Page 1

∏ £∂™™∞§π∞ online

∞fi ÙÔ 1898 www.e-thessalia.gr

K·ıËÌÂÚÈÓ‹ ¶ÚˆÈÓ‹ EÊËÌÂÚ›‰· Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ ŒÙÔ˜ 116ÔÓ

AÓ. ËÏ. 06.06'- ‰. 20.40’

™ÂÏ‹ÓË 20 ∏ÌÂÚÒÓ

AÚÈıÌfi˜ º‡ÏÏÔ˘ 35.031

ΔÂÙ·ÚÙË 29 ª·˚Ô˘ 2013 ◆ TÈÌ‹ º‡ÏÏÔ˘ 1 ú † ªÂÛÔÂÓÙËÎÔÛÙ‹˜. £ÂÔ‰ÔÛ›·˜ Ì., ∂¤ÙÂÈÔ˜ ·ÏÒÛˆ˜ ∫ˆÓ/fiψ˜

40 ™ÂÏ›‰Â˜

∫·Ù·ÁÚ·Ê‹ ÚÔÛfiÓÙˆÓ Û ˘Ô˘ÚÁ›·, ¡¶¢¢, √Δ∞

™ÙÔ ÌÈÎÚÔÛÎfiÈÔ ÔÈ ‰ËÌfiÛÈÔÈ ˘¿ÏÏËÏÔÈ ¶ÚÒÙÔ ‚‹Ì· ÁÈ· ·ÍÈÔÏfiÁËÛË ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ∂ÓÙfi˜ Ù˘ ‚‰ÔÌ¿‰·˜ ÙÔ Ó/Û ·Ó·‰È¿ÚıÚˆÛ˘ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘ ÙËÓ ·ÔÙ‡ˆÛË ÙÔ˘ ÂÚÁ·ÛÈ·ÎÔ‡ ÚÔÊ›Ï Î·È ÛÙËÓ Ï‹ÚË Î·Ù·ÁÚ·Ê‹ ÙˆÓ Ù˘ÈÎÒÓ ÚÔÛfiÓÙˆÓ ÙˆÓ ˘·ÏÏ‹ÏˆÓ Ô˘ ÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È ÛÙ· ˘Ô˘ÚÁ›· Î·È ÛÙ· ÂÔÙ¢fiÌÂÓ· ·fi ·˘Ù¿ ¡ÔÌÈο ¶ÚfiÛˆ· ¢ËÌÔÛ›Ô˘ ¢Èη›Ô˘ (¡¶¢¢), ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙÔ˘˜ √Δ∞ ·’ Î·È ‚’ ‚·ıÌÔ‡ ÚÔ¯ˆÚ› ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ¢ÈÔÈÎËÙÈ΋˜ ªÂÙ·ÚÚ‡ıÌÈÛ˘, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ·ÍÈÔÏfiÁËÛ˘ ÙˆÓ ‰ÔÌÒÓ Î·È ÊÔÚ¤ˆÓ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘ Î·È Ù˘ ÂÈΛÌÂÓ˘ ·ÍÈÔÏfiÁËÛ˘ ÙÔ˘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡. ªÂ ¤ÁÁÚ·Êfi ÙÔ˘ ÚÔ˜ fiÏ· Ù· ˘Ô˘ÚÁ›· Î·È fiϘ ÙȘ ÁÂÓÈΤ˜ Î·È ÂȉÈΤ˜ ÁÚ·ÌÌ·Ù›˜, Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ ¢ÈÔÈÎËÙÈ΋˜ ªÂÙ·ÚÚ‡ıÌÈÛ˘ ∞ÓÙ. ª·ÓÈÙ¿Î˘ ˙ËÙ› Ó· ηٷÁÚ·ÊÔ‡Ó Ù· ÛÙÔȯ›· Ô˘ ÚÔÛ‰ÈÔÚ›˙Ô˘Ó ÙËÓ ·ÙÔÌÈ΋, ÔÈÎÔÁÂÓÂȷ΋, ÂÚÈÔ˘Ûȷ΋ Î·È ˘ËÚÂÛȷ΋ ηٿÛÙ·ÛË ÙˆÓ ˘·ÏÏ‹ÏˆÓ ÙÔ˘˜. ª¿ÏÈÛÙ·, ÙÔ˘˜ ηÏ› Ó· ÚÔ‚Ô‡Ó ÛÙËÓ ÂÈηÈÚÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ÚÔÛˆÈÎÒÓ ÌËÙÚÒˆÓ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙Ô̤ӈÓ, ÂÓÙ¿ÛÛÔÓÙ·˜ ÛÙÔȯ›·, Ù· ÔÔ›· Û˘Ó·ÚÙÒÓÙ·È Ì ٷ Ù˘Èο Î·È Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ÚÔÛfiÓÙ· ÙˆÓ ˘·ÏÏ‹ÏˆÓ Î·È Ù· ˘ËÚÂÛȷο ÙÔ˘˜ ηı‹ÎÔÓÙ·. ■ ÛÂÏ. 7

ª›ÓÈ ÎÚ›ÛË ÛÙËÓ ÙÚÈÎÔÌÌ·ÙÈ΋ ΢‚¤ÚÓËÛË

∞ÓÙÈÚ·ÙÛÈÛÙÈÎfi ̤وÔ ·fi ¶∞™√∫ Î·È ¢∏ª∞ƒ ª·Í›ÌÔ˘: ™Ùfi¯Ô˜ Ë ÂÚÈıˆÚÈÔÔ›ËÛË Ù˘ Ã∞ ∂ÈÎÚ›ÛÂȘ ·fi ÎfiÌÌ·Ù· Ù˘ ·ÓÙÈÔÏ›Ù¢Û˘

■ ÛÂÏ. 9

¶ÚfiÙ·ÛË ÛÙËÓ ∫ÔÌÈÛÈfiÓ ÁÈ· ÙÔ Â›Ì·¯Ô ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ô˘ ·ÊÔÚ¿ 400.000 ¿ÙÔÌ·

¶ÚÔˆıÔ‡ÓÙ·È ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÁÈ· ¿ÓÂÚÁÔ˘˜ μÚ¤ıËÎ·Ó ÏÂÊÙ¿ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ‚ÚÂÊÔÓËÈ·ÎÔ‡˜ - ∞ȯ̤˜ ¶∞™√∫ ηٿ ÙÔ˘ °. μÚÔ‡ÙÛË ■ ÛÂÏ. 6, 7

¡fiÌÔ ÁÈ· ÂÚÈÔÚÈÛÌfi ÌÈÎÚÒÓ ‰È·‰ËÏÒÛÂˆÓ ÂÙÔÈÌ¿˙ÂÈ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ∞ÓÙȉڿÛÂȘ ·fi ·ÓÙÈÔϛ٢ÛË-Û˘Ó‰Èοٷ ■ ÛÂÏ. 8

ªÂ ÙË Û‡ÓÙ·ÍË πÔ˘Ó›Ô˘ ÙÔ ∂∫∞™ ÛÙÔ˘˜ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯Ô˘˜ ÙÔ˘ π∫∞ ■ ÛÂÏ. 10 ¶·Ú·Ù›ÓÂÙ·È Ë Û‡Á¯˘ÛË ÁÈ· ÙȘ ÊÔÚÔÏÔÁÈΤ˜ ‰ËÏÒÛÂȘ ■ ÛÂÏ. 17 ÕÓÂÚÁÔ˜ ¤Ó·˜ ÛÙÔ˘˜ ÙÚÂȘ ÔÏÈÙÈÎÔ‡˜ Ì˯·ÓÈÎÔ‡˜ ■ ÛÂÏ. 16 £ÏÈ‚ÂÚ‹ ÚˆÙÈ¿ ÛÙȘ ÌÔχÓÛÂȘ ¯ÚËÛÙÒÓ Ó·ÚΈÙÈÎÒÓ

°È· ÙȘ ÂÏÏ›„ÂȘ Û ȷÙÚÈÎfi ÚÔÛˆÈÎfi ÛÙȘ ∫ÏÈÓÈΤ˜ ÙÔ˘ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ μfiÏÔ˘

∫Ú·˘Á‹ ·ÁˆÓ›·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÁÈ·ÙÚÔ‡˜ ΔÔÓ ÎÒ‰ˆÓ· ÙÔ˘ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘ ÁÈ· ÎÏ›ÛÈÌÔ ∫ÏÈÓÈÎÒÓ Î·È ˘Ô‚¿ıÌÈÛË ÔÏÏÒÓ ¿ÏψÓ, ÏfiÁˆ Ù˘ ·Ô˘Û›·˜ Â·ÚÎÔ‡˜ È·ÙÚÈÎÔ‡ ÚÔÛˆÈÎÔ‡, ÎÚÔ‡Ô˘Ó ÔÈ ÓÔÛÔÎÔÌÂÈ·ÎÔ› ÁÈ·ÙÚÔ›, Ô˘ ÌÂı·‡ÚÈÔ ¶·Ú·Û΢‹ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÔ‡Ó ÁÂÓÈ΋ Û˘Ó¤Ï¢ÛË, ÂÓÒ ˙ËÙÔ‡Ó Î·È ÙË Û˘Ó‰ÚÔÌ‹ ÙˆÓ ÊÔÚ¤ˆÓ ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡. ∏ ηٿÛÙ·ÛË ÛÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô μfiÏÔ˘ Â›Ó·È Ôχ ‰‡ÛÎÔÏË, ·ÊÔ‡ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ Û ¤ÍÈ ΔÌ‹Ì·Ù· Î·È ∫ÏÈÓÈΤ˜ ÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È ÂÏ¿¯ÈÛÙÔÈ ÁÈ·ÙÚÔ›, ÂÓÒ Ï›Ô˘Ó ÂÓÙÂÏÒ˜ ·fi ÂȉÈÎfiÙËÙ˜, fiˆ˜ ÂÓ‰ÔÎÚÈÓÔÏfiÁÔ˘, Ó¢ÌÔÓÔÏfiÁÔ˘. ∏ ŒÓˆÛË ¡ÔÛÔÎÔÌÂÈ·ÎÒÓ °È·ÙÚÒÓ ª·ÁÓËÛ›·˜ ˙ËÙ› ÙËÓ ÚfiÛÏË„Ë 21 ÂÈÎÔ˘ÚÈÎÒÓ ÁÈ·ÙÚÒÓ Î·È ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË Ù˘ ÚfiÛÏ˄˘ 30 ÌfiÓÈÌˆÓ ÁÈ·ÙÚÒÓ. ªÂı·‡ÚÈÔ ¶·Ú·Û΢‹ ÔÈ ÓÔÛÔÎÔÌÂÈ·ÎÔ› ÁÈ·ÙÚÔ› ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó ÁÂÓÈ΋ Û˘Ó¤Ï¢ÛË, fiÔ˘ ÎÂÓÙÚÈÎfi ı¤Ì· Û˘˙‹ÙËÛ˘ ı· Â›Ó·È Ë “·Ô„›ÏˆÛË” ÙÔ˘ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ μfiÏÔ˘ ·fi È·ÙÚÈÎfi ÚÔÛˆÈÎfi. ■ ÛÂÏ. 13

ªÂÁ¿ÏË ˘ÚηÁÈ¿ ÛÙȘ °Ï·Ê˘Ú¤˜ ■ ÛÂÏ. 12 ™Â ‰È·ıÂÛÈÌfiÙËÙ· ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎfi˜ ÁÈ· ÂÁηٿÏÂÈ„Ë ı‡Ì·ÙÔ˜ ÙÚÔ¯·›Ô˘ ∫·ı˘ÛÙ¤ÚËÛË ÁÈ· ÙÔ ÛÙÂÁ·ÛÙÈÎfi Â›‰ÔÌ· ÙˆÓ ÊÔÈÙËÙÒÓ ■ ÛÂÏ. 21

¡›ÎË-¶·Ó·ÈÙˆÏÈÎfi˜ Î·È ∏Ú·ÎÏ‹˜-√Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μ. ÛÙËÓ ÚÂÌȤڷ

™¤ÓÙÚ· ÛÙ· Ï¤È ÔÊ ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ ™ÙȘ 5 Î·È 16 πÔ˘Ó›Ô˘ Ù· ‚ÔÏÈÒÙÈη ÓÙ¤ÚÌÈ ÛÙÔ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎfi ■ ÛÂÏ. 23, 24, 25

∂¡∞ƒ•∏

■ ÛÂÏ. 14

■ ÛÂÏ. 11

¢ˆÚÂ¿Ó ÚÔÏËÙÈΤ˜ ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ ·fi ‰ÂÚÌ·ÙÔÏfiÁÔ˘˜

■ ÛÂÏ. 32

ŒÓ· ÂÎ. ¢ÚÒ ÁÈ· ·ÔηٿÛÙ·ÛË ˙ËÌÈÒÓ ÛÙÔ Ô‰ÈÎfi ·Îψ̷ ¶ËÏ›Ô˘

π∞Δƒ∂π√À

Dr ¶∂Δƒ√™ ∫√§Δ™π¢√¶√À§√™ ÃÂÈÚÔ˘ÚÁfi˜ øÙÔÚÈÓÔÏ·Ú˘ÁÁÔÏfiÁÔ˜ ¢È‰¿ÎÙˆÚ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ∞ıËÓÒÓ ¶Ú. ∂ÈÌÂÏËÙ‹˜ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ μfiÏÔ˘ ¶Ù˘¯ÈÔ‡¯Ô˜ ∞.¶.£. ∫·ıËÌÂÚÈÓ¿: 9.00 - 14.00 & 18.00 - 21.00 ÂÎÙfi˜ ™·‚‚¿ÙÔ˘ Î·È ∫˘Úȷ΋˜

μ√§√™ - ¢√¡ ¢∞§∂∑π√À 13 Ì °∞§§π∞™ ΔËÏ. 2421.401378, ÎÈÓ.: 6932 577266, e-mail: petkoltsid@yahoo.gr

¶¤ı·ÓÂ Ô Ù¤ˆ˜ ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ ∫·Ú‰›ÙÛ·˜ ÃÚ. Δ¤ÁÔ˜ ■ ÛÂÏ. 15

∞¡∞∫√π¡ø™∏ , Ù˘ ¢Â˘Ù¤Ú·˜ Î·È Ô ¡¤Ô˜ Δ‡Ô˜ Â›Ó·È ÔÈ ÌfiÓ˜ ÂÊËÌÂÚ›‰Â˜ ·fi ÙÔ ¡ÔÌfi ª·ÁÓËÛ›·˜, Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ηٷ¯ÒÚËÛ˘ ‰ËÌÔÛȇÛÂˆÓ ÙˆÓ ÊÔÚ¤ˆÓ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘. ∞˘Ùfi ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙËÓ ∂ÊËÌÂÚ›‰· Ù˘ ∫˘‚ÂÚÓ‹Ûˆ˜, Ù‡¯Ô˜ ‰Â‡ÙÂÚÔ, ·Ú. ʇÏÏÔ˘ 1222 (20 ª·˝Ô˘ 2013), fiÔ˘ Î·È Î·ıÔÚ›˙ÔÓÙ·È ÔÈ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ˜ ËÌÂÚ‹ÛȘ Î·È Â‚‰ÔÌ·‰È·›Â˜ ÓÔ̷گȷΤ˜ Î·È ÙÔÈΤ˜ ÂÊËÌÂÚ›‰Â˜.


2

◆ ∫∞£∂ ª∂ƒ∞ ¶∞¡Δ√À

◆◆

Δ˘ Δ√À§∞™ ∫∂∫∞Δ√À

Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 29 ª∞´√À 2013

¶·ÓÙÂÏ‹˜ ¶ÂÏÂοÓÔ˜, ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜, ˘‡ı˘ÓÔ˜ ¶Ú·Û›ÓÔ˘

«™Â ȉÈÒÙ˜ ÙÔ Îfi„ÈÌÔ ÙˆÓ ¯fiÚÙˆÓ»

∞Û΋ÛÂȘ ÌÓ‹Ì˘ Î·È ÔÏÈÙÈ΋˜ ˘ÁÌ‹˜ ΔÔ˘ ¡.°. ¢ƒ√™√À ∏ Â›‰ÂÈÍË ÔÏÈÙÈ΋˜ ˘ÁÌ‹˜, ÛÙËÓ ÔÔ›· ÚÔ¯ÒÚËÛ·Ó ¯ı˜ ÔÈ Ê›ÏÙ·ÙÔÈ Î.Î. ∂˘¿ÁÁ.μÂÓÈ˙¤ÏÔ˜ Î·È º.∫Ô˘‚¤Ï˘, Ì ·ÊÔÚÌ‹ ˙ËÙ‹Ì·Ù· fiˆ˜ ÙÔ ·ÓÙÈÚ·ÙÛÈÛÙÈÎfi ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ Î·È Ë ·ÓÂÚÁ›·, ÌÔÚ› οÏÏÈÛÙ· Ó· ıˆÚËı› Î·È ˆ˜ ÌÈ· ¿ÛÎËÛË ÌÓ‹Ì˘. ¶ÚÒÙÔÓ, ı˘Ì›˙ÂÈ, Û fiÛÔ˘˜ Ù˘¯fiÓ ÙÔ Í¤¯·Û·Ó, fiÙÈ Ë ·ÚÔ‡Û· ΢‚¤ÚÓËÛË Â›Ó·È ÙÔ ÚÔ˚fiÓ ÂÓfi˜ ÎÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈÎÔ‡ Û˘Ó·ÛÈÛÌÔ‡. ∫¿ÙÈ ÙÔ ÔÔ›Ô Ô Î.μÂÓÈ˙¤ÏÔ˜ Â¤ÏÂÍ ¯ı˜ Ó· ÙÔÓ›ÛÂÈ Ï¤ÁÔÓÙ·˜ fiÙÈ “΢‚¤ÚÓËÛË ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ, ¯ˆÚ›˜ ÙËÓ ÎÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋ ÏÂÈÔ„ËÊ›·” . ¢Â‡ÙÂÚÔÓ, ı˘Ì›˙ÂÈ ÙÔ˘˜ ÏfiÁÔ˘˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ Û˘ÁÎÚÔÙ‹ıËΠ·˘Ù‹ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË Î·È ÙÔ˘˜ fiÚÔ˘˜ ˘fi ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ¤ÁÈÓ ·˘Ùfi, Î·È Ù¤ÏÔ˜, ı˘Ì›˙ÂÈ ÔÈÔÈ, ÂÎ ÙˆÓ ÙÚÈÒÓ ÂÙ·›ÚˆÓ, Â¤ÏÂÍ·Ó Ó· ·fiÛ¯Ô˘Ó ·fi ·˘Ù‹Ó ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË, ÂÚÈÔÚÈ˙fiÌÂÓÔÈ ÛÙËÓ ÎÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋ ÛÙ‹ÚÈÍ‹ Ù˘, ÙËÓ ÔÔ›· ÂÌ̤ۈ˜ ÏËÓ Û·ÊÒ˜, ı¤ÙÔ˘Ó Û‹ÌÂÚ·, ÂÎ Ó¤Ô˘, ˘fi Û˘˙‹ÙËÛË. ∞ÓÙ›ÛÙÔȯ·, Ë ¯ÚÔÓÈ΋ Û˘Á΢ڛ· ηٿ ÙËÓ ÔÔ›· ¿ÓÔÈÍ fiÏË ·˘Ù‹ Ë Û˘˙‹ÙËÛË, ÙÔÓÒÓÂÈ ÙË ÌÓ‹ÌË Ì·˜ Û¯ÂÙÈο Ì ÔÚÈṲ̂ӷ ˙ËÙ‹Ì·Ù·, Ù· ÔÔ›· ÂӉ¯Ô̤ӈ˜ Ó· ͯ¿Û·Ì ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˘ ‰ˆ‰Âη̋ÓÔ˘. ΔË ÛÙ¿ÛË, ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, Ô˘ ÙËÚÔ‡ÛÂ Ë ¡¤· ¢ËÌÔÎÚ·Ù›· ˆ˜ “·ÓÙÈÌÓËÌÔÓȷ΋” ·ÓÙÈÔϛ٢ÛË ÙÔ˘ ¶∞™√∫, ηٷ„ËÊ›˙ÔÓÙ·˜ ÙÔ ÌÓËÌfiÓÈÔ ·ÏÏ¿ Î·È ÙËÓ ·Ô˘Û›· ÚÔı˘Ì›·˜ ÙÔ˘ ›‰ÈÔ˘ ÙÔ˘ ¶∞™√∫, ÙfiÙ ΢‚ÂÚÓÒÓÙÔ˜ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜, Ó· ÚÔˆı‹ÛÂÈ ÙȘ ÌÂÙ·ÚÚ˘ıÌ›ÛÂȘ ÁÈ· ÙȘ Ôԛ˜ ›¯Â ‰ÂÛÌ¢Ù› ¤Ó·ÓÙÈ ÙˆÓ ‰·ÓÂÈÛÙÒÓ Î·È ÂÙ·›ÚˆÓ Ì·˜ ·ÏÏ¿ Î·È Â›¯Â ÙfiÛÔ ·Ó¿ÁÎË Ë ¯ÒÚ·. ÀÂÓı˘Ì›˙ÂÈ, Â›Û˘, ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ Ù˘ ˘ÂÚÊÔÚÔÏfiÁËÛ˘ ÛÙËÓ ÔÔ›· ›¯Â ·Ó·ÁηÛÙ› Ó· ηٷʇÁÂÈ Ë ÙfiÙ ΢‚¤ÚÓËÛË, ˆ˜ ·ÓÙ›‚·ÚÔ ÛÙËÓ ·Ô˘Û›· ÚÔÒıËÛ˘ ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ÌÂÙ·ÚÚ˘ı̛ۈÓ. ªÈ· ÔÏÈÙÈ΋, Ë ÔÔ›· Â¤‰Ú·ÛÂ Î·Ù·Ï˘ÙÈο ÙfiÛÔ ÛÙË ‚¿ı˘ÓÛË Ù˘ ‡ÊÂÛ˘ fiÛÔ Î·È ÛÙËÓ ÂÎÙfiÍ¢ÛË Ù˘ ·ÓÂÚÁ›·˜, ÂÚ› Ù˘ ÔÔ›·˜ ÎÚÔ‡ÂÈ ÙÔÓ ÎÒ‰ˆÓ· ÙÔ˘ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘ Ô Ê›ÏÙ·ÙÔ˜ Î.μÂÓÈ˙¤ÏÔ˜. ™˘ÓÔÏÈο, fiÛ· Û˘Ó¤‚ËÛ·Ó ¯ı˜ ÛÙÔÓ ÚÔ·‡ÏÂÈÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ªÂÁ¿ÚÔ˘ ª·Í›ÌÔ˘, ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÌÈ· Ï·ÌÚ‹ ¿ÛÎËÛË ÌÓ‹Ì˘. £˘Ì›˙Ô˘Ó fiÙÈ ·Ó Î·È Ë ·Ó¿ÁÎË ‰È¿ÛˆÛ˘ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Î·È ·Ú·ÌÔÓ‹˜ Ù˘ ÛÙËÓ Â˘Úˆ˙ÒÓË Ô‰‹ÁËÛ ÛÙË Û‡ÌÏ¢ÛË ÙˆÓ ÙÚÈÒÓ ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ··ÚÙ›˙Ô˘Ó ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË, ÙÔ‡ÙÔ ¤ÁÈÓ ÛÙË ‚¿ÛË ÌÈ·˜ ÂÚÈÔÚÈṲ̂Ó˘ ·Ù˙¤ÓÙ·˜, Ë ÔÔ›· Â’ Ô˘‰ÂÓ› ›¯Â ÙË ¯ÚÔÈ¿ Û˘ÓÔÏÈ΋˜ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈ΋˜ Û‡ÁÎÏËÛ˘ ÙˆÓ ÙÚÈÒÓ ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ. ¶¤Ú·Ó ÙÔ˘ ÂÏ¿¯ÈÛÙÔ˘ ·ÏÏ¿ ıÂÌÂÏÈÒ‰Ô˘˜ ·Ú·ÓÔÌ·ÛÙ‹, Ô ÔÔ›Ô˜ Û˘ÓÔ„›˙ÂÙ·È ÛÙËÓ ˘fiıÂÛË Ù˘ ·ÔÙÚÔ‹˜ ÌÈ·˜ ¿Ù·ÎÙ˘ ¯ÚÂÔÎÔ›·˜ Î·È Ù˘ ·Ú·ÌÔÓ‹˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ÛÙËÓ Â˘Úˆ˙ÒÓË, Ô˘‰¤ÔÙ ˘‹ÚÍ οÙÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ. ¢Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ ÙˆÓ ÂÚÈÛÙ¿ÛˆÓ, fï˜, Ë ÒÚ· ÙÔ˘ “οÙÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ” ¤¯ÂÈ Êı¿ÛÂÈ. ∂›Ó·È ›Ûˆ˜ ÚÔÙÈÌfiÙÂÚÔ Ó· ͯ¿ÛÔ˘Ó ÁÈ· ·ÎfiÌË ÌÈ· ÊÔÚ¿, ÔÈ Ê›ÏÙ·ÙÔÈ ™·Ì·Ú¿˜, μÂÓÈ˙¤ÏÔ˜ Î·È ∫Ô˘‚¤Ï˘, fiÛ· ¤Î·Ó·Ó ‹ ‰ÂÓ ¤Î·Ó·Ó ηٿ ÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ, fiˆ˜ Î·È ÙȘ ÂÈÙÒÛÂȘ Ô˘ ›¯·Ó ÔÈ Ú¿ÍÂȘ ‹ ÔÈ ·Ú·Ï›„ÂȘ ÙÔ˘˜ Î·È Ó· ÂȯÂÈÚ‹ÛÔ˘Ó Ó· Í·Ó·‚ÚÔ‡Ó ÙÔÓ ÎÔÈÓfi ‚ËÌ·ÙÈÛÌfi ÙÔ˘˜. ∫·Ù¿ fiÛÔÓ Ë Î›ÌÂÓË ÓÔÌÔıÂÛ›· Â·ÚΛ ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË Ù˘ Ú·ÙÛÈÛÙÈ΋˜ ‚›·˜ ‹ Ù˘ ÚÔÙÚÔ‹˜ Û ·˘Ù‹Ó, ›Ûˆ˜, Â›Ó·È ¤Ó· ˙ËÙÔ‡ÌÂÓÔ. ∫·Ù¿ fiÛÔÓ ÙÔ ¶∞™√∫ ÌÔÚ› Ó· ‰Ú¤„ÂÈ Û‹ÌÂÚ· ‰¿ÊÓ˜ ÁÈ· ÙËÓ ·ÔÊ˘Á‹ ÙÔ˘ ¯¿Ô˘˜, ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÙÂÏÂ˘Ù·›·˜ ÙÚÈÂÙ›·˜, ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·. ∞˘Ùfi Ô˘ Â›Ó·È ‚¤‚·ÈÔÓ, fï˜, Â›Ó·È fiÙÈ ÙÚÈÁÌÔ› fiˆ˜ ·˘ÙÔ› Ô˘ ·ÔÙ˘ÒıËÎ·Ó ¯ı˜ ÛÙÔÓ Î˘‚ÂÚÓËÙÈÎfi Û˘Ó·ÛÈÛÌfi, ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ˘ÔÛο„Ô˘Ó ÙÔ fiÔÈÔ ¤‰·ÊÔ˜ ΤډÈÛÂ Ë ¯ÒÚ· Ì·˜ ÛÙË Ì¿¯Ë ÙˆÓ ÂÓÙ˘ÒÛˆÓ, ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ‰È¿ÛÙËÌ·. ΔÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ¤Ú˘ÛÈ ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ Ë ∂ÏÏ¿‰· ηÙfiÚıˆÛ ӷ ·ÔʇÁÂÈ Ù· ¯ÂÈÚfiÙÂÚ· ÔÊ›ÏÂÙ·È ÛÙËÓ ·fiÊ·ÛË ÙˆÓ ÙÚÈÒÓ ÂÙÂÚfiÎÏËÙˆÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ Û¯ËÌ·ÙÈÛÌÒÓ Ô˘ ÙËÓ ··ÚÙ›˙Ô˘Ó, Ó· οÙÛÔ˘Ó ÛÙÔ ›‰ÈÔ ÙÚ·¤˙È Î·È Ó· ÚÔÛ·ı‹ÛÔ˘Ó Ó· ‚Á¿ÏÔ˘Ó ÙÔÓ ÙfiÔ ·fi ÙËÓ ÎÚ›ÛË. ªÈ· ÎÚ›ÛË ·fi ÙËÓ ÔÔ›· Ë ¯ÒÚ· ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ·ÎfiÌË ÂͤÏıÂÈ, ·Ú¿ ÙÔ˘˜ fiÔÈÔ˘˜ ıÂÙÈÎÔ‡˜ ÔȈÓÔ‡˜ ˆ˜ ÚÔ˜ ·˘Ùfi Î·È ÛÙËÓ ÔÔ›· Â›Ó·È ‚¤‚·ÈÔ fiÙÈ ÌÔÚ› Ó· Í·Ó·Î˘Ï‹ÛÂÈ Û ÂÚ›ÙˆÛË Â·ÓÂÌÊ¿ÓÈÛ˘ Ù˘ ÚÔ ‰ˆ‰Âη̋ÓÔ˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ ·ÛÙ¿ıÂÈ·˜. ∂›Ó·È ÚÔÂÙÔÈÌ·Ṳ̂ÓÔÈ, fiÛÔÈ ··ÚÙ›˙Ô˘Ó ÙËÓ ·ÚÔ‡Û· ΢‚¤ÚÓËÛË, Ó· ·Ó·Ï¿‚Ô˘Ó Î·È ·˘Ùfi ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ ‹ ı· ‹Ù·Ó ÚÔÙÈÌfiÙÂÚÔ Ó· ʤÚÔ˘Ó Û ¤Ú·˜ ÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ Ô˘ ·Ó¤Ï·‚·Ó ¤Ú˘ÛÈ; (∞fi ÙÔ ∂uro2day.gr)

ÚÔÏÔÁȷ΋ ‚fiÌ ‚·” ¤ÙÔÈÌË ÁÈ· ˘ÚηÁÈ¿ Û˘ÓÈ ÛÙÔ‡Ó Ù· ÍÂÚ¿ ¯fiÚÙ· Ô˘ “Ó›ÁÔ˘Ó” ÙÔÓ ÂÓÈ·›Ô ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘. √ ΛӉ˘ÓÔ˜ ÁÈ· ·Ó ıÚÒÈÓ˜ ˙ˆ¤˜, ÂÚÈÔ˘Û›Â˜ Î·È ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Â›Ó·È ˘ ·ÚÎÙfi˜, ·ÊÔ‡ Ë ˘ÎÓ‹ ‚Ï¿ ÛÙËÛË Ô˘ ˘¿Ú¯ÂÈ ·ÓÙÔ‡ ·ÔÙÂÏ› “ηÏfi Û‡ÌÌ·¯Ô” ÙˆÓ ˘ÚηÁÈÒÓ.

“ø

∏ ÌÂϤÙË Ù˘ ÀËÚÂÛ›·˜ ¶Ú·Û›ÓÔ˘, ÁÈ· ÙËÓ ·Ô„›ÏˆÛË ÙˆÓ ÍÂÚÒÓ ¯fiÚÙˆÓ, ‰ÂÓ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Â›ÛËÌË Î·Ù·ÁÚ·Ê‹ ÙˆÓ ¯ÒÚˆÓ ‹ Ù˘ Û˘ÓÔÏÈ΋˜ ¤ÎÙ·Û˘ Ô˘ ı· ηı·ÚÈÛÙ›. ΔÔ Ú¿ÛÈÓÔ ÛÙÔÓ ÂÓÈ·›Ô ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘, ¤¯ÂÈ ÌÈÛÔÂÁηٷÏÂÈÊı›, ·ÊÔ‡ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ÙÔ ··Ú·›ÙËÙÔ ÌfiÓÈÌÔ ÚÔÛˆÈÎfi Ô˘ ı· ·Ó·Ï¿‚ÂÈ Û˘ÛÙËÌ·ÙÈο ÙË ÊÚÔÓÙ›‰· ÙÔ˘. ª¿ÏÈÛÙ·, ÌÔÏÔÓfiÙÈ ÌÂÙ¿ ÙÔ Û¯ËÌ·ÙÈÛÌfi ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ¢‹ÌÔ˘, ÔÈ ÂÎÙ¿ÛÂȘ Ú·Û›ÓÔ˘ ¤¯Ô˘Ó ۯ‰fiÓ 30Ï·ÛÈ·ÛÙ›, Ë ÀËÚÂÛ›· ‰ÂÓ ÂÓÈÛ¯‡ıËΠԇÙ Ì ¤Ó· ¿ÙÔÌÔ.

√ ۯ‰ȷÛÌfi˜ ÁÈ· ÙÔÓ Î·ı·ÚÈÛÌfi ÙˆÓ ¯ÒÚˆÓ ·fi ÍÂÚ¿ ¯fiÚÙ·, Á›ÓÂÙ·È Î¿ı ¯ÚfiÓÔ ÛÙȘ ·Ú¯¤˜ ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘. ∂Í·ÈÙ›·˜ fï˜ ÙÔ˘ “∫·ÏÏÈÎÚ¿ÙË” , ÙˆÓ ‰È·‰ÈηÛÈÒÓ Ô˘ ÚԂϤÂÈ, ηٷÁÚ¿ÊÂÙ·È ÌÂÁ¿ÏË ¯ÚÔÓÈ΋ ηı˘ÛÙ¤ÚËÛË. ŒÙÛÈ -ÁÈ· ·ÎfiÌË Ì›· ¯ÚÔÓÈ¿Ì·˜ ‚Ú›ÛÎÂÈ ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ Î·È Ù· ¯fiÚÙ· ›ӷÈ... ıÂÚÈ¿. √È Î›Ó‰˘ÓÔÈ ·fi ÙËÓ ¤ÓÙÔÓË ‚Ï¿ÛÙËÛË (¢ÓÔ‹ıËÎÂ Ë ·Ó¿Ù˘Í‹ ÙÔ˘˜ ÏfiÁˆ ÙˆÓ Î·ÈÚÈÎÒÓ Û˘ÓıËÎÒÓ) Ô˘ ˘¿Ú¯ÂÈ Û fiÏÔ ÙÔ ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘, ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ ¡ÔÌfi ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ·, Â›Ó·È ÔÏÏÔ› Î·È Î˘Ú›ˆ˜ Ë ÂΉ‹ÏˆÛË ˘ÚηÁÈÒÓ. ◊‰Ë ¤¯Ô˘Ó ηٷÁÚ·Ê› ·ÚÎÂÙ¤˜ ʈÙȤ˜ Û ‰È¿ÊÔÚ· ÛËÌ›· ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, Ô˘ ÎÈÓËÙÔÔÈÔ‡Ó Û˘Ó¯Ҙ ÙȘ ‰˘Ó¿ÌÂȘ ˘ÚfiÛ‚ÂÛ˘. Δ· ¯fiÚÙ·, Ô˘ Û ÔÏÏ¿ ÛËÌ›· ¤¯Ô˘Ó ÊÙ¿ÛÂÈ Ù· ‰‡Ô ̤ÙÚ·, “Ó›ÁÔ˘Ó” ÛÙËÓ Î˘ÚÈÔÏÂÍ›· ÙËÓ fiÏË Î·È Á›ÓÔÓÙ·È Ú·ÁÌ·ÙÈÎfi “ÌÔ˘ÚÏfiÙÔ” ¤ÙÔÈÌÔ ÚÔ˜ ·Ó¿ÊÏÂÍË. ∏ ·ÚÔÛÂÍ›·, ·ÏÏ¿ Î·È Ë ·‰È·ÊÔÚ›· ÔÏÈÙÒÓ ÁÈ· ÙȘ ÂÈÎÚ·ÙÔ‡Û˜ Û˘Óı‹Î˜ Â›Ó·È Î·È ÔÈ ‚·ÛÈΤ˜ ·Èٛ˜ ÂΉ‹ÏˆÛ˘ ˘ÚηÁÈÒÓ. ŒÓ· “ÙÛ·Ê” ÊÙ¿ÓÂÈ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿ÊÏÂÍË. ∏ ηٿÛÙ·ÛË Ú¤ÂÈ Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆÈÛÙ›, ÙfiÛÔ ÛÙÔ˘˜ ‰ËÌfiÛÈÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜, fiÛÔ Î·È ÛÙÔ˘˜ ȉȈÙÈÎÔ‡˜. √ ¢‹ÌÔ˜ μfiÏÔ˘, Ì ÌÂȈ̤ÓÔ ÙÔ ÎÔÓ‰‡ÏÈ Î·Ù¿ 50% (150.000 ¤ÚÛÈ, 90.000 ʤÙÔ˜) Û ۯ¤ÛË Ì ¤ÚÛÈ, ηÏÂ›Ù·È Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· Î·È Ó· ÚԂ› ¿ÌÂÛ· ÛÙÔ ÎÔ‡ÚÂÌ·

[∂§§∞¢∞]

ÙˆÓ ¯fiÚÙˆÓ. √ ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜, ·ÚÌfi‰ÈÔ˜ ÁÈ· ÙÔ ¶Ú¿ÛÈÓÔ Î. ¶·ÓÙÂÏ‹˜ ¶ÂÏÂοÓÔ˜ ˘ÔÁÚ·ÌÌ›˙ÂÈ fiÙÈ ¤¯ÂÈ ÔÏÔÎÏËÚˆı› Ë ‰È·‰Èηۛ· ‰ËÌÔÚ¿ÙËÛ˘ ÎÔ‹˜ ¯fiÚÙˆÓ Î·È ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ë ¤ÁÎÚÈÛË ·fi ÙËÓ ∞ÔÎÂÓÙڈ̤ÓË ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋ ¢ÈÔ›ÎËÛË. “ΔÔ Úfi‚ÏËÌ· Â›Ó·È ˘·ÚÎÙfi. ªÂ ÙÔ ˘¿Ú¯ÔÓ ÚÔÛˆÈÎfi Ù˘ ÀËÚÂÛ›·˜ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆÈÛÙ›. ∂‰Ò Î·È ‰‡Ô ÂÚ›Ô˘ ‚‰ÔÌ¿‰Â˜ Á›ÓÔÓÙ·È ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ ·fi ÙËÓ ÀËÚÂÛ›·, ÌÈÎÚ¤˜, fï˜, Û ‰È¿ÊÔÚ· ÛËÌ›·. ª¤¯ÚÈ ÙÒÚ· Û˘ÓÂÚÁÂ›Ô Ù˘ ÀËÚÂÛ›·˜ ηı·ÚÈfiÙËÙ·˜ Îfi‚ÂÈ ¯fiÚÙ· Î·È ÎÏ·‰Â‡ÂÈ ÛÙËÓ ∫ÚÈı·ÚÈ¿, ÙËÓ ∞Á›· ¶·Ú·Û΢‹, ÙË ¡¤· ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·, ÙȘ ∞Ï˘Î¤˜. ΔÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· fï˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÔÚ·Ùfi. £· Á›ÓÂÈ fï˜ ÌfiÏȘ Ì ÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛË Ù˘ ÂÚÁÔÏ·‚›·˜. √ ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi˜ ¤¯ÂÈ Á›ÓÂÈ, ¤¯Ô˘Ó ÂÈÏÂÁ› ÔÈ È‰ÈÒÙ˜ ÁÈ· Ó’ ·Ú¯›ÛÂÈ Û˘ÛÙËÌ·ÙÈο ÙÔ ÎÔ‡ÚÂÌ· ÙˆÓ ¯fiÚÙˆÓ Î·È ÙÔ ÎÏ¿‰ÂÌ·” ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ô Î. ¶ÂÏÂοÓÔ˜. ∂›Ó·È Ì¿ÏÈÛÙ· Ë ÚÒÙË ÊÔÚ¿ Ô˘ Ô ¢‹ÌÔ˜ ı· ÚԂ› Û ·˘Ù‹ ÙË ‰È·‰Èηۛ·, ÈÔ ÔÚÁ·ÓˆÌ¤Ó· ÁÈ· Ó· ˘¿ÚÍÂÈ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·. ŸÏÔ ÙÔ “·Î¤ÙÔ” ÎÔÛÙ›˙ÂÈ 90.000 ¢ÚÒ Î·È ÂÎÙfi˜ ·fi ÙÔ ÎÔ‡ÚÂÌ· ÙˆÓ ¯fiÚÙˆÓ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÙÔ ÎÏ¿‰ÂÌ· ‰¤ÓÙÚˆÓ Î·È Î¿ÔȘ ¿ÏϘ Û˘ÓÙËÚ‹ÛÂȘ Ú·Û›ÓÔ˘ Û ÎÔÈÓfi¯ÚËÛÙÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜. √ Î. ¶ÂÏÂοÓÔ˜ ÂÍËÁ› fiÙÈ Ë Û‡Ì‚·ÛË ¤¯ÂÈ Á›ÓÂÈ Ì ˘ÔÏÔÁÈÛÌfi ÌÂÚÔο̷ٷ. ΔÔ ÎfiÛÙÔ˜ ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È Û 90 ¢ÚÒ + 23% º¶∞.

O ∫∞πƒ√™ °È· Û‹ÌÂÚ· ΔÂÙ¿ÚÙË Û ÔÏfiÎÏËÚË ÙË ¯ÒÚ· ·Ó·Ì¤ÓÔÓÙ·È ÙÔÈΤ˜ ÔÌ›¯Ï˜. √È ¿ÓÂÌÔÈ ÛÙÔ ∞ÈÁ·›Ô ı· Ó¤Ô˘Ó ‚ÔÚÂÈÔ·Ó·ÙÔÏÈÎÔ› ̤ÙÚÈÔÈ ¤ˆ˜ ÈÛ¯˘ÚÔ›, Ì ÂÍ·Ûı¤ÓËÛË ·fi ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Î·È ÌÂÙ¿. ™ÙÔ πfiÓÈÔ ı· Ó¤Ô˘Ó ·ÛıÂÓ›˜ Î·È ·fi ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ‰˘ÙÈÎÔ› ̤ÙÚÈÔÈ ¤ˆ˜ ÈÛ¯˘ÚÔ›. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· Î˘Ì·Óı› ·fi 11 ¤ˆ˜ 31 ‚·ıÌÔ‡˜ ∫ÂÏÛ›Ô˘.

ΔÔ ÎÔ‡ÚÂÌ· ÙˆÓ ¯fiÚÙˆÓ ‰ÂÓ ı· Á›ÓÂÈ Ì›· ÊÔÚ¿, ηıÒ˜ ÌÂÁ·ÏÒÓÔ˘Ó. ∫·ıËÌÂÚÈÓ¿ ı· ˘¿Ú¯ÂÈ Û˘ÓÂÚÁÂ›Ô ÙÔ˘ ÂÚÁÔÏ¿‚Ô˘ Ô˘ ı· ÚÔ‚·›ÓÂÈ Û ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙȘ ·Ó¿ÁΘ. “¶ÈÛÙ‡ˆ fiÙÈ ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ı· Â›Ó·È ÈηÓÔÔÈËÙÈÎfi Î·È Û˘ÛÙËÌ·ÙÈο ı· ·ÓÙÈÌÂÙˆÈÛÙ› Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÒÛÙ ӷ ·ÏÏ¿ÍÂÈ Ë ÂÈÎfiÓ·, ·ÏÏ¿ Î·È Ó· ÌÂȈı› Ô Î›Ó‰˘ÓÔ˜ ÙˆÓ ˘ÚηÁÈÒÓ” ÚÔÛı¤ÛÂÈ Ô ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜. ∂ÎÙfi˜ ·fi ÙÔ˘˜ ‰ËÌfiÛÈÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜ Î·È ÙËÓ ˘Ô¯Ú¤ˆÛË ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ Ó· ÙÔ˘˜ ‰È·ÙËÚ‹ÛÂÈ ÛÂ Ê˘ÛÈÔÏÔÁÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË, ˘¿Ú¯ÂÈ ÏËıÒÚ· ȉȈÙÈÎÒÓ ÔÈÎÔ¤‰ˆÓ Ì ÌÂÁ¿ÏË Î·È ÂÈΛӉ˘ÓË ‚Ï¿ÛÙËÛË. ∂‰Ò ÙËÓ Â˘ı‡ÓË ¤¯Ô˘Ó ÔÈ È‰ÈÔÎً٘ ÙÔ˘˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÔÊ›ÏÔ˘Ó Ó· ÊÚÔÓÙ›ÛÔ˘Ó ÁÈ· ÙÔÓ Î·ı·ÚÈÛÌfi. ¶ÚÒÙ· ÁÈ· ÙË ‰È΋ ÙÔ˘˜ ·ÛÊ¿ÏÂÈ· Î·È ÌÂÙ¿ ÁÈ· ÙÔ ÎÔÈÓˆÓÈÎfi Û‡ÓÔÏÔ. “∂ÎÙfi˜ ·fi Ù· ¯fiÚÙ·, Ë ÀËÚÂÛ›· Â͢ËÚÂÙ› ·˘Ùfi ÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ· ÙË ‚ÂÏÙ›ˆÛË Î·È ÙÔÓ Î·ÏψÈÛÌfi ÙÔ˘ ·Ú·ÏÈ·ÎÔ‡ ÌÂÙÒÔ˘, ·fi ÙËÓ ∞Á¯›·ÏÔ Ì¤¯ÚÈ ÙÔ ª·Ï¿ÎÈ. °›ÓÂÙ·È Î·ı·ÚÈÛÌfi˜ ÙˆÓ ·ÎÙÒÓ, οÔȘ Ê˘Ù‡ÛÂȘ, ÒÛÙ ·fi ÙËÓ 1Ë πÔ˘Ó›Ô˘ -ÔfiÙÂ Î·È ·Ú¯›˙ÂÈ Ë ıÂÚÈÓ‹ ÂÚ›Ô‰Ô˜, Â›ÛËÌ·- Ó· ÌÔÚÔ‡Ó ÔÈ ÏÔ˘fiÌÂÓÔÈ Ó· ¤¯Ô˘Ó ‚·ÛÈΤ˜ ˘ËÚÂۛ˜. ∏ ‰È·‰Èηۛ· ·˘Ù‹ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Â›Û˘ Û ÂͤÏÈÍË Ì ÙÔ ÚÔÛˆÈÎfi Î·È Ù· ̤۷ Ô˘ ‰È·ı¤ÙÂÈ Ô ¢‹ÌÔ˜. º˘ÛÈο ÙÔ ·Ú·ÏÈ·Îfi ̤وÔ Â›Ó·È ÌÂÁ¿ÏÔ” ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ.

[£∂™™∞§π∞] ¶H°H: E.ME.™. “AϤͷӉÚÔ˜ T·ÎÔ‡‰Ë˜”

™ÙÔ ¡ÔÌfi Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ Ô Î·ÈÚfi˜ ı· Â›Ó·È Û¯Â‰fiÓ ·›ıÚÈÔ˜. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ‚fiÚÂÈÔÈ ·ÛıÂÓ›˜ Î·È ÛÙÔ ∞ÈÁ·›Ô ¤ˆ˜ ̤ÙÚÈÔÈ. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· Î˘Ì·Óı› ·fi 10...26ÔC. ™ÙÔ μfiÏÔ 15...26ÔC. ™ÙÔ ¡ÔÌfi Ù˘ §¿ÚÈÛ·˜ Ô Î·ÈÚfi˜ ı· Â›Ó·È Û¯Â‰fiÓ ·›ıÚÈÔ˜. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ‚fiÚÂÈÔÈ ·ÛıÂÓ›˜ Î·È ÛÙÔ ∞ÈÁ·›Ô ¤ˆ˜ ̤ÙÚÈÔÈ. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· Î˘Ì·Óı› ·fi 10...27ÔC. ™ÙË §¿ÚÈÛ· 14...27ÔC. ™ÙÔ ¡ÔÌfi ÙˆÓ ΔÚÈÎ¿ÏˆÓ Ô Î·ÈÚfi˜ ı· Â›Ó·È Û¯Â‰fiÓ ·›ıÚÈÔ˜, Ì ϛÁ˜ Û˘ÓÓÂÊȤ˜, ·˘ÍË̤Ó˜ ÙȘ ÔÚÂÈÓ¤˜ ÂÚÈÔ¯¤˜. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ‚fiÚÂÈÔÈ ·ÛıÂÓ›˜. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· Î˘Ì·Óı› ·fi 09...25ÔC. ™Ù· ΔڛηϷ 12...25ÔC. ™ÙÔ ¡ÔÌfi Ù˘ ∫·Ú‰›ÙÛ·˜ ηÈÚfi˜ ı· Â›Ó·È Û¯Â‰fiÓ ·›ıÚÈÔ˜. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ‚fiÚÂÈÔÈ ·ÛıÂÓ›˜. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· Î˘Ì·Óı› ·fi 10...25ÔC. ™ÙËÓ ∫·Ú‰›ÙÛ· 12...25ÔC.

A¶√æ∂π™

∂∫¶ΔøΔπ∫√ ∫√À¶√¡π 5 ú Ì ·ÁÔÚ¿ 50 ú

∂ƒª√À 149 ñ Δ∏§.: 24210 20208 ñ μ√§√™


3

™Ù¿ÛÂȘ, Û˘ÛÙ¿ÛÂȘ, ÂÓÛÙ¿ÛÂȘ Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 29 ª∞´√À 2013

∏ ‚¿ÛË ı· ·ÔÊ·Û›ÛÂÈ

¢ËÏÒÛÂȘ

ªÂÙÚ¿ÓÂ Î·È Í·Ó·ÌÂÙÚ¿Ó ÛÙË ¡¢, ÙËÓ Èı·ÓfiÙËÙ· Ó· ÛÙËÚȯı› ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ÙÚÈÎÔÌÌ·ÙÈ΋˜ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ÛÙÔ ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘, ·ÏÏ¿ ÌfiÏȘ ÙÔ ·ÎÔ‡Ó ·˘Ùfi ÛÙÂϤ¯Ë Ù˘ ¡√¢∂ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î·È Ô·‰Ô› ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜, ÁÂÏ¿ÓÂ. ∞Ó Û˘Ì‚Â› οÙÈ Ù¤ÙÔÈÔ, ϤÓÂ, ı· „¿¯ÓÂÈ Ó· ‚ÚÂÈ ÙËÓ „‹ÊÔ Ù˘ Ë ¡¢ Î·È Ô ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ Ù˘ ÙÚÈÎÔÌÌ·ÙÈ΋˜. ™Â ÎÂÓÙÚÈÎfi Â›Â‰Ô ÌÔÚ› Ó· ·ÔÊ·Û›˙Ô˘Ó fi,ÙÈ ı¤ÏÔ˘Ó, Â‰Ò ·ÔÊ·Û›˙ÂÈ Ë ‚¿ÛË...

ªÂ ·ÊÔÚÌ‹ ÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ì ÙÔ ºÒÙË ∫Ô˘‚¤ÏË, Ì·˙› Ì ÌÈ· ÔÌ¿‰· ¿ÏÏˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ, Ô ¢. ¶ÈÙÛÈÒÚ˘ ¯ı˜ ÛÙÔ ƒ¿‰ÈÔ ŒÓ· Ì›ÏËÛ ÁÈ· ÙȘ ‰ÈΤ˜ ÙÔ˘ ‚Ϥ„ÂȘ, ÛÙ· ‰ËÌÔÙÈο Ú¿ÁÌ·Ù·. “¢ÂÓ ¤¯ˆ ÂΉËÏÒÛÂÈ Î·Ó¤Ó· ÂӉȷʤÚÔÓ Ì¤¯ÚÈ ÛÙÈÁÌ‹˜ . ¢ÂÓ ÊϤÁÔÌ·È ·fi ÊÈÏÔ‰ÔÍ›· Ó· ·Ó·Î·Ù¢ÙÒ, ‰ÂÓ ‚Ϥˆ Ó· ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ ·fi ÏÂ˘Ú¿˜ ˆÚ›Ì·ÓÛ˘. £¤ÏÂÈ ÔÏÏ‹ ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ·˘Ù‹ Ë ÈÛÙÔÚ›·” ›Â. Œ‰ˆÛ ηı·Ú¿ Ó· ηٷϿ‚Ô˘Ì fiÙÈ ÌÔÚ› Ó· ÌË ı¤ÏÂÈ Ó· ¤¯ÂÈ “ÚÒÙÔ ÚfiÏÔ” ÛÙ· Ú¿ÁÌ·Ù·, ·ÏÏ¿ ¤Ó· ÚfiÏÔ Ú˘ıÌÈÛÙ‹ Î·È ·Ú¿ÁÔÓÙ· ÙˆÓ ÂÍÂÏ›ÍÂˆÓ ÙÔÓ ÂÈı˘Ì›. £¤ÏÂÈ Ó· ÙÔ˘ ‰›ÓÔ˘Ó ÛËÌ·Û›·, Ó· ÙÔÓ ˘ÔÏÔÁ›˙Ô˘Ó. ™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ ·˘Ùfi ·ÔÛÙ·ÛÈÔÔÈË̤ÓÔ˜ ÂÌÊ·Ó›ÛÙËΠ·fi ÙË ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ˆ˜ Û¯‹Ì·, ÁÈ· ÙÔ ÔÔ›Ô ¿ÊËÛ ӷ ÂÓÓÔËı› fiÙÈ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÊÔÚ¤·˜ ÌÂÙ·ÚÚ˘ıÌÈÛÙÈÎÒÓ Î·È ÚËÍÈΤÏ¢ıˆÓ ȉÂÒÓ, ÂÓÒ ÁÈ· ÙÔÓ ¶¿ÓÔ ™ÎÔÙÈÓÈÒÙË ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ Â›Ó·È ıÂÌÈÙfi Ó· ÂÈı˘Ì› ÌÈ· ‰Â‡ÙÂÚË ıËÙ›· Ì ‚¿ÛË ÙÔ ¤ÚÁÔ Î·È ÙËÓ ÚÔÛÊÔÚ¿ ÙÔ˘. °È· ¶ÈÙÛÈÒÚ˘, Ì¿ÏÏÔÓ, Á·Ï·ÓÙfiÌÔ˜ ÂÌÊ·Ó›ÛÙËÎÂ...

¢∏ª√.™.

∂ӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ ˘¿Ú¯Ô˘Ó, Ù· “Û˘ÌÏËÚÒÌ·Ù·” Ï›Ô˘Ó

ŒÓ·˜ ¯ÚfiÓÔ˜ ·ÎfiÌË

“æ·Ú‡ÂÈ” Û٤ϯԘ Ù˘ ¡Ô̷گȷ΋˜ Ù˘ ¡¢ ‰È¿ÊÔÚ· ÎÔÌÌ·ÙÈο ̤ÏË Î·È “ÌÂÙÚ¿ÂÈ” ·ÓÙȉڿÛÂȘ. ™ÙÔ “ÙÚ·¤˙È” Ú›¯ÓÂÈ ÙÔ fiÓÔÌ· ÙÔ˘ ∞ÚÁ‡ÚË ∫Ô¿Ó· ÁÈ· ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ ˘Ô„‹ÊÈÔ˘ ‰ËÌ¿Ú¯Ô˘, ˆ˜ ¤Ó· Ó¤Ô ÚfiÛˆÔ Ô˘ ı· ¤¯ÂÈ ÂÏ›‰Â˜ Ó· “Ï·Û·ÚÈÛÙ›” Î·È ˆ˜ ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈ΋ ÛÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜. ∏ Û˘˙‹ÙËÛË ÂÍÂÏÈÛÛfiÙ·Ó ¯ı˜ ÛÙÔ ¢ËÌ·Ú¯Â›Ô ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ÌÂٷ͇ ÎÔÌÌ·ÙÈÎÒÓ ÛÙÂϯÒÓ Ù˘ ¡.¢., Ô˘ ·Ó·ÚˆÙ‹ıËÎ·Ó ÙÔ Ò˜ ı· Û˘ÁÎÚÔÙ‹ÛÂÈ „ËÊÔ‰¤ÏÙÈÔ Ô ∞. ∫Ô¿Ó·˜. ΔËÓ ›‰È· ·ÔÚ›· ›¯·Ó Î·È ÁÈ· ÙÔ °. ªÔ˘Ï¿, ·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ· ÙÔ °. πÁÁϤÛË Ô˘ ʋ̘ ÙÔÓ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ÂӉȷʤÚÂÙ·È Ó· ËÁËı› „ËÊÔ‰ÂÏÙ›Ô˘, ÙȘ Ôԛ˜ ˆÛÙfiÛÔ Ô ›‰ÈÔ˜ ‰È¤„¢Û ÛÂ Û˘ÓÔÌÈÏËÙ¤˜ ÙÔ˘. ΔÂÏÈο ·fi ÙËÓ ÔÌ¿‰· ÌÂÈÔ„ËÊ›·˜, ÌfiÓÔ Ô ª¿Ì˘ ∑¿¯Ô˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÂΉËÏÒÛÂÈ ÂӉȷʤÚÔÓ ÁÈ· ‰‹Ì·Ú¯Ô˜.

™Â ¿ÏÏË ‰È¿ÛÙ·ÛË ¢ÂÓ ·Ú·ÎÔ‡Û·ÌÂ. ™Â ¯ıÂÛÈÓfi ÚÂÔÚÙ¿˙ ÛÙÔÓ ÕÛÙÚ· Û˘Ó¿‰ÂÏÊÔ˜ ÌÂÙ¤ÊÂÚ ÙËÓ ¿Ô„Ë ÙÔ˘ ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙÔ˘ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹ ¶¿ÚÈ ªÔ˘ÙÛÈÓ¿, ÁÈ· ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Ô ›‰ÈÔ˜, Ë ª·Ú›Ó· ÃÚ˘ÛÔ‚ÂÏÒÓË Î·È Ô ∞Ï. ªÂ˚ÎfiÔ˘ÏÔ˜, ‰ÂÓ ¤Ï·‚·Ó ÚfiÛÎÏËÛË ·fi ÙÔ ™‡Ó‰ÂÛÌÔ μÈÔÌ˯¿ÓˆÓ ÒÛÙ ӷ ·Ú·ÛÙÔ‡Ó ÛÙË ÁÂÓÈ΋ Û˘Ó¤Ï¢ÛË. √ ¶¿ÚȘ ªÔ˘ÙÛÈÓ¿˜ ÂÎÙ›ÌËÛÂ Î·È ıÂÒÚËÛ ÏÔÁÈÎfi Ó· ÌÂٷʤÚÂÈ ‰ËÌfiÛÈ· ÙȘ ÛΤ„ÂȘ ÙÔ˘, ̤ۈ Ù˘ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˘, fiÙÈ Ô ·ÔÎÏÂÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ÌÈ· ·Ï‹ “Áοʷ” , ·ÏÏ¿ ‹Ù·Ó “‰¿¯Ù˘ÏÔ˜” ÙÔ˘ ºÒÙË ∫Ô˘‚¤ÏË. ŸÙÈ ‰ËÏ·‰‹, Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¢∏ª∞ƒ ˆ˜ Â›ÛËÌÔ˜ ÚÔÛÎÂÎÏË̤ÓÔ˜ ··›ÙËÛ ӷ ÌË Ï¿‚ÂÈ ÚfiÛÎÏËÛË Ô ‰˘Ó·ÌÈÎfi˜ Î·È ·ÁˆÓÈÛÙ‹˜ ¶¿ÚȘ ÌÂÙ¿ ÙÔ ÔÏÈÙÈÎfi ÙÔ˘˜ “‰È·˙‡ÁÈÔ” (!) °È·Ù› Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ¿Ô„‹ ÙÔ˘, fiˆ˜ ÌÂٷʤÚıËΠ·fi ÙÔ ÚÂÔÚÙ¿˙, ‰ÂÓ ÎÏ‹ıËÎ·Ó Î·È ÔÈ ˘fiÏÔÈÔÈ ‰‡Ô ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜; °È· ÍÂοÚʈ̷. ΔÈ ˙Ô‡ÌÂ Î·È ÙÈ ·ÎÔ‡ÌÂ, ÂÈÙ¤ÏÔ˘˜... ∫∞Δ. Δ∞™

∂ıÂÏÔÓÙÈÛÌfi˜ ™ÙÔÓ “·¤Ú·” ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ë ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ∂ıÂÏÔÓÙÈÎÔ‡ ™ÒÌ·ÙÔ˜ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ ¶˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÒÓ ∞Ó·‰·ÛˆÙÒÓ (∂™∂¶∞) ªÔ˘ÚÂÛ›Ô˘ Ì ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο Ù˘ ÙÚ¤¯Ô˘Û·˜ ·ÓÙÈ˘ÚÈ΋˜ ÂÚÈfi‰Ô˘. ∞ÈÙ›· ÙÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi “¯¿ÛÌ·” Ô˘ ¯ˆÚ›˙ÂÈ ÙË ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ∑·ÁÔÚ¿˜ - ªÔ˘ÚÂÛ›Ô˘ Î·È ÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ ∂™∂¶∞. √ ¢‹ÌÔ˜ ÚÔÙ›ıÂÙ·È Ó· ‰È·ı¤ÛÂÈ ÔÛfi Ù˘ Ù¿Í˘ ÙˆÓ 4.000 ¢ÚÒ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·Ó¤ˆÛË Ù˘ ۇ̂·Û˘ Î·È ÙË Û˘Ó¤¯ÈÛË Ù˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘ ÛÙ·ıÌÔ‡ ÛÙËÓ ΔÛ·Áηڿ‰·, Ì ÙËÓ ÚÔ¸fiıÂÛË Ó· ηχÙÂÈ Î·È ÙË ¢ËÌÔÙÈ΋ ∂ÓfiÙËÙ· ∑·ÁÔÚ¿˜, ¤Ú· ·fi ÙËÓ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë ªÔ˘ÚÂÛ›Ô˘. ∏ ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ ∂™∂¶∞ ˙ËÙ›, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ¢‹ÌÔ ¿ÓÙ·, ÔÛfi Ù˘ Ù¿Í˘ ÙˆÓ 12.000 ¢ÚÒ ÁÈ· ÂÙ‹ÛÈ· ۇ̂·ÛË Î·È Î¿Ï˘„Ë ÌfiÓÔ ÛÙË ¢ËÌÔÙÈ΋ ∂ÓfiÙËÙ· ªÔ˘ÚÂÛ›Ô˘. √È ‰‡Ô Ï¢ڤ˜ ı· ‚ÚÂıÔ‡Ó Î·È ı· Û˘˙ËÙ‹ÛÔ˘Ó Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ Â͇ÚÂÛË ‚ÈÒÛÈÌ˘ Î·È ÎÔÈÓ¿ ·Ô‰ÂÎÙ‹˜ χÛ˘. øÛÙfiÛÔ, ÙË ‰È΋ Ù˘ ÛËÌ·Û›· ¤¯ÂÈ Ë ÙÔÔı¤ÙËÛË ÙÔ˘ ‰ËÌ¿Ú¯Ô˘ ∑·ÁÔÚ¿˜ ªÔ˘ÚÂÛ›Ô˘ Î. °. ∞ÓÙÒÓÔÁÏÔ˘ - ∫·ÛÛ·‚¤ÙË, Ô ÔÔ›Ô˜ ÍÂηı·Ú›˙ÂÈ fiÙÈ “ÂÌ›˜ ˆ˜ ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ¤¯Ô˘Ì ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋ ·ÓÙ›ÏË„Ë ÂÚ› ÂıÂÏÔÓÙÈÛÌÔ‡” ... μ.∫.

∂ÈÛËÌ¿ÓÛÂȘ...

ΔÔ˘ ¶.∫. ª·˘Ú›‰Ë

¢Â‡ÙÂÚË... ÛΤ„Ë ΔÔ ÚÔÛˆÚÈÓfi, ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ, ¿ÁˆÌ· ÙÔ˘ ·ÓÙÈÚ·ÙÛÈÛÙÈÎÔ‡ ÓfiÌÔ˘ Ô˘ Û˘ÌʈӋıËΠÛÙË Û‡ÛÎÂ„Ë ÙˆÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ ·Ú¯ËÁÒÓ - ηÙfiÈÓ Î·È ÙÔ˘ ·ÈÊÓ›‰ÈÔ˘ (Ï›Á˜ ÌfiÏȘ ÒÚ˜ ÚÈÓ ÙËÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈṲ̂ÓË Û˘Ó¿ÓÙËÛ‹ ÙÔ˘˜) ÔÚ›ÛÌ·ÙÔ˜ Ù˘ ∫ÂÓÙÚÈ΋˜ ¡ÔÌÔ·Ú·Û΢·ÛÙÈ΋ ∂ÈÙÚÔ‹˜ Ù˘ μÔ˘Ï‹˜ (∫∂¡∂), Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ÔÔ›Ô Ë ÈÛ¯‡Ô˘Û· ÓÔÌÔıÂÛ›·, ‰ËÏ·‰‹ Ô ÓfiÌÔ˜ ÙÔ˘ 1979, Â›Ó·È Â·Ú΋˜ Î·È Î¿ÔȘ ·fi ÙȘ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ÙÔ˘ ÓfiÌÔ˘ ƒÔ˘·ÎÈÒÙË ·ÓÙÈÛ˘ÓÙ·ÁÌ·ÙÈΤ˜ - ¤¯ÂÈ ÚˆÙ›ÛÙˆ˜ ÔÏÈÙÈ΋ ‰È¿ÛÙ·ÛË. ∫·Ù·Ú¯‹Ó ·ÔÙ˘ÒÓÂÈ ÙË ‰È·ÚÎÒ˜ ·˘Í·ÓfiÌÂÓË ·˘ÙÔÂÔ›ıËÛË ÙÔ˘ ∞ÓÙÒÓË ™·Ì·Ú¿ ¤Ó·ÓÙÈ ÙˆÓ ...·Ó·ÛÊ·ÏÒÓ Î˘‚ÂÚÓËÙÈÎÒÓ ÙÔ˘ ÂÙ·›ÚˆÓ. ΔËÓ ÒÚ· Ô˘ ¶∞™√∫-¢∏ª∞ƒ ‚ϤÔ˘Ó Ù· ÔÛÔÛÙ¿ ÙÔ˘˜ Ó· ¤ÊÙÔ˘Ó ÛÙȘ ‰ËÌÔÛÎÔ‹ÛÂȘ, Ù· ÔÛÔÛÙ¿ Ù˘ ¡¢ ·˘Í¿ÓÔÓÙ·È, ¤ÛÙˆ Î·È Î·Ù’ ÂÏ¿¯ÈÛÙÔÓ Î·È Ô ∞. ™·Ì·Ú¿˜ ÎÚ›ÓÂÙ·È Î·Ù·ÏÏËÏfiÙÂÚÔ˜ ÁÈ· Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜, Ì·ÎÚ¿Ó ÙÔ˘ ∞ϤÍË ΔÛ›Ú·. ΔÔ ª¤Á·ÚÔ ª·Í›ÌÔ˘ ıˆÚ› ˆ˜ ÔÈ Ôϛ٘ ›ıÔÓÙ·È fiÙÈ “˘¿Ú¯ÂÈ Êˆ˜ ÛÙÔ ÙÔ‡ÓÂÏ” Î·È ÈÛÙÒÓÔ˘Ó, ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ, Ì ÔÏÈÙÈÎfi ¯ÚfiÓÔ ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË. Àfi ·˘Ù‹ ÙËÓ ¤ÓÓÔÈ·, Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ‰ÂÓ ÚÈÛοÚÂÈ Î˘‚ÂÚÓËÙÈ΋ ÎÚ›ÛË, ÁÓˆÚ›˙ÔÓÙ·˜ fiÙÈ ÔÈ ÙÂÏÂ˘Ù·›ÔÈ Ô˘ ı· ÙËÓ ÂÈ˙ËÙÔ‡Û·Ó Â›Ó·È ÙÔ ¶∞™√∫ Î·È Ë ¢∏ª∞ƒ. ∫·Ù¿ ‰Â‡ÙÂÚÔÓ, ηٷ‰ÂÈÎÓ‡ÂÈ ÙËÓ ÚfiıÂÛ‹ ÙÔ˘ Ó· ‰Â›ÍÂÈ ÛÙÔ˘˜ „ËÊÔÊfiÚÔ˘˜ Ù˘ ¡¢, ÚˆÙ›ÛÙˆ˜, Î·È ‰Â˘ÙÂÚ¢fiÓÙˆ˜ ÛÙÔ˘˜ ΢‚ÂÚÓËÙÈÎÔ‡˜ ÂÙ·›ÚÔ˘˜, ÔÈÔ˜ ¤¯ÂÈ ÙÔÓ ÚÒÙÔ ÏfiÁÔ ÛÙË ‰È·Î˘‚¤ÚÓËÛË Ù˘ ¯ÒÚ·˜. Ÿˆ˜ Î·È Ó· ¤¯ÂÈ, Ë ¡¢ ‰È·ı¤ÙÂÈ ÎÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋ ˘ÂÚÔ¯‹, Â›Ó·È Ô ‚·ÛÈÎfi˜ ΢‚ÂÚÓËÙÈÎfi˜ ÂÙ·›ÚÔ˜ ÎÈ ÂÓ fi„ÂÈ Û˘Ó‰ڛԢ Ô ∞ÓÙÒÓ˘ ™·Ì·Ú¿˜ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ÂÌÊ·ÓÈÛı› ˆ˜ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ Û “ÔÌËÚ›·” . ¶Ú¤ÂÈ Ó· ÂȂ‚·ÈÒÛÂÈ ÙËÓ ÈÛ¯‡ ÙÔ˘ ÛÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ÁÈ· Ó· ÂÈ‚¿ÏÂÈ ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ÙÔ˘ ËÁÂÌÔÓ›· ÛÙÔ ÎfiÌÌ·. (∞fi ÙËÓ “∂ÍÚ¤˜”)

ΔÔ ‰ËÌÔÛ›Â˘Ì· Ù˘ “∫·ıËÌÂÚÈÓ‹˜” ÁÈ· Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜ ÛÙËÓ ΔÔÈ΋ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË Î·È ÙȘ Â˘ÚˆÂÎÏÔÁ¤˜ Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· ̠ͯˆÚÈÛÙfi „ËÊÔ‰¤ÏÙÈÔ ÁÈ· ÙÔ ‰‹Ì·Ú¯Ô Î·È ÙÔ˘˜ ‰ËÌÔÙÈÎÔ‡˜ Û˘Ì‚Ô‡ÏÔ˘˜, “˙ÂÛÙ·›ÓÂÈ” ÙËÓ ÚÔÂÎÏÔÁÈ΋ ÎÔ˘‚¤ÓÙ·. √˘ÛÈ·ÛÙÈο ¤Ó·˜ ¯ÚfiÓÔ˜ ·¤ÌÂÈÓ ̤¯ÚÈ ÙÔ ª¿ÈÔ ÙÔ˘ 2014 Ô˘ ı· ‰ÈÂÍ·¯ıÔ‡Ó ÔÈ ‰ËÌÔÙÈΤ˜ Î·È ÂÚÈÊÂÚÂȷΤ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜. ∫·È ·Ó ÂÚ¿ÛÂÈ ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ, Ì‹Î·Ì ÁÈ· Ù· ηϿ ÛÙËÓ ÚÔÂÎÏÔÁÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô. ∂Ô̤ӈ˜ Ù· ÛÂÓ¿ÚÈ·, ÔÈ ·Ú·ÛÎËÓȷΤ˜ Â·Ê¤˜, ÔÈ Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ, Ù· ÔÏÈÙÈο ·ÓÔ›ÁÌ·Ù· ÙÒÚ· ÍÂÎÈÓÔ‡Ó...

ªÂ ¿ÏÏÔ fiÓÔÌ· ™ÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ ÙˆÓ ‰·ÛÎ¿ÏˆÓ Ô˘ ı· Á›ÓÔ˘Ó ÛÙË ª·ÁÓËÛ›· ‰ÂÓ ı· ˘¿Ú¯ÂÈ ¶∞™∫. ÕÏψÛÙ ÙÔ fiÓÔÌ· ·˘Ùfi ÚÔηÏ› ËÏÂÎÙÚÈÛÌfi Û ÌÈ· Ôχ ÌÂÁ¿ÏË ÌÂÚ›‰· ÙˆÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ. ∫·È ·˘Ùfi ÙÔ Í¤ÚÔ˘Ó Ù· ÚÒËÓ ÛÙÂϤ¯Ë Ù˘ Î·È ÁÈ’ ·˘Ùfi ·ÏÏ¿˙Ô˘Ó ÙËÓ ÔÓÔÌ·Û›·. ΔÔ ›‰ÈÔ ‚¤‚·È· Û˘Ì‚·›ÓÂÈ Î·È Û ¿ÏÏÔ˘˜ ¡ÔÌÔ‡˜. ∏ ¿ÏÏÔÙ ÎÚ·Ù·È¿ ¶∞™∫, ÚÔηÏ› ϤÔÓ ·ÔÛÙÚÔÊ‹. ◊Ù·Ó Ë ÌÔÈÚ·›· ·fiÊ·ÛË Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ ÁÈ· Û‡Ó‰ÂÛË Ì ÙÔ ÌÓËÌfiÓÈÔ Ô˘ Ù· ¿ÏÏ·Í fiÏ·. ¶¿ÓÙˆ˜ ÛÙÔ˘˜ ‰·ÛοÏÔ˘˜ ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡ Ë ÚÒËÓ ¶∞™∫ Ì ÙËÓ ÔÓÔÌ·Û›· ϤÔÓ ∞ÓÂÍ¿ÚÙËÙË ¢ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋ ™˘ÓÂÚÁ·Û›· ∂Î·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ, Ì·›ÓÂÈ ÈÔ ‰˘Ó·ÌÈο Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔ˘˜ ηıËÁËÙ¤˜, fiÔ˘ ·ÎfiÌË ÚÔÛ·ıÔ‡Ó Ó· ‚ÚÔ˘Ó Ò˜ ı· η٤ÏıÂÈ ÙÔ Û¯‹Ì·.

√˘Î ÔÏ›ÁÔÈ ΔÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ 50 ˙¢Á¿ÚÈ· ‚Ú¤ıËÎ·Ó ÙÔ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ ™¿‚‚·ÙÔ ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ÛÙÔ ™˘Ó‰ÚÈ·Îfi ∫¤ÓÙÚÔ ÁÈ· Ó· Ï¿‚Ô˘Ó ÙËÓ ¿‰ÂÈ· Á¿ÌÔ˘ ·fi ÙÔ ªËÙÚÔÔÏ›ÙË. ¶ÔÏÏÔ› ÔÈ ÌÂÏÏfiÓ˘ÌÊÔÈ Ô˘ ı· ÂÚ¿ÛÔ˘Ó Ù· ÛηÏÈ¿ Ù˘ ÂÎÎÏËÛ›·˜ ̤۷ ÛÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ 45 Ë̤Ú˜. ∫·È ‡ÛÙÂÚ· ϤÓ fiÙÈ ‰ÂÓ ·ÓÙÚ‡ÂÙ·È Ô ÎfiÛÌÔ˜... ¶¿ÓÙˆ˜ Ô Î. πÁÓ¿ÙÈÔ˜ ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÔÌÈÏ›·˜ ÙÔ˘ ·Ó·Ê¤ÚıËΠ۠‰‡Ô ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ¤ÓÓÔȘ ÌÈ·˜ ÂÙ˘¯Ë̤Ó˘ ÔÈÎÔÁÂÓÂȷ΋˜ ˙ˆ‹˜, ÛÙËÓ ÂÓfiÙËÙ· Î·È ÙËÓ ÈÛÙfiÙËÙ·. ª›ÏËÛ Ì ÙÚfiÔ Î·Ù·ÓÔËÙfi Î·È ÚÔÛÈÙfi ÂÚÓÒÓÙ·˜ Ù· ÌËӇ̷ٷ Ô˘ ‹ıÂÏÂ Î·È Ú¤ÂÈ. º.™.

∂ıÂÏÔÓÙÈο

∫∞Δ. Δ∞™

ªÈ· ¯Ú‹ÛÈÌË Û˘˙‹ÙËÛË ªÂ ÚÂÔÚÙ¿˙ Ù˘ “£” ¯ı˜ ÛÙÔ ƒ¿‰ÈÔ ŒÓ· ¤ÁÈÓ ÌÈ· ÔÏfiÎÏËÚË ÂÎÔÌ‹, Ì ÊÈÏÔÍÂÓÔ‡ÌÂÓÔ ÙÔ ¢. ¶ÈÙÛÈÒÚË, Ô ÔÔ›Ô˜ ÎÏ‹ıËΠӷ Û¯ÔÏÈ¿ÛÂÈ ‰ËÌÔÛ›Â˘Ì· ÁÈ· Û˘Ó¿ÓÙËÛ‹ ÙÔ˘ Ì ÙÔ ºÒÙË ∫Ô˘‚¤ÏË, ·ÚÔ˘Û›· Î·È ¿ÏÏˆÓ ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌ¤ÓˆÓ ÔÏÈÙÒÓ ÁÈ· ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ Ù˘ ÎÂÓÙÚÔ·ÚÈÛÙÂÚ¿˜. ™Â ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· ÙÔ˘ Ú·‰ÈÔÊÒÓÔ˘ ¤ÁÈÓ ·Ó¿ÚÙËÛË Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ÔÔ›· ÙÔ “ı¤Ì·” ÚԤ΢„ ·fi ‰ËÌÔÛ›Â˘Ì· ·ıËÓ·˚΋˜ ÂÊËÌÂÚ›‰·˜. ∂Âȉ‹ ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜, ·fi ÔÏÏ¿ ̤۷ ÂÓË̤ڈÛ˘, ·Ó··Ú¿ÁÔÓÙ·È ÔÈ Âȉ‹ÛÂȘ, ¯ˆÚ›˜ Ó· ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È Ë ËÁ‹, ÂÈÎÔÈÓˆÓ‹Û·Ì Ì ÙÔÓ È‰ÈÔÎÙ‹ÙË ÙÔ˘ ̤ÛÔ˘ Î. °. ∫·ÚÂÎÏ›‰Ë ÁÈ· ¤Ó· Î·È ÌÔÓ·‰ÈÎfi ÏfiÁÔ. ∂Âȉ‹ Ô ›‰ÈÔ˜ ‰ÂÓ Û˘ÓËı›˙ÂÈ Ó· ¤ÊÙÂÈ Û ٤ÙÔÈÔ˘ ›‰Ô˘˜ ·ÙÔ‹Ì·Ù· Î·È Â›Ó·È ·fi ÙÔ˘˜ ÂÏ¿¯ÈÛÙÔ˘˜ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ Ú·‰ÈÔÊÒÓÔ˘ Ô˘ ÙËÚ› ÙÔ˘˜ ηÓfiÓ˜ ‰ÂÔÓÙÔÏÔÁ›·˜. °È’ ·˘Ùfi Î·È ·Ú·‰¤¯ÙËΠÚÔ˜ ÙÈÌ‹Ó ÙÔ˘ fiÙÈ Ë ¯ıÂÛÈÓ‹ ÂÎÔÌ‹ ÙÔ˘ ÛÙËÚ›¯ıËΠ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο ÛÙÔ ‰ËÌÔÛ›Â˘Ì· Ù˘ “£” . ΔfiÛÔ ÂÌ›˜, fiÛÔ Î·È Ô °. ∫·ÚÂÎÏ›‰Ë˜ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ì “Û˘Ó·‰¤ÏÊÔ˘˜” , ·ÏÏ¿ Î·È ‰È¿ÊÔÚÔ˘˜ ÙˆÓ ª¤ÛˆÓ, Ô˘ ¯ÚfiÓÈ· ÂÈ‚ÈÒÓÔ˘Ó Î¿ÓÔÓÙ·˜ ÂÎÔÌ¤˜ ‚·ÛÈ˙fiÌÂÓÔÈ ÛÙ· ÚÂÔÚÙ¿˙ ÙˆÓ ÂÊËÌÂÚ›‰ˆÓ, ¯ˆÚ›˜ Ó· ÌÔ˘Ó ÛÙÔÓ ÎfiÔ Ó· ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó ÙËÓ ËÁ‹ Ô˘ ÙÔ˘˜ ‰›ÓÂÈ ÌÂÚÔο̷ÙÔ... ∫·Ó›˜ ‚‚·›ˆ˜ ·fi ÂΛÓÔ˘˜ Ô˘ ·Ú¿ÁÔ˘Ó ÚˆÙÔÁÂÓ‹ ›‰ËÛË ‰ÂÓ Ì‹Î ÛÙÔÓ ÎfiÔ Ó· ı¤ÛÂÈ ı¤Ì· Û ÂΛÓÔ˘˜ Ô˘ ·Ú·ÛÈÙÔ‡Ó, ÁÈ·Ù› ÚfiÎÂÈÙ·È Î˘ÚÈÔÏÂÎÙÈο ÁÈ· ¯·Ì¤ÓÔ ÎfiÔ. ŸÛÔÈ fï˜ ·Ú¿ÁÔ˘Ó ÔÊ›ÏÔ˘Ó Ó· Û˘˙ËÙÔ‡Ó Î·È Î˘Ú›ˆ˜ ÔÊ›ÏÔ˘Ó Ó· ˘ÂÚ·Û›˙ÔÓÙ·È ÙÔ˘˜ ηÓfiÓ˜. £· ·Ó·ÚˆÙËı› ‡ÏÔÁ· Ô Î¿ı ·Ó·ÁÓÒÛÙ˘, ÔÈÔÓ ·ÊÔÚÔ‡Ó Ù· “ÂÛˆÙÂÚÈο” ÙˆÓ Ì¤ÛˆÓ ÂÓË̤ڈÛ˘. ∞ÊÔÚÔ‡Ó ÙË ‰ÂÔÓÙÔÏÔÁ›· Î·È Ë ‰ÂÔÓÙÔÏÔÁ›· ·ÊÔÚ¿ ΢ڛˆ˜ ÙÔÓ ·Ó·ÁÓÒÛÙË Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ͤÚÂÈ ÔÈÔ˘˜ ¤¯ÂÈ ·¤Ó·ÓÙ› ÙÔ˘. ∂ȉ¿Ïψ˜ ı· ÂÓËÌÂÚÒÓÂÙ·È Ì¤Û· ·fi ηÓfiÓ˜ ÈÛÔ¤‰ˆÛ˘, ÛÎÔÈÌÔÙ‹ÙˆÓ Î·È È‰ÈÔÙÂÏÒÓ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÌÒÓ, ÌÂ Û˘Ó¤ÂÈ· η¯‡ÔÙ· Î·È ÈÛÔ‰ˆÙÈο Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ ‰Èη›ˆ˜ ¤Ó·Ó ÔÏfiÎÏËÚÔ ÎÏ¿‰Ô.

¢È·ÊˆÓÔ‡Ó √ ÚÒËÓ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ Ù˘ ¡Ô̷گȷ΋˜ Ù˘ ¢∏ª∞ƒ Î. ª·ÛÙÚÔÁÈ¿ÓÓ˘ ÂÈÎÔÈÓÒÓËÛ ¯ı˜ Ì ÙË “£” Î·È ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ ÌfiÓÔ Ô ÙÔ̤·˜ ·˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜, Û ‰‡Ô Û˘Ó‰ÚÈ¿ÛÂȘ, ¤¯ÂÈ Ï¿‚ÂÈ ·fiÊ·ÛË ÛÙ‹ÚÈ͢ Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∞Ú¯‹˜ Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· ÁÈ· ÙËÓ ÙÚ¤¯Ô˘Û· Î·È fi¯È ÁÈ· ¿ÏÏË ıËÙ›·. √ ˘‡ı˘ÓÔ˜ ÙÔ˘ ÙÔ̤· ÙÔÈ΋˜ ·˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ Î. §·ÌÚÈÓ›‰Ë˜ ‰È¤„¢Û ÙÔÓ Î. ª·ÛÙÚÔÁÈ¿ÓÓË Î·È ·Ó¤ÊÂÚ fiÙÈ ÔÈ ·ÔÊ¿ÛÂȘ ¤¯Ô˘Ó ÏËÊı› Î·È ·Ó·ÎÔÈÓˆı› Î·È Û ·ÓÔȯ٤˜ ‰È·‰Èηۛ˜ ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜. ¶¿ÓÙˆ˜ Ë Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË, ÌfiÓÔ ÂÈÎfiÓ· ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È.

✃ ¢ηÈÚÈ· ‰È·ÎÔˆÓ ∫∞Δ. Δ∞™

ŒÊ˘Á·Ó ÔÎÙÒ Ì¤ÏË Ù˘ §¤Û¯Ë˜ μ·ÙÚ·¯·ÓıÚÒˆÓ ∫ÂÓÙÚÈ΋˜ ∂ÏÏ¿‰·˜ ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ ·fi ÙÔ μfiÏÔ Î·È ‹Á·Ó Ì ٷ Ô¯‹Ì·Ù¿ ÙÔ˘˜ Ó· ηı·Ú›ÛÔ˘Ó ÂıÂÏÔÓÙÈο ÙÔ ‚˘ıfi ÛÙÔ ÏÈÌ·Ó¿ÎÈ ÙÔ˘ ÓËÛÈÔ‡ ÙˆÓ ΔÚÈΤڈÓ, ·ÏÏ¿ Ù˙›ÊÔ˜... ΔÔ ı·Ï¿ÛÛÈÔ Ù·Í› ÙÔ˘˜ ˙‹ÙËÛ ¯Ú‹Ì·Ù· ÁÈ· ÙË ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ·fi ÙÔÓ ∞ÏÔÁfiÔÚÔ, fiˆ˜ ϤÓ ÔÈ ÂıÂÏÔÓÙ¤˜, ÂÓÒ Ô ¢‹ÌÔ˜, fiˆ˜ ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ Ô ‰‹Ì·Ú¯Ô˜, ‰ÂÓ Â›¯Â ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ÙÔ˘˜ ÚÔÛʤÚÂÈ Ê·ÁËÙfi. √È ÂıÂÏÔÓÙ¤˜ ‰ËÏÒÓÔ˘Ó fiÙÈ Â›¯·Ó Û˘ÓÂÓÓÔËı› Ì ÙË ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹, ·ÏÏ¿ ÙÂÏÈο ηı¿ÚÈÛ·Ó ÙÔ ‚˘ıfi ÛÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ Ù˘ ∞Á. ∫˘Úȷ΋˜, fiÔ˘ “„¿Ú„·Ó” Ì·Ù·Ú›Â˜ ÛηÊÒÓ Î·È Ï¿ÛÙȯ·... ¢∏ª√.™.

™Δ∏¡ ∂§§∞¢∞

ªÂÁ¿ÏË ÚÔÛÊÔÚ¿ ÛÙÔ˘˜ ·Ó·ÁÓÒÛÙ˜ Ù˘ ÂÊËÌÂÚ›‰·˜ ÁÈ· ‰È·ÎÔ¤˜

¯ˆÚ›˜ ÎÏ‹ÚˆÛË ªÂ 5 ÎÔ˘fiÓÈ·

¢È·ÎÔ¤˜ Ì 48 ú ÂȘ ‡Û ÁÈ· 4 ‰È·Ó˘ÎÙÂÚÂËÛ›ˆ˜ ÂÚ ËÌ ú 0 -2 10 È Î· ÁÈ· ËÌȉȷÙÚÔÊ‹

ÌÔÚ›Ù ӷ ÚÔÌËı¢Ù›Ù ÙÔ ‰ÂÏÙ›Ô Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ Û·˜ ·fi Ù· ÁÚ·Ê›· Ì·˜ ¶ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÛÙË ■ ÛÂÏ. 10


∞fi„ÂȘ 4

Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 29 ª∞´√À 2013

ΔÔ ‚‹Ì· ÙÔ˘ ÔÏ›ÙË [∂¶π™Δ√§∂™, ∂¶π™∏ª∞¡™∂π™, ™Ã√§π∞]

√ ‰ÚfiÌÔ˜ ∫ÂÚ·Ìȉ›Ô˘ ∑·ÁÔÚ¿˜ √ Î. ∫ˆÓ. ∫·Ï·Ì›‰·˜ ÁÚ¿ÊÂÈ:

“∂›Ì·È Ô Ù¤ˆ˜ Úfi‰ÚÔ˜ ∫ÂÚ·Ìȉ›Ô˘, ÏËÚÒÓˆ 3.000 ¢ÚÒ ÊfiÚÔ, ›̷ÛÙ ÂÁÁÂÁÚ·Ì̤ÓÔÈ ÛÙËÓ ∫ÔÈÓfiÙËÙ· 1.500 ¿ÙÔÌ·, ·fi Ì·˜ ÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ ·›ÚÓÂÈ ·fi ÙËÓ ∫ÔÈÓfiÙËÙ· ∫ÂÚ·Ìȉ›Ô˘ ÂÚ›Ô˘ 1 ÂÎ. ¢ÚÒ. Œ¯Ô˘Ì ÙÚÂȘ ÔÈÎÈÛÌÔ‡˜ Î·È ÂÚ›Ô˘ 700 ·Î›ÓËÙ·, Â¿Ó Î¿ÓÔ˘Ì ÙÔÓ ˘ÔÏÔÁÈÛÌfi Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ¯·Ú¿ÙÛÈ Â›Ó·È Û¯Â‰fiÓ ·ÎfiÌ· 2 ÂÎ. ¢ÚÒ. ∏ ∂ÏÏ¿‰· ı· ¿ÚÂÈ ·fi ÙÔ ∂™¶∞ 18 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ, ¤Ó· ¤ÚÁÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÛÙÔ ·Ó·ÙÔÏÈÎfi ¶‹ÏÈÔ ÂÈϤÍÈÌÔ Î·È ·Ó·Ù˘ÍÈ·Îfi Û·Ó ÙÔ ‰ÚfiÌÔ Ô˘ ÂÓÒÓÂÈ ÙÔ ∫ÂÚ·Ì›‰È Ì ÙË ∑·ÁÔÚ¿, Ú¤ÂÈ Ó· ÂÓÙ·¯ı› ÛÙÔ ∂™¶∞. ∞˘Ùfi˜ Ô ¿ÍÔÓ·˜ ·Ó Û˘Ó‰Âı› ı· ÂÓÒÛÂÈ ÙÔ μfiÏÔ Ì ÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË. ΔÔ ∞Ó·ÙÔÏÈÎfi ¶‹ÏÈÔ ‰È·ı¤ÙÂÈ ÂÓٷοı·Ú˜ ·Ú·Ï›Â˜, ¿ÊıÔÓ˜ ËÁ¤˜ Ì ÓÂÚfi, ·Úı¤Ó· ‰¿ÛË Î·È ·¤Ú·ÓÙË ÔÚ·ÙfiÙËÙ· ÛÙÔ ∞ÈÁ·›Ô. ∞˘Ùfi ı· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ı¤ÛÂȘ Î·È ÔÏϤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ. ΔÔ ¤ÚÁÔ ·˘Ùfi ı· Ì·Á‡ÂÈ ÙÔ˘˜ ÙÔ˘Ú›ÛÙ˜ Ì ÙËÓ ÔÌÔÚÊÈ¿ ÙÔ˘, ‰ÂÓ Â›Ó·È Îڛ̷ Ó· ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ÓÂÎÚfi; ŒÓÙÂη ¯ÚfiÓÈ· Ì·˜ ÎÔÚÔ˚‰Â‡Ô˘Ó Ì ÌÂϤÙ˜. ΔÈ Î¿ÓÔ˘Ó ÔÈ ÙÔÈÎÔ› ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ Ì·˜; ªfiÓÔ Ë ∞ı‹Ó· Â›Ó·È Ë ∂ÏÏ¿‰· ‹ ı· ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ì ӷ ÁÂÓÓËı› ηӤӷ˜ ƒÔ‰fiÔ˘ÏÔ˜ ÛÙË §¿ÚÈÛ· ‹ Ó· Ê˘ÙÚÒÛÂÈ Î·Ó¤Ó·˜ ¶·ÓÔ‡ÙÛÔ˜ ÛÙÔ μfiÏÔ; ∞˘ÙÔ› ›¯·Ó ÔÚ¿Ì·Ù· Î·È ÙË ı¤ÏËÛË. ∂È‚¿ÏÏÂÙ·È Ó· Á›ÓÔ˘Ó ÔÈ ÂÓÒÛÂȘ ÙÔÈÎÒÓ Û˘Ì‚Ô˘Ï›ˆÓ. ◊‰Ë ˘¿Ú¯ÂÈ Ë Â·Ê‹ Ì ÙÔÓ ∫ÒÛÙ· ÙÔ §Â‚¤ÓÙË, Ë ÔÔ›· ‰ÂÓ Î·ÚÔÊfiÚËÛÂ. ¶Ú¤ÂÈ Ó· ¿ÚÔ˘Ì ÙËÓ ·fiÊ·ÛË fiÏ· Ù· ¯ˆÚÈ¿ ·fi ÙÔ ∫ÂÚ·Ì›‰È ̤¯ÚÈ ÙË ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ· Ó· η٤‚Ô˘Ì fiÏÔÈ ÛÙËÓ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· Î·È Ó· ··ÈÙ‹ÛÔ˘Ì ӷ ÂÓÙ·¯ı› ·˘Ùfi ÙÔ ¤ÚÁÔ ÛÙÔ ∂™¶∞. ΔÈ ÂÚÈ̤ÓÔ˘ÌÂ, Ú¤ÂÈ Ó· ¿ÚÔ˘Ì ÙËÓ ÓÙÔ˘ÓÙԇη Î·È Ó· ‰ÈÂΉÈ΋ÛÔ˘ÌÂ; ¢ÂÓ Ì·˜ ηٷϷ‚·›ÓÂÈ Î·Ó›˜; ∂›ÎÔÛÈ Ù¤ÛÛÂÚ· ¯ˆÚÈ¿ ‰ÂÓ ·Í›˙Ô˘Ì ¤Ó· ‰ÚfiÌÔ 35 ¯ÈÏÈÔ̤ÙÚˆÓ, Ô˘ ı· ‰ÒÛÂÈ ˙ˆ‹ Û fiÏÔ ÙÔ ¶‹ÏÈÔ, Ó· Ì›ÓÔ˘Ó ÔÈ Ó¤ÔÈ ÛÙ· ¯ˆÚÈ¿ Ì·˜ Î·È Ó· ¤¯Ô˘Ó ‰Ô˘ÏÂÈ¿ Î·È Ó· ÌË ÌÂÙ·Ó·ÛÙ‡ԢӔ .

H ‰Â‡ÙÂÚË ÕψÛË √ Î. £ÂÔ¯¿Ú˘ ¡ÈÎ. ™·Ú›Î·˜ ÁÚ¿ÊÂÈ:

“∏ ËÌÂÚÔÌËÓ›· Ù˘ 29˘ ª·˝Ô˘ 1453 ·ÔÙÂÏ› ¤Ó· ÛËÌÂ›Ô ÛÙÚÔÊ‹˜ ÛÙËÓ ÈÛÙÔÚ›·. °È· ÙÔ˘˜ ŒÏÏËÓ˜ Ë ÙÒÛË Ù˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏ˘ ˘‹ÚÍ ¤Ó· ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙ·ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜, ·fi Ù· ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚ· Ù˘ Ì·ÎÚ·›ˆÓ˘ πÛÙÔÚ›·˜ Ì·˜. ¶Ï‹ÁˆÛ ÙËÓ ÈÛÙÔÚÈ΋ Ì·˜ ÌÓ‹ÌË Û ٤ÙÔÈÔ ÛËÌ›Ô, Ô˘ ·fi ÙfiÙÂ Ë Ë̤ڷ ΔÚ›ÙË ıˆÚÂ›Ù·È ·ÔÊÚ¿˜. ª·˙› Ì ÙÔÓ ¶·Ï·ÈÔÏfiÁÔ ı¿ÊÙËÎÂ Î·È Ë ∂ÏÏ¿‰·. ΔÔ fiÙÈ Ô ∂ÏÏËÓÈÛÌfi˜ ‰ÂÓ ¯¿ıËΠÔÏÔÛ¯ÂÚÒ˜, ÔÊ›ÏÂÙ·È ÛÙËÓ ·ÛÙ›Ú¢ÙË ˙ˆÙÈÎfiÙËÙ· Î·È ÙÔ ı¿ÚÚÔ˜ ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ Ï·Ô‡. ™Â fiÏË ·˘Ù‹ ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›·, Ô ÂÏÏËÓÈÎfi˜ Ï·fi˜ Â›Ó·È Ô ÙÚ·ÁÈÎfi˜ ‹Úˆ·˜ ϤÁÂÈ Ô ƒ¿ÓÛÈÌ·Ó. ∏ ¿ÏˆÛË Ù˘ ¶fiÏ˘ ÂÁÁ˘‹ıËΠÛÙÔ˘˜ ΔÔ‡ÚÎÔ˘˜ ÙË ÌÔÓÈÌfiÙËÙ· Ù˘ Â˘Úˆ·˚΋˜ ÙÔ˘˜ ·˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚ›·˜. ™‹ÌÂÚ· ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó Ó· η٤¯Ô˘Ó ÙË £Ú¿ÎË, ‰È·ÙËÚÒÓÙ·˜ ÙÔ ÚÔÁÂʇڈ̿ ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË. ¶Ô˘ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ÙÔ ‰È¢ڇÓÔ˘Ó. √ ™Ù¤Ê·Ó ΔÛ‚¿È¯, ÛÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ “∏ ¿ÏˆÛË ÙÔ˘ μ˘˙·ÓÙ›Ô˘” , ÁÚ¿ÊÂÈ Ù· ÂÍ‹˜ ÁÈ· ÙËÓ ·ÔÊÚ¿‰·

Ë̤ڷ ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÛÌÔ‡, ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ ÔÏfiÎÏËÚÔ˘: “ºÔ‚ÂÚfi˜ Î·È ÙÚÔÌÂÚfi˜, Ô ªˆ¿ÌÂı, Ô ÓÈÎËÙ‹˜, ·Ê‹ÓÂÈ ÙÔ˘˜ ÔÏÂÌÈÛÙ¤˜ ÙÔ˘ Ó· ‰È·ÁÔ˘Ì›ÛÔ˘Ó Ù· ¿ÓÙ·. Èڛ˜ ‰È¿ÎÚÈÛË Î·ÌÈ¿: ™›ÙÈ· Î·È ·Ï¿ÙÈ·, ÂÎÎÏËۛ˜ Î·È ÌÔÓ·ÛÙ‹ÚÈ·, ¿ÓÙÚ˜, Á˘Ó·›Î˜ Î·È ·È‰È¿, fiÏ· Â›Ó·È Ï¿Ê˘Ú·. •Â¯‡ÓÔÓÙ·È ÛÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ÛÙÚ·ÙÈÒÙ˜, ÌÂı˘Ṳ̂ÓÔÈ ·fi ÙÔ ·›Ì·, Ó· ÚÔÏ¿‚Ô˘Ó Ó’ ·Ú¿ÍÔ˘Ó fiÛÔ ÌÔÚÔ‡Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ·. ΔÔ ÚÒÙÔ Î‡Ì· ÍÂÁ˘ÌÓÒÓÂÈ ÙȘ ÂÎÎÏËۛ˜: ∂Λ ·ÛÙÚ¿ÊÙÔ˘Ó ÙÔ ¯Ú˘Û¿ÊÈ, Ù· ‰ÈÛÎÔfiÙËÚ·, Ù· ÔχÙÈÌ· ÂÙÚ¿‰È·. ⁄ÛÙÂÚ·, ÔÚÌÔ‡Ó ÛÙ· Û›ÙÈ·: ™’ fiÔÈÔ Ì·›ÓÔ˘Ó, ηÚÊÒÓÔ˘Ó ·¤Íˆ Ù· Ï¿‚·Ú¿ ÙÔ˘˜, ÁÈ· Ó· ͤÚÔ˘Ó ÔÈ ÂfiÌÂÓÔÈ fiÙÈ Â‰Ò Ù· Ï¿Ê˘Ú· ¤¯Ô˘Ó ÎÈfiÏ·˜ ÂÚ¿ÛÂÈ ÛÙËÓ Î·ÙÔ¯‹ ÙÔ˘ ηٷÎÙËÙ‹. ∫·È Ù· Ï¿Ê˘Ú· ‰ÂÓ Â›Ó·È ÌÔÓ¿¯· Ù· ¯Ú˘Û·ÊÈο, Î·È Ù· ‚·Ú‡ÙÈÌ· ˘Ê¿ÛÌ·Ù·, Î·È Ù· ÊÏÔ˘ÚÈ¿. ∂›Ó·È Î·È ÔÈ Á˘Ó·›Î˜, Ô˘ ı· ¿ÚÔ˘Ó ÙÔ ‰ÚfiÌÔ ÁÈ· Ù· ÛÎÏ·‚Ô¿˙·Ú·. ªÂ ÙÔ˘˜ ‚Ô‡Ú‰Ô˘Ï˜ ‰ÈÒ¯ÓÔ˘Ó fiÛÔ˘˜ ‰‡ÛÙ˘¯Ô˘˜ ¤¯Ô˘Ó Á˘Ú¤„ÂÈ ¿Û˘ÏÔ ÛÙȘ ÂÎÎÏËۛ˜, ÛÎÔÙÒÓÔ˘Ó ÙÔ˘˜ Á¤ÚÔ˘˜, ‰¤ÓÔ˘Ó ÙÔ˘˜ Ó¤Ô˘˜ ÎÔ¿‰È·, Û·Ó Ù· ˙Ò·, ÙÔ˘˜ ·›ÚÓÔ˘Ó Ì·˙› ÙÔ˘˜. ∫·È Ì·˙› Ì ÙË ÏÂËÏ·Û›· ÍÂÛ¿ÂÈ Î·È Ë ¿ÛÎÔË, Ë ·Ú¿ÏÔÁË Î·Ù·ÛÙÚÔÊ‹. Ÿ,ÙÈ ¤¯ÂÈ Ì›ÓÂÈ ·›ڷ¯ÙÔ ·fi ÙÔ˘˜ ™Ù·˘ÚÔÊfiÚÔ˘˜, Û˘ÓÙÚ›‚ÂÙ·È ÙÒÚ· ·fi ÙÔ˘˜ Ì·ÓÈ·Ṳ̂ÓÔ˘˜ ÓÈÎËÙ¤˜. ¶ÔχÙÈÌ· ÎÂÈÌ‹ÏÈ· Î·È ¤ÚÁ· Ù¤¯Ó˘ Á›ÓÔÓÙ·È ÛÙ¿¯ÙË Î·È ıÚ‡„·Ï·, ·Ì¿Ï·È· ÂÈÎÔÓ›ÛÌ·Ù· Á›ÓÔÓÙ·È ÎÔÌÌ¿ÙÈ·, ˘¤ÚÔ¯· ·Á¿ÏÌ·Ù· ÁÎÚÂÌ›˙ÔÓÙ·È Î·È Û¿ÓÂ, ‚È‚Ï›·, Ô˘ ¤ÎÚ˘‚·Ó ̤۷ ÙÔ˘˜ ÙË ÛÔÊ›· ·ÈÒÓˆÓ, ÙÔÓ ·ı¿Ó·ÙÔ ÏÔ‡ÙÔ Ù˘ ·Ú¯·›·˜ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÛΤ„˘ Î·È Ô›ËÛ˘, η›ÁÔÓÙ·È ÙÒÚ·, ‹ ηٷÛÙÚ¤ÊÔÓÙ·È Ì ·‰È·ÊÔÚ›·. ¶fiÙ ı· ÌÔÚ¤ÛÂÈ Ë ·ÓıÚˆfiÙËÙ· Ó· ˘ÔÏÔÁ›ÛÂÈ ÙÔ Ì¤ÁÂıÔ˜ Ù˘ ηٷÛÙÚÔÊ‹˜ Ô˘ ÍÂΛÓËÛ ÂΛÓË ÙË ÛÙÈÁÌ‹ ·fi ÙËÓ ·ÓÔÈÎÙ‹ ÎÂÚÎfiÔÚÙ·. ¶ÔÙ¤ ‰ÂÓ ı· ÌÔÚ¤ÛÂÈ Ó· ÏÔÁ·ÚÈ¿ÛÂÈ Ì ·fiÏ˘ÙË ·ÎÚ›‚ÂÈ· fiÛ· ¤¯·Û ÙÔ ·ÓıÚÒÈÓÔ Ó‡̷ ÛÙȘ ÏÂËϷۛ˜ Ù˘ ƒÒÌ˘, Ù˘ ∞ÏÂÍ¿Ó‰ÚÂÈ·˜ Î·È Ù˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏ˘. ΔËÓ ¿ÏÏË Ì¤Ú· ÔÈ ÂÚÁ¿Ù˜ È¿ÓÔ˘Ó ÎÈfiÏ·˜ ‰Ô˘ÏÂÈ¿: ¶Ú¤ÂÈ Ó’ ·ÔÌ·ÎÚ‡ÓÔ˘Ó fiÏ· Ù· ۇ̂ÔÏ·, fiÏ· Ù· ÛËÌ¿‰È· Ù˘ ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÈ΋˜ ›ÛÙ˘, ̤۷ ·fi ÙËÓ ÂÎÎÏËÛ›·. ƒ›¯ÓÔ˘Ó Ù· ÛηÏÈÛÙ¿ Ù¤ÌÏ·, ·Û‚ÂÛÙÒÓÔ˘Ó Ù· Â˘Ï·‚Èο „ËÊȉˆÙ¿, ÎÈ Ô ™Ù·˘Úfi˜ Ù˘ ∞Á›·˜ ™ÔÊ›·˜, Ô˘ ¯›ÏÈ· ¯ÚfiÓÈ· ÙÒÚ· ¿ψÛ ٷ ÌÚ¿ÙÛ· ÙÔ˘, ÁÈ· Ó’ ·ÁηÏÈ¿ÛÂÈ fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÔÓÂ̤ÓÔ˘˜ Ù˘ Á˘, ¤ÊÙÂÈ, ÁÎÚÂÌ›˙ÂÙ·È Î·Ù¿¯·Ì·, Ì’ ¤Ó·Ó ˘fiΈÊÔ ÙÚÔÌÂÚfi Á‰Ô‡Ô. μ·ÚÈ¿ ·ÓÙ˯› Ô ¤ÙÚÈÓÔ˜ ™Ù·˘Úfi˜, ¤ÊÙÔÓÙ·˜ ÛÙÔ ‰¿Â‰Ô ÙÔ˘ Ó·Ô‡. √ ·ÓٛϷÏÔ˜ ·˘Ù‹˜ Ù˘ ÙÒÛ˘ ÊÙ¿ÓÂÈ ÛÙË ¢‡ÛË Î·È ÙËÓ ·Ó·ÛÙ·ÙÒÓÂÈ. ΔÚÔÌÂÚfi Ù·Íȉ‡ÂÈ ÙÔ Ì·ÓÙ¿ÙÔ ÛÙË ƒÒÌË, ÛÙË °¤ÓÔ‚·, ÛÙË μÂÓÂÙ›·. ™·Ó ÚÔÂȉÔÔÈËÙÈÎfi˜ ÎÂÚ·˘Ófi˜ ÛÎÔÙÂÈÓÈ¿˙ÂÈ ÙÔÓ Ô˘Ú·Ófi ¿Óˆ ·’ ÙË °·ÏÏ›· Î·È ÙË °ÂÚÌ·Ó›·. ∫·È ÚÈÁÒÓÙ·˜ ηٷϷ‚·›ÓÂÈ Ë ∂˘ÚÒË ˆ˜ Ë ÓˆıÚfiÙËÙ¿ Ù˘, Ë ·‰È·ÊÔÚ›· Ù˘, ÛÙ¿ıËΠÌÔÈÚ·›·: ∞fi ÙËÓ Í¯·Ṳ̂ÓË, ·fi ÙËÓ ·Û‹Ì·ÓÙË ∫ÂÚÎfiÔÚÙ· ÙÚ‡ˆÛ ÛÙÔ˘˜ ÎfiÏÔ˘˜ Ù˘ ÌÈ· ‰‡Ó·ÌË Î·Ù·ÛÙÚÔÊ‹˜, ÌÈ· Ï·›Ï·· ¯·ÌÔ‡, Ô˘ ı· ·Ú·Ï‡ÛÂÈ Î·È ı· ·Ó·Îfi„ÂÈ ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈÎfiÙËÙ¿ Ù˘ ÁÈ· ·ÈÒÓ˜ ÔÏfiÎÏËÚÔ˘˜. ∞ÏÏ¿ ÛÙËÓ πÛÙÔÚ›·, fiˆ˜ Î·È ÛÙËÓ ·ÓıÚÒÈÓË ˙ˆ‹, Ë ÌÂÙ¿ÓÔÈ· Î·È ÔÈ Ù‡„ÂȘ ‰ÂÓ Í·Ó·Ê¤ÚÓÔ˘Ó ›Ûˆ ÙË ¯·Ì¤ÓË ÛÙÈÁÌ‹. ∫·È ¯›ÏÈ· ¯ÚfiÓÈ· ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÍ·ÁÔÚ¿ÛÔ˘Ó ÌÈ·˜ ÒÚ·˜ ·Ì¤ÏÂÈ·!” . ™Ù¤Ê·Ó ΔÛ‚¿È¯: “∏ ¿ÏˆÛË ÙÔ˘ μ˘˙·ÓÙ›Ô˘” .

¶·Ú¿ÍÂÓ·...

KÏÂÈṲ̂ÓÔ˜ Û ÎÏÔ˘‚› Â› 11 ¯ÚfiÓÈ· ˙Ô‡Û „˘¯Èο ·ÛıÂÓ‹˜ ÛÙËÓ ∫›Ó· º˘Ï·ÎÈṲ̂ÓÔ Â› 11 ¯ÚfiÓÈ· Û ÎÏÔ˘‚›, ÎÚ·ÙÔ‡Û ¤Ó·Ó „˘¯Èο ·ÛıÂÓ‹ Ë ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ¿ ÙÔ˘ ÛÙËÓ Â·Ú¯›· Δ˙È·ÓÁÎÛ› Ù˘ ∫›Ó·˜. √ Ì·ÎÚÔ¯ÚfiÓÈÔ˜ ÂÁÎÏÂÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ 42¯ÚÔÓÔ˘ μÔ˘ °ÈÔ˘¿Ó¯ÔÓÁÎ ÍÂΛÓËÛ ·fi ÙËÓ ÂÔ¯‹ Ô˘ ͢ÏÔÎfiËÛ ̤¯ÚÈ ı·Ó¿ÙÔ˘ ¤Ó· 13¯ÚÔÓÔ ·È‰›, Û‡Ìʈӷ Ì ‰ËÌÔÛ›Â˘Ì· ÎÈÓÂ˙È΋˜ ÂÊËÌÂÚ›‰·˜. ™ÙȘ ʈÙÔÁڷʛ˜ Ô˘ ‰ËÌÔÛ›Â˘ÛÂ Ë ÂÊËÌÂÚ›‰· Xinxi Ribao ‰È·ÎÚ›ÓÂÙ·È ›Ûˆ ·fi Ù· οÁÎÂÏ· ÂÓfi˜ ÎÏÔ˘‚ÈÔ‡ ¤Ó·˜ ¯ÏˆÌfi˜ ¿ÓÙÚ·˜, ηıÈṲ̂ÓÔ˜ ¿Óˆ ÛÙ· ÎÏÈÓÔÛÎÂ¿ÛÌ·Ù¿ ÙÔ˘. √ ¿ÓÙÚ·˜ ÊÔÚ¿ ÌfiÓÔ ÂÛÒÚÔ˘¯· Î·È Ù· fi‰È· ÙÔ˘ Â›Ó·È ‰Â̤ӷ Ì ÌÈ· ‚·ÚÈ¿ ·Ï˘Û›‰·. √ °ÈÔ˘¿Ó¯ÔÓÁÎ ‰È·ÁÓÒÛÙËΠ̠ۯÈ˙ÔÊÚ¤ÓÂÈ· Û ËÏÈΛ· 15 ÂÙÒÓ. ΔÔ 2001 ¯Ù‡ËÛÂ Î·È ÛÎfiÙˆÛ ¤Ó· ·ÁfiÚÈ 13 ÂÙÒÓ. ™˘ÓÂÏ‹ÊıË, ·ÏÏ¿ ÙËÓ ÂfiÌÂÓË ¯ÚÔÓÈ¿ ÔÈ ∞Ú¯¤˜ ÙÔÓ ¿ÊËÛ·Ó ÂχıÂÚÔ, ÁÈ·Ù› ¤ÎÚÈÓ·Ó fiÙÈ ÂÍ·ÈÙ›·˜ Ù˘ ·Ûı¤ÓÂÈ¿˜ ÙÔ˘ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ˘‡ı˘ÓÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ Ú¿ÍË ÙÔ˘. √ °ÈÔ˘¿Ó¯ÔÓÁΠ΢ÎÏÔÊÔÚÔ‡Û ÛÙÔ ¯ˆÚÈfi ÙÔ˘, ÙÔ ƒÔ˘ÈÙÛ¿ÓÁÎ, ÊÔÚÒÓÙ·˜ ¯ÂÈÚÔ¤‰Â˜, fï˜, ηıÒ˜ Ë ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘ “Êfi‚È˙” ÙÔ˘˜ ηÙÔ›ÎÔ˘˜, Ë ÌËÙ¤Ú· ÙÔ˘ ηٷÛ··Û ¤Ó· ÎÏÔ˘‚› ÁÈ· ·˘ÙfiÓ. ∫·Ù¿ÊÂÚ ӷ ‰Ú·ÂÙ‡ÛÂÈ Î·È Ë ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· ¤¯ÙÈÛ ¤Ó· ‰Â‡ÙÂÚÔ, ÈÔ ÁÂÚfi

¶Ò˜, fï˜, Ë ¶fiÏË ¤ÊÙ·Û Û ·˘Ù‹ ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË; √È Û˘Ó¯›˜ fiÏÂÌÔÈ, Ë Î·Ù·ÛÙÚÔÊÈ΋ ÚÒÙË ¿ÏˆÛË ·fi ÙÔ˘˜ ‰˘ÙÈÎÔ‡˜ ™Ù·˘ÚÔÊfiÚÔ˘˜, ÔÈ ·ÒÏÂȘ ‰·ÊÈÎÒÓ ÂÎÙ¿ÛÂˆÓ Î·È ÔÏÏ¿ ¿ÏÏ· Û˘ÓÙ¤ÏÂÛ·Ó ÛÙËÓ ÙÒÛË Ù˘. ™Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ‰Â ¯ÚfiÓÈ· Ù˘, Î·È Û fiÏË ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ‚·ÛÈÏ›·˜ ÙÔ˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ ¶·Ï·ÈÔÏfiÁÔ˘, ÔÈ ıÚËÛ΢ÙÈΤ˜ ¤Úȉ˜ ‹Ù·Ó ÙÔ ÚÒÙÔ ı¤Ì· Ô˘ ··Û¯ÔÏÔ‡Û fiÏÔÓ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ. ∏ ¶fiÏË Â›¯Â ¯ˆÚÈÛÙ› Û ∂ÓˆÙÈÎÔ‡˜ Î·È ∞ÓıÂÓˆÙÈÎÔ‡˜ Î·È ÔÈ Û¯¤ÛÂȘ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ‰‡Ô ·˘ÙÒÓ ·Ú·Ù¿ÍÂˆÓ ¤Ï·‚·Ó ‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ ۯ‰fiÓ ÂÌʇÏÈÔ˘ fiÏÂÌÔ˘. ™ÙȘ ·Ú·ÌÔÓ¤˜ ‰Â Ù˘ ¤Ó·Ú͢ Ù˘ ÔÏÈÔÚΛ·˜, Ë ¤ÓÙ·ÛË ¤ÊÙ·Û ÛÙÔ ·ÔÎÔڇʈ̿ Ù˘. √È ‰È¯fiÓÔȘ Î·È Û˘ÁÎÚÔ‡ÛÂȘ Ô˘ Á›ÓÔÓÙ·Ó ϤÔÓ Î·ıËÌÂÚÈÓÒ˜, ÙËÓ ÒÚ· Ô˘ Ë ¶fiÏË ‰È¤ÙÚ¯ ÙÔ Ì¤ÁÈÛÙÔ Î›Ó‰˘ÓÔ, Ù¿Ú·ÛÛ ÙËÓ fiÔÈ· ËÚÂÌ›· ›¯Â ·ÔÌ›ÓÂÈ ÛÙÔ Ï·fi. √ °. ºÚ·ÓÙ˙‹˜ ÈÛ¯˘Ú›˙ÂÙ·È fiÙÈ: “...¢ÂÓ Ì·˜ ¤ÊÙ·Ó·Ó fiÏ· ·˘Ù¿, ·ÏÏ¿ ›¯·ÌÂ Î·È ÌÂÚÈÎÔ‡˜ ·fi ÙÔ˘˜ ‰ÈÎÔ‡˜ Ì·˜ Ô˘ ‹Ù·Ó ·›ı·Ú¯ÔÈ Î·È ÔÈ ÔÔ›ÔÈ, Ì ÙÔ Ô˘ ›‰·Ó fiÙÈ ‚ÚÈÛÎfiÌ·ÛÙ·Ó Û ‰‡ÛÎÔÏË ı¤ÛË, ‚Ú‹Î·Ó ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ‚Á¿ÏÔ˘Ó ÛÙËÓ ÂÈÊ¿ÓÂÈ· fiÏË ÙÔ˘˜ ÙË ÓÔÛËÚfiÙËÙ· Î·È ‰ÂÓ ¤Î·Ó·Ó Ù›ÔÙ ¿ÏÏÔ ·fi ÙÔ Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó Û˘Ó¯Ҙ ·ÓˆÌ·Ï›Â˜ Î·È ÛÙ¿ÛÂȘ, Ó· Á˘Ú›˙Ô˘Ó ÛÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ Î·È ÛÙȘ Ï·Ù›˜ Î·È Ó· ÍÂÛÙÔÌ›˙Ô˘Ó ·fi Ù· ‚ÚˆÌÂÚ¿ ÙÔ˘˜ ÛÙfiÌ·Ù· ‚ÚÈÛȤ˜ Î·È ÎÔÚÔ˚‰›Â˜ ÁÈ· ÙÔ ‰‡ÛÙ˘¯Ô ÙÔÓ ·˘ÙÔÎÚ¿ÙÔÚ· Î·È ÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜ ¿Ú¯ÔÓÙ˜, ¯ˆÚ›˜ Êfi‚Ô ıÂÔ‡ ‹ ÓÙÚÔ‹ ÁÈ· ÙÔÓ ·˘ÙÔÎÚ¿ÙÔÚ· Î·È ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜” . ∫¿Ô˘ ›¯· ‰È·‚¿ÛÂÈ fiÙÈ ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÔÏÈÔÚΛ·˜, Ê·Ó·ÙÈÎÔ› ¿ÏˆÛ·Ó ¿Óˆ ÛÙ· Ù›¯Ë ·Ófi ÛÙÚÂÊfiÌÂÓ· ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙÔ˘ ·˘ÙÔÎÚ¿ÙÔÚ· fiÙÈ Â›Ó·È ·ÊÔÚÈṲ̂ÓÔ˜ Î.Ï. ∞ÏÏ¿ Î·È ÔÈ ‰˘ÙÈÎÔ› Ì·¯ËÙ¤˜ Ô˘, Ì ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙÔÓ πˆ¿ÓÓË πÔ˘ÛÙÈÓÈ¿ÓË, ¤ÛÂ˘Û·Ó Û ‚Ô‹ıÂÈ·, ‰ÂÓ Û˘Ó¿ÓÙËÛ·Ó ·Ú¿ ÙËÓ Î·¯˘Ô„›· Î·È ÙËÓ ·ÓÙÈ¿ıÂÈ· ·fi ÙÔ˘˜ ·ÓıÂÓˆÙÈÎÔ‡˜, ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ‹Ù·Ó Ô §Ô˘Î¿˜ ¡ÔÙ·Ú¿˜. ∂ÓÒ, ÔÈ ‡‚ÚÂȘ Ô˘ ·ÓÙ·ÏÏ¿ÛÛÔÓÙ·Ó ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ‰‡Ô ·ÓÙÚÒÓ, ·Ú·ÌÔÓ¤˜ Ù˘ ¿ÏˆÛ˘, ‹Ù·Ó Û˘ÓËıÈṲ̂ÓÔ Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ. ∫·¯˘Ô„›Â˜ Î·È ·ÏÏËÏÔηÙËÁÔڛ˜ ·ÓÙ·ÏÏ¿ÛÛÔÓÙ·Ó Î·È ÌÂٷ͇ μÂÓÂÙÒÓ Î·È °ÂÓÔ˘·ÙÒÓ. ªÂ ¤Ó· ÂÛˆÙÂÚÈÎfi ̤وÔ ·ÛÙ·ı¤˜ Î·È Â¯ıÚÈÎfi ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜, ÙÈ Ó· οÓÂÈ Ô ËÚˆÈÛÌfi˜, Ë ·˘ÙÔı˘Û›· ÙˆÓ Ï›ÁˆÓ ËÚˆÈÎÒÓ Ì·¯ËÙÒÓ Î·È ÙÔ˘ ·˘ÙÔÎÚ¿ÙÔÚ·; ŸÙ·Ó ·fi ÙËÓ ¿ÏÏË ˘‹Ú¯Â ¤Ó·˜ ÛÙÚ·Ùfi˜ ÔÏ˘¿ÚÈıÌÔ˜, Ê·Ó·ÙÈṲ̂ÓÔ˜ Î·È ·ÔÊ·ÛÈṲ̂ÓÔ˜, Ì ¤Ó· ÛÔ˘ÏÙ¿ÓÔ Ô˘ ‰È¤ıÂÙ fi,ÙÈ Î·Ï‡ÙÂÚÔ fiÏÔ Â›¯Â ÂÈÓÔËı› ÁÈ· ÙËÓ ÔÏÈÔÚΛ·, Ò˜ ‹Ù·Ó ‰˘Ó·ÙfiÓ Ó· ÌËÓ ·Ïˆı› Ë ¶fiÏË; ∏ ¶fiÏË ¤ÂÛÂ! ΔÔ ı¤Ì· Â›Ó·È fiÙÈ ˙ԇ̠ÌÂÙ¿ ·fi ÙfiÛ· ¯ÚfiÓÈ· ·ÚfiÌÔȘ ηٷÛÙ¿ÛÂȘ. ∂Ï›˙ˆ Ó· ÌË ÊÙ¿ÛÔ˘Ì Û Ӥ˜ ·ÏÒÛÂȘ...” .

¢ËÌÔÙÈο Ù¤ÏË ¯ˆÚ›˜ ·ÓÙ·Ô‰ÔÙÈÎfiÙËÙ· √ Î. ∞ϤͷӉÚÔ˜ ∫·Û›‰Ë˜, Ù˘¯ÈÔ‡¯Ô˜ Ù˘ ∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜ ¶ÔÏÈÙÈ΋˜ ¢ÈÔ›ÎËÛ˘ (¢¶£) Î·È ÙÔÈÎfi˜ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∫ÔÈÓfiÙËÙ·˜ ∑·ÁÔÚ¿˜, ÁÚ¿ÊÂÈ:

“∞ÔÙÂÏ› ϤÔÓ ·‰È·ÌÊÈÛ‚‹ÙËÙË Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· Ë ‰È·›ÛÙˆÛË fiÙÈ Ë ·ÙÚ›‰· Ì·˜ ‰È·Ó‡ÂÈ ÌÈ· ·fi ÙȘ ÎÚÈÛÈÌfiÙÂÚ˜ Ê¿ÛÂȘ Ù˘ πÛÙÔÚ›·˜ Ù˘. ΔÔ Û‡ÓÔÏÔ fiÏˆÓ ÙˆÓ ¤ÁÎ˘ÚˆÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÌÂ-

ÎÏÔ˘‚›. ∏ ÌËÙ¤Ú· ÙÔ˘ 42¯ÚÔÓÔ˘, √˘¿ÓÁÎ ªÔ˘ÛÈ¿ÓÁÎ, ‰›ÓÂÈ ÛÙÔ ÁÈÔ Ù˘ ÙÚ›· Á‡̷ٷ ÙËÓ Ë̤ڷ, ÂÓÒ Î·Ï‡ÙÂÈ ÙÔ ÎÏÔ˘‚› Ì ·Ó› fiÙ·Ó ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ¿ÂÈ ÙÔ˘·Ï¤Ù·. “ªÔÏÔÓfiÙÈ Ô ÁÈÔ˜ ÌÔ˘ Â›Ó·È ÙÚÂÏfi˜ Î·È ÛÎfiÙˆÛ οÔÈÔÓ, ÙÔ Ó· ÙÔÓ ‚¿Ïˆ ÛÙÔ ÎÏÔ˘‚› Ì ٷ ›‰È· ÌÔ˘ Ù· ¯¤ÚÈ· ‹Ù·Ó ÌÈ· Ôχ ‰‡ÛÎÔÏË ·fiÊ·ÛË, ‹Ù·Ó Û·Ó Ó· Ì ̷¯·›ÚˆÓ·Ó” ·ÊËÁ‹ıËÎÂ. √È ∞Ú¯¤˜ ÂÎÙÈÌÔ‡Ó fiÙÈ ÛÙËÓ ∫›Ó· ¿Û¯Ô˘Ó ·fi ÛÔ‚·Ú¤˜ „˘¯ÈΤ˜ ·Ûı¤ÓÂȘ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ·fi 16 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ¿ÓıÚˆÔÈ, ÂÓÒ ÙÔ 2009 ÂÚ›Ô˘ 170 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ›¯·Ó ‰È·ÁÓˆÛÙ› Ì οÔÈ·˜ ÌÔÚÊ‹˜ „˘¯È΋ ·Ûı¤ÓÂÈ·.

ªÈÎÚ¿ drone ı· Â·ÁÚ˘ÓÔ‡Ó ÁÈ· ‚·Ó‰·ÏÈÛÌÔ‡˜ ÛÙ· ÁÂÚÌ·ÓÈο ÙÚ¤Ó· ∏ ÁÂÚÌ·ÓÈ΋ ÂÙ·ÈÚ›· ÛȉËÚÔ‰ÚfiÌˆÓ Deutsche Bahn ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ fiÙÈ ı· ‰ÔÎÈÌ¿ÛÂÈ ÌÈÎÚ¿ Â·Ó‰ÚˆÌ¤Ó· ·ÂÚÔÛοÊË, Ù· ÔÔ›· ı· ·Ó·Ï¿‚Ô˘Ó ı· ÂÓÙÔ›˙Ô˘Ó ÙÔ˘˜ ‚¿Ó‰·ÏÔ˘˜ Ô˘ ˙ˆÁÚ·Ê›˙Ô˘Ó ÁÎÚ¿ÊÈÙÈ ¿Óˆ ÛÙ· ÙÚ¤Ó·. ªÂ Ù· ÁÎÚ·Ê›ÙÈ Ó· ÎÔÛÙ›˙Ô˘Ó ÛÙËÓ Deutsche Bahn Á‡Úˆ ÛÙ· 7,6 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ¢ÚÒ ÙÔ ¯ÚfiÓÔ, Ù· drone ı· ·Ú¯›ÛÔ˘Ó Ó· ‰ÔÎÈÌ¿˙ÔÓÙ·È “Û‡ÓÙÔÌ·” Û ÎÂÓÙÚÈο ·Ì·ÍÔÛÙ¿ÛÈ·, ‰‹ÏˆÛ ÂÎÚfiÛˆÔ˜ Ù˘ Â-

ÏÂÙÒÓ Î·Ù·Ì·ÚÙ˘Ú¿ fiÙÈ Ë ∂ÏÏ¿‰· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È - ÂȉÈο ÁÈ· ÙÔ 2013 - Û’ ¤Ó· ¤ÙÔ˜ ηÌ‹˜, ·fi ÙË ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈ΋ ¤Î‚·ÛË ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ı· ÂÍ·ÚÙËı› ·Ó Ë ¯ÒÚ· ı· ԉ‡ÛÂÈ ÂÓÙfi˜ ÙÔ˘ ÂfiÌÂÓÔ˘ ¤ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ ÚfiÎÏËÛË ÙˆÓ ·ÁÔÚÒÓ. ∂ÓÒÈÔÓ ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ÂÍÂÏ›ÍÂˆÓ Ô ÚfiÏÔ˜ Ù˘ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È Î·ıfiÏÔ˘ ·ÌÂÏËÙ¤Ô˜, ηıÒ˜ ·fi ÙË ¯ÚËÛÙ‹ ‰È·¯Â›ÚÈÛË Ù˘ ηıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ·˜ ı· ÎÚÈı› ¤Ó· ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÎÔÌÌ¿ÙÈ Ù˘ ˘ÊÈÛÙ¿ÌÂÓ˘ ÂıÓÈ΋˜ ÚÔÛ¿ıÂÈ·˜. ¶ÚÈÓ ÙËÓ Â¤Ï·ÛË Ù˘ ‰ÈÂıÓÔ‡˜ ÎÚ›Û˘ Ë ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË Â›¯Â ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ·ÍÈÔÔ›ËÛ˘ (Î·È Ô˘Î ÔÏ›Á˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ Î·È Î·Ù·Û·Ù¿ÏËÛ˘) ÌÈ·˜ ÛÂÈÚ¿˜ ·Ó·Ù˘ÍÈ·ÎÒÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ. ™‹ÌÂÚ·, Â›Ó·È ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Ë ∫ÂÓÙÚÈ΋ ¢ÈÔ›ÎËÛË Î¿ÓÂÈ fi,ÙÈ ‰‡Ó·Ù·È ÁÈ· Ó· ÌË Ó·˘·Á‹ÛÂÈ ÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ·Ó·Ù˘ÍÈ·Îfi ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Ô˘ ÛÙԯ‡ÂÈ ÛÙË ÛÙ·‰È·Î‹ ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋ ·Ó¿Ù˘ÍË. øÛÙfiÛÔ, Ë ÂÌÊ¿ÓÈÛË Ù˘ ÎÚ›Û˘ η٤ÛÙËÛ ·Ó·Áη›· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·fi ÔÙ¤ ÙËÓ Î·Ù·‚ÔÏ‹ ÙˆÓ ‰ËÌÔÙÈÎÒÓ ÙÂÏÒÓ, Ë Â›ÛÚ·ÍË ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ Â·Ê›ÂÙ·È ÛÙËÓ ·ÔÊ·ÛÈÛÙÈÎfiÙËÙ· ÙˆÓ ÂοÛÙÔÙ ¢ËÌÔÙÈÎÒÓ ∞Ú¯ÒÓ Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙˆÓ Î›ÌÂÓˆÓ Î·ÓÔÓÈÛÙÈÎÒÓ Ï·ÈÛ›ˆÓ. øÛÙfiÛÔ, οı ¿ÏÏÔ ·Ú¿ ÙÈÌËÙÈÎfi Â›Ó·È ÁÈ· ÙÔ˘˜ ‰ËÌÔÙÈÎÔ‡˜ ¿Ú¯ÔÓÙ˜ Ó· ¤¯Ô˘Ó ÙËÓ ··›ÙËÛË ·fi ÙÔ˘˜ Ôϛ٘ Ó· ηٷ‚¿ÏÏÔ˘Ó - Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· ÛÙËÓ ÒÚ· ÙÔ˘˜ - Ù· ‰ËÌÔÙÈο Ù¤ÏË, ÂÓÒ ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘˜ ·‰˘Ó·ÙÔ‡Ó ÁÈ· ‰È·ÊfiÚÔ˘˜ ÏfiÁÔ˘˜ Ó· ·ÓÙ·ÔÎÚÈıÔ‡Ó ÛÙËÓ Î¿Ï˘„Ë ÙˆÓ ·Ó·ÁÎÒÓ Ù˘ ηıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ·˜. ªÈ· ·ÚfiÌÔÈ· ÂÈÎfiÓ· ÂÈÎÚ·Ù› Î·È ÛÙÔÓ ¢‹ÌÔ ∑·ÁÔÚ¿˜ - ªÔ˘ÚÂÛ›Ô˘ Ô˘ ÂÓÒ ¤¯ÂÈ fiÏ· Ù· ‰˘ÓËÙÈο ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ó· ÚÔ·¯ı› Û ¤Ó· ¢‹ÌÔ ÚfiÙ˘Ô, ÂÓÙÔ‡ÙÔȘ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ÂÁÎψ‚ÈṲ̂ÓÔ˜ ÛÙÔ ·‰È¤ÍÔ‰Ô Ù˘ ·ÓÙÈ·Ó·Ù˘Íȷ΋˜ ÁÚ·ÊÂÈÔÎÚ·Ù›·˜ Î·È Ù˘ ¤ÏÏÂȄ˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ ‚Ô‡ÏËÛ˘ Ó· ÂÊ·ÚÌÔÛÙ› ÙÔ ·˘ÙÔÓfiËÙÔ, Ô˘ ÂÓ ÚÔÎÂÈ̤ӈ Â›Ó·È Ë Ù‹ÚËÛË ÙÔ˘ ÓfiÌÈÌÔ˘. ¢ÂÓ Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ Ó· ÏËÚÒÓÂÈ Ô ‰ËÌfiÙ˘ Ù¤ÏË ÁÈ· ËÏÂÎÙÚÔʈÙÈÛÌfi Î·È Ó· ÌË ‰È·ı¤ÙÂÈ Ë ·ÚÌfi‰È· ˘ËÚÂÛ›· ÙÔ˘ ‰‹ÌÔ˘, Â› Ì‹Ó˜, Ï·ÌÙ‹Ú˜; ¢ÂÓ Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ Ó· ηٷ‚¿ÏÏÔ˘Ó ÔÈ Ôϛ٘ Ù¤ÏË Î·ı·ÚÈfiÙËÙ·˜ ¯ˆÚ›˜ Ó· ¤¯Ô˘Ó ηı·ÚÈfiÙËÙ·; ¢ÂÓ Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ Ó· ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÂÈÛÊÔÚ¤˜ ÁÈ· Ù¤ÏË ‡‰Ú¢Û˘ Î·È ÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔÈ ÙÔ˘ ÂÓ ÏfiÁˆ ¢‹ÌÔ˘ (Û ÌÈ· ÂÚÈÔ¯‹ fiˆ˜ ÙÔ ¶‹ÏÈÔ Ì ÙȘ ·ÛÙ›Ú¢Ù˜ ËÁ¤˜ Î·È Ù· Á¿ÚÁ·Ú· ÓÂÚ¿) Ó· ̤ÓÔ˘Ó, ΢ڛˆ˜ ÙÔ˘˜ ıÂÚÈÓÔ‡˜ Ì‹Ó˜, Â› ÒÚ˜ ÔÏfiÎÏËÚ˜ ¯ˆÚ›˜ ‡‰Ú¢ÛË; ŸÏ· ·˘Ù¿ ηٷ̷ÚÙ˘ÚÔ‡Ó Î¿ÙÈ. ∂›Ù ‰ÈÔÈÎËÙÈ΋ ·ÓÈηÓfiÙËÙ· ›Ù ÔÏÈÙÈ΋ ·ÚÔı˘Ì›· Â›Ï˘Û˘ ÙˆÓ ˙ËÙËÌ¿ÙˆÓ Ù˘ ηıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ·˜. ∫·È ÛÙȘ ‰‡Ô ÂÚÈÙÒÛÂȘ ÙÔ ı¤Ì· ·ÔÎÙ¿ ηı·Ú¿ ÔÏÈÙÈο ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ô˘ ‚·Ú·›ÓÔ˘Ó ÙÔ˘˜ Èı‡ÓÔÓÙ˜ Ù˘ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∞Ú¯‹˜. Δ¤ÏÔ˜, fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ ÚÔ‚·ÏÏfiÌÂÓË ‰ÈηÈÔÏÔÁ›· ·fi Ù· ̤ÏË Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∞Ú¯‹˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ∑·ÁÔÚ¿˜ - ªÔ˘ÚÂÛ›Ô˘ ÂÚ› ÌË Î·Ù·‚ÔÏ‹˜ fiÏˆÓ ÙˆÓ ÔÛÒÓ ·fi Ù· ‰ËÌÔÙÈο Ù¤ÏË ÏfiÁˆ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ‰˘ÛÚ·Á›·˜ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ ·˘Ù‹ ‰ÂÓ Â›Ó·È Î·ıfiÏÔ˘ ÂÈÛÙÈ΋, ηıÒ˜ Ë Ï‡ÛË ÛÙÔ ÛËÌÂ›Ô ·˘Ùfi Â›Ó·È ÚÔÊ·Ó‹˜. ∏ ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ÔÊ›ÏÂÈ Ó· ÂϤÁÍÂÈ ÙȘ Ï›ÛÙ˜ ÙˆÓ ÔÊÂÈÏÒÓ ÙˆÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›ˆÓ ¯ÚfiÓˆÓ Î·È Ó· ÂÍÂÙ¿ÛÂÈ ÙËÓ Î¿ı ÌÈ· ÂÚ›ÙˆÛË Í¯ˆÚÈÛÙ¿ ÒÛÙ ӷ ‰È·ÎÚÈıÔ‡Ó ÔÈ Ôϛ٘ Ô˘ Ú¿ÁÌ·ÙÈ ¤¯Ô˘Ó ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ·Ó¿ÁÎË (Î·È ‰Èη›ˆ˜ Ú¤ÂÈ Ó· ÛÙËÚȯıÔ‡Ó) ·fi ÙÔ˘˜ ¯ÚfiÓÈÔ˘˜ ÎÔ·Ó·Ù˙‹‰Â˜ ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙȘ ‰ËÌÔÙÈΤ˜ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ ÙÔ˘˜ (Ô˘ ¯Ú‹˙Ô˘Ó ·Ú·‰ÂÈÁÌ·ÙÈ΋˜ ÙÈ̈ڛ·˜”.

Ù·ÈÚ›·˜ ÛÙÔ BBC. Δ· ÚÔÌÔÙÈο ·ÂÚÔÛοÊË ı· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó ˘¤Ú˘ıÚ˜ οÌÂÚ˜ ÁÈ· Ó· ÂÓÙÔ›˙Ô˘Ó fiÛÔ˘˜ ÂÈÛ¤Ú¯ÔÓÙ·È ÙË Ó‡¯Ù· ÛÙ· ·Ì·ÍÔÛÙ¿ÛÈ· ›Â. ∏ ¯Ú‹ÛË drone, ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ Ô ·ÓÙ·ÔÎÚÈÙ‹˜ ÙÔ˘ ‚ÚÂÙ·ÓÈÎÔ‡ Ú·ÎÙÔÚ›Ԣ, Â›Ó·È Èı·Ófi Ó· ÚÔηϤÛÂÈ ·ÓÙȉڿÛÂȘ ÛÙË °ÂÚÌ·Ó›·, Ù˘ ÔÔ›·˜ Ë ÓÔÌÔıÂÛ›· Â›Ó·È È‰È·›ÙÂÚ· ·˘ÛÙËÚ‹ Û ı¤Ì·Ù· ȉȈÙÈÎfiÙËÙ·˜. ™ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Ù˘ Deutsche Bank, ÔÈ ÈÙ¿ÌÂÓ˜ οÌÂÚ˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ‚ÈÓÙÂÔÛÎÔÔ‡Ó ÌfiÓÔ ÙȘ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ Î·È fi¯È ¯ÒÚÔ˘˜ ‹ ¿ÙÔÌ· Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÂÎÙfi˜ Ù˘ ȉÈÔÎÙËÛ›·˜ ÙÔ˘˜. ∏ ¢·ÈÛıËÛ›· ÙˆÓ °ÂÚÌ·ÓÒÓ Û ı¤Ì·Ù· ȉȈÙÈÎfiÙËÙ·˜ Â›Ó·È ÙfiÛÔ ÌÂÁ¿ÏË ÒÛÙÂ Ë Google ·Ó·ÁοÛÙËΠӷ ıÔÏÒÛÂÈ 200.000 Û›ÙÈ· ÛÙÔ Google Street View, ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ÔÈ È‰ÈÔÎً٘ ‰‹ÏˆÛ·Ó fiÙÈ ‰ÂÓ ÂÈı˘ÌÔ‡Ó Ó· ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È Ù· ·Î›ÓËÙ¿ ÙÔ˘˜. ¡ˆÚ›ÙÂÚ· ·˘Ùfi ÙÔ Ì‹Ó·, ÙÔ ÁÂÚÌ·ÓÈÎfi ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ÕÌ˘Ó·˜ ·Ó·ÁοÛÙËΠӷ Ì·Ù·ÈÒÛÂÈ Ù· Û¯¤‰È· ·Ó¿Ù˘Í˘ ÂÓfi˜ ÌË Â·Ó‰ÚˆÌ¤ÓÔ˘ ·ÂÚÔÏ¿ÓÔ˘ Ì ÙËÓ ÔÓÔÌ·Û›· Euro Hawk -Ë ˘ËÚÂÛ›· ÔÏÈÙÈ΋˜ ·ÂÚÔÔÚ›·˜ η٤ÛÙËÛ ۷ʤ˜ fiÙÈ ‰ÂÓ ÂÚfiÎÂÈÙÔ Ó· ‰ÒÛÂÈ ÙËÓ ¿‰ÂÈ¿ Ù˘, ÏfiÁˆ ÙÔ˘ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘ ÚfiÛÎÚÔ˘Û˘ ÙˆÓ drone Ì ÔÏÈÙÈο ·ÂÚÔÛοÊË. ¶¿ÓÙˆ˜ Ù· ÌÈÎÚ¿ drone Ô˘ ÂÙÔ‡Ó ÂÓÙfi˜ ÙˆÓ ÔÚ›ˆÓ ȉȈÙÈÎÒÓ ¯ÒÚˆÓ ‰ÂÓ ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È ¿‰ÂÈ· ÁÈ· Ó· ÂÙ¿ÍÔ˘Ó.


«

OI ¶O§ITE™ Y¶O™THPIZOYN ¶Ò˜ ÎÚ›ÓÂÙ ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ÙˆÓ ·ÓÂÏÏ·‰ÈÎÒÓ ÁÈ· ÂÈÛ·ÁˆÁ‹ ÛÙËÓ ÙÚÈÙÔ‚¿ıÌÈ· ÂÎ·›‰Â˘ÛË; ™ÔÊ›· ª¤ÏÏ· Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯Ô˜ ÊÈÏfiÏÔÁÔ˜

“√˘ÛÈ·ÛÙÈο Á˘ÚÓ¿ÂÈ, fiˆ˜ ÙÔ Â›¯·Ì ÂÈ ÔÏÏÔ› ηıËÁËÙ¤˜ ·fi ÙËÓ ·Ú¯‹, ÚÔ˜ ÙȘ ¢¤Û̘. ¶Ú·ÎÙÈο fiˆ˜ ¤¯ÂÈ ‰È·ÌÔÚʈı› Â›Ó·È ¤Ó· ¯ÚÔÓÔ‚fiÚÔ Û‡ÛÙËÌ·, ·ÚÎÂÙ¿ „˘¯ÔÊıfiÚÔ ÁÈ· Ù· ·È‰È¿ Î·È ·ÓÙÈÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÁÔÓ›˜, ·ÚfiÙÈ Â›Ó·È ÓÔÔÙÚÔ›· ÙÔ ÊÚÔÓÙÈÛÙ‹ÚÈÔ” .

∞ÔÛÙÔÏ›· £ÂÔ‰ÔÛ›Ô˘ ÊÔÈÙ‹ÙÚÈ·

“¶ÈÛÙ‡ˆ ˆ˜ ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ Â›Ó·È Î·Ï‡ÙÂÚÔ Î·È ˆ˜ ı· Ú¤ÂÈ Ì ‰È¿ÊÔÚÔ˘˜ ÙÚfiÔ˘˜, fiˆ˜ ·ıÏ‹Ì·Ù·, „˘¯ÔÏÔÁÈ΋ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË, ‰Ú¿ÛÂȘ, Ó· ÌÂȈı› ÙÔ ¿Á¯Ô˜ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ” .

ª∞Δπ∂™&°¡øª∂™

“∂›Ó·È Ôχ ·Á¯ˆÙÈÎfi Î·È Ôχ ‰‡ÛÎÔÏÔ. ∞Ôı·ÚÚ‡ÓÂÈ ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ ÁÈ· Ó· ÌÔ˘Ó Û οÔÈÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ” .

°È¿ÓÓ˘ ¢ËÌËÙÚ·ÎfiÔ˘ÏÔ˜ ‰ËÌfiÛÈÔ˜ ˘¿ÏÏËÏÔ˜

“∞Ó Î·È Ù· ·È‰È¿ ÌÔ˘ Â›Ó·È ϤÔÓ ÌÂÁ¿Ï·, ÈÛÙ‡ˆ fiÙÈ Â›Ó·È ‰È·‚ÏËÙ¿ fiÏ· Ù· Û˘ÛÙ‹Ì·Ù· ·˘Ù¿, fi¯È ÌfiÓÔ ÙˆÓ ·ÓÂÏÏ·‰ÈÎÒÓ, fiˆ˜ Î·È ÙÔ˘ ∞™∂¶ Î.¿.” .

EÈ̤ÏÂÈ·: ¢∞¡∞∏ ¶π∫√À§∞ ºˆÙfi: ¶. °IANNAPO™

I‰ÈÔÎÙ‹Ù˘

∂ΉfiÙ˘ - ¢È¢ı˘ÓÙ‹˜

£E™™A§IKE™ EK¢O™EI™ A.E.

μ∞™π§∏™ Ã. ¢∞¡√™

I¿ÛÔÓÔ˜ Ì ∞ı. ¢È¿ÎÔ˘ 2 383 33 BO§O™ Kˆ‰ÈÎfi˜ 1802 ÙËÏ.: 24210 23303 (Û˘ÓÔÙÈ΋ 8 ÁÚ·ÌÌÒÓ) ÙËÏ. Û˘Ó‰ÚÔÌËÙÒÓ 24210 95753 fax: 24210 32828, 23470

∞Ú¯ÈÛ˘ÓÙ¿ÎÙ˜

°πøƒ°√™ ∫. Δ™π°∫§πºÀ™∏™ ¢∏ª∏Δƒ∏™ Ã. ¶∂§∂∫√À¢∞™

E-mail: info@e-thessalia.gr http://www.e-thessalia.gr E-mail: (ÁÈ· ÂÌÔÚÈΤ˜ ηٷ¯ˆÚ‹ÛÂȘ): pub@e-thessalia.gr ¢È¢ı˘ÓÙ‹˜: 1914 - 1944 T. OIKONOMAKH™ 1945 -1990 °. ¶∞ƒ∞™∫∂À√¶√À§√™ 1990 - 1996 K. §OY§H™

ÈÂÛÙ‹ÚÈ· - ‰È·ÓÔÌ‹ Ù‡Ô˘: A' BI.¶E. BfiÏÔ˘

ÙËÏ.: 24210 95753, fax: 24210 95755 A¶A°OPEYETAI Ë ·Ó·‰ËÌÔÛ›Â˘ÛË, Ë ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹, ÔÏÈ΋, ÌÂÚÈ΋ ‹ ÂÚÈÏËÙÈ΋, Ë Î·Ù¿ ·Ú¿ÊÚ·ÛË ‹ ‰È·Û΢‹ ·fi‰ÔÛË ÙÔ˘ ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘ Ù˘ ÂÊËÌÂÚ›‰·˜ Ì ÔÔÈÔÓ‰‹ÔÙ ÙÚfiÔ, Ì˯·ÓÈÎfi, ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi, ʈÙÔÙ˘ÈÎfi, ˯ÔÁÚ·Ê‹Ûˆ˜ ‹ ¿ÏÏÔÓ, ¯ˆÚ›˜ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ÁÚ·Ù‹ ¿‰ÂÈ· ÙÔ˘ ÂΉfiÙË. NfiÌÔÈ 238/1970, 4301/1979, N. 100/1975, N¢ 3565/1956 Î·È 4254/1962 Î·È Î·ÓfiÓ˜ ÙÔ˘ ¢ÈÂıÓÔ‡˜ ¢Èη›Ô˘.

/5

ΔÂÏÂ˘Ù·›Ô˜ Î·È ÛÙÔ „ËÊÈ·Îfi Û‹Ì· √ μfiÏÔ˜ Î·È ÌÂÁ¿ÏÔ ÙÌ‹Ì· Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ ı· Â›Ó·È ·fi ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ Ô˘ ı· Ï¿‚Ô˘Ó Â›ÁÂÈÔ „ËÊÈ·Îfi ÙËÏÂÔÙÈÎfi Û‹Ì· Èı·Ófiٷٷ ÂÓÙfi˜ ÙÔ˘ 2014. ∏ Û¯ÂÙÈ΋ ÚÔıÂÛÌ›· Ï‹ÁÂÈ ÙÔ ¡Ô¤Ì‚ÚÈÔ ÙÔ˘ ÂfiÌÂÓÔ˘ ¤ÙÔ˘˜ Î·È Ô μfiÏÔ˜ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ı¤ÛÂȘ ÁÈ· ÙË Ï‹„Ë ÙÔ˘ Û‹Ì·ÙÔ˜. ∫È Â‰Ò ÙÂÏÂ˘Ù·›· Ë fiÏË. ¢∏ª√.™.

∂Áη٤ÏÂÈ„·Ó ÙË “‚ÈÙÚ›Ó·” flÚ· 10.45 ÙÔ Úˆ›, ÙÔ ¿ÚÎÔ ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘, ¤¯ÂÈ ÂÈÎfiÓ· ¯ˆÌ·ÙÂÚ‹˜. √È “√‡ÓÓÔÈ” Ô˘ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÓÔÓÙ·È ÙÔ ‚Ú¿‰˘ Î·È ÁÂÌ›˙Ô˘Ó ÙÔ ¿ÚÎÔ Ì ÛÎÔ˘›‰È· Î·È Û·Ṳ̂ӷ Á˘·ÏÈ¿, ·ÚfiÙÈ Ù· ‰ËÌÔÙÈο ηϿıÈ·, Â›Ó·È ·ÎÚÈ‚Ò˜ ·¤Ó·ÓÙ› ÙÔ˘˜, ›¯·Ó ·Ê‹ÛÂÈ ÙËÓ Úԛη ÙÔ˘˜... ∏ ÀËÚÂÛ›· ∫·ı·ÚÈfiÙËÙ·˜ ıÂÒÚËÛ fiÙÈ Ù· ÛÎÔ˘›‰È· ‰ÂÓ ¤ÚÂ ӷ Û˘ÁÎÂÓÙÚˆıÔ‡Ó Î·È Ù· ¿ÊËÛ ÛÙË ı¤ÛË ÙÔ˘˜ Ó· ÛÙÔÏ›˙Ô˘Ó ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ, ÎÂÓÙÚÈÎfiÙÂÚÔ Î·È ÔÏ˘Û‡¯Ó·ÛÙÔ ¿ÚÎÔ. Δ· ÛÎÔ˘›‰È· ‹Ù·Ó ÛÙË ı¤ÛË ÙÔ˘˜ Î·È ÛÙȘ 16.45 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì·, ÒÚ· Ô˘ ÙÔ ¿ÚÎÔ ·Ú¯›˙ÂÈ Ó· ÁÂÌ›˙ÂÈ ·È‰È¿. ∂˘Ù˘¯Ò˜ Ô˘ ‰ÂÓ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛ ¯ı˜ ÎÚÔ˘·˙ÈÂÚfiÏÔÈÔ. ÷Ϸڿ Î·È Â‡ÎÔÏ· ı· ÁÈÓfiÌ·ÛÙ·Ó ÂÚ›ÁÂÏÔ˜. √È ‰ÈηÈÔÏÔÁ›Â˜ ÂÍ·ÓÙÏ‹ıËÎ·Ó Î·È ÔÈ ÂÈÎÔÈÓˆÓȷΤ˜ “ÂÈı¤ÛÂȘ” ‰ÂÓ “ÎÔ˘ÎÔ˘ÏÒÓÔ˘Ó” ϤÔÓ Ù›ÔÙ·. º¤ÚÓÔ˘Ó ·ÎÚÈ‚Ò˜ Ù· ·ÓÙ›ıÂÙ· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù·.

Δ· ¯·ÓÙ¿ÎÈ· Ù˘ ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘ ÈΛӉ˘Ó· ¤¯ÂÈ ˘Ô¯ˆÚ‹ÛÂÈ Ô ‰ÚfiÌÔ˜ Â› Ù˘ Ô‰Ô‡ ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘, Ï›ÁÔ ÚÈÓ ÙË Û˘Ì‚ÔÏ‹ Ù˘ Ì ÙËÓ Ô‰fi ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜ Î·È ‰ÂÓ Â›Ó·È ÙÔ ÌÔÓ·‰ÈÎfi ÛËÌÂ›Ô Ù˘ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˘ Ô‰Ô‡, Ô˘ ·Ú·ÙËÚÂ›Ù·È ÙÔ Úfi‚ÏËÌ·. ∂Λ fï˜ Ô ‰ÚfiÌÔ˜ Â›Ó·È ÛÙÂÓfi˜, ÙÔ Û·Ṳ̂ÓÔ ÌÂÙ·ÏÏÈÎfi η¿ÎÈ ÙÔ˘ ·ÁˆÁÔ‡ ¤¯ÂÈ ‚˘ıÈÛÙ› ‚·ıÈ¿ ̤۷ ÛÙËÓ ÙÚ‡· Î·È ·Ï›ÌÔÓÔ ÛÙÔÓ Ô‰ËÁfi Ô˘ ‰ÂÓ ı· ÚÔÛ¤ÍÂÈ ÙË ˙ËÌÈ¿. ŒÓ· Ï¿ÛÙȯÔ, ı· ÙÔ ÛΛÛÂÈ ÛÙ· Û›ÁÔ˘Ú·...

