Page 1

ÛÙÔ

°›ÓÂÙÂ Û˘Ó‰ÚÔÌËÙ¤˜

internet

ÛÙË ∂Δ√™ 114√¡ Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 29 π√À¡π√À 2011

www.e-thessalia.gr

K∞£∏ª∂ƒπ¡∏ ¶ƒøπ¡∏ Eº∏ª∂ƒπ¢∞ ∞¶√ Δ√ 1898 ∞¡. ∏§. 06.05 - ¢. 20.52 ™∂§∏¡∏ 28 ∏ª∂ƒø¡

Aƒπ£ª√™ ºÀ§§√À 34.454 † ¶∂Δƒ√À & ¶∞À§√À ÙˆÓ ∞ÔÛÙfiψÓ

Tπª∏ ºÀ§§√À 1ú 40 ™∂§π¢∂™

800-11-35000

✓ ∫·È Û‹ÌÂÚ·

ÛÂ ·ÂÚÁÈ·Îfi ÎÏÔÈfi Ë ¯ÒÚ·

✓ ∂ÂÈÛfi‰È·

ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·, ËÚÂÌ›· ÛÙÔ μfiÏÔ

✓ ¢Âο‰Â˜

ÙÚ·˘Ì·Ù›Â˜ Î·È Û˘ÏÏ‹„ÂȘ

∞fi Ù· ÂÂÈÛfi‰È· ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ ∞ı‹Ó·˜

μÂÓÈ˙¤ÏÔ˜ ÚÔ˜ ™·Ì·Ú¿

∏ ∫. §·ÁοÚÓÙ ÛÙËÓ ËÁÂÛ›· ÙÔ˘ ¢¡Δ ŒÎÎÏËÛË ÁÈ· Û˘Ó·›ÓÂÛË ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·

Δ√ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÙÔ˘

¢¡Δ ÂͤÏÂÍ ÙËÓ °·ÏÏ›‰· ˘Ô˘ÚÁfi √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ∫ÚÈÛÙ›Ó §·ÁοÚÓÙ ÛÙËÓ ËÁÂÛ›· ÙÔ˘ Δ·Ì›Ԣ Û ·ÓÙÈηٿÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ¡ÙÔÌÈӛΠ™ÙÚÔ˜-∫·Ó. ■ ÛÂÏ. 30

¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈ·

√È ·ÏÏ·Á¤˜ Ì ÙÔ Ó¤Ô ¡fiÌÔ ¶Ï·›ÛÈÔ ■ ÛÂÏ. 9

■ ÛÂÏ. 14

■ ÛÂÏ. 12

¡¤· ÏËÛÙ›· Û ‚¿ÚÔ˜ ËÏÈÎȈ̤Ó˘ ÛÙÔ μfiÏÔ ■ ÛÂÏ. 13

¶ÚfiÛÎÏËÛË Û˘Ó·›ÓÂÛ˘

∞ÁÚÈ¿: ∫Ï›ÓÔ˘Ó ÛÙȘ 4 πÔ˘Ï›Ô˘ Ù· ηٷÛÙ‹Ì·Ù· ÁÈ· Ù· ÎÈfiÛÎÈ· ■ ÛÂÏ. 12 ™˘Ó·ÁÂÚÌfi˜ ÛÙËÓ ¶˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÈ΋ ·fi ʈÙÈ¿ ÛÙÔ ∞ÏÈ‚¤ÚÈ ■ ÛÂÏ. 13

°È· ÊÔÚÔÏÔÁÈÎfi Î·È È‰ÈˆÙÈÎÔÔÈ‹ÛÂȘ

ÚfiÛÎÏËÛË ÁÈ· Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÛÙ· ˙ËÙ‹Ì·Ù· Ù˘ ÊÔÚÔÏÔÁ›·˜ Î·È ÙˆÓ È‰ÈˆÙÈÎÔÔÈ‹ÛÂˆÓ ·ˇı˘Ó ¯ı˜, ‰Â‡ÙÂÚË Ì¤Ú· Ù˘ Û˘˙‹ÙËÛ˘ ÛÙË μÔ˘Ï‹ ÁÈ· ÙÔ ªÂÛÔÚfiıÂÛÌÔ, Ô ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Î·È ˘Ô˘ÚÁfi˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ∂˘¿ÁÁÂÏÔ˜ μÂÓÈ˙¤ÏÔ˜ ÚÔ˜ ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ Ù˘ ¡¤·˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ ∞ÓÙÒÓË ™·Ì·Ú¿. ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ Ô Î. ™·Ì·Ú¿˜ ÙfiÓÈÛ fiÙÈ Ë ¡.¢. ¤¯ÂÈ Î·Ù·ı¤ÛÂÈ ÔÏÔÎÏËڈ̤ÓË ÚfiÙ·ÛË, Ë ÔÔ›· ÛÈÁ¿-ÛÈÁ¿ ˘ÈÔıÂÙÂ›Ù·È - fiˆ˜ › - ·fi ∂˘Úˆ·›Ô˘˜ Èı‡ÓÔÓÙ˜. ∞·ÓÙÒÓÙ·˜ Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Î. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˜, ·Ó·ÚˆÙ‹ıËΠ·Ó Ô ·Ú¯ËÁfi˜ Ù˘ ·ÍȈ̷ÙÈ΋˜ ·ÓÙÈÔÏ›Ù¢Û˘ ıˆÚ› ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË ·ÊÂÏ‹, ÙÔÓ›˙ÔÓÙ·˜ fiÙÈ ·Ó ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· ˘ÈÔıÂÙËıÔ‡Ó ÂÏ·ÊÚ‡ÙÂÚ· ̤ÙÚ·, ·˘Ùfi ı· ›¯Â Á›ÓÂÈ. ■ ÛÂÏ. 7

£Ú›ÏÂÚ Ë ÛËÌÂÚÈÓ‹ „ËÊÔÊÔÚ›· ÁÈ· ÙÔ ªÂÛÔÚfiıÂÛÌÔ

™ÙÔ μfiÏÔ Û‹ÌÂÚ· Ë ™‡ÓÔ‰Ô˜ ÙˆÓ ¶Ú˘Ù¿ÓÂˆÓ ∞ıˆÒıËÎÂ Ô ¶. ª·Úο΢

■ ÛÂÏ. 10, 11

∞fi ¯ıÂÛÈÓ‹ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ÛÙÔ μfiÏÔ

¢ˆÚÂ¿Ó ÙÂÛÙ-¶· ÁÈ· ÙȘ Á˘Ó·›Î˜ Ù˘ ÂÚÈʤÚÂÈ·˜

■ ÛÂÏ. 17

■ ÛÂÏ. 8

∞ÁÒÓ· ‰›ÓÂÈ Ô ·Ù¤Ú·˜ ·fi ÙÔÓ ∫ÈÛÛfi, Ô˘ ˘ÚηÁÈ¿ η٤ÛÙÚ„ ÙÔ Û›ÙÈ ÙÔ˘

™ÙÔ ‰ÚfiÌÔ 45¯ÚÔÓÔ˜ Î·È Ô 6¯ÚÔÓÔ˜ ÁÈÔ˜ ÙÔ˘ Δ√ ÈÔ ÛÎÏËÚfi Ù˘ ÚfiÛˆÔ ¤‰ÂÈÍÂ Ë ˙ˆ‹ Û ¤Ó·Ó 45¯ÚÔÓÔ ·ÁÚfiÙË ·fi ÙÔÓ ∫ÈÛÛfi Ô˘ ÌÂÁ·ÏÒÓÂÈ ÌfiÓÔ˜ ÙÔ˘, Ì ÂÓȯڿ ̤۷, ÙÔ ÂÍ¿¯ÚÔÓÔ ·È‰› ÙÔ˘, ¿ÙÔÌÔ Ì ÂȉÈΤ˜ ·Ó¿ÁΘ. ∞fi ÚÔ¯ı¤˜ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ¤ÌÂÈÓ·Ó ¿ÛÙÂÁÔÈ, ÌÂÙ¿ ·fi ˘ÚηÁÈ¿, Ô˘ ͤÛ·ÛÂ, ·fi ¿ÁÓˆÛÙË ·ÈÙ›·, Î·È Î·Ù¤ÛÙÚ„ ÙÔ Û›ÙÈ ÙÔ˘˜. ™‹ÌÂÚ· Ô 45¯ÚÔÓÔ˜ ·-

Ó·˙ËÙ¿ ÛÙ¤ÁË ÚÔÛˆÚÈÓ‹ ÁÈ· ÙÔ ·È‰› ÙÔ˘, ̤¯ÚÈ Ô ›‰ÈÔ˜ Ó· ·ÔηٷÛÙ‹ÛÂÈ ÙȘ ˙ËÌȤ˜ ÛÙÔ Û›ÙÈ ÙÔ˘ Ô˘ ηٷÛÙÚ¿ÊËΠÔÏÔÛ¯ÂÚÒ˜ Î·È fiϘ ÔÈ ÂÏ›‰Â˜ ¤¯Ô˘Ó ÂÓ·ÔÙÂı› ÛÙËÓ ∂ÎÎÏËÛ›· Ô˘ ¤‰ÂÈÍ ÂӉȷʤÚÔÓ ÁÈ· Ó· ÂÚÈı¿Ï„ÂÈ ÙÔÓ ÂÍ¿¯ÚÔÓÔ, Ì ÙËÓ ÚÔ¸fiıÂÛË Ó· ‚ÚÂı› ÙÔ Î·Ù¿ÏÏËÏÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ. ■ ÛÂÏ. 12

™ÙȘ Ê˘Ï·Î¤˜ ¡·˘Ï›Ô˘ Ô‰ËÁ‹ıËÎÂ Ô ∞¯. ª¤Ô˜

Special Summer mode μÚ·‰ÈÓ¿ ÊÔڤ̷ٷ

μ√§√™: ∂ƒª√À 202 - °∫§∞μ∞¡∏ 29 §∞ƒπ™∞: ¶∞¶∞¡∞™Δ∞™π√À 52 (∫∂¡Δƒ. ¶§∞Δ∂π∞)

™Δπ™ Ê˘Ï·Î¤˜ ¡·˘Ï›Ô˘ Ô‰ËÁ‹ıËÎÂ Ô ∞¯ÈÏϤ·˜ ª¤Ô˜, ÌÂÙ¿ ÙË Û‡ÌʈÓË ÁÓÒÌË ·Ó·ÎÚÈÙ‹ Î·È ÂÈÛ·ÁÁÂϤ· ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÊ˘Ï¿ÎÈÛ‹ ÙÔ˘. √ “ÈÛ¯˘Úfi˜” ¿ÓÙÚ·˜ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ηٷı¤ÛÂÈ ¤ÊÂÛË ÁÈ· Ó· ·ÔÊ˘Ï·ÎÈÛÙ› ̤¯ÚÈ Ó· ‰ÈηÛÙ›. ■ ÛÂÏ. 21

∞Ó·˙ËÙÔ‡ÓÙ·È ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈο ÛÂÓ¿ÚÈ· ÁÈ· ÙË ¯ˆÚÔı¤ÙËÛË Ì·Ú›Ó·˜ ÛÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ

■ ÛÂÏ. 15

¢ÂÓ ·Ô˙ËÌÈÒÓÂÈ ÙȘ ‚Ï¿‚˜ ÏfiÁˆ Ù˘ ·ÂÚÁ›·˜ Ë ¢∂∏ ■ ÛÂÏ. 18


2

◆ ∫∞£∂ ª∂ƒ∞ ¶∞¡Δ√À

◆◆

Δ˘ ∫∞Δ∂ƒπ¡∞™ Δ∞™™√¶√À§√À

Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 29 π√À¡π√À 2011

μ‡ÚˆÓ·˜ ∫ÔÙ˙·Ì¿Ó˘, Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ¢È‰·ÛÎfiÓÙˆÓ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜

¡· ·Ó·ÛÙ›ÏÔ˘Ó ÙËÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘˜ Ù· ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈ·

A¶√æ∂π™ ∫ϤÊÙ˜ Û˘ÓıËÌ¿ÙˆÓ! ΔÔ˘ ™Δ∞Àƒ√À £∂√¢øƒ∞∫∏

™ÙÔ ™‡ÓÙ·ÁÌ· ÚÔÛÙ¤ıËΠÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ÒÚ˜ ¤Ó· ÙÂÚ¿ÛÙÈÔ ·Ófi Ì ۇÓıËÌ·: “∫·Ó¤Ó· Û›ÙÈ ÛÙ· ¯¤ÚÈ· ÙÚ·Â˙›ÙË” . øÚ·›Ô Â›Ó·È , Â‡Ë¯Ô Â›Ó·È Î·È Â›Ó·È ÙÔÔıÂÙË̤ÓÔ ÛÙËÓ ·ÚÈÛÙÂÚ‹, fiˆ˜ ÎÔÈÙ¿Ì ÙË μÔ˘Ï‹, ÁˆÓ›·. ΔȘ ÂfiÌÂÓ˜ ̤Ú˜ ›Ûˆ˜ οÓÂÈ Î·È ÛԢͤ. ∫¿Ùˆ ·fi ÙÔ ·Ófi ÌÈ· ΢ڛ·, ÙËÓ ¢Â˘Ù¤Ú· ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ÂÍËÁÔ‡Û Û ÌÈ· ÙËÏÂÔÙÈ΋ οÌÂÚ· - ·ÁÓÒÛÙˆÓ ÏÔÈÒÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ - fiÙÈ “‰ÂÓ ı· ÏËÚÒÛÂÈ Ù· ÏËÛÙÚÈο ÙÔ˘˜ ‰¿ÓÂÈ·” . ∞Ó·ÊÂÚfiÙ·Ó Û ¤Ó· ‰¿ÓÂÈÔ Î·ÙÔÈΛ·˜ Ô˘ ›¯Â ¿ÚÂÈ ·ÏÏ¿ ÁÈ· Ó· ÚÔÛ‰ÒÛÂÈ Î‡ÚÔ˜ Î·È ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ÂÚȯfiÌÂÓÔ ÛÙËÓ ¿ÚÓËÛË Ù˘, ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Û ÏËı˘ÓÙÈÎfi (“‰ÂÓ ı· ÏËÚÒÛÔ˘Ì” )! ™ÙÔ Ï¿È Ù˘, ÎÚ·ÙÒÓÙ·˜ ÙËÓ ·Áη˙¤, ÌÈ· ÎÔÂÏ›ÙÛ· - ÎfiÚË Ù˘ Ì¿ÏÏÔÓ, 15, 16 ÙÔ Ôχ 18 - ÚfiÛıÂÙ : “¢ÂÓ ı· ÏËÚÒÛÔ˘Ì fiˆ˜ ‰ÂÓ Ï‹ÚˆÛ·Ó ÔÈ ∞ÌÂÚÈηÓÔ› ̤¯ÚÈ Ô˘ ·Ó·ÁοÛÙËÎÂ Ô √Ì¿Ì· Ó· ÙÔ˘˜ ¯·Ú›ÛÂÈ Ù· ‰¿ÓÂÈ·” . ∞˘Ùfi ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ‰ÂÓ Í¤Úˆ Ô‡ ÙÔ ‚ڋηÓ, Èı·ÓfiÓ Â›Ó·È ÌÈ· ·fi ÙȘ “·Ôηχ„ÂȘ” ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ›ÓÙÂÚÓÂÙ. ∂›Ó·È Ê·ÓÂÚfi fiÙÈ Ì˜ ÙËÓ ·Ó·ÌÔ˘ÌԇϷ ÙˆÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›ˆÓ ‚‰ÔÌ¿‰ˆÓ, Ô Î·ı¤Ó·˜ ÚÔÛ·ı› Ó· ¯ÒÛÂÈ, ÛÙȘ Ï·Ù›˜, fi,ÙÈ ÌÔÚ›. ∫·È ÔÈ ˘fiÏÔÈÔÈ “∞Á·Ó·ÎÙÈṲ̂ÓÔÈ” - ·ÏÏ¿ Î·È fiÏÔÈ ÔÈ Ôϛ٘ - Â›Ó·È ˘Ô¯Úˆ̤ÓÔÈ Ó· Û˘ÌʈÓÔ‡Ó ‹ Ó· οÓÔ˘Ó ˆ˜ Û˘ÌʈÓÔ‡Ó Ì fiϘ ·˘Ù¤˜ ÙȘ... ÙÂÚ·ÙÔÁÂÓ¤ÛÂȘ. ÷ڷÎÙËÚÈÛÙÈ΋ Â›Ó·È Ë Ì·ÚÙ˘Ú›· ÙÔ˘ ∞fiÛÙÔÏÔ˘ ¢ÔÍÈ¿‰Ë ÛÙËÓ ∫·ıËÌÂÚÈÓ‹ Ù˘ ∫˘Úȷ΋˜, ÁÈ· Ù· “‰Èfi‰È·” Ô˘ ¤ÚÂ ӷ ηٷ‚¿ÏÔ˘Ó fiÛÔÈ ‹ıÂÏ·Ó Ó· ÎÈÓËıÔ‡Ó ÛÙËÓ ¿Óˆ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ ™˘ÓÙ¿ÁÌ·ÙÔ˜. “ªÔ˘ÓÙ˙ÒÓÂȘ ÂÚÓ¿˜ - ‰ÂÓ ÌÔ˘ÓÙ˙ÒÓÂȘ ‰ÂÓ ÂÚÓ¿˜” ‹Ù·Ó Ë Û‡ÛÙ·ÛË ÌÈ· ÔÌ¿‰·˜ ÌÚ·Ù˙ˆÌ¤ÓˆÓ ÌÂÛ‹ÏÈΈÓ. °È· Ó· ·ÔʇÁÔ˘Ó Ì¿ÏÈÛÙ· ÙËÓ Èı·Ó‹ ¤ÎÚËÍË ÙˆÓ ·ÏËıÈÓ¿ “∞Á·Ó·ÎÙÈÛÌ¤ÓˆÓ ÔÏÈÙÒÓ” ¤¯Ô˘Ó ÂÌÊ·ÓÈÛÙ› ·Ú·ÏÏ·Á¤˜ ÙÔ˘ Ù‡Ô˘ : “∞ÔÊ·ÛÈṲ̂ÓÔÈ Ôϛ٘” , “·ÁˆÓÈ˙fiÌÂÓÔÈ Ôϛ٘” Î·È ¿ÂÈ Ï¤ÁÔÓÙ·˜. ∫·È fiÏÔÈ ÁÈ· Ó· ·ÔÎÙ‹ÛÔ˘Ó ·ÎÚÔ·Ù‹ÚÈÔ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó Ï›ÁÔ ·fi Ù· ·ÁˆÓÈÛÙÈο “¯¿È Ï¿ÈÙ” ÙˆÓ ÂÚ·ÛÌ¤ÓˆÓ ‰ÂηÂÙÈÒÓ. ÷ڷÎÙËÚÈÛÙÈÎfi ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ÙÔ Û‡ÓıËÌ· “„ˆÌ› ·È‰Â›· ÂÏ¢ıÂÚ›· - Ë ¯Ô‡ÓÙ· ‰ÂÓ ÙÂÏ›ˆÛ ÙÔ 73” , Ô˘ ¤¯ÂÈ ˘„ˆı› ·ÎÚÈ‚Ò˜ ·¤Ó·ÓÙÈ ·fi ÙÔ ÎÔÈÓÔ‚Ô‡ÏÈÔ. ¶‹Ú·Ó ÙÔ ÙÈÌË̤ÓÔ “„ˆÌ› ·È‰Â›· ÂÏ¢ıÂÚ›·” , ·Ó·˙‹ÙËÛ·Ó ÌÈ· ηٿÏËÍË Û “È·” Î·È Î·Ù¤ÏËÍ·Ó ÛÙÔ “Ë ÃÔ‡ÓÙ· ‰ÂÓ ÙÂÏ›ˆÛ ÙÔ 73”. ªÈÎÚ‹ ÛËÌ·Û›· ¤¯ÂÈ ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Ô‡ÙÂ Ë ÈÛÙÔÚ›· ‰ÂÓ Û˘ÌʈÓ› Ì·˙› ÙÔ˘˜, ηıfiÙÈ fiÓÙˆ˜ Ë ¯Ô‡ÓÙ· ‰ÂÓ Ù¤ÏÂȈÛ ÙÔ 73. ΔÔ 73 ¤ÁÈÓ ÙÔ ¶ÔÏ˘Ù¯Ó›Ô, ·ÎÔÏÔ‡ıËÛÂ Ë “·fiÛ˘ÚÛË” ÙÔ˘ ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˘ Î·È Ë ¿ÓÔ‰Ô˜ ÙÔ˘ πˆ·ÓÓ›‰Ë. ∏ ÃÔ‡ÓÙ· ¤ÂÛ ÙÔ 74 ÌÂÙ¿ Ù· ÂÁÎÏ‹Ì·Ù· ÛÙËÓ ∫‡ÚÔ (Î·È ˆ˜ ÂÁÎÏ‹Ì·Ù· ‰ÂÓ ÂÓÓÔÒ ÌfiÓÔ ÙËÓ ÂÈÛ‚ÔÏ‹ ÙˆÓ ΔÔ‡ÚÎˆÓ - ·ÏÏ¿ ·˘Ù¿ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÙÔ˘ ·ÚfiÓÙÔ˜). ΔÔ Î·Ù·ÏËÎÙÈÎfiÙÂÚÔ ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ÎÏÔ‹˜ Û˘ÓıËÌ¿ÙˆÓ Â›Ó·È ¿ÓÙˆ˜ Ë Á·Ï·˙ÈÔÎfiÎÎÈÓË ·Ê›Û· Ô˘ ı· ‚ÚÂȘ Û fiϘ ÙȘ ÎÔÏÒÓ˜ ÛÙÔ ™‡ÓÙ·ÁÌ· (·ÏÏ¿ Î·È ÛÙ· ∂Í¿Ú¯ÂÈ·, ÛÙÔ ∫ÔψӿÎÈ, ÛÙÔ °Î¿˙È). Œ¯ÂÈ ¤ÍÈ Û˘Óı‹Ì·Ù· Î·È Ù· ¤ÍÈ ÎÏÂÌ̤ӷ: “Ÿ¯È ÛÙÔ˘˜ ηٷÎÙËÙ¤˜, ÙÔ˘˜ ÙÔÎÔÁχÊÔ˘˜, ÙÔ˘˜ ÎÂÚ‰ÔÛÎfiÔ˘˜” . ªËÓ ‚È·ÛÙ›Ù ӷ ‚Á¿ÏÂÙÂ Û˘Ì¤Ú·ÛÌ· (‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ·ÓÙÈÂ˘Úˆ·˚ÛÙ¤˜). ™‡ÓıËÌ· ‰Â‡ÙÂÚÔÓ : “¢ÂÓ Ô˘Ï¿Ì - ·ÁˆÓÈ˙fiÌ·ÛÙ” . ∂‰Ò Â›Ó·È Û·Ê‹˜ Ô Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙÈÎfi˜ ... Ú·ÏÈÛÌfi˜ (·ÏÏ¿ ÎÚ·Ù‹ÛÙÂ Î·È ÌÈ· ÈÛÈÓ‹). “¡· ʇÁÂÈ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË Ù˘ ˘ÔÙ·Á‹˜” (Û‡ÓıËÌ· 3ÔÓ, Ô˘˜! Ϥ˜ Ó¿Ó·È ·ÚÈÛÙÂÚÈÛÙ¤˜;) - “·Ó·ÙÚÔ‹ ÙÒÚ·” (Û‡ÓıËÌ· 4ÔÓ). ∫·È ÂΛ Ô˘ ÎÔÓÙ‡ÂȘ Ó· ÈÛÙ¤„ÂȘ fiÙÈ Â›Ó·È Î¿ÙÈ Û·Ó ÂıÓÈ΋ ÊÚ¿ÍÈ· ÙÔ˘ ∫∫∂ ¤Ú¯ÂÙ·È ÙÔ 5Ô Û‡ÓıËÌ· Ó· Û ·ÔÙÂÏÂÈÒÓÂÈ. “∏ ∂ÏÏ¿‰· ·Ó‹ÎÂÈ ÛÙÔ˘˜ ŒÏÏËÓ˜” . ŒÙÛÈ ·ÎÚÈ‚Ò˜, fiˆ˜ ÙÔ ÊÒÓ·˙Â Ô ∞Ó‰Ú¤·˜ ÙÔ ’80. ∞ÏÏ¿ ‰ÂÓ ÙÂÏÂÈÒÛ·ÌÂ, Û‡ÓıËÌ· 6ÔÓ : “√˘ÛÙ Î˘‚¤ÚÓËÛË - ÙÚfiÈη” . °Ë‰ÈÎfi˜ ÙÛ·ÌÔ˘Î¿˜ ÛÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË. ¶ÔÈÔ˜ Ù· ˘ÔÁÚ¿ÊÂÈ fiÏ· ·˘Ù¿; ∏ ¢ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋ ∞ÓÂÍ¿ÚÙËÙË ∫›ÓËÛË ∂ÚÁ·˙Ô̤ӈÓ. ∫·È ÂÂȉ‹ Ô‡Ù ·˘Ùfi ı· Û·˜ ϤÂÈ Ù›ÔÙ· (fiÏÔÈ “‰ËÌÔÎÚ¿Ù˜”, “·ÓÂÍ¿ÚÙËÙÔÈ” Î·È “ÎÈÓË̷ٛ˜” ›̷ÛÙ Û ·˘Ù‹ ÙË ¯ÒÚ·), Û·˜ Ϥˆ fiÙÈ ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ÂÚÈ‚fiËÙË ¢∞∫∂. √ Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙÈÎfi˜ ‚Ú·¯›ÔÓ·˜ ‰ËÏ·‰‹ Ù˘ ¡¤·˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ Ì·˜ ηÏ› Ó· ԇ̠ԢÛÙ ÛÙÔ˘˜ Ú¿ÛÈÓÔ˘˜ Ù˘ ˘ÔÙ·Á‹˜ ÁÈ· Ó· Á˘Ú›ÛÂÈ Ë ∂ÏÏ¿‰· ÛÙÔ˘˜ (Á·Ï¿˙ÈÔ˘˜ ·Ó˘fiÙ·ÎÙÔ˘˜) ŒÏÏËÓ˜! °È·˘Ùfi Û·˜ Ϥˆ, ̤Ú˜ Ô˘ ’Ó·È, Ó· ›۷ÛÙ ˘Ô„È·Ṳ̂ÓÔÈ ÔÈÔ˜ ʈӿ˙ÂÈ ‰›Ï· Û·˜. ∂Ó ·Ó¿ÁÎË Î¿ÓÙÂ Î·È Î·ÌÈ¿ ÂÚÒÙËÛË: ∂Û‡ Ô˘ ‹ÛÔ˘Ó· ÛÙÔ “¿ÚÙÈ”; ∞fi ÙÔ protagon.gr

Ô ¢ÈÔÈÎËÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÙÔ˘ ∂ÓÈ·›Ô˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ¢È‰·ÛÎfiÓÙˆÓ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜, Ì ‚¿ÛË ÙȘ ·ÔÊ¿ÛÂȘ Ô˘ ¤Ï·‚·Ó ÔÈ °ÂÓÈΤ˜ ÙÔ˘ ™˘ÓÂχÛÂȘ, ηÏ› ÙË ™‡ÓÔ‰Ô ÙˆÓ ¶Ú˘Ù¿ÓÂˆÓ Ó· Âȉ›ÍÂÈ ·ÔÊ·ÛÈÛÙÈÎfiÙËÙ· Î·È Ûı¤ÓÔ˜ ÛÙËÓ ˘ÂÚ¿ÛÈÛË Ù˘ ‰ËÌfiÛÈ·˜ ‰ˆÚÂ¿Ó ¶·È‰Â›·˜ Î·È ÛÙËÓ Î·Ù‡ı˘ÓÛË ·˘Ù‹, ÛÙËÓ Û‡ÓÔ‰Ô ÙˆÓ Ú˘Ù¿ÓÂˆÓ ı· ηٷÙÂı› ÚfiÙ·ÛË ÁÈ· ·Ó·ÛÙÔÏ‹ Ù˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ fiÏˆÓ ÙˆÓ ·ÓÂÈÛÙËÌ›ˆÓ Ù˘ ¯ÒÚ·˜.

Δ

O ∫∞πƒ√™

√ Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ Î. μ‡ÚˆÓ·˜ ∫ÔÙ˙·Ì¿Ó˘ ‰ËÏÒÓÂÈ ˆ˜ Ù· ·ÓÂÈÛÙËÌȷο ȉڇ̷ٷ ÎÈÓ‰˘Ó‡ԢÓ, Ì fi,ÙÈ ·˘Ùfi ÛËÌ·›ÓÂÈ ÁÈ· ÙÔ ÚfiÏÔ ÙÔ˘˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ· ÙȘ ÙÔÈΤ˜ ÎÔÈӈӛ˜ Ô˘ Ù· ÊÈÏÔÍÂÓÔ‡Ó Î·È ÛËÌÂÈÒÓÂÈ fiÙÈ ÔÈ Ú˘Ù¿ÓÂȘ Ú¤ÂÈ Ó· ·ÎÔ‡ÛÔ˘Ó ÙȘ ʈӤ˜ ÙˆÓ ™˘ÁÎÏ‹ÙˆÓ, ÙˆÓ Û˘Ó·‰¤ÏÊˆÓ ÙÔ˘˜, ÙˆÓ ÊÔÈÙËÙÒÓ, ÙˆÓ ÊÔÈÙËÙÚÈÒÓ ÙÔ˘˜ Î·È fiÏˆÓ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÛÙ· ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈ·, Ó· ÔÚıÒÛÔ˘Ó ÙÔ ·Ó¿ÛÙËÌ¿ ÙÔ˘˜ Î·È Ó· ˘ÂÚ·ÛÈÛÙÔ‡Ó ÙËÓ ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋ ÙÔ˘˜ ·ÍÈÔÚ¤ÂÈ· Î·È ÙÔÓ ·Î·‰ËÌ·˚Îfi ÙÔ˘˜ ÚfiÏÔ. “∫·Ïԇ̠ÙË ™‡ÓÔ‰Ô ÙˆÓ ¶Ú˘Ù¿ÓˆÓ, ˆ˜ ‡ÛÙ·ÙË Ú¿ÍË Â˘ı‡Ó˘, Û ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ÂÌ̤ÓÂÈ ÛÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ÙÔ˘, Ó· ·Ó·ÛÙ›ÏÂÈ ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· fiÏˆÓ ÙˆÓ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›ˆÓ Ù˘ ¯ÒÚ·˜, ÁÈ· Ó· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ Ë Î·Ù·ÛÙÚÔÊÈ΋ ÔÚ›· ÛÙËÓ ÔÔ›· ·˘Ù¿ Ô‰ËÁÔ‡ÓÙ·È” , ÙfiÓÈÛ ÔÎ. ∫ÔÙ˙·Ì¿Ó˘ √ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ¢È‰·ÛÎfiÓÙˆÓ ÙÔ˘ ·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ÛÙËÓ Û‡ÓÔ‰Ô ÙˆÓ Ú˘Ù¿ÓÂˆÓ ı· ˙ËÙ‹ÛÂÈ Ó· ·ÔÚÚÈÊı› “ÂÌÊ·ÙÈο ¤Ó· Û¯¤‰ÈÔ ÓfiÌÔ˘ Ô˘, Â¿Ó ‰È·ÙËÚ› Ù· ‚·ÛÈο ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ÙÔ˘ “ÎÂÈ̤ÓÔ˘ ‰È·‚Ô‡Ï¢Û˘” , ı· ·Ó·ÈÚ› ÙÔÓ ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈÎfi ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·, ÙËÓ ·˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË Î·È ÙËÓ ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋ ·ÓÂÍ·ÚÙËÛ›· ÙˆÓ ·ÓÂÈÛÙËÌ›ˆÓ” Ÿˆ˜ ÛËÌ›ˆÛÂ Ë Û‡ÓÔ‰Ô˜ ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ·ԉ¯ı› ÙȘ ÂÚÈÎÔ¤˜ Ù˘ ÎÚ·ÙÈ΋˜ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛ˘ ÁÈ· ÙËÓ Î¿Ï˘„Ë ÙˆÓ ÂÍfi‰ˆÓ ÙˆÓ ∞∂π, ÔÈ Ôԛ˜ ÍÂÂÚÓÔ‡Ó ÙÔ 50%, ηٷÛÙÚ·ÙËÁÒÓÙ·˜ fiϘ ÙȘ ‰ÂÛ̇ÛÂȘ ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ Î·È ÙÔ˘˜ ÙÂÙÚ·ÂÙ›˜ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌÔ‡˜. “∏ Û‡ÓÔ‰Ô˜ Ú¤ÂÈ Ó· ··ÈÙ‹ÛÂÈ, ÂÓÙfi˜ ‡ÏÔÁÔ˘ Î·È ‰ÂÛÌ¢ÙÈÎÔ‡ ¯ÚfiÓÔ˘, ÙÔÓ ‰ÈÔÚÈÛÌfi fiÏˆÓ ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ ¢∂¶ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ‹‰Ë ÂÎÏÂÁ›, ‰ÈfiÙÈ ÔÈ ˘ËÚÂۛ˜ ÙÔ˘˜ Â›Ó·È ·Ôχو˜ ··Ú·›ÙËÙ˜ ÁÈ· ÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ¶ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ ™Ô˘‰ÒÓ, Ù· ÔÔ›·, Û ÔÏÏ¿ ΔÌ‹Ì·Ù·,

·ÂÈÏÔ‡ÓÙ·È ÌÂ Û˘ÚÚ›ÎÓˆÛË ÏfiÁˆ ÙˆÓ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰ÔÙ‹ÛˆÓ-·Ô¯ˆÚ‹ÛˆÓ. ¶Ú¤ÂÈ Ó· ··ÈÙ‹ÛÂÈ ÙË ÌË ÂÚÈÎÔ‹ ÙˆÓ ÈÛÙÒÛÂˆÓ ÁÈ· ÙÔ˘˜ Û˘Ì‚·ÛÈÔ‡¯Ô˘˜ ‰È‰¿ÛÎÔÓÙ˜ Ì ‚¿ÛË Î·È ÚÔ‰ÚÈÎfi ‰È¿Ù·ÁÌ· Ô˘ ÈÛ¯‡ÂÈ ‰ÈfiÙÈ Ë ·ÔÌ¿ÎÚ˘ÓÛ‹ ÙÔ˘˜ ı· ÛËÌ¿ÓÂÈ ÙËÓ ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋ ˘Ô‚¿ıÌÈÛË ÔÏÏÒÓ ΔÌËÌ¿ÙˆÓ , ȉȷ›ÙÂÚ· ‰Â ÙˆÓ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÒÓ ∞∂π. ∏ Û‡ÓÔ‰Ô˜ ÔÊ›ÏÂÈ Ó· ‰ÈÂΉÈ΋ÛÂÈ ÙËÓ Â‡Ú˘ıÌË ÂͤÏÈÍË ÙˆÓ ‰È‰·ÛÎfiÓÙˆÓ Î·È Ó· ··ÈÙ‹ÛÂÈ ¤Ó· ·ÍÈÔÚÂ¤˜, ·Ó¿ÏÔÁÔ ÙÔ˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹Ì·Ùfi˜ ÙÔ˘˜, ÌÈÛıÔÏfiÁÈÔ Î·ıÒ˜ Î·È Ó· ··ÈÙ‹ÛÂÈ ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË Ù˘ ¤Ú¢ӷ˜ ÙfiÛÔ ·fi ÂıÓÈÎÔ‡˜ fiÚÔ˘˜ fiÛÔ Î·È Ì¤Ûˆ ÙˆÓ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÔ‡ÌÂÓˆÓ Â˘Úˆ·˚ÎÒÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ, ÂÓÈÛ¯‡ÔÓÙ·˜ ȉ·›ÙÂÚ· ÙȘ ÌÂÙ·Ù˘¯È·Î¤˜ ÛÔ˘‰¤˜ Î·È ÙËÓ ÌÂÙ·‰È‰·ÎÙÔÚÈ΋ ¤Ú¢ӷ, ··ÈÙÒÓÙ·˜ fi¯È ÌfiÓÔÓ Ï‹ÚË ‰È·Ê¿ÓÂÈ· ÛÙȘ ‰È·‰Èηۛ˜ ¤ÁÎÚÈÛ˘ Î·È ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛ˘ ÙˆÓ ÂÚ¢ÓËÙÈÎÒÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ ·ÏÏ¿ Î·È Ù‹ÚËÛË ÙˆÓ ¯ÚÔÓԉȷÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ Î·È ÙˆÓ Î·ÓfiÓˆÓ, ¯ˆÚ›˜ ·ÏÈÓˆ‰›Â˜”, ‰‹ÏˆÛÂ. ™Â Û˘Ìʈӛ· Ì ÙËÓ ·fiÊ·ÛË Ù˘ ·ÓÔȯً˜ ™˘ÁÎÏ‹ÙÔ˘ Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠÛÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ÛÙȘ 23 πÔ˘Ó›Ô˘, Ô Î. ∫ÔÙ˙·Ì¿Ó˘ οÏÂÛ ÙÔ˘˜ ÂÎÏÂÁ̤ÓÔ˘˜ ¶Ú˘Ù¿ÓÂȘ Ó· ·ÎÔ‡ÛÔ˘Ó ÙȘ ʈӤ˜ ÙˆÓ ™˘ÁÎÏ‹ÙˆÓ, ÙˆÓ Û˘Ó·‰¤ÏÊˆÓ ÙÔ˘˜, ÙˆÓ ÊÔÈÙËÙÒÓ, ÙˆÓ ÊÔÈÙËÙÚÈÒÓ ÙÔ˘˜ Î·È fiÏˆÓ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÛÙ· ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈ·, Ó· ÔÚıÒÛÔ˘Ó ÙÔ ·Ó¿ÛÙËÌ¿ ÙÔ˘˜ Î·È Ó· ˘ÂÚ·ÛÈÛÙÔ‡Ó ÙËÓ ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋ ÙÔ˘˜ ·ÍÈÔÚ¤ÂÈ· Î·È ÙÔÓ ·Î·‰ËÌ·˚Îfi ÙÔ˘˜ ÚfiÏÔ. “∫·Ïԇ̠ÙË ™‡ÓÔ‰Ô ÙˆÓ ¶Ú˘Ù¿ÓˆÓ, ˆ˜ ‡ÛÙ·ÙË Ú¿ÍË Â˘ı‡Ó˘, Û ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ÂÌ̤ÓÂÈ ÛÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ÙÔ˘, Ó· ·Ó·ÛÙ›ÏÂÈ ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· fiÏˆÓ ÙˆÓ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›ˆÓ Ù˘ ¯ÒÚ·˜, ÁÈ· Ó· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ Ë Î·Ù·ÛÙÚÔÊÈ΋ ÔÚ›· ÛÙËÓ ÔÔ›· ·˘Ù¿ Ô‰ËÁÔ‡ÓÙ·È”, η٤ÏËÍÂ.

O ∫∞πƒ√™ [£∂™™∞§π∞]

[∂§§∞¢∞]

°È· Û‹ÌÂÚ· ΔÂÙ¿ÚÙË ÚԂϤÔÓÙ·È ÛÙ· ËÂÈÚˆÙÈο ÙÔÈΤ˜ ÓÂÊÒÛÂȘ Ô˘ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ı· ·˘ÍËıÔ‡Ó Î·È ı· ÂΉËψıÔ‡Ó ÛÔÚ·‰ÈΤ˜ ‚ÚÔ¯¤˜ Î·È Î·Ù·ÈÁ›‰Â˜ ÛÙË ª·Î‰ÔÓ›·, ÙË £Ú¿ÎË Î·È Èı·ÓÒ˜ ÛÙ· ˘fiÏÔÈ· ÔÚÂÈÓ¿. ™ÙË ÓËÛȈÙÈ΋ ¯ÒÚ· ·Ó·Ì¤ÓÔÓÙ·È ·ÚÔ‰ÈΤ˜ ÓÂÊÒÛÂȘ Î·È ·ÚÎÂÙ‹ ËÏÈÔÊ¿ÓÂÈ·, Ì Èı·ÓfiÙËÙ· ÚfiÛηÈÚ˘ ‚ÚÔ¯‹˜ ÛÙËÓ ∫Ú‹ÙË. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ‰˘ÙÈÎÔ› ‚ÔÚÂÈÔ‰˘ÙÈÎÔ› 3 Ì 5 Î·È ÛÙ· ‰˘ÙÈο Î·È ÓfiÙÈ· ÂÏ¿ÁË ÙÔÈο 6 ÌÔÊfiÚ. μ·ıÌÈ·›· ÛÙ· ‚ÔÚÂÈÔ·Ó·ÙÔÏÈο ÓÔÙÈÔ‰˘ÙÈÎÔ› ̤¯ÚÈ 4. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· ÛËÌÂÈÒÛÂÈ ÌÈÎÚ‹ ¿ÓÔ‰Ô.

¶H°H: E.ME.™. “AϤͷӉÚÔ˜ T·ÎÔ‡‰Ë˜”

™ÙÔ ¡ÔÌfi Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ Ô Î·ÈÚfi˜ ·Ú¯Èο ı· Â›Ó·È ·›ıÚÈÔ˜. ™Ù·‰È·Î¿ Î·È ·fi Ù· ‚fiÚÂÈ· ı· Û˘ÓÓÂÊÈ¿ÛÂÈ Î·È Èı·Ófi Ó· ÛËÌÂȈıÔ‡Ó ·ÛıÂÓ›˜ ÙÔÈΤ˜ ‚ÚÔ¯¤˜, ΢ڛˆ˜ ÛÙȘ ÔÚÂÈÓ¤˜ ÂÚÈÔ¯¤˜. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ‚fiÚÂÈÔÈ ·ÛıÂÓ›˜ Î·È ÛÙÔ ∞ÈÁ·›Ô ¤ˆ˜ ̤ÙÚÈÔÈ. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· Î˘Ì·Óı› ·fi 16...29ÔC. ™ÙÔ μfiÏÔ 21...29ÔC. ™ÙÔ ¡ÔÌfi Ù˘ §¿ÚÈÛ·˜ Ô Î·ÈÚfi˜ ·Ú¯Èο ı· Â›Ó·È ·›ıÚÈÔ˜. ™Ù·‰È·Î¿ Î·È ·fi Ù· ‚fiÚÂÈ· ı· Û˘ÓÓÂÊÈ¿ÛÂÈ Î·È Èı·Ófi Ó· ÛËÌÂȈıÔ‡Ó ·ÛıÂÓ›˜ ÙÔÈΤ˜ ‚ÚÔ¯¤˜. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ‚fiÚÂÈÔÈ ·ÛıÂÓ›˜ Î·È ÛÙÔ ∞ÈÁ·›Ô ¤ˆ˜ ̤ÙÚÈÔÈ. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· Î˘Ì·Óı› ·fi 14...30ÔC. ™ÙË §¿ÚÈÛ· 20...30ÔC. ™ÙÔ ¡ÔÌfi ÙˆÓ ΔÚÈÎ¿ÏˆÓ Ô Î·ÈÚfi˜ ·Ú¯Èο ı· Â›Ó·È Û¯Â‰fiÓ ·›ıÚÈÔ˜. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ‚fiÚÂÈÔÈ ·ÛıÂÓ›˜ ¤ˆ˜ ̤ÙÚÈÔÈ. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· Î˘Ì·Óı› ·fi 13...28ÔC. ™Ù· ΔڛηϷ 18...28ÔC. ™ÙÔ ¡ÔÌfi Ù˘ ∫·Ú‰›ÙÛ·˜ Ô Î·ÈÚfi˜ ·Ú¯Èο ı· Â›Ó·È ·›ıÚÈÔ˜. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ‚fiÚÂÈÔÈ ·ÛıÂÓ›˜ ¤ˆ˜ ̤ÙÚÈÔÈ. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· Î˘Ì·Óı› ·fi 14...30ÔC. ™ÙËÓ ∫·Ú‰›ÙÛ· 20...30ÔC.

TH™ ¢EYTEPA™

EÌÈÛÙÔÛ‡ÓË ÛÙËÓ ÂÓË̤ڈÛË


™Ù¿ÛÂȘ, Û˘ÛÙ¿ÛÂȘ, ÂÓÛÙ¿ÛÂȘ

3

Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 29 π√À¡π√À 2011

ΔÔ “·ÏÈfi” Î·È ÙÔ Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ

∞ÏÏ·Á‹ ÚÂÂÚÙÔÚ›Ô˘ (1) ∏ ª˘ÚÛ›ÓË §Ô˝˙Ô˘ ˙‹ÙËÛ Ì ÂÈÛÙÔÏ‹ Ù˘ ÛÙÔÓ °. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘, Ó· ÌËÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ› ÙÔ ¶∞™√∫ ÙÔ ÙÚ·ÁÔ‡‰È ÙÔ˘ ·Ù¤Ú· Ù˘, “∫·ÏË̤ڷ ‹ÏÈ” . ∫·È ÙÈ Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ›; ΔÔ “¶¿ÁˆÛÂ Ë ÙÛÈÌÈÓȤڷ” ;

¢∏ª√.™.

∞ÏÏ·Á‹ ÚÂÂÚÙÔÚ›Ô˘ (2) ∞ÓÔȯً ÂÈÛÙÔÏ‹ ÚÔ˜ ÙÔÓ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi °. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ Î·È ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË ÙÔ˘ ¶∞™√∫ ¤ÛÙÂÈÏÂ Ë ÎfiÚË ÙÔ˘ ·Â›ÌÓËÛÙÔ˘ Û˘Óı¤ÙË ª¿ÓÔ˘ §Ô˝˙Ô˘, ª˘ÚÛ›ÓË, Ì ÙËÓ ÔÔ›· ÙÔ˘˜ ··ÁÔÚ‡ÂÈ ÚËÙ¿ Î·È Î·ÙËÁÔÚËÌ·ÙÈο, Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó ¤ÚÁÔ ‹ ̤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ÙÔ˘ ª¿ÓÔ˘ §Ô˝˙Ô˘, Î·È ÂȉÈÎfiÙÂÚ· ÙÔ ÙÚ·ÁÔ‡‰È “∫·ÏË̤ڷ ◊ÏÈ” Û ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ÎÔÌÌ·ÙÈ΋ ÂΉ‹ÏˆÛË ‹ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·. øÛÙfiÛÔ ÙÔ Ó¤Ô ÙÚ·ÁÔ‡‰È - ‡ÌÓÔ˜ ‚Ú¤ıËΠ¿ÌÂÛ· Î·È ¯ˆÚ›˜ Ôχ ÛΤ„Ë... “ª·‡ÚË, Ì·‡ÚË, Ì·‡ÚË ÌÔ˘’ ¯ÂȘ οÓÂÈ ÙË ˙ˆ‹...”, ÛÈÁÔÙÚ·ÁÔ˘‰Ô‡Ó fiÏÔÈ. ¢.Ã.

◊ıÂÏ·Ó Î¤Ú·ÛÌ· √Ì¿‰· Ó·ÚÒÓ “·Á·Ó·ÎÙÈṲ̂ӈӔ, Ì‹Î ¯ı˜ ÛÙÔ ‰ËÌ·Ú¯Â›Ô ÁÈ· ÌÈ· “ηÏË̤ڷ” ÛÙÔÓ ‰‹Ì·Ú¯Ô. ™ÙÔ ‰ËÌ·Ú¯Â›Ô fï˜, ÏËÓ ‰‡Ô ˘·ÏϋψÓ, ‰ÂÓ ˘‹Ú¯Â ηÓ›˜ ¿ÏÏÔ˜. ÕÓÔÈÍ·Ó ÙÚ›· ¿ÙÔÌ· ÙËÓ fiÚÙ· ÙÔ˘ ÁÚ·Ê›Ԣ ÙÔ˘ ‰ËÌ¿Ú¯Ô˘, Ì‹Î·Ó Î·È ÂÍÂÚ‡ÓËÛ·Ó ÙÔÓ ¯ÒÚÔ, Ì ÙÔÓ ÔÔ›Ô, ¿ÏψÛÙÂ, ‹Ù·Ó ·ÚÎÂÙ¿ ÂÍÔÈÎÂȈ̤ÓÔÈ Î·È ¤Î·Ó·Ó ÙËÓ ÎÚ›ÛÈÌË ÂÚÒÙËÛË ÛÙË ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·: “¶Ô˘ ¤¯ÂÙ ٷ ÎÚ·ÛÈ¿;” ¢ÂÓ ÂͤÊÚ·Û·Ó... ÚÔÙ›ÌËÛË ÛÂ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ÔÈÎÈÏ›·. £· ¤·ÈÚÓ·Ó fi,ÙÈ ÙÔ˘˜ ¤‰ÈÓ·Ó. Œ‰ÂÈ¯Ó·Ó ¿ÏψÛÙ ÔÏÈÁ·ÚΛ˜. √È ›‰ÈÔÈ ‚‚·›ˆ˜, ¤ÚÂ ӷ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó Î·Ï‡ÙÂÚ· Ù› ·¤ÁÈÓ·Ó Ù· ÎÚ·ÛÈ¿, ÌÈ·˜ Î·È Ù· ‹È·Ó ÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ÊÔÚ¿, fiÙ·Ó Â›¯·Ó “ηٷÛÎËÓÒÛÂÈ” ÛÙÔ ‰Ë̷گȷÎfi ÁÚ·Ê›Ô... ΔËÓ ··›ÙËÛË fï˜ Ó· ÎÂÚ·ÛÙ› ¤Ó· ·Ó·„˘ÎÙÈÎfi, ›¯Â Î·È ÚÒËÓ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ ÙÔ˘ ™À¡ Î. ¢ÂÏËÌ‹ÙÚÔ˜. ∞Ó·ÚˆÙ‹ıËΠÁÈ·Ù› ÚÔÛˆÈο Ô ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ ‰ÂÓ ÊÚfiÓÙÈÛ ӷ ¤¯ÂÈ Î¿ÓÂÈ ÙȘ ·Ó¿ÏÔÁ˜ ÚÔÌ‹ıÂȘ ÌÈ·˜, Î·È ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ÎÔÈÓÔÎÙËÌÔÛ‡Ó˘, fiÏ· Ú¤ÂÈ Ó· ÌÔÈÚ¿˙ÔÓÙ·È, ÂȉÈο ÛÙÔ ‰Ë̷گ›Ô. ∞˘Ù‹ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ‹Ù·Ó Ë ÚÔÛˆÈ΋ ÙÔ˘ ÁÓÒÌË. ™ˆÛÙfi˜. ÕÏÏË ÊÔÚ¿ Ó· ÚÔÛ¤¯Ô˘Ó ÛÙÔÓ ‰‹ÌÔ Î·È Ó· ÌËÓ Î¿ÓÔ˘Ó ÙÛÈÁÎÔ˘ÓȤ˜. ¶ÚÈÓ ·fi οı ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛË Ó· οÓÔ˘Ó ÌÈ· ‚fiÏÙ· ÛÙÔ ÛÔ‡ÂÚ-Ì¿ÚÎÂÙ ÁÈ· Ù· ·Ó·Áη›·... ∫∞Δ. Δ∞™.

∂ÈÛËÌ¿ÓÛÂȘ...

ªÈÛıˆÙÔ› Î·È ÂÈÙË‰Â˘Ì·Ù›Â˜ √È ÌÈÛıˆÙÔ› ı· ÏËÚÒÛÔ˘Ó ÂÈÛÊÔÚ¿ ·ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë˜ Î·È ÔÈ ÂχıÂÚÔÈ Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜ Î·È ÂÈÙË‰Â˘Ì·Ù›Â˜ ¤ÎÙ·ÎÙË ÂÈÛÊÔÚ¿ 300-500 ¢ÚÒ. ΔÔ ÂÚÒÙËÌ· Â›Ó·È ÔÈ ÌÈÛıˆÙÔ› ηٿ ‚¿ÛË Ì 20.000-30.000 ¢ÚÒ ÂÙ‹ÛÈÔ ÂÈÛfi‰ËÌ·, Ô˘ Â›Ó·È Î·È ÂÈÙË‰Â˘Ì·Ù›Â˜, Îfi‚Ô˘Ó ‰ËÏ·‰‹ ·ԉ›ÍÂȘ (ÌÏÔοÎÈ·) ÁÈ· 500-600 ¢ÚÒ Î¿ı ÊÔÚ¿ Î·È ¤¯Ô˘Ó 6.000-7.000 ¢ÚÒ ¤ÛÔ‰· ·fi ÂÈÙˉ‡̷ٷ ÙÔÓ ¯ÚfiÓÔ, ı· ÏËÚÒÛÔ˘Ó Î·È ÙËÓ ÂÈÛÊÔÚ¿ ·ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë˜ Î·È ÙËÓ ¤ÎÙ·ÎÙË; ¢ËÏ·‰‹ ı· ÏËÚÒÛÔ˘Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·fi ¤Ó·Ó ÂχıÂÚÔ Â·ÁÁÂÏÌ·Ù›·, Ô˘ ‚Á¿˙ÂÈ .¯. 100.000 ¢ÚÒ ÙÔÓ ¯ÚfiÓÔ;

§‡ÎÔÈ √È ÂÊÔڛ˜ ·Ù¤ÓÙ· ÂÏÏËÓÈ΋. ΔÈ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ ÂȘ ÙËÓ Â˘Úˆ·˚΋ ·ÏÏÔ‰·‹; ∞Ïfi. ÀÔ‚¿ÏÏÂȘ ÙË ‰‹ÏˆÛ‹ ÛÔ˘ Î·È ÙÂÏ›ˆÛ˜. √˘‰ÂÌ›· Â·Ê‹ ÙÔ˘ ÊÔÚÔÏÔÁÔ‡ÌÂÓÔ˘ ÔÏ›ÙË Ì ÙÔÓ ÂÊÔÚÈ·Îfi. √‡Ù ·fi Ì›ÏÈ· Ì·ÎÚÈ¿. ¢ÂÓ Û ͤÚÂÈ. ¢ÂÓ ÙÔÓ Í¤ÚÂȘ. ∞fi ÂΛ Î·È ¤Ú· ÙÔÓ ÏfiÁÔ ¤¯Ô˘Ó ÂȉÈÎÔ› Ì˯·ÓÈÛÌÔ› Î·È ‰ÂÈÁÌ·ÙÔÏËÙÈÎÔ› ¤ÏÂÁ¯ÔÈ. ŒÙÛÈ ÊÂÚ’ ÂÈÂ›Ó ÔÚÌ¿Ó Û ÂηÙfi ËÏÂÎÙÚÔÏfiÁÔ˘˜. ŒÙÛÈ Î·È ÙÔ˘˜ ÙÛ·ÎÒÛÔ˘Ó Ó· ÎϤ‚Ô˘Ó ¤ÛÙˆ Î·È Ì›· ‰Ú·¯Ì‹ ÙÔ˘˜ Ì·ÁÏ·ÚÒÓÔ˘Ó Î·È ÙÔ˘˜ ÂÈ‚¿ÏÔ˘Ó ÚfiÛÙÈÌÔ Î·ÌÈ¿ ÂηÙÔÛÙ‹ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ euros. ¢ÂÓ ÏËÚÒÓÂÈ; ΔfiÙ ‰ËÌÂ‡Ô˘Ó ÙËÓ ÂÚÈÔ˘Û›· ÙÔ˘. ªÂ ‰È·‰Èηۛ˜ ·Ù ÎÈÔ‡Ù. Èڛ˜ ÂʤÛÂȘ, ·Ó·‚ÔϤ˜ Î·È ÏÔÈ¤˜ ·Ù¤ÓÙ˜ ÓÂÔÂÏÏËÓÈΤ˜. ΔÔ ›‰ÈÔ Î·È Ì ÂηÙfi ÌÂÁ·ÏÔÁÈ·ÙÚÔ‡˜, ˘‰Ú·˘ÏÈÎÔ‡˜, ÌÔ˘ÙÈηÙ˙‹‰Â˜, ·ÈÛıËÙÈÎÔ‡˜ Î·È ¿Û˘ ʇÛˆ˜ ÂχıÂÚÔ˘˜ Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜. ΔfiÛÔ ·Ïfi. ŸÌˆ˜ Ô ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ Ì ÙËÓ ·Ú¤· ÙÔ˘ ·›ÚÓÔ˘Ó Ù· ÎÚ·Ó›· ÙˆÓ ÓÔÌÔÙ·ÁÒÓ ÔÏÈÙÒÓ. ∂Û‡ ·˜ ԇ̠Ô˘ ‰ËÏÒÓÂȘ ÂÓ‹ÓÙ· ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ÌÂÈÎÙ¿ Â›Û·È ¯ÔÚËÁfi˜ Ù˘ ÛÈÙ·ÚfiÓ·˜, Ù˘ ‚ÈÏ¿Ú·˜ Î·È Ù˘ ·˘ÙÔÎÈÓËÙ¿Ú·˜ ÂÓfi˜ Ê›ÏÔ˘ ÛÔ˘ ÌÂÁ·ÏÔ‰ÈÎËÁfiÚÔ˘ Ô˘ ‰ËÏÒÓÂÈ ‰Ò‰Âη ¯ÈÏÈ¿ÚÈη. ΔÈ ¤ÚÂ ӷ Á›ÓÂÈ; ¶ÚÒÙÔ, ‰ÈÒ¯ÓÂȘ ÙÔ˘˜ Â›ÔÚÎÔ˘˜ ÂÊÔÚÈ·ÎÔ‡˜. ∞ÊÔ‡ ÚÒÙ· Ì·‰‹ÛÂȘ ÙËÓ ÂÚÈÔ˘Û›· ÙÔ˘˜. ⁄ÛÙÂÚ· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›˜ Ó¤Ô ÂÏÂÁÎÙÈÎfi Ì˯·ÓÈÛÌfi. ªÂ ηÏÔÏËڈ̤ÓÔ˘˜ Î·È ·‰È¿ÊıÔÚÔ˘˜. ¶Ò˜; ªÂ οı ÎÂÊ¿ÏÈ ÂÈÎËÚ˘Á̤ÓÔ˘ ÊÔÚÔÊ˘Á¿ ı· ÂÈÛÚ¿ÙÙÂȘ ˆ˜ ÌfiÓÔ˘˜ ·fi ÙÔ ÂÏ¿¯ÈÛÙÔ Ì¤¯ÚÈ ¤ÓÙ ÙÔȘ ÂηÙfi. ∞Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙÔ ÔÛfiÓ. ⁄ÛÙÂÚ· ‰È·ÔÌ‡ÂȘ ‰ËÌÔÛ›ˆ˜ ÙÔ˘˜ ··ÙÂÒÓ˜ Î·È ÙÔ˘˜ ÎÔÚ›Ù˜. ⁄ÛÙÂÚ· Ì·˙‡ÂȘ ηÌÈ¿ ‰ÂηÚÈ¿ ‰ÈÛÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ÂÙËÛ›ˆ˜. ∫·È ‡ÛÙÂÚ· ı· ÛÔ˘ ˆ ÂÁÒ ·Ó Ë ÊÔÚÔ‰È·Ê˘Á‹ ı· ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ı› Ó· ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ÙÔ ÂıÓÈÎfi Ì·˜ ÛÔÚ. Õ·ÓÙ˜ ı· ηÙÔ˘ÚËıÔ‡Ó ¿Óˆ ÙÔ˘˜ Î·È ı· ÌÂÙ·‚ÏËıÔ‡Ó Û ·ÌÓÔ› ÂÓ Ì›· Ó˘ÎÙ›. °È·Ù› ‰ÂÓ ÙÔ Î¿ÓÔ˘Ó; ¶ÚÔÊ·ÓÒ˜ ÁÈ·Ù› Î·È ÔÈ ›‰ÈÔÈ Â›Ó·È ÊÔÚÔÊ˘Á¿‰Â˜. ¶ÚÔÊ·ÓÒ˜ ÁÈ· Ó· ÚÔÛٷهÛÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ÎÔÏÏËÙÔ‡˜ ÙÔ˘˜. ∫·È ÚÔÊ·ÓÒ˜ ÁÈ·Ù› ¤ÙÛÈ ‚ÔχÂÙ·È Ë ÎÔÌÌ·ÙÈ΋ ÂÏ·Ù›· Ë ÂÎÏÂÎÙ‹. ªÂ ·Ï¿ ÏfiÁÈ·, ÔÈ ÔÏÈÙÈÎÔ› Â›Ó·È ËıÈÎÔ› ·˘ÙÔ˘ÚÁÔ› ÂÓfi˜ ÌÂÁÈÛÙÔÙÂÚ¿ÛÙÈÔ˘ ηÎÔ˘ÚÁ‹Ì·ÙÔ˜ Ô˘ ϤÁÂÙ·È ÊÔÚÔÎÏÔ‹. æËʛ۷Ì χÎÔ˘˜ Ó· Ê˘Ï¿Ó ٷ Úfi‚·Ù· Î·È Ó· Ì·˜ ÛÒÛÔ˘Ó ·fi ÙËÓ Î·Ù·ÛÙÚÔÊ‹! ∞fi “Δ√ μ∏ª∞”

∂§.™.

∞˘ÙÔ› ÙÔ ¯·‚¿ ÙÔ˘˜ ∏ μÔ˘Ï‹ ‰ÂÓ ÂÚÈÔÚ›˙ÂÙ·È ÌfiÓÔÓ ÛÙÔ ÓÔÌÔıÂÙÈÎfi Ù˘ ¤ÚÁÔ. Œ¯ÂÈ ÂÂÎÙ·ı› Î·È Û ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi Î·È Ì¿ÏÈÛÙ·, fiˆ˜ ·Ó¤ÊÂÚ Û ÙËÏÂÔÙÈ΋ ÂÎÔÌ‹ Ô Î·ıËÁËÙ‹˜ ÙÔ˘ ¶·ÓÙ›Ԣ £·Ó¿Û˘ ¢È·Ì·ÓÙfiÔ˘ÏÔ˜, ÏËÚÒÓÂÈ ‰Âο‰Â˜ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ¢ÚÒ ÁÈ· ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ·›ıÔ˘Û· ·¤Ó·ÓÙÈ ·fi ÙÔ ÎÙ›ÚÈÔ ÙÔ˘ ∫ÔÈÓÔ‚Ô˘Ï›Ô˘, fiÔ˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ÂÎı¤ÛÂȘ... £· ›ÙÂ, ·˘Ùfi ÌfiÓÔÓ Â›Ó·È ¤Ó· ·fi Ù· ÔÏÏ¿ ¤ÍÔ‰· ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜; ∂‰Ò Û˘Ó¯›˙Ô˘Ó Ó· ΢ÎÏÔÊÔÚÔ‡Ó ‰È¿ÊÔÚÔÈ ÙÔÈÎÔ› ¿Ú¯ÔÓÙ˜ Ì ·˘ÙÔΛÓËÙ· ¿Óˆ ÙˆÓ 2000 ΢‚ÈÎÒÓ, Ì ÙȘ ÔÚÙÔηϛ ÈӷΛ‰Â˜. ∫·È ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ·ÎfiÌË Û˘ÌÌÔÚʈı› Ì ÙËÓ ÂÓÙÔÏ‹ ÙÔ˘ ¶Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡ ÁÈ· ÌÈÎÚÔ‡ ΢‚ÈÛÌÔ‡ Ô¯‹Ì·Ù· Î·È ˘‚ÚȉÈο...

¶·Ó¿ÎÚÈ‚· ªÂÙ¿ ·fi ¤ÓÙ ÔÏfiÎÏËÚ· ¯ÚfiÓÈ· ·Ú·‰fiıËηÓ, ·fi ÙÔÓ ºÔÚ¤· ¢È·¯Â›ÚÈÛ˘ ™ÙÂÚÂÒÓ ∞Ô‚Ï‹ÙˆÓ ÛÙÔ˘˜ ‰‹ÌÔ˘˜, ·ÔÚÚÈÌÌ·ÙÔÊfiÚ· Î·È ¿ÏÏ· Ì˯·Ó‹Ì·Ù·, Ù· ÔÔ›· ›¯·Ó ·ÁÔÚ·ÛÙ› ̤ۈ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ “£ËÛ¤·˜” . ŸÏ· Ù· Ì˯·Ó‹Ì·Ù· Ô˘ ı· ‰È·ÙÂıÔ‡Ó ÛÙÔ˘˜ ‰‹ÌÔ˘˜ -24 ÛÙÔ Û‡ÓÔÏÔ-ÎÔÛÙÔÏÔÁÔ‡ÓÙ·È ÛÙ· 2,5 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ¢ÚÒ. Δ· ÚÒÙ· Ô¯‹Ì·Ù· ·ÚÂÏ‹ÊıËÛ·Ó Î·È Ë ·ÓÙ›‰Ú·ÛË ÙˆÓ ÂȉÈÎÒÓ Ô˘ ı· Ù· ‰È·¯ÂÈÚÈÛÙÔ‡Ó ÛÙÔ˘˜ ‰‹ÌÔ˘˜, ‹Ù·Ó ›‰È·: Δ· ¤ÎÚÈÓ·Ó ·ÎÚÈ‚¿ ÁÈ· ÙȘ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ¤˜ ÙÔ˘˜. ∫ÔÈÓÒ˜, ÂÎÙ›ÌËÛ·Ó fiÙÈ Ù· Ì˯·Ó‹Ì·Ù· ˘ÂÚÎÔÛÙÔÏÔÁ‹ıËÎ·Ó Î·È ÔÈ ·Ó·ÊÔÚ¤˜ ÙÔ˘˜, Â›Ó·È ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ÛÔ‚·Ú¤˜ ÁÈ· Ó· ÂÚ¿ÛÔ˘Ó ··Ú·Ù‹ÚËÙ˜. ΔÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ÎÏ‹ıËÎ·Ó ÔÈ Î¿ÌÂÚ˜ ÁÈ· Ó· ·Ú·‰ÔıÔ‡Ó Ù· Ì˯·Ó‹Ì·Ù· ÛÙÔ˘˜ ‰‹ÌÔ˘˜, ÙÔ ·Ê‹ÓÔ˘Ì ·Û¯ÔÏ›·ÛÙÔ, ÌÈ·˜ Î·È ÁÂÓÈÎÒ˜ ¤¯ÂÈ ¯·ı› Â‰Ò Î·È Î·ÈÚfi ÙÔ Ì¤ÙÚÔ.

¢∏ª√.™.

£‡ÌˆÛ·Ó...

ªÂÙ¿ıÂÛË ΔÔ˘ ¢∏ª∏Δƒ∏ ¢∞¡π∫∞

∂›Ó·È, ηٿ ÙËÓ Ù·ÂÈÓ‹ ÌÔ˘ ¿Ô„Ë, ÙÔ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈÎfiÙÂÚÔ Î·È ÚÔԉ¢ÙÈÎfiÙÂÚÔ ÎÔÌÌ¿ÙÈ Ù˘ ÓÂ˘Ì·ÙÈ΋˜ ‰Ô˘ÏÂÈ¿˜ Ù˘ ÙÔÈ΋˜ ∂ÎÎÏËÛ›·˜. ªÈÏ¿ˆ, ÁÈ· ÙÔ ¤ÚÁÔ Ù˘ ∞η‰ËÌ›·˜ £ÂÔÏÔÁÈÎÒÓ ™Ô˘‰ÒÓ Ô˘ Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ·, ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈÂ›Ù·È Ì¤Û· ÎÈ ¤Íˆ ·fi ÙÔ μfiÏÔ, οو ·fi ÙÔ “ÎÂÚ·Ì›‰È” Ù˘ ªËÙÚfiÔÏ˘ ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜. ∫È ÂÓÒ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ‰Âο‰Â˜ ·ÊÔṲ́˜ ÎÈ ·Èٛ˜, Ô ÎfiÛÌÔ˜ Ù˘ ∂ÎÎÏËÛ›·˜ Ó· οÓÂÈ ÎÚÈÙÈ΋ ÛÙË ªËÙÚfiÔÏË, ÛÙÔ ÛÙfi¯·ÛÙÚÔ ÙÔÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ηÈÚfi Â›Ó·È Ë ∞η‰ËÌ›· £ÂÔÏÔÁÈÎÒÓ ™Ô˘‰ÒÓ. Δ˘¯·›Ô; ¢Â ÓÔÌ›˙ˆ... ∞fi ÙÔ ‚‹Ì· Ù˘ ¤¯Ô˘Ó ·ÎÔ˘ÛÙ›, ̤۷ ·fi Û˘Ó¤‰ÚÈ·, Û˘ÌfiÛÈ·, ÛÂÌÈÓ¿ÚÈ· Î·È ËÌÂÚ›‰Â˜, ÔÈ ϤÔÓ ÂӉȷʤÚÔ˘Û˜ ı¤ÛÂȘ Î·È ·fi„ÂȘ, ·fi ͯˆÚÈÛÙÔ‡˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ ÙÔ˘ Ó‡̷ÙÔ˜ ·fi ÙÔÓ ÙfiÔ Ì·˜ Î·È fi¯È ÌfiÓÔÓ, ÁÈ· ÙË ıÂÔÏÔÁ›· Î·È ÙË Û¯¤ÛË Ù˘ Ì ÙÔ Û‡Á¯ÚÔÓÔ Á›ÁÓÂÛı·È. ∞fi ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ Î·È ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›·, ˆ˜ ÙÔ ¯ÒÚÔ Ù˘ È·ÙÚÈ΋˜ Î·È ÙȘ οı ›‰Ô˘˜ ÚÔÎÏ‹ÛÂȘ. ªfiÏȘ ÙËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË Â‚‰ÔÌ¿‰· ›¯·Ì ÛÙÔ μfiÏÔ ¢ÈÂıÓ¤˜ ™˘Ó¤‰ÚÈÔ Ù˘ ∞η‰ËÌ›·˜ ÁÈ· ÙË ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÈ΋ ›ÛÙË ÛÙËÓ ¶·Ï·ÈÛÙ›ÓË Î·È ÙË ª¤ÛË ∞Ó·ÙÔÏ‹, ÙËÓ ÔÚıfi‰ÔÍË Î·È ÙËÓ ÔÈÎÔ˘ÌÂÓÈ΋ ÚÔÔÙÈ΋ Ù˘. ªÔÚԇ̠ӷ ηٷϿ‚Ô˘ÌÂ, Ôχ ηϿ Ì¿ÏÈÛÙ·, ÁÈ·Ù› ·fi ‰È¿ÊÔÚ˜ Ï¢ڤ˜ Î·È Ì ‰ÚÈ̇ÙËÙ· ÔÏ˘‚fiÏÔ˘, ¯Ù˘È¤Ù·È Ë ∞η‰ËÌ›· £ÂÔÏÔÁÈÎÒÓ ™Ô˘‰ÒÓ. ∞Ó ¤¯ÂÈ Î¿ÙÈ Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ Ó· ÂÈ Ë ÙÔÈ΋ ∂ÎÎÏËÛ›·, ÌfiÓÔ Ì¤Û· ·fi ÙÈ ‰ÈÎfi Ù˘ “¯ˆÓ›” ÙÔ Î¿ÓÂÈ. ∫·È fi,ÙÈ Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ Â›Ó·È ÁÓˆÛÙfi, ˆ˜ ı· ‚¿ÏÏÂÙ·È ·fi ÙÔ ·ÏÈfi Î·È ÍÂÂÚ·Ṳ̂ÓÔ. ∞Á¿ÓÙ· ÏÔÈfiÓ, ÛÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ô˘ ‰Ô˘ÏÂ‡Ô˘Ó ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ·.

°È· Û‹ÌÂÚ· ›¯Â ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÙ› ÙÔ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ª·ÁÓËÛ›·˜, ·ÏÏ¿ ÌÂÙ¿ ·fi ·›ÙËÛË ÙÔ˘ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ Ù˘ ÂÏ¿ÛÛÔÓÔ˜ ÌÂÈÔ„ËÊ›·˜ Î. ∫ÒÛÙ· ¶Ô˘Ï¿ÎË ÌÂٷ٤ıËΠÁÈ· ·‡ÚÈÔ. “∏̤ڷ ÁÂÓÈ΋˜ ·ÂÚÁ›·˜ Î·È ‰ÂÓ ÛΤÊÙËηÓ, ˆ˜ ‰ÂÓ ÌÔÚԇ̠ӷ ·Ó·ÁοÛÔ˘Ì ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ Ó· ‰Ô˘Ï¤„Ô˘Ó ÁÈ· ÙË Û˘Ó‰ڛ·ÛË” , ›Â Ô ›‰ÈÔ˜. ΔÔ ÚÔ‰ÚÂ›Ô ¤Î·Ó ‰ÂÎÙfi ÙÔ ·›ÙËÌ· ÁÈ· ÙË ÌÂÙ¿ıÂÛË Ù˘ Û˘Ó‰ڛ·Û˘, ¯ˆÚ›˜ ·ÓÙÈÚÚ‹ÛÂȘ.

“¢ÂÓ ı· Ì·˜ ˘ԉ›ÍÂÙ ÙÈ ı· οÓÔ˘Ì” , ‹Ù·Ó Ë ·ÓÙ›‰Ú·ÛË ·ÓÙȉËÌ¿Ú¯ˆÓ ÛÙËÓ ¤Î‰ÔÛË ÂÈÛÙÔÏ‹˜ Ù˘ ‰ËÌÔÙÈ΋˜ ÎÔÈÓfiÙËÙ·˜ μfiÏÔ˘, Ë ÔÔ›· ÂͤÊÚ·˙ ÙËÓ ¿Ô„Ë fiÙÈ ‰ÂÓ ·Ú¿ÁÂÙ·È ¤ÚÁÔ ÛÙÔ˘˜ ÙÔÌ›˜ Ù˘ ηıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ·˜. Δ· ̤ÏË Ù˘ ‰ËÌÔÙÈ΋˜ ÎÔÈÓfiÙËÙ·˜, ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· ÌËÓ ‰ËÌÔÛÈÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó ÙȘ ·fi„ÂȘ ÙÔ˘˜, ·ÏÏ¿ ÙÔ ¤Ú·Í·Ó ÁÈ·Ù› ÔÈ ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯ÔÈ Â›Ó·È ¿Ê·ÓÙÔÈ Î·È ‰ÂÓ ·ÊÔ˘ÁÎÚ¿˙ÔÓÙ·È Ù· ÌËӇ̷ٷ ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›·˜ ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ Ô˘ ÙÔ˘˜ ÌÂÙ¤ÊÂÚ·Ó. ∞ÏÒ˜, ÙÔ˘˜ ·ÁÓÔÔ‡Ó Î·È ÙÔ˘˜ ·ÔʇÁÔ˘Ó. ∫¿ÔÈÔÈ fï˜ “„‹ÏˆÛ·Ó” , ‰˘Û·ÚÂÛÙ‹ıËÎ·Ó ·fi ÙËÓ ‰ËÌÔÛÈÔÔ›ËÛË Ù˘ ÂÈÛÙÔÏ‹˜ Î·È ‰‹ÏˆÛ·Ó fiÙÈ ‰ÂÓ ·Ó¤¯ÔÓÙ·È ˘ԉ›ÍÂȘ, ·ÚfiÙÈ Ë ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘˜ ÛÙÔÓ ‰‹ÌÔ ÎÈÓÂ›Ù·È ÛÙ· fiÚÈ· Ù˘ ·ÚÁÔÌÈÛı›·˜.

∫∞Δ. Δ∞™.

∫∞Δ. Δ∞™.

“•Âۿψ۷Ӕ ΔÔ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ™˘Ó‰ÚÈ¿˙ÂÈ ·‡ÚÈÔ ¶¤ÌÙË ÛÙȘ 12 ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ÙÔ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ £ÂÛÛ·Ï›·˜. ΔÔ ÈÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ı¤Ì· ÁÈ· ÙËÓ ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋ ÂÓfiÙËÙ· ª·ÁÓËÛ›·˜- μÔÚ›ˆÓ ™ÔÚ¿‰ˆÓ, ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙËÓ ÂÙ·ÈÚ›· Ù˘ ÚÒËÓ ¡Ô̷گȷ΋˜ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜, ÙËÓ ÁÓˆÛÙ‹ ∫∂∫∞¡∂ª. ∂›Ó·È ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi fiÙÈ, ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· Ù˘ ›‰È·˜ Ë̤ڷ˜ Û˘Ó‰ÚÈ¿˙ÂÈ Î·È Ë °ÂÓÈ΋ ™˘Ó¤Ï¢ÛË ÙˆÓ ÌÂÙfi¯ˆÓ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜, ÁÈ· Ó· ·ÔÊ·Û›ÛÂÈ ÁÈ· ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜. ™ÙËÓ ›‰È· Û˘Ó‰ڛ·ÛË ı· οÓÔ˘Ó ÂÌÊ¿ÓÈÛË, Ì ÙË Ó¤· ȉÈfiÙËÙ¿ ÙÔ˘˜ Î·È ÔÈ ÙÚÂȘ ıÂÌ·ÙÈÎÔ› ·ÓÙÈÂÚÈÊÂÚÂȿگ˜ Ô˘, ÌÂÙ¿ ÙËÓ 1Ë πÔ˘Ï›Ô˘, ı· ¤¯Ô˘Ó ¤Ó· ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ¤ÚÁÔ Ó· ˘ÏÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó, Ô˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È ¿ÏÏÔ ·fi ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ∂™¶∞. £. ∫. μ.

ΔÈ ı· Á›ÓÂÈ ÂÈÙ¤ÏÔ˘˜ Ì ÙȘ ÙÚ¿Â˙˜; £· ÙȘ Ì·˙¤„ÂÈ Î·Ó¤Ó·˜; ∏ ηٿÛÙ·ÛË ¤¯ÂÈ ·Ú·Á›ÓÂÈ. √È ÂÈÛÚ·ÎÙÈΤ˜ ÂÙ·ÈÚ›˜ Ô˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó Î¿Ùˆ ·fi ÙȘ Ô‰ËÁ›Â˜ ÙˆÓ ÙÚ·Â˙ÒÓ ¤¯Ô˘Ó ÛÙËÓ Î˘ÚÈÔÏÂÍ›· “ÍÂÛ·ÏÒÛÂÈ” . ΔËÏÂʈÓÔ‡Ó fi,ÙÈ ÒÚ· Ó· Â›Ó·È Û ÔÊÂÈϤÙ˜, ·ÎfiÌË Î·È ÁÈ· ÌÈÎÚÔÔÛ¿. ∫·È fiÙ·Ó Ï¤Ì ÌÈÎÚÔÔÛ¿, ·ÎfiÌË Î·È ÁÈ· ‰fiÛË ÈÛÙˆÙÈ΋˜ οÚÙ·˜ 30 ‹ 40 ¢ÚÒ, ÌfiÏȘ ÂÌÊ·Ó›ÛÂÈ Î·ı˘ÛÙ¤ÚËÛË ÏËڈ̋˜. Δ. ∫.


∞fi„ÂȘ 4

Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 29 π√À¡π√À 2011

ΔÔ ‚‹Ì· ÙÔ˘ ÔÏ›ÙË [∂¶π™Δ√§∂™, ∂¶π™∏ª∞¡™∂π™, ™Ã√§π∞]

∞ÓËÛ˘¯›· Î·È ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌÔ› ÁÈ· ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ Ù˘ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜ √ Î. ∞. ¶··ı·Ó·Û›Ô˘ ÁÚ¿ÊÂÈ:

“¶ÂÚÓÒÓÙ·˜, Ù˘¯·›· ¤Íˆ ·fi ÙÔ ÎÙ›ÚÈÔ Ù˘ ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋˜ ¢/ÓÛ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÙÔ ÚˆÈÓfi Ù˘ ÂÚ·Ṳ̂Ó˘ ΔÚ›Ù˘ 21˘ πÔ˘Ó›Ô˘ ·Ó¿ÌÂÛ· ·fi ¤Ó· Û˘ÁÎÂÓÙڈ̤ÓÔ Ï‹ıÔ˜ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÒÓ ˘·ÏϋψÓ, οÔÈÔ˜, ¿ÁÓˆÛÙÔ˜ Û ̤ӷ ·’ ·˘ÙÔ‡˜, ÌÔ˘ ¤‰ˆÛ ¤Ó· ¤ÓÙ˘Ô ÌÈ·˜ ·ÓÔÈÎÙ‹˜ ÂÈÛÙÔÏ‹˜ Ù˘ ŒÓˆÛ˘ ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÒÓ À·ÏÏ‹ÏˆÓ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î·È Ì ·Ú·Î¿ÏÂÛ ӷ ÙÔ ‰È·‚¿Ûˆ. ¢È¿‚·Û· ÙÔ ¤ÓÙ˘Ô ·˘Ùfi Î·È ÔÌÔÏÔÁÒ fiÙÈ ÌÔ˘ ¤Î·Ó ÌÂÁ¿ÏË ÂÓÙ‡ˆÛË ÙÔ ÂÚȯfiÌÂÓfi ÙÔ˘. ∫·È ÙÔ‡ÙÔ, ÁÈ·Ù› Ì οı ÂÈÏÈÎÚ›ÓÂÈ· ÂͤÊÚ·˙ ÈÎÚ¤˜ ·Ï‹ıÂȘ ÁÈ· ÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ ηٿÛÙ·ÛË Ù˘ ·ÙÚ›‰·˜ Ì·˜ Ô˘ fiÏÔÈ Ì·˜ ‚ÈÒÓÔ˘Ì ۋÌÂÚ·, Ì ¤Î‰ËÏË ·ÏÏ¿ Î·È Â‡ÏÔÁË ÙËÓ ·ÓËÛ˘¯›· ÁÈ· ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ Î·È ÙȘ ‰˘ÛÔ›ˆÓ˜ ÚÔÔÙÈΤ˜ ÁÈ· ÙËÓ ∂ÏÏËÓÈ΋ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·, fiˆ˜ ·˘Ù¤˜ ‰È·ÁÚ¿ÊÔÓÙ·È Û‹ÌÂÚ·, ÂÍ·ÈÙ›·˜ Ù˘ ¤ÏÏÂȄ˘ ÂӉȷʤÚÔÓÙÔ˜ Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ ËÁÂÛ›·˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ÁÈ· ÙËÓ Â›Ï˘ÛË ÙˆÓ ÔÏÏ·ÏÒÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ ÙÔ ™ÒÌ· ÙˆÓ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÒÓ, ÙÔ ÔÔ›Ô ¯Ú‹˙ÂÈ ÔÌÔÏÔÁÔ˘Ì¤Óˆ˜ ȉȷ›ÙÂÚ˘ ÚÔÛÔ¯‹˜ Î·È ÚÔÛÙ·Û›·˜ ·fi Ù· ÎÚ¿ÙÔ˜. ∫·È Â›Ó·È ·Ï‹ıÂÈ· ·Ó·ÌÊÈÛ‚‹ÙËÙÔ ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜, fiÙÈ Ë ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›· ·ÔÙÂÏÔ‡Û ·Ó¤Î·ıÂÓ ÁÈ· ÙÔÓ ÙfiÔ Î·È ÙÔÓ ¯ÒÚÔ Î·È È‰È·›ÙÂÚ· Û‹ÌÂÚ·, ˘fi ÙȘ ·ÚÔ‡Û˜ Û˘Óı‹Î˜ Î·È ÙËÓ ·‚‚·ÈfiÙËÙ· ÙÔ˘ ̤ÏÏÔÓÙÔ˜, ÙÔ ÌÔÓ·‰ÈÎfi ÛÙ‹ÚÈÁÌ· ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ Î·È ¯ˆÚ›˜ ÙËÓ ÂÓÂÚÁfi ·ÚÔ˘Û›· Ù˘ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ Ô‡Ù ÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ ·ÏÏ¿ Ô‡ÙÂ Î·È ÙÔ ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈÎfi ÔÏ›ÙÂ˘Ì·, Ô‡Ù ·ÎfiÌ· Î·È ÔÈ ıÂÛÌÔ› Ù˘ ¯ÒÚ·˜. °È·Ù› ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ ÔÙ¤ Ó· ͯӿÌ fiÙÈ Î·Ù·Ï‡ÂÙ·È Î¿ı ¤ÓÓÔÈ· ÎÚ¿ÙÔ˘˜, ·ÏÏ¿ Î·È ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈÎÒÓ ıÂÛÌÒÓ, fiÙ·Ó ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÔÈ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ ·fi Ù· ηı’ ‡ÏËÓ ·ÚÌfi‰È· ÂΛӷ ÎÚ·ÙÈο fiÚÁ·Ó· ÛÙ· ÔÔ›· ÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ ¤¯ÂÈ ‰È·ÈÛÙ¢ı› ÙËÓ Ù‹ÚËÛË Ù˘ ٿ͈˜, ÙËÓ ·ÔÙÚÔ‹ ·Ú·ÓfiÌˆÓ ÂÓÂÚÁÂÈÒÓ Î·È Î·Ù·ÛÙ¿ÛˆÓ, ÙËÓ Â˘Ù·Í›· Î·È Â˘ÓÔÌ›· ÙÔ˘ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ Î·È È‰ÈˆÙÈÎÔ‡ ‚›Ô˘ ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ Ù˘ ¯ÒÚ·˜. ∫·È ˆ˜ ÌÔÚÔ‡Ó ¿Ú·Á ӷ ÂÈÙ¢¯ıÔ‡Ó Ù· ·ÓˆÙ¤Úˆ ·Á·ı¿, fiÙ·Ó Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ ÂÚÈÎfiÙÔÓÙ·È ÔÈ ··Ú·›ÙËÙ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈΤ˜ ‰·¿Ó˜ Ù˘ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜, fiÙ·Ó ÌÂÈÒÓÂÙ·È ÛËÌ·ÓÙÈο Ë ÌÈÛıÔ‰ÔÛ›· ÙˆÓ ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÒÓ, fiÙ·Ó ‰ÂÓ Û˘ÓÙËÚ›ٷÈ, ·ÏÏ¿ Î·È ‰ÂÓ ·Ó·ÓÂÒÓÂÙ·È Ù¯ÓÔÏÔÁÈÎfi˜ ÂÍÔÏÈÛÌfi˜ ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ Ù˘, fiÙ·Ó ‰ÂÓ ·Ó·ÏËÚÒÓÔÓÙ·È ÔÈ ı¤ÛÂȘ ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÒÓ Ô˘ ·Ô¯ˆÚÔ‡Ó ÏfiÁˆ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰ÔÙ‹Ûˆ˜, fiÙ·Ó ÎÏ›ÓÔ˘Ó Ù· ··Ú·›ÙËÙ· Î·È ·Ó·Áη›· ·ÛÙ˘ÓÔÌÈο ÙÌ‹Ì·Ù· Û fiÏÂȘ Î·È ¯ˆÚÈ¿ Î·È ÔÈ Ôϛ٘ ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó ¤ÚÌ·ÈÔÈ ÛÙË ‰È·Ú·Á‹ Î·È ÙËÓ ÂÁÎÏËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·; ø˜ fiÙÂ, ˘fi ÙȘ Û˘Óı‹Î˜ ·˘Ù¤˜, ı· ÌÔÚ› Ë ∂ÏÏËÓÈ΋ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›· Ó· ·ÓÙ·ÔÎÚ›ÓÂÙ·È ÛÙË ıÂÛÌÈ΋ ·ÔÛÙÔÏ‹ Ù˘ Î·È ı· Â›Ó·È Û ı¤ÛË Ó· ÚÔÛٷهÂÈ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈο ÙÔ˘˜ Ôϛ٘ ·fi ÙËÓ ÂÁÎÏËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· Û ÌÈ· ÂÚ›Ô‰Ô Ì¿ÏÈÛÙ· Ô˘ ¤¯ÂÈ ˆ˜ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi ÙËÓ ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ·‡ÍËÛË Ù˘ ·Ú·ÓÔÌ›·˜, Ù˘ ·Ó·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜, Ù˘ ÂÁÎÏËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜ Î·È Ù˘ ηÎÔÔÈÔ‡ ÚˆÙfiÁÓˆÚ˘ ‰Ú¿Ûˆ˜ ÙˆÓ Î¿ı ÌÔÚÊ‹˜ Î·È Â›‰Ô˘˜ ηÎÔÔÈÒÓ, ·ÏÏÔ‰·ÒÓ Î·È Ë̉·ÒÓ, Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔ˘Ó ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· ·Ó¤ÏÂÁÎÙ˘ ‰Ú¿Û˘ Û’ ¤Ó· ‰ÂÈÓÔ·ıÔ‡ÓÙ· ηٿ Ù· ¿ÏÏ· ÂÏÏ·‰ÈÎfi ¯ÒÚÔ; ¢›Î·ÈË ÏÔÈfiÓ Â›Ó·È Î·È Ë ‰È·Ù˘Ô‡ÌÂÓË ÛÙÔ ¤ÓÙ˘Ô Ù˘ ŒÓˆÛ˘ ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÒÓ À·ÏÏ‹ÏˆÓ ¡. ª·ÁÓËÛ›·˜ Ë ÚÔ‚·ÏÏfiÌÂÓË ·Á·Ó¿ÎÙËÛË ÙˆÓ ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÒÓ ÁÈ· ÙËÓ ÂÚÈıˆÚÈÔÔ›ËÛË Î·È ÙËÓ ·Ú·ÙËÚÔ‡ÌÂÓË ¤ÏÏÂÈ„Ë Î¿ı ÂӉȷʤÚÔÓÙÔ˜ Ù˘ ÔÏÈÙ›·˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ‡˜ ·ÏÏ¿ Î·È Ù˘ ·fiÏ˘Ù· ‰ÈηÈÔÏÔÁË̤Ó˘ ·ÓËÛ˘¯›·˜ ÙÔ˘˜, Ô˘ ÙfiÛÔ ¤ÓÙÔÓ· ‰È·Ù˘ÒÓÂÙ·È ÛÙÔ ¤ÓÙ˘Ô ÁÈ· ÙËÓ ·‚‚·ÈfiÙËÙ· ÙÔ˘ ̤ÏÏÔÓÙÔ˜ Ù˘ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜. ∂Ófi˜ ̤ÏÏÔÓÙÔ˜, Ô˘

æ‹ÊÔ ‹ „fiÊÔ ÛÙÔ ÌÂÛÔÚfiıÂÛÌÔ √ Î. ∞Ϥ͢ ∫·Ú·ÁˆÚÁ›Ô˘ ÁÚ¿ÊÂÈ:

“∏ ∂˘Úˆ·˚΋ Ì˯·Ó‹ ·˘Ù‹ ÙË ÊÔÚ¿ Â›Ó·È ‚È·ÛÙÈ΋. ¢ÂÓ ÎÔÈÙ¿ÂÈ ¿ÚÚ˘ıÌ· ÚÔÏfiÁÈ· Ï·¯·ÓÈ·Ṳ̂ӷ Û ÌÈ· ÂÏÏËÓÈ΋ ‚Ô˘Ï‹ Ô˘ Á¤ÌÈÛ ÙÚÈ˙fiÓÈ· Ô˘ Ûο‚Ô˘Ó ÁÔÚÁ¿ ̤۷ ÛÙË Ó‡¯Ù· ‰ÚfiÌÔ˘˜ ÁÈ· ÙË ¯ÚÂÔÎÔ›·. ™’ ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ ÎÏÂÈÛÙfi ÙfiÔ Ô˘ ÙÔÓ ÎÏ›ÓÔ˘Ó ÔÈ ‰˘Ô Ì·‡Ú˜ ™˘ÌÏËÁ¿‰Â˜ ÙÔ˘ ÂÏÏ›ÌÌ·ÙÔ˜ Î·È ÙÔ˘ ¯Ú¤Ô˘˜, Ù· ‰ÈÏ‹ÌÌ·Ù· Ô˘ Ù›ıÂÓÙ·È ‰È·ÚÎÒ˜ Û’ fiÏÔ˘˜ Ì·˜, Â›Ó·È ·‰›ÛÙ·ÎÙ· Î·È ÔÓÔ‡Ó: ªÚÔ˜ ÁÎÚÂÌfi˜ Î·È ›Ûˆ ڤ̷, ÌÚÔ˜ ÎÏ·˘ıÌfi˜ Î·È ›Ûˆ Á¤ÚÌ· Û ÌÈ· ·ÎfiÌË Ù·Ï¿ÓÙˆÛË Ù˘ „˘¯ˆÙÈ΋˜ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÎÔÈÓˆÓ›·˜ Ù˘ ηıËψ̤Ó˘ ÛÙË ‰ÈÏ‹ ‰¤ÛÌ¢ÛË ÙÔ˘ ·ÒÙÂÚÔ˘ ÁÔËÙ¢ÙÈÎÔ‡ ÌÂÁ·Ï›Ԣ ÙÔ˘ ηْ ÂÍÔ¯‹Ó ‰ÈÏ‹ÌÌ·ÙÔ˜: ∂Ï¢ıÂÚ›· ‹ ı¿Ó·ÙÔ˜. √È Ï·Ù›˜ ¤¯Ô˘Ó ‰˘ÛÙ˘¯Ò˜ ÁÂÌ›ÛÂÈ ·fi ¶··ÊϤÛÛ˜ Ô˘ Â›Ó·È ¤ÙÔÈÌÔÈ Ó· ı˘ÛÈ·ÛÙÔ‡Ó, ÂÓÒ Í¤ÚÔ˘Ó fï˜ ÙËÓ Î·Ù¿ÏËÍË Ù˘ Ó·˘Ì·¯›·˜ ÙÔ˘ ¡·‚·Ú›ÓÔ˘. Δ˙¿Ì· Ì¿ÁΘ Î·È Ù˙¿Ì· Ì·ÁÎȤ˜ Û˘ÓÙÔÓÈṲ̂Ó˜ Ì ÙȘ ÙËÏÂÂÚÛfiÓ˜ Ô˘ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ˘„ÒÛÔ˘Ó ÙËÓ ·ÎÚÔ·Ì·ÙÈÎfiÙËÙ¿ ÙÔ˘˜ Ì˘ÍÔÎÏ·›ÁÔÓÙ·˜ Î·È ÛÙËÓ ÂÚÈÎÔ‹ ÙˆÓ ‰··ÓÒÓ Î·È ÛÙËÓ ·‡ÍËÛË ÙˆÓ ÊfiÚˆÓ, Ô˘ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ‰›ÓÔ˘Ó Û˘Ì‚Ô˘Ï¤˜ ÔÚı‹˜ ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈ΋˜ Î·È ÔÏÈÙÈ΋˜ ‰È·Î˘‚¤ÚÓËÛ˘ ·fi Ù· Ì·Á·˙È¿ ÙÔ˘˜ Ô˘ ¿Ó ÁÈ· ÙÒ¯Â˘ÛË ÂÓÒ ÁÈ· ¯ÚfiÓÈ· ÂÈÛÊÔÚÔ-ÊÔÚԉȤÊ¢Á·Ó! ∞ı‹Ó· , ·Î˘‚¤ÚÓËÙË ÔÏÈÙ›·, ∞ı‹Ó·, ÔÏÈÙ›· ÙˆÓ ÚÔÛÊ·ÁÈÒÓ, ÙˆÓ ÚÔÛʇÁˆÓ, Ù˘ Ì¿˙·˜ Î·È Ù˘ Ì¿Û·˜. ∫·È ÙÒÚ· Ù˘ Ì¿˙·˜ Î·È ÈÛÙÔÚ›·˜. ªÈ·˜ Ì¿˙·˜ Ô˘ Ï·ÙÂÈ¿˙ÂÈ ÚÔ˜ ¿ÁÚ·Ó ÙÔ˘ ÌˉÂÓfi˜ ·Á·Ó·ÎÙÒÓÙ·˜ Î·È Û˘Ú›˙ÔÓÙ·˜ ÙÔÓ ›‰ÈÔ ÏfiÁÔ ÌÂډ‡ÔÓÙ·˜ ÙÔ Ú˯fi Î·È ÙÔ ÂÈÊ·ÈÓfiÌÂÓÔ Ì ÙÔ ‚¿ıÔ˜ ÙÔ ·ÚÔṲ̂ÙÚËÙÔ Î·È ÙÔ ÂÊÈ·ÏÙÈÎfi .ªÈ·˜ Ì¿˙·˜ Ô˘ ÂÚˆÙ‡ÂÙ·È ÙÔ ·ÓÙÈÌÓËÌÔÓÈ·Îfi ¿ıÔ˜, ÙËÓ Ô˘ÙÔ›·, ÙËÓ ÔÊı·ÏÌ·¿ÙË, ÙË ·ÓÙÈÌÓËÌÔÓȷ΋ ÊÂÓ¿ÎË, ÏËÛÌÔÓÒÓÙ·˜ ÙÔ Ìˉ¤Ó ¿Á·Ó: ¢ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ·ÂÈÊÔÚ›· ¯ˆÚ›˜ ‰›Î·ÈË ÂÊÔÚ›·. ¢ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Â˘ÊÔÚ›· Ô˘ Ó· ‚Á¿˙ÂÈ Ë ÂÊÔÚ›·, ÛÙË ÂÚ›ÙˆÛ‹ Ì·˜ fï˜ , ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ¿ÏÏÔ˜ ‰ÚfiÌÔ˜. ŸÔÈÔ˜ ÈÛÙ‡ÂÈ fiÙÈ Ë ¯ÚÂÔÎÔ›· Â›Ó·È ÚÔÙÈÌfiÙÂÚË ‹ fiÙÈ ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Â›Ó·È ÌÈ· ·ÚÙ›‰· fiÎÂÚ, Ì¿ÏÏÔÓ ‰ÂÓ Î·Ù·Ï·‚·›ÓÂÈ ÙÈ ÛËÌ·›ÓÂÈ ¯ÚÂÔÎÔ›· ‹ Â›Ó·È ÏÔ˘ÙÔÎÚ¿Ù˘ ÎÈ ¤¯ÂÈ ‚Á¿ÏÂÈ Ù· ¢ÚÒ ÙÔ˘ ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË ‹ ÙÔ Ï¤ÂÈ ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· Ê·ÓÙ·ÛÙ› fiÙÈ ‰ÂÓ ı· ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÏÂÊÙ¿ ÁÈ· ÌÈÛıÔ‡˜ Î·È Û˘ÓÙ¿ÍÂȘ, ÓÔÌ›˙ÔÓÙ·˜ fiÙÈ ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· Û΢ˆÚ›· ÙÔ˘ ÌÂÁ¿ÏÔ˘ ÙÚ·Â˙ÈÎÔ‡ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘. ŸÔÈÔ˜ ÓÔÌ›˙ÂÈ fiÙÈ ÂÓÒÈÔÓ ÙÔ˘ Û˘ÛÙËÌÈÎÔ‡ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘, ÔÈ Â˘Úˆ·›ÔÈ ı· Ì·˜ Ù· ÛÚÒÍÔ˘Ó ԇو˜ ‹ ¿Ïψ˜, ÁÈ·Ù› ÊÔ‚Ô‡ÓÙ·È ÌË Á›ÓÂÈ Ù˘ §›Ì·Ó ªÚfi‰ÂÚ˜, Ì¿ÏÏÔÓ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Î·Ù·Ï¿‚ÂÈ fiÙÈ Ë ∂ÏÏ¿‰· Â›Ó·È ·ÌÂÏËÙ¤· ÔÛfiÙËÙ· ÛÙËÓ ∂˘Úˆ·˚΋ ÔÈÎÔÓÔÌ›· (2,5%) Î·È fiÙÈ Û ¤Ó· ÌÂÁ¿ÏÔ ‚·ıÌfi ÔÈ ·ÁÔÚ¤˜ Î·È Ù· ·Ó·Ù˘Á̤ӷ ÎÚ¿ÙË ¤Ì·ı·Ó Ó· ÂϤÁ¯Ô˘Ó ÙȘ ˙ËÌȤ˜ ·fi Ù¤ÙÔȘ ¯ÚÂÔÎÔ›Â˜. ¢ÂÓ ¯ˆÚ¿Ó È· Ì·Úԇʘ ÙÔ˘ Ù‡Ô˘: º¤ÚÙ ÙËÓ ÙÚfiÈη (ª·Ú›Ó·) Ó· ÙË ÛΛۈ! ∂›Ó·È ηÈÚfi˜ Ó· ηٷϿ‚Ô˘Ì fiÙÈ Ù· ȉ·ÓÈο ‰ÂÓ Û˘ÓÙËÚÔ‡ÓÙ·È Ì ‰·ÓÂÈο” .

Û˘Ó¿‰ÂÈ ·ÏÏ¿ Î·È Û˘ÌÔÚ‡ÂÙ·È Ì ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ ·˘Ù‹˜ Ù˘ ›‰È·˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Î·È ÙÔ˘ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ ÈÛÙÔ‡ Ù˘, ·Ó ‰ÂÓ ÏËÊıÔ‡Ó Ù· ··Ú·›ÙËÙ· ÂΛӷ ̤ÙÚ·, Ô˘ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ¿ÏψÛÙÂ Î·È ˘Ô¯Ú¤ˆÛË Ù˘ ÔÏÈÙ›·˜, Ù· ÔÔ›· ı· ‰È·ÛÊ·Ï›˙Ô˘Ó ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ Ù˘ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜ Î·È Ù˘ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈ΋˜ ˆ˜ ÎÚ·ÙÈ΋˜ ˘ËÚÂÛ›·˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ Ù˘ ‰È· ÙËÓ ‰È·Ê‡Ï·ÍË ÙˆÓ ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈÎÒÓ ıÂÛÌÒÓ, Ù˘ ٿ͈˜ Î·È ÙÔ˘ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ ‚›Ô˘ Ù˘ ·ÙÚ›‰Ô˜ Ì·˜. ∞˜ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó ÔÈ ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ›, fiÙÈ ÂÌ›˜ ÔÈ Ôϛ٘ Û˘ÌÌÂÚÈ˙fiÌ·ÛÙ ·fiÏ˘Ù· Ù· fiÛ· ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ÛÙÔ ÁÚ·Ùfi ÙÔ˘˜ ¤ÓÙ˘Ô Î·È fiÙÈ ı· ›̷ÛÙ ÎÔÓÙ¿ ÙÔ˘˜, ˙ÒÓÙ·˜ ÙȘ ›‰È˜ ·ÁˆÓ›Â˜ ÙÔ˘˜, ÙÔ˘˜ ·˘ÙÔ‡˜ ‰È· ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌÔ‡˜ ÙÔ˘˜ Î·È fiÙÈ ÛÙËÚ›˙Ô˘ÌÂ Î·È ı· ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ì ӷ ÛÙËÚ›˙Ô˘Ì ÙȘ Ú·ÁÌ·ÙÔÏÔÁÈΤ˜ Î·È ÓfiÌÈ̘ ‰ÈÂΉÈ΋ÛÂȘ ÙÔ˘˜ ÌÈÛıÔÏÔÁÈΤ˜, ˘ËÚÂÛȷΤ˜ Î.Ï. ÛÙË ‰‡ÛÎÔÏË ÂÚ›Ô‰Ô Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ Ë ¯ÒÚ· Ì·˜. ∫·È ÙÔ‡ÙÔ, ÁÈ·Ù›, ÂÎÙfi˜ ÙˆÓ ¿ÏψÓ, fiÏÔÈ Ì·˜ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ì fiÙÈ Ë ·Ó·ÛÊ¿ÏÂÈ· Ù˘ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜ ÌÈ·˜ ¯ÒÚ·˜, ÛËÌ·ÙÔ‰ÔÙ› ¿ÌÂÛ· Î·È ÙËÓ ·Ó·ÛÊ¿ÏÂÈ· ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ Ù˘ Û fiϘ ÙȘ ÂÎÊÚ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ‰ËÌfiÛÈÔ˘, ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ Î·È È‰ÈˆÙÈÎÔ‡ ‚›Ô˘ ÙÔ˘˜ ÛÙÔÓ ÙfiÔ fiÔ˘ ˙Ô˘Ó, ηÙÔÈÎÔ‡Ó Î·È ÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È” .

ÕÛ¯ËÌË ÂÌÂÈÚ›· √ Î. ¢ËÌ. ™Ù·ıfiÔ˘ÏÔ˜ ÁÚ¿ÊÂÈ:

“ŸÙ·Ó ηıfiÌ·ÛÙ ӷ Ê¿Ì Û ¤Ó· ηٿÛÙËÌ·, ı¤ÏÔ˘Ì ӷ ËÚÂÌ‹ÛÔ˘ÌÂ, Ó· ·ÔÏ·‡ÛÔ˘Ì ÙÔ Ê·ÁËÙfi Ì·˜ Î·È Ó· ÌËÓ Ì·˜ ·Ó‚› Ë ›ÂÛË. ŒÙÛÈ ÏÔÈfiÓ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ÙÔ˘ ™·‚‚¿ÙÔ˘ 25 πÔ˘Ó›Ô˘ ηı›Û·Ì Ì ·Ú¤· ÁÈ· Ê·ÁËÙfi Û ·Ú·Ïȷ΋ Ù·‚¤ÚÓ· ÙÔ˘ ∞Ó·ÙÔÏÈÎÔ‡ ¶ËÏ›Ô˘. •·ÊÓÈο ÓÔÈÒÛ·Ì ÙÚfiÌÔ Î·È ·Ë‰›· ‚ϤÔÓÙ·˜ ¤Ó·Ó ·ÚÎÂÙ¿ ÌÂÁ¿ÏÔ Û·ÏÔ Ó· ÂÚÓ¿ÂÈ ÂχıÂÚÔ˜ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙ· ÙÚ·Â˙¿ÎÈ·. ∞̤ۈ˜ ηϤ۷Ì ÙÔÓ È‰ÈÔÎÙ‹ÙË ÙÔ˘ ηٷÛÙ‹Ì·ÙÔ˜, ˆ˜ ˘‡ı˘ÓÔ, Î·È ÙÔ˘ ˙ËÙ‹Û·Ì ӷ ·ÔÌ·ÎÚ‡ÓÂÈ ÙÔ ÛÎ˘Ï›, ı˘Ì›-

˙ÔÓÙ·˜ ÙÔ˘ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· fiÙÈ Ô ¡fiÌÔ˜ ··ÁÔÚ‡ÂÈ ÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô Î·È ÙËÓ ·Ú·ÌÔÓ‹ ηÙÔÈÎȉ›ˆÓ ˙ÒˆÓ Û ηٷÛÙ‹Ì·Ù· ˆÏ‹Ûˆ˜ ÙÚÔÊ›ÌˆÓ Î·È ÔÙÒÓ. ™›ÁÔ˘Ú· ·˘Ùfi Ô˘ ··ÁÔÚ‡ÂÈ Ô ¡fiÌÔ˜ ÙÔ ÂÈ‚¿ÏÏÂÈ Î·È Ë ÎÔÈÓ‹ ÏÔÁÈ΋. ∂ΛÓÔ˜ Ì·˜ ·¿ÓÙËÛ fiÙÈ ÙÔ ˙ÒÔ ·Ó‹ÎÂÈ Û ̛· ηϋ ÂÏ¿ÙÈÛÛ¿ ÙÔ˘, Ë ÔÔ›· ÙÔ ·›ÚÓÂÈ Ì·˙› Ù˘, fiÙ·Ó ¤Ú¯ÂÙ·È ÁÈ· Ê·ÁËÙfi, Î·È ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· Ù˘ ÂÈ Ù›ÔÙ·. ÕÚ· ·˘Ù‹ Ë ··Ú¿‰ÂÎÙË Î·È ·Ú¿ÓÔÌË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ¤¯ÂÈ ˘¿ÚÍÂÈ Î·È ¿ÏϘ ÊÔÚ¤˜. ∂›‰·Ì ̿ÏÈÛÙ· Û ÔÈ· ΢ڛ· ·Ó‹ÎÂÈ ÙÔ ÛÎ˘Ï›. ªË Ê·ÓÙ·ÛÙ›Ù fiÙÈ ÂÚfiÎÂÈÙÔ ÁÈ· Ì›· Ù˘¯Ô‡Û· ‹ Ì›· ·ÁÚ¿ÌÌ·ÙË. ∂ÚfiÎÂÈÙÔ ‰˘ÛÙ˘¯Ò˜ ÁÈ· Ì›· ÌÔÚʈ̤ÓË Á˘Ó·›Î· Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· Û‡˙˘ÁÔ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯Ô˘ ÁÈ·ÙÚÔ‡, Ô˘ ¤ÙÚˆÁ·Ó ÂΛÓË ÙËÓ ÒÚ· ÛÙÔ ›‰ÈÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ·. ΔfiÙ ¤Ó· ̤ÏÔ˜ Ù˘ ·Ú¤·˜ › ÛÙÔÓ Î·Ù·ÛÙËÌ·Ù¿Ú¯Ë fiÙÈ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Î·È ÌÈÎÚ¿ ·È‰È¿, Ô˘ ÊÔ‚Ô‡ÓÙ·È ‰ÈηÈÔÏÔÁË̤ӷ ÙÔ ÛÎ˘Ï›. ∞˘Ùfi˜ ·¿ÓÙËÛ fiÙÈ ¿ÏÏ· ·È‰È¿ ÙÔ ¯·˚‰Â‡Ô˘Ó. ⁄ÛÙÂÚ· ·’ ·˘Ù¤˜ ÙȘ Û˘ÁÎÏÔÓÈÛÙÈΤ˜ ··ÓÙ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ ηٷÛÙËÌ·Ù¿Ú¯Ë, Ô˘ Ì·˜ ·ÔÛÙfï۷Ó, ‰ÂÓ Í¤Ú·Ì ·Ó ¤ÚÂ ӷ ·Ô‰ÒÛÔ˘Ì ÛÙÔÓ Î‡ÚÈÔ ·˘Ùfi ıÚ¿ÛÔ˜ ‹ ‚ϷΛ· ‹ Î·È Ù· ‰‡Ô Ì·˙›. ª¿ÏÈÛÙ· Û ϛÁÔ Â›‰·ÌÂ Î·È ¤Ó· ˙¢Á¿ÚÈ Ó· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· ¤¯ÔÓÙ·˜ ¤Ó· ÛÎ˘Ï›, ¯ˆÚ›˜ Ô Î·Ù·ÛÙË̷ٿگ˘ Ó· ÙÔ˘˜ ÂÈ fiÙÈ ·˘Ùfi ··ÁÔÚ‡ÂÙ·È. ¢ÂÓ ıÂÏ‹Û·Ì ӷ ηϤÛÔ˘Ì ÙËÓ ·ÛÙ˘ÓÔÌ›·, ·Ó Î·È Â›¯·Ì ÙÔ ‰Èη›ˆÌ·, ÁÈ· Ó· ÌË ¯·Ï¿ÛÔ˘ÌÂ Î·È ¿ÏÏÔ ÙË ‰È¿ıÂÛ‹ Ì·˜. ™›ÁÔ˘Ú· fï˜ fiÏÔÈ Ì·˜ ı· ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ì ÙÔ ÂÚÈÛÙ·ÙÈÎfi Î·È Û ¿ÏÏÔ˘˜, ÒÛÙ ӷ ·ÔʇÁÔ˘Ó ÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·Ú·¿Óˆ ÏfiÁÔ˘˜. μ‚·›ˆ˜ Â›Ó·È ‰Èη›ˆÌ· ÙÔ˘ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˘ ΢ڛԢ Ó· οÓÂÈ Î·È ·ÎÚÔ‚·ÙÈο ÛÙË Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË Î˘Ú›· ÁÈ· ÌËÓ ÙËÓ ¯¿ÛÂÈ ·fi ÂÏ¿ÙÈÛÛ·. μ‚·›ˆ˜ Â›Ó·È ‰Èη›ˆÌ· ·˘Ù‹˜ Ù˘ ΢ڛ·˜ Ó· ÙÚÒÂÈ ·ÎfiÌË Î·È ÛÙÔ ›‰ÈÔ È¿ÙÔ Ì ÙÔ Î·ÙÔÈΛ‰Èfi Ù˘, ·ÏÏ¿ ÛÙÔ Û›ÙÈ Ù˘, Î·È fi¯È Û ηٷÛÙ‹Ì·Ù· ÂÛÙ›·Û˘. ŸÌˆ˜ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ηӤӷ ‰Èη›ˆÌ· ·˘ÙÔ› ÔÈ ‰‡Ô

¿ÓıÚˆÔÈ Ó· ı¤ÙÔ˘Ó Û ¿ÌÂÛÔ Î·È ÛÔ‚·Úfi ΛӉ˘ÓÔ ÙË ÛˆÌ·ÙÈ΋ Î·È „˘¯È΋ ˘Á›· ÙˆÓ ¿ÏψÓ, Ó· ·Ú·‚È¿˙Ô˘Ó Î·Ù·Ê·ÓÒ˜ ÙÔ ¡fiÌÔ, Ó· ·ÁÓÔÔ‡Ó ÙËÓ ÎÔÈÓ‹ ÏÔÁÈ΋ Î·È Ó· ‰ÈÒ¯ÓÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ÓÔÌÔÙ·Á›˜ Î·È Ê˘ÛÈÔÏÔÁÈÎÔ‡˜ Ôϛ٘, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÏËÚÒÓÔ˘Ó ÁÈ· Ó· Ê¿ÓÂ Î·È ¤¯Ô˘Ó ‰Èη›ˆÌ· Ó· ËÚÂÌÔ‡Ó, ¯ˆÚ›˜ Ó· ÙÔ˘˜ ·Ó‚·›ÓÂÈ Ë ›ÂÛË. ÕÏψÛÙ Ì ÙÔÓ ÙÚfiÔ ·˘Ùfi ·˘Ù¿ Ù· ‰‡Ô ¿ÙÔÌ· ‰˘ÛÊËÌ›˙Ô˘Ó Î·È ˙ËÌÈÒÓÔ˘Ó ÙÔ ·Ó¤ÌÔÚÊÔ ∞Ó·ÙÔÏÈÎfi ¶‹ÏÈÔ” .

√ ∞ÏÌ˘Úfi˜ Î·È ÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ √ Î. ∞Ó. °ÎÔ˘ÓÙ‹˜, Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÔ‡ ¶ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈÎÔ‡ Î·È ∂͈ڷ˚ÛÙÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ·Ú·Ï›·˜ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡, ÁÚ¿ÊÂÈ:

“¢È·‚¿Û·Ì ÛÙÔÓ Δ‡Ô Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Û¯ÂÙÈÎfi ¿ÚıÚÔ ÁÈ· ÙË ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ÙÔ˘ ÂÌÔÚÈÎÔ‡ ÏÈÌ·ÓÈÔ‡ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ÛÙÔÓ ∞ÏÌ˘Úfi. ªÂ ÙËÓ ·ÚÔ‡Û· ÂÈÛÙÔÏ‹ ı¤ÏÔ˘Ì ӷ ÂÎÊÚ¿ÛÔ˘Ì ÙȘ ı¤ÛÂȘ Ì·˜ Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔ ı¤Ì· ·˘Ùfi Î·È Ó· ÙȘ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó fiÏÔÈ ÔÈ ·ÔÊ·Û›˙ÔÓÙ˜, ·ÏÏ¿ Î·È Ô Ï·fi˜ Ù˘ fiÏ˘ ÙÔ˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡. ∂›Ì·ÛÙ ·ÓÙ›ıÂÙÔÈ Ì ÙÔ Û¯Â‰È·ÛÌfi, ·˘Ùfi Ô˘ ı· ηı·Ú›ÛÂÈ, fiˆ˜ ¤¯ÂÈ ·Ó·ÎÔÈÓˆı› ‰È¿ ÙÔ˘ Δ‡Ô˘ ·Ï·ÈfiÙÂÚ·, ÙÔ μfiÏÔ ·fi ÙË ‚ÚÔÌÈ¿ Î·È ı· ÂÈ‚·Ú‡ÓÂÈ ÌÈ· ¿ÏÏË ÂÚÈÔ¯‹, ÙÔÓ ∞ÏÌ˘Úfi. ªÔÚÔ‡Ó ÔÈ ·ÔÊ·Û›˙ÔÓÙ˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÓ ÏfiÁˆ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ÙÔ˘ ÏÈÌ·ÓÈÔ‡ Ó· Ì·˜ ÂÓËÌÂÚÒÛÔ˘Ó Ì ÙÈ ÎÚÈÙ‹ÚÈ· Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ·˘Ù¤˜ ÙȘ ·ÔÊ¿ÛÂȘ; ∂È‚·Ú‡ÓÂÈ ÙÔ ÂÌÔÚÈÎfi ÏÈÌ¿ÓÈ ÙË ı·Ï¿ÛÛÈ· ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, Ô˘ Â›Ó·È ÙÔ˘ÚÈÛÙÈο ·Ó·Ù˘Á̤ÓË Î·È ÂÔ̤ӈ˜ ÙËÓ Î·ı·Ú›˙Ô˘Ì ·fi ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ڇ·ÓÛË Ì ÙË ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ÙÔ˘ ÛÙËÓ ‹‰Ë ÂÈ‚·ÚË̤ÓË ·fi Ù· ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈ· ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡; °È·Ù› ‰ÂÓ ÊÚÔÓÙ›˙Ô˘Ó ÁÈ· ÙË Û‡Á¯ÚÔÓË ·Ó·Î·Ù·Û΢‹ ÙˆÓ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂÒÓ ÙÔ˘, ·ÓÙ› Ó· οÓÔ˘Ó ÂÈϤÔÓ ¤ÍÔ‰· ÁÈ· ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· Ó¤Ô˘; √ ∞ÏÌ˘Úfi˜ ·Ú·ÁΈÓÈṲ̂ÓÔ˜ fiÏ· Ù· ¯ÚfiÓÈ· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ ÂÚÈıÒÚÈÔ, ¯ˆÚ›˜ Ó· ÂӉȷʤÚÂÙ·È Î·Ó›˜ ÁÈ· ÙËÓ ·ÍÈÔÔ›ËÛË Ù˘ Ú·ÁÌ·ÙÈο fiÌÔÚÊ˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ÙÔ˘. ∂ÈÙ¤ÏÔ˘˜, ÔÈ ∞ÏÌ˘ÚÈÒÙ˜ ·˜ ˘„ÒÛÔ˘Ì ÙË ÊˆÓ‹ Ì·˜ ÎÈ ·˜ ˘ÂÓı˘Ì›ÛÔ˘Ì ÛÙÔ˘˜ ·ÚÌfi‰ÈÔ˘˜ fiÙÈ Â›Ì·ÛÙ ÎÈ ÂÌ›˜ Â‰Ò Î·È ‰ÈηÈԇ̷ÛÙ ӷ ¤¯Ô˘Ì ηı·Ú¤˜ ı¿Ï·ÛÛ˜, fiÔ˘ ÂÌ›˜ Î·È Ù· ·È‰È¿ Ì·˜ ı· ·ÔÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ì ·˘Ùfi Ô˘ fiÏÔÈ ‰ÈηÈÔ‡ÓÙ·È, ˘ÁÈÂÈÓfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔÓ ÙfiÔ ‰È·ÌÔÓ‹˜ Ì·˜... ¡· ÊÚÔÓÙ›ÛÔ˘Ì ÁÈ· ÙËÓ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋ ·Ó¿Ù˘ÍË Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Î·È ÚÔ‚ÔÏ‹ ÙˆÓ ÈÛÙÔÚÈÎÒÓ Ì·˜ ÌÓËÌ›ˆÓ Î·È Ù˘ Ê˘ÛÈ΋˜ ÔÌÔÚÊÈ¿˜ ÛÙËÓ ŸıÚ˘, ÛÙ· ¯ˆÚÈ¿ Ì·˜, ÙȘ ·Ú·Ï›Â˜ Ì·˜, ÙÔ ‰¿ÛÔ˜ Î.¿. ¡· ÚÔÛÂÏ·ÛÔ˘Ó ÍÂÓÔ‰Ô¯ÂȷΤ˜ ÌÔÓ¿‰Â˜ Û ÂÈÙÚÂfiÌÂÓË ·ÎÙ›Ó· ·fi ÙÔ ÔÏÈÙÈÎfi ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈÔ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ‰›Ï· Ì·˜, ı· ¤‰ÈÓ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÛÙÔ˘˜ ÙÔ˘Ú›ÛÙ˜ Ó· ‰È·Ì¤ÓÔ˘Ó Î·È ÛÙÔÓ ÙfiÔ Ì·˜, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÍÂÓ·ÁËıÔ‡Ó ÛÙ· ‰Èο Ì·˜ fiÌÔÚÊ· ̤ÚË, ÒÛÙÂ Î·È ı¤ÛÂȘ ÂÚÁ·Û›·˜, Û ˘ÁÈÂÈÓfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Ó· ÚÔ·„Ô˘Ó Î·È ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÂÓ›Û¯˘ÛË Ù˘ ÙÔÈ΋˜ ·ÁÔÚ¿˜ Ó· ˘¿ÚÍÂÈ. ª·˜ ¯Ú˘ÛÒÓÔ˘Ó ÙÔ ¯¿È fiÙÈ ı· ‰È·ÌÔÚÊÒÛÔ˘Ó ÙȘ ·Ú·Ï›Â˜ Ì·˜, fi¯È ·ÚÈÔÈ, οÓÙ ÙÔ ·˘Ùfi ÁÈ· ÙÔ Ï·fi, ¯ˆÚ›˜ Ó· ÙÔÓ ‰ËÏËÙËÚÈ¿˙ÂÙ·È, ·ÚÎÂÙ‹ Ú‡·ÓÛË ¤¯Ô˘Ì ·fi Ù· ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈ· Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Ì·˜. ∞˜ ʈӿÍÔ˘Ì fiÏÔÈ Ì·˜, Ï·fi˜ Î·È Û‡ÏÏÔÁÔÈ, ÁÈ· Ó· Ì·˜ ·ÎÔ‡ÛÔ˘Ó ÔÈ ·ÚÌfi‰ÈÔÈ, fiÙÈ ‰ÂÓ ı· ‰Â¯Ùԇ̠¿ÏÏË Ú‡·ÓÛË ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ì·˜. ∞˜ ÚÔÛٷ٤„Ô˘Ì ÙËÓ ˘Á›· ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ Ì·˜ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ. √È ÊÚÔÓÙ›˙ÔÓÙ˜ ÙÔ μfiÏÔ Ó· ¿„Ô˘Ó Ó· ÂÓÂÚÁÔ‡Ó Î·È Ó· ÛΤÊÙÔÓÙ·È Û·Ó ÙËÓ ·ÏÈ¿ Ú‹ÛË “ÎÚÂÌ¿ÛÙ ÙÔÓ ·‰ÂÏÊfi ÌÔ˘ ÁÈ·Ù› ÂÁÒ ˙·Ï›˙ÔÌ·È” . ∞˘Ù¿ Ù· Ï›Á· Û·Ó ÚÒÙË Á‡ÛË ÁÈ· ÙÔ˘˜ ¿Ú¯ÔÓÙ˜ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ Î·È ÙÔ˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡. ∏ ·Ï·È¿ Ù·ÎÙÈ΋, Ó· ·›ÚÓÔ˘Ì ·ÔÊ¿ÛÂȘ Î·È Ó· ÙȘ ÂÊ·ÚÌfi˙Ô˘Ì Ì ‰È¿ÊÔÚ· ÙÂÚÙ›È·, ·ÎfiÌË ÎÈ ÂΛ Ô˘ ‰È·ÊˆÓÔ‡Ó, ÓÔÌ›˙Ô˘Ì fiÙÈ ¤ı·Ó È·. √ Ï·fi˜ ͇ÓËÛÂ Î·È ‚Á‹Î ÛÙȘ Ï·Ù›˜, ·˘Ùfi Ó· ÌËÓ ÙÔ ·Ú·‚ϤÔ˘Ó ÔÈ ¿Ú¯ÔÓÙ˜ ÙÔ˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡” .

K¿ı Úˆ› ÛÙÔ Û›ÙÈ ‹ ÛÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô ÛÔ˘ °›ÓÂ Û˘Ó‰ÚÔÌËÙ‹˜ Ù˘ ñ TËÏ. 800-11-35000


«

OI ¶O§ITE™ Y¶O™THPIZOYN ΔÈ ÁÓÒÌË ¤¯ÂÙ ÁÈ· ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ Ì ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙ¤˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÎÔ‡˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜;

ÃÚ‹ÛÙÔ˜ ∫·Ú˘›‰Ë˜ ÊÔÈÙËÙ‹˜

“∂›Ó·È ¤Ó· ÛËÌ·ÓÙÈÎfi Úfi‚ÏËÌ· Ô˘ ·Ó·‰Â›¯ıËΠÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ‰È¿ÛÙËÌ· ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ·ıÏËÙÈÛÌÔ‡. ŸÌˆ˜ ÓÔÌ›˙ˆ fiÙÈ ÂËÚ¿˙ÂÈ Î·È ÔÏfiÎÏËÚË Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋ ÎÔÈÓˆÓ›· ·ÊÔ‡ ÂÌϤÎÔÓÙ·È ÁÓˆÛÙÔ› ·Ú¿ÁÔÓÙ˜.

∫˘ÚÈ¿ÎÔ˜ ÷Ù˙ËÏ¿Ú˘ ÊÔÈÙËÙ‹˜

“∂›Ó·È ¤Ó· ··Ú¿‰ÂÎÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÂÈÙÒÛÂȘ Û ¤Ó· ¿ıÏËÌ·, ÙÔ ÔÔ›Ô ÙÔ ·Á·¿ ÔÏfiÎÏËÚË Û¯Â‰fiÓ Ë ÂÏÏËÓÈ΋ ÎÔÈÓˆÓ›·. ΔÔ Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ. ¡ÔÌ›˙ˆ fiÙÈ ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È ÙÈ̈ڛ˜” .

¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ ¡ÙÚÔ‡Ì˘ ÊÔÈÙËÙ‹˜

ª∞Δπ∂™&°¡øª∂™

¡›ÎÔ˜ ¢·ÛηϿ΢

™ËÌ·ÓÙÈ΋ Î·È Û˘ÁÎÈÓËÙÈ΋, ηıÒ˜ Ô ›‰ÈÔ˜ Ô ‰‹ÌÔ˜ ¡ÔÙ›Ô˘ ¶ËÏ›Ô˘ ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ Û ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÙÔ˘, ‹Ù·Ó Ë Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙˆÓ Î·ÙÔ›ÎˆÓ ÙˆÓ ÂÚÈÔ¯ÒÓ ∞Á›Ô˘ °ÂˆÚÁ›Ô˘ ¡ËÏ›·˜, ªËÏÂÒÓ Î·È ¶ÈӷηÙÒÓ, ÛÙËÓ Î·Ù¿Û‚ÂÛË Ù˘ ˘ÚηÁÈ¿˜ Ô˘ ͤÛ·Û ÍËÌÂÚÒÌ·Ù· ∫˘Úȷ΋˜ ÛÙÔÓ ∞Ë °ÈÒÚÁË. “ªÂ ·ÓȉÈÔÙ¤ÏÂÈ· Î·È ÁÂÓÓ·ÈfiÙËÙ· ‚Ô‹ıËÛ·Ó Ì fiÏ· Ù· ̤۷ Ô˘ ‰È¤ıÂÙ·Ó ÛÙÔ ‰‡ÛÎÔÏÔ ¤ÚÁÔ Ù˘ ηٿۂÂÛ˘” , ϤÂÈ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÙÔ˘ ·ÓÙȉËÌ¿Ú¯Ô˘ ∫·ı·ÚÈfiÙËÙ·˜ ¡ÔÙ›Ô˘ ¶ËÏ›Ô˘. ∫·È ¤ÙÛÈ Ú¤ÂÈ Ó¿Ó·È. ΔÈ Â›‰Ô˘˜ ȉÈÔÙ¤ÏÂÈ· Ó· ˘¿Ú¯ÂÈ Û ·ÓıÚÒÔ˘˜, Ô˘ ‚ϤÔ˘Ó Ó· η›ÁÂÙ·È ÙÔ ‰¿ÛÔ˜ ¿Óˆ ·fi ÙÔ Û›ÙÈ ÙÔ˘˜; ∫·Ï¿ ÏfiÁÈ· ›¯Â Ó· ÂÈ Î·È ÁÈ· ÙÔ˘˜ ¿Ó‰Ú˜ Ù˘ ¶˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÈ΋˜ Ë ‰ËÌÔÙÈ΋ ·Ú¯‹ ¡ÔÙ›Ô˘ ¶ËÏ›Ô˘. ∞˜ ÌËÓ Í¯ÓÔ‡ÌÂ, fiÛÔ ‰‡ÛÎÔÏË Â›Ó·È Ë ÂÚ›Ô‰Ô˜ Ô˘ ‰È·Ó‡Ô˘Ì ÂÓÒ Â›Ó·È ÁÓˆÛÙfi fiÙÈ Ê¤ÙÔ˜ Ù· ¯Ú‹Ì·Ù· Ô˘ ‰È·Ù›ıÂÓÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ÚfiÏË„Ë ÙˆÓ ˘ÚηÁÈÒÓ, Â›Ó·È ·fi ÂÏ¿¯ÈÛÙ· ¤ˆ˜ ηıfiÏÔ˘. ∞˘Ùfi ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ Î·È ÙÔ ÂÔ¯ÈÎfi ÚÔÛˆÈÎfi Ô˘ ͤڷÌÂ, ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Ê¤ÙÔ˜ ÁÈ· Ó· ‚ÔËı‹ÛÂÈ Û ÂÚÈÙÒÛÂȘ Û·Ó ÙÔ˘ ∞Ë °ÈÒÚÁË ¡ËÏ›·˜. ¡· ϤÌ ̷οÚÈ, Ó· ÌËÓ ¤¯Ô˘Ì ‰˘ÛÎÔÏfiÙÂÚ·...

EÈ̤ÏÂÈ·: £ANA™H™ K. BO°IATZH™ ºˆÙfi: ¶. °IANNAPO™

I‰ÈÔÎÙ‹Ù˘

μ∞™π§∏™ Ã. ¢∞¡√™

I¿ÛÔÓÔ˜ Ì ∞ı. ¢È¿ÎÔ˘ 2 383 33 BO§O™ Kˆ‰ÈÎfi˜ 1802 ÙËÏ.: 24210 23303 (Û˘ÓÔÙÈ΋ 8 ÁÚ·ÌÌÒÓ) ÙËÏ. Û˘Ó‰ÚÔÌËÙÒÓ 8001135000 fax: 24210 32828, 23470

∂§∂¡∏ πø∞¡. ™Δ∞ª√À§∏ °πøƒ°√™ ∫. Δ™π°∫§πºÀ™∏™ ¢∏ª∏Δƒ∏™ Ã. ¶∂§∂∫√À¢∞™

∞Ú¯ÈÛ˘ÓÙ¿ÎÙ˜

E-mail: info@e-thessalia.gr http://www.e-thessalia.gr E-mail: (ÁÈ· ÂÌÔÚÈΤ˜ ηٷ¯ˆÚ‹ÛÂȘ): pub@e-thessalia.gr ¢È¢ı˘ÓÙ‹˜: 1914 - 1944 T. OIKONOMAKH™ 1945 -1990 °. ¶∞ƒ∞™∫∂À√¶√À§√™ 1990 - 1996 K. §OY§H™

ÈÂÛÙ‹ÚÈ· - ‰È·ÓÔÌ‹ Ù‡Ô˘: A' BI.¶E. BfiÏÔ˘

ÙËÏ.: 24210 95751-2, fax: 24210 95755 A¶A°OPEYETAI Ë ·Ó·‰ËÌÔÛ›Â˘ÛË, Ë ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹, ÔÏÈ΋, ÌÂÚÈ΋ ‹ ÂÚÈÏËÙÈ΋, Ë Î·Ù¿ ·Ú¿ÊÚ·ÛË ‹ ‰È·Û΢‹ ·fi‰ÔÛË ÙÔ˘ ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘ Ù˘ ÂÊËÌÂÚ›‰·˜ Ì ÔÔÈÔÓ‰‹ÔÙ ÙÚfiÔ, Ì˯·ÓÈÎfi, ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi, ʈÙÔÙ˘ÈÎfi, ˯ÔÁÚ·Ê‹Ûˆ˜ ‹ ¿ÏÏÔÓ, ¯ˆÚ›˜ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ÁÚ·Ù‹ ¿‰ÂÈ· ÙÔ˘ ÂΉfiÙË. NfiÌÔÈ 238/1970, 4301/1979, N. 100/1975, N¢ 3565/1956 Î·È 4254/1962 Î·È Î·ÓfiÓ˜ ÙÔ˘ ¢ÈÂıÓÔ‡˜ ¢Èη›Ô˘.

· Ê˘ÙÒÚÈ· Ù˘ ʈÙÔÁÚ·Ê›·˜, Ô˘ ·ÏÒÓÔÓÙ·È ÌÚÔÛÙ¿ ·fi ÙȘ ηٷÚ¿ÛÈÓ˜ Ï·ÁȤ˜ ÙÔ˘ ∞Ó·ÙÔÏÈÎÔ‡ ¶ËÏ›Ô˘, ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙËÓ Ù·Ú¿ÙÛ· ÔÈΛ·˜. ∞ÊÔ‡ Ë ÛÙ¤ÁË Â›Ó·È Î·ÏÏÈÂÚÁ‹ÛÈÌË, Ê·ÓÙ·ÛÙ›Ù ÙÈ Á›ÓÂÙ·È ÛÙÔÓ Î‹Ô ÂÚÈÌÂÙÚÈο ÙÔ˘ ÛÈÙÈÔ‡... ∂˘ÏÔÁË̤ÓÔ˜ Ùfi-

Δ

∫·ı·ÚÈÛÌfi˜ ÊÚ·ٛˆÓ

Ô˜...

ªÂÙ¿ ÙÔÓ ‰˘Ó·Ùfi ·¤Ú· ÙÔ˘ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ˘ ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ˘, ÔÏÏ¿ ʇÏÏ· ‚Ú¤ıËÎ·Ó Ì¤Û· ÛÙ· ÊÚ¿ÙÈ·, ÂÓÒ Û ¿ÏϘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ÔÈ Û¯¿Ú˜ ·ÔÚÚÔ‹˜ ÔÌ‚Ú›ˆÓ ˘‰¿ÙˆÓ “ÌԇΈ۷Ӕ ·fi Ù· Û·Ṳ̂ӷ ÎÏ·‰È¿. ™Â οı ÂÚ›ÙˆÛË, Ë ˘ËÚÂÛ›· ∫·ı·ÚÈfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÎÈÓËı› ¿ÌÂÛ· Î·È Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÛÙÔÓ Î·ı·ÚÈÛÌfi ÙˆÓ ÊÚ·ٛˆÓ Î·È ÙˆÓ Û¯·ÚÒÓ ·ÔÚÚÔ‹˜. °È·Ù›, ¤Ó· ÌÔ˘Ú›ÓÈ Ó· Ì·˜ È¿ÛÂÈ Î·È ·Ì¤Ûˆ˜ ÔÈ ‰ÚfiÌÔÈ ı· ÏËÌÌ˘Ú›ÛÔ˘Ó.

™¯Â‰fiÓ ‰‡Ô ÒÚ˜ ¶ÂÚ›Ô˘ ‰‡Ô ÒÚ˜ ÂÚ›ÌÂÓÂ Û˘ÌÔÏ›ÙÈÛÛ· ¯ı˜ ÛÙÔ ΔÌ‹Ì· ∂ÂÈÁfiÓÙˆÓ ¶ÂÚÈÛÙ·ÙÈÎÒÓ ÁÈ· Ó· ÂÍÂÙ·ÛÙ›, ηıÒ˜ ›¯Â Ù·Ï·ÈˆÚËı› ·fi Û˘ÌÙÒÌ·Ù· ÂÌÂÙÔ‡ Î·È ‰È¿ÚÚÔÈ·˜. √ ÎfiÛÌÔ˜ Ô˘ ÂÚ›ÌÂÓ ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ·Ó·ÌÔÓ‹˜ ‹Ù·Ó Ôχ˜, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ë Î·ı˘ÛÙ¤ÚËÛË Ó· Â›Ó·È ÙÔ ¿ÌÂÛÔ Â·ÎfiÏÔ˘ıÔ. •¤ÚÔ˘Ì ‚¤‚·È· ˆ˜ ÏfiÁˆ Ù˘ ÎÚ›Û˘, ÔÏÏ¿ ¿ÙÔÌ· ÚÔÛ¤Ú¯ÔÓÙ·È ÛÙ· ∂›ÁÔÓÙ· ÁÈ· Ó· ηٷ‚¿ÏÏÔ˘Ó ÏÈÁfiÙÂÚ· ‹ Î·È Î·ıfiÏÔ˘ ¯Ú‹Ì·Ù·. ∞ÏÏ¿ ·fi ÙËÓ ¿ÏÏË ÔÈÔ˜ Ô ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·˜ ÙÔ˘ Â›ÁÔÓÙÔ˜, fiÙ·Ó ·Ó·Áο˙ÂÛ·È Ó· ÂÚÈ̤ÓÂȘ ‰‡Ô ÒÚ˜ ÁÈ· Ó· ÂÍÂÙ·ÛÙ›˜; º.™.

∂ÈΛӉ˘Ó· Ì¿˙· ∂›Ó·È ÁÓˆÛÙfi Ù› ¤ÁÈÓ ÛÙÔ ¿ÚÎÔ Ù˘ ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ·˜, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Â‰Ò Î·È Î·ÈÚfi Ó· ¤¯Ô˘Ó

¶·Ó. °È·Ó., pangian21@yahoo.gr

ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ ÔÈ ÂÚÁ·Û›Â˜. ŸÌˆ˜, ˘¿Ú¯ÂÈ Ì›· ÂÎÎÚÂÌfiÙËÙ· ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙˆÓ ·ÚÌÔ‰›ˆÓ ·Ú¯ÒÓ. Œ¯Ô˘Ó ·Ê‹ÛÂÈ ÛÙÔ ÛËÌÂ›Ô fiÔ˘ ¤Î·Ó·Ó ÙËÓ ·ÓÂÈÙ˘¯‹ Â¤Ì‚·ÛË, ÔÏÏ¿ Ì¿˙·, Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· ÂÈΛӉ˘Ó· ÁÈ· Ù· ÌÈÎÚ¿ ·È‰È¿ Ô˘ ·›˙Ô˘Ó ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ˘˜ ÂÚ·ÛÙÈÎÔ‡˜. ∫È ·˘Ùfi ÁÈ·Ù›, ·fi ÔÚÈṲ̂Ó˜ ÎÔÏÒÓ˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÁÎÚÂÌÈÛÙ›, ÚÔÂͤ¯Ô˘Ó Û›‰ÂÚ· , ¿Ú· ‰ÈηÈÔÏÔÁË̤ӷ ÔÈ ÁÔÓ›˜, ΢ڛˆ˜, ·ÓËÛ˘¯Ô‡Ó ·ÊÔ‡ ÙÔ ¿ÚÎÔ Ù˘ ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ·˜ ·ÔÙÂÏ› ÙÔ ÌÔÓ·‰ÈÎfi ¯ÒÚÔ fiÔ˘ Ù· ·È‰È¿ Ù˘ ÁÂÈÙÔÓÈ¿˜ Î·È ¿ÏÏ· ËÁ·›ÓÔ˘Ó ÂΛ ÁÈ· Ó· ÂÚ¿ÛÔ˘Ó Ì›· ÒÚ· οˆ˜ ͤÁÓÔÈ·ÛÙ·.

ÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ÛÔ‚·Ú¿ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÛÙ· Û˘ÛÙ‹Ì·Ù· ÙˆÓ ÁˆÙÚ‹ÛˆÓ. ªÂÙ¿ ÙȘ ‰È·ÎÔ¤˜ Ú‡̷ÙÔ˜, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡ÓÙ·È ÔÏϤ˜ ÂÌÏÔΤ˜ Î·È ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÁˆÙÚ‹ÛÂȘ Ì ‰˘ÛÎÔÏ›· Â·Ó·ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó. ™ÙÔ ª·Ï¿ÎÈ, ÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔÈ Ì¤ÓÔ˘Ó ÁÈ· ÔÏϤ˜ ÒÚ˜ ¯ˆÚ›˜ ÓÂÚfi ÌÂÙ¿ ·fi οı ‰È·ÎÔ‹ ηıÒ˜ ÔÈ ÁˆÙÚ‹ÛÂȘ ‚Á·›ÓÔ˘Ó ÂÎÙfi˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ Î·È Â›Ó·È ı¤Ì· ËÌÂÚÒÓ Ó· ηٷÛÙÚ·ÊÔ‡Ó ÔÏÔÛ¯ÂÚÒ˜ Ù· Û˘ÛÙ‹Ì·Ù·. ∞˘Ùfi ‚‚·›ˆ˜ ‰ÂÓ ÂӉȷʤÚÂÈ Î·Ó¤Ó·Ó ¿ÏÏÔÓ, ÂÎÙfi˜ ·fi ÙÔ˘˜ ›‰ÈÔ˘˜ Ô˘ ˘fiÎÂÈÓÙ·È ÛÙËÓ Ù·Ï·ÈˆÚ›·.

£. ∫. μ.

∫∞Δ. Δ∞™

∫·ÏÒ‰ÈÔ

¢Ú¿Ì·

ŒÓ· Ï¢Îfi ηÏÒ‰ÈÔ (ËÏÂÎÙÚÈÎÔ‡ Ú‡̷ÙÔ˜;) ·ÈˆÚÂ›Ù·È ›Ûˆ ·fi ÙÔ ÎÙ›ÚÈÔ ÙÔ˘ ∂√Δ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î·È ·ÎÔ˘Ì¿ ÛÙÔ ¤‰·ÊÔ˜. ΔÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ Î·ÏÒ‰ÈÔ, Èı·ÓfiÓ ÙÚÔÊÔ‰ÔÙ› Ì Ú‡̷ Ó˘¯ÙÂÚÈÓfi ÚÔ‚ÔϤ· Î·È ¤Ú· ·fi ÙËÓ ·ÓÙÈ·ÈÛıËÙÈ΋ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ ı¤Ì·ÙÔ˜ ÚÔ·ÙÂÈ Î·È ı¤Ì· ÂÈÎÈÓ‰˘ÓfiÙËÙ·˜ ÁÈ· fiÛÔ˘˜ ÂÚÓÔ‡Ó ·fi ÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ÛËÌ›Ô.

ΔÔ ‰Ú¿Ì· Ù˘ ˙ÂÈ ÌÈ· ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· ÛÙÔ ¶‹ÏÈÔ, fiÔ˘ ÙÔ Û›ÙÈ Ù˘ ηٷÛÙÚ¿ÊËΠÔÏÔÛ¯ÂÚÒ˜ ·fi ˘ÚηÁÈ¿. √ ·Ù¤Ú·˜ „¿¯ÓÂÈ ÛÙ¤ÁË ÁÈ· ÙÔ ·È‰› ÙÔ˘, ̤¯ÚÈ Ó· Ì·˙¤„ÂÈ Ù· ÎÔÌÌ¿ÙÈ· ÙÔ˘, Ó· ÔÚıÔÔ‰‹ÛÂÈ Î·È Ó· ÌÔÚ¤ÛÂÈ Ó· ÙÔ˘ ÚÔÛʤÚÂÈ ¤Ó· ÛÈÙÈÎfi. ∏ ÂÎÎÏËÛ›· ÂӉȷʤÚıËΠӷ ‚ÔËı‹ÛÂÈ, ·ÏÏ¿ Ù· ȉڇ̷ٷ ¤¯Ô˘Ó ÙȘ fiÚÙ˜ ÎÏÂÈÛÙ¤˜. ∞fi ¯ı˜ fiÛ˜ ˘ËÚÂۛ˜ ¢·ÈÛıËÙÔÔÈ‹ıËÎ·Ó Ì ÙÔ ‰Ú¿Ì· Ù˘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜, ·Ó·˙ËÙÔ‡Ó Ï‡ÛË ÁÈ· ·È‰› Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ÍÂÂÚ¿ÛÂÈ Î·È ÙÔ ÛÔÎ Ù˘ ηٷÛÙÚÔÊ‹˜ ÙÔ˘ ÛÈÙÈÔ‡ ÙÔ˘.

¢.Ã.

Δ·Ï·ÈˆÚ›·

30ÂÙ›·˜

¢‡ÛÎÔϘ ÂÔ¯¤˜ ÁÈ· ηٷÛÙ‹Ì·Ù· ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ Ô˘ ÛÙÂÓ¿˙ÂÈ “√ÚÈṲ̂ӷ Ê·ÈÓfiÌÂÓ· ÙÔ˘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˘ ηÈÚÔ‡ ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ÈÛÙÔÔÈÔ‡Ó fiÙÈ ÔÈ ÂÔ¯¤˜ ÁÈ· Ù· ÂÌÔÚÈο Î·È ¿ÏÏ· ηٷÛÙ‹Ì·Ù· Â›Ó·È ‰‡ÛÎÔϘ, ·Ó fi¯È Î·È ÎÚ›ÛÈ̘. ∏ ·ÁÔÚ·ÛÙÈ΋ ΛÓËÛË ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÌÈ· ·ÓËÛ˘¯ËÙÈ΋ ο̄Ë, Ù· ÔÈÎÔÓÔÌÈο ÂÚÈıÒÚÈ· ÙÔ˘ ηٷӷψً, ΢ڛˆ˜ ÙÔ˘ ÌÈÎÚÔÌÂÛ·›Ô˘, ¤¯Ô˘Ó ·ÎfiÌË ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÛÙÂÓ¤„ÂÈ Î·È Ë ÂÌÊ¿ÓÈÛË ÂÏ·ÙÒÓ ÛÙ· Ì·Á·˙È¿ οı ¿ÏÏÔ ·Ú¿ ÂÓı·ÚÚ˘ÓÙÈ΋ ›ӷȔ . ¶Úfi‚ÏËÌ· Ù· ·ÔÚÚ›ÌÌ·Ù· ÙˆÓ ÏÔ›ˆÓ ÁÈ· ÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ “¢Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈÂ›Ù·È Ë §ÈÌÂÓÈ΋ ∞Ú¯‹ μfiÏÔ˘ ÛÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ·ÔÎÔÌȉ‹˜ ÙˆÓ ·ÔÚÚÈÌÌ¿ÙˆÓ ÙˆÓ ÏÔ›ˆÓ ·fi ÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ Î·È Û˘ÓÙÔÓ›˙ÂÙ·È ÒÛÙ ӷ ÂÍ·ÏÂÈÊı› ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· ·˘Ùfi. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ¤¯Ô˘Ó ‰Ôı› ·˘ÛÙËÚ¤˜ ÂÓÙÔϤ˜ ÛÙ· fiÚÁ·Ó· Ù˘ Â͈ÙÂÚÈ΋˜ ˘ËÚÂÛ›·˜ Ù˘ §ÈÌÂÓÈ΋˜ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜ Î·È ÛÙ· ÂÚÈÔÏÈο ÛοÊË Ó· ÂϤÁ¯Ô˘Ó ÙȘ ˘¿Ú¯Ô˘Û˜ ÔÛfiÙËÙ˜ ·ÔÚÚÈÌÌ¿ÙˆÓ, fiˆ˜ Î·È ÙÔÓ ÙÚfiÔ ·ÔÎÔÌȉ‹˜ ·˘ÙÒÓ” . ¶›ÛÙˆÛË ‰‡Ô ÂηÙÔÌÌ˘Ú›ˆÓ ‰Ú¯. ÁÈ· ‰È·ÓÔ›ÍÂȘ Ô‰ÒÓ ÛÙË ¡. πˆÓ›· “¶›ÛÙˆÛË 2.283.000 ‰Ú¯. ÁÈ· ‰È·ÓÔ›ÍÂȘ Ô‰ÒÓ, ··ÏÏÔÙÚÈÒÛÂȘ Î·È ‰È·ÌÔÚÊÒÛÂȘ ÂÓ¤ÎÚÈÓÂ Î·È ˘¤ÁÚ·„Â Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ √ÈÎÈÛÌÔ‡ ÈÚÔÙ·Í›·˜ Î·È ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ ¶Ï˘Ù¿˜, ÁÈ· ÙÔ ¢‹ÌÔ ¡. πˆÓ›·˜, ÌÂÙ¿ ÙËÓ Â›ÛÎÂ„Ë ÙÔ ‰ËÌ¿Ú¯Ô˘ Ù˘ fiψ˜ μ·Ï·¯‹ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ· ı· Á›ÓÔ˘Ó ÔÈ ‰È·ÓÔ›ÍÂȘ ÛÙȘ Ô‰Ô‡˜ £ÂÈÚÒÓ, ÃÚ˘ÛÔÛÙfiÌÔ˘ ™Ì‡ÚÓ˘ Î·È ∂ıÓÈÎÒÓ ∞ÁÒÓˆÓ” .

∫∞Δ. Δ∞™

√È Û˘Ó¯fiÌÂÓ˜ ‰È·ÎÔ¤˜ Ù˘ ¢∂∏ ¤¯Ô˘Ó ‰Ë-

¶Úfi

∂ΉfiÙ˘ - ¢È¢ı˘ÓÙ‹˜

£E™™A§IKE™ EK¢O™EI™ A.E.

∂ÈÎfiÓ· ·fi ÙËÓ ‡·ÈıÚÔ

∂§.™.

ÊÔÈÙËÙ‹˜

Δ· ÂÚÈÛÙ·ÙÈο Ô˘ Û˘Ó¤‚ËÛ·Ó Î·È ·ÔηχÙÔÓÙ·È Î·ıËÌÂÚÈÓ¿, ı· ·›ÍÔ˘Ó ·ÔÙÚÂÙÈÎfi ·Ú¿ÁÔÓÙ· ÁÈ· fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÊÈÏ¿ıÏÔ˘˜ ÙË Ó¤· ¯ÚÔÓÈ¿. Δ· Á‹‰· ı· ¤¯Ô˘Ó Ôχ Ï›ÁÔ ÎfiÛÌÔ ϤÔÓ.

/5

μÔ‹ıËÛ·Ó fiÏÔÈ ÛÙÔÓ ∞Ë °ÈÒÚÁË

º.™.

ŸÏ· ·˘Ù¿ Ô˘ ‚Á·›ÓÔ˘Ó ÛÙÔ Êˆ˜ Ù˘ ‰ËÌÔÛÈfiÙËÙ·˜ ÚÔηÏÔ‡Ó ·¤¯ıÂÈ· Û fiÏÔ˘˜. ∂›Ó·È Û›ÁÔ˘ÚÔ fiÙÈ ı· ˘¿Ú¯ÂÈ ÛËÌ·ÓÙÈ΋ Ì›ˆÛË ÙÔ˘ ·ÚÈıÌÔ‡ ÙˆÓ ÊÈÏ¿ıÏˆÓ ÛÙËÓ ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛË ÙˆÓ ·ÁÒÓˆÓ Ù˘ Ó¤· Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈ΋ ¯ÚÔÓÈ¿.

Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 29 π√À¡π√À 2011

29 πÔ˘Ó›Ô˘ 1981

∞ÂÚÔ„ÂηÛÌfi˜ Û ∫ÔÈÓfiÙËÙ˜ “∞fi ÙË ¢È‡ı˘ÓÛË °ÂˆÚÁ›·˜ ·Ó·ÎÔÈÓÒÓÂÈ fiÙÈ ÛÙȘ 30 πÔ˘Ó›Ô˘ ı· ·Ú¯›ÛÂÈ ·ÂÚÔ„ÂηÛÌfi˜ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·ÔϤÌËÛË ÙÔ˘ ‰¿ÎÔ˘ ÛÙȘ ∫ÔÈÓfiÙËÙ˜ ¶ÙÂÏÂÔ‡, ™Ô‡Ú˘, ∞¯ÈÏÏ›Ԣ, ∞Á›ˆÓ £ÂÔ‰ÒÚˆÓ, ¡¤·˜ ∞Á¯È¿ÏÔ˘, ∞Á›Ô˘ §·˘ÚÂÓÙ›Ô˘ Î·È ÛÙÔ ¢‹ÌÔ ™ÎÈ¿ıÔ˘. ∂ȉÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÔÈ ÌÂÏÈÛÛÔÙÚfiÊÔÈ Ó· ·ÔÌ·ÎÚ‡ÓÔ˘Ó Ù· ÌÂÏ›ÛÛÈ· ÙÔ˘˜ ¤ÓÙ ¯ÈÏÈfiÌÂÙÚ· ·fi ÙËÓ „Âη˙fiÌÂÓË ÂÚÈÔ¯‹ ÁÈ· Ó· ·ÔʇÁÔ˘Ó ÙȘ ˙ËÌȤ˜” .

™Ù·‡ÚÔ˜ μ·Û·Ú‰¿Ó˘, ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ μ¿ÛÔ˜ μÏ·¯¿Î˘, ÁÂÓ. ÁÚ·ÌÌ·Ù‡˜ ªËÏ›ÙÛ· ∫·Ú·ı¿ÓÔ˘, Ù·Ì›·˜ ¢ËÌ. ∫·ÔÁÈ·ÓÓ¿Î˘, ̤ÏË: ¶·ÓÙÂÏ‹˜ ªˆÚ·˝Ù˘, ∫ÒÛÙ·˜ Δ˙·ÌÙ˙‹˜, ¡›Ù· √ÈÎÔÓfiÌÔ˘, ŸÏÁ· ∫ÔÌÓËÓÔ‡, °È¿ÓÓ˘ ¶··˚ˆ¿ÓÓÔ˘” .

√È ÂÎÏÔÁ¤˜ ÙÔ˘ ∫·ÏÏÈÙ¯ÓÈÎÔ‡ ∂ÓÙ¢ÎÙËÚ›Ô˘ “⁄ÛÙÂÚ· ·fi ÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ ÙÔ˘ ¶ÓÂ˘Ì·ÙÈÎÔ‡ Î·È ∫·ÏÏÈÙ¯ÓÈÎÔ‡ ∂ÓÙ¢ÎÙËÚ›Ô˘ μfiÏÔ˘ Ô˘ ¤ÁÈÓ·Ó ÛÙË ÁÂÓÈ΋ Û˘Ó¤Ï¢ÛË Ù˘ 10-6-81 Û˘ÁÎÚÔÙ‹ıËΠ۠ÛÒÌ· ÙÔ ÓÂÔÂÎÏÂÁ¤Ó ‰ÈÔÈÎËÙÈÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÙÔ˘ ∫¶∂μ ˆ˜ οوıÈ: ¶Úfi‰ÚÔ˜

™∞¡ ™∏ª∂ƒ∞ 1453... “¶ÙÒÛË” Ù˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏ˘. ∏

‚ÂÚÓ‹ÛÂˆÓ ÙËÓ ∞Ú¯‹ Ù˘ ¢Â‰Ëψ̤Ó˘.

¶fiÏȘ ¿ψ ÌÂÙ¿ ·fi ÔÏÈÔÚΛ· ÂÓfi˜ ¯ÚfiÓÔ˘. 1850... ΔÔ √ÈÎÔ˘ÌÂÓÈÎfi ¶·ÙÚÈ·Ú¯Â›Ô ·Ó·ÁÓˆÚ›˙ÂÈ ÙÂÏÈο ÙÔ ·˘ÙÔΤʷÏÔ Ù˘ ∂ÎÎÏËÛ›·˜ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜, Ô˘ ›¯Â ÂÈ‚ÏËı› ·fi ÙË μ·˘·ÚÔÎÚ·Ù›· ÙÔ 1833. 1874... ¢ËÌÔÛȇÂÙ·È ÛÙËÓ ÂÊËÌÂÚ›‰· “∫·ÈÚÔ›” ÙÔ ÂÚ›ÊËÌÔ ¿ÚıÚÔ ÙÔ˘ Ã·Ú›Ï·Ô˘ ΔÚÈÎÔ‡Ë Ì ٛÙÏÔ “ΔȘ Ù·›ÂÈ” . ™Â ·˘Ùfi, Ô ÌÂÛÔÏÔÁÁ›Ù˘ ÔÏÈÙÈÎfi˜ ηٷ‰ÂÈÎÓ‡ÂÈ ˆ˜ ˘‡ı˘ÓÔ ÁÈ· ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ÎÚ›ÛË Ô˘ ‰È¤Ú¯ÂÙ·È Ô ÙfiÔ˜ ÙÔÓ ‚·ÛÈÏÈ¿ °ÂÒÚÁÈÔ ∞’ Î·È ÙÔ˘ ˙ËÙ¿ Ó· Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ˘fi„Ë ÙÔ˘ ηٿ ÙÔ Û¯ËÌ·ÙÈÛÌfi ÙˆÓ Î˘-

1922... ¶ÚÒÙÔ˜ Úfi‰ÚÔ˜ ÂÎϤÁÂÙ·È Ô ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ™·ÓÔ‡‰Ë˜. ŒÌ‚ÏËÌ· Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÔÚ›˙ÂÙ·È Ô ‰ÈΤʷÏÔ˜ ·ÂÙfi˜ Î·È ¯ÚÒÌ·Ù· ÙÔ Î›ÙÚÈÓÔ Î·È ÙÔ Ì·‡ÚÔ. 1924... ∞Ó‹ÌÂÚ· Ù˘ ÈÛÙÔÚÈ΋˜ ÂÂÙ›Ԣ Ù˘ ÕψÛ˘ Ù˘ ¶fiÏ˘, Á›ÓÂÙ·È Ë È‰Ú˘ÙÈ΋ Û˘Ó¤Ï¢ÛË Ù˘ ∞ıÏËÙÈ΋˜ ∂ÓÒÛˆ˜ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏ˘ (∞∂∫) ·fi ÚfiÛÊ˘Á˜ ÙÔ˘ 1985... Δ· ÙÚ·ÁÈο ÁÂÁÔÓfiÙ· ÙÔ˘ “äÈ˙ÂÏ” ÙˆÓ μÚ˘ÍÂÏÏÒÓ. ∏ °ÈÔ˘‚¤ÓÙÔ˘˜ ÓÈο ÙË §›‚ÂÚÔ˘Ï Î·È ÎÂÚ‰›˙ÂÈ ÙÔ ∫‡ÂÏÏÔ ¶ÚˆÙ·ıÏËÙÚÈÒÓ ÛÙÔ Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ.


¶ÔÏÈÙÈ΋ 6

TETAPTH 29 IOYNI√À 2011

«ÕÌÂÛË ¯ÚÂÔÎÔ›· ·Ó ‰ÂÓ „ËÊÈÛÙ› ÙÔ ªÂÛÔÚfiıÂÛÌÔ»

ƒÂÓ: ¢ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ «Plan B» ∏ μƒÀ•∂§§∂™ 28.

∂˘Úˆ·˚΋ ŒÓˆÛË ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈÎfi Û¯¤‰ÈÔ ÁÈ· Ó· ·ÔÊ¢¯ı› Ë ÂÏÏËÓÈ΋ ¯ÚÂÔÎÔ›· Û ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ Ë ÂÏÏËÓÈ΋ μÔ˘Ï‹ ηٷ„ËÊ›ÛÂÈ ·˘Ù‹ ÙËÓ Â‚‰ÔÌ¿‰· ÙÔ ÌÂÛÔÚfiıÂÛÌÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ·, ‰‹ÏˆÛÂ Ô ∂˘Úˆ·›Ô˜ ∂›ÙÚÔÔ˜ ÁÈ· ÙȘ √ÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ Î·È ¡ÔÌÈÛÌ·ÙÈΤ˜ ÀÔı¤ÛÂȘ, Olli Rehn, ÙÔÓ›˙ÔÓÙ·˜ ˆ˜ Ë ¤ÁÎÚÈÛË ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ Â›Ó·È ÌÔÓfi‰ÚÔÌÔ˜. √ ∂›ÙÚÔÔ˜ ÂÍ‹ÁËÛ ˆ˜ ÛÙ· ̤۷ πÔ˘Ï›Ô˘ Ë ∂ÏÏ¿‰· ı· ÍÂÌ›ÓÂÈ ·fi Ú¢ÛÙ¿ ‰È·ı¤ÛÈÌ· ÂÎÙfi˜ Â¿Ó Ï¿‚ÂÈ ÙË ‰fiÛË ÙˆÓ 12 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ ·fi ÙÔ ·Î¤ÙÔ ‰È¿ÛˆÛ˘ ÙˆÓ Â˘Úˆ·˚ÎÒÓ Î˘‚ÂÚÓ‹ÛÂˆÓ Î·È ÙÔ˘ ¢ÈÂıÓÔ‡˜ ¡ÔÌÈÛÌ·ÙÈÎÔ‡ Δ·Ì›Ԣ. Δ· Â˘Úˆ·˚ο ÎÚ¿ÙË ¤¯Ô˘Ó ÍÂηı·Ú›ÛÂÈ ˆ˜ ‰ÂÓ ·Ô‰ÂÛ̇ÛÔ˘Ó ÙÔ ÌÂÚ›‰Èfi ÙÔ˘˜ ÛÙË ‰fiÛË Â¿Ó Ë ÂÏÏËÓÈ΋ ΢‚¤ÚÓËÛË ‰ÂÓ ÂÁÎÚ›ÓÂÈ Ù· Ó¤· ̤ÙÚ· ÏÈÙfiÙËÙ·˜ ÛÙË „ËÊÔÊÔÚ›· Ô˘ ÍÂÎÈÓ¿ ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË (Û‹ÌÂÚ·).

∞£∏¡∞ 28.

À¤Ú Ù˘ ‰ÈÂΉ›ÎËÛ˘ ·fi ÙË ¯ÒÚ· Ì·˜ ÂÓfi˜ “Ó¤Ô˘ ۯ‰›Ô˘ ª¿ÚÛ·Ï ¯ˆÚ›˜ ·˘Ù¿ Ù· ‚·Û·ÓÈÛÙÈο Î·È ·ÙÂϤÛÊÔÚ· ÂÈÙfiÎÈ·” , Ù¿¯ıËÎÂ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ §∞√™ °ÈÒÚÁÔ˜ ∫·Ú·Ù˙·Ê¤Ú˘. ™Â ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ Û ÙËÏÂÔÙÈÎfi ÛÙ·ıÌfi ÂÎÙ›ÌËÛ ˆ˜ ÔÈ ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ °¿ÏÏÔ˘ ¶ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ¡ÈÎÔÏ¿ ™·ÚÎÔ˙› ÁÈ· Ù· ÂÏÏËÓÈο ÔÌfiÏÔÁ·, Î·È ¿ÏϘ ·fi °ÂÚÌ·ÓÔ‡˜ ·ÍȈ̷ÙÔ‡¯Ô˘˜ ‰Â›¯ÓÔ˘Ó Ì›· “¢ڢ¯ˆÚ›·”, ηÈ, fiˆ˜ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍÂ, “‰È·ÈÛÙÒÓÔ˘Ó fiÙÈ ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· “¤ÛÂÈ” Ë ∂ÏÏ¿‰·. ÕÚ·, ·˘Ùfi ÛËÌ·›ÓÂÈ ¿ÏÏÔ˘ ›‰Ô˘˜ ‰È·Ú·ÁÌ¿Ù¢ÛË. ¶ÈÛÙ‡ˆ fiÙÈ, Ì ÙÔ Ó· ·›ÚÓÔ˘Ì ÏÂÊÙ¿ Ì ÂÈÙfiÎÈ· ÙÔ˘ 5%, ‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È ÔÙ¤ Ó· ‚ÁÂÈ ÙÔ Ú¿Ì·. ΔËÓ Ë̤ڷ Ô˘ ı· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ ·˘Ù‹ Ë ‰·ÓÂÈÔ‰fiÙËÛË, ı· “¤ÛÔ˘Ì”. ÀÔÛÙ‹ÚÈÍ Â›Û˘ fiÙÈ Ë ∂˘ÚÒË ÊÔ‚‹ıËΠÌÈ· Èı·Ó‹ ηٿÚÚ¢ÛË Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ì·˜ Î·È ¤Î·Ó ÏfiÁÔ ÁÈ· “Ï¿‰ˆÌ·”, ÏfiÁˆ “ÂÎÊÔ‚ÈÛÌÔ‡”, ÙÔ ÔÔ›Ô ¤ÚÂ ӷ ÂÎÌÂÙ·ÏÏ¢ÙÔ‡ÌÂ. “ª·˜ ‰›ÓÔ˘Ó ·›ÊÓ˘ ÙÔ ∂™¶∞, ¯ˆÚ›˜ ÂıÓÈ΋ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹, οÙÈ ÙÔ ÔÔ›Ô ‚‚·›ˆ˜ ı· ‚ÔËı‹ÛÂÈ Ôχ ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌ›·. ∞˘Ùfi ÂÁÒ ÙÔ ıˆÚÒ ¤Ó· “Ï¿‰ˆÌ·” Ô˘ ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ Â›Ó·È Û ·ÓÈÎfi, fiÙÈ ÊÔ‚Ô‡ÓÙ·È. ∞˘ÙfiÓ ÙÔ Êfi‚Ô, ÙÔÓ ·ÓÈÎfi, ‰ÂÓ ÙÔ ÂÎÌÂÙ·ÏχÙËÎÂ Ë ÂÏÏËÓÈ΋ ΢‚¤ÚÓËÛË, ÁÈ·Ù› ÈÛÙ‡ˆ fiÙÈ ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ Â›Ó·È ¿ÂÈÚÔÈ”, ›Â Ô Î. ∫·Ú·Ù˙·Ê¤Ú˘. ÀÔÛÙ‹ÚÈÍ Â›Û˘ fiÙÈ Ë ÛËÌÂÚÈÓ‹ ΢‚¤ÚÓËÛË, ÙËÓ ÔÔ›· ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛ “·ÙÂÏ‹, ·Ó·ÈÌÈ΋, Î·È ·Û‡Ó‰ÂÙË”, Ú¤ÂÈ Ó· ʇÁÂÈ Î·È Ó· ¤ÚıÂÈ ÌÈ· ¿ÏÏË ÔÈÎÔ˘ÌÂÓÈ΋ ΢‚¤ÚÓËÛË. ∫·ÙËÁfiÚËÛ ‰Â Ù· ÌÂÁ¿Ï· ÎfiÌÌ·Ù· fiÙÈ ÔÏÈÙ‡ÔÓÙ·È Â› ÙË ‚¿ÛÂÈ ‰ËÌÔÛÎÔ‹ÛˆÓ, Î·È fi¯È ‚¿ÛÂÈ ÙˆÓ ·Ú¯ÒÓ Î·È ÙˆÓ È‰ÂÔÏÔÁÈÎÒÓ Î·È ÔÏÈÙÈÎÒÓ ÙÔ˘˜ ‰È·‰ÚÔÌÒÓ, ÂÓÒ ÂÎÙ›ÌËÛ ˆ˜ ÛÙÔ ªÂÛÔÚfiıÂÛÌÔ “˘¿Ú¯Ô˘Ó Ù˘¯¤˜ ıÂÙÈΤ˜, fiˆ˜ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Î·È Ù˘¯¤˜ ·ÚÓËÙÈΤ˜”. ∫·È, ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓÔ˜ ÛÙË ÛÙ¿ÛË ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ ¤Ó·ÓÙÈ ÙÔ˘ ªÂÛÔÚÔı¤ÛÌÔ˘, ÚfiÛıÂÛÂ: “ÕÚ·, Ô §∞√™ ‰ÂÓ Ì·›ÓÂÈ ÛÙË ‰È·‰Èηۛ· ÙÈ Â›Ó·È ÙÔ ªÂÛÔÚfiıÂÛÌÔ. ¢ÂÓ „ËÊ›˙Ô˘Ì ӷ ·Ú·Ì›ÓÂÈ ÙÔ ¶∞™√∫ ÛÙËÓ ÂÍÔ˘Û›·. ∞˘Ù‹ Â›Ó·È Ë ı¤ÛË Ì·˜. °È’ ·˘Ùfi Î·È Â›·Ì ÔÓÔÌ·ÛÙÈ΋ „ËÊÔÊÔÚ›· Î·È 180. ∫·Ïԉ¯ًηÌ ÙËÓ ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ÙÔ˘ ∫∫∂, ÌÂÙ¿ ·fi ·˘Ù‹Ó ÙËÓ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›·, ÙËÓ ÔÔ›· ‰ÂÓ ‹ıÂÏ· Ó· Ì·˜ ÙËÓ ·Ê‹ÛÔ˘Ó Î·Ù¿ ·ÔÎÏÂÈÛÙÈÎfiÙËÙ·”. ∂ÈÙ¤ıËΠÛÙ· Û˘Ó‰Èοٷ Î·È ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓÔ˜ ÛÙË ¢∂∏ ·Ó·ÚˆÙ‹ıËÎÂ: “ÕÚ·ÁÂ, ÔÈÔ˜ ΢‚ÂÚÓ¿ Û‹ÌÂÚ· ÙËÓ ¢∂∏; ∫˘‚ÂÚÓ¿ Î·È ‰ÈÔÈΛ ÙËÓ ¢∂∏ Ô ÓfiÌÈÌÔ˜ ‰ÈÔÈÎËÙ‹˜ Ù˘ Ô˘ ¤Ú·Û ÙËÓ ‰È·‰Èηۛ· Ù˘ μÔ˘Ï‹˜, ‹ Ô Î. ºˆÙfiÔ˘ÏÔ˜; ¢ÂÓ ı˘ÌfiÌ·ÛÙ ÙÔ fiÓÔÌ· ÙÔ˘ Â›ÛËÌÔ˘ ‰ÈÔÈÎËÙ‹ Ù˘ ¢∂∏. Δ· “·È‰È¿” ÙÔ˘ ¶∞™√∫ ΢‚ÂÚÓÔ‡Ó, Ô Î. ºˆÙfiÔ˘ÏÔ˜”.

“√ ÌfiÓÔ˜ ÙÚfiÔ˜ Ó· ·ÔÊ¢¯ı› ÌÈ· ¿ÌÂÛË ¯ÚÂÔÎÔ›· Â›Ó·È Ë „‹ÊÈÛË ÙÔ˘ ·Ó·ıˆÚË̤ÓÔ˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ·fi ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ μÔ˘Ï‹” ‰‹ÏˆÛÂ Ô Rehn. “™Â fiÛÔ˘˜ ˘Ôı¤ÙÔ˘Ó ˆ˜ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Î·È ¿ÏϘ ÂÈÏÔÁ¤˜, ı¤Ïˆ Ó· ÍÂηı·Ú›Ûˆ ÙÔ ÂÍ‹˜: ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ plan B ÁÈ· Ó· ·ÔÊ¢¯ı› Ë ¯ÚÂÔÎÔ›·”. ΔËÓ ›‰È· ÒÚ·, ÙË ‚‚·ÈfiÙËÙ¿ ÙÔ˘˜ ˆ˜ Ë ÂÚÈ‚fiËÙË Á·ÏÏÈ΋ ÚfiÙ·ÛË ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·‰È¿ÚıÚˆÛË ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ¯Ú¤Ô˘˜ ı· Â›Ó·È ÙÂÏÈο ·˘Ù‹, ‹ ¤ÛÙˆ ÌÈ· ·fi ÙȘ ... ·Ú·ÏÏ·Á¤˜ Ù˘, Ô˘ ı· ÚÔÎÚÈı› ÁÈ· ÙË ‰È¢ı¤ÙËÛË ÙÔ˘ “ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ÚÔ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜” ÂÎÊÚ¿˙Ô˘Ó ÂÈÊ·Ó›˜ ·Ó·Ï˘Ù¤˜ ÛÙÔ Ú·ÎÙÔÚÂ›Ô Reuters. ™Â Û¯ÂÙÈÎfi ÙÔ˘ ÙËÏÂÁÚ¿ÊËÌ· ÙÔ Ú·ÎÙÔÚÂ›Ô ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙÔ ÚÔÛ¯¤‰ÈÔ Ù˘ Á·ÏÏÈ΋˜ ÚfiÙ·Û˘ Î·È Î¿ÓÂÈ ÏfiÁÔ ÁÈ· ‰‡Ô ÂÈÏÔÁ¤˜ Ô˘ ·ÓÔ›ÁÔÓÙ·È ÛÙÔ˘˜ ȉÈÒÙ˜ ÈÛو٤˜/ÔÌÔÏÔÁÈÔ‡¯Ô˘˜ ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ¯Ú¤Ô˘˜: ›Ù ӷ ‰Â¯ıÔ‡Ó Ó· ÌÂÙ·Î˘Ï‹ÛÔ˘Ó ÙÔ ¯Ú¤Ô˜ Ì Ӥ· 30ÂÙ‹ ÂÁÁ˘Ë̤ӷ ÔÌfiÏÔÁ·, ›Ù ӷ ÚÔÎÚ›ÓÔ˘Ó 5ÂÙ‹ ÂÏÏËÓÈο ÔÌfiÏÔÁ· Ì ÙfiÎÔ 5,5%. ΔËÓ ›‰È· ÒÚ· Â› ÙÔ˘ ı¤Ì·ÙÔ˜ ÙÔÔıÂÙ‹ıËÎ·Ó ÓˆÚ›ÙÂÚ· Û‹ÌÂÚ· (¯ı˜) Î·È Ô ÁÂÓÈÎfi˜ ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ ÙÔ˘ Institute of International Finance (IIF) Î. ΔÛ·ÚϘ ¡Ù·Ï¿Ú·, Ô ¿ÓıÚˆÔ˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ ·Ó·Ï¿‚ÂÈ ÙÔ ‰‡ÛÎÔÏÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ Û˘ÓÙÔÓÈÛÌÔ‡ ÙˆÓ ‰È·Ú·ÁÌ·Ù‡ÛÂˆÓ Ì ÙȘ ÙÚ¿Â˙˜ ÁÈ· ÙËÓ Â›Ù¢ÍË Û˘Ìʈ-

Ó›·˜ ˆ˜ ÚÔ˜ ÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ¯Ú¤Ô˜, ·ÏÏ¿ Î·È Ô ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ Ù˘ ∂∫Δ ∑·Ó ∫ÏÔÓÙ ΔÚÈÛ¤. √ ÌÂÓ Î. ¡Ù·Ï¿Ú· Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο „¤ÁÂÈ ÙÔ˘˜ ∂˘Úˆ·›Ô˘˜ ÔÏÈÙÈÎÔ‡˜ ÁÈ· ÙËÓ Ì¤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· ·‰˘Ó·Ì›· ÙÔ˘˜ Ó· Û˘ÌʈӋÛÔ˘Ó Û ÌÈ· ÂÓÈ·›· ÛÙ¿ÛË ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ - Î·È Â˘Ú‡ÙÂÚË

Â˘Úˆ·˚΋ - ÎÚ›ÛË ¯Ú¤Ô˘˜, ϤÁÔÓÙ·˜ Ì¿ÏÈÛÙ· ˆ˜ Ë ÂÏÏËÓÈ΋ ÎÚ›ÛË ¯Ú¤Ô˘˜ Â›Ó·È “Ë ϤÔÓ ÂÚ›ÏÔÎË ˘fiıÂÛË” Ô˘ ¤¯ÂÈ Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂÈ ÛÙËÓ Î·ÚȤڷ ÙÔ˘ ÁÈ·Ù› Û ·˘Ù‹Ó “ÂÌϤÎÔÓÙ·È ÙfiÛÔ ÔÏÏÔ› ·›ÎÙ˜, ¯ˆÚ›˜ ÂÓÔÔÈË̤ÓË Â˘Úˆ·˚΋ ı¤ÛË”. ∫·È ηÏ› ÙÔ˘˜ ÔÏÈÙÈÎÔ‡˜ Ù˘ ∂∂ Ó·

“ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÔ˘Ó Ó· ÂÓÂÚÁÔ‡Ó ˆ˜ °¿ÏÏÔÈ, °ÂÚÌ·ÓÔ› ‹ ŒÏÏËÓ˜ Î·È Ó· Á›ÓÔ˘Ó ∂˘Úˆ·›ÔÈ” ...! √ ‰Â Î. ΔÚÈÛ¤ ‰È¢ÎÚ›ÓÈÛ ˆ˜ ̤¯ÚÈ ÒÚ·˜ Ë ∂∫Δ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Ï¿‚ÂÈ ·ÎfiÌË ı¤ÛË ÁÈ· ÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ·Î¤ÙÔ Î·È ÂÈÊ˘Ï¿ÛÛÂÙ·È Ó· ÙÔ Ú¿ÍÂÈ fiÙ·Ó Î·È ÂÊfiÛÔÓ ÔÈ Â˘Úˆ·˚Τ˜ ΢‚ÂÚÓ‹ÛÂȘ ı· ¤¯Ô˘Ó ÔÏÔÎÏËÚÒÛÂÈ ÙȘ ‰ÈΤ˜ ÙÔ˘˜ ÙÔÔıÂÙ‹ÛÂȘ Î·È ı· ¤¯Ô˘Ó ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂÈ Ù· Û¯¤‰È¿ ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÙËÓ ‰È¢ı¤ÙËÛË Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÎÚ›Û˘! ∂¤ÌÂÈÓ ¿ÓÙˆ˜ ˆ˜ Â›Ó·È Â˘ı‡ÓË ÙˆÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ Ó· ‰È·Ú·ÁÌ·Ù¢ÙÔ‡Ó Ì ÙÔ˘˜ ȉÈÒÙ˜ ÔÌÔÏÔÁÈÔ‡¯Ô˘˜ Î·È Ó· ‚ÚÔ˘Ó Ï‡ÛË, ÌÈ· χÛË fï˜ Ô˘ ı· ‰È·ÛÊ·Ï›˙ÂÈ ˆ˜ ‰ÂÓ ı· ÚÔÎÏËı› ÈÛÙˆÙÈÎfi ÁÂÁÔÓfi˜, οÙÈ Ô˘ ÂÍ·Ú¯‹˜ ·‡¯ÂÙ·È Î·È ·ÓÙȉڿ Ë ∂∫Δ. ªÈ· χÛË, Ô˘ ηٿ ÙÔÓ Î. ΔÚÈÛ¤, ÂӉ¯Ô̤ӈ˜ Î·È Ó· ÌËÓ ‰È·ÛÊ·Ï›˙ÂÈ 100% Ë “Á·ÏÏÈ΋ ÚfiÙ·ÛË”... ¶¿ÓÙˆ˜ Ë Fitch Â·Ó‹ÏıÂ Î·È Û‹ÌÂÚ· (¯ı˜) ÂÈ̤ÓÔÓÙ·˜ fiÙÈ Ì›· Ù¤ÙÔÈ· ÂͤÏÈÍË ı· ıˆÚËı› ¯ÚÂÔÎÔ›·. “∏ Fitch Â›Ó·È Ôχ Èı·Ófi Ó· ıˆڋÛÂÈ ¤Ó· Ù¤ÙÔÈÔ ëÛÂÓ¿ÚÈÔ’ ÎÚ·ÙÈ΋ ¯ÚÂÔÎÔ›· Î·È Ó· ı¤ÛÂÈ ÙËÓ ·ÍÈÔÏfiÁËÛË Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ ÛÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›· “Restricted Default”, ÛËÌÂÈÒÓÂÈ Ô David Riley, ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÎÚ·ÙÈÎÒÓ ·ÍÈÔÏÔÁ‹ÛÂˆÓ Ù˘ Fitch, Ì ÂÈÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘ ÛÙÔ˘˜ Financial Times. “∞Ó ÌÔÈ¿˙ÂÈ Ì ¯ÚÂÔÎÔ›·, ı· ÙËÓ ·ÍÈÔÏÔÁ‹ÛÔ˘Ì ˆ˜ ¯ÚÂÔÎÔ›·” , ÙfiÓÈÛÂ, ‰Â›¯ÓÔÓÙ·˜ ÙȘ ‰‡Ô ÚfiÛÊ·Ù˜ ÂÎı¤ÛÂȘ Ù˘ Fitch ÁÈ· ÙÔ ˙‹ÙËÌ·.

