ø§√À¡Δ∞π 1. √ÈÎfiÂ‰Ô ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈÔ 465 Ù.Ì. ‰›Ï· ·fi ÙËÓ Ï·˙ ∞Ï˘ÎÒÓ ÛÙÔ Ó¤Ô Â˙fi‰ÚÔÌÔ. ªÔÓ·‰ÈÎfi Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜. 2. ∫·Ù¿ÛÙËÌ· ËÌÈÛfiÁÂÈÔ 140 Ù.Ì. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ Ì ∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘ ÂÓÔÈÎÈ·˙fiÌÂÓÔ ÚÔ˜ 500∂ ÌËÓÈ·›ˆ˜. 3. °ÔÚ›ÙÛ·. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· 117 Ù.Ì. Û ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ Ì ‰‡Ô ·˘ÙÔÙÂÏÒÓ ‰È·ÌÂÚÈÛÌ¿ÙˆÓ Ô ÚÒÙÔ˜ fiÚÔÊÔ˜ Ì ÈÛfiÁÂÈÔ parking ‰‡Ô ı¤ÛÂˆÓ ·Ôı‹ÎË 25 Ù.Ì. ÈÛfiÁÂÈ· Î·È ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤· ÙËÓ ·Ú·Ï›·-ÏÈÌ¿ÓÈ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘. 4. ¢ËÌ. °ÂˆÚÁÈ¿‰Ô˘ 3¿ÚÈ 85 Ù.Ì. Ì ª·˘ÚÔÎÔÚ‰¿ÙÔ˘ 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ ‰È·ÌÂÚ¤˜ ÔÏ˘Î·ÙÔÈΛ· 11 ÂÙÒÓ Ì parking Î·È ·Ôı‹ÎË. 5. ¢ÂÏËÁÈÒÚÁË Ì °. ¢‹ÌÔ˘ 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ ÁˆÓÈ·Îfi ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÂÓfi˜ ¤ÙÔ˘˜ Ì parking Î·È ·Ôı‹ÎË 80 Ù.Ì. 6. ¶ÈӷοÙ˜ ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.200 Ù.Ì. Ì ı¤· ÙÔ ·¤Ú·ÓÙÔ Á·Ï¿˙ÈÔ ÙÔ˘ ¶·Á·ÛËÙÈÎÔ‡. 7. ∞Á. °È¿ÓÓ˘ ¶ËÏ›Ô˘ ‰˘¿ÚÈ ÛÂ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· Ì ı¤· ÛÙËÓ ·Ú·Ï›· Û ·fiÛÙ·ÛË 30 ̤ÙÚˆÓ ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. 8. ¢˘¿ÚÈ 65 Ù.Ì., 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, °·Ì‚¤Ù·, ÔÏ˘Î·ÙÔÈΛ· 15 ÂÙÒÓ, Ì ·˘ÙÔÓÔÌ›· ı¤ÚÌ·ÓÛ˘ ·ÂÚ›Ô˘. ¶ÔÏÏ¿ ÏÂÔÓÂÎÙ‹Ì·Ù·, fiˆ˜ ÌÂÁ¿Ï˜ ‚ÂÚ¿ÓÙ˜ Î.Ù.Ï. ΔÈÌ‹ Ôχ ¯·ÌËÏ‹. 9. ΔÚÈ¿ÚÈ 71 Ù.Ì., 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, Â› Ù˘ Ô‰Ô‡ Ã›Ô˘ ¡. πˆÓ›·˜. ªfiÓÔ 70.000 ¢ÚÒ. (622)

-----------------------------------ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ REFINSE ∫ÔÚ·‹ 30 - 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ ΔËÏ.: 24210 76407 Fax: 24210 76408 ∫ÈÓËÙfi: 6974 618083

¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ ∫‡ÚÔ˘, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 2¿ÚÈ, 51ÙÌ, 3Ô˘ ÔÚfiÊ 85.000∂ ∞Ó¿ÏË„Ë - ∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘ 75 Ù.Ì., ÈÛfiÁÂÈÔ 80.000∂ ™›ÚÂÚ ÚÂÙÈÚ¤ 92ÙÌ 155.000∂ ∞Á. ¶·Ú·Û΢‹ ÈÛfiÁÂÈÔ 80ÙÌ 115.000∂ ¡. πˆÓ›· 1Ô˘ fiÚ., 87ÙÌ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ 78.000∂ ÕÓ·˘ÚÔ˜ 80 Ù.Ì. 1Ô˘, 2Ô˘ ηÈÓÔ‡ÚÈ· 160.000∂ ∂ÓÔ›ÎÈÔ ¡. πˆÓ›· 56ÙÌ., 4Ô˘, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 300∂ ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™-ª∂∑√¡∂Δ∂™ ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 1Ô˘ -2Ô˘ +ÛÔʛٷ 154 ÙÌ., 210.000∂ ¡Â¿ÔÏË, 111ÙÌ, 30ÂÙ›·˜, 135.000∂ ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜ πˆÏÎÔ‡ ηÈÓÔ‡ÚÈ· 330Ù.Ì 490.000∂ ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë ¶·Ú·ÛÎ. 65Ù.Ì/102 ÔÈÎ., 60.000∂ ∞ӷηÛÈ¿ ¶ËÏÈÔÚ›ÙÈÎË - ı¤· 130ÙÌ 165.000∂ ∞ÁÚÈ¿ ¶·Ú·Ï›· ·fi 230.000∂ ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞-°ƒ∞º∂π∞ ∂ÓÔ›ÎÈÔ ¡∂√∫§∞™π∫√ Û›ÙÈ ÁÈ· Âȯ›ÚËÛË 1.500∂ ∂ÓÔ›ÎÈÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· ÎÂÓÙÚÈÎfi, 170ÙÌ+170ÙÌ, 1.200∂ ∫·Ù¿ÛÙËÌ· 240ÙÌ, ÁˆÓÈ·Îfi, ÛÙ· ¶·ÏÈ¿ μfiÏÔ˘. ∫ÂÓÙÚÈÎfi ηٿÛÙËÌ· ¡. πø¡π∞™ 140ÙÌ 230.000∂ ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ ÁˆÓÈ·Îfi 150ÙÌ 200.000∂ ¢ÈηÛÙ‹ÚÈ· ÁÚ·ÊÂ›Ô Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 1Ô˘ 50ÙÌ 100.000∂ ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ °Ú·ÊÂ›Ô 2Ô˘ 33ÙÌ 45.000∂

√π∫√¶∂¢∞ ∞Óˆ μfiÏÔ˜ - ∞Á. √ÓÔ‡ÊÚÈÔ˜ 455ÙÌ ·ÓÔÚ·ÌÈÎfi 170.000∂ ¡. πˆÓ›· 203ÙÌ Ì ™.¢ 2.4 ÎÂÓÙÚÈÎfi Ì ¿‰ÂÈ· 220.000∂ ¢Ú¿ÎÂÈ· 600ÙÌ. ¿Óˆ ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ, 60.000∂ ÕÓˆ μfiÏÔ˜, 514ÙÌ, ı¤· ·ÓÔÚ·ÌÈ΋, 150.000∂ ∫. §Â¯ÒÓÈ· 4050, 100Ì ·fi ı¿Ï·ÛÛ·, 200.000∂ ÿÓÈ·, ı¤ÛË πÛÈÒÌ·Ù·, 14.000ÙÌ, 70.000∂ (623)

-----------------------------------∞¶√ Δ∂áπ∫∏ ∂Δ∞πƒ∂π∞ “μ. ∫∞Δ™∞ƒ√™ ∂.∂.” ƒ. º∂ƒ∞π√À 130 Δ∏§. 24210-47963-64 ∫π¡. 6944-357213

¶ø§√À¡Δ∞π Ãøƒπ™ º¶∞ ™ÙËÓ ¶∞ƒ∞§π∞ ∞°ƒπ∞™: Διαμερίσματα επάνω στο κύμα από 35-106 τ.μ. κουζίνες, ντουλάπες Ιταλίας, πόρτες μασίφ, δάπεδα τζάκια γρανίτες, λουτρά λουξ με άνεση και λειτουργικότητα. Υπερπολυτελούς κατασκευής. ∞§§∏ ª∂ƒπ∞: Βίλες πολυτελείς με θέα των 143-165 τ.μ. με ή χωρίς ημιυπόγειο 100 τ.μ. ανεξάρτητες πολυτελείς με δικό τους οικόπεδο από 300-420 τ.μ. ∑∏Δ∂πΔ∞π: Κεντρικό οικόπεδο στο Βόλο για αγορά ή αντιπαροχή. (595)

-----------------------------------™Δ∞Àƒ√™ ∫∞Δ™√Àƒ∞™ §∂øº. ∂πƒ∏¡∏™ 94 ¡. πø¡π∞ Δ∏§. 24210-67725, ∫π¡. 6972-672426

¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ ΤÓÙÚÔ, ÚÂÙÈÚ¤ 140 Ù.Ì. Ì 30 Ù.Ì. Ì·ÏÎfiÓÈ 195.000 √ÈÓfiÓÂ˘Ì·, 190 Ù.Ì. ËÌÈÙÂϤ˜ 90.000 ¢ËÌ·Ú¯. ¡. πˆÓ›· 36 Ù.Ì. ËÌ/ÁÂÈÔ 30.000 μÂÚfiÔ˘ÏÔ˜ ¡. πˆÓ›·, ÔÚÔÊ/ÛÌ· 90 Ù.Ì. 120.000 ºÈÏ·‰ÂÏÊ›·˜, ÙÚÈ¿ÚÈ 85 Ù.Ì. 85.000 Αχιλλοπούλου-Γυμναστήριο 98 τ.μ., 85.000. Ευαγγελίστρια Ταχυδρομείο 50 τ.μ. 55.000. ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ· Û¯ÔÏÂ›Ô 95 Ù.Ì. 95.000 ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ·, ‰˘¿ÚÈ 43 Ù.Ì. 55.000 ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ·, ÁηÚÛÔÓȤڷ 30 Ù.Ì. 35.000 Ευαγγελίστρια τριάρι 78 τ.μ., 75.000. √π∫√¶∂¢∞ - ∫Δ∏ª∞Δ∞ Μάραθος, 310 τ.μ. 80.000 Γκιώνη, 8 στρ. με 60 τ.μ. κτίσμα 110.000 ∂ÊÔÚ›·, ¡. πˆÓ›· 600 Ù.Ì. 250.000 ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ· 80 Ù.Ì. Ì ·Ï. ÔÈΛ· 45.000 ¡. πˆÓ›· ÚfiÓÔÈ·, 130 Ù.Ì. 65.000 Ν. Ιωνία Λύκειο, 120 τ.μ. με παλαιά οικία 70.000 Ν. Ιωνία Στρατόπεδο 517 τ.μ 165.000 ª·Ìȉ¿Î˘, 7 ÛÙÚ. 55.000 §Ô˘˙›ÓÈÎÔ, 20 ÛÙÚ. Ì ·ÁÚÔÈΛ· 280.000 ∞Á. ™Ù¤Ê·ÓÔ˜, 590 Ù.Ì. Ì ¿‰ÂÈ· 140.000 ¶ÈӷοÙ˜, 1.835 Ù.Ì. 70.000 ¶Ï·Ù·Ó›‰È· 1.000 Ù.Ì. 300.000 §·Ú›Û˘ ÂÍÚ¤˜ ۤڂȘ, 16 ÛÙÚ. 180.000 ΒΙΟΣΚΥΡ πρώην 135 τ.μ. 50.000 Αγ. Βαρβάρα 200 τ.μ. 80000 Ν. Ιωνία τέννις 140 τ.μ. 50000 Μελισσάτικα Σπαρτιάς 19 στρέμ. 200.000 Περιφ/κός Βιοσκύρ, 400 τ.μ. 85.000 ÕÏÂÍ·Î 1.000 Ù.Ì. 550.000 ∫ÚÈı·ÚÈ¿ 230 Ù.Ì. 30.000 Δημοκρατίας 260 τ.μ. 180.000 ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™ Βαμβακουργία, 70 τ.μ., οικόπ. 140 τ.μ. 120.000 ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ· ÔÙ¿ÌÈ, 70 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô 130 Ù.Ì. 135.000 ∞ÛÙ. ΔÌ‹Ì· ¡. πˆÓ›·, 180 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô 200 Ù.Ì. 170.000 ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ·, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 170 Ù.Ì. 210.000 ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ·, ÙÚÈ¿ÚÈ Ì ‰ÒÌ· 63.000 Φιλαδελφείας 80 τ.μ., οικοπ. 160 τ.μ., 135.000 Ε Ελικοδρόμιο, 70 τ.μ. εντός οικ. 180 τ.μ. 140.000 Ν. Ιωνία ποτάμι, 45 τ.μ. 40.000 Ε. Ευαγγελίστρια μεζονέτα 120 τ.μ. 166.000. μ·Ì‚/ÚÁ›· 80 Ù.Ì., ÔÈÎ. 160 Ù.Ì. 140.000 ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ· 100 Ù.Ì. ÔÈÎ. 400 Ù.Ì. 300.000 Νεάπολη 150 τ.μ. οικόπ 300 135.000 Ευαγγελίστρια 50 τ.μ. οικόπ. 135 τ.μ. 85.000 ∞Á. ™˘Ú›‰ˆÓ·˜, 75 Ù.Ì. ÔÈÎ. 150 Ù.Ì., 85.000 Ν. Ιωνία, Αγ. Ειρήνη 100 τ.μ., οικόπ. 150 τ.μ., 105.000. ∂¶∞°°∂§ª∞Δπ∫√™ - μπ√Δ∂áπ∫√™ Ãøƒ√™ ¡. πˆÓ›· 3 ηٷÛÙ‹Ì·Ù·, Û‡ÓÔÏÔ 150 Ù.Ì. 200.000 Πρόνοια, κατάστημα 40τ.μ., 45.000. Μεταμόρφωση όροφος 250 τ.μ. 250.000 (596)

-----------------------------------∫Δ∏ª∞Δπ∫∂™ ™À¡∞§§∞°∂™ ¶∞´¶∞∏ ∑ø°ƒ∞ºπ∞ §ÒÚË 1 & π¿ÛÔÓÔ˜ (4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜) Δ.∫. 38221, μ√§√™ ΔËÏ. 24210-25846, FAX 24210-20267

¶ø§√À¡Δ∞π ∞. √π∫√¶∂¢∞ 1. Οικόπεδο 211 τ.μ. στην Πινδάρου - Μακρινίτσης. 2. Οικόπεδο στην Ανακασιά 632 τ.μ., με παλαιά πέτρινη οικία. Β. ΟΙΚΟΠΕΔΑ ΣΤΟ ΠΗΛΙΟ 1. Οικόπεδο 500 τ.μ. στην Κουκουράβα. 2. Οικόπεδο 1.000 τ.μ. με θέα στην Κουκουράβα. 3. Οικόπεδο 4.028 τ.μ. στη θέση Αληγαριές (πάνω από τον περιφερειακό Άλλης Μεριάς). °. ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ 1. Γκαρσονιέρα 27 τ.μ., Χατζηαργύρη 51, τιμή 25.000 Ε. ¢. ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ 1. Ισόγειο κατάστημα 120 τ.μ., στη Νεάπολη. 2. Οικόπεδο 158 τ.μ., με μαγαζί 77 τ.μ., στη Ν. Ιωνία (Ελλησπόντου). 3. Κατάστημα 165 τ.μ. με πατάρι 120 τ.μ., 3 πάρκιν υπόγεια. Είναι νοικιασμένο 1.200 ευρώ το μήνα.

➡ ™YNEXEIA ™TH ™E§I¢A 36


ªÈÎÚ¤˜ ∞ÁÁÂϛ˜ 36 ➡ ™YNEXEIA A¶O ™E§I¢A 35

∫Δ∏ª∞Δπ∫∂™ ™À¡∞§§∞°∂™ ¶∞´¶∞∏ ∑ø°ƒ∞ºπ∞ §ÒÚË 1 & π¿ÛÔÓÔ˜ (4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜) Δ.∫. 38221, μ√§√™ ΔËÏ. 24210-25846, FAX 24210-20267

∂. ∞°ƒ√Δ∂ª∞Ãπ∞ 1. Οικόπεδο 12 στρεμ. Αγ. Παρασκευή. 2. Οικόπεδο 485 τ.μ., στα Κήπια. 3. Αγροτεμάχιο 8 στρεμ., με ελιές στον Ξηρόκαμπο. 4. Αγροτεμάχιο 14 στρέμ. στη Μελιά φάτσα στον παλαιό δρόμο Βόλου - Λάρισας 83 μ. ∑. ¶∏§π√ - ¶∞ƒ∞£∞§∞™™π∞ 1.Οικόπεδο στα Πλατανίδια 2 στρέμματα οικοδομήσιμο 50 μ. από τη θάλασσα. 2. Οικόπεδο 1.055 τ.μ. στο Κατηχώρι. 3. Οικόπεδο στα Καλά Νερά (Ζερβόχια) 406 τ.μ. κτίζει 128 τ.μ 4. Μονοκατοικία διώροφη 300 τ.μ. σε οικόπεδο 750 τ.μ. στη Χρυσή Ακτή στο κύμα. 5. Χρυσή Ακτή 4,5 στρέμματα με θέα. ∏. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™ 1. Μονοκατοικία στον Αγ. Γεώργιο Βελεστίνου με οικόπεδο. 2. Μονοκατοικία τριώροφη 260 τ.μ. στη Δημάρχου Γεωργιάδου. 3. Μονοκατοικία διώροφη περιοχή Επτά Πλατάνια. 4. Μονοκατοικία 110 τ.μ. με σοφίτα στο Βελεστίνο. 5. Μονοκατοικία 87 τ.μ. σε οικόπεδο 536 τ.μ. στην Αγία Παρασκευή. 6. Μονοκατοικία στην Πορταριά με οικόπεδο 400 τ.μ. £. ∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π 1. Διαμέρισμα ρετιρέ 117 τ.μ. με αποθήκη και γκαράζ στη Σταθά-Γαλλίας. 2. Διαμέρισμα 160 τ.μ. στα Λεχώνια. (603)

-----------------------------------∫Δ∏ª∞Δ√ª∂™πΔ∏™ Δƒ∞∫∞™ ™Δ∞£∏™ ∞ƒ°√¡∞ÀΔø¡ 32 ¶∞ƒ∞§π∞ - μ√§√™ 24210-22142 6937-775383

°∫∞ƒ™√¡π∂ƒ∂™ ¶ÏËÛ›ÔÓ ª·ÚÈÓfiÔ˘ÏÔ˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈ·, ÚÔÛfi„ˆ˜ 26 Ù.Ì., 45.000∂. ∂˘Î·ÈÚ›· ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· 28,5 Ù.Ì., 38.000∂. ª·˘ÚÔÎÔÚ‰¿ÙÔ˘ 3Ô˜ ÔÚ., 28 Ù.Ì., 36.000∂. ¢ÂÏËÁÈÒÚÁË 33 Ù.Ì., 2Ô˜ ÔÚ., 42.000∂. ∫·ÛÛ·‚¤ÙË Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈ· 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 30 Ù.Ì., 56.000∂. §ÂÊfiηÛÙÚÔ Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈ· 33 Ù.Ì. ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·, 65.000∂. ¢À∞ƒπ∞ ÕÓ·˘ÚÔ˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 45 Ù.Ì., 1Ô˜ ÔÚ., Ì ƒ. 80.000∂. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ Â˘Î·ÈÚ›· 50 Ù.Ì. ÚÔÛfi„ˆ˜ 67.500∂. ∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘ 53 Ù.Ì. 4Ô˜ ÔÚ. ÌÂÁ¿ÏÔ Ì·ÏÎfiÓÈ, 75.000∂. ª·ÁÓ‹ÙˆÓ Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 1Ô˜ ÔÚ., 90.000∂. ƒ. ºÂÚ·›Ô˘ ÏËÛ›ÔÓ πˆÏÎÔ‡ ÈÛfiÁÂÈÔ ‰ÈˆÚfiÊÔ˘ 68 Ù.Ì. Ì ı¤ÚÌ·ÓÛË ·¤ÚÈÔ ÌÈÎÚ‹ ·˘Ï‹ 75.000∂. ¡. πˆÓ›· ηÈÓÔ‡ÚÈÔ 60 Ù.Ì. ƒ.+∞Ôı., 85.000∂. Δƒπ∞ƒπ∞ ∫·Ô‰ÈÛÙÚ›Ô˘ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 81 Ù.Ì. Ì ƒ. 1Ô˜ ÔÚ., 115.000∂. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ Â˘Î·ÈÚ›· 78 Ù.Ì. 1Ô˜ ÔÚ., Ì Ù˙¿ÎÈ, 106.000∂. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 85 Ù.Ì. 115.000∂. ∫‡ÚÔ˘ 94 Ù.Ì. ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 5Ô˜ ÔÚ. ƒ.+∞Ôı. 157.000∂. ¡. πˆÓ›· ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 81 Ù.Ì. Ù˙¿ÎÈ ƒ+∞Ôı. 124.000∂. ƒ. ºÂÚ·›Ô˘ πˆÏÎÔ‡ ÈÛfiÁÂÈÔ ‰ÈˆÚfiÊÔ˘ 68 Ù.Ì. Ì ı¤ÚÌ·ÓÛË ·¤ÚÈÔ, ÌÈÎÚ‹ ·˘Ï‹, 75.000∂. Δ∂™™∞ƒπ∞ ÕÓ·˘ÚÔ˜ 120 Ù.Ì. ÚÒÙÔ ÛÙËÓ ·Ú·Ï›· 4Ô˜ ÔÚ., 400.000∂. ¶ÏËÛ›ÔÓ ª·ÚÈÓfiÔ˘ÏÔ˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 105 Ù.Ì. ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 5Ô˜ ÔÚ., 195.000∂. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 108 Ù.Ì. 153.000∂. ¡. πˆÓ›· ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 110.000∂ Ù˙¿ÎÈ ƒ.+∞Ôı. 165.000∂. √π∫√¶∂¢∞ ∞Ï˘Î¤˜ ÏËÛ›ÔÓ ∫ÏÈÓÈ΋˜ °¿ÙÔ˘ 162 Ù.Ì. 79.000∂. ∞Ï˘Î¤˜ ÚÒÙÔ ÛÙÔ Î‡Ì· 230 Ù.Ì. 225.000∂. ∞ÁÚÈ¿ 220 Ù.Ì. ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ 70.000∂. ∞ÁÚÈ¿ ™Ô˘ÙÚ·Ï› 280 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi 128.000∂. ∞ÁÚÈ¿ ÏËÛ›ÔÓ Lidl 500 Ù.Ì. 98.000∂. ∞ÁÚÈ¿ 9.000 Ù.Ì. Ê·ÓÙ·ÛÙÈ΋ ı¤· 220.000∂. ∫¿Ùˆ §Â¯ÒÓÈ· 1.000 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ 155.000∂. ™ˆÚfi˜ 2Ô ÏÈÌ·Ó¿ÎÈ 600 Ù.Ì. 130.000∂. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 2.000 Ù.Ì. Ôχ ηÏfi ÔÈÎfiÂ‰Ô ÂÚÈÙÚÈÁ˘Ú›˙ÂÙ·È ·fi ‰¿ÛÔ˜ - ı¤· ¶·Á·ÛËÙÈÎfi, ¯Ù›˙ÂÈ 200 Ù.Ì. 115.000∂. ª·Ï¿ÎÈ 2.000 Ù.Ì. ÚÒÙÔ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ ÎÙ›˙ÂÈ 800 Ù.Ì. ˆÏÂ›Ù·È ‹ ‰›ÓÂÙ·È ·ÓÙÈ·ÚÔ¯‹ 460.000∂. ÿÓÈ· 520 Ù.Ì. ÎÙ›˙ÂÈ 320 Ù.Ì. 85.000∂. μÈÔÛÎ‡Ú ¡. πˆÓ›· 130 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi 35.000∂. ¡. πˆÓ›· Ù¤ÓȘ 132 Ù.Ì. 62.000∂. ¡. πˆÓ›· ÏËÛ›ÔÓ Lidl 182 Ù.Ì. Ì ¿‰ÂÈ· 80.000∂. ¡. πˆÓ›· π·ÙÚ›‰Ë ÏËÛ›ÔÓ ∂ÏÏËÛfiÓÙÔ˘ 105 Ù.Ì. ™.¢. 2,1, 40.000∂. ƒ. ºÂÚ·›Ô˘ ÏËÛ›ÔÓ ¢ÂÏËÁÈÒÚÁË 205 Ù.Ì. ™.¢. 2,4, 300.000∂. ÃÈÏÈ·‰Ô‡ ÁˆÓÈ·Îfi, ·Ó·ÙÔÏÈÎfi 420 Ù.Ì. Ôχ ηÏfi ¿Óˆ Ù˘ °. ¢‹ÌÔ˘ ÛÙÔ Ó¤Ô Û¯¤‰ÈÔ ™.¢. 0,8, 220.000∂. ∞Á. ∞Ó¿ÚÁ˘ÚÔÈ 250 Ù.Ì. ™.¢. 1,8 ÎÙ›˙ÂÈ 450 Ù.Ì. 120.000∂. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· 213 Ù.Ì. ™.¢. 0,8 117.000∂. §·‡ÎÔ 700 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ 19.000∂. §·‡ÎÔ 1.000 Ù.Ì. ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ ÚÔ˜ ªËϛӷ, ı¤· ¶·Á·ÛËÙÈÎfi 90.000∂. ªËÏ›Ó˘ ∫Ô˘ÎÔ˘Ï¤Èη 470 Ù.Ì. 1Ô ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, 95.000∂. ªËϛӷ 120 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi 15.000∂. ¡ËÛ› ΔÚ›ÎÂÚÈ Â˘Î·ÈÚ›· 1.200 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·, ·Ó·ÙÔÏÈÎfi, ÌfiÓÔ 25.000∂. ∞°ƒ√Δ∂ª∞Ãπ∞ ¢ÈÌ‹ÓÈ-™·Ì¿Ó·Á· 1.800 Ù.Ì. 35.000∂. ∞Ï˘Î¤˜-∞ÌÂÏ¿ÎÈ· 1.500 Ù.Ì. 45.000∂. ™Ô˘ÙÚ·Ï› 1.000 Ù.Ì. 50.000∂. °ÂˆÔÓÈ΋ ™¯ÔÏ‹ Ì ı¤· 370 Ù.Ì. 35.000∂.

ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™ ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· 190 Ù.Ì. Û 300 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ı¤· 260.000∂. ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë 110 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 180 Ù.Ì. 120.000∂. ¡. πˆÓ›· π·ÙÚ›‰Ë 50 Ù.Ì. Û 105 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô 43.000∂. ∂•√Ãπ∫∞ §ÂÊfiηÛÙÚÔ ÁηÚÛÔÓȤڷ 33 Ù.Ì. ηÈÓÔ‡ÚÈ·, ı¤· ı¿Ï·ÛÛ· 65.000∂. §ÂÊfiηÛÙÚÔ Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· ÛÙÔ Î‡Ì· 80 Ù.Ì. Û 300 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô 170.000∂. ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿ ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙË, ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 70 Ù.Ì. Û 150 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô-Ù˙¿ÎÈ 130.000∂. ∂¶∞°°∂§ª∞Δπ∫∂™ ™Δ∂°∂™ ¶. ªÂÏ¿ ÈÛfiÁÂÈÔ, ÁˆÓÈ·Îfi Ì 40 Ù.Ì. ·Ù¿ÚÈ, Û ÔÏ˘Î·ÙÔÈΛ·, 120.000∂. ∫Ô˘Ù·Ú¤ÏÈ·-°·˙‹ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 62 Ù.Ì. 1Ô˜ ÔÚ. 115.000∂. ƒ. ºÂÚ·›Ô˘-πˆÏÎÔ‡ ÈÛfiÁÂÈÔ ‰ÈÒÚÔÊÔ 68 Ù.Ì. Ê/· ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· ‰ÈÎËÁÔÚÈÎfi ÁÚ·ÊÂ›Ô 75.000∂. ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ ¶. ªÂÏ¿ ÁˆÓÈ·Îfi, ÏËÛ›ÔÓ ∂ÚÌÔ‡ 40 Ù.Ì.+40 Ù.Ì. ·Ù¿ÚÈ 120.000∂ ‰›ÓÂÈ ÂÓÔ›ÎÈÔ 450∂. ¡. πˆÓ›· ÁˆÓÈ·Îfi ¤Ó·ÓÙÈ ¿ÚÎÔ˘ 114 ÙÌ. ÌÂ90 Ù.Ì. ·‡ÏÂÈÔ ¯ÒÚÔ, Ï‹Úˆ˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ Û ÔÏ/Λ· ÔÏ›ÁˆÓ ÂÙÒÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ˆ˜ ηÊÂÙ¤ÚÈ· ‰›ÓÂÈ ÂÓÔ›ÎÈÔ 800∂. ΔÈÌ‹ 155.000∂. §ÂˆÊfiÚÔ˜ ∞ıËÓÒÓ ÂÓÙ˘ˆÛÈ·Îfi ÙÚÈÒÚÔÊÔ ÎÙ›ÚÈÔ 1.200 Ù.Ì. Û 2.500 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Î·Ù¿ÏÏËÏÔ ÁÈ· ÔÏϤ˜ ¯Ú‹ÛÂȘ 1.000.000∂. ∂¡√π∫π∞™∂π™ ¶Ôχ ηÏfi ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 140 Ù.Ì. ÚÔÓÔÌÈÔ‡¯Ô, ÚÒÙÔ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· - ·Ú·Ï›· μfiÏÔ˘ ÔÏ›ÁˆÓ ÂÙÒÓ, ÌÂÁ¿Ï· Ì·ÏÎfiÓÈ·, ÂÓÔÈÎÈ¿˙ÂÙ·È Ì ‹ ¿Ó¢ Â›ψÛ˘, Ù˙¿ÎÈ ƒ.+∞Ôı. 800∂. (606)

-----------------------------------¶ƒ√ΔÀ¶√ ∫∂¡Δƒ√ ∞°√ƒø¡ ∫∞π ¶ø§∏™∂ø¡ ∞∫π¡∏Δø¡ ƒ. º∂ƒ∞π√À 105∞ Δ∏§.&FAX 24210-52061, ∫π¡ 6972391647 ∫Δ∏ª∞Δ√ª∂™πΔ∏™ ™Δ∂∫∞™ ∏§π∞™

√π∫π∂™ Βόλος (Καλλιθέα) διώροφη οικία 150 τ.μ. σε οικόπεδο 150 τ.μ. με προοπτική. ΦΥΤΟΚΟ, καινούργια ανεξάρτητη μεζονέτα τριών επιπέδων, πολυτελούς κατασκευής 100 τ.μ. Ο κύριος χώρος 73 τ.μ. το ισόγειο με κλειστό γκαράζ σε οικόπεδο 275 τ.μ., με απεριόριστη θέα στο Βόλο. ΑΛΛΗ ΜΕΡΙΑ ισόγεια οικία 150 τ.μ. σε οικόπεδο 556,40 τ.μ., με θέα. ΒΟΛΟΣ (Άναυρος) ισόγεια οικία 75 τ.μ. σε οικόπεδο 135 τ.μ. με προοπτική ορόφου. Αγ. Στέφανο, (Σωρός) ημιτελής μεζονέτα τριών επιπέδων 380 τ.μ. στα κτισίματα σε οικόπεδο 600 τ.μ. με φανταστική θέα Βόλο, θάλασσα. Ν. Ιωνία, ισόγεια οικία 60 τ.μ. περίπου σε οικόπεδο 135 τ.μ. μfiÏÔ˜ ∫·ÏÏÈı¤·, ÈÛfiÁÂÈ· ÔÈΛ· 105 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 135 Ù.Ì. Û ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË. μfiÏÔ˜ ∫·Ú·Á¿Ù˜, ÈÛfiÁÂÈ· ÔÈΛ· 65 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 118 Ù.Ì. ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ Βόλος, (κέντρο) 93,70 τ.μ. 2ου ορόφου. Βόλος, (κέντρο) 88,90 τ.μ. 2ου ορόφου. Βόλος, (κέντρο) 51,10 τ.μ. 2ου ορόφου. Βόλος., (κέντρο) 56,70 τ.μ. 3ου ορόφου. Βόλος, (κέντρο) 26,70 τ.μ. 1ου ορόφου, ακάλυπτο. Βόλος (κέντρο) 34,10 τ.μ. 1ου ορόφου ακάλυπτο. Βόλος, (κέντρο) 26 τ.μ. ισόγειο, τιμή 13.000 Ε. μ√§√™, 150 Ù.Ì. ÛÙÔ ∫∂¡Δƒ√, 4Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, Ì 200 Ù.Ì. Ì·ÏÎfiÓÈ. Βόλος Ν. Δημητριάδα καινούργια διαμερίσματα από 50 τ.μ. έως 100 τ.μ. μfiÏÔ˜, 79 Ù.Ì. 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, Ê¿ÙÛ· ÛÙË ™Ù·ı¿. μfiÏÔ˜, ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ‰È·ÌÂÚ, 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ 100 Ù.Ì., 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 100 Ù.Ì., 3Ô˜ Î·È 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 135 Ù.Ì. Ì ·Ôı‹ÎË Î·È ¿ÚÎÈÓ. ∞ÁÚÈ¿, 250 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô ÌÂ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ‹ ‰fiÌËÛ˘ 0,8. √π∫√¶∂¢∞ Ν. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΑ 213 τ.μ. μεσαίο με Σ.Δ. 0,8. Δ™∞°∫∞ƒ∞¢∞ 4.654 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡, Ì ı¤· ÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ‰›ÓÂÙ·È Î·È ÙÌËÌ·ÙÈο. ∞Ó‹ÏÈÔ, ÔÈÎfi‰· 833 Ù.Ì., 257 Ù.Ì., ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌ·. ΚΤΗΜΑΤΑ Μελισσάτικα, 16 στρέμματα με θέα το Βόλο, δίνεται και τμηματικά 4, 6, 6 στρέμματα. ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜, ÎÙ‹Ì· 4.200 Ù.Ì. Ì ı¤· ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ™ÙÔ‡È. ¶∞ƒ∞£∞§∞™™π∞ Μπούφα, οικόπεδο 3.328 τ.μ. εντός οικισμού, φάτσα στο κύμα. Μ. Βελανιδιά, οικόπεδο 320 τ.μ., δεύτερο από το κύμα. ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ Βόλος (κέντρο) 24,30 τ.μ., 30 τ.μ., 30 τ.μ., 38,90 τ.μ. Βόλος κεντρικά ισόγεια καταστήματα με πατάρι και υπόγειο 150 τ.μ., 120 τ.μ. (607)

Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 29 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2010

ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·, 100 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ÕÊËÛÛÔ˜. 2. ª·Á·˙› 70 Ù.Ì. ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ·Ú·Ï›· ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿. 3. •ÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô 280 Ù.Ì. ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈÔ 8 ‰ˆÌ·Ù›ˆÓ, ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿. 4. ¢ÈÒÚÔÊË ¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 120 Ù.Ì. Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 220 Ù.Ì., ηÙÔÈ΋ÛÈÌË ÛÙÔÓ ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ ¡ËÏ›·˜. 5. ¢ÈÒÚÔÊË ¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 150 Ù.Ì. Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 700 Ù.Ì. μ˘˙›ÙÛ·. 6. √ÈΛ· 65 Ù.Ì. Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.300 Ù.Ì., 50 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ· ÕÊËÛÔ˜. 7. √ÈΛ· ¤ÙÚÈÓË 90 Ù.Ì. Ì ı¤·, ÂÈψ̤ÓË, ¶ÈӷοÙ˜. ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÛÙ¤ÁË (ÁÚ·Ê›Ô) 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, 56 Ù.Ì. ‰‡Ô ‰ˆÌ·Ù›ˆÓ (70.000 ∂) ∞Óı. °·˙‹ Ì ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË. OIKO¶E¢A 1.√ÈÎfiÂ‰Ô 2 ÛÙÚ. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ Ì ·Ï·È¿ ÎÙ›ÛÌ·Ù·, ∫¿Ùˆ °·Ù˙¤·. 2. √ÈÎfiÂ‰Ô 5.500 Ù.Ì., ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡, ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·, ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· ηٷÛ΢·ÛÙÈ΋ ÂÙ·ÈÚ›·. ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜. 3. √ÈÎfiÂ‰Ô 8 ÛÙÚ. 200 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ· Ì ÔÌfiÓ·, ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿ 150.000 ∂. 4. √ÈÎfiÂ‰Ô 1 ÛÙÚ. Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·, ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜ ¡ËÏ›·˜. 5. √ÈÎfiÂ‰Ô 4.700 Ù.Ì. ∫. §Â¯ÒÓÈ· 6. √ÈÎfiÂ‰Ô 3.300 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ (35.000 ∂), ∫ÔÚfiË. 7. √ÈÎfiÂ‰Ô 5.500 Ù.Ì. Ì ‰ÈÒÚÔÊË ¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· Ì ı¤·, μ˘˙›ÙÛ·. 8. √ÈÎfiÂ‰Ô 2 ÛÙÚ. Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·, ªËÏȤ˜. 9. √ÈÎfiÂ‰Ô 2 ÛÙÚ. ¿Óˆ ÛÙÔ Î‡Ì· ÌÂٷ͇ ∫·ÏÒÓ ¡ÂÚÒÓ-∫ÔÚÒÈ. 10. √ÈÎfiÂ‰Ô 1.500 Ù.Ì., Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·, ÕÓˆ °·Ù˙¤·. 11. √ÈÎfiÂ‰Ô 1.100 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ Ì ı¤·, ∫¿Ùˆ §Â¯ÒÓÈ·. 12. √ÈÎfiÂ‰Ô 4 ÛÙÚ. 100 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ· Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·, ÕÊËÛÛÔ 13. √ÈÎfiÂ‰Ô 1.800 Ù.Ì. Ì ¿‰ÂÈ· ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô˘ 100 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿. 14. √ÈÎfiÂ‰Ô 2 ÛÙÚÂÌ., 50Ì. ·fi ı¿Ï·ÛÛ· ÛÙ· ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿. ¢›ÓÂÙ·È Î·È ·ÓÙÈ·ÚÔ¯‹. 15. √ÈÎfiÂ‰Ô 4.700 Ù.Ì. ·ÌÊÈı·ÙÚÈÎfi ÛÙËÓ ∫ÔÚfiË. ΔÈÌ‹ 85.000∂. ∂ƒ°√™Δ∞™π√ 650 Ù.Ì., Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 5.500 Ù.Ì. ÛÙÔ ¶∂¢π√¡ ÙÔ˘ ∞ƒ∂ø™. °›ÓÂÙ·È ‰È¢ÎfiÏ˘ÓÛË ‰·Ó›ˆÓ ̤ۈ TÚ·¤˙˘. °IA O§O TO ¶H§IO M¶POY™A§H™. (610)

-----------------------------------SOFIA HALKIA Consulting - Real Estate 38 Sp.Spiridi st, P.C. 38 221 VOLOS Tel. +30 24210 35166 Fax 24210 35649 Mob. +30 6944504791 www.sofiahalkia.gr

¶ƒ√Δ∞™∏ ∞∫π¡∏Δø¡ ∑∞°√ƒ∞ -√ÈÎfiÂ‰Ô 1000 Ù.Ì., ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ (¶ÂÚ·¯ÒÚ·), ¿ÚÙÈÔ & ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. 30.000∂ ª∏§π¡∞ -√ÈÎfiÂ‰Ô 260 Ù.Ì. ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ Ì ™.¢. 0,9. 50.000∂ ∞∫π¡∏Δ∞ ª∂ ∂π™√¢∏ª∞ μ√§√™ -∫·Ù·ÛÙ‹Ì·Ù· 35 Ù.Ì. 70.000∂ -πÛfiÁÂÈÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· 35 Ù.Ì. Ì WC. 110.000∂ -°ˆÓÈ·Îfi ηٿÛÙËÌ· 55 Ù.Ì. Â› Ù˘ ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 170.000∂ -∫·Ù¿ÛÙËÌ· 60 Ù.Ì. ÛÙËÓ °ÎÏ·‚¿ÓË -∫·Ù¿ÛÙËÌ· 74 Ù.Ì. ÂÊ·ÙfiÌÂÓÔ Û Â˙fi‰ÚÔÌÔ 225.000∂ -°ˆÓÈ·Îfi ηٿÛÙËÌ· 78 Ù.Ì. Ì 1 wc & ˘fiÁÂÈÔ 58 Ù.Ì. 240.000∂ -∏ÌÈ˘fiÁÂÈÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· 168 Ù.Ì. ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ Ì 2 wc. 78.000∂ ∞§À∫∂™ -∫·Ù¿ÛÙËÌ· 106 Ù.Ì. ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙÔ ¿ÚÎÔ. 230.000∂ §∞ƒπ™∞ -°ˆÓÈ·Îfi ηٿÛÙËÌ· 44 Ù.Ì. ÛÙË ƒÔ‡Û‚ÂÏÙ ™∫π∞£√™ -∫·Ù·ÛÙ‹Ì·Ù· ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ ™ÎÈ¿ıÔ˘ ·fi 40 Ù.Ì. 120.000∂ -∫·Ù·ÛÙ‹Ì·Ù· 72 Ù.Ì. 260.000∂ -∫·Ù·ÛÙ‹Ì·Ù· 73 Ù.Ì. 250.000∂ -°ˆÓÈ·Îfi ηٷÛÙ‹Ì·Ù· 110 Ù.Ì. 450.000∂ -∫·Ù·ÛÙ‹Ì·Ù· 113 Ù.Ì. 360.000∂

∂-mail: info@pelion-estate.gr www.pelion-estate.gr

¶ø§√À¡Δ∞π √π∫π∂™ - ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ μ√§√™ -°ˆÓȷ΋ ÓÂÔÎÏ·ÛÈ΋ ÔÈΛ· 550 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 815 Ù.Ì. ¿Óˆ ·fi ÙÔ ¿ÚÎÔ ÙÔ˘ ∞Á. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ -°Î·ÚÛÔÓȤڷ 29 Ù.Ì. Â› Ù˘ ™. ™˘Ú›‰Ë 32.000∂ -¡Âfi‰ÌËÙÔ ÚÂÙÈÚ¤ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 42 Ù.Ì. Ì ÔÏÏ¿ extra 100.000∂ -¡Âfi‰ÌËÙÔ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 54 Ù.Ì. 96.000∂ -¡Âfi‰ÌËÙÔ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 52 Ù.Ì. 96.000∂ -¡Âfi‰ÌËÙÔ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 71 Ù.Ì. 156.000∂ -¶ˆÏÂ›Ù·È 2¿ÚÈ 60 Ù.Ì. ÛÙÔÓ 2Ô 58.000∂ -¡Âfi‰ÌËÙÔ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 80 Ù.Ì. Ì Parking 145000∂ -¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 97 Ù.Ì. 210000∂ -¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÛÙË ºÈÏÂÏÏ‹ÓˆÓ 101 Ù.Ì. ÛÙÔÓ 2Ô Ì ı¤·. 105.000∂ -¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 105 Ù.Ì. Â› Ù˘ °·Ì‚¤Ù·. 120.000∂ -ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 113 Ù.Ì. 225.000∂ -¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 115 Ù.Ì. -°ˆÓÈ·Îfi ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 125 Ù.Ì.125000∂ -¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÛÙËÓ ¶·Ú·Ï›· 153 Ù.Ì. Ì ·›ıÚÈÔ 150 Ì. 330000∂ -ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 170 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 225 Ù.Ì. -ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 200 Ù.Ì. 400000∂ -¡Âfi‰ÌËÙË ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 216 Ù.Ì. 345000 Ù.Ì. -¶ˆÏÂ›Ù·È / ÂÓÔÈÎÈ¿˙ÂÙ·È ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 128 Ù.Ì. -¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 72 Ù.Ì. -¡Âfi‰ÌËÙÔ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 73 Ù.Ì. 155.000∂ ¡. πø¡π∞ -¢È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· ·fi 45 Ù.Ì. ¤ˆ˜ 102 Ù.Ì.

¢IAMEPI™MATA 1. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 88 Ù.Ì., 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 10ÂÙ›·˜, Ì ı¤·, ∫¿Ùˆ °·Ù˙¤·. 2.¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 85 Ù.Ì. Ê¿ÙÛ· ı¿Ï·ÛÛ· ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿. ª∂∑√¡∂Δ∂™ ªÂ˙ÔÓ¤Ù· ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· 180 Ù.Ì. Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 250 Ù.Ì. 100 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ· (220.000 ∂), ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿. ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 77 Ù.Ì. ÂÈψ̤ÓË 20 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ· (140.000 ∂), ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿. BI§E™-OIKIE™ 1. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· ‰ÈÒÚÔÊË 250 Ù.Ì. 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 4 ÛÙÔ‡ÓÙÈÔ ÂÓÔ›ÎÈÔ 12.000 ∂ ÙËÓ ÛÂ˙fiÓ 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 125 Ù.Ì. ˘ÂÚ ÏÔ˘Í Ì ·-

¶ø§√À¡Δ∞π ∂•√Ãπ∫∞ ∞°. πø∞¡¡∏™ -πÛfiÁÂÈ· ÔÈΛ· 45 Ù.Ì., 50 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. 60.000∂ -√ÈΛ· 54 Ù.Ì. Ì 1 ˘/‰, Ï›Á· ‚‹Ì·Ù· ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. 125.000∂ ∞°. §∞Àƒ∂¡Δπ√™ -∞ÓÂÍ¿ÚÙËÙ˜ ηÙÔÈ˘ Ì ΋Ô ·fi 84 Ù.Ì. -¢ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 200 Ù.Ì. Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 808 Ù.Ì. ∞°ƒπ∞ -ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 120 Ù.Ì. ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. -∫·ÙÔÈΛ· 51 Ù.Ì. 85.000∂ ∞§À∫∂™ -ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 186 Ù.Ì.

-----------------------------------BRUSALIS K. NERA International Estate Agency-Immobilien TËÏ.: (24230) 22795 - 22465, (24210) 35540 KÈÓ.: 697-3022534

-¡Âfi‰ÌËÙ˜ ‰ÈÒÚÔʘ ηÙÔÈ˘ ·fi 118 Ù.Ì. 177.000∂ ∞ƒ°∞§∞™Δ∏ -¶ˆÏÔ‡ÓÙ·È 2 ·Ï·È¤˜ ÔÈ˘ 65.000∂ ∞º∏™™√™ -√È˘ 55 - 60 Ù.Ì. Ï›Á· ‚‹Ì·Ù· ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. -ªÂ˙ÔÓ¤Ù˜ ·fi 67 Ù.Ì. Ì ÔÏÏ¿ extra ·fi 103.000∂ °∞Δ∑∂∞ -¡Âfi‰ÌËÙË ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 70 Ù.Ì. Ì Ù˙¿ÎÈ ÛÙËÓ ∫¿Ùˆ °·Ù˙¤· 140.000∂ -°Î·ÚÛÔÓȤڷ 34 Ù.Ì. -√ÈΛ· 113 Ù.Ì. Ì Ù˙¿ÎÈ ÛÙËÓ ∫¿Ùˆ °·Ù˙¤· 190.000∂ -ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 90 Ù.Ì. ÛÙËÓ ÕÓˆ °·Ù˙¤· -√ÈÎfiÂ‰Ô 4070 Ù.Ì. Ì 2ÒÚÔÊË ÔÈΛ· 164 Ù.Ì. ÛÙËÓ ÕÓˆ °·Ù˙¤· ∫ƒπ£∞ƒπ∞ -∫·ÙÔÈΛ· 64 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 220 Ù.Ì. Ì ı¤· ÙËÓ ı¿Ï·ÛÛ·. 95.000∂ §∂Ãø¡π∞ -μ›Ï· 200 Ù.Ì. Ì ÈÛ›Ó· 71 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 2000 Ù.Ì. -¶·Ï·È¿ ÔÈΛ· 529 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 989 Ù.Ì. 450.000∂ ª∞∫ƒπ¡πΔ™∞ -¶·Ú·‰ÔÛȷ΋ ÔÈΛ· 120 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 450 Ù.Ì. (¢ÈηÈÔ‡Ù·È ∂ȉfiÙËÛË) ª∞ƒ∞£√™ -ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 4ˆÓ ÂÙÒÓ 246 Ù.Ì. ª∏§π∂™ -√È˘ 106 & 129 Ù.Ì. Ì ˘fiÁÂÈÔ Î·È ·˘Ï‹. ª∏§π¡∞ -2ÒÚÔÊË ÔÈΛ· 100 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 615 Ù.Ì. 110000∂ ª√Àƒ∂™π -2fiÚÔÊË ¤·˘ÏË 160 Ù.Ì. Ì ÁηÚÛÔÓȤڷ 40 Ù.Ì. 430.000∂ -∫·ÙÔÈΛ· ÛÙÔ ªÔ‡ÚÂÛÈ 450 Ù.Ì. Ì ΔÔ˘ÚÈÛÙÈ΋ ¿‰ÂÈ·. -ªÂ˙ÔÓ¤Ù· ÛÙÔ ªÔ‡ÚÂÛÈ 120 Ù.Ì. ¶π¡∞∫∞Δ∂™: -ΔÚÈÒÚÔÊÔ ·Ú¯ÔÓÙÈÎfi Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 580 Ù.Ì. Ì ΔÔ˘ÚÈÛÙÈ΋ ¿‰ÂÈ·. ¶√ƒΔ∞ƒπ∞ -¡Âfi‰ÌËÙË ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· Ì ·˘ÙfiÓÔÌË ÁηÚÛÔÓȤڷ Î·È ¿ÏÂÙË ı¤·. ™∫π∞£√™ -ªÂ˙ÔÓ¤Ù˜ 92 ¤ˆ˜ 100 Ù.Ì. -∫·ÙÔÈΛ· 2 ÂÈ¤‰ˆÓ 61 Ù.Ì. ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ ™ÎÈ¿ıÔ˘ 88.000∂ ¶ø§√À¡Δ∞π ∂¶∞°°∂§ª∞Δπ∫∂™ ™Δ∂°∂™ μ√§√™ -°Ú·ÊÂ›Ô ÛÙËÓ ·Ú·Ï›· 53 Ù.Ì. 80.000∂ -∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÛÙ¤ÁË 33 Ù.Ì. Ì 2 ¯ÒÚÔ˘˜, wc. -°ˆÓÈ·Îfi Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi ·Î›ÓËÙÔ 395 Ù.Ì. 625.000∂ -¡Âfi‰ÌËÙÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· 16 Ù.Ì. -¶ˆÏÔ‡ÓÙ·È ·Ôı‹Î˜ ÛÙÔ μfiÏÔ ∫∞§∞ ¡∂ƒ∞ -•ÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô 683 Ù.Ì. Ì 50 ÎϛӘ, 30Ì ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ¶ø§√À¡Δ∞π √π∫√¶∂¢∞ ∞°. ¢∏ª∏Δƒπ√™ -∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯È· ·fi 1622 Ù.Ì. ∞°. §∞Àƒ∂¡Δπ√™ -∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 6880 Ù.Ì. 130.000 ∂ ∞°ƒπ∞ -√ÈÎfiÂ‰Ô 502 Ì ÔÈΛ· 45 Ù.Ì. ÛÙËÓ ∞ÁÚÈ¿ 125000∂ -√ÈÎfiÂ‰Ô 415 Ù.Ì. Ì ÔÈΛ· 150 Ù.Ì. ÛÙËÓ ∞ÁÚÈ¿ ∞°Ãπ∞§√™ -√ÈÎfiÂ‰Ô ÛÙË ¡¤· ∞Á¯›·ÏÔ 173 Ù.Ì. -√ÈÎfi‰· ÛÙÔÓ ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ ∫˘ÓËÁÒÓ 500 Ù.Ì. Ì ™.¢. 0,40 120.000∂ ∞§À∫∂™ ¶§∞∑ -√ÈÎfiÂ‰Ô 200 Ù.Ì. Ì ™.¢. 0,8. 80.000∂ ∞¡∞∫∞™π∞ -√ÈÎfiÂ‰Ô 1300 Ù.Ì. & 1389 Ù.Ì. ∂ÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ ∞ƒ°∞§∞™Δ∏ -√ÈÎfiÂ‰Ô 3000 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ 75.000∂ -√ÈÎfiÂ‰Ô 7315 Ù.Ì. 30000∂ -ÈڿÊÈ 1500 Ù.Ì. ÛÙËÓ ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹ 20000∂ μ√§√™ -√ÈÎfiÂ‰Ô 300 Ù.Ì. ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. ¶ÂÚÈÔ¯‹ ¡¤·˜ ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ -√ÈÎfiÂ‰Ô 250 Ù.Ì. Ì ÔÈΛ· 120 Ù.Ì. ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ -√ÈÎfiÂ‰Ô 500 Ù.Ì. Ì ÎÙ›ÛÌ· 120 Ù.Ì. °∞Δ∑∂∞ -¶ˆÏÂ›Ù·È ÔÈÎfiÂ‰Ô 2300 Ù.Ì. -√ÈÎfiÂ‰Ô ÛÙËÓ ÕÓˆ °·Ù˙¤· 2940 Ù.Ì., 3110 Ù.Ì. & 3940 Ù.Ì. ¢ƒ∞∫∂π∞ -∂Ï·ÈÔÂÚ›‚ÔÏÔ ÛÙË ¢Ú¿ÎÂÈ· 1500 Ù.Ì. 6000∂ ∑∞°√ƒ∞ -√ÈÎfiÂ‰Ô 360 Ù.Ì. Ì ÔÈΛ· 55 Ù.Ì. ÛÙË ∑·ÁÔÚ¿ 55.000∂ ∫∞§∞ ¡∂ƒ∞ -√ÈÎfiÂ‰Ô 805 Ù.Ì. Ì ·Ï·È¤˜ ÔÈ˘ (ı¤ÛË ∞ÚÁ˘Ú¤Èη) ∫∞Δ∏°πøƒ°∏™ -¶ˆÏÔ‡ÓÙ·È 3 ÔÈÎfi‰· ÂÎÙfi˜ ۯ‰›Ô˘, Û˘ÓÔÏÈ΋˜ ¤ÎÙ·Û˘ 14000 Ù.Ì. §∞À∫√™ -√ÈÎfiÂ‰Ô 4035 Ù.Ì. 140000∂ §∂Ãø¡π∞ -√ÈÎfiÂ‰Ô 987 Ù.Ì. Ì ÔÈΛ· ÛÙ· ∫¿Ùˆ §Â¯ÒÓÈ· -√ÈÎfiÂ‰Ô 4534 Ù.Ì. ÛÙ· οو §Â¯ÒÓÈ· 130000∂ -™ÙÚ¤ÌÌ·Ù· (4050 Ù.Ì.) 250.000∂ -™ÙÚ¤ÌÌ·Ù· (3000 Ù.Ì.) 160.000∂ -™ÙÚ¤ÌÌ·Ù· (2000 Ù.Ì.), ‰fiÌËÛË 200 Ù.Ì. -™ÙÚ¤ÌÌ·Ù· (35000 Ù.Ì.) Ì ÔÈΛ· 200 Ù.Ì & 180 Ì. §∂º√∫∞™Δƒ√ -√ÈÎfiÂ‰Ô 3250 Ù.Ì. Ì ÂÏ·Èfi‰ÂÓÙÚ· Î·È ı¤·. ª∞∫ƒπ¡πΔ™∞ -√ÈÎfiÂ‰Ô 675 Ù.Ì. 95.000∂ ª∏§π¡∞ -√ÈÎfiÂ‰Ô 260 Ù.Ì. Ì ™.¢. 0,9. 50.000∂ -√ÈÎfiÂ‰Ô 542 Ù.Ì. 50.000∂ -√ÈÎfiÂ‰Ô 4000 Ù.Ì. 150.000∂ -√ÈÎfiÂ‰Ô 6000 Ù.Ì. ª√ÀƒΔπ∞™ -™ÙÚ¤ÌÌ·Ù· (3000 Ù.Ì.) ª√Àƒ∂™π -∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 6800 Ù.Ì. -√ÈÎfiÂ‰Ô 240 Ù.Ì. 40.000∂ ª¶√Àº∞ -√ÈÎfi‰· 500 Ù.Ì. & 1000 Ù.Ì. -√ÈÎfiÂ‰Ô 1457 Ù.Ì. ‰fiÌËÛË 615 Ù.Ì. 220.000∂ -√ÈÎfiÂ‰Ô 360 Ù.Ì. ‰fiÌËÛË 152 Ù.Ì. 55.000∂ •À¡√μƒÀ™∏ -√ÈÎfiÂ‰Ô 7000 Ù.Ì. 30.000∂ ¶√ƒΔ∞ƒπ∞ -3 ™ÙÚ¤ÌÌ·Ù· ÂÊ·ÙfiÌÂÓ· ÛÙÔÓ ÎÂÓÙÚÈÎfi ‰ÚfiÌÔ Ì 30 Ì. ÚfiÛÔ„Ë. 30.000∂ ¶ƒ√ªÀƒπ -√ÈÎfiÂ‰Ô 1020 Ù.Ì. 25000∂ -19 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù· ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ™∫π∞£√™ -√ÈÎfiÂ‰Ô 342 Ù.Ì. 235.000∂ ™∫√¶∂§√™ -√ÈÎfiÂ‰Ô 12.000 Ù.Ì.