¶·Ó. °È·Ó., pangian21@yahoo.gr

∫∞Δ. Δ∞™

ªÂϛӷ πÛÌ·‹Ï ÊÔÈÙ‹ÙÚÈ·

Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 29 ª∞´√À 2013

∂ÈΛӉ˘ÓË Ô‰‹ÁËÛË ΔË ‰ÈÂÓ¤ÚÁÂÈ· ÂÓÙ·ÙÈÎÒÓ ÂϤÁ¯ˆÓ ·fi ÙËÓ ΔÚÔ¯·›· ÛÙËÓ ·ÏÈ¿ ÂıÓÈ΋ Ô‰fi μfiÏÔ˘ - §¿ÚÈÛ·˜ Î·È È‰È·›ÙÂÚ· ÛÙ· ÛËÌ›· ÂÓÙfi˜ ÙˆÓ Î·ÙÔÈÎËÌ¤ÓˆÓ ÂÚÈÔ¯ÒÓ ƒÈ˙Ô̇ÏÔ˘ Î·È ™ÙÂÊ·ÓÔ‚ÈΛԢ ˙ËÙÔ‡Ó ÂÈÙ·ÎÙÈο ϤÔÓ ‰ÈÂÚ¯fiÌÂÓÔÈ Ô‰ËÁÔ›, ηıÒ˜ Î·È Î¿ÙÔÈÎÔÈ ÙˆÓ ‰‡Ô ¯ˆÚÈÒÓ. ™‡Ìʈӷ Ì ٷ fiÛ· ÔÈ ›‰ÈÔÈ ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó, ‰ÈÂÚ¯fiÌÂÓÔÈ Ô‰ËÁÔ› ‰ÂÓ ÙËÚÔ‡Ó ÙȘ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ÙÔ˘ ∫Ò‰Èη √‰È΋˜ ∫˘ÎÏÔÊÔÚ›·˜ Î·È Û ¤Ó· ‰ÚfiÌÔ, Ô ÔÔ›Ô˜ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ·ÓÙ¤ÍÂÈ ¤ÓÙÔÓÔ Î˘ÎÏÔÊÔÚÈ·Îfi ÊÔÚÙ›Ô, ·ÏÏ¿ Î·È ˘„ËϤ˜ Ù·¯‡ÙËÙ˜, ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È ÂÈΛӉ˘Ó· Ì ÔÚ·Ùfi ·Ó¿ ¿Û· ÛÙÈÁÌ‹ ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ ÚfiÎÏËÛ˘ ÙÚÔ¯·›Ô˘ ·Ù˘¯‹Ì·ÙÔ˜. ¢ÈÂÚ¯fiÌÂÓÔÈ Ô‰ËÁÔ› Î·È Î¿ÙÔÈÎÔÈ ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó fiÙÈ ÛÙËÓ ·ÏÈ¿ ÂıÓÈ΋ Ô‰fi Û·Ó›ˆ˜ ÙËÚÔ‡ÓÙ·È Ù· fiÚÈ· Ù·¯‡ÙËÙ·˜ Î·È ÔÈ ··ÁÔÚ‡ÛÂȘ ÛÙËÓ ÚÔÛ¤Ú·ÛË. ΔÔ ˙ËÙÔ‡ÌÂÓÔ, ‚‚·›ˆ˜, Â›Ó·È Ó· ·ÓÙÈÏËÊıÔ‡Ó ÂÈÙ¤ÏÔ˘˜ ÔÈ ›‰ÈÔÈ ÔÈ ·Ú·‚¿Ù˜ Ô‰ËÁÔ› fiÙÈ ··ÈÙÂ›Ù·È Ó· ÙËÚÔ‡Ó Ù·

ÚÔ‚ÏÂfiÌÂÓ· Î·È Ó· ÌË ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ô Î·ı¤Ó·˜ ÙÔ˘˜ ·fi ¤Ó· ÙÚÔ¯ÔÓfiÌÔ ‰›Ï· ÙÔ˘. √ ‰ÚfiÌÔ˜ Â›Ó·È ·Ó·ÓÙ›ÚÚËÙ· ÂÈΛӉ˘ÓÔ˜, ·Ó, fï˜, Ù· ÚÔ‚ÏÂfiÌÂÓ· ÙËÚÔ‡ÓÙ·È, ÙÔ Î·Îfi ÌÔÚ› Ó· ·ÔÊ¢¯ı›. øÛÙfiÛÔ, ·ÚÎÂÙÔ› Ô‰ËÁÔ› ‰ÂÓ ˘ÔÏÔÁ›˙Ô˘Ó ÙȘ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ÙÔ˘ ∫Ò‰Èη √‰È΋˜ ∫˘ÎÏÔÊÔÚ›·˜ Î·È ÂÔ̤ӈ˜ Ë ‰ÈÂÓ¤ÚÁÂÈ· ÂÓÙ·ÙÈÎÒÓ ÂϤÁ¯ˆÓ Î·È Ë Ù·ÎÙÈ΋ ·ÚÔ˘Û›· Ù˘ ΔÚÔ¯·›·˜ ÛÙ· ÛËÌ›· ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÂÈÙ·ÎÙÈ΋ ·Ó¿ÁÎË ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·ÔʇÁÔÓÙ·È Ù· ¯ÂÈÚfiÙÂÚ·. μ.∫.

ΔÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô ™˘Ó¤Ï¢ÛË ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó ÔÈ ÓÔÛÔÎÔÌÂÈ·ÎÔ› ÁÈ·ÙÚÔ› ÌÂı·‡ÚÈÔ ¶·Ú·Û΢‹ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ, fiÔ˘ ı· ÂÎÊÚ·ÛÙ› Ë Ï‹Ú˘ ·ÓÙ›‰Ú·Û‹ ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ ˘Ô‚¿ıÌÈÛË ÙÔ˘ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ μfiÏÔ˘ Ì ÙËÓ ¤ÏÏÂÈ„Ë È·ÙÚÈÎÔ‡ ÚÔÛˆÈÎÔ‡. ª¿ÏÈÛÙ· ‰ÂÓ ·ÔÎÏ›ÂÙ·È Ó· ηıÔÚÈÛÙ› Î·È Ï·›-

30ÂÙ›·˜

¶Úfi

Δ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ÓÔÛÔÎÔÌ›Ԣ “™˘¯Ó¿ Â›Ó·È Ù· ·Ú¿ÔÓ· ·ÛıÂÓÒÓ Î·È ÂÈÛÎÂÙÒÓ ÙÔ˘ ∞¯ÈÏÏÔÔ‡ÏÂÈÔ˘ °ÂÓÈÎÔ‡ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ μfiÏÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ÂÚ›ı·Ï„Ë Ô˘ ÚÔÛʤÚÂÈ ÙÔ ÎÚ·ÙÈÎfi ·˘Ùfi ›‰Ú˘Ì·. ∫·È Ó·È ÌÂÓ ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ ÔÈ ··ÈÙ‹ÛÂȘ ÙˆÓ ‰È·Ì·ÚÙ˘ÚÔÌ¤ÓˆÓ Â›Ó·È ·Ú¿ÏÔÁ˜, ·ÏÏ¿ ˆÛÙfiÛÔ, ·ÔÙÂÏ› ÎÔÈÓ‹ ÂÔ›ıËÛË fiÙÈ ÙÔ ÓÔÛÔÎÔÌÂ›Ô ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ “¯ˆÏ·›ÓÂÈ” . ∞˘Ùfi ÙÔ ‰È·ÈÛÙÒÓÂÈ Ô Î·ı¤Ó·˜ Ô˘ ı· ‰È·‚› ÙËÓ Î·ÁÎÂÏfiÔÚÙ· ÙÔ˘ ȉڇ̷ÙÔ˜ Î·È Ôχ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÂΛÓÔ˜ Ô˘ ·fi οÔÈ· ‚Ï¿‚Ë Ù˘ ˘Á›·˜ ÙÔ˘, Í·ÊÓÈ΋ ‹ ¯ÚfiÓÈ·, ı· ¯ÚÂÈ·ÛÙ› Ó· ÂÈÛ·¯ı› ÁÈ· ÓÔÛËÏ›·” . ∂ÔÚÙ·ÛÙÈΤ˜ ÂΉËÏÒÛÂȘ Î·È ÈÔ‰ÚƠ̂˜ ÛÙËÓ ∞Ó¿‚Ú· “√ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ∞Ó·‚ÚȈÙÒÓ ª·ÁÓËÛ›·˜ “ŸıÚ˘˜-°ÈÔ‡Ú·” , Ô˘ ‰Ú‡ÂÈ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·, ÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÂÔÚÙ·ÛÙÈ΋ ÂΉ‹ÏˆÛË ÛÙËÓ ∞Ó¿‚Ú· ∞ÏÌ˘ÚÔ‡. ∏ ÂΉ‹ÏˆÛË ı· ¿ÚÂÈ ·ÓËÁ˘ÚÈÎfi ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·, Ì ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ Î·È Ê›ÏˆÓ ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ÙˆÓ ÙÔÈÎÒÓ ·Ú¯ÒÓ Î·È ÙˆÓ Î·ÙÔ›ÎˆÓ ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡” . ∞Ó¿Ï˘ÛË ‚·ıÌÒÓ ÁÈ· Ù· ∞∂π “√È ˘Ô„‹ÊÈÔÈ ÁÈ· ÙȘ ·ÓÒٷ٘ Î·È ÙȘ ·ÓÒÙÂÚ˜ Û¯ÔϤ˜ ›¯·Ó ¿ÓÙ· ¤Ó· “Ì·ÁÈÎfi ·ÚÈıÌfi” , ¤Ó·Ó ·ÚÈıÌfi - fiÚ·Ì·. ∞˘ÙfiÓ Ô˘ ÛÙÂÎfiÙ·Ó „ËÏ¿ „ËÏ¿, ÛÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹ Ù˘ ÂοÛÙÔÙ Îϛ̷ÎÔ˜ ÌÔÓ¿‰ˆÓ. ΔÒÚ·, Ì ÙÔ Ó¤Ô Û‡ÛÙËÌ· Ô˘ ÂÁηÈÓÈ¿˙ÂÙ·È Ê¤ÙÔ˜, Ì·ÁÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜ Â›Ó·È ÁÈ· ÙÔ˘˜ ˘Ô„‹ÊÈÔ˘˜ ÙÔ 2.000. ∏ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ Û’ ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ ·ÚÈıÌfi ÂÍ·ÚÙ¿Ù·È Î·Ù¿ 75% ·fi ÙȘ °ÂÓÈΤ˜ ∂ÍÂÙ¿ÛÂȘ Î·È Î·Ù¿ 25% ·fi ÙË Ì·ıËÙ›· ÛÙÔ §‡ÎÂÈÔ” .

ÛÈÔ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛˆÓ. ÕÏψÛÙ ÂÓfi„ÂÈ Î·ÏÔηÈÚÈÔ‡, Â›Ó·È Ê˘ÛÈÎfi Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËı› ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ Úfi‚ÏËÌ·, ·ÊÔ‡ Î·È ÔÈ ÁÈ·ÙÚÔ› ı· ıÂÏ‹ÛÔ˘Ó Ó· ¿ÚÔ˘Ó ÙȘ ¿‰ÂȤ˜ ÙÔ˘˜.

º.™.

¢‡ÛÎÔÏ· ı¤Ì·Ù· ŒÓÙÔÓÔ˜ ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌfi˜ ÂÈÎÚ·Ù› ÛÙÔ˘˜ ˘Ô„‹ÊÈÔ˘˜ ÙˆÓ ÊÂÙÈÓÒÓ ·ÓÂÏÏ·‰ÈÎÒÓ ÂÍÂÙ¿ÛˆÓ, ȉ›ˆ˜ ·˘ÙÒÓ Ù˘ Ù¯ÓÔÏÔÁÈ΋˜ ηÙ‡ı˘ÓÛ˘, fiÔ˘ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı› ¤Ó· 40%-50%. ∞fi Ù· ¤ÓÙ ̷ı‹Ì·Ù· Ô˘ ‰È·ÁˆÓ›ÛÙËÎ·Ó Ì¤¯ÚÈ ÛÙÈÁÌ‹˜, ÛÙ· ÙÚ›· (ª·ıËÌ·ÙÈο °ÂÓÈ΋˜ ¶·È‰Â›·˜, ª·ıËÌ·ÙÈο ∫·Ù‡ı˘ÓÛ˘, º˘ÛÈ΋˜ ∫·Ù‡ı˘ÓÛ˘) Ù· ı¤Ì·Ù· ‹Ù·Ó ‰‡ÛÎÔÏ·, ··ÈÙËÙÈο, ÁÈ· Ôχ ηϿ ‰È·‚·Ṳ̂ÓÔ˘˜. ¢‡ÛÎÔÏ· È¿ÓÂÙ·È ·ÎfiÌË Î·È Ô ‚·ıÌfi˜ 14-15. ∫·È ÌÔÚ› ÔÈ ‚¿ÛÂȘ Ó· ¤ÛÔ˘Ó, ·ÏÏ¿ ÙÔ ı¤Ì· Â›Ó·È Î·È fiÛ· ÌfiÚÈ· ı· Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÔ˘Ó ÔÈ ˘Ô„‹ÊÈÔÈ.

º.™.

29 ª·˝Ô˘ 1983

™ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ ı· Â›Ó·È ¤ÙÔÈÌÔ ÙÔ 5ÂÙ¤˜ ÚfiÁÚ·ÌÌ· “™‡Ìʈӷ Ì ¤Á΢Ú˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜, Ù· ÚÔηٷÚÎÙÈο ÙÔ˘ ÂÓÙ·ÂÙÔ‡˜ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ √ÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ∞Ó·ه͈˜ 1983-1987, Â›Ó·È ‹‰Ë ¤ÙÔÈÌ· Î·È ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ηٷÙÂıÔ‡Ó ÛÙË μÔ˘Ï‹ ·˘Ù¤˜ ÙȘ ̤Ú˜. ΔÔ Ï‹Ú˜ ÂÓÙ·ÂÙ¤˜ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ı· ·Ó·ÎÔÈÓˆı› ÙÔ ·ÚÁfiÙÂÚÔ ¤ÍÈ Ì‹Ó˜ ÌÂÙ¿ ÙËÓ Î·Ù¿ıÂÛË ÙˆÓ ÚÔηٷÚÎÙÈÎÒÓ” .

ÔÏ˘Î·ÙÔÈÎÈÒÓ ·ÔÙÂÏ› ÂχıÂÚÔ ÂÛÙÂÁ·Ṳ̂ÓÔ ¯ÒÚÔ Ù˘ ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹˜ Î·È fiÙÈ ‰Èη›ˆÌ· Ó· ÙË ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó ÁÈ· ¿ÚÎÈÓ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ, ¤¯Ô˘Ó ÌfiÓÔ ÔÈ ÔÈÎÔ‰ԇ¯ÔÈ Û˘ÓȉÈÔÎً٘ ‹ ÔÈ ÌÈÛıˆÙ¤˜ ÙÔ˘˜ Î·È ‰ÈηÈÔ¿ÚÔ¯Ô› ÙÔ˘˜” .

∂χıÂÚÔ˜ ÂÛÙÂÁ·Ṳ̂ÓÔ˜ ¯ÒÚÔ˜ Ë ˘ÏˆÙ‹ ÔÏ˘Î·ÙÔÈÎÈÒÓ “∫Ú›ıËΠ·fi ÙÔÓ ÕÚÂÈÔ ¶¿ÁÔ fiÙÈ Ë ˘ÏˆÙ‹

™∞¡ ™∏ª∂ƒ∞ 1453... ∏ ¿ÏˆÛË Ù˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏ˘. ŒÂÈÙ· ·fi ÔÏÈÔÚΛ· ÂÓfi˜ ¯ÚfiÓÔ˘ ·fi ÙÔ˘˜ √ıˆÌ·ÓÔ‡˜ ΔÔ‡ÚÎÔ˘˜, “∏ ¶fiÏȘ ¿ψ” . 1886... √ ¯ËÌÈÎfi˜ Δ˙ÔÓ ¶¤ÌÂÚÙÔÓ ‰È·ÊËÌ›˙ÂÈ ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ ÂÊËÌÂÚ›‰· ∞ÙÏ¿ÓÙ· Δ˙Ô‡ÚÓ·Ï ÙÔ Ì·‡ÚÔ Î·È Â‡Á¢ÛÙÔ ˘ÁÚfi Ô˘ ‚Á‹Î ·fi ÙÔ ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈÔ ÙÔ˘, ÙÔ ÈÔ ‰È¿ÛËÌÔ ·Ó·„˘ÎÙÈÎfi, ÙËÓ Coca Cola. 1914... ΔÔ Î·Ó·‰ÈÎfi ˘ÂڈοÓÈÔ “∞˘ÙÔÎÚ¿ÙÂÈÚ· Ù˘ πÚÏ·Ó‰›·˜” Û˘ÁÎÚÔ‡ÂÙ·È Ì ÙÔ ÓÔÚ‚ËÁÈÎfi ·ÙÌfiÏÔÈÔ SS Storstad ÛÙÔÓ ÎfiÏÔ ÙÔ˘ ™·ÈÓÙ §fiÚÂÓ˜ ÛÙÔÓ ∫·Ó·‰¿. 1.012 ·fi ÙÔ˘˜ 1.477 ÂÈ‚¿Ù˜ Ó›ÁÔÓÙ·È, Û ¤Ó· ·fi Ù· ¯ÂÈÚfiÙÂÚ· Ó·˘ÙÈο ‰˘ÛÙ˘¯‹Ì·Ù· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Û˘Ì‚Â› ̤¯ÚÈ Î·È Û‹ÌÂÚ·. 1952... √È ∂ÏÏËÓ›‰Â˜ ·ÔÎÙÔ‡Ó ÙÔ ‰Èη›ˆÌ· ÙÔ˘ ÂÎϤÁÂÈÓ Î·È ÂÎϤÁÂÛı·È. 1953... √ ¡Â·Ï¤˙Ô˜ Δ¤Ó˙ÈÓÁÎ ¡ÔÚÁÎ¿È Î·È Ô

¡ÂÔ˙ËÏ·Ó‰fi˜ ŒÓÙÌÔ˘Ó٠ÛϷÚÈ Á›ÓÔÓÙ·È ÔÈ ÚÒÙÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ Ô˘ ÊÙ¿ÓÔ˘Ó ÛÙËÓ ˘„ËÏfiÙÂÚË ÎÔÚ˘Ê‹ ÙˆÓ πÌ·Ï·˝ˆÓ, ÛÙÔ Œ‚ÂÚÂÛÙ, Û ˘„fiÌÂÙÚÔ 8.847 ̤ÙÚˆÓ. 1954... π‰Ú‡ÂÙ·È Ë “§¤Û¯Ë ª›ÏÓÙÂÌÂÚÁΔ , Ô˘ ‹Ú ÙÔ fiÓÔÌ¿ Ù˘ ·fi ÙÔ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô “ª›ÏÓÙÂÌÂÚÁΔ Ù˘ ÔÏÏ·Ó‰È΋˜ fiÏ˘ √‡ÛÙÂÚÌÂÎ, fiÔ˘ ÚˆÙÔÛ˘Ó‰ڛ·ÛÂ. 1985... ∏ ÙÚ·Áˆ‰›· ÙÔ˘ äÈ˙ÂÏ: 39 ¿ÓıÚˆÔÈ ¯¿ÓÔ˘Ó ÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘˜ Î·È ¿Óˆ ·fi 600 ÙÚ·˘Ì·Ù›˙ÔÓÙ·È ÛÙÔ ÛÙ¿‰ÈÔ Ã¤È˙ÂÏ ÙˆÓ μÚ˘ÍÂÏÏÒÓ. 1998... ∏ Á·ÏÏÈ΋ ÂıÓÔÛ˘Ó¤Ï¢ÛË ·Ó·ÁÓˆÚ›˙ÂÈ ÙË ÁÂÓÔÎÙÔÓ›· ÙˆÓ ∞ÚÌÂÓ›ˆÓ ·fi ÙÔ˘˜ ΔÔ‡ÚÎÔ˘˜, ÚÔηÏÒÓÙ·˜ ÙËÓ ·ÓÙ›‰Ú·ÛË Ù˘ ÕÁ΢ڷ˜. 2005... ∞ÔÚÚ›ÙÂÙ·È Ì ‰ËÌÔ„‹ÊÈÛÌ· ÛÙË °·ÏÏ›· ÙÔ Û¯¤‰ÈÔ Ù˘ ™˘ÓÙ·ÁÌ·ÙÈ΋˜ ™˘Óı‹Î˘ ÁÈ· ÙËÓ ∂˘ÚÒË, Ì ÔÛÔÛÙfi 54,5%.


¶ÔÏÈÙÈ΋ 6

Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 29 M∞´√À 2013

¶·ÚÔ˘Û›·ÛÂ Ë ∫ÔÌÈÛÈfiÓ ÂÓ fi„ÂÈ Ù˘ ™˘Ófi‰Ô˘ ∫ÔÚ˘Ê‹˜ - ∫·È Á·ÏÏÔÁÂÚÌ·ÓÈÎfi Û¯¤‰ÈÔ

ƒ¿È¯ÂÓÌ·¯

∂ÈÙ¿¯˘ÓÛË ÙˆÓ ÌÂÁ¿ÏˆÓ Ô‰ÈÎÒÓ ¤ÚÁˆÓ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·

√‰ÈÎfi˜ ¯¿ÚÙ˘ ηٿ Ù˘ ·ÓÂÚÁ›·˜ ÙˆÓ Ó¤ˆÓ ∞£∏¡∞, 28.

Δ∏¡ ÂÎÙ›ÌËÛË fiÙÈ ÏËÚÔ‡ÓÙ·È

ϤÔÓ ÔÈ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ Â›Ù¢ÍË Û˘Ìʈӛ·˜, Ë ÔÔ›· ÂÊfiÛÔÓ ÂÁÎÚÈı› ·fi ÙË μÔ˘Ï‹ ı· ÌÔÚÔ‡Û ٿ¯ÈÛÙ· Ó· Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ ÛÙËÓ Â·ÓÂÎΛÓËÛË ÙˆÓ ÌÂÁ¿ÏˆÓ Ô‰ÈÎÒÓ ¤ÚÁˆÓ, ÂͤÊÚ·Û ÙËÓ ΔÚ›ÙË ·fi ÙȘ μڢͤÏϘ Ô ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ Ù˘ √Ì¿‰·˜ ¢Ú¿Û˘ Ù˘ ∫ÔÌÈÛÈfiÓ ÁÈ· ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· (Task Force) ÃfiÚÛÙ ƒ¿È¯ÂÓÌ·¯. ªÈÏÒÓÙ·˜ ÛÙËÓ ∂ÈÙÚÔ‹ ∂ϤÁ¯Ô˘ ÙÔ˘ ¶ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘ ∂˘Úˆ·˚ÎÔ‡ ∫ÔÈÓÔ‚Ô˘Ï›Ô˘, Û ‰ËÌfiÛÈ· ·ÎÚfi·ÛË, Ì ı¤Ì· ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ Ù˘ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÈ΋˜ ‚Ô‹ıÂÈ·˜ ·fi ÙÔÓ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi Ù˘ ∂∂ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, Ô Î. ƒ¿È¯ÂÓÌ·¯ ÚÔ¤‚Ë Û ·ÔÏÔÁÈÛÌfi ÙˆÓ ÂÓÂÚÁÂÈÒÓ Ù˘ Task Force ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ÂÈÛËÌ·›ÓÔÓÙ·˜ ÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛË Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓˆÓ ÚÔÙ¿ÛÂÒÓ Ù˘, fiˆ˜ Ë Â͈‰ÈηÛÙÈ΋ ‰È¢ı¤ÙËÛË ÙˆÓ ‰È·ÊÔÚÒÓ, ·ÏÏ¿ Î·È Ë Û‡ÛÙ·ÛË ÁÂÓÈ΋˜ ÁÚ·ÌÌ·Ù›·˜ Û˘ÓÙÔÓÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘ ΢‚ÂÚÓËÙÈÎÔ‡ ¤ÚÁÔ˘. ∞Ó¤ÊÂÚÂ, Â›Û˘, fiÙÈ Ë √Ì¿‰· ¢Ú¿Û˘ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ·Ú·Ì›ÓÂÈ ‰‡Ô ·ÎfiÌË ¯ÚfiÓÈ· ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î·È ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛ fiÙÈ Ë ÂÈÙ˘¯›· Ù˘ ·ÔÛÙÔÏ‹˜ Ù˘ ÂÍ·ÚÙ¿Ù·È Û ÌÂÁ¿ÏÔ ‚·ıÌfi ·fi ÙË ‰È¿ıÂÛË Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÏÂ˘Ú¿˜ Ó· ÚÔˆı‹ÛÂÈ ‰È·ÚıÚˆÙÈΤ˜ ·ÏÏ·Á¤˜ ÛÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌ›·. √ Î. ƒ¿È¯ÂÓÌ·¯ ·Ó¤ÊÂÚ fiÙÈ Ë ÛËÌÂÚÈÓ‹ ΢‚¤ÚÓËÛË ¤¯ÂÈ ÂÈÙÂϤÛÂÈ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ¤ÚÁÔ, ÙÔ ÔÔ›Ô Ú¤ÂÈ Ó· Û˘Ó¯ÈÛı›. ¶ÚÔ¤‚Ï„Â, ˆÛÙfiÛÔ, fiÙÈ Ô ÂÏÏËÓÈÎfi˜ ÙÚ·Â˙ÈÎfi˜ ÙÔ̤·˜ ı· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÁÈ· Ôχ ηÈÚfi ·ÎfiÌË Î·È ÛËÌ›ˆÛ fiÙÈ ÔÈ fiÚÔÈ ÙˆÓ ‰È·ÚıÚˆÙÈÎÒÓ Ù·Ì›ˆÓ ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· Û˘Ì‚¿ÏÏÔ˘Ó ÛÙËÓ ˘¤Ú‚·ÛË ÙÔ˘ ÚÔ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜ Ú¢ÛÙfiÙËÙ·˜ Ô˘ Ù·Ï·Ó›˙ÂÈ ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌ›·. √ ÚÒËÓ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ™Ù¤Ê·ÓÔ˜ ª¿ÓÔ˜, ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ·Ú¤Ì‚·Û‹˜ ÙÔ˘, ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛ fiÙÈ ÙÔ Ì›˙ÔÓ Úfi‚ÏËÌ· ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Â›Ó·È Ë ¤ÏÏÂÈ„Ë ÔÏÈÙÈ΋˜ ‚Ô‡ÏËÛ˘ ÁÈ· ‰Ú·ÛÙÈΤ˜ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ ÛÙÔÓ ‰ËÌfiÛÈÔ ÙÔ̤· ÚÔ˜ ÙËÓ Î·Ù‡ı˘ÓÛË Ù˘ Û˘ÚÚ›ÎÓˆÛ‹˜ ÙÔ˘, fiˆ˜ ¿ÏψÛÙÂ Î·È ÛÙÔÓ ÙÔ̤· Ù˘ ÊÔÚÔ‰È·Ê˘Á‹˜. ∫¿ÏÂÛ ‰Â ÙÔÓ Î. ƒ¿È¯ÂÌ·¯ Ó· ÂÈÎÂÓÙÚÒÛÂÈ ÙËÓ ÚÔÛÔ¯‹ ÙÔ˘ ÛÙËÓ ÚÔÒıËÛË fi¯È ÌfiÓÔ ÙˆÓ ÌÂÁ¿ÏˆÓ ·ÏÏ¿ Î·È ÙˆÓ ÌÈÎÚÒÓ ¤ÚÁˆÓ. Δ¤ÏÔ˜, ÂÎÚfiÛˆÔ˜ Ù˘ ∫ÔÌÈÛÈfiÓ ·Ó¤ÊÂÚ fiÙÈ ˆ˜ Û‹ÌÂÚ· Ë ∂ÏÏ¿‰· ¤¯ÂÈ ·ÔÚÚÔÊ‹ÛÂÈ ÙÔ 56% ÙˆÓ fiÚˆÓ ÙˆÓ ‰È·ÚıÚˆÙÈÎÒÓ Ù·Ì›ˆÓ, ‰ËÏ·‰‹ ¿Óˆ ·fi ÙÔ Ì¤ÛÔ ÎÔÈÓÔÙÈÎfi fiÚÔ, ÂÓÒ ÂÎÚfiÛˆÔ˜ ÙÔ˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡ ÈÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ˘ Bruegel Â¤ÎÚÈÓ ÙËÓ ∫ÔÌÈÛÈfiÓ ÁÈ· ÙȘ “·ÛÙÔ¯›Â˜” Ù˘ Û ۯ¤ÛË Ì ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜.

™Â fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, Ë ∂ÈÙÚÔ‹ ÛËÌÂÈÒÓÂÈ fiÙÈ ÌÂÙ¿ ÙÔÓ Â·Ó·Û¯Â‰È·ÛÌfi ÙˆÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ Ì ÎÔÈÓÔÙÈ΋ Û˘Á¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË, Ô˘ ·ÔÊ·Û›ÛÙËΠÛÙ· Ù¤ÏË ÙÔ˘ 2012, ˘ÈÔıÂÙ‹ıËΠÂıÓÈÎfi Û¯¤‰ÈÔ ‰Ú¿Û˘ ÙÔÓ π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ ÙÔ˘ 2013, Ì ÎÔÈÓÔÙÈ΋ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË 517 ÂηÙ. ¢ÚÒ. ™Ùfi¯Ô˜ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ Â›Ó·È Ë ÙfiÓˆÛË Ù˘ ··Û¯fiÏËÛ˘, ηıÒ˜ Î·È Ë Î·Ù¿ÚÙÈÛË Î·È ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ÁÈ· ÂÚ›Ô˘ 350.000 Ó¤Ô˘˜. ™‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ÂÏÏËÓÈΤ˜ ·Ú¯¤˜, ÔÈ Ó¤Â˜ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›Â˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ‹‰Ë ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ Ì ÎÔÈÓÔÙÈ΋ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË 47 ÂηÙ. ¢ÚÒ, ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÙËÓ ÚfiÛÏË„Ë Ì ηıÂÛÙÒ˜ ÔÚÈṲ̂ÓÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ Ó¤ˆÓ ·Ó¤ÚÁˆÓ ¤ˆ˜ 35 ÂÙÒÓ Û ‰È¿ÊÔÚ· ÔÏÈÙÈÛÙÈο ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù·, ·ÏÏ¿ Î·È ÙËÓ ·ÚÔ¯‹ ÛÙ‹ÚÈ͢ Û ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ ˘Ô‰Ô̤˜ Ô˘ ÛÙÔ¯Â‡Ô˘Ó ÛÙËÓ Î·Ù·ÔϤÌËÛË Ù˘ ÊÙÒ¯ÂÈ·˜ Î·È ÙÔ˘ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ ·ÔÎÏÂÈÛÌÔ‡, Ì ÛÙfi¯Ô ÙËÓ ÚfiÛÏË„Ë Ó¤ˆÓ ·Ó¤ÚÁˆÓ. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, fiˆ˜ ˘ÔÁÚ·ÌÌ›˙ÂÈ Ë ∫ÔÌÈÛÈfiÓ, Û ÙÂÏÈÎfi ÛÙ¿‰ÈÔ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÔÈ ÚÔÂÙÔÈ̷ۛ˜ ÁÈ· ÙËÓ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈ΋ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ‰‡Ô Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓˆÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ, Ì ÎÔÈÓÔÙÈ΋ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË 146 ÂηÙ. ¢ÚÒ, Ô˘ ı· ·Ú¯›ÛÔ˘Ó Ó· ˘ÏÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÂÓÙfi˜ ÙÔ˘ πÔ˘Ó›Ô˘. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È: ñ ÁÈ· ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÂÈÛfi‰Ô˘ ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÂÚÁ·Û›·˜, ÙÔ ÔÔ›Ô Û˘Ó‰˘¿˙ÂÈ ÙËÓ ÂÎ·›‰Â˘ÛË Ì ÂÓÙ¿ÌËÓË ¿ÛÎËÛË Â·ÁÁ¤ÏÌ·ÙÔ˜ Û ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ÁÈ· 45.000 Ó¤Ô˘˜ ·Ó¤ÚÁÔ˘˜ ¤ˆ˜ 29 ÂÙÒÓ Î·È ñ ÁÈ· ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ηٿÚÙÈÛ˘ 1.000 Ó¤ˆÓ ·Ó¤ÚÁˆÓ ¤ˆ˜ 29 ÂÙÒÓ ÛÂ Û˘Óı‹Î˜ ÂÚÁ·Û›·˜. ÀÔÏÔÁ›˙ÂÙ·È fiÙÈ ÙÔ Û˘ÓÔÏÈÎfi ÔÛfi ÙˆÓ ÎÔÈÓÔÙÈÎÒÓ fiÚˆÓ Ô˘ ·Ó·‰È·ÓÂÌ‹ıËÎ·Ó ‹ ·ÍÈÔÔÈ‹ıËÎ·Ó ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·ÔϤÌËÛË Ù˘ ·ÓÂÚÁ›·˜, ·fi ÙËÓ ·Ú¯‹ ÙÔ˘ 2013, ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È Û 16 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ. ΔÔ ÔÛfi ·˘Ùfi ÂÎÙÈÌ¿Ù·È fiÙÈ ı· ‚ÔËı‹ÛÂÈ ÂÚ›Ô˘ 780.000 Ó¤Ô˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ Î·È 55.000 ÌÈÎÚÔÌÂÛ·›Â˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ÛÙËÓ ∂∂. ∂Í¿ÏÏÔ˘, ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÙ·È fiÙÈ ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË ˘-

°·ÏÏÔÁÂÚÌ·ÓÈÎfi Û¯¤‰ÈÔ

¿Ú¯Ô˘Ó ÂÚ›Ô˘ ‰‡Ô ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ÎÂÓ¤˜ ı¤ÛÂȘ ÂÚÁ·Û›·˜, ÔÈ Ôԛ˜ ˆ˜ Â› ÙÔ Ï›ÛÙÔÓ ˙ËÙÔ‡Ó ¿ÙÔÌ· ÌÂ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÚÔÛfiÓÙ· Î·È ‰ÂÍÈfiÙËÙ˜. ∏ ∂ÈÙÚÔ‹ ıˆÚ› fiÙÈ ÁÈ· ÙËÓ Î¿Ï˘„Ë ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ÎÂÓÒÓ ı¤ÛÂˆÓ ÂÚÁ·Û›·˜ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÎÈÓËÙÈÎfiÙËÙ· ÙˆÓ ÂÚÁ·˙Ô̤ӈÓ, Ë ÔÔ›· ÚÔˆıÂ›Ù·È ·fi ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· fiˆ˜ ÙÔ ∂URES, ÙÔ Â˘Úˆ·˚Îfi ‰›ÎÙ˘Ô ÎÈÓËÙÈÎfiÙËÙ·˜ ¢ڤÛˆ˜ ÂÚÁ·Û›·˜ Î·È ÙÔ Ó¤Ô ÚfiÁÚ·ÌÌ· Erasmus for all, ÙÔ ÔÔ›Ô ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÛÙËÚ›ÍÂÈ ÂÚ›Ô˘ Ù¤ÛÛÂÚ· ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· Ó¤Ô˘˜, ·Ú¤¯ÔÓÙ¿˜ ÙÔ˘˜ ÂȉÔÙ‹ÛÂȘ ÁÈ· ÛÔ˘‰¤˜, ηٿÚÙÈÛË ‹ ÂıÂÏÔÓÙÈ΋ ÂÚÁ·Û›· ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô 2014- 2020. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, Ù· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· Erasmus (ÙÚÈÙÔ‚¿ıÌÈ· ÂÎ·›‰Â˘ÛË), Leonardo da Vinci (Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÂÎ·›‰Â˘ÛË), Comenius (Û¯ÔÏ›·) Î·È Grundtvig (ÂÎ·›‰Â˘ÛË ÂÓËϛΈÓ) ·Ú¤¯Ô˘Ó ¢ηÈڛ˜ ‰È· ‚›Ô˘ Ì¿ıËÛ˘. ΔÔ Erasmus Î·È ÙÔ Leonardo da Vinci Ì·˙› ˘ÔÛÙËÚ›˙Ô˘Ó ÂÚ›Ô˘ 140.000 ÙÔÔıÂÙ‹ÛÂȘ ÂÚÁ·Û›·˜ ÂÙËÛ›ˆ˜, Ì ÙȘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Î·È ¿ÏÏÔ˘˜ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡˜.

∂ÈϤÔÓ, Ë ∂ÈÙÚÔ‹ ˘ÂÓı˘Ì›˙ÂÈ fiÙÈ, ÙÔÓ ¢ÂΤ̂ÚÈÔ ÙÔ˘ 2012, ÚfiÙÂÈÓ ¤Ó· ·Î¤ÙÔ Ì¤ÙÚˆÓ ÁÈ· Ó· ‰È¢ÎÔÏ˘Óı› Ë ÚfiÛ‚·ÛË ÙˆÓ Ó¤ˆÓ ÛÙËÓ ··Û¯fiÏËÛË, ÛÙËÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ηٿÚÙÈÛË Î·È ÛÙËÓ Ú·ÎÙÈ΋ ÂÍ¿ÛÎËÛË. ™Â ·˘Ùfi ÙÔ Ï·›ÛÈÔ, ÙÔ ÏÂÁfiÌÂÓÔ “Δ·ÌÂ›Ô ∂ÁÁ‡ËÛ˘ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ¡¤Ô˘˜” , Ô˘ ˘ÈÔıÂÙ‹ıËΠ·fi Ù· ÎÚ¿ÙË- ̤ÏË ÛÙȘ 22 ∞ÚÈÏ›Ô˘, ÚÔÛ‰Ôο Ó· ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÂÈ ÂÚÁ·Û›· ‹ ηٿÚÙÈÛË ‹ Ú·ÎÙÈ΋ ÂÍ¿ÛÎËÛË Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Ó¤Ô˘˜, ̤۷ Û ‰È¿ÛÙËÌ· ÙÂÛÛ¿ÚˆÓ ÌËÓÒÓ ·fi ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ı· ÂÁηٷÏ›„Ô˘Ó ÙËÓ Â›ÛËÌË ÂÎ·›‰Â˘ÛË ‹ ı· ‰ËÏÒÛÔ˘Ó ¿ÓÂÚÁÔÈ. ΔÔ ÎfiÛÙÔ˜ Ô˘ ı· ÂˆÌÈÛÙÔ‡Ó Ù· ÎÚ¿ÙË- ̤ÏË ÂÍ·ÚÙ¿Ù·È ·fi Ù· ÔÛÔÛÙ¿ ·ÓÂÚÁ›·˜, ηıÒ˜ Î·È ·fi ÙȘ ÎÚ·ÙÈΤ˜ ˘ËÚÂۛ˜ ··Û¯fiÏËÛ˘. ™‡Ìʈӷ Ì ÂÎÙÈÌ‹ÛÂȘ, ÙÔ Û˘ÓÔÏÈÎfi ÎfiÛÙÔ˜ Ô˘ ··ÈÙÂ›Ù·È ÁÈ· Ó· ÂÊ·ÚÌÔÛÙÔ‡Ó Ù· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÙÔ˘ Δ·Ì›Ԣ ∂ÁÁ‡ËÛ˘ ÙˆÓ ¡¤ˆÓ ÛÙËÓ Â˘Úˆ˙ÒÓË ·ÓÙÈÛÙÔȯ› ÛÙÔ 0,45% ÙÔ˘ ∞∂¶ Ù˘ Â˘Úˆ˙ÒÓ˘, ‰ËÏ·‰‹ Û 21 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ.

°·ÏÏ›· Î·È °ÂÚÌ·Ó›· ·ÚÔ˘Û›·Û·Ó ·fi ÎÔÈÓÔ‡ Û¯¤‰ÈÔ Î·Ù·ÔϤÌËÛ˘ Ù˘ ·ÓÂÚÁ›·˜ ÙˆÓ Ó¤ˆÓ. ™Â Û˘Ó¤‰ÚÈÔ ÛÙÔ ¶·Ú›ÛÈ ÙËÓ ΔÚ›ÙË, ÔÈ ˘Ô˘ÚÁÔ› ∂ÚÁ·Û›·˜ Ù˘ °·ÏÏ›·˜ Î·È Ù˘ °ÂÚÌ·Ó›·˜, ªÈÛ¤Ï ™·¤Ó Î·È √‡ÚÛÔ˘Ï· ÊÔÓ ÓÙÂÚ §¤ÁÂÓ, ·ÚÔ˘Û›·Û·Ó ÙȘ ÁÂÓÈΤ˜ ÁÚ·Ì̤˜ Ù˘ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›·˜ ÙˆÓ ‰‡Ô ¯ˆÚÒÓ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·ÔϤÌËÛË Ù˘ ·ÓÂÚÁ›·˜ ÙˆÓ Ó¤ˆÓ ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË. “£· Ú¤ÂÈ Ó· ‰Ú¿ÛÔ˘Ì ηÙÂÂÈÁfiÓÙˆ˜ ·ÊÔ‡ ¤ÍÈ ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· Ó¤ÔÈ (ËÏÈΛ·˜ 15-24 ÂÙÒÓ) Â›Ó·È ¿ÓÂÚÁÔÈ ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË Î·È ÂÚ›Ô˘ 14 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ‰Ô˘ÏÂÈ¿, ‰ÂÓ ÊÔÈÙÔ‡Ó Û οÔÈ· Û¯ÔÏ‹, Ô‡ÙÂ Â›Ó·È Ì·ıËÙ¢fiÌÂÓÔÈ Ô˘ıÂÓ¿” , ÙfiÓÈÛÂ Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ °·ÏÏ›·˜ ºÚ·ÓÛÔ˘¿ √Ï¿ÓÙ. “™‹ÌÂÚ· ÍÂÎÈÓ¿ Ë ÂÎÛÙÚ·Ù›· ÁÈ· ÙËÓ ··Û¯fiÏËÛË ÙˆÓ Ó¤ˆÓ” , ÚfiÛıÂÛÂ, ‰È·‚‚·ÈÒÓÔÓÙ·˜ fiÙÈ ¤¯ÂÈ Û˘ÌʈӋÛÂÈ Ì ÙËÓ Î·ÁÎÂÏ¿ÚÈÔ ª¤ÚÎÂÏ Ó· ηٷÚÙÈÛÙ› “¤Ó· Ú·ÁÌ·ÙÈÎfi Û¯¤‰ÈÔ ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÂÚÁ›· ÙˆÓ Ó¤ˆÓ ·fi ʤÙÔ˜” . ΔÔ ı¤Ì· Ù˘ ·ÓÂÚÁ›·˜ Â›Ó·È ÛÙËÓ ·Ù˙¤ÓÙ· Ù˘ Û˘Ó¿ÓÙËÛ˘ ÙÔ˘ °¿ÏÏÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ Ì ÙËÓ Î·ÁÎÂÏ¿ÚÈÔ ∞ÓÁÎÂÏ· ª¤ÚÎÂÏ ÙËÓ ¶¤ÌÙË ÛÙÔ ¶·Ú›ÛÈ. √ ™·¤Ó Î·È Ë Ê·Ó ÓÙÂÚ §¤ÁÂÓ ·ÚÔ˘Û›·Û·Ó ÙÔ ÁÂÓÈÎfi Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ Á·ÏÏÔÁÂÚÌ·ÓÈÎÔ‡ ۯ‰›Ô˘ Ô˘ ÙÈÙÏÔÊÔÚÂ›Ù·È “∂˘Úˆ·˚΋ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË Î·È ÙËÓ ··Û¯fiÏËÛË” . ΔÔ Û¯¤‰ÈÔ ı· ÂȉÈÒÍÂÈ Ó· ÌÂÁÈÛÙÔÔÈ‹ÛÂÈ Ù· ÔʤÏË ·fi ÙËÓ ¯Ú‹ÛË ÙˆÓ Â˘Úˆ·˚ÎÒÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ Î·È ı· ‚·Û›˙ÂÙ·È Û ÙÚÂȘ ¿ÍÔÓ˜: ÛÙËÓ ÚfiÛ‚·ÛË ÙˆÓ ÌÈÎÚÔÌÂÛ·›ˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Û ‰¿ÓÂÈ·, ÛÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË Ù˘ ηٿÚÙÈÛ˘ Î·È ÙË ÁˆÁÚ·ÊÈ΋ ÎÈÓËÙÈÎfiÙËÙ·. ™ÙÔ ›‰ÈÔ Ì‹ÎÔ˜ ·̷ÙÔ˜ ÎÈÓ‹ıËÎ·Ó Î·È ÔÈ ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ Úfi‰ÚÔ˘ ÙÔ˘ ∂˘Úˆ·˚ÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘, äÚÌ·Ó º·Ó ƒÔÌ¿È, Î·È ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜, ∑Ô˙¤ ª·ÓÔ˘¤Ï ª·Úfi˙Ô, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛ·Ó ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ˘ Ù˘ ·ÓÂÚÁ›·˜ ÙˆÓ Ó¤ˆÓ ı¤Ì· ÚÒÙ˘ ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ·˜ ÁÈ· ÙËÓ ∂∂.

μƒÀ•∂§§∂™, 28.

ηٷÔϤÌËÛË Ù˘ ·ÓÂÚÁ›·˜ ÙˆÓ Ó¤ˆÓ, Ë ÔÔ›· ¤¯ÂÈ ÊÙ¿ÛÂÈ ÛÙÔ 59,1% ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· (ÛÙÔȯ›· π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ 2013), ÛÙÔ 23,5% ÛÙÔ˘˜ “27” Î·È ÙÔ 24% ÛÙËÓ ∂˘Úˆ˙ÒÓË (ÛÙÔȯ›· ª·ÚÙ›Ô˘), ·Ó·‰ÂÈÎÓ‡ÂÙ·È Û ÚÒÙË ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ· ÁÈ· ÙËÓ ∂∂. ™Â ÂÓËÌÂÚˆÙÈÎfi ÛËÌ›ˆÌ· Ô˘ Âͤ‰ˆÛ ÙËÓ ΔÚ›ÙË Ë ∂ÈÙÚÔ‹ Á›ÓÂÙ·È Ì›· ηٷÁÚ·Ê‹ Ù˘ ηٿÛÙ·Û˘ Ô˘ ÂÈÎÚ·Ù› Û οı ÎÚ¿ÙÔ˜-̤ÏÔ˜ Î·È ÙˆÓ ÚˆÙÔ‚Ô˘ÏÈÒÓ ÛÙ‹ÚÈ͢, ÂÓ fi„ÂÈ Ù˘ ™˘Ófi‰Ô˘ ÙÔ˘ πÔ˘Ó›Ô˘, fiÔ˘ ÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ·ÓÂÚÁ›·˜ ı· ΢ÚÈ·Ú¯‹ÛÂÈ.

ΔÔ 38% ÙˆÓ ÂÚÁÔ‰ÔÙÒÓ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, Û‡Ìʈӷ Ì ¤Ú¢ӷ ÁÈ· ÙÔ 2013

¶·Ú¿ ÙËÓ ·ÓÂÚÁ›· ‰˘ÛÎÔχÂÙ·È Ó· ‚ÚÂÈ ÚÔÛˆÈÎfi ∞£∏¡∞, 28.

¢À™∫√§π∞ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ ÙÔ

38% ÙˆÓ ÂÚÁÔ‰ÔÙÒÓ, ÛÙËÓ Î¿Ï˘„Ë ı¤ÛÂˆÓ ÂÚÁ·Û›·˜, Û‡Ìʈӷ Ì ٷ Û˘ÌÂÚ¿ÛÌ·Ù· ¤Ú¢ӷ˜ Ù˘ ManpowerGroup ÁÈ· ÙÔ 2013. ™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ¤Ú¢ӷ, Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·˜ ˘fi„Ë ÙÔ ˘„ËÏfi ÔÛÔÛÙfi ·ÓÂÚÁ›·˜, Ô˘ ηٷÁÚ¿ÊÂÙ·È ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜, ÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ÔÛÔÛÙfi, ·˘ÍË̤ÓÔ Î·Ù¿ 14% ÌÔÓ¿‰Â˜, Û ۯ¤ÛË Ì ¤Ú˘ÛÈ Î·È 3% ¿Óˆ ·fi ÙÔÓ ·ÁÎfiÛÌÈÔ Ì¤ÛÔ fiÚÔ, ηٷ‰ÂÈÎÓ‡ÂÈ ÙÔ Û˘Ó¯È˙fiÌÂÓÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ¤ÏÏÂÈÌÌ· ··ÈÙÔ‡ÌÂÓ˘ ÂÌÂÈÚ›·˜ (60%), Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÒÓ ‰ÂÍÈÔÙ‹ÙˆÓ (25%) Î·È ‰È·ı¤ÛÈÌˆÓ ˘Ô„ËÊ›ˆÓ (17%), Ô˘ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÈ ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ·ÁÔÚ¿ ÂÚÁ·Û›·˜, Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ·fi„ÂȘ ÙˆÓ ›‰ÈˆÓ ÙˆÓ ÂÚÁÔ‰ÔÙÒÓ.

∂ÚÌÔ‡ 191

∏ ÂÙ‹ÛÈ· ¤Ú¢ӷ Ù˘ Man power Group, Ì ı¤Ì· ÙËÓ ¤ÏÏÂÈ„Ë Ù·Ï¤ÓÙÔ˘, Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠÁÈ· fiÁ‰ÔË Û˘Ó¯fiÌÂÓË ¯ÚÔÓÈ¿ Û 42 ¯ÒÚ˜ ·fi fiÏÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ, Û ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˘˜ ·fi 38.000 ÂÚÁÔ‰fiÙ˜. ∏ ∂ÏÏ¿‰· Û˘ÌÌÂÙ›¯Â ÛÙËÓ ¤Ú¢ӷ ÁÈ· ¤ÎÙË Û˘Ó¯fiÌÂÓË ¯ÚÔÓÈ¿, Ì ·ÓÙÈÚÔÛˆ¢ÙÈÎfi ‰Â›ÁÌ· 751 ÂÚÁÔ‰ÔÙÒÓ ·fi fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÙÔÌ›˜ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜.

√È 10 ı¤ÛÂȘ Ì ÙË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ‰˘ÛÎÔÏ›· ™ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ÁÈ· ¤ÌÙË Û˘Ó¯fiÌÂÓË ¯ÚÔÓÈ¿, ÔÈ ÂÚÁÔ‰fiÙ˜ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó ÙË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ‰˘ÛÎÔÏ›· ÛÙËÓ Î¿Ï˘„Ë ı¤ÛÂˆÓ “∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÒÓ ¶ˆÏËÙÒÓ” , Ì ‰Â‡ÙÂÚË Û ‰˘ÛÎÔÏ›· Î¿Ï˘„˘ ÂȉÈÎfiÙËÙ· ·˘Ù‹ ÙˆÓ “À„ËÏfi‚·ıÌˆÓ ™ÙÂϯÒÓ” , Ë ÔÔ›· ·Ó¤‚ËΠ‰‡Ô ı¤ÛÂȘ ÛÙËÓ Î·Ù¿Ù·ÍË ·fi ¤Ú˘ÛÈ. ΔËÓ ÙÚ›ÙË ı¤ÛË ÂʤÙÔ˜ η٤¯Ô˘Ó ÔÈ “Δ¯ÓÈÎÔ›” , ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ¤Ú˘ÛÈ Â›¯·Ó ηٷϿ‚ÂÈ ÙË ‰Â‡ÙÂÚË ı¤ÛË. ¶ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ·fi ¤Ó·˜ ÛÙÔ˘˜ ‰‡Ô (54%) ŒÏÏËÓ˜ ÂÚÁÔ‰fiÙ˜ ÂÎÙÈÌÔ‡Ó fiÙÈ ÔÈ ı¤ÛÂȘ ··Û¯fiÏËÛ˘, Ô˘ ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó ÎÂÓ¤˜, ÏfiÁˆ ‰˘ÛÎÔÏ›·˜ ‡ÚÂÛ˘ ηٿÏÏËÏˆÓ ÂÚÁ·˙Ô̤ӈÓ, ¤¯Ô˘Ó ·fi ̤ÙÚÈ· ¤ˆ˜ ˘„ËÏ‹ Â›ÙˆÛË ÛÙËÓ ÈηÓfiÙËÙ· Ù˘ Âȯ›ÚËÛ˘ Ó· ·ÓÙ·ÔÎÚ›ÓÂÙ·È ÛÙȘ ·Ó¿ÁΘ ÙˆÓ

ÂÏ·ÙÒÓ Ù˘. ΔÔ ÔÛÔÛÙfi ·˘Ùfi Â›Ó·È ÛËÌ·ÓÙÈο ·˘ÍË̤ÓÔ (+20%), Û ۯ¤ÛË Ì ¤Ú˘ÛÈ. √È Î˘ÚÈfiÙÂÚÔÈ ÙÔÌ›˜, Ô˘ ÂËÚ¿˙ÔÓÙ·È ·ÚÓËÙÈο ·fi ÙËÓ “¤ÏÏÂÈ„Ë Ù·Ï¤ÓÙÔ˘” , Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ˘˜ ŒÏÏËÓ˜ ÂÚÁÔ‰fiÙ˜, Â›Ó·È Ë ÈηÓfiÙËÙ· Â͢ËÚ¤ÙËÛ˘ ÂÏ·ÙÒÓ (48%), Ë ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ·/·Ú·ÁˆÁÈÎfiÙËÙ· (42%) Î·È Ë ÈηÓfiÙËÙ· ÁÈ· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈÎfiÙËÙ· Î·È Î·ÈÓÔÙÔÌ›· (30%).

∏ ‰ÈÂıÓ‹˜ ÂÈÎfiÓ· ™Â Û‡ÓÔÏÔ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚˆÓ ·fi 38.000 ÂÚÁÔ‰fiÙ˜ Û 42 ¯ÒÚ˜, ÙÔ ÔÛÔÛÙfi ÙˆÓ ÂÚÁÔ‰ÔÙÒÓ Ô˘ ‰˘-

ÛÎÔχÂÙ·È Ó· ‚ÚÂÈ ˘Ô„ËÊ›Ô˘˜ Ì ٷ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓ· ÚÔÛfiÓÙ· ÁÈ· ÙË ÛˆÛÙ‹ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂÒÓ ÙÔ˘˜, ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È ÛÙÔ 35%. ™Â Û¯¤ÛË Ì ¤Ú˘ÛÈ, ÙÔ ÔÛÔÛÙfi ηٷÁÚ¿ÊÂÙ·È ·˘ÍË̤ÓÔ Î·Ù¿ 1 ÌÔÓ¿‰· Î·È ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ ˘„ËÏfiÙÂÚÔ Â›‰Ô, ·fi ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË Ù˘ ÎÚ›Û˘, ÙÔ 2008. ΔË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ‰˘ÛÎÔÏ›· ÛÙËÓ Â‡ÚÂÛË Î·Ù¿ÏÏËÏˆÓ ·ÙfiÌˆÓ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó ÔÈ ÂÚÁÔ‰fiÙ˜ ÛÙËÓ π·ˆÓ›· (85%), ÙË μÚ·˙ÈÏ›· (68%), ÙËÓ πÓ‰›· (61%), ÙËÓ ΔÔ˘ÚΛ· (58%) Î·È ÙÔ ÃÔÓÁÎ ∫ÔÓÁÎ (58%). ΔÔ ˙‹ÙËÌ· Ù˘ ¤ÏÏÂȄ˘ ٷϤÓÙÔ˘ ‰Â›¯ÓÂÈ Ó· ÚÔ‚ÏËÌ·Ù›˙ÂÈ Â-

Ï¿¯ÈÛÙ· ÙÔ˘˜ πÛ·ÓÔ‡˜ (3%), πÚÏ·Ó‰Ô‡˜ (3%), ¡ÔÙÈÔ·ÊÚÈηÓÔ‡˜ (6%), √ÏÏ·Ó‰Ô‡˜ (9%) Î·È ΔÛ¤¯Ô˘˜ (9%) ÂÚÁÔ‰fiÙ˜. ™ÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹ Ù˘ ·ÁÎfiÛÌÈ·˜ ηٿٷ͢, Ì ÙȘ ı¤ÛÂȘ, Ô˘ ÔÈ ÂÚÁÔ‰fiÙ˜ ‰˘ÛÎÔχÔÓÙ·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Ó· ηχ„Ô˘Ó, Â›Ó·È ÂʤÙÔ˜ ÔÈ ›‰È˜ ·ÎÚÈ‚Ò˜ ÂȉÈÎfiÙËÙ˜ Ì ÙÔ 2012: ΔÔ˘˜ ÂÍÂȉÈÎÂ˘Ì¤ÓÔ˘˜ Ù¯ӛÙ˜, ÙÔ˘˜ Ì˯·ÓÈÎÔ‡˜ Î·È ÙÔ˘˜ Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜ ˆÏËÙ¤˜. ¶·ÁÎÔÛÌ›ˆ˜, ÙÔ ÔÛÔÛÙfi ÙˆÓ ÂÚÁÔ‰ÔÙÒÓ, Ô˘ ıˆÚ› fiÙÈ ÔÈ ÎÂÓ¤˜ ı¤ÛÂȘ ¤¯Ô˘Ó ̤ÙÚÈ· ¤ˆ˜ ˘„ËÏ‹ Â›ÙˆÛË ÛÙËÓ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈ΋ ÙÔ˘˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·, ·˘Í‹ıËΠÛÙÔ 54% ·fi 42% ¤Ú˘ÛÈ.

ŒÊÙ·Û·Ó ÙȘ 52.500 ÛÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÁÈ· ÙÔÓ ÙÔ˘ÚÈÛÌfi

¶ÂÓÙ·Ï¿ÛȘ ÔÈ ·ÈÙ‹ÛÂȘ ·Ó¤ÚÁˆÓ ·fi ÙȘ ÚÔÛÊÂÚfiÌÂÓ˜ ı¤ÛÂȘ ∞£∏¡∞, 28. ¶∂¡Δ∂ ÊÔÚ¤˜ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ·fi ÙȘ ÚÔÛÊÂÚfiÌÂÓ˜ 10.000 ÂÈÙ·Á¤˜ ÂÚÁ·Û›·˜ ÛÙÔÓ ÙÔ˘ÚÈÛÌfi ‹Ù·Ó ÔÈ ·ÈÙ‹ÛÂȘ Ô˘ ˘Ô‚Ï‹ıËÎ·Ó ÁÈ· ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· “∂ÈÙ·Á‹ ∂ÈÛfi‰Ô˘ ÛÙËÓ ∞ÁÔÚ¿ ∂ÚÁ·Û›·˜ ÁÈ· ∞Ó¤ÚÁÔ˘˜ ÙÔ˘ ΔÔ˘ÚÈÛÙÈÎÔ‡ ΔÔ̤· ∏ÏÈΛ·˜ ¤ˆ˜ 29 ∂ÙÒÓ” ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ∂ÚÁ·Û›·˜. √È ·ÈÙ‹ÛÂȘ ¤ÊÙ·Û·Ó ÙȘ 52.500. ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ˘ÏÔÔÈÂ›Ù·È ·fi ÙÔÓ ™‡Ó‰ÂÛÌÔ ∂ÏÏËÓÈÎÒÓ ΔÔ˘ÚÈÛÙÈÎÒÓ ∂ȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ (™∂Δ∂) ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙËÓ ∂ÏÏËÓÈ΋ ∂Ù·ÈÚ›· ¢ÈÔ›ÎËÛ˘ ∂ȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ (∂∂¢∂). √È Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÔÓÙ˜ η٤ıÂÛ·Ó ÙȘ ·ÈÙ‹ÛÂȘ ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ ÂȉÈο ۯ‰ȷṲ̂ÓË ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· www.sete-voucher.gr, ÂÓÒ Ë ÌÔÚÈÔ‰fiÙËÛË Î·È Ë ¤Î‰ÔÛË ÙˆÓ ·ÔÙÂÏÂÛÌ¿ÙˆÓ ·Ó·ÎÔÈÓÒıËΠÛÙËÓ ›‰È· ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· Û‹ÌÂÚ·, ΔÚ›ÙË 28 ª·˝Ô˘. ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ·¢ı‡ÓÂÙ·È Û 10.000 ¿ÓÂÚÁÔ˘˜ Ó¤Ô˘˜ Î·È ·ÊÔÚ¿ ÙfiÛÔ Û ıˆÚËÙÈ΋ ηٿÚÙÈÛË fiÛÔ Î·È Û Ú·ÎÙÈ΋ ¿ÛÎËÛË Û ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎÔ‡ ÙÔ̤·.


¶ÔÏÈÙÈ΋ 7

Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 29 M∞´√À 2013

¢ÈÏÔÙÛÂοÚÈÛÌ· ÚÔÛfiÓÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ Û ˘Ô˘ÚÁ›·, ¡¶¢¢ Î·È √Δ∞

™ÙÔ ÌÈÎÚÔÛÎfiÈÔ ÔÈ ‰ËÌfiÛÈÔÈ ˘¿ÏÏËÏÔÈ ¶ÚÒÙÔ ‚‹Ì· ÁÈ· ·ÍÈÔÏfiÁËÛË - ∂ÓÙfi˜ Ù˘ ‚‰ÔÌ¿‰·˜ ÙÔ Ó/Û ·Ó·‰È¿ÚıÚˆÛ˘ ˘ËÚÂÛÈÒÓ Á›ÓÂÈ Ë ‰È·‰Èηۛ·. ªÂ ÙÔÓ ÙÚfiÔ ·˘Ùfi, ı· ÌÔÚ¤ÛÂÈ Ó· ÂÓÙÔÈÛı› ·ÊÂÓfi˜ ÙÔ ÏÂÔÓ¿˙ÔÓ ÚÔÛˆÈÎfi Û fiÏÔ ÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ Î·È ·ÊÂÙ¤ÚÔ˘ ÔÈÔÈ ·fi ·˘ÙÔ‡˜ ı· Ô‰ËÁËıÔ‡Ó Û ‰È·ıÂÛÈÌfiÙËÙ·. ÀÂÓı˘Ì›˙ÂÙ·È fiÙÈ Û˘ÓÔÏÈο 25.000 ˘¿ÏÏËÏÔÈ ı· ÌÔ˘Ó ÛÙÔ Î·ıÂÛÙÒ˜ ̤¯ÚÈ ÙÔ 2014, Ì ÙÔ ÚÒÙÔ Î‡Ì·, ̤۷ ÛÙÔÓ ÂfiÌÂÓÔ Ì‹Ó·. ∏ ·ÁˆÓ›· ÛÙÔ˘˜ ‰ËÌÔÛÈÔ¸·ÏÏËÏÈÎÔ‡˜ ·ÎÏÔ˘˜, fiˆ˜ Â›Ó·È Ê˘ÛÈÎfi, ¤¯ÂÈ ¯Ù˘‹ÛÂÈ “ÎfiÎÎÈÓÔ” . øÛÙfiÛÔ, ÛÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ‰È·‚‚·ÈÒÓÔ˘Ó ˆ˜ ı· ˘¿ÚÍÂÈ ÌÂٷΛÓËÛË ÁÈ· ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ˘·ÏϋψÓ. °È· ÙÔÓ ÏfiÁÔ ·˘Ùfi, Ì¿ÏÈÛÙ·, ÂÈηÏÔ‡ÓÙ·È Î·È ÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ Î‡Ì· Ê˘Á‹˜ ̤ۈ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰ÔÙ‹ÛÂˆÓ ÙÔ ÔÔ›Ô ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ ÔÏÏ¿ ÎÂÓ¿. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ οÓÔ˘Ó ÏfiÁÔ ÁÈ· 128.000 Ê˘ÛÈΤ˜ ·Ô¯ˆÚ‹ÛÂȘ ÛÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ· 2010-

∞£∏¡∞, 28.

ÙËÓ ·ÔÙ‡ˆÛË ÙÔ˘ ÂÚÁ·ÛÈ·ÎÔ‡ ÚÔÊ›Ï Î·È ÛÙËÓ Ï‹ÚË Î·Ù·ÁÚ·Ê‹ ÙˆÓ Ù˘ÈÎÒÓ ÚÔÛfiÓÙˆÓ ÙˆÓ ˘·ÏÏ‹ÏˆÓ Ô˘ ÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È ÛÙ· ˘Ô˘ÚÁ›· Î·È ÛÙ· ÂÔÙ¢fiÌÂÓ· ·fi ·˘Ù¿ ¡ÔÌÈο ¶ÚfiÛˆ· ¢ËÌÔÛ›Ô˘ ¢Èη›Ô˘ (¡¶¢¢), ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙÔ˘˜ √Δ∞ ·’ Î·È ‚’ ‚·ıÌÔ‡ ÚÔ¯ˆÚ¿ ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ¢ÈÔÈÎËÙÈ΋˜ ªÂÙ·ÚÚ‡ıÌÈÛ˘, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ·ÍÈÔÏfiÁËÛ˘ ÙˆÓ ‰ÔÌÒÓ Î·È ÊÔÚ¤ˆÓ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘ Î·È Ù˘ ÂÈΛÌÂÓ˘ ·ÍÈÔÏfiÁËÛ˘ ÙÔ˘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡.

ªÂ ¤ÁÁÚ·Êfi ÙÔ˘ ÚÔ˜ fiÏ· Ù· ˘Ô˘ÚÁ›· Î·È fiϘ ÙȘ ÁÂÓÈΤ˜ Î·È ÂȉÈΤ˜ ÁÚ·ÌÌ·Ù›˜, Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ ¢ÈÔÈÎËÙÈ΋˜ ªÂÙ·ÚÚ‡ıÌÈÛ˘ ∞ÓÙÒÓ˘ ª·ÓÈÙ¿Î˘ ˙ËÙ¿ Ó· ηٷÁÚ·ÊÔ‡Ó Ù· ÛÙÔȯ›· Ô˘ ÚÔÛ‰ÈÔÚ›˙Ô˘Ó ÙËÓ ·ÙÔÌÈ΋, ÔÈÎÔÁÂÓÂȷ΋, ÂÚÈÔ˘Ûȷ΋ Î·È ˘ËÚÂÛȷ΋ ηٿÛÙ·Û‹ ÙˆÓ ˘·ÏÏ‹ÏˆÓ ÙÔ˘˜. ª¿ÏÈÛÙ·, ÙÔ˘˜ ηÏ› Ó· ÚÔ‚Ô‡Ó ÛÙËÓ ÂÈηÈÚÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ÚÔÛˆÈÎÒÓ ÌËÙÚÒˆÓ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙Ô̤ӈÓ, ÂÓÙ¿ÛÛÔÓÙ·˜ ÛÙÔȯ›· Ù· ÔÔ›· Û˘Ó·ÚÙÒÓÙ·È Ì ٷ Ù˘Èο Î·È Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ÚÔÛfiÓÙ· ÙˆÓ ˘·ÏÏ‹ÏˆÓ Î·È Ù· ˘ËÚÂÛȷο ÙÔ˘˜ ηı‹ÎÔÓÙ·. Ÿˆ˜ ÂÈÛËÌ·›ÓÂÙ·È Û ÂÁ·ÎÏÈÔ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ (∞ÚÈıÌ. ¶ÚˆÙ.: ¢π¢∞¢/º.34/35/ÔÈÎ. 14888 ) “¤¯ÂÈ ‰È·ÈÛÙˆı› fiÙÈ, Û ÔÏϤ˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ, Ù· ÚÔÛˆÈο ÌËÙÚÒ· ÙˆÓ ˘·ÏÏ‹ÏˆÓ ‰ÂÓ ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó ÙËÓ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓË ÂÁ΢ÚfiÙËÙ· Î·È ÏËÚfiÙËÙ·, ȉȷ›ÙÂÚ· Û ÛÙÔȯ›· Ô˘ ηٷı¤ÙÂÈ Ô ›‰ÈÔ˜ Ô ˘¿ÏÏËÏÔ˜ ÛÙËÓ ˘ËÚÂÛ›· ÙÔ˘ Î·È Û¯ÂÙ›˙ÔÓÙ·È Ì ÙËÓ ˘ËÚÂÛȷ΋ ÙÔ˘ ηٿÛÙ·ÛË ‹ Â›Ó·È ÚfiÛÊÔÚ· ÁÈ· ÙËÓ ·ÍÈÔÏfiÁËÛ‹ ÙÔ˘, ÌÂ Û˘Ó¤ÂÈ· Ó· ÌËÓ Â›Ó·È ÂÊÈÎÙ‹ Ë ·ÛÊ·Ï‹˜, ÔÚı‹ Î·È Ù·¯Â›· ÂÂÍÂÚÁ·Û›· ÙÔ˘˜, fiÙ·Ó ·˘Ù‹ ··ÈÙ›ٷȔ . ŒÙÛÈ, ÛËÌÂÈÒÓÂÙ·È Ì ¤ÌÊ·ÛË fiÙÈ Ù·

ÚÔÛÎÔÌÈ˙fiÌÂÓ· ·fi ÙÔ˘˜ ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘˜ ÛÙÔȯ›·, Ô˘ Û˘Ó·ÚÙÒÓÙ·È Ì ÙËÓ ˘ËÚÂÛȷ΋ Î·È ÌÈÛıÔ‰ÔÙÈ΋ ÙÔ˘˜ ηٿÛÙ·ÛË (.¯.ˆÈÛÙÔÔÈËÙÈÎfi ÔÈÎÔÁÂÓÂȷ΋˜ ηٿÛÙ·Û˘, Ù›ÙÏÔÈ ÛÔ˘‰ÒÓ, ÈÛÙÔÔÈËÙÈο ÁψÛÛÔÌ¿ıÂÈ·˜, ·Ô‰ÂÈÎÙÈο ÁÓÒÛ˘ ∏/À ÎÏ.) Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È ÓƠ̂̈˜ ÂÈÎ˘ÚˆÌ¤Ó·, ‰È·ÊÔÚÂÙÈο ‰ÂÓ ÂÈÙÚ¤ÂÙ·È Ó· Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ˘fi„Ë. ∂ÈÚÔÛı¤Ùˆ˜, ˙ËÙÂ›Ù·È ·fi ÙȘ ‰È¢ı‡ÓÛÂȘ ¶ÚÔÛˆÈÎÔ‡/¢ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ Ó· Û˘ÌÏËÚÒÛÔ˘Ó Ù· ÂÈÛ˘Ó·ÙfiÌÂÓ·, ÂÓ‰ÂÈÎÙÈο ˘ԉ›ÁÌ·Ù· Ì ÙÔ˘˜ ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘˜, Ô˘ η٤¯Ô˘Ó Î·È ¤¯Ô˘Ó ÚÔÛÎÔÌ›ÛÂÈ ÛÙȘ ˘ËÚÂۛ˜ ÙÔ˘˜ Ù›ÙÏÔ˘˜ ÁψÛÛÔÌ¿ıÂÈ·˜, Î·È Ó· Ù· ·ÔÛÙ›ÏÔ˘Ó ÛÙÔ˘˜ ÊÔÚ›˜ Ô˘ Âͤ‰ˆÛ·Ó ÙÔ˘˜ Û¯ÂÙÈÎÔ‡˜ Ù›ÙÏÔ˘˜ (ηٿ ÂÚ›ÙˆÛË, ÙÔ ∂ÏÏËÓÔ‚ÚÂÙ·ÓÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ, Ë ∂ÏÏËÓÔ·ÌÂÚÈηÓÈ΋ ŒÓˆÛË Î·È ÙÔ °·ÏÏÈÎfi πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ) ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÂȂ‚·Èˆı› Ë ¤Î‰ÔÛ‹ ÙÔ˘˜.

∞ÁˆÓ›· ÁÈ· 12.500 «‰È·ı¤ÛÈÌÔ˘˜» ªÂ ‰È·‚‚·ÈÒÛÂȘ fiÙÈ ÔÈ ÙÂÏÈΤ˜ Ú˘ıÌ›ÛÂȘ ÙÔ˘ ÓÔÌÔۯ‰›Ô˘ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·‰È¿ÚıÚˆÛË Ù˘ ¢ËÌfiÛÈ·˜ ¢ÈÔ›ÎËÛ˘ ı· ‰Ë-

™Â ÔÈÔ˘˜ ÊÔÚ›˜ ı· Á›ÓÔ˘Ó ÔÈ ÚÒÙ˜ ·ÔχÛÂȘ ÛÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ ÌÔÛÈÔÔÈËıÔ‡Ó Ì¤¯ÚÈ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ ‚‰ÔÌ¿‰·˜ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· „ËÊÈÛı› ·fi ÙË μÔ˘Ï‹ ¤ˆ˜ ÙȘ 10 πÔ˘Ó›Ô˘, ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ¢ÈÔÈÎËÙÈ΋˜ ªÂÙ·ÚÚ‡ıÌÈÛ˘ ÚÔÛ·ı› Ó· ÛÙ›ÏÂÈ ÙÔ Û‹Ì· fiÙÈ ÎÈÓÂ›Ù·È ÂÓÙfi˜ ¯ÚÔÓԉȷÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ ÁÈ· ÙȘ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ Ô˘ ¤¯ÂÈ ·Ó·Ï¿‚ÂÈ. ΔËÓ ›‰È· ÒÚ·, ÂȯÂÈÚÂ›Ù·È Ó· ηÙ¢ӷÛÙ› Ë ·ÓËÛ˘¯›· ÛÙÔ˘˜ ÎfiÏÔ˘˜ ÙˆÓ ˘·ÏϋψÓ, Ì ‰È·‚‚·ÈÒÛÂȘ fiÙÈ ÏfiÁˆ ÙˆÓ ÎÂÓÒÓ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÚÔ·„ÂÈ ·fi ÙȘ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰ÔÙ‹ÛÂȘ ı· ˘-

¿ÚÍÔ˘Ó ı¤ÛÂȘ, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÌÂÙ·ÎÈÓËı› ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ ‰È·ıÂۛ̈Ó. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ·, ÂÓfi„ÂÈ Î·È Ù˘ ÂÈÛÙÚÔÊ‹˜ Ù˘ ÙÚfiÈη˜ ÛÙȘ 4 πÔ˘Ó›Ô˘ Î·È Ì ‰Â‰Ô̤ÓË ÙË ‰¤ÛÌ¢ÛË Ô˘ ¤¯ÂÈ ·Ó·ÏËÊı› ÁÈ· 12.500 ‰ËÌÔÛ›Ô˘˜ ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘˜ Û ‰È·ıÂÛÈÌfiÙËÙ· ̤¯ÚÈ ÙÔÓ πÔ‡ÓÈÔ, Ù· ¯ÚÔÓÈο ÂÚÈıÒÚÈ· ¤¯Ô˘Ó ÛÙÂÓ¤„ÂÈ ÂÈΛӉ˘Ó·. ∞fi ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ÂÈ̤ÓÔ˘Ó fiÙÈ Ô Û¯Â‰È·ÛÌfi˜ ¤¯ÂÈ ÔÏÔÎÏËÚˆı›, ÂÓÒ ¤¯Ô˘Ó ÂÙÔÈÌ·ÛÙ› Î·È Ù· ÎÚÈÙ‹ÚÈ· Ì ٷ ÔÔ›· ı·

¶ÚfiÙ·ÛË ÛÙËÓ ∫ÔÌÈÛÈfiÓ ÁÈ· ÙÔ Â›Ì·¯Ô ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ô˘ ·ÊÔÚ¿ 400.000 ¿ÙÔÌ·

¶ÚÔˆıÔ‡ÓÙ·È ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÁÈ· ¿ÓÂÚÁÔ˘˜ μÚ¤ıËÎ·Ó ÏÂÊÙ¿ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ‚ÚÂÊÔÓËÈ·ÎÔ‡˜ - ∞ȯ̤˜ ¶∞™√∫ ηٿ ÙÔ˘ °. μÚÔ‡ÙÛË ∞£∏¡∞, 28.

∏ ˘Ô‚ÔÏ‹ ÚfiÙ·Û˘ ÚÔ˜ ÙȘ ˘-

ËÚÂۛ˜ Ù˘ ∫ÔÌÈÛÈfiÓ, ÌÂÙ¿ ÙËÓ Û¯ÂÙÈ΋ ÂÌÏÔ΋ Ô˘ ¤¯ÂÈ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËı›, ÒÛÙ ӷ ‚ÚÂı› χÛË ÛÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛ˘ ÙˆÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ ÎÔÈÓˆÊÂÏÔ‡˜ ÂÚÁ·Û›·˜, Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó Û ·Ó¤ÚÁÔ˘˜ Ô˘ ·Ó‹ÎÔ˘Ó Û ÓÔÈÎÔ΢ÚÈ¿ ¯ˆÚ›˜ ηӤӷ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ, ·ÔÊ·Û›ÛÙËΠÛÙËÓ Â˘Ú›· ΢‚ÂÚÓËÙÈ΋ Û‡ÛÎÂ„Ë ÛÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ∂ÚÁ·Û›·˜. ™ÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÂȂ‚·ÈÒıËÎÂ Ë “ÔÏÈÙÈ΋ ‚Ô‡ÏËÛË Î·È Ë ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ·Ó·ÁηÈfiÙËÙ·” ÁÈ· Ù· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ·˘Ù¿, ÁÈ· Ù· ÔÔ›· ÌÂÙ¿ ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËΠ·ÚÂÓ¤‚Ë Î·È Ô ∂›ÙÚÔÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ ∞·Û¯fiÏËÛË, §.∞ÓÙÔÚ. ∂›Û˘, ÛÙËÓ Û‡ÛÎÂ„Ë ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛıËÎÂ Ë ·ÚfiÛÎÔÙË Û˘Ó¤¯ÈÛË Ù˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙˆÓ ‚ÚÂÊÔÓËÈ·ÎÒÓ ÛÙ·ıÌÒÓ Î·È ÁÈ· ÙÔ ¤ÙÔ˜ 2013-2014 Ì ·Ó·Î·Ù·ÓÔÌ‹ fiÚˆÓ ·fi ¿ÏÏ· ∂ȯÂÈÚËÛȷο ¶ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù·. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ·, ÁÈ· Ù· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÎÔÈÓˆÊÂÏÔ‡˜ ÂÚÁ·Û›·˜, ηٿ ÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË “ÂȂ‚·ÈÒıËÎÂ Ë ÔÏÈÙÈ΋ ‚Ô‡ÏËÛË Î·È Ë ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ·Ó·ÁηÈfiÙËÙ· ÁÈ· ÙËÓ ¿ÌÂÛË ·Ó·ÎÔ‡ÊÈÛË ·Ó¤ÚÁˆÓ Ô˘ ·Ó‹ÎÔ˘Ó Û ÓÔÈÎÔ΢ÚÈ¿ ¯ˆÚ›˜ Î·Ó¤Ó·Ó ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ, ̤ۈ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ ÎÔÈÓˆÊÂÏÔ‡˜ ÂÚÁ·Û›·˜, fiˆ˜ ıÂÛÌÔıÂÙ‹ıËÎ·Ó ÚfiÛÊ·Ù· Î·È ¤ÁÈÓÂ Ë ÂÚÈÁÚ·Ê‹ ÙˆÓ Ì¤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· ÂÓÂÚÁÂÈÒÓ ÁÈ’ ·˘Ùfi ÙÔ ÛÎÔfi” ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙËÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ. ™ÙË Û˘˙‹ÙËÛË ÚÔÛ‰ÈÔÚ›ÛÙËηÓ

Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔÈ ÙÔÌ›˜ ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ·˜ (ÙÔÈ΋ ·˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË, Û¯ÔÏ›·, ÓÔÛÔÎÔÌ›·, Î.Ï.) Î·È ÂÍÂÙ¿ÛÙËÎ·Ó ÔÈ ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈÎÔ› ÙÚfiÔÈ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛ˘ ÙˆÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ ·˘ÙÒÓ ·fi fiÚÔ˘˜ ÙÔ˘ ∂Δ¶∞ Î·È ÙÔ˘ ∂∫Δ, ηıÒ˜ ÔÈ ‰È·ı¤ÛÈÌÔÈ fiÚÔÈ ÙÔ˘ ∂ȯÂÈÚËÛÈ·ÎÔ‡ ¶ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ “∞Ó¿Ù˘ÍË ∞ÓıÚÒÈÓÔ˘ ¢˘Ó·ÌÈÎÔ‡” ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ∂ÚÁ·Û›·˜ ¤¯Ô˘Ó ·ÍÈÔÔÈËı› ÛÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙÔ˘˜. ™ÙË ‚¿ÛË ·˘ÙÒÓ, “·ÔÊ·Û›ÛıËÎÂ Ë ˘Ô‚ÔÏ‹ ÎÔÈÓ‹˜ ÚfiÙ·Û˘ ÚÔ˜ ÙȘ ˘ËÚÂۛ˜ Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ÁÈ· ÙË Û‡ÌʈÓË ÁÓÒÌË ÙÔ˘˜ ˆ˜ ÚÔ˜ ÙȘ ËÁ¤˜ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛ˘, ηıÒ˜ Î·È Ë ÂÂÍÂÚÁ·Û›· Ù˘ ÚÔ‚ÏÂfiÌÂÓ˘ ·fi ÙÔ ÓfiÌÔ ∫ÔÈÓ‹˜ ÀÔ˘ÚÁÈ΋˜ ∞fiÊ·Û˘ ÁÈ· ÙÔÓ ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌfi ÙÔ˘ ηÓÔÓÈÛÙÈÎÔ‡ Ï·ÈÛ›Ô˘ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜ ÙÔ˘ ÓfiÌÔ˘” . ™ÙË Û‡ÛÎÂ„Ë Ì ı¤Ì· ÙÔÓ Û˘ÓÙÔÓÈÛÌfi ÙˆÓ Î˘‚ÂÚÓËÙÈÎÒÓ ÚˆÙÔ‚Ô˘ÏÈÒÓ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿Û¯ÂÛË Ù˘ ·ÓÂÚÁ›·˜, Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∂ÚÁ·Û›·˜ Î. °È¿ÓÓ˘ μÚÔ‡ÙÛ˘, Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ Î. ∂˘ÚÈ›‰Ë˜ ™Ù˘ÏÈ·Ó›‰Ë˜, Ô ˘Ê˘Ô˘ÚÁfi˜ ∂ÚÁ·Û›·˜ Î. ¡›ÎÔ˜ ¶·Ó·ÁȈÙfiÔ˘ÏÔ˜, Ô ˘Ê˘Ô˘ÚÁfi˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘, ∞ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ·˜, ÀÔ‰ÔÌÒÓ, ªÂÙ·ÊÔÚÒÓ Î·È ¢ÈÎÙ‡ˆÓ Î. ∫˘ÚÈ¿ÎÔ˜ μÈڂȉ¿Î˘, Ô ˘Ê˘Ô˘ÚÁfi˜ ¢ÈÔÈÎËÙÈ΋˜ ªÂÙ·ÚÚ‡ıÌÈÛ˘ Î·È ∏ÏÂÎÙÚÔÓÈ΋˜ ¢È·Î˘‚¤ÚÓËÛ˘ Î. ª·ÓÔ‡ÛÔ˜ μÔÏÔ˘‰¿Î˘, Ô ÁÂÓÈÎfi˜ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ ™˘ÓÙÔÓÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘ ΢‚ÂÚÓËÙÈÎÔ‡ ¤ÚÁÔ˘ Î. ¢ËÌ‹ÙÚ˘ μ·ÚÙ˙fiÔ˘-

ÏÔ˜, Ë ÁÂÓÈ΋ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ∂ÚÁ·Û›·˜ Î. ÕÓÓ· ™ÙÚ·ÙÈÓ¿ÎË, Ô ÁÂÓÈÎfi˜ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ ¢ËÌÔÛ›ˆÓ ∂ÂÓ‰‡ÛÂˆÓ (∂™¶∞) Î. °ÈÒÚÁÔ˜ °È·ÓÓÔ‡Û˘, Ë ÁÂÓÈ΋ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ ¢È·¯Â›ÚÈÛ˘ ∫ÔÈÓÔÙÈÎÒÓ Î·È ÕÏÏˆÓ ¶fiÚˆÓ Î. ÕÓÓ· ¢·ÏÏ·fiÚÙ·, Ô ÂȉÈÎfi˜ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ ¢È·¯Â›ÚÈÛ˘ ∂˘Úˆ·˚ÎÒÓ ¶fiÚˆÓ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ¶·È‰Â›·˜ Î. ∂˘¿ÁÁÂÏÔ˜ ∑·¯·Ú¿Î˘ Î·È Ô ‰ÈÔÈÎËÙ‹˜ ÙÔ˘ √∞∂¢ Î. £Âfi‰ˆÚÔ˜ ∞Ì·Ù˙fiÁÏÔ˘.

¶ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÁÈ· 250.000 ¿ÓÂÚÁÔ˘˜ ™ÙËÓ ·Ú¯‹ Ù˘ Û˘Ó¿ÓÙËÛ˘ Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∂ÚÁ·Û›·˜ ·ÚÔ˘Û›·Û ÙËÓ ÔÚ›· ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛ˘ ÙˆÓ ˘ÏÔÔÈÔ‡ÌÂÓˆÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ ··Û¯fiÏËÛ˘, Û˘ÓÔÏÈÎÔ‡ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ 1 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˘˜ ·fi 250.000 ·Ó¤ÚÁÔ˘˜. ¢È·ÈÛÙÒıËÎÂ Ë ÂÈÙ˘¯‹˜ ˘ÏÔ-

Ô›ËÛË Ù˘ ÚfiÛÊ·Ù˘ ‰Ú¿Û˘ “ÂÈÙ·Á‹ ÂÈÛfi‰Ô˘ ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÂÚÁ·Û›·˜ 45.000 ¿ÓÂÚÁˆÓ Ó¤ˆÓ ¤ˆ˜ 29 ÂÙÒÓ” , ÌÂÙ¿ Î·È ÙËÓ ¤Î‰ÔÛË, Û‹ÌÂÚ·, ÙˆÓ ·ÔÙÂÏÂÛÌ¿ÙˆÓ Ù˘ ‰Â‡ÙÂÚ˘ Ê¿Û˘ ÁÈ· 10.000 Ó¤Ô˘˜ ÛÙÔÓ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎfi ÙÔ̤·. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ Ë ÚÒÙË ·Ú¤Ì‚·ÛË Ù˘ Ó¤·˜ ¶ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈ΋˜ ¶ÂÚÈfi‰Ô˘ 2014-2020 ı· ·ÊÔÚ¿ ÂÈϤÔÓ 75.000 ¿ÓÂÚÁÔ˘˜ Ó¤Ô˘˜ ÛÙȘ ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ 2014, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ë Û˘ÓÔÏÈ΋ ‰Ú¿ÛË ÁÈ· 120.000 ı¤ÛÂȘ ÂÚÁ·Û›·˜ Ó· ·ÔÙÂÏ› ÙË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ·Ú¤Ì‚·ÛË ÁÈ· Ó¤Ô˘˜ ÛÂ Â˘Úˆ·˚Îfi Â›‰Ô.

∞ȯ̤˜ ¶∞™√∫ ηٿ ÙÔ˘ °. μÚÔ‡ÙÛË ΔÔ ı¤Ì· Ù˘ ·ÓÂÚÁ›·˜ ‚Ú¤ıËΠÛÙÔ Â›ÎÂÓÙÚÔ Ù˘ Û˘Ó‰ڛ·Û˘ ÙÔ˘ ™˘ÓÙÔÓÈÛÙÈÎÔ‡ √ÚÁ¿ÓÔ˘ Ù˘ ∫ÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋˜ √Ì¿‰·˜ ÙÔ˘ ¶∞™√∫, Ë ÔÔ›· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠ˘fi ÙËÓ ÚÔ‰ڛ· ÙÔ˘

∞fi 17 ÊÔÚ›˜ Î·È ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡˜, ηıÒ˜ Î·È ·fi 46 ‚È‚ÏÈÔı‹Î˜ ÍÂÎÈÓÔ‡Ó ÔÈ ÚÒÙ˜ ·ÔχÛÂȘ ÛÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ. ŸÏ· ‰Â›¯ÓÔ˘Ó ˆ˜ Ë ·Ú¯‹ ı· Á›ÓÂÈ ·fi ÙËÓ Î·Ù¿ÚÁËÛË 17 ÊÔÚ¤ˆÓ fiÔ˘ ˘ËÚÂÙÔ‡Ó 416 ‰ËÌfiÛÈÔÈ ˘¿ÏÏËÏÔÈ.™Â ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ “∫·ıËÌÂÚÈÓ‹” ÚÔ˜ ·fiÏ˘ÛË ı· ‚ÚÂıÔ‡Ó ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÔÈ ÌÈÛÔ› ˘¿ÏÏËÏÔÈ. £· ·ÔÏ˘ıÔ‡Ó ‰ËÏ·‰‹ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ 216 ¿ÙÔÌ· ·fi 17 ÊÔÚ›˜. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ ÛÙË Ï›ÛÙ· Ì ÙÔ˘˜ ÊÔÚ›˜ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ÔÈ ‚È‚ÏÈÔı‹Î˜ ªËÏÂÒÓ Î·È ∑·ÁÔÚ¿˜.

ÁÚ·ÌÌ·Ù¤· Ù˘ ∫√ ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ °È¿ÓÓË ª·ÓÈ¿ÙË. Ÿˆ˜ ÙÔÓ›ÛÙËÎÂ, ÛÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÙˆÓ ÙÚÈÒÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ ·Ú¯ËÁÒÓ, Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ ∂˘¿ÁÁÂÏÔ˜ μÂÓÈ˙¤ÏÔ˜ ˙‹ÙËÛ ÂÎ Ó¤Ô˘ ÙËÓ ÂÈÙ¿¯˘ÓÛË ÙˆÓ ‰È·‰ÈηÛÈÒÓ ÁÈ· ÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ¶ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿Û¯ÂÛË Ù˘ ·ÓÂÚÁ›·˜, Û‡Ìʈӷ Î·È Ì ÙȘ ‰È·Ù¿ÍÂȘ Ô˘ „‹ÊÈÛÂ Ë μÔ˘Ï‹. ™‹ÌÂÚ· ‰Â, ‰È¿ ÙÔ˘ º›ÏÈÔ˘ ™·¯ÈÓ›‰Ë, ÙÔ ¶∞™√∫ ˙‹ÙËÛ ·fi ÙÔÓ ˘Ô˘ÚÁfi √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ °È¿ÓÓË ™ÙÔ˘ÚÓ¿Ú·, ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛË Û˘Ó¿ÓÙËÛ˘ “ÙÔ Ù·¯‡ÙÂÚÔ” ÁÈ· ÙÔ ı¤Ì·, ·ÚÔ˘Û›· Î·È ÙˆÓ ˘Ô˘ÚÁÒÓ ∞Ó¿Ù˘Í˘, ∂ÚÁ·Û›·˜ Î·È ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ. ™ÙËÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÂÈÛËÌ·›ÓÂÙ·È fiÙÈ “‰ÂÓ ı· Û˘Ì‚¿ÏÔ˘Ó Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ÛÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÙÔ˘ ÚÔ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜, Úfi¯ÂÈÚ˜ Î·È ·ÔÛ·ÛÌ·ÙÈΤ˜ χÛÂȘ Ô˘ ‚ϤÔ˘Ó ÙÔ Êˆ˜ Ù˘ ‰ËÌÔÛÈfiÙËÙ·˜ ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô 24ˆÚÔ, ÔÈ Ôԛ˜ Ì¿ÏÈÛÙ· ÚÔÛ·ıÔ‡Ó Ó· ·Ú·Î¿Ì„Ô˘Ó ÙȘ ‰È·‰Èηۛ˜ ÂÔÙ›·˜ Î·È ÂϤÁ¯ˆÓ ·fi ÙÔ ∞™∂¶” . ∂ÈϤÔÓ, ÙÔ ¶∞™√∫ η٤ıÂÛ Â›Î·ÈÚË ÂÂÚÒÙËÛË ÁÈ· Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·, ÙȘ ηı˘ÛÙÂÚ‹ÛÂȘ Î·È ·ÌÊÈÙ·Ï·ÓÙ‡ÛÂȘ ÛÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ∂√¶ÀÀ, ÙËÓ ÔÔ›· ˘Ô-

ÁÚ¿ÊÔ˘Ó fiÏ· Ù· ̤ÏË Ù˘ ∫√ ÙÔ˘ ∫ÈÓ‹Ì·ÙÔ˜, Ì ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙÔÓ Î. μÂÓÈ˙¤ÏÔ. ™ÙËÓ Â›Î·ÈÚË ÂÂÚÒÙËÛË ÙÔÓ›˙ÂÙ·È, ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ, fiÙÈ “Ë ‰È·ÛÊ¿ÏÈÛË ÙˆÓ fiÚˆÓ ÁÈ· ÙË ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË ÙÔ˘ ∂√¶ÀÀ Î·È Ë ÔÌ·ÏÔÔ›ËÛË Ù˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÙÔ˘˜ ‰‡Ô ‚·ÛÈÎÔ‡˜ ÛÙfi¯Ô˘˜” . ÀÔÁÚ·ÌÌ›˙ÂÙ·È Â›Û˘ fiÙÈ “Û ·˘Ù‹ ÙËÓ Î·Ù‡ı˘ÓÛË ‰ÂÓ ‰ÈηÈÔÏÔÁÂ›Ù·È Î·Ì›· ¯·Ï¿ÚˆÛË, ·ÏÏ¿ ·ÓÙ›ıÂÙ· ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Û¯¤‰ÈÔ ÌÂ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˜ ‰Ú¿ÛÂȘ Î·È ¯ÚÔÓԉȿÁÚ·ÌÌ· ÁÈ· ÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛ‹ ÙÔ˘˜” Î·È ˆ˜ Û fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÙÔ ¶∞™√∫ “Â›Ó·È ·fiÏ˘Ù· ۷ʤ˜, fiÙÈ ·Ï‡ԢÌ ÁÈ· Ù· 11 ÂηÙ. ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ, ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ÔÊ›ÏÔ˘Ì ӷ ‰È·ÛÊ·Ï›ÛÔ˘Ì Â·ÚΛ˜ Î·È ·ÍÈÔÚÂ›˜ ˘ËÚÂۛ˜” . ∂›Î·ÈÚË ÂÚÒÙËÛË ÚÔ˜ ÙÔÓ ˘Ô˘ÚÁfi ∂ÚÁ·Û›·˜ °È¿ÓÓË μÚÔ‡ÙÛË Î·Ù¤ıÂÛÂ Î·È Ô ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ √‰˘ÛÛ¤·˜ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓfiÔ˘ÏÔ˜ ÁÈ· ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÙˆÓ 400.000 ı¤ÛÂˆÓ ÚÔÛˆÚÈÓ‹˜ ÂÚÁ·Û›·˜, ÚˆÙÒÓÙ·˜ ÙÔÓ ˘Ô˘ÚÁfi “Û ÔȘ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˜ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›Â˜ ¤¯ÂÙ ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ;” Î·È ÛËÌÂÈÒÓÔÓÙ·˜ fiÙÈ “‰ÂÓ ¯ˆÚÔ‡Ó Î·ı˘ÛÙÂÚ‹ÛÂȘ, ÎˆÏ˘ÛÈÂÚÁ›· Î·È ÌÈÎÚÔÎÔÌÌ·ÙÈΤ˜ ÂȉÈÒÍÂȘ” .


¶ÔÏÈÙÈ΋ 8 ¶Úfi‰ÚÔ˜ ™∂μ

“ÃÚÂÈ·˙fiÌ·ÛÙ ÓÂÔÏ·›· ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÒÓ Ì ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ· ∫¡∂” ∞£∏¡∞, 28.

∫ƒπΔπ∫∏ ÛÙË ‰È·ÏÔ΋ Î·È ÛÙÔ

ÔÏÈÙÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· Ô˘ ÙËÓ ÂͤıÚÂ„Â Î·È Ô‰‹ÁËÛ ÙÔÓ ÙfiÔ ÛÙË ¯ÚÂÔÎÔ›· ¿ÛÎËÛÂ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ™∂μ. ΔfiÓÈÛÂ, Â›Û˘, fiÙÈ Ë “Ë Ó¤· Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· “ηÏ› ÛÙ· fiÏ·” ÌÈ· Ó¤· ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·” Î·È ÂÈηϤÛÙËΠÙÔ ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· Ù˘ ∫¡∂ ϤÁÔÓÙ·˜ fiÙÈ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ÓÂÔÏ·›· ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÒÓ Ì ÙËÓ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ· Ù˘ ∫¡∂, ·ÏÏ¿ ¯ˆÚ›˜ ÙȘ ȉÂÔÏË„›Â˜ Ù˘. ªÈÏÒÓÙ·˜ Û ÂΉ‹ÏˆÛË ÙÔ˘ “∫‡ÎÏÔ˘ ¡¤ˆÓ ∂ȯÂÈÚËÌ·ÙÈÒÓ” , Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ™∂μ ›Â Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ fiÙÈ: “™Ù· ¿ÛˆÙ· ¯ÚfiÓÈ· ÚÈÓ ·fi ÙËÓ ÎÚ›ÛË, Ì ÚÔÎ¿Ï˘ÌÌ· ÙÔ ÂÏ·ÙÂÈ·Îfi ÎÚ¿ÙÔ˜, ÙÔ ÔÏÈÙÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ ÌÈ· ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· Ô˘ Û οÔÈÔ ‚·ıÌfi ‹Ù·Ó ηْ ÂÈÎfiÓ· Î·È ÔÌÔ›ˆÛ‹ ÙÔ˘. ∂ͤıÚ„ ¤Ó· ·Ú·ÛÈÙÈÎfi ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ. ∂˘ÓfiËÛ ÙË ‰È·ÏÔ΋ Ì ÎÚ·ÙÈÎÔ‰›·ÈÙÔ˘˜ ÂȯÂÈÚË̷ٛ˜. ∂Áηı›‰Ú˘Û ÙÔÓ ¿Ù˘Ô ÓfiÌÔ ÙÔ˘ Ì·‡ÚÔ˘ ÔÏÈÙÈÎÔ‡ ¯Ú‹Ì·ÙÔ˜. ¶›Ûˆ ·fi ÙË ‚ÈÙÚ›Ó· ÌÈ·˜ Ï·ÛÌ·ÙÈ΋˜ ·Ó¿Ù˘Í˘ ‚·ÛÈṲ̂Ó˘ ÛÙ· ‰·ÓÂÈο Î·È ÙȘ ÂȉÔÙ‹ÛÂȘ, ¤Ó· ÔÚÈṲ̂ÓÔ ÔÏÈÙÈÎÔ-ÌÈÓÙÈ·ÎÔ-ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi ηÙÂÛÙË̤ÓÔ, ·ÚfiÙÈ ‰ÂÓ ÂͤÊÚ·˙ ÙËÓ ÏÂÈÔ„ËÊ›· ÙÔ˘ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎÔ‡ ÎfiÛÌÔ˘, ÓÂÌ‹ıËΠÙÔÓ ÙfiÔ. ∫·È ÙÔÓ Ô‰‹ÁËÛ ÛÙË ¯ÚÂÔÎÔ›·.” √ Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ™∂μ Â·Ó¤Ï·‚ fiÙÈ Ë ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ÚÔÛʤÚÂÈ ÙË ÌÔÓ·‰È΋ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ·Ó¿Î·Ì„˘ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ ·ÏÏ¿ ηÏÂ›Ù·È Î·È Ë ›‰È· Ó· ·ÏÏ¿ÍÂÈ. “Δ· ËÓ›· Ù˘ ·Ó¿Ù˘Í˘ ÌÔÚ› Ó· ·Ó·Ï¿‚ÂÈ ÌÈ· ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· Ô˘ fiÏ· ·˘Ù¿ Ù· ¯ÚfiÓÈ· ‰Ô‡ÏÂ„Â Î·È ¤Ù˘¯Â ¯ˆÚ›˜ Ó· Â›Ó·È Ô‡Ù ÎÚ·ÙÈÎÔ‰›·ÈÙË Ô‡Ù ‰È·ÏÂÎfiÌÂÓË, ‰È·ÓÂfiÌÂÓË ·fi ÙÔ ·›ÛıËÌ· Ù˘ ÂÙ·ÈÚÈ΋˜ ¢ı‡Ó˘ Î·È fi¯È ·fi ÙË ÏÔÁÈ΋ ÙÔ˘ ‡ÎÔÏÔ˘ ΤډԢ˜. ∏ ·Ó¿Ù˘ÍË Û‹ÌÂÚ· ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ÌÈ· ÂÏÏËÓÈ΋ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ηÈÓÔÙfiÌ·, ÙÔÏÌËÚ‹ Î·È Â͈ÛÙÚÂÊ‹, Ô˘ Ó· Â›Ó·È ÛÙÚ·Ì̤ÓË ÌÚÔÛÙ¿ ¯ˆÚ›˜ Ó· Á˘Ú›˙ÂÈ ÙËÓ Ï¿ÙË ÛÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›·” ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍÂ. Ÿˆ˜ ·Ó¤ÊÂÚÂ, ÙÔ fiÚ·Ì¿ ÙÔ˘ Â›Ó·È “̤۷ ·fi ÙȘ ÛÙ¿¯Ù˜ Ù˘ ÎÚ›Û˘ Ó· ·Ó·‰˘ı› ÙÔ Ó¤Ô ÚfiÛˆÔ Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜, Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ì¤Û· ÛÙË ‰‡Ó·ÌË Î·È ÙË ı¤ÏËÛË ÙˆÓ ÔÏÏÒÓ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈÎÒÓ Î·È ÈηÓÒÓ ·ÓıÚÒˆÓ ·˘Ù‹˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜”. ŒÎ·Ó ٤ÏÔ˜ ÏÔÁÔ·›ÁÓÈÔ Ì ٷ ·Ú¯Èο Ù˘ ÔÚÁ¿ÓˆÛ˘ “∫‡ÎÏÔ˜ ¡¤ˆÓ ∂ȯÂÈÚËÌ·ÙÈÒÓ” , Ô˘ ·Ú·¤ÌÂÈ fiˆ˜ › Û ÌÈ· ‰ÈfiÏÔ˘ Û˘ÁÁÂÓÈ΋ ÔÚÁ¿ÓˆÛË, ÙËÓ ∫¡∂ Î·È ÙfiÓÈÛ fiÙÈ Î·È Ë ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈ΋ Ù¿ÍË ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ÙËÓ √ÚÁ·ÓˆÌ¤ÓË ¡ÂÔÏ·›· Ù˘, ·ÏÏ¿ ÚÔԉ¢ÙÈ΋, ÙÔÏÌËÚ‹, ·ÓÔȯً ÛÙË Û‡Á¯ÚÔÓË ÂÔ¯‹, Ì ÙËÓ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ·, ÙËÓ ÂÓfiÙËÙ· ‰Ú¿Û˘ Î·È ÙËÓ ÎÔÈÓ‹ ›ÛÙË Ù˘ ∫¡∂ Î·È ¯ˆÚ›˜ ÙȘ ȉÂÔÏË„›Â˜ Ù˘.

Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 29 M∞´√À 2013

∂ÙÔÈÌ¿˙ÂÈ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ÚÔηÏÒÓÙ·˜ ·ÓÙȉڿÛÂȘ ·fi ÎfiÌÌ·Ù· Î·È Û˘Ó‰Èοٷ

¡fiÌÔ˜ ÁÈ· ÂÚÈÔÚÈÛÌfi ÌÈÎÚÒÓ ‰È·‰ËÏÒÛÂˆÓ ∞£∏¡∞, 28.

 ÓÔÌÔıÂÙÈ΋ Ú‡ıÌÈÛË Ô˘ ı· ÛÙԯ‡ÂÈ ÛÙËÓ ÂÈ‚ÔÏ‹ ÂÚÈÔÚÈÛÌÒÓ Û ÔÚ›˜ οو ÙˆÓ 200 ‰È·‰ËψÙÒÓ, ÒÛÙ ӷ ÌËÓ ·ÚÂÌÔ‰›˙ÂÙ·È Ë ÎÔÈÓˆÓÈ΋ Î·È ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ˙ˆ‹ ÙˆÓ fiψÓ, ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏ›˙ÂÙ·È Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË, Û‡Ìʈӷ Ì ٷ fiÛ· ‰‹ÏˆÛÂ Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ ¢ËÌfiÛÈ·˜ Δ¿Í˘, ¡›ÎÔ˜ ¢¤Ó‰È·˜, ÌÂÙ¿ ÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ô˘ ›¯Â Ì ÙÔ ÚÔ‰ÚÂ›Ô Ù˘ °™∂∂.

™‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ Î. ¢¤Ó‰È·, ÙÔ Ì¤ÙÚÔ ı· ÂÊ·ÚÌÔÛÙ› Û fiÏÂȘ Ì ÏËı˘ÛÌfi ¿Óˆ ÙˆÓ 100.000 ηÙÔ›ÎˆÓ Î·È ı· ÈÛ¯‡ÂÈ fiÏÔ ÙÔÓ ¯ÚfiÓÔ Î·È fi¯È ÌfiÓÔ ÙËÓ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô. ¶ÚfiÛıÂÛ ̿ÏÈÛÙ·, “fiÙÈ ·˘Ùfi Â›Ó·È Î·È ÚÔ˜ ÙÔ Û˘ÌʤÚÔÓ fiÛˆÓ ‰È·Ì·ÚÙ‡ÚÔÓÙ·È” , ·ÊÔ‡ Â›Ó·È Ê˘ÛÈÎfi, fiˆ˜ ›Â, ÚÔÎÏËÙÈο ÌÈÎÚ¤˜ ‰È·‰ËÏÒÛÂȘ, Ô˘ ·ÔÎÏÂ›Ô˘Ó Ì›· fiÏË 5 ÂηÙÔÌÌ˘Ú›ˆÓ, Ó· ÚÔηÏÔ‡Ó ÙËÓ ·ÓÙ›ıÂÛË Ù˘ ÏÂÈÔÓfiÙËÙ·˜ ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ. “∞ԉ¯fiÌ·ÛÙ ÙÔ ‰Èη›ˆÌ· ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ Ó· ‰È·Ì·ÚÙ‡ÚÔÓÙ·È, ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ ‰Èη›ˆÌ· ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ Ó· ˙Ô˘Ó, Ó· ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È Î·È Ó· ¤¯Ô˘Ó ÛÙÔȯÂÈÒ‰Ë ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈ΋ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·. √ ‰È¿ÏÔÁÔ˜ ı· Û˘Ó¯ÈÛÙ› ¤ˆ˜ fiÙÔ˘ ˘¿ÚÍÂÈ ÏÔÁÈÎfi ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·. øÛÙfiÛÔ, Ë ÓÔÌÔıÂÙÈ΋ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ·Ó‹ÎÂÈ ÛÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË” η٤ÏËÍÂ Ô Î. ¢¤Ó‰È·˜. ∞Ó·ÊÂÚfiÌÂÓÔ˜ ÛÙË Û˘ÁÎÚfiÙËÛË √ÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜, ÌÂÙ¿ ·fi ÚfiÛÊ·ÙË ÓÔÌÔıÂÙÈ΋ ·Ú¤Ì‚·ÛË ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ∂ÚÁ·Û›·˜, Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ ÙfiÓÈÛ fiÙÈ Ë ∂ÏÏËÓÈ΋ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›· Â›Ó·È ¤ÙÔÈÌË Ó· ‰ÒÛÂÈ ÙÔ “·ÚÒÓ” Î·È Ó· Û˘Ì‚¿ÏÂÈ Ì fiϘ ÙȘ ‰˘Ó¿ÌÂȘ Ù˘, Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÔÓÙ·˜ ÛÙÔ “΢ӋÁÈ” Ù˘ ·‰‹ÏˆÙ˘ ÂÚÁ·Û›·˜. ∫·Ù¿ ÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË, Ë °™∂∂ ÂͤÊÚ·Û ÙËÓ ·ÓÙ›ıÂÛ‹ Ù˘ Û ÓÔÌÔıÂÙÈ΋ Ú‡ıÌÈÛË “Ô˘ ı· ÂÚÈÔÚ›˙ÂÈ ÎÔÈÓˆÓÈο Î·È ÔÏÈÙÈο ‰ÈηÈÒÌ·Ù·” , fiˆ˜ ‰‹ÏˆÛ ÌÂÙ¿ ÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ™˘ÓÔÌÔÛÔÓ‰›·˜, °È¿ÓÓ˘ ¶·Ó·ÁfiÔ˘ÏÔ˜. ΔfiÓÈÛ fiÙÈ Ë °™∂∂ Î·È Ë ∞¢∂¢À ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÙËÓ Â˘ı‡ÓË ÌfiÓÔ ÁÈ· ÙȘ ÌÂÁ¿Ï˜ Ì·˙ÈΤ˜ ‰È·‰ËÏÒÛÂȘ Î·È ·¤‰ˆÛ ÙÔ Ï‹ıÔ˜ ÙˆÓ ‰È·Ì·ÚÙ˘ÚÈÒÓ ÛÙȘ ÔÏÈÙÈΤ˜ Ô˘ ·ÛÎÔ‡ÓÙ·È. ¶ÚfiÛıÂÛ fiÙÈ Ë °™∂∂, Ì ÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜ ÊÔÚ›˜ Ù˘ ∞ı‹Ó·˜ Î·È ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›· ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ, ı· ÂȉÈÒÍÂÈ Û˘ÓÂÓÓfiËÛË ÛÙÔ ı¤Ì· ·˘Ùfi, “·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ı· ‰Â¯ı› ÙËÓ Ô‰ËÁ¤ÙËÛË Ù˘ ÂÎÙÂÏÂÛÙÈ΋˜ ÂÍÔ˘Û›·˜” . “∏ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ ¢ËÌÔÛ›·˜ Δ¿Í˘ Î·È ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÙÔ˘ ¶ÔÏ›ÙË Î. ¢¤Ó‰È· Ó· ÙÂı› ÂÎ Ó¤Ô˘ ÛÙÔ ÙÚ·¤˙È ÙÔ˘ ‰È·ÏfiÁÔ˘ ÙÔ ˙‹ÙËÌ· ÙÔ˘ ÙÚfiÔ˘ ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹˜ ÙˆÓ

¯ÂÈÚ› Ó· ÂÈ‚¿ÏÂÈ ÙË Ê›ÌˆÛË Ù˘ ÂχıÂÚ˘ ¤ÎÊÚ·Û˘ ÙÔ˘ ÊÚÔÓ‹Ì·ÙÔ˜. “ŸÛÔ ÁÈ· ÙÔÓ ÙÔ˘ÚÈÛÌfi, ηχÙÂÚ· Ó· ÌË ÌÈÏ¿Ó fiÛÔÈ ¤¯Ô˘Ó ÌÂÙ·ÙÚ¤„ÂÈ ÙËÓ ∞ı‹Ó· Û fiÏË Ù˘ ÂÍ·ıÏ›ˆÛ˘ Î·È ÂÈ̤ÓÔ˘Ó Ó· ‰È·ÙËÚÔ‡Ó ÙÔÓ ·ÛÙÚÔÓÔÌÈÎfi º¶∞ ÛÙȘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ÂÛÙ›·Û˘. √ ÙÔ˘ÚÈÛÌfi˜ ·ÂÈÏÂ›Ù·È ·fi ÙÔ ªÓËÌfiÓÈÔ, fi¯È ·fi ÙȘ ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈΤ˜ ÂÏ¢ıÂڛ˜” , ηٷϋÁÂÈ. ∞·ÓÙÒÓÙ·˜ ÛÙËÓ ·ÍȈ̷ÙÈ΋ ·ÓÙÈÔϛ٢ÛË, ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÙÔ˘ ¶ÔÏ›ÙË ÛËÌ›ˆÛ ˆ˜ Ô ™Àƒπ∑∞ ÎÈÓÂ›Ù·È ÌÂٷ͇ Ê·ÓÙ·Û›·˜ Î·È Ê·È‰ÚfiÙËÙ·˜. “ªÂ ·˘Ù‹Ó ÙËÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÈ ÙÈ Ú·ÁÌ·ÙÈο ÚÂÛ‚Â‡Ô˘Ó Ù· ÎÔÚ˘Ê·›· ÛÙÂϤ¯Ë ÙÔ˘: ΔË ‰È¿Ï˘ÛË Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ Î·È Ù˘ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ Û˘ÓÔ¯‹˜, fiˆ˜ Î·È ÙËÓ Âȉ›ˆÍË ÌÈÎÚÔÎÔÌÌ·ÙÈ΋˜ ÂÎÌÂÙ¿ÏÏ¢Û˘, Ì ÔÔÈÔ‰‹ÔÙ ٛÌËÌ·” , ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ ÙÔ ˘Ô˘ÚÁ›Ô.

ΔÔ ∫∫∂ ÌÈÎÚÒÓ ‰È·‰ËÏÒÛˆÓ, ·ÔÙÂÏ› ÌÈ· ıÂÙÈ΋ ÂͤÏÈÍË Î·È ·˘Ù‹ ÙË ÊÔÚ¿, Ô ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfi˜ ÎfiÛÌÔ˜ ÂÏ›˙ÂÈ Ó· ˘¿ÚÍÂÈ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎfi ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·” ‰‹ÏˆÛÂ Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∫ÂÓÙÚÈ΋˜ ŒÓˆÛ˘ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›ˆÓ Î·È ÙÔ˘ ∂μ∂∞ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ª›¯·ÏÔ˜.“ŒÛÙˆ Î·È ÙÒÚ· - Ì ÌÂÁ¿ÏË Î·ı˘ÛÙ¤ÚËÛË - Ú¤ÂÈ Ó· ·ÏÏ¿ÍÂÈ Î¿ÙÈ. ¢ÂÓ ÌÔÚԇ̠ۋÌÂÚ·, Ó· ÌÈÏ¿Ì ÁÈ· ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›Â˜ Î·È Ì¤ÙÚ· ÁÈ· ÙËÓ Â‡Ú˘ıÌË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜ Î·È ÙËÓ ÂχıÂÚË ‰È·Î›ÓËÛË ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ ÚˆÙÂ‡Ô˘Û·˜, Û ÌÈ· ÂÔ¯‹ fiÔ˘ Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ¤¯ÂÈ Êı¿ÛÂÈ ϤÔÓ ÛÙÔ ·ÚÔ¯ÒÚËÙÔ. ∏ ‡ÊÂÛË ¤¯ÂÈ ‰ÒÛÂÈ ÙË ¯·ÚÈÛÙÈ΋ ‚ÔÏ‹ ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿, ÔÈ ·ÓÙÔ¯¤˜ Ù˘ ÎÔÈÓˆÓ›·˜ ‰ÔÎÈÌ¿˙ÔÓÙ·È ·fi ÙËÓ ¿ÁÚÈ· ÏÈÙfiÙËÙ· Î·È ÔÈ ÂÓÙ¿ÛÂȘ ·˘Í¿ÓÔÓÙ·È Î·ıËÌÂÚÈÓ¿. ∏ ı¤ÛÈÛË Î·ÓfiÓˆÓ ÁÈ· ÙȘ ‰È·‰ËÏÒÛÂȘ, Ì ‚¿ÛË Î·È ÙȘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ∂μ∂∞, Â›Ó·È ¤Ó· ··Ú·›ÙËÙÔ ‚‹Ì·. ∫È ÂÏ›˙Ô˘Ì fiÙÈ ·˘Ù‹ ÙË ÊÔÚ¿ ÔÈ ÚÔı¤ÛÂȘ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Ó· Á›ÓÔ˘Ó Ú¿ÍË” ÛËÌ›ˆÛÂ.

∞ÓÙ›‰Ú·ÛË ™Àƒπ∑∞ √ ÂÚÈÔÚÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ ‰ÈηÈÒÌ·ÙÔ˜ ÙˆÓ ‰È·‰ËÏÒÛÂˆÓ ·ÔÙÂÏ› ¤Ó· ·ÎfiÌ· ‚‹Ì· ÛÙËÓ Î·Ù‡ı˘ÓÛË Ù˘ ·ÓÙȉËÌÔÎÚ·ÙÈ΋˜ ÂÎÙÚÔ‹˜, ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ Û ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ ÙÔ˘ Ô ™Àƒπ∑∞, ÛËÌÂÈÒÓÔÓÙ·˜ ˆ˜ ÌfiÓÔ ·˘Ù·Ú¯Èο ηıÂÛÙÒÙ· ÂȯÂÈÚÔ‡Ó ÙË Ê·ÏΛ‰Â˘ÛË ÙˆÓ ‚·ÛÈÎÒÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ ‰ÈηȈ̿وÓ. ™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ·ÍȈ̷ÙÈ΋ ·ÓÙÈÔϛ٢ÛË, Ë ÙÚÈÎÔÌÌ·ÙÈ΋ ΢‚¤ÚÓËÛË ¤¯ÂÈ ‚¿ÏÂÈ Û ΛÓËÛË ¤Ó· ÌÂıÔ‰ÈÎfi Û¯¤‰ÈÔ ÁÈ· Ó· ÁÎÚÂÌ›ÛÂÈ fiϘ ÙȘ ıÂÌÂÏÈÒ‰ÂȘ ÔÏÈÙÈΤ˜ ÂÏ¢ıÂڛ˜. Ÿˆ˜ ·Ú·ÙËÚ›, ÌÂÙ¿ ÙËÓ de facto ··ÁfiÚ¢ÛË ÙˆÓ ·ÂÚÁÈÒÓ Î·È ÙËÓ Î·Ù¿ÚÁËÛË ÙÔ˘ ·ÓÂÈÛÙËÌÈ·ÎÔ‡ ·Û‡ÏÔ˘, ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÂÈ‚ÔÏ‹ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋˜ ηÙÔ¯‹˜ ÛÙËÓ πÂÚÈÛÛfi Î·È ÙȘ ÌÂ۷ȈÓÈΤ˜ ÚÔÊ˘Ï·Î›ÛÂȘ ÛÙ· ·ÛÙ˘ÓÔÌÈο ÙÌ‹Ì·Ù·, ÙÒÚ· ‹ÚıÂ Ë ÛÂÈÚ¿ ÙˆÓ ‰È·‰ËÏÒÛˆÓ. ∞ÓÙ› Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ÙÔ˘ ªÓËÌÔÓ›Ô˘, Û˘Ó¯›˙ÂÈ, Ó· ‚¿ÏÂÈ Ù¤ÏÔ˜ ÛÙË ÌÓËÌÔÓȷ΋ Ï·›Ï·· Ô˘ ηٷÛÙÚ¤ÊÂÈ ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›· Î·È ÁÂÓÓ¿ÂÈ ÙȘ ·ÓÙȉڿÛÂȘ ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ, ÂÈ-

™Â ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ ÙÔ˘ ÙÔ ∫∫∂ ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ ˆ˜ Ë ÂÍ·ÁÁÂÏ›· ·fi ÙÔÓ ˘Ô˘ÚÁfi ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÙÔ˘ ÔÏ›ÙË, ¡. ¢¤Ó‰È·, ÁÈ· ÙË ÓÔÌÔıÂÙÈ΋ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ··ÁfiÚ¢Û˘ ÙˆÓ ÏÂÁfiÌÂÓˆÓ “ÌÈÎÚÒÓ” ‰È·‰ËÏÒÛˆÓ, ·ÓÔ›ÁÂÈ ÙÔ ‰ÚfiÌÔ ÁÈ· ÙËÓ ··ÁfiÚ¢ÛË ÙÔ˘ ‰ÈηÈÒÌ·ÙÔ˜ ÛÙË ‰È·‰‹ÏˆÛË Î·È ÙËÓ ¤ÓÙ·ÛË Ù˘ ηٷÛÙÔÏ‹˜. ª¿ÏÈÛÙ·, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ∫ÔÌÌÔ˘ÓÈÛÙÈÎfi ∫fiÌÌ·, Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ‰ÂÓ ÂӉȷʤÚÂÙ·È ÁÈ· ÙÔÓ ÂÌÔÚÔ¸¿ÏÏËÏÔ, ÙÔÓ ¿ÓÂÚÁÔ, ÙÔ ÌÈÎÚÔÌ·Á·˙¿ÙÔÚ· Ô˘ ¤¯ÂÈ ‚Ô˘ÏÈ¿ÍÂÈ ·fi ÙËÓ ÎÚ›ÛË Î·È ÙËÓ Î˘‚ÂÚÓËÙÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋ Ù˘ ÛÙ‹ÚÈ͢ ÙˆÓ ÂÌÔÚÈÎÒÓ ÌÔÓÔˆÏ›ˆÓ. ∏ ΢‚¤ÚÓËÛË, Û˘Ó¯›˙ÂÈ, ÈÛÙ‹ ÛÙ· Û˘ÌʤÚÔÓÙ· ÙˆÓ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎÒÓ ÔÌ›ÏˆÓ Î·È ÙˆÓ ÌÂÁ·ÏÔÂÂÓ‰˘ÙÒÓ Ô˘ ··ÈÙÔ‡Ó ÊÙËÓÔ‡˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜, ÚÔ¯ˆÚ¿ Î·È ÛÙÔÓ ÂÚÈÔÚÈÛÌfi οı ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ ·ÚÔ˘Û›·˜ Î·È ‰Ú¿Û˘ ÙÔ˘ ÎÈÓ‹Ì·ÙÔ˜. Δ¤ÏÔ˜ ÙÔ ∫∫∂ ÂÈÚÚ›ÙÂÈ Â˘ı‡Ó˜ ÙfiÛÔ ÛÙË °™∂∂ fiÛÔ Î·È ÛÙËÓ ∞¢∂¢À Ô˘ “Ì ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘˜ ÛÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÓÔÌÈÌÔÔ›ËÛ·Ó ·˘Ù¿ Ù· ΢‚ÂÚÓËÙÈο Û¯¤‰È·” .

ªÂÙ¿ ·fi ·Ú¤Ì‚·ÛË ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ∂ÚÁ·Û›·˜ ÚÔ˜ ÙȘ ‰ÈÔÈ΋ÛÂȘ ÙÔ˘˜

∂ÎÙfi˜ Ù· Δ·Ì›· ·fi ·Ó·ÎÂÊ·Ï·ÈÔÔ›ËÛË ÙÚ·Â˙ÒÓ °™∂∂-√Δ√∂: ¡¤Ô Û¯¤‰ÈÔ ˘Ê·Ú·Á‹˜ ÙˆÓ ÂÚÈÔ˘ÛÈ·ÎÒÓ ÙÔ˘˜ ÛÙÔȯ›ˆÓ ∞£∏¡∞, 28.

Δ∞ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈο Δ·Ì›· ‰ÂÓ ı· ÌÂ-

Ù¿Û¯Ô˘Ó ÙÂÏÈο ÛÙȘ ·˘Í‹ÛÂȘ ÌÂÙÔ¯ÈÎÒÓ ÎÂÊ·Ï·›ˆÓ ÙˆÓ ÙÚ·Â˙ÒÓ ÌÂÙ¿ ·fi Û¯ÂÙÈ΋ ·Ú¤Ì‚·ÛË ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ∂ÚÁ·Û›·˜. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, Û ÂÈÛÙÔÏ‹ Ô˘ ·¤ÛÙÂÈÏ ÚÔ˜ ÙȘ ‰ÈÔÈ΋ÛÂȘ ÙˆÓ Ù·Ì›ˆÓ ÙËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË ¶·Ú·Û΢‹ Ë °ÂÓÈ΋ ¢È¢ı‡ÓÙÚÈ· √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÀÔı¤ÛÂˆÓ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ∂ÚÁ·Û›·˜ ª. ΔÚÈ·ÓٷʇÏÏÔ˘ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È fiÙÈ Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ÚԂϤ„ÂȘ ÙÔ˘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˘ ÌÓËÌÔÓ›Ô˘ ÔÈ ÊÔÚ›˜ Ù˘ ÎÂÓÙÚÈ΋˜ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ‰Èη›ˆÌ· Ó· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯Ô˘Ó Û ·˘Í‹ÛÂȘ ÎÂÊ·Ï·›ˆÓ ÙÚ·Â˙ÒÓ. ªÂÙ¿ ·fi ·˘Ùfi, Ù· ¢ÈÔÈÎËÙÈο ™˘Ì‚Ô‡ÏÈ· ÙÔ˘ π‰Ú‡Ì·ÙÔ˜ ∫ÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ∞ÛÊ·Ï›ÛÂˆÓ (π∫∞) Î·È ÙÔ˘

¶∞∫∂Δ√ ™Δ√ ™¶πΔπ ∂§∞Ãπ™Δ∏ ¶∞ƒ∞°°∂§π∞ 5ú ∞¶√ 12.30 ¤ˆ˜ 22.30 Δ∏§. 24210 38402 ñ ¢∏ª∏Δƒπ∞¢√™ 49 ñ μ√§√™

∂ÓÈ·›Ô˘ Δ·Ì›Ԣ ∞ÓÂÍ¿ÚÙËÙ· ∞·Û¯ÔÏÔ˘Ì¤ÓˆÓ ·Ó·›ÚÂÛ·Ó ÙȘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˜ ·ÔÊ¿ÛÂȘ ÙÔ˘˜ Î·È ÚÔ¯ÒÚËÛ·Ó ÛÙËÓ ÒÏËÛË ÚÔ˜ ÙËÓ Alpha Bank ÙˆÓ ‰ÈÎ·ÈˆÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÙËÓ ·‡ÍËÛË ÌÂÙÔ¯ÈÎÔ‡ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘ Ù˘ ΔÚ¿Â˙·˜ ÂÓÒ ÙÔ ›‰ÈÔ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· Ú¿ÍÔ˘Ó Î·È Î·Ù¿ ÙËÓ ‰È·‰Èηۛ· Ù˘ ·‡ÍËÛ˘ ÙÔ˘ ÌÂÙÔ¯ÈÎÔ‡ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘ Ù˘ ∂ıÓÈ΋˜ ΔÚ¿Â˙·˜. ∞fiÊ·ÛË ÁÈ· Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÛÙËÓ ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ ÌÂÙÔ¯ÈÎÔ‡ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘ ÙˆÓ ΔÚ·Â˙ÒÓ, ›¯Â Ï¿‚ÂÈ ·Ú¯Èο Î·È ÙÔ Δ·ÌÂ›Ô ∞ÛÊ¿ÏÈÛ˘ ÙÔ˘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ ÙˆÓ ÙÚ·Â˙ÒÓ (Δ.∞.À.Δ.∂.∫.ø).

∏ °™∂∂ Î·È Ë √Δ√∂ ∂ÈÛÙÔÏ‹ ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›·˜ ·¤ÛÙÂÈÏ·Ó °™∂∂ Î·È √Δ√∂ ÛÙÔÓ ¶Úˆı˘Ô˘ÚÁfi, ÛÙËÓ ÔÔ›· οÓÔ˘Ó ÏfiÁÔ ÁÈ· Ó¤Ô Û¯¤‰ÈÔ ˘Ê·Ú·Á‹˜ ÂÚÈÔ˘ÛÈ·ÎÒÓ ÙÔ˘˜ ÛÙÔȯ›ˆÓ ̤ۈ Ù˘ ÂÍ·›ÚÂÛ˘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ ·Ó·ÎÂÊ·Ï·ÈÔÔ›ËÛË ÙˆÓ Û˘ÛÙËÌÈÎÒÓ ÈÛÙˆÙÈÎÒÓ È‰Ú˘Ì¿ÙˆÓ. Ÿˆ˜ ÂÈÛËÌ·›ÓÔ˘Ó, ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ·Ó·ÁηÛÙÈ΋ ‰Ú·ÛÙÈ΋ ·ÔÌ›ˆÛË Ù˘ ·Í›·˜ ÙˆÓ ÌÂÙÔ¯ÒÓ ÙÔ˘˜ ÛÙȘ ÌÂÁ¿Ï˜ ÂÏÏËÓÈΤ˜ ÙÚ¿Â˙˜, ÔÈ Ôԛ˜ ÚÔ‚·›ÓÔ˘Ó Û ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ ÌÂÙÔ¯ÈÎÔ‡ ÙÔ˘˜ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘ Î·È ·Ó·ÎÂÊ·Ï·ÈÔÔ›ËÛË. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ·, ÛËÌÂÈÒÓÔ˘Ó ˆ˜ Ù· ¢.™. ÙˆÓ Ù·Ì›ˆÓ (.¯. Δ.∞.À.Δ. ∂.∫.ø. Ì ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰fiÙËÛË ·fi ÙÔÓ

∂.√.¶.À.À. ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ π.∫.∞. Î·È ÙÔ ∂ÓÈ·›Ô Δ·ÌÂ›Ô ∂ÈÎÔ˘ÚÈ΋˜ ∞ÛÊ¿ÏÈÛ˘ Î.·.) ›¯·Ó Ï¿‚ÂÈ ·ÔÊ¿ÛÂȘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ ÌÂÙÔ¯ÈÎÔ‡ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘ ÙˆÓ ÙÚ·Â˙ÒÓ, Ì ÙËÓ È‰ÈfiÙËÙ· ÙˆÓ ·Ï·ÈÒÓ ÌÂÙfi¯ˆÓ, ˆ˜ ÌÔÓfi‰ÚÔÌÔ ÁÈ· ÙË ‰È·Ù‹ÚËÛË Ù˘ ·Í›·˜ ÙˆÓ ÌÂÙÔ¯ÒÓ ÙÔ˘˜. ∂Ï¿¯ÈÛÙ· ÚÈÓ ÙËÓ ÂÈΛÌÂÓË ÂÎÓÔ‹ Ù˘ ÚÔıÂÛÌ›·˜ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÛÙËÓ ·.Ì.Î. Ù˘ ALPHA BANK, Ô˘ ¯ÚÔÓÈο ÚÔËÁÂ›Ù·È ÙˆÓ ˘ÔÏÔ›ˆÓ Û˘ÛÙËÌÈÎÒÓ ÈÛÙˆÙÈÎÒÓ È‰Ú˘Ì¿ÙˆÓ, ÛÙËÓ ÔÔ›· ÙÔ Δ.∞.À. Δ.∂.∫.ø. Î·È ÙÔ Δ.∞.¶.π.§.Δ. η٤¯Ô˘Ó ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ·ÚÈıÌfi ÌÂÙÔ¯ÒÓ, Ì ¤ÎÏËÍË Î·È ‰ÈηÈÔÏÔÁË̤ÓË ·Á·Ó¿ÎÙËÛË ÏËÚÔÊÔÚËı‹Î·Ì ÂÓÙÂÏÒ˜ ·ÈÊÓȉȷÛÙÈο ÙÔ ÂÚȯfiÌÂÓÔ ÂÈÛÙÔÏ‹˜ ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁÔ‡ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÛÙËÓ ŒÓˆÛË ∂ÏÏËÓÈÎÒÓ ΔÚ·Â˙ÒÓ, fi¯È fï˜ Î·È ÛÙ· Δ·Ì›·, fiÙÈ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ¤¯ÂÈ ·Ó·Ï¿‚ÂÈ ‰¤ÛÌ¢ÛË, Ô˘ ˘·ÁÔÚ‡ıËΠ·fi ÙÔ˘˜ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙÔ˘ ÎÏÈÌ·Î›Ô˘ Ù˘ ÙÚfiÈη˜, ÁÈ· ÙË ÌË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙˆÓ Δ·Ì›ˆÓ ÛÙËÓ ·Ó·ÎÂÊ·Ï·ÈÔÔ›ËÛË ÙˆÓ Û˘ÛÙËÌÈÎÒÓ ÈÛÙˆÙÈÎÒÓ È‰Ú˘Ì¿ÙˆÓ, Ì ÙË ‰ÈηÈÔÏÔÁ›· fiÙÈ Ù· Δ·Ì›· ıˆÚÔ‡ÓÙ·È ÊÔÚ›˜ Ù˘ ÁÂÓÈ΋˜ ΢‚¤ÚÓËÛ˘. ™‡Ìʈӷ ¿ÓÙ· Ì ÙËÓ ÂÈÛÙÔÏ‹ °™∂∂ - √Δ√∂, ηٿ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ‹‰Ë Î·È Ë °ÂÓÈ΋ °Ú·ÌÌ·Ù›· ∫ÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ∞ÛÊ·Ï›ÛÂˆÓ ÙÔ˘ ÀÔ˘Ú-

Á›Ԣ ∂ÚÁ·Û›·˜ ÎÔÈÓÔÔ›ËÛ ÛÙ· Δ·Ì›·, ΢ÚÈÔÏÂÎÙÈο ÛÙÔ ·Ú¿ ¤ÓÙÂ, ÂÍ·ÈÚÂÙÈο Â›ÁÔÓ ¤ÁÁÚ·ÊÔ ÁÈ· ÙȘ ·ÓÂÈÏËÌ̤Ó˜ ‰ÂÛ̇ÛÂȘ Ù˘ ∫˘‚¤ÚÓËÛ˘ ÚÔ˜ ÙËÓ ÙÚfiÈη Ó· ·ÔÎÏÂÈÛıÔ‡Ó Ù· Δ·Ì›· ·fi ÙÔ ‰Èη›ˆÌ· ÚÔÙÈÌ‹Ûˆ˜ ÁÈ· ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ ÌÂÙÔ¯ÈÎÔ‡ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘ ÙˆÓ ΔÚ·Â˙ÒÓ Î·È ÛÙ· ‰ÈηÈÒÌ·Ù· ÎÙ‹Û˘ ÌÂÙÔ¯ÒÓ. ∫·Ù·Ï‹ÁÔÓÙ·˜, ÙÔÓ›˙Ô˘Ó ˆ˜ Ù· ‰ÈηÈÒÌ·Ù· ÙˆÓ ÌÂÙfi¯ˆÓ Î·È ÂÓ ÚÔÎÂÈ̤ӈ ÙˆÓ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÒÓ Δ·Ì›ˆÓ Â›Ó·È Ï‹Úˆ˜ ηÙÔ¯˘ÚˆÌ¤Ó· ·fi ÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi Î·È ÎÔÈÓÔÙÈÎfi ‰›Î·ÈÔ Î·È ‰ÂÓ Âȉ¤¯ÔÓÙ·È ÂÈÏÂÎÙÈÎfi ·ÔÎÏÂÈÛÌfi Î·È ·ÚÂÎÎÏ›ÛÂȘ Ô‡Ù ·fi ÙË ¢ÈÔ›ÎËÛË Ô‡-

ÙÂ Î·Ó ·fi ÙÔÓ ÂıÓÈÎfi ÓÔÌÔı¤ÙË. ¶ÚÔÛı¤ÙÔ˘Ó ˆ˜ ·ÔÊ¿ÛÂȘ Ù¤ÙÔÈÔ˘ ›‰Ô˘˜ Â›Ó·È ·Ú¿ÓÔ̘, ÔÈÓÈο ÎÔÏ¿ÛÈ̘ ÁÈ’ ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ ı· ÙȘ ÂÈ‚¿ÏÏÔ˘Ó Î·È ıÂÌÂÏÈÒÓÔ˘Ó ·ÛÙÈ΋ ¢ı‡ÓË ÚÔ˜ ·Ô˙ËÌ›ˆÛË, ÂÓÒ ÚÔ·Ó·ÁÁ¤ÏÏÔ˘Ó ÙËÓ ÂÍ¿ÓÙÏËÛË Î¿ı ·ÁˆÓÈÛÙÈÎÔ‡ Î·È ‰ÈηÛÙÈÎÔ‡ ̤ÛÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ·ÔÙÚÔ‹ ·ÔÎÏÂÈÛÌÔ‡ ÙˆÓ Δ·Ì›ˆÓ ·fi ÙËÓ ¿ÛÎËÛË ÙˆÓ ÚÔÙÈÌËÛÈ·ÎÒÓ ÌÂÙÔ¯ÈÎÒÓ ‰ÈÎ·ÈˆÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘˜ ÛÙË ‰È·‰Èηۛ· ·Ó·ÎÂÊ·Ï·ÈÔÔ›ËÛ˘ ÙˆÓ ÙÚ·Â˙ÒÓ “ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· Ù˘ ÂÚÈÔ˘Ûȷ΋˜ ·Í›·˜ ÙˆÓ ÌÂÙÔ¯ÒÓ, Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÂÂÓ‰˘ı› ÛÙȘ ÙÚ¿Â˙˜, ÂÚÈÔ˘Û›· ÙˆÓ ·ÛÊ·ÏÈÛÌ¤ÓˆÓ Ô˘ ‰ÂÓ ÂίˆÚ›ٷÈ, ‰ÂÓ ··ÏÏÔÙÚÈÒÓÂÙ·È, ‰ÂÓ ¯·Ú›˙ÂÙ·È” .


¶ÔÏÈÙÈ΋ 9

Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 29 M∞´√À 2013

£· ηٷı¤ÛÔ˘Ó ·fi ÎÔÈÓÔ‡ ÙÔ ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ ƒÔ˘·ÎÈÒÙË

¢∏ª∞ƒ

∞ÓÙÈÚ·ÙÛÈÛÙÈÎfi «Ì¤ÙˆÔ» ·fi ¶∞™√∫-¢∏ª∞ƒ ∞£∏¡∞, 28.

ÙËÓ Î·Ù¿ıÂÛË ÙÔ˘ ÓÔÌÔۯ‰›Ô˘ ƒÔ˘·ÎÈÒÙË ÚÔ¯ˆÚÔ‡Ó ¶∞™√∫ Î·È ¢∏ª∞ƒ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›· ÙˆÓ ÚÔ¤‰ÚˆÓ ÙÔ˘˜, ·Ú¿ ÙËÓ ·ÓÙ›ıÂÙË ÛÙ¿ÛË ÙÔ˘ ÌÂÁ¿ÚÔ˘ ª·Í›ÌÔ˘, Ô˘ Ê¿ÓËΠÍÂοı·Ú· Î·È Î·Ù¿ ÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ Û‡ÛÎÂ„Ë ÙˆÓ ÙÚÈÒÓ ·Ú¯ËÁÒÓ. ™˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ ÙÔ˘ Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡ ˘ÔÁÚ·ÌÌ›˙Ô˘Ó Û‹ÌÂÚ· fiÙÈ “ÛÙfi¯Ô˜ Â›Ó·È Ë ÂÚÈıˆÚÈÔÔ›ËÛË Ù˘ ÃÚ˘Û‹˜ ∞˘Á‹˜ Î·È fi¯È Ë ı˘Ì·ÙÔÔ›ËÛ‹ Ù˘” , ·Ê‹ÓÔÓÙ·˜ ˆÛÙfiÛÔ ·ÓÔȯÙfi ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ ÁÈ· ·˘ÛÙËÚÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ÓÔÌÔıÂÙÈÎÔ‡ Ï·ÈÛ›Ô˘, fi¯È fï˜ ̤۷ ·fi ÙÔ ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ ÙÔ˘ Î. ƒÔ˘·ÎÈÒÙË. ÕÏψÛÙ ‰È·ÌËÓ‡Ô˘Ó fiÙÈ Ù˘¯fiÓ ÓÔÌÔıÂÙÈΤ˜ ‚ÂÏÙÈÒÛÂȘ Â›Ó·È Î·È ÂÊÈÎÙ¤˜ Î·È ÂÈı˘ÌËÙ¤˜ ÂÓÒ Ù¿ÛÛÔÓÙ·È ˘¤Ú Ù˘ ÚËÙ‹˜ ·Ó·ÊÔÚ¿˜ ÛÙ· ÂÁÎÏ‹Ì·Ù· ÙÔ˘ Ó·˙ÈÛÌÔ‡. ÀÂÓı˘Ì›˙Ô˘Ó, Â›Û˘, ·fi ÙÔ Ì¤Á·ÚÔ ª·Í›ÌÔ˘ fiÙÈ Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ‹Ù·Ó Ô ÚÒÙÔ˜ ÔÏÈÙÈÎfi˜ ·Ú¯ËÁfi˜ Ô˘ ˘¤‰ÂÈÍ ÙËÓ ÃÚ˘Û‹ ∞˘Á‹ ˆ˜ Ó·˙ÈÛÙÈÎfi ÎfiÌÌ·. √˘ÛÈ·ÛÙÈο ÚÔÛ·ıÔ‡Ó Ó· ˘Ô‚·ıÌ›ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ‰È·ÊˆÓ›· Ô˘ ÚԤ΢„ ¯ı˜.

¶È¤˙Ô˘Ó ∂∂ Î·È ÎÔÈÓ‹ ÁÓÒÌË Ÿˆ˜ Ê·›ÓÂÙ·È Î·È Ë ∂∂ ·˘Í¿ÓÂÈ ÙËÓ ›ÂÛË ÚÔ˜ ÙË ¯ÒÚ· Ì·˜ ηıÒ˜ ÙfiÛÔ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ Â˘Úˆ·˚ÎÔ‡ ÎÔÈÓÔ‚Ô˘Ï›Ô˘, ª¿ÚÙÈÓ ™Ô˘ÏÙ˜, fiÛÔ Î·È Ë ·ÚÌfi‰È· Â›ÙÚÔÔ˜ ™ÂÛ›ÏÈ· ª·ÏÛÙÚÔÌ ·Ó·Ê¤ÚıËÎ·Ó ÛÙÔ ı¤Ì· ϤÁÔÓÙ·˜ ˆ˜ Ë ÂÏÏËÓÈ΋ ΢‚¤ÚÓËÛË ¤¯ÂÈ ‰ÂÛÌ¢Ù› ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÒıËÛË Û¯ÂÙÈÎÔ‡ ÓÔÌÔıÂÙÈÎÔ‡ Ï·ÈÛ›Ô˘.

“¢ÂÓ ı· „ËÊ›ÛÔ˘Ì ·ÓÙÈÚ·ÙÛÈÛÙÈÎfi ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ”

Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘, Ë Î·Ù·„‹ÊÈÛË Ù˘ ÚfiÙ·Û˘ ÓfiÌÔ˘ ÙÔ˘ ¶∞™√∫. §¿ıÔ˜ Ì‹Ó˘Ì· ÚÔ˜ ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›·, ÚÔ˜ ÙËÓ ÃÚ˘Û‹ ∞˘Á‹, ÚÔ˜ ÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi Ù˘ ÏÂÈÔ„ËÊ›·˜ Î·È ÚÔ˜ ÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi. ∫·È Ï¿ıÔ˜ Ì‹Ó˘Ì· ÁÈ· ÙËÓ ÂˆÓ˘Ì›· Ù˘ ¯ÒÚ·˜, ÁÈ· ÙËÓ ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋ Â˘Úˆ·˚΋ ∂ÏÏ¿‰·” , ›Â Ô Î. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˜. ∏ ∂ÎÙÂÏÂÛÙÈ΋ ∂ÈÙÚÔ‹ Ù˘ ¢∏ª∞ƒ, ·fi ÙËÓ ÌÂÚÈ¿ Ù˘, Û˘Ó‰ڛ·Û ÙËÓ ΔÚ›ÙË Î·È ‰È·Ù‹ÚËÛ ÙËÓ ı¤ÛË ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ ·Ó·ÊÔÚÈο Ì ÙÔ ·ÓÙÈÚ·ÙÛÈÛÙÈÎfi ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ. ΔÔ ÎfiÌÌ· Ù˘ Û˘Á΢‚¤ÚÓËÛ˘ ıÂÒÚËÛ fiÙÈ Ú¤ÂÈ ÙÔ ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ Ó· ¤ÚıÂÈ ÛÙË μÔ˘Ï‹ Î·È Ó· „ËÊÈÛÙ› Ì ÙȘ fiÔȘ ‰ÈÔÚıÒÛÂȘ. ΔÔ ª·Í›ÌÔ˘ Ê·›ÓÂÙ·È ˆ˜ ı· ÚÔÛ·ı‹ÛÂÈ Ó· ¤ÛÔ˘Ó ÔÈ ÙfiÓÔÈ ÒÛÙ ӷ ÌËÓ ‰Ôı› Ë Ï·Óı·Ṳ̂ÓË ÂÓÙ‡ˆÛË ˆ˜ ÎÈÓ‰˘Ó‡ÂÈ Ë Î˘‚ÂÚÓËÙÈ΋ Û˘ÓÔ¯‹. øÛÙfiÛÔ ‰ÂÓ ÚԂϤÂÙ·È Ù· ÚÔÛ¯‹ 24ˆÚ· ÌÈ· Ó¤· Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÙˆÓ ÙÚÈÒÓ

·Ú¯ËÁÒÓ Î·È Ë ÂfiÌÂÓË Û˘Ó¿ÓÙËÛ‹ ÙÔ˘˜ Ê·›ÓÂÙ·È fiÙÈ ı· Â›Ó·È ÛÙÔ ÎÔÈÓfi Á‡̷ Ì ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ ÙÔ˘ Eurogroup, °ÂÚÔ‡Ó ¡Ù¿ÈÛÂÏÌÏÔ˘Ì, Ô ÔÔ›Ô˜ ı· ÂÈÛÎÂÊı› ÙËÓ ∞ı‹Ó·. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó ˆ˜ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ ¤ÏÂÁ Û ÛÙÂÓÔ‡˜ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ ÙÔ˘ fiÙÈ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ηٷÓÔ‹ÛÂÈ ÙËÓ ¿Î·ÌÙË ÛÙ¿ÛË Ù˘ ¡¤·˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ Û ¤Ó· ı¤Ì·, Ô˘ ‰ÂÓ ·ÔÙÂÏ› ÌÓËÌÔÓȷ΋ ˘Ô¯Ú¤ˆÛË, ÂÓÒ Ê·›ÓÂÙ·È ˆ˜ Ë πÔÎÚ¿ÙÔ˘˜ ı¤ÏÂÈ Ó· ‰ÒÛÂÈ ÙÔ Ì‹Ó˘Ì· fiÙÈ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ˆ˜ ÌÔÓÔÎÔÌÌ·ÙÈ΋. π‰È·›ÙÂÚ· ÂÓÔ¯ÏË̤ÓÔ˜ Â›Ó·È Î·È Ô ºÒÙ˘ ∫Ô˘‚¤Ï˘ ηıÒ˜ Ë ÚÔÒıËÛË ÙÔ˘ ÓÔÌÔۯ‰›Ô˘ ·ÔÙÂÏÔ‡ÛÂ Û˘Ìʈӛ· ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˘ Û‡Û΄˘, ÂÓÒ Î·È Ë ·ÏÏ·Á‹ ÛÙ¿Û˘ ÙÔ˘ ª·Í›ÌÔ˘ ¤ÁÈÓ ÁÓˆÛÙ‹ ÛÙÔ˘˜ ΢‚ÂÚÓËÙÈÎÔ‡˜ ÂÙ·›ÚÔ˘˜ ̤ۈ ‰È·ÚÚÔÒÓ.

√È ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ Ù˘ ¡¢ ‰ÂÓ ı· „ËÊ›ÛÔ˘Ó ÙÔ ·ÓÙÈÚ·ÙÛÈÛÙÈÎfi ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ, ÍÂηı¿ÚÈÛÂ Ô °È¿ÓÓ˘ ªÈ¯ÂÏ¿Î˘ Î·È ÛËÌ›ˆÛ fiÙÈ Ë ÃÚ˘Û‹ ∞˘Á‹ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆÈÛÙ› Ì ··ÁÔÚ‡ÛÂȘ, ·Ê‹ÓÔÓÙ·˜ Ó· ÂÓÓÔËı› fiÙÈ ÔÈ fiÔȘ ··ÁÔÚ‡ÛÂȘ ÌÔÚ› Ó· ÙËÓ ÂÓÈÛ¯‡ÛÔ˘Ó ‰ËÌÔÛÎÔÈο. ªÈÏÒÓÙ·˜ ÛÙÔÓ μ∏ª∞ 99,5 ÙËÓ ΔÚ›ÙË Ô ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ Ù˘ ¡¢ °È¿ÓÓ˘ ªÈ¯ÂÏ¿Î˘ ‰‹ÏˆÛÂ: “Œ¯Ô˘Ì ӷ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÔ˘Ì ·ÎÚ·›Â˜ ȉ¤Â˜ Î·È ·ÎÚfiÙËÙ˜. ¡ÔÌ›˙ÂÙ fiÏ· ·˘Ù¿ ı· Ù· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÔ˘Ì Ì ‰È·Ù¿ÁÌ·Ù· Î·È ÛÙ· ‰ÈηÛÙ‹ÚÈ·; ◊ Ì ȉ¤Â˜ Ôχ ÈÔ ÈÛ¯˘Ú¤˜ Î·È ÛÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›·; ∫·Î¿ Ù· „¤Ì·Ù· 400.000 ŒÏÏËÓ˜ Ô˘ „‹ÊÈÛ·Ó [ÃÚ˘Û‹ ∞˘Á‹] -Î·È ·Ó ˘ÔÏÔÁ›ÛÂȘ Î·È ÙȘ ‰ËÌÔÛÎÔ‹ÛÂȘ Ô˘ ÙÔ˘˜ ‰Â›¯ÓÔ˘Ó ÈÔ ·˘ÍË̤ÓÔ˘˜- ı· ÙÔ˘˜ ÂȘ fiÙÈ ··ÁÔÚ‡ÂÙ·È ÙÔ ÔÙȉ‹ÔÙÂ;” √ Î. ªÈ¯ÂÏ¿Î˘ ÍÂηı¿ÚÈÛ fiÙÈ ÔÈ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ Ù˘ ¡¢ ‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· „ËÊ›ÛÔ˘Ó ·ÓÙÈÚ·ÙÛÈÛÙÈÎfi ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ. “ΔÔ Ï·›ÛÈÔ Ô˘ ˘¿Ú¯ÂÈ ·˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹, Â›Ó·È Â·ÚΤ˜. ∂›Ó·È ÍÂοı·ÚÔ fiÙÈ ÂÌ›˜ ‰ÂÓ ı· ÙÔ „ËÊ›ÛÔ˘ÌÂ. ΔÂÙÚ·ÎfiÛȘ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ŒÏÏËÓ˜, Â›ÛËÌ· ηٷÁÂÁÚ·Ì̤ÓÔÈ, ı· ÙÔ˘˜ ·Ê‹ÛÔ˘Ì ÛÙË ÃÚ˘Û‹ ∞˘Á‹; √È ¿ÓıÚˆÔÈ ·˘ÙÔ› ¤¯Ô˘Ó Á›ÓÂÈ Ó·˙› Î·È Ê·Û›ÛÙ˜;”.