∫·Ú·Ù˙·Ê¤Ú˘: ¡· ‰ÈÂΉÈ΋ÛÔ˘Ì ¤Ó· Ó¤Ô Û¯¤‰ÈÔ ª¿ÚÛ·Ï

⁄ÛÙ·ÙË ¤ÎÎÏËÛË ÚÈÓ ÙËÓ „ËÊÔÊÔÚ›· ·fi ƒÔÌ¿È Î·È ª·Úfi˙Ô

ÕÏÏÔ˜ ‰ÚfiÌÔ˜ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Ï¤ÂÈ Ë ∂˘ÚÒË Ȥ˙ÔÓÙ·˜ ÁÈ· ¤ÁÎÚÈÛË ÙÔ˘ ªÂÛÔÚfiıÂÛÌÔ˘ μƒÀ•∂§§∂™ 28.-

⁄ÛÙ·ÙË ¤ÎÎÏËÛË ÁÈ· ÙËÓ ˘ÂÚ„‹ÊÈÛË ÙÔ˘ ªÂÛÔÚfiıÂÛÌÔ˘ ¶ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ·¢ı‡ÓÔ˘Ó ÚÔ˜ ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋ ËÁÂÛ›· Î·È ÂȉÈÎfiÙÂÚ· ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ ÔÈ Úfi‰ÚÔÈ ÙÔ˘ ∂˘Úˆ·˚ÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ Î·È Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ äÚÌ·Ó ‚·Ó ƒÔÌ¿È Î·È ∑Ô˙¤ ª·Úfi˙Ô, ˘ÔÁÚ·ÌÌ›˙ÔÓÙ·˜ ˆ˜ “¿ÏÏÔ˜ ‰ÚfiÌÔ˜ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ”. ÷ڷÎÙËÚ›˙Ô˘Ó ÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ ÒÚ˜ “·ÔÊ·ÛÈÛÙÈ΋˜ ÛËÌ·Û›·˜” ÁÈ· ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ÙË ˙ÒÓË ÙÔ˘ ∂˘ÚÒ Î·È ÙËÓ ·ÁÎfiÛÌÈ· ÔÈÎÔÓÔÌ›·, ÚÔÂȉÔÔÈÒÓÙ·˜ Ì “ÔϤıÚȘ Û˘Ó¤ÂȘ” Û ÂÚ›ÙˆÛË Î·Ù·„‹ÊÈÛ˘ ÙÔ˘ ªÂÛÔÚfiıÂÛÌÔ˘. ∫·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ·Ú¤Ì‚·Û‹˜ ÙÔ˘˜ ÂÓÒÈÔÓ ÙÔ˘ ∂˘Úˆ·˚ÎÔ‡ ∫ÔÈÓÔ‚Ô˘Ï›Ô˘ ÛÙȘ μڢͤÏϘ, ÔÈ Ã¤ÚÌ·Ó ‚·Ó ƒÔÌ¿È Î·È ∑Ô˙¤ ª·Úfi˙Ô ·Ó¤ÊÂÚ·Ó fiÙÈ Û ÂÚ›ÙˆÛË ·ÚÓËÙÈ΋˜ „‹ÊÔ˘ ÔÈ Û˘Ó¤ÂȘ ı· Â›Ó·È ‚·Ú‡Ù·Ù˜ fi¯È ÌfiÓÔ ÁÈ· ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ Î·È ÙËÓ Â˘Úˆ·˚΋, ·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ· ÙËÓ ·ÁÎfiÛÌÈ· ÔÈÎÔÓÔÌ›·. ¢ÈÂÌ‹Ó˘Û·Ó ˆ˜ “¿ÏÏÔ˜ ‰ÚfiÌÔ˜ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ” Î·È fiÙÈ fiÛÔÈ ·Ú·Ï·ÓËÙÈÎÒ˜ ÈÛ¯˘Ú›˙ÔÓÙ·È ˆ˜ ˘¿Ú¯ÂÈ, ı· Ú¤ÂÈ Ó· ·Ó·Ï¿‚Ô˘Ó ÙȘ ¢ı‡Ó˜ ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÙȘ ÂӉ¯fiÌÂÓ˜ “ÔϤıÚȘ Û˘Ó¤ÂȘ”. √ Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∂∂ ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ ÔÈ ÂfiÌÂÓ˜ ÒÚ˜ ı· Â›Ó·È “·ÔÊ·ÛÈÛÙÈ΋˜ ÛËÌ·Û›·˜” ÁÈ· ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ· ÙËÓ ∂˘Úˆ˙ÒÓË Î·È ÙËÓ ·ÁÎfiÛÌÈ· ÔÈÎÔÓÔÌ›·, ÚÔÛı¤ÙÔÓÙ·˜ ›ÂÛË

ÛÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ∫ÔÈÓÔ‚Ô‡ÏÈÔ. “À¿Ú¯Ô˘Ó ·ÔÊ·ÛÈÛÙÈΤ˜ ÛÙÈÁ̤˜, Î·È ÔÈ ÂfiÌÂÓ˜ ÒÚ˜ ı· Â›Ó·È ·ÔÊ·ÛÈÛÙÈ΋˜ ÛËÌ·Û›·˜, ηıÔÚÈÛÙÈΤ˜ ÁÈ· ÙÔÓ ÂÏÏËÓÈÎfi Ï·fi, ·ÏÏ¿ fi¯È ÌfiÓÔ ÁÈ· ÙÔÓ ÂÏÏËÓÈÎfi Ï·fi, ·ÏÏ¿ Â›Û˘ Î·È ÁÈ· ÙË ˙ÒÓË ÙÔ˘ ¢ÚÒ, ·ÎfiÌË Î·È ÁÈ· ÙË ÛÙ·ıÂÚfiÙËÙ· Ù˘ ·ÁÎfiÛÌÈ·˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜” ›Â Ô ƒÔÌ¿È ÂÓÒÈÔÓ ÙÔ˘ ∂˘ÚˆÎÔÈÓÔ‚Ô˘Ï›Ô˘. √ ∑Ô˙¤ ª·Úfi˙Ô ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛ Ì ¤ÌÊ·ÛË fiÙÈ ÙÔ ‚·ÛÈ-

Îfi Úfi‚ÏËÌ· Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ Â›Ó·È Ë ·Ó¿ÎÙËÛË Ù˘ ÂÌÈÛÙÔÛ‡Ó˘ ÚÔ˜ ·˘Ù‹, Ë ÔÔ›· ¤¯ÂÈ ‰È·Û·Ï¢ı›. °ÂÁÔÓfi˜ Ô˘ fiˆ˜ › ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÙ·È Î·È ·fi ÙȘ Ì·˙ÈΤ˜ ÌÂÙ·ÊÔÚ¤˜ ÎÂÊ·Ï·›ˆÓ ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ ÔÏÈÙÒÓ ÛÙȘ ÙÚ¿Â˙˜ ÙÔ˘ Â͈ÙÂÚÈÎÔ‡. √ Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ·Ó¤ÊÂÚ ˆ˜ ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÌÈ· Â›ÔÓË ÚÔÛ¿ıÂÈ·, fiÙÈ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Ì·ÁÈο Ú·‚‰È¿ Î·È ı·˘-

Ì·ÙÔÔÈÔ› Î·È fiÙÈ ¿ÏÏÔ˜ ‰ÚfiÌÔ˜ ·fi ÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ Û˘ÌʈӋÛÂÈ Ë ∂ÏÏ¿‰· Ì ÙËÓ ∂∂ Î·È ÙÔ ¢¡Δ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ. ™ËÌ›ˆÛ ˆ˜ Ë ∂ÏÏ¿‰· ˙Ô‡Û Â› ¯ÚfiÓÈ· ¿Óˆ ·fi ÙȘ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ¤˜ Ù˘ Î·È fiÙÈ Ë ∂∂ Â›Ó·È Úfiı˘ÌË Û‹ÌÂÚ· Ó· ÙË ‚ÔËı‹ÛÂÈ Ó· ‰ÈÔÚıÒÛÂÈ ÙȘ ·ÓÈÛÔÚÚÔ›Â˜ ÂÊfiÛÔÓ ‚‚·›ˆ˜ Ë ›‰È· Ë ∂ÏÏ¿‰· ÙÔ ÂÈı˘Ì›. ∫·Ù·Ï‹ÁÔÓÙ·˜ Ô ∑Ô˙¤ ª·Úfi˙Ô ÂͤÊÚ·Û ÙËÓ ÂÏ›‰· fiÙÈ ÔÈ ŒÏÏËÓ˜ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜, ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ÙË ÁÓÒÌË fiˆ˜ › ı· Û‚·ÛÙ›, ı· ÂÈϤÍÔ˘Ó ÙÔÓ ¤Ó· Î·È ÌfiÓÔ ÔÚıfi ‰ÚfiÌÔ Ô˘ ˘¿Ú¯ÂÈ. §·Ì‚¿ÓÔÓÙ·˜ ÂÎ Ó¤Ô˘ ÙÔ ÏfiÁÔ Ô Ã¤ÚÌ·Ó ‚·Ó ƒÔÌ¿È ÙfiÓÈÛ fiÙÈ ¯·ÈÚÂÙ›˙ÂÈ ÙËÓ ·ÔÊ·ÛÈÛÙÈÎfiÙËÙ· Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Ó· ÂÊ·ÚÌfiÛÂÈ Ù· ·Ó·Áη›· ̤ÙÚ·, ·Ú¿ ÙȘ ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ ÂÓÙ¿ÛÂȘ Î·È ·Ó¤ÊÂÚ fiÙÈ Ô ›‰ÈÔ˜ ÁÓˆÚ›˙ÂÈ Î·Ï¿ fiÛÔ ‰‡ÛÎÔÏÔ ·˘Ùfi ›ӷÈ, ·fi ÙËÓ ÂÔ¯‹ Ô˘ ‹Ù·Ó ˘Ô˘ÚÁfi˜ √ÈÎÔÓÔÌ›·˜ ÙÔ˘ μÂÏÁ›Ô˘. ™ËÌ›ˆÛ fiÙÈ Ô‡Ùˆ˜ ‹ ¿Ïψ˜ Ë ∂ÏÏ¿‰· Â›Ó·È ˘Ô¯Úˆ̤ÓË Ó· Â͢ÁÈ¿ÓÂÈ ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌ›· Ù˘ Î·È Ó· ·Ó·‚·ıÌ›ÛÂÈ ÙËÓ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ¿ Ù˘, ÂÓÒ È‰È·›ÙÂÚÔ ‚¿ÚÔ˜ ¤‰ˆÛ ÛÙËÓ ·Ó¿ÁÎË ¿Ù·Í˘ Ù˘ ÊÔÚÔ‰È·Ê˘Á‹˜. “∞Ó ‰ÂÓ ÏËÚÒÓÔ˘Ó fiÏÔÈ ÙÔ˘˜ ÊfiÚÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ΢ÚÈ·Ú¯‹ÛÂÈ Ë ·›ÛıËÛË ¢Èη›Ô˘ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·” ·Ó¤ÊÂÚÂ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∂˘Úˆ·˚ÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘.


¶ÔÏÈÙÈ΋ 7

Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 29 π√À¡π√À 2011

∞fi ÙÔ ‚‹Ì· Ù˘ μÔ˘Ï‹˜ ÁÈ· Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÛÙ· ˙ËÙ‹Ì·Ù· Ù˘ ÊÔÚÔÏÔÁ›·˜ Î·È ÙˆÓ È‰ÈˆÙÈÎÔÔÈ‹ÛˆÓ

¶ÚfiÛÎÏËÛË μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ ÛÙË ¡¤· ¢ËÌÔÎÚ·Ù›· ∞ÓÙ. ™·Ì·Ú¿˜: Œ¯Ô˘Ì ηٷı¤ÛÂÈ ÔÏÔÎÏËڈ̤ÓË ÚfiÙ·ÛË ∞£∏¡∞, 28.

·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Î·È ˘Ô˘ÚÁfi˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ, ∂˘. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˜ Û‹ÌÂÚ· (¯ı˜), ηٿ ÙËÓ ‰Â‡ÙÂÚË Ë̤ڷ Û˘˙‹ÙËÛ˘ ÙÔ˘ ªÂÛÔÚfiıÂÛÌÔ˘ ¶ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ÛÙË μÔ˘Ï‹, ·ˇı˘Ó ÚfiÛÎÏËÛË ÛÙÔÓ Úfi‰ÚÔ Ù˘ ¡¤·˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ ÁÈ· Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÛÙ· ˙ËÙ‹Ì·Ù· Ù˘ ÊÔÚÔÏÔÁ›·˜ Î·È ÙˆÓ È‰ÈˆÙÈÎÔÔÈ‹ÛˆÓ. ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ Ô Î. ™·Ì·Ú¿˜ ÙfiÓÈÛ fiÙÈ ÔÈ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·Ùfi˜ ÙÔ˘ “Û˘ÓÙÂÙ·Á̤ӷ Î·È Û˘ÓÔÏÈο” ı· ηٷ„ËÊ›ÛÔ˘Ó ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ·, ÁÈ·Ù› Â›Ó·È ·Ó‰·ÊÈΤ˜ ÔÈ ÂÎÙÈÌ‹ÛÂȘ ÙÔ˘, ·ÓÙÈÊ·ÙÈΤ˜ ÔÈ ÚԂϤ„ÂȘ ÙÔ˘ Î·È Â›Ó·È ÔÈÎÔÓÔÌÈο ·Ó·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfi Î·È ·ÓÙÈ·Ó·Ù˘ÍÈ·Îfi. Δ·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ÂÍ·¤Ï˘Û Â›ıÂÛË ÛÙÔÓ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi °. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ηÙËÁÔÚÒÓÙ·˜ ÙÔÓ fiÙÈ Ì ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ÙÔ˘ “ηٿÊÂÚÂ Î·È ÛÔÛÈ·ÏÈÛÌfi Î·È ‚·Ú‚·ÚfiÙËÙ·”. √ Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¡¢ οÏÂÛ ÙÔ˘˜ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ Ó· ·ÔÚÚ›„Ô˘Ó Ù· “„‡ÙÈη ‰ÈÏ‹ÌÌ·Ù· Î·È Ó· ηٷ„ËÊ›ÛÔ˘Ó Ù· ·‰È¤ÍÔ‰· Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘” ÂÓÒ Î·ÙËÁfiÚËÛ ÙÔ ¶∞™√∫ fiÙÈ “¤¯ÂÈ Ù·Ï¤ÓÙÔ ÛÙÔ Ó· Â΂ȿ˙ÂÈ ÙÔ Ï·fi” “√ Î. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ÂÈηÏÂ›Ù·È ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÙÔÓ ·ÙÚȈÙÈÛÌfi fiÙ·Ó ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ¿ÚÂÈ Ô‰˘ÓËÚ¿ ̤ÙÚ·. ∞ÏÏ¿ ·ÙÚȈÙÈÛÌfi˜ ÛËÌ·›ÓÂÈ Û˘ÏÏÔÁÈ΋ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÒÛÙ ӷ οÓÔ˘Ì ÙËÓ ¯ÒÚ· Ì·˜ ηχÙÂÚË. ΔÔ ¶∞™√∫ ı˘Ì¿Ù·È ÙÔÓ ·ÙÚȈÙÈÛÌfi fiÙ·Ó ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· Â΂ȿÛÂÈ ÁÈ· ·ÎfiÌ· ¯ÂÈÚfiÙÂÚ· ‰ÂÈÓ¿. °È· ÂÌ¿˜ Ô ·ÙÚȈÙÈÛÌfi˜ ¤¯ÂÈ ÓfiËÌ· fiÙ·Ó ÌÈÏ¿ ÙË ÁÏÒÛÛ· Ù˘ ÂÏ¢ıÂÚ›·˜, fi¯È ÙÔ˘ ηٷӷÁηÛÌÔ‡, Î·È fiÙ·Ó ·ÓÔ›ÁÂÈ ‰ÚfiÌÔ˘˜ ÚÔÔÙÈ΋˜ Î·È ÂÏ›‰·˜” ÂÂÛ‹Ì·ÓÂ. √ Î. ™·Ì·Ú¿˜ ÚfiÛıÂÛ fiÙÈ Ë ¡¢ ¤¯ÂÈ Î·Ù·ı¤ÛÂÈ ÔÏÔÎÏËڈ̤ÓË ÚfiÙ·ÛË, Ë ÔÔ›· ÛÈÁ¿ ÛÈÁ¿ ˘ÈÔıÂÙÂ›Ù·È - fiˆ˜ › - ·fi Â˘Úˆ·›Ô˘˜ Èı‡ÓÔÓÙ˜. ∞·ÓÙÒÓÙ·˜ Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Î. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˜, ·Ó·ÚˆÙ‹ıËΠ·Ó Ô ·Ú¯ËÁfi˜ Ù˘ ·ÍȈ̷ÙÈ΋˜ ·ÓÙÈÔÏ›Ù¢Û˘ ıˆÚ› ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË ·ÊÂÏ‹, ÙÔÓ›˙ÔÓÙ·˜ fiÙÈ ·Ó ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· ˘ÈÔıÂÙËıÔ‡Ó ÂÏ·ÊÚ‡ÙÂÚ· ̤ÙÚ·, ·˘Ùfi ı· ›¯Â Á›ÓÂÈ. ¶ÚfiÛıÂÛ fiÙÈ Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¡¢ Â›Ó·È “·ÒÓ ·fi ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÛˆÙËÚ›·˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜” ÂÓÒ ¤¯ÂÈ, fiˆ˜ ›Â, ¤Ó· ÂÓÙ˘ˆÛȷο Û˘Ì‚·ÙÈÎfi ÏfiÁÔ, ÔÈÎÔ‰ÔÌË̤ÓÔ ÛÙËÓ ·Ú·‰ÔÛȷ΋ ÍÂÂÚ·Ṳ̂ÓË ·ÓÙ›ÏË„Ë fiÙÈ ÁÈ· fiÏ· ÊÙ·›ÂÈ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË. “√ Î. ™·Ì·Ú¿˜ ÎÚ·Ù¿ ·ÔÛÙ¿ÛÂȘ ·ÛÊ·Ï›·˜, ÛΤÙÂÙ·È Ì ‚¿ÛË ÙÔ ÎÔÌÌ·ÙÈÎfi ÙÔ˘ Û˘ÌʤÚÔÓ, ¯ˆÚ›˜ Ó· ÛΤÊÙÂÙ·È ÙËÓ ·Ó·Ù˘Íȷ΋ ÚÔÔÙÈ΋ Ù˘ ¯ÒÚ·˜” ÙfiÓÈÛÂ Ô Î. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˜. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, Ê¿ÓËÎÂ Û˘Ó·ÈÓÂÙÈÎfi˜ Î·È Â·Ó¤Ï·‚ ÙËÓ ÚfiÙ·Û‹ ÁÈ· Û˘ÓÂÚÁ·Û›·, fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ Δ·Ì›Ԣ ¢ËÌfiÛÈ·˜ ¶ÂÚÈÔ˘Û›·˜ Î·È ÁÈ· ÎÔÈÓ‹ ‰È·Ú·ÁÌ¿Ù¢ÛË ÁÈ· ÙÔ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎfi. ª¿ÏÈÛÙ· Ô Î. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˜ οÏÂÛ ÙÔÓ Î. ™·Ì·Ú¿ Ó· ˘ԉ›ÍÂÈ ÚfiÛˆ· ÁÈ· ÙËÓ ·ÚÌfi‰È· ÂÈÙÚÔ‹ Ô˘ ı· ‰È·ÌÔÚÊÒÛÂÈ ÙÔ Ó¤Ô ÊÔÚÔÏÔÁÈÎfi Û‡ÛÙËÌ·, ÚÔÛı¤ÙÔÓÙ·˜ fiÙÈ ·Ó ÔÈ ÚÔÙ¿ÛÂȘ Á›ÓÔ˘Ó ‰ÂÎÙ¤˜ Î·È ·fi ÙËÓ ÙÚfiÈη, Ë ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ı· Â›Ó·È ¿ÌÂÛË.

∏ ÔÌÈÏ›· ™·Ì·Ú¿ ΔËÓ ı¤ÛË Ù˘ ¡¤·˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ Ï·Óı·Ṳ̂ÓË Û˘ÓÙ·Á‹ ÙÔ˘ ªÂÛÔÚfiıÂÛÌÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ Â·Ó¤Ï·‚ ηٿ ÙËÓ ÔÌÈÏ›· ÙÔ˘ ÛÙË μÔ˘Ï‹ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ ∞ÓÙÒÓ˘ ™·Ì·Ú¿˜, ˘ÔÁÚ·ÌÌ›˙ÔÓÙ·˜ fiÙÈ Ë ˆ˜ ÙÒÚ· ÔÏÈÙÈ΋ ¤¯ÂÈ ÍÂÂÚ¿ÛÂÈ Ù· fiÚÈ· Ù˘ ·ÓÙÔ¯‹˜ ÙÔ˘ Ï·Ô‡ Î·È ÂÈÛËÌ·›ÓÔÓÙ·˜ fiÙÈ “¯ˆÚ›˜ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ Û˘ÓÔ¯‹ ηӤӷ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ‰ÂÓ ·ÓÙ¤¯ÂÈ” .

∞¿ÓÙËÛ ‰Â ÛÙȘ ·ÈÙÈ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡ ÂÚ› Ê˘ÁÔÌ·¯›·˜, ϤÁÔÓÙ·˜ fiÙÈ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË Ù˘ ¡¢ ÚÔÛ¿ıËÛ ӷ ¿ÚÂÈ Ì¤ÙÚ· ÙËÓ ¿ÓÔÈÍË ÙÔ˘ 2009, ·ÏÏ¿ “ÙÔ ¶∞™√∫ Ù· ÙÔÚ›ÏÈÛ”. ΔÔ ªÂÛÔÚfiıÂÛÌÔ ‰ÂÓ ı· ÙÔ „ËÊ›ÛÂÈ Ë ¡¢, ÙfiÓÈÛÂ, ÁÈ·Ù› ÂÚȤ¯ÂÈ “·Ó‰·ÊÈΤ˜ ÂÎÙÈÌ‹ÛÂȘ, ·ÓÙÈÊ·ÙÈΤ˜ ÚԂϤ„ÂȘ, Â›Ó·È ·ÓÙÈ·Ó·Ù˘ÍÈ·Îfi Î·È ¿‰ÈÎÔ ÎÔÈÓˆÓÈο, ‚¿˙ÔÓÙ·˜ ÛÙÔ ·˘Úfi‚ÏËÙÔ ÙÔ˘˜ ÊÔÚÔÊ˘Á¿‰Â˜” . ∏ ΢‚¤ÚÓËÛË, › ÛÙËÓ ÔÌÈÏ›· ÙÔ˘ Ô Î.

™·Ì·Ú¿˜, ÂÊ¿ÚÌÔÛ “ÔÏÈÙÈ΋ Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙÔ Â›ÌÔÓ· ˘„ËÏfi ¤ÏÏÂÈÌÌ· Î·È ¯Ú¤Ô˜ Ô˘ ÂÎÙÔ͇ÙËΠÂÎÙfi˜ ÂϤÁ¯Ô˘” . ∂ÈÛ‹Ì·Ó fiÙÈ Ù· ̤ÙÚ· Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ÙÔ 2010 ¤ÂÛ·Ó ¤Íˆ Î·È ÂÈÙ›ÓÔ˘Ó ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· fiˆ˜ Î·È fiÙÈ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ¤¯ÂÈ ·Ê‹ÛÂÈ ·Ï‹ÚˆÙ˜ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ, οÙÈ Ô˘ ÂÌÊ·Ó›˙ÂÈ ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ ÙÔ ¤ÏÏËÓ ∂·Ó¤Ï·‚ ·ÎfiÌË Ô Î.™·Ì·Ú¿˜ fiÙÈ “Û˘ÌʈÓԇ̠̠ÛÙfi¯Ô˘˜ ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈ΋˜ ÔÏÈÙÈ΋˜ Î·È Ì ٷ ·ÚÈ· ÂÚÁ·Ï›·, ÙËÓ ·ÍÈÔÔ›ËÛË Ù˘

«¶·Ú¿ı˘ÚÔ» ÁÈ· Ì›ˆÛË ÙÔ˘ º¶∞ ÛÙËÓ ÂÛÙ›·ÛË ∞£∏¡∞, 28.

™Â “ÂÎÏÔÁ›Î¢ÛË” ÙˆÓ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙÒÓ ÙÔ˘ º¶∞ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Ù˘ ÂÛÙ›·Û˘ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ. Ÿˆ˜ ‰‹ÏˆÛÂ Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ, ∂˘¿ÁÁÂÏÔ˜ μÂÓÈ˙¤ÏÔ˜, ÛÙÔ˘˜ ÎÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈÎÔ‡˜ Û˘ÓÙ¿ÎÙ˜, ÛÙÔ Ó¤Ô ÊÔÚÔÏÔÁÈÎfi ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ - ÙÔ ÔÔ›Ô ÛÙfi¯Ô˜ Â›Ó·È Ó· ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙ› ÙÔ ·ÚÁfiÙÂÚÔ Ì¤¯ÚÈ ÙÔ ™Â٤̂ÚÈÔ- ı· ˘¿ÚÍÂÈ “ÂÎÏÔÁ›Î¢ÛË” ÛÙÔ˘˜ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ¤˜ ÙÔ˘ º¶∞ ÁÈ· ÙËÓ ÂÛÙ›·ÛË. ™ËÌ›ˆÛ ̿ÏÈ-

ªËÓ ·›ÍÔ˘Ì fiÎÂÚ Ì ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÙÔÓ›˙ÂÈ Ô °. ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ ∞£∏¡∞, 28.

ΔÔ ‰È·Î‡‚Â˘Ì· ‹ Û˘Ó¯›˙Ô˘Ì ÙÔÓ ‰ÚfiÌÔ Ù˘ ÚÔÛ¿ıÂÈ·˜ ‹ ·ÔÊ·Û›˙Ô˘Ì fiÙÈ ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ Ô˘ Ì·˜ ·Í›˙ÂÈ Â›Ó·È ÌÈ· ¯ÚÂÔÎÔ›·, Ô˘ ı· ‚˘ı›ÛÂÈ ÙË ¯ÒÚ· ÛÙË ÌÈ˙¤ÚÈ· Î·È ı· ÂÓÙ›ÓÂÈ ÙËÓ ÛËÌÂÚÈÓ‹ ÂÍ¿ÚÙËÛ‹ Ì·˜, ¤ıÂÛ ÛÙË μÔ˘Ï‹ Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜, ∂Ó¤ÚÁÂÈ·˜ Î·È ∫ÏÈÌ·ÙÈ΋˜ ∞ÏÏ·Á‹˜ °. ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘. ∫·Ù¿ ÙËÓ ÔÌÈÏ›· ÙÔ˘ Â› ÙÔ˘ ªÂÛÔÚfiıÂÛÌÔ˘ ¶Ï·ÈÛ›Ô˘ Ô Î. ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ ÍÂηı¿ÚÈÛ ˆ˜ ·˘Ùfi ‰ÂÓ “Â›Ó·È Â΂ȷÛÌfi˜ ‹ ÌÏfiÊ·” Î·È ·Ó·Ê¤ÚıËΠ۠ÂΛÓÔ˘˜ Ô˘ ÚÔÎÚ›ÓÔ˘Ó ÙËÓ ÚfiÙ·ÛË “Ó· ·ÂÈÏ‹ÛÔ˘Ì fiÙÈ ı· ·˘ÙÔÎÙÔÓ‹ÛÔ˘Ì” , Ó· ÌÏÔÊ¿ÚÔ˘Ì ‰ËÏ·‰‹ Ì ÙËÓ ¯ÚÂÔÎÔ›· Ì·˜, Ó· ·›ÍÔ˘Ì fiÎÂÚ Ì ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, Ó· ·ÂÈÏ‹ÛÔ˘Ì ÙËÓ ∂˘ÚÒË fiÙÈ Ë ∂ÏÏ¿‰· ı· ˙ˆÛÙ› Ì ÂÎÚËÎÙÈο Î·È ı· ·Ó·ÙÈÓ¿ÍÂÈ ÙÔÓ Â·˘Ùfi Ù˘. “∂›Ó·È ·Ï‹ıÂÈ· fiÙÈ Ë ∂˘ÚÒË ÊÔ‚¿Ù·È ÙËÓ ¯ÚÂÔÎÔ›· ÌÈ·˜ ¯ÒÚ·˜ ·ÏÏ¿ ÔÈ ˘fiÏÔÈÔÈ Î¿ıÔÓÙ·È Ì ÛÙ·˘ÚˆÌ¤Ó· ¯¤ÚÈ· fiÛÔ ÂÌ›˜ ı· ·›˙Ô˘Ì ÙÔ ·È¯Ó›‰È Ù˘ ÂÛˆÛÙÚ¤ÊÂÈ·˜ Ì ÌÈ· ·Ôχو˜ ·Ó‡ı˘ÓË ·ÓÙÈÔϛ٢ÛË Ë ÔÔ›· ÙÔ ÌfiÓÔ Ô˘ ÛΤÊÙËÎÂ Â›Ó·È ÙÔ ÔÏÈÙÈÎfi ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ÎÂÚ‰›ÛÂÈ Ì¤Û· ·fi ·˘Ù‹ ÙË ‰È·‰Èηۛ·” ·¿ÓÙËÛÂ.

ÛÙ· fiÙÈ ÂÊfiÛÔÓ ·ÔηٷÛÙ·ı› Ë ÈÛÔÚÚÔ›· ÛÙ· ÌÂÁ¤ıË ÙÔ˘ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ Ù· ̤ÙÚ· ÙÔ˘ ÂÊ·ÚÌÔÛÙÈÎÔ‡ ‰ÂÓ ·ÔÎÏ›ÂÙ·È Ó· ·Ó·ÛÙ·ÏÔ‡Ó ·fi ÙÔ ÊıÈÓfiˆÚÔ Î·È Ó· ÈÛ¯‡ÛÂÈ ÙÔ Ó¤Ô ÊÔÚÔÏÔÁÈÎfi. ∂ÚˆÙËı›˜ ·Ó ı· ÙÂı› ı¤Ì· ÎÔÌÌ·ÙÈ΋˜ ÂÈı·Ú¯›·˜ ÛÙËÓ „‹ÊÈÛË ÙÔ˘ ªÂÛÔÚfiıÂÛÌÔ˘, Ô Î. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˜ ˘ÂÓı‡ÌÈÛ fiÙÈ ÛÙË Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÙÔ˘ ∫Δ∂ ›¯Â ÌÈÏ‹ÛÂÈ ÛÙÔ˘˜ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ ÁÈ· “ÂıÓÈ΋ ˘Ô¯Ú¤ˆÛË” Î·È fiÙÈ “ÁÈ· ÎÔÌÌ·ÙÈ΋ ÂÈı·Ú¯›· ‰ÂÓ Í¤Úˆ, Ó· ÚˆÙ‹ÛÂÙ ÙÔ ÎfiÌÌ·” .

‰ËÌfiÛÈ·˜ ÂÚÈÔ˘Û›·˜ Î·È ÙȘ ‰È·ÚıÚˆÙÈΤ˜ ·ÏÏ·Á¤˜” . ΔfiÓÈÛ ‰Â fiÙÈ Ë ¡¢ ı· ηٷ„ËÊ›ÛÂÈ Â› Ù˘ ·Ú¯‹˜ ÙÔÓ ÂÊ·ÚÌÔÛÙÈÎfi ÓfiÌÔ ·ÏÏ¿ ı· ˘ÂÚ„ËÊ›ÛÂÈ ¿ÚıÚ· ÙÔ˘ Ô˘ ıˆÚ› ÛˆÛÙ¿. “™ÙËÚ›˙Ô˘Ì fi,ÙÈ ÈÛÙ‡ԢÌÂ, οÙÈ Ô˘ ÙÔ ¶∞™√∫ ‰ÂÓ ¤Î·Ó ÔÙ¤” , ÂÈÛ‹Ì·ÓÂ. √ Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¡¢ ·Ó¤ÊÂÚ ·ÎfiÌË fiÙÈ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ‰ÂÓ ı¤ÏÂÈ Ó· οÓÂÈ ·ÏÏ·Á¤˜ ‹ ‰ÂÓ ÙËÓ ·Ê‹ÓÔ˘Ó Ó· ÙȘ οÓÂÈ. “¶ÔÈÔ˜ ÙÔÓ ÂÌfi‰ÈÛ ÁÈ· ÙȘ ·ÔÎÚ·ÙÈÎÔÔÈ‹ÛÂȘ, ÁÈ· ÙËÓ ÂÚÈÎÔ‹ ‰··ÓÒÓ, ÁÈ· ÙËÓ ·ÍÈÔÔ›ËÛË Ù˘ ‰ËÌfiÛÈ·˜ ÂÚÈÔ˘Û›·;” › ·¢ı˘ÓfiÌÂÓÔ˜ ÛÙÔÓ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi. Δ¤ÏÔ˜, Û¯ÂÙÈο Ì ÙȘ χÛÂȘ Ô˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È ·˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹, Ô Î.™·Ì·Ú¿˜ › fiÙÈ Â›Ó·È ÙÚÂȘ: fiÙÈ ÙÔ ªÂÛÔÚfiıÂÛÌÔ ‚Á·›ÓÂÈ, οÙÈ Ô˘ ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛ „¤Ì· - fiÙÈ ‰ÂÓ ‚Á·›ÓÂÈ Î·È ı· ¿Ì Û ·Ó·‰È¿ÚıÚˆÛË, οÙÈ Ô˘ ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛ ÌÈÛ‹ ·Ï‹ıÂÈ· ÁÈ·Ù› ·ÔÎÚ‡ÙÔÓÙ·È ÔÈ Û˘Ó¤ÂȘ - ηÈ, Ù¤ÏÔ˜, fiÙÈ ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ‰ÂÓ ‚Á·›ÓÂÈ Î·È ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ·ÏÏ·Á‹, οÙÈ Ô˘ Â›Ó·È Ë ı¤ÛË Ù˘ ¡¢.


¶ÔÏÈÙÈ΋ 8 «∞ÁÁÂÏ›·» ÒÏËÛ˘ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜! ∞£∏¡∞, 28.

“∞ÁÁÂÏ›·” ÒÏËÛ˘ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰· ‰ËÌÔÛȇÂÈ, Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο, Ë ·ÌÂÚÈηÓÈ΋ ÂÊËÌÂÚ›‰· Wall Street Journal, οÓÔÓÙ·˜ ÏfiÁÔ ÁÈ· ÒÏËÛË “ÂÈÎÒÓ ‰È·ÛÙ¿ÛˆӔ. “¶ÚÔ˜ ÒÏËÛË: Ù¤ÛÛÂÚ· Airbus, ÌÈ· ÎÚ·ÙÈ΋ ÂÙ·ÈÚ›· ÛÙÔȯËÌ¿ÙˆÓ Î·È ¤Ó·˜ Èfi‰ÚÔÌÔ˜, ÌÂÚ›‰È· Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ Û η˙›ÓÔ, ÏÈÌ¿ÓÈ·, Ù·¯˘‰ÚÔÌ›·, ‰‡Ô ÂÙ·ÈÚ›˜ ‡‰Ú¢Û˘, ÌÈ· ÂÙ·ÈÚ›· ÂÍfiڢ͢ Î·È Î·ÙÂÚÁ·Û›·˜ ÓÈÎÂÏ›Ô˘, Î·Ï˘ÎÔÔÈ›Ô, ÌÔÓÔÒÏÈ· ËÏÂÎÙÚÈÛÌÔ‡ Î·È ·ÂÚ›Ô˘, ¤Ó·˜ ÙËÏÂÈÎÔÈÓˆÓÈ·Îfi˜ ÔÚÁ·ÓÈÛÌfi˜, ÌÂÙÔ¯¤˜ Û ·ÚÎÂÙ¤˜ ÙÚ¿Â˙˜, ÂηÙÔÓÙ¿‰Â˜ ¯ÈÏÈfiÌÂÙÚ· ÂıÓÈÎÒÓ Ô‰ÒÓ, ¤Ó· ÚÒËÓ ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈÔ, ÔÏ˘Ìȷο ·Î›ÓËÙ·, ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù· Á˘ Î·È ˘¤ÚÔ¯· ÎÔÌÌ¿ÙÈ· Ù˘ ÂÚ›ÊËÌ˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ·ÎÙÔÁÚ·ÌÌ‹˜”. ΔÔ ÂÎÙÂÓ¤˜ ¿ÚıÚÔ ÂÌÏÔ˘Ù›˙ÂÙ·È Ì ¯¿ÚÙ˜ ÁÈ· ÙÔÓ ÂÓÙÔÈÛÌfi ÙˆÓ “ÚÔ˜ ÒÏËÛË” ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ, ηıÒ˜ Î·È Ì ʈÙÔÁڷʛ˜ ·ÎÙÒÓ ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ˘ ∂ÏÏËÓÈÎÔ‡. ∞Ó·ÊÂÚfiÌÂÓË ÛÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÒÏËÛ˘ ÂÚÈÔ˘ÛÈ·ÎÒÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ ÙÔ˘ ‰ËÌÔÛ›Ô˘ ÙÔ ‰ËÌÔÛ›Â˘Ì· ˘ÔÁÚ·ÌÌ›˙ÂÈ: “∞˘Ùfi ‰ÂÓ ÙÔ Â›¯·Ó ·ÛÊ·ÏÒ˜ ηٿ ÓÔ˘ ÔÈ ŒÏÏËÓ˜ fiÙ·Ó ÍÂΛÓËÛ·Ó ÙȘ ‰È·Ú·ÁÌ·Ù‡ÛÂȘ ÁÈ· ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ·Î¤ÙÔ ‰È¿ÛˆÛ˘ Ì ÙȘ ¯ÒÚ˜ Ù˘ Â˘Úˆ˙ÒÓ˘ Î·È ÙÔ˘ ¢¡Δ”. √ Û˘ÓÙ¿ÎÙ˘ ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÙÚ›· ÂÌfi‰È· ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙËÓ ÂÈÙ˘¯‹ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË ÙÔ˘ ÂÁ¯ÂÈÚ‹Ì·ÙÔ˜: “Δ· Û˘Ó‰Èοٷ Ô˘ ·ÓÙÈÙ›ıÂÓÙ·È ÛÙËÓ ÒÏËÛË ÎÚ·ÙÈÎÒÓ ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ, ÔÈ Ôϛ٘ Ô˘ ‰ÂÓ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ˆÏËı› ‰ËÌfiÛÈ· ÁË ·ÏÏ¿ Î·È Ô Ï·‚‡ÚÈÓıÔ˜ Ù˘ ÁÚ·ÊÂÈÔÎÚ·Ù›·˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ ·Ôı·ÚÚ‡ÓÂÈ Î·È ÛÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ Â›‰ÔÍÔ˘˜ ÂÂÓ‰˘Ù¤˜”. ΔÔ ÚÂÔÚÙ¿˙ ÙÔÓ›˙ÂÈ ÙËÓ ·ÚÓËÙÈ΋ ¯ÚÔÓÈ΋ Û˘Á΢ڛ· ÁÈ· ÒÏËÛË ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ, Ì ÙȘ ÙÈ̤˜ Ó· ¤¯Ô˘Ó ÌÂȈı› ·ÈÛıËÙ¿. ∂›Û˘, Á›ÓÂÙ·È ÏfiÁÔ˜ Û ·Ï·ÈfiÙÂÚ˜ ·ÔÙ˘¯Ë̤Ó˜ ÚÔÛ¿ıÂȘ, ÏfiÁˆ ¯·ÌËÏÔ‡ ÂÂÓ‰˘ÙÈÎÔ‡ ÂӉȷʤÚÔÓÙÔ˜.

TETAPTH 29 IOYNI√À 2011

μ·Ú‡ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ÙÔ Îϛ̷ ÛÙËÓ ∫ÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋ √Ì¿‰· ÙÔ˘ ¶∞™√∫

ªÂÛÔÚfiıÂÛÌÔ: £Ú›ÏÂÚ Ë ÛËÌÂÚÈÓ‹ „ËÊÔÊÔÚ›· B¿Ûˆ ¶··Ó‰Ú¤Ô˘: æËÊ›˙ˆ «Ó·È» ·ÏÏ¿ ˙ËÙÒ Â·Ó·‰È·Ú·ÁÌ¿Ù¢ÛË ÙÔ˘ ¯Ú¤Ô˘˜ ∞£∏¡∞, 28.

μ

·Ú‡ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ÙÔ Îϛ̷ ÛÙËÓ ∫ÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋ √Ì¿‰· ÙÔ˘ ¶∞™√∫, Ï›Á˜ÒÚ˜ ÚÈÓ ÙËÓ ÎÚ›ÛÈÌË „ËÊÔÊÔÚ›· ÁÈ· ÙÔ ªÂÛÔÚfiıÂÛÌÔ, ηıÒ˜ ÔÈ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÂÎÊÚ¿ÛÂÈ Ì ÙÔÓ ¤Ó·Ó ‹ ÙÔÓ ¿ÏÏÔÓ ÙÚfiÔ ÂÈÊ˘Ï¿ÍÂȘ ÁÈ· ÙËÓ „‹ÊÈÛË ÙÔ˘ ¶ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ‰ÂÓ ÍÂηı·Ú›˙Ô˘Ó ÙÈ ÚÔÙ›ıÂÓÙ·È Ó· οÓÔ˘Ó Î·È ·Ê‹ÓÔ˘Ó fiÏ· Ù· ÂӉ¯fiÌÂÓ· ·ÓÔȯٿ.

∂›Ó·È ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi fiÙÈ ÙfiÛÔ Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ fiÛÔ Î·È Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ, ÛÙËÓ ÔÌÈϛ˜ ÙÔ˘˜ ÛÙË μÔ˘Ï‹, ·¢ı‡ÓıËÎ·Ó ÛÙÔ ı˘ÌÈÎfi ÙˆÓ ‚Ô˘Ï¢ÙÒÓ ÁÈ· Ó· ÙÔÓ›ÛÔ˘Ó ÙË ÛËÌ·Û›· Ù˘ ÎÚ›ÛÈÌ˘ „ËÊÔÊÔÚ›·˜. ª¿ÏÈÛÙ·, Ô Î. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˜ ›¯Â Î·È Û‹ÌÂÚ· (¯ı˜) ÛÂÈÚ¿ ÙËÏÂʈÓÈÎÒÓ ÂÈÎÔÈÓˆÓÈÒÓ Î·È Â·ÊÒÓ Ì fiÛÔ˘˜ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ ·Ê‹ÓÔ˘Ó, Ì ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘˜, ·ÓÔȯÙfi ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ Ó· ‰ÒÛÔ˘Ó ·ÚÓËÙÈ΋ „‹ÊÔ ÛÙÔ ªÂÛÔÚfiıÂÛÌÔ. ªÂٷ͇ ·˘ÙÒÓ Â›Ó·È Î·È Ô ∞ϤÎÔ˜ ∞ı·Ó·ÛÈ¿‰Ë˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ÌÈÏÒÓÙ·˜ ÙÔ Úˆ› ÛÙËÓ ÂÎÔÌ‹ “∫ÔÈÓˆÓ›· flÚ· ª∂G∞” ÂÌÊ·Ó›ÛÙËΠ·ÔÊ·ÛÈṲ̂ÓÔ˜ Ó· ÌËÓ ·ÏÏ¿ÍÂÈ ÛÙ¿ÛË, ηıÒ˜ ıˆÚ› Ï¿ıÔ˜ ÙËÓ ÒÏËÛË Ù˘ ¢∂∏ Î·È ÙˆÓ ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ ‡‰Ú¢Û˘. ΔËÓ ›‰È· ÒÚ· ·ÓÔȯÙfi ¤¯ÂÈ ·Ê‹ÛÂÈ ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ Ó· „ËÊ›ÛÂÈ ÙÔ ÌÂÛÔÚfiıÂÛÌÔ Ë ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ∞ÚÁÔÏ›‰Ô˜ Ù˘ ¡¤·˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ ∂ÏÛ· ¶··‰ËÌËÙÚ›Ô˘. ∂Ó Ùˆ ÌÂٷ͇ Ì ÌÈ· ‰Ú·Ì·ÙÈ΋ ÔÌÈÏ›· ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÛÙËÓ ÔÔ›· ¤¯ÂÈ ÂÚȤÏıÂÈ Ë ÂÏÏËÓÈ΋ ÎÔÈÓˆÓ›· Î·È Ù· ·‰È¤ÍÔ‰· Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ Ë ÔÈÎÔÓÔÌ›· ̤ۈ ÙˆÓ ·Ù¤ÚÌÔÓˆÓ ‰·ÓÂÈÔ‰ÔÙ‹ÛˆÓ, Ë ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ Î. μ¿Ûˆ ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ‰‹ÏˆÛ ÛÙËÓ μÔ˘Ï‹ fiÙÈ ı· ˘ÂÚ„ËÊ›ÛÂÈ ÙÔ ªÂÛÔÚfiıÂÛÌÔ ¶ÚfiÁÚ·ÌÌ·, ÁÓˆÚ›˙ÔÓÙ·˜ fiÙÈ “„ËÊ›˙ˆ ÙÔ Ì·¯·›ÚÈ ·ÓÙ› ÙÔ ÈÛÙfiÏÈ”, fiˆ˜ › ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο. “¢ÂÓ Â›Ì·È ¤ÙÔÈÌË Ó· ˆ ÙÔ ’’fi¯È’’, ·Ó¤ÊÂÚÂ Ë ÚÒËÓ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ˘ÔÁÚ·ÌÌ›˙ÔÓÙ·˜ fiÙÈ “‰ÂÓ Â›Ì·È ¤ÙÔÈÌË Ó· ·Ó·Ï¿‚ˆ ÙËÓ Â˘ı‡ÓË ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù¿ÚÚ¢ÛË Î·È Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ Î·È Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜”. øÛÙfiÛÔ, η٤ıÂÛ ÙËÓ Ï‹ÚË ‰È·ÊˆÓ›· Ù˘ ϤÁÔÓÙ·˜ fiÙÈ “ηÏԇ̷ÛÙ ӷ ԇ̠¤Ó· ’’Ó·È’’ ‹ ’’fi¯È’’ ÛÙ· ÈÔ ¿ÁÚÈ· ̤ÙÚ· Ô˘ ·Ó·ÎÔÈÓÒıËÎ·Ó ÔÙ¤ ÛÙË ¯ÒÚ·” . “ª¤ÙÚ· fi¯È ÌfiÓÔ ÛÎÏËÚ¿ Î·È ¿‰Èη ·ÏÏ¿ Î·È ·Ó·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈο. Δ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ù˘ ÎÔÈÓˆÓ›·˜ Î·È ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ ı· ÂȉÂÈÓˆıÔ‡Ó”, ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛÂ Ë Î. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘, ‰ÔÎÈÌ¿˙ÔÓÙ·˜ ÙȘ ·ÓÙÔ¯¤˜ Ù˘ ÎÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋˜ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜, ÂÓÒ ‰ÈÂÚˆÙ‹ıËÎÂ: “ªÔÚԇ̠ӷ ˘ÔÁÚ¿„Ô˘Ì Ì ÙËÓ „‹ÊÔ Ì·˜ ÙËÓ Î·Ù·‰›ÎË Ù˘ ¯ÒÚ·˜; Ÿ¯È. ∫·Ó›˜ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ÙÔ Î¿ÓÂÈ”. ŸÌˆ˜ ÚfiÛıÂÛÂ: “À¿Ú¯ÂÈ ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈ΋ χÛË; ΔÔ ªÓËÌfiÓÈÔ ‹Ù·Ó Ë ÚÔ¸fiıÂÛË ÁÈ· ¤Ó· ÙÂÚ¿ÛÙÈÔ ‰¿ÓÂÈÔ Û ¤Ó·

˘ÂÚ¯Úˆ̤ÓÔ ÎÚ¿ÙÔ˜. ΔÒÚ· Ì·˜ Ȥ˙Ô˘Ó Î·È Ì·˜ ÂÈ‚¿ÏÏÔ˘Ó Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈ· ‰¿ÓÂÈ·. ΔÒÚ· ÚÔÂÙÔÈÌ¿˙ÂÙ·È ¤Ó· Ó¤Ô ‰¿ÓÂÈÔ Ì·ÌÔ‡ı. ∞˘Ùfi ‰ÂÓ Â›Ó·È Ï‡ÛË, ·ÏÏ¿ Ë ÂÈÛÊÚ¿ÁÈÛË Ù˘ ·ÔÙ˘¯›·˜ Ì·˜”. ª¿-

ÏÈÛÙ· ·Ó¤ÊÂÚ fiÙÈ “¤ÙÛÈ ‰¤ÓÔ˘Ì ·ÎfiÌ· ÈÔ ÛÊȯٿ ÙË ıËÏÈ¿ ÛÙÔ Ï·ÈÌfi”. “ªÈ· ¯ÚÂÔÎÔË̤ÓË ¯ÒÚ· ‰ÂÓ ı¤ÏÂÈ Ó¤· ‰¿ÓÂÈ·. ∏ χÛË ÌÔÚ› Ó· ¤ÏıÂÈ Ì¤Û· ·fi ÌÈ· Û˘ÌʈÓË̤ÓË ·Ó·‰È¿ÚıÚˆÛË ÙÔ˘

™ÙËÓ √ÏÔ̤ÏÂÈ· Ù˘ μÔ˘Ï‹˜ Î·È Ô ÂÊ·ÚÌÔÛÙÈÎfi˜ ÓfiÌÔ˜ ∞£∏¡∞, 28. √ÏÔÎÏËÚÒıËΠÛÙËÓ ∂ÈÙÚÔ‹ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Î·È ÂÈÛ¿ÁÂÙ·È ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË ÛÙËÓ √ÏÔ̤ÏÂÈ· Ù˘ μÔ˘Ï‹˜, Ë Û˘˙‹ÙËÛË Î·È „‹ÊÈÛË ÙÔ˘ ÂÊ·ÚÌÔÛÙÈÎÔ‡ ÓfiÌÔ˘ Ô˘ ÂÍÂȉÈ·ÂÈ ÙÔ ·Î¤ÙÔ Ì¤ÙÚˆÓ ÙÔ˘ ªÂÛÔÚfiıÂÛÌÔ˘ ¶ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ̤¯ÚÈ ÙÔ 2015.ΔÔ ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ ¤ÁÈÓ ‰ÂÎÙfi ηٿ ÏÂÈÔ„ËÊ›· Â› Ù˘ ·Ú¯‹˜, ÙˆÓ ¿ÚıÚˆÓ Î·È ÛÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙÔ˘ ÌfiÓÔ ·fi ÙÔ˘˜ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ ÙÔ˘ ¶∞™√∫. √ ·Ó·ÏËÚˆÙ‹˜ ˘Ô˘ÚÁfi˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ¶·ÓÙÂÏ‹˜ √ÈÎÔÓfiÌÔ˘, ÎÏ›ÓÔÓÙ·˜ ÙËÓ Û˘˙‹ÙËÛË, ¿ÊËÛ ·ÓÔÈÎÙfi, ÂÊfiÛÔÓ, fiˆ˜ ›Â, ÙÔ ÂÈÙÚ¤ÂÈ ÙÔ ÂÏ¿¯ÈÛÙÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ÂÚÈıÒÚÈÔ Ô˘ ˘¿Ú¯ÂÈ, Ó· ÌÂÏÂÙ‹ÛÂÈ Ë ËÁÂÛ›· ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ÔÚÈṲ̂Ó˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ Ô˘ ¤ÁÈÓ·Ó ·fi ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜. ¢È¢ÎÚ›ÓÈÛÂ, ¿ÓÙˆ˜, fiÙÈ, ·Ó ‰ÂÓ Á›ÓÂÈ Î·ÙÔÚıˆÙfi ÙÒÚ·, ÔÈ ·ÏÏ·Á¤˜ ı· ¤ÚıÔ˘Ó ÙÔ ™Â٤̂ÚÈÔ ÛÙÔ Ó¤Ô ÊÔÚÔÏÔÁÈÎfi ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ Ô˘ ı· ηٷÙÂı›.

¯Ú¤Ô˘˜”, ÚfiÛıÂÛÂ Ë μ¿Ûˆ ¶··Ó‰Ú¤Ô˘, ‰È·ÈÛÙÒÓÔÓÙ·˜ ·Ú¿ Ù·‡Ù· fiÙÈ “Ë ¯ÒÚ· Ô‰ËÁÂ›Ù·È Û ηٿÚÚ¢ÛË Ï›ÁÔ -Ï›ÁÔ”. “∞Ó „ËÊÈÛÙ› ÙÔ ªÂÛÔÚfiıÂÛÌÔ Î·È ‰ÂÓ ·ÏÏ¿ÍÂÈ Î¿ÙÈ ÛÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ Ì·˜ Ë Î·Ù¿ÚÚ¢ÛË ı· ¤ÚıÂÈ Û ¤Ó· ‰È¿ÛÙËÌ·, ·Ó ‰ÂÓ „ËÊÈÛÙ› Ë Î·Ù¿ÚÚ¢ÛË ı· ¤ÚıÂÈ ·Ì¤Ûˆ˜”, ÙfiÓÈÛ ÁÓˆÛÙÔÔÈÒÓÙ·˜ ¤ÙÛÈ Î·È ÙËÓ ÛÙ¿ÛË Ô˘ ı· ÎÚ·Ù‹ÛÂÈ Î·Ù¿ ÙËÓ ÎÚ›ÛÈÌË „ËÊÔÊÔÚ›· ˘ÂÚ„ËÊ›˙ÔÓÙ·˜: “æËÊ›˙ˆ Ì ÙËÓ ÚÔ¸fiıÂÛË fiÙÈ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ı· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ ÌÈ· Û˘ÓÔÏÈ΋ ·Ó·‰È·Ú·ÁÌ¿Ù¢ÛË ÁÈ· ÙÔ ¯Ú¤Ô˜”, η٤ÏËÍÂ. ™¯ÔÏÈ¿˙ÔÓÙ·˜ ÙËÓ ÙÔÔı¤ÙËÛË Ù˘ Î. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘, Ô ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Î·È ˘Ô˘ÚÁfi˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Î. ∂˘. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˜, › fiÙÈ “Ë ıÂÙÈ΋ „‹ÊÔ˜ ·ÓÂÍ·Úًو˜ ·ÈÙÈÔÏÔÁ›·˜ Î·È ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌÔ‡ ·ÔÙÂÏ› ÌÈ· Ú¿ÍË ÁÂÓÓ·ÈfiÙËÙ·˜” . ∂ÓÒ ·¢ı˘ÓfiÌÂÓÔ˜ ÛÙËÓ ·ÓÙÈÔϛ٢ÛË Â› fiÙÈ Ì fiÛ· ÂÈÒıËÎ·Ó ‰›ÓÂÙ·È ÌÈ· ·¿ÓÙËÛË fiÙÈ “ηÓ›˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ·ÁˆÓ›· ·fi ÙÔ˘˜ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ Ù˘ ÏÂÈÔ„ËÊ›·˜ ÁÈ· ÙÔ ÔÛÔÛÙfi ¢ı‡Ó˘ Ô˘ ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ì”.

∫∫∂, §∞√™ Î·È ™À¡ ¤¯Ô˘Ó ˙ËÙ‹ÛÂÈ ÔÓÔÌ·ÛÙÈ΋ „ËÊÔÊÔÚ›· æ‹ÊÔ Î·Ù¿ Û˘Ó›‰ËÛË ·ÔÊ¿ÛÈÛÂ Ë ¢ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋ ™˘ÌÌ·¯›· ∞£∏¡∞, 28.

ΔÔ ∫∫∂, Ô §∞√™ Î·È Ô ™˘Ó·ÛÈÛÌfi˜ ¤¯Ô˘Ó ˙ËÙ‹ÛÂÈ ÔÓÔÌ·ÛÙÈ΋ „ËÊÔÊÔÚ›· ÁÈ· ÙÔ ªÂÛÔÚfiıÂÛÌÔ, ÂÓÒ Ë ¢ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋ ™˘ÌÌ·¯›· ·ÔÊ¿ÛÈÛ ÔÈ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ Ù˘ Ó· „ËÊ›ÛÔ˘Ó Î·Ù¿ Û˘Ó›‰ËÛË.“∂›Ì·ÛÙ fiÌËÚÔÈ fi¯È ·˘Ù¿ÚÎÂȘ” › ÛÙË μÔ˘Ï‹ Ô °ÈÒÚÁÔ˜ ∫·Ú·Ù˙·Ê¤Ú˘ Î·È ÚfiÛıÂÛÂ: “¶Ô‡ ÎÔÏÏ¿ÂÈ Ë ˘fiıÂÛË Î·È ‰ÂÓ ÌÔÚԇ̠ӷ ÊÙÈ¿ÍÔ˘Ì ÌÈ· ÂıÓÈ΋ ÔÌ¿‰·; ¢ÂÓ ·ÓÙÈÏ·Ì‚¿ÓÔÌ·È! ∏ ∂ÏÏ¿‰· ÂÚÈ̤ÓÂÈ. √È ‰È·ÚΛ˜ Î·È Â·Ó·Ï·Ì‚·ÓfiÌÂÓ˜ ÎÔÎÔÚÔÌ·¯›Â˜ ¤¯Ô˘Ó ‚Á¿ÏÂÈ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ÛÙËÓ Ï·Ù›·”. √ ∞Ϥ͢ ΔÛ›Ú·˜ ÚÔÂȉÔÔ›ËÛ ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË Ó· “ÌËÓ Ô‰ËÁËı› ÛÙËÓ ÎÏÈ̿ΈÛË Ù˘ ‚›·˜ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ ÙË Ï·˚΋ ‰˘Û·Ú¤ÛÎÂÈ·” Î·È Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ Û ÂÎÏÔÁ¤˜, ÙÔÓ›˙ÔÓÙ·˜ ˆ˜ Â›Ó·È Ë ÌfiÓË ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋ ‰È¤ÍÔ‰Ô ÔÌ·ÏfiÙËÙ·˜ Î·È ˆ˜ Ô Ï·fi˜ ‰ÂÓ ı· Û·„ÂÈ ÙÔ ÎÂÊ¿ÏÈ Î·È ‰ÂÓ ı· ÙÚÔÌÔÎÚ·ÙËı›.∂Ó Ùˆ ÌÂٷ͇ ÙË „‹ÊÔ Î·Ù¿ Û˘Ó›‰ËÛË ÛÙÔ ªÂÛÔÚfiıÂÛÌÔ ¢ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈÎfi ¶ÚfiÁÚ·ÌÌ· ·ÔÊ¿-

ÛÈÛ ۋÌÂÚ· (¯ı˜) ÙÔ ¶ÔÏÈÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Ù˘ ¢ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋˜ ™˘ÌÌ·¯›·˜, Ô˘ Û˘Ó‰ڛ·Û ˘fi ÙËÓ ÚÔ‰ڛ· Ù˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ Ù˘ ΢ڛ·˜ ¡ÙfiÚ·˜ ª·ÎÔÁÈ¿ÓÓË. ªÂÙ¿ ·fi ¤ÓÙÔÓË ÂÛˆÎÔÌÌ·ÙÈ΋ Û˘˙‹ÙËÛË, fiÔ˘ Ë ÏÂÈÔ„ËÊ›· ÙˆÓ ‚Ô˘Ï¢ÙÒÓ Î·È ÛÙÂϯÒÓ ‹Ù·Ó ˘¤Ú Ù˘ ¿Ԅ˘ Ó· ‰ËÏÒÛÂÈ Ë ™˘ÌÌ·¯›· “·ÚÒÓ” ÛÙËÓ „ËÊÔÊÔÚ›·, ÙÔ ¶ÔÏÈÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ·ÔÊ¿ÛÈÛ ÙË „‹ÊÔ Î·Ù¿ Û˘Ó›‰ËÛË. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ÛÎÂÙÈÎfi Ù˘ ·fiÊ·Û˘, Ë ™˘ÌÌ·¯›·, ·ÓÙÈÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È ÙÔÓ ¿ÌÂÛÔ Î›Ó‰˘ÓÔ ¯ÚÂÔÎÔ›·˜ Î·È ı· ÂÍ·ÓÙÏ‹ÛÂÈ Î¿ı ÂÚÈıÒÚÈÔ Ó· ÌËÓ ¯ÚÂÔÎÔ‹ÛÂÈ Ë ¯ÒÚ· Î·È ·ÛÎÂ›Ù·È ¤ÓÙÔÓË ÎÚÈÙÈ΋ ÛÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË.ΔÔ ÂÚˆÙËÌ·ÙÈÎfi ÙÒÚ· Â›Ó·È ÙÈ ı· Ú¿ÍÂÈ Ë ›‰È· Ë Î. ª·ÎÔÁÈ¿ÓÓË. ¶¿ÓÙˆ˜ ¿ÏÏÔÈ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜, fiˆ˜ Ô Î. ∫. ∫ÈÏÙ›‰Ë˜, ÂÈ̤ÓÔ˘Ó fiÙÈ ı· ‰ËÏÒÛÔ˘Ó “·ÚÒÓ”. À‹ÚÍ·Ó ÛÙÂϤ¯Ë Ô˘ Ù¿¯ıËÎ·Ó ˘¤Ú Ù˘ „‹ÊÔ˘ ÙÔ˘ ÌÂÛÔÚfiıÂÛÌÔ˘ Î·È ¿ÏÏÔÈ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍ·Ó ÙÔ fi¯È Î·È ·ÚÎÂÙÔ› ‹ıÂÏ·Ó ÁÈ· ÏfiÁÔ˘˜ Ù·ÎÙÈ΋˜ ‹ ÁÈ· ÏfiÁÔ˘˜ Û˘Ì‚ÔÏÈÛÌÔ‡ Ó· ÂÈÏÂÁ› ÙÔ ·ÚÒÓ.


EÈηÈÚfiÙËÙ· 9

T∂Δ∞ƒΔ∏ 29 π√À¡πOY 2011

ΔÔ ∂ıÓÈÎfi §·¯Â›Ô ∞£∏¡∞, 28.

™Δ∏ ¯ıÂÛÈÓ‹ ÎÏ‹ÚˆÛË ÙÔ˘ ∂ıÓÈÎÔ‡ §·¯Â›Ô˘, Ë̤ڷ 2Ë, Ù˘¯ÂÚ‹ ¯ÈÏÈ¿‰· ‹Ù·Ó Ë: 144. ŸÏÔÈ ÔÈ ·ÚÈıÌÔ› Ô˘ ÎÏËÚÒıËÎ·Ó Î·È Ù· ÔÛ¿ Ô˘ ÎÂÚ‰›˙Ô˘Ó Â›Ó·È: ºÔÚÔÏÔÁËÙ¤ÔÈ §·¯ÓÔ› √ ·ÚÈıÌfi˜ 144727 ÎÂÚ‰›˙ÂÈ 50.000,00 ¢ÚÒ. √ ·ÚÈıÌfi˜ 144749 ÎÂÚ‰›˙ÂÈ 5.000,00 ¢ÚÒ. √È ·ÚÈıÌÔ› 144460 Î·È 144714 ÎÂÚ‰›˙Ô˘Ó ·fi 2.000,00 ¢ÚÒ. ∞ÊÔÚÔÏfiÁËÙÔÈ §·¯ÓÔ› ∞fi 1.000 ¢ÚÒ ÎÂÚ‰›˙Ô˘Ó ÔÈ ·ÚÈıÌÔ›: 144322 144346 144643 144688 144692 144812 ∞fi 500 ¢ÚÒ ÎÂÚ‰›˙Ô˘Ó ÔÈ ·ÚÈıÌÔ›: 144043 144131 144167 144248 144483 144664 144844 144849 144982 144991 ∞fi 300 ¢ÚÒ ÎÂÚ‰›˙Ô˘Ó ÔÈ ·ÚÈıÌÔ›: 144001 144002 144032 144046 144059 144079 144128 144129 144158 144159 144168 144179 144215 144218 144228 144233 144235 144262 144266 144281 144288 144290 144315 144318 144327 144358 144361 144369 144377 144405 144420 144422 144473 144484 144497 144506 144512 144514 144517 144542 144553 144561 144562 144594 144622 144626 144630 144638 144661 144671 144689 144694 144719 144735 144742 144755 144757 144767 144783 144808 144826 144852 144859 144870 144871 144876 144880 144881 144888 144894 144898 144901 144917 144930 144946 144947 144954 144976 144977 144997 Δ¤ÏÔ˜, ·fi 200,00 ¢ÚÒ ÎÂÚ‰›˙Ô˘Ó fiÏÔÈ ÔÈ ¿ÏÏÔÈ ·ÚÈıÌÔ› 144000 ¤ˆ˜ 144999 Ô˘ ‰ÂÓ ·Ó·ÁÚ¿ÊÔÓÙ·È ÛÙÔÓ ·Ú·¿Óˆ ›Ó·Î·. Δ∞ ∫∂ƒ¢∏ Δ∏™ ∫§∏ƒø™∏™ £∞ ¶§∏ƒø£√À¡ ∞¶√ Δ∏¡ 1∏ π√À§π√À 2011.

√È ‚·ÛÈΤ˜ ·Ú¯¤˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËÎ·Ó ¯ı˜ ·fi ÙËÓ ˘Ô˘ÚÁfi ¶·È‰Â›·˜ ÕÓÓ· ¢È·Ì·ÓÙÔÔ‡ÏÔ˘

ΔÔ §·˚Îfi §·¯Â›Ô

ΔÈ ·ÏÏ¿˙ÂÈ ÛÙ· ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈ· Ì ÙÔ Ó¤Ô ¡fiÌÔ ¶Ï·›ÛÈÔ

∞£∏¡∞, 28.

¢˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ù˘¯›Ô˘ ÛÙ· ÙÚ›· ¯ÚfiÓÈ· - ¶ˆ˜ Û˘ÁÎÚÔÙÔ‡ÓÙ·È Ù· ™˘Ì‚Ô‡ÏÈ· ¢ÈÔ›ÎËÛ˘ ∂ÈÊ˘Ï¿ÍÂȘ - ·ÓÙÈÚÚ‹ÛÂȘ ·fi ÙÔ˘˜ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË Î·È ∂‡· ∫·˚Ï‹ ∞£∏¡∞, 28.

¢

˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ù˘¯›Ô˘ ÛÙ· ÙÚ›· ¯ÚfiÓÈ· (‰ËÏ·‰‹ Ì ÙËÓ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË 180 ÈÛÙˆÙÈÎÒÓ ÌÔÓ¿‰ˆÓ) ‰›ÓÂÈ Ô Ó¤Ô˜ ¡fiÌÔ˜ ¶Ï·›ÛÈÔ ÁÈ· Ù· ·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈ· Ô˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È ÙËÓ ¶¤ÌÙË (·‡ÚÈÔ) Û ¿Ù˘Ô ˘Ô˘ÚÁÈÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Î·È ÙÔ ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ ÛÙËÓ ™‡ÓÔ‰Ô Ú˘Ù¿ÓÂˆÓ ÛÙÔÓ μfiÏÔ. √È ‚·ÛÈΤ˜ ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ¡fiÌÔ˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËÎ·Ó Û‹ÌÂÚ· (¯ı˜0 ÛÙË Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÙÔ˘ ∫Δ∂ ¶·È‰Â›·˜ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ ·fi ÙËÓ Î. ∞ÓÓ· ¢È·Ì·ÓÙÔÔ‡ÏÔ˘. ∏ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ¶·È‰Â›·˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËΠ·ÈÛÈfi‰ÔÍË ÛÙË Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÙˆÓ ‚Ô˘Ï¢ÙÒÓ ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜, ÙÔÓ›˙ÔÓÙ·˜ fiÙÈ ¤¯ÂÈ ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÂÈ ÙËÓ ·Ô‰Ô¯‹ ÙˆÓ ‰È·Ù¿ÍÂˆÓ ÙÔ˘ ·fi ÌÂÁ¿ÏÔ Ì¤ÚÔ˜ Ù˘ ·ÓÂÈÛÙËÌȷ΋˜ ÎÔÈÓfiÙËÙ·˜ Ô˘ ÂÈı˘Ì› ÌÂÙ·ÚÚ‡ıÌÈÛË ÛÙËÓ ·ÓÒÙ·ÙË ÂÎ·›‰Â˘ÛË Ù˘ ¯ÒÚ·˜. ∞fi ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ ÙÔ˘ ∫Δ∂ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ ˆÛÙfiÛÔ ÂÎÊÚ¿ÛÙËÎ·Ó ÂÈÊ˘Ï¿ÍÂȘ ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÛËÌÂÚÈÓ‹˜ (¯ıÂÛÈÓ‹˜) Û˘Ó‰ڛ·Û˘. √ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ Î·È Î·ıËÁËÙ‹˜ ·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ Î. ∫. ∫·ÚÙ¿Ï˘, ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ ‰È·ÊˆÓ› Ì ÙËÓ ¿ÌÂÛË Û˘ÁÎÚfiÙËÛË ÙˆÓ ™˘Ì‚Ô˘Ï›ˆÓ ¢ÈÔ›ÎËÛ˘ ÙˆÓ ∞∂π Û ‚¿ÚÔ˜ ÙˆÓ Ó˘Ó ‰ÈÔÈ΋ÛÂˆÓ ÙˆÓ ·ÓÂÈÛÙËÌ›ˆÓ Î·È ˙‹ÙËÛ ÌÂÙ·‚·ÙÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô ÚÈÓ ·fi ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ Ù˘ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˘ ‰È¿Ù·Í˘. √ˆ˜ ¤¯ÂÈ ‹‰Ë ÁÚ¿„ÂÈ ÙÔ “μ‹Ì·” , Ô Ó¤Ô˜ ¡fiÌÔ˜ ÁÈ· Ù· ·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈ· ı· ‰›ÓÂÈ ‰ÈÔÚ›· 12 ÌËÓÒÓ ·fi ÙËÓ ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ı· „ËÊÈÛÙ› ÛÙÔ˘˜ Ú˘Ù¿ÓÂȘ ÙˆÓ ∞∂π ÁÈ· Ó· ÙÔÓ ÂÊ·ÚÌfiÛÔ˘Ó. ª¤Û· Û’ ·˘Ùfi ÙÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ·, ı· Ú¤ÂÈ Ó· ¤¯Ô˘Ó ‰ÚÔÌÔÏÔÁ‹ÛÂÈ ÙȘ ‰È·‰Èηۛ˜ ÁÈ· ÙËÓ Û˘ÁÎÚfiÙËÛË ÙˆÓ Ó¤ˆÓ ™˘Ì‚Ô˘Ï›ˆÓ ¢ÈÔ›ÎËÛ˘ Ô˘ ı· ÙÔ˘˜ ·ÓÙÈηٷÛÙ‹ÛÔ˘Ó, ·ÏÏÈÒ˜ Ë ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË ÙÔ˘˜ Îfi‚ÂÙ·È... √ Î. ∫·ÚÙ¿Ï˘ ÂͤÊÚ·Û ÂÈÊ˘Ï¿ÍÂȘ Î·È ÁÈ· ÙÔÓ ÙÚÈÂÙ‹ ÚÔÙ˘¯È·Îfi ·ÎÏÔ ÛÙ· ·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈ· Ù˘ ¯ÒÚ·˜ (Û‹ÌÂÚ· Ù· ·ÓÂÈÛÙËÌȷο Ù˘¯›· ‰›ÓÔÓÙ·È ÌÂÙ¿ ·fi 4 ¯ÚfiÓÈ· ÊÔ›ÙËÛ˘, ÂÎÙfi˜ ÔÏ˘Ù¯ÓÈÎÒÓ Î·È ÁˆÔÓÈÎÒÓ ÛÔ˘‰ÒÓ Ô˘ ··ÈÙÔ‡Ó ÊÔ›ÙËÛË 5 ÂÙÒÓ Î·ıÒ˜ Î·È È·ÙÚÈÎÒÓ Ô˘ ··ÈÙÔ‡Ó 6 ¯ÚfiÓÈ·). √ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ ÙfiÓÈÛ ·ÎfiÌË fiÙÈ

ÙÔ Ó¤Ô ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ¢ÈÔ›ÎËÛ˘ Ô˘ ÚÔÙ›ÓÂÙ·È ·fi ÙÔ ¡fiÌÔ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÓÂÈ fiϘ ÙȘ ÂÍÔ˘Û›Â˜ ÛÙ· π‰Ú‡Ì·Ù· Ô˘ Û‹ÌÂÚ· Â›Ó·È Î·Ù·ÓÂÌË̤Ó˜ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÔÚÁ¿ÓˆÓ ‰ÈÔ›ÎËÛ‹˜ ÙÔ˘. ∞ÓÙÈÚÚ‹ÛÂȘ ÂͤÊÚ·ÛÂ Î·È Ë ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ Î. ∂‡· ∫·˚Ï‹ Ë ÔÔ›· ÛÙ¿ıËΠ΢ڛˆ˜ ÛÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ˘Ô¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛ˘ ÙˆÓ ·ÓÂÈÛÙËÌ›ˆÓ ·ÏÏ¿ Î·È Û ‰È·Ù¿ÍÂȘ ÙÔ˘ Ô˘ ¯·Ú·ÎÙËÚ›ÛÙËÎ·Ó ˆ˜ ·ÓÙÈÛ˘ÓÙ·ÁÌ·ÙÈΤ˜ Ì ÙÔ Âȯ›ÚËÌ· fiÙÈ ı›ÁÔ˘Ó ÙÔÓ ·˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÙÔ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· ÙÔ˘˜. ¶¿ÓÙˆ˜, Ë Î. ¢È·Ì·ÓÙÔÔ‡ÏÔ˘ ·¿ÓÙËÛ fiÙÈ fiÏ· Ù· ı¤Ì·Ù· Û˘ÓÙ·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ¡fiÌÔ˘ ¤¯Ô˘Ó Ï˘ı› ηıÒ˜ ¤¯Ô˘Ó Á›ÓÂÈ ÔÏϤ˜ Û˘ÛΤ„ÂȘ ÌÂ Û˘ÓÙ·ÁÌ·ÙÔÏfiÁÔ˘˜ Î·È ÓÔÌÈÎÔ‡˜ Û˘Ì‚Ô‡ÏÔ˘˜ ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ. ∏ Î. ¢È·Ì·ÓÙÔÔ‡ÏÔ˘ ·Ó·Ê¤ÚıËΠ¿ÓÙˆ˜ Î·È ÛÙȘ Ӥ˜ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ÁÈ· ÙÔ ·ÓÂÈÛÙËÌÈ·Îfi ¿Û˘ÏÔ, ϤÁÔÓÙ·˜ fiÙÈ Ì ÙÔ Ó¤Ô ¡fiÌÔ “ı· Â›Ó·È ÈÔ ÚÔÛÁÂȈ̤Ó˜ ÛÙȘ ·Î·‰ËÌ·˚Τ˜ ÂÏ¢ıÂڛ˜” . ∂› fiÙÈ ı· ‰›ÓÂÈ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÛÙȘ ‰ÈÔÈ΋ÛÂȘ ÙˆÓ ∞∂π Ó· ‰È·Ê˘Ï¿ÍÔ˘Ó ÙËÓ ‰È·Î›ÓËÛË ÙˆÓ È‰ÂÒÓ fiˆ˜ ÎÚ›ÓÔ˘Ó Î·Ï‡ÙÂÚ·. √ˆ˜ ·ÔÎ¿Ï˘„ ÙÔ “μ‹Ì· Ù˘ ∫˘Úȷ΋˜” , ÛÙÔ Ó¤Ô ¡fiÌÔ ·Ï¿ ‰ÂÓ ı· ˘¿Ú¯ÂÈ Î·Ì›· ‰È¿Ù·ÍË Û¯ÂÙÈ΋ Ì ÙÔ ¿Û˘ÏÔ, ¤ÙÛÈ ÒÛÙÂ Ë ÓÔÌÈ΋ ÙÔ˘ ˘fiÛÙ·ÛË Ó· ··ÏÂÈÊı›.

™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ Ì ÙÔÓ Ó¤Ô ¡fiÌÔ: - ∫·Ù·ÚÁÔ‡ÓÙ·È ÔÈ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÔ› ÁÈ· ¤Ú¢ӷ ÛÙ· ·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈ·. ¢ËÌÈÔ˘ÚÁÂ›Ù·È Ó¤Ô˜ ÎÔÈÓfi˜ ˘ÂÚ-ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi˜, ÓÔÌÈÎfi ÚfiÛˆÔ È‰ÈˆÙÈÎÔ‡ ‰Èη›Ô˘. Δ· ÔÈÎÔÓÔÌÈο ÙˆÓ ·ÓÂÈÛÙËÌ›ˆÓ ı· ‰È·¯ÂÈÚ›˙ÂÙ·È ·˘ÙfiÓÔÌ· Ë ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘. - Δ· ¯Ú‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜ ı· “ÌÔÈÚ¿˙ÂÈ” ÛÙ· ∞∂π ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙË ∞Ú¯‹, ÂÓÒ ÔÈ “ÚÒÙÔÈ” Ù˘ ·ÍÈÔÏfiÁËÛ˘ ı· ·›ÚÓÔ˘Ó ÂȉÈÎfi “ÌfiÓÔ˘˜” 1520% ÂÈϤÔÓ ÛÙËÓ ÂÙ‹ÛÈ· ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË ÙÔ˘˜. - ÃÔÚËÁ›Â˜ Î·È ∂‰Ú˜ ȉȈÙÒÓ ıÂÛ›˙ÔÓÙ·È ÛÙ· ·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈ·, ÒÛÙ ӷ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÚÔÛÂÏÎ‡Ô˘Ó ¯Ú‹Ì·Ù· ÂÎÙfi˜ ÎÚ·ÙÈ΋˜ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛ˘. - “™˘Ì‚fiÏ·È·” ı· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· οÓÔ˘Ó Ù· ·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈ· Ì ηıËÁËÙ¤˜-ÛÙ·Ú ·fi ÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi ÁÈ· Ó· ‰È‰¿ÍÔ˘Ó ÛÙ· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÙÔ˘˜ - Δ· ™˘Ì‚Ô‡ÏÈ· ¢ÈÔ›ÎËÛ˘ ÛÙËÓ ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙˆÓ ∞∂π ı· ·ÔÙÂÏÔ‡ÓÙ·È ·fi 15 ̤ÏË. √ÎÙÒ ÂÎÏÂÁ̤ӷ ·fi Ù· ̤ÏË ·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘. ∂Ù¿ ÂÈÏÂÁ̤ӷ ·fi ÙÔ˘˜ ÔÎÙÒ ÚÒÙÔ˘˜ ÂÎÏÂÁ̤ÓÔ˘˜ (·ÓÂÈÛÙËÌÈ·ÎÔ›, ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ˜ ‹ Ù¯ÓÔÎÚ¿Ù˜ ÌË ·ÓÂÈÛÙËÌÈ·ÎÔ›) - √ Ú‡Ù·Ó˘ ‰ÂÓ ı· ÂÎϤÁÂÙ·È ·ÏÏ¿ ı· ‰ÈÔÚ›˙ÂÙ·È ·fi ÙÔ ¢.™. ÌÂÙ¿ ·fi ‰ÈÂıÓ‹ ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi. √ÏÔÈ ÔÈ Ó˘Ó Ú˘Ù¿ÓÂȘ ÙˆÓ ∞∂π ı· ¿„Ô˘Ó Û‡-

Δ· ͤӷ ªª∂ ÁÈ· ÙȘ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ªÂ ÂÎÙÂÓ‹ ÚÂÔÚÙ¿˙ Î·È ·ÓÙ·ÔÎÚ›ÛÂȘ ηχÙÔ˘Ó ÙȘ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· fiÏ· Ù· ÌÂÁ¿Ï· ªª∂ ÙÔ˘ Â͈ÙÂÚÈÎÔ‡. ΔÔ BBC ‰›ÓÂÈ ¤ÌÊ·ÛË ÛÙË ÁÂÓÈ΋ ·ÂÚÁ›· Î·È ÛÙÔ Í¤Û·ÛÌ· Ù˘ ‚›·˜ Û ÌÈ· Ôχ ÎÚ›ÛÈÌË ÛÙÈÁÌ‹, “ηıÒ˜ Ë ∂ÏÏ¿‰· Â›Ó·È ·ÓÙÈ̤وË Ì ÙËÓ ÚÔÔÙÈ΋ Ó· Á›ÓÂÈ ÙÔÓ ÂÚ¯fiÌÂÓÔ Ì‹Ó· ÙÔ ÚÒÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ ̤ÏÔ˜ Ù˘ Â˘Úˆ˙ÒÓ˘ Ô˘ ı· ¯ÚÂÔÎÔ‹ÛÂÈ”. √ ·ÓÙ·ÔÎÚÈÙ‹˜ ÙÔ˘ BBC ∫ÚȘ ªfiÚȘ ÌÈÏ¿ÂÈ Ì ÙÔ˘˜ “∞Á·Ó·ÎÙÈṲ̂ÓÔ˘˜” Î·È ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÈ Ù· ÛÎÏËÚ¿ ̤ÙÚ· ÏÈÙfiÙËÙ·˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ‹‰Ë ˘ÔʤÚÂÈ ÌÈÛıˆÙÔ› Î·È Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ÔÈ, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ “‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙ· fiÚÈ¿ ÙÔ˘˜” . ™Â ·Ó¿Ï˘ÛË Ì ٛÙÏÔ “∏ ÒÚ· Ù˘ ·Ï‹ıÂÈ·˜ ÁÈ· ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·” Ô °Î¿‚ÈÓ ÃÈÔ‡ÈÙ ÙÔ˘ BBC ÁÚ¿ÊÂÈ fiÙÈ “Ô ÎfiÛÌÔ˜ ¤¯ÂÈ ÂÍÔÚÁÈÛÙ› Ì ÙËÓ ‡ÊÂÛË Ô˘ Á›ÓÂÙ·È Î¿ı Ë̤ڷ Î·È ÈÔ ‚·ıÈ¿, ¯ˆÚ›˜ Ó· Ê·›ÓÂÙ·È Î¿ÔÈÔ Ù¤ÏÔ˜ ÛÙÔÓ ÔÚ›˙ÔÓÙ·. √È ¤Ï-

ÏËÓ˜ ‰ÂÓ ·ÓÙ¤¯Ô˘Ó ¿ÏϘ ÂÚÈÎÔ¤˜ Î·È ·˘Í‹ÛÂȘ ÊfiÚˆÓ” . √ ‚ÚÂÙ·ÓÈÎfi˜ The Independent ÁÚ¿ÊÂÈ fiÙÈ “·ÎfiÌË Î·È ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ ÙÔ˘ ΢‚ÂÚÓÒÓÙÔ˜ ÛÔÛÈ·ÏÈÛÙÈÎÔ‡ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ ¤¯Ô˘Ó Ù·Ú·¯ı› ·fi Ù· Ó¤· ̤ÙÚ· Ô˘ ··ÈÙÔ‡Ó ÔÈ ‰ÈÂıÓ›˜ ‰·ÓÂÈÛÙ¤˜, Î·È Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ °ÈÒÚÁÔ˜ ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ·Û¯›˙ÂÈ Ó· Û˘ÁÎÚ·Ù‹ÛÂÈ ÂÛˆÙÂ-

ÚÈ΋ ÂͤÁÂÚÛË ÛÙÔ ÎfiÌÌ· ÙÔ˘. ë∂ηÓ ·Ó·Û¯ËÌ·ÙÈÛÌfi ÛÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË ÓˆÚ›ÙÂÚ· ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ Ì‹Ó· ÁÈ· Ó· ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÂÈ ÙË ÛÙ‹ÚÈÍË ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ ÛÙËÓ „ËÊÔÊÔÚ›· ÁÈ· ÙÔ ÌÂÛÔÚfiıÂÛÌÔ, ·ÏÏ¿ ÔÈ ™ÔÛÈ·ÏÈÛÙ¤˜ ¤¯Ô˘Ó ÏÂÈÔ„ËÊ›· ÌfiÏȘ ¤ÓÙ ‰ÚÒÓ ÛÙË μÔ˘Ï‹” . °È· ÙÔÓ Á·ÏÏÈÎfi Le Monde Ë ÁÂÓÈ΋ 48ˆÚË ·ÂÚÁ›· ‰Â›¯ÓÂÈ ÙÔ Ì¤-

Η επόμενη κλήρωση θα γίνει την ΤΡΙΤΗ 5 ΙΟΥΛΙΟΥ 2011.

¢∏§ø™∏ °. μ∞ƒ√ÀΔ™π∫√À

°È· ͤÛ·ÛÌ· ‚›·˜ ÌÈÏÔ‡Ó BBC, Le Monde Î·È New York Times

∞£∏¡∞, 28.

ÓÙÔÌ· Ó· Â›Ó·È Ú˘Ù¿ÓÂȘ, ·ÏÏ¿ ı· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÎÚÈıÔ‡Ó ÂÎ Ó¤Ô˘ ÛÙÔÓ ‰ÈÂıÓ‹ ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi. - ∏ ™‡ÁÎÏËÙÔ˜ ÙˆÓ ·ÓÂÈÛÙËÌ›ˆÓ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ÎÂÓÙÚÈÎfi fiÚÁ·ÓÔ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘˜, ·ÏÏ¿ “ÌÈÎÚ·›ÓÂÈ” Î·È ÛÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ ı· ¤¯ÂÈ 15 ¤ˆ˜ 30 ̤ÏË, ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙÔ Ì¤ÁÂıÔ˜ ÙÔ˘ οı ·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘. - ∫·Ù·ÚÁÂ›Ù·È Ë ‚·ıÌ›‰· ÙÔ˘ ϤÎÙÔÚ·. √È ‰È‰¿ÛÎÔÓÙ˜ ı· ÚÔÛÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ÛÙË ‚·ıÌ›‰· ÙÔ˘ Â›ÎÔ˘ÚÔ˘ ηıËÁËÙ‹, ÂÓÒ ı· ÌÔÓÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÛÙË ‚·ıÌ›‰· ÙÔ˘ ·Ó·ÏËÚˆÙ‹ ηıËÁËÙ‹. - ™ÙȘ ÚÔ·ÁˆÁ¤˜ ‰È‰·ÛÎfiÓÙˆÓ, Ù· ·ÚÌfi‰È· Û˘Ì‚Ô‡ÏÈ· ı· ¤¯Ô˘Ó ·fi 5 ¤ˆ˜ 7 ̤ÏË, fiÏ· ÛÙÔ ›‰ÈÔ ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎfi ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ Ì ÙÔÓ ÎÚÈÓfiÌÂÓÔ. √È 4 ı· Â›Ó·È ¤ÏÏËÓ˜ ·ÓÂÈÛÙËÌÈ·ÎÔ› ·fi ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ·ÏÏ¿ ·fi ¿ÏÏÔ ·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ÏËÓ ÙÔ˘ ÎÚÈÓfiÌÂÓÔ˘ Î·È ÔÈ 3 ͤÓÔÈ ·ÓÂÈÛÙËÌÈ·ÎÔ› ÌÂ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ̤ۈ “ÙËωȷÛΤ„ˆӔ . - √È ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈÔÈ Î·ıËÁËÙ¤˜ ı· ÎÚ›ÓÔÓÙ·È ·Ó¿ 5 ¯ÚfiÓÈ·. ∂¿Ó ¤Ó·˜ ηıËÁËÙ‹˜ ·ÔÙ‡¯ÂÈ ÛÙËÓ ÎÚ›ÛË ÙÔ˘ ı· ÌÂÈÒÓÂÙ·È ÛÙÔ 65% Ô ÌÈÛıfi˜ ÙÔ˘, ÂÓÒ ı· ¤¯ÂÈ ÙÔ ‰Èη›ˆÌ· Ó· ÎÚÈı› Í·Ó¿ ÌÂÙ¿ ·fi 3 ¯ÚfiÓÈ·. ∂¿Ó ·ÔÙ‡¯ÂÈ Í·Ó¿, ı· ¯¿ÓÂÈ ÙËÓ Î·ıËÁËÙÈ΋ ÙÔ˘ ı¤ÛË Î·È ı· ÌÂٷٿÛÛÂÙ·È Û ¿ÏÏË ı¤ÛË ÛÙÔÓ ‰ËÌfiÛÈÔ ÙÔ̤·.

™Δ∏ ÛËÌÂÚÈÓ‹ (26Ë) ÎÏ‹ÚˆÛË ÙÔ˘ §·˚ÎÔ‡ §·¯Â›Ô˘, ÎÏËÚÒıËÎÂ Ô ·ÚÈıÌfi˜ 65554. ŒÁÈÓ Δ∑∞∫-¶√Δ. ¶ÔÛfi 2.376.000,00 ¢ÚÒ ÌÂٷʤÚÂÙ·È ÛÙÔÓ ΔÚ›‰˘ÌÔ §·¯Ófi Ù˘ ÂfiÌÂÓ˘ ÎÏ‹ÚˆÛ˘. √ ·ÚÈıÌfi˜ 25451 ÎÂÚ‰›˙ÂÈ 10.000,00 ¢ÚÒ. √ ·ÚÈıÌfi˜ 41367 ÎÂÚ‰›˙ÂÈ 5.000,00 ¢ÚÒ. ∞fi 1.000 ¢ÚÒ ÎÂÚ‰›˙Ô˘Ó ÔÈ ·ÚÈıÌÔ› 1424 8311 12528 15677 20984 28352 32598 37360 48112 53451 57494 60278 70149 74527 76246 ∞ÊÔÚÔÏfiÁËÙÔÈ §·¯ÓÔ›. ∞fi 500 ¢ÚÒ ÎÂÚ‰›˙Ô˘Ó ÔÈ ·ÚÈıÌÔ› 3587 5259 7188 10745 17940 23858 26910 31156 35472 40184 43601 45233 50225 51679 55384 55561 62011 63330 67806 71561 77518 79531 ∞fi 350 ¢ÚÒ ÎÂÚ‰›˙Ô˘Ó ÔÈ ·ÚÈıÌÔ› 212 743 2195 3006 4478 6046 6477 7399 8070 9232 9783 10334 11236 11907 13449 14690 16448 17229 18601 19432 20233 21695 22446 23177 23909 25420 25598 26339 27521 28893 29624 30405 31907 33349 34230 34861 36549 38221 38552 39373 40935 41496 41748 42219 42940 44352 45780 47541 48693 49444 50746 50827 51108 52510 53902 54653 56322 57033 58215 58696 59367 60929 61400 62562 64193 65544 66304 67055 68557 69328 70940 72512 73233 73905 74949 75541 75565 77037 78129 78820 ·) ∞fi 40,00 ¢ÚÒ ÎÂÚ‰›˙Ô˘Ó fiÏÔÈ ÔÈ ·ÚÈıÌÔ› Ô˘ Ï‹ÁÔ˘Ó Û 54 ‚) ∞fi 20,00 ¢ÚÒ ÎÂÚ‰›˙Ô˘Ó fiÏÔÈ ÔÈ ·ÚÈıÌÔ› Ô˘ Ï‹ÁÔ˘Ó Û 4 Á) ∞fi 10,00 ¢ÚÒ ÎÂÚ‰›˙Ô˘Ó fiÏÔÈ ÔÈ ·ÚÈıÌÔ› ·fi 65000 ¤ˆ˜ 65999, ·fi 25000 ¤ˆ˜ 25999 Î·È ·fi 41000 ¤ˆ˜ 41999. Δ· ·Ú·¿Óˆ Î¤Ú‰Ë ·ÓÙÈÛÙÔÈ¯Ô‡Ó Û ·Î¤Ú·È· ÁÚ·ÌÌ¿ÙÈ· ÙˆÓ 10,00 ¢ÚÒ. ¶ƒ√™√Ã∏: ™Â ÂÚ›ÙˆÛË ÔÏÏ·ÏÔ‡ ΤډԢ˜ ηٷ‚¿ÏÏÂÙ·È Δ√ ª∂°∞§ÀΔ∂ƒ√. Δ· Î¤Ú‰Ë ·Ú·ÁÚ¿ÊÔÓÙ·È ÌÂÙ¿ Δ∂Δƒ∞ª∏¡√. Δ∞ ∫∂ƒ¢∏ Δ∏™ ∫§∏ƒø™∏™ £∞ ¶§∏ƒø£√À¡ ∞¶√ Δ∏¡ 1∏ π√À§π√À 2011.

ÁÂıÔ˜ Ù˘ ‰˘ÛÊÔÚ›·˜ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ ÁÈ· Ù· Ó¤· ̤ÙÚ· Ù˘ ·˘ÛÙËÚ‹˜ ÏÈÙfiÙËÙ·˜. “√È ‰ËÌfiÛÈÔÈ ˘¿ÏÏËÏÔÈ Î·Ù‚·›ÓÔ˘Ó ¿ÏÈ Û ·ÂÚÁ›·, ÔÈ ÙÚ¿Â˙˜ Â›Ó·È ÎÏÂÈÛÙ¤˜, Ù‹ÛÂȘ Ì·Ù·ÈÒÓÔÓÙ·È, Ù· ‰ËÌfiÛÈ· ̤۷ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜ ‰ÂÓ ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È, Ù· ÓÔÛÔÎÔÌ›· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó Ì ÚÔÛˆÈÎfi ·ÛÊ·Ï›·˜, Î·È ÔÈ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔÈ Î¿ÓÔ˘Ó ÛÙ¿ÛÂȘ ÂÚÁ·Û›·˜”. “∏ Û¿ÓÈ· 48ˆÚË ·ÂÚÁ›·, ÙËÓ ÔÔ›· ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛ·Ó Ù· ‰‡Ô ÌÂÁ¿Ï· Û˘Ó‰Èοٷ, Â›Ó·È Ë ‰Â‡ÙÂÚË ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ Ì‹Ó· Î·È Ë ¤‚‰ÔÌË Ì¤Û· Û ¤Ó· ¯ÚfiÓÔ. ∏ ÔÚÁ‹ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ·˘ÛÙËÚ‹ ÏÈÙfiÙËÙ· Ô˘ ¤¯ÂÈ ÂÈ‚¿ÏÂÈ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ·˘Í¿ÓÂÙ·È Î¿ı Ë̤ڷ Ô˘ ÂÚÓ¿ÂÈ. ∏ ·ÂÚÁ›· Ù˘ ΔÚ›Ù˘ Â›Ó·È Ë ÚÒÙË ÊÔÚ¿ Ô˘ Ù· Û˘Ó‰Èοٷ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ·ÂÚÁÔ‡Ó ÁÈ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ·fi 24 ÒÚ˜ ·fi ÙfiÙ Ô˘ ·ÔηٷÛÙ¿ıËÎÂ Ë ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·, ÙÔ 1974” , ÁÚ¿ÊÔ˘Ó ÔÈ New York Times.

μÚ›ÛÎÔÌ·È ÛÙËÓ ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎÒ˜ ‰˘Û¿ÚÂÛÙË ı¤ÛË Ó· ÏËÚÔÊÔÚԇ̷È, ‰˘ÛÙ˘¯Ò˜, fi¯È ·fi Ù· ıÂÛÌÈÎÒ˜ ·ÚÌfi‰È· fiÚÁ·Ó· Ù˘ Û˘ÓÙÂÙ·Á̤Ó˘ ÔÏÈÙ›·˜ Ì·˜ (ÒÛÙ ӷ ¤¯ˆ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ·ԉ›͈ ÂÓÒÈfiÓ ÙÔ˘˜ ÙËÓ ·Ó˘·ÚÍ›· Ù˘ ÔÈ·Û‰‹ÔÙ ÂÌÏÔ΋˜ ÌÔ˘), ·ÏÏ¿ ÌfiÓÔ ·fi ‰ËÌÔÛȇ̷ٷ ÙÔ˘ Δ‡Ô˘ ‹ ‰È·ÊfiÚˆÓ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰ˆÓ, fiÙÈ ÙÔ fiÓÔÌ¿ ÌÔ˘ ʤÚÂÙ·È ‰‹ıÂÓ “·Ó·ÌÂÌÂÈÁ̤ÓÔ” ÛÙȘ ÚfiÛÊ·Ù˜ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÔ‡ Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘. ∞‰˘Ó·ÙÒÓÙ·˜ ÙÔ‡ÙË ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ó· ڿ͈ οÙÈ ¿ÏÏÔ, ÂÈı˘ÌÒ ÌfiÓÔ Ó· ‰ËÏÒÛˆ ‰ËÌfiÛÈ·, Ì οı ¤ÌÊ·ÛË Î·È ÚÔ˜ οı ηÙ‡ı˘ÓÛË, ÙÔ ·˘ÙÔÓfiËÙÔ: √˘‰ÂÌ›· “ÛÎÈ¿” ·ÁÁ›˙ÂÈ ÙËÓ ÚÔÛˆÈ΋, Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ Î·È ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ÌÔ˘ ‰Ú¿ÛË. £¤Ùˆ ÂÁÒ, ·fi ÙÒÚ·, ÂÊfiÛÔÓ ÌÔ˘ ˙ËÙËı›, ÛÙË ‰È¿ıÂÛË Î¿ı ·Ú¯‹˜, fiÏ· Ù· ÚÔÛˆÈο ÌÔ˘ ÛÙÔȯ›· Î·È ÏËÚÔÊÔڛ˜, ÒÛÙ ӷ ‰È¢ÎÔχӈ ÙËÓ ¿ÌÂÛË Î·È ¯ˆÚ›˜ ¯ÚÔÓÔÙÚÈ‚‹ ÂͤÏÈÍË Ù˘ ÔÈ·Û‰‹ÔÙ Èı·Ó‹˜ ¤Ú¢ӷ˜ Ô˘ ÔÔÙ‰‹ÔÙ ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ. Δ¤ÏÔ˜, Â›Ó·È ÁÓˆÛÙfi fiÙÈ Ë Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÌÔ˘ ÛÙÔ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Ù˘ ¶∞∂ “√Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘” ¤Ï·‚ ¯ÒÚ· Î·È ı· Û˘Ó¯ÈÛÙ› ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο Î·È ÌfiÓÔ ÂÍ·ÈÙ›·˜ Ù˘ ·Á¿˘ ÌÔ˘ ÚÔ˜ ÙËÓ ÔÌ¿‰· Î·È ÙËÓ fiÏË Ì·˜. ΔÔÓ›˙ˆ, ‰Â, ÚÔ˜ οı ηÙ‡ı˘ÓÛË fiÙÈ Ë ÔÌ¿‰· Ì·˜ Ô˘‰ÂÌ›· ·Ó¿ÌÂÈÍË ¤¯ÂÈ Û οı ÌÔÚÊ‹˜ ‰ÔÏÈfiÙËÙ·, ·ÊÔ‡ Â›Ó·È ·ÓÂÏÏËÓ›ˆ˜ ÁÓˆÛÙfi fiÙÈ ·Ú¿ ÙÔ ‰È·Ú΋ Î·È ·ÓÂϤËÙÔ fiÏÂÌÔ Û ‚¿ÚÔ˜ Ù˘, ΤډÈÛ ÛÙÔ˘˜ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎÔ‡˜ ¯ÒÚÔ˘˜ Î·È ÌfiÓÔÓ fi,ÙÈ Ù˘ ¿ÍÈ˙Â. °∂øƒ°π√™ μ∞ƒ√ÀΔ™π∫√™


¶ÔÏÈÙÈ΋ 10

TETAPTH 29 IOYNI√À 2011

¶ÔÚ›·, ÂÂÈÛfi‰È·, ¯ËÌÈο, ÙÔ ‚Ú¿‰˘ Û˘Ó·˘Ï›·, ·ÏÏ¿ Î·È Ó¤· ¤ÓÙ·ÛË ÙË Ó‡¯Ù·

¶Â‰›Ô Ì¿¯Ë˜ ¤ÁÈÓ ¿ÏÈ ÙÔ ™‡ÓÙ·ÁÌ· «∫˘Ó‹ÁÈ» ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÒÓ Ì ÎÔ˘ÎÔ˘ÏÔÊfiÚÔ˘˜ - ¢Âο‰Â˜ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÔ› Î·È Û˘ÏÏ‹„ÂȘ ∞£∏¡∞ 28.

‰›Ô Ì¿¯Ë˜ Î·È ¿ÏÈ Û‹ÌÂÚ· (¯ı˜) ÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ ∞ı‹Ó·˜ Ì ÂÂÈÛfi‰È·, ‰Âο‰Â˜ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÔ‡˜ Î·È Û˘ÏÏ‹„ÂȘ, ÂÓÒ Ó¤· ¤ÓÙ·ÛË ÛËÌÂÈÒıËÎÂ Î·È ÙÔ ‚Ú¿‰˘.™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ Ó¤· ÂÂÈÛfi‰È· ͤÛ·Û·Ó ÛÙÔ ™‡ÓÙ·ÁÌ· Ï›ÁÔ ÌÂÙ¿ ÙȘ 21.00. √Ì¿‰· ·ÓÙÂÍÔ˘ÛÈ·ÛÙÒÓ Ô˘ ‹Úı ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ Ô‰Ô‡ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ÂÈÙ¤ıËΠ̠¤ÙÚ˜ Î·È ·ÓÙÈΛÌÂÓ· ηٿ ÙˆÓ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÒÓ ‰˘Ó¿ÌÂˆÓ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·Ó Â› Ù˘ μ·ÛÈÏ›ÛÛ˘ ™ÔÊ›·˜, ÌÚÔÛÙ¿ ·fi Ù· “ÏÔ˘ÏÔ˘‰¿‰Èη” Ù˘ μÔ˘Ï‹˜. ÙÚ·˘Ì·Ù›· ‰È·‰Ëψً ·fi Ì·¯·›ÚÈ ÛÙËÓ Ô‰fi √ıˆÓÔ˜.

ªÂÁ¿Ï˜ ˙ËÌȤ˜

ÚÂÌ‹ÛÂÈ Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ‰ÂÓ ¤È·Û·Ó ÙfiÔ, ÂÚ›Ô˘ 300400 ¿ÙÔÌ· ·ÔÊ¿ÛÈÛ·Ó Ó· ·Ó¤‚Ô˘Ó ÙȘ ÛοϘ Ù˘ Ï·Ù›·˜ Î·È ·Ó¿ÁÎ·Û·Ó ÙȘ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈΤ˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ Ó· ÔÈÛıÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó Â› Ù˘ ψÊfiÚÔ˘ ∞Ì·Ï›·˜, Ì ¯ÂÈÚÔÎÚÔÙ‹Ì·Ù·, Û˘Óı‹Ì·Ù·, ·ÓıÚÒÈÓË ·Ï˘Û›‰· ·ÏÏ¿ Î·È ÂÈÚËÓÈ΋ ‰È¿ıÂÛË. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, ÔÈ Û˘ÁÎÂÓÙڈ̤ÓÔÈ ÎÔ˘ÎÔ˘ÏÔÊfiÚÔÈ ·ÔÌÔÓÒıËÎ·Ó Û ·˘Ùfi ÙÔ ÛËÌÂ›Ô Î·È ÛÙ·Ì¿ÙËÛ·Ó ÙË ‰Ú¿ÛË ÙÔ˘˜. ÷ڷÎÙËÚÈÛÙÈÎfi ÛÙÈÁÌÈfiÙ˘Ô ‹Ù·Ó Î·È fiÙ·Ó Ì›· ÔÌ¿‰· “·Á·Ó·ÎÙÈṲ̂ӈӔ ÂÚÈ·ÎψÛÂ Î·È Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο “Û˘Ó¤Ï·‚” ¤Ó·Ó ÎÔ˘ÎÔ˘ÏÔÊfiÚÔ Ô˘ ÂÊÔÚÌÔ‡Û ·fi ÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ Ï·Ù›·˜. ªÂ ÙËÓ... ¤ÙÚ· ÛÙÔ ¯¤ÚÈ Ô Ó·Úfi˜ ÎÔ˘ÎÔ˘ÏÔÊfiÚÔ˜ ¿ÎÔ˘Á ÙȘ ¤ÓÙÔÓ˜ ·Ú·ÙËÚ‹ÛÂȘ ÙˆÓ “·Á·Ó·ÎÙÈṲ̂ӈӔ ÁÈ· ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Û ÙË ‰È΋ ÙÔ˘˜ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ÁÈ· Ó· ÚÔηϤÛÂÈ ÂÂÈÛfi‰È·.™‡Ìʈӷ Ì fiÛ· ¤ÁÈÓ·Ó ÁÓˆÛÙ¿ ·fi ÙËÓ ∂ÏÏËÓÈ΋ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·, ̤¯ÚÈ ÙȘ 22:00 ›¯Â ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ Û 14 Û˘ÏÏ‹„ÂȘ Î·È Û˘ÓÔÏÈο 17 ÚÔÛ·ÁˆÁ¤˜ ÁÈ· Ù· ÂÂÈÛfi‰È· ÛÙÔ ™‡ÓÙ·ÁÌ·. ¡ˆÚ›ÙÂÚ·, ÎÈ ÂÓÒ ÔÈ ÎÔ˘ÎÔ˘ÏÔÊfiÚÔÈ Â›¯·Ó ·Ú¯›ÛÂÈ ÙË ‰Ú¿ÛË ÙÔ˘˜ ·fi ÙȘ 2 ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ, ÌÂÙ¿ ÙË Ï‹ÍË ÙˆÓ Û˘ÏÏ·ÏËÙËÚ›ˆÓ °™∂∂ Î·È ∞¢∂¢À, ÔÈ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈΤ˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ ·¿ÓÙËÛ·Ó Ì ÂÎÙÂٷ̤ÓË ¯Ú‹ÛË ‰·ÎÚ˘ÁfiÓˆÓ. ¶ÂÚ›Ô˘ ÛÙȘ 16.00 Ë ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· ›¯Â Á›ÓÂÈ ·ÔÓÈÎÙÈ΋, ÂÓÒ ÁÈ· ·ÚÎÂÙ‹ ÒÚ· ‹Ù·Ó Û˘Ó¯›˜ ÔÈ Ú›„ÂȘ ¯ÂÈÚÔ‚ÔÌ‚›‰ˆÓ ÎÚfiÙÔ˘ Ͽ̄˘. ∂›Ó·È ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi fiÙÈ Ù·

‰·ÎÚ˘ÁfiÓ· ›¯·Ó οÓÂÈ ÙËÓ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· ·ÊfiÚËÙË Î·È ÂÓÙfi˜ ÙÔ˘ ÛÙ·ıÌÔ‡ ÙÔ˘ ªÂÙÚfi ÛÙËÓ Ï·Ù›· ™˘ÓÙ¿ÁÌ·ÙÔ˜, ÂÓÒ Â›Û˘, Ì›· ‰ÈÌÔÈÚ›· ÙˆÓ ª∞Δ... ¤ÎÚÈÓ ÛÎfiÈÌÔ Ó· Ú›ÍÂÈ ¯ËÌÈο Î·È ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÔÌ¿‰·˜ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊˆÓ Ô˘ ηχÙÔ˘Ó Ù· ÁÂÁÔÓfiÙ· ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙ· ÏÔ˘ÏÔ˘‰¿‰Èη Ù˘ μÔ˘Ï‹˜, ÙËÓ ÒÚ· Ô˘ οÌÂÚ˜, ʈÙÔÁÚ¿ÊÔÈ Î·È ÚÂfiÚÙÂÚ Î¿Ï˘Ù·Ó ÙËÓ ÚÔÛ·ÁˆÁ‹ ÂÓfi˜ ·ÙfiÌÔ˘.™ÙË ‚›· Î·È ÛÙË ¯Ú‹ÛË ¯ËÌÈÎÒÓ ÂÈΤÓÙÚˆÛË ÙȘ ·ÓÙ·ÔÎÚ›ÛÂȘ ÙÔ˘ ÌÂÁ¿ÏÔ Ì¤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ‰ÈÂıÓÔ‡˜ Δ‡Ô˘.∂Ó Ùˆ ÌÂٷ͇, ÂÓÓ¤· Ôϛ٘, fiˆ˜ ÂȂ‚·ÈÒÓÂÙ·È ·fi ÙÔ ∂∫∞μ, ¯ÚÂÈ¿ÛÙËÎ·Ó ÙËÓ ·ÚÔ¯‹ ·’ ‚ÔËıÂÈÒÓ ÏfiÁˆ ÙˆÓ ÂÎÙÂÙ·Ì¤ÓˆÓ ÂÂÈÛÔ‰›ˆÓ. ™‡Ìʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜, ·Ó·Ê¤ÚıËÎ·Ó ÏÈÔı˘ÌÈο ÂÂÈÛfi‰È· - ΢ڛˆ˜ ÏfiÁˆ ÙˆÓ ¯ËÌÈÎÒÓ Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔ›ËÛ·Ó ÔÈ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈΤ˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ - Î·È ‰‡Ô ÌÂٷʤÚıËÎ·Ó ÛÙÔ ÓÔÛÔÎÔÌÂ›Ô ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·. ¶¤ÓÙ ·fi ÙÔ˘˜ ÙÚ·˘Ì·ÙÈṲ̂ÓÔ˘˜ Ôϛ٘, ¤ÊÂÚ·Ó ÎÚ·ÓÈÔÂÁÎÂÊ·ÏÈΤ˜ ηÎÒÛÂȘ Î·È ÌÂٷʤÚıËÎ·Ó ÛÙÔ ∫∞Δ ÂÓÒ ‰‡Ô ·ÎfiÌË ¤¯Ô˘Ó ÌÂÙ·ÊÂÚı› ÛÙÔ ÓÔÛÔÎÔÌÂ›Ô “™ˆÙËÚ›·” Ô ¤Ó·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ʤÚÂÈ ÂÁη‡Ì·Ù·. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, ¿ÏÏÔÈ ‰È·‰Ëψ٤˜ ‹ “·Á·Ó·ÎÙÈṲ̂ÓÔÈ” Ô˘ ›¯·Ó ‰Â¯Ù› ¤ÙÚ˜, ‰ÂÓ ‰¤¯ÙËÎ·Ó Ó· ÌÂÙ·ÊÂÚıÔ‡Ó ÛÙÔ ÓÔÛÔÎÔÌÂ›Ô Î·È ˙‹ÙËÛ·Ó ÙȘ ·’ ‚Ô‹ıÂȘ ·fi Ù· Úfi¯ÂÈÚ· È·ÙÚ›· Ù˘ Ï·Ù›·˜ ™˘ÓÙ¿ÁÌ·ÙÔ˜. °È· 37 ÙÚ·˘Ì·Ù›Â˜ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ‡˜ ¤Î·ÎÓ ÏfiÁÔ Î‡ÎÏÔÈ Ù˘ ∂§∞™. √ÏÔÈ ¤¯Ô˘Ó ÌÂÙ·ÊÂÚı› ÛÙÔ 401 ÛÙÚ·ÙȈÙÈÎfi ÓÔÛÔÎÔÌ›Ô. ¢ÂÓ ÂȂ‚·ÈÒıËΠ·fi ÙÔ ∂∫∞μ Ë Ê‹ÌË ÁÈ·

∂ÎÙÂٷ̤Ó˜ Â›Ó·È ÔÈ ˙ËÌȤ˜ ÛÙ· ¤ÚÈÍ Ù˘ Ï·Ù›·˜ ™˘ÓÙ¿ÁÌ·ÙÔ˜. ¶Â˙Ô‰ÚfiÌÈ·, ÛÙ¿ÛÂȘ ψÊÔÚ›ˆÓ, ›ÛÔ‰ÔÈ ÍÂÓԉԯ›ˆÓ ·ÏÏ¿ Î·È ‚ÈÙÚ›Ó˜ ηٷÛÙËÌ¿ÙˆÓ ¤¯Ô˘Ó ηٷÛÙÚ·Ê›, Ï›Á˜ Ë̤Ú˜ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ÛÙËÓ ÔÔ›· ›¯·Ó ÛËÌÂȈı› ÂÂÈÛfi‰È·. ∏ Û›ı· ÙˆÓ ÂÂÈÛÔ‰›ˆÓ ¿Ó·„ fiÙ·Ó Ó·ÚÔ› ÙÔ˘ ·ÓÙÈÂÍÔ˘ÛÈ·ÛÙÈÎÔ‡ ¯ÒÚÔ˘, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Â›¯·Ó ÊÙ¿ÛÂÈ ÛÙÔ ™‡ÓÙ·ÁÌ· ·ÎÔÏÔ˘ıÒÓÙ·˜ ÙËÓ ÔÚ›· Ù˘ °™∂∂, ·Ú¤ÌÂÈÓ·Ó ÛÙË ÏˆÊfiÚÔ ∞Ì·Ï›·˜, ÛÙÔ ‡„Ô˜ Ù˘ √ıˆÓÔ˜, fiÔ˘ Ï›ÁÔ ÌÂÙ¿ ÙȘ 2 Ì.Ì. ¿Ú¯ÈÛ·Ó Ó· ·ÓÙÈ·Ú·Ù›ıÂÓÙ·È Ì ÙȘ ‰˘Ó¿ÌÂȘ Ù˘ ÃÚ˘Û‹˜ ∞˘Á‹˜ Ô˘ fiÏÔ ·˘Ùfi ÙÔÓ Î·ÈÚfi ÎÚ·ÙÔ‡Ó ÙÔ ›‰ÈÔ ÙÌ‹Ì· Ù˘ Ï·Ù›·˜.ªÂ ÙËÓ ÂÌÊ¿ÓÈÛË ÙˆÓ ª∞Δ Ô˘ Âȯ›ÚËÛ·Ó Ó· ·ÔÙÚ¤„Ô˘Ó ÙË Û‡ÁÎÚÔ˘ÛË ÙˆÓ ‰‡Ô ÔÌ¿‰ˆÓ ÍÂΛÓËÛ·Ó Î·È Ù· ÂÂÈÛfi‰È· ·ÊÔ‡ ÔÈ Ó·ÚÔ› ·¿ÓÙËÛ·Ó Ì ¤ÙÚ˜ Î·È Í‡Ï· Î·È Ë ·ÛÙ˘ÓÔÌ›· Ì ‰·ÎÚ˘ÁfiÓ·. ΔÔ ›‰ÈÔ ÛÎËÓÈÎfi Â·Ó·Ï‹ÊıËΠϛÁ· ÏÂÙ¿ ·ÚÁfiÙÂÚ· ÚÔ˜ ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ Ô‰Ô‡ ºÈÏÂÏÏ‹ÓˆÓ fiÔ˘ Ë ·ÛÙ˘ÓÔÌ›· ›¯Â ·ˆı‹ÛÂÈ ÙÔ˘˜ ·ÓÙÈÂÍÔ˘ÛÈ·ÛÙ¤˜. ™Â ÂΛÓÔ ÙÔ ÛËÌÂ›Ô ¤ÂÛÂ Î·È Ë ÚÒÙË ÌÔÏfiÙÔÊ.ªÂÙ¿ ÙÔ Î˘ÓËÁËÙfi Ù· ÂÂÈÛfi‰È· ÁÚ‹ÁÔÚ· ÂÂÎÙ¿ıËÎ·Ó ·fi ÙËÓ ¿ÏÏË ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ οو Ï·Ù›·˜ ÛÙÔ ‡„Ô˜ Ù˘ Ô‰Ô‡ ∫·Ú·ÁÂÒÚÁË ™ÂÚ‚›·˜ fiÔ˘ Ì›· ·fi ÙȘ ÌÔÏfiÙÔÊ ¤ÛηÛ ÛÙËÓ Ï·˚Ó‹ ›ÛÔ‰Ô ÙÔ˘ ‚È‚ÏÈÔˆÏ›Ԣ Public ÂÓÒ Ë ·ÛÙ˘ÓÔÌ›· ··ÓÙÔ‡Û Ì ‚ÚÔ¯‹ ‰·ÎÚ˘ÁfiÓˆÓ.¶·Ú’ fiÏ· ·˘Ù¿ ÔÈ ¤ÊÔ‰ÔÈ ÙˆÓ Ó·ÚÒÓ Û˘Ó¯›ÛÙËÎ·Ó Î·È ÔÈ Û˘ÁÎÚÔ‡ÛÂȘ ÂÂÎÙ¿ıËÎ·Ó Î·È ÛÙË ™Ù·‰›Ô˘ fiÔ˘ ·ÓÙÈÂÍÔ˘ÛÈ·ÛÙ¤˜ ÂÎÙfiÍ¢·Ó ¤ÙÚ˜ ηٿ ÙˆÓ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÒÓ Î·È ÂΛÓÔÈ ¯ËÌÈο. ∂ΛÓË ÙËÓ ÒÚ·, Á‡Úˆ ÛÙȘ 2.30 Ì.Ì., ÌÈ· Ó¤· ÌÔÏfiÙÔÊ ¤‚·Ï ʈÙÈ¿ ÛÙȘ Ù¤ÓÙ˜ ÙÔ˘ ηʤ ÙÔ˘ ‚È‚ÏÈÔˆÏ›Ԣ, ÛÙÔ Â˙Ô‰ÚÔÌ›Ô˘ Ù˘ οو ÏÂ˘Ú¿˜ Ù˘ Ï·Ù›·˜ Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ë ÂÚÈÔ¯‹ Ó· “ÓÈÁ›” ·fi Ì·‡ÚÔ˘˜ ηÓÔ‡˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Ì ٷ ¯ËÌÈο, ¤Î·Ó·Ó ·ÔÓÈÎÙÈ΋ ÙËÓ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·. √È ÂÎÎÏ‹ÛÂȘ ÙˆÓ ÔÚÁ·ÓˆÙÒÓ ‹Ù·Ó Û˘Ó¯›˜ ÁÈ· Ó· ·Ú·Ì›ÓÔ˘Ó ÔÈ ·Á·Ó·ÎÙÈṲ̂ÓÔÈ ÛÙËÓ Ï·Ù›· - οÔÈÔ˜ Ì¿ÏÈÛÙ·, fiÙ·Ó Ù· Ó‡̷ٷ ËÚ¤ÌËÛ·Ó, ¿Ú¯ÈÛ ӷ ·›˙ÂÈ ÎÚËÙÈ΋ χڷ. ∂ÓÙ·ÛË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËΠͷӿ Ï›ÁÔ ÚÈÓ ·fi ÙȘ 3 Ì.Ì. ÛÙËÓ ¿Óˆ ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ Ï·Ù›·˜ fiÙ·Ó Ë ‰ÈÌÔÈÚ›· Ô˘ ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó ÛÙËÓ ∫ÚÈÂ˙ÒÙÔ˘ ¿Ú¯ÈÛ ӷ ÏËÛÈ¿˙ÂÈ ÚÔ˜ ÙÔ ™‡ÓÙ·ÁÌ· ÁÈ· Ó· ÎÚ·Ù‹ÛÂÈ ÂΛ ÙÔ˘˜ Û˘ÁÎÂÓÙڈ̤ÓÔ˘˜. ΔÔ ÛÎËÓÈÎfi ¤ÓÙ·Û˘ Û˘Ó¯È˙fiÙ·Ó ˆ˜ ·ÚÁ¿ ÙË Ó‡¯Ù·.

√È ÎÔ˘ÎÔ˘ÏÔÊfiÚÔÈ ¤Ú¯ÔÓÙ·Ó ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ Ï·Ù›·˜ ™˘ÓÙ¿ÁÌ·ÙÔ˜ Î·È ÙËÓ Ô‰fi ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘, Ú›¯ÓÔÓÙ·˜ ¤ÙÚ˜, ͇Ϸ Î·È ÎÔÌÌ¿ÙÈ· Ì·ÚÌ¿ÚÔ˘ ηٿ ÙˆÓ ·Ó‰ÚÒÓ ÙˆÓ ª∞Δ, Ô˘ ··ÓÙÔ‡Û·Ó Ì ‚ÚÔ¯‹ ‰·ÎÚ˘ÁfiÓˆÓ ·ÏÏ¿ Î·È ¯ÂÈÚÔ‚ÔÌ‚›‰Â˜ ÎÚfiÙÔ˘-Ͽ̄˘. ∞Ó‰Ú˜ ÙˆÓ ª∞Δ Î·Ù¤‚·È·Ó ·fi ÙÔ ÌÓËÌÂ›Ô ÙÔ˘ ∞ÁÓˆÛÙÔ˘ ™ÙÚ·ÙÈÒÙË Î·È ÙÔ ÛȉÂÚ¤ÓÈÔ Ù›¯Ô˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÙÔÔıÂÙËı› ÛÙ· ÏÔ˘ÏÔ˘‰¿‰Èη ˆ˜ Ù· ÛηÏÈ¿ Ù˘ Ï·Ù›·˜ ™˘ÓÙ¿ÁÌ·ÙÔ˜ Î·È ·ˆıÔ‡Û·Ó ÙÔ˘˜ ÎÔ˘ÎÔ˘ÏÔÊfiÚÔ˘˜. ΔÔ “΢ӋÁÈ” ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÒÓ Ì ÎÔ˘ÎÔ˘ÏÔÊfiÚÔ˘˜ Û˘Ó¯È˙fiÙ·Ó ˆ˜ Ù· ÌÂÛ¿Ó˘¯Ù· ÂÓÒ ÂÂÈÛfi‰È· Ï¿Ì‚·Ó·Ó ¯ÒÚ· Î·È ÛÙËÓ ™Ù·‰›Ô˘, ÛÙÔ ‡„Ô˜ Ù˘ μÔ˘ÎÔ˘ÚÂÛÙ›Ô˘. √È ¿Ó‰Ú˜ ÙˆÓ ª∞Δ ¤Î·Ó·Ó Í·Ó¿ ¯Ú‹ÛË ‰·ÎÚ˘ÁfiÓˆÓ ·ÏÏ¿ Î·È ¯ÂÈÚÔ‚ÔÌ‚›‰ˆÓ ÎÚfiÙÔ˘-Ͽ̄˘ Î·È Ë Û‡ÁÎÚÔ˘ÛË ÁÂÓÈ·ÙËÎÂ. ΔËÓ ›‰È· ÒÚ· ÛÙÔ ÛÈÓÙÚÈ‚¿ÓÈ Ù˘ Ï·Ù›·˜ Û˘Ó¯È˙fiÙ·Ó Ë Û˘Ó·˘Ï›· ÙÔ˘ ∞ÏΛÓÔÔ˘ πˆ·ÓÓ›‰Ë Ì ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· “·Á·Ó·ÎÙÈṲ̂ӈӔ, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÂÙÔÈÌ¿˙ÔÓÙ·Ó Î·È ÁÈ· ÙËÓ Î·ıÈÂڈ̤ÓË ‚Ú·‰ÈÓ‹ Û˘Ó¤ÏÂ˘Û‹ ÙÔ˘˜. ΔÔ ¶∞ª∂ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛÂ Î·È ·ÔÁÂ˘Ì·ÙÈÓ‹ ÔÚ›·, Ë ÔÔ›· ÍÂÎÈÓÒÓÙ·˜ ·fi ÙËÓ √ÌfiÓÔÈ· η٤ÏËÍ ÛÙÔ ™‡ÓÙ·ÁÌ·, fiÔ˘ ¤ÂÈÙ· ·fi Ï›ÁË ÒÚ· ·Ú·ÌÔÓ‹˜, ÙÂÏÈο ·Ô¯ÒÚËÛÂ Û˘ÓÙÂÙ·Á̤ӷ Ï›ÁÔ ÚÈÓ ·fi ÙȘ ÔÎÙÒ ÙÔ ‚Ú¿‰˘.∂Ó Ùˆ ÌÂٷ͇, ÛÙÔ ™‡ÓÙ·ÁÌ· ¤Êı·Û ӈڛÙÂÚ· ÌÔÙÔÔÚ›· ‰Âο‰ˆÓ ÌÔÙÔÛÈÎÏÂÙÒÓ ·fi fiÏË ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·.™Â ÂͤÏÈÍË ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·Ó ÂΉ‹ÏˆÛË ÙˆÓ “·Á·Ó·ÎÙÈṲ̂ӈӔ Ì ÙËÓ Û˘Ó·˘Ï›· ÙÔ˘ ∞ÏΛÓÔÔ˘ πˆ·ÓÓ›‰Ë, ÂÓÒ Î·Ù¿ ‰È·ÛÙ‹Ì·Ù·, ÔÌ¿‰Â˜ Ó·ÚÒÓ Ô˘ ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ̤Ú˜ ηٷϷ̂¿ÓÔ˘Ó ÙÔÓ ¯ÒÚÔ Â¿Óˆ ·fi ÙËÓ Ï·Ù›· Î·È ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙÔ ªÓËÌÂ›Ô ÙÔ˘ ∞ÁÓˆÛÙÔ˘ ™ÙÚ·ÙÈÒÙË, ¤ÚÈ¯Ó·Ó ·ÓÙÈΛÌÂÓ· ÚÔ˜ ÙȘ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈΤ˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ, ÊÒÓ·Ó˙· Û˘Óı‹Ì·Ù· ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙÔ˘˜, ÂÓÒ ÔÈ ¿Ó‰Ú˜ ÙˆÓ ª∞Δ ¤Î·Ó·Ó ¯Ú‹ÛË ‰·ÎÚ˘ÁfiÓˆÓ. §›ÁÔ ÌÂÙ¿ ÙȘ 6ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì·, ·ÊfiÙÔ˘ “¤Ûη۷Ӕ Ì ٷ ¯ËÌÈο, ·ÓÙÈ·Ú·Ù¤ıËÎ·Ó Ì ÙÔ˘˜ ÎÔ˘ÎÔ˘ÏÔÊfiÚÔ˘˜, ηı¿ÚÈÛ·Ó ÙËÓ Ï·Ù›·, ÔÈ “·Á·Ó·ÎÙÈṲ̂ÓÔÈ” ÂÙÔÈÌ¿ÛÙËÎ·Ó ÁÈ·... Û˘Ó·˘Ï›·. √È “·Á·Ó·ÎÙÈṲ̂ÓÔÈ” Ù˘ Ï·Ù›·˜ ™˘ÓÙ¿ÁÌ·ÙÔ˜ ·ÊÔ‡ Â› ÒÚ˜ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·Ó ÌÂٷ͇ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÒÓ ‰˘Ó¿ÌÂˆÓ Î·È ÎÔ˘ÎÔ˘ÏÔÊfiÚˆÓ, ·fi ÙËÓ ÒÚ· - Ï›ÁÔ ÌÂÙ¿ ÙȘ 17.00 - Ô˘ Ù· ÂÂÈÛfi‰È· ¤ÏËÍ·Ó, ‹Ú·Ó ÛÎÔ‡˜, ÌÔ˘Î·Ï¿ÎÈ· ÓÂÚfi Î·È Î·ı¿ÚÈÛ·Ó ÙÔÓ ¯ÒÚÔ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈṲ̂ÓË ÁÈ· ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· Ù˘ ΔÚ›Ù˘, Û˘Ó·˘Ï›· ÙÔ˘ ∞ÏΛÓÔÔ˘ πˆ·ÓÓ›‰Ë. ¡ˆÚ›ÙÂÚ· Î·È ÂÓ Ì¤Ûˆ “Ì·¯ÒÓ” ÌÂٷ͇ ª∞Δ Î·È ÎÔ˘ÎÔ˘ÏÔÊfiÚˆÓ, ·ÔÊ¿ÛÈÛ·Ó Ó· ·Ú¤Ì‚Ô˘Ó. ∞ÊÔ‡ ÔÈ ÂÎÎÏ‹ÛÂȘ ·fi ÙȘ ÌÂÁ·ÊˆÓÈΤ˜ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ ÁÈ· Ó· Ë-

ªÂÁ¿ÏË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÛÙȘ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ °™∂∂- ∞¢∂¢À Î·È ¶∞ª∂ ∞£∏¡∞ 28.

ªÂ ÌÂÁ¿ÏË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ -Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ˘˜ Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙ¤˜- ¿Ú¯ÈÛ ۋÌÂÚ· (¯ı˜) Ë 48ˆÚË ÁÂÓÈ΋ ·ÓÂÏÏ·‰È΋ ·ÂÚÁ›·, Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÎËÚ‡ÍÂÈ Ë °™∂∂ Î·È Ë ∞¢∂¢À, ·ÓÙȉÚÒÓÙ·˜ ÛÙËÓ „‹ÊÈÛË ÙÔ˘ ªÂÛÔÚfiıÂÛÌÔ˘ ¶ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ Î·È ÙËÓ Î˘‚ÂÚÓËÙÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋.∫·Ù¿ ÙË °™∂∂, Ë Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÛÙËÓ ·ÂÚÁ›· ¤ÊÙ·Û ÛÙÔ 100% Û ÂÚÁ·ÙÈÎÔ‡˜ ¯ÒÚÔ˘˜ fiˆ˜ Ù· ¢È˘ÏÈÛÙ‹ÚÈ·, Ù· ¡·˘ËÁ›·, ÙȘ ÌÂÙ·ÊÔÚ¤˜, ÏÈÌ¿ÓÈ· Î·È ÏÔ›·, ÙË ¯·Ï˘‚Ô˘ÚÁ›·, ÎÏ. ™ÙȘ ΔÚ¿Â˙˜, ÙȘ ¢∂∫√, ÛÙËÓ √ÈÎÔ‰ÔÌ‹, Ë °™∂∂ ÂÎÙÈÌ¿ fiÙÈ Ë ·ÂÚÁ›· ÚÔÛ¤ÁÁÈÛ ÙÔ 80%.√ Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ °™∂∂ °È¿ÓÓ˘

¶·Ó·ÁfiÔ˘ÏÔ˜ ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ Ë Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÛÙËÓ ·ÂÚÁ›· ·ÏÏ¿ Î·È ÔÈ Ï·Ù›˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜, ·Ô‰ÂÈÎÓ‡Ô˘Ó ÙÔ Ì¤ÁÂıÔ˜ Ù˘ ÔÚÁ‹˜ Î·È Ù˘ ·Á·Ó¿ÎÙËÛ˘ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙÔ ªÂÛÔÚfiıÂÛÌÔ, ÙËÓ ÒÚ· Ô˘ ÔÈ ¤¯ÔÓÙ˜ Î·È Î·Ù¤¯ÔÓÙ˜ -fiˆ˜ › ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο- “›ÓÔ˘Ó ÛÙËÓ ˘Á›· ÙˆÓ ÎÔÚfiȉˆÓ” √ Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∞¢∂¢À ™‡ÚÔ˜ ¶··Û‡ÚÔ˜ ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ ÙÔ ªÂÛÔÚfiıÂÛÌÔ Î·È ÙÔ ªÓËÌfiÓÈÔ ÂÍ·ıÏÈÒÓÔ˘Ó ÙË ˙ˆ‹ fiÏˆÓ Î·È ÚÔÂȉÔÔ›ËÛ fiÙÈ ÔÈ ·ÁÒÓ˜ ÙˆÓ Û˘Ó‰ÈÎ¿ÙˆÓ ı· Û˘Ó¯ÈÛÙÔ‡Ó Î·È ı· ¤¯Ô˘Ó ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù·.™ÙÔ ›‰ÈÔ Ì‹ÎÔ˜ ·̷ÙÔ˜ Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ °™∂∂ ¤Î·Ó ÏfiÁÔ ÁÈ· Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÙˆÓ ·ÁÒÓˆÓ Ì¤-

¯ÚÈ ÙËÓ ·Ó·ÙÚÔ‹ ·˘Ù‹˜ Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜.™ÙË Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ÛÙÔ ¶Â‰›ÔÓ ÙÔ˘ ÕÚˆ˜ ·Ú·‚Ú¤ıËÎÂ Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∫ÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋˜ √Ì¿‰·˜ ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞, ∞Ϥ͢ ΔÛ›Ú·˜, Ô˘ ˙‹ÙËÛ ӷ ·Ú·ÈÙËı› Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË Î·È Ó· ÚÔÎËÚ˘¯ıÔ‡Ó ¿ÌÂÛ· ÂÎÏÔÁ¤˜.∂›Û˘ Ì ÌÂÁ¿ÏË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËÎÂ Ë Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ÙÔ˘ ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ˘ ∞ÁˆÓÈÛÙÈÎÔ‡ ªÂÙÒÔ˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜. √È ‰È·‰Ëψ٤˜ ÙÔ˘ ¶∞ª∂ ¿Ú¯ÈÛ·Ó Ó· Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÓÔÓÙ·È ÂÚ›Ô˘ ÛÙȘ 10.20 Ì ÛÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ Á‡Úˆ ·fi ÙËÓ Ï·Ù›· √ÌfiÓÔÈ·˜, ÎÚ·ÙÒÓÙ·˜ ÎfiÎÎÈÓ˜ ÛËÌ·›Â˜ Î·È ·Ófi ÌÂ Û˘Óı‹Ì·Ù· ηٿ ÙÔ˘ ÌÂÛÔÚfiıÂÛÌÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜, ÙˆÓ Î˘‚ÂÚÓËÙÈÎÒÓ

̤ÙÚˆÓ Î·È Ù˘ ÙÚfiÈη˜. ∏ ÎÂÊ·Ï‹ Ù˘ Û¯ËÌ·ÙÈ˙fiÌÂÓ˘ ÔÚ›·˜ ¿Ú¯ÈÛ ӷ ·ÓËÊÔÚ›˙ÂÈ ÙËÓ Ô‰fi ™Ù·‰›Ô˘, ÊÙ¿ÓÔÓÙ·˜ ÛÙÔ ™‡ÓÙ·ÁÌ· fiÔ˘ ·Ú·Ù¿¯ıËΠÌÚÔÛÙ¿ ·ÎÚÈ‚Ò˜ ·fi ÙÔ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô ªÂÁ¿ÏË μÚÂÙ·Ó›·. “∏ ÂÏÂÁ¯fiÌÂÓË ¯ÚÂÔÎÔ›· ¤¯ÂÈ ÚÔ·ÔÊ·ÛÈÛÙ›. ∞˘Ùfi Ô˘ ˙ËÙÔ‡Ó ·fi ÙÔ Ï·fi Â›Ó·È ÂÓ‹ÓÙ· ¯ÚfiÓÈ· ÙÔ ÎÂÊ¿ÏÈ Î¿Ùˆ ÁÈ· Ó· ÂÚ¿ÛÔ˘Ó ¯ÂÈÚfiÙÂÚ· ̤ÙÚ·. √ ·ÁÒÓ·˜ ı· ÎÚÈı› ÛÙÔ ÁÚ·Ê›Ô, ÛÙÔ ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ, ÛÙÔÓ ÙfiÔ ‰Ô˘ÏÂÈ¿˜ ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ·, ÛÙÔ ¯ˆÚ¿ÊÈ Î·È ÛÙË ÁÂÈÙÔÓÈ¿ Ì ٷ ÌÈÎÚÔÌ¿Á·˙·. £· Â›Ó·È ÓÈÎËÊfiÚÔ˜ ·˘Ùfi Â›Ó·È Û›ÁÔ˘ÚÔ” ÙfiÓÈÛÂ Ë ∞Ϥη ¶··Ú‹Á·.


M·ÁÓËÛ›· 11

TETAPTH 29 IOYNI√À 2011

∏ ·ÂÚÁȷ΋ ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛË ·fi EKB-∞¢∂¢À

«Ÿ¯È» ÛÙÔ ÌÂÛÔÚfiıÂÛÌÔ Â›·Ó ¯ı˜ ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ

ÙÔ 60% ÛÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ ÙÔ̤· Î·È ÛÙÔ 40-50% ÛÙÔÓ È‰ÈˆÙÈÎfi ÙÔ̤· Î˘Ì¿ÓıËÎÂ Ë Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÙÔ˘ ÓÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÛÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ ÚÒÙË Ë̤ڷ Ù˘ 48ˆÚ˘ ·ÂÚÁȷ΋˜ ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛ˘ Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÔ‡Ó °™∂∂ Î·È ∞¢∂¢À Ì ÎÂÓÙÚÈÎfi ·›ÙËÌ· ÙË ÌË „‹ÊÈÛË ÙÔ˘ ÌÂÛÔÚfiıÂÛÌÔ˘ ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈÎÔ‡ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜. ΔÚÂȘ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÂȘ ¤ÁÈÓ·Ó ¯ı˜ ÛÙÔ μfiÏÔ, ·fi ∂ÚÁ·ÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ μfiÏÔ˘, ∞Á·Ó·ÎÙÈṲ̂ÓÔ˘˜ Î·È ¶∞ª∂. ∏ ·ÂÚÁ›· Ù˘ °™∂∂ Î·È Ù˘ ∞¢∂¢À Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È Î·È Û‹ÌÂÚ·. ƒÂÔÚÙ¿˙: ºøΔ∏™ ™¶∞¡√™

∏ ÔÚ›· ÙˆÓ ∞Á·Ó·ÎÙÈÛÌ¤ÓˆÓ ∏ ÔÚ›· Ô˘ ÍÂΛÓËÛ ·fi ÙÔ ∂ÚÁ·ÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ μfiÏÔ˘ η٤ÏËÍ ÛÙËÓ ·Ú·Ï›·, fiÔ˘ ›¯·Ó Û˘ÁÎÂÓÙÚˆı› ÔÈ ·Á·Ó·ÎÙÈṲ̂ÓÔÈ Î·ıÒ˜ Î·È Ì¤ÏË ÙÔ˘ “¢ÂÓ ¶ÏËÚÒÓˆ”. °‡Úˆ ÛÙȘ 12 ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ÍÂΛÓËÛÂ Ë Ó¤· ÔÚ›· Ô˘ ‰È¤Û¯ÈÛ ÙȘ Ô‰Ô‡˜ ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜, ∫·ÚÙ¿ÏË Î·È ÛÙ·Ì¿ÙËÛ ·Ú¯Èο ÛÙÔ ÎÙ›ÚÈÔ Ù˘ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋˜ ∂ÓfiÙËÙ·˜ ª·ÁÓËÛ›·˜, fiÔ˘ ÊÒÓ·˙·Ó Û˘Óı‹Ì·Ù· ηٿ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Î·È ÙÔ˘ ÌÓËÌÔÓ›Ô˘, ÂÓÒ ·Ó‹ÚÙËÛ·Ó Î·È ·Ófi. ªÂ ·ÏÌfi Î·È ÌÂÁ¿ÏË ‰È¿ıÂÛË ÔÈ Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÔÓÙ˜ ÛÙËÓ ÔÚ›· ¤ÛÙÂÈÏ·Ó ÙÔ Ì‹Ó˘Ì· ÙÔ˘˜ fiÙÈ ‰ÂÓ ·ÓÙ¤¯Ô˘Ó ÙÔ Ï‹ÁÌ· ÙÔ˘ ªÓËÌÔÓ›Ô˘. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ë ÔÚ›· ÎÈÓ‹ıËΠÂ› Ù˘ Ô‰Ô‡ πˆÏÎÔ‡ Î·È Î·Ù¤ÏËÍ ÛÙÔ ¢ËÌ·Ú¯Â›Ô μfiÏÔ˘, fiÔ˘ ¤ÁÈÓÂ Û˘Ì‚ÔÏÈ΋ ηٿÏË„Ë. °È· ·ÎfiÌË ÌÈ· ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ ÔÚ›· ÙˆÓ ∞Á·Ó·ÎÙÈÛÌ¤ÓˆÓ Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó ·ÚÎÂ-

Ù¿ ¿ÙÔÌ· fiÏˆÓ ÙˆÓ ËÏÈÎÈÒÓ, ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ, Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ÔÈ, ÊÔÈÙËÙ¤˜.Ãı˜ ÔÈ ∞Á·Ó·ÎÙÈṲ̂ÓÔÈ Ì ÏˆÊÔÚ›· ·Ó·¯ÒÚËÛ·Ó ÁÈ· ÙËÓ ∞ı‹Ó·, ÁÈ· Ó· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯Ô˘Ó ÛÙË ÌÂÁ¿ÏË Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ÛÙËÓ Ï·Ù›· ™˘ÓÙ¿ÁÌ·ÙÔ˜. ™Â ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ ÙÔ˘˜, ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ, ÔÈ ∞Á·Ó·ÎÙÈṲ̂ÓÔÈ ÂÈÛËÌ·›ÓÔ˘Ó: “ΔËÓ 25Ë ª·˝Ô˘ ÙÔ˘ 2011, ÌÂÁ¿Ï· ÎÔÌÌ¿ÙÈ· Ù˘ ÎÔÈÓˆÓ›·˜ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, fiˆ˜ Î·È Ë ÏÂÈÔ„ËÊ›· ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ Ï·Ô‡, ÍÂÎÈÓ‹Û·Ì ӷ Û˘ÁÎÂÓÙÚˆÓfiÌ·ÛÙ ÛÙËÓ ·Ú·Ï›· ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ Î·È Û fiÏ· Ù· ÎÂÓÙÚÈο ÛËÌ›· fiÏÂˆÓ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜, ··ÈÙÒÓÙ·˜ ÌÈ· ¿ÏÏË ∂ÏÏ¿‰·, ÌÈ· ¿ÏÏË ÎÔÈÓˆÓ›·. ∞·ÈÙԇ̠¿ÌÂÛË Î·È Ú·ÁÌ·ÙÈ΋ ‰ËÌÔÎÚ·Ù›·, ··ÈÙԇ̠ӷ ¤ÛÂÈ Ë ¯Ô‡ÓÙ· Ù˘ ÙÚfiÈη˜ Î·È ÙÔ˘ ÌÓËÌÔÓ›Ô˘ Î·È Ó· ·Ó·ÙÚ·› ÙÔ ÔÏÈÙÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· Ô˘ ¤ÊÂÚ ÙË ¯ÒÚ· Û ·˘Ù‹ ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË. ∏ 48ˆÚË ·ÂÚÁ›·, ΔÚ›ÙË Î·È ΔÂÙ¿ÚÙË 28 Î·È 29 ÙÔ˘ ÌËÓfi˜, ·ÔÙÂÏ› ÙËÓ ÎÔڇʈÛË ÙÔ˘ ·ÁÒÓ· Ì·˜. ¢ËÏÒÓÔ˘Ì fiÙÈ ÊÙ¿ÓÂÈ È· Ì ÙȘ ͯˆÚÈÛÙ¤˜ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÂȘ Ô˘ ‰È·ÛÔ‡Ó ÙÔÓ ·ÁÒÓ·, ÊÙ¿ÓÂÈ È· Ì ÙÔ ÎÔÌÌ¿ÙÈ ÙÔ˘ Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÌÔ‡, Ô˘ Â›Ó·È ÛÙÔȯÈṲ̂ÓÔ Ì ÙËÓ ÂÚÁÔ‰ÔÛ›· Î·È ÙÔ ÚÔ˘ÛʤÙÈ. ∂Âȉ‹ ÛÙÔÓ ÎÔÈÓfi Ì·˜ ·ÁÒÓ· ‰ÂÓ ÂÚÈÛÛ‡ÂÈ Î·Ó›˜, ηÏԇ̠οı ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ, ¿ÓÂÚÁÔ, ÊÔÈÙËÙ‹, Ì·ıËÙ‹, Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯Ô, ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈÔ ÛˆÌ·Ù›Ô, Û˘ÏÏÔÁÈÎfiÙËÙ· Î·È Î¿ı ÔÏ›ÙË ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, ·ÓÂÍ·ÚÙ‹ÙÔ˘ ÂÔ›ıËÛ˘ Î·È ·fi¯ÚˆÛ˘, Ó· ·Ú·ÛÙ› ÛÙȘ ÂÓˆÙÈΤ˜, Ï·˚Τ˜ ·ÂÚÁȷΤ˜ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÂȘ”.

ªÂ ÌÂÁ¿ÏË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Ë ÔÚ›· ÙÔ˘ ¶∞ª∂ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÛÙÔ μfiÏÔ ªÂ ÌÈ· ÌÂÁ¿ÏË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠ¯ı˜ ÙÔ Úˆ› Ë ÔÚ›· ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›·˜ ÙÔ˘ ¶∞ª∂ ª·ÁÓËÛ›·˜ Ì ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· Ù˘ ¶∞™À, Ù˘ ¶∞™∂μ∂, ÙÔ˘ ªÂÙÒÔ˘ ∞ÁÒÓ· ™Ô˘‰·ÛÙÒÓ, Ù˘ √°∂. Ãı˜ Á‡Úˆ ÛÙȘ 5 Ù· ÍËÌÂÚÒÌ·Ù· ̤ÏË ÙÔ˘ ¶∞ª∂ ÌÂÙ¤‚ËÎ·Ó ÛÙȘ ÂÈÛfi‰Ô˘˜ Ù˘ μ’ μπ¶∂ Î·È ÙȘ ·¤ÎÏÂÈÛ·Ó ÁÈ· Ù¤ÛÛÂÚȘ ÒÚ˜ ÌË ÂÈÙÚ¤ÔÓÙ·˜ ÙËÓ ÚÔۤϢÛË ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÛÙ· ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈ· Î·È ÚÔÛ·ıÒÓÙ·˜ Ó· ÙÔ˘˜ ›ÛÔ˘Ó Ó· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯Ô˘Ó ÛÙËÓ ·ÂÚÁ›·. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ·Ô¯ÒÚËÛ·Ó.∏ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ÙÔ˘ ¶∞ª∂ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠÛÙËÓ Ï·Ù›· ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘, fiÔ˘ ÎÂÓÙÚÈÎfi˜ ÔÌÈÏËÙ‹˜ ‹Ù·Ó ÙÔ Û٤ϯԘ Ù˘ ÁÚ·ÌÌ·Ù›·˜ ¶∞ª∂ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î. ªÈ¯¿Ï˘ ΔÚÈ·ÓÙ·Ê˘ÏÏ›‰Ë˜. √ Î. ΔÚÈ·ÓÙ·Ê˘ÏÏ›‰Ë˜ ÙfiÓÈÛ ·Ú¯Èο ˆ˜ “Ë Ï·˚΋ ÎÔÛÌÔÛ˘ÚÚÔ‹ ÛÙȘ ·ÂÚÁȷΤ˜ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÂȘ, Ë ÚˆÙfiÁÓˆÚË ÂÈÙ˘¯›· Ù˘ ·ÂÚÁ›·˜ ‰Â›¯ÓÂÈ fiÙÈ ¤¯Ô˘Ì ÙË ‰‡Ó·ÌË, ÌÔÚԇ̠ӷ Ù· ηٷʤÚÔ˘ÌÂ. ¢Â›¯ÓÂÈ fiÙÈ Ô Ï·fi˜ Â›Ó·È ÔÚÁÈṲ̂ÓÔ˜ Î·È ·ÔÊ·ÛÈṲ̂ÓÔ˜.∏ ηÈÙ·ÏÈÛÙÈ΋ ÎÚ›ÛË ‰ÂÓ ÔÊ›ÏÂÙ·È Ô‡Ù ÛÙÔ˘˜ ÎϤÊÙ˜, Ô‡Ù ÛÙ· ÎÏÂÌ̤ӷ. ∂›Ó·È ÎÚ›ÛË ˘ÂÚÛ˘ÛÛÒÚ¢Û˘ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘ Î·È ÂÌÔÚÂ˘Ì¿ÙˆÓ Î·È ÌfiÓÔ ÙÔ ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ÙˆÓ Î·Ù·ı¤ÛÂˆÓ ÛÙËÓ ∂Ï‚ÂÙ›· ÙˆÓ 600 ‰ÈÛ. ÙÔ ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÈ”. ∫·È Û˘Ó¤¯ÈÛ ϤÁÔÓÙ·˜ ˆ˜ Û’ ·˘Ù¤˜ ÙȘ ÎÚ›ÛÈ̘ ÛÙÈÁ̤˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÚÁ·ÙÈ΋ Ù¿ÍË Î·È ÙÔ Ï·fi Â›Ó·È ÌÂÁ¿ÏÔ Â˘Ù‡¯ËÌ· Î·È ÈÛÙÔÚÈ΋˜ ÛËÌ·Û›·˜ Ë ‡·ÚÍË Î·È Ë ‰Ú¿ÛË ÙÔ˘ ¶∞ª∂.ΔÔ ¶∞ª∂ Û‹ÌÂÚ· ·ÔÙÂÏ› ÙË ÛÙ·ıÂÚ‹, ·Ù·Ï¿ÓÙ¢ÙË Î·È ¤ÌÂÈÚË ‰‡Ó·ÌË Ô˘ ηÏÂ›Ù·È Î·È ÌÔÚ› Ó· ‰ÒÛÂÈ Ó¤· ‰‡Ó·ÌË Î·È ÚÔÔÙÈ΋ ÛÙÔ˘˜ ·ÁÒÓ˜ Ù˘ ÂÚÁ·ÙÈ΋˜ Ù¿Í˘.£¤Û·Ì ÙȘ ‚¿ÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·Û‡ÓÙ·ÍË ÙÔ˘ ÂÚÁ·ÙÈÎÔ‡ ÎÈÓ‹Ì·ÙÔ˜ Î·È ÙËÓ ··ÏÏ·Á‹ ÙÔ˘ ·fi Ù· ‰ÂÛÌ¿ ÙÔ˘ ÂÚÁÔ‰ÔÙÈÎÔ‡ ΢‚ÂÚÓËÙÈÎÔ‡ Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÌÔ‡, ÙȘ ÔÏÈÙÈΤ˜ Î·È Ú·ÎÙÈΤ˜ Ô˘ ÙÔ Ô‰ËÁÔ‡Û·Ó ÛÙÔÓ ÂÎÊ˘ÏÈÛÌfi Î·È ÙËÓ ··Í›ˆÛË.

∞Ó·Û‡ÓÙ·ÍË √ Î. ΔÚÈ·ÓÙ·Ê˘ÏÏ›‰Ë˜ ÂÛÙ›·Û ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ ÛÙËÓ ·Ó·Û‡ÓÙ·ÍË ÙÔ˘ ÂÚÁ·ÙÈÎÔ‡ ÎÈÓ‹Ì·ÙÔ˜ ÂÈÛËÌ·›ÓÔÓÙ·˜ ˆ˜ “Û‹ÌÂÚ· ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË Û˘ÓÔÏÈ΋ Â›ıÂÛË ÙˆÓ ‰˘Ó¿ÌÂˆÓ ÙÔ˘ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘, ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙËÓ Î·ÈÙ·ÏÈÛÙÈ΋ ÎÚ›ÛË Ô˘ Ï‹ÙÙÔ˘Ó ÛÙÔ Û‡ÓÔÏfi ÙÔ˘˜ fiÏ· Ù· Ï·˚ο ÛÙÚÒÌ·Ù· Û ‰ËÌfiÛÈÔ Î·È È‰ÈˆÙÈÎfi ÙÔ̤·, Ì· ÚÔ·ÓÙfi˜ ÙË ÓÂÔÏ·›·, Ù· Ó¤· ˙¢Á¿ÚÈ·, ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ ÊÔÈÙËÙ¤˜ Î·È Ì·ıËÙ¤˜

¶Ôχ ÌÈÎÚ‹ ‹Ù·Ó Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÛÙËÓ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË Î·È ÔÚ›· Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠ·fi ÙÔ ∂ÚÁ·ÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ μfiÏÔ˘, οÙÈ Ô˘ ¤ÁÈÓ ÁÈ· ‰Â‡ÙÂÚË ÊÔÚ¿ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·ÂÚÁ›· Ù˘ 15˘ πÔ˘Ó›Ô˘, ÂÓÒ ‰ÂÓ ¤Ú·Û ··Ú·Ù‹ÚËÙÔ Î·È ·fi Ù· ÚÔ‰Ú›· ÙˆÓ ÊÔÚ¤ˆÓ.√ÌÈÏ‹ÙÚÈ· ÛÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ÙÔ˘ ∂∫μ ‹Ù·Ó ÙÔ Ì¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ÓÔ̷گȷÎÔ‡ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ Ù˘ ∞¢∂¢À Î·È Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÛÙ· ∫¤ÓÙÚ· ÀÁ›·˜ Î. ¡¤ÏË ÃÔÓ‰ÚÔÁÈ¿ÓÓË. √ Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÓÔ̷گȷÎÔ‡ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ Ù˘ ∞¢∂¢À Î. ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ∫Ô˘ÙÛÔ‡ÎÔ˜ ÙfiÓÈÛ ˆ˜ ·ÓÙÈÛÙÂÎfiÌ·ÛÙ ÛÙËÓ „‹ÊÈÛË ÙÔ˘ ÌÂÛÔÚfiıÂÛÌÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜. ¢ÂÓ Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ Î·È ÔÈ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ÔÈ Ó· ÏËÚÒÓÔ˘Ó ÌÔӛ̈˜ ÙÔ “Ì¿ÚÌ·ÚÔ”.™˘Ó¯›ÛÔ˘Ì ÙÔ ·ÁÒÓ· ÁÈ· Ó· ÌËÓ ÂÚ¿ÛÂÈ ÙÔ ÌÓËÌfiÓÈÔ 2. √ ›‰ÈÔ˜ ÚfiÛıÂÛ ˆ˜ Ë Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙˆÓ ‰ËÌÔÛ›ˆÓ ˘·ÏÏ‹ÏˆÓ ·Ó‹Ïı ÛÙÔ 60% Ì ٷ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ· ÔÛÔÛÙ¿ Ó· ÂÈÎÂÓÙÚÒÓÔÓÙ·È ÛÙÔ˘˜ √Δ∞, Ù· ¢ÈηÛÙ‹ÚÈ·, ÙÔ π∫∞.™ÙÔ˘˜ ÁÈ·ÙÚÔ‡˜ ÙÔ˘ π∫∞ Ë Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÛÙËÓ ·ÂÚÁ›· ¿ÁÁÈÍ ÙÔ 35%. √ ·Ó·ÏËÚˆÙ‹˜ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ ÙÔ˘ ∂ÚÁ·ÙÈÎÔ‡ ∫¤ÓÙÚÔ˘ μfiÏÔ˘ Î·È Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ Û˘Ó‰ÈοÙÔ˘ ÔÈÎÔ‰fiÌˆÓ Î. μ¿ÈÔ˜ §·ÁÔ‰fiÓÙ˘ Û¯ÔÏ›·Û ÙË ÌÈÎÚ‹ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ ÛÙË Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ÙÔ˘ ∂ÚÁ·ÙÈÎÔ‡ ∫¤ÓÙÚÔ˘ μfiÏÔ˘ ϤÁÔÓÙ·˜ fiÙÈ Ë ‰È¿Û·ÛË ÙÔ˘ Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙÈÎÔ‡ ÎÈÓ‹Ì·ÙÔ˜ Û ÙÚÂȘ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÂȘ ¤¯ÂÈ ·Ôı·ÚÚ‡ÓÂÈ Ôχ ÎfiÛÌÔ Ó· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯ÂÈ ÛÙȘ ÔÚ›˜. ∞ÓÙ› ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó ¤Ó· ÂÓÈ·›Ô ̤وÔ Î·Ù¿ Ù˘ ηٿÛÙ·Û˘ Ô˘ ¤¯ÂÈ ‰È·ÌÔÚʈı›, ÊÙÈ¿¯ÓÔ˘Ó ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ ‰È¿ÊÔÚ· ̤و· ÁÈ· Ó· ‰Ô˘Ó, ÔÈÔ˜ ı· ¤¯ÂÈ ÙÔÓ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÎfiÛÌÔ. ™‹ÌÂÚ· ÛÙË Ì›· ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ı· ·Ó·¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó ·fi ÙÔ ‰ËÌ·Ú¯Â›Ô Ù· ψÊÔÚ›· ÁÈ· Ó· ÌÂٷʤÚÔ˘Ó ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ÛÙËÓ Ï·Ù›· ∫Ï·˘ıÌÒÓÔ˜, fiÔ˘ ı· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ ÛÙȘ 7 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· Ë ÔÚ›· Ù˘ °™∂∂ Î·È Ù˘ ∞¢∂¢À.

¡¤· Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË Î·È Û˘ÏÏ·ÏËÙ‹ÚÈÔ Û‹ÌÂÚ·

™˘Ì‚ÔÏÈÎfi˜ ·ÔÎÏÂÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ ¢ËÌ·Ú¯Â›Ô˘ μfiÏÔ˘ ¶ÂÚ›Ô˘ 100 ¿ÙÔÌ· ηÙ¢ı‡ÓıËÎ·Ó ¯ı˜ Ì ·Ófi ÛÙÔ ¢ËÌ·Ú¯Â›Ô ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, ÌÂÙ¿ ÙËÓ ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›· ÛÙÔ ÎÙ›ÚÈÔ Ù˘ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋˜ ∂ÓfiÙËÙ·˜.ΔÔ ‰ËÌ·Ú¯Â›Ô ‹Ù·Ó ÂÓÙÂÏÒ˜ ¿‰ÂÈÔ Î·È fiÙ·Ó ÔÚÈṲ̂ÓÔÈ Î·Ù¤ıÂÛ·Ó ÚfiÙ·ÛË ÁÈ· ηٿÏË„Ë ÙˆÓ ÁÚ·Ê›ˆÓ ηٷ„ËÊ›ÛÙËΠ·fi ÙËÓ ÏÂÈÔ„ËÊ›·, Ô˘ ı¤ÏËÛ ӷ ÎÈÓËı› Ë ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›· ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ Û˘Ì‚ÔÏÈÎÔ‡ ·ÔÎÏÂÈÛÌÔ‡ Ù˘ ÂÈÛfi‰Ô˘.“∫ϤÊÙ˜, ÎϤÊÙ˜” ÊÒÓ·˙·Ó ÔÈ ‰È·‰Ëψ٤˜

Î·È ÌÂ Û˘Óı‹Ì·Ù· ηٿ ÙÔ˘ ÌÓËÌÔÓ›Ô˘ ηًÁÁÂÈÏ·Ó ÙËÓ ∫˘‚¤ÚÓËÛË Î·È ÙË ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹. ¶ÂÚÈÔÚÈṲ̂ÓÔ˜ ·ÚÈıÌfi˜ ‰È·‰ËψÙÒÓ Ô˘ ‰ÂÓ ›ÛÙËΠ·fi ÙËÓ ‰È·‚‚·›ˆÛË ÙÔ˘ ÎÏËÙ‹Ú· fiÙÈ Î·Ó¤Ó· ÔÏÈÙÈÎfi ÚfiÛˆÔ ‰ÂÓ ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó ÛÙÔ ‰Ë̷گ›Ô, ·Ó¤‚ËΠÛÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô ÙÔ˘ ‰ËÌ¿Ú¯Ô˘, ·ÏÏ¿ ÂÍÂÚ‡ÓËÛÂ Î·È fiÏ· Ù· ÁÚ·Ê›· ÛÙÔ ÈÛfiÁÂÈÔ Î·È ÛÙÔÓ ÚÒÙÔ fiÚÔÊÔ ÁÈ· Ó· ‰È·ÈÛÙÒÛÂÈ ÙÔ˘ ÏfiÁÔ˘ ÙÔ ·ÏËı¤˜. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÂÓËÌ¤ÚˆÛ·Ó ÙËÓ ÁÚ·Ì-

Ì·Ù¤·, ÙÔÓ ÂȉÈÎfi ÁÚ·ÌÌ·Ù¤· Î·È ÙÔÓ ÎÏËÙ‹Ú· fiÙÈ Ú¤ÂÈ Ó· ·Ô¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó ÁÈ· Ó· ÎÏÂȉˆı› ÙÔ ‰ËÌ·Ú¯Â›Ô ÒÛÙ ӷ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› Ô Û˘Ì‚ÔÏÈÎfi˜ ·ÔÎÏÂÈÛÌfi˜, Âȉ¿Ïψ˜ ı· ·Ó¤‚·ÈÓ·Ó fiÏÔÈ ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· Û˘ÓÂχÛÂˆÓ Î·È ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÔ‡Û·Ó Î·Ù¿ÏË„Ë.ΔÔ ‰ËÌ·Ú¯Â›Ô ÎÏ›‰ˆÛ ÛÙȘ 2 ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ, ·ÊÔ‡ ÚÒÙ· ·Ó·ÚÙ‹ıËΠ·Ófi, ÔÈ Û˘ÁÎÂÓÙڈ̤ÓÔÈ ·Ú¤ÌÂÈÓ·Ó ÁÈ· ÙÚ›· ٤ٷÚÙ· Ù˘ ÒÚ·˜ ¤Íˆ ·fi ÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ·Ô¯ÒÚËÛ·Ó.

ÙÔ˘˜ ¿ÓÂÚÁÔ˘˜, ·ÈÛı·ÓfiÌ·ÛÙ ÌÂÁ¿ÏË Â˘ı‡ÓË , Ó· ‰ÒÛÔ˘Ì Ì ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ·ÎfiÌË ·ÔÊ·ÛÈÛÙÈÎfiÙËÙ· ÙË Ì¿¯Ë ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·Û‡ÓÙ·ÍË Î·È ÙËÓ ÔÚÁ¿ÓˆÛË ÙÔ˘ ÂÚÁ·ÙÈÎÔ‡ ÎÈÓ‹Ì·ÙÔ˜, Ù˘ ÔÚÁ¿ÓˆÛ˘ Ù˘ ÂÚÁ·ÙÈ΋˜ Ù¿Í˘ Î·È ÙˆÓ Û˘ÌÌ¿¯ˆÓ Ù˘ Ó· ‰ÒÛÂÈ ÙË Ì¿¯Ë Ì Ӥ˜ ·ÍÈÒÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ·fiÎÚÔ˘ÛË ÙˆÓ ·ÓÙÂÚÁ·ÙÈÎÒÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ, ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·ÙÚÔ‹ ÙÔ˘˜, ÁÈ· ÙËÓ ·ÔÊ·ÛÈÛÙÈ΋ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË Ì ÙÔ˘˜ ηÈÙ·ÏÈÛÙ¤˜ Î·È Ù· ÌÔÓÔÒÏÈ·”. ∫·È ÚfiÛıÂÛÂ: “∞ÔÚÚ›ÙÔ˘Ì ÙÔ Ï·›ÛÈÔ Û˘Û›ڈÛ˘ Î·È ‰Ú¿Û˘ ÛÙË ÏÔÁÈ΋ Ù˘ ·ÓÙÈÌÓËÌÔÓȷ΋˜ ¿Ï˘. ¢ÂÓ ·Ï‡ԢÌ ÁÈ· ηχÙÂÚ˜ ‰È·Ú·ÁÌ·Ù‡ÛÂȘ ÙˆÓ ÌÓËÌÔÓ›ˆÓ, ·ÏÏ¿ ·ÓÙÈ·Ï‡ԢÌ ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ ·ÓÙÂÚÁ·ÙÈÎÒÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ Ì ÎÚÈÙ‹ÚÈÔ Ó· ÈηÓÔÔÈËıÔ‡Ó ÔÈ ·Ó¿ÁΘ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ Ì ‚¿ÛË ÙÔÓ ÏÔ‡ÙÔ Ô˘ ·Ú¿ÁÔ˘Ó. ™˘ÌÌ·¯›· Ù˘ ÂÚÁ·ÙÈ΋˜ Ù¿Í˘, ·˘ÙÔ··Û¯ÔÏÔ‡ÌÂÓˆÓ, ÊÙˆ¯‹˜ ·ÁÚÔÙÈ¿˜ Ì ·Ó·ÙÚÔ¤˜ ÛÙÔ Û‡ÛÙËÌ· Ù˘ ÂÍÔ˘Û›·˜ ÙˆÓ ÌÔÓÔˆÏ›ˆÓ”. ªÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ Ù· ·ÈÙ‹Ì·Ù· ‹Ù·Ó Ù· ÂÍ‹˜: ∫·Ì›· ȉȈÙÈÎÔÔ›ËÛË, η̛· ÂίÒÚËÛË ÛÙÔ ÌÔÓÔˆÏÈ·Îfi ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ. √È ÛÙÚ·ÙËÁÈÎÔ› ÙÔÌ›˜ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜, fiˆ˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·, ÌÂÙ·ÊÔÚ¤˜, ÙËÏÂÈÎÔÈӈӛ˜, ÙÚ¿Â˙˜, ÂÌfiÚÈÔ, ÏÈÌ¿ÓÈ· Î.¿. Ó· Á›ÓÔ˘Ó Ï·˚΋ ÂÚÈÔ˘Û›·. ∂ÓÈ·›Ô ηıÔÏÈÎfi ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο ‰ËÌfiÛÈÔ Î·È ‰ˆÚÂ¿Ó Û‡Á¯ÚÔÓÔ Û‡ÛÙËÌ· ÀÁ›·˜-¶ÚfiÓÔÈ·˜ Ô˘ ı· ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÂ›Ù·È ·fi ÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ Î·È ÙËÓ ÂÚÁÔ‰ÔÛ›·. ∞·ÁfiÚ¢ÛË Î¿ı ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈ΋˜ ‰Ú¿Û˘ ÛÙÔÓ ÙÔ̤· ·˘Ùfi. ÀÔ¯ÚˆÙÈ΋ Û‡ÓÙ·ÍË ÁÈ· fiÏÔ˘˜ Ì 30 ¯ÚfiÓÈ· ‰Ô˘ÏÂÈ¿˜. ∞ÔÎÏÂÈÛÙÈο ‰ËÌfiÛÈÔ ‰ˆÚÂ¿Ó ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· Ì ηٿÚÁËÛË Î¿ı ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈ΋˜ ‰Ú¿Û˘. ÕÌÂÛ˜ ÚÔÛÏ‹„ÂȘ Û ÀÁ›·, ¶·È‰Â›·, ¤ÚÁ· ˘Ô‰ÔÌ‹˜ Î.¿. ΔÔ Û٤ϯԘ ÙÔ˘ ¶∞ª∂ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î. °ÈÒÚÁÔ˜ ƒÔ‡ÛÛ·˜ ÙfiÓÈÛ ˆ˜ ˘‹ÚÍ ÈηÓÔÔÈËÙÈ΋ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÛÙËÓ ¯ıÂÛÈÓ‹ ·ÂÚÁ›·. ™ÙȘ ‚ÈÔÌ˯·Ó›Â˜ ÌÂÙ¿ÏÏÔ˘ Ë Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ¿ÁÁÈÍ ÙÔ 100%, ÛÙËÓ ∫fiη-∫fiÏ· ÙÔ 100%, ÙË μ∂ª∂∫∂¶ ÙÔ 90%, ÙË μπ™ ÙÔ 90%, ÙË VPI ÙÔ 100%. Ãı˜ ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ÙÔ ¶∞ª∂ ª·ÁÓËÛ›·˜ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛÂ Ó¤Ô Û˘ÏÏ·ÏËÙ‹ÚÈÔ ÛÙÔ˘˜ ÎÂÓÙÚÈÎÔ‡˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ Ù˘ fiÏ˘, ÂÓÒ Û‹ÌÂÚ· ÛÙȘ 10 ÙÔ Úˆ› ÛÙËÓ Ï·Ù›· ∂Ï¢ıÂÚ›·˜ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÂÈ Ó¤· Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË Î·È ÔÚ›· ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›·˜. ºÒÙ˘ ™·Ófi˜


M·ÁÓËÛ›· 12 ∞ıˆÒıËÎÂ Ô ¶. ª·Úο΢ ∞ıˆˆÙÈ΋ ‹Ù·Ó Ë ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ΔÚÈÌÂÏÔ‡˜ ¶ÏËÌÌÂÏÂÈÔ‰ÈΛԢ μfiÏÔ˘ ÁÈ· ÙÔÓ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÙÔ˘ §∞√™, ¶·‡ÏÔ ª·ÚοÎË, ÁÈ· ˘fiıÂÛË ÙÚÔ¯·›Ô˘ ·Ù˘¯‹Ì·ÙÔ˜ Ô˘ Û˘ÓÙÂϤÛÙËΠÛÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô Ô˘ ‰ÈÂÙ¤ÏÂÛ ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ Δ¯ÓÈÎÒÓ ÀËÚÂÛÈÒÓ μfiÏÔ˘. ΔÔ ‰ÈηÛÙ‹ÚÈÔ ¤ÎÚÈÓ fiÙÈ Ô Î. ª·Úο΢, ˆ˜ ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜, ›¯Â fiÓÙˆ˜ ÙÔÔıÂÙ‹ÛÂÈ Û˘ÓÂÚÁ›· ÛÙÔ Â›Ì·¯Ô ÛËÌ›Ô, ÂÓÒ ÔÈ ÂÚÁ·Û›Â˜ ÂÎÙÂÏÔ‡ÓÙ·Ó Î·ÓÔÓÈο. ¡· ÛËÌÂȈı› fiÙÈ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÂΉÈηÛÙ› Ë ˘fiıÂÛË, Ë μÔ˘Ï‹ ›¯Â ·ÔÊ·Û›ÛÂÈ ÙËÓ ¿ÚÛË Ù˘ ‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋˜ ÙÔ˘ ·Û˘Ï›·˜. ∂›Û˘, ·Ó·ÎÔÈÓÒÓÂÙ·È fiÙÈ Ô Î. ¶·‡ÏÔ˜ ª·Úο΢ ‰ÂÓ ı· ‰Â¯Ù› ¢¯¤˜ ÁÈ· ÙËÓ ÔÓÔÌ·ÛÙÈ΋ ÙÔ˘ ÂÔÚÙ‹, Û‹ÌÂÚ· ΔÂÙ¿ÚÙË, ηıÒ˜ Â›Ó·È ÂÈÛËÁËÙ‹˜ ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ §·˚ÎÔ‡ √Úıfi‰ÔÍÔ˘ ™˘Ó·ÁÂÚÌÔ‡, ηٿ ÙËÓ Û˘˙‹ÙËÛË ÛÙË μÔ˘Ï‹ ÁÈ· ÙËÓ „‹ÊÈÛË ÙÔ˘ ÌÂÛÔÚfiıÂÛÌÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜.

™˘Ó¿ÓÙËÛË £·Ó. ¡¿ÎÔ˘ Ì ÂÎÚÔÛÒÔ˘˜ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÒÓ √ ¶Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¡¤·˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ Î. ∞ÓÙÒÓ˘ ™·Ì·Ú¿˜, Ô À‡ı˘ÓÔ˜ ÙÔ˘ ΔÔ̤· ¶ÔÏÈÙÈ΋˜ ∂˘ı‡Ó˘ ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÙÔ˘ ¶ÔÏ›ÙË ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜, Î. £·Ó¿Û˘ ¡¿ÎÔ˜ Î·È ÔÈ ·Ó·ÏËÚˆÙ¤˜ ΔÔÌ¿گ˜ ∫ÒÛÙ·˜ ΔÛÈ¿Ú·˜ Î·È ∏Ï›·˜ μÏ·¯ÔÁÈ¿ÓÓ˘, Û˘Ó·ÓÙ‹ıËÎ·Ó Û‹ÌÂÚ· ÛÙ· ÁÚ·Ê›· Ù˘ ¡.¢. Ì ٷ ¢ÈÔÈÎËÙÈο ™˘Ì‚Ô‡ÏÈ· ÙˆÓ √ÌÔÛÔÓ‰ÈÒÓ ÙˆÓ ∞ÍȈ̷ÙÈÎÒÓ Î·È ÙˆÓ À·ÏÏ‹ÏˆÓ ÙˆÓ ™ˆÌ¿ÙˆÓ ∞ÛÊ·Ï›·˜ (∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜, ¶˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÈ΋˜ Î·È §ÈÌÂÓÈÎÔ‡). ∏ ËÁÂÛ›· Ù˘ ¡.¢. ¿ÎÔ˘Û Ì ÚÔÛÔ¯‹ Ù· ·ÈÙ‹Ì·Ù· Î·È ÙȘ ı¤ÛÂȘ ÙˆÓ √ÌÔÛÔÓ‰ÈÒÓ ÁÈ· Ù· ˙ËÙ‹Ì·Ù· Ô˘ ÙȘ ··Û¯ÔÏÔ‡Ó, ·ÏÏ¿ Î·È ÙȘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ˙ËÙËÌ¿ÙˆÓ. ΔfiÛÔ Ô ¶Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ fiÛÔ Î·È ÔÈ À‡ı˘ÓÔÈ ÙÔ˘ ΔÔ̤·, ÂÍ‹Ú·Ó ÙÔ ÚfiÏÔ ÙˆÓ ™ˆÌ¿ÙˆÓ ∞ÛÊ·Ï›·˜, ȉȷ›ÙÂÚ· ÛÙËÓ ·ÚÔ‡Û·, ÎÚ›ÛÈÌË ÁÈ· ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Û˘Á΢ڛ·, ηًÁÁÂÈÏ·Ó Ù· Ê·ÈÓfiÌÂÓ· ··Í›ˆÛ˘ ÙÔ˘ ÚfiÏÔ˘ Î·È Ù˘ ÚÔÛÊÔÚ¿˜ ÙÔ˘˜, ·’ fiÔ˘ ÎÈ ·Ó ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È, ÂÓÒ ‰ÂÛ̇ÙËÎ·Ó Ó· ÛÙËÚ›ÍÔ˘Ó Ù· ‰›Î·È· ·ÈÙ‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ¤Ì„˘¯Ô˘ ‰˘Ó·ÌÈÎÔ‡ ÙˆÓ ™ˆÌ¿ÙˆÓ ∞ÛÊ·Ï›·˜ Î·È Î˘Ú›ˆ˜ ÙËÓ ÂÓ›Û¯˘ÛË Ù˘ ˘ÏÈÎÔÙ¯ÓÈ΋˜ ˘Ô‰ÔÌ‹˜, ÙËÓ ¿ÚÙÈ· ÂÎ·›‰Â˘Û‹ ÙÔ˘˜, ÙËÓ Î¿Ï˘„Ë ÙˆÓ ÎÂÓÒÓ ÔÚÁ·ÓÈÎÒÓ ı¤ÛÂˆÓ Î·È ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÙˆÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Î·È ıÂÛÌÈÎÒÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó, ÒÛÙ ӷ ÌÔÚÔ‡Ó ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈο Î·È Ì ˘„ËÏfi ËıÈÎfi Ó· ˘ËÚÂÙÔ‡Ó ÙËÓ ·ÛÊ¿ÏÂÈ· Î·È ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Î·È ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ.