Δ™∞°∫∞ƒ∞¢∞ -√ÈÎfiÂ‰Ô 1600 Ù.Ì. 70000∂ -√ÈÎfiÂ‰Ô 1100 Ù.Ì. 150000∂ -√ÈÎfiÂ‰Ô 5165 Ù.Ì. ∂¡√π∫π∞∑√¡Δ∞π ∞°. ™Δ∂º∞¡√™ -¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 2 ¯ÒÚˆÓ Ì ÈÛ›Ó· & Ì·Á¢ÙÈ΋ ı¤·. ∞°ƒπ∞ -¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 45 Ù.Ì. 300∂ μ√§√™ -°ˆÓÈ·Îfi ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 95 Ù.Ì. ÛÙÔÓ 1Ô Û ÛËÌÂ›Ô ÚÔ‚ÔÏ‹˜ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ -¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· ‰È·ÌÂÚ¤˜ 86 Ù.Ì. Ì Ê/·, ΤÓÙÚÔ ·fiÎÂÓÙÚÔ -∞’ μπ.¶∂. ÛÙÚ¤ÌÌ· (8.000 Ù.Ì.) Ì ÎÙ‹ÚÈÔ 2400 Ù.Ì. -°ˆÓÈ·Îfi ÁÚ·ÊÂ›Ô 200 Ù.Ì. Â› Ù˘ ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ & ™. ™˘Ú›‰Ë -πÛfiÁÂÈÔ˜ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 1000 Ù.Ì. ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ -∫·Ù¿ÛÙËÌ· 80 Ù.Ì. -∂ȯ›ÚËÛË Ï‹Ú˜ ÂÍÔÏÈṲ̂ÓË 150 Ù.Ì. Ì 80 Ù.Ì. ·˘Ï‹, ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘. §∞À∫√™ -¶¤ÙÚÈÓË ÓÂfi‰ÌËÙË ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 75 Ù.Ì. 500∂ ™ÙÔ ·Ú¯Â›Ô Ì·˜ ‰È·ı¤ÙÔ˘Ì ÌÂÁ¿ÏË Áο̷ · ÎÈÓ‹ÙˆÓ. (614)

-----------------------------------ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ “Δ™∂§π√™ ∞∫π¡∏Δ∞” ∂ıÓ. ∞ÓÙÈÛÙ¿Ûˆ˜ 40 ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜-μfiÏÔ˜ 697.4647.587 Î·È 24280 78.267

Πωλούνται παντός είδους ακίνητα: Μονοκατοικίες, οικόπεδα, διαμ/ατα, επαγγελματικές στέγες, καταστήματα, βιοτεχνικοί χώροι, παραθαλάσσια οικόπεδα/κατοικίες/εξοχικά, αξιόλογα κτηματο-οικόπεδα και αγροτεμάχια... Υπεύθυνη εξυπηρέτηση με ζήλο, αγάπη και υπευθυνότητα. (619)

AYTOKINHTA

Μαθήματα °∞§§π∫ø¡ παραδίδονται από έμπειρη καθηγήτρια Γαλλικής Φιλολογίας με μεταπτυχιακές σπουδές στο Βέλγιο. Άριστη προετοιμασία για πτυχία DELF και Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας, με σίγουρα αποτελέσματα. Τηλ. 6979 697069. (552) ∫∞£∏°∏Δƒπ∞ ºÈÏfiÏÔÁÔ˜ πολύ επικοινωνιακή, παραδίδει μαθήματα σε μαθητές Δημοτικού, Γυμνασίου, Λυκείου. Τιμές πολύ οικονομικές. Πληρ. τηλ. 6979-051180. (247) ª∞£∏ª∞Δπ∫√™ με πολυετή διδακτική εμπειρία διδάσκει Μαθηματικά και Ανάπτυξη εφαρμογών σε προγραμματιστικό περιβάλλον σε μαθητές Γυμνασίου-Λυκείου και φοιτητές, Κατευθύνσεις, μαθήματα ιδιαίτερα ή γκρουπ. Πληρ. τηλ. 24210-55960, κιν. 6972-853903. (400)

∫∞£∏°∏Δƒπ∞ Φιλόλογος του Πανεπιστημίου Αθηνών με φροντιστηριακή πείρα παραδίδει μαθήματα σε μαθητές Γυμνασίου-Λυκείου. Τιμές οικονομικές. Τηλ. 6973566992. (246)

∫∞£∏°∏Δƒπ∞ Μουσικής πτυχιούχος της Μουσικολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών και πτυχιούχος ανώτερων θεωρητικών ωδειακής εκπαίδευσης παραδίδει μαθήματα θεωρητικών και πιάνου. Πληρ. τηλ. 6972 646092. (028)

∂À∫∞πƒπ∞ ΠΩΛΕΙΤΑΙ B.M.W. X 5 2.979 cc, μοντ. 10/2004, χρώμα γκρι μεταλλικό, αυτόματο κιβώτιο, 4Χ4, 5θυρο, βενζίνη, σε άριστη κατάσταση, με full extra, πανοραμική οροφή, parktronic, cruise control, καθίσματα δερμάτινα ηλεκτρικά, κλιματισμός 4 ζωνών, immobilizer, φυλασσόμενο σε γκαράζ, ιδιοκτήτης Αρχιτέκτων-Μηχανικός. Αγορά από ελληνική αντιπροσωπεία και service αντ/πείας, τιμή 28.000 Ε. Τηλ. επικοινωνίας: 6932-238555 κος Θάνος. (031)

Καθηγήτρια

°∂ƒª∞¡π∫ø¡ γεννημένη στη Γερμανία, απόφοιτη του Goethe Institut, κάτοχος του KLEINES D E U T S C H E S SPRACHDIPLOM και με επάρκεια και άδεια διδασκαλίας της Γερμανικής γλώσσας, παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα. Τιμές προσιτές. Τηλ. 697-6386879. (990)

¢IAºOPA ™YNOIKE™IA 32¯ÚÔÓË ιδ. υπάλληλος, πανέμορφη, διαζ/νη. 33χρονη ιδ. υπάλληλος, γοητευτικότατη, ακίνητα, διαζ/νη. 40χρονη, ιδ. υπάλληλος, ψηλή, εντυπωσιακή, ανεξάρτητη με χιούμορ και ζωντάνια. 42χρονη ιδ. υπάλ. μελαχρινή, ευπαρουσίαστη. 44χρονη δημοσίου, θηλυκή παρουσία, με ζωντάνια και χιούμορ, ανεξάρτητη. Επιθυμούν γνωριμία γάμου ΛΥΔΙΑ Κεντρικής Ελλάδας. Εχέμυθα και αποτελεσματικά. Τηλ. 2410-549797. (581)

MA£HMATA ¶Ù˘¯ÈÔ‡¯Ô˜ ºπ§√™√ºπ∫∏™ παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα για όλα τα επίπεδα σε παιδιά Δημοτικού-Γυμνασίου, τιμές προσιτές. Τηλ. 24210-52067, 6973-431096. (248) ∫Ï·ÛÈ΋ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ απόφοιτος του Α.Π.Θ. παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα σε μαθητές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, τιμές προσιτές. Τηλ. 6978-707264. (030)

Δƒ∞¶∂∑π∫∞ ¢∞¡∂π∞-Ρυθμίσεις οφειλών, μικροδάνεια 3.000-15.000 αυθημερόν. Στεγαστικά-επαγγελματικάπροσωπικά-συγκέντρωση δανείων με ή χωρίς προσημείωση. Ρυθμίσεις οφειλών (πρόσφατος νόμος) προστασία Α’ κατοικίας. Για ενημέρωση 24210-20237 ή 6932-528388. Προσοχή: δάνεια ΜΟΝΟ μέσω τραπεζών. (579) ∞°√ƒ∞∑ø παλιά χρυσά, κοσμήματα δόντια ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΕΡΕΝΤΙΔΗΣ, Ιωλκού 17 (έναντι ΟΤΕ). Απαραίτητα αστυνομική ταυτότητα. Πληρ. τηλ. 24210-36355. (570)

Πτυχιούχος

§√°√£∂ƒ∞¶∂ÀΔƒπ∞ αναλαμβάνει παιδάκια με μαθησιακές δυσκολίες (δυσλεξία), με καθυστέρηση ανάπτυξης ομιλίας και λόγου καθώς και με φωνολογικές και αρθρωτικές διαταραχές. Δυνατότητα μετάβασης κατ’ οίκον. Πληρ. τηλ. 2421050752, 6947-542605. (853)

ºπ§√§√°√™ με πολυετή εμπειρία σε δημόσια σχολεία και γνώση νοηματικής και μπρέιλ παραδίδει μαθήματα σε παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Πληρ. τηλ. 6932-031115. (091)

∫∞£∏°∏Δƒπ∞ απόφοιτος Αγγλικής Φιλολογίας Αριστοτελείου Πανεπιστημίου με πείρα σε φροντιστήρια και δημόσια σχολεία και με επάρκεια στα ισπανικά, αναλαμβάνει αγγλικά και ισπανικά όλων των επιπέδων, τιμές προσιτές. Τηλέφωνο: 6942-257292. (224)

∞ª∂™∞ ª∂Δƒ∏Δ∞ Ã∏ª∞Δ∞ αυθημερόν παίρνετε το μεγαλύτερο ποσοστό εντός 5’’ λεπτών από 1.000-100.000 Ε μέσω των πιστωτικών σας καρτών με ή χωρίς υπόλοιπο - υπέρβαση η τρίμηνη καθυστέρηση ανεξάρτητα Τειρεσία και υπερδανεισμού από 12 έως 48 άτοκες τραπεζικές δόσεις. Εγγυημένη εξυπηρέτηση με υπευθυνότητα και εμπιστοσύνη, καθημερινά και Σαββατοκύριακα. Κος Παπαδόπουλος τηλ. 6980260800- 6983709760, ερχόμαστε και στο χώρο σας. (585)


37

Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 29 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2010

¢IAºOPA

∞°√ƒ∞∑ø

∞ª∂™∞ ΔΑΝΕΙΑ από ελληνικές τράπεζες και εξωτερικού, προσωπικά, στεγαστικά, επισκευαστικά, επιχειρηματικά ΤΕΜΠΜΕ, συγκέντρωση οφειλών όλα σε ένα. Τηλ. 210-9520260. (375)

τοις μετρητοίς παλιά χρυσά κοσμήματα και τιμαλφή. Κρατική άδεια. Κ. Καρτάλη 79. Τηλ. 24210-27705 και κινητό 6972002809. (626)

ΒΟΛΟΣ

∂¡∂ÃÀƒ√¢∞¡∂π™Δ∏ƒπ√ λειτουργεί με κρατική άδεια. Ενέχυρα χρυσαφικών και κοσμημάτων. Πλήρης εχεμύθεια. Επίσης και αγορές χρυσαφικών σε ασυναγώνιστες τιμές. Κ. Καρτάλη 195 Β. Τηλ. 24210-42905. (582)

∫∞º∂ª∞¡Δ∂π∞ Ã∞ƒΔ√ª∞¡Δ∂π∞ κ. Κατερίνα - κ. Ειρήνη - κ. Ρίνα. Ενορατική μαντεία 55 ευρώ, αστρομαντεία 20 ευρώ, χαρτομαντεία 25 ευρώ, καφεμαντεία 15 ευρώ. Για τα ραντεβού σας επικοινωνήστε στο κινητό: 6989-176612. (143)

∞ª∂™ø™ ª∂Δƒ∏Δ∞ Ã∏ª∞Δ∞ εντός 5’ λεπτών από όλες τις πιστωτικές σας κάρτες με ή χωρίς υπόλοιπο ακόμα και αν έχετε υπέρβαση ή τετράμηνη καθυστέρηση από 12 έως 48 άτοκες δόσεις με υπευθυνότητα και εμπιστοσύνη καθημερινά και Σαββατοκύριακα. Κος Γεωργίου, τηλ. 6988888860, 6988888804, ραντεβού στο χώρο σας. (584)

¢øƒ∂∞ Ο κ. Κων/νος Βογιατζής στη μνήμη του αδελφού του Αθανασίου Καρακαντέ, αντί στεφάνου προσέφερε χρήματα στο Σουρλίγκειον Ίδρυμα Καναλίων.

∂§§∏¡π∫∏ ¢∏ª√∫ƒ∞Δπ∞ ¢π∫∏°√ƒπ∫√™ ™À§§√°√™ μ√§√À

ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΤΗΛ.: 2421028554, 30704, 21992 FAX: 2421028028 Email: dsvol@dsvol.gr

29

∫˘ÚÈ·ÎÔ‡ ÔÛ›Ô˘. ΔˆÓ ÂÓ ¶·Ï·ÈÛÙ›ÓË 150 Ì·ÚÙ‡ÚˆÓ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Ο Δικηγορικός Σύλλογος Βόλου (Δ.Σ.Β.) προκηρύσσει ανοιχτό μειοδοτικό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου, που θα αναλάβει την έκδοση του ετήσιου ημερολογίου του Συλλόγου, έτους 2011. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 11/10/2010, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.00 (ενώπιον τριμελούς επιτροπής, στα Γραφεία του Δ.Σ.Β. (Δικαστικό Μέγαρο Βόλου). Οι αναλυτικοί όροι διενέργειας του διαγωνισμού περιέχονται στην από 27/9/2010 Προκήρυξη, αντίτυπο της οποίας διατίθεται στους ενδιαφερομένους από τη Γραμματεία του Δ.Σ.Β. (κ. Δημ. Δημητρόπουλος), κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας Αναστάσιος Απ. Βολιώτης Χρήστος Αν. Στρατηγόπουλος

π¢ƒÀª∞ “°∏ƒ√∫√ª∂π√¡ μ√§√À”

™∂¶Δ∂ªμƒπ√™

“¶ÚÔÛ¤¯ÂÙÂ, Ï·fi˜ ÌÔ˘, Ùˆ Ófï ÌÔ˘, ÎϛӷÙ ÙÔ Ô˘˜ ˘ÌÒÓ ÂȘ Ù· Ú‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ÛÙfiÌ·Ùfi˜ ÌÔ˘” (æ·ÏÌ. Ô˙’ 1) Εις πολλά πράγματα δίδει ο άνθρωπος προσοχήν. Διά πολλά ενδιαφέρεται και εξετάζει και ερωτά και δίδει ακρόασιν. Εκείνο όμως που δεν προσέχουν οι πολλοί, ενώ αξίζει όλην την προσοχήν μας, είναι ο νόμος του Θεού. Αδιαφορούν διά τον νόμον του Θεού και δεν ζητούν να μάθουν τι θέλει και ζητεί από ημάς ο Θεός. Δεν εννοούν ότι με τον νόμον αυτόν μας ομιλεί ο άπειρος Δημιουργός και Πατήρ μας. Μας ομιλεί με ενδιαφέρον και με αγάπην ανυπολόγιστον, διά να μας δείξη τον δρόμον της ευτυχίας. Εν τούτοις οι πολλοί κάθε άλλο προσέχουν και εξετάζουν, παρά τον νόμον του Θεού. Δι’ αυτό και ο Θεός δεν παύει να φωνάζη και να μας συμβουλεύη. Λαέ μου, πρόσεχε εις τον νόμον μου, δώσε ακρόασιν εις όσα λέγω και παραγγέλλω. Εάν λοιπόν πιστεύωμεν εις τον Θεόν και εάν θέλωμεν να έχωμεν σχέσιν μαζί του, πρέπει να ενδιαφερθώμεν, διά τον νόμον του. Όχι μόνον να τον σπουδάζωμεν, αλλά και να υπακούωμεν εις αυτόν χωρίς δισταγμόν, με όλην την προθυμίαν.

ºπ§∞¡£ƒø¶π∫√ ™øª∞Δ∂π√ “°∏ƒ√∫√ª∂π√¡ μ√§√À”

1Ë √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘

KH¢EIE™

¶∞°∫√™ªπ∞ ∏ª∂ƒ∞ ΔƒπΔ∏™ ∏§π∫π∞™

∂§§∏¡π∫∏ ¢∏ª√∫ƒ∞Δπ∞ ¡√ª/∫∏ ∞ÀΔ/™∏ ª∞°¡∏™π∞™ ¢/¡™∏ Δ∂áπ∫ø¡ À¶/™πø¡ Δª∏ª∞ ™À°∫. & §πª. ∂ƒ°ø¡

√È ∏ÏÈÎȈ̤ÓÔÈ ‰ÈÂΉÈÎÔ‡Ó ºƒ√¡Δπ¢∞ - ∞°∞¶∏ - ™Δ√ƒ°∏

Ηλ. Δ/νση: http://www.magnesia.gr Πληροφορίες: Μ. ΤΣΑΚΜΑΛΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ANAKOINΩΣH

Ο Διευθυντής Τεχνικών Υπηρεσιών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Μαγνησίας προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου: “Βελτίωση οδού εισόδου Πτελεού και διαμόρφωση παρακαμπτήριας οδού Πηγαδίου Δήμου Πτελεού Ν. Μαγνησίας” Με προϋπολογισμό 162.601,63Ε + ΦΠΑ= 200.000,00 ΕΥΡΩ 1. Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών α) κατηγορία ΟΔΟ με προϋπολογισμό 158.231,31 Ε (δαπάνη εργασιών, Γ.Ε. και Ο.Ε. και απρόβλεπτα). 2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λπ.) από την έδρα της υπηρεσίας Αναλήψεως και Ιωλκού, Βόλος - τηλ. 2421352463, μέχρι τις 18-11-2010. Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ ενδεικτικό υπόδειγμα περίληψης διακηρύξεων για τη διενέργεια ανοικτής δημοπρασίας έργων που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του κοινοτικού δικαίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2421352466, fax επικοινωνίας, 2421048224, αρμόδια υπάλληλος κ. Τσακμαλή. 3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 23-11-2010, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι επιμέρους ποσοστό έκπτωσης, κατά το άρθρο 4, παρ. β του Ν. 1418/84 και το άρθρο 7 του Π.Δ. 609/1985. 4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: α) ημεδαποί διαγωνιζόμενοι μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξία, εγγεγραμμένοι στο ΜΕΕΠ που καλύπτουν τις κατηγορίες και τάξεις του έργου, ήτοι: - Α2 έως και 1η (με έδρα και δεύτερο Νομό, διάφορου του νομού Μαγνησίας) τάξη για έργα οδοποιίας ή - Α2 έως και 2η τάξη για έργα οδοποιίας (με έδρα ή δεύτερο Νομό το Νομό Μαγνησίας) ή - εγγεγραμμένοι στα Νομαρχιακά Μητρώα του Νομού για έργα οδοποιίας. β) αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι που αποδεικνύουν ότι κατά την τελευταία πενταετία, έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια (ποιοτικά και ποσοτικά) με το δημοπρατούμενο. 5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 3.164,63 ευρώ ισχύ τουλάχιστον διακοσίων δέκα (210) ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εκατόν ογδόντα (180) ημέρες. 6. Το έργο χρηματοδοτείται από τον προϋπολογισμό της Τ.Ε.Ο Α.Ε. Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί. 7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από τον Διευθυντή Τεχνικών Υπηρεσιών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Μαγνησίας. Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Τ.Υ. Ν.Α.Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ΑΠΟ ΩΡΑ 08.00-09.00 ΔΗΜΟΣ ΑΙΣΩΝΙΑΣ: ΣΕΣΚΛΟ - ΚΕΡΑΙΕΣ. ΑΠΟ ΩΡΑ 08.00-09.00 ΔΗΜΟΣ ΦΕΡΩΝ: ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΕΡΩΝ ΑΡΔΕΥΤΙΚΑ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ - Δ.Δ. ΑΕΡΙΝΟΥ - Δ.Δ. ΚΟΚΚΙΝΑΣ. Αν οι εργασίες τελειώσουν νωρίτερα, το ρεύμα θα ξαναδοθεί πριν το χρόνο λήξης της διακοπής που αναφέρεται πιο πάνω. Γι’ αυτό το λόγο οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις και τα δίκτυα της ΔΕΗ θα πρέπει να θεωρούνται ότι έχουν συνέχεια ρεύμα. Έτσι για λόγους ασφαλείας απαγορεύεται η προσέγγιση σε αγωγούς ή άλλα στοιχεία του δικτύου, ακόμα και αν βρίσκονται καταγής γιατί υπάρχει σοβαρός κίνδυνος ατυχήματος. Επίσης όσοι έχουν ηλεκτρικούς κινητήρες πρέπει μετά τη διακοπή να τους ελέγξουν αν περιστρέφονται όπως πριν. ∞¶√ Δ∏ ¢∂∏

π∂ƒ∞ ª∏Δƒ√¶√§π™ ¢∏ª∏Δƒπ∞¢√™ & ∞§ªÀƒ√À

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

π∂ƒ√™ ¡∞√™ ∞°. °∂øƒ°π√À ∞°. °∂øƒ°π√À ¡∏§∂π∞™

Ο Δασάρχης Βόλου μετά το από 18-8-2010 αίτημα του Ανδρέα Θεοδωρίδη κάτοικου Αγ. Ιωάννη Πηλίου δημοσιοποιεί την υπ’ αριθμ. 5459/16-9-1986 βεβαίωση της Υπηρεσίας μας, για έκταση εμβαδού 4.267 στρεμ. στη θέση “Βίγλα” Δημοτικού Διαμερίσματος Αγ. Δημητρίου του Δήμου Μουρεσίου σύμφωνα με την οποία η παραπάνω έκταση δεν είναι δασική, αλλά γεωργική - δενδροκομική και δεν διέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις του ΝΔ 86/69 και Ν. 998/79. Η βεβαίωση αυτή, που επέχει θέση πράξης χαρακτηρισμού του άρθρου 14 του Ν. 998/79 και το διάγραμμα της έκτασης θα εκτίθενται επί ένα μήνα στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Μουρεσίου. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να λάβουν γνώση και να υποβάλουν τυχόν αντιρρήσεις εντός δύο (2) μηνών από τη δημοσίευση της παρούσης. Ο Δασάρχης Βόλου Ντίτορας Νικόλαος Δρ. Δασολόγος

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο του εν Αγίω Γεωργίω Νηλείας Ι.Ν. Αγ. Γεωργίου διακηρύττει ότι: Εκτίθεται εις φανεράν προφορικήν, πλειοδοτική και τελειωτικήν δημοπρασία ενεργηθησομένην εις τον Αγ. Γεώργιο Νηλείας, στο κοινοτικό γραφείο την 3ην Οκτωβρίου 2010 (3/10/2010), ημέρα Κυριακή και από τις 11.30 π.μ. έως 12.30 μ.μ. ώρας ενώπιον αυτού, η εκμίσθωσις ενός (1) εκκλησιαστικού ελαιοπεριβόλου ευρισκόμενον εις θέσιν “Κουκλάκι” Άνω Γατζέας της κτηματικής περιφέρειας του Αγ. Γεωργίου Νηλείας. Ο πρόεδρος Αιδεσ. Πρεσβ. Ιωάννης Καμακάς Και το Εκκλησ. Συμβούλιον

¢∏ª√™π∞ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∏ ∏§∂∫Δƒπ™ª√À ∞.∂.

¢π∞∫√¶∏ ∏§∂∫Δƒπ∫√À ƒ∂Àª∞Δ√™ ™Δ∏¡ ¶∂ƒπ√Ã∏ μ√§√À Ειδοποιούνται οι κάτοικοι των παρακάτω περιοχών ότι για να εκτελεστούν απαραίτητες τεχνικές εργασίες της ΔΕΗ θα γίνει διακοπή του ηλεκτρικού ρεύματος:

¶∂ª¶Δ∏ 30 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2010

Την αγαπημένη μας μητέρα, αδελφή και θεία

∂À°∂¡π∞ ∫∞ƒμ√À¡∏

Ετών 62 κηδεύουμε σήμερα Τετάρτη 29 Σεπτεμβρίου και ώρα 10.30 π.μ. από το σπίτι μας Θειρών 16, στον Ιερό Ναό Αγίας Βαρβάρας. Καλούμε συγγενείς και φίλους να συνοδεύσουν την εκφορά της. Νέα Ιωνία 29 Σεπτεμβρίου 2010 Τα παιδιά: Νικολέττα - Ζαφείρης Μπακέας Τα αδέλφια: Διονύσης - Σοφία Κώτσια, Ευαγγελία - Θανάσης Δραγογιάννης, Γεωργία χήρα Μιχαήλ Κώτσια, Δημήτριος Κώτσιας, Χρυσούλα - Γεώργιος Μοσχονάς, Βασίλης - Ζωή Καρβούνη, Κατερίνα - Γιάννης Παπαδημητρίου Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στην αίθουσα του Ιερού Ναού Αγίας Βαρβάρας.