™Â ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ô˘ Âͤ‰ˆÛ ÙÔ ¶∞™√∫ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È: “ªÂÙ¿ ·fi ÂÈÎÔÈÓˆÓ›· ÙÔ˘ ¶ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ÙÔ˘ ¶∞™√∫, ∂˘¿ÁÁÂÏÔ˘ μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘, Ì ÙÔÓ ¶Úfi‰ÚÔ Ù˘ ¢∏ª∞ƒ ºÒÙË ∫Ô˘‚¤ÏË, ·ÔÊ·Û›ÛÙËΠÔÈ ∫ÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈΤ˜ √Ì¿‰Â˜ ÙˆÓ ‰‡Ô ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ Ó· ηٷı¤ÛÔ˘Ó ˆ˜ ÎÔÈÓ‹ ÚfiÙ·ÛË ÓfiÌÔ˘ ÙÔ ˘¿Ú¯ÔÓ ·ÓÙÈÚ·ÙÛÈÛÙÈÎfi ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ ¢ÈηÈÔÛ‡Ó˘” . ¡ˆÚ›ÙÂÚ·, Ô ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ Ù˘ ∫√ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ °È¿ÓÓ˘ ª·ÓÈ¿Ù˘ ¤ÛÙÂÈÏ ÂÈÛÙÔÏ‹ ÚÔ˜ ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ Ù˘ μÔ˘Ï‹˜ ∂˘¿ÁÁÂÏÔ ªÂ˚Ì·Ú¿ÎË, Ì ÙËÓ ÔÔ›· ÙÔ‡ ˙ËÙÔ‡Û ӷ ¤ÚıÂÈ ¿ÌÂÛ· ÚÔ˜ Û˘˙‹ÙËÛË Î·È „‹ÊÈÛË ÛÙËÓ μÔ˘Ï‹ Ë ÚfiÙ·ÛË ÓfiÌÔ˘ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ ÁÈ· ÙËÓ “∫·Ù·ÔϤÌËÛË ∂ΉËÏÒÛÂˆÓ ƒ·ÙÛÈÛÌÔ‡ Î·È •ÂÓÔÊÔ‚›·˜” . ΔÔ ‚Ú¿‰˘ Ù˘ ¢Â˘Ù¤Ú·˜, ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·‰˘Ó·Ì›· Â›Ù¢Í˘ Û˘Ìʈӛ·˜ ÁÈ· ÙÔ ı¤Ì· ÛÙËÓ ÙÚ›ˆÚË Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÙˆÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ ·Ú¯ËÁÒÓ Ô˘ ÛÙËÚ›˙Ô˘Ó ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË, Ô ∂˘.μÂÓÈ˙¤ÏÔ˜ ›¯Â ‰ËÏÒÛÂÈ ˆ˜ ›Ù ÙÔ ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ ƒÔ˘·ÎÈÒÙË ı· ηٷÙÂı› ÛÙË μÔ˘Ï‹, fiÔ˘ Î·È ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Á›ÓÔ˘Ó ‚ÂÏÙÈÒÛÂȘ ̤۷ ·fi ÙȘ ÎÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈΤ˜ ‰È·‰Èηۛ˜ -χÛË Ô˘ ÚÔÎÚ›ÓÂÈ ÙÔ ¶∞™√∫- ›Ù ÙÔ ∫›ÓËÌ· ı· ηٷı¤ÛÂÈ ¿ÌÂÛ· ÙË ‰È΋ ÙÔ˘ ÚfiÙ·ÛË ÓfiÌÔ˘, ·Ó·˙ËÙÒÓÙ·˜ ÙË ÛÙ‹ÚÈÍË ·fi ÙÔ˘˜ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ fiÏˆÓ ÙˆÓ ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ. ∏ ‰˘ÛÊÔÚ›· ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ ›¯Â Ê·Ó› Î·È ¯ı˜ ÛÙËÓ Û˘Ó¤ÓÙ¢͋ ÙÔ˘ ÛÙËÓ ÙËÏÂfiÚ·ÛË Ù˘ ¡∂Δ ÛÙËÓ ÔÔ›· › fiÙÈ ÙÔÓ ÂͤÏËÍÂ Ë ÛÙ¿ÛË Ô˘ ÎÚ¿ÙËÛÂ Ô Î. ™·Ì·Ú¿˜ Î·È Ë ¡¢ Î·È ·Ó·ÚˆÙ‹ıËΠÁÈ·Ù› ·˘Ù‹ ¿ÏÏ·ÍÂ. ΔfiÓÈÛ Â›Û˘ fiÙÈ Â¿Ó ‰ÂÓ „ËÊÈÛÙ› ÙÔ Û¯¤‰ÈÔ ÓfiÌÔ˘ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ ÙfiÙ ı· ·ÓËÁ˘Ú›˙ÂÈ Ë ÃÚ˘Û‹ ∞˘Á‹. “£· Â›Ó·È ‰Ú·Ì·ÙÈ΋ ÂͤÏÈÍË ÁÈ· ÙÔ Î‡ÚÔ˜ Î·È ÙËÓ ·ÍÈÔÈÛÙ›· ÙˆÓ ıÂÛÌÒÓ Î·È

EÎÙÈÌ¿ fiÙÈ ‰ÂÓ ·ÂÈÏ› ÙË Û˘Ìʈӛ· ÙˆÓ ÙÚÈÒÓ ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ ÙÔ ·ÓÙÈÚ·ÙÛÈÛÙÈÎfi

™Àƒπ∑∞: «™ÙÚ·ÙËÁÈο ·‰È¤ÍÔ‰·» ÛÙËÓ ÙÚÈÎÔÌÌ·ÙÈ΋ ∞£∏¡∞, 28. ™Δ√¡ ·fiË¯Ô Ù˘ Û˘Ó¿ÓÙËÛ˘

ÙˆÓ ÙÚÈÒÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ ·Ú¯ËÁÒÓ Ô˘ ÛÙËÚ›˙Ô˘Ó ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË, Ô ™Àƒπ∑∞ ÂÍ·ÔχÂÈ Â›ıÂÛË Û ¡¢-¶∞™√∫-¢∏ª∞ƒ, ÙÔÓ›˙ÔÓÙ·˜ fiÙÈ Ô ÂÓÙ·ÊÈ·ÛÌfi˜ ÙÔ˘ ·ÓÙÈÚ·ÙÛÈÛÙÈÎÔ‡ ÓÔÌÔۯ‰›Ô˘ ·fi ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË Î·Ù·‰ÂÈÎÓ‡ÂÈ ÙȘ ÂÛˆÙÂÚÈΤ˜ ·ÓÙÈÊ¿ÛÂȘ ÛÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi Ù˘, ÔÈ Ôԛ˜ ‰ÂÓ ı¤ÙÔ˘Ó fï˜ Û ·ÌÊÈÛ‚‹ÙËÛË ÙËÓ -ÌÓËÌÔÓÈ·ÎÔ‡ ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘- Û˘Ìʈӛ· ÙˆÓ ÙÚÈÒÓ ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ. ∞fi ÙË Ì›· ÏÂ˘Ú¿, ÛËÌÂÈÒÓÂÈ Ô ™Àƒπ∑∞, Ë ¡¢ ÊÏÂÚÙ¿ÚÂÈ ÂÓÙÂÏÒ˜ ·ÚÔÎ¿Ï˘Ù· Ì ÙËÓ ·Ù˙¤ÓÙ· Î·È ÙȘ ı¤ÛÂȘ Ù˘ ÃÚ˘Û‹˜ ∞˘Á‹˜ Î·È ÎÏ›ÓÂÈ Ù· Ì¿ÙÈ· ÛÙËÓ ¿ÓÔ‰Ô Ù˘ Ú·ÙÛÈÛÙÈ΋˜ ‚›·˜, ÂÓÒ ÙÔ ¶∞™√∫ Î·È Ë ¢∏ª∞ƒ -·Ú¿ ÙȘ ‰È·ÊˆÓ›Â˜ ÙÔ˘˜- ‰ÂÓ ÛÎÔÂ‡Ô˘Ó Ó· ·ÂÈÏ‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ Î˘‚ÂÚÓËÙÈ΋ Û˘ÓÔ¯‹. £¤ÛË, fï˜, ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞ Â›Ó·È fiÙÈ “Ô ·ÁÒÓ·˜ ÂÓ¿ÓÙÈ· ÛÙ· Ú·ÙÛÈÛÙÈο ÂÁÎÏ‹Ì·Ù·, Â›Ó·È ¿ÚÚËÎÙ· Û˘Ó‰Â‰Â̤ÓÔ˜ Ì ÙËÓ ˘ÂÚ¿ÛÈÛË ÙˆÓ Û˘ÏÏÔÁÈÎÒÓ ‰ÈÎ·ÈˆÌ¿ÙˆÓ ÂÓ¿ÓÙÈ· ÛÙË ÌÓËÌÔÓȷ΋ ÔÏÈÙÈ΋” Î·È ÚÔÛı¤ÙÂÈ fiÙÈ “Ë ÚÔÛ¿ıÂÈ· ‰È·ÌfiÚʈÛ˘ ÂÓfi˜ Û˘ÓÙËÚËÙÈÎÔ‡ ηÈ, Û ÔÏϤ˜ ÂÎÊ¿ÓÛÂȘ ÙÔ˘, ·ÎÚÔ‰ÂÍÈÔ‡ ÙfiÍÔ˘,

·ÔÙÂÏ› ÌÈ· ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋ ÂÈÏÔÁ‹ ÙÔ˘ Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡, ÛÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ¿ ÙÔ˘ Ó· ηχ„ÂÈ ÙȘ ‚¿Ú‚·Ú˜ ÂÈÙÒÛÂȘ Ù˘ ÌÓËÌÔÓȷ΋˜ ÔÏÈÙÈ΋˜ ÛÙËÓ ÏÂÈÔ„ËÊ›· Ù˘ ÎÔÈÓˆÓ›·˜” . ∫·Ù·Ï‹ÁÔÓÙ·˜ Ô ™Àƒπ∑∞ ÂÈÎÚ›ÓÂÈ ÙÔ ¶∞™√∫ Î·È ÙË ¢∏ª∞ƒ ÂÈÛËÌ·›ÓÔÓÙ·˜ fiÙÈ Î·È Ù· ‰‡Ô ÎfiÌÌ·Ù· Â›Ó·È ·ÓÙÈ̤و· Ì ٷ ÛÙÚ·ÙËÁÈο ÙÔ˘˜ ·‰È¤ÍÔ‰· Î·È ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ‰È·ÊÔÚÔÔÈËıÔ‡Ó Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ·fi ÙÔÓ ˘Ú‹Ó· Ù˘ ÌÓËÌÔÓȷ΋˜ ÔÏÈÙÈ΋˜, Ô˘ ·ÂÈÏ› Û˘ÓÔÏÈο ÙË ‰ËÌÔÎÚ·Ù›· Î·È ÙȘ ·Í›Â˜ Ù˘.

“∂ÈÎÔÈÓˆÓÈ·Îfi ·È¯Ó›‰È” ™ÙÔ ÌÂٷ͇, Ë ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞ ∑ˆ‹ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÔÔ‡ÏÔ˘ ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛ “ÂÈÎÔÈÓˆÓÈ·Îfi ·ÈÁÓ›‰È” ÙËÓ ·fiÊ·ÛË ¶∞™√∫ Î·È ¢∏ª∞ƒ Ó· ηٷı¤ÛÔ˘Ó ÙÔ ·ÓÙÈÚ·ÙÛÈÛÙÈÎfi ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ¢ÈηÈÔÛ‡Ó˘ ˆ˜ ÎÔÈÓ‹ ÚfiÙ·ÛË ÓfiÌÔ˘ ÛÙË μÔ˘Ï‹. “∂‰Ò ‰ÂÓ Î·Ù·Ù›ıÂÙ·È ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ, Î·È ‰ÂÓ Î·Ù·Ù›ıÂÙ·È ÁÈ· Ó· ÌËÓ „ËÊÈÛÙ›. √È ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÓfiÌÔ˘ Ô˘ ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi ÙË μÔ˘Ï‹ Î·È fi¯È ·fi ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË ‰˘ÛÙ˘¯Ò˜, Ì ̛· ·ÎÚ·›· ηٷ¯ÚËÛÙÈ΋

ÂÚÌËÓ›· ÙÔ˘ ηÓÔÓÈÛÌÔ‡ ÌfiÓÔ Û˘˙ËÙÒÓÙ·È Î·È ‰ÂÓ Ù›ıÂÓÙ·È Û „ËÊÔÊÔÚ›·. ” ΔÔ Ô˘ÛÈ҉˜ ÂÚÒÙËÌ· Â›Ó·È ÔÈÔ˜ ÂÌÔ‰›˙ÂÈ ÙÔÓ Î. ƒÔ˘·ÎÈÒÙË Ó· ηٷı¤ÛÂÈ ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ; ¶ÚÔÛˆÈο Â›Ì·È Ôχ ‰‡ÛÈÛÙË Î·È ÂÈÊ˘Ï·ÎÙÈ΋ ·¤Ó·ÓÙÈ Û ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ Ù‡Ô˘ Ù· ÂÈÎÔÈÓˆÓȷο ·ÈÁÓ›‰È·” ÛËÌÂÈÒÓÂÈ Ë ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞ ÌÈÏÒÓÙ·˜ ÛÙÔ ∞¶∂ª¶∂.

∞¡∂§: Δ¯ÓËÙ‹ ¤ÓÙ·ÛË ™ÎÔÈÌfiÙËÙ˜ Î·È Ù¯ÓËÙ‹ ¤ÓÙ·ÛË Ì¤Ûˆ ¤ÓÙÔÓˆÓ ‰È·ÊˆÓÈÒÓ, “‚ϤÂÈ” ›Ûˆ ·fi ÙÔ ıfiÚ˘‚Ô Ô˘ ˘¿Ú¯ÂÈ ÁÈ· ÙÔ ·ÓÙÈÚ·ÙÛÈÛÙÈÎfi ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ, Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙˆÓ ∞ÓÂÍ¿ÚÙËÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ ¶¿ÓÔ˜ ∫·Ì̤ÓÔ˜ Û ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ Â›Û˘ ÛÙÔ ∞¶∂-ª¶∂. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ·, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ Î. ∫·Ì̤ÓÔ, Ô ıfiÚ˘‚Ô˜ ÛÙԯ‡ÂÈ ÛÙÔÓ ·ÔÚÔÛ·Ó·ÙÔÏÈÛÌfi Ù˘ ÎÔÈÓ‹˜ ÁÓÒÌ˘ ·fi Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜, ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· ÌÈ· ÌÂÁ¿ÏË ÔÌ¿‰· Ù˘ Deutsche Bank, Ë ·Ó·ÎÂÊ·Ï·ÈÔÔ›ËÛË ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ÂͤÏÈÍË Î·È fiÏ· ‰Â›¯ÓÔ˘Ó fiÙÈ ı· ¯ÚÂÈ·ÛÙ› Ó· ÏËÊıÔ‡Ó Ó¤· ̤ÙÚ·.

∂›Û˘ Ô Î. ∫·Ì̤ÓÔ˜, Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÙËÓ ÂÈÛÙÔÏ‹ Ù˘ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹ Ù˘ ¢∏ª∞ƒ ª·Ú›·˜ ƒÂÔ‡ÛË ÁÈ· ÙË ÁÂÓÔÎÙÔÓ›· ÙˆÓ ¶ÔÓÙ›ˆÓ Î·È ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ Ù˘ ªÈÎÚ¿˜ ∞Û›·˜, ıˆ-

Ú› fiÙÈ“Â›Ó·È ÓÙÚÔ‹ ÁÈ· ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË Ó· ÙÔÏÌ¿ Ó· ÚÔ‚ÏËÌ·Ù›˙ÂÙ·È ÂÛˆÙÂÚÈο ÁÈ· ÙË °ÂÓÔÎÙÔÓ›· ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ ÙÔ˘ ¶fiÓÙÔ˘ Î·È Ù˘ ªÈÎÚ¿˜ ∞Û›·˜” .

∞ÔÛÙ¿ÛÂȘ ·fi ÙȘ ı¤ÛÂȘ ƒÂÔ‡ÛË ÁÈ· ÙËÓ ¿ÚÓËÛË ÁÂÓÔÎÙÔÓÈÒÓ ∞£∏¡∞, 28.

∞¶√™Δ∞™∂π™ ¤Ï·‚Â Ë ¢∏ª∞ƒ ·fi ÙË ı¤ÛË Ù˘ ‚Ô˘Ï¢ÙÔ‡ Ù˘ Î·È ÈÛÙÔÚÈÎÔ‡ ª.ƒÂÔ‡ÛË Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ÁÂÓÔÎÙÔÓ›· ÙˆÓ ¶ÔÓÙ›ˆÓ Î·È ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ Ù˘ ªÈÎÚ¿˜ ∞Û›·˜. ∏ Î. ƒÂÔ‡ÛË, Ì ÂÈÛÙÔÏ‹ Ù˘, ›¯Â ÂÈÛÙ‹ÛÂÈ ÙËÓ ÚÔÛÔ¯‹ ÛÂ Û˘Ó·‰¤ÏÊÔ˘˜ Ù˘ ·ÓÂÈÛÙËÌÈ·ÎÔ‡˜ ÁÈ· ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ, ÛÙËÓ Úfi‚ÏÂ„Ë ÙÔ˘ ·ÓÙÈÚ·ÙÛÈÛÙÈÎÔ‡ ÓÔÌÔۯ‰›Ô˘ ÁÈ· ÙËÓ ¿ÚÓËÛË ÙˆÓ ÁÂÓÔÎÙÔÓÈÒÓ Î·È ÂÁÎÏËÌ¿ÙˆÓ ÔϤÌÔ˘, Ó· Û˘ÌÂÚÈÏËÊıÔ‡Ó ÔÈ ÁÂÓÔÎÙÔӛ˜ ÙˆÓ ¶ÔÓÙ›ˆÓ Î·È ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ Ù˘ ªÈÎÚ¿˜ ∞Û›·˜, οÙÈ Ô˘ ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ·ÍÈÔÔÈËı› ÁÈ· ÂıÓÈÎÈÛÙÈÎÔ‡˜ ÏfiÁÔ˘˜. ªÈÏÒÓÙ·˜ ÛÙÔÓ μ∏ª∞ 99,5 ÙÔ Úˆ› Ù˘ ΔÚ›Ù˘, Ô ÂÎÚfiÛˆÔ˜ Δ‡Ô˘ Ù˘ ¢∏ª∞ƒ ∞Ó‰Ú¤·˜ ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜ ‰‹ÏˆÛÂ: “∏ Î. ƒÂÔ‡ÛË Â›Ó·È ÈÛÙÔÚÈÎfi˜. ∂›Ó·È ÁÓˆÛÙ¤˜ ÔÈ ·fi„ÂȘ Ù˘ Î·È ÎÚ›ÓÂÙ·È ÁÈ’ ·˘Ù¤˜” . ∂ÚˆÙËı›˜ ÂȉÈÎfiÙÂÚ· ·Ó Ë ¢∏ª∞ƒ ·Ó·ÁÓˆÚ›˙ÂÈ ÙË ÁÂÓÔÎÙÔÓ›· ÙˆÓ ¶ÔÓÙ›ˆÓ, Ô Î. ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜ ·¿ÓÙËÛ ıÂÙÈο, ı˘Ì›˙ÔÓÙ·˜ Û¯ÂÙÈ΋ ÙÔÔı¤ÙËÛË ÙÔ˘ º.∫Ô˘‚¤ÏË. ™ÙÔ mail Ù˘ Ô˘ ‰ËÌÔÛȇÂÙ·È ÛÙÔ real.gr, Ë Î. ƒÂÔ‡ÛË ÛËÌÂÈÒÓÂÈ: “ŒÚ¯ÂÙ·È ÚÔ˜ „‹ÊÈÛË ÛÙË μÔ˘Ï‹, Ô Ó¤Ô˜ ·ÓÙÈÚ·ÙÛÈÛÙÈÎfi˜ ÓfiÌÔ˜ Ô˘ Â›Ó·È ıÂÙÈÎfi˜, ·ÏÏ¿ ÂÚȤ¯ÂÈ ÙË ÁÓˆÛÙ‹ ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈ΋ ‰È¿Ù·ÍË Ô˘ ÔÈÓÈÎÔÔÈ› ÙËÓ ¿ÚÓËÛË ÙˆÓ ÁÂÓÔÎÙÔÓÈÒÓ Î·È ÙˆÓ ÂÁÎÏËÌ¿ÙˆÓ ÔϤÌÔ˘. [...] ™ÙË ¯ÒÚ· Ì·˜ Ë ˘fiıÂÛË ·˘Ù‹ ÂÓ‰¤¯ÂÙ·È Ó· ¤¯ÂÈ Ôχ ÛÔ‚·ÚfiÙÂÚ˜ Û˘Ó¤ÂȘ, ·Ó ·˘Ù‹ Ë ‰È¿Ù·ÍË ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËı› fi¯È ÁÈ· ÙËÓ ¿ÚÓËÛË ÙˆÓ ÂÁÎÏËÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘ Ó·˙ÈÛÌÔ‡, ·ÏÏ¿ ÁÈ· ÂıÓÈÎÈÛÙÈÎÔ‡˜ ÏfiÁÔ˘˜. ™Â οı ÂÚ›ÙˆÛË Ú¤ÂÈ ÓÔÌ›˙ˆ Ó· ˘¿ÚÍÂÈ ·ÓÙ›‰Ú·ÛË, Ôχ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·Ó ΢ÚÈ·Ú¯‹ÛÂÈ Ë ÂΉԯ‹ Ô˘ ı¤ÏÂÈ Ë ¡¢, Ô˘ Û‡Ìʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜ Ô˘ ¤¯ˆ ·˘Ù‹Ó ÙË ÛÙÈÁÌ‹, ÂÓۈ̷ÙÒÓÂÈ ˆ˜ ÁÂÓÔÎÙÔÓ›· fi,ÙÈ Ë ÂÏÏËÓÈ΋ μÔ˘Ï‹ ¤¯ÂÈ „ËÊ›ÛÂÈ ˆ˜ ÁÂÓÔÎÙÔÓ›·, ‰ËÏ·‰‹ Î·È ÁÂÓÔÎÙÔÓ›· ¶ÔÓÙ›ˆÓ Î·È ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ Ù˘ ªÈÎÚ¿˜ ∞Û›·˜. ¡ÔÌ›˙ˆ fiÙÈ ÂÂȉ‹ Ô ÓfiÌÔ˜ Â›Ó·È ÁÂÓÈο ÚÔԉ¢ÙÈÎfi˜, ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ÛÙÔÓ ÔÏÈÙÈÎfi ÎfiÛÌÔ Ë Û˘ÓÂȉËÙÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ÂÈÙÒÛÂˆÓ Ù˘ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˘ ‰È¿Ù·Í˘. ∞˜ οÓÂÈ Ô Î·ı¤Ó·˜ Ì·˜ fi,ÙÈ ÌÔÚ› ÌÂ Û˘Ó·‰¤ÏÊÔ˘˜, ÔÏÈÙÈο ÎfiÌÌ·Ù· Î·È ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˘˜” . ΔÔ mail ·¢ı˘ÓfiÙ·Ó ÛÂ Û˘Ó·‰¤ÏÊÔ˘˜ Ù˘ Î. ƒÂÔ‡ÛË ·ÓÂÈÛÙËÌÈ·ÎÔ‡˜, ˆÛÙfiÛÔ Û‡Ìʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜ Ô˘ ›‰·Ó ÙÔ Êˆ˜ Ù˘ ‰ËÌÔÛÈfiÙËÙ·˜ ÂÛÙ¿ÏË Î·È ÛÙÔÓ ΔÔ̤· ∞ÓıÚˆ›ÓˆÓ ¢ÈÎ·ÈˆÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞. ªÂÙ¿ ÙËÓ ·Ó·Ù·Ú·¯‹ Ô˘ ÚÔÎÏ‹ıËÎÂ, Ë ËÁÂÛ›· Ù˘ ¢∏ª∞ƒ ‹Ú ·ÔÛÙ¿ÛÂȘ, ıˆÚÒÓÙ·˜ fiÙÈ ˘ÔÓÔ̇ÂÈ ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ ˘ÂÚ„‹ÊÈÛË ÙÔ˘ ·ÓÙÈÚ·ÙÛÈÛÙÈÎÔ‡ ÓÔÌÔۯ‰›Ô˘. ∏ Î. ƒÂÔ‡ÛË ÚÔ¯ÒÚËÛ Û ‰È¢ÎÚÈÓÈÛÙÈ΋ ‰‹ÏˆÛË, ÛËÌÂÈÒÓÔÓÙ·˜ fiÙÈ ‰ÂÓ ·¤ÛÙÂÈÏ ÙÔ mail ÛÙÔÓ ΔÔ̤· ∞ÓıÚˆ›ÓˆÓ ¢ÈÎ·ÈˆÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, Ë ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ Ù˘ ¢∏ª∞ƒ ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ ÛÙËÚ›˙ÂÈ ÙËÓ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ¢ÈηÈÔÛ‡Ó˘ ÁÈ· ÙÔÓ Ó¤Ô ·ÓÙÈÚ·ÙÛÈÛÙÈÎfi ÓfiÌÔ, ¯ˆÚ›˜ Ó· ¤¯ÂÈ ÂÈÊ˘Ï¿ÍÂȘ ÁÈ· η̛· ·fi ÙȘ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ÙÔ˘. “√È ÔÔÈÂÛ‰‹ÔÙ ÂÈÊ˘Ï¿ÍÂȘ ¤¯Ô˘Ó ÂÎÊÚ·ÛÙ› ·fi Â̤ӷ Î·È ¿ÏÏÔ˘˜ ÈÛÙÔÚÈÎÔ‡˜ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙËÓ ÔÈÓÈÎÔÔ›ËÛË Ù˘ ÌÓ‹Ì˘ Î·È ‰ÂÓ Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ÛÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ Û¯¤‰ÈÔ ÓfiÌÔ˘” , ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ë Î. ƒÂÔ‡ÛË.


¶ÔÏÈÙÈ΋ 10 ∞Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÙÔ˘ ∂√ª

ªÂ Û˘Ó·›ÓÂÛË Ë ‰ˆÚ¿ ÔÚÁ¿ÓˆÓ

Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 29 M∞´√À 2013

™‡Ìʈӷ Ì ÂÁ·ÎÏÈÔ ÙÔ˘ π‰Ú‡Ì·ÙÔ˜ - ¶ÔÈÔÈ Â›Ó·È ÔÈ ‰ÈηÈÔ‡¯ÔÈ

∞£∏¡∞, 28.

ªÂ ÙË Û‡ÓÙ·ÍË πÔ˘Ó›Ô˘ ÙÔ ∂∫∞™ ·fi ÙÔ π∫∞

∏ Ï‹„Ë ÌÔÛ¯Â˘Ì¿ÙˆÓ ı· ÂÈÙÚ¤-

∞£∏¡∞, 28.

ÂÙ·È ÌfiÓÔ ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ Ô ‰fiÙ˘ ‰ÂÓ Â›¯Â οÓÂÈ ·ÚÓËÙÈ΋ ‰‹ÏˆÛË Î·È Î·ÙfiÈÓ ¤ÁÁÚ·Ê˘ Û˘Ó·›ÓÂÛ˘ Ù˘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ¿˜ ÙÔ˘, ‰È¢ÎÚÈÓ›˙ÂÈ Ô ∂ıÓÈÎfi˜ √ÚÁ·ÓÈÛÌfi˜ ªÂÙ·ÌÔۯ‡ÛÂˆÓ (∂√ª), ηıÒ˜ ÙËÓ 1Ë πÔ˘Ó›Ô˘ Ù›ıÂÙ·È Û ÈÛ¯‡ Ô ÓfiÌÔ˜ ÂÚ› ‰ˆÚ¿˜ ÔÚÁ¿ÓˆÓ ·fi ·Ô‚ÈÒÛ·ÓÙ˜ ‰fiÙ˜. √ ∂√ª, Ì ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ ÙÔ˘, ηıËÛ˘¯¿˙ÂÈ ÙÔ˘˜ Ôϛ٘, ‰È·ÌËÓ‡ÔÓÙ·˜ fiÙÈ Ë ‰ˆÚ¿ ÔÚÁ¿ÓˆÓ Á›ÓÂÙ·È Î·È ı· Á›ÓÂÙ·È ¿ÓÙÔÙÂ Û˘Ó·ÈÓÂÙÈο. μ¿ÛÂÈ ÙÔ˘ Û¯ÂÙÈÎÔ‡ ÓfiÌÔ˘, “Ë ·Ê·›ÚÂÛË ÂÓfi˜ ‹ ÂÚÈÛÛÔÙ¤ÚˆÓ ÔÚÁ¿ÓˆÓ ·fi ÂÓ‹ÏÈÎÔ, ı·ÓfiÓ ÚfiÛˆÔ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÂ›Ù·È ÂÊfiÛÔÓ, fiÛÔ ˙Ô‡ÛÂ, ‰ÂÓ Â›¯Â ÂÎÊÚ¿ÛÂÈ ÙËÓ ·ÓÙ›ıÂÛ‹ ÙÔ˘ Î·È Î·ÙfiÈÓ Û˘Ó·›ÓÂÛ˘ Ù˘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ¿˜ ÙÔ˘” . ∏ ÙÚÔÔÔ›ËÛË ¤ÁÈÓ ÌÂÙ¿ ·fi Û¯ÂÙÈ΋ ÂÈÛ‹ÁËÛË Ù˘ ¢È·ÚÎÔ‡˜ πÂÚ¿˜ ™˘Ófi‰Ô˘ Ù˘ ∂ÎÎÏËÛ›·˜ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜, ÙÔÓ √ÎÙÒ‚ÚÈÔ ÙÔ˘ 2011. √ ∂√ª ÛËÌÂÈÒÓÂÈ fiÙÈ fiÔÈÔ˜ ÔÏ›Ù˘ ·ÓÙÈÙ›ıÂÙ·È ÛÙË ‰ˆÚ¿ ÔÚÁ¿ÓˆÓ ÌÔÚ› Ó· ·ÔÛÙ›ÏÂÈ ·Ó¿ ¿Û· ÛÙÈÁÌ‹ “·ÚÓËÙÈ΋ ‰‹ÏˆÛË” ÛÙÔÓ √ÚÁ·ÓÈÛÌfi, Ì ÙËÓ ÔÔ›· ‰È·ÛÊ·Ï›˙ÂÈ fiÙÈ ‰ÂÓ ı· Á›ÓÂÈ ‰fiÙ˘ ÌÔÛ¯Â˘Ì¿ÙˆÓ “·Ó ·Ô‚ÈÒÛÂÈ Î·È Â›Ó·È È·ÙÚÈο Û ı¤ÛË Ó· ‰ˆÚ›˙ÂÈ Ù· fiÚÁ·Ó¿ ÙÔ˘” , ·ÎfiÌ· Î·È ·Ó Ë ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ¿ ÙÔ˘ ÙÔ ÂÈı˘Ì›. •Âηı·Ú›˙ÂÈ, Â›Û˘, fiÙÈ “Û ÂÚ›ÙˆÛË ¿ÚÓËÛ˘ Ù˘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜, Ë ‰ˆÚ¿ ÔÚÁ¿ÓˆÓ ‰ÂÓ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ›ٷÈ, ›ÙÂ Ô ÂÎÏÈÒÓ Â›¯Â οÓÂÈ ·ÚÓËÙÈ΋ ‰‹ÏˆÛË Â›Ù fi¯È” .

 ÙËÓ ÏËڈ̋ Ù˘ Û‡ÓÙ·Í˘ πÔ˘Ó›Ô˘ (ÛÙȘ 30 πÔ˘Ó›Ô˘ ÙÔ˘ 2013) ı· ηٷ‚ÏËı› ÛÙÔ˘˜ ‰ÈηÈÔ‡¯Ô˘˜ ÙÔ ∂∫∞™ ÙÔ˘ 2013, Û‡Ìʈӷ Ì ÂÁ·ÎÏÈÔ ÙÔ˘ π∫∞.∂›Û˘, Ì ÙËÓ ›‰È· ÏËڈ̋ ı· ¯ÔÚËÁËıÔ‡Ó Î·È Ù· ·Ó·‰ÚÔÌÈο ÔÛ¿ ‹ ÔÈ ‰È·ÊÔÚ¤˜ ∂∫∞™ 2013 Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· ·fi 1 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ 2013 ¤ˆ˜ 31 ª·˝Ô˘ ÙÔ˘ 2013, ÂÓÒ ·Ú¿ÏÏËÏ· ı· ·Ú·ÎÚ·ÙËıÔ‡Ó Ù· ·¯ÚˆÛًو˜ ηٷ‚ÏËı¤ÓÙ· ÔÛ¿ ∂∫∞™ ÌËÓfi˜ ª·˝Ô˘ 2013 Ô˘ ›¯·Ó ¯ÔÚËÁËı› Ì ÙËÓ ÏËڈ̋ ÙÔ˘ Ì‹Ó· ·˘ÙÔ‡ ÛÙȘ 29 ∞ÚÈÏ›Ô˘, ÙfiÛÔ ÛÙȘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ÙˆÓ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ˆÓ Ô˘ ‰ÂÓ ‰ÈηÈÔ‡ÓÙ·È ϤÔÓ ÙÔ ∂∫∞™ ÁÈ· ÙÔ ÙÚ¤¯ÔÓ ¤ÙÔ˜, fiÛÔ Î·È ÛÙȘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ÂÎÂ›ÓˆÓ Ô˘ ‰ÈηÈÔ‡ÓÙ·È ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ ÔÛfi.

M

°È· ÙÔ ¤ÙÔ˜ 2013, Ù· ÔÛ¿ ÙÔ˘ ∂∫∞™ ‰ÂÓ ·Ó·ÚÔÛ·ÚÌfi˙ÔÓÙ·È Î·È ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó fiˆ˜ ›Û¯˘·Ó ÁÈ· ÙÔ ¤ÙÔ˜ 2012, Û οı Îϛ̷η, ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙÔ ‡„Ô˜ ÙÔ˘ Û˘ÓÔÏÈÎÔ‡ ηı·ÚÔ‡ ÔÛÔ‡ ÂÈÛÔ‰‹Ì·ÙÔ˜ ·fi Û˘ÓÙ¿ÍÂȘ, ÌÈÛıÔ‡˜, ËÌÂÚÔÌ›ÛıÈ· Î·È ÏÔÈ¿ ÂȉfiÌ·Ù·. μ¿ÛÂÈ Ù˘ ›‰È·˜ ÂÁ΢ÎÏ›Ô˘, Ù· ÔÛ¿ Î·È ÔÈ ‰ÈηÈÔ‡¯ÔÈ ÁÈ· ÙÔ ∂∫∞™ 2013 ‰È·ÌÔÚÊÒÓÔÓÙ·È ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ٷ ÂÈÛÔ‰‹Ì·Ù· Ô˘ ‰ËÏÒıËÎ·Ó ÙÔ 2012 ηÈ, Û‡Ìʈӷ Ì ÙË Û¯ÂÙÈ΋ ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ, ¤¯Ô˘Ó ˆ˜ ÂÍ‹˜: ·) °È· Û˘ÓÔÏÈÎfi ÔÛfi ÂÈÛÔ‰‹Ì·ÙÔ˜ ̤¯ÚÈ 7.715,65 ¢ÚÒ, ηٷ‚¿ÏÏÂÙ·È ÌËÓÈ·›Ô Â›‰ÔÌ· 230,00 ¢ÚÒ. ‚) °È· Û˘ÓÔÏÈÎfi ÔÛfi ÂÈÛÔ‰‹Ì·ÙÔ˜ ·fi 7.715,66 ¢ÚÒ Ì¤¯ÚÈ 8.472,09 ¢ÚÒ, ηٷ‚¿ÏÏÂÙ·È ÌË-

ÓÈ·›Ô Â›‰ÔÌ· ˆ˜ ÂÍ‹˜: - ∞fi 7.715,66 ̤¯ÚÈ 8.018,26 ¢ÚÒ, ¯ÔÚËÁÂ›Ù·È ∂∫∞™ 172,50 ¢ÚÒ. - ∞fi 8.018,27 ̤¯ÚÈ 8.219,93 ¢ÚÒ, ¯ÔÚËÁÂ›Ù·È ∂∫∞™ 115,00 ¢-

ÚÒ. - ∞fi 8.219,94 ̤¯ÚÈ 8.472,09 ¢ÚÒ, ¯ÔÚËÁÂ›Ù·È ∂∫∞™ 57,50 ¢ÚÒ. ™ÙȘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ Ô˘ ηٷ‚¿ÏÏÂÙ·È ÌÂȈ̤ÓË Û‡ÓÙ·ÍË ÏfiÁˆ Á‹Ú·ÙÔ˜ ÌfiÓÔ ÏfiÁˆ ÔÚ›Ô˘ ËÏÈΛ·˜ ‹

ÌÂȈ̤ÓË Û‡ÓÙ·ÍË ÏfiÁˆ ·Ó·ËÚ›·˜, ÙÔ ∂∫∞™ ηٷ‚¿ÏÏÂÙ·È ÌÂȈ̤ÓÔ Î·Ù¿ ÙÔ 1/3 ÙÔ˘ Ï‹ÚÔ˘˜ ÔÛÔ‡ Ô˘ ¯ÔÚËÁÂ›Ù·È Û οı Îϛ̷η. ÀÂÓı˘Ì›˙ÂÙ·È fiÙÈ ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ÌÂÙ·‚ÔÏ‹ (·˘ÍËÙÈ΋ ‹ ÌÂȈÙÈ΋) ÙÔ˘ ÔÛÔÛÙÔ‡ ·Ó·ËÚ›·˜ ÂÓÙfi˜ ÙÔ˘ ›‰ÈÔ˘ ËÌÂÚÔÏÔÁÈ·ÎÔ‡ ¤ÙÔ˘˜ ÛÙÔ ÔÔ›Ô Î·Ù·‚¿ÏÏÂÙ·È ÙÔ ∂∫∞™ ‰ÂÓ ÌÂÙ·‚¿ÏÏÂÈ ÙÔ ÔÛfi ÙÔ˘ ÂȉfiÌ·ÙÔ˜. ™ÙÔ˘˜ Û˘Ó‰ÈηÈÔ‡¯Ô˘˜ Û‡ÓÙ·Í˘ ÏfiÁˆ ı·Ó¿ÙÔ˘ Ô˘ ‰ÈηÈÔ‡ÓÙ·È ÙÔ ∂∫∞™, ÂÈÌÂÚ›˙ÂÙ·È ÙÔ ÔÛfi ÙÔ˘ ÂȉfiÌ·ÙÔ˜ Û‡Ìʈӷ Ì ٷ ÔÛÔÛÙ¿ ÙˆÓ ‰ÈηÈÔ‰fi¯ˆÓ ÌÂÏÒÓ Ù˘ Û‡ÓÙ·Í˘. ∞. °È· Û˘ÓÔÏÈο ÔÛ¿ ÂÈÛÔ‰‹Ì·ÙÔ˜ ·fi Û˘ÓÙ¿ÍÂȘ (·ÚȘ Î·È ÂÈÎÔ˘ÚÈΤ˜), ÌÈÛıÔ‡˜, ËÌÂÚÔÌ›ÛıÈ· Î·È ÏÔÈ¿ ÂȉfiÌ·Ù· Î·È Ì¤-

¯ÚÈ 7.715,65 ¢ÚÒ, ηٷ‚¿ÏÏÂÙ·È ∂∫∞™ 230 ¢ÚÒ ÙÔÓ Ì‹Ó·. μ. °È· Û˘ÓÔÏÈο ÔÛ¿ ÂÈÛÔ‰‹Ì·ÙÔ˜ ·fi 7.715,66 ¢ÚÒ Ì¤¯ÚÈ 8.472,09 ¢ÚÒ, ηٷ‚¿ÏÏÂÙ·È ÌËÓÈ·›Ô Â›‰ÔÌ· ˆ˜ ÂÍ‹˜: - ∞fi 7.715,66 ¢ÚÒ Ì¤¯ÚÈ 8.018,26 ¢ÚÒ Î·Ù·‚¿ÏÏÂÙ·È ∂∫∞™ 172,50 ¢ÚÒ. - ∞fi 8.018,27 ̤¯ÚÈ 8.219,93 ¢ÚÒ, ηٷ‚¿ÏÏÂÙ·È ∂∫∞™ 115,00 ¢ÚÒ. - ∞fi 8.219,94 ̤¯ÚÈ 8.472,09 ¢ÚÒ, ηٷ‚¿ÏÏÂÙ·È ∂∫∞™ 57,50 ¢ÚÒ. ∂›Û˘, ¯ÔÚËÁÂ›Ù·È ÔÛfi ∂∫∞™ 30 ¢ÚÒ ÌËÓÈ·›ˆ˜, Ì ÂȉÈο ÂÈÛÔ‰ËÌ·ÙÈο ÎÚÈÙ‹ÚÈ·. ΔÔ 2013 Â›Ó·È Î·È Ë ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚÔÓÈ¿ Ô˘ ı· ¿ÚÔ˘Ó ÙÔ ∂∫∞™ fiÛÔÈ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó Û˘ÌÏËÚÒÛÂÈ ÙÔ 65Ô ¤ÙÔ˜ Ù˘ ËÏÈΛ·˜ ÙÔ˘˜.

™ÙËÓ 30‹ ı¤ÛË Ë ∂ÏÏ¿‰· Û ۇÓÔÏÔ 36 ¯ˆÚÒÓ ÁÈ· ÙÔ fiÛÔ Â˘Ù˘¯ÈṲ̂ÓÔÈ Â›Ó·È

ªÂٷ͇ ÙˆÓ ÈÔ ‰˘ÛÙ˘¯ÈÛÌ¤ÓˆÓ ÔÈ ŒÏÏËÓ˜ ∂ÚÁ¿˙ÔÓÙ·È ·Ú·¿Óˆ ·ÏÏ¿ ÏËÚÒÓÔÓÙ·È Ôχ ÏÈÁfiÙÂÚ· ‰Â›¯ÓÂÈ Ë ¤Ú¢ӷ ∞£∏¡∞, 28.

§π°√Δ∂ƒ√ ÈηÓÔÔÈË̤ÓÔÈ ÌÂ

ÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘˜ Â›Ó·È ÔÈ ŒÏÏËÓ˜

ÙËÓ ÂÊËÌÂÚ›‰· ∞ı. ¢È¿ÎÔ˘ 2 - π¿ÛÔÓÔ˜ ÙËÏ. 24210-23303

Û˘ÁÎÚÈÙÈο Ì ÙÔ Ì¤ÛÔ fiÚÔ ·ÁÎÔÛÌ›ˆ˜ Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ‰Â›ÎÙË “∫·Ï‡ÙÂÚ˘ ∑ˆ‹˜”

ÙÔ˘ √√™∞. ™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ¤ÎıÂÛË Ô˘ ‰ËÌÔÛȇÙËΠÙËÓ ΔÚ›ÙË Ë ∂ÏÏ¿‰· ηٷٿÛÛÂÙ·È ÛÙËÓ 30Ë ı¤ÛË, Û ۇÓÔÏÔ 36 ¯ˆÚÒÓ, ÁÈ· ÙÔ fiÛÔ ÈηÓÔÔÈË̤ÓÔÈ Î·È Â˘Ù˘¯ÈṲ̂ÓÔÈ Â›Ó·È ÔÈ Ôϛ٘ Ô˘ ˙Ô˘Ó ÛÙË ¯ÒÚ·. ΔÔ 71% ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ ϤÂÈ fiÙÈ ¤¯ÂÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ıÂÙÈΤ˜ ÂÌÂÈڛ˜ Û ÌÈ· ÎÔÈÓ‹ ̤ڷ (·›ÛıËÌ· ÍÂÎÔ‡Ú·Û˘, ˘ÂÚËÊ¿ÓÂÈ· ÁÈ· ÙËÓ ÂÎÏ‹ÚˆÛË ÂÓfi˜ ÛÙfi¯Ô˘, ‰È·ÛΤ‰·ÛË, ÎÙÏ) ·Ú¿ ·ÚÓËÙÈΤ˜ (fiÓÔ˜, ·ÓËÛ˘¯›·, χË, ‚·ÚÂÌ¿Ú· ÎÙÏ), ÔÛÔÛÙfi ˆÛÙfiÛÔ ¯·ÌËÏfiÙÂÚÔ Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔ Ì¤ÛÔ fiÚÔ Î·Ù¿ ÙÔÓ √√™∞ Ô˘ Â›Ó·È 80%. √È ¿ÓıÚˆÔÈ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, fiˆ˜ ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ Ë ¤ÎıÂÛË, ÂÚÁ¿ÛÙËÎ·Ó 2.032 ÒÚ˜ ÙÔ 2011, ·ÚÎÂÙ¿ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Û˘ÁÎÚÈÙÈο Ì ÙÔ Ì¤ÛÔ fiÚÔ Ô˘ ‰›ÓÂÈ Ô √√™∞ Î·È Â›Ó·È 1.776 ÒÚ˜. ªfiÓÔ ÛÙÔ ªÂÍÈÎfi ÎÏ‹ıËÎ·Ó Ó· ÂÚÁ·ÛÙÔ‡Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÊÙ¿ÓÔÓÙ·˜ ÙȘ 2.250 ÒÚ˜ Î·È ÛÙË ÃÈÏ‹ 2.047 ÒÚ˜. ΔËÓ ›‰È· ÒÚ· ÔÈ °ÂÚÌ·ÓÔ› Ô˘ Û˘¯Ó¿ ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È ˆ˜ ÔÈ ÈÔ ÛÎÏËÚ¿ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË ÂÚÁ¿ÛÙËÎ·Ó Î·Ù¿ ̤ÛÔ fiÚÔ 1.413 ÒÚ˜ ÙÔ 2011. øÛÙfiÛÔ ÙÔ Ì¤ÛÔ ÂÙ‹ÛÈÔ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·Îfi ÂÈÛfi‰ËÌ· ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜ ÙÔ ÔÔ›Ô Î·Ù¿ ÙËÓ ¤ÎıÂÛË ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È Û 15.800 ¢ÚÒ Â›Ó·È ÂÏ·ÊÚÒ˜ ¯·ÌËÏfiÙÂÚÔ ·fi ÙȘ 17.820 ¢ÚÒ Ô˘ ıˆÚÂ›Ù·È Ô Ì¤ÛÔ˜ fiÚÔ˜. ŸÌˆ˜ ˘¿Ú¯ÂÈ ¤Ó· ÌÂÁ¿ÏÔ ¯¿ÛÌ·, ÛËÌÂÈÒÓÂÙ·È ÛÙËÓ ¤ÎıÂÛË, ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ˘˜ ÏÔ‡ÛÈÔ˘˜ Î·È ÙÔ˘˜ ÊÙˆ¯Ô‡˜ Ì ÙÔ˘˜ ÚÒÙÔ˘˜ Ó· ÎÂÚ‰›˙Ô˘Ó ¤ÍÈ ÊÔÚ¤˜ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·fi ÂΛÓÔ˘˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÙÔ ¯·ÌËÏfiÙÂÚÔ ÂÈÛfi‰ËÌ·.

™ÙȘ ¯·ÌËÏfiÙÂÚ˜ ı¤ÛÂȘ, ÁÈ· ÙÔ fiÛÔ ÈηÓÔÔÈË̤ÓÔÈ Â›Ó·È ÔÈ Ôϛ٘ Ì ÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘˜ ηٷٿÛÛÔÓÙ·È, ÛÙËÓ ¤ÎıÂÛË, Ë ∂ÛıÔÓ›·, Ë ƒˆÛ›·, Ë μÚ·˙ÈÏ›·, Ë ÃÈÏ‹, ÙÔ ªÂÍÈÎfi Î·È ÛÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· Ë ΔÔ˘ÚΛ· ÂÓÒ Î·Ï‡ÙÂÚÔ Ì¤ÚÔ˜ Ó· ˙ÂÈ Î·È Ó· ÂÚÁ¿˙ÂÙ·È Î¿ÔÈÔ˜ ·Ó·‰ÂÈÎÓ‡ÂÙ·È Ë ∞˘ÛÙÚ·Ï›·. ∏ ¶ÔÚÙÔÁ·Ï›· Ô˘ Â›Û˘ ¤¯ÂÈ ¯Ù˘Ëı› ·fi ÙËÓ ÎÚ›ÛË ÛÙËÓ ∂˘Úˆ˙ÒÓË Î·Ù·Ù¿¯ıËΠÛÙËÓ 28Ë ı¤ÛË ÂÓÒ Ë πÚÏ·Ó‰›· Ô˘ Â›Û˘ ¤¯ÂÈ Ï¿‚ÂÈ Ì¤ÙÚ· ÏÈÙfiÙËÙ·˜ ηٷٿÛÛÂÙ·È ÛÙËÓ 15Ë ı¤ÛË. ™‡Ìʈӷ Â›Û˘ Ì ÙËÓ ¤Ú¢ӷ ÙÔ 5% ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ ÂÚÁ¿˙ÂÙ·È ·ÚÎÂÙ¤˜ ÒÚ˜ ¤Ú·Ó ÙÔ˘ ÚÔ‚ÏÂfiÌÂÓÔ˘ ˆÚ·Ú›Ô˘ ÂÓÒ Ô Ì¤ÛÔ˜ fiÚÔ˜ ÙˆÓ ·ÙfiÌˆÓ Ô˘ οÓÔ˘Ó ˘Âڈڛ˜ ÛÙȘ ¯ÒÚ˜ Ô˘ Û˘ÌÂÚÈÏ‹ÊıËÎ·Ó ÛÙËÓ ¤Ú¢ӷ Â›Ó·È 9%, Î·È ·ÊÔÚ¿ ΢ڛˆ˜ ÙÔ˘˜ ¿Ó‰Ú˜. °È· ÙËÓ ÂÚÁ·Û›·, Ë ¤Ú¢ӷ ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ ÙÔ 56% ËÏÈΛ·˜ ÌÂٷ͇ 15-64 ÂÙÒÓ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ¤¯ÂÈ ÂÚÁ·Û›·, Ô˘ ˘ÔÏ›ÂÙ·È Î·Ù¿ 10 ÔÛÔÛÙÈ·›Â˜ ÌÔÓ¿‰Â˜ ·fi ÙÔÓ Ì¤ÛÔ fiÚÔ Ô˘ Â›Ó·È 66%.

∏ ÂÎ·›‰Â˘ÛË ıˆÚÂ›Ù·È ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÎÚÈÙ‹ÚÈÔ ÁÈ· ÙËÓ Â‡ÚÂÛË ÂÚÁ·Û›·˜. ™ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ √√™∞, ÙÔ 65% ÙˆÓ ÂÓËÏ›ÎˆÓ ÌÂٷ͇ 2564 ÂÙÒÓ ÎÂÚ‰›˙ÂÈ Ù· ÚÔ˜ ÙÔ ˙ËÓ Ì ·ÔÏ˘Ù‹ÚÈÔ Ì¤Û˘ ÂÎ·›‰Â˘Û˘, ÂÓÒ Ô Ì¤ÛÔ˜ fiÚÔ˜ Â›Ó·È 74%. ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ Û ˙ËÙ‹Ì·Ù· ˘Á›·˜ ÙÔ Ì¤ÛÔ ÚÔÛ‰fiÎÈÌÔ ˙ˆ‹˜ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Â›Ó·È Ù· 81 ¯ÚfiÓÈ· (ۯ‰fiÓ 83 ÁÈ· ÙȘ Á˘Ó·›Î˜ Î·È 78 ÁÈ· ÙÔ˘˜ ¿Ó‰Ú˜), ÂÏ·ÊÚÒ˜ ˘„ËÏfiÙÂÚÔ ·fi ÙÔ Ì¤ÛÔ fiÚÔ ÛÙȘ 36 ¯ÒÚ˜ Ù˘ ¤Ú¢ӷ˜ fiÔ˘ Â›Ó·È 80 ¯ÚfiÓÈ·. ™Â ı¤Ì·Ù· ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈ΋˜ ÌfiÏ˘ÓÛ˘ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È fiÙÈ Ù· ÌÈÎÚÔۈ̷ٛ‰È· Â›Ó·È 31 ÌÈÎÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÚÈ· ·Ó¿ ΢‚ÈÎfi ̤ÙÚÔ, ·ÚÎÂÙ¿ ÈÔ ¿Óˆ ·fi Ù· 20 ÌÈÎÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÚÈ· Ô˘ Â›Ó·È Ô Ì¤ÛÔ˜ fiÚÔ˜. ∏ ∂ÏÏ¿‰· Â›Û˘ ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È Î¿Ùˆ ·fi ÙÔÓ Ì¤ÛÔ fiÚÔ ÙˆÓ ¯ˆÚÒÓ (Ô˘ Û˘ÌÂÚÈÏ‹ÊıËÎ·Ó ÛÙË ÌÂϤÙË ÙÔ˘ √√™∞) ÛÙËÓ ÔÈfiÙËÙ· ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡ Ì ÙÔ 69% Ó· ‰ËÏÒÓÂÈ ÈηÓÔÔÈË̤ÓÔ ·fi ÙËÓ ÔÈfiÙËÙ· ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡ ÂÓÒ Ô Ì¤ÛÔ˜ fiÚÔ˜ Â›Ó·È 84%.


∂ÈηÈÚfiÙËÙ· 11

Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 29 ª∞´√À 2013

¶ÚԂϤÂÈ ‡ÊÂÛË 4,5% ʤÙÔ˜ Î·È Ì›ˆÛË Ù˘ ·ÓÂÚÁ›·˜ ·fi ÙÔ 2015

ΔÙ∂: £· ·Ó·Î¿Ì„Ô˘Ì ·ÏÏ¿ ¯ˆÚ›˜ Ó¤· ̤ÙÚ· ∞£∏¡∞, 28.

∏ ‡ÊÂÛË Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ ı· Î˘Ì·Óı› ʤÙÔ˜ ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ -4,5% ÙÔ˘ ∞∂¶, Ë ·Ó¿Î·Ì„Ë ı· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ ·fi ÙÔ 2014, ÂÓÒ Ë ·ÓÂÚÁ›· ı· ·Ú¯›ÛÂÈ Ó· ÌÂÈÒÓÂÙ·È ·fi ÙÔ 2015 ÚԂϤÂÈ -Û‡Ìʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜- Ë ΔÚ¿Â˙· Ù˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ ÛÙËÓ ÂÙ‹ÛÈ· ¤ÎıÂÛË ÁÈ· ÙË ¡ÔÌÈÛÌ·ÙÈ΋ ¶ÔÏÈÙÈ΋, Ô˘ ı· ηٷÙÂı› ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË ÛÙË μÔ˘Ï‹ ·fi ÙÔÓ ‰ÈÔÈÎËÙ‹ °ÈÒÚÁÔ ¶ÚÔ‚fiÔ˘ÏÔ. ™ÙËÓ ¤ÎıÂÛË ÂÈÛËÌ·›ÓÂÙ·È fiÙÈ Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ¤¯ÂÈ ·Ú¯›ÛÂÈ Ó· ·ÏÏ¿˙ÂÈ ÚÔ˜ ÙÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ Î·È Ë ¯ÒÚ· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ηÏfi ‰ÚfiÌÔ ÁÈ· ÙËÓ

ÔÈÎÔ‰fiÌËÛË ÈÛ¯˘ÚÔ‡ Î·È ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎÔ‡ ÙÚ·Â˙ÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜. ΔÔÓ›˙ÂÙ·È ‰Â, fiÙÈ Ú¤ÂÈ Û οı ÂÚ›ÙˆÛË Ó· ·ÔÊ¢¯ı› Ë Ï‹„Ë Ó¤ˆÓ ̤ÙÚˆÓ. ™Â fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÛÙȘ ·Ó·Ù˘ÍȷΤ˜ ÚÔÔÙÈΤ˜ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜, Ô ÎÂÓÙÚÈÎfi˜ ÙÚ·Â˙›Ù˘ ÂÎÙÈÌ¿ fiÙÈ Ë ‡ÊÂÛË ı· ‰È·ÌÔÚʈı› ʤÙÔ˜ ¤ÚÈÍ ÙÔ˘ -4,5%, Úfi‚ÏÂ„Ë Ô˘ ÂÓۈ̷ÙÒÓÂÈ Î·È ÙËÓ ·ÚÓËÙÈ΋ Â›ÙˆÛË ·fi ÙËÓ ∫‡ÚÔ Ô˘ ÂÎÙÈÌ¿Ù·È ÌÂٷ͇ -0,3 Î·È -0,4%. ∏ ΔÙ∂ ÚԂϤÂÈ Â¿ÓÔ‰Ô ÛÙËÓ ·Ó¿Î·Ì„Ë ·fi ÙÔ 2014. °È· ÙË ÊÔÚÔÏÔÁ›·, Ë ΔÙ∂ ÚÔÙ›ÓÂÈ ÙË ‰È‡ڢÓÛË Ù˘ ÊÔÚÔÏÔÁÈ-

΋˜ ‚¿Û˘ Î·È ÙÔÓ ÂÚÈÔÚÈÛÌfi Ù˘ ÊÔÚÔ‰È·Ê˘Á‹˜, ·ÏÏ¿ Î·È ·ÔÊ˘Á‹ Û οı ÂÚ›ÙˆÛË, Ï‹„˘ ÚfiÛıÂÙˆÓ Ì¤ÙÚˆÓ. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ·, ıˆÚ› fiÙÈ ¿ÌÂÛÔ˜ ÛÙfi¯Ô˜ Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È Ë ·Ó·ÌfiÚʈÛË ÙÔ˘ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜, Ì ÎÂÓÙÚÈ΋ Âȉ›ˆÍË ·˘Ùfi Ó· ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙ÂÈ ÙË ‰È‡ڢÓÛË Ù˘ ÊÔÚÔÏÔÁÈ΋˜ ‚¿Û˘ Î·È ÙÔÓ ÂÚÈÔÚÈÛÌfi Ù˘ ÊÔÚÔ‰È·Ê˘Á‹˜, ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ۇÓÙÔÌ· Ó· ˘¿ÚÍÔ˘Ó ÂÚÈıÒÚÈ· ÁÈ· Ì›ˆÛË Ù˘ ÊÔÚÔÏÔÁÈ΋˜ ÂÈ‚¿Ú˘ÓÛ˘ ÙˆÓ ‹‰Ë ÊÔÚÔÏÔÁÔ˘Ì¤ÓˆÓ, Ë ÔÔ›· ¤¯ÂÈ ·˘ÍËı› ˘¤ÚÌÂÙÚ· Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ·.

∞£∏¡∞, 28.

™˘Ó‰ÚÈ¿˙ÂÈ ÛÙȘ 13.30 ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Ù˘ ΔÂÙ¿ÚÙ˘ ÙÔ ∫À™∂∞ ˘fi ÙËÓ ÚÔ‰ڛ· ÙÔ˘ Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡ ∞ÓÙÒÓË ™·Ì·Ú¿, Ì ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ ÙË Ó¤· ‰ÔÌ‹ ‰˘Ó¿ÌÂˆÓ ÙˆÓ ∂ÓfiÏˆÓ ¢˘Ó¿ÌˆÓ. ™‡Ìʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜, Ë Ó¤· ‰ÔÌ‹ ÂÁÎÚ›ıËΠÙËÓ ΔÚ›ÙË ·fi ÙËÓ ∂ÈÙÚÔ‹ ∂͈ÙÂÚÈÎÒÓ Î·È ∞Ì˘Ó·˜ Ù˘ μÔ˘Ï‹˜ ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÔχˆÚ˘ Û˘Ó‰ڛ·Û˘ ÛÙÔ ∫ÔÈÓÔ‚Ô‡ÏÈÔ, ÛÂ Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ù˘ ÚÔ ÙÔ˘ ¶¿Û¯· Û˘Ó‰ڛ·Û‹˜ Ù˘ ÛÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ∂ıÓÈ΋˜ ∞Ì˘Ó·˜.

∞ÓÔȯÙfi ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ ·fi ÙËÓ ÂÈÙÚÔ‹ ÁÈ· ÙË Ï›ÛÙ· “§·ÁοÚÓÙ”

Διεύρυνση κατηγορητηρίου για Παπακωνσταντίνου ÏˆÙˆÓ ÎÂÊ·Ï·›ˆÓ, ÂÓÒ Î¿ÔÈ· ·fi Ù· ÔÛ¿ ·ÁÁ›˙Ô˘Ó Ù· 5 Ì 6 ÂηÙ. ¢ÚÒ.

∞£∏¡∞, 28.

∞ÓÔȯÙfi Â›Ó·È ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ, Û‡Ìʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜ ·fi ÙËÓ ¶ÚÔ·Ó·ÎÚÈÙÈ΋ ∂ÈÙÚÔ‹ Ô˘ ‰ÈÂÚÂ˘Ó¿ ÙËÓ ˘fiıÂÛË Ù˘ Ï›ÛÙ·˜ “§·ÁοÚÓÙ” , Ó· ‰È¢ڢÓı› ÙÔ Î·ÙËÁÔÚËÙ‹ÚÈÔ Î·Ù¿ ÙÔ˘ ÚÒËÓ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ °ÈÒÚÁÔ˘ ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ Î·È Ó· ·Ú·ÂÌÊı› ¤Ú· ·fi Ù· ·‰È΋̷ٷ Ù˘ Ófiı¢Û˘ ÂÁÁÚ¿ÊÔ˘ Î·È Ù˘ ·Ú¿‚·Û˘ ηı‹ÎÔÓÙÔ˜ ÁÈ· ¤Ó· ·ÎfiÌ· ηÎÔ‡ÚÁËÌ·, ·˘Ùfi Ù˘ ·ÈÛÙ›·˜ ÂÚ› ÙËÓ ˘ËÚÂÛ›·. øÛÙfiÛÔ, ÙËÓ ¤ÁÎÚÈÛË Ù˘¯fiÓ ‰È‡ڢÓÛ˘ ÙÔ˘ ηÙËÁÔÚËÙËÚ›Ô˘ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÙË ‰ÒÛÂÈ Ë √ÏÔ̤ÏÂÈ· Ù˘ μÔ˘Ï‹˜, ·ÊÔ‡ ÚÔËÁÔ˘Ì¤Óˆ˜ Ë ÚfiÙ·ÛË ¤¯ÂÈ ÙË Û‡ÌʈÓË ÁÓÒÌË Ù˘ ÏÂÈÔ„ËÊ›·˜ Ù˘ ¶ÚÔ·Ó·ÎÚÈÙÈ΋˜ Î·È ¤¯Ô˘Ó Û˘Ó˘ÔÁÚ¿„ÂÈ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ 30 ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ ÁÈ· Ó· Û˘˙ËÙËı›. √È Ó¤Â˜ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ‰ÚÔÌÔÏÔÁÔ‡ÓÙ·È ÌÂÙ¿ Ù· ¤ÁÁÚ·Ê· ÙÔ˘ Á·ÏÏÈÎÔ‡ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Ô˘ ¤Êı·Û·Ó ÛÙËÓ ¶ÚÔ·Ó·ÎÚÈÙÈ΋ ∂ÈÙÚÔ‹ Î·È ·fi Ù· ÔÔ›· ÚÔ·ÙÂÈ fiÙÈ Ë °·ÏÏ›· ‰È·‚›‚·Û Â›ÛËÌ· ÛÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÙË Ï›ÛÙ· “§·ÁοÚÓÙ” ÁÈ· Ó· ·ÍÈÔÔÈËı› ÁÈ· ÊÔÚÔÏÔÁÈÎÔ‡˜ -Î·È ÌfiÓÔ- ÏfiÁÔ˘˜.¶·Ú¿ÏÏËÏ·, ̤¯ÚÈ ÙȘ 10 πÔ˘Ó›Ô˘ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÊÙ¿ÛÂÈ ÛÙËÓ ¶ÚÔ·Ó·ÎÚÈÙÈ΋ ÙÔ fiÚÈÛÌ· ÙÔ˘ ™¢√∂ ÁÈ· ÙÔ˘˜ Û˘ÁÁÂÓ›˜ ÙÔ˘ °ÈÒÚÁÔ˘ ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘. Ÿˆ˜ ‰‹ÏˆÛÂ Ô Î. ª·ÚÎÔÁÈ·ÓÓ¿Î˘, ¤-

μÔϤ˜ ƒ·ÁÎÔ‡ÛË Î·Ù¿ μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘

¯ÂÈ ‹‰Ë ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ Ë ‰È·‰Èηۛ· Û˘ÏÏÔÁ‹˜ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ 30 ˘ÔÁÚ·ÊÒÓ ·fi ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜, fiˆ˜ ÚԂϤÂÈ Ô ∫·ÓÔÓÈÛÌfi˜ Ù˘ μÔ˘Ï‹˜, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ë ÚfiÙ·ÛË Ó· Û˘˙ËÙËı› Î·È Ó· ÂÁÎÚÈı› ·fi ÙËÓ √ÏÔ̤ÏÂÈ·. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó fiÙÈ ·fi ÙÔÓ Û˘ÓÔÏÈÎfi ¤ÏÂÁ¯Ô ÙÔ˘ ™¢√∂ ÛÙË Ï›ÛÙ· “§·ÁοÚÓÙ” Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ÚÔ·ÙÂÈ fiÙÈ Ë ÊÔÚÔ‰È·Ê˘Á‹ ÍÂÂÚÓ¿ Ù· 150.000 ¢ÚÒ, fiˆ˜ ··ÈÙ› Ô ÓfiÌÔ˜ ÁÈ· Ó· ·Ú·-

ÂÌÊı› ÁÈ· ·ÈÛÙ›· Û ‚·ıÌfi ηÎÔ˘ÚÁ‹Ì·ÙÔ˜, Ô ÚÒËÓ ˘Ô˘ÚÁfi˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ. ™‡Ìʈӷ, ÂÍ¿ÏÏÔ˘, Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÛÙËÓ ¶ÚÔ·Ó·ÎÚÈÙÈ΋ ¤¯Ô˘Ó ÛÙ·Ï› ·fi ÙÔ˘˜ ‰‡Ô ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡˜ ÂÈÛ·ÁÁÂÏ›˜ ªÔ˘˙·Î›ÙË Î·È ¶ÂfiÓË, Ô˘ ‰ÈÂÚ¢ÓÔ‡Û·Ó ÙËÓ ˘fiıÂÛË, ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ 29 ÔÓfiÌ·Ù· Ô˘ ›¯·Ó οÓÂÈ ¯Ú‹ÛË Ù˘ ¢ÂÚÁÂÙÈ΋˜ Ú‡ıÌÈÛ˘ ÙÔ˘ °ÈÒÚÁÔ˘ ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ ÁÈ· ÙÔÓ Â·Ó··ÙÚÈÛÌfi ·‰‹-

™ÎÏËÚ‹ ·ÓÙÈ·Ú¿ıÂÛË ÛËÌÂÈÒıËΠÛÙËÓ ¶ÚÔ·Ó·ÎÚÈÙÈ΋ ∂ÈÙÚÔ‹ Ù˘ μÔ˘Ï‹˜ Ô˘ ‰ÈÂÚÂ˘Ó¿ ÙËÓ ˘fiıÂÛË Ù˘ Ï›ÛÙ·˜ “§·ÁοÚÓÙ” ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔÓ °È¿ÓÓË ƒ·ÁÎÔ‡ÛË, Ô ÔÔ›Ô˜ η٤ıÂÙ ̤¯ÚÈ ·ÚÁ¿ ˆ˜ Ì¿ÚÙ˘Ú·˜, Î·È ÙÔÓ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ ¶·Ó·ÁÈÒÙË ƒ‹Á·, fiÙ·Ó Ô ÚÒÙÔ˜ ¤Î·Ó ÏfiÁÔ ÁÈ· ¢ı‡Ó˜ ÙÔ˘ ∂˘¿ÁÁÂÏÔ˘ μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘, ˘ÔÛÙËÚ›˙ÔÓÙ·˜ fiÙÈ ˆ˜ ˘Ô˘ÚÁfi˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ‰ÂÓ ·ÍÈÔÔ›ËÛ ÙË Ï›ÛÙ· Î·È ‰ÂÓ ÂÓË̤ڈÛ ÙÔ ÀÔ˘ÚÁÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ. “∂›Ó·È ÓÙÚÔ‹ Ó· ËÁÂ›Ù·È Ù˘ ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋˜ ·Ú¿Ù·Í˘ Ô ∂˘¿ÁÁÂÏÔ˜ μÂÓÈ˙¤ÏÔ˜” , ʤÚÂÙ·È Ó· › Û οÔÈÔ ÛËÌÂ›Ô Ô Î. ƒ·ÁÎÔ‡Û˘, ÚÔηÏÒÓÙ·˜ ÙËÓ ¤ÓÙÔÓË ·ÓÙ›‰Ú·ÛË ÙÔ˘ Î. ƒ‹Á·, Ô ÔÔ›Ô˜ ÙÔÓ Î·ÙËÁfiÚËÛ fiÙÈ ‰È·Î·Ù¤¯ÂÙ·È ·fi ÔÏÈÙÈ΋ ÂÌ¿ıÂÈ· Î·È Ì›ÛÔ˜ ηٿ ÙÔ˘ Î. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘. ∂Ó Ùˆ ÌÂٷ͇, Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¶ÚÔ·Ó·ÎÚÈÙÈ΋˜, ÃÚ‹ÛÙÔ˜ ª·ÚÎÔÁÈ·ÓÓ¿Î˘, ¤¯ÂÈ Û˘ÓÙ¿ÍÂÈ ¤ÁÁÚ·ÊÔ Ì ÓÔÌÈÎÔ‡˜ ÈÛ¯˘ÚÈÛÌÔ‡˜ fiÙÈ ÚԤ΢„·Ó ÂӉ›ÍÂȘ ηٿ ÙÔ˘ ÚÒËÓ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ °ÈÒÚÁÔ˘ ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ Î·È ÁÈ· ÙÔ ·‰›ÎËÌ· Ù˘ ·ÈÛÙ›·˜ Î·È ˙ËÙ› ÙËÓ ¤ÁÎÚÈÛË Ù˘ √ÏÔ̤ÏÂÈ·˜ Ù˘ μÔ˘Ï‹˜ ÒÛÙÂ Ë ∂ÈÙÚÔ‹ Ó· ÌÔÚ¤ÛÂÈ Ó· ‰È¢ڇÓÂÈ ÙÔ Î·ÙËÁÔÚËÙ‹ÚÈÔ Ù˘.

ªÂ ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ∞Ú¯ËÁ›Ԣ Ù˘ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜, ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·Ú¿Û˘ÚÛË 73¯ÚÔÓ˘ ÛÙËÓ πˆÏÎÔ‡

™Â ‰È·ıÂÛÈÌfiÙËÙ· ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎfi˜ ÁÈ· ÙÚÔ¯·›Ô ™∂ ‰È·ıÂÛÈÌfiÙËÙ· Ù¤ıËÎÂ, Ì ÂÓÙÔÏ‹ ÙÔ˘ ∞Ú¯ËÁ›Ԣ Ù˘ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜, Ô 31¯ÚÔÓÔ˜ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎfi˜ -˘·Ú¯ÈʇϷη˜ ÛÙÔ ‚·ıÌfi- Ô ÔÔ›Ô˜ ˘ËÚÂÙ› ÛÙÔ ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈÎfi ΔÌ‹Ì· ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ Ù˘ ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋˜ ¢È‡ı˘ÓÛ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î·È Û˘ÓÂÏ‹ÊıË ˆ˜ ˘‡ı˘ÓÔ˜ ı·Ó·ÙËÊfiÚÔ˘ ÙÚÔ¯·›Ô˘ ‰˘ÛÙ˘¯‹Ì·ÙÔ˜ Î·È ÂÁηٿÏÂȄ˘ ÙÔ˘ ı‡Ì·ÙÔ˜. √ ËÏÈΛ·˜ 31 ÂÙÒÓ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎfi˜ Û˘ÓÂÏ‹ÊıË ÌÂÙ¿ ·fi ·Ó·˙ËÙ‹ÛÂȘ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÒÓ Î·È ·ÊÔ‡ ·ÍÈÔÏÔÁ‹ıËÎ·Ó ÛÙÔȯ›· ·fi ÙÔÓ ÙfiÔ ÙÔ˘ ÙÚÔ¯·›Ô˘ Î·È ÙÌ‹Ì·Ù· ·fi ÙË ÌÔÙÔÛÈÎϤٷ Ô˘ Ô‰ËÁÔ‡ÛÂ Î·È ¤Û·Û·Ó ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ‰˘ÛÙ˘¯‹Ì·ÙÔ˜. √ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎfi˜ ¯ı˜ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Ô‰ËÁ‹ıËΠÛÙËÓ ∂ÈÛ·ÁÁÂÏ›· μfiÏÔ˘ Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ·Ê¤ıËΠÂχıÂÚÔ˜ ÁÈ· Ó· ‰ÈηÛÙ› Û ٷÎÙÈ΋ ‰ÈοÛÈÌÔ ÙÔ˘ ΔÚÈÌÂÏÔ‡˜ ¶ÏËÌÌÂÏÂÈÔ‰ÈΛԢ. √ 31 ÂÙÒÓ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎfi˜ ·Ú¤Û˘Ú 73¯ÚÔÓË Ì ÙË ÌÔÙÔÛÈÎϤ-

Ù· ÌÂÁ¿ÏÔ˘ ΢‚ÈÛÌÔ‡ Ô˘ Ô‰ËÁÔ‡ÛÂ, ÂÓÒ ÚÔÛ·ıÔ‡Û ӷ ‰È·Û¯›ÛÂÈ ÙËÓ Ô‰fi πˆÏÎÔ‡, ÛÙÔ ‡„Ô˜ Ì ÙÔÓ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi ‰ÚfiÌÔ. ΔÔ ·Ù‡¯ËÌ· ÛËÌÂÈÒıËΠÂÚ›Ô˘ ÛÙȘ 10 ÙÔ Úˆ› Ù˘ ¢Â˘Ù¤Ú·˜. √ Ó·Úfi˜ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎfi˜, ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·Ú¿Û˘ÚÛË Ù˘ 73¯ÚÔÓ˘, ·Ú¤ÌÂÈÓ ·Ú¯Èο ÛÙÔÓ ÙfiÔ Ô˘ ‰˘ÛÙ˘¯‹Ì·ÙÔ˜ Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ¤Û¢Û ӷ ÂÍ·Ê·ÓÈÛÙ›. ¶ÂÚ›ÔÈÎÔÈ ÂȉÔÔ›ËÛ·Ó ÙÔ ∂∫∞μ Î·È ·ÛıÂÓÔÊfiÚÔ ÙËÓ ·Ú¤Ï·‚Â Î·È ÙËÓ ÌÂÙ¤ÊÂÚ ÛÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ô. ªfiÏȘ ·Ó·¯ÒÚËÛ ÙÔ ·ÛıÂÓÔÊfiÚÔ Ô 31¯ÚÔÓÔ˜ ¤Ê˘Á ¯ˆÚ›˜ Ó· ÂÓËÌÂÚÒÛÂÈ ÙËÓ ΔÚÔ¯·›· Î·È Ó· ‰ÒÛÂÈ Ù· ÛÙÔȯ›· ÙÔ˘ ¤ÛÙˆ ÛÙÔ˘˜ ‰È·ÛÒÛÙ˜ ÙÔ˘ ∂∫∞μ. ™ÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô ‰È·ÈÛÙÒıËÎÂ Ô ‚·Ú‡˜ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌfi˜ Ù˘ Á˘Ó·›Î·˜ Î·È ÔÈ ÁÈ·ÙÚÔ› ÚÔÛ¿ıËÛ·Ó Ó· ÙËÓ ÎÚ·Ù‹ÛÔ˘Ó ÛÙË ˙ˆ‹, ‰ÂÓ Ù· ηٿÊÂÚ·Ó fï˜. ∏ Á˘Ó·›Î· Ê·›ÓÂÙ·È ˆ˜ ¤ı·Ó ·fi ÂÛˆÙÂÚÈ΋ ·ÈÌÔÚÚ·Á›·.

™ÙÔ ÌÂٷ͇ ›¯Â ÎÈÓËÙÔÔÈËı› Ë ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›· Î·È ·Ó·˙ËÙÔ‡Û ÙÔÓ Ô‰ËÁfi ÙÔ˘ ‰È·ÎÏÔ˘. ™‡Ìʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÔÈ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ› ¤ÊÙ·Û·Ó ÛÙ· ›¯ÓË ÙÔ˘ ·fi ÎÔÌÌ¿ÙÈ ÙÔ˘ ÚÔÊ˘Ï·ÎÙ‹Ú· ÙÔ˘ ‰È·ÎÏÔ˘ Ô˘ ›¯Â Û¿ÛÂÈ Î·Ù¿ ÙÔ ÙÚÔ¯·›Ô Î·È ¤ÌÂÈÓ ÛÙÔ ÛËÌÂ›Ô Ù˘ ·Ú¿Û˘ÚÛ˘. √ 31¯ÚÔÓÔ˜ ÂÓÙÔ›ÛÙËΠÛÙÔ Û›ÙÈ ÙÔ˘ Î·È Û˘ÓÂÏ‹ÊıË. ∏ Û‡ÏÏË„‹ ÙÔ˘, Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋ ¢È‡ı˘ÓÛË ª·ÁÓËÛ›·˜, ¤ÁÈÓ ÚÈÓ Ë ¿Ù˘¯Ë Á˘Ó·›Î· ·Ê‹ÛÂÈ ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· Ù˘ ÓÔ‹. ∂›Û˘, fiˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚıËÎÂ, Ë ÌÔÙÔÛÈÎϤٷ ‰ÂÓ ¤ÊÂÚ ÈӷΛ‰Â˜ ΢ÎÏÔÊÔÚ›·˜ Î·È ‹Ù·Ó ·Ó·ÛÊ¿ÏÈÛÙË. √ 31¯ÚÔÓÔ˜ ʤÚÂÙ·È Ó· ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍ ÛÙËÓ Î·Ù¿ıÂÛ‹ ÙÔ˘ ÛÙËÓ ΔÚÔ¯·›· fiÙÈ ÂÁη٤ÏÂÈ„Â ÙÔÓ ÙfiÔ ÙÔ˘ ‰˘ÛÙ˘¯‹Ì·ÙÔ˜ ÂÂȉ‹ ÊÔ‚‹ıËÎÂ. ™ÙËÓ Â›ÛËÌË, ¯ıÂÛÈÓ‹, ÂÓË̤ڈÛË ÁÈ· ÙÔ ÂÚÈÛÙ·ÙÈÎfi, Ë °Â-

™ÙÔ ∫À™∂∞ Ë Ó¤· ‰ÔÌ‹ ÙˆÓ ∂ÓfiÏˆÓ ¢˘Ó¿ÌˆÓ

ÓÈ΋ ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋ ¢È‡ı˘ÓÛË £ÂÛÛ·Ï›·˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ˆ˜ ·fi ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ‡˜ ÙÔ˘ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜ ΔÚÔ¯·›·˜ Ù˘ ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋˜ ¢È‡ı˘ÓÛ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜, Û˘ÓÂÏ‹ÊıË 31¯ÚÔÓÔ˜ Ë̉·fi˜, Ô‰ËÁfi˜ ‰›Î˘ÎÏ˘ ÌÔÙÔÛÈÎϤٷ˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ÂÓÂÏ¿ÎË Û ÙÚÔ¯·›Ô ·Ù‡¯ËÌ·, Ì ·Ú¿Û˘ÚÛË Î·È ı·Ó¿ÛÈÌÔ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌfi Ë̉·‹˜. √ Û˘ÏÏËÊı›˜ Ô‰ËÁfi˜ Â›Ó·È ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎfi˜ Ô˘ ˘ËÚÂÙ› Û ÀËÚÂÛ›· Ù˘ ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋˜ ¢È‡ı˘ÓÛ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜. ΔÔ ÂÚÈÛÙ·ÙÈÎfi Û˘Ó¤‚Ë ÛÙȘ 2705-2013 ÙÔ Úˆ› ÛÙÔ μfiÏÔ, fiÙ·Ó Ë ‰›Î˘ÎÏË ÌÔÙÔÛÈÎϤٷ, Ô˘ Ô‰ËÁÔ‡ÛÂ Ô 31¯ÚÔÓÔ˜, ·Ú¤Û˘ÚÂ Î·È ÙÚ·˘Ì¿ÙÈÛ ı·Ó¿ÛÈÌ· 73¯ÚÔÓË Ë̉·‹, Ë ÔÔ›· ‰È¤Û¯È˙ Â˙‹ ÙÔ Ô‰fiÛÙڈ̷. ∞ÊÔ‡ Ë 73¯ÚÔÓË ·ÚÂÏ‹ÊıË ·fi ·ÛıÂÓÔÊfiÚÔ ÙÔ˘ ∂.∫.∞.μ, Ô 31¯ÚÔÓÔ˜ Ô‰ËÁfi˜ ·Ô¯ÒÚËÛ ·fi ÙÔÓ ÙfiÔ ÙÔ˘ ·Ù˘¯‹Ì·ÙÔ˜, ¯ˆÚ›˜ Ó· ÂÓËÌÂÚÒÛÂÈ ÙȘ ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈΤ˜ ∞Ú¯¤˜.

√ Û˘ÏÏËÊı›˜ ı· Ô‰ËÁËı› ÛÙÔÓ Î. ∂ÈÛ·ÁÁÂϤ· ¶ÏËÌÌÂÏÂÈÔ‰ÈÎÒÓ μfiÏÔ˘, ÂÓÒ ÙËÓ ÚÔ·Ó¿ÎÚÈÛË ÁÈ· Ù· ·›ÙÈ· Î·È ÙȘ Û˘Óı‹Î˜ ÙÔ˘ ·Ù˘¯‹Ì·ÙÔ˜ ‰ÈÂÓÂÚÁ› ÙÔ ΔÌ‹Ì· ΔÚÔ¯·›·˜ μfiÏÔ˘. √ 31¯ÚÔÓÔ˜ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎfi˜ Ù¤ıËΠ۠‰È·ıÂÛÈÌfiÙËÙ· Ì ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ∞Ú¯ËÁ›Ԣ Ù˘ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜ Î·È ·Ú¿ÏÏËÏ· ‰È·Ù¿¯ıËΠ۠‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘ ŒÓÔÚÎË ¢ÈÔÈÎËÙÈ΋ ∂ͤٷÛË (∂.¢.∂.).

πÛ¯˘Ú‹ ¤ÎÚËÍË ·fi Û‡ÁÎÚÔ˘ÛË ÊÔÚÙËÁÔ‡-ÙÚ¤ÓÔ˘ ÛÙË μ·ÏÙÈÌfiÚË μ∞§Δπª√ƒ∏, 28.

∂ÌÔÚÂ˘Ì·ÙÈ΋ ·Ì·ÍÔÛÙÔȯ›· Ô˘ ÎÈÓÔ‡ÓÙ·Ó ÎÔÓÙ¿ ÛÙË μ·ÏÙÈÌfiÚË ÛÙȘ ∏¶∞ ÂÎÙÚԯȿÛÙËΠÌÂÙ¿ ·fi Û‡ÁÎÚÔ˘ÛË Ì ÊÔÚÙËÁfi Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ÛËÌÂȈı›, Ï›ÁÔ ÌÂÙ¿, ÈÛ¯˘ÚfiÙ·ÙË ¤ÎÚËÍË Ô˘ Û˘ÓÙ¿Ú·Í ÙË Á‡Úˆ ÂÚÈÔ¯‹ ÂÓÒ Î·ÓÔ› ‹Ù·Ó ÔÚ·ÙÔ› ·fi ÌÂÁ¿ÏË ·fiÛÙ·ÛË. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ Ô˘ ÌÂÙ·‰›‰ÂÈ Ë ·ÛÙ˘ÓÔÌ›· Ù˘ μ·ÏÙÈÌfiÚ˘ ÌÈÏÔ‡Ó ÁÈ· ηٿÚÚ¢ÛË ÎÙÈÚ›ˆÓ. °‡Úˆ ·fi ÙÔ ÛËÌÂ›Ô ÙÔ˘ ·Ù˘¯‹Ì·ÙÔ˜ ÂÎÎÂÓÒıËÎ·Ó ÚÔÏËÙÈο ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ Ù¤ÛÛÂÚ· ÎÙ›ÚÈ·. ¢Âη¤ÓÙ ‚·ÁfiÓÈ· ÙÔ˘ ÙÚ¤ÓÔ˘ ÂÎÙÚԯȿÛÙËηÓ. ¢ÂÓ Â›Ó·È Û·Ê¤˜ Ù› ÌÂÙ¤ÊÂÚÂ, Ë ¶˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÈ΋ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ fiÙÈ ÌÂÙ¤ÊÂÚ ÌË ÙÔÍÈο ¯ËÌÈο. √ Ô‰ËÁfi˜ ÙÔ˘ ÊÔÚÙËÁÔ‡ ¤¯ÂÈ ˘ÔÛÙ› ÙÚ·˘Ì·ÙÈÎfi ÛÔÎ Î·È ÓÔÛËχÂÙ·È Û ÛÔ‚·Ú‹ ηٿÛÙ·ÛË. ÕÏÏ· ‰‡Ô ¿ÙÔÌ· Ô˘ ‹Ù·Ó ÛÙÔ ÙÚ¤ÓÔ ‰ÂÓ ÙÚ·˘Ì·Ù›ÛÙËηÓ. ™ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ¤ÛÂ˘Û·Ó ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ› Î·È ˘ÚÔÛ‚¤ÛÙ˜ fiˆ˜ Î·È ÔÌ¿‰Â˜ ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÂÚÈÛÙ·ÙÈÎÒÓ Ì ÂÈΛӉ˘Ó˜ Ô˘Û›Â˜. ∫ÏÂÈÛÙfi˜ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ Ô ·˘ÙÔÎÈÓËÙfi‰ÚÔÌÔ˜ 40 Ô˘ Â›Ó·È ÎÔÓÙ¿ ÛÙȘ Ú¿Á˜. ∞˘ÙfiÙ˘ Ì¿ÚÙ˘Ú·˜ ϤÂÈ ÛÙÔ CBS fiÙÈ Â›‰·Ó ÙË ÊˆÙÈ¿ ·fi ÙË Û‡ÁÎÚÔ˘ÛË fiÙ·Ó ·ÎÔ‡ÛÙËΠÈÛ¯˘ÚfiÙ·ÙË ¤ÎÚËÍË Ô˘ ¤ÁÈÓ ·ÈÛıËÙ‹ ÛÙË Á‡Úˆ ÂÚÈÔ¯‹. √ ›‰ÈÔ˜ › fiÙÈ Ì˘Ú›˙ÂÈ ¤ÓÙÔÓ· ‚ÂÓ˙›ÓË ·ÏÏ¿ fi¯È ¿ÏÏ· ·¤ÚÈ·.

ª∞ƒπ∞ §À∫√ª∏Δƒ√À M.Sc. ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ª·ÛÛ·¯Ô˘Û¤Ù˘ ∂ÚÁÔÊ˘ÛÈÔÏÔÁ›· - ¢È·ÙÚÔÊ‹ ÕÚˆ˜ 5, ¶. º¿ÏËÚÔ 17562, ∞ı‹Ó·, ΔËÏ./Fax: +30 210 7299 353 °ÎÏ·‚¿ÓË 44 & ∂ÚÌÔ‡, μfiÏÔ˜, 38221, ΔËÏ./Fax: +30 24210 21086 ∫ÈÓËÙfi: 6977 300 007 marialik@hol.gr


M·ÁÓËÛ›· 12 ¶ÚÔÊ˘Ï¿ÎÈÛË ÁÈ· ÂÌÔÚ›· Ó·ÚΈÙÈÎÒÓ ÎÚ·ÙÔ‡ÌÂÓÔ˜ ÎÚ›ıËΠÌÂÙ¿ ÙËÓ ·ÔÏÔÁ›· ÙÔ˘ ÛÙÔÓ ∞Ó·ÎÚÈÙ‹ μfiÏÔ˘ Ô 42¯ÚÔÓÔ˜, Ô ÔÔ›Ô˜ Û˘ÓÂÏ‹ÊıË ÁÈ· ηÙÔ¯‹ Î·È ‰È·Î›ÓËÛË Ó·ÚΈÙÈÎÒÓ. ∏ 36¯ÚÔÓË Ê›ÏË ÙÔ˘ ·fi ÙË ªÔω·‚›· ·Ê¤ıËΠÂχıÂÚË Ì ÂÚÈÔÚÈÛÙÈÎÔ‡˜ fiÚÔ˘˜. √È ‰‡Ô ÙÔ˘˜ Û˘ÓÂÏ‹ÊıËÛ·Ó ÙÔ ‚Ú¿‰˘ Ù˘ ÂÚ·Ṳ̂Ó˘ ¶·Ú·Û΢‹˜ Î·È ÛÙËÓ Î·ÙÔ¯‹ ÙÔ˘˜ ‚Ú¤ıËÎ·Ó 3,5 ÎÈÏ¿ ¯·Û›˜ Î·È 27 ÁÚ. ÎÔη˝ÓË Î·È ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ¯ÚËÌ·ÙÈÎfi ÔÛfi. √È ‰‡Ô ÙÔ˘˜ ‰È·ÙËÚÔ‡Û·Ó Ô˘˙ÂÚ› ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜, Ô˘ ʤÚÂÙ·È ·fi ÙËÓ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›· Ó· ‹Ù·Ó Ë “‚ÈÙÚ›Ó·” ÁÈ· ÙË ‰È·Î›ÓËÛË Ó·ÚΈÙÈÎÒÓ. ΔÔ ‚Ú¿‰˘ Ù˘ ÂÚ·Ṳ̂Ó˘ ¶·Ú·Û΢‹˜ ‡ÛÙÂÚ· ·fi ηٿÏÏËÏË ·ÍÈÔÏfiÁËÛË Î·È ·ÍÈÔÔ›ËÛË ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ, ·ÏÏ¿ Î·È ÌÂÙ¿ ·fi ÔÏ˘‹ÌÂÚË ·ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋ ¤Ú¢ӷ ÙÔ˘ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜ ¢›ˆÍ˘ ¡·ÚΈÙÈÎÒÓ μfiÏÔ˘, Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËÎÂ Û˘ÓÙÔÓÈṲ̂ÓË ·ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋ Âȯ›ÚËÛË, ηٿ ÙËÓ ÔÔ›· ‰ÈÂÓÂÚÁ‹ıËÎ·Ó ÙÚÂȘ ÓÔÌfiÙ˘˜ ¤Ú¢Ó˜, Ì ÙË Û˘Ó‰ÚÔÌ‹ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ‡ Û·ÏÔ˘ Û ηٿÛÙËÌ· ˘ÁÂÈÔÓÔÌÈÎÔ‡ ÂӉȷʤÚÔÓÙÔ˜ Ô˘ ‰È·ÙËÚÔ‡Ó ÔÈ Û˘ÏÏËÊı¤ÓÙ˜ ÛÙÔ μfiÏÔ, ÛÙËÓ ÔÈΛ· ÙÔ˘˜, ·ÏÏ¿ Î·È Û ̛· ·ÎfiÌË ÔÈΛ· ÙÔ˘ 42¯ÚÔÓÔ˘. ™ÙÔ Û›ÙÈ ÙÔ˘˜ ‚Ú¤ıËηÓ, ÂÎÙfi˜ ·fi ÔÛfiÙËÙ˜ Ó·ÚΈÙÈÎÒÓ, ÙÔ ÔÛfi ÙˆÓ 10.330 ¢ÚÒ ÚÔÂÚ¯fiÌÂÓÔ ·fi ÙËÓ ÂÌÔÚ›· Ó·ÚΈÙÈÎÒÓ Î·È ¤Ó· ¯ÂÈÚfiÁÚ·ÊÔ ÛËÌ›ˆÌ· Ì ·Ó·ÁÂÁÚ·Ì̤ӷ Û ·˘Ùfi ÔÓÔÌ·ÙÂÒÓ˘Ì· Î·È ¯ÚËÌ·ÙÈο ÔÛ¿ Ô˘ ‰›ÓÔÓÙ·Ó ÁÈ· ÙËÓ ·ÁÔÚ¿ Ó·ÚΈÙÈÎÒÓ. ™ÙÔ ·˘ÙÔΛÓËÙÔ ÙÔ˘ 42¯ÚÔÓÔ˘, Ô˘ ‚Ú¤ıËΠ۠ÎÔÓÙÈÓ‹ ·fiÛÙ·ÛË ·fi ÙËÓ ÔÈΛ· ÙÔ˘ Î·È Î·Ù·Û¯¤ıËÎÂ, ‚Ú¤ıËÎ·Ó 3,2 ÎÈÏ¿ ¯·Û›˜ Î·È 26 ÁÚ·ÌÌ¿ÚÈ· ÎÔη˝ÓË Î·È ‰‡Ô ËÏÂÎÙÚÔÓÈΤ˜ ˙˘Á·ÚȤ˜ ·ÎÚȂ›·˜. ∫·Ù·Û¯¤ıËΠÂ›Û˘, Ì›· ‰›Î˘ÎÏË ÌÔÙÔÛÈÎϤٷ Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Û·Ó ÔÈ Û˘ÏÏËÊı¤ÓÙ˜ ÁÈ· ÙË ‰È·Î›ÓËÛË ÙˆÓ Ó·ÚΈÙÈÎÒÓ.

¶ƒ√™øƒπ¡∞

™‡ÏÏË„Ë ÛÙÔ ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈÔ ™ÎÈ¿ıÔ˘ ™À¡∂§∏º£∏, ÛÙÔÓ ∞ÂÚÔÏÈ-

̤ӷ ™ÎÈ¿ıÔ˘, ·fi ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ‡˜ ÙÔ˘ ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ‡ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜ ™ÎÈ¿ıÔ˘, ¤Ó·˜ 25¯ÚÔÓÔ˜ ·ÏÏÔ‰·fi˜, ˘‹ÎÔÔ˜ ¶·ÎÈÛÙ¿Ó, ÁÈ· Ï·ÛÙÔÁÚ·Ê›· Î·È ·Ú¿‚·ÛË ÙÔ˘ ÓfiÌÔ˘ ÂÚ› ·ÏÏÔ‰·ÒÓ. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ·, ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ‰È·‚·ÙËÚÈ·ÎÔ‡ ÂϤÁ¯Ô˘, Ô Û˘ÏÏËÊı›˜ Âȯ›ÚËÛ ӷ ÂͤÏıÂÈ ·Ú¿ÓÔÌ· ·fi ÙË ¯ÒÚ·, Ì ÚÔÔÚÈÛÌfi ÙË μȤÓÓË, ÂȉÂÈÎÓ‡ÔÓÙ·˜ Ï·ÛÙfi ‰È·‚·Ù‹ÚÈÔ, ÙÔ ÔÔ›Ô Î·Ù·Û¯¤ıËÎÂ. √ Û˘ÏÏËÊı›˜ ı· Ô‰ËÁËı› ÛÙÔÓ Î. ∂ÈÛ·ÁÁÂϤ· ¶ÏËÌÌÂÏÂÈÔ‰ÈÎÒÓ μfiÏÔ˘, ÂÓÒ ÙËÓ ÚÔ·Ó¿ÎÚÈÛË ‰ÈÂÓÂÚÁ› ÙÔ ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈÎfi ΔÌ‹Ì· ™ÎÈ¿ıÔ˘.

Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 29 M∞´√À 2013

∞fi ÙÔ ‰˘Ó·Ùfi ·¤Ú·, οËÎ·Ó Ô˘ÚÓ¿ÚÈ· Î·È Î·ÏÏȤÚÁÂȘ Û 30 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù·

ªÂÁ¿ÏË ˘ÚηÁÈ¿ ÛÙȘ °Ï·Ê˘Ú¤˜ ÂÁ¿ÏË ‹Ù·Ó Ë ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛË Ù˘ ¶˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÈ΋˜ ÀËÚÂÛ›·˜, Û ·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎfi Ì¿ÏÈÛÙ· Â›‰Ô, ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË ÊˆÙÈ¿˜ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙˆÓ °Ï·Ê˘ÚÒÓ, ¯ı˜ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ, Û ·fiÛÙ·ÛË 500 ÂÚ›Ô˘ ̤ÙÚˆÓ ·fi Û›ÙÈ· Î·È ·ÁÚÔÙÈΤ˜ ηÏÏȤÚÁÂȘ. ¶˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÈΤ˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ ·fi ÙË ª·ÁÓËÛ›· Î·È ÙÔ˘˜ ¡ÔÌÔ‡˜ §¿ÚÈÛ·˜ Î·È ΔÚÈÎ¿ÏˆÓ ¤ÛÂ˘Û·Ó ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù¿Û‚ÂÛË, ηıÒ˜ ÔÈ ÂÈÎÚ·ÙÔ‡Û˜ Û˘Óı‹Î˜ Ì ·ÚÈÔ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi ÙÔÓ ·¤Ú·, ›¯·Ó ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ¤Ó· ·ÚÎÂÙ¿ ‰‡ÛÎÔÏÔ Î·È ÂÈΛӉ˘ÓÔ ÂÚÈÛÙ·ÙÈÎfi. √È ˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÈΤ˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ ÂÓÈÛ¯‡ıËÎ·Ó Ì ˘‰ÚÔÊfiÚ˜ Î·È ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘.

ª

∏ ʈÙÈ¿ ÂΉËÏÒıËΠϛÁÔ ÚÈÓ ÙȘ 4 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì·. Δ¤ÛÛÂÚȘ ÒÚ˜ ÂÚ›Ô˘ ÌÂÙ¿ Ù¤ıËΠ˘fi ÌÂÚÈÎfi ¤ÏÂÁ¯Ô, ·ÔÙÚ¤ÔÓÙ·˜ ηٷÛÙÚÔʤ˜ Û ÔÈÌÓÈÔÛÙ¿ÛÈ· Î·È ·ÁÚÔÙÈΤ˜ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ. ∫¿ËΠ‰¿ÛÔ˜, ΢ڛˆ˜ Ô˘ÚÓ¿ÚÈ· Î·È ¯·ÌËÏ‹ ‚Ï¿ÛÙËÛË Û ¤ÎÙ·ÛË 30 ÂÚ›Ô˘ ÛÙÚÂÌÌ¿ÙˆÓ. ∏ ·ÈÙ›· Ù˘ ʈÙÈ¿˜ Â›Ó·È ¿ÁÓˆÛÙË. ¢ÈÂÚÂ˘Ó¿Ù·È ·fi ÙÔ ∞Ó·ÎÚÈÙÈÎfi ΔÌ‹Ì· Ù˘ ¶˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÈ΋˜. ∞fi ÙȘ ÚÒÙ˜ ˆÛÙfiÛÔ Ì·ÚÙ˘Ú›Â˜ Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ÂÓÈÛ¯‡ÂÙ·È Ë ¿Ô„Ë fiÙÈ Èı·ÓfiÙËÙ· Ó· ÔÊ›ÏÂÙ·È Û ·ÚÔÛÂÍ›·. Δ· ÚÒÙ· ÛÙÔȯ›· Ù˘ ÚÔ·Ó¿ÎÚÈÛ˘ Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ‰Â›¯ÓÔ˘Ó fiÙÈ ÍÂΛÓËÛ ·fi ÛËÌÂ›Ô ÎÔÓÙ¿ Û ÔÈÌÓÈÔÛÙ¿ÛÈÔ. ªfiÏȘ ÂÓËÌÂÚÒıËÎÂ Ë ¶˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÈ΋, Ë ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛË ‹Ù·Ó ¿ÌÂÛË Î·È Ì¤Û· Û ۇÓÙÔÌÔ Û¯ÂÙÈο ¯ÚfiÓÔ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ‚Ú¤ıËÎ·Ó ÔÏϤ˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ Ù˘ ˘ËÚÂÛ›·˜. ™ÙÔ ÛËÌÂ›Ô ¤ÛÂ˘Û·Ó ·Ú¯Èο ˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÈο Ô¯‹Ì·Ù· ·fi ÙÔ μfiÏÔ, ÙË μÈÔÌ˯·ÓÈ΋ ¶ÂÚÈÔ¯‹ Î·È ÙÔÓ ∞ÏÌ˘Úfi. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ¤ÊÙ·Û·Ó ˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÈο ·fi Ù· ΔڛηϷ Î·È ÙËÓ ∫·Ú‰›ÙÛ·. ™˘ÓÔÏÈο ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ·Ó·Ù‡¯ıËÎ·Ó 10 ˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÈο Ô¯‹Ì·Ù· Î·È 30 ˘ÚÔÛ‚¤ÛÙ˜ Ì ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙÔ ‰ÈÔÈÎËÙ‹ Ù˘ ¶˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÈ΋˜ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î. ¡ÈÎ.

● ™Â ηٿÛÙ·ÛË Û˘Ó¯ԇ˜ Û˘Ó·ÁÂÚÌÔ‡ Ë ¶˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÈ΋ ÀËÚÂÛ›· μfiÏÔ˘ Î·È Ù· ˘fiÏÔÈ· ÎÏÈÌ¿ÎÈ·

ªÈ¯·Ï¿ÎË. ∞ÎfiÌË ÛÙËÓ Î·Ù¿Û‚ÂÛË Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó 12 ¿ÙÔÌ· ·fi ÙÔ Â˙ÔfiÚÔ ÙÌ‹Ì· Î·È ÂıÂÏÔÓÙ¤˜. ΔȘ ˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÈΤ˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ Û˘Ó¤‰Ú·Ì·Ó ÔÎÙÒ ˘‰ÚÔÊfiÚ· Ô¯‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘

μfiÏÔ˘ Ì ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘˜ Î·È ÛÙÂϤ¯Ë Ù˘ ¶ÔÏÈÙÈ΋˜ ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜. “◊Ù·Ó Ì›· ‰‡ÛÎÔÏË ÊˆÙÈ¿. √ ·¤Ú·˜ ‰˘Û¯¤Ú·ÈÓ Ôχ ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙˆÓ ˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÒÓ. ∏ ÚÔÛ¿-

ıÂÈ· ‹Ù·Ó Ó· ·ÏÏ¿ÍÔ˘Ì ÙËÓ ÔÚ›· Ù˘ ʈÙÈ¿˜, Ô˘ ÚÔ˜ ÛÙÈÁÌ‹ ¿Ú¯ÈÛ ӷ ηÙ¢ı‡ÓÂÙ·È Û Û›ÙÈ· ÙÔ˘ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ Î·È ÁˆÚÁÈΤ˜ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ. ∂Λ ‰fiıËÎÂ Ë “Ì¿¯Ë” ” ÛËÌ›ˆÛÂ Ô Î. ªÈ¯·-

Ï¿Î˘. ¶ÂÚ›Ô˘ ÛÙȘ 8 ÙÔ ‚Ú¿‰˘ Ë ÊˆÙÈ¿ ›¯Â ÙÂı› ˘fi ÌÂÚÈÎfi ¤ÏÂÁ¯Ô. ªÂÁ¿ÏË ˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÈ΋ ‰‡Ó·ÌË ·Ú¤ÌÂÓ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Î·È ÂȯÂÈÚÔ‡Û ̤¯ÚÈ ÙËÓ Ï‹ÚË Î·Ù¿Û‚ÂÛ‹ Ù˘. ¶˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÈÎfi fi¯ËÌ· ı· ·Ú¤ÌÂÈÓÂ Î·È ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ Ó‡¯Ù·˜ ÁÈ· ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ ·Ó·˙ˆ‡ÚˆÛ˘. Ÿˆ˜ ÂÈÛËÌ·›ÓÂÙ·È ·fi ·ÍȈ̷ÙÈÎÔ‡˜ Ù˘ ¶˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÈ΋˜ ÀËÚÂÛ›·˜ ÔÈ Ôϛ٘ Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È È‰È·›ÙÂÚ· ÚÔÛÂÎÙÈÎÔ›. ¡· ÌËÓ ·Ó¿‚Ô˘Ó ÊˆÙÈ¿ ÛÙËÓ ‡·ÈıÚÔ ÁÈ· ηӤӷ ÏfiÁÔ Î·È Ó· ·ÔʇÁÔ˘Ó ıÂṲ́˜ ÂÚÁ·Û›Â˜. “ª›· Û›ı· ·fi Ô͢ÁÔÓÔÎfiÏÏËÛË, ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, ÌÔÚ› Ó· ÚÔηϤÛÂÈ ÌÂÁ¿ÏË ÊˆÙÈ¿” ÛËÌÂÈÒÓÂÈ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ô ‰ÈÔÈÎËÙ‹˜ Ù˘ ¶˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÈ΋˜ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ Î. ÷Ú. ¶fi˙ÔÁÏÔ˘. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· ÂÈÛËÌ·›ÓÂÙ·È Ë ÚÔÛÔ¯‹ ÙˆÓ È‰ÈˆÙÒÓ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÔÈÎfi‰· Î·È Â›Ó·È ·Î·ı¿ÚÈÛÙ· ·fi ¯fiÚÙ·. ∂ȉÈο ·Ó Ù· ÔÈÎfi‰· ·˘Ù¿ Â›Ó·È Û ηÙÔÈÎË̤Ó˜ ÂÚÈÔ¯¤˜. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ Ë̤Ú˜ ¤¯Ô˘Ó ÂΉËψı› ·ÚÎÂÙ¤˜ ˘ÚηÁȤ˜ ÛÙË ª·ÁÓËÛ›· Î·È Ë ¶˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÈ΋ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û˘Ó¯Ҙ Û ηٿÛÙ·ÛË Û˘Ó·ÁÂÚÌÔ‡. Δ. ∫.

∞fi ÙÔ ¢ÈÎËÁÔÚÈÎfi ™‡ÏÏÔÁÔ μfiÏÔ˘ ÛÙÔ ™Ù∂

¶ÚÔÛÊ˘Á‹ ÁÈ· ÙË Ì›ˆÛË ÙˆÓ ‰ÈηÛÙÒÓ √ ¢ÈÎËÁÔÚÈÎfi˜ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ μfiÏÔ˘ ÚÔÛ¤Ê˘Á ÛÙÔ ™Ù∂ ηٿ ÙÔ˘ ¶¢ 30/2013, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ÔÔ›Ô ÌÂÈÒÓÔÓÙ·È ÔÈ ÔÚÁ·ÓÈΤ˜ ı¤ÛÂȘ ÛÙÔ ¶ÚˆÙÔ‰ÈÎÂ›Ô μfiÏÔ˘ ηٿ ÙÚÂȘ (ÂÓfi˜ ¶ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ¶ÚˆÙÔ‰ÈÎÒÓ Î·È ‰‡Ô ¶ÚˆÙÔ‰ÈÎÒÓ) Î·È ÛÙÔ ∂ÊÂÙÂ›Ô §¿ÚÈÛ·˜ ηٿ Ì›· (ÂÓfi˜ ∂ʤÙË), ηٷı¤ÙÔÓÙ·˜ ÙËÓ 22· ª·˝Ô˘ 2013 Û¯ÂÙÈ΋ ·›ÙËÛË ·Î˘ÚÒÛˆ˜. √ ¢ÈÎËÁÔÚÈÎfi˜ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ μfiÏÔ˘ ›¯Â ı¤ÛÂÈ ÙÔ ı¤Ì· Â‰Ò Î·È Î·ÈÚfi Î·È Â›¯Â ˙ËÙ‹ÛÂÈ Î·È ÙËÓ ·Ú¤Ì‚·ÛË Ù˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ Ù˘ ŒÓˆÛ˘ ¢ÈηÛÙÒÓ Î·È ∂ÈÛ·ÁÁÂϤˆÓ Î. μ·ÛÈÏÈ΋˜ £¿ÓÔ˘. √ Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¢ÈÎËÁÔÚÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ μfiÏÔ˘ Î. ∞Ó·ÛÙ. μÔÏÈÒÙ˘, Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÙËÓ ÚÔÛÊ˘Á‹ ÛÙÔ ™Ù∂, ¤Î·Ó ÙȘ ·Îfi-

°∂¡π∫√ ™À¡∂ƒ°∂π√ ∞ÀΔ√∫π¡∏Δø¡ ™∂ƒμπ™ - ∂¶π™∫∂À∂™ - ¢π∞°¡ø™∂π™ ª∏Ã∞¡π∫ø¡ ∫∞π ∏§∂∫Δƒπ∫ø¡ μ§∞μø¡ - ™À¡Δ∏ƒ∏™∏ ∫§πª∞Δπ™ª√À ∫ø¡. ™Δ∞ª√À§∏™ ªË¯/ÁÔ˜ ªË¯·ÓÈÎfi˜ Δ.∂.

™Δƒ∞Δ√™ æ∞ƒƒ√™ ªË¯/Îfi˜ ∞˘Ù/ÙˆÓ (ÂȉÈÎÂ˘Ì¤ÓÔ˜ Û ȷˆÓÈο ·˘Ù/Ù·)

¢ÂÚ‚ÂӷΛˆÓ 9 μfiÏÔ˜ ñ TËÏ. 24210 63425 - 63387

ÏÔ˘ı˜ - ÁÚ·Ù¤˜ ‰ËÏÒÛÂȘ: “ÀÔÛÙËÚ›˙Ô˘Ì Ì ÙËÓ ·›ÙËÛ‹ Ì·˜ fiÙÈ Ë Ì›ˆÛË ÙˆÓ ÔÚÁ·ÓÈÎÒÓ ı¤ÛÂˆÓ ÙˆÓ ‰ÈηÛÙÈÎÒÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÒÓ ÛÙÔ ¶ÚˆÙÔ‰ÈÎÂ›Ô μfiÏÔ˘ Î·È ÛÙÔ ∂ÊÂÙÂ›Ô §¿ÚÈÛ·˜ Â›Ó·È ·ÓÙÈÛ˘ÓÙ·ÁÌ·ÙÈ΋ Î·È ·Ú¿ÓÔÌË, ÂÈηÏÔ‡ÌÂÓÔÈ ‰‡Ô Û¯ÂÙÈο ¤ÁÁÚ·Ê· ÙÔ˘ ·ÚÌfi‰ÈÔ˘ ÚÔ˚Ûٷ̤ÓÔ˘ ÙÔ˘ ∂ÊÂÙ›Ԣ §¿ÚÈÛ·˜, Ù· ÔÔ›· ·ÁÓfiËÛ ·ÓÙÂÏÒ˜ Ë ÂÎÙÂÏÂÛÙÈ΋ ÂÍÔ˘Û›· Î·È ·˘Ùfi Â›Ó·È Ôχ Ï˘ËÚfi. ΔÔ Â›Ì·¯Ô ¶ÚÔ‰ÚÈÎfi ¢È¿Ù·ÁÌ· Ô˘ ·ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ Î·Ù·ÓÔÌ‹ ÙˆÓ ÔÚÁ·ÓÈÎÒÓ ı¤ÛÂˆÓ ÙˆÓ ‰ÈηÛÙÈÎÒÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÒÓ ÙˆÓ ¶ÔÈÓÈÎÒÓ Î·È ¶ÔÏÈÙÈÎÒÓ ¢ÈηÛÙËÚ›ˆÓ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ·Ú·‚È¿˙ÂÈ Û˘ÓÙ·ÁÌ·ÙÈΤ˜ ‰È·Ù¿ÍÂȘ Î·È ÙÔÓ ∫Ò‰Èη √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ ¢ÈηÛÙËÚ›ˆÓ. ÀÔÛÙËÚ›˙Ô˘Ì Ì ÙËÓ ·›ÙËÛ‹ Ì·˜ fiÙÈ ÙÔ ÚÔÛ‚ÏËı¤Ó ¶.¢. ÛÙÂÚÂ›Ù·È ÓfiÌÈÌ˘ Î·È Â·ÚÎÔ‡˜ ·ÈÙÈÔÏÔÁ›·˜ ΢ڛˆ˜ ‰ÈfiÙÈ ·ÁÓÔ‹ıËΠ·ÓÙÂÏÒ˜ Ë ÁÓÒÌË ÙÔ˘ ¶ÚÔ˚Ûٷ̤Ó˘ ÙÔ˘ ∂ÊÂÙ›Ԣ §¿ÚÈÛ·˜, ·ÏÏ¿ Î·È Ë ÚÔ‚ÏÂfiÌÂÓË Û¯ÂÙÈ΋ ÂÈÛ‹ÁËÛË Ù˘ Î. ¶ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ÙÔ˘ ∞Ú›Ԣ ¶¿ÁÔ˘ Ô˘ ÚÔËÁÂ›Ù·È Ù˘ ¤Î‰ÔÛ˘ ÙÔ˘ ‰È·Ù¿ÁÌ·ÙÔ˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È Â·ÚÎÒ˜ ·ÈÙÈÔÏÔÁË̤ÓË, fiˆ˜ ··ÈÙ› Ô ÓfiÌÔ˜. ÀÔÛÙËÚ›˙Ô˘ÌÂ Î·È ˘ÔÁÚ·ÌÌ›˙Ô˘Ì fiÙÈ Ë ¤ÓÙÔÓË ‰ÈηÛÙË-

● ø˜ ¢™μ ›¯·Ì ÙËÓ ˘Ô¯Ú¤ˆÛË Î·È ÙÔ Î·ı‹ÎÔÓ Ó· ÚÔÛʇÁÔ˘Ì ÛÙÔ ™Ù∂ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¢ÈÎËÁÔÚÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ μfiÏÔ˘ Î. ∞Ó·ÛÙ. μÔÏÈÒÙ˘

Úȷ΋ ΛÓËÛË ÛÙÔ ¶ÚˆÙÔ‰ÈÎÂ›Ô μfiÏÔ˘ Î·È Î·Ù’ Â¤ÎÙ·ÛË Û ‰Â‡ÙÂÚÔ ‚·ıÌfi ÛÙÔ ∂ÊÂÙÂ›Ô §¿ÚÈÛ·˜ Ì·ÚÙ˘Ú› ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË ÈηÓÔ‡ ·ÚÈıÌÔ‡ ¢ÈηÛÙÒÓ Î·ı’ fiÛÔÓ ÔÈ Û‹ÌÂÚ· ˘ËÚÂÙÔ‡ÓÙ˜ ÛÙÔ ¶ÚˆÙÔ‰ÈÎÂ›Ô μfiÏÔ˘, ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙÔ ∂ÊÂÙÂ›Ô §¿ÚÈÛ·˜ ¢ÈηÛÙ¤˜ ÌÂÙ¿ ‰˘ÛÎÔÏ›·˜ ·ÓÙ·ÔÎÚ›ÓÔÓÙ·È ÛÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ fiÁÎÔ ÂÚÁ·Û›·˜. ™ËÌÂÈÒÛ·Ì ÛÙËÓ ·›ÙËÛ‹ Ì·˜ fiÙÈ Ë Ì›ˆÛË ÙˆÓ ¢ÈηÛÙÒÓ ı· Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ Û ÂÊÈ·ÏÙÈΤ˜ Û˘Óı‹Î˜ ηı˘ÛÙ¤ÚËÛ˘ ·ÔÓÔÌ‹˜ ¢ÈηÈÔÛ‡Ó˘ ÛÙÔ μfiÏÔ Î·È ÙË §¿ÚÈÛ· ÚÔ˜ ÌÂÁ¿ÏË Ù·Ï·ÈˆÚ›· ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ı· ‚ϤÔ˘Ó Ó· ¯ÚÔÓ›˙Ô˘Ó ÔÈ ˘Ôı¤ÛÂȘ ÙÔ˘˜ Î·È ÁÈ· ·˘Ùfi ÙËÓ ·-

ÔÎÏÂÈÛÙÈ΋ ¢ı‡ÓË ¤¯ÂÈ Ë ÔÏÈÙ›· Ì ÙÔ Ó· ÂΉ›‰ÂÈ ·ÚfiÌÔÈ· ‰È·Ù¿ÁÌ·Ù·. ∂›Ó·È ÁÓˆÛÙ‹ ÛÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ¢ÈηÈÔÛ‡Ó˘ Ë ÙÚ·ÁÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘ ¶ÚˆÙÔ‰ÈΛԢ μfiÏÔ˘ Î·È ‰˘ÛÙ˘¯Ò˜ ·ÓÙ› ÁÈ· ÙË ‚ÂÏÙ›ˆÛË Ù˘ ÎÙÈÚȷ΋˜ ˘Ô‰ÔÌ‹˜ Î·È Ù˘ Ì˯·ÓÔÁÚ¿ÊËÛ˘ ÙÔ˘ ¢ÈηÛÙÈÎÔ‡ ªÂÁ¿ÚÔ˘ Î·È Ù˘ ·˘Í‹Ûˆ˜ ÙˆÓ ÔÚÁ·ÓÈÎÒÓ ı¤ÛÂˆÓ È‰›ˆ˜ ÙˆÓ ˘ËÚÂÙÔ‡ÓÙˆÓ ÛÙÔ ¶ÚˆÙÔ‰ÈÎÂ›Ô μfiÏÔ˘ ηٷÚÁÔ‡ÓÙ·È ÔÚÁ·ÓÈΤ˜ ı¤ÛÂȘ. ∏ ·Ú·¿Óˆ ÙÚ·ÁÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË ‰ÂÓ Â›Ó·È ·ÓÂÎÙ‹ ·fi ÙÔ ‰ÈÎËÁÔÚÈÎfi ÎfiÛÌÔ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, ·ÏÏ¿ Ô‡ÙÂ Î·È ·fi ÙËÓ ÙÔÈ΋ ÎÔÈÓˆÓ›·, ÁÈ·Ù› ¤ÙÛÈ ·Ú·‚È¿˙Â-

Ù·È Ë ·ÓÂÍ·ÚÙËÛ›· Ù˘ ¢ÈηÈÔÛ‡Ó˘ Î·È ÙÔ Û˘ÓÙ·ÁÌ·ÙÈÎfi ‰Èη›ˆÌ· ÙÔ˘ Ï·Ô‡ ÁÈ· ÁÚ‹ÁÔÚË Î·È ‰›Î·ÈË ‰›ÎË. ¶ÈÛÙ‡ԢÌ fiÙÈ Ë ËÁÂÛ›· ÙÔ˘ ™Ù∂ ı· οÓÂÈ ‰ÂÎÙfi ÙÔ ·›ÙËÌ¿ Ì·˜, Ô˘ Â›Ó·È Ù·˘ÙfiÛËÌÔ Ì ·˘Ùfi ÙÔ˘ ¢ÈÎËÁÔÚÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ Ù˘ ∫·Ï·Ì¿Ù·˜ Î·È ı· ÂÈÛ·Á¿ÁÂÈ ÙȘ ‰‡Ô ·ÈÙ‹ÛÂȘ ·Î˘ÚÒÛˆ˜ (μfiÏÔ˘ Î·È ∫·Ï·Ì¿Ù·˜) ÛÙËÓ √ÏÔ̤ÏÂÈ· ÙÔ˘ ™Ù∂ Ï›·Ó Û˘ÓÙfï˜ Î·È Ó· ÌË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ì ÙÔ ÚÔÛ¯¤˜ ‰ÈηÛÙÈÎfi ¤ÙÔ˜ Ì ÏÈÁfiÙÂÚÔ˘˜ ¢ÈηÛÙ¤˜, Ô˘ Â›Ó·È ·ÓıÚˆ›Óˆ˜ ·‰‡Ó·ÙÔÓ Ó· ÌÔÚ¤ÛÔ˘Ó Ó· ·ÓÙ·ÔÎÚÈıÔ‡Ó ÛÙ· ˘„ËÏ¿ ηı‹ÎÔÓÙ¿ ÙÔ˘˜. ø˜ ¢™μ ›¯·Ì ÙËÓ ˘Ô¯Ú¤ˆÛË Î·È ÙÔ Î·ı‹ÎÔÓ Ó· ÚÔÛʇÁÔ˘Ì ÛÙÔ ™Ù∂ Î·È Ó· ·ԉ›ÍÔ˘Ì fiÙÈ ‰ÂÓ Ì·¯fiÌ·ÛÙ ÌfiÓÔ ÁÈ· Û˘Ó‹ıË Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙÈο ÔÈÎÔÓÔÌÈο ˙ËÙ‹Ì·Ù·, ·ÏÏ¿ ÚˆÙ›ÛÙˆ˜ ÁÈ· ¤Ó· ηχÙÂÚÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ ¢Èη›Ô˘ ÛÙËÓ ˘ËÚÂÛ›· ÙÔ˘ ·ÏÔ‡ ÔÏ›ÙË. ¶ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ì ·fi ÙËÓ ËÁÂÛ›· ÙÔ˘ ™Ù∂ Ó· ÛÙ·ı› ÛÙÔ ‡„Ô˜ ÙˆÓ ÂÚÈÛÙ¿ÛÂˆÓ Î·È Ó· ÚÔÛ‰ÈÔÚ›ÛÂÈ ÙȘ ‰‡Ô ·ÈÙ‹ÛÂȘ ÛÙËÓ √ÏÔ̤ÏÂÈ· ÂÓÙfi˜ ¢ÏfiÁÔ˘ ¯ÚÔÓÈÎÔ‡ ‰È·ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜, ÔfiÙ ηٿ ÙË Û˘˙‹ÙËÛË ·˘ÙÒÓ ı· ·Ô‰Âȯı› Ë ·ÓÙÈÛ˘ÓÙ·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ÙÔ˘ ¶ÚÔ‰ÚÈÎÔ‡ ¢È·Ù¿ÁÌ·ÙÔ˜” .


ª·ÁÓËÛ›· 13

Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 29 ª∞´√À 2013

¶·Ú·ÈÙ‹ıËÎÂ Î·È Ë ÌÔÓ·‰È΋ Á·ÛÙÚÂÓÙÂÚÔÏfiÁÔ˜ ÛÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ô

°È· ÙȘ ÂÏÏ›„ÂȘ Û ȷÙÚÈÎfi ÚÔÛˆÈÎfi ÛÙȘ ∫ÏÈÓÈΤ˜ ÙÔ˘ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ

∫Ú·˘Á‹ ·ÁˆÓ›·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÁÈ·ÙÚÔ‡˜ ÔÓ ÎÒ‰ˆÓ· ÙÔ˘ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘ ÁÈ· ÎÏ›ÛÈÌÔ ∫ÏÈÓÈÎÒÓ Î·È ˘Ô‚¿ıÌÈÛË ÔÏÏÒÓ ¿ÏÏˆÓ ÏfiÁˆ Ù˘ ·Ô˘Û›·˜ Â·ÚÎÔ‡˜ È·ÙÚÈÎÔ‡ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ ÎÚÔ‡Ô˘Ó ÔÈ ÓÔÛÔÎÔÌÂÈ·ÎÔ› ÁÈ·ÙÚÔ› Ô˘ ÌÂı·‡ÚÈÔ ¶·Ú·Û΢‹ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÔ‡Ó ÁÂÓÈ΋ Û˘Ó¤Ï¢ÛË, ÂÓÒ ˙ËÙÔ‡Ó Î·È ÙË Û˘Ó‰ÚÔÌ‹ ÙˆÓ ÊÔÚ¤ˆÓ ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡. ∏ ηٿÛÙ·ÛË ÛÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô μfiÏÔ˘ Â›Ó·È Ôχ ‰‡ÛÎÔÏË, ·ÊÔ‡ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ Û ¤ÍÈ ΔÌ‹Ì·Ù· Î·È ∫ÏÈÓÈΤ˜ ÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È ÂÏ¿¯ÈÛÙÔÈ ÁÈ·ÙÚÔ›, ÂÓÒ Ï›Ô˘Ó ÂÓÙÂÏÒ˜ ·fi ÂȉÈÎfiÙËÙ˜, fiˆ˜ ÂÓ‰ÔÎÚÈÓÔÏfiÁÔ˘, Ó¢ÌÔÓÔÏfiÁÔ˘. ∏ ŒÓˆÛË ¡ÔÛÔÎÔÌÂÈ·ÎÒÓ °È·ÙÚÒÓ ª·ÁÓËÛ›·˜, ˙ËÙ› ÙËÓ ÚfiÛÏË„Ë 21 ÂÈÎÔ˘ÚÈÎÒÓ ÁÈ·ÙÚÒÓ Î·È ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË Ù˘ ÚfiÛÏ˄˘ 30 ÌfiÓÈÌˆÓ ÁÈ·ÙÚÒÓ.

Δ

ªÂı·‡ÚÈÔ ¶·Ú·Û΢‹ ÔÈ ÓÔÛÔÎÔÌÂÈ·ÎÔ› ÁÈ·ÙÚÔ› ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó ÁÂÓÈ΋ Û˘Ó¤Ï¢ÛË, fiÔ˘ ÎÂÓÙÚÈÎfi ı¤Ì· Û˘˙‹ÙËÛ˘ ı· Â›Ó·È Ë ·Ô„›ÏˆÛË ÙÔ˘ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ μfiÏÔ˘ ·fi È·ÙÚÈÎfi ÚÔÛˆÈÎfi. ™ÙË Û˘Ó¤Ï¢ÛË ‰ÂÓ ·ÔÎÏ›ÂÙ·È Ó· Û˘˙ËÙËıÔ‡Ó Î·È ı¤Ì·Ù· Ô˘ Û¯ÂÙ›˙ÔÓÙ·È Ì ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛˆÓ, ÂÓÒ ¤¯ÂÈ ÚÔÛÎÏËı› Î·È Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ √ÌÔÛÔÓ‰›·˜ ¡ÔÛÔÎÔÌÂÈ·ÎÒÓ °È·ÙÚÒÓ Î. ¢ËÌ‹ÙÚ˘ μ·ÚÓ¿‚·˜. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›˙Ô˘Ó ·ÂÚÁȷ΋ ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛË ÁÈ· ÙȘ 7 πÔ˘Ó›Ô˘. Ãı˜ Ë ŒÓˆÛË π·ÙÚÒÓ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ Î·È ∫¤ÓÙÚˆÓ ÀÁ›·˜ ¡ÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜ Âͤ‰ˆÛ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË, fiÔ˘ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙË Û˘ÚÚ›ÎÓˆÛË ÙÔ˘ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ· ÙÔÓ›˙ÂÈ ˆ˜ “Ë Êı›ÓÔ˘Û· ÔÚ›· Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ı› ÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ô, ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ. ∏ ÌÔÓ·‰È΋ Á·ÛÙÚÂÓÙÂÚÔÏfiÁÔ˜ Ô˘ ·¤ÌÂÈÓ ÂÍ·ÓÙÏÒÓÙ·˜ fiÏË ÙËÓ ˘ÔÌÔÓ‹ Ù˘, ηٷ‚¿ÏÏÔÓÙ·˜ ˘ÂÚ¿ÓıÚˆ˜ ÚÔÛ¿ıÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÙˆÓ Á·ÛÙÚÂÓÙÂÚÔÏÔÁÈÎÒÓ ÂÚÈÛÙ·ÙÈÎÒÓ ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜, ·Ú·ÈÙ‹ıËΠ¯ı˜, ÂÓÒ ÛÙÔ ΔÌ‹Ì· ÚԂϤÔÓÙ·È ÙÚÂȘ Á·ÛÙÚÂÓÙÂÚÔÏfiÁÔÈ. ™ÙËÓ øƒ§ ∫ÏÈÓÈ΋ ÚԂϤÔÓÙ·È ¤ÓÙ ÂȉÈÎÔ› ÁÈ·ÙÚÔ›, ÂÓÒ ·˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ ÛÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô Â›Ó·È ¤Ó·˜ Î·È ÛÙÔ ¡ÔÌfi §¿ÚÈÛ·˜ Â›Ó·È Î·È ÛÙ· ‰˘Ô ÓÔÛÔÎÔÌ›· 14! ∏ √Êı·ÏÌÔÏÔÁÈ΋ ∫ÏÈÓÈ΋ Â›Ó·È Ì ¤Ó· ÁÈ·ÙÚfi, Ô ÔÔ›Ô˜ ÛΤÊÙÂÙ·È ÙËÓ ·Ú·›ÙËÛË, ÂÓÒ ÛÙÔ ΔÌ‹Ì· ı· ¤ÚÂ ӷ Â›Ó·È ¤ÓÙÂ Î·È ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ÔÈ Û ·Ó·ÌÔÓ‹ ·ÛıÂÓ›˜ ÁÈ· ÔÊı·ÏÌÈ·ÙÚÈο ¯ÂÈÚÔ˘ÚÁ›·, ÍÂÂÚÓÔ‡Ó ÙÔ˘˜ 500! ΔÔ ¡Â˘ÚÔÏÔÁÈÎfi ΔÌ‹Ì· Â›Ó·È Ì ¤Ó·Ó È·ÙÚfi, ÂÓÒ ÔÈ ı¤ÛÂȘ Â›Ó·È ‰˘Ô, Î·È ÙÔ ¡ÂÊÚÔÏÔÁÈÎfi ΔÌ‹Ì· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ ÛÔ‚·-

ÓÔ˜ Î·È ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ÙËÓ Ï‹ÚˆÛË ÙˆÓ ÎÂÓÒÓ ı¤ÛÂˆÓ Ì ÁÈ·ÙÚÔ‡˜” .

∞ÈÙ‹Ì·Ù·

● √È ÓÔÛÔÎÔÌÂÈ·ÎÔ› ÁÈ·ÙÚÔ› ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó ÁÂÓÈ΋ Û˘Ó¤Ï¢ÛË, fiÔ˘ ÎÂÓÙÚÈÎfi ı¤Ì· Û˘˙‹ÙËÛ˘ ı· Â›Ó·È Ë “·Ô„›ÏˆÛË” ÙÔ˘ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ μfiÏÔ˘ ·fi È·ÙÚÈÎfi ÚÔÛˆÈÎfi

Úfi Úfi‚ÏËÌ· ·ÊÔ‡ ÙÚÂȘ ÁÈ·ÙÚÔ› Â͢ËÚÂÙÔ‡Ó fiÏÔ ÙÔ ¡ÔÌfi. ∏ ªÔÓ¿‰· ªÂÛÔÁÂȷ΋˜ ∞Ó·ÈÌ›·˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› Ì ¤Ó· ÁÈ·ÙÚfi, ÂÓÒ Ë √ÚıÔ‰È΋ ∫ÏÈÓÈ΋ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ ÛÔ‚·Úfi Úfi‚ÏËÌ·, ·ÊÔ‡ ‰˘Ô Ó¤ÔÈ ÂÈÌÂÏËÙ¤˜ Ô˘ ›¯·Ó ÚÔÛÏËÊı›, ‹Ú·Ó ·ÔÛ¿ÛÂȘ ÁÈ· ¿ÏÏ· ÓÔÛÔÎÔÌ›· Ù˘ ¯ÒÚ·˜. ΔÔ ¡Â˘ÚÔ¯ÂÈÚÔ˘ÚÁÈÎfi ΔÌ‹Ì· ¤¯ÂÈ ‰˘Ô È·ÙÚÔ‡˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Î¿ÓÔ˘Ó ·fi 15 ÂÊËÌÂڛ˜ ÁÈ· Ó· Î·Ï˘Êı› Ô Ì‹Ó·˜. ∏ ¶·È‰È·ÙÚÈ΋ ∫ÏÈÓÈ΋ ·˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› Ì ·È‰›·ÙÚÔ˘˜ ·fi Ù· ∫¤ÓÙÚ· ÀÁ›·˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ¤Ú¯ÔÓÙ·È Î·È Î¿ÓÔ˘Ó ÂÊËÌÂڛ˜ ÛÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ô. ¶Ó¢ÌÔÓÔÏfiÁÔ˜ Î·È ÂÓ‰ÔÎÚÈÓÔÏfiÁÔ˜ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ÛÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ô, ÂÓÒ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÎÂÓ¤˜ ı¤ÛÂȘ Ô˘ ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ó. ™ÙË ÃÂÈÚÔ˘ÚÁÈ΋ ∫ÏÈÓÈ΋ Û‡ÓÙÔÌ· ı· ˘¿ÚÍÂÈ Úfi‚ÏËÌ·, ÏfiÁˆ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰ÔÙ‹Ûˆ˜ ÂÓfi˜ ÂÈÌÂÏËÙ‹ ·fi ÙË Ì›·, Î·È Ïfi-

Áˆ ¤ÏÏÂȄ˘ ÂȉÈ΢fiÌÂÓÔ˘ ÛÙË Ï›ÛÙ· ·Ó·ÌÔÓ‹˜” .

∫·Ì·Ó¿ÎÈ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘ √È ÁÈ·ÙÚÔ› ÂÈÛËÌ·›ÓÔ˘Ó ˆ˜ “‰ÂÓ Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ Ó· ·ÔÛÙ¤ÏÏÂÙ·È ·Ó·ÈÛıËÛÈÔÏfiÁÔ˜ ·fi ÙÔ μfiÏÔ ÁÈ· Ó· ηχ„ÂÈ ÎÂÓ¿ ÛÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô Ù˘ §·Ì›·˜. ∞fi fi,ÙÈ Ê·›ÓÂÙ·È, ı· Ô‰ËÁËıԇ̠۠ÎÏ›ÛÈÌÔ ÔÏÏÒÓ ∫ÏÈÓÈÎÒÓ Î·È ˘Ô‚¿ıÌÈÛË ÔÏÏÒÓ ¿ÏψÓ. √È Ôϛ٘ Ú¤ÂÈ Ó· ηٷϿ‚Ô˘Ó fiÙÈ ÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ¿ÌÂÛ· ÁÈ·ÙÚÔ‡˜ Î·È ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ·Ó¯ÙÔ‡Ó ¿ÏÏÔ ·˘Ù‹ ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË. ºÔÚ›˜, Ôϛ٘ Î·È ÂÌ›˜ ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ, Ú¤ÂÈ Ó· ·ÓÙȉڿÛÔ˘ÌÂ Î·È Ó· ÎÏÈÌ·ÎÒÛÔ˘Ì ÙÔÓ ·ÁÒÓ· Ì·˜ ÁÈ· Ó· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ ÙÔ ÁÎÚ¤ÌÈÛÌ· ÙÔ˘ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ. √ ÔÏÈÙÈÎfi˜ ÎfiÛÌÔ˜ ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜ Ú¤ÂÈ Ó· ‰ÈÂΉÈ΋ÛÂÈ Ì Ûı¤-

Δ· ·ÈÙ‹Ì·Ù· ÙˆÓ ÓÔÛÔÎÔÌÂÈ·ÎÒÓ ÁÈ·ÙÚÒÓ Â›Ó·È Ù· ÂÍ‹˜: “- ÕÌÂÛË ÚfiÛÏË„Ë 21 ÂÈÎÔ˘ÚÈÎÒÓ È·ÙÚÒÓ, fi¯È ÌfiÓÔ ¤ÓÙ Ô˘ ÂÓ¤ÎÚÈÓ ÙÔ ˘Ô˘ÚÁ›Ô, ÁÈ· ÙËÓ Â͢ËÚ¤ÙËÛË ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ. - ÕÌÂÛ· Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó ÔÈ ÚÔÛÏ‹„ÂȘ È·ÙÚÒÓ Û 30 ı¤ÛÂȘ ÌÔÓ›ÌˆÓ Ô˘ Â›Ó·È Û ʿÛË ·Ó·Ï‹ÚˆÛ˘. -ÕÌÂÛ· Ó· ·Ó·ÎÏËıÔ‡Ó ÔÈ ·ÔÛ¿ÛÂȘ È·ÙÚÒÓ ÙÔ˘ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ Î·È Ó· Â·Ó¤ÏıÔ˘Ó ÛÙÔ μfiÏÔ. - ÕÌÂÛ· Ó· ÏËÚˆıÔ‡Ó fiÏ· Ù· ‰Â‰Ô˘ÏÂ˘Ì¤Ó· ·fi ÂÊËÌÂڛ˜ Ô˘ ÔÊ›ÏÂÈ ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ÛÙÔ˘˜ ÁÈ·ÙÚÔ‡˜, Â‰Ò Î·È ÔÏÏÔ‡˜ Ì‹Ó˜. √È ÁÈ·ÙÚÔ› ÙÔ˘ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ μfiÏÔ˘ ˙ËÙÔ‡Ó ÙË Û˘Ì·Ú¿ÛÙ·ÛË fiÏˆÓ ÙˆÓ ÊÔÚ¤ˆÓ ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡, ηıÒ˜ Î·È ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ, ÛÙȘ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ Ì·˜, Ì ÎÔڇʈÛË ÙËÓ ·ÓÂÏÏ·‰È΋ ·ÂÚÁ›· Ù˘ 07/06/13. ∂›Û˘ ÛÙËÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÔÈ ÁÈ·ÙÚÔ› ηÏÔ‡Ó ‰Â ÙÔÓ ÔÏÈÙÈÎfi ÎfiÛÌÔ Î·È Ï·fi Ó· ·Ï¤„Ô˘Ó fiÏÔÈ Ì·˙› ÁÈ· ÙËÓ ÛˆÙËÚ›· ÙÔ˘ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ, ÙÔÓ›˙ÔÓÙ·˜ fiÙÈ Ú¤ÂÈ fiÏÔÈ Ó· ηٷϿ‚Ô˘Ó fiÙÈ ÓÔÛÔÎÔÌÂ›Ô Î·È ‰ËÌfiÛÈ· ‰ˆÚÂ¿Ó ˘Á›· ‰ÂÓ ˘Ê›ÛÙ·Ù·È ¯ˆÚ›˜ ¤Ì„˘¯Ô ‰˘Ó·ÌÈÎfi. ∂›Û˘ ηÏÔ‡Ó fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÊÔÚ›˜ Ó· Â›Ó·È ‰›Ï· ÙÔ˘˜ ÛÙȘ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ Î·È Ó· ·Ú¢ÚÂıÔ‡Ó ÛÙËÓ ¤ÎÙ·ÎÙË ÁÂÓÈ΋ Û˘Ó¤Ï¢ÛË Ù˘ ∂π¡∫Àª ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ¶·Ú·Û΢‹ 31/5/13, ÛÙȘ 13.30, ÛÙÔ ·ÌÊÈı¤·ÙÚÔ ÙÔ˘ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ. ºÒÙ˘ ™·Ófi˜

°È· ‰È¿ÁÓˆÛË Èı·ÓÔ‡ ÌÂÏ·ÓÒÌ·ÙÔ˜ ‹ ¿ÏÏ˘ ÌÔÚÊ‹˜ ηÚΛÓÔ˘

¢ˆÚÂ¿Ó ÚÔÏËÙÈΤ˜ ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ ‰¤ÚÌ·ÙÔ˜ ª∂°∞§∏ Â›Ó·È Ë ÚÔۤϢÛË ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ ÛÙ· ȉȈÙÈο È·ÙÚ›· ÙˆÓ ‰ÂÚÌ·ÙÔÏfiÁˆÓ Ù˘ fiÏ˘, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯Ô˘Ó ÛÙȘ ‰ˆÚÂ¿Ó ÚÔÏËÙÈΤ˜ ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ ÁÈ· ‰È¿ÁÓˆÛË Èı·ÓÔ‡ ÌÂÏ·ÓÒÌ·ÙÔ˜ ‹ ¿ÏÏ˘ ÌÔÚÊ‹˜ ηÚΛÓÔ˘. ∂ÎÙÈÌ¿Ù·È fiÙÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ·fi 300 Ôϛ٘ ı· Â͢ËÚÂÙËıÔ‡Ó ÁÈ· ¤Ó· ı¤Ì· Ô˘ ··Û¯ÔÏ› Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ· fiÏÔ Î·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÎfiÛÌÔ. ∞Í›˙ÂÈ Ó· ÛËÌÂȈı› ˆ˜ ÙÔ 90% ÙˆÓ ÌÂϷӈ̿وÓ, ·Ó ‰È·ÁÓˆÛÙ› ¤ÁηÈÚ·, ÌÔÚ› Ó· ıÂÚ·¢Ù›. ∂›Û˘ ÛÙȘ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ˜ ÂÚ˘ÛÈÓ¤˜ ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ, Û ¤Ó· ÔÛÔÛÙfi 7,5% ÙÔ˘ ÏËı˘ÛÌÔ‡ ·ÓÂÏÏ·‰Èο Ô˘ ÂÍÂÙ¿ÛÙËÎÂ, ÂÙ¤ıË Ë ÎÏÈÓÈ΋ ˘Ô„›· ‰ÂÚÌ·ÙÈ΋˜ ηÎÔ‹ıÂÈ·˜. ™Â ÂͤÏÈÍË ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ë ∂ÏÏËÓÈ΋ ∂‚‰ÔÌ¿‰· ηٿ ÙÔ˘ ∫·ÚΛÓÔ˘ ÙÔ˘ ¢¤ÚÌ·ÙÔ˜, fiÔ˘ Ì ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· Ù˘ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ ¢ÂÚÌ·ÙÔÏÔÁÈ΋˜ Î·È ∞ÊÚÔ‰ÈÛÈÔÏÔÁÈ΋˜ ∂Ù·ÈÚ›·˜ (∂¢∞∂), ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÙ·È Â‚‰ÔÌ¿‰· ÚfiÏ˄˘ ·fi 27 ¤ˆ˜ 31 ª·˝Ô˘, Ì ‰ˆÚÂ¿Ó ‰È·ÁÓˆÛÙÈÎÔ‡˜ ÂϤÁ¯Ô˘˜. ∏ ∂ÏÏËÓÈ΋ ∂‚‰ÔÌ¿‰· ηٿ ÙÔ˘ ∫·ÚΛÓÔ˘ ÙÔ˘ ¢¤ÚÌ·ÙÔ˜ ÔÚÁ·ÓÒÓÂÙ·È ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ∏̤ڷ˜ ªÂÏ·ÓÒÌ·ÙÔ˜, ˘fi ÙËÓ ·ÈÁ›‰· ÙÔ˘ ∂˘ÚˆÌÂÏ·ÓÒÌ·ÙÔ˜ Ù˘ ∂¢∞∂ Î·È Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ∞η‰ËÌ›·˜ ¢ÂÚÌ·ÙÔÏÔÁ›·˜ Î·È ∞ÊÚÔ‰ÈÛÈÔÏÔÁ›·˜ (EADV).

● ™ÙË ª·ÁÓËÛ›· ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ ÁÈ· Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÛÙȘ ‰ÂÚÌ·ÙÔÏÔÁÈΤ˜ ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ Â›Ó·È ÌÂÁ¿ÏÔ

∫·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ∂ÏÏËÓÈ΋˜ ∂‚‰ÔÌ¿‰·˜ ηٿ ÙÔ˘ ∫·ÚΛÓÔ˘ ÙÔ˘ ¢¤ÚÌ·ÙÔ˜, ÔÈ ‰ÂÚÌ·ÙÔÏfiÁÔÈ Ù˘ ∂¢∞∂ Û fiÏË ÙË ¯ÒÚ· ‰¤¯ÔÓÙ·È ‹‰Ë ÛÙ· È·ÙÚ›· ÙÔ˘˜ Î·È Û ÓÔÛÔÎÔÌÂȷο ȉڇ̷ٷ ÙÔ ÎÔÈÓfi Î·È ‰ÈÂÓÂÚÁÔ‡Ó ‰ˆÚÂ¿Ó ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ ÁÈ· Èı·Ófi ÌÂϿӈ̷ ‹ ¿ÏÏË ÌÔÚÊ‹ ηÚΛÓÔ˘ ÙÔ˘ ‰¤ÚÌ·ÙÔ˜. ™ÙË ª·ÁÓËÛ›· ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ ÁÈ· Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÛÙȘ ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ Â›Ó·È ÌÂÁ¿ÏÔ. Ÿˆ˜ ÙfiÓÈÛÂ Ë ‰ÂÚÌ·ÙÔÏfiÁÔ˜ Î. ¢‹ÌËÙÚ· ¡Ù¿ÛÈÔ˘ Ô˘ Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ ÛÙËÓ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›·, ‹‰Ë ÁÈ· ÙËÓ ÙÚ¤¯Ô˘Û· ‚‰ÔÌ¿‰· ¤¯Ô˘Ó ÎÏÂÈÛÙ› fiÏ· Ù· Ú·ÓÙ‚ԇ Ì Ôϛ٘ Ô˘ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯Ô˘Ó ÛÙȘ ÚÔÏËÙÈΤ˜ ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ ÁÈ· ‰È¿ÁÓˆÛË ÌÂÏ·ÓÒÌ·ÙÔ˜. Δ· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ· Ô

ÎfiÛÌÔ˜ ¢·ÈÛıËÙÔÔÈÂ›Ù·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÁÈ· Ù· ı¤Ì·Ù· ÙÔ˘ ηÚΛÓÔ˘ ÙÔ˘ ‰¤ÚÌ·ÙÔ˜ Î·È ÁÈ’ ·˘Ùfi ÙÔ ÏfiÁÔ ¤¯ÂÈ ·˘ÍËı› Ë ÂÈÛ΄ÈÌfiÙËÙ· ÛÙ· ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· ȉȈÙÈο È·ÙÚ›·. ™ÙÔ μfiÏÔ ÔÈ ÂıÂÏÔÓÙ¤˜ ‰ÂÚÌ·ÙÔÏfiÁÔÈ, Ô˘ Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÛÙËÓ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ÁÈ· ‰ˆÚÂ¿Ó ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ, Â›Ó·È ¤ÓÙÂ. ∂ÎÙÈÌ¿Ù·È fiÙÈ Û˘ÓÔÏÈο 300 ¿ÙÔÌ· ı· ÂÍÂÙ·ÛÙÔ‡Ó. Ÿˆ˜ ÙÔÓ›˙ÂÙ·È ·fi ÙÔ˘˜ ‰ÂÚÌ·ÙÔÏfiÁÔ˘˜, ÏfiÁˆ ÙˆÓ ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈÎÒÓ ÌÂÙ·‚ÔÏÒÓ Î·È ÙˆÓ ·ÏÏ·ÁÒÓ ÛÙÔÓ ÙÚfiÔ ˙ˆ‹˜, Ù· ÎÚÔ‡ÛÌ·Ù· ÌÂÏ·ÓÒÌ·ÙÔ˜ ¤¯Ô˘Ó ·˘ÍËı› Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· 50 ¯ÚfiÓÈ· ÛÙȘ ¯ÒÚ˜ Ù˘ ∂˘ÚÒ˘. √ ηÚΛÓÔ˜ ÙÔ˘ ‰¤ÚÌ·ÙÔ˜ ·ÔÙÂÏ› ϤÔÓ ¤Ó· ·fi Ù· 10 ›‰Ë ηÚÎ›ÓˆÓ Ô˘ ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È Û˘-

¯ÓfiÙÂÚ· ÛÙÔ˘˜ Â˘Úˆ·˚ÎÔ‡˜ ÏËı˘ÛÌÔ‡˜. ¶ÂÚ›Ô˘ 130.000 ÌÂÏ·ÓÒÌ·Ù· ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È ·ÁÎÔÛÌ›ˆ˜ Î·È ÂÚ›Ô˘ 37.000 ¿ÓıÚˆÔÈ Âı·›ÓÔ˘Ó Î¿ı ¯ÚfiÓÔ ·fi ÌÂϿӈ̷. ∏ ÂÙ‹ÛÈ· ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ ·ÚÈıÌÔ‡ ÙˆÓ Ó¤ˆÓ ÂÚÈÙÒÛÂˆÓ Ô˘ ‰È·ÁÈÁÓÒÛÎÔÓÙ·È ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË Î˘Ì·›ÓÂÙ·È ÌÂٷ͇ 0% Î·È 8%. ∫¿ı ¯ÚfiÓÔ ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜ ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ‚‰ÔÌ¿‰·˜ ηٿ ÙÔ˘ ηÚΛÓÔ˘ ÙÔ˘ ‰¤ÚÌ·ÙÔ˜ Ë ·‹¯ËÛË ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ ·˘Í¿ÓÂÙ·È Î·È ÔÏÔ¤Ó· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ ÂÍÂÙ¿˙ÔÓÙ·È. ¶ÈÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÙÔ 2012 ÂÍÂÙ¿ÛÙËÎ·Ó 6.103 ¿ÙÔÌ·, Ì ÙÔ 66,3% Ó· ·ÊÔÚ¿ Û Á˘Ó·›Î˜, ˘ÂÚ‚·›ÓÔÓÙ·˜ Û˘ÓÔÏÈο Û ·ÚÈıÌfi ÙÔÓ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô ÂÚ·ÛÌ¤ÓˆÓ ÂÙÒÓ. ¢È·ÎfiÛÈ· ÙÚ›· ¿ÙÔÌ· ·Ó¤ÊÂÚ·Ó ıÂÙÈÎfi ÎÏËÚÔÓÔÌÈÎfi ÈÛÙÔÚÈÎfi ÁÈ· ÌÂϿӈ̷, ÂÓÒ 81 ¿ÙÔÌ· ›¯·Ó ‹‰Ë ÚÔÛ‚ÏËı› ·fi ηÚΛÓÔ ÙÔ˘ ‰¤ÚÌ·ÙÔ˜. ∞fi ÙÔ˘˜ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˘˜, ÔÈ ÙÚÈ¿ÓÙ· ÂÚÈÙÒÛÂȘ ·ÊÔÚÔ‡Û·Ó ÂÚÈÙÒÛÂȘ ÌÂÏ·ÓÒÌ·ÙÔ˜. ΔÔ 25% ÙˆÓ ÂÍÂÙ·Ûı¤ÓÙˆÓ ·ÙfiÌˆÓ Î·Ù·Ù¿¯ıËΠÌÂÙ¿ ÙËÓ ÎÏÈÓÈ΋ ÂͤٷÛË Û ¢·›ÛıËÙÔ ÛÙÔÓ ‹ÏÈÔ ÊˆÙfiÙ˘Ô (ʈÙfiÙ˘Ô˜ π ‹ ππ), ÂÓÒ Û ˘„ËÏfi Â›Û˘ ÔÛÔÛÙfi ηٷÁÚ¿ÊËΠÈÛÙÔÚÈÎfi ËÏÈ·ÎÒÓ ÂÁη˘Ì¿ÙˆÓ (33%). £ÂÙÈÎfi ÁÈ· ÙË ¯ÒÚ· Ì·˜ ‡ÚËÌ· ·ÔÙ¤ÏÂÛÂ Ë ‰È·Ù‹ÚËÛË Û ¯·ÌËÏ¿ Â›‰· ÙÔ˘ ·ÚÈıÌÔ‡ ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ Ô˘ οÓÔ˘Ó ¯Ú‹ÛË Û˘Û΢ÒÓ Ù¯ÓËÙÔ‡ Ì·˘Ú›ÛÌ·-

ÙÔ˜ (2,71%), Ì ÙȘ Á˘Ó·›Î˜ Ó· ˘ÂÚÙÂÚÔ‡Ó ·ÚÈıÌËÙÈο. Δ· ÙÂÏÈο ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ›¯·Ó ÂÈÁÚ·ÌÌ·ÙÈο ˆ˜ ÂÍ‹˜: 88 ‚Ï¿‚˜ ‡ÔÙ˜ ÎÏÈÓÈο ÁÈ· ÌÂϿӈ̷, 68 ‚Ï¿‚˜ ‡ÔÙ˜ ÁÈ· ‚·ÛÈÎÔ΢ÙÙ·ÚÈÎfi ηÚΛӈ̷, 14 ‚Ï¿‚˜ ‡ÔÙ˜ ÁÈ· ·Î·ÓıÔ΢ÙÙ·ÚÈÎfi ηÚΛӈ̷, ÂÓÒ Û 292 ·ÎfiÌË ·ÛıÂÓ›˜ ‰È·ÈÛÙÒıËÎ·Ó ‚Ï¿‚˜ Ô˘ ·Ó Î·È ÎÚ›ıËÎ·Ó ‡ÔÙ˜ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó Û·Ê‹˜ Ô ÎÏÈÓÈÎfi˜ ‰È·ÁÓˆÛÙÈÎfi˜ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÌfi˜ ÙÔ˘˜. ºÒÙ˘ ™·Ófi˜

™ÙÔÓ “·¤Ú·” ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ ·ÛıÂÓÒÓ ÂÙËÛ›ˆ˜ Δ∏¡ ·Ú·›ÙËÛ‹ Ù˘ ˘¤‚·ÏÂ Ë ÌÔÓ·‰È΋ Á·-

ÛÙÚÂÓÙÂÚÔÏfiÁÔ˜ Ô˘ ÂÚÁ¿˙ÂÙ·È ÛÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô μfiÏÔ˘. ΔÔ ÁÂÁÔÓfi˜ ˆ˜ Â‰Ò Î·È ¤Ó· ¯ÚfiÓÔ ÚÔÛ·ı› ÌfiÓË Ù˘ Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ ÙÔ Ï‹ıÔ˜ ÙˆÓ ÂÚÈÛÙ·ÙÈÎÒÓ, fiˆ˜ ÎÔÏÔÓÔÛÎÔ‹ÛÂȘ, Á·ÛÙÚÔÎÔ‹ÛÂȘ Î·È ¿ÏϘ ·ÚÂÌÊÂÚ›˜ ·ı‹ÛÂȘ, Ê·›ÓÂÙ·È ˆ˜ ¤·ÈÍ ηıÔÚÈÛÙÈÎfi ÚfiÏÔ, ·fi ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ì¿ÏÈÛÙ· Ô˘ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ÛÙÔÓ ÔÚ›˙ÔÓÙ· Ë ÚÔÔÙÈ΋ Ù˘ ÚfiÛÏ˄˘ οÔÈÔ˘ ÂÈÎÔ˘ÚÈÎÔ‡ ÁÈ·ÙÚÔ‡ ·˘Ù‹˜ Ù˘ ÂȉÈÎfiÙËÙ·˜. ΔËÓ ·ÎfiÌË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ˘Ô‚¿ıÌÈÛË ÙÔ˘ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ μfiÏÔ˘ ÛËÌ·ÙÔ‰ÔÙ› Ë ÂÈΛÌÂÓË ·Ô¯ÒÚËÛË Ù˘ ÌÔÓ·‰È΋˜ Á·ÛÙÚÂÓÙÂÚÔÏfiÁÔ˘ Ô˘ ‰È·ı¤ÙÂÈ. ΔÔ °·ÛÙÚÂÓÙÂÚÔÏÔÁÈÎfi ΔÌ‹Ì· ̤¯ÚÈ Î·È ÚÈÓ ¤Ó· ¯ÚfiÓÔ ‰È¤ıÂÙ ‰‡Ô ÁÈ·ÙÚÔ‡˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Ì ‰˘ÛÎÔÏ›· ·ÓÙÈÌÂÙÒÈ˙·Ó ÔÏÏ¿ ÂÚÈÛÙ·ÙÈο ÙfiÛÔ ·fi Â͈ÙÂÚÈÎÔ‡˜ ·ÛıÂÓ›˜, fiÛÔ Î·È ·fi ·ÛıÂÓ›˜ Ô˘ ÓÔÛËχÔÓÙ·Ó ÛÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô μfiÏÔ˘. ∂›Ó·È ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi fiÙÈ Î¿ı ¯ÚfiÓÔ ÛÙÔ “∞¯ÈÏÏÔÔ‡ÏÂÈÔ” ‰ÈÂÍ¿ÁÔÓÙ·È 3.000 ÎÔÏÔÓÔÛÎÔ‹ÛÂȘ, ÂÓÒ ·ÎfiÌË ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ Â›Ó·È ÔÈ Á·ÛÙÚÔÎÔ‹ÛÂȘ. √ ÊfiÚÙÔ˜ ÂÚÁ·Û›·˜ ¤ÁÈÓ ·Û‹ÎˆÙÔ˜ Â‰Ò ÁÈ· ¤Ó· ¯ÚfiÓÔ, fiÙ·Ó ÙÔ ΔÌ‹Ì· ¤ÌÂÈÓ Ì ÌfiÓÔ Ì›· ÁÈ·ÙÚfi, Ë ÔÔ›· ·Ó·Áη˙fiÙ·Ó Ó· ÂÊËÌÂÚ‡ÂÈ ·ÎfiÌË Î·È ‰Âη¤ÓÙ Ë̤Ú˜, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ηχÙÔÓÙ·È Ù· ÂÚÈÛÙ·ÙÈο Î·È Ó· Â͢ËÚÂÙÂ›Ù·È Ô ÎfiÛÌÔ˜. ∂Ó‰ÂÈÎÙÈο ÏfiÁˆ Ù˘ ¤ÏÏÂȄ˘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ Ù· Ú·ÓÙ‚ԇ ÁÈ· ÌÈ· ÎÔÏÔÓÔÛÎfiËÛË ÌÂٷʤÚÔÓÙ·Ó ¤ÓÙÂ Î·È ¤ÍÈ Ì‹Ó˜ ·ÚÁfiÙÂÚ·. ΔÔ ı¤Ì· ‹Ù·Ó ÁÓˆÛÙfi Â‰Ò Î·È Î·ÈÚfi ÛÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ, Ë ÔÔ›· ÛÙÔ ÚfiÛÊ·ÙÔ ·›ÙËÌ¿ Ù˘ ÛÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ÀÁ›·˜ ÁÈ· ÚfiÛÏË„Ë ÂÈÎÔ˘ÚÈÎÒÓ ÁÈ·ÙÚÒÓ Â›¯Â Û˘ÌÂÚÈÏ¿‚ÂÈ Î·È Ì›· ı¤ÛË Á·ÛÙÚÂÓÙÂÚÔÏfiÁÔ˘. øÛÙfiÛÔ ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ÀÁ›·˜ ÂÓ¤ÎÚÈÓ ÌfiÏȘ ¤ÓÙ ı¤ÛÂȘ ÂÈÎÔ˘ÚÈÎÒÓ ÁÈ·ÙÚÒÓ Î·È Û η̛· ·fi ·˘Ù¤˜ ‰ÂÓ ÂÚÈÏ·Ì‚·ÓfiÙ·Ó Ë ı¤ÛË Á·ÛÙÚÂÓÙÂÚÔÏfiÁÔ˘. ∂Ӊ¯Ô̤ӈ˜ ·˘Ù‹ Ë ÂͤÏÈÍË ‹Ù·Ó Ë ·ÊÔÚÌ‹ Ô˘ ͯ›ÏÈÛÂ Ë ˘ÔÌÔÓ‹ Ù˘ ÁÈ·ÙÚÔ‡. ¶ÚÈÓ Ï›Á˜ Ë̤Ú˜ Ë ›‰È· ˘¤‚·Ï ÙËÓ ·Ú·›ÙËÛ‹ Ù˘. ª¤Û· ÛÙÔÓ ÙÚ¤¯ÔÓÙ· Ì‹Ó· ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ÀÁ›·˜ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÂÁÎÚ›ÓÂÈ ÙËÓ ·Ú·›ÙËÛ‹ Ù˘ Î·È ¤ÙÛÈ ÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô μfiÏÔ˘ ı· Ì›ÓÂÈ ¯ˆÚ›˜ Á·ÛÙÚÂÓÙÂÚÔÏfiÁÔ ÌÂÙ¿ ·fi ÔÏÏ¿ ¯ÚfiÓÈ·, ÂÓÒ ÔÈ ÂÈÙÒÛÂȘ ı· Â›Ó·È Ê·ÓÂÚ¤˜ ÛÙÔ˘˜ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ·ÛıÂÓ›˜ Ô˘ ı· ·Ó·Áο˙ÔÓÙ·È Ó· ÏËÚÒÓÔ˘Ó ÛÙÔÓ È‰ÈˆÙÈÎfi ÙÔ̤· ÁÈ· Ó· Â͢ËÚÂÙËıÔ‡Ó ·fi ‰È¿ÊÔÚ· ›‰Ë ÂÍÂÙ¿ÛˆÓ, fiˆ˜ Á·ÛÙÚÔÎÔ‹ÛÂȘ, ÎÔÏÔÓÔÛÎÔ‹ÛÂȘ, ÂÓ‰ÔÛÎÔ‹ÛÂȘ, ÔÏ˘ÂÎÙÔ̤˜, ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ·ÈÌÔÚÚ·ÁÈÒÓ Î·È ÔÏ˘fi‰ˆÓ.