TETAPTH 29 IOYNI√À 2011

∞ÁÒÓ· ‰›ÓÂÈ Ô ·Ù¤Ú·˜ ·fi ÙÔÓ ∫ÈÛÛfi, Ô˘ ˘ÚηÁÈ¿ η٤ÛÙÚ„ ÙÔ Û›ÙÈ ÙÔ˘

™ÙÔ ‰ÚfiÌÔ 45¯ÚÔÓÔ˜ Î·È Ô 6¯ÚÔÓÔ˜ ÁÈÔ˜ ÙÔ˘

Δ

Ô ÈÔ ÛÎÏËÚfi Ù˘ ÚfiÛˆÔ ¤‰ÂÈÍÂ Ë ˙ˆ‹ Û ¤Ó·Ó 45¯ÚÔÓÔ ·ÁÚfiÙË ·fi ÙÔÓ ∫ÈÛÛfi Ô˘ ÌÂÁ·ÏÒÓÂÈ ÌfiÓÔ˜ ÙÔ˘, Ì ÂÓȯڿ ̤۷, ÙÔ ÂÍ¿¯ÚÔÓÔ ·È‰› ÙÔ˘, ¿ÙÔÌÔ Ì ÂȉÈΤ˜ ·Ó¿ÁΘ. ∞fi ÚÔ¯ı¤˜ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ¤ÌÂÈÓ·Ó ¿ÛÙÂÁÔÈ, ÌÂÙ¿ ·fi ˘ÚηÁÈ¿, Ô˘ ͤÛ·ÛÂ, ·fi ¿ÁÓˆÛÙË ·ÈÙ›·, Î·È Î·Ù¤ÛÙÚ„ ÙÔ Û›ÙÈ ÙÔ˘˜. ™‹ÌÂÚ· Ô 45¯ÚÔÓÔ˜ ·Ó·˙ËÙ¿ ÛÙ¤ÁË ÚÔÛˆÚÈÓ‹ ÁÈ· ÙÔ ·È‰› ÙÔ˘, ̤¯ÚÈ Ô ›‰ÈÔ˜ Ó· ·ÔηٷÛÙ‹ÛÂÈ ÙȘ ˙ËÌȤ˜ ÛÙÔ Û›ÙÈ ÙÔ˘ Ô˘ ηٷÛÙÚ¿ÊËΠÔÏÔÛ¯ÂÚÒ˜ Î·È fiϘ ÔÈ ÂÏ›‰Â˜ ¤¯Ô˘Ó ÂÓ·ÔÙÂı› ÛÙËÓ ∂ÎÎÏËÛ›·, Ô˘ ¤‰ÂÈÍ ÂӉȷʤÚÔÓ ÁÈ· Ó· ÂÚÈı¿Ï„ÂÈ ÙÔÓ ÂÍ¿¯ÚÔÓÔ, Ì ÙËÓ ÚÔ¸fiıÂÛË Ó· ‚ÚÂı› ÙÔ Î·Ù¿ÏÏËÏÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ. ¶ÚÔ¯ı¤˜ ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· Î·È ÂÓÒ Ô 45¯ÚÔÓÔ˜ ÂÚÁ·˙fiÙ·Ó Ì·˙› Ì ÙËÓ ËÏÈÎȈ̤ÓË ÌËÙ¤Ú· ÙÔ˘ ÛÙÔ ÂÚÈ‚fiÏÈ ÙÔ˘˜, ‚ϤÂÈ ÙÔ Û›ÙÈ ÙÔ˘ Ó· Ù˘Ï›ÁÂÙ·È ÛÙȘ ÊÏfiÁ˜. ™˘ÓÂȉËÙÔÔÈ› fiÙÈ Ì¤Û· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ô ÂÍ¿¯ÚÔÓÔ˜ ÁÈÔ˜ ÙÔ˘, Ô˘ Â›Ó·È ·Ó‹ÌÔÚÔ˜ Ó· ·ÓÙȉڿÛÂÈ Î·È Û‡‰ÂÈ Ó· ÙÔÓ ‚Á¿ÏÂÈ ¤Íˆ ·fi ÙÔ Û›ÙÈ. §›Á· ÏÂÙ¿ ·ÚÁfiÙÂÚ· η٤ÚÚ¢ÛÂ Ë ÛÙ¤ÁË. ΔÔ Û›ÙÈ, ¤Ó· ·ÏÈfi ¤ÙÚÈÓÔ Ô›ÎËÌ·, ηٷÛÙÚ¿ÊËΠÔÏÔÛ¯ÂÚÒ˜ Î·È fiÙ·Ó Î·Ù¤Êı·ÛÂ Ë ¶˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÈ΋ ‰ÂÓ ÌfiÚÂÛ ӷ ÂÚÈÛÒÛÂÈ Ù›ÔÙ·. ¶·Ù¤Ú·˜ Î·È ÁÈÔ˜ ÌÂٷʤÚıËÎ·Ó ÛÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô ÁÈ· Ó· ÙÔ˘˜ ·Ú·Û¯ÂıÔ‡Ó ÔÈ ÚÒÙ˜ ‚Ô‹ıÂȘ, ÂÓÒ ÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔÈ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ οÓÔ˘Ó ¤ÎÎÏËÛË Ó· ‚ÔËıËı› Ë ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·.

“∂›‰·Ì ÙȘ ·ÁˆÓÈÒ‰ÂȘ ÚÔÛ¿ıÂȘ ÙÔ˘ ·Ù¤Ú· Ó· ÛÒÛÂÈ ÙÔ ·È‰› ÙÔ˘ ·fi ÙË ÊˆÙÈ¿, fiˆ˜ ÙÔÓ ‚ϤÔ˘Ì ӷ ·Ï‡ÂÈ ÌfiÓÔ˜ ÙÔ˘ ÁÈ· Ó· ÙÔ ˙‹ÛÂÈ. ∞fi ÙÔ Û›ÙÈ ¤ÌÂÈÓ·Ó ÌfiÓÔ Ù¤ÛÛÂÚ· ÓÙÔ˘‚¿ÚÈ· Î·È Ù›ÔÙ· ¿ÏÏÔ, ÌÈ· ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· Ì ÙfiÛ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ¤ÌÂÈÓ ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ. √ ¿ÓıÚˆÔ˜ Â›Ó·È ·ÁˆÓÈÛÙ‹˜ Î·È ı· Ù· ηٷʤÚÂÈ, ·ÏÏ¿ Ú¤ÂÈ Ó· ‚ÔËıËı› ÁÈ· Ó· ÛÙ·ı› ÛÙ· fi‰È· ÙÔ˘. ∏ ηٿÛÙ·Û‹ ÙÔ˘˜ Â›Ó·È ‰‡ÛÎÔÏË ÁÈ·Ù› Â›Ó·È È‰È·›ÙÂÚË Î·È Ë ÂÚ›ÙˆÛË ÙÔ˘ ·È‰ÈÔ‡” ÙÔÓ›˙Ô˘Ó ÔÈ Á›ÙÔÓ˜. ¶·Ù¤Ú·˜ Î·È ÁÈÔ˜ ¤ÌÂÈÓ·Ó ÚÔ¯ı¤˜ ÛÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô ÁÈ· ÚÔÏËÙÈÎÔ‡˜ ÏfiÁÔ˘˜, ·ÏÏ¿ fiÙ·Ó ¿ÚÔ˘Ó ÂÍÈÙ‹ÚÈÔ ‰ÂÓ ı· ¤¯Ô˘Ó Ô‡ Ó· ÛÙÚ·ÊÔ‡Ó, ÌÈ·˜ Î·È Ô 45¯ÚÔÓÔ˜ ÊÈÏÔÍÂÓ› ÛÙÔ Û›ÙÈ Î·È ÙË ÌËÙ¤Ú· ÙÔ˘,

Ô˘ Â›Û˘ ¤ÌÂÈÓ ¿ÛÙÂÁË. Ãı˜, Ë̤ڷ ·ÂÚÁ›·˜, ÂÓËÌÂÚÒıËÎÂ Ë ¶ÚfiÓÔÈ· ÁÈ· ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó Î·È ¤ÁÈÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ó· ÎÈÓËÙÔÔÈËıÔ‡Ó ÊÔÚ›˜ Ô˘ ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· ‰ÒÛÔ˘Ó ‚Ô‹ıÂÈ·, ˆÛÙfiÛÔ Ú¤ÂÈ Ó· ‚ÚÂı› ηٿÏÏËÏÔ˜ ¯ÒÚÔ˜ ÁÈ· ÙÔ ÂÍ¿¯ÚÔÓÔ Î·È Ù· ȉڇ-

Ì·Ù· ¤¯Ô˘Ó ÙȘ fiÚÙ˜ ÎÏÂÈÛÙ¤˜, ·ÊÂÓfi˜ ÏfiÁˆ Ù˘ ˘ÂÚÏËıÒÚ·˜ ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ Ô˘ ÊÈÏÔÍÂÓÔ‡Ó, ·ÊÂÙ¤ÚÔ˘ ÏfiÁˆ ¤ÏÏÂȄ˘ ηٿÏÏËÏÔ˘ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ ·ÚÔ¯‹ ·Ó¿ÏÔÁˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ. ∏ ËÏÈÎȈ̤ÓË ÌËÙ¤Ú· ÙÔ˘ 45¯ÚÔÓÔ˘, ı· ÊÈÏÔÍÂÓËı› ÛÂ Û˘ÁÁÂÓÈÎfi Û›ÙÈ

¶·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó ÛÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô μfiÏÔ˘ Ù· ¤ÓÙ ·‰¤ÏÊÈ· ™ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ˘ËÚÂÛ›· ÙÔ˘ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ μfiÏÔ˘ ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó Ù· ¤ÓÙ ·Ó‹ÏÈη ·‰¤ÏÊÈ·, Ù· ÔÔ›· ·Ê¤ıËÎ·Ó ÌfiÓ· ·fi ÙËÓ ÌËÙ¤Ú· Ù˘, ηıÒ˜ Ë ∂ÈÛ·ÁÁÂÏ›· ·ÎfiÌË ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÂΉÒÛÂÈ ÙËÓ ·fiÊ·ÛË ·Ó¿ıÂÛ˘ ÂÈ̤ÏÂÈ¿˜ ÙÔ˘˜ Î·È ‰ÂÓ fiÚÈÛ ÙÔ ›‰Ú˘Ì· Ô˘ ı· Ù· ÊÈÏÔÍÂÓ‹ÛÂÈ. ∏ ˘fiıÂÛË ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ÂÎÎÚÂÌfiÙËÙ· ·fi ÙËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË ¶·Ú·Û΢‹ fiÙ·Ó Ù· ·È‰È¿ ÌÂٷʤÚıËÎ·Ó ÛÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ô, ηıÒ˜ ‚Ú¤ıËÎ·Ó Ó· ÙÚÈÁ˘ÚÓÔ‡Ó ÌfiÓ· ÛÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ Ù˘ ¡¤·˜

πˆÓ›·˜. ΔËÓ ÚÔÛˆÚÈÓ‹ ÙÔ˘˜ ÊÚÔÓÙ›‰· ·Ó¤Ï·‚Â Ë ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁfi˜ ÙÔ˘ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ, Ë ÔÔ›· Î·È ·Ó·Ì¤ÓÂÈ ÙËÓ ÂÈÛ·ÁÁÂÏÈ΋ ·fiÊ·ÛË. ∏ ÂÚ›ÙˆÛË ÙˆÓ ¤ÓÙ ·ÓËÏ›ÎˆÓ ¤¯ÂÈ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙ› ˆ˜ Â›ÁÔ˘Û· Î·È È‰È¿˙Ô˘Û·, ·ÊÔ‡ Ù· ·È‰È¿ Â›Ó·È ·Ú·ÌÂÏË̤ӷ Â‰Ò Î·È Î·ÈÚfi Î·È ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ̤ÓÔ˘Ó ÁÈ· ÌÂÁ¿ÏÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· ÛÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ô. Ÿˆ˜ ¤¯ÂÈ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ë Î. Δ˙·Ó¤ÙÔ˘, Ë ˘‡ı˘ÓË Ù˘ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ˘ËÚÂÛ›·˜ ÙÔ˘ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ, ÙÔ ÂÚÈ-

‚¿ÏÏÔÓ ‰ÂÓ ıˆÚÂ›Ù·È ˆ˜ ÙÔ Î·Ù·ÏÏËÏfiÙÂÚÔ ÁÈ· ÙËÓ Â› Ì·ÎÚfiÓ ·Ú·ÌÔÓ‹ ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ. ∞fi ÙȘ ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ ˘ËÚÂۛ˜ Î·È ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ ¤ÁÈÓ ·Ó·˙‹ÙËÛË È‰Ú‡Ì·ÙÔ˜ Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ÊÈÏÔÍÂÓ‹ÛÂÈ Ù· ¤ÓÙ ·Ó‹ÏÈη ·‰¤ÏÊÈ·, fï˜ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ¯ÒÚÔ˜ Ô˘ Ó· ÌÔÚ› Ó· Ù· ÊÈÏÔÍÂÓ‹ÛÂÈ, ηıÒ˜ Ù· ȉڇ̷ٷ Â›Ó·È Ï‹ÚË. Œ¯ÂÈ ÚÔÙ·ı› ÛÙËÓ ∂ÈÛ·ÁÁÂÏ›· Ë ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ ÛÙÔ √ÚÊ·ÓÔÙÚÔÊÂ›Ô ÙÔ˘ μfiÏÔ˘.

∞ÓÙȉÚÔ‡Ó ÔÈ È‰ÈÔÎً٘ ÙÔ˘˜ ÛÙ· ÚfiÛÙÈÌ· Ô˘ ÂÈ‚Ï‹ıËηÓ

∫Ï›ÓÔ˘Ó ÛÙȘ 4 πÔ˘Ï›Ô˘ Ù· ·Ú·Ïȷο ηٷÛÙ‹Ì·Ù· Ù˘ ∞ÁÚÈ¿˜ ÁÈ· Ù· ÎÈfiÛÎÈ· ∫Ï›ÓÔ˘Ó ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ¢Â˘Ù¤Ú· 4 πÔ˘Ï›Ô˘ Ù· ηٷÛÙ‹Ì·Ù· ÂÛÙ›·Û˘ ÛÙËÓ ∞ÁÚÈ¿ Û ¤Ó‰ÂÈÍË ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›·˜ ÁÈ· Ù· ÚfiÛÙÈÌ· Ô˘ ÂÈ‚Ï‹ıËÎ·Ó ÛÙÔ˘˜ ηٷÛÙË̷ٿگ˜ ÁÈ· Ù· ÎÈfiÛÎÈ· Î·È ÙȘ Ù¤ÓÙ˜ ÙˆÓ Î·Ù·ÛÙËÌ¿ÙˆÓ. °È· ·‰ÈΛ· ÌÈÏ¿ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙˆÓ Î·Ù·ÛÙËÌ·Ù·Ú¯ÒÓ ∞ÁÚÈ¿˜ Î. ºÒÙ˘ ∫·Ú·Ô˘Ï¿Ó˘, ÙÔÓ›˙ÔÓÙ·˜ fiÙÈ ÂÓ Ì¤Ûˆ ·˘Ù‹˜ Ù˘ ÌÂÁ¿Ï˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÎÚ›Û˘, Ù· ηٷÛÙ‹Ì·Ù· ÂÛÙ›·Û˘ ‰¤¯ÔÓÙ·È ·ÎfiÌË ¤Ó· ÌÂÁ¿ÏÔ Ï‹ÁÌ·. ™ÙËÓ ∞ÁÚÈ¿ Â‰Ò Î·È Ì¤Ú˜ ÂÈÎÚ·Ù› ¿ÏÈ ·Ó·ÛٿوÛË, ηıÒ˜ ·ÂÛÙ¿ÏËÛ·Ó ÛÙÔ˘˜ ηٷÛÙË̷ٿگ˜ ÔÈ ‚‚·ÈÒÛÂȘ ηٷ‚ÔÏ‹˜ ÚÔÛÙ›ÌÔ˘ ·˘ı·ÈÚ¤ÙÔ˘. ∏ ˘fiıÂÛË ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ÂÎÎÚÂÌfiÙËÙ· ·fi ¤ÚÛÈ ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ ÌÂÙ¿ ÙÔ˘˜ ·ÈÊÓȉȷÛÙÈÎÔ‡˜ ÂϤÁ¯Ô˘˜ ˘·ÏÏ‹ÏˆÓ Ù˘ ∫ÙËÌ·ÙÈ΋˜ ˘ËÚÂÛ›·˜ ÁÈ· Ù· ÎÈfiÛÎÈ· Î·È ÙȘ Ù¤ÓÙ˜ ÙˆÓ Î·Ù·ÛÙËÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘˜. √È 30 ÂÚ›Ô˘ Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜ ÙÔ˘ ·Ú·ÏÈ·ÎÔ‡ ÌÂÙÒÔ˘ Ù˘ ∞ÁÚÈ¿˜ Â‰Ò Î·È ¤Ó· ¯ÚfiÓÔ ÚÔÛ·ıÔ‡Ó Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÔ˘Ó ÙÔ ˙‹ÙËÌ·, ¯ˆÚ›˜ fï˜ ÙÂÏÈο ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·, ·ÊÔ‡ ηÏÔ‡ÓÙ·È ÙÒÚ· Ó· ÏËÚÒÛÔ˘Ó Ù· ÚfiÛÙÈÌ·. ÀÔÛÙËÚ›˙Ô˘Ó fiÙÈ Ù· ÎÈfiÛÎÈ· Â›Ó·È ÙÔÔıÂÙË̤ӷ ·fi ÙÔ 1920, ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó ¿‰ÂÈ·, ÂÓÒ ÔÈ Ù¤ÓÙ˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È “·Îو̤Ó˜” , οÙÈ Ô˘ Ë ÓÔÌÔıÂÛ›· ÌÔÚ› Ó· ¯·Ú·ÎÙËÚ›ÛÂÈ ˆ˜ ·˘ı·›ÚÂÙ˜. Ÿˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ô Î. ºÒÙ˘ ∫·Ú·Ô˘Ï¿Ó˘ Ù· ÎÈfiÛÎÈ· Â›Ó·È ·Ú·‰ÔÛȷο, ¤¯Ô˘Ó ηٷÛ΢·ÛÙ› ·fi ÙÔ 1920, ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó ¿‰ÂÈ· Î·È ÔÈ fiÔȘ Ù¤ÓÙ˜ ÙÔÔıÂÙ‹ıËÎ·Ó ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ‰ÂÓ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó Î·Ù·Û΢‹. ∞ӷʤÚÂÈ ˆ˜ ÔÈ ÂȯÂÈÚË̷ٛ˜ Ù˘ ∞ÁÚÈ¿˜ ÙËÚÔ‡Ó ÙÔ˘˜ ¡fiÌÔ˘˜, οÓÔ˘Ó ÌÂÁ¿ÏË ÚÔ-

Û¿ıÂÈ· ÁÈ· Ó· ÎÚ·Ù‹ÛÔ˘Ó ÙÔÓ ÙÔ˘ÚÈÛÌfi Î·È Ó· ÛÙËÚ›ÍÔ˘Ó ÙËÓ ÙÔÈ΋ Î·È ÂıÓÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌ›· Î·È ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛ ··Ú¿‰ÂÎÙË ÙËÓ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ ÙˆÓ ÎÚ·ÙÈÎÒÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÒÓ. ¶ÚfiÛıÂÛ fiÙÈ ÔÈ Î·Ù·ÛÙË̷ٿگ˜ ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó fiϘ ÙȘ ¿‰ÂȘ Î·È ÙfiÓÈÛ ˆ˜ ÔÈ ˘ËÚÂۛ˜ “‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÂΛ Ô˘ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó”, ÂÈÛËÌ·›ÓÔÓÙ·˜ fiÙÈ ÛÙËÓ ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ô˘ Á›ÓÂÙ·È ·fi ÙÔ˘˜ Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜ ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË Ù˘ ÎÚ›Û˘ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÛÙÔ Ï¢Úfi ÙÔ˘˜ ÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜. ÷ڷÎÙËÚÈÛÙÈ΋ Â›Ó·È Ë ·Ó·ÊÔÚ¿ fiÙÈ Ù· ηٷÛÙ‹Ì·Ù· Ù˘

∞ÁÚÈ¿˜ ·Ô‰›‰Ô˘Ó Û º¶∞ ÌÂÁ¿Ï· ¯ÚËÌ·ÙÈο ÔÛ¿. √È Î·Ù·ÛÙË̷ٿگ˜ Ù˘ ∞ÁÚÈ¿˜ Â›Ó·È ·ÔÊ·ÛÈṲ̂ÓÔÈ Ó’ ·ÓÙȉڿÛÔ˘Ó Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· ‰˘Ó·ÌÈο ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË. ∞fi ¤ÚÛÈ Ì¿ÏÈÛÙ· ˘ÔÛÙ‹ÚÈ˙·Ó ˆ˜ ı· ·ÓÙȉڿÛÔ˘Ó ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ Ë ∫ÙËÌ·ÙÈ΋ ÙÔ˘˜ ÂÈ‚¿ÏÂÈ ÚfiÛÙÈÌ· ‹ ÎÚ›ÓÂÈ ·˘ı·›ÚÂÙ˜ οÔȘ ηٷÛ΢¤˜. ø˜ ÚÒÙË ·ÓÙ›‰Ú·ÛË ı· ÎÏ›ÛÔ˘Ó ÁÈ· Ì›· ̤ڷ, ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ¢Â˘Ù¤Ú·, Ù· ηٷÛÙ‹Ì·Ù¿ ÙÔ˘˜ Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ı· ·ÔÊ·Û›ÛÔ˘Ó ÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ ÎÈÓ‹ÛÂȘ ÙÔ˘˜. ΔԇϷ ∫ÂοÙÔ˘

∏ √ÌÔÛÔÓ‰›· ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÒÓ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÁÈ· Ù· Ó¤· ̤ÙÚ· ∞Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Î·Ù¿ ÙˆÓ Ì¤ÙÚˆÓ ÙÔ˘ ªÂÛÔÚfiıÂÛÌÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ Ô˘ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· „ËÊÈÛı› Û‹ÌÂÚ· ·fi ÙËÓ μÔ˘Ï‹ Âͤ‰ˆÛÂ Ë √ÌÔÛÔÓ‰›· ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÒÓ- μÈÔÙ¯ÓÒÓ Î·È ∂ÌfiÚˆÓ ª·ÁÓËÛ›·˜ (√∂μ∂ª) fiÔ˘ ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ ÛËÌÂÈÒÓÂÈ Î·È Ù· ÂÍ‹˜: “√È ∂·ÁÁÂÏ̷ٛ˜ μÈÔÙ¤¯Ó˜ ŒÌÔÚÔÈ ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜ ‰È·Ì·ÚÙ‡ÚÔÓÙ·È ¤ÓÙÔÓ· ÁÈ· Ù· Ó¤· ÊÔÚÔÂÈÛÚ·ÎÙÈο ̤ÙÚ· Ô˘ ÂÙÔÈÌ¿˙ÔÓÙ·È Ó· „ËÊÈÛÙÔ‡Ó. ∂ÙÔÈÌ¿˙ÂÙ·È ÛËÌ·ÓÙÈ΋ Ì›ˆÛË ÙÔ˘ ·ÊÔÚÔÏÔÁ‹ÙÔ˘ ÛÙ· Â›‰· ÙˆÓ 8.000 ¢ÚÒ. ∏ ÌÂٿٷÍË ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Î·È ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ÛÙÔÓ ˘„ËÏfi Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ‹ º¶∞ 23%, Ë ÂÈ‚ÔÏ‹ ÂȉÈÎÔ‡ ÊfiÚÔ˘ ηٷӿψÛ˘ ÛÙÔ Ê˘ÛÈÎfi ·¤ÚÈÔ Î·È Ù· ·Ó·„˘ÎÙÈο, ·ÏÏ¿ „·Ï›‰ÈÛÌ· ÙˆÓ ÊÔÚÔ··ÏÏ·ÁÒÓ Â›Ó·È ÔÚÈṲ̂ӷ ·fi Ù· ÊfiÚÔ-ÂÈÛÚ·ÎÙÈο ̤ÙÚ· Ô˘ ı· ÙÂıÔ‡Ó ÁÈ· „ËÊ›ÛÂÈ ÙÔ ªÂÛÔÚfiıÂÛÌÔ ÛÙËÓ ‚Ô˘Ï‹ Ì ¿ÌÂÛË ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ·fi ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÂÈÛÚ¿ÍÂÈ ÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ ÚfiÛıÂÙ· ¤ÛÔ‰· 4,15%. ∂Í›ÛÔ˘, ÂÈ‚·Ú˘ÓÙÈÎfi ̤ÙÚÔ ÁÈ· ÙȘ ÙÛ¤˜ ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ Â›Ó·È Ë Î·Ù¿ÚÁËÛË ‹ Ì›ˆÛË ÔÚÈÛÌ¤ÓˆÓ ÊÔÚÔ··ÏÏ·ÁÒÓ. ™Â fi ,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ ÌÂٿٷÍË ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Î·È ˘ËÚÂÛÈÒÓ ÛÙÔÓ ˘„ËÏfi Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ‹ º¶∞ 23%, ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ¤¯ÂÈ Î·Ù·Ï‹ÍÂÈ Û ÚÒÙË Ê¿ÛË Ó· ÂÊ·ÚÌÔÛÙ› ÙÔ Ì¤ÙÚÔ ·˘Ùfi ÛÙȘ ˘ËÚÂۛ˜ ÂÛÙ›·Û˘ (ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈ·, ηÊÂÙ¤ÚȘ, ΤÓÙÚ· ‰È·ÛΤ‰·Û˘ ÎÙÏ.), ÂÓÒ ‰ÂÓ ·ÔÎÏ›ÂÙ·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ó· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ó ÙÔÓ ·˘ÍË̤ÓÔ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ‹ Î·È ÚÔ˚fiÓÙ· ÚÒÙË ·Ó¿Á΢, fiˆ˜ Â›Ó·È Ù· ÙÚfiÊÈÌ· ·Ó Ù· ¤ÛÔ‰· ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜ Û˘Ó¯›ÛÔ˘Ó Ó· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Î¿Ùˆ ·fi ÙË ‚¿ÛË”.


ª·ÁÓËÛ›· 13

Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 29 π√À¡π√À 2011

«ÃÙ‡ËÛ·Ó» ¿ÏÈ ÔÈ ¿ÁÓˆÛÙÔÈ ÎÔ˘ÎÔ˘ÏÔÊfiÚÔÈ ÙȘ ÚˆÈÓ¤˜ ÒÚ˜ ¯ı˜

¡¤· ÏËÛÙ›· Û ‚¿ÚÔ˜ ËÏÈÎȈ̤Ó˘ £‡Ì· 73¯ÚÔÓË Ô˘ ˙ÂÈ ÌfiÓË ÛÙË ¡. πˆÓ›· - √È ‰Ú¿ÛÙ˜ ÂÈÛ¤‚·Ï·Ó ÛÙÔ Û›ÙÈ ÙËÓ ÒÚ· Ô˘ ÎÔÈÌfiÙ·Ó

ª

·ÎÚ·›ÓÂÈ - ‰˘ÛÙ˘¯Ò˜- Ë Ï›ÛÙ· ÙˆÓ ÏËÛÙÂÈÒÓ Û ‚¿ÚÔ˜ ËÏÈÎȈ̤ӈÓ, ÌÔÓ·¯ÈÎÒÓ ·ÙfïÓ, ηıÒ˜ ¯ı˜ Ù· ÍËÌÂÚÒÌ·Ù· ηٷÁÚ¿ÊËΠ̛· ·ÎfiÌË ÂÚ›ÙˆÛË, ÂÓÒ ÔÈ ‰Ú¿ÛÙ˜ ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó Ó· ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó ¿Ê·ÓÙÔÈ. £‡Ì·, ·˘Ù‹ ÙË ÊÔÚ¿, Ì›· 73¯ÚÔÓË, Ë ÔÔ›· ‰È·Ì¤ÓÂÈ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ·Ï·ÈÔ‡ ÓÂÎÚÔÙ·Ê›Ԣ, ÛÙË ¡¤· πˆÓ›·. √È ÏËÛÙ¤˜ ÙËÓ ¤È·Û·Ó ÛÙËÓ Î˘ÚÈÔÏÂÍ›· ÛÙÔÓ ‡ÓÔ. ŸÙ·Ó ÂÈÛ¤‚·Ï·Ó ÛÙÔ Û›ÙÈ Ù˘, Ë Á˘Ó·›Î· ÎÔÈÌfiÙ·Ó. √È ÛÙÈÁ̤˜ Ô˘ ¤˙ËÛ ‹Ù·Ó ÂÊÈ·ÏÙÈΤ˜. ∂˘Ù˘¯Ò˜, fï˜ ÔÈ ‰Ú¿ÛÙ˜, ‚Ú‹Î·Ó ¯Ú‹Ì·Ù·, Ù· ‹Ú·Ó Î·È ·ÊÔ‡ ÙËÓ ¿ÊËÛ·Ó ‰Â̤ÓË Î·È ÊÈ̤̈ÓË, ¤Ê˘Á·Ó Îfi‚ÔÓÙ·˜ ÙÔ Î·ÏÒ‰ÈÔ ÙÔ˘ ÙËÏÂÊÒÓÔ˘ Ù˘. √È Ó˘¯ÙÂÚÈÓ¤˜ ÂÓÙ·ÙÈΤ˜ ÂÚÈÔϛ˜ ÙˆÓ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÒÓ ÔÌ¿‰ˆÓ, Ô˘ Á›ÓÔÓÙ·È ϤÔÓ ÛÙÔ¯Â˘Ì¤Ó·, ‰ÂÓ Â›¯·Ó ÙÔ ÂȉȈÎfiÌÂÓÔ ñ¤ˆ˜ ÙÒÚ· ñ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·, ‰ËÏ·‰‹ ÙËÓ Û‡ÏÏË„Ë ÙˆÓ ‰Ú·ÛÙÒÓ. √È ·ÍȈ̷ÙÈÎÔ› Ù˘ Àԉȇı˘ÓÛ˘ ∞ÛÊ·Ï›·˜ ¿ÓÙˆ˜ ¤¯Ô˘Ó ηٷϋÍÂÈ Ì ‚‚·ÈfiÙËÙ· ÛÙÔ Û˘Ì¤Ú·ÛÌ· fiÙÈ ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙÔ˘˜ ›‰ÈÔ˘˜ ‰Ú¿ÛÙ˜ Û fiϘ ·˘Ù¤˜ ÙȘ ˘Ôı¤ÛÂȘ.

ƒÂÔÚÙ¿˙: Δ√À§∞ ∫∂∫∞Δ√À

ª›· ·ÎfiÌË ËÏÈÎȈ̤ÓË Á˘Ó·›Î·, Ë ÔÔ›· ‰È·Ì¤ÓÂÈ ÌfiÓË, ¤˙ËÛ ÂÊÈ·ÏÙÈΤ˜ ÛÙÈÁ̤˜ ÛÙ· ¯¤ÚÈ· ÙˆÓ ‰‡Ô ÎÔ˘ÎÔ˘ÏÔÊfiÚˆÓ ÏËÛÙÒÓ, Ô˘ ÙȘ ÚˆÈÓ¤˜ ÒÚ˜ ¯ı˜ - ÂÚ›Ô˘ ÛÙȘ ÙÚÂȘ - ÂÈÛ¤‚·Ï·Ó ÛÙÔ Û›ÙÈ Ù˘. √È ¿Ó‰Ú˜ ÂÈÛ‹Ïı·Ó ÛÙÔ Û›ÙÈ Ù˘ 73¯ÚÔÓ˘ ·ÊÔ‡ ·Ú·‚›·Û·Ó ÙÔ ·Ú¿ı˘ÚÔ ÌÔÓÔηÙÔÈΛ·˜. ∏ ·ÚÈ· ›ÛÔ‰Ô˜, fiˆ˜ ‰È·ÈÛÙÒıËÎÂ, ‹Ù·Ó ÎÏÂȉˆÌ¤ÓË Î·È Ë 73¯ÚÔÓË Ê·›ÓÂÙ·È ˆ˜ ÂÏ¿Ì‚·Ó ˘ÔÙ˘Ò‰Ë Ì¤ÙÚ· ÚÔʇϷ͢. ΔÔ Û›ÙÈ Ù˘ Â›Ó·È ÌÔÓÔηÙÔÈΛ·, ‚Ú›ÛÎÂÙ·È fï˜ Û ˘ÎÓÔηÙÔÈÎË̤ÓË ÂÚÈÔ¯‹. ∫·Ó›˜ ˆÛÙfiÛÔ ‰ÂÓ ·ÓÙÂÏ‹ÊıË ÙÔ ·Ú·ÌÈÎÚfi, Ô‡ÙÂ Î·È Ô ÁÈÔ˜ Ù˘, Ô ÔÔ›Ô˜ ‰È·Ì¤ÓÂÈ ÛÙÔ ‰ÈÏ·Ófi Û›ÙÈ. √È ¿Ó‰Ú˜ ÙËÓ Í‡ÓËÛ·Ó Î·È Ì ÙËÓ ·ÂÈÏ‹ ÈÛÙÔÏÈÒÓ Î·È Ì·¯·ÈÚÈÒÓ Ù˘ ˙ËÙÔ‡Û·Ó Â›ÌÔÓ· Ó· ÙÔ˘˜ ˘ԉ›ÍÂÈ ÙÔ ÛËÌÂ›Ô fiÔ˘ ›¯Â ·ÔÎÚ‡„ÂÈ Ù· ¯Ú‹Ì·Ù· Î·È ¯Ú˘Û·ÊÈο. √È ÏËÛÙ¤˜ ¤„·Í·Ó ÙÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜ ÙÔ˘ ÛÈÙÈÔ‡ Î·È ÙÂÏÈο ‚Ú‹Î·Ó ÙÔ ÔÛfi

ÙˆÓ 630 ¢ÚÒ Î·È ¯Ú˘Û·ÊÈο (΢ڛˆ˜ ·Ï˘Û›‰Â˜) ÌÈÎÚ‹˜ ·Í›·˜. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ¤‰ÂÛ·Ó Î·È Ê›ÌˆÛ·Ó ÙËÓ Á˘Ó·›Î·, ÛÙÔ ÎÚ‚¿ÙÈ Ù˘, ¤ÎÔ„·Ó ÙÔ Î·ÏÒ‰ÈÔ Ù˘ ÛÙ·ıÂÚ‹˜ ÙËÏÂʈÓÈ΋˜ Û˘Û΢‹˜, ·Ê·›ÚÂÛ·Ó ÙÔ ÎÈÓËÙfi Ù˘ Î·È ÙÚ¿ËÎ·Ó ÛÂ Ê˘Á‹ ÚÔ˜ ¿ÁÓˆÛÙË Î·Ù‡ı˘ÓÛË. ∏ Á˘Ó·›Î· ηٿÊÂÚÂ Î·È Ï‡ıËΠ(Ù˘ ›¯·Ó ‰¤ÛÂÈ ÌfiÓÔ Ù· ¯¤ÚÈ·) Î·È ÌÂÙ¤‚Ë ÛÙÔ Û›ÙÈ ÙÔ˘ ÁÈÔ˘ Ù˘, ÙÔÓ ÔÔ›Ô Î·È ÂÓË̤-

ÚˆÛÂ. ∞ÎÔÏÔ‡ıˆ˜ ÂȉÔÔÈ‹ıËÎÂ Ë ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·. ∏ ‰Ú¿ÛË ÙÔ˘˜ Â›Ó·È ÛÙÔ¯Â˘Ì¤ÓË, ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È ·ÔÊ·ÛÈṲ̂ÓÔÈ Î·È ÔÈ ÎÈÓ‹ÛÂȘ ÙÔ˘˜ ·ÓÔÌÔÈfiÙ˘˜ Û fiϘ ۯ‰fiÓ ÙȘ ÏËÛÙ›˜. √È ÎÔ˘ÎÔ˘ÏÔÊfiÚÔÈ ÏËÛÙ¤˜ ËÏÈÎÈˆÌ¤ÓˆÓ ‰ÚÔ˘Ó ÙÔ ‰›ˆÚÔ ÙÚÂȘ ¤ˆ˜ ¤ÓÙ ÙÔ Úˆ›, fiÙ·Ó ÔÈ ËÏÈÎȈ̤ÓÔÈ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û ‡ÓÔ ÒÛÙ ӷ ÌËÓ Á›ÓÔ˘Ó ·ÓÙÈÏËÙÔ› Î·È Ó· ÙÔ˘˜ ·ÈÊÓȉȿÛÔ˘Ó Î·È fiÙ·Ó Ë fiÏË Â›Ó·È “ÓÂÎÚ‹” ¯ˆ-

Ú›˜ ΛÓËÛË ÛÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜. √È ·ÍȈ̷ÙÈÎÔ› Ù˘ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜ ¤¯Ô˘Ó ÂÈÛÙ› ˆ˜ ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙÔ˘˜ ›‰ÈÔ˘˜ ‰Ú¿ÛÙ˜, ÙfiÛÔ ·fi ÙÔÓ ÙÚfiÔ Ô˘ ÂÓÂÚÁÔ‡Ó fiÛÔ Î·È ·fi ‚·ÛÈο ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ô˘ ‰›ÓÔ˘Ó Ù· ı‡Ì·Ù·. ™¯Â‰fiÓ fiÏ· Ù· ı‡Ì·Ù·, ·Ú¿ ÙÔ ÛÔÎ Ô˘ ·ı·›ÓÔ˘Ó ·fi ÙÔÓ ·ÈÊÓȉȷÛÌfi Î·È ÙÔ ÛÎÔÙ¿‰È Ù˘ Ó‡¯Ù·˜, ÂÚÈÁÚ¿ÊÔ˘Ó ÂÚ›Ô˘ ÙÔÓ ›‰ÈÔ ÛˆÌ·ÙfiÙ˘Ô. ÷ڷÎÙËÚÈÛÙÈο ÚÔÛÒˆÓ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ηٷʤÚÂÈ Ó· ‰Ô‡ÓÂ, ·ÊÔ‡ ÔÈ ‰Ú¿ÛÙ˜ ÊÔÚÔ‡Ó ÎÔ˘ÎԇϘ, ˆÛÙfiÛÔ ÙÔ ‡„Ô˜ Î·È ÙÔ ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ÌÔÈ¿˙ÂÈ Ì fiϘ ÙȘ ÂÚÈÁڷʤ˜ ÙˆÓ ı˘Ì¿ÙˆÓ. √È ·ÍȈ̷ÙÈÎÔ› Ù˘ Àԉȇı˘ÓÛ˘ ∞ÛÊ·Ï›·˜ Ê·›ÓÂÙ·È Ó· Ô‰ËÁÔ‡ÓÙ·È Â›Û˘ ÛÙÔ Û˘Ì¤Ú·ÛÌ· fiÙÈ ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ·ÏÏÔ‰·Ô‡˜. ¶ÈÛÙÂ‡Ô˘Ó fiÙÈ ‰È·Ì¤ÓÔ˘Ó ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹, ηıÒ˜ Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó Ù· ı‡Ì·Ù¿ ÙÔ˘˜. μ·ÛÈο ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó fiÙÈ ‰È·Ì¤ÓÔ˘Ó ÌfiÓ· Î·È ¤¯Ô˘Ó ¤ÛÙˆ οÔÈ· ÂÈÛÔ‰‹Ì·Ù·. Ÿˆ˜ ¤ÁÈÓ ÁÓˆÛÙfi Ë 73¯ÚÔÓË, ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ı‡Ì· Ù˘ ÏË-

ÛÙ›·˜, ˙ÂÈ Ì ̛· ÌÈÎÚ‹ Û‡ÓÙ·ÍË. ∞Í›˙ÂÈ Ó· ÛËÌÂȈı› fiÙÈ Ë Á˘Ó·›Î· ‰ÂÓ ÎÙ˘‹ıËΠ·fi ÙÔ˘˜ ‰Ú¿ÛÙ˜, ÁÈ· Ó· ·Ôηχ„ÂÈ ÙÔ ÛËÌÂ›Ô Ô˘ ›¯Â Ù· ¯Ú‹Ì·Ù¿ Ù˘ Î·È ÙÔ‡ÙÔ ÂÂȉ‹ ʤÚÂÙ·È Ó· Û˘ÓÂÚÁ¿ÛÙËΠ̷˙› ÙÔ˘˜. ™ÙËÓ ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋ ¢È‡ı˘ÓÛË ª·ÁÓËÛ›·˜ ÂÈÎÚ·Ù› ÌÂÁ¿ÏË ·ÓËÛ˘¯›· Î·È ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌfi˜ ÁÈ· ÙȘ Û˘Ó¯fiÌÂÓ˜ ÏËÛÙ›˜ Û ‚¿ÚÔ˜ ËÏÈÎÈˆÌ¤ÓˆÓ ·ÙfïÓ. ÀÔÏÔÁ›˙ÂÙ·È fiÙÈ ÔÈ ÏËÛÙ¤˜ “ÎÙ˘Ô‡Ó” ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ Ì›· ÊÔÚ¿ ÙËÓ Â‚‰ÔÌ¿‰·. ∏ ÂÈÏÔÁ‹ ÙÔ˘ ÂfiÌÂÓÔ˘ ÛÙfi¯Ô˘ Á›ÓÂÙ·È, fiˆ˜ Ê·›ÓÂÙ·È, Ì ¢ÎÔÏ›· Î·È Ì¤Û· Û ÌÈÎÚfi ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ·. √È ‰Ú¿ÛÙ˜ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÔÓÙ·È ·fi ·ÔÊ·ÛÈÛÙÈÎfiÙËÙ· Î·È ‚›·. ΔËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ‰ÈÂÙ›· ¤¯Ô˘Ó ηٷÁÚ·Ê› 35 ÂÚÈÙÒÛÂȘ ÏËÛÙÂÈÒÓ Û ËÏÈÎȈ̤ӷ, ÌÔÓ·¯Èο ¿ÙÔÌ· ñÙ¤ÛÛÂÚ· Ì¿ÏÈÛÙ· ‹Ù·Ó ı·Ó·ÙËÊfiÚ·-¯ˆÚ›˜ ˆÛÙfiÛÔ Ó· ¤¯Ô˘Ó ÂÍȯÓÈ·ÛÙ›. ∏ Û‡ÏÏË„Ë ÙˆÓ ‰Ú·ÛÙÒÓ ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ÂÈı¤ÛÂˆÓ ·ÔÙÂÏ› ϤÔÓ ÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ÛÙÔ›¯ËÌ· ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ‡˜ Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜.

ªfiÓÈÌË “ÏËÁ‹” ÁÈ· ÙËÓ ¶˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÈ΋ ÔÈ Û˘Ó¯›˜ ˘ÚηÁȤ˜ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹

™˘Ó·ÁÂÚÌfi˜ ·fi ʈÙÈ¿ ÛÙÔ ∞ÏÈ‚¤ÚÈ ™˘Ó·ÁÂÚÌfi˜ Û‹Ì·Ó ¯ı˜ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ÛÙËÓ ¶˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÈ΋ ÀËÚÂÛ›· ·fi ʈÙÈ¿ Ô˘ ÂΉËÏÒıËΠÛÙÔ ∞ÏÈ‚¤ÚÈ, ‰›Ï· ·fi ÙÔÓ •ËÚÈ¿. ∞ı›ÁÁ·ÓÔÈ ¤‚·Ï·Ó ʈÙÈ¿ ÁÈ· Ó· ο„Ô˘Ó Ï·ÛÙÈο ηÏ҉ȷ, Ï¿ÛÙȯ·, ¯fiÚÙ· Î·È ÛÎÔ˘›‰È·. ∏ ʈÙÈ¿, ÏfiÁˆ Î·È ÙÔ˘ ·¤Ú·, ‹Ú ‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ. ¢ÂÓ Â›Ó·È Ë ÚÒÙË ÊÔÚ¿ Ô˘ Ë ¶˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÈ΋ ηÏÂ›Ù·È Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ ·Ó¿ÏÔÁÔ ÂÚÈÛÙ·ÙÈÎfi ÛÙÔ ∞ÏÈ‚¤ÚÈ, fiÔ˘ Û ٷÎÙ¿ ¯ÚÔÓÈο ‰È·ÛÙ‹Ì·Ù· ÂΉËÏÒÓÔÓÙ·È ˘ÚηÁȤ˜ ·fi ÙËÓ ·ÓÂͤÏÂÁÎÙË Î·‡ÛË ÂÏ·ÛÙÈÎÒÓ Î·È ÛÎÔ˘ȉÈÒÓ. √È ˘ÚÔÛ‚¤ÛÙ˜ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û “ÌfiÓÈÌÔ Û˘Ó·ÁÂÚÌfi” Î·È fiˆ˜ ·Ó¤ÊÂÚÂ Ô ‰ÈÔÈÎËÙ‹˜ Ù˘ ¶˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÈ΋˜ μfiÏÔ˘ Î. ¡›ÎÔ˜ ªÈ¯·Ï¿Î˘ ÔÈ Û˘Ó¯›˜ ʈÙȤ˜ ÛÙÔÓ ÔÈÎÈÛÌfi Â›Ó·È ¤Ó· ·fi Ù· ‚·ÛÈÎfiÙÂÚ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ù˘ ˘ËÚÂÛ›·˜. ™ÙËÓ ¶˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÈ΋ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ Û‹Ì·Ó - ÁÈ· ·ÎfiÌË Ì›· ÊÔÚ¿-Û˘Ó·ÁÂÚÌfi˜ ÛÙȘ ‰‡Ô ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ¯ı˜. ∂Ù¿ Ô¯‹Ì·Ù· Î·È 16 ˘ÚÔÛ‚¤ÛÙ˜, ¤ÛÂ˘Û·Ó ÛÙÔ ∞ÏÈ‚¤ÚÈ. ª¤¯ÚÈ ÙȘ 5 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ÔÈ ˘ÚÔÛ‚¤ÛÙ˜ ÚÔÛ·ıÔ‡Û·Ó Ó· Û‚‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÊˆÙÈ¿, ÂÓÒ ÛÙÔÓ ÔÈÎÈÛÌfi ÚÔÎÏ‹ıËΠ¤ÓÙ·ÛË Î·È ÌÈÎÚÔÂÂÈÛfi‰È·. ∞ÚÁ¿ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ› ÌÂÙ¤‚ËÛ·Ó ÛÙÔÓ ÔÈÎÈÛÌfi Û ̛· ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÂÓÙÔÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘ ‰Ú¿ÛÙË ‹ ÙˆÓ ‰Ú·ÛÙÒÓ Ù˘ ʈÙÈ¿˜. øÛÙfiÛÔ Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Â›Ó·È Û¯Â‰fiÓ ÌfiÓÈÌË... ∂ȉÈο Á‡Úˆ ·fi ÙÔ Ú¤Ì· ÙÔ˘ •ËÚÈ¿ ÔÈ ˘ÚηÁȤ˜, ΢ڛˆ˜ ÙÔ˘˜ ηÏÔηÈÚÈÓÔ‡˜ Ì‹Ó˜, ‹Ù·Ó ۯ‰fiÓ Î·ıËÌÂÚÈÓ¤˜. ΔÔ ÙÚ›ÌËÓÔ πÔ˘Ï›Ô˘-™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ ÙÔ˘ 2010, Û‡Ìʈӷ Ì ٷ Â›ÛËÌ· ÛÙÔȯ›·, Ë ¶˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÈ΋ μfiÏÔ˘ ‰¤¯ıËΠ27

● ∏ ʈÙÈ¿ ¤Êı·Û ‰›Ï· ÛÙȘ ͇ÏÈÓ˜ ·Ú¿ÁΘ Ô˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÛÙÔÓ ÔÈÎÈÛÌfi

● ∂› ÙÚÂȘ ÒÚ˜ ÔÈ ˘ÚÔÛ‚¤ÛÙ˜ ¤‰ˆÛ·Ó Ì¿¯Ë ÁÈ· Ó· Û‚‹ÛÔ˘Ó ÙË ÊˆÙÈ¿

ÎÏ‹ÛÂȘ ÁÈ· ηٿۂÂÛË ˘ÚηÁÈÒÓ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹, Ô˘ ÎÚ›ıËÎ·Ó È‰È·›ÙÂÚ· ÛÔ‚·Ú¤˜ Î·È ÂÈΛӉ˘Ó˜. °È· ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÙˆÓ Û˘Ì‚¿ÓÙˆÓ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ıËÎ·Ó 67 Ô¯‹Ì·Ù· Î·È 185 ˘ÚÔÛ‚¤ÛÙ˜. “¢ÂÓ Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ Ì›· ÔÌ¿‰· ·ÓıÚÒˆÓ Ó· ·Ó·ÛÙ·ÙÒÓÂÈ ÙËÓ fiÏË, Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› ÛÔ‚·ÚÔ‡˜ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘˜ Î·È Ó· ÎÈÓËÙÔÔÈ› ÙȘ ˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÈΤ˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ” ÙÔÓ›˙ÂÈ Ô ‰ÈÔÈÎËÙ‹˜ Î·È ÔÈ ·ÍȈ̷ÙÈÎÔ› Ù˘ ¶˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÈ΋˜. ΔÔ Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ ¤¯ÂÈ Á›ÓÂÈ ÌfiÓÈÌÔ Î·È Ï‡ÛË ‰ÂÓ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È. “∞Ó, οÔȘ ÊÔÚ¤˜, ÚÔ·„Ô˘Ó Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ÛÔ‚·Ú¿ ÂÚÈÛÙ·ÙÈο ʈÙÈ¿˜, ‰ÂÓ ÌÔÚ› ÂÍ·ÈÙ›·˜ Ù˘ ÂÈfiÏ·È˘ Î·È ·Ó‡ı˘Ó˘ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿˜ ÌÂÚÈÎÒÓ ÔÏÈÙÒÓ Ó· ‰È·ÛÒÓÙ·È ÔÈ ‰˘Ó¿ÌÂȘ ˘ÚfiÛ‚ÂÛ˘” ÚÔÛı¤ÙÂÈ Ô ‰ÈÔÈÎËÙ‹˜ Ù˘ ¶˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÈ΋˜. ∞ı›ÁÁ·ÓÔÈ Î·È ¯ı˜ ¿Ó·„·Ó ʈÙÈ¿, ÚÔÊ·ÓÒ˜ ÁÈ· Ó· ο„Ô˘Ó Ù·

̈˜ ηÓ›˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ·Û¯ÔÏËı› ÛÔ‚·Ú¿ Î·È ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈο Ì ÙËÓ Â›Ï˘Û‹ ÙÔ˘” . ™Â ‚‰ÔÌ·‰È·›· ‚¿ÛË Ë ¶˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÈ΋ ηٷÁÚ¿ÊÂÈ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ¤ÍÈ ÂÍfi‰Ô˘˜ ÁÈ· ηٿۂÂÛË ˘ÚηÁÈ¿˜ ÛÙÔÓ ÔÈÎÈÛÌfi ∞ÏÈ‚ÂÚ›Ô˘. Ÿˆ˜ ‰È·ÈÛÙÒıËΠ·fi ÙÔ˘˜ ˘ÚÔÛ‚¤ÛÙ˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙÂϤ¯Ë ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ Ô˘ ÌÂÙ¤‚ËÛ·Ó ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Ù˘ ʈÙÈ¿˜, ÔÏÏ¿ Â›Ó·È Ù· ηÏ҉ȷ Ù˘ ¢∂∏ Ô˘ ÎÚ¤ÌÔÓÙ·È ÂÍ ·ÈÙ›·˜ ·Ú¿ÓÔÌˆÓ Û˘Ó‰¤ÛˆÓ. ∞fi ÙËÓ ÊˆÙÈ¿ ÎÈÓ‰‡Ó„·Ó Î·È Í‡ÏÈÓ˜ ·Ú¿ÁΘ, ·ÊÔ‡ Ô ·¤Ú·˜ Á‡ÚÈ˙ ÙȘ ÊÏfiÁ˜ Û ‰È¿ÊÔÚ˜ ηÙ¢ı‡ÓÛÂȘ. ΔÂÏÈο Î·È ÌÂÙ¿ ·fi ÌÂÁ¿ÏË ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÔÈ ˘ÚÔÛ‚¤ÛÙ˜ ηٿÊÂÚ·Ó Ó· ı¤ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÊˆÙÈ¿ ˘fi ¤ÏÂÁ¯Ô. ΔÔ ·Ó·ÎÚÈÙÈÎfi ÙÌ‹Ì· Ù˘ ¶˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÈ΋˜ ·Ó¤Ï·‚ ӷ ÂÓÙÔ›ÛÂÈ ÙÔ˘˜ ‰Ú¿ÛÙ˜. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· ˙ËÙÂ›Ù·È Î·È ·fi ÙËÓ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›· Ó· Û˘Ó‰Ú¿ÌÂÈ ÙȘ ¤Ú¢Ó˜. Δ√À§∞ ∫∂∫∞Δ√À

ÛÎÔ˘›‰È· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó “Ó›ÍÂÈ” ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹. º·›ÓÂÙ·È ˆ˜ ¤¯·Û·Ó ÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯fi Ù˘, fiˆ˜ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ Û˘¯Ó¿, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÂ›Ù·È ¿ÌÂÛÔ˜ ΛӉ˘ÓÔ˜ ÁÈ· Ù· Û›ÙÈ·, ·ÏÏ¿ Î·È ·ÓıÚÒÈÓ˜ ˙ˆ¤˜. ∏ ·ÓÂͤÏÂÁÎÙË Î·‡ÛË ÛÎÔ˘ȉÈÒÓ Î·È ÂÏ·ÛÙÈÎÒÓ fï˜ ÛÙÔÓ ÔÈÎÈÛÌfi, fiˆ˜ ¤¯ÂÈ ‰È·ÈÛÙˆı› Î·È Î·Ù·ÁÚ·Ê› Û ¤Ú¢ӷ, ¤¯ÂÈ ˆ˜ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙËÓ ·‡ÍËÛË Ù˘ ·ÙÌÔÛÊ·ÈÚÈ΋˜ Ú‡·ÓÛ˘. ΔÔ ˙‹ÙËÌ· ¤¯ÂÈ ··Û¯ÔÏ‹ÛÂÈ, ηٿ ηÈÚÔ‡˜, ÙËÓ ¡Ô̷گȷ΋ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË Î·È ÙÔÓ ¢‹ÌÔ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜, fï˜ ̤ÙÚ· ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÏËÊı›. “∞ÎfiÌË Î·È Ì ηÈÚÈΤ˜ Û˘Óı‹Î˜ Ô˘ ¢ÓÔÔ‡Ó ÙËÓ ÂÍ¿ψÛË ˘ÚηÁÈÒÓ ÔÈ ·ı›ÁÁ·ÓÔÈ ‰ÂÓ ‰ÈÛÙ¿˙Ô˘Ó Ó· ·Ó¿„Ô˘Ó ÊˆÙÈ¿” ÙÔÓ›˙ÂÈ Ô Î. ¡ÈÎ. ªÈ¯·Ï¿Î˘ Î·È ˘ÔÁÚ·ÌÌ›˙ÂÈ ÙËÓ ÛÔ‚·ÚfiÙËÙ· ÙÔ˘ ÚÔ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜. “∂Ì›˜ ÙÔ ¤¯Ô˘Ì ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜. ∂›Ó·È ÁÓˆÛÙfi Û fiÏÔ˘˜, fi-

¶ÚÔÊ˘Ï·Î›ÛÙËÎ·Ó ÔÈ ¤ÓÙ ·fi ÔÎÙÒ Î·ÙËÁÔÚÔ˘Ì¤ÓÔ˘˜ ÁÈ· Ó·ÚΈÙÈο ¶∂¡Δ∂ ·fi ÙÔ˘˜ ÂÙ¿ η-

ÙËÁÔÚÔ˘Ì¤ÓÔ˘˜ ÛÙËÓ ˘fiıÂÛË ÙÔ˘ ΢ÎÏÒÌ·ÙÔ˜ ÂÌÔÚ›·˜ Î·È Î·ÙÔ¯‹˜ Ó·ÚΈÙÈÎÒÓ, Ô˘ ÂÍȯÓÈ¿ÛÙËΠ·fi ÙËÓ ¢›ˆÍË ¡·ÚΈÙÈÎÒÓ μfiÏÔ˘, ÚÔÊ˘Ï·Î›ÛÙËÎ·Ó ¯ı˜ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·ÔÏÔÁ›· ÙÔ˘˜ ÛÙÔÓ ∞Ó·ÎÚÈÙ‹. √ fiÁ‰ÔÔ˜, ¤Ó·˜ 15¯ÚÔÓÔ˜, ¤¯ÂÈ ·ÊÂı› ÂχıÂÚÔ˜ Ì ÂÚÈÔÚÈÛÙÈÎÔ‡˜ fiÚÔ˘˜ ηıÒ˜ Â›Ó·È ·Ó‹ÏÈÎÔ˜ Î·È Ù¤ıËΠ˘fi ÙËÓ ÂÔÙ›· ‰ÈηÛÙÈÎÒÓ ÂÈÌÂÏËÙÒÓ. Ãı˜, Ô‰ËÁ‹ıËÎ·Ó ÛÙËÓ Ê˘Ï·Î‹ Ë 26¯ÚÔÓË ·‰ÂÏÊ‹ ÙÔ˘, Ô 27¯ÚÔÓÔ˜ μÔÏÈÒÙ˘ ηıÒ˜ ÚԤ΢„ fiÙÈ ‹Ù·Ó ·˘Ùfi˜ Ô˘ Û˘ÓÔÌÈÏÔ‡Û - ¯ˆÚ›˜ Ó· ÙÔ ÁÓˆÚ›˙ÂÈ Ì ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎfi, ˆ˜ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔ Ó· ·ÁÔÚ¿ÛÂÈ Ó·ÚΈÙÈο, ηıÒ˜ Î·È ÔÈ ÙÚÂȘ ·fi ÙÔ˘˜ Ù¤ÛÛÂÚȘ ·Ï‚·ÓÔ‡˜. ∞ʤıËÎ·Ó ÂχıÂÚÔÈ Ì ÂÚÈÔÚÈÛÙÈÎÔ‡˜ fiÚÔ˘˜ Ô ¤Ó·˜ μÔÏÈÒÙ˘ Î·È Ì›· ∞Ï‚·Ó‹, Û˘ÓÂÈ‚¿Ùȉ· ÛÙÔ ¤Ó· ·fi Ù· Ô¯‹Ì·Ù· Ì ٷ ÔÔ›· ‹Á·Ó fiÏÔÈ ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ Û˘Ó·ÏÏ·Á‹. ∫·È ÙÔ‡ÙÔ Î·ıÒ˜ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍ ˆ˜ ‰ÂÓ ÁÓÒÚÈ˙ ÂÚ› Ù˘ ·ÁÔÚ·ˆÏËÛ›·˜ Ó·ÚΈÙÈÎÒÓ. ™Â ‚¿ÚÔ˜ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ¤¯Ô˘Ó ·ÛÎËı› ‰ÈÒÍÂȘ Û ‚·ıÌfi ηÎÔ˘ÚÁ‹Ì·ÙÔ˜ ÁÈ· ηÙÔ¯‹, ÒÏËÛË Î·È ÂÌÔÚ›· Ó·ÚΈÙÈÎÒÓ Î·Ù’ ÂÍ·ÎÔÏÔ‡ıËÛË Î·È Î·Ù’ Â¿ÁÁÂÏÌ· Î·È Û‡ÛÙ·ÛË ÂÁÎÏËÌ·ÙÈ΋˜ ÔÚÁ¿ÓˆÛ˘, ηıÒ˜ Î·È ·ÓÙ›ÛÙ·ÛË. ÀÂÓı˘Ì›˙ÂÙ·È fiÙÈ Ù· ÔÎÙÒ ¿ÙÔÌ· Û˘ÓÂÏ‹ÊıËÛ·Ó ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· Ù˘ ÂÚ·Ṳ̂Ó˘ ¶¤ÌÙ˘, Û ̛· Û˘ÓÙÔÓÈṲ̂ÓË Âȯ›ÚËÛË ÛÙÔ ÂÏÈÎÔ‰ÚfiÌÈÔ Ù˘ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜. ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈÎfi˜ ›¯Â ÂÌÊ·ÓÈÛÙ› ˆ˜ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔ˜ ·ÁÔÚ·ÛÙ‹˜, ηٿÊÂÚ ÌÂÙ¿ ·fi ·ÏÏÂ¿ÏÏËϘ ÙËÏÂʈÓÈΤ˜ ÂÈÎÔÈӈӛ˜ Ó· ÔÚ›ÛÂÈ Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ì ٷ ̤ÏË ÙÔ˘ ΢ÎÏÒÌ·ÙÔ˜ ÁÈ· Ó· ÙÔ˘ ·Ú·‰ÒÛÔ˘Ó ÔÛfiÙËÙ· 15 ÎÈÏÒÓ ¯·Û›˜ Î·È ÂÓfi˜ ËÚˆ›ÓË ¤Ó·ÓÙÈ ÙÔ˘ ÔÛÔ‡ ÙˆÓ 36.000 ¢ÚÒ. ∏ Û˘Ó¿ÓÙËÛË ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙˆÓ ‰È·ÎÈÓËÙÒÓ ÔÚ›ÛÙËΠÛÙÔ ÂÏÈÎÔ‰ÚfiÌÈÔ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜. ∂Λ ÂÌÊ·Ó›ÛÙËÎ·Ó Î·È Ù· ÔÎÙÒ ¿ÙÔÌ·. ŸÙ·Ó ÔÈ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ› ÂÂÓ¤‚ËÛ·Ó ÁÈ· Ó· ÙÔ˘˜ Û˘ÏÏ¿‚Ô˘Ó, ·˘ÙÔ› fi¯È ÌfiÓÔ ·ÓÙÈÛÙ¿ıËηÓ, ·ÏÏ¿ Û˘ÓÂÏ¿ÎËÛ·Ó Ì·˙› ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ¿ ÙÔ˘˜ Ó· ‰È·Ê‡ÁÔ˘Ó.


M·ÁÓËÛ›· 14 ∏ÌÂÚ›‰· ÛÙË ™ÎÈ¿ıÔ ÁÈ· ÙÔÓ ∞Ï. ¶··‰È·Ì¿ÓÙË ªÂ ·ÊÔÚÌ‹ ÙËÓ Û˘ÌÏ‹ÚˆÛË ÂηÙfi ÂÙÒÓ (1911-2011) ·fi ÙËÓ ÎÔ›ÌËÛË ÙÔ˘ ÌÂÁ¿ÏÔ˘ ™ÎÈ·ı›ÙË §ÔÁÔÙ¤¯ÓË ∞ÏÂÍ¿Ó‰ÚÔ˘ ¶··‰È·Ì¿ÓÙË Î·È ÛÙ· Ï·›ÛÈ· Ù˘ ¶·ÓËÁ‡Úˆ˜ Ù˘ ¢ڤÛˆ˜ Ù˘ πÂÚ¿˜ ∂ÈÎfiÓÔ˜ Ù˘ ¶·Ó·Á›·˜ Ù˘ ∂ÈÎÔÓ›ÛÙÚÈ·˜, ¶ÔÏÈÔ‡¯Ô˘ ™ÎÈ¿ıÔ˘, Ë πÂÚ¿ ªËÙÚfiÔÏȘ ÷ÏΛ‰Ô˜, πÛÙÈ·›·˜ Î·È μÔÚ›ˆÓ ™ÔÚ¿‰ˆÓ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ËÌÂÚ›‰·, ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ 3 πÔ˘Ï›Ô˘ ÛÙȘ 7:30 Ì.Ì., ÛÙÔ ¶ÓÂ˘Ì·ÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ ∂ÓÔÚÈÒÓ ™ÎÈ¿ıÔ˘, Ì ÔÌÈÏËÙ¤˜: 1) ÙÔÓ ‰Ú. ÕÁÁÂÏÔ ª·ÓÙ¿ - ™¯ÔÏÈÎfi ™‡Ì‚Ô˘ÏÔ ºÈÏÔÏfiÁˆÓ Ì ı¤Ì·: “∞ϤͷӉÚÔ˜ ¶··‰È·Ì¿ÓÙ˘: ΔfiÙÂ Î·È ÙÒÚ·”, 2) ÙÔÓ ‰Ú. ∞Ó¤ÛÙË ∫ÂÛÂÏfiÔ˘ÏÔ -∫·ıËÁËÙ‹ Ù˘ £ÂÔÏÔÁÈ΋˜ ™¯ÔÏ‹˜ ÙÔ˘ ∞.¶.£. Ì ı¤Ì·: “√È ¿ÏÏÔÈ ÁÈ· ÙÔÓ ¶··‰È·Ì¿ÓÙË” Î·È 3) ÙÔÓ ∞ȉÂÛÈÌÔÏÔÁÈÒÙ·ÙÔ ¶ÚˆÙÔÚÂÛ‚‡ÙÂÚÔ . °ÂÒÚÁÈÔ ™Ù·Ì·Ù¿, ∞Ú¯ÈÂÚ·ÙÈÎfi ∂›ÙÚÔÔ ™ÎÈ¿ıÔ˘, Ì ı¤Ì· “√ ¶··‰È·Ì¿ÓÙ˘ ÛÙËÓ ÂÔ¯‹ ÙÔ˘”. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· Ì ÙÔ ™˘Ó¤‰ÚÈÔ, ÛÙÔ ¶ÓÂ˘Ì·ÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ, ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ Ë ŒÎıÂÛË ∂ÈÎfiÓˆÓ “¢Ò‰Âη ‰ÈËÁ‹Ì·Ù· - ¢Ò‰Âη ∂ÈÎfiÓ˜”, ÌÈ· ÂÈÎÔÓÔÁÚ·ÊÈ΋ ·Ú¤Ì‚·ÛË ÛÙËÓ ÓÂ˘Ì·ÙÈÎfiÙËÙ· ÙÔ˘ ∞ÏÂÍ¿Ó‰ÚÔ˘ ¶··‰È·Ì¿ÓÙË, fiÔ˘ Ô ∞ÁÈÔÁÚ¿ÊÔ˜, £ÂÔÏfiÁÔ˜ Î·È ÈÂÚÔ„¿ÏÙ˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ∫Ô˘ÙÔ‡Ì·˜ ÂÈÎÔÓÔÁÚ·Ê› ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ ™ÎÈ·ı›ÙË §ÔÁÔÙ¤¯ÓË.

¶·Ú¤Ì‚·ÛË ƒ. ∑‹ÛË ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ‡˜ ª·ÁÓËÛ›·˜ ∏ ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ Ù˘ μÔ˘Ï‹˜ Î·È μÔ˘ÏÂ˘Ù‹˜ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î. ƒÔ‰Ô‡Ï· ∑‹ÛË, η٤ıÂÛ ÛÙË μÔ˘Ï‹ ÙÔ „‹ÊÈÛÌ· Ù˘ ŒÓˆÛ˘ ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÒÓ À·ÏÏ‹ÏˆÓ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÚÔ˜ ÙÔÓ ÀÔ˘ÚÁfi ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÙÔ˘ ¶ÔÏ›ÙË, Ì ÙÔ ÔÔ›Ô ‰ËÏÒÓÔ˘Ó ÙËÓ ¤ÓÙÔÓË ·ÓÙ›‰Ú·Û‹ ÙÔ˘˜ ÛÙ· Ó¤· ̤ÙÚ·-ÂÚÈÎÔ¤˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÂÈ‚ÏËı› ÛÙ· ™ÒÌ·Ù· ∞ÛÊ·Ï›·˜. ΔÔ „‹ÊÈÛÌ· Ô˘ ÚÔÛ˘ÔÁÚ¿ÊÔ˘Ó fiϘ ÔÈ £ÂÛÛ·ÏÈΤ˜ ∂ÓÒÛÂȘ ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÒÓ, ‰ËÏÒÓÂÈ ÙË ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›· ÙˆÓ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÒÓ ˘·ÏÏ‹ÏˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË ÛÙËÓ ÔÔ›· ¤¯Ô˘Ó ÂÚȤÏıÂÈ ÌÂÙ¿ ÙȘ ÛÔ‚·Ú¤˜ ÂÚÈÎÔ¤˜ Û ÌÈÛıÔ‡˜ Î·È ÂȉfiÌ·Ù· ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ‰È¿ÛÙËÌ·. ∏ ∂ÏÏËÓÈ΋ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›· ˙ËÙ¿ÂÈ ÙÔÓ ÂÎÛ˘Á¯ÚÔÓÈÛÌfi ÙˆÓ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÒÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ Û‡Ìʈӷ Ì ٷ ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÂÁÎÏËÌ·ÙÔÏÔÁÈο ‰Â‰Ô̤ӷ, ÙËÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ηٿÚÙÈÛË ÙˆÓ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÒÓ, ÙËÓ ·Ó·Ù¤ÚˆÛË ÙÔ˘ ¯·Ì¤ÓÔ˘ ËıÈÎÔ‡ Î·È ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ·ÓÙ·ÌÔÈ‚‹ ÙˆÓ ÚÔÛÊÂÚÔÌ¤ÓˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ Ù˘. Δ·˘Ùfi¯ÚÔÓ·, ÔÈ Ù¿ÍÂȘ ÙˆÓ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÒÓ ·Ó·Ì¤ÓÔ˘Ó Ë ¶ÔÏÈÙ›· Ó· ÛÙ·ı› ·ÚˆÁfi˜ Î·È Û˘Ì·Ú·ÛÙ¿Ù˘ ÛÙÔ˘˜ ‰‡ÛÎÔÏÔ˘˜ ·ÁÒÓ˜ ÙÔ˘˜, Ó· ÂÈ‚Ú·‚‡ÛÂÈ ÙË ı˘Û›·, ÙÔÓ ·ÏÙÚÔ˘ÈÛÌfi, ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· Î·È ÙÔ ÊÈÏfiÙÈÌÔ ÙÔ˘˜.

TETAPTH 29 IOYNI√À 2011

∫ÔÌ‚È΋˜ ÛËÌ·Û›·˜ Ë ™‡ÓÔ‰Ô˜ ¶Ú˘Ù¿ÓÂˆÓ ÛÙÔ μfiÏÔ ÙÔÓ›˙ÂÈ Ô Î. °Ô˘ÚÁÔ˘ÏÈ¿Ó˘

¢ÂÓ ÎÈÓ‰˘Ó‡ÂÈ ÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ·fi Û˘Á¯ÒÓ¢ÛË ¡· ÌË Û˘˙ËÙËı› ÙÔ ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ ÁÈ· Ù· ∞∂π-Δ∂π, ÂÊfiÛÔÓ Î·Ù·ÙÂı› ·˘Ù¤˜ ÙȘ Ë̤Ú˜, ÛÙË ™‡ÓÔ‰Ô ¶Ú˘Ù¿ÓÂˆÓ ÛÙÔ μfiÏÔ, ·ÏÏ¿ Ó· ‰ÈÔÚÁ·Óˆı› ¤ÎÙ·ÙË ™‡ÓÔ‰Ô˜ ÁÈ· ÙÔ ˙‹ÙËÌ· ·˘Ùfi, ÙÔÓ›˙ÂÈ Ô ¶Ú‡Ù·Ó˘ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î. °Ô˘ÚÁÔ˘ÏÈ¿Ó˘, Û˘ÓÙ·˘ÙÈṲ̂ÓÔ˜ ÛÙÔ ı¤Ì· ·˘Ùfi Î·È Ì ¿ÏÏÔ˘˜ ¶Ú˘Ù¿ÓÂȘ. √ ›‰ÈÔ˜, Ì¿ÏÈÛÙ·, ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛ ÙË ™‡ÓÔ‰Ô ¶Ú˘Ù¿ÓÂˆÓ Ô˘ ·Ú¯›˙ÂÈ Û‹ÌÂÚ· ÛÙÔ μfiÏÔ Î·È ı· ÔÏÔÎÏËÚˆı› ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ÙÔ˘ ™·‚‚¿ÙÔ˘, ÎÔÌ‚È΋˜ ÛËÌ·Û›·˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂͤÏÈÍË ÙˆÓ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›ˆÓ. ª¿ÏÈÛÙ· ÂÎÙ›ÌËÛ ˆ˜ ÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ‰ÂÓ ÎÈÓ‰˘Ó‡ÂÈ ·fi οÔÈ· Û˘Á¯ÒÓ¢ÛË. ªÂ ÙȘ Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂȘ ÙˆÓ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤ˆÓ ÙˆÓ ÂÈÙÚÔÒÓ ¤Ú¢ӷ˜ ·Ú¯›˙Ô˘Ó Û‹ÌÂÚ· ÛÙÔ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô “Valis” ÔÈ ÂÚÁ·Û›Â˜ Ù˘ ™˘Ófi‰Ô˘ ¶Ú˘Ù¿ÓˆÓ, fiÔ˘ ÚÔ‰Ú‡ÂÈ ÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î·È ÔÈ Ôԛ˜ ı· ‰È·ÚΤÛÔ˘Ó Ì¤¯ÚÈ ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ Ì ÙËÓ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Ù˘ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ ¶·È‰Â›·˜ Î. ÕÓÓ·˜ ¢È·Ì·ÓÙÔÔ‡ÏÔ˘. Ãı˜ ηıÔÚ›ÛÙËÎÂ Ë ËÌÂÚ‹ÛÈ· ‰È¿Ù·ÛË Ù˘ ™˘Ófi‰Ô˘. Ÿˆ˜ ÙfiÓÈÛÂ Ô Î. °Ô˘ÚÁÔ˘ÏÈ¿Ó˘ Ù· ı¤Ì·Ù· Â›Ó·È ÔÈÎÔÓÔÌÈο, ·Î·‰ËÌ·˚ο Î·È ¤Ú¢ӷ˜. Δ· ‰È¿ÊÔÚ· ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈ· ‚¤‚·È· ¤¯Ô˘Ó οÔÈ· ‰Èο ÙÔ˘˜ ı¤Ì·Ù· Ô˘ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ·Ó·‰Â›ÍÔ˘Ó. °È· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ πˆ·ÓÓ›ÓˆÓ ÂÛÙÈ¿˙ÂÈ ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÙÔ˘ ÛÙÔ Û‡Ó‰ÂÛÌÔ ÙˆÓ ·Î·‰ËÌ·˚ÎÒÓ ‚È‚ÏÈÔıËÎÒÓ. ΔÔ ∞¶£ ÂӉȷʤÚÂÙ·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÁÈ· ÙË ºÔÈÙËÙÈ΋ §¤Û¯Ë, ÂÓÒ ÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ‚¿˙ÂÈ, ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ, ÙÔ ˙‹ÙËÌ· ÙˆÓ ÈÛÙÒÛÂˆÓ ÙˆÓ Û˘Ì‚·ÛÈÔ‡¯ˆÓ ηıËÁËÙÒÓ, ·ÏÏ¿ Î·È ÙˆÓ ‰ÈÔÚÈÛÌÒÓ ÌÂÏÒÓ Î·ıÒ˜ Î·È ÂÍÂÏ›ÍÂˆÓ ÌÂÏÒÓ ¢∂¶ ÔÈ Ôԛ˜ ηı˘ÛÙÂÚÔ‡Ó Â‰Ò Î·È ¤Ó· ¯ÚfiÓÔ. ∞ÎfiÌË ¤Ó· ·ÎfiÌË ˙‹ÙËÌ· ı· Â›Ó·È Ë ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÂÈÙ¿¯˘ÓÛË ÛÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛË ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÈÎÒÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ¤Ú¢ӷ. √ ¶Ú‡Ù·Ó˘ ÚˆÙ‹ıËÎÂ Î·È ÁÈ· ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ Ó· ‰Ôı› ÛÙÔ˘˜ ¶Ú˘Ù¿ÓÂȘ ÙÔ ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ ÁÈ· Ù· ∞∂π-Δ∂π, ›Ûˆ˜ ηÈ

·‡ÚÈÔ ¶¤ÌÙË. “∞Ó ¤ÚıÂÈ ÙÔ ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ, Î·È ÂÂȉ‹ ˘¿Ú¯ÂÈ ÙÔ ÛÙÔÈ¯Â›Ô ÙÔ˘ ·ÈÊÓȉȷÛÌÔ‡, ı· ¯ÚÂÈ·ÛÙ› Ó· Á›ÓÂÈ ÌÈ· ¤ÎÙ·ÎÙË ™‡ÓÔ‰Ô˜ ¶Ú˘Ù¿ÓÂˆÓ ÌÂÙ¿ ·fi ‰Âη¤ÓÙ Ë̤Ú˜” ·¿ÓÙËÛÂ. √ ›‰ÈÔ˜ ‰ÂÓ ı¤ÏËÛ ӷ Û¯ÔÏÈ¿ÛÂÈ ÛËÌ›· ÙÔ˘ ÓÔÌÔۯ‰›Ô˘ Ô˘ ÂÓÙ¿ÛÛÔÓÙ·È ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙˆÓ ‰È·ÚÚÔÒÓ Ì¤Ûˆ ‰ËÌÔÛÈÂ˘Ì¿ÙˆÓ ˘ÔÁÚ·ÌÌ›˙ÔÓÙ·˜ “ÔÈ Ú˘Ù·ÓÈΤ˜ ·Ú¯¤˜ ›¯·Ó ηٷı¤ÛÂÈ ÙȘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘˜ Î·È ı· Ú¤ÂÈ Ó· ‰Ô‡ÌÂ, ηٿ fiÛÔ ˘ÈÔıÂÙ‹ıËÎ·Ó ·fi ÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ¶·È‰Â›·˜”. √ Î. °Ô˘ÚÁÔ˘ÏÈ¿Ó˘ ÙfiÓÈÛ ˆ˜ Ë ™‡ÓÔ‰Ô˜ ¶Ú˘Ù¿ÓÂˆÓ ÛÙÔ μfiÏÔ Â›Ó·È ÎÔÌ‚È΋˜ ÛËÌ·Û›·˜, ÁÈ·Ù› Û˘Ì›ÙÂÈ ¯ÚÔÓÈο Ì ÙËÓ Î·Ù¿ıÂÛË ÙÔ˘ ÓÔÌÔۯ‰›Ô˘ ÁÈ· Ù· ∞∂π-Δ∂π, ÙËÓ ·ÏÏ·Á‹ ÙÔ˘ ÙÚfiÔ˘ ÂÎÏÔÁ‹˜ ÙˆÓ ¶Ú˘Ù·ÓÈÎÒÓ ∞Ú¯ÒÓ, Ì ٷ ÛÂÓ¿ÚÈ· ÁÈ· Û˘Á¯ˆÓ‡ÛÂȘ ΔÌËÌ¿ÙˆÓ Î·È ∞∂π. ∏ ¶Ú˘Ù·ÓÈ΋ ∞Ú¯‹ ¤¯ÂÈ Û¯Â‰È¿ÛÂÈ Î·È ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ì ÂÚÈËÁ‹ÛÂȘ Û ÌÔ˘Û›·, ÙÔ ÌÔÓ·ÛÙ‹ÚÈ Ù˘ ¶¿Ô˘ Î·È ¿ÏÏ· ÙÔ˘ÚÈÛÙÈο ı¤ÚÂÙÚ· ÁÈ· ÙÔ˘˜ Û˘Ó¤‰ÚÔ˘˜.

¢ÂÓ ÎÈÓ‰˘Ó‡ÂÈ

ΔÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÌÂÛ·›ˆÓ ÚÔ˜ ÌÂÁ¿ÏˆÓ ∞∂π Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Î·È ‰ÂÓ ÎÈÓ‰˘Ó‡ÂÈ, ·Ó¤ÊÂÚÂ Ô Î. °Ô˘ÚÁÔ˘ÏÈ¿Ó˘

√ ¶Ú‡Ù·Ó˘ ÚˆÙ‹ıËÎÂ Î·È ÁÈ· ÙÔ ˙‹ÙËÌ· ÙˆÓ Û˘Á¯ˆÓ‡ÛÂˆÓ ΔÌËÌ¿ÙˆÓ ‹ Î·È ∞∂π, ÂͤÏÈÍË Ô˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È ÛÙȘ ·ÏÏ·Á¤˜ Ô˘ ʤÚÓÂÈ ÙÔ ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ. √ ›‰ÈÔ˜ Ê¿ÓËΠηıËÛ˘¯·ÛÙÈÎfi˜ ÂÈÛËÌ·›ÓÔÓÙ·˜ Ù· ÂÍ‹˜: “À¿Ú¯Ô˘Ó ÌÈÎÚ¿ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈ· Ô˘ ȉڇıËÎ·Ó Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ· ¤¯ÔÓÙ·˜ ‰‡Ô ‹ ÙÚ›· ΔÌ‹Ì·Ù· ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ Ë ‚ȈÛÈÌfiÙËÙ· ·ÌÊÈÛ‚ËÙ›ٷÈ. ΔÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÌÂÛ·›ˆÓ ÚÔ˜ ÌÂÁ¿ÏˆÓ ∞∂π Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Î·È ‰ÂÓ ÎÈÓ‰˘Ó‡ÂÈ. °È· ·ÎfiÌË ¤Ó· ÏfiÁÔ Ì¿ÏÈÛÙ·, ηıfiÙÈ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜. ∂Ô̤ӈ˜ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Èı·Ófi Â›Ó·È Ó· ‰È¢ڢÓı› ‰Â¯fiÌÂÓÔ Î¿ÔÈÔ ΔÌ‹Ì· ·fi ¿ÏÏÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ”, ·Ó¤ÊÂÚÂ. ºÒÙ˘ ™·Ófi˜

£· Ú¤ÂÈ Ó· ÏËÚÔ‡Ó ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ, ÂÓÒ ÙÔ ™Â٤̂ÚÈÔ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËıÔ‡Ó ÔÈ ÂÁÁڷʤ˜

∏ÏÂÎÙÚÔÓÈο ı· ‰È·Ù›ıÂÓÙ·È Ù· ÎÔ˘fiÓÈ· ÛÙÔ˘˜ ÛÔ˘‰·ÛÙ¤˜ ÙˆÓ π∂∫

§

›Á˜ Ë̤Ú˜ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÙˆÓ ‚·ıÌÔÏÔÁÈÒÓ ÙˆÓ ·ÓÂÏÏ·‰ÈÎÒÓ ÂÍÂÙ¿ÛÂˆÓ Î·È ‰ÂÓ Â›Ó·È Ï›ÁÔÈ ÔÈ ˘Ô„‹ÊÈÔÈ Ô˘ ı· ·Ó·˙ËÙ‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ Î·Ù¿ÚÙÈÛ‹ ÙÔ˘˜ Û οÔÈ· ÂȉÈÎfiÙËÙ· ·fi ÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ Î·È È‰ÈˆÙÈÎfi π∂∫. ∂ÈϤÔÓ Î›ÓËÙÚÔ Ì¿ÏÈÛÙ· ·ÔÙÂÏ› Ë ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ ¶·È‰Â›·˜ fiÙÈ ÛÙÔ˘˜ ÛÔ˘‰·ÛÙ¤˜ Ô˘ ı· ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi Ù· ÎÔÈÓˆÓÈο ·ÛıÂÓ¤ÛÙÂÚ· ÛÙÚÒÌ·Ù· ı· ¯ÔÚËÁÔ‡ÓÙ·È ÎÔ˘fiÓÈ· ÁÈ· ÙȘ ‰ˆÚÂ¿Ó ÛÔ˘‰¤˜ ÙÔ˘˜. ∏ ÂÈÙ·Á‹ ·Ú¯È΋˜ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋˜ ηٿÚÙÈÛ˘, fiˆ˜ ‰È·ÊÔÚÂÙÈο ϤÁÂÙ·È ÙÔ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi ÎÔ˘fiÓÈ, ı· Â›Ó·È ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ (ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛ˘ ·fi ÙÔ ‰ÈηÈÔ‡¯Ô ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ·Úfi¯Ô˘˜ ηٿÚÙÈÛ˘ - ‰ËÌfiÛÈ· Î·È È‰ÈˆÙÈο π∂∫ - ÁÈ· ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi ÙˆÓ ˆÊÂÏÔ‡ÌÂÓˆÓ) Î·È ı· ÂÓÂÚÁÔÔÈÂ›Ù·È Ì ÙËÓ ‚‚·›ˆÛË ÂÁÁÚ·Ê‹˜ ÛÙÔ π∂∫, Ô˘ ı· ÈÛÙÔÔÈÂ›Ù·È ·fi ÙË °ÂÓÈ΋ °Ú·ÌÌ·Ù›· ¢È¿ μ›Ô˘ ª¿ıËÛ˘ (°°¢μª). √ ÙÚfiÔ˜ ÏËڈ̋˜ Ù˘ ÂÈÙ·Á‹˜ ∞.∂.∫. (∞Ú¯È΋˜ ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋˜ ∫·Ù¿ÚÙÈÛ˘) ı· Á›ÓÂÙ·È Ì ÛÙ·‰È·Î‹ ÂÍfiÊÏËÛË Î·È ÏËڈ̋ Û ÚÔηıÔÚÈṲ̂Ó˜ ‰fiÛÂȘ ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙËÓ ÚfiÔ‰Ô Ù˘ ˘ÏÔÔ›ËÛ˘ ÙˆÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ Î·Ù¿ÚÙÈÛ˘. √ ÙÚfiÔ˜ Î·È ÔÈ ‰fiÛÂȘ ηٷ‚ÔÏ‹˜ ÌÔÚ› Ó· Á›ÓÂÙ·È Û ‰˘Ô ‰fiÛÂȘ, ‰ËÏ·‰‹ Ì ÙËÓ ÂÁÁÚ·Ê‹ Î·È ¤Ó·ÚÍË Î·ıÂÓfi˜ ÂÎ ÙˆÓ ‰‡Ô ÂÍ·Ì‹ÓˆÓ ÛÔ˘‰ÒÓ. √ ‰ÈηÈÔ‡¯Ô˜ ηٿÚÙÈÛ˘ ‰ÈηÈÔ‡Ù·È Î·È ‰Â‡ÙÂÚË ÈÛfiÔÛË ÂÈÙ·Á‹ ·Ú¯È΋˜ ηٿÚÙÈÛ˘ ÁÈ· ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ¤ÙÔ˜ ÛÔ˘‰ÒÓ ÙÔ˘, ÂÊfiÛÔÓ ‚¤‚·È· ¤¯ÂÈ ÂÈÙ˘¯Ò˜ ÔÏÔ-

ÎÏËÚÒÛÂÈ ÙÔ ÚÒÙÔ ¤ÙÔ˜ ÛÔ˘‰ÒÓ. √ ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ ÙÔ˘ ‰ËÌfiÛÈÔ˘ π∂∫ μfiÏÔ˘ Î. ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ∫˘ÚÈ·ÎÂȉ¤Ï˘, ÙfiÓÈÛ ˆ˜ ÂÈÎÔÈÓÒÓËÛ ÚÔ ËÌÂÚÒÓ Ì ·ÚÌfi‰ÈÔ˘˜ ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ ¶·È‰Â›·˜, ˆÛÙfiÛÔ ‰ÂÓ ˘‹Ú¯Â οÔÈ· ÓÂfiÙÂÚË ÂÓË̤ڈÛË, fiˆ˜ fiÙ ı· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ Ë ‰È¿ıÂÛË ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ÎÔ˘ÔÓÈÒÓ ‹ Ò˜ ı· Á›ÓÔÓÙ·È ÔÈ ·ÈÙ‹ÛÂȘ. Ÿˆ˜ ÙÔÓ›˙ÂÙ·È ·fi ÙÔ ÀÔ˘ÚÁ›Ô, Ë ¯ÔÚ‹ÁËÛË ÙˆÓ ÂÈÙ·ÁÒÓ ·˘ÙÒÓ ı· Á›ÓÂÙ·È Û ‰ÈηÈÔ‡¯Ô˘˜ ›Ù Ì ÎÔÈÓˆÓÈο ÎÚÈÙ‹ÚÈ· ÁÈ· ÙËÓ ÂȉÈÎfiÙËÙ· ÂÈÏÔÁ‹˜ ÙÔ˘˜ ›Ù ÛÂ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ·ÚÈıÌfi ‰ÈηÈÔ‡¯ˆÓ Ô˘ ı· ÂÈϤÍÔ˘Ó ÂȉÈÎfiÙËÙ˜ Ô˘ ˘ËÚÂÙÔ‡Ó ÙËÓ ·Ó·Ù˘Íȷ΋ ÚÔÔÙÈ΋ Ù˘ ¯ÒÚ·˜, fiˆ˜ Ë ‚ÈÒÛÈÌË ·Ó¿Ù˘ÍË Î·È Ë ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ ¯·ÌËÏÒÓ ÂÎÔÌÒÓ ¿Óıڷη ̤ۈ Ù˘ ÛÙÚÔÊ‹˜ Û Ù¯ÓÈο Â·ÁÁ¤ÏÌ·Ù· ˘„ËÏ‹˜ ÂÍÂȉ›Î¢Û˘. √È ÛÙfi¯ÔÈ Ù˘ fiÏ˘ ÚÔÛ¿ıÂÈ·˜ ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ ¶·È‰Â›·˜ Â›Ó·È ÔÈ ÂÍ‹˜: ·) ∏ Û˘Ó‰ÚÔÌ‹ ÙˆÓ ÎÔÈÓˆÓÈο ·ÛıÂÓ¤ÛÙÂÚˆÓ ÁÈ· ¤ÓÙ·ÍË Û ‰ËÌfiÛÈ· Î·È È‰ÈˆÙÈο π∂∫ ‚) ∏ ‚ÂÏÙ›ˆÛË Ù˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙˆÓ ‰ËÌÔÛ›ˆÓ Î·È ÙˆÓ π‰ÈˆÙÈÎÒÓ π∂∫, ηıÒ˜ ηÈ

∏ ÂÈÙ·Á‹ ·Ú¯È΋˜ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋˜ ηٿÚÙÈÛ˘, fiˆ˜ ‰È·ÊÔÚÂÙÈο ϤÁÂÙ·È ÙÔ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi ÎÔ˘fiÓÈ, ı· Â›Ó·È ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ Î·È ı· ÂÓÂÚÁÔÔÈÂ›Ù·È Ì ÙËÓ ‚‚·›ˆÛË ÂÁÁÚ·Ê‹˜ ÛÙÔ π∂∫

ÙˆÓ ·Ú·ÚÙËÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘˜ Á) ∏ ÚÔÒıËÛË ÂȉÈÎÔÙ‹ÙˆÓ Ô˘ ˘ËÚÂÙÔ‡Ó ÙÔ˘˜ ·Ó·Ù˘ÍÈ·ÎÔ‡˜ ÛÙfi¯Ô˘˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ‰›ÓÔÓÙ·˜ ¤ÌÊ·ÛË ÛÙËÓ ·Ó·‚¿ıÌÈÛË ÙˆÓ ÚÔÛfiÓÙˆÓ ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÈÓÔ˘ ‰˘Ó·ÌÈÎÔ‡ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Î·È ÛÙË Û‡Ó‰ÂÛË ÙˆÓ ·Ú¯fiÌÂÓˆÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ Â·ÁÁÂÏ-

Ì·ÙÈ΋˜ ÂÎ·›‰Â˘Û˘ Î·È Î·Ù¿ÚÙÈÛ˘ Ì ÙȘ ·Ó¿ÁΘ Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜ ÂÚÁ·Û›·˜. ™ÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ π∂∫ ·Ó·Ì¤ÓÔ˘Ó, fiÛ˜ ·fi ÙȘ ÂȉÈÎfiÙËÙ˜ Ô˘ ˘Ô‚Ï‹ıËηÓ, ı· ÂÁÎÚÈıÔ‡Ó ÙÂÏÈο. √È ÂÁÁڷʤ˜ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËıÔ‡Ó ÛÙȘ ·Ú¯¤˜ ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘. ºøΔ∏™ ™¶∞¡√™

www.volosshootingcenter.gr


M·ÁÓËÛ›· 15

TETAPTH 29 IOYNI√À 2011

™˘Ó¿ÓÙËÛË ¢‹Ì·Ú¯Ô˘ μfiÏÔ˘ Ì ÙÔÓ √ÚÁ·ÓÈÛÌfi §È̤ÓÔ˜ ÁÈ· ·ÓÔȯٿ ı¤Ì·Ù· Ù˘ fiÏ˘

∞Ó·˙ËÙÔ‡ÓÙ·È ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈο ÛÂÓ¿ÚÈ· ÁÈ· ÙË ¯ˆÚÔı¤ÙËÛË Ì·Ú›Ó·˜ ÛÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ ™ÙÔ °’ ÚÔ‚Ï‹Ù· ÙÔ ÛÎÚ·, ·Ú¿ ÙȘ ·ÓÙÈÚÚ‹ÛÂȘ ÙˆÓ Î·ÙԛΈÓ

È ¤ÓÙÔÓ˜ ·ÓÙȉڿÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ¯ˆÚÔı¤ÙËÛË Ì·Ú›Ó·˜ ÛÙÔ “KÔÚ‰fiÓÈ” ·Ó¿ÁÎ·Û·Ó Û ÛÙÚÔÊ‹ 180 ÌÔÈÚÒÓ ÙÔÓ √ÚÁ·ÓÈÛÌfi §È̤ÓÔ˜, Ô ÔÔ›Ô˜ Û ¯ıÂÛÈÓ‹ Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÙˆÓ ÛÙÂϯÒÓ ÙÔ˘ Ì ÙÔ ‰‹Ì·Ú¯Ô μfiÏÔ˘ ‰¤¯ÙËΠÙË ‰ÈÂÚ‡ÓËÛË ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈÎÒÓ ÛÂÓ·Ú›ˆÓ. Ÿˆ˜ ·ÔÊ·Û›ÛÙËÎÂ, ı· ˙ËÙ‹ÛÂÈ Ë ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ §È̤ÓÔ˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÌÂÏÂÙËÙ¤˜ ÙÔ˘ °ÂÓÈÎÔ‡ ¶ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÎÔ‡ ™¯Â‰›Ô˘ ·Ó¿Ù˘Í˘ ÙÔ˘ ÏÈÌ·ÓÈÔ‡, ÙÚÔÔÔÈ‹ÛÂȘ ÛÙË ÌÂϤÙË.™ÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ Û‡ÛÎÂ„Ë ÛÙ· ÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ √§μ, Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ μfiÏÔ˘ Î. ¶¿ÓÔ˜ ™ÎÔÙÈÓÈÒÙ˘, Ô ¶Úfi‰ÚÔ˜ Î·È Ô ¢È¢ı‡ÓˆÓ ™‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ÙÔ˘ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡, Î.Î. °. ¶Ú›ÁÎÔ˜ Î·È ¢. £ÂÔ‰ÒÚÔ˘ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·, Ô §ÈÌÂӿگ˘ μfiÏÔ˘ Î. ¢ËÌ. ∫Ú˘ÔÓÂÚ›Ù˘, Ô ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ Δ¯ÓÈÎÒÓ ÀËÚÂÛÈÒÓ Î. º. §·ÌÚÈÓ›‰Ë˜ Î·È Ô ÂÎÚfiÛˆÔ˜ ÙÔ˘ ‰‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ ÛÙÔ ¢.™. ÙÔ˘ √§μ, ‰ËÌÔÙÈÎfi˜ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ Î. ∏Ï. •ËÚ·ÎÈ¿˜. ™ÙË Û‡ÛÎÂ„Ë Û˘˙ËÙ‹ıËÎ·Ó fiÏ· Ù· ·ÓÔÈÎÙ¿ ı¤Ì·Ù· ÙÔ˘ ÏÈÌ·ÓÈÔ‡ Ô˘ Û¯ÂÙ›˙ÔÓÙ·È Ì ÙËÓ fiÏË. √ Î. ™ÎÔÙÈÓÈÒÙ˘ ÂͤÊÚ·Û ηٷگ¿˜ ÙËÓ ÔÌfiʈÓË ·ÓÙ›ıÂÛË ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ÛÙËÓ ÚfiÙ·ÛË ÁÈ· ¯ˆÚÔı¤ÙËÛË Ì·Ú›Ó·˜ ÛÙÔ “KÔÚ‰fiÓÈ” , ÙÔÓ›˙ÔÓÙ·˜ fiÙÈ ÙËÓ ›‰È· ¿Ô„Ë Â›¯Â ‰È·Ù˘ÒÛÂÈ ÔÌfiʈӷ Î·È ÙÔ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ μfiÏÔ˘, ÏfiÁˆ ÙˆÓ Î˘ÎÏÔÊÔÚÈ·ÎÒÓ Î·È ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈÎÒÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ı· ÚÔÎÏËıÔ‡Ó. “∂È‚¿ÏÏÂÙ·È Ô ÛËÌÂÚÈÓfi˜ ۯ‰ȷÛÌfi˜ Ó· “‚ϤÂÈ” ÛÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ Î·È Ó· ÌËÓ ·Î˘ÚÒÓÂÈ ÙËÓ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋ ÚÔÔÙÈ΋ Ù˘ ¢ڇÙÂÚ˘ ÂÚÈÔ¯‹˜, Ì ÙËÓ ·ÛÊ˘ÎÙÈ΋ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË fiÏˆÓ ÙˆÓ ¯Ú‹ÛÂˆÓ ÛÙÔ ·Ó·ÙÔÏÈÎfi ÙÌ‹Ì· ÙÔ˘ ÏÈ̤ÓÔ˜” , ÙfiÓÈÛ ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ Ô ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ μfiÏÔ˘. ™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ ·˘Ùfi ·ÔÊ·Û›ÛÙËΠӷ ˙ËÙËı› ·fi ÙÔ˘˜ ÌÂÏÂÙËÙ¤˜ Ë ‰ÈÂÚ‡ÓËÛË ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈÎÒÓ ÛÂÓ·Ú›ˆÓ, Ì ·Ó·Ï˘ÙÈ΋ ηٷÁÚ·Ê‹ ÙˆÓ ÏÂÔÓÂÎÙËÌ¿ÙˆÓ Î·È ÙˆÓ ÌÂÈÔÓÂÎÙËÌ¿ÙˆÓ Ù˘ οı ÚÔÙÂÈÓfiÌÂÓ˘ χÛ˘, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÂÈÏÂÁ› Ë ϤÔÓ Î·Ù¿ÏÏËÏË Î·È Û˘ÌʤÚÔ˘Û· ÁÈ· ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹. ΔÔ ı¤Ì· ı· ÙÂı› ˘fi„Ë ÙˆÓ ÌÂÏÂÙËÙÒÓ ·‡ÚÈÔ ÎÈfiÏ·˜, ·fi ÙÔÓ √§μ ÛÙÔ˘˜ ÌÂÏÂÙËÙ¤˜, Û‡Ìʈӷ Ì Â›ÛËÌË ‰¤ÛÌ¢ÛË.

∞fi ÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÙˆÓ ÂÎÚÔÛÒˆÓ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ Î·È ÙÔ˘ √§μ ÁÈ· ı¤Ì·Ù· ·Ó¿Ù˘Í˘ ÙÔ˘ ÏÈÌ·ÓÈÔ‡ ÛÂ Û˘Ó¿ÚÙËÛË Ì ÙËÓ fiÏË

√È ·Ï·È¤˜ ·Ôı‹Î˜ ΔÂψÓ›Ԣ ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙÔ ı¤Ì· ·Ú·¯ÒÚËÛ˘ ÛÙÔ ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘ ÙˆÓ ·Ï·ÈÒÓ ·ÔıËÎÒÓ ΔÂψÓ›Ԣ ÁÈ· ·Ó·Î·›ÓÈÛË Î·È ·ÍÈÔÔ›ËÛ‹ ÙÔ˘˜, Ë ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ √§μ ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ ÛÙËÚ›˙ÂÈ ÙÔÓ Û¯Â‰È·ÛÌfi Ù˘ ‰ËÌÔÙÈ΋˜ ·Ú¯‹˜ ÁÈ· ÌÂÙ·ÙÚÔ‹ ÙˆÓ ·Ï·ÈÒÓ ·ÔıËÎÒÓ Û ¯ÒÚÔ˘˜ ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ Î·È „˘¯·ÁˆÁ›·˜ Î·È fiÙÈ ı· ÚÔˆı‹ÛÂÈ ÙÔ ·›ÙËÌ· ÛÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ∞Ó¿Ù˘Í˘, ∞ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ·˜ Î·È ¡·˘ÙÈÏ›·˜, Ô˘ Â›Ó·È Î·È ÙÔ ÌfiÓÔ ·ÚÌfi‰ÈÔ Ó· ÂÁÎÚ›ÓÂÈ ÙËÓ ·Ú·¯ÒÚËÛË ÙˆÓ ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ ¯ˆÚ›˜ ·ÓÙ¿ÏÏ·ÁÌ·. ∏ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË ÙˆÓ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ ÌÂÙ·Û΢‹˜ Î·È ·Ó·Î·›ÓÈÛ˘ ÙˆÓ ·ÔıËÎÒÓ ÌÔÚ› Ó· ÂÍ·ÛÊ·ÏÈÛÙ› ·fi ÙÔ ∂™¶∞, ÂÓÒ ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ Ù˘ ·Ú¤Ì‚·Û˘, Û‡Ìʈӷ Ì ÙË ÌÂϤÙË Ô˘ ¤¯ÂÈ Û˘ÓÙ¿ÍÂÈ Ë Ù¯ÓÈ΋ ˘ËÚÂÛ›· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘, Â›Ó·È ÂÚ›Ô˘ 2 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ¢ÚÒ. ∏ ‰ËÌÔÙÈ΋ ·Ú¯‹ ˙ËÙ› Ë ·Ú·¯ÒÚËÛË Ó· ÈÛ¯‡ÛÂÈ ÁÈ· 50 ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ¯ÚfiÓÈ·. ŒÓ·ÓÙÈ ·˘Ù‹˜ Ù˘ ·Ú·¯ÒÚËÛ˘ Ô ¢‹ÌÔ˜ ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ÙËÓ ˘Ô¯Ú¤ˆÛË Ó· ÂÈ‚·Ú˘Óı› ÂÍ ÔÏÔÎÏ‹ÚÔ˘ Ì ÙÔ ˘„ËÏfi ÎfiÛÙÔ˜ Ù˘ Â¤Ó‰˘Û˘, Ë ÔÔ›· ÂÓÙ¤ÏÂÈ ı· Ì›ÓÂÈ ÂȘ fiÊÂÏÔ˜ ÙÔ˘ ·ÎÈÓ‹ÙÔ˘.

∂È̤ÓÔ˘Ó ÁÈ· ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ÙÔ˘ ÛÎÚ· ÛÙÔ Á’ ÚÔ‚Ï‹Ù· °È· ÙÔ ı¤Ì· ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜ ÙˆÓ ¯‡‰ËÓ ÊÔÚÙ›ˆÓ ÛÙÔÓ 3Ô ÚÔ‚Ï‹Ù·, ˘‹ÚÍÂ Û˘Ìʈӛ· fiÙÈ Ù· ·Ó·Áη›· ¤ÚÁ· Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔˆıËıÔ‡Ó Î·Ù¿ ·fiÏ˘ÙË ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ·, ÒÛÙÂ Î·È Ù· ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ó· ÂÚÈÔÚÈÛÙÔ‡Ó ÛËÌ·ÓÙÈο Î·È Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËıÔ‡Ó

Ӥ˜ ÚÔÔÙÈΤ˜ ÁÈ· ÙÔÓ ÙÔ˘ÚÈÛÌfi ÎÚÔ˘·˙Ȥڷ˜, Ì ÙËÓ ·ÍÈÔÔ›ËÛË Ù˘ ·Ó·ÙÔÏÈ΋˜ ÏÂ˘Ú¿˜ ÙÔ˘ ÚÒÙÔ˘ ÚÔ‚Ï‹Ù· ÁÈ· ÙÔÓ ÂÏÏÈÌÂÓÈÛÌfi ÎÚÔ˘·˙ÈÂÚfiÏÔȈÓ. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ Ë ÚfiÙ·ÛË ‚Ú›ÛÎÂÈ Î¿ıÂÙ· ·ÓÙ›ıÂÙÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ηÙÔ›ÎÔ˘˜ ÙÔ˘ ¶·ÏÈÔ‡ §ÈÌÂÓ·Ú¯Â›Ô˘ Î·È ¿ÏÏˆÓ Û˘ÓÔÈÎÈÒÓ Ù˘ fiÏ˘, fiˆ˜ Ë ¡Â¿ÔÏË, Ë ÔÔ›· ı· Û˘ÌÂÚÈÏËÊı› ÛÙÔÓ ¯¿ÚÙË “˘Ô‰Ô¯‹˜” Ù˘ Ú‡·ÓÛ˘ Î·È ··ÈÙÂ›Ù·È ·fi ÙÔ˘˜ Ôϛ٘ Ë ·ÔÌ¿ÎÚ˘ÓÛË ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÙÔ˘ ÛÎÚ· ̤۷ ·fi ÙËÓ fiÏË. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· ¯ı˜, Û˘ÌʈӋıËΠӷ Û˘Ó¯ÈÛÙÔ‡Ó ÔÈ ÎÔÈÓ¤˜ ÚÔÛ¿ıÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ÌÓËÌÔÓ›Ô˘ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ Ì ÙËÓ Δƒ∞π¡√™∂. ∞ÎfiÌË, Û˘˙ËÙ‹ıËΠÙÔ ı¤Ì· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ Ù˘ Ó¤·˜ ÂÈÛfi‰Ô˘ ÙÔ˘ ÏÈÌ·ÓÈÔ‡ ·fi ÙÔÓ ÎfiÌ‚Ô Ù˘ ªÔ˘ÚÌÔ˘Ï‹ıÚ·˜, Ô˘ ı· ¤¯ÂÈ ˆ˜ Û˘Ó¤ÂÈ· Ó· ÂÎÙÚ·› ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ̤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ΢ÎÏÔÊÔÚÈ·ÎÔ‡ ÊfiÚÙÔ˘ ·fi ÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ fiÏ˘. ∂ÈÛËÌ¿ÓıËΠfiÙÈ Ë ÂÚÁÔÏ·‚›· ¤¯ÂÈ ÔÏÔÎÏËÚˆı› Î·È ÂÎÎÚÂÌ› Ë ‰ÈÔÈÎËÙÈ΋ ·Ú·Ï·‚‹ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ·fi ÙË ¢∂™∂, ÒÛÙÂ Ô √§μ Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÛÙȘ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ Ô˘ ··ÈÙÔ‡ÓÙ·È (ÙÔÔı¤ÙËÛË ÛÙËı·›ˆÓ ·ÛÊ·Ï›·˜, ‰È·ÁÚ¿ÌÌÈÛË, ¤ÏÂÁ¯Ô˜ ÙÔ˘ ʈÙÈÛÌÔ‡ Î·È ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ Ê˘Ï·Î›Ô˘ ÙÔ˘ §ÈÌÂÓ·Ú¯Â›Ô˘), ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÌÂÙ·ÊÂÚı› Ë ‡ÏË ÙÔ˘ ÏÈÌ·ÓÈÔ‡. ™Â οı ÂÚ›ÙˆÛË,

˘ÔÏÔÁ›˙ÂÙ·È fiÙÈ ·˘Ùfi ı· Û˘Ì‚Â› ÛÙȘ ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ ºıÈÓÔÒÚÔ˘ 2011. Δ¤ÏÔ˜, ÎÔÈÓ‹ ‹Ù·Ó Ë ¿Ô„Ë fiÙÈ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÂÍ·ÓÙÏËı› οı ÚÔÛ¿ıÂÈ· ·’ fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÂÌÏÂÎfiÌÂÓÔ˘˜ ÊÔÚ›˜ ÁÈ· ÙËÓ Â͢ËÚ¤ÙËÛË Ù˘ ÎÚÔ˘·˙Ȥڷ˜ Î·È ÙË ÌÂÁÈÛÙÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ˆÊÂÏËÌ¿ÙˆÓ ÁÈ· ÙËÓ fiÏË, ηıÒ˜ ·ÔÙÂÏ› ‰˘Ó·ÌÈÎfi ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ·Ó¿Ù˘Í˘ ÙÔ˘ ÙÔ˘ÚÈÛÌÔ‡. ◊‰Ë ÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ ̤Ú˜ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› Û‡Û΄Ë, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· Û˘˙ËÙËıÔ‡Ó ·fi ÙÒÚ· Ù· ̤ÙÚ· Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ·ÚıÔ‡Ó ÁÈ· ÙËÓ ÂfiÌÂÓË ¯ÚÔÓÈ¿. √ §ÈÌÂӿگ˘ μfiÏÔ˘ ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛ ȉȷ›ÙÂÚ· Ù· ıÂÙÈο ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Ô˘ ›¯Â ʤÙÔ˜ Ë ·Ú¤Ì‚·ÛË ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ Â͢ËÚ¤ÙËÛË ÙˆÓ ÂÈ‚·ÙÒÓ ·fi ÙËÓ ‡ÏË ÙÔ˘ ΔÂψÓ›Ԣ. Ÿˆ˜ ÙfiÓÈÛÂ Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô˜, Ôχ Û‡ÓÙÔÌ· ı· Â›Ó·È ¤ÙÔÈÌË Ó· ¿ÚÂÈ ÙË ı¤ÛË Ù˘ Û ÎÂÓÙÚÈÎfi ÛËÌÂ›Ô Ù˘ ·Ú·Ï›·˜ Î·È Ë ∞ÚÁÒ, ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ӷ ·ÍÈÔÔÈËı› ÁÈ· ÙËÓ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋ ÚÔ‚ÔÏ‹ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜. °È· ÙËÓ ∞ÚÁÒ ÎÏ›ÛÙËÎÂ Û˘Ìʈӛ· Ì ӷ˘ËÁfi ÁÈ· ÙËÓ Û˘ÓÙ‹ÚËÛ‹ Ù˘, Ë ÔÔ›· ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ·Ú¯›ÛÂÈ Û‡ÓÙÔÌ·, ÒÛÙ ӷ ¤ÛÂÈ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· ÚÈÓ ÙÂÏÂÈÒÛÂÈ ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ. ªÂ 14.000 ¢ÚÒ ÙÔ Ô Ó·˘ËÁfi˜ ı· ·Ó·Ï¿‚ÂÈ ÙËÓ Û˘ÓÙ‹ÚËÛË ÙÔ˘ ÛοÊÔ˘˜ ÁÈ· fiÏÔ ÙÔ ¯ÚfiÓÔ.

√ ‰ËÌÔÊÈÏ‹˜ ΔÔ‡ÚÎÔ˜ ËıÔÔÈfi˜ ∫È‚¿ÓÙ˜ Δ·ÙÏÈÙÔ‡ÓÁÎ Û ‰È·ÎÔ¤˜ Ì ı·Ï·ÌËÁfi

™ÙȘ ™ÔÚ¿‰Â˜ Ô ªÂ¯Ì¤Ù ÙˆÓ ∞ÛË̤ÓÈˆÓ ºÂÁÁ·ÚÈÒÓ √ ıˆÚÔ‡ÌÂÓÔ˜ ÈÔ Û¤ÍÈ ¿Ó‰Ú·˜ Ù˘ ΔÔ˘ÚΛ·˜, Ô ·ÔηÏÔ‡ÌÂÓÔ˜ Î·È “ªÚ·ÓÙ ¶ÈÙ Ù˘ ∞Ó·ÙÔÏ‹˜”, Ô 28¯ÚÔÓÔ˜ ∫È‚¿ÓÙ˜ Δ·ÙÏÈÙÔ‡ÓÁÎ (Kivanc Tatlitug), ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙ‹˜ Ù˘ ÛÂÈÚ¿˜ “∞ÛË̤ÓÈ· ºÂÁÁ¿ÚÈ·”, Ô˘ ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛ·Ó ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ŒÏÏËÓ˜ ÙËÏÂı·٤˜ ÙÔÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ ¯ÂÈÌÒÓ· ÛÙÔÓ “∞ÓÙ¤ÓÓ·”, ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ·˘Ù¤˜ ÙȘ Ë̤Ú˜ Û ÎÚÔ˘·˙Ȥڷ ÛÙ· ÓËÛÈ¿ ÙˆÓ μÔÚ›ˆÓ ™ÔÚ¿‰ˆÓ. ¶ÚÔÛÎÂÎÏË̤ÓÔ˜ Û ı·Ï·ÌËÁfi Ê›ÏÔ˘ ÙÔ˘, ƒÒÛÔ˘ ÌÂÁÈÛÙ¿Ó· Ô ‰ËÌÔÊÈÏ‹˜ ËıÔÔÈfi˜ ÂÚÓ¿ÂÈ ·Ó¤ÌÂϘ ÛÙÈÁ̤˜ Î·È ·ÔÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÙÔÓ ‹ÏÈÔ Î·È ÙËÓ ı¿Ï·ÛÛ· ÙˆÓ ‚ÔÚÂÈÔÛÔÚ·‰›ÙÈÎˆÓ ÓËÛÈÒÓ, ÂÓÒ Á›ÓÂÙ·È ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ ıÂÚÌÒÓ ÂΉËÏÒÛÂˆÓ ·fi ÙÔ˘˜ ÓËÛÈÒÙ˜, Ô˘ ÙÔÓ ·Ó·ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó.√ Kivanc Tatlitug, Ô ‰ËÌÔÊÈÏ‹˜ ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙ‹˜ ÙÔ˘ ÙÔ˘ÚÎÈÎÔ‡ Û›ÚÈ·Ï “Gumus” Î·È Ë ·Ú¤· ÙÔ˘ η٤ÏÂ˘Û·Ó Ì ÔÏ˘ÙÂÏ‹ ı·Ï·ÌËÁfi ÛÙË ™ÎfiÂÏÔ, fiÔ˘ ¤Ú·Û·Ó ˘¤Úԯ˜ ÛÙÈÁ̤˜ ÛÙÔ Î·Ù·Ú¿ÛÈÓÔ ÓËÛ›. ΔÔ “∞ÚÂıÔ‡Û·”, ÙÔ ÂÓÙ˘ˆÛÈ·Îfi ÁÈÔÙ ÙÔ˘ ƒÒÛÔ˘ ÌÂÁÈÛÙ¿Ó· Ô˘ ÊÈÏÔÍÂÓ› ÙÔÓ Kivanc Î·È ÙËÓ ·Ú¤· ÙÔ˘, ¤ÌÂÈÓ ÁÈ· ‰‡Ô ÂÈÎÔÛÈÙÂÙÚ¿ˆÚ· ‰Â̤ÓÔ ÛÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ Ù˘ ™ÎÔ¤ÏÔ˘. √ Ó·Úfi˜ ÛÙ·Ú Î·È Ë Û˘ÓÙÚÔÊÈ¿ ÙÔ˘ ÍÂΛÓËÛ·Ó ÚÈÓ ·fi Ï›Á˜ ̤Ú˜ ·fi ÙÔ ªfiÓÙÚÔ˘Ì Ì ÚÔÔÚÈÛÌfi Ù· ÂÏÏËÓÈο ÓËÛÈ¿. √ Kivanc ¤Î·Ó ٷ Ì¿ÓÈ· ÙÔ˘ ÛÙ· η-

O ‰ËÌÔÊÈÏ‹˜ TÔ‡ÚÎÔ˜ ËıÔÔÈfi˜ KÈ‚¿ÓÙ˜ T·ÙÏÈÙÔ‡ÓÁÎ

Ù·Á¿Ï·Ó· ÓÂÚ¿ ÙÔ˘ ÓËÛÈÔ‡ Î·È ı·‡Ì·Û ÙȘ ÔÌÔÚÊȤ˜ ÙÔ˘. ∏ “∞ÚÂıÔ‡Û·” ·Ó·¯ÒÚËÛ ÚÔ¯ı¤˜ ÁÈ· ÙË ™Î‡ÚÔ. √ ‰ËÌÔÊÈÏ‹˜ ËıÔÔÈfi˜ ¤ÁÈÓ ÁÓˆÛÙfi˜ ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜ Ì ÙÔÓ ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ÙÔ˘ ÚfiÏÔ ÛÙË ÛÂÈÚ¿ “∞ÛË̤ÓÈ· ºÂÁÁ¿ÚÈ·”, Ë ÔÔ›· ÚÔ‚Ï‹ıËΠÙÔÓ ¯ÂÈÌÒÓ· ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÙËÏÂfiÚ·ÛË.ΔÔ “Gumus” ‹ ÂÏÏËÓÈÛÙ› “∞ÛË̤ÓÈ· ºÂÁÁ¿ÚÈ·, ·ÊÔ‡ Û¿ÚˆÛ ÛÙËÓ ΔÔ˘ÚΛ· (‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËΠ̤¯ÚÈ Î·È Î·Ïˆ‰È·Îfi ηӿÏÈ Ô˘ ÚÔ¤‚·ÏÏ 24 ÒÚ˜ ÙÔ 24ˆÚÔ ÂÂÈÛfi‰È· Ù˘ ÛÂÈÚ¿˜), ÙËÓ ∞›Á˘ÙÔ Î·È ÛËÌ›ˆÛ ÌÂÁ¿ÏË ÂÈÙ˘¯›· ÛÙË ƒÔ˘Ì·Ó›· Î·È ÙË μÔ˘ÏÁ·Ú›·, ÚÔ‚Ï‹ıËΠÙÔÓ ¯ÂÈÌÒÓ· ·fi ÙÔÓ ∞ÓÙ¤ÓÓ·. √ 28¯ÚÔÓÔ˜ Kivanc, Ô˘ ˘Ô‰‡ÂÙ·È ÙÔÓ ªÂ¯Ì¤Ù (ÂÁÁÔÓfi ÂÓfi˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÈÔ ÏÔ‡ÛÈÔ˘˜ ¿ÓÙÚ˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜), ÁÂÓÓ‹ıËΠÛÙȘ 27 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ Î·È Â›Ó·È ÌÔÓÙ¤ÏÔ. ª¿ÏÈÛÙ·, ΤډÈÛ ÙÔÓ Ù›ÙÏÔ Model of the World ÙÔ 2001. Œ¯ÂÈ Î·Ù·ÁˆÁ‹ ·fi ÙË μÔÛÓ›·.Œ¯ÂÈ „ËÊÈÛÙ› “Sexiest Turkish Man Alive” ÁÈ· ÙÔ 2009 Î·È ÙÔÓ ·ÔηÏÔ‡Ó Brad Pitt Ù˘ ª¤Û˘ ∞Ó·ÙÔÏ‹˜, fi¯È ÌfiÓÔ ÁÈ· Ù· ¯ÚÒÌ·Ù¿ ÙÔ˘, ·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ· ÙÔ ÙÂÚ¿ÛÙÈÔ Î·È ¤ÓıÂÚÌÔ fun club ÙÔ˘ Û fiϘ ·˘Ù¤˜ ÙȘ ¯ÒÚ˜. Œ‚Á·ÈÓ ÁÈ· ¤ÍÈ ¯ÚfiÓÈ· Ì ÙËÓ MȘ ∫fiÛÌÔ˜ 2002, Azra Akin. ΔÔ˘ ·Ú¤ÛÂÈ Ôχ ÙÔ Ì¿ÛÎÂÙ Î·È ÛÙÔÓ ÂχıÂÚÔ ¯ÚfiÓÔ ÙÔ˘ ·›˙ÂÈ Û ÂÚ·ÛÈÙ¯ÓÈ΋ ÔÌ¿‰·.

™˘Ó¯›˙ÂÙ·È Ë „ËÊÔÊÔÚ›· ÛÙÔÓ ∂ÌÔÚÈÎfi ™‡ÏÏÔÁÔ μfiÏÔ˘ ™˘Ó¯›˙ÂÙ·È Î·È Û‹ÌÂÚ· Ë „ËÊÔÊÔÚ›· ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿‰ÂÈÍË Ó¤·˜ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ÛÙÔÓ ∂ÌÔÚÈÎfi ™‡ÏÏÔÁÔ μfiÏÔ˘ ¡. πˆÓ›·˜. ΔÚÈ¿ÓÙ· ‰‡Ô ̤ÏË ÙÔ˘ ∂ÌÔÚÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ μfiÏÔ˘ Â›Ó·È ˘Ô„‹ÊÈÔÈ ÁÈ· ÙÔ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘, ÛÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ Ô˘ Û˘Ó¯›˙ÔÓÙ·È Î·È Û‹ÌÂÚ· . ΔȘ „‹ÊÔ˘˜ ÙˆÓ 542 ÌÂÏÒÓ ÙÔ˘ ∂™μ ‰ÈÂΉÈÎÔ‡Ó ÙÚÂȘ Û˘Ó‰˘·ÛÌÔ›, Ô “μfiÏÔ˜ ™‡Á¯ÚÔÓÔ ∂ÌfiÚÈÔ”, Ë “∞ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ™˘ÓÂÚÁ·Û›· ∂ÌfiÚˆÓ” Î·È Ë “∞Ó·ÓˆÙÈ΋ ∫›ÓËÛË ∂ÌfiÚˆÓ”. ΔÔ ˙ËÙÔ‡ÌÂÓÔ ÛÙËÓ „ËÊÔÊÔÚ›· Â›Ó·È Ë fiÛÔ ÙÔ ‰˘Ó·ÙfiÓ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹, ηıÒ˜ ̤¯ÚÈ ¯ı˜ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Â›¯·Ó ÚÔÛ¤ÏıÂÈ ÛÙȘ οÏ˜ ÌfiÏȘ 60 ̤ÏË ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘. ∏ „ËÊÔÊÔÚ›· Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È Û‹ÌÂÚ· ·fi ÙȘ 8.30 ÙÔ Úˆ› ̤¯ÚÈ ÙȘ 4 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì·. ∏ „ËÊÔÊÔÚ›· ‰ÈÂÍ¿ÁÂÙ·È Û ÈÛfiÁÂÈÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ·, ÛÙËÓ Ô‰fi ∞ÓÙˆÓÔÔ‡ÏÔ˘ 62 (ÌÂٷ͇ ∂ÚÌÔ‡ Ì ™ˆÎÚ¿ÙÔ˘˜). ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ Ì¤ÏË ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÂÈϤÍÂÈ ˆ˜ ·ÚÈ· ÔÚÁ¿ÓˆÛË ¿ÏÏÔ ™‡ÏÏÔÁÔ, „ËÊ›˙Ô˘Ó ÌfiÓÔ ÁÈ· ¢ÈÔÈÎËÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Î·È ∂ÏÂÁÎÙÈ΋ ∂ÈÙÚÔ‹. ∞·Ú·›ÙËÙË Ë Â›‰ÂÈÍË ·ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋˜ Ù·˘ÙfiÙËÙ·˜, ‹ ¿ÏÏÔ˘ ·Ô‰ÂÈÎÙÈÎÔ‡ ÛÙÔÈ¯Â›Ô˘. ΔËϤʈӷ-¶ÏËÚÔÊÔڛ˜: 2421025479 Î·È 2421022366.

√È ÂÎÏÔÁ¤˜ ÛÙË ª·ÁÓËÛȷ΋ ¶›ÛÙË ¢ÂηÙÚ›˜ Â›Ó·È ÔÈ ˘Ô„‹ÊÈÔÈ ÁÈ· ÙÔ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÙÔ˘ ÈÛÙˆÙÈÎÔ‡-·Ó·Ù˘ÍÈ·ÎÔ‡ Û˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌÔ‡ “ª·ÁÓËÛȷ΋ ¶›ÛÙË”, ÛÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ Ô˘ ‰ÈÂÍ¿ÁÔÓÙ·È Û‹ÌÂÚ·. ∏ „ËÊÔÊÔÚ›· ı· ‰ÈÂÓÂÚÁËı› ·fi ÙȘ 8 .Ì. ̤¯ÚÈ 7 Ì.Ì. ÛÙ· ÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ ™˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌÔ‡, ÛÙÔ ÈÛfiÁÂÈÔ ÙÔ˘ ÎÙÈÚ›Ô˘ ÙÔ˘ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›Ô˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ (¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ 176). √È ˘Ô„‹ÊÈÔÈ ÁÈ· ÙÔ ¢.™. Â›Ó·È ÔÈ: °. °ÂˆÚÁ¿ÎÔ˜, ™˘ÚȉԇϷ ∫·Ì̤ÓÔ˘, π. ∫·Ó¤ÏÏÔ˜, ¢ËÌ. ∫·fiÙÛ˘, ∞Ó. ªËÏ·Ú¿˜, ª·Ú›· ª·Ú¤Î·¶··Ì‹ÙÚÔ˘, ∏Ï. •ËÚ·ÎÈ¿˜, ¢ËÌ. ¶··ÓÈÎÔÏ¿Ô˘, ∂˘ÛÙ. ¶Ï·ÛÙ¿Ú·˜, ºÈÏ. ™·Ì·Ï¤ÎÔ˜, ∏Ï. ΔÛ·Ì·Ú‰Ô‡Î·˜, ¡. ΔÛ›ÚÔ˜ Î·È ∂˘ÁÂÓ›· ºÚ·ÁÎÔ‡ÏË. ÀÔ„‹ÊÈÔÈ ÁÈ· ÙÔ ∂ÔÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Â›Ó·È ÔÈ: ∞ı. ∫Ô˘ÓÙÔ˘Ú¿˜, ∞ı. ¶ÂÏÂÎÔ‡‰·˜, ™Ù. ™ÙÂÊ¿ÓÔ˘, °. ΔÚÈ¿ÓÙÔ˜ Î·È ∫ˆÓ. ÷χʷ˜. Δ· ¡ÔÌÈο ¶ÚfiÛˆ· (∂Ù·ÈÚ›˜, ™‡ÏÏÔÁÔÈ, ™ˆÌ·Ù›·, √ÌÔÛÔÓ‰›Â˜, ∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈÔ Î.Ï.) ÁÈ· Ó· ·Û΋ÛÔ˘Ó ÙÔ ÂÎÏÔÁÈÎfi ÙÔ˘˜ ‰Èη›ˆÌ· Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔÛÎÔÌ›ÛÔ˘Ó ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰fiÙËÛË ‹ ˘‡ı˘ÓË ‰‹ÏˆÛË ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 8 ¡.1599/1986 ÓƠ̂̈˜ ˘ÔÁÂÁÚ·Ì̤ÓË Î·È ÛÊÚ·ÁÈṲ̂ÓË.


M·ÁÓËÛ›· 16 ¡· ÛÙËÚ›ÍÔ˘Ì ¢·›ÛıËÙ˜ ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ ÔÌ¿‰Â˜ ˙‹ÙËÛÂ Ô ∫. ∫·ÚÙ¿Ï˘ ΔȘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙË ‚ÂÏÙ›ˆÛË ÙÔ˘ ÂÊ·ÚÌÔÛÙÈÎÔ‡ ÓfiÌÔ˘ η٤ıÂÛÂ Ô μÔ˘ÏÂ˘Ù‹˜ ¶∞™√∫ ª·ÁÓËÛ›·˜ ∫ÒÛÙ·˜ ∫·ÚÙ¿Ï˘ ηٿ ÙË Û˘˙‹ÙËÛË ÛÙËÓ ∂ÈÙÚÔ‹ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Ù˘ μÔ˘Ï‹˜. √ ∫. ∫·ÚÙ¿Ï˘ ÂÂÛ‹Ì·Ó fiÙÈ Â›Ó·È ıÂÙÈÎfi fiÙÈ ‰ÂÓ ÂÍÈÛÒÓÂÙ·È Ô ÊfiÚÔ˜ ÙÔ˘ ÂÙÚÂÏ·›Ô˘ ı¤ÚÌ·ÓÛ˘ Ì ÙÔ ÊfiÚÔ ÙÔ˘ ÂÙÚÂÏ·›Ô˘ ΛÓËÛ˘ ηıÒ˜ ¤ÙÛÈ ÚÔÛٷهÔÓÙ·È ÔÈ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·ÎÔ› ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ› ·fi ÌÂÁ¿Ï˜ ÂÈ‚·Ú‡ÓÛÂȘ Î·È ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍ fiÙÈ ÁÈ· 1Ë ÊÔÚ¿ Ù›ıÂÓÙ·È ÂÈÛÔ‰ËÌ·ÙÈο ÎÚÈÙ‹ÚÈ· ÛÙȘ Ӥ˜ ÊÔÚÔÏÔÁÈΤ˜ ÂÈ‚·Ú‡ÓÛÂȘ (Ï.¯. ÛÙËÓ ¤ÎÙ·ÎÙË ÂÈÛÊÔÚ¿) ÒÛÙ ӷ ÂÈÌÂÚ›˙ÔÓÙ·È ‰ÈηÈfiÙÂÚ· Ù· ‚¿ÚË. √ ∫. ∫·ÚÙ¿Ï˘ ÛËÌ›ˆÛ fiÙÈ Â›ÁÂÈ Ë ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË Ù˘ ÊÔÚÔ‰È·Ê˘Á‹˜ ÒÛÙ ÂÈÙ¤ÏÔ˘˜ Ó· ¿„Ô˘Ó ÔÚÈṲ̂ÓÔÈ Ó· ˙Ô˘Ó ·Ú·ÛÈÙÈο Î·È Û ‚¿ÚÔ˜ ·˘ÙÒÓ Ô˘ ‰ËÏÒÓÔ˘Ó Ù· ÂÈÛÔ‰‹Ì·Ù¿ ÙÔ˘˜. ∑‹ÙËÛ ÂȉÈÎfiÙÂÚ· Ó· ÂÍ·ÈÚÂıÔ‡Ó Ù˘ Ì›ˆÛ˘ ÙÔ˘ ·ÊÔÚÔÏfiÁËÙÔ˘ ÔÈ ÔχÙÂÎÓ˜ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȘ ηıÒ˜ ÔÈ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȘ ·˘Ù¤˜ ‹‰Ë ‰¤¯ÔÓÙ·È È‰È·›ÙÂÚ· ‚¿ÚË ·fi ÙËÓ ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ ÎfiÛÙÔ˘˜ ˙ˆ‹˜ ÙËÓ ›‰È· ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ·ԉ‰ÂÈÁ̤ÓË ·‰˘Ó·Ì›· ·ÔÚÚfiÊËÛ˘ Ù˘ Ó¤·˜ ÊÔÚÔÏÔÁ›·˜. ∂ÂÛ‹Ì·Ó Â›Û˘ fiÙÈ Â›Ó·È ·Ó·Áη›Ô Ó· ‰È·ÌÔÚʈı› ÙÔ ‡„Ô˜ ÙÔ˘ Ù¤ÏÔ˘˜ ÂÈÙˉ‡̷ÙÔ˜ ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ٷ ¤ÛÔ‰· ÙÔ˘ ÂÈÙË‰Â˘Ì·Ù›· Î·È fi¯È Ì ‚¿ÛË ÙÔÓ ÏËı˘ÛÌfi Ù˘ ÔÈΛ·˜ ÂÚÈÔ¯‹˜ fiˆ˜ ÚԂϤÂÈ Ô ÂÊ·ÚÌÔÛÙÈÎfi˜ ÓfiÌÔ˜ (“‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ÏËÚÒÓÔ˘Ó ÙÔ ›‰ÈÔ Ù¤ÏÔ˜ ¤Ó· ÌÈÎÚfi ηÊÂÓÂ›Ô Ì ¤Ó· ÎÏ·Ì ÛÙË ª‡ÎÔÓÔ” ) Î·È Ó· ÂÍ·ÈÚÂıÔ‡Ó Â›Û˘ Ù· ¿ÙÔÌ· Ì ·Ó·Ëڛ˜ ·fi ÙËÓ ¤ÎÙ·ÎÙË ÂÈÛÊÔÚ¿ (ÂӉ¯Ô̤ӈ˜ Ì ‚¿ÛË ÂÈÛÔ‰ËÌ·ÙÈο ÎÚÈÙ‹ÚÈ·).

TETAPTH 29 IOYNI√À 2011

∞Ó·ÎÔÈÓÒıËÎ·Ó ¯ı˜ ·fi ÙÔÓ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ¿Ú¯Ë £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î. ∫ÒÛÙ· ∞ÁÔÚ·ÛÙfi

√Ú›ÛÙËÎ·Ó ÔÈ ıÂÌ·ÙÈÎÔ› ∞ÓÙÈÂÚÈÊÂÚÂȿگ˜ £ÂÛÛ·Ï›·˜ √ Î. ∞ÚÁ‡Ú˘ ∫Ô¿Ó·˜ ÛÙËÓ ∞ÓÙÈÂÚÈʤÚÂÈ· μÔÚ›ˆÓ ™ÔÚ¿‰ˆÓ, ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜, ∞ÁÚÔÙÈ΋˜ √ÈÎÔÓÔÌ›·˜ Î·È ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜ ∫·Ù·Ó·ÏˆÙ‹

ÙËÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÙˆÓ ıÂÌ·ÙÈÎÒÓ ∞ÓÙÈÂÚÈÊÂÚÂÈ·Ú¯ÒÓ Î·È ÙˆÓ ÙÔ̤ˆÓ Ô˘ ηχÙÔ˘Ó ÚÔ¯ÒÚËÛ ¯ı˜ Ô ¶ÂÚÈÊÂÚÂȿگ˘ Î. ∫ÒÛÙ·˜ ∞ÁÔÚ·ÛÙfi˜.¶·Ú¿ÏÏËÏ· ηıfiÚÈÛ ÙÔ˘˜ ÛÙfi¯Ô˘˜ ÁÈ· ÙÔ ÂfiÌÂÓÔ ‰È¿ÛÙËÌ·, Ô˘ fiˆ˜ ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛÂ Â›Ó·È Ë ¤ÌÊ·ÛË ÛÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË, ÙËÓ ··Û¯fiÏËÛË Î·È ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ Û˘ÓÔ¯‹ Î·È Ì ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋ ÛÙfi¯Â˘ÛË ÙËÓ ·ÍÈÔÔ›ËÛË ÙˆÓ Û˘ÁÎÚÈÙÈÎÒÓ ÏÂÔÓÂÎÙËÌ¿ÙˆÓ Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜. “Œ¯ÔÓÙ·˜ ÔÏÔÎÏËÚÒÛÂÈ ÙÔÓ ÚÒÙÔ Î‡ÎÏÔ ·Ó·‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛ˘ ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ Ù˘ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ Î·È ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·˜ ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ˜, fiˆ˜ ÙËÓ ‰È·¯Â›ÚÈÛË ÙˆÓ ÎÔÓ‰˘Ï›ˆÓ ÙÔ˘ ∂™¶∞, ÚÔ¯ˆÚԇ̠ÛÙË Û‡ÛÙ·ÛË Î·È ÂÓÂÚÁÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ıÂÌ·ÙÈÎÒÓ ∞ÓÙÈÂÚÈÊÂÚÂÈÒÓ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÂÈÙ·¯‡ÓÔ˘Ì ÙÔÓ ·Ó·Ù˘ÍÈ·Îfi ‚ËÌ·ÙÈÛÌfi Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î·È Ó· ‚ÚÂıԇ̠·ÎfiÌË ÈÔ ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ˘˜ £ÂÛÛ·ÏÔ‡˜ Ôϛ٘ Î·È È‰›ˆ˜ ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÙȘ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˜ ·Ó¿ÁΘ”, ÙfiÓÈÛÂ Ô Î. ∫ÒÛÙ·˜ ∞ÁÔÚ·ÛÙfi˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·˜ ÙÔ˘˜ Ó¤Ô˘˜ ∞ÓÙÈÂÚÈÊÂÚÂȿگ˜: ∞˘ÙÔ› ›ӷÈ: ∞ÓÙÈÂÚÈʤÚÂÈ· μÔÚ›ˆÓ ™ÔÚ¿‰ˆÓ, ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜, ∞ÁÚÔÙÈ΋˜ √ÈÎÔÓÔÌ›·˜ Î·È ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÙÔ˘ ∫·Ù·Ó·ÏˆÙ‹, ∞ÓÙÈÂÚÈÊÂÚÂȿگ˘ Ô Î. ∞ÚÁ‡Ú˘ ∫Ô¿Ó·˜. ∞ÓÙÈÂÚÈʤÚÂÈ· ∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜ ™˘ÓÔ¯‹˜ (ηχÙÂÈ ÙÔ˘˜ ÙÔÌ›˜ ∞ıÏËÙÈÛÌÔ‡ - ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ - ¶·È‰Â›·˜ Î·È ¢›· μ›Ô˘ ª¿ıËÛ˘ ¡ÂÔÏ·›·˜ - ∂ıÂÏÔÓÙÈÛÌÔ‡), ∞ÓÙÈÂÚÈÊÂÚÂȿگ˘ Ô Î. ∂˘ı‡Ì˘ ƒÂÓÙ˙È¿˜. ∞ÓÙÈÂÚÈʤÚÂÈ· ∞Ó·Ù˘ÍÈ·ÎÔ‡ ¶ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌÔ‡, ÀÔ‰ÔÌÒÓ Î·È ∞·Û¯fiÏËÛ˘, ∞ÓÙÈÂÚÈÊÂÚÂȿگ˘ Ô Î. ∑‹Û˘ °ÚËÁÔÚ›Ô˘. √ Î. ∫ÒÛÙ·˜ ∞ÁÔÚ·ÛÙfi˜ ÂÍ‹ÁËÛ fiÙÈ Ë Î·Ù·ÓÔÌ‹ ÙˆÓ ·ÚÌÔ‰ÈÔÙ‹ÙˆÓ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ıÂÌ·ÙÈÎÒÓ ∞ÓÙÈÂÚÈÊÂÚÂÈÒÓ ¤ÁÈÓ ηٿ ÙÚfiÔ ÒÛÙ ӷ ˘ËÚÂÙÔ‡Ó ÙȘ ·ÚȘ ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ˜ Ù˘ ·ÈÚÂÙ‹˜ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ £ÂÛÛ·Ï›·˜: ∞Ó¿Ù˘ÍË - ÀÔ‰Ô̤˜ - ∞Ó·‰ÈÔÚ-

Á¿ÓˆÛË - ∞ÍÈÔÔ›ËÛË Û˘ÁÎÚÈÙÈÎÒÓ ÏÂÔÓÂÎÙËÌ¿ÙˆÓ (∞ÁÚÔÙÈÎfi˜ ÙÔ̤·˜ - ΔÔ˘ÚÈÛÌfi˜) - ¶ÚÔÛÙ·Û›· ÙÔ˘ ∫·Ù·Ó·ÏˆÙ‹ - ∫ÔÈÓˆÓÈ΋ ™˘ÓÔ¯‹ - ¶·È‰Â›· - ¶ÔÏÈÙÈÛÌfi˜ ¡ÂÔÏ·›· - ÕıÏËÛË - ∂ıÂÏÔÓÙÈÛÌfi˜ Î·È ÚfiÛıÂÛÂ: “¶·Ú¿ ÙȘ ÂÁÁÂÓ›˜ ‰˘ÛÎÔϛ˜ Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ Ë ·ÈÚÂÙ‹ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· ·fi ÙË ÌÂÁ¿ÏË Ì›ˆÛË ÙfiÛÔ Ù˘ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛ˘ fiÛÔ Î·È ÙÔ˘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ Î·È ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ· ·Ú¿ ÙÔ “‚·Ú‡” ¤ÏÔ ··ÈÛÈÔ‰ÔÍ›·˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ ·ψı› ÛÙÔÓ ÙfiÔ Ì·˜, ÛÙfi¯Ô˜ Ì·˜ Â›Ó·È Ë ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· £ÂÛÛ·Ï›·˜ Ó· Â›Ó·È ÚˆÙÔfiÚÔ˜ ÛÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÁÈ· ¤Ó· ηχÙÂÚÔ, ÈÔ ÊˆÙÂÈÓfi ·‡ÚÈÔ. Œ¯Ô˘ÌÂ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˜ ·Ó·Ù˘ÍȷΤ˜ Î·È ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ˜, ›̷ÛÙ Û ‰È·Ú΋ ‰È¿ÏÔÁÔ Ì ÙÔ˘˜ ÊÔÚ›˜ Î·È ÙÔ˘˜ Ôϛ٘ Ù˘ ÙÔÈ΋˜ ÎÔÈÓˆÓ›·˜, ÚÔ¯ˆÚԇ̠̠·ÔÊ·ÛÈÛÙÈÎfiÙËÙ· Î·È ÈÛ¯˘Ú‹ ‚Ô‡ÏËÛË Ó· ÚÔÛʤÚÔ˘Ì ÛÙÔÓ ÙfiÔ Ì·˜. ¡· οÓÔ˘Ì ٷ ·‰‡Ó·Ù· ‰˘Ó·Ù¿ ÁÈ· Ó· ÛÙ·ıԇ̠ÛÙÔ Ï¢Úfi οı ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜”. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, ÂÂȉ‹ Ô ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ ıÂÌ·ÙÈÎÒÓ ∞ÓÙÈÂÚÈÊÂÚÂÈÒÓ Â›Ó·È ÂÎ ÙˆÓ Ú·ÁÌ¿ÙˆÓ ÂÚÈÔÚÈṲ̂ÓÔ˜, Ô ¶ÂÚÈÊÂÚÂȿگ˘ ÂͤÊÚ·Û ÙËÓ ÚfiıÂÛ‹ ÙÔ˘ Ó· ·Ó·ı¤ÛÂÈ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˘˜ ÙÔÌ›˜ ÔÏÈÙÈ΋˜ Û ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ‡˜ ™˘Ì‚Ô‡ÏÔ˘˜ ÂÓÂÚÁÔÔÈÒÓÙ·˜ ÙÔÓ ıÂÛÌfi ÙˆÓ ∂ÓÙÂÙ·ÏÌ¤ÓˆÓ ™˘Ì‚ԇψÓ. √È ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂȘ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· Á›ÓÔ˘Ó ÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ Ë̤Ú˜. √ Î. ∫. ∞ÁÔÚ·ÛÙfi˜ ÙfiÓÈÛ fiÙÈ “fiÏÔÈ Ì·˜ ÎÚÈÓfiÌ·ÛÙ ÂÎ ÙÔ˘ ·ÔÙÂϤÛÌ·ÙÔ˜” ηٿ ÙËÓ

∞fi ·ÚÈÛÙÂÚ¿ ÔÈ ıÂÌ·ÙÈÎÔ› ·ÓÙÈÂÚÈÊÂÚÂȿگ˜ Î.Î. ∂˘ı‡Ì˘ ƒÂÓÙ˙È¿˜, ∑‹Û˘ °ÚËÁÔÚ›Ô˘ Î·È ∞ÚÁ‡Ú˘ ∫Ô¿Ó·˜. ™ÙÔ Ì¤ÛÔÓ Ô ¶ÂÚÈÊÂÚÂȿگ˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î. ∫ÒÛÙ·˜ ∞ÁÔÚ·ÛÙfi˜

‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÚÒÙ˘ Û‡Û΄˘ Ô˘ ›¯Â Ì ÙÔ˘˜ ıÂÌ·ÙÈÎÔ‡˜ ∞ÓÙÈÂÚÈÊÂÚÂȿگ˜ Î·È Û˘ÌÏ‹ÚˆÛÂ: “¢›ÓÔ˘Ì ÌÈ· Ì¿¯Ë Û ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ·ÓÙ›ÍÔ˜ Û˘Óı‹Î˜ Î·È Û ·ÛÊ˘ÎÙÈο ¯ÚÔÓÈο ÂÚÈıÒÚÈ·. √È Ôϛ٘ ¤¯Ô˘Ó Î·È ‰Èη›ˆ˜ - ÌÂÁ¿Ï˜ ··ÈÙ‹ÛÂȘ ·fi Ì·˜ Î·È ÔÊ›ÏÔ˘Ì ӷ ·ÓÙ·ÔÎÚÈıԇ̔, ÛËÌ›ˆÛ ·ÔÙÈÌÒÓÙ·˜ Ì ıÂÙÈÎfi ÚfiÛËÌÔ ÙËÓ ˆ˜ ÙÒÚ· ÔÚ›· Ù˘ ·ÈÚÂÙ‹˜ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜”. √ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȿگ˘ Â·Ó¤Ï·‚ fiÙÈ “ÛÙËÓ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· οÓÔ˘Ì ÔÌ·‰È΋ ‰Ô˘ÏÂÈ¿, ›̷ÛÙ ÌÈ· ÌÂÁ¿ÏË Î·È Û˘Ì·Á‹˜ ÔÌ¿‰· fiÏÔÈ: ¶ÂÚÈÊÂÚÂȿگ˘, ∞ÓÙÈÂÚÈÊÂÚÂȿگ˜, ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ› ™‡Ì‚Ô˘ÏÔÈ ÎÈ fiÏÔÈ ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ. ªfiÓÔ ÌÂ Û˘ÏÏÔÁÈ΋ ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÌÔÚԇ̠ӷ ÂÙ‡¯Ô˘Ì ÙÔ˘˜ ˘„ËÏÔ‡˜ ÛÙfi¯Ô˘˜ Ô˘ ı¤ÙÔ˘Ì ÂÌ›˜ ÔÈ ›‰ÈÔÈ Î·È ı¤ÙÔ˘Ó ÔÈ £ÂÛÛ·ÏÔ›” , ÍÂηı¿ÚÈÛÂ Î·È ÚÔ¤ÙÚ„ ÙÔ˘˜ ıÂÌ·ÙÈÎÔ‡˜ ∞ÓÙÈÂÚÈÊÂÚÂȿگ˜ “Ó· ·ÓÔ›ÍÔ˘Ó Ó¤Ô˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜, Ó·

∞ÍÈÔÔ›ËÛË ‰ËÌfiÛÈˆÓ ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ ™ÙËÓ ›‰È· Û˘˙‹ÙËÛË ÁÈ· ÙÔÓ ÂÊ·ÚÌÔÛÙÈÎfi ÓfiÌÔ Î·È ·Ó·ÊÔÚÈο Ì ÙȘ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ÔÏÂÔ‰ÔÌÈ΋ ˆÚ›Ì·ÓÛË ‰ËÌfiÛÈˆÓ ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ, Ô ∫ÒÛÙ·˜ ∫·ÚÙ¿Ï˘ ÛËÌ›ˆÛ ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ: “∂›Ó·È ıÂÙÈÎfi ÌÂÓ fiÙÈ ÔÈ ‰È·‰Èηۛ˜ ÙÔ˘ ÂÊ·ÚÌÔÛÙÈÎÔ‡ ÓfiÌÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ÔÏÂÔ‰ÔÌÈ΋ ˆÚ›Ì·ÓÛË ÙˆÓ ÚÔ˜ ·ÍÈÔÔ›ËÛË ‰ËÌÔÛ›ˆÓ ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ ÚԂϤÔ˘Ó ÙËÓ ¤Î‰ÔÛË ÚÔ‰ÚÈÎÒÓ ‰È·Ù·ÁÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ı· Ù‡¯Ô˘Ó ÙÔ˘ ÚÔÏËÙÈÎÔ‡ ÂϤÁ¯Ô˘ ÙÔ˘ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ∂ÈÎÚ·Ù›·˜ Î·È ı· ÚÔÛ·ÚÌÔÛıÔ‡Ó ÛÙË ÓÔÌÔÏÔÁ›· ÙÔ˘. ŸÌˆ˜ ·ÎfiÌ· Î·È Û ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Ù¤ÙÔȘ ‰È·‰Èηۛ˜ Ú¤ÂÈ Ó· ÂÊ·ÚÌfi˙ÔÓÙ·È Î·Ù’ ÔÈÎÔÓÔÌ›· Î·È Ó· ÌËÓ Ô‰ËÁÔ‡Ó ÛÙËÓ ·Ó·ÙÚÔ‹ ÔÏÂÔ‰ÔÌÈÎÒÓ Î·È ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈÎÒÓ ÎÂÎÙËÌ¤ÓˆÓ Î·È Ê˘ÛÈο Ô‡Ù Û ˘ÂÚ‚ÔÏÈÎÔ‡˜, ÁÈ· ÙȘ ·ÓÙÔ¯¤˜ ÙÔ˘ ·ÛÙÈÎÔ‡ ‹ Â͈·ÛÙÈÎÔ‡ ¯ÒÚÔ˘, fiÚÔ˘˜ ‰fiÌËÛ˘. ∏ ÔÚı‹ Ú·ÎÙÈ΋ ı· Â¤‚·Ï ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË ÙˆÓ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÒÓ ÃˆÚÔÙ·ÍÈÎÒÓ ™¯Â‰›ˆÓ, ÙˆÓ ƒ˘ıÌÈÛÙÈÎÒÓ ™¯Â‰›ˆÓ Ù˘ ∞ı‹Ó·˜ Î·È ÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ ÌÂÁ¿ÏˆÓ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ fiÏÂˆÓ ·ÏÏ¿ Î·È ÙˆÓ °ÂÓÈÎÒÓ ¶ÔÏÂÔ‰ÔÌÈÎÒÓ ™¯Â‰›ˆÓ ÒÛÙ ӷ ÎÈÓËıԇ̠·fi ÙËÓ ÔÏÂÔ‰ÔÌÈ΋ Î·È ¯ˆÚÔÙ·ÍÈ΋ ·Ù·Í›· ÛÙËÓ ÔÚÁ¿ÓˆÛË ÙÔ˘ ·ÛÙÈÎÔ‡ Î·È Â͈·ÛÙÈÎÔ‡ ¯ÒÚÔ˘. ªÂ ‚Ú›ÛÎÂÈ ·Ôχو˜ ·ÓÙ›ıÂÙÔ Ë ¿Ô„Ë fiÙÈ Û ÂÚÈfi‰Ô˘˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÎÚ›Û˘, Ë ÚÔÛÙ·Û›· ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ ·ÔÙÂÏ› ÔÏ˘Ù¤ÏÂÈ·” .

·Ó·Ï¿‚Ô˘Ó ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›Â˜, Ó· ÂÌÈÛÙ¢ÙÔ‡Ó Ù· ÛÙÂϤ¯Ë Ù˘ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ Î·È fiϘ ÙÔ˘˜ ÔÈ ÂÓ¤ÚÁÂȘ Ó· ¤¯Ô˘Ó ÁÓÒÌÔÓ· ÙËÓ Â͢ËÚ¤ÙËÛË ÙÔ˘ ÔÏ›ÙË”. ∑‹ÙËÛ ·fi ÙÔ˘˜ Ó¤Ô˘˜ ·ÓÙÈÂÚÈÊÂÚÂȿگ˜ Ó· ¤¯Ô˘Ó Ù·ÎÙÈ΋ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ‡˜ ™˘Ì‚Ô‡ÏÔ˘˜, Ó· ¤Ú¯ÔÓÙ·È Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ Û Â·Ê‹ Ì fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Ôϛ٘ Û fiϘ ÙȘ ÂÚÈÔ¯¤˜ Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î·È Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó Ì ·ÓıÂÛÛ·ÏÈ΋ ÔÙÈ΋ Î·È Î·Ù¤ÏËÍ ϤÁÔÓÙ·˜: “∏ ·ÔÛÙÔÏ‹ Ì·˜ ηı›ÛÙ·Ù·È ·ÎfiÌË ÈÔ ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ηıÒ˜ ηÏԇ̷ÛÙ ӷ ıÂÌÂÏÈÒÛÔ˘Ì ÙËÓ ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋ Û˘Ó›‰ËÛË. ∏ £ÂÛÛ·Ï›· Â›Ó·È Ô ÙfiÔ˜ Ì·˜, Â›Ó·È ÙÔ ÎÔÈÓfi Ì·˜ Û›ÙÈ. ∂›Ì·ÛÙ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋ ∞Ú¯‹ fiÏˆÓ ÙˆÓ £ÂÛÛ·ÏÒÓ ·ÓÂÍ·Úًو˜ Ô˘ ηÙÔÈÎÔ‡Ó, ·ÓÂÍ·Úًو˜ Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ ·ÊÂÙËÚ›·˜ ÙÔ˘˜ ‹ ÙˆÓ ÎÔÌÌ·ÙÈÎÒÓ ÚÔÙÈÌ‹ÛÂÒÓ ÙÔ˘˜”.

M¤¯ÚÈ 7 πÔ˘Ï›Ô˘ ÔÈ ·ÈÙ‹ÛÂȘ ÛÙÔ˘˜ ·È‰ÈÎÔ‡˜ ÛÙ·ıÌÔ‡˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ «ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘»

∞fi ÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ ·ÚÔ˘Û›·ÛË Ù˘ ÌÂϤÙ˘ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ∫ÔÎΈÙÔ‡˜

¶·ÚÔ˘Û›·ÛË ÔÏÂÔ‰ÔÌÈ΋˜ ÌÂϤÙ˘ ÛÙÔ˘˜ ηÙÔ›ÎÔ˘˜ ÙˆÓ ∫ÔÎΈÙÒÓ ¶·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËΠ¯ı˜ ÙÔ Úˆ›, ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· Û˘Ó‰ÚÈ¿ÛÂˆÓ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡, ÙÔ μ1 ÛÙ¿‰ÈÔ Ù˘ ÔÏÂÔ‰ÔÌÈ΋˜ ÌÂϤÙ˘ ÙÔ˘ ‰ËÌÔÙÈÎÔ‡ ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·ÙÔ˜ ∫ÔÎΈÙÒÓ. ∂ÓËÌÂÚÒıËÎ·Ó Ù· ̤ÏË ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡, Ù˘ ÔÏÂÔ‰ÔÌ›·˜ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡, Ù˘ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋˜ ÂÓfiÙËÙ·˜ ª·ÁÓËÛ›·˜, Ù˘ ∞Ú¯·ÈÔÏÔÁ›·˜, ÙÔ˘ ¢·Û·Ú¯Â›Ô˘, ÙÔ˘ Δ∂∂ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î·È ÂÎÚfiÛˆÔÈ Î·ÙÔ›ÎˆÓ ÙˆÓ ∫ÔÎΈÙÒÓ.∏ ¤ÁÎÚÈÛË Ù˘ ∞’ Ê¿Û˘ Ù˘ ÔÏÂÔ‰ÔÌÈ΋˜ ÌÂϤÙ˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠÙÔÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ ¢ÂΤ̂ÚÈÔ. ΔËÓ ¯ıÂÛÈÓ‹ ·ÚÔ˘Û›·ÛË Ù˘ ÌÂϤÙ˘ ¤Î·ÓÂ Ë ·Ú¯ÈÙ¤ÎÙˆÓ ÔÏÂÔ‰ÔÌ›·˜ Î. ∞Ó·ÛÙ·Û›· μÔ˚‚fiÓ‰·, Ë ÔÔ›· Î·È ·Ó¤Ï˘Û ÙËÓ ˘¿Ú¯Ô˘Û· ηٿÛÙ·ÛË ÛÙÔ ‰ËÌÔÙÈÎfi ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÙˆÓ ∫ÔÎΈÙÒÓ Î·È Ù· fiÛ· ÚԂϤÔÓÙ·È Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔ˘˜ fiÚÔ˘˜ ‰fiÌËÛ˘, ÙÔ˘˜ ÎÔÈÓfi¯ÚËÛÙÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜, ÙȘ Ï·Ù›˜, ÙȘ Ӥ˜ ÂÂÎÙ¿ÛÂȘ. √ˆ˜ ÙÔÓ›ÛÙËΠÛÙfi¯Ô˜ Ì ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ Ù˘ ÔÏÂÔ‰ÔÌÈ΋˜ ÌÂϤÙ˘ Â›Ó·È Ë ·ÈÛıËÙÈ΋ ‚ÂÏÙ›ˆÛË ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜, Ë ÂÓ‰˘Ó¿ÌˆÛË ÙÔ˘ Ê˘ÛÈÎÔ‡ ÙÔ›Ô˘, Ë

ÔÚÁ¿ÓˆÛË Î·È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙˆÓ ¯Ú‹ÛÂˆÓ Á˘ Î·È Ë ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ Ô‰ÈÎÔ‡ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Ì ÙËÓ Î›ÓËÛË Â˙ÒÓ. ÕÌÂÛ·, fiˆ˜ ·Ó¤ÊÂÚÂ Ô ·ÚÌfi‰ÈÔ˜ ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ Î. ∏Ï›·˜ ΔÛ·Ì›Ú·˜, ·Ú¯›˙ÂÈ Ë ‰ËÌfiÛÈ· ‰È·‚ԇϢÛË ÁÈ· ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ Î·È ·Ú·ÙËÚ‹ÛÂȘ. °È· ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ∫˘Úȷ΋, ÛÙȘ 12 ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ, ÛÙÔ ‰ËÌÔÙÈÎfi Û¯ÔÏÂ›Ô ∫ÔÎΈÙÒÓ, ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›˙ÂÙ·È Ï·˚΋ Û˘Ó¤Ï¢ÛË ÁÈ· ÂÓË̤ڈÛË ÙˆÓ Î·ÙÔ›ÎˆÓ Á‡Úˆ ·fi ÙËÓ ÔÏÂÔ‰ÔÌÈ΋ ÌÂϤÙË. ∂›¯Â ÚÔËÁËı› Ë ÔÏÂÔ‰ÔÌÈ΋ ÌÂϤÙË ÙÔ˘ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ ∫ˆÊÒÓ, Ô˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËΠÚfiÛÊ·Ù· ÛÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡. ™Ùfi¯Ô˜ Ù˘ ‰ËÌÔÙÈ΋˜ ·Ú¯‹˜ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ Â›Ó·È Ë ¤ÓÙ·ÍË ÙˆÓ ÔÈÎÈÛÌÒÓ, Ô˘ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ϤÔÓ ÙÔÓ ÂÓÈ·›Ô ‰‹ÌÔ, Û ۯ¤‰ÈÔ fiÏ˘ ÁÈ· ÙËÓ ‚ÂÏÙ›ˆÛË Ù˘ ÔÈfiÙËÙ·˜ ˙ˆ‹˜ ÙˆÓ Î·ÙÔ›ÎˆÓ Ù˘ ¢ڇÙÂÚ˘ ÂÚÈÔ¯‹˜, ηıÒ˜ Î·È ÙËÓ ‰È¢ÎfiÏ˘ÓÛË Î·È ÂÈÙ¿¯˘ÓÛË Ù˘ ÙÔÈ΋˜ ·Ó¿Ù˘Í˘. ∏ ÔÏÂÔ‰ÔÌÈ΋ ÌÂϤÙË ÂȯÂÈÚ› Ó· ‚¿ÏÂÈ “ÊÚ¤ÓÔ” ÛÙËÓ ¿Ó·Ú¯Ë ‰fiÌËÛË Î·È ÛÙËÓ ÔÚÁ¿ÓˆÛË ÙˆÓ ÎÔÈÓÔ¯Ú‹ÛÙˆÓ ¯ÒÚˆÓ.

∂ˆ˜ ÙȘ 7 πÔ˘Ï›Ô˘ ı· ηٷٛıÂÓÙ·È ·ÈÙ‹ÛÂȘ ÛÙÔ˘˜ ‰‡Ô ·È‰ÈÎÔ‡˜ ÛÙ·ıÌÔ‡˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ “ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘”, Û μÂÏÂÛÙ›ÓÔ Î·È ƒÈ˙fiÌ˘ÏÔ ÁÈ· ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÛÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ù˘ ∂∂Δ∞∞ “∂Ó·ÚÌfiÓÈÛË ÔÈÎÔÁÂÓÂȷ΋˜ Î·È Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋˜ ˙ˆ‹˜”. ∞fi ÙË ‰ËÌÔÙÈ΋ ·Ú¯‹ ÙÔÓ›˙ÂÙ·È ˆ˜ ÌÔÚ› Ó· Â͢ËÚÂÙËı› ÌÂÁ¿ÏÔ˜ ·ÚÈıÌfi˜ ÓË›ˆÓ, ·ÊÔ‡ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÔÈ Î·Ù¿ÏÏËϘ ˘Ô‰Ô̤˜. ª¤¯ÚÈ ÛÙÈÁÌ‹˜ ¤¯Ô˘Ó ÂÁÁÚ·Ê› ·ÚÎÂÙ¿ Ó‹È·. √ ¢‹ÌÔ˜ “ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘” ¤¯ÂÈ ÂÓÙ·¯ı› ÛÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛ˘ ·fi ÙËÓ ∂ÏÏËÓÈ΋ ∂Ù·ÈÚ›· ΔÔÈ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ (∂∂Δ∞∞) Î·È ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ̤ۈ ÙÔ˘ ∂™¶∞. ™ÙÔ ÚÒÙÔ ‰Âη‹ÌÂÚÔ ÙÔ˘ πÔ˘Ï›Ô˘ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ηٷı¤ÛÂÈ ÙÔÓ ÙÂÏÈÎfi ·ÚÈıÌfi ·ÈÙ‹ÛÂˆÓ ÙˆÓ ÓË›ˆÓ ÚÔ˜ ÙËÓ ∂∂Δ∞∞ ÁÈ· Ó· ‰Ôı› Ë ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË Ô˘ ·ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ ·Ó·‚¿ıÌÈÛË ÙÔ˘ ÂÍÔÏÈÛÌÔ‡ Î·È Ù˘ ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙˆÓ ™Ù·ıÌÒÓ. ∫·È ÔÈ ‰‡Ô ·È‰ÈÎÔ› ÛÙ·ıÌÔ› ÛÙÂÁ¿˙ÔÓÙ·È Û ȉÈfiÎÙËÙ· ÎÙ‹ÚÈ·, ÂÓÒ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó Â‰Ò Î·È ¯ÚfiÓÈ· ηχÙÔÓÙ·˜ ÙȘ ·Ó¿ÁΘ ÙˆÓ ÁÔÓ¤ˆÓ. Δ· ··ÈÙÔ‡ÌÂÓ· ‰ÈηÈÔÏÔÁËÙÈο Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔÛÎÔÌ›ÛÔ˘Ó ÔÈ ÁÔÓ›˜ ÙˆÓ ÓË›ˆÓ, Â›Ó·È Ù· ÂÍ‹˜: 1) ∞ÓÙ›ÁÚ·ÊÔ ·Ô‰ÂÈÎÙÈÎÔ‡ ÛÙÔÈ¯Â›Ô˘ Ù·˘ÙfiÙËÙ·˜ (Û ÂÚ›ÙˆÛË ·ÏÏÔ‰·Ô‡ ÁÔÓ¤· ı· Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È ÌÂÙ·ÊÚ·Ṳ̂ÓÔ), 2) Õ‰ÂÈ· ‰È·ÌÔÓ‹˜ Ô˘ Ó· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ÈÛ¯‡ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·ÏÏÔ‰·Ô‡˜ ÁÔÓ›˜, 3) ∂Îηı·ÚÈÛÙÈÎfi ÛÙÔÈ¯Â›Ô ÁÈ· ÙÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi ¤ÙÔ˜ 2010 Û¯ÂÙÈο Ì ٷ ÂÈÛÔ‰‹Ì·Ù· ÙÔ˘ 2009, 4) ¶ÈÛÙÔÔÈËÙÈÎfi ÔÈÎÔÁÂÓÂȷ΋˜ ηٿÛÙ·Û˘ (Û ÌÂÙ¿ÊÚ·ÛË ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·ÏÏÔ‰·Ô‡˜ ÁÔÓ›˜). °È· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ‰È¢ÎÚÈÓ›ÛÂȘ ÔÈ ÌËÙ¤Ú˜ ÙˆÓ ÓË›ˆÓ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÂÈÎÔÈÓˆÓÔ‡Ó Â›Ù ÛÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ¶·È‰ÈÎfi ™Ù·ıÌfi μÂÏÂÛÙ›ÓÔ˘ (2425022741) ›Ù ÛÙÔÓ ¶·È‰ÈÎfi ™Ù·ıÌfi ƒÈ˙Ô̇ÏÔ˘ (242531280). √È ‰‡Ô ·È‰ÈÎÔ› ÛÙ·ıÌÔ› ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó ·fi ÙËÓ 1Ë ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ ̤¯ÚÈ Î·È Ù· Ù¤ÏË πÔ˘Ï›Ô˘. ΔÔ ˆÚ¿ÚÈÔ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ Â›Ó·È ·fi ÙȘ 7 ÙÔ Úˆ› ̤¯ÚÈ ÙȘ 4 ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ. ™ÙÔ˘˜ ™Ù·ıÌÔ‡˜ Ù· Ó‹È· ¤¯Ô˘Ó Î·È ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ù˘ Û›ÙÈÛ˘.


M·ÁÓËÛ›· 17

TETAPTH 29 IOYNI√À 2011

•ÂÎÈÓ¿ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÚfiÏ˄˘ ·fi Ù· ∫¤ÓÙÚ· ÀÁ›·˜ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡, μÂÏÂÛÙ›ÓÔ˘, ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹˜

¢ˆÚÂ¿Ó ÙÂÛÙ ¶··ÓÈÎÔÏ¿Ô˘ ÁÈ· ÙȘ Á˘Ó·›Î˜ Ù˘ ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ ºÔÈÙËÙ¤˜ ÙÔ˘ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜ π·ÙÚÈ΋˜ ı· ·Ú¤¯Ô˘Ó ˘ËÚÂۛ˜ ÛÙ· È·ÙÚ›· ÙÔ˘ ¡ÔÙ›Ô˘ ¶ËÏ›Ô˘

● √È ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ÙÂÛÙ ¶··ÓÈÎÔÏ¿Ô˘ ı· Á›ÓÔÓÙ·È ·fi ÙȘ Ì·›Â˜ ÙˆÓ ∫¤ÓÙÚˆÓ ÀÁ›·˜ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡, μÂÏÂÛÙ›ÓÔ˘, ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹˜

Ǧ

Ú¿ÛÈÓÔ Êˆ˜» ÁÈ· ‰ˆÚÂ¿Ó ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ ÙÂÛÙ ¶· Û fiϘ ÙȘ Á˘Ó·›Î˜ ËÏÈΛ·˜ 25-65 ÂÙÒÓ ¤‰ˆÛ ÚÈÓ Ï›Á˜ Ë̤Ú˜ ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ÀÁ›·˜ÛÙ· ∫¤ÓÙÚ· ÀÁ›·˜ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡, μÂÏÂÛÙ›ÓÔ˘ Î·È ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹˜. √È ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÍÂÎÈÓ‹ÛÔ˘Ó ¿ÌÂÛ· Î·È Ó· Â·Ó·ÏËÊıÔ‡Ó ÌÂÙ¿ ·fi ÙÚ›· ¯ÚfiÓÈ·. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· 20 ÊÔÈÙËÙ¤˜ Ù˘ π·ÙÚÈ΋˜ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ı· ÚÔÛʤÚÔ˘Ó ÙȘ ˘ËÚÂۛ˜ ÙÔ˘˜ ̤۷ ÛÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ ÛÙ· ∞ÁÚÔÙÈο π·ÙÚ›· Î·È ÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ ÀÁ›·˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ¡ÔÙ›Ô˘ ¶ËÏ›Ô˘.

ƒÂÔÚÙ¿˙: ºøΔ∏™ ™¶∞¡√™

∂ӉȷʤÚÔ˘Û˜ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ ÛÙÔ ˙‹ÙËÌ· Ù˘ ÚfiÏ˄˘ Ù˘ ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ·˜ ÊÚÔÓÙ›‰·˜ ÀÁ›·˜ ı· ˘ÏÔÔÈËıÔ‡Ó ÂÓÙfi˜ ËÌÂÚÒÓ ÛÙÔ ÓÔÌfi ª·ÁÓËÛ›·˜. ¶ÈÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ Ì ¤ÁÁÚ·ÊÔ Ô˘ ·¤ÛÙÂÈÏ ÚÈÓ Ï›Á˜ Ë̤Ú˜ ÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ÀÁ›·˜, ‰›ÓÂÈ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÛÙ· ∫¤ÓÙÚ· ÀÁ›·˜ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ˘, ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹˜ Î·È ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ Ó· οÓÔ˘Ó ÙÔ ÙÂÛÙ ¶··ÓÈÎÔÏ¿Ô˘ Û fiϘ ÙȘ Á˘Ó·›Î˜ ËÏÈΛ·˜ 25-65 ÂÙÒÓ. ™Ùfi¯Ô˜ Â›Ó·È Ë ÚfiÏË„Ë Î·Ù¿ ÙÔ˘ ηÚΛÓÔ˘ ÙÔ˘ ÙÚ·¯‹ÏÔ˘ Ù˘ Ì‹ÙÚ·˜. √ ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ ÙÔ˘ ∫¤ÓÙÚÔ˘ ÀÁ›·˜ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ˘ Î. ÷Ù˙Ë΢ÚÈ¿ÎÔ˜ › ˆ˜ ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÌÈ· ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ·Ú¤Ì‚·ÛË, ·ÊÔ‡ ‰›ÓÂÙ·È Ë ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÛÙȘ Á˘Ó·›Î˜ Ó· ÂÍÂÙ·ÛÙÔ‡Ó ÁÈ· ¤Ó· ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ı¤Ì·. π‰È·›ÙÂÚ· Ë ·Ú¤Ì‚·ÛË ·ÊÔÚ¿ Î·È Ù· ¿ÙÔÌ· Ô˘ ‰È·Ì¤ÓÔ˘Ó Û ·ÔÌ·ÎÚ˘Ṳ̂ӷ ¯ˆÚÈ¿. °È· ÙÔ ÏfiÁÔ ·˘Ùfi ·fi ÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ ÀÁ›·˜ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ˘ ‹‰Ë ı· ·Ú¯›ÛÔ˘Ó ÚÔÛ¿ıÂȘ ηٷÁÚ·Ê‹˜ ÙˆÓ ÂӉȷÊÂÚÔÌ¤ÓˆÓ ·fi ¯ˆÚÈ¿, fiˆ˜ ÙÔ ∫ÂÚ·Ì›‰È. √È ÂÍÂ-

Ù¿ÛÂȘ ı· Á›ÓÔÓÙ·È ·fi ÙȘ Ì·›Â˜ ÙˆÓ ∫¤ÓÙÚˆÓ ÀÁ›·˜, ÂÓÒ ÔÈ ‰‹ÌÔÈ ı· Û˘Ó‰Ú¿ÌÔ˘Ó Ì ÙË ‰È¿ıÂÛË ÙˆÓ ÏˆÊÔÚ›ˆÓ Ô˘ ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó. √È ·Ó·Ï‡ÛÂȘ ÙˆÓ ÂÍÂÙ¿ÛÂˆÓ ı· Á›ÓÔ˘Ó ·fi Ù· ΢ÙÙ·ÚÔÏÔÁÈο ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈ· ÙÔ˘ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ Î·È ÔÈ ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ ı· Ú¤ÂÈ Ó· Â·Ó·ÏËÊıÔ‡Ó ÌÂÙ¿ ·fi ÙÚ›· ¯ÚfiÓÈ· ÛÙÔÓ ›‰ÈÔ ¿ÓÙÔÙ ÏËı˘ÛÌfi. ∏ ÂÎÙ›ÌËÛË ÙˆÓ ·ÚÌfi‰ÈˆÓ ÊÔÚ¤ˆÓ Â›Ó·È ˆ˜ ÔÈ ÚÔÏËÙÈΤ˜ ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ ÁÈ· ÙÔÓ Î·ÚΛÓÔ ÙÔ˘ ÙÚ·¯‹ÏÔ˘ Ù˘ Ì‹ÙÚ·˜ ı· ÔÏÔÎÏËÚˆıÔ‡Ó ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÌÂÙ¿ ·fi ¤ÍÈ Ì‹Ó˜, ηıfiÙÈ ı· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯Ô˘Ó ÔÈ Á˘Ó·›Î˜ fiÏˆÓ ÙˆÓ ‰ËÌÔÙÈÎÒÓ ‰È·ÌÂÚÈÛÌ¿ÙˆÓ. 줂·È· ¤Ó· ˙‹ÙËÌ· Ô˘ ¤¯ÂÈ ÚÔ·„ÂÈ, Â›Ó·È fiÙÈ ÂÏÏ›„ÂÈ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ ÙÔ Î˘ÙÙ·ÚÔÏÔÁÈÎfi ÙÌ‹Ì· ÙÔ˘ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ μfiÏÔ˘ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÂÈ ÙȘ ·Ó·Ï‡ÛÂȘ ÙˆÓ ÙÂÛÙ¶·, fiÙ·Ó Ì¿ÏÈÛÙ· ÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ˙ËÙ¿ ·fi ÙÔ Î·ı¤Ó· ∫¤ÓÙÚÔ ÀÁ›·˜ Ó· ·ÔÛÙ¤ÏÏÂÈ ÛÙ· ΢ÙÙ·ÚÔÏÔÁÈο ÙÌ‹Ì·Ù· 100 ‰Â›ÁÌ·Ù· οı ̋ӷ. Δ· ÙÚ›· ∫¤ÓÙÚ· ÀÁ›·˜ ¤¯Ô˘Ó ÂÈÎÔÈÓˆÓ‹ÛÂÈ Î·È Ì ÙÔ Î˘ÙÙ·ÚÔÏÔÁÈÎfi ÙÌ‹Ì· ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌÈ·ÎÔ‡ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ, fiÔ˘ Â›Û˘ ‰ÂÓ Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ˘¿Ú¯ÂÈ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Û˘ÓÂÚÁ·-

Û›·˜. ¶¿ÓÙˆ˜ ·Ú¿ ÙÔ ˙‹ÙËÌ· ·˘Ùfi, ˘¿Ú¯ÂÈ Ë ‰È¿ıÂÛË ·fi ÙÔ˘˜ ·ÚÌfi‰ÈÔ˘˜ Ó· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ·.

ºÔÈÙËÙ¤˜ Ù˘ π·ÙÚÈ΋˜ £· ·Ú¤¯Ô˘Ó ÙȘ ˘ËÚÂۛ˜ ÙÔ˘˜ ·ÔÎÙÒÓÙ·˜ ÂÌÂÈÚ›· Û ¤Ó· ÎÚ›ÛÈÌÔ ÙÔ̤·, fiˆ˜ Â›Ó·È Ë ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ· ÊÚÔÓÙ›‰· ÀÁ›·˜. √ ÏfiÁÔ˜ ÁÈ· 20 ÊÔÈÙËÙ¤˜ ÙÔ˘ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜ π·ÙÚÈ΋˜ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ı· ÂÓÂÚÁÔÔÈËıÔ‡Ó Û ȷÙÚ›· ÙÔ˘ ¡ÔÙ›Ô˘ ¶ËÏ›Ô˘. ∏ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Â›Ó·È ÌÂٷ͇ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ¡ÔÙ›Ô˘ ¶ËÏ›Ô˘ Î·È ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î·È ÛÙԯ‡ÂÈ ÛÙËÓ ·fiÎÙËÛË ÂÚÁ·Ûȷ΋˜ ÂÌÂÈÚ›·˜ Î·È ÛÙË ÛÙ·‰È·Î‹ ÂÍÔÈΛˆÛË Ì ÂÚÈÛÙ·ÙÈο ·ÛıÂÓÒÓ Î·È fi¯È ÌfiÓÔ. ÕÏψÛÙÂ Ë ·ÚÔ˘Û›· ÙˆÓ ÊÔÈÙËÙÒÓ ¤Ú¯ÂÙ·È Û ÌÈ· ÂÚ›Ô‰Ô Ô˘ ÔÈ ÂÚÈÔ¯¤˜ ÙÔ˘ ¡ÔÙ›Ô˘ ¶ËÏ›Ô˘ Â›Ó·È ÁÂÌ¿Ù˜ ·fi ÎfiÛÌÔ ÏfiÁˆ ÙˆÓ Î·ÏÔηÈÚÈÓÒÓ ‰È·ÎÔÒÓ Î·È ÔÈ ··ÈÙ‹ÛÂȘ ÁÈ· ·ÚÔ¯‹ È·ÙÚÈ΋˜ ÊÚÔÓÙ›‰·˜ ·˘Í¿ÓÔÓÙ·È.