Το λατρευτό μας σύζυγο, πατέρα, αδελφό, παππού και θείο

∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√ ΔƒπÃ√¶√À§√

Ετών 77 που πέθανε, κηδεύουμε σήμερα Τετάρτη 29 Σεπτεμβρίου και ώρα 11.30 π.μ. από το σπίτι μας στην οδό Δημάρχου Αποστολίδη με Σολωμού στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου Βελεστίνου. Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους να συνοδεύσουν την εκφορά του. Βελεστίνο 29 Σεπτεμβρίου 2010 Η σύζυγος: Χρυσούλα Τα παιδιά: Συμεών - Ανθή Τριχοπούλου, Αποστολία - Αχιλλέας Φωτίου Τα αδέλφια: Ιωάννης - Γιώτα Τριχοπούλου Τα εγγόνια: Χρυσούλα, Κωνσταντίνος, Χριστίνα, Ντίνα, Κατερίνα Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς

Τον αγαπημένο μας σύζυγο, πατέρα, αδελφό, παππού και θείο

∂§§∏¡π∫∏ ¢∏ª√∫ƒ∞Δπ∞ ¶∂ƒπº∂ƒ∂π∞ £∂™™∞§π∞™ °∂¡. ¢/¡™∏ ¶∂ƒπº∂ƒ∂π∞™ ¢/¡™∏ ¢∞™ø¡ ª∞°¡∏™π∞™ ¢∞™∞ƒÃ∂π√ μ√§√À

Ταχ. Δ/νση: Ξενοφώντος 1 Τ.Κ.: 38333 Τ.Θ.: 311 Πληροφορίες: Ε. Νέτσικας Τηλ.: 2421026271 - 39163 FAX: 2412039162

∞¢∞ª §√Àº√¶√À§√

Ετών 82 κηδεύουμε σήμερα Τετάρτη 29 Σεπτεμβρίου και ώρα 11 π.μ. στον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου στο Ριζόμυλο. Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους να συνοδεύσουν την εκφορά του. Η σύζυγος: Ευαγγελία Τα παιδιά: Δημήτριος-Παντελιά Λουφοπούλου, Ιωάννης-Ευδοκία Παπαγεωργίου Τα αδέλφια: Αθανάσιος-Μόρφω Λουφοπούλου, Αθανάσιος-Μόρφω Σταύρου, Ελένη χα Παπαθεοδώρου, Μαργαρίτης-Αναστασία Παραθύρα Τα εγγόνια Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς

Την αγαπημένη μας θεία και γιαγιά

Àμ√¡¡∏ ¢ƒ√™√À

Ετών 88 κηδεύουμε σήμερα Τετάρτη 29 Σεπτεμβρίου και ώρα 4 μ.μ. στον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου Κατηχωρίου. Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους να συνοδεύσουν την εκφορά της. Η σορός θα βρίσκεται στον Ιερό Ναό στις 3 μ.μ. Τα ανίψια: Νικόλαος - Ασπασία Κατεργάρη, Αθανάσιος - Αποστολία Κατεργάρη Τα εγγόνια: Ελένη - Υβόννη, Παρασκευή, Ασημίνα, Υβόννη Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στο καφενείο “Τα παιδιά” .


38/ °È· οı ÒÚ· Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 29 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2010

∫§π¡π∫∂™ π∫∞ ™‹ÌÂÚ· ΔÂÙ¿ÚÙË ‰ÈËÌÂÚ‡ÂÈ Î·È ‰È·Ó˘ÎÙÂÚ‡ÂÈ ÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô μfiÏÔ˘.

T∏§∂ºø¡∞ IKA °IA P∞¡Δ∂μ√À 184, BO§OY: 2421039625, N. IøNIA™: 2421060041, 2421081383, 2421081327

T∏§∂ºø¡∞ N√™√∫√ª∂π√À TH§EºøNIKO KENTPO: 24210 94200 Î·È 77500 TH§EºøNO °IA PANTEBOY:1535 E•øΔ∂ƒπ∫∞ π∞Δƒ∂π∞ NEOY KTIPIOY: 24210-94221 Î·È 94222

§∞´∫∂™ ∞°√ƒ∂™ ™‹ÌÂÚ· ΔÂÙ¿ÚÙË: √¶øƒ√∫∏¶∂ÀΔπ∫∞: ™ÙËÓ Ô‰fi §. μ‡ÚˆÓÔ˜ ·fi ∫Ô˘Ù·Ú¤ÏÈ· ¤ˆ˜ ∫·Ô‰ÈÛÙÚ›Ô˘. ∂¡¢À™∏ - À¶√¢∏™∏: ™ÙËÓ Ô‰fi °È¿ÓÓË ¢‹ÌÔ˘ ·fi ∞Ú. ∑¿¯Ô˘ ¤ˆ˜ ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜. ∞‡ÚÈÔ ¶¤ÌÙË: √¶øƒ√∫∏¶∂ÀΔπ∫∞: ™ÙËÓ Ô‰fi ºÈÏ·‰ÂÏÊ›·˜ ·fi ¢ÔÚ˘Ï·›Ô˘ ¤ˆ˜ ¢·‚¿ÎË. ∂¡¢À™∏ - À¶√¢∏™∏: ™ÙËÓ Ô‰fi ª˘ÙÈÏ‹Ó˘ ¯ÒÚÔ˜ ¿ÚÎÈÓÁÎ μ·Ì‚·ÎÔ˘ÚÁ›·˜.

¶ƒ∞Δ∏ƒπ∞ À°ƒø¡ ∫∞À™πªø¡ ™ÙÔ˘˜ ¢‹ÌÔ˘˜ μfiÏÔ˘, ¡. πˆÓ›·˜ (ˆÚ¿ÚÈÔ 06.00-00.30): °È·ÓÓÔ˘Ù¿Î˘ ∞Ó·.-ÛڈÓÔ˜, £ÂÔ‰ˆÚÔ‡‰Ë˜ ™·Ì¿Ó·Á·, °È·ÓÓfiÔ˘ÏÔ˜ πˆÏÎÔ‡ 151, ∞ÊÔ› £ÂÔ‰ˆÚÔ‡‰Ë ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 114, ªË¯¿Ï·ÚÔ˜ §·Ú›Û˘ 203, ∫·Ú·Ï‹˜ §·Ú›Û˘ 216. ∫·È ·fi ÙȘ 00.30-06.00: ∫·Ú·Ï‹˜ §·Ú›Û˘ 216. ™ÙÔ˘˜ ¢‹ÌÔ˘˜ ∞ÚÙ¤Ìȉ·˜, ªËÏÂÒÓ, ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹˜ Î·È ™ËÈ¿‰Ô˜ (ˆÚ¿ÚÈÔ 06.0000.30): ∫Ô˘ÏÙԇ΢ ∞ÁÚÈ¿, ¶·ÏÈÎÒÛÙ·˜ ∞. §Â¯ÒÓÈ·, μÔÏÈÒÙ˘ ¶Ï·Ù·Ó›‰È·, ∞ÏÙ›Ó˘ ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿, ∂Ì‚·ÏˆÙ‹˜ ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹, ªÔ¸ÛÈ¿‰Ô˘ §·‡ÎÔ˜, ¢‡¯Ù·˜ ΔÚ›ÎÂÚÈ. ™ÙÔ˘˜ ¢‹ÌÔ˘˜ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ Î·È ¡. ∞Á¯È¿ÏÔ˘ (ˆÚ¿ÚÈÔ 06.00-00.30): ∫¿Ì·ÚË ∂ÈÚ. ∞ÏÌ˘Úfi˜, ∫ÔÓÙÔÛÙ¿ı˘ ™. ∞ÏÌ˘Úfi˜, ª·ÎÚ˘ÁÈ¿ÓÓË ∞Á¯›·ÏÔ˜, ™ÙÚÔ˘Ì¤ÏÔ˜ ªÈÎÚÔı‹‚˜, £ÂÔ‰ÒÚÔ˘ ∫ÚfiÎÈÔ, ΔÛÈ‚ÈÓ›ÎÔ˜ ¶Ï¿Ù·ÓÔ˜, ª¤ÏÏÈÔ˜ ¶ÙÂÏÂfi˜, ∫ÔÓÙÈÓfi˜ ∞Ì·ÏÈ¿ÔÏË, ™ÎÔ‡Ú·˜ ™Ô‡ÚË, ΔÛÂÎÔ‡Ú·˜ - °Ô‡Ï· ∞¯›ÏÏÂÈÔ. ™ÙÔ ¢‹ÌÔ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜ (ˆÚ¿ÚÈÔ ·fi 06.00-00.30): ∞ıËÓ·›Ô˜ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿, ª‹ÙÚÔ˘ ∞Ó‹ÏÈÔ, ª¿ÎÚË ŸÏÁ· ªÔ‡ÚÂÛÈ. ™ÙÔ ¢‹ÌÔ ∑·ÁÔÚ¿˜ (ˆÚ¿ÚÈÔ ·fi 06.00-00.30): ª·ÚÔ‡Ù·˜. ™ÙÔ˘˜ ¢‹ÌÔ˘˜ ∞ÈÛˆÓ›·˜, ºÂÚÒÓ, ∫¿ÚÏ·˜ (ˆÚ¿ÚÈÔ ·fi 06.00-00.30): §Ô˘ÊfiÔ˘ÏÔ˜ ™ÙÂÊ·ÓÔ‚›ÎÂÈÔ, °Ô‡Û˘ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ, Δ·Ù·Ú›ÎÔ˜ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ, °È¿ÙÛÔ˜ ƒÈ˙fiÌ˘ÏÔ˜, ΔÛ·ÎÈÚÔÔ‡ÏÔ˘ ÃÏfiË, æˆÌ¿˜ ™¤ÛÎÏÔ, ™Ù¿Ó˘ ¶ÂÚ›‚ÏÂÙÔ, ΔÛÈÓÙÛ›Ó˘ ƒÈ˙fiÌ˘ÏÔ˜, ¶Ú¿·˜ §·Ú›Û˘ μπ¶∂, ΔÛÈÁÎÈÓ¤˜ ∫·Ó¿ÏÈ·, ¶¿Û¯Ô˜ ¤Ó·ÓÙÈ Ã·Ï˘‚. μÂÏÂÛÙ›ÓÔ, ∫Ô„È·Ï‹˜ 9Ô ¯ÏÌ. §·Ú›Û˘ μπ¶∂, ¶··Ì‹ÙÚÔ˘ 11Ô ¯ÏÌ. §·Ú›Û˘ μπ¶∂.

¢ƒ√ª√§√°π∞ “∞™Δπ∫√ ∫Δ∂§ μ√§√À ∞.∂.” ∫ÂÓÙÚÈÎfi ™Ù·ı̷گ›Ô: 2421024232 ™Ù·ıÌ·Ú¯Â›Ô ∞Ó·‡ÚÔ˘: 2421025832 °Ú·ÊÂ›Ô ∫ÈÓ‹Ûˆ˜: 2421025532 ∏ÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ ¢È‡ı˘ÓÛË: astvolou@otenet.gr Ã∂πª∂ƒπ¡∞ ¢ƒ√ª√§√°π∞ (ÃÂÈÌÒÓ·˜ 2010) °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 1: ÕÓ·˘ÚÔ˜ - ¡. πˆÓ›· (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): ŒÓ·ÚÍË 5:30, ·Ó¿ 9Ï. Ï‹ÍË 22:30 ™¿‚‚·ÙÔ: ŒÓ·ÚÍË 6:30, ·Ó¿ 10Ï. Ï‹ÍË 22:30. ∫˘Úȷ΋: ŒÓ·ÚÍË 6:30, ·Ó¿ 10Ï. Ï‹ÍË 22:30 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 2: ∞ÌÂÏfiÎËÔÈ: (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): ŒÓ·ÚÍË 6:10, ·Ó¿ 12Ï. Ï‹ÍË 22:30 ™¿‚‚·ÙÔ: ŒÓ·ÚÍË 6:30 ·Ó¿ 15Ï. Ï‹ÍË 22:30 ∫˘Úȷ΋: ŒÓ·ÚÍË 7:00 ·Ó¿ 20Ï. Ï‹ÍË 22:30

°Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 3: ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): ŒÓ·ÚÍË 5:30 ·Ó¿ 10Ï. Ï‹ÍË 22:30 ™¿‚‚·ÙÔ: ŒÓ·ÚÍË 6:30 ·Ó¿ 12Ï. Ï‹ÍË 22:30 ∫˘Úȷ΋: ŒÓ·ÚÍË 7:00 ·Ó¿ 20Ï. Ï‹ÍË 22:30 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 4: ÕÓˆ μfiÏÔ˜ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): ŒÓ·ÚÍË 5:40 ·Ó¿ 10Ï. Ï‹ÍË 22:30 ™·‚‚¿ÙÔ˘: ŒÓ·ÚÍË 6:30 ·Ó¿ 10Ï. Ï‹ÍË 22:30 ∫˘Úȷ΋: ŒÓ·ÚÍË 7:00 ·Ó¿ 15Ï. Ï‹ÍË 22:30 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 4: ∫·Ù˯ÒÚÈ - ™Ù·ÁÈ¿Ù˜ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿) 6:45 ™Ù·ÁÈ¿Ù˜, 7:30, 12:00, 13:55, 19:30 ™¿‚‚·ÙÔ: 7:30, 12:00 ∫˘Úȷ΋: 7:30, 13:30 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 4: ÕÁÈÔ˜ √ÓÔ‡ÊÚÈÔ˜ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 5:40, 6:00, 7:12, 7:35, 10:00, 12:00, 13:15, 13:45, 14:45, 16:45/16:00, 18:00, 19:35, 21:12 ™·‚‚¿ÙÔ˘: 7:12, 7:35, 10:00, 12:00, 13:15, 13:45, 14:45, 16:45/16:00, 18:00, 19:35 ∫˘Úȷ΋˜: 8:30, 12:00, 20:00 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 5: Δ¤ÚÌ· §Â¯ÒÓÈ· - ¶Ï·Ù·Ó›‰È· (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): ŒÓ·ÚÍË 5:30 ·Ó¿ 15Ï. Ï‹ÍË 22:30. ™·‚‚¿ÙÔ˘: ŒÓ·ÚÍË 6:30 ·Ó¿ 20Ï. Ï‹ÍË 22:30 ∫˘Úȷ΋˜: ŒÓ·ÚÍË 7:00 ·Ó¿ 30Ï. Ï‹ÍË 22:30 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 6: ∞Ï˘Î¤˜ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 6:30, 7:00, 7:45, 8:30, 9:00, 9:40, 10:20, 11:00, 11:40, 12:20, 13:00, 13:40, 14:20, 15:00, 15:40, 16:20, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:20 ™·‚‚¿ÙÔ˘: 7:00, 7:45, 8:30, 9:00, 9:40, 10:20, 11:00, 11:40, 12:20, 13:00, 13:40, 14:20, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00,22:00 ∫˘Úȷ΋˜: 8:00, 9:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 17:00, 18:00, 20:00, 21:00, 22:00, °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 6: ÕÁÈÔ˜ ™Ù¤Ê·ÓÔ˜ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 7:00, 10:20, 14:20, 17:00, 21:00 ™·‚‚¿ÙÔ˘: 10:20, 14:20 ∫˘Úȷ΋˜: 10:00, 14:00 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 7: ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 7:15 (∞ӷηÛÈ¿), 9:00, 11:30, 13:45, 14:40, 16:30 (∞ӷηÛÈ¿), 21:05 ™·‚‚¿ÙÔ˘: 9:00, 11:30, 14:40, 19:45 (∞ӷηÛÈ¿) ∫˘Úȷ΋˜: 8:30, 12:30 (∞ӷηÛÈ¿) °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 8: ¢ÈÌ‹ÓÈ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 7:05, 8:30, 10:30, 12:30, 13:55, 16:00/16:45, 17:30, 19:15, 21:10 ™·‚‚¿ÙÔ˘: 7:10, 8:30, 10:30, 12:30, 13:55, 16:45, 19:15, 21:10 ∫˘Úȷ΋˜: 8:30, 12:30, 17:30, 20:30 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 9: ÃÈÏÈ·‰Ô‡ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 6:30, 7:15, 8:30, 11:00, 12:00, 13:50, 14:40, 16:30,18:00, 19:30, 20:20. 21:10 ™·‚‚¿ÙÔ˘: 7:15, 8:30, 11:30, 13:50, 14:40, 18:00, 20:00 ∫˘Úȷ΋˜: 8:30, 13:00, 18:15 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 10: ªÂÏÈÛÛ¿ÙÈη (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿):7:15, 9:30, 14:15 ™·‚‚¿ÙÔ˘: 7:15, 13:15 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 11: ¡¤Ô ∫ÔÈÌËÙ‹ÚÈÔ: 9:30, 10:30, 11:30, 15:30, 16:30 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 15: ÕÓ·˘ÚÔ˜ - °. ¢‹ÌÔ˘ - ¶·Ï·È¿ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): ŒÓ·ÚÍË 6:15 ·Ó¿ 12Ï. Ï‹ÍË 22:30 ™·‚‚¿ÙÔ˘: ŒÓ·ÚÍË 7:00 ·Ó¿ 14Ï. Ï‹ÍË 22:30 ∫˘Úȷ΋˜: ŒÓ·ÚÍË 7:00 ·Ó¿ 18Ï. 22:30

¢ƒ√ª√§√°π∞ ∞ª∞•√™Δ√πÃπø¡ EI™ITHPIA ¶PO¶ø§OYNTAI ™TO °PAºEIO TOY O™E IA™ONO™ - POZOY A¶O 07.30 - 14.30 ΔËϤʈӷ ÁÈ· ÏËÚÔÊÔڛ˜ 1110 (Ì ¯Ú¤ˆÛË 1 ·ÛÙ. ÌÔÓ¿‰·˜) TH§. 2421028.555 - 2421024.056 ∞ÏÏ·Á¤˜ ‰ÚÔÌÔÏÔÁ›ˆÓ √™∂ ·fi 21/2/2010 μ√§√™-§∞ƒπ™∞: 6.24 I.C., 7.01, 9.00, 10.58, 12.57, 14.56, 16.57, 19.49, 21.49, 23.48. §∞ƒπ™∞-μ√§√™: 6.02, 8.02, 10.00, 11.58, 13.57, 18.00, 19.38 I.C., 20.50, 22.48. §∞ƒπ™∞-£∂™™∞§√¡π∫∏: 06.00, 7.15, 08.00, 10.02, 12.00, 14.00, 15.10, 15.53, 17.56, 20.00, 21.03. £∂™™∞§√¡π∫∏-§∞ƒπ™∞: 5.30, 6.08, 8.08, 9.45, 12.15, 13.20, 14.10, 16.00, 17.34, 19.45, 21.45. TÔ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ §API™A-£E™™A§ONIKH ‰È·ÚΛ 1 ÒÚ· Î·È 30 ÏÂÙ¿. μ√§√™-∞£∏¡∞: 6.24 I.C. ·¢ı›·˜. ∞£∏¡∞-μ√§√™: 15.53 I.C. ·¢ı›·˜. §∞ƒπ™∞-∞£∏¡∞: 7.11 I.C., 8.34 I.C.∂., 11.36 I.C., 13.00 I.C., 14.18, 16.14 I.C., 18.09, 20.11 I.C.∂., 00.58, 3.11 I.C. ∞£∏¡∞-§∞ƒπ™∞: 6.50 I.C., 7.58 I.C.∂., 9.21, 10.51 I.C., 13.21 I.C., 14.52, 15.53 I.C., 19.29 I.C.∂., 20.30 I.C., 23.59. μ√§√™-∫∞§∞ª¶∞∫∞: 6.24 I.C., 9.00 I.C., 10.58, 12.57, 14.56 I.C., 16.57. ∫∞§∞ª¶∞∫∞-§∞ƒπ™∞: 7.44, 10.24, 13.31, 14.03, 17.36, 18.22 I.C., 21.00, 21.50. μ√§√™-∞§∂•∞¡¢ƒ√À¶√§∏: 9.00 I.C., 14.56, 21.49 I.C. Δ· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· ÙÔ˘ I.C. Â›Ó·È ·¢ı›·˜ ·fi §¿ÚÈÛ·-∞ÏÂÍ·Ó‰ÚÔ‡ÔÏË, ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ Â›Ó·È Ì ‰‡Ô ·ÏÏ·Á¤˜ 1Ë ÛÙË §¿ÚÈÛ· Ì ÚÔ·ÛÙÈ·Îfi Î·È 2Ë ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË Ì I.C. ∞§∂•∞¡¢ƒ√À¶√§∏-μ√§√™: 6.42 I.C., 15.22 (̤¯ÚÈ §¿ÚÈÛ·), 20.32 I.C.

™Ù·˘ÚfiÏÂÍÔ

Δƒ∂¡√ ¶∏§π√À ∂π™πΔ∏ƒπ∞ ¶ƒ√¶ø§√À¡Δ∞π ™Δ√ °ƒ∞º∂π√ Δ√À √™∂ π∞™√¡√™ 17 ∞¶√ 08.00-14.00 ∫∞£∂ ª∂ƒ∞, ∂∫Δ√™ ™∞μμ∞Δ√À, ∫Àƒπ∞∫∏™ & ∞ƒ°πø¡. Δ∏§. 24210 28555, 24210 24056 * ΔÚ¤ÓÔ ¶ËÏ›Ô˘: ™¿‚‚·ÙÔ - ∫˘Úȷ΋ Î·È ·ÚÁ›Â˜: ÕÓˆ §Â¯ÒÓÈ· 11.00, ªËÏȤ˜ 16.00.

¢ƒ√ª√§√°π∞ §∂øº√ƒ∂πø¡ ∫Δ∂§ À¶∂ƒ∞™Δπ∫ø¡ °ƒ∞ªªø¡ ¡√ª√À ª∞°¡∏™π∞™ ™Ù·ıÌfi˜ μfiÏÔ˘: 2421033254, 2421025527, 8001135555 Δ∏§∂ºø¡√ Ãøƒπ™ Ã∂ø™∏: 800 11 35555 ∏§∂∫Δƒ√¡π∫∏ ¢π∂À£À¡™∏: ktelvol@otenet.gr ™Ù·ıÌfi˜ ∞ıËÓÒÓ: 2108329585, 2108317186, ™Ù·ıÌfi˜ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢: 2310595424, ™Ù·ıÌfi˜ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡: 2422023733, ™Ù·ıÌfi˜ πˆ·ÓÓ›ÓˆÓ: 2651027441, 2651026211, ™Ù·ıÌfi˜ ¶¿ÙÚ·˜: 2610623886, 2610623887, 2610623888, ™Ù·ıÌfi˜ §·Ì›·˜:2231022627 ¢ÚÔÌÔÏfiÁÈ· ∞ıËÓÒÓ & £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ πÛ¯‡Ô˘Ó ·fi ª. ¢Â˘Ù¤Ú· 21/4/2008 ¢ƒ√ª√§√°π∞ Ã∂πª∂ƒπ¡∏™ ¶∂ƒπ√¢√À °ƒ∞ªª∏™ ∞£∏¡∞™ (11/9/200920/6/2010) ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ∞ı‹Ó· (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 01.00, 05.00, 07.00, 09.00, 10.30, 12.00, 13.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 21.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ∞ı‹Ó· (™∞μμ∞Δ√): 01.00, 05.00, 07.00, 09.00, 10.30, 12.00, 13.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 21.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ∞ı‹Ó· (∫Àƒπ∞∫∏): 01.00, 07.00, 09.00, 10.30, 12.00, 13.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 21.00. ∞fi ∞ı‹Ó· ÁÈ· μfiÏÔ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 06.30, 08.00, 09.30, 11.00, 12.00, 13.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 20.00, 22.00. ∞fi ∞ı‹Ó· ÁÈ· μ√§√ (™∞μμ∞Δ√): 06.30, 08.00, 09.30, 11.00, 12.00, 13.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 20.00, 22.00. ∞fi ∞ı‹Ó· ÁÈ· μ√§√ (∫Àƒπ∞∫∏): 08.00, 09.30, 11.00, 12.00, 13.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 20.00, 22.00. * ΔÔ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ 13.30: ∞ı‹Ó·-μfiÏÔ˜ & 13.30 μfiÏÔ˜-∞ı‹Ó· ̤ۈ ∞Á›ˆÓ £ÂÔ‰ÒÚˆÓ ÌfiÓÔ ΔÂÙ¿ÚÙË, ¶·Ú·Û΢‹ Î·È ∫˘Úȷ΋. * Δ· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· μfiÏÔ˘-∞ıËÓÒÓ: 01.00, 05.00, 09.00, 12.00, 15.00 & 17.00 express. * Δ· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· μfiÏÔ˘-∞ıËÓÒÓ: 07.00, 10.30, 13.30, 16.00, 18.30 & 21.00 ̤ۈ ∞§ªÀƒ√À. * ΔÔ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ 05.00 μfiÏÔ˜-∞ı‹Ó· ∫Àƒπ∞∫∂™ & ∂√ƒΔ∂™ ∞¡∂∫Δ∂§∂™Δ√. * ΔÔ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ 06.30 ∞ı‹Ó·μfiÏÔ˜ ∫Àƒπ∞∫∂™ & ∂√ƒΔ∂™ ∞¡∂∫Δ∂§∂™Δ√. μ√§√™-£∂™™∞§√¡π∫∏: 04.30 (ÂÎÙfi˜ ∫˘ÚÈ·ÎÒÓ & ∂ÔÚÙÒÓ), 06.00, 08.00, 10.00, 12.15, 14.00, 16.15, 18.15, 20.30. £∂™™∞§√¡π∫∏-μ√§√™: 07.00 (ÂÎÙfi˜ ∫˘ÚÈ·ÎÒÓ & ∂ÔÚÙÒÓ), 09.00, 11.00, 13.00, 15.15, 17.00, 19.15, 21.15, 23.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ΔڛηϷ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 06.30, 11.00, 15.00, 19.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ΔڛηϷ (™∞μμ∞Δ√): 06.45, 11.00, 15.00, 19.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ΔڛηϷ (∫Àƒπ∞∫∏): 06.45, 11.00, 15.00, 19.00. ∞fi ΔڛηϷ ÁÈ· μfiÏÔ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 07.00, 11.30, 15.00, 19.00. ∞fi ΔڛηϷ ÁÈ· μfiÏÔ (™∞μμ∞Δ√): 07.00, 11.30, 15.00, 19.00. ∞fi ΔڛηϷ ÁÈ· μfiÏÔ (∫Àƒπ∞∫∏): 07.00, 11.30, 15.00, 19.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· §¿ÚÈÛ· (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 05.45, 06.45, 07.30, 09.00, 10.30, 12.00, 13.15, 14.30, 15.30, 17.30, 19.30, 21.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· §¿ÚÈÛ· (™∞μμ∞Δ√): 07.00, 08.30, 10.00, 11.30, 13.00, 14.30, 15.30, 17.00, 19.00, 21.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· §¿ÚÈÛ· (∫Àƒπ∞∫∏): 07.00, 08.30, 10.00, 11.30, 13.00, 14.30, 15.30, 17.00, 19.00, 21.00. ∞fi §¿ÚÈÛ· ÁÈ· μfiÏÔ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 05.45, 06.45, 07.30, 09.00, 10.30, 12.00, 13.15, 14.30, 15.30, 17.30, 19.30, 21.00. ∞fi §¿ÚÈÛ· ÁÈ· μfiÏÔ (™∞μμ∞Δ√): 07.00, 08.30, 10.00, 11.30, 13.00, 14.30, 15.30, 17.00, 19.00, 21.00. ∞fi §¿ÚÈÛ· ÁÈ· μfiÏÔ (∫Àƒπ∞∫∏): 07.00, 08.30, 10.00, 11.30, 13.00, 14.30, 15.30, 17.00, 19.00, 21.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· πˆ¿ÓÓÈÓ· (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 08.15, 13.30, 17.30. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· πˆ¿ÓÓÈÓ· (™∞μμ∞Δ√): 08.15, 13.30, 17.30. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· πˆ¿ÓÓÈÓ· (∫Àƒπ∞∫∏): 08.15, 13.30, 17.30. ∞fi πˆ¿ÓÓÈÓ· ÁÈ· μfiÏÔ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 10.15, 15.00, 20.00. ∞fi πˆ¿ÓÓÈÓ· ÁÈ· μfiÏÔ (™∞μμ∞Δ√): 10.15, 15.00, 20.00. ∞fi πˆ¿ÓÓÈÓ· ÁÈ· μfiÏÔ (∫Àƒπ∞∫∏): 10.15, 15.00, 20.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ∞ÁÚ›ÓÈÔ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞ & ∫Àƒπ∞∫∏): 17.15. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: 14.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· §·Ì›· (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞ & ™∞μμ∞Δ√): 08.15, 15.15. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞ & ∫Àƒπ∞∫∏): 09.00, 15.00, (™¿‚‚·ÙÔ): 09.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· §·Ì›· (∫Àƒπ∞∫∏): 15.15. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ¶¿ÙÚ· (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞ & ∫Àƒπ∞∫∏): 15.00. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞ & ∫Àƒπ∞∫∏): 15.30. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ∫Ô˙¿ÓË (¢∂ÀΔ.-ΔƒπΔ.-Δ∂Δ.-¶∂ª¶.-™∞μ.): 12.30. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: 09.10. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ∫Ô˙¿ÓË (¶∞ƒ. & ∫Àƒ.): 12.30, 15.00, 19.15. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: 09.10, 16.00, 19.00.