∂Ή‹ÏˆÛË ÛÙÔÌ·ÙÈ΋˜ ¯ÂÈÚÔ˘ÚÁÈ΋˜ ∂Ή‹ÏˆÛË Ì ı¤Ì· “™¯ÈÛٛ˜: ™‡Á¯ÚÔÓË, ÔÏ˘‰‡Ó·ÌË ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË” ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ 8 πÔ˘Ó›Ô˘ ÛÙȘ 9 ÙÔ Úˆ› ÛÙÔ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô Volos Palace. ∏ ËÌÂÚ›‰· ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÙ·È ·fi ÙËÓ ∂ÏÏËÓÈ΋ ∂Ù·ÈÚ›· ™ÙÔÌ·ÙÈ΋˜ Î·È °Ó·ıÔÚÔÛˆÈ΋˜ ÃÂÈÚÔ˘ÚÁÈ΋˜ ÛÂ Û˘Ó‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË Ì ÙÔÓ π·ÙÚÈÎfi ™‡ÏÏÔÁÔ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î·È ÙÔÓ √‰ÔÓÙÈ·ÙÚÈÎfi ™‡ÏÏÔÁÔ ª·ÁÓËÛ›·˜. ºÒÙ˘ ™·Ófi˜

∫∂ƒ¢√™ √.∂. °πøƒ°√™ ∫. Δ∞∫∏™ - ∞§. ¶∞¶∞Ã∏™Δ√À - Ã. ¶∞¶∞Ã∏™Δ√À §√°π™Δπ∫√ º√ƒ√Δ∂áπ∫√ °ƒ∞º∂π√ (∞¢∂π∞ ∞’ Δ∞•∏™) •∂¡√ºø¡Δ√™ 15 Δ∏§. 24210 34770 ∫π¡. 6977982996 - 6977321561 ➢ ™‡ÓÙ·ÍË ÊÔÚÔÏÔÁÈÎÒÓ ‰ËÏÒÛˆÓ. ➢ÀÔÏÔÁÈÛÌfi˜ - ·ÔÊ˘Á‹ ÙÂÎÌËÚ›ˆÓ (‰··ÓÒÓ ‰È·‚›ˆÛ˘ -

·fiÎÙËÛ˘ ÂÚÈÔ˘ÛÈ·ÎÒÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ). ➢ ÀÔÏÔÁÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ ÂÎηı·ÚÈÛÙÈÎÔ‡ ÛËÌÂÈÒÌ·ÙÔ˜ Ì ·ÎÚ›‚ÂÈ· Î·È ˘¢ı˘ÓfiÙËÙ· ÚÈÓ ·ÔÛÙ·Ï› ·fi ÙËÓ ·ÚÌfi‰È· ¢.√.À. ➢ ™‡ÓÙ·ÍË ‰ËÏÒÛÂˆÓ Ù˘ ·Î›ÓËÙ˘ ÂÚÈÔ˘Û›·˜ ∂9-∂Δ∞∫. ➢ §ÔÁÈÛÙÈΤ˜ Î·È ÊÔÚÔÏÔÁÈΤ˜ Û˘Ì‚Ô˘Ï¤˜.

§√°π∫∂™ - ¶ƒ√™πΔ∂™ Δπª∂™ °π∞ √§√À™ - √π∫√°∂¡∂π∞∫∞ ¶∞∫∂Δ∞


M·ÁÓËÛ›· 14 ∞fi ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË Â‚‰ÔÌ¿‰· ÔÈ ·ÏÏ·Á¤˜ ÛÙË ¯ˆÚÔı¤ÙËÛË ÙˆÓ Ï·˚ÎÒÓ ·ÁÔÚÒÓ ∞¶√ ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË Â‚‰ÔÌ¿‰· Î·È Î¿Ùˆ ·fi ÙÔ ‚¿ÚÔ˜ ÙˆÓ ·ÂÈÏÒÓ ÙˆÓ ·Ú·ÁˆÁÒÓ ÁÈ· ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ, Ù›ıÂÙ·È Û ÈÛ¯‡ Ë ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ μfiÏÔ˘ Ô˘ ·ÊÔÚ¿ ÛÙË ÌÂٷΛÓËÛË ÙˆÓ Ï·˚ÎÒÓ ·ÁÔÚÒÓ Û Ӥ˜ ı¤ÛÂȘ. ∞˘Ùfi ·ÔÊ·Û›ÛÙËΠηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ¯ıÂÛÈÓ‹˜ Û‡Û΄˘ ÙˆÓ ·ÚÌÔ‰›ˆÓ ·ÓÙȉËÌ¿Ú¯ˆÓ ¢. ¢ÂÚ‚¤ÓË Î·È ¡. ªfiÛ¯Ô˘ Ì ˘ËÚÂÛÈ·ÎÔ‡˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ ÙˆÓ ¢È¢ı‡ÓÛÂˆÓ ΔÔÈ΋˜ √ÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘, μÈÒÛÈÌ˘ ∫ÈÓËÙÈÎfiÙËÙ·˜ Î·È ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜, ηٿ ÙËÓ ÔÔ›· ÂÍÂÙ¿ÛÙËÎ·Ó Ú·ÎÙÈο ˙ËÙ‹Ì·Ù· ÁÈ· ÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ۯ‰ȷÛÌÔ‡. Ÿˆ˜ ·Ó·ÎÔÈÓÒıËΠ·Ì¤Ûˆ˜ ÌÂÙ¿, Ô ¢‹ÌÔ˜ μfiÏÔ˘ Â›Ó·È ·Ó¤ÙÔÈÌÔ˜ Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÛÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ Ù˘ ·fiÊ·Û˘ ÁÈ· ÙË Ó¤· ¯ˆÚÔı¤ÙËÛË ÙˆÓ Ï·˚ÎÒÓ ·ÁÔÚÒÓ, ·Ú¯‹˜ ÁÂÓÔ̤Ó˘ ·fi ÙË Ï·˚΋ ·ÁÔÚ¿ ÂȉÒÓ ¤Ó‰˘Û˘ Î·È ˘fi‰ËÛ˘ Ù˘ ΔÂÙ¿ÚÙ˘, Ë ÔÔ›· ı· ÌÂÙ·ÎÈÓËı› ·fi ÙËÓ Ô‰fi °È¿ÓÓË ¢‹ÌÔ˘ ÛÙËÓ Ô‰fi ∫·Ú·Ì·Ù˙¿ÎË, ·fi ™ÈÓÒ˘ ¤ˆ˜ ¶·Ú·Û΢ÔÔ‡ÏÔ˘. ∏ ·ÏÏ·Á‹ ·˘Ù‹ ı· ÈÛ¯‡ÛÂÈ ÁÈ· ÙÔ Ì‹Ó· πÔ‡ÓÈÔ, ηıÒ˜ ÙÔ ‰›ÌËÓÔ πÔ˘Ï›Ô˘ - ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ ı· ÌÂÙ·ÎÈÓËı› Û Ӥ· ı¤ÛË, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ô˘ ¤¯ÂÈ ·ÔÊ·ÛÈÛÙ›. ΔÔ ›‰ÈÔ ı· Û˘Ì‚Â› Î·È Ì ÙË Ï·˚΋ ·ÁÔÚ¿ ¤Ó‰˘Û˘˘fi‰ËÛ˘ Ù˘ ¶·Ú·Û΢‹˜, Ë ÔÔ›· ÌÂÙ·ÎÈÓÂ›Ù·È ÁÈ· ÙÔÓ πÔ‡ÓÈÔ ·fi ÙËÓ Ô‰fi ∫·ÛÛ·‚¤ÙË ÛÙËÓ Ô‰fi ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿, ÛÙÔ ÙÌ‹Ì· ÌÂٷ͇ ÙˆÓ Ô‰ÒÓ ∫·ÛÛ·‚¤ÙË Î·È ºÈÏÈ›‰Ô˘. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ ‹‰Ë ¤¯Ô˘Ó Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÔÈ ··Ú·›ÙËÙ˜ ÂÓ¤ÚÁÂȘ, fiˆ˜ ‰È·ÁÚ¿ÌÌÈÛË Î·È Û‹Ì·ÓÛË, ÁÈ· ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙˆÓ Ï·˚ÎÒÓ ·ÁÔÚÒÓ ÛÙȘ Ӥ˜ ı¤ÛÂȘ. √ ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ Î. ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ¢ÂÚ‚¤Ó˘ ·ˇı˘Ó ¤ÎÎÏËÛË ÚÔ˜ fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÂÌÏÂÎfiÌÂÓÔ˘˜, Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜ Î·È Î·ÙÔ›ÎÔ˘˜ ÙˆÓ ÂÚÈÔ¯ÒÓ fiÔ˘ ÌÂÙ·ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È ÔÈ Ï·˚Τ˜ ·ÁÔÚ¤˜, Ó· ‚ÔËı‹ÛÔ˘Ó ÁÈ· ÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛË Ù˘ ·fiÊ·Û˘ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘, Ë ÔÔ›· ÂÏ‹ÊıË Ì ‚¿ÛË ÙËÓ ·Ú¯‹ Ù˘ ·Ó·ÏÔÁÈÎfiÙËÙ·˜ Î·È Ì ÁÓÒÌÔÓ· ÙÔ Û˘ÌʤÚÔÓ Ù˘ fiÏ˘.

∞fi ÙËÓ ¶.∂. ª·ÁÓËÛ›·˜ ÛÙÔ Ô‰ÈÎfi ·Îψ̷ ¶ËÏ›Ô˘

§∞™

ŒÓ· ÂÎ. ¢ÚÒ ÁÈ· ·ÔηٿÛÙ·ÛË ˙ËÌÈÒÓ Â ÂÓÙ·ÙÈÎÔ‡˜ Ú˘ıÌÔ‡˜ Û˘Ó¯›˙ÔÓÙ·È ·fi ÙËÓ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋ ∂ÓfiÙËÙ· ª·ÁÓËÛ›·˜ ÔÈ ÂÚÁ·Û›Â˜ ÂԇψÛ˘ ÙˆÓ ÏËÁÒÓ ÛÙÔ Ô‰ÈÎfi ·Îψ̷ ¶ËÏ›Ô˘. ∂ÎÙÈÌ¿Ù·È fiÙÈ ÁÈ· ÙËÓ ·ÔηٿÛÙ·ÛË ÙˆÓ ˙ËÌÈÒÓ ı· ‰È·ÙÂı› ÙÔ Û˘ÓÔÏÈÎfi ÔÛfi ÙÔ˘ ÂÓfi˜ ÂηÙÔÌÌ˘Ú›Ô˘ ¢ÚÒ, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ ÔÈ ÂÈÛΤÙ˜ ÂÓfi„ÂÈ Ù˘ ıÂÚÈÓ‹˜ ÛÂ˙fiÓ Ó· ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È ÛÙÔ Ô‰ÈÎfi ‰›ÎÙ˘Ô ¯ˆÚ›˜ Úfi‚ÏËÌ·. ∞fi Ù· ÿÓÈ· ̤¯ÚÈ ÙË ∑·ÁÔÚ¿, ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ ÚÒËÓ ¢‹ÌÔ ªÔ˘ÚÂÛ›Ô˘ ÂÂÎÙ›ÓÔÓÙ·È ÔÈ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ ÛÙÔ Ô‰ÈÎfi ‰›ÎÙ˘Ô ¶ËÏ›Ô˘.

ª

∂‰Ò Î·È ÌÂÚÈÎÔ‡˜ Ì‹Ó˜ Î·È Ì ÙÔ Ô˘ ‚ÂÏÙÈÒıËÎ·Ó ÔÈ Î·ÈÚÈΤ˜ Û˘Óı‹Î˜, ¤¯Ô˘Ó ·Ú¯›ÛÂÈ Î·È ˘ÏÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÙÚÂȘ ÂÚÁÔÏ·‚›Â˜. ∏ ÚÒÙË ÂÚÁÔÏ·‚›· ¤¯ÂÈ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi 200.000 ¢ÚÒ Î·È ·ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ ÙÔÔı¤ÙËÛË Ó¤ˆÓ ·ÛÊ·ÏÙÈÎÒÓ, Ë ‰Â‡ÙÂÚË ÂÚÁÔÏ·‚›· Û˘ÓÔÏÈÎÔ‡ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ 200.000 ¢ÚÒ Û¯ÂÙ›˙ÂÙ·È Ì ÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ Ù¯ÓÈÎÒÓ ¤ÚÁˆÓ ¿ÓÙÔÙ ÛÙÔ Ô‰ÈÎfi ‰›ÎÙ˘Ô Î·È Ë ÙÚ›ÙË ÂÚÁÔÏ·‚›· ¤¯ÂÈ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi 150.000 Î·È Û¯ÂÙ›˙ÂÙ·È Ì ٷ ÛÙËı·›· ·ÛÊ·Ï›·˜. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· ̤۷ ÛÙÔ ÚÔÛ¯¤˜ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· ·fi ÙËÓ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋ ∂ÓfiÙËÙ· ı· ‰ËÌÔÚ·ÙËı› ·ÎfiÌË Ì›· ÂÚÁÔÏ·‚›· ÌÂ Û˘ÓÔÏÈÎfi ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi 500.000 ¢ÚÒ. ™Ùfi¯Ô˜ fiÏˆÓ ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂˆÓ Â›Ó·È Ë ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÙˆÓ ˙ËÌÈÒÓ Î·È ÙˆÓ ÊıÔÚÒÓ Ô˘ ¤¯ÂÈ ˘ÔÛÙ› ÙÔ Ô‰fiÛÙڈ̷. ∏ ¤Ï¢ÛË ÙÔ˘ ηÏÔηÈÚÈÔ‡ Û˘Ó‰˘¿˙ÂÙ·È Ì ÙËÓ ÏËıÒÚ· ÂÈÛÎÂÙÒÓ Î·È Ë ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋ ∂ÓfiÙËÙ· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ·ÁÒÓ· ‰ÚfiÌÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ÂԇψÛË ÙˆÓ ÏËÁÒÓ. √ ·ÓÙÈÂÚÈÊÂÚÂȿگ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î. °ÈÒÚÁÔ˜ ∫·ÏÙÛÔÁÈ¿ÓÓ˘ ÙfiÓÈÛ ˆ˜ “ÙÔ Ô‰ÈÎfi ·Îψ̷ ¶ËÏ›Ô˘ Â›Ó·È Â·Ï·ÈˆÌ¤ÓÔ Î·È Û ÔÏÏ¿ ÛËÌ›· ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·. ø˜

● ∞fi Ù· ÿÓÈ· ̤¯ÚÈ ÙË ∑·ÁÔÚ¿, ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ ÚÒËÓ ¢‹ÌÔ ªÔ˘ÚÂÛ›Ô˘ ÂÂÎÙ›ÓÔÓÙ·È ÔÈ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ ÛÙÔ Ô‰ÈÎfi ‰›ÎÙ˘Ô ¶ËÏ›Ô˘

¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋ ∂ÓfiÙËÙ· ª·ÁÓËÛ›·˜ ÍÂÎÈÓ‹Û·Ì ÙËÓ ÂԇψÛË ÙˆÓ ÏËÁÒÓ ÛÙÔ Ô‰ÈÎfi ‰›ÎÙ˘Ô Ì¤Û· ·fi ÂÚÁÔÏ·‚›Â˜ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÛÙ· ·ÛÊ·ÏÙÈο, ·ÏÏ¿ Î·È ÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ Ù¯ÓÈÎÒÓ ¤ÚÁˆÓ, fiˆ˜ Ù· ÙÔȯ›·. ◊‰Ë ¤¯Ô˘Ó ÔÏÔÎÏËÚˆı› ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ ÛÙÔ Ô‰ÈÎfi ‰›ÎÙ˘Ô ·fi Ù· ÿÓÈ· ̤¯ÚÈ ÙÔ ∫·Ú¿‚ˆÌ· Î·È ÙË ∑·ÁÔÚ¿, ÂÓÒ ·˘Ù¤˜ ÙȘ Ë̤Ú˜ ÔÈ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ ¤¯Ô˘Ó ÂÈÎÂÓÙÚˆı› ÛÙÔ ÙÌ‹Ì· ÙÔ˘ ªÔ˘ÚÂÛ›Ô˘, Ù˘ ¡Ù·ÌÔ‡¯·Ú˘ Î·È ÛÙÔ ¶·¿ ¡ÂÚfi. ª¤¯ÚÈ ÛÙÈÁÌ‹˜ ¤¯Ô˘Ó ‰ËÌÔÚ·ÙË-

ı› ÙÚÂȘ ÂÚÁÔÏ·‚›Â˜ Û˘ÓÔÏÈÎÔ‡ ‡„Ô˘˜ Á‡Úˆ ÛÙ· 550.000 ¢ÚÒ, ÂÓÒ Ôχ Û‡ÓÙÔÌ· ı· ‰ËÌÔÚ·ÙËı› ·ÎfiÌË Ì›· ÂÚÁÔÏ·‚›· Û˘ÓÔÏÈÎÔ‡ ‡„Ô˘˜ 500.000 ¢ÚÒ Ô˘ ı· ·ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ ÙÔÔı¤ÙËÛË ·ÛÊ·ÏÙÈÎÒÓ, ÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛË Ù¯ÓÈÎÒÓ ¤ÚÁˆÓ, ·ÏÏ¿ Î·È ÙËÓ ·Ú¤Ì‚·ÛË ÛÙ· ı¤Ì·Ù· ËÏÂÎÙÚÈÛÌÔ‡. ∫·Ù·‚¿ÏÏÔ˘Ì ÙË Ì¤ÁÈÛÙË ‰˘Ó·Ù‹ ÚÔÛ¿ıÂÈ·, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Ó· Â›Ó·È Ôχ ÈÔ ‚ÂÏÙȈ̤ÓË Û ۯ¤ÛË Ì ¤Ú˘ÛÈ. ∫·È ÈÛÙ‡ԢÌ fiÙÈ ı· Ù· ηٷʤÚÔ˘Ì” .

™ÙÔ ÌÂٷ͇, ηٷ‚¿ÏÏÔÓÙ·È Û‹ÌÂÚ· Î·È Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÔÊÂÈÏfiÌÂÓ· ÛÙÔ˘˜ ÂÚÁÔÏ¿‚Ô˘˜ Ô˘ ·Ó¤Ï·‚·Ó ÙÔÓ ·Ô¯ÈÔÓÈÛÌfi ÙˆÓ ÔÚÂÈÓÒÓ fiÁÎˆÓ ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÁÈ· ÙÔ ÊÂÙÈÓfi ¯ÂÈÌÒÓ·. ™‡Ìʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜, ÙÔ ÔÛfi Ô˘ ı· ηٷ‚ÏËı› Û˘ÓÔÏÈο, Â›Ó·È Ôχ ¯·ÌËÏfiÙÂÚÔ ·fi ¤Ú˘ÛÈ, ·ÊÔ‡ Î·È Ô ¯ÂÈÌÒÓ·˜ ‹Ù·Ó ÈÔ ‹ÈÔ˜. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· Û‹ÌÂÚ· ı· ÏËÚˆıÔ‡Ó Î·È ÔÈ ÂÚÁÔÏ¿‚ÔÈ Ô˘ ›¯·Ó ÂÓÂÚÁÔÔÈËı› Ù· ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ· ¯ÚfiÓÈ· ÁÈ· ÙÔÓ ·Ô¯ÈÔÓÈÛÌfi. ∞fi ÙËÓ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋ ∂ÓfiÙËÙ· ÙÔÓ›˙ÂÙ·È ˆ˜ ÔÈ ÂÚÁÔÏ¿‚ÔÈ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔÛÎÔÌ›ÛÔ˘Ó Ù· ··Ú·›ÙËÙ· ‰ÈηÈÔÏÔÁËÙÈο, fiˆ˜ ÙÈÌÔÏfiÁÈ·, ·Ú·ÛÙ·ÙÈο, ·ÏÏ¿ Î·È Ó· ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó ÙËÓ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈ΋ Î·È ÙË ÊÔÚÔÏÔÁÈ΋ ÂÓËÌÂÚfiÙËÙ·. ™ÙÔ ÌÂٷ͇ ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ ÂÈÛΤÊıËÎÂ Ô Î. ∫·ÏÙÛÔÁÈ¿ÓÓ˘ ÂÈÛÎÂÙfiÌÂÓÔ˜ ‰ËÌÔÙÈο ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù·, fiˆ˜ ÙÔ˘˜ ∫ˆÊÔ‡˜ ÁÈ· ı¤Ì·Ù· Ô‰ÈÎÔ‡ ‰ÈÎÙ‡Ô˘. ∂›Û˘ ‚Ú¤ıËÎÂ Î·È ÛÙÔ Ó¤Ô ‰ÚfiÌÔ Ô˘ ηٷÛ΢¿ÛÙËΠ̤ۈ ¶¤Ú‰Èη˜ Î·È Û˘ÓÙÔ̇ÂÈ Î·Ù¿ Ôχ ÙËÓ ·fiÛÙ·ÛË ÌÂٷ͇ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ Î·È º·ÚۿψÓ. ºÒÙ˘ ™·Ófi˜

∞fi ÙËÓ ∂ÈÙÚÔ‹ ¶ÔÈfiÙËÙ·˜ ∑ˆ‹˜ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘

∞Ó·ÎÏ‹ıËÎÂ Ë ¿‰ÂÈ· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ Ì·Ú Δ∏¡ ·Ï·˙ÔÓ›· ÙÔ˘ Î·È ÙËÓ ·-

‰È·ÊÔÚ›· ÙÔ˘ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÓfiÌÔ˘˜ “Ï‹ÚˆÛ” ȉÈÔÎÙ‹Ù˘ Ì·Ú Ù˘ Ô‰Ô‡ ∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘. ™Â ¯ıÂÛÈÓ‹ Û˘Ó‰ڛ·ÛË Ù˘ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ¶ÔÈfiÙËÙ·˜ ∑ˆ‹˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ ·Ó·ÎÏ‹ıËÎÂ Ë ¿‰ÂÈ· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘ Ì·Ú Î·È ÂÈÛËÌ¿ÓıËΠÛÙȘ ÀËÚÂۛ˜ ·fi ÙÔ˘˜ ·ÓÙȉËÌ¿Ú¯Ô˘˜ Î.Î. ¢ÂÚ‚¤ÓË Î·È ªfiÛ¯Ô fiÙÈ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ¤¯Ô˘Ó Ù· “Ì¿ÙÈ· ÙÔ˘˜ ·ÓÔȯٿ” Î·È Ó· ÌË ‰ÒÛÔ˘Ó Ó¤· ¿‰ÂÈ· ÛÙÔÓ È‰ÈÔÎÙ‹ÙË, Ô˘ ÚÔÂÙÔÈÌ¿˙ÂÙ·È Ó· ηٷı¤ÛÂÈ Ó¤Ô Ê¿ÎÂÏÔ, Ì Ӥ· ÂˆÓ˘Ì›·. ™ÙÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· ˘ÁÂÈÔÓÔÌÈÎÔ‡ ÂӉȷʤÚÔÓÙÔ˜ ›¯Â ÂÈ‚ÏËı› Î·È Ë ·ÓÒÙ·ÙË ÔÈÓ‹ ÁÈ· ÎÏ›ÛÈÌÔ ÂÍ‹ÓÙ· ËÌÂÚÒÓ Ì ·Ê·›ÚÂÛË Ù˘ ¿‰ÂÈ·˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÌÔ˘ÛÈÎÒÓ ÔÚÁ¿ÓˆÓ. ΔÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· ··Û¯fiÏËÛ Â·ÓÂÈÏËÌ̤ӷ

∂¡∞ƒ•∏ π∞Δƒ∂π√À

¡ÈÎfiÏ·Ô˜ ∫·Ï·Ìԇη˜ ¶∞π¢π∞Δƒ√™ ∂ȉÈ΢ı›˜ ÛÙËÓ ∞’ ¶·È‰. ∫ÏÈÓÈ΋ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ∞ıËÓÒÓ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô ¶·›‰ˆÓ «∞Á›· ™ÔÊ›·» ∞fiÊÔÈÙÔ˜ π·ÙÚÈ΋˜ ™¯ÔÏ‹˜ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ πˆ·ÓÓ›ÓˆÓ ™. ™˘Ú›‰Ë 89, μfiÏÔ˜ nik.kalaboukas@gmail.com

Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 29 M∞´√À 2013

6947616399/ÎÈÓ. 2421105999/ÙËÏ.

ÙÔ˘˜ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˘˜ Ì‹Ó˜ ÙËÓ ∂ÈÙÚÔ‹ ¶ÔÈfiÙËÙ·˜ ∑ˆ‹˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘, ηıÒ˜ ˘‹Ú¯·Ó ÔÏϤ˜ ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›Â˜ ·fi ÙÔ˘˜ ¤ÓÔÈÎÔ˘˜ ÙˆÓ ‰È·ÌÂÚÈÛÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ‰È·Ì¤ÓÔ˘Ó ÛÙÔ˘˜ ÔÚfiÊÔ˘˜ Ù˘ ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹˜, ÛÙÔ ÈÛfiÁÂÈÔ Ù˘ ÔÔ›·˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ÙÔ Î·Ê¤ Ì·Ú. ™Â Û˘˙‹ÙËÛË Ù˘ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ÁÈ· ·Ó¿ÎÏËÛË Ù˘ ¿‰ÂÈ·˜ ηʤÌ·Ú ÛÙÔÓ ÕÁÈÔ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ ÓÔÌÈÎfi˜ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ÙÔ˘ ȉÈÔÎÙ‹ÙË ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍ fiÙÈ Ë ÌË Ï‹„Ë ¿‰ÂÈ·˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÌÔ˘ÛÈ΋˜ ‰ÂÓ Û˘ÓÈÛÙ¿ ÏfiÁÔ ÁÈ· ÙËÓ ÔÚÈÛÙÈ΋ ·Ó¿ÎÏËÛË Ù˘ ¿‰ÂÈ·˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜. ªÂ ‚¿ÛË ÙÔ ·Ú·¿Óˆ ÛÎÂÙÈÎfi Ô˘ ÛÙËÚ›¯ıËΠ۠‰ÈηÛÙÈ΋ ·fiÊ·ÛË, ‰ÂÓ ·Ó·ÎÏ‹ıËÎÂ Ë ¿‰ÂÈ· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ Î·È Ô ÂȯÂÈÚËÌ·Ù›·˜ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍ fiÙÈ ÛÙȘ ÚÔı¤ÛÂȘ ÙÔ˘ Â›Ó·È Ó· ÏËÚÒÛÂÈ ÙËÓ ∞∂¶π Ô˘ Â›Ó·È ÚÔ··ÈÙÔ‡ÌÂÓË, ˆÛÙfiÛÔ fiˆ˜ ÛËÌ›ˆÛÂ Ô ¢‹ÌÔ˜ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ÙÔ˘ ¯ÔÚËÁ‹ÛÂÈ ÙËÓ ¿‰ÂÈ· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÌÔ˘ÛÈÎÒÓ ÔÚÁ¿ÓˆÓ ÏfiÁˆ ·Ï·ÈÒÓ ÔÊÂÈÏÒÓ ÙÔ˘, Ù· ÔÔ›· ·Ó ‰ÂÓ ÏËÚˆıÔ‡Ó ÛÙÔ Û‡ÓÔÏfi ÙÔ˘˜, ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÙÔ˘ ¯ÔÚËÁ‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ ¿‰ÂÈ·. ∞ÎfiÌË ÛÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ Ù˘ Û˘Ó‰ڛ·ÛË Ë ∂ÈÙÚÔ‹ ·ÔÊ¿ÛÈÛ ÙË ÌË ·Ó¿ÎÏËÛË Ù˘ ¿‰ÂÈ·˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ηٷÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ηʤ, ηıÒ˜ ‰¤¯ıËΠÙËÓ ÚfiıÂÛË

● ΔÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· ··Û¯fiÏËÛ Â·ÓÂÈÏËÌ̤ӷ ÙÔ˘˜ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˘˜ Ì‹Ó˜ ÙËÓ ∂ÈÙÚÔ‹ ¶ÔÈfiÙËÙ·˜ ∑ˆ‹˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘, ηıÒ˜ ˘‹Ú¯·Ó ÔÏϤ˜ ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›Â˜ ·fi ÙÔ˘˜ ¤ÓÔÈÎÔ˘˜ ÙˆÓ ‰È·ÌÂÚÈÛÌ¿ÙˆÓ

ÙÔ˘ ȉÈÔÎÙ‹ÙË Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ Ì ‰È΋ ÙÔ˘ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ÛÙËÓ ÚÔÌ‹ıÂÈ· ÂȉÈÎÔ‡ Ì˯·Ó‹Ì·ÙÔ˜ (ÎÔÌÚ¤ÛÔÚ·) Ô˘ Îfi‚ÂÈ ÙËÓ ¤ÓÙ·ÛË ÙÔ˘ ‹¯Ô˘ Ù˘ ÌÔ˘ÛÈ΋˜ ÛÙ· fiÚÈ· Ô˘ ÚԂϤÂÈ Ô ÓfiÌÔ˜ (80 db) Î·È Ô˘ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· Ù· ˘Âڂ› ·ÎfiÌË Î·È fiÙ·Ó Î¿ÔÈÔ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂÈ Ó· ÙËÓ ·Ó‚¿ÛÂÈ ÂÚÈÛÙ·Ûȷο. ∂›Û˘ Û ¯ıÂÛÈÓ‹ Ù˘ Û˘Ó‰ڛ·ÛË Ë ∂ÈÙÚÔ‹ ¶ÔÈfiÙËÙ·˜ ∑ˆ‹˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ ·ÔÊ¿ÛÈÛ ӷ ‰ÒÛÂÈ ¯ÚÔÓÈ΋ ÚÔıÂÛÌ›· 30 ËÌÂÚÒÓ Û ÁÓˆÛÙ‹ ·Ï˘Û›‰· ÛÔ‡ÂÚ Ì¿ÚÎÂÙ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÂÈχÛÂÈ ‰È¿ÊÔÚ˜ ÂÎÎÚÂÌfiÙËÙ˜ Ô˘ ÂÓÙÔ›ÛÙËÎ·Ó Û ‰‡Ô ηٷÛÙ‹Ì·Ù¿ Ù˘ Û μfiÏÔ Î·È ¡¤· πˆÓ›·.

∏ ∂ÈÙÚÔ‹ ·ÔÊ¿ÛÈÛ ·ÎfiÌË Ó· ·Ú·¯ˆÚ‹ÛÂÈ ¯ÒÚÔ ÛÙËÓ Ï·Ù›· ∞Á›Ô˘ ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ ÁÈ· Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛË ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ‰Ú¿Û˘ ·fi ÙÔÓ ∂ÏÏËÓÈÎfi ∂Ú˘ıÚfi ™Ù·˘Úfi / ΔÌ‹Ì· μfiÏÔ˘. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ¤ÁÁÚ·ÊÔ, ÔÈ ∂ıÂÏÔÓÙ¤˜ ∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜ ¶ÚfiÓÔÈ·˜ Ù˘ ˘ËÚÂÛ›·˜ ·˘Ù‹˜ ¤¯Ô˘Ó ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›ÛÂÈ ÛÙÔ μfiÏÔ ÙË Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ÚÔ˘¯ÈÛÌÔ‡ Î·È ·È¯ÓȉÈÒÓ Ì ÛÙfi¯Ô ÙË ‰È¿ıÂÛ‹ ÙÔ˘˜ Û ¿ÔÚ˜ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȘ Î·È ¿ÙÔÌ·. ∏ ‰Ú¿ÛË ı· Á›ÓÂÈ ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· Ù˘ ¶·Ú·Û΢‹˜ 31 ª·˝Ô˘ Î·È ÙÔ Úˆ› ÙÔ˘ ™·‚‚¿ÙÔ˘ 1 πÔ˘Ó›Ô˘ ηٿ ÙȘ ÒÚ˜ ·fi ÙȘ 6 Ì.Ì. 8 Ì.Ì. Î·È ·fi ÙȘ 10 ÙÔ Úˆ› Ò˜ ÙË 1 ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ.

™˘Ó˘‡ı˘ÓË Ë ¶∂¢ £ÂÛÛ·Ï›·˜ “∂π¡∞π Û˘Ó˘‡ı˘ÓË Ë ¶.∂.¢.

£ÂÛÛ·Ï›·˜ ÁÈ· ÙËÓ ·Ô‰Ô¯‹ ÙˆÓ ÂÚÈÎÔÒÓ ÙˆÓ fiÚˆÓ, ÙˆÓ ∫∞¶ Î·È Ù˘ ™∞Δ∞, ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ‰‹ÌÔ˘˜” ÙÔÓ›˙ÂÈ Û ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ Ù˘ Ë §·˚΋ ™˘Û›ڈÛË, Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÙË Û˘Ó¤Ï¢ÛË ÙˆÓ ‰ËÌ¿Ú¯ˆÓ Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜. “∫ÔÈÓ‹ ‹Ù·Ó Ë ‰È·›ÛÙˆÛË ·fi ÙÔ˘˜ ‰ËÌ¿Ú¯Ô˘˜ Î·È ÙÔ˘˜ ‰ËÌÔÙÈÎÔ‡˜ Û˘Ì‚Ô‡ÏÔ˘˜ Ô˘ ‹Ú·Ó ̤ÚÔ˜, fiÙÈ Ë ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË ‰ÂÓ Â·ÚΛ Ô‡Ù ÁÈ· Ù· ÛÙÔȯÂÈÒ‰Ë ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈο ¤ÍÔ‰· ÙˆÓ ‰‹ÌˆÓ, ·ÊÔ‡ ·fi Ù· 2,6 ‰ÈÛ. ú, Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÛÙȘ ÚÔÛ‰ÈÔÚÈṲ̂Ó˜ ·Ó¿ÁΘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜, ı· ¿ÚÔ˘Ó 1,6 ‰ÈÛ. ú ÁÈ· ÙÔ 2013. ∞Í›˙ÂÈ Ó· ÛËÌÂÈÒÛÔ˘Ì fiÙÈ ÁÈ· Ù· ¤ÙË 2009 - 2012 ÔÈ ∫∞¶ ‹Ù·Ó ÌÂȈ̤ÓÔÈ Î·Ù¿ 55%, ÂÓÒ Ë ™∞Δ∞ ÁÈ· ÙÔ 2013 ·ÁÁ›˙ÂÈ Ù· Â›‰· ÙÔ˘ 2000, Ô˘ ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ ÔÈ ‰‹ÌÔÈ ‰ÂÓ ı· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·ÓÙÂÂͤÏıÔ˘Ó Ô‡Ù ÛÙȘ ·Ó·Áη›Â˜ Û˘ÓÙËÚ‹ÛÂȘ ÙˆÓ ‹‰Ë ˘·Ú¯fiÓÙˆÓ ˘Ô‰ÔÌÒÓ ÙˆÓ ‰‹ÌˆÓ, ÌÂٷʤÚÔÓÙ·˜ ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ Î·È ÙˆÓ ¤ÚÁˆÓ ÛÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ Î·È ÛÙË Ï·˚΋ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· Ì ·ÓÙ·Ô‰ÔÙÈο Ù¤ÏË Î·È ÂÈÚfiÛıÂÙË ÊÔÚÔÏÔÁ›·. ∏ §·˚΋ ™˘Û›ڈÛË Î·Ï› ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ ÛÙË £ÂÛÛ·Ï›·, ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ ÛÙÔ˘˜ ‰‹ÌÔ˘˜, Ì ٷ ۈ̷Ù›· ÙÔ˘˜ Î·È ÙȘ Ï·˚Τ˜ ÂÈÙÚÔ¤˜ Ó· ‰ÈÂΉÈ΋ÛÔ˘Ó ÙËÓ Ï‹ÚË Î·È Â·Ú΋ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË ÁÈ· ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎÒÓ ·Ó·ÁÎÒÓ ÙˆÓ ‰‹ÌˆÓ. ¡· Á›ÓÂÈ ·ÔÁÚ·Ê‹, ÙˆÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎÒÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ·Ó·ÁÎÒÓ, ˘Ô‰ÔÌÒÓ Î·È ¤ÚÁˆÓ Û οı ‰‹ÌÔ Î·È ·˘Ùfi Ó· ·ÔÙÂÏ› ÙÔ ÌfiÓÔ ÎÚÈÙ‹ÚÈÔ ÁÈ· ÙË ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛ‹ ÙÔ˘˜. ∫·Ïԇ̠ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ Û οı ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Ó· ··ÈÙ‹ÛÔ˘Ó ·ÎfiÌË: - ∫·ÌÈ¿ ·fiÏ˘ÛË ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÛÙÔ˘˜ ‰‹ÌÔ˘˜. ∞Ó·Ó¤ˆÛË ¿ÌÂÛ· fiÏˆÓ ÙˆÓ Û˘Ì‚¿ÛÂˆÓ Î·È ‰ÚÔÌÔÏfiÁËÛË Ù˘ ÌÔÓÈÌÔÔ›ËÛ‹˜ ÙÔ˘˜ ¯ˆÚ›˜ fiÚÔ˘˜ Î·È ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ. ¶ÚfiÛÏË„Ë Ó¤Ô˘ ÌfiÓÈÌÔ˘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ Ì Ï‹ÚË ÌÈÛıÔÏÔÁÈο Î·È ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈο ‰ÈηÈÒÌ·Ù·, Ô˘ Ó· ηχÙÔ˘Ó ÙȘ ‰È·ÚΛ˜ ·˘ÍË̤Ó˜ ·Ó¿ÁΘ Û ˘ËÚÂۛ˜ Î·È ‰Ô̤˜. - Ÿ¯È ÛÙÔ ÎÏ›ÛÈÌÔ ‰ÔÌÒÓ Î·È ˘ËÚÂÛÈÒÓ. - ∂Ó›Û¯˘ÛË ÙˆÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ “μÔ‹ıÂÈ· ÛÙÔ Û›ÙÈ” , ÙˆÓ ∫∏º∏, ∫¢∞¶ - ∞ÌÂ∞, Î.¿. Î·È ¤ÓÙ·ÍË Û’ ·˘Ù¿ fiÛˆÓ ¤¯Ô˘Ó ·Ó¿ÁÎË ¤ÓÙ·Í‹ ÙÔ˘˜ Û’ ·˘Ù¤˜ ÙȘ ‰Ô̤˜. - °ÂÓÓ·›· ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË ÁÈ· ÙÔ˘˜ ‚ÚÂÊÈÎÔ‡˜ - ·È‰ÈÎÔ‡˜ ÛÙ·ıÌÔ‡˜. ¡· Á›ÓÔ˘Ó ‰ÂÎÙ¤˜ fiϘ ÔÈ ·ÈÙ‹ÛÂȘ ÙˆÓ ÁÔÓÈÒÓ ÛÙË Ó¤· ÂÚ›Ô‰Ô. ¡· ηٷÚÁËıÔ‡Ó Ù· ÙÚÔÊ›·. - ∫·Ù¿ÚÁËÛË Ù˘ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈ΋˜ ‰Ú¿Û˘ ÛÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·, ÛÙȘ ˘ËÚÂۛ˜ Î·È Ù· ¤ÚÁ· ÙˆÓ ‰‹ÌˆÓ. - ∫·ÌÈ¿ ȉȈÙÈÎÔÔ›ËÛË ÛÙË ‰È·¯Â›ÚÈÛË ÙˆÓ ·ÔÚÚÈÌÌ¿ÙˆÓ Î·È ÙˆÓ ˘‰¿ÙˆÓ. Ÿ¯È ÛÙËÓ ÂÎÔ›ËÛË - ȉȈÙÈÎÔÔ›ËÛË Ù˘ ·Î›ÓËÙ˘ ÂÚÈÔ˘Û›·˜ ÙˆÓ ‰‹ÌˆÓ. - ¶ÚfiÁÚ·ÌÌ· ‰ËÌÔÛ›ˆÓ ÂÂÓ‰‡ÛÂˆÓ Ì ·ÍÈÔÔ›ËÛË Î·È ÙˆÓ ÎÔÓ‰˘Ï›ˆÓ Ù˘ Ó¤·˜ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈ΋˜ ÂÚÈfi‰Ô˘ Ù˘ ∂.∂., ÁÈ· Û‡Á¯ÚÔÓ˜ ÎÙÈÚȷΤ˜ ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ ˘Ô‰Ô̤˜ Ô˘ ηχÙÔ˘Ó fiÏÔ ÙÔ Ê¿ÛÌ· ÙˆÓ ÚÔÓÔÈ·ÎÒÓ, ·ıÏËÙÈÎÒÓ Î·È ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÒÓ ·Ó·ÁÎÒÓ, ¤ÚÁ· ÔÏÈÙÈ΋˜ ÚÔÛÙ·Û›·˜, ·ÓÙÈÛÂÈÛÌÈ΋˜ ıˆÚ¿ÎÈÛ˘, ·ÓÙÈÏËÌÌ˘ÚÈ΋˜ - ·ÓÙÈ˘ÚÈ΋˜ ÚÔÛÙ·Û›·˜” ÙÔÓ›˙ÂÙ·È ÛÙËÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË.


ª·ÁÓËÛ›· 15

Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 29 ª∞´√À 2013

∞ÓÔȯً ÁÚ·ÌÌ‹ ÏËÚÔÊfiÚËÛ˘ Î·È ÂÓË̤ڈÛ˘ ÁÈ· ÎÔÈÓˆÓÈο ı¤Ì·Ù·

™ÙËÓ ∂ÈÙÚÔ‹ ¢È·‚Ô‡Ï¢Û˘ ÙÔ ¢›ÎÙ˘Ô ˘ÁηÏÂ›Ù·È Ì ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ÙÔ˘ ‰ËÌ¿Ú¯Ô˘ μfiÏÔ˘ Î. ¶¿ÓÔ˘ ™ÎÔÙÈÓÈÒÙË ÂȉÈ΋ Û˘Ó‰ڛ·ÛË Ù˘ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ¢È·‚Ô‡Ï¢Û˘ Ì ı¤Ì· ÙË “™˘ÁÎÚfiÙËÛË ÙÔÈÎÔ‡ ¢ÈÎÙ‡Ô˘ ∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜ ∞ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë˜” . ∏ Û˘Ó‰ڛ·ÛË ¤¯ÂÈ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÙ› ÁÈ· ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ 7 πÔ˘Ó›Ô˘, ÛÙË 1 ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ, ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· Û˘Ó‰ÚÈ¿ÛÂˆÓ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘, Î·È Â›Ó·È ·ÓÔȯً Û οı ÊÔÚ¤· Ô˘ ı· ‹ıÂÏ ӷ Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯ÂÈ. ÀÂÓı˘Ì›˙ÂÙ·È fiÙÈ ¤¯ÂÈ ÚÔËÁËı› ·Ó¿ÏÔÁË Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÙÔÓ π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ, ÁÈ· ÙÔ ı¤Ì· ‰È·ÌfiÚʈÛ˘ ÂÓfi˜ ÈÛ¯˘ÚÔ‡ ÌÂÙÒÔ˘ ˘ÂÚ¿ÛÈÛ˘ Ù˘ ‰ËÌÔÎÚ·Ù›·˜, Ù˘ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ Û˘ÓÔ¯‹˜ Î·È Ù˘ ÔÌ·Ï‹˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ Ù˘ fiÏ˘.

∏ ∂ÎÙÂÏÂÛÙÈ΋ ∂ÈÙÚÔ‹ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ·ÔÊ¿ÛÈÛÂ, Ì ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Î·È ÙˆÓ ÂÎÚÔÛÒˆÓ Ù˘ ∫ÔÈÓˆÊÂÏÔ‡˜ ∂ȯ›ÚËÛ˘ Î·È ÙÔ˘ ¡ÔÌÈÎÔ‡ ¶ÚÔÛÒÔ˘, Ó· ‰Ôı› Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ì ÂfiÌÂÓÔ ı¤Ì· Û˘˙‹ÙËÛ˘ ÙË Û˘ÁÎÚfiÙËÛË ÂÓfi˜ ÈÛ¯˘ÚÔ‡ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ ‰ÔÌÒÓ Î·È ÊÔÚ¤ˆÓ Ô˘ ı· ·ÔÙÂϤÛÔ˘Ó ÙËÓ “ÔÌڤϷ” ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ÚÔÛÙ·Û›·˜ Ù˘ fiÏ˘ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, ÚÔ˜ fiÊÂÏÔ˜ ÂÎÂ›ÓˆÓ ÙˆÓ Û˘ÌÔÏÈÙÒÓ Ô˘ ÙËÓ ¤¯Ô˘Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·Ó¿ÁÎË. ™ÙËÓ ÚfiÛÎÏËÛË Ô˘ ·ˇı˘ÓÂ Ô Î. ™ÎÔÙÈÓÈÒÙ˘ ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ÂÎÚÔÛÒÔ˘˜ 50 ÊÔÚ¤ˆÓ Ù˘ fiÏ˘, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Û˘ÁÎÚÔÙÔ‡Ó ÙËÓ ∂ÈÙÚÔ‹ ¢È·‚Ô‡Ï¢Û˘ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘, ˘ÔÁÚ·ÌÌ›˙ÂÈ, ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ, fiÙÈ “ÛÙȘ Û˘Óı‹Î˜ ·˘Ù¤˜, Ë ·Ó¿ÁÎË ÁÈ· ¤Ó· Â˘Ú‡Ù·ÙÔ Î›ÓËÌ· ·ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë˜, ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ· ·fi ÙȘ ȉȷ›ÙÂÚ˜ ÔÏÈÙÈΤ˜ ·fi„ÂȘ ÙÔ˘ ηı¤Ó· Ì·˜, ηı›ÛÙ·Ù·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·fi ÂÈÙ·ÎÙÈ΋, ·Ú¿ÏÏËÏ·, Ê˘ÛÈο, Ì ÙËÓ ·Í›ˆÛË ÁÈ· ¤Ó· ÂıÓÈÎfi Û¯¤‰ÈÔ ·ÓfiÚıˆÛ˘ Î·È ·Ó·Û˘ÁÎÚfiÙËÛ˘ Ù˘ ¯ÒÚ·˜. ∏ ·Ú¤Ì‚·ÛË Ù˘ ÙÔÈ΋˜ ÎÔÈÓˆÓ›·˜ ÌÔÚ› Î·È Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È Î·ıÔÚÈÛÙÈ΋˜ ÛËÌ·Û›·˜ ÁÈ· ÙË ÛÙ‹ÚÈÍË ÙˆÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈο Î·È ÎÔÈÓˆÓÈο ÈÔ ·‰‡Ó·ÌˆÓ Û˘ÌÔÏÈÙÒÓ Ì·˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ· ÙËÓ ·ÍÈÔÚ¤ÂÈ·

● ™˘˙‹ÙËÛË ÁÈ· ÙË Û˘ÁÎÚfiÙËÛË ÂÓfi˜ ÈÛ¯˘ÚÔ‡ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ ‰ÔÌÒÓ Î·È ÊÔÚ¤ˆÓ Ô˘ ı· ·ÔÙÂϤÛÔ˘Ó ÙËÓ “ÔÌڤϷ” ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ÚÔÛÙ·Û›·˜ Ù˘ fiÏ˘ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ÛÙËÓ ∂ÈÙÚÔ‹ ¢È·‚Ô‡Ï¢Û˘

fiÏˆÓ ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ Ù˘. ¢ÈfiÙÈ ·ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë Â›Ó·È ÙÔ ËıÈÎfi ηı‹ÎÔÓ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Ù· ̤ÏË ÌÈ·˜ ÎÔÈÓˆÓ›·˜ Ó· ·ÏÏËÏÔ¸ÔÛÙËÚ›˙ÔÓÙ·È Î·È Ó· ·ÏÏËÏÔ‚ÔËıÔ‡ÓÙ·È. ∏ ·ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë ‰ÂÓ ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ ÂÍÔ˘ÛÈ·ÛÙÈ΋ Û¯¤ÛË, ·ÏÏ¿ ·ÔÙÂÏ› ˘Ô¯Ú¤ˆÛË Î·È ‰Èη›ˆÌ· ÌÂٷ͇ ·ÌÔÈ‚·›· ›ÛˆÓ. √ ¢‹ÌÔ˜ μfiÏÔ˘, Ë ÙÔÈ΋ ∂ÎÎÏËÛ›·, ·ÏÏ¿ Î·È ¿ÏÏÔÈ ÊÔÚ›˜, ˘ÏÔÔÈÔ‡ÌÂ, Â‰Ò Î·È ¯ÚfiÓÈ·, ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ‰Ú¿ÛÂȘ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜

·Ú¤Ì‚·Û˘. ™ÙÔ ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘, ·Ú¿ ÙȘ ‰Ú·Ì·ÙÈΤ˜ ÂÚÈÎÔ¤˜ ÙˆÓ ÂȯÔÚËÁ‹ÛˆÓ, fi¯È ÌfiÓÔ ¤¯Ô˘Ì ηٷʤÚÂÈ Ó· ‰È·ÙËÚ‹ÛÔ˘Ì ˙ˆÓÙ·Ó¤˜ ÙȘ ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ ‰Ô̤˜, ·ÏÏ¿ Î·È Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ì Ӥ˜ Î·È Ó· ηχ„Ô˘Ì ٷ fiÔÈ· ÎÂÓ¿, ¤¯ÔÓÙ·˜ Û˘Ó›‰ËÛË fiÙÈ ÔÈ ‰Ô̤˜ ·˘Ù¤˜ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÙË ÌÔÓ·‰È΋ “·Û›‰·” ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÙˆÓ Û˘ÌÔÏÈÙÒÓ Ì·˜ Ô˘ ‰ÔÎÈÌ¿˙ÔÓÙ·È ·fi ÙȘ Ô‰˘ÓËÚ¤˜ Û˘Ó¤ÂȘ

Ù˘ ÎÚ›Û˘” . ™ÙË Û˘Ó‰ڛ·ÛË Ù˘ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ¢È·‚Ô‡Ï¢Û˘ ı· ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙÔ‡Ó ÔÈ Ó¤Â˜ ‰Ú¿ÛÂȘ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ·Ú¤Ì‚·Û˘ Ô˘ ۯ‰ȿ˙ÂÈ Ó· ˘ÏÔÔÈ‹ÛÂÈ Ô ¢‹ÌÔ˜ μfiÏÔ˘ ÙÔ ÂfiÌÂÓÔ ‰È¿ÛÙËÌ·, ‰ËÏ·‰‹ Ë “∞ÓÔȯً ÁÚ·ÌÌ‹ ÏËÚÔÊfiÚËÛ˘ Î·È ÂÓË̤ڈÛ˘ ¿Óˆ Û ÎÔÈÓˆÓÈο ı¤Ì·Ù·” Î·È Ô “√‰ËÁfi˜ ∫ÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ¢ÔÌÒÓ Î·È ÀËÚÂÛÈÒÓ μfiÏÔ˘” , ÛÙÔÓ ÔÔ›ÔÓ Î·Ù·ÁÚ¿ÊÔÓÙ·È fiϘ ÔÈ ˘ÊÈÛÙ¿ÌÂÓ˜ ‰Ô̤˜ Ô˘ ·Ú¤¯Ô˘Ó ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ ˘ËÚÂۛ˜. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô ∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜ ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜, ¶·È‰Â›·˜ Î·È ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ Î. ∞. ¶·ÓÙÛ¿, ÁÈ· ‰˘Ô ÛËÌ·ÓÙÈο ÂÚÁ·Ï›· Ô˘ ÂÈÙÚ¤Ô˘Ó ÙË ÛˆÛÙ‹ ·ÔÙ‡ˆÛË Ù˘ ÙÚ¤¯Ô˘Û·˜ ηٿÛÙ·Û˘, ·ÏÏ¿ Î·È ·Ó·‰ÂÈÎÓ‡Ô˘Ó, Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ·, ÙËÓ ÈÂÛÙÈ΋ ·Ó¿ÁÎË ÁÈ· ÙË Û˘ÁÎÚfiÙËÛË ÙÔ˘ ÙÔÈÎÔ‡ “¢ÈÎÙ‡Ô˘ ∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜ ∞ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë˜” . “∏ Û˘ÁÎÚfiÙËÛ‹ ÙÔ˘ ¢ÈÎÙ‡Ô˘” , ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ Ô ‰‹Ì·Ú¯Ô˜, “ı· Ú¤ÂÈ ÚˆÙ›ÛÙˆ˜ Ó· ÂÎÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È ˆ˜ ÌÈ· ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈ΋ ÌÔÚÊ‹ ÔÚÁ¿ÓˆÛ˘ Ù˘ ÙÔÈ΋˜ Ì·˜ ÎÔÈÓˆÓ›·˜. £ÂÌÂÏÈÒ‰Ë ÛÙfi¯Ô ÙÔ˘ ¢ÈÎÙ‡Ô˘ ·ÔÙÂÏ› Ë fiÛÔ ÙÔ ‰˘Ó·ÙfiÓ ÈÔ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈ΋ Î·È ÈÔ Û˘ÛÙËÌ·ÙÈ΋ ·-

ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÙˆÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ˘Ê›ÛÙ·ÓÙ·È ÛÙÔÓ ÙÔ̤· ˘ÔÛÙ‹ÚÈ͢ ÙˆÓ “¢·ıÒÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ÔÌ¿‰ˆÓ” , ÛÙÔÓ ÙÔ̤· “¶·È‰› Î·È √ÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·” , ηıÒ˜ Î·È ÛÙÔÓ ÙÔ̤· “¶ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ· ¶ÂÚ›ı·Ï„Ë - ¢ËÌfiÛÈ· ÀÁ›·” . μ·ÛÈÎfi ÛÙÔÈ¯Â›Ô Ù˘ ÊÈÏÔÛÔÊ›·˜ ÙÔ˘ ¢ÈÎÙ‡Ô˘ Â›Ó·È Ë ¤ÓÓÔÈ· Ù˘ Û˘ÌÏËڈ̷ÙÈÎfiÙËÙ·˜, ÙÔ˘ ÙÚfiÔ˘ ‰ËÏ·‰‹ Ì ÙÔÓ ÔÔ›Ô ¤Ó·˜ ÊÔÚ¤·˜ Û˘ÌÏËÚÒÓÂÈ, ηχÙÂÈ Ù· ÎÂÓ¿ Î·È ÔÏÔÎÏËÚÒÓÂÈ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ, Ô‡Ùˆ˜ ÒÛÙ ÙÔ ÙÂÏÈÎfi ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ù˘ Û˘Ó¤ÚÁÈ·˜ Ó· Â›Ó·È ¤Ó· ‰›¯Ù˘ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ Î·È ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ Ôϛ٘”. ™ÙÔ˘˜ ÊÔÚ›˜ - ̤ÏË Ù˘ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ¢È·‚Ô‡Ï¢Û˘ ¤¯ÂÈ ÛÙ·Ï› ÙÔ ™¯¤‰ÈÔ ™˘ÌÊÒÓÔ˘ ¢ËÌÈÔ˘ÚÁ›·˜ ¢ÈÎÙ‡Ô˘ ∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜ ∞ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë˜, Ô “√‰ËÁfi˜ ∫ÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ¢ÔÌÒÓ Î·È ÀËÚÂÛÈÒÓ μfiÏÔ˘” , Ô ÔÔ›Ô˜ Â›Ó·È ·Ó·ÚÙË̤ÓÔ˜ ÛÙÔ site ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ Î·È Â›Ó·È ÂÓËÌÂڈ̤ÓÔ˜ Ì fiÏ· Ù· ··Ú·›ÙËÙ· ÛÙÔȯ›· ¤ˆ˜ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ª·ÚÙ›Ô˘ 2013, ηıÒ˜ Î·È Ë ÚfiÙ·ÛË ÁÈ· ÙËÓ “∞ÓÔȯً ÁÚ·ÌÌ‹ ÏËÚÔÊfiÚËÛ˘ Î·È ÂÓË̤ڈÛ˘ ¿Óˆ Û ÎÔÈÓˆÓÈο ı¤Ì·Ù·” , ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ˘¿ÚÍÂÈ Ë Î·Ù¿ÏÏËÏË ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· ÁÈ· ÙË ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹ Ù˘ Û˘˙‹ÙËÛ˘.

∞Ó·‚›ˆÛË Ù˘ ÁÈÔÚÙ‹˜ ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ ÛÙ· ∫¿Ùˆ §Â¯ÒÓÈ·

ªÂ ·Ú¤Ï·ÛË Î·È ÂÎÏ‹ÍÂȘ Ù· ∞ÓıÂÛÙ‹ÚÈ· ª¡∏ª∂™ ·fi Ù· ·ÏÈ¿ ı· ͢-

Ó‹ÛÂÈ Ë ·Ó·‚›ˆÛË ÙˆÓ ∞ÓıÂÛÙËÚ›ˆÓ ÛÙ· ∫¿Ùˆ §Â¯ÒÓÈ· ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ 2 πÔ˘Ó›Ô˘, ÛÙȘ 7.30 ÙÔ ‚Ú¿‰˘. ΔÔ Û˘ÓÙÔÓÈÛÌfi Ù˘ ÂΉ‹ÏˆÛ˘ ·Ó¤Ï·‚Â Ô ¢‹ÌÔ˜ μfiÏÔ˘ ‰È¿ Ù˘ ·ÓÙȉËÌ·Ú¯›·˜ ∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜ ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜, ¶·È‰Â›·˜ Î·È ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡, Ù˘ ÙÔÈ΋˜ ·ÓÙȉËÌ·Ú¯›·˜ ∞ÁÚÈ¿˜ Î·È ÙÔ˘ ¢√∂¶∞¶-¢∏¶∂£∂. ™Ùfi¯Ô˜ Â›Ó·È ÔÈ μÔÏÈÒÙ˜ Ó· ˙‹ÛÔ˘Ó ÌÈ· ȉȷ›ÙÂÚË ÁÈÔÚÙ‹, Ë ÔÔ›· ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÂÈÊ˘Ï¿ÍÂÈ Â˘¯¿ÚÈÛÙ˜ ÂÎÏ‹ÍÂȘ Î·È ı· ÔÏÔÎÏËÚˆı› Ì Ϸ˚Îfi ÁϤÓÙÈ Ì¤¯ÚÈ ÙÔ Úˆ› ÛÙËÓ Ï·Ù›· ∞Á›Ô˘ °ÂˆÚÁ›Ô˘ ÛÙ· ∫¿Ùˆ §Â¯ÒÓÈ·. ªÂ ÙËÓ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË ÔÏÏÒÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÒÓ ı· ÔÚÁ·Óˆı› ÌÈ· ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ ·Ú¤Ï·ÛË. ™ÙÔÏÈṲ̂ӷ Ì ÏÔ˘ÏÔ‡‰È· ·˘ÙÔΛÓËÙ·, Ô‰‹Ï·Ù·, ¿Ì·Í˜, ÎÔÚ›ÙÛÈ· Î·È ·ÁfiÚÈ· ·fi Û¯ÔϤ˜ ¯ÔÚÔ‡ Î·È Ï‹ıÔ˜ ÂıÂÏÔÓÙÒÓ ı· ·ÚÂÏ¿ÛÔ˘Ó ÛÙÔÓ ÎÂÓÙÚÈÎfi ‰ÚfiÌÔ ÙˆÓ ∫¿Ùˆ §Â¯ˆÓ›ˆÓ. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, ÛÙËÓ ·Ú¤Ï·ÛË ı· ¿ÚÔ˘Ó Ì¤ÚÔ˜ Ë ºÈÏ·ÚÌÔÓÈ΋ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘

● ∏ ·Ó·‚›ˆÛË Ù˘ ÁÈÔÚÙ‹˜ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÛÙ· ¯Ó¿ÚÈ· ÙˆÓ ÂΉËÏÒÛÂˆÓ Ô˘ ›¯·Ó Á›ÓÂÈ ·fi ÙÔ 1959 ¤ˆ˜ ÙÔ 1963, ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô ’75-ë77 Î·È ·fi ÙÔ 1999 ¤ˆ˜ ÙÔ 2002

˘fi ÙË ‰È‡ı˘ÓÛË ÙÔ˘ ·Ú¯ÈÌÔ˘ÛÈÎÔ‡ μ·Û›ÏË Δ·ÛÔ‡ÏË, ‰‡Ô ¿ÚÌ·Ù·, ÙÚÂȘ ¿Ì·Í˜ (ÙˆÓ ¢. ™˘ÓÓÂÙfiÔ˘ÏÔ˘, §. ∑‹ÓÙÚ·, ∂Ï. ª·ÓÈ¿Ú·), 70 ·È‰È¿ Ù˘ ™¯ÔÏ‹˜ ÃÔÚÔ‡ ∫·ÙÂÚ›Ó·˜ μ·Ï·ÙÛÔ‡” , 18 ·È‰È¿ ÙÔ˘ ¶·Ú·‰ÔÛÈ·ÎÔ‡ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜ ∞ÁÚÈ¿˜¢Ú¿ÎÂÈ·˜, Ù· ¶·Ú·‰ÔÛȷο ΔÌ‹Ì·Ù· ∫¿Ùˆ §Â¯ˆÓ›ˆÓ Î·È ÕÓˆ §Â¯ˆÓ›ˆÓ, 15 Ô‰ËÏ¿Ù˜

·fi ÙÔÓ ∞ıÏËÙÈÎfi ™‡ÏÏÔÁÔ μfiÏÔ˘ “ÕÎÚ·ÙÔ˜” (˘‡ı˘ÓÔ˜ ¢. ÛԘ). ΔËÓ Î·ÏÏÈÙ¯ÓÈ΋ ÂÈ̤ÏÂÈ· Ù˘ ÁÈÔÚÙ‹˜ ¤¯ÂÈ ·Ó·Ï¿‚ÂÈ ·ÊÈÏÔÎÂÚ‰Ò˜ Ë Î. μ·Ï·ÙÛÔ‡. Δ· ·È‰È¿ Ù˘ ™¯ÔÏ‹˜ ÃÔÚÔ‡ Ô˘ ı· ¿ÚÔ˘Ó Ì¤ÚÔ˜ ÛÙËÓ ·Ú¤Ï·ÛË, ·Ì¤Ûˆ˜ ÌÂÙ¿ ı· ·ÓÔ›ÍÔ˘Ó ÙÔ ¯ÔÚ¢ÙÈÎfi ̤ÚÔ˜ Ù˘ ÂΉ‹ÏˆÛ˘ Ì 5 ¯ÔÚÔÁڷʛ˜, Ù˘ Î. μ·Ï·ÙÛÔ‡, Û ÎÏ·ÛÈÎfi Ì·Ï¤ÙÔ, ·ÊÈÂڈ̤Ó˜ ÛÙËÓ ¿ÓÔÈÍË. ΔËÓ ·ÚÔ˘Û›·ÛË Ù˘ ÂΉ‹ÏˆÛ˘ ı· οÓÂÈ Ô ™Ù·‡ÚÔ˜ ¶ÏÔ˘ÌÈÛÙfi˜ Î·È Â›Ó·È ÌÈ· ¢ÁÂÓÈ΋ ¯ÔÚËÁ›· Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ ¢ÈÔÚÁ·ÓÒÛÂˆÓ & ¢ËÌÔÛ›ˆÓ ™¯¤ÛÂˆÓ HUMOR HELLAS, Ë ÔÔ›· ‰È·¯ÂÈÚ›˙ÂÙ·È ÙȘ ÂÌÊ·Ó›ÛÂȘ ÙÔ˘ Î. ¶ÏÔ˘ÌÈÛÙÔ‡. ΔÔ ¯ÔÚ¢ÙÈÎfi ̤ÚÔ˜ Ù˘ ÂΉ‹ÏˆÛ˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ 15ÏÂÙ· ÌÂ: 5 ¯ÔÚÔÁڷʛ˜ Ì·Ï¤ÙÔ˘ ·fi ÙË ™¯ÔÏ‹ ÃÔÚÔ‡ ∫·ÙÂÚ›Ó·˜ μ·Ï·ÙÛÔ‡, 4 ·Ú·‰ÔÛÈ·ÎÔ‡˜ ¯ÔÚÔ‡˜ ·fi ÙÔ ÃÔÚ¢ÙÈÎfi ŸÌÈÏÔ ∫¿Ùˆ §Â¯ˆÓ›ˆÓ, 4 ·Ú·‰ÔÛÈ·ÎÔ‡˜ ¯ÔÚÔ‡˜ ·fi ÙÔ ÃÔÚ¢ÙÈÎfi ŸÌÈÏÔ ÕÓˆ §Â¯ˆÓ›ˆÓ Î·È 4 ·Ú·‰ÔÛÈ·ÎÔ‡˜ ¯ÔÚÔ‡˜ ·fi ÙÔ ÃÔÚ¢ÙÈÎfi

ŸÌÈÏÔ ∞ÁÚÈ¿˜ - ¢Ú¿ÎÂÈ·˜. ∏ ‚Ú·‰È¿ ı· ÎÏ›ÛÂÈ Ì Ϸ˚Îfi ·ÓËÁ‡ÚÈ ·fi ÙËÓ ÔÚ¯‹ÛÙÚ· “¢ÈÏÔÂÓÓȤ˜” . “∂›Ì·ÛÙ ȉȷ›ÙÂÚ· ÈηÓÔÔÈË̤ÓÔÈ” ÂÈÛ‹Ì·Ó Û ۯÂÙÈ΋ ÙÔ˘ ‰‹ÏˆÛË Ô ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ ∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜ ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜, ¶·È‰Â›·˜ Î·È ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ Î. ∞. ¶·ÓÙÛ¿˜ “ÁÈ·Ù› Û ·˘Ù‹ ÙË ‰‡ÛÎÔÏË ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ Ê¿ÛË Ô˘ ÂÚÓ¿ Ô ÙfiÔ˜ Ì·˜, ηٷʤÚÓÔ˘Ì fi¯È ÌfiÓÔÓ Ó· ‰È·ÙËÚ‹ÛÔ˘Ì ÂΉËÏÒÛÂȘ Î·È ‰Ú¿ÛÂȘ ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡, ·ÏÏ¿ Î·È Ó· Â·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ì ¿ÏϘ, fiˆ˜ Ù· “∞ÓıÂÛÙ‹ÚÈ· ∫¿Ùˆ §Â¯ˆÓ›ˆÓ” , Ô˘ Ì·˜ ʤÚÓÔ˘Ó Â˘¯¿ÚÈÛÙ˜ ÌӋ̘ ·fi ÂÔ¯¤˜ ¿‰ÔϘ Î·È ˆÚ·ÈÔÔÈË̤Ó˜. ªÂ ÙË Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∫ÔÈÓfiÙËÙ·˜ ∫¿Ùˆ §Â¯ˆÓ›ˆÓ, ÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÔÏÏÒÓ ÂıÂÏÔÓÙÒÓ ·fi ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Î·È ÙË ¯ÔÚËÁ›· ÙÔÈÎÒÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛˆÓ, ·ÏÏ¿ Î·È Ê˘ÛÈÎÒÓ ÚÔÛÒˆÓ, ¢ÂÏÈÛÙԇ̠fiÙÈ ı· Â·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ì ÌÈ· Ôχ fiÌÔÚÊË ÂΉ‹ÏˆÛË Ô˘ ·ÂÙ¤ÏÂÛ ÁÈÔÚÙ‹ ·Ó·ÊÔÚ¿˜ ÁÈ· Ù· ∫¿Ùˆ §Â¯ÒÓÈ·. ∂˘ÂÏÈÛÙԇ̠fiÙÈ ‰ÚÔÌÔÏÔÁԇ̠ÙËÓ ·Ó·-

¢‹ÏˆÛË ¶. ™ÎÔÙÈÓÈÒÙË ÁÈ· ÙÔ ı¿Ó·ÙÔ ÙÔ˘ ÃÚ‹ÛÙÔ˘ Δ¤ÁÔ˘ ™∂ ‰‹ÏˆÛ‹ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙÔ ı¿Ó·ÙÔ ÙÔ˘

Ù¤ˆ˜ ‰ËÌ¿Ú¯Ô˘ ∫·Ú‰›ÙÛ·˜ ÃÚ‹ÛÙÔ˘ Δ¤ÁÔ˘, Ô ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ μfiÏÔ˘ Î. ¶¿ÓÔ˜ ™ÎÔÙÈÓÈÒÙ˘ ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ Ù· ·ÎfiÏÔ˘ı·: “√ ÚfiˆÚÔ˜ ¯·Ìfi˜ ÙÔ˘ ÃÚ‹ÛÙÔ˘ Δ¤ÁÔ˘ ·ÔÙÂÏ› ÌÂÁ¿ÏË ·ÒÏÂÈ· ÁÈ· ÙËÓ ∫·Ú‰›ÙÛ· Î·È ÙËÓ ΔÔÈ΋ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË, Ô˘ ˘ËÚ¤ÙËÛ Â› ÔÏÏ¿ ¯ÚfiÓÈ· Ì ̷¯ËÙÈÎfiÙËÙ·, ‹ıÔ˜, ÛÔ‚·ÚfiÙËÙ·, ·ÍÈÔÚ¤ÂÈ· Î·È ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·. √ ÃÚ‹ÛÙÔ˜ Δ¤ÁÔ˜ ˘‹ÚÍ ·Û˘Ì‚›‚·ÛÙÔ˜ ·ÁˆÓÈÛÙ‹˜ Ù˘ ˙ˆ‹˜, Ô˘ ‰ÂÓ ÙÔ ¤‚·˙ Ì ٛÔÙ οو ·ÎfiÌË Î·È ÛÙȘ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˜ ‰˘ÛÎÔϛ˜. £· ÙÔÓ ı˘ÌfiÌ·ÛÙ ¿ÓÙÔÙ ÁÈ· ÙÔ ‰˘Ó·ÌÈÛÌfi ÙÔ˘, ÙËÓ ·ÓȉÈÔÙ¤ÏÂÈ·, ÙËÓ Â˘·ÈÛıËÛ›· Î·È ÙËÓ ·ÓıÚˆÈ¿ ÙÔ˘. ∫·È Ê˘ÛÈο ı· ÙÔÓ ı˘ÌfiÌ·ÛÙ ¿ÓÙÔÙÂ Û·Ó ¤Ó· ηÏfi Ê›ÏÔ Â› ÔÏϤ˜ ‰ÂηÂٛ˜. ∂ÎÊÚ¿˙Ô˘Ì ٷ ÈÔ ıÂÚÌ¿ Û˘ÏÏ˘ËÙ‹ÚÈ· ÛÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ¿ ÙÔ˘, ÙÔ˘˜ Û˘ÓÙÚfiÊÔ˘˜ ÙÔ˘ Î·È ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›· Ù˘ ∫·Ú‰›ÙÛ·˜.

√ ¢ËÌ. ™Èԇʷ˜ ™Â ‰‹ÏˆÛ‹ ÙÔ˘ Ô ÚÒËÓ Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ μÔ˘Ï‹˜ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ™Èԇʷ˜ ÁÈ· ÙÔ ı¿Ó·ÙÔ ÙÔ˘ ÃÚ‹ÛÙÔ˘ Δ¤ÁÔ˘ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ: “∏ ∫·Ú‰›ÙÛ· Î·È Ë ΔÔÈ΋ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË ¤¯·Û·Ó Û‹ÌÂÚ· ¤Ó· ÛËÌ·ÓÙÈÎfi Û˘ÌÔÏ›ÙË Ì·˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ·Ó¿ÏˆÛ ÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘ ÁÈ· Ó· ÙȘ ˘ËÚÂÙ‹ÛÂÈ . √ÎÙÒ ¯ÚfiÓÈ· ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ ∫·Ú‰›ÙÛ·˜ Î·È ÚÈÓ Î·È ÌÂÙ¿ ÛÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi Ù˘ ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ. ªÂ ÙÔ ÃÚ‹ÛÙÔ Δ¤ÁÔ Û˘ÓÂÚÁ·ÛًηÌ ÛÙÂÓ¿, ÂÈÏÈÎÚÈÓ¿ Î·È ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈο ÁÈ· ÙȘ ˘Ôı¤ÛÂȘ Î·È ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ Î·È ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡. ◊ÍÂÚ ӷ ‚¿˙ÂÈ ¿ÓÙ· Î·È ¿Óˆ ·fi fiÏ· ÙÔ ÁÂÓÈÎfi Û˘ÌʤÚÔÓ. °È’ ·˘Ùfi ͯÒÚÈ˙Â Î·È ‹Ù·Ó ·Á·ËÙfi˜ ·fi fiÏÔ˘˜. ™ÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ¿ ÙÔ˘ Î·È ÛÙÔ˘˜ Û˘ÓÙÚfiÊÔ˘˜ ÙÔ˘, Ù· ÂÈÏÈÎÚÈÓ‹ ÌÔ˘ Û˘ÏÏ˘ËÙ‹ÚÈ·” .

√ ∫. ∞ÁÔÚ·ÛÙfi˜ ‚›ˆÛË ·˘Ù‹˜ Ù˘ ÁÈÔÚÙ‹˜ Û ÌfiÓÈÌË ‚¿ÛË, ÁÈ·Ù› ·˘Ù‹ Â›Ó·È Ë ÂÈı˘Ì›· ÙfiÛÔ ‰È΋ Ì·˜, fiÛÔ Î·È Ù˘ ÙÔÈ΋˜ ÎÔÈÓˆÓ›·˜” . ∏ ÂΉ‹ÏˆÛË Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÂ›Ù·È ¤ÂÈÙ· ·fi ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∫ÔÈÓfiÙËÙ·˜ ∫¿Ùˆ §Â¯ˆÓ›ˆÓ Î·È Ù˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ÙÔ˘ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ Î. μԇϷ˜ ¶··‰ÔÔ‡ÏÔ˘, Ë ÔÔ›· ÚfiÙÂÈÓ ÙËÓ ·Ó·‚›ˆÛË Ù˘ ÁÈÔÚÙ‹˜ ÛÙ· ¯Ó¿ÚÈ· ÙˆÓ ÂΉËÏÒÛÂˆÓ Ô˘ ›¯·Ó Á›ÓÂÈ ·fi ÙÔ 1959 ¤ˆ˜ ÙÔ 1963, ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô ’75-’77 Î·È ·fi ÙÔ 1999 ¤ˆ˜ ÙÔ 2002, Ì ·Ó··Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ ÙˆÓ ÚÔ‡¯ˆÓ, ·ÏÏ¿ Î·È ÙˆÓ ·ÚÌ¿ÙˆÓ ÂÎÂ›ÓˆÓ ÙˆÓ ÂΉËÏÒÛˆÓ.

™ÙÔ Û˘ÏÏ˘ËÙ‹ÚÈÔ Ì‹Ó˘Ì¿ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙÔ ı¿Ó·ÙÔ ÙÔ˘ ÃÚ. Δ¤ÁÔ˘ Ô ÂÚÈÊÂÚÂȿگ˘ Î. ∞ÁÔÚ·ÛÙfi˜ ÙfiÓÈÛ ٷ ÂÍ‹˜: √ ÚfiˆÚÔ˜ ¯·Ìfi˜ ÙÔ˘ ÚÒËÓ ‰ËÌ¿Ú¯Ô˘ ∫·Ú‰›ÙÛ·˜ ÃÚ‹ÛÙÔ˘ Δ¤ÁÔ˘ ·ÔÙÂÏ› ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ·ÒÏÂÈ· ÁÈ· ÙËÓ ∫·Ú‰›ÙÛ·, ÁÈ· ÙË £ÂÛÛ·Ï›· Î·È ÁÈ· ÙÔ ¯ÒÚÔ Ù˘ ·˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘, ÙÔÓ ÔÔ›Ô ÈÛÙ¿ ˘ËÚ¤ÙËÛ ÁÈ· ۯ‰fiÓ ÙÚÂȘ ‰ÂηÂٛ˜. √ ÃÚ‹ÛÙÔ˜ Δ¤ÁÔ˜ ˘‹ÚÍ ¤Ó·˜ ¿ÍÈÔ˜ ·ÁˆÓÈÛÙ‹˜, Ô˘ ¤‰ˆÛ ̿¯Â˜ ÁÈ· ÙȘ ȉ¤Â˜ ÙÔ˘ ¿ÓÙ· Ì ‹ıÔ˜ Î·È ·ÍÈÔÚ¤ÂÈ·. ∏ ∫·Ú‰›ÙÛ· Â›Ó·È ÊÙˆ¯fiÙÂÚË, Ë ·˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË Â›Ó·È ÊÙˆ¯fiÙÂÚË. £· Ì·˜ Ï›„ÂÈ Ë Ê˘ÛÈ΋ ÙÔ˘ ·ÚÔ˘Û›·. øÛÙfiÛÔ ÙÔ ÛÔ˘‰·›Ô ¤ÚÁÔ Ô˘ ·Ê‹ÓÂÈ ›Ûˆ ÙÔ˘, ı· Â›Ó·È Â‰Ò ÁÈ· Ó· Ì·˜ ÙÔÓ ı˘Ì›˙ÂÈ. £ÂÚÌ¿ Û˘ÏÏ˘ËÙ‹ÚÈ· ÛÙÔ˘˜ ÔÈΛԢ˜ ÙÔ˘” .

√μ∂§π™Δ∏ƒπ√-∞¡∞æÀ∫Δ∏ƒπ√

√ ¶∞¡√™ ™√Àμ§∞∫π Ã√πƒπ¡√ 1ú °Àƒ√™ ª∂ƒπ¢∞ 5ú DELIVERY: 12.00 - 24.00 Δ∏§. 2421025727

WHAT’S UP: 698.5833545 °ƒ. §∞ª¶ƒ∞∫∏ 42 - ¶∞§∞π∞ μ√§√™


ª·ÁÓËÛ›· 16 ¶. ªÔ˘ÙÛÈÓ¿˜ ∞‰ÈηÈÔÏfiÁËÙË Ë Î·ı˘ÛÙ¤ÚËÛË ÙÔ˘ ¶.¢. ÁÈ· ÛÙÂϤ¯ˆÛË È·ÙÚ›ˆÓ ¿ÁÔÓˆÓ ÂÚÈÔ¯ÒÓ “∞¢π∫∞π√§√°∏Δ∏” ¯·-

Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÈ ÙËÓ Î·ı˘ÛÙ¤ÚËÛË ÛÙËÓ ¤Î‰ÔÛË ÚÔ‰ÚÈÎÔ‡ ‰È·Ù¿ÁÌ·ÙÔ˜ ÁÈ· ÙË ÛÙÂϤ¯ˆÛË ÙˆÓ ÎÂÓÒÓ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÒÓ È·ÙÚ›ˆÓ ÙˆÓ ¿ÁÔÓˆÓ Î·È ÓËÛȈÙÈÎÒÓ ÂÚÈÔ¯ÒÓ, ·fi ÁÈ·ÙÚÔ‡˜ Ô˘ ˘ËÚÂÙÔ‡Ó ÙË ÛÙÚ·ÙȈÙÈ΋ ÙÔ˘˜ ıËÙ›·, Û ÂÚÒÙËÛ‹ ÙÔ˘ ÚÔ˜ ÙÔÓ ˘Ô˘ÚÁfi ÀÁ›·˜, Ô ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ Î. ¶. ªÔ˘ÙÛÈÓ¿˜. ™ÙËÓ ÂÚÒÙËÛË ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ù· ÂÍ‹˜: “ªÂ Â›Î·ÈÚË ÂÚÒÙËÛ‹ ÌÔ˘ Ô˘ Û˘˙ËÙ‹ıËΠÛÙȘ 4-12-2012 ÁÈ· ÙÔ ˙‹ÙËÌ· Ù˘ Î¿Ï˘„˘ Ì ·ÁÚÔÙÈÎÔ‡˜ È·ÙÚÔ‡˜ ¿ÁÔÓˆÓ Î·È ÓËÛȈÙÈÎÒÓ ÂÚÈÔ¯ÒÓ fiÔ˘ ‰ÂÓ ÂΉËÏÒÓÂÙ·È ÂӉȷʤÚÔÓ ÛÙȘ Û¯ÂÙÈΤ˜ ÚÔÎËÚ‡ÍÂȘ, ›¯· ÚÔÙ›ÓÂÈ ÙËÓ Ï‹ÚˆÛË ÙˆÓ ÎÂÓÒÓ ı¤ÛÂˆÓ Ì Ôϛ٘ È·ÙÚÔ‡˜ Ô˘ ˘ËÚÂÙÔ‡Ó ÙË ıËÙ›· ÙÔ˘˜. ∞·ÓÙÒÓÙ·˜ Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ ÀÁ›·˜ ÛÙËÓ ÚfiÙ·Û‹ ÌÔ˘, ›¯Â ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ¿ÏψÓ: “∫‡ÚÈÂ Û˘Ó¿‰ÂÏÊÂ, ÔÚıÒ˜ οӷÙ ·Ó·ÊÔÚ¿ ÛÙÔ ¿ÚıÚÔ 40 ·Ú. 1 ÙÔ˘ ¡. 3421/2005. ¶Ú¿ÁÌ·ÙÈ, ‰›ÓÂÈ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ÂΉÔı› ÚÔ‰ÚÈÎfi ‰È¿Ù·ÁÌ·, ÙÔ ÔÔ›Ô Ó· ÂÈÙÚ¤ÂÈ ÙËÓ ·ÍÈÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ÛÙÚ·ÙÂ˘Ì¤ÓˆÓ È·ÙÚÒÓ Î·È ÙË ‰È¿ıÂÛ‹ ÙÔ˘˜ Ó· ˘ËÚÂÙ‹ÛÔ˘Ó ÛÙ· ÂÚÈÊÂÚÂȷο ·ÁÚÔÙÈο È·ÙÚ›·... ¶¿ÓÙˆ˜, Û·˜ ‰È·‚‚·ÈÒÓˆ fiÙÈ ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÌÔ˘ ˆ˜ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ÀÁ›·˜ ı· ÂÈÌ›ӈ ÚÔ˜ ÙËÓ Î·Ù‡ı˘ÓÛË ÙˆÓ ∂ÓfiÏˆÓ ¢˘Ó¿ÌˆÓ, ÒÛÙ ӷ ·ÚıÔ‡Ó Ù· fiÔÈ· ÂÌfi‰È· Î·È Ì ÌÈ· ¢ÂÏÈÍ›· ÙËÓ ÔÔ›· Ú¤ÂÈ Ó· Âȉ›ÍÂÈ Ë ËÁÂÛ›· ÙˆÓ ∂ÓfiÏˆÓ ¢˘Ó¿ÌÂˆÓ Î·È Ì ÙËÓ Î·Ï‹ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·, Ë ÔÔ›· Â·Ó·Ï·Ì‚¿Óˆ fiÙÈ ˘¿Ú¯ÂÈ Ì ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ÀÁ›·˜, Ó· Ô‰ËÁËıԇ̠۠ηχÙÂÚ· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù·” . ¶ÚfiÛÊ·ÙÔ ÂÓ‰ÂÈÎÙÈÎfi ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ÙˆÓ ÂÏÏ›„ÂˆÓ Û ·ÁÚÔÙÈÎÔ‡˜ È·ÙÚÔ‡˜ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó Ù· ¯ˆÚÈ¿ °ÏÒÛÛ· Î·È ¡¤Ô ∫Ï‹Ì· ™ÎÔ¤ÏÔ˘, ·ÊÔ‡ ÁÈ· ÔÏÏÔÛÙ‹ ÊÔÚ¿ ‰ÂÓ ˘‹ÚÍ·Ó ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ È·ÙÚÔ› Ó· ηχ„Ô˘Ó ÙȘ ı¤ÛÂȘ Ô˘ ÚÔÎËÚ‡¯ıËÎ·Ó Î·È ·Ú¤ÌÂÈÓ·Ó ÎÂÓ¤˜. ŸÌˆ˜, Ë ˘Á›· ÙˆÓ Î·ÙÔ›ÎˆÓ Ù˘ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· Â·Ê›ÂÙ·È ÛÙË ‰È¿ıÂÛË Î·È ÛÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÙˆÓ È·ÙÚÒÓ ÁÈ· Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó Ù· ·ÁÚÔÙÈο È·ÙÚ›·, ·ÏÏ¿ ÛÙÔ ÓÔÌÔıÂÙÈÎfi Ï·›ÛÈÔ Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ‰È·ÛÊ·Ï›˙ÂÈ Û οı ÂÚ›ÙˆÛË ÙËÓ Ï‹ÚˆÛË ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ı¤ÛˆÓ, ÒÛÙ ӷ ˘¿Ú¯ÂÈ ¿ÓÙ· ˘ÁÂÈÔÓÔÌÈ΋ Î¿Ï˘„Ë ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ, ·ÎfiÌ· Î·È ÛÙ· ÈÔ ·ÔÌ·ÎÚ˘Ṳ̂ӷ Î·È ÛÙ· ÈÔ ‰˘ÛÚfiÛÈÙ· ÛËÌ›· Ù˘ ¯ÒÚ·˜. ¢˘ÛÙ˘¯Ò˜, fiˆ˜ ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÙ·È, Ù¤ÙÔÈ· ‚Ô‡ÏËÛË Î·È Ù¤ÙÔÈÔ˜ ۯ‰ȷÛÌfi˜ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÛÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ËÁÂÛ›· ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ÀÁ›·˜ Î·È ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ· ÛÙË Î˘‚¤ÚÓËÛË. ªfiÓÔ, οı ÊÔÚ¿ ‰›ÓÔÓÙ·È ˘ÔÛ¯¤ÛÂȘ ¯ˆÚ›˜ ·ÓÙ›ÎÚÈÛÌ· ÁÈ· ‰È¢ı¤ÙËÛË ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ÚÔ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜, Ô˘ ÙÂÏÈο fï˜ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ·ÓÂ›Ï˘ÙÔ. ∫·ÙfiÈÓ ÙˆÓ ·ÓˆÙ¤Úˆ, ÂÚˆÙ¿Ù·È Ô Î. ˘Ô˘ÚÁfi˜, Û ÔȘ ÂÓ¤ÚÁÂȘ ÚÔ¤‚Ë ÁÈ· Ó· ˘¿ÚÍÂÈ Û˘Ìʈӛ· Ì ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ∂ıÓÈ΋˜ ÕÌ˘Ó·˜, ÒÛÙ ӷ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ηχÙÔÓÙ·È ÎÂÓ¤˜ ı¤ÛÂȘ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÒÓ È·ÙÚ›ˆÓ ¿ÁÔÓˆÓ Î·È ÓËÛȈÙÈÎÒÓ ÂÚÈÔ¯ÒÓ, ·fi È·ÙÚÔ‡˜ Ôϛ٘ Ô˘ ˘ËÚÂÙÔ‡Ó ÙË ıËÙ›· ÙÔ˘˜;” .

Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 29 ª∞´√À 2013

∂ÛÂÚ›‰· Û‹ÌÂÚ· ÛÙÔ Δ∂∂ ª·ÁÓËÛ›·˜ - ™˘Ó¤Ï¢ÛË ¯ı˜ Ù˘ ∂ª¢À¢∞™

ÕÓÂÚÁÔ˜ ¤Ó·˜ ÛÙÔ˘˜ ÙÚÂȘ Ì˯·ÓÈÎÔ‡˜

ÙÔ 35% Êı¿ÓÂÈ Ë ·ÓÂÚÁ›· ÙˆÓ Ì˯·ÓÈÎÒÓ, ÂÓÒ ÔÈ ÚÔÔÙÈΤ˜ ÙÔ˘˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È Â˘Ô›ˆÓ˜. √È ÙÔÌ›˜ fiÔ˘ ÌÔÚÔ‡Ó ÔÈ ÔÏÈÙÈÎÔ› Ì˯·ÓÈÎÔ› Ó· ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈËıÔ‡Ó, ˆ˜ ‰È¤ÍÔ‰Ô˜ ·fi ÙËÓ ÎÚ›ÛË Ô˘ Ï‹ÙÙÂÈ Û‹ÌÂÚ· ÙÔÓ ÎÏ¿‰Ô ÙÔ˘˜, ı· ·Ó·‰ÂȯıÔ‡Ó Û‹ÌÂÚ· Û ÂÛÂÚ›‰· Ô˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÙÔ Δ∂∂ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î·È Ë ∫ÔÛÌËÙ›· Ù˘ ¶ÔÏ˘Ù¯ÓÈ΋˜ ™¯ÔÏ‹˜ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜.

ƒÂÔÚÙ¿˙: ™Δ. ¢∏ª√¶√À§√™ dimopoulos@e-thessalia.gr

∂Í¿ÏÏÔ˘ Ë ÌÈÛıÔÏÔÁÈ΋ ˘Ô‚¿ıÌÈÛË, ·ÏÏ¿ Î·È Ë ˘Ô‚¿ıÌÈÛË Ù˘ ·Ú¯fiÌÂÓ˘ ̤ۈ ∂√¶ÀÀ È·ÙÚÔÊ·Ú̷΢ÙÈ΋˜ ÂÚ›ı·Ï„˘, ··Û¯fiÏËÛ·Ó, ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ, ÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ ÁÂÓÈ΋ Û˘Ó¤Ï¢ÛË ÙˆÓ Ì˯·ÓÈÎÒÓ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘-ÌÂÏÒÓ Ù˘ ∂ª¢À¢∞™ ª·ÁÓËÛ›·˜. ™ÙË ÁÂÓÈ΋ Û˘Ó¤Ï¢ÛË, ÛÙËÓ ÔÔ›· ‰ÂÓ ‹Ú·Ó ̤ÚÔ˜ ÔÏÏÔ› Ì˯·ÓÈÎÔ›, Ù¤ıËÎÂ Î·È ÙÔ ˙‹ÙËÌ· Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ·˘ÙÔÙ¤ÏÂÈ·˜ Ù˘ ∂ª¢À¢∞™, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ·ÔÊ·Û›ÛÙËÎÂ Ë ÂÈ‚ÔÏ‹ ÌËÓÈ·›·˜ Û˘Ó‰ÚÔÌ‹˜. ∂›Û˘ ÂÁÎÚ›ıËΠ„‹ÊÈÛÌ· Ì ÙȘ ‰ÈÂΉÈ΋ÛÂȘ Ù˘ ŒÓˆÛ˘. Ÿˆ˜ ·Ó¤ÊÂÚÂ Ô Î. ƒ·Ê·Ó›‰Ë˜, Ë ∂ª¢À¢∞™ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi Úfi‚ÏËÌ·, ηıÒ˜ ˘¿Ú¯ÂÈ ‰ÈηÛÙÈ΋ ‰ÈÂΉ›ÎËÛË ÙˆÓ ¯ÚËÌ¿ÙˆÓ, Ô˘ ·Ô‰›‰ÔÓÙ·È ·fi Ù· ‰ËÌfiÛÈ· ¤ÚÁ·, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ Ó· ÂÎÙ·ÌÈ¢ıÔ‡Ó. ¶¿ÓÙˆ˜ Ë Û˘Ó¤Ï¢ÛË ‰ÂÓ ·ÔÊ¿ÛÈÛ ÙËÓ ÂÈ‚ÔÏ‹ ÌËÓÈ·›·˜ Û˘Ó‰ÚÔÌ‹˜, ÙfiÛÔ ÁÈ· ÙËÓ ÙÔÈ΋, fiÛÔ Î·È ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÂÏÏ‹ÓÈ· ŒÓˆÛË, fiˆ˜ ›¯Â ÚÔÙ·ı› ·fi ÙÔ 15Ô Û˘Ó¤‰ÚÈÔ. ™ÙË Û˘Ó¤Ï¢ÛË Û˘˙ËÙ‹ıËÎ·Ó ·ÎfiÌË ÔÈ ÙÚ¤¯Ô˘Û˜ “‰Ú·Ì·ÙÈΤ˜ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ” ÛÙ· ÌÈÛıÔÏÔÁÈο, ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈο, Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰ÔÙÈο ı¤Ì·Ù·, ¯ˆÚ›˜ ˆÛÙfiÛÔ Ó· ÏËÊıÔ‡Ó ·ÔÊ¿ÛÂȘ ÁÈ· ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ.

∂ÛÂÚ›‰· ÛÙÔ Δ∂∂ ¶¿Óˆ ·fi ¤Ó·˜ ÛÙÔ˘˜ ÙÚÂȘ ÔÏÈÙÈÎÔ‡˜ Ì˯·ÓÈÎÔ‡˜ Â›Ó·È Û‹ÌÂÚ· ¿ÓÂÚÁÔ˜, ÂÓÒ ¿ÁÓˆÛÙÔ Â›Ó·È ÙÔ ÔÛÔÛÙfi fiÛˆÓ ˘Ô··Û¯ÔÏÔ‡ÓÙ·È. ΔÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ÂÍ¿ÌËÓÔ ÙÔ˘ 2012 ÙÔ 35% ÙˆÓ Ì˯·ÓÈÎÒÓ ‰ÂÓ Â›¯Â ηٷ‚¿ÏÂÈ ·-

● √ ÚÒËÓ ˘Ê˘Ô˘ÚÁfi˜ ¢ËÌÔÛ›ˆÓ ŒÚÁˆÓ, ÚÒËÓ Ú‡Ù·Ó˘ ÙÔ˘ ∂.ª.¶. Î·È ÔÌfiÙÈÌÔ˜ ηıËÁËÙ‹˜ Ù˘ ™¯ÔÏ‹˜ ¶ÔÏÈÙÈÎÒÓ ªË¯·ÓÈÎÒÓ ∂.ª.¶. £ÂÌÈÛÙÔÎÏ‹˜ •·ÓıfiÔ˘ÏÔ˜ ı· ÌÈÏ‹ÛÂÈ ·fi„ ÛÙËÓ ÂÛÂÚ›‰· ÙÔ˘ Δ∂∂ Î·È ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜

ÛÊ¿ÏÈÛÙÚ· ÛÙÔ Δ™ª∂¢∂, Ô˘ ÛËÌ·›ÓÂÈ, fiˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ë ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ Δ∂∂ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î. ¡¿ÓÛ˘ ∫·ԇϷ, fiÙÈ Â›Ó·È Î·È ¿ÓÂÚÁÔÈ, ηıÒ˜ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿ÏË„Ë ÔÔÈÔ˘‰‹ÔÙ ¤ÚÁÔ˘ ··ÈÙÂ›Ù·È ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈ΋ ÂÓËÌÂÚfiÙËÙ·. “√È Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈΤ˜ ÚÔÔÙÈΤ˜ ÙˆÓ Ì˯·ÓÈÎÒÓ-¡¤ÔÈ ÙÔÌ›˜ ·Ó¿Ù˘Í˘” ı· Â›Ó·È ÙÔ ı¤Ì· ÂÛÂÚ›‰·˜, Ô˘ Û˘Ó‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÔ˘Ó Û‹ÌÂÚ· ÛÙȘ 6 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ÙÔ Δ¯ÓÈÎfi ∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈÔ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î·È Ë ∫ÔÛÌËÙ›· Ù˘ ¶ÔÏ˘Ù¯ÓÈ΋˜ ™¯ÔÏ‹˜ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜, ÛÙÔ ·ÌÊÈı¤·ÙÚÔ ÙÔ˘ Δ∂∂ ™Ùfi¯Ô˜ Ù˘ Â›Ó·È Ó· ·Ó·‰ÂȯÙÔ‡Ó ÔÈ ÙÔÌ›˜ ÛÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÛÙÚ·ÊÔ‡Ó Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈο ÔÈ Ì˯·ÓÈÎÔ› ˆ˜ ‰È¤ÍÔ‰Ô ·fi ÙËÓ ÎÚ›ÛË Î·È ÙËÓ ‡ÊÂÛË Ô˘ Ï‹ÙÙÂÈ ÙËÓ ·ÚÔ‡Û· ¯ÚÔÓÈ΋ ÛÙÈÁÌ‹, ·ÏÏ¿ Î·È ÌÂÏ-

ÏÔÓÙÈο fiˆ˜ ‰È·Ê·›ÓÂÙ·È, ÙÔ˘˜ ·Ú·‰ÔÛÈ·ÎÔ‡˜ ÎÏ¿‰Ô˘˜ ··Û¯fiÏËÛ˘. ™˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ Ô ÚÒËÓ ˘Ê˘Ô˘ÚÁfi˜ ¢ËÌÔÛ›ˆÓ ŒÚÁˆÓ, ÚÒËÓ Ú‡Ù·Ó˘ ÙÔ˘ ∂.ª.¶. Î·È ÔÌfiÙÈÌÔ˜ ηıËÁËÙ‹˜ Ù˘ ™¯ÔÏ‹˜ ¶ÔÏÈÙÈÎÒÓ ªË¯·ÓÈÎÒÓ ∂.ª.¶., £ÂÌÈÛÙÔÎÏ‹˜ •·ÓıfiÔ˘ÏÔ˜. ™ÙËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÙÂıÔ‡Ó, ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ, ˙ËÙ‹Ì·Ù· fiˆ˜ Ô ÚfiÏÔ˜ ÙˆÓ Ì˯·ÓÈÎÒÓ Û‹ÌÂÚ·, ÔÈ Ó¤Â˜ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈΤ˜ ÂÓ·Û¯ÔÏ‹ÛÂȘ, ÔÈ Ôԛ˜ ÚÔ·ÙÔ˘Ó ·fi ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË Ó¤ˆÓ Ù¯ÓÔÏÔÁÈÒÓ, Ë ÚÔÛ¤Ï΢ÛË ÂÂÓ‰‡ÛˆÓ, ·fi ÙȘ Ôԛ˜ ı· ÚÔ·„Ô˘Ó ı¤ÛÂȘ ÂÚÁ·Û›·, ÁÈ· ÙÔ˘˜ Ì˯·ÓÈÎÔ‡˜, Ë ÂÎÌÂÙ¿ÏÏ¢ÛË ÙˆÓ Ê˘ÛÈÎÒÓ fiÚˆÓ Ì Û‚·ÛÌfi ÛÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Î·È Ù· Û‡Á¯ÚÔÓ· ÌÔÓ٤Ϸ, Ì ٷ ÔÔ›· Ú¤ÂÈ Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› Ë ¢ËÌfiÛÈ· ¢ÈÔ›ÎËÛË.

™ÎÔfi˜ Â›Ó·È Ó· ·Ó·ÎÔÈÓˆıÔ‡Ó Î·ÈÓÔÙfi̘ ÂÂÓ‰˘ÙÈΤ˜ ÛÙÚ·ÙËÁÈΤ˜ Ô˘ ı· ·ÍÈÔÔÈÔ‡Ó ÙȘ ˘¿Ú¯Ô˘Û˜ ‰Ô̤˜, ·ÏÏ¿ Î·È ı· Û˘ÌÚ¿ÙÙÔ˘Ó Ì ηÈÓÔ‡ÚÁȘ. ∏ ÂΉ‹ÏˆÛË ·¢ı‡ÓÂÙ·È ÛÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ Ì˯·ÓÈÎÒÓ, ηıÒ˜ Ë ÎÚ›ÛË ¤¯ÂÈ Ï‹ÍÂÈ ·‰È·ÎÚ›Ùˆ˜ ÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi ÎÏ¿‰Ô. ∏ ·‡ÍËÛË ÙˆÓ ÂÈÛÊÔÚÒÓ ÙˆÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ Ì˯·ÓÈÎÒÓ Â›Ó·È ‰˘Û‚¿ÛÙ·¯ÙË Î·È Ô‰ËÁ› Ì ̷ıËÌ·ÙÈ΋ ·ÎÚ›‚ÂÈ· ÔÏÏÔ‡˜ ·fi ·˘ÙÔ‡˜ Û ·Ó·ÛÙÔÏ‹ Ù˘ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋˜ ÙÔ˘˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·˜. Δ· 600 ¢ÚÒ ÙÔ Ì‹Ó· ÂÈÛÊÔÚ¿ ÛÙÔ Δ™ª∂¢∂ ıˆÚÂ›Ù·È ˘¤ÚÔÁÎÔ ÔÛfi ÁÈ· Ù· ÛËÌÂÚÈÓ¿ ‰Â‰Ô̤ӷ, ÂÓÒ ÔÏÏÔ› Â›Ó·È ÔÈ Ì˯·ÓÈÎÔ› Ô˘ ÏfiÁˆ Ù˘ ·Ó·‰Ô˘ÏÂÈ¿˜, ·Ó·˙ËÙÔ‡Ó ¿ÏÏË ÂÚÁ·Û›·... ∞ÎfiÌË ÔÈ Ì˯·ÓÈÎÔ› ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙Ô˘Ó ¯·ÌËÏ‹˜ ÔÈfiÙËÙ·˜ ÙȘ È·ÙÚÔÊ·Ú̷΢ÙÈΤ˜ ˘ËÚÂۛ˜, Ô˘ ·Ú¤¯ÔÓÙ·È ϤÔÓ Ì¤Ûˆ ÙÔ˘ ∂√¶ÀÀ. √È ·˘Í‹ÛÂȘ ÛÙȘ ÂÈÛÊÔÚ¤˜ ÙˆÓ Ì˯·ÓÈÎÒÓ ÂÏ¢ı¤ÚˆÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÒÓ ÍÂÂÚÓÔ‡Ó ÙÔ 90%. ™‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈΤ˜ ÂÈÛÊÔÚ¤˜ Ô˘ ηÏÔ‡ÓÙ·È Ó· ÏËÚÒÛÔ˘Ó ÔÈ Ó¤ÔÈ Ì˯·ÓÈÎÔ›, Ô˘ Â›Ó·È ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔÈ ÛÙÔ Ù·Ì›Ô, Î·È ÂȉÈο ÔÈ ‰Èψ̷ÙÔ‡¯ÔÈ Ì˯·ÓÈÎÔ›, ·˘ÙÔ› Ô˘ Â›Ó·È ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔÈ ÌÂÙ¿ ÙÔ 1993, ˘¿Ú¯Ô˘Ó ηÙËÁÔڛ˜, fiÔ˘ Ë ·‡ÍËÛË ÍÂÂÚÓ¿ ÙÔ 90%. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ·, Û‡Ìʈӷ Ì ˘ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡˜, ÔÈ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈΤ˜ ÂÈÛÊÔÚ¤˜ Ô˘ ÏËÚÒÓÂÈ ¤Ó·˜ ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔ˜ ÌÂÙ¿ ÙÔ ’93 Î·È Î¿Ùˆ Ù˘ 5ÂÙ›·˜ Ë ·‡ÍËÛË Â›Ó·È 4,53%, ¿Óˆ 5ÂÙ›·˜ ¤ˆ˜ 8ÂÙ›· 25,29%, ¿Óˆ 8ÂÙ›·˜ ¤ˆ˜ 11ÂÙ›· 48,77%, ¿Óˆ 11ÂÙ›·˜ ¤ˆ˜ 14ÂÙ›· 71,52% Î·È ·fi 15ÂÙ›· Î·È ¿Óˆ Ë ·‡ÍËÛË Â›Ó·È 93,31%...

∏ ∫›ÓËÛË ¶ÔÏÈÙÒÓ ¶ËÏ›Ô˘ Î·È μfiÏÔ˘

£· ·Ú·ÛÙ› ÛÙË Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÙÔ˘ ¢.™. μfiÏÔ˘ ÁÈ· ÙÔ ÓÂÚfi ¡∞ ·Ú·ÛÙ› ÛÙËÓ ÂfiÌÂÓË Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ μfiÏÔ˘ ·ÔÊ¿ÛÈÛÂ Ë ∫›ÓËÛË ¶ÔÏÈÙÒÓ ¶ËÏ›Ô˘ Î·È μfiÏÔ˘ ÁÈ· ÙÔ ÓÂÚfi. ™Â Û¯ÂÙÈ΋ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È Ù· ÂÍ‹˜: “ΔË ¢Â˘Ù¤Ú· 20/5, Û˘˙ËÙ‹ıËΠÛÙÔ ¢.™. Ë ·›ÙËÛË Ù˘ ∫›ÓËÛ˘ ¶ÔÏÈÙÒÓ ¶ËÏ›Ô˘ Î·È μfiÏÔ˘ ÁÈ· Û‡ÁÎÏËÛË ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ˘, Ì ·ÔÎÏÂÈÛÙÈÎfi ı¤Ì· ÙË ‰È·¯Â›ÚÈÛË ÙˆÓ ÓÂÚÒÓ. ΔÂÏÈο Ô ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ ‰¤¯ÙËΠÙÔ ·›ÙËÌ·, ÙÔÔı¤ÙËÛ fï˜ ¯ÚÔÓÈο ÙÔ ¢™ ̤۷ ÛÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ. ™ÙËÓ Ô˘Û›· ·ÚÓ‹ıËΠÁÈ· ÔÏÏÔÛÙ‹ ÊÔÚ¿ ÙË Û˘˙‹ÙËÛË ·˘Ù‹ Ô˘ ÂÍ¿ÏÏÔ˘ ›¯Â ·ÔÊ·ÛÈÛÙ› ÛÙË Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÙÔ˘ ¢™ ÛÙȘ 24/2/2013 Ó· Á›ÓÂÈ Ì¤¯ÚÈ Ù· ̤۷ ÙÔ˘ ª·ÚÙ›Ô˘ 2012. √ ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ ıˆÚ› fiÙÈ ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÔ¯‹ ÚÔ¤¯ÂÈ Ë ·ÔηٿÛÙ·ÛË Ù˘ ·ÍÈÔÈÛÙ›·˜ Î·È Ù˘ ‡ڢıÌ˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ Ù˘ ¢∂À∞ªμ, Ë ÔÔ›· ‰¤¯ÂÙ·È ·‰›Îˆ˜ ÔχÏ¢ÚË Â›ıÂÛË. ∫·Ù¿ ÙË ‰È΋ Ì·˜ ¿Ô„Ë ·˘Ùfi˜ Ô˘ ‰¤¯ÂÙ·È Â›ıÂÛË Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· ¿ÁÚÈ·, Â›Ó·È Ô ÔÏ›Ù˘ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ÙfiÛÔ ·fi

ÙËÓ ÎÂÓÙÚÈ΋ ÂÍÔ˘Û›·, fiÛÔ Î·È ·fi ÙË ¢∂À∞ªμ Ì ¯·Ú¿ÙÛÈ·, ÚfiÛÙÈÌ· Î·È Ú·ÎÙÈΤ˜, Ô˘ ÙÔ ‚˘ı›˙Ô˘Ó ·ÎfiÌË ÈÔ ‚·ıÈ¿ ÛÙËÓ ÂÍ·ıÏ›ˆÛË. ∞˘Ù‹ Ë ÂÈıÂÙÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋ Ù˘ ¢∂À∞ªμ ‰ÂÓ Â›Ó·È ˙‹ÙËÌ· ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÒÓ ·ÏÏ·ÁÒÓ, ·ÏÏ¿ ÔÏÈÙÈÎÒÓ ÂÈÏÔÁÒÓ Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∞Ú¯‹˜ Î·È ·˘Ù¤˜ ı¤ÏÔ˘Ì ӷ Û˘˙ËÙËıÔ‡Ó ÛÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Ô˘ ˙ËÙ¿ÌÂ. §·‚·›ÓÔÓÙ·˜ ˘fi„Ë: - ΔË ÁÂÓÈÎfiÙÂÚË ÔÏÈÙÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË Ô˘ ¢ÓÔ› Î·È ÚÔ¿ÁÂÈ ÙËÓ È‰ÈˆÙÈÎÔÔ›ËÛË. - ΔËÓ ÔÏÈÙÈ΋ Ù˘ ¢∂À∞ªμ Û ı¤Ì·Ù· Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÛÙËÓ ÔÈfiÙËÙ· ÙÔ˘ fiÛÈÌÔ˘ ÓÂÚÔ‡ ÛÙËÓ fiÏË, ÙȘ ÂÎÙÂٷ̤Ó˜ ‰È·ÚÚÔ¤˜ Î·È Ù· ¿Óˆ ·fi 260 ¯ÈÏÈfiÌÂÙÚ· ‰ÈÎÙ‡Ô˘ ·fi ·ÌÈ·ÓÙÔۈϋÓ˜. - ΔË ÌfiÓÈÌË ·ÂÈÏ‹ Ù˘ ¢∂À∞ªμ ÁÈ· ‰È·ÎÔ‹ ÙÔ˘ fiÛÈÌÔ˘ ÓÂÚÔ‡ Û fiÛÔ˘˜ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÍÔÊÏ‹ÛÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÔ‡˜. -ΔÔ ÙÂٷ̤ÓÔ Îϛ̷ ÛÙ· ¯ˆÚÈ¿ Ì ÙËÓ ·Ó¿ÏË„Ë ·fi ÙË ¢∂À∞ªμ Ù˘ ¿Ú‰Â˘Û˘ Î·È ÙËÓ ÂÈ‚ÔÏ‹ ÚÔÛÙ›ÌˆÓ Û fi-

ÛÔ˘˜ ı¤ÏÔ˘Ó, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Û˘Ó‰ÂıÔ‡Ó Ì ÙÔ ‰›ÎÙ˘Ô ·Ô¯¤Ù¢Û˘ fiÔ˘ ·˘Ùfi ˘¿Ú¯ÂÈ. -ΔËÓ ·ÚÂÏ΢ÛÙÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋ ÙÔ˘ Î. ‰ËÌ¿Ú¯Ô˘ Û fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÛÙË Û˘˙‹ÙËÛË ÛÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÁÈ· ÙË ‰È·¯Â›ÚÈÛË ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡ Î·È -ŸÙÈ ¤¯Ô˘Ì ÂÍ·ÓÙÏ‹ÛÂÈ fiϘ ÙȘ ÓfiÌÈ̘ ‰È·‰Èηۛ˜ ÁÈ· Ó· Á›ÓÂÈ ÙÔ ¢™ Ô˘ ÂÎÎÚÂÌ› Â‰Ò Î·È 15 Ì‹Ó˜, ·ÔÊ·Û›Û·Ì ӷ ›̷ÛÙ ·ÚfiÓÙ˜, οÙÔÈÎÔÈ ·fi Ù· ¯ˆÚÈ¿ Î·È ÙËÓ fiÏË ÛÙË Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÙÔ˘ ÂfiÌÂÓÔ˘ ¢.™. Î·È ¤ÙÔÈÌÔÈ ÁÈ· Ó· ԇ̠ÔÏÔÎÏËڈ̤ӷ ÙËÓ ¿-

Ô„‹ Ì·˜ Á‡Úˆ ·fi fiϘ ÙȘ Ù˘¯¤˜ Ù˘ ‰È·¯Â›ÚÈÛ˘ ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡ Î·È Ó· ·ÎÔ‡ÛÔ˘Ì ÙȘ ·fi„ÂȘ ÙÔ˘ ‰‹Ì·Ú¯Ô˘ Î·È fiÏˆÓ ÙˆÓ ‰ËÌÔÙÈÎÒÓ Û˘Ì‚Ô‡ÏˆÓ Î·È ·Ú·Ù¿ÍÂˆÓ ¿Óˆ ÛÙÔ ı¤Ì·. ∂Ï›˙Ô˘Ì ӷ ηٷϋÍÔ˘Ì Û ÎÔÈÓ¿ ·Ô‰ÂÎÙ¤˜ ·ÔÊ¿ÛÂȘ Î·È Î˘Ú›ˆ˜ Ó· ·ÓÔ›ÍÔ˘Ì ¤Ó·Ó ÂÔÈÎÔ‰ÔÌËÙÈÎfi ‰È¿ÏÔÁÔ Ô˘ ı· ¤¯ÂÈ Î·È Û˘Ó¤¯ÂÈ·. ∫·Ïԇ̠ÙÔ˘˜ Ôϛ٘ Ù˘ fiÏ˘ Î·È ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡, Ó· Â›Ó·È fiÏÔÈ ÛÙÔ ¢ËÌ·Ú¯Â›Ô ÛÙË Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÙÔ˘ ÂfiÌÂÓÔ˘ ¢™ ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ Ë ËÌÂÚÔÌËÓ›· ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ·ÎfiÌË ·Ó·ÎÔÈÓˆı›”.

ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ù˘ ÂÛÂÚ›‰·˜ ¤¯ÂÈ ˆ˜ ÂÍ‹˜: 18.00: ÷ÈÚÂÙÈÛÌÔ› 18.20: “∫ÔÈÓˆÓÈ΋ ·ÔÛÙÔÏ‹ Î·È Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈΤ˜ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ ÙˆÓ Ì˯·ÓÈÎÒÓ ÛÙ· Ï·›ÛÈ· Ù˘ ˘·ÚÍȷ΋˜ ·Ó·ÁηÈfiÙËÙ·˜ ÁÈ· ÂÓ‰ÔÁÂÓ‹ ·Ó¿Ù˘ÍË” , £ÂÌÈÛÙÔÎÏ‹˜ •·ÓıfiÔ˘ÏÔ˜, ÚÒËÓ ˘Ê˘Ô˘ÚÁfi˜ ¢ËÌÔÛ›ˆÓ ŒÚÁˆÓ, ÚÒËÓ Ú‡Ù·Ó˘ ÙÔ˘ ∂.ª.¶., ÔÌfiÙÈÌÔ˜ ηıËÁËÙ‹˜ ™¯ÔÏ‹˜ ¶ÔÏÈÙÈÎÒÓ ªË¯·ÓÈÎÒÓ ∂.ª.¶., 18.40: “∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈΤ˜ ÚÔÔÙÈΤ˜ ÙˆÓ ¶ÔÏÈÙÈÎÒÓ Ì˯·ÓÈÎÒÓ” , ¡›ÎÔ˜ ∏ÏÈÔ‡, Úfi‰ÚÔ˜ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜ ¶ÔÏÈÙÈÎÒÓ ªË¯·ÓÈÎÒÓ ¶.£, ·Ó·ÏËÚˆÙ‹˜ ηıËÁËÙ‹˜, 19.00: “ΔÈ ı· Á›Óˆ fiÙ·Ó ÌÂÁ·ÏÒÛˆ: √È Ô‰‡Ó˜ Î·È Ù· ‰ÂÈÓ¿ ÌÈ· ·ÚÁÔÔÚË̤Ó˘ ÂÓËÏÈΛˆÛ˘” , £ÂÔÎÏ‹˜ ∫·Ó·Ú¤Ï˘, ·Ó·ÏËÚˆÙ‹˜ ηıËÁËÙ‹˜ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜ ∞Ú¯ÈÙÂÎÙfiÓˆÓ ªË¯·ÓÈÎÒÓ ¶.£. 19.20: “ΔÔ Â¿ÁÁÂÏÌ· ÙÔ˘ ªË¯·ÓÔÏfiÁÔ˘ ªË¯·ÓÈÎÔ‡. ¡¤Â˜ ÚÔÔÙÈΤ˜ Î·È Â˘Î·Èڛ˜ ··Û¯fiÏËÛ˘” , °ÂÒÚÁÈÔ˜ ∫Ô˙·Ó›‰Ë˜, Â›ÎÔ˘ÚÔ˜ ηıËÁËÙ‹˜, ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜ ªË¯·ÓÔÏfiÁˆÓ ªË¯·ÓÈÎÒÓ ¶.£. 19.40: “√È ÚÔÔÙÈΤ˜ ÙÔ˘ ËÏÂÎÙÚÔÏfiÁÔ˘ ªË¯·ÓÈÎÔ‡ ÛÙË Ó¤· ¶Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·” , °ÂÒÚÁÈÔ˜ ™Ù·ÌÔ‡Ï˘, Úfi‰ÚÔ˜ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜ ªË¯·ÓÈÎÒÓ ∏/À, ΔËÏÂÈÎÔÈÓˆÓÈÒÓ Î·È ¢ÈÎÙ‡ˆÓ ¶.£., ηıËÁËÙ‹˜, 20.00: “∞fiÊÔÈÙÔÈ ¶ÔÏÂÔ‰ÔÌ›·˜, ÈÚÔÙ·Í›·˜: ¶fiÛÔ Â‡ÚÔ˜ Ù˘ ‹‰Ë ÂÚÈÔÚÈṲ̂Ó˘ ·ÁÔÚ¿˜ ÂÚÁ·Û›·˜ ‰ÈηÈÔ‡ÓÙ·È;” , ™·Ô˘Ó¿Î˘ ÕÚ˘, Â›ÎÔ˘ÚÔ˜ ηıËÁËÙ‹˜ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜ ªË¯·ÓÈÎÒÓ ÃˆÚÔÙ·Í›·˜ ¶ÔÏÂÔ‰ÔÌ›·˜ Î·È ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘, 20.00: ∂ÚˆÙ‹ÛÂȘ- Û˘˙‹ÙËÛË.

∫·ı¿ÚÈÛ·Ó ÂıÂÏÔÓÙÈο ÙÔ ‚˘ıfi ÛÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ Ù˘ ∞Á. ∫˘Úȷ΋˜ ª∂Δ∂μ∏™∞¡ ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ ÛÙÔ ¡fiÙÈÔ ¶‹ÏÈÔ, ÁÈ· Ó· ηı·Ú›ÛÔ˘Ó ÂıÂÏÔÓÙÈο ÙÔ ‚˘ıfi ÛÙÔ ÏÈÌ·Ó¿ÎÈ ÙÔ˘ ÓËÛÈÔ‡ ÙˆÓ ΔÚÈΤڈÓ, ·ÏÏ¿ ÙÂÏÈο ηı¿ÚÈÛ·Ó ÙÔ ‚˘ıfi ÙÔ˘ ÏÈÌ·ÓÈÔ‡ Ù˘ ∞Á. ∫˘Úȷ΋˜... √ ÏfiÁÔ˜ ÁÈ· ÔÎÙÒ Ì¤ÏË Ù˘ §¤Û¯Ë˜ μ·ÙÚ·¯·ÓıÚÒˆÓ ∫ÂÓÙÚÈ΋˜ ∂ÏÏ¿‰·˜, Ô˘ ‹ıÂÏ·Ó Ó· ηı·Ú›ÛÔ˘Ó ÂıÂÏÔÓÙÈο ÙÔ ‚˘ıfi ÛÙÔ ÏÈÌ·Ó¿ÎÈ ÙÔ˘ ÓËÛÈÔ‡ ÙˆÓ ΔÚÈΤڈÓ. √È ÔÎÙÒ ¤Êı·Û·Ó Ì ‰Èο ÙÔ˘˜ πà ·˘ÙÔΛÓËÙ· ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ ÛÙÔÓ ∞ÏÔÁfiÔÚÔ, ·ÏÏ¿ fiÙ·Ó ˙‹ÙËÛ·Ó ·fi ÙÔ ı·Ï¿ÛÛÈÔ Ù·Í› Ó· ÙÔ˘˜ ÌÂٷʤÚÂÈ ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙÔ ÓËÛ¿ÎÈ, Ô ˘‡ı˘ÓÔ˜ ÙÔ˘˜ ˙‹ÙËÛ ¯Ú‹Ì·Ù·... Δ· ̤ÏË Ù˘ §¤Û¯Ë˜ ÂÓËÌ¤ÚˆÛ·Ó fiÙÈ ˘‹Ú¯Â Û¯ÂÙÈ΋ Û˘ÓÂÓÓfiËÛË Ì ÙË ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ¡. ¶ËÏ›Ô˘, ·ÏÏ¿ Ô ˘‡ı˘ÓÔ˜ ÙÔ˘ ÛοÊÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ·Ú¤ÂÌ„Â ÛÙÔÓ Úfi‰ÚÔ Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∂ÓfiÙËÙ·˜ ΔÚÈΤڈÓ. ΔÂÏÈο Ù· ÔÎÙÒ Ì¤ÏË Ù˘ §¤Û¯Ë˜ ηÙ¢ı‡ÓıËÎ·Ó ÛÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ Ù˘ ∞Á. ∫˘Úȷ΋˜ fiÔ˘ Î·È ÂıÂÏÔÓÙÈο Î·È Ì ÙËÓ ·ÚfiÙÚ˘ÓÛË Î·ÙÔ›ÎˆÓ Î·È ·ÏȤˆÓ, ÚÔ¯ÒÚËÛ·Ó ÛÙÔÓ Î·ı·ÚÈÛÌfi ÙÔ˘ ‚˘ıÔ‡ ÙÔ˘ ·fi Ì·Ù·Ú›Â˜ Î·È Ï¿ÛÙȯ·... ∂ÚˆÙËı›˜ Û¯ÂÙÈο ¯ı˜ ÁÈ· ÙÔ ÂÚÈÛÙ·ÙÈÎfi Ô ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ ¡. ¶ËÏ›Ô˘ Î. ºÔÚÙÔ‡Ó·˜ ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ “ÔÈ ÂıÂÏÔÓÙ¤˜ ‰ÂÓ ˙‹ÙËÛ·Ó ÌfiÓÔ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ÛÙÔ ¡ËÛ›, ·ÏÏ¿ Î·È Ê·ÁËÙfi, Ô˘ Ô ¢‹ÌÔ˜ ·‰˘Ó·Ù› Ó· ÚÔÛʤÚÂÈ Û ٤ÙÔȘ ÂÔ¯¤˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈο ‰‡ÛÎÔϘ”. ¶¿ÓÙˆ˜ Ë §¤Û¯Ë μ·ÙÚ·¯·ÓıÚÒˆÓ ‰ËÏÒÓÂÈ ˆ˜ ı· Û˘Ó¯›ÛÂÈ ÙËÓ ÂıÂÏÔÓÙÈ΋ ÚÔÛ¿ıÂÈ· Î·È ÙȘ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›Â˜ Ô˘ ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ, ÁÈ· ÙÔÓ Î·ı·ÚÈÛÌfi ‚˘ıÒÓ Î·È ÙÔ˘ ı·Ï¿ÛÛÈÔ˘ ÔÈÎÔÛ˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜.


M·ÁÓËÛ›· 17

Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 29 MA´OY 2013

∞ÎfiÌË ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ‰È¢ÎÚÈÓÈÛÙ› ÙÔ fiÚÈÔ ÙÔ˘ ÔÛÔ‡ ·fi ÙfiÎÔ˘˜ ηٷı¤ÛÂˆÓ Ô˘ ı· ‰ËψıÔ‡Ó

™‡Á¯˘ÛË ÁÈ· ÙȘ ÊÔÚÔÏÔÁÈΤ˜ ‰ËÏÒÛÂȘ

˘Ó¯›˙ÂÙ·È Ë Û‡Á¯˘ÛË ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÊÔÚÔÏÔÁÔ˘Ì¤ÓˆÓ, ÙˆÓ ÂÊÔÚÈ·ÎÒÓ, ·ÏÏ¿ Î·È ÙˆÓ ÏÔÁÈÛÙÒÓ ÁÈ· ÙÔÓ ÙÚfiÔ ˘Ô‚ÔÏ‹˜ ʤÙÔ˜ ÙˆÓ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎÒÓ ‰ËÏÒÛÂˆÓ ·fi ÌÈÛıˆÙÔ‡˜ Î·È Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯Ô˘˜. ∞ÎfiÌË ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ‰È¢ÎÚÈÓÈÛÙ› Â›ÛËÌ· ·fi ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÙÔ fiÚÈÔ ÙÔ˘ ÔÛÔ‡ ·fi ÙfiÎÔ˘˜ ÙÚ·Â˙ÈÎÒÓ Î·Ù·ı¤ÛÂˆÓ Ô˘ ı· ‰ËψıÔ‡Ó, ηıÒ˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ¤ÚıÂÈ Â›ÛËÌ· ÂÁ·ÎÏÈÔ˜ ÁÈ· Ù· 250 ¢ÚÒ, fiˆ˜ ¤¯ÂÈ ·Ó·ÎÔÈÓˆı›. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· Ù· ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈο Ù·Ì›· ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÂΉÒÛÂÈ ÙÔ ÚÔÛ¯¤‰ÈÔ-ÊfiÚÌ· ÁÈ· ÙË ‚‚·›ˆÛË ·Ô‰Ô¯ÒÓ Û˘Óٿ͈Ó, Ô˘ ı· ÂÎÙ˘ÒÓÔ˘Ó ÔÈ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ÔÈ...

ƒÂÔÚÙ¿˙: ™Δ. ¢∏ª√¶√À§√™ dimopoulos@e-thessalia.gr

™˘Ó¯›˙ÂÙ·È Ë Û‡Á¯˘ÛË ÁÈ· ÙÔÓ ÙÚfiÔ ˘Ô‚ÔÏ‹˜ ÙˆÓ ÊÂÙÈÓÒÓ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎÒÓ ‰ËÏÒÛˆÓ, ηıÒ˜ ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ·ÎfiÌË ÍÂηı·Ú›ÛÂÈ ·Ó ı· ÈÛ¯‡ÛÂÈ ÙÔ fiÚÈÔ ÙˆÓ 250 ¢ÚÒ ÁÈ· ÙȘ ‚‚·ÈÒÛÂȘ ÙfiÎˆÓ ·fi ÙȘ ÙÚ¿Â˙˜, Ô˘ ı· Û˘Ó˘Ô‚¿ÏÔ˘Ó ÔÈ ÊÔÚÔÏÔÁÔ‡ÌÂÓÔÈ Î·Ù·ı¤Ù˜. §ÔÁÈÛÙ¤˜ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ıˆÚÔ‡Ó fiÙÈ Ì ÙȘ ηı˘ÛÙÂÚ‹ÛÂȘ Ô˘ ÛËÌÂÈÒÓÔÓÙ·È, ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ¤ÛÙˆ ÎÈ ·Ó ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› Û‹ÌÂÚ·, ı· ··ÈÙËı› ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ¤Ó· ÂÈÎÔÛ·‹ÌÂÚÔ ÁÈ· Ó· ÔÌ·ÏÔÔÈËı› Î·È fiˆ˜ fiÏ· ‰Â›¯ÓÔ˘Ó, ı· ˘¿ÚÍÔ˘Ó ·Ú·Ù¿ÛÂȘ ̤¯ÚÈ Î·È ÙÔÓ ∞‡ÁÔ˘ÛÙÔ... ¶·Ú¿ÏÏËÏ· ÔÈ ‰fiÛÂȘ ÊfiÚÔ˘ Ô˘ ı· ÎÏËıÔ‡Ó Ó· ÏËÚÒÛÔ˘Ó ÔÈ ÊÔÚÔÏÔÁÔ‡ÌÂÓÔÈ, ı· Û˘ÚÚÈÎÓˆıÔ‡Ó Î·È ¤ÙÛÈ ı· ·Ó·ÁηÛÙÔ‡Ó Ó· ÏËÚÒÛÔ˘Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ¯Ú‹Ì·Ù· Û ÏÈÁfiÙÂÚÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ·. Ãı˜ Ì¿ÏÈÛÙ· Ù· ËÏÂÎÙÚÔÓÈο Û˘ÛÙ‹Ì·Ù· “¤ÂÛ·Ó” , Èı·ÓfiÓ Î·È ÏfiÁˆ Ù˘ Ì·ÁÓËÙÈ΋˜ ηٷÈÁ›‰·˜ Ô˘ Ï‹ÙÙÂÈ ÙË °Ë ·fi ÙÔÓ ◊ÏÈÔ... √È Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ÔÈ ÙÔ˘ π∫∞, ÙÔ˘ √°∞ Î·È ÙÔ˘ ¡∞Δ ÍÂΛÓËÛ·Ó ‹‰Ë Î·È ·Ó·˙ËÙÔ‡Ó ÙȘ ‚‚·ÈÒÛÂȘ ·Ô‰Ô¯ÒÓ Ì¤Ûˆ ›ÓÙÂÚÓÂÙ, ÂÓÒ ÔÈ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ÔÈ ÙÔ˘ √∞∂∂ ı· ·Ú·Ï¿‚Ô˘Ó Ù·¯˘‰ÚÔÌÈο ÙȘ ‚‚·ÈÒÛÂȘ ÙÔ˘˜ ÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ Ë̤Ú˜. ¶¿ÓÙˆ˜ ÙËÓ ÂfiÌÂÓË Â‚‰ÔÌ¿‰·, ÚÒÙË ÙÔ˘ πÔ˘Ó›Ô˘ Î·È ÔÈ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ÔÈ ÙÔ˘ π∫∞,

● §ÔÁÈÛÙ¤˜ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ıˆÚÔ‡Ó fiÙÈ Ì ÙȘ ηı˘ÛÙÂÚ‹ÛÂȘ Ô˘ ÛËÌÂÈÒÓÔÓÙ·È, ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ¤ÛÙˆ ÎÈ ·Ó

ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› Û‹ÌÂÚ·, ı· ··ÈÙËı› ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ¤Ó· ÂÈÎÔÛ·‹ÌÂÚÔ ÁÈ· Ó· ÔÌ·ÏÔÔÈËı› Î·È fiˆ˜ fiÏ· ‰Â›¯ÓÔ˘Ó, ı· ˘¿ÚÍÔ˘Ó ·Ú·Ù¿ÛÂȘ ̤¯ÚÈ Î·È ÙÔÓ ∞‡ÁÔ˘ÛÙÔ...

ÙÔ˘ √°∞ Î·È ÙÔ˘ ¡∞Δ, Ô˘ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÎÙ˘ÒÛÔ˘Ó ÙȘ ‚‚·ÈÒÛÂȘ ·Ô‰Ô¯ÒÓ ÙÔ˘˜ ·fi ÙÔ ‰È·‰›ÎÙ˘Ô, ı· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÙȘ ·Ú·Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ·fi Ù· ∫∂¶. ∞Ó·ÊÔÚÈο Ì ÙȘ ‚‚·ÈÒÛÂȘ ÙˆÓ ÙfiÎˆÓ Î·Ù·ı¤ÛˆÓ, ÙÔ ı¤Ì· ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ¤¯ÂÈ ÍÂηı·Ú›ÛÂÈ Ì¤¯ÚÈ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ ÙÚ¤¯Ô˘Û·˜ ‚‰ÔÌ¿‰·˜, ÂÓÒ ÔÈ ÙÚ¿Â˙˜ Û˘Ó¯›˙Ô˘Ó Ó· ÂΉ›‰Ô˘Ó ‚‚·ÈÒÛÂȘ ÁÈ· fiÏ· Ù· ÔÛ¿, ·ÎfiÌË Î·È Î¿Ùˆ ÙˆÓ 250 ¢ÚÒ. ΔÔ Úfi‚ÏËÌ· Â›Ó·È fiÙÈ fiÏÔÈ Û¯Â‰fiÓ ÔÈ Î·Ù·ı¤Ù˜ ¤¯Ô˘Ó Û˘Ó‰ÈηÈÔ‡¯Ô˘˜ Î·È Â›Ó·È ¿ÁÓˆÛÙÔ Ò˜ ı· ηٷÓÂÌËıÔ‡Ó ÔÈ ÙfiÎÔÈ ·Ó¿ ‰‹ÏˆÛË. £· ηٷÓÂÌËıÔ‡Ó

50%-50% ·ÎfiÌË Î·È ÛÂ Û˘Ó‰ÈηÈÔ‡¯Ô˘˜ ¯·ÌËÏÔÛ˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯Ô˘˜; ∂Í¿ÏÏÔ˘ ÔÈ ÙÚ¿Â˙˜ ÂΉ›‰Ô˘Ó ‚‚·ÈÒÛÂȘ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÙfiÎÔ˘˜, ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙȘ ËÌÂÚÔÌËӛ˜ Ï‹Í˘ ÙˆÓ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÒÓ Î·È ÔÏÏÔ› ·fi ·˘ÙÔ‡˜ Â›Ó·È ÙÚ›ÌËÓÔÈ ‹ ÂÍ¿ÌËÓÔÈ... ∫·Ù·ı¤Ù˘ ÙÚ¿Â˙·˜ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ Ô˘ ¤Ï·‚ ¯ı˜ Û¯ÂÙÈΤ˜ ‚‚·ÈÒÛÂȘ, ÂÂȉ‹ Ô ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi˜ ÙÔ˘ Â›Ó·È ÙÚ›ÌËÓÔ˜ ÚÔıÂÛÌÈ·Îfi˜, ÂÎÙ‡ˆÛÂ Û˘ÓÔÏÈο Ù¤ÛÛÂÚȘ ‚‚·ÈÒÛÂȘ ÁÈ· ÙÔ 2012... ∑‹ÙËÌ· Â›Û˘ ˘Ê›ÛÙ·Ù·È Î·È Ì ÙÔ˘˜ ¯ÚfiÓÈ· ¿Û¯ÔÓÙ˜ Î·È Ì ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÊÔÚÔÏÔÁÔ‡ÌÂÓÔ˘˜, Ô˘ ̤¯ÚÈ ¤Ú˘ÛÈ Î·Ù¤ıÂ-

Ù·Ó ÁÚ·ÙÒ˜ ÙȘ ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘˜ Î·È ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Ê¤ÙÔ˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ˘Ô‚ÏËıÔ‡Ó ËÏÂÎÙÚÔÓÈο. Ÿˆ˜ ÛËÌÂÈÒÓÂÈ Ô ÚÔ˚ÛÙ¿ÌÂÓÔ˜ Ù˘ ¢.√.À. μfiÏÔ˘ (∞-μ) Î. ÃÚ. ΔÛ·ÌÚÈÓfi˜, ÔÈ ÂÓ ÏfiÁˆ ÊÔÚÔÏÔÁÔ‡ÌÂÓÔÈ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙ‹ÛÔ˘Ó Î¿ÔÈÔ ÚfiÛˆÔ, Ó· ÙÔ˘˜ ÂÎÚÔÛˆ‹ÛÂÈ. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ Ê¤ÙÔ˜ ›ӷÈ: -ÀÔ¯ÚˆÙÈ΋ Ë ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ ˘Ô‚ÔÏ‹ Ù˘ ‰‹ÏˆÛ˘ ·fi fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÊÔÚÔÏÔÁÔ‡ÌÂÓÔ˘˜. -ÀÔ¯ÚˆÙÈ΋ Ë ˘Ô‚ÔÏ‹ ‰‹ÏˆÛ˘ ·fi fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÊÔÚÔÏÔÁÔ‡ÌÂÓÔ˘˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Û˘ÌÏËÚÒÛÂÈ ÙÔ 18Ô ¤ÙÔ˜ Ù˘ ËÏÈΛ·˜ ÙÔ˘˜ Ì ÂÍ·›ÚÂÛË Ù· ÚÔÛÙ·-

Ù¢fiÌÂÓ· Ù¤ÎÓ·. -¶ÚÔÛ˘ÌÏËڈ̤Ó˜ ÔÈ ÊÔÚÔÏÔÁÈΤ˜ ‰ËÏÒÛÂȘ ÁÈ· 640.000 ‰ËÌfiÛÈÔ˘˜ ˘¿ÏÏËÏÔ˘˜, 440.000 Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯Ô˘˜ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘ Î·È ÔÏÏÔ‡˜ ·ÎfiÌË Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯Ô˘˜ ‰È·ÊfiÚˆÓ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÒÓ Ù·Ì›ˆÓ. £· Â›Ó·È ÚÔÛ˘ÌÏËڈ̤ӷ Ù· ÛÙÔȯ›· ÁÈ· ÙȘ ·Ô‰Ô¯¤˜ Î·È ÙÔ˘˜ ·Ú·ÎÚ·ÙËı¤ÓÙ˜ ÊfiÚÔ˘˜ ÙÔ˘ ¤ÙÔ˘˜ 2012. -√È ÊÔÚÔÏÔÁÔ‡ÌÂÓÔÈ (Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ÔÈ, Ó¤ÔÈ ¿Óˆ ÙˆÓ 18 ÂÙÒÓ) Ô˘ ı· ˘Ô‚¿ÏÔ˘Ó ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ʤÙÔ˜ ËÏÂÎÙÚÔÓÈο ÊÔÚÔÏÔÁÈ΋ ‰‹ÏˆÛË ı· Ú¤ÂÈ ˘Ô¯ÚˆÙÈο Ó· ÚÔÛ¤ÏıÔ˘Ó ÛÙËÓ ÂÊÔÚ›· ÁÈ· Ó· ·Ú·Ï¿‚Ô˘Ó ÎÏÂȉ¿ÚÈıÌÔ. -μ‚·›ˆÛË ·fi ÙËÓ ÙÚ¿Â˙· ı· Ú¤ÂÈ Ó· ˙ËÙ‹ÛÔ˘Ó fiÏÔÈ fiÛÔÈ ¤¯Ô˘Ó ηٷı¤ÛÂȘ ÁÈ· Ó· ‰ËÏÒÛÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ÙfiÎÔ˘˜. -™ÙȘ 30 πÔ˘Ó›Ô˘ 2013 Ï‹ÁÂÈ Î·ÓÔÓÈο Ë ÚÔıÂÛÌ›· ÁÈ· ÙËÓ ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ ˘Ô‚ÔÏ‹ ÙˆÓ ‰ËÏÒÛÂˆÓ ¯ˆÚ›˜ Ó· ·ÔÎÏ›ÂÙ·È ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ Ó· ˘¿ÚÍÂÈ ·Ú¿Ù·ÛË, Ô˘ ϤÔÓ ıˆÚÂ›Ù·È Û›ÁÔ˘ÚË. -™ÙËÓ Îϛ̷η ÁÈ· ÙÔÓ ˘ÔÏÔÁÈÛÌfi ÙÔ˘ ÊfiÚÔ˘ ÛÙ· ÂÈÛÔ‰‹Ì·Ù· Ô˘ ·ÔÎÙ‹ıËÎ·Ó ÙÔ 2012 ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Ô˘ÛÈ·ÛÙÈΤ˜ ·ÏÏ·Á¤˜ Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ ¤ÙÔ˜. ∞˘Ù‹ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÁÈ· ÌÈÛıˆÙÔ‡˜, ÂχıÂÚÔ˘˜ Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜ Î·È Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯Ô˘˜ ·ÊÔÚÔÏfiÁËÙÔ fiÚÈÔ 5.000 ¢ÚÒ, ÂÓÒ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÊÔÚÔÏÔÁÔ‡ÌÂÓÔ˘˜ ËÏÈΛ·˜ ̤¯ÚÈ 30 ÂÙÒÓ, ÙÔ˘˜ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯Ô˘˜ ¿Óˆ ÙˆÓ 65 ÂÙÒÓ Î·È Ù· ¿-

ÙÔÌ· Ì ÂȉÈΤ˜ ·Ó¿ÁΘ, Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÂÙ‹ÛÈÔ ÂÈÛfi‰ËÌ· ̤¯ÚÈ 9.000 ¢ÚÒ, ÈÛ¯‡ÂÈ ·ÊÔÚÔÏfiÁËÙÔ 9.000 ¢ÚÒ. ΔÔ ·ÊÔÚÔÏfiÁËÙÔ ÚÔÛ·˘Í¿ÓÂÙ·È Î·Ù¿ 2.000 ¢ÚÒ ÁÈ· ηı¤Ó· ·fi Ù· ‰‡Ô ÚÒÙ· ·È‰È¿ Î·È Î·Ù¿ 3.000 ¢ÚÒ ÁÈ· ÙÔ ÙÚ›ÙÔ Î·È Î¿ı ÂfiÌÂÓÔ.

√ ·ÚÈıÌfi˜ ·ÚÔ¯‹˜ ¢∂∏ √ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ √ÈÎÔÓÔÌÔÏfiÁˆÓ §ÔÁÈÛÙÒÓ ª·ÁÓËÛ›·˜ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ٷ ÂÍ‹˜: “ŸÛÔÈ ˘Ô¯ÚÂÔ‡ÓÙ·È Û ‰‹ÏˆÛË ∂9, ›Ù ÁÈ·Ù› ›¯·Ó ÌÂÙ·‚ÔϤ˜ ÛÙ· ·Î›ÓËÙ¿ ÙÔ˘˜, ›Ù ÁÈ·Ù› Â›Ó·È ÓÔÌÈο ÚfiÛˆ·, ı· Ú¤ÂÈ Ó· Û˘ÌÏËÚÒÛÔ˘Ó ÙÔÓ ·ÚÈıÌfi ‹ ÙÔ˘˜ ·ÚÈıÌÔ‡˜ ·ÚÔ¯‹˜ ¢.∂.∏. -Δ· Ê˘ÛÈο ÚfiÛˆ· Ô˘ ı· ˘Ô‚¿ÏÔ˘Ó ‰‹ÏˆÛË ∂9, ÁÈ· ÙȘ ÌÂÙ·‚ÔϤ˜ Ô˘ ›¯·Ó ÙÔ ¤ÙÔ˜ 2012, ı· Ú¤ÂÈ Ó· Û˘ÌÏËÚÒÛÔ˘Ó Î·È ÙÔÓ ·ÚÈıÌfi ·ÚÔ¯‹˜ Ù˘ ¢.∂.∏. ÁÈ· Ù· ËÏÂÎÙÚÔ‰ÔÙÔ‡ÌÂÓ· ·Î›ÓËÙ· Ô˘ ı· ‰ËÏÒÛÔ˘Ó. -Δ· ÓÔÌÈο ÚfiÛˆ· Ô˘ ˘Ô¯ÚˆÙÈο ı· οÓÔ˘Ó ‰‹ÏˆÛË ∂9 ÁÈ· fiÏ· Ù· ·Î›ÓËÙ· Ô˘ ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó ÙËÓ 1.1.2013, ı· Ú¤ÂÈ Ó· Û˘ÌÏËÚÒÛÔ˘Ó Î·È ·˘Ù¿ ÙÔÓ ·ÚÈıÌfi ·ÚÔ¯‹˜ Ù˘ ¢.∂.∏. ÁÈ· fiÔÈÔ ·fi Ù· ·Î›ÓËÙ¿ ÙÔ˘˜ Â›Ó·È ËÏÂÎÙÚÔ‰ÔÙÔ‡ÌÂÓÔ. ∂›Û˘, fiˆ˜ ·Ó·ÎÔÈÓÒıËÎÂ, ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ª·˝Ô˘ ı· ÙÂı› Û ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ë ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ Ù˘ °.°.¶.™. ÛÙËÓ ÔÔ›· Ô Î¿ı ÊÔÚÔÏÔÁÔ‡ÌÂÓÔ˜ ı· ÌÔÚ› Ó· ‚ϤÂÈ ÙÔ ÂÎηı·ÚÈÛÙÈÎfi ÙÔ˘ ∂Δ∞∫ - º∞¶” .

√ÈÎÔÓÔÌÈÎfi “¯¿ÛÌ·” ÌÂٷ͇ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∞Ú¯‹˜ Î·È ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ∂ıÂÏÔÓÙÈÎÔ‡ ™ÒÌ·ÙÔ˜

™ÙÔÓ “·¤Ú·” ÙÔ ∂™∂¶∞ ªÔ˘ÚÂÛ›Ô˘ ÛÙËÓ ΔÛ·Áηڿ‰· ™Δ√¡ “·¤Ú·” ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ë ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ∂ıÂÏÔÓÙÈÎÔ‡ ™ÒÌ·ÙÔ˜ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ ¶˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÒÓ ∞Ó·‰·ÛˆÙÒÓ (∂™∂¶∞) ªÔ˘ÚÂÛ›Ô˘, Ô˘ ‰Ú‡ÂÈ ÛÙËÓ ΔÛ·Áηڿ‰·, ÏfiÁˆ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ‰È·ÊÔÚÒÓ Ô˘ ÚÔ·ÙÔ˘Ó ÌÂٷ͇ Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∞Ú¯‹˜ ∑·ÁÔÚ¿˜ - ªÔ˘ÚÂÛ›Ô˘ Î·È ÙÔ˘ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ ÙÔ˘ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ Ô˘ ··ÈÙÂ›Ù·È Ó· ηٷ‚ÏËı› ·fi ÙÔ ¢‹ÌÔ, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ë ‰‡Ó·ÌË ÙÔ˘ ÂıÂÏÔÓÙÈÎÔ‡ ÛÙ·ıÌÔ‡ Ó· Û˘Ó¯›ÛÂÈ Ó· ÚÔÛʤÚÂÈ ÙȘ ˘ËÚÂۛ˜ Ù˘. ∏ ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ Â›Ó·È ‰È·ÙÂıÂÈ̤ÓË Ó· ¯ÔÚËÁ‹ÛÂÈ ÙÔ ÔÛfi ÙˆÓ 4.000 ¢ÚÒ ÁÈ· ÙËÓ ÂÓ›Û¯˘ÛË ÙÔ˘ ÛÙ·ıÌÔ‡ Î·È ÙËÓ Î¿Ï˘„Ë ÔÏfiÎÏËÚÔ˘ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘, ˆÛÙfiÛÔ Ë ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ ∂™∂¶∞ ˙ËÙ› ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô Ù˘ Ù¿Í˘ ÙˆÓ 12.000 ¢ÚÒ ÁÈ· ÂÙ‹ÛÈ· ·Ó·Ó¤ˆÛË Ù˘ ۇ̂·Û˘ Î·È ‰Ú¿ÛË ÙˆÓ ÂıÂÏÔÓÙÒÓ ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο Î·È ÌfiÓÔ ÛÙË ¢ËÌÔÙÈ΋ ∂ÓfiÙËÙ· ªÔ˘ÚÂÛ›Ô˘. “∂Ì›˜ ˆ˜ ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ¤¯Ô˘Ì ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋ ·ÓÙ›ÏË„Ë ÂÚ› ÂıÂÏÔÓÙÈÛÌÔ‡” ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ô ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ ∑·ÁÔÚ¿˜ ªÔ˘ÚÂÛ›Ô˘ Î. °. ∞ÓÙÒÓÔÁÏÔ˘ ∫·ÛÛ·‚¤Ù˘. ∏ ÂÓ›Û¯˘ÛË ÙÔ˘ ÂıÂÏÔÓÙÈÎÔ‡

ÛÙ·ıÌÔ‡ ÙÔ˘ ∂™∂¶∞ ªÔ˘ÚÂÛ›Ô˘ Ô˘ ‰Ú‡ÂÈ ÛÙËÓ ΔÛ·Áηڿ‰·, ηıÒ˜ Î·È Ë Â¤ÎÙ·ÛË Ù˘ ‰Ú¿Û˘ ÙÔ˘ ÌÂ Î¿Ï˘„Ë Î·È ÛÙË ¢ËÌÔÙÈ΋ ∂ÓfiÙËÙ· ∑·ÁÔÚ¿˜ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙȘ ÚÔı¤ÛÂȘ Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∞Ú¯‹˜, ˆÛÙfiÛÔ ÂÌfi‰ÈÔ ·ÔÙÂÏ› Ë ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ‰È·ÊÔÚ¿ Ô˘ ÚÔ·ÙÂÈ ÌÂٷ͇ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ Î·È Ù˘ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ÙÔ˘ ∂ıÂÏÔÓÙÈÎÔ‡ ™ÒÌ·ÙÔ˜, Ô˘ ‰Ú‡ÂÈ ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË. ∏ ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ∑·ÁÔÚ¿˜ ªÔ˘ÚÂÛ›Ô˘ Â›Ó·È ‰È·ÙÂıÂÈ̤ÓË Ó· ¯ÔÚËÁ‹ÛÂÈ ÁÈ· ÙËÓ Î¿Ï˘„Ë ÙˆÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎÒÓ ‰··ÓÒÓ ÙÔ˘ ÛÙ·ıÌÔ‡ ÙÔ ÔÛfi ÙˆÓ 4.000 ¢ÚÒ, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙ÔÓÙ·È Ë Û˘ÓÙ‹ÚËÛË ÙˆÓ Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ, Ë ÚÔÌ‹ıÂÈ· ÙˆÓ ˘ÁÚÒÓ Î·˘Û›ÌˆÓ ÁÈ· ÙËÓ Î›ÓËÛ‹ ÙÔ˘˜, ηıÒ˜ Î·È ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ ÙˆÓ ÂıÂÏÔÓÙÒÓ ÌÂÏÒÓ. ∂ÈϤÔÓ, Ì ÙÔ ›‰ÈÔ ÔÛfi Ô ¢‹ÌÔ˜ ˙ËÙ› ÔÈ ÂıÂÏÔÓÙ¤˜ ÙÔ˘ ∂™∂¶∞, Ó· ηχÙÔ˘Ó ¤Ú· ·fi ÙËÓ Â˘Ú‡ÙÂÚË ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∂ÓfiÙËÙ·˜ ªÔ˘ÚÂÛ›Ô˘ Î·È ÙËÓ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë Ù˘ ∑·ÁÔÚ¿˜. øÛÙfiÛÔ, Ë ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ ∂™∂¶∞, fiˆ˜ ·fi ÙË ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ÚÔ·ÙÂÈ, ˙ËÙ› ÙËÓ ¤ÁÎÚÈÛË Î·È ÙËÓ Î·Ù·‚ÔÏ‹ ·fi ÏÂ˘Ú¿˜ ¢‹ÌÔ˘ ÔÛÔ‡ ‡„Ô˘˜ 12.000 ¢ÚÒ ÂÙËÛ›ˆ˜, ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο Î·È ÌfiÓÔ

ÁÈ· ÙË ¢ËÌÔÙÈ΋ ∂ÓfiÙËÙ· ªÔ˘ÚÂÛ›Ô˘, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·Ó·Óˆı› Ë ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ‰‡Ô Ï¢ÚÒÓ Û‡Ì‚·ÛË Î·È Ô ÂıÂÏÔÓÙÈÎfi˜ ÛÙ·ıÌfi˜ Ó· Û˘Ó¯›ÛÂÈ Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›. ΔÔ Û˘ÓÔÏÈÎfi ÔÛfi ÙˆÓ 12.000 ¢ÚÒ, ÙÔ ÔÔ›Ô ˙ËÙ› Ë ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ ∂™∂¶∞ ÁÈ· Î¿Ï˘„Ë Ù˘ ¢ڇÙÂÚ˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ÙÔ˘ ªÔ˘ÚÂÛ›Ô˘ Î·È ÌfiÓÔ, ıˆÚÂ›Ù·È ·ÚÌÔ‰›ˆ˜ ·fi ÙË ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ˆ˜ ˘¤ÚÔÁÎÔ Î·È ÛÙÔ ¢‹ÌÔ ‰ËÏÒÓÔ˘Ó ·ÔÊ·ÛÈṲ̂ÓÔÈ, Ó· ÌËÓ ÙÔ Î·Ù·‚¿ÏÔ˘Ó, ÌÂ Û˘Ó¤ÂÈ· ÛÙËÓ ¤Ó·ÚÍË Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο Ù˘ ·ÓÙÈ˘ÚÈ΋˜ ÂÚÈfi‰Ô˘ Ó·

‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔÓ “·¤Ú·” Ë ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ÂıÂÏÔÓÙÈÎÔ‡ ÛÙ·ıÌÔ‡. ΔÔ ·Ì¤Ûˆ˜ ÚÔÛ¯¤˜ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÌÂٷ͇ ÙÔ˘ ‰ËÌ¿Ú¯Ô˘ ∑·ÁÔÚ¿˜ - ªÔ˘ÚÂÛ›Ô˘ Î. °. ∞ÓÙÒÓÔÁÏÔ˘ - ∫·ÛÛ·‚¤ÙË, ÙÔ˘ ·ÚÌfi‰ÈÔ˘ ·ÓÙȉËÌ¿Ú¯Ô˘ Î. ∞. ™Ô˘Ï‰¿ÙÔ˘ Î·È ÙÔ˘ ·ÓÙȉËÌ¿Ú¯Ô˘ ªÔ˘ÚÂÛ›Ô˘ Î. £. ªÚ›˙Ë Ì ÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ ∂™∂¶∞, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ ÔÈ ‰‡Ô Ï¢ڤ˜ Ó· Û˘˙ËÙ‹ÛÔ˘Ó, Ì ÛÙfi¯Ô ÙËÓ Â͇ÚÂÛË ÌÈ·˜ ÎÔÈÓ¿ ·Ô‰ÂÎÙ‹˜ Î·È ‚ÈÒÛÈÌ˘ χÛ˘ Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ·Ó·Ó¤-

ˆÛË Ù˘ Û˘Ìʈӛ·˜ ÙÔ˘˜ Î·È ÙË Û˘Ó¤¯ÈÛË Ù˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘ ÂıÂÏÔÓÙÈÎÔ‡ ÛÙ·ıÌÔ‡. “ªÂ ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘” , ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ Ô ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ ∑·ÁÔÚ¿˜ - ªÔ˘ÚÂÛ›Ô˘ Î. ∞ÓÙÒÓÔÁÏÔ˘ - ∫·ÛÛ·‚¤Ù˘ “›̷ÛÙ ‰È·ÙÂıÂÈ̤ÓÔÈ ˆ˜ ¢‹ÌÔ˜, Ó· ÂÓÈÛ¯‡ÛÔ˘Ì ÙÔÓ ÂıÂÏÔÓÙÈÎfi ÛÙ·ıÌfi Ì ÙÔ ÔÛfi ÙˆÓ 4.000 ¢ÚÒ, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ηχÙÔÓÙ·È ÔÈ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈΤ˜ ÙÔ˘ ‰·¿Ó˜, Ó· Á›ÓÔÓÙ·È Ë Û˘ÓÙ‹ÚËÛË ÙˆÓ ˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÈÎÒÓ Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ Î·È Ë ÚÔÌ‹ıÂÈ· ÙˆÓ ˘ÁÚÒÓ Î·˘Û›ÌˆÓ ÁÈ· ÙËÓ Î›ÓËÛ‹ ÙÔ˘˜ Î·È Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· Ó· ηχÙÔÓÙ·È Î·È ÔÈ ·Ó¿ÁΘ ÙˆÓ ÂıÂÏÔÓÙÒÓ ÌÂÏÒÓ. ∂ÈϤÔÓ, Ô ÛÙ·ıÌfi˜ Ú¤ÂÈ Ó· ηχÙÂÈ ÔÏfiÎÏËÚÔ ÙÔ ¢‹ÌÔ Î·È fi¯È ÌfiÓÔ ÙË ¢ËÌÔÙÈ΋ ∂ÓfiÙËÙ· ªÔ˘ÚÂÛ›Ô˘. ∂ȉ›ˆÍ‹ Ì·˜ Â›Ó·È Ë Û˘Ó¤¯ÈÛË Ù˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘ ÛÙ·ıÌÔ‡, Ë ÂÓ›Û¯˘Û‹ ÙÔ˘ Î·È Ë Î¿Ï˘„Ë ÔÏfiÎÏËÚÔ˘ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘. øÛÙfiÛÔ, Ë ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ ∂™∂¶∞ ˙ËÙ› ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·Ó¤ˆÛË Ù˘ ÌÂٷ͇ Ì·˜ ۇ̂·Û˘ ÔÛfi Ù˘ Ù¿Í˘ ÙˆÓ 12.000 ¢ÚÒ ÙÔ ¯ÚfiÓÔ ÁÈ· Î¿Ï˘„Ë ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο Î·È ÌfiÓÔ Ù˘ ¢ڇÙÂÚ˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∂ÓfiÙËÙ·˜ ªÔ˘ÚÂÛ›Ô˘. ∞fi ÂÌ¿˜ ˆ˜ ¢‹ÌÔ˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ·Ô‰ÂÎÙfi ÙÔ ÔÛfi ÙˆÓ 12.000 ¢ÚÒ. ¢ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ·-

ԉ¯Ùԇ̠ÙÔ ˘¤ÚÔÁÎÔ ÔÛfi ÙˆÓ 12.000 ¢ÚÒ. ¢ÂÓ ÌÔÚ› Â›Û˘ Ó· ÌËÓ Î·Ï‡ÙÂÙ·È ·fi ÙÔ˘˜ ÂıÂÏÔÓÙ¤˜ ÔÏfiÎÏËÚË Ë ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘. ∂Ì›˜ ‰È·ı¤ÙÔ˘Ì ÔÛfi Ù˘ Ù¿Í˘ ÙˆÓ 4.000 ¢ÚÒ ÁÈ· Î¿Ï˘„Ë Û ÔÏfiÎÏËÚÔ ÙÔ ¢‹ÌÔ. ∞Ó ÙÔ ·ԉ¯ÙÔ‡Ó, ¤¯ÂÈ Î·ÏÒ˜. ∂Ì›˜ ˆ˜ ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ¤¯Ô˘Ì ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋ ·ÓÙ›ÏË„Ë ÂÚ› ÂıÂÏÔÓÙÈÛÌÔ‡” ˘ÔÁÚ·ÌÌ›˙ÂÈ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ô ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ ∑·ÁÔÚ¿˜ ªÔ˘ÚÂÛ›Ô˘. ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ Ë ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ∑·ÁÔÚ¿˜ - ªÔ˘ÚÂÛ›Ô˘ Ì ÙËÓ ÔÌ¿‰· Ì›˙ÔÓÔ˜ ÌÂÈÔ„ËÊ›·˜ Î. Δ˙ˆÚÙ˙›Ó· ÃÚÈÛÙÔ‰Ô‡ÏÔ˘ ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ fiÙÈ “Ô ¢‹ÌÔ˜ Ú¤ÂÈ Ó· ÛÙËÚ›ÍÂÈ ÙÔ ∂™∂¶∞ ªÔ˘ÚÂÛ›Ô˘ Î·È Ó· ˘ÔÁÚ¿„ÂÈ Ó¤· ۇ̂·ÛË Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ Ì ÙË ‰ÈÔ›ÎËÛ‹ ÙÔ˘. √ ÂıÂÏÔÓÙÈÎfi˜ ÛÙ·ıÌfi˜ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ÙÚ·ÁÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË. √È ÂıÂÏÔÓÙ¤˜ ·Ó·Áο˙ÔÓÙ·È Ó· ÏËÚÒÓÔ˘Ó ÔÈ ›‰ÈÔÈ ÙËÓ ÚÔÌ‹ıÂÈ· ÙˆÓ ˘ÁÚÒÓ Î·˘Û›ÌˆÓ, Ô˘ ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È ÁÈ· ÙËÓ Î›ÓËÛ‹ ÙÔ˘˜ Ù· ˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÈο Ô¯‹Ì·Ù·. ∞·ÈÙÂ›Ù·È Ó· ÂÓÈÛ¯˘ıÔ‡Ó Ô ÛÙ·ıÌfi˜, Ù· Ô¯‹Ì·Ù· Î·È ‚‚·›ˆ˜ ÔÈ ÂıÂÏÔÓÙ¤˜” ηٷϋÁÂÈ Ë Î. ÃÚÈÛÙÔ‰Ô‡ÏÔ˘. μ·ÁÁ¤Ï˘ ∫·Ú·Ì¿Ó˘


M·ÁÓËÛ›· 18

√π ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ Ù˘ ¢ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋˜ ∞ÚÈÛÙÂÚ¿˜ £ˆÌ¿˜ æ‡ÚÚ·˜ Î·È °ÈÒÚÁÔ˜ ∫˘Ú›ÙÛ˘ η٤ıÂÛ·Ó ÂÚÒÙËÛË ÚÔ˜ ÙÔÓ ˘Ô˘ÚÁfi ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜, ∂Ó¤ÚÁÂÈ·˜ Î·È ∫ÏÈÌ·ÙÈ΋˜ ∞ÏÏ·Á‹˜ Û¯ÂÙÈο Ì ÙË “¢È·ÚÚÔ‹ ÛÙÔ ºÚ¿ÁÌ· “¶·Ó·ÁÈÒÙÈÎÔ” ¶ËÏ›Ô˘” . ∞ÎÔÏÔ˘ı› ÙÔ Ï‹Ú˜ ΛÌÂÓÔ Ù˘ ÂÚÒÙËÛ˘: “∏ ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ¡ÔÙ›Ô˘ ¶ËÏ›Ô˘ ·ÚÔ˘Û›·Û ÚfiÛÊ·Ù· ÛÙÔȯ›·, Û‡Ìʈӷ Ì ٷ ÔÔ›· Ë ‰È·ÚÚÔ‹ ÛÙÔ ÊÚ¿ÁÌ· “¶·Ó·ÁÈÒÙÈÎÔ” ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ‰È¿ÛÙËÌ·, ·fi ÙÔ ¢ÂΤ̂ÚÈÔ, ‰ÈÏ·ÛÈ¿ÛÙËΠ(·fi 105m3/h Û 240m3/h) Èı·ÓfiÓ ÏfiÁˆ ηٷÛ΢·ÛÙÈÎÒÓ Î·ÎÔÙ¯ÓÈÒÓ ÙÔ˘ Ú‹ÁÌ·ÙÔ˜ Ô˘ ˘¿Ú¯ÂÈ ÛÙË ÛÙ¤„Ë ÙÔ˘ Ù·ÌÈÂ˘Ù‹Ú·, ¯ˆÚ›˜ fï˜ Ó· ηٷÁÚ·Ê› ÌÂÙ·‚ÔÏ‹ ÛÙË ÛÙ¿ıÌË ÙÔ˘ Ù·ÌÈÂ˘Ù‹Ú·, ηıÒ˜ ·Ú¿ÌÂÈÓ ÛÙË Ì¤ÁÈÛÙË (173m - fiÚÈÔ ˘ÂÚ¯ÂÈÏÈÛÙ‹). Δ· ˆ˜ ¿Óˆ ÛÙÔȯ›· ‚·Û›˙ÔÓÙ·È Û ÌÂÙÚ‹ÛÂȘ Ô˘ ¤Ï·‚·Ó ¯ÒÚ· ·fi ÙȘ 22 ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ 2012 ̤¯ÚÈ ÙȘ 23 ∞ÚÈÏ›Ô˘ 2013. √È ˘fiÓÔȘ ÂÚ› ηÎÔÙ¯ÓÈÒÓ Â›Ó·È ‚¿ÛÈ̘, Ï·Ì‚·ÓÔ̤ÓÔ˘ ˘fi„Ë fiÙÈ, ÂÓÒ ÛÙË ÌÂϤÙË ÚÔ‚ÏÂfiÙ·Ó ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ ÙÔ˘ ·ÁˆÁÔ‡ ÂÎÙÚÔ‹˜ 3.300 m3 ÂÎÛηÊÒÓ, ÙÂÏÈο ··ÈÙ‹ıËÎ·Ó 9.400 m3. °È· ÙÔ Û΢Úfi‰ÂÌ· ÚÔ‚ÏÂfiÙ·Ó 58 m3, ÙÂÏÈο ··ÈÙ‹ıËÎ·Ó 472 m3. °È· ÙÔÓ ·ÁˆÁfi ÂÎÙÚÔ‹˜ ÂÓÒ ÚÔ‚ÏÂfiÙ·Ó Ï¿ÙÔ˜ ˘ı̤ӷ 1,60 Ì., ÙÂÏÈο ··ÈÙ‹ıËΠÏ¿ÙÔ˜ ηٿ ̤ÛÔ fiÚÔ 4,6 Ì. ‰ËÏ·‰‹ ÙÔ ÙÚÈÏ¿ÛÈÔ. ªÂ ‰Â‰Ô̤ÓÔ fiÙÈ ÔÏfiÎÏËÚÔ ÙÔ ·Ú·ÏÈ·Îfi ̤وÔ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ¡ÔÙ›Ô˘ ¶ËÏ›Ô˘ ˘‰ÚÔ‰ÔÙÂ›Ù·È ·fi ÙÔ “¶·Ó·ÁÈÒÙÈÎÔ” Î·È ÔÈ ÁˆÙÚ‹ÛÂȘ ϤÔÓ ‰ÂÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó, Â›Ó·È ÔÚ·Ùfi˜ Ô Î›Ó‰˘ÓÔ˜ Ó· ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙ› Úfi‚ÏËÌ· ˘‰ÚÔ‰fiÙËÛ˘ ÙˆÓ ÔÈÎÈÛÌÒÓ. ªÂ ‚¿ÛË Ù· ÚÔ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓ·, ÂÚˆÙ¿Ù·È Ô ·ÚÌfi‰ÈÔ˜ ˘Ô˘ÚÁfi˜: - £· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ ¿ÌÂÛ· ÛÙË Û‡ÛÙ·ÛË ÔÌ¿‰·˜ ÂÌÂÈÚÔÁÓˆÌfiÓˆÓ Ì ÂÌÂÈÚ›· ÛÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ Ù‡Ô ÊÚ¿ÁÌ·ÙÔ˜ (ÏÈıfiÚÚÈÙÔ Ì Ͽη Û΢ÚÔ‰¤Ì·ÙÔ˜) Î·È ÛÙË Û˘Ó‰ÚÔÌ‹ fiÏˆÓ ÙˆÓ Ù¯ÓÈÎÒÓ Î·È ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Ì¤ÛˆÓ, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÂÍ¢ÚÂı› χÛË ÛÙÔ Úfi‚ÏËÌ· ÂÎÚÔ‹˜ ÛÙÚ·ÁÁÈÛÌ¿ÙˆÓ ÛÙÔÓ Î·Ù¿ÓÙË fi‰· ÙÔ˘ ÊÚ¿ÁÌ·ÙÔ˜ ¶·Ó·ÁÈÒÙÈÎÔ; - £· Ï¿‚ÂÈ fiÏ· Ù· ̤ÙÚ·, ÒÛÙ ӷ ÌËÓ ·ÔÏÂÛıÔ‡Ó ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ÔÛfiÙËÙ˜ ÓÂÚÔ‡, ÂÓfi„ÂÈ ÙˆÓ ·˘ÍËÌ¤ÓˆÓ ·Ó·ÁÎÒÓ ÙÔ˘ ·Ú·ÏÈ·ÎÔ‡ ÌÂÙÒÔ˘ ¡. ¶ËÏ›Ô˘ ηٿ ÙÔ˘˜ ıÂÚÈÓÔ‡˜ Ì‹Ó˜, ηıÒ˜ Î·È ÁÈ· ÙËÓ ·ÛÊ¿ÏÂÈ· ÙˆÓ Î·ÙÔ›ÎˆÓ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Û›ÙÈ· Î·È ÂÚÈÔ˘Û›Â˜ ÏËÛ›ÔÓ ÙÔ˘ ÊÚ¿ÁÌ·ÙÔ˜ ¶·Ó·ÁÈÒÙÈÎÔ;”.