√ ¶Ú‡Ù·Ó˘ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î. ∫ÒÛÙ·˜ °Ô˘ÚÁÔ˘ÏÈ¿Ó˘ ÛËÌ›ˆÛ ˆ˜ ÔÈ 20 ÊÔÈÙËÙ¤˜ ı· ÊÈÏÔÍÂÓËıÔ‡Ó ÛÙȘ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ÛÙȘ ¶ÈӷοÙ˜ Î·È ÛÙȘ ªËÏȤ˜ Î·È Èı·Ófiٷٷ ÛÙÔ ÌÔÓ·ÛÙ‹ÚÈ Ù˘ ¶·Ó·Á›·˜, ÛÙÔ ÓËÛ› ΔÚ›ÎÂÚÈ. ™ÎÔfi˜ ·˘Ù‹˜ Ù˘ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›·˜ Â›Ó·È Ë ÂÓË̤ڈÛË Î·È Î˘Ú›ˆ˜ Ë Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙˆÓ ÊÔÈÙËÙÒÓ ÛÙȘ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ Ù˘ ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ·˜ ÊÚÔÓÙ›‰·˜ ÀÁ›·˜, fiˆ˜ Â›ÁÔÓÙ· ÂÚÈÛÙ·ÙÈο, Û˘ÓÙ·ÁÔÁÚ¿ÊËÛË, ÚfiÏË„Ë. √È ÊÔÈÙËÙ¤˜ ı· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó ÙȘ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ ÙˆÓ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÒÓ È·ÙÚ›ˆÓ, ı· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÛÙȘ ÂÊËÌÂڛ˜ Î·È ı· ÌÔÈÚ¿ÛÔ˘Ó ¤ÓÙ˘Ô ˘ÏÈÎfi ÁÈ· ÙÔ Î¿ÓÈÛÌ·, ÙÔ˘˜ ÓÈÁÌÔ‡˜, ÙË Ã∞¶, ÂÓÒ ı· ηٷÁÚ¿„Ô˘Ó Î·È ÙË ÓÔÛËÚfiÙËÙ·. °È· ÙÔ Û˘ÓÙÔÓÈÛÌfi ı· ˘¿ÚÍÂÈ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔÓ ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ¡ÔÙ›Ô˘ ¶ËÏ›Ô˘ Î. ¶··Ì·ÚοÎË. ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ı· ‰È·ÚΤÛÂÈ ·fi ÙȘ 13 ̤¯ÚÈ Ù¤ÏÔ˜ πÔ˘Ï›Ô˘ Î·È ı· Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÊÔÈÙËÙ¤˜ ¯ˆÚÈṲ̂-

ÓÔÈ Û ÙÚÂȘ ÔÌ¿‰Â˜.“∂›Ó·È ÌÈ· Ôχ ηϋ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›·. ∫·È ΢ڛˆ˜ Ù· ·È‰È¿ ı· ·Á·‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ· ÊÚÔÓÙ›‰· ÀÁ›·˜ Ô˘ ‰ÂÓ ÙË ‰È‰¿ÛÎÔÓÙ·È, ·ÊÔ‡ ÊÔÈÙÔ‡Ó Û ¤Ó· ÙÚÈÙÔ‚¿ıÌÈÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô Î·È ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÂÈÎfiÓ· ÙÔ˘ ÙÈ ‚ϤÂÈ Ô ÁÈ·ÙÚfi˜ ÛÙÔ “̤وÔ” Ô˘ Â›Ó·È ÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ ÀÁ›·˜”, ÙfiÓÈÛÂ Ô Î. °Ô˘ÚÁÔ˘ÏÈ¿Ó˘ Ô˘ ‰‹ÏˆÛ ʷӷÙÈÎfi˜ Ô·‰fi˜ Ù˘ ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ·˜ ÊÚÔÓÙ›‰·˜ ÀÁ›·˜. ÕÏψÛÙÂ Ô ›‰ÈÔ˜ Â›Ó·È Î·È ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ ÌÂÙ·Ù˘¯È·ÎÔ‡ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ÛÙËÓ È·ÙÚÈ΋ Ô˘ ·Û¯ÔÏÂ›Ù·È Ì ·˘Ùfi ÙÔ ı¤Ì·. ΔËÓ ›‰È· ÒÚ· ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ˘Á›·˜ ÚÔ‚ÏËÌ·Ù›˙ÂÙ·È ÁÈ· ÙËÓ Î¿Ï˘„Ë ÙˆÓ ÎÂÓÒÓ ÁÈ·ÙÚÒÓ ÛÙȘ ÓËÛȈÙÈΤ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜. √ÚÈṲ̂ÓÔÈ ÙÚfiÔÈ Â›Ï˘Û˘ Ô˘ ÂÍÂÙ¿˙ÔÓÙ·È Â›Ó·È Ù· ÓËÛȈÙÈο ΤÓÙÚ· ˘Á›·˜ Ó· “˘ÈÔıÂÙËıÔ‡Ó” ·fi ÌÂÁ¿Ï· ¡ÔÛÔÎÔÌ›· Ì ÙËÓ ·ÔÛÙÔÏ‹ ÂıÂÏÔÓÙÒÓ ÁÈ·ÙÚÒÓ, Ó· ‰Ôı› ÌfiÓÔ˘˜ Û fiÛÔ˘˜ ÁÈ·ÙÚÔ‡˜ ÙÔÔıÂÙËıÔ‡Ó Û ÓËÛȈÙÈο ∫¤ÓÙÚ· ÀÁ›·˜, Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó Î·È È‰ÈˆÙÈÎfi È·ÙÚ›Ô, ·ÎfiÌË Î·È Ë Î¿Ï˘„Ë ÙˆÓ ÂÍfi‰ˆÓ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜ Î·È ‰È·ÌÔÓ‹˜ ÁÈ· fiÛÔ˘˜ ÁÈ·ÙÚÔ‡˜ ÙÔ˘ ∂™À ı¤ÏÔ˘Ó ÂıÂÏÔÓÙÈο Ó· ÂÚÁ·ÛÙÔ‡Ó Û ·˘Ù¤˜ ÙȘ ÂÚÈÔ¯¤˜.

¶ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÙËÏÂÊÚÔÓÙ›‰·˜ ÁÈ· ·ÛıÂÓ›˜ ÂÚÂ˘Ó¿ Ô ¢‹ÌÔ˜ μfiÏÔ˘

¶¿Óˆ ·fi 700 Á˘Ó·›Î˜ Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó ÛÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ‰ˆÚÂ¿Ó Ì·ÛÙÔÁÚ·Ê›·˜

√È ‚¿ÛÂȘ ÁÈ· Ó· ÂÍÂÏȯı› Ë ·Ó¿Ù˘ÍË ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ·ÚÔ¯‹˜ ÙËÏÂÊÚÔÓÙ›‰·˜ ¯ÚfiÓÈˆÓ ·ı‹ÛÂˆÓ Î·È ÛÙÔÓ ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘, ̤ۈ ÙÔ˘ Â˘Úˆ·˚ÎÔ‡ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ Renewing Health, Ù¤ıËÎ·Ó ÛÂ Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÛÙÔ ¢ËÌ·Ú¯Â›Ô μfiÏÔ˘ Ì ÛÎÔfi ÙËÓ ÂÓË̤ڈÛË Ù˘ ‰ËÌÔÙÈ΋˜ ·Ú¯‹˜ ÁÈ· ÙËÓ ÚfiÔ‰Ô ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘, Ô˘ ÂÊ·ÚÌfi˙ÂÙ·È ÛÙ· ΔڛηϷ. ™ÙËÓ Û˘Ó¿ÓÙËÛË Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ μfiÏÔ˘ Î ™ÎÔÙÈÓÈÒÙ˘, Ô ∞ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ Î. ¶·ÓÙÛ¿˜, Ô Î. √‰. ƒ¿Ù˘, ¢È¢ı‡ÓˆÓ ™‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ Ù˘ e-trikala AE Î·È Ì¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ¢™ Ù˘ Cities Net AE , Ô È·ÙÚfi˜ Î. °. ∂. ¢·ÊԇϷ˜, ˘‡ı˘ÓÔ˜ ÂÊ·ÚÌÔÁÒÓ e-health Ù˘ e-trikala AE Î·È ÔÈ ‰‡Ô ÓÔÛËχÙÚȘ Î. ¶Ô˘Ï·Î¿ Î·È Î. ™Ù·Ê˘Ï¿, ÔÈ Ôԛ˜ ÚfiÛÊ·Ù· ÚÔÛÏ‹ÊıËÎ·Ó ·fi ÙËÓ Cities Net ∞∂, ̤ۈ ∞™∂¶, ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·ÛıÂÓ›˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ Ô˘ ı· Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÛÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ·. ™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ÂÈϤÁÔÓÙ·È ·ÛıÂÓ›˜ Ì ¯ÚfiÓÈ· ÓÔÛ‹Ì·Ù· (fiˆ˜ ¯ÚfiÓÈ· ηډȷ΋ ·ÓÂ¿ÚÎÂÈ·, ¯ÚfiÓÈ· ·ÔÊÚ·ÎÙÈ΋ Ó¢ÌÔÓÔ¿ıÂÈ·, ‰È·‚‹Ù˘ Ù‡Ô˘ ·fi ÙÔ˘˜ ıÂÚ¿ÔÓÙ˜ È·ÙÚÔ‡˜ Ù˘ 5˘ ÀÁÂÈÔÓÔÌÈ΋˜ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ Ì ÎÚÈÙ‹ÚÈÔ ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË ÂÓÙ·ÙÈ΋˜ ηْ Ô›ÎÔÓ ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛ˘ Î·È Ú‡ıÌÈÛ˘ Ù˘ ıÂÚ·¢ÙÈ΋˜ ·ÁˆÁ‹˜. ª¤Ûˆ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ Renewing Health, ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· Â¤ÏıÔ˘Ó Ô˘ÛÈ·ÛÙÈΤ˜ ‚ÂÏÙÈÒÛÂȘ ÛÙȘ ‰È·‰Èηۛ˜ ·ÚÔ¯‹˜ ˘Á›·˜ Î·È ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ·ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë˜ Û ÂηÙÔÓÙ¿‰Â˜ ·ÛıÂÓ›˜ Ì ¯ÚfiÓÈ· ÓÔÛ‹Ì·Ù·, Ì ÙËÓ ¯Ú‹ÛË Ó¤ˆÓ Ù¯ÓÔÏÔÁÈÒÓ. ™ÙÔ˘˜ ·ÛıÂÓ›˜ Ô˘ ÏËÚÔ‡Ó Ù· ÎÏÈÓÈο ÎÚÈÙ‹ÚÈ· Î·È ÂÈı˘ÌÔ‡Ó Ó· ÂÓÙ·¯ıÔ‡Ó ÛÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ·, ·Ú¤¯ÔÓÙ·È ‰ˆÚ¿Ó, ·fi ÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ ΔËÏÂÚfiÓÔÈ·˜ Ù˘ æËÊȷ΋˜ ÎÔÈÓfiÙËÙ·˜ ÙˆÓ ¢‹ÌˆÓ Ù˘ ∫ÂÓÙÚÈ΋˜ ∂ÏÏ¿‰·˜, Û˘Û΢¤˜ ÊÔÚËÙ‹˜ ‚ÈÔÏÔÁÈ΋˜ ÙËÏÂÌÂÙÚ›·˜ (ÙËÏÂηډÈÔÁÚ¿ÊÔ˜, ÙËÏÂÈÂÛfiÌÂÙÚÔ, ÙËÏÂÛÈÚfiÌÂÙÚÔ, ÙËÏÂ-۷ί·ÚfiÌÂÙÚÔ ÎÏ), Ì ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ·ÔÛÙÔÏ‹˜ Ù˘ ̤ÙÚËÛ˘ ̤ۈ ÛÙ·ıÂÚÔ‡ ‹ ÎÈÓËÙÔ‡ ÙËÏÂÊÒÓÔ˘ Û ΤÓÙÚÔ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ Î·È ·fi ÂΛ ̤ۈ ÙÔ˘ ¢È·‰ÈÎÙ‡Ô˘ ÛÙÔÓ ÂȉÈÎfi ÁÈ·ÙÚfi. ’∏‰Ë ‰Âο‰Â˜ ·ÛıÂÓ›˜ ·fi ÙËÓ ∫ÂÓÙÚÈ΋ ∂ÏÏ¿‰·, Û‡Ìʈӷ Ì ‰‹ÏˆÛË ÙˆÓ ˘¢ı‡ÓˆÓ ÙˆÓ ΔÚÈÎ¿ÏˆÓ Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÛÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Î·È ÛÙËÓ ÂfiÌÂÓË ‰ÈÂÙ›·, ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÂÓÙ·¯ıÔ‡Ó ÂηÙÔ-

¶ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ·fi 700 Á˘Ó·›Î˜ ‰‹ÏˆÛ·Ó Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÛÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÁÈ· ‰ˆÚÂ¿Ó Ì·ÛÙÔÁÚ·Ê›· ·fi ÙËÓ ÎÈÓËÙ‹ ÌÔÓ¿‰· Ù˘ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ ∞ÓÙÈηÚÎÈÓÈ΋˜ ∂Ù·ÈÚ›·˜, Ì ÎÔÓ‰‡ÏÈ· Ù˘ ÙÔÈ΋˜ ‚ÈÔÌ˯·Ó›·˜ “∂‡ÚËη”.ø˜ ÁÓˆÛÙfiÓ, Ë ÌÔÓ¿‰· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙËÓ Â˘Ú‡ÙÂÚË ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ ·fi ÙȘ 21 πÔ˘Ó›Ô˘ ¤ˆ˜ Î·È 9 πÔ˘Ï›Ô˘, ÁÈ· ÙË ‰ÈÂÓ¤ÚÁÂÈ· ‰ˆÚÂ¿Ó Ì·ÛÙÔÁÚ·ÊÈÒÓ. ∏ ÂͤٷÛË Á›ÓÂÙ·È Û Á˘Ó·›Î˜ ·fi 40 ÂÙÒÓ Î·È ¿Óˆ ÔÈ Ôԛ˜ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó οÓÂÈ ÔÙ¤ Ì·ÛÙÔÁÚ·Ê›· Î·È ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ¯ÂÈÚÔ˘ÚÁËı› ÔÙ¤ ÛÙÔ Ì·ÛÙfi ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÔÔÈÔÓ‰‹ÔÙ ÏfiÁÔ. ∏ ÎÈÓËÙ‹ ÌÔÓ¿‰· Ì·ÛÙÔÁÚ·Ê›·˜ ¤Ú·Û ‹‰Ë ·fi ÙË ¡¤· ∞Á¯›·ÏÔ Î·È ÙË ¡Â¿ÔÏË Î·È ·fi ÙËÓ ΔÚ›ÙË, 28 πÔ˘Ó›Ô˘, ¤ˆ˜ Î·È ÙȘ 30 πÔ˘Ó›Ô˘ ı· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È, ÌÚÔÛÙ¿ ·fi ÙÔ ÚÒËÓ ¢ËÌÔÙÈÎfi ∫·Ù¿ÛÙËÌ·. ¡¤·˜ πˆÓ›·˜. ∞ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó Ë ∞ÁÚÈ¿ 1, 2, 3 πÔ˘Ï›Ô˘, ÛÙÔ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô “VALIS”, Ô ÕÁÈÔ˜ °ÂÒÚÁÈÔ˜ πˆÏÎÔ‡ 4, 5, 6 πÔ˘Ï›Ô˘, ÛÙÔ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ (∫¤ÓÙÚÔ ¡ÂfiÙËÙ·˜) ∞Á. °ÂˆÚÁ›Ô˘, ÛÙËÓ ¶Ï·Ù›· ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë Î·È Ë ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 7, 8 Î·È 9 πÔ˘Ï›Ô˘, ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ∫·Ù¿ÛÙËÌ· ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜. √ ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ ∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜ ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜, ¶·È‰Â›·˜ Î·È ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡, È·ÙÚfi˜ Î. ∞fiÛÙÔÏÔ˜ ¶·ÓÙÛ¿˜ ÙfiÓÈÛ fiÙÈ “ÛÙÔ ‰‹ÌÔ Â›Ó·È ÈηÓÔÔÈË̤ÓÔÈ ÁÈ·Ù› ÔÈ Á˘Ó·›Î˜ ηٷÓfiËÛ·Ó ÙËÓ È‰È·›ÙÂÚË ÛÔ˘‰·ÈfiÙËÙ· ·˘Ù‹˜ Ù˘ ÂͤٷÛ˘ Î·È Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó Ì·˙Èο ÛÙËÓ ÚÔÏËÙÈ΋ ÂͤٷÛË Ù˘ Ì·ÛÙÔÁÚ·Ê›·˜. ∂›Ó·È ÁÓˆÛÙfi fiÙÈ Ô Î·ÚΛÓÔ˜ ÙÔ˘ Ì·ÛÙÔ‡ Â›Ó·È È¿ÛÈÌÔ˜ fiÙ·Ó Á›ÓÂÈ ¤ÁηÈÚ· Ë ‰È¿ÁÓˆÛË. ∏ Û˘¯ÓfiÙ·ÙË ·˘Ù‹ ηÎÔ‹ıÂÈ·, ÌÔÚ› Ó· ıÂÚ·¢ı› Î·È Ë ÔÈfiÙËÙ· Ù˘ ˙ˆ‹˜ Ù˘ ÏÂÈÔ„ËÊ›·˜ ÙˆÓ ·ÛıÂÓÒÓ Ó· Â›Ó·È Ôχ ηϋ.∏ ÂͤٷÛË Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÂÙ·È ·Ó¿ Ù·ÎÙ¿ ¯ÚÔÓÈο ‰È·ÛÙ‹Ì·Ù· ·ÏÏ¿, ÛÙȘ ‰‡ÛÎÔϘ ̤Ú˜ Ô˘ ÂÚÓÔ‡ÌÂ, ÙÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi ÎfiÛÙÔ˜ ·˘Ù‹˜ Ù˘ ÂͤٷÛ˘ ·ÔÙÂÏ› ¤Ó· ·ÎfiÌË ‚¿ÚÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·. ∂‰Ò ·ÎÚÈ‚Ò˜ Ê·›ÓÂÙ·È Ô ÚfiÏÔ˜ Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ÂˆÌ›˙ÔÓÙ·È ÔÈ ‰‹ÌÔÈ ÛÙËÓ ÚÔÏËÙÈ΋ È·ÙÚÈ΋, Ì ٷ Ì·˙Èο screening tests, fiˆ˜ Â›Ó·È Ë Ì·ÛÙÔÁÚ·Ê›· ·ÏÏ¿ Î·È Ô ÛËÌ·ÓÙÈÎfi˜ ÚfiÏÔ˜ ÙˆÓ È‰ÈˆÙÒÓ Ô˘ ˘ÔÛÙËÚ›˙Ô˘Ó Ù¤ÙÔÈ·, ȉȷ›ÙÂÚ· ‰··ÓËÚ¿, ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù·.

∞fi ÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÛÙÔ ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘ ÁÈ· ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÙËÏÂÊÚÔÓÙ›‰·˜ ·ÛıÂÓÒÓ

ÓÙ¿‰Â˜ ·ÛıÂÓ›˜. ™ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Renewing Health Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯Ô˘Ó Û˘ÓÔÏÈο 21 ÂÙ·›ÚÔÈ ·fi fiÏË ÙËÓ ∂˘ÚÒË, ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÂÎÚfiÛˆÔÈ ·fi Ù· ∂ıÓÈο ™˘ÛÙ‹Ì·Ù· ÀÁ›·˜ Ù˘ πÙ·Ï›·˜, ¢·Ó›·˜, ¡ÔÚ‚ËÁ›·˜, ™Ô˘Ë‰›·˜, ºÈÏ·Ó‰›·˜. πÛ·Ó›·˜ °ÂÚÌ·Ó›·˜, ∞˘ÛÙÚ›·˜ Î·È ∂ÏÏ¿‰·˜. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ· ·fi ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÂÙ·›ÚÔÈ Â›Ó·È ÔÈ “æËÊȷΤ˜ ¶fiÏÂȘ AE - Cities NET S.A.” (∞Ó·Ù˘Íȷ΋ √Δ∞ ÙˆÓ ¢‹ÌˆÓ §·ÚÈÛÛ·›ˆÓ, πˆ·ÓÓÈÙÒÓ, μfiÏÔ˘, §·ÌȤˆÓ, ∫Ô˙¿Ó˘, ∫·ÙÂÚ›Ó˘, μ¤ÚÔÈ·˜, ∫·Ú‰›ÙÛ·˜, ΔÚÈÎ¿ÏˆÓ Î·È °Ú‚ÂÓÒÓ) ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙËÓ 5Ë À¶∂ Î·È ÙËÓ “e-Trikala AE” ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ΔÚÈÎη›ˆÓ. ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ¤¯ÂÈ ‰È¿ÚÎÂÈ· 32 Ì‹Ó˜ Î·È ÙÔ ‡„Ô˜ Ù˘ Â˘Úˆ·˚΋˜ Û˘Á¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛ˘ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÊÙ¿ÛÂÈ Ù· 7.000.000 ú ÁÈ· ÙÔ˘˜ 21 Û˘ÓÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ ÊÔÚ›˜ ÛÂ Â˘Úˆ·˚Îfi Â›Â‰Ô Û˘ÓÔÏÈο. ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Û˘Á¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÂ›Ù·È ·fi ÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ÀÁ›·˜ Î·È ∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜ ∞ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë˜. ∏ Cities Net AE ·Ú¤¯ÂÈ Â›Û˘ ˘ËÚÂۛ˜ ¿ÌÂÛ˘ ÎÏ‹Û˘ Û ‚Ô‹ıÂÈ· Û ÌÔÓ·¯Èο ‰È·‚ÈÔ‡ÓÙ˜ ËÏÈÎȈ̤ÓÔ˘˜ ‰ËÌfiÙ˜ Ù˘ ∫ÂÓÙÚÈ΋˜ ∂ÏÏ¿‰·˜, ÂÓÒ Û¯Â‰È¿˙ÂÈ Î·È ¿ÏϘ ηÈÓÔÙfi̘ ˘ËÚÂۛ˜ ÚÔ˜ ÙÔÓ ÔÏ›ÙË, Ì ¯Ú‹ÛË Ó¤ˆÓ Ù¯ÓÔÏÔÁÈÒÓ ÛÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ, Û ¿ÏÏÔ˘˜ ÙÔÌ›˜, fiˆ˜ ·˘ÙfiÓ Ù˘ ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋˜ ‰È·Î˘‚¤ÚÓËÛ˘ Ì ·ÍÈÔÔ›ËÛË Â˘Úˆ·˚ÎÒÓ Î·È ÂıÓÈÎÒÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ.

∏ ÂͤٷÛË Á›ÓÂÙ·È Û Á˘Ó·›Î˜ ·fi 40 ÂÙÒÓ Î·È ¿Óˆ, ÔÈ Ôԛ˜ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó οÓÂÈ ÔÙ¤ Ì·ÛÙÔÁÚ·Ê›·

¡ÈÒıˆ ˘Ô¯Úˆ̤ÓÔ˜ Ó· ¢¯·ÚÈÛÙ‹Ûˆ ÙË ‰È‡ı˘ÓÛË Ù˘ ‚ÈÔÌ˯·Ó›·˜ ∂Àƒ∏∫∞ ÁÈ· ÙË ÁÂÓÓ·Èfi‰ˆÚË ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË ÙÔ˘ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎfi ÚÔÛˆÈÎfi Ô˘ ÂÚÁ¿ÛıËΠ¤Ú· ·fi ÙȘ ‰˘Ó¿ÌÂȘ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ Ú·ÁÌ¿ÙˆÛ‹ ÙÔ˘.∂›Û˘, Ó· ¢¯·ÚÈÛÙ‹Ûˆ fiÏ· Ù· ÙÔÈο ªª∂ ÁÈ· ÙËÓ ÌÂÁ¿ÏË ÚÔ‚ÔÏ‹ Ô˘ Ì·˜ ·Ú›¯·Ó, ÙÔ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô Valis ÁÈ· ÙË ÁÂÓÓ·›· ¯ÔÚËÁ›· ÙÔ˘ ηıÒ˜ Î·È ÙÔ˘˜ Û˘Ó·‰¤ÏÊÔ˘˜ ·ÓÙȉËÌ¿Ú¯Ô˘˜ ÁÈ· ÙËÓ ·Ì¤ÚÈÛÙË Î·È ÔÏÔÚfiı˘ÌË ‚Ô‹ıÂÈ· Ô˘ Ì·˜ ÚÔÛ¤ÊÂÚ·Ó. ∂› ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÔ˘ÌÂ Â‰Ò fiÙÈ, ·Ú¿ ÙË Û˘ÌÏ‹ÚˆÛË ÙˆÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌ¤ÓˆÓ Ú·ÓÙ‚ԇ Ì ÙË ÌÔÓ¿‰·, ÔÈ ˘‡ı˘ÓÔÈ Ì·˜ ‰È·‚‚·›ˆÛ·Ó fiÙÈ ı· οÓÔ˘Ó ÙËÓ ÂͤٷÛË Û fiϘ ÙȘ Á˘Ó·›Î˜ Ô˘ ı· ÂÈÛÎÂÊıÔ‡Ó ÙË ÌÔÓ¿‰·, ·ÚΛ Ó· ÏËÚÔ‡Ó ÙȘ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ”, η٤ÏËÍÂ.


M·ÁÓËÛ›· 18 §·ÙÚ¢ÙÈΤ˜ ÂΉËÏÒÛÂȘ ÁÈ· ÙË ÁÈÔÚÙ‹ ÙˆÓ ∞Á›ˆÓ ∞ÔÛÙfiÏˆÓ Î·È ∞Ó·ÚÁ‡ÚˆÓ Δ∏¡ ÌÓ‹ÌË ÙˆÓ ∞Á›ˆÓ ¶ÚˆÙÔÎÔÚ˘Ê·›ˆÓ ∞ÔÛÙfiÏˆÓ ¶¤ÙÚÔ˘ Î·È ¶·‡ÏÔ˘ Î·È ÙËÓ ™‡Ó·ÍË ÙˆÓ ∞Á›ˆÓ ¢Ò‰Âη ∞ÔÛÙfiÏˆÓ ÙÈÌ¿ Ë ∂ÎÎÏËÛ›· ÙÔ ‰È‹ÌÂÚÔ Û‹ÌÂÚ· ΔÂÙ¿ÚÙË Î·È ·‡ÚÈÔ ¶¤ÌÙË. ∂›ÎÂÓÙÚÔ ÙˆÓ ÂÔÚÙ·ÛÌÒÓ ı· Â›Ó·È Ô πÂÚfi˜ ¡·fi˜ ∞Á›ˆÓ ¶¤ÙÚÔ˘ Î·È ¶·‡ÏÔ˘ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜, fiÔ˘ ¯ı˜ ÙÂϤÛÙËΠª¤Á·˜ ¶·ÓËÁ˘ÚÈÎfi˜ ∂ÛÂÚÈÓfi˜, ¯ÔÚÔÛÙ·ÙÔ‡ÓÙÔ˜ ÙÔ˘ ªËÙÚÔÔÏ›ÙÔ˘ ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ Î. πÁÓ·Ù›Ô˘, Ô ÔÔ›Ô˜ ı· ÎËÚ‡ÍÂÈ ÙÔÓ £Â›Ô §fiÁÔ. ™‹ÌÂÚ· ·Ó‹ÌÂÚ· Ù˘ ÁÈÔÚÙ‹˜ Ô ™Â‚·ÛÌÈÒÙ·ÙÔ˜ ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ Î·È ı· ÌÈÏ‹ÛÂÈ ÛÙÔÓ πÂÚfi ¡·fi ∞Á›ˆÓ ¶¤ÙÚÔ˘ Î·È ¶·‡ÏÔ˘ ™ÎÏ‹ıÚÔ˘ ∞ÁÈ¿˜, ÂÓÒ ÛÙËÓ ¡¤· πˆÓ›· ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ Î·È ı· ÔÌÈÏ‹ÛÂÈ Ô ¶ÚˆÙÔÛ‡ÁÎÂÏÏÔ˜ ∞Ú¯ÈÌ. ¢·Ì·ÛÎËÓfi˜ ∫ȷ̤Ù˘. ΔËÓ ÌÓ‹ÌË ÙˆÓ ¶ÚˆÙÔÎÔÚ˘Ê·›ˆÓ ∞ÔÛÙfiÏˆÓ ¶¤ÙÚÔ˘ Î·È ¶·‡ÏÔ˘, ·ÓËÁ˘Ú›˙Ô˘Ó, Â›Û˘, ÔÈ ÔÌÒÓ˘ÌÔÈ πÂÚÔ› ¡·Ô› ÛÙÔ ∫·Ù˯ÒÚÈ, fiÔ˘ ηٿ ÙËÓ ·ÎÔÏÔ˘ı›· ÙÔ˘ ¶·ÓËÁ˘ÚÈÎÔ‡ ∂ÛÂÚÈÓÔ‡ ı· ÚÔÛÙ› Î·È ı· ÔÌÈÏ‹ÛÂÈ Ô ∞Ú¯ÈÌ. ∞Á¿ıˆÓ ¡Ù¿ÙÛÈÔ˜ Î·È ÛÙËÓ ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹, fiÔ˘ ηٿ ÙÔÓ ∂ÛÂÚÈÓfi ı· ÚÔÛÙ› Î·È ı· ÔÌÈÏ‹ÛÂÈ Ô ∞Ú¯ÈÌ. ¢·Ì·ÛÎËÓfi˜ ∫ȷ̤Ù˘ Î·È ÛÙËÓ £Â›· §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ı· ÚÔÂÍ¿Ú¯ÂÈ Î·È ı· ÎËÚ‡ÍÂÈ ÙÔÓ £Â›Ô §fiÁÔ Ô ∞Ú¯ÈÌ. ¶¿ÌÊÈÏÔ˜ ∫ÔÈÏÈ¿˜, πÂÚÔ΋ڢη˜. ΔËÓ ™‡Ó·ÍË ÙˆÓ ∞Á›ˆÓ ¢Ò‰Âη ∞ÔÛÙfiÏˆÓ ·ÓËÁ˘Ú›˙Ô˘Ó ÙÚÂȘ πÂÚÔ› ¡·Ô› Ù˘ ÙÔÈ΋˜ ∂ÎÎÏËÛ›·˜: ™ÙËÓ ∞ÁÚÈ¿, fiÔ˘ ÙËÓ ·Ú·ÌÔÓ‹ (29/6), ÛÙȘ 7,30 Ì.Ì. ı· ÙÂÏÂÛÙ› ª¤Á·˜ ¶·ÓËÁ˘ÚÈÎfi˜ ∂ÛÂÚÈÓfi˜, ¯ÔÚÔÛÙ·ÙÔ‡ÓÙÔ˜ ÙÔ˘ Î. πÁÓ·Ù›Ô˘, Ô ÔÔ›Ô˜ ı· ÎËÚ‡ÍÂÈ ÙÔÓ £Â›Ô §fiÁÔ. ™ÙËÓ £Â›· §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ı· ÚÔÂÍ¿Ú¯ÂÈ Î·È ı· ÔÌÈÏ‹ÛÂÈ Ô ∞Ú¯ÈÌ. ¢·Ì·ÛÎËÓfi˜ ∫ȷ̤Ù˘. ™ÙÔ ¶·Ï·ÈfiηÛÙÚÔ, fiÔ˘ ÛÙȘ 7,30 Ì.Ì. ı· ÙÂÏÂÛÙ› ª¤Á·˜ ¶·ÓËÁ˘ÚÈÎfi˜ ∂ÛÂÚÈÓfi˜, ÌÂÙ¿ £Â›Ô˘ ÎËÚ‡ÁÌ·ÙÔ˜ Î·È ·Ó‹ÌÂÚ· £Â›· §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›·, ÚÔÂÍ¿Ú¯ÔÓÙÔ˜ ÙÔ˘ ∞Ú¯ÈÌ. ¶·ÌÊ›ÏÔ˘ ∫ÔÈÏÈ¿. Δ¤ÏÔ˜, ÛÙÔ˘˜ ∫ˆÊÔ‡˜ Ù˘ Â·Ú¯›·˜ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡, fiÔ˘ ηٿ ÙÔÓ ¶·ÓËÁ˘ÚÈÎfi ∂ÛÂÚÈÓfi ı· ÚÔÂÍ¿Ú¯ÂÈ Î·È ı· ÌÈÏ‹ÛÂÈ Ô ∞Ú¯ÈÌ. ¢·Ì·ÛÎËÓfi˜ ∫ȷ̤Ù˘, ÂÓÒ ·Ó‹ÌÂÚ· ÙˆÓ ∞Á›ˆÓ ∞ÔÛÙfiÏˆÓ ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ Î·È ÌÈÏ‹ÛÂÈ Ô Î. πÁÓ¿ÙÈÔ˜. ΔËÓ ÌÓ‹ÌË ÙˆÓ ∞Á›ˆÓ π·ÙÚÒÓ ∞Ó·ÚÁ‡ÚˆÓ ∫ÔÛÌ¿ Î·È ¢·ÌÈ·ÓÔ‡ ÙÈÌ¿ Ë ∂ÎÎÏËÛ›· Ì·˜ ÙËÓ 1Ë ÙÔ˘ ÌËÓfi˜ πÔ˘Ï›Ô˘. ∂›ÎÂÓÙÚÔ ÙÔ˘ ÂÔÚÙ·ÛÌÔ‡ ÛÙËÓ ÙÔÈ΋ ∂ÎÎÏËÛ›· ı· Â›Ó·È Ô ÔÌÒÓ˘ÌÔ˜ πÂÚfi˜ ¡·fi˜ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, fiÔ˘ ÙËÓ ·Ú·ÌÔÓ‹ (30/6), ı· ÙÂÏÂÛÙ› ª¤Á·˜ ·ÓËÁ˘ÚÈÎfi˜ ÂÛÂÚÈÓfi˜, ÚÔÂÍ¿Ú¯ÔÓÙÔ˜ ÙÔ˘ ∞Ú¯ÈÌ. ¢·Ì·ÛÎËÓÔ‡ ∫ȷ̤ÙË, Ô ÔÔ›Ô˜ Î·È ı· ÌÈÏ‹ÛÂÈ. ∞Ó‹ÌÂÚ· Ù˘ ÂÔÚÙ‹˜ ı· ÙÂÏÂÛÙ› ·ÓËÁ˘ÚÈ΋ £Â›· §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›·, ÚÔÂÍ¿Ú¯ÔÓÙÔ˜ ÙÔ˘ Î. πÁÓ·Ù›Ô˘ Ô ÔÔ›Ô˜ ı· ÎËÚ‡ÍÂÈ ÙÔÓ £Â›Ô §fiÁÔ. ΔËÓ ÌÓ‹ÌË ÙˆÓ ∞Á›ˆÓ ∞Ó·ÚÁ‡ÚˆÓ ÙÈÌÔ‡Ó, Â›Û˘, ÔÈ ÔÌÒÓ˘ÌÔÈ πÂÚÔ› ¡·Ô› ÛÙËÓ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿, fiÔ˘ ÙËÓ ·Ú·ÌÔÓ‹ ı· ÙÂÏÂÛÙ› ª¤Á·˜ ¶·ÓËÁ˘ÚÈÎfi˜ ∂ÛÂÚÈÓfi˜, ÂÓÒ ·Ó‹ÌÂÚ· ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ Î·È ı· ÌÈÏ‹ÛÂÈ Ô ∞Ú¯ÈÌ. ¶¿ÌÊÈÏÔ˜ ∫ÔÈÏÈ¿˜, Î·È ÛÙËÓ ∞ÁÈ¿, fiÔ˘ ÛÙÔÓ ¶·ÓËÁ˘ÚÈÎfi ∂ÛÂÚÈÓfi ı· ¯ÔÚÔÛٷًÛÂÈ Î·È ı· ÔÌÈÏ‹ÛÂÈ Ô ™Â‚. ªËÙÚÔÔÏ›Ù˘ ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ Î. πÁÓ¿ÙÈÔ˜.

T∂Δ∞ƒΔ∏ 29 π√À¡πOY 2011

™‡Ìʈӷ Ì fiÛ· ÔÚ›˙ÔÓÙ·È ÛÙË Û¯ÂÙÈ΋ ÓÔÌÔıÂÛ›· ÁÈ· ÙȘ Û˘¯Ó¤˜ ‰È·ÎÔ¤˜ ËÏÂÎÙÚÔ‰fiÙËÛ˘

¢ÂÓ ·Ô˙ËÌÈÒÓÂÈ ÙȘ ‚Ï¿‚˜ ÏfiÁˆ Ù˘ ·ÂÚÁ›·˜ Ë ¢∂∏ ¢ ÂÓ ·Ô˙ËÌÈÒÓÂÈ Ë ¢∂∏ ‚Ï¿‚˜ Û ËÏÂÎÙÚÈΤ˜ ‹ ËÏÂÎÙÚÔÓÈΤ˜ Û˘Û΢¤˜ Î·È Ì˯·Ó‹Ì·Ù·, ÔÈ Ôԛ˜ ÔÊ›ÏÔÓÙ·È ÛÙȘ ‰È·ÎÔ¤˜ Ô˘ Á›ÓÔÓÙ·È ÛÙËÓ ËÏÂÎÙÚÔ‰fiÙËÛË, ÏfiÁˆ Ù˘ ·ÂÚÁ›·˜ Ù˘ °∂¡√¶. ∞˘Ùfi ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÚËÙ¿ ·fi ÙËÓ Âȯ›ÚËÛË, ·Ó·ÊÔÚÈο Ì ٷ ·ÈÙ‹Ì·Ù· ÂÏ·ÙÒÓ-ηٷӷψÙÒÓ Ù˘ ¢∂∏, Ó· ·Ô˙ËÌȈıÔ‡Ó, ηıÒ˜ ÔÈ Û˘Û΢¤˜ ÙÔ˘˜ ˘¤ÛÙËÛ·Ó ‚Ï¿‚˜ ·fi ÙȘ Û˘¯Ó¤˜Û ηıËÌÂÚÈÓ‹ ‚¿ÛË-‰È·ÎÔ¤˜ ÛÙËÓ ËÏÂÎÙÚÔ‰fiÙËÛË. ƒÂÔÚÙ¿˙: ™Δ. ¢∏ª√¶√À§√™ dimopoulos@e-thessalia.gr

ΔȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ Ë̤Ú˜ ‚Ï¿‚˜ ·fi ÙȘ Û˘¯Ó¤˜ ‰È·ÎÔ¤˜ ÛÙËÓ ËÏÂÎÙÚÔ‰fiÙËÛË ÏfiÁˆ Ù˘ ·ÂÚÁ›·˜ Ù˘ °∂¡√¶ ¢∂∏ ÚÔÎÏ‹ıËÎ·Ó Û ÙËÏÂÔÚ¿ÛÂȘ Ô˘ ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó Û ·‡ÛË (stand by), Û ËÏÂÎÙÚÈο „˘Á›·, ÛÂ Û˘ÛÙ‹Ì·Ù· „‡Í˘ (·ÈÚ ÎÔÓÙ›ÛÈÔÓ), Û ·ÓÙÏËÙÈο Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·Ù· Î.·. ∏ÏÂÎÙÚÔÏfiÁÔÈ-ÂχıÂÚÔÈ Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ Ô˘ ÚˆÙ‹ıËÎ·Ó Û¯ÂÙÈο, ‰‹ÏˆÛ·Ó fiÙÈ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ ÔÈ Î·Ù·Ó·ÏˆÙ¤˜ Ó· ·ÔʇÁÔ˘Ó ÙȘ ‚Ï¿‚˜ ·˘Ù¤˜, ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÚÔÌËı¢ÙÔ‡Ó Î·È Ó· ÙÔÔıÂÙ‹ÛÔ˘Ó ÛÙȘ Ú›˙˜ ÙˆÓ Û˘Û΢ÒÓ ÙÔ˘˜ ÏÂÁfiÌÂÓÔ˘˜ ÛÙ·ıÂÚÔÔÈËÙ¤˜ Ù¿Û˘ (UPS). ∏ ¢∂∏ ÔÚ›˙ÂÈ ÚËÙ¿, fiˆ˜ ·Ó¤ÊÂÚ Û٤ϯfi˜ Ù˘ ÛÙÔ μfiÏÔ, fiÙÈ fiÙ·Ó ÌÈ· ‚Ï¿‚Ë ÔÊ›ÏÂÙ·È Û “ÏfiÁÔ˘˜ ·ÓˆÙ¤Ú·˜ ‚›·˜” , ‰ÂÓ ¯ÔÚËÁÂ›Ù·È ·Ô˙ËÌ›ˆÛË. Δ¤ÙÔÈÔÈ ÏfiÁÔÈ Â›Ó·È ÔÈ ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ‰˘ÛÌÂÓ›˜ ηÈÚÈΤ˜ Û˘Óı‹Î˜, ÔÈ ˘ÚηÁȤ˜, ÔÈ ÛÂÈÛÌÔ›, ÔÈ ·Úfi‚ÏÂÙ˜ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ ‰ËÌÔÛ›ˆÓ ·Ú¯ÒÓ (.¯. ·ÛÙ˘ÓÔÌ›·, ˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÈ΋), ÔÈ ·ÂÚÁ›Â˜, fiˆ˜ ÛÙËÓ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ÂÚ›ÙˆÛË Ù˘ °∂¡√¶, ÔÈ ˙ËÌȤ˜ ·fi ÙÚ›ÙÔ˘˜ Ô˘ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·ÔÊ¢¯ıÔ‡Ó, fiˆ˜ ÙÒÛÂȘ ·ÂÚÔÏ¿ÓˆÓ, ÙÚÔÌÔÎÚ·ÙÈΤ˜ ÂÓ¤ÚÁÂȘ, ÂÍÂÁ¤ÚÛÂȘ, ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÔ› ˘Ô‚Ú˘¯›ˆÓ ‹ ˘ÔÁ›ˆÓ ηψ‰›ˆÓ, ‚Ï¿‚˜ ·fi ÙÚÔ¯·›· ·Ù˘¯‹Ì·Ù· Î·È ·ÚfiÌÔȘ Ú¿ÍÂȘ. √˘ÛÈ·ÛÙÈο Ë ¢∂∏ ÂÚÈÔÚ›˙ÂÈ ÙÔ ‰›Ô ¯ÔÚ‹ÁËÛ˘ ·Ô˙ËÌÈÒÛˆÓ, ÌfiÓÔÓ ÛÙȘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ Ô˘ ÔÈ ‚Ï¿‚˜ ÔÊ›ÏÔÓÙ·È Û Ù¯ÓÈÎÔ‡˜ ‹

˘ÂÚÁÔÏ¿‚Ô˘˜ Ù˘ ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÂÎÙ¤ÏÂÛ˘ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ ·ÔηٿÛÙ·Û˘, ‚ÂÏÙ›ˆÛ˘ ‹ Û˘ÓÙ‹ÚËÛ˘ ÙÔ˘ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ Ù˘. “∏ ÓÔÌÔıÂÛ›· ηχÙÂÈ Û¯ÂÙÈο ÙËÓ ∂ȯ›ÚËÛË ÁÈ· Ù˘¯fiÓ ‚Ï¿‚˜ Û ¢·›ÛıËÙ˜ Û˘Û΢¤˜” , ÚÔÛı¤ÙÂÈ ÙÔ Û٤ϯԘ Ù˘ ¢∂∏. ™ÙȘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ¿ÓÙˆ˜ Ô˘ ÔÈ ˙Ë̛˜ ÔÊ›ÏÔÓÙ·È Û ˘·ÈÙÈfiÙËÙ· Ù˘ ¢∂∏, Ë ∂ȯ›ÚËÛË ˘Ô¯ÚÂÔ‡Ù·È Ó· ¯ÔÚËÁ‹ÛÂÈ ·Ô˙ËÌ›ˆÛË Ì¤¯ÚÈ 400 ¢ÚÒ Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· ÂȉÈο ÁÈ· ʤÙÔ˜ ÔÈ Û¯ÂÙÈΤ˜ ·Ô˙ËÌÈÒÛÂȘ ¯ÔÚËÁÔ‡ÓÙ·È Ì ·Ó·‰ÚÔÌÈ΋ ÈÛ¯‡ ·fi ÙȘ ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘. √È ·Ô˙ËÌÈÒÛÂȘ Êı¿ÓÔ˘Ó Ù· 300 ¢ÚÒ ÁÈ· ÌÔÓÔÊ·ÛÈΤ˜ ·ÚÔ¯¤˜ Î·È Ù· 400 ¢ÚÒ ÁÈ· ÙÚÈÊ·ÛÈΤ˜ ·Ó¿ Û˘Ì‚¿Ó Î·È Î·Ù·Ó·ÏˆÙ‹. ∂ÓÓÔÂ›Ù·È fiÙÈ ·Ó ÙÔ ‡„Ô˜ Ù˘ ˙ËÌÈ¿˜ Â›Ó·È ¯·ÌËÏfiÙÂÚÔ, Ë ·Ô˙ËÌ›ˆÛË Â›Ó·È ›ÛË Ì ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈ΋ ˙ËÌÈ¿, ÂÓÒ Ù· ·ÓÒٷٷ fiÚÈ· ı· ·Ó·ÚÔÛ·ÚÌfi˙ÔÓÙ·È Î¿ı ¯ÚfiÓÔ Ì ‚¿ÛË ÙÔÓ ÏËıˆÚÈÛÌfi. √È ˙ËÌȤ˜ ÛÙȘ ËÏÂÎÙÚÈΤ˜-ËÏÂÎÙÚÔÓÈΤ˜ Û˘Û΢¤˜ ÚÔηÏÔ‡ÓÙ·È ·fi ÙȘ ÏÂÁfiÌÂÓ˜ ˘ÂÚÙ¿ÛÂȘ, Ô˘ Â›Ó·È ÔÈ ·fiÙÔ̘ ·˘Í‹ÛÂȘ Ù˘ ·fiÏ˘Ù˘ ÙÈÌ‹˜ ÙÔ˘ ‰˘Ó·ÌÈÎÔ‡, Ë ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ Î˘Ì·›ÓÂÙ·È ·fi ÂηÙÔÌÌ˘ÚÈÔÛÙ¿ ÙÔ˘ ‰Â˘ÙÂÚÔϤÙÔ˘ ̤¯ÚÈ Î¿ÔÈ· ¯ÈÏÈÔÛÙ¿ ÙÔ˘ ‰Â˘ÙÂÚÔϤÙÔ˘. ∏ ·‡ÍËÛË Ù˘ ·fiÏ˘Ù˘ ÙÈÌ‹˜ ÙÔ˘ ‰˘Ó·ÌÈÎÔ‡ Î˘Ì·›ÓÂÙ·È ·fi ÌÂÚÈο ̤¯ÚÈ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ Volts. Δ· ·›ÙÈ· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·˜ ˘ÂÚÙ¿ÛÂˆÓ Â›Ó·È Â›ÙÂ Ê˘ÛÈο, ›Ù Ù¯ÓËÙ¿. º˘ÛÈΤ˜ ËÁ¤˜ Â›Ó·È ÔÈ ÎÂÚ·˘ÓÔ›, ÙfiÛÔ ÌÂٷ͇ Ó¤ÊÔ˘˜ Î·È Á˘, fiÛÔ Î·È ÌÂٷ͇ ÓÂÊÒÓ, Î·È ÔÈ ‰È¿ÊÔÚ˜ ËÏÂÎÙÚÔÛÙ·ÙÈΤ˜ ÂÎÊÔÚÙ›ÛÂȘ. Δ¯ÓËÙ¤˜ ËÁ¤˜ Â›Ó·È Ù· ËÏÂÎÙÚÈο ‰›ÎÙ˘· Ô˘ ·Ó·Ù‡Û-

● ∏ ¢∂∏ ÔÚ›˙ÂÈ ÚËÙ¿, fiÙÈ fiÙ·Ó ÌÈ· ‚Ï¿‚Ë ÔÊ›ÏÂÙ·È Û “ÏfiÁÔ˘˜ ·ÓˆÙ¤Ú·˜ ‚›·˜” , fiˆ˜ Ë ·ÂÚÁ›·, ‰ÂÓ ¯ÔÚËÁÂ›Ù·È ·Ô˙ËÌ›ˆÛË ÛÔ˘Ó ˘ÂÚÙ¿ÛÂȘ, ›Ù ·fi ¯ÂÈÚÈÛÌÔ‡˜ ‰È·ÎÔÙÒÓ, ›Ù ·fi ‚Ú·¯˘Î˘ÎÏÒÌ·Ù·. Ì·ÁÓËÙÈ΋ ˙‡ÍË ÌÂÙ·Û¯ËÌ·ÙÈÛÙÒÓ ÈÛ¯‡Ô˜, ‚Ú·¯˘Î˘ÎÏÒÌ·Ù· Î·È ˙‡ÍË-·fi˙¢ÍË Û˘ÛÙÔȯÈÒÓ ˘ÎÓˆÙÒÓ. “∏ ÓÔÌÔıÂÛ›· ηıÈÛÙ¿ ˘‡ı˘ÓÔ˘˜ ÙÔ˘ ηٷӷψ٤˜. ∞fi ÙȘ 5 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ ÙÔ˘ 2006 fiϘ ÔÈ ËÏÂÎÙÚÈΤ˜ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ ·ÓÂÍ·Úًو˜ fiÁÎÔ˘, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ ∫ÙÈÚÈÔ‰ÔÌÈÎfi ∫·ÓÔÓÈÛÌfi, ¿ÚıÚÔ 30, Ú¤ÂÈ Ó· ʤÚÔ˘Ó ıÂÌÂÏȷΤ˜ ÁÂÈÒÛÂȘ, ‰È·ÊÔÚÂÙÈο Ë ¢∂∏ ‰ÂÓ ‰¤¯ÂÙ·È Ó· ÂÁÎÚ›ÓÂÈ ÙËÓ ËÏÂÎÙÚÔ‰fiÙËÛË” , ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ Ô ËÏÂÎÙÚÔÏfiÁÔ˜ Î. £ÂÌ. ∞Ú¯ÔÓÙ¿Î˘, ÂÎÚfiÛˆÔ˜ Ù˘ ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈ·˜ √ÌÔÛÔÓ‰›·˜ ∏ÏÂÎÙÚÔÏfiÁˆÓ. “ª·˜ ʈӿ˙Ô˘Ó Ó· οÓÔ˘Ì ÂϤÁ¯Ô˘˜ ΢ڛˆ˜ Û ËÏÂÎÙÚÔÓÈΤ˜ Û˘Û΢¤˜ Î·È Û ϷΤÙ˜, ·ÏÏ¿ ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ·fi ·˘Ù¤˜ ¤¯Ô˘Ó ÛÙ·ıÂÚÔÔÈËÙ¤˜ ·fi ÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ ÙÔ˘˜. ∫·È ÛÙÔ˘˜ ›Ó·Î˜ Ú¤ÂÈ Ó· ˘¿Ú¯Ô˘Ó ‰È·Ù¿ÍÂȘ Ù¤ÙÔȘ, Ô˘ Ó· ÚÔÛÙ·ÙÂ‡Ô˘Ó ·fi ÙÒÛË Ù¿Û˘. ¶¿ÓÙˆ˜ ·˘Ù¤˜ ÔÈ ‰È·ÎÔ¤˜ ËÏÂÎÙÚÔ‰fiÙËÛ˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È ‚Ï·ÙÈΤ˜, ‰ÈfiÙÈ ‰ÂÓ ıˆÚÔ‡ÓÙ·È Û˘¯Ó¤˜. √È Î·Ù·Ó·ÏˆÙ¤˜ Ú¤ÂÈ Ó· ÙÔÔıÂÙ‹ÛÔ˘Ó ÛÙ·ıÂÚÔÔÈËÙ¤˜ Ù¿Û˘ ÛÙȘ Ú›˙˜ ÙÔ˘˜

ÁÈ· ÚÔÛÙ·Û›· ÙˆÓ Û˘Û΢ÒÓ ÙÔ˘˜” , ÚÔÛı¤ÙÂÈ Ô Î. ∞Ú¯ÔÓÙ¿Î˘.

ΔÈ ·Ô˙ËÌÈÒÓÂÈ Ë ¢∂∏

™‡Ìʈӷ Ì ÙË ¢∂∏, ÔÈ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·‚ÔÏ‹ Ù˘ ·Ô˙ËÌ›ˆÛ˘ Â›Ó·È ÔÈ ÂÍ‹˜: - √ ηٷӷψً˜ Ó· ÂÓËÌÂÚÒÛÂÈ ÙË ¢∂∏ ÁÈ· ÙË ‚Ï¿‚Ë Î·È Ó· ˘Ô‚¿ÏÂÈ ÙËÓ ·›ÙËÛË ·Ô˙ËÌ›ˆÛ˘, ·Ó Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ ÙËÓ ›‰È· Ë̤ڷ ‹ Û ÚÔıÂÛÌ›· ÙÂÛÛ¿ÚˆÓ ËÌÂÚÒÓ ·fi ÙÔ Û˘Ì‚¿Ó. - ∏ ‚Ï¿‚Ë Ó· ÌËÓ ÔÊ›ÏÂÙ·È Û ÏfiÁÔ˘˜ ·ÓˆÙ¤Ú·˜ ‚›·˜ ·ÏÏ¿ ÛÂ Ù˘¯·›· ‰È·ÎÔ‹ ÙÔ˘ Ô˘‰ÂÙ¤ÚÔ˘ ·ÁˆÁÔ‡. - √ ηٷӷψً˜ Ó· ı¤ÛÂÈ ÛÙË ‰È¿ıÂÛË Ù˘ ¢∂∏ Â› ‰‡Ô Ë̤Ú˜, ÂÊfiÛÔÓ ÙÔ˘ ˙ËÙËıÔ‡Ó, ÙȘ Û˘Û΢¤˜ ‹ ÙÔÓ ÂÍÔÏÈÛÌfi, Ô˘ ¤¯ÂÈ ˘ÔÛÙ› ‚Ï¿‚Ë, ÚÔ˜ ¤ÏÂÁ¯Ô ÚÈÓ ·fi ÙËÓ ÂÈÛ΢‹ ÙÔ˘˜. - √ ηٷӷψً˜ Ó· ı¤ÛÂÈ ÛÙË ‰È¿ıÂÛË Ù˘ ¢∂∏ ·Ú·ÛÙ·ÙÈο ËÏÂÎÙÚÔÏÔÁÈÎÔ‡ Û˘ÓÂÚÁ›Ԣ, Ì ٷ ÔÔ›·: - ¶ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÙ·È ÙÔ Â›‰Ô˜ οı ‚Ï¿‚˘ ηÈ, ηٿ ÙÔ ‰˘Ó·ÙfiÓ, Û˘Û¯ÂÙ›˙ÂÙ·È ·˘Ù‹ Ì ÂӉ¯fiÌÂÓË ˘¤ÚÙ·ÛË Î·È

- ΔÂÎÌËÚÈÒÓÂÙ·È ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ ÂÈÛ΢‹˜ ÙˆÓ ‚Ï·‚ÒÓ ‹ ·ÓÙÈηٿÛÙ·Û˘ ÙˆÓ Û˘Û΢ÒÓ ‹ ÙÔ˘ ÂÍÔÏÈÛÌÔ‡, Ì ¿ÏÏ· ·ÚfiÌÔÈˆÓ ÚԉȷÁÚ·ÊÒÓ, ÂÊfiÛÔÓ ÎÚ›ÓÂÙ·È ÔÈÎÔÓÔÌÈο ·Û‡ÌÊÔÚË Ë ÂÈÛ΢‹ ÙÔ˘˜. - √ ηٷӷψً˜ Ó· ˘ÔÁÚ¿„ÂÈ ‰‹ÏˆÛË, Ì ÙËÓ ÔÔ›· ı· ‰ËÏÒÓÂÈ fiÙÈ Ë ˙ËÌÈ¿ ÔÊ›ÏÂÙ·È ÛÂ Ù˘¯·›· ‚Ï¿‚Ë ‹ ·ÛÙÔ¯›· ˘ÏÈÎÔ‡ ÙÔ˘ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ Ù˘ ¢∂∏ Î·È fiÙÈ ÙÔ ¯ÚËÌ·ÙÈÎfi ÔÛfi Ô˘ ÂÈÛÚ¿ÙÙÂÈ ·fi ÙË ¢∂∏ ˆ˜ ·Ô˙ËÌ›ˆÛË Â›Ó·È ·Ôχو˜ ‡ÏÔÁÔ. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ Ë ¢∂∏ ·Ô˙ËÌÈÒÓÂÈ Ï‹Úˆ˜ (‰ÂÓ ÈÛ¯‡Ô˘Ó ‰ËÏ·‰‹ Ù· fiÚÈ· ÙˆÓ 300 ñ 400 ¢ÚÒ) ÙÔ˘˜ ηٷӷψ٤˜ ÁÈ· ‚Ï¿‚˜ Û˘Û΢ÒÓ Ô˘ ÚÔÎÏ‹ıËÎ·Ó ·fi ˘·ÈÙÈfiÙËÙ· ˘·ÏÏ‹ÏˆÓ Ù˘ ‹ Û˘ÓÂÚÁ·˙fiÌÂÓˆÓ ÂÚÁÔÏ¿‚ˆÓ, ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÚÔÛÎfiÌÈÛË ÙˆÓ ··Ú·›ÙËÙˆÓ ·Ô‰ÂÈÎÙÈÎÒÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ (.¯. ÙÈÌÔÏfiÁÈ· ÂÈÛ΢ÒÓ). ∏ ¢∂∏ ·ÔÊ·Û›˙ÂÈ Â› ÙˆÓ ·ÈÙ‹ÛÂˆÓ ÁÈ· ·Ô˙ËÌÈÒÛÂȘ Û 15 Ë̤Ú˜ Î·È Ë ·Ô˙ËÌ›ˆÛË, ÂÊfiÛÔÓ ÙÔ ·›ÙËÌ· ÙÔ˘ ηٷӷψً ÎÚ›ÓÂÙ·È ıÂÙÈο, ηٷ‚¿ÏÏÂÙ·È ¤Ó· Ì‹Ó· ÌÂÙ¿.

™‡Ìʈӷ Ì ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ¡ÔÌÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ÙÔ˘ ∫Ú¿ÙÔ˘˜

¶ÚÔÛˆÈÎfi Ù˘ ·ÈÚÂÙ‹˜ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ÛÙËÓ ∫∂∫∞¡∂ª ∂¡∞ ı¤Ì· Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·Ó ÙÔ ÙÂ-

ÏÂ˘Ù·›Ô ‰È¿ÛÙËÌ· ÛÙËÓ ÂÈηÈÚfiÙËÙ·, ·˘Ùfi Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ ∫∂∫∞¡∂ª Ê·›ÓÂÙ·È ˆ˜ ‚Ú›ÛÎÂÈ ÙÔÓ ‰ÚfiÌÔ Ù˘ Â›Ï˘Û˘. Ãı˜, Û‡Ìʈӷ Ì fiÛ· ¤ÁÈÓ·Ó ÁÓˆÛÙ¿, “ÙÔ ¡ÔÌÈÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÙÔ˘ ∫Ú¿ÙÔ˘˜ ‰¤¯ıËΠÙÔÓ ÈÛ¯˘ÚÈÛÌfi Ô˘ ›¯·Ó ÂÎÊÚ¿ÛÂÈ Ì¤¯ÚÈ ÙÒÚ· ÔÈ ÔÎÙÒ ÚÒËÓ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ fiÙÈ ·Ó‹ÎÔ˘Ó ÛÙȘ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ÙÔ˘ ÓfiÌÔ˘ ÙÔ˘ “∫·ÏÏÈÎÚ¿ÙË” ” Î·È ϤÔÓ Â›Ó·È ÎÔÓÙ¿ ÔÈ ‰È·‰Èηۛ˜ ÁÈ· ÙËÓ ¤ÓÙ·Í‹ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ ÚÔÛˆÈÎfi Ù˘ ·ÈÚÂÙ‹˜ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜. √È ÂÍÂÏ›ÍÂȘ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ‰ÚÔÌÔÏÔÁ‹ıËÎ·Ó ·fi ÙËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË ¶¤ÌÙË, fiÙ·Ó ÛÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô ÙÔ˘ ·ÓÙÈÂÚÈÊÂÚÂÈ¿Ú¯Ë ª·ÁÓËÛ›·˜ Î. ¢ËÌ‹ÙÚË ∞ÏÂÍfiÔ˘ÏÔ˘ ¤ÁÈÓ ۇÛÎÂ„Ë ·ÚÔ˘Û›· Î·È ÙÔ˘ ÂÚÈÊÂÚÂÈ¿Ú¯Ë £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î. ∫ˆÓ. ∞ÁÔÚ·ÛÙÔ‡. ΔËÓ ÂfiÌÂÓË Ë̤ڷ ·ÂÛÙ¿ÏË ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙˆÓ ÔÎÙÒ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÛÙËÓ ∫∂∫∞¡∂ª ÛÙÔ ¡ÔÌÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÙÔ˘ ∫Ú¿ÙÔ˘˜, ÂÚÒÙËÌ· “ÁÈ· ÙÔ Â¿Ó ·Ó‹ÎÔ˘Ó

∞fi ·Ï·ÈfiÙÂÚË Â›ÛÎÂ„Ë ÙÔ˘ ÂÚÈÊÂÚÂÈ¿Ú¯Ë £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î. ∫ˆÓ. ∞ÁÔÚ·ÛÙÔ‡ ÛÙËÓ ∫∂∫∞¡∂ª

ÛÙȘ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ÙÔ˘ ÓfiÌÔ˘ ÙÔ˘ “∫·ÏÏÈÎÚ¿ÙË” Î·È ÂȉÈÎfiÙÂÚ· ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 199” . ∫·Ù¿ ÙËÓ ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ Û‡Û΄˘ Ô ¶ÂÚÈÊÂÚÂȿگ˘ ¤‰ÂÈÍ ıÂÙÈ΋ ‰È¿ıÂÛË ÁÈ· ÙËÓ ¤ÓÙ·ÍË ÙˆÓ ÔÎÙÒ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÛÙËÓ ·ÈÚÂÙ‹ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· £ÂÛÛ·Ï›·˜, ·fi ÙËÓ ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ Ë ÁÓˆÌÔ‰fiÙËÛË ÙÔ˘ ÓÔÌÈÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô˘Ï›-

Ô˘ ÙÔ˘ ∫Ú¿ÙÔ˘˜ ı· Â›Ó·È ıÂÙÈ΋ ÁÈ’ ·˘ÙÔ‡˜. ∏ Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÙÔ˘ ÓÔÌÈÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ¤ÁÈÓ ¯ı˜ ÙÔ Úˆ› Î·È ÌfiÏȘ ¤ÁÈÓ ÁÓˆÛÙ‹ Ë ÁÓˆÌÔ‰fiÙËÛ‹ ÙÔ˘, ÂÓËÌÂÚÒıËÎÂ Ô ¶ÂÚÈÊÂÚÂȿگ˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜. ŸÌˆ˜ ı· ¯ÚÂÈ·ÛÙÔ‡Ó ÌÂÚÈΤ˜ Ë̤Ú˜ ·ÎfiÌË Ì¤¯ÚÈ Ó· ηı·ÚÔÁÚ·Ê› Ë ·fi-

Ê·ÛË ÙÔ˘ ¡ÔÌÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ Î·È Ó· ·ÔÛÙ·Ï› ÛÙÔ μfiÏÔ. ∏ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ·fiÊ·ÛË ¤Ú¯ÂÙ·È Û ̛· ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ Ë ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· £ÂÛÛ·Ï›·˜ ÍÂÎÈÓ¿ ÙȘ ‰È·‰Èηۛ˜ ÁÈ· ÙËÓ Â›Ï˘ÛË ÙÔ˘ ‰‡ÛÎÔÏÔ˘ ÚÔ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜ Ô˘ ϤÁÂÙ·È ∫∂∫∞¡∂ª, Ì›· ÂÙ·ÈÚ›· Ù˘ ÚÒËÓ ¡Ô̷گȷ΋˜ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜, Ô˘ Ù· ¯Ú¤Ë Ù˘ Û‡Ìʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜ ·ÁÁ›˙Ô˘Ó ϤÔÓ Ù· 3,2 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ¢ÚÒ. ∂›Ó·È ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi fiÙÈ “ÛÙËÓ ·˘ÚÈ·Ó‹ Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÙÔ˘ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ˘¿Ú¯ÂÈ ı¤Ì· ÁÈ· ÙËÓ ∫∂∫∞¡∂ª. ∫·È ·˘Ùfi ‰ÈfiÙÈ ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· Ù˘ ›‰È·˜ Ë̤ڷ˜ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÂ›Ù·È Ë ÁÂÓÈ΋ Û˘Ó¤Ï¢ÛË ÙˆÓ ªÂÙfi¯ˆÓ Ù˘ ∞Ó·Ù˘Íȷ΋˜ ∂Ù·ÈÚ›·˜ Ì ÙÔ ÂÚÒÙËÌ· “Ù˘ χÛ˘ Ù˘ ÂÙ·ÈÚÈ΋˜ Û¯¤Û˘ ‹ Ù˘ Û˘Ó¤¯ÈÛ˘” . ŸÌˆ˜ Ë Û˘Ó¤¯ÈÛË Ù˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ Ù˘ ∫∂∫∞¡∂ª ‰ÂÓ Ê·›ÓÂÙ·È ϤÔÓ Ó· Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÓÂÈ ÔÏϤ˜ Èı·ÓfiÙËÙ˜, ·ÊÔ‡ ÂÎÙÈÌ¿Ù·È fiÙÈ ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È

ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ 4 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ¢ÚÒ, ÁÈ· Ó· ÌÔÚ¤ÛÂÈ Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ. ŒÙÛÈ, fiˆ˜ ¤ÁÈÓ ÁÓˆÛÙfi ÙÔ ÌfiÓÔ Ô˘ ı· ·ÔÌ›ÓÂÈ Â›Ó·È ÙÔ ∫∂∫ ÙÔ ÔÔ›Ô ı· ÂÓÙ·¯ı› ÛÙË ¢È‡ı˘ÓÛË Ù˘ “¢È¿ μ›Ô˘ ª¿ıËÛ˘” Ô˘ ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ £ÂÛÛ·Ï›·˜, fiÙÈ Û˘Ó¤‚Ë ‰ËÏ·‰‹ Î·È Ì ÙȘ ¿ÏϘ ·Ó·Ù˘ÍȷΤ˜ ÂÙ·ÈÚ›˜ ·fi ÙȘ ¿ÏϘ ¡Ô̷گȷΤ˜ ∞˘ÙÔ‰ÈÔÈ΋ÛÂȘ Ô˘ ·Ú¤Ï·‚Â Ô Ó¤Ô˜ ıÂÛÌfi˜ ·fi ÙËÓ 1Ë π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ 2011. ∂›Û˘, Û ‰Â‡ÙÂÚË Ê¿ÛË ˘¿Ú¯Ô˘Ó Î·È ÔÈ ‰Â‰Ô˘ÏÂ˘Ì¤Ó˜ ·Ô‰Ô¯¤˜ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÛÙËÓ ∫∂∫∞¡∂ª (ÙÔ˘˜ ÔÊ›ÏÔÓÙ·È ÂÚ›Ô˘ ·Ô‰Ô¯¤˜ 7-8 ÌËÓÒÓ), fï˜ ·˘Ùfi Ô˘ ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ·˘ÙÔ› ÎÔÈÙÔ‡Ó Ó· ‰È·ÛÊ·Ï›ÛÔ˘Ó ÙÒÚ· Â›Ó·È Ë ‰È·ÛÊ¿ÏÈÛË ÙˆÓ ı¤ÛÂˆÓ ÂÚÁ·Û›·˜ ÙÔ˘˜ Î·È ·fi ÂΛ Î·È ¤Ú·, ÂÎÙÈÌÔ‡Ó fiÙÈ ı· ‚ÚÂı› χÛË Î·È ÛÙÔ ı¤Ì· ÙˆÓ ‰Â‰Ô˘ÏÂ˘Ì¤ÓˆÓ ÙÔ˘˜. £. ∫. μÔÁÈ·Ù˙‹˜


∂ÈÙ˘¯›· ÛËÌÂÈÒÓÂÈ ÙÔ ∞ıÏËÙÈÎfi ∫·ÏÔη›ÚÈ

T∂Δ∞ƒΔ∏ 29 I√À¡π√À 2011

ÛÂÏ. 24

™Δ√¡ √§Àª¶π∞∫√ μ. À¶√™Δ∏ƒπ∑√À¡ ¶ø™ ∏ √ª∞¢∞ ¢∂¡ ∂Ã∂π ™Ã∂™∏ ª∂ Δ∞ “™Δ∏ª∂¡∞” ¶∞πáπ¢π∞

∂ÌÈÛÙÔÛ‡ÓË ÛÙËÓ ·ıÏËÙÈ΋ ‰ÈηÈÔÛ‡ÓË ÚÔÊ˘Ï¿ÎÈÛË ÙÔ˘ ∞¯ÈÏϤ· ª¤Ô˘ ÁÈ· ÙÔ ÛοӉ·ÏÔ Ì ٷ “ÛÙË̤ӷ” ·È¯Ó›‰È·, ·Ó·ÌÊ›‚ÔÏ· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› ¤Ó· ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi ÛÎËÓÈÎfi ÛÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi μfiÏÔ˘, fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË Ù˘ ¶∞∂. ΔÔ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ Ì ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ, Î. °ÈÒÚÁÔ ΔfiÚË, ηÏÂ›Ù·È Ó· “ÙÚ¤ÍÂÈ” ÌÈ· ÛÂÈÚ¿ ·fi ı¤Ì·Ù· Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙÔÓ Û¯Â‰È·ÛÌfi Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÂÓ fi„ÂÈ Ù˘ Ó¤·˜ ¯ÚÔÓÈ¿˜, Ì ÙËÓ ÂÏ›‰· fiÙÈ Ô Û‡ÏÏÔÁÔ˜ ‰ÂÓ ı· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ Î›Ó‰˘ÓÔ ˘Ô‚È‚·ÛÌÔ‡.

∏ ™ÙȘ Ê˘Ï·Î¤˜ ÙÔ˘ ¡·˘Ï›Ô˘ Ô‰ËÁ‹ıËÎÂ Ô ∞¯. ª¤Ô˜ ÛÂÏ. 21

™√À¶∂ƒ §π°∫

¶·Ú·ÈÙÂ›Ù·È Ô ª·ÚÈÓ¿Î˘ ·ÊÔ‡ ÂÈ΢ÚÒÛÂÈ ÙË ‚·ıÌÔÏÔÁ›· ÛÂÏ. 20

À¢∞Δ√™º∞πƒπ™∏

ªÂÙ¿ÏÏÈÔ ‰ÈÂΉÈÎÂ›Ô √.À.∫.μ. ÛÙÔ ·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ ÂÊ‹‚ˆÓ ÛÙÔ μfiÏÔ ÛÂÏ. 23

ƒÂÔÚÙ¿˙: ∂À£Àª∏™ ¢. Ã√ÀΔ∞™ ΔËÓ ˘fiıÂÛ˘ ı· ÂÈÏËÊı› Ë ·ıÏËÙÈ΋ ‰ÈηÈÔÛ‡ÓË, ηıÒ˜ Ô Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÎfi˜ ÂÈÛ·ÁÁÂϤ·˜, Î. ∞Ó‰Ú¤·˜ º¿ÎÔ˜, ı· ÌÂÏÂÙ‹ÛÂÈ ÙË ‰ÈÎÔÁÚ·Ê›· Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÂӉ¯Ô̤ӈ˜ ı· ·Û΋ÛÂÈ ÂÈı·Ú¯ÈΤ˜ ‰ÈÒÍÂȘ Û ÚfiÛˆ· Î·È ÔÌ¿‰Â˜, Â¿Ó ·Ô‰Âȯı› fiÙÈ ÂÌϤÎÔÓÙ·È Û ÛÙË̤ӷ ·È¯Ó›‰È·. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·, Ë ∂¶√ ı· ÎÏËı› Ó· ÂΉÈοÛÂÈ ÙËÓ ˘fiıÂÛË. ∞ӷ̤ÓÂÙ·È ¤Ó· “η˘Ùfi” ηÏÔη›ÚÈ, ηıÒ˜ Ë ·ıÏËÙÈ΋ ‰ÈηÈÔÛ‡ÓË ı· ¤¯ÂÈ ·ÚÎÂÙ‹ ‰Ô˘ÏÂÈ¿. ∏ ˘fiıÂÛË, ¿ÓÙˆ˜, ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ fiÛÔ ÙÔ ‰˘Ó·ÙfiÓ ÁÚËÁÔÚfiÙÂÚ·, Ó· ·ÚıÔ‡Ó ·ÔÊ¿ÛÂȘ. ◊‰Ë ¯ı˜, fiˆ˜ ÙÔÓ›ÛÙËΠÛÙÔ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Ù˘ ™Ô‡ÂÚ §ÈÁÎ, ÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ı· ·Ú¯›ÛÂÈ ÙÔ Û·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ 27-28 ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘, ÂÓÒ Ë ÎÏ‹ÚˆÛË ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ ı· Á›ÓÂÈ ÛÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ 15ÌÂÚÔ ÙÔ˘ πÔ˘Ï›Ô˘. ™ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi μfiÏÔ˘ ÂÎÊÚ¿˙Ô˘Ó ÙËÓ ·ÈÛÈÔ‰ÔÍ›· ÙÔ˘˜ ˆ˜ Ë ÔÌ¿‰· ı· Ï¿‚ÂÈ Î·ÓÔÓÈο ̤ÚÔ˜ ÛÙÔ Ó¤Ô ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Ù˘ ™Ô‡ÂÚ §ÈÁÎ, ÂÓÒ ‰Â‰Ô̤ÓË ı· Ú¤ÂÈ Ó· ıˆÚÂ›Ù·È Ë Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙˆÓ “ÂÚ˘ıÚÔχΈӔ ÛÙÔ °ÈÔ˘Úfi· §ÈÁÎ. √ Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¶∞∂, Î. °ÈÒÚÁÔ˜ ΔfiÚ˘, ÌÈÏÒÓÙ·˜ Û ·ıÏËÙÈ΋ ÂÊËÌÂÚ›‰· ÙfiÓÈÛ ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ fiÙÈ Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Î·Ì›· Û¯¤ÛË Ì ٷ “ÛÙË̤ӷ” ·È¯Ó›‰È·, ÂÓÒ ‰ÂÓ ·Ú¤ÏÂÈ„Â Ó· ·Ó·ÊÂÚı› ÛÙÔ˘˜ ÊÈÏ¿ıÏÔ˘˜, ·fi ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ˙‹ÙËÛ ӷ ÛÙ·ıÔ‡Ó ·ÎfiÌË ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÛÙËÓ ÔÌ¿‰·. “√ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘ Á‡ÚÈÛ ÛÂÏ›‰·. ¶Ï¤ÔÓ ÎÔÈÙ¿Ì ÌÚÔÛÙ¿. ¢ÂÓ ·ÏÏ¿˙ÂÈ, fï˜, Ë ÊÈÏÔÛÔÊ›·. £¤Ïˆ Ó· ÛÙ›ψ ¤Ó· Ì‹Ó˘Ì· ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ. ΔÒÚ· ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÛÙ·ı› ·ÎfiÌË ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÛÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi μfiÏÔ˘. ™Ùfi¯Ô˜ Ì·˜ Â›Ó·È Ó· ¿Ì ÙËÓ ÔÌ¿‰· „ËÏ¿ Î·È Â˘ÂÏÈÛÙÒ fiÙÈ ı· Ù· ηٷʤÚÔ˘ÌÂ. √ ÌÂÙ·ÁÚ·ÊÈÎfi˜ ۯ‰ȷÛÌfi˜ ÚÔ¯ˆÚ¿ÂÈ Î·ÓÔÓÈο Î·È ÔÈ Ô·‰Ô› Ì·˜ ‰ÂÓ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ·ÓËÛ˘¯Ô‡Ó. √ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Û¯¤ÛË Ì “ÛÙË̤ӷ” ·È¯Ó›‰È·. Œ¯Ô˘Ì ÂÌÈÛÙÔÛ‡ÓË ÛÙËÓ ·ıÏËÙÈ΋ ¢ÈηÈÔÛ‡ÓË. £ÂˆÚÒ fiÙÈ ‰ÂÓ ı· ˘Ô‚È‚·ÛÙԇ̠ÛÙËÓ ·Ì¤Ûˆ˜ ÈÔ Î¿Ùˆ ηÙËÁÔÚ›· Î·È ı· ·ÁˆÓÈÛÙԇ̠ηÓÔÓÈο ÛÙÔ °ÈÔ˘Úfi· §ÈÁÎ. ¶ÈÛÙ‡ˆ fiÙÈ fiÏ· ·˘Ù¿ Ô˘ Á›ÓÔÓÙ·È ı· Â›Ó·È ÁÈ· ÙÔ Î·Ïfi ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘, Ì ÛÎÔfi Ó· Û˘ÛÂÈÚˆı› ·ÎfiÌË ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Ô ÎfiÛÌÔ˜” , ‰‹ÏˆÛ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ô Î. ΔfiÚ˘. ™ÙȘ 17 πÔ˘Ó›Ô˘ ÂÛÙ¿ÏË ÛÙËÓ ¶∞∂ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘ ·fi ÙËÓ √À∂º∞ ¤ÁÁÚ·ÊÔ, ÛÙÔ ÔÔ›Ô ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È Ë Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÛÙÔÓ ‚’ ÚÔÎÚÈÌ·ÙÈÎfi Á‡ÚÔ ÙÔ˘ °ÈÔ˘Úfi· §ÈÁÎ. ¢ÂÓ ¤¯ÂÈ ·ÏÏ¿ÍÂÈ Î¿ÙÈ ·fi ÙËÓ ∂˘Úˆ·˚΋ √ÌÔÛÔÓ‰›·, fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ Â˘Úˆ·˚΋ ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘, ηıÒ˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ·ÛÎËı› Î·Ó ÂÈı·Ú¯È΋ ‰›ˆÍË Î·Ù¿ Ù˘ ¶∞∂. √È “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔÈ” ÚÔÂÙÔÈÌ¿˙ÔÓÙ·È ÁÈ· ÙÔ ÚÒÙÔ Â˘Úˆ·˚Îfi Ì·Ù˜, ÙÔ ÔÔ›Ô ı· ÙÔ ‰ÒÛÔ˘Ó ÛÙȘ 14 πÔ˘Ï›Ô˘ ÂÎÙfi˜ ¤‰Ú·˜, ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÔÓÙ·˜ Ì›· ÂÎ ÙˆÓ ƒ·ÓÙ ‹ ΔÚ ¶¤ÓÂ. √È ‰‡Ô ·˘Ù¤˜ ÔÌ¿‰Â˜ ·Ó·ÌÂÙÚÒÓÙ·È ·‡ÚÈÔ ÛÙÔ ™·Ó ª·Ú›ÓÔ ÛÙÔ ÚÒÙÔ ·È¯Ó›‰È ÁÈ· ÙÔÓ ·’ ÚÔÎÚÈÌ·ÙÈÎfi Á‡ÚÔ ÙÔ˘ °ÈÔ˘Úfi· §ÈÁÎ, ÂÓÒ Ë Ú‚¿Ó˜ Â›Ó·È ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈṲ̂ÓË ÁÈ· ÙȘ 7 πÔ˘Ï›Ô˘ ÛÙÔ μÂÏÈÁÚ¿‰È. ™ÙÔ ÌÂٷ͇, Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¶∞∂ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘, °ÈÒÚÁÔ˜ ΔfiÚ˘, ‚Ú¤ıËΠ¯ı˜ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· ÁÈ· Ó· ˘ÔÁÚ¿„ÂÈ ÙË Ó¤· ۇ̂·ÛË Ì ٷ ΔÔ˘ÚÈÛÙÈο ∞-

ΛÓËÙ· ÁÈ· ÙË ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎÔ‡ ™Ù·‰›Ô˘, ÂÓÒ ÂÎÚÔÛÒËÛ ÙËÓ ¶∞∂ ÛÙÔ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Ù˘ ™Ô‡ÂÚ §ÈÁÎ.

ŒÚ¯ÂÙ·È Ô ¶·ÙÛ¤ÎÔ ™ÙËÓ ∞ı‹Ó· ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Èı·Ófiٷٷ ·‡ÚÈÔ Ô ∞ÚÁÂÓÙÈÓfi˜ ÂÈıÂÙÈÎfi˜, ÃÂÚÌ¿Ó ¶·ÙÛ¤ÎÔ (ÏfiÁˆ Ù˘ ÛËÌÂÚÈÓ‹˜ ·ÂÚÁ›·˜ ˘¿Ú¯ÂÈ Úfi‚ÏËÌ· Ì ÙȘ Ù‹ÛÂȘ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·), Ô ÔÔ›Ô˜ ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ı· ·Ó·¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÁÈ· ÙÔ μfiÏÔ, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ˘Ô‚ÏËı› Û ÂÚÁÔÌÂÙÚÈΤ˜ ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ Î·È Ó· ˘ÔÁÚ¿„ÂÈ Û˘Ì‚fiÏ·ÈÔ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ Ì ÙÔ˘˜ “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔ˘˜” . √ 20¯ÚÔÓÔ˜ ÛÙÚ¿ÈÎÂÚ ı· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ ¿ÌÂÛ· ÚÔÔÓ‹ÛÂȘ Î·È ı· ÙÂı› ÛÙË ‰È¿ıÂÛË ÙÔ˘ ÿ‚È °ÎÚ¿ıÈ·. √ ¶·ÙÛ¤ÎÔ ¤¯ÂÈ ÙÔÓ ›‰ÈÔ Ì¿Ó·Ù˙ÂÚ Ì ÙÔÓ ª·Ù›·˜ ∫¿Û¯ÈÔ, Î·È ÁÈ· ÙÔÓ ÏfiÁÔ ·˘Ùfi ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ˘ÔÁÚ¿„ÂÈ ·ÎfiÌË ÙÔ Û˘Ì‚fiÏ·Èfi ÙÔ˘ Ô ∫¿Û¯ÈÔ. √ ∞ÚÁÂÓÙÈÓfi˜ ̤ÛÔ˜, ˆ˜ ÁÓˆÛÙfiÓ, Ù· ¤¯ÂÈ ‚ÚÂÈ Û fiÏ· Ì ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi Î·È Â‰Ò Î·È Ì›· ‚‰ÔÌ¿‰· Á˘ÌÓ¿˙ÂÙ·È Î·ÓÔÓÈο Ì·˙› Ì ÙËÓ ÔÌ¿‰·. ™ÙËÓ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ·fi ¯ı˜ ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· Ô ¶¿· ÷ϛʷ ™·Óηڤ. √ ™ÂÓÂÁ·Ï¤˙Ô˜ ·Ì˘ÓÙÈÎfi˜ ¤Ú·Û ¯ı˜ ÙÔ Úˆ› ·fi ·ÈÌ·ÙÔÏÔÁÈΤ˜ Î·È È·ÙÚÈΤ˜ ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ ÛÙÔ “π∞™ø” ÛÙË §¿ÚÈÛ· Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÌÂÙ¤‚Ë ÛÙÔ ¶‹ÏÈÔ, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Î·È ·˘Ùfi˜ Ó· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ ÚÔÔÓ‹ÛÂȘ (¯ı˜ ·ÎÔÏÔ‡ıËÛ ·ÙÔÌÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ·).

“μϤÂÈ” °È·ÎfiÌÔ ™‡Ìʈӷ Ì ‰ËÌÔÛ›Â˘Ì· Ù˘ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰·˜ “tribalfootball.com” Ô 28¯ÚÔÓÔ˜ ÙÂÚÌ·ÙÔʇϷη˜ Ù˘ ƒÂ¿Ï μ·ÁÈ·‰ÔÏ›‰, ¤ÌÂÈÓ ÂχıÂÚÔ˜, ·¤ÚÚÈ„Â ÚfiÙ·ÛË Ù˘ ª¤ÙȘ Î·È ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ ÛÙfi¯·ÛÙÚÔ ·ÚÎÂÙÒÓ ÔÌ¿‰ˆÓ, ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ, Î·È ÂÏÏËÓÈÎÒÓ Û˘ÏÏfiÁˆÓ, fiˆ˜ Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘, ·ÏÏ¿ Î·È Ë •¿ÓıË. øÛÙfiÛÔ, ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ· ÁÈ· ÙÔÓ ›‰ÈÔ Î·È ÙÔÓ ·Ù˙¤ÓÙË ÙÔ˘ Â›Ó·È Ë ÌÂÙ·‹‰ËÛ‹ ÙÔ˘ ÛÙËÓ ™¤ÏÙÈÎ. √ °È·-

ÎfiÌÔ Ì ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛÂ: “∂›Ì·È ·ÔÊ·ÛÈṲ̂ÓÔ˜ Ó· ·›Íˆ ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi. ¶ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ¿ ÌÔ˘ Â›Ó·È Ë ™¤ÏÙÈÎ. √È ª¤ÙȘ, ¡ÙÂÔÚÙ›‚Ô §· ∫ÔÚÔ‡ÓÈ·, §Â‚¿ÓÙÂ, √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘ Î·È •¿ÓıË Ì ı¤ÏÔ˘Ó, ·ÏÏ¿ ›· ÛÙÔÓ ·Ù˙¤ÓÙË ÌÔ˘ Ó· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ fiϘ ÙȘ Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ ̤¯ÚÈ Ó· Ì¿ıˆ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ÁÈ· ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ Ù˘ ™¤ÏÙÈÎ. ∂Ï›˙ˆ Ó· Á›ÓÂÈ Î¿ÙÈ Ì ÙË ™¤ÏÙÈÎ. ◊ÌÔ˘Ó ÏËÁˆÌ¤ÓÔ˜ Ô˘ ‰ÂÓ ÌfiÚÂÛ· Ó· ¿ˆ ¤Ú˘ÛÈ. ¡fiÌÈ˙· fiÙÈ ı· ‹ÌÔ˘Ó ·›ÎÙ˘ Ù˘ Î·È ÔÈ ‰È·Ú·ÁÌ·Ù‡ÛÂȘ ¯¿Ï·Û·Ó” . √ °È·ÎfiÌÔ ¤¯ÂÈ ·ÁˆÓÈÛÙ› Â›Û˘ ÛÙË ¡Ô˘Ì¿ÓıÈ·, ÛÙË μ·ÁÈ·‰ÔÏ›‰ μ? Î·È ¤¯ÂÈ ·›ÍÂÈ ˆ˜ ‰·ÓÂÈÎfi˜ ÛÙȘ ÃÂÙ¿ÊÂ, ¶·Ï¤ÓÙÛÈ· Î·È Ã·¤Ó, ÔÌ¿‰· Ù˘ ∞Ó‰·ÏÔ˘Û›·˜.

√·‰Ô› ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ ÛÙËÓ ÚÔfiÓËÛË ªÂ ‰ÈÏ‹ ÚÔfiÓËÛË, Úˆ›-·fiÁÂ˘Ì·, Û˘Ó¯›ÛÙËΠ¯ı˜ Ë ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· ÙˆÓ “ÂÚ˘ıÚÔχΈӔ ÛÙÔ ¶‹ÏÈÔ. ΔÔ Úˆ› Ë ÚÔfiÓËÛË ·ÊÔÚÔ‡Û ·Û΋ÛÂȘ Ê˘ÛÈ΋˜ ηٿÛÙ·Û˘, ÂÓÒ ÙÔ ·ÔÁÂ˘Ì·ÙÈÓfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· (ÛÙ· ÿÓÈ·) ÂÈÎÂÓÙÚÒıËΠ۠·Û΋ÛÂȘ Ù·ÎÙÈ΋˜. ¶ÂÚ›Ô˘ 100 Ô·‰Ô› ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘ ¤‰ˆÛ·Ó ÙÔ “·ÚÒÓ” ÛÙËÓ ·ÔÁÂ˘Ì·ÙÈÓ‹ ÚÔfiÓËÛË. ªÂ ‰È¿ÊÔÚ· Û˘Óı‹Ì·Ù· ¤‰ÂÈÍ·Ó ÙËÓ Û˘Ì·Ú¿ÛÙ·Û‹ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ˘˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ Î·È ÛÙËÓ Ù¯ÓÈ΋ ËÁÂÛ›·, ÂÓÒ ¿Ó·„·Ó Î·È Î·ÓÔÁfiÓ·. ¶ÚÈÓ ÙËÓ ÚÔfiÓËÛË ÛÙÔ˘˜ ·›ÎÙ˜ Ì›ÏËÛÂ Ô Ù¯ÓÈÎfi˜ ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ ÙˆÓ “ÂÚ˘ıÚÔχΈӔ , Δ¿Î˘ °È·ÓÓfiÔ˘ÏÔ˜, ÂÓÒ Û‹ÌÂÚ· ̤ÏË ÙÔ˘ ¢.™. ı· ‰ÒÛÔ˘Ó ÙÔ “·ÚÒÓ” ÛÙËÓ ÚÔfiÓËÛË Î·È ı· ÌÈÏ‹ÛÔ˘Ó ÛÙÔ˘˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜. ΔËÓ ÚÔÛ¯‹ ∫˘Úȷ΋, Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ı· ‰ÒÛÂÈ ÙÔ ÚÒÙÔ ÙÔ˘ ÊÈÏÈÎfi ·È¯Ó›‰È Ì ÙÔÓ ∂ıÓÈÎfi μfiÏÔ˘. £˘Ì›˙Ô˘ÌÂ, ˆ˜ ÛÙȘ 6 πÔ˘Ï›Ô˘ ı· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ Ë ÊÈÏÈ΋ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË Ì ÙÔÓ §ÔÎÔÌÔÙ›‚ ¶Ïfi‚ÓÙÈ‚ ÛÙÔ ∂∞∫ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘.


20

T∂Δ∞ƒΔ∏ 29 I√À¡π√À 2011

™Δ√

∂¶√ª∂¡√ ¢π√π∫∏Δπ∫√ ™Àªμ√À§π√ Δ∏™

™√À¶∂ƒ §π°∫ ™Δπ™ 11 π√À§π√À

∂È΢ÚÒÓÂÈ ÙË ‚·ıÌÔÏÔÁ›· Î·È ·Ú·ÈÙÂ›Ù·È Ô ª·ÚÈÓ¿Î˘ ΔÔ... Ì·Ï¿ÎÈ ÛÙËÓ ∂¶√ ÁÈ· ÙË ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ ∞∂∫

™˘Ìʈӛ· Ì ∫¿Ï· Î·È ∫¿ÚÏÔ˜ ∏ ∞∂∫ ηٿÊÂÚ ӷ ÊÙ¿ÛÂÈ ÛÂ Û˘Ìʈӛ· Ì ÙÔ˘˜ ÃÔ˘¿Ó ∫¿Ï· (ÛÙfiÂÚ) Î·È ÃÔÛ¤ ∫¿ÚÏÔ˜ (̤ÛÔ˜) ·fi ÙËÓ ™Â‚›ÏÏË. √È ‰ÈÔÈÎÔ‡ÓÙ˜ ÙËÓ ŒÓˆÛË Ù· ‚Ú‹Î·Ó Ì ÙÔ˘˜ ·›ÎÙ˜ (ÛÂ Û˘Ì‚fiÏ·È· ‡„Ô˘˜ 190.000 ¢ÚÒ Ì ÌfiÓÔ˘˜ ÛÙfi¯ˆÓ Î·È Û˘ÌÌÂÙÔ¯ÒÓ ÁÈ· ÙÔÓ ∫¿ÚÏÔ˜ Î·È 250.000 ¢ÚÒ Ì ·Ó¿ÏÔÁ· ÌfiÓÔ˘˜ Ó· ÚԂϤÔÓÙ·È Ì ÙÔÓ ∫¿Ï·) Î·È ϤÔÓ ÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ ÒÚ˜ ·Ó·Ì¤ÓÔ˘Ó ÛÙ· ™¿Ù· ÙËÓ ÂÏ¢ı¤Ú·˜ ÙÔ˘ ÌÂÛÔÂÈıÂÙÈÎÔ‡ Î·È ÙÔ ¤ÁÁÚ·ÊÔ ‰·ÓÂÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘ ÛÙfiÂÚ... ∞fi ÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ ÒÚ˜ Î·È Ì ÙË ‰Â‰Ô̤ÓË ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘ ÕÚÓ·Ú °ÎÚ¤Ù·ÚÛÔÓ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· ÛÙËÓ ∞∂∫ ı· ÂȯÂÈÚ‹ÛÔ˘Ó Ó· ÊÙ¿ÛÔ˘Ó ÛÂ Û˘Ìʈӛ· ÁÈ· ÙȘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ·ÈÎÙÒÓ (fiˆ˜ Â›Ó·È Ô Ã¤ÏÁηÛÔÓ) Ô˘ ı¤ÏÂÈ Ó· ʤÚÂÈ Ô πÛÏ·Ó‰fi˜ Ù¯ÓÈÎfi˜ ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ ÛÙËÓ ŒÓˆÛË. ™ÙÔ ÌÂٷ͇, ÁÈ· ÙËÓ ·fiÎÙËÛË ÙÔ˘ ª·ÙÔ˘¯¿Ó ∫·Ú·ÓÙÂÓ›˙, ÙÔ˘ 20¯ÚÔÓÔ˘ ΔÔ‡ÚÎÔ˘ ·ÓÂÚ¯fiÌÂÓÔ˘ ·ÛÙ¤Ú· Ù˘ ªÂÛÈÎÙ¿˜ ÂӉȷʤÚÔÓÙ·È ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ Î·È ∞∂∫, Û‡Ìʈӷ Ì ‰ËÌÔÛȇ̷ٷ ·fi ÙË ÁÂÈÙÔÓÈ΋ ¯ÒÚ·. √ ˘„ËÏfiÛˆÌÔ˜ ÂÈıÂÙÈÎfi˜ ʤÙÔ˜ ·ÁˆÓ›ÛÙËΠ‰·ÓÂÈÎfi˜ ÛÙËÓ ∂ÛÎÈÛ¯›ÚÛÔÚ ÛÎÔÚ¿ÚÔÓÙ·˜ 7 ÁÎÔÏ Û 21 Ì·Ù˜, Â›Ó·È ·fi Ù· ·ÓÂÚ¯fiÌÂÓ· ·ÛÙ¤ÚÈ· ÙÔ˘ ÙÔ˘ÚÎÈÎÔ‡ Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘.™Â ËÏÈΛ· ÌfiÏȘ ›ÎÔÛÈ ÂÙÒÓ Â›Ó·È ‹‰Ë ‰ÈÂıÓ‹˜ Ì ÙËÓ ÂıÓÈ΋ ·Ó‰ÚÒÓ Ù˘ ΔÔ˘ÚΛ·˜, ÂÓÒ Ì fiϘ ÙȘ ÌÈÎÚ¤˜ ÂıÓÈΤ˜ ÔÌ¿‰Â˜ ‹Ù·Ó ÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ... ÔÏ˘‚fiÏÔ ÛÎÔÚ¿ÚÔÓÙ·˜ ·Î·Ù¿·˘ÛÙ·. ¶ÚfiıÂÛË ÙÔ˘ ·›ÎÙË Â›Ó·È Ó· ·ÁˆÓÈÛÙ› ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi, ÂÓÒ Î·È Ë ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ ‰ÂÓ ı· ›¯Â Úfi‚ÏËÌ· Ó· ÙÔÓ Ô˘Ï‹ÛÂÈ. ª¿ÏÈÛÙ·, fiˆ˜ ÁÚ¿ÊÔ˘Ó ÔÈ ΔÔ‡ÚÎÔÈ, ¤Ú·Ó ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ Î·È Ù˘ ∞∂∫ ÂӉȷʤÚÔÓÙ·È Î·È ¿ÏϘ Â˘Úˆ·˚Τ˜ ÔÌ¿‰Â˜.

ΔÔ Ó¤Ô ¢.™. Ù˘ ∂™∫∞£ ™˘ÁÎÚÔÙ‹ıËΠ۠ÛÒÌ· ÙÔ Ó¤Ô ¢.™. Ù˘ ∂™∫∞£, Ô˘ ϤÔÓ ¤¯ÂÈ ÙËÓ ÂÍ‹˜ Û‡ÓıÂÛË: ¶Úfi‰ÚÔ˜: ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ¡ÙÔ‡ÁÎÔ˜, ∞’ ∞ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜: ¡›ÎÔ˜ º·ÚÌ¿Î˘, μ’ ∞ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜: μ¿ÈÔ˜ º·Ï¿ÁÁ·˜, °Ú·ÌÌ·Ù¤·˜: ∞Ó·ÛÙ¿ÛÈÔ˜ ΔÚÈ·ÓٷʇÏÏÔ˘, ∂ȉÈÎfi˜ °Ú·ÌÌ·Ù¤·˜: ¢. ªˆ˘Û‹˜, Δ·Ì›·˜: ¡›ÎÔ˜ °ÂˆÚÁfiÔ˘ÏÔ˜, ª¤ÏË: ∞fiÛÙÔÏÔ˜ ∫ÚÂÌ·ÛÙ¿˜, ∑‹Û˘ ¢fiÙ·˜, ∂˘ÁÂÓ›· ºÚ·ÁÎÔ‡ÏË, ∑¤ÈÎÔ˜, ÃÚ‹ÛÙÔ˜ ¶·¿˜. ∏ ÂÈÙÚÔ‹ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ ··ÚÙ›˙ÂÙ·È ·fi ÙÔ˘˜ Î.Î. ¡ÙÔ‡ÁÎÔ, º·ÚÌ¿ÎË, ∫ÚÂÌ·ÛÙ¿, º·Ï¿ÁÁ·, ¶·¿, ΔÚÈ·ÓٷʇÏÏÔ˘ Î·È ∑¤ÈÎÔ. ∂›Û˘ ˘‡ı˘ÓÔÈ ·Ó·Ù˘ÍÈ·ÎÔ‡ ·Ó¤Ï·‚·Ó Ô Î. ¢fiÙ·˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ¿Ó‰Ú˜ Î·È Ë Î. ºÚ·ÁÎÔ‡ÏË ÁÈ· ÙȘ Á˘Ó·›Î˜.

ΔÔ EXTRA 5 √È Ù˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÙÔ˘ EXTRA 5 ÛÙËÓ ÚÒÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ ÎÏ‹ÚˆÛË ‹Ù·Ó: 3, 5, 13, 26, 35 Î·È ÛÙËÓ ‰Â‡ÙÂÚË 2, 4, 12, 24, 34.

Ô... ÊÈÓ¿Ï Ù˘ ıËÙ›·˜ ˆ˜ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ Ù˘ ™Ô‡ÂÚ §›ÁÎ ÌÂÙ¿ ÙÔ ÂfiÌÂÓÔ ¢.™. (11/7) ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛÂ Ô μ·ÁÁ¤Ï˘ ª·ÚÈÓ¿Î˘, ηıÒ˜ ÙfiÓÈÛ ˆ˜ ı· ·Ô¯ˆÚ‹ÛÂÈ. √ Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ §›Áη˜ ÙfiÓÈÛ fiÙÈ Î·Ì›· ·fi ÙȘ ·ÚÔ‡Û˜ ¶∞∂ ‰ÂÓ Û˘ÌÊÒÓËÛ Ì ÙÔ ·›ÙËÌ· ∞∂∫ Î·È ¶·Ó·ıËÓ·˚ÎÔ‡ Ó· ·Ú·ÈÙËı›.

Δ

√ Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ™Ô‡ÂÚ §ÈÁÎ Û ÂÓˆÙÈÎfi ‡ÊÔ˜ Âȯ›ÚËÛ ӷ ‰ÒÛÂÈ ··ÓÙ‹ÛÂȘ ÛÙ· ÂÚˆÙ‹Ì·Ù· ÙˆÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›ˆÓ ËÌÂÚÒÓ Î·È ÛÙÔ ıfiÚ˘‚Ô Ô˘ ÚÔοÏÂÛÂ Ë ÂÌÏÔ΋ ÙÔ˘ ÔÓfiÌ·Ùfi˜ ÙÔ˘, ÛÙËÓ ˘fiıÂÛË ÙˆÓ ÛÙËÌ¤ÓˆÓ ·ÁÒÓˆÓ.“£· ÌÈÏ‹Ûˆ ·ÓÔȯٿ Î·È ¯ˆÚ›˜ Ó· ÎÚ˘ÊÙÒ ‹ Ó· ÚÔÛ·ı‹Ûˆ Ó· ‰ÈηÈÔÏÔÁ‹Ûˆ Ù›ÔÙ·. ∞fi fiÛ· Û˘Ì‚·›ÓÔ˘Ó ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ‚‰ÔÌ¿‰· Ì ÙȘ ‰ÈÒÍÂȘ Î·È ÙËÓ ÁÂÓÈ΋ Â›ıÂÛË Î·Ù¿ ‰Èη›ˆÓ Î·È ·‰›ÎˆÓ, Ô˘ ‰Â¯fiÌ·ÛÙÂ, ¤Ó· Â›Ó·È ÙÔ Û˘Ì¤Ú·ÛÌ·. ∂›Ó·È ·Ó·Áη›Ô Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ì ÌfiÓÔÈ Ì·˜ Û ̤ÙÚ· Ô˘ ı· ‚ÔËı‹ÛÔ˘Ó Ó· ‚ÚÂıÔ‡Ó ÔÈ ¿‰ÈÎÔÈ, ·˘ÙÔ› Ô˘ ·Ú·ÓfiÌËÛ·Ó ‹ ·Ú·ÓÔÌÔ‡Ó, fiÔÈÔÈ Î·È ·Ó Â›Ó·È ·˘ÙÔ›, fiÛÔ ÈÔ Û‡ÓÙÔÌ· Á›ÓÂÙ·È. ∂Âȉ‹ ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ̤Ú˜ ·ÎÔ‡ÛÙËÎ·Ó Î·È ÁÚ¿ÊÙËÎ·Ó ÔÏÏ¿ ı¤Ïˆ Ó· ÍÂηı·Ú›Ûˆ ÔÚÈṲ̂ӷ Ú¿ÁÌ·Ù·. ÕÎÔ˘Û· οÔÈÔ˘˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ ÔÌ¿‰ˆÓ Ù˘ ™Ô‡ÂÚ §ÈÁÎ Ó· ‚Á·›ÓÔ˘Ó ÛÙ· Ú·‰Èfiʈӷ Î·È Ó· ÈÛ¯˘Ú›˙ÔÓÙ·È fiÙÈ Ù¤ÙÔÈÔÈ ‰È¿ÏÔÁÔÈ ÙÔ˘˜ Â›Ó·È ÚˆÙ¿ÎÔ˘ÛÙÔÈ Î·È ÔÈ ›‰ÈÔÈ, ‰‹ıÂÓ, Ô˘‰¤ÔÙ ¤Î·Ó·Ó ·ÚfiÌÔÈ· ÙËÏÂʈӋ̷ٷ Î·È Û¯fiÏÈ·. ∞˜ ‚¿ÏÔ˘Ì ÌÈ· ÌÂÁ¿ÏË

ÙÂÏ›·.™ÙÔÓ ·ıÏËÙÈÛÌfi Î·È ÂȉÈο ÛÙÔ Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ ‰ÂÓ ÌÈÏ¿ÂÈ Î·Ó¤Ó·˜ ηı·ÚÂ‡Ô˘Û· Ô‡Ù Ì ÂÎÎÏËÛÈ·ÛÙÈÎÔ‡˜ fiÚÔ˘˜. √È Û¯ÔÏÈ·ÛÌÔ› ÌÔÚ› Ó· ÌËÓ Â›Ó·È ÛˆÛÙÔ› ‹ ˆÚ·›ÔÈ, ·ÏÏ¿ Ù¤ÙÔÈÔ˘ ›‰Ô˘˜ Û¯fiÏÈ· Á›ÓÔÓÙ·È Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÔ‡˜ ¯ÒÚÔ˘˜. ∞˘Ù‹ Â›Ó·È Ë Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ ÛÙËÓ Î·ıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ¿ Ì·˜. √ Î. ª·ÚÈÓ¿Î˘ ¤ÚÈÍ ÙÔ Ì·Ï¿ÎÈ ÛÙËÓ ∂¶√, ÁÈ· Ó· ·Ó·Ï¿‚ÂÈ ·fi ÙË ÌÂıÂfiÌÂ-

ÓË ÛÂ˙fiÓ ÙË ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜, ·ÏÏ¿ Ì ÙËÓ §›Áη Ó· ÎÚ·Ù¿ÂÈ Ù· ÂÌÔÚÈο ‰ÈηÈÒÌ·Ù· ÙÔ˘ ™˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌÔ‡. ¶ÚfiÙ·ÛË Ô˘ Ê˘ÛÈο ı· ¤ÛÂÈ ÛÙÔ ÎÂÓfi, ·ÊÔ‡ η̛· Ù¤ÙÔÈ· ‰È¿ıÂÛË ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Ë √ÌÔÛÔÓ‰›·, ·Ó ‰ÂÓ Â›Ó·È ÂΛÓË ˘‡ı˘ÓË ÁÈ· ÙË ‰È·¯Â›ÚÈÛË ÙˆÓ ÂÛfi‰ˆÓ. √ Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ™Ô‡ÂÚ §ÈÁÎ ÙfiÓÈÛ ˆ˜ ›¯Â ‰ÂÛÌ¢Ù› fiÙÈ ı· ÙÂÏÂÈÒÛÂÈ ÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ·, ı· ÂÈÎ˘Úˆı› Ë ‚·ıÌÔÏÔÁ›·,

ı· ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÂÈ fiÙÈ ı· ˘¿Ú¯Ô˘Ó Ô̷Ϥ˜ Û˘Óı‹Î˜ ÁÈ· ÙË ‰È·‰Ô¯‹ ÙÔ˘ Î·È ·fi ÂΛ Î·È ¤Ú· ı· ÚÔÎËÚ‡ÍÂÈ ÂÎÏÔÁ¤˜ ÁÈ· ÙÔÓ ÂfiÌÂÓÔ Úfi‰ÚÔ Ù˘ ™Ô‡ÂÚ §ÈÁÎ. “¢ÂÓ ˘‹Ú¯Â ı¤Ì· Ó· Á›ÓÂÈ ÂÈ·ڈÛË Ù˘ ‚·ıÌÔÏÔÁ›·˜. ΔÔ ı¤Ì· ‹Ù·Ó Ó· Û˘˙ËÙ‹ÛÔ˘Ì οÔÈ· ı¤Ì·Ù· fiˆ˜ ¯. ÁÈ· ÙÔÓ ∏Ú·ÎÏ‹, Ô˘ ¤¯ÂÈ ÚÔÛʇÁÂÈ. ™˘ÌʈӋ۷ÌÂ, fiÙÈ ÛÙÔ ÂfiÌÂÓÔ ¢.™. ı· Û˘˙ËÙ‹ÛÔ˘ÌÂ Î·È ı· ¿ÚÔ˘Ì ÙȘ ·ÔÊ¿ÛÂȘ Ì·˜. ¡· ‰Ô‡Ì ÔÈ· ı· Â›Ó·È Ë ÙÚ›ÙË ÔÌ¿‰· Ô˘ ı· ·Ó‚› ÛÙË ™Ô‡ÂÚ §ÈÁΔ. √ Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ Î·È Ù˘ ™Ô‡ÂÚ §ÈÁÎ ÂÈÛ‹Ì·Ó ˆ˜ ÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ı· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ Î·ÓÔÓÈο ÙÔ ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ ÛÙȘ 27-28 ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘, ÂÓÒ fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ ÎÏ‹ÚˆÛË, ı· Á›ÓÂÈ ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ‰ÂηÂÓı‹ÌÂÚÔ ÙÔ˘ πÔ˘Ï›Ô˘. Δ¤ÏÔ˜ ÁÈ· ÙÔ ˙‹ÙËÌ· ÙˆÓ ·‰ÂÈÔ‰ÔÙ‹ÛÂˆÓ (ÔÌfiʈӷ ÔÈ ÔÌ¿‰Â˜ Ù˘ §›Áη˜ ·¤ÚÚÈ„·Ó ÙËÓ ÚfiÙ·ÛË Ó· ÌËÓ ÈÛ¯‡ÛÂÈ Ë ·‰ÂÈÔ‰fiÙËÛË ÙˆÓ ÔÌ¿‰ˆÓ Ù˘ Football League, ÙËÓ ÔÔ›· ›¯Â ÚÔÙ›ÓÂÈ Ë UEF∞), Ë ÙÔÔı¤ÙËÛË ÙÔ˘ ‹Ù·Ó ˆ˜ ÂÍ‹˜: “Y‹Ú¯Â ÔÌfiʈÓË ·fiÊ·ÛË fiÏˆÓ ÙˆÓ ÔÌ¿‰ˆÓ Ô˘ ÙËÓ Â›¯·Ì ͷӷ¿ÚÂÈ Î·È ÓˆÚ›ÙÂÚ·. ∞ÏÏ¿ ¤Î·Ó· ÌÈ· ÚÔÛˆÈ΋ ÙÔÔı¤ÙËÛË ÁÈ· Ó· ‚Áԇ̠·fi ÙÔ ·‰È¤ÍÔ‰Ô. ∂›· ÛÙÔÓ ÂÎÚfiÛˆÔ ÙÔ˘ √º∏, ÁÈ· Ó· ·ÔʇÁÔ˘Ì ÙȘ ·ÚÂÍËÁ‹ÛÂȘ, fiÙÈ Ë ÚÔÛˆÈ΋ ÌÔ˘ ¿Ô„Ë ı· ‹Ù·Ó Ô Ê¿ÎÂÏÔ˜ ÙÔ˘ √º∏ Ó· Â·ÓÂÍÂÙ·ÛÙ› ·fi ÌÈ· ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÂÈÙÚÔ‹. ¢ÂÓ Â›Ó·È fï˜ ‰È΋ ÌÔ˘ ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ·. ∞fi ÂΛ Î·È ¤Ú· ÚÔÛˆÈ΋ ÌÔ˘ ÚfiÙ·ÛË ‹Ù·Ó Ó· ·ÔÊ·Û›ÛÂÈ Ë ∂¶√”.¶Ï¤ÔÓ, Ë ¿ÚÓËÛË ÙˆÓ ÔÌ¿‰ˆÓ Ù˘ ™Ô‡ÂÚ §›Áη, Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ‚¿˙ÂÈ... ÊÚ¤ÓÔ ÛÙȘ ÂÏ›‰Â˜ ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ ÙÔ˘ √º∏ Î·È ÙˆÓ ΔÚÈÎ¿ÏˆÓ ÁÈ· ¿ÓÔ‰Ô, ·Ó Î·È ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó Ï¿‚ÂÈ ÙË Û¯ÂÙÈ΋ ¿‰ÂÈ·.

■ Δ√¡π∑√À¡ √π √ƒ°∞¡øª∂¡√π √¶∞¢√π Δ∏™ √ª∞¢∞™ ª∂ ∫√π¡∏ ∞¡∞∫√π¡ø™∏ ¶√À ∂•∂¢ø™∞¡

“√ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μ. ‰ÂÓ ı· ·ÔÙÂϤÛÂÈ ÂÎ Ó¤Ô˘ ÙÔ ÂÍÈÏ·ÛÙ‹ÚÈÔ ı‡Ì·” ∫ÔÈÓ‹ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ ÛÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ Âͤ‰ˆÛ·Ó ÔÈ ÔÚÁ·ÓˆÌ¤ÓÔÈ Ê›Ï·ıÏÔÈ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘, ÙËÓ ÔÔ›· Ì¿ÏÈÛÙ· ·ÔÛÙ¤ÏÏÔ˘Ó Û °°∞, ∂¶√, ™Ô‡ÂÚ §ÈÁÎ, ∂¶™£ Î·È Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÙÔÈÎÔ‡˜ ÊÔÚ›˜ Ù˘ fiÏ˘. ™Â ·˘Ù‹ ÙÔÓ›˙ÂÙ·È fiÙÈ Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘ η٤ÎÙËÛ ‰ÈηȈ̷ÙÈο ÛÙÔÓ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ¯ÒÚÔ ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘ ÛÙ· Ï¤È ÔÊ Î·È ÙËÓ ¤ÍÔ‰fi ÙÔ˘ ÛÙ· ÚÔÎÚÈÌ·ÙÈο ÙÔ˘ °ÈÔ˘Úfi· §ÈÁÎ Î·È ÁÈ’ ·˘Ùfi ÙÔ ÏfiÁÔ ÔÈ Ê›Ï·ıÏÔ› ÙÔ˘ ‰ÂÓ ı· ÂÈÙÚ¤„Ô˘Ó ÂÎ Ó¤Ô˘ ·Ú·ÛÎËÓȷΤ˜ ÛÎÔÈÌfiÙËÙ˜, fiˆ˜ ÙÔ 2003, ÂȘ ‚¿ÚÔ˜ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜, ÌÈ· Î·È ϤÔÓ “ÔÈ Ê‡Ï·Î˜ ¤¯Ô˘Ó ÁÓÒÛË”. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, ˘ÔÁÚ·ÌÌ›˙ÂÙ·È fiÙÈ Ë ·ıÏËÙÈ΋ ‰ÈηÈÔÛ‡ÓË Î·È ÔÈ ÂÏÏËÓÈΤ˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈΤ˜ ·Ú¯¤˜ ÔÊ›ÏÔ˘Ó Ó· ÂÈÙÂϤÛÔ˘Ó ÙÔ ¤ÚÁÔ Î·È ÙÔ Î·ı‹ÎÔÓ ÙÔ˘˜, ¯ˆÚ›˜ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ, ÛÎÔÈÌfiÙËÙ˜ Î·È ‚È·Û‡ÓË, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ó· Ï¿Ì„ÂÈ Ë ·Ï‹ıÂÈ·, ‰ËÏ·‰‹ Ë ·ıÒˆÛË ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘. ∏ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÙˆÓ ÊÈÏ¿ıÏˆÓ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘ ¤¯ÂÈ ˆ˜ ÂÍ‹˜: “∂‰Ò Î·È ÌÂÚÈΤ˜ Ë̤Ú˜ Ë ÂÏÏËÓÈ΋ ÎÔÈÓ‹ ÁÓÒÌË Î·ÏÂ›Ù·È Ó· ÍÂʇÁÂÈ ·fi Ì›· ‰Ú·Ì·ÙÈ΋ Î·È Û˘Ó¯Ҙ ÂȉÂÈÓÔ‡ÌÂÓË Î·ıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ·, ÒÛÙ ӷ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ ¤Ó· Ó¤Ô Û›ÚÈ·Ï Ì ٷ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ù˘ ˘ÂÚ·Ú·ÁˆÁ‹˜ Î·È ÙËÓ ÔÈfiÙËÙ· Ù˘ “Û·Ô˘ÓfiÂÚ·˜” . ∂Ì›˜, ˆ˜ ʛϷıÏÔÈ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘ ·ÔÙÂÏԇ̠̿ÚÙ˘Ú˜ Ì›·˜ ·‰˘ÛÒËÙ˘ ÚÔÛ¿ıÂÈ·˜ Î·È ·Ú·ÊÈÏÔÏÔÁ›·˜ Ì ÛÎÔfi Ó· ÏËÁ› ·ÓÂ·ÓfiÚıˆÙ· ÙÔ Î‡ÚÔ˜ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ Ì·˜, ¤¯ÔÓÙ·˜ ˆ˜ ·ÒÙÂÚÔ ÛÙfi¯Ô ÙËÓ ÙÈ̈ڛ· ̤ۈ ÙÔ˘ ˘Ô‚È‚·ÛÌÔ‡ Ù˘. ™‡ÛÛˆÌÔÈ, ·Ú¯¤˜ Î·È ªª∂, ¤¯Ô˘Ó ·Ó·Ï¿‚ÂÈ ÂÚÁÔÏ·-

‚Èο ÙÔ ÚfiÏÔ ÙÔ˘ ÂÈÛ·ÁÁÂϤ·, ‰ÈηÛÙ‹ Î·È ÙÈ̈ÚÔ‡. ¶ÔÏÈÙÈÎÔ› Î·È ·ıÏËÙÈÎÔ› ·Ú¿ÁÔÓÙ˜, “¿ÌÂÌÙÔ˘ ËıÈ΋˜” , ·‰¤Î·ÛÙÔÈ ‰È·ÌÔÚʈ٤˜ Ù˘ ÎÔÈÓ‹˜ ÁÓÒÌ˘, Û‡‰Ô˘Ó Ó· ηٷ‰ÈοÛÔ˘Ó ‹ Ó· ·ıˆÒÛÔ˘Ó, Ó· ˘Ô‚È‚¿ÛÔ˘Ó ‹ Ó· ÚÔ¿ÁÔ˘Ó, Ó· ÛÙËÏÈÙ‡ÛÔ˘Ó ‹ Ó· Â·ÈÓ¤ÛÔ˘Ó ·ÓıÚÒÔ˘˜, ÔÌ¿‰Â˜ Î·È ÂÙ·Èڛ˜, ·Ó¿ÏÔÁ· ‚‚·›ˆ˜ Ì ÙȘ ÚÔÛ‰Ô˘, ÙȘ ÂÈı˘Ì›Â˜ Î·È ÙȘ ÊÈÏÔ‰Ô͛˜ ÙÔ˘˜. Δ· ¯Ù˘‹Ì·Ù· ÔÏÏ¿ Î·È ‰˘ÛÙ˘¯Ò˜ οو ·fi ÙË Ì¤ÛË. ¢È¿ÏÔÁÔÈ ÔÏÏ·ÏÒÓ Î·È ·ÌÊÈÏÂÁfiÌÂÓˆÓ ÂÚÌËÓÂÈÒÓ, ηÊÂÓÂȷΤ˜ Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ, ·›ı·Ó˜ ΈÌÈΤ˜ ·Ù¿Î˜ Ô˘ ÚÔηÏÔ‡Ó ¿ÊıÔÓÔ Á¤ÏÈÔ, ÍÂηÙÈÓÈ¿ÛÌ·Ù· ÌÂٷ͇ ÌÂÏÒÓ ÂÓfi˜ ‰‹ıÂÓ Û˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌÔ‡, ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· ·ÔÙÂϤÛÔ˘Ó ˘ÏÈÎfi ÁÈ· Ì›· ÚÒÙ˘ ٿ͈˜ Ê·ÚÛÔΈ̈‰›·, ·Ó ‰ÂÓ ÂÚfiÎÂÈÙÔ ÁÈ· ÙËÓ ÔÌ¿‰· Ì·˜: ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi μfiÏÔ˘. ªÈ· ÔÌ¿‰· Ô˘ ‰ÈηȈ̷ÙÈο η٤ÎÙËÛ ÛÙÔÓ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ¯ÒÚÔ ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Ù˘ ÛÙ· play offs Î·È ÙËÓ ¤ÍÔ‰fi Ù˘ ÛÙ· ÚÔÎÚÈÌ·ÙÈο ÙÔ˘ Europa League. ∂›Ó·È Ë ÚÒÙË ÊÔÚ¿ Ô˘ ÛÙ· ¯ÚÔÓÈο ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜, Â·Ú¯È·Î‹ ÔÌ¿‰· ·fi ÙËÓ ÚÒÙË Ù˘ ¯ÚÔÓÈ¿ ÛÙËÓ ÌÂÁ¿ÏË Î·ÙËÁÔÚ›· ηÙÔÚıÒÓÂÈ Ó· ÂÙ‡¯ÂÈ Ù¤ÙÔÈ· ‰È¿ÎÚÈÛË, ÂÓÙfi˜ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎÔ‡ ¯ÒÚÔ˘. ∏ ·‰È·ÌÊÈÛ‚‹ÙËÙË ·Ó·ÁÓÒÚÈÛË, Û‚·ÛÌfi˜ Î·È ÂÎÙ›ÌËÛË ÚÔ‹Ïı ·fi fiÏË ÙË Ê›Ï·ıÏË ∂ÏÏ¿‰·, ·ÓÂÍ·Úًو˜ Ô·‰ÈÎÒÓ ·Ô¯ÚÒÛÂˆÓ Î·È ÚÔηٷϋ„ˆÓ.∂Âȉ‹ ÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ Ú¤ÂÈ Ó· ·ÔÙÂÏ› Ô‰ËÁfi ÁÈ· ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ, ‰ÂÓ ÌÔÚԇ̠ˆ˜ ʛϷıÏÔÈ Ó· ÂÈÙÚ¤„Ô˘Ì ÂÎ Ó¤Ô˘ ·Ú·ÛÎËÓȷΤ˜ ÛÎÔÈÌfiÙËÙ˜ ÂȘ ‚¿ÚÔ˜ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ Ì·˜. ΔÔ ¿ıËÌ· ÙÔ˘ 2003 Î·È Ù· Óˆ¿ ÛËÌ¿‰È· Ù˘ ¿‰È΢ Î·È Î·Ù·‰ÈηÛÙÈ΋˜ ·fiÊ·Û˘ ÁÈ· ÙÔ Û‡ÏÏÔÁfi Ì·˜ ‰ÂÓ ı· ÂÈÙÚ¤-

„Ô˘Ì ӷ Â·Ó·ÏËÊı›! √ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘ ‰ÂÓ ı· ·ÔÙÂϤÛÂÈ ÂÎ Ó¤Ô˘ ÙÔ ÂÍÈÏ·ÛÙ‹ÚÈÔ ı‡Ì· ÛÙÔ ‚ˆÌfi ÔÔÈ·Û‰‹ÔÙ ÌÂıÔ‰Â˘Ì¤Ó˘ ÛÎÔÈÌfiÙËÙ·˜ ·fi ÔÔ˘‰‹ÔÙÂ Î·È ·Ó ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È ·˘Ù‹, fiÔÈÔÈ Î·È ·Ó ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ·fi ›Ûˆ. √È Ê‡Ï·Î˜ ϤÔÓ ¤¯Ô˘Ó ÁÓÒÛË. ¢ÈfiÙÈ Â›Ì·ÛÙ ϤÔÓ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·fi ÔÙ¤ ¢·ÈÛıËÙÔÔÈË̤ÓÔÈ, ˘Ô„È·Ṳ̂ÓÔÈ, Û˘ÓÂȉËÙÔÔÈË̤ÓÔÈ Î·È Âӈ̤ÓÔÈ. ∂Âȉ‹ ÔÈ È‰¤Â˜ Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔÛٷهÔÓÙ·È Ì ÔÔÈÔ‰‹ÔÙ ÎfiÛÙÔ˜, ÂÈÙÚ¤„Ù ̷˜ Ó· ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ì ӷ ·ÔÙÂÏԇ̠ÙÔÓ ıÂÌ·ÙÔʇϷη Ù˘ ȉ¤·˜ Ô˘ ϤÁÂÙ·È √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘. ΔfiÛÔ ÂÓÙfi˜ fiÛÔ Î·È ÂÎÙfi˜ ¤‰Ú·˜ ÔÈ Ê›Ï·ıÏÔ› Ì·˜ ‰›‰·Í·Ó ‹ıÔ˜ Î·È Ë ÔÌ¿‰· Ì·˜ ÂÓÙ˘ˆÛÈ·Îfi Î·È ÔÈÔÙÈÎfi Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ, ̤۷ ÛÙÔ Á‹‰Ô. ªÂ Û¯ÂÙÈο Ï›Á· ¯Ú‹Ì·Ù· ÁÈ· Ù· ÂÏÏËÓÈο Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈο ‰Â‰Ô̤ӷ - ·ÏÏ¿ Ì Ôχ ÌÂÚ¿ÎÈ, ‰È¿ıÂÛË, ı¤ÏËÛË Î·È „˘¯‹ - ‰ÈÔ›ÎËÛË, ·›ÎÙ˜ Î·È Ê›Ï·ıÏÔÈ Á›Ó·Ì ·Û˘Ó›‰ËÙ· Ì›· ÁÚÔıÈ¿.

∞ÓÙÈÏËÊı‹Î·Ì ÛÙËÓ ÔÚ›· Ù˘ ‰È·‰ÚÔÌ‹˜ fiÙÈ Ë ÔÈfiÙËÙ· ÌÔÚ› Ó· ÂÈÎÚ·Ù‹ÛÂÈ Ù˘ ÔÛfiÙËÙ·˜. ∫·È ›̷ÛÙ ·ÔÊ·ÛÈṲ̂ÓÔÈ Ó· οÓÔ˘Ì fiÙÈ ÌÔÚÔ‡ÌÂ, fi¯È ÌfiÓÔ ÁÈ· Ó· ‰È·ÙËÚËı› „ËÏ¿ Ë ÔÌ¿‰· Ì·˜, ·ÏÏ¿ ÁÈ· Ó· ¿ÂÈ ·ÎfiÌË „ËÏfiÙÂÚ·. °È· fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ·Ú·¿Óˆ ÏfiÁÔ˘˜ ıˆÚԇ̠fiÙÈ Ë ∞ıÏËÙÈ΋ ¢ÈηÈÔÛ‡ÓË Î·È ÔÈ ÂÏÏËÓÈΤ˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈΤ˜ ·Ú¯¤˜ ÔÊ›ÏÔ˘Ó Ó· ÂÈÙÂϤÛÔ˘Ó ÙÔ ¤ÚÁÔ Î·È Î·ı‹ÎÔÓ ÙÔ˘˜, ¯ˆÚ›˜ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ, ÛÎÔÈÌfiÙËÙ˜ Î·È ‚È·Û‡ÓË, ÒÛÙ ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ó· Ï¿Ì„ÂÈ Ë ·Ï‹ıÂÈ·. ¢ËÏ·‰‹, Ë Ï‹Ú˘ ·ıÒˆÛË Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ Ì·˜. ∂Ì›˜ ̤¯ÚÈ ÙfiÙÂ, ı· ÛÙËÚ›ÍÔ˘Ì ÙÔ˘˜ ·›ÎÙ˜ Î·È ÙË Ó¤· ‰ÈÔ›ÎËÛË Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ Ì·˜ Ì ·ÎfiÌË ÂÚÈÛÛfiÙÂÚË ‰È¿ıÂÛË. ŒÌÚ·ÎÙ·, Î·È Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο. °È·Ù› Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘ Â›Ó·È ÂÚÈÔ˘Û›· fiÏˆÓ ÙˆÓ μÔÏȈÙÒÓ Î·È ª·ÁÓËÛȈÙÒÓ, ¤¯ÔÓÙ·˜ ϤÔÓ ·ÔÎÙ‹ÛÂÈ ·Ó˘ÔÏfiÁÈÛÙË ËıÈ΋ Î·È fi¯È ÌfiÓÔ ·Í›·” .


T∂Δ∞ƒΔ∏ 29 I√À¡π√À 2011

™∫√¶∂À∂π ¡∞ ¢ø™∂π ∏ ¡π∫∏ ¶ƒ√∫∂πª∂¡√À ¡∞ ¶ƒ√∞™¶π™∂π Δ∞ ™Àªº∂ƒ√¡Δ∞ Δ∏™

ª¿¯Ë ÛÙ· ‰ÈηÛÙ‹ÚÈ· ËÓ ËıÈ΋ Î·È ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ‰Èη›ˆÛË ı¤ÏÂÈ Ë ¡›ÎË Ô˘ ÚÔÛʇÁÂÈ ÛÙË ‰ÈηÈÔÛ‡ÓË ˙ËÙÒÓÙ·˜ ÙËÓ ÙÈ̈ڛ· fiÛˆÓ ÂÌϤÎÔÓÙ·È Û “ÛÙË̤ÓÔ” ·È¯Ó›‰È fiÔ˘ Ë “΢·ÓfiÏ¢ÎË” ÔÌ¿‰· ʤÚÂÙ·È ˆ˜ ı‡Ì·, ÂÓÒ ÂÚÈ̤ÓÂÈ Î·È Û¯ÂÙÈ΋ ·fiÊ·ÛË Ù˘ ŒÓˆÛ˘ μ’-°’ ∂ıÓÈ΋˜ ÁÈ· ÙÔ ·›ÙËÌ· Ô˘ ¤Î·Ó ӷ ÔÚÈÛÙ› Ô ·ÁÒÓ·˜ Ì ÙÔ˘˜ ¶fiÓÙÈÔ˘˜ ∫·ÙÂÚ›Ó˘. ∞Ó ·˘Ùfi Á›ÓÂÈ ‰ÂÎÙfi fi¯È ÌfiÓÔ ÂÈÛÙÚ¤ÊÔÓÙ·È ÛÙË ¡›ÎË Ù¤ÛÛÂÚȘ ‚·ıÌÔ›, ·ÏÏ¿ ı· ÌÔÚ› Ó· ‰ÈÂΉÈ΋ÛÂÈ ¿ÏÏÔ˘˜ ÙÚÂȘ. ΔÔ ı¤Ì· ¯ÂÈÚ›˙ÂÙ·È Ô ÌÂÁ·ÏÔ̤ÙÔ¯Ô˜ ™ÙÚ¿ÙÔ˜ °È‰fiÔ˘ÏÔ˜, Ô˘ fiÏ· ‰Â›¯ÓÔ˘Ó fiÙÈ Î·È ÙË Ó¤· ¯ÚÔÓÈ¿ ı· ÎÚ·Ù¿ Ù· “ËÓ›·” Ù˘ ¶∞∂.

Δ

TV ΔÔ ÛËÌÂÚÈÓfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ù˘ ÙËÏÂfiÚ·Û˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÙȘ ÂÍ‹˜ ·ıÏËÙÈΤ˜ ÌÂÙ·‰fiÛÂȘ: NOVASPORTS 1 15.00 ΔÔ˘ÚÓÔ˘¿ Ù¤ÓȘ °Ô˘›ÌÏÂÓÙÔÓ -∑NOVASPORTS 4 15.00 ΔÔ˘ÚÓÔ˘¿ Ù¤ÓȘ °Ô˘›ÌÏÂÓÙÔÓ -∑EUROSPORT 16.00 ¡ÔÚ‚ËÁ›·-°Ô˘ÈÓ¤· -∑- (ªÔ˘ÓÙÈ¿Ï Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘ Á˘Ó·ÈÎÒÓ) 19.15 μÚ·˙ÈÏ›·-∞˘ÛÙÚ·Ï›· -∑- (ªÔ˘ÓÙÈ¿Ï Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘ Á˘Ó·ÈÎÒÓ) EUROSPORT 2 23.00 ∞ÁÒÓ·˜ ÁÈ· ÙÔ ªÔ˘ÓÙÈ¿Ï Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘ ∫17 -∑-

∫ÔÓÙ¿ Û §¿ÙÛÈÔ Ô ∫ÔÓ¤

ƒÂÔÚÙ¿˙: °πøƒ°√™ ¶∂°π√™ √ ™ÙÚ¿ÙÔ˜ °È‰fiÔ˘ÏÔ˜ ¤¯ÂÈ Â·Ó·‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈËı› ÛÙË ¡›ÎË Î·È Â›Ó·È ¤ÙÔÈÌÔ˜ Ó· ηٷı¤ÛÂÈ Ì‹Ó˘ÛË Î·Ù¿ ÙÔ˘ ∞¯ÈÏϤ· ª¤Ô˘ ‹ ÔÔÈÔ‰‹ÔÙ ¿ÏÏÔ˘ Ô˘ ʤÚÂÙ·È ˆ˜ Â›Ó·È ÌÏÂÁ̤ÓÔ˜ ÛÙÔ “ÛÙ‹ÛÈÌÔ” ÙÔ˘ ·È¯ÓȉÈÔ‡ °È·ÓÓÈÙÛ¿-¡›ÎË, fiÔ˘ ÔÈ “΢·ÓfiÏ¢ÎÔÈ” ËÙÙ‹ıËÎ·Ó ÂϤˆ ‰È·ÈÙËÛ›·˜. ΔÔ fiÓÔÌ· Ù˘ ¡›Î˘ ·ÎÔ‡ÛÙËΠÛÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· Ì ٷ “ÛÙË̤ӷ” fiÙ·Ó Â›‰·Ó ÙÔ Êˆ˜ Ù˘ ‰ËÌÔÛÈfiÙËÙ·˜ ‰È¿ÏÔÁÔÈ ÙÔ˘ Î. ª¤Ô˘ Ì ÙÔÓ ˘¿ÏÏËÏÔ Ù˘ ∂¶√ °È¿ÓÓË ¶··‰fiÔ˘ÏÔ Î·È ÙÔÓ ÁÓˆÛÙfi ÚÔÔÓËÙ‹ ¡›ÎÔ ∞ϤʷÓÙÔ. ™Â ·˘ÙÔ‡˜ ÙÔ˘˜ ‰È¿ÏÔÁÔ˘˜ Ô Î. ª¤Ô˜ ÊÂÚfiÙ·Ó Ó· ı¤ÏÂÈ Ó· ÂËÚ¿ÛÂÈ ÙÔÓ ‰È·ÈÙËÙ‹ ÁÈ· Ó· ÎÂÚ‰›ÛÔ˘Ó ÔÈ ÁË‰ԇ¯ÔÈ. ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ Ô Î. °È‰fiÔ˘ÏÔ˜ Ì›ÏËÛ ÛÙËÓ ÂÊËÌÂÚ›‰· “∂ͤ‰Ú·” Î·È ÂͤÊÚ·Û ·ÌÊÈ‚Ôϛ˜ Î·È ÁÈ· ÙÔÓ ·ÁÒÓ· ∂·ÓÔÌ‹-¡›ÎË 2-1, ‰ËÏÒÓÔÓÙ·˜ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο: “£· ηٷÙÂıÔ‡Ó ÌËÓ‡ÛÂȘ ÚÔ˜ fiÏÔ˘˜ fiÛÔÈ ·ÎÔ‡ÁÔÓÙ·È ÛÙȘ Û˘ÓÔÌÈϛ˜. °ÓÒÌË ÌÔ˘ Â›Ó·È fiÙÈ ÛÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ÙËÏÂÊÒÓËÌ· ‰ÂÓ Â›Ó·È Ô ∞ϤʷÓÙÔ˜, ·ÏÏ¿ Ô §˘Ú¿Î˘. ∂ÁÒ ÌÂÙ¿ ÙÔ Ì·Ù˜ Ì ٷ °È·ÓÓÈÙÛ¿ ‹Á· ÛÙÔÓ °È·ÓÓfiÔ˘ÏÔ Î·È ÙÔ˘ ›· fiÙÈ ÙÔ Ì·Ù˜ ‹Ù·Ó Û›ÁÔ˘Ú· ÛÙË̤ÓÔ. ∂ΛÓÔ˜ ÙfiÙ ÂÈηϤÛÙËΠÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ ·Ú·ÙËÚËÙ‹ Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÌÔ˘ ··ÁfiÚ¢Û ÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô ÛÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô ÙÔ˘. ¶¿ÓÙˆ˜ Î·È Ì ÙËÓ ∂·ÓÔÌ‹ Ô ‰È·ÈÙËÙ‹˜ ∫˘ÚÈ·˙›‰Ë˜ ‹Ù·Ó “ÛÙË̤ÓÔ˜” . Œ‰ˆÛ ·Ó‡·ÚÎÙÔ ¤Ó·ÏÙÈ Î·È Ì›· ·Ô‚ÔÏ‹ ¤Ú· ÁÈ· ¤Ú· ¿‰ÈÎË. ∫·È ÔÈÔ ‹Ù·Ó ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·; ŒÂÈÙ· ·fi ‰‡Ô ∫˘ÚȷΤ˜ ÙÔÓ fiÚÈÛ·Ó ˆ˜ ٤ٷÚÙÔ ‰È·ÈÙËÙ‹ ÛÙÔ ¢fiÍ· ¢Ú¿Ì·˜ - √º∏ ÁÈ· ÂÈ‚Ú¿‚¢ÛË” . ∂›Û˘, ÂͤÊÚ·Û ÙËÓ ·ÈÛÈÔ‰ÔÍ›· ÙÔ˘ ÁÈ· ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ô˘ ı· ¤¯Ô˘Ó ÔÈ ¤Ú¢Ó˜ Ù˘ ‰ÈηÈÔÛ‡Ó˘: “ÕÏÏÔ Ë ·Ï·˙ÔÓ›· Ù˘ ÂÍÔ˘Û›·˜ Î·È ¿ÏÏÔ Ë ·Ï·˙ÔÓ›· Ù˘ ·Ú·ÓÔÌ›·˜. ∫¿ÔÈ· ÛÙÈÁÌ‹ ›¯· ÂÈ Û ÂΛÓÔ˘˜ Ô˘ ¤ÚÂ “Ì·˙¤„Ù ÙÔÓ” Î·È ·Ó·ÊÂÚfiÌÔ˘Ó Û ¤Ó·Ó ·fi ÙÔ˘˜ ¿ÌÂÛ· ÂÌÏÂÎfiÌÂÓÔ˘˜ Ù˘ ˘-

21

fiıÂÛ˘. ∂›¯Â ÍÂʇÁÂÈ Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË” . Δ¤ÏÔ˜, Ë ¡›ÎË ÂÚÈ̤ÓÂÈ Î·È ÙËÓ ·¿ÓÙËÛË Ù˘ ŒÓˆÛ˘ μ’-°’ ∂ıÓÈ΋˜ ÛÙÔ ·›ÙËÌ· ÁÈ· ÔÚÈÛÌfi ÙÔ˘ ·È¯ÓȉÈÔ‡ Ì ÙÔ˘˜ ¶fiÓÙÈÔ˘˜ ∫·ÙÂÚ›Ó˘. √È “΢·ÓfiÏ¢ÎÔÈ” ˘ÔÛÙËÚ›˙Ô˘Ó fiÙÈ Î·ÎÒ˜ ÌˉÂÓ›ÛÙËÎ·Ó Î·È ÙÔ˘˜ ·Ê·ÈÚ¤ıËÎ·Ó Ù¤ÛÛÂÚȘ ‚·ıÌÔ› ‰ÈfiÙÈ ÙÔ Ì·Ù˜ ›¯Â ·Ó·‚ÏËı›

ŒÌÂÈÓÂ Î·È Ô ™Ù¿ÌÔ˜ ÛÙÔ Ì¿ÛÎÂÙ ∏ ∂Ú·ÛÈÙ¯ÓÈ΋ ¡›ÎË ÎÈÓÂ›Ù·È Ì ÁÔÚÁÔ‡˜ Ú˘ıÌÔ‡˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ “ıˆÚ¿ÎÈÛË” Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ Ì¿ÛÎÂÙ ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ Ô˘ ÙË Ó¤· ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô ı· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯ÂÈ ÛÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Ù˘ μ’ ∂ıÓÈ΋˜. ŒÙÛÈ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·Ó·Ó¤ˆÛË Ù˘ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ Ì ÙÔÓ Ù¯ÓÈÎfi °ÈÒÚÁÔ ∑·ÊÂÈÚÔ‡‰Ë, ÙËÓ ·fiÎÙËÛË ÙÔ˘ £ˆÌ¿ °ÂˆÚÁ›Ô˘ Î·È ÙË Û˘Ìʈӛ· ·Ú·ÌÔÓ‹˜ Ì ÙÔ˘˜ ΔÛÒÏË, ∑·ÚÔÁÈ¿ÓÓË, ∫Ô˘Ù›Ó·, ™·Ì·Ú¿, ¯ı˜ Â‹Ïı ̛· ·ÎfiÌË Û˘Ìʈӛ· Ì ·›ÎÙË Ô˘ ‹Ù·Ó Û٤ϯԘ Ù˘ ¡›Î˘ ÛÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Ô˘ ÙÂÏ›ˆÛÂ. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙÔÓ §Â˘Ù¤ÚË ™Ù¿ÌÔ, Ô˘ ı· ÂÓÈÛ¯‡ÛÂÈ ÙÔ˘˜ “΢·ÓfiÏ¢ÎÔ˘˜” ÁÈ· Ì›· ·ÎfiÌË ¯ÚÔÓÈ¿. ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ÙÔ˘ ¢ËÌ‹ÙÚË ªfiÁ‰·ÓÔ˘ Ë ¡›ÎË ¤¯ÂÈ Î¿ÓÂÈ ÙËÓ ÚfiÙ·Û‹ Ù˘ Î·È ÂÚÈ̤ÓÂÈ ÙËÓ ·¿ÓÙËÛË ÙÔ˘ ÈηÓÔ‡ ηϷıÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ‹.

¡¤· ÙÔ˘ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ fiÏÔ ªÂ ÂÓÙ·ÙÈÎÔ‡˜ Ú˘ıÌÔ‡˜ ÚÔÂÙÔÈÌ¿˙ÂÙ·È Ë ·Ó‰ÚÈ΋ ÔÌ¿‰· fiÏÔ Ù˘ ¡›Î˘ ÂÓ fi„ÂÈ Ù˘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ Ù˘ ÛÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Ù˘ °’ ∂ıÓÈ΋˜, Ô˘ ·Ú¯›˙ÂÈ ÛÙȘ 8/7. √È “΢·ÓfiÏ¢ÎÔÈ” ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙÔÓ fiÌÈÏÔ Ô˘ ı· ÊÈÏÔÍÂÓËı› ÛÙÔ ÎÔÏ˘Ì‚ËÙ‹ÚÈÔ Ù˘ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜ Ì·˙› Ì ÙÔÓ Û˘ÌÔÏ›ÙË √∂∞/¡∞μ Î·È ÙÔÓ ∫.√. ∫·Ú-

‰›ÙÛ·˜. ∏ ÔÌ¿‰· Ô˘ ı· ÙÂÚÌ·Ù›ÛÂÈ ÚÒÙË ı· ÚÔÎÚÈı› ÛÙËÓ ÙÂÏÈ΋ Ê¿ÛË, Ë ‰Â‡ÙÂÚË ı· ·Ú·Ì›ÓÂÈ ÛÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›·, ÂÓÒ Ë ÙÚ›ÙË ı· ‰ÒÛÂÈ ·ÁÒÓ· Ì·Ú¿˙ ÁÈ· ÙËÓ ·Ú·ÌÔÓ‹ Ù˘ Ì ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÙÔ˘ ÔÌ›ÏÔ˘ ¶·ÙÚÒÓ, fiÔ˘ ÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÔÈ ¡ËÚ¤·˜ ¶·ÙÚÒÓ, ∫·Ï·Ì¿Ù· Î·È πÙ¤·. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ Ê¤ÙÔ˜ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ‰‡Ô fiÌÈÏÔÈ ÙˆÓ ÙÚÈÒÓ ÔÌ¿‰ˆÓ Û μfiÏÔ Î·È ¶¿ÙÚ· ÁÈ· ηı·Ú¿ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡˜ ÏfiÁÔ˘˜, ÂÓÒ ÔÈ ¿ÏÏÔÈ ‰‡Ô fiÌÈÏÔÈ Û ∞ı‹Ó· Î·È £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË Û˘ÁÎÚÔÙÔ‡ÓÙ·È Î·ÓÔÓÈο ·fi ¤ÍÈ ÔÌ¿‰Â˜, ·fi fiÔ˘ ÔÈ ÙÚÂȘ ÂÚÓÔ‡Ó ÛÙ· ÙÂÏÈο Î·È Ë ÙÂÏÂ˘Ù·›· ˘Ô‚È‚¿˙ÂÙ·È. ™ÙËÓ ∞ı‹Ó· ı· ·ÁˆÓÈÛÙÔ‡Ó ÔÈ: πˆÓÈÎfi˜, ª›ÏˆÓ, ¶ÂÙÚÔ‡ÔÏË, ∞.√. μÂÙÂÚ¿ÓÔÈ, ÕÚ˘ ∫¿ÌÔ˘ Î·È ∞Ú›ˆÓ °Ï˘Ê¿‰·˜, ÂÓÒ ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË ÔÈ: ÕÚ˘, ¡ËÚ¤·˜ ∫·Ù. ¡∞™ ∏Ì·ı›·˜, √͢ÁfiÓÔ, ∫·‚¿Ï· Î·È ¡·‡ÛÈıÔ˜ ∫¤Ú΢ڷ˜. Δ¤ÏÔ˜, Ì ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ ÙÔ˘˜ ‰ÈÔ›ÎËÛË, Ù¯ÓÈ΋ ËÁÂÛ›· Î·È ˘‰·ÙÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ Ù˘ ¡›Î˘ ‡¯ÔÓÙ·È ¯ÚfiÓÈ· ÔÏÏ¿ ÛÙÔÓ ·Ú¿ÁÔÓÙ· ÙÔ˘ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ Î. ¶¤ÙÚÔ ªÏ¿Ó· ÁÈ· ÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ ÔÓÔÌ·ÛÙÈ΋ ÙÔ˘ ÂÔÚÙ‹.

¶ÚfiÛÎÏËÛË ÙÔ˘ Blue Club ¶ÚfiÛÎÏËÛË ÛÙ· ̤ÏË ÙÔ˘ ·¢ı‡ÓÂÈ ÙÔ Blue Club “¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ ¡ÙÔÎÔ‡˙˘” Ì ÙËÓ ·Ú·Î¿Ùˆ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË: “∫·Ïԇ̠ٷ ̤ÏË ÙÔ˘ Û˘Ó‰¤ÛÌÔ˘ Ì·˜, ·ÏÏ¿ Î·È fiÔÈÔ˘˜ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ÙÈÌ‹ÛÔ˘Ó ÙË ÌÓ‹ÌË ÙÔ˘ ·‰ÈÎÔ¯·Ì¤ÓÔ˘ ·‰ÂÚÊÔ‡ Ì·˜ ¶·Ó·ÁÈÒÙË ¡ÙÔÎÔ‡˙Ë, Ó· ·Ú·‚ÚÂıÔ‡Ó ÛÙÔ ÙÚÈÛ¿ÁÈÔ, Ô˘ ı· Á›ÓÂÈ ÛÙÔ ÌÓËÌÂ›Ô ÙÔ˘, ÛÙËÓ ÛÙÚÔÊ‹ ÁÈ· “¶Â˘Î¿ÎÈ·” Û‹ÌÂÚ· ΔÂÙ¿ÚÙË 29/6 Î·È ÒÚ· 7.30 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì·” .

∫ÔÓÙ¿ ÛÙË ÌÂٷΛÓËÛ‹ ÙÔ˘ ÛÙË §¿ÙÛÈÔ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ô ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ ∫ÔÓ¤, fiˆ˜ ‰‹ÏˆÛÂ Ô Δ˙›ÓÔ ∫ÔÚÈfiÓÈ, Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ªÚ¤ÛÈ·, fiÔ˘ Î·È ·ÁˆÓ›˙ÂÙ·È Ô 23¯ÚÔÓÔ˜ ÌÂÛÔÂÈıÂÙÈÎfi˜. “∂›Ó·È ¤Ó·˜ ·›ÎÙ˘ Ô˘ ÂӉȷʤÚÂÈ ÔÏϤ˜ ÔÌ¿‰Â˜, ·ÏÏ¿ ‹‰Ë ¤¯Ô˘ÌÂ Û˘ÌʈӋÛÂÈ Ì ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ Ù˘ §¿ÙÛÈÔ, ∫Ï·Ô‡ÓÙÈÔ §ÔÙ›ÙÔ. ¶ÔÏÏ¿ ı· ÂÍ·ÚÙËıÔ‡Ó ·fi ÙËÓ ÒÏËÛË ÙÔ˘ §È¯ÙÛÙ¿ÈÓÂÚ ·fi ÙË §¿ÙÛÈÔ ÛÙË °ÈÔ˘‚¤ÓÙÔ˘˜, ÔfiÙ ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ì ÙËÓ ·¿ÓÙËÛË ÙÔ˘ §ÔÙ›ÙÔ. ∂Ï›˙Ô˘Ì ˆ˜ ÙÔ Î·ıÔÚÈÛÙÈÎfi ÙËÏÂÊÒÓËÌ· ı· Á›ÓÂÈ” , ÙfiÓÈÛ ÛÙÔ “Radio Mana Mana” .

ª¶∞™∫∂Δ

ºÂ‡ÁÂÈ Ô ™·ÓÔ‡Ï˘ ·fi ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi; ¶·ÚÂÏıfiÓ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ·ÔÙÂϤÛÂÈ ·fi ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi, Ô μ·Û›Ï˘ ™·ÓÔ‡Ï˘ Û‡Ìʈӷ Ì ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ Ì¿Ó·Ù˙ÂÚ ÙÔ˘, ª›Ú˙· ƒ·˙Ó¿ÙÔ‚ÈÙ˜, Û ÙËÏÂÔÙÈÎfi ÛÙ·ıÌfi Ù˘ ™ÂÚ‚›·˜. μ·ÛÈÎfi ÚfiÏÔ ÛÙËÓ ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ı· ·›ÍÂÈ Î·È Ë ‰È·Ê·ÈÓfiÌÂÓË ·Ô¯ÒÚËÛË ÙˆÓ ·‰ÂÏÊÒÓ ∞ÁÁÂÏfiÔ˘ÏˆÓ. “∞Ó ÈÛ¯‡ÛÂÈ Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Ô˘ ‰È·Ê¿ÓËΠÙË ¢Â˘Ù¤Ú·, ÙfiÙÂ Ô ™·ÓÔ‡Ï˘ ı· ʇÁÂÈ ·fi ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi. ∏ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Â›Ó·È ‰‡ÛÎÔÏË Î·È Ô ™·ÓÔ‡Ï˘ ¤¯ÂÈ ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ Û˘Ì‚fiÏ·ÈÔ ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË. ∂›Ó·È ‰‡ÛÎÔÏÔ ÏÔÈfiÓ, ÁÈ· ·˘ÙfiÓ Ó· ¿ÚÂÈ Ù· ¯Ú‹Ì·Ù· ·˘Ù¿ Û ÌÈ· ¯ÒÚ· Ô˘ ¤¯ÂÈ Ù¤ÙÔÈ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·. ¢ÂÓ ¤¯ÂÈ ¿ÓÙˆ˜ Û˘˙ËÙ‹ÛÂÈ Ì ÙËÓ ∂ʤ˜ ¶›ÏÛÂÓ. ¢ÂÓ Â›Ó·È ·Ï‹ıÂÈ· ·˘Ùfi” , ‰‹ÏˆÛ ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ Ô ª›Ú˙· ƒ·˙Ó¿ÙÔ‚ÈÙ˜.

∞¡∞ª∂¡∂Δ∞π ¡∞ ∫∞Δ∞£∂™∂π ∂º∂™∏ °π∞ ¡∞ ∞¶√ºÀ§∞∫π™Δ∂π ª∂Ãπ ¡∞ ¢π∫∞™Δ∂π

™ÙȘ Ê˘Ï·Î¤˜ ÙÔ˘ ¡·˘Ï›Ô˘ Ô ∞¯. ª¤Ô˜ ÙȘ Ê˘Ï·Î¤˜ ¡·˘Ï›Ô˘ Ô‰ËÁ‹ıËÎÂ Ô ∞¯ÈÏϤ·˜ ª¤Ô˜, ÌÂÙ¿ ÙË Û‡ÌʈÓË ÁÓÒÌË ·Ó·ÎÚÈÙ‹ Î·È ÂÈÛ·ÁÁÂϤ· ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÊ˘Ï¿ÎÈÛ‹ ÙÔ˘. ™‡Ìʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜ Ô ∞¯ÈÏϤ·˜ ª¤Ô˜, ·ÔÏÔÁÔ‡ÌÂÓÔ˜ ÂÓÒÈÔÓ ÙÔ˘ 9Ô˘ Ù·ÎÙÈÎÔ‡ ·Ó·ÎÚÈÙ‹, °ÈÒÚÁÔ˘ ∫·Û›ÌË, ÂÚÈÔÚ›ÛÙËΠÛÙËÓ ·Ó¿Ï˘ÛË ÙˆÓ Â›Ì·¯ˆÓ ‰È·ÏfiÁˆÓ Ô˘ ¤¯ÂÈ Î·Ù·ÁÚ¿„ÂÈ Ë ∂À¶, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ηٷ‰Â›ÍÂÈ fiÙÈ ÙÔ ÂÚȯfiÌÂÓfi ÙÔ˘˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Î·Ì›· Û¯¤ÛË Ì fiÛ· ÙÔ˘ ·Ô‰›‰ÔÓÙ·È. ¢ËÏ·‰‹, fiˆ˜ Î·È ¤ÙÂÚÔ˜ ÙˆÓ ÚÔÊ˘Ï·ÎÈÛı¤ÓÙˆÓ °ÂÒÚÁÈÔ˜ ΔÛ·ÎÔÁÈ¿ÓÓ˘, ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ fiÙÈ ÙÔ ÂÚȯfiÌÂÓÔ ÙˆÓ Û˘ÓÔÌÈÏÈÒÓ ¤¯ÂÈ ·ÚÂÚÌËÓ¢ı›.

™ÙÔ ÌÂٷ͇, Ô °ÈÒÚÁÔ˜ ΔÛ·ÎÔÁÈ¿ÓÓ˘, Ô‰ËÁ‹ıËΠÛÙȘ Ê˘Ï·Î¤˜ ΔÚÈοψÓ. ŸÛÔ ÁÈ· ÙÔÓ μ·Û›ÏË ∫·Ú·ÎÔ‡ÏÈ·, Ô‰ËÁ‹ıËΠÛÙȘ Ê˘Ï·Î¤˜ ÙˆÓ °Ú‚ÂÓÒÓ. √È ÙÚÂȘ ÚÔÊ˘Ï·ÎÈÛı¤ÓÙ˜, ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ηٷı¤ÛÔ˘Ó ¤ÊÂÛË ÁÈ· Ó· ·ÔÊ˘Ï·ÎÈÛÙÔ‡Ó Ì¤¯ÚÈ Ó· ‰ÈηÛÙÔ‡Ó. ™ÙÔ ÌÂٷ͇, ÂχıÂÚÔ˜ Ì ÂÚÈÔÚÈÛÙÈÎÔ‡˜ fiÚÔ˘˜ ·Ê¤ıËÎÂ Ô ¡›ÎÔ˜ ÿÏÎÔ˜. √ ÚÒËÓ Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∏ÏÈÔ‡ÔÏ˘ ·ÔÏÔÁ‹ıËΠÁÈ· ‰‡Ô ÒÚ˜ ÛÙÔÓ ·Ó·ÎÚÈÙ‹ Î·È Ì ÙË Û‡ÌʈÓË ÁÓÒÌË ÙÔ˘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˘ Î·È ÙÔ˘ ÂÈÛ·ÁÁÂϤ· ·ÔÊ·Û›ÛÙËΠӷ Ì›ÓÂÈ ÂχıÂÚÔ˜ Ì ÂÁÁ‡ËÛË 50.000 ¢ÚÒ, ··ÁfiÚ¢ÛË ÂÍfi‰Ô˘ ·fi ÙË ¯ÒÚ· Î·È ˘Ô¯ÚˆÙÈ΋ ·ÚÔ˘Û›· Ì›· ÊÔÚ¿ ÙÔ Ì‹Ó·. √ ¤ÙÂÚÔ˜ ÙˆÓ Û˘ÏÏËÊı¤ÓÙˆÓ Ô˘ ÂÚfiÎÂÈÙÔ Ó· ·ÔÏÔÁËı› ¯ı˜, Ô μ·Û›-

Ï˘ °ÂˆÚÙÛÈ¿ÎÔ˜, ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈÛ ÚÔıÂÛÌ›·. √ ·Ú¿ÓÔÌÔ˜ ÌԢΠı· ·ÔÏÔÁËı› Û‹ÌÂÚ· ÙÔ Úˆ›, ηıÒ˜ ›¯Â Û˘ÏÏËÊı› ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ Î·È Ô ‰ÈÎËÁfiÚÔ˜ ÙÔ˘ ˙‹ÙËÛ ̛· ÂÈϤÔÓ Ë̤ڷ ÁÈ· Ó· ÌÂÏÂÙ‹ÛÂÈ ÙË ‰ÈÎÔÁÚ·Ê›·. ™ÙÔ ÌÂٷ͇, ÂÎÎÚÂÌ› Ë Û‡ÏÏË„Ë (‹ ·Ú¿‰ÔÛË ÂÊfiÛÔÓ Î¿ÔÈÔÈ ÚÔÙÈÌ‹ÛÔ˘Ó Ó· ÂÌÊ·ÓÈÛÙÔ‡Ó ÌfiÓÔÈ ÙÔ˘˜ ÛÙȘ ·Ú¯¤˜) ÙˆÓ ª¿ÎË æˆÌÈ¿‰Ë (ÈÛ¯˘Úfi˜ ¿Ó‰Ú·˜ ∫·‚¿Ï·˜), °È¿ÓÓË ¶··ÎÒÛÙ· (ÚÔÔÓËÙ‹˜), °È¿ÓÓË ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˘ (ÚÒËÓ ˘¿ÏÏËÏÔ˜ ∂¶√) Î·È ªÈ¯¿ÏË ¡ÈÎÔÏfiÔ˘ÏÔ˘ (·›ÎÙ˘ ∏ÏÈÔ‡ÔÏ˘), ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ¤¯ÂÈ ÂΉÔı› ¤ÓÙ·ÏÌ· Û‡ÏÏ˄˘. ∂Í¿ÏÏÔ˘, ·Ô̤ÓÂÈ Ó· ÎÏËıÔ‡Ó ÛÙÔÓ ·Ó·ÎÚÈÙ‹ ÔÈ ˘fiÏÔÈÔÈ 68 ÛÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ¤¯ÂÈ ·ÛÎËı› ÔÈÓÈ΋ ‰›ˆÍË. ª›· ‰È·‰È-

ηۛ· Ô˘ ηٿ οÔȘ ËÁ¤˜ ı· ÔÏÔÎÏËÚˆı› ÙÔÓ πÔ‡ÏÈÔ Î·È Î·Ù¿ ¿ÏϘ ÌÔÚ› Ó· Û˘Ó¯ÈÛÙ› ̤¯ÚÈ ÙÔ ÊıÈÓfiˆÚÔ (ÌÈ·˜ Î·È Ù· ‰ÈηÛÙ‹ÚÈ· ÎÏ›ÓÔ˘Ó ÙÔÓ ∞‡ÁÔ˘ÛÙÔ). ŒÓ·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó ÔÈÓÈ΋ ‰›ˆÍË, Ô ÌÂÁ·ÏÔ̤ÙÔ¯Ô˜ ÙÔ˘ ¶∞™ °È¿ÓÓÈÓ· °ÈÒÚÁÔ˜ ÃÚÈÛÙÔ‚·Û›Ï˘, ¤Ú·Û ¯ı˜ ÙÔ Úˆ› ·fi ÙËÓ ∂˘ÂÏ›‰ˆÓ, fi¯È ÁÈ· Ó· ·ÔÏÔÁËı›, ·ÏÏ¿ ÁÈ· Ó· ¿ÚÂÈ ÙË ‰ÈÎÔÁÚ·Ê›· Î·È Ó· ÙË ÌÂÏÂÙ‹ÛÂÈ, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· Û˘ÓÙ¿ÍÂÈ ÙËÓ ˘ÂÚ·ÛÈÛÙÈ΋ ÙÔ˘ ÁÚ·ÌÌ‹.

¢ÂÎÙ‹ Ë ·Ú·›ÙËÛË ∫·ÓÂÏÏfiÔ˘ÏÔ˘ ¶·ÚÂÏıfiÓ ·fi ÙËÓ ı¤ÛË ÙÔ˘ ÂÔÙ‡ÔÓÙÔ˜ ÙÔ˘˜ ·ÚÌfi‰ÈÔ˘˜ ÁÈ· ÙÔÓ ·ıÏËÙÈÛÌfi ÂÈÛ·ÁÁÂÏ›˜ ·ÔÙÂÏ› ·fi ¯ı˜ Ô ∞Ó·ÛÙ¿ÛÈÔ˜ ∫·ÓÂÏÏfiÔ˘ÏÔ˜ ηıÒ˜ Ë ·Ú·›ÙËÛ‹ ÙÔ˘ ¤ÁÈÓ ‰ÂÎÙ‹ ·fi ÙÔÓ ∂ÈÛ·ÁÁÂϤ· ∞Ú›Ԣ ¶¿ÁÔ˘, πˆ¿ÓÓË Δ¤ÓÙÂ. √ ·ÓÙÂÈÛ·ÁÁÂϤ·˜ ÙÔ˘ ∞ÓˆÙ¿ÙÔ˘ ¢ÈηÛÙËÚ›Ô˘, fiÙ·Ó ‚Á‹Î ÛÙËÓ ÂÈÊ¿ÓÂÈ· ÙÔ˘ ÛοӉ·ÏÔ “Koriopolis” ÛÙÔ ÔÔ›Ô ÂÌϤÎÂÙ·È Î·È Ô ·‰ÂÚÊfi˜ ÙÔ˘, £·Ó¿Û˘ ∫·ÓÂÏÏfiÔ˘ÏÔ˜, ˘¤‚·ÏÏ ÙËÓ ·Ú·›ÙËÛ‹ ÙÔ˘ ·fi ÙËÓ ı¤ÛË Ô˘ η-

Ù›¯Â Î·È Ë ÔÔ›· ¯ı˜ ¤ÁÈÓ ‰ÂÎÙ‹.

™. æˆÌÈ¿‰Ë˜: ∫·ÙËÁÔÚ‹ıËη ¿‰Èη ∂ÌÈÛÙÔÛ‡ÓË ÛÙË ‰ÈηÈÔÛ‡ÓË ¤‰ÂÈÍÂ Ô ™Ù·‡ÚÔ˜ æˆÌÈ¿‰Ë˜ ηٿ ÙËÓ ¤ÍÔ‰fi ÙÔ˘ ·fi ÙÔ ¢.™. Ù˘ ™Ô‡ÂÚ §›Áη˜. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∫·‚¿Ï·˜ ÙfiÓÈÛ ÁÈ· ·ÎfiÌ· ÌÈ· ÊÔÚ¿ ˆ˜ Â›Ó·È ·ıÒÔ˜, ÂÓÒ ·¤Ê˘Á ӷ Û¯ÔÏÈ¿ÛÂÈ ÙËÓ ˘fiıÂÛË ÙÔ˘ ·Ù¤Ú· ÙÔ˘, ª¿ÎË, Ô ÔÔ›Ô˜ ηٷ˙ËÙ›ٷÈ. “£· ‹ıÂÏ· Ó· ˆ fiÙÈ ¿‰Èη ηÙËÁÔÚ‹ıËη ÂÌÈÛÙ‡ÔÌ·È ÙËÓ ‰ÈηÈÔÛ‡ÓË Î·È ÈÛÙ‡ˆ ı· ·ıˆˆıÒ ÚÈÓ ÙÔ ·ÎÚÔ·Ù‹ÚÈÔ. ¢ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÛÙÔȯÂÈ¿ ÁÈ· ̤ӷ. ∏ ÔÌ¿‰· Û˘Ó¯›˙ÂÈ Î·È ÔÈ ÌÂÙ·Áڷʤ˜ ı· Á›ÓÔ˘Ó. ŸÏ· ı· Û˘Ó¯ÈÛÙÔ‡Ó ‚¿ÛË Û¯Â‰È·ÛÌÔ‡” . ∞Ó·ÊÔÚÈο Ì ÙÔ ı¤Ì· ÙÔ˘ ª¿ÎË æˆÌÈ¿‰Ë, ›Â: “√È ·ÚÌfi‰È˜ ·Ú¯¤˜ ı· ÂÈÌÂÏËıÔ‡Ó. ¢ÂÓ ¤¯ˆ ÛÙ›ÏÂÈ Î·Ó¤Ó· Ì‹Ó˘Ì·. ¶ÚÔ¤¯ÂÈ Ë ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÌÔ˘. £· οÓÔ˘Ì ÙËÓ ÌÂÙ·Áڷʤ˜, ı· ÎÏ›ÛÔ˘Ì ÙÔÓ ÚÔÔÓËÙ‹. ¢ÂÓ ÌÔÚÒ Ó· Û·˜ ˆ ÁÈ· ÙÔÓ Î¿ı ¤Ó·. ¢ÂÓ ¤¯ÂÈ Á›ÓÂÈ Ù›ÔÙ· ÁÈ· Â̤ӷ. ¢ÂÓ ¤¯ˆ Û¯¤ÛË Î·È ‰ÂÓ ı¤Ïˆ Ó· ¤¯ˆ Ì ÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜” .

“™ÙË̤ӷ” ·È¯Ó›‰È· Î·È ÛÙËÓ ∫‡ÚÔ; §›ÛÙ· Ì ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·fi 30 ·È¯Ó›‰È· Ô˘ ‰ÈÂÍ‹¯ıËÛ·Ó ÛÙËÓ ∫‡ÚÔ ·fi ÙÔ 2009 Î·È ¤¯Ô˘Ó ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙ› ‡ÔÙ· ·fi ÙËÓ UEFA ΢ÎÏÔÊfiÚËÛ ÛÙ· ΢Úȷο ªª∂. ∏ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· “ShootAndGoal” ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ˆ˜ ·fi ÙÔÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ ª¿ÚÙÈÔ Ë Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈ΋ ÔÌÔÛÔÓ‰›· Ù˘ ªÂÁ·ÏÔÓ‹ÛÔ˘ ¤Ï·‚ ¤Ó·Ó “ΛÙÚÈÓÔ” Ê¿ÎÂÏÔ, Ô˘ ÂÚÈÏ¿Ì‚·Ó ٷ Ì·Ù˜ ∂ıÓÈÎfi˜-∞¶√¶/∫ÈÓ‡Ú·˜, ∂ÚÌ‹˜-√ÌfiÓÔÈ·, Î·È ¤Ó·Ó “ÎfiÎÎÈÓÔ” Ê¿ÎÂÏÔ Ì ٷ ·È¯Ó›‰È· ∞¶√¶/∫ÈÓ‡Ú·˜-∞¶∂¶ Î·È ∞¶∂¶-∂¡¶.


22

T∂Δ∞ƒΔ∏ 29 I√À¡π√À 2011

ŒÓˆÛË μ’-°’ ∂ıÓÈ΋˜

ΔËÓ ¶·Ú·Û΢‹ ÙÔ ¢.™. ÁÈ· ÙȘ ·‰ÂÈÔ‰ÔÙ‹ÛÂȘ °π∞ ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ (1/7) ÔÚ›ÛÙËΠÙÂÏÈο Ë Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÙÔ˘ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ Ù˘ ŒÓˆÛ˘ μ’ Î·È °’ ∂ıÓÈ΋˜ ηÙËÁÔÚ›·˜, ·ÏÏ¿ Î·È Ë ∂Ù‹ÛÈ· °ÂÓÈ΋ ™˘Ó¤Ï¢ÛË. ∞Ú¯Èο (10:00) ı· Û˘Ó‰ÚÈ¿ÛÂÈ ÙÔ ¢.™., ÚÒÙ· ÁÈ· ÙÔÓ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎfi Î·È √ÈÎÔÓÔÌÈÎfi ∞ÔÏÔÁÈÛÌfi Ù˘ ÂÚÈfi‰Ô˘ 20102011 Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· (10:30) ÁÈ· Ù· ÂÍ‹˜ ı¤Ì·Ù·: 1. ™˘˙‹ÙËÛË Î·È Ï‹„Ë ·fiÊ·Û˘ Â› Ù˘ ÚÔÙ¿Ûˆ˜ Ù˘ ∂.¶.√. ÁÈ· ÌË ÈÛ¯‡ ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ·‰ÂÈÔ‰fiÙËÛ˘ ÙˆÓ ÔÌ¿‰ˆÓ Ù˘ μ’ ∂ıÓÈ΋˜ ηÙËÁÔÚ›·˜ ÁÈ· ÙËÓ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô 2010-2011. 2. ™˘˙‹ÙËÛË ÁÈ· Ù· ÙÂÎÙ·ÈÓfiÌÂÓ· ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, ÁÈ· ÙËÓ ›‰È· Ë̤ڷ (10:15), Û˘ÁÎÏ‹ıËÎÂ Ë ∂Ù‹ÛÈ· Δ·ÎÙÈ΋ °ÂÓÈ΋ ™˘Ó¤Ï¢ÛË Ù˘ ŒÓˆÛ˘.

™ÈÛ¤: “º·ÓÙ·ÛÙÈ΋ ÔÌ¿‰· Ë §¿ÙÛÈÔ” ∂Δ√πª√™ Ó· ΢ÎÏÔÊÔÚ‹ÛÂÈ ÛÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ Ù˘ ƒÒÌ˘ Ì ÙË ıËÚÈÒ‰Ë Chrysler Plymouth Prowler Ô˘ ‰È·ı¤ÙÂÈ Â›Ó·È Ô Δ˙ÈÌÚ›Ï ™ÈÛ¤, Û‡Ìʈӷ Ì fiÛ· ‰‹ÏˆÛ ÛÂ Û˘Ó¤ÓÙ¢͋ ÙÔ˘ ÚÔ˜ ÙËÓ ÈÙ·ÏÈ΋ ÂÊËÌÂÚ›‰· “Corriere dello Sport” ÙÔ “Ì·‡ÚÔ ÏÈÔÓÙ¿ÚÈ” ÙÔ˘ ¶·Ó·ıËÓ·˚ÎÔ‡. √ °¿ÏÏÔ˜ ‰ÈÂıÓ‹˜ ¿ÛÔ˜ „ËÊ›˙ÂÈ “Ó·È” ÛÙË §¿ÙÛÈÔ, ηıÒ˜ fiˆ˜ ‰‹ÏˆÛ “ı· ‹Ù·Ó Ë È‰·ÓÈ΋ ÔÌ¿‰· ÁÈ· ̤ӷ. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ¤Ó· Ê·ÓÙ·ÛÙÈÎfi Û‡ÏÏÔÁÔ, fiˆ˜ Ê·ÓÙ·ÛÙÈ΋ Â›Ó·È Ë Serie A Î·È Â›Ó·È ·Ôχو˜ ·Ó·ÏËı¤˜ fiÙÈ ‰ÂÓ ı¤Ïˆ Ó· ¤Úıˆ, ÙÔ ·ÓÙ›ıÂÙÔ” . √ Ì¿Ó·Ù˙ÂÚ ¶ÈfiÏ· ‚Ú¤ıËΠÙȘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˜ Ë̤Ú˜ ÛÙËÓ “·ÈÒÓÈ· fiÏË” Î·È Û˘Ó¿ÓÙËÛ ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ Ù˘ §¿ÙÛÈÔ, ∫Ï·Ô‡ÓÙÈÔ §ÔÙ›ÙÔ. ∏ ÚÔÛÊÔÚ¿ Â›Ó·È ÁÈ· ÙÂÙÚ·ÂÙ¤˜ Û˘Ì‚fiÏ·ÈÔ ¤Ó·ÓÙÈ 2,1 ÂηÙÔÌÌ˘Ú›ˆÓ ¢ÚÒ, Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚·ÓÔÌ¤ÓˆÓ ÙˆÓ ÚÈÌ. ⁄ÛÙÂÚ· Ô ¶ÈfiÏ· Ì›ÏËÛ Ì ÙÔ ™ÈÛ¤ Î·È ·ÌÊfiÙÂÚÔÈ ˘ÔÛ¯¤ıËÎ·Ó fiÙÈ ı· ÂÈÛËÌÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ ·fiÊ·ÛË Û‡ÓÙÔÌ·. Ÿˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ë ÂÊËÌÂÚ›‰·, Ô ™ÈÛ¤ ÌÈÏ¿ÂÈ ÁÈ· ÙË §¿ÙÛÈÔ Û·Ó Ó· ‹Ù·Ó ‹‰Ë Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ‹˜ Ù˘ Î·È ÁÈ· ÙÔ˘˜ ∫Ïfi˙Â, ∑¿Ú·ÙÂ Û·Ó Ó· ¤·È˙·Ó ÛÙÔ Ï¿È ÙÔ˘, ¤ÙÔÈÌÔÈ Ó· ÛÎÔÚ¿ÚÔ˘Ó Î·È Ó· ÛÎÔÚ›ÛÔ˘Ó “ʈÙȤ˜” Û πÙ·Ï›· Î·È ∂˘ÚÒË.

™˘ÓÂχÛÂȘ ۈ̷Ù›ˆÓ

¶ÚÔÛ΋ÓÈÔ& ... ·Ú·Û΋ÓÈÔ T˘ E§ENH™ A. ¶A¶A£ANA™IOY

papathanasiou@e-thessalia.gr

Δ∏¡ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ·fi ¯ı˜ Ë ∂ıÓÈ΋ ÔÌ¿‰· Ì¿ÛÎÂÙ ÂÊ‹‚ˆÓ Ù˘ ƒˆÛ›·˜, Ë ÔÔ›· ı· ‰ÒÛÂÈ ÙÚ›· ÊÈÏÈο ·È¯Ó›‰È· Ì ÙËÓ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ Ô˘ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Û‹ÌÂÚ· ÛÙÔ fiÌÔÚÊÔ ¯ˆÚÈfi ÙÔ˘ ¶ËÏ›Ô˘. ∂ÏÏ¿‰· Î·È ƒˆÛ›·, ÚÔÂÙÔÈÌ¿˙ÔÓÙ·È ÁÈ· ÙÔ ÂÂÚ¯fiÌÂÓÔ ∂˘Úˆ·˚Îfi ÚˆÙ¿ıÏËÌ·. Ãı˜ ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì·, ÔÈ Ó·ÚÔ› ƒÒÛÔÈ ÚÔÔÓ‹ıËÎ·Ó ÛÙÔ ÎÏÂÈÛÙfi Á˘ÌÓ·ÛÙ‹ÚÈÔ Ù˘ ¡. πˆÓ›·˜ (ʈÙfi), ÂÓÒ ÙÔ ·˘ÚÈ·Ófi ÊÈÏÈÎfi ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÙÔ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ Î·È Ô ÈÛ¯˘Úfi˜ ¿Ó‰Ú·˜ ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ Ì¿ÛÎÂÙ Â›ÙÈÌÔ˜ Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ FIBA Europe Î. °ÈÒÚÁÔ˜ μ·ÛÈÏ·ÎfiÔ˘ÏÔ˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ı· ¤ÚıÂÈ ÛÙËÓ fiÏË Ì·˜. ™‹ÌÂÚ· ÔÈ ‰‡Ô ÔÌ¿‰Â˜ ı· ·›ÍÔ˘Ó ÛÙȘ 7Ì.Ì. ÛÙÔ ÎÏÂÈÛÙfi Á˘ÌÓ·ÛÙ‹ÚÈÔ Ù˘ ¡. πˆÓ›·˜. ª¤Û· ÛÙË ‚·ıÈ¿ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË Ô˘ ÂÚÓ¿ Ë ∂ÏÏ¿‰·, Ô ·ıÏËÙÈÛÌfi˜ ÌÔÚ› Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ÁÂÁÔÓfiÙ· Ô˘ ı· ÂÓÈÛ¯‡ÛÔ˘Ó ÙȘ ÙÔÈΤ˜ ÔÈÎÔÓƠ̂˜. μfiÏÔ˜ Î·È ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿,

∞Ó·Û˘ÁÎÚÔÙÂ›Ù·È Ô ÿˆÓ·˜ ∞¡∞™À°∫ƒ√Δ∂πΔ∞π Ô ÿˆÓ·˜. ΔÔ ‚ÔÏÈÒÙÈÎÔ ÛˆÌ·ÙÂ›Ô ÙÔ˘ Ì¿ÛÎÂÙ Ô˘ ›¯Â ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ ÙȘ ÂΉËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·ÔÚÚfiÊËÛË Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ Ì¿ÛÎÂÙ ·fi ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi μ., Â·Ó¤Ú¯ÂÙ·È ÛÙËÓ ÙÔÈ΋ ηϷıÔÛÊ·›ÚÈÛË Ì ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ÙÔ˘ ̤ÏÔ˘˜ ÙÔ˘ ¢.™. Ù˘ ∂™∫∞£ Î·È ·ÏÈÔ‡ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ Î. ¡›ÎÔ˘ º·ÚÌ¿ÎË. √ ÿˆÓ·˜, ı· ‰ËÏÒÛÂÈ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÛÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Ù˘ μ’ ∂™∫∞£, ÂÓÒ ı· ÂÓÈÛ¯˘ı› ΢ڛˆ˜ Ì ÂÊ‹‚Ô˘˜ ηϷıÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ ·fi ÙË ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË Ë ÔÔ›· ı· ÛÙËÚ›ÍÂÈ ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ·Ó·Û˘ÁÎÚfiÙËÛ˘ Ù˘ ‚ÔÏÈÒÙÈ΢ ÔÌ¿‰·˜. “•ÂÎÈÓ¿Ì ÌÈ· Ó¤· ÚÔÛ¿ıÂÈ·. √ ÿˆÓ·˜ Â·Ó¤Ú¯ÂÙ·È ÛÙÔ ÙÔÈÎfi Ì¿ÛÎÂÙ Ì ÛÙfi¯Ô Ó· ‰Ô˘Ï¤„ÂÈ ÛÙȘ ˘Ô‰Ô̤˜ Î·È Ó· ‚ÔËı‹ÛÂÈ Ó¤· ·È‰È¿ Ó· ÂÍÂÏȯÙÔ‡Ó ÛÙÔ ¿ıÏËÌ·. ¶ÈÛÙ‡ˆ ˆ˜ fiÏ· ı· ¿Ó ηϿ” › ÛÙË “£” Ô Î. ¡›ÎÔ˜ º·ÚÌ¿Î˘ Ô˘ ı· ÂÌÈÛÙ¢Ù› ηٿ ¿Û· Èı·ÓfiÙËÙ· ÙËÓ Ù¯ÓÈ΋ ËÁÂÛ›· ÛÙÔÓ Î·Ï·ıÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ‹ Ù˘ ªÂÙ·ÌfiÚʈÛ˘ ¡›ÎÔ ΔÔÔ‡˙Ë. ¡¤Ô ÍÂΛÓËÌ· ÏÔÈfiÓ ÁÈ· ÙÔÓ ÿˆÓ·, Ô˘ ÛÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ Â›¯Â ·ÁˆÓÈÛÙ› Î·È ÛÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Ù˘ °’ ∂ıÓÈ΋˜.