¢ƒ√ª√§√°π∞ B. ™¶√ƒ∞¢ø¡ ¢ƒ√ª√§√°π∞ EXPRESS PEGASUS F/B ∞Ó·¯ÒÚËÛË ·fi μfiÏÔ

¢∂ÀΔ∂ƒ∞, Δ∂Δ∞ƒΔ∏, ¶∂ª¶Δ∏, ¶∞ƒ∞™∫∂À∏ & ∫Àƒπ∞∫∏: flÚ· 09.00 ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ Î·È ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ΔƒπΔ∏ & ™∞μμ∞Δ√: flÚ· 09.00 ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ. ¢ƒ√ª√§√°π∞ FLYING CATS ∞fi ¢∂ÀΔ∂ƒ∞ ¤ˆ˜ ∫Àƒπ∞∫∏, ÒÚ· 14.30 ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ·, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ∫∂¡Δƒπ∫√ ¶ƒ∞∫Δ√ƒ∂π√ HELLENIC SEAWAYS SPORADES TRAVEL ¢∏ª. ª¶∞ƒΔ∑√¶√À§√™ ∞ƒ°√¡∞ÀΔø¡ 33-μ√§√™ TH§. 24210 23400 - 24210 35846 - 24210 23415 ¢ÚÔÌÔÏfiÁÈ· “FlyingCat 6- FlyngDolphin XXIII” ∞fi ¢∂ÀΔ∂ƒ∞ ¤ˆ˜ Î·È ∫Àƒπ∞∫∏ ÒÚ˜: 10.00, 13.00 Î·È 19.30 ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ·, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ ¢ÚÔÌÔÏfiÁÈ· ∂/°-√/° ∞Ï΢fiÓË ∂‚‰ÔÌ·‰È·›· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· ΔÚ›ÙË 15.00: ™ÎÈ¿ıÔ - ™ÎfiÂÏÔ- ∞ÏfiÓÓËÛÔ ΔÂÙ¿ÚÙË 08.15: ™ÎÈ¿ıÔ - ™ÎfiÂÏÔ- ∞ÏfiÓÓËÛÔ ¶¤ÌÙË 08.15: ™ÎÈ¿ıÔ - ™ÎfiÂÏÔ ™¿‚‚·ÙÔ 08.15: ™ÎÈ¿ıÔ - ™ÎfiÂÏÔ- ∞ÏfiÓÓËÛÔ ∫˘Úȷ΋ 09.00: ™ÎÈ¿ıÔ - ™ÎfiÂÏÔ º/°-√/° ™ÔÚ¿‰Â˜ ∂‚‰ÔÌ·‰È·›· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· ¢Â˘Ù¤Ú· 12.00: ™ÎÈ¿ıÔ - ™ÎfiÂÏÔ - ∞ÏfiÓÓËÛÔ ΔÚ›ÙË 12.30: ™ÎÈ¿ıÔ - ™ÎfiÂÏÔ ΔÂÙ¿ÚÙË 12.00: ™ÎÈ¿ıÔ - ™ÎfiÂÏÔ ¶¤ÌÙË 12.00: ™ÎÈ¿ıÔ - ™ÎfiÂÏÔ ¶·Ú·Û΢‹ 12.00: ™ÎÈ¿ıÔ - ™ÎfiÂÏÔ ™¿‚‚·ÙÔ 12.00: ™ÎÈ¿ıÔ - ™ÎfiÂÏÔ ∫˘Úȷ΋ 12.00: ™ÎÈ¿ıÔ - ™ÎfiÂÏÔ - ∞ÏfiÓÓËÛÔ ¶§∏ƒ√º√ƒπ∂™: ÛÙÔ VIS TRAVEL, ∞ÓÙˆÓÔÔ‡ÏÔ˘ 3 (·Ó¿ÌÂÛ· ·fi π¿ÛÔÓÔ˜ Î·È ∞ÚÁÔÓ·˘ÙÒÓ). ΔËÏ. 24210 31059, 31060.

Xƒ∏™πª∞ Δ∏§∂ºø¡∞ N√ª∞ƒÃπ∞∫∏ AÀΔ√¢π√π∫∏™∏ T· ÙËϤʈӷ ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ Ù˘ NÔ̷گȷ΋˜ A˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ M·ÁÓËÛ›·˜, ÛÙ· ÔÔ›· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·¢ı‡ÓÔÓÙ·È ÔÈ Ôϛ٘ ÁÈ· Â͢ËÚ¤ÙËÛ‹ ÙÔ˘˜ ›ӷÈ: TH§. KEN. ¢IOIK. ................................................2421070951-9 & 2421075555 °Ú·Ì. NÔÌ. ...............................................................2421070931 - 2421071022 .....................................................................................2421075512 -2421075513 °Ú·Ê. NÔÌ. - ™‡Ì‚. ....................................................2421070931 - 2421075319 ...................................................................................-2421071022 -2421075526 Eȉ. ™‡Ì. - E. ™˘Ó. ............................2421070950 - 2421075318 - 2421075527 °Ú·Ê.T‡Ô˘ & ¢ËÌ. ™¯¤Û. .........................................2421070927 - 2421075338 °Ú·Ì. NÔÌ. ™˘Ì.................................. 2421070976 - 2421075528 - 2421075529 °Ú·Ì. NÔÌ·Ú¯. EÈÙÚÔ‹˜ .......................................... 2421071233 -2421075307 ¶ÂÚÈ‚., XˆÚÔÙ. & YÔ‰ÔÌ. ................................................................. 2421075519 °Ú·Ì. NÔÌ·Ú¯. EÈÙÚÔ‹˜ ......................................... 2421070960 - 2421075317 OÈÎÔÓ. AÓ¿Ù˘Í˘ & A·Û¯fiÏ. ...........................................................2421075523 °Ú·Ì. NÔÌ. E. AÁÚ. AÓ. ..........................................2421071228 - 2421075525 °Ú·Ì. NÔÌ·Ú¯. EÈÙÚ. ...............................................2421059370 - 2421075304 YÁ›·˜ & KÔÈÓˆÓÈ΋˜ ¶·Ú¤Ì‚·Û˘ ....................................................2421075517 °Ú·Ì. NÔÌ·Ú¯. EÈÙÚ. ................................................2421071161 - 2421075313 ¶·È‰., ¶ÔÏÈÙ. & ¶ÔÏÈÙ. ¢ÈÎ...................................................................2421075521 ¢/¡™∏ ¶ƒ√°. & ∞¡. ........................................................................24210 75514 ΔÌ‹Ì. ¢È·¯Â›Ú. ¶ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ .........................................................24210 75309 ¢È‡ı. ¶ÂÚÈ‚·Ï., ÈÚÔÙ. Î·È ¶.∂. ......................................................24210 92603 ¢È‡ı. Δ¯Ó. ÀËÚÂÛÈÒÓ ...................................................................24210 70974 ¢È‡ı. ªÂÙ·ÊÔÚÒÓ Î·È ∂ÈÎÔÈÓ......................................................... 24213 55511 ¢È‡ı. ∫Δ∂√: “ƒ·ÓÙ‚ԇ” ................................................................ 24213 54817 ¢È‡ı. μÈÔÌ.-∂ÓÂÚÁ. Î·È Δ¯ÓÔÏ........................................................ 24210 34080 ¢È‡ı. ∂Ì. Î·È ΔÔ˘Ú................................................. 24210 70943-24210 75336 ¢È‡ı. ∂ÚÁ·Û›·˜........................................................ 24210 70967-24210 75369 ¢È‡ı. ∞ÁÚÔÙ. ∞Ó¿Ù˘Í˘ .................................................................24210 75200 ¢È‡ı. ∫ÙËÓÈ·ÙÚÈ΋˜ ..........................................................................24210 45207 ΔÌ‹Ì· ∞ÏÈ›·˜ ...................................................................................24210 33230 ¢ÈÔ›ÎËÛË ∞ÁÚÔÊ˘Ï·Î‹˜..................................................................... 24210 70923 ¢È‡ı. ÀÁ›·˜.................................................................................... 24213 55804 ¢È‡ı. ¶ÚfiÓÔÈ·˜ ...............................................................................24213 52431 ¢È‡ı. ¶ÔÏ. ¢ÈÎ. & ¶ÚÔÛÙ. ¶ÔÏ. ................................ 24210 70964-24210 75325 ¢È‡ı. ¶ÔÏ. ¢ÈηȈÌ. & ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡.................................................. 24213 52561 ¢È‡ı. ¶ÚˆÙ. ∂Î·›‰Â˘Û˘ ....................................... 24210 39077-24210 39085 ¢È‡ı. ¢Â˘ÙÂÚÔ‚. ∂Î·›‰Â˘Û˘ ....................................................... 24210 47387 ¢È‡ı. ¢ÈÔÈÎ. ÀËÚ..................................................... 24210 70921-24210 75323 ¢È‡ı. √ÈÎÔÓ. ÀËÚ. ..................................................24210 70944, 24213 52563 ¢È‡ı. ∂ÌÔÚ›Ô˘ ............................................................................... 24210 38395 ¢È‡ı. ∫¤ÓÙÚ. ∂͢. ¶ÔÏÈÙÒÓ ............................................................24210 31463 ™¢√∂ μfiÏÔ˘: ¶ÚÔ˚ÛÙ¿ÌÂÓÔ˜ 24210 21433, 24213 56303, ÁÚ·ÌÌ·Ù›· 24210 29400. TH§EºøNA E§§HNIKH™ A™TYNOMIA™ AME™H ¢PA™H..................................................................................................100

øÚÔÛÎfiÈÔ ANIE§

¢I¶§øMATOYXO™ A™TPO§O°O™ - EPEYNHTPIA TAPø ¢¤¯ÂÙ·È Ì ڷÓÙ‚ԇ ηıËÌÂÚÈÓ¿ ΔËÏ. 6974456215

Oƒπ∑√¡Δπ∞: ∫∞£∂Δ∞: 1. ÷ڷÎÙËÚÈÛÙÈ΋ Ë ÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘. 1. ºÈÏ·ÓıÚˆÈÎfi ›‰Ú˘Ì·. 2. ∞fi Ù· ÙÚ›· Ù·... ÌÈÛ¿. - √ÚÂÈÓfi ÓËÛ› ÙÔ˘ ∞È2. ∂›Ó·È ÛÎÏËÚ‹, ·ÏÏ¿ Î·È Â‡ıÚ·˘ÛÙË (ηı.). Á·›Ô˘. - ∞ÁÁÏÈÎfi Û‡ÌʈÓÔ. ∞ڈ̷ÙÈÎfi Ê˘Ùfi. 3. √ÛÙfi ÂÓfi˜ ¿ÎÚÔ˘ Ì·˜. - ¶ÚfiÛˆÔ ÙˆÓ “∞3. ªÔÚÊ‹ Û˘ÓÂÈÛÊÔÚ¿˜. - °ÈÔ˜ ÙÔ˘ ¡ÒÂ. ıÏ›ˆÓ” ÙÔ˘ μ. √˘ÁÎÒ (·ÈÙ.). 4. ¶ÔÏÏÔ› Í·ÓıÔ› (ÁÂÓ.). - ™ÎËÓÔı¤Ù˘ Ù˘ Ù·È4. ΔÔ˘ ªڷ̘ “√˘ÁÁÚÈÎÔ›” (ÁÂÓ.). - ¶·ÏÈfi fiÓ›·˜ “∏ ·Ú¿ÛÙ·ÛË ·Ú¯›˙ÂÈ” . - ΔfiÛ· ¯ÚfiÓÈ· ¤ÓÔÌ· Ù˘ ™ÂÚ¯ÂÈ¿‰·˜. - ∞fi ÙËÓ ¿ÎÚË Ì›·... ˙ËÛÂ Ô ªfiÙÛ·ÚÙ. ¿ÎÚË. 5. ªÔÚÊ‹ ηÏÏÈÙ¯ÓÈ΋˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·˜. 5. ∂›‰Ô˜ ˙ˆÔÙÚÔÊ‹˜ (Ì ¿ÚıÚÔ). - ¢ˆÌ¿ÙÈÔ... 6. ™˘ÓÙÔÌÔÁÚ·Ê›· ·Ó¤ÌÔ˘. - ¶ÚÔÛˆÈ΋ ··Ó·ÙÔÏ›ÙÈÎÔ. ÓÙˆÓ˘Ì›·. - ÃÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÌÂÓË Û ¢¯¤˜ ϤÍË. 6. ∂›Ó·È Î·È ÔÈ Ì˘ÚÙȤ˜. 7. Δ· ˘Ô‰ËÏÒÓÂÈ ÌÈ· ÈӷΛ‰· Ù˘ ÙÚÔ¯·›·˜. 7. μÚ›ÛÎÔÓÙ·È ¿Óˆ ·fi Ù· ÎÂÊ¿ÏÈ· Ì·˜. - °›- ∞ӷʤÚÂÙ·È Î·È Ù˘ ∞ÊÚÈ΋˜. Á·ÓÙ·˜ Ù˘ Ì˘ıÔÏÔÁ›·˜ Ì·˜ Ô˘ ÛÎfiÙˆÛÂ Ë ∞8. Œ¯ÂÈ Ù·... ‰fiÓÙÈ·, ÛÙËÓ ·ÈÙÈ·ÙÈ΋ (ηı.). ıËÓ¿. ªÔ˘ÛÈ΋ ÓfiÙ·. 8. ¶ÔÏÏÔ‡˜ ‰ËÏËÙËÚÈ¿˙ÂÈ. - ∂ÎÙÈÌ¿Ù·È Î·È ˆ˜ ... 9. √ ÎÔÓÙfi˜ Ù˘ Â›Ó·È È‰È·›ÙÂÚ·... Ì·ÎÚ‡˜. ÁÚÈ¿. 10. ◊Ù·Ó ¤Ó·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÔÚÁ·ÓˆÙ¤˜ Ù˘ ¢ÈÂ9. ¢ÔÚ˘ÊfiÚÔÈ ÙÔ˘ “¢” . - ∂›Ó·È Î·È Ô Î¿ÙÔÈÎÔ˜ ıÓÔ‡˜ Δ·ÍÈ·Ú¯›·˜ Ô˘ ÔϤÌËÛ ÛÙÔÓ ÈÛ·ÓÈÙÔ˘ ¶·Ï¤ÚÌÔ (·ÈÙ.). - °Ú·Ê‹ ÙÔ˘ ·ÚÈıÌÔ‡ 53. Îfi ÂÌʇÏÈÔ. - ∞Ú¯·›· fiÏË Ù˘ §·ÎˆÓ›·˜. 10. ∞Ú¯·›· ÔÓÔÌ·Û›· Ù˘ ∞ÙÙÈ΋˜. - √È ËÁ¤˜ 11. §¤ÍË Û¯ÂÙÈ΋ Î·È Ì ÙËÓ ÈÂÚ·Ú¯›·. - ªÂÁ¿ÙÔ˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÎÔÓÙ¿ ÛÙË μ¤ÚÓË. - ∫·ÙÂÚÁ¿ÏÔ˜ πÙ·Ïfi˜ ÔÈËÙ‹˜, ÛÙËÓ ·ÈÙÈ·ÙÈ΋ (·ÓÙ›ÛÙÚ.). ÛÈ̘ Ô˘Û›Â˜ (ηı.). 12. ∏ ÚÒÙË ÙÔ˘ ÁÈÔÚÙ¿˙ÂÙ·È ‰ÈÂıÓÒ˜. - Àfi11. ¡ÔÌÂÏ›ÛÙ·˜ ∞ÌÂÚÈηÓfi˜ ‰Ú·Ì·ÙÔ˘ÚÁfi˜. ‰Ô˘ÏÔ˜ ÌÈ·˜ ÂÔ¯‹˜. - ™˘ÓËıÈṲ̂ÓÔ Ù¿Ì·. 12. ÷ڷÎÙËÚÈÛÌfi˜ Î·È ‰È¿Ù·Í˘ (ÁÂÓ.). ∏ §À™∏ Δ√À ¶ƒ√∏°√Àª∂¡√À: √ƒπ∑√¡Δπ∞: 1. £∂ƒμ∞¡Δ∂™ - ¢π, 2. ∂¡√ƒπ∞ - Δπªπ∞, 3. ƒ∂¶ø - ™ª∏¡π∞™, 4. ∞™∏ªπ - ∞™∫ø, 5. ¶∏ - ∏¢√¡∏ - √¡, 6. ∂™∂ - π√§∏™, 7. ƒ∞¡Δ∞ƒ, 8. Δ∞ª∂π√ - Δ∞ª∞, 9. ∫∞π™∞ƒ∞™, 10. ∫∂Δ™∂™ ∫§π∫∞, 11. ∏º∞π™Δ∂πø¡, 12. ∞∑∞ - ∞¡∞™∞. ∫∞£∂Δ∞: 1. £∂ƒ∞¶∂ÀΔπ∫∏, 2. ∂¡∂™∏™ - ∂º∞, 3. ƒ√¶∏ - ∂ƒªπΔ∞∑, 4. μƒøª∏ - ∞∂ - ™π∞, 5. ∞π π¢∞¡π∫∂™, 6. ¡∞™ - Δ√ ∞™ΔÀ, 7. ª∞¡π∞, 8. ∂Δ∏ - ƒ√∏ - ™∫π∞, 9. ™π¡∞ - Δ∞§ø™, 10. ªπ™ - ∏ ª∞ƒπ¡∞, 11. ¢π∞∫√™ - ª∞∫, 12. π∞™ø¡ - μ∞™∞¡∞.

∫ƒπ√™ Õ‰Èη ·ÓËÛ˘¯Â›ÙÂ, ÔÈ ÂÎÎÚÂÌfiÙËÙ˜ Ô˘ Û·˜ ÚÔ‚ÏËÌ·Ù›˙Ô˘Ó Û‹ÌÂÚ· ı· Ù·ÎÙÔÔÈËıÔ‡Ó Ì›· Ì›·, ·Ï¿ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ó· οÓÂÙ ϛÁË ˘ÔÌÔÓ‹. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 6-30-22-12-3-9. Δ∞Àƒ√™ ∏ ¢Á¤ÓÂÈ· ı· Û·˜ ·ÓÔ›ÍÂÈ fiÚÙ˜ Û‹ÌÂÚ· Ô˘ ÁÈ· ¿ÏÏÔ˘˜ ı· ·Ú·Ì›ÓÔ˘Ó ÂÚÌËÙÈο ÎÏÂÈÛÙ¤˜. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 7-4-3323-45-11. ¢π¢Àª√π °È· Ó· Î·Ï˘ÙÂÚ¤„Ô˘Ó Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· ÛÙÔÓ ÂÚÁ·ÛÈ·Îfi Û·˜ ¯ÒÚÔ, ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÙÔÏÌ‹ÛÂÙ ·ÏÏ·Á¤˜, ̤ÓÔÓÙ·˜ Û˘ÓÙËÚËÙÈÎÔ› ‰ÂÓ ÚÔ¯ˆÚ¿ÙÂ. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 63-20-33-12-45-2. ∫∞ƒ∫π¡√™ §¿ÌÂÙ ۋÌÂÚ·, ı· ‚ÚÂı›Ù ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ ÂӉȷʤÚÔÓÙÔ˜ fiÔ˘ Î·È Ó· ¿ÙÂ, Ì‹ˆ˜ Ó· ÂÎÌÂÙ·ÏÏ¢Ù›Ù ÙȘ ¢ηÈڛ˜ Ô˘ ı· ÚÔ·„Ô˘Ó. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 4-30-22-34-11-5. §∂ø¡ ∏ ÛËÌÂÚÈÓ‹ ̤ڷ Â›Ó·È ÁÂÌ¿ÙË ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ, ÁÈ’ ·˘Ùfi ÙÔ ÏfiÁÔ Ú¤ÂÈ Ó· Ù·ÎÙÔÔÈ‹ÛÂÙ fiÛ˜ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÌÔÚ›ÙÂ. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 8-20-33-12-45-3. ¶∞ƒ£∂¡√™ ¶Ôχ ¢¯¿ÚÈÛÙË Ë ÛËÌÂÚÈÓ‹ ̤ڷ, Ì ηÏfi ÍÂΛÓËÌ· Î·È Â˘¯¿ÚÈÛÙ˜ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 43-20-22-34-21-2. ∑À°√™ ªË ‰›ÓÂÙÂ Î·È Ôχ ‚¿ÛË Û ·˘Ù¿ Ô˘ Û·˜ ϤÓ ۋÌÂÚ·, ›Ûˆ˜ Â›Ó·È Û˘ÎÔÊ·Óٛ˜. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 3-29-23-13-28-7. ™∫√ƒ¶π√™ ªËÓ Â›ÛÙ ·fiÏ˘ÙÔÈ Û‹ÌÂÚ·, ›Ûˆ˜ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ó· ·ÎÔ‡ÛÂÙÂ Î·È Ì›· ¿ÏÏË ¿Ô„Ë ÚÈÓ ¿ÚÂÙ ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ·ÔÊ¿ÛÂȘ ÁÈ· Ù· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈο Û·˜. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 34-20-11-39-49-3. Δ√•√Δ∏™ ¢Â ı· ¤¯ÂÙ ·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈ΋ ¿Ô„Ë Î·È ÎÚ›ÛË Û‹ÌÂÚ·, ÌËÓ Î¿ÓÂÙ ‚È·ÛÙÈΤ˜ ÎÈÓ‹ÛÂȘ ÛÙ· ·ÈÛıËÌ·ÙÈο Û·˜. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 8-33-21-23-4-9. ∞π°√∫∂ƒø™ ™‹ÌÂÚ· Á›ÓÂÛÙ Ôχ ÛÙÔÚÁÈÎÔ› Ì ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ô˘ ·Á·¿ÙÂ Î·È ÂÚÈ̤ÓÂÙÂ Î·È ÂÛ›˜ ÙÔ ›‰ÈÔ ·fi ÂΛÓÔ˘˜. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 9-33-23-14-28-5. À¢ƒ√Ã√√™ ¶·Ú’ fiÏÔ ÙÔ ÊfiÚÙÔ ÂÚÁ·Û›·˜ Ô˘ ı· ˘¿Ú¯ÂÈ Û‹ÌÂÚ·, ı· ÌÔÚ¤ÛÂÙ ӷ ‚Ú›Ù χÛÂȘ ÛÙ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ Û·˜ ··Û¯ÔÏÔ‡Ó. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 2-11-23-48-5-3. πãÀ∂™ ªfiÓÔÓ Â¿Ó ÚÔÛÂÁÁ›ÛÂÙ ÊÈÏÈο ÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜ Á‡Úˆ Û·˜ ı· ÂÎÙÈÌ‹ÛÔ˘Ó ÙȘ ÈηÓfiÙËÙ¤˜ Û·˜. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 7-3-2911-23.

TH§EºøNIKO KENTPO .......................................................................2421039045 A™TYN. TMHM.BO§OY .......................................................................2421076984 A™TYN. TMHM. NEA™ IøNIA™.............................................................2421076985 TMHM. A™ºA§. BO§OY......................................................................2421076957 TMHM. TPOXAIA™ BO§OY..................................................................2421076968 TM. TOYP. A™TYN. BO§OY.................................................................2421076987 A™TYN. TMHMA ¶EPIº. BO§OY ........................................................2421085401 ¶Àƒ√™μ∂™Δπ∫∏................................................................................................199 EKAB:................................................................................................................166 ºˆÙÈÛÌÔ‡ BÏ¿‚˜ ¢. BO§OY.............................................................2421064931 ¢EH BÏZ—¿‚˜.........................................................2421063666 - 2421063667 ¢EYAMB BÏ¿‚˜................................................................................2421055555 OTE BÏ¿‚˜...................................................................................................... 121 ¢‹ÌÔ˜ N.IˆÓ›·˜...................................................................................2421353100 §ÈÌÂÓ·Ú¯Â›Ô ........................................................................................2421028888 E§¶A (Ô‰È΋ ‚Ô‹ıÂÈ·) ..................................................................................10400 EXPRESS SERVICE..........................................................................................1154 HELLAS SERVICE ...........................................................................................1057 O¢IKH BOH£EIA ¶H§IOY BfiÏÔ˜..................................................................................................6944121288 X¿ÓÈ·...................................................................................................6948745813 TÛ·Áηڿ‰·........................................................................................6948475814 MËϛ˜................................................................................................6948745815 YËÚ. AÔÎ. AÔÚÚ. ¢. BO§OY ..........................................................2421064744 YËÚ. AÔÎ. AÔÚÚ. ¢. N. IøNIA™ ..................................................... 2421080865 ¢HMO™IO KTEO BO§OY ...................................................................24213 54817 I¢IøTIKO KTEO .............................................2428078222-10300 (¯ˆÚ›˜ Έ‰ÈÎfi) IKTEO BfiÏÔ˘ ...............................................................2421096780,2421096720 XÈÔÓÔ‰ÚÔÌÈÎfi ΤÓÙÚÔ.........................................................................2428073719 K·Ù·Ê‡ÁÈÔ..........................................................................................2428073702 ™Δ∞£ª√™ A’ B√∏£∂πø¡ °π∞ ¶√À§π∞ N. Iø¡π∞™ ....................................................................................24210 80483, 2421060301 O§YM¶IAKH AEP. ......................................................2421020910 - 2421024910 EÙ. MÂÏ. & ÚÔÛÙ. ¶ÂÚ. N. M·ÁÓ........................................................2421027771 Δ∏§∂ºø¡√ EKTAKTH™ ANA°KH™ Ù˘ ¢HMO™IA™ E¶IXEIPH™H™ AEPIOY (¢E¶A A.E.). ...................................................................................................2105551666 Δ∏§∂ºø¡√ EKTAKTH™ ANA°KH™ Ù˘ E¶A £E™™A§IA™........................................................8001187878 (·fi ÛÙ·ıÂÚfi) MÔÓ¿‰· ™˘Ì‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋˜ Î·È ıÂÚ·›·˜ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜ £.¶. E•O¢O™2410 237811 ¶I§OTO™ ...........................................................................................2421023439 º§O°A: ™‡ÏÏÔÁÔ˜ °ÔÓ¤ˆÓ ·È‰ÈÒÓ Ì ηÚΛÓÔ ...............................24210 24628

TA•I PA¢IOTA•I ......................................................................................24210 27777 PA¢IOTA•I MA°NH™IA™.................................................................. 24210 61000 A°PIA™...............................................................................................24280 92502 BE§E™TINOY .....................................................................................24250 22725 ANø §EXøNIøN ................................................................................24280 93389