∞Ó¤Ú¯ÔÓÙ·È Û 929.740 ¢ÚÒ - ™Ù· 3,2 ÂÎ. ¢ÚÒ ÔÈ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ˜ Û˘ÓÔÏÈΤ˜ ÙÔ˘ Ù¤ˆ˜ ¢‹ÌÔ˘

¶ÚÔ˜ Ú‡ıÌÈÛË ÔÊÂÈÏÒÓ Ù¤ˆ˜ ∞Ó·Ù˘Íȷ΋˜ ∞ÊÂÙÒÓ ÊÂÈϤ˜ Û˘ÓÔÏÈÎÔ‡ ‡„Ô˘˜ 929.740 ¢ÚÒ “ÎÏËÚÔÓfiÌËÛ” Ë ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ¡ÔÙ›Ô˘ ¶ËÏ›Ô˘ ·fi ÙËÓ Ù¤ˆ˜ ∞Ó·Ù˘Íȷ΋ ∂ȯ›ÚËÛË ¢‹ÌÔ˘ ∞ÊÂÙÒÓ Î·È Î·ÏÂ›Ù·È ¿ÌÂÛ· Ó· ÙȘ ·ÔÏËÚÒÛÂÈ. ΔÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÚÔ¯ıÂÛÈÓ‹˜ ÙÔ˘ Û˘Ó‰ڛ·Û˘ ·ÔÊ¿ÛÈÛ ηٿ ÏÂÈÔ„ËÊ›· ÙËÓ ÚÔÛˆÚÈÓ‹ ÂÎηı¿ÚÈÛË Ù˘ Ù¤ˆ˜ ∞Ó·Ù˘Íȷ΋˜ Î·È ‹‰Ë Ô ¢‹ÌÔ˜ ÚÔ¯ˆÚ› Û ڢıÌ›ÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ·ÔÏËڈ̋ ÙˆÓ ¯ÚÂÒÓ ÚÔ˜ ÙËÓ ∂ÊÔÚ›· Î·È ÙÔ π∫∞. ∂ÈϤÔÓ, ·fi Ù· ÛÙÔȯ›· Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∞Ú¯‹˜ ÚÔ·ÙÂÈ fiÙÈ ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ ÔÊÂÈÏÒÓ Ô˘ “ÎÏËÚÔÓfiÌËÛ” ·fi ÙÔÓ Ù¤ˆ˜ ¢‹ÌÔ ∞ÊÂÙÒÓ ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È ÛÙÔ ÔÛfi ÙˆÓ 3,2 ÂηÙÔÌÌ˘Ú›ˆÓ ¢ÚÒ, Ô˘ ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi ‰¿ÓÂÈ·, ÔÊÂÈϤ˜ Û ȉÈÒÙ˜ Î·È ·ÓÙ›ÛÙÔȯ˜ ÚÔ˜ ÙËÓ ∂ÊÔÚ›· Î·È ÙÔ π∫∞.

ƒÂÔÚÙ¿˙: μ∞°°∂§∏™ ∫∞ƒ∞ª∞¡∏™ karamanis@e-thessalia.gr

“μÚfi¯Ô” ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÁÈ· ÙË ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ¡ÔÙ›Ô˘ ¶ËÏ›Ô˘ ÔÈ ÔÊÂÈϤ˜, ÙȘ Ôԛ˜ “ÎÏËÚÔÓfiÌËÛ” ·fi ÙÔÓ Ù¤ˆ˜ ¢‹ÌÔ ∞ÊÂÙÒÓ, Ì ÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ·Ú¯Èο Ó· ·ÔÊ·Û›˙ÂÈ Î·Ù¿ ÏÂÈÔ„ËÊ›· ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÚÔ¯ıÂÛÈÓ‹˜ ÙÔ˘ Û˘Ó‰ڛ·Û˘ ÙËÓ ÚÔÛˆÚÈÓ‹ ÂÎηı¿ÚÈÛË Ù˘ Ù¤ˆ˜ ∞Ó·Ù˘Íȷ΋˜ ∂ȯ›ÚËÛ˘ ∞ÊÂÙÒÓ Î·È ÙÔÓ ÔÚÈÛÌfi ‰ÈÎËÁfiÚÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·˙‹ÙËÛË ÔÈÓÈÎÒÓ Î·È ·ÛÙÈÎÒÓ Â˘ı˘ÓÒÓ Î·Ù¿ ÙˆÓ ÚÒËÓ ‰ÈÔÈ΋ÛÂˆÓ ÙÔ˘ ¡ÔÌÈÎÔ‡ ¶ÚÔÛÒÔ˘ Î·È ÙˆÓ ÏÔÁÈÛÙÒÓ. ™‡Ìʈӷ Ì ٷ ÛÙÔȯ›· ÙÔ˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡ ÂϤÁ¯Ô˘, ÔÈ ÔÊÂÈϤ˜ Ù˘ Ù¤ˆ˜ ∞Ó·Ù˘Íȷ΋˜ ∞ÊÂÙÒÓ, ÙȘ Ôԛ˜ “ÎÏËÚÔÓfiÌËÛ” Ô ¢‹ÌÔ˜ ¡ÔÙ›Ô˘ ¶ËÏ›Ô˘ Î·È Î·ÏÂ›Ù·È ¿ÌÂÛ· Ó· ·ÔÏËÚÒÛÂÈ, ·Ó¤Ú¯ÔÓÙ·È ÛÙÔ ÔÛfi ÙˆÓ 929.740 ¢ÚÒ. μ¿ÛÂÈ ÙˆÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ ÙÔ˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡ ÂϤÁ¯Ô˘, ÔÛfi ‡„Ô˘˜ 680.000 ¢ÚÒ ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È ·fi ÔÊÂÈϤ˜ Ù˘ Ù¤ˆ˜ ∞Ó·Ù˘Íȷ΋˜ ∞ÊÂÙÒÓ ÚÔ˜ ÙÔ π∫∞, ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô 41.000 ¢ÚÒ ·fi ÊÔÚÔÏÔÁÈο ÚfiÛÙÈÌ·, 42.000 ¢ÚÒ ·fi ÙË ÌË ·fi‰ÔÛË ÙÔ˘ ÊfiÚÔ˘ ·ÌÔÈ‚ÒÓ ÂÏ¢ı¤ÚˆÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÒÓ, 86.000 ¢ÚÒ ·fi ÔÊÂÈϤ˜ º¶∞ Î·È ÔÛfi Ù˘ Ù¿Í˘ ÙˆÓ 80.000 ¢ÚÒ ·fi ÔÊÂÈϤ˜ Û ȉÈÒÙ˜, ÁÈ· ÙȘ Ôԛ˜ ¤¯Ô˘Ó ‹‰Ë ÂΉÔı› ‰ÈηÛÙÈΤ˜ ·ÔÊ¿ÛÂȘ. “∞fi ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ‰È·¯Â›ÚÈÛË Ù˘ Ù¤ˆ˜ ∞Ó·Ù˘Íȷ΋˜ ∞ÊÂÙÒÓ” ÂÈÛ‹Ì·ÓÂ Ô ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ¡ÔÙ›Ô˘ ¶ËÏ›Ô˘ Î. ª. ¶··‰ËÌËÙÚ›Ô˘ “Î·È ÙÔÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi ¤ÏÂÁ¯Ô ÚÔ·ÙÔ˘Ó ÔÊÂÈϤ˜ Ù˘ Ù¿Í˘ ÙˆÓ 929.740 ¢ÚÒ, ÙȘ Ôԛ˜ ÂÈ‚·Ú‡ÓÂÙ·È Ô ¢‹ÌÔ˜ ¡ÔÙ›Ô˘ ¶ËÏ›Ô˘ Î·È Î·ÏÂ›Ù·È ¿ÌÂÛ· Ó· ÙȘ ·ÔÏËÚÒÛÂÈ. Œ¯Ô˘Ì ӷ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÔ˘Ì ¤Ó· ÌÂÁ¿ÏÔ Úfi‚ÏËÌ· Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔ Ò˜ ı· ·ÔÏËÚÒÛÔ˘Ì ÙȘ ÔÊÂÈϤ˜. ¶ÚÔ¯ˆÚԇ̠۠ڇıÌÈÛË Ì ÙËÓ ∂ÊÔÚ›· Î·È Ì ÙÔ π∫∞, ÛÙÔ Ô-

Ô›Ô ÙÂÏÈο ı· ÏËÚÒÛÔ˘Ì ÔÛfi Ù˘ Ù¿Í˘ ÙˆÓ 445.000 ¢ÚÒ, ηıÒ˜ ‚¿ÛÂÈ Ù˘ ÈÛ¯‡Ô˘Û·˜ ¡ÔÌÔıÂÛ›·˜ ¤¯Ô˘Ì ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ··ÏÏ·Áԇ̠·fi ÙȘ ÚÔÛ·˘Í‹ÛÂȘ” ÛËÌ›ˆÛÂ Ô ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ¡ÔÙ›Ô˘ ¶ËÏ›Ô˘. ™¯ÂÙÈο Ô Ù¤ˆ˜ ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ ∞ÊÂÙÒÓ Î·È Ó˘Ó ‰ËÌÔÙÈÎfi˜ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ Ì›˙ÔÓÔ˜ ÌÂÈÔ„ËÊ›·˜ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ¡ÔÙ›Ô˘ ¶ËÏ›Ô˘ Î. £. ∫Ô˘ÙÛÔÊÏ›Ó˘ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍ ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÚÔ¯ıÂÛÈÓ‹˜ Û˘Ó‰ڛ·Û˘ ÙÔ˘ ™ÒÌ·ÙÔ˜ fiÙÈ “ÙËÓ Â˘ı‡ÓË Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ‰È·¯Â›ÚÈÛ˘ ÛÙËÓ Ù¤ˆ˜ ∞Ó·Ù˘Íȷ΋ ∂ȯ›ÚËÛË ∞ÊÂÙÒÓ ÙËÓ ¤¯Ô˘Ó ÔÈ ÂοÛÙÔÙ Úfi‰ÚÔÈ ÙÔ˘ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ Ù˘ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘” . ™ÙÔ ÌÂٷ͇, ·fi Ù· ÛÙÔȯ›· ÙˆÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÂϤÁ¯ˆÓ Ô˘ ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó Ó· ‰ÈÂÓÂÚÁÔ‡ÓÙ·È ÛÙÔÓ Ù¤ˆ˜ ¢‹ÌÔ ∞ÊÂÙÒÓ ÚÔ-

·ÙÂÈ, fiˆ˜ Á›ÓÂÙ·È ·ÚÌÔ‰›ˆ˜ ÁÓˆÛÙfi ·fi ÙË ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ¡ÔÙ›Ô˘ ¶ËÏ›Ô˘, fiÙÈ ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ ÔÊÂÈÏÒÓ Ô˘ “ÎÏËÚÔÓfiÌËÛ” Ô ÂÓÈ·›Ô˜ ¢‹ÌÔ˜ Î·È Î·ÏÂ›Ù·È ¿ÌÂÛ· Ó· ·ÔÏËÚÒÛÂÈ ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È ÛÙÔ ÔÛfi ÙˆÓ 3.229.740 ¢ÚÒ, ÙÔ ÔÔ›Ô ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÙ·È ˆ˜ ‰˘Û‚¿ÛÙ·¯ÙÔ Î·È ˘¤ÚÔÁÎÔ ÁÈ· Ù· ÔÈÎÔÓÔÌÈο ‰Â‰Ô̤ӷ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ¡ÔÙ›Ô˘ ¶ËÏ›Ô˘. “∞ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ì ÌÂÁ¿ÏÔ Úfi‚ÏËÌ· Ì ÙȘ ÔÊÂÈϤ˜ Ô˘ “ÎÏËÚÔÓÔÌ‹Û·Ì” ·fi ÙÔÓ Ù¤ˆ˜ ¢‹ÌÔ ∞ÊÂÙÒÓ” ÛËÌ›ˆÛÂ Ô Î. ¶··‰ËÌËÙÚ›Ô˘ “ηıÒ˜ ÙÔ Û˘ÓÔÏÈÎfi ÔÛfi ÙÔ˘ ¯Ú¤Ô˘˜ Ô˘ ηÏԇ̷ÛÙ ¿ÌÂÛ· Ó· ·ÔÏËÚÒÛÔ˘Ì ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È ÛÙ· 3.229.740 ¢ÚÒ. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÔÊÂÈϤ˜ 1,3 ÂηÙÔÌÌ˘Ú›Ô˘ ¢ÚÒ ·fi ‰¿ÓÂÈ·, 1 ÂηÙÔÌÌ˘Ú›Ô˘ ¢ÚÒ ·fi ÔÊÂÈϤ˜ Û ȉÈÒÙ˜ Î·È ÙÔ ÔÛfi ÙˆÓ 929.740 ¢ÚÒ Ô˘ ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È ·fi ÙȘ

ÔÊÂÈϤ˜ Ù˘ Ù¤ˆ˜ ∞Ó·Ù˘Íȷ΋˜ ∞ÊÂÙÒÓ. ΔÔ Úfi‚ÏËÌ· Â›Ó·È ÌÂÁ¿ÏÔ, ηıÒ˜ ÔÈ ÔÊÂÈϤ˜ ··ÈÙÂ›Ù·È Ó· ·ÔÏËÚˆıÔ‡Ó Î·È Ë ÂÍfiÊÏËÛË ı· Á›ÓÂÈ Ì ڇıÌÈÛË” ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛÂ Ô ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ¡ÔÙ›Ô˘ ¶ËÏ›Ô˘. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, ÛÙËÓ ›‰È· Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÂÁÎÚ›ıËΠÙÔ ÔÏÔÎÏËڈ̤ÓÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ‰Ú¿Û˘ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ Û¯ÂÙÈο Ì ÙȘ ÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ ÙÔ˘ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ Ù˘ ÙÚ¤¯Ô˘Û·˜ ¯ÚÔÓÈ¿˜, ηÙfiÈÓ Û¯ÂÙÈ΋˜ ·fiÊ·Û˘ Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ ËÁÂÛ›·˜ ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ, fiˆ˜ ÈÛ¯‡ÂÈ ÁÈ· fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ¢‹ÌÔ˘˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜. ∏ ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ Â›Ó·È ˘Ô¯Úˆ̤ÓË ‚¿ÛÂÈ ÙÔ˘ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ Ó· ηٷı¤ÛÂÈ ÛÙÔ ·ÚÌfi‰ÈÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ÔÏÔÎÏËڈ̤ÓÔ Û¯¤‰ÈÔ ÁÈ· ÙÚȘ ‰·¿Ó˜ Ù˘ ÙÚ¤¯Ô˘Û·˜ ¯ÚÔÓÈ¿˜, ÔÈ Ôԛ˜ ı· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡ÓÙ·È ·fi ÙÔ ÀÔ˘ÚÁ›Ô, Ì ÛÙfi¯Ô Ó· ÌËÓ ÍÂʇÁÂÈ Ô ¢‹ÌÔ˜ ·fi ÙÔÓ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi ÙÔ˘. Δ¤ÏÔ˜, ÛÙËÓ ÚÔ¯ıÂÛÈÓ‹ Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ·ÔÊ·Û›ÛÙËÎÂ Ë ÚfiÛÏË„Ë Ù¯ÓÈÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô‡ÏÔ˘ Ì ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË ‡„Ô˘˜ 50.000 ¢ÚÒ ·fi ÙË ªÔÓ¿‰· √ÚÁ¿ÓˆÛ˘ Î·È ¢ÈÔ›ÎËÛ˘ (ª√¢), Ë ÔÔ›· Â›Ó·È ∂Ù·ÈÚ›· ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘ Î·È ˘¿ÁÂÙ·È ÛÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ. ™ÙȘ ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ˜ ÙÔ˘ Ù¯ÓÈÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô‡ÏÔ˘ ı· Â›Ó·È Ë ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛË Ù˘ ‰È·‰Èηۛ·˜ ¤ÓÙ·Í˘ ¤ÚÁˆÓ Î·È ‰Ú¿ÛÂˆÓ ÛÙÔÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌfi ÙÔ˘ ∂ıÓÈÎÔ‡ ™ÙÚ·ÙËÁÈÎÔ‡ ¶Ï·ÈÛ›Ô˘ ∞Ó·ÊÔÚ¿˜ (∂™¶∞) Ù˘ ÙÚ¤¯Ô˘Û·˜ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈ΋˜ ÂÚÈfi‰Ô˘. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙË ÁˆÏÔÁÈ΋ Î·È ÙËÓ ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈ΋ ÌÂϤÙË Ô‰È΋˜ Û‡Ó‰ÂÛ˘ ÙÔ˘ ªÔ˘ÚÙÈ¿ Ì ÙÔÓ ÕÁÈÔ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ ¶¿ÏÙÛ˘ Ì‹ÎÔ˘˜ 5,5 ¯ÈÏÈÔ̤ÙÚˆÓ, ÙËÓ Â¤ÎÙ·ÛË ÙˆÓ ·ÁˆÁÒÓ ‡‰Ú¢Û˘ ÁÈ· ÙËÓ ÂÁηٿÛÙ·ÛË ‰ÈÎÙ‡Ô˘ ÛÙÔ ªÈÎÚfi Î·È ÙË ÃÔÓÙÚ‹ ÕÌÌÔ ™ËÈ¿‰Ô˜, ÙËÓ ·ÓÙÈηٿÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ÎÂÓÙÚÈÎÔ‡ ·ÁˆÁÔ‡ ‡‰Ú¢Û˘ ΔÚÈÎÂÚ›Ô˘ - ∞Á›·˜ ∫˘Úȷ΋˜, ηıÒ˜ Î·È ÙËÓ ·Ó¿Ï·ÛË Î·Ù¿ Ì‹ÎÔ˜ ÙÔ˘ ÎÂÓÙÚÈÎÔ‡ Î·È ÂÛˆÙÂÚÈÎÔ‡ ‰ÚfiÌÔ˘ ÛÙÔ §·‡ÎÔ.

∂ÚÒÙËÛË ‚Ô˘Ï¢ÙÒÓ ¢∏ª∞ƒ ÁÈ· ÙÔ ÊÚ¿ÁÌ· ¶·Ó·ÁÈÒÙÈÎÔ

Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 29 M∞´√À 2013

∞·Ú·›ÙËÙË ÚÔ¸fiıÂÛË Ë ÂÍfiÊÏËÛË ÔÊÂÈÏÒÓ Ï·ÙfiÌˆÓ ÛÙÔ ¢‹ÌÔ ¡ÔÙ›Ô˘ ¶ËÏ›Ô˘

∞Ó·Ó¤ˆÛË Û˘Ì‚¿ÛÂˆÓ ÛÙ· Ï·ÙÔÌ›· ∞ÊÂÙÒÓ Δ∏¡ ·Ó¿ıÂÛË Û ‰ÈÎËÁfiÚÔ Ù˘ ÁÓˆÌÔ‰fi-

ÙËÛ˘ ÁÈ· ÙË ‰ÈÂÚ‡ÓËÛË ÙÔ˘ ÓÔÌÈÎÔ‡ ηıÂÛÙÒÙÔ˜ Ô˘ ‰È¤ÂÈ ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙˆÓ Ï·ÙÔÌ›ˆÓ Û¯ÈÛÙÔÏÈıÈÎÒÓ ÂÙÚˆÌ¿ÙˆÓ ÛÙË ¢ËÌÔÙÈ΋ ∂ÓfiÙËÙ· ∞ÊÂÙÒÓ, ÙÔ ÓÔÌÈÎfi ηıÂÛÙÒ˜ Û‡Ó·„˘ Û˘Ì‚¿ÛÂˆÓ ÂÎÌ›ÛıˆÛ˘ Ì ٷ ۈ̷Ù›· ÙˆÓ Ï·ÙfïÓ, ÙÔ ÓÔÌÈÎfi ¤ÏÂÁ¯Ô ÙˆÓ Û˘Ì‚¿ÛÂˆÓ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ‹‰Ë Û˘Ó·Êı› Î·È ÙË ‰ÚÔÌÔÏfiÁËÛË ÙˆÓ ‰È·‰ÈηÛÈÒÓ Û‡Ó·„˘ Ó¤ˆÓ ÂÎÌÈÛıÒÛÂˆÓ Ì ·Ó·ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ ÌÈÛıÒÌ·ÙÔ˜ ·ÔÊ¿ÛÈÛ ÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ¡ÔÙ›Ô˘ ¶ËÏ›Ô˘ ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÚÔ¯ıÂÛÈÓ‹˜ ÙÔ˘ Û˘Ó‰ڛ·Û˘. ™‡Ìʈӷ Ì ÙË ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ¡ÔÙ›Ô˘ ¶ËÏ›Ô˘ ··ÈÙÂ›Ù·È ¿ÌÂÛ· Ó· ÂÍÔÊÏËıÔ‡Ó ·fi Ï·ÙfiÌÔ˘˜ ÔÈ ÔÊÂÈϤ˜ Ô˘ ÚÔ·ÙÔ˘Ó ·fi ÙËÓ ÂÎÌÂÙ¿ÏÏ¢ÛË ÙˆÓ Ï·ÙÔÌ›ˆÓ. ™Â ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋ ÂÚ›ÙˆÛË, ÔÈ Ï·ÙfiÌÔÈ Ô˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È Û˘ÓÂ›˜ ÛÙȘ ÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ ÙÔ˘˜ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ ÚÔ˜ ÙÔ ¢‹ÌÔ ‰ÂÓ ı· ¤¯Ô˘Ó ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó¤·˜ Ì›ÛıˆÛ˘ ÙˆÓ Ï·ÙÔÌ›ˆÓ. ΔË ÓÔÌÈ΋ Ô‰fi Û¯ÂÙÈο Ì ÙË ‰È·‰Èηۛ· ÂÎÌ›ÛıˆÛ˘ ÙˆÓ Ï·ÙÔÌ›ˆÓ Ô˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó ÛÙËÓ Â˘Ú‡ÙÂÚË ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∂ÓfiÙËÙ·˜ ∞ÊÂÙÒÓ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ Ô ¢‹ÌÔ˜ ¡ÔÙ›Ô˘ ¶ËÏ›Ô˘, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ¤¯ÂÈ ÌÈ· Û·Ê‹ ÂÈÎfiÓ· Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ·Ó·Ó¤ˆÛË Ù˘ ۇ̂·Û˘, ÙËÓ ·Ó·ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ ÌÈÛıÒÌ·ÙÔ˜ Î·È ÙËÓ ·ÔÏËڈ̋ ÙˆÓ ÔÊÂÈÏÒÓ, ÙȘ Ôԛ˜ ‰È·ÙËÚÔ‡Ó Ï·ÙfiÌÔÈ ÚÔ˜ ÙË ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ·fi ÙË ÌË Î·Ù·‚ÔÏ‹ ÙˆÓ ÌÈÛıˆÌ¿ÙˆÓ. ™‡Ìʈӷ Ì ÙË ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ¡ÔÙ›Ô˘ ¶ËÏ›Ô˘, ·fi ÙËÓ ÂÎÌÂÙ¿ÏÏ¢ÛË ÙˆÓ Ï·ÙÔ-

Ì›ˆÓ Ù˘ ™˘Î‹˜ ÌfiÓÔÓ ÚÔ·ÙÔ˘Ó ÔÊÂÈϤ˜ ÙˆÓ Ï·ÙfiÌˆÓ ÚÔ˜ ÙÔ ¢‹ÌÔ Û˘ÓÔÏÈÎÔ‡ ‡„Ô˘˜ 35.000 ¢ÚÒ ·fi ÙË ÌË Î·Ù·‚ÔÏ‹ ÙˆÓ ÌÈÛıˆÌ¿ÙˆÓ. ™ÙȘ ÚÔı¤ÛÂȘ Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∞Ú¯‹˜ Â›Ó·È Ë ¿ÌÂÛË Î·Ù¿ ÙÔ ‰˘Ó·ÙfiÓ ·ÔÏËڈ̋ ÙˆÓ ÔÊÂÈÏÒÓ, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ¤¯ÂÈ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÛÙËÓ ·Ó·Ó¤ˆÛË ÙˆÓ Û˘Ì‚¿ÛÂˆÓ Ì ÙËÓ ·Ó·ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹ ÙˆÓ ÌÈÛıˆÌ¿ÙˆÓ. °È· ÙËÓ Â›Ù¢ÍË ÙÔ˘ ÛÙfi¯Ô˘ Ì ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘, fiˆ˜ ÂÏ‹ÊıË ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÚÔ¯ıÂÛÈÓ‹˜ Û˘Ó‰ڛ·Û˘ ÙÔ˘ ™ÒÌ·ÙÔ˜, ·Ó·Ù›ıÂÙ·È Û ¤ÁÎÚÈÙÔ ‰ÈÎËÁfiÚÔ ÙˆÓ ∞ıËÓÒÓ Ë ‰È·‰Èηۛ· ÁÓˆÌÔ‰fiÙËÛ˘ Î·È ‰ÈÂÚ‡ÓËÛ˘ fiÏˆÓ ÙˆÓ ·-

ڷ̤ÙÚˆÓ, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ ÔÈ Û˘Ì‚¿ÛÂȘ Ó· ·Ó·ÓˆıÔ‡Ó, ·ÏÏ¿ Î·È Ô ¢‹ÌÔ˜ Ó· ÂÈÛÚ¿ÍÂÈ ÙȘ ÔÊÂÈϤ˜ Ô˘ ‰ÈηÈÔ‡Ù·È ·fi ÙË ÌË Î·Ù·‚ÔÏ‹ ÙˆÓ ÌÈÛıˆÌ¿ÙˆÓ. ∞Í›˙ÂÈ Ó· ÛËÌÂȈı› fiÙÈ Û‡Ìʈӷ Ì ÙË ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ¡ÔÙ›Ô˘ ¶ËÏ›Ô˘, fiÛÔÈ Ï·ÙfiÌÔÈ ‰ÂÓ ·ÔÏËÚÒÛÔ˘Ó ¿ÌÂÛ· ÙȘ ÔÊÂÈϤ˜ ÙÔ˘˜ ÚÔ˜ ÙÔ ¢‹ÌÔ ·fi ÙËÓ ÂÎÌÂÙ¿ÏÏ¢ÛË ÙˆÓ Ï·ÙÔÌ›ˆÓ ‰ÂÓ ı· ¤¯Ô˘Ó ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ·Ó·ÓÂÒÛÔ˘Ó ÙȘ Û˘Ì‚¿ÛÂȘ ÙÔ˘˜ Î·È Ó· ÌÈÛıÒÛÔ˘Ó ÂÎ Ó¤Ô˘ ÙÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜. “¶ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ·Ó·ı¤ÛÔ˘Ì Û ¤ÁÎÚÈÙÔ ‰ÈÎËÁfiÚÔ ÙˆÓ ∞ıËÓÒÓ” ÂÈÛ‹Ì·ÓÂ Ô ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ¡ÔÙ›Ô˘ ¶ËÏ›Ô˘ Î.

ª. ¶··‰ËÌËÙÚ›Ô˘ “ÙË ÁÓˆÌÔ‰fiÙËÛË Û¯ÂÙÈο Ì ÙË ‰ÈÂÚ‡ÓËÛË ÙÔ˘ ÓÔÌÈÎÔ‡ ηıÂÛÙÒÙÔ˜ Ô˘ ‰È¤ÂÈ ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙˆÓ Ï·ÙÔÌ›ˆÓ Û¯ÈÛÙÔÏÈıÈÎÒÓ ÂÙÚˆÌ¿ÙˆÓ ÛÙË ¢ËÌÔÙÈ΋ ∂ÓfiÙËÙ· ∞ÊÂÙÒÓ, ÙÔ ÓÔÌÈÎfi ηıÂÛÙÒ˜ Û‡Ó·„˘ ۇ̂·Û˘ ÂÎÌ›ÛıˆÛ˘ Ì ٷ ۈ̷Ù›· ÙˆÓ Ï·ÙfïÓ, ÙÔ ÓÔÌÈÎfi ¤ÏÂÁ¯Ô ÙˆÓ Û˘Ì‚¿ÛÂˆÓ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ‹‰Ë Û˘Ó·Êı› Î·È ÙË ‰ÚÔÌÔÏfiÁËÛË ÙˆÓ ‰È·‰ÈηÛÈÒÓ Û‡Ó·„˘ Ó¤ˆÓ ÂÎÌÈÛıÒÛÂˆÓ Ì ·Ó·ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ ÌÈÛıÒÌ·ÙÔ˜. ∫¿ÔȘ Û˘Ì‚¿ÛÂȘ Ï·ÙfiÌˆÓ ¤¯Ô˘Ó ‹‰Ë Ï‹ÍÂÈ, οÔȘ ¿ÏϘ Ï‹ÁÔ˘Ó ÙÔ ·Ì¤Ûˆ˜ ÚÔÛ¯¤˜ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· Î·È ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ Ì·˜ ˆ˜ ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ Ú¤ÂÈ Ó· ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ì ÙÔ ÓÔÌÈÎfi ηıÂÛÙÒ˜ Ô˘ ‰È¤ÂÈ ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙˆÓ Ï·ÙÔÌ›ˆÓ, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÎÈÓËıԇ̠·Ó¿ÏÔÁ· Î·È Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ì ÛÙËÓ ·Ó·Ó¤ˆÛË ÙˆÓ Û˘Ì‚¿ÛˆÓ. ™Ùfi¯Ô˜ Ì·˜ Â›Ó·È Ó· ·Ó·ÓÂÒÛÔ˘Ì ÙȘ Û˘Ì‚¿ÛÂȘ Ì·˜ Ì ÙÔ˘˜ Ï·ÙfiÌÔ˘˜. øÛÙfiÛÔ, Î·È ÂΛÓÔÈ ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘˜ Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È Û˘ÓÂ›˜ ÛÙȘ ÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ ÙÔ˘˜ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ ÚÔ˜ ÙÔ ¢‹ÌÔ Î·È Ó· ·ÓÙÈÏËÊıÔ‡Ó fiÙÈ ··ÈÙÂ›Ù·È Ó· ÂÍÔÊÏ‹ÛÔ˘Ó ÙȘ ÔÊÂÈϤ˜ ÙÔ˘˜. ∂Ó‰ÂÈÎÙÈο ·Ó·Ê¤Úˆ fiÙÈ ÌfiÓÔ ·fi ÙËÓ ÂÎÌÂÙ¿ÏÏ¢ÛË ÙˆÓ Ï·ÙÔÌ›ˆÓ Ù˘ ™˘Î‹˜ Ë Û˘ÓÔÏÈ΋ ÔÊÂÈÏ‹ ÚÔ˜ ÙÔ ¢‹ÌÔ Â›Ó·È Ù˘ Ù¿Í˘ ÙˆÓ 35.000 ¢ÚÒ. μ¿ÛÂÈ Ù˘ ÈÛ¯‡Ô˘Û·˜ ¡ÔÌÔıÂÛ›·˜, fiÛÔÈ Ï·ÙfiÌÔÈ ‰ÂÓ ÂÍÔÊÏ‹ÛÔ˘Ó ÙȘ ÔÊÂÈϤ˜ ÙÔ˘˜, ‰ÂÓ ı· ¤¯Ô˘Ó ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ·Ó·Ó¤ˆÛ˘ ÙˆÓ Û˘Ì‚¿ÛˆӔ ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛÂ Ô ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ¡ÔÙ›Ô˘ ¶ËÏ›Ô˘. μ·ÁÁ¤Ï˘ ∫·Ú·Ì¿Ó˘


ª·ÁÓËÛ›· 19

Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 29 ª∞´√À 2013

√ÏÔÎÏËÚÒÓÔÓÙ·È ÔÈ ÂÚÁ·Û›Â˜ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ·Ó·‚¿ıÌÈÛ˘ ÎÔÈÓfi¯ÚËÛÙˆÓ ¯ÒÚˆÓ

∞Ó¿Ï·ÛË Ï·Ù›·˜ ƒÔÏÔÁÈÔ‡ ÛÙÔ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ

ÏÔÎÏËÚÒÓÂÙ·È Ì¤Û· ÛÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ Ë̤Ú˜ Ë ·Ó¿Ï·ÛË Ù˘ Ï·Ù›·˜ ÙÔ˘ ƒÔÏÔÁÈÔ‡ ÛÙÔ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ, ¤Ó· ¤ÚÁÔ Ô˘ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÂ›Ù·È Ì fiÚÔ˘˜ ÙÔ˘ ∂™¶∞ Î·È ÙÔ ÔÔ›Ô ÚÔÛÙ›ıÂÙ·È ÛÙÔ ‰›ÎÙ˘Ô ·Ó·‚¿ıÌÈÛ˘ ÙˆÓ ÎÔÈÓfi¯ÚËÛÙˆÓ ¯ÒÚˆÓ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ Ë ÛËÌÂÚÈÓ‹ ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹. ™Â Ï›ÁÔ Î·ÈÚfi ÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔÈ ı· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·ÔÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÙËÓ ·Ó·‰È·ÌÔÚʈ̤ÓË Ï·Ù›· ÙÔ˘ ƒÔÏÔÁÈÔ‡ Ô˘ ı· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ, ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ, ÛÈÓÙÚÈ‚¿ÓÈ, ‰¤ÓÙÚ·, Ê˘Ù¿, Ôχ Ú¿ÛÈÓÔ, ¿ÓÂÙ· ηıÈÛÙÈο Î·È Â·Ú΋ ʈÙÈÛÌfi.

∏ ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘ Î. ∂ϤÓË §·˝ÙÛÔ˘ ÂÈÎÔÈÓÒÓËÛ Ì ÙÔÓ ·ÚÌfi‰ÈÔ ÂÚÁÔÏ¿‚Ô, Ô ÔÔ›Ô˜ ÙËÓ ÂÓË̤ڈÛ ÁÈ· ÙÔ ¯ÚÔÓԉȿÁÚ·ÌÌ· ÙˆÓ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ Î·È fiÙÈ Ôχ Û‡ÓÙÔÌ· ı· ¤¯Ô˘Ó ÔÏÔÎÏËÚˆı› Î·È ÔÈ Ï›Á˜ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ Ô˘ ˘ÔÏ›ÔÓÙ·È. √˘ÛÈ·ÛÙÈο ÔÈ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ÂÚÁ·Û›Â˜ ·ÊÔÚÔ‡Ó Î¿ÔȘ ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ Ô˘ Û¯ÂÙ›˙ÔÓÙ·È Ì ÙÔ ‰¿‰Ô, ÙÔ Ú¿ÛÈÓÔ Î·È ÙÔ ÛÈÓÙÚÈ‚¿ÓÈ. √ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ·ÁÁ›˙ÂÈ Ù· 313.000 ¢ÚÒ Ì ÙË ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË Ó· ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È Ì¤Ûˆ ∂™¶∞ Î·È ÈÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ·fi ÙÔ ¶∂¶ £ÂÛÛ·Ï›·˜. √ ¢‹ÌÔ˜ ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘ ˆ˜ ÊÔÚ¤·˜ ˘ÏÔÔ›ËÛ˘ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ÚÔ¯ÒÚËÛ Û ۇ̂·ÛË Ì ÙËÓ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· £ÂÛÛ·Ï›·˜ Ô˘ Û˘Ó¤‚·Ï ÛÙËÓ ¤ÓÙ·ÍË Ù˘ fiÏ˘ ·Ú¤Ì‚·Û˘ ÛÙÔ ∂™¶∞. √È ÂÚÁ·Û›Â˜ Ù˘ ·Ó¿Ï·Û˘ ÍÂ-

ΛÓËÛ·Ó ÚÈÓ ÙÚÂȘ ÂÚ›Ô˘ Ì‹Ó˜ Î·È Â›Ó·È È‰È·›ÙÂÚ· ÂÓı·ÚÚ˘ÓÙÈÎfi ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ÚÔ¯ÒÚËÛ·Ó ÁÚ‹ÁÔÚ· ·fi ÙÔÓ ·Ó¿‰Ô¯Ô ÂÚÁÔÏ¿‚Ô. ∏ Ï·Ù›· ÙÔ˘ ƒÔÏÔÁÈÔ‡ ÌÔÚ›

Ó· ·ÔÙÂϤÛÂÈ ¤Ó·Ó ·Ó·‚·ıÌÈṲ̂ÓÔ ÙfiÔ ·Ó·„˘¯‹˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ηÙÔ›ÎÔ˘˜, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· Û˘Ó·Ó·ÛÙÚ¤ÊÔÓÙ·È, Ó· ¯·Ï·ÚÒÓÔ˘Ó, ·ÏÏ¿ Î·È Ó· „˘¯·ÁˆÁÔ‡ÓÙ·È.

∏ Ï·Ù›· ‰È·ı¤ÙÂÈ ˆ˜ ÎÔÈÓfi¯ÚËÛÙÔ˜ ¯ÒÚÔ˜ ¤Ó· ÌÂÁ¿ÏÔ ÂÌ‚·‰fiÓ, fiÔ˘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·Ó·Ù˘¯ıÔ‡Ó ÔÏϤ˜ ‰Ú¿ÛÂȘ. ∏ ·Ó¿Ï·Û‹ Ù˘ Û˘Ó‰˘¿˙ÂÙ·È Î·È Ì ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎfiÙËÙ· ÙÔ˘ ÎÙÈÚ›Ô˘ ÙÔ˘ ƒÔÏÔÁÈÔ‡ Ô˘ ÊÈÏÔÍÂÓ›, ÁÈ· ÙÔ ÔÔ›Ô Ô ¢‹ÌÔ˜ ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘ ۯ‰ȿ˙ÂÈ ÙËÓ ÚÔÒıËÛË ‰È·ÊfiÚˆÓ ¯Ú‹ÛˆÓ, ÂÓÒ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û Â·Ê‹ Ì ·ÚÌfi‰ÈÔ˘˜ ÊÔÚ›˜. Ÿˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙË Û‡Ì‚·ÛË Ô˘ ˘ÔÁÚ¿ÊËΠÌÂٷ͇ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ Î·È ¢‹ÌÔ˘ ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘, Ë ·Ó¿Ï·ÛË Ù˘ Ï·Ù›·˜ ƒÔÏÔÁÈÔ‡ ÛÙÔ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ, ¤ÎÙ·Û˘ 1.500 Ù.Ì. ·ÊÔÚ¿ ‰È·Ù‹ÚËÛË ÙÔ˘ ˘ÊÈÛÙ¿ÌÂÓÔ˘ Ú·Û›ÓÔ˘ Î·È Û˘ÌÏ‹ÚˆÛ‹ ÙÔ˘ ·fi Ó¤· ‰¤ÓÙÚ· Î·È Ê˘Ù¿ Ì ԢÛÈ·ÛÙÈ΋ Û˘Ì‚ÔÏ‹ ÛÙËÓ ·Ó·‚¿ıÌÈÛË ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜. ∞Ó·‰ÂÈÎÓ‡ÂÙ·È ÙÔ ˘ÊÈÛÙ¿ÌÂÓÔ ÎÙ›ÚÈÔ ÙÔ˘ ƒÔÏÔÁÈÔ‡, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡ÓÙ·È

ÂÚÈÔ¯¤˜ ·Ú·ÌÔÓ‹˜ ÙˆÓ Î·ÙÔ›ÎˆÓ Ì ηıÈÛÙÈο, ‰È·ÌÔÚÊÒÓÔÓÙ·È ÎÈÓ‹ÛÂȘ Â˙ÒÓ Ô˘ Û˘Ó‰¤Ô˘Ó ÙÔ˘˜ ÂÚÈÌÂÙÚÈÎÔ‡˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ Ù˘ Ï·Ù›·˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÙËÓ ›‰È· ÙËÓ Ï·Ù›· Ì ÙÔ Â˘Ú‡ÙÂÚÔ ‰›ÎÙ˘Ô Â˙Ô‰ÚfïӔ . ∞Ó·‚¿ıÌÈÛË Ù˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ÎÔÈÓfi¯ÚËÛÙÔ˘ ¯ÒÚÔ˘, ÚÔÛÙ·Û›· ÙÔ˘ Ê˘ÛÈÎÔ‡ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ Î·È ÙÔ˘ ÌÈÎÚÔÎϛ̷ÙÔ˜, ·Ó¿‰ÂÈÍË ÈÛÙÔÚÈÎÒÓ ÌÓËÌ›ˆÓ Î·È Ê˘ÛÈο ‚ÂÏÙ›ˆÛË Ù˘ ÔÈfiÙËÙ·˜ ˙ˆ‹˜ ÙˆÓ Î·ÙÔ›ÎˆÓ Â›Ó·È ÌÂÚÈο ·fi Ù· ÔʤÏË Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡ÓÙ·È ·fi ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘. ∏ Î. §·˝ÙÛÔ˘ ÙfiÓÈÛ ˆ˜ ·Ô̤ÓÂÈ Ôχ Ï›ÁÔ˜ ¯ÚfiÓÔ˜ ·ÎfiÌË ÁÈ· ÙËÓ ·Ú¿‰ÔÛË ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ Ù˘ ·Ó¿Ï·Û˘ Ù˘ Ï·Ù›·˜ ƒÔÏÔÁÈÔ‡ Î·È ˆ˜ ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ‰ÂÓ ÌÔÚԇ̠ӷ ÎÚ‡„Ô˘Ì ÙËÓ ÈηÓÔÔ›ËÛ‹ Ì·˜ Ô˘ ÌÈ· ·ÎfiÌË ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ·Ú¤Ì‚·ÛË

ªÂٷ͇ ÙˆÓ ‰Ú¿ÛÂˆÓ Ô˘ ÚÔˆı› Ë ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· £ÂÛÛ·Ï›·˜

∂ÍÔÏ›˙ÔÓÙ·È Ù· ∂ȉÈο ™¯ÔÏ›· Ù˘ ™ÎÈ¿ıÔ˘ √§√∫§∏ƒø¡∂Δ∞π ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ô˘ ·ÊÔÚ¿ ÛÙÔÓ ÂÍÔÏÈÛÌfi ÙˆÓ ∂ȉÈÎÒÓ ™¯ÔÏ›ˆÓ ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ·˜ Î·È ‰Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈ·˜ ÂÎ·›‰Â˘Û˘ Ù˘ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Û˘ÓÔÏÈÎÔ‡ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ 2.686.834,30 ú, Ì ÙËÓ ¤ÓÙ·ÍË ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ “∂ÍÔÏÈÛÌfi˜ 2/ı EȉÈÎÔ‡ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™¯ÔÏ›Ԣ ™ÎÈ¿ıÔ˘ Î·È ÁÈ· ÙÔ ÙÌ‹Ì· ¤ÓÙ·Í˘ °˘ÌÓ·Û›Ô˘ ™ÎÈ¿ıÔ˘” , Ì ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË ·fi ÙÔ ∂ȯÂÈÚËÛÈ·Îfi ¶ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÈÚÈ΋˜ ∂ÓfiÙËÙ·˜ “£ÂÛÛ·Ï›· ™ÙÂÚ¿ ∂ÏÏ¿‰· - ◊ÂÈÚÔ˜ 2007-2013” . ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË Ù˘ ·ÍÈÔÏfiÁËÛ˘ ·fi ÙËÓ ∂ӉȿÌÂÛË ¢È·¯ÂÈÚÈÛÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ £ÂÛÛ·Ï›·˜, ˘ÔÁÚ¿ÊËΠ·fi ÙÔÓ

ÂÚÈÊÂÚÂÈ¿Ú¯Ë £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î. ∫ÒÛÙ· ∞ÁÔÚ·ÛÙfi, Ë ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË ÙÔ˘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˘ ¤ÚÁÔ˘ ·fi ÙÔÓ ÕÍÔÓ· ¶ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ·˜ 4 “∞ÂÈÊfiÚÔ˜ ∞Ó¿Ù˘ÍË Î·È ¶ÔÈfiÙËÙ· ∑ˆ‹˜ ÛÙË £ÂÛÛ·Ï›·” . Ÿˆ˜ ·Ó¤ÊÂÚÂ Ô Î. ∫. ∞ÁÔÚ·ÛÙfi˜: “ª¤Ûˆ ÙÔ˘ ∂™¶∞, ˘ÏÔÔÈԇ̠¤Ó· ÔÏÔÎÏËڈ̤ÓÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Û˘ÓÔÏÈÎÔ‡ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ 2,7 ÂηÙ. ¢ÚÒ, Ì ÛÙfi¯Ô ÙÔÓ ÂÍÔÏÈÛÌfi fiÏˆÓ ÙˆÓ ÂȉÈÎÒÓ Û¯ÔÏ›ˆÓ Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜. ™Ùfi¯Ô˜ Ì·˜ Â›Ó·È Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ì ÙȘ ηٿÏÏËϘ ˘Ô‰Ô̤˜ ÛÙ· Û¯ÔÏ›· ·˘Ù¿, ÒÛÙ ӷ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó ÛˆÛÙ¿ Î·È Ó· ÂÎÏËÚÒÛÔ˘Ó ÙÔ ‚·ÛÈÎfi ÛÎÔfi ÙÔ˘˜, ‰ËÏ·‰‹ ÙËÓ Â·Ó¤ÓÙ·ÍË ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ Ì ÂȉÈ-

Τ˜ ÈηÓfiÙËÙ˜ ÛÙÔ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· Î·È ÙËÓ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÙËÓ ÈÛfiÙÈÌË ÂÓۈ̿وۋ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ ÎÔÈÓˆÓÈÎfi Û‡ÓÔÏÔ. √ ÂÍÔÏÈÛÌfi˜ ·˘Ùfi˜ ηχÙÂÈ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈΤ˜ ·Ó¿ÁΘ, Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· fï˜ ‚ÔËı¿ ÛÙËÓ ÂÓ‰˘Ó¿ÌˆÛË, Ê˘ÛÈ΋ Î·È ÓÂ˘Ì·ÙÈ΋, Ù˘ ·˘ÙÔÓÔÌ›·˜ ÙÔ˘ οı ·ÙfiÌÔ˘” . √ ÂÍÔÏÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ ‰Èı¤ÛÈÔ˘ ∂ȉÈÎÔ‡ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™¯ÔÏ›Ԣ ™ÎÈ¿ıÔ˘ Î·È ÙÔ˘ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ ¤ÓÙ·Í˘ ÙÔ˘ °˘ÌÓ·Û›Ô˘ ™ÎÈ¿ıÔ˘, ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ 19.766,40 ÂÎ. ¢ÚÒ, Û˘Á¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÂ›Ù·È ·fi ÙÔ ∂˘Úˆ·˚Îfi Δ·ÌÂ›Ô ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ (∂.Δ.¶.∞.) Î·È ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ: ● ∂ȉÈÎfi ÂÍÔÏÈÛÌfi ÁÈ· ·È‰È¿ Ì ÎÈÓËÙÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·.

● ∂ÍÔÏÈÛÌfi Á˘ÌÓ·ÛÙÈ΋˜, ·-

ıÏÔ·È‰ÈÒÓ Î·È „˘¯ÔÎÈÓËÙÈ΋˜ ·ÁˆÁ‹˜. ●∂ÍÔÏÈÛÌfi Ê˘ÛÈÔıÂÚ·›·˜. ●¢È·‰Ú·ÛÙÈÎÔ‡˜ ›Ó·Î˜.

∫¿ı ¶¤ÌÙË ‚Ú¿‰˘ ÂÏ¿Ù ӷ ÙÚ·ÁÔ˘‰‹ÛÔ˘Ì Ϸ˚ο & ÚÂÌ¤ÙÈη Ì ÙÔÓ ™Ù¿ıË ªÈÏ¿ÓÔ Î·È ÙÔÓ ∫ÒÛÙ· ∫·ÌÂÚfiÔ˘ÏÔ, fiˆ˜ ·ÏÈ¿... Δ¤ÚÌ· ∞Ó·‡ÚÔ˘

ΔËÏ.: 2421023383 ∞Àƒ∞ SNACK BAR-CAFETERIA

∂∫¶ΔøΔπ∫√ ∫√À¶√¡π 20ú °È· οı ÂÍ¿ÌËÓË Û˘Ó‰ÚÔÌ‹ Î·È ÁÈ· Ù· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù·: 1) INFRA RED LIPOLYSIS 2)SLIM BELLY

flÚ˜: 12 - 4:30 ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Î·È 8 - 12 ÙÔ ‚Ú¿‰˘

∫À¶ƒ√À 36 ñ ΔËÏ. 2421046384 ñ μ√§√™

●ÀÔÏÔÁÈÛÙ¤˜ - Ì˯·Ó¤˜ ÁÚ·Ê›Ԣ/™˘Û΢¤˜ ‹¯Ô˘ Î·È ÂÈÎfiÓ·˜. ●ŒÈÏ·. ●§ÔÈfi ÂÍÔÏÈÛÌfi.

Ô˘ Û¯ÂÙ›˙ÂÙ·È Ì ÙËÓ ·Ó·‚¿ıÌÈÛË ÙÔ˘ ·ÛÙÈÎÔ‡ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜, ˘ÏÔÔÈ›ٷÈ. ΔÔ ¤ÚÁÔ ·˘Ùfi ·ÔÙÂÏ› ·fiÚÚÔÈ· Ù˘ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ Ì·˜ Ì ÙËÓ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· £ÂÛÛ·Ï›·˜, ·ÏÏ¿ Î·È Ù˘ Û˘Ó¯ԇ˜ ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛ˘ ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙˆÓ ·ÚÌfi‰ÈˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘, ÒÛÙ ÔÈ ÂÚÁ·Û›Â˜ Ó· ÔÏÔÎÏËÚˆıÔ‡Ó Û‡ÓÙÔÌ· Î·È ÙÔ ¤ÚÁÔ Ó· ÙÔ ¯·ÚÔ‡Ó ÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔÈ. ªÂ ÙËÓ ·Ó¿Ï·ÛË Ù˘ Ï·Ù›·˜ ÂÌÏÔ˘Ù›˙Ô˘Ì ÙÔ ‰›ÎÙ˘Ô Ì ÙÔ˘˜ ÎÔÈÓfi¯ÚËÛÙÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ì ·Ó·‚·ıÌ›ÛÂÈ ÛÙÔ ¢‹ÌÔ, ÂÓÒ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡ÌÂ Î·È Ó¤Ô˘˜ Û‡Á¯ÚÔÓÔ˘˜ ÙfiÔ˘˜ ·Ó·„˘¯‹˜ Î·È ÎÔÈÓˆÓÈÎÔÔ›ËÛ˘ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ‰ËÌfiÙ˜ Ì·˜”. ∏ ›‰È· η٤ÏËÍ ϤÁÔÓÙ·˜ ˆ˜ Ù· ÂÁη›ÓÈ· ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ı· ÙÂÏÂÛÙÔ‡Ó Ì¤Û· ÛÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ, ÂÓÒ Û‡ÓÙÔÌ· ı· ·Ó·ÎÔÈÓˆı› Î·È Ë ËÌÂÚÔÌËÓ›·.

EÍÔÚÌ‹ÛÂȘ ÂΉÚÔÌÈÎÒÓ Û˘ÏÏfiÁˆÓ —Δ√ πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ ∞Ó¿Ù˘Í˘ ¶ËÏ›Ô˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÙÂÙÚ·‹ÌÂÚÔ ıÚËÛ΢ÙÈÎfi ÚÔÛ·ÓËÌ·, ÛÙÔ ÕÁÈÔ ŸÚÔ˜, 1215 πÔ˘Ó›Ô˘. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ Î·È ‰ËÏÒÛÂȘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ̤¯ÚÈ ·‡ÚÈÔ 30 ª·˝Ô˘. ΔËϤʈÓÔ ÁÈ· ÏËÚÔÊÔڛ˜ Î·È Û˘ÌÌÂÙÔ¯¤˜ 6932222440. —√È “º›ÏÔÈ Ù˘ πÂÚ¿˜ ªÔÓ‹˜ ¶·Ó·Á›·˜ °ÔÚÁÔ¸ËÎfiÔ˘ μfiÏÔ˘” Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÔ‡Ó ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ 15 πÔ˘Ó›Ô˘ ËÌÂÚ‹ÛÈ· ÚÔÛ΢ÓËÌ·ÙÈ΋ ÂΉÚÔÌ‹ ÛÙËÓ πÂÚ¿ ªÔÓ‹ ¶·Ó·Á›·˜ ¶ÚÔ˘ÛÔ‡ ∂˘Ú˘Ù·Ó›·˜. ¶ÔÛfi Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ 20 ¢ÚÒ ÙÔ ¿ÙÔÌÔ. ¢ËÏÒÛÂȘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÛÙ· ̤ÏË ÙÔ˘ ¢.™. Î. ∞fiÛÙÔÏÔ ªÈ¯ÂÏ‹, ÙËÏ. 6948 487550, Î. ÿÚË ™·¯›ÓË, ÙËÏ. 6983 352208 Î·È ÏÔÈÔ‡˜. —√ ∂ΉÚÔÌÈÎfi˜ ŸÌÈÏÔ˜ μfiÏÔ˘ ¡¤· ∑ˆ‹ ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›˙ÂÈ ÁÈ· ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ ¶Ó‡̷ÙÔ˜ (22-24/6) ÙÚÈ‹ÌÂÚË ÂΉÚÔÌ‹ ÁÈ· ÙË ™‡ÚÔ. ΔÈÌ‹ 180 ¢ÚÒ. ¢ËÏÒÛÂȘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÛÙ· ÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ √Ì›ÏÔ˘, ÷Ù˙Ë·ÚÁ‡ÚË 1 (ÁÚ·ÊÂ›Ô ∞3), ÒÚ˜ ÁÚ·Ê›Ԣ. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÛÙ· ÙËϤʈӷ 24210 35915, 6944 368171, 6944 862804.


M·ÁÓËÛ›· 20

Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 29 M∞´√À 2013

™‹ÌÂÚ· ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˘˜ ˘Ô„ËÊ›Ô˘˜

√ÏÔÎÏËÚÒÓÔÓÙ·È ÔÈ ·ÓÂÏÏ·‰ÈΤ˜ ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ

ÏÔÎÏËÚÒÓÔÓÙ·È, Û‹ÌÂÚ· ΔÂÙ¿ÚÙË, ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˘˜ ˘Ô„‹ÊÈÔ˘˜ ÔÈ ·ÓÂÏÏ·‰ÈΤ˜ ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ· ı· ‰È·ÁˆÓÈÛÙÔ‡Ó ÛÙ· §·ÙÈÓÈο ÔÈ ˘Ô„‹ÊÈÔÈ Ù˘ £ÂˆÚËÙÈ΋˜ ∫·Ù‡ı˘ÓÛ˘, ÛÙË ÃËÌ›· ÔÈ ˘Ô„‹ÊÈÔÈ Ù˘ £ÂÙÈ΋˜ ∫·Ù‡ı˘ÓÛ˘, ÛÙËÓ ∏ÏÂÎÙÚÔÏÔÁ›· ÔÈ ˘Ô„‹ÊÈÔÈ Ù˘ Δ¯ÓÔÏÔÁÈ΋˜ ∫·Ù‡ı˘ÓÛ˘ (∫‡ÎÏÔ˜ Δ¯ÓÔÏÔÁ›·˜ Î·È ¶·Ú·ÁˆÁ‹˜) Î·È ÛÙËÓ ∞Ó¿Ù˘ÍË ∂Ê·ÚÌÔÁÒÓ Û ¶ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÙÈÎfi ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ÔÈ ˘Ô„‹ÊÈÔÈ Ù˘ Δ¯ÓÔÏÔÁÈ΋˜ ∫·Ù‡ı˘ÓÛ˘ (∫‡ÎÏÔ˜ ¶ÏËÚÔÊÔÚÈ΋˜ Î·È ÀËÚÂÛÈÒÓ).

ªÂÙ¿ ·fi ‰ÂηÙÚ›˜ Ë̤Ú˜ ¤ÓÙ·Û˘, ›ÂÛ˘ Î·È ¿Á¯Ô˘˜ ÔÏÔÎÏËÚÒÓÔÓÙ·È ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˘˜ ˘Ô„‹ÊÈÔ˘˜ ÔÈ ·ÓÂÏÏ·‰ÈΤ˜ ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ. √È ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ ı· ÔÏÔÎÏËÚˆıÔ‡Ó Î·ÓÔÓÈο ÌÂı·‡ÚÈÔ ¶·Ú·Û΢‹ Ì ÙÔ˘˜ ˘Ô„‹ÊÈÔ˘˜ Ó· ‰È·ÁˆÓ›˙ÔÓÙ·È ÛÙÔ Ì¿ıËÌ· “∞Ú¯¤˜ √ÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ £ÂˆÚ›·˜” , ÙÔ ÔÔ›Ô Â›Ó·È ÂÈÏÂÁfiÌÂÓÔ. £· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ó ÔÈ ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ ÛÙ· ÂȉÈο Ì·ı‹Ì·Ù·, ÂÓÒ ÛÙÔ ÙÚ›ÙÔ ‰Âη‹ÌÂÚÔ ÙÔ˘ πÔ˘Ó›Ô˘ ı· ·Ó·ÎÔÈÓˆıÔ‡Ó ÔÈ ‚·ıÌÔÏÔÁ›Â˜. √È ˘Ô„‹ÊÈÔÈ ÂÏ›˙Ô˘Ó Ó· ÔÏÔÎÏËÚÒÛÔ˘Ó ÙȘ ·ÓÂÏÏ·‰ÈΤ˜ ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ Ì ÌÈ· ηϋ Â›‰ÔÛË Î·È Ì ı¤Ì·Ù· Ô˘ ‰ÂÓ ı· ÙÔ˘˜ ‰˘ÛÎÔϤ„Ô˘Ó È‰È·›ÙÂÚ·, fiˆ˜ Û˘Ó¤‚Ë ÙȘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˜ Ë̤Ú˜ Ì ٷ ª·ıËÌ·ÙÈο Î·È ÙË º˘ÛÈ΋. ™ÙÔ ÌÂٷ͇ ÙÔ ¢™ Ù˘ √§ª∂ Ì ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ˙ËÙ› ·fi ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ¶·È‰Â›-

·˜ Ó· ÊÚÔÓÙ›ÛÂÈ ÁÈ· ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· ÁÈ·ÙÚÔ‡ Û fiÏ· Ù· ÂÍÂÙ·ÛÙÈο Î·È Ù· ‚·ıÌÔÏÔÁÈο ΤÓÙÚ· Ù˘ ¯ÒÚ·˜. ∏ √§ª∂ ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ ˆ˜ Ë ·ÚÔ˘Û›· ÁÈ·ÙÚÔ‡ ÛÙÔ 35Ô μ·ıÌÔÏÔÁÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ ∞ÈÁ¿Ïˆ ›Ûˆ˜ Ó· ¤Ûˆ˙ ÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘ ηıËÁËÙ‹ ª·ıËÌ·ÙÈÎÒÓ ÛÙÔ 2Ô °∂§ ÷˚‰·Ú›Ô˘. √ ηıËÁËÙ‹˜ ‹Ù·Ó Û˘ÓÙÔÓÈÛÙ‹˜ ÙˆÓ Ì·ıËÌ·ÙÈÎÒÓ ÛÙÔ 35Ô μ·ıÌÔÏÔÁÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ ∞ÈÁ¿Ïˆ. ÀÂÓı˘Ì›˙ÂÙ·È ˆ˜ ÛÙȘ 21-5-13 ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈṲ̂ÓË ÂÓË̤ڈÛË ÙˆÓ Ì·ıËÌ·ÙÈÎÒÓ, Ô˘ ¤Î·ÓÂ Ô ›‰ÈÔ˜, ÛˆÚÈ¿ÛÙËΠÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙ· Ì¿ÙÈ· fiÏˆÓ ÙˆÓ Ì·ıËÌ·ÙÈÎÒÓ. ∞̤ۈ˜ ¤ÁÈÓ·Ó ·ÁˆÓÈÒ‰ÂȘ ÚÔÛ¿ıÂȘ ηډÈÔ·Ó·Ó¢ÛÙÈ΋˜ ·Ó¿Ó˄˘ ̤¯ÚÈ ÙË ‰È·ÎÔÌȉ‹ ÙÔ˘ ÛÙÔ °ÂÓÈÎfi ∫Ú·ÙÈÎfi ¡Èη›·˜, fiÔ˘ ‰˘ÛÙ˘¯Ò˜ η٤ÏËÍÂ. ¶¿ÓÙˆ˜ ·fi ÙË ¢È‡ı˘ÓÛË ¢Â˘ÙÂÚÔ‚¿ı-

ÌÈ·˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÙÔÓ›ÛÙËΠˆ˜ ‰ÂÓ ÚԂϤÂÙ·È Ë ÙÔÔı¤ÙËÛË ÁÈ·ÙÚÒÓ Û fiÏ· Ù· ÂÍÂÙ·ÛÙÈο ΤÓÙÚ· Î·È ÙÔ ‚·ıÌÔÏÔÁÈÎfi ΤÓÙÚÔ. ΔÔ ÌfiÓÔ Ô˘ ÔÚ›˙ÂÈ Ë ÂÁ·ÎÏÈÔ˜ Â›Ó·È Ó· ˘¿Ú¯ÂÈ ÁÈ·ÙÚfi˜ ÛÙÔ ÂÍÂÙ·ÛÙÈÎfi ΤÓÙÚÔ ÁÈ· ÙÔ˘˜ Ê˘ÛÈÎÒ˜ ·‰˘Ó¿ÙÔ˘˜. ∫·È ·˘Ùfi ¤¯ÂÈ Á›ÓÂÈ. °È· Ù· ˘fiÏÔÈ· ÂÍÂÙ·ÛÙÈο ΤÓÙÚ· ˘¿Ú¯ÂÈ ÙÔ ∂∫∞μ. ™ÙÔ ÌÂٷ͇ Û˘Ó‰ÚÈ¿˙ÂÈ Û‹ÌÂÚ· ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· Ë ∂ÈÙÚÔ‹ ∞ÁÒÓ· Ù˘ ∂§ª∂ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÁÈ· ı¤Ì·Ù· ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛˆÓ, ÂÓÒ ·‡ÚÈÔ ¶¤ÌÙË ÛÙȘ 12 ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ı· ·Ú·¯ˆÚËı› ÛÙ· ÙÔÈο ªª∂ Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË Δ‡Ô˘. ∂›Û˘ Ë ∂§ª∂ ı· ‰È·ı¤ÛÂÈ ÙÔ ÔÛfi ÙˆÓ 1.000 ¢ÚÒ ÛÙËÓ ∂Ù·ÈÚ›· ∞ÛÙÚÔÓÔÌ›·˜ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ √Ï˘ÌÈ¿‰·˜ Ô˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÛÙÔ μfiÏÔ. ºÒÙ˘ ™·Ófi˜

√ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ª·ÁÓËÛ›·˜ ˙ËÙ› ·Ó·Ó¤ˆÛË Û˘Ì‚¿ÛÂˆÓ Î·È ÌÂÙ·ÙÚÔ‹ Û ·ÔÚ›ÛÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘

™Ù‹ÚÈÍË ‰·ÛÎ¿ÏˆÓ ÛÙȘ ηı·Ú›ÛÙÚȘ ‰ËÌfiÛÈˆÓ Û¯ÔÏ›ˆÓ Δ∏¡ ·Ó·Ó¤ˆÛË ÙˆÓ Û˘Ì‚¿ÛÂˆÓ fiÏˆÓ ÙˆÓ Î·ı·ÚÈÛÙÒÓ ‰ËÌÔÛ›ˆÓ Û¯ÔÏ›ˆÓ Î·È ÙË ÌÂÙ·ÙÚÔ‹ ÙÔ˘˜ Û ηıÂÛÙÒ˜ ·ÔÚ›ÛÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ ˙ËÙ› Ì ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ ÙÔ˘ Ô ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ∂Î·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ ¶ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ·˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ “ƒ‹Á·˜ μÂÏÂÛÙÈÓÏ‹˜” . ™ÙËÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ô ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ÙÔÓ›˙ÂÈ ˆ˜ “ÛÙËÓ Î·ı·ÚÈfiÙËÙ· ÙˆÓ ‰ËÌÔÛ›ˆÓ Û¯ÔÏ›ˆÓ ÌÂÙ¿ ·fi Ì·ÎÚÔ¯ÚfiÓÈÔ˘˜ ·ÁÒÓ˜ ÙÔ˘ ÎÏ¿‰Ô˘ ÌÂÙ·ÙÚ¿ËÎ·Ó ÔÈ Û˘Ì‚¿ÛÂȘ, ÁÈ· ¤Ó· ̤ÚÔ˜ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙Ô̤ӈÓ, ÙÔ 2007 ·fi Û˘Ì‚¿ÛÂȘ ·Ó¿ıÂÛ˘ ¤ÚÁÔ˘ Û ηıÂÛÙÒ˜ ·ÔÚ›ÛÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ Ì Ï‹ÚË Î·È ÌÂÚÈ΋ ··Û¯fiÏËÛË ÙÔ 2007. ŒÓ· ¿ÏÏÔ Ì¤ÚÔ˜

ÙÔ˘ ÎÏ¿‰Ô˘, Ô˘ ÂÚÁ¿˙ÂÙ·È ·fi ÙÔ 2004, ·Ú¤ÌÂÈÓ ÛÙÔ Î·ıÂÛÙÒ˜ ÙˆÓ Û˘Ì‚¿ÛÂˆÓ ·Ó¿ıÂÛ˘ ¤ÚÁÔ˘, ÔÈ Ôԛ˜ οı ¯ÚfiÓÔ ·Ó·ÓÂÒÓÔÓÙ·Ó Ì ÙÔ˘˜ ›‰ÈÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ ÌÂÙ¿ ·fi Û¯ÂÙÈ΋ Ô‰ËÁ›· Ô˘ ·¤ÛÙÂÏ οı ÊÔÚ¿ ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ¶·È‰Â›·˜. √È ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ÛÙËÓ Î·ı·ÚÈfiÙËÙ· ÙˆÓ Û¯ÔÏ›ˆÓ Ì ۇ̂·ÛË ¤ÚÁÔ˘ ÛÙËÓ ÏÂÈÔ„ËÊ›· ÙÔ˘˜ Â›Ó·È Á˘Ó·›Î˜ Ô˘ ·Ì›‚ÔÓÙ·È Ì ÔÛ¿ ÙˆÓ 200 ¤ˆ˜ 300 ¢ÚÒ ÌËÓÈ·›ˆ˜, ÂÓÒ ÁÈ· ÔÏϤ˜ ·fi ·˘Ù¤˜ ·˘Ùfi Â›Ó·È Î·È ÙÔ ÌÔÓ·‰ÈÎfi ÙÔ˘˜ ÂÈÛfi‰ËÌ·. ™ÙÔÓ Î·ıËÌÂÚÈÓfi ·ÁÒÓ· Ô˘ ‰›ÓÔ˘Ó ÁÈ· ÙËÓ ÂÈ‚›ˆÛ‹ ÙÔ˘˜ ¤Ú¯ÂÙ·È Û‹ÌÂÚ· Ó· ÚÔÛÙÂı› Î·È Ë ·-

ηʤ‰Â˜ ÙÛ›Ô˘Ú· - Ì›Ú˜ - ÎÚ·ÛÈ¿ Û·Á·Ó¿ÎÈ· - „·Ú¿ÎÈ· Ì·ÁÂÈÚÂ˘Ù¿ - Ù˘ ÒÚ·˜

ÂÈÏ‹ Ù˘ ·ÓÂÚÁ›·˜, ÁÈ·Ù›, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ “∫∞§§π∫ƒ∞Δ∏” ÙȘ Û˘Ì‚¿ÛÂȘ ÁÈ· ÙÔÓ Î·ı·ÚÈÛÌfi ÙˆÓ Û¯ÔÏ›ˆÓ ·fi ÙÔ Û¯ÔÏÈÎfi ¤ÙÔ˜ 2013-2014 Î·È ÛÙÔ ÂÍ‹˜ ı· ÙȘ Û˘Ó¿ÙÔ˘Ó ÔÈ ‰‹ÌÔÈ Â›Ù Ì ÙËÓ ÚÔ΋ڢÍË ‰È·ÁˆÓÈÛÌÔ‡ ›Ù ·Ó·ı¤ÙÔÓÙ·˜ ÙËÓ Î·ı·ÚÈfiÙËÙ· Û οÔÈÔÓ ÌÂÁ·ÏÔÂÚÁÔÏ¿‚Ô. √ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ∂Î·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ ¶.∂. ¡. ª·ÁÓËÛ›·˜ ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ ÙËÓ ·Ì¤ÚÈÛÙË Û˘Ì·Ú¿ÛÙ·Û‹ ÙÔ˘ ÛÙ· ‰›Î·È· ·ÈÙ‹Ì·Ù· Ù˘ ¶·ÓÂÏÏ·‰È΋˜ ™˘ÓÙÔÓÈÛÙÈ΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ∫·ı·ÚÈÛÙÒÓ - ∫·ı·ÚÈÛÙÚÈÒÓ ¢ËÌÔÛ›ˆÓ ™¯ÔÏ›ˆÓ Î·È ∂ÚÁÔÏ·‚ÈÎÒÓ ™˘ÓÂÚÁ›ˆÓ, ÛÙËÓ ÔÔ›· Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ Î·È ÙÔ ÛˆÌ·ÙÂ›Ô ª·ÁÓËÛ›·˜, Ë Ô-

Ô›· ˙ËÙ› ·fi ÙÔ ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘ Ó· ¿ÚÂÈ ·fiÊ·ÛË ÁÈ·: ΔËÓ ·Ó·Ó¤ˆÛË fiÏˆÓ ÙˆÓ Û˘Ì‚¿ÛÂˆÓ ÙˆÓ Î·ı·ÚÈÛÙÚÈÒÓ ‰ËÌÔÛ›ˆÓ Û¯ÔÏ›ˆÓ. ΔË ÌÂÙ·ÙÚÔ‹ ÙÔ˘˜ Û ηıÂÛÙÒ˜ ·ÔÚ›ÛÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘, Ì Ï‹ÚË ÂÚÁ·Ûȷο Î·È ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈο ‰ÈηÈÒÌ·Ù·” . ¶·Ú¿ÏÏËÏ· Ô ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ ÙË Û˘Ì·Ú¿ÛÙ·Û‹ ÙÔ˘ ÛÙÔ ‰¿ÛηÏÔ ·fi ÙË §¿ÚÈÛ· Ô˘ ·Ú·¤ÌÂÙ·È ÛÙÔ ÂÈı·Ú¯ÈÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ. ™ÙËÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÙÔÓ›˙ÂÙ·È ˆ˜: “√ Û˘Ó¿‰ÂÏÊÔ˜ ·Ú·¤ÌÂÙ·È ·fi ÙÔ ‰È¢ı˘ÓÙ‹ ¶.∂. §¿ÚÈÛ·˜ ÛÙÔ ÂÈı·Ú¯ÈÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Ì ÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›· “Ù˘ ·Ó¿ÚÌÔÛÙ˘ ÁÈ· ‰ËÌfiÛÈÔ ˘¿ÏÏËÏÔ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿˜ ÂÎÙfi˜ ˘ËÚÂÛ›·˜” ∏ ˘fiıÂÛ‹ ÙÔ˘ ÂÎÎÚÂÌ› ÛÙÔ ∂ÊÂÙÂ›Ô fiÔ˘ ı· ÎÚÈı› ÛÙȘ 24 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ 2013 ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·Ú¯È΋ ÚˆÙfi‰ÈÎË Î·Ù·‰›ÎË ÙÔ˘, Ì ·Ó·ÛÙÔÏ‹, ·fi ÙÔ ΔÚÈÌÂϤ˜ ¶ÏËÌÌÂÏÂÈÔ‰ÈÎÂ›Ô §¿ÚÈÛ·˜. ΔËÓ ›‰È· ÛÙÈÁÌ‹ Ô ¡fiÌÔ˜ 4093/12 Ô‰ËÁ› Û ·ÚÁ›· ÙÔ Û˘Ó¿‰ÂÏÊÔ Ô˘ ¤¯ÂÈ ·Ú·ÂÌÊı› ÛÙÔ ÂÈı·Ú¯ÈÎfi ·ÎfiÌ· ÎÈ ·Ó Ë ˘fiıÂÛ‹ ÙÔ˘ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÙÂÏÂÛȉÈ΋ÛÂÈ Î·-

™Ã√§∏ ∂∫¶∞π¢∂À™∏™ Ã∂πƒπ™Δø¡ Δ∞ÃÀ¶§√ø¡ ™∫∞ºø¡ ∏§π√¶√À§√™ °∂øƒ°π√™

Ù·ÚÁÒÓÙ·˜ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ÙÔ ÙÂÎÌ‹ÚÈÔ Ù˘ ·ıˆfiÙËÙ·˜. ΔÔ ¢™ ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ ·ÔÊ¿ÛÈÛÂ: 1) ¡· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ Î¿ı ‰›ˆÍË ÛÙÔ Û˘Ó¿‰ÂÏÊÔ. 2) ¡· ÂÎÊÚ¿ÛÂÈ ÙËÓ ·Ì¤ÚÈÛÙË Û˘Ì·Ú¿ÛÙ·Û‹ ÙÔ˘ ÛÙÔ Û˘Ó¿‰ÂÏÊÔ. 3) ¡· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯ÂÈ ÛÙÔ ·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎfi Û˘ÏÏ·ÏËÙ‹ÚÈÔ. 4) ¡· ÎËÚ‡ÍÂÈ 3ˆÚË ‰È¢ÎÔÏ˘ÓÙÈ-

΋ ÛÙ¿ÛË ÂÚÁ·Û›·˜ ÙȘ ÙÚÂȘ ÚÒÙ˜ ÚˆÈÓ¤˜ ÒÚ˜ ÙÔ˘ ÚˆÈÓÔ‡ ·ÎÏÔ˘ ‹ ÙȘ ÙÚÂȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ÒÚ˜ ÙÔ˘ ·ÔÁÂ˘Ì·ÙÈÓÔ‡ ·ÎÏÔ˘ ÙËÓ Ë̤ڷ Ô˘ ı· Û˘Ó‰ÚÈ¿ÛÂÈ ÙÔ ÂÈı·Ú¯ÈÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ. 5) ÕÌÂÛË Î·Ù¿ÚÁËÛË ÙˆÓ ¡fiÌˆÓ 4057/12 Î·È 4093/12 (¡¤Ô ¶ÂÈı·Ú¯ÈÎfi ¢›Î·ÈÔ)” .

ª∂ ∫∞£ ∂ 8 Δ∂ª. ‹ ¶πΔ™∞ 16 Δ ¢ ø ƒ √ ∂ª. 2 ª¶πƒ ∂™ Pils !

∞¡∞§∏æ∂ø™ 170 μ√§√™ Δ∏§.: 24210 55085 - 24210 48858 www.telecanto.gr

CAFE & BAR

CELONA ¶∞ƒ∞§π∞∫∏ ∞°ƒπ∞

giliopboat@yahoo.gr

∫∞Δø §∂Ãø¡π∞ μ√§√À 6980 760604

¢ËÌÈÔ˘ÚÁԇ̠ÙȘ ÂÈı˘Ì›Â˜ Û·˜

∂ƒ°∞™Δ∏ƒπ√ ÃÀ™√Ã√´∞™ ∞Á. ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ 15Á ÙËÏ. 24210 35631 μfiÏÔ˜

™∫√Àº∞ 9, ¡∂∞¶√§∏ ñ Δ.∫. 383 34, μ√§√™ ∫π¡.: 6972 917764 - 6981 278742

∞ÁÚÈ¿ μfiÏÔ˘, ÙËÏ.: 24280 92855

ŒÎÙˆÛË

30%

Û ÂÈÏÂÁ̤Ó˜ Ì¿ÚΘ ÚÔÏÔÁÈÒÓ IBISKOS ∫∞§∞ ¡∂ƒ∞ ¶∏§π√ ΔËÏ: + 90 24230 23285 Fax: + 90 24230 23203

∞ÓÔȯٿ ηıËÌÂÚÈÓ¿ www.ibiskos.gr email: info@ibiskos.gr

6999394929 ·fi 17.00 ¤ˆ˜ 12 ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ª¶√Δ™∞ƒ∏ 10 ñ ∞°. ∞¡∞ƒ°Àƒ√π μ√§√™


ª·ÁÓËÛ›· 21

Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 29 ª∞´√À 2013

™Ù· 2 ÂÎ. ÙÔ ‡„Ô˜ ÙÔ˘ ÔÛÔ‡ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÊÔÈÙËÙ¤˜ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜

∂∫¶√§

¢ˆÚÂ¿Ó ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈ· ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋˜ Ì¿ıËÛ˘

∫·ı˘ÛÙ¤ÚËÛË ÁÈ· ÙÔ ÛÙÂÁ·ÛÙÈÎfi Â›‰ÔÌ· · ηı˘ÛÙÂÚ‹ÛÂÈ, fiˆ˜ Ê·›ÓÂÙ·È, Ë ¯ÔÚ‹ÁËÛË ÙÔ˘ ÛÙÂÁ·ÛÙÈÎÔ‡ ÂȉfiÌ·ÙÔ˜ ÙˆÓ 1.000 ¢ÚÒ ÛÙÔ˘˜ ÊÔÈÙËÙ¤˜ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Ô˘ ‚¿ÛÂÈ Î¿ÔÈˆÓ ‰ÈηÈÔÏÔÁËÙÈÎÒÓ ÙÔ ‰ÈηÈÔ‡ÓÙ·È. Δ· ¯·ÚÙÈ¿ Î·È Ù· ‰ÈηÈÔÏÔÁËÙÈο ¤¯Ô˘Ó ÛÙ·Ï› ·fi ÙÔ °Ú·ÊÂ›Ô ºÔÈÙËÙÈ΋˜ ª¤ÚÈÌÓ·˜ Û fiϘ ÙȘ ÀËÚÂۛ˜ ¢ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈÎÔ‡ ∂ϤÁ¯Ô˘ (À¢∂) ÔÈ Ôԛ˜ ı· Ù· ·ÍÈÔÏÔÁ‹ÛÔ˘Ó Î·È ı· ‰ÒÛÔ˘Ó ÙÔ “Ú¿ÛÈÓÔ Êˆ˜” ÁÈ· ÙËÓ ÂÎÙ·Ì›Â˘ÛË ÙÔ˘ ÔÛÔ‡ ÛÙÔÓ Î¿ı ÊÔÈÙËÙ‹. ∞fi ÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ÔÈ ‰ÈηÈÔ‡¯ÔÈ ·Ó¤Ú¯ÔÓÙ·È ÛÙÔ˘˜ 1.941, Ô˘ ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ Û˘ÓÔÏÈο ı· Ï¿‚Ô˘Ó ÙÔ ÔÛfi ÙÔ˘ 1.941.000 ¢ÚÒ.

£

ΔÔ °Ú·ÊÂ›Ô ºÔÈÙËÙÈ΋˜ ª¤ÚÈÌÓ·˜ ÂÈÎÔÈÓÒÓËÛ Ì ÙËÓ À¢∂ ∫·Ú‰›ÙÛ·˜, fiÔ˘ ‹‰Ë ÍÂΛÓËÛÂ Ô ¤ÏÂÁ¯Ô˜ ÙˆÓ ‰ÈηÈÔÏÔÁËÙÈÎÒÓ. øÛÙfiÛÔ ˘‹Ú¯·Ó Î·È ¿ÏÏ· ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈ· Ô˘ ·ÎfiÌË ‰ÂÓ Ù· ¤¯Ô˘Ó ·ÔÛÙ›ÏÂÈ ÛÙȘ À¢∂. √ ÚÔ˚ÛÙ¿ÌÂÓÔ˜ ÙÔ˘ °Ú·Ê›Ԣ ºÔÈÙËÙÈ΋˜ ª¤ÚÈÌÓ·˜ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î. ∞ÏÂÍ·Ó‰ÚfiÔ˘ÏÔ˜ ÙfiÓÈÛ ˆ˜ “ÂÌ›˜ ¤¯Ô˘Ì ÙÂÏÂÈÒÛÂÈ Ì ÙË ‰È·‰Èηۛ· ¤¯ÔÓÙ·˜ ·ÔÛÙ›ÏÂÈ fiÏ· Ù· ‰ÈηÈÔÏÔÁËÙÈο Ô˘ ··ÈÙÔ‡ÓÙ·Ó ÛÙȘ À¢∂ ÁÈ· Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó ÙȘ ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ÂÓ¤ÚÁÂȘ. √ Û˘ÓÔÏÈÎfi˜ ÙˆÓ ‰ÈηÈÔ‡¯ˆÓ ÊÔÈÙËÙÒÓ ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È ÛÙÔ˘˜ 1.941” . °‡Úˆ ÛÙ· 2.000.000 ¢ÚÒ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ‰È·ı¤ÛÂÈ ÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ ÛÙÔ˘˜ ÊÔÈÙËÙ¤˜ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ÁÈ· ÙË ¯ÔÚ‹ÁËÛË ÙÔ˘ ÛÙÂÁ·ÛÙÈÎÔ‡ ÊÔÈÙËÙÈÎÔ‡ ÂȉfiÌ·ÙÔ˜.

∞Ó·‚¿ıÌÈÛË ÛÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Erasmus ¶·Ú¿ÏÏËÏ· ·Ó·‚·ıÌ›˙ÂÙ·È ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ∂Ú¿ÛÌÔ˘˜ ‰›ÓÔÓÙ·˜ ·fi ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô 2014-2015 ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÛÙÔ˘˜ ÊÔÈÙËÙ¤˜ Ó· ÛÔ˘‰¿˙Ô˘Ó Î·È Ó· ÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È Î·È Û ¯ÒÚ˜ ÂÎÙfi˜ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ŒÓˆÛ˘, fiˆ˜ ÛÙÔ ªÂÛÔÁÂÈ·Îfi ¡fiÙÔ ‹ ÛÙ· μ·ÏοÓÈ·. Δ· ¯·ÚÙÈ¿ ÙÔ˘˜ ÛÙ· ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈ· Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ŒÓˆÛ˘, Ô˘ ı· ÛÔ˘‰¿ÛÔ˘Ó ÁÈ· Ï›ÁÔ˘˜ Ì‹Ó˜, ·ÔÛÙ¤ÏÏÔ˘Ó ·˘Ù‹Ó ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô ÔÈ ÊÔÈÙËÙ¤˜

∏ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· £ÂÛÛ·Ï›·˜ ÛÂ Û˘-

ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙËÓ ∂∫¶√§ ˘ÏÔÔÈ› ÙÔ Â˘Úˆ·˚Îfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· CLEAR. ø˜ ¤Ó· ÎÔÌÌ¿ÙÈ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ CLEAR ·¢ı‡ÓÂÙ·È ÚfiÛÎÏËÛË ÛÙÔ˘˜ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔ˘˜ ÁÈ· ‰ˆÚÂ¿Ó ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈ· ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋˜ Ì¿ıËÛ˘, Ù· ÔÔ›· ·Ú¤¯Ô˘Ó ˘ÏÈÎfi Î·È ÁÓÒÛÂȘ Ô˘ ‰È¢ÎÔχÓÔ˘Ó ÙËÓ ÚÔÛ‚·ÛÈÌfiÙËÙ· ÛÙȘ ÔÏÈÙÈÛÙÈΤ˜ ·Í›Â˜. Δ· ∂ÚÁ·ÛÙ‹ÚÈ· ¶Ú·ÎÙÈ΋˜ Â›Ó·È Û˘ÓÔÏÈο 5 Î·È ÙÔ Î·ı¤Ó· ·fi ·˘Ù¿ ¤¯ÂÈ ÌÈ· Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ‰ÔÌ‹: ∂ÚÁ·ÛÙ‹ÚÈÔ ¶Ú·ÎÙÈ΋˜ ¡Ô.1 ª¿ÚÎÂÙÈÓÁÎ ÚÔÛ‚·ÛÈÌfiÙËÙ·˜ ÛÙÔÓ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎfi ÙÔ̤·. ∂ÚÁ·ÛÙ‹ÚÈÔ ¶Ú·ÎÙÈ΋˜ ¡Ô. 2 ¶ÔÏÈÙÈΤ˜: ¶ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ı¤Ì·Ù· Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ÚÔÛ‚·ÛÈÌfiÙËÙ· ÛÙȘ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈΤ˜ ∞͛˜ Û ÙÔÈΤ˜ Î·È ÂÚÈÊÂÚÂȷΤ˜ ÔÏÈÙÈΤ˜. ∂ÚÁ·ÛÙ‹ÚÈÔ ¶Ú·ÎÙÈ΋˜ ¡Ô. 3 §›ÛÙ˜ ¶ÚÔÛ‚·ÛÈÌfiÙËÙ·˜ (¶Ò˜ Ó· ÂϤÁÍÔ˘Ì ·Ó ÌÈ· ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈ΋ ∞Í›· Â›Ó·È ÚÔÛ‚¿ÛÈÌË Û fiÏÔ˘˜). ∂ÚÁ·ÛÙ‹ÚÈÔ ¶Ú·ÎÙÈ΋˜ ¡Ô. 4 ΔÔ ÂÚȯfiÌÂÓÔ Ù˘ ¤ÓÓÔÈ·˜ “°È· ŸÏÔ˘˜” . √È ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ ۯ‰ȷÛÌÔ‡ ÁÈ· fiÏÔ˘˜ Î·È Ë ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈ΋ ∫ÏËÚÔÓÔÌÈ¿. ∂˘Î·Èڛ˜ Ô˘ ÚÔ·ÙÔ˘Ó ·fi ÙË ‰È·‰ÈÎÙ˘·Î‹ ÚÔÛ‚·ÛÈÌfiÙËÙ·: ∂ÈÎÔÓÈΤ˜ ÂÎı¤ÛÂȘ Î·È ÌÔ˘Û›·. ¢›ÓÔÓÙ·È Ï‡ÛÂȘ ÁÈ· ÙË ‚ÂÏÙ›ˆÛË Ù˘ ÚÔÛ‚·ÛÈÌfiÙËÙ·˜ ÙˆÓ Â˘·ıÒÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ÔÌ¿‰ˆÓ. ∂ÚÁ·ÛÙ‹ÚÈÔ ¶Ú·ÎÙÈ΋˜ ¡Ô. 5 μ¤ÏÙÈÛÙ˜ ¶Ú·ÎÙÈΤ˜ Û 5 Ù‡Ô˘˜ ÚÔÛ‚·ÛÈÌfiÙËÙ·˜ ÛÙȘ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈΤ˜ ∞͛˜. °È· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÂÈÎÔÈÓˆÓ‹ÛÙ ̷˙› Ì·˜ ÛÙ· ÁÚ·Ê›· Ù˘ ∂∫¶√§ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ £ÂÛÛ·Ï›·˜ (∂Ï. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ - ∞Ó·Ï‹„ˆ˜, ¢ÈÔÈÎËÙ‹ÚÈÔ). ΔËÏ. ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜: 2421352535, 2421352533. ™ÙË ÛÂÏ›‰· Ù˘ ∂∫¶√§ ÛÙÔ facebook. https://www.facebook.com/ekpo l.magnesia?ref=tn_tnmn & e-mail: ekpol.magn@yahoo.gr.

̤ۈ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ªundus ı· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· οÓÔ˘Ó ÌÂÙ·Ù˘¯È·Î¤˜ ÛÔ˘‰¤˜ ÌÂÙ·ÎÈÓÔ‡ÌÂÓÔÈ Û ¿ÏϘ ¯ÒÚ˜ ̤۷ ·fi ÙË Û‡ÌÚ·ÍË ÙˆÓ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›ˆÓ ·fi ÈÛ¿ÚÈıÌ· ‰È·ÊÔÚÂÙÈο ÎÚ¿ÙË. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· ÔÈ ÊÔÈÙËÙ¤˜ ı· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÌÂÙ·ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È ÁÈ· ÛÔ˘‰¤˜ Î·È Û ¯ÒÚ˜ ÂÎÙfi˜ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ŒÓˆÛ˘, fiˆ˜ ÛÙ· μ·ÏοÓÈ· ‹ ÙËÓ ∞›Á˘ÙÔ.

∏ ÙÈÌ‹ ÛÙÔ ∫Δ∂§

ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÂÈϤ¯ıËÎ·Ó Ó· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯Ô˘Ó ÛÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ∂Ú¿ÛÌÔ˘˜. ™˘ÓÔÏÈο 130 ÊÔÈÙËÙ¤˜ ı· ·Ó·¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó ·fi ÙÔ ÂÚ¯fiÌÂÓÔ ÊıÈÓfiˆÚÔ ÁÈ· Ó· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó ÛÔ˘‰¤˜ ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi ‹ ·ÎfiÌË Ó· οÓÔ˘Ó Î·È ÙËÓ Ú·ÎÙÈ΋ ÙÔ˘˜ ¿ÛÎËÛË. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· ·˘Ù¤˜ ÙȘ Ë̤Ú˜ ÂÈÛÙÚ¤ÊÔ˘Ó ·fi ÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi fiÛÔÈ ÊÔÈÙËÙ¤˜ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛ·Ó ÙÔÓ Î‡ÎÏÔ ÛÔ˘‰ÒÓ ÙÔ˘˜ ̤ۈ ∂Ú¿ÛÌÔ˘˜ ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi. ™˘Á¯ÚfiÓˆ˜ ·fi ÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ·Ô¯ˆÚÔ‡Ó ÁÈ· Ó· Á˘Ú›ÛÔ˘Ó ÛÙËÓ ·ÙÚ›‰· ÙÔ˘˜ Î·È ÔÈ 47 ͤÓÔÈ ÊÔÈÙËÙ¤˜ Ô˘ Â¤ÏÂÍ·Ó ÙÔ ÙÔÈÎfi ∞η‰ËÌ·˚Îfi ÿ‰Ú˘Ì· ÁÈ· ÙËÓ ÂÎfiÓËÛË ÙˆÓ

ÛÔ˘‰ÒÓ ÙÔ˘˜. √È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ÊÔÈÙËÙ¤˜ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ÛÙÚ¤ÊÔÓÙ·È ÛÙËÓ πÛ·Ó›· Î·È ÙË °·ÏÏ›·. ∂›Û˘ ¿ÏÏÔÈ ÂÈϤÁÔ˘Ó ÙȘ ™Î·Ó‰ÈÓ·‚ÈΤ˜ ¯ÒÚ˜, ÂÓÒ Ôχ ‰ËÌÔÊÈÏ‹˜ ÁÈ· ¢ÓfiËÙÔ˘˜ ÏfiÁÔ˘˜ Â›Ó·È ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô Ë °ÂÚÌ·Ó›· fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ Ú·ÎÙÈ΋ ¿ÛÎËÛË. ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ∂Ú¿ÛÌÔ˘˜ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ϤÔÓ Û ÌÈ· ÌÂÙ·‚·ÙÈ-

✃∂∫¶ΔøΔπ∫√ ∫√À¶√¡π

΋ Ê¿ÛË. ∞fi ÙËÓ ·Î·‰ËÌ·˚΋ ¯ÚÔÓÈ¿ 2014-2015 Ë ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË ı· ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È ·fi ÙÔ Ó¤Ô ∂™¶∞ Î·È ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ·Ó·‚·ıÌÈÛÙ› ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·˜ Ӥ˜ ˘ËÚÂۛ˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÊÔÈÙËÙ¤˜. ŒÙÛÈ ÔÈ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó fiÙÈ Î·È ÔÈ ·fiÊÔÈÙÔÈ ı· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· οÓÔ˘Ó Ú·ÎÙÈ΋ ¿ÛÎËÛË Î·È fi¯È ÌfiÓÔ fiÛÔÈ Â›Ó·È ÂÓ ÂÓÂÚÁ›· ÊÔÈÙËÙ¤˜. ∂›Û˘

ªÂ ·ÁÔÚ¿ 30ú ¤ÎÙˆÛË 5ú

¢ÂÓ Û˘Ó‰˘¿˙ÂÙ·È Ì η̛· ¿ÏÏË ÚÔÛÊÔÚ¿

LIGHTSTORE

∞¶√æ∏ ™Δ√ ºøΔπ™ª√

ºøΔπ™ª√™ ∏§∂∫Δƒ√§√°π∫√ À§π∫√ ™À™Δ∏ª∞Δ∞ ™À¡∞°∂ƒª√À CCTV ∫À∫§øª∞Δ∞

∞º√π ¶√ƒ§π°∫∏ √.∂.

¶·Ú¿ÏÏËÏ· ıÂÙÈ΋ ÂͤÏÈÍË ·ÔÙ¤ÏÂÛ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÊÔÈÙËÙ¤˜ Î·È Ë ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ Ì›ˆÛË Ù˘ ÙÈÌ‹˜ ÙÔ˘ ÂÈÛÈÙËÚ›Ô˘ ÙÔ˘ ÀÂÚ·ÛÙÈÎÔ‡ ∫Δ∂§. ª¤¯ÚÈ ÚfiÙÈÓÔ˜ ÔÈ ÊÔÈÙËÙ¤˜ ÁÈ· fiϘ ÙȘ ÌÂÙ·ÎÈÓ‹ÛÂȘ ÙÔ˘˜ Ì ÙÔ ÀÂÚ·ÛÙÈÎfi ∫Δ∂§ ª·ÁÓËÛ›·˜ Ï‹ÚˆÓ·Ó ÏÈÁfiÙÂÚÔ ·fi ÙÔ Î·ÓÔÓÈÎfi ÂÈÛÈÙ‹ÚÈÔ Î·Ù¿ 25%. ªÂ ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ, Ë ÙÈÌ‹ ÙÔ˘ ÂÈÛÈÙËÚ›Ô˘ ÌÂÈÒıËΠÂÈϤÔÓ ¤Ó· 25%. øÛÙfiÛÔ ·˘Ù‹ Ë Ì›ˆÛË ·ÊÔÚ¿ ÌfiÓÔ ÛÙË ‰È·‰ÚÔÌ‹ Ô˘ ı· οÓÂÈ Ô ÊÔÈÙËÙ‹˜ ·fi ÙËÓ fiÏË Ô˘ ÛÔ˘‰¿˙ÂÈ ÚÔ˜ ÙÔ ÌfiÓÈÌÔ ÙfiÔ ‰È·ÌÔÓ‹˜ ÙÔ˘. ¶Ú¤ÂÈ Ó· ÛËÌÂȈı› ˆ˜ ÔÈ ÊÔÈÙËÙ¤˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ˘Ô¯Úˆ̤ÓÔÈ Ó· ÚÔÛÎÔÌ›ÛÔ˘Ó Î¿ÔÈÔ ‰ÈηÈÔÏÔÁËÙÈÎfi Û οÔÈ· ˘ËÚÂÛ›·. ∞ÏÒ˜ Ì ÙËÓ ·Î·‰ËÌ·˚΋ Ù·˘ÙfiÙËÙ· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó, ·Ó·ÁÚ¿ÊÂÙ·È Ë ¯ÚÔÓÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô˜ Ô˘ ÈÛ¯‡ÂÈ Ë ÌÂȈ̤ÓË ÙÈÌ‹ ÙÔ˘ ÂÈÛÈÙËÚ›Ô˘. ºÒÙ˘ ™·Ófi˜

∂ª¶√ƒπ√ ∏§∂∫Δƒ√§√°π∫ø¡ ∂π¢ø¡

∞¡Δø¡√¶√À§√À 22 μ√§√™ Δ: 24210 27816 ñ F: 24210 28330 ∂: info@thelightstore.gr w: www.thelightstore.gr

LE GOURMET

™ÂÚ‚ÈÚ›ÛÌ·Ù· ∑ˆ‹˜ ñ ∫¿ı ̤ڷ Ì·ÁÂÈÚ‡ԢÌ ‰È·ÊÔÚÂÙÈο È¿Ù·! ñ ¢Â¯fiÌ·ÛÙ ·Ú·ÁÁÂϛ˜ ·fi ÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË Ë̤ڷ ÛÙ· Ê·ÁËÙ¿ Ù˘ ·ÚÂÛΛ·˜ Û·˜... flÚ˜ §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜: ¢Â˘Ù¤Ú· ¤ˆ˜ ¶·Ú·Û΢‹: 11.30-16.00 ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ 128, μfiÏÔ˜ (·Ó¿ÌÂÛ· πˆÏÎÔ‡-∞ÓÙˆÓÔÔ‡ÏÔ˘)

™ÈÙÈΤ˜ ·Ú·‰ÔÛȷΤ˜ Á‡ÛÂȘ

À. ηٿÛÙËÌ·: ∞ÈÌÈÏ›· °ÂˆÚÁÈ¿‰Ë

Delivery 2421 30 1485

ΔËÏ. Cu Vodafone: 6944982165 What’s up: 6975165402

∞Ó·Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ì Catering ¢ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË °¿ÌˆÓ, μ·Ù›ÛˆÓ, ¶·È‰ÈÎÒÓ ¶¿ÚÙ˘. ΔËÏ.: 6946135189

24210 29616 6984866138

∫√™ª∏ª∞Δ∞ ¡Δ∂§∂¢∏ª√™ - ˆÚÔÏfiÁÈ· - ÎÔÛÌ‹Ì·Ù· - ·ÛË̤ÓÈ· - Ì·Ù·Ú›Â˜

✓ SERVICE ·ÓÙfi˜ Ù‡Ô˘ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÒÓ ˆÚÔÏÔÁÈÒÓ ✓ÂÈÛ΢‹ ·Ï·ÈÒÓ Ì˯·ÓÈÎÒÓ ˆÚÔÏÔÁÈÒÓ ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË 79· μ√§√™ ÙËÏ.: 24210 27705, fax: 24210 27705 ÔÈÎ.: 24210 37230

°È¿ÓÓË ¢‹ÌÔ˘ 139

Î·È ∫˘Úȷ΋ ÌÂÛË̤ÚÈ


∞1 ª¶∞™∫∂Δ

T∂Δ∞ƒΔ∏ 29 M∞´√À 2013

∞Ú¯›˙ÂÈ Û‹ÌÂÚ· Ë ËÌÈÙÂÏÈ΋ Ê¿ÛË ÛÂÏ. 27

Y¶EY£YNO™ Y§H™: EY£YMH™ XOYTA™

™√À¶∂ƒ §π°∫

™‹ÌÂÚ· ÔÈ ·ÁÒÓ˜ ¶∞√∫-∞ÙÚfiÌËÙÔ˜ Î·È ∞ÛÙ¤Ú·˜-¶∞™ °È¿ÓÓÈÓ· ÛÂÏ. 23

•ÂΛÓËÌ· Ì ∏Ú·ÎÏ‹ ÛÙÔ ∫·˘Ù·ÓÙ˙fiÁÏÂÈÔ ı· οÓÂÈ Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ÛÙ· Ï¤È ÔÊ ÛÂÏ. 24

°À¡. ¶√¢√™º∞πƒ√

∞ÊȤڈ̷ Ù˘ «£» ÛÙË ÊÂÙÈÓ‹ ÔÚ›· ÙÔ˘ ª·ÁÓËÛÈ·ÎÔ‡ ÛÂÏ. 26

ª∂Δ∞ª√ƒºø™∏

¢˘ÛÎÔχÂÈ Ë ·ÔÚÚfiÊËÛË ·fi ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi ÛÂÏ. 27

∫·Ïfi ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÁÈ· ÙË ¡›ÎË Ô˘ ı· ˘ԉ¯ı› ÙÔÓ ¶·Ó·ÈÙˆÏÈÎfi ÛÙËÓ ÚÂÌȤڷ

ÛÂÏ. 25


T∂Δ∞ƒΔ∏ 29 M∞´√À 2013

√§Àª¶π∞∫√™ μ.-¡π∫∏ £∞ ∞¡∞ª∂Δƒ∏£√À¡ °π∞ Δ∏ 2∏ ∞°ø¡π™Δπ∫∏ Δø¡ ¶§∂´ √º

™ÙȘ 5/6 ÙÔ ÚÒÙÔ ÓÙ¤ÚÌÈ ˘Ó‰ڛ·Û ¯ı˜ ÙÔ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Ù˘ ŒÓˆÛ˘ Football League-Football League 2 Î·È ¤Ú· ·fi Ù· ı¤Ì·Ù· Ô˘ Û˘˙ËÙ‹ıËÎ·Ó Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËÎÂ Î·È Ë ÎÏ‹ÚˆÛË ÙˆÓ Ï¤È ÔÊ Ù˘ Football League.

∏ ÚÂÌȤڷ ı· Á›ÓÂÈ Ì ÙȘ ·Ó·ÌÂÙÚ‹ÛÂȘ ¡›ÎË-¶·Ó·ÈÙˆÏÈÎfi˜ Î·È ∏Ú·ÎÏ‹˜√Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μ. √È ‰‡Ô ÔÌ¿‰Â˜ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ı· ·Ó·ÌÂÙÚËıÔ‡Ó ÛÙÔ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎfi ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË 5 πÔ˘Ó›Ô˘ Ì ÁË‰ԇ¯Ô ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi Î·È ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ 16/6 Ì ÁË‰ԇ¯Ô ÙË ¡›ÎË. ∂›Û˘ ÛÙË Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÔÚ›ÛÙËΠÎÔÈÓ‹ ÒÚ· ÁÈ· fiÏ· ·È¯Ó›‰È·, Ù· ÔÔ›· ı· ‰ÈÂÍ¿ÁÔÓÙ·È ÛÙȘ 20.00. √ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘ Î·È Ô ¶·Ó·ÈÙˆÏÈÎfi˜ ‰‹ÏˆÛ·Ó fiÙÈ Û˘ÌÊÒÓËÛ·Ó Ó· ÌËÓ ¤¯Ô˘Ó Ô·‰Ô‡˜ ÛÙ· ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ ÂÎÙfi˜ ¤‰Ú·˜ ·È¯Ó›‰È·. ∂›Û˘, ÂÈı˘Ì›· ÙÔ˘˜ Â›Ó·È Ó· ÌËÓ ‰ÒÛÔ˘Ó ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ· Î·È ÛÙ· ˘fiÏÔÈ· ÂÓÙfi˜ ¤‰Ú·˜ ·È¯Ó›‰È· ÙÔ˘˜. √ ∏Ú·ÎÏ‹˜ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÁÓˆÛÙÔÔÈ‹ÛÂÈ ÙËÓ ·fiÊ·Û‹ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙÔ ı¤Ì· ÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ Ë̤Ú˜, ÂÓÒ Ë ¡›ÎË μfiÏÔ˘ ‰‹ÏˆÛÂ, fiÙÈ ÂÊfiÛÔÓ Ù˘ ˙ËÙËı› ı· ‰ÒÛÂÈ ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ· ÛÙ· ÂÓÙfi˜ ¤‰Ú·˜ ·È¯Ó›‰È·. ∞Ó·Ï˘ÙÈο ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÙˆÓ Ï¤È ÔÊ: 1Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ∫˘Úȷ΋ 2/6 ¡›ÎË-¶·Ó·ÈÙˆÏÈÎfi˜ ∏Ú·ÎÏ‹˜ - √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μ. 2Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ΔÂÙ¿ÚÙË 5/6 ¶·Ó·ÈÙˆÏÈÎfi˜-∏Ú·ÎÏ‹˜ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μ.- ¡›ÎË μ. 3Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ∫˘Úȷ΋ 9/6 ¶·Ó·ÈÙˆÏÈÎfi˜-√Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μ.

¡›ÎË μ.-∏Ú·ÎÏ‹˜ 4Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ΔÂÙ¿ÚÙË 12/6 ¶·Ó·ÈÙˆÏÈÎfi˜-¡›ÎË μ. √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μ.-∏Ú·ÎÏ‹˜ 5Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ∫˘Úȷ΋ 16/6 ∏Ú·ÎÏ‹˜-¶·Ó·ÈÙˆÏÈÎfi˜ ¡›ÎË μ.-√Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μ. 6Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ΔÂÙ¿ÚÙË 19/6 √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μ.-¶·Ó·ÈÙˆÏÈÎfi˜ ∏Ú·ÎÏ‹˜-¡›ÎË μ.

∏ ‚·ıÌÔÏÔÁ›· 1.¶·Ó·ÈÙˆÏÈÎfi˜ ...................................1 2.√Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μ. .................................1 3.∏Ú·ÎÏ‹˜ .............................................1 4.¡›ÎË μfiÏÔ˘ .......................................0 ™ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ‰‡Ô ‹ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÔÌ¿‰Â˜ ÈÛÔ‚·ıÌ‹ÛÔ˘Ó ÛÙËÓ ÙÂÏÈ΋ ‚·ıÌÔÏÔÁ›· ÙˆÓ Ï¤È ÔÊ Ù· ÎÚÈÙ‹ÚÈ· Ô˘ ÈÛ¯‡Ô˘Ó ÛÙËÓ ÈÛÔ‚·ıÌ›· Â›Ó·È Ù· ÂÍ‹˜: 1) √È ‚·ıÌÔ› Ô˘ ·¤Û·ÛÂ Ë Î¿ı ÔÌ¿‰· ÛÙ· ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ ·È¯Ó›‰È· 2) ∞Ó Û˘Ó¯›ÛÔ˘Ó ‰‡Ô ÔÌ¿‰Â˜ Ó· ÈÛÔ‚·ıÌÔ‡Ó, ÙÔ ÂfiÌÂÓÔ ÎÚÈÙ‹ÚÈÔ Â›Ó·È Ù· ÁÎÔÏ ÛÙ· ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ ·È¯Ó›‰È· 3) ∂¿Ó ˘¿ÚÍÂÈ ·fiÏ˘ÙË ÈÛÔ‚·ıÌ›·, ÙfiÙÂ Ë ÔÌ¿‰· Ô˘ ı· ¿ÚÂÈ ÙËÓ ¿ÓÔ‰Ô ı· Â›Ó·È ÂΛÓË Ô˘ ÙÂÚÌ¿ÙÈÛ „ËÏfiÙÂÚ· ÛÙË ‚·ıÌÔÏÔÁ›· ÛÙËÓ Î·ÓÔÓÈ΋ ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜.

∫·ÏÔÁÈ¿ÓÓ˘: ™Ù·ı›Ù ÛÙÔ ‡„Ô˜ ÙˆÓ ÂÚÈÛÙ¿ÛÂˆÓ ¡· ÛÙ·ıÔ‡Ó ÛÙÔ ‡„Ô˜ ÙˆÓ ÂÚÈÛÙ¿ÛÂˆÓ Î¿ÏÂÛ ÙȘ ÔÌ¿‰Â˜ Ô˘ ı· Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÛÙ· ϤÈ-ÔÊ ·Ófi‰Ô˘ Ù˘ Football League, ̤ۈ ÙˆÓ ÂÎÚÔÛÒˆÓ ÙÔ˘˜ Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ŒÓˆÛ˘ Football League, ™‡ÚÔ˜ ∫·ÏÔÁÈ¿ÓÓ˘.

“∫¿Ó·Ì ¤Ó· ·fi Ù· ηχÙÂÚ· ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·Ù· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ‰ÈÂÍ·¯ı› ÔÙ¤, Ì ÂÏ¿¯ÈÛÙ· ·Ú·ÙÚ¿ÁÔ˘‰·” ÙfiÓÈÛ ÛÙËÓ ÎÏ‹ÚˆÛË ÙˆÓ ϤÈ-ÔÊ Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ §›Áη˜ Î·È ˙‹ÙËÛ ӷ ÌËÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ‰È·ÎÔ¤˜ ÛÙ· ·È¯Ó›‰È· ·ÏÏ¿ Î·È ‰È¿ÊÔÚ· ¿ÏÏ· ÁÂÁÔÓfiÙ·, fiˆ˜ Û˘Ó¤‚Ë ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋. ™ÙÔ ÌÂٷ͇, ÂÈ΢ÚÒıËÎÂ Ë ‚·ıÌÔÏÔÁ›· Ù˘ Football League ·fi ÙËÓ ÚÒÙË Ì¤¯ÚÈ Î·È ÙËÓ ¤‚‰ÔÌË ı¤ÛË. √È ¿ÏϘ ı¤ÛÂȘ ‰ÂÓ ÂÈ΢ÚÒıËηÓ, ηıÒ˜ ˘¿Ú¯ÂÈ Ë ÂÎÎÚÂÌfiÙËÙ· ÙˆÓ ‰‡Ô ·ÁÒÓˆÓ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙ› ˆ˜ ‡ÔÙÔÈ ·fi ÙËÓ UEFA (∏Ú·ÎÏ‹˜ æ.- ∂·ÓÔÌ‹,

°È·ÓÓÈÙÛ¿-¶ÈÂÚÈÎfi˜) ·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ·ÔÊ·ÛÈÛÙ› ·ÎfiÌË ÔÈ· ÔÌ¿‰· ı· Ï¿‚ÂÈ ÙË ı¤ÛË Ù˘ ∞∂∫ ÛÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Ù˘ Ó¤·˜ ÛÂ˙fiÓ, Ì ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ Ó· Ì›ÓÂÈ ÌÈ· ·fi ·˘Ù¤˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ˘Ô‚È‚·ÛÙ› ÛÙÔÓ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ¯ÒÚÔ Ó· ÌËÓ ÌÔÚ› Ó· ·ÔÎÏÂÈÛÙ›. √ ™‡ÚÔ˜ ∫·ÏÔÁÈ¿ÓÓ˘ Ì¿ÏÈÛÙ· ÙÔÔıÂÙ‹ıËΠۯÂÙÈο Ì ÙÔ˘˜ “ʷΤÏÔ˘˜” Ô˘ ¤¯ÂÈ ·ÔÛÙ›ÏÂÈ Ë UEFA ÁÈ· ÙÔ˘˜ ‡ÔÙÔ˘˜ ·ÁÒÓ˜: “¡· ÚÔÛ¤¯ÂÙ ÙÔ˘˜ ·›ÎÙ˜ Ô˘ ·›ÚÓÂÙ ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ Â›Ó·È fiÏÔÈ Î·Ï¿ ·È‰È¿. ∂Ì›˜ ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙËÓ ∂¶√ ÚÔÛ·ıԇ̠ӷ ÊÙÈ¿ÍÔ˘Ì ÌÈ· Û¯ÂÙÈ΋ ÂÈÙÚÔ‹” , ·Ó¤ÊÂÚÂ.

¶∞√∫-∞Δƒ√ª∏Δ√™ ∫∞π ∞™Δ∂ƒ∞™-¶∞™ °π∞¡¡π¡∞ ™∏ª∂ƒ∞ °π∞ Δ∞ ¶§∂´ √º Δ∏™ ™√À¶∂ƒ §π°∫

ΔÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÛÙÔ Î·Ù·ÎfiÚ˘ÊÔ ªÂ ÙË ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹ Ù˘ 5˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ Û˘Ó¯›˙ÔÓÙ·È Û‹ÌÂÚ· Ù· Ï¤È ÔÊ Ù˘ ™Ô‡ÂÚ §ÈÁÎ Î·È ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ Î·Ù·ÎfiÚ˘ÊÔ. ™ÙȘ 18.15 (Novasports 2) ÛÙËÓ ΔÔ‡Ì· Ô ÚˆÙÔfiÚÔ˜ ¶∞√∫ ı· ˘ԉ¯ı› ÙÔÓ ∞ÙÚfiÌËÙÔ, ÂÓÒ ÛÙȘ 20.00 (Novasports 1) ı· ‰ÈÂÍ·¯ı› Ë Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÙÔ˘ ∞ÛÙ¤Ú· ΔÚ›ÔÏ˘ Ì ÙÔÓ ¶∞™ °È¿ÓÓÈÓ·.

¶∞√∫-∞ÙÚfiÌËÙÔ˜ ªfiÓÔ ÙË Ó›ÎË ÛΤÊÙÔÓÙ·È ÛÙÔÓ ¶∞√∫ ÁÈ· ÙÔ ·È¯Ó›‰È Ì ÙÔÓ ∞ÙÚfiÌËÙÔ ÛÙËÓ ΔÔ‡Ì·. ª¿ÏÈÛÙ·, Ô “¢ÈΤʷÏÔ˜ ÙÔ˘ ‚ÔÚ¿” ÌÔÚ› Ó· ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÂÈ ÚfiˆÚ· ÙËÓ ÚˆÙÈ¿ ·Ó ¿ÚÂÈ ÙÔ “ÙÚ›ÔÓÙÔ” Î·È ‰ÂÓ ÓÈ΋ÛÂÈ Î·È Ô ¶∞™ °È¿ÓÓÈÓ· ÛÙËÓ ΔÚ›ÔÏË. ŒÓ· ηÏfi Î·È ¤Ó· ¿Û¯ËÌÔ Ó¤Ô Â›¯Â Ô °ÈÒÚÁÔ˜ °ÂˆÚÁÈ¿‰Ë˜ ÛÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ ÚÔfiÓËÛË. √ ∑‚fiÓÈÌÈÚ μÔ‡ÎÈÙ˜ ¤‚Á·Ï fiÏÔ ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ¯ˆÚ›˜ ÂÓԯϋÛÂȘ Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· Û˘ÌÂÚÈÏËÊı› ÛÙË 19ÌÂÏË ·ÔÛÙÔÏ‹, οÙÈ Ô˘ ‰ÂÓ ÈÛ¯‡ÛÂÈ ÁÈ· ÙÔÓ ∞Ú·Ô‡¯Ô ŒÙÔ, Ô ÔÔ›Ô˜ ‰ÂÓ ÍÂ¤Ú·Û Ï‹Úˆ˜ ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÔ‡ Ô˘ ÙÔÓ Ù·Ï·ÈˆÚ›. ∂ÎÙfi˜ ·fi ÙÔÓ μÚ·˙ÈÏÈ¿ÓÔ ‰ÂÍÈfi Ì·Î, Ô ÚÔÔÓËÙ‹˜ ÙÔ˘ “¢ÈÎÂÊ¿ÏÔ˘ ÙÔ˘ μÔÚÚ¿” ı· ÛÙÂÚËı› Î·È ÙȘ ˘ËÚÂۛ˜

ÙˆÓ ÙÈ̈ÚËÌ¤ÓˆÓ ∫ÔÛÙ›Ó §¿˙·Ú, °ÎfiÚÓÙÔÓ ™›ÏÓÙÂÓÊÂÏÓÙ Î·È ŒÚÁÎÔ˘˜ ∫¿ÙÛ ÎfiÓÙÚ· ÛÙËÓ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ ¶ÂÚÈÛÙÂÚ›Ô˘. ∞Ó·Ï˘ÙÈο ÙËÓ ·ÔÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘ ¶∞√∫ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË Ì ÙÔÓ ∞ÙÚfiÌËÙÔ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÔÈ: ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ °Ï‡ÎÔ˜, ™·Óı ÷ÎfiÌÔ, ∞ϤͷӉÚÔ˜ ∞ÔÛÙÔÏfiÔ˘ÏÔ˜, §›ÓÔ, ∫ÒÛÙ·˜ ™Ù·Ê˘Ï›‰Ë˜, ∫ÒÛÙ·˜ ∫·ÙÛÔ˘Ú¿Ó˘, ªÔÓÁηӛ ∫Ô˘Ì¿ÏÔ, °ÈÒÚÁÔ˜ ∫·ÙÛÈο˜, ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓ›‰Ë˜, °ÈÒÚÁÔ˜ ºˆÙ¿Î˘, ™Ù¤ÏÈÔ˜ ∫›ÙÛÈÔ˘, ∞ÌÓÙÔ‡Ï ∫·Ì·Ú¿, ∑‚fiÓÈÌÈÚ μÔ‡ÎÈÙ˜, ªÂÚÙÚ¿Ó ƒÔÌ¤Ú, §›·Ì §fiÚÂÓ˜, ™ÂÎÔ‡ √Ï›ÛÂ, °ÈÒÚÁÔ˜ °ÂˆÚÁÈ¿‰Ë˜, ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ™·ÏÈÁÁ›‰Ë˜, ™Ù¤Ê·ÓÔ˜ ∞ı·Ó·ÛÈ¿‰Ë˜. ∞fi ÙËÓ ¿ÏÏË ÏÂ˘Ú¿ Ô ∞ÙÚfiÌËÙÔ˜ ı· ¤¯ÂÈ ‰‡Ô ·Ô˘Û›Â˜. ∏ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ °ÈÒÚÁÔ˘ ¶·Ú¿Û¯Ô˘ ηÏÂ›Ù·È Ó· οÓÂÈ ÙÔ ÈÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ‚‹Ì· ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù¿ÏË„Ë Ù˘ ÚÒÙ˘ ı¤Û˘ ÙˆÓ Ï¤È ÔÊ, fï˜ Ô ¤ÌÂÈÚÔ˜ Ù¯ÓÈÎfi˜ ‰ÂÓ ı· ¤¯ÂÈ ÛÙË ‰È¿ıÂÛ‹ ÙÔ˘˜ ÙÈ̈ÚË̤ÓÔ˘˜ ÏfiÁˆ Û˘ÌÏ‹ÚˆÛ˘ ηÚÙÒÓ ∫ÒÛÙ· °È·ÓÓÔ‡ÏË Î·È ™Ù¿ıË Δ·˘Ï·Ú›‰Ë. √ ÚÔÔÓËÙ‹˜ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÙˆÓ ‰˘ÙÈÎÒÓ ÚÔ·ÛÙ›ˆÓ ‰ÂÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ ηӤӷ ·ÚfiÔÙÔ ÛÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÚÔfiÓËÛË Î·È ÌÂÙ¿ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ÙÔ˘ “ÂÎÏÂÎÙÔ‡˜” ÁÈ· ÙÔ ·È¯Ó›‰È Ù˘ ΔÔ‡Ì·˜.

∞Ó·Ï˘ÙÈο Ë ·ÔÛÙÔÏ‹: ƒ¿ÓÙÌ·Ó, ª·ÓfiÏÔ, ™ÎfiÓ‰Ú·˜, ¡¿ÛÙÔ˜, §·˙·Ú›‰Ë˜, √˘ÓÙfi˙È, πÁÎϤÛÈ·˜, ∫·ÏϤÚÁ˘, ¢ËÌÔ‡ÙÛÔ˜, ª¿ÏÏ·˜, º¿ÌÈÔ, ¡·ÔÏÂfiÓÈ, ∫·Ú·Ì¿ÓÔ˜, º˘Ù·Ó›‰Ë˜, ∫Ô‡ÙÛÈ, ™Ô˘Ì›ÓÈÔ, °Î·ÚÛ›·, ∫·Ú·ÁÎÔ‡Ó˘, ªÚ›ÙÔ.

∞ÛÙ¤Ú·˜-¶∞™ °È¿ÓÓÈÓ· ΔȘ ÏÈÁÔÛÙ¤˜ ÙÔ˘ ÂÏ›‰Â˜ ı¤ÏÂÈ Ó· ÂÍ·ÓÙÏ‹ÛÂÈ Ô ∞ÛÙ¤Ú·˜ ΔÚ›ÔÏ˘ Î·È ÁÈ’ ·˘Ùfi Ë Ó›ÎË ÛÙÔ ÂÓÙfi˜ ¤‰Ú·˜ Ì·Ù˜ Ì ÙÔÓ ¶∞™ °È¿ÓÓÈÓ· ·ÔÙÂÏ› ÌÔÓfi‰ÚÔÌÔ. ŸÌˆ˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÙÚÂȘ ‚·ıÌÔ‡˜ ı· ·›ÍÔ˘Ó Î·È ÔÈ ÊÈÏÔÍÂÓÔ‡ÌÂÓÔÈ Ô˘ ·˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û ηχÙÂÚË ‚·ıÌÔÏÔÁÈ΋ ı¤ÛË. √ ÚÔÔÓËÙ‹˜ ÙÔ˘ ∞ÛÙ¤Ú· ™¿Î˘ ΔÛÈÒÏ˘ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ¯ı˜ ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ÙÔ˘˜ ›ÎÔÛÈ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ Ô˘ ı· ¿ÚÂÈ ÛÙËÓ ·ÔÛÙÔÏ‹ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜. ∞˘ÙÔ› Â›Ó·È ÔÈ: ª·ÓÙ‹˜, °ÂˆÚÁ·ÎfiÔ˘ÏÔ˜, ΔÛ·ÌÔ‡Ú˘, °È·ÏÔ‡Û˘, ™·Óηڤ, ∫Ô˘ÚÌ¤Ï˘, ∫·Û٤Ϙ, ƒÔ‡ÛÛ˘, √˘Û¤ÚÔ, ™¤ÙÙÈ, ∞Ó·ÛÙ·ÛfiÔ˘ÏÔ˜, ∫¿Ê·, ¡·‚¿ÚÔ, √˘ÚÙ¿‰Ô, ¡Ù ªÏ¿ÛȘ, ƒ¿ÁÈÔ˜, ¶ÂÚfiÓÂ, ª·Î·Û¤Ù·˜, ∫·Ï·ÓÙ˙‹˜ Î·È §¤ÓÛÂ. ™˘ÁÎÚÈÙÈο Ì ÙÔÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ ·ÁÒÓ· ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ∞ÛÙ¤Ú· Ì ÙÔÓ ¶∞√∫ ÛÙË

£ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË, Â¤ÛÙÚ„·Ó ÛÙËÓ ·ÔÛÙÔÏ‹ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÔÈ °ÂˆÚÁ·ÎfiÔ˘ÏÔ˜, §¤ÓÛÂ, ƒÔ‡ÛÛ˘, ∞Ó·ÛÙ·ÛfiÔ˘ÏÔ˜, ÂÓÒ ¤ÌÂÈÓ·Ó ÂÎÙfi˜ ÔÈ ºÔ‡ÏÔ, ∫ÔÓÙÔ¤˜, ÕÏ‚·ÚÂ˙. ™ÙÔ ÌÂٷ͇, Ô °È¿ÓÓ˘ ∫·¸ÌÂÓ¿Î˘, Ô ÂÎ ÙˆÓ È‰ÈÔÎÙËÙÒÓ ÙÔ˘ ∞ÛÙ¤Ú· ΔÚ›ÔÏ˘, ›¯Â Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ì ÙÔÓ ¶Úˆı˘Ô˘ÚÁfi, ÛÙÔ ª¤Á·ÚÔ ª·Í›ÌÔ˘, ¯ı˜ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ. √ “ÈÛ¯˘Úfi˜” ¿Ó‰Ú·˜ ÙˆÓ ∞Úο‰ˆÓ, Ì›ÏËÛ Û ¿ÚÈÛÙÔ Îϛ̷ Ì ÙÔÓ Î. ™·Ì·Ú¿ ÁÈ· Ù· fiÛ· Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ¯ÒÚ· ÛÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ °È· ÙÔ ı¤Ì· Âͤ‰ˆÛ ‰ÂÏÙ›Ô Δ‡Ô˘ Ë ¶∞∂ ∞ÛÙ¤Ú·˜ ΔÚ›ÔÏ˘: “™‹ÌÂÚ· (Û.Û. ¯ı˜) Ô ÂÎ ÙˆÓ È‰ÈÔÎÙËÙÒÓ ÙÔ˘ ∞ÛÙ¤Ú· ΔÚ›ÔÏ˘ Î. °È¿ÓÓ˘ ∫·¸ÌÂÓ¿Î˘ ¤ÁÈÓ ‰ÂÎÙfi˜ ·fi ÙÔÓ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi ·ÚÈÔ ∞ÓÙÒÓË ™·Ì·Ú¿ ÛÙÔ ª¤Á·ÚÔ ª·Í›ÌÔ˘. ™ÎÔfi˜ Ù˘ Â›Û΄‹˜ ÙÔ˘ ‹Ù·Ó Ó· ÂÓËÌÂÚÒÛÂÈ ÙÔÓ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi ÁÈ· Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÙÔ˘ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÔ‡ Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘ Î·È ·ÈÙ‹ıËΠÙËÓ Â›Ï˘Û‹ ÙÔ˘˜ ̤ۈ ıÂÛÌÈÎÒÓ ÊÔÚ¤ˆÓ” . ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙÔÓ ∞ÙÚfiÌËÙÔ, Û‹ÌÂÚ· ı· ·ÁˆÓÈÛÙ› ¯ˆÚ›˜ ÙÔÓ ÙÈ̈ÚË̤ÓÔ Δ˙ÈÌfiÔ˘ÏÔ. ™ÙË ‰È¿ıÂÛË ÙÔ˘ Ù¯ÓÈÎÔ‡ °È¿ÓÓË ÃÚÈÛÙfiÔ˘ÏÔ˘ Â›Ó·È ÔÈ: ºÂÁÎÚÔ‡˜, ª·Ì·ÓÈÒÙ˘, μ›Ï·, ∫ÔÏÔ‚¤ÙÛÈÔ˜, ∫ÔÚÔ‚¤Û˘, §›Ï·, ªÈ¯·‹Ï, ª¤ÚÈÔ˜,

¡¿ÎÔ˜, ¡ÈÎÏËÙÛÒÙ˘, , ¡Ù¿ÛÈÔ˜, ΔÛÔ˘Î·Ï¿˜, °ÂˆÚÁ›Ô˘, ÿÏÈÙ˜, °È¿ÎÔ˜ √ÈÎÔÓfiÌÔ˘, ƒÔ˘ÌÔ˘Ï¿ÎÔ˘. Δ¤ÏÔ˜, ·Í›˙ÂÈ Ó· ÛËÌÂȈı› fiÙÈ Ë ÔÌ¿‰· Ù˘ ∏›ÚÔ˘ ηٿÊÂÚ ӷ ÌÂÈ ÛÙË Ú‡ıÌÈÛË ÁÈ· Ù· ¯Ú¤Ë Ù˘ ÚÔ˜ ÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ ÎÈ ÂÊfiÛÔÓ Î·Ù·‚¿ÏÂÈ ÙËÓ ÚÔηٷ‚ÔÏ‹ Ô˘ ÔÊ›ÏÂÈ, ·˘Í¿ÓÔÓÙ·È ÔÈ Èı·ÓfiÙËÙ˜ Ó· ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÂÈ Û ‰Â‡ÙÂÚÔ ‚·ıÌfi ·‰ÂÈÔ‰fiÙËÛË. Ÿˆ˜ ÏÂÁfiÙ·Ó ·fi ÏÂ˘Ú¿˜ ¶∞™, Ô ‚·ÛÈÎfi˜ ÏfiÁÔ˜ Ô˘ Û ÚÒÙË Ê¿ÛË Â›¯Â ·ÔÚÚÈÊı› Ô Ê¿ÎÂÏÔ˜ Î·È ‰ÂÓ Â›¯Â ÂÍ·ÛÊ·ÏÈÛÙ› Ë ·‰ÂÈÔ‰fiÙËÛË ‹Ù·Ó Ë ÌË Ú‡ıÌÈÛË ÙˆÓ ¯ÚÂÒÓ ÚÔ˜ ÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ. ∏ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÂͤÏÈÍË, ˆÛÙfiÛÔ, ·ÓÔ›ÁÂÈ ÙÔ ‰ÚfiÌÔ ÁÈ· ÙËÓ ∂˘ÚÒË. ÀÂÓı˘Ì›˙ÂÙ·È ˆ˜ ÚÔ ËÌÂÚÒÓ Ô ÈÛ¯˘Úfi˜ ¿Ó‰Ú·˜ ÙÔ˘ ¶∞™, °ÈÒÚÁÔ˜ ÃÚÈÛÙÔ‚·Û›Ï˘, ›¯Â ˙ËÙ‹ÛÂÈ Ì ÂÈÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘ ÚÔ˜ ÙÔÓ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi, ∞ÓÙÒÓË ™·Ì·Ú¿, ·Ú¤Ì‚·ÛË ÁÈ· Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÙÔ ˙‹ÙËÌ· Ù˘ Ú‡ıÌÈÛ˘ ÙˆÓ ¯ÚÂÒÓ ÚÔ˜ ÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ.

∏ ‚·ıÌÔÏÔÁ›· (4Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋) 1. ¶∞√∫ ................................10 2. ∞ÙÚfiÌËÙÔ˜ ..........................7 3. ¶∞™ °È¿ÓÓÈÓ· .....................7 4. ∞ÛÙ¤Ú·˜ ΔÚ. ........................5

23

∞Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ù˘ ŒÓˆÛ˘ ™˘ÓÙ·ÎÙÒÓ ªÂ ·ÊÔÚÌ‹ ÙȘ ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ Î. ∞¯ÈÏϤ· ª¤Ô˘ ηٿ ÙˆÓ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊˆÓ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, Ë ŒÓˆÛË ™˘ÓÙ·ÎÙÒÓ £ÂÛÛ·Ï›·˜, ™ÙÂÚ¿˜ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ Î·È ∂˘‚Ô›·˜ Âͤ‰ˆÛ ÙËÓ ·Ú·Î¿Ùˆ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË: “√È ‚·Ú‡Á‰Ô˘˜ ÂÎÊÚ¿ÛÂȘ Î·È ÔÈ ‡‚ÚÂȘ ηٿ ÙˆÓ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊˆÓ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, ·fi ÙÔÓ ÚÒËÓ ÌÂÁ·ÏÔ·Ú¿ÁÔÓÙ· ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘ Î. ∞¯ÈÏϤ· ª¤Ô, ÌfiÓÔ ı˘Ìˉ›· ÚÔηÏÔ‡Ó. √ Î. ª¤Ô˜, ¯ÂÈÌ·ÚÚ҉˘ Û ڷ‰ÈÔʈÓÈ΋ ÙÔ˘ Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË, ηٷʤÚıËΠ̠·ÓÔ›ÎÂȘ ÂÎÊÚ¿ÛÂȘ Û ‚¿ÚÔ˜ Û˘Ó·‰¤ÏÊˆÓ Ì·˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÙÔ ÌfiÓÔ Ô˘ οÓÔ˘Ó Â›Ó·È Ó· ·ÏÂ‡Ô˘Ó Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ Ì ‹ıÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÓË̤ڈÛË ÙˆÓ ÊÈÏ¿ıÏˆÓ Î·È Ó· ÏËÚÒÓÔÓÙ·È Ì ¯·ÌËÏÔ‡˜ ÌÈÛıÔ‡˜. √È ÂÎÊÚ¿ÛÂȘ ·ÚÔ͢ÛÌÔ‡, fiÙÈ ÊÙ·›Ó ÔÈ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔÈ Ô˘ Ô μfiÏÔ˜ ‰ÂÓ Â›¯Â Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÔÌ¿‰·, ÍÂÂÚÓÔ‡Ó ·ÎfiÌË Î·È ÙÔ ÈÔ Â˘Ê¿ÓÙ·ÛÙÔ ÛÂÓ¿ÚÈÔ Ù·ÈÓ›·˜ ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋˜ Ê·ÓÙ·Û›·˜. £· Ú¤ÂÈ Ó· Ì¿ıÂÈ Ô Î. ª¤Ô˜ Î·È fiÔÈÔ˜ ¿ÏÏÔ˜ ·Û¿˙ÂÙ·È ÙȘ ·fi„ÂȘ Ô˘ ÂͤÊÚ·ÛÂ, fiÙÈ ÔÈ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔÈ Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÔÏfiÎÏËÚ˘ Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜, ¤¯Ô˘Ó Ì·ÎÚ¿ ·Ú¿‰ÔÛË ‹ıÔ˘˜ Î·È Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋˜ Â¿ÚÎÂÈ·˜ Î·È ‰ÂÓ ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È Î·Ó¤Ó· ̤ÓÙÔÚ· Ó· ÙÔ˘˜ ·Ú·‰ÒÛÂÈ Ì·ı‹Ì·Ù·. ÕÚ·ÁÂ Ë ¶∞∂ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘ ˘ÈÔıÂÙ› ÙȘ ·fi„ÂȘ ÙÔ˘ ÚÒËÓ ÌÂÁ·ÏÔÌÂÙfi¯Ô˘ Ù˘; ∞Ó fi¯È, ·Ó·Ì¤ÓÔ˘Ì ÙËÓ Â›ÛËÌË ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ Ù˘. ¢ÂÓ ı· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ì ÙÔ ıÏÈ‚ÂÚfi ÔÏ›ÛıËÌ· ÙÔ˘ Î. ª¤Ô˘, Û ‚¿ÚÔ˜ ÙˆÓ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊˆÓ Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜. ¢ÂÓ Â›Ó·È ‰‡ÛÎÔÏÔ ¿ÏψÛÙÂ, Ó· ͯˆÚ›ÛÂȘ ÙÔ˘˜ Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜ Û˘Ó·‰¤ÏÊÔ˘˜ Ì·˜, ·fi fiÏÔ˘˜ fiÛÔÈ Î·Ù’ fiÓÔÌ· ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È ˆ˜ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔÈ. Δ¤ÏÔ˜, ÂÌ›˜ ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ Ì·˜, ˆ˜ ŒÓˆÛË ™˘ÓÙ·ÎÙÒÓ £ÂÛÛ·Ï›·˜, ™ÙÂÚ¿˜ ∂ÏÏ¿‰·˜ Î·È ∂˘‚Ô›·˜, ÂÈÊ˘Ï·ÛÛfiÌ·ÛÙ ÁÈ· ÙËÓ ¿ÛÎËÛË ·ÓÙfi˜ οı ÓfiÌÈÌÔ˘ ‰ÈηÈÒÌ·ÙÔ˜ Ì·˜” .

™À°Ãƒ√¡π™ª∂¡∏

¶¤ÌÙË ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË Ë ºÔ˘Î·Ï¿

∂Í·ÈÚÂÙÈ΋ ÂÌÊ¿ÓÈÛË Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛÂ Ë ·ıÏ‹ÙÚÈ· Û˘Á¯ÚÔÓÈṲ̂Ó˘ ÎÔχ̂ËÛ˘ ÙÔ˘ ¡√μ∞, ∫·ÙÂÚ›Ó· ºÔ˘Î·Ï¿, ÛÙÔ˘˜ ¶·ÓÂ˘Úˆ·˚ÎÔ‡˜ ·ÁÒÓ˜ ¡Â·Ó›‰ˆÓ, Ô˘ ¤ÁÈÓ·Ó ÛÙÔ ¶fi˙Ó·Ó Ù˘ ¶Ôψӛ·˜. ∏ ÂÓ ÏfiÁˆ ·ıÏ‹ÙÚÈ·, ‚·ÛÈÎfi ̤ÏÔ˜ Ù˘ ∂ıÓÈ΋˜ ÔÌ¿‰·˜ Û˘Á¯ÚÔÓÈṲ̂Ó˘, η٤ÎÙËÛ ÙËÓ 5Ë ı¤ÛË ÛÙ· ·ÁˆÓ›ÛÌ·Ù· ÙÔ˘ √Ì·‰ÈÎÔ‡ Î·È ÙÔ˘ ∫fiÌÔ, ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·. ™ÙÔ˘˜ ·Ú·¿Óˆ ·ÁÒÓ˜ Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó 22 ÎÚ¿ÙË, ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ Î·È Ë ƒˆÛ›·, √˘ÎÚ·Ó›·, πÛ·Ó›·, πÙ·Ï›· Î·È ∂ÏÏ¿‰·. ™ÙËÓ ·ıÏ‹ÙÚÈ· ·¢ı‡ÓÔ˘Ó Ù· ıÂÚÌ¿ ÙÔ˘˜ Û˘Á¯·ÚËÙ‹ÚÈ·, Ô Úfi‰ÚÔ˜ Î·È Ù· ̤ÏË ÙÔ˘ ¢.™. ÙÔ˘ ¡√μ∞, Ë ÂÊÔÚ›· ÙÔ˘ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ Î·È Ô ÚÔÔÓËÙ‹˜ Ù˘.


24

T∂Δ∞ƒΔ∏ 29 M∞´√À 2013

√ √§Àª¶π∞∫√™ μ. ∞¡Δπª∂Δø¶π∑∂π Δ∏¡ ∫Àƒπ∞∫∏ ™Δπ™ 20.00 Δ√¡ «°∏ƒ∞π√» ™Δ√ ∫∞ÀΔ∞¡Δ∑√°§∂π√

¶ÚÂÌȤڷ Ì ∏Ú·ÎÏ‹ ÁÈ· Ù· Ï¤È ÔÊ ÔÚ› Ô ·Ú¯ÈÎfi˜ ÛÙfi¯Ô˜ Ù˘ ·¢ı›·˜ ·Ófi‰Ô˘ ÛÙË ™Ô‡ÂÚ §ÈÁÎ Ó· ÌËÓ ÂÈÙ‡¯ıËΠÁÈ· ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi μfiÏÔ˘, ˆÛÙfiÛÔ, ÔÈ “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔÈ” ı· ΢ÓËÁ‹ÛÔ˘Ó Ì ¿ıÔ˜ ÙÔ Ù¤Ù·ÚÙÔ ÂÈÛÈÙ‹ÚÈÔ Ô˘ Ô‰ËÁ› ÛÙË ÌÂÁ¿ÏË Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ηÙËÁÔÚ›·, ̤ۈ ÙˆÓ ·ÁÒÓˆÓ Ï¤È ÔÊ. £· ÎÏËıÔ‡Ó Ó· ‰ÒÛÔ˘Ó ¤ÍÈ Ôχ ‰˘Ó·Ù¿ Î·È ‰‡ÛÎÔÏ· ·È¯Ó›‰È· Ì ÙÔ˘˜ ¶·Ó·ÈÙˆÏÈÎfi, ∏Ú·ÎÏ‹ Î·È ¡›ÎË, Ì ÚÒÙÔ ·ÓÙ›·ÏÔ ÙÔÓ ∏Ú·ÎÏ‹ ÛÙÔ ∫·˘Ù·ÓÙ˙fiÁÏÂÈÔ, fiˆ˜ ·Ó¤‰ÂÈÍ ¯ı˜ Ë ÎÏ‹ÚˆÛË Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠÛÙ· ÁÚ·Ê›· Ù˘ Football League.

ª

ƒÂÔÚÙ¿˙: ∂À£Àª∏™ ¢. Ã√ÀΔ∞™ √ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ÙËÓ 2Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ı· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ, ˆ˜ ÁË‰ԇ¯Ô˜, ÙË ¡›ÎË ÛÙÔ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎfi, ÂÓÒ ÙËÓ 3Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ı· ·›ÍÂÈ Ì ÙÔÓ ¶·Ó·ÈÙˆÏÈÎfi ÛÙÔ ∞ÁÚ›ÓÈÔ. ™ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ Á‡ÚÔ Ë ÛÂÈÚ¿ ÙˆÓ ·ÁÒÓˆÓ ÁÈ· ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi ›ӷÈ: ªÂ ∏Ú·ÎÏ‹ ÛÙÔ μfiÏÔ, Ì ¡›ÎË (ÂÎÙfi˜) Î·È Ì ¶·Ó·ÈÙˆÏÈÎfi ÂÓÙfi˜ ¤‰Ú·˜. ¢ËÏ·‰‹, ÔÈ “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔÈ” ı· ·›ÍÔ˘Ó ÙÚ›· Û˘Ó¯fiÌÂÓ· Ì·Ù˜ ÛÙÔ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎfi, Ì ÙÔÓ ·ÁÒÓ· ÎfiÓÙÚ· ÛÙË ¡›ÎË Ó· ıˆÚÂ›Ù·È ÂÎÙfi˜ ¤‰Ú·˜. ŸÏ· Ù· ·È¯Ó›‰È· ÙˆÓ Ï¤È ÔÊ ı· ·Ú¯›˙Ô˘Ó ÛÙȘ 20.00 Î·È ı· ¤¯Ô˘Ó ÙËÏÂÔÙÈ΋ Î¿Ï˘„Ë.

÷ÌËÏÔ‡˜ ÙfiÓÔ˘˜ ·fi ÙÔÓ °. μ·˙¿Î· √ ÚÔÔÓËÙ‹˜ ÙˆÓ “ÂÚ˘ıÚÔχΈӔ , °ÈÒÚÁÔ˜ μ·˙¿Î·˜, Û¯ÔÏÈ¿˙ÔÓÙ·˜ ÙËÓ ÎÏ‹ÚˆÛË ÁÈ· ÙËÓ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ ÙfiÓÈÛÂ: “¢ÂÓ Ì ··Û¯ÔÏ› Ë ÎÏ‹ÚˆÛË ÙˆÓ Ï¤È ÔÊ. ∞˘Ùfi Ô˘ Ì ÂӉȷʤÚÂÈ Â›Ó·È Ë ÔÌ¿‰· ÌÔ˘ Ó· ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙ› ¤ÙÔÈÌË Û οı ·È¯Ó›‰È Ô˘ ı· ‰ÒÛÂÈ Î·È Ó· ‰È·¯ÂÈÚÈÛÙ› Ù· Ì·Ù˜, fiˆ˜ Ú¤ÂÈ, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ó· ηٷʤÚÂÈ Ó· ¿ÚÂÈ ÙËÓ ¿ÓÔ‰Ô. ∞˘Ùfi ÙÔ Ì‹Ó˘Ì· ı· ÊÚÔÓÙ›Ûˆ Ó· ÂÚ¿Ûˆ Î·È ÛÙÔ˘˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ ÌÔ˘. °È· ÙÔ ·Ó Â›Ó·È ıÂÙÈÎfi ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ÛÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ Á‡ÚÔ ÙˆÓ Ï¤È ÔÊ ı· ‰ÒÛÂÈ fiÏ· Ù· Ì·Ù˜ ÛÙÔ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎfi: “™›ÁÔ˘Ú· Â›Ó·È ıÂÙÈÎfi, ÁÈ·Ù› ¤¯ÂȘ ¤Ó· ÂÈϤÔÓ fiÏÔ, Ó· Â›Û·È ÂÛ‡ Ë ÔÌ¿‰· Ô˘ ı· Â›Ó·È Ô Ú˘ıÌÈÛÙ‹˜ ÙˆÓ Ï¤È ÔÊ. ∂Ì›˜, ¿ÓÙˆ˜, ı· ÎÔÈÙ¿ÍÔ˘Ì ¤Ó· ¤Ó· Ù· ·È¯Ó›‰È·. °È· ÙÔ ·È¯Ó›‰È Ù˘ ÚÂÌȤڷ˜ Ì ÙÔÓ ∏Ú·ÎÏ‹ ÛÙÔ ∫·˘Ù·ÓÙ˙fiÁÏÂÈÔ: “∏ ·Ú¯‹ Â›Ó·È ÙÔ ‹ÌÈÛ˘ ÙÔ˘ ·ÓÙfi˜ Î·È Û›ÁÔ˘Ú· ı· Â›Ó·È Ôχ ηÏfi ÁÈ· ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi Ó· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ Ù· Ï¤È ÔÊ Ì ¤Ó· ıÂÙÈÎfi ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·. ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ Ì·˜ ı· ÚÔÂÙÔÈÌ·ÛÙԇ̠ηٿÏÏËÏ· ÁÈ’ ·˘Ùfi ÙÔ ·È¯Ó›‰È, ‡¯ÔÌ·È Ó· Á›ÓÂÈ ¤Ó· ηÏfi Ì·Ù˜ Î·È ÔÈ ·›ÎÙ˜ ÌÔ˘ Ó· ‚Á¿ÏÔ˘Ó Ì¤Û· ÛÙÔÓ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ¯ÒÚÔ ÙÔÓ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÎfi ÙÔ˘˜ ÂÁˆÈÛÌfi” . ¢. ∫·Ú·ÁÈ¿ÓÓ˘: ¢ÂÓ ¯¿ÓÔ˘Ì ÙËÓ ¿ÓÔ‰Ô ∞ÈÛÈfi‰ÔÍÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ ¿ÓÔ‰Ô ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ ÛÙË ™Ô‡ÂÚ §ÈÁÎ, ÂÌÊ·Ó›ÛÙËÎÂ Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¶∞∂, Î. ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ∫·Ú·ÁÈ¿ÓÓ˘, Ô ÔÔ›Ô˜ ¤‰ˆÛ ÙÔ “·ÚÒÓ” ÛÙË ¯ıÂÛÈÓ‹

Û˘Ó‰ڛ·ÛË Ù˘ ŒÓˆÛ˘ Football LeagueFootball League 2: “¢ÂÓ Ì ··Û¯ÔÏ› Ë ÎÏ‹ÚˆÛË, ηıÒ˜ Â›Ì·È Û›ÁÔ˘ÚÔ˜ ˆ˜ ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙˆÓ Ï¤È ÔÊ Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ı· Â›Ó·È Ë ÔÌ¿‰· Ô˘ ı· ¿ÚÂÈ ÙÔ ÂÈÛÈÙ‹ÚÈÔ Ù˘ ·Ófi‰Ô˘ ÛÙË ™Ô‡ÂÚ §ÈÁÎ. Œ¯ˆ ÂÌÈÛÙÔÛ‡ÓË ÛÙȘ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ ÙˆÓ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙÒÓ, ÛÙÔÓ ÚÔÔÓËÙ‹ Î·È Û fiÏ· Ù· ̤ÏË Ù˘ Ù¯ÓÈ΋˜ ËÁÂÛ›·˜. ¶·›˙ÔÓÙ·˜ Ì ÙËÓ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓË Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË Î·È ÙÔ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓÔ ¿ıÔ˜ Î·È ¤¯ÔÓÙ·˜ ÛÙÔ Ï¢Úfi Ì·˜ ÙÔ˘˜ ˘¤ÚÔ¯Ô˘˜ ÊÈÏ¿ıÏÔ˘˜ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ì ӷ ÊÔ‚Ëıԇ̠ٛÔÙ·” . √ Î. ∫·Ú·ÁÈ¿ÓÓ˘ ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú‹ıËΠ¤ÓÙÔÓ· ÁÈ· ÙËÓ 25ÏÂÙË Î·ı˘ÛÙ¤ÚËÛË Ô˘ ˘‹ÚÍ ÛÙÔÓ ·ÁÒÓ· Ì ÙËÓ ∫·ÏÏÔÓ‹ ÙËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË ∫˘Úȷ΋, Ë ÔÔ›· fiˆ˜ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍÂ, ·Î‡ÚˆÛ ÙÔ fair play Ù˘ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ˘ ¤Ó·Ú͢ ÙˆÓ ·ÁÒÓˆÓ Ù˘ ÙÂÏÂ˘Ù·›·˜ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜. ∂›Û˘, Ô Î. ∫·Ú·ÁÈ¿ÓÓ˘ ¤Î·Ó ÚfiÙ·ÛË Ó· ÌËÓ ‰ÈÂÍ¿ÁÔÓÙ·È ·È¯Ó›‰È· Ù˘ ∫·ÏÏÔÓ‹˜ ÛÙË §¤Û‚Ô.