¶·Ú·ÈÙÂ›Ù·È ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÂÈ·ڈÛË Δπ › ¯ı˜ Ô μ·ÁÁ¤Ï˘ ª·ÚÈÓ¿Î˘ ÛÙÔ ¢.™. Ù˘ ™Ô‡ÂÚ §ÈÁÎ; ¶ˆ˜ ÛÙȘ 11 πÔ˘Ï›Ô˘ ı· ËÁËı›

* ΔÔ˘ ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘ ™‹ÌÂÚ· ΔÂÙ¿ÚÙË Î·È ÒÚ· 21.00 ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÛÙÔ ∫∞¶∏ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ˘ Ë ÁÂÓÈ΋ Û˘Ó¤Ï¢ÛË ÙÔ˘ ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘ Ì ÌÔÓ·‰ÈÎfi ı¤Ì· ÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ ÁÈ· ·Ó¿‰ÂÈÍË Ó¤Ô˘ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘. ÀÔ„ËÊÈfiÙËÙ˜ ‰¤¯ÂÙ·È Ë ÂÊÔÚ¢ÙÈ΋ ÂÈÙÚÔ‹ ÙËÓ ÔÔ›· ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÔÈ Î.Î. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ∫fiÎη˜ (ÙËÏ. 6947620922), ∞¯ÈÏϤ·˜ ª·ÎÚ‹˜ Î·È ∞ı·Ó¿ÛÈÔ˜ ªËÙÚ¿Î˘.

* ΔÔ˘ ∞ÛÙ¤Ú· ™‹ÌÂÚ· ΔÂÙ¿ÚÙË 29 πÔ˘Ó›Ô˘ ÛÙȘ 8.30 Ì.Ì. ı· Á›ÓÂÈ Ë ÁÂÓÈ΋ Û˘Ó¤Ï¢ÛË ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ ÙÔ˘ ∞ÛÙ¤Ú·, ÛÙ· ÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ ÛÙÔÓ ƒÈ˙fiÌ˘ÏÔ.

* ΔÔ˘ ∞ÂÙÔ‡ ΔËÓ ∫˘Úȷ΋ 3 πÔ˘Ï›Ô˘ Î·È ÒÚ· 20.00 Î·È Û ÂÚ›ÙˆÛË ÌË ··ÚÙ›·˜ ÛÙȘ 20.30 ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÛÙËÓ ∫ÂÚ·ÛÈ¿ Ë °ÂÓÈ΋ ™˘Ó¤Ï¢ÛË Î·È ÂÎÏÔÁ‹ ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ¢.™. ÙÔ˘ ∞ÂÙÔ‡. ∫·ÏÔ‡ÓÙ·È Ù· ̤ÏË ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ Ó· ·Ú¢ÚÂıÔ‡Ó.

* ΔÔ˘ ∞.™. πˆÏÎfi˜ ΔÔ ¢.™. ÙÔ˘ ∞.™. πˆÏÎfi˜ ηÏ› Ù· ̤ÏË ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ ÛÙËÓ Ù·ÎÙÈ΋ ÁÂÓÈ΋ Û˘Ó¤Ï¢ÛË, Ô˘ ı· Á›ÓÂÈ ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· 4 πÔ˘Ï›Ô˘ ÛÙȘ 8Ì.Ì., ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ÙÔ˘ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÔ‡ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ (∞ӷηÛÈ¿) Ì ı¤Ì· ÙÔÓ ·ÔÏÔÁÈÛÌfi Ù˘ ÂÚÈfi‰Ô˘ 2010-2011 Î·È ÙÔÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌfi Ù˘ Ó¤·˜ ÂÚÈfi‰Ô˘.

‰È·ı¤ÙÔ˘Ó ÙȘ ˘Ô‰Ô̤˜ Ì· Î·È Î·Ù·ÚÙÈṲ̂ӷ ÛÙÂϤ¯Ë ÁÈ· ÙËÓ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË ÛËÌ·ÓÙÈÎÒÓ ·ıÏËÙÈÎÒÓ ÂΉËÏÒÛˆÓ. ∫È ·˘Ùfi˜ Â›Ó·È ¤Ó·˜ ÙÔ̤·˜ Ô˘ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔÛ¯ı› Î·È Ó· ˘ÔÛÙËÚȯÙ› ȉȷ›ÙÂÚ·.

ÙÔ˘ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ Ô˘ ı· ÂÈ΢ÚÒÛÂÈ ÙË ‚·ıÌÔÏÔÁ›· ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ı· ·Ú·ÈÙËı› ·fi ÙËÓ ÚÔ‰ڛ· Ù˘ §›Áη˜. ΔÈ ÂӉȷʤÚÂÈ ÙÔ˘˜ μÔÏÈÒÙ˜; ª· Ê˘ÛÈο Ó· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› Ë ÂÈ·ڈÛË Ù˘ ‚·ıÌÔÏÔÁ›·˜ ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜. √ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μ. ·ÁˆÓÈ¿ ÁÈ· ÙȘ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ, ·ÏÏ¿ Ë ·ÈÛÈÔ‰ÔÍ›· ÛÈÁ¿ÛÈÁ¿ Â·Ó¤Ú¯ÂÙ·È ÛÙȘ Ù¿ÍÂȘ ÙˆÓ ÊÈÏ¿ıψÓ. ª¤¯ÚÈ ÛÙÈÁÌ‹˜ ¿ÓÙˆ˜ ÎÚ·Ù¿Ì ٷ ÏfiÁÈ· ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ Ù˘ ∂¶√ Î. ™ÔÊÔÎÏ‹ ¶ÈÏ¿‚ÈÔ˘, ˆ˜ Ë ‚ÔÏÈÒÙÈÎË ÔÌ¿‰· ı· ·ÁˆÓÈÛı› ηÓÔÓÈο ÛÙÔ °ÈÔ˘Úfi· §ÈÁÎ, ‚¿ÛÂÈ ÙÔ˘ ÂÁÁÚ¿ÊÔ˘ Ô˘ ·¤ÛÙÂÈÏÂ Ë √À∂º∞ ÛÙȘ 17 πÔ˘Ó›Ô˘, ÛÙÔ ÔÔ›Ô ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È Ë Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μ. ÛÙÔÓ ‚’ ÚÔÎÚÈÌ·ÙÈÎfi Á‡ÚÔ ÙÔ˘ °ÈÔ˘Úfi· §ÈÁÎ. ∞˘Ù¿ ÈÛ¯‡Ô˘Ó ÚÔ˜ ÙÔ ·ÚfiÓ.

™ÙÔ ‡„Ô˜ ÙˆÓ ÂÚÈÛÙ¿ÛÂˆÓ ªπ∞ ÚÔÛÂÁ̤ÓË ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÙˆÓ √ÚÁ·ÓˆÌ¤ ÓˆÓ ºÈÏ¿ıÏˆÓ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μ. ‰ËÌÔÛȇÂÈ Û‹ÌÂÚ· Ë “£” ÛÙË ÛÂÏ. 20. ªÈ· ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ÙËÓ ÂÔ›ıËÛË ÙÔ˘˜, ˆ˜ Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μ. ÙÂÏÈο ‰ÂÓ ı· ÌϤÍÂÈ Û ÂÚÈ¤ÙÂȘ, ÂÓÒ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ fiÙÈ “Ë ∞ıÏËÙÈ΋ ¢ÈηÈÔÛ‡ÓË Î·È ÂÏÏËÓÈΤ˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈΤ˜ ·Ú¯¤˜ ÔÊ›ÏÔ˘Ó Ó· ÂÈÙÂϤÛÔ˘Ó ÙÔ ¤ÚÁÔ Î·È Î·ı‹ÎÔÓ ÙÔ˘˜, ¯ˆÚ›˜ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ, ÛÎÔÈÌfiÙËÙ˜ Î·È ‚È·Û‡ÓË, ÒÛÙ ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ó· Ï¿Ì„ÂÈ Ë ·Ï‹ıÂÈ·” ª¿ÏÈÛÙ·, Â·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÙË ÛÙ‹ÚÈÍË ÛÙËÓ Ô-

¶Ú·ÁÌ·ÙÈο ·Í›˙ÂÈ ÙÔÓ ÎfiÔ ∞ƒ√Àª∂¡∞ ·È‰Èο ÚfiÛˆ· ÏËÌÌ˘Ú› ˙Ô˘Ó Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ ÙȘ ·ıÏËÙÈΤ˜ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ Ù˘ fiÏ˘ Ì·˜, fiÔ˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÂ›Ù·È Î·È Ê¤ÙÔ˜ ÙÔ ∞ıÏËÙÈÎfi ∫·ÏÔη›ÚÈ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ (∞√¢μ-∂∞∫). ∂ηÙfi ·È‰È¿ ‰ËÌÔÙÈÎÔ‡ Û¯Ô Ï›Ԣ, ¿ÊËÛ·Ó Î·Ù¿ ̤ÚÔ˜ Ù· playstation, ÙÔ˘˜ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ¤˜ Î·È Ù· Nintendo Î·È ‚¿ÏıËÎ·Ó Ó· ÁÓˆÚ›ÛÔ˘Ó ÙÔÓ ·ıÏËÙÈÛÌfi ̤۷ ·fi ÙÔ ·È¯Ó›‰È. √È ÁÔÓ›˜ ÙÔ˘˜ Â¤ÏÂÍ·Ó Ó· Ù· ˆı‹ÛÔ˘Ó Ó· ·›ÍÔ˘Ó, Ó· Á˘ÌÓ·ÛÙÔ‡Ó, Ó· ÁÓˆÚ›ÛÔ˘Ó Ó¤Ô˘˜ Ê›ÏÔ˘˜. ∫·È ·fi ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·, ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÙ·È ˆ˜ ¤Ú·Í·Ó ¿ÚÈÛÙ·. √ ˘‡ı˘ÓÔ˜ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ÂΠ̤ÚÔ˘˜ ÙÔ˘ ∞√¢μ ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ °ÂÚ·Ì›Ó˘, Ì·˙› Ì ÙÔ˘˜ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ ÙÔ˘ ηıËÁËÙ¤˜ Ê˘ÛÈ΋˜ ·ÁˆÁ‹˜ ∫ÒÛÙ· ∫·Ì̤ÓÔ, ™Ù·‡ÚÔ πˆ·ÓÓ›‰Ë, ¶·ÓÙÂÏ‹ ºÈÙÛÈ¿ÏÔ, ™Ù¿ÌÔ ª·ÎÚ‹, ∫ÒÛÙ·˜ ∑·¯·Ú›Ô˘, ∂ϤÓË ¶··ıÂÔ‰ˆÚÔÔ‡ÏÔ˘, ∏Ï›· ∞Á‰ÈÓÈÒÙË, £·Ó¿Û˘ Δ˙·ÊϤÚË Î·È ÙÔ˘˜ ÂȉÈÎÔ‡˜ ÂÎ·È‰Â˘Ù¤˜ Ù˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋˜ ··Û¯fiÏËÛ˘, ‰›ÓÔ˘Ó Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ ÙÔÓ Î·Ï‡ÙÂÚfi ÙÔ˘˜ ·˘Ùfi ÁÈ· Ó· ˙‹ÛÔ˘Ó ÔÈ ÈÙÛÈÚÈο‰Â˜ ÚˆÙfiÁÓˆÚ˜ ÂÌÂÈڛ˜ Ô˘ ı· ÙÔ˘˜ Ì›ÓÔ˘Ó ·Í¤¯·ÛÙ˜. ΔÔ ∞ıÏËÙÈÎfi ∫·ÏÔη›ÚÈ, ·ÔÙÂÏ› ÙÔÓ ÈÔ ÂÈÙ˘¯Ë̤ÓÔ ıÂÛÌfi ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ Ô˘ ·¢ı‡ÓÂÙ·È ÛÙȘ ÌÈ ÎÚ¤˜ ËÏÈ˘. Èڛ˜ Ê·ÓÊ¿Ú˜ Î·È ÂÓÙ˘ˆÛÈ·ÛÌÔ‡˜, ÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ‰Ô˘Ï‡ÂÈ ¿ÚÈÛÙ·, ·ÊÔ‡ ¤¯ÂÈ È¿ÛÂÈ ÙËÓ Ô˘Û›·. ∞Í›˙ÂÈ Ú¿ÁÌ·ÙÈ Î¿ı ˘ÔÛÙ‹ÚÈ͢ .

Ã

Ì¿‰· Û’ ·˘Ù¤˜ ÙȘ ‰‡ÛÎÔϘ ÛÙÈÁ̤˜. ª¤¯ÚÈ ÙÒÚ· ÔÈ Ê›Ï·ıÏÔÈ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μ. Â›Ó·È ·Ï‹ıÂÈ· ˆ˜ ¯ˆÚ›˜ ·ÎÚfiÙËÙ˜, ¤¯Ô˘Ó ÛÙ·ı› ÛÙÔ ‡„Ô˜ ÙˆÓ ‰‡ÛÎÔÏˆÓ Ú¿ÁÌ·ÙÈ ÂÚÈÛÙ¿ÛˆÓ. ∂Ó ·Ó·ÌÔÓ‹ ÏÔÈfiÓ ÙˆÓ ÂÍÂϛ͈Ó...

∂Ó›Û¯˘ÛË Û ı¤ÛÂȘ ÎÏÂȉȿ ™∂ ¿ÚÈÛÙË Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÙÔ ¢.™. Ù˘ ∂Ú·ÛÈÙ¯ÓÈ΋˜ ¡›Î˘ Ì ÙË ¢ÈÔÈÎÔ‡Û· ∂ÈÙÚÔ‹ ÙÔ˘ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ Ì¿ÛÎÂÙ. √È Â·Ê¤˜ ÙˆÓ ·Ú·ÁfiÓÙˆÓ Â›Ó·È Î·ıËÌÂÚÈÓ¤˜ ÎÈ ¤¯Ô˘Ó ÛÙfi¯Ô ÛÙËÓ ·ÚÔ‡Û· Ê¿ÛË ÙËÓ ÂÓ›Û¯˘ÛË Î·È ÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË ÔÚÁ¿ÓˆÛË Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÂÓfi„ÂÈ ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ Ì¿ÛÎÂÙ Ù˘ °’ ∂ıÓÈ΋˜ ηÙËÁÔÚ›·˜. ∏ ¡›ÎË ÂÓÈÛ¯‡ıËΠ‹‰Ë ÛÙË ı¤ÛË “1” Ì ÙÔÓ £ˆÌ¿ °ÂˆÚÁ›Ô˘, ÂÓÒ Û˘Ó¯›˙ÂÈ ÙȘ ÚÔÛ¿ıÂȘ ÌÂÙ·ÁÚ·ÊÈ΋˜ Ù˘ ÂÓ›Û¯˘Û˘ ÛÙȘ ı¤ÛÂȘ “3” , “4” Î·È “5” . ∞ÓÙ›ıÂÙ· Ì ÙËÓ ¶∞∂, Ë ∂Ú·ÛÈÙ¯ÓÈ΋ ...ÙÚ¤¯ÂÈ fiÏ· Ù· ı¤Ì·Ù·, ‰È·ÙËÚÒÓÙ·˜ ¯·ÌËÏÔ‡˜ ÙfiÓÔ˘˜ Î·È ÎÔÈÙÒÓÙ·˜ ÙËÓ Ô˘Û›·. ∫È ·˘Ù‹ Â›Ó·È Î·È Ë ÌÂÁ¿ÏË ÙÔ˘˜ ‰È·ÊÔÚ¿.

¶·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ÚÔ˜ Ì›ÌËÛË ∫ƒ∞Δ∞∂π ¯ÚfiÓÈ· ·˘Ù‹ Ë ÂÈÙ˘¯Ë̤ÓË ÚÔÛ¿ıÂÈ·. ∞Ó·ÊÂÚfiÌ·ÛÙÂ Ê˘ÛÈο ÛÙË Ó¤· ηٿÎÙËÛË ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ ÛÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›· ÙˆÓ ·Ó‰ÚÒÓ ·fi ÙËÓ ÔÌ¿‰· ηٷ‰‡ÛÂˆÓ ÙÔ˘ ¡√μ∞. √ ¡›ÎÔ˜ ΔÔ˘ÏÔ‡‰Ë˜ Ì ÙËÓ ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ ÙÔ˘ ÔÌ¿‰· ·ÔÙÂÏÔ‡ÌÂÓË ·fi ÙÔÓ ·ÏÈfi ÚˆÙ·ıÏËÙ‹ §¿ÌÚÔ §È¿ÚÔ, ÙË ™Ù¤Î· ∞ÔÛÙÔÏ›· Î·È ÙË ¡ÙfiÚ· ∫·ÂÙ·ÓÈ¿, Â‰Ò Î·È ÔÏÏ¿ ¯ÚfiÓÈ· ‰Ô˘ÏÂ‡Ô˘Ó ÛÎÏËÚ¿, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÒÓÙ·˜ μÔÏÈÒÙ˜ ÚˆÙ·ıÏËÙ¤˜ Î·È ÚˆÙ·ıÏ‹ÙÚȘ ·fi Ù· ÛÏ¿¯Ó· ÙÔ˘ ¡√μ∞. Èڛ˜ ÙËÓ Î·Ù¿ÏÏËÏË ˘ÏÈÎÔÙ¯ÓÈ΋ ˘Ô‰ÔÌ‹ Î·È ·Ú¿ ÙË Û˘Ó¯È˙fiÌÂÓË ‰˘ÛÙ˘¯Ò˜ ¤ÏÏÂÈ„Ë ÎÏÂÈÛÙÔ‡ ηٷ‰˘ÙËÚ›Ô˘ ÛÙËÓ fiÏË Ì·˜, ‰Ô˘Ï‡ÔÓÙ·˜ Ì ÌÂÚ¿ÎÈ, Ì· Î·È Ì ÌÂÁ¿ÏË Û˘Ó¤ÂÈ·, Û˘Ó¯›˙Ô˘Ó Ó· ÚÔÛʤÚÔ˘Ó ÛÙÔ μfiÏÔ ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ‰È·ÎÚ›ÛÂȘ. √È ∞ÚÁ‡Ú˘ μ·Ú·Ï‹˜, ¡›ÎÔ˜ ∞ʤÓÙÔ˜, ¶¿ÚȘ ÷گ·Ú‹˜, ª·Ú›· ™·Ì·ÚÙ˙‹, ™Ô‡Ï· ∂‡·, ∞ÁÁÏÔÁ¿ÏÏÔ˜ ∞Ó·ÛÙ¿ÛÈÔ˜, ΔÛ·Ï·‚Ú¤Ù· ª˘Ú Û›ÓË, ™·Ì·ÚÙ˙‹ ¶·Ú·Û΢‹, ∫·Ú·Ó¿ÛÈÔ˘ ∞ Ï›ÎË, ªÔ˘Ú·˙¿Ó· ∫·ÙÂÚ›Ó·, μ·‚¿ÏÈÔ˜ ¡ÈÎfiÏ·Ô˜, ªÔ˘Ú·˙¿Ó· ∂ϛӷ, ÛÙÔ ÚfiÛÊ·ÙÔ ·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Ì ÙȘ ÚˆÙȤ˜, ÙȘ ‰È·ÎÚ›ÛÂȘ Ì· Î·È Ù· ηϿ ÙÔ˘ Ï·Û·Ú›ÛÌ·Ù·, ‰È·Ù‹ÚËÛ·Ó ÙÔÓ ¡√μ∞ ÛÙËÓ Âϛ٠ÙÔ˘ ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. ΔÔ ÙÌ‹Ì· ηٷ‰‡ÛÂˆÓ ÙÔ˘ ¡√μ∞, ‰Ô˘Ï‡ÂÈ Ú¿ÁÌ·ÙÈ Ì ˘Ô‰ÂÈÁÌ·ÙÈÎfi ÙÚfiÔ. ™Â ÌÈ· Ôχ ‰‡ÛÎÔÏË Û˘Á΢ڛ· ÁÈ· ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÎÔÈÓˆÓ›·, fiÔ˘ fiÏ· ÙÚÈÁ‡Úˆ ‰Â›¯ÓÔ˘Ó ¤ÙÔÈÌ· Ó· ηٷÚÚ‡ÛÔ˘Ó, ÔÈ μÔÏÈÒÙ˜ ηٷ‰‡Ù˜, ‰ËÏÒÓÔ˘Ó ¤ÙÔÈÌÔÈ ÁÈ· Ó¤· ˘„ËÏfiÙÂÚ· ...ÊÙÂÚÔ˘Á›ÛÌ·Ù·. ∞ÔÙÂÏÔ‡Ó Ú¿ÁÌ·ÙÈ ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ÚÔ˜ Ì›ÌËÛË...


T∂Δ∞ƒΔ∏ 29 I√À¡π√À 2011

23

™Δ∞ Δ∂§π∫∞ Δ√À ¶∞¡∂§§∏¡π√À ¶ƒøΔ∞£§∏ª∞Δ√™ ¶√§√ ∂º∏μø¡ ¶√À •∂∫π¡√À¡ ∞Àƒπ√ ™Δ√ μ√§√

¢ÈÂΉÈΛ ÌÂÙ¿ÏÏÈÔ Ô √.À.∫.μ. ›· ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ·ıÏËÙÈ΋ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË ı· ÊÈÏÔÍÂÓ‹ÛÂÈ Ô μfiÏÔ˜ ÛÙ· ‰‡Ô ÎÔÏ˘Ì‚ËÙ‹ÚÈ· ÙÔ˘ ÔÏÂÔ‰ÔÌÈÎÔ‡ ÙÔ˘ Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·ÙÔ˜ ·fi ·‡ÚÈÔ ¶¤ÌÙË Ì¤¯ÚÈ Î·È ÙËÓ ∫˘Úȷ΋. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ÙÂÏÈ΋ Ê¿ÛË ÙÔ˘ ¶·ÓÂÏÏËÓ›Ô˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ ˘‰·ÙÔÛÊ·›ÚÈÛ˘ ÂÊ‹‚ˆÓ (ÁÂÓÓËı¤ÓÙ˜ 1995 Î·È ÓÂÒÙÂÚÔÈ) ÛÙËÓ ÔÔ›· ÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÔÈ 10 ÎÔÚ˘Ê·›Â˜ ÔÌ¿‰Â˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜. ªÂٷ͇ ·˘ÙÒÓ Î·È Ô √.À.∫. μfiÏÔ˘, Ô˘ ı· ‰ÈÂΉÈ΋ÛÂÈ ı¤ÛË ÛÙÔ ‚¿ıÚÔ ÙˆÓ ÓÈÎËÙÒÓ.

∞ÁÒÓ˜ ∫·Ù¿Ù·Í˘

ª

∫˘Úȷ΋ 3/7 (∫ÔÏ. ¡. πˆÓ›·˜) 10.00 5Ô˜ ∞’ ÔÌ›ÏÔ˘-5Ô˜ μ’ ÔÌ›ÏÔ˘ ÛÂȘ 9-10)) 11.00 4Ô˜ ∞’ ÔÌ›ÏÔ˘-4Ô˜ μ’ ÔÌ›ÏÔ˘ ÛÂȘ 7-8) ∫˘Úȷ΋ 3/7 (∫ÔÏ. μfiÏÔ˘) 10.00 1Ô˜ ∞’ ÔÌ›ÏÔ˘-2Ô˜ μ’ ÔÌ›ÏÔ˘ ÛÂȘ 1-4) 11.00 1Ô˜ μ’ ÔÌ›ÏÔ˘-2Ô˜ A’ ÔÌ›ÏÔ˘ ÛÂȘ 1-4) 12.00 3Ô˜ ∞’ ÔÌ›ÏÔ˘-3Ô˜ μ’ ÔÌ›ÏÔ˘ ÛÂȘ 5-6) 17.00 ªÈÎÚfi˜ ÙÂÏÈÎfi˜ (ı¤ÛÂȘ 3-4) 18.00 ΔÂÏÈÎfi˜ (ı¤ÛÂȘ 1-2) 19.15 ΔÂÏÂÙ‹ Ï‹Í˘-∞ÔÓÔ̤˜

(ı¤(ı¤(ı¤(ı¤-

Δ· Ï¤È ÔÊ Ù˘ ∞2 ·Ó‰ÚÒÓ

¶¤ÌÙË 30/6 20.30 °Ï˘Ê¿‰·-√Ï˘ÌÈ·Îfi˜ 21.30 ¶·ÓÈÒÓÈÔ˜-¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜ ¶·Ú·Û΢‹ 1/7 10.30 ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜-°Ï˘Ê¿‰· 11.30 ÷ÓÈ¿-¶·ÓÈÒÓÈÔ˜ 20.00 √Ï˘ÌÈ·Îfi˜-¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜ 21.00 °Ï˘Ê¿‰·-ÿÓÈ· ™¿‚‚·ÙÔ 2/7/11 10.30 ÷ÓÈ¿-√Ï˘ÌÈ·Îfi˜ 11.30 ¶·ÓÈÒÓÈÔ˜-°Ï˘Ê¿‰· 20.00 ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜-÷ÓÈ¿ 21.00 √Ï˘ÌÈ·Îfi˜-¶·ÓÈÒÓÈÔ˜

™ÙÔ ÎÔÏ˘Ì‚ËÙ‹ÚÈÔ Ù˘ ∏ÏÈÔ‡ÔÏ˘ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËıÔ‡Ó ÔÈ ‰‡Ô Á‡ÚÔÈ ÙˆÓ Ï¤È ÔÊ (ı¤ÛÂȘ 1-6) Ù˘ ∞2 fiÏÔ ÙˆÓ ·Ó‰ÚÒÓ, fiÔ˘ ÌÂÙ¤¯ÂÈ Î·È Ô √.À.∫.μ. ∞ÓÙ›·ÏÔ› ÙÔ˘ ı· Â›Ó·È ÔÈ √º∏, ÷ÓÈ¿, ΔÚ›ÙˆÓ ∞Ì·ÚÔ˘Û›Ô˘, ∏Ú·ÎÏ‹˜ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ Î·È ¡.√. ∞ÚÁÔÛÙÔÏ›Ô˘. £· ·›ÍÔ˘Ó fiÏÔÈ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ fiÏˆÓ ·fi ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ 8/7 ¤ˆ˜ ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ 10/7 Î·È ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· ·fi ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ 15/7 ¤ˆ˜ ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ 17/7 Ì ÙȘ ‰‡Ô ÚÒÙ˜ ÔÌ¿‰Â˜ Ù˘ ‚·ıÌÔÏÔÁ›·˜ Ó· ·Ó‚·›ÓÔ˘Ó ÛÙËÓ ∞1. ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ·, fiˆ˜ ÙÔ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛÂ Ë ∫√∂, Â›Ó·È ÙÔ ÂÍ‹˜: ¶·Ú·Û΢‹ 8/7 19.30 ∞ÚÁÔÛÙfiÏÈ-∏Ú·ÎÏ‹˜ 20.30 ÷ÓÈ¿-ΔÚ›ÙˆÓ 21.30 √º∏-√.À.∫.μ. ™¿‚‚·ÙÔ 9/7 12.15 ∏Ú·ÎÏ‹˜-ΔÚ›ÙˆÓ 13.15 √.À.∫.μ.-÷ÓÈ¿ 14.15 ∞ÚÁÔÛÙfiÏÈ-√º∏ 19.30 ΔÚ›ÙˆÓ-√.À.∫.μ. 20.30 √º∏-∏Ú·ÎÏ‹˜ 21.30 ÷ÓÈ¿-∞ÚÁÔÛÙfiÏÈ ∫˘Úȷ΋ 10/7 09.30 ∏Ú·ÎÏ‹˜-√.À.∫.μ. 10.30 ∞ÚÁÔÛÙfiÏÈ-ΔÚ›ÙˆÓ 11.30 √º∏-÷ÓÈ¿ 16.30 √.À.∫.μ.-∞ÚÁÔÛÙfiÏÈ 17.30 ΔÚ›ÙˆÓ-√º∏ 18.30 ÷ÓÈ¿-∏Ú·ÎÏ‹˜ * ∞ÎÚÈ‚Ò˜ ÙÔ ›‰ÈÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ı· ÙËÚËı› Î·È ÛÙÔÓ μ’ Á‡ÚÔ (15-17 πÔ˘Ï›Ô˘). ∂›Û˘ ÛÙȘ ›‰È˜ ËÌÂÚÔÌËӛ˜ ÙˆÓ Ï¤È ÔÊ ı· ‰ÈÂÍ·¯ıÔ‡Ó ÛÙ· ÎÔÏ˘Ì‚ËÙ‹ÚÈ· ∏ÏÈÔ‡ÔÏ˘ Î·È ∞Ï›ÌÔ˘ Ù· Ï¤È ¿Ô˘Ù Ù˘ ∞2 (ı¤ÛÂȘ 7-12) fiÔ˘ ı· Ï¿‚Ô˘Ó Ì¤ÚÔ˜ ÔÈ ¶ÂÚÈÛÙ¤ÚÈ, ÕÁÈÔ˜ ¡ÈÎfiÏ·Ô˜, ∫√¶π, °Ï˘Ê¿‰·, ∏Ï˘ÛÈ·Îfi˜ Î·È ∫¤Ú΢ڷ.

ÚÔÂÙÔÈÌ¿˙Ô˘Ó ÛÙÔ μfiÏÔ ÙÔ˘˜ ÌÈÎÚÔ‡˜ ηٷ‰‡Ù˜, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ηٷÍȈıÔ‡Ó ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜, ÙfiÛÔ Û ÂıÓÈÎfi fiÛÔ Î·È Û ‰ÈÂıÓ¤˜ Â›‰Ô. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· Ë ÚÔÔÓ‹ÙÚÈ· Î. ¡ÙfiÚ· ∫·ÂÙ·ÓÈ¿ ÚÔÂÙÔÈÌ¿˙ÂÈ ÙÔ˘˜ ÌÈÎÚÔ‡˜ ·ıÏËÙ¤˜, ̤۷ ·fi ¤Ó· ÚˆÙÔÔÚÈ·Îfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ô˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÚÔfiÓËÛË (Â˘Ï˘ÁÈÛ›·˜, Â˘Î·Ì„›·˜, Ù·¯˘‰‡Ó·Ì˘, ·Û΋ÛÂȘ Û˘Ó·ÚÌÔÁ‹˜, ÙÚ·ÌÔÏ›ÓÔ, ÂÓfiÚÁ·ÓË Á˘ÌÓ·ÛÙÈ΋ Î·È ÎÔχÌÈ). √È ÚÔÔÓ‹ÛÂȘ Á›ÓÔÓÙ·È ÛÙÔ Á˘ÌÓ·ÛÙ‹ÚÈÔ ÙÔ˘ ∫·Ú·Á¿Ù˜ ¢Â˘Ù¤Ú· - ΔÂÙ¿ÚÙË - ¶·Ú·Û΢‹ 14.30 - 16.00 ηÈ

™¿‚‚·ÙÔ 11.00 - 12.30 ÛÙÔ ∫ÔÏ˘Ì‚ËÙ‹ÚÈÔ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘. √ ¡.√.μ.∞. ÚÔÛηÏ› Ó· ÂÓÙ·¯ıÔ‡Ó ÛÙÔ ÙÌ‹Ì·, fiÛ· ·È‰È¿ 6 -8 ÂÙÒÓ ÙÔ ÂÈı˘ÌÔ‡Ó. ™ÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛË Î·È ÙËÓ ÂÈÙ˘¯›· ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi˜ Â›Ó·È Ô ÚfiÏÔ˜ ÙÔ˘ ∞ıÏËÙÈÎÔ‡ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘, Ô ÔÔ›Ô˜ Û˘Ì·Ú·ÛÙ¤ÎÂÙ·È ÛÙÔ ÙÌ‹Ì· ηٷ‰‡ÛˆÓ. √ Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¡.√.μ.∞. Î·È ÙÔ ¢.™. ÙÔ˘ ÔÌ›ÏÔ˘ Û˘Á¯·›ÚÔ˘Ó ÙÔ˘˜ Ó·ÚÔ‡˜ ÚˆÙ·ıÏËÙ¤˜ Î·È ÙÔ˘˜ ÚÔÔÓËÙ¤˜ ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù¿ÎÙËÛË ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ Î·È ÙÔ˘˜ ‡¯ÔÓÙ·È Î·Ï‹ ÂÈÙ˘¯›· ÛÙȘ ‰ÈÂıÓ›˜ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ ÙÔ˘˜.

ƒÂÔÚÙ¿˙: °πøƒ°√™ ¶∂°π√™ ŒÓÙÂη ¯ÚfiÓÈ· ¤¯Ô˘Ó Û˘ÌÏËÚˆı› ·fi ÙËÓ ›‰Ú˘ÛË ÙÔ˘ √.À.∫. μfiÏÔ˘ Î·È Ô Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˜ Û‡ÏÏÔÁÔ˜ ¤¯ÂÈ Î·Ù·Ê¤ÚÂÈ Ó· οÓÂÈ ·ÈÛıËÙ‹ ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘ ÛÙÔ ¿ıÏËÌ· Ù˘ ˘‰·ÙÔÛÊ·›ÚÈÛ˘. ∏ ·Ó‰ÚÈ΋ ÔÌ¿‰·, Ô˘ ·ÔÙÂÏ› ÙËÓ ...‚ÈÙÚ›Ó·, ÌÂÙ¤¯ÂÈ ·fi ÙÔ 2007 ÛÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Ù˘ ∞2 Î·È Ê¤ÙÔ˜ ı· ÙÂÚÌ·Ù›ÛÂÈ ÛÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË ı¤ÛË Ù˘ ÈÛÙÔÚ›·˜ Ù˘, ·ÊÔ‡ ¤Ú·Û ÛÙ· Ï¤È ÔÊ Î·È ÛÙËÓ ¯ÂÈÚfiÙÂÚË ÂÚ›ÙˆÛË ı· Â›Ó·È ¤ÎÙË ÛÙËÓ Î·Ù¿Ù·ÍË. ŸÌˆ˜ ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ ÙÔ˘ √.À.∫.μ. ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ˘ÂÚËÊ·Ó‡ÔÓÙ·È Î·È ÁÈ· Ù· ÙÌ‹Ì·Ù· ˘Ô‰ÔÌ‹˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ. Δ· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ· ÔÈ ÔÌ¿‰Â˜ ÙÔ˘˜ ÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ·ÓÂÏÏÈÒ˜ ÛÙȘ ÙÂÏÈΤ˜ Ê¿ÛÂȘ ÙˆÓ ¶·ÓÂÏÏËÓ›ˆÓ ÚˆÙ·ıÏËÌ¿ÙˆÓ Û Â›Â‰Ô ¡¤ˆÓ ∞Ó‰ÚÒÓ, ∂Ê‹‚ˆÓ Î·È ¶·›‰ˆÓ. ª¿ÏÈÛÙ· ÚÈÓ ‰‡Ô ¯ÚfiÓÈ· ηٷÎÙ‹ıËΠÙÔ ¯¿ÏÎÈÓÔ ÌÂÙ¿ÏÏÈÔ ·fi ÙÔ˘˜ ¶·›‰Â˜ ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘, Ô˘ ʤÙÔ˜ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÙËÓ ÂÊË‚È΋ ÔÌ¿‰·, Ë ÔÔ›· ·‡ÚÈÔ ¤ˆ˜ ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ ı· ‰ÈÂΉÈ΋ÛÂÈ Î·È ¿ÏÈ Ì›· ı¤ÛË ÛÙÔ ‚¿ıÚÔ. ∏ ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ √.À.∫.μ. ı¤ÏÔÓÙ·˜ Ó· οÓÂÈ Ï›ÁÔ ÈÔ Â‡ÎÔÏÔ ÙÔÓ ‰ÚfiÌÔ ÚÔ˜ ÙÔ ÌÂÙ¿ÏÏÈÔ Î·È ¤¯ÔÓÙ·˜ Î·È ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· Ù˘ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ Î·È ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘, ˙‹ÙËÛ ·fi ÙËÓ ∫√∂ Î·È ¤ÊÂÚ ÙËÓ ÙÂÏÈ΋ Ê¿ÛË ÛÙ· ÎÔÏ˘Ì‚ËÙ‹ÚÈ· ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ “π¿ÛˆÓ ∑ËÚÁ¿ÓÔ˜” (ı· ‰ÈÂÍ·¯ı› Ô ∞’ fiÌÈÏÔ˜ Î·È ÔÈ ·ÁÒÓ˜ ÁÈ· ÙȘ ı¤ÛÂȘ 1-6) Î·È Ù˘ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜ “μ·Û›Ï˘ ¶ÔχÌÂÚÔ˜” (Ì ٷ ·È¯Ó›‰È· ÙÔ˘ μ’ ÔÌ›ÏÔ˘ Î·È ÙˆÓ ı¤ÛÂˆÓ 7-10). °È· ÙÔÓ ∞’ fiÌÈÏÔ Ô √.À.∫.μ. ı· ÙÂı› ·-

(ı¤-

ÓÙÈ̤وÔ˜ ηٿ ÛÂÈÚ¿ Ì ÙÔ˘˜ ¶. º¿ÏËÚÔ (·‡ÚÈÔ ¶¤ÌÙË), μÔ˘ÏÈ·Á̤ÓË, ¶∞√∫ (ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹) Î·È ¡.√. §¿ÚÈÛ·˜ (™¿‚‚·ÙÔ). ∞Ú¯ÈÎfi˜ ÙÔ˘ ÛÙfi¯Ô˜ ı· Â›Ó·È Ó· ¿ÚÂÈ Ì›· ·fi ÙȘ ‰‡Ô ÚÒÙ˜ ı¤ÛÂȘ ÒÛÙ ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ Ó· ‰ÈÂΉÈ΋ÛÂÈ ı¤ÛË ÛÙÔ ‚¿ıÚÔ. ŸÛÔ ÁÈ· ÙÔÓ μ’ fiÌÈÏÔ, Û ·˘ÙfiÓ ÎÏËÚÒıËÎ·Ó ÔÈ: ¶·ÓÈÒÓÈÔ˜, √Ï˘ÌÈ·Îfi˜, ÷ÓÈ¿, °Ï˘Ê¿‰· Î·È ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜. √ √.À.∫.μ. ¤ÊÙ·Û Ì ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈ΋ ¿ÓÂÛË ˆ˜ Â‰Ò ¤¯ÔÓÙ·˜ ·ÔÏÔÁÈÛÌfi ÔÎÙÒ Ó›Î˜ Î·È Ì›· ‹ÙÙ·. ™ÙËÓ ÚÒÙË Ê¿ÛË ÛÙÔ ÎÔÏ˘Ì‚ËÙ‹ÚÈÔ Ù˘ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜ ÂÈ‚Ï‹ıËΠÙÔ˘ ¡√μ∞ Ì 22-3, ÙÔ˘ ∫.√. ∫·Ú‰›ÙÛ·˜ Ì 21-4, ÙÔ˘ √∂∞/¡∞μ Ì 13-4 Î·È ÙÔ˘ ¡.√. §¿ÚÈÛ·˜ Ì 13-7. ™Ù· ËÌÈÙÂÏÈο Û˘ÌÌÂÙ›¯Â ÛÙÔÓ fiÌÈÏÔ Ù˘ μÔ˘ÏÈ·Á̤Ó˘ ·fi ÙËÓ ÔÔ›· ÁÓÒÚÈÛ ÙËÓ ÌÔÓ·‰È΋ ÙÔ˘ ‹ÙÙ· Ì 8-3, ÂÓÒ Î¤Ú‰ÈÛ ÙÔ˘˜ ∏Ï˘ÛÈ·Îfi 13-5, ÙËÓ ∏ÏÈÔ‡ÔÏË 10-5, ÙÔÓ ¡.√. Ã›Ô˘ 11-6 Î·È ÙÔÓ πˆÓÈÎfi 18-4. ªÂ ·Ó¿ÏÔÁ˜ ÂÌÊ·Ó›ÛÂȘ ÌÔÚ› Ó· ÚÔÛʤÚÂÈ ÛÙÔÓ μfiÏÔ Ì›· ÌÂÁ¿ÏË ‰È¿ÎÚÈÛË, fiˆ˜ ÙÔÓ›˙ÂÈ ÛÙË “£” Ô ÂÎ ÙˆÓ ÚÔÔÓËÙÒÓ ÙÔ˘ Δ¿ÛÔ˜ ª·ÚÈÓ¿Á˘: “¢È·ı¤ÙÔ˘Ì Ôχ ηϋ ÔÌ¿‰· Î·È ÌÔÚԇ̠ӷ ÊÙ¿ÛÔ˘Ì „ËÏ¿ ÛÙË ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË. ¢˘ÛÙ˘¯Ò˜ ÎÏËÚˆı‹Î·Ì ÛÙÔÓ ÈÔ ‰‡ÛÎÔÏÔ fiÌÈÏÔ. £· ¤ÏÂÁ· fiÙÈ ÂÌ›˜, ÙÔ ¶. º¿ÏËÚÔ Î·È Ë μÔ˘ÏÈ·Á̤ÓË Â›Ì·ÛÙ ÔÈ ÈÔ ‰˘-

Ó·ÙÔ› fiψÓ, ·ÏÏ¿ Ì›· ·fi ÙȘ ÙÚÂȘ ı· Ì›ÓÂÈ ÂÎÙfi˜ ÙÂÙÚ¿‰·˜ Î·È ÌÂÙ·ÏÏ›ˆÓ. °È’ ·˘Ùfi Î·È Â›Ó·È Ôχ ÛËÌ·ÓÙÈο Ù· ‰‡Ô ÚÒÙ· Ì·Ù˜ ÛÙ· ÔÔ›· ı¤ÏÔ˘ÌÂ Î·È ÙË Û˘Ì·Ú¿ÛÙ·ÛË ÙˆÓ ÊÈÏ¿ıψÓ. ∞Ó ÂÚ¿ÛÔ˘Ì ÛÙËÓ ÙÂÙÚ¿‰· Ô ‰ÚfiÌÔ˜, ·ÎfiÌË Î·È ÁÈ· ÙÔ ¯Ú˘Ûfi ÌÂÙ¿ÏÏÈÔ, ı· Â›Ó·È ·ÓÔȯÙfi˜” . √È Ù¯ÓÈÎÔ› Ù˘ ‚ÔÏÈÒÙÈ΢ ÔÌ¿‰·˜ Δ¿ÛÔ˜ ª·ÚÈÓ¿Á˘ Î·È °ÈÒÚÁÔ˜ ¡ÙfiÓ·˜ ¤¯Ô˘Ó ÛÙË ‰È¿ıÂÛ‹ ÙÔ˘˜ 17 ÔÏ›ÛÙ˜ Ô˘ Â›Ó·È ÔÈ: μ·Û›Ï˘ ¶··‰ËÌËÙÚ›Ô˘, ª· ÓÒÏ˘ ¶¿ÎÔ˜ (ÙÂÚÌ·ÙÔʇϷΘ), °È¿Ó Ó˘ πˆ·ÓÓ›‰Ë˜, ∞ÚÁ‡Ú˘ ª·Ú·ÛÏ‹˜, ∞ ÔÛÙfiÏ˘ ¶¤ÙÛ˘, ÃÚ‹ÛÙÔ˜ ¢·ÓÈËÏ›‰Ë˜, (·Ì˘ÓÙÈÎÔ›), °ÈÒÚÁÔ˜ ª·ÚÈÓ¿Á˘, £¿ÓÔ˜ ΔÛ·Ì¿˙˘, ∫ÒÛÙ·˜ ¶··Ó·ÛÙ·Û›Ô˘, ∫ÒÛÙ·˜ ∞ÁÈÒÙ˘, ÃÚ‹ÛÙÔ˜ ÷Ù˙fiÔ˘ÏÔ˜, ¡›ÎÔ˜ πˆ¿ÓÓÔ˘, ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ΔÛȷӿη˜, ∫ÒÛÙ·˜ ∫·Ú·˝ÛÎÔ˜, (ÂÚÈ ÊÂÚÂÈ·ÎÔ›), ª¿ÚÈÔ˜ ÷Ù˙ËÁԇϷ˜, ¡›ÎÔ˜ ∫Ô˘Êfi˜, ™Ù¤ÚÁÈÔ˜ ¶··‚·ÛÈÏ›Ԣ (ÊÔ˘ÓÙ·ÚÈÛÙÔ›).

ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÙˆÓ ·ÁÒÓˆÓ ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÙˆÓ ·ÁÒÓˆÓ Ù˘ ÙÂÏÈ΋˜ Ê¿Û˘ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÏÏËÓ›Ô˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ ˘‰·ÙÔÛÊ·›ÚÈÛ˘ ÂÊ‹‚ˆÓ Â›Ó·È ÙÔ Î¿ÙˆıÈ:

A’ ŸÌÈÏÔ˜ (∫ÔÏ. μfiÏÔ˘) ¶¤ÌÙË 30/6 18.30 ΔÂÏÂÙ‹ ŒÓ·Ú͢ 20.00 μÔ˘ÏÈ·Á̤ÓË-¶∞√∫ 21.00 ¶. º¿ÏËÚÔ-√.À.∫.μ. ¶·Ú·Û΢‹ 1/7 10.30 √.À.∫.μ.-μÔ˘ÏÈ·Á̤ÓË 11.30 ¡.√. §¿ÚÈÛ·˜-¶. º¿ÏËÚÔ 20.00 ¶∞√∫-√.À.∫.μ. 21.00 μÔ˘ÏÈ·Á̤ÓË-¡.√. §¿ÚÈÛ·˜ ™¿‚‚·ÙÔ 2/7/11 10.30 ¡.√. §¿ÚÈÛ·˜-¶∞√∫ 11.30 ¶. º¿ÏËÚÔ-μÔ˘ÏÈ·Á̤ÓË 20.00 √.À.∫.μ.-¡.√. §¿ÚÈÛ·˜ 21.00 ¶∞√∫-¶. º¿ÏËÚÔ

μ’ ŸÌÈÏÔ˜ (∫ÔÏ. ¡. πˆÓ›·˜)

™Δ√ ¶∞¡∂§§∏¡π√ ¶ƒøΔ∞£§∏ª∞ ∫∞Δ∞¢À™∂ø¡ ™Δ√À™ ∞¡¢ƒ∂™

¶ÚˆÙ·ıÏËÙ‹˜ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ Ô ¡√μ∞ ª  ÌÂÁ¿ÏË ÂÈÙ˘¯›· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠÛÙÔ Î·Ù·‰˘Ù‹ÚÈÔ ÙÔ˘ ∞Á. ∫ÔÛÌ¿ Ù˘ ∞ı‹Ó·˜ ÙÔ ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ 18- 19 πÔ˘Ó›Ô˘ ÙÔ ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ηٷ‰‡ÛÂˆÓ ·Ó‰ÚÒÓ - Á˘Ó·ÈÎÒÓ, ·›‰ˆÓ - ÎÔÚ·Û›‰ˆÓ, ·Ì·›‰ˆÓ - ·ÁÎÔÚ·Û›‰ˆÓ °’ Î·È ¢’ ηÙËÁÔÚÈÒÓ, Ì ÙÔÓ ¡√μ∞ Ó· ÛÙ¤ÊÂÙ·È ·ÓËÁ˘ÚÈο ÚˆÙ·ıÏËÙ‹˜ ÛÙÔ˘˜ ¿Ó‰Ú˜ ÛÙË Î·ÙËÁÔÚ›· Open. √È ·ÁÒÓ˜ ‹Ù·Ó ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈṲ̂ÓÔÈ Ó· ‰ÈÂÍ·¯ıÔ‡Ó ÛÙÔ μfiÏÔ, Ë ¤ÏÏÂÈ„Ë fï˜ ‚·Ù‹ÚˆÓ 7,5 Î·È 10 ̤ÙÚˆÓ ·Ó¿ÁηÛ ÙËÓ Ù¯ÓÈ΋ ÂÈÙÚÔ‹ Ù˘ ∫.√.∂. Ó· ÙÔ˘˜ ÌÂٷʤÚÂÈ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·. ΔÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ‰ÈÂΉ›ÎËÛ·Ó ÔÈ Û‡ÏÏÔÁÔÈ: ∞ÚÁÒ ∞ı‹Ó·˜ , ∞η‰ËÌ›· º. , ¡√μ∞ ,√º£. £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ Î·È ∞ÚÁ˘ÚÔ‡ÔÏË. √È Î·Ù·‰‡Ù˜ ÙÔ˘ ¡.√.μ.∞. ηٿÊÂÚ·Ó Ì ÙË ‰˘Ó·ÌÈ΋ ÙÔ˘˜ ·ÚÔ˘Û›· Ó· ηٷÎÙ‹ÛÔ˘Ó ÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ÛÙÔ˘˜ ¿Ó‰Ú˜ Î·È Ó· ·Ú·Ì›ÓÔ˘Ó ÛÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹ ÙˆÓ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ Î·Ù·‰‡ÛˆÓ. ÕÌÂÛË ÚÔ¸fiıÂÛË fï˜, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ηٷÍȈıÔ‡Ó ÔÈ ÌÈÎÚÔ› ÚˆÙ·ıÏËÙ¤˜ ÛÙÔ ¿ıÏËÌ· Î·È ÛÙȘ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˜ ηÙËÁÔڛ˜, Â›Ó·È Ë Î·Ù·Û΢‹ ÙÔ˘ ÎÏÂÈÛÙÔ‡ ηٷ‰˘ÙËÚ›Ô˘. ∞Ó·Ï˘ÙÈο ÔÈ ·ıÏËÙ¤˜ Î·È ÔÈ ·ıÏ‹ÙÚȘ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ›¯·Ó Ù· ·Ú·Î¿Ùˆ ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù·.

™ÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›· ÙˆÓ ·Ó‰ÚÒÓ ÔÈ Î·Ù·‰‡Ù˜ ÙÔ˘ ¡.√.μ.∞. η٤ÎÙËÛ·Ó ÙËÓ ÚÒÙË ı¤ÛË Ì ٷ ·Ú·Î¿Ùˆ ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù·.

ÕÓ‰Ú˜ μ·Ù‹Ú·˜ 3Ì.: 3Ô˜ μ·Ú·Ï‹˜ ∞ÚÁ‡Ú˘, 5Ô˜ ∞ʤÓÙÔ˜ ¡›ÎÔ˜, 7Ô˜ ÷گ·Ú‹˜ ¶¿ÚȘ. μ·Ù‹Ú·˜ 1Ì.: μ·Ú·Ï‹˜ ∞ÚÁ‡Ú˘, 5Ô˜ ∞ʤÓÙÔ˜ ¡›ÎÔ˜.

°˘Ó·›Î˜ μ·Ù‹Ú·˜ 3Ì.: 4Ë ™·Ì·ÚÙ˙‹ ª·Ú›·, 6Ë ™Ô‡Ï· ∂‡·. μ·Ù‹Ú·˜ 1Ì.: 6Ë ™·Ì·ÚÙ˙‹ ª·Ú›·, 7Ë ™Ô‡Ï· ∂‡·.

∫·ÙËÁÔڛ˜ °’-¢’ μ·Ù‹Ú·˜ 1Ì. ·Ì·›‰ˆÓ: 5Ô˜ ∞ÁÁÏÔÁ¿ÏÏÔ˜ ∞Ó·ÛÙ¿ÛÈÔ˜. μ·Ù‹Ú·˜ 3Ì. ·Ì·›‰ˆÓ: 8Ô˜ ∞ÁÁÏÔÁ¿ÏÏÔ˜ ∞Ó·ÛÙ¿ÛÈÔ˜. ™Ù·ıÂÚfi˜ ‚·Ù‹Ú·˜ 5 Ì. ·Ì·›‰ˆÓ: 3Ô˜ ∞ÁÁÏÔÁ¿ÏÏÔ˜ ∞Ó·ÛÙ¿ÛÈÔ˜. μ·Ù‹Ú·˜ 1Ì. ·ÁÎÔÚ·Û›‰Â˜: 3Ë ΔÛ·Ï·‚Ú¤Ù· ª˘ÚÛ›ÓË, 4Ë ™·Ì·ÚÙ˙‹ ¶·Ú·Û΢‹, 5Ë ∫·Ú·Ó¿ÛÈÔ˘ ∞Ï›ÎË. ∂ÎÙfi˜ Û˘Ó·ÁˆÓÈÛÌÔ‡ Ì Ôχ ηϋ ·ÚÔ˘Û›· Ë ªÔ˘Ú·˙¿Ó· ∫·ÙÂÚ›Ó·. μ·Ù‹Ú·˜ 3Ì. ·ÁÎÔÚ·Û›‰Â˜ ¢’ ηÙËÁÔÚ›·: 2Ë ΔÛ·Ï·‚Ú¤Ù· ª˘ÚÛ›ÓË, 5Ë ªÔ˘Ú·˙¿Ó· ∫·ÙÂÚ›Ó·, 6Ë ∫·Ú·Ó¿ÛÈÔ˘ ∞Ï›ÎË.

™Ù·ıÂÚfi˜ ‚·Ù‹Ú·˜ 5 Ì. ¶·ÁÎÔÚ·Û›‰ˆÓ ¢’ ηÙËÁÔÚ›·: 2Ë ΔÛ·Ï·‚Ú¤Ù· ª˘ÚÛ›ÓË, 3Ë ∫·Ú·Ó¿ÛÈÔ˘ ∞Ï›ÎË, 4Ë ªÔ˘Ú·˙¿Ó· ∫·ÙÂÚ›Ó·. μ·Ù‹Ú·˜ 1Ì. ·›‰Â˜ °’ ηÙËÁÔÚ›·: 7Ô˜ μ·‚¿ÏÈÔ˜ ¡ÈÎfiÏ·Ô˜. μ·Ù‹Ú·˜ 3Ì. ·›‰Â˜ °’ ηÙËÁÔÚ›·: 6Ô˜ μ·‚¿ÏÈÔ˜ ¡ÈÎfiÏ·Ô˜. ™Ù·ıÂÚfi˜ ‚·Ù‹Ú·˜ 5 Ì. ·›‰ˆÓ °’ ηÙË ÁÔÚ›·: 7Ô˜ ∞ÁÁÏÔÁ¿ÏÏÔ˜ ∞Ó·ÛÙ¿ÛÈÔ˜, 8Ô˜ μ·‚¿ÏÈÔ˜ ¡ÈÎfiÏ·Ô˜. μ·Ù‹Ú·˜ 1Ì. ÎÔÚ·Û›‰Â˜ °’ ηÙËÁÔÚ›·: 4Ë ªÔ˘Ú·˙¿Ó· ∂ϛӷ. μ·Ù‹Ú·˜ 3Ì. ÎÔÚ·Û›‰Â˜ °’ ηÙËÁÔÚ›·: 3Ë ªÔ˘Ú·˙¿Ó· ∂ϛӷ/ ™Ù·ıÂÚfi˜ ‚·Ù‹Ú·˜ 5Ì. ÎÔÚ·Û›‰ˆÓ °’ ηÙËÁÔÚ›·: 2Ë ªÔ˘Ú·˙¿Ó· ∂ϛӷ, 4Ë ∫·Ú·Ó¿ÛÈÔ˘ ∞Ï›ÎË, 5Ë ΔÛ·Ï·‚Ú¤Ù· ª˘ÚÛ›ÓË. √ ∞ʤÓÙÔ˜ ¡ÈÎfiÏ·Ô˜ ı· Ï¿‚ÂÈ Ì¤ÚÔ˜ ÛÙÔ ¶·ÓÂ˘Úˆ·˚Îfi ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·Ù· ÙˆÓ ¡¤ˆÓ ∞Ó‰ÚÒÓ Ô˘ ı· ‰ÈÂÍ·¯ı› ÛÙÔ μÂÏÈÁÚ¿‰È ·fi Û‹ÌÂÚ· ̤¯ÚÈ ÙȘ 3 πÔ˘Ï›Ô˘. ΔÔÓ ·ıÏËÙ‹ ı· Û˘Óԉ‡ÂÈ Ô ÚÔÔÓËÙ‹˜ ÙÔ˘ ¡√μ∞, Î. §¿ÌÚÔ˜ §È¿ÚÔ˜ Î·È Ô ÔÌÔÛÔӉȷÎfi˜ ÚÔÔÓËÙ‹˜ Î. ¡›ÎÔ˜ ΔÔ˘ÏÔ‡‰Ë˜, ˆ˜ ·Ú¯ËÁfi˜ ·ÔÛÙÔÏ‹˜ Î·È ‰ÈÂıÓ‹˜ ÎÚÈÙ‹˜. √ Î. §¿ÌÚÔ˜ §È¿ÚÔ˜ Î·È Ë Î. ∞ÔÛÙÔÏ›· ™Ù¤Î·, ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔÓ ÔÌÔÛÔӉȷÎfi Ù¯ÓÈÎfi, Î. ¡›ÎÔ ΔÔ˘ÏÔ‡‰Ë Î·È Ì ÙËÓ Û˘Ì·Ú¿ÛÙ·ÛË ÙÔ ÔÌ›ÏÔ˘,


24

T∂Δ∞ƒΔ∏ 29 I√À¡π√À 2011

§√∫§∏ƒø¡∂Δ∞π ÌÂı·‡ÚÈÔ ¶·Ú·Û΢‹ Ë ÚÒÙË ÂÚ›Ô‰Ô˜ ÛÙÔ ∞ıÏËÙÈÎfi ∫·ÏÔη›ÚÈ Ô˘ Û˘Ó‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÔ˘Ó Ì ÌÂÁ¿ÏË ÂÈÙ˘¯›· ÁÈ· 8Ë ÊÔÚ¿ Ô ∞ıÏËÙÈÎfi˜ √ÚÁ·ÓÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ Î·È ÙÔ ∂∞∫, ¤¯ÔÓÙ·˜ ÙË Û˘Ì·Ú¿ÛÙ·ÛË ÔÏÏÒÓ ÛˆÌ·Ù›ˆÓ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Ì·˜.

Δ˘ ∂§∂¡∏™ ∞. ¶∞¶∞£∞¡∞™π√À ∂›Ó·È ÌÈ· ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ô˘ ÍÂΛÓËÛÂ Â‰Ò Î·È ÔÎÙÒ ¯ÚfiÓÈ· Î·È ·ÔÙÂÏ› ÌÈ· ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ ¢ηÈÚ›· ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÌÈÎÚÔ‡˜ Ì·ıËÙ¤˜ ÙˆÓ ‰ËÌÔÙÈÎÒÓ Û¯ÔÏ›ˆÓ Ó· ÁÓˆÚ›ÛÔ˘Ó ÙÔÓ ·ıÏËÙÈÛÌfi ̤۷ ·fi ÙÔ ·È¯Ó›‰È, Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó Ó¤Â˜ ÊÈϛ˜ Î·È Ó· ÂÚ¿ÛÔ˘Ó ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈο ÌÂÁ¿ÏÔ Ì¤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ηÏÔηÈÚÈÔ‡. √ ˘‡ı˘ÓÔ˜ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜, ηıËÁËÙ‹˜ Ê˘ÛÈ΋˜ ·ÁˆÁ‹˜ Î. ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ °ÂÚ·Ì›Ó˘ ÙfiÓÈÛ ÛÙË “£” : “∏ ÚÒÙË ÂÚ›Ô‰Ô˜ ÔÏÔÎÏËÚÒÓÂÙ·È ÌÂı·‡ÚÈÔ ¶·Ú·Û΢‹ Ì ·fiÏ˘ÙË ÂÈÙ˘¯›· Î·È Ì ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ 100 ÌÈÎÚÒÓ ·È‰ÈÒÓ, ¯ˆÚÈÛÌ¤ÓˆÓ Û ‰‡Ô ËÏÈÎȷΤ˜ ηÙËÁÔڛ˜. Δ· ·È‰È¿ ¤¯Ô˘Ó ÙË Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ÁÓˆÚ›ÛÔ˘Ó ÌË ÚԂ‚ÏË̤ӷ ·ıÏ‹Ì·Ù· Î·È Ó· ÂÈϤÍÔ˘Ó ÔÈÔ ·’ fiÏ· ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ó. ∂›Û˘, ÙÔ˘˜ ‰›ÓÂÙ·È Ë Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ÁÓˆÚ›ÛÔ˘Ó ¿ÏÏ· ·È‰È¿ Î·È fiÏ· Ì·˙› Ó· ·Á·‹ÛÔ˘Ó ÙÔÓ ·ıÏËÙÈÛÌfi, οÓÔÓÙ·˜ ÙÔÓ ÙÚfiÔ ˙ˆ‹˜.

√§√∫§∏ƒø¡∂Δ∞π ª∂ ∞¶√§ÀΔ∏ ∂¶πΔÀÃπ∞ Δ∏¡ ¶∞ƒ∞™∫∂À∏ ∏ ∞’ ¶∂ƒπ√¢√™ ª∂ Δ∏ ™Àªª∂Δ√Ã∏ 100 ¶∞π¢πø¡

ªÂÁ¿ÏË ÂÈÙ˘¯›· ÁÓˆÚ›˙ÂÈ ÙÔ ∞ıÏËÙÈÎfi ∫·ÏÔη›ÚÈ ΔÔ Û˘Ó‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÔ˘Ó ÁÈ· 8Ë ¯ÚÔÓÈ¿ ∞√¢μ Î·È ∂∞∫ ∏ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË, ‰ÂÓ ı· ‹Ù·Ó ‰˘Ó·ÙfiÓ Ó· ÛÙÂÊı› Ì ÂÈÙ˘¯›·, ·Ó ‰ÂÓ Â›¯·Ì ÙËÓ ÂÓÂÚÁfi Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Î·È Û˘Ì·Ú¿ÛÙ·ÛË ÙˆÓ ‚ÔÏÈÒÙÈÎˆÓ ÛˆÌ·Ù›ˆÓ Î·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÙˆÓ: ¡√μ∞, √∂∞/¡∞μ, ∂Ú·ÛÈÙ¤¯ÓË √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡, √.À.∫.μ., ŸÌÈÏÔ º›ÏˆÓ Δ˙Ô‡ÓÙÔ ª·ÁÓËÛ›·˜, ¡ÈÎfiÌ·¯Ô˘, π.¶.√.Δπ.™., °.™. μfiÏÔ˘, ™.™. μfiÏÔ˘, ∂‡Ú˘ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, Ù· ÔÔ›· ¢¯·ÚÈÛÙԇ̠ıÂÚÌ¿. ∂›Û˘, Ô˘ÛÈ·ÛÙÈ΋ Û˘Ì‚ÔÏ‹ ÛÙËÓ ÂÈÙ˘¯›· ÙÔ˘ ∞ıÏËÙÈÎÔ‡ ηÏÔηÈÚÈÔ‡, ¤¯Ô˘Ó ÔÈ Î·ıËÁËÙ¤˜ Ê˘ÛÈ΋˜ ·ÁˆÁ‹˜ Ô˘ ÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È ÛÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Î·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÔÈ: ∫ÒÛÙ·˜ ∫·Ì̤ÓÔ˜, ™Ù·‡ÚÔ˜ πˆ·ÓÓ›‰Ë˜, ¶·ÓÙÂÏ‹˜ ºÈÙÛÈ¿ÏÔ˜, ™Ù¿ÌÔ˜ ª·ÎÚ‹˜, ∫ÒÛÙ·˜ ∑·¯·Ú›Ô˘, ∂ϤÓË ¶··ıÂÔ‰ˆÚÔÔ‡ÏÔ˘, ∏Ï›·˜ ∞Á‰ÈÓÈÒÙ˘, £·Ó¿Û˘ Δ˙·ÊϤÚ˘, ÔÈ ÂȉÈÎÔ› ·È‰·ÁˆÁÔ› Ô˘ οÓÔ˘Ó ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈÎÔ› ··Û¯fiÏËÛË, ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ÛÙ· ·ıÏËÙÈο ΤÓÙÚ·, ηıÒ˜ Î·È ÔÈ ÁÈ·ÙÚÔ› Ô˘ ηχÙÔ˘Ó ÙȘ ·Ó¿ÁΘ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜. √È ÂÁÁڷʤ˜ ÁÈ· ÙË ‰Â‡ÙÂÚË ÂÚ›Ô‰Ô Ô˘ ÍÂÎÈÓ¿ ÛÙȘ 4 πÔ˘Ï›Ô˘

™˘Á¯ÚÔÓÈṲ̂ÓË ∫Ôχ̂ËÛË

ªÂ ÙÚÂȘ μÔÏÈÒÙÈÛÛ˜ Ë ∂ıÓÈ΋ ÛÙÔ ∂˘Úˆ·˚Îfi ∞¡√π°∂π Û‹ÌÂÚ· ÛÙÔ μÂÏÈÁÚ¿‰È Ë “·˘Ï·›·” ÙÔ˘ ∂˘Úˆ·˚ÎÔ‡ ¶ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ Û˘Á¯ÚÔÓÈṲ̂Ó˘ ÎÔχ̂ËÛ˘, ÙÔ ÔÔ›Ô ı· ‰È·ÚΤÛÂÈ Ì¤¯ÚÈ ÙËÓ ∫˘Úȷ΋. ™’ ·˘Ùfi ı· ¿ÚÔ˘Ó Ì¤ÚÔ˜ Ì ÙËÓ ∂ıÓÈ΋ Ì·˜ ÔÌ¿‰·, ÙÚÂȘ μÔÏÈÒÙÈÛÛ˜ ·ıÏ‹ÙÚȘ ÙÔ˘ ¡√μ∞ ÔÈ ∂˘·ÁÁÂÏ›· ∫Ô˘Ù›‰Ë, ∂˘·ÁÁÂÏ›· °È·Ï›‰Ë Î·È ¢·Ó¿Ë ¢ÂÏËÁÈ¿ÓÓË. ∞fi ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÏÂ˘Ú¿˜ ı· ÌÂÙ¿Û¯Ô˘Ó ÛÙË ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË Û˘ÓÔÏÈο 12 ·ıÏ‹ÙÚȘ, Ô˘ Â›Ó·È ÔÈ ∂˘·ÁÁÂÏ›· ¶Ï·Ù·ÓÈÒÙË (™fiÏÔ, ¡ÙÔ˘¤ÙÔ, √Ì·‰ÈÎfi, ∫fiÌÔ), ∂˘·ÁÁÂÏ›· ∫Ô˘Ù›‰Ë (¡ÙÔ˘¤ÙÔ, √Ì·‰ÈÎfi, ∫fiÌÔ), ∂˘·ÁÁÂÏ›· ¶·¿˙ÔÁÏÔ˘ (¡ÙÔ˘¤ÙÔ, √Ì·‰ÈÎfi, ∫fiÌÔ), ∂ϤÓË ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ (√Ì·‰ÈÎfi, ∫fiÌÔ), ∂˘·ÁÁÂÏ›· °È·Ï›‰Ë (√Ì·‰ÈÎfi, ∫fiÌÔ), ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›Ó· ª·¯ÙÛ‚·Ó›‰Ô˘ (√Ì·‰ÈÎfi, ∫fiÌÔ), μ·ÛÈÏÈ΋ ∫·ÊÂÙ˙‹ (√Ì·‰ÈÎfi, ∫fiÌÔ), ªÈη¤Ï· ¶·Ó·ÁȈÙÔÔ‡ÏÔ˘ (√Ì·‰ÈÎfi, ∫fiÌÔ), ∞ÁÁÂÏÈ΋ μÔ˘¯·Ú¿ (√Ì·‰ÈÎfi, ∫fiÌÔ), ª·Ú›·-ŒÏÏË-§¤Ï· ∞Ï˙ÈÁÎÔ‡˙Ë-∫ÔÌÈÓ¤· (√Ì·‰ÈÎfi, ∫fiÌÔ), ¢·Ó¿Ë ¢ÂÏËÁÈ¿ÓÓË (√Ì·‰ÈÎfi, ∫fiÌÔ) Î·È ª·Ú›·-¡ÂʤÏË ™Ù·Ì¤ÏÔ˘ (√Ì·‰ÈÎfi, ∫fiÌÔ).

Î·È ‰È·ÚΛ ̤¯ÚÈ ÛÙȘ 15 πÔ˘Ï›Ô˘ ÔÏÔÎÏËÚÒÓÔÓÙ·È ÌÂı·‡ÚÈÔ, ÂÓÒ ı· ˘¿ÚÍÂÈ ˆ˜ ÁÓˆÛÙfiÓ Î·È ΔÚ›ÙË ÂÚ›Ô‰Ô˜ ·fi 18/7 ¤ˆ˜ 29/7. ∫·Ïԇ̠ÙÔ˘˜ ÁÔÓ›˜ Ó· ÂÌÈÛÙ¢ÙÔ‡Ó Î·È Ê¤ÙÔ˜ ÙÔ ∞ıÏËÙÈÎfi ∫·ÏÔη›ÚÈ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘, Ó· ÂÁÁÚ¿„Ô˘Ó Ù· ·È‰È¿ ÙÔ˘˜, ‰›ÓÔÓÙ¿˜ ÙÔ˘˜ ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ˙‹ÛÔ˘Ó ÚˆÙfiÁÓˆÚ˜ Û˘ÁÎÈÓ‹ÛÂȘ” ηٷϋÁÂÈ Ô Î. °ÂÚ·Ì›Ó˘. Δ· ·È‰È¿ Ô˘ Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÛÙËÓ ÚÒÙË ÂÚ›Ô‰Ô Â›Ó·È Ù· ÂÍ‹˜:

∞’ √Ì¿‰· ∞ÏÂÍÔÔ‡ÏÔ˘ ∞ÈηÙÂÚ›ÓË, ∞Ó·ÁÓˆÛÙ›‰Ë˜ °È¿ÓÓ˘, ∞ÔÛÙÔÏÔÔ‡ÏÔ˘ ∂ϤÓË, ∞Ú‚·ÓÈÙÔÁÈ¿ÓÓË ÕÚÙÂÌȘ, μ·Û›Ï·˜ ŒÎÙÔÚ·˜, μ·ÛÈÏÔ‡‰Ë˜ °È¿ÓÓ˘, μÂÓ¤Ù˘ ∞ÚÈÛÙ›‰Ë˜, μÏfiÓÙ˙Ô˘ μ·ÛÈÏÈ΋, °·ÚÔ˘Ê·Ï‹˜ °ÂÒÚÁÈÔ˜, ¢‹ÌÔ˘ ∂˘¿ÁÁÂÏÔ˜, ÿˆÓ·˜ ∞Ó‰Ú¤·˜, ∫·ÌÈÓ¿ÚË ∞ÚÁ˘ÚÒ, ∫·Ô˘Ú¿Ó˘ ∂Ï¢ı¤ÚÈÔ˜, ∫·Ú·˙‹Û˘ ¢ËÌ‹ÙÚ˘, ∫·ÚÓÔÌÔ˘Ú¿ÎË ª·Ú›·, ∫·ÙÛ¿‰· ∂˘·ÁÁÂÏ›·, ∫·ÙÛ¿‰· ŸÏÁ·, ∫·ÙÛ·ÓÙÒÓË ¡ÈÎÔϤٷ, ∫·ÙÛÈÌ¿ÚÔ˜ μ·Û›Ï˘, ∫·ÙÛÈ-

ÊÔ‡ ∂ÏÈÛ¿‚ÂÙ, ∫¯·ÁÈ¿ ƒÔ˙·Ï›·, ∫Ú¿‚·ÚË £¤ÓÈ·, ª·ÎÚ‹ ÕÓÓ·, ª·ÎÚÔÁÈ·ÓÓfiÔ˘ÏÔ˜ °ÂÒÚÁÈÔ˜, ª·ÙıÈÔÔ‡ÏÔ˘ ∞ÚÈ¿‰ÓË, ª·ÙıÈÔÔ‡ÏÔ˘ ¡·˘ÛÈο, ª·˘ÚÔÌÌ¿Ù˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜, ª¤ÌÙÛ·˜ ª¿ÚÈÔ˜, ª›ÏÙÔ˜ μ·Û›Ï˘, ª¤·˜ μ·Û›Ï˘, ªϤÙÛ·˜ π¿ÛˆÓ, ¡·Ù˙fiÔ˘ÏÔ˜ ∞¯ÈÏϤ·˜, ¡Ù¿ÓÔ˜ ¶ÔÏ˘ÌÂÓ›‰Ë˜, •˘ÓÔÌ›ÙË ∞ÚÂÙ‹, •˘ÓÔÌ›ÙË £ÂÔ‰ÒÚ·, ¶ÂÙÚÂÏ¿ÎË μ·Ú‚¿Ú·, ¶ÂÙÚ›‰Ë˜ ÕÚ˘, ¶ÂÙÛÈ̤Ú˘ ºÔ›‚Ô˜, ¶Èӿη˜ ∞ÓÙÒÓ˘, ƒÔ˘ÛfiÔ˘ÏÔ˜ ∞ı·Ó¿ÛÈÔ˜, ™¿ÚÎÔ˜ πˆ¿ÓÓ˘, ™¿ÚÎÔ˜ ¡ÈÎfiÏ·Ô˜, ™ÈÔ‡Ú·˜ μ·Û›Ï˘, ™ÈÒÌÔ˜ °ÈÒÚÁÔ˜, Δ˙È·ÌÙ˙‹ ÕÓÓ·, ΔÚÈ·ÓÙ·Ê˘ÏÏ›‰Ë˜ ∞ϤͷӉÚÔ˜, ΔÛ·Ó·ÎÙÛ‹˜ ¢ËÌ‹ÙÚ˘, ΔÛ›¯Ï·˜ °ÈÒÚÁÔ˜, ΔÛ›¯Ï·˜ ™ÙÚ¿ÙÔ˜, ΔÛÔÁΛ‰Ë ÕÓÓ·, ÷ڷϷÌ›‰Ë˜ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜.

μ’ √Ì¿‰· ∞Ï¿ÎË Δ·ÙÈ¿Ó·, ∞Ï¿Î˘ ¡ÈÎfiÏ·Ô˜, ∞ÓÙˆÓÔ‡ÏË ∂ϤÓË, ∞ÓÙˆÓÔ‡Ï˘ ¢ËÌ‹ÙÚ˘, ∞ÔÛÙÔϛӷ º·Ó‹-ƒÔÏ·, ∞Ú‚·ÓÈÙÔÁÈ¿ÓÓ˘ π¿ÛˆÓ, μ·˝ÙÛË ºÚ·ÓÙ˙¤Ûη, μ·Ì‚·Î¿ ª·Ú›·, μËÏ·Ú¿ ™ÙÂÚÁÈ¿ÓÓ·-∂Ï›‰·, μËÏ·Ú¿˜ ∫ˆÓ-

ÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜, °·Ú˘Ê·ÏÏ›‰Ô˘ ∂ϤÓË, °Î·Ó¿ÙÛÈÔ˘ ∂ÈÚ‹ÓË, °Ô‡‰·˜ ΔËϤ̷¯Ô˜, °Ú¿ÓÙ˙·˜ ∞ı·Ó¿ÛÈÔ˜, ¢‹ÌÔ˘ ™ÙÚ¿ÙÔ˜, ¢È·Ì·ÓÙ¿ÎÔ˜ ¢ËÌ‹ÙÚ˘, £¿ÓÔ˘ ™˘ÚȉԇϷ, ∫·ÏÙÛ‹˜ ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘, ∫·ÌÈÓ¿Ú˘ ¢ËÌ‹ÙÚ˘, ∫·ÚÓÔÌÔ˘Ú¿ÎË ∞ÁÓ‹, ∫·ÙÛÈÊfi˜ °È¿ÓÓ˘, ∫Ô˙·Ó›Ù˘ ∞fiÛÙÔÏÔ˜, ∫Ô˙·Ó›Ù˘ ∂Ï¢ı¤ÚÈÔ˜, §·ÁÔ‡ ŸÏÁ·, ª·ÚÈÓ¿Á˘ ∑·Ê›Ú˘, ª·˘ÚÔÌÌ¿ÙË ¢¤ÛÔÈÓ·, ª·˘ÚÔÌ¿Ù˘ μ·Û›Ï˘, ¡¿ÛÈÔ˜ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜, ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ £·Ó¿Û˘, √ÈÎÔÓÔÌ›‰Ô˘ ∑ˆ‹, √ÈÎÔÓÔÌ›‰Ë˜ ™›ÌˆÓ·˜, √ÈÎÔÓfiÌÔ˘ °È¿ÓÓ˘, ¶·Ï·ÈÔÏfiÁÔ˘ ª·Ú›·, ¶·ÓÙfiÔ˘ÏÔ˜ ∂ÌÌ·ÓÔ˘‹Ï, ¶·ÓÙÔÔ‡ÏÔ˘ ª·Ú›·, ¶··ÎÒÛÙ· ∂ϤÓË, ¶Ô‰·Ú·˜ ¢ËÌ‹ÙÚ˘, ƒÔ‡ÌÔ˜ °È¿ÓÓ˘, ™ÈÒÌÔ˜ ¡ÈÎfiÏ·Ô˜, Δ˙È·ÌÙ˙‹˜ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜, Δ›Ú¯· £¤ÏÌ·, Δ›Ú¯· ƒ¤·, ΔfiÏÈÔ˜ ∏Ï›·˜, ΔÛÈԇη˜ ÃÚÈÛÙfiÊÔÚÔ˜, ÃÚÔÓfiÔ˘ÏÔ˜ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜, ÃÈÒÙ˘ °ÈÒÚÁÔ˜, ∞ÁÚ·ÊÈÒÙË ∞ÁÁÂÏÈ΋, •·˚‰¿Ú·˜ °È¿ÓÓ˘. ΔÔ ∞ıÏËÙÈÎfi ηÏÔη›ÚÈ ÛÙËÚ›˙ÂÙ·È Û ÏÔ‡ÛÈÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ·, ÂÓ·ÏÏ·Á¤˜ ·ıÏËÌ¿ÙˆÓ ÂÓÒ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÂ›Ù·È ·fi ÂÈÛÙËÌÔÓÈο ηٷÚÙÈṲ̂ÓÔ˘˜ ηıËÁËÙ¤˜ Ê˘-

ÛÈ΋˜ ·ÁˆÁ‹˜ Ì ÂÌÂÈÚ›· Î·È ·Á¿Ë ÁÈ· Ù· ·È‰È¿. °›ÓÂÙ·È ÛÙÔ ∂∞∫, ÛÙÔ ∫·Ú·Á¿Ù˜, ηıÒ˜ Î·È ÛÙȘ ηٿ ÙfiÔ˘˜ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ ÙˆÓ Û˘ÏÏfiÁˆÓ. Δ· ·ıÏ‹Ì·Ù· Ù· ÔÔ›· ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó Ù· ·È‰È¿ ›ӷÈ: Ù¤ÓȘ, ·Ú·‰ÔÛÈ·ÎÔ› ¯ÔÚÔ›, Ú˘ıÌfi˜ Î·È ÌÔ˘ÛÈ΋, Ù·Â΂ÔÓÙfi, Ù˙Ô‡ÓÙÔ, ı·ÙÚÈÎfi ·È¯Ó›‰È, È·Û›·, ÂÓfiÚÁ·ÓË, ÙÚ·ÌÔÏ›ÓÔ, ÛÎÔÔ‚ÔÏ‹, ÙÔÍÔ‚ÔÏ›·, ·È‰·ÁˆÁÈο ·È¯Ó›‰È·, ΈËÏ·Û›·, ηÓfi ηÁÈ¿Î, ÎÔχ̂ËÛË, ÈÛÙÈÔÏÔ›·, ¯¿ÓÙÌÔÏ. ΔÔ ∞ıÏËÙÈÎfi ∫·ÏÔη›ÚÈ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘, ·ÔÙÂÏ› ıÂÛÌfi ÛÙ· ·ıÏËÙÈο ‰ÚÒÌÂÓ· ÙÔ˘ ÙfiÔ˘ Ì·˜. ¢ÂÓ Â›Ó·È ¿ÏψÛÙÂ Ù˘¯·›Ô ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ ˆ˜ Â‰Ò Î·È ÂÙ¿ ¯ÚfiÓÈ· ÂηÙÔÓÙ¿‰Â˜ ÁÔÓ›˜, ÂÌÈÛÙ‡ÔÓÙ·È Ù· ·È‰È¿ ÙÔ˘˜ οı ηÏÔη›ÚÈ, ÛÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ·. ∂›Û˘, ·fi ÙÔ ·ıÏËÙÈÎfi ηÏÔη›ÚÈ ¤¯ÂÈ ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ Ë ÁÓˆÚÈÌ›· Î·È Ë ÂÓ·Û¯fiÏËÛË Ì ‰È¿ÊÔÚ· ·ıÏ‹Ì·Ù·, ·ÚÎÂÙÒÓ ·È‰ÈÒÓ Ô˘ ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÂÓÙ¿¯ıËÎ·Ó ÛÙÔ˘˜ ‚ÔÏÈÒÙÈÎÔ˘˜ Û˘ÏÏfiÁÔ˘˜ Î·È ¤ÊÙ·Û·Ó ¤ˆ˜ Î·È ÛÙËÓ Î·Ù¿ÎÙËÛË ·ÓÂÏÏËÓ›ˆÓ ‰È·ÎÚ›ÛˆÓ.

Δ· Ó¤· Ù˘ ÈÛ›Ó·˜ ∏ ÙÂÏÈ΋ Ê¿ÛË ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ ˘‰·ÙÔÛÊ·›ÚÈÛ˘ ÂÊ‹‚ˆÓ, ‰ÈÂÍ¿ÁÂÙ·È ÛÙÔ μfiÏÔ Î·È ÔÈ Ê›Ï·ıÏÔÈ ı· ¤¯Ô˘Ó ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ·fi 30/6 ¤ˆ˜ 3/7 ÛÙÔ μfiÏÔ Ó· ı·˘Ì¿ÛÔ˘Ó fiÏÔ ·ÍÈÒÛˆÓ.

ΔÔ˘ §∂ÀΔ∂ƒ∏ Ã∞Δ∑∏™Δ∞ª√À √È ·ÁÒÓ˜ ı· ‰ÈÂÍ·¯ıÔ‡Ó Î·È ÛÙ· ‰‡Ô ÎÔÏ˘Ì‚ËÙ‹ÚÈ· ∂∞∫ Î·È ¡. πˆÓ›·˜ Î·È ·Ú¯›˙Ô˘Ó Ì ÙË ÚÔÎÚÈÌ·ÙÈ΋ Ê¿ÛË. √È ÔÌ¿‰Â˜ ¯ˆÚÈṲ̂Ó˜ Û ‰˘Ô ÔÌ›ÏÔ˘˜ ·ÔÙÂÏÔ‡ÌÂÓÔ˘˜ ·fi 5 ÔÌ¿‰Â˜ ı· ·ÁˆÓÈÛıÔ‡Ó ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ ÁÈ· Ó· ·Ó·‰Â›ÍÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ‰˘Ô ÚÒÙÔ˘˜ ÙÔ˘ οı ÔÌ›ÏÔ˘ Ô˘ ı· ·ÁˆÓÈÛÙÔ‡Ó ¯È·Ûı› (1Ô˜ ∞’ ÔÌ›ÏÔ˘ Ì ÙÔÓ 2Ô ÙÔ˘ μ Î·È ·ÓÙ›ÛÙÚÔÊ· ) ÁÈ· Ó· ·Ó·‰Âȯı› ÙÔ ˙¢Á¿ÚÈ ÙÔ˘ ÙÂÏÈÎÔ‡. ™ÙÔ ∞’ fiÌÈÏÔ ı· ·ÁˆÓÈÛÙÔ‡Ó : √.À.∫.μ., ¶∞√∫, ∞¶√ º·Ï‹ÚÔ˘ ¡√ §¿ÚÈÛ·˜, ¡.√. μÔ˘ÏÈ·Á̤Ó˘ Î·È ÛÙÔ μ’ fiÌÈ-

ÏÔ ÔÈ: ¶·ÓÈÒÓÈÔ˜, ∞¡√ °Ï˘Ê¿‰·˜, √™º¶, ¶∞√, ¡√ ÷ӛˆÓ. √È ·ÁÒÓ˜ ÍÂÎÈÓÔ‡Ó ·‡ÚÈÔ ¶¤ÌÙË ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· Ì ÙËÓ ÙÂÏÂÙ‹ ¤Ó·Ú͢. ∏ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ √.À.∫.μ. Ì ÙË ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË fiÏˆÓ ÙˆÓ ÊÈÏ¿ıÏˆÓ Ù˘ fiÏ˘ Ì·˜ ı· ÚÔÛ·ı‹ÛÂÈ Ó· ¿ÚÂÈ ·˘Ùfi Ô˘ ÚÈÓ ‰˘Ô ¯ÚfiÓÈ· ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· ¤¯·ÛÂ, ‰ËÏ·‰‹ ÙÔ ¯Ú˘Ûfi ÌÂÙ¿ÏÏÈÔ Î·È ÙË ÚÒÙË ı¤ÛË. ◊Ù·Ó ÙfiÙ ÌÈ· ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ô˘ ¤ÊÂÚ ÛÙÔ μfiÏÔ ¤Ó· ÌÂÙ¿ÏÏÈÔ (¯¿ÏÎÈÓÔ) ¤ÂÈÙ· ·fi 20 ÂÚ›Ô˘ ¯ÚfiÓÈ·. Δ· ·È‰È¿ ÌÂÁ¿ÏˆÛ·Ó, ·¤ÎÙËÛ·Ó ÂÌÂÈڛ˜ Î·È Ë ÔÌ¿‰· ÂÓÈÛ¯‡ıËÎÂ. ΔÔ ÊÈÏÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Î·È Ë ¤‰Ú· Ú¤ÂÈ Ó· ‰ÒÛÔ˘Ó ·¤Ú· ÁÈ· ÌÈ· ÂÈÙ˘¯›·. ∫·Ï‹ ÂÈÙ˘¯›· ÛÙË ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ √.À.∫. μfiÏÔ˘. *™Ù· ËÌÈÙÂÏÈο ¤Ú·Û·Ó ÔÈ ÔÌ¿‰Â˜ ÙÔ˘ √.À.∫.μ. Î·È √∂∞/¡∞μ ÛÙÔ Ì›ÓÈ fiÏÔ Î·È Û˘Ó¯›˙Ô˘Ó. ΔÒÚ· Ù· ηχÙÂÚ· Ì·ı‹Ì·Ù· fiÏÔ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ¿ÚÔ˘Ó Î·È ÔÈ ÌÈÎÚÔ› ÙˆÓ ÔÌ¿‰ˆÓ Ì›ÓÈ fiÏÔ ÙÔ˘ √.À.∫.μ. Î·È ÙÔ˘ √∂∞/¡∞μ ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ˘ ¡√μ∞ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÒÓÙ·˜ ÙÔ˘˜ ·ÁÒÓ˜ ∂-

Ê‹‚ˆÓ Ô˘ ı· Á›ÓÔ˘Ó ÛÙ· ÎÔÏ˘Ì‚ËÙ‹ÚÈ· ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ Î·È Ó· ‰È‰·¯ÙÔ‡Ó Î·ÓÔÓÈÛÌÔ‡˜ ·ÏÏ¿ Î·È Ù·ÎÙÈΤ˜ ÛÙÔ ÛÙ‹ÛÈÌÔ ÙˆÓ ÔÌ¿‰ˆÓ. * ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ Ù· ÎÔÏ˘Ì‚ËÙÈο, Ë ÙÂÏÂ˘Ù·›· ËÌÂÚ›‰· ÔÚ›ˆÓ ¤ÁÈÓ ÙÔ Û·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ 25,26 πÔ˘Ó›Ô˘ ÛÙÔ μfiÏÔ Î·È fiÏÔÈ Â›Ó·È ¤ÙÔÈÌÔÈ ÁÈ· Ù· ·ÓÂÏÏ‹ÓÈ· ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·Ù·. ΔÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ̤ÚÔ˜ Ù˘ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›·˜ ÚÈÓ ÙÔ ÊÔÚÌ¿ÚÈÛÌ· ¤Î·Ó·Ó ÔÈ ÎÔÏ˘Ì‚ËÙ¤˜ Î·È ÎÔÏ˘Ì‚‹ÙÚȘ ÙÔ˘ √∂∞/¡∞μ ÛÙË ¡¿Ô˘Û· ÙË ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ‚‰ÔÌ¿‰· Ì·˙› Ì ÙÔ˘˜ ·ıÏËÙ¤˜ Î·È ÙȘ ·ıÏ‹ÙÚȘ Ô˘ ı· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯Ô˘Ó ÛÙÔ˘˜ ¶·ÓÂ˘Úˆ·˚ÎÔ‡˜ ¡¤ˆÓ- ¡Â·Ó›‰ˆÓ ÙÔ˘ μÂÏÈÁÚ·‰›Ô˘. ΔËÓ ΔÚ›ÙË 5 πÔ˘Ï›Ô˘, ·Ó·¯ˆÚ› Ë ∂ıÓÈ΋ ÔÌ¿‰· ¡¤ˆÓ ¡Â·Ó›‰ˆÓ ÁÈ· ÙÔ μÂÏÈÁÚ¿‰È. ™ÙÔ˘˜ ·ÁÒÓ˜ Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ Î·È Ë ·ıÏ‹ÙÚÈ· ÙÔ˘ √∂∞/¡∞μ ™Ù·˘ÚԇϷ ∫·Ú·ÓÙ¿ÎÔ˘. ™ÙËÓ ·ÏÏ·Á‹ ÙÚfiÔ˘ ¤Î‰ÔÛ˘ ‰ÂÏÙ›ˆÓ ·ıÏËÙÈ΋˜ ȉÈfiÙËÙ·˜ ·ıÏËÙÒÓ-·ıÏËÙÚÈÒÓ Î·È ·Ó·Ó¤ˆÛ˘ ‰ÂÏÙ›ˆÓ ˘Á›·˜ ÚÔ¯ˆÚ› Ë ∫√∂. ΔÔ Ó¤Ô

‰ÂÏÙ›Ô ·ıÏËÙ‹-·ıÏ‹ÙÚÈ·˜ ηıÒ˜ Î·È ÙÔ Ó¤Ô ‰ÂÏÙ›Ô ˘Á›·˜ ı· ÂΉ›‰ÔÓÙ·È Û ̷ÁÓËÙÈ΋ οÚÙ· ÚÔÛˆÔÔ›ËÛ˘. ∏ ¤Î‰ÔÛË ÂÓfi˜ Ó¤Ô˘ ‰ÂÏÙ›Ô˘ Ì ÌÔÚÊ‹ ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋˜ οÚÙ·˜ ı· ÛÙÔȯ›˙ÂÈ ϤÔÓ 20 ¢ÚÒ ¤Ó·ÓÙÈ ÙˆÓ 15 ¢ÚÒ, ÂÓÒ Ë ·Ó·Ó¤ˆÛË Û ÂÙ‹ÛÈ· ‚¿ÛË ϤÔÓ ı· ÛÙÔȯ›˙ÂÈ 12 ¢ÚÒ. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ÁÈ· ¤Ó· ¯·Ú¿ÙÛÈ Ô˘ ı· ÂÈ‚·Ú‡ÓÂÈ ÙÔ˘˜ ÁÔÓ›˜ ÙˆÓ ·ıÏËÙÒÓ, ÂÓÒ ı· Ú¤ÂÈ Î¿ı ¯ÚfiÓÔ Ó· ÏËÚÒÓÔ˘Ó ÁÈ· Ó· Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÛÙÔ˘˜ ·ÁÒÓ˜. ∏ ÚÔÙÂÈÓfiÌÂÓË ·ÏÏ·Á‹ ÈÛÙ‡ˆ fiÙÈ ¤Ú·Ó ÙˆÓ ¯ÚËÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ı· ÂÈÛÚ¿ÙÙÂÈ Ë ∫√∂, ÂÏ¿¯ÈÛÙ· ı· ‚ÔËı‹ÛÂÈ ÛÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô ˘Á›·˜ ÙˆÓ ·ıÏËÙÒÓ, ı· ÂÈ-

ÌÂÚ›ÛÂÈ ÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô ÛÙÔ˘˜ Û˘ÏÏfiÁÔ˘˜, ı· ÌÂÁ·ÏÒÛÂÈ ÙË ÁÚ·ÊÂÈÔÎÚ·Ù›· ÁÈ·Ù› ı· Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÂÙ·È Ë ·Ú·ÎÚ¿ÙËÛË ÙˆÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ Î·È fiÏˆÓ ÙˆÓ ‰ÈηÈÔÏÔÁËÙÈÎÒÓ ÙˆÓ È·ÙÚÈÎÒÓ ÂÍÂÙ¿ÛÂˆÓ ·fi ÙÔ˘˜ Û˘ÏÏfiÁÔ˘˜. ª¤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ·, Ë Â›‰ÂÈÍË ÙˆÓ È·ÙÚÈÎÒÓ ÂÍÂÙ¿ÛÂˆÓ ÛÙÔÓ È‰ÈÒÙË ÁÈ·ÙÚfi ‹ ÛÙË ÎÏÈÓÈ΋ ÙÔ˘ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô Ô˘ ı· ¤‚·˙ ÙËÓ ˘ÔÁÚ·Ê‹ ÛÙÔ ‰ÂÏÙ›Ô ˘Á›·˜, ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈ˙ ÙÔÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfi ¤ÏÂÁ¯Ô. ∫·Ïfi ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ... √ §Â˘Ù¤Ú˘ ÷Ù˙ËÛÙ¿ÌÔ˜ *√ Â›Ó·È Î·ıËÁËÙ‹˜ Ê˘ÛÈ΋˜ ·ÁˆÁ‹˜ Î·È ÚÔÔÓËÙ‹˜ ÎÔχ̂ËÛ˘.


¶ÔÏÈÙÈÛÌfi˜/ ∏ ·˘ÚÈ·Ó‹ ÂΉ‹ÏˆÛË Ì ·ÔÛ¿ÛÌ·Ù· ·fi Έ̈‰›Â˜

“∞ÚÈÛÙÔʈ(Ô)ÓÈο” Ù˘ ı·ÙÚÈ΋˜ ÔÌ¿‰·˜ ÙˆÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ

H

£Â·ÙÚÈ΋ √Ì¿‰· ∂Î·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ ¢Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈ·˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘ ı· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂÈ ÙËÓ ¶¤ÌÙË 30 πÔ˘Ó›Ô˘ ÛÙȘ 9:30Ì.Ì. ÛÙÔ ∞ÓÔȯÙfi ¢ËÌÔÙÈÎfi £¤·ÙÚÔ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, ÙÔ ¤ÚÁÔ: “∞ÚÈÛÙÔʈ(Ô)ÓÈο” . ªÂ ¿ÍÔÓ· ÙÔ ˙ˆfiÌÔÚÊÔ ¯ÔÚfi ÙˆÓ ÎˆÌˆ‰ÈÒÓ ÙÔ˘ ∞ÚÈÛÙÔÊ¿ÓË “μ¿ÙÚ·¯ÔÈ” , “™Ê‹Î˜” Î·È “π›˜” , ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È ÛÎËÓ¤˜ Ô˘ Û¯ÔÏÈ¿˙Ô˘Ó ÙÔ Û‹ÌÂÚ·.

∏ ı·ÙÚÈ΋ ÔÌ¿‰· Ù˘ ∂§ª∂ ª·ÁÓËÛ›·˜ Â¤ÏÂÍ “Ó· ˘„ÒÛÂÈ ÙË ÊˆÓ‹ Ù˘ Î·È ÙË ‰Ú¿ÛË Ù˘” Ì fi, ÙÈ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ¤¯ÂÈ ÎÏËÚÔ‰ÔÙËı› ·fi ÙÔ ·ÁÎfiÛÌÈÔ ı¤·ÙÚÔ: ªÂ ·ÔÛ¿ÛÌ·Ù· ·fi Έ̈‰›Â˜ ÙÔ˘ ∞ÚÈÛÙÔÊ¿ÓË, Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÁÚ·Ê› Û ·Ó·ÏÔÁÈο ·Ú·ÎÌȷΤ˜ ÂÔ¯¤˜ Ù˘ ∞Ú¯·›·˜ ∂ÏÏ¿‰·˜ Î·È Î·Ù·ÁÚ¿ÊÔ˘Ó ·ÚfiÌÔÈ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ì ٷ ÛËÌÂÚÈÓ¿. ŒÙÛÈ Â› ÛÎËÓ‹˜ Ù· “∞ÚÈÛÙÔʈ(Ô)ÓÈο” ÔÏ›˙Ô˘Ó ÙË ÊˆÓ‹ ÙˆÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ Ì ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›· ·¤Ó·ÓÙÈ Û fi,ÙÈ Î·È Û‹ÌÂÚ· ‚ÈÒÓÔ˘ÌÂ. “ ∏ ÂÓ·Û¯fiÏËÛ‹ Ì·˜ Ì ÙÔ ı¤·ÙÚÔ, ‰ËÏÒÓÂÈ ÙËÓ ‰È¿ıÂÛ‹ Ì·˜ Ó· ÌË ¿„Ô˘Ì fiÙ ӷ ÔÓÂÈÚ¢fiÌ·ÛÙÂ. ø˜ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ› ˘Ô¯ÚÂԇ̷ÛÙ ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ Ì·˜ Î·È ÛÙËÓ ÙÔÈ΋ Ì·˜ ÎÔÈÓˆÓ›· Ó· ¤¯Ô˘Ì ·ÚÂÌ‚·ÙÈÎfi ÚfiÏÔ” , ÙÔÓ›˙Ô˘Ó Ì ¤ÌÊ·ÛË ÔÈ Î·ıËÁËÙ¤˜ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜. ªÂ ÙÔ˘˜ “μ·ÙÚ¿¯Ô˘˜” ¤Ú¯ÂÙ·È ÛÙÔ Êˆ˜ Ë Â˘ı‡ÓË Ù˘ Ù¤¯Ó˘ Î·È ÙˆÓ ÓÂ˘Ì·ÙÈÎÒÓ ·ÓıÚÒˆÓ ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙÔ ÎÔÈÓˆÓÈÎfi ηÏfi, ÂȉÈο Û ÂÔ¯¤˜ ÎÚ›Û˘. ™ÙÔ˘˜ “™Ê‹Î˜” Û·ÙÈÚ›˙ÔÓÙ·È Ë ‰ÈÎÔÌ·Ó›· Î·È Ë ·ÓÂ¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ‰ÈηÈÔÛ‡Ó˘ Ó· ÂÈχÛÂÈ ¯ÚfiÓÈ· ÎÔÈÓˆÓÈο Î·È ÔÏÈÙÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·. §ÔȉÔÚÔ‡ÓÙ·È Â›Û˘ ÔÈ ‰ÈηÛÙ¤˜ ÂΛÓÔÈ, Ô˘ Ë ÔÏÈÙÈ΋ ÂÍÔ˘Û›· ÂÎÌÂÙ·ÏχÂÙ·È Î·È ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ› ÁÈ· ÙËÓ Â͢ËÚ¤ÙËÛË ÙÔ˘ ‰ÈÎÔ‡ Ù˘ Û˘ÌʤÚÔÓÙÔ˜. √È “π›˜” η˘ÙËÚÈ¿˙Ô˘Ó ÙË ‰ËÌ·ÁˆÁ›· Î·È ÙË ÛÙÂÈÚfiÙËÙ· ÙÔ˘ ‰‹ıÂÓ ÔÏÈÙÈÎÔ‡ ÏfiÁÔ˘ Î·È ÛÙËÏÈÙ‡-

Ô˘Ó ÙËÓ Î·Îԉȷ¯Â›ÚÈÛË Î·È ÙȘ ·Ù·Ûı·Ï›Â˜ Ù˘ ÂÍÔ˘Û›·˜, Ô˘ Ô‰ËÁÔ‡Ó ÙË ¯ÒÚ· ÛÙËÓ ·Ú·ÎÌ‹, ÙËÓ ÂÍ·ıÏ›ˆÛË Î·È ÙÔ Ì·Ú·ÛÌfi. ΔË ‰È·Û΢‹ ÙˆÓ ÎÂÈÌ¤ÓˆÓ Î·È ÙÔ˘˜ ÛÙ›¯Ô˘˜ ÙˆÓ ·ÚÈÛÙÔÊ·ÓÈÎÒÓ ·ÔÛ·ÛÌ¿ÙˆÓ ¤ÁÚ·„Â Ë ª·ÚÁ·Ú›Ù· ¶··˚ˆ¿ÓÓÔ˘, ÙË ÛÎËÓÔıÂÛ›· ÂÈÌÂÏ‹ıËÎÂ Ë ∫˘Úȷ΋ ¢·ÓÈËÏ›‰Ô˘ Î·È ÙË ÌÔ˘ÛÈ΋ Û˘Ó¤ıÂÛÂ Ë ¡ÈÎÔϤÙÙ· ƒÔ‡ÛÛË. ΔËÓ ÔÌ¿‰· ÙˆÓ ËıÔÔÈÒÓ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÔÈ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ›: μ¤Ú· μÂÏÂÙ˙¿ÎÔ˘ ë∂ÚÚÈη ∫ÔÏÔÛÔ‡Û·, ∞Û·Û›· ™˘ÚÔÔ‡ÏÔ˘, ∂ϤÓË ∫·ÙÛ·ÊÔ‡ÚË, ∞Ó·ÛÙ·Û›· ∫Ô˘ÚÂÓÙ˙‹, ∫ÏÂÔ¿ÙÚ· ª·Ù˙Ô‡ÏË, ∞Ó·ÛÙ·Û›· ∞ı·Ó·ÛÈ¿‰Ô˘, ¡ÈÎÔϤÙÙ· ƒÔ‡ÛÛË, ÕÚÙÂÌȘ ÷Ù˙Ë·ÔÛÙÔÏ›‰Ô˘, ∂ϤÓË æ·ÚÔ‚·Û›ÏË, ∫ÒÛÙ·˜ ªÈ¯·Ï¿Î˘, °È¿ÓÓ˘ ºÂÏÂÛ¿Î˘, ™Ù·‡ÚÔ˜ ∫·ÙÛÔ‡Ú·˜,

§ÂˆÓ›‰·˜ ÃÚÈÛÙÔ‰Ô˘Ï›‰Ë˜, ∫ÒÛÙ·˜ °È¿ÓÓ·ÚÔ˜, ªÈ¯¿Ï˘ ª‡ÚÈÎÓ·˜, ∞ÓÙÒÓ˘ ƒ‹Á·˜, °È¿ÓÓ˘ ªÈÛ·ÏÔ‡Ú˘. μÔËıÔ‡Ó Â›Û˘ ÔÈ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ›: §›· Δ›Áη, πˆ¿ÓÓ· ∫·ÏÏÈ·Ú‰Ô˘, ¢‹ÌÔ˜ ∫ÔÏ·Ì‹ÙÚ·˜, °È¿ÓÓ˘ Δ˙·ÓÓÂÙ¿Î˘, μ·ÁÁ¤Ï˘ ¶Ú·Û΢¿˜, ƒ›ÎË ªÂΛÚË Î·È ∫ÒÛÙ·˜ ∞Ì˘Á‰·Ï›ÙÛ˘. ∏ ∂§ª∂ ª·ÁÓËÛ›·˜ ‚ÔËı¿ Î·È ÂÓÈÛ¯‡ÂÈ ÔÈÎÔÓÔÌÈο ÙÔ ÂÁ¯Â›ÚËÌ· ÙˆÓ Î·ıËÁËÙÒÓ. √ ¢‹ÌÔ˜ μfiÏÔ˘ Î·È Ô Î·ÏÏÈÙ¯ÓÈÎfi˜ ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ ÙÔ˘ ¢∏¶∂£∂ μfiÏÔ˘, Î. ™‡ÚÔ˜ ª·‚›‰Ë˜ ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈÛ ¯ÒÚÔ fi¯È ÌfiÓÔ ÁÈ· ÙËÓ ·Ú¿ÛÙ·ÛË ·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ· fiÏË ÙËÓ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘. H ›ÛÔ‰Ô˜ Â›Ó·È ÂχıÂÚË. ΔËϤʈӷ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜: ∫˘Úȷ΋ ¢·ÓÈËÏ›‰Ô˘: 6976862263, ª·ÚÁ·Ú›Ù· ¶··˚ˆ¿ÓÓÔ˘: 6973537005.

¢Ú¿ÛË ÁÈ· ÙË ‰È¿‰ÔÛË Ù˘ ·Ó¿ÁÓˆÛ˘ Î·È Û¯ÔÏ›ˆÓ ÛÙËÓ ÂÚÈʤÚÂÈ· Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜. ∏ ºˆÙÂÈÓ‹ μ·ÛÈÏ›Ԣ ı· ˘ԉ¯Ù› Ì ÙȘ ÂÚÈ¤ÙÂȘ ÙˆÓ ËÚÒˆÓ Ù˘, ÙÔ˘˜ ÌÈÎÚÔ‡˜ Ê›ÏÔ˘˜ ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘. ∞ÚÁfiÙÂÚ· Ë ËıÔÔÈfi˜ Î·È Û˘ÁÁڷʤ·˜ ÕÓÓ· ∞‰ÚÈ·ÓÔ‡ ı· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂÈ ÙÔ Ó¤Ô ‚È‚Ï›Ô Ù˘ ∞Ï΢fiÓ˘ ¶··‰¿ÎË ·ÚÔ˘Û›· Ù˘ Û˘ÁÁڷʤˆ˜ Î·È Ô ∫ÒÛÙ·˜ ∞ÎÚ›‚Ô˜ ı· ˘ԉ¯ı› ÙÔÓ ‚Ú·‚Â˘Ì¤ÓÔ Û˘ÁÁڷʤ· ª¿ÓÔ ∂Ï¢ıÂÚ›Ô˘ Î·È ÙÔ Ó¤Ô ÙÔ˘ Ì˘ıÈÛÙfiÚËÌ·. °ÓˆÛÙÔ› ‚ÔÏÈÒÙ˜ ‰È·‚¿˙Ô˘Ó ÏÔÁÔÙ¯ÓÈΤ˜ ÈÛÙÔڛ˜ Ì ÊfiÓÙÔ ÙÔÓ μfiÏÔ Î·È Ë ‚Ú·‰È¿ ı· ÔÏÔÎÏËÚˆı› Ì ˙ˆÓÙ·Ó‹ ÌÔ˘ÛÈ΋ Ù˘ Red wine band Û’ ¤Ó· ·ÊȤڈ̷ ÛÙȘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›Â˜ ÙÔ˘ ª¿ÓÔ˘ ∂Ï¢ıÂÚ›Ô˘. °È· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÂÈÛÎÂÊı›Ù ÙËÓ ÈÔ ÂÍÂÏÈÁ̤ÓË ÎÔÈÓfiÙËÙ· ÁÈ· ÙÔ ‚È‚Ï›Ô Public Book Face (http://www.facebook.com/PublicBF)!

¢Y™KO§O

§À™∏ ¶ƒ√∏°√Àª∂¡√À

EYKO§O

™Ù· 81 ÎÂÓ¿ ÎÔ˘Ù¿ÎÈ· ÙÔ˘ ·‚Ô˘ ÙÔÔıÂÙ‹ÛÙ ·ÚÈıÌÔ‡˜ Ì ٤ÙÔÈÔ ÙÚfiÔ, ÒÛÙ οı ÛÂÈÚ¿, ÛÙ‹ÏË Î·È Ï·›ÛÈÔ 3x3 Ó· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ fiÏ· Ù· „ËÊ›· ·fi ÙÔ 1 Ò˜ ÙÔ 9. ™ÎÔfi˜ ÙÔ˘ ·˙Ï Â›Ó·È Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËıÔ‡Ó fiÏ· Ù· ÓÔ‡ÌÂÚ·, ¯ˆÚ›˜ οÔÈÔ Ó· ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ‰Â‡ÙÂÚË ÊÔÚ¿ Û ηı¤Ó· ·fi Ù· ·Ú·¿Óˆ. Œ¯ÂÙ ˘fi„Ë Û·˜ fiÙÈ ÙÔ Su - Doku χÓÂÙ·È Ì ÙË ÏÔÁÈ΋. AÔʇÁÂÙ ÏÔÈfiÓ Ó· Ì·ÓÙ‡ÂÙÂ, ·Ú¿ ÙÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙÔ˘˜ ·ÚÈıÌÔ‡˜ ÛÙ· ÙÂÙÚ¿ÁˆÓ· Ô˘ ›ÛÙ ۛÁÔ˘ÚÔÈ fiÙÈ ÂΛ Â›Ó·È Î·È Ë ÌÔÓ·‰È΋ ÙÔ˘˜ ı¤ÛË.

¢Y™KO§O

√ μ√§√™ ı· ‚ÚÂı› ÛÙÔ Â›ÎÂÓÙÚÔ Ù˘ ÂÎÛÙÚ·Ù›·˜ “∫¿ÔÈÔ ‚È‚Ï›Ô ÌÈÏ¿ÂÈ ÁÈ· Û¤Ó·; To ¤¯ÂȘ ‰È·‚¿ÛÂÈ;” Ô˘ ˘ÏÔÔÈÂ›Ù·È ·fi Ù· Public Î·È ÙÔ ∂ıÓÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ μÈ‚Ï›Ô˘ Ì ÛÙfi¯Ô ÙËÓ ÚÔÒıËÛË ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘ Î·È ÙËÓ ÂÓ›Û¯˘ÛË Ù˘ ÊÈÏ·Ó·ÁÓˆÛ›·˜. ΔËÓ ΔÚ›ÙË 5 πÔ˘Ï›Ô˘ ·fi ÙȘ 6 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ÍÂÎÈÓ¿ ÙÔ 1Ô Public μook ¡ight ÙÔ ÔÔ›Ô ı· ÔÏÔÎÏËÚˆı› ÂÚ›Ô˘ ÙÚÂȘ ÒÚ˜ ÌÂÙ¿. ™ÙÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· Public ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, ÂÓÙfi˜ & ÂÎÙfi˜, ·Á·Ë̤ÓÔÈ Î·È Î·Ù·ÍȈ̤ÓÔÈ Û˘ÁÁÚ·Ê›˜ ÌÈÏÔ‡Ó ÁÈ· ÙËÓ ·Í›· ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘ Î·È ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó Ù· Ó¤· ÙÔ˘˜ Ì˘ıÈÛÙÔÚ‹Ì·Ù· Û˘Óԉ›· ÌÔ˘ÛÈ΋˜. ΔÔ “ÂÈÛÈÙ‹ÚÈÔ” ÁÈ· ÙËÓ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÛÙË ‚Ú·‰È¿ Â›Ó·È ¤Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈË̤ÓÔ ‚È‚Ï›Ô (·È‰ÈÎfi, Ó·ÓÈÎfi ‹ ÂÓËϛΈÓ) ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ... ÁÂÌ›ÛÔ˘Ó ÔÈ ‚È‚ÏÈÔı‹Î˜ ÙˆÓ º˘Ï·ÎÒÓ, Ù˘ ™Ù¤Á˘ ÊÈÏÔÍÂÓ›·˜ ∞ÓËϛΈÓ, ÙÔ˘ √ÚÊ·ÓÔÙÚÔÊ›Ԣ μfiÏÔ˘, ÙÔ˘ ÍÂÓÒÓ· Ù˘ ºÏfiÁ·˜

Su-Doku

25

EΉËÏÒÛÂȘ Δ∂á∂™

— ΔÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋˜ ∫·Ù¿ÚÙÈÛ˘ μfiÏÔ˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÙÔ˘˜ ηÏÔηÈÚÈÓÔ‡˜ Ì‹Ó˜ ÙËÓ ÂÙ‹ÛÈ· ¤ÎıÂÛË ÛÔ˘‰·ÛÙÒÓ fiÏˆÓ ÙˆÓ ÂȉÈÎÔÙ‹ÙˆÓ ÛÙÔ ÎÙ›ÚÈÔ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ π∂∫ (ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘ 1 Î·È Ã›ڈÓÔ˜). — ¶·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È ÛÙÔÓ ÂÎıÂÛÈ·Îfi ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ˘ “∞¯›ÏÏÂÈÔÓ” (Â› Ù˘ Ô‰Ô‡ π¿ÛÔÓÔ˜) ¤ÎıÂÛË ¤ÚÁˆÓ ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋˜ Î·È ¯·Ú·ÎÙÈ΋˜ ÙÔ˘ §¿˙·ÚÔ˘ ∫fiÎηÏË. ∏ ¤ÎıÂÛË ı· ‰È·ÚΤÛÂÈ ¤ˆ˜ ·‡ÚÈÔ 30 πÔ˘Ó›Ô˘. — ™ÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ Δ¤¯Ó˘ “Δ˙ÈfiÚÙ˙ÈÔ ¡Ù ∫›ÚÈÎÔ” (ÈÛfiÁÂÈÔ - ËÌÈÒÚÔÊÔ˜) ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› Ë ¤ÎıÂÛË ·È‰È΋˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·˜ ÙˆÓ ∂ÈηÛÙÈÎÒÓ ∂ÚÁ·ÛÙËÚ›ˆÓ ÁÈ· ·È‰È¿ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ (∑ˆÁÚ·ÊÈ΋ √ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi˜ — ∫ÂÚ·ÌÈ΋). ¢È¿ÚÎÂÈ· ¤Î™‡ÏÏÔÁÔ˜ °ÂÚıÂÛ˘ ̤¯ÚÈ ·‡ÚÈÔ 30/6. Ì·ÓfiÁψÛÛˆÓ flÚ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ηıËÌÂÚȪ·ÁÓËÛ›·˜ “π¿Ó¿: 10.00 - 13.00 & 18.00 ÛˆÓ” Ú·ÁÌ·21.00 (¢Â˘Ù¤Ú· ·fiÁÂ˘Ì· ÙÔÔÈ› ηÏÔÎÏÂÈÛÙ¿), ™¿‚‚·ÙÔ: 10.00ηÈÚÈÓ‹ ÁÈÔÚÙ‹ 13.00. Ì›Ú·˜ Ì „˘Ï— ™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ ÂÔÚÙ·Ï·ÁÔÚ¿ ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ 3 πÔ˘Ï›Ô˘, ÒÚ· 18.00ÛÌÔ‡ Ù˘ “∂˘Úˆ·˚΋˜ ∏24.00, ÛÙËÓ Ï·Ù›· ªÂÙ·ÍÔ˘ÚÁ›Ԣ (∞Ó··‡Ì¤Ú·˜ ªÔ˘ÛÈ΋˜” ÛÙÔ ∂ÚÛˆ˜ & ∫·Ú·Ì·Ù˙¿ÎË). °ÂÚÌ·ÓÈο ·Ú·‰ÔÁ·ÛÙ‹ÚÈ ÙÔ˘ ∂ÈηÛÙÈÎÔ‡ ∞Ûȷο ÛÂÛÈ·ÏÈÙ¤: ÏÔ˘Î¿ÓÈη, ÁÏ˘Î¿, „˘ÏÏ·ÁÔÛÙ¤ÚË °Î¤Î· ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÚ¿: ‚È‚Ï›·, ·È¯Ó›‰È·, ÓÔÈÎÔ΢ÚÈfi, ÛÈÙÈο: ÏÈÓÙ·È ¤ÚÁ· ÙÔ˘ Ì ٛÙÏÔ “∞ӷΤÚ, Ì·ÚÌÂÏ¿‰Â˜, ¤Ï·È·, ¯ÂÈÚÔÙ¯ÓÈο: ÎÂÚ·ÌÈ̤ÓÔ˘Û˜” Ò˜ ·‡ÚÈÔ 30/6, ο, ÎÔÛÌ‹Ì·Ù·, ›Ó·Î˜, ‰È·ÛΤ‰·ÛË: ˙ˆÓÙ·Ó‹ ÒÚ˜ 19.00-22.00. ÌÔ˘ÛÈ΋ Î·È ¯ÔÚfi˜. - ™ÙËÓ ·›ıÔ˘Û· Ù¤¯Ó˘ “∏Ï›Ô˘ ª¤Ï·ıÚÔÓ” , °ÎÏ·‚¿ÓË 37 - ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ (1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜) ¤Ó·ÓÙÈ ∞Á›Ô˘ ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘, ÙÔ ÿ‰Ú˘Ì· “∞ÊÒÓ ¢ÂÏËÁÂÒÚÁË” ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÂÈηÛÙÈΤ˜ ÂÎı¤ÛÂȘ ˆ˜ ÚÔÛÊÔÚ¿ ÛÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›· Ù˘ fiÏ˘. ∫·ÏÔ‡ÓÙ·È ÔÈ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ Î·ÏÏÈÙ¤¯Ó˜ Ô˘ ÂÈı˘ÌÔ‡Ó Ó· ÂÎı¤ÛÔ˘Ó ¤ÚÁ· ÙÔ˘˜ Ó· ·¢ı‡ÓÔÓÙ·È ÛÙÔ ÙËϤʈÓÔ 6932-119479. ¢È¢ÎÚÈÓ›˙ÂÙ·È fiÙÈ Ë Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘˜ ÛÙȘ ÂÎı¤ÛÂȘ Â›Ó·È ‰ˆÚ¿Ó. — ΔÔ ∫∞¶∏ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÌÈ· ͯˆÚÈÛÙ‹ ‚Ú·‰È¿ ÁÈ· ÙË Ï‹ÍË ÙˆÓ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÙ‹ÙˆÓ ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔ ∫∞¶∏ ∞ÁÚÈ¿˜ ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ 1Ë πÔ˘Ï›Ô˘, ÒÚ· 20.30, ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ¤Íˆ ·fi ÙÔ ∫∞¶∏ ∞ÁÚÈ¿˜ (ÛÙÔ ∏ÚÒÔ). £· ¯ÔÚ¤„Ô˘Ó Î·È ı· ÙÚ·ÁÔ˘‰‹ÛÔ˘Ó Ë ÃÔÚˆ‰›· Î·È Ë ÃÔÚ¢ÙÈ΋ √Ì¿‰· ÙÔ˘ ∫∞¶∏. ¢ËÏÒÛÂȘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÛÙ· ÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ ∫∞¶∏.

°ÈÔÚÙ‹ Ì›Ú·˜ ÛÙËÓ Ï·Ù›· ªÂÙ·ÍÔ˘ÚÁ›Ԣ

∞fi Ù· Public ÌÂ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Û˘ÁÁڷʤˆÓ ÁÈ· ÂÓ›Û¯˘ÛË ‚È‚ÏÈÔıËÎÒÓ È‰Ú˘Ì¿ÙˆÓ

EYKO§O

T∂Δ∞ƒΔ∏ 29 I√À¡π√À 2011

√ªπ§π∂™ - ¢π∞º√ƒ∞

— √ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ∞ÔÊÔ›ÙˆÓ Ù˘ ∂ÏÏËÓÔÁ·ÏÏÈ΋˜ ™¯ÔÏ‹˜ “ÕÁÈÔ˜ πˆÛ‹Ê” μfiÏÔ˘ ηÏ› Ù· ̤ÏË Î·È ÙÔ˘˜ Ê›ÏÔ˘˜ ÙÔ˘ Û‹ÌÂÚ· ÛÙȘ 9:30, Û ÌÈ· ‚Ú·‰ÈÓ‹ Û˘ÓÂÛÙ›·ÛË ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ “∞Ï̇ڷ” ÛÙËÓ ·Ú·Ï›· ∞Ó·‡ÚÔ˘. — ¶·ÓËÁ˘Ú›˙ÂÈ ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ Ë π.ª. ¶·Ó·Á›·˜ √‰ËÁ‹ÙÚÈ·˜ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜ π. ªÂÙfi¯ÈÔ Ù˘ π.ª. ºÈÏÔı¤Ô˘ ∞Á›Ô˘ ŸÚÔ˘˜ Õıˆ. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ·, ÛÙȘ 10 ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ÙÔ˘ ™·‚‚¿ÙÔ˘ ı· ÙÂÏÂÛÙ›, ηٿ ÙÔ ·ÁÈÔÚ›ÙÈÎÔ Δ˘ÈÎfi, ÈÂÚ¿ ·ÁÚ˘Ó›· Ì ∞fi‰ÂÈÓÔ, ÌÂÁ¿ÏÔ ∂ÛÂÚÈÓfi, ÏÈÙ¿Ó¢ÛË Ù˘ ÈÂÚ¿˜ ÂÈÎfiÓ·˜ Ù˘ ¶·Ó·Á›·˜ √‰ËÁ‹ÙÚÈ·˜, ŸÚıÚÔ˜ Î·È £Â›· §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›·. Ÿˆ˜ οı ¯ÚfiÓÔ, ¤ÙÛÈ ÎÈ Ê¤ÙÔ˜, ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ï‹ıÔ˜ ÈÛÙÒÓ Î·È ÊÈϤÔÚÙˆÓ Ó· ·Ó¤ÏıÔ˘Ó ÛÙËÓ π.ª. ÁÈ· Ó· ‚ÈÒÛÔ˘Ó Û˘Ó·ÈÛı‹Ì·Ù· ‚·ıÈ¿˜ Î·Ù¿Ó˘Í˘, Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› Ë ·ÁÈÔÚ›ÙÈÎË ·ÁÚ˘Ó›·. — √ ™‡Ó‰ÂÛÌÔ˜ ∞ÔÊÔ›ÙˆÓ °˘ÌÓ·Û›Ô˘ £ËϤˆÓ μfiÏÔ˘ ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· 4 πÔ˘Ï›Ô˘ ηÏ› Ù· ̤ÏË Î·È ÙȘ ʛϘ ÙÔ˘ ÛÙ· ·ÏÈ¿ Ì·ıËÙÈο ÏË̤ÚÈ· ÁÈ· ÙÔ ÎÏ›ÛÈÌÔ Ù˘ ¯ÚÔÓÈ¿˜ ÛÙȘ 9 ÙÔ ‚Ú¿‰˘, ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ∞Àƒ∞ ÛÙÔÓ ÕÓ·˘ÚÔ. ¢ËÏÒÛÂȘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜: 24210 25422, 46095, 29974, 52484.

∂∫¢ƒ√ª∂™

— ™ÙËÓ ∫··‰ÔΛ· ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ·fi ÙȘ 8/7 ¤ˆ˜ 17/7 Ë ÂΉÚÔÌ‹ ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ∫··‰fiÎˆÓ ª·ÁÓËÛ›·˜ (™Ì‡ÚÓË - πÎfiÓÈÔ - ¶ÚÔÎfiË - ∫·ÈÛ·Ú›· - ¶·ÌÔ˘Î¿ÏÂ). ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÛÙÔ ÙËϤʈÓÔ 24210 35860, ª¿Î˘ ÃÚÈÛÙÔÊÔÚ›‰Ë˜. ∂›Û˘, ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ Î·È 2Ë 11‹ÌÂÚË Ô‰È΋ ÂΉÚÔÌ‹ ÛÙ· ¿ÙÚÈ· ‰¿ÊË Ù˘ ∫··‰ÔΛ·˜, fiˆ˜: ΔÛ·Ó¿ÎηÏÂ, ™Ì‡ÚÓË, ŒÊÂÛÔ˜, πÎfiÓÈÔ, ¡ÈÁÚ‹, ªÈÛÙ›, ¶ÚÔÎfiÈ, ∫·ÈÛ¿ÚÂÈ·, ÕÁ΢ڷ, ¶ÚÔ‡Û·, ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏË Î·È ¿ÏÏ· ¯ˆÚÈ¿, ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô ·fi 23/8-2/9, 550 ¢ÚÒ ÙÔ ¿ÙÔÌÔ. °È· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ Î·È ÎÚ·Ù‹ÛÂȘ, ˘‡ı˘ÓÔ˜ Î. ÷Ù˙Ë¢ÊÚ·ÈÌ›‰Ë˜ ¶Úfi‰ÚÔÌÔ˜, ÙËϤʈÓÔ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜: 2421026144. — √ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ™˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ˆÓ √∞∂∂ (Δ∂μ∂-Δ™∞) μfiÏÔ˘ ¡. ª·ÁÓËÛ›·˜ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ› ÙȘ οوıÈ ÂΉÚÔ̤˜: ™¿‚‚·ÙÔ 9 πÔ˘Ï›Ô˘: ∏ÌÂÚ‹ÛÈ· ÂΉÚÔÌ‹ ÛÙÔÓ ¶Ï·Ù·ÓÈ¿ ¶ËÏ›Ô˘ Î·È ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ηʤ ÛÙËÓ ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹. ΔÂÙ¿ÚÙË 20 πÔ˘Ï›Ô˘ ¤ˆ˜ ¶·Ú·Û΢‹ 22 πÔ˘Ï›Ô˘: 3‹ÌÂÚË ÂΉÚÔÌ‹ ÛÙË ™·Ì·Ú›Ó· - ¶ÂÚÈ‚fiÏÈ Î·È ∑·ÁÔÚÔ¯ÒÚÈ·. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ Î·È ‰ËÏÒÛÂȘ ÛÙ· ÁÚ·Ê›· Ì·˜ ηı’ ÂοÛÙËÓ, ÷Ù˙Ë·ÚÁ‡ÚË 1, ÙËÏ. 24210 23789, 10 .Ì. - 12 Ì., ÂÎÙfi˜ ™·‚‚¿ÙÔ˘. — √ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ™˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ˆÓ ΔÛÈ̤ÓÙˆÓ μfiÏÔ˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ËÌÂÚ‹ÛÈ· ÂΉÚÔÌ‹ ÛÙȘ 2/7 ÛÙÔ ªÔÓ·ÛÙ‹ÚÈ Ù˘ ¶·Ó·Á›·˜ ¢Ô‚Ú¿. ∂ÁÁڷʤ˜ ÛÙ· ÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘. — ∏ ÙÔÈ΋ ÔÌ¿‰· μfiÏÔ˘ Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ŒÓˆÛ˘ ∂Î·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ (AEDE) ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÂΉÚÔÌ‹ ·fi 4-8 πÔ˘Ï›Ô˘ ÁÈ· ™·ÓÙÔÚ›ÓË, Ì ÚÔ·ÈÚÂÙÈ΋ Â›ÛÎÂ„Ë ÛÙËÓ ÿÔ. ªÔÚÔ‡Ó Ó· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯Ô˘Ó Ì¤ÏË, ·ÏÏ¿ Î·È Ê›ÏÔÈ Ù˘ ŒÓˆÛ˘. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÛÙ· ÙËϤʈӷ 24210 34712 Î·È 24210 39840. — √ ∂ΉÚÔÌÈÎfi˜ ŸÌÈÏÔ˜ μfiÏÔ˘ “¡¤· ∑ˆ‹” ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›˙ÂÈ ‰È‹ÌÂÚË ÂΉÚÔÌ‹ ÛÙȘ 9-10 πÔ˘Ï›Ô˘ ÁÈ· ÕÁÈÔ ¡ÂÎÙ¿ÚÈÔ (∞›ÁÈÓ·) - ÕÁÈÔ ªËÓ¿ - ¶ÂÚ‰›Î·. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÛÙ· ÙËϤʈӷ 24210 35915, 6977 133395 (¡¤· ∑ˆ‹) Î·È 24210 46044 (Ú·ÎÙÔÚÂ›Ô ΔÈÎÈÓÙ˙‹). ¢ËÏÒÛÂȘ: ÷Ù˙Ë·ÚÁ‡ÚË 1 (ÁÚ·ÊÂ›Ô ∞3) ηıËÌÂÚÈÓ¿ 10.0013.00 ÂÎÙfi˜ ™·‚‚¿ÙÔ˘ Î·È ∫˘Úȷ΋˜. ∂›Û˘ ηÏ› Ù· ̤ÏË ÙÔ˘ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÙȘ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ Ó· οÓÔ˘Ó ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘ ÍÂÓÒÓÔ˜ Ó· ‰ËÏÒÛÔ˘Ó Ì¤¯ÚÈ Ù¤ÏÔ˘˜ πÔ˘Ó›Ô˘ ÛÙÔÓ ŒÊÔÚÔ •ÂÓÒÓÔ˜ Î. μ·Û›ÏÂÈÔ ∫·ÌÔ‡ÚË. ΔËϤʈÓÔ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ 6944 368171. — ∏ ¶ÂÚÈËÁËÙÈ΋ §¤Û¯Ë μfiÏÔ˘ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙÈÛ ÙȘ ÂÍ‹˜ ÂΉÚÔ̤˜: 1) 10/7: ª¿ÓÈÔ Î·È Ê·ÁËÙfi ÛÙÔÓ ∞ÁÈfiηÌÔ ∂˘‚Ô›·˜ Î·È Î·Ê¤ ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ÛÙÔ ∞¯›ÏÏÂÈÔ. 2) 29-30/7: ¶·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛË ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· ÛÙÔ ø‰Â›Ô ∏ÚÒ‰Ô˘ ∞ÙÙÈÎÔ‡ ÙÔ˘ ÌÂÏÔ‰Ú¿Ì·ÙÔ˜ “Nabucco” ÙÔ˘ μ¤ÚÓÙÈ. — √ º˘ÛÈÔÏ·ÙÚÈÎfi˜ ŸÌÈÏÔ˜ μfiÏÔ˘ Ô “¶·Ó” ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›˙ÂÈ ÙȘ ·Ú·Î¿Ùˆ ÂÍÔÚÌ‹ÛÂȘ: ™¿‚‚·ÙÔ-∫˘Úȷ΋ 9-10/7: ∞ϤÛÙÈ· ∫·ÚÂÓËÛ›Ô˘-‰È¿Û¯ÈÛË Ê·Ú·ÁÁÈÔ‡ (canyoning), ηٿ‚·ÛË ÙÔ˘ Ê·Ú·ÁÁÈÔ‡ Ù˘ ∞ϤÛÙÈ·˜ Ì ·Ó‡ÎÔÏ· Ú·¤Ï Î·È ‚Ô˘ÙȤ˜ Û ηı·Ú¿ ÓÂÚ¿ Û ÂÓÙ˘ˆÛÈ·Îfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ-‰È·ÌÔÓ‹ Û ÛÎËÓ¤˜. ø.¶.: 4μ.¢.: 1/5. ™¿‚‚·ÙÔ-∫˘Úȷ΋ 16-17/7: ∑·ÁfiÚÈ ∏›ÚÔ˘-Â˙ÔÔÚÈ΋/ÔÚÂÈ‚·ÙÈ΋. ·) ™·‚. ·fiÁÂ˘Ì·: ªÂÏfiË-™Î¿Ï· μÚ·‰¤ÙÔ˘, ø.¶.: 3,30-μ.¢. 1/5. ¢È·ÌÔÓ‹ Û ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô ÛÙÔ ΔÛÂ¤ÏÔ‚Ô. ∫˘Ú. Úˆ›: ∞Ú›ÛÙË-μÔ˚‰ÔÌ¿Ù˘-∫ÏÂȉˆÓÈ¿ ø.¶.: 3-μ.¢.: 1/5. μ) ™·‚.: μÚ·‰¤ÙÔ-§Ô‡ÙÛ· Δ˙¿ÓÔ‚·-§Ô‡ÙÛ· ƒÔÌfi˙È-°Î·Ì‹Ï· ø.¶.: 6-μ.¢.: 3/5. ¢È·ÌÔÓ‹ Û ÛÎËÓ¤˜-∫˘Ú.: °Î·Ì‹Ï·-ƒ·˚‰Ô‚fiÏÈ-¡Ù·‚¿ÏÈÛÙ·-ªÔÓ‹ ™ÙÔÌ›Ô˘-∫fiÓÈÙÛ·, ø.¶.: 8-μ.¢.: 3/5. ∫˘Úȷ΋ 24/7-μfiÚÂÈ· ∂‡‚ÔÈ· ÔÙ¿ÌÈ· ‰È¿Û¯ÈÛË (river trekking)-Ì¿ÓÈÔ º·Ú¿ÁÁÈ ¡ËϤ· ∞Á›·˜ ÕÓÓ·˜ ø.¶.: 6 μ.¢.: 1/5. ™¿‚‚·ÙÔ-∫˘Úȷ΋ 30-31/7: ∞¯¤ÚÔÓÙ·˜ ∏›ÚÔ˘ ÔÙ¿ÌÈ· ‰È¿Û¯ÈÛË (river trekking). ™·‚/: ª¿ÓÈÔ ÛÙÔ πfiÓÈÔ, ‚·Úο‰· ÛÙÔÓ ∞¯¤ÚÔÓÙ·, ÍÂÓ¿ÁËÛË ÛÙÔ ¡ÂÎÚÔÌ·ÓÙ›Ô, Ó˘¯ÙÂÚÈÓ‹ ¤ÍÔ‰Ô˜ ÛÙËÓ ¶¿ÚÁ·. ¢È·ÌÔÓ‹ Û ÌÈÎÚ¿ ‰›ÎÏÈÓ· ͇ÏÈÓ· ÛÈÙ¿ÎÈ· οÌÈÓÁÎ ÛÙËÓ ¶¿ÚÁ·. ∫˘Ú.: °Ï˘Î‹-™Î¿Ï· Δ˙·‚¤Ï·ÈÓ·˜-∞¯¤ÚÔÓÙ·˜-°Ï˘Î‹ ø.¶.: 5-μ.¢.: 1/5. ™˘Ó‰˘·ÛÌfi˜ Â˙ÔÔÚ›·˜ Î·È ÔÙ¿ÌÈ·˜ ‰È¿Û¯ÈÛ˘ ÌÂÁ¿Ï˘ ÔÌÔÚÊÈ¿˜. ¢Â˘Ù¤Ú· 1/8-∫˘Úȷ΋ 7/8: ∂Ï¿ÙÈ·-ºÚ·ÎÙfi ¢Ú¿Ì·˜-Â˙ÔÔÚÈ΋. 5‹ÌÂÚË ‰È¿Û¯ÈÛË ÙˆÓ ·Úı¤ÓˆÓ ‰·ÛÒÓ Ù˘ ∂Ï·ÙÈ¿˜ Î·È ÙÔ˘ ºÚ·ÎÙÔ‡ ¡. ¢Ú¿Ì·˜ (ÙÚ¤ÎÈÓÁÎ) Ì ‰È·ÌÔÓ‹ Û ÛÎËÓ¤˜ ̤۷ ÛÙÔ ‰¿ÛÔ˜, ÂÈÛΤ„ÂȘ Û ηٷÚÚ¿ÎÙ˜, ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ Ì ÌÈÎÚfi ψÊÔÚÂ›Ô ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔÓ ∂√™ ¢Ú¿Ì·˜. ¢ËÏÒÛÂȘ Î·È ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÛÙ· ÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ √Ì›ÏÔ˘, ™fiψÓÔ˜ 2 (μ-18) ÙËÏ. 24210-24290, οı ÂÚÁ¿ÛÈÌË Ë̤ڷ ÙÔ Úˆ› 10.00-12.00 Î·È Ù· ·ÔÁ‡̷ٷ ¢Â˘Ù¤Ú·˜, ΔÂÙ¿ÚÙ˘ Î·È ¶·Ú·Û΢‹˜ 6-8. ∂›Û˘ Î·È ÛÙÔ ÎÈÓËÙfi ÙÔ˘ √Ì›ÏÔ˘ 6976 904236.


26

¶ÔÏÈÙÈÛÌfi˜/

∫‡ÎÏÔ˜ ıÂÚÈÓÒÓ ÂΉËÏÒÛÂˆÓ ÛÙËÓ ∫ÚÈı·ÚÈ¿ Δ√ ηÏÔηÈÚÈÓfi ÚfiÁÚ·ÌÌ·

ÂΉËÏÒÛÂˆÓ ÙÔ˘ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ ∫ÚÈı·ÚÈ¿˜ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÂΉËÏÒÛÂȘ ·ıÏËÙÈΤ˜ Î·È „˘¯·ÁˆÁÈΤ˜, Ì ÂχıÂÚË Â›ÛÔ‰Ô Î·È Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÁÈ· fiÏÔ˘˜. √ ÔÈÎÈÛÌfi˜ ∫ÚÈı·ÚÈ¿˜ ‰È·ı¤ÙÂÈ Á‹Â‰Ô Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘, Á‹Â‰Ô Ì¿ÛÎÂÙ, ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ ÂÛÙ›·Û˘, ÊÚÔÓÙÈṲ̂ÓË Î·È Î·ı·Ú‹ ·Ú·Ï›· ·fi ¤Ó· ÊÈÏfiÍÂÓÔ Î·È ˙ÂÛÙfi ¢ÈÔÈÎËÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ. °È· ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ÏËÚÔÊÔÚ›· ‹ ‰È¢ÎÚ›ÓÈÛË: e-mail: krithariamagnisia@gmail.co m. ™¿‚‚·ÙÔ 2/7 18.30: ∞ÁÒÓ˜ ηϷıÔÛÊ·›ÚÈÛ˘ ÛÙÔ Á‹Â‰Ô ÙÔ˘ ÔÈÎÈÛÌÔ‡. ∫˘Úȷ΋ 3/7 11.00-14.00: ¶·ÚÔ˘Û›·ÛË ÙÔ˘ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ ÈÛÙÈÔÏÔ˝·˜ ¡√μ∞. ™ÙÔÓ ÎfiÏÔ Ù˘ ·Ú·Ï›·˜ Ù˘ ∫ÚÈı·ÚÈ¿˜: ∂›‰ÂÈÍË Ì ÛοÊË, ÚÔ·ÈÚÂÙÈ΋ ‰ÔÎÈÌ‹. 18.30: ∞ÁÒÓ˜ ηϷıÔÛÊ·›ÚÈÛ˘ ÛÙÔ Á‹Â‰Ô ÙÔ˘ ÔÈÎÈÛÌÔ‡. ™¿‚‚·ÙÔ 9/7 18.30: ∞ÁÒÓ˜ Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘ ÛÙÔ Á‹Â‰Ô ÙÔ˘ ÔÈÎÈÛÌÔ‡. ∫˘Úȷ΋ 10/7 11.00: ∞ÁÒÓ˜ Ù¿‚ÏÈ ÛÙÔ ÎÈfiÛÎÈ Ù˘ ·Ú·Ï›·˜. 18.30: ∞ÁÒÓ˜ Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘ ÛÙÔ Á‹Â‰Ô ÙÔ˘ ÔÈÎÈÛÌÔ‡. ™¿‚‚·ÙÔ 16/7 10.30: ∞ÁÒÓ˜ Ù¿‚ÏÈ ÛÙÔ ÎÈfiÛÎÈ Ù˘ ·Ú·Ï›·˜. ∫˘Úȷ΋ 17/7 11.00: ΔÂÏÈÎÔ› ·ÁÒÓ˜ Ù¿‚ÏÈ ÛÙÔ ÎÈfiÛÎÈ Ù˘ ·Ú·Ï›·˜. ΔÂÙ¿ÚÙË 20/7 19.00: ¶ÂÚ›·ÙÔ˜ “°ÓˆÚ›˙ÔÓÙ·˜ ÙÔÓ ÔÈÎÈÛÌfi Ì·˜” . ∂ÎΛÓËÛË ·fi ÙÔ ÎÈfiÛÎÈ Ù˘ ·Ú·Ï›·˜. ∫˘Úȷ΋ 24/7 11.00-16.00: ∫·ÏÔηÈÚÈÓ‹ ÌÈÎÚ‹ ·ÁÔÚ¿ ÛÙÔ ÎÈfiÛÎÈ Ù˘ ·Ú·Ï›·˜. ™¿‚‚·ÙÔ 30/7 20.30: ™ÙÔ ÎÈfiÛÎÈ Ù˘ ·Ú·Ï›·˜ ·ÚÔ˘Û›·ÛË ¯ÔÚ¢ÙÈÎÔ‡ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ ∂Ó £ÂÛÛ·Ï›· √ÍȈÙÒÓ ¡¤·˜ ∞Á¯È¿ÏÔ˘ Ì Á¢ÛÈÁÓˆÛÙÈÎfi ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi Ì·ÁÂÈÚÈ΋˜ Î·È ˙·¯·ÚÔÏ·ÛÙÈ΋˜. ∫˘Úȷ΋ 31/7 12.00: “¢È·Û¯›˙ÔÓÙ·˜ ÙÔÓ ÎfiÏÔ” . ¢È¿ÏÔ˘ ÎÔχ̂ËÛ˘ ÛÙÔÓ ÎfiÏÔ ÙÔ˘ ÔÈÎÈÛÌÔ‡. ™˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ Ë ÎÔÏ˘Ì‚ËÙÈ΋ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ÔÌ¿‰· ¡√μ∞. ∫˘Úȷ΋ 7/8 ªÓËÌfiÛ˘ÓÔ ˘¤Ú ·Ó··‡Ûˆ˜ ÙˆÓ „˘¯ÒÓ ÙˆÓ ÎÂÎÔÈÌË̤ӈÓ, ÌÂÙ¿ ÙË £Â›· §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›·. ΔÚÈ‹ÌÂÚÔ ÂΉËÏÒÛÂˆÓ ÁÈ· ÙË ÁÈÔÚÙ‹ ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ ∞ÔÛÙfiÏÔ˘ ÙÔ˘ ¡¤Ô˘. ¢Â˘Ù¤Ú· 15/8 19.30: ¶·ÓËÁ˘ÚÈÎfi˜ ∂ÛÂÚÈÓfi˜ ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ ∞ÔÛÙfiÏÔ˘ ÙÔ˘ ¡¤Ô˘, Ì ÂÚÈÊÔÚ¿ Ù˘ ·Á›·˜ ÂÈÎfiÓ·˜ ÛÙÔÓ ÔÈÎÈÛÌfi, ·ÚÙÔÎÏ·Û›·. ΔÚ›ÙË 16/8 07.30: ¶·ÓËÁ˘ÚÈ΋ £Â›· §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›·, ŸÚıÚÔ˜. ΔÂÙ¿ÚÙË 17/8 19.30: ª¤Á·˜ ∂ÛÂÚÈÓfi˜ Ì ¢¯¤Ï·ÈÔ. ™¿‚‚·ÙÔ 20/8 20.30: §·˚Îfi ·ÓËÁ‡ÚÈ ÚÔ˜ ÙÈÌ‹Ó ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ ∞ÔÛÙfiÏÔ˘ ÙÔ˘ ¡¤Ô˘ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÙˆÓ ÁË¤‰ˆÓ. ΔÚ›ÙË 23/8 20.30: ∞fi‰ÔÛË ÁÈÔÚÙ‹˜ ∫ÔÈÌ‹Ûˆ˜ ¶·Ó·Á›·˜ Î·È ÂÚÈÊÔÚ¿˜ ·Á›·˜ ÂÈÎfiÓ·˜ Ù˘ “¶·Ó·Á›·˜ Ù˘ μÚÂÊÔÎÚ·ÙÔ‡Û˘” . ∂˘¯¤Ï·ÈÔ, £Â›· ∞ÎÔÏÔ˘ı›·. ¢ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË: ¢.™. ∂͈ڷ˚ÛÙÈÎfi˜-¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi˜ ∞ıÏËÙÈÛÎfi˜-∞ÏÈ¢ÙÈÎfi˜ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ∫ÚÈı·ÚÈ¿˜ “¡¤Ô˜ ∞fiÛÙÔÏÔ˜”, e-mail: krithariamagnisia@gmail.co m.

T∂Δ∞ƒΔ∏ 29 I√À¡π√À 2011

™ÙÔÓ ·fiË¯Ô Ù˘ ËÌÂÚ›‰·˜ ÛÙÔ “ªÔ‡ÚÙ˙È”

™ÎÈ¿ıÔ˜:¶ÚÔÛÂÁÁ›ÛÂȘ ÛÙ· ªÔ˘Û›· §ÔÁÔÙ¯ÓÒÓ

O

ÏÔÎÏËÚÒıËÎ·Ó Ì ÂÈÙ˘¯›· ÔÈ ÂÚÁ·Û›Â˜ Ù˘ ËÌÂÚ›‰·˜ Ì ı¤Ì· “ªÔ˘Û›· §ÔÁÔÙ¯ÓÒÓ: ™˘Ó¿ÓÙËÛË ÛÙÔ ™›ÙÈ ÙÔ˘ ∞ϤͷӉÚÔ˘ ¶··‰È·Ì¿ÓÙË ÛÙË ™ÎÈ¿ıÔ” Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ ÛÙȘ 25 πÔ˘Ó›Ô˘, ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ÙÔ˘ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÔ‡ ∫¤ÓÙÚÔ˘ “ªÔ‡ÚÙ˙È” , ÛÙË ™ÎÈ¿ıÔ. ∏ ËÌÂÚ›‰· ÔÚÁ·ÓÒıËΠ·fi ÙÔÓ ™‡ÏÏÔÁÔ ªÔ˘ÛÂÈÔ·È‰·ÁˆÁÒÓ ∂ÏÏ¿‰·˜, ÙÔ ¢‹ÌÔ ™ÎÈ¿ıÔ˘ Î·È ÙÔ ™›ÙÈªÔ˘ÛÂ›Ô ∞. ¶··‰È·Ì¿ÓÙË, Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÙË Û˘ÌÏ‹ÚˆÛË ÂηÙfi ¯ÚfiÓˆÓ ·fi ÙÔÓ ı¿Ó·ÙÔ ÙÔ˘ ÌÂÁ¿ÏÔ˘ ™ÎÈ·ı›ÙË ÏÔÁÔÙ¤¯ÓË. √È ÔÌÈÏËÙ¤˜, ÂÎÚfiÛˆÔÈ ‰È·ÊfiÚˆÓ ªÔ˘Û›ˆÓ §ÔÁÔÙ¯ÓÒÓ Ù˘ ¯ÒÚ·˜, fiˆ˜ ÙÔ ªÔ˘ÛÂ›Ô ¡›ÎÔ˘ ∫·˙·ÓÙ˙¿ÎË Ù˘ ∫Ú‹Ù˘, ÙÔ ªÔ˘ÛÂ›Ô ∫. ¶·Ï·Ì¿ Ù˘ πÂÚ¿˜ ¶fiψ˜ ªÂÛÔÏÔÁÁ›Ô˘, ÙÔ ªÔ˘ÛÂ›Ô ¢ÈÔÓ˘Û›Ô˘ ™ÔψÌÔ‡ ∫¤Ú΢ڷ˜, ÙÔ ªÔ˘ÛÂ›Ô ™ÔψÌÔ‡ Î·È ∂ÈÊ·ÓÒÓ ∑·Î˘Óı›ˆÓ Î·È ÙÔ ™›ÙÈ ªÔ˘ÛÂ›Ô ∞. ¶··‰È·Ì¿ÓÙË, ·ÏÏ¿ Î·È ÂÎÚfiÛˆÔÈ ÙÔ˘ ·Î·‰ËÌ·˚ÎÔ‡ Î·È ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡ ¯ÒÚÔ˘, ›¯·Ó ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ·ÚÔ˘-

ÛÈ¿ÛÔ˘Ó Î·È ÁÓˆÚ›ÛÔ˘Ó ÙȘ Û˘ÏÏÔÁ¤˜ Î·È ÙȘ ‰Ú¿ÛÂȘ ÙˆÓ ÌÔ˘Û›ˆÓ ·˘ÙÒÓ, Ó· ·ÓÙ·ÏÏ¿ÍÔ˘Ó ÂÌÂÈڛ˜ Î·È Ó· ‰È·Ù˘ÒÛÔ˘Ó ·fi„ÂȘ Î·È ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ Â˘Ú‡ÙÂÚË ·Ó¿‰ÂÈÍË ÙˆÓ ªÔ˘Û›ˆÓ §ÔÁÔÙ¯ÓÒÓ Î·È Ù˘ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ Î·È ÂÎ·È‰Â˘ÙÈ΋˜ ÙÔ˘˜ ‰È¿ÛÙ·Û˘. ΔËÓ ËÌÂÚ›‰· ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛ·Ó ÂÎ·È‰Â˘-

ÙÈÎÔ›, ÌÔ˘ÛÂÈÔ·È‰·ÁˆÁÔ›, οÙÔÈÎÔÈ Î·È ÂÈÛΤÙ˜ Ù˘ ™ÎÈ¿ıÔ˘. ™ÙÔȯ›· ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜: ÙËÏ. ™˘ÏÏfiÁÔ˘: 24210-53835 e-mail: info@mouseiopaidagogiki.gr, ÎÈÓ. ¶ÚÔ¤‰ÚÔ˘: 6978104310, e-mail: xarikleia@freemail.gr, www.mouseiopaidagogiki.gr.

ŒÎıÂÛË ¤ÚÁˆÓ ÔÚÁ·ÓÒÓÂÙ·È ·fi ÙËÓ ŒÓˆÛË •ÂÓÔ‰fi¯ˆÓ

°Ï˘ÙÈ΋ º›ÏÈÔ˘ ΔÛÈ¿Ú· Û ÍÂÓԉԯ›· Ù˘ ™ÎÈ¿ıÔ˘ ∏ ∂¡ø™∏ •ÂÓÔ‰fi¯ˆÓ ™ÎÈ¿ıÔ˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ¤ÎıÂÛË ÁÏ˘ÙÈ΋˜ ÙÈÌÒÓÙ·˜ ÙÔÓ ‰È¿ÛËÌÔ ÁχÙË º›ÏÈÔ ΔÛÈ¿Ú·. Δ· ¤ÚÁ· ÙÔ˘ ÂÎÙ›ıÂÓÙ·È ÛÙ· ÍÂÓԉԯ›· Skiathos Palace, Mandraki Village , Kassandra Bay, La piscine Art Î·È Arco. ™Â Ï›ÁÔ Î·ÈÚfi ı· ‰ÈÔÚÁ·Óˆı› ·Ú¿ÏÏËÏ· Î·È ¿ÏÏË ¤ÎıÂÛË ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋˜ ÁÓˆÛÙÒÓ Î·ÏÏÈÙ¯ÓÒÓ. Δ· ¤ÚÁ· ÙÔ˘˜ ı· ÂÎÙÂıÔ‡Ó Û ¿ÏÏ· ÍÂÓԉԯ›·. √ º›ÏÈÔ˜ ΔÛÈ¿Ú·˜ ÁÂÓÓ‹ıËΠÙÔ 1952 ÛÙÔ New Hampshire ÙˆÓ ∏.¶.∞. ™Ô‡‰·Û ÌÔ˘ÛÈ΋ Î·È Û˘ÁÎÚÈÙÈ΋ ÏÔÁÔÙ¯ӛ· ÛÙÔ Amherst College. À‹ÚÍ ‚ÔËıfi˜ ÙÔ˘ §Ô˘Î¿ ™·Ì·Ú¿. ΔÔ

ηÏÏÈÙ¯ÓÈÎfi ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÊˆÙÔÁÚ·Ê›·, ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋, ÁÏ˘ÙÈ΋, ÎÂÚ·ÌÈο, Î·È Á˘·Ï›. ∞fi ÙÔ 1974 Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ·fi 75 ·ÙÔÌÈΤ˜ ÂÎı¤ÛÂȘ Û ‰È¿ÊÔÚ· ȉڇ̷ٷ Û fiÏÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ. ™˘ÌÌÂÙ›¯Â ÛÙËÓ Biennale Ù˘ μÂÓÂÙ›·˜ 3 ÊÔÚ¤˜ Î·È ÙÔ 3ÌÂÙÚÔ ÁÏ˘Ùfi ÙÔ˘ Social Climber ÙÔÔıÂÙ‹ıËΠÛÙÔ ªÂÁ¿ÏÔ ∫·Ó¿ÏÈ Ù˘ fiÏ˘. Œ¯ÂÈ ‰È·ÎÚÈı› ·ÁÎÔÛÌ›ˆ˜ Î·È ÙÔ˘ ¤¯Ô˘Ó ·ÔÓÂÌËı› Ù· ÂÍ‹˜ ‚Ú·‚›·: Δhe American Academy Award for Poetry, The Thomas Watson Fellowship, New York State C.A-P.S. grant, National

Endowment Grants for Arts, The Generali Assigurazioni Gold Metal Award for CIVILITA. ’∂ÚÁ· ÙÔ˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û ÂÙ·ÈÚÈΤ˜, ȉȈÙÈΤ˜, Î·È ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ Û˘ÏÏÔÁ¤˜ ÌÔ˘Û›ˆÓ, Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚·ÓÔ̤ÓÔ˘ ÙÔ˘ METROPOLITAN MUSEUM OF ART. ∂›ÎÔÛÈ ‚È‚Ï›· Î·È Î·Ù¿ÏÔÁÔÈ Â›Ó·È ·ÊÈÂڈ̤ÓÔÈ ÛÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘. ΔÔ ÊıÈÓfiˆÚÔ ÙÔ˘ 2009 Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠÌÂÁ¿ÏË ·Ó·‰ÚÔÌÈ΋ ¤ÎıÂÛ‹ ÙÔ˘ Ì ٛÙÏÔ “The Supereal” ÛÙÔ ªÔ˘ÛÂ›Ô ºˆÙÔÁÚ·Ê›·˜ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢.

∞Ó·‰ÚÔÌÈ΋ ¤ÎıÂÛË ·Ê›Û·˜ ∫∂£∂∞ ÛÙÔ ¢›·˘ÏÔ Δ√ £ÂÚ·¢ÙÈÎfi ¶ÚfiÁÚ·ÌÌ· ∫∂£∂∞ ¶π§√Δ√™ ÙÔ˘ ∫¤ÓÙÚÔ˘ £ÂÚ·ÙÂÏȤ ÙÔ˘ ∫∂£∂∞ ™Ã∏ª∞ & Ãøª∞. ∏ ¤ÎıÂÛË ·Ó·‰ÂÈÎÓ‡ÂÈ ‰È¿›·˜ ∂Í·ÚÙËÌ¤ÓˆÓ ∞ÙfïÓ, Ì ÙËÓ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘, ÊÔÚ˜ fi„ÂȘ ÙÔ˘ ÚÔ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜ Ù˘ ÂÍ¿ÚÙËÛ˘ ·ÏÏ¿ Î·È ÙˆÓ ÚÔÛ·‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ·Ó·‰ÚÔÌÈ΋ ¤ÎıÂÛË ·Ê›Û·˜ ÙÔ˘ ∫∂£∂∞ ÛÙÔ μfiÏÔ Ì ÙÔÓ ıÂÈÒÓ ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ‹ ÙÔ˘. ∞ÔÙ˘ÒÓÂÈ Â›Û˘ ÙËÓ ·ÓÔÈÎÙ‹ Î·È Ù›ÙÏÔ “Happy Rebirthday” Ì ı¤Ì· Ù· Ó·ÚΈÙÈο Î·È ÙËÓ ·ÂÍ¿ÚÙË·ÌÊ›‰ÚÔÌË Û¯¤ÛË ÙˆÓ “ÛÙÂÁÓÒÓ” ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ ·ÂÍ¿ÚÙËÛ˘ Ì ÛË. ∏ ¤ÎıÂÛË ÊÈÏÔÍÂÓÂ›Ù·È ÛÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ ¶ÏËÚÔÊfiÚËÛ˘ ¡¤ˆÓ ¢›·˘ÏÔ˜ ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›· ̤۷ ·fi ÙȘ ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜, ÔÏÈÙÈÛÙÈΤ˜ Î·È ÂÚÈ‚·ÏÏÔ(ΔÔ¿ÏË 14) ¤ˆ˜ ÙȘ 30 πÔ˘Ó›Ô˘. ÓÙÈΤ˜ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›Â˜ ÙÔ˘˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÙËÓ ˘Ô∏ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË Ù˘ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˘ ¤ÎıÂÛ˘ ÂÛÙ‹ÚÈÍ‹ Ù˘ ÎÔÈÓˆÓ›·˜ ÚÔ˜ ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙˆÓ ÚÔÓÙ¿ÛÛÂÙ·È ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ÊÂÙÈÓ‹˜ ÂÓËÌÂÚˆÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ. ÙÈ΋˜ ÂÎÛÙÚ·Ù›·˜ Ô˘ ˘ÏÔÔÈ› ÙÔ ∫∂£∂∞ ÁÈ· √È ·Ê›Û˜ Ù˘ ¤ÎıÂÛ˘ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÙÔ ˘ÏÈÎfi ÂÈÙËÓ ¶·ÁÎfiÛÌÈ· ∏̤ڷ ηٿ ÙˆÓ ¡·ÚΈÙÈÎÒÓ ÎÔÓÔÁÚ¿ÊËÛ˘ ÙÔ˘ ÂÙ‹ÛÈÔ˘ ËÌÂÚÔÏÔÁ›Ô˘ ÙÔ˘ ™∏ª∂ƒ∞ ΔÂÙ¿ÚÙË 29/6, Ì ÒÚ· ¤Ó·Ú(26 πÔ˘Ó›Ô˘), Ì ÎÂÓÙÚÈÎfi Û‡ÓıËÌ· “™ÙËÓ ÎÚ›∫∂£∂∞ ÁÈ· ÙÔ 2011, ÙÔ ÔÔ›Ô Ù˘ÒÓÂÙ·È ÛÙÔ Í˘ 21:30, ÙÔ “ŸÛÔ ¶·Ù¿ÂÈ Ë °¿Ù·” , ÛË ··ÓÙ¿Ì Ì ·ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë” , Î·È ÛÙfi¯Ô ÙËÓ ∫∂£∂∞ ™Ã∏ª∞ & Ãøª∞, ÙËÓ ·Ú·ÁˆÁÈ΋ ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÏÈ̤ÓÔ˜ μfiÏÔ˘, ı· ÊÈÏÔÍ·ӿ‰ÂÈÍË ÙˆÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ ÙˆÓ Â˘¿ÏˆÙˆÓ ÔÌÔÓ¿‰· ÁÚ·ÊÈÎÒÓ Ù¯ÓÒÓ Ô˘ ·Ú¤¯ÂÈ Â·ÁÓ‹ÛÂÈ ÙËÓ ÂÛÂÚÈÓ‹ ªÈÏfiÓÁη, Ô˘ ÔÚÌ¿‰ˆÓ, fiˆ˜ ÔÈ ¯Ú‹ÛÙ˜ Ó·ÚΈÙÈÎÒÓ, Î·È ÙËÓ ÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ηٿÚÙÈÛË ÛÙ· ̤ÏË ÙˆÓ ÚÔÁÚ·Ì·Ó¿ÁÎË ÁÈ· ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍ‹ ÙÔ˘˜. Ì¿ÙˆÓ Î·È ÛÙԯ‡ÂÈ ÛÙËÓ ÂÓ›Û¯˘ÛË Ù˘ ·˘ÙÔÁ·ÓÒÓÂÈ ÙÔ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi ™ˆÌ·ÙÂ›Ô ¶·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È ÂÓÂÓ‹ÓÙ· ·Ê›Û˜ ÙÚÈÒÓ ‰Âη¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛ˘ ÙÔ˘ ∫∂£∂∞. “Puerto del Tango” . ÂÙÈÒÓ, ·fi ÙËÓ ÂÔ¯‹ Ô˘ Ë π£∞∫∏, Ë ÚÒÙË flÚ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ Ù˘ ¤ÎıÂÛ˘: ¢Â˘Ù¤Ú· - ¶·ΔÔ Puerto del Tango Â›Ó·È ÌÈ· ·ÓÂÍ¿ÚıÂÚ·¢ÙÈ΋ ÎÔÈÓfiÙËÙ·, ¿ÓÔÈÁ ÙÔ ‰ÚfiÌÔ ÁÈ· Ú·Û΢‹ 10.00 - 22.00, ™¿‚‚·ÙÔ 10:00-14:00. ÙËÙË ÔÏÈÙÈÛÙÈ΋ ÔÌ¿‰· ÌË ÎÂÚ‰ÔÛÎÔÙËÓ ·ÂÍ¿ÚÙËÛË ÙˆÓ ¯ÚËÛÙÒÓ ·Ú¿ÓÔÌˆÓ Ô˘∂›ÛÔ‰Ô˜ ÂχıÂÚË. ÈÎÔ‡ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·. ™ÙÔȯ›· ÂÈÎÔÈÓˆÛÈÒÓ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ̤¯ÚÈ ÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ ÂÔ¯‹ °È· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÌÔÚ›Ù ӷ ÂÓ›·˜: ΔËÏ.: 2421032096 ∫ÈÓËÙfi: Ù˘ ÂÍ¿ÚÙËÛ˘ ·fi ÙÔ ¢È·‰›ÎÙ˘Ô. ÈÎÔÈÓˆÓ›Ù Ì ÙÔ ΔÌ‹Ì· ∂Î·›‰Â˘Û˘ ÙÔ˘ 6909801919, e-mail: √È ·Ê›Û˜ Â›Ó·È ÊÈÏÔÙ¯ÓË̤Ó˜ ·fi ÛÎÈÙÛÔ∫∂£∂∞ ¶π§√Δ√™, Î. ™ÂÏÂÛ¿ÎË, ÙËϤʈÓÔ info@puertodeltango.gr, ÁÚ¿ÊÔ˘˜, ÂÈηÛÙÈÎÔ‡˜, ÁÚ·Ê›ÛÙ˜, ÊÔÈÙËÙ¤˜, Â24210-23684 & 24210 23563 Î·È 6944-903053 Web: www.puertodeltango.gr. ıÂÏÔÓÙ¤˜, ·Ô‰¤ÎÙ˜ ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ Î·È ÙÔ ·Î·ıÒ˜ Î·È ÛÙÔ info@kethea-pilotos.gr.

μÚ·‰È¿ ÌÈÏfiÓÁη

“Δ· √ˆÚÔÊfiÚ· Ù˘ ∞ı‹Ó·˜” ÛÙÔ “™ÈÓ¤ ªÂÛfiÁÂÈÔ˜” °π∞ ÙȘ ÚÔ‚ÔϤ˜ ÙÔ˘ “™ÈÓ¤

ªÂÛfiÁÂÈÔ˜” ÛÙËÓ ∂͈ڷ˚ÛÙÈ΋ ·ÎÔÏÔ˘ı› Û‹ÌÂÚ· Î·È ·‡ÚÈÔ (9:30 Ì.Ì.) Ë ÚÔ‚ÔÏ‹ Ù˘ Ù·ÈÓ›·˜ “Δ· √ˆÚÔÊfiÚ· Ù˘ ∞ı‹Ó·˜” . ∂ÏÏ¿‰· (2010). ™ÎËÓÔıÂÛ›·™ÂÓ¿ÚÈÔ: ¡›ÎÔ˜ ¶·Ó·ÁȈÙfiÔ˘ÏÔ˜ (·fi ÙÔ ÔÌÒÓ˘ÌÔ ‚È‚Ï›Ô ÙÔ˘ ™ˆÙ‹ÚË ¢ËÌËÙÚ›Ô˘). ∏ıÔÔÈÔ›: §Â˘Ù¤Ú˘ μÔÁÈ·Ù˙‹˜, ¡›ÎÔ˜ ∫Ô˘Ú‹˜, ∞ÏÂÍ›· ∫·ÏÙÛ›ÎË, °ÈÒÚÁÔ˜ ºÚ¤ÓÙ˙Ô˜. ªÔ˘ÛÈ΋: ™Ù·Ì¿Ù˘ ∫Ú·Ô˘Ó¿Î˘. √ ¡›ÎÔ˜ ¶·Ó·ÁȈÙfiÔ˘ÏÔ˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÌÈ· ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈ΋ ÍÂÓ¿ÁËÛË ÛÙËÓ fiÏË, ¤ÙÛÈ fiˆ˜ ‰ÂÓ ÙËÓ Â›‰·Ì ÔÙ¤. ∏ Ó¤· Ù·ÈÓ›· ÙÔ˘ ÛÎËÓÔı¤ÙË Ù˘ ∞ı‹Ó·˜, Â›Ó·È ¤Ó·˜ Ì·Á¢ÙÈÎfi˜ ÂÚ›·ÙÔ˜ ÛÙËÓ ÚˆÙÂ‡Ô˘Û·, ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙË ¯·ÚÔ‡ÌÂÓË, ·ÈÛÈfi‰ÔÍË ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ ˙ˆ‹˜. ∫Ï›ÓÔÓÙ·˜ ÙËÓ ¿Ù˘Ë ÙÚÈÏÔÁ›· ÙÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ·Á·Ë̤ÓË ÙÔ˘ fiÏË, ÌÂÙ¿ Ù· “¶Âı·›ÓÔÓÙ·˜ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·” Î·È “∞ı‹Ó·-∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏË” , Ô ¡›ÎÔ˜ ¶·Ó·ÁȈÙfiÔ˘ÏÔ˜ ˘ÔÁÚ¿ÊÂÈ ÙËÓ ÈÔ feelgood Ù·ÈÓ›· ÙÔ˘, ‚·ÛÈṲ̂ÓÔ˜ ÁÈ· ÙÔ ÛÂÓ¿ÚÈÔ ÛÙÔ ÔÌÒÓ˘ÌÔ best-seller ÙÔ˘ ™ˆÙ‹ÚË ¢ËÌËÙÚ›Ô˘. ªÂ ¤Ó· ‰˘Ó·Ùfi ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ηÛÙ Ô˘ ··ÚÙ›˙ÂÙ·È ·fi ÙÔ˘˜ ¡›ÎÔ ∫Ô˘Ú‹, §Â˘Ù¤ÚË μÔÁÈ·Ù˙‹, ∞ÏÂÍ›· ∫·ÏÙÛ›ÎË Î·È ÌÈ· ÛÂÈÚ¿ ·fi ÁÔËÙ¢ÙÈÎÔ‡˜ Ù‡Ô˘˜, Ë Ù·ÈÓ›· Ì·˜ ÚÔÛηÏ› Ó· ·Ó·Î·Ï‡„Ô˘Ì ٷ ÈÔ ·ÚˆÌ·ÙÈο Î·È Á¢ÛÙÈο Ì˘ÛÙÈο Ù˘ fiÏ˘. ∞ÎÔÏÔ˘ıԇ̠ÙÔÓ ÎÂÓÙÚÈÎfi ‹Úˆ· ÛÙȘ ÂÚÈÏ·Ó‹ÛÂȘ ÙÔ˘, ‰ÔṲ̂Ó˜ Ì ¯ÈÔ‡ÌÔÚ Î·È Ê·ÓÙ·Û›·, ˙ÒÓÙ·˜ Ì·˙› ÙÔ˘ ÌÈÎÚ¤˜ ·ÔÏ·‡ÛÂȘ ÛÙ· ÈÔ ·Ó˘Ô„›·ÛÙ· ÛËÌ›·, ΢ÚÈÔÏÂÎÙÈο ÙfiÛÔ ÎÔÓÙ¿, ·ÏÏ¿ Î·È ÙfiÛÔ Ì·ÎÚÈ¿ ·fi ÙËÓ Î·ıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ¿ Ì·˜, ηıÒ˜ ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ Ù· ÚÔÛÂÚÓ¿Ì ¯ˆÚ›˜ ‰Â‡ÙÂÚË Ì·ÙÈ¿. ™˘ÎȤ˜ ÛÙÔ ∫ÔψӿÎÈ Î·È ÛÙË ¡Â¿ÔÏË, ¯·ÚÔ˘Ȥ˜ ÛÙÔ ∑¿ÂÈÔ, ÛÙÔ ªÂÙ˜, ÛÙÔ ¶·ÁÎÚ¿ÙÈ, ÛÙÔÓ ∂˘·ÁÁÂÏÈÛÌfi, ‚ÂÚÈÎÔÎȤ˜ Î·È ÚԉȤ˜ ÛÙÔ º¿ÏËÚÔ, Ù˙ÈÙ˙ÈÊȤ˜ ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ ·ÏÈfi ƒÔÓÙ¤Ô ÛÙËÓ ·Ú·Ï›·, ÊÚ·ÁÎfiÛ˘Î· ÛÙÔ §˘Î·‚ËÙÙfi (¿Óˆ ·fi ÙÔ ÛÙ·ıÌfi ÙÔ˘ ÙÂÏÂÊÂÚ›Î), ÓÂÚ·ÓÙ˙Ȥ˜ ·ÓÙÔ‡ ÙÔ ¯ÂÈÌÒÓ·, ·ÏÏ¿ Î·È ÌÔ˘ÚȤ˜ Ô˘ ‰ÂÛfi˙Ô˘Ó Û fiÏË ÙËÓ ∞ı‹Ó·. ∞Ó·˙ËÙ‹ÛÂȘ Ô‰ÒÓ Ô˘ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó, Ì¿ÓÈÔ Û ÛÈÓÙÚÈ‚¿ÓÈ·, ‚fiÏÙ˜ ̠ψÊÔÚ›· ÛÙË ™˘ÁÁÚÔ‡ Ù˘... μÔ˘‰·¤ÛÙ˘, ÛÙ¿ÛË ÛÙËÓ Ï·Ù›·, ¤Ó· ÁÚ‹ÁÔÚÔ ¤Ú·ÛÌ· ·fi ÌÈ· Ï·˚΋ ·ÁÔÚ¿ Î·È Ù¤ÏÔ˜ Ë Û˘Ó¿ÓÙËÛË ‰‡Ô ÎfiÛÌˆÓ (ÙÔ˘ Û˘ÁÁڷʤ·, ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ˘ ‹Úˆ¿ ÙÔ˘) ÛÙÔÓ ËÏÂÎÙÚÈÎfi ÛÙ·ıÌfi ÙÔ˘ £ËÛ›Ԣ. √ ¡. ¶·Ó·ÁȈÙfiÔ˘ÏÔ˜ ¤¯ÂÈ ÙÈÌËı› Ì ÔÏÏ¿ ‰ÈÂıÓ‹ ‚Ú·‚›·, fiˆ˜ ÙË “ÃÚ˘Û‹ §ÂÔ¿Ú‰·ÏË” ÛÙÔ ºÂÛÙÈ‚¿Ï ÙÔ˘ §ÔοÚÓÔ, Ì ÙÔÓ “∞ÚÁ˘Úfi √˘ÁÎÒ” ÛÙÔ ºÂÛÙÈ‚¿Ï ÙÔ˘ ™ÈοÁÔ. ¶ÔÏ˘‚Ú·‚Â˘Ì¤ÓÔ˜ ÛÙÔ ºÂÛÙÈ‚¿Ï £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢, ÂÓÒ ÙÈÌËÙÈο ·ÊÈÂÚÒÌ·Ù· ÛÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ÙÔ˘ ¤¯Ô˘Ó Á›ÓÂÈ Û ¡¤· ÀfiÚÎË, §ÔÓ‰›ÓÔ, ªfiÛ¯·, §· ƒÔÛ¤Ï Î·È ∫·ÏÎÔ‡Ù·. Œ¯ÂÈ ÙÈÌËı› Ì ÙÔ “ÃÚ˘Ûfi ∞ϤͷӉÚÔ” ÁÈ· ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ÙÔ˘. ™ÙË ÊÈÏÌÔÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ ͯˆÚ›˙Ô˘Ó ÔÈ Ù·Èӛ˜: “Δ· ÃÚÒÌ·Ù· Ù˘ ÿÚȉ·˜” , “ΔÂÌ¤Ïˉ˜ Ù˘ ‡ÊÔÚ˘ ÎÔÈÏ¿‰·˜” , “∞˘Ù‹ Ë Ó‡¯Ù· ̤ÓÂÈ” , “√ÓÂÈÚ‡ÔÌ·È ÙÔ˘˜ º›ÏÔ˘˜ ªÔ˘” , “Delivery” Î.¿.