°ƒ∞º∂π∞ Δ∂§∂Δø¡ μfiÏÔ˜: ∞ÁÁÂϤÙÔ˜ ¡ÈÎfiÏ·Ô˜, “AÁÁÂϤÙÔ˜”, ·) ∂Ï. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ 50, ‚) ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 112 ÙËÏ. 24210 20743, μ·˚Ó¿ ∞ÚÈ¿‰ÓË §. ∂ÈÚ‹Ó˘ 50-¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜, ÙËÏ. 24210-61114, μÔ‡ÏÁ·ÚË ¶·Á·ÛÒÓ 76, ÙËÏ. 24210 33022. °ÎÏ¿‚·ÙÔ˜ ¡›ÎÔ˜ ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜ 89∞Ó·Ï‹„ˆ˜ ÙËÏ. 24210-52702, ∂ÌÂÚÙ˙È¿‰Ë˜ °ÂÒÚÁÈÔ˜ “√ ¶·Ú¿‰ÂÈÛÔ˜” ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 295, ÙËÏ. 24210-43333,∫·ÙÛÈÊÔ‡ ª·ÚÈϤӷ “¶ÏÔ‡ÙˆÓ” ¢ÔÚ˘Ï·›Ô˘ 51 ÙËÏ. 24210-69609, ∫Ô˘Ù›Ó· ∞ÁÏ·˝· “∫Ô˘Ù›Ó·˜” 2·˜ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 35 ÙËÏ. 24210-24070, §˘Ú›ÙÛ˘ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ “°·Ï‹ÓË” ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 59 - μ·ÛÛ¿ÓË, ÙËÏ. 24210-44444, ª¿ÏÏ·˜ ∞ÔÛÙfiÏ˘ “ª¿ÏÏ·˜” ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 187, ÙËÏ. 24210-20260, ª¿ÚÏ·˜ πˆ¿ÓÓ˘ “μ·ÙÛ·Ú¤·˜” ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 42∞, ÙËÏ. 2421028341, ƒÈ˙¿Î˘ ∂˘¿ÁÁÂÏÔ˜ “∏ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÊÚÔÓÙ›‰·” πˆÏÎÔ‡ 323 ÙËÏ. 24210-40179, ™·Ó›‰Ë˜ •ÂÓÔÊÒÓ “™·Ó›‰Ë˜” ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 223, ÙËÏ. 24210-48600, ™Ù¤ÏÏÔ˜ °ÈÒÚÁÔ˜ “∞Ú¯¿ÁÁÂÏÔ˜” ·) πˆÏÎÔ‡ 98 -§. B‡ÚˆÓÔ˜ ÙËÏ. 24210-51113, Δ˙¤Î· ∂ÈÚ‹ÓË “¡¿ÚÎÈÛÛÔ˜” ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 105-107 - º. πˆ¿ÓÓÔ˘ ÙËÏ. 24210-34552. BÂÏÂÛÙ›ÓÔ:(AÁ. °ÂÒÚÁÈÔ˜ ºÂÚÒÓ) KˆÓÛÙ·ÓÙ¤ÏÔ˜ £ˆÌ¿˜, ÙËÏ. 6978-655306, 24250 22020. ∞ÏÌ˘Úfi˜: °È·ÓÓ¿ £ÂÔ‰ÒÚ· “∫·Ú·ÁÎÔ‡Ó˘” ÙËÏ. 2422023332, ∫·ÙÛ·Ô‡Ó˘ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ “∫·ÙÛ·Ô‡Ó˘” ÙËÏ. 24220-23705, ª·˘ÚÔÁ¤Ó˘ ™¿‚‚·˜ “ª·˘ÚÔÁ¤Ó˘” ÙËÏ. 24220-23214. ∑·ÁÔÚ¿:∫Ô˘ÚÂÏ¿˜ ΔÚÈ·ÓÙ¿Ê˘ÏÏÔ˜ “∫Ô˘ÚÂÏ¿˜” ÙËÏ. 24260-23255 ™ÎÈ¿ıÔ˜: AÁÁÂϤÙÔ˜ ™Ù·Ì¿Ù˘ “H °ˆÓÈ¿ ÙˆÓ AÁÁ¤ÏˆÓ” ÙËÏ. 24270-21748 μÂÏÂÛÙ›ÓÔ: ¶··ÔÛÙfiÏÔ˘ ¶. ÙËÏ. 24250 22706, 6973 421267 °ƒ∞º∂π∞ Δ∂§∂Δø¡ ∂∫Δ√™ ™øª∞Δ∂π√À 1. ∫·˚Ì¿Î˘ ∏Ï›·˜, ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 91, ÙËÏ. 24210-72072, 2. ¶··¯Ú‹ÛÙÔ˜ ¡›ÎÔ˜ 2·˜ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 51, ÙËÏ. 24210-25360. 3.K·Ï·ÓÙ˙‹ EϤÓË “ K·Ï·ÓÙ˙‹” AÓ··‡Ûˆ˜ 69 N. IˆÓ›· ÙËÏ.24210-81524Z

™Î¿ÎÈ EÈ̤ÏÂÈ·: AÓ‰ÚÈÒÙ˘ E. ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘

™∫∞∫π ™Δ√ ™Δ∂∫π ™À¡∂Ãπ∑√¡Δ∞π Ì ÌÂÁ¿ÏË ÂÈÙ˘¯›· ÔÈ ÂÁÁڷʤ˜ ÁÈ· ÙÔ ÙÌ‹Ì· ÛοÎÈ ÛÙÔ ÛÙ¤ÎÈ ·È‰ÈÔ‡ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘. Δ· Ì·ı‹Ì·Ù· ÍÂÎÈÓ¿Ó ÙÔÓ √ÎÙÒ‚ÚÈÔ Î·È ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÔ‡ÓÙ·È Î¿ı ¢Â˘Ù¤Ú·. ΔÔ ÛοÎÈ Ì·˜ Ì·ı·›ÓÂÈ Ó· ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ì ÙȘ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ¤˜ Ì·˜. ª·˜ Ì·ı·›ÓÂÈ Ó· Û‚fiÌ·ÛÙ ÙÔÓ ·ÓÙ›·ÏÔ. ¡· ·Ó·ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ì ٷ Ï¿ıË Ì·˜ Î·È Ó· Ù· ‰ÈÔÚıÒÓÔ˘ÌÂ. ΔÂÏÈο, ÙÔ ÛοÎÈ Â›Ó·È ¿Óˆ ·’ fiÏ· ÂÈÎÔÈÓˆÓ›· (fiˆ˜ ÌÔ˘ ¤¯ÂÈ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ¤Ó·˜ ηÏfi˜ Ê›ÏÔ˜ ÛηÎÈÛÙ‹˜). Δ· Ì·ı‹Ì·Ù· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÔ‡ÓÙ·È Û ·›ıÔ˘Û· ÙÔ˘ ∫¤ÓÙÚÔ˘ ¡ÂfiÙËÙ·˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ ·Ú·¯ˆÚËı› ¢ÁÂÓÈο ·fi ÙËÓ πÂÚ¿ ªËÙÚfiÔÏË ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ ÛÙË Û˘Ì‚ÔÏ‹ ÙˆÓ Ô‰ÒÓ ¶ÂÚÚ·È‚Ô‡ -¶ÔÏ˘Ì¤ÚË. °È· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ Î·È ÂÁÁڷʤ˜ ·Ú·Î·ÏÒ Î·Ï¤ÛÙ ÙË ÁÚ·ÌÌ·Ù›· ÛÙÔ ÙËÏ. 24210 31456.

∞§∏™ª√¡∏Δ∏ ¶∞ƒΔπ¢∞ ¢Ú. ∞ϤͷӉÚÔ˜ ∞ÏȤ¯ÈÓ - Sucha Ruzena ¶Ú¿Á· 1943 °·ÏÏÈÎfi ¿ÓÔÈÁÌ· 1.e4 e6 2.Qe2 Be7 3.g3 d5 4.Bg2 Nf6 5.d3 Nc6 6.e5 Nd7 7.Nf3 0-0 8.0-0 f6 9.d4 fxe5 10.dxe5 Rf7 11.b3 Nf8 12.Bb2 Ng6 13.Nbd2 Qf8 14.c4 dxc4 15.Nxc4 Bd7 16.h4 Rd8 17.Ng5 Bxg5 18.hxg5 Qc5 19.Rac1 Qe7 20.f4 Nf8 21.Ba3 Qe8 22.Rfd1 g6 23.Qe3 a6 24.Nd2 Bc8 25.Ne4 Nd7 26.Rd2 Ne7 27.Rxc7 Nd5 (‰È¿ÁÚ·ÌÌ·)

ΔÈ ·›˙Ô˘Ó Ù· ÏÂ˘Î¿;

§Y™H 28.Rxd5! 28...exd5 29.Nd6 Qe7 [29...Qe6 30.Nxf7 Kxf7+-] 30.Bxd5 [30.Bxd5 h6 31.Bxf7+ Kh7 32.Bxg6+ Kh8 33.Nf7+ Qxf7 34.Bxf7 Nf8 35.e6 Rd1+ 36.Kf2 Rf1+ 37.Kxf1 a5 38.Bb2+ Kh7 39.Qe4+ Ng6 40.Qxg6#] 1ñ0

º∞ƒª∞∫∂π∞ ™‹ÌÂÚ· ΔÂÙ¿ÚÙË 29 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ ‰ÈËÌÂÚÂ‡Ô˘Ó ·fi 8 .Ì. - 10 Ì.Ì. Ù· Ê·Ú̷Λ·: ™ÙÂÚÁÈfiÔ˘ÏÔ˘ ¢ËÌËÙÚ›Ô˘, ∂Ï. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ 49 (·Ú·Ï. ∂ÌÔÚÈ΋˜ ΔÚ¿Â˙·˜), ÙËÏ. 2421058359, ∫¯·ÁÈ¿ πˆ¿ÓÓ·˜ - ∫¯·ÁÈ¿ ª·Ú›·˜, ™˘ÛÙÂÁ·Ṳ̂ӷ Ê·Ú̷Λ· ∞Á. ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ 33 (Ï·Ù›· ∞Á. ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘), ÙËÏ. 2421022835, ΔÛÔ˘Ì¤ÎÔ˘ ∞ı·Ó·Û›Ô˘, ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ 88, ÙËÏ. 2421039448. ∞ÓÔÈÎÙfi Ë̤ڷ Î·È Ó‡ÎÙ· ÂÎÙfi˜ 13.30-17.00 ı· Â›Ó·È ÙÔ Ê·Ú̷ΛÔ: £ˆÌ¿ ∞ÚÈÛÙ¤·˜, £Ú·ÎÒÓ 33 (¤Ó·ÓÙÈ π∫∞), ÙËÏ. 2421034316. ™ÙË ¡. πˆÓ›· ·ÓÔÈÎÙfi Ë̤ڷ Î·È Ó‡ÎÙ· ı· Â›Ó·È ÙÔ Ê·Ú̷ΛÔ: ¡ÙÔÎÔ‡˙Ë ¶·ÓÙÂÏ‹, ª·È¿Ó‰ÚÔ˘ 32 - §ÂˆÊ. ∂ÈÚ‹Ó˘ (ÚÒËÓ ∞ı. ΔÚÈÁÎÒÓË), ÙËÏ. 2421060306. TH§. ºAPMAKEIøN: 1434

TA ™KAKI™TIKA NEA KONTA ™A™ KA£E TETAPTH KAI ™ABBATO


TËÏÂfiÚ·ÛË 39

Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 29 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2010

™Ã√§π∞

¶ƒ√°ƒ∞ªª∞

Angel eyes ¶H§IO 06 VHF, 62 UHF - ™øPO™ 22 UHF

08.30 09.00 09.30 10.00 10.30 11.00 11.30 12.00 14.00 14.15 14.30 15.00 15.30 16.00 16.30 17.00 18.00 19.00 20.00 21.00 22.00 23.00 24.00

ÿÓÙÈ ª¿ÓÈ: √ Ì·ÛÙÔÚ¿ÎÔ˜ ª›Î˘ ª¿Ô˘˜: ¶·›˙ˆ Î·È Ì·ı·›Óˆ √È ÌÈÎÚÔ› ∞˚ÓÛÙ¿ÈÓ ∏ ÷ڿ Î·È ÙÔ °ÎÔ˘ÓÙÔ‡Ó ΔÔ ‚È‚Ï›Ô Ô˘ ‰ÂÓ ÙÔ ‰È¿‚·˙ ηÓ›˜ √È ŒÏÏËÓ˜ Ù˘ ‰È·ÛÔÚ¿˜ Δ· ÁÂʇÚÈ· ÙÔ˘ πÔÓ›Ô˘ “•ÂÚÈ˙ˆÌ¤ÓË ÁÂÓÈ¿” ªÔ˘ÚÌÔ˘Ï‹ıÚ˜ √‰fi˜ ÊÙÂÚÒÓ √˘Ú¿ÓÈÔ ÙfiÍÔ ºÈÓ¤·˜ Î·È ºÂÚÌ ∏ ·›ı·ÓË ∫ÈÌ ∑·Ó Î·È ∫fiÓÙÈ, ÛηӉ·ÏȤ˜ ÛÙÔ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô ∑·Ó Î·È ∫fiÓÙÈ ÂÓ ψ ∞Ù›ı·Û· ÓÈ¿Ù· ∏ ·ÛÙÚÔÊÂÁÁÈ¿ ¢ÚfiÌÔÈ ¡ÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú √È ·ÁÓÔÔ‡ÌÂÓÔÈ Desperate housewives ∂ȉ‹ÛÂȘ ∂ÏÏ¿‰·-§Â˘ÎÔÚˆÛ›· (ª) ¶·ÁÎfiÛÌÈÔ ¶ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ª¿ÛÎÂÙ °˘Ó·ÈÎÒÓ. * TÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È Ì ÂÎÔÌ¤˜ Û Â·Ó¿ÏË„Ë.

¶H§IO 44 UHF-™øPO™ 33 UHF

07.00 08.00 08.30 09.00 10.00

Balkan express √ ÎfiÛÌÔ˜ ÙˆÓ ˙ÒˆÓ Ì ÙÔÓ Zeek √ ˘¤ÚÔ¯Ô˜ ‚˘ıfi˜ Ù˘ ªÂÛÔÁ›Ԣ √ ∞ÚÎÙÈÎfi˜ ∫‡ÎÏÔ˜-ΔÔ Ì¤ÏÏÔÓ Ù˘ Á˘ √È °›‚‚ˆÓ˜ ÙÔ˘ ÙÚÔÈÎÔ‡ ‰¿ÛÔ˘˜ Ù˘ Δ·˚ϿӉ˘ 10.30 ∞ÔÛÙÔÏ‹ ÛÙËÓ ∞ÓÙ·ÚÎÙÈ΋ 11.30 §ËÛÌÔÓË̤Ó˜ ʈӤ˜ 12.30 ∏ ÂÏÏËÓÈ΋ ÌÔ˘ ÎÔ˘˙›Ó· 13.00 ∂ȉ‹ÛÂȘ 14.30 ΔfiÏÌË Î·È ÁÔËÙ›· 15.30 ∏ ¯·Ú¿ Ù˘ ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋˜ 16.00 ª·ÁÈÎfi˜ ÎfiÛÌÔ˜ 16.30 ŒÓ·˜ ·Ó¤ÌÔÚÊÔ˜ ¿ÁÓˆÛÙÔ˜ ÎfiÛÌÔ˜ 17.00 ∂ȉ‹ÛÂȘ 17.55 ∞ıÏËÙÈο 18.30 ¶ÚÔÛٷهÔÓÙ·˜ ÙË Ê‡ÛË 19.30 Δ·Í›‰È· ÛÙËÓ ¿ÎÚË ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ Ì ÙÔÓ ∞ÚÙ °Ô˘ÏÊ 20.00 √ ı·˘Ì·ÛÙfi˜ ÎfiÛÌÔ˜ ÙÔ˘ ˆÎ·ÓÔ‡ 20.30 °›Ó ¤Ó· Ì ٷ Ï¿ÛÌ·Ù· 21.00 ∫Ï‹ÚˆÛË §√ΔΔ√ 21.05 °›Ó ¤Ó· Ì ٷ Ï¿ÛÌ·Ù· (™) 21.45 ¢ÂÏÙ›Ô Î·ÈÚÔ‡ 22.00 ∂ȉ‹ÛÂȘ 23.00 ∞ÓȯÓ‡ÛÂȘ 00.30 ∏ Â·Ó¿ÛÙ·ÛË ÛÙËÓ ∫·ÌfiÙ˙Ë 01.30 ∂ÁÎÏ‹Ì·Ù· 02.00 ŒÓ· ÌÔÓ·‰ÈÎfi ÔÈÎÔÛ‡ÛÙËÌ·-ŒÓ·˜ ηÙÔÈ΋ÛÈÌÔ˜ Ï·Ó‹Ù˘: ŒÓ· Û‡ÛÙËÌ· Ô˘ ÚÔÛÂÁÁ›˙ÂÈ ÙËÓ ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈ΋ ÂÈÛÙ‹ÌË 02.30 ΔfiÏÌË Î·È ÁÔËÙ›· 03.20 ΔËÏÂÌ¿ÚÎÂÙÈÓÁÎ 03.30 ∞ÏËıÈÓ¿ ÛÂÓ¿ÚÈ· * ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È Ì ÂÎÔÌ¤˜ Û Â·Ó¿ÏË„Ë.

06.00 10.00 12.00 13.00 15.00 16.00 18.00 19.00 21.00 21.45 23.45

¶ÚˆÈÓ‹ ÂÓË̤ڈÛË ™˘Ì‚·›ÓÂÈ ÙÒÚ· ∂ȉ‹ÛÂȘ ª¤ÓÔ˘Ì ∂ÏÏ¿‰·-best of ∂ȉ‹ÛÂȘ “∏ Ì·ÁÂ̤ÓË” ∂ȉ‹ÛÂȘ “√ º·ÓÔ‡Ú˘ Î·È ÙÔ ÛfiÈ ÙÔ˘” Champions NET ¶∞√-∫ÔÂÁ¯¿ÁË Champions NET μ·Ï¤ÓıÈ·-ª¿ÓÙÛÂÛÙÂÚ °. (ª) 01.00 ∞Ú¯·›· ÈÛÙÔÚ›·: ™‡ÁÎÚÔ˘ÛË ıÂÒÓ “∏Ú·ÎÏ‹˜” * ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È Ì ÂÎÔÌ¤˜ Û Â·Ó¿ÏË„Ë

μ¤Ú· ÛÙÔ ‰ÂÍ› ∫ÔÈÓˆÓ›· ÒÚ· MEGA ∂Ù¿ ı·Ó¿ÛÈ̘ ÂıÂÚ¤˜ ∏ ˙ˆ‹ Ù˘ ¿ÏÏ˘ ∂ȉ‹ÛÂȘ ª·˙› ÛÔ˘ §¿Î˘ Ô ÁÏ˘ÎÔ‡Ï˘ ∂ȉ‹ÛÂȘ Singles Patty, Ë ÈÔ fiÌÔÚÊË ÈÛÙÔÚ›· Δ· Ì˘ÛÙÈο Ù˘ ∂‰¤Ì ∂ȉ‹ÛÂȘ ∏ ˙ˆ‹ Ù˘ ¿ÏÏ˘ ¶ÂÓ‹ÓÙ· ÂÓ‹ÓÙ· ª·‡Ú· ÌÂÛ¿Ó˘¯Ù· ∂ȉ‹ÛÂȘ Safe sex Antony Bourdain: No reservations μÂÓ٤ٷ °Ë Î·È Ô˘Ú·Ófi˜ ΔËÏÂÌ¿ÚÎÂÙÈÓÁÎ ºÈÏÔ‰Ô͛˜

¶H§IO 35,55 UHF - ™øPO™ 56 UHF

06.00 07.00 10.00 13.00 13.30 14.30 15.30 16.50 17.00 19.00 20.00 21.00 23.00 24.00 01.00 01.10 02.10 03.10 04.10 04.45 05.20

§›ÊÙÈÓÁÎ ∫·ÏË̤ڷ ∂ÏÏ¿‰· 10 Ì 1 Ì·˙› ∂ȉ‹ÛÂȘ ÕÎÚˆ˜ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·ÎfiÓ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ Î·È ∂ϤÓ˘ ΔÔ Î·Ê¤ Ù˘ ÷ڿ˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ Kismet ∂ÚÁ·˙fiÌÂÓË Á˘Ó·›Î· ∂ȉ‹ÛÂȘ ÛÏȘ Î·È Ì›· Ó‡¯Ù˜ Grey’s anatomy √È ÛÙ¿‚ÏÔÈ Ù˘ ∂ÚȤٷ˜ ∑·˝ÌË ∂ȉ‹ÛÂȘ ∫¿ÚÌ· ÕÁÁÈÁÌ· „˘¯‹˜ ¶fiÛÔ ÁÏ˘Î¿ Ì ÛÎÔÙÒÓÂȘ ΔËÏÂÌ¿ÚÎÂÙÈÓÁÎ Mobile fun Δ˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ Ù· ·È‰È¿

111111111111111111111111111

06.00 06.50 08.00 09.30 11.00 12.00 13.00 14.00 14.30 16.00 17.00 17.10 18.00 19.00 21.00 21.30 23.00 23.50 01.15 02.45

°ÂÁÔÓfiÙ· (∂) ∏ ÒÚ· Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ (∂) ∫·ÏË̤ڷ £ÂÛÛ·Ï›· ¶ÔÏÈÙÈÎÔ› ‰È¿ÏÔÁÔÈ (∂) ªË ÌÔ˘ ÂȘ ¡ÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú ΔËÏ·ÁÔÚ¤˜ ªÔ˘ÛÈÎfi ËÌ›ˆÚÔ ΔÔ Ì·Áη˙›ÓÔ Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ΔËÏ·ÁÔÚ¤˜ °ÂÁÔÓfiÙ· Û 5’ Î·È ‰ÂÏÙ›Ô ÛÙË ÓÔËÌ·ÙÈ΋ ∏ ÒÚ· Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ °ÂÁÔÓfiÙ· “∏ ÁË Ù˘ Â·ÁÁÂÏ›·˜” °ÂÁÔÓfiÙ· Û 10’ Î·È ‰ÂÏÙ›Ô ÛÙË ÓÔËÌ·ÙÈ΋ ∂Ó §Â˘ÎÒ ∂ȉ‹ÛÂȘ “™ÎËÓ¤˜ ·fi ¤Ó·Ó ¿ÁÚÈÔ Á¿ÌÔ” ∫·ÏË̤ڷ £ÂÛÛ·Ï›· (∂) ΔÔ Ì·Áη˙›ÓÔ Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ (∂)

¶H§IO 48 UHF

06.15 07.00 10.00 13.00 13.15 16.00 17.00 17.05 19.00 20.00 21.00 22.00 24.00 01.00 02.00 03.00 04.00 04.15

√‰fi˜ ¶·Ú·‰Â›ÛÔ˘ 7 ¶¿Óˆ ÛÙËÓ ÒÚ· ∫·Ê¤˜ Ì ÙËÓ ∂ϤÓË ∂ȉ‹ÛÂȘ ∫Ô˘˜ ÎÔ˘˜ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ¢¤ÛÙ ÙÔ˘˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ ¢¤ÛÙ ÙÔ˘˜ (™) ∂ȉ‹ÛÂȘ ¡Ù·ÓÙ¿ ·Ì¤ÛÔ˘ ‰Ú¿Û˘ ∞ÁÚfiÙ˘ ÌfiÓÔ˜ „¿¯ÓÂÈ (∂) “Angel eyes” ¡fiÌÔ˜ Î·È Ù¿ÍË π·ÙÚÈΤ˜ ¤Ú¢Ó˜ √È ÌÔÓÔÌ¿¯ÔÈ ∫fiÎÎÈÓÔ˜ ·ÎÏÔ˜ ΔËÏ·ÁÔÚ¤˜ ∫Ô˘˜ ÎÔ˘˜ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ

¶H§IO 58 UHF - ™øPO™ 23 UHF

06.45 07.30 10.15 11.15 12.30 13.30 15.45 17.45 17.50 19.45 21.00 23.30 00.30 01.30 02.30 05.00

∫ÈÓÔ‡ÌÂÓ· Û¯¤‰È· (¶fiÎÂÌÔÓ, Δ· ÛÙÚÔ˘ÌÊ¿ÎÈ·) ¶ÚˆÈÓ‹ ÌÂϤÙË ¡ËÛÙÈÎÔ› Ú¿ÎÙÔÚ˜ ∫ÔÚ›Ó·, Ë ·ÁÚÈfiÁ·Ù· ∂ȉ‹ÛÂȘ Super Star ∞Í›˙ÂÈ Ó· ÙÔ ˙ÂȘ ∂ȉ‹ÛÂȘ ÛÙË ÓÔËÌ·ÙÈ΋ ºÒÙ˘-ª·Ú›· live ∂ȉ‹ÛÂȘ “The prestige” √Ì¿‰· NCIS ¡fiÌÔ˜ Î·È Ù¿ÍË: ∂ȉÈ΋ ÔÌ¿‰· Medium “ŒÎÚËÍË ÔÚÁ‹˜” ™ÂÍ Î·È „¤Ì·Ù·

¶H§IO 64 - ™øPO™ 26 UHF

06.00 10.30 12.30 16.00 17.30 17.45 18.45 20.00 21.00 21.30 21.45 01.15 01.45 02.00 04.00

“∫·ÏË̤ڷ” Ì ÙÔ °ÈÒÚÁÔ ∞˘ÙÈ¿ ∂‰Ò Î·È ÙÒÚ· ¶Ôχ ÌÏ· ÌÏ· ŸÛÔ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ¿ÓıÚˆÔÈ ∂ȉ‹ÛÂȘ That’s life ™‹ÌÂÚ· Ì ÙÔÓ ÕÎË ¶·˘ÏfiÔ˘ÏÔ ∂ȉ‹ÛÂȘ À‰ÚfiÁÂÈÔ˜ Auto ALTER ∂›ÛÔ‰Ô˜ ÂχıÂÚË Hit parade (∂) Auto ALTER “Mr. Bones” “§·ÁηÚÓÙ¤Ú: Ô ÛˆÌ·ÙÔʇϷη˜” ∞’ ̤ÚÔ˜. À‰ÚfiÁÂÈÔ˜

111111111111111111111111111

¶ÚÒÙË °Ú·ÌÌ‹ ™∫∞´ ÙÒÚ· ¡Ù·ÓÙ¿ ÚÒÙˆÓ ‚ÔËıÂÈÒÓ ΔÔ Û›ÙÈ Ù˘ ηډȿ˜ Ì·˜ Top chef America’s next top model How to look good naked ™·ÛÔ‡ÎÈ ∂ȉ‹ÛÂȘ ª‡ıÔ˜ ‹ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· Δ· ÈÔ ·ÛÙ›· ‚›ÓÙÂÔ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ ∂ÏÏËÓÔÊÚ¤ÓÂÈ· ∂ȉ‹ÛÂȘ CSI, ªÈ¿ÌÈ: ™ÙÔÓ ÙfiÔ ÙÔ˘ ÂÁÎÏ‹Ì·ÙÔ˜ £·Ó¿ÛÈÌÔÈ Î˘ÓËÁÔ› The fabulous History of Poop “24” ª·ÙȤ˜ ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ¡ÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú º˘ÛÈÎfi˜ ÎfiÛÌÔ˜ Lion man

06.00 07.00 10.00 13.10 14.00 15.00 16.00 16.50 17.00 18.00 19.00 20.00 21.00 21.50 22.50 24.00 00.15 01.15 02.15 03.15 04.15 05.00

£E™™A§IA TV

05.30

06.00 10.00 13.00 14.00 15.00 16.00 17.00 17.30 18.00 19.10 20.10 20.45 21.00 22.00 23.00 23.55 01.00 02.00 03.00 04.00 05.00

¶H§IO 31 UHF - ™øPO™ 46 UHF

¶H§IO 41 UHF, 62 UHF - ™øPO™ 28 UHF

07.30 08.15 08.45 09.45 11.30 12.30 15.00 17.00 18.00 19.00 20.00 20.45 21.00 21.30 23.00 23.45 01.30 03.30

¶ÚˆÈÓ‹ ÂÓË̤ڈÛË ¶·È‰ÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ∞ÛÙÚÔÏÔÁÈ΋ ·Ù˙¤ÓÙ· Õڈ̷ ∂ÏÏ¿‰·˜ ∞ÛÙÚÔÏÔÁÈΤ˜ ÚԂϤ„ÂȘ ¶ÚÔÙ¿ÛÂȘ ·ÁÔÚ¿˜ ∫ÂÓÙÚÈ΋ ∂ÏÏ¿‰· ηÏËÛ¤Ú· ¢È·ÛËÌfiÙËÙ˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ ¡ÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú ¶·È‰Èο £¤Ì· Ë̤ڷ˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ ∞fi„ÂȘ ∂ȉ‹ÛÂȘ Ÿ,ÙÈ Ê¿Ì fi,ÙÈ Èԇ̠(∂) ∫ÂÓÙÚÈ΋ ∂ÏÏ¿‰· ηÏËÛ¤Ú· (∂) ¡˘¯ÙÂÚÈÓ¤˜ ‰È·‰ÚÔ̤˜

ªÈ· Ó‡¯Ù·, ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÌÈ·˜ ηٷ‰›ˆÍ˘, Ë ™¿ÚÔÓ ¶ÔÁÎ, ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎfi˜ ÛÙÔ ™ÈοÁÔ, ÎÈÓ‰˘Ó‡ÂÈ Ó· ¤ÛÂÈ ı‡Ì· ÌÈ·˜ ÌÔÈÚ·›·˜ ÂÓ¤‰Ú·˜! ¶·ÚÂÌ‚·›ÓÂÈ fï˜, ¤Ó·˜ Ì˘ÛÙËÚÈ҉˘ ¿ÁÓˆÛÙÔ˜, Ô ∫·Ù˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ·ÊÔÏ›˙ÂÈ ÙÔ ‰ÔÏÔÊfiÓÔ Î·È Ù˘ ÛÒ˙ÂÈ ÙË ˙ˆ‹! ŒÓ·˜ ÔÏ›Ù˘, Ô˘ ¤Ù˘¯Â Ó· ÂÚÓ¿ ·fi ÙÔ ÛˆÛÙfi ̤ÚÔ˜, ÙË ÛˆÛÙ‹ ÛÙÈÁÌ‹ Î·È ‰ÂÓ ÊÔ‚‹ıËΠӷ ÂÌϷΛ; ÿÛˆ˜... ŸÌˆ˜ Ë ™¿ÚÔÓ Î·È Ô ∫·Ù˜, ÓÈÒıÔ˘Ó fiÙÈ ¤¯Ô˘Ó Û˘Ó·ÓÙËı› Í·Ó¿, οÔ˘... ∂ÓÒ ÂÚˆÙ‡ÔÓÙ·È ÛÈÁ¿-ÛÈÁ¿ Î·È ·Ú¯›˙Ô˘Ó Ó· ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó Î·Ï¿ Ô ¤Ó·˜ ÙÔÓ ¿ÏÏÔ, ·Ó·Î·Ï‡ÙÔ˘Ó ÙËÓ ·Ï‹ıÂÈ· Î·È ·Ó·Áο˙ÔÓÙ·È Ó· ¤ÏıÔ˘Ó ·ÓÙÈ̤وÔÈ Ì ÛÎÔÙÂÈÓ¿ Ì˘ÛÙÈο ·fi ÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ ÙÔ˘˜! ALPHA 22.00

The prestige ¢Ú·Ì·ÙÈ΋ ÂÚÈ¤ÙÂÈ· ÂÔ¯‹˜, ·Ú·ÁˆÁ‹˜ 2006, Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· ∫Ú›ÛÙÔÊÂÚ ¡fiÏ·Ó. ¶·›˙Ô˘Ó: ÃÈÔ˘ Δ˙¿ÎÌ·Ó, ª¿ÈÎÏ ∫¤ÈÓ, ™Î¿ÚÏÂÙ °Èfi¯·ÓÛÔÓ.