ΔÔ Ì˘·Ïfi ÛÙÔÓ ∏Ú·ÎÏ‹ ªÂÙ¿ ·fi ¤ÓÙÂ Û˘Ó¯fiÌÂÓ· Ì·Ù˜ Ô˘ ¤‰ˆÛÂ Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ Û ‰È¿ÛÙËÌ· ‰‡Ô ‚‰ÔÌ¿‰ˆÓ ÁÈ· ÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ·, Ì ·ÔÏÔÁÈÛÌfi Ù¤ÛÛÂÚȘ ӛΘ Î·È Ì›· ÈÛÔ·Ï›· ÛÙË ª˘ÙÈÏ‹ÓË Ì ÙËÓ ∫·ÏÏÔÓ‹, ¯¿ÓÔÓÙ·˜ ÙËÓ ¿ÓÔ‰Ô ÛÙËÓ ÈÛÔ‚·ıÌ›·, ı· ÎÏËı› Ó· ‰ÒÛÂÈ ¤ÍÈ ·È¯Ó›‰È· Û 17 ̤Ú˜ Ì fiÙÈ ·˘Ùfi Û˘ÓÂ¿ÁÂÙ·È. £· ˘¿ÚÍÂÈ Û·ÊÒ˜ ÎÔ‡Ú·ÛË ·fi Ù· Û˘Ó¯fiÌÂÓ· Ì·Ù˜, ÂÓ‰¤¯ÂÙ·È Ó· ˘¿ÚÍÔ˘Ó ÙÈ̈ڛ˜ ‹ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÔ› Î·È ı· Ú¤ÂÈ Ë ÔÌ¿‰· Î·È Ë Ù¯ÓÈ΋ ËÁÂÛ›· Ó· Â›Ó·È ¤ÙÔÈÌË ÁÈ· Ó· Ù· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ. √ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ¤¯ÂÈ ·›ÎÙ˜ Ô˘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ¤ÚıÔ˘Ó ·fi ÙÔÓ ¿ÁÎÔ Î·È Ó· ‚ÔËı‹ÛÔ˘Ó ÛËÌ·ÓÙÈο, ηıÒ˜ ˘¿Ú¯ÂÈ ¤Ó· ÔÈÔÙÈÎfi ÚfiÛÙÂÚ, ÙÔ ÔÔ›Ô ÌÔÚ› Ó· ‰È·¯ÂÈÚÈÛÙ› ηٿÏÏËÏ· Ô °ÈÒÚÁÔ˜ μ·˙¿Î·˜, fiˆ˜ ¤Î·ÓÂ Î·È ÛÙ· ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ· Ì·Ù˜, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ Ó· ¿ÚÂÈ ÙËÓ ¿ÓÔ‰Ô ÛÙË ™Ô‡ÂÚ §ÈÁÎ. °È· ÙËÓ ÚÂÌȤڷ ÙˆÓ Ï¤È ÔÊ Â›Ó·È ıÂÙÈÎfi ÁÈ· ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi ˆ˜ ‰ÂÓ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ ·ÁˆÓÈÛÙÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·, ηıÒ˜ ÂͤÙÈÛ·Ó ÙËÓ ÔÈÓ‹ ÙÔ˘˜ Î·È ÂÈÛÙÚ¤ÊÔ˘Ó ÔÈ ∂ÁÎÔ‡ÙÔ˘ √Ï›ÛÂ Î·È ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ¶ÂÙο΢, ÂÓÒ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ÙÈ̈ÚË̤ÓÔ˜ ‹ ÙÚ·˘Ì·Ù›·˜ ·›ÎÙ˘.

™ÙÈÁÌÈfiÙ˘Ô ·fi ÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÙÔ˘ ¢.™. Ù˘ Football League ÛÙÔ ÔÔ›Ô ·Ú¤ÛÙË Ô Î. ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ∫·Ú·ÁÈ¿ÓÓ˘ √ £·Ó¿Û˘ ∫ˆÛÙԇϷ˜, Ô ÔÔ›Ô˜ Â¤ÛÙÚ„ ÙÚ·˘Ì·Ù›·˜ ·fi ÙËÓ ª˘ÙÈÏ‹ÓË (·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ Úfi‚ÏËÌ· Ì ÙÔÓ ÌËÓ›ÛÎÔ ÙÔ˘) ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ‰ÒÛÂÈ Î·ÓÔÓÈο ÙÔ “·ÚÒÓ” ÛÙÔ ·È¯Ó›‰È Ì ÙÔÓ ∏Ú·ÎÏ‹. √ ¤ÌÂÈÚÔ˜ ·Ì˘ÓÙÈÎfi˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ˘Ô‚ÏËı› Û ·ÚıÚÔÛÎfiËÛË ÁÈ· Ó· ηı·ÚÈÛÙ› Ô ÌËÓ›ÛÎÔ˜ ÙÔ˘, ˆÛÙfiÛÔ, ·˘Ùfi ı· Á›ÓÂÈ ÌÂÙ¿ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙˆÓ Ï¤È ÔÊ. √ ∫ˆÛÙԇϷ˜ ı· ‰ÒÛÂÈ Î·ÓÔÓÈο ÙÔ “·ÚÒÓ” ÛÙ· Ï¤È ÔÊ, Ì ÙËÓ Ù¯ÓÈ΋ ËÁÂÛ›· Ó· ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÈ ÛÙËÓ ÂÌÂÈÚ›· ÙÔ˘ Î·È ÛÙȘ ÈηÓfiÙËÙ¤˜ ÙÔ˘. ∫¿ÔÈÔ ÌÈÎÚfi Úfi‚ÏËÌ· ÛÙË Á¿Ì· ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛÂ Î·È Ô £·Ó¿Û˘ ¶·Ï·ÈÔÏfiÁÔ˜, ˆÛÙfiÛÔ, ‰ÂÓ Â›Ó·È Î¿ÙÈ ÙÔ ·ÓËÛ˘¯ËÙÈÎfi Î·È Ô ¤ÌÂÈÚÔ˜ ·Ì˘ÓÙÈÎfi˜ ı· ÙÂı› Î·È ·˘Ùfi˜ ÛÙË ‰È¿ıÂÛË Ù˘ Ù¯ÓÈ΋˜ ËÁÂÛ›·˜ ÁÈ· ÙËÓ Î˘ÚȷοÙÈÎË ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË Ì ÙÔÓ ∏Ú·ÎÏ‹. Ãı˜ ÔÈ “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔÈ” ›¯·Ó ÚÂfi, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÍÂÎÔ˘Ú·ÛÙÔ‡Ó Î·È Ó· ÁÂÌ›ÛÔ˘Ó ÙȘ Ì·Ù·Ú›Â˜ ÙÔ˘˜, ÂÓÒ ·fi Û‹ÌÂÚ· ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ı· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο Ë ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· ÁÈ· ÙÔ Ì·Ù˜ Ù˘ ∫˘Úȷ΋˜ Ì ÙÔÓ ∏Ú·ÎÏ‹ ÛÙÔ ∫·˘Ù·ÓÙ˙fiÁÏÂÈÔ.

∫·Ù·Ù¤ıËÎÂ Ë ÂÁÁ˘ËÙÈ΋ ™‹ÌÂÚ· ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Û˘Ó‰ÚÈ¿˙ÂÈ Ë ∂ÈÙÚÔ‹ ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÔ‡ ∞ıÏËÙÈÛÌÔ‡, Ë ÔÔ›· ı· ·Û¯ÔÏËı› Î·È Ì ÙËÓ ÂÁÁ˘ËÙÈ΋

Ù˘ ¶∞∂ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘. ∏ ‚ÔÏÈÒÙÈÎË ¶∞∂ ›¯Â ˙ËÙ‹ÛÂÈ Î·È Â›¯Â ¿ÚÂÈ ·Ó·‚ÔÏ‹ Ù˘ ˘fiıÂÛ˘ ‰‡Ô ÊÔÚ¤˜, ηıÒ˜ ı· ¤ÚÂ ÚÒÙ· Ó· ‰È¢ıÂÙËıÔ‡Ó Î¿ÔÈ· ˙ËÙ‹Ì·Ù· Ô˘ ›¯·Ó Ó· οÓÔ˘Ó Ì ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ∞Ó¿Ù˘Í˘, ηıÒ˜ Ë ¶∞∂ Â·Ó‹Ïı ˆ˜ ÂÙ·ÈÚ›·, ÌÈ· Î·È Ì¤¯ÚÈ Ó· ÌÂÈ ÛÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Ù˘ Football League (‡ÛÙÂÚ· ·fi ÙË ÌÂÁ¿ÏË ÂÚÈ¤ÙÂÈ· Ô˘ ¤Ú·Û Ì ÙËÓ ·ÔÔÌ‹ Ù˘ ·fi Ù· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈο ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·Ù·) ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó Û ηıÂÛÙÒ˜ ÂÎηı¿ÚÈÛ˘. ™ÙËÓ ∂∂∞ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ·Ú·ÛÙ› Ô ÓÔÌÈÎfi˜ ÂÎÚfiÛˆÔ˜ Ù˘ ¶∞∂ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘, Î. ÿÚ˘ °ÚËÁÔÚ›Ô˘, ÂÓÒ Û‡Ìʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜ Ë ¶∞∂ ÊÚfiÓÙÈÛ ӷ ηٷÙÂıÔ‡Ó Ù· ¯Ú‹Ì·Ù· Ô˘ ··ÈÙÔ‡ÓÙ·Ó ÁÈ· ÙËÓ ÂÁÁ˘ËÙÈ΋, Ë ÔÔ›· ¤¯ÂÈ ‹‰Ë ÛÙ·Ï› ÛÙËÓ ∂∂∞, ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ӷ ÌËÓ ˘¿ÚÍÂÈ Î¿ÔÈÔ Úfi‚ÏËÌ·.

ª›ÓÈ ‰È·ÚΛ·˜ ÁÈ· Ù· Ï¤È ÔÊ ΔË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ÚÔÌËı¢ÙÔ‡Ó Ì›ÓÈ ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ· ‰È·ÚΛ·˜ ı· ¤¯Ô˘Ó ÔÈ Ê›Ï·ıÏÔÈ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘, ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·ÁÒÓ˜ ÙˆÓ Ï¤È ÔÊ. ∏ ¶∞∂ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ÙȘ ÙÈ̤˜ ÂÈÛÈÙËÚ›ˆÓ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·ÁÒÓ˜ Ï¤È ÔÊ Î·È Â›Ó·È ÔÈ ·ÎfiÏÔ˘ı˜: °ÂÓÈ΋ ›ÛÔ‰Ô˜ 7 ¢ÚÒ Ì ›ÛÔ‰Ô ·fi ÙËÓ

1Ë Â˙ÔÁ¤Ê˘Ú· (·fi fiÔ˘ ı· Á›ÓÂÙ·È Î·È Ë ‰ˆÚÂ¿Ó Â›ÛÔ‰Ô˜ ÁÈ· ·È‰È¿ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ Î·È ∞ª∂∞). £¤ÛÂȘ silver 15 ¢ÚÒ Ì ›ÛÔ‰Ô ·fi ÙËÓ 2Ë Â˙ÔÁ¤Ê˘Ú·. £¤ÛÂȘ ÛÙË ÛÎÂ·ÛÙ‹ 15 ¢ÚÒ Ì ›ÛÔ‰Ô ·fi ÙËÓ 2Ë Â˙ÔÁ¤Ê˘Ú·. £¤ÛÂȘ gold 30 ¢ÚÒ Ì ›ÛÔ‰Ô ·fi ÙËÓ 2Ë Â˙ÔÁ¤Ê˘Ú·. ∂›Û˘, Ë ¶∞∂ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘ ÚÔ‚·›ÓÂÈ ÛÙË ‰È¿ıÂÛË ÂÈÛÈÙËÚ›ˆÓ ‰È·ÚΛ·˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·ÁÒÓ˜ Ï¤È ÔÊ ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ Ù˘ Football league ÂÚÈfi‰Ô˘ 2012 2013: Gold 80 ú Ì ‰ˆÚÂ¿Ó ÛÙ¿ıÌ¢ÛË ÛÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi ¿ÚÎÈÓÁÎ ÙÔ˘ ÛÙ·‰›Ô˘ Silver 40 ú Ì ‰ˆÚÂ¿Ó ÛÙ¿ıÌ¢ÛË ÛÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi ¿ÚÎÈÓÁÎ ÙÔ˘ ÛÙ·‰›Ô˘ Sspecial 30 ú ÛÙËÓ ÛÎÂ·ÛÙ‹ ÎÂÚΛ‰· (¿Óˆ Î·È Î¿Ùˆ ‰È¿˙ˆÌ·) Red Fans 15 ú ÛÙËÓ ·Ó·ÙÔÏÈ΋ ÎÂÚΛ‰· Î·È ÛÙÔ ÓfiÙÈÔ ¤Ù·ÏÔ, ÁÈ· Á˘Ó·›Î˜ - ·È‰È¿ Î·È ·Ó¤ÚÁÔ˘˜. √È Î¿ÙÔ¯ÔÈ ÙˆÓ ÂÈÛÈÙËÚ›ˆÓ ‰È·ÚΛ·˜ Gold Î·È Silver ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·ÁÒÓ˜ Ï¤È ÔÊ ¤¯Ô˘Ó ÙÔ ‰Èη›ˆÌ· ¯Ú‹Û˘ ÙÔ˘ ÂÛˆÙÂÚÈÎÔ‡ ¿ÚÎÈÓÁÎ. ΔfiÔ˜ ‰È¿ıÂÛ˘ ÂÈÛÈÙËÚ›ˆÓ ‰È·ÚΛ·˜: ·fi ¶¤ÌÙË, 30/5/2013, Ì ÒÚ˜ ‰È¿ıÂÛ˘ 09:00 ñ 14:00 Î·È 18.00 - 21:00 ÛÙ· ÁÚ·Ê›· Ù˘ ¶∞∂ ÛÙÔ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎfi ÛÙ¿‰ÈÔ.

Δ√¡π™∂ √ ¢π∂À£À¡Δ∏™ Δ∏™ ¶∞∂ √§Àª¶π∞∫√™ μ. °π∞¡∏™ ™πª√™ °π∞ Δ√¡ •À§√¢∞ƒª√ Δ√À ™Δ∏ ªÀΔπ§∏¡∏

«ªÂ ‚Ô‹ıËÛÂ Ô ÕÁÈÔ˜ ƒ·Ê·‹Ï Î·È ¤˙ËÛ·» ∂¶∂™Δƒ∂æ∂ ÛÙ· ηı‹ÎÔÓÙ¿ ÙÔ˘ Ô ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ Ù˘ ¶∞∂ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘, Î. °È¿ÓÓ˘ ™›ÌÔ˜, ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÂÚÈ¤ÙÂÈ· Ô˘ ›¯Â ÛÙË ª˘ÙÈÏ‹ÓË, fiÙ·Ó ‰¤¯ıËΠÂ›ıÂÛË ·fi “ÊÔ˘ÛΈÙÔ‡˜” Ù˘ ∫·ÏÏÔÓ‹˜ Î·È ¯Ù˘‹ıËΠÛÙÔ ÎÂÊ¿ÏÈ Î·È ÛÙ· ÏÂ˘Ú¿ ÌÂÙ¿ ÙÔ ·È¯Ó›‰È ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡. ÀÔʤÚÂÈ ·ÎfiÌË ·fi ÔÓÔÎÂÊ¿ÏÔ˘˜ Î·È ÌÈÏÒÓÙ·˜ ÛÙËÓ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· goalpost.gr ·Ó·Ê¤ÚıËΠÛÙË “ÎfiÏ·ÛË” Ô˘ ¤˙ËÛÂ, ˘ÔÛÙËÚ›˙ÔÓÙ·˜ ˆ˜ Ô “ÂÊÈ¿ÏÙ˘” Ô˘ ¤˙ËÛÂ Ë ·ÔÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘ ‹Ù·Ó “ηÓÔÓÈṲ̂ÓË” , Ì ÙËÓ ·fi‚·ÛË ÙˆÓ “ÊÔ˘ÛΈÙÒÓ” ·fi ÙËÓ ∞ı‹Ó· ÛÙË ª˘ÙÈÏ‹ÓË. ∞Ó·Ï˘ÙÈο Ù· fiÛ· ‰‹ÏˆÛÂ Ô ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ Ù˘ ¶∞∂ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘, Î. °È¿ÓÓ˘ ™›ÌÔ˜: ŸÏÔ˜ Ô Ê›Ï·ıÏÔ˜ ÎfiÛÌÔ˜ Ï·¯Ù¿ÚÈÛ Ì ÙËÓ ÂÚÈ¤ÙÂÈ¿ ÛÔ˘. ∂›-

Û·È Î·Ï¿; “Œ˙ËÛ· ÙËÓ ÈÔ Û˘ÁÎÏÔÓÈÛÙÈ΋ ÂÌÂÈÚ›· Ù˘ ˙ˆ‹˜ ÌÔ˘. ¶›ÛÙ¢· ˆ˜ ‰ÂÓ ı· ‚Áˆ ˙ˆÓÙ·Ófi˜. ªÂ ‚Ô‹ıËÛÂ Ô ÕÁÈÔ˜ ƒ·Ê·‹Ï Î·È ¤˙ËÛ· ̤۷ ·fi ÙËÓ “ÎfiÏ·ÛË” Ù˘ ·›ÛÙ¢Ù˘ ·ÏËÙ›·˜ Ô˘ Ï˘Ì·›ÓÂÙ·È ÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ” . °È·Ù› ÔÈ “ÊÔ˘ÛΈÙÔ›” Â¤ÏÂÍ·Ó ÂÛ¤Ó· Î·È fi¯È οÔÈÔÓ ¿ÏÏÔÓ; “∂Âȉ‹ ·fi ÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË Ì¤Ú· ÙÔ˘ ·ÁÒÓ·, fiÙ·Ó ÏËÚÔÊÔÚËı‹Î·Ì ÙËÓ “·fi‚·ÛË” ÙˆÓ “ÊÔ˘ÛΈÙÒÓ” ·fi ÙËÓ ∞ı‹Ó· ÛÙË ª˘ÙÈÏ‹ÓË, ÊÒÓ·˙· ˆ˜ ‰ÂÓ ¤ÚÂ ӷ ÌÂÈ Î·Ó›˜ ÛÙÔ Á‹Â‰Ô ¯ˆÚ›˜ ¿‰ÂÈ· ·fi ÙËÓ ∂¶√ Î·È ˆ˜ ‰ÂÓ ı· ÍÂÎÈÓÔ‡Û·Ì Û ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋ ÂÚ›ÙˆÛË ÙÔÓ ·ÁÒÓ·” . ∫·È ÙËÓ Ë̤ڷ ÙÔ˘ ·ÁÒÓ·; “∫·Ù¿ ÙËÓ ÚÔÛˆÈ΋ ÌÔ˘ ÁÓÒ-

ÌË ‹Ù·Ó fiÏ· ηÓÔÓÈṲ̂ӷ. ŸÙ·Ó ÊÙ¿Û·Ì ÛÙÔ Á‹Â‰Ô Î·È ˙‹ÙËÛ· ·fi ÙÔÓ ·Ú·ÙËÚËÙ‹ ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Ì ٷ ÔÓfiÌ·Ù¿ ÙÔ˘˜ Î·È ÙÔÓ ·ÚÈıÌfi ·‰Â›·˜ ÙÔ˘˜ ·fi ÙËÓ ∂¶√, Ê˘ÛÈο ‰ÂÓ ÌÔ˘ ¤‰ˆÛ·Ó Ù›ÔÙ·. ∞ÓÙ›ıÂÙ· ÔÈ “ÊÔ˘ÛΈÙÔ›” Ô˘ ‹Ù·Ó ‹‰Ë ÛÙÔ Á‹‰Ô, ÌÔ˘ ‰ÈÂÌ‹Ó˘Û·Ó ˆ˜ “‰ÂÓ ÚÔÎÂÈÙ·È Ó· ʇÁˆ ˙ˆÓÙ·Ófi˜ ·fi ÙÔ Á‹‰Ԕ ∫È ÂÛ‡ ÙÈ ¤Î·Ó˜; “∂¤ÌÂÓ·, ÁÈ·Ù› ‹ıÂÏ· Ó· ÌËÓ ÂÈÚ·¯Ù› Ô‡Ù ÌÈ· ...ÙÚ›¯· ·fi ÙÔ˘˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ Î·È ÙËÓ ÔÌ¿‰· Ì·˜. ∂›Ì·È Ì¿ÏÈÛÙ· Ôχ ¯·ÚÔ‡ÌÂÓÔ˜ Ô˘ fiÏ· Ù· ·È‰È¿ Á‡ÚÈÛ·Ó ÁÂÚ¿ ÛÙÔ μfiÏÔ. √ ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈÎfi˜ ¢È¢ı˘ÓÙ‹˜ Ì·˜ ‰È·‚‚·›ˆÓ ·fi ÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ˆ˜ Ô ¯ÒÚÔ˜ ı· ‹Ù·Ó “·ÔÛÙÂÈڈ̤ÓÔ˜” Î·È ˆ˜ ›¯·Ó ÏËÊı› fiÏ· Ù· ··Ú·›ÙËÙ· ̤ÙÚ·” .

∫·È ˆ˜ ‰È·ÌÔÚÊÒıËÎÂ Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË; “ªÂÙ¿ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ·ÁÒÓ·, Í·ÊÓÈο Ë fiÚÙ· ÚÔ˜ Ù· ·Ô‰˘Ù‹ÚÈ· ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘ ¿ÓÔÈÍÂ Î·È ÔÈ “ÊÔ˘ÛΈÙÔ›” ‚Á¿˙ÔÓÙ·˜ Ù· Ì·‡Ú· Ê·ÓÂÏ¿ÎÈ· Ù˘ ÛÂÎÈÔ‡ÚÈÙÈ Ô˘ ÊÔÚÔ‡Û·Ó fiÚÌËÛ·Ó ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ Ì·˜. √ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ Ù˘ ·ÛÊ·Ï›·˜ Ì·˜, Ì·˙› Ì ̷˜ ηٷʤڷÌÂ Î·È ÙÔ˘˜ ·ˆı‹Û·ÌÂ. ∞˘ÙÔ› fï˜ Ì·˜ ÂÚ›ÌÂÓ·Ó ¤Íˆ ·fi Ù· ·Ô‰˘Ù‹ÚÈ·. ∂Λ fiÙ·Ó ‚Á‹Î·Ì ËÁ·›ÓÔÓÙ·˜ ÚÔ˜ ÙÔ Ô‡ÏÌ·Ó, fiÚÌËÛ·Ó ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÌÔ˘ Î·È Ì ¯Ù˘Ô‡Û·Ó ·Ï‡ËÙ·. Œ˙ËÛ· ¤Ó·Ó Ú·ÁÌ·ÙÈÎfi “ÂÊÈ¿ÏÙË” . ™’ ·˘Ù¤˜ ÙȘ Ôχ ‰‡ÛÎÔϘ ÛÙÈÁ̤˜ ÌÔ˘, ¤ÛÂ˘Û·Ó Ó· Ì ‚ÔËı‹ÛÔ˘Ó Ù· ̤ÏË Ù˘ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ Î·È ÔÈ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ Ì·˜. ΔÔ˘˜ ¢¯·ÚÈÛÙÒ ·fi ηÚ-

‰È¿˜ ÁÈ· ÙË Û˘Ì·Ú¿ÛÙ·Û‹ ÙÔ˘˜. ∂˘¯·ÚÈÛÙÒ Â›Û˘ fiÏ· Ù· ̤ÏË Ù˘ ·ÔÛÙÔÏ‹˜ Ì ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ Î. ¢ËÌ‹ÙÚË ∫·Ú·ÁÈ¿ÓÓË, Ì· Î·È ÙÔ˘˜ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ÊÈÏ¿ıÏÔ˘˜ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ¤ÓıÂÚÌË Û˘Ì·Ú¿ÛÙ·Û‹ ÙÔ˘˜ ÛÙË ÌÂÁ¿ÏË ÌÔ˘ ÂÚÈ¤ÙÂÈ·. ™ÙȘ ‰‡ÛÎÔϘ ÛÙÈÁ̤˜ Â›Ó·È Ô˘ ÌÂÙÚ¿˜ ÔÈÔÈ Â›Ó·È ÔÈ Ê›ÏÔÈ ÛÔ˘. ∫·È Ë ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ ÌÔ˘ ·¤‰ÂÈÍ ˆ˜ ¤¯ˆ ÔÏÏÔ‡˜” . ∫·È Ë ÂfiÌÂÓË Ì¤Ú·; “™‹ÌÂÚ· (Û.Û. ¯ı˜) ÂÈÎÔÈÓÒÓËÛ· Î·È ¿ÏÈ Ì ÙÔÓ ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈÎfi ¢È¢ı˘ÓÙ‹ §¤Û‚Ô˘ Ì· Î·È Ì ÙÔÓ ·Ú·ÙËÚËÙ‹ ÁÈ· Ó· ÂÎÊÚ¿Ûˆ ÂÎ Ó¤Ô˘ ÙȘ ¤ÓÙÔÓ˜ ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›Â˜ ÌÔ˘. ∫·È Ë ·¿ÓÙËÛ‹ ÙÔ˘ ÚÒÙÔ˘ ͤÚÂÙ ÔÈ· ‹Ù·Ó; ¶ˆ˜ fiÏ· ·ÏËÛ·Ó ÔÌ·Ï¿ Î·È ˆ˜ Ù· ̤ÙÚ· ·ÛÊ·Ï›·˜ ÏÂÈÙÔ‡ÚÁËÛ·Ó ¿ÚÈ-

ÛÙ·.... °È’ ·˘Ùfi Û˘Ó¯›˙ˆ Ó· ʈӿ˙ˆ ˆ˜ fiÏ· ‹Ù·Ó ...ηÓÔÓÈṲ̂ӷ ·fi ÚÈÓ” . ŸÛÔ ÁÈ· ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi μfiÏÔ˘: ∂›Ì·È ˘ÂÚ‹Ê·ÓÔ˜ Ô˘ ·Ó‹Îˆ ÛÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ¿ ÙÔ˘. ∏ Û˘Û›ڈۋ Ì·˜ Â›Ó·È Ù¤ÙÔÈ· ϤÔÓ Ô˘ ηӤӷ˜ “ÊÔ˘ÛΈÙfi˜” ‹ “ÌÚ¿‚Ô˜” ‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ÊÚÂÓ¿ÚÂÈ ÙËÓ ÔÚ›· Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ Ì·˜ ÚÔ˜ ÙË ™Ô‡ÂÚ §ÈÁÎ. ∫fiÛÌÔ˜, ‰ÈÔ›ÎËÛË, Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜, Ù¯ÓÈÎfi ÂÈÙÂÏÂ›Ô Î·È fiÛÔÈ ÌÔ¯ıԇ̠ÁÈ’ ·˘Ù‹ ÙËÓ ÔÌ¿‰· ı· ÙËÓ ·Ó‚¿ÛÔ˘Ì ÛÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹. ΔÔ ÂfiÌÂÓÔ Ú·ÓÙ‚ԇ Ì·˜ Â›Ó·È ÛÙÔ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎfi ÛÙÔ˘˜ ·ÁÒÓ˜ ÙˆÓ ϤÈ-ÔÊ. ŒÓ· ÌÂÁ¿ÏÔ Â˘¯·ÚÈÛÙÒ Î·È ¿ÏÈ Ì¤Û· ·fi ÙËÓ Î·Ú‰È¿ ÌÔ˘ Û fiÏË ÙË ÌÂÁ¿ÏË ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ Ì·˜” .


T∂Δ∞ƒΔ∏ 29 M∞´√À 2013

¢∏§ø™∂ √ Δ∂áπ∫√™ Δ∏™ ¡π∫∏™ ∞¶√™Δ√§√™ Ã∞ƒ∞§∞ª¶π¢∏™ ∂¡ √æ∂π Δø¡ ¶§∂´ √º

«Œ¯Ô˘Ì ٷ ÊfiÓÙ· ÁÈ· ™Ô‡ÂÚ §ÈÁλ ªÂ ¶·Ó·ÈÙˆÏÈÎfi ÂÓÙfi˜ ¤‰Ú·˜ ÍÂÎÈÓ¿ Ë ¡›ÎË ËÓ ·ÈÛÈÔ‰ÔÍ›· ÙÔ˘ fiÙÈ Ë ¡›ÎË ÌÔÚ› Ó· ÂÙ‡¯ÂÈ ÙËÓ ¿ÓÔ‰Ô ÛÙË ™Ô‡ÂÚ §ÈÁÎ ÂͤÊÚ·Û ÛÙË “£” Ô ∞fiÛÙÔÏÔ˜ ÷ڷϷÌ›‰Ë˜. ∂›Û˘ Ô 42¯ÚÔÓÔ˜ ÚÔÔÓËÙ‹˜ ıˆÚ› ‚·Ùfi ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ·, Ô˘ ʤÚÓÂÈ ÙËÓ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ Ó· ·›˙ÂÈ ÛÙÔ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎfi ÛÙȘ ÙÚÂȘ ÚÒÙ˜ ·ÁˆÓÈÛÙÈΤ˜ ÙˆÓ Ï¤È ÔÊ Î¿ÓÔÓÙ·˜ ÍÂΛÓËÌ· ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ∫˘Úȷ΋ (20.00) Ì ÙÔÓ ¶·Ó·ÈÙˆÏÈÎfi.

Δ

ƒÂÔÚÙ¿˙: μ∞™π§∏™ ∫ƒπ™π§∞™ ¶Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠ¯ı˜ Ë ÎÏ‹ÚˆÛË ÙˆÓ Ï¤È ÔÊ Ù˘ Football League, Ô˘ ʤÚÓÂÈ ÙË ¡›ÎË Ó· ‰›ÓÂÈ ÙÔ ÚÒÙÔ Ì·Ù˜ ÂÓÙfi˜ ¤‰Ú·˜ Ì ÙÔÓ ¶·Ó·ÈÙˆÏÈÎfi. ∫·ÙfiÈÓ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi μfiÏÔ˘ ˆ˜ Ù˘Èο ÊÈÏÔÍÂÓÔ‡ÌÂÓË, ÂÓÒ ÎÏ›ÓÂÈ ÙÔÓ ÚÒÙÔ Á‡ÚÔ ÎfiÓÙÚ· ÛÙÔÓ ∏Ú·ÎÏ‹ ÛÙÔ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎfi. ™ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ Á‡ÚÔ ı· ·ÎÔÏÔ˘ıËı› ÙÔ ›‰ÈÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ·ÓÙ›ÛÙÚÔÊ·. ¢ËÏ·‰‹ ÍÂΛÓËÌ· Ì ¶·Ó·ÈÙˆÏÈÎfi ÛÙÔ ∞ÁÚ›ÓÈÔ, Û˘Ó¯›˙ÂÈ ÂÓ¿ÓÙÈ· ÛÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi μfiÏÔ˘ ÛÙÔ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎfi, ÂÓÒ ÔÏÔÎÏËÚÒÓÂÈ ÙȘ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ Ù˘ Ì ·ÓÙ›·ÏÔ ÙÔÓ ∏Ú·ÎÏ‹ ÛÙÔ ∫·˘Ù·ÓÙ˙fiÁÏÂÈÔ. ªÂ ÌÈ· ÚÒÙË Ì·ÙÈ¿ ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Â›Ó·È ‚·Ùfi ÁÈ· ÙË ¡›ÎË, ·ÊÔ‡ Û fiÏÔ ÙÔÓ ÚÒÙÔ Á‡ÚÔ ‰ÂÓ Ê‡ÁÂÈ ·fi ÙÔÓ μfiÏÔ. ∂›Û˘ fiÏ· Ù· ÂÓÙfi˜ ¤‰Ú·˜ ·È¯Ó›‰È· Ù˘ Ù· ‰›ÓÂÈ ÂÓÙfi˜ ¤‰Ú·˜, Ú¿ÁÌ· Ô˘ ¢ÓÔ› ÛÙÔ Ó· ¤¯ÂÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÎfiÛÌÔ. øÛÙfiÛÔ ÙËÓ ÂÚÈ̤ÓÂÈ ¤Ó·˜ ‰‡ÛÎÔÏÔ˜ ‰Â‡ÙÂÚÔ˜ Á‡ÚÔ˜ Î·È ÁÈ’ ·˘Ùfi ÙÔ ÏfiÁÔ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÂÎÌÂÙ·ÏÏ¢Ù› ÙÔ Â˘ÓÔ˚Îfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÛÙÔ ÚÒÙÔ ÌÈÛfi ÙˆÓ Ï¤È ÔÊ. ∞ÛÊ·ÏÒ˜ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·ÚÌfi‰ÈÔ˜ Ó· ·Ó·ÊÂÚı› ÛÙË Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ‰È·‰Èηۛ· Â›Ó·È Ô ÚÔÔÓËÙ‹˜ Ù˘ ¡›Î˘ ∞fiÛÙÔÏÔ˜ ÷ڷϷÌ›‰Ë˜. √ ∫·ÛÙÔÚÈ·Ófi˜ Ù¯ÓÈÎfi˜ ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ·ÈÛÈfi‰ÔÍÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÙÔ˘ ÛÙ· Ï¤È ÔÊ ÙÔÓ›˙ÔÓÙ·˜ fiÙÈ ‰È·ı¤-

ÙÂÈ Ù· ÊfiÓÙ· ÁÈ· Ó· ·Ó‚› ÛÙË ™Ô‡ÂÚ §ÈÁÎ. ∂›Û˘ ıˆÚ› ¢ÓÔ˚Îfi ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÙˆÓ Ï¤È ÔÊ ÛÙ¤ÏÓÔÓÙ·˜ Ì‹Ó˘Ì· ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Ó· ÛÙËÚ›ÍÂÈ ÙË ¡›ÎË. ∞Ó·Ï˘ÙÈο Ô Î. ÷ڷϷÌ›‰Ë˜ Ì›ÏËÛ ÛÙË “£” ÁÈ· Ù· ÂÍ‹˜ ı¤Ì·Ù·: °È· ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÙˆÓ Ï¤È ÔÊ: “ŸÏ· Ù· Ì·Ù˜ Â›Ó·È ‰‡ÛÎÔÏ·. £· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÔ˘Ì ηϤ˜ ÔÌ¿‰Â˜ Î·È ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ÌÂÁ¿ÏË ÚÔÛÔ¯‹. £ÂˆÚÒ Î·Ïfi ÙÔ ‰ÈÎfi Ì·˜ ÚfiÁÚ·ÌÌ·. ™ÙÔÓ ÚÒÙÔ Á‡ÚÔ ‰ÂÓ Ê‡ÁÔ˘Ì ηıfiÏÔ˘ ·fi ÙÔ μfiÏÔ. ∞˘Ùfi Ì·˜ ˆÊÂÏ› fi¯È ÌfiÓÔ ·ÁˆÓÈÛÙÈο, ·ÏÏ¿ Î·È ·fi ¿Ô„Ë ÎÔ‡Ú·Û˘. ¢ËÏ·‰‹ Ë ÔÌ¿‰· ‰ÂÓ ı· ¯ÚÂÈ·ÛÙ› Ó· οÓÂÈ Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÌÂÙ·ÎÈÓ‹ÛÂȘ. ∞˘Ù¿ ·›˙Ô˘Ó ÚfiÏÔ ÙÒÚ· Ô˘ ‚ÚÈÛÎfiÌ·ÛÙ ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÌÈ·˜ Â›ÔÓ˘ ¯ÚÔÓÈ¿˜” . °È· ÙȘ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ Ù˘ ¡›Î˘: “£ÂˆÚÒ fiÙÈ ¤¯Ô˘Ì ٷ ÊfiÓÙ· ÁÈ· Ó· ·Ó‚ԇÌ ÛÙË ™Ô‡ÂÚ §ÈÁÎ. ΔÔ ‰Â›Í·Ì Ì ÙÔÓ ∂ÚÁÔÙ¤ÏË fiÛÔ ‰˘Ó·ÙÔ› ›̷ÛÙÂ. ∏ ¡›ÎË ‰ÂÓ ¤¯·Û ·fi η̛· ÔÌ¿‰· Ô˘ ‚Ú¤ıËΠÛÙËÓ ÚÒÙË ÂÍ¿‰·, Ú¿ÁÌ· Ô˘ ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÈ ÙË ‰˘Ó·ÌÈ΋ Ù˘. ¶·›˙Ô˘Ì ÙÔ ÈÔ ÔÈÔÙÈÎfi Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ Î·Ù¿ ÙË ÁÓÒÌË ÌÔ˘” . °È· ÙÔ ·Ó Â›Ó·È “ÎÏÂȉ›” Ô ÚÒÙÔ˜ ·ÁÒÓ·˜: “™ÙËÓ ÚÂÌȤڷ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ì ÙÔÓ ¶·Ó·ÈÙˆÏÈÎfi, Ô˘ ¤¯ÂÈ Ôχ ηÏfi ÚfiÛÙÂÚ. ™›ÁÔ˘Ú· Â›Ó·È Ôχ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÁÈ· Ì·˜ Ó· ÍÂÎÈÓ‹ÛÔ˘Ì Ì ӛÎË, ·ÏÏ¿ fiÏ· Ù· ·È¯Ó›‰È· ¤¯Ô˘Ó ÙË ‰È΋ ÙÔ˘˜ ÛËÌ·Û›·” . °È· ÙÔ fiÙÈ ·ÚÎÂÙÔ› ‰›ÓÔ˘Ó ÛÙË ¡›ÎË ÏÈÁfiÙÂÚ˜ Èı·ÓfiÙËÙ˜

TV ΔÔ ÛËÌÂÚÈÓfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ù˘ ÙËÏÂfiÚ·Û˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÙȘ ÂÍ‹˜ ·ıÏËÙÈΤ˜ ÌÂÙ·‰fiÛÂȘ: ∂Δ1 18.00 °Î·Ï¿ ºÈÏÔı¤Ë˜ -∑- (ª›ÙÈÓÁÎ ÛÙ›‚Ô˘) 20.00 √Ï˘ÌÈ·Îfi˜-∞°√ƒ -∑- (¶Ï¤È ÔÊ ∞1 Ì¿ÛÎÂÙ) ¡∂Δ 18.15 ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜-¶·ÓÈÒÓÈÔ˜ -∑(¶Ï¤È ÔÊ ∞1 Ì¿ÛÎÂÙ) NOVASPORTS 1 20.30 ∞ÛÙ¤Ú·˜ ΔÚÈ.-¶∞™ °È¿ÓÓÈÓ· -∑(¶Ï¤È ÔÊ ™Ô‡ÂÚ §ÈÁÎ) NOVASPORTS 2 18.15 ¶∞√∫-∞ÙÚfiÌËÙÔ˜ -∑- (¶Ï¤È ÔÊ ™Ô‡ÂÚ §ÈÁÎ) NOVASPORTS 4 19.00 √Ï˘ÌÈ·Îfi˜-¡.√. μÔ˘ÏÈ·Á̤Ó˘ -∑- (3Ô˜ ÙÂÏÈÎfi˜ ∞1 fiÏÔ Á˘Ó·ÈÎÒÓ) √Δ∂ SPORT 3 01.30 ¡ÈÔ‡ÂϘ √ÏÓÙ ªfiȘ-ªfiη Δ˙Ô‡ÓÈÔÚ˜ -∑- (∫fi· §ÈÌÂÚÙ·‰fiÚ˜) √Δ∂ SPORT 4 18.00 ∞∂∫-¢ÈÔÌ‹‰Ë˜ -∑- (2Ô˜ ÙÂÏÈÎfi˜ ∞1 ¯¿ÓÙÌÔÏ) 04.00 √χÌÈ·-ºÏÔ˘ÌÈÓ¤ÓÛ -∑- (∫fi· §ÈÌÂÚÙ·‰fiÚ˜)

¶∞Δ™∏™ ÁÈ· ¿ÓÔ‰Ô: “∂ÎÙÈÌÒ fiÙÈ Â›Ó·È Î·Ïfi ÁÈ· Ì·˜ ·Ó Ì·˜ ıˆÚÔ‡Ó ·Ô˘ÙÛ¿ÈÓÙÂÚ. ¶¿ÓÙˆ˜ ¤¯Ô˘Ì ·ԉ›ÍÂÈ fiÙÈ Â›Ì·ÛÙÂ Ë ÔÌ¿‰· Ô˘ ·Ù¿ÂÈ Î·Ï‡ÙÂÚ· ÛÙÔ Á‹‰Ô. °ÂÓÈο ‰ÈηÈԇ̷ÛÙ ÙËÓ ¿ÓÔ‰Ô” . °È· ÙÔ ·Ó ÙÔ ÌÂÈÔÓ¤ÎÙËÌ· ÙÔ˘ ÂÓfi˜ ‚·ıÌÔ‡ ı· ·›ÍÂÈ ÚfiÏÔ: “∞Ó·ÌÊ›‚ÔÏ· ÔÈ ˘fiÏÔÈ˜ ÔÌ¿‰Â˜ ÍÂÎÈÓÔ‡Ó Ì’ ¤Ó· ÚÔ‚¿‰ÈÛÌ·, ÙÔ ÔÔ›Ô fï˜ Â›Ó·È ÌÈÎÚfi. ¶·›˙ÔÓÙ·˜ Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ¤˜ Ì·˜ ÌÔÚԇ̠ӷ ÙÔ ·Ó·ÙÚ¤„Ô˘Ì” . °È· ÙÔ ÙÈ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ó· ¤¯ÂÈ Ë ÔÌ¿‰· Ô˘ ı· ¿ÚÂÈ ÙËÓ ¿ÓÔ‰Ô: “∞˘Ù¿ Ô˘ ··ÈÙÔ‡ÓÙ·È Â›Ó·È ÁÂÚ¿ Ó‡ڷ, ÔÏÏ‹ ˘ÔÌÔÓ‹ Î·È ·fiÏ˘ÙË ·˘ÙÔÛ˘ÁΤÓÙÚˆÛË. ŸÔÈ· ÔÌ¿‰· Ù· ¤¯ÂÈ ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ı· ÎÂÚ‰›ÛÂÈ ÙËÓ ¿ÓÔ‰Ô”

¢ÂÓ ı· ΢ÎÏÔÊÔÚ‹ÛÔ˘Ó Ì›ÓÈ ‰È·ÚΛ·˜ ΔËÓ ·fiÊ·ÛË Ó· ÌËÓ Î˘ÎÏÔÊÔÚ‹ÛÂÈ Ì›ÓÈ ‰È·ÚΛ·˜ ‹ÚÂ Ë ¶∞∂ ¡›ÎË. ™‡Ìʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜, ÔÈ ÙÈ̤˜ ÙˆÓ ÂÈ-

ÛÈÙËÚ›ˆÓ ı· Â›Ó·È ÔÈ ›‰È˜ Ì ÙËÓ Î·ÓÔÓÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô, Ì ÌÔÓ·‰È΋ Èı·Ó‹ ·ÏÏ·Á‹ Ó· ÌÂȈı› ÙÔ Á˘Ó·ÈÎÂ›Ô ÂÈÛÈÙ‹ÚÈÔ. ∂›Û˘ ˘ÂÓı˘Ì›˙ÂÙ·È fiÙÈ ÛÙ· Ï¤È ÔÊ ‰ÂÓ ı· ÈÛ¯‡ÛÔ˘Ó Ù· ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ· ‰È·ÚΛ·˜ Ù˘ ηÓÔÓÈ΋˜ ÂÚÈfi‰Ô˘. ŒÙÛÈ fiÛÔÈ Ê›Ï·ıÏÔÈ ÂÈı˘ÌÔ‡Ó Ó· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ó ÙÔÓ ·ÁÒÓ· Ì ÙÔÓ ¶·Ó·ÈÙˆÏÈÎfi ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔÌËı¢ÙÔ‡Ó ÙÔ ÂÈÛÈÙ‹ÚÈfi ÙÔ˘˜ ·fi Ù· ÂΉÔÙ‹ÚÈ· ÙÔ˘ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎÔ‡ ÙËÓ ∫˘Úȷ΋.

™‹ÌÂÚ· Ë °.™. Ù˘ ∂Ú·ÛÈÙ¯ÓÈ΋˜ H ÂÙ‹ÛÈ· Δ·ÎÙÈ΋ Î·È ∂ÎÏÔÁÔ·ÔÏÔÁÈÛÙÈ΋ °ÂÓÈ΋ ™˘Ó¤Ï¢ÛË ÙÔ˘ °™μ “∏ ¡›ÎË” ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› Û‹ÌÂÚ· ΔÂÙ¿ÚÙË ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ÙÔ˘ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÔ‡ ∫¤ÓÙÚÔ˘ ¡. πˆÓ›·˜, fiˆ˜ ÚԂϤÂÙ·È ·fi ÙÔ Î·Ù·ÛÙ·ÙÈÎfi ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘. ∏ ÒÚ· ¤Ó·Ú͢ Ù˘ Û˘Ó¤Ï¢Û˘ ÔÚ›˙ÂÙ·È ÛÙȘ 7 Ì.Ì. Î·È Û ÂÚ›ÙˆÛË ÌË ··ÚÙ›·˜ ı· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ Ì›· ÒÚ· ·ÚÁfiÙÂÚ· ‰ËÏ·‰‹ ÛÙȘ 8 Ì.Ì. ÛÙÔÓ ›‰ÈÔ ¯ÒÚÔ.

∂›Û˘, ·Ó·ÎÔÈÓÒÓÂÙ·È fiÙÈ ·Ú¿ÏÏËÏ· Ì ÙË ‰È·‰Èηۛ· Ù˘ °ÂÓÈ΋˜ ™˘Ó¤Ï¢Û˘ Î·È ÙˆÓ ÂÎÏÔÁÒÓ, ÌÂÙ¿ ·fi ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘, ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ·Ó·Ó¤ˆÛË-ÂÎηı¿ÚÈÛË ÙÔ˘ ÌËÙÚÒÔ˘ ÌÂÏÒÓ ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘. ΔÔ ¢.™. ÙÔ˘ °™μ “∏ ¡›ÎË” ηÏ› fiÏ· Ù· ÂÓÂÚÁ¿ Î·È ÌË ÂÓÂÚÁ¿ ̤ÏË ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ Ó· ÂÓËÌÂÚˆıÔ‡Ó ÁÈ· ÙȘ Û˘Ó‰ÚÔ̤˜ ÙÔ˘˜, fiˆ˜ Î·È Ó· ÙȘ Ù·ÎÙÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó. ∂›Û˘, ÙÔ ¢.™. ηÏ› fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Ê›ÏÔ˘˜ Ù˘ ¡›Î˘ μfiÏÔ˘ Ô˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È Ì¤ÏË Ù˘ ∂Ú·ÛÈÙ¯ÓÈ΋˜ Ó· ÂÓËÌÂÚˆıÔ‡Ó ÁÈ· ÙË ‰È·‰Èηۛ· ÂÁÁÚ·Ê‹˜ ÙÔ˘˜. ÀÂÓı˘Ì›˙ÂÙ·È, fiÙÈ Ë ÌËÓÈ·›· Û˘Ó‰ÚÔÌ‹ Â›Ó·È 2 ¢ÚÒ Î·È Ë ÂÁÁÚ·Ê‹ ÙˆÓ Ó¤ˆÓ ÌÂÏÒÓ 10 ¢ÚÒ. °È· ÏËÚÔÊÔڛ˜ Î·È ÂÁÁڷʤ˜ ÌÂÏÒÓ ÔÈ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·¢ı‡ÓÔÓÙ·È Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ ÛÙ· ÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ °™μ “∏ ¡›ÎË” , ÛÙËÓ Ô‰fi ª·È¿Ó‰ÚÔ˘ 14 ÛÙÔ Á‹Â‰Ô “¶·ÓÙÂÏ‹˜ ª·ÁÔ˘Ï¿˜” ÙȘ ÒÚ˜ 11.00-13.00 Î·È 19.0021.00.

¢∏§ø™∂ °π∞ Δ√ «º§∂ƒΔ» Δ∏™ «E¡ø™∏™» ª∂ Δ√¡ μ√Àƒ∞ √ ∞Δ∑∂¡Δ∏™ Δ√À μ∞°°∂§∏™ ∞°°∂§∏™

«¶ÚÒÙ· Ë ¡›ÎË Î·È ÌÂÙ¿ Ë ∞∂∫» °È· ÂӉȷʤÚÔÓ Ù˘ ∞∂∫ ÁÈ· ÙÔÓ ∏Ï›· μÔ‡Ú· οÓÂÈ ÏfiÁÔ Ë ÂÊËÌÂÚ›‰· “Goal” . “¶ÚÒÙ· Ë ¡›ÎË Î·È ÌÂÙ¿ Ë ∞∂∫” ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ Ô Ì¿Ó·Ù˙ÂÚ ÙÔ˘ Ù·Ï·ÓÙÔ‡¯Ô˘ ÙÂÚÌ·ÙÔʇϷη μ·ÁÁ¤ÏË ∞ÁÁÂÏ‹. √ ∏Ï›·˜ μÔ‡Ú·˜ οÓÂÈ Î·Ù·ÏËÎÙÈΤ˜ ÂÌÊ·Ó›ÛÂȘ ʤÙÔ˜ Ì ÙË ¡›ÎË Û˘Ó¯›˙ÔÓÙ·˜ ÙËÓ ÂÓÙ˘ˆÛȷ΋ ÙÔ˘ ÔÚ›· ·fi ¤ÚÛÈ. ™Ù· 25 ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÈ· ıˆÚÂ›Ù·È Ô Î·Ï‡ÙÂÚÔ˜ ÙÂÚÌ·ÙÔʇϷη˜ ÛÙË Football League Î·È ‹‰Ë ·fi ÙÔÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ ‰¤¯ıËΠÎÚÔ‡ÛÂȘ ·fi Û˘ÏÏfiÁÔ˘˜ Ù˘ ™Ô‡ÂÚ §ÈÁÎ. øÛÙfiÛÔ ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ‰ÂÛ̇ÂÙ·È ÌÂ Û˘Ì‚fiÏ·ÈÔ ÛÙË ¡›ÎË ·ÔÙ¤ÏÂÛ ·Ó·ÛÙ·ÏÙÈÎfi ·Ú¿ÁÔÓÙ·, ηıÒ˜ ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÂÏ¿¯ÈÛÙ˜ Â›Ó·È ÔÈ ÔÌ¿‰Â˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÙËÓ ÔÏ˘Ù¤ÏÂÈ· Ó· ‰›ÓÔ˘Ó ¯Ú‹Ì·Ù· ÁÈ· ÌÂÙ·Áڷʤ˜. øÛÙfiÛÔ ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ Ì¤ÓÂÈ ÂχıÂÚÔ˜ Î·È ·Ó·ÌÊ›‚ÔÏ· ı· ·ÔÙÂϤÛÂÈ “Ì‹ÏÔÓ Ù˘ ¤ÚȉԘ” ÁÈ· ·ÚÎÂÙ¤˜ ÔÌ¿‰Â˜. ªÈ· ·’ ·˘Ù¤˜ Ô˘ ÂӉȷʤÚÔÓÙ·È Â›Ó·È Î·È Ë ∞∂∫ Î·È fiˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ë ÂÊËÌÂÚ›‰· “Goal” “Ë AEK ¤„·¯ÓÂ Â‰Ò Î·È Ì¤Ú˜ χÛË ÁÈ· ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ ÙÂÚÌ·ÙÔʇϷη Î·È ·˘Ùfi˜ Ô˘ ·ÔÙÂÏ› ÙËÓ ÂÈÏÔÁ‹

25

Ù˘ Â›Ó·È Ô HÏ›·˜ BÔ‡Ú·˜. O 25¯ÚÔÓÔ˜ ÁÎÔÏΛÂÚ ·Ó‹ÎÂÈ ÛÙË N›ÎË BfiÏÔ˘, Ù˘ ÔÔ›·˜ ˘‹ÚÍÂ Ë ‚·ÛÈ΋ ÂÈÏÔÁ‹ ηٿ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô Ô˘ ÔÏÔÎÏËÚÒıËΠ̠32 Û˘ÌÌÂÙÔ¯¤˜. ™ÙËÓ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ BfiÏÔ˘ ·ÁˆÓ›˙ÂÙ·È Î·Ù¿ ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ‰ÈÂÙ›·, ÂÓÒ ÛÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ ¤¯ÂÈ ·›ÍÂÈ Û K¤Ú΢ڷ, KÔ˙¿ÓË, ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙËÓ ÈÙ·ÏÈ΋ AÚ¤ÙÛÔ. M ‡„Ô˜ 1,87 Ì., Ô BÔ‡Ú·˜ ‰È·ÎÚ›ÓÂÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ÂÓÙ˘ˆÛȷ΋ ۈ̷ÙÔ‰ÔÌ‹ ÙÔ˘. E›Ó·È Ôχ Á˘ÌÓ·Ṳ̂ÓÔ˜, ·ÏÙÈÎfi˜ Î·È Ì ηϋ ·›ÛıËÛË ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ˘, ÂÓÒ ÙÔ ÈÔ ‰˘Ó·Ùfi ÙÔ˘ ÛËÌÂ›Ô ıˆÚÔ‡ÓÙ·È Ù· ÚÂÊϤÍ. £ÂˆÚÂ›Ù·È ¤Ó·˜ ÂÎ ÙˆÓ ϤÔÓ ÂÍÂÏ›ÍÈÌˆÓ ÔÚÙȤÚÔ ÛÙËÓ EÏÏ¿‰·, ÂÓÒ ¤¯ÂÈ ¿ÚÈÛÙË ÁÓÒÛË ÙˆÓ ÌÈÎÚÒÓ Î·ÙËÁÔÚÈÒÓ. TËÓ ˘fiıÂÛË Î›ÓËÛÂ Ô N›ÎÔ˜ §˘ÌÂÚfiÔ˘ÏÔ˜, Ô˘ ›¯Â ÂÓËÌÂÚˆı› ÁÈ· ÙËÓ ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘ BÔ‡Ú· Ô˘ ̤ÓÂÈ ÂχıÂÚÔ˜ ·fi ÙË N›ÎË BfiÏÔ˘. °È· ÙÔÓ ·›ÎÙË Â›¯Â ÂÌÊ·ÓÈÛÙ› Î·È ÂӉȷʤÚÔÓ ÙÔ˘ AÛÙ¤Ú· TÚ›ÔÏ˘, ·ÏÏ¿ ·fi ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ÂÌÊ·Ó›ÛÙËÎÂ Ë AEK Ê·›ÓÂÙ·È ˆ˜ ‰ÂÓ ˘‹Ú¯Â ηӤӷ ‰›ÏËÌÌ·”.

ΔËÓ Â·Ê‹ Ì ÙËÓ “ŒÓˆÛË” ÂȂ‚·›ˆÛÂ Ô ·Ù˙¤ÓÙ˘ ÙÔ˘ ∏Ï›· μÔ‡Ú·, μ·ÁÁ¤Ï˘ ∞ÁÁÂÏ‹˜. √ Î. ∞ÁÁÂÏ‹˜ ÊÈÏÔÍÂÓ‹ıËΠÛÙÔÓ Sentra 103,3 Î·È Ì›ÏËÛ ÁÈ· Ù· ÂÍ‹˜ ı¤Ì·Ù·: °È· ÙÔ ·Ó Ô μÔ‡Ú·˜ ı¤ÏÂÈ Ó· ·›ÍÂÈ ÛÙËÓ ∞∂∫ ·Ó Î·È ı· ·›ÍÂÈ ÛÙË °’ ∂ıÓÈ΋: “Œ¯ÂÈ Î¿ÓÂÈ ÌÈ· Ôχ ηϋ ÛÂ˙fiÓ Ô ∏Ï›·˜ ʤÙÔ˜ Î·È ˘¿Ú¯ÂÈ ÂӉȷʤÚÔÓ ·fi ‰È¿ÊÔÚ˜ ÔÌ¿‰Â˜. ªÂÙ¿ Ù· Ï¤È ÔÊ ı· Ù· ‰Ô‡Ì fiÏ·, ÁÈ·Ù› ÙÒÚ· ̤ÓÂÈ ÚÔÛËψ̤ÓÔ˜ ÛÙȘ ·ÁˆÓÈÛÙÈΤ˜ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ Ù˘ ¡›Î˘ μfiÏÔ˘. ΔÔ Î·ÏÔη›ÚÈ Ì¤ÓÂÈ ÂχıÂÚÔ˜ Î·È ı· ÂÍÂÙ¿ÛÔ˘Ì fiÏ· Ù· ÂӉ¯fiÌÂÓ·. ∂›¯· ÌÈ· Â·Ê‹ Ì ÙÔÓ ¡›ÎÔ §˘ÌÂÚfiÔ˘ÏÔ Î·È ÌÔ˘ ÂͤÊÚ·Û ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ Ù˘ ∞∂∫. ∫È ·fi ÂÌ¿˜ ˘¿Ú¯ÂÈ ÂӉȷʤÚÔÓ Ó· Û˘ÓÂÚÁ·ÛÙԇ̠ÁÈ·Ù› Ë ∞∂∫ Â›Ó·È ·fi ÙȘ ÌÂÁ¿Ï˜ ÔÌ¿‰Â˜ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Ì ÂÎÏËÎÙÈÎfi ÎfiÛÌÔ Î·È ·Ó ·Ó·Ï¿‚ÂÈ Ô ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ªÂÏÈÛÛ·Ó›‰Ë˜ Â›Ó·È ÌÂÁ¿ÏÔ ‰¤ÏÂ·Ú ÁÈ· οı Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ‹. ¢ÂÓ ÙÔÓ ÂӉȷʤÚÂÈ ÙÔÓ ∏Ï›· ·Ó ı· Â›Ó·È ÛÙË °’ ∂ıÓÈ΋. £· ·›˙ÂÈ Û ÁÂÌ¿ÙÔ Á‹Â‰Ô Î·È Ë ∞∂∫ Â›Ó·È ∞∂∫. ∂›Ó·È ÌÂÁ¿ÏË ÔÌ¿‰· fiÛˆ Ì¿ÏÏÔÓ Ì ÙÔÓ ªÂÏÈÛÛ·Ó›‰Ë Úfi‰ÚÔ” .

°È· ÙÔ ·Ó ÙÔÓ ÏËÛ›·Û·Ó Ô ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜ Î·È Ô ∞ÛÙ¤Ú·˜ ΔÚ›ÔÏ˘: “Ÿ¯È, fi¯È. À¿Ú¯ÂÈ ÌÈ· Â·Ê‹ ·fi ÙËÓ •¿ÓıË Î·È ÙÔÓ ¶·ÓıÚ·ÎÈÎfi, ÂÓÒ ˘‹ÚÍ ÌÈÎÚfi ÂӉȷʤÚÔÓ ·fi ÙÔÓ ¶∞√∫ Û ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ¤ÌÂÓÂ Ô °ÈÒÚÁÔ˜ ¢ÒÓ˘. ª·Î¿ÚÈ Î·È Ë ¡›ÎË μfiÏÔ˘ Ó· Â›Ó·È ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ ÛÙË ™Ô‡ÂÚ §ÈÁÎ. ¶ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ· Ì·˜ Â›Ó·È Ë ∞∂∫, Ô˘ ÚÔÛʤÚÂÈ ÙÂÙÚ·ÂÙ¤˜ Û˘Ì‚fiÏ·ÈÔ, ·ÏÏ¿ Û˘˙ËÙ¿Ì ÎÈ ¿ÏÏ· Ú¿ÁÌ·Ù·” .

“√È ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó fiÚ·Ì·” ∫·ÏÂṲ̂ÓÔ˜ ÛÙËÓ ÙËÏÂÔÙÈ΋ ÂÎÔÌ‹ “¢›ÎË ÛÙÔ ™∫∞´” ‹Ù·Ó Ô Úfi‰ÚÔ˜ Î·È Ù˘ ¶∞∂ ¡›ÎË μfiÏÔ˘, ∞Ó‰Ú¤·˜ ¶¿ÙÛ˘. £¤Ì· Ù˘ ÂÎÔÌ‹˜ ‹Ù·Ó Ù· ÙÂÎÙ·ÈÓfiÌÂÓ· ÛÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ Î·È Ô ÌÂÁ·ÏÔ̤ÙÔ¯Ô˜ Ù˘ ‚ÔÏÈÒÙÈ΢ ¶∞∂ Ì›ÏËÛ ÁÈ· Ù· ÂÍ‹˜ ı¤Ì·Ù·: °È· fiÛ· Û˘Ì‚·›ÓÔ˘Ó ÛÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ: “¢Â ÓÔÌ›˙ˆ Ó· ÂȉÂÈÎÓ‡ÂÙ·È Î·Ó¤Ó· ȉȷ›ÙÂÚÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ·fi ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÎÒÓ ·Ú·ÁfiÓÙˆÓ ÁÈ· fiϘ ·˘Ù¤˜ ÙȘ ÈÛÙÔڛ˜. √ ηı¤Ó·˜ ÎÔÈÙ¿ÂÈ ÙËÓ ¿ÚÙË ÙÔ˘, ·’ fiÙÈ ¤¯ˆ ηٷϿ‚ÂÈ. ¶Ò˜ ı· ‰È·ϯٛ ·ÎfiÌ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ, ˆ˜ ı· ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÂÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· “ÚÔÓfiÌÈ·” ÁÈ· ÙËÓ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘. ¢ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ·È‰Â›·, ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ÎÔ˘ÏÙÔ‡Ú·, ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ fiÚ·Ì·, fi¯È ÌfiÓÔ ÁÈ· ÙËÓ ÔÌ¿‰· Ì ÙËÓ ÔÔ›· ›۷È, ·ÏÏ¿ ÁÈ’ ·˘Ùfi Ô˘ ϤÁÂÙ·È ÂÏÏËÓÈÎfi Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ. ¶¤Ú· ·fi ÙÔ fiÚ·Ì· ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Î·È ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·. ŸÏÔÈ Â›Ó·È ÙÔ˘˜ “‰Ô˜ ËÌ›Ó Û‹ÌÂÚÔÓ” , ‰ËÏ. ı· “ÛÎÔÙˆıÒ” Û‹ÌÂÚ·, ı· ‚¿Ïˆ ÌÚ¿‚Ô˘˜, ı· Û ‰Â›Úˆ, ı· ‚Áˆ ™Ô‡ÂÚ §›Áη, ı· Ù· ¿Úˆ, “ηÏËÓ‡¯Ù·” . ¢ÂÓ ‚ϤÔ˘Ó ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈο ÙÔ Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ, ÙËÓ ÚÔÛ¤Ï΢ÛË ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘, ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· Ó¤ˆÓ ÊÈÏ¿ıψÓ, ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ÙÔ˘ ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ Î·È ÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹ Ó¤ˆÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ fiÚˆÓ Ô˘ Â›Ó·È ··Ú·›ÙËÙÔÈ ÁÈ· ÙÔ Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ. ¶Ú¿ÁÌ·Ù· Ô˘ ·Ó Á›ÓÔ˘Ó ÌÂÏÏÔÓÙÈο ı· ˆÊÂÏËıÔ‡Ó ÔÈ ›‰È˜ ÔÈ ÔÌ¿‰Â˜ Î·È ÛÂ Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÔÈ ∂ıÓÈΤ˜ ÔÌ¿‰Â˜ ·ÊÔ‡ ÔÈ ˘Ô‰Ô̤˜ ı· Â›Ó·È Ôχ ηχÙÂÚ˜ ·’ ·˘Ù¤˜ Ô˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó. ∞ÓÙ›ıÂÙ·, ˘¿Ú¯ÂÈ Ì›· ÓÔÔÙÚÔ›· ·Ï·ÈÔÏÈıÈ΋˜ ÂÔ¯‹˜, ·Ú¯¤ÁÔÓ˘ ÂÔ¯‹˜, ÂÍ Ô˘ ÎÈ fiÙÈ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ Á‡Úˆ Ì·˜. ¶Ú¤ÂÈ Ó· Ì·˜ ÚÔ‚ÏËÌ·Ù›˙ÂÈ Û·Ó ÎÔÈÓˆÓ›·, Ô˘ ›̷ÛÙ ¿Ú·, ¿Ú· ÔÏÏ¿ ¯ÚfiÓÈ· ›Ûˆ Î·È ‰˘ÛÙ˘¯Ò˜ ·’ fiÙÈ Ê·›ÓÂÙ·È ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ì ÎÈ ¤Ó· ηÏfi ̤ÏÏÔÓ” . °È· ÙË ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË Ô˘ Ù˘Á¯¿ÓÔ˘Ó Û‡ÏÏÔÁÔÈ Ô˘ ηٷʇÁÔ˘Ó ÛÙÔ ¿ÚıÚÔ 99: “ÕÌ· ¤¯ÂȘ Ì¿ÚÌ· ÛÙËÓ ∫ÔÚÒÓË. ∂ÓÓÔÒ ÙÔÓ ˘Ê˘Ô˘ÚÁfi. ∂›Ó·È ·ÛÈÊ·Ó¤˜. ∂›Ó·È Ô ÚÔÛÙ¿Ù˘ ÙˆÓ ÔÌ¿‰ˆÓ Ù˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢. ¢ËÌÈÔ˘ÚÁÂ›Ù·È Ì›· Ó¤· ...·ÁÈfiÙËÙ·. ∂›Ó·È Ô ¿ÓıÚˆÔ˜ Ô˘ ¤‚·Ï ÙÔÓ ∏Ú·ÎÏ‹, ˆ˜ ηı·Ú‹ ·fi ¯Ú¤Ë ÔÌ¿‰· Î·È Ì ¿ÏÏÔ ∞ºª ÛÙË Football League. √È ¿ÏϘ ‰‡Ô, ·Ï¿ ·ÎÔÏÔ‡ıËÛ·Ó” . °È· ÙÔ ·Ó ·Ó‚› Ô ∏Ú·ÎÏ‹˜ ÏfiÁˆ Ù˘ ·ÚÔ˘Û›·˜ ÙÔ˘ °È¿ÓÓË πˆ·ÓÓ›‰Ë: “∞Ó Ô Ì¿ÚÌ·˜ ÛÙËÓ ∫ÔÚÒÓË ·˘Ùfi ı¤ÏÂÈ...”

To EXTRA 5 √È ·ÚÈıÌÔ› ÙÔ˘ Extra 5 ÛÙËÓ ÚÒÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ ÎÏ‹ÚˆÛË ‹Ù·Ó 6, 21, 25, 28, 30 Î·È ÛÙË ‰Â‡ÙÂÚË 18, 21, 29, 31, 34.


26

T∂Δ∞ƒΔ∏ 29 M∞´√À 2013

√π «∫À∞¡√§∂À∫∂™» ∂°ƒ∞æ∞¡ π™Δ√ƒπ∞ ∫∞Δ∞∫Δø¡Δ∞™ Δ√¡ ΔπΔ§√ Δ√À μ√ƒ∂π√À √ªπ§√À Δ∏™ μ’ ∂£¡π∫∏™ °À¡∞π∫ø¡

•Â¤Ú·Û ÙȘ ÚÔÛ‰Ô˘ Ô ª·ÁÓËÛÈ·Îfi˜ ∏ Á˘Ó·ÈΛ· Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈ΋ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ ª·ÁÓËÛÈ·ÎÔ‡ ÍÂ¤Ú·Û οı ÚÔÛ‰ÔΛ· ÙË ÊÂÙÈÓ‹ ÛÂ˙fiÓ. ∞Ó Î·È Ô ·Ú¯ÈÎfi˜ Ù˘ ÛÙfi¯Ô˜ ‹Ù·Ó Ë ·Ú·ÌÔÓ‹ ÛÙË μ’ ∂ıÓÈ΋, ηٿÊÂÚ ӷ ηٷÏ‹ÍÂÈ Ì ÙËÓ ÂÌÊ·Ó›ÛÂȘ Ù˘ Î·È Ó· ηٷÎÙ‹ÛÂÈ ÙÔÓ Ù›ÙÏÔ ÛÙÔÓ ‚fiÚÂÈÔ fiÌÈÏÔ, ÂÓÒ ‰ÈÂΉ›ÎËÛ ·ÎfiÌË Î·È ÙËÓ ¿ÓÔ‰Ô ÛÙËÓ ∞’ ∂ıÓÈ΋ Ô˘ ¯¿ıËΠÛÙÔÓ ÙÂÏÈÎfi ÙˆÓ Ï¤È ÔÊ. “◊Ù·Ó Ì›· ¯ÚÔÓÈ¿ Û·Ó... ·Ú·Ì‡ıÈ” Û¯ÔÏ›·Û ÛÙË “£” Ô ÚÔÔÓËÙ‹˜ ÙˆÓ “΢·ÓfiÏÂ˘ÎˆÓ” £fi‰ˆÚÔ˜ ∫·ÙÛ·ÌfiÚ·˜.

ƒÂÔÚÙ¿˙: °πøƒ°√™ ¶∂°π√™ ™ÙÔ ÊÂÙÈÓfi ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Ù˘ μ’ ∂ıÓÈ΋˜ Á˘Ó·ÈÎÒÓ ÌÂÙ›¯·Ó 12 ÔÌ¿‰Â˜ ¯ˆÚÈṲ̂Ó˜ Û ‰‡Ô ÔÌ›ÏÔ˘˜ ÙˆÓ ¤ÍÈ. ª¤¯ÚÈ ¤Ú˘ÛÈ ÙËÓ ¿ÓÔ‰Ô Î¤Ú‰È˙·Ó ÔÈ ‰‡Ô ÚˆÙ·ıÏËÙ¤˜, ·ÏÏ¿ Ë ∂¶√ ı¤ÏÔÓÙ·˜ Ó· ‰ÒÛÂÈ Ó¤Ô ÂӉȷʤÚÔÓ ÛÙË ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË ¿ÏÏ·Í ÙËÓ ‰È·‰Èηۛ·. ŒÙÛÈ, ÔÈ Ù¤ÛÛÂÚȘ ÚÒÙ˜ ÔÌ¿‰Â˜ ¤·ÈÍ·Ó Ï¤È ÔÊ ·fi ÙȘ Ôԛ˜ ‚Á‹Î ÂΛÓË Ô˘ ΤډÈÛ ÙËÓ ¿ÓÔ‰Ô. √ ª·ÁÓËÛÈ·Îfi˜ ‰ÂÓ Â›¯Â ÙfiÛÔ ˘„ËϤ˜ ‚Ϥ„ÂȘ. Œ¯ÔÓÙ·˜ ÙÔ ¯·ÌËÏfiÙÂÚÔ Ì¤ÛÔ fiÚÔ ËÏÈΛ·˜ ÍÂΛÓËÛ Ì ÛÙfi¯Ô ÙË ÛˆÙËÚ›·, ·ÏÏ¿ ÛÙËÓ ÔÚ›· ÔÈ ·›ÎÙÚȤ˜ ÙÔ˘ ͉›ÏˆÛ·Ó ÙÔ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÎfi ÙÔ˘˜ ٷϤÓÙÔ Î·È Î·Ù¿ÊÂÚ·Ó Ó· ‰È·„‡ÛÔ˘Ó Ù· ÚÔÁÓˆÛÙÈο. ªÂ ·ÔÏÔÁÈÛÌfi ¤ÓÙ ӛΘ, Ù¤ÛÛÂÚȘ ÈÛÔ·Ï›Â˜ Î·È Ì›· ‹ÙÙ·, η٤ÎÙËÛ·Ó ÙËÓ 1Ë ı¤ÛË Î·È ·Ó·‰Â›¯ıËÎ·Ó ÚˆÙ·ıÏ‹ÙÚȘ ÙÔ˘ ‚ÔÚ›Ԣ ÔÌ›ÏÔ˘. ∂‰Ò Ú¤ÂÈ Ó· ÛËÌÂȈı› fiÙÈ Ë ÚÔ΋ڢÍË Ù˘ ∂¶√ ·Ó¤ÊÂÚ ÚËÙ¿ ˆ˜ ÚˆÙ·ıÏ‹ÙÚÈ· ·Ó·ÎËÚ‡ÛÛÂÙ·È Ë 1Ë ÔÌ¿‰· οı ÔÌ›ÏÔ˘ ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ· ·Ó ÛÙ· Ï¤È ÔÊ ı· ΤډÈ˙ ÙËÓ ¿ÓÔ‰Ô ÛÙËÓ ∞’ ∂ıÓÈ΋ ‹ fi¯È. ΔÔ ‚ÔÏÈÒÙÈÎÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ ÙÔÓ ºÈÏ˘ÚÈ·Îfi ÛÙ· ËÌÈÙÂÏÈο ÙˆÓ Ï¤È ÔÊ Î·È ·ÊÔ‡ ÍÂ¤Ú·Û ÙÔ ÂÌfi‰Èfi ÙÔ˘ ¤·ÈÍ ÛÙÔÓ ÙÂÏÈÎfi Ì ÙËÓ ¶·ÓÛÂÚÚ·˚΋ ·fi ÙËÓ ÔÔ›· ËÙÙ‹ıËÎÂ. ŒÙÛÈ, Ë ÔÌ¿‰· ÙˆÓ ™ÂÚÚÒÓ ·ÓËÁ‡ÚÈÛ ÙËÓ ¿ÓÔ‰Ô ÛÙË ÌÂÁ¿ÏË Î·ÙËÁÔÚ›·, ¤ÛÙˆ Î·È ·Ó ÛÙËÓ Î·ÓÔÓÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô Â›¯Â ÙÂÚÌ·Ù›ÛÂÈ ÛÙËÓ 3Ë ı¤ÛË. ΔÔ ÁÂÁÔÓfi˜ ·˘Ùfi ‰ÂÓ ÛÙÂÓ·¯ÒÚËÛ ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ ÙÔ˘ ª·ÁÓËÛÈ·ÎÔ‡, Ô˘ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó fiÙÈ Ë ÔÌ¿‰· ÙÔ˘˜ ¤ÊÙ·Û ʤÙÔ˜ Ôχ ÈÔ Ì·ÎÚÈ¿ ·fi fiÙÈ ÂÚ›ÌÂÓ·Ó. √ Ù¯ÓÈÎfi˜ Î·È ·Ú¯ÈÙ¤ÎÙÔÓ·˜ Ù˘ ÂÙ˘¯Ë̤Ó˘ ÔÚ›·˜ £fi‰ˆÚÔ˜ ∫·ÙÛ·ÌfiÚ·˜ ‰‹ÏˆÛ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ÛÙË “£” : “∏ ÂÚ›Ô‰Ô˜ 2012-13 Â›Ó·È ¿ÎÚˆ˜ ÂÙ˘¯Ë̤ÓË ÁÈ· ÙËÓ ÔÌ¿‰· ÌÔ˘. ªÂ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi ¯·ÌËÏfi Î·È Ì ̤ÛÔ fiÚÔ ËÏÈΛ·˜

ÌÈÎÚ¤˜ Û ËÏÈΛ· ·›ÎÙÚȘ Î·È Î¿ı ¯ÚfiÓÔ ¯¿ÓÂÈ ‰‡Ô-ÙÚÂȘ ÏfiÁˆ ÂÍÂÙ¿ÛˆÓ. ∞˘Ùfi ı· Û˘Ì‚Â› Î·È ÙÒÚ· Ì ÙȘ ·‰ÂÏʤ˜ ¶··Û·ÎÂÏÏ·Ú›Ô˘ Î·È ÙËÓ ∫¤ÎÔ˘ Ô˘ ı· ÊÔÈÙ‹ÛÔ˘Ó ÛÙË °’ §˘Î›Ԣ. £· Â›Ó·È ‰‡ÛÎÔÏÔ Ó· ÙȘ ·ÓÙÈηٷÛÙ‹ÛÔ˘Ì Â¿ÍÈ· ·ÚfiÙÈ ¤¯Ô˘Ì ·fi ›Ûˆ ÂÚ›Ô˘ 20 ÎÔÚ›ÙÛÈ· ËÏÈΛ·˜ 12-13 ÂÙÒÓ Ô˘ οÔÈ· ·fi ·˘Ù¿ ı· ÚÔˆıËıÔ‡Ó ÛÙËÓ ÚÒÙË ÔÌ¿‰·. ∂ÈϤÔÓ Î·È ÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ı· Â›Ó·È ÈÔ ‰‡ÛÎÔÏÔ, ·ÊÔ‡ ÛÙÔÓ fiÌÈÏÔ ı· ÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÔÎÙÒ ÔÌ¿‰Â˜ ÂÎ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ÔÈ ‰‡Ô ı· Â›Ó·È Ô ÕÚ˘ Î·È Ë ∫·‚¿Ï·, Ô˘ ı· ı¤ÏÔ˘Ó Ó· Â·Ó¤ÏıÔ˘Ó ÛÙËÓ ∞’ ∂ıÓÈ΋. º˘ÛÈο, ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ Ì·˜ ı· ÚÔÛ·ı‹ÛÔ˘Ì ¿ÏÈ ÁÈ· ÙÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ” .

∏ Á˘Ó·ÈΛ· Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈ΋ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ ª·ÁÓËÛÈ·ÎÔ‡ ·ÈÎÙÚÈÒÓ ·ÚÎÂÙ¿ ÌÈÎÚfi ›¯·Ì ˆ˜ ÛÙfi¯Ô ÙËÓ ·Ú·ÌÔÓ‹. øÛÙfiÛÔ, ÍÂÂÚ¿Û·Ì οı ÚÔÛ‰ÔΛ·. °Ú¿„·Ì ÈÛÙÔÚ›· ηٷÎÙÒÓÙ·˜ ÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ÙÔ˘ ‚ÔÚ›Ԣ ÔÌ›ÏÔ˘ Î·È ÊÙ¿Û·Ì 90 ÏÂÙ¿ ÚÈÓ ÙËÓ ¿ÓÔ‰Ô ÛÙËÓ ∞’ ∂ıÓÈ΋. √˘ÛÈ·ÛÙÈο Ë ¯ÚÔÓÈ¿ ·˘Ù‹ ‹Ù·Ó Û·Ó... ·Ú·Ì‡ıÈ ÁÈ· Ì·˜. ¶ÂÙÔ‡Û·Ì ·fi Ó›ÎË Û ӛÎË, ·Ó ÂÍ·ÈÚ¤ÛÔ˘Ì ÙÔ ¿Ù˘¯Ô ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÛÙËÓ ∫·Ï·Ì·ÚÈ¿ fiÔ˘ ·›Í·Ì Ì ÔÏϤ˜ ·Ô˘Û›Â˜. ºÙ¿Û·Ì ӷ ·›˙Ô˘Ì ÁÈ· ÙÔÓ Ù›ÙÏÔ ÛÙÔÓ ·ÁÒÓ· Ì ٷ ΔڛηϷ Ô˘ ̤¯ÚÈ ÂΛÓË ÙË ÛÙÈÁÌ‹ ‰È·ÙËÚÔ‡Û·Ó ÙÔ ·‹ÙÙËÙÔ. “™¿Û·Ì” ·˘Ùfi ÙÔ ·‹ÙÙËÙÔ Î·È ÚÔÛÂÚ¿Û·Ì ÛÙË ‚·ıÌÔÏÔÁ›·. ∏ ¯·Ú¿ Ì·˜ ‹Ù·Ó ·ÂÚ›ÁÚ·ÙË. ∞fi ÎÂÈ Î·È ¤Ú· Û˘ÌÌÂÙ›¯·ÌÂ Î·È ÛÙ· Ï¤È ÔÊ. ∫ÂÚ‰›Û·Ì ÙÔÓ ºÈÏ˘ÚÈ·Îfi Î·È ÛÙÔÓ ÙÂÏÈÎfi ·ÓÙÈÌÂÙˆ›Û·Ì ÙËÓ ¶·ÓÛÂÚÚ·˚΋. £¤Ï·Ì ӷ ÙËÓ ÎÂÚ‰›ÛÔ˘ÌÂ, ·ÚfiÙÈ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó Û›ÁÔ˘ÚÔ ÙÔ ·Ó ı· ‰ËÏÒ-

Ó·ÌÂ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÛÙËÓ ∞’ ∂ıÓÈ΋ ‰ÈfiÙÈ Â›Ó·È ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ‰ÂÓ Â›Ì·ÛÙ ¤ÙÔÈÌÔÈ ÁÈ· ÙfiÛÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ¿ÏÌ·. øÛÙfiÛÔ, ÁÓˆÚ›Û·Ì ÙËÓ ‹ÙÙ· ·fi Ì›· ÔÌ¿‰· Ô˘ Ê¿ÓËΠˆ˜ ‹ıÂÏ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÙËÓ ¿ÓÔ‰Ô. ¢ÂÓ Ì·˜ Ï˘› ·˘Ùfi, ·ÊÔ‡ Ë fiÏË ÔÚ›· Ì·˜ ‹Ù·Ó ÂÎÏËÎÙÈ΋” . √ ª·ÁÓËÛÈ·Îfi˜ ηٿÊÂÚ ӷ ÍÂÂÚ¿ÛÂÈ ÔÏϤ˜ ·ÓÙÈÍÔfiÙËÙ˜. ∫˘ÚÈfiÙÂÚ˜ ‹Ù·Ó ÙÔ ÁË‰ÈÎfi Î·È ÙÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi. ∞Ó Î·È ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, ‰ÂÓ ¤‰ˆÛÂ Î·Ó¤Ó·Ó ·ÁÒÓ· ÂÓÙfi˜ ÙÔ˘ ÔÏÂÔ‰ÔÌÈÎÔ‡ Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·ÙÔ˜, ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ Ù· Á‹‰· ÙÔ˘ ƒÈ˙Ô̇ÏÔ˘, ÙÔ˘ ™ÙÂÊ·ÓÔ‚ÈΛԢ, ÙˆÓ ∫·Ó·Ï›ˆÓ, ÙÔ˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ Î·È ÙÔ˘ ¢ÈÌËÓ›Ô˘: “ΔÔ fiÙÈ ‰ÂÓ Â›¯·Ì ÛÙ·ıÂÚ‹ ¤‰Ú· ‹Ù·Ó Ôχ ÛÔ‚·Úfi Úfi‚ÏËÌ·, ·ÏÏ¿ ÙÔ ÍÂÂÚ¿Û·Ì ¯ˆÚ›˜ ‚·ıÌÔÏÔÁÈΤ˜ ·ÒÏÂȘ. ∂‰Ò ı· ‹ıÂÏ· Ó· ¢¯·ÚÈÛÙ‹Ûˆ ÙȘ ‰ÈÔÈ΋ÛÂȘ ÙˆÓ ÛˆÌ·Ù›ˆÓ Ô˘ Ì·˜ ·Ú·¯Ò-

√È ·ÁÒÓ˜ ÙÔ˘ ª·ÁÓËÛÈ·ÎÔ‡ ŸÏÔÈ ÔÈ ÊÂÙÈÓÔ› ·ÁÒÓ˜ ÙÔ˘ ª·ÁÓËÛÈ·ÎÔ‡, ηıÒ˜ Î·È ÔÈ ÛÎfiÚÂÚ ÙÔ˘:

∞’ °Àƒ√™ 1Ë ·ÁˆÓ. ¶ÈÂÚ. ªÔ‡Û˜-ª·ÁÓËÛÈ·Îfi˜ 1-1 (∫¤ÎÔ˘) 2Ë ·ÁˆÓ. ª·ÁÓËÛÈ·Îfi˜-ºÈÏ˘ÚÈ·Îfi˜ 2-0 (™·Ó¯·˙·ÚÈ¿Ó, ∫¤ÎÔ˘) 3Ë ·ÁˆÓ. ª·ÁÓËÛÈ·Îfi˜-¶·ÓÛÂÚÚ·˚΋ 2-1 (∫¤ÎÔ˘, ∫·ÙÛ·‚ÚÈ¿) 4Ë ·ÁˆÓ. ΔڛηϷ 2011-ª·ÁÓËÛÈ·Îfi˜ 0-0 5Ë ·ÁˆÓ. ª¤ÓÙÂη˜-ª·ÁÓËÛÈ·Îfi˜ 1-0

μ’ °Àƒ√™ 6Ë ·ÁˆÓ. ª·ÁÓËÛÈ·Îfi˜-¶ÈÂÚ. ªÔ‡Û˜ 3-0 (∫¤ÎÔ˘ 2, §È¿ÎÔ˘) 7Ë ·ÁˆÓ. ºÈÏ˘ÚÈ·Îfi˜-ª·ÁÓËÛÈ·Îfi˜ 1-1 (∫¤ÎÔ˘) 8Ë ·ÁˆÓ. ¶·ÓÛÂÚÚ·˚΋-ª·ÁÓËÛÈ·Îfi˜ 1-1 (§È¿ÎÔ˘) 9Ë ·ÁˆÓ. ª·ÁÓËÛÈ·Îfi˜-ΔڛηϷ 2011 2-0 (§È¿ÎÔ˘ 2) 10Ë ·ÁˆÓ. ª·ÁÓËÛÈ·Îfi˜-ª¤ÓÙÂη˜ 2-0 (∫¤ÎÔ˘, ∫·ÙÛ·‚ÚÈ¿)

¶§∂´ √º ∏ÌÈÙÂÏÈÎfi˜: ª·ÁÓËÛÈ·Îfi˜-ºÈÏ˘ÚÈ·Îfi˜ 4-2 (∫¤ÎÔ˘ 2, ∫Ô˘ÏÔ¯¤ÚË, ∫·ÙÛ·‚ÚÈ¿) ΔÂÏÈÎfi˜: ª·ÁÓËÛÈ·Îfi˜-¶·ÓÛÂÚÚ·˚΋ 1-4 (§È¿ÎÔ˘)

ÚËÛ·Ó Ù· Á‹‰¿ ÙÔ˘˜, fiˆ˜ Î·È ÙÔ˘˜ ¯ÔÚËÁÔ‡˜ Ì·˜ Ô˘ ‹Ù·Ó ÙÔ Ô˘˙ÂÚ› “∫Ô¯‡ÏÈ” , ÙÔ Û¤Ú‚È˜ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ TOYOTA ÙÔ˘ Î. ∫·Ú·ÓÈÎÔÏÔ‡ Î·È Ù· ηʤ El Clasico Î·È “∞¯›ÏÏÂÈÔÓ” . ∂›Û˘ Ó· ¢¯·ÚÈÛÙ‹Ûˆ ÙËÓ ∞η‰ËÌ›· ÙÔ˘ ¶Ï›ÙÛË ÛÙË §¿ÚÈÛ· ÁÈ· ÙËÓ ·Ú·¯ÒÚËÛË ÙˆÓ °·Á¿Ú· Î·È ¶·Ù¤ÙÛÈÔ˘, ηıÒ˜ Î·È ÙÔ˘ ÕıÏÔ˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ ÁÈ· ÙËÓ ·Ú·¯ÒÚËÛË Ù˘ §È¿ÎÔ˘” Û¯ÔÏ›·ÛÂ Ô Î. ∫·ÙÛ·ÌfiÚ·˜, Ô˘ Ì›ÏËÛÂ Î·È ÁÈ· ÙË Ó¤· ¯ÚÔÓÈ¿: “ΔËÓ ÂfiÌÂÓË ÛÂ˙fiÓ ı· ¤¯Ô˘ÌÂ Î·È ¿ÏÈ ¯·ÌËÏ¿ ÙÔÓ ‹¯Ë. √ ª·ÁÓËÛÈ·Îfi˜ ¤¯ÂÈ

∂ÙÔÈÌ¿˙ÂÈ ÁÈÔÚÙ‹ Ô ª·ÁÓËÛÈ·Îfi˜ ∏ ∂¶√ ¤ÛÙÂÈÏ ÛÙ· ÁÚ·Ê›· Ù˘ ∂¶™£ ÙÔ Î‡ÂÏÏÔ ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏËÙ‹ Ù˘ μ’ ∂ıÓÈ΋˜, ηıÒ˜ Î·È Ù· ÌÂÙ¿ÏÏÈ· ÁÈ· ÙȘ ·›ÎÙÚȘ ÙÔ˘ ª·ÁÓËÛÈ·ÎÔ‡. ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ Ô Û‡ÏÏÔÁÔ˜ ÂÙÔÈÌ¿˙ÂÈ ÁÈÔÚÙ‹ ÁÈ· Ó· Á›ÓÂÈ Ë ·ÔÓÔÌ‹ ÛÙË Á˘Ó·ÈΛ· ÙÔ˘ ÔÌ¿‰· Î·È ‹‰Ë ÂÛÙ¿ÏË ÚfiÛÎÏËÛË ÛÙÔÓ ∞ÁÚÔÙÈÎfi ∞ÛÙ¤Ú· ∏Ì·ı›·˜, ÚˆÙ·ıÏËÙ‹ Ù˘ °’ ∂ıÓÈ΋˜, ÁÈ· ÊÈÏÈÎfi ·È¯Ó›‰È Ô˘ ı· Á›ÓÂÈ ÛÙ· ̤۷ πÔ˘Ó›Ô˘. ∞Ó Ô ∞ÁÚÔÙÈÎfi˜ ·ÚÓËı› ÙfiÙÂ Ô ª·ÁÓËÛÈ·Îfi˜ ı· ·›ÍÂÈ Ì ÔÌ¿‰· Â›ÏÂÎÙˆÓ.

¶ÚÒÙË ÛÎfiÚÂÚ Ë ∫¤ÎÔ˘ √ ÚÔÔÓËÙ‹˜ ÙÔ˘ ª·ÁÓËÛÈ·ÎÔ‡ £fi‰ˆÚÔ˜ ∫·ÙÛ·ÌfiÚ·˜ Î·È Ô Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˘ ÙÔ˘ ª¤ÓÙ˘ ª·ÎÚ‹˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔ›ËÛ·Ó 21 ·›ÎÙÚȘ ÛÙÔ ÊÂÙÈÓfi ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Ù˘ μ’ ∂ıÓÈ΋˜. ∏ ∫¤ÎÔ˘ ‹Ù·Ó Ë ÚÒÙË ÛÎfiÚÂÚ Ì ÂÓÓ¤· ÁÎÔÏ, ÂÓÒ Ë ›‰È· Ì·˙› Ì ÙȘ §È¿ÎÔ˘, ªÂÁ·ÁÈ¿ÓÓË Î·È ∫·Ï··Ó·ÁÈÒÙÔ˘ ¤·ÈÍÂ Î·È ÛÙ· 12 ·È¯Ó›‰È·. ™ÙÔÓ ·Ú·Î¿Ùˆ ›Ó·Î· Ê·›ÓÂÙ·È Ë ÚÔÛÊÔÚ¿ ÙˆÓ “΢·ÓÔχΈӔ Ì ÙȘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯¤˜ Î·È Ù· Ù¤ÚÌ·Ù· Ô˘ ÛËÌ›ˆÛ·Ó: √¡√ª∞Δ∂¶ø¡Àª√ ™Àª. °∫√§ ŸÏÈ· ∫¤ÎÔ˘ ..........................................................................12 .........................................9 ¡ÈÎfiÏ §È¿ÎÔ˘ ......................................................................12 .........................................5 °ÈÒÙ· ªÂÁ·ÁÈ¿ÓÓË..............................................................12..........................................∑ˆÁÚ·ÊÈ¿ ∫·Ï··Ó·ÁÈÒÙÔ˘............................................12..........................................ÃÚÈÛÙ›Ó· ª·ÚÁ·Ú›ÙË .........................................................11..........................................∂˘·ÁÁÂÏ›· ¶··Û·ÎÂÏÏ·Ú›Ô˘ ......................................11..........................................ÕÓÓ· °·Á¿Ú· .......................................................................11..........................................ÕÓÓ·-ª·Ú›· ∫·ÙÛ·‚ÚÈ¿ ..................................................10 .........................................3 ¶¤ÚÛ· ™È‰ÂÚÔÔ‡ÏÔ˘ .......................................................10..........................................¢‹ÌËÙÚ· ∫Ô˘ÏÔ¯¤ÚË ...........................................................9 .........................................1 ∑·ÊÂÈÚ›· ¶··Û·ÎÂÏÏ·Ú›Ô˘ ............................................9..........................................∂ϤÓË ¶·Ù¤ÙÛÈÔ˘ ..................................................................9..........................................ª˘ÚÛ›ÓË ª‹Ù· .....................................................................7..........................................∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›Ó· ÷ڛÛË ..........................................................7..........................................¢¿ÊÓË ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¤ÏÈ· ..........................................................5..........................................∂ϤÓË ∫ÔÛÌÔÔ‡ÏÔ˘............................................................5 .........................................ª·Ú›· ¡ÙÔÎÔ‡˙Ë .................................................................4..........................................ƒ·Ê·¤Ï· ™·Ó¯·˙·ÚÈ¿Ó ........................................................3 .........................................1 ™ÔÊ›· ∫·ÙÛÈÒÙË.....................................................................2..........................................∞ÁÁ¤Ï· º¤ÁÁÂÚ ......................................................................1..........................................ÕÓÓ·-ª·Ú›· ΔÚfiΠ.............................................................1..........................................-

Δ∏ º∂Δπ¡∏ Ã√¡π∞ ¢∂¡ ∞¶√μ§∏£∏∫∂ ∫∞¡∂π™ ¶∞π∫Δ∏™, ¶ƒ√¶√¡∏Δ∏™ ◊ ¶∞ƒ∞°√¡Δ∞™ Δ∏™ √ª∞¢∞™

∫‡ÂÏÏÔ ‹ıÔ˘˜ ÛÙÔÓ ∞.™. πˆÏÎfi˜ ·fi ÙËÓ ∂¶™£ ¶ƒøΔ∞£§∏Δ∏™ Û’ ¤Ó· ¿ÏÏÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ·, ·˘Ùfi ÙÔ˘ “¢ ·ÁˆÓ›˙ÂÛı·È” , ·Ó‰›¯ıË Ë ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ ∞.™. πˆÏÎfi˜ ÛÙËÓ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô Ô˘ ÔÏÔÎÏËÚÒıËÎÂ. ∫·È ÙÔ‡ÙÔ ‰ÈfiÙÈ Â›Ó·È Ë ÌÔÓ·‰È΋ ÔÌ¿‰· Î·È ÛÙȘ ÙÚÂȘ ηÙËÁÔڛ˜ Ô˘ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛ ÙȘ ·ÁˆÓÈÛÙÈΤ˜ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ Ù˘ ¯ˆÚ›˜ ÙÈ̈ڛ· (·Ô‚ÔÏ‹ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ‹, ·Ú¿ÁÔÓÙ· ‹ ÚÔÔÓËÙ‹). ŒÙÛÈ Ë ∂.¶.™. £ÂÛÛ·Ï›·˜ ·ÔÊ¿ÛÈÛ ӷ ÙÈÌ‹ÛÂÈ ÙÔÓ ∞.™. πˆÏÎfi˜ Ì ÙÔ ∫‡ÂÏÏÔ ◊ıÔ˘˜ ÛÙËÓ ÂÙ‹ÛÈ· ÂΉ‹ÏˆÛË ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘, Ô˘ ı· Á›ÓÂÈ ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ 2 πÔ˘Ó›Ô˘ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ “∫·ÛÙ¤ÏÈ” ÛÙËÓ ∞ӷηÛÈ¿. ™ÙËÓ ›‰È· ÂΉ‹ÏˆÛË ÙÔ ¢.™. Ù˘ πˆÏÎÔ‡ ı· ÙÈÌ‹ÛÂÈ ÙÔÓ 1Ô ÛÎfiÚÂÚ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ πÛ¿, ÙÔÓ ÔÏ˘ÙÈ-

ÌfiÙÂÚÔ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ‹ Ô˘ ı· ·Ó·‰Â›ÍÔ˘Ó ÔÈ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ Ì „ËÊÔÊÔÚ›·, ÙÔÓ Î·Ï‡ÙÂÚÔ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ‹ ÛÂ Û˘Ó¤ÂÈ· Î·È Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ Ô˘ ı· ·ÔÊ·Û›ÛÂÈ ÙÔ ¢.™. Î·È ÙÔÓ °ÈÒÚÁÔ ∫fiÎηÏË, ÂÓ ÂÓÂÚÁ›· Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ‹, ÁÈ· ÙËÓ ÔÏ˘ÂÙ‹ ÚÔÛÊÔÚ¿ ÙÔ˘. ™Â ÌÈ· ÂÚ›Ô‰Ô, Ô˘ Ë ‚›· ÛÙÔ Á‹‰· ηϿ ÎÚ·Ù› Î·È ÌÂÚÈΤ˜ ÊÔÚ¤˜ ÂÈ‚¿ÏÂÈ ·ÁˆÓÈÛÙÈο ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù·, Ô ∞.™. πˆÏÎfi˜ ÛÙ¤ÏÓÂÈ ÙÔ ÈÔ Â›Î·ÈÚÔ Ì‹Ó˘Ì·: “∏ ‚›· ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ı¤ÛË ÛÙÔ˘˜ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎÔ‡˜ ¯ÒÚÔ˘˜” . ªÔÚ› Ë ÔÌ¿‰· Ó· ÌËÓ ¤¯ÂÈ ÙË ‰˘Ó·ÌÈ΋ ÔÌ¿‰ˆÓ Ô˘ ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙÔ‡Ó Û ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˜ ηÙËÁÔڛ˜, ÌÔÚ› Ó· ÌËÓ ¤¯ÂÈ Î·Ó Á‹Â‰Ô ÁÈ· ÚÔfiÓËÛË Î·È Â›ÛËÌÔ˘˜ ·ÁÒ-

Ó˜, ·ÏÏ¿ ¤Ù˘¯Â οÙÈ Ô˘ ÁÈ· ÙȘ ¿ÏϘ ÔÌ¿‰Â˜ ‹Ù·Ó ·Î·ÙfiÚıˆÙÔ Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ·, Ó·

‰ÒÛÂÈ 30 ·ÁÒÓ˜ οÓÔÓÙ·˜ Ú¿ÍË ÙÔ ·Ú·¿Óˆ Ì‹Ó˘Ì·. ΔÔ Ì·Ï¿ÎÈ ϤÔÓ ¤ÊÙÂÈ ÛÙËÓ

∂¶™£ Î·È ÙËÓ ∂¶√, Ó· ÂÎÌÂÙ·ÏÏ¢ÙÔ‡Ó ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ Î·È Ó· ¿ÚÔ˘Ó Ì¤ÙÚ· ηٿ Ù˘ ‚›·˜ ÛÙ· Á‹‰· Î·È È‰È·›ÙÂÚ· ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ÂÚ·ÛÈÙ¯ÓÈÎÔ‡ Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘, fiÔ˘ Á·ÏÔ˘¯Ô‡ÓÙ·È ÛÙ· ÚÒÙ· ‚‹Ì·Ù¿ ÙÔ˘˜ fiÏÔÈ ·˘ÙÔ› Ô˘ ÌÂÙ·ÙÚ¤Ô˘Ó ÙÔ˘˜ ·ıÏËÙÈÎÔ‡˜ ¯ÒÚÔ˘˜ Û ‰›· Ì¿¯Ë˜. ¶Ú¤ÂÈ Ó· ‰ÔıÔ‡Ó Î›ÓËÙÚ· ÛÙȘ ÔÌ¿‰Â˜, ·ÏÏ¿ Î·È Ó· ÂÊ·ÚÌÔÛÙÔ‡Ó Ì ·˘ÛÙËÚfiÙËÙ· ÔÈ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ÙÈ̈ڛ·˜ fiÛˆÓ ıˆÚÔ‡Ó fiÙÈ Ú¤ÂÈ Ó· ÂÈ‚¿ÏÔ˘Ó ÙÔ ‰ÈÎfi ÙÔ˘˜, ‰›Î·ÈÔ ‹ ¿‰ÈÎÔ, ÒÛÙ ٷ Ê·ÈÓfiÌÂÓ· ‚›·˜ Ó· ÌÂȈıÔ‡Ó, ·Ó fi¯È Ó· ÂÍ·ÏÂÈÊıÔ‡Ó ÙÂÏ›ˆ˜. ∂›Û˘, Ô ∞.™. πˆÏÎfi˜ Âͤ‰ˆÛ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË fiÔ˘ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È Ù· ÂÍ‹˜: “ΔÔ ¢.™. ÙÔ˘ ∞.™. πˆÏ-

Îfi˜ ηÏ› fiÏÔ˘˜ fiÛÔÈ ·Á·Ô‡Ó ÙÔ ÂÚ·ÛÈÙ¯ÓÈÎfi Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ Î·È È‰È·›ÙÂÚ· fiÛÔ˘˜ ·¯ı¿ÓÔÓÙ·È ÙË ‚›· ÛÙ· Á‹‰· Ó· ·Ú¢ÚÂıÔ‡Ó ÛÙËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË ·ÔÓÔÌ‹˜ ÙÔ˘ ∫˘¤ÏÏÔ˘ ◊ıÔ˘˜, ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ 2 πÔ˘Ó›Ô˘, ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ “∫·ÛÙ¤ÏÈ” . ∫·Ï› Â›Û˘ fiÛÔ˘˜ ¤¯Ô˘Ó ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· (¯ÔÚËÁÔ›) ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙËÓ ∂¶™£ Ó· ÛÙËÚ›ÍÔ˘Ó ÙËÓ ÚÔ‚ÔÏ‹ Î·È ·Ó·‚¿ıÌÈÛË ÙÔ˘ ıÂÛÌÔ‡ ÙÔ˘ ∫˘¤ÏÏÔ˘ ◊ıÔ˘˜, ÒÛÙ ӷ ·ÔÙÂϤÛÂÈ ÚˆÙ·Ú¯ÈÎfi ÛÙfi¯Ô ÙˆÓ ÔÌ¿‰ˆÓ ÁÈ· ÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ ·ÁˆÓÈÛÙÈΤ˜ ÂÚÈfi‰Ô˘˜, ÛÙËÓ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈ΋ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ηٷÔϤÌËÛ˘ Ù˘ ‚›·˜ ÛÙ· Á‹‰·. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÛÙÔ ÙËϤʈÓÔ 6977702478”.


T∂Δ∞ƒΔ∏ 29 M∞´√À 2013

Δ∏¡ ∂ƒÃ√ª∂¡∏ ∂μ¢√ª∞¢∞ £∞ ∞¶∞¡Δ∏™∂π ™Δ∏ ª∂Δ∞ª√ƒºø™∏ √ ∞.™. «√§Àª¶π∞∫√™ μ. 1937»

¢˘ÛÎÔχÂÈ Ë ·ÔÚÚfiÊËÛË ™

ÙȘ ·Ú¯¤˜ Ù˘ ÂfiÌÂÓ˘ ‚‰ÔÌ¿‰·˜ ı· Á›ÓÂÈ ÁÓˆÛÙ‹ Ë ·¿ÓÙËÛË ÙÔ˘ ∞.™. “√Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘ 1937” ÛÙÔ Î¿ÏÂÛÌ· Ù˘ ªÂÙ·ÌfiÚʈÛ˘ ÁÈ· ·ÔÚÚfiÊËÛ‹ Ù˘ ·fi ÙÔ˘˜ “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔ˘˜”. ¶¿ÓÙˆ˜ ÙÔ ÈÔ Èı·Ófi Â›Ó·È Ó· ÌËÓ ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ Ë Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË Î›ÓËÛË, ·ÊÔ‡ Ë ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ Â›Ó·È ·ÌÊ›‚ÔÏÔ ·Ó ı· ·ÓÙ¤ÍÂÈ ÙÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi ‚¿ÚÔ˜ Î·È ¤¯ÂÈ ÛÙÚ·Ê› ÚÔ˜ ÙÔÓ Î·ı·Ú¿ ÂÚ·ÛÈÙ¯ÓÈÎfi ·ıÏËÙÈÛÌfi. ƒÂÔÚÙ¿˙: μ∞™π§∏™ ∫ƒπ™π§∞™ ΔÔ ı¤Ì· Ù˘ ¤ÓˆÛ˘ ÙˆÓ ‰˘Ó¿ÌÂˆÓ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙË ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË Î·È ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi ‰ÂÓ Â›Ó·È ÊÂÙÈÓfi. ∫·È ¤ÚÛÈ Â›¯Â ··Û¯ÔÏ‹ÛÂÈ Ù· ÙÔÈο ªª∂, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ Â›¯Â ·›ÛÈÔ Ù¤ÏÔ˜. ŒÙÛÈ ÔÈ “ÎÈÙÚÈÓfiÌ·˘ÚÔÈ” ·ÁˆÓ›ÛÙËÎ·Ó Ì ÙÔ ‰ÈÎfi ÙÔ˘˜ fiÓÔÌ· ÛÙË μ’ ∂ıÓÈ΋, fiÔ˘ fï˜ ‰ÂÓ Î·ÙfiÚıˆÛ·Ó Ó· ·Ú·Ì›ÓÔ˘Ó, ¯¿ÓÔÓÙ·˜ ÙË ÛˆÙËÚ›· ÛÙȘ ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ. ¶Ï¤ÔÓ Ë ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË ı· ·›˙ÂÈ ÛÙË °’ ηÙËÁÔÚ›·, ÂÓÒ Ô‡ÙÂ Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ηٿÊÂÚ ӷ ¿ÚÂÈ ÙÔ ÂÈÛÈÙ‹ÚÈÔ ÁÈ· ÙȘ ÂıÓÈΤ˜ ηÙËÁÔڛ˜. ŒÊÙ·Û ̤¯ÚÈ Ù· ËÌÈÙÂÏÈο Ù˘ ∞1 ∂™∫∞£, fiÔ˘ ÁÓÒÚÈÛ ÙËÓ ‹ÙÙ· ·fi ÙËÓ ∞∂§, ·ÏÏ¿ Û ÁÂÓÈΤ˜ ÁÚ·Ì̤˜ Ì ÙÔÓ ºÒÓË ª·˘ÚÔÌȯ¿ÏË ÛÙÔÓ ¿ÁÎÔ ¤Î·Ó ÊÔ‚ÂÚfi ÓÙÂÌ·Ú¿˙ ÛÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ Á‡ÚÔ. ¶ÚÈÓ Ï›ÁÔ Î·ÈÚfi Ë ‰ÈÔ›ÎËÛË Ù˘ ªÂÙ·ÌfiÚʈÛ˘ ˘¤‚·Ï ÚfiÙ·ÛË ÛÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi ÁÈ· Ó· ·ÔÚÚÔÊËı›. ¢ËÏ·‰‹ ÙË Ó¤· ÂÚ›Ô‰Ô Ó· ·›ÍÂÈ ÛÙË °’ ∂ıÓÈ΋ ÊÔÚÒÓÙ·˜ ÙË Ê·Ó¤Ï· ÙÔ Û‹Ì· Ì ÙÔÓ ‰·ÊÓÔÛÙÂʷӈ̤ÓÔ ¤ÊË‚Ô ÛÙÔ ÛÙ‹ıÔ˜. Δ·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ÚfiÙÂÈÓ ӷ ˘¿Ú¯ÂÈ ÌÈ· ‰ÈÔÈÎÔ‡Û· ÂÈÙÚÔ‹, Ô˘ ı· ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ ÙÔ˘ ‚ÔÏÈÒÙÈÎÔ˘ Ì¿ÛÎÂÙ, ÒÛÙ ӷ Û˘Ó‰Ú¿ÌÔ˘Ó ÔÈÎÔÓÔÌÈο ÁÈ· ÙË Û˘ÓÙ‹ÚËÛË Ù˘ ÔÌ¿‰·˜.

∏ ÚfiÙ·ÛË ¤ÊÙ·Û ÛÙ· ÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ ∞.™. “√Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘ 1937” Î·È Ë ‰ÈÔ›ÎËÛ‹ ÙÔ˘ ı· ÙË Û˘˙ËÙ‹ÛÂÈ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ Ù˘ ÂÚ¯fiÌÂÓ˘ ¢Â˘Ù¤Ú·˜, fiÙ·Ó ı· Û˘Ó‰ÚÈ¿ÛÂÈ ÙÔ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ. ∞˘Ùfi ÂȂ‚·›ˆÛ ÛÙË “£” Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∂Ú·ÛÈÙ¤¯ÓË √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ ¡›ÎÔ˜ ΔÛÂÎÔ‡Ú·˜. “¶Ú¿ÁÌ·ÙÈ Ë ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË Ì·˜ ¤ÛÙÂÈÏ ÚfiÙ·ÛË ÁÈ· Ó· ·ÔÚÚÔÊËı› ·fi ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi. ∂Ì›˜ ÙËÓ ¤¯Ô˘Ì ÛÙ· ¯¤ÚÈ· Ì·˜, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ÌÔÚÒ Ó· ÌÈÏ‹Ûˆ ÂÍ ÔÓfiÌ·ÙÔ˜ Ù˘ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘. °È’ ·˘Ùfi ı· Û˘ÁηϤÛÔ˘Ì ‰ÈÔÈÎËÙÈÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÙËÓ ÂfiÌÂÓË ¢Â˘Ù¤Ú·. ∂Λ ı· Û˘˙ËÙ‹ÛÔ˘Ì ‰ÈÂÍÔ‰Èο ÙÔ ı¤Ì· Î·È ı· ··ÓÙ‹ÛÔ˘Ì Â›ÛËÌ· ÛÙË ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË” ÂÈÛ‹Ì·ÓÂ Ô Î. ΔÛÂÎÔ‡Ú·˜. ¶¿ÓÙˆ˜, Û‡Ìʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜, ÔÈ Èı·ÓfiÙËÙ˜ Ó· Á›ÓÂÈ ·ÔÚÚfiÊËÛË Ù˘ ªÂÙ·ÌfiÚʈÛ˘ ·fi ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi Â›Ó·È ÏÈÁÔÛÙ¤˜. ∞Ó·ÌÊ›‚ÔÏ· fiÏÔÈ ÛÙȘ Ù¿ÍÂȘ ÙÔ˘ ∂Ú·ÛÈÙ¤¯ÓË, ηıÒ˜ Î·È ÔÈ Ê›Ï·ıÏÔÈ, ÂÈı˘ÌÔ‡Ó Ó· Í·Ó·‰Ô‡Ó ÙËÓ ÔÌ¿‰· ÛÙȘ ÂıÓÈΤ˜ ηÙËÁÔڛ˜, fiÔ˘ ·Ó‹ÎÂÈ ‚¿ÛÂÈ Ù˘ ÈÛÙÔÚ›·˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ ‰È·ÁÚ¿„ÂÈ ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ηϷıÔÛÊ·›ÚÈÛË. øÛÙfiÛÔ Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Â›Ó·È ÛËÌ·ÓÙÈο. ∞ÛÊ·ÏÒ˜ ÙÔ ‚·ÛÈÎfiÙÂÚÔ Â›Ó·È ÙÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi. ∏ ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ ∞.™. “√Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μ.” ·ÎfiÌË ·Û¯›˙ÂÈ Ó· ÍÂ-

ÏËÚÒÛÂÈ ÙË ÊÂÙÈÓ‹ ¯ÚÔÓÈ¿ Ù˘ Á˘Ó·ÈΛ·˜ ÔÌ¿‰·˜ Î·È ıˆÚÂ›Ù·È ‰‡ÛÎÔÏÔ Ó· ‚¿ÏÂÈ ¤Ó· ÂÈϤÔÓ ÊÔÚÙ›Ô ÛÙȘ Ï¿Ù˜ Ù˘. ∂›Û˘ ˘¿Ú¯ÂÈ ·ÌÊÈ‚ÔÏ›· ·Ó ı· ‚ÚÂıÔ‡Ó Î·È ¿ÙÔÌ· Ó· Ï·ÈÛÈÒÛÔ˘Ó ÙË ‰ÈÔÈÎÔ‡Û· ÂÈÙÚÔ‹ Ô˘ ÚÔÙ›ÓÂÈ Ë ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË, ·ÊÔ‡ ‰È·Ó‡Ô˘Ì ÌÈ· ‰‡ÛÎÔÏË ÂÚ›Ô‰Ô ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜ °È· ÙÔ˘˜ ·Ú·¿Óˆ ÏfiÁÔ˘˜, ÏÔÈfiÓ, ‰ÂÓ Ê·ÓÙ¿˙ÂÈ Èı·Ó‹ Ë ·ÔÚÚfiÊËÛË ÙˆÓ “ÎÈÙÚÈÓfiÌ·˘ÚˆÓ” ·fi ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi. øÛÙfiÛÔ Î·Ïfi ı· ‹Ù·Ó Ó· ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ì ÙËÓ ·fiÊ·ÛË Ù˘ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘, Ô˘ ı· ·Ó·ÎÔÈÓˆı› Â›ÛËÌ· ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË Â‚‰ÔÌ¿‰·. ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙË ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË, Ô Úfi‰ÚÔ˜ ∞fiÛÙÔÏÔ˜ ∫ÚÂÌ·ÛÙ¿˜ ÂÚÈ̤ÓÂÈ Ó· ‰ÂÈ ÙÈ ı· Á›ÓÂÈ Ì ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi. ™ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ‰ÂÓ Â˘‰ÔÎÈÌ‹ÛÂÈ, ÙfiÙÂ Ë ÏÔÁÈ΋ ϤÂÈ fiÙÈ ı· ÚÔÛ·ı‹ÛÂÈ Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ÌÈ· ·Ó·Óˆ̤ÓË ÔÌ¿‰·, Ô˘ ı· ·ÁˆÓÈÛÙ› ÙÔ˘

¯ÚfiÓÔ˘ ÛÙË °’ ∂ıÓÈ΋ Ì¿ÛÎÂÙ. ◊‰Ë ÛÙË ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË ·Ó‹ÎÔ˘Ó ÔÈ °ÈÒÚÁÔ˜ ¶·Ú·Û΢¿˜, £ˆÌ¿˜ ∫·Ú·ÁÂÒÚÁÔ˜, ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ ¡¿Ó˘, £ˆÌ¿˜ °ÂˆÚÁ›Ô˘, ÂÓÒ ·ÌÊ›‚ÔÏÔ Â›Ó·È ÙÔ ÙÈ ı· Á›ÓÂÈ Ì ÙÔÓ ºÒÙË Δ¿ÛÛÔ Î·È ÙÔÓ °È¿ÓÓË ∫·Ú·‚·Û¿ÓË. ∂›Û˘ Èı·Ófiٷٷ ı· ‰È·ÙËÚËıÔ‡Ó ÛÙÔ ÚfiÛÙÂÚ Î·È ÔÈ Ó·ÚÔ› ™Ù¤ÚÁÈÔ˜ °ÂˆÚÁ·ÓÙ¿˜ Î·È ∑‹Û˘ ∫·Ê¿Û˘, Ô˘ ¿ÊËÛ·Ó Î·Ï¤˜ ÂÓÙ˘ÒÛÂȘ ÙË ÊÂÙÈÓ‹ ÂÚ›Ô‰Ô. ∞ÓÙ›ıÂÙ· Ô ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ ΔÛÒÏ˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ôχ ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ¡›ÎË, ÂÓÒ Ô ÃÚ‹ÛÙÔ˜ ∑·ÚÔÁÈ¿ÓÓ˘ ‰‡ÛÎÔÏ· ı· Ì›ÓÂÈ ÛÙË ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË. √ ¤ÌÂÈÚÔ˜ Û¤ÓÙÂÚ ¤¯ÂÈ ‰Â¯ı› ÎÚÔ‡ÛÂȘ ·fi °.™. μfiÏÔ˘ Î·È °.™. ∞ÏÌ˘ÚÔ‡, ·ÏÏ¿ ·ÎfiÌË ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ·ÔÊ·Û›ÛÂÈ ÁÈ· ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ ÙÔ˘. ™¯ÂÙÈο Ì ÙÔ ı¤Ì· ÙÔ˘ ÚÔÔÓËÙ‹, Ô ∞ÓÙÒÓ˘ ª˘ÚÈÓÙ˙‹˜ Ì¿ÏÏÔÓ ı· ‰È·ÙËÚËı› ÛÙÔ fiÛÙÔ ÙÔ˘, ηıÒ˜ ¤¯ÂÈ Û˘Ó‰¤ÛÂÈ ÙÔ fiÓÔÌ¿ ÙÔ˘ Ì ÌÂ-

Á¿Ï˜ ÂÈÙ˘¯›Â˜ ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘.

¡Ù‡ÓÂÙ·È Á·ÌÚfi˜ Ô °. ¶·Ú·Û΢¿˜ ΔÔ ÈÔ ÁÏ˘Îfi “ÙÚ›ÔÓÙÔ” Ù˘ ˙ˆ‹˜ ÙÔ˘ ÂÙÔÈÌ¿˙ÂÙ·È Ó· ÂÙ‡¯ÂÈ Ô °ÈÒÚÁÔ˜ ¶·Ú·Û΢¿˜. √ ÈηÓfi˜ ηϷıÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ‹˜ Ù˘ ªÂÙ·ÌfiÚʈÛ˘ ı· Ó˘ÌÊ¢ı› ÙËÓ ÂÎÏÂÎÙ‹ Ù˘ ηډȿ˜ ÙÔ˘ ª·Ú›· ¢ËÌËÙÚ·ÎÔÔ‡ÏÔ˘, ÂÓÒ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ÙÔ ˙¢Á¿ÚÈ ı· οÓÂÈ Î·È ÙË ‚¿ÙÈÛË Ù˘ ÎÔÚԇϷ˜ ÙÔ˘˜, Ô˘ ı· ¿ÚÂÈ ÙÔ fiÓÔÌ· μ·ÛÈÏÈ΋. ΔÔ ‰‡Ô Ì˘ÛÙ‹ÚÈ· ı· ÙÂÏÂÛÙÔ‡Ó ÛÙÔÓ πÂÚfi ¡·fi ¶·Ó·Á›·˜ ∞ÚÌÂÓ›Ô˘ ÛÙÔ ÓÔÌfi §¿ÚÈÛ·˜, ÂÓÒ ÎÔ˘Ì¿ÚÔ˜ Î·È ÓÔÓfi˜ ı· Â›Ó·È Ô ∏Ï›·˜ ™¯ÔÚÂÙÛÈ·Ó›Ù˘, ·ÏÈfi˜ Û˘Ì·›ÎÙ˘ ÙÔ˘ °ÈÒÚÁÔ˘ ¶·Ú·Û΢¿, ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô Ô˘ ¤Î·Ó ٷ ÚÒÙ· ‚‹Ì·Ù· Ù˘ ηÚȤڷ˜ ÙÔ˘ ÛÙË ¡›ÎË μfiÏÔ˘. ΔÔ ·ıÏËÙÈÎfi ÙÌ‹Ì· Ù˘ “£” ‡¯ÂÙ·È ÛÙÔ ˙¢Á¿ÚÈ ‚›Ô ·ÓıfiÛ·ÚÙÔ Ì ˘Á›· Î·È ÔÈÎÔÁÂÓÂȷ΋ Â˘Ù˘¯›·.

¶∞√-¶∞¡πø¡π√™ ∫∞π √§Àª¶π∞∫√™-∞°√ƒ ¶∞π∑√À¡ ™∏ª∂ƒ∞ ™Δ∞ ¶§∂´ √º Δ∏™ ∞1 ª¶∞™∫∂Δ

∞Ú¯›˙Ô˘Ó ÔÈ «Ì¿¯Â˜» ÙˆÓ ËÌÈÙÂÏÈÎÒÓ ™‹ÌÂÚ· ΔÂÙ¿ÚÙË ·Ú¯›˙Ô˘Ó ÔÈ ËÌÈÙÂÏÈÎÔ› ÙˆÓ Ï¤È ÔÊ Ù˘ ∞1 Ì¿ÛÎÂÙ. ™ÙȘ 18.15 (¡∂Δ) “Û˘ÁÎÚÔ‡ÔÓÙ·È” ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜ Î·È ¶·ÓÈÒÓÈÔ˜, ÂÓÒ ÛÙȘ 20.00 (∂Δ1) Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ÊÈÏÔÍÂÓ› ÙÔÓ ∞°√ ƒÂı‡ÌÓÔ˘. ™ÙËÓ Î¿ı ÛÂÈÚ¿ ÓÈ΋ÙÚÈ· ·Ó·‰ÂÈÎÓ‡ÂÙ·È Ë ÔÌ¿‰· Ô˘ ı· ÊÙ¿ÛÂÈ ÚÒÙË ÛÙȘ ÙÚÂȘ ӛΘ.

¶∞√-¶·ÓÈÒÓÈÔ˜ ŒÓ· ·fi Ù· ÈÔ ÎÏ·ÛÈο ˙¢Á¿ÚÈ·, ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜ Î·È ¶·ÓÈÒÓÈÔ˜ ı· ‚ÚÂıÔ‡Ó ÁÈ· ¤Ó·ÙË ÊÔÚ¿ ·ÓÙÈ̤وÔÈ ÛÙ· Ï¤È ÔÊ, ·˘Ù‹ ÙË ÊÔÚ¿ ÁÈ· Ó· ‰ÈÂΉÈ΋ÛÔ˘Ó ÙÔ ÂÈÛÈÙ‹ÚÈÔ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÙÂÏÈÎÔ‡˜ Ù˘ ∞1 Ì¿ÛÎÂÙ. √È “Ú¿ÛÈÓÔÈ” ˘Ô‰¤¯ÔÓÙ·È ÙËÓ ÔÌ¿‰· Ù˘ ¡¤·˜ ™Ì‡ÚÓ˘ (18:15 ¡∂Δ) ÛÙÔ √∞∫∞ ÁÈ· ÙÔÓ ÚÒÙÔ ·ÁÒÓ· Î·È ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ 31/5 Î·È ÒÚ· 20:00 (∂Δ1) ÁÈ· ÙÔÓ ‰Â‡ÙÂÚÔ ·ÁÒÓ· √ ÚÔÔÓËÙ‹˜ ÙÔ˘ ¶∞√ ∞ÚÁ‡Ú˘ ¶Â‰Ô˘Ï¿Î˘ ‰‹ÏˆÛÂ: “™˘Ó¯›˙Ô˘Ì ÛÙ· Ï¤È ÔÊ ÌÂ

ÙÔ˘˜ ËÌÈÙÂÏÈÎÔ‡˜ Î·È ÙȘ ·Ó·ÌÂÙÚ‹ÛÂȘ Ì ÙÔÓ ¶·ÓÈÒÓÈÔ. ∂›Ó·È ÌÈ· ÔÌ¿‰· Ô˘ ¤¯ÂÈ Ó·ÓÈÎfiÙËÙ·, Ô˘ Â›Ó·È ·ıÏËÙÈ΋, ¤¯ÂÈ ÔÏÏ¿ ıÂÙÈο ÛÙÔȯ›·, Ù· ÔÔ›· ‚·Û›˙ÔÓÙ·È Û ¤Ó· ÔÛÔÛÙfi ÛÙ· Ó¤· ·È‰È¿ Ô˘ ‰È·ı¤ÙÂÈ Î·È ¤¯ÂÈ Î·Ù‡ı˘ÓÛË Ì¤Û· ÛÙÔ Á‹‰Ô. ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ Ì·˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ·Ó‚¿ÛÔ˘Ì ڢıÌÔ‡˜. ∂›Ó·È ıÂÙÈÎfi fiÙÈ Ô ∫¿ÚÈ ‰Â›¯ÓÂÈ Ó· ¤¯ÂÈ ÂÓۈ̷وı›, ÂÓÒ Î·È Ô °ÎÔ˘›Ó Ô˘ ‹Úı ·ÚÁfiÙÂÚ· ÚÔÛ·ı› Î·È ·˘Ùfi˜ ηıËÌÂÚÈÓ¿ Ì ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· fiψÓ. •ÂÎÈÓ¿Ì Ì ‰‡Ô ·ÁÒÓ˜ ÛÙËÓ ¤‰Ú· Ì·˜ Î·È ı· ı¤Ï·ÌÂ Î·È Ô ÎfiÛÌÔ˜ Ó· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ‰›Ï· Ì·˜ ÛÙÔ √∞∫∞” . ™ÙÔÓ ËÌÈÙÂÏÈÎfi Ù˘ ∞1 ÎfiÓÙÚ· ÛÙÔÓ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi Ô ¶·ÓÈÒÓÈÔ˜ ËÁ·›ÓÂÈ ¯ˆÚ›˜ ¿Á¯Ô˜ ηıÒ˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÙÔ Ê·‚ÔÚ›, fiˆ˜ ‰‹ÏˆÛÂ Ô °È¿ÓÓ˘ ™Ê·ÈÚfiÔ˘ÏÔ˜, Ô ÔÔ›Ô˜ fï˜ ı¤ÏÂÈ Ó· ‰ÂÈ ¤Ó· ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ÚfiÛˆÔ ·fi ÙÔ˘˜ ·›ÎÙ˜ ÙÔ˘. “•ÂÎÈÓ¿Ì ÙËÓ ÛÂÈÚ¿ ÙˆÓ ËÌÈÙÂÏÈÎÒÓ ÙˆÓ Ï¤È ÔÊ, ·ÛÊ·-

ÏÒ˜, fi¯È ˆ˜ Ê·‚ÔÚ›. ™˘ÓÂÒ˜ Ú¤ÂÈ ¯ˆÚ›˜ ›ÂÛË Ó· ›̷ÛÙ ¤ÙÔÈÌÔÈ Ó· ·Ô‰ÒÛÔ˘Ì fiÛÔ ÙÔ ‰˘Ó·ÙfiÓ Î·Ï‡ÙÂÚ·, ÒÛÙ ӷ ‰Â›ÍÔ˘Ì ÙÔ ÈÔ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ÚfiÛˆÔ, Ô˘ ÌÔÚÔ‡ÌÂ. √ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜ ¤¯ÂÈ ÔÈfiÙËÙ· Î·È ‚¿ıÔ˜ ÛÙÔ ÚfiÛÙÂÚ ÙÔ˘. ∂ÓÈÛ¯‡ıËΠ̠‰‡Ô Ôχ ηÏÔ‡˜ ·›ÎÙ˜, fï˜, Î·È ÂÌ›˜ ¤¯Ô˘Ì ‰Â›ÍÂÈ fiÙÈ fiÙ·Ó ·›˙Ô˘Ì Ì ‚¿ÛË ÙȘ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ Ì·˜ ÌÔÚԇ̠ӷ ›̷ÛÙ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎÔ› ÛÙÔ ˘„ËÏfiÙÂÚÔ Â›‰Ԕ , ‰‹ÏˆÛÂ Ô °È¿ÓÓ˘ ™Ê·ÈÚfiÔ˘ÏÔ˜.

√Ï˘ÌÈ·Îfi˜-∞°√ƒ °È· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· ÙÔ˘ ∂™∞∫∂, √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ Î·È ƒ¤ı˘ÌÓÔ ı· Û˘Ó·ÓÙËıÔ‡Ó ÛÙË ‚’ º¿ÛË ÙˆÓ Ï¤È ÔÊ ÁÈ· ÙȘ ı¤ÛÂȘ 1-4. √ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ı· ˘ԉ¯ı› ÙËÓ ÔÌ¿‰· Ù˘ ∫Ú‹Ù˘ Û‹ÌÂÚ· (20:00 ∂Δ1) ÁÈ· ÙÔÓ ÚÒÙÔ ·ÁÒÓ· Î·È ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ (18:15 ¡∂Δ) ÁÈ· ÙÔÓ ‰Â‡ÙÂÚÔ ·ÁÒÓ·, ÛÙË ÛÂÈÚ¿ Ô˘

ÓÈ΋ÙÚÈ· ·Ó·‰ÂÈÎÓ‡ÂÙ·È Ë ÔÌ¿‰· Ô˘ ı· ÊÙ¿ÛÂÈ ÚÒÙË ÛÙȘ 3 ӛΘ. ªÂ ÙÔÓ °ÎÈfiÚÁÎÈ ™ÂÚÌ·ÓÙ›ÓÈ Ó· ‚Á¿˙ÂÈ ¯ˆÚ›˜ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· fiÏÔ ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ·, ÍÂΛÓËÛÂ Ë ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ ÁÈ· ÙÔÓ ÚÒÙÔ ËÌÈÙÂÏÈÎfi. √ °ÂˆÚÁÈ·Ófi˜ Û¤ÓÙÂÚ ÍÂ¤Ú·Û Ï‹Úˆ˜ ÙË ıÏ¿ÛË Ô˘ ÙÔÓ Ù·Ï·ÈˆÚÔ‡Û ÎÈ ¤ÙÛÈ Ô °ÈÒÚÁÔ˜ ª·ÚÙ˙Òη˜ ÌÔÚ› Ó· ÙÔÓ ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÈ Î·ÓÔÓÈο ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË Ì ÙÔ˘˜ ∫ÚËÙÈÎÔ‡˜. ∞ÓÙ›ıÂÙ·, ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÛÙÈÁÌ‹ ı· ·ÔÊ·ÛÈÛÙ› Ë Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘ ¢ËÌ‹ÙÚË ∫·ÙÛ›‚ÂÏË, ηıÒ˜ Ô Ó·Úfi˜ ÁηÚÓÙ Ù·Ï·ÈˆÚÂ›Ù·È ·fi Ì›· ıÏ¿ÛË Î·È ı· Ú¤ÂÈ Ó· Ì›ÓÂÈ ÂÎÙfi˜ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ ‰Ú¿Û˘ ÁÈ· Ì›· Ì ‰‡Ô Ë̤Ú˜. ∞fi ÙËÓ ¿ÏÏË ÏÂ˘Ú¿ Ô ÎfiÔ˘Ù˜ ÙÔ˘ ∞°√ƒ £·Ó¿Û˘ °È·Ϥ˜ ‰‹ÏˆÛÂ: “√ ÌÂÁ¿ÏÔ˜ ÛÙfi¯Ô˜ ÁÈ· ÙËÓ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ ƒÂı‡ÌÓÔ˘, ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· Ù˘ ÛÙ· ËÌÈÙÂÏÈο ÂÎÏËÚÒıËÎÂ. £¤ÏÔ˘Ì ӷ Û˘-

Ó¯›ÛÔ˘Ì ÙËÓ Î·Ï‹ ·ÚÔ˘Û›· Î·È ÛÙ· ·È¯Ó›‰È· Ì ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi. ¶·›˙Ô˘Ì Ì ÙËÓ Î·Ù¿ ÙÂÎÌ‹ÚÈÔ Î·Ï‡ÙÂÚË ÔÌ¿‰· ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË. £¤ÏÔ˘Ì ӷ ›̷ÛÙ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎÔ› Î·È ·Ú¿ÏÏËÏ· Ó· ·›ÍÔ˘Ì Ì ÙÔ ‰ÈÎfi Ì·˜ ÙÚfiÔ ·È¯ÓȉÈÔ‡. ∞˘Ù¿ Ô˘ ÌÔÚ›˜ Ó· ÂȘ ÁÈ· ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi fiÛÔ ·Ó·ÊÔÚ¿ ÙËÓ ¿Ì˘Ó· Î·È ÙËÓ Â›ıÂÛË Â›Ó·È ¿Ú· ÔÏÏ¿. Œ¯ÂÈ ÌÈ· ÏÂÈ¿‰· ÈηÓÒÓ ·ÈÎÙÒÓ Î·È ‰ÂÓ ÌÔÚ›˜ Ó· Û˘ÁÎÂÓÙÚˆı›˜ ‡ÎÔÏ· Û οÔÈÔ ·›ÎÙË. ÃÚÂÈ·˙fiÌ·ÛÙ ÔÌ·‰È΋ ·ÓÙ›‰Ú·ÛË Î·È Û›ÁÔ˘Ú· ‰˘Ô ÛÙÔȯ›· Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔÛ¤ÍÔ˘ÌÂ Â›Ó·È ÙÔ ·Ì˘ÓÙÈÎfi ÚÈÌ¿Ô˘ÓÙ Î·È ÙÔ ·Ì˘ÓÙÈÎfi Ì·˜ transition” .

ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· 18.15 ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜-¶·ÓÈÒÓÈÔ˜ (∫ÔÚÔÌËÏ¿˜, ¶··¤ÙÚÔ˘, ¶·Ó·ÁÈÒÙÔ˘) 20.00 √Ï˘ÌÈ·Îfi˜-ƒ¤ı˘ÌÓÔ (Δ·Ó·Ù˙‹˜, ª¿ÓÔ˜, ∞ÊÂÓÙÔ˘Ï›‰Ë˜)

27

¶Àƒ∞™√™

∞Ó·Ó¤ˆÛÂ Î·È Ô Ã¿ÓÔ˜ ∞fi ÙÔÓ ¶‡Ú·ÛÔ ¡¤·˜ ∞Á¯È¿ÏÔ˘ ÁÓˆÛÙÔÔÈ‹ıËÎÂ Ë Â¤ÎÙ·ÛË Ù˘ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ Ì ÙÔÓ ÕÎË Ã¿ÓÔ Î·È ÁÈ· ÙË ÛÂ˙fiÓ 2013-14. √ ÈηÓfi˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ‹˜ ·ÁˆÓ›ÛÙËΠʤÙÔ˜ ÛÙ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·È¯Ó›‰È· Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ Û ¿Ì˘Ó· Î·È ÌÂÛ·›· ÁÚ·ÌÌ‹, ÂÓÒ ·Ó‹ÎÂÈ ÛÙÔÓ Û‡ÏÏÔÁÔ ·fi ÙÔÓ π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ ÙÔ˘ 2012. ªÈÏÒÓÙ·˜ ÛÙËÓ Â›ÛËÌË ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ (pyrasos.gr), Ô Õ΢ ÿÓÔ˜ ‰‹ÏˆÛÂ: “¢ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ¿ÏÏË ÔÌ¿‰· ÛÙÔ ÓÔÌfi ª·ÁÓËÛ›·˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÙfiÛÔ Î·Ïfi Îϛ̷ ÎÈ ÔÚÁ¿ÓˆÛË fiˆ˜ Ô ¶‡Ú·ÛÔ˜. ∏ ‰ÈÔ›ÎËÛË ¤¯ÂÈ ¯Ù›ÛÂÈ ÙËÓ ÔÌ¿‰· Û ÁÂÚ¿ ıÂ̤ÏÈ· fiÏ· ·˘Ù¿ Ù· ¯ÚfiÓÈ· Î·È ÁÈ· ÂÌ¿˜ ÙÔ˘˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ Â›Ó·È È‰È·›ÙÂÚ· ÛËÌ·ÓÙÈÎfi Ó· ‰Ô˘Ï‡ԢÌ Û ٤ÙÔȘ Û˘Óı‹Î˜. °È· ·˘Ùfi ¿ÏψÛÙÂ Ë ÔÌ¿‰· Ì·˜ ʤÙÔ˜ ›¯Â Ôχ ηϿ ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù·, Ì ÌfiÓÔ Ì›· ‹ÙÙ· ÛÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Î·È ¤Êı·Û ÛÙËÓ Î·Ù¿ÎÙËÛË ÙˆÓ ‰‡Ô ÙÔÈÎÒÓ Ù›ÙψÓ. £ÂˆÚÒ fiÙÈ Î·È ÙË Ó¤· ÂÚ›Ô‰Ô Ô ¶‡Ú·ÛÔ˜ ı· ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙ› Ôχ ‰˘Ó·Ùfi˜ Î·È Â›Ì·È ¯·ÚÔ‡ÌÂÓÔ˜ Ô˘ ı· ·Ú·Ì›ӈ ÛÙËÓ ÔÌ¿‰· ÁÈ· Ó· ÙËÓ ‚ÔËı‹Ûˆ Ó· ÂÎÏËÚÒÛÂÈ ÙÔ˘˜ ÛÙfi¯Ô˘˜ Ù˘” .

∞.∂. ¢πª∏¡π√À

¡¤Ô˜ Úfi‰ÚÔ˜ Ô °. ¢È¿ÎÔ˜ ™˘ÁÎÚÔÙ‹ıËΠ۠ÛÒÌ· Ë ‰ÈÔ›ÎËÛË Ù˘ ∞.∂. ¢ÈÌËÓ›Ô˘ Ì ÙÔÓ °ÈÒÚÁÔ ¢È¿ÎÔ Ó· ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘. ∏ Û‡ÓıÂÛË ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ¢.™. ¤¯ÂÈ ˆ˜ ÂÍ‹˜: ¶Úfi‰ÚÔ˜: °ÈÒÚÁÔ˜ ¢È¿ÎÔ˜, ∞’ ∞ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜: ∞ϤͷӉÚÔ˜ ªÂÌ¿˜, μ’ ∞ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜: ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ∫Ô˘ÎÔ˘‚›ÓÔ˜, Δ·Ì›·˜: ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ ∫fiÎÔÚ˘, °ÂÓÈÎfi˜ °Ú·ÌÌ·Ù¤·˜: √‰˘ÛÛ¤·˜ ¶·Ô‡ÏÈ·˜, ŒÊÔÚÔ˜ ÀÏÈÎÔ‡: °ÈÒÚÁÔ˜ ∫·Ó‰‹Ï·˜, °ÂÓÈÎfi˜ ∞Ú¯ËÁfi˜ Î·È Ù¯ÓÈÎfi˜ ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜: °ÈÒÚÁÔ˜ ∫ˆÛÙԇϷ˜, ∂ÎÚfiÛˆÔ˜ Δ‡Ô˘ Î·È À‡ı˘ÓÔ˜ ¢ËÌÔÛ›ˆÓ ™¯¤ÛˆÓ: ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ¶·Ó·ÁȈÙfiÔ˘ÏÔ˜, À‡ı˘ÓÔ˜ ∞η‰ËÌÈÒÓ: √‰˘ÛÛ¤·˜ ¶·Ô‡ÏÈ·˜, À‡ı˘ÓÔ˜ °Ë¤‰ˆÓ: °ÈÒÚÁÔ˜ ∫·Ó‰‹Ï·˜, ª¤ÏË: πˆ¿ÓÓ˘ ∫Ô˘Ù›Ó·˜, ¡›ÎÔ˜ °È·Ï·Ì¿˜, ¢ËÌ‹ÙÚ˘ °ÎÏ·‚›Ó˘.

∞Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÙÔ˘ ∞ÛÙ¤Ú· ƒÈ˙. √ ∞ÛÙ¤Ú·˜ ƒÈ˙Ô̇ÏÔ˘ Âͤ‰ˆÛ ÙËÓ ·Ú·Î¿Ùˆ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË, ··ÓÙÒÓÙ·˜ Û ‰ËÏÒÛÂȘ Ô˘ ¤Î·ÓÂ Ô ÚÒËÓ ÚÔÔÓËÙ‹˜ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ª. ƒÈ˙fiÔ˘ÏÔ˜: “ΔÔ ¢.™. ÙÔ˘ ∞ÛÙ¤Ú· ƒÈ˙Ô̇ÏÔ˘ ‚·‰›˙ÔÓÙ·˜ ÛÙÔ ›‰ÈÔ Ï¿ÓÔ Ô˘ ›¯Â Ë ÔÌ¿‰· Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ‰‡Ô ¯ÚfiÓÈ·, ¢ÂÏÈÛÙÒÓÙ·˜ Û ÌÈ· ηϋ ÔÚ›· ÛÙËÓ Âϛ٠ÙÔ˘ ÙÔÈÎÔ‡ Ì·˜ Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘ ηψÛÔÚ›˙ÂÈ ÙÔ Ó¤Ô ÚÔÔÓËÙ‹ ÕÚË °È·ÓÓÔ‡ÙÛÔ ÛÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘. ™ÙËÚ›˙ÔÓÙ·˜ ¿ÓÙ· Ó¤Ô˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ Î·È ı¤ÏÔÓÙ·˜ Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ Ë ÔÌ¿‰· Ì·˜ ¤Ó· Ûηϛ ·Ú·¿Óˆ ·Ê‹ÓÂÈ ÙȘ Ù‡¯Â˜ ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ Û ¤Ó·Ó ¿ÓıÚˆÔ Ì ‹ıÔ˜ Î·È fiÚÂÍË ÁÈ· ‰Ô˘ÏÂÈ¿, οÙÈ Ô˘ ¤ÏÂÈ ¤Ú˘ÛÈ. ŸÛÔ ÁÈ· ÙȘ ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ ÚÒËÓ ÚÔÔÓËÙ‹ Ì·˜ Ë ·¿ÓÙËÛË Ù˘ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ¤Ú¯ÂÙ·È ÌfiÓÔ Ì ÌÈ· ÊÚ¿ÛË: “√˘‰Â›˜ ·¯·ÚÈÛÙfiÙÂÚÔ˜ ÙÔ˘ ¢ÂÚÁÂÙËı¤ÓÙÔ˜” . ∂Ì›˜ ·ÔÏÔÁԇ̷ÛÙ ÌfiÓÔ ÛÙÔ ÎfiÛÌÔ Ì·˜ Î·È ÛÂ Î·Ó¤Ó·Ó ¿ÏÏÔ. Δ¤ÏÔ˜ Ó· ¢¯·ÚÈÛÙ‹ÛÔ˘Ì ÙÔ˘˜ ·›ÎÙ˜ Ù˘ ÔÌ¿‰Ô˜ Ì·˜ ÁÈ· fiÏË ·˘Ù‹ ÙË Ê·ÓÙ·ÛÙÈ΋ ¯ÚÔÓÈ¿ Ô˘ Ô‰‹ÁËÛ ÛÙËÓ Î·Ù¿ÎÙËÛË ÙÔ˘ Ù›ÙÏÔ˘” .


28

¶ÔÏÈÙÈÛÌfi˜/

EΉËÏÒÛÂȘ ∂∫£∂™∂π™ —™ÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ Δ¤¯Ó˘ Δ˙ÈfiÚÙ˙ÈÔ ¡Ù ∫›ÚÈÎÔ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È ıÂÌ·ÙÈ΋ ¤ÎıÂÛË ¤ÚÁˆÓ ·fi ÙȘ Û˘ÏÏÔÁ¤˜ ÙÔ˘ ªÔ˘Û›Ԣ ∞Ï. ∫. ¢¿ÌÙÛ· Ì ÙÔÓ Ù›ÙÏÔ “πÛÙÔڛ˜ Ô˘ ηÙÔÈÎÔ‡Ó Ù· ÛÒÌ·Ù·” Ì ÂÈÏÔÁ¤˜ 58 ¤ÚÁˆÓ ·fi ÙȘ Û˘ÏÏÔÁ¤˜ ÙÔ˘ ªÔ˘Û›Ԣ ·fi ÙÔ Û˘ÁÁڷʤ· ∫ÒÛÙ· ∞ÎÚ›‚Ô. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ¤ˆ˜ ÙȘ 12 πÔ˘Ó›Ô˘ ÛÙÔ ÈÛfiÁÂÈÔ ÙÔ˘ ∫¤ÓÙÚÔ˘ Δ¤¯Ó˘ Î·È ¤ÎıÂÛË ¤ÚÁˆÓ ·fi Ù· ÓÂfiÙÂÚ· ·ÔÎÙ‹Ì·Ù· Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ™˘ÏÏÔÁ‹˜. —∏ ÂÚÈÔ‰È΋ ¤ÎıÂÛË “ªÈÏ‹ÛÙ ̷˜ ÁÈ· ÙÔ ªÔ˘Û›Ԕ ÊÈÏÔÍÂÓÂ›Ù·È ÛÙÔ ∞ı·Ó·Û¿ÎÂÈÔ ∞Ú¯·ÈÔÏÔÁÈÎfi ªÔ˘ÛÂ›Ô μfiÏÔ˘ ̤¯ÚÈ Î·È ÙȘ 30 πÔ˘Ó›Ô˘ Î·È ı· Â›Ó·È ·ÓÔÈÎÙ‹ ÁÈ· ÙÔ ÎÔÈÓfi ηٿ ÙȘ ÒÚ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘ √ ÂÎÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi˜ - ÂÈÌÔÚʈÙÈÎfi˜ - Â͈ªÔ˘Û›Ԣ. Ú·˚ÛÙÈÎfi˜ Û‡ÏÏÔÁÔ˜ Á˘Ó·ÈÎÒÓ ∞ÊÂÙÒÓ ¶ËÏ›Ô˘ “√È ·Ê¤ÓÙÚ˜ ÙˆÓ ∞ÊÂÙÒÓ” , ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙËÓ ∞η‰ËÌ›· £ÂÔÏÔÁÈ—“√È Ì·ıËÙ¤˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÎÒÓ ™Ô˘‰ÒÓ Î·È ÙË ÛÙ‹ÚÈÍË ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ÁÔ‡Ó” Â›Ó·È Ô Ù›ÙÏÔ˜ Ù˘ ¡ÔÙ›Ô˘ ¶ËÏ›Ô˘, Û·˜ ÚÔÛηÏÔ‡Ó Ó· ·ÂΉ‹ÏˆÛ˘ Ô˘ ·ÚÔ˘Ú¢ÚÂı›Ù ÛÙÔÓ ŸÚıÚÔ Î·È ÙË £Â›· §ÂÈÛÈ¿˙Ô˘Ó ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ÙÔ˘ ÙÔ˘ÚÁ›· ÛÙÔÓ πÂÚfi ¡·fi ∞Á›Ô˘ πˆ¿ÓÓÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™¯ÔÏ›Ԣ ¶ÚÔ‰ÚfiÌÔ˘ ∞ÊÂÙÒÓ, ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ 2 πÔ˘“ÕÁÈÔ˜ πˆÛ‹Ê” μfiÏÔ˘ Ó›Ô˘, Ë̤ڷ Ù˘ ™·Ì·Ú›ÙȉԘ, ÈÂÚÔ˘ÚÁÔ‡Ô˘ Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÛÙȘ ÓÙÔ˜ ÙÔ˘ Û‚·ÛÌȈٿÙÔ˘ ªËÙÚÔÔÏ›ÙË ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ ÙÔ˘ √ÏÔ‹¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ Î·È ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ Î.Î. πÁÓ·Ù›Ô˘. ÌÂÚÔ˘ ™¯ÔÏ›Ԣ ÙË Û¯ÔÏÈ∞ÎÔÏÔ˘ı› ÔÌÈÏ›· Ù˘ Î. ∂ϤÓ˘ ∫·ÛÛÂ΋ ¯ÚÔÓÈ¿ 2012-2013 Û‹ÏÔ‡ÚË - ÷Ù˙Ë‚·ÛÈÏÂÈ¿‰Ë, ‰Ú. £ÂÔÏÔÌÂÚ· ΔÂÙ¿ÚÙË Î·È ÒÚ· Á›·˜, ‰È‰¿ÛÎÔ˘Û· ÛÙÔ ∂ÏÏËÓÈÎfi ∞ÓÔÈÎÙfi 18.00 ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ÂΉ˶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ, Ì ı¤Ì·: “∏ ı¤ÛË Ù˘ Á˘ÏÒÛÂˆÓ ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ Ó·›Î·˜ ÛÙËÓ ∂ÎÎÏËÛ›·” . ™ÙË £Â›· §ÂÈ(™. ™˘Ú›‰Ë 130). ÙÔ˘ÚÁ›· ı· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯ÂÈ Ë μÔÏÈÒÙÈÎË ÃÔ—√È Ì·ıËÙ¤˜ ÙÔ˘ 1Ô˘ ¢ËÚˆ‰›·. ∏ ÂΉ‹ÏˆÛË Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÂ›Ù·È ÌÔÙÈÎÔ‡ ™¯ÔÏ›Ԣ ªËÏÂÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙˆÓ ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÒÓ Î·È ÂÈÌÔÚÒÓ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó ÙÔ ™¿‚ʈÙÈÎÒÓ ‰Ú¿ÛÂˆÓ “Δ· ∞ʤÙÂÈ· 2013” . ‚·ÙÔ 1 πÔ˘Ó›Ô˘ Î·È ÒÚ· 19:00 ÙË ı·ÙÚÈ΋ ·Ú¿ÛÙ·ÛË “√È ıÂÔ› ÛÙËÓ Athensland” ÛÙÔ ÚÔ·‡ÏÈÔ ÙÔ˘ °˘ÌÓ·Û›Ô˘ ªËÏÂÒÓ. ∂›ÛÔ‰Ô˜ 2 ¢ÚÒ (ÌfiÓÔ ÔÈ ÂÓ‹ÏÈΘ- ˘¤Ú ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ °ÔÓ¤ˆÓ Î·È ∫ˉÂÌfiÓˆÓ). —∏ ¶ÂÈÚ·Ì·ÙÈ΋ ™ÎËÓ‹ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ ºÂÓÙÂÚ›ÎÔ °Î·Úı›· §fiÚη “∞¯ ¤ÚˆÙ·!” ÙȘ Ë̤Ú˜ ™¿‚‚·ÙÔ 1, ∫˘Úȷ΋ 2 πÔ˘Ó›Ô˘ ÛÙËÓ ¶·È‰fiÔÏË ∞ÁÚÈ¿˜ ÛÙȘ 9.00 Ì.Ì.

£∂∞Δƒ√

∫π¡∏ª∞Δ√°ƒ∞º√™ —∏ Ù·ÈÓ›· “√È Ì·¯ËÙ¤˜ ÙˆÓ ‰ÚfiÌˆÓ 6” ÚÔ‚¿ÏÏÂÙ·È Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ ÛÙȘ 21:00 ÛÙÔ ıÂÚÈÓfi ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ “∂͈ڷ˚ÛÙÈ΋” . —ªÂ ÙËÓ Ù·ÈÓ›· “√ Δ˙È¿ÓÈ Î·È ÔÈ Á˘Ó·›Î˜” Û˘Ó¯›˙ÔÓÙ·È ÌÂı·‡ÚÈÔ ¶·Ú·Û΢‹ 31 ª·˝Ô˘ ÔÈ ÚÔ‚ÔϤ˜ Ù˘ ∫ÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈ΋˜ ∫ÔÈÓfiÙËÙ·˜ ¡. πˆÓ›·˜. ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ÂΉËÏÒÛÂˆÓ ÙÔ˘ ªÂÙ·ÍÔ˘ÚÁ›Ԣ ÛÙȘ 21:30 ÙÔ ‚Ú¿‰˘.

ºøΔ√°ƒ∞ºπ∞ —™ÙÔ “¢›·˘ÏÔ” ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È ¤ÎıÂÛË ÊˆÙÔÁÚ·Ê›·˜ Ì ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›Â˜ ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ Ù˘ ºˆÙÔÁÚ·ÊÈ΋˜ √Ì¿‰·˜ ·fi ¢Â˘Ù¤Ú· ¤ˆ˜ Î·È ¶·Ú·Û΢‹, ·fi ÙȘ 10:30 ̤¯ÚÈ ÙȘ 21:30, ¤ˆ˜ ÙȘ 10 πÔ˘Ó›Ô˘. —™ÙÔ ªÔ˘ÛÂ›Ô ¶ÏÈÓıÔÎÂÚ·ÌÔÔÈ›·˜ ¡. & ™. ΔÛ·Ï·¿Ù· Û ÂÈ̤ÏÂÈ· ÙÔ˘ ¶Ï¿ÙˆÓ· ƒÈ‚¤ÏÏË, ¤ÎıÂÛË ÊˆÙÔÁÚ·ÊÈÒÓ Ù˘ ºˆÙÔÁÚ·ÊÈ΋˜ §¤Û¯Ë˜ μfiÏÔ˘ Î·È Ù˘ ºˆÙÔÁÚ·ÊÈ΋˜ §¤Û¯Ë˜ §¿ÚÈÛ·˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È ¤ˆ˜ ÙȘ 24 πÔ˘Ó›Ô˘. ∫·ıËÌÂÚÈÓ¿ (ÂÎÙfi˜ ΔÚ›Ù˘): 10:00 - 18:00.