XÚËÌ·ÙÈÛÙ‹ÚÈÔ 27

Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 29 π√À¡π√À 2011

K§EI™IMO TH™ 28∏™ I√À¡π√À

∫§∂π™πª√ %ª∂Δ. O°KO™ ∂§∞à ª∂°. EYPø °ÂÓÈÎfi˜ ¢Â›ÎÙ˘

1.259,22

2,6

ª∂°∞§∏ ∫∂º∞§∞π√¶√π∏™∏

ALAPIS (∫√) ALPHA μ∞¡∫ (∫√) COCA - COLA Δƒπ∞ ∂æπ§√¡ (∫√) EUROBANK EFG (∫√) EUROBANK PROPERTIES ∞∂∂∞¶ (∫√) FOURLIS ™Àªª∂Δ√Ãø¡ (K√) FRIGOGLASS (KO) J. & P. - ∞μ∞• (∫√) JUMBO (∫√) LAMDA DEVELOPMENT(∫√) MARFIN INVESTMENT GROUP (∫√) MARFIN POPULAR BANK (∫√) S & B μπ√ª∏Ã. √ƒÀ∫Δ∞ (∫√) ∞°ƒ√Δπ∫∏ Δƒ∞¶∂∑∞ (∫√) ∞∂ƒ√¶√ƒπ∞ ∞π°∞π√À (∫√) μπ√Ã∞§∫√ (∫∞) °∂∫ Δ∂ƒ¡∞ (∫√) ¢∂∏ (∫√) ∂£¡π∫∏ Δƒ∞¶∂∑∞ (KO) ∂§μ∞§ (∫∞) ∂§§∞∫Δøƒ (∫√) ∂§§∏¡π∫∞ ¶∂Δƒ∂§∞π∞ (∫√) ∂§§∏¡π∫∞ Ã∏ª∞Δπ™Δ∏ƒπ∞ (∫√) ∂À∞£ (∫√) ∂À¢∞¶ (∫√) π¡Δƒ∞§√Δ (∫√) ∫∞∂ (∫√) ∫À¶ƒ√À Δƒ∞¶∂∑∞ (∫√) ª∂Δ∫∞ (∫√) ª√Δ√ƒ √´§ (∫√) ªÀΔπ§∏¡∞π√™ (∫√) √§£ (∫√) √§¶ (∫√) √¶∞¶ (∫√) √Δ∂ (∫√) ¶∂πƒ∞πø™ Δƒ∞¶∂∑∞ (∫√) ¶§∞π™π√ COMPUTERS (∫√) ™∞ƒ∞¡Δ∏™ °ƒ. (∫√) ™π¢∂¡√ƒ (∫√) Δ∞ÃÀ¢ƒ√ªπ∫√ Δ∞ªπ∂ÀΔ∏ƒπ√ (∫√) Δ∂ƒ¡∞ ∂¡∂ƒ°∂π∞∫∏ (∫√) ΔπΔ∞¡ (∫√) ΔπΔ∞¡ (¶√) À°∂π∞ (∫√)

0,46 3,42 18,5 3,26 5,73 4,05 8,83 0,97 5,16 3,9 0,64 0,63 4,6 1,26 1,89 4,05 1,95 9,3 4,9 1,32 2,39 6,5 4,8 4,62 4,54 1,45 9,3 2,04 7,6 8,35 4,66 13,4 13,58 10,2 6,08 1,07 4,59 2,87 2,68 2,86 2,61 16,86 8,35 0,35

-6,12 291.580 4,27 1.580.424 0,98 291.185 5,84 1.835.678 0,53 22.642 1 12.194 2,79 7.685 6,59 68.601 2,79 51.832 151 6,67 699.923 5 1.959.732 1,1 650 4,13 173.798 5,59 13.830 4,38 99.537 10,8 231.667 1,64 563.849 5,38 4.559.846 3,13 14.989 10,65 360.291 2,69 77.119 6,9 123.971 4,52 2.845 1,79 29.498 3,57 284.202 -1,06 145.387 1,49 2.273.828 3,26 7.000 1,46 106.091 5,19 187.245 -0,3 3.342 0,59 6.375 1,39 1.330.126 654.684 4,9 2.702.710 -1,5 245 2,5 3.448 4,28 6.544 10 691.481 4,82 44.907 2,18 87.348

0,46 3,32 18,08 3,08 5,69 3,82 8,34 0,91 5,09 3,76 0,6 0,61 4,58 1,21 1,78 3,95 1,75 9,2 4,67 1,29 2,16 6,28 4,49 4,48 4,46 1,41 9,02 2,01 7,33 8,21 4,49 13,33 13,5 10 6 1,02 4,4 2,8 2,57 2,6 2,5 16,31

0,51 3,51 18,66 3,3 5,73 4,08 8,84 0,97 5,17 3,9 0,65 0,64 4,62 1,29 1,89 4,05 1,95 9,42 4,97 1,32 2,39 6,6 4,8 4,62 4,56 1,47 9,39 2,1 7,67 8,4 4,66 13,5 13,7 10,34 6,2 1,08 4,7 2,9 2,69 2,89 2,65 17

170.896

0,34

0,36

¢π∞¶ƒ∞°ª∞Δ∂À™πª∞ ∞ª√πμ∞π∞ ∫∂º∞§∞π∞ ¢∞∫°¢ ¢∞∫∂Δ30

13 6,94

ª∂™∞π∞ ∫∞π ªπ∫ƒ∏ ∫∂º∞§∞π√¶√π∏™∏ ∞μ∂ ∞π√§∫ ∞∫ƒπΔ ∞§∫∞Δ ∞§∫√ ∞§ªÀ ∞§™π¡ ∞¡¢ƒ√ ∞™∫√ ∞Δ∂∫ ∞ΔΔ ∞Ã√¡ μ∞§∫ μπ√∫∞ μπ™ μ√™À™ μÀΔ∂ μøμ√™ °∞§∞• ¢∞π√™ ¢π√¡ ¢πã ¢√ªπ∫ ¢√Àƒ√ ¢ƒ√À∫ ∂μ∑ ∂μƒ√º ∂¢ƒπ¶ ∂∫Δ∂ƒ ∂§μ∂ ∂§°∂∫ ∂§π¡ ∂§∫∞ ∂§§ ∂§™Δƒ ∂§Δ∫ ∂§Δ√¡ ∂¶π§∫ ∂™Àªμ ∂Δ∂ª ∂Àμƒ∫ ∂À¶π∫ ∂Àƒ√ª ∂ºΔ∑π π∞™ø

0,42 1,54 0,6 2,79 0,55 0,57 0,51 1,02 0,28 0,32 0,76 0,32 0,4 0,53 0,72 1,49 0,47 0,98 0,37 5,82 0,98 1,59 0,87 0,68 0,33 0,92 0,51 1,07 0,5 0,55 0,45 1,31 1,23 25,91 0,67 1,99 0,59 0,39 2,57 0,5 0,52 0,49 0,23 0,58 1,25

-4,55

2.300

0,4

0,42

5,77 3,64

1.730 11.368 2.210

2,75 0,47 0,55

2,79 0,56 0,57

4.909

1,02

1,02

2.620 83.222 570.428 1

0,32 0,71 0,32 0,4

0,33 0,76 0,36 0,4

-8,57 7,04 -20

-2,08 5,38 4,49 2,08

80 420.156 9.463 160 270.059

0,47 0,94 0,36 5,55 0,91

0,5 1 0,37 5,82 0,99

3,57

8.441

0,8

0,89

-8,33 1,1

1.003 4.228

0,33 0,92

0,38 0,93

2,88 2,04 3,77 4,65 -0,76 0,82 0,47 3,08

850 1 1.061 4.669 630 6.630 1.728 12.748

1,02 0,5 0,54 0,42 1,23 1,22 25,8 0,65

1,07 0,5 0,55 0,45 1,33 1,26 26,38 0,67

2,04

2.302 3.650 1.800 3.196

0,58 0,39 2,45 0,47

0,59 0,39 2,6 0,5

-4,17 -1,69 3,31

22.117 26.029 2.550 270

0,47 0,23 0,58 1,21

0,5 0,25 0,58 1,25

∫§∂π™πª√ %ª∂Δ. O°KO™ ∂§∞à ª∂°. EYPø π∞Δƒ π∫Δπ¡ π¡∫∞Δ π¡Δ∂∫ π¡Δ∂Δ π¡Δ∫∞ ∫∞£∏ ∫∞ª¶ ∫∞¡∞∫ ∫∞ƒΔ∑ ∫∂∫ƒ ∫∂¶∂¡ ∫§∂ª ∫§ª ∫ª√§ ∫√ƒ¢∂ ∫√ƒƒ∂™ ∫√À∞§ ∫√À∂™ ∫ƒ∂∫∞ ∫ƒ∂Δ∞ ∫ƒπ ∫Δ∏§∞ ∫Àƒπ√ ∫Àƒª §∞μπ §∞¡∞∫ §∂μ∫ §∂μ¶ §πμ∞¡ §√°√™ §√À§∏ §À∫ ª∞£π√ ª∂μ∞ ª∂¡Δπ ª∂ƒ∫√ ªπ°ƒ∂ ªπ¡ ª§™ ª√¡Δ∞ ª√Δ√ ª¶Δ∫ ¡∞∫∞™ ¡∞À¶ ¡∞ÀΔ ¡∏ƒ ¡π√À™ √§Àª¶ √Δ√∂§ ¶∞ƒ¡ ¶∞™∞§ ¶∂Δƒ√ ¶§∞£ ¶§∞∫ƒ ¶ƒ√ ¶ƒ√º ƒ∂μ ƒπ§∫∂ ™∞π∫§ ™∞ƒ∞¡ ™∂§√ ™∂¡Δƒ ™π¢ª∞ ™π∂¡™ ™¶∂π™ ™¶π ™¶ƒπ ™¶Àƒ ™º∞ ™ø§∫ Δ∑∫∞ Δƒ∞™Δ√ƒ º§∂•√ º√ƒ£ Ã∞π¢∂ Ã∞∫√ƒ Ã∫ƒ∞¡

0,48 0,92 0,7 0,67 0,55 0,47 2,62 0,78 1,64 1,91 1,71 0,8 1,11 0,55 0,66 0,3 4,5 0,45 1,07 0,52 1,78 0,8 0,37 0,55 0,6 0,45 0,62 0,48 0,42 0,45 0,8 1,65 1,02 0,43 1,04 2,19 5,4 3,06 1,18 2,46 0,25 0,45 0,58 0,66 0,38 0,3 0,76 0,42 1,78 1,49 0,57 0,32 2,13 0,52 3,47 0,58 0,43 0,8 2,2 0,48 1,12 0,64 0,3 0,74 0,34 0,95 0,34 0,57 0,67 0,29 1,03 0,47 0,77 8,46 0,48 1,14 0,8 0,77

4,35 -3,16 6,06 6,35 -8,33 4,44

15.077 8.550 9.469 1.040 50 285.158 20 8.860 105

0,46 0,91 0,68 0,65 0,55 0,45 2,62 0,7 1,64

0,5 0,94 0,71 0,67 0,55 0,48 2,62 0,78 1,64

3.234 1.030 1.410 27.887 14.853 1 1.050

1,62 0,79 1,09 0,54 0,66 0,3 4,4

1,73 0,8 1,11 0,58 0,67 0,3 4,53

4,65

4.780 10 1.571 20 1 100 9.980 29.075

1,06 0,52 1,7 0,8 0,37 0,52 0,6 0,44

1,07 0,52 1,78 0,8 0,37 0,55 0,61 0,45

-8,16

5.000

0,45

0,49

-2,94 4,08 -2,27 1,96

1.647 6.081 1.000 3.250

1,6 0,99 0,43 1,02

1,68 1,04 0,43 1,04

2,63 2,5 5,56 -8,05 3,74 1,85 3,45 2,27 0,94 4 1,14 2,78 10

7,6 0,36 0,27 13,5 0,59 0,14 0,16 0,13 0,15 0,05 0,37 0,99 0,19 2,03 0,55 2,17 0,18 0,08 7,71 0,21 1,05 0,28 0,27 1,7 5,97

∏ƒ∞∫§∏™ ∞°∂Δ (∫√) π§À¢∞ (∫√) πª¶∂ƒπ√ (∫√) π¡Δ∂ƒ°√À¡Δ-•À§∂ª¶√ƒπ∞ (¶√) π¡Δ∂ƒ°√À¡Δ-•À§∂ª¶√ƒπ∞ (∫√) π√¡π∫∏ •∂¡√¢√Ã∂π∞∫∏ (∫√) ∫∞ƒ∂§π∞ (∫∞) §∞ªæ∞ (∫√) ªπ¡øπ∫∂™ °ƒ∞ªª∂™ ∞¡∂ (∫√) ª√À∑∞∫∏™ (∫∞) ª√ç√™ (∫√) ª¶√ÀΔ∞ƒ∏™ π. & Àπ√™ (∫∞) ª¶√ÀΔ∞ƒ∏™ π. & Àπ√™ (¶∞) ¡π∫∞™ (∫√) ¶∞´ƒ∏™ ¶§∞™Δπ∫ø¡ (∫√) ¶∂ƒ™∂À™ (∫√) ¶ƒ√√¢∂ÀΔπ∫∏ (∫√) ™∞¡À√ ∂§§∞™ (∫√) ™∂§ª∞¡ (∫O) Δ BANK (∫√) Δƒπ∞ ∞§º∞ (∫√) Δƒπ∞ ∞§º∞ (¶√) ºπ∂ƒ∞Δ∂• (∫√) ºπ¡Δ∂•¶√ƒΔ (∫√) Ã∞Δ∑∏´ø∞¡¡√À (∫√)

3,95 0,27 0,16 0,5 0,22 14 63,8 18,59 2,88 0,27 0,1 0,11 0,47 1,01 0,24 0,23 0,18 0,06 0,25 0,06 11,7 6,15 0,12 0,27 0,09

-5,88

9.001

0,15

0,17

-0,11 6,67

755 250

18,06 2,87

18,88 2,88

11,11

97.083

0,09

0,1

5,88

3.300 11.069

0,17 0,06

0,18 0,06

-14,29

157.506

0,06

0,07

792

0,05

0,05

4.233

0,16

0,17

440

0,06

0,06

7.269

0,18

0,19

550 2.663 2.000

0,15 0,24 0,04

0,15 0,27 0,04

10.500 4.372 2.300

0,24 0,16 0,19

0,25 0,17 0,19

6,06

4 140

0,35 0,16

0,35 0,16

7,69

1.010

0,28

0,28

À¶√ ∂¶πΔ∏ƒ∏™∏

1,23 4,17

28.565 3.001

2,38 0,24

2,46 0,25

8,2

690 12.040

0,53 0,65

0,58 0,66

1.300 31.474 5.840 5.783 1.925 42.760 1.115 361 14.493 12.254 619.432 3.101 5.450 1.800 2.880 100 7.874 46.710

0,28 0,73 0,38 1,7 1,48 0,55 0,31 2,1 0,51 3,4 0,53 0,43 0,79 2,17 0,47 1,12 0,63 0,29

0,3 0,77 0,42 1,79 1,56 0,58 0,32 2,15 0,54 3,48 0,59 0,44 0,8 2,22 0,48 1,12 0,66 0,32

9.843 701

0,33 0,92

0,35 1,16

13.766 254 421 23.670

0,55 0,67 0,29 1

0,58 0,69 0,3 1,05

6,67

2.137 1.300 345.770

0,76 8,32 0,45

0,77 8,46 0,49

1,27

12.795

0,8

0,82

3,85

54.500

0,26

0,27

3,45 1,33 2,44 2,89 -1,32 3,64

-1,89 2,36 7,41 -2,27 -1,35 -4 6,67

-17,39 3,64 3,57 3 1,32

∂π¢π∫ø¡ Ã∞ƒ∞∫Δ∏ƒπ™Δπ∫ø¡ ALPHA ∞™Δπ∫∞ ∞∫π¡∏Δ∞ (∫√) ATTICA ™Àªª∂Δ√Ãø¡ (K√) AVENIR ∞.∂. (∫√) CROWN HELLAS CAN (∫O) ELBISCO ™Àªª∂Δ√Ãø¡ (∫∞) INTERFISH πã/°∂π∂™ (∫√) PAPERPACK Δ™√À∫∞ƒπ¢∏™ π. (∫√) PC SYSTEMS (∫√) SPIDER - ¶∂Δ™π√™ ¡.& Àπ√π (K√) UNIBIOS (∫√) ∞£∏¡∞ (∫√) VIVERE (∫√) ∞¡∂∫ (∫√) ∞¡∂∫ (¶√ `90) ∞¡∂∫ (¶√ `96) ∞™Δ∏ƒ ¶∞§∞™ (∫√) μπ√Δ∂ƒ (∫√) °.∂. ¢∏ª∏Δƒπ√À (∫√) °∂∫∂ (∫∞) °∂¡π∫∏ ∂ª¶√ƒπ√À (∫√) °∂¡π∫∏ Δƒ∞¶∂∑∞ (∫√) ¢ƒ√ª∂∞™ (∫√) ∂§§∏¡π∫∏ Àº∞¡Δ√Àƒ°π∞ (∫√) ∂ª¶√ƒπ∫∏ Δƒ∞¶∂∑∞ (∫√) ∑∞ª¶∞ (∫∞)

∫§∂π™πª√ %ª∂Δ. O°KO™ ∂§∞à ª∂°. EYPø

ALTEC (∫√) COMPUCON (∫O) FASHION BOX (∫√) HELLAS ONLINE (∫√) NUTRIART (∫√) OLYMPIC CATERING (∫√) RIDENCO (∫√) SATO AE (∫√) YALCO - ∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√À (∫∞) ∞∂°∂∫ (∫√) ∞§º∞ °∫ƒπ™π¡ ∞.∂. (∫√) ∞ΔΔπ - ∫∞Δ (∫√) μ∞ƒ∞°∫∏™ (∫√) μ∞ƒμ∞ƒ∂™√™ (∫∞) ¢√§ (∫√) ∂¢ƒ∞™∏ - æ∞§§π¢∞™ Ã. (∫√) ∂π∫√¡∞ - ∏Ã√™ (∫√) ∂§μπ∂ª∂∫ (∫√) ∂§§∏¡π∫∞π πã/°∂π∞π (∫√) ∂§ºπ∫√ (∫√) ∂Àƒø™Àªª∂Δ√Ã∂™ (∫√) ∏§∂∫Δƒ√¡π∫∏ ∞£∏¡ø¡ (∫√) π¶¶√Δ√Àƒ (∫∞) ∫∂ƒ∞ª∂π∞-∞§§∞Δπ¡∏ (∫√) ∫√Àª¶∞™ ™Àªª∂Δ√Ãø¡ (∫√) ª∞ƒ∞∫ ∏§∂∫Δƒ√¡π∫∏ (∫√) ª∞´§§∏™ ª.π.(∫√) ª∏Ã∞¡π∫∏ (∫√) ª∏Ã∞¡π∫∏ (¶√) ¡∂§ (∫√) ¡∂øƒπ√¡ (∫√) ¶∞¶√ÀΔ™∞¡∏™ (∫√) ¶∏°∞™√™ ∂∫¢√Δπ∫∏ ∞.∂. (KO) ™π¢ª∞ (∫√) Δ∂áπ∫∂™ ∂∫¢√™∂π™ (∫√) Δ∏§∂ΔÀ¶√™ (∫√)

0,05 0,07 1,5 0,8 0,17 0,36 0,05 0,06 0,27 0,19 0,33 0,04 0,48 0,15 0,26 0,04 0,04 3,7 0,08 0,24 0,06 0,22 0,79 0,16 0,14 0,31 0,14 0,25 0,17 0,19 0,24 0,35 0,16

-14,29

4

0,41 1,96

∂¡∞§§∞∫Δπ∫∏ ∞°√ƒ∞ ∞Δƒ∞™Δ μπ¡Δ∞ ∂¡μπ ∂¡Δ∂ƒ ∂¶™π§ ∂à ∫ƒ∏Δø¡ ª∞™√¶ ¡Δ√∫Ã√ ¡Δ√¶§∂ƒ ¶∂ƒº √¶Δƒ√¡ √ƒ∞√ƒ∞ º√À¡Δ§

0,89 3,65 2,47 0,89 0,58 3,3 1,09 1,5 2,23 2,08 2,52 1,45 2,86 4,25

À¶√ ∞¡∞™Δ√§∏ 6,67

60

0,15

0,16

35.670

0,05

0,06

9.906 83

0,19 2,03

0,2 2,03

-10

48 5.000 24.120

2,17 0,18 0,07

2,17 0,18 0,08

5 1,94 3,7

19.301 30.265 1.000

0,2 1,01 0,28

0,21 1,1 0,28

-1,16

148

5,96

5,98

ALTIUS ∞∂∂à (∫√) BETANET (∫√) EUROLINE AEEX (∫√) INTERINVEST AEEX (K√) MICROLAND COMPUTERS (∫√) ∞§À™π¢∞ (∫√) ∞§À™π¢∞ (¶√) ∞Δ∂ƒªø¡ (∫√) ∞Δ§∞¡Δπ∫ (∫√) ¢π∂∫∞Δ (∫√) ∂§∂À£∂ƒ∏ Δ∏§∂√ƒ∞™∏ (∫√) ∂ª¶√ƒπ∫√™ ¢∂™ª√™ (∫√) ∂ª¶√ƒπ∫√™ ¢∂™ª√™ (¶√) ∂¡øª∂¡∏ ∫§ø™Δ√Ωº∞¡Δ√Àƒ°π∞ (∫√) ∫∞ƒ¢∞™π§∞ƒ∏™ (∫O) ∫§ø¡∞Δ∂• (∫√) ∫§ø¡∞Δ∂• (¶O) §∞¡-¡∂Δ (KO) ª∞•πª ¶∂ƒΔ™π¡π¢∏™ (∫∞) ª∂™√ÃøƒπΔ∏ ∞º√π (∫√) ¶∂Δ∑∂Δ∞∫π™ ∞. (∫√) ¶ƒ∞•πΔ∂§∂π√ (∫√) ¶ƒ∞•πΔ∂§∂π√ (¶√) ™∞√™ (∫√) Δ∂°√¶√À§√™ Ã.∫. (∫√) Δ∂•∞¶ƒ∂Δ (∫√) Ã∞§Àμ¢√ºÀ§§ø¡ (∫√)

1,07 0,06 1,41 1,12 0,64 2,19 1,2 0,12 0,08 0,1 0,76 0,08 0,14 0,05 0,14 0,04 0,08 0,12 0,1 0,12 0,26 0,39 0,54 0,78 0,28 0,08 0,12


AÌÔÈ‚·›· KÂÊ¿Ï·È· 28

Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 29 π√À¡π√À 2011

K§EI™IMO TH™ 27∏™ I√À¡π√À

ENEP°HTIKO

MEPI¢IA

KA£APH METAB. TIMH TIMH METAB. TIMH ¶POH°. ¢IA£E™H™ E•A°OPA™ A¶O 1/1/11

√ª√§√°π∞∫∞ ∞/∫ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À AAAB ∂π™√¢∏ª∞Δ√™ ∫∞π √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ. ALLIANZ √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA √ª√§√°π∞∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À GENIKI √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ∞™º∞§/∫ø¡ √ƒ°∞¡π™ªø¡ ∂π™√¢∏ª∞Δ√™-√ª√§√°π∞∫√ ∂™øΔ. ATE ∂π™√¢∏ª∞Δ√™ √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ. ∞Δ∂ ∫∂º∞§∞π√À & À¶∂ƒ∞•π∞™ √ª√§.∂™øΔ. ∞ΔΔπ∫∏™ ∂π™√¢∏ª∞Δ√™ √ª√§.∂™øΔ. CITI FUND √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ¢∏§√™ ∂π™√¢∏ª∞Δ√™ ∂ƒª∏™ EI™√¢∏ª∞Δ√™ ∂Àƒø¶.¶π™Δ∏ EUROBOND √ª.∂™. EUROBANK EFG (LF) GREEK GOVERNMENT BOND FUND EUROBANK EFG I (LF) GREEK GOVERNMENT BOND FUND INTERAMERICAN ™Δ∞£∂ƒ√ √ª√§√°π∞∫√ ∂™. INTERNATIONAL √ª√§√°ø¡ ∂™øΔ. ∫À¶ƒ√À ∂§§∏¡π∫√ √ª√§√°π∞∫√ ∂™øΔ. MILLENNIUM VALUE PLUS √ª√§√°π∞∫√ ∂™. PROBANK √ª√§√°π∞∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À HSBC ∂π™√¢∏ª∞Δ√™ √ª√§√°π∞∫√ ∂™. ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ √ª√§√°ø¡ ∂™øΔ. Δ.Δ. ∂§Δ∞ √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ. PROTON √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À

21.652.518,84 17.183.395,22 83.680.973,45 9.715.816,97 246.752.196,03 18.276.833,65 11.990.149,50 5.968.015,52 5.461.347,71 90.361.964,46 31.586.209,38 3.811.662,65 7.780.321,02 24.366,38 112.042.935,19 7.902.639,16 6.475.809,71 3.813.715,43 7.489.258,15 6.013.837,00 20.457.174,08 9.158.303,40 2.714.888,03

5.729.800,91 2.734.263,51 13.593.467,42 1.965.170,42 107.941.823,29 2.624.477,13 2.317.481,40 1.428.482,57 940.943,22 12.204.870,94 5.823.095,59 1.489.356,39 1.007.730,95 3.116,97 10.457.098,84 694.421,17 1.593.642,94 1.406.999,34 2.354.130,11 1.071.492,55 2.790.536,14 5.444.373,14 254.260,36

3,7789 6,2845 6,1560 4,9440 2,2860 6,9640 5,1738 4,1779 5,8041 7,4038 5,4243 2,5593 7,7206 7,8173 10,7145 11,3802 4,0635 2,7105 3,1813 5,6126 7,3309 1,6822 10,6776

1,34% 0,74% 1,96% 0,40% 1,31% 0,48% 1,73% 0,83% 0,09% 1,06% 2,92% 1,02% -0,67% -0,66% -0,20% -0,32% 0,67% 0,51% 1,59% 0,67% -0,74% -0,83% 2,58%

3,8545 6,3788 6,1868 5,0305 2,2860 6,9640 5,1738 4,2030 5,8912 7,4038 5,4785 2,7640 7,7206 7,8173 10,7681 11,6078 4,0635 2,7647 3,1813 5,6828 7,4042 1,6822 10,8378

79.134.790,91 28.766.509,76 2.131.665,63 118.243.024,77 27.087.287,69 6.504.710,16 23.016.596,12 23.437.060,26 9.051.232,73 19.757.596,05 6.019.011,77 11.524.724,94 19.576.877,86 34.724.516,33 297.170.654,42 6.130.607,18 25.201.172,51 33.331.269,07 100.873.191,96 43.991.954,11 12.237.347,95 448.544,97 6.332.763,73 2.124.340,10 11.968.063,24 978.448,47 1.359.813,34 12.513.793,37 2.072.702,48 1.526.951,14 108.277.839,50 52.260.585,49 12.815.811,75 46.301.276,31 69.552.384,32 47.966.505,80 10.651.560,82 37.258.757,40 791.182,25 17.479.705,93 522.250,86 2.442.979,54 302.558,40 7.003.986,64 21.132.861,06 16.076.488,99 2.994.168,72 3.893.392,97 2.539.341,12

4.901.358,40 2.316.370,79 207.139,27 25.715.464,74 3.860.080,38 860.751,71 3.079.289,72 3.148.455,60 1.669.312,17 3.175.833,37 1.543.002,36 1.641.681,24 6.627.322,83 6.778.758,26 49.742.783,28 1.051.034,47 2.658.066,26 3.019.748,94 12.821.025,78 4.341.647,13 1.069.564,44 365,41 5.178,53 1.845,30 10.128,55 1.031,13 1.351,11 3.511.868,40 670.972,08 203.433,14 34.206.867,98 5.024.294,01 1.259.162,81 5.157.757,22 22.118.090,04 5.314.920,23 382.404,79 32.832.981,45 697.653,95 1.700.534,59 50.372,92 773.771,15 100.657,17 1.415.512,31 8.116.152,54 4.846.054,98 791.231,61 19.466,18 767.596,20

16,1455 12,4188 10,2910 4,5981 7,0173 7,5570 7,4746 7,4440 5,4221 6,2212 3,9008 7,0201 2,9540 5,1225 5,9741 5,8329 9,4810 11,0378 7,8678 10,1325 11,4414 1.227,5000 1.222,8900 1.151,2200 1.181,6200 948,9100 1.006,4400 3,5633 3,0891 7,5059 3,1654 10,4016 10,1780 8,9770 3,1446 9,0249 27,8542 1,1348 1,1341 10,2789 10,3677 3,1572 3,0058 4,9480 2,6038 3,3174 3,7842 200,0100 3,3082

-0,15% -0,32% -0,20% -0,31% -0,13% 0,02% -0,51% 0,01% -1,55% -1,30% -0,31% -0,11% 0,02% -0,10% -0,35% -0,52% -0,05% -0,19% -0,12% 0,01% -0,18% 0,04% 0,04% -0,01% -0,01% 0,01% 0,01% -0,26% 0,00% 0,22% -0,69% -0,76% -0,74% -0,60% 0,39% -0,34% -0,08% -0,02% -0,02% -0,35% -0,35% 0,75% -0,18% -0,07% -0,23% -0,19% 0,17% -0,02% -0,24%

16,4684 12,6672 10,4968 4,6211 7,0524 7,5948 7,8483 7,6673 5,5848 6,4078 3,9691 7,0201 2,9717 5,1225 5,9741 5,8329 9,9551 11,5897 8,2612 10,6391 11,4414 1.227,5000 1.222,8900 1.151,2200 1.181,6200 948,9100 1.006,4400 3,6167 3,1354 7,6185 3,2445 10,6096 10,3816 8,9770 3,1446 9,2054 27,9935 1,1348 1,1341 10,2789 10,3677 3,2203 3,0058 4,9480 2,6819 3,4169 3,8315 201,0101 3,3165

3,7033 6,2374 6,1098 4,8946 2,2860 6,9118 5,1350 4,1445 5,8041 7,4038 5,3972 2,5593 7,6627 7,8173 10,6341 11,2664 4,0432 2,6563 3,1574 5,6126 7,2576 1,6780 10,5708

-10,92% -7,16% -11,03% -14,38% -13,47% -6,11% -7,54% -2,86% -9,67% -7,74% -13,30% -14,62% -13,79% -13,49% -14,48% -6,44% -9,07% -15,12% -7,02% -14,19% -4,80% -8,42% -12,02%

∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALICO ∫ƒ∞Δπ∫ø¡ √ª√§√°ø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALICO EΔ∞πƒπ∫ø¡ √ª√§√°πø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞LICO ¢√§∞ƒπ∞∫√ √ª√§√°πø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞LPHA ∂Àƒø¶.∂Δ∞πƒ.√ª√§√°ø¡ √ª.∂•. ALPHA ∂Àƒø¶.∫ƒ∞Δπ∫ø¡ √ª√§√°ø¡ √ª.∂•. ALPHA GLOBAL ∞¡∞¢À√ª∂¡ø¡ ∞°√ƒø¡ √ª√§√°πAKO ∂•. ALPHA ∞¡ø √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA BANCASSURANCE EE100 √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA BANCASSURANCE EE101 √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA BEST OF STRATEGIES √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND √ª.∂•. ∞Δ∂ √ª√§√°πø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞ΔΔπ∫∏™ √ª√§√°πø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ¢∏§√™ USD BOND √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. ¢∏§√™ EUROBOND √ª√§√°π∞∫√ ∂•. ¢∏§√™ ¢π∂£¡ø¡ √ª√§√°πø¡ - √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ¢∏§√™ DELTA SKY √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. ¢∏§√™ DELTA SMART √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. ¢∏§√™ DELTA BONUS √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. ¢∏§√™ DELTA FASMA √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. ¢∏§√™ ¢√§§∞ƒπ∞∫√ (USD) - √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À NBG EMERGING EUROBOND - CLASS A (EUR) NBG EMERGING EUROBOND - CLASS B (EUR) NBG INCOME PLUS - CLASS ∞ (EUR) NBG INCOME PLUS - CLASS B (EUR) NBG STRATEGIC BOND - CLASS A (EUR) NBG STRATEGIC BOND - CLASS B (EUR) ∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ BOND √ª√§√°π∞∫√ ∂•. ∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ YIELDPLUS (√ª√§√°π∞∫√ ∂•.) ∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ ∂π™√¢.(√ª√§.∂•øΔ.) EUROBANK CLICK √ª√§√°π∞∫√ E•øΔ∂ƒπ∫√À EUROBANK DOUBLE CLICK √ª√§√°π∞∫√ E•øΔ∂ƒπ∫√À INTERAMERICAN DOUBLE CLICK √ª√§√°π∞∫√ E•øΔ∂ƒπ∫√À EUROBANK ALL WEATHER √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À EUROBANK GLOBAL BOND √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À EUROBANK WIN-WIN √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À INTERAMERICAN ¢√§∞ƒπ√À √ª√§√°π∞∫√ ∂•. EUROBANK EFG (LF) ABSOLUTE RETURN EUR EUROBANK EFG I (LF) ABSOLUTE RETURN EUR EUROBANK EFG (LF) ABSOLUTE RETURN II EUR EUROBANK EFG I (LF) ABSOLUTE RETURN II EUR ∫À¶ƒ√À DUAL STRATEGY √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. ∫À¶ƒ√À EURIBOR RETURN (EUR) √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. ∫À¶ƒ√À LIBOR RETURN (USD) √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. MARFIN EUROCREDIT √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À MARFIN £∂™ªπ∫ø¡ Ã∞ƒΔ√º. √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À HSBC √ª√§√°πø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ¢√§∞ƒπ√À PIRAEUSINVEST EUROPEAN BOND FUND (EUR) Δ.Δ. ∂§Δ∞ EUROPLUS √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ.

15,9840 -0,71% 12,2946 -0,39% 10,1881 -1,78% 4,5636 0,49% 6,9647 0,50% 7,5003 2,29% 7,3251 -4,65% 7,2951 -6,60% 5,3137 -23,67% 6,0968 -14,57% 3,8618 -0,49% 6,9674 0,08% 2,9304 -1,51% 5,1225 -2,93% 5,9741 1,72% 5,8329 0,68% 9,4810 0,57% 11,0378 1,67% 7,8678 -2,37% 10,1325 0,97% 11,4414 2,77% 1.227,5000 -0,59% 1.222,8900 -0,57% 1.151,2200 0,15% 1.181,6200 0,17% 948,9100 0,33% 1.006,4400 0,35% 3,5633 0,49% 3,0891 -0,15% 7,5059 -3,98% 3,1021 -2,53% 10,1936 -1,57% 9,9744 -1,07% 8,7975 -2,71% 3,1210 -0,59% 8,8444 -3,35% 27,6453 -3,59% 1,1263 0,95% 1,1341 1,12% 10,2018 -0,34% 10,3677 -0,22% 3,1414 -2,32% 2,9908 1,97% 4,9233 1,91% 2,5257 0,26% 3,2179 0,31% 3,7842 -3,96% 200,0100 -0,93% 3,2999 1,98%

ª∂Δ√Ãπ∫∞ ∞/∫ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À AAAB ∂¶π§∂°ª∂¡ø¡ ª∂Δ√Ãø¡ ∂™øΔ. ALICO ª∂Δ.∂™øΔ. ª∂™∞π∞™ & ªπ∫ƒ∏™ ∫∂º∞§∞π√¶√π∏™∏™ ALICO INDEX FUND FTSE20 ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™. ALICO ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ALLIANZ ∂¶π£∂Δπ∫∏™ ™Δƒ∞Δ.ª∂Δ.∂™. ALLIANZ ª∂Δ√Ãø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ∞LPHA BLUE CHIPS ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™. ALPHA ATHENS INDEX FUND ª∂Δ.∂™. ALPHA ∂¶π£∂Δπ∫∏™ ™Δƒ∞Δ∏°π∫∏™ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™. ALPHA ETF FTSE ATHEX 20 ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA TRUST ∞¡∞¶ΔÀ•π∞∫√ ª∂Δ.∂™. ALPHA TRUST ¡∂ø¡ ∂¶πÃ.ª∂Δ√Ã.∂™. ALPHA TRUST NEW STRATEGY ª∂Δ. ∂™øΔ. CITI FUND ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ATE ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ATE ª∂Δ√Ãπ∫√ ª∂™∞π∞™-ªπ∫ƒ∏™ ∫/™∏™ ∂™øΔ. ∞ΔΔπ∫∏™ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ATTICA MARATHON ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ¢∏§√™ SMALL CAP ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™. ¢∏§√™ BLUE CHIPS ¢∏§√™ TOP-30 NBGAM ETF °∂¡π∫√™ ¢∂π∫Δ∏™ Ã.∞.- ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ. NBG HELLENIC ALLSTARS - CLASS A (EUR) NBG HELLENIC ALLSTARS - CLASS B (EUR) ∂ƒª∏™ ¢À¡∞ªπ∫√ ∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ ∞¡∞¶ΔÀ•.(ª∂Δ.∂™øΔ.) EUROBANK GREEK EQUITIES ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À EUROBANK £∂™ªπ∫ø¡ Ã∞ƒΔ√ºÀ§∞∫πø¡ ª∂Δ. ∂™. INTERAMERICAN ¢À¡∞ªπ∫√ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™. INTERAMERICAN ANA¶ΔÀ™™√ª∂¡ø¡ ∂Δ∞πƒπø¡ ª∂Δ.∂™. EUROBANK EFG (LF) EQUITY-GREEK EQUITIES FUND EUROBANK EFG (LF) EQUITY-INSTITUTIONAL PORT EUR EUROBANK EFG (LF) EQUITY - FLEXI STYLE GREECE EUROBANK EFG I (LF) EQUITY - FLEXI STYLE GREECE INTERNATIONAL ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À INTERNATIONAL E¶π§√°∏™ ª∂Δ√Ãπ∫ø¡ ∞•πø¡ ª∂Δ.∂™. ∫À¶ƒ√À ∂§§∏¡π∫√ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ. ∫À¶ƒ√À ∂§§∏¡π∫√ ¢À¡∞ªπ∫√ ª∂Δ.∂™. MARFIN √§Àª¶π∞ METOXIKO ∂™øΔ∂ƒπ∫√À MARFIN ∞£∏¡∞ ¢À¡∞ªπ∫√ ª∂Δ√Ãø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À HSBC ∞¡∞¶ΔÀ•π∞∫√ ª∂Δ√Ãø¡ ∂™øΔ.

4.885.598,82 2.987.022,65 20.073.264,37 23.816.522,51 9.596.932,67 9.274.881,97 226.153.798,66 12.743.519,64 12.982.094,38 32.073.140,75 29.590.352,50 32.414.144,71 23.418.169,39 8.426.202,21 50.569.180,71 1.613.013,98 8.103.571,11 635.637,68 47.353.596,18 101.571.731,82 16.439.794,03 3.630.437,63 118.552,51 8.961.126,91 75.034.542,15 5.790.268,27 36.126.936,96 4.255.097,80 109.708.652,07 36.242.362,05 16.761.913,07 1.445.799,63 4.599.413,67 431.230,69 7.848.694,59 1.520.187,00 12.137.537,08 6.071.110,20 31.049.606,86 8.444.932,87 43.104.337,68

2.976.886,54 1,6412 536.067,74 5,5721 6.752.516,41 2,9727 2.081.372,78 11,4427 4.273.872,03 2,2455 1.976.332,90 4,6930 27.659.230,82 8,1764 2.675.053,28 4,7638 1.486.935,10 8,7308 5.701.800,00 5,6251 1.171.363,73 25,2615 3.178.751,25 10,1971 5.114.585,50 4,5787 6.439.174,05 1,3086 14.303.889,83 3,5353 1.870.573,80 0,8623 9.605.230,82 0,8437 151.335,14 4,2002 38.691.084,61 1,2239 17.942.703,21 5,6609 16.323.955,74 1,0071 279.525,00 12,9879 181,31 653,8800 13.679,93 655,0600 6.934.063,74 10,8211 1.421.330,00 4,0738 5.573.923,76 6,4814 2.094.368,37 2,0317 7.043.197,23 15,5765 10.371.360,09 3,4945 56.368.898,43 0,2974 4.480.872,11 0,3227 4.319.006,91 1,0649 397.726,85 1,0842 3.367.606,12 2,3306 1.082.532,70 1,4043 6.620.011,69 1,8335 4.755.697,22 1,2766 4.183.823,61 7,4213 5.901.123,48 1,4311 1.546.404,09 27,8739

-0,53% 1,7233 -1,22% 5,8507 0,05% 3,1213 -1,23% 12,0148 -0,96% 2,3241 -0,85% 4,8573 -0,57% 8,2582 -0,51% 4,8114 -0,90% 8,8181 0,06% 5,6532 -0,56% 25,7667 -0,98% 10,4010 -0,45% 4,6703 -0,93% 1,3544 -0,60% 3,5353 -1,20% 0,8623 -0,25% 0,8564 -1,54% 4,2632 -1,46% 1,2239 -0,85% 5,6609 -0,41% 1,0071 -0,51% 12,9879 -0,85% 653,8800 -0,85% 655,0600 -0,42% 11,1457 -0,87% 4,1960 -0,36% 6,4814 -0,64% 2,0317 -0,13% 15,7323 -1,49% 3,5294 -0,37% 0,2974 -0,71% 0,3227 -0,36% 1,0649 -0,35% 1,0842 -0,72% 2,4471 -1,03% 1,4745 -0,69% 1,8335 -1,64% 1,2766 -0,68% 7,4955 -1,96% 1,4454 -0,88% 28,6404

1,6084 5,5164 2,9430 11,3283 2,2230 4,6461 8,0946 4,7162 8,6435 5,5801 25,0089 10,0951 4,5329 1,3086 3,4999 0,8537 0,8353 4,1582 1,2117 5,6043 0,9970 12,9879 653,8800 655,0600 10,7129 4,0331 6,4166 2,0114 15,4207 3,4596 0,2944 0,3195 1,0543 1,0842 2,3073 1,3903 1,8243 1,2702 7,2729 1,4025 27,8739

-13,33% -6,08% -14,83% -11,66% -13,83% -18,30% -8,91% -12,42% -11,78% -15,75% -6,98% -7,34% 0,53% -11,46% -12,54% -2,22% -11,00% -13,21% -12,16% -13,01% -13,41% -12,22% -14,18% -14,17% -12,71% -10,44% -14,68% -14,09% -15,11% -17,75% -14,76% -14,52% -9,42% -9,07% -14,78% -10,69% -13,62% -16,02% -20,44% -14,74% -12,38%

ENEP°HTIKO

ING ∞/∫ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ. ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ¢À¡∞ª.∂¶πÃ. ª∂Δ. ∂™øΔ. ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ. PROBANK ∂§§∞™ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À MILLENNIUM BLUE CHIPS ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™. MILLENNIUM MID- CAP ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À Δ.Δ. ∂§Δ∞ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ. ∂¶∂¡¢ÀΔπ∫∏ ∫ƒ∏Δ∏™ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À PROTON ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À

62.256.087,72 4.223.770,43 20.826.861,02 5.346.150,88 15.269.877,77 9.631.792,81 1.085.435,14 214.203,77 3.009.691,77

MEPI¢IA

10.456.133,22 8.518.442,94 3.767.567,13 2.484.402,46 12.838.840,25 7.439.603,03 1.511.428,09 126.614,96 533.142,80

KA£APH METAB. TIMH TIMH METAB. TIMH ¶POH°. ¢IA£E™H™ E•A°OPA™ A¶O 1/1/11 5,9540 0,4958 5,5279 2,1519 1,1894 1,2947 0,7182 1,6918 5,6452

-0,70% -1,63% -0,63% -0,52% -0,19% -1,87% -1,18% -0,52% -0,62%

6,0731 0,5045 5,6246 2,1519 1,2489 1,3594 0,7218 1,7595 5,8710

5,9540 0,4859 5,4173 2,1304 1,1775 1,2688 0,7146 1,6749 5,5887

-13,05% -11,13% -13,30% -10,56% -14,59% -17,21% -14,78% -15,80% -16,24%

∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALICO ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALICO ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞¡∞¢À√ª∂¡ø¡ ∞°√ƒø¡ ALLIANZ MILLENNIUM E.M.E.A. ª∂Δ. ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA ¡∞ÀΔπ§π∞ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA ENERGY ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA GLOBAL BLUE CHIPS ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA SELECT ¡√Δπ√-∞¡∞Δ√§π∫∏™ ∂Àƒø¶∏™ ª∂Δ. ∂•. ALPHA TRUST EMERGING EUROPE ª∂Δ.∂•. ALPHA TRUST GLOBAL LEADERS ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞Δ∂ US ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞Δ∂ EUROZONE ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ATTICA REAL ESTATE ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ¢∏§√™ ¢π∂£¡∂™ ¢∏§√™ ∂Àƒø¶∞π∫√ ¢∏§√™ ¶ƒ∞™π¡∏ ∂¡∂ƒ°∂π∞ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À NBGAM ETF GREECE & TURKEY 30 - ª∂Δ√Ãπ∫√ NBG GLOBAL EQUITY - CLASS ∞ (EUR) NBG GLOBAL EQUITY - CLASS B (EUR) NBG EUROPEAN ALLSTARS - CLASS A (EUR) NBG EUROPEAN ALLSTARS - CLASS B (EUR) NBG SOCIALLY RESPONSIBLE - CLASS A (EUR) NBG SOCIALLY RESPONSIBLE - CLASS B (EUR) ∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ EUROPEAN OPPORTUNITIES ª∂Δ. ∂•. ∂Àƒø¶∞´∫∏ ¶π™Δ∏ EMERGING MARKETS OPPORTUN. ª∂Δ.∂•. ∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ GLOBAL OPPORTUNITIES (ª∂Δ. ∂•.) ∂Àƒø¶∞´∫∏ ¶π™Δ∏ AMERICAN OPPORTUNITIES ª∂Δ. ∂•. EUROBANK GLOBAL EQUITIES ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À EUROBANK EMERGING EUROPE ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À INTERAMERICAN ∞¡∞¶ΔÀ°ª∂¡ø¡ ∞°√ƒø¡ ª∂Δ. ∂•. INTERAMERICAN ¡∂∞ ∂Àƒø¶∏ ª∂Δ. ∂•. EUROBANK EFG (LF) EQUITY- GLOBAL EQUITIES FUND EUROBANK EFG I (LF) EQUITY- GLOBAL EQUITIES FUND EUROBANK EFG (LF) EQUITY- EMERGING EUROPE FUND EUROBANK EFGI (LF) EQUITY- EMERGING EUROPE FUND EUROBANK EFG (LF) EQUITY - TURKISH EQUITY FUND EUROBANK EFG I (LF) EQUITY - TURKISH EQUITY FUND EUROBANK EFG (LF) EQUITY - TURKISH EQUITY FUND $ EUROBANK EFG I (LF) EQUITY - DYNAMIC ROMANIAN FUND EUROBANK EFG (LF) EQUITY - DYNAMIC ROMANIAN FUND EUROBANK EFG (LF) EQUITY-DYNAMIC POLISH FUND MILLENNIUM EUROZONE ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•. MILLENNIUM AMERICA US ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•. MILLENNIUM CHINA GROWTH ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À MARFIN EUROPEAN EQUITY ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À MARFIN GLOBAL ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À HSBC AMERICAN EQUITY ª∂Δ. ∂•øΔ. HSBC ∞¡∞¢À√ª∂¡ø¡ ∞°√ƒø¡ ª∂Δ.∂•øΔ. HSBC ¶∞¡∂Àƒø¶∞π∫√ ª∂Δ.∂•øΔ. ¶∂πƒ∞πø™ BALKAN FUND ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À PIRAEUSINVEST EUROPEAN EQUITY FUND (EUR) Δ.Δ. ∂§Δ∞ √π∫√§√°π∫√ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ.

20.892.236,62 1.709.359,59 3.995.346,51 4.302.862,75 13.855.297,46 31.040.408,77 12.743.208,25 4.593.529,20 4.955.085,60 7.767.226,68 4.339.438,05 1.019.933,37 18.127.359,00 27.174.351,64 1.066.276,41 2.698.709,18 398.774,96 35.805.552,01 564.884,78 41.801.473,40 42.238,42 4.597.672,39 4.470.240,37 1.760.988,83 4.127.854,07 1.514.365,28 41.807.243,44 6.298.402,75 13.851.470,98 43.808.975,89 8.989.116,78 2.551.418,00 14.222.014,35 15.523.847,39 4.725.358,50 1.078.067,03 1.241.602,43 244.739,11 811.738,03 541.124,30 6.231.890,38 5.566.230,84 4.317.891,18 1.208.669,87 7.907.915,89 15.358.473,45 18.434.594,99 14.982.188,89 603.756,83 3.601.570,94 1.542.397,16

1.656.152,82 402.346,08 517.834,84 878.178,50 1.267.736,76 2.910.982,10 1.071.279,45 745.169,56 1.952.698,78 1.529.384,29 1.943.164,40 126.012,49 5.510.453,61 7.892.124,08 138.197,99 388.550,00 340,67 30.072,20 554,79 40.980,16 43,99 4.779,40 2.865.584,11 700.100,56 1.588.567,63 572.386,48 31.417.311,71 390.681,80 1.019.377,46 3.676.896,87 12.705.345,77 3.510.321,29 14.374.748,98 15.682.412,31 392.018,69 87.391,38 70.660,61 167.990,16 579.552,18 339.520,58 3.155.368,25 2.703.714,86 1.232.829,23 415.800,85 5.531.517,97 6.003.161,12 3.525.660,09 5.071.324,10 38.283,39 12.777,77 333.767,23

12,6149 4,2485 7,7155 4,8998 10,9292 10,6632 11,8953 6,1644 2,5376 5,0787 2,2332 8,0939 3,2896 3,4432 7,7156 6,9456 1.170,5700 1.190,6500 1.018,2000 1.020,0400 960,1200 961,9800 1,5600 2,5153 2,5985 2,6457 1,3307 16,1216 13,5882 11,9147 0,7075 0,7268 0,9894 0,9899 12,0539 12,3361 17,5714 1,4569 1,4006 1,5938 1,9750 2,0587 3,5024 2,9068 1,4296 2,5584 5,2287 2,9543 15,7707 281,8600 4,6212

0,64% 0,26% -0,46% -0,62% 0,19% 0,32% -0,59% -0,50% 0,02% 0,96% 0,13% 0,17% 0,46% 0,07% 0,03% -0,94% -0,40% -0,40% -0,60% -0,60% -0,58% -0,58% -0,01% 0,20% 0,47% 0,95% 0,63% -0,43% 0,62% -0,40% 0,61% 0,61% -0,42% -0,41% -0,51% -0,49% -0,59% -0,65% -0,67% -1,00% 0,16% 0,97% 0,40% 0,16% 0,58% 1,35% -0,11% 0,17% -0,84% -0,17% 0,10%

13,2456 4,4609 7,9855 4,9488 11,0385 10,7698 12,0143 6,2877 2,5884 5,0787 2,2332 8,2153 3,2896 3,4432 7,7156 6,9456 1.170,5700 1.190,6500 1.018,2000 1.020,0400 960,1200 961,9800 1,6068 2,5908 2,6635 2,7251 1,3307 16,1216 13,7241 12,0338 0,7075 0,7268 0,9894 0,9899 12,0539 12,3361 17,5714 1,4569 1,4006 1,5938 2,0738 2,1616 3,6775 2,9940 1,4439 2,6288 5,3725 3,0355 16,0467 287,4972 4,6443

12,4888 4,2060 7,6383 4,8508 10,8199 10,5566 11,7763 6,1028 2,5122 5,0279 2,2109 8,0130 3,2567 3,4088 7,6384 6,9456 1.170,5700 1.190,6500 1.018,2000 1.020,0400 960,1200 961,9800 1,5444 2,4901 2,5725 2,6192 1,3174 15,9604 13,4523 11,7956 0,7004 0,7268 0,9795 0,9899 11,9334 12,3361 17,3957 1,4569 1,4006 1,5938 1,9355 2,0175 3,4324 2,8196 1,4010 2,5584 5,2287 2,9543 15,4553 281,8600 4,5981

-7,18% -9,83% -8,66% -13,98% -9,47% -5,61% -6,82% 1,53% -6,54% -7,51% -0,76% -0,94% -3,30% -2,59% -9,27% -15,57% -4,54% -4,52% -2,12% -2,10% 0,25% 0,27% -1,11% -12,54% -5,63% -5,75% -2,65% -5,05% -2,88% -4,88% -2,31% -1,74% -4,16% -3,56% -15,90% -15,40% -10,63% 18,22% 17,60% 2,00% -2,57% -3,83% -6,61% -5,12% -7,63% -11,30% -9,62% -3,71% -13,23% -3,83% -13,29%

¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ ∞/∫ 12.690.543,29 13.619.581,29 4.587.490,90 170.043.466,90 6.003.064,20 1.690.852,57 4.065.087,68 46.120.779,37 2.370.274,57 37.970.169,97 94.296.648,14 115.439.917,48 3.018.181,11 9.458.436,33 12.046.395,52 110.506.601,75 5.634.170,50 254.369.067,84

1.928.228,37 1.052.660,01 789.221,03 14.705.027,30 845.473,34 473.115,06 730.505,29 5.971.985,40 376.490,81 11.376.301,01 23.581.557,83 57.947.977,43 623.310,75 1.748.276,32 2.216.901,06 29.630.118,50 660.639,62 102.974.553,54

6,5815 12,9383 5,8127 11,5636 7,1002 3,5739 5,5648 7,7229 6,2957 3,3377 3,9987 1,9921 4,8422 5,4101 5,4339 3,7295 8,5284 2,4702

0,13% 0,03% -0,16% -0,01% 0,02% 0,03% 0,03% -0,34% 0,03% 0,01% 0,04% 0,04% 0,02% 0,01% 0,05% 0,03% 0,04% 0,05%

6,5947 13,0677 5,8127 11,5636 7,1002 3,5775 5,5648 7,7306 6,3114 3,3377 4,0187 2,0021 4,8422 5,4101 5,4339 3,7295 8,6990 2,4702

6,4499 12,8089 5,7546 11,5636 7,1002 3,5596 5,5092 7,6843 6,2642 3,3377 3,9787 1,9921 4,8180 5,4101 5,4339 3,7109 8,3578 2,4702

1,26% 2,51% 0,93% 1,70% 1,97% 0,82% 1,47% 0,66% 2,31% 1,28% 2,10% 1,82% 1,38% 0,42% 1,00% 2,15% 1,82% 2,63%

37.989.553,86 27.307.337,78 24.930.193,86 27.981.954,75 1.169.753,75

3.231.060,64 2.318.748,27 22.294.421,41 25.885.019,05 441.442,69

11,7576 11,7768 1,1182 1,0810 2,6498

0,01% -0,31% -0,14% -0,49% -0,24%

11,7576 11,7768 1,1182 1,0810 2,6498

11,7576 11,7768 1,1182 1,0810 2,6498

0,42% 0,28% 0,29% -0,02% 0,81%

∂•øΔ∂ƒπ∫√À ¢∏§√™ MONEY PLUS ¢π∞Ã.¢π∞£. ∂•. EUROBANK DOLLAR PLUS ¢π∞Ã. ¢π∞£. ∂•øΔ. (USD) EUROBANK EFG (LF) MONEY MARKET-INCOME PLUS $ EUROBANK EFG (LF) MONEY MARKET- CASH FUND EUR EUROBANK EFG (LF) MONEY MARKET CASH FUND (PLN)

ªπ∫Δ∞ ∞/∫ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À AAAB ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ALICO ∂§§∏¡π∫√ ªπ∫Δ√ ALLIANZ MIKTO ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ALLIANZ MIKTO ∂™øΔ.(UNIT LINKED) ∞LPHA ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ∞LPHA ™À¡Δ∏ƒ∏Δπ∫√ ªπ∫Δ√ ∂™. ALPHA TRUST EUROSTAR ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. ∂¶∞°°∂§ª∞Δπ∫√ Δ∞ª∂π√ √π∫√¡√ª√§√°ø¡ INTERLIFE ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ∞™º∞§π™Δπ∫ø¡ √ƒ°∞¡π™ªø¡ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. ∞Δ∂ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ∞ªÀ¡Δπ∫∏™ ™Δƒ∞Δ∏°π∫∏™ ∞ΔΔπ∫∏™ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ¢∏§√™ ªπ∫Δ√ ¢∏§√™ ™À§§√°π∫√ ¢∏§√™ ∂¶π∫/∫∏™ ™À¡Δ∞•∏™ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. ¢∏§√™ Δ∞∫Δπ∫∏™ ∫∞Δ∞¡√ª∏™ ∫∂º∞§∞πø¡ ¢∏§√™ ¶∂Δ √Δ∂ ªπ∫Δ√ ∂™. ∂ƒª∏™ ªπ∫Δ√ ∂Àƒø¶.¶π™Δ∏ EUROINVEST ªπ∫Δ√ ∂™. INTERAMERICAN ∂§§∏¡π∫√ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À INTERNATIONAL ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À HSBC ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ING ∞/∫ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ £∂™ªπ∫ø¡ ∂¶∂¡¢ÀΔø¡ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ.

¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ∞™º∞§π™Δπ∫ø¡ º√ƒ∂ø¡ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. ∫À¶ƒ√À ∂§§∏¡π∫√ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. MARFIN GREEK VALUE ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À PROTON ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À N.P. INSURANCE ¡∂√™ ¶√™∂π¢ø¡ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À Δ.Δ. ∂§Δ∞ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. Δ.Δ. ∂§Δ∞ £∂™ªπ∫ø¡ ∂¶∂¡¢ÀΔø¡ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒ.

MEPI¢IA

KA£APH METAB. TIMH TIMH METAB. TIMH ¶POH°. ¢IA£E™H™ E•A°OPA™ A¶O 1/1/11

836.263,14 8.450.708,18 2.387.589,49 2.009.270,86 767.009,91 11.688.371,05 1.686.213,04

150.492,23 3.378.942,09 958.168,91 440.180,15 511.765,39 6.610.488,37 252.189,43

5,5569 2,5010 2,4918 4,5647 1,4988 1,7682 6,6863

0,21% -0,25% -0,04% 1,22% 0,23% -0,72% -0,85%

5,6125 2,5010 2,5666 4,7016 1,5063 1,7726 6,6863

5,5013 2,4885 2,4170 4,4734 1,4928 1,7638 6,6863

-13,88% -11,16% -5,57% -13,59% -12,49% -12,12% -11,49%

17.917.464,47 6.452.260,41 4.151.097,63 2.210.064,43 1.707.201,92 11.538.573,99 44.692.342,69 36.009.370,29 22.350.289,83 35.901.148,20 1.229.579,68 7.837.394,47 1.607.579,20 655.073,80

1.089.223,91 577.347,31 359.432,59 202.286,25 316.231,44 1.613.156,46 4.145.459,14 5.835.252,17 8.401.777,12 3.352.533,19 341.885,17 3.115.572,38 171.419,86 69.577,59

16,4498 11,1757 11,5490 10,9254 5,3986 7,1528 10,7810 6,1710 2,6602 10,7087 3,5965 2,5156 9,3780 9,4150

-0,34% 0,14% -0,24% -0,33% 0,26% -0,80% 0,05% 0,31% 0,03% -0,07% 0,20% -0,14% 0,24% 0,25%

17,2723 11,7345 12,1265 11,4717 5,5066 7,2243 10,8888 6,1710 2,7001 10,7087 3,7404 2,5911 9,3780 9,4150

16,2853 10,9522 11,3180 10,7069 5,3446 7,0813 10,6732 6,1093 2,6336 10,6552 3,5605 2,4401 9,3780 9,4150

-5,06% 0,28% 0,75% -3,09% -3,32% 3,61% -0,47% -3,35% -2,70% 1,39% 0,03% -3,42% -5,74% -5,49%

∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALICO MIKTO ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALICO ∂¶π∫√Àƒπ∫√ ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∂¶π∫√Àƒπ∫∏™ ∞™º∞§π™∏™ MIKTO ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞§§∏§√μ√∏£∂π∞™ MIKTO ∂•øΔ∂ƒπ∫√À BETA GLOBAL MIKTO ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA ƒ√Àª∞¡π∞™ ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA GLOBAL ™À¡Δ∏ƒ∏Δπ∫√ ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ATE ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞ΔΔπ∫∏™ ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ¢∏§√™ ™Δƒ∞Δ∏°π∫ø¡ Δ√¶√£∂Δ∏™∂ø¡ ªπ∫Δ√ ∂•øΔ. INTERNATIONAL ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À MARFIN EUROPEAN VALUE ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À PRELIUM A (LF) TOTAL RETURN PRELIUM B (LF) TOTAL RETURN

FUNDS OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫∞ ALICO FUND OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫√ ALICO FUND OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂ª¶√ƒ∂Àª∞Δπ∫ø¡ ∞•πø¡ ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS BRIC ªET. ∂•. ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS USA ª∂Δ. ∂•. ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS EUROPE ª∂Δ. ∂•. ALPHA F OF F COSMOS STARS COMMODITIES ª∂Δ. ∂•. ALPHA F OF F COSMOS STARS SILK ROUTE ASIA MET.∂•. S&B ™À¡Δ∞•π√¢√Δπ∫√ GLOBAL FUND OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫√ ∞Δ∂ ª∂Δ√Ãπ∫√ GLOBAL FUND OF FUNDS ¢∏§√™ SYNTHESIS BEST RED - FOF ª∂Δ√Ãπ∫√ EUROBANK EQUITY BLEND FUND OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫√ EUROBANK EFG (LF) FUND OF FUNDS-EQUITY BLEND EUR EUROBANK EFG I (LF) FUND OF FUNDS-EQUITY BLEND EUR EUROBANK EFG (LF) FUND OF FUNDS-BRIC EUR EUROBANK EFG I (LF) FUND OF FUNDS-BRIC EUR INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS-BRIC EUR EUROBANK EFG (LF) FUND OF FUNDS- REAL ESTATE EUROBANK EFG $ (LF) FUND OF FUNDS- REAL ESTATE INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS- REAL ESTATE ∫À¶ƒ√Y FUND OF FUNDS METOXIKO MARFIN FUND OF FUNDS £∂™ªπ∫ø¡ Ã∞ƒΔ√º. METOXIKO MARFIN £∂™ªπ∫ø¡ Ã∞ƒΔ/∫πø¡ EURO HEDGED FOFs ª∂Δ. MARFIN EMERGING OPPORTUNITIES FOFs ª∂Δ√Ãπ∫√ MILLENNIUM ∞¡∞¢À√ª∂¡ø¡ ∞°√ƒø¡ FUND OF FUNDS ª∂Δ. ¶∂πƒ∞πø™ FUND OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫√

12.002.199,95 4.591.539,77 26.919.017,00 26.919.143,96 46.874.978,69 20.588.644,90 60.747.549,12 6.205.575,68 4.613.107,85 14.919.056,18 42.981.726,76 43.822.485,72 52.632,46 34.137.879,84 15.979.297,23 27.705.847,51 850.173,51 969.883,52 281.766,77 999.141,37 33.989.443,13 5.192.299,73 3.261.924,50 1.975.563,84 3.195.222,76

3.493.829,12 325.099,01 2.915.697,01 3.455.741,74 4.944.110,16 3.110.029,28 3.589.466,34 589.354,54 1.280.547,00 1.815.903,69 15.218.318,85 54.346.650,75 62.934,59 40.561.718,26 18.279.791,89 32.916.907,58 82.508,20 66.202,02 27.347,04 317.513,87 11.848.405,06 1.733.142,77 1.176.991,29 800.505,77 346.426,41

3,4353 14,1235 9,2324 7,7897 9,4810 6,6201 16,9238 10,5294 3,6025 8,2158 2,8243 0,8064 0,8363 0,8416 0,8742 0,8417 10,3041 14,6504 10,3034 3,1468 2,8687 2,9959 2,7714 2,4679 9,2234

-0,40% -1,26% 0,19% -0,06% -0,59% -1,04% 0,12% -0,60% 0,24% -0,40% -0,21% -0,17% -0,17% -0,09% -0,08% -0,09% 0,04% -0,07% 0,04% 0,06% -0,11% -0,52% 0,00% 0,00% -0,06%

3,6071 14,8297 9,3247 7,8676 9,5758 6,6863 17,0930 10,7400 3,6025 8,2158 2,8243 0,8064 0,8363 0,8416 0,8742 0,8501 10,3041 14,6504 10,4064 3,1468 3,0121 3,0858 2,9100 2,5913 9,3618

3,4009 13,9823 9,1401 7,7118 9,3862 6,5539 16,7546 10,4241 3,5665 8,1336 2,7961 0,7983 0,8363 0,8248 0,8742 0,8333 10,1495 14,4306 10,2004 3,1311 2,7253 2,9060 2,6328 2,4185 9,1542

-6,42% -7,44% -10,48% -5,17% -2,21% -9,05% -10,20% -5,65% -7,19% -6,11% -7,39% -7,57% -7,08% -10,81% -10,36% -10,81% -1,72% 4,48% -1,73% -8,63% -6,24% -0,14% -9,29% -5,18% -5,97%

11.982.657,39 1.079.576,35 61.132.140,14 27.559.939,98 35.241.503,60 41.750.455,66 1.938.102,96 4.240.851,16 2.508.719,92 15.114.703,23 4.956.114,48

3.387.148,67 110.549,96 6.736.559,91 3.189.838,87 11.200.643,88 40.588.253,13 1.856.726,10 502.393,16 820.370,43 8.002.342,62 496.783,95

3,5377 9,7655 9,0747 8,6399 3,1464 1,0286 1,0438 8,4413 3,0580 1,8888 9,9764

-0,22% -0,09% -0,12% -0,20% -0,29% -0,27% -0,27% -0,20% -0,03% -0,24% -0,17%

3,5731 10,2538 9,0747 8,6399 3,1464 1,0286 1,0438 8,6101 3,0580 1,9832 10,1011

3,5023 9,6678 8,9840 8,5535 3,1149 1,0183 1,0438 8,4413 3,0427 1,8510 9,9016

-3,79% -3,45% -1,44% -3,50% -3,61% -4,40% -4,17% -5,95% -4,23% -9,90% -3,65%

7.160.690,44 2.780.318,87 2.212.726,00 1.749.810,18

698.333,11 931.902,32 524.472,17 170.366,83

10,2540 2,9835 4,2190 10,2708

-0,05% -0,15% -0,13% -0,15%

10,2540 3,0730 4,3456 10,3735

10,1515 2,8940 4,0924 10,1938

0,01% -0,55% -0,24% -0,49%

-2,19% 1.077,9400 1.077,9400 -1,43% 9,8977 9,6997 -0,82% 7,5562 7,4806 -0,82% 7,5409 7,4655 -0,80% 7,0812 7,0812 -0,88% 7,8247 7,8247 -0,94% 8,2504 8,0854 -0,93% 8,4856 8,4856 -0,94% 8,2517 8,0867 -0,71% 8,1727 8,0092 -0,71% 8,4972 8,4972 -0,56% 8,4146 8,2463 -0,55% 8,7937 8,7937 -0,36% 8,3242 8,1577 -0,35% 8,7224 8,7224 -0,59% 7,8995 7,7415 -0,59% 8,3563 8,3563 -0,86% 6,4565 6,3919 -0,01% 10,8582 10,6410 -0,02% 10,8942 10,6763

-4,72% -2,08% -4,95% -4,93% -5,03% -5,13% -7,62% -6,96% -7,62% -2,57% -2,31% 0,11% 0,38% -2,03% -1,53% -2,85% -2,83% -6,48% 1,50% 1,12%

ªπ∫Δ∞ ∞LPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS GLOBAL ªπ∫Δ√ ∂•. ALICO FUND OF FUNDS ªπ∫Δ√ ¢∏§√™ SYNTHESIS BEST GREEN - FOF ªπ∫Δ√ ¢∏§√™ SYNTHESIS BEST YELLOW - FOF ªπ∫Δ√ EUROBANK BALANCED BLEND FUND OF FUNDS ªπ∫Δ√ EUROBANK EFG (LF) FUND OF FUNDS BALANCED BLEND EUR EUROBANK EFG I (LF) FUND OF FUNDS BALANCED BLEND EUR HSBC BALANCED STRATEGY FOF ªπ∫Δ√ ∫À¶ƒ√Y FUND OF FUNDS MIKTO MILLENNIUM FUND OF FUNDS ªπ∫Δ√ ¶∂πƒ∞πø™ FUND OF FUNDS ªπ∫Δ√

√ª√§√°π∞∫∞

∂™øΔ∂ƒπ∫√À AAAB ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ ∂™øΔ. ALICO ¢π∞£∂™πªø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ALLIANZ μƒ∞Ã/™ªø¡ ∂¶∂¡¢.¢π∞Ã. ¢π∞£.∂™øΔ. ∞LPHA ¢π∞Ã∂πƒ.¢π∞£∂™πªø¡ ∂™. ∞Δ∂ ¢π∞Ã∂πƒ. ¢π∞£∂™πªø¡ ∂™øΔ. ∞ΔΔπ∫∏™ ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ GENIKI ¢π∞£∂™πªø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À INTERAMERICAN ¢π∞Ã. ¢π∞£. ∂™. INTERNATIONAL ¢π∞Ã.¢π∞£∂™πªø¡ ∂™øΔ. ∂ƒª∏™ μƒ∞Ã/™ªø¡ Δ√¶√£∂Δ∏™∂ø¡ ¢π∞Ã.¢π∞£.∂™. MARFIN SMART CASH ¢π∞Ã.¢π∞£. HSBC ¢π∞£∂™πªø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ∫À¶ƒ√À ∂§§∏¡π∫√ ¢π∞Ã.¢π∞£.∂™øΔ. ING ∞/∫ ¢.¢. ∂™øΔ. ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ¢.¢. ∂™øΔ. PROBANK ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ ∂™. MILLENNIUM μƒ∞Ã/™ªø¡ Δ√¶√£∂Δ.¢π∞Ã.¢π∞£.∂™. Δ.Δ. ∂§Δ∞ ¢π∞Ã/™∏™ ¢π∞£/ªø¡ ∂™øΔ.

ENEP°HTIKO

963.391,80 841.911,00 9.409.218,93 32.021.302,68 47.924.019,09 16.124.795,77 8.416.467,56 4.438.922,36 5.005.752,33 479.103.959,06 25.023.025,53 3.300.529,53 46.144.246,34 26.111.247,30 11.121.535,60 8.058.189,92 8.409.224,93 17.011.578,38 2.370.506,53 24.039.007,19 5.843.529,24 15.433.127,70 9.731.395,96 10.352.526,03 653.878,46

289.862,68 121.406,14 1.223.405,42 6.070.720,89 7.884.718,93 1.974.199,88 1.030.697,02 601.833,01 656.108,93 146.435.751,63 9.070.473,64 763.650,36 4.792.946,25 5.680.572,88 1.257.640,02 999.538,47 3.007.625,96 3.426.784,01 1.931.790,38 2.226.296,84 1.611.394,75 2.099.608,38 4.566.344,40 4.507.867,99 120.000,00

3,3236 6,9347 7,6910 5,2747 6,0781 8,1678 8,1658 7,3757 7,6295 3,2718 2,7587 4,3220 9,6275 4,5966 8,8432 8,0619 2,7960 4,9643 1,2271 10,7978 3,6264 7,3505 2,1311 2,2965 5,4490

0,07% -0,42% 0,36% -0,03% 0,92% 1,66% -0,32% -0,20% -0,25% 0,52% -0,30% -0,33% 0,33% 0,25% 0,62% 0,24% 0,52% 0,68% 0,29% -0,22% -1,12% -0,13% -0,12% -0,09% 0,35%

3,4898 7,2814 7,9602 5,5384 6,1389 8,2495 8,3087 7,5048 7,7630 3,2718 2,7587 4,3868 9,6275 4,5966 8,8432 8,0619 2,7960 5,1132 1,3253 10,9058 3,8077 7,4975 2,1631 2,3195 5,5035

3,2904 6,8654 7,6141 5,2220 6,0173 8,0861 8,0841 7,3019 7,5532 3,2718 2,7311 4,2788 9,5312 4,5506 8,7548 8,0619 2,7680 4,9147 1,2271 10,6898 3,5901 7,3505 2,1311 2,2735 5,3945

-11,16% -16,44% -14,14% -15,86% -11,25% -12,60% -1,51% -3,67% -1,65% -10,32% -6,39% -13,29% -14,51% -5,10% -5,71% -8,45% -4,92% -11,49% -14,87% -13,54% -10,17% -10,03% -11,24% 0,65% -13,66%

¢∏§√™ SYNTHESIS BEST BLUE - FOF √ª√§√°π∞∫√ MARFIN EURO GLOBAL BOND FUND OF FUNDS √ª√§√°π∞∫√ MARFIN USD GLOBAL BOND FUND OF FUNDS √ª√§√°π∞∫√ ¶∂πƒ∞πø™ FUND OF FUNDS √ª√§√°π∞∫√

∂π¢π∫√À ΔÀ¶√À NBG SYNESIS ARBITRAGE STRATEGY - CLASS B (EUR)(8) EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURPOSE COMMODITY MAX 30 EUROBANK (LF) SPECIAL PURP BLUE CHIPS PROTECT FUND EUROBANK EFG I (LF) SPECIAL PURP BLUE CHIPS P EUR EUROBANK EFG I (LF) SP PURP BLUE CHIPS PROTECT II EUR EUROBANK EFG I (LF) SP PURP BLUE CHIPS III PROTECT EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURPOSE GREEK MAX 50 FUND EUROBANK EFG I (LF) SPECIAL PURPOSE GREEK MAX 50 INTERAMERICAN (LF) SPECIAL PURPOSE GREEK MAX 50 EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURPOSE CLICK EUR EUROBANK EFG I (LF) SPECIAL PURPOSE CLICK EUR EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURP DBLE CLICK EUR EUROBANK EFG I (LF) SPECIAL PURP DBLE CLICK EUR EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURP ALL WEATHER EUR EUROBANK EFG I (LF) SPECIAL PURP ALL WEATHER EUR EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURP ALL WEATHER PLUS EUR EUROBANK EFG I (LF) SPECIAL PURP ALL WEATHER PLUS EUR EUROBANK EFG I (LF) SPECIAL PURPOSE DUAL FORMULA EUR EUROBANK EFG (LF) SP 8% EQUITY FORMULA ? EUR EUROBANK EFG (LF) SP 8% EQUITY FORMULA $

896.403,03 40.984.375,41 844.834,45 70.894.371,54 41.699.963,18 36.738.717,63 565.423,45 222.657,52 2.067.631,70 3.032.720,55 624.487,51 4.244.420,50 648.607,32 1.263.766,21 511.020,66 122.485.870,23 657.294,88 35.847.042,03 27.842.471,70 22.034.611,43

831,59 1.077,9400 4.140.807,11 9,8977 111.806,83 7,5562 9.401.376,48 7,5409 5.888.863,20 7,0812 4.695.247,25 7,8247 68.532,49 8,2504 26.239,55 8,4856 250.569,51 8,2517 371.081,38 8,1727 73.493,64 8,4972 504.409,76 8,4146 73.757,96 8,7937 151.817,46 8,3242 58.587,46 8,7224 15.505.483,97 7,8995 78.658,55 8,3563 5.552.085,77 6,4565 2.564.186,67 10,8582 2.022.591,25 10,8942

¢E§TIO TIMøN ™YNA§§A°MATO™ ∂¡∞¡Δπ ∂Àƒø °π∞ ™À¡∞§§∞°∂™ ª∂Ãπ π™√Δπª√À ∂Àƒø 10.000 (¶√™√Δ∏Δ∞ ¡√ªπ™ª∞Δ√™ ∞¡∞ 1 ∂Àƒø) ME™H TIMH ¢√§§∞ƒπ√ ∏.¶.∞ . . . . . . . . . . . . . .1,4261 §πƒ∞ ∞°°§π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . .0,8942 ∫√ƒø¡∞ ¢∞¡π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . .7,459 ∫√ƒø¡∞ ™√À∏¢π∞™ . . . . . . . . . . . . .9,2475 °π∂¡ π∞¶ø¡π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . .115,31 ºƒ∞°∫√ ∂§μ∂Δπ∞™ . . . . . . . . . . . . .1,1884 ∫√ƒø¡∞ ¡√ƒμ∏°π∞™ . . . . . . . . . . . .7,802 ¢√§§∞ƒπ√ ∫∞¡∞¢∞ . . . . . . . . . . . . .1,407 ¢√§§∞ƒπ√ ∞À™Δƒ∞§π∞™ . . . . . . . . . .1,363

A°OPA

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,4475 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,90761 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,5709 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9,3862 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .117,04 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,2062 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,919 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,4281 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,3834

¶ø§H™H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,3976 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,87632 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,3098 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9,0626 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .113,0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,1646 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,646 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,3789 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,3357

¢E§TIO TIMøN ™YNA§§A°MATO™ ∫∞π •∂¡ø¡ Δƒ∞¶∂∑√°ƒ∞ªª∞Δπø¡ (¶√™√Δ∏Δ∞ ¡√ªπ™ª∞Δ√™ ∞¡∞ 1 ∂Àƒø) A°OPA ¶ø§H™H ¢√§§∞ƒπ√ ∏.¶.∞ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,4271 .........................................................1,4251 §πƒ∞ ∞°°§π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,89483 .......................................................0,89357 ∫√ƒø¡∞ ¢∞¡π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,4642 .........................................................7,4538 ∫√ƒø¡∞ ™√À∏¢π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9,254 ...........................................................9,241 °π∂¡ π∞¶ø¡π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .115,39 .........................................................115,23 ºƒ∞°∫√ ∂§μ∂Δπ∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,1892 .........................................................1,1876 ∫√ƒø¡∞ ¡√ƒμ∏°π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,8075 .........................................................7,7965 ¢√§§∞ƒπ√ ∫∞¡∞¢∞ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,408 ...........................................................1,406 ¢√§§∞ƒπ√ ∞À™Δƒ∞§π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,364 ...........................................................1,362

OÈ ÙÈ̤˜ Û˘Ó·ÏÏ¿ÁÌ·ÙÔ˜ Î·È Í¤ÓˆÓ ÙÚ·Â˙ÔÁÚ·ÌÌ·Ù›ˆÓ ‰È·Ê¤ÚÔ˘Ó ·fi TÚ¿Â˙· Û TÚ¿Â˙·


M·ÁÓËÛ›· 29

T∂Δ∞ƒΔ∏ 29 π√À¡πOY 2011

™‹ÌÂÚ· Ë ·fiÊ·ÛË ÁÈ· ÙËÓ ·ÂÚÁ›· Ù˘ °∂¡√¶-¢∂∏ ∞£∏¡∞, 28.

Δ∏¡ ΔÂÙ¿ÚÙË ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó·

ÂΉÔı› ÙÂÏÈο Ë ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ªÔÓÔÌÂÏÔ‡˜ ¶ÚˆÙÔ‰ÈΛԢ ÁÈ· ÙȘ ·ÂÚÁȷΤ˜ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ Ù˘ °∂¡√¶-¢∂∏, ÌÂÙ¿ ÙÔ ·›ÙËÌ· Ù˘ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ Ù˘ ∂ȯ›ÚËÛ˘ Ó· ÎËÚ˘¯Ù› ·Ú¿ÓÔÌË Î·È Î·Ù·¯ÚËÛÙÈ΋. ΔËÓ ΔÚ›ÙË ÔÈ ‰‡Ô Ï¢ڤ˜, Ë ‰ÈÔ›ÎËÛË Ù˘ ¢∂∏ Î·È ÙÔ ÛˆÌ·ÙÂ›Ô °∂¡√¶-¢∂∏, η٤ıÂÛ·Ó ÛÙÔÓ Úfi‰ÚÔ ÙÔ˘˜ ʷΤÏÔ˘˜ Ì ÙȘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ Î·È ÙȘ ı¤ÛÂȘ ÙÔ˘˜. ¶ÚÔÛÊ˘Á‹ ÛÙÔ ¢ÈηÛÙ‹ÚÈÔ, Ô˘ Û˘˙ËÙ‹ıËΠÙË ¢Â˘Ù¤Ú· (‰È·‰Èηۛ· ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÒÓ Ì¤ÙÚˆÓ), η٤ıÂÛÂ Ë ¢∂∏ Ë ÔÔ›· ˙ËÙ¿ Ó· ÎËÚ˘¯ÙÔ‡Ó ·Ú¿ÓÔ̘ Î·È Î·Ù·¯ÚËÛÙÈΤ˜ ÔÈ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ Ù˘ °∂¡√¶. ™ÙÔ ÌÂٷ͇, Û˘Ó¯›˙ÔÓÙ·È ÔÈ ÂÎ ÂÚÈÙÚÔ‹˜ ‰È·ÎÔ¤˜ Ú‡̷ÙÔ˜ EÎ ÂÚÈÙÚÔ‹˜ Î·È Î·Ù¿ ÂÚÈÔ¯‹ ÂÚÈÎÔ¤˜ Ú‡̷ÙÔ˜ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÂÈ Ë ¢∂∏, ÁÈ· ÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ· ·fi ÙȘ 19:30 ¤ˆ˜ Î·È ÙȘ 22:30. ∏ οı ÂÚÈÎÔ‹ ı· ¤¯ÂÈ ÂÎÙÈÌÒÌÂÓË Ì¤ÁÈÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÌÈ¿ÌÈÛË ÒÚ· ·Ó¿ ÂÚÈÔ¯‹. Δ· ¶ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ·Ó·ÚÙÒÓÙ·È ÛÙËÓ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· Ù˘ ¢∂∏ (www.dei.gr). √È Î·Ù·Ó·ÏˆÙ¤˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÈÎÔÈÓˆÓÔ‡Ó Ì ÙËÓ ÂȉÈ΋ ÙËÏÂʈÓÈ΋ ÁÚ·ÌÌ‹ ÛÙÔ ÙËϤʈÓÔ 210 9298100.

™Â 24ˆÚË ·ÂÚÁ›· ÔÈ Ó·˘ÙÂÚÁ¿Ù˜ ∞£∏¡∞, 28.

Δ∏¡ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛË 24ˆÚ˘ ·ÂÚÁ›·˜ ÙËÓ ¶¤ÌÙË 30 πÔ˘Ó›Ô˘ ·ÔÊ¿ÛÈÛ Û ¤ÎÙ·ÎÙË Û˘Ó‰ڛ·Û‹ Ù˘ Ë ‰ÈÔ›ÎËÛË Ù˘ ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈ·˜ ¡·˘ÙÈ΋˜ √ÌÔÛÔÓ‰›·˜ (¶¡√). ∏ ·ÂÚÁ›·, Ô˘ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÙ·È “ÚÔÂȉÔÔÈËÙÈ΋” , ·ÊÔÚ¿ ÏÈÌ¿ÓÈ· ÙÔ˘ ÓÔÌÔ‡ ∞ÙÙÈ΋˜ Î·È ÍÂÎÈÓ¿ Ù· ÌÂÛ¿Ó˘¯Ù·, Ì ÚÔÔÙÈ΋ ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ÎÏÈ̿ΈÛ˘.

™¿ÌÔ˜

™‡ÏÏË„Ë 50¯ÚÔÓÔ˘ ÁÈ· ÂÌÚËÛÌfi ∫∞ƒ§√μ∞™π, 28.

¢π√ƒπ∞ 48 ˆÚÒÓ, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·ÔÏÔÁËı›, ‹ÚÂ Ô 50¯ÚÔÓÔ˜ Ô˘ Û˘ÓÂÏ‹ÊıË Ì ÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›· ÙÔ˘ ÂÌÚËÛÌÔ‡ ÁÈ· ÙËÓ ˘ÚηÁÈ¿ Ô˘ ÂΉËÏÒıËΠ¯ı˜ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ÛÙÔ ª·ÎÚÔ¯ÒÚ·ÊÔ Ù˘ ™¿ÌÔ˘, Î·È ¤Î·„ 15 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù· ‰·ÛÈ΋˜ ¤ÎÙ·Û˘. √ ‡ÔÙÔ˜ Û˘ÓÂÏ‹ÊıË ·fi ÙÔ ·Ó·ÎÚÈÙÈÎfi ÙÌ‹Ì· Ù˘ ¶˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÈ΋˜ ÀËÚÂÛ›·˜ ™¿ÌÔ˘. ™‡Ìʈӷ Ì ̷ÚÙ˘Ú›Â˜ Ô 50¯ÚÔÓÔ˜ ›¯Â ÛÙËÓ Î·ÙÔ¯‹ ÙÔ˘ Û‡ÓÂÚÁ· ÁÈ· ÚfiÎÏËÛË ˘ÚηÁÈ¿˜, fï˜ ˘‹ÚÍ·Ó Î·È Î¿ÔÈÔÈ ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÈÛ¯˘Ú›ÛÙËÎ·Ó fiÙÈ ÙËÓ ÒÚ· Ù˘ ÂΉ‹ÏˆÛ˘ Ù˘ ʈÙÈ¿˜ ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó Û ¿ÏÏÔ ÛËÌ›Ô. ªÂÙ¿ ÙËÓ Ï‹ÍË Ù˘ ÚÔıÂÛÌ›·˜ Ô ÊÂÚfiÌÂÓÔ˜ ˆ˜ ‰Ú¿ÛÙ˘ ı· ·ÔÏÔÁËı› Û ·Ó·ÎÚÈÙ‹ Î·È ÂÈÛ·ÁÁÂϤ·.

√ ·ÓÙÈÂÚÈÊÂÚÂȿگ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ ·fi ÙÔÓ ∂§°∞

∑ËÙ› ÂÍ·ÙƠ̂΢ÛË ÙˆÓ ˙ËÌÈÒÓ Ô˘ ÚÔοÏÂÛÂ Ë ·ÓÂÌÔı‡ÂÏÏ·

Δ

ËÓ ¿ÌÂÛË ÂÍ·ÙƠ̂΢ÛË ÙˆÓ ˙ËÌÈÒÓ Ô˘ ÚÔοÏÂÛÂ Ë ·ÓÂÌÔı‡ÂÏÏ· Ô˘ ¤ÏËÍ ÙË ª·ÁÓËÛ›· ÙÔ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ ˙ËÙ› ·fi ÙÔÓ ∂§°∞ Ô ·ÓÙÈÂÚÈÊÂÚÂȿگ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î. ¢ËÌ. ∞ÏÂÍfiÔ˘ÏÔ˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ÛÙÔ Û¯ÂÙÈÎfi ¤ÁÁÚ·ÊÔ Ô˘ ·¤ÛÙÂÈÏ ÛÙÔÓ √ÚÁ·ÓÈÛÌfi ÂÈÛ˘Ó¿ÙÂÈ ¤ÎıÂÛË ÙˆÓ ÁˆfiÓˆÓ Ù˘ ·ÚÌfi‰È·˜ ˘ËÚÂÛ›·˜, fiÔ˘ Á›ÓÂÙ·È ·Ó·Ï˘ÙÈ΋ ÂÚÈÁÚ·Ê‹ ÙˆÓ Î·ÏÏÈÂÚÁÂÈÒÓ Ô˘ ÂÏ‹ÁËÛ·Ó. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ Ô Î. ∞ÏÂÍfiÔ˘ÏÔ˜ ·¤ÛÙÂÈÏ ٷ Û¯ÂÙÈο ¤ÁÁÚ·Ê· ÚÔ˜ ÙÔ ˘ÔηٿÛÙËÌ· ÙÔ˘ ∂§°∞ ÛÙË §¿ÚÈÛ·, ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙÔÓ ¶Úfi‰ÚÔ ÙÔ˘ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· Î. £Âfi‰ˆÚÔ ™·ÚÚ‹. Ÿˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ “˘Ê›ÛÙ·Ù·È ·Ó¿ÁÎË ¿ÌÂÛ˘ ηٷÁÚ·Ê‹˜ Ù˘ ÏËÁ›۷˜ ‹ ηٷÛÙÚ·Ê›۷˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜, ÚÈÓ ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó ÔÈ ‰ÈÂÚÁ·Û›Â˜ Û‹„˘. Œ¯ÔÓÙ·˜ ˘fi„Ë ÙËÓ ·ÂÚÁ›· ÙÔ˘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ ÙÔ˘ ∂§°∞, ·Ú·Î·Ïԇ̠ӷ ÂÈÏËÊı›Ù ÁÈ· ÙËÓ ¿ÌÂÛË ·ÔÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘ ·ÚÌfi‰ÈÔ˘ ÂfiÙË ‹ ÂȉÈÎÔ‡ ÎÏÈÌ·Î›Ô˘ ÁˆfiÓˆÓ ÂÎÙÈÌËÙÒÓ ÚÔ˜ ÂÍ·ÙƠ̂΢ÛË Ù˘ ˙ËÌÈ¿˜ ηٿ ·Ú·ÁˆÁfi” . Ãı˜ Ì ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ Î. ∞ÏÂÍfiÔ˘ÏÔ˘ Î·È ÏfiÁˆ Ù˘ ·ÂÚÁ›·˜ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÛÙÔÓ ∂§°∞, ÂÈÛΤÊıËÎ·Ó ÙȘ ÏËÁ›Û˜ Â-

ÚÈÔ¯¤˜ ÙÔ˘ ¶ËÏ›Ô˘ ÁˆfiÓÔÈ Ù˘ ¢È‡ı˘ÓÛ˘ ∞ÁÚÔÙÈ΋˜ √ÈÎÔÓÔÌ›·˜ Ù˘ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋˜ ∂ÓfiÙËÙ·˜ ª·ÁÓËÛ›·˜-™ÔÚ¿‰ˆÓ. Δ· ÛÙÔȯ›· Ù˘ ¤ÎıÂÛ‹˜ ÙÔ˘˜ ÚÔ˜ ÙÔÓ ·ÓÙÈÂÚÈÊÂÚÂÈ¿Ú¯Ë ª·ÁÓËÛ›·˜ ÎÔÈÓÔÔÈ‹ıËÎ·Ó Î·È ÛÙÔÓ ∂§°∞. ¶ÈÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ Û‡Ìʈӷ Ì ٷ ÛÙÔȯ›· Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ÛÙÔ ¤ÁÁÚ·ÊÔ Ô˘ ·¤ÛÙÂÈÏÂ Ô ·ÓÙÈÂÚÈÊÂÚÂȿگ˘ Î. ¢. ∞ÏÂÍfiÔ˘ÏÔ˜ ÔÈ ˙ËÌȤ˜ ›ӷÈ: “∞fi ÙÔ˘˜ ÛÊÔ‰ÚÔ‡˜ ·Ó¤ÌÔ˘˜ Ô˘ ¤ÓÂ·Ó Î·Ù¿ ÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ· 25- 26 Î·È 27 πÔ˘Ó›Ô˘ ÛÙȘ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷΤ˜ ÂÓfiÙËÙ˜ ª·ÁÓËÛ›·˜- ™ÔÚ¿‰ˆÓ ÛËÌÂÈÒıËÎ·Ó ÔÈ ·Ú·Î¿Ùˆ ˙ËÌȤ˜ : ™Ù· ‰·Ì¿ÛÎËÓ· ÛÙȘ ÚÒÈ̘ ÔÈÎÈϛ˜ 100% ˙ËÌÈ¿, ÛÙȘ ÌÂÛÔÚÒ˚̘ Î·È fi„È̘ ÔÈÎÈϛ˜ Ë Î·ÚfiÙˆÛË Â›Ó·È Á‡Úˆ ÛÙÔ 70% ·ÏÏ¿

¤¯Ô˘ÌÂ Î·È ÌÂÁ¿ÏË ˘Ô‚¿ıÌÈÛË Ù˘ ÔÈfiÙËÙ·˜, ÛÙÔ ÎÔÚfiÌËÏÔ Â› Ù˘ ËÚÙË̤Ó˘ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ Ë ˙ËÌÈ¿ Â›Ó·È 100%, ÛÙ· ·¯Ï¿‰È· ÛÙË ÔÈÎÈϛ˜ ∫fiÛÈ· Ë Î·ÚfiÙˆÛË Â›Ó·È 100%, ÂÓÒ ÛÙËÓ ÔÈÎÈÏ›· ∫Ú˘ÛÙ¿ÏÏÈ· Ë ˘Ô‚¿ıÌÈÛË Â›Ó·È 100%. ™Ù· ÚÔ‰¿ÎÈÓ· ÛÙËÓ ÔÈÎÈÏ›· §ÂÌÔÓ¿Ù· ·Ú·ÙËÚÂ›Ù·È ÙÒÛË Î·Ù¿ 70%, ÂÓÒ ¤¯Ô˘ÌÂ Î·È ˘Ô‚¿ı-

ÌÈÛË Ù˘ ÔÈfiÙËÙ·˜. ™Ù· ÎÂÚ¿ÛÈ· ÛÙȘ ÔÚÂÈÓ¤˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ (∑·ÁÔÚ¿, ÕÁÈÔ˜ §·˘Ú¤ÓÙÈÔ˜, ÕÁÈÔ˜ μÏ¿ÛÈÔ˜ Î·È ¢Ú¿ÎÂÈ·) Ë Î·Ù·ÛÙÚÔÊ‹ Â›Ó·È 100%. ™Ù· ˘·›ıÚÈ· ÎË¢ÙÈο (ÙÔÌ¿Ù·, Ê·ÛÔÏ¿ÎÈ·, ÈÂÚȤ˜, ÌÂÏÈÙ˙¿Ó˜ Î.Ï..) Ë ÔÈfiÙËÙ· ¤¯ÂÈ ˘Ô‚·ıÌÈÛÙ›, ÂÓÒ Â›Û˘ ı· ηı˘ÛÙÂÚ‹ÛÂÈ Ë ·Ú·ÁˆÁ‹ Î·È ÂÔ̤ӈ˜ ı· ¯·ı› Ë Î·Ï‹ ÂÌÔÚÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô˜” .

™˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÙÈ΋ ΔÚ¿Â˙· £ÂÛÛ·Ï›·˜

£ÂÛÛ·Ï›·˜ ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙËÓ ŒÓˆÛË ™˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÙÈÎÒÓ ΔÚ·Â˙ÒÓ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ (∂™Δ∂) Î·È ÙÔÓ ∂ӉȿÌÂÛÔ ºÔÚ¤· ÙÔ˘ ∂ȯÂÈÚËÛÈ·ÎÔ‡ ¶ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ∞ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ· Î·È ∂ȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· (∂¶∞¡ ππ) (∂º∂¶∞∂) ÂÓËÌÂÚÒÓÂÈ ÙÔ˘˜ ˘Ô„‹ÊÈÔ˘˜ ÂÂÓ‰˘Ù¤˜ fiÙÈ ¤¯Ô˘Ó ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ˘Ô‚ÔÏ‹˜ ÂÂÓ‰˘ÙÈ΋˜ ÚfiÙ·Û˘, ÁÈ· ÙÔÓ ÚÒÙÔ Î‡ÎÏÔ ˘Ô‚ÔÏ‹˜, ·fi 15 πÔ˘Ï›Ô˘ 2011 ¤ˆ˜ Î·È 30 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ 2011 (˘Ô¯ÚˆÙÈ΋ Ë ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ ˘Ô‚ÔÏ‹ ÙˆÓ ÚÔÙ¿ÛˆÓ) ÛÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· “¡¤· ∫·ÈÓÔÙÔÌÈ΋ ∂ȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·” , Ô˘ ÚÔ΋ڢÍ ÚfiÛÊ·Ù· ÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô √ÈÎÔÓÔÌ›·˜, ∞ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ·˜ Î·È ¡·˘ÙÈÏ›·˜.

To ÚfiÁÚ·ÌÌ· “¡¤· ∫·ÈÓÔÙÔÌÈ΋ ∂ȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·” ¤¯ÂÈ ÎÂÓÙÚÈÎfi ÛÙfi¯Ô ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· Î·È ÙËÓ ÂÓ›Û¯˘ÛË Î·ÈÓÔÙÔÌÈ΋˜ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜ ˆ˜ ÈÛ¯˘Ú‹˜ Î·È ÈηӋ˜ Û˘Óı‹Î˘ ÁÈ· ÙËÓ ·Ú·ÁˆÁÈ΋ ·Ó·‚¿ıÌÈÛË Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ÚÔ˜ ·Á·ı¿ Î·È ˘ËÚÂۛ˜ ˘„ËÏ‹˜ ÚÔÛÙÈı¤ÌÂÓ˘ ·Í›·˜, Ì ÂÓۈ̿وÛË ÁÓÒÛ˘, ÔÈfiÙËÙ· Î·È ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈ΋ ¢·ÈÛıËÛ›·. √ Û˘ÓÔÏÈÎfi˜ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ Ù˘ ‰ËÌfiÛÈ·˜ ‰·¿Ó˘ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È Û 30 ÂÎ. ¢ÚÒ ÌÂ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋ ηٷÓÔÌ‹, ÂȯÔÚËÁÔ‡ÓÙ·È ¤ÚÁ· ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ ·fi 20.000 ú ¤ˆ˜ 300.000 ú Î·È ÙÔ ÔÛÔÛÙfi Ù˘ ‰ËÌfiÛÈ·˜ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛ˘ ÔÚ›˙ÂÙ·È ÛÙÔ 50%. ø˜ ¯ÚfiÓÔ˜ ¤Ó·Ú͢ ÂÈÏÂÍÈÌfiÙË-

Ù·˜ ‰··ÓÒÓ, ÁÈ· ÙÔÓ ÚÒÙÔ Î‡ÎÏÔ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜, ÔÚ›˙ÂÙ·È Ë ËÌÂÚÔÌËÓ›· ÚÔ΋ڢ͢ ÙÔ˘ ·ÚfiÓÙÔ˜ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ (24-052011). ∂ÈÛËÌ·›ÓÂÙ·È fiÙÈ ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Û˘Á¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÂ›Ù·È ·fi ÙÔ ∂˘Úˆ·˚Îfi Δ·ÌÂ›Ô ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘. °È· ÙÔÓ √‰ËÁfi ÙÔ˘ ¶ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜, ÙȘ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜, Ù· ··ÈÙÔ‡ÌÂÓ· ¤ÓÙ˘· ˘Ô‚ÔÏ‹˜, ÙÔ˘˜ ÙfiÔ˘˜ ˘Ô‚ÔÏ‹˜ ÙˆÓ ÚÔÙ¿ÛˆÓ, ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÁÈ· ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Î·È Ù· ··ÈÙÔ‡ÌÂÓ· ‰ÈηÈÔÏÔÁËÙÈο Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ηٷÙÂıÔ‡Ó, ÔÈ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÈÛΤÙÔÓÙ·È ÙfiÛÔ ÙÔ site Ù˘ ΔÚ¿Â˙·˜ (www.bankofthessaly.gr), fiÛÔ Î·È fiÏ· Ù· ∫·Ù·ÛÙ‹Ì·Ù· Ù˘ ™˘-

ÓÂÙ·ÈÚÈÛÙÈ΋˜ ΔÚ¿Â˙·˜ £ÂÛÛ·Ï›·˜. ∏ ™˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÙÈ΋ ΔÚ¿Â˙· £ÂÛÛ·Ï›·˜ ·Ú¤¯ÔÓÙ·˜ ¯ÚËÌ·ÙÔÔÈÎÔÓÔÌÈο ÚÔ˚fiÓÙ· Î·È ˘ËÚÂۛ˜ ΢ڛˆ˜ ÛÙȘ ªÈÎÚÔÌÂÛ·›Â˜ ∂ȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Ì ÊÈÏÈÎfiÙËÙ·, ¢ÂÏÈÍ›· Î·È ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·, Û˘Ì‚¿ÏÏÂÈ Î·ıÔÚÈÛÙÈο ÛÙËÓ ÂÈÙ˘¯‹ ˘ÏÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎÒÓ Û¯Â‰›ˆÓ ÙˆÓ ˘Ô„ËÊ›ˆÓ ÂÂÓ‰˘ÙÒÓ. ΔÔ ¤ÚÁÔ Û˘Á¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÂ›Ù·È ·fi ÙËÓ ∂˘Úˆ·˚΋ ŒÓˆÛË - ∂˘Úˆ·˚Îfi Δ·ÌÂ›Ô ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ Î·È ÙÔ ∂ÏÏËÓÈÎfi ¢ËÌfiÛÈÔ (∂.¶. ∞ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ· Î·È ∂ȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· (∂¶∞¡ ππ), ¶∂¶ ª·Î‰ÔÓ›·˜ - £Ú¿Î˘, ¶∂¶ ∫Ú‹Ù˘ Î·È ¡‹ÛˆÓ ∞ÈÁ·›Ô˘, ¶∂¶ £ÂÛÛ·Ï›·˜, ™ÙÂÚ¿˜ ∂ÏÏ¿‰·˜ Î·È ∏›ÚÔ˘, ¶∂¶ ∞ÙÙÈ΋˜).

¢ÈÂÚ¢ÓÒÓÙ·È Ù· ·›ÙÈ· Ô˘ ÚÔοÏÂÛ·Ó ÙÔ Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ

¡ÂÎÚ¿ „·ÚÈ¿ ‚Ú¤ıËÎ·Ó ÛÙÔÓ ¶ËÓÂÈfi Δƒπ∫∞§∞, 28.

¢∂∫∞¢∂™ ÓÂÎÚ¿ „¿ÚÈ· ¤Î·Ó·Ó

ÙËÓ ÂÌÊ¿ÓÈÛË ÙÔ˘˜ ÛÙÔÓ ¶ËÓÂÈfi, Û ·ÎÙ›Ó· 2¯ÏÌ ÛÙÔ ‰ËÌÔÙÈÎfi ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· ¡ÔÌ‹˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ º·Úη‰fiÓ·˜ ÛÙ· º¿ÚÛ·Ï·. ∏ ·ÈÙ›· ÙÔ˘ Ê·ÈÓÔ̤ÓÔ˘ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ·ÎfiÌË ÂÍ·ÎÚÈ‚ˆı›, ·ÏÏ¿ fiˆ˜ ·-

Ó¤ÊÂÚÂ Ô ·ÓÙÈÂÚÈÊÂÚÂȿگ˘ ΔÚÈοψÓ, ÃÚ. ªÈ¯·Ï¿Î˘, ÙÚ›˜ ÌÔÚ› Ó· Â›Ó·È ÔÈ Èı·Ó¤˜ ·Èٛ˜: ›Ù ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Î·Ù¤‚ËΠÛËÌ·ÓÙÈο Ë ÛÙ¿ıÌË ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡, ›Ù οÔÈÔ˜ ·Û˘Ó›‰ËÙÔ˜ ·ÁÚfiÙ˘ “ͤÏ˘Ó” ÙÔ „ÂηÛÙÈÎfi ÙÔ˘ Ì˯¿ÓËÌ· ·fi Ê˘ÙÔÊ¿Ú̷η ÛÙÔ

∞¶√ ÙË ¢È‡ı˘ÓÛË ¶ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ·˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ ·Ó·ÎÔÈÓÒıËÎ·Ó Ù· ÂÍ‹˜: ∂Ó fi„ÂÈ ÙˆÓ ÌÂÙ·ı¤ÛÂˆÓ ÙÔ˘ ∂ȉÈÎÔ‡ ∂Î·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡ Î·È ∂ȉÈÎÔ‡ μÔËıËÙÈÎÔ‡ ¶ÚÔÛˆÈÎÔ‡ ÙˆÓ ™¯ÔÏÈÎÒÓ ªÔÓ¿‰ˆÓ ∂ȉÈ΋˜ ∞ÁˆÁ‹˜ (™ª∂∞∂) Î·È ÙˆÓ ∫¤ÓÙÚˆÓ ¢È·ÊÔÚԉȿÁÓˆÛ˘, ¢È¿ÁÓˆÛ˘ Î·È ÀÔÛÙ‹ÚÈ͢ (∫∂¢¢À), Û·˜ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ì fiÙÈ ÔÈ ·ÈÙ‹ÛÂȘ ˘Ô‚¿ÏÏÔÓÙ·È ¤ˆ˜ 8 πÔ˘Ï›Ô˘, ÛÙȘ ¢È¢ı‡ÓÛÂȘ Î·È ÛÙ· °Ú·Ê›·, ÛÙËÓ ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ· ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ˘¿ÁÔÓÙ·È Ù· Û¯ÔÏ›· ÛÙ· ÔÔ›· Ù· ̤ÏË ÙÔ˘ ∂∂¶ Î·È ÙÔ˘ ∂μ¶ ·Ó‹ÎÔ˘Ó ÔÚÁ·ÓÈο Î·È ÛÙ· ∫∂¢¢À ÛÙ· ÔÔ›· Ù· ̤ÏË ÙÔ˘ ∂∂¶ ·Ó‹ÎÔ˘Ó ÔÚÁ·ÓÈο. ¶ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜, ηıÒ˜ Â›Û˘ Î·È ÔÏfiÎÏËÚË ÙËÓ ÂÁ·ÎÏÈÔ ‹ ÙËÓ ·›ÙËÛË ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ‚ÚÔ˘Ó ÔÈ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ ÛÙËÓ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· Ù˘ ¢È‡ı˘ÓÛ˘ ¶.∂. ª·ÁÓËÛ›·˜: http://dipe.mag.sch.gr ‹ ÛÙ· ÔÈΛ· °Ú·Ê›·.

§¿ÚÈÛ·

∞Ú¯›˙ÂÈ ™‹ÌÂÚ· ÙÔ ¶·ÁÎfiÛÌÈÔ ™˘Ó¤‰ÚÈÔ ¶ÔÈËÙÒÓ §∞ƒπ™∞, 28.

¶ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÁÈ· ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· “¡¤· ∫·ÈÓÔÙÔÌÈ΋ ∂ȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·” ∏ ™À¡∂Δ∞πƒπ™Δπ∫∏ ΔÚ¿Â˙·

√È ÌÂÙ·ı¤ÛÂȘ ÂȉÈÎÔ‡ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡ ÚÔÛˆÈÎÔ‡

Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ÛËÌ›Ô, ›Ù ¤ÂÛ·Ó Ï‹ÌÌ·Ù· ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹. ™Â οı ÂÚ›ÙˆÛË Ë ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋ ∂ÓfiÙËÙ· ΔÚÈÎ¿ÏˆÓ ÚÔ¤‚Ë Û ‰ÂÈÁÌ·ÙÔÏË„›·, ÙfiÛˆÓ ÙˆÓ ÓÂÚÒÓ fiÛÔ Î·È ÙˆÓ „·ÚÈÒÓ, Ù· ÔÔ›· ¤¯ÂÈ ÛÙ›ÏÂÈ ÁÈ· ·Ó¿Ï˘ÛË Î·È ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ·Ó·ÌÔÓ‹ ÙˆÓ ·ÔÙÂÏÂ-

ÛÌ¿ÙˆÓ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·ÔÊ·Û›ÛÂÈ ÁÈ· ÙȘ ÂÚÂÙ·›Úˆ ÂÓ¤ÚÁÂȘ Ù˘. ŸÛÔ ÁÈ· Ù· „fiÊÈ· „¿ÚÈ·, ·ÎÔÏÔ˘ıÂ›Ù·È Ì›· “Ê˘ÛÈ΋” ‰È·‰Èηۛ· ηı·ÚÈÛÌÔ‡, ηıÒ˜ ÙËÓ¿ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ¤¯Ô˘Ó ·Ó·Ï¿‚ÂÈ Ó· ··ÏÏ¿ÍÔ˘Ó ÙÔ ÔÙ¿ÌÈ.

Δ√ 22Ô ¶·ÁÎfiÛÌÈÔ ™˘Ó¤‰ÚÈÔ ¶ÔÈËÙÒÓ ÍÂÎÈÓ¿ÂÈ ·‡ÚÈÔ ÛÙË §¿ÚÈÛ· Î·È ı· ÔÏÔÎÏËÚˆı› ÙËÓ ∫˘Úȷ΋, 3 πÔ˘Ï›Ô˘. ¢È·ÎfiÛÈÔÈ ÔÈËÙ¤˜ ·fi 40 ¯ÒÚ˜ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÓÔÓÙ·È ÛÙË §¿ÚÈÛ·, ÚÔÛÂÏ·ÔÓÙ·˜ ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÙˆÓ Ê›ÏˆÓ Ù˘ Ô›ËÛ˘. √È ÂÚÁ·Û›Â˜ ÙÔ˘ Û˘Ó‰ڛԢ ı· ·ÓÔ›ÍÔ˘Ó ÛÙȘ 7 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ÛÙÔ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô “Imperial” Î·È ÙËÓ ¤Ó·ÚÍ‹ ÙÔ˘ ı· ÎËÚ‡ÍÔ˘Ó Ì ÔÌÈϛ˜ ÙÔ˘˜: Ô §·ÚÈÛ·›Ô˜ ÁÈ·ÙÚfi˜ Î·È ÔÈËÙ‹˜, ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ∫Ú·ÓÈÒÙ˘, Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ 22Ô˘ ¶·ÁÎÔÛÌ›Ô˘ ™˘Ó‰ڛԢ ¶ÔÈËÙÒÓ Î·È Ô Benjamin R. Yuzon, Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¢ÈÂıÓÔ‡˜ ŒÓˆÛ˘ ΔÈÌËÌ¤ÓˆÓ ¶ÔÈËÙÒÓ UPLI. £· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ó ÔÈ ¯·ÈÚÂÙÈÛÌÔ› ÙˆÓ ÂÈÛ‹ÌˆÓ Î·È ÔÈ ÔÌÈϛ˜ ·fi ‰‡Ô ‚Ú·‚Â˘Ì¤Ó˜ ∂ÏÏËÓ›‰Â˜ ÔÈ‹ÙÚȘ, ÙËÓ ∫·ÙÂÚ›Ó· ∞ÁÁÂÏ¿ÎËƒÔ˘Î, Ë ÔÔ›· ÙÈÌ‹ıËΠ̠ÙÔ ∫Ú·ÙÈÎfi μÚ·‚Â›Ô ¶Ô›ËÛ˘ ÙÔ 1985, Î·È ÙËÓ √Ï˘Ì›· ∫·Ú¿ÁȈÚÁ·, Ë ÔÔ›· ÙÈÌ‹ıËΠ̠μÚ·‚Â›Ô ¶Ô›ËÛ˘ Ù˘ ∞η‰ËÌ›·˜ ∞ıËÓÒÓ ÙÔ 2010. ∫·Ù¿ ÙËÓ ÙÂÏÂÙ‹ ¤Ó·Ú͢ ı· Á›ÓÂÈ ‚Ú¿‚¢ÛË Ù˘ “ªÔ‡Û·˜ ÙÔ˘ ¶·ÁÎÔÛÌ›Ô˘ ™˘Ó‰ڛԢ ¶ÔÈËÙÒÓ” Î·È ı· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ “¶Ô›ËÛË Û˘Óԉ›· ¯ÔÚÔ‡” (Dancing Poetry) ·fi Ù· ̤ÏË Ù˘ “Poetic Dance Theater Company” ·fi ÙȘ ∏.¶.∞ Î·È ÌÂÏÔÔÈË̤ÓË Ô›ËÛË ÙÔ˘ √‰˘ÛÛ¤· ∂χÙË ·fi ÙËÓ ¡Ù›Ó· ™‰Ú¿ÏÏË (ÙÚ·ÁÔ‡‰È), ™¿ÓÙÚ· ∞ÔÛÙÔÏÔÔ‡ÏÔ˘ (ÊÏ¿Ô˘ÙÔ) Î·È ™‡ÚÔ ∫·‚·ÏÏÈÂÚ¿ÙÔ (ÎÈı¿Ú·).

∑ˆÓÙ·Ó‹ ÌÔ˘ÛÈ΋ ÛÙË ‰ÚÔÛÂÚ‹ ·˘Ï‹ Ù˘

ªÔ˘ÛÈÎfi ηψÛfiÚÈÛÌ· ÛÙËÓ “∞ÚÈ¿‰ÓË” ∏ ∫∞§√∫∞πƒπ¡∏ “∞ÚÈ¿‰ÓË”

¿ÓÔÈÍ ÙË ‰ÚÔÛÂÚ‹ ·˘Ï‹ Ù˘...! ™Â ¤Ó· ÊÈÏfiÍÂÓÔ Î·È fiÌÔÚÊÔ ¯ÒÚÔ Ì¤Û· ÛÙÔ Ú¿ÛÈÓÔ, ·fi 29 πÔ˘Ó›Ô˘ Î·È Ë̤ڷ ΔÂÙ¿ÚÙË, ÛÙȘ 21.30, Ô °È¿ÓÓ˘ ¡Ù·ÏÈ¿Ë (·ÎÎÔÚÓÙÂfiÓ), Ë ÕÓÓ· §¿· (ÌÔ˘˙Ô‡ÎÈ) Î·È Ô ¢ËÌ‹ÙÚ˘

ªËÙÚÔ¿ÓÔ˜ (ÙÚ·ÁÔ‡‰È), Ù· ·È‰È¿ ·fi ÙÔ ÌÔ˘ÛÈÎfi Û¯ÔÏÂ›Ô ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, Ô˘ ÙfiÛÔ ·Á·‹ıËÎ·Ó ·fi ÙÔ ÎÔÈÓfi Ù˘ fiÏ˘ Î·È fi¯È ÌfiÓÔ, ı· Û·˜ ÎÚ·Ù¿ÓÂ Û˘ÓÙÚÔÊÈ¿ Ì ·Á·Ë̤ӷ ·ÎÔ˘ÛÙÈο Î·È Ï·˚ο ÙÚ·ÁÔ‡‰È·... ™·˜ ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ì ӷ ÁÂÌ›ÛÔ˘ÌÂ

Î·È ÙȘ ηÏÔηÈÚÈÓ¤˜ Û·˜ ‚Ú·‰È¤˜ Ì fiÌÔÚʘ ÌÔ˘ÛÈΤ˜...! ∫¿ı ΔÂÙ¿ÚÙË, ¶¤ÌÙË, ¶·Ú·Û΢‹ Î·È ™¿‚‚·ÙÔ ÛÙȘ 21.30. ∫·ÏÔηÈÚÈÓfi ÌÂ˙‰ÔˆÏÂ›Ô “∞ÚÈ¿‰ÓË” ∞Ó··‡Ûˆ˜ Î·È ∫·Ú·Ì·Ù˙¿ÎË ΔËÏ. 24210-60007.

ÃÚ‹ÛÙÔ˜ ¢ËÌ. º·ÛԇϷ˜ √ÈÎÔÓÔÌÔÏfiÁÔ˜ §ÔÁÈÛÙ‹˜ - ™‡Ì‚. ∂ȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ 2·˜ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ Ì ∫Ô˘ÓÙÔ˘ÚÈÒÙÔ˘ (2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜) μfiÏÔ˜ ∫ÈÓ. 6972-295083 ΔËÏ. & Fax 24213-03859 E-mail: hrfasoul@hol.gr


¶ÔÏÈÙÈ΋ 30

∞£∏¡∞, 28.

¢‡Ô ÚÔÛÊÔÚ¤˜ ˘‚ϋıËÛ·Ó Î·È ·ÔÛÊÚ·Á›ÛıËÎ·Ó Û‹ÌÂÚ· ÛÙË ¢∂∏, ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ Ù˘ Ó¤·˜ ÏÈÁÓÈÙÈ΋˜ ÌÔÓ¿‰·˜ Ù˘ ¢∂∏ ÛÙËÓ ¶ÙÔÏÂÌ·˝‰·, ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ 1,32 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ Î·È ÈÛ¯‡Ô˜ 550 - 660 ÌÂÁ·‚¿Ù. √È ÚÔÛÊÔÚ¤˜ Û‡Ìʈӷ Ì Â›ÛËÌË ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ù˘ ¢∂∏ ›ӷÈ: 1. ¶ÚÔÛÊÔÚ¿ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ Δ∂ƒ¡∞ ∞.∂. ∏ ÚÔÛÊÔÚ¿ ·ÊÔÚ¿ Û ÌÈÎÙ‹ ÈÛ¯‡ 660,0 MW. √ ˘ÔÚÔÌËıÂ˘Ù‹˜ ÙÔ˘ ∞ÙÌÔϤ‚ËÙ· Î·È ÙÔ˘ ™˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ∞Ôı›ˆÛ˘ η˘Û·ÂÚ›ˆÓ Â›Ó·È Ë ÂÙ·ÈÚ›· Hitachi Power Europe GmbH, Ô ˘ÔÚÔÌËıÂ˘Ù‹˜ ÙÔ˘ ∞ÙÌÔÛÙÚÔ‚›ÏÔ˘ Î·È Ù˘ °ÂÓÓ‹ÙÚÈ·˜ Â›Ó·È Ë ÂÙ·ÈÚ›· Hitachi Ltd π·ˆÓ›·˜ Î·È Ô ˘ÔÚÔÌËıÂ˘Ù‹˜ ÙˆÓ ∏ÏÂÎÙÚÔÛÙ·ÙÈÎÒÓ º›ÏÙÚˆÓ Ë ÂÙ·ÈÚ›· Hamon Environmental GmbH . 2. ¶ÚÔÛÊÔÚ¿ ÙÔ˘ √Ì›ÏÔ˘ ∂Ù·ÈÚÂÈÒÓ Alstom Power System S.A., Alstom Power Systems GmbH, Alstom Hellas ∞.E., METKA A.E. Î·È DAMC√ Energy ∞.∂. Ì ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙËÓ Alstom Power System S.A. ∏ ÚÔÛÊÔÚ¿ ·ÊÔÚ¿ Û ÌÈÎÙ‹ ÈÛ¯‡ 598,9 MW. √ ηٷÛ΢·ÛÙ‹˜ ÙÔ˘ ∞ÙÌÔϤ‚ËÙ· Â›Ó·È Ë ÂÙ·ÈÚ›· Alstom Power Systems GmbH, Ô ˘ÔÚÔÌËıÂ˘Ù‹˜ ÙÔ˘ ∞ÙÌÔÛÙÚÔ‚›ÏÔ˘ Î·È Ù˘ °ÂÓÓ‹ÙÚÈ·˜ Ë ÂÙ·ÈÚ›· Alstom Power Steam Turbines, Ô ˘ÔÚÔÌËıÂ˘Ù‹˜ ÙˆÓ ∏ÏÂÎÙÚÔÛÙ·ÙÈÎÒÓ º›ÏÙÚˆÓ Ë ∂Ù·ÈÚ›· Alstom Power India Î·È Ô ˘ÔÚÔÌËıÂ˘Ù‹˜ ÙÔ˘ ™˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ∞Ôı›ˆÛ˘ ∫·˘Û·ÂÚ›ˆÓ Â›Ó·È Ë ÂÙ·ÈÚ›· Alstom Power Italia. £· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ Ë ‰È·‰Èηۛ· ·ÍÈÔÏfiÁËÛ˘ ÙˆÓ ÚÔÛÊÔÚÒÓ ·fi ÙËÓ ·ÚÌfi‰È· ∂ÈÙÚÔ‹ ∞ÍÈÔÏfiÁËÛ˘ Ù˘ ∂ȯ›ÚËÛ˘.∏ Ó¤· ÌÔÓ¿‰· ı· ¤¯ÂÈ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÙËÏÂı¤ÚÌ·ÓÛ˘ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜, ÂÓÒ ı· ÙËÚ› ÙÔ˘˜ ϤÔÓ ·˘ÛÙËÚÔ‡˜ ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈÎÔ‡˜ fiÚÔ˘˜ ÁÈ· ÙȘ ÂÎÔÌ¤˜ Ú‡ˆÓ Ô˘ ÚԂϤÔÓÙ·È ·fi ÙËÓ ∂˘Úˆ·˚΋ ¡ÔÌÔıÂÛ›·, ‰ËÏ·‰‹: - ∂ÎÔÌ¤˜ ÔÍÂȉ›ˆÓ ÙÔ˘ ·˙ÒÙÔ˘ NOx <200 mg/Nm3 - ∂ÎÔÌ¤˜ ™ˆÌ·Ùȉ›ˆÓ <10 mg/Nm3 - ∂ÎÔÌ¤˜ ‰ÈÔÍÂȉ›Ô˘ ÙÔ˘ ¿Óıڷη CO2<150 mg/Nm3

“∏ Ó¤· ÌÔÓ¿‰· ı· ‰È·ı¤ÙÂÈ ÂÍÔÏÈÛÌfi Ù˘ ϤÔÓ Û‡Á¯ÚÔÓ˘ Ù¯ÓÔÏÔÁ›·˜ Î·È ı· ˘ÔηٷÛÙ‹ÛÂÈ ·ÏȤ˜, Ú˘ÔÁfiÓ˜ Î·È ˘„ËÏÔ‡ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎÔ‡ ÎfiÛÙÔ˘˜ ÌÔÓ¿‰Â˜, Û˘Ì‚¿ÏÏÔÓÙ·˜ ÛËÌ·ÓÙÈο ÛÙË ‚ÂÏÙ›ˆÛË ÙÔ˘ ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈÎÔ‡ ÚÔÊ›Ï Ù˘ ∂ȯ›ÚËÛ˘ Î·È ÙˆÓ ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈÎÒÓ ÂȉfiÛÂˆÓ Ù˘ ¯ÒÚ·˜” , ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ë ¢∂∏ ÛÙË Û¯ÂÙÈ΋ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Î·È ÚÔÛı¤ÙÂÈ: “∏ ηٷÛ΢‹ Ù˘ ÌÔÓ¿‰·˜ ·˘Ù‹˜ ·fi ÙË ¢∂∏, ·ÔÙÂÏ› ¤Ó· ·fi Ù· ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ· ÂÂÓ‰˘ÙÈο ¤ÚÁ· Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ÛÙËÓ ·ÚÔ‡Û· Ê¿ÛË Î·È ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· Û˘Ì‚¿ÏÂÈ, ÛÙËÓ ÙfiÓˆÛË Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ Û ÂıÓÈÎfi Î·È ÙÔÈÎfi Â›‰Ô, ÛÙËÓ ·‡ÍËÛË Ù˘ ··Û¯fiÏËÛ˘ Î·È ÙËÓ ·ÍÈÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ÂıÓÈÎÒÓ ÂÓÂÚÁÂÈ·ÎÒÓ fiÚˆÓ”.

∏ °·ÏÏ›‰· ˘Ô˘ÚÁfi˜ Â›Ó·È Ë ÚÒÙË Á˘Ó·›Î· Ô˘ ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ·˘Ùfi ÙÔ ·Í›ˆÌ·

™ÙÔ «ÙÈÌfiÓÈ» ÙÔ˘ ¢¡Δ Ë §·ÁοÚÓÙ ∂ √À∞™π¡°∫Δ√¡, 28.

ÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙÔ˘ ¢ÈÂıÓÔ‡˜ ¡ÔÌÈÛÌ·ÙÈÎÔ‡ Δ·Ì›Ԣ ÛÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ ¡ÙÔÌÈӛΠ™ÙÚÔ˜∫·Ó Ô˘ ·Ú·ÈÙ‹ıËΠÙÔ ª¿ÈÔ ÌÂÙ¿ ÙË Û‡ÏÏË„‹ ÙÔ˘ ÛÙË ¡¤· ÀfiÚÎË Ì ÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›· Ù˘ ÛÂÍÔ˘·ÏÈ΋˜ Â›ıÂÛ˘, ÂÍÂϤÁË Ë °·ÏÏ›‰· ˘Ô˘ÚÁfi˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ, ∫ÚÈÛÙ›Ó §·ÁοÚÓÙ, ·fi ÙÔ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÙÔ˘ Δ·Ì›Ԣ. “ΔÔ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÙÔ˘ ¢¡Δ Â¤ÏÂÍ ۋÌÂÚ· ÙËÓ ∫ÚÈÛÙ›Ó §·ÁοÚÓÙ Ó· ‰È·ÙÂϤÛÂÈ ÁÂÓÈ΋ ‰È¢ı‡ÓÙÚÈ· ÙÔ˘ ¢¡Δ Î·È Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ÁÈ· Ì›· ÂÓÙ·ÂÙ‹ ıËÙ›· Ô˘ ı· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ ·fi ÙȘ 5 πÔ˘Ï›Ô˘ 2011” , ·Ó¤ÊÂÚ Û ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ ÙÔ˘ ÙÔ Δ·Ì›Ô. ∏ Ó¤· ÁÂÓÈ΋ ‰È¢ı‡ÓÙÚÈ· ÙÔ˘ ¢¡Δ ‰ÂÛ̇ÙËÎÂ, Û ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ô˘ Âͤ‰ˆÛ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÂÎÏÔÁ‹ Ù˘, fiÙÈ ı· ÂÚÁ·ÛÙ› ηٿ ÙÚfiÔ ÒÛÙ ÙÔ Δ·ÌÂ›Ô Ó· ˘ËÚÂÙ› ÙȘ ¯ÒÚ˜-̤ÏË ÙÔ˘ Ì ÙËÓ ›‰È· ·ÔÊ·ÛÈÛÙÈÎfiÙËÙ· fiˆ˜ Î·È ÛÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ.“μ·ÛÈ΋ ÌÔ˘ ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ· ı· Â›Ó·È Ó· Û˘Ó¯›ÛÂÈ (ÙÔ ¢¡Δ) ÛÙÔÓ ›‰ÈÔ ‰ÚfiÌÔ, Ì ÙËÓ ›‰È· ·ÔÊ·ÛÈÛÙÈÎfiÙËÙ·. Ÿˆ˜ ›· ÛÙÔ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Î·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ‰È·‰Èηۛ·˜ Ù˘ ÂÎÏÔÁ‹˜, Ë ‰Ú¿ÛË ÙÔ˘ ¢¡Δ ı· Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È Ë ·ÚÌfi˙Ô˘Û·, ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈ΋ Î·È ıÂÌÈÙ‹ ÁÈ· Ó· ‰È·ÛÊ·Ï›ÛÔ˘Ì ÙËÓ ÈÔ ÈÛ¯˘Ú‹ Î·È ÛÙ¤ÚÂË ·Ó¿Ù˘ÍË, ÙË Ì·ÎÚÔÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÛÙ·ıÂÚfiÙËÙ· Î·È ¤Ó· ηχÙÂÚÔ Ì¤ÏÏÔÓ ÁÈ· fiÏÔ˘˜”, ÛËÌ›ˆÛ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο. ∏ 55¯ÚÔÓË ˘Ô˘ÚÁfi˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Ù˘ °·ÏÏ›·˜ ‰‹ÏˆÛ ·ÎfiÌË fiÙÈ ÙËÓ ÙÈÌ¿ ‚·ıÈ¿ Ë ÂÌÈÛÙÔÛ‡ÓË Ô˘ ¤‰ÂÈÍ·Ó ÛÙÔ ÚfiÛˆfi Ù˘ ÔÈ ¯ÒÚ˜ ̤ÏË ÙÔ˘ ¢¡Δ. “∂˘¯·ÚÈÛÙÒ ıÂÚÌ¿ ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ ¯ˆÚÒÓ ÌÂÏÒÓ ÙÔ˘ ¢¡Δ ÁÈ· ÙËÓ Â˘Ú›· ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍ‹ Ô˘ ÌÔ˘ ÚÔÛ¤ÊÂÚ·Ó Î·È ÂÎÊÚ¿˙ˆ ÙÔ Û‚·ÛÌfi Î·È ÙËÓ ÂÎÙ›ÌËÛ‹ ÌÔ˘ ÁÈ· ÙÔ Û˘Ó¿‰ÂÏÊÔ Î·È Ê›ÏÔ ∞ÁÎÔ˘ÛÙ›Ó ∫¿ÚÛÙÂÓ˜” (ÙÔ ‰ÈÔÈÎËÙ‹ Ù˘ ∫ÂÓÙÚÈ΋˜ ΔÚ¿Â˙·˜ ÙÔ˘ ªÂÍÈÎÔ‡ Ô ÔÔ›Ô˜ ‹Ù·Ó Ô ÌÔÓ·‰ÈÎfi˜ ·ÓÙ›·Ïfi˜ Ù˘ ÁÈ· ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ ÁÂÓÈÎÔ‡ ‰È¢ı˘ÓÙ‹ ÙÔ˘ ¢¡Δ), η٤ÏËÍÂ. ∏ °·ÏÏ›‰· ˘Ô˘ÚÁfi˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ∫ÚÈÛÙ›Ó §·ÁοÚÓÙ ‰È·‰¤¯ÂÙ·È ÙˆÓ Â›Û˘ °¿ÏÏÔ ¡ÙÔÌÈӛΠ™ÙÚÔ˜- ∫·Ó Î·È Á›ÓÂÙ·È Ë ÚÒÙË Á˘Ó·›Î· Ô˘ ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ Î·ı‹ÎÔÓÙ· ÁÂÓÈ΋˜ ‰È¢ı‡ÓÙÚÈ·˜ ÙÔ˘ ¢¡Δ.ªÔÓ·‰ÈÎfi˜ ·ÓÙ›·ÏÔ˜ Ù˘ 55¯ÚÔÓ˘ §·ÁοÚÓÙ ‹Ù·Ó Ô 53¯ÚÔÓÔ˜ ‰ÈÔÈÎËÙ‹˜ Ù˘ ÎÂÓÙÚÈ΋˜ ÙÚ¿Â˙·˜ ÙÔ˘ ªÂÍÈÎÔ‡ ∞ÁÎÔ˘ÛÙ›Ó ∫¿ÚÛÙÂÓ˜. √ ªÂÍÈηÓfi˜ ∫¿ÚÛÙÂÓ˜ ¯·ÈÚ¤ÙÈÛ ÙËÓ ÂÎÏÔÁ‹ Ù˘ ·ÓÙÈ¿ÏÔ˘ ÙÔ˘, ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÔÓÙ¿˜ ÙËÓ Ôχ ÈηӋ.∏ ÂÈÎÚ¿ÙËÛË Ù˘ Î. §·ÁοÚÓÙ ¤Ó·ÓÙÈ ÙÔ˘ ªÂÍÈηÓÔ‡ ∞ÁÎÔ˘ÛÙ›Ó ∫¿ÚÛÙÂÓ˜ ›¯Â ÂÍ·ÛÊ·ÏÈÛÙ› ÌÂÙ¿ ÙË ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË Ô˘ ›¯Â ÎÂÚ‰›ÛÂÈ Ë °·ÏÏ›‰· ˘Ô˘ÚÁfi˜ ·fi ¯ÒÚ˜, fiˆ˜ Ë ∫›Ó·, Ë ƒˆÛ›·, ÔÈ ∏¶∞. Ë μÚ·˙ÈÏ›· ÂÓÒ Ê˘ÛÈο ›¯Â ÙËÓ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË Î·È ÙˆÓ Â˘Úˆ·˚ÎÒÓ ¯ˆÚÒÓ.∏ ıËÙ›· Ù˘ §·ÁοÚÓÙ, Ù˘ ÚÒÙ˘ Á˘Ó·›Î·˜

Ô˘ ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ·˘Ùfi ÙÔ ·Í›ˆÌ·, ·Ú¯›˙ÂÈ ÛÙȘ 5 πÔ˘Ï›Ô˘ Î·È ‰È·ÚΛ ¤ÓÙ ¯ÚfiÓÈ·. ∏ ÎÚ›ÛË ¯Ú¤Ô˘˜ ÛÙËÓ ∂˘Úˆ˙ÒÓË Î·È È‰›ˆ˜ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ı· Â›Ó·È ·fi Ù· ÚÒÙ· ˙ËÙ‹Ì·Ù· Ô˘ ı· ÎÏËı› Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ ·fi ÙȘ ÚÒÙ˜ Ë̤Ú˜ Ù˘ ıËÙ›·˜ Ù˘. ∏ Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÁÈ· ÙËÓ ÂÎÙ·Ì›Â˘ÛË Ù˘ ¤ÌÙ˘ ‰fiÛ˘ ÁÈ· ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Ô˘ ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›˙ÂÙ·È ÁÈ· ÙȘ ·Ú¯¤˜ πÔ˘Ï›Ô˘ Ê·›ÓÂÙ·È fiÙÈ ı· Â›Ó·È Ë ÚÒÙË ‰ÔÎÈÌ·Û›· ÁÈ· ÙË §·ÁοÚÓÙ. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, ÔÈ ·Ó·Ù˘ÛÛfiÌÂÓ˜ ¯ÒÚ˜ ÂȉÈÒÎÔ˘Ó Ó· ·ÔÎÙ‹ÛÔ˘Ó ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ‚¿ÚÔ˜ ÛÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ Δ·Ì›Ԣ Î·È Ó· ‰È¢ڇÓÔ˘Ó ÙËÓ ÂÈÚÚÔ‹ ÙÔ˘˜. ∏ ∫ÚÈÛÙ›Ó §·ÁοÚÓÙ, 55 ÂÙÒÓ, ÁÂÓÓ‹ıËΠÛÙÔ ¶·Ú›ÛÈ Î·È ÌÂÁ¿ÏˆÛ ÛÙË Ã¿‚ÚË Ù˘ ‰˘ÙÈ΋˜ °·ÏÏ›·˜. ™Ù· ÂÊË‚Èο Ù˘ ¯ÚfiÓÈ· ÌÂÙ›¯Â ÛÙËÓ ÂıÓÈ΋ ÔÌ¿‰· Û˘Á¯ÚÔÓÈṲ̂Ó˘ ÎÔχ̂ËÛ˘. ΔË ‰ÂηÂÙ›· ÙÔ˘ 1980 ÂÚÁ¿ÛÙËΠÛÙȘ ∏¶∞ Û ‰ÈÎËÁÔÚÈÎfi ÁÚ·Ê›Ô, fiÙ·Ó, fiˆ˜ ¤¯ÂÈ ÂÈ Ë ›‰È·, ÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô fiÔ˘ ‰Ô‡Ï¢ ÛÙÔ ¶·Ú›ÛÈ ‰ÂÓ ÙË Â¤ÏÂÍ ÁÈ· ·ÓÒÙ·ÙË ı¤ÛË ÏfiÁˆ ÙÔ˘ ʇÏÔ˘ Ù˘. ÀÔ˘ÚÁfi˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ¤ÁÈÓ ÙÔ 2007, ÂÓÒ ÓˆÚ›ÙÂÚ· ›¯Â Ï¿‚ÂÈ Î·È ¿ÏÏ· ·ÍÈÒÌ·Ù·, Î·È ‹Ù·Ó ÂÍ·Ú¯‹˜ ·fi ÙȘ ÈÔ ÛÙÂÓ¤˜ Û˘ÓÂÚÁ¿Ùȉ˜ ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ™·ÚÎÔ˙›.∂›Ó·È ‰È·˙¢Á̤ÓË Î·È ¤¯ÂÈ ‰‡Ô ÂÓ‹ÏÈÎÔ˘˜ ÁÈÔ˘˜.

«¡›ÎË ÁÈ· ÙË °·ÏÏ›·» ΔÔ Á·ÏÏÈÎfi ÚÔ‰ÚÈÎfi ̤Á·ÚÔ ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛ ÙËÓ ÂÎÏÔÁ‹ Ù˘ Î. §·ÁοÚÓÙ ÛÙË ı¤ÛË Ù˘ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙÔ˘ ¢¡Δ ˆ˜ Ì›· Ó›ÎË ÁÈ· ÙËÓ °·ÏÏ›·, ÛËÌÂÈÒÓÔÓÙ·˜ fiÙÈ Ë Á·ÏÏÈ΋ ÚÔ‰ڛ· ¯·›ÚÂÙ·È ÁÈ· ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Ì›· Á˘Ó·›Î· ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ·˘Ù‹ ÙË ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ‰ÈÂıÓ‹ ¢ı‡ÓË.“√ Úfi‰ÚÔ˜ ¡ÈÎÔÏ¿ ™·ÚÎÔ˙› ı· Û˘ÓÔÌÈÏ‹ÛÂÈ Ì ÙËÓ Î. §·ÁοÚÓÙ ÁÈ· Ó· ÙË Û˘Á¯·Ú›”, ÚÔÛı¤ÙÂÈ ÙÔ Á·ÏÏÈÎfi ÚÔ‰ÚÈÎfi ̤Á·ÚÔ.ΔËÓ ÂÎÏÔÁ‹ Ù˘ Î. §·ÁοÚÓÙ ¯·ÈÚ¤ÙÈÛÂ Î·È Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¶·ÁÎfiÛÌÈ·˜ ΔÚ¿Â˙·˜ ƒfiÌÂÚÙ ∑¤ÏÈÎ. “£· ‹ıÂÏ· Ó· Û˘Á¯·ÚÒ ÙËÓ ∫ÚÈÛÙ›Ó §·ÁοÚÓÙ ÁÈ· ÙËÓ ˘Ô„ËÊÈfiÙËÙ¿ Ù˘ ÛÙË ı¤ÛË Ù˘ ÁÂÓÈ΋˜ ‰È¢ı‡ÓÙÚÈ·˜ ÙÔ˘ ¢ÈÂıÓÔ‡˜ ¡ÔÌÈÛÌ·ÙÈÎÔ‡ Δ·Ì›Ԣ. ΔÔ ¢¡Δ ·›˙ÂÈ ¤Ó· ÛË-

Ì·ÓÙÈÎfi ÚfiÏÔ ÛÙÔ ·ÁÎfiÛÌÈÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi Û‡ÛÙËÌ·” ·Ó¤ÊÂÚÂ Ô Î. ∑¤ÏÈÎ, ˘ÔÁÚ·ÌÌ›˙ÔÓÙ·˜ fiÙÈ Ë “¶·ÁÎfiÛÌÈ· ΔÚ¿Â˙· Î·È ÙÔ ¢¡Δ ¤¯Ô˘Ó Û˘ÓÂÚÁ·ÛÙ› Ôχ ÛÙÂÓ¿, Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ·, ÁÈ· Ó· ÛÙËÚ›ÍÔ˘Ó ÙȘ ¯ÒÚ˜ Ô˘ ·Ó·Î¿ÌÙÔ˘Ó ·fi ÙËÓ ·ÁÎfiÛÌÈ· ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË Î·È ÁÈ· ÙËÓ ÚfiÏË„Ë ÙˆÓ ÎÚ›ÛÂˆÓ ÛÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ”.“∂›¯· ÙË ÌÂÁ¿ÏË ¯·Ú¿ Ó· ÂÚÁ·ÛÙÒ Ì ÙËÓ Î. §·ÁοÚÓÙ, fiÛÔ ‹Ù·Ó ˘Ô˘ÚÁfi˜ √ÈÎÔÓÔÌ›·˜, √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Î·È μÈÔÌ˯·Ó›·˜ Ù˘ °·ÏÏ›·˜ Î·È Úfi‰ÚÔ˜ ÙˆÓ ˘Ô˘ÚÁÒÓ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Ù˘ G20” ÛËÌ›ˆÛÂ. “∞Ó˘ÔÌÔÓÒ Ó· Û˘ÓÂÚÁ·ÛÙÒ ÛÙÂÓ¿ Ì·˙› Ù˘ Î·È Ì·˙› Ì ÙÔ ¢¡Δ, ˘fi ÙË ‰È-

‡ı˘ÓÛ‹ Ù˘”, ÚfiÛıÂÛÂ. ∫·È Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ∑Ô˙¤ ª·ÓÔ˘¤Ï ª·Úfi˙Ô ¯·ÈÚ¤ÙÈÛ ÙËÓ ÂÎÏÔÁ‹ Ù˘ ∫ÚÈÛÙ›Ó §·ÁοÚÓÙ ÛÙËÓ ËÁÂÛ›· ÙÔ˘ ¢¡Δ, ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·˜ fiÙÈ ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· Ì›· ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ ÂÈÏÔÁ‹. √ Î. ª·Úfi˙Ô ¯·ÈÚ¤ÙÈÛ ·ÎfiÌË ÙÔÓ ·ÔÊ·ÛÈÛÙÈÎfi ÚfiÏÔ, Ô˘ ¤·ÈÍ ۇÌʈӷ Ì ÙÔÓ ›‰ÈÔ Ë ˘Ô˘ÚÁfi˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Ù˘ °·ÏÏ›·˜ ÛÙ· Â˘Úˆ·˚ο ÔÈÎÔÓÔÌÈο Î·È ÓÔÌÈÛÌ·ÙÈο ı¤Ì·Ù· ηٿ ÙËÓ ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙˆÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›ˆÓ ¤ÓÙ ÂÙÒÓ, fiÙ·Ó Í¤Û·ÛÂ Ë ÈÔ ÛÔ‚·Ú‹ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË Ô˘ ÁÓÒÚÈÛÂ Ô ÎfiÛÌÔ˜ Â‰Ò Î·È ¤Ó·Ó ·ÈÒÓ·.

¢‡Ô ÚÔÛÊÔÚ¤˜ ÁÈ· ÙË ÏÈÁÓÈÙÈ΋ ÌÔÓ¿‰· ÛÙËÓ ¶ÙÔÏÂÌ·˝‰·

TETAPTH 29 IOYNI√À 2011

∫·Ï› Û ÂıÓÈ΋ Û˘ÓÂÓÓfiËÛË ÁÈ· ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÙˆÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ

«™˘Ó·›ÓÂÛË ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·» ÙÔ ÚÒÙÔ Ì‹Ó˘Ì· §·ÁοÚÓÙ Ì ÙËÓ ÂÎÏÔÁ‹ Ù˘ √À∞™π¡°∫Δ√¡, 28.

∏ Ó¤· ÁÂÓÈ΋ ‰È¢ı‡ÓÙÚÈ· ÙÔ˘ ¢¡Δ, ∫ÚÈÛÙ›Ó §·ÁοÚÓÙ, ·Ì¤Ûˆ˜ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÂÎÏÔÁ‹ Ù˘, ·ˇı˘Ó ¤ÎÎÏËÛË ˘¤Ú Ù˘ “ÂıÓÈ΋˜ ÔÏÈÙÈ΋˜ Û˘ÓÂÓÓfiËÛ˘” ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ÒÛÙ ӷ ˘ÂÚ„ËÊÈÛÙÔ‡Ó Ù· ̤ÙÚ· Ô˘ ÚÔÙ›ÓÂÈ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË. “∞Ó ·˘Ùfi ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ¤¯ˆ Ó· ÛÙ›ψ ¤Ó· Ì‹Ó˘Ì·, fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ·˘Ùfi Â›Ó·È Ì›· ¤ÎÎÏËÛË ÛÙ· ÎfiÌÌ·Ù· Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ·ÓÙÈÔÏ›Ù¢Û˘, Ó· Í·Ó·Û˘Ó·ÓÙËıÔ‡Ó Ì Ó‡̷ ÂıÓÈ΋˜ ÔÏÈÙÈ΋˜ Û˘ÓÂÓÓfiËÛ˘ Ì ÙÔ Î˘‚ÂÚÓÒÓ ÎfiÌÌ·. ∞fi ·˘Ùfi ÂÍ·ÚÙ¿Ù·È ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ ÌÈ·˜ ¯ÒÚ·˜”, ÂÈÛ‹Ì·ÓÂ Ë Î. ∫ÚÈÛÙ›Ó §·ÁοÚÓÙ. ∏ ÎÚ›ÛË ¯Ú¤Ô˘˜ ÛÙËÓ ∂˘Úˆ˙ÒÓË Î·È È‰›ˆ˜ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ı· Â›Ó·È ·fi Ù· ÚÒÙ· ˙ËÙ‹Ì·Ù· Ô˘ ı· ÎÏËı› Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ ·fi ÙȘ ÚÒÙ˜ Ë̤Ú˜ Ù˘ ıËÙ›·˜ Ù˘. ∏ Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÁÈ· ÙËÓ ÂÎÙ·Ì›Â˘ÛË Ù˘ ¤ÌÙ˘ ‰fiÛ˘ ÁÈ· ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Ô˘ ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›˙ÂÙ·È ÁÈ· ÙȘ ·Ú¯¤˜ πÔ˘Ï›Ô˘ Ê·›ÓÂÙ·È fiÙÈ ı· Â›Ó·È Ë ÚÒÙË ‰ÔÎÈÌ·Û›· ÁÈ· ÙË §·ÁοÚÓÙ, Ë ÔÔ›· ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ Î·ı‹ÎÔÓÙ· ÛÙȘ 5 πÔ˘Ï›Ô˘. ™ÙȘ ÚÒÙ˜ ‰ËÏÒÛÂȘ Ù˘ ‰ÂÛ̇ÙËΠfiÙÈ ı· ÂÚÁ·ÛÙ› ηٿ ÙÚfiÔ ÒÛÙÂ Ô ÔÚÁ·ÓÈÛÌfi˜ Ó· ˘ËÚÂÙ› ÙȘ ¯ÒÚ˜-̤ÏË ÙÔ˘ “Ì ÙËÓ ›‰È· ·ÔÊ·ÛÈÛÙÈÎfiÙËÙ· fiˆ˜ Î·È ÛÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ”. “ΔÔ ¢¡Δ ‹Ù·Ó ÛÙËÓ ˘ËÚÂÛ›· ÙˆÓ 187 ¯ˆÚÒÓ ÌÂÏÒÓ Î·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ·ÁÎfiÛÌÈ·˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÎÚ›Û˘, ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ ÙÔ

Ô‰‹ÁËÛ ӷ ÂÍÂÏȯı› ‚·ıÈ¿”, ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Û ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ Ù˘. ¶ÚÔÛı¤ÙÂÈ fiÙÈ “‚·ÛÈ΋ ÌÔ˘ ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ· ı· Â›Ó·È Ó· Û˘Ó¯›ÛÂÈ ÙÔ ¢¡Δ ÛÙÔÓ ›‰ÈÔ ‰ÚfiÌÔ, Ì ÙËÓ ›‰È· ·ÔÊ·ÛÈÛÙÈÎfiÙËÙ·. Ÿˆ˜ ›· ÛÙÔ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Î·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ‰È·‰Èηۛ·˜ Ù˘ ÂÎÏÔÁ‹˜, Ë ‰Ú¿ÛË ÙÔ˘ ¢¡Δ ı· Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È Ë ·ÚÌfi˙Ô˘Û·, ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈ΋ Î·È ıÂÌÈÙ‹ ÁÈ· Ó· ‰È·ÛÊ·Ï›ÛÔ˘Ì ÙËÓ ÈÔ ÈÛ¯˘Ú‹ Î·È ÛÙ¤ÚÂË ·Ó¿Ù˘ÍË, ÙË Ì·ÎÚÔÔÈÎÔÓÔ-

ÌÈ΋ ÛÙ·ıÂÚfiÙËÙ· Î·È ¤Ó· ηχÙÂÚÔ Ì¤ÏÏÔÓ ÁÈ· fiÏÔ˘˜”.∏ ̤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· ˘Ô˘ÚÁfi˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Ù˘ °·ÏÏ›·˜ ‰‹ÏˆÛ ÂÍ¿ÏÏÔ˘ fiÙÈ “ÙËÓ ÙÈÌ¿ ‚·ıÈ¿ Ë ÂÌÈÛÙÔÛ‡ÓË” Ô˘ ¤‰ÂÈÍ·Ó ÛÙÔ ÚfiÛˆfi Ù˘ ÔÈ ¯ÒÚ˜ ̤ÏË ÙÔ˘ ¢¡Δ. “∂˘¯·ÚÈÛÙÒ ıÂÚÌ¿ ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ ¯ˆÚÒÓ ÌÂÏÒÓ ÙÔ˘ ¢¡Δ ÁÈ· ÙËÓ Â˘Ú›· ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍ‹ Ô˘ ÌÔ˘ ÚÔÛ¤ÊÂÚ·Ó Î·È ÂÎÊÚ¿˙ˆ ÙÔ Û‚·ÛÌfi Î·È ÙËÓ ÂÎÙ›ÌËÛ‹ ÌÔ˘ ÁÈ· ÙÔ Û˘Ó¿‰ÂÏÊÔ Î·È Ê›ÏÔ ∞ÁÎÔ˘ÛÙ›Ó ∫¿ÚÛÙÂÓ˜”, ÙÔ ‰ÈÔÈÎËÙ‹ Ù˘ ∫Â-

∂ÌÈÛÙÔÛ‡ÓË ÛÙËÓ ÚÔÔÙÈ΋ Ù˘ Â˘Úˆ˙ÒÓ˘ ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ Ë ∫›Ó· μ∂ƒ√§π¡√, 28.

√ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ Ù˘ ∫›Ó·˜ √˘¤Ó Δ˙È·Ì¿Ô Â·Ó¤Ï·‚Â, Û‹ÌÂÚ·, fiÙÈ Ë ¯ÒÚ· ÙÔ˘ ¤¯ÂÈ ÂÌÈÛÙÔÛ‡ÓË ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË Î·È ÂȉÈο ÛÙËÓ Â˘Úˆ˙ÒÓË, ÂÓÒ Ë ·ÓˆÙ¤Úˆ ÁˆÁÚ·ÊÈ΋ ÂÚÈÔ¯‹ ‰›ÓÂÈ Ì¿¯Â˜, Ì ÛÎÔfi Ó· ÍÂÂÚ¿ÛÂÈ ÙËÓ ÎÚ›ÛË ¯Ú¤Ô˘˜, Ô˘

ÓÙÚÈ΋˜ ΔÚ¿Â˙·˜ ÙÔ˘ ªÂÍÈÎÔ‡ Ô˘ ‹Ù·Ó Ô ÌÔÓ·‰ÈÎfi˜ ·ÓÙ›·Ïfi˜ Ù˘ ÁÈ· ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ ÁÂÓÈÎÔ‡ ‰È¢ı˘ÓÙ‹ ÙÔ˘ ¢¡Δ.™Â ¿ÏÏÔ Ì‹Ó˘Ì¿ Ù˘, ÛÙÔ Twitter, Ë §·ÁοÚÓÙ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ÙËÓ ÂÎÏÔÁ‹ Ù˘ ϤÁÔÓÙ·˜ fiÙÈ ·ÈÛı¿ÓÂÙ·È “ÙÈÌ‹ Î·È ¯·Ú¿” ÁÈ· ÙËÓ ·fiÊ·ÛË. ªÈÏÒÓÙ·˜ ·fi ÙÔ ‚‹Ì· Ù˘ μÔ˘Ï‹˜, Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ∂˘¿ÁÁÂÏÔ˜ μÂÓÈ˙¤ÏÔ˜ Û˘Á¯¿ÚËΠÙËÓ ∫ÚÈÛÙ›Ó §·ÁοÚÓÙ ÁÈ· ÙËÓ ÂÎÏÔÁ‹ Ù˘ Î·È Ù˘ ¢¯‹ıËΠηϋ ÂÈÙ˘¯›·.

Ï‹ÙÙÂÈ ÔÏÏ¿ ̤ÏË ÛÙËÓ ÂÚÈʤÚÂÈ· Ù˘ Â˘Úˆ˙ÒÓ˘. √ ∫ÈÓ¤˙Ô˜ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜, Ô˘ ¤‰ˆÛ ۋÌÂÚ· Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË Δ‡Ô˘ ÛÙÔ μÂÚÔÏ›ÓÔ Ì·˙› Ì ÙËÓ Î·ÁÎÂÏ¿ÚÈÔ ÕÁÁÂÏ· ª¤ÚÎÂÏ, ÂÈÛ‹Ì·Ó fiÙÈ ¯ÒÚ· ÙÔ˘ - Ë ‰Â‡ÙÂÚË Û ̤ÁÂıÔ˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›· ÛÙÔÓ Ï·Ó‹ÙË - ı· Û˘Ó¯›ÛÂÈ Ó· ·ÁÔÚ¿˙ÂÈ ÎÚ·ÙÈÎfi ¯Ú¤Ô˜ Û οÔÈ· Îϛ̷η (Û.Û.: ÎÚ·ÙÈο ¯ÚÂfiÁÚ·Ê· Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜, Ù˘ πÚÏ·Ó‰›·˜ Î·È Ù˘ ¶ÔÚÙÔÁ·Ï›·˜), “ÒÛÙ ӷ Û˘Ó‰Ú¿ÌÂÈ ÛÙË ÛÙ·ıÂÚÔÔ›ËÛË Ù˘ Â˘Úˆ·˚΋˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ Î·È Ó· ‚ÔËı‹ÛÂÈ ÛÙËÓ ·Ó¿Ù˘Í‹ Ù˘”. “ŸÙ·Ó ¤¯ÂÈ Ë ∂˘ÚÒË ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·, ÂÌ›˜ Ù›ÓÔ˘Ì ¯Â›Ú· ‚ÔËı›·˜”, ‰‹ÏˆÛÂ Ô ∫ÈÓ¤˙Ô˜ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜, Ô˘ ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛ “ÚÔÛˆÚÈÓ‹˜ ʇÛˆ˜” ÙȘ ÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ ‰˘ÛÎÔϛ˜, Ô˘ Ë ∂˘ÚÒË ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ Û‹ÌÂÚ·. ÀÔÁÚ¿ÌÌÈÛ ٤ÏÔ˜ fiÙÈ, “Ë ∂˘ÚÒË Â›Ó·È ·ÚÎÂÙ¿ ‰˘Ó·Ù‹, ÒÛÙ ӷ ΢ÚÈ·Ú¯‹ÛÂÈ ¤Ó·ÓÙÈ ÙˆÓ ·ÚÔ˘ÛÒÓ ÚÔÎÏ‹ÛˆӔ.


OÈÎÔÓÔÌ›· 31

TETAPTH 29 IOYNI√À 2011

ÃÚËÌ·ÙÈÛÙ‹ÚÈÔ

£· ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ó· ÚÔÛÎÔÌ›˙Ô˘Ó Î·È ·˘ÙÔ› Ì ÂÓȯڿ ÂÈÛÔ‰‹Ì·Ù·

™ÙÔ 25% ÙÔ˘ ÂÈÛÔ‰‹Ì·ÙÔ˜ ÔÈ ·ԉ›ÍÂȘ ‰··ÓÒÓ ÁÈ· ÙÔ ·ÊÔÚÔÏfiÁËÙÔ fiÚÈÔ ªfiÓÔ ÁÈ· ÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÚÒÙ˘ ηÙÔÈΛ·˜ Ì ÌÂÙÚËÙ¿ ÈÛ¯‡ÂÈ Ë Î·Ù¿ÚÁËÛË ÙÔ˘ fiıÂÓ ¤Û¯Â˜ ∞£∏¡∞, 28.

fi ÙÔ ÚÒÙÔ Â˘ÚÒ ÙÔ˘ ÂÈÛÔ‰‹Ì·Ùfi˜ ÙÔ˘˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÓÔ˘Ó ·ԉ›ÍÂȘ ÔÈ ÊÔÚÔÏÔÁÔ‡ÌÂÓÔÈ, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ηχ„Ô˘Ó ÙÔ ·ÊÔÚÔÏfiÁËÙÔ fiÚÈÔ ÙˆÓ 8.000 ¢ÚÒ.∫·Ì›· ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ÊfiÚÔ˘ Ô˘ ‰fiıËΠʤÙÔ˜ ‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ÎÈÓ‰˘Ó¤„ÂÈ, ηıÒ˜ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ·¤Û˘ÚÂ, ·ÏÏ¿ ÌfiÓÔ ÁÈ· ÙÔ 2010 ÙËÓ ÂÈ‚ÔÏ‹ Ï·ÊfiÓ ÛÙȘ ÂÎÙÒÛÂȘ ÊfiÚÔ˘ ·fi ÙȘ ·ԉ›ÍÂȘ. ΔÔ Ì¤ÙÚÔ ·ÔÛ‡ÚıËΠÛÙÔÓ ÂÊ·ÚÌÔÛÙÈÎfi ÓfiÌÔ ·ÏÏ¿ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ÛÙÔ ÌÂÛÔÚfiıÂÛÌÔ. ¢ËÏ·‰‹ ÙÔ Ï·ÊfiÓ ÛÙȘ ÂÈÛÙÚÔʤ˜ ÊfiÚÔ˘ ÙˆÓ 300 ¢ÚÒ, ı· ÈÛ¯‡ÛÂÈ ÙÔ 2012 ÁÈ· ÙȘ ·ԉ›ÍÂȘ Ô˘ Ì·˙‡ԢÌ ʤÙÔ˜ Î·È ·fi ÙÔ 2013 ı· Ì·˙‡ԢÌ ·ԉ›ÍÂȘ ÌfiÓÔ ÁÈ· ÙÔ ·ÊÔÚÔÏfiÁËÙÔ.

∞fi ÙÔ 2011 ÙÔ Ì¤ÙÚÔ Á›ÓÂÙ·È ‰˘ÛÌÂÓ¤ÛÙÂÚÔ, ηıÒ˜ ·ÎfiÌ· Î·È ÔÈ ÊÔÚÔÏÔÁÔ‡ÌÂÓÔÈ Ì ÂÓȯڿ ÂÈÛÔ‰‹Ì·Ù· ı· ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ó· ÚÔÛÎÔÌ›˙Ô˘Ó ·ԉ›ÍÂȘ ›Û˜ Ì ÙÔ 25% ÙÔ˘ ÂÈÛÔ‰‹Ì·Ùfi˜ ÙÔ˘˜ (ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ·ԉ›ÍÂȘ 1.000 ¢ÚÒ ÁÈ· ÂÙ‹ÛÈÔ ÂÈÛfi‰ËÌ· 4.000 ¢ÚÒ). ¢È·ÊÔÚÂÙÈο, ÚԂϤÂÙ·È ÙËÓ “ÔÈÓ‹” ηٷ‚ÔÏ‹˜ ÂÈϤÔÓ ÊfiÚÔ˘ ›ÛÔ˘ Ì ÙÔ 10% Â› Ù˘ ‰È·ÊÔÚ¿˜, ‰ËÏ·‰‹ Ô ÊÔÚÔÏÔÁÔ‡ÌÂÓÔ˜ Ì ÂÈÛfi‰ËÌ· 4.000 ¢ÚÒ ·Ó ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Î·ıfiÏÔ˘ ·ԉ›ÍÂȘ ı· ÏËÚÒÛÂÈ ÊfiÚÔ 100 ¢ÚÒ.ªÂ ÙÔ ÛËÌÂÚÈÓfi Û‡ÛÙËÌ·, fiÛÔÈ Â›¯·Ó ÂÈÛÔ‰‹Ì·Ù· ̤¯ÚÈ 6.000 ¢ÚÒ ‰ÂÓ ¯ÚÂÈ·˙fiÙ·Ó Ó· ÚÔÛÎÔÌ›ÛÔ˘Ó ·ԉ›ÍÂȘ ÒÛÙ ӷ ηχ„Ô˘Ó ÙÔ ·ÊÔÚÔÏfiÁËÙÔ.ΔÔ ÔÛfi ÙˆÓ ·ԉ›ÍÂˆÓ ‰··ÓÒÓ Ô˘ ··ÈÙÂ›Ù·È Ó· ÚÔÛÎÔÌÈÛıÔ‡Ó Â›Ó·È ÙÔ 25% ÁÈ· ÂÈÛÔ‰‹Ì·Ù· ̤¯ÚÈ 60.000 ¢ÚÒ. ¶¿Óˆ ·’ ·˘Ùfi ÙÔ ÂÈÛfi‰ËÌ· ı· ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È ·ԉ›ÍÂȘ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ 15.000 ¢ÚÒ. ªÈÛıˆÙfi˜ Ì ÂÈÛfi‰ËÌ· 20.000 ¢ÚÒ ¯ÚÂÈ·˙fiÙ·Ó ·ԉ›ÍÂȘ 3.600 ¢ÚÒ ÁÈ· Ó· ηχ„ÂÈ ÙÔ ·ÊÔÚÔÏfiÁËÙÔ fiÚÈÔ, ÂÓÒ Ì ÙË Ó¤· ̤ıÔ‰Ô ˘ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ·ԉ›ÍÂȘ 5.000 ¢ÚÒ. √È ‰·¿Ó˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ˘ÔÏÔÁ›˙ÔÓÙ·È ·ıÚÔÈÛÙÈο Î·È ÁÈ· ÙÔ˘˜ ‰‡Ô Û˘˙‡ÁÔ˘˜ ÌfiÓÔÓ ÂÊfiÛÔÓ ¤¯Ô˘Ó ÂÚÈÏËÊı› ÛÙËÓ ÂÌÚfiıÂÛÌË ‰‹ÏˆÛË Î·È ÂÈÌÂÚ›˙ÔÓÙ·È ÌÂٷ͇ ÙˆÓ Û˘˙‡ÁˆÓ, ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙÔ ‰ËÏÔ‡ÌÂÓÔ Î·È ÊÔÚÔÏÔÁÔ‡ÌÂÓÔ Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ÁÂÓÈΤ˜ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ·ÙÔÌÈÎfi ÂÈÛfi‰ËÌ· Ù˘ ÂÌÚfiıÂÛÌ˘ ‰‹ÏˆÛ‹˜ ÙÔ˘˜.

ΔÔ ™Â٤̂ÚÈÔ Ë ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ οÚÙ· ·ԉ›ÍÂˆÓ °È· Ù· ̤۷ ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ ÌÂÙ·ı¤ÙÂÈ ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÙËÓ ÂÓÂÚÁÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ Ù˘ ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋˜ οÚÙ·˜ ·ԉ›ÍÂˆÓ (ÊÔÚÔοÚÙ·), ÂÓÒ Û‡Ìʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜ ‚·ÛÈΤ˜ Ù˘¯¤˜ ÙÔ˘ ̤ÙÚÔ˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È

·ÏÏ·Á› Û ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ‚·ıÌfi ·fi ÙËÓ ˘Ô¯Ú¤ˆÛË Î·Ù·¯ÒÚËÛ˘ Î·È ‰È·Ù‹ÚËÛ˘ ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ·ԉ›ÍˆÓ.™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È ˆ˜ Ì ÙȘ ·ÏÏ·Á¤˜ Ô˘ Â¤ÊÂÚ ÙÔ ªÂÛÔÚfiıÂÛÌÔ ÔÈ ÊÔÚÔÏÔÁÔ‡ÌÂÓÔÈ Ú¤ÂÈ Ó· Û˘ÏϤÁÔ˘Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ·ԉ›ÍÂȘ, ‹ÙÔÈ ÙÔ 25% ÙÔ˘ ·ÙÔÌÈÎÔ‡ ÂÈÛÔ‰‹Ì·ÙÔ˜ ‹ ¤ˆ˜ 15.000 ¢ÚÒ Ô Î·ı¤Ó·˜, ÁÈ· Ó· ·ÔʇÁÔ˘Ó ÙËÓ “ÔÈÓ‹” Ù˘ ηٷ‚ÔÏ‹˜ ÂÈϤÔÓ ÊfiÚÔ˘ Ô˘ ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È ÛÙÔ 10% Â› Ù˘ ‰È·ÊÔÚ¿˜.

ΔÔ fiıÂÓ ¤Û¯Â˜

˘fi Â·ÓÂͤٷÛË.∏ οÚÙ· ·ԉ›ÍˆÓ, Ô˘ ÚԂϤÂÙ·È Î·È ÛÙÔ ÙÚÈÂÙ¤˜ ÂȯÂÈÚËÛÈ·Îfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ηٿ Ù˘ ÊÔÚÔ‰È·Ê˘Á‹˜, ·Ó·ÌÂÓfiÙ·Ó Ó· ÙÂı› Û ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ πÔ˘Ó›Ô˘.øÛÙfiÛÔ,ËηٿÚÁËÛËÙÔ˘“ÌfiÓÔ˘˜” Ù˘ ¤ÎÙˆÛ˘ ‰··ÓÒÓ Ì ‚¿ÛË ÙȘ ·ԉ›ÍÂȘ Ô‰ËÁ› ÛÙËÓ ·Ó·ıÂÒÚËÛË ÙÔ˘ ̤ÙÚÔ˘. μ¿ÛÂÈ ÙÔ˘ ·Ú¯ÈÎÔ‡ ۯ‰ȷÛÌÔ‡ ÛÎÔfi˜ Ù˘ οÚÙ·˜ Â›Ó·È Ó· ··ÏÏ¿ÍÂÈ ÙÔ˘˜ ÊÔÚÔÏÔÁÔ‡ÌÂÓÔ˘˜ ·fi ÙËÓ ˘Ô¯Ú¤ˆÛË Ó· Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÓÔ˘Ó Î·È Ó· ÌÂÙÚÔ‡Ó ÙȘ ·ԉ›ÍÂȘ ·fi ÙȘ οı ›‰Ô˘˜ Û˘Ó·ÏÏ·Á¤˜ ÙÔ˘˜. ∏ οÚÙ· ·ԉ›ÍÂˆÓ ı· ·ÔÙÂÏ› ÚÔ·ÈÚÂÙÈÎfi ÙÚfiÔ Î·Ù·ÁÚ·Ê‹˜ ÙˆÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ ÙˆÓ ·ԉ›ÍˆÓ

‰··ÓÒÓ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÂΉÔı› ÁÈ· ÊÔÚÔÏÔÁÔ‡ÌÂÓÔ Ê˘ÛÈÎfi ÚfiÛˆÔ Î·È ı· ¯ÔÚËÁÂ›Ù·È ÛÙÔ˘˜ Ôϛ٘ ·fi ÙȘ ÙÚ¿Â˙˜ Ô˘ ı· ÂÓÙ·¯ıÔ‡Ó ÛÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ·Ú·ÁÁÂÏ›·˜ Î·È ‰È¿ıÂÛ˘ ÙˆÓ Ì·ÁÓËÙÈÎÒÓ Î·ÚÙÒÓ. √ ¯Ú‹ÛÙ˘ Ù˘ οÚÙ·˜ ı· ˘Ô¯ÚÂÔ‡Ù·È Ó· ‰ËÏÒÛÂÈ ÛÙËÓ °ÂÓÈ΋ °Ú·ÌÌ·Ù›· ¶ÏËÚÔÊÔÚÈ·ÎÒÓ ™˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ (°°¶™) ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÙÔÓ ·ÚÈıÌfi Ù˘ ̤ۈ ¢È·‰ÈÎÙ‡Ô˘ Î·È Ì ÙËÓ ¯Ú‹ÛË ÌËÓ˘Ì¿ÙˆÓ ÎÈÓËÙ‹˜ ÙËÏÂʈӛ·˜ (SMS). ª¤Ûˆ Ù˘ ηٷÁÚ·Ê‹˜ ÙˆÓ ‚·ÛÈÎÒÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ ÌÈ·˜ ·fi‰ÂÈ͢ (∞ºª Âȯ›ÚËÛ˘, ËÌÂÚÔÌËÓ›· Î·È ÔÛfi) Û ÌÈ· ÚÔÛˆÈ΋ ÌÂÚ›‰· Ô ÔÏ›Ù˘ ı· ·-

∏ ··ÏÏ·Á‹ Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜ ÚÒÙ˘ ηÙÔÈΛ·˜ ·fi ÙÔ “fiıÂÓ ¤Û¯Â˜” ÈÛ¯‡ÂÈ ÌfiÓÔ ÂÊfiÛÔÓ Á›ÓÂÙ·È Ì ÌÂÙÚËÙ¿ Î·È fi¯È Ì ‰¿ÓÂÈÔ, fiˆ˜ ÂÈÛËÌ·›ÓÂÙ·È Û ÂÁ·ÎÏÈÔ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Ô˘ ÂÛÙ¿ÏË ÛÙȘ ÂÊÔڛ˜ ÁÈ· ÙËÓ Ú‡ıμÈÛË Ô˘ „ËÊ›ÛÙËΠÙÔ 2010. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙË Ú‡ıÌÈÛË Ô˘ ÚԂϤÂÈ ··ÏÏ·Á‹ ·fi ÙÔ fiıÂÓ ¤Û¯Â˜ ÁÈ· ·ÁÔÚ¿ ‹ ·Ó¤ÁÂÚÛË ÚÒÙ˘ ηÙÔÈΛ·˜ Ì ÂÈÊ¿ÓÂÈ· ̤¯ÚÈ 120 ÙÂÙÚ·ÁˆÓÈÎÒÓ Ì¤ÙÚˆÓ Î·È ·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈ΋ ·Í›· ¤ˆ˜ 200.000 ¢ÚÒ. √È ‰ˆÚ¤˜ Î·È ÔÈ ÁÔÓÈΤ˜ ·ÚÔ¯¤˜ Ô˘ Á›ÓÔÓÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ÂÍfiÊÏËÛË ‰·Ó›Ԣ ÙÔ ÔÔ›Ô ¤Ï·‚Â Ô ÊÔÚÔÏÔÁÔ‡ÌÂÓÔ˜ ÁÈ· Ó· ·ÁÔÚ¿ÛÂÈ ‹ Ó· ¯Ù›ÛÂÈ ÚÒÙË Î·ÙÔÈΛ· ‰ÂÓ ˘¿ÁÔÓÙ·È ÛÙËÓ ··ÏÏ·Á‹, ηıÒ˜ ÔÈ ‰fiÛÂȘ ÙÔ˘ ÛÙÂÁ·ÛÙÈÎÔ‡ ‰·Ó›Ԣ ıˆÚÔ‡ÓÙ·È ÙÂÎÌ‹ÚÈÔ. ∞Ó Ë ·Í›· ÌÈ·˜ ηÙÔÈΛ·˜ ÍÂÂÚÓ¿ Ù· 200.000 ¢ÚÒ, ·Ú¤¯ÂÙ·È ··ÏÏ·Á‹ ̤¯ÚÈ ÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ÔÛfi ÎÈ ·Ó Ë ÂÈÊ¿ÓÂÈ¿ Ù˘ ˘ÂÚ‚·›ÓÂÈ Ù· 120 Ù.μ. Ë ··ÏÏ·Á‹ ·ÊÔÚ¿ ÛÙË ‰·¿ÓË Ô˘ ·ÓÙÈÛÙÔȯ› ÛÙËÓ ·Ú·¿Óˆ ÂÈÊ¿ÓÂÈ·. ∞Ó Û˘ÓÙÚ¤¯Ô˘Ó Î·È ÔÈ ‰‡Ô ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ, ··ÏÏ¿ÛÛÂÙ·È ·fi ÙÔ fiıÂÓ ¤Û¯Â˜ ÙÔ ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ Î·Ù¿ ÂÚ›ÙˆÛË ÔÛfi ÌÂٷ͇ Ù˘ ‰·¿Ó˘ ¤ˆ˜ 200.000 ¢ÚÒ Î·È ÂΛӢ Ô˘ ·ÓÙÈÛÙÔȯ› ÛÙËÓ ÂÈÊ¿ÓÂÈ· ̤¯ÚÈ 120 Ù.μ.

™‡Ìʈӷ Ì ¤ÎıÂÛË Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ÁÈ· ÙËÓ ··Û¯fiÏËÛË

™Ù· ‡„Ë Ë ·ÓÂÚÁ›· ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· fiÏÔ ÙÔ 2011 μƒÀ•∂§§∂™, 28.

∏ Û˘ÚÚ›ÎÓˆÛË Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·˜ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ı› Ó· ¤¯ÂÈ ·ÚÓËÙÈΤ˜ ÂÈÙÒÛÂȘ ÛÙËÓ ··Û¯fiÏËÛË, Ë ÔÔ›· ı· ÛËÌÂÈÒÛÂÈ Ì›ˆÛË Û fiÏË ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ 2011. ∞˘Ùfi ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È, ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ, ÛÙÔ ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ Ô˘ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Ù˘ ÙÚÈÌËÓÈ·›·˜ ¤ÎıÂÛ˘ Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Ù˘ ··Û¯fiÏËÛ˘ ÛÙËÓ ∂∂, Ô˘ ‰fiıËΠۋÌÂÚ· ÛÙË ‰ËÌÔÛÈfiÙËÙ· ÛÙȘ μڢͤÏϘ.∏ ¤ÎıÂÛË ·Ó·Ê¤ÚÂÈ fiÙÈ ÔÈ ÌÂȈ̤Ó˜ ¢ηÈڛ˜ ··Û¯fiÏËÛ˘ ÛÙÔÓ È‰ÈˆÙÈÎfi ÙÔ̤·, ·Ú¿ÏÏËÏ· Ì ÙÔ ¿ÁˆÌ· ÙˆÓ ÚÔÛÏ‹„ÂˆÓ Î·È ÙȘ ÂÚÈÎÔ¤˜ ÛÙȘ Û˘Ì‚¿ÛÂȘ ÂÚÈÔÚÈṲ̂Ó˘ ‰È¿ÚÎÂÈ·˜ ÛÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ ÙÔ̤· ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· Ô‰ËÁ‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ ·ÓÂÚÁ›· Û Â›‰· ¿Óˆ ÙÔ˘ 15% ÙÔ 2012. ™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ∂ÈÙÚÔ‹, Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÂÚÁ·Û›·˜ ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Ì ÙË Û˘Ó¯È˙fiÌÂÓË Ì›ˆÛË ÙˆÓ ÌÈÛıÒÓ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÂÈ‚·Ú‡ÓÔ˘Ó ÙÔ ‰È·ı¤ÛÈÌÔ ÂÈÛfi‰ËÌ· ÌÂÛÔÚfiıÂÛÌ·, ÌÂÈÒÓÔÓÙ·˜ ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈ΋ ˙‹ÙËÛË. ∏ ∂ÈÙÚÔ‹ ÛËÌÂÈÒÓÂÈ ·ÎfiÌË fiÙÈ Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·˜ ˘fi„Ë ÙË Û˘Ó¯È˙fiÌÂÓË ÊÔÚÔÏÔÁÈ΋ ·‚‚·ÈfiÙËÙ·, ı· Ú¤ÂÈ Ó· ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ Û˘ÚÚ›ÎÓˆÛË Ù˘ ȉȈÙÈ΋˜ ηٷӿψÛ˘ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÙÔ ÂfiÌÂÓÔ ‰È¿ÛÙËÌ·. ™ÙËÓ ¤ÎıÂÛ‹ Ù˘, Ë ∂ÈÙÚÔ‹ ÂÈηÏÂ›Ù·È ÚfiÛÊ·Ù· ÛÙÔȯ›· Ù˘ ∂§™Δ∞Δ, Û‡Ìʈӷ Ì ٷ ÔÔ›· ÙÔ ª¿ÚÙÈÔ ÙÔ˘ 2011 Ë ··Û¯fiÏËÛË ÌÂÈÒıËΠηٿ 5,4% Û ۯ¤ÛË ÌÂ

ÙËÓ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë ÂÚ›Ô‰Ô ÙÔ˘ 2010 Î·È ÔÈ ¿ÓÂÚÁÔÈ ¤ÊÙ·Û·Ó ÙÔ˘˜ 811.000. ∏ ∂ÈÙÚÔ‹ ÛËÌÂÈÒÓÂÈ ·ÎfiÌË fiÙÈ Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔ ÚÒÙÔ ÙÚ›ÌËÓÔ ÙÔ˘ 2010 Ë ··Û¯fiÏËÛË ÌÂÈÒıËÎÂ, ÙÔ ÚÒÙÔ ÙÚ›ÌËÓÔ ÙÔ˘ 2011, ηٿ 7,7% ÛÙÔÓ ÚˆÙÔÁÂÓ‹ ÙÔ̤·, ηٿ 13,8% ÛÙÔ ‰Â˘ÙÂÚÔÁÂÓ‹ Î·È Î·Ù¿ 2,2% ÛÙÔÓ ÙÚÈÙÔÁÂÓ‹ ÙÔ̤·. ™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ∂ÈÙÚÔ‹, ÙÔ 2011 Ë ‡ÊÂÛË ı· ÎÏ›ÛÂÈ ÛÙÔ 3,5% Î·È Ë ·Ó¿Î·Ì„Ë ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÂÈÛÙÚ¤„ÂÈ “Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÙÚ›ÌËÓ· ÙÔ˘ ¤ÙÔ˘˜ ‹ Î·È ·ÚÁfiÙÂÚ·, ÂÓÒ ı· Â›Ó·È ÈÔ ÂÌÊ·Ó‹˜ ÌÂÙ¿ ÙÔ 2012”.

¢Ô˘ÏÂÈ¿ ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi „¿¯ÓÔ˘Ó ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ŒÏÏËÓ˜ ª¤Û· ÛÙÔ˘˜ ÚÒÙÔ˘˜ ¤ÓÙ ̋Ó˜ ÙÔ˘ 2011, Ô ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ Ô˘ ·Ó·˙‹ÙËÛ ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi ÌfiÓÔ Ì¤Ûˆ Ù˘ Â˘Úˆ·˚΋˜ ˘ËÚÂÛ›·˜ Europass, ÍÂ¤Ú·Û ÙÔ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô ÓÔ‡ÌÂÚÔ ÔÏfiÎÏËÚÔ˘ ÙÔ˘ 2009. ∞ÔÎ·Ï˘ÙÈÎÔ› Â›Ó·È ÔÈ ·ÚÈıÌÔ› Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ¶‡Ï˘ Europass ÁÈ· ÙËÓ ÂÚÁ·Ûȷ΋ ηٿÛÙ·ÛË Ô˘ ‚ÈÒÓo˘Ó ÔÈ Ó¤ÔÈ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, Û‡Ìʈӷ Ì ÛÙÔȯ›· Ô˘

·ÚÔ˘Û›·ÛÂ Ô Â˘Úˆ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ Ù˘ ¡.¢. Î. °. ¶··ÓÈÎÔÏ¿Ô˘. ™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ Â˘Úˆ·˚΋ ‡ÏË, ÙÔ˘˜ ¤ÓÙ ÌfiÓÔ ÚÒÙÔ˘˜ Ì‹Ó˜ ÙÔ˘ 2011 Ô ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ Ô˘ Û˘ÌÏ‹ÚˆÛ ÙÔ Â˘Úˆ·˚Îfi ‚ÈÔÁÚ·ÊÈÎfi (35.349 ¿ÙÔÌ·) ÍÂ¤Ú·Û ÙÔÓ ·ÚÈıÌfi Ô˘ ·ÓÙÈÛÙÔȯԇÛ ÁÈ· ÔÏfiÎÏËÚÔ ÙÔ 2009 (32.267) Î·È ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ôχ Û‡ÓÙÔÌ· Ó· ˘ÂÚÎÂÚ¿ÛÂÈ Î·È ÙÔ 2010 (46.432). √ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˜ ·ÚÈıÌfi˜ Û˘ÌÏ‹ÚˆÛ˘ ‚ÈÔÁÚ·ÊÈÎÒÓ ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È ·fi ÙȘ ËÏÈ˘ 26 ¤ˆ˜ 30 ÂÙÒÓ (12.629 ¿ÙÔÌ·), ÙȘ ËÏÈ˘ ‰ËÏ·‰‹ Ô˘ ÔÈ Ó¤ÔÈ ÔÏÔÎÏËÚÒÓÔÓÙ·˜ ÙȘ ÛÔ˘‰¤˜ ÙÔ˘˜ ‹ Ì ۯÂÙÈο ÌÈÎÚ‹ ÂÚÁ·Ûȷ΋ ÂÌÂÈÚ›· ‰ÈÂΉÈÎÔ‡Ó ı¤ÛË ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÂÚÁ·Û›·˜. ª¿ÏÈÛÙ· ÛÙË Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË Î·ÙËÁÔÚ›·, Ë ∂ÏÏ¿‰· ηٷٿÛÛÂÙ·È Û ·fiÏ˘ÙÔ˘˜ ·ÚÈıÌÔ‡˜ ÛÙËÓ 7Ë ı¤ÛË ÛÙËÓ ∂.∂. ·Ê‹ÓÔÓÙ·˜ ›Ûˆ ¯ÒÚ˜ Ì Ôχ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ÏËı˘ÛÌfi fiˆ˜ Ë ¶Ôψӛ· (9.612), ÙÔ ∏ӈ̤ÓÔ μ·Û›ÏÂÈÔ (9.379) Î·È Ë °·ÏÏ›· (7.936). ™¯ÔÏÈ¿˙ÔÓÙ·˜ Ù· Â˘Ú‹Ì·Ù·, Ô Î. ¶··ÓÈÎÔÏ¿Ô˘ ÛËÌ›ˆÛÂ: “ΔË ÎÚ›ÛÈÌË ÂÚ›Ô‰Ô Ô˘ ‰È·Ó‡Ô˘Ì ÔÈ Ó¤ÔÈ ÛÙË ·ÙÚ›‰· Ì·˜, Ó¤ÔÈ Ì ÌfiÚʈÛË Î·È ÚÔÛfiÓÙ·, ÂÈϤÁÔ˘Ó fiÏÔ Î·È ÂÓÙÔÓfiÙÂÚ· Ó· ·Ó·˙ËÙ‹ÛÔ˘Ó ÌÈ· ηχÙÂÚË Ù‡¯Ë ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi (...). ∏ ÌfiÓË ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Ô˘ ÙÔ˘˜ ·ÊÔÚ¿ Â›Ó·È ÊfiÚÔÈ Î·È ¿ÏÈ Ó¤ÔÈ ÊfiÚÔÈ (...) ªÈ· ¯ÒÚ· fï˜ Ô˘ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ‰ÒÛÂÈ Â˘Î·Èڛ˜ ÛÙÔ˘˜ Ó¤Ô˘˜ Ù˘, Ô˘ ‰ÂÓ ·ÍÈÔÔÈ› Ù· ÚÔÛfiÓÙ· Î·È ÙȘ ‰ÂÍÈfiÙËÙ˜ ÙÔ˘˜, Ô˘ ‰ÂÓ ÙÔ˘˜ ÂÌÈÛÙ‡ÂÙ·È, ‰ÂÓ ‰ÈηÈÔ‡Ù·È Ó· ÔÌÈÏ› ÁÈ· ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ Ù˘”.

À„ËÏ¿ Î¤Ú‰Ë Ì ԉËÁfi ÙȘ ÙÚ¿Â˙˜ ∞£∏¡∞, 28.