√ ƒfiÌÂÚÙ ÕÓÁÎÈÂÚ Â›Ó·È Ô “ªÂÁ¿ÏÔ˜ ¢·ÓÙfiÓ” . √ ÕÏÊÚÂÓÙ ªfiÚÓÙÂÓ Â›Ó·È Ô ÂÚ›ÊËÌÔ˜ “¢¿ÛηÏÔ˜” . ¢‡Ô ‰È¿ÛËÌÔÈ Ù·¯˘‰·ÎÙ˘ÏÔ˘ÚÁÔ›, ÛÙÔ §ÔÓ‰›ÓÔ Ù˘ ‰‡Û˘ ÙÔ˘ 19Ô˘ ·ÈÒÓ·, ÚÒËÓ ‚ÔËıÔ› ÙÔ˘ ÌÂÁ¿ÏÔ˘ ‰·ÛοÏÔ˘ ÙÔ˘˜ ∫¿ÙÂÚ Î·È ·ÏÈÔ› Ê›ÏÔÈ. ªÈ· ‚·ıÈ¿ ÊÈÏ›· Ô˘ ¤ÏËÍ ¿‰ÔÍ· fiÙ·Ó Ë Δ˙Ô‡ÏÈ·, Û‡˙˘ÁÔ˜ ÙÔ˘ ÕÓÁÎÈÂÚ, ‚ڋΠÊÚÈÎÙfi ı¿Ó·ÙÔ Î·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÂÎÙ¤ÏÂÛ˘ ÂÓfi˜ ÎfiÏÔ˘. √ ÕÓÁÎÈÂÚ ı· ¯ÚÂÒÛÂÈ ·˘Ùfi ÙÔ ÙÚ·ÁÈÎfi Û˘Ì‚¿Ó ÛÙÔÓ ªfiÚÓÙÂÓ, ÂΛÓÔ˜ ı· ·ÚÓËı› Ó· ·Ó·Ï¿‚ÂÈ ÙËÓ Â˘ı‡ÓË Î·È ÔÈ ‰ÚfiÌÔÈ ÙÔ˘˜ ı· ¯ˆÚ›ÛÔ˘Ó ÔÚÈÛÙÈο. ΔÔ ¿Û‚ÂÛÙÔ Ì›ÛÔ˜ Ô˘ ıÚ¤ÊÔ˘Ó Ô ¤Ó·˜ ÁÈ· ÙÔÓ ¿ÏÏÔÓ Â›Ó·È ·˘Ùfi Ô˘ ı· ηıÔÚ›ÛÂÈ ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ ÙÔ˘˜ Î·È ÙËÓ ÔÚ›· ÙˆÓ Ú·ÁÌ¿ÙˆÓ. STAR 21.00

√È °›‚‚ˆÓ˜ ÙÔ˘ ÙÚÔÈÎÔ‡ ‰¿ÛÔ˘˜ Ù˘ Δ·˚ϿӉ˘ ¡ÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú.

111111111111111111111111111

08.00 09.30 10.30 12.00 15.00 17.00 18.00 19.30 21.00 22.00 24.00 00.30 01.30 06.00 07.00

¶ÚˆÈÓ‹ ·Ù˙¤ÓÙ· ª·˙› ¶ÚˆÈÓ¤˜ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ ΔËÏÂˆÏ‹ÛÂȘ ¶·Ú¿ı˘ÚÔ ÛÙË £ÂÛÛ·Ï›· ∞ÛÙÚÈΤ˜ ÚԂϤ„ÂȘ Ì ÙËÓ ∞ÓÈ¤Ï ∂ȉ‹ÛÂȘ MAD: OK ∂ȉ‹ÛÂȘ ¢Â‰Ô̤ÓÔ ∂ȉ‹ÛÂȘ ¶fiÎÂÚ bonus ªÔ˘ÛÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ∂ȉ‹ÛÂȘ ¶·È‰È΋ ÂÎÔÌ‹

10.00 15.00 15.30 17.30 18.00 19.00 20.00 21.00 22.00 22.10 01.00

°’ ÙÌ‹Ì· ‰È·ÎÔ‹˜ ÙˆÓ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ Ù˘ μÔ˘Ï‹˜ √È ÌÂÁ¿ÏÔÈ ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ˜-∞˚ÓÛÙ¿ÈÓ √È ÂÓÙfi˜ ÙˆÓ ÙÂȯÒÓ ªÂÁ¿ÏÔÈ Î·ÏÏÈÙ¤¯Ó˜-ΔÈÙÛÈ¿ÓÔ √È ªÔÁÁfiÏÔÈ √ ·ÓıÚÒÈÓÔ˜ ÂÁΤʷÏÔ˜ ∫·Ù·Û΢¤˜ ÛÙËÓ ·Ú¯·ÈfiÙËÙ· ºÚfiÈÓÙ ∂ȉ‹ÛÂȘ ÛÙË ÓÔËÌ·ÙÈ΋ “πˆ¿ÓÓ˘ Ô ‚›·ÈÔ˜” ∂ȉ‹ÛÂȘ

£Â¿Ì·Ù· ¶H§IO 24 UHF - ™øPO™ 45 UHF

∫ÔÈÓˆÓÈ΋ ÂÚÈ¤ÙÂÈ·, ·Ú·ÁˆÁ‹˜ 2001, Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· §Ô‡È˜ ª·ÓÙfiÎÈ. ¶·›˙Ô˘Ó: Δ˙¤ÓÈÊÂÚ §fiÂ˙, Δ˙¤È̘ ∫·‚›˙ÂÏ, ™fiÓÈ· ªÚ¿Áη.

VILLAGE 4 CINEMAS VOLOS Δ∏§∂ºø¡√: 24210 94600

∂μ¢√ª∞¢∞ ¶ƒ√μ√§ø¡: 23-29/9/10 ∞π£√À™∞ 1: DEVIL: ¶¤ÌÙË-ΔÂÙ¿ÚÙË: 22.30, 00.15. KARATE KID: ¶¤ÌÙË-ΔÂÙ¿ÚÙË: 17.00, 19.45 ∞π£√À™∞ 2: STEP UP 3D: ¶¤ÌÙË-ΔÂÙ¿ÚÙË: 21.15 SHREK 4 3D (ª∂Δ∞°§.): ™¿‚‚·ÙÔ-∫˘Úȷ΋: 15.15. √π ∫À¡∏°√π: ¶¤ÌÙË-ΔÂÙ¿ÚÙË: 23.30. ™∞¡ Δ√ ™∫À§√ ª∂ Δ∏ °∞Δ∞ 2 (ª∂Δ∞°§.) 3D: ¶¤ÌÙË-ΔÂÙ¿ÚÙË: 17.15, 19.15 ∞π£√À™∞ 3: INCEPTION: ¶¤ÌÙË-ΔÂÙ¿ÚÙË: 19.30 SALT: ¶¤ÌÙË-ΔÂÙ¿ÚÙË: 22.15, 00.15 SHREK 4 (ª∂Δ∞°§.): ¶¤ÌÙË-ΔÂÙ¿ÚÙË: 17.45, ™¿‚‚·ÙÔ-∫˘Úȷ΋: 15.45, 17.45. ∞π£√À™∞ 4: °√À√§ ™ΔƒπΔ: Δ√ Ã∏ª∞ ¶√Δ∂ ¢∂¡ ¶∂£∞π¡∂π: ¶¤ÌÙË-ΔÂÙ¿ÚÙË: 20.00, 22.45. Δ√ ªÀ™Δπ∫√ Δ√À Ã∞ª∂¡√À μ∞™π§∂π√À (ª∂Δ∞°§.): ¶¤ÌÙË-ΔÂÙ¿ÚÙË: 18.00, ™¿‚‚·ÙÔ-∫˘Úȷ΋: 16.00, 18.00.

√È °›‚‚ˆÓ˜ Â›Ó·È ¤Ó· ›‰Ô˜ Èı‹ÎˆÓ Ô˘ ˙ÂÈ ¿Óˆ ÛÙ· ‰¤ÓÙÚ· ÛÙÔ ÙÚÔÈÎfi ‰¿ÛÔ˜ Ù˘ Δ·˚ϿӉ˘. ∂›Ó·È ÁÂÓÈο ÌÔÓÔÁ·ÌÈο fiÓÙ·, Ì ÙË ÁÔÓÈ΋ ÊÚÔÓÙ›‰· Ó· Â›Ó·È ‚·ÛÈÎfi ÛÙÔÈ¯Â›Ô Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿˜ Î·È Ì ÙÔ ÚfiÏÔ ÙÔ˘ ʇÏÔ˘ Ó· Â›Ó·È ÛËÌ·ÓÙÈÎfi˜. √È ·ÚÛÂÓÈÎÔ› °›‚‚ˆÓ˜ ÚÔÛ¤¯Ô˘Ó Ù· Ó·ڿ ¿ÙÔÌ·, ÂÓÒ Û ¿ÏÏÔ˘˜ Èı‹ÎÔ˘˜ ‰ÂÓ ÂÈÙÚ¤ÂÙ·È ·fi ÙȘ ÌËÙ¤Ú˜ οÙÈ Ù¤ÙÔÈÔ. ∏ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË ÙˆÓ Ó¤ˆÓ ·ÙfiÌˆÓ Èı‹ÎˆÓ ‰ÂÓ ÂÍ·ÚÙ¿Ù·È ÌfiÓÔ ·fi ÙÔ ÁÂÓÂÙÈÎfi ˘fi‚·ıÚÔ, ·ÏÏ¿ Î·È ·fi ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ÂÌÂÈÚ›·. £· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ì ÌÈ· ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ·ÎÚÔ‚·ÙÒÓ Î·È ı· ÌÔÈÚ·ÛÙԇ̷̠˙› ÙÔ˘˜ ÙË ¯·Ú¿ ÙÔ˘ ˙¢Á·ÚÒÌ·ÙÔ˜ Î·È Ù˘ Á¤ÓÓËÛ˘ ÂÓfi˜ ÌÈÎÚÔ‡. ∂Δ3 10.00

Mr. Bones ∫ˆÌˆ‰›·, ·Ú·ÁˆÁ‹˜ 2001, Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· °ÎÚ¤ÈÊ ÃfiÊÌÂ˚Ú. ¶·›˙Ô˘Ó: §ÂfiÓ ™Ô‡ÛÙÂÚ, ¡Ù¤È‚ÈÓÙ ƒ¿ÌÛÂ˚, ºÂ˙fiÓ §Ô‚.

∫¿Ô˘ ÛÙËÓ ∞ÊÚÈ΋ ÌÂÁ·ÏÒÓÂÈ ¤Ó· ÌÈÎÚfi ·ÁfiÚÈ Ì ÙË Ê˘Ï‹ ∫·‚Ô‡ÎÈ. ŸÙ·Ó ÙÔ ·ÁÔÚ¿ÎÈ ÌÂÁ·ÏÒÛÂÈ ·ÚÎÂÙ¿ ı· ·Ó·Î·Ï‡„ÂÈ ¤Ó· ·›ÛÙ¢ÙÔ ¯¿ÚÈÛÌ·, ÙÔ Ó· ÌÔÚ› Ó· ‰È·‚¿˙ÂÈ ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ Ì ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ÙˆÓ ÎÔÎ¿ÏˆÓ ÙÔ˘. √ μ·ÛÈÏÈ¿˜ Ù˘ Ê˘Ï‹˜ ı¤ÏÂÈ Ó· ·Ê‹ÛÂÈ ¤Ó· ÁÈÔ ÛÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ fï˜ η̛· ·fi ÙȘ ÔÏϤ˜ Á˘Ó·›Î˜ ÙÔ˘ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Î¿ÓÂÈ ·ÁfiÚÈ. ŒÙÛÈ ÏÔÈfiÓ ˙ËÙ› ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ÙÔ˘ Î. ªfiÔ˘Ó˜, ÙÔ˘ ·ÁÔÚÈÔ‡ Ì ÙÔ ¯¿ÚÈÛÌ·. ŸÏ· fï˜ ·ÏÏ¿˙Ô˘Ó fiÙ·Ó Ô Î. ªfiÔ˘Ó˜ ‚ϤÂÈ fiÙÈ Ô μ·ÛÈÏÈ¿˜ ÙÔ˘˜ ¤¯ÂÈ ¤Ó· ·ÁfiÚÈ, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ Í¤ÚÔ˘Ó Ô‡ ›ӷÈ. ∏ ÂÚÈ¤ÙÂÈ· ·Ú¯›˙ÂÈ Ì ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ù˘ Ê˘Ï‹˜ Ó· ‚ÚÂÈ ÙÔ ¯·Ì¤ÓÔ ÁÈÔ ÙÔ˘ μ·ÛÈÏÈ¿. ALTER 02.00


40/

T∂Δ∞ƒΔ∏ 29 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2010

¢ÚfiÌÔÈ Î·ÚÌ·ÓÈfiϘ

TÔ˘ ™T∞Àƒ√À ¢HMO¶OY§OY

&¤ÓıÂÓ

¤ÓıÂÓ

ºøTO™KIA™EI™

Δ√ ÔχÓÂÎÚÔ ÙÚÔ¯·›Ô ‰˘ÛÙ‡¯ËÌ· ¤Íˆ ·fi ÙË º·Úη‰fiÓ· ÚÔ¯ı¤˜ ·¤‰ÂÈÍ ÙËÓ ·Ó˘·ÚÍ›· ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜, fi¯È ÛÙÔ ÚfiÏÔ ÙÔÓ ÚÔÏËÙÈÎfi ‹ ÙÔÓ Î·Ù·ÛÙ·ÏÙÈÎfi, ·ÏÏ¿ Û ·˘Ùfi ÙˆÓ ˘Ô‰ÔÌÒÓ.

™˘ÓËıÈṲ̂ÓË ÂÈÎfiÓ· ÁÈ· fiÔÈÔÓ ÂÚȉȷ‚·›ÓÂÈ ÙÔ ¶‹ÏÈÔ, Ù· Û›ÙÈ· Ì ÙËÓ È‰È·›ÙÂÚË ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈ΋, Ô˘ ÎÚ·Ù‹ıËΠҘ Û‹ÌÂÚ· Ì Ӈ¯È· Î·È Ì ‰fiÓÙÈ·. ¶fiÛÔ ·ÎfiÌË fï˜ ‰ÈÂÚÂ˘Ó¿Ù·È, ·ÊÔ‡ Ë ÔÏÂÔ‰ÔÌÈ΋ Ê˘ÛÈÔÁӈ̛· ÙÔ˘ ‚Ô˘ÓÔ‡, ‚¿ÏÏÂÙ·È ·fi Ù· Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·Ù· ηÙÔÈÎÈÒÓ Ô˘ ÍÂÊ˘ÙÚÒÓÔ˘Ó ÙÔ ¤Ó· ÌÂÙ¿ ÙÔ ¿ÏÏÔ...

∂§.™.

¢∂¡ ÁÓˆÚ›˙ˆ ·Ó ÁÈ· ÙÔ ÙÚÔ¯·›Ô ‰˘ÛÙ‡¯ËÌ· ¤¯ÂÈ Â˘ı‡Ó˜ Ô ·ÓıÚÒÈÓÔ˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ·˜, ·Ó ‰ËÏ·‰‹ οÔÈÔ˜ ÂÎ ÙˆÓ ‰‡Ô Ô‰ËÁÒÓ ¤Î·Ó ·ÓÙÈηÓÔÓÈ΋ ÚÔÛ¤Ú·ÛË Î·È ÂÈÛ‹Ïı ÛÙÔ ·ÓÙ›ıÂÙÔ Ú‡̷ ΢ÎÏÔÊÔÚ›·˜, ÁÓˆÚ›˙ˆ fï˜ fiÙÈ Ô ‰ÚfiÌÔ˜ ·˘Ùfi˜ Â›Ó·È Î·ÚÌ·ÓÈfiÏ·. °¡øƒπ∑ø ˆ˜ ‰¤Î· ¯ÚfiÓÈ· Î·È ‚¿ÏÂ Ô ‰ÚfiÌÔ˜ ΔÚÈοψÓ-§¿ÚÈÛ·˜ ηٷÛ΢¿˙ÂÙ·È, ·ÏÏ¿ Ë Î·Ù·Û΢‹ ÙÔ˘ ‰ÂÓ ÔÏÔÎÏËÚÒÓÂÙ·È. ∂ÚÁÔÏ¿‚ÔÈ ¿Ó ÎÈ ¤Ú¯ÔÓÙ·È, ˘Ô˘ÚÁÔ› Î·È Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ› οÓÔ˘Ó ‰ËÏÒÛÂȘ Â› ÙÔ˘ ‰ÚfiÌÔ˘, ˆÛÙfiÛÔ ·˘Ùfi˜ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ·ÓÔÏÔÎÏ‹ÚˆÙÔ˜...

ºøΔ√: ¶. °IANNAPO™

™∞ Ó· ˘¿Ú¯ÂÈ ¤Ó· ·fiÚ·ÙÔ ¯¤ÚÈ, Ô˘ ‰ÂÓ ı¤ÏÂÈ Ó· ÙÂÏÂÈÒÛÂÈ ÙÔ ¤ÚÁÔ, fiˆ˜ Î·È ÔÏÏ¿ ¿ÏÏ· ÛÙË ¯ÒÚ·, Ì·˙› ÎÈ ·˘Ùfi˜ Ô ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi˜ ‰ÚfiÌÔ˜ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘. •ÂÎÈÓ¿ÂÈ Ë Ù¯ÓÈ΋ ÂÙ·ÈÚ›· ¤Ó· ¤ÚÁÔ Ì ÌÂÁ¿ÏË ¤ÎÙˆÛË Î·È ÌÂÙ¿ “¤ÊÙÂÈ ¤Íˆ” Î·È ÙÔ ·Ê‹ÓÂÈ ÛÙË Ì¤ÛË. Δ√ Úfi‚ÏËÌ· ‰ÂÓ Â›Ó·È ÔÈ Ô‰ËÁÔ›, ‹ Ì¿ÏÏÔÓ Â›Ó·È ÎÈ ·˘ÙÔ›. ΔÔ Úfi‚ÏËÌ· Â›Ó·È fiÙÈ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ¤Ó· ¤ÚÁÔ ÁÈ· Ó· ÔÏÔÎÏËÚˆı›, Ú¤ÂÈ Ó· ÂÚ¿ÛÔ˘Ó Ì›·-‰˘Ô ÁÂÓ¤˜, Ó· ¯·ıÔ‡Ó ÂηÙfî˜ ·ÓıÚˆ›ÓˆÓ ˙ˆÒÓ Î·È ÙÂÏÈο Ó· ÎÔ› ÎÔÚ‰¤Ï· (˘¿Ú¯Ô˘Ó Î·È ¤ÚÁ·, fiÔ˘ ÎfiËÎ·Ó ÎÔÚ‰¤Ï˜, ¯ˆÚ›˜ Ó· ÔÏÔÎÏËÚˆıÔ‡Ó, fiˆ˜ Ô ‰ÚfiÌÔ˜ ÷ӛˆÓ-∫ÈÛÛÔ‡). ºΔ∞π∂π Ô Ô‰ËÁfi˜, ÙÔ fiÚÈÛÌ· Ù˘ ΔÚÔ¯·›·˜ ı· ‰Â›ÍÂÈ ÔÈÔ˜, ·ÏÏ¿ ÁÈ·Ù› ‰¤Î· ¯ÚfiÓÈ· Ô ‰ÚfiÌÔ˜, Ô˘ Â›Ó·È ¯·Ú·ÎÙËÚÈṲ̂ÓÔ˜ Î·È ÂıÓÈÎfi˜ ÌÂٷ͇ ‰‡Ô ÌÂÁ¿ÏˆÓ ·ÛÙÈÎÒÓ Î¤ÓÙÚˆÓ Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜, ̤۷ ÛÙÔÓ Î¿ÌÔ, Ó· ÌËÓ ¤¯ÂÈ ·Ú·‰Ôı›; Δ· ‚Ô˘Ó¿ ÙÔÓ ÂÌÔ‰›˙Ô˘Ó, ÔÈ ¯·Ú¿‰Ú˜ ‹ Ù· ÌÂÁ¿Ï· ÔÙ¿ÌÈ· Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ‰È·Û¯›ÛÂÈ; √¶√π√™ ‰È¤Ú¯ÂÙ·È Ù·ÎÙÈο ·fi ÙÔÓ ÂÓ ÏfiÁˆ ‰ÚfiÌÔ, ·ÓÙÈÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È ÁÈ·Ù› Â›Ó·È Î·ÚÌ·ÓÈfiÏ·. ¶fiÙ Û ‚Á¿˙ÂÈ Û Ӥ· ¯¿Ú·ÍË, fiÙ ‚Ú›ÛÎÂÛ·È ÛÙËÓ ·Ï·È¿, ˙ÈÎ˙·Î οı ÙfiÛÔ, ÛÙÂÓfi˜, ¯ˆÚ›˜ ·ÓÙÈÏËÌÌ˘ÚÈο ¤ÚÁ· Î·È Ó· ‰È¤Ú¯ÔÓÙ·È Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ ·’ ·˘ÙfiÓ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ·˘ÙÔΛÓËÙ·, ηıÒ˜ Û˘Ó‰¤ÂÈ ÙËÓ ·Ó·ÙÔÏÈ΋ Ì ÙË ‰˘ÙÈ΋ ¯ÒÚ· ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘. ∞¡ Ô ‰ÚfiÌÔ˜ ›¯Â ‰È·¯ˆÚÈÛÙÈ΋ ÓËÛ›‰·, ‰ÂÓ ı· ›¯·Ì ÙË ÌÂÙˆÈ΋ Û‡ÁÎÚÔ˘ÛË. øÛÙfiÛÔ ÔÈ ‰È·¯ˆÚÈÛÙÈΤ˜ ÓËÛ›‰Â˜ Û ÂÏÏËÓÈÎÔ‡˜ ÂıÓÈÎÔ‡˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ ·ÎfiÌË Î·È Û‹ÌÂÚ· ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó ÔÏ˘Ù¤ÏÂȘ. dimopoulos@e-thessalia.gr

2892010 ·fi ÙÔÓ AıËÓ·˚Îfi

T‡Ô ΔÔ ÀÔ˘ÚÁÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ˘fi ÙÔÓ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi Î·È ÔÈ Û˘ÛÙ¿ÛÂȘ ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ˘Ô˘ÚÁÔ‡˜, ÙÔ ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ Ù˘ ÂÚ·›ˆÛ˘ Ô˘ ÂÈÛ¿ÁÂÙ·È Û‹ÌÂÚ· ÛÙË μÔ˘Ï‹ Î·È „ËÊ›˙ÂÙ·È ÙËÓ ¶¤ÌÙË Î·È ÔÈ ‚ÂÏÙÈÒÛÂȘ Ô˘ ·ÔÊ·Û›ÛÙËηÓ, ÔÈ ·ÏÏ·Á¤˜ ÛÙËÓ ¶·È‰Â›·, Ù· Ó¤· “Ú¿ÛÈÓ·” Ù¤ÏË ÁÈ· πÃ Î·È ÌÔÙÔÛÈÎϤÙ˜, ÙÔ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰ÔÙÈÎfi Î·È ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ ÈÔ Â˘¤ÏÈÎÙˆÓ ÂÚÁ·ÛÈ·ÎÒÓ Û¯¤ÛˆÓ, Ô˘ ¿ÊËÛ ·ÓÔȯÙfi Ë ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∂ÚÁ·Û›·˜ §Ô‡Î· ∫·ÙÛ¤ÏË, ‹Ù·Ó Ù· ı¤Ì·Ù· Ô˘ ΢ÚÈ¿Ú¯ËÛ·Ó ¯ı˜ ÛÙȘ ·ıËÓ·˚Τ˜ ÂÊËÌÂÚ›‰Â˜.