¢π∞º√ƒ∞ —TÔ ™¿‚‚·ÙÔ 1 πÔ˘Ó›Ô˘ Î·È ÒÚ· 7.30 .Ì. - 9.30 .Ì. ı· ÙÂÏÂÛÙ› ÛÙÔ ÂÎÎÏËÛ¿ÎÈ ÙÔ˘ °ËÚÔÎÔÌ›Ԣ “ÕÁÈÔÈ ¶¿ÓÙ˜” , £Â›· §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›·. —ΔÔ ΔÔÈÎfi ΔÌ‹Ì· ¡. πˆÓ›·˜ ÙÔ˘ ™ÒÌ·ÙÔ˜ ∂ÏÏËÓÈÎÔ‡ √‰ËÁÈÛÌÔ‡ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÌÂı·‡ÚÈÔ ¶·Ú·Û΢‹ 31 ∏ ÃÔÚˆ‰›· ∂Î·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ ¡. ª·˝Ô˘ Î·È ÒÚ· 20:30 ÛÙËÓ ÂÛÙ›· ÙÔ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ Û˘∂ıÓÈÎÒÓ ∞ÁÒÓˆÓ 1 Î·È ∞Ì·Û›·˜, Ó·˘Ï›·-·ÊȤڈ̷ ÛÙÔ˘˜ ‚Ú·‰È¿ Ì ÙÛÈÔ˘Ú¿ÎÈ Î·È ÛÈÙÈÎÔ‡˜ ŒÏÏËÓ˜ Û˘Óı¤Ù˜ Î·È ÛÙÈÌÂ˙¤‰Â˜. £· ·›ÍÂÈ ÌÔ˘ÛÈ΋ Î·È ı· ¯Ô˘ÚÁÔ‡˜-ÔÈËÙ¤˜ (Ì ÌÈÎÚfi ·ÙÚ·ÁÔ˘‰‹ÛÂÈ Ô ÕÏ΢ ¶Ï·ÎÈ¿˜. ÊȤڈ̷ ÛÙÔÓ ∫. ∫·‚¿ÊË), Ì —ªÓ‹Ì˜ ·fi ÙË ‰ÂηÂÙ›· ÙÔ˘ ’60 ı· Ù›ÙÏÔ “ΔÚ·ÁÔ˘‰¿Ì ÙËÓ ∂ÏÏ¿Í·Ó·˙‹ÛÔ˘Ó ÔÈ μÔÏÈÒÙ˜ Ì ÙËÓ ·Ó·‰· Î·È ÙÔ ÌÔ˘ÛÈÎfi Ù˘ ÔÏÈÙÈ‚›ˆÛË ÙˆÓ ·ÓıÂÛÙËÚ›ˆÓ ÛÙ· ∫¿Ùˆ §ÂÛÌfi” . ™˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ Ë ¶ÔÏ˘Êˆ¯ÒÓÈ·, ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ 2 πÔ˘Ó›Ô˘ ÛÙȘ ÓÈ΋ ÃÔÚˆ‰›· ∞ÏÈ‚ÂÚ›Ô˘ ∂‡7.30 ÙÔ ‚Ú¿‰˘. ‚ÔÈ·˜, ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ 1Ë πÔ˘Ó›Ô˘ —∏ ÔÌ¿‰· Ã∂¡ μfiÏÔ˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ Î·È ÒÚ· 8 Ì.Ì., ÛÙÔ ¶ÓÂ˘Ì·ÙÈÙËÓ ¶¤ÌÙË 6 πÔ˘Ó›Ô˘ Î·È ÒÚ· 21:00 Îfi ∫¤ÓÙÚÔ Ù˘ π.ª. ¢ËÌËÙÚÈ¿ÙËÓ ·Ô¯·ÈÚÂÙÈÛÙ‹ÚÈ· ‚Ú·‰È¿ ÂÓfi„ÂÈ ‰Ô˜ (∫. ∫·ÚÙ¿ÏË-∞Óı. °·˙‹). ÙÔ˘ ηÏÔηÈÚÈÔ‡ ÛÙÔ “∂Ó˘‰Ú›Ԕ ÛÙÔÓ ÕÓ·˘ÚÔ. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÛÙ· ÙËÏ. 6977619917 Î·È 6944501184. —ΔÔ ™ÒÌ· ∂ÏÏËÓÈÎÔ‡ √‰ËÁÈÛÌÔ‡, ΔÔÈÎfi ΔÌ‹Ì· μfiÏÔ˘, ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· 3 πÔ˘Ó›Ô˘ Î·È ÒÚ· 7:30 Ì.Ì. ÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÛÙËÓ ∂ÛÙ›· ÙÔ˘ “™›ÙÈ Ù˘ √‰ËÁÔ‡” (π. ∫·ÚÙ¿ÏË 26) ¯·ÚÔ‡ÌÂÓË ‚Ú·‰È¿ Ì ÛÈÙÈÎÔ‡˜ ÌÂ˙¤‰Â˜ Î·È ÙÛ›Ô˘ÚÔ. ∫·Ù¿ ÙËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË ı· ÌÈÏ‹ÛÂÈ Ô Î. ΔÚÈÙ¿Î˘ μ·Û›Ï˘, È·ÙÚfi˜ Ì ı¤Ì· “∏ ‚ÔÙ·ÓÔıÂÚ·¢ÙÈ΋ ·fi ÙÔ˘˜ ·Ú¯·›Ô˘˜ ¯ÚfiÓÔ˘˜” . ΔÈÌ‹ ÚfiÛÎÏËÛ˘ 10,00 ¢ÚÒ.

∂∫¢ƒ√ª∂™ —∏ ∏ÂÈÚˆÙÈ΋ ∞‰ÂÏÊfiÙËÙ· ª·ÁÓËÛ›·˜ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÂΉÚÔÌ‹ ÛÙȘ ™¤ÚÚ˜ (§. ∫ÂÚΛÓË, Û‹Ï·ÈÔ ∞ÏÈÛÙÚ¿Ù˘ Î·È Ô¯˘Úfi ƒÔ‡ÂÏ) ÛÙȘ 8 Î·È 9-6. ¢ËÏÒÛÂȘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÛÙ· ÙËÏ. 2421058768 Î·È 6948503141. —ΔÔ ÙÌ‹Ì· ÂÎÌ¿ıËÛ˘ Ù˘ ˘Ê·ÓÙÈ΋˜ Ù¤¯Ó˘ ÙÔ˘ §∂μ ÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÌÔÓÔ‹ÌÂÚË ÂΉÚÔÌ‹ ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ 1 πÔ˘Ó›Ô˘ ÛÙÔ ªÂÙ·ÍÔ¯ÒÚÈ ∞ÁÈ¿˜. ∏ ·Ó·¯ÒÚËÛË ı· Á›ÓÂÈ ÛÙȘ 9.30 ÙÔ Úˆ› ÌÚÔÛÙ¿ ·fi ÙÔ ¢ËÌ·Ú¯Â›Ô ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ Î·È Ë ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÙ·È ·ÚÁ¿ ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì·. °È· ÙȘ Û¯ÂÙÈΤ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ Î·È ÁÈ· Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹: ™ÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô ÙÔ˘ §∂μ ηıËÌÂÚÈÓ¿ 10.00 .Ì -13.30 Ì.Ì. Î·È ÛÙ· ÙËϤʈӷ 2421033938, 6978186879 Î·È 6944556087. ΔÔ ÎfiÛÙÔ˜ Â›Ó·È 12 ú Î·È ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÙË ÌÂÙ·ÊÔÚ¿. —∏ ∂Ù·ÈÚ›· ∞ÛÙÚÔÓÔÌ›·˜ Î·È ¢È·ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ 2 πÔ˘Ó›Ô˘ ÂÈÛΤ„ÂȘ ÛÙÔ ∞Ú¯·ÈÔÏÔÁÈÎfi ªÔ˘ÛÂ›Ô ∞ıËÓÒÓ Î·È ÛÙÔ ∞ÛÙÂÚÔÛÎÔÂ›Ô ¶ÂÓÙ¤Ï˘. ¢ËÏÒÛÂȘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÛÙÔ e-mail: mavrommk@otenet.gr, fiÔ˘ Ú¤ÂÈ Ó· ÛËÌÂÈÒÓÂÙ·È ÔÓÔÌ·ÙÂÒÓ˘ÌÔ Î·È ÙËϤʈÓÔ ‹ ÛÙ· ÙËϤʈӷ Ù˘ ∂Ù·ÈÚ›·˜: 24210 - 51061 ‹ 46253.

Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 29 MA´√À 2013

™ÙË ¯ÔÚˆ‰È·Î‹ Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÛÙÔ ¶ÔÚÊ˘ÚÔÁ¤ÓÂÈÔ

ΔÔ 2Ô ÃÔÚˆ‰È·Îfi ºÂÛÙÈ‚¿Ï μfiÏÔ˘

Ÿ

ÛÔ Ë ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ Î·È ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ÎÚ›ÛË ‚·ı·›ÓÂÈ Î·È Ë ·ÔÁÔ‹Ù¢ÛË ·ÔÙÂÏ› ÙÔ Î·ıËÌÂÚÈÓfi ‚›ˆÌ·, ÙfiÛÔ ÔÈ ÔÏÈÙÈÛÙÈΤ˜ ÂÎÊ¿ÓÛÂȘ ‰˘Ó·ÌÒÓÔ˘Ó Î·È ¯·Ú›˙Ô˘Ó, ¤ÛÙˆ Î·È ÚfiÛηÈÚ·, ÛÙÈÁ̤˜ „˘¯È΋˜ ·Ó¿Ù·Û˘. Δ· ÂÓȯڿ ÔÈÎÔÓÔÌÈο ̤۷ Ô˘ ‰È·Ù›ıÂÓÙ·È ÁÈ· ÙÔÓ ÔÏÈÙÈÛÌfi, ‰ÂÓ Â·ÚÎÔ‡Ó Ô‡Ù ÛÙÔ ÂÏ¿¯ÈÛÙÔ ÁÈ· ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÔ‡ ÚÔ˚fiÓÙÔ˜ ȉȷ›ÙÂÚˆÓ ··ÈÙ‹ÛˆÓ, ·Ó Î·È ·˘Ùfi, ·fi ÙËÓ ÂÈÌÔÓ‹ ÙˆÓ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÒÓ, οÔÙ ÂÈÙ˘Á¯¿ÓÂÙ·È.

∞˘Ù‹ ÙËÓ ·ÓÔÈÍÈ¿ÙÈÎË ÂÚ›Ô‰Ô, ÚfiÛÊÔÚË ÂÔ¯‹ ÁÈ· ÔÏÈÙÈÛÌÈΤ˜ Ú·ÁÌ·ÙÒÛÂȘ, ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıԇ̠ÌÈ· ÛÂÈÚ¿ ·fi ÂӉȷʤÚÔ˘Û˜ ‰Ú¿ÛÂȘ ÌÔ˘ÛÈÎÔ‡, ÂÈηÛÙÈÎÔ‡ Î·È ¿ÏÏˆÓ ÂÚȯÔ̤ӈÓ. ∏ ÌÈÎÙ‹ ¢ËÌÔÙÈ΋ ÃÔÚˆ‰›· ∞ÁÚÈ¿˜, Ô˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ÂÔÈÎÔ‰ÔÌËÙÈο ·fi ÙÔ 1995 Î·È ϤÔÓ ¤¯ÂÈ ÂÓÙ·¯ı› ÛÙÔ ¢√∂¶∞¶-¢∏¶∂£∂ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ Î¿ı ¯ÚfiÓÔ ¯ÔÚˆ‰È·Î‹ Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ì ÙË ÌÂÙ¿ÎÏËÛË ¯ÔÚˆ‰ÈÒÓ ¿ÏÏˆÓ fiψÓ. ŒÙÛÈ ÙÔ ÊÂÙÈÓfi 2Ô ÃÔÚˆ‰È·Îfi ºÂÛÙÈ‚¿Ï, ÔÚÁ·ÓˆÌ¤ÓÔ ·fi ÙÔ ¢∂√¶∞¶-¢∏¶∂£∂ ÙËÓ ›‰È· ̤ڷ Ì ÙÔ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô Ù˘ ¡. ∞Á¯È¿ÏÔ˘, ÂÚÈÏ¿Ì‚·Ó ‰˘Ô ·ÍÈfiÏÔÁ· ¯ÔÚˆ‰È·Î¿ Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·Ù· ·fi Ù· °È·ÓÓÈÙÛ¿, ÙËÓ ¶˘Ï·›· ÷ÏÎȉÈ΋˜ Î·È ÙË ¯ÔÚˆ‰›· ∞ÁÚÈ¿˜. ∏ ¯ÔÚˆ‰›· °È·ÓÓÈÙÛÒÓ Î·È ∞ı‡ÚˆÓ, ·ÚÔ˘Û›·Û ÌÈ· ȉȷÈÙÂÚfiÙËÙ·: ∂ÚÌËÓ‡ÔÓÙ·˜ Ì ÔÏ˘ÊˆÓÈÎfi Û‡ÓÔÏÔ ·Ú·‰ÔÛȷο ÙÚ·ÁÔ‡‰È· ÌÔÓÔʈÓÈÎÔ‡ ‡ÊÔ˘˜, Ô˘ ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ·ÎÔ‡ÛÙËÎ·Ó ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ì·˜. ª·¤ÛÙÚÔÈ Ù˘ ¯ÔÚˆ‰›·˜ Ô ∞fiÛÙÔÏÔ˜ ΔÛ¤ÚÓÔ˜, Ô˘ ¤·È˙Â Î·È Ì·ÓÙÔÏ›ÓÔ, ÂÓÒ ÛÙÔ È¿ÓÔ Û˘Ófi‰Â˘Â Ô ∫˘ÚÈ·˙‹˜ ƒ¤ÁÎÔ˜. ∏ ÌÈÎÙ‹ ¯ÔÚˆ‰›· ¶˘Ï·›·˜ ÃÔÚÙÈ¿ÙË Â›Ó·È ÁÓˆÛÙ‹ ÁÈ· ÙËÓ ÔÈfiÙËÙ¿ Ù˘ Î·È ·fi ¿ÏϘ ÂÌÊ·Ó›ÛÂȘ Ù˘ Ì ÂÚÌËÓ›˜ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ Û˘ÓıÂÙÒÓ ¯ÔÚˆ‰È·Î¿ ‰È·Û΢·Ṳ̂Ó˜. ΔË ¯ÔÚˆ‰›· ‰Èˇı˘ÓÂ Ô ∏Ú·ÎÏ‹˜ ¶·Ó·ÁȈÙfiÔ˘ÏÔ˜, ÂÓÒ ÛÙÔ È¿ÓÔ Û˘Ófi‰Â˘Â Ô ¢ËÌ. ΔÛ·ÎÈÚ›‰Ë˜. Δ¤ÏÔ˜, Ë ÌÈÎÙ‹ ¯ÔÚˆ‰›· Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∫ÔÈ-

● ΔÔ ÊÂÙÈÓfi 2Ô ÃÔÚˆ‰È·Îfi ºÂÛÙÈ‚¿Ï, ÔÚÁ·ÓˆÌ¤ÓÔ ·fi ÙÔ ¢∂√¶∞¶-¢∏¶∂£∂ ÙËÓ ›‰È· ̤ڷ Ì ÙÔ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô Ù˘ ¡. ∞Á¯È¿ÏÔ˘, ÂÚÈÏ¿Ì‚·Ó ‰˘Ô ·ÍÈfiÏÔÁ· ¯ÔÚˆ‰È·Î¿ Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·Ù· ·fi Ù· °È·ÓÓÈÙÛ¿, ÙËÓ ¶˘Ï·›· ÷ÏÎȉÈ΋˜ Î·È ÙË ¯ÔÚˆ‰›· ∞ÁÚÈ¿˜

ÓfiÙËÙ·˜ ∞ÁÚÈ¿˜, ˘fi ÙË ‰È‡ı˘ÓÛË ÙÔ˘ ¿ÚÈÛÙÔ˘ ÌÔ˘ÛÈÎԉȉ·ÛοÏÔ˘ μÏ¿ÛË ª·ÛÙÚÔÁÈ¿ÓÓË, ¿ÊËÛÂ Î·È ¿ÏÈ ÙȘ ηχÙÂÚ˜ ÂÓÙ˘ÒÛÂȘ Ù˘, ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÔÓÙ·˜ ÙȘ ÈηÓfiÙËÙ¤˜ Ù˘ Ó· ÂÚÌËÓ‡ÂÈ ·ÈÛıËÙÈο οı ›‰Ô˘˜ Û‡ÓıÂÛË, ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ ÂÓıÔ˘Û›·Û ÙÔ ÎÔÈÓfi Ì ÙÔ ıÂÚÌfi ¯ÂÈÚÔÎÚfiÙËÌ· Î·È ÙÔ Â·ÓÂÈÏËÌ̤ÓÔ ÌÈ˙¿ÚÈÛÌ·.

ΔÔ ¶ÔÚÊ˘ÚÔÁ¤ÓÂÈÔ ÿ‰Ú˘Ì· ¤¯ÂÈ ϤÔÓ Î·ıÈÂÚˆı› ˆ˜ ¯ÒÚÔ˜ ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ Î·È Î·ÏÏÈÙ¯ӛ·˜ Î·È ·ÔÙÂÏ› ¤Ó· ‰ÚˆÓ ΤÓÙÚÔ ÓÂ˘Ì·ÙÈ΋˜ ·Ó¿Ù·Û˘ Ì ÙË ÛÂÈÚ¿ ÙˆÓ ÂΉËÏÒÛÂˆÓ Ô˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ, ÌÈ· ·fi ÙȘ Ôԛ˜ Î·È ÙÔ ÚÔ¯ıÂÛÈÓfi ¯ÔÚˆ‰È·Îfi ÊÂÛÙÈ‚¿Ï. °È¿ÓÓ˘ ªÔ˘ÁÔÁÈ¿ÓÓ˘

™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙˆÓ Î·ÏÔηÈÚÈÓÒÓ ·Ú·ÛÙ¿ÛÂˆÓ Ù˘ ªÂÙÚÔfiÏÈÙ·Ó

H fiÂÚ· ∫¿ÚÌÂÓ ÛÙÔ «∞¯›ÏÏÂÈÔÓ» ∫∞Δ∞ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ηÏÔηÈÚÈÔ‡, Ë

Metropolitan Opera, ̤ۈ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ “HD MET Encores” , Ì·˜ ‰›ÓÂÈ ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó’ ·ÔÏ·‡ÛÔ˘Ì οÔȘ ·fi ÙȘ ÈÔ ‰ËÌÔÊÈÏ›˜ ·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ, Û ̷ÁÓËÙÔÛÎÔË̤ÓË ÌÂÙ¿‰ÔÛË. ΔÔ Î·ÏÔηÈÚÈÓfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· οÓÂÈ ÚÂÌȤڷ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ÁÈ· ÙËÓ ∞ı‹Ó· Î·È £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË Û‹ÌÂÚ· ΔÂÙ¿ÚÙË 29 ª·˝Ô˘, ÂÓÒ ÁÈ· ÙȘ ˘fiÏÔÈ˜ fiÏÂȘ ÙÔ˘ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ 1Ë πÔ˘Ó›Ô˘ Ì ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ ∑ˆÚ˙ ªÈ˙¤ “∫¿ÚÌÂÓ” . ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÌÈ· ·Ú·ÁˆÁ‹ Ù˘ ÛÂ˙fiÓ 2009-10, Ë ÔÔ›· η٤¯ÂÈ ÙÔ ÚÂÎfiÚ ˆÏ‹ÛÂˆÓ ÂÈÛÈÙËÚ›ˆÓ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ “Live In HD” ÛÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· Ù˘ Metropolitan Opera. ∏ ∫¿ÚÌÂÓ (Carmen) Ô˘ ·Ó‹ÎÂÈ ÛÙÔ Â›‰Ô˜ Ù˘ fiÂÚ· ÎÔÌ›Î, Â›Ó·È Ì›· fiÂÚ· Û 4 Ú¿ÍÂȘ ÙÔ˘ °¿ÏÏÔ˘ Û˘Óı¤ÙË ∑ˆÚ˙ ªÈ˙¤. ΔÔ ÏÈÌÚ¤ÙÔ Ù˘ ÁÚ¿ÊÙËΠ·fi ÙÔ˘˜ ∞ÓÚ› ªÂ˚Ï¿Î Î·È §˘ÓÙÔ‚›Î ∞Ï‚‡ Ì ‚¿ÛË Ì›· ÔÌÒÓ˘ÌË ÓÔ˘‚¤Ï· ÙÔ˘ ¶ÚÔÛ¤Ú ªÂÚÈ̤. ∏ ·ÁÎfiÛÌÈ· ÚÂÌȤڷ Ù˘ fiÂÚ·˜ ¤ÁÈÓ ÛÙË ÛÎËÓ‹ Opera-Comique ÛÙÔ ¶·Ú›ÛÈ, ÛÙȘ 3 ª·ÚÙ›Ô˘ 1875, ¯ˆÚ›˜ ȉȷ›ÙÂÚË ÂÈÙ˘¯›·. ™ÙËÓ ÚÒÙË Ù˘ ÂÚ›Ô‰Ô Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ 36 ·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ, ·ÏÏ¿ ÚÈÓ ÙÂÏÂÈÒÛÔ˘Ó ·ÎfiÌ· Î·È ·˘Ù¤˜ Ô ªÈ˙¤ ¤ı·Ó ͷÊÓÈο Î·È ¤ÙÛÈ ‰ÂÓ ÁÓÒÚÈÛ ÙË ÌÂÙ·ÁÂÓ¤ÛÙÂÚË ÌÂÁ¿ÏË ÂÈÙ˘¯›· Ù˘ fiÂÚ·˜. ∏ ÂÈÙ˘¯Ë̤ÓË ÛÎËÓÔıÂÛ›· ÙÔ˘ Richard Eyre ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÙËÓ Elina Garanca ÛÙÔ ÚfiÏÔ Ù˘ ÔÌÒÓ˘Ì˘ ÁÔËÙ¢ÙÈ΋˜ ÙÛÈÁÁ¿Ó·˜, ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙÔÓ Roberto Alagna Ô˘ ˘Ô‰‡ÂÙ·È ÙÔÓ ·ıÈ·Ṳ̂ÓÔ ¢ÔÓ ÃÔÛ¤. “∏ ∫¿ÚÌÂÓ Â›Ó·È ¤Ó· ¤ÚÁÔ ÁÈ· ÙÔ ÛÂÍ, ÙË ‚›· Î·È ÙÔ Ú·ÙÛÈÛÌfi - Î·È ÙÔ Û˘Ì¤Ú·ÛÌ¿ ÙÔ˘ Â›Ó·È Ë ÂÏ¢ıÂÚ›·. ∂›Ó·È ¤Ó· ·fi Ù· ·Î·Ù¿Ï˘Ù· ·ÚÈÛÙÔ˘ÚÁ‹Ì·Ù· Ù˘ Ù¤¯Ó˘ Î·È Â›Ó·È Û¤ÍÈ, ·fi ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ¿Ô„Ë” ‰ËÏÒÓÂÈ Ô ÛÎËÓÔı¤Ù˘ ÁÈ· ÙÔ ‰Ú¿Ì· ÙÔ˘ ªÈ˙¤ Ô ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ ÔÚ¯‹ÛÙÚ·˜ Yannick Nezet-Seguin. ∏ ÌÔ˘ÛÈ΋ Ù˘ ∫¿ÚÌÂÓ ¤¯ÂÈ Â˘Ú‡Ù·Ù· Â͢ÌÓËı› ÁÈ· ÙËÓ Â˘Ê˘‹ ÌÂψ‰›·, ÙËÓ ·ÚÌÔ-

● ∏ ÚÔ‚ÔÏ‹ Ù˘ Ì·ÁÓËÙÔÛÎÔË̤Ó˘ ·Ú¿ÛÙ·Û˘ ∫¿ÚÌÂÓ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÛÙȘ 20:30 ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ 1 πÔ˘Ó›Ô˘ ÛÙÔ “∞¯›ÏÏÂÈÔÓ”

Ó›·, ÙËÓ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· Î·È ÙËÓ ÂÓÔÚ¯‹ÛÙÚˆÛ‹ Ù˘, ηıÒ˜ Î·È ÁÈ· ÙËÓ ÂȉÂÍÈfiÙËÙ·, Ì ÙËÓ ÔÔ›· Ô ªÈ˙¤ ·¤‰ˆÛ ÌÔ˘ÛÈο Ù· Û˘Ó·ÈÛı‹Ì·Ù· ÙˆÓ ¯·Ú·ÎÙ‹ÚˆÓ ÙÔ˘. ∏ fiÂÚ· ¤¯ÂÈ Ë¯ÔÁÚ·ÊËı› ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÚÒÙË Ù˘ ˯ÔÁÚ¿ÊËÛË, Û ‰›ÛÎÔ 78 ÛÙÚÔÊÒÓ ÙÔ 1908, ÂÓÒ Î·È Ë ÏÔ΋ Ù˘ ¤¯ÂÈ ·ÔÙÂϤÛÂÈ ÙÔ ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ ÔÏÏÒÓ ÌÂÙ·ÊÔÚÒÓ Û ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈ΋ Ù·ÈÓ›· ·fi ‰È¿ÛËÌÔ˘˜ ÛÎËÓÔı¤Ù˜ Î·È ı·ÙÚÈÎfi ¤ÚÁÔ. ™ÙÔ ¶·Ú›ÛÈ Ù˘ ‰ÂηÂÙ›·˜ ÙÔ˘ 1860, ·ÚfiÙÈ ‚Ú·‚Â˘Ì¤ÓÔ˜ Ì Prix de Rome, Ô ªÈ˙¤ ‰˘ÛÎÔÏ¢fiÙ·Ó Ó· ·Ó‚¿ÛÂÈ ÙȘ fiÂÚ¤˜ ÙÔ˘. ◊Ù·Ó Ô ›‰ÈÔ˜ Ô˘ ÚfiÙÂÈÓ ̛· ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹ Ù˘ ÓÔ˘‚¤Ï·˜ ∫¿ÚÌÂÓ ÙÔ˘ ªÂÚÈ̤. ∏ ÈÛÙÔÚ›· ÙÔ˘ ªÂÚÈ̤ ÂÚȤ¯ÂÈ Î·È ÛÙÔȯ›·

Ù·ÍȉȈÙÈο Î·È ÂÚÈ¤ÙÂÈ·˜, ÂÌÓ¢Ṳ̂ӷ ·fi Ù· ÌÂÁ¿Ï· Ù·Í›‰È· ÙÔ˘ Û˘ÁÁڷʤ· ÛÙËÓ πÛ·Ó›· ÙÔ 1830, Î·È Â›¯Â ÚˆÙÔ‰ËÌÔÛÈ¢ı› ÙÔ 1845 ÛÙÔ ÂÚÈÔ‰ÈÎfi Revue des deux Mondes. TÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ¤¯ÂÈ ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÂÈ ÁÈ· ÙÔ ÎÔÈÓfi ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ Ô “¢ËÌÔÙÈÎfi˜ √ÚÁ·ÓÈÛÌfi˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘ ¶·È‰ÈÔ‡, ∞ıÏËÙÈÛÌÔ‡, ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ - ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ‡ £Â¿ÙÚÔ˘” (¢√∂¶∞¶-¢∏¶∂£∂) ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔÓ ŸÌÈÏÔ ∞¡Δ∂¡¡∞. ∏ ÚÔ‚ÔÏ‹ Ù˘ Ì·ÁÓËÙÔÛÎÔË̤Ó˘ ·Ú¿ÛÙ·Û˘ ı· ·Ú¯›ÛÂÈ ÛÙȘ 20:30 ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ 1 πÔ˘Ó›Ô˘ ÛÙÔ “∞¯›ÏÏÂÈÔÓ” Î·È Ë ÙÈÌ‹ ÙÔ˘ ÂÈÛÈÙËÚ›Ô˘ Â›Ó·È 15ú. ∏ ÚÔÒÏËÛË ÂÈÛÈÙËÚ›ˆÓ ¤¯ÂÈ ·Ú¯›ÛÂÈ ‹‰Ë ÛÙÔ ¢›·˘ÏÔ.


¶ÔÏÈÙÈÛÌfi˜/ ª‹Ó˘Ì· ·ÈÛÈÔ‰ÔÍ›·˜ ·fi ÙËÓ art-athina

∂ÓÙ˘ÒÛÂȘ ·fi ÙË Û˘Ó·˘Ï›· ÚÒÛÈ΢ Î·È ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÌÔ˘ÛÈ΋˜

ª∏¡Àª∞ ·ÈÛÈÔ‰ÔÍ›·˜ ¤ÛÙÂÈÏÂ Ë ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË Art - Athina 2013, Ë ÔÔ›· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠ·fi 16 ¤ˆ˜ 19 ª·˝Ô˘ ÛÙÔ ∫ÏÂÈÛÙfi ¶. º·Ï‹ÚÔ˘ (°‹‰ÔTaeKwonDo) Ì 30.000 ÂÈÛΤÙ˜. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ˘˜ ‰ÈÔÚÁ·ÓˆÙ¤˜, “Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó ·ÍÈfiÏÔÁ˜ ·›ıÔ˘Û˜ Ù¤¯Ó˘ ·fi ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î·È ÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi, ÂÓÒ ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÔ› ÊÔÚ›˜, ηÏÏÈÙ¯ÓÈΤ˜ ÂΉfiÛÂȘ Î·È media Û˘Ó˘‹ÚÍ·Ó ·ÚÌÔÓÈο, Û˘Óı¤ÙÔÓÙ·˜ ÌÈ· ÔÏÔÎÏËڈ̤ÓË ÂÈÎfiÓ· Ù˘ Û‡Á¯ÚÔÓ˘ ηÏÏÈÙ¯ÓÈ΋˜ ÛÎËÓ‹˜. ∞ÍÈfiÏÔÁ˜ ·Ú¿ÏÏËϘ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ ÂÓ›Û¯˘Û·Ó ÙÔ ‰ÈÂıÓ‹ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· Ù˘ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛ˘ Ì ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÌÂÁ¿ÏÔ˘ ·ÚÈıÌÔ‡ ηÏÏÈÙ¯ÓÒÓ, Ô˘ ˘ÂÚ¤‚ËÛ·Ó Ê¤ÙÔ˜ ÙÔ˘˜ 800, ‰›ÓÔÓÙ·˜ Ì¿ÏÈÛÙ· ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÚÔ‚¿‰ÈÛÌ· ÛÙË ÓÂfiÙÂÚË Î·ÏÏÈÙ¯ÓÈ΋ ÁÂÓÈ¿. Δ¤ÏÔ˜, ÂÎ·È‰Â˘ÙÈΤ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ Î·È ÈÛÙÔÚÈΤ˜ ·Ó·‰ÚÔ̤˜ ÂÓ›Û¯˘Û·Ó ÙÔÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎfi ÚfiÏÔ Ù˘ ArtAthina. √È ·›ıÔ˘Û˜ Ù¤¯Ó˘, Ô ˘Ú‹Ó·˜ ·˘Ù‹˜ Ù˘ ¤ÎıÂÛ˘, ¤‰ˆÛ·Ó Î·È ¿ÏÈ ÙÔ ‰˘Ó·ÌÈÎfi “·ÚÒÓ” ÂÓ Ì¤Ûˆ ¯·ÏÂÒÓ Î·ÈÚÒÓ, ÛÙËÚ›˙ÔÓÙ·˜ ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÁÈ· ·Ó¿Ù·ÛË Î·È ÂÏ›‰·! ∂ÏÏËÓÈΤ˜ Î·È Í¤Ó˜ ÁηÏÂÚ› ·ÚÔ˘Û›·Û·Ó ¤ÚÁ· ˘„ËÏÔ‡ ÂÈ¤‰Ô˘ Î·È Î·Ù¿ÊÂÚ·Ó Ó· ·ÔÛ¿ÛÔ˘Ó ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÙÔ˘ ÎÔÈÓÔ‡ Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÙÔÌ›˜, ÙËÚÔ˘Ì¤ÓˆÓ ¿ÓÙ· ÙˆÓ ·Ó·ÏÔÁÈÒÓ. ŒÏÏËÓ˜ Î·È Í¤ÓÔÈ ÂÈÛΤÙ˜ ›¯·Ó ʤÙÔ˜ ÙË ÌÔÓ·‰È΋ ¢ηÈÚ›· Ó· ·ÔÏ·‡ÛÔ˘Ó ÛÙËÓ ArtAthina ÌÈ· ·Ú¿ÏÏËÏË ÔÌ·‰È΋ ¤ÎıÂÛË, ÙÔ √pen Form Û ÂÈ̤ÏÂÈ· Ù˘ ª·Ú›Ó·˜ ºˆÎ›‰Ë, Ì ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ‰ÈÂıÓÒ˜ ·Ó·ÁÓˆÚÈÛÌ¤ÓˆÓ ÁηÏÂÚ› ÙÔ˘ Â͈ÙÂÚÈÎÔ‡. ™ËÌ·ÓÙÈΤ˜ Û˘ÓÂÚÁ·Û›Â˜ Î·È ‰ÈÂıÓ›˜ ·ÓÙ·ÏÏ·Á¤˜ ÂÈÙ‡¯ıËÎ·Ó ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ Platform Project @ Art-Athina Ù˘ ÕÚÙÂÌȘ ¶ÔÙ·ÌÈ¿ÓÔ˘. ªÂ ÌÈ· Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Ô˘ ÍÂ¤Ú·Û οı ÚÔÛ‰ÔΛ·, ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËÎ·Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ·fi 550 ηÏÏÈÙ¤¯Ó˜, ·fi 45 ηÏÏÈÙ¯ÓÈΤ˜ ÔÌ¿‰Â˜, ÎÔÏÂÎÙ›‚˜ Î·È ÌË ÎÂÚ‰ÔÛÎÔÈÎÔ‡˜ ¯ÒÚÔ˘˜ Ù¤¯Ó˘ ·fi 17 ¯ÒÚ˜. ™ËÌ·ÓÙÈ΋ ‹Ù·Ó Ë Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Î·È Ë ÚÔۤϢÛË ÙÔ˘ ÎÔÈÓÔ‡ ÛÙȘ ÔÌÈϛ˜ ÙˆÓ ‰ÈÂıÓÒÓ ÚÔÛÎÂÎÏËÌ¤ÓˆÓ Ù˘ ª·Ú›Ó·˜ ºˆÎ›‰Ë. ∂›Û˘, ¤ÁÈÓ·Ó Ôχ ÂӉȷʤÚÔ˘Û˜ ÔÌÈϛ˜ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ Platform Project, ÛÙȘ Ôԛ˜ ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËÎÂ Ë ¢ÈÂıÓ‹˜ ªÈÂÓ¿Ï ∞Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈ΋˜ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢. ªÂ ÌÂÁ¿ÏË ÂÈÙ˘¯›· Î·È ÂÓıÔ˘ÛÈÒ‰Ë ·ÓÙ·fiÎÚÈÛË Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËÎÂ Î·È ÙÔ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ù˘ ArtAthina 2013, Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËΠÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔ Very Young Contemporary Art -VYCA Û ÂÈ̤ÏÂÈ· Ù˘ ÿÚÚÈÂÙ ªËÙÚ¿ÎÔ˘ °˘·Ú¿ÎË. ΔËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ̤ڷ Ù˘ ÊÂÙÈÓ‹˜ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛ˘, Ô ª¿ÓÔ˜ ™ÙÂÊ·Ó›‰Ë˜ ·ÚÔ˘Û›·Û Û Îϛ̷ Û˘ÁΛÓËÛ˘, ·ÊȤڈ̷ ÛÙËÓ ÈÛÙÔÚÈ΋ ÁηÏÂÚ› ¢ÂÛÌfi˜. ΔËÓ ÈÛÙÔÚÈ΋ ·Ó·‰ÚÔÌ‹ ¤Î·Ó·Ó Ì·˙› Ì ÙÔ ª¿ÓÔ ™ÙÂÊ·Ó›‰Ë, Ô ª·ÓÒÏ˘ ª·˘ÚÔÌ¿Ù˘ Î·È Ô ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ∞ÏËıÂÈÓfi˜ ̤۷ ·fi ÔÌÈϛ˜, ÂÈÎfiÓ˜ Î·È ÓÙÔÎÔ˘Ì¤ÓÙ·”.

Δ

∂ÏÏËÓÔÚˆÛÈ΋ ÊÈÏ›· Î·È Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ËÓ ÚÒÙË Â›ÛËÌË ÌÔ˘ÛÈ΋ ÂΉ‹ÏˆÛ‹ ÙÔ˘ ˘ÏÔÔ›ËÛÂ Ô ∂ÏÏËÓÔÚˆÛÈÎfi˜ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi˜ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ºÈÏ›·˜ Î·È ™˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜, Ë ÔÔ›· ÂÚÈÏ¿Ì‚·Ó ÎÏ·ÛÈο Î·È ¤ÓÙ¯ӷ ÚÒÛÈη Î·È ÂÏÏËÓÈο ÙÚ·ÁÔ‡‰È·. ™ÙÔ ÌÔ˘ÛÈÎfi ·˘Ùfi ·ÊȤڈ̷ Ô˘ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ‹Ù·Ó Ë ÚÒÙË Â›ÛËÌË ÂΉ‹ÏˆÛË ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘, Ù·Í›‰Â„·Ó Ì ÙȘ ÓfiÙ˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ ÙÚ·ÁÔ‡‰È ÙÔ˘˜ μÔÏÈÒÙÈÛÛ˜ Î·È μÔÏÈÒÙ˜ ηÏÏÈÙ¤¯Ó˜, ηıÒ˜ Î·È ƒÒÛÔÈ ‚ÈÚÙÔ˘fi˙ÔÈ Ù˘ ÌÔ˘ÛÈ΋˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ˙Ô˘Ó ÛÙËÓ fiÏË Ì·˜.

● √È Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ¤˜ Ù˘ Û˘Ó·˘Ï›·˜

™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÂȉfiıËÎ·Ó Û ¤ÚÁ· ƒÒÛˆÓ Î·È ∂ÏÏ‹ÓˆÓ Û˘ÓıÂÙÒÓ, Ù· ÔÔ›· ÂÚÌ‹ÓÂ˘Û·Ó Ì ÙË ‰È΋ ÙÔ˘˜ ÌÔ˘ÛÈ΋ ·È‰Â›· Î·È ÎÔ˘ÏÙÔ‡Ú·. ™Â ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È: “∏ Û˘Ó·˘Ï›· ÚÒÛÈ΢ Î·È ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÌÔ˘ÛÈ΋˜ ¤ÁÈÓ ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ 26 ª·˝Ô˘, ÛÙȘ 8.00 Ì.Ì., ÛÙËÓ Î·Ù¿ÌÂÛÙË ÌÔ˘ÛÈ΋ ·›ıÔ˘Û· “ŒÚÛË ™·Ú¿ÙÛË” ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ø‰Â›Ô˘ μfiÏÔ˘, ÙËÓ ÔÔ›· ·fiÏ·˘Û·Ó ÔÈ ·Ú¢ÚÈÛÎfiÌÂÓÔÈ. ΔË ÌÔ˘ÛÈ΋ ·˘Ù‹ ‰È·‰ÚÔÌ‹ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍ·Ó Â¿ÍÈ· Ì ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘˜, ÔÈ Ù·Ï·ÓÙÔ‡¯Â˜ Î·È Ù·Ï·ÓÙÔ‡¯ÔÈ Î·ÏÏÈÙ¤¯Ó˜ Ì·˜, Ú·ÁÌ·ÙÈο ‰È·Ì¿ÓÙÈ· ÁÈ· ÙËÓ fiÏË Ì·˜ ·ÓÔ›ÁÔÓÙ·˜ ÙÔÓ ÔÚ›˙ÔÓÙ· Û Ӥ˜ Û˘ÓÂÚÁ·Û›Â˜. ª·˜ Ù·Í›‰Â„·Ó Ì ÙÔ ÙÚ·ÁÔ‡‰È ÙÔ˘˜ ÔÈ ÂÍ·›ÚÂÙ˜ Î˘Ú›Â˜ °ÂÓÔ‚¤Ê· πÛ›ÊË - ™È¿ÓÔ˘, ÛÔÚ¿ÓÔ, Ì ÙË ÌÔÓ·‰È΋ Ù˘ ʈӋ, Ë Î·Ù·ÏËÎÙÈ΋ Δ˙¤ÓË Ã·Ù˙ˉ‹ÌÔ˘, ̤Ù˙Ô ÛÔÚ¿ÓÔ, ÔÈ Ó·ڤ˜ Ù·Ï·ÓÙÔ‡¯Â˜ ηÏÏÈÙ¤¯Óȉ˜ ∞ÓÙÈÁfiÓË ª·‚›‰Ë Ì ÙË Ì·Á¢ÙÈ΋ Ù˘ ʈӋ Î·È ¤ÎÊÚ·ÛË Î·È Ë ÁÏ˘Î‡Ù·ÙË ÂÎÊÚ·ÛÙÈ΋ ∂ϤÓË §ÂÊ¿ÎË, ÛÔÚ¿ÓÔ, ÔÈ Ôԛ˜ ˘fiÛ¯ÔÓÙ·È ÔÏÏ¿ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Î·È Ô ˘¤ÚÔ¯Ô˜ Ï˘ÚÈÎfi˜ ÙÂÓfiÚÔ˜ μ¿ÁÈÔ˜ μ·˚fiÔ˘ÏÔ˜-ÿÁÎÔÚ, ÚÒÛÈ΢ ηٷÁˆÁ‹˜, ηÏÏÈÙ¤¯Ó˘ ·¤Ú·ÓÙˆÓ ÂÎÊÚ¿ÛÂˆÓ Û fiÏ· Ù· ›‰Ë ÙˆÓ ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÒÓ. ™ÙÔ È¿ÓÔ Û˘Ófi‰Â˘ÛÂ Ë Î·Ù·ÍȈ̤ÓË ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Î. ∫·›ÙË ∑ˆÓ˙‹ÏÔ˘ - ™·Ì·ÚÙ˙‹, Ë ÔÔ›· ˘‹ÚÍ ̛· ·fi ÙȘ ÛÙ˘ÏÔ‚¿Ù˜ Û˘ÓÂÚÁ¿Ùȉ˜ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ø‰Â›Ô˘ μfiÏÔ˘, fiÔ˘ ·fi ÙÔ 1974 ¤ˆ˜ ÙÔ 1983 Ì·˙› Ì ÙËÓ ·Â›ÌÓËÛÙË §¤Ï· ™Ù·ÌÔ‡ÏË, ‰·ÛοϷ È¿ÓÔ˘ Î·È ‰/ÓÙÚÈ· ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ø‰Â›Ô˘, Ì ÙËÓ Î˘Ú›· ¡›ÙÛ· ∞Ì·ÍÔÔ‡ÏÔ˘, ηıÒ˜ Â›Û˘ Î·È ÙËÓ Î. ∫È΋ ªfiÚÊË, ‰·ÛοϘ ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÔ‡, ÔÚÁ¿ÓˆÛ·Ó ÙËÓ ÂÔ¯‹ ÂΛÓË ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ·Ó¤ÌÔÚÊÔ˘ ·˘ÙÔ‡ ÛËÌ·ÓÙÈÎÔ‡ ¯ÒÚÔ˘, Ú·ÁÌ·ÙÈÎfi ÛÙÔÏ›‰È ÁÈ· ÙÔ μfiÏÔ. ∂›Û˘ ÛÙÔ È¿ÓÔ ·ÔÏ·‡Û·ÌÂ

● ∞fi Ù· ÂÁη›ÓÈ· ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘

ÙËÓ Ù·Ï·ÓÙÔ‡¯· Ó¤· ηÏÏÈÙ¤¯Óȉ· Î. º·Ó‹ ¶·Ú·Û΢¿, ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ ÁÓˆÛÙfi Ù·Ï·ÓÙÔ‡¯Ô È·Ó›ÛÙ· ·ÚÈÔ °È¿ÓÓË ¶˘ÚÁ¤ÏË. ¶Ú¤ÂÈ Ó· ÙÔÓ›ÛÔ˘Ì fiÙÈ Ë Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ fiÏˆÓ ÙˆÓ Î·ÏÏÈÙ¯ÓÒÓ, ‹Ù·Ó ·ÊÈÏÔÎÂÚ‰Ò˜ Î·È ÙÔ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÙÔ˘ ÓÂÔÛ‡ÛÙ·ÙÔ˘ ∂ÏÏËÓÔÚˆÛÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ÙÔ˘˜ ¢¯·ÚÈÛÙ› ıÂÚÌ¿ Ô˘ ·ÓÙ·ÔÎÚ›ıËÎ·Ó ÛÙÔ Î¿ÏÂÛÌ·. ∂›Û˘ ıÂṲ́˜ ¢¯·ÚÈÛٛ˜ οÓÂÈ ÚÔ˜ ÙË ¢/ÓÛË ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ (¢.√.∂.¶.∞.¶ ¢∏.¶∂.£∂.) ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË, ·ÏÏ¿ Î·È ÙËÓ ·Ú·¯ÒÚËÛË Ù˘ ·›ıÔ˘Û·˜, ηıÒ˜ Î·È ÙˆÓ Ë¯ËÙÈÎÒÓ Ì¤ÛˆÓ.

∏ ›‰Ú˘ÛË ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ∞Í›˙ÂÈ Ó· ÛËÌÂȈı› fiÙÈ Ù· ÂÈÙ˘¯‹ ÂÁη›ÓÈ· ÙÔ˘ ÓÂÔÛ‡ÛÙ·ÙÔ˘ ∂ÏÏËÓÔÚˆÛÈÎÔ‡ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ºÈÏ›·˜ Î·È Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ ¡ÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜, ›¯·Ó Á›ÓÂÈ ·ÎÚÈ‚Ò˜ ÚÈÓ ·fi ¤Ó· Ì‹Ó· Î·È ¤ÍÈ Ë̤Ú˜ ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ 21 ∞ÚÈÏ›Ô˘ ÛÙȘ 12.00 Ì. ÛÙËÓ ∂ÛÙ›· Ù˘ ŒÓˆÛ˘ ¶ÔÓÙ›ˆÓ, fiÔ˘ ÊÈÏÔÍÂÓ›ٷÈ, Ô˘ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ‹Ù·Ó ÌÈ· ÛËÌ·ÓÙÈ΋ Ë̤ڷ, ‰ÈfiÙÈ Ì ÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË, ·ÏÏ¿ Î·È ÙËÓ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË fiÏˆÓ ÙˆÓ ·Ú¢ÚÈÛÎÔÌ¤ÓˆÓ ÍÂΛÓËÛ ÙË ‰È΋ ÙÔ˘ ÔÚ›·. π‰È·›ÙÂÚË ÂÈÛ‹Ì·ÓÛË Á›ÓÂÙ·È ÚÔ˜ Ù· 25 È‰Ú˘ÙÈο ̤ÏË, Ù· ÔÔ›· Ì ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÂÓ›Û¯˘ÛË Î·È ÙËÓ ˘ÔÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘˜ Û˘Ó¤‚·Ï·Ó ÛÙËÓ ›‰Ú˘ÛË ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘, Ô ÔÔ›Ô˜ ȉڇıËΠ۠‰‡ÛÎÔϘ Ë̤Ú˜ Î·È ·˘Ùfi ‰ÂÓ Â›Ó·È Ù˘¯·›Ô, ‰ÈfiÙÈ fiÏÔÈ ¤¯Ô˘Ì ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË Ù˘ ÂÌ„‡¯ˆÛ˘ Î·È Ù˘ ıÂÙÈ΋˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·˜ Î·È ‰È¿ıÂÛ˘. ªÂ ‚¿ÛË ÙÔ Î·Ù·ÛÙ·ÙÈÎfi ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ Ô Ó¤Ô˜ ·˘Ùfi˜ ıÂÛÌfi˜ Â›Ó·È ÂıÂÏÔÓÙÈÎfi˜ ¯ˆÚ›˜ ηӤӷ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi fiÊÂÏÔ˜ Î·È ÛÎÔfi˜ ÙÔ˘ ÓÂÔ˚‰Ú˘ı¤ÓÙÔ˜ Û˘ÏÏfiÁÔ˘, Ô ÔÔ›Ô˜ Ú·ÁÌ·ÙÈο ˘fiÛ¯ÂÙ·È ·ÚÎÂÙ¿ ÛÙÔ ¡ÔÌfi Ì·˜, Â›Ó·È Ó· ʤÚÔ˘Ì ·˘ÙÔ‡˜ ÙÔ˘˜ ‰‡Ô Ï·Ô‡˜ ÈÔ ÎÔÓÙ¿, ŒÏÏËÓ˜

Î·È ƒÒÛÔÈ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î·È ÙÔ ·ÓÙ›ıÂÙÔ. ∂›Û˘ ÛÙfi¯Ô˜ ÙÔ˘ Â›Ó·È Ó· ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈËı› ÛÙ· ı¤Ì·Ù· Ù˘ Ù¤¯Ó˘, ÙˆÓ ÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ, Ù˘ ÎÔ˘ÏÙÔ‡Ú·˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ˘ ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ ÙˆÓ ‰‡Ô ¯ˆÚÒÓ Â˘ÂÏÈÛÙÒÓÙ·˜ ¤ÙÛÈ fiÙÈ Ë ÂÏÏËÓo-ÚˆÛÈ΋ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË ÛÙÔ ¡ÔÌfi Ì·˜ ı· ʤÚÂÈ ÔÏÏ¿ ÔʤÏË. ÕÏψÛÙÂ Â›Ó·È ÁÓˆÛÙ‹ Û fiÏÔ˘˜ Ì·˜ Ë ‚·ıÈ¿ ÊÈÏ›· Î·È fi¯È ÌfiÓÔ, ·ÏÏ¿ Î·È Ë ÔÚıÔ‰ÔÍ›·, Ë ÔÔ›· Û˘Ó‰¤ÂÈ ·˘ÙÔ‡˜ ÙÔ˘˜ ‰‡Ô Ï·Ô‡˜. ªÂ ·˘Ù¿ Ù· ‰Â‰Ô̤ӷ Ô Ó¤Ô˜ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ı· Û˘Ó¯›ÛÂÈ, ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ӷ ·Ó·‰Â›ÍÂÈ ÙËÓ ÎÔ˘ÏÙÔ‡Ú·, ÙÔÓ ÔÏÈÙÈÛÌfi, ÙÔ ÂÌfiÚÈÔ, ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌ›·, ÙÔÓ ÙÔ˘ÚÈÛÌfi, ÙÔ ıÚËÛ΢ÙÈÎfi ÙÔ˘ÚÈÛÌfi, ÙȘ Ù¤¯Ó˜ Î·È Ù· ÁÚ¿ÌÌ·Ù· ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ‰‡Ô ¯ˆÚÒÓ. √ ÓÂÔÛ‡ÛÙ·ÙÔ˜ ∂ÏÏËÓÔÚˆÛÈÎfi˜ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi˜ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ºÈÏ›·˜ Î·È ™˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜ ı· Â›Ó·È ÁÈ· ÙÔÓ ÙfiÔ Ì·˜ ¤Ó· ÌÂÁ¿ÏÔ “ÂÚÁ·Ï›Ԕ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛ˘ ÛÙȘ ‰‡Ô ·˘Ù¤˜ ÔÌfi‰Ô͘ ·ÙÚ›‰Â˜. ¶ÚÔ˜ ÙÔ ·ÚfiÓ ÛÙÂÁ¿˙ÂÙ·È ÛÙÔ ÊÈÏfiÍÂÓÔ ¯ÒÚÔ Ù˘ ŒÓˆÛ˘ ¶ÔÓÙ›ˆÓ ¡. ª·ÁÓËÛ›·˜ (£Ú¿Î˘ 126 Ì ∞‰Ú·Ì˘Ù›Ô˘) ÛÙË ¡¤· πˆÓ›· Î·È ÙÔÓ Â˘¯·ÚÈÛÙԇ̠ıÂÚÌ¿. ŸÛÔÈ ÂӉȷʤÚÔÓÙ·È Ó· Á›ÓÔ˘Ó Ì¤ÏË ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÈÎÔÈÓˆÓÔ‡Ó ÛÙ· ÙËϤʈӷ 6948597440, 6945770108 Î·È 6937398237. ΔÔ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Â˘¯·ÚÈÛÙ› ÁÈ· ¿ÏÏË ÌÈ· ÊÔÚ¿ fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ¤˜ Ô˘ Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó ÛÙÔ ÙÚ·ÁÔ‡‰È ÙȘ ÛÔÚ¿ÓÔ Î. °ÂÓÔ‚¤Ê· πÛ›ÊË-™È¿ÓÔ˘, Î. ∞ÓÙÈÁfiÓË ª·‚›‰Ë, Î. ∂ϤÓË §ÂÊ¿ÎË, ÙË Ì¤Ù˙Ô ÛÔÚ¿ÓÔ Î. Δ˙¤ÓË Ã·Ù˙ˉ‹ÌÔ˘ Î·È ÙÔ Ï˘ÚÈÎfi ÙÂÓfiÚÔ μ¿ÁÈÔ μ·˚fiÔ˘ÏÔ - ÿÁÎÔÚ. ΔȘ È·Ó›ÛÙÚȘ Î. ∫·›ÙË ∑ˆÓ˙‹ÏÔ˘ - ™·Ì·ÚÙ˙‹, ÙËÓ Î. º·Ó‹ ¶·Ú·Û΢¿ Î·È ÙÔÓ È·Ó›ÛÙ· Î. °È¿ÓÓ˘ ¶˘ÚÁ¤ÏË. ∂˘¯fiÌ·ÛÙ ηÏfi ηÏÔη›ÚÈ Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Û˘ÌÔϛ٘ Î·È Î·Ï‹ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›· ÌÂÙ¿ ÙÔ ™Â٤̂ÚÈÔ” .

¢È·ıÂÌ·ÙÈ΋ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË ·fi ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ ÙÔ˘ 12Ô˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™¯ÔÏ›Ԣ μfiÏÔ˘

«H ÂÏÈ¿ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î·È ÙË ªÂÛfiÁÂÈÔ» “H ÂÏÈ¿ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î·È ÙË ªÂÛfiÁÂÈÔ” ‹-

Ù·Ó ÙÔ ı¤Ì· ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ Ô˘ ·ÚÔ˘Û›·Û ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ 24 ª·˝Ô˘ ÛÙȘ 7.00 Ì.Ì. ÛÙÔ ∞¯›ÏÏÂÈÔ ÙÔ 12Ô ¢ËÌÔÙÈÎfi ™¯ÔÏÂ›Ô μfiÏÔ˘. °È· ÙËÓ ÔÚÁ¿ÓˆÛË Î·È ÂÎÙ¤ÏÂÛË ÙÔ˘ ۯ‰ȷÛÌÔ‡ ˘ÏÔÔ›ËÛ˘ ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ÂÚÁ¿ÛÙËÎ·Ó ÙÂÏÈο 177 ·È‰È¿ ÛÙËÚÈ˙fiÌÂÓ· ÛÙËÓ fiÚÂÍË, ÙËÓ ÂÈÌÔÓ‹, ÙËÓ ˘ÔÌÔÓ‹ Î·È ÙËÓ ÂÚÁ·ÙÈÎfiÙËÙ· Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ Û˘ÓÙÔÓÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ Ô˘ ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi ‰·ÛοÏÔ˘˜ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÒÓ ÂȉÈÎÔًوÓ. ΔÔ ı¤Ì· ÚÔÛÂÁÁ›ÛÙËΠ‰È·ıÂÌ·ÙÈο ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙˆÓ Ì·ıËÌ¿ÙˆÓ Ù˘ ÁÏÒÛÛ·˜, Ù˘ ÌÂϤÙ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜, Ù˘ Á˘ÌÓ·ÛÙÈ΋˜, ÙˆÓ ·ÁÁÏÈÎÒÓ, Ù˘ ÏËÚÔÊÔÚÈ΋˜ Î·È ÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ Ì·ıËÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ÂÌÂÚȤ¯ÔÓÙ·È ÛÙÔ ˆÚÔÏfiÁÈÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ. ªÈ· ÎÂÓÙÚÈ΋ ÔÌ¿‰· ·fi Ì·ıËÙ¤˜ Ù˘ ¢’ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡, ‰Ô‡Ï„ ¤Ó·Ó ÔÏfiÎÏËÚÔ ¯ÚfiÓÔ Ô˘ ‰È¿‚·Û·Ó ÁÈ· ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· Ù˘ ÂÏÈ¿˜ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î·È ÛÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜ ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡˜, ÙË ˙ˆÁÚ¿ÊÈÛ·Ó, ÁÓÒÚÈÛ·Ó ÙËÓ Î·ÏÏȤÚÁÂÈ¿ Ù˘, ÙËÓ ÂÂÍÂÚÁ·Û›· Ù˘ Î·È ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙË Á‡ÙËÎ·Ó Ì·ÁÂÈÚ‡ÔÓÙ·˜ Á·ÛÙÚÔÓÔÌÈΤ˜ Û˘ÓÙ·Á¤˜ Ì ‚¿ÛË ÙËÓ ÂÏÈ¿ Î·È ÙÔ Ï¿‰È. ∫·ÙfiÈÓ Ì·ıËÙ¤˜ Î·È ÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ Ù¿ÍÂˆÓ Ù˘ ∞’,

● °È· ÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ÂÚÁ¿ÛÙËÎ·Ó 177 ·È‰È¿ Ì ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ Û˘ÓÙÔÓÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ Ô˘ ·ÔÙÂÏÔ‡Û·Ó ‰¿ÛηÏÔÈ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÒÓ ÂȉÈÎÔًوÓ

Ù˘ μ’ Î·È Ù˘ ∂’ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ̤۷ ·fi ÙÔ ı·ÙÚÈÎfi ·È¯Ó›‰È ·Ó·‚›ˆÛ·Ó ÈÛÙÔڛ˜ Ù˘ Ì˘ıÔÏÔÁ›·˜, ¤·ÈÍ·Ó ·È¯Ó›‰È· ÛÙ· ·ÁÁÏÈο, ÙÚ·ÁÔ‡‰ËÛ·Ó Î·È ¯fiÚ„·Ó ¯ÔÚÔ‡˜ ÁÚ·Ì̤-

ÓÔ˘˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÏÈ¿. ∫·Ù·Û··Û·Ó ÌÈ· ÌÈÎÚÔÁÚ·Ê›· ÂÏ·ÈÒÓ· ̤۷ ÛÙËÓ ÔÔ›· ¤ÛÙËÛ·Ó ÌÈ· ÔÏfiÎÏËÚË ÈÛÙÔÚ›· Ô˘ Ì ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· Ù˘ Ù¯ÓÔÏÔÁ›·˜ ÙË ÌÂÙ·Û··Û·Ó Û ÌÈÎÚÔ‡ Ì‹ÎÔ˘˜ Ù·ÈÓ›· animation. ΔÔ ÁÂÓÈÎfi Û˘ÓÙÔÓÈÛÌfi Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ›¯Â Ë ‰·ÛοϷ ÙÔ˘ ¢2 ÷ڿ ™‰ÚfiÏÈ·, Ë ÔÔ›· Û˘ÓÂÚÁ¿ÛÙËΠ̠ÙË ‰·ÛοϷ ÙÔ˘ ÔÏÔË̤ÚÔ˘ ªÂÏÔ̤ÓË ª›Á· Ô˘ ›¯Â Î·È ÙËÓ Â˘ı‡ÓË ÙˆÓ ı·ÙÚÈÎÒÓ ÙÔ˘ ÔÏÔË̤ÚÔ˘, ÙËÓ Î·ıËÁ‹ÙÚÈ· ·ÁÁÏÈÎÒÓ ∂‡Ë ∫·Ú·‚·Ù¿ÎË Ô˘ ›¯Â ÙËÓ ÂÈ̤ÏÂÈ· ÙˆÓ ÌÔ˘ÛÈÎÒÓ ·È¯ÓȉÈÒÓ ÛÙ· ·ÁÁÏÈο, ηıÒ˜ Î·È ÙË Á˘ÌÓ¿ÛÙÚÈ· ∂˘Ù˘¯›· ª·Ú·ı¿ Ô˘ ›¯Â ÙË ÁÂÓÈ΋ ÂÈ̤ÏÂÈ· ÙˆÓ ¯ÔÚÔÁÚ·ÊÈÒÓ Î·È Ù˘ ÌÔ˘ÛÈ΋˜. ªÂ ÙȘ ηٷÛ΢¤˜ Î·È ÙÔ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈÎfi Ù˘ Ù·ÈÓ›·˜ animation ·Û¯ÔÏ‹ıËÎÂ Ë ‰·ÛοϷ ÙˆÓ Î·ÏÏÈÙ¯ÓÈÎÒÓ ºˆÙÂÈÓ‹ ∫·Ê›‰·, ÙÔ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈÎfi ÙˆÓ power point Î·È ÙËÓ Â›‚ÏÂ„Ë ÙˆÓ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÒÓ Ì¤Ûˆ Ù˘ ÂΉ‹ÏˆÛ˘ ›¯Â Ô Î·ıËÁËÙ‹˜ ÏËÚÔÊÔÚÈ΋˜ ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ª·ÓÙÈÛÙ¿Î˘, ÁÈ· ÙËÓ ÂÎÙ¤ÏÂÛË ÙˆÓ ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÒÓ Ì ٷ ·È‰È¿ ÂÚÁ¿ÛÙËÎÂ Ë ÌÔ˘ÛÈÎfi˜ ∂˘ı˘Ì›· ¶ÈÛÈÒÙË Î·È ÁÈ· Ù· ÛÎËÓÈο Ë ªÔÏ›‚È· ¶fiÚÔ‰·, ηıÒ˜ Î·È Ô ı·ÙÚÔÏfiÁÔ˜ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ∞ÔÛÙfiÏÔ˘.

Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 29 MA´√À 2013

29

Δ· «¶·È‰Ô¯ÚÒÌ·Ù·» ÁÈ· 8Ë ¯ÚÔÓÈ¿ ÛÙËÓ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ °π∞ 8Ë ¯ÚÔÓÈ¿ ʤÙÔ˜, Ë §¤Ó·

§È‚·Ófi˜ ¤Ú¯ÂÙ·È Î·È ¿ÏÈ ÛÙËÓ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ ¶ËÏ›Ô˘, ÁÈ· Ó· ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÛÂÈ Ù· ıÚ˘ÏÈο ϤÔÓ “¶·È‰Ô¯ÚÒÌ·Ù·” , ÙÔÓ ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ ¢È·ÁˆÓÈÛÌfi ∑ˆÁÚ·ÊÈ΋˜ - §ÔÁÔÙ¯ӛ·˜ Î·È ¶Ô›ËÛ˘ ÁÈ· ·È‰È¿ ·fi ∞’ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ̤¯ÚÈ °’ §˘Î›Ԣ. ΔÔ ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ 3 Î·È 4 ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘, ÛÙÔ ÎÏÂÈÛÙfi °˘ÌÓ·ÛÙ‹ÚÈÔ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜ - ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ·˜, fiÏ· Ù· ·È‰È¿ Ô˘ ·Á·Ô‡Ó ÙË ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋ Î·È ÙË ÏÔÁÔÙ¯ӛ·, ı· Û˘ÁÎÂÓÙÚˆıÔ‡Ó ÁÈ· ¿ÏÏË ÌÈ· ÊÔÚ¿ ÛÙÔ ÁÓÒÚÈÌfi ÙÔ˘˜ ¯ÒÚÔ, ÁÈ· Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó Ì ¯ÚÒÌ·, ÏfiÁÔ Î·È ¿ÊıÔÓË Ê·ÓÙ·Û›·, ÌÈÎÚ¿ ·ÚÈÛÙÔ˘ÚÁ‹Ì·Ù· Ù¤¯Ó˘. ΔÔ ™¿‚‚·ÙÔ 3/8/13 ÛÙȘ 7.30 ÙÔ ‚Ú¿‰˘, ı· Á›ÓÂÈ Ô ¢È·ÁˆÓÈÛÌfi˜ ∑ˆÁÚ·ÊÈ΋˜ Î·È ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ 4/8/13 ÙÔ Úˆ› ÛÙȘ 11.00, ı· Á›ÓÂÈ Ô ¢È·ÁˆÓÈÛÌfi˜ §ÔÁÔÙ¯ӛ·˜ Î·È ¶Ô›ËÛ˘. ΔËÓ ∫˘Úȷ΋ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ı· Á›ÓÂÈ fiˆ˜ ¿ÓÙ· Ë ·ÔÓÔÌ‹ ÙˆÓ ‚Ú·‚›ˆÓ Î·È ÙˆÓ Â·›ÓˆÓ ·ÚÔ˘Û›· ÁÔÓ¤ˆÓ, Ê›ÏˆÓ Î·È Ê˘ÛÈο Ù˘ ÎÚÈÙÈ΋˜ ÂÈÙÚÔ‹˜, ÛÙËÓ ÔÔ›· ʤÙÔ˜ ı· Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó Ë ‰ÈÂıÓÔ‡˜ Ê‹Ì˘ ÔÈ‹ÙÚÈ· Î. Vicky Kostenas, Ô ÁÓˆÛÙfi˜ Û˘ÁÁڷʤ·˜ Î. £·Ó¿Û˘ ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘, ·fi ÙÔ μfiÏÔ, o ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi˜ Î. °ÂÒÚÁÈÔ˜ ΔÛÔ‡·˜ Î.¿. ∂ÈÎÂÊ·Ï‹˜ Ù˘ ÂÈÙÚÔ‹˜ ı· Â›Ó·È Ë ‰ËÌÈÔ˘ÚÁfi˜ ÙˆÓ ¶·È‰Ô¯ÚˆÌ¿ÙˆÓ, ˙ˆÁÚ¿ÊÔ˜, Û˘ÁÁڷʤ·˜, ÔÈ‹ÙÚÈ· Î·È ÁÓˆÛÙ‹ ÙËÏÂ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙÚÈ· Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÙËÏÂfiÚ·Û˘, Î. §¤Ó· §È‚·Ófi˜. ΔÔ 1Ô μÚ·‚Â›Ô ÛÙË ∑ˆÁÚ·ÊÈ΋, ı· Â›Ó·È ‰ˆÚÂ¿Ó ÊÔ›ÙËÛË Ì¤¯ÚÈ ÙËÓ ·fiÎÙËÛË Ù˘¯›Ô˘ Û ™¯ÔÏ‹ ∑ˆÁÚ·ÊÈ΋˜ Ì ·ÏÏËÏÔÁÚ·Ê›·. Δ· ‚Ú·‚›· Î·È ÔÈ ¤·ÈÓÔÈ ÛÙË §ÔÁÔÙ¯ӛ· Î·È ÙËÓ ¶Ô›ËÛË, ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ı·˘Ì¿ÛÈ· ‚È‚Ï›· ÈÛÙÔÚÈÎÔ‡ ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘, Ì˘ıÈÛÙÔÚ‹Ì·Ù· Î.Ï. ŸÛ· ·È‰È¿ ÂӉȷʤÚÔÓÙ·È Ó· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯Ô˘Ó, ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ‰ËÏÒÛÔ˘Ó Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÒÚ· ÛÙË ‰È‡ı˘ÓÛË: lenalivanos@gmail.com, Ê·Í 210- 6527406 ‹ ÛÙÔ ÙËÏ. 6977124796.

«π¿ÛˆÓ»

Δ¤ÏÔ˜ ÙˆÓ ¯ÂÈÌÂÚÈÓÒÓ Ì¿ÓÈˆÓ √ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ¯ÂÈÌÂÚÈÓÒÓ ÎÔ-

Ï˘Ì‚ËÙÒÓ “π¿ÛˆÓ” , ÙÂÏÂÈÒÓÔÓÙ·˜ Ù· ¯ÂÈÌÂÚÈÓ¿ Ì¿ÓÈ·, ÙÂÏ› ÙËÓ ÚÔÛ¯‹ ∫˘Úȷ΋ 2 πÔ˘Ó›Ô˘ £Â›· §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Î·È ÂÈÌÓËÌfiÛ˘ÓË ‰¤ËÛË ÁÈ· ÙÔ˘˜ ı·ÓfiÓÙ˜ ¯ÂÈÌÂÚÈÓÔ‡˜ ÎÔÏ˘Ì‚ËÙ¤˜ - ̤ÏË ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ·fi Ù˘ ȉڇÛÂÒ˜ ÙÔ˘ ̤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ·, ÛÙÔ Ó·fi Ù˘ ¶·Ó·Á›·˜ ÛÙÔ ÏfiÊÔ Ù˘ °ÔÚ›ÙÛ·˜. ∫·ÏÔ‡ÓÙ·È Ù· ̤ÏË ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ Ì ÙÔ˘˜ Û˘ÁÁÂÓ›˜ Î·È Ê›ÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Ó· ÚÔÛ¤ÏıÔ˘Ó ÛÙÔ Ó·fi ÁÈ· ÙËÓ ÎÔÈÓ‹ ÚÔÛ¢¯‹.


XÚËÌ·ÙÈÛÙ‹ÚÈÔ 30

Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 29 ª∞´√À 2013

K§EI™IMO TH™ 28∏™ ª∞´√À

™‡Ì‚ÔÏÔ

ªÂÙÔ¯‹

°ÂÓÈÎfi˜ ¢Â›ÎÙ˘ ∞¢∞∫ ¢∞∫∂Δ30 ∞™∫√ ∞§∞¶π™ ∞Δ∂ƒª ∞¡¢ƒ√ ∞Δƒ∞™Δ ∞™Δ∞∫ ∞§º∞ ∞§™π¡ ∞§Δ∂∫ ∞§Δπ ∞ΔΔπ∫∞ √Δ√∂§ μÀΔ∂ ™∂¡Δƒ ∂∂∂∫ ∫√ª¶ ™¶π ™∞π∫§ §∞π∫∏ ¢π√¡ √ƒ∞√ƒ∞ ∂¡μπ ∂¶™π§ ∂Àƒøμ ∂À¶ƒ√ ∂¢ƒπ¶ ∂Àƒ√ª ∂à ∂ºΔ∑π ∫Àƒª μ√à ª∂ƒ∫√ º§∂•√ º√ƒ£ ºƒ§∫ ºƒπ°√ ∏√§ ∫√À∂™ §À∫ ∞μ∞• ª¶∂§∞ ∫§∂ª §∞ª¢∞ §∞μπ §√°√™ ªπ° ª∂¡Δπ ª∂μ∞ ª§∞¡Δ ªπ°ƒ∂ ª§™ ª√¡Δ∞ ∞§∫∞Δ √§∫∞Δ ¶¶∞∫ ¶∞™∞§ ¶∂ƒº ¶∞¶ ¶ƒ√º ¶ƒ√ ∫√À∞§ ∫∞ª¶ ƒπ§∫∂ ∞ƒμ∞ ™∞Δ√∫ ™¶∂π™ ™¶π¡Δ ™¶ƒπ ∂¡∫§ø °∂¢ À∞§∫√ ∏ƒ∞∫ ∞Δ∂ ∞∂°∂∫ ∞ƒ∞π° ∞£∏¡∞ ∞π√§∫ ∞∫ƒπΔ ∞§∫√ ∞§ªÀ ∞§Δ∂ƒ ∞°∫ƒπ ∞¡∂∫ ∞¡∂¶ ∞¡∂¶√ ∞™∞™∫ ∞™Δ∏ƒ ∞ΔΔπ∫ ∞Δ∂∫ ∞Ã√¡ μ∞§∫ μ∞ƒ° μ∞ƒ¡∏

ETF FTASE ETF GREECE & TURKEY 30 A.S. ∞.∂. (∫√) ALAPIS ALMA-∞Δ∂ƒªø¡ ALPHA TRUST - ∞¡¢ƒ√ª∂¢∞ ∞ ALPHA TRUST ∞∂ ∂¶∂¡¢.À¶∏ƒ∂™πø¡ ALPHA ∞™Δπ∫∞ ∞∫π¡∏Δ∞ ALPHA Δƒ∞¶∂∑∞ ALSINCO ALTEC ∞μ∂∂ (∫√) ALTIUS ∂¶∂¡¢ÀΔπ∫∏ ATTICA ∞. ∂. ™Àªª∂Δ√Ãø¡ AUTOHELLAS BYTE COMPUTER CENTRIC ∞.∂ COCA COLA HELLENIC COMPUCON CPI ∞. ∂. CYCLON ∂§§∞™ CYPRUS POPULAR BANK DIONIC AEBE DIVERSA ∞∂ ENVITEC ∞∂ (KO) EPSILON NET ∞μ∂E (KO) EUROBANK ERGASIAS ∞∂ EUROBANK PROPERTIES EURODRIP EUROMEDICA ∞.∂. EUROXX F.G. EUROPE ∞.∂. F.H.L. ∏.∫Àƒπ∞∫π¢∏™ FASHION BOX FHL MERMEREN FLEXOPACK ∞.∂.μ.∂.¶. (∫√) FORTHnet A.E. (∫√) FOURLIS ™Àªª∂Δ√Ãø¡ FRIGOGLASS HELLAS ON LINE Info-Quest INFORM ¶. §À∫√™ J. - P. - ∞μ∞• ∞.∂. JUMBO KLEEMAN HELLAS LAMDA DEVELOPMENT LAVIPHARM Logismos MARFIN I.G. MEDICON MEVACO MICROLAND MIG REAL ESTATE MLS MODA BAGNO NEXANS OLYMPIC CATERING PAPERPACK PASAL ∞∂ PERFORMANCE PLIAS PROFILE PROTON BANK QUALITY AND RELIABILITY REDS RILKEN S - B μπ√ª∏Ã∞¡π∫∞ √ƒÀ∫Δ∞ ∞.∂. SATO A.E. SPACE HELLAS SPIDER SPRIDER UNITED TEXTILES VELL GROUP YALCO ∞.°.∂.Δ. ∏ƒ∞∫§∏™ ∞.Δ.∂. ∞.∂. ∞∂°∂∫ ∞∂ƒ√¶√ƒπ∞ ∞π°∞π√À ∞£∏¡∞ ∞.Δ.∂. ∞π√§π∫∏ ∞.∂.∂.Ã. ∞∫ƒπΔ∞™ ∞.∂. ∞§∫√ ∂§§∞™ ∞§√ÀªÀ§ ªÀ§ø¡∞™ ∞§Δ∂ƒ ∞§º∞ °∫ƒπ™π¡ ∞¡∂∫ ∞.∂. ∞¡∂∫ ∞.∂. (¶√ `90) ∞¡∂∫ ∞.∂. (¶√ `96) ∞™¶π™ ¶ƒ√¡√π∞ ∞™Δ∏ƒ ¶∞§∞™ ∞ΔΔπ-∫∞Δ ∞.Δ.∂. ∞ΔΔπ∫∂™ ∂∫¢√™∂π™ ∞Ã√¡ ™Àªª∂Δ√Ãø¡ μ∞§∫∞¡ ∂•¶√ƒΔ μ∞ƒ∞°∫∏™ μ∞ƒμ∞ƒ∂™√™

TÈÌ‹ 1.037,83 3,4 9,73 0,36

23,4 0,919 6,25 0,638 0,008 0,04 0,344 2,1 0,446 0,255 20,71 0,089 0,224 0,49 0,146 2,29 1,27 0,51 0,411 6,29 1,53 0,41 3,25 0,584 0,84 4,42 4 0,638 2,64 5,3 0,332 1,06 1,59 1,59 6,7 1,69 4,27 0,147 0,6 0,4 0,616 1,5 1,64 2,7 0,289 2,61

ªÂÙ·‚ÔÏ‹ % ∞fi‰ÔÛË ·fi 1/1 ∂Ï¿¯ÈÛÙÔ 52‚‰ ª¤ÁÈÛÙÔ 52‚‰ ŸÁÎÔ˜

-0,58% -0,31% -0,83%

0,00% -0,93% -20,00% 5,26% -5,49% 0,48% 1,59% -2,30% 2,42% -9,31% -3,92% 0,00%

-4,20% -1,10% 0,00% -0,73% -4,26% -1,18% 1,38% -2,74% 3,94% 2,32% -13,09% -2,75% -1,85% -1,24% -2,90% 0,00% -0,93% 0,68% 9,59% 18,69% -0,66% 1,23% -2,53% -3,34%

-4,41% 19,89%

0,946 0,517

10,00% -2,45%

5,8 0,071 2,2 0,067 0,031

0,00% -16,47% 5,26% 17,54%

0,046 0,141 1,39

-2,13%

0,139 2,82 0,269 1,16 0,207 0,522 0,601

6,92% 2,55% 0,00%

3,95 0,05 0,8 0,147 0,195 0,84 0,147

™‡Ì‚ÔÏÔ

3 19 2.520

μ∂Δ∞¡ μπ√∫∞ μπ√™∫ μπ√Δ μπ√Ã∫ μπ™ μ√™À™ °∞§∞• °∂∫Δ∂ƒ¡∞ ¶ƒ∂∑Δ °∂μ∫∞ °Δ∂ ∂Àμƒ∫ ¢√§ ¢∞π√™ ¢∞∫°¢ ¢∂∏ ¢πã ¢π∂∫∞ ¢√ªπ∫ ¢√Àƒ√ ¢ƒ√ª∂ ∂À¢∞¶ ∂μƒ√º ∂¢ƒ∞ ∂Δ∂ ¡π√À™ π∫√¡∞ ∂∫Δ∂ƒ ∂§μ∞ ∂§μ∂ ∂§μπ√ ∂§°∂∫ ∂§π¡ ∂μ∑ ∂§§∞∫Δøƒ ∂§∫∞ ∂§¶∂ ∂Ã∞∂ ∂§πã ∂§Àº ∂§Δ√¡ ∂§Δ∫ ∂ª¢∫√ ∂ª¢¶√ ∂¡Δ∂ƒ ∂¶π§∫ ∞μ∂ μπ¡Δ∞ ∂À∞¶™ ∂Δ∂ª ∂À¶π∫ ∂™Àªμ ∑∞ª¶∞ ∞μ∂¡πƒ ∫∞£∏ ¡∞ÀΔ ∏§∂∞£ ª¶√∫∞ ª¶√¶∞ π∞™ø π∞Δƒ π∫Δπ¡ π§À¢∞ πª¶∂ π¡Δ∂∫ π¡Δ∂Δ π¡Δ∫∞ π¡∫∞Δ π¡§√Δ π√¡∞ π¶¶∫ ∫§ª ∂§™Δƒ ∫∞¡∞∫ ∫ª√§ ∫∞ƒΔ∑ ∫∞ƒ¢ ∫∞ƒ∂§ ºº°∫ƒ¶ ¡Δƒπ∞ƒΔ ∫∂∫ƒ ∫∂ƒ∞§ ¡∞À¶ ∫§ø¡∫ ∫§ø¡¶ ∫√ƒ¢∂ ∫√ƒƒ∂™ ∫√Àª ∫ƒ∂∫∞ ∫ƒ∂Δ∞ ∫ƒ∏Δø¡ ∫ƒπ ∫Àƒπ√ ∫Δ∏§∞

ªÂÙÔ¯‹

TÈÌ‹

ªÂÙ·‚ÔÏ‹ % ∞fi‰ÔÛË ·fi 1/1 ∂Ï¿¯ÈÛÙÔ 52‚‰ ª¤ÁÈÛÙÔ 52‚‰ ŸÁÎÔ˜

AÍ›·

™‡Ì‚ÔÏÔ

ªÂÙÔ¯‹

TÈÌ‹

ªÂÙ·‚ÔÏ‹ % ∞fi‰ÔÛË ·fi 1/1 ∂Ï¿¯ÈÛÙÔ 52‚‰ ª¤ÁÈÛÙÔ 52‚‰ ŸÁÎÔ˜

AÍ›·

-0,10

0,65 0,211 2,52 0,577 1,14

0,08 0,107 1,78 0,4

AÍ›·

0,35% -1,72%

0,72%

0,00% 0,38% -1,48%

-1,83%

-0,75% 0,00%

-2,99% 20,00%

7,9% 15,7% -8,9% 0,0% 0,0% 18,3% 75,1% -1,0% 24,3% -95,7% 17,7% 0,0% 12,8% 16,7% -13,6% -21,5% 17,0% -5,3% -13,5% -8,9% 0,0% -33,6% -33,2% -7,8% -35,9% 28,4% 7,0% -19,6% -8,5% -14,1% -8,7% 0,0% -14,7% 32,5% -29,8% 34,0% 0,6% -46,6% -7,0% 18,7% 11,2% 12,2% 9,7% 6,2% -16,0% -1,6% -6,8% -33,1% 9,5% 0,0% 7,2% 1,1% -20,4% 7,9% 0,0% -17,2% -25,7% 16,1% 44,9% 0,0% 105,7% -21,8% 0,0% 5,5% 136,7% 70,5% -18,3% -22,5% 0,0% -38,7% -8,4% 11,2% 0,0% 7,8% 41,0% 41,6% 16,6% -29,8% -31,9% -11,4% 0,0% -60,4% -40,6% 0,0% 30,7% 0,0% 13,2% 150,0% 14,3% 6,5% -43,5% 74,3% -18,8%

1,67 5,61 0,18 0,04 0,12 13,20 0,45 3,56 0,16 0,01 0,02

3,99 10,11 0,49 0,04 0,12 25,41 0,92 7,60 0,86 0,29 0,06

0,12 0,81 0,29 0,08 11,01 0,02 0,12 0,18 0,03 0,08 2,29 0,98 0,45 0,11 2,43 0,65 0,32 2,98 0,36 0,47 1,30 3,83 0,91 0,35 0,63 2,60 0,20 0,42 0,68 0,55 2,22 0,50 1,59 0,09 0,19 0,18 0,50 0,82 0,63 0,90 1,89 0,17 1,20 0,15 0,16 0,12 2,52 0,20 0,32 0,18 0,24 0,35 3,27 4,25 0,02 1,00 0,03 0,03 0,05 0,03 0,09 0,63 0,13 0,07 1,01 0,09 0,60 0,16 0,17 0,19

0,59 2,20 0,62 0,44 22,97 0,12 0,40 0,70 0,11 0,26 2,29 1,95 0,55 1,37 6,98 1,59 0,64 3,80 0,95 1,04 1,30 5,39 5,00 1,32 2,95 6,26 0,80 1,39 1,75 1,90 8,70 1,88 6,48 0,27 1,23 0,56 2,10 1,58 0,67 1,72 2,97 0,58 3,11 1,50 1,06 0,41 2,52 0,64 1,19 0,20 1,05 0,95 3,90 6,08 0,16 2,09 0,11 0,10 0,05 0,14 0,21 1,80 0,27 0,19 2,86 0,34 1,17 0,52 0,96 0,74

0,08 0,05 1,62 0,31 2,40 0,02 0,36 0,06 0,13 0,21 0,03

0,33 0,27 1,98 0,77 4,95 0,09 1,45 0,19 0,44 0,80 0,54

1 2 7.000

50 312 10.830.751 6.973.078 1 56.241 2.248 968 13.984 3.250 77.012 15.306

332 29.366 1.424 19.764 316.978

2.000 450

448 221

56.030

1.824.037 13.676 11.761 1.120

8.165

782.770 87.533 17.994 459

1.561 14.758

887 12.388

25

110

8.125 196.592 41.402 3.050 2.855 2.435 13.680 119.376 250 2.555 3.300

5.186 511.554 224.555 1.012 3.051 3.853 22.101 829.492 422 11.052 483

3.218.250 1.265.504 47 28 4.200 6.300 220 18.550 2.295

361 50.240 621

4.197 10.000

2.607 2.110

695 27.451

362 31.635

20 2.501

18 1.293

24.265 2.450 10 1

140.737 172 22

2.750

126

7.807

10.873

43.973 24.655 400

6.088 69.999 107

50 1.951 5.045

80.249

1.846 1.484

1.040 10

10 987 3.043

8.581

7.290 74

203 8

μ∂Δ∞¡∂Δ μπ√∫∞ƒ¶∂Δ ∞.∂. μπ√™ø§ μπ√Δ∂ƒ μπ√Ã∞§∫√ μπ™ ∞.∂. μ√°π∞Δ∑√°§√À °∞§∞•π¢π °∂∫ ∞.∂. °∂∫∂ ∞.∂. °∂¡. ∂ª¶√ƒπ√À °∂¡π∫∏ Δƒ∞¶∂∑∞ °π√Àƒ√ª¶ƒ√∫∂ƒ™ ¢.√. §∞ª¶ƒ∞∫∏ ¢∞π√™ ¶§∞™Δπ∫∞ ¢∞∫ °¢ ¢∂∏ ¢π∞™ πãÀ√∫∞§§π∂ƒ°∂π∂™ ¢π∂∫∞Δ ¢√ªπ∫∏ ∫ƒ∏Δ∏™ ¢√Àƒ√™ ¢ƒ√ª∂∞™ ∂.À¢.∞.¶. ∂μƒ√º∞ƒª∞ ∂¢ƒ∞™∏ ∂£¡π∫∏ Δƒ∞¶∂∑∞ ∂π¢∏™∂√ºø¡π∫∏ ∂π∫√¡∞ - ∏Ã√™ ∂∫Δ∂ƒ ∂§μ∞§ ∞.∂ ∂§μ∂ ∂§μπ∂ª∂∫ ∂§°∂∫∞ ∂§π¡√π§ ∂§§. μπ√ª. ∑∞Ã∞ƒ∏™ ∂§§∞∫Δøƒ ∂§§∏¡π∫∞ ∫∞§ø¢π∞ ∂§§∏¡π∫∞ ¶∂Δƒ∂§∞π∞ ∂§§∏¡π∫∞ Ã∏ª∞Δπ™Δ∏ƒπ∞ ∂§§∏¡π∫∞π πãÀ√∫∞§§π∂ƒ°∂π∞π ∂§§∏¡π∫∏ Àº∞¡Δ√Àƒ°π∞ ∂§Δ√¡ ∂§Δƒ∞∫ ∂ª¶√ƒπ∫√™ ¢∂™ª√™ (∫√) ∂ª¶√ƒπ∫√™ ¢∂™ª√™ (¶√) ∂¡Δ∂ƒ™√ºΔ ∂¶π§∂∫Δ√™ ∫§ø™/ƒ°π∞ ∞.∂.μ.∂. (∫∞) ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂π™ ∏Ã√À & ∂π∫√¡√™ ∂ƒ∂À¡∞™ ∫∞π¡√Δ√ªπ∞™ ∂Δ. À¢ƒ∂À™∏™ - ∞¶√Ã. £∂™/∫∏™ ∂Δ∂ª ∞.∂. ∂Àƒø¶∞´∫∏ ¶π™Δ∏ ∂Àƒø™Àªμ√À§√π ∑∞ª¶∞ ∞.∂. (∫∞) ∑∏¡ø¡ ∞.∂. (∫√) ∏ ∫∞£∏ª∂ƒπ¡∏ ∏ ¡∞ÀΔ∂ª¶√ƒπ∫∏ ∏§∂∫Δƒ√¡π∫∏ ∞£∏¡ø¡ π. ª¶√ÀΔ∞ƒ∏™ (∫∞) π. ª¶√ÀΔ∞ƒ∏™ (¶∞) π∞™ø ∞.∂. π∞Δƒπ∫√ ∞£∏¡ø¡ π∫Δπ¡√™ π§À¢∞ πª¶∂ƒπ√-∞ƒ°ø π¡Δ∂∞§ π¡Δ∂ƒΔ∂∫ π¡Δƒ∞∫√ª π¡Δƒ∞∫√ª ∫∞Δ∞™∫∂À∂™ π¡Δƒ∞§√Δ π√¡π∫∏ (•∂¡/∫∂™ ∂¶πÃ/™∂π™) π¶¶√Δ√Àƒ ∞.∂. ∫.§.ª. ∞.∂. ∫∞§¶π¡∏™ - ™πª√™ ∫∞¡∞∫∏™ ∫∞ƒ∞ª√§∂°∫√™ ∫∞ƒ∞Δ∑∏ ∫∞ƒ¢∞™π§∞ƒ∏™ ∫∞ƒ∂§π∞ ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ ∞º√ƒ√§. ∂π¢ø¡ ∫∞Δ™∂§∏ ∫∂∫ƒ√æ ∫∂ƒ∞ª∂π∞ ∞§§∞Δπ¡∏ ∫§ø/°π∞ ¡∞À¶∞∫Δ√À ∫§ø¡∞Δ∂• (∫√) ∫§ø¡∞Δ∂• (¶O) ∫√ƒ¢∂§§√À ∫√ƒƒ∂™ ∫√Àª¶∞™ ∫ƒ∂∫∞ ∞∂ ∫ƒ∂Δ∞ º∞ƒª ∞μ∂∂ ∫ƒ∏Δø¡ ∞ƒΔ√™ ∞∂μ∂ ∫ƒπ-∫ƒπ ∫Àƒπ∞∫√À§∏™ §∞∑∞ƒπ¢∏

0,67 0,254 0,183 4,93 0,49 1,08 0,459 2,27 6,74 0,341 6,86 0,099 0,625 4,73 10,73 8 0,84 0,41 0,216 0,353 5,9 0,34 4,53 0,34 0,54 2 0,526 3 0,716 1,13 1,08 2,2 1,64 8,99 6,1 0,07 0,225 1,08 1,67

1,6 0,331 0,299 3,01 5,86 0,486 1,44 2,64 5,2 0,694 0,215 0,086 0,045 1,15 0,752 1,55 0,578 0,757 0,379 0,52 0,86 2,13 11

-1,47% 0,79% 2,23% -1,40%

-10,00% 0,44% 0,00% 0,29% 0,00% -0,48% -0,28% -2,20%

4,13% 0,00% 1,80%

-2,58% -0,92% -0,99% 0,00% 2,73% -1,74% -0,92% 0,92% -0,61% 2,74% -2,71% 0,00% -16,97% -4,42% 1,21%

2,48% 1,70% -0,51% 7,52% 0,70%

18,84%

-2,54% 3,01% -3,73%

1,47% 7,67% -1,52% -0,12% 0,00%

0,81 0,65 1,5 1,33 4,37

-5,81% -4,27%

151 16,98 0,041 2,29

0,67% 3,54% -16,33% 4,57%

0,319

0,22 3,49 0,17 0,737 0,99 1,93 0,896 0,302

-1,48% 0,00%

-22,95%

0,00% 0,00% 2,36% 0,00% 6,79% 5,23%

0,0% 27,9% 41,1% 22,0% 25,8% -30,0% 20,0% -7,5% 13,5% 2,3% -15,2% 7,0% -56,8% -1,6% -1,9% 13,0% 35,8% 50,0% 0,0% -26,4% -66,4% 24,3% 13,5% -5,6% 0,0% -30,2% -33,7% 0,0% -1,6% 6,4% -17,2% -16,2% 19,3% -32,7% -20,6% 14,6% -11,8% 21,5% 40,2% -11,4% -16,7% 18,7% 1,8% 0,0% 0,0% -25,8% 205,1% -17,5% -3,1% -7,8% 47,5% 26,2% 0,0% 26,2% -33,6% 0,0% 19,4% -73,2% -14,8% -6,7% 20,2% -11,1% 0,0% 79,6% -13,1% -15,7% -18,9% 11,5% -15,4% 0,0% 20,4% -22,0% 28,8% -22,7% 72,1% 0,0% 25,9% 31,4% -58,2% -14,2% 0,0% -36,2% 0,0% 0,0% -37,9% -12,8% 0,0% -61,4% 14,3% -2,0% 26,1% 12,0% -24,5%

0,29 0,12 0,05 1,54 0,39 0,69 0,32 0,47 4,42 0,25 3,40 0,04 0,24 4,23 4,92 1,13 0,42

0,85 0,41 0,19 5,70 1,10 1,19 0,64 2,80 9,99 0,55 1890,00 0,33 0,76 5,67 11,75 8,49 1,07

0,31 0,12 0,13 2,20 0,28 0,06 1,83 0,20 0,07 0,25 0,67 0,38 3,00 0,17 0,47 0,55 0,60 0,80 4,05 1,85 0,03 0,21 0,45 1,08 0,08 0,13 1,60 0,28 0,03 3,01 2,62 0,16 0,32 2,50 4,00 0,02 0,32 0,18 0,48 0,05 0,05 0,50 0,17 0,63 0,31 0,03 0,16 0,22 0,10 0,31 0,66 9,01 0,34 0,23 0,38 0,86 0,59 1,64 0,13 86,05 3,46 0,04 1,71 0,09 0,27 0,04 0,08 0,20 2,76 0,13 0,16 0,20 0,88 0,49 0,34 0,18

0,80 0,84 0,40 6,47 0,54 0,15 12,68 0,59 0,07 0,70 2,38 0,80 3,70 0,78 1,89 1,74 2,50 2,32 9,30 6,97 0,14 0,35 1,25 2,14 0,08 0,14 1,76 0,59 0,48 3,30 6,82 0,83 1,62 2,80 5,50 0,07 1,43 0,36 0,53 0,13 0,27 1,58 0,99 1,76 0,68 0,03 1,29 0,60 0,75 1,22 2,41 14,50 0,43 0,97 0,97 1,50 2,00 4,40 0,15 162,50 16,60 0,11 3,84 0,32 0,68 0,04 0,08 0,43 4,87 0,13 0,58 0,77 1,01 2,06 1,49 0,49

212 31.381 43.391 126.381

180 232.433 70 405 69 2.996

130 7.741 7.940 641.699

82 536.244 471 139 473 1.872

2 21 392.083 3.170.835

102.529 17.413 60

35.394 102.472 19

5.000

1.729

310 14.048 4.000

158 28.382 2.102

2.000 1.419 260 283 43.090 48.393 192.513 429.150 3.160 5.253 164.491 1.472.660 260.456 1.610.206 6.376 446 1.733 389 20.106 21.884 3.160 5.271

26.453 1.282

8.583 404

4.986 3.140 3.167

29.269 1.482 4.541

140

6.372 32.854 46.355

1.200 240 315.571 11.350 192.121

97

7.371 24.617 71.052

902 90 168.272 9.803 415.216

9.695 5.150

7.794 3.354

300 532

385 2.302

10 1.510 73.851 1.256.650 309 12 865 1.980 5.415

1.720

100

343

3.730 11.510

634 8.376

2.677 10 34.028

5.176 8 9.241

§∞ªæ∞

§∞ªæ∞

17,3

-3,9%

15,00

18,00

§∞¡∞∫

§∞¡∞∫∞ª

0,688

11,5%

0,57

0,87

§∞¡∂Δ

§∞¡-¡∂Δ

0,0%

§πμ∞¡

§πμ∞¡∏

0,158

9,72%

-33,1%

0,14

0,36

440

69

ª∞£π√

ª∞£π√™

0,366

15,46%

-28,2%

0,15

0,51

1.089

400

ª∞π∫

ª∞´§§∏™

0,092

-1,08%

43,8%

0,05

0,15

29.000

2.664

ª∞•πª

ª∞•πª - ¶∂ƒΔ™π¡π¢∏™

0,0%

0,09

0,11

ª∞ƒ∞∫

ª∞ƒ∞∫

0,35

-14,4%

0,17

0,41

ª∞™√¶

ª∂¡ΔπΔ∂ƒƒ∞ ∞μ∂™E (KO)

0,8

7,7%

0,67

0,90

ª∂™√Ã

ª∂™√ÃøƒπΔ∏

ª∂Δ∫

ª∂Δ∫∞

10,96

0,37%

12,0%

5,55

12,78

36.862

407.188

ª∏Ã∫

ª∏Ã∞¡π∫∏ ∞.∂. (∫√)

0,156

-1,89%

-53,0%

0,10

0,37

26.012

4.066

ª∏ö

ª∏Ã∞¡π∫∏ ∞.∂. (¶√)

0,105

-4,55%

-45,9%

0,08

0,27

26.320

2.763

ªπ¡

ªπ¡∂ƒμ∞

0,776

4,0%

0,23

0,95

ªπ¡√∞

ªπ¡øπ∫∂™ °ƒ∞ªª∂™

1,98

1,02%

-1,0%

1,52

2,20

2.093

4.137

ª√Δ√

ª√Δ√¢À¡∞ªπ∫∏

0,411

4,58%

-29,6%

0,21

0,64

304

111

ª√∏

ª√Δ√ƒ √´§

8,5

-1,85%

2,4%

3,85

9,37

73.247

634.801

ª√À∑∫

ª√À∑∞∫∏™

0,165

13,79%

-27,3%

0,13

0,33

780

131

ª√ç

ª√ç√™

1,92

-1,54%

74,6%

0,57

2,60

374

688

μøμ√™

ª¶∞ª¶∏™ μøμ√™

ª¶Δ∫

ª¶∏Δƒ√™

0,0%

0,479

0,0%

0,30

0,32

-21,4%

0,20

0,75

∫∂¶∂¡

ªÀ§√π ∫∂¶∂¡√À

1,13

-17,5%

0,55

1,69

§√À§∏

ªÀ§√π §√À§∏

3,16

-4,24%

18,4%

1,13

3,76

7.520

24.171

ªÀΔπ§

ªÀΔπ§∏¡∞π√™

4,85

-1,22%

8,5%

1,30

5,65

178.636

887.030

§∂μ∫

¡. §∂μ∂¡Δ∂ƒ∏™ ∞.∂. (∫A)

0,313

-2,2%

0,20

0,66

§∂μ¶

¡. §∂μ∂¡Δ∂ƒ∏™ ∞.∂.(¶A)

0,41

27,7%

0,31

0,80

¡∞∫∞™

¡∞∫∞™

0,692

0,87%

72,6%

0,30

0,92

550

385

¡∂§

¡∞ÀΔπ§π∞∫∏ ∂Δ∞πƒ∂π∞ §∂™μ√À

0,046

-9,80%

-58,9%

0,03

0,18

793

36

¡∂øƒ™

¡∂øƒπ√¡

0,0%

0,08

0,23

¡∏ƒ

¡∏ƒ∂À™

0,55

-20,4%

0,26

0,84

33.250

18.381

¡π∫∞™

¡π∫∞™

0,268

-49,4%

0,27

0,70

¡Δ√¶§∂ƒ

¡Δ√¶§∂ƒ ∞¡

1,51

1,51

1,51

¢ƒ√À∫

¡Δƒ√À∫º∞ƒª¶∂¡

1,26

200

252

•À§¶

•À§∂ª¶√ƒπ∞ (¶∞)

0,2

•À§∫

•À§∂ª¶√ƒπ∞ (∫∞)

0,114

√¶∞¶

√¶∞¶ ∞∂ (∫√)

√¶Δƒ√¡

√¶Δ√∏§∂∫Δƒ√¡π∫∂™

7

-1,96%

-1,56%

-1,69%

1,34

-47,9%

0,76

2,64

-15,3%

0,17

0,32

-26,9%

0,11

0,19

29,6%

3,50

8,27

0,0%

1,33

1,34

782.500 5.614.412

√§£

√ƒ°∞¡π™ª√™ §πª∂¡√™ £∂™/∫∏™ ∞.∂.

√§¶

√ƒ°∞¡π™ª√™ §πª∂¡√™ ¶∂πƒ∞πø™

22,94

-0,22%

0,6%

9,70

25,20

822

18.874

18,1

-0,55%

7,0%

7,06

21,68

27.632

510.689

√Δ∂

√Δ∂ ∞.∂. (∫√)

¶∞πƒ

¶∞πƒ∏™

6,7

-2,90%

31,4%

1,09

7,80

-29,1%

0,19

0,48

¶∞ƒ¡

¶∞ƒ¡∞™™√™

0,387

1,84%

-34,9%

0,19

0,70

6.490

2.451

Δƒ∞™Δ√ƒ

¶∂πƒ∞πø™ ∞∫π¡∏Δ∏™ ¶∂ƒπ√À™π∞™

0,734

0,82%

17,4%

0,39

0,83

2.696

1.994

¶∂ƒ™

¶∂ƒ™∂À™

0,108

¶∂Δ∑∫

¶∂Δ∑∂Δ∞∫π™ ∞.∂.(∫√)

¶∂Δƒ√

¶∂Δƒ√¶√À§√™

1,6

514

¶∏°∞™

¶∏°∞™√™

0,223

¶§∞π™

¶§∞π™π√

5,4

0,234

722.320 4.975.928

227,3%

0,03

0,33

0,0%

0,24

0,33

0,63%

15,1%

1,01

1,59

325

-17,41%

-63,4%

0,04

1,00

152

33

-1,82%

48,0%

1,72

6,25

920

4.952

¶§∞£

¶§∞™Δπ∫∞ £ƒ∞∫∏™

1,38

1,47%

11,3%

0,44

1,64

33.608

46.814

¶§∞∫ƒ

¶§∞™Δπ∫∞ ∫ƒ∏Δ∏™

5,32

0,57%

4,3%

2,96

5,65

2.750

14.570

¶ƒ∞•∫

¶ƒ∞•πΔ∂§∂π√ (∫√)

0,0%

0,39

0,39 0,54

¶ƒ∞•¶

¶ƒ∞•πΔ∂§∂π√ (¶√)

0,0%

0,54

¶ƒ¢

¶ƒ√√¢∂ÀΔπ∫∏ ∞.Δ.∂.

0,083

2,47%

-35,7%

0,05

0,22

3.200

265

ƒ∂μ√π§

ƒ∂μ√´§ ∞.∂.∂.¶

0,572

2,14%

-8,3%

0,30

0,91

2.363

1.257

ƒπ¡Δ∂

ƒπ¡Δ∂¡∫√ ∞.∂.

0,0%

0,03

0,03

™∞¡À√

™∞¡À√

0,0%

0,02

0,02

8,8%

1,26

4,95

9.277

43.626

1,5%

0,63

1,16

™∞√™

™∞√™

™∞ƒ

™∞ƒ∞¡Δ∏™

0,0%

™∞ƒ∞¡

™∞ƒ∞¡Δ√¶√À§√™

0,792

™∂§ª∫

™∂§ª∞¡

0,152

-45,7%

0,05

0,36

™∂§√

™∂§√¡Δ∞

0,272

11,48%

-41,6%

0,16

0,60

5.500

1.497

™π¢∂

™π¢∂¡√ƒ ∞.∂.

1,85

-3,14%

5,7%

0,40

2,39

60.431

115.909

-4,1%

0,43

1,00

0,00%

-31,2%

0,20

0,56

494

168

-30,7%

0,06

0,18

65,0%

0,35

1,31

6,5%

0,45

2,59

121.982

282.257

0,0%

0,17

0,60

92.250

308.582

4.310

6.854

4,7

™π¢ª∞

™π¢ª∞

0,71

™¶Àƒ

™¶Àƒ√À

0,351

¶™À™Δ

™À™Δ∏ª∞Δ∞ ªπ∫ƒ√Ω¶√§√°π™Δø¡

0,097

™º∞

™º∞∫π∞¡∞∫∏™

0,66

™ø§∫

™ø§∏¡√Àƒ°∂π∞ ∫√ƒπ¡£√À

2,29

ΔΔ

Δ∞ÃÀ¢ƒ√ªπ∫√ Δ∞ªπ∂ÀΔ∏ƒπ√

0,64%

1,33%

Δ∂°√

Δ∂°√¶√À§√™

0,0%

0,04

0,04

Δ∂•Δ

Δ∂•∞¶ƒ∂Δ

0,0%

0,08

0,08

Δ∂¡∂ƒ°

Δ∂ƒ¡∞ ∂¡∂ƒ°∂π∞∫∏

Δ∂∫¢√

Δ∂áπ∫∂™ ∂∫¢√™∂π™ ∞.∂. (∫√)

√§Àª¶

Δ∂áπ∫∏ √§Àª¶π∞∫∏

1,6

Δ∑∫∞

Δ∑πƒ∞∫π∞¡ ¶ƒ√ºπ§ ∞.∂.

2,4

Δ∏§∂Δ

Δ∏§∂ΔÀ¶√™ ∞.∂.

0,291

-11,82%

47,0%

0,13

1,03

11.929

3.471

ΔπΔ∫

ΔπΔ∞¡ (∫√)

13,82

-0,22%

-1,0%

10,07

16,48

17.649

246.788

3,27

0,93%

0,006 0,00%

-0,6%

0,81

3,73

-98,3%

0,01

0,35

11,1%

0,76

2,71

-27,9%

1,54

3,33

ΔπΔ¶

ΔπΔ∞¡ (¶√)

6,4

0,00%

-2,7%

4,00

7,27

3.640

23.296

∞ΔΔ

Δƒ∞¶∂∑∞ ∞ΔΔπ∫∏™ ∞.∂.

0,374

-6,03%

-33,2%

0,12

0,74

354.312

139.521

∫À¶ƒ

Δƒ∞¶∂∑∞ ∫À¶ƒ√À

0,207

-18,8%

0,15

0,40

¶∂πƒ

Δƒ∞¶∂∑∞ ¶∂πƒ∞πø™

0,266

-8,28%

-21,3%

0,12

0,72

∂§§

Δƒ∞¶∂∑∞ Δ∏™ ∂§§∞¢√™

14,8

-0,74%

11,2%

8,20

19,19

∞∞∞∫

Δƒπ∞ ∞§º∞ (∫√)

-66,0%

1,30

4,70

∞∞∞¶

Δƒπ∞ ∞§º∞ (¶√)

158,6%

0,29

1,65

À°∂π∞

À°∂π∞

-19,8%

0,13

0,80

ºπ∂ƒ

ºπ∂ƒ∞Δ∂• ∞º√π ∞¡∂∑√À§∞∫∏

135,3%

0,07

0,40

ºπ¡Δ√

ºπ¡Δ∂•¶√ƒΔ

º√À¡Δ§

º√À¡Δ§π¡∫ ∞.∂.μ.∂.

Ã∞π¢∂

Ã∞π¢∂ª∂¡√™

0,675

Ã∞∫√ƒ

Ã∞§∫√ƒ

0,962

Ã∞§Àμ

Ã∞§Àμ¢√ºÀ§§ø¡

1,6 1,65 0,497

-1,19%

0,4 2,97

10,00% -5,69%

0,0%

0,28

0,33

-4,2%

2,68

3,70

11,4%

0,41

0,92

10,3%

0,29

1,42

-31,6%

0,02

0,09

-60,0%

0,20

0,78

57.445.504 16.013.639 3.609

53.721

55.985

28.255

490

1.387

101.525

101.415

5.000

1.000

0,0%

Ã∞Δ∑∫

Ã∞Δ∑∏πø∞¡¡√À

0,026

Ã∫ƒ∞¡

Ã∞Δ∑∏∫ƒ∞¡πøΔ∏

0,2

0,00%


AÌÔÈ‚·›· KÂÊ¿Ï·È· 31

Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 29 ª∞´√À 2013

K§EI™IMO TH™ 27∏™ ª∞´√À

ENEP°HTIKO

ALLIANZ ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 210-37.17.700), URL: www.allianz.gr ALLIANZ √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 13.527.810,30 ALLIANZ MIKTO ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 9.032.005,83 ALLIANZ MIKTO ∂™øΔ.(UNIT LINKED) 28.732.588,98 ALLIANZ ∞/∫ ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£E™πªø¡ 4.323.559,76 ALLIANZ ∂¶π£∂Δπ∫∏™ ™Δƒ∞Δ.ª∂Δ.∂™. 9.975.883,15 ALLIANZ A/K ª∂Δ√Ãø¡ ∞¡∞¶ΔÀ™™√ª∂¡ø¡ ∞°√ƒø¡ EMEA 1.866.651,17 ALLIANZ ª∂Δ√Ãø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 8.350.709,85

MEPI¢IA

2.558.635,46 1.067.270,10 6.660.391,37 679.324,25 4.087.748,78 263.182,50 1.945.429,33

KA£APH METAB. TIMH TIMH METAB. TIMH ¶POH°. ¢IA£E™H™ E•A°OPA™ A¶O 1/1/13

5,2871 8,4627 4,3139 6,3645 2,4404 7,0926 4,2925

-0,61% -0,35% -0,40% 0,03% -0,03% 0,03% -0,22%

5,3664 8,7589 4,5296 6,3645 2,5258 7,3408 4,4427

5,2474 8,3781 4,2708 6,3009 2,4160 7,0217 4,2496

13,05% 16,56% 13,78% 1,62% 9,94% 3,76% 12,97%

ALPHA ASSET MANAGEMENT ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 210-37.42.800), URL: www.alphamutual.gr ALPHA √ª√§√°π∞∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 85.596.235,06 12.611.044,47 ∞LPHA ∂Àƒø¶.∂Δ∞πƒ.√ª√§√°ø¡ √ª.∂•. 86.579.689,06 16.217.264,95 ALPHA ∂Àƒø¶.∫ƒ∞Δπ∫ø¡ √ª√§√°ø¡ √ª.∂•. 22.341.261,62 2.839.510,23 ALPHA GLOBAL ∞¡∞¢À√ª∂¡ø¡ ∞°√ƒø¡ √ª√§√°πAKO ∂•. 4.695.493,13 543.786,96 ALPHA ∞¡ø ™À¡£∂Δ√ ∞ª√πμ∞π√ ∫∂º∞§∞π√ 27.002.043,11 2.770.709,03 ALPHA BANCASSURANCE EE100 ™À¡£∂Δ√ ∞ª√πμ∞π√ ∫∂º∞§∞π√ 26.425.190,98 2.685.192,07 ALPHA BANCASSURANCE EE101 ™À¡£∂Δ√ ∞ª√πμ∞π√ ∫∂º∞§∞π√ 14.242.164,81 1.492.267,13 ALPHA BEST OF STRATEGIES ™À¡£∂Δ√ ∞ª√πμ∞π√ ∫∂º∞§∞π√ 22.523.750,76 2.308.067,82 ∞LPHA ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 54.368.781,11 8.125.887,28 ALPHA GLOBAL ALLOCATION ªπ∫Δ√ 37.618.418,71 2.917.032,26 ∞LPHA ¢π∞Ã∂πƒπ™∂ø™ ¢π∞£∂™πªø¡ 132.858.328,12 10.518.899,79 ∞LPHA BLUE CHIPS ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™. 210.857.073,35 25.460.846,66 ALPHA ∂¶π£∂Δπ∫∏™ ™Δƒ∞Δ∏°π∫∏™ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™. 34.645.678,68 3.596.785,31 ALPHA ETF FTSE ATHEX LARGE CAP ª∂Δ√Ãπ∫√ 19.613.503,84 5.745.839,00 ALPHA ¡∞ÀΔπ§π∞ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 6.488.420,59 1.418.363,33 ALPHA ENERGY ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 8.982.353,22 862.607,25 ALPHA GLOBAL BLUE CHIPS ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 31.569.490,41 2.596.150,37 ALPHA SELECT ¡√Δπ√-∞¡∞Δ√§π∫∏™ ∂Àƒø¶∏™ ª∂Δ. ∂•. 17.666.576,28 1.620.825,88 ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS BRIC ªET. ∂•. 16.124.586,56 1.795.487,45 ALPHA F OF F COSMOS STARS COMMODITIES ª∂Δ. ∂•. 9.517.889,22 1.570.216,95 ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS USA ª∂Δ. ∂•. 23.303.743,87 2.307.786,49 ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS EUROPE ª∂Δ. ∂•. 33.857.446,20 2.948.431,67 ALPHA F OF F COSMOS STARS SILK ROUTE ASIA MET.∂•. 40.272.485,09 2.196.494,43

6,7874 5,3387 7,8680 8,6348 9,7455 9,8411 9,5440 9,7587 6,6908 12,8961 12,6304 8,2816 9,6324 3,4135 4,5746 10,4130 12,1601 10,8997 8,9806 6,0615 10,0979 11,4832 18,3349

-0,22% -0,06% 0,15% -0,20% 0,05% 0,09% -0,22% 0,00% -0,08% 0,04% 0,02% 0,27% 0,26% 0,27% 0,40% -0,12% 0,04% -0,26% 0,23% -0,09% 0,06% 0,23% 0,39%

6,8213 5,3654 7,9073 8,6780 10,2328 10,1363 9,8303 10,0515 6,7577 13,0251 12,6304 8,3644 9,7287 3,4169 4,6203 10,5171 12,2817 11,0087 9,0704 6,1221 10,1989 11,5980 18,5182

6,7365 5,2987 7,8090 8,5700 9,5506 9,7919 9,3531 9,6611 6,6239 12,7671 12,6304 8,1988 9,5361 3,4067 4,5289 10,3089 12,0385 10,7907 8,8908 6,0009 9,9969 11,3684 18,1516

27,36% 2,32% 2,21% -0,50% 6,61% 17,73% 20,26% 8,58% 25,15% 6,73% 1,68% 15,51% 16,82% 10,43% 8,68% 4,62% 8,80% 3,84% 1,67% -4,88% 16,03% 10,51% 4,18%

ALPHA TRUST ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 210-62.89.300), URL: www.alphatrust.eu ALPHA TRUST HELLENIC EQUITY FUND 71.498.853,51 ALPHA TRUST NEW STRATEGY ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 24.119.593,08 ALPHA TRUST EMERGING EUROPE ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 1.792.673,40 ALPHA TRUST GLOBAL LEADERS ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 4.356.600,22 ALPHA TRUST EUROSTAR ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 9.260.259,01 ∂¶∞°°∂§ª∞Δπ∫√ Δ∞ª∂π√ √π∫√¡√ª√§√°ø¡ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 9.893.222,32 INTERLIFE ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 7.469.053,29 GENIKI √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 19.753.967,74 ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND 5.701.692,72 GENIKI EURO MONEY MARKET FUND - SHORT TERM 5.082.255,15 S&B ™À¡Δ∞•π√¢√Δπ∫√ GLOBAL FUND OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫√ 8.141.824,81

6.116.353,00 4.616.925,89 332.285,12 1.527.384,79 916.021,38 833.234,90 778.748,01 2.619.487,41 1.241.096,02 897.236,66 659.298,65

11,6898 5,2242 5,3950 2,8523 10,1092 11,8733 9,5911 7,5412 4,5941 5,6643 12,3492

0,15% -0,42% 0,84% -0,05% -0,35% -0,27% -0,19% -0,19% 0,03% 0,00% -0,07%

11,9236 5,3287 5,5029 2,9093 10,2861 12,0811 9,7589 7,6732 4,6745 5,6643 12,5962

11,5729 5,1720 5,3411 2,8238 10,0081 11,7546 9,4952 7,4658 4,5482 5,6077 12,2257

10,97% 9,51% -3,29% 7,04% 13,60% 18,20% 15,36% 30,12% 3,58% 0,47% 9,74%

AMUNDI ∂§§∞™ ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 210-37.13.900-2), URL: www.amundi.com ∂ƒª∏™ ¢À¡∞ªπ∫√ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 54.431.484,02 6.258.311,77 ∂ƒª∏™ √ª√§√°π∞∫√ ¢π∂£¡∂™ 27.447.364,27 8.125.245,63 ∂ƒª∏™ ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ 8.773.324,22 2.582.482,81

8,6975 3,3780 3,3972

-0,20% -0,29% 0,02%

8,9584 3,4118 3,3972

8,6105 3,3611 3,3972

6,94% 9,30% 0,66%

ATTICA WEALTH MANAGEMENT (ÙËÏ.: 210-33.96.860), URL: www.atticawealth.gr ∞ΔΔπ∫∏™ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 8.484.435,52 10.795.451,92 ATTICA REAL ESTATE ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 1.189.276,66 124.364,24 ∞ΔΔπ∫∏™ √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 6.881.913,51 1.786.886,32 ∞ΔΔπ∫∏™ ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ 1.527.133,64 425.805,86 ∞ΔΔπ∫∏™ ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 22.983.977,39 8.293.744,00 ∞ΔΔπ∫∏™ √ª√§√°πø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 19.306.272,90 6.627.322,83 ATTICA DYNAMIC ASSET ALLOCATION FUND OF FUNDS MIKTO 1.744.424,26 685.966,27

0,7859 9,5629 3,8513 3,5865 2,7712 2,9131 2,5430

0,32% 0,14% -0,40% 0,03% 0,31% -0,04% 0,02%

0,7977 9,7063 3,8744 3,5901 2,8128 2,9306 2,5811

0,7780 9,41% 9,4673 6,63% 3,8205 28,03% 3,5722 1,52% 2,7435 3,93% 2,8898 0,46% 2,5176 2,22%

∞∂¢∞∫ ∞™º∞§π™Δπ∫ø¡ √ƒ°∞¡π™ªø¡ (ÙËÏ.: 210-33.87.900) ∞™º∞§π™Δπ∫ø¡ √ƒ°∞¡π™ªø¡ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. 538.904.543,95 ∞™º∞§/∫ø¡ √ƒ°∞¡π™ªø¡ ∂Àƒø¶∞π∫ø¡ √ª√§√°ø¡ 182.043.469,31

146.435.751,63 107.941.823,29

3,6801 1,6865

-0,55% -0,32%

3,6801 1,6865

3,6801 24,02% 1,6865 10,20%

2.246.481,22 13.531.840,30 1.869.074,38 8.507.591,84 1.473.664,96 1.957.434,60 2.043.215,30 426.998,50 5.773.108,18 1.580.639,76 1.284.096,14

4,2910 3,2306 1,0054 2,3484 6,7978 2,3072 3,0867 7,5797 6,9292 7,4552 4,0416

-0,06% 0,31% -0,32% 0,24% -0,02% 0,85% -0,01% 0,02% 0,20% 0,00% -0,32%

4,2910 3,2306 1,0054 2,3484 6,7978 2,3072 3,0867 7,5797 6,9292 7,4552 4,0416

4,2588 2,13% 3,1983 12,66% 0,9953 1,40% 2,3249 6,35% 6,7298 12,06% 2,2841 6,27% 3,0635 0,52% 7,5797 1,29% 6,8599 5,75% 7,3993 1,20% 4,0012 9,10%

∞Δ∂ ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 210-32.47.793), URL: www.ate.gr ATE ∂π™√¢∏ª∞Δ√™ √ª√§√°πø¡ ATE ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ATE ª∂Δ√Ãπ∫√ ª∂™∞π∞™-ªπ∫ƒ∏™ ∫/™∏™ ∂™øΔ. ∞Δ∂ ªπ∫Δ√ ∂Àƒø¶∞´∫√ ∞Δ∂ US ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞Δ∂ EUROZONE ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞Δ∂ ∫∂º∞§∞π√À & À¶∂ƒ∞•π∞™ √ª√§. ∞Δ∂ ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ μƒ∞ÃÀ¶ƒ√£∂™ªø¡ ¢π∞£∂™πªø¡ EURO ATE ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞Δ∂ √ª√§√°πø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞Δ∂ ª∂Δ√Ãπ∫√ GLOBAL FUND OF FUNDS

9.639.620,41 43.716.046,74 1.879.216,05 19.979.368,37 10.017.655,79 4.516.239,55 6.306.713,84 3.236.502,06 40.003.081,17 11.784.023,22 5.189.826,97

EUROBANK ASSET MANAGEMENT ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 210-33.52.800), URL: www.eurobank.gr EUROBANK WIN-WIN ™À¡£∂Δ√ 36.826.980,13 3.134.498,68 EUROBANK GLOBAL EQUITIES ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 37.987.800,48 23.386.450,39 EUROBANK EMERGING EUROPE ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 3.048.568,94 197.897,09 EUROBANK GREEK EQUITIES ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 31.270.858,32 4.937.973,67 EUROBANK GLOBAL BOND √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 54.555.429,10 14.591.695,55 EUROBANK CLICK ™À¡£∂Δ√ 104.435.012,00 25.848.942,49 EUROBANK DOUBLE CLICK ™À¡£∂Δ√ 47.680.310,40 3.685.255,53 INTERAMERICAN DOUBLE CLICK ™À¡£∂Δ√ 13.704.749,65 1.111.857,25 EUROBANK ALL WEATHER ™À¡£∂Δ√ 36.643.596,65 3.262.626,30 EUROBANK £∂™ªπ∫ø¡ Ã∞ƒΔ√ºÀ§∞∫πø¡ ª∂Δ. ∂™. 3.967.887,17 1.929.327,77 EUROBANK DOLLAR PLUS ¢π∞Ã. ¢π∞£. ∂•øΔ. (USD) 13.471.428,34 1.072.393,14 INTERAMERICAN ™Δ∞£∂ƒ√ √ª√§√°π∞∫√ ∂™. 134.631.953,93 7.437.652,46 INTERAMERICAN ¢π∞Ã. ¢π∞£. ∂™. 38.068.548,86 4.174.655,91 INTERAMERICAN ∂§§∏¡π∫√ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 24.900.766,88 1.795.730,14 INTERAMERICAN ¢À¡∞ªπ∫√ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™. 90.345.922,75 6.287.124,82 INTERAMERICAN ANA¶ΔÀ™™√ª∂¡ø¡ ∂Δ∞πƒπø¡ ª∂Δ.∂™. 35.741.982,78 9.212.729,72 INTERAMERICAN ¢√§∞ƒπ√À √ª√§√°π∞∫√ ∂•. 8.635.812,48 276.274,09 INTERAMERICAN ∞¡∞¶ΔÀ°ª∂¡ø¡ ∞°√ƒø¡ ª∂Δ. ∂•. 10.076.990,92 603.088,83 INTERAMERICAN ¡∂∞ ∂Àƒø¶∏ ª∂Δ. ∂•. 24.229.877,34 2.145.077,42 EUROBANK EQUITY BLEND FUND OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫√ 28.873.827,70 8.620.716,37 EUROBANK BALANCED BLEND FUND OF FUNDS ªπ∫Δ√ 20.623.307,04 5.403.062,22

11,7489 1,6244 15,4048 6,3327 3,7388 4,0402 12,9381 12,3260 11,2313 2,0566 12,5620 18,1014 9,1190 13,8667 14,3700 3,8796 31,2581 16,7090 11,2956 3,3494 3,8170

0,03% 0,31% 0,10% -0,08% -0,01% -0,07% -0,07% -0,07% -0,03% -0,10% 0,01% -0,92% -0,01% -0,43% -0,11% -0,10% 0,04% 0,31% 0,10% 0,02% -0,02%

11,9839 1,6244 15,4048 6,3327 3,7388 4,1412 13,1969 12,5725 11,2313 2,0566 12,5620 18,1919 9,1281 14,0054 14,5137 3,9184 31,4144 16,8761 11,4086 3,3494 3,8170

11,5139 1,6082 15,2508 6,2694 3,7108 3,9594 12,6793 12,0795 11,0067 2,0360 12,5620 17,9656 9,0734 13,7280 14,2263 3,8408 31,0237 16,5419 11,1826 3,3159 3,7788

5,13% 11,81% -1,50% 15,98% 3,66% 5,99% 3,31% 2,70% 3,67% 16,30% 0,92% 30,24% 1,83% 23,23% 14,49% 13,69% 2,09% 12,22% -1,41% 12,21% 7,86%

EUROBANK FUND MANAGEMENT COMPANY (LUX) S.A.(ÙËÏ.:0035-22.60.91.51) EUROBANK (LF) EQUITY- GLOBAL EQUITIES FUND 8.870.313,52 10.321.027,18 EUROBANK I (LF) EQUITY- GLOBAL EQUITIES FUND 2.864.541,42 3.171.480,63 EUROBANK (USD) (LF) EQUITY- GLOBAL EQUITIES 403.959,75 362.919,88 EUROBANK (LF) EQUITY- EMERGING EUROPE FUND 7.867.110,84 8.196.727,86 EUROBANK I (LF) EQUITY- EMERGING EUROPE FUND 13.661.780,16 13.942.753,28 EUROBANK (LF) EQUITY-GREEK EQUITIES FUND 14.807.970,28 50.198.712,57 EUROBANK (LF) EQUITY-INSTITUTIONAL PORT EUR 1.400.173,12 4.560.225,27 EUROBANK (LF) EQUITY - TURKISH EQUITY FUND 2.275.000,95 133.032,02 EUROBANK (LF) EQUITY - TURKISH EQUITY FUND $ 811.537,32 35.763,79 EUROBANK (LF)- INCOME PLUS $ 35.486.859,45 29.839.840,85 EUROBANK (LF) ABSOLUTE RETURN EUR 34.310.703,39 27.420.436,06 EUROBANK I (LF) ABSOLUTE RETURN EUR 3.471.083,87 2.765.027,21 EUROBANK (LF) SPECIAL PURPOSE CLICK EUR 3.566.635,04 388.637,60 EUROBANK I (LF) SPECIAL PURPOSE CLICK EUR 707.678,66 73.493,64 EUROBANK (LF) SPECIAL PURP DBLE CLICK EUR 5.361.189,41 572.859,67 EUROBANK I (LF) SPECIAL PURP DBLE CLICK EUR 728.185,55 73.757,96 EUROBANK (LF) SPECIAL PURP ALL WEATHER EUR 1.600.908,71 170.175,74 EUROBANK I (LF) SPECIAL PURP ALL WEATHER EUR 588.017,34 58.587,46 EUROBANK (LF) SPECIAL PURP ALL WEATHER PLUS EUR 105.642.878,97 9.411.858,85

0,8594 0,9032 1,1131 0,9598 0,9798 0,2950 0,3070 17,1012 22,6916 1,1892 1,2513 1,2554 9,1773 9,6291 9,3586 9,8726 9,4074 10,0366 11,2244

0,30% 0,32% 0,31% 0,15% 0,15% 0,00% -0,10% -0,06% -0,06% 0,01% -0,07% -0,08% -0,06% -0,06% -0,01% -0,01% -0,05% -0,05% 0,01%

0,8594 0,9032 1,1131 0,9598 0,9798 0,2950 0,3070 17,1012 22,6916 1,1892 1,2513 1,2554 9,1773 9,6291 9,3586 9,8726 9,4074 10,0366 11,2244

0,8508 0,9032 1,0908 0,9502 0,9798 0,2921 0,3039 16,9302 22,4647 1,1892 1,2419 1,2554 8,9938 9,6291 9,1714 9,8726 9,2193 10,0366 10,9999

11,31% 11,85% 9,17% -0,16% 0,26% 14,70% 16,02% 10,96% 8,82% 0,83% 2,86% 2,98% 5,78% 5,86% 2,74% 2,85% 3,15% 3,36% 3,55%

ENEP°HTIKO

EUROBANK I (LF) SPECIAL PURP ALL WEATHER PLUS EUR EUROBANK I (LF) SPECIAL PURPOSE DUAL FORMULA EUR EUROBANK (LF) SPECIAL PURP BLUE CHIPS PROTECT FUND EUROBANK I (LF) SPECIAL PURP BLUE CHIPS P EUR EUROBANK I (LF) SP PURP BLUE CHIPS PROTECT II EUR EUROBANK I (LF) SP PURP BLUE CHIPS III PROTECT EUROBANK (LF) FUND OF FUNDS-EQUITY BLEND EUR EUROBANK (USD) (LF) FUND OF FUNDS-EQUITY BLEND EUROBANK I (LF) FUND OF FUNDS-EQUITY BLEND EUR EUROBANK (LF) FUND OF FUNDS-BRIC EUR EUROBANK I (LF) FUND OF FUNDS-BRIC EUR EUROBANK (USD) (LF) FUND OF FUNDS- BRIC INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS-BRIC EUR EUROBANK (LF) SP 8% EQUITY FORMULA ? EUR EUROBANK (LF) SP 6% EQUITY FORMULA $ EUROBANK (LF) FUND OF FUNDS BALANCED BLEND EUR EUROBANK I (LF) FUND OF FUNDS BALANCED BLEND EUR EUROBANK (USD) (LF) FOF-BALANCED BLEND EUROBANK (LF)- CASH FUND EUR EUROBANK (LF) EQUITY - FLEXI STYLE GREECE EUROBANK I (LF) EQUITY - FLEXI STYLE GREECE EUROBANK (LF) SPECIAL PURPOSE GREEK MAX 50 FUND EUROBANK I (LF) SPECIAL PURPOSE GREEK MAX 50 INTERAMERICAN (LF) SPECIAL PURPOSE GREEK MAX 50 EUROBANK (LF) GREEK GOVERNMENT BOND FUND EUROBANK I (LF) EQUITY - DYNAMIC ROMANIAN FUND EUROBANK (LF) EQUITY - DYNAMIC ROMANIAN FUND EUROBANK (LF) MONEY MARKET CASH FUND (PLN) EUROBANK (LF) FUND OF FUNDS- REAL ESTATE EUROBANK $ (LF) FUND OF FUNDS- REAL ESTATE INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS- REAL ESTATE EUROBANK (LF) EQUITY-DYNAMIC POLISH FUND PRELIUM A (LF) TOTAL RETURN PRELIUM B (LF) TOTAL RETURN BANCPOST (LF) SP EQUITY FORMULA BONUS (RON) POLBANK (LF) SPECIAL PURPOSE-EUR/PLN-FX FORMULA EUROBANK (LF) S.P.-EQUITY FORMULA BONUS I EUROBANK (LF) FUND OF FUNDS-NEW FRONTIERS EUROBANK (USD)(LF) FUND OF FUNDS-NEW FRONTIERS INTERAMERICAN (LF) EQUITY- EMERGING EUROPE FUND INTERAMERICAN (LF) EQUITY - TURKISH EQUITY FUND INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS-NEW FRONTIERS EUROBANK (LF) MONEY MARKET FUND - RESERVE INTERAMERICAN (LF) MONEY MARKET FUND - RESERVE INTERAMERICAN (LF) EQUITY- GLOBAL EQUITIES FUND EUROBANK (LF) GLOBAL BOND EUROBANK I (LF) FOF-DYNAMIC FIXED INCOME EUROBANK I (LF) SP BEST PERFORMERS EUROBANK I (LF) GREEK GOVERNMENT BOND FUND EUROBANK I (LF) EQUITY-GREEK EQUITIES FUND EUROBANK I (LF) EQUITY - TURKISH EQUITY FUND

899.607,17 41.957.184,85 159.330,87 17.082.466,69 13.406.216,34 34.152.501,57 39.649.897,90 626.673,79 12.848,51 21.392.157,86 14.513.404,50 548.382,38 17.531.921,93 50.054.825,74 32.680.216,36 37.606.372,11 2.200.916,09 3.853.358,79 53.873.610,48 11.481.907,16 1.734.545,92 595.905,36 259.004,44 2.030.050,88 10.327.550,38 223.657,09 123.245,43 1.193.657,16 3.470.328,76 1.495.837,87 2.141.884,46 162.595,83 2.125.093,50 1.152.822,32 1.831.965,91 19.373.408,99 12.857.558,23 5.675.634,01 1.443.041,70 1.824.276,10 2.441.512,38 2.098.294,74 64.371.401,55 16.866.717,40 2.544.776,51 2.040.547,66 1.389.394,61 25.379.948,30 5.440.360,80 1.462.624,20 118.370,99

MEPI¢IA

KA£APH METAB. TIMH TIMH METAB. TIMH ¶POH°. ¢IA£E™H™ E•A°OPA™ A¶O 1/1/13

75.709,10 4.487.782,32 17.054,40 1.831.149,48 1.474.945,13 3.747.052,10 41.946.143,09 512.377,25 12.879,52 26.821.317,99 17.181.089,08 531.402,75 21.979.709,60 4.621.938,05 3.059.539,82 31.687.510,10 1.810.397,44 2.509.824,11 39.671.025,22 8.285.141,78 1.211.413,21 59.491,74 24.447,05 202.636,07 756.146,85 157.864,12 92.322,72 441.442,69 255.627,73 85.074,03 157.778,51 108.998,41 234.992,84 124.753,76 171.170,35 2.015.144,97 1.346.400,64 438.172,86 86.138,55 1.900.843,53 144.170,71 161.949,27 6.407.334,96 1.678.776,65 2.961.385,37 192.660,45 131.839,09 2.326.599,68 396.259,39 4.922.861,19 6.922,81

11,8824 9,3492 9,3425 9,3288 9,0893 9,1145 0,9453 1,2231 0,9976 0,7976 0,8447 1,0320 0,7976 10,8298 10,6814 1,1868 1,2157 1,5353 1,3580 1,3858 1,4318 10,0166 10,5945 10,0182 13,6581 1,4168 1,3349 2,7040 13,5757 17,5828 13,5753 1,4917 9,0432 9,2408 10,7026 9,6139 9,5496 12,9530 16,7526 0,9597 16,9349 12,9565 10,0465 10,0470 0,8593 10,5914 10,5386 10,9086 13,7293 0,2971 17,0987

0,01% -0,01% 0,19% 0,19% 0,14% 0,00% 0,00% -0,01% 0,00% 0,55% 0,56% 0,57% 0,55% 0,05% 0,04% -0,02% -0,02% -0,02% -0,05% 0,09% 0,09% -0,02% -0,01% -0,02% -0,02% 0,90% 0,89% 0,13% 0,37% 0,37% 0,37% 2,46% -0,03% -0,02% 0,03% 0,13% 0,27% 0,17% 0,17% 0,15% -0,06% 0,17% 0,00% 0,00% 0,30% 0,01% -0,02% -0,43% -0,01% 0,00% -0,11%

11,8824 9,3492 9,3425 9,3288 9,0893 9,1145 0,9453 1,2231 0,9976 0,7976 0,8447 1,0320 0,8056 10,8298 10,6814 1,1868 1,2157 1,5353 1,3580 1,3858 1,4318 10,0166 10,5945 10,2186 13,6581 1,4168 1,3349 2,7040 13,5757 17,5828 13,7111 1,4917 9,0432 9,2408 10,7026 9,9023 9,5496 12,9530 16,7526 0,9693 17,1042 13,0861 10,0967 10,0470 0,8679 10,5914 10,5386 10,9086 13,7293 0,2971 17,0987

11,8824 9,2557 9,2491 9,2355 8,9984 9,0234 0,9358 1,2048 0,9976 0,7816 0,8447 1,0114 0,7896 10,6132 10,4678 1,1749 1,2157 1,5123 1,3580 1,3719 1,4318 9,8163 10,5945 9,8178 13,5557 1,4168 1,3216 2,7040 13,3721 17,3191 13,4395 1,4768 9,0432 9,2408 10,7026 9,4216 9,3586 12,6939 16,4175 0,9597 16,9349 12,9565 10,0465 10,0470 0,8593 10,5120 10,5386 10,6904 13,7293 0,2971 17,0987

3,57% 3,87% 3,02% 3,03% 0,19% 0,36% 12,26% 10,07% 12,66% 1,23% 1,64% -0,73% 1,22% 3,32% 2,86% 7,01% 7,21% 4,94% 3,66% 16,49% 16,79% -0,44% 0,15% -0,44% 29,80% 6,39% 5,94% -1,68% 10,65% 8,52% 10,65% -1,88% 1,86% 2,25% 3,41% -0,81% 0,50% 15,60% 13,36% -0,16% 10,93% 15,60% -0,01% -0,01% 11,32% 3,44% 5,45% 9,25% 30,26% 15,16% 7,61%

∂£¡π∫∏ ASSET MANAGEMENT ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 210-90.07.400), URL: www.diethniki.gr ¢∏§√™ ∂π™√¢∏ª∞Δ√™ 109.114.259,56 9.854.725,92 ¢∏§√™ BLUE CHIPS 95.669.557,57 19.675.552,63 NBGAM ETF °∂¡π∫√™ ¢∂π∫Δ∏™ Ã.∞.- ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ. 3.163.514,92 294.878,00 ¢∏§√™ ªπ∫Δ√ 50.919.754,52 4.825.705,81 ¢∏§√™ ™À§§√°π∫√ 36.447.203,27 5.986.092,62 ¢∏§√™ ∂¶π∫/∫∏™ ™À¡Δ∞•∏™ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. 14.731.194,58 1.257.640,02 ¢∏§√™ EUROBOND - √ª√§√°π∞∫√ 305.577.674,51 44.792.534,00 ¢∏§√™ GLOBAL TITANS 26.804.912,74 8.669.863,83 ¢∏§√™ ¶ƒ∞™π¡∏ ∂¡∂ƒ°∂π∞ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 854.150,91 148.940,71 NBGAM ETF GREECE & TURKEY 30 - ª∂Δ√Ãπ∫√ 3.777.887,44 388.550,00 ¢∏§√™ USD BOND √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. 45.682.577,07 7.514.262,00 ¢∏§√™ DELTA BONUS - ™À¡£∂Δ√ ∞/∫ 90.107.691,85 9.964.327,18 ¢∏§√™ SMALL CAP ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™. 50.135.227,74 37.538.620,57 ¢∏§√™ ¶∂Δ √Δ∂ ªπ∫Δ√ 9.016.179,37 3.007.901,56 ¢∏§√™ ™Δƒ∞Δ∏°π∫ø¡ Δ√¶√£∂Δ∏™∂ø¡ ªπ∫Δ√ ∂•øΔ. 30.635.817,37 2.637.644,84 ¢∏§√™ MONEY PLUS - ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ 20.806.146,04 1.683.912,12 ¢∏§√™ ¢√§∞ƒπ∞∫√ (USD) - √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 7.642.076,38 640.635,43 ¢∏§√™ SYNTHESIS BEST BLUE - FOF √ª√§√°π∞∫√ 7.137.702,05 654.896,05 ¢∏§√™ SYNTHESIS BEST GREEN - FOF ªπ∫Δ√ 65.067.194,65 6.547.388,99 ¢∏§√™ SYNTHESIS BEST YELLOW - FOF ªπ∫Δ√ 28.117.415,70 2.888.408,11 ¢∏§√™ SYNTHESIS BEST RED - FOF ª∂Δ√Ãπ∫√ 21.613.802,06 2.096.400,79

11,0723 4,8624 10,7282 10,5518 6,0886 11,7134 6,8221 3,0917 5,7348 9,7230 6,0794 9,0430 1,3356 2,9975 11,6148 12,3558 11,9289 10,8990 9,9379 9,7346 10,3100

-0,77% 0,13% 0,35% -0,35% -0,17% -0,24% -0,07% -0,05% -0,26% -0,22% -0,01% -0,04% -0,25% 0,12% 0,56% 0,02% -0,01% 0,02% -0,02% -0,10% -0,07%

11,0723 4,8624 10,7282 10,5518 6,0886 11,7134 6,8221 3,0917 5,7348 9,7230 6,0794 9,4952 1,3356 2,9975 11,6148 12,3558 11,9289 10,8990 9,9379 9,7346 10,3100

11,0723 4,8138 10,7282 10,4463 6,0277 11,5963 6,8221 3,0608 5,6775 9,7230 6,0794 9,0430 1,3222 2,9675 11,5567 12,3558 11,9289 10,7900 9,8385 9,6373 10,2069

30,57% 13,00% 13,90% 21,53% 14,81% 14,16% 5,63% 9,81% 25,76% 15,81% 4,41% 6,14% 11,15% 10,98% 5,86% 1,46% 1,35% 1,11% 4,80% 6,97% 14,94%

ENEP°HTIKO

∫À¶ƒ√À ∂§§∏¡π∫√ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ. ∫À¶ƒ√À EURO BALANCED PREMIUM ªπ∫Δ√ ∫À¶ƒ√Y FUND OF FUNDS MIKTO ∫À¶ƒ√Y EURO EQUITY PREMIUM ª∂Δ√Ãπ∫√

13.377.805,53 3.828.263,64 1.374.573,60 2.432.073,60

MEPI¢IA

7.813.395,98 2.445.501,14 384.331,72 705.753,81

KA£APH METAB. TIMH TIMH METAB. TIMH ¶POH°. ¢IA£E™H™ E•A°OPA™ A¶O 1/1/13 1,7122 1,5654 3,5765 3,4461

0,28% 0,44% 0,06% 0,87%

1,7122 1,5654 3,5765 3,4461

1,7036 13,58% 1,5576 3,94% 3,5586 6,94% 3,4289 6,87%

CPB ASSET MANAGEMENT ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 210-81.73.750), URL: www.marfinaedak.gr MARFIN ∂§§∏¡π∫√ ª∂Δ√Ãπ∫√

37.633.080,47

20.832.715,07

1,8064

-0,14%

1,8606

1,7522 14,00%

MARFIN £∂™ªπ∫ø¡ Ã∞ƒΔ√º. √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À

5.036.947,47

1.330.134,60

3,7868

-0,05%

3,9004

3,6732

MARFIN GLOBAL ª∂Δ√Ãπ∫√

3.533.174,45

2.094.796,56

1,6866

0,54%

1,7372

1,6360

7,45%

53.292.240,51

12.252.746,86

4,3494

0,02%

4,3711

4,3277

1,43%

MARFIN PREMIUM SELECTION FUND OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫√

4.366.682,60

1.330.106,26

3,2830

0,19%

3,3815

3,1845 11,29%

MARFIN UNIVERSAL STRATEGY FOFs ªπ∫Δ√

1.018.669,87

5.742.207,06

0,1774

-0,11%

0,1827

0,1721

776.901,52

4.092.793,00

0,1898

0,32%

0,1955

0,1841

1,01%

MARFIN EMERGING ∂ª∂∞ ª∂Δ√Ãπ∫√

1.051.266,31

386.821,28

2,7177

0,06%

2,7992

2,6362

-2,64%

MARFIN EURO GLOBAL BOND FUND OF FUNDS √ª√§√°π∞∫√

4.963.727,56

1.480.240,17

3,3533

-0,02%

3,4539

3,2527

5,14%

MARFIN USD GLOBAL BOND FUND OF FUNDS √ª√§√°π∞∫√

349.757,62

74.208,59

4,7132

0,02%

4,8546

4,5718

1,90%

2.314.582,74 574.740,14 1.939.086,58 472.133,37 892.187,48 359.432,59 10.504,81 456.967,51 1.680.216,49 336.528,70 1.071.321,63 923.591,86 8.897.505,49 159.824,60 5.954.990,79 329.722,20 411.079,48 231.078,15 154.129,80 95.606,50 2.759.989,00 109.953,01 63.363,92

17,8072 13,5789 9,9475 15,3662 17,9301 12,5752 12,4701 6,5589 14,0228 11,8544 3,5168 7,3023 2,0253 8,0705 1,1696 3,8442 5,2459 4,0770 10,4505 1,4623 3,9705 11,9601 10,9631

0,11% 0,03% -0,04% 0,14% 0,13% 0,03% 0,28% 0,25% -0,02% 0,00% -0,01% -0,19% 0,15% -0,12% -0,07% 0,12% -0,29% 0,00% -0,26% 0,00% 0,06% -0,04% 0,02%

18,1633 13,7147 10,4449 16,1345 18,8266 13,2040 13,0936 6,6901 14,3033 12,0915 3,5520 7,6674 2,1266 8,2319 1,2281 4,0364 5,4557 4,1993 10,6073 1,5208 4,1690 12,5581 11,5113

17,6291 13,4431 9,8480 15,2125 17,7508 12,3237 12,2207 6,4933 13,8826 11,7359 3,4816 7,2293 2,0050 7,9494 1,1111 3,8058 5,1934 3,9955 10,3460 1,4477 3,9308 11,8405 10,8535

0,74% 1,55% 13,81% 14,83% 4,01% 2,48% 4,03% 6,49% 1,70% 0,98% 0,03% 12,06% 14,81% 27,51% 14,80% -4,62% 12,98% 14,98% 28,09% 12,98% 12,51% -4,42% 8,50%

MILLENNIUM ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 210-95.48.866), URL: www.millenniumbank.gr MILLENNIUM EURO PLUS ¢π∞Ã/™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ 2.323.625,78 263.545,96 MILLENNIUM VALUE PLUS ∂§§∏¡π∫√ √ª√§√°π∞∫√ 2.378.263,59 847.722,88 MILLENNIUM BLUE CHIPS ∂§§∏¡π∫√ ª∂Δ√Ãπ∫√ 11.377.103,40 11.629.187,90 MILLENNIUM EUROZONE ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•. 5.389.376,78 2.753.766,66 MILLENNIUM MID- CAP ∂§§∏¡π∫√ ª∂Δ√Ãπ∫√ 10.340.648,55 6.630.004,48 MILLENNIUM AMERICA US ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•. 3.855.152,77 1.398.570,95 MILLENNIUM CHINA GROWTH ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 1.939.144,25 618.476,12 MILLENNIUM FUND OF FUNDS ªπ∫Δ√ 12.415.442,53 4.916.224,86 MILLENNIUM ∞¡∞¢À√ª∂¡ø¡ ∞°√ƒø¡ FUND OF FUNDS ª∂Δ. 1.095.175,06 455.884,52

8,8168 2,8055 0,9783 1,9571 1,5597 2,7565 3,1354 2,5254 2,4023

0,02% -0,39% -0,26% 0,94% -0,31% -0,03% 0,21% -0,30% 0,70%

8,9931 2,8616 1,0272 2,0550 1,6377 2,8943 3,2922 2,6517 2,5224

8,6405 2,7494 0,9685 1,9180 1,5285 2,7014 3,0727 2,4749 2,3543

1,35% 30,39% 16,44% 6,93% 11,11% 17,04% -6,35% 14,68% 0,52%

PROBANK ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 210-48.43.591-5), URL: www.probank.gr PROBANK Ã∏ª∞Δ∞°√ƒ∞™ ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ 150.619.139,48 PROBANK √ª√§√°π∞∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 8.897.030,22 PROBANK ∂§§∞™ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 8.449.409,94 N.P. INSURANCE ¡∂√™ ¶√™∂π¢ø¡ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 906.748,95

4,1059 4,5050 2,0121 1,7826

0,03% -0,33% 0,08% -0,01%

4,1059 4,5050 2,0121 1,7915

4,0854 1,62% 4,4712 25,71% 1,9920 14,34% 1,7755 20,84%

¶∂πƒ∞πø™ ASSET MANAGEMENT ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 210-32.88.222), URL: www.piraeusaedak.gr ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 15.957.258,71 3.340.595,82 4,7768 ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ¢À¡∞ªπ∫ø¡ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂ø¡ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 4.828.288,41 8.107.425,97 0,5955 ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 5.760.985,89 3.070.928,44 1,8760 ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 3.576.742,36 749.066,13 4,7749 ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ μƒ∞ÃÀ¶ƒ√£∂™ªø¡ ¢π∞£∂™πªø¡ ™∂ ∂Àƒø 20.364.634,79 1.903.718,15 10,6973 ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ √ª√§√°ø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 13.117.554,67 1.945.085,54 6,7439 ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ £∂™ªπ∫ø¡ ∂¶∂¡¢ÀΔø¡ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 505.766,18 120.000,00 4,2147 ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ∞™º∞§π™Δπ∫ø¡ º√ƒ∂ø¡ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 633.431,98 150.492,23 4,2091 ¶∂πƒ∞πø™ FUND OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫√ 2.853.180,47 261.803,74 10,8982 ¶∂πƒ∞πø™ FUND OF FUNDS ªπ∫Δ√ 3.473.087,87 303.326,69 11,4500 ¶∂πƒ∞πø™ FUND OF FUNDS √ª√§√°π∞∫√ 1.707.838,92 150.158,66 11,3736

0,02% -0,12% 0,04% 0,02% 0,03% -0,69% -0,21% -0,19% -0,09% -0,04% 0,01%

4,8604 0,6059 1,8948 4,7749 10,6973 6,8113 4,2568 4,2512 11,0617 11,5931 11,4873

4,6813 0,5836 1,8572 4,7749 10,6973 6,6765 4,1726 4,1670 10,8165 11,3641 11,2883

12,05% 9,87% 12,42% 1,41% 1,62% 20,38% 10,56% 10,63% 12,66% 8,39% 2,66%

¶∂πƒ∞πø™ ASSET MANAGEMENT ∞∂¢∞∫ (∞¡Δπ¶ƒ.) (ÙËÏ.: 210-32.88.222), URL: www.piraeusaedak.gr PIRAEUSINVEST EUROPEAN EQUITY FUND (EUR) 3.179.695,39 10.125,85 314,0200 -0,12% 317,1602 PIRAEUSINVEST EUROPEAN BOND FUND (EUR) 6.271.750,86 31.063,31 201,9000 -0,04% 202,9095

314,0200 201,9000

9,28% -0,74%

2,8081 2,8469 2,1395 0,6549 3,7976 4,3815 7,6968 3,8189 7,3069

2,54% 26,02% 15,62% 8,87% 3,15% 18,41% 22,64% 11,74% -0,86%

MARFIN SMART CASH ¢π∞Ã.¢π∞£.

MARFIN GLOBAL STRATEGY FOFs ªπ∫Δ√

METLIFE ALICO ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 210-37.12.300), URL: www.alicomfunds.gr ALICO ∫ƒ∞Δπ∫ø¡ √ª√§√°ø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 41.216.252,04 ALICO ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ 7.804.333,51 ALICO ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 19.289.024,97 ALICO ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 7.254.885,53 ALICO MIKTO ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 15.997.042,07 ∂¶π∫√Àƒπ∫∏™ ∞™º∞§π™∏™ MIKTO ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 4.519.948,44 ∞§§∏§√μ√∏£∂π∞™ MIKTO ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 130.995,80 BETA GLOBAL MIKTO ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 2.997.202,63 ALICO EΔ∞πƒπ∫ø¡ √ª√§√°πø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 23.561.378,85 ALICO ¢√§∞ƒπ∞∫√ √ª√§√°πø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 3.989.347,75 ALICO ∂Àƒø¶∞´∫√ ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ 3.767.613,62 ALICO ª∂Δ.∂™øΔ. ª∂™∞π∞™ & ªπ∫ƒ∏™ ∫∂º∞§∞π√¶√π∏™∏™ 6.744.373,96 METLIFE ALICO ª∂Δ√Ãπ∫√ ¢∂π∫Δ∏ Àæ∏§∏™ ∫∂º∞§∞π√¶√π∏™∏™ Ã.∞. 18.019.943,00 CITI FUND √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 1.289.867,73 ∂§§∏¡π∫√ ª∂Δ√Ãπ∫√ ª∂°∞§∏™ ∫∞π ª∂™∞π∞™ ∫∂º∞§∞π√¶√π∏™∏™ 6.965.052,89 ALICO ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞¡∞¢À√ª∂¡ø¡ ∞°√ƒø¡ 1.267.513,98 PROTON GREEK RECOVERY FUND ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 2.156.499,68 PROTON ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 942.115,16 PROTON √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 1.610.733,10 ∂¶∂¡¢ÀΔπ∫∏ ∫ƒ∏Δ∏™ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 139.801,18 ALICO FUND OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫√ 10.958.649,00 ALICO FUND OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂ª¶√ƒ∂Àª∞Δπ∫ø¡ ∞•πø¡ 1.315.047,84 ALICO FUND OF FUNDS ªπ∫Δ√ 694.663,54

36.683.411,87 1.974.903,90 4.199.287,05 508.671,65

4,38%

-1,50%

Δ.Δ. ∂§Δ∞ ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 210-33.16.644), URL: www.tteltaaedak.gr ∂£¡π∫∏ Δƒ∞¶∂∑∞ Δ∏™ ∂§§∞¢√™ ∞.∂. (ÙËÏ.: 210-90.07.400), URL: www.nbg.gr NBG INCOME PLUS - CLASS ∞ (EUR) 2.166.142,28 1.782,88 NBG INCOME PLUS - CLASS B (EUR) 25.361.213,28 20.323,56 NBG GLOBAL EQUITY - CLASS ∞ (EUR) 395.065,50 283,99 NBG GLOBAL EQUITY - CLASS B (EUR) 57.616.285,73 40.688,19 NBG EUROPEAN ALLSTARS - CLASS A (EUR) 491.742,06 459,00 NBG EUROPEAN ALLSTARS - CLASS B (EUR) 34.161.342,12 31.807,29

1.214,9700 1.247,8700 1.391,1400 1.416,0400 1.071,3400 1.074,0100

0,00% 0,00% -0,23% -0,23% -0,46% -0,46%

1.214,9700 1.247,8700 1.391,1400 1.416,0400 1.071,3400 1.074,0100

1.214,9700 1,86% 1.247,8700 1,87% 1.391,1400 13,64% 1.416,0400 13,66% 1.071,3400 7,48% 1.074,0100 7,49%

∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 210-61.24.914), URL: www.europisti-aedak.gr ∂Àƒø¶∞´∫∏ ¶π™Δ∏ ∫ƒ∞Δπ∫ø¡ √ª√§√°ø¡ ∞¡∂¶ΔÀ°ª∂¡ø¡ Ãøƒø¡ (EUR)

1.459.102,91

171.981,95

8,4840

-0,15%

8,6113

8,4840

1,21%

∂Àƒø¶∞´∫∏ ¶π™Δ∏ EUROBOND ∫ƒ∞Δπ∫ø¡ √ª√§√°ø¡ ∞¡∂¶ΔÀ°ª∂¡ø¡ Ãøƒø¡ (EUR)

1.619.037,45

1.136.125,65

1,4251

-0,16%

1,5391

1,4251

0,64%

∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ ∞¡∞¶ΔÀ•.(ª∂Δ.∂™øΔ.)

6.856.832,57

1.475.186,23

4,6481

-1,08%

4,7875

4,6016

15,78%

∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ EUROPEAN OPPORTUNITIES ª∂Δ. ∂•.

6.264.567,84

3.163.431,07

1,9803

0,44%

2,0397

1,9605

12,43%

∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ GLOBAL OPPORTUNITIES (ª∂Δ. ∂•.)

9.110.366,75

2.669.582,19

3,4127

0,20%

3,4980

3,3786

14,62%

∂Àƒø¶∞´∫∏ ¶π™Δ∏ ∂Δ∞πƒπ∫ø¡ √ª√§√°ø¡ INVESTMENT GRADE (EUR)

14.107.895,97

3.430.280,99

4,1128

-0,07%

4,1745

4,1128

1,96%

∂Àƒø¶∞´∫∏ ¶π™Δ∏ HIGH YIELD ∂Δ∞πƒπ∫ø¡ √ª√§√°ø¡ (EUR)

3.082.301,68

841.799,93

3,6616

0,02%

3,7165

3,6616

3,42%

∂Àƒø¶.¶π™Δ∏ EUROINVEST ªπ∫Δ√ ∂™.