ªÂ ˘„ËÏ¿ Î¤Ú‰Ë ¤ÎÏÂÈÛ·Ó ÔÈ ÙÈ̤˜ ÙˆÓ ÌÂÙÔ¯ÒÓ, Ì ÙËÓ ·ÁÔÚ¿ Ó· ÚÔÂÍÔÊÏ› ÙËÓ „‹ÊÈÛË ÙÔ˘ ÌÂÛÔÚfiıÂÛÌÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜, ÂÓÒ ÛÙÔ Â›ÎÂÓÙÚÔ ÙÔ˘ ÂÂÓ‰˘ÙÈÎÔ‡ ÂӉȷʤÚÔÓÙÔ˜ ‚Ú¤ıËÎ·Ó ÔÈ ÙÚ·Â˙ÈΤ˜ ÌÂÙÔ¯¤˜. O °ÂÓÈÎfi˜ ¢Â›ÎÙ˘ ΔÈÌÒÓ ¤ÎÏÂÈÛ ÛÙȘ 1.258,84 ÌÔÓ¿‰Â˜ ÛËÌÂÈÒÓÔÓÙ·˜ ¿ÓÔ‰Ô 32,62 ÌÔÓ¿‰ˆÓ, ‹ Û ÔÛÔÛÙfi 2,66%. √ ‰Â›ÎÙ˘ FTSE/ASE 20 ¤ÎÏÂÈÛ ÛÙȘ 567,09 ÌÔÓ¿‰Â˜, Ì ¿ÓÔ‰Ô Û ÔÛÔÛÙfi 3,26%, ÂÓÒ Ô ‰Â›ÎÙ˘ FTSE/ASE 40 ¤ÎÏÂÈÛ ÛÙȘ 1.172,51 ÌÔÓ¿‰Â˜ Ì ¿ÓÔ‰Ô Û ÔÛÔÛÙfi 3,23%. √ ‰Â›ÎÙ˘ FTSE/ASE SMALLCAP 80 ¤ÎÏÂÈÛ ÛÙȘ 255,03 ÌÔÓ¿‰Â˜, Ì ¿ÓÔ‰Ô Û ÔÛÔÛÙfi 2,64%, ÂÓÒ Ô ‰Â›ÎÙ˘ FTSE 140 ¤ÎÏÂÈÛ ÛÙȘ 1.277,80 ÌÔÓ¿‰Â˜, Ì ¿ÓÔ‰Ô Û ÔÛÔÛÙfi 3,25%. √ ‰Â›ÎÙ˘ Ftse/Athex International ¤ÎÏÂÈÛ ÛÙȘ 1.490,37 ÌÔÓ¿‰Â˜, Ì ¿ÓÔ‰Ô 3,26 %. ŸÏ˜ ÔÈ ÌÂÙÔ¯¤˜ Ù˘ ˘„ËÏ‹˜ ÎÂÊ·Ï·ÈÔÔ›ËÛ˘ ÎÈÓ‹ıËÎ·Ó ·ÓÔ‰Èο Î·È ÙË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ¿ÓÔ‰Ô Î·Ù¤ÁÚ·„·Ó ÔÈ ÌÂÙÔ¯¤˜ Ù˘ ∂ÏÏ¿ÎÙˆÚ (+10,65%), ÙÔ˘ Δ.Δ (+10,00%), Ù˘ MIG (+6,67%) Ù˘ Eurobank (+5,84%) Î·È Ù˘ ∂ıÓÈ΋˜ (+5,38%). √È ÂÈ̤ÚÔ˘˜ ‰Â›ÎÙ˜ ¤ÎÏÂÈÛ·Ó ˆ˜ ÂÍ‹˜: ∞ÛÊ¿ÏÂȘ: 1.478,07 ·ÌÂÙ¿‚ÏËÙÔ˜, μÈÔÌ˯·ÓÈο ¶ÚÔ˚fiÓÙ· Î·È ÀËÚÂۛ˜: 3.281,83 +3,35%, ∂ÌfiÚÈÔ: 1.357,33 0,95%, ∫·Ù·Û΢¤˜ Î·È ÀÏÈο: 2.151,16 +4,21%, ª¤Û· ∂ÓË̤ڈÛ˘: 698,85 -8,16%, ¶ÂÙڤϷÈÔ Î·È ∞¤ÚÈÔ: 2.507,81 +2,23%, ¶ÚÔÛˆÈο Î·È √ÈÎȷο ¶ÚÔ˚fiÓÙ·: 2.776,41 +2,32%, ¶ÚÒÙ˜ ‡Ï˜: 2.325,11 +4,67%, Δ·Í›‰È· Î·È ·Ó·„˘¯‹: 1.738,04 +1,54%, Δ¯ÓÔÏÔÁ›·: 613,35 +3,59%, ΔËÏÂÈÎÔÈӈӛ˜: 1.673,56 ·ÌÂÙ¿‚ÏËÙÔ˜, ΔÚ¿Â˙˜: 974,68 +4,74%, ΔÚfiÊÈÌ· Î·È ¶ÔÙ¿: 6.826,71 +0,99%, ÀÁ›·: 324,44 0,69%, ÀËÚÂۛ˜ ∫ÔÈÓ‹˜ øʤÏÂÈ·˜: 2.665,40 +2,04%, ÃËÌÈο: 6.888,31 +0,76%, ÃÚËÌ·ÙÔÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ ÀËÚÂۛ˜: 1.678,69 +6,74%. ∞ÓÔ‰Èο ÎÈÓ‹ıËÎ·Ó 100 ÌÂÙÔ¯¤˜, 30 ÙˆÙÈο Î·È 40 ·Ú¤ÌÂÈÓ·Ó ÛÙ·ıÂÚ¤˜. ΔË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ¿ÓÔ‰Ô ÛËÌ›ˆÛ·Ó ÔÈ ÌÂÙÔ¯¤˜: ªÔ¯Ïfi˜ (+11,11%), °∂∫ Δ∂ƒ¡∞(+10,80%), ∂ÏÏ¿ÎÙˆÚ (+10,65%) Î·È Δ.Δ (+10,00%).ΔË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÙÒÛË Î·Ù¤ÁÚ·„·Ó ÔÈ ÌÂÙÔ¯¤˜: ∞Ã√¡ ™˘ÌÌÂÙÔ¯ÒÓ(20,00%), Space Hellas (17,39%), TBank(-14,29%) Î·È Sato(-14,29%). ∏ ·Í›· ÙˆÓ Û˘Ó·ÏÏ·ÁÒÓ ·Ó‹Ïı ÛÙ· 84,104 ÂηÙ. ¢ÚÒ.ΔÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ fiÁÎÔ Û˘Ó·ÏÏ·ÁÒÓ ·ÚÔ˘Û›·Û·Ó ÔÈ ÌÂÙÔ¯¤˜ ÙˆÓ ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ: ∂ıÓÈ΋ Ì 4.559.846 ÙÂÌ¿¯È·, ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ Ì 2.702.710, ∫‡ÚÔ˘ Ì 2.273.828 Î·È Marfin Popular Bank Ì 1.959.732 ÙÂÌ¿¯È·. ΔËÓ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ·Í›· Û˘Ó·ÏÏ·ÁÒÓ ÛËÌ›ˆÛ·Ó ÔÈ ÌÂÙÔ¯¤˜ ÙˆÓ ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ: ∂ıÓÈ΋ Ì 22,091 ÂηÙ. ¢ÚÒ, √¶∞¶ Ì 13,552, Eurobank Ì 5,918 Î·È Alpha Bank Ì 5,404 ÂηÙ. ¢ÚÒ.∏ Û˘ÓÔÏÈ΋ ÎÂÊ·Ï·ÈÔÔ›ËÛË Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜ ‰È·ÌÔÚÊÒıËΠÛÙ· 51,604 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ.


OÈÎÔÓÔÌ›· 32 ™ÙËÓ ÙÂÏÈ΋ ¢ı›· Ë ∂ÓÈ·›· ∞Ú¯‹ ¶ÏËÚˆÌÒÓ ÛÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ ∞£∏¡∞, 28.

ª¤Û· ÛÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ ‚‰ÔÌ¿‰Â˜ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÙÂı› Û Ï‹ÚË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ë ∂ÓÈ·›· ∞Ú¯‹ ¶ÏËÚˆÌÒÓ ÛÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ, ηıÒ˜ ̤¯ÚÈ ÙfiÙ ı· ¤¯ÂÈ ÔÏÔÎÏËÚˆı› Ë Ì˯·ÓÔÁÚ·ÊÈ΋ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË ·fi ÙËÓ °ÂÓÈ΋ °Ú·ÌÌ·Ù›· ¶ÏËÚÔÊÔÚÈ·ÎÒÓ ™˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ (°°¶™) ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ. ∏ °°¶™ ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ȉÈÒÙ˜ ÚÔ¯ˆÚ› ÛÙËÓ Î·Ù·ÁÚ·Ê‹ fiÏˆÓ ÙˆÓ ÂÈ̤ÚÔ˘˜ Û˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ ˘ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ Î·È ÂÎηı¿ÚÈÛ˘ Ù˘ ÌÈÛıÔ‰ÔÛ›·˜ fiÏˆÓ ÙˆÓ ÊÔÚ¤ˆÓ ÙÔ˘ ‰ËÌfiÛÈÔ˘ ÙÔ̤·, ÒÛÙ ӷ ÔÏÔÎÏËÚÒÛÂÈ ÙËÓ ˘Ô‰ÔÌ‹ Ù˘ ∂ÓÈ·›·˜ ∞Ú¯‹˜ ¶ÏËÚˆÌÒÓ. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È ˆ˜ Ë ∂ÓÈ·›· ∞Ú¯‹ ¤¯ÂÈ ·Ó·Ï¿‚ÂÈ ÙËÓ ÏËڈ̋, ̤ۈ ÙÚ·Â˙ÈÎÔ‡ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÔ‡, ÙˆÓ ¿Û˘ ʇÛˆ˜ ·Ô‰Ô¯ÒÓ ‹ ÚfiÛıÂÙˆÓ ·ÌÔÈ‚ÒÓ, ·Ô˙ËÌÈÒÛÂˆÓ ÙÔ˘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘, ¡¶¢¢, √Δ∞ Î·È ÙˆÓ Ê˘ÛÈÎÒÓ ÚÔÛÒˆÓ Ô˘ ··Û¯ÔÏÔ‡ÓÙ·È Ì ۇ̂·ÛË Ì›ÛıˆÛ˘ ¤ÚÁÔ˘, ηıÒ˜ Î·È ÙˆÓ ·ÈÚÂÙÒÓ ÔÚÁ¿ÓˆÓ ÙˆÓ √Δ∞. ª¤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· ¤¯Ô˘Ó ηٷÁÚ·Ê› ¿Óˆ ·fi 5.500 ÈÛÙÔÔÈË̤ÓÔÈ ÊÔÚ›˜ Ì ÂÎÙÈÌÒÌÂÓÔ ·Ú·Ï‹ÛÈÔ ·ÚÈıÌfi ÂÎηı·ÚÈÛÙÒÓ Ô˘ ˘ÏÔÔÈÔ‡Ó ÙË ÌÈÛıÔ‰ÔÛ›· ̤ۈ ηٷÛÙ¿ÛÂˆÓ Î·È ‰È·ÊfiÚˆÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ ÌÈÛıÔ‰ÔÛ›·˜. Δ· ÂÓ ÏfiÁˆ Û˘ÛÙ‹Ì·Ù· ÌÈÛıÔ‰ÔÛ›·˜ Â›Ó·È Â›ÙÂ Û˘ÛÙ‹Ì·Ù· ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ, ›ÙÂ Û˘ÛÙ‹Ì·Ù· ·Ó·Ù˘Á̤ӷ ·˘ÙÔ‰‡Ó·Ì· fiˆ˜ ¯ Ù˘ °°¶™ ›Ù ȉÈÔηٷÛ΢¤˜ ÌÈÎÚÒÓ ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ ‹ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÙÒÓ Î·È Ù¤ÏÔ˜ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· Ù‡Ô˘ Excel ‹ ¯ÂÈÚfiÁڷʘ ηٷÛÙ¿ÛÂȘ ÏËڈ٤˜ ·fi ÙËÓ ∂ÊÔÚ›·.

∞ÓËÛ˘¯Â› ÙË Moody’s Ë Î¿Ì„Ë 8% ÙˆÓ Î·Ù·ı¤ÛÂˆÓ ¡∂∞ À√ƒ∫∏, 28.

√ Ô›ÎÔ˜ ·ÍÈÔÏfiÁËÛ˘ Moody’s ÂÎÙÈÌ¿ fiÙÈ ÔÈ Î·Ù·ı¤ÛÂȘ ÛÙȘ ÂÏÏËÓÈΤ˜ ÙÚ¿Â˙˜ ¤¯Ô˘Ó ÌÂȈı› ηٿ 8% ·fi ÙËÓ ·Ú¯‹ ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘, ÚÔÂȉÔÔÈÒÓÙ·˜ ˆ˜ Â¿Ó Ë Î¿Ì„Ë ÊÙ¿ÛÂÈ ÛÙÔ 35% Ù· ÂÏÏËÓÈο ȉڇ̷ٷ ı· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·Ó ·ÓÙÈ̤و· Ì ÛËÌ·ÓÙÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ Ô›ÎÔ, Ë Ì›ˆÛË ÔÊ›ÏÂÙ·È Î·Ù¿ ÙÔ ‹ÌÈÛ˘ ÛÙËÓ ‡ÊÂÛË Î·È ÙËÓ Â·ÎfiÏÔ˘ıË Ì›ˆÛË ÙˆÓ ÂÈÛÔ‰ËÌ¿ÙˆÓ: π‰ÈÒÙ˜ Î·È ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ÛÙÚ¤ÊÔÓÙ·È ¤ÙÛÈ ÛÙÔ “ÎÔÌfi‰ÂÌ¿” ÙÔ˘˜, ÁÈ· Ó· ·ÓÙÈÛÙ·ıÌ›ÛÔ˘Ó Ù· ÌÂȈ̤ӷ ¤ÛÔ‰·. ∂ÈϤÔÓ fï˜, Ë Ì›ˆÛË ÙˆÓ Î·Ù·ı¤ÛÂˆÓ ÔÊ›ÏÂÙ·È Î·È ÛÙȘ ·ÓËÛ˘¯›Â˜ ηٷıÂÙÒÓ ÁÈ· ÙȘ ÂÈÙÒÛÂȘ Èı·Ó‹˜ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ¯ÚÂÔÎÔ›·˜ ÛÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ÙÚ·Â˙ÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· -Ô‰ËÁÒÓÙ·˜ ÙÔ˘˜ ηٷı¤Ù˜ Û ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ÙˆÓ ¯ÚËÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi, ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ¯Ú˘ÛÔ‡ ‹ Û ÙÚ·Â˙ÈΤ˜ ı˘Ú›‰Â˜, ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ë Moody’s ‚·ÛÈ˙fiÌÂÓË Û ‰ËÌÔÛȇ̷ٷ ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ Δ‡Ô˘. √ Ô›ÎÔ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Â›Û˘ fiÙÈ Ë ÂÎÚÔ‹ ¤ÁÈÓ ÂÓÙÔÓfiÙÂÚË ÙÔ ª¿ÈÔ Î·È ÙÔÓ πÔ‡ÓÈÔ, ÂÍ·ÈÙ›·˜ Ù˘ ·˘ÍË̤Ó˘ ·‚‚·ÈfiÙËÙ·˜. “∏ Èı·ÓfiÙËÙ· ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ÂÎÚÔÒÓ Û˘ÓÈÛÙ¿ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi Ú›ÛÎÔ ÁÈ· ÙË Ú¢ÛÙfiÙËÙ· ÙˆÓ ÙÚ·Â˙ÒÓ” ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ ÛÙËÓ ·Ó·ÊÔÚ¿ Ù˘ Ë Moody’s. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, Û‡Ìʈӷ Ì ٷ ÛÙÔȯ›· Ù˘ ∫ÂÓÙÚÈ΋˜ ΔÚ¿Â˙·˜ Ù˘ ∫‡ÚÔ˘, ÛÙȘ ΢ÚȷΤ˜ ÙÚ¿Â˙˜ ÂÈÛ¤ÚÚÂ˘Û·Ó 4,1 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ ÙÔ ª¿ÈÔ Î·È ÙÔÓ ∞Ú›ÏÈÔ. ∏ ·‡ÍËÛË ÔÊ›ÏÂÙ·È Î˘Ú›ˆ˜ ÛÙËÓ ÂÈÛÚÔ‹ ηٷı¤ÛÂˆÓ Û ¢ÚÒ Î·È ÛÂ Û˘Ó¿ÏÏ·ÁÌ· ·fi ÌË Î·ÙÔ›ÎÔ˘˜ ∫‡ÚÔ˘ Î·È ÂӉ¯Ô̤ӈ˜ Ó· Û˘Ó‰¤ÂÙ·È ÂÓ Ì¤ÚÂÈ Ì ÙËÓ ·Ó·ı¤ÚÌ·ÓÛË Ù˘ ÂÈÛÚÔ‹˜ ηٷı¤ÛÂˆÓ ·fi ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·.

TETAPTH 29 IOYNI√À 2011

™˘˙‹ÙËÛË ÓÔÌÔۯ‰›Ô˘ ÁÈ· ÙÔ ™∂¶∂ ÛÙËÓ ∂ÈÙÚÔ‹ ∫ÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ÀÔı¤ÛˆÓ

∂ÍÂÙ¿˙ÂÙ·È ÂÓÔÔ›ËÛË ÔÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ ÂϤÁ¯Ô˘ Ù˘ «Ì·‡Ú˘» ÂÚÁ·Û›·˜ ∞£∏¡∞, 28.

ÂÈÚ¿ ·ÏÏ·ÁÒÓ ÛÙÔ ÛÒÌ· ÙÔ˘ ÓÔÌÔۯ‰›Ô˘ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·ÌfiÚʈÛË ÙÔ˘ ™ÒÌ·ÙÔ˜ ∂ÈıˆÚËÙÒÓ ∂ÚÁ·Û›·˜ (™∂¶∂) Â¤ÊÂÚÂ Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∂ÚÁ·Û›·˜ Î·È ∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜ ∞ÛÊ¿ÏÈÛ˘ °ÈÒÚÁÔ˜ ∫Ô˘ÙÚÔ˘Ì¿Ó˘, ÂÓÒ ÁÓˆÛÙÔÔ›ËÛ fiÙÈ ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô Û˘˙ËÙ¿ ÙËÓ ÂÓÔÔ›ËÛË fiÏˆÓ ÙˆÓ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ ÂϤÁ¯Ô˘ Ù˘ ·‰‹ÏˆÙ˘ ÂÚÁ·Û›·˜. ∞ÓÙÈÚÚ‹ÛÂȘ Î·È ÂÈÊ˘Ï¿ÍÂȘ ÂͤÊÚ·ÛÂ Ë ∞ÓÙÈÔϛ٢ÛË ÁÈ· ÙÔ ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ Î·Ù¿ ÙË Û˘˙‹ÙËÛ‹ ÙÔ˘ ÛÙËÓ ·ÚÌfi‰È· ∂ÈÙÚÔ‹ Ù˘ μÔ˘Ï‹˜.

∏ Û˘˙‹ÙËÛË Â› Ù˘ ·Ú¯‹˜ ÙÔ˘ ÓÔÌÔۯ‰›Ô˘ ÛÙËÓ ∂ÈÙÚÔ‹ ∫ÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ÀÔı¤ÛÂˆÓ ¿Ú¯ÈÛ Ì ·fiÓÙ˜ ÙÔ˘˜ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ ÙÔ˘ ∫∫∂ Î·È ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞ Û ¤Ó‰ÂÈÍË Û˘Ì·Ú¿ÛÙ·Û˘ ÛÙÔ˘˜ ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘˜ Ù˘ μÔ˘Ï‹˜ Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ·Ó ÛÙ¿ÛË ÂÚÁ·Û›·˜.√ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∂ÚÁ·Û›·˜ °. ∫Ô˘ÙÚÔ˘Ì¿Ó˘ ·Ó·ÎÔÈÓÒÓÔÓÙ·˜ fiÙÈ ÂÍÂÙ¿˙ÂÙ·È Ë ÂÓÔÔ›ËÛË fiÏˆÓ ÙˆÓ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ ÂϤÁ¯Ô˘ Ù˘ ·‰‹ÏˆÙ˘ ÂÚÁ·Û›·˜ ›Â: “À¿Ú¯ÂÈ ¤Ó·˜ ÎÔÈÓfi˜ ÙfiÔ˜ Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔ ÂÏÂÁÎÙÈÎfi ¤ÚÁÔ Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ÙÔ Î¿ÓÂÈ Î·È ÙÔ ™¢√∂ Î·È ÔÈ Ì˯·ÓÈÛÌÔ› ÂϤÁ¯Ô˘ ÙˆÓ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÒÓ Ù·Ì›ˆÓ Î·È ÙÔ ™∂¶∂. ∫ÔÈÓ¿ ÌÂÈÎÙ¿ ÎÏÈÌ¿ÎÈ·, ÒÛÙ ӷ ÌÔÚÔ‡Ó ·fi ÎÔÈÓÔ‡ Ó· οÓÔ˘Ó ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfi ¤ÏÂÁ¯Ô, ··ÏÏ¿ÛÛÔÓÙ·˜ Î·È ÙȘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ, ·fi ÙÔ Ó· Ì·›ÓÂÈ Î¿ı ÌÈ· ÒÚ· Î·È ¤Ó·˜ ÂÏÂÁÎÙÈÎfi˜ Ì˯·ÓÈÛÌfi˜ Î·È Ó· ÌËÓ ÙȘ ·Ê‹ÓÂÈ Ó· ‰Ô˘Ï¤„Ô˘Ó...” ΔÔ ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ, fiˆ˜ ÙÔ ·ÚÔ˘Û›·ÛÂ Ô ÂÈÛËÁËÙ‹˜ ÙÔ˘ ¶∞™√∫, £fi‰ˆÚÔ˜ ¶·Ú·ÛÙ·Ù›‰Ë˜, ÂȯÂÈÚ› Ó· ·Ó·‚·ıÌ›ÛÂÈ ÙÔ ™∂¶∂ Û ¤Ó· ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfi Î·È Â˘¤ÏÈÎÙÔ ‰ÈÔÈÎËÙÈο, ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈο Î·È ÔÈÎÔÓÔÌÈο Û¯‹Ì·, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÂϤÁÍÂÈ fiϘ ÙȘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ÚˆÙÔÁÂÓÔ‡˜, ‰Â˘ÙÂÚÔÁÂÓÔ‡˜ Î·È ÙÚÈÙÔÁÂÓÔ‡˜ ÙÔ̤· ÁÈ· ÙËÓ Ù‹ÚËÛË Ù˘ ÂÚÁ·ÙÈ΋˜ ÓÔÌÔıÂÛ›·˜ - ·ÏÏ¿ Î·È ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙˆÓ Û˘ÏÏÔÁÈÎÒÓ Û˘Ì‚¿ÛˆÓ, ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ηÓfiÓˆÓ ˘ÁÈÂÈÓ‹˜ Î·È ·ÛÊ·Ï›·˜, ÙËÓ ·Ó·ÛÊ¿ÏÈÛÙË ÂÚÁ·Û›·. ΔÔ ™∂¶∂ ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ Û ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ‚·ıÌfi ÙËÓ Â›Ï˘ÛË ·ÙÔÌÈÎÒÓ Î·È Û˘ÏÏÔ-

ÁÈÎÒÓ ‰È·ÊÔÚÒÓ, Ì ÛÙfi¯Ô Ó· ÂÈχÔÓÙ·È Â͈‰ÈηÛÙÈο, fiÛÔ ÙÔ ‰˘Ó·ÙfiÓ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÂÚÁ·ÙÈΤ˜ ‰È·ÊÔÚ¤˜. ∏ ¡¤· ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·, Ì ÙËÓ ÂÈÛËÁ‹ÙÚÈ¿ Ù˘ ∂˘ÁÂÓ›· ΔÛÔ˘Ì¿ÓË-™¤ÓÙ˙·, ¤ÎÚÈÓ ˆ˜ ÙÔ ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ ·Ó·Û˘ÁÎÚÔÙ› ÙÔ ™∂¶∂ ˆ˜ ¤Ó· Ó¤Ô, ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ÁÚ·ÊÂÈÔÎÚ·ÙÈÎfi ÔÚÁ·ÓÈÛÌfi, Û ‚¿ÚÔ˜ Ù˘ ›‰È·˜ ÙÔ˘ Ù˘ ·Ô‰ÔÙÈÎfiÙËÙ·˜:“∫·Ù·Ï‹ÁÔ˘Ì Û ¤Ó· ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô Ô˘ ¤¯ÂÈ ÙÚÂȘ ÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ ˘ËÚÂۛ˜, ÙÚÂȘ ‰ÈÔÈÎËÙÈΤ˜, ÙÚÂȘ ˘ËÚÂۛ˜ ÂÎ·›‰Â˘Û˘, ÙÚÂȘ ˘ËÚÂۛ˜ ÏËÚÔÊÔÚÈ΋˜, ÙÚ›· ˘ËÚÂÛȷο Û˘Ì‚Ô‡ÏÈ· ÁÈ· ÌfiÏȘ 1300 ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘˜ - Î·È ÂÈϤ-

ÔÓ ÌÈ· Ó¤· ˘ËÚÂÛ›· ‰È·¯Â›ÚÈÛ˘ ÎÔÈÓÔÙÈÎÒÓ fiÚˆÓ...” ·Ó¤ÊÂÚ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ë Î. ™¤ÓÙ˙·. ∏ ÂÈÛËÁ‹ÙÚÈ· Ù˘ ¡¢, ÂÍ‹Ú ˆÛÙfiÛÔ ¿ÏϘ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ÙÔ˘ ÓÔÌÔۯ‰›Ô˘, fiˆ˜ ·˘Ù¤˜ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ Á˘Ó·ÈÎÒÓ ·fi ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ ·fiÏ˘Û˘ ÏfiÁˆ ÌËÙÚfiÙËÙ·˜ (ÂÈÌ‹Î˘ÓÛË Ù˘ ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÌÂÙ¿ ÙÔÓ ÙÔÎÂÙfi ÁÈ· ¤ÍÈ ·ÎfiÌ· Ì‹Ó˜) Î·È ÙËÓ ÂÈÙ¿¯˘ÓÛË Ù˘ ·ÔÓÔÌ‹˜ Û˘Óٿ͈Ó. ∞ÓÙ›ıÂÙ·, Ô ÂÈÛËÁËÙ‹˜ ÙÔ˘ §∞√™, ∏Ï›·˜ ¶ÔÏ·Ù›‰Ë˜, ¤ÎÚÈÓ ˆ˜ “ÔÈ Ú˘ıÌ›ÛÂȘ Â›Ó·È ÛˆÛÙ¤˜ ÂÎ ÚÒÙ˘ fi„ˆ˜, ·ÏÏ¿ ÙÂÏÈο ηٷϋÁÔ˘Ó Û ÛËÌ·ÓÙÈο ·ÓÙÈΛÓË-

∂ıÂÏÔÓÙÈ΋ Â·Ó·ÁÔÚ¿ ̤¯ÚÈ 2 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ

ŒÏÏËÓ˜ ÔÈÎÔÓÔÌÔÏfiÁÔÈ

¡·ÓfiÔ˘ÏÔ˜: ∂Ò‰˘Ó· Ù· ̤ÙÚ· ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈ΋ ∞£∏¡∞, 28.

∂Ò‰˘Ó· Î·È “›Ûˆ˜ ¿‰Èη, ¯ˆÚ›˜ fï˜ ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈ΋” ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÈ Ù· ÔÈÎÔÓÔÌÈο ̤ÙÚ· Ô ‰È¢ı‡ÓˆÓ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ Ù˘ Eurobank ¡ÈÎfiÏ·Ô˜ ¡·ÓfiÔ˘ÏÔ˜, ϤÁÔÓÙ·˜ ˆ˜ Ë ÔÚ›· Ù˘ ·Ú·Í›·˜ ‹ Ù˘ ¿ÚÓËÛ˘ Ô‰ËÁ› “Û ·ÓÂͤÏÂÁÎÙ˜ ÂÚÈ¤ÙÂȘ” . ™¯ÂÙÈο Ì ÙÔ Â¿Ó Ë Eurobank ı· Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ ÛÙË ‰È·‰Èηۛ· ÁÈ· ÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ¯Ú¤Ô˜, Ô ·Ó·ÏËÚˆÙ‹˜ ‰È¢ı‡ÓˆÓ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ¡. ∫·Ú·ÌÔ‡˙˘ ·Ó¤ÊÂÚ ˆ˜ “ı· ‹Ù·Ó ÂÚ›ÂÚÁÔ Ó· ÚÔ¯ˆÚÔ‡Ó Û Â·Ó·ÁÔÚ¿ ÔÈ Á·ÏÏÈΤ˜ ÙÚ¿Â˙˜ Î·È ÂÌ›˜ Ó· ÛÊ˘Ú›˙Ô˘Ì ·‰È¿ÊÔÚ·” , ÛËÌÂÈÒÓÔÓÙ·˜ ˆ˜ Ë ÙÚ¿Â˙· ı· “ÛÙ·ıÌ›ÛÂÈ Ù· ‰Â‰Ô̤ӷ” . ∫·Ù¿ ÙËÓ ÔÌÈÏ›· ÙÔ˘ ÛÙË ÁÂÓÈ΋ Û˘Ó¤Ï¢ÛË ÙˆÓ ÌÂÙfi¯ˆÓ Ù˘ ÙÚ¿Â˙·˜, Ô ¡. ¡·ÓfiÔ˘ÏÔ˜ ·Ó¤ÊÂÚ ˆ˜ “Ù· ̤ÙÚ· ı· Â›Ó·È ÂÒ‰˘Ó·, ›Ûˆ˜ Î·È ¿‰Èη ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜, fï˜ Ë ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈ΋ ÔÚ›· Ù˘ ·Ú·Í›·˜ ‹ Ù˘ ¿ÚÓËÛ˘, fi¯È ÌfiÓÔ ‰ÂÓ ·ÔÙÂÏ› χÛË, ·ÏÏ¿ Ô‰ËÁ› Û ·ÓÂͤÏÂÁÎÙ˜ ÂÚÈ¤ÙÂȘ Î·È ··Í›ˆÛË” . ΔÔ ÂfiÌÂÓÔ ‚‹Ì·, ÌÂÙ¿ ÙË ÛÙ·ıÂÚÔÔ›ËÛË Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ “ı· Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È Ë Â·ÓÂÎΛÓËÛË Ù˘ ·Ó¿Ù˘Í˘” Û˘Ó¤¯ÈÛÂ, ϤÁÔÓÙ·˜ ˆ˜ ÁÈ· ÙËÓ Â˘fi‰ˆÛË ÂÓfi˜ Ù¤ÙÔÈÔ˘ ‰‡ÛÎÔÏÔ˘ ۯ‰›Ô˘ “ı· ‹Ù·Ó ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ÛËÌ·ÓÙÈ΋ Ë ‰È·ÌfiÚʈÛË Â˘Ú‡ÙÂÚ˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ Î·È ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ Û˘Ó·›ÓÂÛ˘. ∏ ÂÈÎfiÓ· ÌÈ·˜ ¯ÒÚ·˜ Ô˘ Û˘ÛÙÚ·Ù‡ÂÙ·È ÛÙË ÌÂÁ¿ÏË ·˘Ù‹ ÚÔÛ¿ıÂÈ·, ÂÓÈÛ¯‡ÂÈ ÙË ‰È·Ú·ÁÌ·Ù¢ÙÈ΋ Ì·˜ ‰‡Ó·ÌË Î·È ·ÍÈÔÈÛÙ›·, Î·È ·ÔÙÂÏ› ÙËÓ ÈÔ

ÛÔ‚·Ú‹ ·¿ÓÙËÛË Û fiÛÔ˘˜ Ì·˜ ·ÌÊÈÛ‚ËÙÔ‡Ó, ÚÔÂÍÔÊÏÒÓÙ·˜ ÙËÓ ·ÔÙ˘¯›· Ì·˜” . “¶ÈÛÙ‡ԢÌ fiÙÈ ÙÂÏÈο, Î·È Ë ÂÏÏËÓÈ΋ ÎÔÈÓˆÓ›· Î·È ÙÔ ÔÏÈÙÈÎfi Ì·˜ Û‡ÛÙËÌ· ·ÓÙÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ÙÔ Ì¤ÁÂıÔ˜ ÙÔ˘ ‰È·Î˘‚‡̷ÙÔ˜, Î·È Ì ·›ÛıËÌ· ¢ı‡Ó˘ ı· ÛÙ·ıÔ‡Ó ÛÙÔ ‡„Ô˜ ÙˆÓ ÂÚÈÛÙ¿ÛˆÓ, ÚÔÛʤÚÔÓÙ·˜ ÙË ÌÔÓ·‰È΋ ‰È¤ÍÔ‰Ô ÁÈ· ÙËÓ ¯ÒÚ·” ÚfiÛıÂÛÂ Ô Î.¡·ÓfiÔ˘ÏÔ˜. ™¯ÂÙÈο Ì ÙȘ Û˘Á¯ˆÓ‡ÛÂȘ ÛÙÔÓ ÙÚ·Â˙ÈÎfi ÙÔ̤·, Ô ¡. ¡·ÓfiÔ˘ÏÔ˜ Û¯ÔÏ›·Û fiÙÈ “Ë ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ÛÙÔ ÙÚ·Â˙ÈÎfi Û‡ÛÙËÌ·, ˘fi ÙȘ ηٿÏÏËϘ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ Î·È Ì ‚¿ÛË ÛˆÛÙfi ۯ‰ȷÛÌfi Î·È ÂÎÙ¤ÏÂÛË, ı· ÌÔÚÔ‡Û Ú¿ÁÌ·ÙÈ Ó· ÂÙ‡¯ÂÈ ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ Û˘Ó¤ÚÁÂȘ Î·È Ó· Â›Ó·È ÂˆÊÂÏ‹˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÌÂÙfi¯Ô˘˜, ÙÔ˘˜ ÂÏ¿Ù˜ Î·È ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌ›· ¢ڇÙÂÚ·” .

ÙÚ·: ¢ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ÊÔÚÙÒÓÂÙ·È ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ Ô ÂÚÁÔ‰fiÙ˘, Ô ÔÔ›Ô˜ ·Ó·Áο˙ÂÙ·È Ó· ÚˆÙ¿ÂÈ ÙËÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂȷ΋ ηٿÛÙ·ÛË ÌÈ·˜ Á˘Ó·›Î·˜ - Î·È ·Ó ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ·È‰È¿ ‰ÂÓ ÙËÓ ÚÔÛÏ·Ì‚¿ÓÂÈ. ΔÔ ‚¿ÚÔ˜ ·˘Ùfi, ı· ¤ÚÂ ӷ ÙÔ ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜...” ∂›Û˘, Ô Î. ¶ÔÏ·Ù›‰Ë˜ ¤ÎÚÈÓ ˆ˜ ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· Ù˘ ·‰‹ÏˆÙ˘ ÂÚÁ·Û›·˜ “‰ÂÓ Â›Ó·È ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎfi, ·ÏÏ¿ ˙‹ÙËÌ· ˘ÂÚÚÔÛÊÔÚ¿˜ ÂÚÁ·Û›·˜, Ô˘ ˘¿Ú¯ÂÈ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ›Ù ÏfiÁˆ ηٷÛÙÚÔÊ‹˜ Ù˘ ·Ú·ÁˆÁÈ΋˜ ˘Ô‰ÔÌ‹˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜, ›Ù ÏfiÁˆ Ù˘ ·¯·Ï›ÓˆÙ˘ ÂÈÛfi‰Ô˘ ·ÏÏÔ‰·ÒÓ ÂÚÁ·˙Ô̤ӈÓ, ÎÔÈÓÔÙÈÎÒÓ Î·È Ï·ıÚÔÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ”.“¢ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ÂÚ›ÙˆÛË Ó· ÂÈÙ‡¯ÂÙ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·. μϤˆ ÌÈ· ‰·È‰·ÏÒ‰Ë ‰È¿ÚıÚˆÛË” ·Ú·Ù‹ÚËÛÂ Ô ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙÔ˜ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ (̤ÏÔ˜ Ù˘ “¢ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋˜ ™˘ÌÌ·¯›·˜”) ∫ÒÛÙ·˜ ∫ÈÏÙ›‰Ë˜, Ô ÔÔ›Ô˜ οÏÂÛ ÙÔÓ ˘Ô˘ÚÁfi Ó· ÚÔÛ¤ÍÂÈ ÙÔÓ √°∞, ÒÛÙ “Ó· ÌËÓ ·Î˘Úˆı› ˆ˜ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈ΋ ÔÓÙfiÙËÙ·. ∞fi ÏÂ˘Ú¿˜ ÙÔ˘ ‰Â, Ô ∞ı·Ó¿ÛÈÔ˜ §Â‚¤ÓÙ˘ (·ÓÂÍ¿ÚÙËÙÔ˜ - “¢ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋ ∞ÚÈÛÙÂÚ¿” ), ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍ ˆ˜ ÛÙÔ ™∂¶∂ ·Ú·ÙËÚÂ›Ù·È ¤ÏÏÂÈ„Ë ÚÔÛˆÈÎÔ‡, ÂÍÔÏÈÛÌÔ‡, ·ÏÏ¿ Î·È ÎÔ˘ÏÙÔ‡Ú·˜ ÂϤÁ¯Ô˘. “ŸÙ·Ó Â›Ó·È Ó· Á›ÓÂÈ ÌÈ· ÂÈıÂÒÚËÛË Û ÌÈ· ÌÂÁ¿ÏË ‚ÈÔÌ˯·ÓÈ΋ ÌÔÓ¿‰·, Â›Ó·È ÂȉÔÔÈË̤ÓË Î·È ¤¯ÂÈ ¿ÚÂÈ Ù· ̤ÙÚ· Ù˘ - ÂÓÒ ˘¿Ú¯ÂÈ Î·È ÌÈ· ÛÂÈÚ¿ ·fi ÌÔÓ¿‰Â˜ Û fiÏË ÙË ¯ÒÚ· Î·È ÂȉÈÎfiÙÂÚ· ÛÙÔ £ÚÈ¿ÛÂÈÔ, Ô˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó ¯ˆÚ›˜ ¿‰ÂÈ·. ¶ÔÈÔ˜ ÙÔ˘˜ ÂϤÁ¯ÂÈ ·˘ÙÔ‡˜;” ·Ó·ÚˆÙ‹ıËΠ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ô Î. §Â‚¤ÓÙ˘.

¶ÚfiÎÂÈÙ·È fï˜, Û˘Ó¤¯ÈÛÂ, ÌÈ· ‰È·‰Èηۛ· Ô˘ “·ÛÊ·ÏÒ˜ ÂÓ¤¯ÂÈ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘˜ Î·È ÁÈ· ÙÔ ÏfiÁÔ ·˘Ùfi ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ·ÔÊ·Û›˙ÂÙ·È “ÂÏ·ÊÚ¿ ÙË Î·Ú‰›·” Î·È Ì οı ÎfiÛÙÔ˜” . ∏ Eurobank ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı› ÙȘ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ Î·È ·ÍÈÔÏÔÁ› Ôχ ÚÔÛÂÎÙÈο fiÏ· Ù· ÂӉ¯fiÌÂÓ·, ÚfiÛıÂÛÂ, ϤÁÔÓÙ·˜ ˆ˜ “‰ÂÓ ı· Ú¤ÂÈ fï˜ Ó· ÌÂÙ·ÎÈÓËıԇ̠·fi ÙȘ ‚·ÛÈΤ˜ ÛÙÚ·ÙËÁÈΤ˜ Î·È ÂȯÂÈÚËÛȷΤ˜ Ì·˜ ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ˜ Ì ÁÓÒÌÔÓ· ¿ÓÙ· ÙÔ Û˘ÌʤÚÔÓ ÙˆÓ ÌÂÙfi¯ˆÓ Î·È ÙȘ ÚÔÔÙÈΤ˜ ÙÔ˘ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ Ì·˜” . ∞·ÓÙÒÓÙ·˜ Û ÂÚˆÙ‹ÛÂȘ ÙˆÓ ÌÂÙfi¯ˆÓ, Ô ·Ó·ÏËÚˆÙ‹˜ ‰È¢ı‡ÓˆÓ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ Ù˘ ΔÚ¿Â˙·˜ ¡ÈÎfiÏ·Ô˜ ∫·Ú·ÌÔ‡˙˘ › fiÙÈ Ë Eurobank ¤¯ÂÈ ÛÙÔ ¯·ÚÙÔÊ˘Ï¿ÎÈÔ Ù˘ ÔÌfiÏÔÁ· ÙÔ˘ ∂ÏÏËÓÈÎÔ‡ ¢ËÌÔÛ›Ô˘ ‡„Ô˘˜ 6,7 ‰È˜.¢ÚÒ. ∂ÚˆÙËı›˜ Â¿Ó Ë Eurobank ı· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯ÂÈ Û ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÂıÂÏÔÓÙÈ΋˜ Â·Ó·ÁÔÚ¿˜ ÔÌÔÏfiÁˆÓ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ Û˘˙‹ÙËÛ˘ Ô˘ Á›ÓÂÙ·È ÛÂ Â˘Úˆ·˚Îfi Â›Â‰Ô Ô Î. ∫·Ú·ÌÔ‡˙˘ ›Â: “£· ÛÙ·ıÌ›ÛÔ˘Ì ٷ ‰Â‰Ô̤ӷ. £· ‹Ù·Ó fï˜ Ôχ ÂÚ›ÂÚÁÔ Ó· ‚Á·›ÓÔ˘Ó Á·ÏÏÈΤ˜ ÙÚ¿Â˙˜ Î·È Ó· ‰ËÏÒÓÔ˘Ó fiÙÈ ı· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó Û ÂıÂÏÔÓÙÈ΋ Â·Ó·ÁÔÚ¿ Î·È ÂÌ›˜ Ó· ÛÊ˘Ú›˙Ô˘Ì ·‰È¿ÊÔÚ·” . ª¤¯ÚÈ ÙÔ πÔ‡ÓÈÔ ÙÔ˘ 2014 Ï‹ÁÔ˘Ó ÔÌfiÏÔÁ· ‡„Ô˘˜ 2 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ ·Ó¤ÊÂÚÂ, ϤÁÔÓÙ·˜ ˆ˜ “·˘Ùfi Â›Ó·È ÙÔ Ì¤ÁÈÛÙÔ ÔÛfi ÙˆÓ ÔÌÔÏfiÁˆÓ Ô˘ ÛÎÂÊÙfiÌ·ÛÙ ӷ ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ì Û Â·Ó·ÁÔÚ¿” , ‰È¢ÎÚÈÓ›˙ÔÓÙ·˜ fiÙÈ ÙȘ Û¯ÂÙÈΤ˜ ·ÔÊ¿ÛÂȘ ı· ÙȘ Ï¿‚ÂÈ ÙÔ ¢™ fiÙ·Ó ¤ÚıÂÈ Ë ÒÚ·.

∫›Ó‰˘ÓÔ˜ ÁÈ· ˘Ô‚È‚·ÛÌfi Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ Û ÊÙˆ¯‹ μ∂ƒ√§π¡√, 28.

¢ÂηÔÎÙÒ ŒÏÏËÓ˜ ÔÈÎÔÓÔÌÔÏfiÁÔÈ ·fi ‰È·ÎÂÎÚÈ̤ӷ ·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈ· Ù˘ ∂˘ÚÒ˘ Î·È ÙˆÓ ∏¶∞ ÚÔÂȉÔÔÈÔ‡Ó ÁÈ· ˘Ô‚È‚·ÛÌfi Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ “ÛÙÔ Â›Â‰Ô ÌÈ·˜ ÊÙˆ¯‹˜, ÙÚÈÙÔÎÔÛÌÈ΋˜ ¯ÒÚ·˜”, Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ÂÊËÌÂÚ›‰· Financial Times Deutschland (FTD) Î·È ÙÔ Spiegel-Online. ∏ ¿ÚÓËÛË ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ‰È¿ÛˆÛ˘ Ù˘ ∂∂ Î·È ÙÔ˘ ¢¡Δ Î·È ÂӉ¯fiÌÂÓË ÌÔÓÔÌÂÚ‹˜ ·Ó·ÛÙÔÏ‹ Ù˘ Â͢ËÚ¤ÙËÛ˘ ÙÔ˘ ¯Ú¤Ô˘˜ ı· Û‹Ì·ÈÓ·Ó “ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ηٷÛÙÚÔÊ‹ ÁÈ· ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·”, ÙÔÓ›˙Ô˘Ó ÔÈ ÔÈÎÔÓÔÌÔÏfiÁÔÈ Î·ıËÁËÙ¤˜ Û ÎÔÈÓ‹ ‰‹ÏˆÛ‹ ÙÔ˘˜, Ô˘ ‰fiıËΠ¯ı˜ ÛÙË ‰ËÌÔÛÈfiÙËÙ·. ¶ÚÔÙ›ÓÔ˘Ó ‰ÔÌÈΤ˜ ÌÂÙ·ÚÚ˘ıÌ›ÛÂȘ, ¤Ó· ÚfiÁÚ·ÌÌ· ȉȈÙÈÎÔÔÈ‹ÛˆÓ, ‰Ú·ÛÙÈÎfi ÂÚÈÔÚÈÛÌfi ÙÔ˘ ‰ËÌfiÛÈÔ˘ ÙÔ̤· Î·È ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfi Î·È ‰›Î·ÈÔ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎfi Û‡ÛÙËÌ·. ΔËÓ ÎÔÈÓ‹ ‰‹ÏˆÛË ˘ÔÁÚ¿ÊÔ˘Ó ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ Ô ∂ÏÏËÓÔ·ÚÈÔ˜, οÙÔ¯Ô˜ ÙÔ˘ ‚Ú·‚›Ԣ ¡fiÌÂÏ, Christopher Pissarides ·fi ÙÔ London School of Economics, Ô Î·ıËÁËÙ‹˜ ªÈ¯¿Ï˘ ÷ÏÈ¿ÛÛÔ˜ Ù˘ ¤‰Ú·˜ ª·ÎÚÔÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Î·È ÃÚËÌ·ÙÔÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÛÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ “Goethe”Ù˘ ºÚ·ÁÎÊÔ‡ÚÙ˘, ηıËÁËÙ¤˜ ·fi ÙÔ Yale, ÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ÙÔ˘ ™ÈοÁÔ˘ Î.·. √È ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ˜ ÂÈÛËÌ·›ÓÔ˘Ó fiÙÈ “ÌfiÓÔÓ ÙÔ ÌÂÙ·ÚÚ˘ıÌÈÛÙÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÂÁÁ˘¿Ù·È ÂÈÛÙÚÔÊ‹ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Û ¤Ó· Û‡Á¯ÚÔÓÔ Â˘Úˆ·˚Îfi ÎÚ¿ÙÔ˜”. ªÂ ÙËÓ ÎÔÈÓ‹ ‰‹ÏˆÛ‹ ÙÔ˘˜ ÔÈ ‰È·ÎÂÎÚÈ̤ÓÔÈ ÔÈÎÔÓÔÌÔÏfiÁÔÈ ÛÙËÚ›˙Ô˘Ó ÙÔ ÌÂÛÔÚfiıÂÛÌÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ·, ÙÔ ÔÔ›Ô ·ÔÙÂÏ› ÚÔ¸fiıÂÛË ÁÈ· ÙÔ Ó¤Ô, ‰Â‡ÙÂÚÔ ·Î¤ÙÔ ‰·Ó›ˆÓ ‰ÈÛÂηÙÔÌÌ˘Ú›ˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. ¶ÚˆÙ›ÛÙˆ˜ “Ú¤ÂÈ Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆÈÛÙ› Ë ‰È·ÊıÔÚ¿, Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ¤Í·ÚÛË, ·Ó Ë ∂ÏÏ¿‰· ı¤ÏÂÈ Ó· Á›ÓÂÈ ¤Ó· Û‡Á¯ÚÔÓÔ Â˘Úˆ·˚Îfi ÎÚ¿ÙÔ˜, Ó· ÚÔÛÂÏ·ÛÂÈ Í¤Ó˜ ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ Î·È Ó· ·ÔʇÁÂÈ ÙË ‰ÈÂıÓ‹ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ·ÔÌfiÓˆÛË”, ÂÈÛËÌ·›ÓÔ˘Ó ÔÈ ÔÈÎÔÓÔÌÔÏfiÁÔÈ. ¶ÚÔÂȉÔÔÈÔ‡Ó ‰Â fiÙÈ “ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¢ηÈÚ›· ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÂÎÛ˘Á¯ÚÔÓÈÛÙ› Ë ∂ÏÏ¿‰· Î·È ·˘Ù‹ Ë Â˘Î·ÈÚ›· ‰ÂÓ ı· ¤¯ÂÈ ÌÂÁ¿ÏË ‰È¿ÚÎÂÈ·”.


¢ÈÂÓı‹ 33

T∂Δ∞ƒΔ∏ 29 π√À¡πOY 2011

•Â¤Ú·Û·Ó ÙÔ˘˜ 1.000 ÔÈ Û˘ÏÏËÊı¤ÓÙ˜ ÙËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË Â‚‰ÔÌ¿‰·

¡¤Â˜ ‰È·‰ËÏÒÛÂȘ ηٿ ÕÛ·ÓÙ ÛÙË ™˘Ú›· ∂ÍfiÚÈÛÙÔÈ ˙ËÙÔ‡Ó ·fi ÙË ƒˆÛ›· Ó· ›ÛÂÈ ÙÔ ™‡ÚÔ Úfi‰ÚÔ Ó· ·Ú·ÈÙËı› ¢∞ª∞™∫√™, 28.

°∂¡∂À∏, 28.

¶∂ƒπ™™√Δ∂ƒ√π ·fi ‰¤Î· Âη-

ÏÈÙÈÛÌÔ‡ Î·È Ù˘ ÓÔÌÈÌfiÙËÙ·˜ Ô˘ ÙÔ˘ Ï›ÂÈ” , ηٷϋÁÂÈ Ë ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË.

È ˘¤ÚÌ·¯ÔÈ Ù˘ ‰ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛ·Ó ÔÏϤ˜ ‰È·‰ËÏÒÛÂȘ ÙË Ó‡¯Ù· Ù˘ ¢Â˘Ù¤Ú·˜ ÚÔ˜ Û‹ÌÂÚ· ΔÚ›ÙË ÛÙË ™˘Ú›· Ì ·›ÙËÌ· ÙËÓ ÙÒÛË ÙÔ˘ ηıÂÛÙÒÙÔ˜ ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ª·Û¿Ú ·Ï ÕÛ·ÓÙ, ÙÔ ÔÔ›Ô Û˘Ó¤¯ÈÛ ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ ÙȘ Û˘ÏÏ‹„ÂȘ ·ÓÙÈηıÂÛÙˆÙÈÎÒÓ, ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ÔÚÁ¿ÓˆÛË ˘ÂÚ¿ÛÈÛ˘ ÙˆÓ ·ÓıÚˆ›ÓˆÓ ‰ÈηȈ̿وÓ. “¡˘¯ÙÂÚÈÓ¤˜ ‰È·‰ËÏÒÛÂȘ ¤ÁÈÓ·Ó Û¯Â‰fiÓ ·ÓÙÔ‡ Ì ·›ÙËÌ· ÙËÓ ÙÒÛË ÙÔ˘ ηıÂÛÙÒÙÔ˜ Î·È ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·‰›ÎË Ù˘ Û˘Ófi‰Ô˘ ÙˆÓ ·ÓÙÈÔÏÈÙ¢fiÌÂÓˆÓ” Ô˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒıËΠ¯ı˜ ÛÙË ¢·Ì·ÛÎfi, ‰‹ÏˆÛÂ Ô ƒ·Ì› ∞ÌÓÙÂÏÚ·¯Ì¿Ó, ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙÔ˘ Û˘ÚÈ·ÎÔ‡ ¶·Ú·ÙËÚËÙËÚ›Ô˘ ÙˆÓ ∞ÓıÚˆ›ÓˆÓ ¢ÈηȈ̿وÓ, ÙÔ ÔÔ›Ô Â‰Ú‡ÂÈ ÛÙÔ §ÔÓ‰›ÓÔ. “ÃÈÏÈ¿‰Â˜ ‰È·‰Ëψ٤˜ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ·Ó ÔÚ›· ÛÙË ÃÔ̘ (ÎÂÓÙÚÈ΋ ™˘Ú›·), 7.000 ˆ˜ 10.000 ‰È·‰‹ÏˆÛ·Ó ÛÙË Ã¿Ì· (‚fiÚÂÈ· ™˘Ú›·), 5.000 ˆ˜ 7.000 ÛÙËÓ ¡Ù¤ÈÚ ∂˙fiÚ (ÛÙÔ ‚ÔÚÂÈÔ·Ó·ÙÔÏÈÎfi ÙÌ‹Ì· Ù˘ ¯ÒÚ·˜) Î·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ·fi 2.000 ÛÙËÓ πÓÙϤÌ (‚ÔÚÂÈÔ‰˘ÙÈ΋ ™˘Ú›·)” , ‰È¢ÎÚ›ÓÈÛÂ. √ ›‰ÈÔ˜ ÛËÌ›ˆÛ Â›Û˘ fiÙÈ ÔÈ ‰˘Ó¿ÌÂȘ ·ÛÊ·Ï›·˜ ÚÔ¯ÒÚËÛ·Ó ÛÂ Û˘ÏÏ‹„ÂȘ ·ÓÙÈηıÂÛÙˆÙÈÎÒÓ ÛÙÔ ƒÔ˘ÎÓ ∂ÓÙ›Ó Î·È ÙÔ ª·Ú˙¤ ÛÙË ¢·Ì·ÛÎfi, ÛÙËÓ πÓÙϤÌ, fiˆ˜ Î·È ÛÙÔ ¯ˆÚÈfi ·Ï ¡¿Ù˙È·, ÙÔ ÔÔ›Ô Û˘ÓÔÚ‡ÂÈ Ì ÙËÓ ΔÔ˘ÚΛ·. ¶ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ·fi 1.000 ¿ÓıÚˆÔÈ Û˘ÓÂÏ‹ÊıËÛ·Ó ÛÙË ™˘Ú›· ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÂÚ·Ṳ̂Ó˘ ‚‰ÔÌ¿‰·˜ ÁÈ· ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘˜ Û ·ÓÙÈ΢‚ÂÚÓËÙÈΤ˜ ‰È·‰ËÏÒÛÂȘ, ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ·Ó ÂÍ¿ÏÏÔ˘ Û‹ÌÂÚ· ·ÎÙÈ‚ÈÛÙ¤˜. ªÂٷ͇ ·˘ÙÒÓ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ·fi 400 ÊÔÈÙËÙ¤˜ Ô˘ Û˘ÓÂÏ‹ÊıËÛ·Ó ÂÓÒ ‚ÚÈÛÎfiÓÙÔ˘Û·Ó ÛÙÔ˘˜ ÎÔÈÙÒÓ˜ ÙÔ˘ ·-

¡· ·Ú·ÈÙËı›

ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ ‚fiÚÂÈ· fiÏË Ã·Ï¤È, Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ÙÔÈΤ˜ ∂ÈÙÚÔ¤˜ ™˘ÓÙÔÓÈÛÌÔ‡ (LCC) Ù˘ ™˘Ú›·˜, ÔÚÁ¿ÓˆÛË Ô˘ ηٷÁÚ¿ÊÂÈ ÛÙÔ ¢È·‰›ÎÙ˘Ô Ù· ÛÙÔȯ›· ÁÈ· ÙȘ ·ÓÙÈ΢‚ÂÚÓËÙÈΤ˜ ‰È·‰ËÏÒÛÂȘ. ¢Âο‰Â˜ ·ÎfiÌË Û˘ÓÂÏ‹ÊıËÛ·Ó ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Δ·Ï ƒÈÊ¿Ù Ù˘ fiÏ˘ ·˘Ù‹˜. “¶ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ·fi 100 ÊÔÈÙËÙ¤˜ Û˘ÓÂÏ‹ÊıËÛ·Ó Â›Û˘ ηıÒ˜ ‚ÚÈÛÎfiÓÙÔ˘Û·Ó ÛÙÔ˘˜ ÎÔÈÙÒÓ˜ ÙÔ˘ ·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ Ù˘ ¢·Ì·ÛÎÔ‡ ÌÂÙ¿ ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘˜ Û ÂÈÚËÓÈ΋ ηıÈÛÙÈ΋ ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›·” , ÚÔÛı¤ÙÂÈ Ë ÔÚÁ¿ÓˆÛË, Ë ÔÔ›· ÛËÌÂÈÒÓÂÈ fiÙÈ ÔÈ ÊÔÈÙËÙ¤˜ ͢ÏÔÎÔ‹ıËÎ·Ó Â›Û˘. ΔÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ 60 ʤÚÂÙ·È ÂÈϤÔÓ fiÙÈ Û˘ÓÂÏ‹ÊıËÛ·Ó ÛÙ· ÚÔ¿ÛÙÈ· Ù˘ ¢·Ì·ÛÎÔ‡. √È ‰˘Ó¿ÌÂȘ ·ÛÊ·Ï›·˜ Û˘Ó¤Ï·‚·Ó Â›Û˘ ÂÚ›Ô˘ ÂηÙfi ·ÓıÚÒÔ˘˜ ÛÙË ÓfiÙÈ· fiÏË Δ˙¿ÛÈÌ Î·È ‰Âο‰Â˜ Û˘ÓÂÏ‹ÊıËÛ·Ó Û ¿ÏϘ fiÏÂȘ, ηٷϋÁÂÈ Ë ÔÚÁ¿ÓˆÛË ·˘Ù‹. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· ÔÈ ·ÎÙÈ‚ÈÛÙ¤˜ ˘¤Ú

Ù˘ ‰ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ Ô˘ ÍÂΛÓËÛ·Ó ÙËÓ ÂͤÁÂÚÛË Î·Ù¿ ÙÔ˘ ηıÂÛÙÒÙÔ˜ ÙÔ˘ ÕÛ·ÓÙ ÛÙË ™˘Ú›· ηٷ‰›Î·Û·Ó Û‹ÌÂÚ· ÙË Û‡ÓÔ‰Ô ÙˆÓ ·ÓÙÈÔÏÈÙ¢fiÌÂÓˆÓ Ô˘ ¤ÁÈÓ ¯ı˜ ÛÙË ¢·Ì·ÛÎfi. “√È ∂ÈÙÚÔ¤˜ ™˘ÓÙÔÓÈÛÌÔ‡ Ù˘ ™˘Úȷ΋˜ ∂·Ó¿ÛÙ·Û˘ ηٷ‰Èο˙Ô˘Ó Â› Ù˘ ·Ú¯‹˜ ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ۇÓÔ‰Ô ‹ Û˘Ó¤‰ÚÈÔ Ô˘ Á›ÓÂÙ·È ˘fi ÙÔ Ï¿‚·ÚÔ ÙÔ˘ ηıÂÛÙÒÙÔ˜” , ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó ÔÈ ÂÈÙÚÔ¤˜ ·˘Ù¤˜, Ô˘ Â›Ó·È ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙˆÓ ·ÎÙÈ‚ÈÛÙÒÓ ÛÙË ™˘Ú›· Û ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ ÙÔ˘˜ Ô˘ ‰ËÌÔÛȇÂÙ·È ÛÙÔÓ ÈÛÙfiÙÔÔ Facebook. ™‡ÚÔÈ ·ÓÙÈÔÏÈÙ¢fiÌÂÓÔÈ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ·Ó ¯ı˜ ÌÈ· ¿Ó¢ ÚÔËÁÔ˘Ì¤ÓÔ˘ Û‡ÓÔ‰Ô ÛÙË ¢·Ì·ÛÎfi. ŸÙ·Ó ÙÂÏ›ˆÛ ÂͤÊÚ·Û·Ó “ÙËÓ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍ‹ ÙÔ˘˜ ÛÙË Ï·˚΋ ÂͤÁÂÚÛË, Ô˘ ÂÈı˘Ì› ÙË ÌÂÙ¿‚·ÛË ÛÙË ‰ËÌÔÎÚ·Ù›·” Î·È ˙‹ÙËÛ·Ó Ù·˘ÙÔ¯ÚfiÓˆ˜ Ó· ÙÂÚÌ·ÙÈÛÙÔ‡Ó ÔÈ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ÙˆÓ ‰˘Ó¿ÌÂˆÓ ·ÛÊ·Ï›·˜, Û ÌÈ· ·Ó·ÊÔÚ¿ ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ ·ÈÌ·ÙËÚ‹ ηٷÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘ ÎÈÓ‹Ì·ÙÔ˜ ·ÌÊÈÛ‚‹ÙËÛ˘ ÛÙË ™˘Ú›·.

™˘ÓÔÏÈο 1.342 ¿Ì·¯ÔÈ Î·È 343 ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ› Î·È ÛÙÚ·ÙÈÒÙ˜ ¤¯Ô˘Ó ¯¿ÛÂÈ Ì¤¯ÚÈ ÛÙÈÁÌ‹˜ ÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘˜ ·fi ÙËÓ Î·Ù·ÛÙÔÏ‹ ·fi ÙȘ ‰˘Ó¿ÌÂȘ ·ÛÊ·Ï›·˜ ÙÔ˘ ÎÈÓ‹Ì·ÙÔ˜ ·ÌÊÈÛ‚‹ÙËÛ˘, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ ÈÔ ÚfiÛÊ·ÙÔ ·ÔÏÔÁÈÛÌfi ÙÔ˘ Û˘ÚÈ·ÎÔ‡ ¶·Ú·ÙËÚËÙËÚ›Ô˘ ÙˆÓ ∞ÓıÚˆ›ÓˆÓ ¢ÈηȈ̿وÓ. “√È Â·Ó·Ûٿ٘ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ¿ÚÔ˘Ó ‰Âο‰Â˜ ̤ÙÚ· ·ÛÊ·Ï›·˜ ÁÈ· Ó· ÌÔÚ¤ÛÔ˘Ó Ó· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó ÌÈ· Ù¤ÙÔÈ· Û‡ÓÔ‰Ô, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÁÏÈÙÒÛÔ˘Ó ÙË Ê˘Ï·Î‹, Ù· ‚·Û·ÓÈÛÙ‹ÚÈ· ‹ ÙËÓ ÂÍfiÓÙˆÛË” , ÚÔÛÙ›ıÂÙ·È ÛÙËÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÙˆÓ ∂ÈÙÚÔÒÓ ™˘ÓÙÔÓÈÛÌÔ‡ Ù˘ ™˘Úȷ΋˜ ∂·Ó¿ÛÙ·Û˘. “∂›Ó·È ÂÔ̤ӈ˜ Ôχ Ê˘ÛÈÎfi Ó· ‰ÈÂÚˆÙËı› ηÓ›˜ fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙË ÓÔÌÈÌfiÙËÙ· ·˘Ù‹˜ Ù˘ Û˘Ófi‰Ô˘, Ô˘ ÚÔÛÔÈÂ›Ù·È fiÙÈ ·Ó‹ÎÂÈ ÛÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ Ù˘ ™˘Ú›·˜, ÙËÓ ÒÚ· Ô˘ ÙÔ Û˘ÚÈ·Îfi ηıÂÛÙÒ˜ Ù˘ ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙ÂÈ ÚÔÛÙ·Û›· Î·È Î¿Ï˘„Ë ·fi Ù· ̤۷ ÂÓË̤ڈÛ˘ Î·È ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÈ Û ·˘Ù‹Ó ÁÈ· Ó· ¯Ù›ÛÂÈ ÙËÓ ÂÈÎfiÓ· ÙÔ˘ Ô-

∂ÈÛÈÙÈÛÙÈ΋ ÎÚ›ÛË Ê¤ÚÓÂÈ ÛÙËÓ ∞ÊÚÈ΋ Ë ÍËÚ·Û›·

∂ÍfiÚÈÛÙ· ÛÙÂϤ¯Ë Ù˘ Û˘Úȷ΋˜ ·ÓÙÈÔÏ›Ù¢Û˘ οÏÂÛ·Ó Û‹ÌÂÚ· ÙË ƒˆÛ›· Ó· ›ÛÂÈ ÙÔ ™‡ÚÔ Úfi‰ÚÔ ª·Û¿Ú ·Ï ÕÛ·ÓÙ Ó· ·Ú·ÈÙËı›, ÚÔÂȉÔÔÈÒÓÙ·˜ fiÙÈ Ë ªfiÛ¯· ÎÈÓ‰˘Ó‡ÂÈ Ó· ‚ÚÂı› ÛÙË Ï¿ıÔ˜ ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ πÛÙÔÚ›·˜ ·Ó ‰ÂÓ ·ÔÛ‡ÚÂÈ ÙËÓ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍ‹ Ù˘ ÚÔ˜ ÙÔ ÚfiÛˆÔ ÙÔ˘ ™‡ÚÔ˘ ËÁ¤ÙË. “∏ ƒˆÛ›· ı· Ú¤ÂÈ Ó· ‚ÔËı‹ÛÂÈ ÙË ™˘Ú›· ÛÙËÓ ·fiÎÙËÛË ÂÏ¢ıÂÚ›·˜ Î·È ‰ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ ·ÛÎÒÓÙ·˜ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚË ›ÂÛË ÛÙÔ ™‡ÚÔ Úfi‰ÚÔ Ó· ·Ú·ÈÙËı›” , ‰‹ÏˆÛ Û ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˘˜ Ô ªÔ‡Ï¯ÂÌ ¡ÙÚÔ‡ÌÈ, Û٤ϯԘ ÙˆÓ ∞‰ÂÏÊÒÓ ªÔ˘ÛÔ˘ÏÌ¿ÓˆÓ. ∞ÓÒÙÂÚÔÈ ƒÒÛÔÈ ·ÍȈ̷ÙÔ‡¯ÔÈ, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ¤¯Ô˘Ó ·Ôı·ÚÚ‡ÓÂÈ ÙȘ ‰˘ÙÈΤ˜ ÚÔÛ¿ıÂȘ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·‰›ÎË ÙÔ˘ ÕÛ·ÓÙ fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙË ‚›·ÈË Î·Ù·ÛÙÔÏ‹ ÙˆÓ ‰È·‰ËÏÒÛÂˆÓ Î·Ù¿ ÙÔ˘ ηıÂÛÙÒÙÔ˜ ÙÔ˘, Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ·Ó Û‹ÌÂÚ· ÛÙË ªfiÛ¯· Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ì ÔÚÈṲ̂ÓÔ˘˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÈÔ ÛÊÔ‰ÚÔ‡˜ ÂÈÎÚÈÙ¤˜ ÙÔ˘ Û‡ÚÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘. ∏ Û˘Ó¿ÓÙËÛË ·˘Ù‹ ıˆڋıËΠˆ˜ ÌÈ· Èı·Ó‹ ¤Ó‰ÂÈÍË fiÙÈ ÙÔ ∫ÚÂÌÏ›ÓÔ ÌÔÚ› Ó· ˙˘Á›˙ÂÈ ÙȘ Èı·ÓfiÙËÙ˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ Î·È Ó· ÚÔÛ·ı› Ó· ‰È·ÛÊ·Ï›ÛÂÈ ÙËÓ ÂÈÚÚÔ‹ ÙÔ˘ ÛÙË ¯ÒÚ· ·˘Ù‹ Ù˘ ª¤Û˘ ∞Ó·ÙÔÏ‹˜ Û ÂÚ›ÙˆÛË ·Ó·ÙÚÔ‹˜ ÙÔ˘ ÕÛ·ÓÙ. ∏ ƒˆÛ›· ÂÈı˘Ì› Ô ÔÏÈÙÈÎfi˜ ‰È¿ÏÔÁÔ˜ Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ˆ˜ ÙÔ Ì¤ÛÔ Ô˘ ı· ·ÔÙÚ¤„ÂÈ ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ Ë ™˘Ú›· Ó· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ ÙÔ ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· Ù˘ §È‚‡Ë˜, Ë ÔÔ›· ¤¯ÂÈ ‚˘ıÈÛÙ› Û ¤Ó·Ó ÂÌʇÏÈÔ fiÏÂÌÔ, ‰‹ÏˆÛÂ Ô ª·ÚÁΤÏÔÊ.

ÙÔÌ̇ÚÈ· ¿ÓıÚˆÔÈ - ·Ó¿ÌÂÛ¿ ÙÔ˘˜ Î·È ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ·È‰È¿ Ô˘ ÂËÚ¿˙ÔÓÙ·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·fi οı ¿ÏÏË ËÏÈÎȷ΋ ÔÌ¿‰· - ¤¯Ô˘Ó ÏËÁ› ·fi ÙËÓ ¯ÂÈÚfiÙÂÚË ÍËÚ·Û›· ÙˆÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›ˆÓ ÂÍ‹ÓÙ· ÂÙÒÓ ÛÙÔ ∫¤Ú·˜ Ù˘ ∞ÊÚÈ΋˜ Î·È ¤¯Ô˘Ó ·Ó¿ÁÎË ·fi ¤ÎÙ·ÎÙË ·ÓıÚˆÈÛÙÈ΋ ‚Ô‹ıÂÈ· ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Û ÔÚÈṲ̂Ó˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÔ˘Ó ·ÎfiÌË Î·È ÙËÓ ›ӷ, ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ô √∏∂. “¢‡Ô ‰È·‰Ô¯ÈΤ˜ ÂÚ›Ô‰ÔÈ Ì ÂÏ¿¯ÈÛÙË ‚ÚÔ¯‹ Ô‰‹ÁËÛ·Ó Û ¤Ó· ·fi Ù· ÈÔ ÍËÚ¿ ¤ÙË ·fi ÙÔ 19501951 Û ÔÏϤ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ Ì ‚ÔÛÎÔÙfiÈ·” , ‰‹ÏˆÛÂ Ë ÂÎÚfiÛˆÔ˜ ÙÔ˘ °Ú·Ê›Ԣ ™˘ÓÙÔÓÈÛÌÔ‡ ∞ÓıÚˆÈÛÙÈÎÒÓ ÀÔı¤ÛÂˆÓ ÙÔ˘ √∏∂ ∂Ï›˙·ÌÂı ªÈÚ˜, ÙÔÓ›˙ÔÓÙ·˜ fiÙÈ “̤¯ÚÈ ÙÔ 2012 ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Èı·ÓfiÙËÙ· ‚ÂÏÙ›ˆÛ˘” . “¢ÂÓ ¤¯Ô˘Ì ‰ÂÈ Ù¤ÙÔÈ· ÍËÚ·Û›· Â‰Ò Î·È 60 ¯ÚfiÓÈ·” ÛËÌ›ˆÛÂ, ÂÍËÁÒÓÙ·˜ fiÙÈ Ë ¤ÏÏÂÈ„Ë Ù˘ ‚ÚÔ¯‹˜ ¤¯ÂÈ ÚÔηϤÛÂÈ “Ì›· ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ‰È·ÙÚÔÊÈ΋ ÎÚ›ÛË ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹” . ¶ÚfiÛıÂÛ fiÙÈ ‰ÂÓ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È ‚ÂÏÙ›ˆÛË ·Ú¿ ÌfiÓÔ ÛÙÔ 2012. “™Â ÔÏϤ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜, ÌÔÚԇ̠ӷ ÌÈÏ¿Ì ÁÈ· ›ӷ” ‰‹ÏˆÛ ·ÎfiÌË Ë ÂÎÚfiÛˆÔ˜, ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·˜ fiÙÈ Ë ∫¤Ó˘·, ÙÔ Δ˙ÈÌÔ˘Ù›, Ë ∞ÈıÈÔ›· Î·È Ë ™ÔÌ·Ï›· Â›Ó·È ÔÈ ¯ÒÚ˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÏËÁ› ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Î·È ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÈÔ ÎÔÓÙ¿ Û ηٿÛÙ·ÛË ÏÈÌÔ‡. ∂ÈϤÔÓ, Ë Î. ªÈÚ˜ ÂÂÛ‹Ì·Ó fiÙÈ Ë ·‡ÍËÛË ÙˆÓ ÙÈÌÒÓ ÙˆÓ ÙÚÔÊ›ÌˆÓ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ¤¯ÂÈ ÂËÚ¿ÛÂÈ ·ÎfiÌË Î·È Ù· ̤۷ ÓÔÈÎÔ΢ÚÈ¿. √ ÂÂÚ¯fiÌÂÓÔ˜ ÏÈÌfi˜ ¤¯ÂÈ ·˘Í‹ÛÂÈ ÙÔ˘˜ ·ÚÈıÌÔ‡˜ ÙˆÓ ÚÔÛʇÁˆÓ Ô˘ ‰È·Û¯›˙Ô˘Ó Ù· Û‡ÓÔÚ· Û ̛· Ô‡Ùˆ˜ ‹ ¿Ïψ˜ ¢·›ÛıËÙË ÔÏÈÙÈο ˙ÒÓË, Ì ÙÔÓ √∏∂ Ó· ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÈ fiÙÈ ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ Ë̤Ú˜ ¤Ú·Û·Ó ÛÙËÓ ∫¤Ó˘· 20.000 ¿ÙÔÌ· Î·È ÂÚ›Ô˘ 100.000 ·fi ÙËÓ ·Ú¯‹ ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘.

ºÔ˘ÎÔ˘Û›Ì·

ΔfiÓÔÈ Ú·‰ÈÂÓÂÚÁÔ‡ ‡‰·ÙÔ˜ ‰È¤ÚÚÂ˘Û·Ó ·fi ÙÔ ˘ÚËÓÈÎfi ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ

ªÂÙ¿ ÙËÓ “·ÒÏÂÈ·” ™ÙÚÔ˜-∫·Ó ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ˘Ô„ËÊÈfiÙËÙ·

ΔÔ ¯Ú›ÛÌ· ÙˆÓ °¿ÏÏˆÓ ™ÔÛÈ·ÏÈÛÙÒÓ ÁÈ· ÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ ‰ÈÂΉÈΛ Ë ª·ÚÙ›Ó √ÌÚ› ¶∞ƒπ™π, 28.

∏ ª∞ƒΔπ¡ √ÌÚ› ÂÈÛ‹Ïı Â›-

ÛËÌ· ÛÙËÓ ÎÔ‡ÚÛ· ÁÈ· ÙËÓ ‰ÈÂΉ›ÎËÛË ÙÔ˘ ¯Ú›ÛÌ·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ™ÔÛÈ·ÏÈÛÙÈÎÔ‡ ∫fiÌÌ·ÙÔ˜ Ù˘ °·ÏÏ›·˜, ÂÓ fi„ÂÈ ÙˆÓ ÚÔ‰ÚÈÎÒÓ ÂÎÏÔÁÒÓ ÙÔ˘ 2012. ∏ ·ÒÏÂÈ· ÙÔ˘ ¡ÙÔÌÈӛΠ™ÙÚÔ˜-∫·Ó, ÙÔ˘ ÈÛ¯˘ÚÔ‡ ˘Ô„ËÊ›Ô˘ ÙˆÓ ™ÔÛÈ·ÏÈÛÙÒÓ Ô˘ fiÏ· ¤‰ÂÈ¯Ó·Ó fiÙÈ ı· ¤‚Á·˙ ÓÔÎ-¿Ô˘Ù ÙÔÓ ¡ÈÎÔÏ¿ ™·ÚÎÔ˙›, ·Ó¿ÁηÛ ÙËÓ ∞ÚÈÛÙÂÚ¿ Ó· Â·ÓÂÍÂÙ¿ÛÂÈ ÙÔ “Û¯¤‰ÈÔ Ì¿¯Ë˜” Ù˘. ∏ ª·ÚÙ›Ó √ÌÚ› ı· ·Ó·ÌÂÙÚËı› ÂÛˆÎÔÌÌ·ÙÈο Ì ÙÔÓ ÚÒËÓ ·Ú¯ËÁfi ÙˆÓ ™ÔÛÈ·ÏÈÛÙÒÓ ºÚ·ÓÛÔ˘¿ √Ï¿ÓÙ, Ô ÔÔ›Ô˜ ÚÔËÁÂ›Ù·È ÛÙȘ ‰ËÌÔÛÎÔ‹ÛÂȘ. ∏ √ÌÚ›, ÚÒËÓ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∂ÚÁ·Û›·˜ Ë ÔÔ›· ÈÛÙÒıËΠÙËÓ Î·ıȤڈÛË ÙÔ˘ 35ÒÚÔ˘, ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ Û ˘ÔÛÙËÚÈÎÙ¤˜ Ù˘ ÛÙË §›ÏÏË -fiÏË Ù˘ ÔÔ›·˜ Â›Ó·È ‰‹Ì·Ú¯Ô˜- fiÙÈ ÛÙfi¯Ô˜ Ù˘ Â›Ó·È Ó· ·˘Í‹ÛÂÈ ÙËÓ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ· Ù˘ Á·ÏÏÈ΋˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ Î·È Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· Ó· ÚÔÛٷهÛÂÈ ÙÔ˘˜ Ôϛ٘ Ì ¯·ÌËÏ¿ ÂÈÛÔ‰‹Ì·Ù·. ∞ӷ̤ÓÂÙ·È Ó· ·Ó·ÌÂÙÚËı› ÌÂ

ÙÔÓ ÚÒËÓ ·Ú¯ËÁfi ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ ºÚ·ÓÛÔ˘¿ √Ï¿ÓÙ, Ô ÔÔ›Ô˜ ÚÔËÁÂ›Ù·È ÛÙȘ ‰ËÌÔÛÎÔ‹ÛÂȘ, Û ÌÈ· ‰È·‰Èηۛ· Ë ÔÔ›· ı· ÔÏÔÎÏËÚˆı› ÙÔÓ √ÎÙÒ‚ÚÈÔ, ¤ÍÈ Ì‹Ó˜ ÚÈÓ ·fi ÙËÓ ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹ ÙˆÓ ÚÔ‰ÚÈÎÒÓ ÂÎÏÔÁÒÓ. ΔfiÛÔ Ë √ÌÚ› fiÛÔ Î·È Ô √Ï¿ÓÙ ıˆÚÔ‡ÓÙ·È ÂÎÚfiÛˆÔÈ Ù˘ ·ÏÈ¿˜ Á·ÏÏÈ΋˜ ÎÂÓÙÚÔ·ÚÈÛÙÂÚ¿˜, ·ÓÙ›ıÂÙ· Ì ÙÔÓ ÎÂÓÙÚÒÔ ÚÒËÓ ÁÂÓÈÎfi ‰È¢ı˘ÓÙ‹ ÙÔ˘ ¢¡Δ, ¡ÙÔÌÈӛΠ™ÙÚÔ˜-∫·Ó, Ô ÔÔ›Ô˜ ıˆÚ›ÙÔ Ë ÌÂÁ¿ÏË ÂÏ›‰· ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ ÂÓ fi„ÂÈ Ù˘ Ì¿¯Ë˜ ÙÔ˘ 2012 ˆ˜ ÙË Û‡ÏÏË„‹ ÙÔ˘ ÙÔÓ ª¿ÈÔ ÛÙË ¡¤· ÀfiÚÎË, fiÔ˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ ‰›ˆÍË ÁÈ· ÙËÓ ·fiÂÈÚ· ‚È·ÛÌÔ‡ ÌÈ·˜ η̷ÚȤڷ˜ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô˘. ™ÙËÓ ÔÌÈÏ›· Ì ÙËÓ ÔÔ›· ÂÍ‹ÁÁÂÈÏ ÙËÓ ˘Ô„‹ÊÈ¿ Ù˘ Ë √ÌÚ› ÂÈÙ¤ıËΠÛÙÔ Û˘ÓÙËÚËÙÈÎfi Úfi‰ÚÔ ¡ÈÎÔÏ¿ ™·ÚÎÔ˙›, ÙÔÓ ÔÔ›Ô ·¯ı¿ÓÔÓÙ·È ÔÏÏÔ› „ËÊÔÊfiÚÔÈ, ÙfiÛÔ ÁÈ· ÙÔ ÔÏÈÙÈÎfi ÙÔ˘ ÛÙÈÏ fiÛÔ Î·È ÁÈ· ÙÔ fiÙÈ ¤Ú·Û ̤ÙÚ· ÁÈ· ÙËÓ Ì›ˆÛË Ù˘ ÊÔÚÔÏÔÁ›·˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÏÔ‡ÛÈÔ˘˜. “∏ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· Â›Ó·È fiÙÈ [Ô

™·ÚÎÔ˙›] ÂÊ·ÚÌfi˙ÂÈ ¿‰ÈΘ ÔÏÈÙÈΤ˜ Ô˘ ¢ÓÔÔ‡Ó ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο ÙÔ˘˜ ÈÔ ÚÔÓÔÌÈÔ‡¯Ô˘˜. ∂›Ó·È ηÈÚfi˜ Ó· ·ÏÏ¿ÍÂÈ ·˘Ùfi” ÙfiÓÈÛÂ Ë √ÌÚ›. √ ™·ÚÎÔ˙› ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÌÂٷ͇ ‰Â‡ÙÂÚ˘ Î·È ÙÚ›Ù˘ ı¤Û˘ ÛÙȘ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ‰ËÌÔÛÎÔ‹ÛÂȘ Î·È Ë ‰ËÌÔÙÈÎfiÙËÙ¿ ÙÔ˘ ¤¯ÂÈ

‚·ÏÙÒÛÂÈ ÂÚ›Ô˘ ÛÙÔ 30%. √È ™ÔÛÈ·ÏÈÛÙ¤˜ ‰ËÏÒÓÔ˘Ó ·ÔÊ·ÛÈṲ̂ÓÔÈ Ó· Â·Ó·Î¿Ì„Ô˘Ó ÛÙËÓ ÂÍÔ˘Û›· ÌÂÙ¿ ÙȘ ÙÚÂȘ ÂÎÏÔÁÈΤ˜ ‹ÙÙ˜ Ô˘ ˘¤ÛÙËÛ·Ó. ∞Ó Î·È Ë ·ÚÔÛ‰fiÎËÙË ¤ÍÔ‰Ô˜ ÙÔ˘ ™ÙÚÔ˜-∫·Ó ·fi ÙËÓ ÎÔ‡ÚÛ· ÚÔοÏÂÛ ·Ó·Ù·Ú·¯‹ ÛÙËÓ ÎÂÓÙÚÔ·ÚÈÛÙÂÚ¿, ¤‰ˆÛ ÌfiÏȘ ÌÂÚÈ-

Δ√∫π√, 28.

Τ˜ ÌÔÓ¿‰Â˜ ÛÙÔÓ ™·ÚÎÔ˙› ÛÙȘ ‰ËÌÔÛÎÔ‹ÛÂȘ, Ì ÙÔÓ √Ï¿ÓÙ Ó· ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ˆ˜ Ô Ó¤Ô˜ ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ Ô˘ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÓÂÈ ÙÔ ˘„ËÏfiÙÂÚÔ ÔÛÔÛÙfi. √ ™·ÚÎÔ˙› ·ÔÂÈÚ¿ıËΠÙË ¢Â˘Ù¤Ú· Ó· ÚÔηٷϿ‚ÂÈ ÙËÓ ÎÔÈÓ‹ ÁÓÒÌË ÂÓ fi„ÂÈ Ù˘ ÛËÌÂÚÈÓ‹˜ ÔÌÈÏ›·˜ Ù˘ √ÌÚ›, ϤÁÔÓÙ·˜ fiÙÈ ÔÈ È‰¤Â˜ Ù˘ ÎÂÓÙÚÔ·ÚÈÛÙÂÚ¿˜, fiˆ˜ Ë ·Î‡ÚˆÛË ÙˆÓ Ì¤ÙÚˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ ËÏÈÎÈ·ÎÔ‡ ÔÚ›Ô˘ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰fiÙËÛ˘ Î·È Ë Î·Ù¿ÚÁËÛË Ù˘ ı¤ÛÌÈÛ˘ ÂÈÙÚÂfiÌÂÓÔ˘ ÔÚ›Ô˘ ÁÈ· ÙÔ ¤ÏÏÂÈÌÌ· ÛÙÔ Á·ÏÏÈÎfi ™‡ÓÙ·ÁÌ· ÂÓ‰¤¯ÂÙ·È Ó· Ô‰ËÁ‹ÛÔ˘Ó ÙÔ Â›Â‰Ô ÙÔ˘ ¯Ú¤Ô˘˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ó· “ÂÎÚ·Á›” . √ ™ÔÛÈ·ÏÈÛÙ‹˜ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ¶ÈÂÚ ªÔÛÎÔ‚ÈÛ›, ·fi ÙÔ˘˜ ÔÌÔ˚‰Â¿Ù˜ ÙÔ˘ ™ÙÚÔ˜-∫·Ó, ÚÔÂȉÔÔ›ËÛ ·Ú¿ÏÏËÏ· fiÙÈ Ë ÎÂÓÙÚÔ·ÚÈÛÙÂÚ¿ ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· Û˘Ó‰Âı› Ì ÙËÓ ‰ÈfiÁΈÛË ÙÔ˘ ¯Ú¤Ô˘˜. “∂¿Ó [Ë ÎÂÓÙÚÔ·ÚÈÛÙÂÚ¿] ÎÂÚ‰›ÛÂÈ ÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ Ú¤ÂÈ Ó· ÙËÚ‹ÛÂÈ ÙȘ ‰ÂÛ̇ÛÂȘ Ù˘ °·ÏÏ›·˜ ÁÈ· Ù· ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈο” , ‰‹ÏˆÛ ÛÙËÓ ÂÊËÌÂÚ›‰· Les Echos.

Δ√¡√π

Ú·‰ÈÂÓÂÚÁÔ‡ ‡‰·ÙÔ˜ ‰È¤ÚÚÂ˘Û·Ó ·fi ÙÔ ˘ÚËÓÈÎfi ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ Ù˘ ºÔ˘ÎÔ˘Û›Ì·, ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ۋÌÂÚ· Ë ˘ËÚÂÛ›· ˘ÚËÓÈ΋˜ ·ÛÊ·Ï›·˜ Ù˘ π·ˆÓ›·˜. ¶ÂÚ›Ô˘ 15 ÙfiÓÔÈ ‡‰·ÙÔ˜ ÌÔÏ˘Ṳ̂ÓÔ˘ Ì ÌÈÎÚ¤˜ ÔÛfiÙËÙ˜ Ú·‰ÈÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ ‰È¤ÚÚÂ˘Û·Ó ·fi ‰ÂÍ·ÌÂÓ‹ ÙÔ˘ ÂÚÁÔÛÙ·Û›Ô˘ ÛÙȘ ·ÎÙ¤˜ ÙÔ˘ ∂ÈÚËÓÈÎÔ‡, 240 ¯ÈÏÈfiÌÂÙÚ· ‚ÔÚ›ˆ˜ ÙÔ˘ ΔfiÎÈÔ, ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛÂ Ë ÀËÚÂÛ›· ¶˘ÚËÓÈ΋˜ Î·È μÈÔÌ˯·ÓÈ΋˜ ∞ÛÊ·Ï›·˜. ∏ ‰È·¯ÂÈÚ›ÛÙÚÈ· ÂÙ·ÈÚ›· ÙÔ˘ ÂÚÁÔÛÙ·Û›Ô˘, Tokyo Electric Power (Tepco), ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ fiÙÈ ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ı› Ó· ÂÚÂ˘Ó¿ Ù· ·›ÙÈ· Ù˘ ‰È·ÚÚÔ‹˜ Î·È fiÙÈ Ë ‚Ï¿‚Ë ÂÈÛ΢¿ÛÙËΠ·ÊÔ‡ ÂÓÙÔ›ÛÙËΠۋÌÂÚ· ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ (ÙÔÈ΋ ÒÚ·). ΔÂÚ¿ÛÙȘ ÔÛfiÙËÙ˜ ÌÔÏ˘Ṳ̂ÓÔ˘ Ì ‰È·ÊÔÚÂÙÈο Â›‰· Ú·‰ÈÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ ‡‰·ÙÔ˜ ¤¯Ô˘Ó Û˘ÁÎÂÓÙÚˆı› Û ‰ÂÍ·ÌÂÓ¤˜ ÙÔ˘ ÂÚÁÔÛÙ·Û›Ô˘ ·ÊÔ‡ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ıËÎ·Ó ÁÈ· ÙËÓ „‡ÍË ÙˆÓ ˘ÚËÓÈÎÒÓ ·ÓÙȉڷÛÙ‹ÚˆÓ, ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ Ù· Û˘ÛÙ‹Ì·Ù· „‡Í˘ ηٷÛÙÚ¿ÊËÎ·Ó ·fi ÙÔÓ ÛÂÈÛÌfi Î·È ÙÔ ÙÛÔ˘Ó¿ÌÈ Ù˘ 11˘ ª·ÚÙ›Ô˘.


34

Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 29 π√À¡π√À 2011

°ÓˆÛÙÔÔÈ‹ÛÂȘ Á¿ÌˆÓ Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΑΡΡΗΣ του Ιωάννη και της Αφροδίτης, το γένος Καραμπελιά, που γεννήθηκε στο Βόλο και κατοικεί στο Βόλο και η ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΤΣΟΥΚΑΛΗ του Αποστόλου και της Ευδοξίας, το γένος Μόσιου, που γεννήθηκε στο Βόλο και κατοικεί στο Βόλο, πρόκειται να παντρευτούν στο Βόλο. ------------------------Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΓΓΙΝΕΣ του Ζήση και της Ελένης, το γένος Ντελή, που γεννήθηκε στο Βόλο και κατοικεί στη Δημοτική Ενότητα Καναλίων Δήμου Ρήγα Φεραίου και η ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΚΟΥΡΑ του Λεωνίδα και της Χαρούλας, το γένος Ντρίζου, που γεννήθηκε στο Βόλο και κατοικεί στη Δημοτική Ενότητα Αγριάς Δήμου Βόλου, πρόκειται να παντρευτούν στη Δημοτική Ενότητα Αγριάς Δήμου Βόλου. ------------------------Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΑΛΕΞΙΟΣ ΧΙΟΝΙΔΗΣ του Ηλία και της Όλγας, το γένος Χιονίδη, που γεννήθηκε στη Μόσχα Ρωσίας και κατοικεί στη Δημοτική Ενότητα Ν. Ιωνίας Δήμου Βόλου και η ΕΛΕΝΗ ΓΕΡΟΔΗΜΟΥ του Κωσταντίνου και της Μαρίνας, το γένος Λουάρη, που γεννήθηκε στο Βόλο και κατοικεί στη Δημοτική Ενότητα Αγριάς Δήμου Βόλου, πρόκειται να παντρευτούν στη Δημοτική Ενότητα Αγριάς Δήμου Βόλου. ------------------------Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΟΔΥΣΣΕΥΣ ΛΙΑΝΤΖΟΥΡΑΣ του Γεωργίου και της Πάτρας, το γένος Παρασκευά, που γεννήθηκε στο Βόλο και κατοικεί στη Δημοτική Ενότητα Ν. Ιωνίας Δήμου Βόλου και η ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΚΟLLAROVA (Μαριάννα Κολλάροβα) του Miroslav (Μίροσλαβ) και της Anna (Άννας), το γένος Masanova (Μασάνοβα) που γεννήθηκε στο Svolen Slovakia (Σβόλεν Σλοβακίας) και κατοικεί στη Δημοτική Ενότητα Ν. Ιωνίας Δήμου Βόλου, πρόκειται να παντρευτούν στη Δημοτική Ενότητα Ν. Ιωνίας Δήμου Βόλου. ------------------------Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΙΩΣΗΦ ΝΙΚΟΥ του Νικολάου και της Κλεοπάτρας, το γένος Μαυρουδάκη, που γεννήθηκε στο Δήμο Αμαρουσίου Αττικής και κατοικεί στο Βόλο και η ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΑΛΛΙΑ του Βασιλείου και της Ασημώς, το γένος Κοντογεώργη, που γεννήθηκε στο Βόλο και κατοικεί στον Άνω Βόλο Δήμου Βόλου, πρόκειται να παντρευτούν στον Άνω Βόλο Δήμου Βόλου.

¢∏ª√™ μ√§√À ∫ÔÈÓˆÊÂÏ‹˜ ¢ËÌÔÙÈ΋ ∂ȯ›ÚËÛË “πø¡π∞” ¢ÓÛË ÀÏÔÔ›ËÛ˘ ŒÚÁˆÓ

∂ÀÃ∞ƒπ™Δ∏ƒπ√ Το Ιατροκοινωνικό Κέντρο της Κοινωφελούς Δημοτικής επιχείρησης “ΙΩΝΙΑ” του Δήμου Βόλου ευχαριστεί θερμά τον ¯ÂÈÚÔ‡ÚÁÔ ÔÊı·ÏÌ›·ÙÚÔ Î. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙfiÔ˘ÏÔ ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ για την άμεση ανταπόκρισή του στο πρόβλημα όρασης που αντιμετωπίζει παιδί της ομάδας δημιουργικής απασχόλησης του κέντρου μας καθώς και για την λεπτομερή οφθαλμολογική εξέταση που πραγματοποίησε αφιλοκερδώς στο ιατρείο του.

√ƒ°∞¡π™ª√™ °∂øƒ°π∫∏™ ∂¶∞°°∂§ª∞Δπ∫∏™ ∂∫¶∞π¢∂À™∏™, ∫∞Δ∞ƒΔπ™∏™ ∫∞π ∞¶∞™Ã√§∏™∏™ √.°.∂.∂.∫.∞. “¢∏ª∏Δƒ∞”

√ƒ°∞¡π™ª√™ °∂øƒ°π∫∏™ ∂¶∞°°∂§ª∞Δπ∫∏™ ∂∫¶∞π¢∂À™∏™, ∫∞Δ∞ƒΔπ™∏™ ∫∞π ∞¶∞™Ã√§∏™∏™ √.°.∂.∂.∫.∞. “¢∏ª∏Δƒ∞”

∫¤ÓÙÚÔ “¢∏ª∏Δƒ∞” ∞§ªÀƒ√À ¶ÏËÚ.:ªÈ¯·Ï·ÎfiÔ˘ÏÔ˜ ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ ΔËÏ.: 24220 21473, Fax: 24220 29059

∫¤ÓÙÚÔ “¢∏ª∏Δƒ∞” ∞§ªÀƒ√À ¶ÏËÚ.:ªÈ¯·Ï·ÎfiÔ˘ÏÔ˜ ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ ΔËÏ.: 24220 21473, Fax: 24220 29059

∞¡∞∫√π¡ø™∏

∂¶πÃ∂πƒ∏™π∞∫√ ¶ƒ√°ƒ∞ªª∞ “∞¡∞¶ΔÀ•∏ ∞¡£ƒø¶π¡√À ¢À¡∞ªπ∫√À”

Το Κέντρο “ΔΗΜΗΤΡΑ” ΑΛΜΥΡΟΥ θα υλοποιήσει πρόγραμμα γεωργικής επαγγελματικής κατάρτισης, για τους Νέους Αγρότες, ενταγμένο στις Πράξεις 1, 2 και 3) “Επαγγελματική Κατάρτιση Αυτοαπασχολουμένων στον Πρωτογενή τομέα (Νέοι Γεωργοί)” , Άξονες Προτεραιότητας 4, 5 και 6 “Ενίσχυση της Προσαρμοστικότητας του Ανθρώπινου Δυναμικού και των Επιχειρήσεων” , στο πλαίσιο του Ε.Π. “Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού” , που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.), διάρκειας 150 ωρών (έναρξη 11 - 7 - 2011, λήξη 12 - 8 - 2011) με θέμα “∑øπ∫∏ ¶∞ƒ∞°ø°∏” . Οι εκπαιδευτές που είναι ενταγμένοι στο Μητρώο Πιστοποιημένων Εκπαιδευτών του Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. και ενδιαφέρονται να απασχοληθούν ως εκπαιδευτικό προσωπικό στο πρόγραμμα κατάρτισης, θα πρέπει έως την ¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 8 π√À§π√À 2011, να επικοινωνήσουν με τον υπεύθυνο κατάρτισης και να υποβάλλουν Βιογραφικό Σημείωμα και την σχετική αίτηση με την θεματική ενότητα που επιθυμούν να διδάξουν. √ À‡ı˘ÓÔ˜ ∫·Ù¿ÚÙÈÛ˘ ¢Ú. ªÈ¯·Ï·ÎfiÔ˘ÏÔ˜ ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ °ÂˆfiÓÔ˜

√ƒ°∞¡π™ª√™ °∂øƒ°π∫∏™ ∂¶∞°°∂§ª∞Δπ∫∏™ ∂∫¶∞π¢∂À™∏™, ∫∞Δ∞ƒΔπ™∏™ ∫∞π ∞¶∞™Ã√§∏™∏™ √.°.∂.∂.∫.∞. “¢∏ª∏Δƒ∞” ∫¤ÓÙÚÔ “¢∏ª∏Δƒ∞” ∞§ªÀƒ√À ¶ÏËÚ.:ªÈ¯·Ï·ÎfiÔ˘ÏÔ˜ ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ ΔËÏ.: 24220 21473, Fax: 24220 29059

∞¡∞∫√π¡ø™∏ ΔÔ ∫¤ÓÙÚÔ “¢∏ª∏Δƒ∞” ∞§ªÀƒ√À ı· ˘ÏÔÔÈ‹ÛÂÈ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÁˆÚÁÈ΋˜ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋˜ ηٿÚÙÈÛ˘, ÁÈ· ÙÔ˘˜ ¡¤Ô˘˜ ∞ÁÚfiÙ˜, ÂÓÙ·Á̤ÓÔ ÛÙȘ ¶Ú¿ÍÂȘ 1, 2 Î·È 3) “∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ∫·Ù¿ÚÙÈÛË ∞˘ÙÔ··Û¯ÔÏÔ˘Ì¤ÓˆÓ ÛÙÔÓ ¶ÚˆÙÔÁÂÓ‹ ÙÔ̤· (¡¤ÔÈ °ÂˆÚÁÔ›)” , ÕÍÔÓ˜ ¶ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ·˜ 4, 5 Î·È 6 “∂Ó›Û¯˘ÛË Ù˘ ¶ÚÔÛ·ÚÌÔÛÙÈÎfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ∞ÓıÚÒÈÓÔ˘ ¢˘Ó·ÌÈÎÔ‡ Î·È ÙˆÓ ∂ȯÂÈÚ‹ÛˆӔ , ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ ∂.¶. “∞Ó¿Ù˘ÍË ∞ÓıÚÒÈÓÔ˘ ¢˘Ó·ÌÈÎÔ‡” , Ô˘ Û˘Á¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÂ›Ù·È ·fi ÙÔ ∂˘Úˆ·˚Îfi ∫ÔÈÓˆÓÈÎfi Δ·ÌÂ›Ô (∂.∫.Δ.), ‰È¿ÚÎÂÈ·˜ 150 ˆÚÒÓ (¤Ó·ÚÍË 5 - 7 - 2011, Ï‹ÍË 5 - 8 2011) Ì ı¤Ì· “∂§∞π√∫√ªπ∞” . √È ÂÎ·È‰Â˘Ù¤˜ Ô˘ Â›Ó·È ÂÓÙ·Á̤ÓÔÈ ÛÙÔ ªËÙÚÒÔ ¶ÈÛÙÔÔÈËÌ¤ÓˆÓ ∂Î·È‰Â˘ÙÒÓ ÙÔ˘ ∂.∫∂.¶π™. Î·È ÂӉȷʤÚÔÓÙ·È Ó· ··Û¯ÔÏËıÔ‡Ó ˆ˜ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi ÚÔÛˆÈÎfi ÛÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ηٿÚÙÈÛ˘, ı· Ú¤ÂÈ ¤ˆ˜ ÙËÓ ¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 1 π√À§π√À 2011, Ó· ÂÈÎÔÈÓˆÓ‹ÛÔ˘Ó Ì ÙÔÓ ˘‡ı˘ÓÔ Î·Ù¿ÚÙÈÛ˘ Î·È Ó· ˘Ô‚¿ÏÏÔ˘Ó μÈÔÁÚ·ÊÈÎfi ™ËÌ›ˆÌ· Î·È ÙË Û¯ÂÙÈ΋ ·›ÙËÛË Ì ÙË ıÂÌ·ÙÈ΋ ÂÓfiÙËÙ· Ô˘ ÂÈı˘ÌÔ‡Ó Ó· ‰È‰¿ÍÔ˘Ó. √ À‡ı˘ÓÔ˜ ∫·Ù¿ÚÙÈÛ˘ ¢Ú. ªÈ¯·Ï·ÎfiÔ˘ÏÔ˜ ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ °ÂˆfiÓÔ˜

Η Συντονίστρια του Έργου Ιουλία Τριανταφύλλου Κοινωνική Λειτουργός

∂§§∏¡π∫∏ ¢∏ª√∫ƒ∞Δπ∞ ∞¶√∫∂¡Δƒøª∂¡∏ ¢π√π∫∏™∏ £∂™™∞§π∞™ - ™Δ∂ƒ∂∞™ ∂§§∞¢∞™ °∂¡. ¢/¡™∏ ¢∞™ø¡ ∫∞π ∞°ƒ. À¶√£∂™∂ø¡ ¢∞™∞ƒÃ∂π√ μ√§√À

Ταχ. Δ/νση: Ξενοφώντος 1 Τ.Κ. 38333 Τ.Θ.: 311 Πληροφ.: Ζαχαρίας Χάνος Τηλ.: 24210-26271 - 39163 FAX: 24210-39162 E-mail: dasavol@thessalia.gov.gr

√ƒ°∞¡π™ª√™ °∂øƒ°π∫∏™ ∂¶∞°°∂§ª∞Δπ∫∏™ ∂∫¶∞π¢∂À™∏™, ∫∞Δ∞ƒΔπ™∏™ ∫∞π ∞¶∞™Ã√§∏™∏™ √.°.∂.∂.∫.∞. “¢∏ª∏Δƒ∞” ∫¤ÓÙÚÔ “¢∏ª∏Δƒ∞” ∞§ªÀƒ√À ¶ÏËÚ.:ªÈ¯·Ï·ÎfiÔ˘ÏÔ˜ ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ ΔËÏ.: 24220 21473, Fax: 24220 29059 ∂¶πÃ∂πƒ∏™π∞∫√ ¶ƒ√°ƒ∞ªª∞ “∞¡∞¶ΔÀ•∏ ∞¡£ƒø¶π¡√À ¢À¡∞ªπ∫√À”

Βόλος 24-6-2011 Αριθμ. Πρωτ. 2471/65138

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (ταυτάριθμης πράξης χαρακτηρισμού) Ο Δασάρχης Βόλου ανακοινώνει ότι μετά από αίτημα του Νικόλαου Μπουρμπούλια κατοίκου Δ. Γεωργιάδου 185- Βόλος, εκδόθηκε η με αριθμ. 2471/65138/24-6-2011 ταυτάριθμη πράξη χαρακτηρισμού σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν. 998/79, για έκταση συνολικού εμβαδού 17.803,00 τ.μ. στη θέση “Βίγλα” Τοπικής Κοινότητας Προμυρίου του Δήμου Νοτίου Πηλίου με την οποία η παραπάνω έκταση χαρακτηρίζεται ως μη δασική της παραγρ. 6α του άρθρου 3 του Ν. 998/79 όπως ισχύει, μη υπαγόμενη στις διατάξεις της Δασικής Νομοθεσίας. Η πράξη χαρακτηρισμού και το διάγραμμα της έκτασης θα εκτίθενται επί ένα μήνα στο Δημοτικό κατάστημα του Δήμου Νοτίου Πηλίου. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να λάβουν γνώση και να υποβάλουν τυχόν αντιρρήσεις εντός δύο (2) μηνών από τη δημοσίευση της παρούσης. Ο Δασάρχης Βόλου Νικόλαος Ντίτορας Δρ. Δασολόγος

∞•√¡∂™ ¶ƒ√Δ∂ƒ∞π√Δ∏Δ∞™ 04, 05, 06 “∂¡π™ÃÀ™∏ Δ∏™ ¶ƒ√™∞ƒª√™Δπ∫√Δ∏Δ∞™ Δ√À ∞¡£ƒø¶π¡√À ¢À¡∞ªπ∫√À ∫∞π Δø¡ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂ø¡” “∂¶∞°°∂§ª∞Δπ∫∏ ∫∞Δ∞ƒΔπ™∏ ∞ÀΔ√∞¶∞™Ã√§√Àª∂¡ø¡ ™Δ√¡ ¶ƒøΔ√°∂¡∏ Δ√ª∂∞ (¡∂√π °∂øƒ°√π)”

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για αναζήτηση πιστοποιημένης δομής Για την υλοποίηση του προγράμματος γεωργικής επαγγελματικής κατάρτισης, που θα πραγματοποιηθεί με ευθύνη του Κέντρου “ΔΗΜΗΤΡΑ” ΑΛΜΥΡΟΥ το χρονικό διάστημα από 11/7/2011 έως 12/8/2011, αναζητείται πιστοποιημένη εκπαιδευτική δομή, στο Δ. Δ. ΑΛΜΥΡΟΥ Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με τον υπεύθυνο προγράμματος κατάρτισης, εντός 10 ημερών. √ ˘‡ı˘ÓÔ˜ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ηٿÚÙÈÛ˘ ¢Ú. ªÈ¯·Ï·ÎfiÔ˘ÏÔ˜ ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ °ÂˆfiÓÔ˜

∞•√¡∂™ ¶ƒ√Δ∂ƒ∞π√Δ∏Δ∞™ 04, 05, 06 “∂¡π™ÃÀ™∏ Δ∏™ ¶ƒ√™∞ƒª√™Δπ∫√Δ∏Δ∞™ Δ√À ∞¡£ƒø¶π¡√À ¢À¡∞ªπ∫√À ∫∞π Δø¡ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂ø¡” “∂¶∞°°∂§ª∞Δπ∫∏ ∫∞Δ∞ƒΔπ™∏ ∞ÀΔ√∞¶∞™Ã√§√Àª∂¡ø¡ ™Δ√¡ ¶ƒøΔ√°∂¡∏ Δ√ª∂∞ (¡∂√π °∂øƒ°√π)”

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για αναζήτηση πιστοποιημένης δομής Για την υλοποίηση του προγράμματος γεωργικής επαγγελματικής κατάρτισης, που θα πραγματοποιηθεί με ευθύνη του Κέντρου “ΔΗΜΗΤΡΑ” ΑΛΜΥΡΟΥ το χρονικό διάστημα από 5/7/2011 έως 5/8/2011, αναζητείται πιστοποιημένη εκπαιδευτική δομή, στο Δ.Δ. ΑΛΜΥΡΟΥ Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με τον υπεύθυνο προγράμματος κατάρτισης, εντός 10 ημερών. √ ˘‡ı˘ÓÔ˜ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ηٿÚÙÈÛ˘ ¢Ú. ªÈ¯·Ï·ÎfiÔ˘ÏÔ˜ ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ °ÂˆfiÓÔ˜

∂§§∏¡π∫∏ ¢∏ª√∫ƒ∞Δπ∞ ¡√ª√™ ª∞°¡∏™π∞™ ¢∏ª√™ ™∫√¶∂§√À °Ú·ÊÂ›Ô ¢ËÌ¿Ú¯Ô˘

Τ.Κ. 370 03 Σκόπελος ΤΗΛ: 2424350121-2424350103 ΦΑΧ: 2424023230 Email: ds-mayor@otenet.gr

Σκόπελος 27-06-2011 Αριθ. Πρωτ. 5290

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ο Δήμαρχος Σκοπέλου Έχοντας υπόψη 1. Τις διατάξεις του άρθρου 163 και 263 του Ν. 3584/2007 “Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων” . 2. Την αριθμ. 55/74802/29-12-2010 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης “Οδηγίες σχετικά με το προσωπικό ειδικών θέσεων των Περιφερειών και Δήμων της Χώρας” . 3. Το Ν. 3979/11 (ΦΕΚ 138/16.06.2011 τεύχος Α’): “Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις” και ειδικότερα την παρ. 11 του άρθρου 45 “Ρυθμίσεις θεμάτων προσωπικού ΟΤΑ” . °¡ø™Δ√¶√π∂π Την πλήρωση μιας θέσης συνεργάτη για την επικουρία του δημάρχου κατά την άσκηση των καθηκόντων του και καλεί τους/τις ενδιαφερόμενους/νες να υποβάλουν σχετική αίτηση με σύντομο βιογραφικό σημείωμα και αποδεικτικά των προσόντων τους. Οι ενδιαφερόμενοι/νες πρέπει να έχουν τα εξής προσόντα: Α) Τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του ν. 3584/07 (άρθρα 11 έως και 17). Για τα γενικά προσόντα διορισμού απαιτείται χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνετε ότι πληρούνται. Β) Απολυτήριο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Γ) Να έχουν εμπειρία σε θέματα ΟΤΑ και νομικών προσώπων των ΟΤΑ. Δ) Πτυχίο καλής γνώσης αγγλικής γλώσσας Οι ενδιαφερόμενοι/νες πρέπει να προσκομίσουν επίσης τα εξής δικαιολογητικά: α) °È· ÌÂÓ ÙÔ˘˜ ÌÈÛıˆÙÔ‡˜, χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνονται ο εργοδότης, το είδος και η χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας. Οι μισθωτοί του δημόσιου τομέα, μπορούν, εναλλακτικά, αντί της υπεύθυνης δήλωσης, να προσκομίσουν βεβαίωση του οικείου φορέα του δημόσιου τομέα, από την οποία να προκύπτουν το είδος και η χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας και β) °È· ‰Â ÙÔ˘˜ ÂχıÂÚÔ˘˜ Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜, χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση, κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, για το είδος και την χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας. Η επιλογή των προσώπων θα γίνει από τον ίδιο το Δήμαρχο με απόφασή του. Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων με βιογραφικό σημείωμα και τα σχετικά δικαιολογητικά θα υποβληθούν στο Γραφείο Προσωπικού (Αρμόδια Υπάλληλος Βασιλική Γκίκα, τηλ. επικοινωνίας 2424350131) του Δήμου Σκοπέλου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι πέντε (5) ημέρες και αρχίζει από την επομένη ημέρα δημοσίευσης της παρούσας σε εφημερίδα του Νομού, στο Διαύγεια και στο site του Δήμου (www.skopelos.gov.gr). Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ


ªÈÎÚ¤˜ ∞ÁÁÂϛ˜ 35 TÒÚ· Î·È ÛÙÔ Internet: www.e-thessalia.gr

Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 29 π√À¡π√À 2011

ENOIKIAZONTAI ∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π δυάρι 2ου ορόφου Λ. Βύρωνος με Βασσάνη. Τέντες, φυσικό αέριο. Πληρ. τηλ. 24210-29388 π.μ., 24210-46764 μ.μ. (729) ∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 1ου ορόφου, διωρόφου οικοδομής, 120 τ.μ., διαμπερής, ανατολικό, με σαλόνι, καθιστικό, τζάκι, 2 υπνοδωμάτια, κουζίνα, μπάνιο και w.c. στην περιοχή Νέων Παγασών. Πληρ. τηλ. 6977895959. (242) ∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π κατάστημα 80 τ.μ., ισόγειο, γωνιακό, χωρίς κοιν/στα στη Ν. Δημητριάδα, Αλκήστιδος με Ηφαίστου, σε προσιτή τιμή, λόγω συνταξιοδότησης, για κάθε χρήση (ιδανικό για ταβέρνα-καφενείο, πρώην ταβέρνα “ΑΛΚΗΣΤΙΣ” ). Πληροφορίες τηλ. 24210-49989, 6973 011689. (849)

∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π διαμέρισμα τριάρι, 70 τ.μ., τετάρτου ορόφου, ανακαινισμένο, αυτόνομη θέρμανση, φυσικό αέριο, κοντά στο Πανεπιστήμιο, οδός 28ης Οκτωβρίου 182. Τηλ. 6978 412465, 6985 013145. (850)

∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π τριάρι διαμέρισμα 70 τ.μ., με αυτόνομη θέρμανση, φυσικό αέριο, διαμπερές, 3ου ορόφου, επί της οδού Ρ. Φεραίου 86-Αθ. Διάκου. Τιμή 270Ε. Πληρ. τηλ. 6909 792557, 24260-49519. (871)

¶ø§OYNTAI ¶ø§∂πΔ∞π οικόπεδο 1.922 τ.μ. όλο ή τμηματικά, τέρμα Μεταμορφώσεως, έναντι περιφερειακού. Ιδιώτης 6973 210661-Ε475/τ.μ. (283) ¶ø§∂πΔ∞π διαμέρισμα 3ου ορόφου, 70 τ.μ., διαμπερές, με αυτονομία φυσικού αερίου, στη γέφυρα Αναύρου. Τηλ. 6937 148047. (700)

¶ø§∂πΔ∞π οικόπεδο 104 τ.μ., εντός των ορίων του οικισμού Άγιος Ιωάννης-Παλαιό Τρίκερι, με πρόσωπο στη θάλασσα. Πληρ. τηλ. 24210 78283 και 6972 303529. (854)

¶ø§√À¡Δ∞π 2 οροφοδιαμερίσματα γωνιακά, καινούργια, με πάρκιν και αποθήκη 100 τ.μ. το καθένα, Γαλλίας με Κίτσου Μακρή, με μεγάλα μπαλκόνια. Τιμή 160.000 ευρώ το καθένα. Πληρ. τηλ. 6932 221749. (801)

∂˘Î·ÈÚ›· Â¤Ó‰˘Û˘ Πωλούνται δυάρια από 40 τ.μ. έως 65 τ.μ. καινούργια ή 10ετίας στο κέντρο του Βόλου σε εξαιρετικές τιμές. ∂Àƒø∫Δ∏ª∞ ∂§§∞™ ∞∫π¡∏Δ∞ •∂¡√ºø¡Δ√™ 1 ΔËÏ. 6977 615627, 24210 26032 www.euroktima.com (705)

∞∫π¡∏Δ∞ ∞£∞¡∞™π√À ¶·Á·ÛÒÓ 131 ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ - μfiÏÔ˜ www.athanasiourealestate.com

TËÏ. 24210-48017 Î·È 6974-707033 Πωλούνται κεντρικά ακίνητα Διαμερίσματα (παλαιά - καινούρια). Μονοκατοικίες και οικόπεδα εντός και εκτός πόλεως. Κτήματα και αγροτεμάχια παραθαλάσσια και χερσαία. Υπεύθυνη εξυπηρέτηση με πείρα του αντικειμένου άνω των 35 ετών. Εμπιστευθείτε μας. (234)

¶ø§∂πΔ∞π το “ΧΡΩΜΑ” Καφέ στις Αλυκές. Πληρ. τηλ. 6976862007. (718)

¶ø§∂πΔ∞π το Fast Food FREEDAY στις Αλυκές. Πληρ. τηλ. 6976862007. (719)

¶ø§∂πΔ∞π μεζονέτα στην Πορταριά 150 τ.μ. με καταπληκτική θέα, πάρκιν και ετοιμοπαράδοτη. Τιμή 220.000 ευρώ και πληροφορίες τηλ. 6932 221749. (802)

¶ø§∂πΔ∞π πανέμορφη βίλα 86 τ.μ. σε οικόπεδο 650 τ.μ. στην Αγχίαλο με ανεμπόδιστη θέα στη θάλασσα και όλες τις σύγχρονες ανέσεις, αποτελούμενη από χώρο υποδοχής, 2 υ/δ, ανεξάρτητη κουζίνα, μπάνιο, επιπλέον βοηθητικός χώρος και μοναδικά διαμορφωμένος κήπος. Το οικόπεδο έχει Σ.Δ. 1,6. Kapa ikia ¶∞¶∞ƒπ∑√™ BASSOMPIERRE O.E. Κτηματικές συναλλαγές Ογλ 45 Βόλος Τηλ. 24210-22744 6972-318618 www.kapaikia.gr (225)

¶ø§∂πΔ∞π προνομιακό αυτόνομο κατάστημα 82 τ.μ. στην Κ. Γατζέα, πρόσωπο στη θάλασσα, ιδανικό για χρήση υγειονομικού ενδιαφέροντος. Kapa ikia ¶∞¶∞ƒπ∑√™ BASSOMPIERRE O.E. Κτηματικές συναλλαγές Ογλ 45 Βόλος Τηλ. 24210-22744 6972-318618 www.kapaikia.gr (226)

¶ø§∂πΔ∞π σε μία από τις καλύτερες γειτονιές της Ν. Ιωνίας και με πρόσωπο σε δρόμο χαμηλής όχλησης οικόπεδο 170 τ.μ. με σ.δ. 2,1. Kapa ikia ¶∞¶∞ƒπ∑√™ BASSOMPIERRE O.E. Κτηματικές συναλλαγές Ογλ 45 Βόλος Τηλ. 24210-22744 6972-318618 www.kapaikia.gr (227)

¶ø§∂πΔ∞π εξαιρετικής θέσης προβολής επαγγελματικό κτίριο συνολικής επιφανείας καταστημάτων και γραφειακών χώρων 760 τ.μ. δυνατότητα κατάτμησης των καταστημάτων, πολύ καλή επενδυτική πρόταση. Kapa ikia ¶∞¶∞ƒπ∑√™ BASSOMPIERRE O.E. Κτηματικές συναλλαγές Ογλ 45 Βόλος Τηλ. 24210-22744 6972-318618 www.kapaikia.gr (228)

¶ø§∂πΔ∞π ωραιότατο οικόπεδο 379 τ.μ. με ιδανικές διαστάσεις στις Αλυκές. Το οικόπεδο βρίσκεται σε μικρή απόσταση από την παραλία και είναι ιδανικό για κατοικία που θα προσφέρει μοναδική θέα στη θάλασσα. Kapa ikia ¶∞¶∞ƒπ∑√™ BASSOMPIERRE O.E. Κτηματικές συναλλαγές Ογλ 45 Βόλος Τηλ. 24210-22744 6972-318618 www.kapaikia.gr (229)

¶ø§∂πΔ∞π διαμέρισμα 65 τ.μ., σε καινούργια οικοδομή, στην οδό Γάτσου, με γκαράζ. Πληρ. τηλ. 6972 296846 και 24210 81151. (656)

¶ø§∂πΔ∞π μαγαζί στο κέντρο 150 τ.μ., καινούργιο, γωνιακό, 10μ. πρόσοψη, στην τιμή της αντικειμενικής αξίας 115.000Ε. Πληρ. τηλ. 6932 221749. (730)

¶ø§∂πΔ∞π οικόπεδο επί της οδού Φυτόκου, έναντι LIDL. Τηλέφωνο 6944 545963. (872)

¶ø§∂πΔ∞π γραφείο καινούργιο στο κέντρο, διαμπερές, 52 τ.μ., 1ος όροφος, λουξ. Τηλ. 6932 221749. (858)

¶ø§∂πΔ∞π παλιά διώροφη μονοκατοικία 155 τ.μ. εντός ιδιόκτητου οικοπέδου 150 τ.μ. με συντελεστή 2,1 επί της Βύρωνος 56 (με Βασσάνη, περιοχή Οξυγόνου). Πληρ. τηλ. 6974-993736. (741)

¶ø§∂πΔ∞π μονοκατοικία 160 τ.μ., στις Αλυκές μπροστά στη θάλασσα σε οικόπεδο 161 τ.μ., 3 υ/δ, με πάρκιν, αποθήκη, 2 μπάνια, 2 wc, απεριόριστη θέα. Πληρ. τηλ. 6972-296846, 2421081151. (244)

¶ø§√À¡Δ∞π μεζονέτες πολυτελούς κατασκευής με θέση στάθμευσης, τζάκι, αυτόνομη θέρμανση με φυσικό αέριο και αυτοτελή περιβάλλοντα χώρο, περιοχή Αγίου Νεκταρίου Ν. Ιωνία (γωνία Διογένους και Κάλβου). Πληρ. κ. ΤΣΟΛΗΣ, πολ. μηχανικός. Τηλ. 24210-78325, 6973-380076. (236)

ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ “π∞™ø¡” ∫ˆÓ/Ù›· §·˚Ó¿ - ª·Î·ÚÒÓ· ∫·Ó¿ÚË 8-μfiÏÔ˜ ΔËÏ. & Fax 2421022824 ÎÈÓ. 6982479991-6973585390 mesitiko.iason@gmail.com www.iasonmesitiko.gr

¶ø§∂πΔ∞π διαμέρισμα 110 τ.μ. καινούριο 5ου ορόφου γωνιακό ρετιρέ με 3 υ/δ, μπάνιο, w/c, πάρκιν, αποθήκη και ανεξάρτητη θέρμανση στο κέντρο του Βόλου. (281)

KTHMATπ∫∂™ ™À¡∞§§∞°∂™ ¶∞´¶∞∏™ ∞™º∞§∂π∂™ ∞.∂. §ÒÚË 1 & π¿ÛÔÓÔ˜ (4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜) Δ.∫. 38221, μ√§√™ Δ∏§. 24210-25846, FAX 24210-20267 ¶ø§√À¡Δ∞π ∞. √π∫√¶∂¢∞ 1. √ÈÎfiÂ‰Ô 258 Ù.Ì. ÁˆÓ›· μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ - ¢ËÌ¿ÎË ÛÙË ¡. πˆÓ›·. 2. √ÈÎfiÂ‰Ô ÛÙËÓ ∞ӷηÛÈ¿ 632 Ù.Ì., Ì ·Ï·È¿ ¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ·. μ. √π∫√¶∂¢∞ ™Δ√ ¶∏§π√ 1. √ÈÎfiÂ‰Ô 500 Ù.Ì. ÛÙËÓ ∫Ô˘ÎÔ˘Ú¿‚·. 2. √ÈÎfiÂ‰Ô 1.000 Ù.Ì. Ì ı¤· ÛÙËÓ ∫Ô˘ÎÔ˘Ú¿‚·. 3. √ÈÎfiÂ‰Ô 4.028 Ù.Ì. ÛÙË ı¤ÛË ∞ÏËÁ·ÚȤ˜ (¿Óˆ ·fi ÙÔÓ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi ÕÏÏ˘ ªÂÚÈ¿˜). 4. √ÈÎfiÂ‰Ô 180 Ù.Ì. ÛÙȘ ∞Ï˘Î¤˜.

°. ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ 1. °Î·ÚÛÔÓȤڷ 27 Ù.Ì., ÷Ù˙Ë·ÚÁ‡ÚË 51, ÙÈÌ‹ 25.000 ∂. 2. °Î·ÚÛÔÓȤڷ 30 Ù.Ì. ∫·ÛÛ·‚¤ÙË - ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ ηÈÓÔ‡ÚÁÈ·. ¢. ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ 1. √ÈÎfiÂ‰Ô 158 Ù.Ì., Ì ̷Á·˙› 77 Ù.Ì., ÛÙË ¡. πˆÓ›· (∂ÏÏËÛfiÓÙÔ˘). ∂. ∞°ƒ√Δ∂ª∞Ãπ∞ 1. √ÈÎfiÂ‰Ô 12 ÛÙÚÂÌ. ∞Á. ¶·Ú·Û΢‹. 2. √ÈÎfiÂ‰Ô 485 Ù.Ì., ÛÙ· ∫‹È·. 3. ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 8 ÛÙÚ¤Ì., Ì ÂÏȤ˜ ÛÙÔÓ •ËÚfiηÌÔ. 4. ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 14 ÛÙÚ¤Ì. ÛÙË ªÂÏÈ¿ Ê¿ÙÛ· ÛÙÔÓ ·Ï·Èfi ‰ÚfiÌÔ μfiÏÔ˘ - §¿ÚÈÛ·˜ 83 Ì. ∑. ¶∏§π√ - ¶∞ƒ∞£∞§∞™™π∞ 1. √ÈÎfiÂ‰Ô ÛÙ· ¶Ï·Ù·Ó›‰È· 2 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù· ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ 50 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. 2. √ÈÎfiÂ‰Ô 1.055 Ù.Ì. ÛÙÔ ∫·Ù˯ÒÚÈ. 3. √ÈÎfiÂ‰Ô ÛÙ· ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿ (∑ÂÚ‚fi¯È·) 406 Ù.Ì. ÎÙ›˙ÂÈ 128 Ù.Ì. 4. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· ‰ÈÒÚÔÊË 300 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 750 Ù.Ì. ÛÙË ÃÚ˘Û‹ ∞ÎÙ‹ ÛÙÔ Î‡Ì·. 5. ÃÚ˘Û‹ ∞ÎÙ‹ 4,5 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù· Ì ı¤·. 6. √ÈÎfiÂ‰Ô Ê¿ÙÛ· ı¿Ï·ÛÛ· ÛÙ· ¶Ï·Ù·Ó›‰È· 312 Ù.Ì. ‹ 620 Ù.Ì. 7. √ÈÎfiÂ‰Ô Ì ·Ï·Èfi Û›ÙÈ ÛÙȘ ªËÏȤ˜ ¶ËÏ›Ô˘. 8. ¢È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· 60 Ù.Ì., 85 Ù.Ì., Î·È 110 Ù.Ì. ÛÙÔÓ ÕÁÈÔ πˆ¿ÓÓË ¶ËÏ›Ô˘. ∏. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™ 1. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· ÛÙÔÓ ÕÁ. °ÂÒÚÁÈÔ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ˘ Ì ÔÈÎfi‰Ô. 2. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· ÙÚÈÒÚÔÊË 260 Ù.Ì. ÛÙË ¢ËÌ¿Ú¯Ô˘ °ÂˆÚÁÈ¿‰Ô˘. 3. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· ‰ÈÒÚÔÊË ÂÚÈÔ¯‹ ∂Ù¿ ¶Ï·Ù¿ÓÈ·. 4. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 110 Ù.Ì. Ì ÛÔʛٷ ÛÙÔ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ. 5. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 87 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 536 Ù.Ì. ÛÙËÓ ∞Á›· ¶·Ú·Û΢‹. 6. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· ÛÙËÓ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 400 Ù.Ì. 7. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· ‰ÈÒÚÔÊË (140 Ù.Ì.+140 Ù.Ì.) ÛÙȘ ∞Ï˘Î¤˜. (261)

-----------------------------------™ET™IKA™ ¢HMHTPIO™ IMMOBILIENBURO KTHMATOME™ITIKE™ ™YNA§§A°E™ Iø§KOY 6 BO§O™ TH§.: 24210 37043 KINHTO: 6977 269693 FAX: 24210 28678 ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ 1. °Î·ÚÛÔÓȤڷ √ÚÊ·ÓÔÙÚÔÊ›Ԣ 28 Ù.Ì., 1Ô˘ ÔÚ., 5ÂÙ›·˜. 2. °Î·ÚÛÔÓȤڷ 30 Ù.Ì., 2Ô˘ ÔÚ., ∑¿¯Ô˘. 3. °Î·ÚÛÔÓȤÚ˜ ·fi 30 ̤¯ÚÈ 37 Ù.Ì., ∞Ï˘Î¤˜. 4. ¢˘¿ÚÈ· 45-55 Ù.Ì. ¤Ó·ÓÙÈ ¶ÔÏ˘Ù¯Ó›Ԣ. 5. ¢˘¿ÚÈ· 40-60 Ù.Ì. ηÈÓÔ‡ÚÁÈ·, ÎÂÓÙÚÈο. 6. ¢˘¿ÚÈ 50 Ù.Ì. ηÈÓ. Û Ï·Ù›·. 7. ¢˘¿ÚÈ 60 Ù.Ì. 3Ô˜ ÔÚ., ™Ù·ı¿, 60.000∂. 8. ¢˘¿ÚÈ 55 Ù.Ì., 2Ô˜ ÔÚ., ∫·Ú·Ì·Ù˙¿ÎË, 3ÂÙ›·˜. 9. ΔÚÈ¿ÚÈ 66 Ù.Ì., ηÈÓ., ¢ËÌ. °ÂˆÚÁÈ¿‰Ô˘. 10. ΔÚÈ¿ÚÈ 74 Ù.Ì., ηÈÓ., §. μ‡ÚˆÓÔ˜, 5Ô˜ ÔÚ. 11. ΔÚÈ¿ÚÈ 80 Ù.Ì, ηÈÓ., ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË. 12. ΔÚÈ¿ÚÈ 70 Ù.Ì., ηÈÓ., 1Ô˜ ÔÚ., ¡Â¿ÔÏË. 13. ΔÚÈ¿ÚÈ 80 Ù.Ì., ηÈÓ., ÏÔ˘Í, ƒÔ˙Ô‡, 4Ô˜ ÔÚ. (¿ÚÎÈÓ). 14. ΔÚÈ¿ÚÈ 88 Ù.Ì., 2Ô˜ ÔÚ., ¡. πˆÓ›·, ÏÔ˘Í. 15. ΔÚÈ¿ÚÈ 81 Ù.Ì., 2Ô˜ ÔÚ., Ï·Ù›·, ηÈÓ. 16. ΔÚÈ¿ÚÈ 75 Ù.Ì., ÎÂÓÙÚÈÎfi, ÕÁ. ¡ÈÎfiÏ·Ô˜, 75.000∂. 17. ΔÚÈ¿ÚÈ 100 Ù.Ì., 4Ô˜ ÔÚ., ηÈÓ., ÚÂÙÈÚ¤, °·ÏÏ›·˜. 18. ΔÂÛÛ¿ÚÈ 130 Ù.Ì., ¢ÂÏËÁÈÒÚÁË, 2Ô˜ ÔÚ. 19. ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 113 Ù.Ì., ηÈÓ., ¢ËÌ. °ÂˆÚÁÈ¿‰Ô˘. 20. ΔÂÛÛ¿ÚÈ 112 Ù.Ì., 4Ô˜ ÔÚ., ƒ. ºÂÚ·›Ô˘, 12ÂÙ›·˜. 21. ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 90 Ù.Ì., ÎÂÓÙÚÈ΋, 2Ô˜ Î·È 3Ô˜ ÔÚ. 22. ªÔÓ·‰ÈÎfi ·Ú·ÏÈ·Îfi 170 Ù.Ì., ÁˆÓÈ·Îfi, ˘¤ÚÔ¯Ë ı¤·. 23. ¶·ÏÈfi ·Ú¯ÔÓÙÈÎfi, ÎÂÓÙÚÈÎfi, ‰ÈÒÚÔÊÔ, Û 760 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. 24. ∫. §Â¯ÒÓÈ·, Ê¿ÙÛ· ı¿Ï·ÛÛ·, 90 Ù.Ì., ÂÈψ̤ÓÔ. 25. ∏Ì/ÁÂÈÔ ÛÙË ª·ÁÓ‹ÙˆÓ 50 Ù.Ì., 13.000∂. 26. ¢ÔÓ‰ÔÏ›ÓˆÓ 120 Ù.Ì., 4Ô˜ fiÚ. Î·È 2 ı¤ÛÂȘ ¿ÚÎÈÓ. ∂¡√π∫π∞∑√¡Δ∞π 1. ªÂ˙ÔÓ¤Ù· ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ∫·Ú·Á¿Ù˜ 130 Ù.Ì. 2. ∫ÂÓÙÚÈÎfi 4¿ÚÈ, 120 Ù.Ì., Ï·Ù›· ∂Ï¢ıÂÚ›·˜. 3. ¢˘¿ÚÈ 64 Ù.Ì., ÚÂÙÈÚ¤, ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË. 4. ¢˘¿ÚÈ 66 Ù.Ì. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·, 5Ô˜ ÔÚ., Ì Ù˙¿ÎÈ. 5. ∫. §Â¯ÒÓÈ· 90 Ù.Ì. Ê¿ÙÛ· ı¿Ï·ÛÛ·, ÂÈψ̤ÓÔ. 6. °Î·ÚÛÔÓȤڷ 30 Ù.Ì., 4Ô˜ ÔÚ., ÎÂÓÙÚÈ΋, ÌÂÁ¿ÏÔ Ì·ÏÎfiÓÈ, 250∂. √π∫√¶∂¢∞ 1. ™ÙÚ. ª·ÎÚ˘ÁÈ¿ÓÓË 118 Ù.Ì. Û.‰. 2,1. 2. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· 158 Ù.Ì. Û.‰. 1,8. 3. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· 180 Ù.Ì., ÁˆÓÈ·Îfi. 4. ª·‚›ÏË 158 Ù.Ì. Û.‰. 1,8. 5. ∫·˙·Ó¿ÎÈ 200 Ù.Ì. (μ·Ï·ˆÚ›ÙÔ˘). 6. ™ˆÚfi˜ 620, 600, 590 Ù.Ì. 7. ∫·Ú·Á¿Ù˜ 435 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi. 8. ¡. πˆÓ›·, 190 Ù.Ì. 10. ÕÓˆ μfiÏÔ˜ 760 Ù.Ì., Ì ˘¤ÚÔ¯Ë ı¤·. 11. ∫·ÏÏÈı¤· 317 Ù.Ì. ΔÈÌ‹ 110.000∂. 12. ∞ÁÚÈ¿ 320 Ù.Ì. Î·È 280 Ù.Ì. 13. ÕÁ. ∞Ó¿ÚÁ˘ÚÔÈ 177 Ù.Ì. Î·È 200 Ù.Ì. 14. ÕÓ·˘ÚÔ˜ 129 Ù.Ì., ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ∂∫Δ√™ μ√§√À 1. ∫. §Â¯ÒÓÈ· 1.100 Ù.Ì., ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡, 30.000∂. 2. ∫¿Ï·ÌÔ˜ 2.000 Ù.Ì. 100Ì. ·fi ÙÔ Î‡Ì·, 80.000∂. 3. ÕÁ. μÏ¿Û˘ 760 Ù.Ì. Ì ı¤·. 4. ∫ÚÈı·ÚÈ¿ 500 Î·È 1.000 Ù.Ì., ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. 5. ∫. §Â¯ÒÓÈ· 2.400 Ù.Ì. ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ, 110.000∂. 6. ªԇʷ 350, 400, 500 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡. 7. ΔÛ·Áηڿ‰· 1.000 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡, Ì ı¤·. 8. ¡Ë˜ 8 ÛÙÚ. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡, 100Ì. ·fi ÙÔ Î‡Ì·. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™ 1. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· 85 Ù.Ì., 118 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. 2. ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë 75 Ù.Ì., 260 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. 3. ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎfi 80 Ù.Ì. 130 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. 4. ¡. πˆÓ›· 50 Ù.Ì., 90 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. 5. ¡. πˆÓ›· (£ÂÈÚÒÓ) 170 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô, 85 Ù.Ì. ÔÈΛ·.

6. ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë 80 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô, 65 Ù.Ì. ÔÈΛ·. ∫Δ∏ª∞Δ∞ 1. ª. μÂÏ·Óȉȿ 1.100 ÙÌ. ÁˆÓÈ·Îfi, ÎÂÓÙÚÈÎfi, 20.000∂. 2. ª·Ï¿ÎÈ ÂÏ·ÈÒÓ·˜ 4.600 Ù.Ì., 80.000∂. 3. ªԇʷ ÂÏ·ÈÒÓ·˜ 4.700 Ù.Ì., 76.000∂. 4. ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹ ÂÏ·ÈÒÓ·˜ 12 ÛÙÚ., 27.000∂. 5. ª. μÂÏ·Óȉȿ 7 ÛÙÚ., 50.000∂. 6. ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜ 10 ÛÙÚ., ÂÏȤ˜-·Ì˘Á‰·ÏȤ˜, 50.000∂. 7. ªÈÎÚÔı‹‚˜ 60 ÛÙÚ., ÛÙÔÓ ¿ÛÊ·ÏÙÔ, 120.000∂. 8. ∫ÚfiÎÈÔ 50 ÛÙÚ., ÔÙÈÛÙÈο, 120.000∂. 9. ∞ÏÌ˘Úfi˜ 16 ÛÙÚ., 50.000, Ì ÂÏ·Èfi‰ÂÓÙÚ·. 10. ∞ÁÚÈ¿ (ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔÓ ÔÈÎÈÛÌfi) 17 ÛÙÚ., 200.000∂. 11. ªԇʷ 2 ÛÙÚ. Ì ʈ˜, ÓÂÚfi, 22.000∂. 12. ªÈÎÚÔı‹‚˜ ·Ì¤ÏÈ 12 ÛÙÚ., ηÏÏÈÂÚÁË̤ÓÔ. (263)

-----------------------------------¶ƒ√ΔÀ¶√ ∫∂¡Δƒ√ ∞°√ƒø¡ ∫∞π ¶ø§∏™∂ø¡ ∞∫π¡∏Δø¡ ª∞°¡∏Δø¡ 109-∫√ÀΔ∞ƒ∂§π∞ Δ∏§.&FAX 24210-52061, ∫π¡ 6972391647 ∫Δ∏ª∞Δ√ª∂™πΔ∏™ ™Δ∂∫∞™ ∏§π∞™ √π∫π∂™ ΦΥΤΟΚΟ, καινούργια ανεξάρτητη μεζονέτα τριών επιπέδων, πολυτελούς κατασκευής 100 τ.μ. Ο κύριος χώρος 73 τ.μ. το ισόγειο με κλειστό γκαράζ σε οικόπεδο 275 τ.μ., με απεριόριστη θέα στο Βόλο. ΑΛΛΗ ΜΕΡΙΑ ισόγεια οικία 150 τ.μ. σε οικόπεδο 556,40 τ.μ., με θέα. μfiÏÔ˜ ∫·Ú·Á¿Ù˜, ÈÛfiÁÂÈ· ÔÈΛ· 65 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 118 Ù.Ì. Μελισσάτικα, 150 τ.μ. σε 1.000 τ.μ. οικόπεδο (Κουγιάτικα). Βόλος, ισόγεια οικία 38 τ.μ. σε οικόπεδο 65 τ.μ. Βόλος, ισόγεια οικία 90 τ.μ. σε οικόπεδο 135 τ.μ. Ν. Ιωνία, καινούργια μεζονέτα 138 τ.μ. με υπόγειο 70 τ.μ. σε οικ. 235 τ.μ. ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ Βόλος, (κέντρο) 93,70 τ.μ. 2ου ορόφου. Βόλος, (κέντρο) 88,90 τ.μ. 2ου ορόφου. Βόλος, (κέντρο) 51,10 τ.μ. 2ου ορόφου. Βόλος., (κέντρο) 56,70 τ.μ. 3ου ορόφου. Βόλος, (κέντρο) 26,70 τ.μ. 1ου ορόφου, ακάλυπτο. Βόλος (κέντρο) 34,10 τ.μ. 1ου ορόφου ακάλυπτο. μfiÏÔ˜, ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ‰È·ÌÂÚ, 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ 100 Ù.Ì., 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 100 Ù.Ì., 3Ô˜ Î·È 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 135 Ù.Ì. Ì ·Ôı‹ÎË Î·È ¿ÚÎÈÓ. ∞ÁÚÈ¿, 250 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô ÌÂ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ‹ ‰fiÌËÛ˘ 0,8. Βόλος, Ν. Δημητριάδα καινούργια 120, 125, 127 τ.μ. σε τριώροφη οικοδομή. Ν. Ιωνία 150 τ.μ. 3ου ορόφου γωνιακό, τιμή 100.000 Ε. °ƒ∞º∂π∞ μ√§√™ (∫∂¡Δƒ√) 33 Ù.Ì. 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, Ô‰fi˜ ™ÎÂÓ‰ÂÚ¿ÓË. √π∫√¶∂¢∞ Σταγιάτες, 1.230 τ.μ. εντός οικισμού με πανοραμική θέα στο Βόλο. Δ™∞°∫∞ƒ∞¢∞ 4.654 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡, Ì ı¤· ÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ‰›ÓÂÙ·È Î·È ÙÌËÌ·ÙÈο. Ν. Ιωνία 400 τ.μ. με Σ.Δ. 0,8 όπισθεν Γεωπονικής Σχολής. Βόλος, Καραγάτς 400 τ.μ. γωνιακό, Νικοτσάρα. Βόλος, Καλλιθέα 235 τ.μ. με Σ.Δ. 1,8. Αγ. Αναργύρους, 116 τ.μ. γωνιακό. ΚΤΗΜΑΤΑ μ√§√™ (∞£∏¡ø¡) 9 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù· ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. Μελισσάτικα, 4.001 τ.μ. φάτσα περιφερειακό. Ν. Αγχίαλο 4.200 τ.μ., περιοχή Στούπι. ¶∞ƒ∞£∞§∞™™π∞ Αγιόκαμπο, 2.900 τ.μ. εντός οικισμού με θέα τη θάλασσα στο κέντρο, δίνεται και τμηματικά. ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ Βόλος (κέντρο) 24,30 τ.μ., 30 τ.μ., 30 τ.μ., 38,90 τ.μ. Βόλο, 124 τ.μ. ισόγειο στην οδό 28ης Οκτωβρίου. Βόλος, ισόγειο κατάστημα με πατάρι 150 τ.μ. στην Κοραή. Βόλος, ισόγειο κατάστημα με πατάρι 100 τ.μ. Παγασών. Σκιάθος, ισόγειο κατάστημα 40 τ.μ. στο κέντρο. (264)

-----------------------------------™Δ∂º∞¡∞Δ√™ Ã∏™Δ√™ ∫ÙËÌ·ÙÔÌÂÛ›Ù˘ ºÈÏÈ΋˜ ∂Ù·ÈÚ›·˜ 32, μfiÏÔ˜ ΔËÏ. 24210-69439 ∫ÈÓ. 6937435222 Email: info@stefanatos.gr www.realestate.stefanatos.gr √π∫π∂™ - ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 72ÙÌ Î·È Ì ÍÂÓÒÓ· 23ÙÌ, ™.™˘Ú›‰Ë 133 ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 75ÙÌ, √ÁÏ ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 105 ÙÌ, ÃÈÏÈ·‰Ô‡ ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 85ÙÌ, ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 45ÙÌ, ∞Á. ¶·Ú·Û΢‹ √ÈΛ· 100ÙÌ, ÔÈÎÔ 230ÙÌ, ÕÓˆ μfiÏÔ˜ √ÈΛ· 207ÙÌ, ÔÈÎÔ 260ÙÌ, ∞˚‚·ÏÈÒÙÈη √ÈΛ· ÙÚÈÒÓ ÂÈ¤‰ˆÓ 400ÙÌ, ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜ √ÈΛ· 72ÙÌ ÈÛfiÁÂÈÔ ∞Ï˘Î¤˜ ¢ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 75ÙÌ/fiÚÔÊÔ, ∞Á. μ·Û›ÏÂÈÔ˜ ¢ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 140ÙÌ, ª¿Ú·ıÔ˜ ¢ÈÏÔηÙÔÈΛ· 170ÙÌ, ÃÈÏÈ·‰Ô‡ ¢ÈÏÔηÙÔÈΛ· 85ÙÌ, ¡. πˆÓ›· °Î·ÚÛÔÓȤڷ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ, °ÎÏ·‚¿ÓË ¢˘¿ÚÈ & ΔÚÈ¿ÚÈ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ™Ô˘ÙÚ·Ï› ΔÚÈ¿ÚÈ 82ÙÌ (ÔÏ˘ÙÂϤ˜), ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ˘ ΔÚÈ¿ÚÈ 88ÙÌ, ÂÓÙ·ÂÙ›·˜ ÃÈÏÈ·‰Ô‡ ΔÚÈ¿ÚÈ 80ÙÌ, ªÈÎÚ·ÛÈ·ÙÒÓ ΔÂÛÛ¿ÚÈ 118ÙÌ 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, πˆÏÎÔ‡ ΔÂÛÛ¿ÚÈ 125ÙÌ, Ô‰fi˜ ∑¿¯Ô˘ ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 140ÙÌ Î·È ‰˘¿ÚÈ· 50ÙÌ, ∞Ï˘Î¤˜

ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 148ÙÌ ÔÏ˘ÙÂϤ˜, ∞Ï˘Î¤˜ ªÂ˙ÔÓ¤Ù˜ 120ÙÌ & 122ÙÌ, ¶Ï·Ù·Ó›‰È· √π∫√¶∂¢∞ - ∞°ƒ√Δ∂ª∞Ãπ∞ √ÈÎfi‰· ÛÙÔ ∫∞ƒ∞°∞Δ™ √ÈÎfiÂ‰Ô 4 ÛÙÚ Ì ÚfiÛÔ„Ë ÛÙËÓ Ô‰fi §·Ú›Û˘, μπ¶∂ , μfiÏÔ˜ √ÈÎfi‰· ÙˆÓ 500ÙÌ, ∞Á.°ÂÒÚÁÈÔ˜ μfiÏÔ˜ √ÈÎfiÂ‰Ô 176ÙÌ, ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· √ÈÎfiÂ‰Ô 118ÙÌ, ∫·ÛÛ·‚¤ÙË √ÈÎfiÂ‰Ô 322ÙÌ, ¶∞§π∞ μfiÏÔ˘ √ÈÎfiÂ‰Ô 85ÙÌ, 170ÙÌ, 220ÙÌ, ∞Ï˘Î¤˜ √ÈÎfiÂ‰Ô 570ÙÌ Î·È 860ÙÌ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi˜ √ÈÎfiÂ‰Ô 150ÙÌ, Ô‰fi˜ º˘ÙfiÎÔ˘ √ÈÎfi‰· 300ÙÌ Î·È 925ÙÌ, ª¿Ú·ıÔ˜ √ÈÎfiÂ‰Ô 300ÙÌ, ¢ÈÌ‹ÓÈ √ÈÎfiÂ‰Ô 223ÙÌ, ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ √ÈÎfi‰· 136 & 270ÙÌ, ∞ÏÈ‚¤ÚÈ √ÈÎfiÂ‰Ô 695ÙÌ, ÃÚ˘Û‹ ∞ÎÙ‹ ¶·Ó·ÁÈ¿˜ √ÈÎfiÂ‰Ô 181ÙÌ, ∫·Ó¿ÏÈ· ª·ÁÓËÛ›·˜ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 13 ÛÙÚ Ì ÂÏȤ˜, ª·Ìȉ¿Î˘ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 5 ÛÙÚ, ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi˜ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 4850ÙÌ, ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 1721ÙÌ, º˘ÙfiÎÔ-§ÔÌ‚¿Ú‰· ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 50ÛÙÚ Ì ÚfiÛÔ„Ë 160Ì ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ª·Ï¿ÎÈ ∂¶∞°°∂§ª∞Δπ∫√π Ãøƒ√π °Ú·ÊÂ›Ô 50ÙÌ, ∞ÚÁÔÓ·˘ÙÒÓ, ı¤· ÏÈÌ¿ÓÈ °Ú·ÊÂ›Ô 38ÙÌ, ΤÓÙÚÔ μfiÏÔ˜ ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 95ÙÌ, ™. ™˘Ú›‰Ë μfiÏÔ˜ ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 118ÙÌ, πˆÏÎÔ‡ (Ï. ∂Ï¢ıÂÚ›·˜) ∫·Ù¿ÛÙËÌ· 52ÙÌ , ΤÓÙÚÔ μfiÏÔ˘ ∫·Ù¿ÛÙËÌ· 78ÙÌ, ¡. πˆÓ›· ΤÓÙÚÔ ∫·Ù¿ÛÙËÌ· 50ÙÌ, ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË, μfiÏÔ˜ ΔÂÙÚ·ÒÚÔÊÔ ÎÙ›ÚÈÔ 1000ÙÌ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 1850ÙÌ, Ô‰fi˜ §·Ú›Û˘, √ÈÎfiÂ‰Ô 4150ÙÌ, Ô‰fi˜ §·Ú›Û˘ μfiÏÔ˜ ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi˜- μÈÔÙ¯ÓÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 460ÙÌ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 356ÙÌ, §·Ú›Û˘ μÈÔÙ¯ÓÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 2300ÙÌ Ì ÎÙ›ÚÈÔ 232ÙÌ ÛÙÔÓ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi μÈÔÌ˯·ÓÈÎfi˜ - μÈÔÙ¯ÓÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 530ÙÌ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 1800ÙÌ, ∞ μπ¶∂ ŒÎÙ·ÛË 9 ÛÙÚ ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ∞’ μπ¶∂ √ÈÎfiÂ‰Ô 1774ÙÌ, μπ√¶∞ ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 280ÙÌ,300ÙÌ, 450ÙÌ, ¡Â¿ÔÏË ∫Ù›ÚÈÔ 770ÙÌ, ÔÈÎfiÂ‰Ô 650ÙÌ, ¡Â¿ÔÏË ∫Ù›ÚÈÔ 400ÙÌ Û ÔÈÎ. 2400ÙÌ,Ô‰fi˜ ¢ÈÌËÓ›Ô˘ ∫Ù›ÚÈÔ 700ÙÌ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 7100ÙÌ, §Â¯ÒÓÈ· ∫·Ù¿ÛÙËÌ·-∂›‰Ë ‰ÒÚˆÓ ™ÎfiÂÏÔ˜ ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 1000ÙÌ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 4600ÙÌ, §·Ï¿ÚÈ· ™ÎfiÂÏÔ˜ ¶∏§π√ ∫·ÙÔÈΛ· √ÈΛ· 136ÙÌ Û ÔÈÎfi. 1000ÙÌ, ¶Ï·Ù·ÓÈ¿˜ ∫·ÙÔÈΛ· ËÌÈÙÂÏ‹˜ 270ÙÌ, ªÈÎÚfi ¶Ï·Ù·ÓÈ¿˜ ¢ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 102ÙÌ,ÔÈÎfi 825ÙÌ, ÿÓÈ· √ÈΛ· 60ÙÌ ¿Óˆ ÛÙÔ Î‡Ì·, ∫¿Ï·ÌÔ˜ ¶¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 50ÙÌ, ™˘Î‹ ¢ÈÒÚÔÊË ¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 180ÙÌ, ªËÏȤ˜ ¶¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 91ÙÌ Û ÔÈÎ 1ÛÙÚ, ªÔ‡ÚÂÛÈ ¶¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 120ÙÌ, ∞Á.¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 78ÙÌ, ÔÈÎ 108ÙÌ, ªËϛӷ ∫·ÙÔÈ˘ ·fi 48 ¤ˆ˜ 92 ÙÌ, μ˘˙›ÙÛ· ¶¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 270ÙÌ, ÕÓˆ °·Ù˙¤· √ÈΛ· 220ÙÌ, ËÌÈÙÂÏ‹˜, ∞Á.¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 70ÙÌ, §ÂÊfiηÛÙÚÔ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯È· - √ÈÎfi‰· √ÈÎfiÂ‰Ô 8000ÙÌ ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈÔ ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙÔ Î‡Ì·, ÃÔÚ¢Ùfi ∫Ù‹Ì· 4000ÙÌ Ì ÚfiÛÔ„Ë 90Ì ¿Óˆ ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ, §·ÌÈÓÔ‡ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 21ÛÙÚ , ¡ÂÔ¯ÒÚÈ ∫Ù‹Ì· 8000ÙÌ Ì ÂÏ·Èfi‰ÂÓÙÚ·, ∑ÂÚ‚fi¯È· √ÈÎfi‰· 4ÛÙÚ ¤ˆ˜ 7,7 ÛÙÚ ¿Óˆ ÛÙÔ ÎÂÓÙÚÈÎfi ‰ÚfiÌÔ, ı¤· ÛÙÔ ∞ÈÁ·›Ô, ªÂÏ·Ó‹ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 4,7ÛÙÚ, ¶ÔÙÈÛÙÈο ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯È· 5ÛÙÚ & 31,5ÛÙÚ ™˘Î‹ √ÈÎfi‰· 170ÙÌ & 2770ÙÌ, ™˘Î‹ √ÈÎfi‰· ÙˆÓ 500ÙÌ , ∫ÔÚfiË ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 8,8ÛÙÚ ∫¿Ùˆ §Â¯ÒÓÈ· √ÈÎfi‰· 1650ÙÌ & 2770ÙÌ , ΔÛ·Áηڿ‰· √ÈÎfi‰· 10,7ÛÙÚ & 4,5ÛÙÚ, ΔÛ·Áηڿ‰· √ÈÎfi‰· 1ÛÙÚ & 1,5ÛÙÚ, ΔÛ·Áηڿ‰· √ÈÎfi‰· ÙˆÓ 4 ÛÙÚÂÌÌ¿ÙˆÓ, ¶¿Ô˘ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 11,8ÛÙÚ, Ì ÔˆÚÔÊfiÚ·, ı¤·, ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜-÷ӛˆÓ (ª¤ÏÈ·) √ÈÎfiÂ‰Ô 2 ÛÙÚ ¿Óˆ ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ, ªËϛӷ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 4,3 ÛÙÚ, ı¤·, §·‡ÎÔ˜ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 51 ÛÙÚ , ªËÏȤ˜ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 5ÛÙÚ, ¢Ú¿ÎÂÈ· √ÈÎfiÂ‰Ô 4480ÙÌ, ¢Ú¿ÎÂÈ· √ÈÎfiÂ‰Ô 1177ÙÌ, ¶·¿ ¡ÂÚfi/∞Á. πˆ¿ÓÓ˘ ¡. ™∫√¶∂§√™ ∫·ÙÔÈΛ· √È˘ ,75ÙÌ,80ÙÌ,120ÙÌ,200ÙÌ, ÃÒÚ· √ÈΛ· 122ÙÌ, ı¤· ÏÈÌ¿ÓÈ, ÃÒÚ· ΔÚÈÒÚÔÊË ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 180ÙÌ, ÃÒÚ· ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 130ÙÌ, μ·Ú‰ÈfiÏ· ΔÚÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 72ÙÌ, μÚ¿¯Ô˜ √È˘ 40ÙÌ, 110ÙÌ, ∞Á. ™˘Ú›‰ˆÓ ¢ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 110ÙÌ, ÈÛ›Ó·, ı¤·, ÂÈψ̤ÓË, ¶‡ÚÁÔ˜ ¢ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 75ÙÌ, ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË, ı¤· ÛÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ, ∞Á. ™˘Ú›‰ˆÓ ¢ÈÒÚÔÊË ·ÏÈ¿ ÔÈΛ· 60ÙÌ, ∫·ÏfiÁËÚÔ˜ ¢ÈÒÚÔʘ ÔÈ˘ 60ÙÌ.& 250ÙÌ, °ÏÒÛÛ· ¢ÈÒÚÔʘ ÔÈ˘ 85ÙÌ Î·È 78ÙÌ ∫Ï‹Ì· √ÈΛ· 120ÙÌ, ÔÈÎfiÂ‰Ô 5,5ÛÙÚ ¢›ÙÚÔÔ √È˘ 80ÙÌ & 100ÙÌ, ÔÈÎ 4ÛÙÚ, °Ï˘ÛÙ¤ÚÈ ¢ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 150ÙÌ, ŒÏÈÔ˜ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯È· - √ÈÎfi‰· √ÈÎfiÂ‰Ô 840ÙÌ, ÃÒÚ· ™ÎfiÂÏÔ˜ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 10ÛÙÚ & 12,5ÛÙÚ, ∞Ï˘ÎÈ¿˜ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 13,5ÛÙÚ, 50Ì ÚfiÛÔ„Ë Û ÎÂÓÙÚÈÎfi ‰ÚfiÌÔ, ÂÏ·Èfi‰ÂÓÙÚ·, ¶¿ÓÔÚÌÔ˜ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯È· 4,2 ÛÙÚ, ¶¿ÓÔÚÌÔ˜ ŒÎÙ·ÛË 840ÛÙÚ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ¶¿ÓÔÚÌÔ˜ ∫Ù‹Ì· 4ÛÙÚ, ÂÏȤ˜, Ú‡̷, ÓÂÚfi, ƒ¿¯Â˜ √ÈÎfi‰· 600ÙÌ & 740ÙÌ, ı¤·, ƒ¿¯Â˜ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 8ÛÙÚ, ı¤·, ∞Á. ƒËÁ›ÓÔ˜ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 5,2ÛÙÚ, ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ, ™Ù¿Ê˘ÏÔ˜ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 4ÛÙÚ , Ú‡̷, ÓÂÚfi, ™Ù¿Ê˘ÏÔ˜ ∫Ù‹Ì· 8ÛÙÚ, ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ÂÏ·Èfi‰ÂÓÙÚ·, Ú‡̷, ÓÂÚfi, ı¤·, μ·ı˘¿˜ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯È· ÂÏȤ˜, Ú‡̷, ÓÂÚfi, ΔÛÈÌÈÛÈ¿ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 13 ÛÙÚ, °Ï˘ÛÙ¤ÚÈ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 4ÛÙÚ, ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙËÓ ·Ú·Ï›·, Ú‡̷, ÓÂÚfi, °Ï˘ÛÙ¤ÚÈ ™ÎÔ¤ÏÔ˘ ∫Ù‹Ì· 10ÛÙÚ, ÂÏȤ˜, ηχ‚È, ¢›ÙÚÔÔ √ÈÎfiÂ‰Ô 2200ÙÌ, ı¤·, μ·Ú‰ÈfiÏ· ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯È· 1ÛÙÚ ¤ˆ˜ 6ÛÙÚ, °ÏÒÛÛ· ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯È· 6,7ÛÙÚ & 7ÛÙÚ, ¶Ô‡ÓÙ· ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 7.000ÙÌ, ªÔ˘ÚÙÈ¿˜ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 4725ÙÌ, μÚˆÌÔÓ¤ÚÈ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯È· 4,5,6ÛÙÚ ∞Á.ª·Ú›Ó· ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ3,8 ÛÙÚ, ¶ÔÙ¿ÌÈ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯È· 4,8ÛÙÚ & 12.5 ÛÙÚ, ™ÎÏËÚ‹ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 4033ÙÌ, §Ô˘ÙÚ¿ÎÈ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 4100ÙÌ, ¡ËÛ› ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 3,5 ÛÙÚ , ∫Ï‹Ì· ¡. ™∫π∞£√™ - ¡. ∞§√¡¡∏™√™ ªÂ˙ÔÓ¤Ù˜ ·fi 90ÙÌ ¤ˆ˜110ÙÌ, ¡. ™ÎÈ¿ıÔ˜ √ÈΛ· 67ÙÌ, ÔÈÎfiÂ‰Ô 204ÙÌ, ¡. ∞ÏfiÓÓËÛÔ˜ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 5200ÙÌ, ¡. ∞ÏfiÓÓËÛÔ˜ •∂¡√¢√Ã∂π∞ - ∫∞º∂ - ∂™Δπ∞Δ√ƒπ∞ •ÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô 13 ‰ˆÌ ∞Á.. ∫ˆÓ/ÓÔ˜ ™ÎfiÂÏÔ˜. •ÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô 13 ‰ˆÌ, ∞Á. ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ ¶ËÏ›Ô˘. ∂ȯ›ÚËÛË ÂÛÙ›·Û˘ Ì ¿‰ÂÈ· “∂ÛÙÈ·ÙfiÚÈÔΔ·‚¤ÚÓ· - ∫·Ê¤” ∫¿Ùˆ °·Ù˙¤·. ∂ȯ›ÚËÛË ∫∞º∂, ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿. (266)


ªÈÎÚ¤˜ ∞ÁÁÂϛ˜ 36 BRUSALIS K. NERA International Estate Agency-Immobilien TËÏ.: (24230) 22795 - 22465, (24210) 35540 KÈÓ.: 697-3022534 ∂-mail: info@pelion-estate.gr www.pelion-estate.gr ª∂∑√¡∂Δ∂™ ªÂ˙ÔÓ¤Ù· ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· 180 Ù.Ì. Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 250 Ù.Ì. 100 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ· (220.000 ∂), ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿. ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 77 Ù.Ì. ÂÈψ̤ÓË 20 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ· (140.000 ∂), ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿. BI§E™-OIKIE™ 1. √ÈΛ·: ¶¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 150 Ù.Ì. Ì 500 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô ÛÙ· ∑ÂÚ‚fi¯È· ηÙÔÈ΋ÛÈÌË Ì ˘¤ÚÔ¯Ë ı¤·. 2. √π∫π∞ ·Ú·‰ÔÛȷ΋, ¤ÙÚÈÓË, ÙÚÈÒÚÔÊË, 240 Ù.Ì., Ì 1.000 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô ¶π¡∞∫∞Δ∂™. ∞ÓÙ·ÏÏ¿ÛÛÂÙ·È Ì ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÛÙÔ μfiÏÔ. 4. √ÈΛ· 120 Ù.Ì. Û 400 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Î·ÙÔÈ΋ÛÈÌË, ∫·Ù˯ÒÚÈ. 5. √ÈΛ· ¤ÙÚÈÓË ·Ú·‰ÔÛȷ΋ 100 Ù.Ì. Û 1.700 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·, μ˘˙›ÙÛ·. 6. ¢ÈÒÚÔÊË ¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 110 Ù.Ì. Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 150 Ù.Ì. ÛÙËÓ πˆÏÎÔ‡ Ì ∞Ó·Ï‹„ˆ˜. 7. √ÈΛ· ¤ÙÚÈÓË 90 Ù.Ì. Ì ı¤·, ÂÈψ̤ÓË, ¶ÈӷοÙ˜. 8. ¶·Ú·‰ÔÛȷ΋, ¤ÙÚÈÓË, 4ÒÚÔÊË ÔÈΛ· 400 Ù.Ì., Ì ı¤· Î·È ÔÈÎfiÂ‰Ô 2 ÛÙÚ¤Ì., §Â¯ÒÓÈ·. 9. √ÈΛ· 100 Ù.Ì. Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 200 Ù.Ì. 300 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ· ÂÈψ̤ÓË ÛÙË ªËϛӷ. ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 120 Ù.Ì., 80 Ù.Ì. Ì·ÏÎfiÓÈ, Û ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË, 4Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ™˘Ú›‰Ë-∂ÚÌÔ‡. OIKO¶E¢A 1. √ÈÎfiÂ‰Ô 5.500 Ù.Ì., ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡, ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·, ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· ηٷÛ΢·ÛÙÈ΋ ÂÙ·ÈÚ›·. ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜. 2. ŒÓ· ÛÙÚ¤ÌÌ· ÔÈÎfiÂ‰Ô ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ ¿Óˆ ÛÙÔ Î‡Ì·, ∫¿Ï·ÌÔ˜. 3. √ÈÎfiÂ‰Ô 3,5 ÛÙÚÂÌÌ¿ÙˆÓ ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡, §Â¯ÒÓÈ·. 4. √ÈÎfiÂ‰Ô 1.100 Ù.Ì., 50 Ì. ·fi ı¿Ï·ÛÛ· ÛÙËÓ ∫. °·Ù˙¤·. 5. √ÈÎfiÂ‰Ô 1.500 Ù.Ì. Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤· ÛÙË μ˘˙›ÙÛ·. 6. √ÈÎfiÂ‰Ô 1.100 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ Ì ı¤·, ∫¿Ùˆ §Â¯ÒÓÈ·. 7. √ÈÎfiÂ‰Ô 2 ÛÙÚÂÌ., 50Ì. ·fi ı¿Ï·ÛÛ· ÛÙ· ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿. ¢›ÓÂÙ·È Î·È ·ÓÙÈ·ÚÔ¯‹. 8. √ÈÎfiÂ‰Ô 1.300 Ù.Ì. ¿Óˆ ÛÙÔ Î‡Ì·, ÛÙË ªËϛӷ-∞Á. ∞Ó‰Ú¤·˜. 9. ¢‡Ô ÔÈÎfi‰· 600 Ù.Ì. ¤Î·ÛÙÔ, 100Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ· ÛÙ· ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿. ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕΔΟ 300-500 τ.μ., στις περιοχές Ιωλκού, Αναλήψεως ή Αναύρου. Δάνεια μέσω τραπέζης °IA O§O TO ¶H§IO M¶POY™A§H™. (267)

-----------------------------------SOFIA HALKIA Consulting - Real Estate 38 Sp.Spiridi st, P.C. 38 221 VOLOS Tel. +30 24210 35166 Fax +30 24210 35649 Mob. +30 6944504791 www.sofiahalkia.gr

ª∂πø™Δ∂ Δ√ ∂¡√π∫π√ ∂¡√π∫π∞∑√¡Δ∞π ‚ÈÔÙ¯ÓÈÎÔ› ¯ÒÚÔÈ Î·È ·Ôı‹Î˜ Ì 24ˆÚË Ê‡Ï·ÍË 1,5 ∂ ÙÔ ÙÂÙÚ·ÁˆÓÈÎfi. ∑∏Δ√À¡Δ∞π ¢˘¿ÚÈ· & ÙÚÈ¿ÚÈ· ÛÙÔÓ μfiÏÔ ÁÈ· ·ÁÔÚ¿ ·ÔχÙÔ˘ ÌÂÙÚËÙÔ›˜. ∂À∫∞πƒπ∂™ ∞°. ¶∞ƒ∞™∫∂À∏ ñ ¶ˆÏÂ›Ù·È ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 91 Ù.Ì. Ì 2 ˘/‰, Ù˙¿ÎÈ, ı¤ÚÌ·ÓÛË Î·È ∞/C. ¢›Ï· Û ¿ÚÎÔ. 115.000∂ μ√§√™ ñ ¢π¶§∞ ™Δ∏¡ ¶∞ƒ∞§π∞: ¶ˆÏÂ›Ù·È ÔÈÎfiÂ‰Ô 370 Ù.Ì. Ì ™.¢. 2,7 Ì ÁˆÓÈ·Îfi ÎÙ›ÛÌ· 114 Ù.Ì. Î·È 93 Ù.Ì. ·Ù¿ÚÈ. ¶Ôχ ηÏfi ÂÈÛfi‰ËÌ·. μ√§√™ ñ °ˆÓÈ·Îfi ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 10ÂÙ›·˜ ‰›Ï· ÛÙËÓ ∫·ÛÛ·‚¤ÙË 115 Ù.Ì., 3 ˘/‰, Ù˙¿ÎÈ ·˘ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË, ÌÂÁ¿Ï˜ ‚ÂÚ¿ÓÙ˜, Ù¤ÓÙ˜, ·Ôı‹ÎË & parking. £¤· ÛÙÔ ¶‹ÏÈÔ. ñ ÕÓ·˘ÚÔ˜: ¡Âfi‰ÌËÙ· ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· 50 Ù.Ì. ÛÙÔÓ 1Ô Î·È 88 Ù.Ì. ÛÙÔÓ 3Ô ÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ηٷÛ΢‹˜. ªÂ parking & ·Ôı‹ÎË. Èڛ˜ º.¶.∞. π‰·ÓÈ΋ ÙÈÌ‹. ñ ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘: ¢È·ÌÂÚ¤˜ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 110 Ù.Ì. Ì Ì¿ÓÈÔ, w.c., ÌÂÁ¿Ï· Ì·ÏÎfiÓÈ· & ·Ôı‹ÎË. 160.000∂ ∫∞Δø °∞Δ∑∂∞: ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 70 Ù.Ì. Ì Ù˙¿ÎÈ, 50Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ¯ˆÚ›˜ º.¶.∞. 137.000∂ ∞∫π¡∏Δ∞ ∂ø™ 100.000∂ ∞°. πø∞¡¡∏™: ¶ˆÏÂ›Ù·È ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 52 Ù.Ì. ÛÙÔÓ 3Ô Ì ·Û·ÓÛ¤Ú 1 ˘/‰, ÌÂÁ¿ÏÔ Ì·ÏÎfiÓÈ. 50 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. 90.000∂ ∞§À∫∂™: ¶ˆÏÂ›Ù·È ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 44 Ù.Ì. ÛÙÔÓ 2Ô Ì ÌÂÁ¿ÏË ‚ÂÚ¿ÓÙ· & 7 Ù.Ì. ‰ÒÌ·. 150Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. 70.000∂ μ√§√™: ñ ∫·ÛÛ·‚¤ÙË - πÛfiÁÂÈÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· 33 Ù.Ì. Ì 17 Ù.Ì. ·Ù¿ÚÈ Î·È 2 w.c. 68.000∂ ñ ¶ˆÏÂ›Ù·È ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÛÙÔÓ 2Ô fiÚÔÊÔ 70 Ù.Ì. ·¤Ó·ÓÙÈ ·fi ÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ. 100.000∂ ™∫π∞£√™: ªÂ˙ÔÓ¤Ù· ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ ™ÎÈ¿ıÔ˘ ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· ÁÚ·ÊÂ›Ô ‹ ÔÈΛ· 2 ÂÈ¤‰ˆÓ Ì ÎÔ˘˙›Ó·, ηıÈÛÙÈÎfi, Ì¿ÓÈÔ & 2 ˘/‰ Ì WC. 84.000∂ ∫ƒπ£∞ƒπ∞: ∫·ÙÔÈΛ· 64 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 220 Ù.Ì. & ˘fiÏÔÈÔ ™.¢., Ì ı¤· ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. 80.000∂ ™∫π∞£√™ - ∫∂¡Δƒ√: ñ ∫·Ù¿ÛÙËÌ· 37 Ù.Ì. ÌÈÛıˆÌ¤ÓÔ Ì Ôχ ηϋ ·fi‰ÔÛË. 80.000∂ Èڛ˜ º.¶.∞. ∞∫π¡∏Δ∞ ª∂ ∂π™√¢∏ª∞ μ√§√™ ñ ¶ˆÏÂ›Ù·È ÈÛfiÁÂÈÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· 68 Ù.Ì. Ì 68 Ù.Ì. ·Ù¿ÚÈ Ôχ ηÏfi ÂÈÛfi‰ËÌ· 550∂ / Ì‹Ó·. 142.000∂ ñ ¶ˆÏÂ›Ù·È ÈÛfiÁÂÈÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· 60 Ù.Ì. Ì ·fi‰ÔÛË 5%, ·¤Ó·ÓÙÈ ·fi ÙÔÓ ÕÁ. ¡ÈÎfiÏ·Ô. ñ ∞Ó·Ï‹„ˆ˜: ¶ˆÏÂ›Ù·È Î·Ù¿ÛÙËÌ· 77 Ù.Ì. Ì w.c. Î·È ·Ù¿ÚÈ. ∞fi‰ÔÛË 5%, ÂÍ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓË ÂÏ·Ù›·. π‰·ÓÈÎfi ÁÈ· mini market. ñ ∞Ó·Ï‹„ˆ˜: ¶ˆÏÂ›Ù·È Î·Ù¿ÛÙËÌ· 30 Ù.Ì. Ì w.c. ∞fi‰ÔÛË 5% ñ πÛfiÁÂÈÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· Â› Ù˘ ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 35 Ù.Ì. Ì w.c. 75.000∂ ¶ÚÔηٷ‚ÔÏ‹ ÙÔ ÂÙ‹-

ÛÈÔ Ì›ÛıˆÌ·. ñ °Î·ÚÛÔÓȤڷ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ Ì ÂÈÛfi‰ËÌ·. ñ ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÛÙÔÓ 2Ô 80 Ù.Ì. Ì Ù˙¿ÎÈ, ‰›Ï· ÛÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ. ªÂ Ôχ ηÏfi ÂÈÛfi‰ËÌ·. 110.000∂ ñ °ˆÓÈ·Îfi ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 3¿ÚÈ 82 Ù.Ì. ÛÙÔÓ 2Ô. ªÈÛıˆÌ¤ÓÔ. 75.000∂ ñ πÛfiÁÂÈÔ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 114 Ù.Ì. ‰›Ï· ÛÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ. ªÂ 4,5% ÂÈÛfi‰ËÌ·. ∞§§∏ ª∂ƒπ∞ - ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi˜: ¶ˆÏÂ›Ù·È ÔÈÎfiÂ‰Ô 2350 Ù.Ì. Ì ԛÎËÌ· 200 Ù.Ì. Ì Ôχ ηÏfi ÂÈÛfi‰ËÌ·. ∂¶∞°°∂§ª∞Δπ∫∂™ ™Δ∂°∂™ ™∫π∞£√™ ñ ¶ˆÏÂ›Ù·È Î·Ù¿ÛÙËÌ· 113 Ù.Ì. ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜. 240.000∂ Èڛ˜ º.¶.∞. μ√§√™ ñ ¶ÂÚÈÔ¯‹ ‰ÈηÛÙËÚ›ˆÓ: ¡Âfi‰ÌËÙÔ ‰È·ÌÂÚ¤˜ ÈÛfiÁÂÈÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· 32 Ù.Ì. Ì ˘fiÁÂÈÔ. ª∞∫ƒπ¡πΔ™∞ ñ ™Â ÔÈÎfiÂ‰Ô 426 Ù.Ì. 430 Ù.Ì. ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô ∞’ ηÙËÁÔÚ›·˜ Ì 10 ‰ˆÌ¿ÙÈ· ÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ÂÍÔÏÈÛÌÔ‡, 22 ÎϛӘ Û·ÏfiÓÈ ·›ıÔ˘Û· ÚˆÈÓÔ‡, cafe - bar, parking. ∫·Ù·ÏËÎÙÈ΋ ı¤· ÛÙÔÓ ¶·Á·ÛËÙÈÎfi. ¶ø§√À¡Δ∞π √π∫√¶∂¢∞ μ√§√™ ñ √ÈÎfiÂ‰Ô 155 Ù.Ì. Â› Ù˘ °·Ì‚¤Ù· Ì ™.¢. 2,1%. 135.000∂ ª¶√Àº∞: √ÈÎfiÂ‰Ô 360 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ 150Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ· Ì ‰fiÌËÛË 152 Ù.Ì. 57.000∂ ∞ƒ°∞§∞™Δ∏: 3 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù· Ì ı¤·, ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ∫·Ì¿Ú·. §∂Ãø¡π∞: √ÈÎfiÂ‰Ô 1000 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡. ªÂ ÚfiÛÔ„Ë ÛÙÔÓ ÎÂÓÙÚÈÎfi ‰ÚfiÌÔ. 100.000∂ ∫∞Δø §∂Ãø¡π∞: √ÈÎfiÂ‰Ô 4534 Ù.Ì. 130.000∂ ™∫π∞£√™: √ÈÎfiÂ‰Ô 340 Ù.Ì. Ì 500 ‰fiÌËÛË. 210.000∂ ¶§∞Δ∞¡π¢π∞: √ÈÎfiÂ‰Ô 4650 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡, ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. π‰·ÓÈÎfi ÁÈ· Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ηÙÔÈÎÈÒÓ. ¶ø§√À¡Δ∞π √π∫π∂™ - ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ μ√§√™ ñ ¶ˆÏÂ›Ù·È ÓÂfi‰ÌËÙÔ ÌÔÓÙ¤ÚÓÔ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 83 Ù.Ì. ÛÙÔÓ 1Ô Ì 2 ˘/‰, Ù˙¿ÎÈ, ·˘ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË, Ê/· & parking. ªÂ ÂÈÛfi‰ËÌ·. ΔÈÌ‹ 140.000∂ ñ ∫¤ÓÙÚÔ: ¡Âfi‰ÌËÙÔ ÔÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· 95 Ù.Ì. Ì 2 ˘/‰, 1 wc, Ì¿ÓÈÔ, Ù˙¿ÎÈ, parking & ·Ôı‹ÎË. ¶ÔÏ˘ÙÂÏ‹˜ ηٷÛ΢‹. ñ ¡Âfi‰ÌËÙÔ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 71 Ù.Ì. Ì parking. ªÚÔÛÙ¿ Û ¿ÚÎÔ. 156.000∂ ñ ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 105 Ù.Ì. Â› Ù˘ √ÁÏ Ì ÚÔ·ÈÚÂÙÈ΋ ı¤ÛË parking. 115.000∂ ñ ¶ˆÏÂ›Ù·È ÔÏ˘ÙÂϤ˜ ‰È·ÌÂÚ¤˜ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ÛÙÔÓ 2Ô 197 Ù.Ì. Ì 3 ˘/‰, 2 Ì¿ÓÈ·, 1 w.c, Ù˙¿ÎÈ, Ê/· & ¿ÚÎÈÓ. ∞§À∫∂™: ¢˘¿ÚÈ 47 Ù.Ì. ÛÙÔÓ 2Ô. 150 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. 70.000∂ ∫·Ù¿ÏÏËÏÔ ÁÈ· ıÂÚÈÓ¤˜ ‰È·ÎÔ¤˜. ¶ø§√À¡Δ∞π ∂•√Ãπ∫∞ ∫∞Δø °∞Δ∑∂∞ ñ ∂ÍÔ¯ÈΤ˜ ηÙÔÈ˘ ·fi 42 Ù.Ì., 50 Ì. ·’ ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ∞fi 90.000∂ ∞º∏™™√™ ñ ¶ˆÏÂ›Ù·È ÈÛfiÁÂÈÔ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 42 Ù.Ì. Ì ·˘Ï‹. 83.000∂ ∞°ƒπ∞: ∫·ÙÔÈΛ· 51 Ù.Ì. 85.000∂ ª∞∫ƒπ¡πΔ™∞: √ÈÎfiÂ‰Ô 261 Ù.Ì. & 162 Ù.Ì. Ì ·ÏÈ¿ ‰ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 53 Ù.Ì. & 53 Ù.Ì. ∂¡√π∫π∞∑√¡Δ∞π μ√§√™ ñ ¢È·Ù›ıÂÓÙ·È Ì·Á·˙È¿ ÚÔ˜ ÂÓÔÈΛ·ÛË ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ ∂ÚÌÔ‡. ñ ¡Âfi‰ÌËÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô 52 Ù.Ì. Ì fiÏÔ ÙÔ Û‡Á¯ÚÔÓÔ ÂÍÔÏÈÛÌfi Ì ı¤ÛË parking. ¢›Ï· ÛÙ· ‰ÈηÛÙ‹ÚÈ·. 380∂ ñ ∫∂¡Δƒ√: ™Â ÛËÌÂ›Ô ÚÔ‚ÔÏ‹˜ ÁˆÓÈ·Îfi˜ ¯ÒÚÔ˜ ÛÙÔÓ 2Ô, ÂÚ›Ô˘ 170 Ù.Ì. 1000∂ ñ ∫∂¡Δƒ√: ™Â ÛËÌÂ›Ô ÚÔ‚ÔÏ‹˜ ÁˆÓÈ·Îfi ÁÚ·ÊÂ›Ô ÛÙÔÓ 2Ô, ÂÚ›Ô˘ 130 Ù.Ì. 600∂ ñ ƒÂÙÈÚ¤ 55 Ù.Ì. ÛÙÔÓ 5Ô Ì ı¤· ÙÔ ¶‹ÏÈÔ & ¶·Á·ÛËÙÈÎfi Ì ȉÈfiÎÙËÙË ÂÚÈÌÂÙÚÈ΋ ‚ÂÚ¿ÓÙ·, Ê/·, Ï›Á· ÎÔÈÓfi¯ÚËÛÙ·. ¢›Ï· ÛÙÔ ÓÔÛÔÎÔÌ›Ô. ñ °ˆÓÈ·Îfi ÁÚ·ÊÂ›Ô Â› Ù˘ π¿ÛÔÓÔ˜ ÛÙÔÓ 2Ô fiÚÔÊÔ Ì 120 Ù.Ì. Ì w.c, ÎÔ˘˙›Ó·, 2 A/C, ı¤ÚÌ·ÓÛË. ∞§À∫∂™: ¢˘¿ÚÈ 47 Ù.Ì. ÛÙÔÓ 2Ô. 150 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. 70.000∂ ∫·Ù¿ÏÏËÏÔ ÁÈ· ıÂÚÈÓ¤˜ ‰È·ÎÔ¤˜. ∞°ƒπ∞: ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 45 Ù.Ì. 300∂ (270)

-----------------------------------ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ “π∞™ø¡” ∫ˆÓ/Ù›· §·˝Ó·-ª·Î·ÚÒÓ· ∫·Ó¿ÚË 8-μfiÏÔ˜ ΔËÏ. & Fax 24210-22824 ∫ÈÓ. 6982 479 991 - 6973 585 390 mesitiko.iason@gmail.com www.iasonmesitiko.gr

¶ø§∂πΔ∞π - 96 Ù.Ì., ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 3Ô˜, Ì 2 ˘/‰, Ì¿ÓÈÔ, w/c, ¿ÚÎÈÓ, ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙË ı¤ÚÌ·ÓÛË Ê/· ÛÙÔÓ ÕÁ. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ Î¿Ùˆ ·fi ÙËÓ ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË. - 102 Ù.Ì., ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ÔÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· 2Ô˜ Ì 3 ˘/‰, Ì¿ÓÈÔ, w/c, ¿ÚÎÈÓ, ·Ôı‹ÎË, Ì ·/ı Ê/· ÛÙÔÓ ÕÁ. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ. - 108 Ù.Ì., ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 4Ô˜, Ì 3 ˘/‰, Ì¿ÓÈÔ, w.c., ¿ÚÎÈÓ, ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙË ı¤ÚÌ·ÓÛË Ê/· ÛÙÔÓ ÕÁ. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ Î¿Ùˆ ·fi ÙËÓ ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË. - 118 Ù.Ì., ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 2Ô˜ ÁˆÓÈ·Îfi Ì 3 ˘/‰, 2 Ì¿ÓÈ·, 1 w/c, ¿ÚÎÈÓ, ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙË ı¤ÚÌ·ÓÛË Ê/· ÛÙÔÓ ÕÁ. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ Î¿Ùˆ ·fi ÙËÓ ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË. - 57 Ù.Ì. ÔÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 2Ô˜ Ì 1 ˘/‰, Ù˙¿ÎÈ, ¿ÚÎÈÓ, ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙË ı¤ÚÌ·ÓÛË Ê/·, ηٿÏÏËÏÔ Î·È ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ¯Ú‹ÛË, ÛÙ· ¢ÈηÛÙ‹ÚÈ· ÙÔ˘ μfiÏÔ˘. - 37 Ù.Ì. ÁÚ·ÊÂ›Ô 1Ô˜ ÚÔÛfi„ˆ˜ Â˙fi‰ÚÔÌÔ˜, ∫ÔÓÙ·Ú¿ÙÔ˘ ÛÙÔÓ ÕÁ. ¡ÈÎfiÏ·Ô. - √ÈÎfi‰· ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ ÛÙ· ∫. §Â¯ÒÓÈ· ηٿÏÏËÏ· ÁÈ· ÔÈΛ· ‹ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ¯Ú‹ÛË, ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·. (271)

-----------------------------------ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ “Δ™∂§π√™ ∞∫π¡∏Δ∞” ∂ıÓ. ∞ÓÙÈÛÙ¿Ûˆ˜ 40 ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜-μfiÏÔ˜ 697.4647.587 Î·È 24280 78.267

Πωλούνται παντός είδους ακίνητα: Μονοκατοικίες, οικόπεδα, διαμ/ατα, επαγ-

Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 29 π√À¡π√À 2011

γελματικές στέγες, καταστήματα, βιοτεχνικοί χώροι, παραθαλάσσια οικόπεδα/κατοικίες/εξοχικά, αξιόλογα κτηματο-οικόπεδα και αγροτεμάχια... Υπεύθυνη εξυπηρέτηση με ζήλο, αγάπη και υπευθυνότητα. (274)

-----------------------------------∫∞ƒ∞∫∞™Δ∞¡π∞™ ¡π∫√§∞√™ ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ ∫√ÀΔ∞ƒ∂§π∞ 96-μ√§√™ Δ∏§. 24210 51589 ∫ÈÓ. 6972 915553 ¶ø§√À¡Δ∞π μ√§√™ ∫∂¡Δƒ√ - ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÈÛfiÁÂÈÔ 75 Ù.Ì. 75.000,00∂. - ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· ·’ fiÚÔÊÔ˜ 106,5 Ù.Ì. 107.000,00∂. - ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· ‰’ fiÚÔÊÔ˜, 75 Ù.Ì. 78.000,00∂. - ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· ‰’ fiÚÔÊÔ˜ ÁηÚÛÔÓȤڷ 28 Ù.Ì. 30.000,00∂. ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ - πÛfiÁÂÈÔ 48 Ù.Ì. Ì ·Ù¿ÚÈ 24 Ù.Ì. Î·È ˘fiÁÂÈÔ 48 Ù.Ì. 150.000,00∂. - πÛfiÁÂÈÔ 61 Ù.Ì. Ì ·Ù¿ÚÈ 30 Ù.Ì. Î·È ˘fiÁÂÈÔ 61 Ù.Ì. 200.000,00∂. - πÛfiÁÂÈÔ 61 Ù.Ì. Ì ·Ù¿ÚÈ 30 Ù.Ì. Î·È ˘fiÁÂÈÔ 73 Ù.Ì. 200.000,00∂. ∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π - μ√§√™, ÔÈÎfiÂ‰Ô ÛÙÔÓ ÕÓ·˘ÚÔ 260 Ù.Ì. - ∞£∏¡∞, ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÈÛÔÁ›Ԣ, ÂÚÈÔ¯‹ ª∂Δ™, 55 Ù.Ì., Ì ·˘ÙÔÓÔÌ›· ·ÂÚ›Ô˘, ¯ˆÚ›˜ ÎÔÈÓfi¯ÚËÛÙ· 400,00∂. (277)

-----------------------------------VOLOS REAL ESTATE ∫Δ∏ª∞Δ√ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ ∞°√ƒ∂™-¶ø§∏™∂π™∂¡√π∫π∞™∂π™ ∞∫π¡∏Δø¡ 28˘ √∫Δøμƒπ√À 100 ∫. ∫∞ƒΔ∞§∏ (2Ô˜ √ƒ√º√™) Δ∏§.: 24210-24388 KIN. 6942-400653, 6947-302966 FAX: 24210-21538 °∫∞ƒ™√¡π∂ƒ∂™ °. ∫·ÚÙ¿ÏË 30 Ù.Ì., 1Ô˘ ÔÚ., 4 ÂÙÒÓ, ÂÈψ̤ÓË. ∫·ÛÛ·‚¤ÙË 30 Ù.Ì., 1Ô˘ ÔÚ., ηÈÓÔ‡ÚÁÈ·. μÏ·¯¿‚· 33 Ù.Ì., 1Ô˘ ÔÚ. °Ï‡Ê· ÁηÚÛÔÓȤÚ˜ Ì ı¤· ı¿Ï·ÛÛ· Î·È ‚Ô˘Ófi. ∞Ï˘Î¤˜ ÁηÚÛÔÓȤÚ˜ Î·È 2¿ÚÈ ÚÔ˜ ÒÏËÛË. ¢À∞ƒπ∞ ™˘Ú›‰Ë 58 Ù.Ì., 4Ô˘ ÔÚ., ÚÂÙÈÚ¤, Ì ı¤·, 30ÂÙ›·˜. ∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘ 60 Ù.Ì. 2Ô˘ ÔÚ. ‰È·ÌÂÚ¤˜, 30ÂÙ›·˜. ™˘Ú›‰Ë ÎÂÓÙÚÈÎfi ÚÂÙÈÚ¤ 4Ô˘ ÔÚ., 58 Ù.Ì., ÌÂÁ¿ÏÔ Ì·ÏÎfiÓÈ. Δ. √ÈÎÔÓÔÌ¿ÎË 61 Ù.Ì., 1Ô˘ ÔÚ. Î·È ÁÈ· Â·Á/΋ ÛÙ¤ÁË. Δƒπ∞ƒπ∞ ¡. πˆÓ›· ∂ÏÏËÛfiÓÙÔ˘ ÂÚÁ. ηÙ. 87 Ù.Ì., 2Ô˘ ÔÚ. πÛȉÒÚÔ˘ 77 Ù.Ì., ÈÛfiÁÂÈÔ, Ï‹Ú˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ. ∞‰Ú·Ì˘Ù›Ô˘ 88 Ù.Ì. 1Ô˘ ÔÚ. 20ÂÙ›·˜, ÎÔÓÙ¿ Û ۯÔÏ›·. ÕË °È¿ÓÓ˘ ¶ËÏ›Ô˘ ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· ·fi 45 Ù.Ì. ¤ˆ˜ 60 Ù.Ì. ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. √π∫π∂™ ¡. πˆÓ›· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 135 Ù.Ì. Î·È 80 Ù.Ì. ËÌÈ˘fiÁÂÈÔ Û 228 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô, ηÈÓÔ‡ÚÁÈ·. ¶·Á·ÛÒÓ ·ÏÈ¿ ÔÈΛ· Û 130 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô ‰È·ÌÂÚ¤˜. ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ 110 Ù.Ì. Û ÙÚÈÒÚÔÊË ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ Ì ÌÂÁ¿ÏË ·˘Ï‹, ˘¤ÚÔ¯Ë ı¤·. ¡. πˆÓ›· “μ·Û‰¤ÎÂÈÔ” ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 130 Ù.Ì. Û 200 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô 5ÂÙ›·˜. °·Ì‚¤Ù· 106 Ù.Ì. ÈÛfiÁÂÈÔ ‰ÈÏÔηÙÔÈΛ·˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ. ∂ÈÛÎÔ‹˜ ÌÔÓ/Λ· 71 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 162. ¡. πˆÓ›· ÁˆÓȷ΋ ÌÔÓ/Λ· 70 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 240 Ù.Ì. ∂ÁÁÏÂ˙ÔÓËÛ›Ô˘ 42 Ù.Ì. ·Ï·È¿ ÔÈΛ· Û 140 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. ∞Á. ¶·Ú·Û΢‹ 107 Ù.Ì. ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË ÔÈΛ· Û 280 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô ‰È·ÌÂÚ¤˜. §ÂÊfiηÛÙÚÔ 70 Ù.Ì. Û 540 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. ∫·Ù˯ÒÚÈ 70 Ù.Ì. ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· Û 280 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. ÕÓˆ °·Ù˙¤· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜ ÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ηٷÛ΢‹˜ Ì ‰È΋ ÙÔ˘˜ ÈÛ›Ó· Î·È ˘¤ÚÔ¯Ë ı¤·. ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜, Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤· Û ‹Û˘¯Ë ÂÚÈÔ¯‹. ÕÊËÛÔ˜ Û 320 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô 180 Ù.Ì. ÔÈΛ· Û ËÌÈÙÂÏ‹ ηٿÛÙ·ÛË. ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ 28˘ √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ ÁˆÓÈ·Îfi ηٿÛÙËÌ· 78 Ù.Ì. ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜ 54 Ù.Ì. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ 130 Ù.Ì. ∞Á. ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ 42 Ù.Ì., ÁˆÓÈ·Îfi. •∂¡√¢√Ã∂π∞-•∂¡ø¡∂™ ™ÎÈ¿ıÔ˜, ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô Û Ôχ ÁÓˆÛÙ‹ ·Ú·Ï›· 65 ‰ˆÌ. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿, ÍÂÓÒÓ·˜ 9 ‰ˆÌ., ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ. √π∫√¶∂¢∞ ª·‚›ÏË (∫·Ú·Á¿Ù˜) 300 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi Ì ™.¢. 1,8 ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. §·Ú›Û˘ 3 ÛÙÚ. ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. ∞Ï˘Î¤˜ 303 Î·È 500 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi, ¿ÚÙÈ· Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌ·. ¶·Ú·Û΢ÔÔ‡ÏÔ˘ 1,4 ÛÙÚ., ÁˆÓÈ·Îfi, ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. 28˘ √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ 167 Ù.Ì. ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. ÃÈÏÈ·‰Ô‡ 238 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi, 300 Ù.Ì., 575, 1.381 Î·È 1.683 Ù.Ì. ¿ÚÙÈ· Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌ·. ÕÁ. ∞Ó¿ÚÁ˘ÚÔÈ 200 Ù.Ì. ÌÂÁ¿ÏË ÚfiÛÔ„Ë, ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. ™ˆÚfi˜ 600 Ù.Ì. ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 1.700 Ù.Ì. Î·È 404 Ì ‰ÈÒÚÔÊÔ Û›ÙÈ ÎÂÓÙÚÈο. ∞ʤÙ˜ 3 ÛÙÚ. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ ¿ÚÙÈ· Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌ· Ì ı¤·. ∫. §Â¯ÒÓÈ· 8,7 ÛÙÚ. ¿ÚÙÈ· Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌ·. ªËϛӷ 4 ÛÙÚ. Ì ÚfiÛ‚·ÛË Î·È Ê·ÓÙ·ÛÙÈ΋ ı¤· ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿ ÔÈÎfi‰· ·fi 450 Ù.Ì. ¤ˆ˜ 630 Ù.Ì. ¿ÚÙÈ· Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌ·. μ˘˙›ÙÛ· 3 ÔÈÎfi‰· 1,5 ÛÙÚ. ÙÔ Î·ı¤Ó· ¿ÚÙÈ· Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌ·. ÕÊËÛÔ˜ 2 ÔÈÎfi‰· ÙÔ˘ 1 ÛÙÚ. Ì ‰fiÌËÛË 520 Ù.Ì. ∑ÂÚ‚fi¯È· 550 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô.