™Â Û˘Ì‚È‚·ÛÌfi “·Í›·˜” 2,2 ÂηÙ. ¢ÚÒ Î·Ù¤ÏËÍ·Ó Ô ∑·Î ™ÈÚ¿Î Î·È Ô ¢‹ÌÔ˜ ÙÔ˘ ¶·ÚÈÛÈÔ‡ Û ˘fiıÂÛË ‰È·ÊıÔÚ¿˜ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô Ô˘ ‹Ù·Ó ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ Ù˘ Á·ÏÏÈ΋˜ ÚˆÙÂ‡Ô˘Û·˜, ·ÏÏ¿ Ô °¿ÏÏÔ˜ ÔÏÈÙÈÎfi˜ ‰ÂÓ ı· ·ÔʇÁÂÈ ÙÔ Â‰ÒÏÈÔ ÙÔ˘ ηÙËÁÔÚÔ˘Ì¤ÓÔ˘ ÙÔ˘˜ ÂfiÌÂÓÔ˘˜ Ì‹Ó˜. √ ›‰ÈÔ˜ Ô ™ÈÚ¿Î ı· ÏËÚÒÛÂÈ 500.000 ¢ÚÒ Î·È ÙÔ ˘fiÏÔÈÔ ÔÛfi ı· ÏËÚˆı› ·fi ÙÔ ÎfiÌÌ· ÙÔ˘. ªÂ ÙË Û˘Ìʈӛ· ·ÔÛ‡ÚÂÙ·È ·fi ÙËÓ ˘fiıÂÛË ˆ˜ ÂÓ¿ÁˆÓ Ô ¢‹ÌÔ˜, ·ÏÏ¿ ̤ÓÂÈ ÙÔ °·ÏÏÈÎfi ¢ËÌfiÛÈÔ: ŒÙÛÈ, Ô Ù¤ˆ˜ °¿ÏÏÔ˜ Úfi‰ÚÔ˜ ı· Á›ÓÂÈ (ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ ‹ ÛÙȘ ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ 2011) Ô ÚÒÙÔ˜ °¿ÏÏÔ˜ ËÁ¤Ù˘ Ô˘ ‰Èο˙ÂÙ·È ÁÈ· ˘ÂÍ·›ÚÂÛË Î·È ·ÈÛÙ›·. √ ∑·Î ™ÈڿΠηÙËÁÔÚÂ›Ù·È fiÙÈ ˘¤ÁÚ·ÊÂ, ˆ˜ ‰‹Ì·Ú¯Ô˜, ÏËڈ̤˜ ·Ó‡·ÚÎÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ Î·È Ù· ¯Ú‹Ì·Ù· ¤‚ÚÈÛÎ·Ó ÙÂÏÈο ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘˜ ÛÙ· Ù·Ì›· ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·Ùfi˜ ÙÔ˘. Δ· 2,2 ÂηÙ. ¢ÚÒ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ·Ô˙ËÌÈÒÛÂȘ ÁÈ· ÙÔ fiÛÔ Î·È Â›¯Â ÎÔÛÙ›ÛÂÈ ÛÙÔ ¢‹ÌÔ Ë ÌÈÛıÔ‰ÔÛ›· ÙˆÓ 21 “˘·ÏϋψÓ-Ê·ÓÙ·ÛÌ¿ÙˆÓ” . ΔÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÂÓ¤ÎÚÈÓ Ì 147 „‹ÊÔ˘˜ ˘¤Ú, 13 ηٿ ηÈ

Ì›· ·Ô¯‹ ÙÔ Û˘Ì‚È‚·ÛÌfi ÂÓÒ Ô ∑·Î ™ÈÚ¿Î, fiˆ˜ ·Ó¤ÊÂÚÂ Ô ›‰ÈÔ˜, ı· ¯ÚÂÈ·ÛÙ› Ó· ¿ÚÂÈ ‰¿ÓÂÈÔ ÁÈ· Ó· ÏËÚÒÛÂÈ ÙÔ ÌÂÚ›‰Èfi ÙÔ˘ ÛÙËÓ ·Ô˙ËÌ›ˆÛË. ∂ÓÒ Û˘Ó‰ڛ·˙ ÙÔ Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ, ¤Íˆ ·fi ÙÔ ¢ËÌ·Ú¯Â›Ô Â›¯·Ó Û˘ÁÎÂÓÙÚˆı› ·ÚÎÂÙÔ› ‰È·‰Ëψ٤˜ ˙ËÙÒÓÙ·˜ Ó· ·ÔÚÚÈÊı› Ô Û˘Ì‚È‚·ÛÌfi˜. ΔfiÛÔ Ì·˜ ÎfiÛÙÈÛ·Ó ÔÈ ·˘ı·›ÚÂÙ˜ Ú¿ÍÂȘ, ÙfiÛ· Ú¤ÂÈ Ó· ÂÈÛÙÚ·ÊÔ‡Ó, Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ›Â Ô ¢‹ÌÔ˜ ÛÙÔÓ ÚÒËÓ ÚÒÙÔ ÔÏ›ÙË ÙÔ˘ ¶·ÚÈÛÈÔ‡, ˘ÔÏÔÁ›˙ÔÓÙ·˜ Ì ·ÎÚ›‚ÂÈ· ÙȘ ‰·¿Ó˜ ÌÈÛıÔ‰ÔÛ›·˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ 21 ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘˜ Ô˘ ÏËÚÒÓÔÓÙ·Ó ·fi ÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi Δ·ÌÂ›Ô ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ·ÙÔ‡Û·Ó ÙÔ fi‰È ÙÔ˘˜ ÛÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÙÔ˘˜. ∏ ˙ËÌ›· ·ÔÛ‚‹ÓÂÙ·È Î·È ÙÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi ÛΤÏÔ˜ Ù˘ ˘fiıÂÛ˘ ÎÏ›ÓÂÈ ¯ˆÚ›˜ ˙ËÌ›· ÁÈ· ÙÔ˘˜ ‰ËÌfiÙ˜. ™ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, Ô ÚÒËÓ ¶Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ∫. ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹˜, Û ¯ıÂÛÈÓ‹ ÂÈÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘ ÚÔ˜ ÙËÓ ÚÔ·Ó·ÎÚÈÙÈ΋ ÂÈÙÚÔ‹ ÁÈ· ÙËÓ ˘fiıÂÛË ÙÔ˘ μ·ÙÔ‰›Ô˘, ÈÛ¯˘Ú›˙ÂÙ·È fiÙÈ ‰ÂÓ ˘‹ÚÍ ˙ËÌ›· ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘ ·fi ÙȘ ·ÓÙ·ÏÏ·Á¤˜ Î·È ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ ·ÔÊ·Û›ÛÙËÎÂ Ë Û‡ÛÙ·ÛË ÂÍÂÙ·ÛÙÈ΋˜ ÂÈÙÚÔ‹˜ “ÒÛÙ ӷ ÌËÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ¤ÛÙˆ Î·È ˘fiÓÔÈ· ‚Ï¿‚˘ ÙÔ˘ ‰ËÌÔÛ›Ô˘ Û˘ÌʤÚÔÓÙÔ˜”. ªË‰¤Ó ·fi Ìˉ¤Ó, ‰Âη٤ÛÛÂÚ·... ∏ ∂˘ÚÒË ‚Á·›ÓÂÈ Û‹ÌÂÚ· ÛÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ ÎfiÓÙÚ· ÛÙË ÏÈÙfiÙËÙ·. ∏ ∂˘Úˆ·˚΋ ™˘ÓÔÌÔÛÔÓ‰›· ™˘Ó‰ÈÎ¿ÙˆÓ ÂÏ›˙ÂÈ Ó· Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÂÈ

∏ ÂÊËÌÂÚ›‰· ∞Àƒπ∞¡∏ ÙÔÓ›˙ÂÈ fiÙÈ “Ì›· ·fi ÙȘ Ì·ÎÚÔ‚ÈfiÙÂÚ˜, ¿ÚÙÈ· ‰ÔÌË̤Ó˜ Î·È Ì ÂÍ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓË ‰È›ۉ˘ÛË ÛÙË ¢ÈηÈÔÛ‡ÓË Î·È Û ÛÂÈÚ¿ ·fi ÎÚ·ÙÈΤ˜ ˘ËÚÂۛ˜ ÂÁÎÏËÌ·ÙÈΤ˜ ÔÚÁ·ÓÒÛÂȘ ·ÔÎ¿Ï˘„Â Ë Âȯ›ÚËÛË “∞Δπ™” Ù˘ ∂À¶, ÎÏÈÌ¿ÎÈ· Ù˘ ÔÔ›·˜ Û˘Ó¤‰Ú·Ì·Ó Û ÔχÌËÓË ¤Ú¢ӷ Ù˘ ∞ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÍ¿ÚıÚˆÛË Ù˘ “ª·Ê›·˜” ÙˆÓ §Â˘ÎÒÓ ∫ÔÏ¿ÚˆÓ”. ∏ ÂÊËÌÂÚ›‰· Δ√ μ∏ª∞ ÁÚ¿ÊÂÈ fiÙÈ “ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙËÓ ÚˆÙÔÊ·Ó‹ ‰Ú¿ÛË ÂÓfi˜ ÌÂÁ¿ÏÔ˘ ΢ÎÏÒÌ·ÙÔ˜ Ì ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ 20 ‰ÈÎËÁfiÚˆÓ, ÂÊÔÚÈ·ÎÒÓ, Û˘Ì‚ÔÏ·ÈÔÁڿʈÓ, ‰ÈηÛÙÈÎÒÓ ÂÈÌÂÏËÙÒÓ, ÌÚ¿‚ˆÓ Ù˘ Ó‡¯Ù·˜, ÂӉ¯Ô̤ӈ˜ ‰ÈηÛÙÒÓ, ˆ˜ ηÈ... ÓÙÂÙ¤ÎÙÈ‚, ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÔÈ ·Ú¯¤˜ ·ÛÊ·Ï›·˜, ‡ÛÙÂÚ· ·fi ¤Ú¢ӷ Ô˘ ÍÂΛÓËÛ ÙÔÓ √ÎÙÒ‚ÚÈÔ ÙÔ˘ 2009 Ì ÙË Û˘Ó‰ÚÔÌ‹ ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ˘ÔÎÏÔÒÓ Ù˘ ∂À¶”. ∏ ÂÊËÌÂÚ›‰· ∏ μƒ∞¢À¡∏ ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ “ηχÙÂÚÔ Û˘ÓÙÔÓÈÛÌfi ÙˆÓ Î˘‚ÂÚÓËÙÈÎÒÓ ‰Ú¿ÛÂˆÓ ˙‹ÙËÛ ÂÎ Ó¤Ô˘ Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ °ÈÒÚÁÔ˜ ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ¯ıÂÛÈÓ‹˜ Û˘Ó‰ڛ·Û˘ ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ Î·È ÂÌ̤ۈ˜ ÏËÓ Û·ÊÒ˜ ˙‹ÙËÛ ·fi Ù· ̤ÏË ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ Ó· Â›Ó·È Û ‰È·Ú΋ Â·Ê‹ Ì ÙÔÓ ˘ÂÚ˘Ô˘ÚÁfi °È¿ÓÓË ƒ·ÁÎÔ‡ÛË ÁÈ· ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfiÙÂÚÔ Û˘ÓÙÔÓÈ-

¢‹ÌÔ˜ μfiÏÔ˘ Ù›ÌËÛ ÚÔ¯ı¤˜, ¤Ó·Ó ˘¿ÏÏËÏÔ ÁÈ· 35 ¯ÚfiÓÈ· Ù˘ Δ¯ÓÈ΋˜ ÀËÚÂÛ›·˜ T˘ E§ENH™ ÙÔ˘, ÙÔ ¢ËÌ‹ÙÚË ¶·ÓÙÂÏ‹ Î·È ·Ó·™TAMOY§H ÁÓˆÚ›˙ÔÓÙ·˜ ÙËÓ ÚÔÛÊÔÚ¿, ÙË Û˘Ó¤ÂÈ· Î·È ÙÔÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÛÌfi ÙÔ˘, ¤‰ˆÛ ÙÔ fiÓÔÌ¿ ÙÔ˘ ÛÙË Ó¤· Á¤Ê˘Ú· Ù˘ ∞Á›·˜ ¶·Ú·Û΢‹˜. √ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ¶·ÓÙÂÏ‹˜ Ô˘ ¤Ê˘Á ÚÈÓ ÔÎÙÒ Ì‹Ó˜ ÚfiˆÚ·, ‹Ù·Ó ÁÓˆÛÙfi˜ ÛÙÔ˘˜ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˘˜ ÙÔ˘ ‰ËÌÔÙÈÎÔ‡ ÚÂÔÚÙ¿˙, fiˆ˜ Î·È ÔÏÏÔ› Û˘Ó¿‰ÂÏÊÔ› ÙÔ˘ ¿ÏψÛÙÂ, ›Ù Û ‰ËÌÔÙÈΤ˜ ˘ËÚÂۛ˜, ›Ù Û ‰ËÌfiÛȘ ˘ËÚÂۛ˜. ◊Ù·Ó ·ÚÒÓ Û ‰‡ÛÎÔϘ Û˘Óı‹Î˜ Î·È ÌÂ... ‰‡ÛÎÔÏÔ˘˜ ‰ËÌ¿Ú¯Ô˘˜, ÂÚÁ·ÙÈÎfi˜, ÌÂÈÏ›¯ÈÔ˜ Î·È Î˘Ú›ˆ˜ ˘ÔÌÔÓÂÙÈÎfi˜. √ÚıÒ˜ ¤Ú·ÍÂ Ô ¢‹ÌÔ˜ μfiÏÔ˘ Î·È ÙÔÓ Ù›ÌËÛÂ, ·Ó Î·È ÙË ‰Èη›ˆÛË Î·Ïfi Â›Ó·È Ó· ˙ÂȘ Î·È Ó· ÙËÓ ·ÔÏ·Ì‚¿ÓÂȘ Ô ›‰ÈÔ˜. ΔÔ ‚¤‚·ÈÔÓ Â›Ó·È fiÙÈ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ¶·ÓÙÂÏ‹, ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÎÈ ¿ÏϘ Î·È ÛÙȘ ‰ËÌÔÙÈΤ˜ Î·È ÛÙȘ ‰ËÌfiÛȘ ˘ËÚÂۛ˜. ∏ ÈÛÔ¤‰ˆÛË Ô˘ ı¤ÏÂÈ fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘˜ ‰ËÌfiÛÈÔ˘ Î·È Â˘Ú‡ÙÂÚÔ˘ ‰ËÌfiÛÈÔ˘ ÙÔ̤· ÙÂÌ¤Ïˉ˜, Ô Ô‰ÔÛÙÚˆÙ‹Ú·˜ Ù‡Ô˘ ¶¿ÁηÏÔ˘ Ô˘ ÂÈϤÔÓ ÙÔ˘˜ ‚·ÊÙ›˙ÂÈ Î·È “¿¯ÚËÛÙÔ˘˜”, Â›Ó·È ·ÊÔÚÈÛÌÔ› Î·È “ÙÛÔ˘‚·ÏÈ¿˙Ô˘Ó” Ì·˙› ÂηÙÔÓÙ¿‰Â˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜. ¡·È, Â›Ó·È ·Ï‹ıÂÈ· fiÙÈ Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· ÛÙȘ ‰ËÌfiÛȘ ˘ËÚÂۛ˜ Î·È ÙȘ ‰ËÌÔÙÈΤ˜, ‰ÂÓ ‰Ô˘ÏÂ‡Ô˘Ó ÚÔÏfiÈ Î·È ÁÈ·˘Ùfi ¢ı‡ÓÔÓÙ·È Î·È ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ. ∞Ï‹ıÂÈ· Â›Ó·È fï˜, ˆ˜ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Î·È ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ Ô˘ ÊÈÏfiÙÈÌ·, Â˘Û˘Ó›‰ËÙ·, ˘‡ı˘Ó· Î·È ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈο, ÙÈÌÔ‡Ó ÙÔ “„ˆÌ›” Ô˘ ÙÚÒÓÂ Î·È fi¯È ÌfiÓÔÓ. ™’ ·˘ÙÔ‡˜ ÛÙËÚ›¯ÙËÎ·Ó Î·È ÛÙËÚ›˙ÔÓÙ·È ÔÈ ÂÓ·ÏÏ·ÛÛfiÌÂÓÔÈ ÔÏÈÙÈÎÔ› ÚÔ˚ÛÙ¿ÌÂÓÔÈ, ÛÙË ‰È΋ ÙÔ˘˜ ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÂÂÓ‰‡Ô˘Ó Î·È ·˘Ù‹ ÚÔ‚¿ÏÏÔ˘Ó ˆ˜ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘˜. ¢ÂÓ Â›Ó·È Ì¿ÏÈÛÙ· Ï›Á˜ ÔÈ ÊÔÚ¤˜, Ô˘ ‰ÂÓ Î¿ÓÔ˘Ó ‚‹Ì· ÚÈÓ Û˘Ì‚Ô˘Ï¢ÙÔ‡Ó ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘˜ Ô˘ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó ¯ÚfiÓÈ· ÙÔ ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ ÎÈ ¤¯Ô˘Ó Î·È ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋ Â¿ÚÎÂÈ· Î·È ÂÍÂȉ›Î¢ÛË. ∫·È ۯ‰fiÓ ¿ÓÙ·, ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ ·˘ÙÔ› Â›Ó·È ÛÙÔ ÂÚÈıÒÚÈÔ. ™¿ÓÈ· ÙÔ Ó· ÚÔ‚ÏËı› ÙÔ ¤ÚÁÔ ÌÈ·˜ ˘ËÚÂÛ›·˜, ÎÈ ·Ó ·˘Ùfi Á›ÓÂÈ ÔÙ¤ ı· Â›Ó·È ÁÈ·... ηÎfi. ∫È ·˘ÙÔ› ÔÈ ‰ËÌfiÛÈÔÈ-‰ËÌÔÙÈÎÔ› ˘¿ÏÏËÏÔÈ, ‰ÂÓ Â›Ó·È Ï›ÁÔÈ. ∞ÏÒ˜ ¯¿ÓÔÓÙ·È Ì¤Û· ÛÙÔÓ ÔÚ˘Ì·Á‰fi Ù˘ ·‰È·ÊÔÚ›·˜ ‹ Ù˘ ÚfiÎÏËÛ˘ Û˘Ó·‰¤ÏÊˆÓ ÙÔ˘˜, ÌÂډ‡ÔÓÙ·È Ì ٷ ›ÙÔ˘Ú· ÙˆÓ “Â͢ËÚÂÙ‹ÛˆӔ ÙˆÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ Ô˘ ‰Ú·ÛΤÏÈÛ·Ó ·Ú·ı‡ÚÈ· ÎÈ ¤È·Û·Ó ‰ËÌfiÛÈÔ Î·È ‰ËÌÔÙÈο ÛÙ·Û›‰È· - Ì‹ˆ˜ ı·ÚÚÔ‡Ó Ò˜ ‰ÂÓ ÙÔ˘˜ ͤÚÔ˘ÌÂ; - ÎÈ ¤ÙÛÈ Á›ÓÔÓÙ·È fiÏÔÈ ›ÛÔÈ ÎÈ fiÌÔÈÔÈ. ∞ÏÏ¿, Â˘Ù˘¯Ò˜, ‰ÂÓ Â›Ó·È. stamouli@e-thessalia.gr

ÙȘ μڢͤÏϘ 100.000 ‰È·‰Ëψ٤˜ ·fi 30 ¯ÒÚ˜ Ì ÛÙfi¯Ô Ó· ÛÙ·Ï› Ì‹Ó˘Ì· ÛÙËÓ ∫ÔÌÈÛÈfiÓ, Ë ÔÔ›· ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÙËÓ ›‰È· Ë̤ڷ Ù· Û¯¤‰È¿ Ù˘ ÁÈ· ÂÈ‚ÔÏ‹ ÚÔÛÙ›ÌˆÓ ÛÙȘ ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈο “·›ı·Ú¯Â˜” ¯ÒÚ˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙÔ˘˜ ˘Ô˘ÚÁÔ‡˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÙˆÓ “27” Ô˘ Û˘Ó‰ÚÈ¿˙Ô˘Ó ÙËÓ ¶¤ÌÙË. ªÂÙ¿ ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË Ù˘ ÎÚ›Û˘ ÙÔ˘ ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈÎÔ‡ ¯Ú¤Ô˘˜, Ô˘ ¤ÏËÍ ÙÔ Â˘ÚÒ Ê¤ÚÔÓÙ·˜ ÛÙÔ Êˆ˜ ÙȘ ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈΤ˜ ·ÚÂÎÙÚÔ¤˜, ÛÙËÓ ·Ú¯‹ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÌÈ·˜ ÛÂÈÚ¿˜ ¿ÏÏˆÓ ¯ˆÚÒÓ, ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ΢‚ÂÚÓ‹ÛÂȘ ÂÏ›˙Ô˘Ó Ó· Â͢ÁÈ¿ÓÔ˘Ó Ù· ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈο ÙÔ˘˜ Ì ÂÚÈÔÚÈÛÙÈο ̤ÙÚ· Î·È ÌÂÙ·ÚÚ˘ıÌ›ÛÂȘ, fiˆ˜ ÛÙÔÓ ÙÔ̤· ÙˆÓ Û˘Óٿ͈Ó. ™Â fiϘ ÙȘ ¯ÒÚ˜ ÔÈ ‰ÈÂΉÈ΋ÛÂȘ Â›Ó·È ·ÚfiÌÔȘ: Ë ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË Ù˘ ·Ó¿Ù˘Í˘, Ó· ÌËÓ ÏËÚÒÛÔ˘Ó ÔÈ ÌÈÛıˆÙÔ› Ù· ÛÊ¿ÏÌ·Ù· ÙÔ˘ ¯ÚËÌ·ÙÔÈÛÙˆÙÈÎÔ‡ ÙÔ̤·. √È ˘‡ı˘ÓÔÈ ÁÈ· ÙËÓ ÎÚ›ÛË, ÔÈ ÙÚ¿Â˙˜, ÔÈ ¯ÚËÌ·ÙÈÛÙËÚȷΤ˜ ·ÁÔÚ¤˜ Î·È ÔÈ Ô›ÎÔÈ ·ÍÈÔÏfiÁËÛ˘, Ô˘ ¤ÛÂ˘Û·Ó Ó· ηϤÛÔ˘Ó Û ‚Ô‹ıÂÈ· Ù· ÎÚ¿ÙË Î·È ÙÔ˘˜ ÎÚ·ÙÈÎÔ‡˜ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡˜, ı¤ÏÔ˘Ó Û‹ÌÂÚ· Ó· ˘Ô¯ÚÂÒÛÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ Ó· ÏËÚÒÛÔ˘Ó ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ ÙÔ˘ ¯Ú¤Ô˘˜ Ô˘ ÔÈ ›‰ÈÔÈ ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ·Ó. ™·˜ ÛÙ¤ÏÓÔ˘Ì ·fi ÙÔÓ ÔÏ˘ıÚfiÓ· Ì·˜, ·ÁˆÓÈÛÙÈÎÔ‡˜ ¯·ÈÚÂÙÈÛÌÔ‡˜. ∞.º.

ÛÌfi ÙˆÓ Î˘‚ÂÚÓËÙÈÎÒÓ ‰Ú¿ÛˆӔ. ∏ ÂÊËÌÂÚ›‰· ∂£¡√™ ÛËÌÂÈÒÓÂÈ fiÙÈ “ÙÚÂȘ ‚ÂÏÙÈÒÛÂȘ ÛÙÔ Û¯¤‰ÈÔ ÓfiÌÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ÂÚ·›ˆÛË ·ÔÊ·Û›ÛÙËÎ·Ó ¯ı˜ ÛÙÔ ˘Ô˘ÚÁÈÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ. √È Ú˘ıÌ›ÛÂȘ ı· „ËÊÈÛÙÔ‡Ó ·fi ÙË μÔ˘Ï‹ Ì ÙË ‰È·‰Èηۛ· ÙÔ˘ ηÙÂ›ÁÔÓÙÔ˜ ̤¯ÚÈ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ ‚‰ÔÌ¿‰·˜. ªÂ ÙËÓ ÂÚ·›ˆÛË - ÛÎÔ‡· ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÚÔÛ‰Ôο Ó· ÂÈÛÚ¿ÍÂÈ ¿Óˆ ·fi 2,5 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ”. ∏ ÂÊËÌÂÚ›‰· ∂§∂À£∂ƒ√™ ÛËÌÂÈÒÓÂÈ fiÙÈ “‚¿ÊÙÈÛ ÙȘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ Ù˘ ¡¤·˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÒÙ·ÙË ÂÎ·›‰Â˘ÛË ÌÂÙ·ÚÚ‡ıÌÈÛË Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË Ì ÌÈ· ÂÈÎÔÈÓˆÓÈ·ÎÔ‡ Ù‡Ô˘ ·ÚÔ˘Û›·ÛË ÙÔ˘ ÓfiÌÔ˘ - Ï·ÈÛ›Ô˘ Ô˘ ʤÚÓÂÈ ÚÔ˜ ‰È·‚ԇϢÛË Ì ÙÔ˘˜ ·ÚÌfi‰ÈÔ˘˜ ÊÔÚ›˜ Û ÂȉÈ΋ ÂΉ‹ÏˆÛË ÛÙÔ˘˜ ¢ÂÏÊÔ‡˜” . ™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ÂÊËÌÂÚ›‰· √ §√°√™, “Ë Ú‡ıÌÈÛË Ù˘ ÂÚ·›ˆÛ˘ ‚Ú¤ıËΠÛÙÔ Â›ÎÂÓÙÚÔ Ù˘ Ì·Ú·ıÒÓÈ·˜ Û˘Ó‰ڛ·Û˘ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁÈÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ˘fi ÙÔÓ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi. ™‹ÌÂÚ· ı· ηٷÙÂı› ÛÙË μÔ˘Ï‹ Î·È ı· „ËÊÈÛÙ› ÂÎÙfi˜ ·ÚÔfiÙÔ˘ ÙËÓ ¶¤ÌÙË Ì ÙË ‰È·‰Èηۛ· ÙÔ˘ ηْÂ›ÁÔÓÙÔ˜”.

∞¶√°∂Àª∞Δπ¡∏: “Δ· Ó¤· fiÚÈ· ÁÈ· ÙȘ Û˘ÓÙ¿ÍÂȘ. ∞Ó‚·›ÓÂÈ Ô ËÏÈÎÈ·Îfi˜ ‹¯˘˜ ÁÈ· ¤ÍÔ‰Ô ·fi ÙËÓ ÂÚÁ·Û›· ÛÙÔ Δ·ÌÂ›Ô ∂ÈÛÙËÌfiÓˆÓ”. ∂§∂À£∂ƒ√ΔÀ¶π∞: “∞Ì¿ÍÈ· Ì ‰‡Ô Ù·¯‡ÙËÙ˜. ¶ÈÔ ÊÙËÓ¿ Ù¤ÏË ÁÈ· Ù· ÚÔ ÙÔ˘ 2005, ÈÔ ·ÎÚÈ‚¿ ÁÈ· Ù· ÓÂfiÙÂÚ·”. ∂§∂À£∂ƒ√™ ΔÀ¶√™: “ΔÔ mea culpa ¤ÁÈÓÂ... mega colpo. Δ¤ÏË Î˘ÎÏÔÊÔÚ›·˜: ºˆÙÈ¿ ÁÈ· 1,7 ÂηÙ. ȉÈÔÎً٘ πÔ. Δ∞ ¡∂∞: “ºfiÚÔÈ πÃ. ¡¤·, Ú¿ÛÈÓ· Ù¤ÏË ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙÔ˘˜ Ú‡Ô˘˜. ¶ÂÚ·›ˆÛË. ¶ÚÔηٷ‚ÔÏ‹ 20% Î·È ¤ˆ˜ 24 ÔÈ ‰fiÛÂȘ”. ∏ ∫∞£∏ª∂ƒπ¡∏: “¶·Ú¿Î·Ì„Ë Û˘ÏÏÔÁÈÎÒÓ Û˘Ì‚¿ÛˆÓ. ∫·Ù¿ ÙËÓ Î. ∫·ÙÛ¤ÏË, ·ÓÔȯÙfi ÂӉ¯fiÌÂÓÔ ÁÈ· ÙȘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Ì ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·”.

29-09-10  

∞ÛÙÈ΋ ·Ó·˙ˆÔÁfiÓËÛË ı· ʤÚÂÈ ÛÙËÓ fiÏË ÙÔ ÙÚ·Ì ■ ÛÂÏ. 15 ªÓËÌfiÓÈÔ ÁÈ· «Ú¿ÛÈÓ·» ÛÙÚ·Ùfi‰· ■ ÛÂÏ. 9 ∞ÏÔÔ›ËÛË ·‰ÂÈÔ‰ÔÙ‹ÛÂˆÓ ÁÈ· ÙȘ ÂȯÂÈÚ...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you