∂¡√π∫π∞™∂π™ ∞Á. ¶·Ú·Û΢‹ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 118 Ù.Ì. Û ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË. ºÈÏÂÏÏ‹ÓˆÓ 1Ô˘ ÔÚ. 70 Ù.Ì. Ï‹Ú˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ. ∫Ô˘Ù·Ú¤ÏÈ· ËÌÈÒÚÔÊÔ˘ 76 Ù.Ì. Ï‹Úˆ˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ Ì Ê/· ‰È·ÌÂÚ¤˜. ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 104 Ù.Ì. 3Ô˘ ÔÚ. ‰È·ÌÂÚ¤˜. ∫·Ú·˚ÛοÎË 70 Ù.Ì. 3Ô˘ ÔÚ. Ì ·˘Ù. ı¤ÚÌ·ÓÛË Ê/·. ¶ÂÚÚ·È‚Ô‡ 2Ô˘ ÔÚ., 96 Ù.Ì., 2 ˘/‰. ∑∏Δ√À¡Δ∞π ÚÔ˜ ·ÁÔÚ¿-ÒÏËÛË-ÂÓÔÈΛ·ÛË ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù·, ÌÔÓÔηÙÔÈ˘, ηٷÛÙ‹Ì·Ù·, ÔÈÎfi‰· Î·È ÔÈÎfi‰· ÚÔ˜ ·ÓÙÈ·ÚÔ¯‹. À¶∞ƒÃ∂𠶧∏ƒ∂™ ∞ƒÃ∂π√ √π∫√¶∂¢ø¡ - ¢π∞ ª∂ƒπ™ª∞Δø¡ ª∏ ¢∏ª√™π∂À√ª∂¡ø¡ (279)

-----------------------------------∫Δ∏ª∞Δ√ª∂™πΔ∏™ Δƒ∞∫∞™ ™Δ∞£∏™ ∞ƒ°√¡∞ÀΔø¡ 32 ¶∞ƒ∞§π∞ - μ√§√™ 24210-22142 6937-775383 °∫∞ƒ™√¡π∂ƒ∂™ ∫·ÈÓÔ‡ÚÁÈ· ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· 30 Ù.Ì., 1Ô˜ ÔÚ., 38.500 ∂. ™˘Ú›‰Ë ÚÂÙÈÚ¤ 27 Ù.Ì., 4Ô˜ ÔÚ., 28.000 ∂. °·Ì‚¤Ù· 30 Ù.Ì, 1Ô˜ ÔÚ. 30.000 ∂. ª·˘ÚÔÎÔÚ‰¿ÙÔ˘-∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ ÚÂÙÈÚ¤, 4Ô˜ ÔÚ. 20 Ù.Ì. Ì 25 Ù.Ì. Ì·ÏÎfiÓÈ, 27.000 ∂. °¿ÙÛÔ˘ ‰‡Ô ÈÛfiÁÂȘ Û˘Ó¯fiÌÂÓ˜ ÁηÚÛÔÓȤÚ˜ 34 Ù.Ì. ¤Î·ÛÙË, ÙÈÌ‹ Î·È ÔÈ ‰‡Ô Ì·˙› 30.000 ∂. ¢À∞ƒπ∞ ÕÓ·˘ÚÔ˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 45 Ù.Ì. Ì ƒ. 80.000 ∂. μÏ·¯¿‚· ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ‰˘ÔÌÈÛ¿ÚÈ ÚÂÙÈÚ¤ 80 Ù.Ì., 5Ô˜ ÔÚ. Ì Ì·ÏÎfiÓÈ 80 Ù.Ì., ı¤·, Ù˙¿ÎÈ, 96.000 ∂. °¿ÙÛÔ˘ 65 Ù.Ì. 4Ô˜ ÔÚ. 25ÂÙ›·˜, ÌÂÁ¿ÏÔ Ì·ÏÎfiÓÈ, ·Ó·ÙÔÏÈÎfi, 64.000 ∂. ∂˘Î·ÈÚ›· ¡. πˆÓ›· °ÂˆÔÓÈ΋ ™¯ÔÏ‹ 100 Ù.Ì. 15 ÂÙÒÓ, ¿Óˆ fiÚÔÊÔ˜ ‰ÈˆÚfiÊÔ˘ Ì 3 ÎÚ‚/Ú˜, ÙË ÌÈÛ‹ ·˘Ï‹ ı¤· μfiÏÔ-¶‹ÏÈÔ, 78.000 ∂. ∞Á. ∞Ó¿ÚÁ˘ÚÔÈ Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 45 Ù.Ì., 1Ô˜ ÔÚ., 65.000 ∂. ƒ. ºÂÚ·›Ô˘ ÈÛfiÁÂÈÔ ‰ÈˆÚfiÊÔ˘ 70 Ù.Ì. Ì ÌÈÎÚ‹ ·˘Ï‹, ı¤ÚÌ·ÓÛË Ê/·, 72.000 ∂. ªÈÎÚ‹ ÔÈΛ· 70 Ù.Ì., °·Ì‚¤Ù·, 45.000 ∂. Δƒπ∞ƒπ∞ μÔ˘ÙÛ¿ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 80 Ù.Ì., 2Ô˜ ÔÚ., 120.000 ∂. ¶ÏËÛ›ÔÓ ª·ÚÈÓfiÔ˘ÏÔ˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 80 Ù.Ì., 4Ô˜ ÔÚ. ƒ.+·Ôı. 142.000 ∂. ∫·Ô‰ÈÛÙÚ›Ô˘ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 1Ô˜ ÔÚ., Ì ƒ., 105.000 ∂. ∂˘Î·ÈÚ›· ¡. πˆÓ›· °ÂˆÔÓÈ΋ ™¯ÔÏ‹ 100 Ù.Ì., ¿Óˆ fiÚÔÊÔ˜ ‰ÈˆÚfiÊÔ˘ 15ÂÙ›·˜ Ì 3 ÎÚ‚/Ú˜ Î·È ÙË ÌÈÛ‹ ·˘Ï‹ ı¤· μfiÏÔ-¶‹ÏÈÔ, 78.000 ∂. ¡. πˆÓ›· ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 83 Ù.Ì., 3Ô˜ ÔÚ., Ù˙¿ÎÈ, ¿ÚÎÈÓ, ·Ôı‹ÎË, 124.000 ∂. Δ∂™™∞ƒπ∞ ÕÓ·˘ÚÔ˜ 126 Ù.Ì., 4Ô˜ ÔÚ., ÚÒÙÔ ÛÙËÓ ·Ú·Ï›· 25ÂÙ›·˜ Ì ¿ÚÎÈÓ-·Ôı‹ÎË, ÌÂÁ¿Ï· Ì·ÏÎfiÓÈ· Î·È Î·Ù·ÏËÎÙÈ΋ ı¤· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, 360.000 ∂. ¶ÏËÛ›ÔÓ μ·ÛÈÏfiÔ˘ÏÔ˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 102 Ù.Ì., 5Ô˜ ÔÚ. ƒ+∞, 190.00 ∂. ™Ù·ı¿ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 105 Ù.Ì., 1Ô˜ ÔÚ. ƒ+∞., 190.000 ∂. ¡. πˆÓ›· ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 110 Ù.Ì., 4Ô˘ ÔÚ., Ù˙¿ÎÈ, ƒ+∞., 170.000 ∂. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™ ¡Â¿ÔÏË 80 Ù.Ì., Û 220 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô, ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ, ı¤ÚÌ·ÓÛË, ¢ηÈÚ›·, 60.000 ∂. °·Ì‚¤Ù· 70 Ù.Ì., 46.000 ∂. ÕÓˆ μfiÏÔ˜-∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜ 80 Ù.Ì., Û 120 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô, ı¤ÚÌ·ÓÛË 54.000 ∂. ¡. πˆÓ›· π·ÙÚ›‰Ë 45 Ù.Ì. Û 100 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô, 25.000 ∂. ∞Ï˘Î¤˜, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· 20 Ì. ·fi ı¿Ï·ÛÛ· Ì ı¤· ı¿Ï·ÛÛ· Ì ÈÏÔÙ‹ 160 Ù.Ì., Û 162 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô, 240.000 ∂. ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿ ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 70 Ù.Ì. Û 150 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô, 130.000 ∂. ¡. πˆÓ›· ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 180 Ù.Ì. Û 220 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô ÏËÛ›ÔÓ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎÔ‡, 250.000 ∂. ªËϛӷ ¤ÙÚÈÓË ‰ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· ‰›Ï· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. √π∫√¶∂¢∞ ¡. πˆÓ›· ÏËÛ›ÔÓ μÈÔÛÎ‡Ú 120 Ù.Ì., ÁˆÓÈ·Îfi, 32.000 ∂. ¡. πˆÓ›· ÏËÛ›ÔÓ μÈÔÛÎ‡Ú 140 Ù.Ì., 38.000 ∂. ¡. πˆÓ›· π·ÙÚ›‰Ë 100 Ù.Ì. Ì ÌÈÎÚ‹ ÔÈΛ·, 25.000 ∂. ¢ÈÌ‹ÓÈ 1.000 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ 58.000 ∂. ∞Ï˘Î¤˜ 170 Ù.Ì., ÏËÛ›ÔÓ ÎÏÈÓÈ΋˜ °¿ÙÔ˘ 75.000 ∂. ¡. πˆÓ›· μ·Ì‚·ÎÔ˘ÚÁ›· 160 Ù.Ì., 60.000 ∂. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· °ÔÚ›ÙÛ· 140 Ù.Ì. 75.000 ∂. ¶·Á·ÛÒÓ 130 Ù.Ì., 100.000 ∂ ÃÈÏÈ·‰Ô‡ ÛÙÔ ¡. Û¯¤‰ÈÔ 240 Ù.Ì., ÁˆÓÈ·Îfi 120.000 ∂. ÃÈÏÈ·‰Ô‡ ÛÙÔ ¡. Û¯¤‰ÈÔ 1.650 Ù.Ì., 670.000 ∂. ÃÈÏÈ·‰Ô‡ 200 Ù.Ì., 83.000 ∂. ™Ô˘ÙÚ·Ï›, ∞ÁÚÈ¿ 4.000 Ù.Ì. ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ ÚÔ˜ ∫·ÚÓ¿ÁÈÔ ÚfiÛÔ„Ë ÛÙÔ Ú¤Ì·, ÎÙ›˙ÂÈ 120 Ù.Ì., 140.000 ∂. ªËϛӷ 260 Ù.Ì. ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡ 100 Ì. ·fi ı¿Ï·ÛÛ· 14,5 Ì. ÚfiÛÔ„Ë, 43.000 ∂. ªËϛӷ 120 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘, ÁˆÓÈ·Îfi, 15.000 ∂. ªËϛӷ, ΔÛ¿ÛÙÂÓË 1.000 Ù.Ì., ÂÊ·ÙfiÌÂÓÔ ÛÙËÓ Â·Ú¯È·Îfi Ô‰fi, ı¤· ÛÙÔ ÏÈÌ·Ó¿ÎÈ, ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ, 20.000 ∂. ¡ËÛ› ΔÚ›ÎÂÚÈ 1.300 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘, ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·, 28.000 ∂. ∞°ƒ√Δ∂ª∞Ãπ∞ ∫¿Ùˆ §Â¯ÒÓÈ· 1.000 Ù.Ì., 33.000 ∂. §ÂÊfiηÛÙÚÔ 410 Ù.Ì. ÚfiÛÔ„Ë ÛÙËÓ ·Ú·Ïȷ΋ Ô‰fi, ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·, ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· ÙÚÔ¯fiÛÈÙÔ 38.000 ∂. ™Ô˘ÙÚ·Ï› ÏËÛ›ÔÓ ∂æ∞, 1.000 Ù.Ì., 47.000 ∂. ∫‹È· ∞ӷηÛÈ¿˜, 500 Ù.Ì., Ì ÌÈÎÚfi ÎÙ›ÛÌ·, wc, Ì Ú‡̷ Î·È ÓÂÚfi ÂÚÈÊÚ·Á̤ÓÔ Ì ÛÙ¤ÚÓ· Î·È 16 ÂÏȤ˜, 47.000 ∂. ª∞°∞∑π∞ ¶·Ï·È¿ 60 Ù.Ì. ÛÙÔÓ ÎÂÓÙÚÈÎfi ‰ÚfiÌÔ 130.000 ∂. ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 40 Ù.Ì. ‰›ÓÂÈ ÂÓÔ›ÎÈÔ 450 ∂, 95.000 ∂. ¡. πˆÓ›· ÁˆÓÈ·Îfi ηٿÛÙËÌ· ¤Ó·ÓÙÈ ¿ÚÎÔ˘, ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ˆ˜ ηÊÂÙ¤ÚÈ· 114 Ù.Ì. Ì 90 Ù.Ì. ·‡ÏÂÈÔ ¯ÒÚÔ ‰›ÓÂÈ ÂÓÔ›ÎÈÔ 750 ∂, ÂÓÙ˘ˆÛȷο ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ, 145.000 ∂. ∂¡√π∫π∞™∂π™ ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÛÙËÓ ·Ú·Ï›· ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ÔÏ›ÁˆÓ ÂÙÒÓ 140 Ù.Ì., 3Ô˜ ÔÚ., ÌÂÁ¿Ï· Ì·ÏÎfiÓÈ·, Ù˙¿ÎÈ, ƒ+·Ôı., 800 ∂. ¢˘¿ÚÈ °¿ÙÛÔ˘ 52 Ù.Ì., 1Ô˜ ÔÚ., 250 ∂. (280)

∞¶√ Δ∂áπ∫∏ ∂Δ∞πƒ∂π∞ “μ. ∫∞Δ™∞ƒ√™ ∂.∂.” ƒ. º∂ƒ∞π√À 130 Δ∏§. 24210-47963-64 ∫π¡. 6944-357213 ¶ø§√À¡Δ∞π Ãøƒπ™ º¶∞ ™ÙËÓ ¶∞ƒ∞§π∞ ∞°ƒπ∞™: Διαμερίσματα επάνω στο κύμα από 35-106 τ.μ. κουζίνες, ντουλάπες Ιταλίας, πόρτες μασίφ, δάπεδα τζάκια γρανίτες, λουτρά λουξ με άνεση και λειτουργικότητα. Υπερπολυτελούς κατασκευής. ∞§§∏ ª∂ƒπ∞: Βίλες πολυτελείς με θέα των 143-165 τ.μ. με ή χωρίς ημιυπόγειο 100 τ.μ. ανεξάρτητες πολυτελείς με δικό τους οικόπεδο από 300-420 τ.μ. ∑∏Δ∂πΔ∞π: Κεντρικό οικόπεδο στο Βόλο για αγορά ή αντιπαροχή. (254)

-----------------------------------™Δ∞Àƒ√™ ∫∞Δ™√Àƒ∞™ §∂øº. ∂πƒ∏¡∏™ 94 ¡. πø¡π∞ Δ∏§. 24210-67725 ∫π¡. 6972-672426 √π∫√¶∂¢∞ - ∫Δ∏ª∞Δ∞ ∫ÚÈı·ÚÈ¿ 230 Ù.Ì., 30.000. ª¿Ú·ıÔ˜, 310 Ù.Ì., 80.000. ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ·, 80 Ù.Ì. Ì ·Ï. ÔÈΛ· 45.000. ¡. πˆÓ›· ¶ÚfiÓÔÈ·, 130 Ù.Ì., 65.000. ¡. πˆÓ›· §‡ÎÂÈÔ, 120 Ù.Ì. Ì ·Ï·È¿ ÔÈΛ· 70.000. ª·Ìȉ¿Î˘, 7 ÛÙÚ. 55.000. §Ô˘˙›ÓÈÎÔ, 20 ÛÙÚ. Ì ·ÁÚÔÈΛ·, 280.000. ∞Á. ™Ù¤Ê·ÓÔ˜, 590 Ù.Ì. Ì ¿‰ÂÈ·, 130.000. ¶ÈӷοÙ˜, 1.835 Ù.Ì., 70.000. μÈÔÛÎ‡Ú ÚÒËÓ, 135 Ù.Ì., 40.000. ∞Á. μ·Ú‚¿Ú·, 200 Ù.Ì., 80.000. ¡. πˆÓ›· Ù¤ÓȘ, 140 Ù.Ì., 55.000. ªÂÏÈÛÛ¿ÙÈη ™·ÚÙÈ¿˜, 19 ÛÙÚ. 200.000. μÈÔÛÎ‡Ú ÚÒËÓ, 400 Ù.Ì., 85.000. ∞Á. Δ·Íȿگ˘ º˘ÙfiÎÔ 4 ÛÙÚÂÌ. 50.000. ¡. πˆÓ›· ÛÙÚ·ÙfiÂ‰Ô 510 Ù.Ì. 140.000 ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™ ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ·, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 120 Ù.Ì., 150.000. ∞Á. £Âfi‰ˆÚÔÈ 85 Ù.Ì., ÔÈÎfi 120 Ù.Ì., 70.000. μ·Ì‚/ÚÁ›· 70 Ù.Ì., ÔÈÎfi 140 Ù.Ì., 110.000. ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ· ÔÙ¿ÌÈ 70 Ù.Ì., ÔÈÎfi. 130 Ù.Ì., 135.000. ∞ÛÙ. ΔÌ‹Ì· ¡. πˆÓ›· 180 Ù.Ì., ÔÈÎfi. 200 Ù.Ì., 170.000. ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ·, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 170 Ù.Ì., 210.000. ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ· 65 Ù.Ì., ÔÈÎfi. 80 Ù.Ì. 63.000. ºÈÏ·‰ÂÏÊ›·˜ 80 Ù.Ì., ÔÈÎfi. 160 Ù.Ì., 135.000. ∂ÏÈÎÔ‰ÚfiÌÈÔ 70 Ù.Ì., ÔÈÎfi. 180 Ù.Ì., 140.000. ¡. πˆÓ›· ÔÙ¿ÌÈ 45 Ù.Ì., ÔÈÎfi. 60 Ù.Ì., 40.000. μ·Ì‚/ÚÁ›· 80 Ù.Ì., ÔÈÎfi. 160 Ù.Ì., 140.000. ∞Ï˘Î¤˜, ∞Á. ∂ÈÚ‹ÓË 80 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 160 Ù.Ì., 120.000. ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ· 100 Ù.Ì., ÔÈÎfi. 400 Ù.Ì., 300.000. ¡Â¿ÔÏË 150 Ù.Ì., ÔÈÎfi. 300 Ù.Ì., 135.000. ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ· 50 Ù.Ì., ÔÈÎfi. 135 Ù.Ì., 80.000. ∞Á. ™˘Ú›‰ˆÓ·˜ 75 Ù.Ì., ÔÈÎfi. 150 Ù.Ì., 85.000. ∞Á. ∂ÈÚ‹ÓË ¡. πˆÓ›· 100 Ù.Ì., ÔÈÎfi. 150 Ù.Ì., 105.000. ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ· ÚÔÛÊ˘ÁÈ΋, 20.000. ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ· 50Ù.Ì., 60.000. ¶ÚfiÓÔÈ·, fiÚÔÊÔ˜ 67 Ù.Ì., Ì ÈÛfiÁÂÈÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· 67 Ù.Ì., 110.000. º¿ÚÛ·Ï· 70 Ù.Ì., ÔÈÎfi. 250 Ù.Ì. 70.000. ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ °‹Â‰Ô ¡›Î˘, ËÌÈÙÂϤ˜ 85 Ù.Ì. 75.000 ∂ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ ΤÓÙÚÔ, ÚÂÙÈÚ¤ 140 Ù.Ì., 190.000. μÂÚfiÔ˘ÏÔ˜ ¡. πˆÓ›·, fiÚÔÊ/ÛÌ· 90 Ù.Ì., 120.000 ºÈÏ·‰ÂÏÊ›·˜, 85 Ù.Ì., 85.000. ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ· Û¯ÔÏ›Ô, 95 Ù.Ì., 95.000. ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ· ÁηÚÛ. 30 Ù.Ì., 35.000. ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ· Û¯ÔÏ›Ô, 78 Ù.Ì., 75.000. £Ú¿Î˘ ÈÛfiÁ. ÔÚÔÊ/ÛÌ· 70 Ù.Ì. 65.000. ∂¶∞°°∂§ª∞Δπ∫√™ - μπ√Δ∂áπ∫√™ Ãøƒ√™ ¡. πˆÓ›·, 3 ηٷÛÙ‹Ì·Ù·, Û‡ÓÔÏÔ 150 Ù.Ì., 200.000. ¶ÚfiÓÔÈ·, ηٿÛÙËÌ· 40 Ù.Ì., 45.000. ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË, fiÚÔÊÔ˜ 250 Ù.Ì., 250.000. (255)

ZHTOYNTAI

∑∏Δ∂πΔ∞π εμφανίσιμη κοπέλα να εργαστεί στο μπαράκι του καφέ Blue Lagoon στις Αλυκές. Πληρ. τηλ. 6976 862007. (843)

Η εταιρεία “3π”

˙ËÙ› ÎÔ¤Ï· για το υποκατάστημα Βόλου για γραμματειακή υποστήριξη, με γνώσεις λογιστικής (απόφοιτος ΤΕΙ) με ημιαπασχόληση. Απαραίτητα προσόντα: - Καλή χρήση Η/Υ - Γνώση Αγγλικών - Ηλικία έως 30 ετών Βιογραφικά σημειώματα στο fax 2441062256. Πληροφορίες στο 2441062255, email: 3psalads@otenet.gr. (859)

ZHTOYN EP°A™IA ΒΟΛΟΣ-ΛΑΡΙΣΑ ÓËÈ·ÁˆÁfi˜ (ΑΕΙ) 25 ετών, έμπειρη, ζητεί εργασία σε ιδιωτικό νηπιαγωγείο, παιδικό σταθμό ή τη φύλαξη παιδιών κατ’ οίκον. Άριστες συστάσεις. Πληρ. τηλ. 6986 770047. (282)

™YNOIKE™IA §À¢π∞ ∫∂¡Δƒπ∫∏™ ∂§§∞¢∞™. Εχέμυθα, αποτελεσματικά. 54χρονος, Δημοσίου, γοητευτικότατος, αθλητικός, καλλιεργημένος, ευκατάστατος. 52χρονος, επιχειρηματίας, ιδιαιτέρως εμφανίσιμος, εξαιρετικά ευκατάστατος, ευχάριστη προσωπικότητα. 43χρονος τεχνικός, διαζ/νος, άριστο παρουσιαστικό, δυναμικός, κοινωνικός, άριστο οικονομικό επίπεδο. 48χρονος, εκπαιδευτικός, ψηλός, πολύ εμφανίσιμος, ακίνητα. Επιθυμούν γνωριμία γάμου. 2410549797. (284)

¢IAºOPA ∞°√ƒ∞∑√Àª∂ απολύτως τοις μετρητοίς σίδερο, αλουμίνιο, χαλκό, μπρούντζο, scrap, παλιά αυτοκίνητα και φορτηγά, τρακτέρ, όλους τους τύπους βαρέων οχημάτων. Αναλαμβάνουμε καθαρισμό και κοπή μηχανημάτων εργοστασίων. Πληρ. τηλ. 6973508060, 6931183856, 6936220632. (600) ∞¡∞∫À∫§ø™∏ - Αγοράζονται παλιά κοσμήματα, Τοπάλη 65 ισόγειο, μεταξύ Σωκράτους- Αλεξάνδρας Βόλος. Πληρ. τηλ. 6980-380461. (232)

∞°√ƒ∞∑ø

παλιά χρυσά, κοσμήματα - δόντια ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΕΡΕΝΤΙΔΗΣ, Ιωλκού 17 (έναντι ΟΤΕ). Απαραίτητα αστυνομική ταυτότητα. Πληρ. τηλ. 24210-36355. (230)

∞ª∂™∞ ª∂Δƒ∏Δ∞ Ã∏ª∞Δ∞ ∞¶√ Δπ™ ¶π™ΔøΔπ∫∂™ Û·˜ οÚÙ˜ ÂÓÙfi˜ 5’ ÏÂÙÒÓ Ì ‹ ¯ˆÚ›˜ ˘fiÏÔÈÔ, ˘¤Ú‚·ÛË ‹ ÙÚ›ÌËÓË Î·ı˘ÛÙ¤ÚËÛË ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ· ˘ÂÚ‰·ÓÂÈÛÌÔ‡ ‹ ΔÂÈÚÂÛ›· ÌfiÓÔ Ì ÙËÓ Ù·˘ÙfiÙËÙ¿ Û·˜ ̤¯ÚÈ 48 ¿ÙÔΘ ÙÚ·Â˙ÈΤ˜ ‰fiÛÂȘ. ¢¿ÓÂÈ· ÁÈ· ‰ËÌfiÛÈÔ˘˜ ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘˜, Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯Ô˘˜, ÛÙÚ·ÙȈÙÈÎÔ‡˜, Ú‡ıÌÈÛË ÔÊÂÈÏÒÓ, ηٷӷψÙÈο, ÛÙÂÁ·ÛÙÈο, Ì ˘¢ı˘ÓfiÙËÙ· & ÂÌÈÛÙÔÛ‡ÓË. ∫·ıËÌÂÚÈÓ¿ Î·È ™·‚‚·ÙÔ·Úȷη, Î. °ÂˆÚÁ›Ô˘ ÙËÏ. 6988888850 6988888804. ∂Ú¯fiÌ·ÛÙ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Û·˜. (373)

∞°√ƒ∞∑ø παλαιά κοσμήματα, Ιωάννης Θ. Περεντίδης, Ελ. Βενιζέλου 10 (Ιωλκού). Πληρ. τηλ. 24210-25961, 6977233409, 6977-071554. (246)

μ√§√™ ∂¡∂ÃÀƒ√¢∞¡∂π™Δ∏ƒπ√ λειτουργεί με κρατική άδεια Ενέχυρα χρυσαφικών και χρυσών νομισμάτων. Πλήρης εχεμύθεια. Επίσης και αγορές χρυσαφικών παλαιών και καινούργιων σε ασυναγώνιστες τιμές. Κ. Καρτάλη 195 Β’ με Ρ. Φεραίου. Ωράριο καταστημάτων Βόλου. Τηλ. 24210-42905. (248)

∞°√ƒ∞∑ø

ÙÔȘ ÌÂÙÚËÙÔ›˜ παλιά χρυσά κοσμήματα και τιμαλφή. Κρατική άδεια. Κ. Καρτάλη 79, (μεταξύ Σωκράτους Αλεξάνδρας) ΒΟΛΟΣ. Τηλ. 24210-27705 και κινητό 6972-002809. (235)


37

Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 29 π√À¡π√À 2011

°∂¡π∫√ ∂¶πΔ∂§∂π√ ™Δƒ∞Δ√À 304 ¶ƒ√∫∂Ãøƒ∏ª∂¡√ ∂ƒ°√™Δ∞™π√ μ∞™∂ø™

Αριθ. Πρωτ.: 830/38/3983/Σ. 874/23 Ιουν. 11/304 ΠΕΒ/4ο Γρ. Αριθ. Διαγωνισμού: 1/11

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ανακοινώνεται ότι την 29 Ιουλίου 2011, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12.00, θα διενεργηθεί στα Γραφεία του 304 ΠΕΒ (Βελεστίνο Μαγνησίας) Δημόσιος μειοδοτικός διαγωνισμός (Ανοικτής διαδικασίας), με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την προμήθεια φρέσκου γάλακτος παστεριωμένου λευκού με ολικά λιπαρά 3,5% σε χάρτινες συσκευασίες του 1/2 και του 1 λίτρου προς κάλυψη αναγκών των Μονάδων Ν. Μαγνησίας, συνολικού προϋπολογισμού ογδόντα χιλιάδων (80,000,00) ΕΥΡΩ περίπου. Η κατάθεση των φακέλων οικονομικής προσφοράς και των δικαιολογητικών πρέπει να γίνει μέχρι την 22 Ιουλίου 2011, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13.00 στα Γραφεία του 304 ΠΕΒ, στο Στρδο “ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ” , Βελεστίνο Μαγνησίας. Όροι συμφωνιών και λοιπές πληροφορίες από το 304 ΠΕΒ κατά τις εργάσιμες ημέρες από 08.00 μέχρι 14.00 ώρα (τηλ. 24250-22691 και 22693, εσωτ. 3142, FAX: 24250-23540). Από το 304 ΠΕΒ

¢∏ª√™ μ√§√À ¢/¡™∏ ¶√§∂√¢√ªπ∞™ ¢ËÌÔÙÈ΋ ∂ÓfiÙËÙ· ¡¤·˜ πˆÓ›·˜ ΔÌ‹Ì· ¶ÔÏÂÔ‰ÔÌÈÎÔ‡ ™¯Â‰È·ÛÌÔ‡ Αρμόδιος: Ν. Χατζηπαρασίδης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Προτείνεται η διόρθωση της 2/93 Πράξης Εφαρμογής στη συνοικία Αγ. Νεκταρίου της Δημοτικής Ενότητας Ν. Ιωνίας, στην ιδιοκτησία με κ.α. 061217 στο Ο.Τ. Γ527 για να αντικατασταθεί το Αποστολίδης Σπυρίδων, αγνώστων λοιπών στοιχείων στη θέση του φερόμενου ιδιοκτήτη με το Ζεμπίλα Ευαγγελία, καθώς να συμπληρωθούν τα στοιχεία της και τα στοιχεία της ιδιοκτησίας. Παρακαλούμε να προσέλθουν οι ενδιαφερόμενοι ιδιοκτήτες στα γραφεία της Διεύθυνσης Πολεοδομίας της Δημοτικής Ενότητας Νέας Ιωνίας (Νικομήδειας 2), για να λάβουν γνώση της προτεινόμενης διόρθωσης των κτηματολογικών πινάκων και να υποβάλλουν τυχόν ενστάσεις μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την δημοσίευση της παρούσας πρόσκλησης. Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΟΣΧΟΣ

π¢ƒÀª∞ “°∏ƒ√∫√ª∂π√¡ μ√§√À” ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΩΛΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Το Ίδρυμα “Γηροκομείον Βόλου” προκηρύσσει φανερό πλειοδοτικό διαγωνισμό που θα γίνει στις 11 Ιουλίου 2011, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11-13.00 μεσημ. στα γραφεία του Ιδρύματος στον Άνω Βόλο, για την πώληση του κάτωθι ακινήτου: Οικόπεδο κείμενο επί της οδού Γατζοπούλου και Αιολίδος (Άναυρος) 736,46 τ.μ. με κτίσμα 189,71 τ.μ. Τιμή εκκίνησης ορίζεται το ποσό των 1.150.000 Ε (ένα εκατομμύριο εκατόν πενήντα χιλιάδες ευρώ.) Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να γνωρίζουν τα κάτωθι: 1) Δια να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό πρέπει να καταθέσουν το 1/10 της αξίας της τιμής εκκίνησης του εκποιούμενου ακινήτου ή ισόποση εγγυητική επιστολή Τραπέζης. 2) Η πρώτη προσφορά πρέπει να είναι τουλάχιστον κατά 2% ανώτερη της τιμής εκκίνησης. Κάθε δε επόμενη τουλάχιστον κατά 2% ανώτερη της προηγούμενης. 3) Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να παρίστανται αυτοπροσώπως ή δια πληρεξουσίου των, οι οποίοι καταθέτουν την σχετική πληρεξουσιότητα στην επιτροπή διενέργειας του πλειστηριασμού. 4) Όλα τα έξοδα μεταβίβασης (φόροι, συμβολαιογραφικά, έξοδα δημοσιεύσεως, κ.λπ.) βαρύνουν εξ ολοκλήρου τον τελευταίο πλειοδότη. Περισσότερες πληροφορίες δίδονται στα γραφεία του Ιδρύματος, εργάσιμες ημέρες και ώρες (7.30-15.30) και στα τηλέφωνα 24210 - 78910 και 24210- 78912. ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

¢IAºOPA ¢∞¡∂π∞ - ™À°∫∂¡Δƒø™∏ √º∂π§ø¡. Χορηγήσεις νέων δανείων (όλων των κατηγοριών). Συγκέντρωση υπαρχόντων με κέρδος 45-50%. Ειδικά προγράμματα για δημοσίους υπαλλήλους, δημοτικούς και στρατιωτικούς. Γραφεία: Σόλωνος 2, όροφος 2ος, γραφείο Β10, Βόλος. Τηλέφωνα 24210-20237, κιν. 6932-528388. (250)

∫∂Δ∂ƒ ∞™Δƒ√§√°√™æÀÃ√∂ƒ∂À¡∏Δƒπ∞ Δ∞ƒø ¶Úfi‚Ï„Ë, ¤Ú¢ӷ, ηÙ‡ı˘ÓÛË. ªÂÙ·‚ÔÏ‹ Î·È ¶ÚÔÛÙ·Û›· ηٷÛÙ¿ÛÂˆÓ Û ı¤Ì·Ù· ™˘Ó·ÈÛıËÌ·ÙÈο, √ÈÎÔÁÂÓÂȷο, ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈο Î.Ï. øÚÔÛÎfiÈÔ - ™˘Ó·ÛÙÚ›·. ƒ·ÓÙ‚ԇ: 6982528471 Î·È ™·‚‚·ÙÔ·Úȷη. (237)

¶√§∂ªπ∫∏ ∞∂ƒ√¶√ƒπ∞ 111 ¶Δ∂ƒÀ°∞ ª∞Ã∏™ Δª∏ª∞ √π∫√¡√ªπ∫√À ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 02/11 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 1. Η 111 Πτέρυγα Μάχης προκηρύσσει Πρόχειρο Πλειοδοτικό Διαγωνισμό για την εκποίηση των κάτωθι αχρήστων υλικών: 1) ΥΛΙΚΑ: ΟΧΗΜΑΤΑ (κάτω των 3,5 τόνων). ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: ΤΕΜ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ: Έξι (6). ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ (σε ευρώ): 300. 2) ΥΛΙΚΑ: ΟΧΗΜΑΤΑ (άνω των 3,5 τόνων). ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: ΤΕΜ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ: Δεκαοκτώ (18). ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ (σε ευρώ): 500. 2. Επισημαίνεται ότι οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό για τα οχήματα κάτω των 3,5 τόνων θα πρέπει να έχουν υπογράψει σύμβαση συνεργασίας με την ΕΔΟΕ Α.Ε. για τη διαχείριση οχημάτων Τέλους Κύκλου Ζωής (Ο.Τ.Κ.Ζ.) 3. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στη θερινή Λέσχη Αξ/κων της Μονάδας, την 21-7-11 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ., ενώπιον αρμόδιας Επιτροπής, με βάση έγγραφες ανοικτές προσφορές των διαγωνιζομένων, που μετά θα συνεχιστούν με προφορικές. 4. Πληροφορίες για τη διενέργεια του διαγωνισμού παρέχονται από το Τμήμα Οικονομικού, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (08.00 14.00), στο τηλέφωνο 24280-45049. 5. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται τους χώρους της Μονάδας για την εξέταση των υλικών, μετά από επικοινωνία στο τηλέφωνο 24280-45713. 6. Το κόστος για την παραλαβή του τεύχους των όρων του Διαγωνισμού ανέρχεται στο ποσό των Δεκαπέντε ευρώ (15 Ε). Νέα Αγχίαλος 28 Ιουνίου 2011 Σμχος (I) Κωνσταντίνος Γιάνναρος Διοικητής

™Ã√§∏ ∞∂ƒ√¶√ƒπ∞™ ™Δƒ∞Δ√À ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Η Σχολή Αεροπορίας Στρατού, με έδρα το Στεφανοβίκειο Ν. Μαγνησίας, για το ακαδημαϊκό έτος 2011-2012 (από 1 Σεπ. 2011 έως 31 Αυγ. 2012), προκηρύσσει μια θέση για πρόσληψη, με επιλογή, διδακτικού προσωπικού με ωριαία αποζημίωση, για εξήντα 60 διδακτικές ώρες, για το μάθημα των Αγγλικών. Οι ενδιαφερόμενοι να προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά στη Σχολή (Στεφανοβίκειο Μαγνησίας) μέχρι 15 Ιουλίου 2011. Πληροφορίες ÛÙËÓ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· ÙÔ˘ °∂™ www.army.gr και στα τηλέφωνα 2425062403/62417 Λοχαγό Δημητρίου Ευθύμιο. Εκ της Διοικήσεως

π√À¡π√™

29

¶¤ÙÚÔ˘ Î·È ¶·‡ÏÔ˘ ÙˆÓ ÚˆÙÔÎÔÚ˘Ê·›ˆÓ ∞ÔÛÙfiÏˆÓ “√ ·ÎÔ‡ˆÓ ˘ÌÒÓ, ÂÌÔ‡ ·ÎÔ‡ÂÈ Î·È Ô ·ıÂÙÒÓ ˘Ì¿˜, Â̤ ·ıÂÙ› (§Ô˘Î. È’ 16). Τον ατίμητον θησαυρόν της αληθείας και της σωτηρίας, που έφερεν ο Χριστός εις τον κόσμον, τον ενεπιστεύθη εις ανθρώπους, τους αποστόλους και μαθητάς του. Και εκείνοι, αφού εκήρυξαν εις όλον τον κόσμον, παρέδωκαν την ιεράν παρακαταθήκην της πίστεως εις τους διαδόχους των, τους ποιμένας και διδασκάλους της Εκκλησίας και όλους τους πιστούς. Έκτοτε λοιπόν υπάρχουν οι κήρυκες του Ευαγγελίου, που μεταδίδουν την πίστιν την ορθήν, καλούν εις μετάνοιαν, εργάζονται διά την χριστιανικήν μόρφωσιν των πιστών. Οι γνήσιοι του Ευαγγελίου εργάται ομιλούν εξ ονόματος του Χριστού και όχι εξ εαυτών. Με το στόμα των ομιλεί και διδάσκει ο αθάνατος Κύριος και δι’ αυτό έχουν κύρος ανώτερον. Δεν διδάσκουν προς δόξαν ιδικήν των ή ωφέλειαν υλικήν, αλλά προς δόξαν του Σωτήρος Χριστού. Είναι λοιπόν άξιοι εκτιμήσεως και εμπιστοσύνης, αλλά και άξιοι υπακοής εις όσα σύμφωνα με το θέλημα του Χριστού διδάσκουν και παραγγέλλουν. Η υπακοή εις αυτούς είναι υπακοή που προσφέρεται εις τον Σωτήρα Χριστόν.

π∂ƒ√™ ¡∞√™ ∞°πø¡ ¢ø¢∂∫∞ ∞¶√™Δ√§ø¡ ∞°ƒπ∞™ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2011 ΠΑΝΗΓΥΡΙΖΕΙ Ο ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΔΩΔΕΚΑ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΑΓΡΙΑΣ Την 29ην Ιουνίου και ώρα 7.30 μ.μ. θα τελεστεί Μέγας Αρχιερατικός Εσπερινός χοροστατούντος του Σεβασμιότατου Μητροπολίτου Δημητριάδος και Αλμυρού κ.κ. Ιγνατίου, ο οποίος και θα κηρύξει τον Θείο Λόγο. Την 30ην Ιουνίου και ώρα 7.30 π.μ. θα τελεσθεί Πανηγυρική Θεία Λειτουργία προεξάρχοντος του Πρωτοσύγκελου Αρχιμανδρίτου Δαμασκηνού Κιαμέτης ο οποίος και θα ομιλήσει. Το Εσπέρας της ίδιας ημέρας θα τελεστεί Ιερά Παράκλησις προς τιμήν των Αγίων Δώδεκα Αποστόλων. Παρακαλούνται οι Φιλέορτοι όπως τιμήσουν την Ιερά Πανήγυρη. Ο Πρόεδρος και τα Μέλη του εκκλησιαστικού συμβουλίου.

∂§§∏¡π∫∏ ¢∏ª√∫ƒ∞Δπ∞ ¡√ª√™ ª∞°¡∏™π∞™ ¢∏ª√™ μ√§√À ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΛΟΥ Διακηρύσσει ότι: Εκτίθεται σε πλειοδοτική φανερή και προφορική δημοπρασία η εκμίσθωση του Ενυδρείου που βρίσκεται στο Βόλο εντός της πλατείας Αναύρου, που μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως Εστιατόριο - Καφετέρια, με ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς (κατώτερο ετήσιο μίσθωμα) 40.000 ευρώ πλέον χαρτοσήμου. Η δημοπρασία θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Βόλου στις 11 Ιουλίου 2011 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.30 μ.μ. ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής. Η κατάθεση των δικαιολογητικών θα γίνει έως τις 11.00 π.μ. της ιδίας ημέρας. Στη δημοπρασία γίνονται δεκτοί οι ενδιαφερόμενοι αφού προσκομίσουν ως εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό, εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή Βεβαίωση του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων για παρακατάθεση σ’ αυτό από αυτόν που επιθυμεί να λάβει μέρος στη δημοπρασία, ποσού 4.000 ευρώ υπέρ του Δήμου Βόλου. Οι όροι της σχετικής διακήρυξης βρίσκονται στο Τμήμα Δημοτικής Περιουσίας του Δήμου, των οποίων οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, τηλ. 24213 53149-155. (Διεύθυνση: Δημαρχείο πρώην Δήμου Ν. Ιωνίας) Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΛΟΥ ΠΑΝΟΣ ΤΡ. ΣΚΟΤΙΝΙΩΤΗΣ

π¢ƒÀª∞ “°∏ƒ√∫√ª∂π√¡ μ√§√À” ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Το Γραφείο Πόλεως του Γηροκομείου Βόλου (Τοπάλη 66 και Αλεξάνδρας) θα παραμείνει κλειστό από 1/7/11 μέχρι 31/8/11. Πληροφορίες στα τηλ.: 24210-78910-20.

∫∏¢∂π∞ Τη λατρευτή μας μητέρα, γιαγιά, αδελφή και θεία

ª∞ƒπ∞ °π∞¡¡√À§∏ Ετών 88 κηδεύουμε σήμερα Τετάρτη 29 Ιουνίου και ώρα 11 π.μ. από το σπίτι μας οδός Τσιμισκή 16-18 στον Ιερό Ναό Αγίου Βασιλείου. Καλούμε συγγενείς και φίλους να συνοδεύσουν την εκφορά της. Βόλος 29 Ιουνίου 2011 Τα παιδιά: Γιόλα - Ιωάννης Γκαλέκος, Γεώργιος - Αποστολία Γιαννούλη Τα εγγόνια: Μαρία, Απόστολος, Ευαγγελία, Ραφαέλα Τα αδέλφια Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στην αίθουσα του Κοιμητηρίου.


38/ °È· οı ÒÚ· º∞ƒª∞∫∂π∞ ™‹ÌÂÚ· ΔÂÙ¿ÚÙË 29 πÔ˘Ó›Ô˘ ‰ÈËÌÂÚÂ‡Ô˘Ó ·fi 8 .Ì. - 10 Ì.Ì. Ù· Ê·Ú̷Λ·: ΔÛ¿ÙÛÔ˘ ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ - ΔÛ¿ÙÛÔ˘ °ÂˆÚÁ›·˜, ™˘ÛÙÂÁ·Ṳ̂ӷ Ê·Ú̷Λ·, ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË 102 - 28˘ √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ (Ú. ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜), ÙËÏ. 2421029947, ƒÔ‡ÛÛÔ˘ ∂ÚÈʇÏ˘, ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 139 - π·ÙÚÔ‡ Δ˙¿ÓÔ˘, ÙËÏ. 2421024904, ∫ϛ̷ ∫·ÙÂÚ›Ó·˜, √ÚÌÈÓ›Ô˘ 66 (°. ¢‹ÌÔ˘) - ∞ıËÓ¿˜ - ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·, ÙËÏ. 2421078708. ∞ÓÔÈÎÙfi Ë̤ڷ Î·È Ó‡ÎÙ· ÂÎÙfi˜ 13.30-17.00 ı· Â›Ó·È ÙÔ Ê·Ú̷ΛÔ: ª˘ÏÈfiÚ‰Ô˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘, ª. ªfiÙÛ·ÚË 36 - ÕÛÙÚÔ˘˜, ÙËÏ. 2421080781. ™ÙË ¡. πˆÓ›· ·ÓÔÈÎÙfi Ë̤ڷ Î·È Ó‡ÎÙ· ı· Â›Ó·È ÙÔ Ê·Ú̷ΛÔ: ª¿ÙÛÔ˘ ¶·Ú·Û΢‹˜, ∂ıÓÈÎÒÓ ∞ÁÒÓˆÓ 53, ÙËÏ. 2421066333. TH§. ºAPMAKEIøN: 1434

∫§π¡π∫∂™ π∫∞ ™‹ÌÂÚ· ΔÂÙ¿ÚÙË ‰ÈËÌÂÚ‡ÂÈ Î·È ‰È·Ó˘ÎÙÂÚ‡ÂÈ ÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô μfiÏÔ˘.

T∏§∂ºø¡∞ IKA °IA P∞¡Δ∂μ√À 184, BO§OY: 2421039625, N. IøNIA™: 2421090257

T∏§∂ºø¡∞ N√™√∫√ª∂π√À TH§EºøNIKO KENTPO: 2421351000 TH§EºøNO °IA PANTEBOY: 15135 °PAMMATEIA E•øΔ∂ƒπ∫ø¡ π∞Δƒ∂πø¡: 2421351353 ‹ 2421352114

§∞´∫∂™ ∞°√ƒ∂™ ™‹ÌÂÚ· ΔÂÙ¿ÚÙË: √¶øƒ√∫∏¶∂ÀΔπ∫∞: ™ÙËÓ Ô‰fi ª·ÁÓ‹ÙˆÓ ·fi πˆÏÎÔ‡ - ∫Ô˘Ù·Ú¤ÏÈ· ¤ˆ˜ ∫Ô˘ÓÙÔ˘ÚÈÒÙÔ˘. ∂¡¢À™∏ - À¶√¢∏™∏: ™ÙËÓ Ô‰fi °È¿ÓÓË ¢‹ÌÔ˘ ·fi ∞Ú. ∑¿¯Ô˘ ¤ˆ˜ ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜. ∞‡ÚÈÔ ¶¤ÌÙË: √¶øƒ√∫∏¶∂ÀΔπ∫∞: ™ÙËÓ Ô‰fi ∫˘Ú›ÏÏÔ˘ ·fi ∂Ï. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ ¤ˆ˜ ∞Á. ºˆÙÂÈÓ‹˜. ∂¡¢À™∏ - À¶√¢∏™∏: ™ÙËÓ Ô‰fi ª˘ÙÈÏ‹Ó˘ (¯ÒÚÔ˜ ¿ÚÎÈÓÁÎ ‚·Ì‚·ÎÔ˘ÚÁ›·˜).

¶ƒ∞Δ∏ƒπ∞ À°ƒø¡ ∫∞À™πªø¡ ΔÂÙ¿ÚÙË 29 πÔ˘Ó›Ô˘ 2011. ™Δ√ ¢∏ª√ μ√§√À (ˆÚ¿ÚÈÔ 06.00-00.30): ¢¤Ú˘ ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË 315, ∫ˆÛÙ·Ú¿˜ ∞Ó‰Ú¤·˜ §·Ú›Û˘ 255, ÷ÚÈÛÌ·˝‰Ë˜ ∫ÔÛÌ¿˜ §. ∞ıËÓÒÓ 354, ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜ ¶ÚÔÎfi˘ ∞Á. ¢ËÌËÙÚ›Ô˘ 45, ∫ÔÓÙÔ¯Ú‹ÛÙÔ˜ §ÂˆÊ. ∂ÈÚ‹Ó˘ - °¤Ê˘Ú·, ∂μ√∞¶ §·Ú›Û˘ 8, ™·ÚÚ‹˜ ∫¿Ùˆ §Â¯ÒÓÈ·, §˘ÎÔ‡Ú˘ ∞ı·Ó¿ÛÈÔ˜ ÃÚ˘Û‹ ∞ÎÙ‹, ∞Ó·ÛÙ·ÛfiÔ˘ÏÔ˜ - ∫ˆÛÙ‹Ú·˜ ª·Ï¿ÎÈ, ∞ÊÔ› Δ˙¤Î· √∂ π¿ÛÔÓÔ˜ 136. ™Δ√ ¢∏ª√ ƒ∏°∞ º∂ƒ∞π√À (ˆÚ¿ÚÈÔ 06.00-00.30): °ÎÔÓÙÈÛfiÔ˘ÏÔ˜ ™ÙÂÊ·ÓÔ‚›ÎÂÈÔ, ∫ÔÓÙÔ¯Ú‹ÛÙÔ˜ ™ÙÂÊ·ÓÔ‚›ÎÂÈÔ, °È¿ÙÛÔ˜ ƒÈ˙fiÌ˘ÏÔ˜, ªfiÏÈ·˜ - ∫·ÏfiÁËÚÔ˜ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ, ΔÛÈÁÁÈÓ¤ ∫·Ó¿ÏÈ·, °·Ï¿Ó˘ ¶ÂÚ›‚ÏÂÙÔ. ™Δ√ ¢∏ª√ ∞§ªÀƒ√À (ˆÚ¿ÚÈÔ 06.00-00.30): ΔÛ¿Ú·˜ ∞ÏÌ˘Úfi˜, ∫ÔÓÙÔÛÙ¿ı˘ ¢ËÌ. ∞ÏÌ˘Úfi˜, ∫·ÚηÏÈ¿ ∞ÏÌ˘Úfi˜, ∫¿Ì·ÚË ∂ÈÚ‹ÓË ∞ÏÌ˘Úfi˜, ∫ÔÓÙÔÛÙ¿ı˘ ™. ∞ÏÌ˘Úfi˜, ¡ÙÔ‡Ú· ¶Ï¿Ù·ÓÔ˜, °È·ÓÓ¿˜ ∫ÚfiÎÈÔ, ∫ÔÓÙÈÓfi˜ ∞Ì·ÏÈ¿ÔÏË, °ÎÚ›ÓÈ·˜ ¶Ï¿Ù·ÓÔ˜, ¶·Ï·Ì›Ù˘ ™Ô‡ÚË, ™ÎÔ‡Ú·˜ ™Ô‡ÚË, ΔÛÂÎÔ‡Ú·˜ °Ô‡Ï· ∞¯›ÏÏÂÈÔ, ª¤ÏÏÈÔ˜ ¶ÙÂÏÂfi˜. ™Δ√ ¢∏ª√ ∑∞°√ƒ∞™ - ª√Àƒ∂™π√À: (ˆÚ¿ÚÈÔ ·fi 06.00-00.30): £·ÚÛ›Ù˘ ∑·ÁÔÚ¿, ª‹ÙÚÔ˘ ∞Ó‹ÏÈÔ. ™Δ√ ¢∏ª√ ¡√Δπ√À ¶∏§π√À (ˆÚ¿ÚÈÔ ·fi 06.00-00.30): ∫Ô˘ÙÏԇη ∂˘Ù¤ÚË ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿, ∞Ï›‰Ë˜ ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹, ¢‡¯Ù·˜ ΔÚ›ÎÂÚÈ.

¢ƒ√ª√§√°π∞ “∞™Δπ∫√ ∫Δ∂§ μ√§√À ∞.∂.” ∫ÂÓÙÚÈÎfi ™Ù·ı̷گ›Ô: 2421024232 ™Ù·ıÌ·Ú¯Â›Ô ∞Ó·‡ÚÔ˘: 2421025832 °Ú·ÊÂ›Ô ∫ÈÓ‹Ûˆ˜: 2421025532 ∏ÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ ¢È‡ı˘ÓÛË: astvolou@otenet.gr °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 1 ÕÓ·˘ÚÔ˜ - ¡. πˆÓ›· (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): ŒÓ·ÚÍË 5:30, ·Ó¿ 9Ï. Ï‹ÍË 10.45 ™¿‚‚·ÙÔ :ŒÓ·ÚÍË 6:30, ·Ó¿ 10Ï. Ï‹ÍË 10.45. ∫˘Úȷ΋: ŒÓ·ÚÍË 6:30, ·Ó¿ 10Ï. Ï‹ÍË 10.45 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 2 ∞ÌÂÏfiÎËÔÈ: (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): ŒÓ·ÚÍË 6:10, ·Ó¿ 12Ï. Ï‹ÍË 22:30 ™¿‚‚·ÙÔ : ŒÓ·ÚÍË 6:30 ·Ó¿ 15Ï. Ï‹ÍË 22:30 ∫˘Úȷ΋: ŒÓ·ÚÍË 7:00 ·Ó¿ 20Ï. Ï‹ÍË 22:30 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 3 ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): ŒÓ·ÚÍË 5:30 ·Ó¿ 10Ï. Ï‹ÍË 22:30 ™¿‚‚·ÙÔ: ŒÓ·ÚÍË 6:30 ·Ó¿ 12Ï. Ï‹ÍË 22:30 ∫˘Úȷ΋: ŒÓ·ÚÍË 7:00 ·Ó¿ 20Ï. Ï‹ÍË 22:30 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 4 ÕÓˆ μfiÏÔ˜ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): ŒÓ·ÚÍË 5:40 ·Ó¿ 10Ï. Ï‹ÍË 10.45 ™·‚‚¿ÙÔ˘: ŒÓ·ÚÍË 6:30 ·Ó¿ 10Ï. Ï‹ÍË 10.45 ∫˘Úȷ΋: ŒÓ·ÚÍË 7:00 ·Ó¿ 15Ï. Ï‹ÍË 10.45 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 4: ∫·Ù˯ÒÚÈ-™Ù·ÁÈ¿Ù˜ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 7:30, 12.00, 13.55, 19.30 ™¿‚‚·ÙÔ: 7:30, 12:00 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 4 ÕÁÈÔ˜ √ÓÔ‡ÊÚÈÔ˜ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 7:12, 7:35, 10:05, 12:05, 13:15, 13:45, 14:45, 16:45, 18:00, 19:35, 21:12 ™·‚‚¿ÙÔ˘: 7:12, 7:35, 10:00, 12:00, 13:12, 13:48, 14:48, 16:45, 18:00, 19:30. ∫˘Úȷ΋˜: 8:30, 12:00, 20:00 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô5: ∞Ó·¯ÒÚËÛË ·fi Δ. §Â¯ÒÓÈ·-¶Ï·Ù·Ó›‰È· (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 05.*50, 06.*30, 07.*00 15/30, 07.55, 08.*15, 08.35, 08.55, 09.*15,09.35, 09.55, 10.*15, 10.35, 10.55, 11.*15, 11.35, 11.55, 12.*15, 12.35, 12.55, 13.*15, 13.35, 13.55, 14.*15, 14.35, 14.55, 15.*15, 15.35, 16.00, 16.25, 16.50, 17.*15, 17.35, 17.55, 18.*15, 18.35, 18.55, 19.*15, 19.35, 19.55, 20.*15, 20.35, 20.55, 21.*15, 21.35, 21.55, 22.*20, 22.40, 23.00, 23.30. ™·‚‚¿ÙÔ˘: 06.*35, 07.00, 07.30, 07.55, 08.*15, 08.35, 08.55, 09.*15, 09.35, 09.55, 10.*15, 10.35, 10.55, 11.*15, 11.35, 11.55, 12.*15, 12.35, 12.55, 13.20, 13.45, 14.*10, 14.35, 15.00, 15.*25, 15.50, 16.*20, 16.50, 17.*20, 17.45, 18.*10, 18.35, 18.55, 19.*15,

19.35, 19.55, 20.*15, 20.35, 21.00, 21.30, 22.00, 22.*30, 23.00, 23.30. ∫˘Úȷ΋˜: 07.*00, 07.30, 08.10, 08.50, 09.30, 10.05, 10.35, 11.05, 11.35, 12.05, 12.35, 13.05, 13.35, 14.05, 14.35, 15.10, 15.50, 16.30, 17.10, 17.50, 18.30, 19.05, 19.35, 20.05, 20.35, 21.05, 21.35, 22.00, 22.*30, 23.00, 23.30. ∞Ó·¯ÒÚËÛË ·fi ™Ù·ıÌfi ∫Δ∂§ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 05.*20, 06.*00, 06.30, 07.00, 07.20, 07.*40, 08.00, 08.20, 08.*40, 09.00, 09.20, 09.*40, 10.00, 10.20, 10.*40, 11.00, 11.20, 11.*40, 12.00, 12.20, 12.*40, 13.00, 13.20, 13.*40, 14.00, 14.20, 14.*40, 15.00, 15.25, 15.*50, 16.15, 16.*40, 17.00, 17.20, 17.*40, 18.00, 18.20, 18.*40, 19.00, 19.20, 19.*40, 20.00, 20.20, 20.*40/20.*48, 21.00, 21.20, 21.*45, 22.10, 22.30, 23.00. ™·‚‚¿ÙÔ˘: 06.30, 07.00, 07.20, 07.*40, 08.00, 08.20, 08.*40, 09.00, 09.20, 09.*40, 10.00, 10.20, 10.*40, 11.00, 11.20, 11.*40, 12.00, 12.20, 12.*40/50, 13.10, 13.*35, 14.00, 14.25, 14.*50, 15.15, 15.*45, 16.15, 16.*45, 17.10, 17.*35, 18.00, 18.20, 18.*40, 19.00, 19.20, 19.*40, 20.00, 20.25, 20.*45, 21.00, 21.30, 22.*00, 22.30, 23.00. ∫˘Úȷ΋˜: 07.00, 07.40, 08.20, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 12.*45, 13.00, 13.30, 14.00, 14.40, 15.20, 16.00, 16.40, 17.20, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 20.30, 20.*45, 21.00, 21.30, 22.*00, 22.30, 23.00. ™ËÌ›ˆÛË: Δ· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· Ì (*) ÚÔ˜ Δ¤ÚÌ· §Â¯ÒÓÈ· Î·È ·fi Δ¤ÚÌ· §Â¯ÒÓÈ·. °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 6 ∞Ï˘Î¤˜ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 6:30, 7:00, 7:45, 8:30, 9:00, 9:40, 10:20, 11:00, 11:30, 12:00, 12.30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:40, 16:20, 17:00, 17.30, 18:00, 18.30, 19:00, 19.30, 20:00, 20.40, 21:20, 22:00 ™·‚‚¿ÙÔ˘: 7:00, 7:45, 8:30, 9:00, 9:40, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.30, 15.00, 15.40, 16.20, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19:00, 19.30, 20:00, 20.40, 21:20, 22:00 ∫˘Úȷ΋˜: 8:00, 9:00, 10:00, 11:00, 11.30, 12:00, 12.30, 13:00, 13.30, 14:00, 14.30, 15:00, 15.40, 16.20, 17:00, 17.30, 18:00, 18.30, 19.00, 19.30, 20:00, 20.40, 21:20, 22:00 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 6 ÕÁÈÔ˜ ™Ù¤Ê·ÓÔ˜ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 7:00, 14:00 ™·‚‚¿ÙÔ˘: 10:20, 14:00 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 7: ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 7:15 (∞ӷηÛÈ¿), 9:00 (AӷηÛÈ¿), 11.30 (AӷηÛÈ¿), 13.45 A.M.-AӷηÛÈ¿, 14.36 AӷηÛÈ¿, 16:30 (∞ӷηÛÈ¿), 21:05 AӷηÛÈ¿ ™·‚‚¿ÙÔ˘: 9:00, 11:30, 14:40, 19:45 (∞ӷηÛÈ¿) ∫˘Úȷ΋˜: 8:30, 12:30 (∞ӷηÛÈ¿) °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 8: ¢ÈÌ‹ÓÈ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 7:45, 10:30, 12:30, 13:55, 16:45, 19.00, 21.15 ™·‚‚¿ÙÔ˘: 7:45, 10:30, 12:30, 14.00, 19:00, 21:10 ∫˘Úȷ΋˜: 8:30, 12:30, 18:45, 20:45 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 9: ÃÈÏÈ·‰Ô‡ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 6:30, 7:15, 8:30, 12:00, 13:50, 14:40, 16:15,18:15, 21:10 ™·‚‚¿ÙÔ˘: 7:15, 8:30, 11:30, 13:50, 18:00, 20:00 ∫˘Úȷ΋˜: 8:30, 13:15 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 10: ªÂÏÈÛÛ¿ÙÈη (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 7:15, 9:30, 14:15 ™·‚‚¿ÙÔ˘: 7:15, 13:15 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 11: ¡¤Ô ∫ÔÈÌËÙ‹ÚÈÔ: 9:30*, 10:30*, 11:30*, 17:30#, 18:45@ °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 15: ÕÓ·˘ÚÔ˜-°. ¢‹ÌÔ˘ - ¶·Ï·È¿ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): ŒÓ·ÚÍË 6:15 ·Ó¿ 12Ï. Ï‹ÍË 22:30 ™·‚‚¿ÙÔ˘: ŒÓ·ÚÍË 7:00 ·Ó¿ 14Ï.Ï‹ÍË 22:30 ∫˘Úȷ΋˜: ŒÓ·ÚÍË 7:00 ·Ó¿ 18Ï. 22:30 * Δ· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· Ù˘ ÁÚ·ÌÌ‹˜ ¡Ô11, 9.30-10.30 Î·È 11.30 ı· ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó ÙË ‰È·‰ÚÔÌ‹: ∫ÂÓÙÚÈ΋ ∞ÊÂÙËÚ›· §ÂˆÊÔÚ›ˆÓ-§·Ú›Û˘-∫ÔÈÌËÙ‹ÚÈÔ. ∏ ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ı· Á›ÓÂÙ·È ·ÎÔÏÔ˘ıÒÓÙ·˜ ÙËÓ ·ÓÙ›ÛÙÚÔÊË ‰È·‰ÚÔÌ‹. @ ΔÔ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ Ù˘ ÁÚ·ÌÌ‹˜ ¡Ô 11, 18.45, ı· ·ÎÔÏÔ˘ı› ÙË ‰È·‰ÚÔÌ‹: ∫. ∞ÊÂÙËÚ›· §ÂˆÊÔÚ›ˆÓ - §·Ú›Û˘ - ∫ÔÈÌËÙ‹ÚÈÔ. ∫·Ù¿ ÙËÓ ÂÈÛÙÚÔÊ‹ Ë ‰È·‰ÚÔÌ‹ ı· ›ӷÈ: ∫ÔÈÌËÙ‹ÚÈÔ-§·Ú›Û˘-ªfiÙÛ·ÚË-¶··Ú‹Á·-ª·È¿Ó‰ÚÔ˘-∞Ó··‡Ûˆ˜-7 ¶Ï·Ù·Ó›ˆÓ-¶·Á·ÛÒÓ-∞Ó·Ï‹„ˆ˜-∞Á. ¢ËÌËÙÚ›Ô˘-∞fiÏψÓÔ˜-£ËÛ¤ˆ˜-™Ù·‰›Ô˘¶ÔÏ˘Ì¤ÚË-ºÈÏÂÏÏ‹ÓˆÓ-¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜-∫. ∞ÊÂÙËÚ›·. # ΔÔ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ Ù˘ ÁÚ·ÌÌ‹˜ ¡Ô 11, 17.30 ı· ·ÎÔÏÔ˘ı› ÙË ‰È·‰ÚÔÌ‹: ∫. ∞ÊÂÙËÚ›·-π¿ÛÔÓÔ˜-ºÈÏÂÏÏ‹ÓˆÓ-¶ÔÏ˘Ì¤ÚË-™Ù·‰›Ô˘-£ËÛ¤ˆ˜-∞fiÏψÓÔ˜-∞Á. ¢ËÌËÙÚ›Ô˘-∞Ó·Ï‹„ˆ˜-¶·Á·ÛÒÓ-7 ¶Ï·Ù·Ó›ˆÓ-∞Ó··‡Ûˆ˜-ª·È¿Ó‰ÚÔ˘-ποڈÓ-¢ÈÛÙfiÌÔ˘-∂ıÓ. ∞ÁÒÓˆÓ-∫ÔÚ‰ÂÏÈÔ‡-¶··Ú‹Á·-ªfiÙÛ·ÚË-§·Ú›Û˘-∫ÔÈÌËÙ‹ÚÈÔ Î·È Ë ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ı· Á›ÓÂÙ·È ˆ˜ ·ÎÔÏÔ‡ıˆ˜: ¡. ∫ÔÈÌËÙ‹ÚÈÔ-§·Ú›Û˘-∫. ∞ÊÂÙËÚ›·.

¢ƒ√ª√§√°π∞ ∞ª∞•√™Δ√πÃπø¡ EI™ITHPIA ¶PO¶ø§OYNTAI ™TO °PAºEIO TOY O™E ¢HMHTPIA¢O™ 186-MAYPOKOP¢ATOY A¶O 07.30 - 14.30 ΔËϤʈӷ ÁÈ· ÏËÚÔÊÔڛ˜ 1110 (Ì ¯Ú¤ˆÛË 1 ·ÛÙ. ÌÔÓ¿‰·˜) TH§. 2421039723 - 2421024.056 ¢ÚÔÌÔÏfiÁÈ· ÙÚ¤ÓˆÓ μ√§√™-§∞ƒπ™∞: 5.30-7.30-10.25-12.25-15.25-17.25-19.25-21.25-23.25. §∞ƒπ™∞-μ√§√™: 4.37-6.37-8.37-11.30-14.30-16.30-18.30-20.18-22.30. §∞ƒπ™∞-£∂™™∞§√¡π∫∏: 6.00-7.20-8.30-9.41-10.46-I.C. 11.20-11.50-12.52I.C. 14.20-14.50-IC 16.19-16.45-17.38-I.C. 18.24-19.00-I.C. 20.09-21.09-I.C. 22.19-23.34-4.18. £∂™™∞§√¡π∫∏-§∞ƒπ™∞: I.C. 5.11-5.37-6.40-I.C. 7.04-8.00-9.20-I.C. 10.0410.22-I.C. 12.04-12.58-14.25-I.C. 15.04-15.37-16.17-17.14-I.C. 18.04-18.3720.45-21.47-23.00. §∞ƒπ™∞-∞£∏¡∞: 5.20-I.C. 6.33-I.C. 8.26-I.C. 11.26-I.C. 13.26-I.C. 16.26-I.C. 19.26-00.43. ∞£∏¡∞-§∞ƒπ™∞: I.C. 7.18-I.C. 10.18-I.C. 12.18-I.C. 14.18-I.C. 16.15-I.C. 18.18I.C. 19.17-23.55. §∞ƒπ™∞-∫∞§∞ª¶∞∫∞: 4.24-6.50-18.01.

T∂Δ∞ƒΔ∏ 29 π√À¡πOY 2011 ∫∞§∞ª¶∞∫∞-§∞ƒπ™∞: 8.19-20.58. §∞ƒπ™∞-∞§∂•∞¡¢ƒ√À¶√§∏: 4.18-14.50 Ì ·ÓÙ·fiÎÚÈÛË ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË. ∞§∂•∞¡¢ƒ√À¶√§∏-§∞ƒπ™∞: 7.25-15.43 Ì ·ÓÙ·fiÎÚÈÛË ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË. Δƒ∂¡√ ¶∏§π√À ¶ÂÚ›Ô‰Ô˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜: 16/4-30/10 ™¿‚‚·ÙÔ, ∫˘Úȷ΋ & ·ÚÁ›Â˜. ¶ÂÚ›Ô‰Ô˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜: 16/7-4/9 ηıËÌÂÚÈÓ¿. §∂Ãø¡π∞-ª∏§π∂™: 10.00. ª∏§π∂™-§∂Ãø¡π∞: 15.00. ¶ƒ√¶ø§∏™∏ ∂π™πΔ∏ƒπø¡-¶§∏ƒ√º√ƒπ∂™ °ƒ∞º∂π√ Δƒ∞π¡√™∂: ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ 186-ª·˘ÚÔÎÔÚ‰¿ÙÔ˘, ÙËÏ. 24210-39723, ¢Â˘Ù¤Ú· ¤ˆ˜ ¶·Ú·Û΢‹ 7.30-14.30

¢ƒ√ª√§√°π∞ §∂øº√ƒ∂πø¡ ∫Δ∂§ À¶∂ƒ∞™Δπ∫ø¡ °ƒ∞ªªø¡ ¡√ª√À ª∞°¡∏™π∞™ ™Ù·ıÌfi˜ μfiÏÔ˘: 2421033254, 2421025527, 8001135555 Δ∏§∂ºø¡√ Ãøƒπ™ Ã∂ø™∏: 800 11 35555 ∏§∂∫Δƒ√¡π∫∏ ¢π∂À£À¡™∏: ktelvol@otenet.gr ™Ù·ıÌfi˜ ∞ıËÓÒÓ: 2108329585, 2108317186, ™Ù·ıÌfi˜ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢: 2310595424, ™Ù·ıÌfi˜ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡: 2422023733, ™Ù·ıÌfi˜ πˆ·ÓÓ›ÓˆÓ: 2651027441, 2651026211, ™Ù·ıÌfi˜ ¶¿ÙÚ·˜: 2610623886, 2610623887, 2610623888, ™Ù·ıÌfi˜ §·Ì›·˜:2231022627 ¢ƒ√ª√§√°π∞ Ã∂πª∂ƒπ¡∏™ ¶∂ƒπ√¢√À °ƒ∞ªª∏™ ∞£∏¡∞™ ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ∞ı‹Ó· (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 01.00, 05.00, 07.00, 09.00, 10.30, 12.00, 13.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 21.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ∞ı‹Ó· (™∞μμ∞Δ√): 01.00, 05.00, 07.00, 09.00, 10.30, 12.00, 13.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 21.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ∞ı‹Ó· (∫Àƒπ∞∫∏): 01.00, 07.00, 09.00, 10.30, 12.00, 13.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 21.00. ∞fi ∞ı‹Ó· ÁÈ· μfiÏÔ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 06.30, 08.00, 09.30, 11.00, 12.00, 13.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 20.00, 22.00. ∞fi ∞ı‹Ó· ÁÈ· μ√§√ (™∞μμ∞Δ√): 06.30, 08.00, 09.30, 11.00, 12.00, 13.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 20.00, 22.00. ∞fi ∞ı‹Ó· ÁÈ· μ√§√ (∫Àƒπ∞∫∏): 08.00, 09.30, 11.00, 12.00, 13.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 20.00, 22.00. * ΔÔ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ 13.30: ∞ı‹Ó·-μfiÏÔ˜ & 13.30 μfiÏÔ˜-∞ı‹Ó· ̤ۈ ∞Á›ˆÓ £ÂÔ‰ÒÚˆÓ ÌfiÓÔ ΔÂÙ¿ÚÙË, ¶·Ú·Û΢‹ Î·È ∫˘Úȷ΋. * Δ· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· μfiÏÔ˘-∞ıËÓÒÓ: 01.00, 05.00, 09.00, 12.00, 15.00 & 17.00 express. * Δ· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· μfiÏÔ˘-∞ıËÓÒÓ: 07.00, 10.30, 13.30, 16.00, 18.30 & 21.00 ̤ۈ ∞§ªÀƒ√À. * ΔÔ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ 05.00 μfiÏÔ˜-∞ı‹Ó· ∫Àƒπ∞∫∂™ & ∂√ƒΔ∂™ ∞¡∂∫Δ∂§∂™Δ√. * ΔÔ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ 06.30 ∞ı‹Ó·-μfiÏÔ˜ ∫Àƒπ∞∫∂™ & ∂√ƒΔ∂™ ∞¡∂∫Δ∂§∂™Δ√. μ√§√™-£∂™™∞§√¡π∫∏: 04.30 (ÂÎÙfi˜ ∫˘ÚÈ·ÎÒÓ & ∂ÔÚÙÒÓ), 06.00, 08.00, 10.00, 12.15, 14.00, 16.15, 18.15, 20.30. £∂™™∞§√¡π∫∏-μ√§√™: 07.00 (ÂÎÙfi˜ ∫˘ÚÈ·ÎÒÓ & ∂ÔÚÙÒÓ), 09.00, 11.00, 13.00, 15.15, 17.00, 19.15, 21.15, 23.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ΔڛηϷ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 06.30, 11.00, 15.00, 19.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ΔڛηϷ (™∞μμ∞Δ√): 06.45, 11.00, 15.00, 19.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ΔڛηϷ (∫Àƒπ∞∫∏): 06.45, 11.00, 15.00, 19.00. ∞fi ΔڛηϷ ÁÈ· μfiÏÔ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 07.00, 11.30, 15.00, 19.00. ∞fi ΔڛηϷ ÁÈ· μfiÏÔ (™∞μμ∞Δ√): 07.00, 11.30, 15.00, 19.00. ∞fi ΔڛηϷ ÁÈ· μfiÏÔ (∫Àƒπ∞∫∏): 07.00, 11.30, 15.00, 19.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· §¿ÚÈÛ· (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 05.45, 06.45, 07.30, 09.00, 10.30, 12.00, 13.15, 14.30, 15.30, 17.30, 19.30, 21.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· §¿ÚÈÛ· (™∞μμ∞Δ√): 07.00, 08.30, 10.00, 11.30, 13.00, 14.30, 15.30, 17.00, 19.00, 21.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· §¿ÚÈÛ· (∫Àƒπ∞∫∏): 07.00, 08.30, 10.00, 11.30, 13.00, 14.30, 15.30, 17.00, 19.00, 21.00. ∞fi §¿ÚÈÛ· ÁÈ· μfiÏÔ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 05.45, 06.45, 07.30, 09.00, 10.30, 12.00, 13.15, 14.30, 15.30, 17.30, 19.30, 21.00. ∞fi §¿ÚÈÛ· ÁÈ· μfiÏÔ (™∞μμ∞Δ√): 07.00, 08.30, 10.00, 11.30, 13.00, 14.30, 15.30, 17.00, 19.00, 21.00. ∞fi §¿ÚÈÛ· ÁÈ· μfiÏÔ (∫Àƒπ∞∫∏): 07.00, 08.30, 10.00, 11.30, 13.00, 14.30, 15.30, 17.00, 19.00, 21.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· πˆ¿ÓÓÈÓ· (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 08.15, 13.30, 17.30. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· πˆ¿ÓÓÈÓ· (™∞μμ∞Δ√): 08.15, 13.30, 17.30. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· πˆ¿ÓÓÈÓ· (∫Àƒπ∞∫∏): 08.15, 13.30, 17.30. ∞fi πˆ¿ÓÓÈÓ· ÁÈ· μfiÏÔ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 10.15, 15.00, 20.00. ∞fi πˆ¿ÓÓÈÓ· ÁÈ· μfiÏÔ (™∞μμ∞Δ√): 10.15, 15.00, 20.00. ∞fi πˆ¿ÓÓÈÓ· ÁÈ· μfiÏÔ (∫Àƒπ∞∫∏): 10.15, 15.00, 20.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ∞ÁÚ›ÓÈÔ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞ & ∫Àƒπ∞∫∏): 17.15. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: 14.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· §·Ì›· (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞ & ™∞μμ∞Δ√): 08.30, 15.00. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞ & ∫Àƒπ∞∫∏): 09.00, 15.00, (™¿‚‚·ÙÔ): 09.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· §·Ì›· (∫Àƒπ∞∫∏): 15.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ¶¿ÙÚ· (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞ & ∫Àƒπ∞∫∏): 15.00. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞ & ∫Àƒπ∞∫∏): 15.30. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ∫Ô˙¿ÓË (¢∂ÀΔ.-ΔƒπΔ.-Δ∂Δ.-¶∂ª¶.-™∞μ.): 13.45. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: 08.45. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ∫Ô˙¿ÓË (¶∞ƒ. & ∫Àƒ.): 13.45, 16.00, 19.15. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: 08.45, 16.00, 19.00.

¢ƒ√ª√§√°π∞ B. ™¶√ƒ∞¢ø¡ ¢ƒ√ª√§√°π∞ “∞§∫À√¡∏” 14/6-7/7/2011 ¢∂ÀΔ∂ƒ∞-ΔƒπΔ∏-Δ∂Δ∞ƒΔ∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 13.30, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ. ¶∂ª¶Δ∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 13.30, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ¶∞ƒ∞™∫∂À∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 15.30, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ™∞μμ∞Δ√: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 11.30, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. 8-24/7/2011 ¢∂ÀΔ∂ƒ∞-ΔƒπΔ∏-Δ∂Δ∞ƒΔ∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 13.30, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ. ¶∂ª¶Δ∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 13.30, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ.

¢ÚÔÌÔÏfiÁÈ· ·fi 14-30/6/11 “∂•¶ƒ∂™ ™∫π∞£√™” ¢∂ÀΔ∂ƒ∞: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 12.00, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ·, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ΔƒπΔ∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 7.45, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ. Δ∂Δ∞ƒΔ∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 12.00, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ¶∂ª¶Δ∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 7.45, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ·, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ¶∞ƒ∞™∫∂À∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 7.45, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ·. ™∞μμ∞Δ√: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 12.30, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ. ∫Àƒπ∞∫∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 7.45, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ·, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ¢ƒ√ª√§√°π∞ FLYING CATS ∞fi ¢∂ÀΔ∂ƒ∞ ¤ˆ˜ ∫Àƒπ∞∫∏, ÒÚ· 14.30 ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ·, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ¢ÚÔÌÔÏfiÁÈ· ·fi 10/6-4/9/11 Δ·¯‡ÏÔˆÓ ÁÚ·ÌÌ‹˜ μ. ™ÔÚ¿‰ˆÓ ¢∂ÀΔ.-ΔƒπΔ.-¶∂ª¶Δ.: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 10.00 & 19.30, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 13.00, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ·, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. Δ∂Δ.-¶∞ƒ.-™∞μ.-∫Àƒ.: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ˜ 10.00 & 19.30, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ.

Xƒ∏™πª∞ Δ∏§∂ºø¡∞ ¶∂ƒπº∂ƒ∂π∞ £∂™™∞§π∞™ - ¶∂ƒπº∂ƒ∂π∞∫∂™ ∂¡√Δ∏Δ∂™ ª∞°¡∏™π∞™ ∫∞𠙶√ƒ∞¢ø¡ Δ∏§∂ºø¡π∫√ ∫∂¡Δƒ√ 24213 52405 °ƒ∞º∂π√ ∞¡Δπ¶∂ƒπº∂ƒ∂π∞ƒÃ∏ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24213 52712 24213 52713 °ƒ∞º∂π√ ¡√ªπ∫√À ™Àªμ√À§√À . . . . . . . . . . . . .24213 52525 °ƒ∞º∂π√ ΔÀ¶√À & ¢∏ª. ™Ã∂™∂ø¡ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24210 70927 24213 52538 ¢π∂À£À¡™∏ Δ∂áπ∫ø¡ ∂ƒ°ø¡ . . . . . . . . . . . . . . .24213 52456 Δª∏ª∞ ™À°∫√π¡ø¡π∞∫ø¡ ∂ƒ°ø¡ . . . . . . . . . . . .24213 52459 Δª∏ª∞ ∂ƒ°∞™Δ∏ƒπø¡ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24213 52467 Δª∏ª∞ ¢√ªø¡ ¶∂ƒπμ∞§§√¡Δ√™ . . . . . . . . . . . . 24213 52484 ¢π∂À£À¡™∏ ¢π√π∫∏Δπ∫√À-√π∫√¡√ªπ∫√À . . . . . .24213 52729 Δª∏ª∞ ¶ƒ√™ø¶π∫√À & ªπ™£√¢√™π∞™ . . . . . . . .24213 52569 Δª∏ª∞ §√°π™Δπ∫∏™ ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ . . . . . . . . . . . . . 24213 52570 Δª∏ª∞ Δ∞ª∂π∞∫∏™ À¶∏ƒ∂™π∞™ . . . . . . . . . . . . . . 24213 52567 Δª∏ª∞ ¶ƒ√ª∏£∂πø¡ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24213 52563 Δª∏ª∞ °ƒ∞ªª∞Δ∂π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24213 52530 ¢π∂À£À¡™∏ ∞°ƒ√Δπ∫∏™ √π∫√¡√ªπ∞™ & ∫Δ∏¡π∞Δƒπ∫∏™ . . . . . . . . . . . . . .24213 52411 Δª∏ª∞ ¶√π√Δπ∫√À & ºÀΔ√Ω°∂π√¡√ªπ∫√À ∂§∂°Ã√À . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24213 52497 Δª∏ª∞ ºÀΔπ∫∏™ & ∑øπ∫∏™ ¶∞ƒ∞°ø°∏™ . . . . . . .24210 75218 ¢π∂À£À¡™∏ ∞¡∞¶ΔÀ•∏™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24213 52524 Δª∏ª∞ ¶∂ƒπμ∞§§√¡Δ√™ & À¢ƒ√¶√¡π∞™ 24213 55103 Δª∏ª∞ Δ√Àƒπ™ª√À . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24213 52541 Δª∏ª∞ ∂ª¶√ƒπ√À . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24213 52521 Δª∏ª∞ Ã√ƒ∏°∏™∏™ ∞¢∂πø¡ ∞¡∞¶ΔÀ•∏™, ∂¡∂ƒ°. & ºÀ™. ¶√ƒø¡ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24213 52503 Δª∏ª∞ ¢π∞ μπ√À ª∞£∏™∏™, ¶∞π¢∂π∞™ & ∞¶∞™Ã√§∏™∏™ 24213 52537 Δª∏ª∞ °ƒ∞ªª∞Δ∂π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24213 52524 ¢π∂À£À¡™∏ ª∂Δ∞º√ƒø¡ & ∂¶π∫√π¡ø¡πø¡ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24210 83767 Δª∏ª∞ ∞¢∂πø¡ ∫À∫§√º√ƒπ∞™ . . . . . . . . . . . . . . 24213 55528 Δ∂áπ∫√ Δª∏ª∞ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24213 55516 Δª∏ª∞ Ã√ƒ∏°∏™∏™ ∞¢∂πø¡ √¢∏°∏™∏™ 24213 55505 Δª∏ª∞ ∫Δ∂√ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24213 54820 Δª∏ª∞ °ƒ∞ªª∞Δ∂π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24213 55531 ¢π∂À£À¡™∏ ¢∏ª√™π∞™ À°∂π∞™ & ∫√π¡ø¡π∫∏™ ª∂ƒπª¡∞™ . . . 24213 55804 Δª∏ª∞ ¶∂ƒπμ∞§§√¡Δπ∫∏™ À°π∂π¡∏™ & À°∂π√¡√ªπ∫√À ∂§∂°Ã√À 24213 55806 Δª∏ª∞ ∫√π¡ø¡π∫∏™ ∞§§∏§∂°°À∏™ . . . . . . . . . .24213 55810 Δª∏ª∞ º∞ƒª∞∫ø¡ & º∞ƒª∞∫∂πø¡ . . . . . . . . . . 24213 55806 ¢π∂À£À¡™∏ ¶ƒøΔ√μ∞£ªπ∞™ ∂∫¶∞π¢∂À™∏™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24210 39634

¢π∂À£À¡™∏ ¢∂ÀΔ∂ƒ√μ∞£ªπ∞™ ∂∫¶∞π¢∂À™∏™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24210 47386 TH§EºøNA E§§HNIKH™ A™TYNOMIA™ AME™H ¢PA™H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .100 TH§EºøNIKO KENTPO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2421039045 A™TYN. TMHM.BO§OY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2421076984 A™TYN. TMHM. NEA™ IøNIA™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2421076985 TMHM. A™ºA§. BO§OY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2421076957 TMHM. TPOXAIA™ BO§OY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2421076968 TM. TOYP. A™TYN. BO§OY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2421076987 A™TYN. TMHMA ¶EPIº. BO§OY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2421085401 ¶Àƒ√™μ∂™Δπ∫∏ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .199 EKAB: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .166 ºˆÙÈÛÌÔ‡ BÏ¿‚˜ ¢. BO§OY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2421064931 ¢EH BÏZ—¿‚˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2421063666 - 2421063667 ¢EYAMB BÏ¿‚˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2421055555 OTE BÏ¿‚˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121 ¢‹ÌÔ˜ N.IˆÓ›·˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2421353100 §ÈÌÂÓ·Ú¯Â›Ô . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2421028888 E§¶A (Ô‰È΋ ‚Ô‹ıÂÈ·) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10400 EXPRESS SERVICE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1154 HELLAS SERVICE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1057 O¢IKH BOH£EIA ¶H§IOY BfiÏÔ˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6944121288 X¿ÓÈ· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6948745813 TÛ·Áηڿ‰· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6948475814 MËϛ˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6948745815 YËÚ. AÔÎ. AÔÚÚ. ¢. BO§OY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2421064744 YËÚ. AÔÎ. AÔÚÚ. ¢. N. IøNIA™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2421080865 ¢HMO™IO KTEO BO§OY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24213 54817 I¢IøTIKO KTEO . . . . . . . . . . . . . . . . . .2428078222-10300 (¯ˆÚ›˜ Έ‰ÈÎfi) IKTEO BfiÏÔ˘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2421096780,2421096720 XÈÔÓÔ‰ÚÔÌÈÎfi ΤÓÙÚÔ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2428073719 K·Ù·Ê‡ÁÈÔ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2428073702 ™Δ∞£ª√™ A’ B√∏£∂πø¡ °π∞ ¶√À§π∞ N. Iø¡π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24210 80483, 2421060301 O§YM¶IAKH AEP. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2421020910 - 2421024910 EÙ. MÂÏ. & ÚÔÛÙ. ¶ÂÚ. N. M·ÁÓ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2421027771 Δ∏§∂ºø¡√ EKTAKTH™ ANA°KH™ Ù˘ ¢HMO™IA™ E¶IXEIPH™H™ AEPIOY (¢E¶A A.E.). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2105551666 Δ∏§∂ºø¡√ EKTAKTH™ ANA°KH™ Ù˘ E¶A £E™™A§IA™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8001187878 (·fi ÛÙ·ıÂÚfi) MÔÓ¿‰· ™˘Ì‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋˜ Î·È ıÂÚ·›·˜ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜ £.¶. E•O¢O™ . .2410 237811 ¶I§OTO™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2421023439 º§O°A: ™‡ÏÏÔÁÔ˜ °ÔÓ¤ˆÓ ·È‰ÈÒÓ Ì ηÚΛÓÔ . . . . . . . . . . .24210 24628

TA•I PA¢IOTA•I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24210 27777 PA¢IOTA•I MA°NH™IA™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24210 61000 A°PIA™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24280 92502 BE§E™TINOY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24250 22725 ANø §EXøNIøN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24280 93389

°ƒ∞º∂π∞ Δ∂§∂Δø¡ μfiÏÔ˜: ∞ÁÁÂϤÙÔ˜ ¡ÈÎfiÏ·Ô˜, “AÁÁÂϤÙÔ˜”, ·) ∂Ï. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ 50, ‚) ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 112 ÙËÏ. 24210 20743, μ·˚Ó¿ ∞ÚÈ¿‰ÓË §. ∂ÈÚ‹Ó˘ 50-¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜, ÙËÏ. 2421061114, μÔ‡ÏÁ·ÚË ¶·Á·ÛÒÓ 76, ÙËÏ. 24210 33022. °ÎÏ¿‚·ÙÔ˜ ¡›ÎÔ˜ ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜ 89-∞Ó·Ï‹„ˆ˜ ÙËÏ. 24210-52702, ∂ÌÂÚÙ˙È¿‰Ë˜ °ÂÒÚÁÈÔ˜ “√ ¶·Ú¿‰ÂÈÛÔ˜” ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 295, ÙËÏ. 24210-43333,∫·ÙÛÈÊÔ‡ ª·ÚÈϤӷ “¶ÏÔ‡ÙˆÓ” ¢ÔÚ˘Ï·›Ô˘ 51 ÙËÏ. 24210-69609, ∫Ô˘Ù›Ó· ∞ÁÏ·˝· “∫Ô˘Ù›Ó·˜” 2·˜ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 35 ÙËÏ. 24210-24070, §˘Ú›ÙÛ˘ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ “°·Ï‹ÓË” ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 59 - μ·ÛÛ¿ÓË, ÙËÏ. 24210-44444, ª¿ÏÏ·˜ ∞ÔÛÙfiÏ˘ “ª¿ÏÏ·˜” ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 187, ÙËÏ. 24210-20260, ª¿ÚÏ·˜ πˆ¿ÓÓ˘ “μ·ÙÛ·Ú¤·˜” ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 42∞, ÙËÏ. 2421028341, ƒÈ˙¿Î˘ ∂˘¿ÁÁÂÏÔ˜ “∏ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÊÚÔÓÙ›‰·” πˆÏÎÔ‡ 323 ÙËÏ. 24210-40179, ™·Ó›‰Ë˜ •ÂÓÔÊÒÓ “™·Ó›‰Ë˜” ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 223, ÙËÏ. 2421048600, ™Ù¤ÏÏÔ˜ °ÈÒÚÁÔ˜ “∞Ú¯¿ÁÁÂÏÔ˜” ·) πˆÏÎÔ‡ 98 -§. B‡ÚˆÓÔ˜ ÙËÏ. 2421051113, Δ˙¤Î· ∂ÈÚ‹ÓË “¡¿ÚÎÈÛÛÔ˜” ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 105-107 - º. πˆ¿ÓÓÔ˘ ÙËÏ. 2421034552. K·Ï·ÓÙ˙‹ EϤÓË “ K·Ï·ÓÙ˙‹” AÓ··‡Ûˆ˜ 69 N. IˆÓ›· ÙËÏ.24210-81524. BÂÏÂÛÙ›ÓÔ:(AÁ. °ÂÒÚÁÈÔ˜ ºÂÚÒÓ) KˆÓÛÙ·ÓÙ¤ÏÔ˜ £ˆÌ¿˜, ÙËÏ. 6978-655306, 24250 22020. ∞ÏÌ˘Úfi˜: °È·ÓÓ¿ £ÂÔ‰ÒÚ· “∫·Ú·ÁÎÔ‡Ó˘” ÙËÏ. 2422023332, ∫·ÙÛ·Ô‡Ó˘ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ “∫·ÙÛ·Ô‡Ó˘” ÙËÏ. 24220-23705, ª·˘ÚÔÁ¤Ó˘ ™¿‚‚·˜ “ª·˘ÚÔÁ¤Ó˘” ÙËÏ. 24220-23214. ∑·ÁÔÚ¿:∫Ô˘ÚÂÏ¿˜ ΔÚÈ·ÓÙ¿Ê˘ÏÏÔ˜ “∫Ô˘ÚÂÏ¿˜” ÙËÏ. 24260-23255 ™ÎÈ¿ıÔ˜: AÁÁÂϤÙÔ˜ ™Ù·Ì¿Ù˘ “H °ˆÓÈ¿ ÙˆÓ AÁÁ¤ÏˆÓ” ÙËÏ. 24270-21748 μÂÏÂÛÙ›ÓÔ: ¶··ÔÛÙfiÏÔ˘ ¶. ÙËÏ. 24250 22706, 6973 421267 °ƒ∞º∂π∞ Δ∂§∂Δø¡ ∂∫Δ√™ ™øª∞Δ∂π√À 1. ∫·˚Ì¿Î˘ ∏Ï›·˜, ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 91, ÙËÏ. 24210-72072, 2. ¶··¯Ú‹ÛÙÔ˜ ¡›ÎÔ˜ 2·˜ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 51, ÙËÏ. 24210-25360.

øÚÔÛÎfiÈÔ

™Ù·˘ÚfiÏÂÍÔ √ƒπ∑√¡Δπ∞ 1. ÀËÚ¤Ù˘... ÂÚȈ‹˜ (Í.Ï.) - ™ÙÔÓ ÂÁΤʷÏÔ Ë Ê·È¿. 2. ∞ÎÚ·›· ÛËÌ›· - ƒÔÌ¤Ú...: ·ÏÈfi˜, °¿ÏÏÔ˜ ËıÔÔÈfi˜ ...∞‚›‚: fiÏË ÙÔ˘ πÛÚ·‹Ï. 3. °·ÏÏÈÎfi ¿ÚıÚÔ - π‰›ˆÌ· ÛÎÔÙÈÎÒÓ ÔÓÔÌ¿ÙˆÓ - ∞Ú·‚ÈÎfi ÎÚ¿ÙÔ˜. 4. ∫·È Ë ÛˆÌ·ÙÈ΋ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È - πÛ·ÓÈÎfi ÔÙ¿ÌÈ Ô˘ Ù·˘Ù›˙ÂÙ·È Ì ÙÔ ÛËÌÂÚÈÓfi °ÎÔ˘·ÓÙÈ¿Ó·. 5. ºËÌÈṲ̂ÓÔ ·ÁÁÏÈÎfi ÈÔ‰ÚfiÌÈÔ - ªÔÚ›Ó...: ·ÏÈ¿ ËıÔÔÈfi˜ ÙÔ˘ ÃfiÏÈÁÔ˘ÓÙ. 6. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹ ÛÙ· ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ· - ∂ÈÊÒÓËÌ· ÂÈÚˆÓ›·˜. 7. ∞Ú¯Èο ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ ÈÓÛÙÈÙÔ‡ÙˆÓ - ÀÔ‚Ï‹ıËΠ·fi ÙÔ £Âfi Û ‚·ÚÈ¿ ‰ÔÎÈÌ·Û›· - ¢˘Û¿ÚÂÛÙË Ë... ·ÔÓÈÎÙÈ΋. 8. °Ú·ÌÌ‹ ‚˘˙·ÓÙÈÓ‹˜ ·Ú¿Ù·Í˘ - ∂ÈıÂÙÈÎfi fiÏÔ ÙˆÓ ·Ú¯·›ˆÓ - ™È‰ÂÚ¤ÓÈ· ̇ÙË ·ÚfiÙÚÔ˘. 9. Δ·ÂÈӈ̤ÓÔ... ÛÎ˘Ï› - ¢È·ÎfiÙ˘ ÙÔ˘ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙÔ˘ (Í.Ï.). 10. Δ· ¤¯ÂÈ Ô... ·ÚÈÔ˜ - ∞ÓÙÚÈÎfi fiÓÔÌ· - ∞Ú¯‹... Â˙ÔÔÚ›·˜. 11. £ËÏ˘Îfi ¿ÏÔÁÔ - ∂ÎÎÚ›ÓÂÙ·È ·fi ·‰¤Ó˜ ÙÔ˘ ÛÙfiÌ·ÙÔ˜. 12. Œ¯Ô˘Ó ÎÔÈÓ¿ ÁÓˆÚ›ÛÌ·Ù· (Ô˘‰.) - §˘ÁÂÚfiÎÔÚÌÔ ·ÁÚ›ÌÈ. 13. ŒÓÓÔÈ·, ÓfiËÌ· - ∞Ó··Ú·ÁˆÁÈÎfi˜ Ô ÚfiÏÔ˜ ÙÔ˘˜. ∫∞£∂Δ∞ 1. ∫Ú¿ÙÔ˜ Ù˘ ∞. ∂˘ÚÒ˘ - ∫·È... ÌÏ·˙¤ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÙ·È. 2. μ›ÓÛÂÓÙ...: ÚˆÙ·ÁˆÓ›ÛÙËÛ Û ٷÈӛ˜ ÙÚfiÌÔ˘ - ™‡ÓÙÔÌÔ Ù·Í›‰È ÁÈ· ·Ó·„˘¯‹. 3. ¢›„ËÊÔ ÊˆÓ‹ÂÓ - ¶˘ÎÓfiÊ˘ÏÏÔ ‰¤ÓÙÚÔ - ªÓ‹ÌË ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹. 4. ™˘Û΢‹ Ì ÛÙ˘fi¯·ÚÙÔ, Ô˘ ÍÂÚ·›ÓÂÈ ÙË Óˆ‹ ÌÂÏ¿ÓË (Í.Ï.) - ¶ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ ÷ÏÎȉÈ΋˜. 5. ¶ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ ·ÛÈ·ÙÈ΋˜ ƒˆÛ›·˜ - Ÿ,ÙÈ ¿ÁÁÈ˙ ÁÈÓfiÙ·Ó ¯Ú˘Û¿ÊÈ. 6. ∫˘Úȷο ·ÓÙÈÛÙ·Ûȷο ·Ú¯Èο - ΔfiÛ· Ù· ̤ÏË Ù˘ ÓÙÔ˘˙›Ó·˜. 7. ™‡Ìʈӷ ·fi ÙË... ƒ›ÙÛ· - √ÓÔÌ·ÛÙfi ·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ÙÔ˘ ¶·ÚÈÛÈÔ‡ - ¶ÂÚȯfiÌÂÓ·... η˙·ÓÈÔ‡. 8. ∏¯Â› ¢¯¿ÚÈÛÙ· ·˘Ùfi - °ÓˆÛÙfi˜ ÚÔÔÓËÙ‹˜ Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘. 9. √ Û˘ÁÁڷʤ·˜ ÙÔ˘ “∞Ú¯ÈÛȉËÚÔ˘ÚÁÔ‡” - ...¡Ù·ÚÈ¿: ÔÙ¿ÌÈ Ù˘ ∞Û›·˜, Ô˘ Â΂¿ÏÏÂÈ ÛÙËÓ ∞Ú¿ÏË - ™ËÎÒÓˆ (·Ú¯.). 10. ™˘ÁÁڷʤ·˜ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÒÓ ¤ÚÁˆÓ - ¢ÈÏfi... οÓÂÈ ÁÚ‹ÁÔÚ·. 11. πÛÙÔÚÈο Â›Ó·È ÙˆÓ £ÂÚÌÔ˘ÏÒÓ - ™·ÚÎ҉˜ fiÚÁ·ÓÔ ÙÔ˘ ÛÒÌ·ÙÔ˜ - ¶fi-

¶∞ƒ∞™∫∂À∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 15.30, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ. ™∞μμ∞Δ√: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 11.30, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ, £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË. ºÔÚÙËÁ¿: ª¤¯ÚÈ 10 Ì. & 25-26 ÙfiÓÔ˘˜. ∫ƒ∞Δ∏™∂π™: VIS TRAVEL ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜: 24210 31059, 31060 FAX: 24210-34835 e-mail: vistravel@otenet.gr

ÏË ÙÔ˘ πÚ¿Ó. 12. °ÂÚÌ·ÓÈ΋ fiÏË - ΔÔ ÛËÌÂ›Ô ‰È·ÛÙ·‡ÚˆÛ˘ ÙÚÈÒÓ ‰ÚfïÓ. 13. ∞ͤ¯·ÛÙ·, ·ÏËÛÌfiÓËÙ· (·Ú¯.) - £ÂÚÌ‹ ·Ú¿ÎÏËÛË. ∏ §À™∏ √ƒπ∑√¡Δπ∞: 1. ª¶∞Δ§∂ƒ-√À™π∞ 2. √ƒπ∞-√™∂¡-Δ∂§ 3. §∞-ª∞∫-À∂ª∂¡∏ 4. ¢π∞¶§∞™∏-∞¡∞™ 5. ∞™∫√Δ-√Ã∞ƒ∞ 6. ∞¡∞¢ƒ√ª∏-Ã∞ 7. π∂∫-πøμ-√™ª∏ 8. ∞∫π∞-¢√ƒÀ-À¡π 9. ¢∞ƒª∂¡√-Δ™√∫ 10. Àƒ-¡π∫∏Δ∞™-¶∂ 11. º√ƒ∞¢∞-™π∞§√™ 12. √ª√π∞-∑∞ƒ∫∞¢π 13. ™∏ª∞™π∞-ø∞ƒπ∞. ∫∞£∂Δ∞: 1. ª√§¢∞μπ∞-Àº√™ 2. ¶ƒ∞π™-∂∫¢ƒ√ª∏ 3. ∞π-∞∫∞∫π∞-ƒ√ª 4. Δ∞ª¶√¡-∞ƒ¡∞π∞ 5. ∞§Δ∞π-ªπ¢∞™ 6. ∂√∫∞-¢ø¢∂∫∞ 7. ƒ™-™√ƒμ√¡∏-∑∞ 8. ∂À∏Ã√-ƒ√Δ™∞ 9. √¡∂-∞ª√À-∞πƒø 10. ª∞ƒ∏™-Δ™∞∫∞ 11. ™Δ∂¡∞-ªÀ™-§∞ƒ 12. π∂¡∞-Ã∏¡√¶√¢π 13. ∞§∏™Δ∞-π∫∂™π∞.

∫ƒπ√™ ¡¤Â˜ ¢ı‡Ó˜ ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÙ ·fi Û‹ÌÂÚ· ÛÙ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈο Û·˜, Î·È fiÏÔ ·˘Ùfi ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ Û·˜ ÁÂÌ›˙ÂÈ ¿Á¯Ô˜. ºÚÔÓÙ›ÛÙ ӷ ËÚÂÌ‹ÛÂÙÂ Î·È Ó· ‚¿ÏÂÙ ÌÈ· ÛˆÛÙ‹ ÛÂÈÚ¿ Û fiÏÔ ÙÔ Î·ÈÓÔ‡ÚÈÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ·. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 6-50-44-32-23-12. Δ∞Àƒ√™ ∞fi Û‹ÌÂÚ· ¤¯ÂÙ ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ Ó· ·›ÚÓÂÙ ÙËÓ ˙ˆ‹ ÛÙ· ¯¤ÚÈ· Û·˜, ‚¿ÏÙ ÙÔ˘˜ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÔ‡˜ Î·È ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡˜ Û·˜ ÛÙfi¯Ô˘˜ fiÛÔ ÈÔ „ËÏ¿ ÌÔÚ›ÙÂ, ÌfiÓÔ ¤ÙÛÈ ı· Ù· ηٷʤÚÂÙÂ. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 43-20-44-322-12. ¢π¢Àª√π ªËÓ ÍÂÂÚÓ¿Ù ٷ fiÚÈ¿ Û·˜ Û‹ÌÂÚ· Ì ¿ÙÔÌ· Ô˘ ‰ÂÓ ·Í›˙ÂÈ Ó· ·Û¯ÔÏ›ÛÙÂ, ÂÙÔÈÌ¿ÛÙ ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ¿ Û·˜ Î·È Û˘˙ËÙ‹ÛÙ ÌfiÓÔ Ì ٷ ¿ÙÔÌ· ·˘Ù¿ Ô˘ ÌÔÚ›Ù ӷ Û˘ÓÂÓÓÔËı›ÙÂ. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 5-40-38-2212-7. ∫∞ƒ∫π¡√™ ªÂ ·Ó·ÙÚÔ¤˜ ÍÂÎÈÓ¿ÂÈ Ë ÛËÌÂÚÈÓ‹ ̤ڷ ηıÒ˜ ı· οÓÂÙ ÔÏϤ˜ ·Ó·ıˆڋÛÂȘ Û ÔÏÏ¿ ·’ fiÛ· ˆ˜ ¯ı˜ ÈÛÙ‡·Ù fiÙÈ ı· οÓÂÙÂ, ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È ÔÏϤ˜ ·Ó·ıˆڋÛÂȘ. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 64-30-33-21-211. §∂ø¡ Δ· ÁÂÁÔÓfiÙ· ı· ·Ó·ÙÚ¤ÍÔ˘Ó ÙȘ ηٷÛÙ¿ÛÂȘ Û‹ÌÂÚ·, ÔÏϤ˜ ·fi ÙȘ Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ ‹ Â·Ê¤˜ Ô˘ ›¯·Ù ı· ·Ó·ÙÚ·Ô‡Ó Î·È ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÙȘ ͷӷοÓÂÙ Ì ηÈÓÔ‡ÚÈ· ‰Â‰Ô̤ӷ. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 54-22-124-3-20. ¶∞ƒ£∂¡√™ ¶ÔÏϤ˜ ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ Î·È Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈΤ˜ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ ¤¯ÂÈ Ë ÛËÌÂÚÈÓ‹ ̤ڷ, Ë Ôԛ˜ ı· ÂÍÂÏȯıÔ‡Ó Î·Ï‡ÙÂÚ· ·’ fiÙÈ ÂÛ›˜ ›¯·Ù ÛÎÂÊÙ› Ë ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›ÛÂÈ. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 8-4-3-20-22-12.

ANIE§ ¢I¶§øMATOYXO™ A™TPO§O°O™ - EPEYNHTPIA TAPø ¢¤¯ÂÙ·È Ì ڷÓÙ‚ԇ ηıËÌÂÚÈÓ¿ ÙËÏ. 6974456215

∑À°√™ ∞ÔʇÁÂÙ ӷ ¤¯ÂÙ ··ÈÙ‹ÛÂȘ ·fi ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙfi˜ Û·˜ Û‹ÌÂÚ·, ¿‰Èη ı· ÙÔ˘˜ ÛÙÂÓ·¯ˆÚ‹ÛÂÙÂ Î·È ı· Ì·ÏÒÛÂÙ ̷˙› ÙÔ˘˜, ‰ÂÓ Á›ÓÂÙ·È Ó· Ù· ¤¯ÂÙ fiÏ· ‰Èο Û·˜. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 5-40-33-2123-9. ™∫√ƒ¶π√™ ∂¿Ó ı¤ÏÂÙ ۋÌÂÚ· Ó· ‰Â›Ù ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ÛÙ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈο Û·˜ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ó· ·ÏÏ¿ÍÂÙ ÙË ÛÙ¿ÛË Î·È ÙËÓ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ Û·˜ Ì ٷ ¿ÙÔÌ· Ô˘ Û˘ÓÂÚÁ¿˙ÂÛÙÂ. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 53-22-12-34-1-8. Δ√•√Δ∏™ ªÂ Ù· Ó‡ڷ Û·˜ ͢Ó¿Ù ۋÌÂÚ· Î·È fiÏÔÈ Î·È fiÏ· Û·˜ ÂÓÔ¯ÏÔ‡Ó Î·È Û·˜ ÂÎÓ¢ڛ˙Ô˘Ó, Ú›ÍÙ ϛÁÔ ÓÂÚfi ÛÙÔ ÎÚ·Û› Û·˜, ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›ÛÙ ÙȘ ‰Ô˘ÏÂȤ˜ Ô˘ ¤¯ÂÙ ӷ οÓÂÙÂ Î·È ÍÂÎÈÓ‹ÛÙÂ, ¯ˆÚ›˜ Ó‡ڷ Î·È ÂÓÙ¿ÛÂȘ. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 23-40-39-2-11-3. ∞π°√∫∂ƒø™ ¢È·ÛΉ¿ÛÙ ۋÌÂÚ· Ì ٷ ·Á·Ë̤ӷ Û·˜ ÚfiÛˆ· Î·È ÙÔ˘˜ Ê›ÏÔ˘˜ Û·˜. Δ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈο Û·˜ Â›Ó·È Ôχ ηϿ ·˘Ùfi ÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ· Ù· ¤¯ÂÙ ‚¿ÏÂÈ Û Ôχ ηÏfi ‰ÚfiÌÔ Î·È ‰ÂÓ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ó· ·ÓËÛ˘¯Â›ÙÂ. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 5-30-22-12-34-2. À¢ƒ√Ã√√™ ∏ ̤ڷ ··ÈÙ› ÚÔÛ¯ÙÈÎÔ‡˜ ¯ÂÈÚÈÛÌÔ‡˜ Û‹ÌÂÚ· ÂȉÈο ÛÙ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈο Î·È Ù· ÔÈÎÔÓÔÌÈο Û·˜, ‰ÂÓ ˘ÔÁÚ¿ÊÂÙÂ, ‰ÂÓ Û˘˙Ëٿ٠ÛËÌ·ÓÙÈο ı¤Ì·Ù· ¯ˆÚ›˜ Ó· Ù· ÌÂÏÂÙ‹ÛÂÙ Ôχ ηϿ. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 4-4421-23-8-88. πãÀ∂™ ª›· ηÈÓÔ‡ÚÈ· ÁÓˆÚÈÌ›· ı· ·Ó·ÛÙ·ÙÒÛÂÈ fiÏÔ˘˜ ÂÛ¿˜ Ô˘ ›ÛÙ ·‰¤ÛÌ¢ÙÔÈ, ÚÔÛÔ¯‹ ÔÈ ‰ÂÛÌÂ˘Ì¤ÓÔÈ, ‰ÂÓ Â›Ó·È Ë ÒÚ· Ó· ÌϤÍÂÙ Û ηٷÛÙ¿ÛÂȘ ÂÚ›ÂÚÁ˜ Ô˘ ÌfiÓÔ Î·Îfi ÛÙËÓ ‹‰Ë ˘¿Ú¯Ô˘Û· Û¯¤ÛË ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Û·˜ οÓÔ˘Ó. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 6-39-2-12-34-6.


TËÏÂfiÚ·ÛË 39

T∂Δ∞ƒΔ∏ 29 π√À¡πOY 2011

™Ã√§π∞

¶ƒ√°ƒ∞ªª∞

™¯ÔÏ‹ ÁÈ· ÛˆÊÂÚ›Ó˜ ¶H§IO 06 VHF, 62 UHF - ™øPO™ 22 UHF

08.00 11.00 12.00 13.40 14.00 15.00 15.30 16.00 16.30 17.00 18.45 19.00 21.00 22.00 22.30 23.00 24.00 01.30 01.45

£Â›· §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›· √ ¤ÚˆÙ·˜ ÙˆÓ ÚÒÙˆÓ Ï¿ÓˆÓ “ªÈ· πÙ·Ï›‰· ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·” 20fi˜ ·ÈÒÓ·˜ ÂÈÏÔÁ¤˜ (∂) ¶·Ú·Û΋ÓÈÔ (∂) ¶¤ÂÚ ∞Ó ™ÔÙ, ÙÔ fiÓÂÈÚÔ ÂÓfi˜ Û·ÏÔ˘ ∑·Î Î·È ∫fiÓÙÈ ÂÓ ψ √È Ì¿ÁÔÈ ÙÔ˘ °Ô˘¤‚ÂÚÏÈ ¶Ï¤È˜ Escape Art@ert ª¤Á·˜ ∂ÛÂÚÈÓfi˜ ∏ ˙ˆ‹ Â›Ó·È ·ÏÏÔ‡ ªÈ· ̤ڷ Ì·˙›: ™ÔÊÔÎÏ‹˜ ∞Ϥ˘ Δ›ÔÙ· ÁÈ· ÂÌ¿˜ ¯ˆÚ›˜ ÂÌ¿˜ Special Olympics 2011 Escape (∂) Art@ert (∂) ∏ ˙ˆ‹ Â›Ó·È ·ÏÏÔ‡ (∂)

* TÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È Ì ÂÎÔÌ¤˜ Û Â·Ó¿ÏË„Ë.

¶H§IO 31 UHF - ™øPO™ 46 UHF

¶H§IO 41 UHF, 62 UHF - ™øPO™ 28 UHF

¶ÚˆÈÓ‹ ÂÓË̤ڈÛË ™˘Ì‚·›ÓÂÈ ÙÒÚ· ™Ù· ¿ÎÚ· (∂) ∞ÓÙ·ÔÎÚÈÙ¤˜ (∂) ∏ Ì˯·Ó‹ ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ (∂) 20fi˜ ·ÈÒÓ˜ ÂÈÏÔÁ¤˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ Œ¯ÂÈ ÁÔ‡ÛÙÔ (∂) ∂ȉ‹ÛÂȘ ºˆÙfiÛÊ·ÈÚ· (∂) “ŒÓ· ÁÂÏ·ÛÙfi ·fiÁÂ˘Ì·” ™·Ó Û‹ÌÂÚ· ÙÔÓ 20fi ·ÈÒÓ· ∂ȉ‹ÛÂȘ ¡∂Δ Economy ƒÂÔÚÙ¿˙ ¯ˆÚ›˜ Û‡ÓÔÚ· ∂ȉ‹ÛÂȘ ŒÁÎÏËÌ· Î·È ¤Ú¢ӷ “∞ȯ̿ψÙÔÈ ÔϤÌÔ˘” Œ¯ÂÈ ÁÔ‡ÛÙÔ (∂) ºˆÙfiÛÊ·ÈÚ· (∂) ™·Ó Û‹ÌÂÚ· ÙÔÓ 20fi ·ÈÒÓ· (∂)

06.00 07.00

* ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È Ì ÂÎÔÌ¤˜ Û Â·Ó¿ÏË„Ë

03.15 04.15 05.00

06.00 10.00 11.00 12.50 13.45 14.40 15.00 16.00 18.00 18.15 18.45 20.45 21.00 22.00 23.00 24.00 00.15 01.15 02.45 04.45 05.30

10.00 12.00 13.00 14.00 15.00 15.20 16.00 16.50 17.00 18.00 19.00 20.00 21.00 22.00 23.10 00.15 01.00 01.15 02.15

μ¤Ú· ÛÙÔ ‰ÂÍ› ∫ÔÈÓˆÓ›· ÒÚ· MEGA ∂Ù¿ ı·Ó¿ÛÈ̘ ÂıÂÚ¤˜ Masterchef (∂) ªÔ˘ÎÈ¿ Î·È Û˘¯ÒÚÈÔ ΔÔ ÎfiÎÎÈÓÔ ‰ˆÌ¿ÙÈÔ ∂ȉ‹ÛÂȘ ªÈ· ÛÙÈÁÌ‹, ‰˘Ô ˙ˆ¤˜ ª+ª ∂ȉ‹ÛÂȘ Patty, Ë ÈÔ fiÌÔÚÊË ÈÛÙÔÚ›· Singles 50-50 ∂ȉ‹ÛÂȘ ∏ ÔÏ˘Î·ÙÔÈΛ· ∂˘Ù˘¯ÈṲ̂ÓÔÈ Ì·˙› Damages Metropolis ∂ȉ‹ÛÂȘ ∏ ˙ˆ‹ Ô˘ ‰ÂÓ ¤˙ËÛ· ºfiÓÔ˜ ¯ˆÚ›˜ Ù·˘ÙfiÙËÙ· ΔÂÏÂ˘Ù·›ÔÈ ÂÁÁÔÓÔ› ΔËÏÂÌ¿ÚÎÂÙÈÓÁÎ ºÈÏÔ‰Ô͛˜

¶H§IO 35,55 UHF - ™øPO™ 56 UHF

06.00 07.00 10.00 11.00 13.20 13.30 14.30 15.30 15.40 16.50 17.00 18.00 19.00 20.00 21.00 23.00 24.00 01.00 01.10 01.20 02.20 03.20 04.20 04.50 05.20

º›Ï· ÙÔ ‚¿ÙÚ·¯fi ÛÔ˘ ∫·ÏË̤ڷ ∂ÏÏ¿‰· 10 Ì 1 Ì·˙› Ezel ªÂ ·Á¿Ë ÕÎÚˆ˜ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·ÎfiÓ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ Î·È ∂ϤÓ˘ Play and win ΔÔ ∫·Ê¤ Ù˘ ÷ڿ˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ Kyle Xy The secret life of the American teenager ∂ÁÎÏ‹Ì·Ù· ∂ȉ‹ÛÂȘ Ezel True blood §·˜ μ¤Áη˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ ªÂ ·Á¿Ë Americas got talent §fiÏ· ΔÔ ∫·Ê¤ Ù˘ ÷ڿ˜ ΔËÏÂÌ¿ÚÎÂÙÈÓÁÎ Mobile fun ∫Ú˘Ê¿ ÌÔÓÔ¿ÙÈ·

¶H§IO 58 UHF - ™øPO™ 23 UHF

¶H§IO 44 UHF-™øPO™ 33 UHF

07.30 08.30 10.30 10.40 11.00 11.25 11.40 12.30 13.30 15.00 15.30 16.00 17.00 17.05 18.30 19.00 20.00 21.45 22.00 23.00 00.30 01.30 02.30 03.30 04.30

ΔÔ Î¿ÏÂÛÌ· Ù˘ ¿ÁÚÈ·˜ ʇÛ˘ ∫·ÈÓÔ‡ÚÁÈ· ̤ڷ ∂ÓÙÔÌÔÛÎfiÈÔ √ ·Ô‡˜ ÛÙËÓ ÙÛ¤Ë ÌÔ˘ ª·ı‹Ì·Ù· Ì·ÁÂÈÚÈ΋˜ ÁÈ· Ù· ·È‰È¿ ∏ ™¿ÓÙÈ...Ê˘ÛÈο √ ‡ÚÁÔ˜ Ù˘ μ·‚¤Ï ∑Ò· Û·Ó ÂÌ¿˜ “Δ˘ ηÎÔÌÔ›Ú·˜” ΔfiÏÌË Î·È ÁÔËÙ›· ∂Ú¢ÓËÙ¤˜ ÙˆÓ ÙÚÔÊÒÓ ª·ÁÈÎfi˜ ÎfiÛÌÔ˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ ¶¤ÓÙÂ Î·È Î¿ÙÈ... √ ÎfiÛÌÔ˜ ÙˆÓ ÛÔÚ √È ÎfiÚ˜ ÙÔ˘ ª·Î §¤ÔÓÙ “™¯ÔÏ‹ ÁÈ· ÛˆÊÂÚ›Ó˜” ¢ÂÏÙ›Ô Î·ÈÚÔ‡ ∂ȉ‹ÛÂȘ ∞ÓȯÓ‡ÛÂȘ ¶¤ÓÙ ηÈ... ÕÓıÚˆÔÈ Ù˘ ·ÏÏ·Á‹˜-∞Û›· ΔfiÏÌË Î·È ÁÔËÙ›· ∞ÏËıÈÓ¿ ÛÂÓ¿ÚÈ· ∏ ÌÔ˘ÛÈ΋ Â›Ó·È Ì›·

* ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È Ì ÂÎÔÌ¤˜ Û Â·Ó¿ÏË„Ë.

111111111111111111111111111

06.00 10.00 11.00 12.15 13.15 13.00 13.45 14.45 15.45 17.25 17.30 18.00 18.45 19.45 20.40 21.00 21.45 22.00 23.00 24.00 00.15 01.15 02.15 03.15 03.45 04.45

£E™™A§IA TV

06.00 11.00 11.30 12.30 16.00 17.30 17.45 18.45 20.00 21.00 21.30 21.45 22.45 02.00 02.15 04.15 05.15

“∫·ÏË̤ڷ” Ì ÙÔ °ÈÒÚÁÔ ∞˘ÙÈ¿ ™ÙËÓ ÎÔ˘˙›Ó· (∂) Lifestyle (∂) ¶Ôχ ÌÏ· ÌÏ· (best of) ŸÛÔ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ¿ÓıÚˆÔÈ ∂ȉ‹ÛÂȘ That’s life ™‹ÌÂÚ· Ì ÙÔÓ ÕÎË ¶·˘ÏfiÔ˘ÏÔ ∂ȉ‹ÛÂȘ À‰ÚfiÁÂÈÔ˜ Auto ALTER ∫ÔÚ›ÙÛÈ· Ô ª¿ÚÎÔ˘Ï˘ (∂) ∂›ÛÔ‰Ô˜ ÂχıÂÚË Auto ALTER ∏Ú·ÎÏ‹˜ ∑›Ó· À‰ÚfiÁÂÈÔ˜ (∂)

¶H§IO 48 UHF

07.00 10.00 11.00 13.00 16.00 17.00 17.05 18.00 19.00 20.00 22.00 23.30 00.30 01.15 02.15 03.15 04.15 04.30

06.50 08.00 09.30 11.00 12.00 13.00 14.00 14.30 16.30 17.10 18.00 19.00 21.00 21.30 23.00 23.50 01.25 03.00

∏ ÒÚ· Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ (∂) °ÂÁÔÓfiÙ· (∂) ∫·ÏË̤ڷ £ÂÛÛ·Ï›· ¶ÔÏÈÙÈÎÔ› ‰È¿ÏÔÁÔÈ (∂) ªË ÌÔ˘ ÂȘ ¡ÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú ΔËÏ·ÁÔÚ¤˜ ªÔ˘ÛÈÎfi ËÌ›ˆÚÔ ΔÔ Ì·Áη˙›ÓÔ Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ΔËÏ·ÁÔÚ¤˜ ∏ ÒÚ· Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ °ÂÁÔÓfiÙ· “∏ ÁË Ù˘ Â·ÁÁÂÏ›·˜” °ÂÁÔÓfiÙ· Û 10’ Î·È ‰ÂÏÙ›Ô ÛÙË ÓÔËÌ·ÙÈ΋ ∂Ó §Â˘ÎÒ ∂ȉ‹ÛÂȘ ∫·ÏË̤ڷ £ÂÛÛ·Ï›· (∂) ΔÔ Ì·Áη˙›ÓÔ Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ (∂) “The King”

¶¿Óˆ ÛÙËÓ ÒÚ· ∫·Ê¤˜ Ì ÙËÓ ∂ϤÓË ∫·Ê¤˜ Ì ÙËÓ ∂ϤÓË (best of) ∫Ô˘˜ ÎÔ˘˜ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ¢¤ÛÙ ÙÔ˘˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ ÛÙË ÓÔËÌ·ÙÈ΋ ¢¤ÛÙ ÙÔ˘˜ (™) ΔÔ ·ÁÈ¿˙È ÙÔ˘ ¤ÚˆÙ· ∂ȉ‹ÛÂȘ ªÂÓÂͤ °˘¿ÏÈÓÔ˜ ÎfiÛÌÔ˜ ∞ÏËıÈÓÔ› ¤ÚˆÙ˜ ™ÊËÓ¿ÎÈ· The big game ÕÏϷͤ ÙÔ ∏ ÎÔ˘˙›Ó· Ù˘ Ì·Ì¿˜ ΔËÏ·ÁÔÚ¤˜ ∫Ô˘˜ ÎÔ˘˜ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ

10.40 11.00 11.30 12.40 13.40 15.00 17.45 17.50 19.45 20.00 21.00 22.00 00.30 01.30 02.30

™ÙÔÓ ¤‚‰ÔÌÔ Ô˘Ú·Ófi ∫ÈÓÔ‡ÌÂÓ· Û¯¤‰È· ¶ÚˆÈÓ‹ ÌÂϤÙË πÛÙÔڛ˜ Ì ÙÔ˘˜ ΔÔÌ Î·È Δ˙¤ÚÈ ¡Ù·Î ¡ÙfiÙ˙ÂÚ˜ °Ô‡ÓÙÈ Ô ÙÚ˘ÔÎ¿Ú˘‰Ô˜ ª·Ú›·, ¿ÁÁÂϤ ÌÔ˘ Two and a half men “ΔÔ ÙÚÂÏfi £ËÚÈÔÙÚÔÊÂ›Ô ¿ÂÈ ‰È·ÎÔ¤˜ ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË” ∞Í›˙ÂÈ Ó· ÙÔ ˙ÂȘ ∂ȉ‹ÛÂȘ ÛÙË ÓÔËÌ·ÙÈ΋ ºÒÙ˘ Î·È ª·Ú›· live Star ÂÍÂÏ›ÍÂȘ ∂ȉ‹ÛÂȘ Life “√ ƒˆÌ·›Ô˜ Ú¤ÂÈ Ó· Âı¿ÓÂÈ” Moonlight Nip/Tuck “¶¤ÙÚÈÓÔ˜ ·ÎÏÔ˜”

√ ª¿Ì˘ Î·È Ô ¡Ù›ÓÔ˜ ¤¯Ô˘Ó ·fi ÎÔÈÓÔ‡ ÌÈ· Û¯ÔÏ‹ Ô‰ËÁÒÓ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·. √ ÁÔËÙ¢ÙÈÎfi˜ ¡Ù›ÓÔ˜ ·Û¯ÔÏÂ›Ù·È Ì ÙȘ fiÌÔÚʘ Î·È Ó·ڤ˜ ÂÏ¿ÙÈÛÛ˜, ÂÓÒ ÔÈ ÏÈÁfiÙÂÚÔ ÂÏ΢ÛÙÈΤ˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ÁÈ· Ù· ÁÔ‡ÛÙ· ÙÔ˘ ¡Ù›ÓÔ˘, ̤ÓÔ˘Ó ÁÈ· ÙÔÓ ª¿ÌË. √ ¡Ù›ÓÔ˜ ı· ÂÚˆÙ¢Ù› ÙËÓ ÕÓÓ˘, ÙËÓ ÔÔ›· Ë ÌËÙ¤Ú· Ù˘ ı¤ÏÂÈ Ó· ·ÓÙÚ¤„ÂÈ Ì ¤Ó·Ó ÏÔ‡ÛÈÔ. √ ª¿Ì˘, ·fi ÙËÓ ¿ÏÏË, ı· ÁÓˆÚ›ÛÂÈ ÙË ª›Úη, Ë ÔÔ›· ı· ÙÔ˘ ˙ËÙ‹ÛÂÈ Ó· ·ÓÙÚ¢ÙÔ‡Ó ÂÈÎÔÓÈο ÁÈ· Ó· ÛÒÛÂÈ ÙËÓ ÂÚÈÔ˘Û›· Ù˘ ·fi ÙÔÓ Û¿Ù·ÏÔ ıÂ›Ô Ù˘. √ ª¿Ì˘ ‰¤¯ÂÙ·È Î·È ÙÂÏÈο ·ÓÙÚ‡ÂÙ·È Ì ηÓÔÓÈÎfi Á¿ÌÔ ÙË ª›Úη.

∂Δ3 20.00

√ ƒˆÌ·›Ô˜ Ú¤ÂÈ Ó· Âı¿ÓÂÈ ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋ Ù·ÈÓ›·, ·Ú·ÁˆÁ‹˜ 2000, Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· ∞ÓÙÚ¤È ª·ÚÙÎfi‚È·Î. ¶·›˙Ô˘Ó: Δ˙ÂÙ §È, ¡ÙÂÏ ƒfiÈ §›ÓÙÔ, ∞Ï›ÁÈ·.

√ ÷ÓÁÎ ™ÈÓÁÎ, ÚÒËÓ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎfi˜ ÛÙÔ ÃÔÓÁÎ ∫ÔÓÁÎ, ηٷÊı¿ÓÂÈ ÛÙȘ ∏¶∞ Ì ÛÎÔfi Ó· ÂΉÈÎËı› ÙÔ ı¿Ó·ÙÔ ÙÔ˘ ·‰ÂÏÊÔ‡ ÙÔ˘, ÚÒËÓ ·ÊÂÓÙÈÎÔ‡ ÙÔ˘ ·ÛÈ·ÙÈÎÔ‡ ˘ÔÎfiÛÌÔ˘. ªÂÙ¿ ·fi ¤Ú¢Ó˜ ·Ó·Î·Ï‡ÙÂÈ ˆ˜ ˘·›ÙÈÔ˜ Â›Ó·È Ô ÕÈ˙·Î √’ ¡Ù¤È, ·Ú¯ËÁfi˜ ÌÈ·˜ ·ÊÚÔ·ÌÂÚÈηÓÈ΋˜ Û˘ÌÌÔÚ›·˜. ∞˘Ùfi fï˜ Ô˘ Ô Ã·ÓÁÎ ™ÈÓÁÎ ‰ÂÓ ÂÚ›ÌÂÓ ӷ Û˘Ì‚Â› ‹Ù·Ó Ó· ÂÚˆÙ¢ı› ÎÂÚ·˘ÓÔ‚fiÏ· ÙËÓ ΔÚȘ, ÎfiÚË ÙÔ˘ ÕÈ˙·Î! √ ¤ÚˆÙ¿˜ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ÎÔ¤Ï· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ·ÓÙÈ̤وÔ˜ Ì ÙÔ˘˜ ÛÙfi¯Ô˘˜ ÙÔ˘ ÁÈ· ·ÔÓÔÌ‹ ‰ÈηÈÔÛ‡Ó˘. ∏ ¤Î‚·ÛË ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ‰Ú·Ì·ÙÈÎÔ‡ ·ÁÒÓ· ÂÍ·ÚÙ¿Ù·È ÌfiÓÔ ·fi ÙÔÓ ›‰ÈÔ...

STAR 22.00

∞ȯ̿ψÙÔÈ ÔϤÌÔ˘ ¶ÔÏÂÌÈÎfi ‰Ú¿Ì·, ·Ú·ÁˆÁ‹˜ 2002, Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· Δ˙ÈfiÚÙ˙ÈÔ ™ÂÚ·Ê›ÓÈ. ¶·›˙Ô˘Ó: μÈÓÙÛ¤ÓÙÛÔ ƒÈÎfiÙ·, ƒfiÈ ™Ó¿ÈÓÙÂÚ, §Ô‡Î· Δ˙È·ÓηڤÙÈ.

∫·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ μ’ ¶·ÁÎÔÛÌ›Ô˘ ¶ÔϤÌÔ˘, 50.000 πÙ·ÏÔ› ÎÚ·Ù‹ıËÎ·Ó Û ÛÙÚ·Ùfi‰· ÙˆÓ ∏¶∞ ˆ˜ ·È¯Ì¿ÏˆÙÔÈ ÔϤÌÔ˘. ¶ÔÏÏÔ› ·ÂÏ¢ıÂÚÒıËÎ·Ó ÌÂÙ¿ ÙËÓ ˘ÔÁÚ·Ê‹ Ù˘ ∞ӷΈ¯‹˜ (8/9/1943) ·fi ÙÔ μ·ÛÈÏÈ¿ Ù˘ πÙ·Ï›·˜. √ §Ô˘›Ù˙È, fï˜, ·Ú¤ÌÂÈÓ ·È¯Ì¿ÏˆÙÔ˜ ·ÎfiÌË Î·È ÌÂÙ¿ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ÔϤÌÔ˘, ·ÊÔ‡ ÌÂÙ¿ ·fi ÌÈ· ÂÈÙ˘¯Ë̤ÓË ·fiÂÈÚ· ·fi‰Ú·Û˘ Û˘ÏÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È Î·È ÂÈÛÙÚ¤ÊÂÈ ÛÙÔ ÛÙÚ·Ùfi‰Ô, ÙÔ ÔÔ›Ô ÂÓ Ùˆ ÌÂٷ͇ ¤¯ÂÈ ÂÎÎÂÓˆı›! √ Ù·Á̷ٿگ˘ °Î¿ÚÙÓÂÚ ·Ó·Áο˙ÂÙ·È Ó· ·Ú·Ì›ÓÂÈ Ì ÙÔÓ ÎÚ·ÙÔ‡ÌÂÓÔ Ì¤¯ÚÈ Ó· ÙÔÓ ·Ú·Ï¿‚ÂÈ Î¿ÔÈ· ¿ÏÏË ÂÚ›ÔÏÔ˜. ∫·Ó›˜ fï˜ ‰ÂÓ ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È...

¡∂Δ 01.15

¶¤ÙÚÈÓÔ˜ ·ÎÏÔ˜ 111111111111111111111111111 ¶H§IO 24 UHF - ™øPO™ 45 UHF

06.00 07.30 08.15 09.15 10.15 12.00 13.00 15.00

111111111111111111111111111

06.00

¶H§IO 64 - ™øPO™ 26 UHF

¶ÚÒÙË °Ú·ÌÌ‹ ™∫∞´ ÙÒÚ· ÀfiÁÂÈÔÈ ÎfiÛÌÔÈ Being beautiful Dress my nest ∫ËÔ˘Ú¤Ì·Ù· ¡Ù·ÓÙ¿ ÚÒÙˆÓ ‚ÔËıÂÈÒÓ Nigella bites ™∫∞´ life ∂ȉ‹ÛÂȘ ÛÙË ÓÔËÌ·ÙÈ΋ Δ· ÈÔ ·ÛÙ›· ‚›ÓÙÂÔ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ ∂ȉ‹ÛÂȘ À·ÛÙ˘ÓfiÌÔ˜ ƒÂÍ Δ·ÍȉȈÙÈÎÔ› ÚÔÔÚÈÛÌÔ› The Giza bar ∂ȉ‹ÛÂȘ Eco news 24 ™∫∞´ ı¤Ì· ∂ȉ‹ÛÂȘ Critical rescue: ¶·ÁÈ‰Â˘Ì¤ÓÔÈ ÛÙÔ ÔÚ˘¯Â›Ô Sports disasters ∞›ı·Ó˜ ÛÙÈÁ̤˜ Paranormal state Natural mysteries The Oprah Winfrey show

06.00 06.45 07.30 10.10

∫ˆÌˆ‰›·, ·Ú·ÁˆÁ‹˜ 1964, Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· ∫ÒÛÙ· ™ÙÚ¿ÓÙ˙·ÏË. ¶·›˙Ô˘Ó: £·Ó¿Û˘ μ¤ÁÁÔ˜, ∞Ó‰Ú¤·˜ ª¿ÚÎÔ˘Ï˘, ¡Ù›Ó· ΔÚÈ¿ÓÙË.

17.00 18.00 19.00 20.00 20.45 21.00 21.30 23.00 23.45 01.00 02.30

∫ÂÓÙÚÈ΋ ∂ÏÏ¿‰· ηÏËÛ¤Ú· (∂) ¶ÚˆÈÓ‹ ÂÓË̤ڈÛË ¶·È‰ÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ¡ÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú Õڈ̷ ∂ÏÏ¿‰·˜ ¡ÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú ¶ÚÔÙ¿ÛÂȘ ·ÁÔÚ¿˜ ∫ÂÓÙÚÈ΋ ∂ÏÏ¿‰· ηÏËÛ¤Ú· Celebrities ∂ȉ‹ÛÂȘ ¡ÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú Astitvia £¤Ì· Ë̤ڷ˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ ∞fi„ÂȘ ∂ȉ‹ÛÂȘ ÕÓˆ οو (∂) ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ ƒ¿ÏÈ ∞Ó¿‚·Û˘ ¡˘¯ÙÂÚÈÓ¤˜ ‰È·‰ÚÔ̤˜

10.00 16.00 17.00 17.30 18.00 22.00 21.10 00.50

√ÏÔ̤ÏÂÈ· Ù˘ μÔ˘Ï‹˜ ∂Î·È‰Â˘ÙÈ΋ ÙËÏÂfiÚ·ÛË ∂ȉ‹ÛÂȘ ª·ÁÈÎfi˜ Ê·Ófi˜ ∫ÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈÎfi ¤ÚÁÔ ∂ȉ‹ÛÂȘ ÛÙË ÓÔËÌ·ÙÈ΋ “¢Ú·¤Ù˜ ÙÔ˘ Ú¿ÛÈÓÔ˘ ÙÚfiÌÔ˘” ∂ȉ‹ÛÂȘ

08.00 09.30 10.30 12.00 15.00 17.00 18.00 19.30 21.00 22.00 24.00 00.30 01.30 06.00 07.00

¶ÚˆÈÓ‹ ·Ù˙¤ÓÙ· ª·˙› ¶ÚˆÈÓ¤˜ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ ΔËÏÂˆÏ‹ÛÂȘ ¶·Ú¿ı˘ÚÔ ÛÙË £ÂÛÛ·Ï›· ∞ÛÙÚÈΤ˜ ÚԂϤ„ÂȘ Ì ÙËÓ ∞ÓÈ¤Ï ∂ȉ‹ÛÂȘ MAD: OK ∂ȉ‹ÛÂȘ ¢Â‰Ô̤ÓÔ ∂ȉ‹ÛÂȘ ¶fiÎÂÚ bonus ªÔ˘ÛÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ∂ȉ‹ÛÂȘ ¶·È‰È΋ ÂÎÔÌ‹

¶ÂÚÈ¤ÙÂÈ·, ·Ú·ÁˆÁ‹˜ 2006, Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· °ÎÈÁÈfiÌ ¡ÈÎÏÔ‡. ¶·›˙Ô˘Ó: ªfiÓÈη ªÂÏÔ‡ÙÛÈ, ∫·ÙÚ›Ó ¡ÙÂÓ¤‚, ŒÏÛ· ∑›ÏÌÂÚÛÙÂ˚Ó.

∏ ÁÔËÙ¢ÙÈ΋ ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ·˜ §fiÚ· ™ÈÚȤÓ, ·ÔÊ·Û›˙ÂÈ Ó· ˘ÈÔıÂÙ‹ÛÂÈ ¤Ó· ·ÁfiÚÈ ·fi ÙËÓ ∞Û›·, ÙÔÓ §›Ô˘ - ™·Ó. Δ· ¯ÚfiÓÈ· ΢ÏÔ‡Ó ‹Û˘¯· ̤¯ÚÈ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ Ë §fiÚ· ‰È·ÎÚ›ÓÂÈ ÌÈ· ÌÂÏ·ÓÈ¿ ÛÙÔ ÛÙ‹ıÔ˜ ÙÔ˘ ÌÈÎÚÔ‡. √È ÁÈ·ÙÚÔ› ÙË ‰È·‚‚·ÈÒÓÔ˘Ó ˆ˜ ‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· οÙÈ ÛÔ‚·Úfi. ∏ §fiÚ· fï˜ ÊÔ‚¿Ù·È ·ÊÔ‡ ·fi ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ›‰Â ÙÔ ÛËÌ¿‰È, ηıËÌÂÚÈÓ¿ ‚ϤÂÈ ÂÊÈ¿ÏÙ˜ Î·È ¤¯ÂÈ ÊÔ‚ÂÚ¤˜ ·Ú·ÈÛı‹ÛÂȘ. ¢ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ‚Á¿ÏÂÈ ·fi ÙÔ Ì˘·Ïfi Ù˘ ÙÔ ÂÚ›ÂÚÁÔ ÛËÌ¿‰È, Ô˘ ¤¯ÂÈ ÂÌÊ·ÓÈÛÙ› ÛÙÔ ÛÒÌ· ÙÔ˘ ÁÈÔ˘ Ù˘. ∞ÌÊÈ‚Ôϛ˜ ÎÈ ÂÚˆÙËÌ·ÙÈο ¤¯Ô˘Ó οÓÂÈ ÎfiÏ·ÛË ÙË ˙ˆ‹ Ù˘. ŸÙ·Ó Ú¤ÂÈ Ó· οÓÂÈ ¤Ó· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi Ù·Í›‰È, ·Ê‹ÓÂÈ ÙÔÓ §›Ô˘ - ™·Ó ÛÙË ÊÚÔÓÙ›‰· Ù˘ ηϋ˜ Ù˘ Ê›Ï˘, ™›ÌÈÏ.

STAR 02.30

£Â¿Ì·Ù· £∂ƒπ¡√ ™ÈÓÂÌ¿ ∫ÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈ΋ §¤Û¯Ë ,

“Cine ªÂÛfiÁÂÈÔ˜” ∂•øƒ∞´™Δπ∫∏ Δ∏§. 24210 30303 ΔÚ›ÙË 28/6, ΔÂÙ¿ÚÙË 29/6 Î·È ¶¤ÌÙË 30/6 ... ÙÔ cine ªÂÛfiÁÂÈÔ˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÙËÓ Ù·ÈÓ›·

“ΔΔ∞ √¶øƒ√º√ƒ∞ Δ∏™ ∞£∏¡∞™”

Û ÛÂÓ¿ÚÈÔ-ÛÎËÓÔıÂÛ›·: ¡›ÎÔ˘ ¶·Ó·ÁȈÙfiÔ˘ÏÔ˘ (·fi ÙÔ ÔÌÒÓ˘ÌÔ ‚È‚Ï›Ô ÙÔ˘ ™ˆÙ‹ÚË ¢ËÌËÙÚ›Ô˘). ¶ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙÔ‡Ó: §Â˘Ù¤Ú˘ μÔÁÈ·Ù˙‹˜, ¡›ÎÔ˜ ∫Ô˘Ú‹˜, ∞ÏÂÍ›· ∫·ÏÙÛ›ÎË, °ÈÒÚÁÔ˜ ºÚ¤ÓÙ˙Ô˜. ªÔ˘ÛÈ΋: ™Ù·Ì¿Ù˘ ∫Ú·Ô˘Ó¿Î˘. ¶ÚÔ‚ÔϤ˜: ª√¡√ ªπ∞ ¶ƒ√μ√§∏ ŒÓ·ÚÍË ÛÙȘ 21.30.

VILLAGE 4 CINEMAS VOLOS Δ∏§∂ºø¡√: 24210 94600

∂μ¢√ª∞¢∞ ¶ƒ√μ√§ø¡: 23-29/6/11 ∞π£√À™∞ 1: CARS 2 ª∂Δ/¡√ (ÎÈÓÔ‡ÌÂÓ· Û¯¤‰È·): ¶¤ÌÙË-ΔÂÙ¿ÚÙË: 18.30. BEASTLY: ¶¤ÌÙË-ΔÂÙ¿ÚÙË: 20.45, 22.30, 00.15. ∞π£√À™∞ 2: ¶∂πƒ∞Δ∂™ Δ∏™ ∫∞ƒ∞´μπ∫∏™: ™∂ ∞°¡ø™Δ∞ ¡∂ƒ∞ 3D: ¶¤ÌÙË-¢Â˘Ù¤Ú·: 20.15. CARS 2 3D ª∂Δ/¡√ (ÎÈÓÔ‡ÌÂÓ· Û¯¤‰È·): ¶¤ÌÙË-ΔÂÙ¿ÚÙË: 18.00. HANGOVER 2 (Έ̈‰›·): ¶¤ÌÙË-¢Â˘Ù¤Ú·: 23.00. TRANSFORMERS 3D: ΔÚ›ÙË-ΔÂÙ¿ÚÙË: 29-30/6: 20.15, 23.30. ∞π£√À™∞ 3: KUNG FU PANDA 2 ª∂Δ/¡√ (ÎÈÓÔ‡ÌÂÓ· Û¯¤‰È·): ¶¤ÌÙË-¢Â˘Ù¤Ú·: 18.15. Δ√ ∞™À§√ (ıÚ›ÏÂÚ): ¶¤ÌÙË-ΔÂÙ¿ÚÙË: 21.30, 00.00. SUPER 8 (ÂÚÈ¤ÙÂÈ·): ¶¤ÌÙË-¢Â˘Ù¤Ú·: 22.45, ΔÚ›ÙË-ΔÂÙ¿ÚÙË: 19.15. X-MEN: ∏ ¶ƒøΔ∏ °∂¡π∞ (ÂÚÈ¤ÙÂÈ·): ¶¤ÌÙË-¢Â˘Ù¤Ú·: 20.00. ∞π£√À™∞ 4: TRANSFORMERS 3D: ΔÚ›ÙË-ΔÂÙ¿ÚÙË 29-30/6: 19.00, 22.15. CARS 2 3D À¶√ΔπΔ§π™ª∂¡√ (ÎÈÓÔ‡ÌÂÓ· Û¯¤‰È·): ¶¤ÌÙË-¢Â˘Ù¤Ú·: 19.15, ΔÚ›ÙË-ΔÂÙ¿ÚÙË: 17.00.


40

¤ÓıÂÓ&¤ÓıÂÓ T˘ EϤÓ˘ ™Ù·ÌÔ‡ÏË, stamouli@e-thessalia.gr

TÂÙ¿ÚÙË 29 IÔ˘Ó›Ô˘ 2011

M NÔ˘ √ÚÌËÙÈÎfi˜ ÛÙËÓ ÚÒÙË ÁÚ·ÌÌ‹ Η δήλωση του Θ. Πάγκαλου ότι εφόσον επέλθει χρεοκοπία θα χρειαστούν να κινητοποιηθούν τα τανκς για να προστατεύσουν τις τράπεζες προκάλεσε ένα ακόμη επεισόδιο από όσα TÔ˘ ¢ËÌ‹ÙÚË έχουν δημιουργηθεί τεP¿ÏÏË λευταία μετά από μια σειρά δηλώσεών του. Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης πάντα διέθετε, εκτός από γερό μυαλό και στομάχι. Επανειλημμένα, με στραμμένα τα πυρά του επάνω του, έχει έρθει σε σύγκρουση. Έχει χύσει ακόμη και την “καρδάρα με το γάλα” , όπως του καταμαρτυρούσαν, ενώ βρέθηκε εκτός κυβέρνησης. Πάντα όμως έδειχνε ότι έβρισκε τη δύναμη, είχε το εκτόπισμα, διέθετε τη γνώση του πολιτικού παιχνιδιού ώστε να επανέρχεται στο προσκήνιο και να δίνει τροφή στα Μέσα Ενημέρωσης. Στο ορμητικό πέρασμά του δεν έχει αφήσει και πολλά ανέγγιχτα. Σύμφωνα με μια προσέγγιση, που μάλλον δεν λαμβάνει υπόψη το θυμικό, ο Θ. Πάγκαλος δεν λέει τίποτα τυχαία. Κάποτε όμως αφήνεται και παρασύρει στο διάβα του από επαναστάτες του ’21 μέχρι το συνδαιτυμόνα στο “φαγοπότι” λαό. Ο Θεόδωρος Πάγκαλος δείχνει πάλι τους τελευταίους μήνες ασυγκράτητος. Ακόμη κι αν η τελευταία δήλωση του αντιπροέδρου της κυβέρνησης είναι χωρίς ουσιαστικό περιεχόμενο, μάλλον άστοχη θα μπορούσε να χαρακτηριστεί, όταν η χώρα διέρχεται περίοδο οικονομικής αβεβαιότητας κι η κοινωνία προσπαθεί να προσαρμοστεί στα νέα δεδομένα που δημιουργεί η οικονομική πραγματικότητα. Επιπλέον, δεν προσφέρει τις καλύτερες υπηρεσίες σε αυτή τη φάση, που η ρευστότητα διακρίνει και τις τοποθετήσεις Ελλήνων και Ευρωπαίων αξιωματούχων σχετικά με την οικονομία, καθώς σε λίγο χρονικό διάστημα μετατοπίζονται με δηλώσεις τους από τη μία θέση στην άλλη. Ως πολιτικός πρώτης γραμμής τις τελευταίες τρεις δεκαετίες έχει τη δυνατότητα να πει ένα λόγο παραπάνω. Ειδικά το τελευταίο διάστημα ίσως να διεκδικεί για τον εαυτό του κι έναν ιδιαίτερο ρόλο για τον αφυπνισμό πολιτικών και πολιτών. Όμως, σύμφωνα και με στελέχη του κόμματός του, τα όρια κάποτε ξεπερνιούνται. Ο ίδιος με τις δηλώσεις του δεν διστάζει να δοκιμάζει ακόμη και την υστεροφημία του.

¢˘Ô άγονοι διαγωνισμοί από το Δήμο Βόλου, κι ένας τρίτος είναι στα σκαριά στις αρχές Ιουλίου, για την ενοικίαση του χώρου του Ενυδρείου. Ναι, ο χώρος που γι’ αλλού ξεκίνησε κι αλλού τράβηξε, τον ξέρετε. Προχθές περνούσα σε βραδινή βόλτα και διαπίστωσα ότι ο προηγούμενος και για πολλά-πολλά χρόνια ενοικιαστής, έφυγε κι άφησε πίσω του... χνάρια. Είχε φτιάξει πριν από χρόνια-θυμάμαι αρμόδιος αντιδήμαρχος Πολεοδομίας ήταν ο αειθαλής Τάσος Στρατηγόπουλος- μια κατασκευή δίπλα από τη θάλασσα, μόνιμη με πασσαλόμπιξη, σίδερα και άλλα τινά και έστησε και τις μόνιμες τέντες του. Εννοείται ότι είχε απλώσει και τα τραπεζάκια του, τόσο ώστε να μην μπορείς να περνάς από τη θάλασσα δίπλα αλλά ούτε και στα διπλανά της, παρά μόνο στα ψηλότερά της... Όχι σαν ενοικιαστής του κτιρίου, αλλά σαν ιδιοκτήτης ακόμη και του αιγιαλού λειτούργησε και δεν ενοχλήθηκε από κανέναν. Σήμερα, ξενοίκιαστο πια το Ενυδρείο, έχει απομείνει με αυτό το κατασκεύασμα μπροστά στη θάλασσα και ο φόβος είναι να μην το βρει και ο επόμενος ενοικιαστής και το αξιοποιήσει αναλόγως, Δηλαδή σε βάρος της πόλης και των ανθρώπων της, που βλέπουν κραυγαλέα να καταπατείται ένας δημόσιος, ανοιχτός, ελεύθερος χώρος και να μην κουνιέται φύλλο... Αυτή την παρανομία την “κατάπιαν” η προπροηγούμενη και η προηγούμενη δημοτική αρχή. Θα επαναλάβει το ίδιο και η παρούσα;

Γεωργίου Σουρή (1853-1919), τόσο παλιό και τόσο επίκαιρο, σταλμένο από καλή αναγνώστρια. Απολαυστικό:

¶ÔÈÔ˜ ›‰Â ÎÚ¿ÙÔ˜ ÏÈÁÔÛÙfi Û’ fiÏË ÙË ÁË ÌÔÓ·‰ÈÎfi, ÂηÙfi Ó· ÂÍԉ‡ÂÈ Î·È ÂÓ‹ÓÙ· Ó· Ì·˙‡ÂÈ;

™·ı› ·ÓÙ›ÏË„Ë, Ì˘·Ïfi ÍÂÊÙ¤ÚÈ, οÙÈ ÌÈÛfiÌ·ı ÎÈ fiÏ· Ù· ͤÚÂÈ. ∫È ·fi ÚÔÛ¿Ô˘ ÎÈ ·fi ·Ô‡ Û˘Á¯ÚfiÓˆ˜ ÌÔ‡ÊÔ˜ Î·È ·ÏÂÔ‡.

¡· ÙÚ¤ÊÂÈ fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ·ÚÁÔ‡˜, Ó¿ ’¯ÂÈ ÂÙ¿ ¶Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡˜, Ù·ÌÂ›Ô ‰›¯ˆ˜ ¯Ú‹Ì·Ù· Î·È ‰fi͢ ÙfiÛ· ÌÓ‹Ì·Ù·;

£¤ÏÂÈ ·ÎfiÌ· -ÎÈ ·˘Ùfi Â›Ó·È ˆÚ·›ÔÓ· ·ÚÈÛÙ¿ÓÂÈ ÙÔÓ Â˘Úˆ·›Ô. ™Ù· ‰˘fi ÊÔÚÒÓÙ·˜ Ù· fi‰È· Ô˘ ’¯ÂÈ ÛÙÔ ’Ó· ÏÔ˘ÛÙÚ›ÓÈ, ÛÙ’ ¿ÏÏÔ ÙÛ·ÚÔ‡¯È.

¡¿ ’¯ÂÈ ÎÏËÙ‹Ú˜ ÁÈ· ÊÚÔ˘Ú¿ Î·È Ó· Û ÎϤ‚Ô˘Ó Ê·ÓÂÚ¿, ÎÈ ÂÓÒ ·˘ÙÔ› Û ÎϤ‚Ô˘Ó ÙÔÓ ÎϤÊÙË Ó· Á˘Ú‡ԢÓÂ;

™Ô˘ÏÔ‡È, Ìfi˚, ÌÈÎÚÔÌÂÛ·›Ô, ‡ÊÔ˜ ÙÔ˘ ÁfiË, „¢ÙÔÌÔÈÚ·›Ô. §›ÁÔ Î·ÙÛÔ‡Ê˘, Ï›ÁÔ ÁÎÚÈÓÈ¿Ú˘, Ï›ÁÔ Ì·ÁÎÔ‡Ê˘, Ï›ÁÔ ÌÔ˘ÚÓÙ¿Ú˘.

ŸÏ· Û’ ·˘Ù‹ ÙË ÁË Ì·ÛηÚÂ˘Ù‹Î·Ó ÔÓ›ڷٷ, ÂÏ›‰Â˜ Î·È ÛÎÔÔ›, ÔÈ ÌÔ‡Ú˜ Ì·˜ ÌÔ˘ÙÛÔ‡Ó˜ ÂÁÈÓ‹Î·Ó ‰ÂÓ Í¤ÚÔÌ ٛ ϤÁÂÙ·È ÓÙÚÔ‹.

∫·È „ˆÌÔÙ‡ÚÈ Î·È ÁÈ· ηʤ ÙÔ “‰Â ‚·Ú˘¤Û·È” ÎÈ “ˆ¯ ·‰ÂÚʤ”. øÛ¿Ó ÔÏ›Ù˘, Û΢ÊÙfi˜ Ú·ÁÈ¿˜ Û·Ó È¿ÛÂÈ fiÛÙÔ: ‰ÂÚ‚¤Ó·Á¿˜. ¢˘ÛÙ˘¯›· ÛÔ˘, ∂ÏÏ¿˜, Ì ٷ Ù¤ÎÓ· Ô˘ ÁÂÓÓ¿˜! fl ∂ÏÏ¿˜, ËÚÒˆÓ ¯ÒÚ·, Ù› Á·˚‰¿ÚÔ˘˜ ‚Á¿˙ÂȘ ÙÒÚ·;

∂›Ó·È Ë ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÙÔ˘ ÙÔ Î·ı¿ÚÈÛÌ· ÙˆÓ ‰È¯Ù˘ÒÓ, ·ÏÏ¿ ·ÎfiÌË ÎÈ ·Ó ‰ÂÓ ÙÔ Í¤ÚÂÈ Â›Ó·È ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· ¿ÎÚˆ˜ ÂÎÙÔÓˆÙÈ΋. ΔÔ Ï¤Ó ÔÈ ÂȉÈÎÔ›, Ô˘ ¤¯Ô˘Ó οÓÂÈ ¤Ó·Ó ηٿÏÔÁÔ Â·ÁÁÂÏÌ¿ÙˆÓ, ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ ηٷϋÁÔ˘Ó Ó· Â›Ó·È „˘¯Ô-·Ó··˘ÙÈΤ˜, ·Ó Î·È ÌÔÚ› ·fi ÙÔÓ ›‰ÈÔ ÙÔÓ Â·ÁÁÂÏÌ·Ù›·, Ó· ÌËÓ Â›Ó·È ·ÓÙÈÏËÙfi. ªÔÚ› Ì¿ÏÈÛÙ·, Ô „·Ú¿˜, Ô˘ οÓÂÈ ·˘Ùfi ÙÔ Í‰ȿÏÂÁÌ· ÛÙ· ‰›¯Ù˘· ÙÔ˘, Ó· Ù· ıˆÚ› Î·È ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ·ÓÈ·Úfi, ÏËÓ ˘Ô¯ÚˆÙÈÎfi, ̤۷ ÛÙËÓ Â·Ó¿ÏË„‹ ÙÔ˘. ∏ ÂÈÎfiÓ· ÙÔ˘, fï˜, Î·È ÌfiÓÔ, Â›Ó·È ¯·Ï·ÚˆÙÈ΋, ‚ÔËıÔ‡ÓÙÔ˜ Î·È ÙÔ˘ ο‰ÚÔ˘ ‚‚·›ˆ˜...

T‡Ô˜

ºˆÙfi: ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ °È¿ÓÓ·ÚÔ˜

rallis@e-thessalia.gr

“º‡Û· ·ÂÚ¿ÎÈ, ʇ۷ ÌÂ...” Δ˘ √§°∞™ ™∂§§∞ Ευτυχώς αυτή τη φορά, οι δημοσιογραφικές ενώσεις λειτούργησαν με αίσθημα ευθύνης και δεν προκήρυξαν απεργία εν μέσω ενός πολύ δύσκολου διημέρου. Θα μείνουν στις θέσεις τους για να κάνουν αυτό ακριβώς που είναι η δουλειά τους: να ενημερώνουν. Από τον πίνακα με το δελτίο απεργιακών κινητοποιήσεων σήμερα και αύριο, αυτή τη φορά λείπουν. Αντίστοιχη υπευθυνότητα φαίνεται να επέδειξαν και οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας, που επίσης θα πραγματοποιήσουν στάσεις εργασίας, χωρίς να ταλαιπωρήσουν περαιτέρω τους κατοίκους αυτής της χώρας ή τους αλλοδαπούς επισκέπτες της. Στον κατάλογο των απεργιών, όμως, αυτή τη φορά υπάρχουν, σχεδόν καθολικά, τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, αλλά και οι εργαζόμενοι στην Τοπική Αυτοδιοίκηση σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, όπου προχώρησαν και σε κατάληψη. Στις δύο μεγάλες πό-

λεις προχώρησαν σε κατάληψη των ΧΥΤΑ Φυλής και Μαυρορράχης από προχθές το βράδυ και μέχρι “την ημέρα καταψήφισης των νέων αντιλαϊκών μέτρων”, όπως δηλώνεται στην ανακοίνωσή τους. Είναι μια παλιά ιστορία όλη αυτή αναφορικά με τον τρόπο διαμαρτυρίας μερικών ευαίσθητων επαγγελμάτων για τη στοιχειωδώς εύρυθμη λειτουργία της κοινωνίας, ιδιαίτερα σε δύσκολες περιόδους. Αναρωτιέμαι ποιος ακριβώς τιμωρείται όταν δεν γίνεται αποκομιδή των σκουπιδιών; Ποιος καλείται να κινηθεί μόνο με ταξί, μειώνοντας επιπλέον το ούτως ή άλλως ταλαιπωρημένο εισόδημά του, όταν σηκώνουν χειρόφρενο, όλες μαζί, οι συγκοινωνίες; Μήπως αυτές οι μορφές διαμαρτυρίας στρέφονται έτσι κι αλλιώς σ’ εκείνους που κυρίως και πρωτίστως πιέζονται; Μήπως αυτές οι συμπεριφορές καταστρατηγούν αυτό ακριβώς που προασπίζονται - την κοινωνική αλληλεγγύη; Μήπως κάποιοι είναι πεισμένοι ότι όλα θ’ αλλάξουν διαλύοντάς τα; Διαλύοντας και τις τελευταίες νησίδες κανονικής ζωής και ασφάλειας, τι α-

✒∞¢∂™ª∂ÀΔ√™ ΔÀ¶√™: “™ÙÔ ¤ÏÂÔ˜ “·Á·Ó·ÎÙÈṲ̂ӈӔ Î·È “·ÓÙ·ÚÙÒÓ” ‚Ô˘Ï¢ÙÒÓ ÙÔ ªÂÛÔÚfiıÂÛÌÔ!..”. ✒∂£¡√™: “4 ÌÈÛıÔ‡˜ ¯¿ÓÔ˘Ó ÔÈ ‰ËÌfiÛÈÔÈ ˘¿ÏÏËÏÔÈ”. ✒∂§∂À£∂ƒ√ΔÀ¶π∞: “8 ·ÏÏ·Á¤˜ ÚÈÓ ·fi ÙËÓ ÂÎÙ¤ÏÂÛË”. ✒∂§∂À£∂ƒ√™ ΔÀ¶√™: “æËÊ›ÛÙ “fi¯È” ÛÙÔ ªÂÛÔÚfiıÂÛÌÔ”. ✒∂™Δπ∞: “™˘ÌÙÒÌ·Ù· ·ÓÈÎÔ‡”. ✒∏ ∞À°∏: “ŸÏÔÈ ÛÙÔÓ ‰ÚfiÌÔ. ™‹ÌÂÚ· Î·È ·‡ÚÈÔ”. ✒∏ ∫∞£∏ª∂ƒπ¡∏: “∫Ú›ÛÈ̘ ÁÈ· 5Ë ‰fiÛË Î·È ¶∞™√∫ ÔÈ „ËÊÔÊÔڛ˜”. ✒ƒπ∑√™¶∞™Δ∏™: “ŸÏÔÈ ÛÙË ÁÂÓÈ΋ ·ÂÚÁ›· Ì ÙÔ ¶∞ª∂ Û‹ÌÂÚ· Î·È ·‡ÚÈÔ”. ✒Δ∞ ¡∂∞: “°·ÏÏÈÎfi ÎÏÂȉ› ÁÈ· ÙÔ ¯Ú¤Ô˜”.

κριβώς προσδοκούν; Να αγανακτήσουν κι άλλο ποιοι; Και, εν τέλει, πώς ορίζεται η αλληλεγγύη και η υπευθυνότητα; Μπορεί να αποβεί όλη αυτή η κρίση και σε μια διαδικασία “ψυχανάλυσης”; Μπορούμε να εντάξουμε τους εαυτούς μας στο σύνολο και το σύνολο σε κανόνες; Θα καταφέρουμε “να αναδείξουμε τα τρομερά ταλέντα αυτού του λαού, που πάνε χαμένα -τη δημιουργικότητα, το επιχειρηματικό δαιμόνιο, την ικανότητα να είναι κανείς διαφορετικός, μπροστά από τον καιρό του” - ή θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε “όλα αυτά τα “δώρα” να επιστρατεύονται από τους πολίτες για ιδιοτελείς σκοπούς”, όπως επισήμανε στην κυριακάτικη “Κ” η επιχειρηματίας και μπλόγκερ Αριάνα Χάφινγκτον; Μικρά στοιχήματα, με μεγάλη σημασία. Μέχρι στιγμής, ο μόνος πραγματικά αλληλέγγυος στον ελληνικό λαό αυτές τις δύσκολες μέρες και ώρες είναι ο καιρός κι αυτό το ευλογημένο βοριαδάκι που φυσάει τόσες μέρες... Από την “ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ”

29-6-11  

h theta ths tetarths

29-6-11  

h theta ths tetarths

Advertisement