2.502.559,36

1.832.358,05

1,3658

-0,86%

1,4751

1,3658

19,69%

TRITON ASSET MANAGEMENT ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 210-36.46.484-91), URL: www.triton-am.com HSBC ∂π™√¢∏ª∞Δ√™ √ª√§√°πø¡ ∂Àƒø ∞¡∞¶ΔÀ°ª∂¡ø¡ Ãøƒø¡ 6.490.356,47 1.086.470,85 5,9738 HSBC ¢π∞£∂™πªø¡ ∂Àƒø μƒ∞ÃÀÃ√¡π∞™ ¢π∞ƒ∫∂π∞™ 27.029.980,35 13.269.973,69 2,0369 HSBC ∞¡∞¶ΔÀ•π∞∫√ ª∂Δ√Ãø¡ ∂™øΔ. 38.536.549,71 1.428.693,98 26,9733 HSBC AMERICAN EQUITY ª∂Δ. ∂•øΔ. 9.748.251,26 2.965.861,45 3,2868 HSBC ∞¡∞¢À√ª∂¡ø¡ ∞°√ƒø¡ ª∂Δ.∂•øΔ. 7.979.835,35 1.697.483,23 4,7010 HSBC ¶∞¡∂Àƒø¶∞π∫√ ª∂Δ.∂•øΔ. 7.714.631,80 2.279.619,21 3,3842 HSBC √ª√§√°πø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ¢√§∞ƒπ√À 3.560.444,72 812.996,67 4,3794 HSBC ªπ∫Δ√ 10.935.781,42 1.538.107,93 7,1099

-0,06% 0,02% 0,33% 0,00% 0,10% 0,59% 0,01% 0,31%

6,0485 2,0471 27,7151 3,3772 4,8303 3,4773 4,4341 7,2521

5,9738 2,46% 2,0369 0,89% 26,9733 10,41% 3,2868 19,70% 4,7010 -5,32% 3,3842 12,60% 4,3794 1,99% 7,1099 6,58%

ING ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 801 100 200 300), URL: www.ingim.gr ING ∞/∫ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ. 58.109.337,76 ING ∞/∫ ªπ∫Δ√ 8.118.146,49 ING ∞/∫ ∂Àƒø¶∞π∫√ ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ μƒ∞ÃÀ¶ƒ√£∂™ªø¡ ¢π∞£∂™πªø¡ 4.648.451,96

9.099.299,92 3.593.206,30 864.645,37

6,3861 2,2593 5,3761

-0,13% -0,11% -0,01%

6,5138 2,2932 5,3761

6,3861 14,18% 2,2593 8,78% 5,3761 -0,27%

INTERNATIONAL ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 210-81.19.000), URL: www.intermf.gr INTERNATIONAL ∂Àƒø¶∞´∫ø¡ √ª√§√°ø¡ 4.075.051,33 INTERNATIONAL ªπ∫Δ√ 3.782.329,38 INTERNATIONAL ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ 1.344.517,81 INTERNATIONAL ∂§§∏¡π∫√ ª∂Δ√Ãπ∫√ 8.014.977,63

792.016,70 1.731.955,08 196.176,92 4.370.201,96

5,1452 2,1838 6,8536 1,8340

-0,16% -0,01% 0,01% 0,21%

5,2481 2,2930 6,8536 1,9257

5,0937 2,1620 6,8536 1,8157

-4,60% -2,44% 1,06% 1,48%

∫À¶ƒ√À ASSET MANAGEMENT ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 210-77.65.441) ∫À¶ƒ√À EURO BOND PREMIUM √ª√§√°π∞∫√ 3.670.023,36 ∫À¶ƒ√À LIBOR RETURN (USD) √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. 2.800.139,09 ∫À¶ƒ√À ∂§§∏¡π∫√ ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ 1.085.606,26

1.784.760,46 537.466,91 211.101,40

2,0563 5,2099 5,1426

-0,06% 0,01% 0,02%

2,0563 5,2099 5,1426

2,0460 5,1839 5,1169

2,15% 1,33% 1,39%

Δ.Δ. ∂§Δ∞ Ã∏ª∞Δ∞°√ƒ∞™ ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ (EUR) Δ.Δ. ∂§Δ∞ √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À Δ.Δ. ∂§Δ∞ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À Δ.Δ. ∂§Δ∞ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À Δ.Δ. ∂§Δ∞ EUROPLUS √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À Δ.Δ. ∂§Δ∞ √π∫√§√°π∫√ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À Δ.Δ. ∂§Δ∞ £∂™ªπ∫ø¡ ∂¶∂¡¢ÀΔø¡ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À Δ.Δ. ∂§Δ∞ HIGH YIELD √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À Δ.Δ. ∂§Δ∞ ¢√§∞ƒπ√À ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ (USD)

286.983.114,68 15.704.622,76 15.132.984,35 6.011.218,12 3.778.657,52 1.409.520,50 923.616,35 22.047.995,90 3.580.328,48

102.196.865,53 5.502.729,26 7.055.271,86 9.132.565,64 992.534,11 320.091,83 120.000,00 5.758.973,97 489.990,83

2,8081 2,8540 2,1449 0,6582 3,8071 4,4035 7,6968 3,8285 7,3069

0,05% 0,09% 0,07% 0,34% -0,06% 0,01% 0,04% 0,07% 0,02%

2,8081 2,8540 2,1503 0,6615 3,8166 4,4255 7,6968 3,8419 7,3069


EÈηÈÚfiÙËÙ· 32 Δ·ÙÔ˘¿˙ Ì ۂ¿ÛÙÈη ÛÙÔ ÛÒÌ· ∞ÊÁ·ÓÔ‡ Ô˘ ÂÈÙ¤ıËΠ۠20¯ÚÔÓË ÛÙËÓ ∫¤Ú΢ڷ ∞£∏¡∞, 28.

Δ∞Δ√À∞∑ Ì ӷ˙ÈÛÙÈο ۇ̂ÔÏ· ¤¯ÂÈ ¯·Ú·Á̤ӷ ÛÙÔ ÛÒÌ· ÙÔ˘ Ô ∞ÊÁ·Ófi˜ Ô˘ Ù· ÍËÌÂÚÒÌ·Ù· Ù˘ ∫˘Úȷ΋˜ ÂÈÙ¤ıËΠ۠20¯ÚÔÓË ÊÔÈÙ‹ÙÚÈ· ÛÙËÓ ∫¤Ú΢ڷ Î·È ÙËÓ ¤Ù·Í Û ÁÎÚÂÌfi ÔÎÙÒ Ì¤ÙÚˆÓ, ·ÊÔ‡ ÚÒÙ· Ù˘ ¿Ú·Í ÙËÓ ÙÛ¿ÓÙ·. √ Ó·Úfi˜ ∞ÊÁ·Ófi˜ ʤÚÂÈ Ù·ÙÔ˘¿˙ Ì ÙÔÓ ·ÁÎ˘ÏˆÙfi ÛÙ·˘Úfi ÛÙÔ ·ÚÈÛÙÂÚfi ÙÔ˘ ÌÚ¿ÙÛÔ Ì·˙› Ì ‰‡Ô ÁÚ¿ÌÌ·Ù·, ¡ Î·È R. ™ÙËÓ Ï¿ÙË ÙÔ˘ ¤¯ÂÈ ¤Ó· Û¯‹Ì· ·ÚfiÌÔÈÔ Ì ÙÔÓ Î¤ÏÙÈÎÔ ÛÙ·˘Úfi, ۇ̂ÔÏÔ ÓÂÔÓ·˙ÈÛÙÈÎÒÓ ÔÚÁ·ÓÒÛˆÓ, ÂÓÒ ÛÙÔ ıÒڷη ¤¯ÂÈ Ù·ÙÔ˘¿˙ Ô˘ ÌÔÈ¿˙ÂÈ Ì ·Ó·Ì̤ÓÔ ÎÂÚ›. √ 17¯ÚÔÓÔ˜, fiˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó Δ· ¡¤·, ‰ÂÓ ¤‰ˆÛ η̛· ·¿ÓÙËÛË ÛÙÔ˘˜ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ‡˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÏfiÁÔ˘˜ Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔ›ËÛ ٤ÙÔÈÔ˘ ›‰Ô˘˜ ۇ̂ÔÏ·, ·Ó Î·È Ô ›‰ÈÔ˜, fiˆ˜ ‰ËÏÒÓÂÈ, Â›Ó·È ÌÔ˘ÛÔ˘ÏÌ¿ÓÔ˜. √ ‰Ú¿ÛÙ˘ Â¤‰ÂÈÍ ¯·ÚÙÈ¿ Ô˘ ÙÔÓ ·ÚÔ˘Û›·˙·Ó Ó· ¤¯ÂÈ ˘Ô‚¿ÏÂÈ ·›ÙËÌ· ÁÈ· ¯ÔÚ‹ÁËÛË ÔÏÈÙÈÎÔ‡ ·Û‡ÏÔ˘, Ù· ÔÔ›· ÂÍÂÙ¿˙ÔÓÙ·È ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ‰È·ÈÛÙˆı› ·Ó Â›Ó·È ÁÓ‹ÛÈ· ‹ Ï·ÛÙ¿. π‰È·›ÙÂÚÔ ‚¿ÚÔ˜ ¿ÓÙˆ˜ ‰›ÓÔ˘Ó ÔÈ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ› ÛÙËÓ ¤Ú¢ӷ ÁÈ· Ó· ‰È·ÈÛÙÒÛÔ˘Ó ·Ó Ù· ÛÙÔȯ›· Ù·˘ÙfiÙËÙ·˜ Ô˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ Â›Ó·È ·ÏËıÈÓ¿. ∂ÈÊ˘Ï¿ÍÂȘ ÂÎÊÚ¿˙Ô˘Ó Î·È ÁÈ· ÙËÓ ËÏÈΛ· ÙÔ˘ - ·Ó ‰ËÏ·‰‹ Â›Ó·È 17 ¯ÚfiÓˆÓ, fiˆ˜ Ô ›‰ÈÔ˜ ‰ËÏÒÓÂÈ - ηıÒ˜ Ê·›ÓÂÙ·È ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˜. ™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ·ÛÙ˘ÓÔÌ›·, Ô ∞ÊÁ·Ófi˜ ·ÊÔ‡ ·Ê·›ÚÂÛ ‚›·È· ÙËÓ ÙÛ¿ÓÙ· Ù˘ 20¯ÚÔÓ˘, ÙËÓ ¤Ûڈ͠·fi ·Ú·ÏÈ·Îfi ÙÔȯ›Ô Û ÁÎÚÂÌfi ‡„Ô˘˜ ÔÎÙÒ Ì¤ÙÚˆÓ, ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ªÔ˘Ú¿ÁÈ· ÛÙÔ ·ÏÈfi ÏÈÌ¿ÓÈ Ù˘ ∫¤Ú΢ڷ˜. ∏ ÎÔ¤Ï· ÙÚ·˘Ì·Ù›ÛÙËΠÛÔ‚·Ú¿ Î·È ÌÂٷʤÚıËΠ¿ÌÂÛ· ÛÙÔ ÓÔÛÔÎÔÌÂ›Ô ÙÔ˘ ÓËÛÈÔ‡. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ˘˜ ÁÈ·ÙÚÔ‡˜ ¤¯ÂÈ ‰È·Ê‡ÁÂÈ ÙÔÓ Î›Ó‰˘ÓÔ.

™ÙȘ ∏¶∞ ÁÈ· ÓÔÛËÏ›· Ë 15¯ÚÔÓË ÎÔ¤Ï· Ô˘ ηÎÔÔÈ‹ıËΠÛÙËÓ ¶¿ÚÔ ∞£∏¡∞, 28.

™∂ ÂÍÂȉÈÎÂ˘Ì¤ÓÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙˆÓ ∏¶∞ ı· ÌÂÙ·ÊÂÚı› Ë 15¯ÚÔÓË ÎÔ¤Ï·, Ë ÔÔ›· ηÎÔÔÈ‹ıËÎÂ, ÙÔ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ Î·ÏÔη›ÚÈ ÛÙËÓ ¶¿ÚÔ Î·È ÓÔÛËχÂÙ·È ÛÙÔ ÓÔÛÔÎÔÌÂ›Ô “∂˘·ÁÁÂÏÈÛÌfi˜” . ªÂ ÂÓÙÔÏ‹ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ ÀÁ›·˜, ∞Ó‰Ú¤· §˘ÎÔ˘Ú¤ÓÙ˙Ô˘, Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∂√¶ÀÀ, §Â˘Ù¤Ú˘ ¶··ÁˆÚÁfiÔ˘ÏÔ˜, ÂÓ¤ÎÚÈÓ ÙË ‰·¿ÓË ÁÈ· ÙË ÓÔÛËÏ›· Ù˘ ‰ÂηÂÓÙ¿¯ÚÔÓ˘ Û ÂȉÈÎfi ΤÓÙÚÔ ÙˆÓ ∏¶∞. ™‡Ìʈӷ Ì ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ÀÁ›·˜, ‰È¢ıÂÙÔ‡ÓÙ·È ÔÈ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ·ÂÚԉȷÎÔÌȉ‹ Ù˘ ·ÛıÂÓÔ‡˜. ΔÔ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ Î·ÏÔη›ÚÈ, Ë ÎÔ¤Ï· ›¯Â ‚ÚÂı› ‚·ÚÈ¿ ÙÚ·˘Ì·ÙÈṲ̂ÓË ÛÙÔ ÎÂÊ¿ÏÈ, Û Έ̷ÙÒ‰Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Î·È ËÌ›Á˘ÌÓË ·Ó¿ÌÂÛ· Û ‚Ú¿¯È· ÛÙËÓ ·Ú·Ï›· ÃÚ˘Û‹ ∞ÎÙ‹. μÚÈÛÎfiÙ·Ó ÛÙËÓ ¶¿ÚÔ ÁÈ· ‰È·ÎÔ¤˜ Ì ÙË ÌËÙ¤Ú· Ù˘ Î·È ÙËÓ ·‰ÂÏÊ‹ Ù˘. ⁄ÛÙÂÚ· ·fi ÔÏ˘‹ÌÂÚ˜ ¤Ú¢Ó˜ ÙˆÓ ∞Ú¯ÒÓ, ÂÓÙÔ›ÛÙËÎÂ Î·È Û˘ÓÂÏ‹ÊıË ¤Ó·˜ 21¯ÚÔÓÔ˜ -˘‹ÎÔÔ˜ ¶·ÎÈÛÙ¿Ó- Ô ÔÔ›Ô˜ ÔÌÔÏfiÁËÛ fiÙÈ Î·ÎÔÔ›ËÛ ÙËÓ ÎÔ¤Ï·. Œ¯ÂÈ ‹‰Ë ÚÔÊ˘Ï·ÎÈÛÙ› ÛÙȘ º˘Ï·Î¤˜ ∞ÓËÏ›ÎˆÓ ∞˘ÏÒÓ·.

Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 29 MA´OY 2013

ªÂ ‚¿ÛË ÙËÓ ÂÙ‹ÛÈ· ¤ÎıÂÛË ÙÔ˘ ∂˘Úˆ·˚ÎÔ‡ ¶·Ú·ÙËÚËÙËÚ›Ô˘

∂Ú˘ıÚfi˜ ™Ù·˘Úfi˜

£ÏÈ‚ÂÚ‹ ÚˆÙÈ¿ Û ÌÔχÓÛÂȘ ÌÂٷ͇ ¯ÚËÛÙÒÓ Ó·ÚΈÙÈÎÒÓ

Δ√ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi ΔÌ‹Ì· μfiÏÔ˘

∞£∏¡∞, 28.

ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌfi Î·È ·ÓËÛ˘¯›· ÁÈ· ÙÔ “ÙÔ›Ô” ÙˆÓ Ó·ÚΈÙÈÎÒÓ ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË ÚÔηÏ› Ë ÂÙ‹ÛÈ· ¤ÎıÂÛË ÙÔ˘ ∂˘Úˆ·˚ÎÔ‡ ¶·Ú·ÙËÚËÙËÚ›Ô˘ ÁÈ· Ù· Ó·ÚΈÙÈο, Ô˘ ·Ó·ÎÔÈÓÒıËΠÛÙË §ÈÛ·‚fiÓ·. ∏ ∂ÏÏ¿‰· ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ı› Ó· ¤¯ÂÈ, Ì·˙› Ì ÙË ƒÔ˘Ì·Ó›·, ÙË ıÏÈ‚ÂÚ‹ ÚˆÙÈ¿ Ó¤ˆÓ ÌÔχÓÛÂˆÓ HIV ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ˘˜ ¯Ú‹ÛÙ˜ ÂÓ¤ÛÈÌˆÓ Ó·ÚΈÙÈÎÒÓ Ô˘ÛÈÒÓ, ÂÓÒ Ë ¤ÎıÂÛË ÎÚÔ‡ÂÈ ÙÔÓ ÎÒ‰ˆÓ· ÙÔ˘ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÂͤÏÂÁÎÙË ÌÂÙ¿‰ÔÛË Ù˘ Ë·Ù›Ùȉ·˜ C, ÔÈ Û˘Ó¤ÂȘ Ù˘ ÔÔ›·˜ ı· Ê·ÓÔ‡Ó ÛÙËÓ ˘Á›· ÙˆÓ ¯ÚËÛÙÒÓ ÌÂÙ¿ ·fi ·ÚÎÂÙ¿ ¯ÚfiÓÈ·.

ΔÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ 73 “Ó¤· Ó·ÚΈÙÈο” , Ù· ÔÔ›· ·Ú·Û΢¿˙ÔÓÙ·È ·fi Ô˘Û›Â˜ ÂχıÂÚ˜ ÛÙÔ ÂÌfiÚÈÔ Î·È ‰È·ÊËÌ›˙ÔÓÙ·È ˆ˜ ÓfiÌÈÌ· ‰ÈÂÁÂÚÙÈο ̤ۈ ¢È·‰ÈÎÙ‡Ô˘, ÂÓÙÔ›ÛÙËÎ·Ó Ì¤Û· ÛÙÔ 2012 Î·È ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÙÔ Ó¤Ô ÔÓÔΤʷÏÔ ÙˆÓ ¢ÈˆÎÙÈÎÒÓ ∞Ú¯ÒÓ. ∏ οÓÓ·‚Ë ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ı› Ó· ÚÔÙÈÌ¿Ù·È ·fi ÙÔ 1% ÙˆÓ ÂÓËÏ›ÎˆÓ ∂˘Úˆ·›ˆÓ, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Î¿ÓÔ˘Ó Î·ıËÌÂÚÈÓ‹ ¯Ú‹ÛË Ù˘, Ì ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ Û˘Ó¤ÂȘ ÛÙËÓ „˘¯È΋ ˘Á›· ÙÔ˘˜, fiˆ˜ ·Ú·ÙËÚ› Ë ¤ÎıÂÛË. ∏ ¯Ú‹ÛË, ·ÏÏ¿ Î·È Ë ÚÔÛÊÔÚ¿ ËÚˆ›Ó˘ ÌÂÈÒÓÂÙ·È ÛÙȘ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ¯ÒÚ˜, ÏfiÁˆ ÙˆÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ ˘Á›·˜ Ô˘ Û˘ÓÂ¿ÁÂÙ·È ÁÈ· ÙÔ˘˜ ¯Ú‹ÛÙ˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÙˆÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ ˘·Î·Ù¿ÛÙ·Û‹˜ Ù˘. ∏ ∂ÏÏ¿‰· Ì·˙› Ì ¿ÏϘ ‚·ÏηÓÈΤ˜ ¯ÒÚ˜, Á›ÓÂÙ·È Ë Ó¤· ‡ÏË ÂÈÛfi‰Ô˘ Ù˘ ÎÔη˝Ó˘ ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË, ηıÒ˜, Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ·, ·˘Í‹ıËÎ·Ó ÔÈ Î·Ù·Û¯¤ÛÂȘ Ù˘ Ô˘Û›·˜ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹. ∂ӉȷʤÚÔÓ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ Î·È ÙÔ ÛÙÔÈ¯Â›Ô Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ fiÙÈ Û˘ÓıÂÙÈο Ó·ÚΈÙÈο, fiˆ˜ Ë ÌÂı·ÌÊÂÙ·Ì›ÓË, ϤÔÓ, Û˘Ó·ÓÙÒÓÙ·È Î·È Û ¯ÒÚ˜, ·Ó¿ÌÂÛ¿ ÙÔ˘˜ Î·È Ë ∂ÏÏ¿‰·, fiÔ˘ ·Ú·‰ÔÛȷο ‰ÂÓ ˘‹Ú¯·Ó. ∂Óı·ÚÚ˘ÓÙÈΤ˜ Â›Ó·È ÔÈ ‰È·ÈÛÙÒÛÂȘ Ù˘ ¤ÎıÂÛ˘ ÁÈ· ÙËÓ ÚfiÏË„Ë ÙˆÓ ı·Ó¿ÙˆÓ ÌÂÙ¿ ·fi ¯Ú‹ÛË, Ì ÙË ¯ÔÚ‹ÁËÛË ·ÓÙ›‰ÔÙÔ˘ Î·È ÙË ÛˆÛÙ‹ ÂÓË̤ڈÛË ÁÈ· ÙȘ ÚÒÙ˜ ‚Ô‹ıÂȘ Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ‰ÒÛÂÈ Î¿ÔÈÔ˜ Û ¤Ó· ¯Ú‹ÛÙË Ô˘ ÎÈÓ‰˘Ó‡ÂÈ. ∂›Û˘, ·ÈÛÈfi‰ÔÍÔ Â›Ó·È ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜, fiÙÈ fiÏÔ Î·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ¯Ú‹ÛÙ˜ Û ÔÏfiÎÏËÚË ÙËÓ ∂˘ÚÒË ˙ËÙÔ‡Ó ‚Ô‹ıÂÈ· ÁÈ· ·ÂÍ¿ÚÙËÛË. ŸÌˆ˜, ÙÔ Î¿ÓÔ˘Ó Û ̛· ‰‡ÛÎÔÏË ÛÙÈÁÌ‹ ÁÈ· ÙȘ ÔÈÎÔÓƠ̂˜ ÙˆÓ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚˆÓ ¯ˆÚÒÓ, ÔÈ Ôԛ˜ ۯ‰ȿ˙Ô˘Ó Î·È Î¿ÓÔ˘Ó ÂÚÈÎÔ¤˜, Ô˘, fiˆ˜ ÂÎÙÈÌÔ‡Ó ÔÈ ˘‡ı˘ÓÔÈ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ Ù˘ ∂∂ ÁÈ· Ù· Ó·ÚΈÙÈο, ı· ÎÏËıÔ‡Ó Ó· ÏËÚÒÛÔ˘Ó Ôχ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÛÙÔ ¿ÌÂÛÔ Ì¤ÏÏÔÓ, Û ÎÔÈÓˆÓÈÎfi Â›‰Ô, ·ÏÏ¿ Î·È Ì¤Û· ·fi Ù· Û˘ÛÙ‹Ì·Ù· ˘Á›·˜ ÙÔ˘˜. “ªÂ ¯·ÚÔÔÈ› ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ¯¿ÚË ÛÙȘ ·ÔÊ·ÛÈÛÙÈΤ˜ ÔÏÈÙÈΤ˜ ηٿ ÙˆÓ Ó·ÚΈÙÈÎÒÓ Î·È ÛÙ· ÚˆÙÔÊ·ÓÒ˜ ˘„ËÏ¿ Â›‰· ÙˆÓ ıÂÚ·ÂÈÒÓ ·ÂÍ¿ÚÙËÛ˘, Ë ¯Ú‹ÛË ËÚˆ›Ó˘, ÎÔη˝Ó˘ Î·È Î¿ÓÓ·‚˘ Ê·›ÓÂÙ·È Ó· Êı›ÓÂÈ Û οÔȘ ¯ÒÚ˜. ∂›Ì·È, fï˜, ıÔÚ˘‚Ë̤ÓË ·fi ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ÙÔ ¤Ó· ٤ٷÚÙÔ ÙˆÓ ∂˘Úˆ·›ˆÓ ÂÓËÏ›ÎˆÓ - 85 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ¿ÓıÚˆÔÈ - ¤¯ÂÈ Î¿ÓÂÈ ¯Ú‹ÛË ·Ú¿ÓÔÌˆÓ Ô˘ÛÈÒÓ Î·È fiÙÈ ‰È·¯ÚÔÓÈο Ë ¯Ú‹ÛË Ô˘ÛÈÒÓ ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ˘„ËÏ‹. ¶ÚÔ‚ÏËÌ·Ù›˙ÔÌ·È, Â›Û˘, Ì ÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ‰ÈÂÁÂÚÙÈÎÒÓ, Ë ÔÔ›· ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÙ·È ·fi Ì›· ·ÓÂϤËÙË ÚÔÛÊÔÚ¿ Ó¤ˆÓ Ô˘ÛÈÒÓ Ô˘ Û˘Ó¯Ҙ ‰È·ÊÔÚÔÔÈÔ‡ÓÙ·È. ΔÔ

ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ÙÔÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ¯ÚfiÓÔ ·ÓȯÓ‡ıËÎ·Ó 70 Ӥ˜ Ô˘Û›Â˜ ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÈ fiÙÈ ÔÈ ÔÏÈÙÈΤ˜ ηٿ ÙˆÓ Ó·ÚΈÙÈÎÒÓ Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔÛ·ÚÌÔÛÙÔ‡Ó ÛÙȘ ÌÂÙ·ÏÏ·ÛÛfiÌÂÓ˜ ·ÁÔÚ¤˜” ÙfiÓÈÛÂ Ë ∂˘Úˆ·›· Â›ÙÚÔÔ˜ ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ ÀÔı¤ÛÂˆÓ ™ÂÛ›ÏÈ· ª¿ÏÌÛÙÚÔÌ.

∏ ıÏÈ‚ÂÚ‹ ÚˆÙÈ¿ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ √È Ó¤Â˜ ÌÔχÓÛÂȘ Ì ÙÔÓ Èfi HIV ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ˘˜ ¯Ú‹ÛÙ˜ ÂÓ¤ÛÈÌˆÓ Ó·ÚΈÙÈÎÒÓ, ·˘Í‹ıËÎ·Ó ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·fi ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ¿ÏÏË ¯ÒÚ· Ù˘ ∂˘ÚÒ˘, ηٿÛÙ·ÛË, Ë ÔÔ›· ÌÔÚ› Ó· Û˘ÁÎÚÈı› ÌfiÓÔ Ì ÙË ƒÔ˘Ì·Ó›·, fiˆ˜ ÚÔ·ÙÂÈ ·fi ÙËÓ ¤ÎıÂÛË. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, ÂÎÙÈÌ¿Ù·È fiÙÈ Î·È ÔÈ ÌÔχÓÛÂȘ ·fi ∏·Ù›Ùȉ· C Â›Ó·È È‰È·›ÙÂÚ· ·˘ÍË̤Ó˜ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ˘˜ ¯Ú‹ÛÙ˜ Î·È ·ÔÙÂÏ›, ϤÔÓ, ¤Ó· ÛÔ‚·Úfi Úfi‚ÏËÌ· ‰ËÌfiÛÈ·˜ ˘Á›·˜, fi¯È ÌfiÓÔ ÁÈ· ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ·ÏÏ¿ ÁÈ· ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ Ù˘ ∂˘ÚÒ˘. ∏ Ë·Ù›Ùȉ· C, Ë ÔÔ›· ÌÂÙ·‰›‰ÂÙ·È Ì¤Ûˆ Ù˘ ÎÔÈÓ‹˜ ¯Ú‹Û˘ ‚ÂÏÔÓÒÓ, Û˘Ú›ÁÁˆÓ Î·È ¿ÏÏˆÓ Û˘Ó¤ÚÁˆÓ, fiˆ˜ ÚÔ·ÙÂÈ ·fi Ù· ÂıÓÈο ‰Â›ÁÌ·Ù·, ¤¯ÂÈ ÌÔχÓÂÈ ÔÛÔÛÙfi 18% ¤ˆ˜ 80% ÙˆÓ ¯ÚËÛÙÒÓ, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ‰ÂÓ ·Ó·˙ËÙÔ‡Ó È·ÙÚÈ΋ ‚Ô‹ıÂÈ·. °ÓˆÛÙ‹ Î·È ˆ˜ “ÛȈËÏ‹ ÂȉËÌ›·” Ë Ë·Ù›Ùȉ· C ÌÔÚ› Ó· ÌË ‰È·ÁÓˆÛı› ÁÈ· ÌÂÁ¿ÏÔ ‰È¿ÛÙËÌ·, ÂÓÒ ÔÏÏÔ› ·fi ÙÔ˘˜ ¿Û¯ÔÓÙ˜ ÂÌÊ·Ó›˙Ô˘Ó ‹È· ‹ ηıfiÏÔ˘ Û˘ÌÙÒÌ·Ù· ÁÈ· 20 ¯ÚfiÓÈ· ‹ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ. “∏ ¤Í·ÚÛË ÙÔ˘ ÈÔ‡ HIV/AIDS ÛÙÔ˘˜ ¯Ú‹ÛÙ˜ ÂÓ¤ÛÈÌˆÓ Ó·ÚΈÙÈÎÒÓ, Ô˘ ÂÌÊ·Ó›ÛÙËΠÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ 2010, Û˘Ó¯›ÛÙËΠ̠·Ì›ˆÙÔ Ú˘ıÌfi fiÏÔ ÙÔ 2011 Î·È ÙÔ 2012” ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ Ë ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋ ˘‡ı˘ÓË ÙÔ˘ ∂ÏÏËÓÈÎÔ‡ ¶·ÓÂÈÛÙËÌÈ·ÎÔ‡ πÓÛÙÈ-

ÙÔ‡ÙÔ˘ æ˘¯È΋˜ ÀÁ›·˜ (∂∫Δ∂¶¡) ª. ΔÂÚ˙›‰Ô˘. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, “Ë ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË Âȉڿ ÛÙÔÓ ÙÚfiÔ ¯Ú‹Û˘, ηıÒ˜ ‰È¿ÊÔÚ˜ Ô˘Û›Â˜ ÂÓ·ÏÏ¿ÛÛÔÓÙ·È ÛÙËÓ Î·ıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ· ÙÔ˘ ¯Ú‹ÛÙË, ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙËÓ ÙÈÌ‹ ÙÔ˘˜ Î·È Ù· ‰È·ı¤ÛÈÌ· ¯Ú‹Ì·Ù·. ∂ÈϤÔÓ, Ì ÏÈÁfiÙÂÚ· ¯Ú‹Ì·Ù· ·ÁÔÚ¿˙ÂÙ·È ÌÈÎÚfiÙÂÚË ÔÛfiÙËÙ· ËÚˆ›Ó˘ Î·È ÂÈÛÙÚ·Ù‡ÂÙ·È Ë ÂÓ¤ÛÈÌË ¯Ú‹ÛË ˆ˜ ÈÔ ‰Ú·ÛÙÈ΋” ηٷϋÁÂÈ Ë Î. ΔÂÚ˙›‰Ô˘. £ÂÙÈÎfi Â›Ó·È ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ÔÈ ·ÚÓËÙÈΤ˜ ÂÈÙÒÛÂȘ Ù˘ ÂÓ‰ÔÊϤ‚È·˜ ¯Ú‹Û˘ ÛÙË ‰ËÌfiÛÈ· ˘Á›· ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛ·Ó ÙÔ˘˜ ·ÚÌfi‰ÈÔ˘˜, Î·È ·Ú¿ ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î·È ÙȘ ÂÚÈÎÔ¤˜, ÔÈ ¯·Ú¿ÛÛÔÓÙ˜ ÔÏÈÙÈ΋ ¤Ï·‚·Ó ¿ÌÂÛ· ̤ÙÚ· ÁÈ· ÙËÓ ÂÏ·¯ÈÛÙÔÔ›ËÛË ÙˆÓ Û˘ÓÂÂÈÒÓ ·fi ÙËÓ ÂÓ‰ÔÊϤ‚È· ¯Ú‹ÛË Î·È ÏÂÈÙÔ‡ÚÁËÛ·Ó Ó¤Â˜ ÌÔÓ¿‰Â˜ ¯ÔÚ‹ÁËÛ˘ ˘ÔηٷÛٿوÓ.

Δ· 73 “Ó¤·” Ó·ÚΈÙÈο Î·È Ë “Û˘ÓıÂÙÈ΋ οÓÓ·‚Ë” ΔÔ 2012, 73 Ӥ˜ „˘¯Ô‰Ú·ÛÙÈΤ˜ Ô˘Û›Â˜ ÎÔÈÓÔÔÈ‹ıËÎ·Ó Â›ÛËÌ·, ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿, ̤ۈ ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ¤ÁηÈÚ˘ ÚÔÂȉÔÔ›ËÛ˘ Ù˘ ∂∂. ∞fi ·˘Ù¤˜ ÙȘ Ô˘Û›Â˜, ÔÈ 30 ‹Ù·Ó Û˘ÓıÂÙÈο ηÓÓ·‚ÈÓÔÂȉ‹, Ù· ÔÔ›· ÌÈÌÔ‡ÓÙ·È ÙȘ ÂȉڿÛÂȘ Ù˘ οÓÓ·‚˘. “Δ· ÂÓ ÏfiÁˆ ÚÔ˚fiÓÙ·, Ù· ÔÔ›· ÌÔÚ› Ó· Â›Ó·È ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ˘„ËÏ‹˜ ‰Ú·ÛÙÈÎfiÙËÙ·˜, ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ϤÔÓ ·fi fiϘ ۯ‰fiÓ ÙȘ Â˘Úˆ·˚Τ˜ ¯ÒÚ˜” , ˘ÔÁÚ·ÌÌ›˙ÂÙ·È ÛÙËÓ ¤ÎıÂÛË. √È 19 Ô˘Û›Â˜ ·Ó‹Î·Ó Û “ÏÈÁfiÙÂÚÔ ÁÓˆÛÙ¤˜ ‹ ÏÈÁfiÙÂÚÔ ÌÂÏÂÙË̤Ó˜ ¯ËÌÈΤ˜ ÔÌ¿‰Â˜” . ∂›Û˘, ·ÍÈÔÛËÌ›ˆÙË ‹Ù·Ó Ë ·Ó›¯Ó¢ÛË 14 Ó¤ˆÓ ˘ÔηÙÂÛÙËÌ¤ÓˆÓ Ê·ÈÓ·Èı˘Ï·ÌÈÓÒÓ, ·ÚÈı-

Ìfi˜ Ô˘ ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È Û ·˘Ù¿ Ù· Â›‰·, ·fi ÙÔ 2005.

∏ ÁÓÒÛË ÌÂÈÒÓÂÈ ÙÔ˘˜ ı·Ó¿ÙÔ˘˜ ∏ ¯Ú‹ÛË Ó·ÚΈÙÈÎÒÓ Â›Ó·È Ì›· ·fi ÙȘ ·ÚȘ ·Èٛ˜ ı·Ó¿ÙÔ˘ ÙˆÓ Ó¤ˆÓ ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË, ÙfiÛÔ ¿ÌÂÛ· ÏfiÁˆ ˘ÂÚ‚ÔÏÈ΋˜ ‰fiÛ˘, fiÛÔ Î·È ¤ÌÌÂÛ·, ‰ËÏ·‰‹ ÏfiÁˆ ÓÔÛËÌ¿ÙˆÓ Î·È ·Ù˘¯ËÌ¿ÙˆÓ, ‚›·˜ Î·È ·˘ÙÔÎÙÔÓÈÒÓ, Û˘Ó‰ÂfiÌÂÓˆÓ Ì ٷ Ó·ÚΈÙÈο. ™˘ÓÔÏÈο, ÙÔ 2011 ·Ó·Ê¤ÚıËÎ·Ó ÂÚ›Ô˘ 6.500 ı¿Ó·ÙÔÈ ·fi ˘ÂÚ‚ÔÏÈ΋ ‰fiÛË, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Û˘Ó‰¤ÔÓÙ·È Î·Ù¿ ·ÚÈÔ ÏfiÁÔ Ì ÙË ¯Ú‹ÛË ÔÈÔÂȉÒÓ. ¶·ÚfiÙÈ Ô ·ÚÈıÌfi˜ ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ÌÂȈ̤ÓÔ˜ Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔ 2010 (7.000 ı¿Ó·ÙÔÈ) Î·È ÙÔ 2009 (7.700 ı¿Ó·ÙÔÈ), Ë Ì›ˆÛË ÙˆÓ ı·Ó¿ÙˆÓ Ô˘ Û˘Ó‰¤ÔÓÙ·È Ì ٷ Ó·ÚΈÙÈο ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ı› Ó· Û˘ÓÈÛÙ¿ “Ì›˙ÔÓ· ÚfiÎÏËÛË ÁÈ· ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ‰ËÌfiÛÈ·˜ ˘Á›·˜ ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË” ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙËÓ ¤ÎıÂÛË. ΔÔ ¶·Ú·ÙËÚËÙ‹ÚÈÔ ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÈ, ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ, ÙÚfiÔ˘˜ ‚ÂÏÙ›ˆÛ˘ ÙˆÓ ·ÓÙȉڿÛÂˆÓ ÙˆÓ ·ÚÈÛÙ¿ÌÂÓˆÓ Û ÂÚÈÛÙ·ÙÈο ˘ÂÚ‚ÔÏÈ΋˜ ‰fiÛ˘, ÂÎ·È‰Â‡ÔÓÙ·˜ ÙȘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȘ Î·È Ù· ¿ÙÔÌ· ÛÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ÙˆÓ ¯ÚËÛÙÒÓ Ó· ·Ó·ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó Î·È Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó Ù· ÂÚÈÛÙ·ÙÈο ·˘Ù¿, ÒÛÙÂ Ë ¤Î‚·Û‹ ÙÔ˘˜ Ó· ÌËÓ Â›Ó·È ÌÔÈÚ·›·. ŒÓ·˜ Ù¤ÙÔÈÔ˜ ÙÚfiÔ˜ Â›Ó·È Ë ·ÓÙÈÛÙÚÔÊ‹ Ù˘ Â›‰Ú·Û˘ ÙˆÓ ÔÈÔÂȉÒÓ Ì ÙË ¯Ú‹ÛË ÂÓfi˜ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎÔ‡ Î·È ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡ ·ÓÙ›‰ÔÙÔ˘ (Ó·ÏÔÍfiÓË). ¶ÈÏÔÙÈο ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ‹ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ‰È¿ıÂÛ˘ Ó·ÏÔÍfiÓ˘ Û ¯Ú‹ÛÙ˜ ÔÈÔÂȉÒÓ, Û˘ÁÁÂÓ›˜ Î·È ÊÚÔÓÙÈÛÙ¤˜ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ·fi ¤ÓÙ ¯ÒÚ˜, ÙË ¢·Ó›· ÙË °ÂÚÌ·Ó›· ÙËÓ πÙ·Ï›· ÙË ƒÔ˘Ì·Ó›· Î·È ÙÔ ∏ӈ̤ÓÔ μ·Û›ÏÂÈÔ.

™˘ÁΤÓÙÚˆÛË ÚÔ‡¯ˆÓ Î·È ·È¯ÓȉÈÒÓ ÙÔ˘ ∂ÏÏËÓÈÎÔ‡ ∂Ú˘ıÚÔ‡ ™Ù·˘ÚÔ‡ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙˆÓ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÙ‹ÙˆÓ ÙÔ˘ ı· ηٷ‚¿ÏÏÂÈ ÚÔÛ¿ıÂÈ· Û˘ÁΤÓÙÚˆÛ˘ ÚÔ‡¯ˆÓ Î·È ·È¯ÓȉÈÒÓ, Ù· ÔÔ›· ı· ‰È·ÙÂıÔ‡Ó Û ¿ÔÚ˜ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȘ Î·È ¿ÙÔÌ· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ·Ó¿ÁÎË. °È· ÙÔ ÛÎÔfi ·˘Ùfi ÂıÂÏÔÓÙ¤˜ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ÚfiÓÔÈ·˜ ı· ·Ú¢ڛÛÎÔÓÙ·È ÛÙȘ 31 ª·˝Ô˘ ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ·fi ÙȘ 18.00 - 20.00 Î·È 1 πÔ˘Ó›Ô˘ ·fi ÙȘ 10.00 ÙÔ Úˆ› ̤¯ÚÈ ÙȘ 13.00 ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ÛÙËÓ Ï·Ù›· ∞Á›Ô˘ ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÂÓËÌÂÚÒÛÔ˘Ó ÙÔ˘˜ Ôϛ٘ ÁÈ· ÙȘ ‰Ú¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ÙÔ̤· ∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜ ¶ÚfiÓÔÈ·˜ Î·È Ó· ‰Â¯ıÔ‡Ó ÙȘ ÚÔÛÊÔÚ¤˜ ÙÔ˘˜ Û ÚÔ‡¯· Î·È ·È¯Ó›‰È·. ΔÔ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi ΔÌ‹Ì· μfiÏÔ˘ ÙÔ˘ ∂ÏÏËÓÈÎÔ‡ ∂Ú˘ıÚÔ‡ ™Ù·˘ÚÔ‡ ·¢ı‡ÓÂÙ·È Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Ôϛ٘ Ù˘ fiÏ˘ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ Î·È ÙÔ˘˜ Û˘ÏÏfiÁÔ˘˜ Ó· ÛÙËÚ›ÍÔ˘Ó ·˘Ù‹ ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ·.

ŒÎıÂÛË ·fi ÙÔ Û¿ÓÈÔ ÚÔÛˆÈÎfi ·Ú¯Â›Ô ÙÔ˘ ÁÈ·ÙÚÔ‡ °. ∫·Ú·Ì¿ÓË ª∂ ·ÊÔÚÌ‹ ÙÔÓ ÂÔÚÙ·ÛÌfi Ù˘ ¶·ÁÎfiÛÌÈ·˜ ∏̤ڷ˜ ∞گ›ˆÓ (9 πÔ˘Ó›Ô˘) Ë ¶Ó¢ÌÔÓÔÏÔÁÈ΋ ∫ÏÈÓÈ΋ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î·È Ù· °ÂÓÈο ∞گ›· ÙÔ˘ ∫Ú¿ÙÔ˘˜ (°.∞.∫.) ÛÙÔ ¡ÔÌfi ª·ÁÓËÛ›·˜ ÂÁηÈÓÈ¿˙Ô˘Ó ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· 3 πÔ˘Ó›Ô˘ ÛÙȘ 8:00 ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ŒÎıÂÛË Ì ÙÔ Û¿ÓÈÔ ÚÔÛˆÈÎfi ·Ú¯Â›Ô ÙÔ˘ ·ÓıÚˆÈÛÙ‹ ÁÈ·ÙÚÔ‡ °ÂˆÚÁ›Ô˘ ∫·Ú·Ì¿ÓË Î·È ÙÔ˘ Û·Ó·ÙÔÚ›Ô˘ ÙÔ˘ “∏ ∑ˆÔ‰fi¯Ô˜ ¶ËÁ‹” ÛÙ· ÿÓÈ· ÙÔ˘ ¶ËÏ›Ô˘. ∏ ŒÎıÂÛË ı· Á›ÓÂÈ ÛÙÔ ˆÚ·ÈfiÙ·ÙÔ ÎÙ›ÚÈÔ Ù˘ ·ÏÈ¿˜ ÎÏÈÓÈ΋˜ ΔÛÈÎÚ›ÎË (°·Ì‚¤Ù· Î·È π¿ÛÔÓÔ˜) ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜, ÙÔ ÔÔ›Ô ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÚfiÛÊ·ÙË ·ÔηٿÛÙ·Û‹ ÙÔ˘ ·ÓÔ›ÁÂÈ ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÙÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜ ÙÔ˘ ÛÙÔ ÎÔÈÓfi ÊÈÏÔÍÂÓÒÓÙ·˜ ·˘Ùfi ÙÔ Í¯ˆÚÈÛÙfi ·Ú¯ÂÈ·Îfi ˘ÏÈÎfi.

¢È·ÁˆÓÈÛÌfi˜ ÔÚıÔÁÚ·Ê›·˜ ÛÙÔ 8Ô °ÂÓÈÎfi §‡ÎÂÈÔ μfiÏÔ˘ ÔÚıÔÁÚ·Ê›·˜ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒıËΠÁÈ· ‰Â‡ÙÂÚË Û˘Ó¯‹ ¯ÚÔÓÈ¿ ʤÙÔ˜ ÛÙÔ 8Ô °ÂÓÈÎfi §‡ÎÂÈÔ μfiÏÔ˘. ™ÙÔ ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠÚÈÓ ‰¤Î· Ë̤Ú˜, Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó Ì·ıËÙ¤˜ ·fi ÙËÓ ∞’ Î·È μ’ Δ¿ÍË ÙÔ˘ §˘Î›Ԣ, ÂÓÒ ˘‹ÚÍÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔ ‚È‚ÏÈÔˆÏÂ›Ô “ÿÚÙ·” Ô˘ ‰È¤ıÂÛ ٷ ‚Ú·‚›· ÛÙÔ˘˜ ‰‡Ô Ì·ıËÙ¤˜ Ì ÙËÓ ˘„ËÏfiÙÂÚË Â›‰ÔÛË. √ ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi˜ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒıËΠ·fi ÙȘ ÊÈÏÔÏfiÁÔ˘˜ Î.Î. ∂˘ı˘Ì›· ƒfi· Î·È μ·˝ÙÛ· ΔÛÈÚÁԇϷ. ™Ùfi¯Ô˜ ‹Ù·Ó Ë Î·Ï‡ÙÂÚË Â·Ê‹ ÙˆÓ ÂÊ‹‚ˆÓ Ì ÙË ¯Ú‹ÛË Î·È Ù˘ ÁÚ·Ê‹˜ Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÁÏÒÛÛ·˜.

¢π∞°ø¡π™ª√™


EÈηÈÚfiÙËÙ· 33

Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 29 MA´OY 2013

™˘Ì‚Ô˘Ï¤˜ ·fi ÙËÓ ∂ÏÏËÓÈ΋ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›· - ΔÈ Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔÛ¤ÍÔ˘Ó ÁÔÓ›˜ Î·È ·Ó‹ÏÈÎÔÈ

SOS ÁÈ· ÚÔÛÙ·Û›· ·È‰ÈÒÓ ·fi Ú¿ÍÂȘ ·Û¤ÏÁÂÈ·˜ ‹ ηÎÔÔ›ËÛ˘ ∞£∏¡∞, 28.

ª

 ÛÎÔfi ÙËÓ ÚÔʇϷÍË ÙˆÓ ·ÓËÏ›ÎˆÓ ·fi ÂÚÈÛÙ·ÙÈο ·ÔÏ¿ÓËÛ˘ Î·È ·Û¤ÏÁÂÈ·˜ Û ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘˜, ÙÔ ∞Ú¯ËÁÂ›Ô Ù˘ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜ Ì ÙË Û˘Ó‰ÚÔÌ‹ ÙˆÓ „˘¯ÔÏfiÁˆÓ Ù˘ ¢È‡ı˘ÓÛ˘ ÀÁÂÈÔÓÔÌÈÎÔ‡ ÙÔ˘ ™ÒÌ·ÙÔ˜ ·¢ı‡ÓÂÈ ÔÚÈṲ̂Ó˜ Û˘Ì‚Ô˘Ï¤˜ Î·È ÏËÚÔÊÔڛ˜ Û ÁÔÓ›˜ Î·È ·È‰È¿.

√‰ËÁ›Â˜ ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ÁÔÓ›˜: 1) ¶·Ú·ÙËÚ‹ÛÙ ÙÔ ¿ÙÔÌÔ Ô˘ ˘Ô„È¿˙ÂÛÙ ÁÈ· ÛÂÍÔ˘·ÏÈο ηÎÔÔÈËÙÈ΋ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ Û ·È‰È¿: ·) ¶·Ú·ÙËÚ‹ÛÙ ÙË Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ ÙÔ˘: ∂ӉȷʤÚÂÙ·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÁÈ· Ù· ·È‰È¿ ·’ fi,ÙÈ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÂÓ‹ÏÈΘ; ¶ÚÔÛʤÚÂÙ·È Ó· ÎÚ·Ù‹ÛÂÈ Ù· ·È‰È¿ Û·˜ ÁÈ· Ó· οÓÂÙ ÙȘ ‰Ô˘ÏÂȤ˜ Û·˜ ‹ ÁÈ· Ó· ‚Á›Ù ¤Íˆ; ∂ÚÁ¿˙ÂÙ·È Ì ·È‰È¿; ∂›Ó·È ȉȷ›ÙÂÚ· ÂΉËψÙÈÎfi˜ Ì ٷ ·È‰È¿; ∂ÌϤÎÂÙ·È Û ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ Ì ·È‰È¿, fiÙ·Ó ‰ÂÓ Â›Ó·È ·ÚfiÓÙ˜ ÔÈ ÁÔÓ›˜; ‚) ¶·Ú·ÙËÚ‹ÛÙ ÙȘ ÚÔÛˆÈΤ˜ ÙÔ˘ Û¯¤ÛÂȘ: ∂›Ó·È ÂχıÂÚÔ˜, ‰ÂÓ ÂӉȷʤÚÂÙ·È Ó· ¤¯ÂÈ ¤Ó· Û‡ÓÙÚÔÊÔ Ù˘ ËÏÈΛ·˜ ÙÔ˘ ‹ ¤Ó·Ó ÔÔÈÔÓ‰‹ÔÙ ۇÓÙÚÔÊÔ; ∂ӉȷʤÚÂÙ·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÁÈ· Ù· ·È‰È¿ Ù˘ Û˘ÓÙÚfiÊÔ˘ ÙÔ˘ ·’ fi,ÙÈ ÁÈ· ÙËÓ ›‰È·; (Û ÌÔÓÔÁÔÓÂ˚Τ˜ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȘ). ∂›Ó·È ·ÓÙÚÂ̤ÓÔ˜, ·ÏÏ¿ ÈÔ ÂΉËψÙÈÎfi˜ Ì ٷ ·È‰È¿ ÙÔ˘ ·’ fi,ÙÈ Ì ÙË Û‡˙˘Áfi ÙÔ˘; Á) ¶·Ú·ÙËÚ‹ÛÙ ÙȘ ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ ÙÔ˘ Û¯¤ÛÂȘ: Δ·˘Ù›˙ÂÙ·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Ì ٷ ·È‰È¿ ·’ fi,ÙÈ Ì ¿ÙÔÌ· Ù˘ ËÏÈΛ·˜ ÙÔ˘; Œ¯ÂÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÊÈÏÈΤ˜ Û¯¤ÛÂȘ Ì ·È‰È¿ ·’ fi,ÙÈ Ì ÂÓ‹ÏÈΘ; √È Ê›ÏÔÈ ÙÔ˘ (Ô˘ Â›Ó·È ·È‰È¿) Â›Ó·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˘ ËÏÈÎȷ΋˜ ηÙËÁÔÚ›·˜ ‹/Î·È Ê‡ÏÔ˘; 2) ¶ÚÔÛ¤ÍÙ ٷ ·È‰È¿ Û·˜: ¶·Ú·ÙËÚ›Ù οÔÈ· ·fiÙÔÌË ·ÏÏ·Á‹ ÛÙË Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ ÙÔ˘ ·È‰ÈÔ‡ Û·˜; ª‹ˆ˜ ÂÌÊ·Ó›˙ÂÈ Í·ÊÓÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÛÙÔÓ ‡ÓÔ ‹ ‚ϤÂÈ ÈÔ Û˘¯Ó¿ ÂÊÈ¿ÏÙ˜; ∑ˆÁÚ·Ê›˙ÂÈ ı¤Ì·Ù· Ì ÛÂÍÔ˘·ÏÈÎfi ÂÚȯfiÌÂÓÔ; Œ¯ÂÈ ÛÂÍÔ˘·ÏÈ΋ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ Ô˘ ‰ÂÓ Ù·ÈÚÈ¿˙ÂÈ Ì ÙËÓ ËÏÈΛ· ÙÔ˘ ‹ ÂȉÂÈÎÓ‡ÂÈ ÛÂÍÔ˘·ÏÈ΋ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ ÚÔ˜ ¿ÏÏ· ·È‰È¿; Œ¯ÂÈ ·ÏÈÓ‰ÚÔÌ‹ÛÂÈ Û ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˜ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¤˜, fiˆ˜ ÂÓÔ‡ÚËÛË Î·È ÂÁÎfiÚËÛË, ÂÓÒ Â›¯Â Ì¿ıÂÈ Ó· ÂϤÁ¯ÂÈ ÙȘ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¤˜ ·˘Ù¤˜; ºÔ‚¿Ù·È ÚfiÛˆ· ‹ ̤ÚË Ô˘ ‰ÂÓ ÊÔ‚fiÙ·Ó ·ÏÈfiÙÂÚ·; ªÈÏ¿ÂÈ ÙÔÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ηÈÚfi Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÁÈ· οÔÈÔÓ ÂÓ‹ÏÈÎÔ ÁÈ· ÙÔÓ ÔÔ›Ô ‰ÂÓ ÌÈÏÔ‡Û ÛÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ; ¶ÚÔÛ·ı› Ó· Û·˜ ÂÈ Î¿ÙÈ, ·ÏÏ¿ ÛÙ·Ì·Ù¿ fiÙ·Ó ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È Î¿ÔÈÔ˜ ¿ÏÏÔ˜ ÂÓ‹ÏÈÎÔ˜; ŒÚ¯ÂÙ·È Û›ÙÈ Ì ÛÎÈṲ̂ӷ ÚÔ‡¯· ‹ ÏÂڈ̤ӷ ÂÛÒÚÔ˘¯·; ∂ÌÊ·Ó›˙ÂÈ ‰˘ÛÎÔÏ›· Ó· ÂÚ·Ù‹ÛÂÈ ‹ Ó· ηı›ÛÂÈ; ŸÏ· Ù· ·Ú·¿Óˆ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÛËÌ¿‰È· Ô˘ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ˘Ô„È¿ÛÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ÁÔÓ›˜, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ‰ÒÛÔ˘Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚË ÚÔÛÔ¯‹ ÛÙÔ ·È‰› ÙÔ˘˜ Î·È Ó· ‰Ô˘Ó ÙÈ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ. 3) ∞ÛÊ¿ÏÂÈ· ÛÙÔ ¢È·‰›ÎÙ˘Ô: ™˘˙ËÙ‹ÛÙ Ì ÙÔ ·È‰› Û·˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘˜ ÙÔ˘ ¢È·‰ÈÎÙ‡Ô˘, ¯ˆÚ›˜ ‚¤‚·È· Ó· ··ÁÔÚ‡ÛÂÙ ÙË ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘. ∂ÍËÁ‹ÛÙ ÙÔ˘ fiÙÈ ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ‰›ÓÂÈ ÚÔÛˆÈΤ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ (ÔÓÔÌ·ÙÂÒÓ˘ÌÔ, ‰È‡ı˘ÓÛË Î.Ï.) ‹ Ó· ÛÙ¤ÏÓÂÈ ÊˆÙÔÁڷʛ˜ Û ·ÁÓÒÛÙÔ˘˜ ̤ۈ

¢È·‰ÈÎÙ‡Ô˘. ™ÎfiÈÌÔ Â›Ó·È Ó· ÊÚÔÓÙ›ÛÂÙ ÒÛÙ ӷ ¤¯ÂÙ ÚfiÛ‚·ÛË ÛÙÔ ¢È·‰›ÎÙ˘Ô ·fi ÙÔ Û›ÙÈ, ÒÛÙ ӷ ÌÔÚ›Ù ӷ ÂϤÁ¯ÂÙ ÙȘ ËÏÂÎÙÚÔÓÈΤ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ ÙÔ˘ ·È‰ÈÔ‡ Û·˜ Î·È Ó· ÌË ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ó· ËÁ·›ÓÂÈ Û ›ÓÙÂÚÓÂ٠ηʤ. μ¿ÏÙ ÙÔÓ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹ Û ¤Ó·Ó ÎÔÈÓfi ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ÛÈÙÈÔ‡ Î·È fi¯È ÛÙÔ ·È‰ÈÎfi ‰ˆÌ¿ÙÈÔ, ÁÈ· Ó· ·ÔʇÁÂÙ ÙËÓ Èı·ÓfiÙËÙ· Ó· ÙÔ “‚ÚÂÈ” Ô ·È‰fiÊÈÏÔ˜ ÌfiÓÔ ÙÔ˘. ƒˆÙ‹ÛÙ ÙÔ ·È‰› Û·˜ ÔȘ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰Â˜ ÂÈÛΤÙÂÙ·È ‹/Î·È ÂϤÁÍÙ ÙÔ ÌfiÓÔÈ Û·˜ ̤ۈ ÙˆÓ “·Á·Ë̤ӈӔ Î·È ÙÔ˘ “ÈÛÙÔÚÈÎÔ‡ ÂÚÈ‹ÁËÛ˘” ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ Ê˘ÏÏÔÌÂÙÚËÙ‹ (browser) Î·È Î¿ÓÙ ÙÔ˘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÁÈ· ËÏÂÎÙÚÔÓÈΤ˜ ‰È¢ı‡ÓÛÂȘ ηٿÏÏËϘ ÁÈ· ÙËÓ ËÏÈΛ· ÙÔ˘. §¿‚ÂÙ Â›Û˘ ˘fi„Ë fiÙÈ Ù· ·È‰È¿ ÛÙËÓ ÂÊ˂›· ÌÔÚ› Ó· Â›Ó·È ·ÓÙȉڷÛÙÈο Î·È Ó· ·Ó·˙ËÙÔ‡Ó ÙËÓ È‰ÈˆÙÈÎfiÙËÙ·, ÂÓÒ ÔÏϤ˜ ·ÏÏ·Á¤˜ ÛÙË Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ ÙÔ˘˜ ÌÔÚ› Ó· ÔÊ›ÏÔÓÙ·È ÛÙÔ ÛÂÍÔ˘·ÏÈÎfi ͇ÓËÌ· Ù˘ ÂÊË‚È΋˜ ËÏÈΛ·˜. ™Ù·ı›Ù ‰›Ï· ÙÔ˘˜ Ì ÙÚfiÔ ‰È·ÎÚÈÙÈÎfi Î·È fi¯È ·ÚÂÌ‚·ÙÈÎfi. ªÈÏ‹ÛÙ ÛÙ· ·È‰È¿ Û·˜, ÎÂÚ‰›ÛÙ ÙËÓ ÂÌÈÛÙÔÛ‡ÓË ÙÔ˘˜. ¶Ú¤ÂÈ Ó· ÈÛÙÂ‡Ô˘Ó fiÙÈ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Û·˜ Ô˘Ó ÔÙȉ‹ÔÙ ¯ˆÚ›˜ Ó· ÊÔ‚Ô‡ÓÙ·È ‹ Ó· ÓÙÚ¤ÔÓÙ·È. ªÈÏ‹ÛÙ ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÙÔ ÛÒÌ· ÙÔ˘˜. ¶Â›Ù ÙÔ˘˜ ÙÈ Ó· ÚÔÛ¤¯Ô˘Ó. ¢È‰¿ÍÙ ÙÔ˘˜ ÙȘ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¤˜ Ô˘ Â›Ó·È ·Ô‰ÂÎÙ¤˜ ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜ ÂÓ‹ÏÈΘ, ·ÏÏ¿ Î·È ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙ· ·È‰È¿ Ù˘ ËÏÈΛ·˜ ÙÔ˘˜. √‰ËÁ›Â˜ ÚÔ˜ Ù· ·È‰È¿: √ ·Ú·Î¿Ùˆ ÂÓ‰ÂÈÎÙÈÎfi˜ Ô‰ËÁfi˜ ÌÔÚ› Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËı› ·fi Ù· ·È‰È¿, ›Ù ‰È·‚¿˙ÔÓÙ¿˜ ÙÔÓ ·¢ı›·˜, ›Ù ÌÔÚ› Ó· ‰È·‚·ÛÙ› ·fi ÙÔ˘˜ ÁÔÓ›˜, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ¿ÚÔ˘Ó È‰¤Â˜ ÁÈ· ÙÔ Ò˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÌÈÏ‹ÛÔ˘Ó Ì ·Ïfi ÙÚfiÔ ÛÙ· ·È‰È¿ ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÙÔ ÙÈ Ó· ·ÔʇÁÔ˘Ó. ŒÓ·˜ ÂÓ‹ÏÈÎÔ˜ ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ ÔÙ¤ Ó· ˙ËÙ› ·fi ¤Ó· ·È‰› Ó· ·ÁÁ›ÍÂÈ ÙÔ ›‰ÈÔ Ù· ÁÂÓÓËÙÈο ÙÔ˘ fiÚÁ·Ó·. ∫·Ó¤Ó·˜ ÂÓ‹ÏÈÎÔ˜ ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ·ÁÁ›˙ÂÈ Ù· ÁÂÓÓËÙÈο fiÚÁ·Ó· ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ, ÂÎÙfi˜ ·Ó Â›Ó·È ÁÈ·ÙÚfi˜ ÛÙÔ È·ÙÚÂ›Ô ÙÔ˘.

∫·Ó¤Ó·˜ ÂÓ‹ÏÈÎÔ˜ ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ˙ËÙ› ·fi ¤Ó· ·È‰› Ó· οÓÂÈ ÔÙȉ‹ÔÙ ̷˙› ÙÔ˘, ÂÓÒ Â›Ó·È Â›Ù ÂΛÓÔ˜ ›Ù ÙÔ ·È‰› ¯ˆÚ›˜ ÚÔ‡¯·. ∫·Ó¤Ó·˜ ÂÓ‹ÏÈÎÔ˜ ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ˙ËÙ¿ÂÈ ·fi ¤Ó· ·È‰› Ó· ÎÚ·Ù‹ÛÂÈ Î¿ÙÈ ÎÚ˘Êfi ‹ Ì˘ÛÙÈÎfi ·fi ÙÔ˘˜ ÁÔÓ›˜ ÙÔ˘, ΢ڛˆ˜ οÙÈ Ô˘ ·ÊÔÚ¿ ÙÔ ›‰ÈÔ. ¶Â˜ “fi¯È” fiÙ·Ó: ŒÓ·˜ ÂÓ‹ÏÈÎÔ˜ ÛÔ˘ ˙ËÙ› Ó· οÓÂȘ οÙÈ Ô˘ ͤÚÂȘ fiÙÈ Â›Ó·È Ï¿ıÔ˜. ŒÓ·˜ ÂÓ‹ÏÈÎÔ˜ ı¤ÏÂÈ Ó· Û ·ÁÁ›ÍÂÈ Î¿Ô˘ Ô˘ ‰ÂÓ ı¤ÏÂȘ ÂÛ‡. ŒÓ·˜ ÂÓ‹ÏÈÎÔ˜ οÓÂÈ Î¿ÙÈ ÛÙÔ ÛÒÌ· ÛÔ˘, Ô˘ Û οÓÂÈ Ó· ÓÈÒıÂȘ ÂÚ›ÂÚÁ· ‹ Î·È Ó· ÔÓ¿˜. ŒÓ·˜ ÂÓ‹ÏÈÎÔ˜ ÛÔ˘ ˙ËÙ› Ó· οÓÂȘ οÙÈ Î·È Ó· ÌËÓ ÙÔ ÂȘ ÛÙÔ˘˜ ÁÔÓ›˜ ÛÔ˘. •Â¯ÒÚÈÛ ÙÔ “‰ÒÚÔ” ·fi ÙË “‰ˆÚÔ‰ÔΛ·” : ¢ÒÚÔ Â›Ó·È Î¿ÙÈ Ô˘ ÛÔ˘ ‰›ÓÂÈ Î¿ÔÈÔ˜ ÁÈ·Ù› Û ·Á·¿ÂÈ. ¢ˆÚÔ‰ÔΛ· Â›Ó·È fiÙ·Ó Î¿ÔÈÔ˜ ÛÔ˘ ‰›ÓÂÈ Î¿ÙÈ ‹ Û ·Ê‹ÓÂÈ Ó· οÓÂȘ οÙÈ Î·È ˙ËÙ› ·ÓÙ¿ÏÏ·ÁÌ· ÁÈ· ·˘Ùfi. °È· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·: “£· ÛÔ˘ ‰ÒÛˆ ¤Ó· ÁÏ˘Îfi, ·Ó ‚Á¿ÏÂȘ Ù· ÚÔ‡¯· ÛÔ˘ Î·È Í·ÏÒÛÂȘ ‰›Ï· ÌÔ˘”. ¶ÚÔÛÙ·Û›· ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ: ºÚfiÓÙÈÛ ӷ Â›Û·È ¤Íˆ Ì ·Ú¤Â˜ Î·È ·fiÊ˘Á ӷ ÙÚÈÁ˘ÚÓ¿˜ ÌfiÓÔ˜ ÛÔ˘. ªË ÌÈÏ¿˜ Û ·ÁÓÒÛÙÔ˘˜ ‹ ¿ÙÔÌ· Ô˘ ‰ÂÓ ÁÓˆÚ›˙ÂȘ ηϿ. μ¿Ï ÙȘ ʈӤ˜ Î·È Ùڤ͠ÁÚ‹ÁÔÚ·, ·Ó οÔÈÔ˜ ÚÔÛ·ı‹ÛÂÈ Ó· Û ·Ú·Û‡ÚÂÈ Î¿Ô˘ ·fiÌÂÚ· ‹ Ó· Û ‚¿ÏÂÈ Û ¤Ó· ·˘ÙÔΛÓËÙÔ. Œ¯Â ÙÔ ÓÔ˘ ÛÔ˘ Ó· ·ÚÓËı›˜, ·Ó Â›Û·È ¤Íˆ Î·È Î¿ÔÈÔ˜ ÛÔ˘ ÚÔÛʤÚÂÈ ¯Ú‹Ì·Ù· ÁÈ· Ó· ÙÔ˘ οÓÂȘ ÌÈ· ¯¿ÚË. ¶ÚfiÛ¯ ÛÙȘ ‰ËÌfiÛȘ ÙÔ˘·Ï¤Ù˜ Î·È ‹Á·ÈÓ Ì ¤Ó·Ó Ê›ÏÔ, ·Ó ·˘Ùfi Â›Ó·È ‰˘Ó·Ùfi. μÁ˜ ÁÚ‹ÁÔÚ· ¤Íˆ ·Ó Û ÏËÛÈ¿ÛÂÈ Î¿ÔÈÔ˜. Œ¯Â ¿ÓÙ· ¯Ú‹Ì·Ù· Ì·˙› ÛÔ˘ ÁÈ· Ó· Á˘Ú›ÛÂȘ ÛÙÔ Û›ÙÈ Î·È ÌËÓ Íԉ‡ÂȘ ÔÙ¤ ·˘Ù¿ Ù· ¯Ú‹Ì·Ù·. ¶ÚÔÛÙ·Û›· ÛÙÔ ¢È·‰›ÎÙ˘Ô: ƒ‡ıÌÈÛ ÙËÓ ·ÛÊ¿ÏÂÈ· ÙÔ˘ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÔ‡ ÛÔ˘ (ÛÙÔ facebook , myspace , friendster Î.Ï.), ÒÛÙ ӷ ÌÔÚÔ‡Ó ÌfiÓÔ ÔÈ “Ê›ÏÔÈ” ÛÔ˘ Ó· ‰Ô˘Ó ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ ÙÔ˘ ÚÔÊ›Ï ÛÔ˘. ªË ‰›ÓÂȘ ÔÙ¤ Î·È ÛÂ Î·Ó¤Ó·Ó ÙÔ˘˜ Έ‰ÈÎÔ‡˜ ÚfiÛ‚·Û‹˜ ÛÔ˘.

ÃÚËÛÈÌÔÔ›ËÛ ÌÈ· ʈÙÔÁÚ·Ê›· ÚÔÊ›Ï Ô˘ Ó· ÌË ‰Â›¯ÓÂÈ ÙÔ ÚfiÛˆfi ÛÔ˘ ‹ Ó· ÂÌÊ·Ó›˙ÂÈ ¿ÏϘ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÁÈ· ÂÛ¤Ó·. ªË ‰›ÓÂȘ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÁÈ· ÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô ÛÔ˘, ÙÔ Ô‡ ̤ÓÂȘ ‹ ÙÔ ÙËϤʈÓfi ÛÔ˘. ªËÓ Î¿ÓÂȘ “Ê›ÏÔ˘˜” ¿ÙÔÌ· Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯ÂȘ ÁÓˆÚ›ÛÂÈ ÚÔÛˆÈο. ªË Û˘Ó·ÓÙ¿˜ ¿ÙÔÌ· Ô˘ ¤¯ÂȘ “ÁÓˆÚ›ÛÂÈ” ÛÙÔ ¢È·‰›ÎÙ˘Ô, ¯ˆÚ›˜ ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· ÂÓfi˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÁÔÓ›˜ ÛÔ˘. Œ¯Â ÛÙÔ ÓÔ˘ ÛÔ˘ fiÙÈ ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ Ô˘ ÁÓˆÚ›˙ÂȘ ÛÙÔ ¢È·‰›ÎÙ˘Ô ÌÔÚ› Ó· ϤÓ „¤Ì·Ù· ÁÈ· ÙÔ ÔÈÔÈ Â›Ó·È. ™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ·ÛÙ˘ÓÔÌ›·, Ô ·È‰fiÊÈÏÔ˜, ÛÙ· ÁÂÓÈο ÙÔ˘ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο, Â›Ó·È Û˘Ó‹ıˆ˜ ¿ÓÙÚ·˜, ¿Óˆ ÙˆÓ 30 ÂÙÒÓ, Ì ϛÁÔ˘˜ Ê›ÏÔ˘˜ Ù˘ ËÏÈΛ·˜ ÙÔ˘ Î·È Û˘¯Ó¿˙ÂÈ Û ¯ÒÚÔ˘˜ Ì ·È‰È¿ fiˆ˜ ·È‰ÈΤ˜ ¯·Ú¤˜, ÿÓÙÂÚÓÂ٠ηʤ, ·ıÏËÙÈο ΤÓÙÚ· Î.·. ™˘¯Ó¿ Ì¿ÏÈÛÙ· ÂÚÁ¿˙ÂÙ·È Ì ·È‰È¿, ÂÓÒ ‰ÂÓ ·ÔÎÏ›ÂÙ·È Ó· Â›Ó·È ¿ÙÔÌÔ “˘ÂÚ¿Óˆ ¿Û˘ ˘Ô„›·˜” . ™Â ÔÏϤ˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ Â›Ó·È ÁÓˆÛÙfi ̤ÏÔ˜ Ù˘ ÂοÛÙÔÙ ÙÔÈ΋˜ ÎÔÈÓˆÓ›·˜ Î·È Û˘Ó‹ıˆ˜ ·Ó‹ÎÂÈ ÛÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ÙÔ˘ ·È‰ÈÔ‡ ‹ Î·È Ù˘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜. Ÿˆ˜ ¤¯ÂÈ ·Ô‰Âȯı› Û ·ÚÎÂÙ¤˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ÛÙËÓ Ú¿ÍË, ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ› Ù· ËÏÂÎÙÚÔÓÈο ̤۷ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ‰ÈÎÙ‡ˆÛ˘, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·ÔÎÙ‹ÛÂÈ ÚfiÛ‚·ÛË Û ·È‰È¿, ÂÓÒ ÂÓ‰¤¯ÂÙ·È Ó· ÚÔÛÔÈÂ›Ù·È ÙÔÓ ¤ÊË‚Ô ÁÈ· Ó· Û˘˙ËÙ¿ Î·È Ó· ·›˙ÂÈ ·È¯Ó›‰È· Ì·˙› ÙÔ˘˜ ÛÙÔ ¢È·‰›ÎÙ˘Ô. ™Ùԯ‡ÂÈ ÛÂ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˜ ËÏÈ˘ Î·È Ê‡ÏÔ, Û˘Ó‹ıˆ˜ ·È‰È¿ ÚÔÂÊË‚È΋˜ ËÏÈΛ·˜ Î·È ‰Ú· ÌÂıÔ‰Èο Î·È Ì ˘ÔÌÔÓ‹ ÁÈ· Ó· ÎÂÚ‰›ÛÂÈ ÙËÓ ÂÌÈÛÙÔÛ‡ÓË ÙÔ˘˜. ªÔÚ› Â›Û˘ Ó· ÚԂ› Û Ú¿ÍÂȘ Û˘Ó·ÈÛıËÌ·ÙÈÎÔ‡ Â΂ȷÛÌÔ‡ ‹ Ó· ·ÂÈÏ‹ÛÂÈ ÙÔ ·È‰›, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÌËÓ ·Ôηχ„ÂÈ ÙȘ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ¤˜ ÙÔ˘ ÛÙÔ˘˜ ÁÔÓ›˜ ÙÔ˘. √È ·Ú·¿Óˆ Ô‰ËÁ›Â˜ Î·È ÂÚÈÁڷʤ˜ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÂӉ›ÍÂȘ Èı·Ó‹˜ ÛÂÍÔ˘·ÏÈ΋˜ ÚÔÙ›ÌËÛ˘ Û ·Ó‹ÏÈÎÔ˘˜, ¯ˆÚ›˜ ··Ú·›ÙËÙ· Ó· ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ Î¿ı ٤ÙÔÈÔ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi ·ÔÙÂÏ› ·fi‰ÂÈÍË fiÙÈ Î¿ÔÈÔ˜ Â›Ó·È ·È‰fiÊÈÏÔ˜. ™Â ÂÚ›ÙˆÛË ˘Ô„›·˜ ‹ ¤Ó‰ÂÈ͢ fiÙÈ Î¿ÔÈÔ˜ ÂÓ‹ÏÈÎÔ˜ ·ÛÂÏÁ› Û ‚¿ÚÔ˜ ·ÓËÏ›ÎˆÓ ÌÔÚ›Ù ӷ ·¢ı˘Óı›ÙÂ: - ™ÙËÓ Àԉȇı˘ÓÛË ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜ ∞ÓËÏ›ÎˆÓ Ù˘ ¢È‡ı˘ÓÛ˘ ∞ÛÊ·Ï›·˜ ∞ÙÙÈ΋˜ - °ÂÓÈ΋ ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋ ¢È‡ı˘ÓÛË ∞ÙÙÈ΋˜ (°∞¢∞): §ÂˆÊ. ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 173, 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ÙËÏ. 210 6476370. - ™ÙÔ ΔÌ‹Ì· ∞ÓËÏ›ÎˆÓ Ù˘ ¢È‡ı˘ÓÛ˘ ∞ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢: ªÔÓ·ÛÙËÚ›Ô˘ 326, ÙËÏ. 2310 388456, 2310 388457, 2310 388458. - ™ÙȘ ηٿ ÙfiÔ˘˜ ÀËÚÂۛ˜ ∞ÛÊ·Ï›·˜ ÙˆÓ ¡ÔÌÒÓ ÙˆÓ ˘fiÏÔÈˆÓ ÀËÚÂÛÈÒÓ Ù˘ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜. °È· ·Ó·ÊÔÚ¤˜ ÂÚÈÛÙ·ÙÈÎÒÓ ‰È·‰ÈÎÙ˘·Î‹˜ ·ÚÂÓfi¯ÏËÛ˘ - ·È‰ÔÊÈÏ›·˜ ‹ ·È‰È΋˜ ÔÚÓÔÁÚ·Ê›·˜, ÌÔÚ›Ù ӷ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›Ù Ì ÙË ¢›ˆÍË ∏ÏÂÎÙÚÔÓÈÎÔ‡ ∂ÁÎÏ‹Ì·ÙÔ˜ ÛÙËÓ ÂȉÈ΋ ÙËÏÂʈÓÈ΋ ÁÚ·ÌÌ‹ ηٷÁÁÂÏÈÒÓ 11012 (ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› fiÏÔ ÙÔ 24ˆÚÔ) ‹ Î·È Ì¤Ûˆ ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋˜ ·ÏÏËÏÔÁÚ·Ê›·˜ (e-mail) ÛÙË ‰È‡ı˘ÓÛË 11012@ hellenicpolice.gr.

∏ ª. ÃÚ˘ÛÔ‚ÂÏÒÓË ÁÈ· ·‰È˘ Û ‚¿ÚÔ˜ Ú·ÁÌ·ÙÈο ·Ó·‹ÚˆÓ ª∂°∞§√™ Â›Ó·È Ô ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ ·ÛÊ·ÏÈÛÌ¤ÓˆÓ Ô˘ ¤ÂÛ·Ó ı‡Ì·Ù· ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ηÓÔÓÈÛÌÔ‡ ÂÎÙ›ÌËÛ˘ ‚·ıÌÔ‡ ·Ó·ËÚ›·˜ Î·È ÙÔ˘ ·ÓÙÈÛÙÔ›¯Ô˘ ›Ó·Î· ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌÔ‡ ÌÂÈˆÌ¤ÓˆÓ ÔÛÔÛÙÒÓ ·Ó·ËÚ›·˜, Û‡Ìʈӷ Ì ÂÚÒÙËÛË Ô˘ η٤ıÂÛÂ Ë ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÙˆÓ ∞ÓÂÍ¿ÚÙËÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ ª·Ú›Ó· ÃÚ˘ÛÔ‚ÂÏÒÓË ÚÔ˜ ÙÔÓ ˘Ô˘ÚÁfi ∂ÚÁ·Û›·˜ Î. μÚÔ‡ÙÛË. ∏ Î. ÃÚ˘ÛÔ‚ÂÏÒÓË ˙ËÙ› ·fi ÙÔÓ ˘Ô˘ÚÁfi Ó· ‰ÒÛÂÈ ·Ó·Ï˘ÙÈο ÛÙÔȯ›· Û¯ÂÙÈο Ì ÙË ‰È·ÎÔ‹ Û˘ÓÙ¿ÍÂˆÓ “Ì·˚ÌÔ‡” ·Ó·‹ÚˆÓ, ·ÊÔ‡ Ì ·˘Ùfi ÙÔ ÚfiÛ¯ËÌ· ÂÏ‹ÊıË ·fiÊ·ÛË ÁÈ· ÙËÓ ÈÛ¯‡ Ó¤Ô˘ ηÓÔÓÈÛÌÔ‡ ÙÔ 2010. “ªÂ ÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ Î·ÓÔÓÈÛÌfi Ë ÙfiÙ ÌÓËÌÔÓȷ΋ ΢‚¤ÚÓËÛË ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍ fiÙÈ ı· ηٷÛÙ›ÏÂÈ ÙÔ Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ Î·Ù¿ ÙÔ ÔÔ›Ô Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ÔÈ ÂÍ··ÙÔ‡Û·Ó ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ·ÛÊ¿ÏÈÛ˘ Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·˜ Û˘ÓÙ¿ÍÂȘ ·Ó·‹ÚˆÓ Ô˘ ‰ÂÓ Â‰ÈηÈÔ‡ÓÙÔ. ΔÚ›· ¯ÚfiÓÈ· ÌÂÙ¿ Î·È ·ÊÔ‡ ·‰È΋ıËΠηٿÊÔÚ· Ï‹ıÔ˜ Ú·ÁÌ·ÙÈÎÒÓ ·Ó·‹ÚˆÓ Î·È ¯ÚÔÓ›ˆ˜ ·Û¯fiÓÙˆÓ, ηٿ ÙÔ ÎÔÈÓÒ˜ ÏÂÁfiÌÂÓÔ Ì·˙› Ì ٷ ÍÂÚ¿ οËÎ·Ó Î·È Ù· ¯ÏˆÚ¿, ηÓ›˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Ì¿ıÂÈ ÔÈÔ˜ Â›Ó·È Ô ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ Û˘ÓÙ¿ÍÂˆÓ Ô˘ ÎfiËÎ·Ó Î·È ‹Ù·Ó “Ì·˚ÌÔ‡” ·ԉ‰ÂÈÁ̤ӷ Î·È fiÛÔÈ ‰˘ÛÙ˘¯Ò˜ Û˘ÌÔϛ٘ Ì·˜ ÛÙÂÚ‹ıËÎ·Ó Ù· Ï›Á· ¯Ú‹Ì·Ù· Ô˘ Ï¿Ì‚·Ó·Ó ·Ôχو˜ ÓfiÌÈÌ· ·fi Ù· Δ·Ì›· ÙÔ˘˜” ‰‹ÏˆÛÂ Ë Î. ÃÚ˘ÛÔ‚ÂÏÒÓË. ∏ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ª·ÁÓËÛ›·˜ ηÏ› ÙÔÓ ˘Ô˘ÚÁfi Ó· ÛÙ›ÏÂÈ ÛÙË μÔ˘Ï‹ ·Ó·Ï˘ÙÈο ÛÙÔȯ›· ÁÈ· ÙË ‰È·ÎÔ‹ ÏËÚˆÌÒÓ Û˘ÓÙ¿ÍÂˆÓ Û “··ÙÂÒÓ˜ ·Ó·‹ÚÔ˘˜” , ηıÒ˜ Î·È ÁÈ· ÙË Ì›ˆÛË ÙÔ˘ ÏËÚˆÙ¤Ô˘ ÔÛÔ‡ ÛÂ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯Ô˘˜, Ô˘ Â·ÓÂÎÙÈÌ‹ıËΠÙÔ ÔÛÔÛÙfi ·Ó·ËÚ›·˜ ÙÔ˘˜ ÏfiÁˆ „¢‰ÒÓ Áӈ̷Ù‡ÛÂˆÓ ·fi ÁÈ·ÙÚÔ‡˜ ‹ ÂÍ·¿ÙËÛ˘ Ù˘ ˘ËÚÂÛ›·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ›‰ÈÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔ˘˜ Ì Ï·ÛÙ¿ ÈÛÙÔÔÈËÙÈο. “∫·Ó›˜ ‰ÂÓ Û˘ÓËÁÔÚ› ÛÙËÓ ÂÍ·¿ÙËÛË ÙˆÓ Δ·Ì›ˆÓ. ∂›Ó·È fï˜ ÙÚ·ÁÈÎfi ¿ÓıÚˆÔÈ Ì Ú·ÁÌ·ÙÈΤ˜ ·Ó¿ÁΘ Ó· ı˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È ÛÙÔ ‚ˆÌfi Ù˘ ‰‹ıÂÓ Â͢Á›·ÓÛ˘. ∫·È fiÛÔ ÔÈ Û˘Á΢‚ÂÚÓÒÓÙ˜ ‰ÂÓ ·Ú·ı¤ÙÔ˘Ó Ù· ÛÙÔȯ›·, ÙÔ ÌfiÓÔ Ô˘ ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÙ·È Â›Ó·È Ë ÚÔ¯ÂÈÚfiÙËÙ·, Ô Ï·˚ÎÈÛÌfi˜ Î·È ÂÓ Ù¤ÏÂÈ Ë ·ÓıÚˆÔÊ·Á›·” ÙfiÓÈÛÂ Ë Î. ÃÚ˘ÛÔ‚ÂÏÒÓË.

ΔÔ ∂¶∞ª ÁÈ· ·ÓÙÈÚ·ÙÛÈÛÙÈÎfi Ó/Û ∏ ¶ÔÏÈÙÈ΋ °Ú·ÌÌ·Ù›· ÙÔ˘ ∂ÓÈ·›Ô˘

¶·ÏÏ·˚ÎÔ‡ ªÂÙÒÔ˘ ÙÔÓ›˙ÂÈ, ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ, ÁÈ· ÙÔ ·ÓÙÈÚ·ÙÛÈÛÙÈÎfi ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ: “√ ·ÔηÏÔ‡ÌÂÓÔ˜ “·ÓÙÈÚ·ÙÛÈÛÙÈÎfi˜” ÓfiÌÔ˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Î·Ó¤Ó·Ó ¿ÏÏÔ ÏfiÁÔ Ô˘ ¤Ú¯ÂÙ·È ÛÙË μÔ˘Ï‹ ·Ú¿ ·ÎÚÈ‚Ò˜ ÁÈ· Ó· ÔÈÓÈÎÔÔÈ‹ÛÂÈ ÙËÓ ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ·ÓÙ›‰Ú·ÛË Î·È ·ÓÙ›ÛÙ·ÛË Î·È Ó· ‰ÈÒÍÂÈ ÙÔÓ ÔÔÈÔÓ‰‹ÔÙ ÌÈÏ¿ ÁÈ· ÂıÓÔÚÔ‰fiÙ˜, ÁÈ· ηÙÔ¯‹, ÁÈ· ÙÈ̈ڛ· ÚÔ‰ÔÙÒÓ Î·È ‰ÔÛ›ÏÔÁˆÓ, ÁÈ· ·Ó·ÙÚÔ‹ ÙÔ˘ ÛËÌÂÚÈÓÔ‡ ‚·ıÈ¿ ·ÓÙȉËÌÔÎÚ·ÙÈÎÔ‡ Î·È ÂÓÙÂÏÒ˜ ÍÂÔ˘ÏË̤ÓÔ˘ ÔÏÈÙÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜. ŸÔÈÔ˜ ÌÈÏ¿ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙˆÓ °ÂÚÌ·ÓÒÓ, Ù˘ ª¤ÚÎÂÏ, ÙÔ˘ ™fiÈÌÏÂ Î·È Ù˘ ·ÔÈÎÈÔÎÚ·ÙÈ΋˜ ∂˘ÚÒ˘ ı· ıˆÚÂ›Ù·È ¤ÓÔ¯Ô˜ Ìfi¯Ï¢Û˘ Ú·ÙÛÈÛÙÈÎÒÓ ·ıÒÓ Î·È ı· ÙÂÏ› ˘fi ‰ÈˆÁÌfi. ¶¤Ú·Ó ÙÔ˘ ·ÔÚÔÛ·Ó·ÙÔÏÈÛÌÔ‡ ·fi Ù· Ú·ÁÌ·ÙÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·, ·˘Ùfi˜ Â›Ó·È Ô Î‡ÚÈÔ˜ ÛÙfi¯Ô˜ ÙÔ˘ “·ÓÙÈÚ·ÙÛÈÛÙÈÎÔ‡” ÓÔÌÔۯ‰›Ô˘, ·ÊÔ‡ Ë ÂÏÏËÓÈ΋ ÔÈÓÈ΋ ÓÔÌÔıÂÛ›· ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÎÂÓ¿ ÛÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË Ê·ÈÓÔÌ¤ÓˆÓ Ú·ÙÛÈÛÙÈ΋˜ ‚›·˜, ¿ÏÏÔ ·Ó ÔÈ Ù·ÁÔ› Ù˘ ‰ÂÓ ÙËÓ ÂÊ·ÚÌfi˙Ô˘Ó” .


ª·ÁÓËÛ›· 34 ∑. ª·ÎÚ‹

¶ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ÁÈ· Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ·ÁÚÔÙÒÓ ∑·ÁÔÚ¿˜, ¶Ô˘Ú›Ô˘, ª·ÎÚ˘Ú¿¯Ë˜ ∏ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î. ∑¤ÙÙ· ª·ÎÚ‹ ÌÂÙ·‚›‚·Û ˘fiÌÓËÌ· ÙˆÓ ∞ÁÚÔÙÈÎÒÓ ™˘ÏÏfiÁˆÓ ∑·ÁÔÚ¿˜, ¶Ô˘Ú›Ô˘ Î·È ª·ÎÚ˘Ú¿¯Ë˜ ÙÔ˘ ¡. ª·ÁÓËÛ›·˜, ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ˘Ô˘ÚÁÔ‡˜ ∞ÁÚÔÙÈ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ & ΔÚÔʛ̈Ó, √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ, ηıÒ˜ ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ·Ó·ÏËÚˆÙ¤˜ ˘Ô˘ÚÁÔ‡˜ ∞ÁÚÔÙÈ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘, ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜, √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ˙ËÙÒÓÙ·˜ Ó· ‰ÔıÔ‡Ó Ï‡ÛÂȘ, Û ‚·ÛÈο ˙ËÙ‹Ì·Ù· Ô˘ ··Û¯ÔÏÔ‡Ó ÙÔ˘˜ ·ÁÚfiÙ˜ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜, fiÔ˘ Â›Ó·È ÂÊÈÎÙfi. ™ÙÔ ˘fiÌÓËÌ· ˘ÔÁÚ·ÌÌ›˙ÔÓÙ·È, ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ, Ù· ·ÎfiÏÔ˘ı·: “1) ∂‰Ò Î·È ÔÏÏ¿ ¯ÚfiÓÈ· ¤¯Ô˘Ì ηٷı¤ÛÂÈ ÛÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ∞ÁÚÔÙÈ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ & ΔÚÔÊ›ÌˆÓ ÌÂϤÙË ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·‰È¿ÚıÚˆÛË - ·Ó·Ó¤ˆÛË Ù˘ ÌËÏÔηÏÏȤÚÁÂÈ·˜ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ∑·ÁÔÚ¿˜ ¶ËÏ›Ô˘ Ì ·›ÙËÌ· ÙËÓ ¤ÓÙ·Í‹ Ù˘ Û ÚfiÁÚ·ÌÌ·, ÒÛÙ ӷ ÂȉÔÙÂ›Ù·È Ë ‰·¿ÓË ÂÁηٿÛÙ·Û˘ Ó¤ˆÓ Ê˘ÙÒÓ, Ë ÔÔ›· ̤¯ÚÈ ÛÙÈÁÌ‹˜ ÂÈ‚·Ú‡ÓÂÈ ÂÍ ÔÏÔÎÏ‹ÚÔ˘ ÙÔÓ ·ÁÚfiÙË Î·ÏÏÈÂÚÁËÙ‹. ∏ ÌÂϤÙË Â›Ó·È ÂÈηÈÚÔÔÈË̤ÓË ·fi ÙÔÓ πÔ‡ÓÈÔ ÙÔ˘ 2011 Î·È ¤¯ÂÈ ‰È·‚È‚·ÛÙ› ·fi ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ∞ÁÚÔÙÈ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ ÛÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ∂ıÓÈ΋˜ √ÈÎÔÓÔÌ›·˜ ÁÈ· ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË. ∏ ‰Ú¿ÛË ·˘Ù‹ ı· ‰ÒÛÂÈ ÚÔÔÙÈ΋ ÛÙÔÓ ÙfiÔ Ì·˜, ı· ·˘Í‹ÛÂÈ ÙËÓ ·Ú·ÁˆÁÈÎfiÙËÙ· Î·È ı· ‚ÂÏÙÈÒÛÂÈ ÙËÓ ÔÈfiÙËÙ· ÙˆÓ ·Ú·ÁÔÌ¤ÓˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ, ·ÔÙÂÏ› ‰Â ‰Ú·ÛÙÈ΋ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË Ù˘ ÌÈÎÚÔηÚ›·˜ Î·È ı· ‰ÒÛÂÈ ‚ȈÛÈÌfiÙËÙ· ÛÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹ ÙˆÓ ÂÚ›ÊËÌˆÓ Ì‹ÏˆÓ ∑∞°√ƒπ¡, Ù· ÔÔ›· ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÚÂÛ‚Â˘Ù‹ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Ì·˜ Î·È ÙÈÌÔ‡Ó ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ·ÁÚÔÙÈ΋ ·Ú·ÁˆÁ‹ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î·È ÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi. 2) ∑ËÙԇ̠ӷ ‰›ÓÔÓÙ·È fiϘ ÔÈ ÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ ÂÓÈÛ¯‡ÛÂȘ Î·È ÛÙÔ˘˜ ·ÁÚfiÙ˜ Ô˘ η٤¯Ô˘Ó ¤ÎÙ·ÛË ÌÈÎÚfiÙÂÚË ÙˆÓ 2 ÂÎÙ·Ú›ˆÓ (20 ÛÙÚÂÌÌ¿ÙˆÓ), fiˆ˜ ÂÍÈÛˆÙÈ΋ ·Ô˙ËÌ›ˆÛË Î.Ï., ‰Â‰Ô̤ÓÔ˘ ÙÔ˘ ÌÈÎÚÔ‡ ÎÏ‹ÚÔ˘ Ô˘ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÈ ÙËÓ ÔÚÂÈÓ‹ Î·È ÌÂÈÔÓÂÎÙÈ΋ ÂÚÈÔ¯‹ Ì·˜. £ÂˆÚԇ̠‡ÏÔÁË ÙËÓ ¤ÓÙ·ÍË Î·È ÙˆÓ ‰ÂÓ‰Úˆ‰ÒÓ Î·ÏÏÈÂÚÁÂÈÒÓ ÛÙË Ó¤· ∫∞¶ Î·È ÙËÓ Úfi‚ÏÂ„Ë ÂȉÔÙ‹ÛÂˆÓ Î·È ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÂÓÈÛ¯‡ÛÂˆÓ Î·È ÁÈ· ·˘Ù¤˜. 3) ∑ËÙÔ‡ÌÂ, ηٿ ·Ú¤ÎÎÏÈÛË ÙÔ˘ ¶ÔÏÂÔ‰ÔÌÈÎÔ‡ ¢È·Ù¿ÁÌ·ÙÔ˜ ¶ËÏ›Ô˘, Ó· ‰Ôı› ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÛÙÔÓ ∞ÁÚÔÙÈÎfi ™˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌfi ∑·ÁÔÚ¿˜ Ó· ÂÂÎÙ›ÓÂÈ ÙÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜ ÙˆÓ æ˘Á›ˆÓ - ¢È·ÏÔÁËÙËÚ›ˆÓ, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆÈÛÙÔ‡Ó ÔÈ ·˘ÍË̤Ó˜ ·Ó¿ÁΘ ·Ôı‹Î¢Û˘ ÙˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ, Ô˘ ÙÒÚ· ·Ó·Áη˙fiÌ·ÛÙ ӷ ÌÂٷʤڷÌ Û „˘Á›· ¿ÏÏˆÓ ÂÚÈÔ¯ÒÓ Ì ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÂÈ‚¿Ú˘ÓÛË Î·È Èı·Ó‹ ˘Ô‚¿ıÌÈÛË Ù˘ ÔÈfiÙËÙ·˜. 4) ∂Ófi„ÂÈ Ù˘ „‹ÊÈÛ˘ ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎÔ‡ ÓÔÌÔۯ‰›Ô˘, ˙ËÙԇ̠ӷ ÏËÊı› ˘fi„Ë ÙÔ ÔÚÂÈÓfi Î·È ÌÂÈÔÓÂÎÙÈÎfi Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Ì·˜ Î·È Ó· ÌËÓ Â›Ó·È ÈÛÔ‰ˆÙÈΤ˜ ÔÈ ÚÔ‚ÏÂfiÌÂÓ˜ Ú˘ıÌ›ÛÂȘ, ‰Â‰Ô̤ÓÔ˘ Î·È ÙÔ˘ ÌÈÎÚÔ‡ ÎÏ‹ÚÔ˘ (ÊÔÚÔÏfiÁËÛË ·ÁÚÔÙÂÌ·¯›ˆÓ, ÊÔÚÔÏfiÁËÛË ·ÁÚÔÙÈÎÒÓ ÂÈÛÔ‰ËÌ¿ÙˆÓ ·fi ÙÔ ÚÒÙÔ Â˘ÚÒ Î.Ï.)” .

Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 29 ª∞´√À 2013

√ ∞Ï. ªÂ˚ÎfiÔ˘ÏÔ˜ ÁÈ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÛÙÔÓ √∫∞¡∞ μfiÏÔ˘

ªÂ ÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ ÙÂÏÂÙ‹ ÛÙÔ ¢ËÌ·Ú¯Â›Ô μfiÏÔ˘

√ ¢‹ÌÔ˜ μfiÏÔ˘ ·Ú·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ÙË ‰ˆÚ¿ ÙÔ˘ ¶. £ÂÔÏfiÁÔ˘ ª

È· ÏÈÙ‹ ÙÂÏÂÙ‹ ·Ú¿‰ÔÛ˘ Î·È ·Ú·Ï·‚‹˜ ÙˆÓ ÈÓ¿ÎˆÓ ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋˜ Ô˘ ··ÚÙ›˙Ô˘Ó ÙË ‰ˆÚ¿ ÙÔ˘ μÔÏÈÒÙË ˙ˆÁÚ¿ÊÔ˘ Î. ¶·Ï·ÈÔÏfiÁÔ˘ £ÂÔÏfiÁÔ˘ ÚÔ˜ ÙÔ ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘, ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› Û‹ÌÂÚ· ΔÂÙ¿ÚÙË 29 ª·˝Ô˘ 2013 Î·È ÒÚ· 12 ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ, ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· Û˘Ó‰ÚÈ¿ÛÂˆÓ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ μfiÏÔ˘. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ̤ÚÔ˜ Ù˘ Û˘ÏÏÔÁ‹˜ ÙÔ˘ ‰È·ÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˘ Û˘ÌÔÏ›ÙË Î·ÏÏÈÙ¤¯ÓË, Ô ÔÔ›Ô˜, ÚÔ Î·ÈÚÔ‡, ÁÓˆÛÙÔÔ›ËÛ ÛÙÔ ‰‹Ì·Ú¯Ô μfiÏÔ˘ ÙËÓ ÚfiıÂÛ‹ ÙÔ˘ Ó· ‰ˆÚ›ÛÂÈ ÛÙÔ ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘ 35 ›Ó·Î˜ ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋˜, ÌÂÁ¿ÏˆÓ ‰È·ÛÙ¿ÛˆÓ, Ì ÙÔÓ fiÚÔ Ó· ÂÎÙÂıÔ‡Ó ÛÙË ¡. πˆÓ›·. ΔÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ μfiÏÔ˘ ÂͤÊÚ·Û ÔÌfiʈӷ ÙËÓ Â˘ÁÓˆÌÔÛ‡ÓË ÙÔ˘ ÚÔ˜ ÙÔ ‰ˆÚËÙ‹, ·ԉ¯fiÌÂÓÔ ÙË ‰ˆÚ¿, ·ÊÔ‡ ÚÔËÁ‹ıËÎÂ Ë Î·Ù·ÁÚ·Ê‹ ÙˆÓ ¤ÚÁˆÓ ·fi ÙËÓ ÚÔ˚Ûٷ̤ÓË Ù˘ ¢È‡ı˘ÓÛ˘ ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘ ¢√∂¶∞¶-¢∏¶∂£∂ Î. ÃÚ‡Û· ¢Ú·ÓÙ¿ÎË, ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘ ȉ›Ô˘ ÙÔ˘ ηÏÏÈÙ¤¯ÓË Î·È ÙÔ˘ ÁÈÔ˘ ÙÔ˘ ¶·Ó·ÁÈÒÙË £ÂÔÏfiÁÔ˘. Δ· ¤ÚÁ· ·˘Ù¿ ·ÓÙÈÚÔÛˆÂ‡Ô˘Ó ÙËÓ ¤Á΢ÚË, ÚÔÛˆÈ΋ ηÏÏÈÙ¯ÓÈ΋ ÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘ ¶·Ï·ÈÔÏfiÁÔ˘ £ÂÔÏfiÁÔ˘, ÛÙËÓ ÔÔ›· ·ÔÙ˘ÒÓÔÓÙ·È ÔÈ ‚Ȉ̷ÙÈΤ˜ ÂÌÂÈڛ˜ Î·È ÔÈ ÂÓ·ÁÒÓȘ ·Ó·˙ËÙ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ ÌÈ·˜ ÔÏfiÎÏËÚ˘ ˙ˆ‹˜.

∫ÚÔ˘·˙Ȥڷ ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ °ÂÚÌ·ÓfiÁψÛÛˆÓ ÛÙË ™ÎÈ¿ıÔ ª∂ ÙȘ ηχÙÂÚ˜ ÂÓÙ˘ÒÛÂȘ Â¤ÛÙÚ„·Ó ÛÙ· Û›ÙÈ· ÙÔ˘˜ Ù· ̤ÏË ÙÔ˘ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ °ÂÚÌ·ÓfiÁψÛÛˆÓ ª·ÁÓËÛ›·˜ “π¿ÛˆÓ” , Ô˘ Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó Û ÎÚÔ˘·˙Ȥڷ, Ë ÔÔ›· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠÙËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË ∫˘Úȷ΋ 26 ª·˝Ô˘ Ì ÙÂÏÈÎfi ÚÔÔÚÈÛÌfi ÙË ™ÎÈ¿ıÔ. ∏ ÂΉÚÔÌ‹ ÍÂΛÓËÛ Ì ÙË ‰È·‰ÚÔÌ‹ ̠ψÊÔÚÂ›Ô ·fi ÙÔ μfiÏÔ Ì¤¯ÚÈ ÙÔ ∞¯›ÏÏÂÈÔ Î·È ·fi ÂΛ Ì ÙËÓ “Elisabet Cruises” Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËÎÂ Ë ı·Ï¿ÛÛÈ· ‰È·‰ÚÔÌ‹ Ì ÚÒÙË Û‡ÓÙÔÌË ÛÙ¿ÛË ÛÙÔ ΔÚ›ÎÂÚÈ Î·È ·Ì¤Ûˆ˜ ÌÂÙ¿ ÛÙÔ ¶Â˘Î› ∂˘‚Ô›·˜. ∞ÎÔÏÔ‡ıËÛÂ Ë ı·Ï¿ÛÛÈ· ‰È·‰ÚÔÌ‹ ÌÂ... ÙË Û˘Óԉ›· ‰ÂÏÊÈÓÈÒÓ, ̤¯ÚÈ ÙËÓ fiÏË Ù˘ ™ÎÈ¿ıÔ˘, fiÔ˘ Ù· ̤ÏË ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ›¯·Ó ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ÂÈÛÎÂÊıÔ‡Ó ÙÔ “™›ÙÈ ÙÔ˘ ¶··‰È·Ì¿ÓÙË”, ÙÔ “ªÔ‡ÚÙ˙È”, Ù· ηٷÛÙ‹Ì·Ù· Î.¿., ÂÓÒ ÙÔ Ì¿ÓÈÔ ¤ÁÈÓ ηٿ ÙËÓ ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ÛÙÔÓ fiÌÔÚÊÔ ∫·ÙËÁÈÒÚÁË. √ ηÂÙ¿ÓÈÔ˜ Î·È ÙÔ ϋڈ̷ Ù˘ “∂ÏÈÛ¿‚ÂÙ”, ¤‰ˆÛ·Ó Ú·ÁÌ·ÙÈο ÙÔÓ Î·Ï‡ÙÂÚfi ÙÔ˘˜ ·˘Ùfi, ÙfiÛÔ ÁÈ· ÙËÓ ·ÛÊ·Ï‹ ÌÂÙ¿‚·ÛË ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ ÛÙÔ ÓËÛ›, fiˆ˜ Î·È ÁÈ· ÙË ‰È·ÛΤ‰·ÛË, ·ÏÏ¿ Î·È ÙËÓ ÍÂÓ¿ÁËÛ‹ ÙÔ˘˜, ·ÊÔ‡ ·fi Ù· ÛËÌ›· Ô˘ ÂÚÓÔ‡Û ÙÔ ÛοÊÔ˜, Ô Î·ÂÙ¿ÓÈÔ˜ ∫ÒÛÙ·˜, ÊÚfiÓÙÈ˙ ӷ ÂÓËÌÂÚÒÓÂÈ fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÂÈ‚¿Ù˜ Ì οı ÏÂÙÔ̤ÚÂÈ·.

∞™ΔÀ¡√ªπ∫∂™ EI¢H™EI™ ™˘ÏÏ‹„ÂȘ ÁÈ· ¯Ú¤Ë °È· ÔÊÂÈϤ˜ ÛÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ, ÌÂÁ¿ÏˆÓ Ì¿ÏÈÛÙ· ¯ÚËÌ·ÙÈÎÒÓ ÔÛÒÓ, Û˘ÓÂÏ‹ÊıËÛ·Ó ‰‡Ô ¿ÙÔÌ·, Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ¯ıÂÛÈÓ¤˜ ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂȘ Ù˘ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜. ™˘ÓÂÏ‹ÊıË, ÛÙËÓ ∫·Ú‰›ÙÛ·, 53¯ÚÔÓË Ë̉·‹, ÂÚÁÔÏ¿‚Ô˜ ÔÈÎÔ‰ÔÌÈÎÒÓ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ, ‰ÈfiÙÈ ‰ÂÓ Â›¯Â ηٷ‚¿ÏÂÈ ÚÔ˜ ÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ ÔÊÂÈϤ˜ Û˘ÓÔÏÈÎÔ‡ ‡„Ô˘˜ 313.451,95 ¢ÚÒ. ∂›Û˘ Û˘ÓÂÏ‹ÊıË, ÛÙË §¿ÚÈÛ·, 48¯ÚÔÓÔ˜ Ë̉·fi˜, ‰È¢ı‡ÓˆÓ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ÂÙ·ÈÚ›·˜ ÂÌÔÚ›·˜ ÁˆÚÁÈÎÒÓ Ì˯·ÓËÌ¿ÙˆÓ, ‰ÈfiÙÈ ‰ÂÓ Â›¯Â ηٷ‚¿ÏÂÈ ÚÔ˜ ÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ ÔÊÂÈϤ˜ Û˘ÓÔÏÈÎÔ‡ ‡„Ô˘˜ 762.367,26 ¢ÚÒ. √È Û˘ÏÏËÊı¤ÓÙ˜ Ô‰ËÁ‹ıËÎ·Ó ÛÙÔÓ ·ÚÌfi‰ÈÔ ∂ÈÛ·ÁÁÂϤ· ηÙËÁÔÚÔ‡ÌÂÓÔÈ ÁÈ· ·Ú¿‚·ÛË ÙˆÓ ‰È·Ù¿ÍÂˆÓ ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 25 ÙÔ˘ ¡. 1882/90, fiˆ˜ ϤÔÓ ÈÛ¯‡ÂÈ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÙÚÔÔÔ›ËÛ‹ ÙÔ˘ Ì ÙÔ ¿ÚıÚÔ 3 ·Ú. 1 ÙÔ˘ ¡.3943/11 “ªË ηٷ‚ÔÏ‹ ¯ÚÂÒÓ ÚÔ˜ ÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ” .

™˘ÏÏ‹„ÂȘ ÁÈ· ‰È·Î›ÓËÛË ËÚˆ›Ó˘ ™˘ÓÂÏ‹ÊıËÛ·Ó ÙÔ ‚Ú¿‰˘ Ù˘ ¢Â˘Ù¤Ú·˜ ÛÙË §¿ÚÈÛ·, ·fi ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ‡˜ ÙÔ˘ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜ ¢›ˆÍ˘ ¡·ÚΈÙÈÎÒÓ §¿ÚÈÛ·˜, ‰‡Ô Ë̉·Ô›, ËÏÈΛ·˜ 42 Î·È 38 ÂÙÒÓ, ÁÈ· ÌÂÙ·ÊÔÚ¿, ‰È·Î›ÓËÛË Î·È Î·ÙÔ¯‹ ÌÂÁ¿ÏˆÓ ÔÛÔÙ‹ÙˆÓ ËÚˆ›Ó˘. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ·, ÛÙÔ ΔÌ‹Ì· ¢›ˆÍ˘ ¡·ÚΈÙÈÎÒÓ §¿ÚÈÛ·˜ ÂÚÈ‹Ïı·Ó ÏËÚÔÊÔڛ˜, Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ Ôԛ˜ ÔÈ Û˘ÏÏËÊı¤ÓÙ˜ ·Ó¿ Ù·ÎÙ¿ ¯ÚÔÓÈο ‰È·ÛÙ‹Ì·Ù·, ‰ÈÂÚ¯fiÌÂÓÔÈ ·fi ÙË §¿ÚÈÛ·, ÌÂÙ¤ÊÂÚ·Ó ÌÂÁ¿Ï˜ ÔÛfiÙËÙ˜ Ë-

Úˆ›Ó˘ ÛÙËÓ fiÏË ÙˆÓ ΔÚÈοψÓ, Ì ÛÎÔfi ÙËÓ ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ‰È·Î›ÓËÛ‹ Ù˘. ™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ ·ÍÈÔÔ›ËÛ˘ ÙˆÓ ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ ·˘ÙÒÓ, ÔÈ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ› ÂÓÙfiÈÛ·Ó ÙÔ˘˜ ‰‡Ô Ë̉·Ô‡˜ Ó· ÂÈ‚·›ÓÔ˘Ó Û π.Ã. ∂È‚·ÙÈÎfi ·˘ÙÔΛÓËÙÔ, ηÙ¢ı˘ÓfiÌÂÓÔÈ ÚÔ˜ Ù· ΔڛηϷ Î·È ÙÔ˘˜ ·ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛ·Ó. ªÂÙ¿ ·fi ÂÍÔÓ˘¯ÈÛÙÈÎfi ¤ÏÂÁ¯Ô ‚Ú¤ıËΠÂÈÌÂÏÒ˜ ÎÚ˘Ì̤ÓË Û ÂȉÈ΋ ÎÚ‡ÙË ÛÙËÓ ÎÂÓÙÚÈ΋ ÎÔÓÛfiÏ· ÙÔ˘ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙÔ˘, Ì›· ·˘ÙÔÛ¯¤‰È· Ó¿ÈÏÔÓ Û˘Û΢·Û›· Ì ËÚˆ›ÓË, ‚¿ÚÔ˘˜ (361,7) ÁÚ·ÌÌ·Ú›ˆÓ, Ë ÔÔ›· ηٷۯ¤ıËÎÂ. ∂ÈϤÔÓ, ηٷۯ¤ıËÎ·Ó ‰‡Ô ÎÈÓËÙ¿ ÙËϤʈӷ Ô˘ ‚Ú¤ıËÎ·Ó ÛÙËÓ Î·ÙÔ¯‹ ÙˆÓ Û˘ÏÏËÊı¤ÓÙˆÓ, ηıÒ˜ Î·È ÙÔ π.Ã.∂. ·˘ÙÔΛÓËÙÔ, ˆ˜ ̤ÛÔ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜ Ó·ÚΈÙÈÎÒÓ Ô˘ÛÈÒÓ. ∞fi ÙËÓ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋ ¤Ú¢ӷ ÚԤ΢„ fiÙÈ ÔÈ ‰‡Ô Ë̉·Ô› ÚÔfiÚÈ˙·Ó ÙËÓ ËÚˆ›ÓË ÁÈ· ÂÌÔÚ›· ÛÙ· ΔڛηϷ. √È Û˘ÏÏËÊı¤ÓÙ˜ Ô‰ËÁ‹ıËÎ·Ó ÛÙÔÓ Î. ∂ÈÛ·ÁÁÂϤ· ¶ÏËÌÌÂÏÂÈÔ‰ÈÎÒÓ §¿ÚÈÛ·˜ Î·È ·Ú·¤ÌÔÓÙ·È ÛÙÔÓ ∞Ó·ÎÚÈÙ‹, ÂÓÒ ÙËÓ ÚÔ·Ó¿ÎÚÈÛË ‰ÈÂÓÂÚÁ› ÙÔ ΔÌ‹Ì· ¢›ˆÍ˘ ¡·ÚΈÙÈÎÒÓ §¿ÚÈÛ·˜. ™ÙÔ ÌÂٷ͇ ÛÙÔ μfiÏÔ Û˘-

Δ∂§∂π∞

ÓÂÏ‹ÊıË ¤Ó·˜ 26¯ÚÔÓÔ˜ Ë̉·fi˜, ‰ÈfiÙÈ ‚Ú¤ıËÎ·Ó ÛÙËÓ Î·ÙÔ¯‹ ÙÔ˘ Î·È Î·Ù·Û¯¤ıËÎ·Ó ÂÙ¿ Ó·ÚΈÙÈο ¯¿È·.

∫ÏÔ‹ ·fi ·Ú‰Â˘ÙÈÎfi ‰›ÎÙ˘Ô ΔÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· ·fi 21.00 ÒÚ· ÚÔ¯ı¤˜ (26-05-2013) ¤ˆ˜ 06.00 ÒÚ· Ù˘ ÂÚ·Ṳ̂Ó˘ ¢Â˘Ù¤Ú·˜ ÛÙËÓ Â˘Ú‡ÙÂÚË ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ Δ˘ÚÓ¿‚Ô˘, ¿ÁÓˆÛÙÔÈ ‰Ú¿ÛÙ˜ ·Ê·›ÚÂÛ·Ó ·fi ·Ú‰Â˘ÙÈÎfi ‰›ÎÙ˘Ô ‰ÂηÂÓÓ¤· ‚¿Ó˜ ÔÙ›ÛÌ·ÙÔ˜.

™˘ÏÏ‹„ÂȘ ·ÓËÏ›ÎˆÓ ÁÈ· ÎÏÔ¤˜ ™˘ÓÂÏ‹ÊıËÛ·Ó, ÙÚÂȘ ·Ó‹ÏÈÎÔÈ Ë̉·Ô› (‰‡Ô 16¯ÚÔÓÔÈ ÎÈ ¤Ó·˜ 15¯ÚÔÓÔ˜) ÛÙË §¿ÚÈÛ·, ‰ÈfiÙÈ Î·ÙÂÏ‹ÊıËÛ·Ó ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· Ù˘ ¢Â˘Ù¤Ú·˜ ·fi ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ‡˜ Ù˘ √Ì¿‰·˜ ¢›Î˘ÎÏ˘ ∞ÛÙ˘ÓfiÌ¢Û˘ (¢π.∞™.) Ó· ÂÈ‚·›ÓÔ˘Ó ÛÙÔ ·Ê·ÈÚÂı¤Ó ‰›Î˘ÎÏÔ. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, Û ‚¿ÚÔ˜ ÙˆÓ ÁÔÓ¤ˆÓ ÙÔ˘˜ Û¯ËÌ·Ù›ÛÙËΠ‰ÈÎÔÁÚ·Ê›· ÁÈ· ·Ú·Ì¤ÏËÛË Ù˘ ÂÔÙ›·˜ ÙÔ˘˜.

ª∞°¡∏™π∞ ¶√§πΔπ∫∏ ∞£§∏Δπ∫∞ ¶√§πΔπ™ª√™ √π∫√¡√ªπ∞ ¢π∂£¡∏

AÓ·Óˆ̤ÓÔ portal

www.e-thessalia.gr &

¶∞À§∞... ™Δ∏¡

∂ ¡∏ª∂ƒø™∏

√ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ª·ÁÓËÛ›·˜ ∞ϤͷӉÚÔ˜ ªÈ¯. ªÂ˚ÎfiÔ˘ÏÔ˜ Û ÂÚÒÙËÛË ÚÔ˜ ÙÔÓ ˘. ÀÁ›·˜ Ì ı¤Ì· “¶ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÛÙÔÓ √∫∞¡∞ μfiÏÔ˘” ÙÔÓ›˙ÂÈ, ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ, Ù· ÂÍ‹˜: ∏ ªÔÓ¿‰· ÂÈϤÔÓ Î·Ï‡ÙÂÈ ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ ·Ó·ÁÎÒÓ ÁÈ· ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi ÙÔ˘ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ μfiÏÔ˘, ÙÔ˘ ∫∂£∂∞, ÙÔ˘ ∫¤ÓÙÚÔ˘ æ˘¯È΋˜ ÀÁ›·˜ Î·È Ù˘ Δ·ÍÈ·Ú¯›·˜ ¶Â˙ÔÓ·˘ÙÒÓ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÛÙÔÓ ÙÔÍÈÎÔÏÔÁÈÎfi ¤ÏÂÁ¯Ô ÁÈ· Ó·ÚΈÙÈΤ˜ Ô˘Û›Â˜ (¿‰ÂȘ ÔÏÔηÙÔ¯‹˜, security Î.Ï.). ª¤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· ¤¯ÂÈ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÂÈ ¿Óˆ ·fi 4.000 ÂϤÁ¯Ô˘˜. ∂‰Ò Î·È ‰‡Ô Ì‹Ó˜ ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ÛÙÔÓ √∫∞¡∞ ÙfiÛÔ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, fiÛÔ Î·È ·ÓÂÏÏ·‰Èο, ¤¯Ô˘Ó ·Ú¯›ÛÂÈ ¤Ó·Ó ·ÁÒÓ· ÁÈ· ÙËÓ ÚÔ¿ÛÈÛË ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ÙÔ˘˜. ∏ ÙÚÈÎÔÌÌ·ÙÈ΋ ΢‚¤ÚÓËÛË, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ˘Ô¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛ˘ fiÏˆÓ ÙˆÓ ‰ÔÌÒÓ ˘Á›·˜ Ì›ˆÛ ¿Óˆ ·fi ÙÔ ÌÈÛfi ÙËÓ ÂȯÔÚ‹ÁËÛ‹ ÙÔ˘ (·fi 28 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· Û 18 ÂÎ.), Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ÂÓË̤ڈÛË ÙÔ˘ ÙÔÈÎÔ‡ ÊÔÚ¤· Î·È ¤¯ÂÈ Û˘ÌÂÚÈÏ¿‚ÂÈ ÙËÓ ‰ÔÌ‹ ·˘Ù‹ ÛÙȘ ˘fi ηٿÚÁËÛË ‹ ˘fi Û˘Á¯ÒÓ¢ÛË ‰Ô̤˜. √È ÌÈÛıÔ› ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÛÙÔÓ √∫∞¡∞ ¤¯Ô˘Ó ˘ÔÛÙ› Ì›ˆÛË Î·Ù¿ 50% Û ۯ¤ÛË Ì ÚÈÓ 2 ¯ÚfiÓÈ·, ·˘ÙÔ› fï˜ Û‹ÌÂÚ· ÚÔÛʤÚÔ˘Ó ˘ÂÚ‰ÈÏ¿ÛÈ· ÂÚÁ·Û›· Î·È Ù· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· Ô˘ ÂÊ·ÚÌfi˙Ô˘Ó ÛÙÔÓ √∫∞¡∞ ‹Ú·Ó ÙËÓ 1Ë ı¤ÛË ÌÂٷ͇ 10 Â˘Úˆ·˚ÎÒÓ ¯ˆÚÒÓ ÁÈ· Ù· ÔÈÔÙÈο ÙÔ˘˜ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο (ªÂϤÙË Equator). ∂Âȉ‹ Ë Î·ÙËÁÔÚ›· ÙˆÓ Ô˘ÛÈÔÂÍ·ÚÙÒÌÂÓˆÓ ·ÙfiÌˆÓ Â›Ó·È ÌÈ· Ôχ ¢·›ÛıËÙË Î·È ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ηÙËÁÔÚ›· ÔÏÈÙÒÓ, Ë ÔÔ›· ÙÂÏÂ˘Ù·›· Û˘Ó¯Ҙ ·˘Í¿ÓÂÙ·È. ∂Âȉ‹ Ô √∫∞¡∞ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, ·ÏÏ¿ Î·È ·ÓÂÏÏ·‰Èο fiϘ ÔÈ ‰Ô̤˜ ÙÔ˘, ÂÈÙÂÏÔ‡Ó ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ¤ÚÁÔ ÛÙË ‚Ô‹ıÂÈ· Ô˘ ·Ú¤¯Ô˘Ó ÚÔ˜ Ù· ÂÍ·ÚÙË̤ӷ ¿ÙÔÌ·, Ù· ÔÔ›· ‚Ú›ÛÎÔ˘Ó Û’ ·˘Ù¤˜ È·ÙÚÈÎfi Î·È ÎÔÈÓˆÓÈÎfi ηٷʇÁÈÔ. ∂Âȉ‹ Ë ˘Ô¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË Û˘ÚÚÈÎÓÒÓÂÈ ÙȘ ‰Ô̤˜ ·˘Ù¤˜, Û ÌÈ· ÂÚ›Ô‰Ô ÎÚ›Û˘, fiÔ˘ ı· Ú¤ÂÈ fi¯È ÌfiÓÔ Ó· ‰È·ÙËÚÔ‡ÓÙ·È, ·ÏÏ¿ Î·È Ó· ·Ó·‚·ıÌ›˙ÔÓÙ·È. ∂Âȉ‹, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜, ÂÎÙfi˜ ·fi ÙË ÛËÌ·ÓÙÈ΋ Ì›ˆÛË ÙˆÓ ÌÈÛıÒÓ ÙÔ˘˜, ‰È·‚ϤÔ˘Ó Î·È ÂӉ¯fiÌÂÓË ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ̤ÚÔ˘˜ ‰Â‰Ô˘ÏÂ˘Ì¤ÓˆÓ ·fi ÙÔ 1999 Î·È ÌÂÙ¿. ∂Âȉ‹ Ë ˘ÂÚ¿ÛÈÛË ÙÔ˘ ‰ÈηÈÒÌ·ÙÔ˜ ÙˆÓ ÂÍ·ÚÙËÌ¤ÓˆÓ ·ÙfiÌˆÓ ÛÙË ıÂÚ·›· Î·È ÙˆÓ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓˆÓ ÁÈ· ÌÈ· ·ÍÈÔÚÂ‹ ÂÚÁ·Û›·, ·ÊÔÚ¿ fiÏË ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›·. ∂ÚˆÙ¿Ù·È Ô Î. ˘Ô˘ÚÁfi˜: ¶ÚÔÙ›ıÂÙ·È Ó· ηٷÚÁ‹ÛÂÈ ‹ Ó· Û˘Á¯ˆÓ‡ÛÂÈ ÙËÓ ·ÍÈfiÏÔÁË ·˘Ù‹ ‰ÔÌ‹ ÙÔ˘ √∫∞¡∞ μfiÏÔ˘; £· ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙ‹ÛÂÈ fiÛÔ ··ÈÙÂ›Ù·È ÙÔÓ √∫∞¡∞ ÁÈ· Ó· Û˘Ó¯›ÛÂÈ ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ·ÚfiÛÎÔÙ·; ¶ÚÔÙ›ıÂÙ·È Ó· ÚԂ› Û ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ÌÂÈÒÛÂȘ ÌÈÛıÒÓ Î·È ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ̤ÚÔ˘˜ ÙˆÓ ‰Â‰Ô˘ÏÂ˘Ì¤ÓˆÓ ÙÔ˘˜;


ªÈÎÚ¤˜ ∞ÁÁÂϛ˜ 35 TÒÚ· Î·È ÛÙÔ Internet: www.e-thessalia.gr

Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 29 ª∞´√À 2013

ENOIKIAZONTAI

∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π μ√§√™ - ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 58 Ù.Ì. ÛÙÔÓ 1Ô fiÚÔÊÔ ÚÔÛfi„ˆ˜, Ì ‚ÂÚ¿ÓÙ· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ÙÚÂȘ Ì·ÏÎÔÓfiÔÚÙ˜, A/C, ÂÚÈÔ¯‹ ∞Á. ∫ˆÓ/ÓÔ˘, ¶ÂÚÚ·È‚Ô‡ 6, ÙÈÌ‹ 350 ∂. ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 24210-76900, 6976-292001. (213) (222)

∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π ÁηÚÛÔÓȤڷ 30 Ù.Ì. ‰Â˘Ù¤ÚÔ˘ ÔÚfiÊÔ˘ ÓÂfi‰ÌËÙ˘ ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹˜, Ô‰fi˜ ¡ÈÎ. °¿ÙÛÔ˘ Î·È √ÚÊ·ÓÔÙÚÔÊ›Ԣ, μfiÏÔ˜, Ôχ ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ÊÔÈÙËÙÈ΋ ϤۯË, Ì ÎÏÈÌ·ÙÈÛÌfi Î·È ·˘ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË Ê˘ÛÈÎÔ‡ ·ÂÚ›Ô˘. ΔËÏ. 6974-830448. (407)

¶ø§OYNTAI

¶ø§√À¡Δ∞π ÌÂÏ›ÛÛÈ· Î·È ·Ú·Ê˘¿‰Â˜ Ì Ӥ˜ ‚·Û›ÏÈÛÛ˜. ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 6973 539369, §¿ÚÈÛ·. (608)

Δ™∞°∫∞ƒ∞¢∞ ˆÏÂ›Ù·È ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.300 Ù.Ì. ÏËÛ›ÔÓ Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·ÙÔ˜ 12seasons. ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 6977396338. (689)

¶ø§∂πΔ∞π ·ÌÊÈı·ÙÚÈÎfi ÎÙ‹Ì· Ì ı¤· ·ÓÔÚ·ÌÈ΋ 360 ÌÔÈÚÒÓ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘-¶ËÏ›Ô˘-¶·Á·ÛËÙÈÎÔ‡, ÛÙÔ ˘„ËÏfiÙÂÚÔ ÛËÌÂ›Ô ÙÔ˘ ÏfiÊÔ˘ ÙÔ˘ §·ÙÔÌ›Ԣ ™¤ÛÎÏÔ˘ Û˘ÓÔÏÈ΋˜ ÂÈÊ¿ÓÂÈ·˜ 8.352 Ù.Ì. ‰›Ï· ÛÙËÓ ∂ıÓÈ΋ √‰fi μfiÏÔ˘-§¿ÚÈÛ·˜ 10 ÏÂÙ¿ ·fi ÙÔ μfiÏÔ. ªÂ Ú‡̷ Î·È ÓÂÚfi. ¢ÚfiÌÔ˜ Ì·›ÓÂÈ Ì¤Û· ÛÙÔ ÎÙ‹Ì·. π‰ÈÒÙ˘. ΔËÏ. 24210-26610, 6945-488523. ΔÈÌ‹ 50.000 ¢ÚÒ. (424)

∂À∫∞πƒπ∂™ ∞°√ƒ∞™ μ√§√™: ·) ¢˘¿ÚÈ, 2Ô˜, 63 Ù.Ì., 8ÂÙ›·˜, ÌÂÁ¿ÏË ‚ÂÚ¿ÓÙ·, ÔÏϤ˜ ÓÙÔ˘Ï¿˜, ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË, 59.000 ∂, ‚) °Î·ÚÛÔÓȤڷ ÚÔÛfi„ˆ˜, 6ÂÙ›·˜, 33.000 ∂, Á) ªÔÓÔηÙÔÈΛ· Ì ·˘Ï‹, Ù˙¿ÎÈ, ¿ÚÎÈÓ, 138.000 ∂. ∂Àƒø∫Δ∏ª∞ ∂§§∞™ ∞∫π¡∏Δ∞ √§√∫§∏ƒøª∂¡∂™ À¶∏ƒ∂™π∂™ ∞•π√¶√π∏™∏™ ∞∫π¡∏Δø¡ πø§∫√À 136, μ√§√™ Δ∏§. 6977-615627, 6947-518019 www.euroktima.com (389)

ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ ¶∞¡π√¶√À§√™ ∞¶√™Δ√§√™ ™Àªμ√À§√™ ∞°√ƒ∞™ ∫∞π ¶ø§∏™∏™ ™ˆÎÚ¿ÙÔ˘˜ 29 - ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË ΔËÏ. 2421035335/31231 Fax: 2421031232 ∫ÈÓ.: 6932221749 e-mail: info@paniopoulos.gr www.paniopoulos.gr

(223)

¶ø§√À¡Δ∞π: 1) ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 59 Ù.Ì. Û 183 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô ÛÙÔÓ ÕÁÈÔ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ, οو ·fi ÙËÓ ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 90.000 ∂, 2) ªÔÓÔηÙÔÈΛ· ·ÏÈ¿ ÁˆÓȷ΋ 99 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 126 Ù.Ì. ÛÙÔ ∫·Ú·Á¿Ù˜ 90.000 ∂, 3) √ÈÎfiÂ‰Ô 402 Ù.Ì. 85.000 ∂ ÛÙÔ ∫·Ú·Á¿Ù˜, 4) ∫Ù‹Ì· 5 ÛÙÚ. Ì 170 ‰¤ÓÙÚ· ÂÏȤ˜ 15 ÂÙÒÓ ÛÙÔ ™¤ÛÎÏÔ, ¿Óˆ ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ, 45.000 ∂. ∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π: ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË Ì ™ˆÎÚ¿ÙÔ˘˜ ÁˆÓ›· ÈÛfiÁÂÈÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· 42 Ù.Ì. Î·È 1Ô˜ fiÚ. ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 96 Ù.Ì. Ì 4 ¯ÒÚÔ˘˜, ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ¯Ú‹ÛË. ªÂÛÈÙÈÎfi ÁÚ·ÊÂ›Ô “π∞™ø¡” ª·Î·ÚÒÓ· ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›· ∫·Ó¿ÚË 8, ÙËÏ. 24210 22824 ÎÈÓ. 6973-585390 www.iasonmesitiko.gr (212)

™Δ∂º∞¡∞Δ√™ Ã∏™Δ√™ ∫ÙËÌ·ÙÔÌÂÛ›Ù˘ Email: info@stefanatos.gr ΔËÏ. 24210-69439 ∫ÈÓ.: 6937435222 ∫ÈÓ.: 6980675844 μ√§√™ - ¶∏§π√ - ¡∏™π∞ μ. ™¶√ƒ∞¢ø¡ ¶ˆÏÔ‡ÓÙ·È ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù·, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜, ·Ú·‰ÔÛȷΤ˜, ·Ï·È¤˜ Î·È Î·ÈÓÔ‡ÚÁȘ ÔÈ˘, ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯È· Î·È ÔÈÎfi‰· Û fiÏÔ ÙÔ μfiÏÔ, ÙÔ ¶‹ÏÈÔ Î·È Ù· ÓËÛÈ¿ ÙˆÓ μ. ™ÔÚ¿‰ˆÓ. °È· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÂÈÛÎÂÊÙ›Ù ÙË ™ÂÏ›‰· Ì·˜ www.realestate.stefanatos.gr, ‹ Ù· ÁÚ·Ê›· Ì·˜ ·fi ¢Â˘Ù¤Ú· ¤ˆ˜ ¶·Ú·Û΢‹ 9 .Ì. - 5 Ì.Ì. Â› Ù˘ ºÈÏÈ΋˜ ∂Ù·ÈÚ›·˜ 32. ∞Ó·Ï˘ÙÈ΋ ·ÚÔ˘Û›·ÛË ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ ÛÙËÓ ∂ÊËÌÂÚ›‰· “∏ £ÂÛÛ·Ï›·” οı ¶·Ú·Û΢‹. (249)

-----------------------------------ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ ∫ø¡/¡√™ ¢πμ∞¡∏™ ∫. ∫∞ƒΔ∞§∏ 97 Δ∏§. (24210) 28995-34067 ∫π¡. 6944-523583 divanisrealestate@gmail.com www.divanisestate.gr SUPER ∂À∫∞πƒπ∂™: 1. ™ÙË ¢ÈÌËÓ›Ô˘ ÛÙÂÁ·Ṳ̂ÓÔÈ ‚ÈÔÙ¯ÓÈÎÔ› ‹ ·ÔıË΢ÙÈÎÔ› Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÔ› ¯ÒÚÔÈ 600ÙÌ. - 300ÙÌ. Î·È 150ÙÌ. ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· (ΔÈÌ‹ ™˘˙ËÙ‹ÛÈÌË) ∞7 2. ™ÙË ¡. πˆÓ›· ηٿÛÙËÌ· 200ÙÌ. Û 1.100ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ηٷÏËÎÙÈ΋ ı¤· ÛÙÔ μfiÏÔ = ΔÈÌ‹ ¢ηÈÚ›·˜ (™˘˙ËÙ‹ÛÈÌË) (¶ˆÏÂ›Ù·È ‹ ∂ÓÔÈÎÈ¿˙ÂÙ·È) ∞8 3. §Â¯ÒÓÈ· ÔÈÎfiÂ‰Ô 8.000ÙÌ. ÁˆÓÈ·Îfi ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· = 160.000∂ ƒ10 ªÔÓÔηÙÔÈ˘: 1. ÿÓÈ· ÔÈΛ· 75ÙÌ. Û 271ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ¢4 2. ªËÏȤ˜ ÔÈΛ· 183ÙÌ. Û 830ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô π28 3. ª¿Ú·ıÔ˜ ÔÈΛ· 80ÙÌ. Û 480ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô £19 4. ªËÏȤ˜ ÛÙËÓ Ï·Ù›· ÔÈΛ· 63ÙÌ. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 136ÙÌ. ƒ22 5. ÕÓˆ μfiÏÔ˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 128ÙÌ. Û 155ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ı¤· ∞18 6. ¡. πˆÓ›· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 172ÙÌ. Û 123ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ï‹Úˆ˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË º10 7. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ ‚›Ï· 265ÙÌ.Û 4.500ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ∏20 8. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ ÔÏ˘ÙÂÏ‹˜ ‚›Ï· 200ÙÌ. Û 350ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô (ı¤· μfiÏÔ˜) ∫90 9. ™Ô˘ÙÚ·Ï› ‚›Ï· 300ÙÌ. Û 700ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô (ÔÏ˘ÙÂÏ‹˜ ηٷÛ΢‹) ∏61

∫∞Δ√π∫π∂™ ™Δ∏ ¡∂∞ ∞°Ãπ∞§√ - £∂™∏ ™Δ√À¶π ™Â ˘fi ·Ó¤ÁÂÚÛË ™˘ÁÎÚfiÙËÌ· ∫·ÙÔÈÎÈÒÓ ÛÙË ı¤ÛË ™ÙÔ‡È, ˆÏÔ‡ÓÙ·È Î·ÙÔÈ˘: ñ ∞˘ÙfiÓÔ̘ ÙÚÈÒÓ ÂÈ¤‰ˆÓ. ñ ∞ÔÎÏÂÈÛÙÈ΋ ¯Ú‹ÛË ÔÈÎÔ¤‰Ô˘ 1 ÛÙÚ¤ÌÌ·. ñ μÈÔÎÏÈÌ·ÙÈ΋˜ ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈ΋˜, ÂÓÂÚÁÂȷΤ˜, Ì ÓfiÙÈÔ ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏÈÛÌfi. ñ ∞ÓÂÌfi‰ÈÛÙË ı¤· ¶·Á·ÛËÙÈÎfi˜.

¶ÏËÚÔÊ. 24910-23789 ñ 1955nk@gmail.com

(229)

10. √ÁÏ ÔÈΛ· 83ÙÌ. Û 106ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ã3 11. ∞Á. §·˘Ú¤ÓÙÈÔ˜ ÔÈΛ· ‰›·ÙË 137ÙÌ. Û 423ÙÌ.ÔÈÎfiÂ‰Ô μ12 12. ¡. πˆÓ›· 100ÙÌ. + 100ÙÌ. ˘fiÁÂÈÔ Û 208ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ÚÔÔÙÈ΋ ÔÚfiÊÔ˘ ∞81 13. ∞Ï˘Î¤˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 150ÙÌ. Û 200ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ‰È·ÌÂÚ¤˜ μ4 14. §Â¯ÒÓÈ· ·ÏÈ¿ ÔÈΛ· 78ÙÌ. ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· Û 762ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ª1 15. °·ÏÏ›·˜ ËÌÈÙÂϤ˜ 173ÙÌ. Û 147ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô μ67 16. ΔÛ·Áηڿ‰· 5 ηÈÓÔ‡ÚȘ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜ ·fi 75ÙÌ. ¤ˆ˜ 220ÙÌ. Ì ı¤· ÙÔ ∞ÈÁ·›Ô μ76 17. ™ÎfiÂÏÔ˜ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· 5 ηÙÔÈÎÈÒÓ 150ÙÌ. Ë Î¿ı ÌÈ· Ì ·ÙÔÌÈ΋ ÈÛ›Ó· Û 4.000ÙÌ.ÔÈÎfiÂ‰Ô ø20 18. π. ∫·ÚÙ¿ÏË 65ÙÌ. Û¯¤‰ÈÔ ¶·Ú·Û΢ÔÔ‡ÏÔ˘ °3 19. ¡. πˆÓ›· ÔÈΛ· ÁˆÓȷ΋ 50ÙÌ. Û 97ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ∏8 20. ∞‰Ì‹ÙÔ˘ 200ÙÌ.ÔÈΛ· ÛÂ150ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô + 100ÙÌ.˘fiÁÂÈÔ + 200ÙÌ. ·¤Ú·˜ ∏10 21. ÃÈÏÈ·‰Ô‡ (∑¿¯Ô˘) 90ÙÌ. Â¿Óˆ fiÚÔÊÔ˜ ‰ÈÏÔηÙÔÈΛ·˜ £3 22. ¡. πˆÓ›· 50ÙÌ. Û 150ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ∞11 23. ¡. πˆÓ›· ÔÈΛ· 104ÙÌ. Û 170ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ¢25 24. ™Ù·ı¿ ÔÈΛ· ·Ï·È¿ ¤ÙÚÈÓË 100ÙÌ. Û 164ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ∑42 25. ∫·Ù‹Ú·Á·˜ ÔÈΛ· 165ÙÌ. Û 1.000ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ı¤· ÙË ı¿Ï·ÛÛ· ∑25 26. º˘ÙfiÎÔ 75ÙÌ. Û 4.000ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ∑26 27. ÃfiÚÙÔ ¶ËÏ›Ô˘ ÔÈΛ· 102ÙÌ. Û 220ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô 60Ì. ·fi ı¿Ï·ÛÛ· º4 28. §Â¯ÒÓÈ· Ô 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ ‰ÈÏÔηÙÔÈΛ·˜ 86ÙÌ. Û 505ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· º5 29. ∞Á¯›·ÏÔ˜ ·Ï·È¿ ÔÈΛ· 106ÙÌ. Û 2.300ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ∫4 30. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 135ÙÌ. Û 2.500ÙÌ. ÔÈÎ. Ì ı¤· ÙÔ μfiÏÔ ª5 31. ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿ ¤ÙÚÈÓË ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 314ÙÌ. Û 530ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ∏25 32. ª¿Ú·ıÔ˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 120ÙÌ. Û 400ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ı¤· ÙË ı¿Ï·ÛÛ· μ43 33. ¡¤· ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· ∞Á¯È¿ÏÔ˘ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 176ÙÌ. Û 513ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ∏69 34. ÕÁ. °ÂÒÚÁÈÔ˜ πˆÏÎÔ‡ 135ÙÌ. Û 700ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ÁˆÓȷ΋ ∏26 35. ÕÊËÛÛÔ˜ 2 ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜ 65ÙÌ. Î·È 61ÙÌ. ÂÈψ̤Ó˜, 100Ì. ·fi ı¿Ï·ÛÛ· °10 36. ™Ù· ¶·Ï·È¿ ÔÈΛ· ·Ï·È¿ 60ÙÌ. Û 180ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô °10 37. ∞Á. ¶·Ú·Û΢‹ 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ ‰ÈÏÔηÙÔÈΛ·˜ 137ÙÌ. Ï‹Úˆ˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ˜ Ì Ù˙¿ÎÈ •13 38. ÕÓˆ °·Ù˙¤· ÔÈΛ· ¤ÙÚÈÓË ‰›·ÙË 70ÙÌ. Û 98ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô •14 39. ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹ ÔÈΛ· ¤ÙÚÈÓË 86ÙÌ. Û 288ÙÌ. ÔÈÎ. Ì Áηڿ˙ Î·È ·Ôı‹ÎË ª8 40. 54Ô˘ ™˘ÓÙ¿ÁÌ·ÙÔ˜ 75ÙÌ. Û 100ÙÌ. ÔÈÎ. ª11 ¢È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù·: 1. ¡. πˆÓ›· ËÌÈÙÂÏ‹˜ ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ 7 ‰È·ÌÂÚÈÛÌ¿ÙˆÓ ∫26 2. ¡. πˆÓ›· 74ÙÌ. 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ∞86 3. ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ˘ 75ÙÌ. 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ μ5 4. ΔÔ¿ÏË 77ÙÌ. ÚÂÙÈÚ¤ 4Ô˘ ÔÚ. ηٿÏÏËÏÔ Î·È ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÛÙ¤ÁË ∞83 5. ¡. πˆÓ›· 52ÙÌ. ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÂÈψ̤ÓÔ ∞7 6. ∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘ 198ÙÌ., 5Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ Ì ·Ôı‹ÎË ∞9 7. ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 70ÙÌ. 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ 5 ÂÙÒÓ ∏4 8. ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 156ÙÌ. 2Ô˘ Î·È 3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ 5 ÂÙÒÓ ∏4 9. ¡. πˆÓ›· 97ÙÌ., 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ¢22 10. ¡ÈÎÔÙÛ¿Ú· ÁηÚÛÔÓȤڷ 28ÙÌ. ∞4 11. Δ. √ÈÎÔÓÔÌ¿ÎË 60ÙÌ. Â·Á. ÛÙ¤ÁË 1Ô˘ ÔÚ. ∑12 12. ¢ÔÓ ¢·ÏÂ˙›Ô˘ 112ÙÌ. 3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ (ÎÂÓÙÚÈÎfi) ∞5 13. ¶Ï·Ù·Ó›‰È· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 97ÙÌ. 1Ô˘ Î·È 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ Ì Ù˙¿ÎÈ Î·È Ù˙·ÎÔ‡˙È ∞5 14. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ 103ÙÌ. 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ÚÔÛfi„ˆ˜, ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ ∂45 15. £Ô˘Îȉ›‰Ô˘ ÁηÚÛÔÓȤڷ 27ÙÌ. 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ Δ1 16. ∞‰Ì‹ÙÔ˘ ÁηÚÛÔÓȤڷ 33ÙÌ. º2 17. ¢ÔÓ ¢·ÏÂ˙›Ô˘ 100ÙÌ. 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ‰È·ÌÂÚ¤˜ μ44 18. ∫Ú›ÙÛÎË 75ÙÌ. 4Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ Ì Áηڿ˙ ‰È·ÌÂÚ¤˜ ¢12 19. ∫ÔÚ·‹ ÁηÚÛÔÓȤڷ 27ÙÌ. 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ∑17 20. ∞ÏÌ˘Úfi˜ 66ÙÌ. 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ¢26 21. 54Ô˘ ™˘ÓÙ¿ÁÌ·ÙÔ˜ 120ÙÌ. ÈÛfiÁÂÈÔ 3ÏÔηÙÔÈΛ·˜ ÁˆÓȷ΋ ∏64 22. ∞¯ÈÏϤˆ˜ 75ÙÌ. 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ Δ2 23. ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË 63ÙÌ. 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ∫4 24. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ 92ÙÌ. 3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ Ì ı¤· ÙË ı¿Ï·ÛÛ· º11 25. ™˘Ú›‰Ë 96ÙÌ. 4Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ‰È·ÌÂÚ¤˜ 7 ÂÙÒÓ ∂16 26. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ 105ÙÌ. 4Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ‰È·ÌÂÚ¤˜ ¢71 27. ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË 49ÙÌ. 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ °21 28. μÏ·¯¿‚· 2¿ÚÈ 52ÙÌ. 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ¢31 29. μÏ·¯¿‚· 3¿ÚÈ 73ÙÌ. 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ÚÔÛfi„ˆ˜ ¢31 30. μÏ·¯¿‚· 3¿ÚÈ 73ÙÌ. 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ηÈÓÔ‡ÚÈÔ ÚÔÛfi„ˆ˜ ¢31 31. ¡. πˆÓ›· 40ÙÌ., 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ∑27 32. ∑·ÏfiÁÏÔ˘ 2¿ÚÈ 54ÙÌ. 3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ 7 ÂÙÒÓ ∏67 33. ƒ. ºÂÚ·›Ô˘ 90ÙÌ., 4Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ‰È·ÌÂÚ¤˜ °10 34. ∂ÚÌÔ‡ 120ÙÌ. 3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ÁˆÓÈ·Îfi ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ ∏32 35. ∞ÓÙˆÓÔÔ‡ÏÔ˘ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 90ÙÌ. 4Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ Î·È ÁÈ· Â. ÛÙ¤ÁË ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ ¡3 36. ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË ÁηÚÛÔÓȤڷ 28ÙÌ. ƒ11 37. ∫Ô˘Ù·Ú¤ÏÈ· 86ÙÌ. 3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ÁÈ· Â. ÛÙ¤ÁË ƒ14 38. ™ÔÊÔÎÏ¤Ô˘˜ 65ÙÌ. 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ + parking ƒ15 39. ¡. πˆÓ›· 75ÙÌ. 3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ 5 ÂÙÒÓ ‰È·ÌÂÚ¤˜ £11 40. ¢ÔÓ‰ÔÏ›ÓˆÓ ÁηÚÛÔÓȤڷ 35ÙÌ. 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ∫16

√ÈÎfi‰·: 1. §·Ú›Û˘ ÌÂÛ·›Ô 4.400ÙÌ. ∞20 2. ¶·Ï·È¿ (¶·Á·ÛÒÓ) ÔÈÎfiÂ‰Ô 162ÙÌ. ÁˆÓÈ·Îfi §24 3. ªËϛӷ 3.034ÙÌ. ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· §35 4. ∞ıËÓÒÓ ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.000ÙÌ. °36 5. ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜ ¡ËÏ›·˜ 4.000ÙÌ. ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ ∂18 6. ∑·ÁÔÚ¿ 1.200ÙÌ. μ3 7. ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ ÓÔÛÔÎÔÌÂ›Ô ÔÈÎfiÂ‰Ô 240ÙÌ. Ã10 8. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 4.017ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ã22 9. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 2.323ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì 80Ì. Ê¿ÙÛ· Ã22 10. ∫·Ù‹Ú·Á· 348ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ÌÂÛ·›Ô Ã40 11. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ (ı¤ÛË ∫¿Ú·‚Ô˜) 293ÙÌ. ÌÂÛ·›Ô º55 12. ∫Ô˘ÎÔ˘Ú¿‚· 947ÙÌ. ¢8 13. ¡. πˆÓ›· 273ÙÌ. ÌÂÛ·›Ô ∑98 14. ™ÎÈ¿ıÔ˜ 11.000ÙÌ. ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ μ11 15. ∫·Ú·Á¿Ù˜ 467ÙÌ. ÁˆÓÈ·Îfi ∞85 16. ∫ÚÈı·ÚÈ¿ 269ÙÌ. ÌÂÛ·›Ô ∞82 17. ªԇʷ 9.000ÙÌ. ‰›Ï· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· •5 18. ÕÓˆ μfiÏÔ˜ 990ÙÌ. Ì ¿‰ÂÈ· ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹˜ ÁÈ· 300ÙÌ. Â¿Óˆ Û ‰ÚfiÌÔ °6 19. ª·ÁÓ‹ÙˆÓ 117ÙÌ. (ÎÙ›˙ÂÈ 250ÙÌ.) ¢3 20. §Â¯ÒÓÈ· 1.100ÙÌ ÁˆÓÈ·Îfi Ì ı¤· ÙË ı¿Ï·ÛÛ· μ68 21. ™Ô˘ÙÚ·Ï› 1.500ÙÌ. ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· ÍÂÓÔ‰Ô¯Âȷ΋ ÌÔÓ¿‰· μ77 22. ∞Ï˘Î¤˜ 365ÙÌ. ÁˆÓÈ·Îfi μ90 23. ∞’ μπ.¶∂. μfiÏÔ˘ 1.275ÙÌ. ∞17 24. ÃÚ˘Û‹ ∞ÎÙ‹ 740ÙÌ. ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· ∞16 25. ∫·Ï·Ì¿ÎÈ ¶ËÏ›Ô˘ 900ÙÌ. Ì ·ÓÔÚ·ÌÈ΋ ı¤· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· ∏52 26. ªÔ‡ÚÂÛÈ 2.306ÙÌ. ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ °4 27. ÕÓˆ μfiÏÔ˜ (ªÔÛ¯¿ÙÔ) 72ÙÌ. ÌÂ Û˘ÓÙ. ‰fiÌËÛ˘ 0,8 ∏54 28. ªËϛӷ 400ÙÌ. ÁˆÓÈ·Îfi ÌÂ Û˘ÓÙ. ‰fiÌËÛ˘ 0,8 ∏54 29. ª¿Ú·ıÔ˜ 1.672ÙÌ. ÎÙ›˙ÂÈ 400ÙÌ. ¢23 30. ª¿Ú·ıÔ˜ 740ÙÌ., 150Ì. ·fi ı¿Ï·ÛÛ· ∫1 31. ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ 616ÙÌ. ÁˆÓÈ·Îfi Ì ·Ï·Èfi ¤ÙÚÈÓÔ ÎÙ›ÚÈÔ ∫2 32. ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi˜ 1.836ÙÌ. ‰È·ÌÂÚ¤˜ £4 33. ∫·Ú·Á¿Ù˜ 472ÙÌ. ÁˆÓÈ·Îfi ¢13 34. ™ˆÚfi˜ 600ÙÌ. Ì ı¤· ÙÔ μfiÏÔ ∏13 35. §Â¯ÒÓÈ· 707ÙÌ., ¯Ù›˙ÂÈ 186ÙÌ. ∞21 36. ∫·Ù‹Ú·Á·˜ 2.130ÙÌ. ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ ∏43 37. ¡. πˆÓ›· 917ÙÌ. ÌÂÛ·›Ô ∏51 38. ÃÈÏÈ·‰Ô‡ 1.950ÙÌ. ÁˆÓÈ·Îfi ‰›Ï· ÛÙÔÓ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi ∏21 39. ¶·Ï·È¿ 140ÙÌ. ÁˆÓÈ·Îfi Ì ·Ï·Èfi ηٿÛÙËÌ· ∑22 40. ª. μÂÏ·Óȉȿ 2 ÁˆÓȷο 203ÙÌ. Î·È 206ÙÌ. 100Ì. ·fi ı¿Ï·ÛÛ· ∏23 41. ∞Ï˘Î¤˜ 30.000ÙÌ. Ì ı¤· ÙÔ μfiÏÔ, Ú·Ó¤˜, ηٿÏÏËÏÔ Î·È ÁÈ· Â. ¯Ú‹ÛË ∏62 42. ∞ıËÓÒÓ 2 ÔÈÎfi‰· 690ÙÌ. Î·È 600ÙÌ. ∑23 43. μÂÏÂÛÙ›ÓÔ 1.000ÙÌ. ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ •12 44. ¡Ë˜ 7.800ÙÌ. ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰. ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ 50Ì. ·fi ı¿Ï·ÛÛ· π1 45. ¢ÂÏËÁÈÒÚÁË 100ÙÌ. Ì ·Ï·È¿ ÔÈΛ· 50ÙÌ. ∞25 46. ¶·¿ ¡ÂÚfi 1.177ÙÌ. Ì ͇ÏÈÓÔ ÛÈÙ¿ÎÈ ¢28 47. ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë 150ÙÌ. Ì ÔÈΛ· 90ÙÌ. ∂17 48. ∞Ï˘Î¤˜ 340ÙÌ. ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· ∞24 49. ¶·Ï·È¿ 180ÙÌ. ÁˆÓÈ·Îfi, ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎ. °10 50. ™Ô˘ÙÚ·Ï› ÁˆÓÈ·Îfi 453ÙÌ. ¢17 51. ¡Ù·ÌÔ‡¯·ÚË 7.500ÙÌ. ÊÏ·Ù, 30Ì. ·fi ı¿Ï·ÛÛ· Δ3 52. ™ÎÈ¿ıÔ˜ 2.976ÙÌ. ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· ƒ12 53. ªԇʷ 11.500ÙÌ. ¿ÚÙÈÔ - ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ 150Ì. ·fi ı¿Ï·ÛÛ· ø1 54. ∫·Ú·Á¿Ù˜ 900ÙÌ. ÁˆÓÈ·Îfi ª7 55. ÕÓˆ μfiÏÔ˜ 1.115ÙÌ. Â¿Óˆ ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤· ¶2 ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯È·: 1. •ÈÓfi‚Ú˘ÛË 10.474ÙÌ. ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· ¡20 2. ™ÎfiÂÏÔ˜ 26.600ÙÌ. ηٿÏÏËÏÔ Î·È ÁÈ· ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô ∂1 3. ªËϛӷ 5.500ÙÌ. ‰›Ï· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· ∏45 4. ™ÎÈ¿ıÔ 5.592ÙÌ. ÎÙ›˙ÂÈ 650ÙÌ. Ì ı¤· Û fiÏÔ ÙÔ ÓËÛ› μ14 5. ¢ÈÌ‹ÓÈ 15.817ÙÌ. Ì ı¤· ÙÔ ‚fiÏÔ Î·Ù¿ÏÏËÏÔ Î·È ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÛÙ¤ÁË ∑11 6. ªԇʷ 11.500ÙÌ. ¿Óˆ Û ‰ÚfiÌÔ 150Ì. ·fi ı¿Ï·ÛÛ· ηٿÏÏËÏÔ Î·È ÁÈ· ÂÍÔ¯ÈΤ˜ ηÙÔÈ˘ ø1 7. §Â¯ÒÓÈ· 8.000ÙÌ. ÁˆÓÈ·Îfi ƒ1 8. ª·ÎÚ˘Ó›ÙÛ· 1.589ÙÌ. ∞23 9. ª¿Ú·ıÔ˜ 12.500ÙÌ., 350Ì. ·fi ı¿Ï·ÛÛ· ∏24 10. μÂÏÂÛÙ›ÓÔ 5.500ÙÌ. Ì ¿‰ÂÈ· ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹˜ 1.500ÙÌ. ∑24 11. ªÂÁ. μÂÏ·Óȉȿ 9.405ÙÌ. „ËÏ¿ Ì ı¤· ÙË ı¿Ï·ÛÛ· °23 √ÏfiÎÏËÚ· ÎÙ›ÚÈ·: 1. ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË Î·Ù¿ÛÙËÌ· 124ÙÌ. - 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 106ÙÌ. - ÚÔÔÙÈ΋ 2Ô˘ 114ÙÌ. ∑3 2. ∞Ï˘Î¤˜ ÎÙ›ÚÈÔ 1.230ÙÌ. Û 1.500ÙÌ.ÔÈÎfiÂ‰Ô + ¿ÏÏ· 600ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô μ6 3. ∞ıËÓÒÓ ‰ÈÒÚÔÊÔ ÎÙ›ÚÈÔ 1.000ÙÌ. Ì 180ÙÌ. ˘fiÁÂÈÔ Û 2.900ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô £2 ∫·Ù·ÛÙ‹Ì·Ù·: 1. ∞ıËÓÒÓ Î·Ù¿ÛÙËÌ· - ‚ÈÔÙ¯ÓÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ ÎÂÓÙÚÈÎfiÙ·ÙÔ 600ÙÌ. Δ6 2. ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 130ÙÌ. ÁˆÓÈ·Îfi + 2 fiÚÔÊÔÈ 360ÙÌ. £26 3. ¢ÂÏËÁÈÒÚÁË ÈÛfiÁÂÈÔ 55ÙÌ.,·Ù¿ÚÈ 55ÙÌ., ˘fiÁÂÈÔ 55ÙÌ. ¢14 4. °ÎÏ·‚¿ÓË Î·Ù¿ÛÙËÌ· 60ÙÌ. Ì 30ÙÌ. ·Ù¿ÚÈ ∂44 5. ∫·ÛÛ·‚¤ÙË 78ÙÌ. Ì 65ÙÌ. ·Ù¿ÚÈ ÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ηٷÛ΢‹˜ ∞90 6. ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË 70ÙÌ.Ì 15ÙÌ. ·Ù¿ÚÈ ÌÂÛ·›Ô ∞2 7. ™·Ì¿Ó·Á· ηٿÛÙËÌ· 200ÙÌ. ÈÛfiÁÂÈÔ, 200ÙÌ. ˘fiÁÂÈÔ Û 2.250ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô °2 8. ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË 206ÙÌ. ÌÂÛ·›Ô ηٿÛÙËÌ· ∏2 9. ¢ÈÌËÓ›Ô˘ ηٿÛÙËÌ· 275ÙÌ. Ì ÚÔÔÙÈ΋ ¿ÏÏ· 275ÙÌ. ∂8 10. ∫¤ÓÙÚÔ ‰ÈÒÚÔÊÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· 425ÙÌ., ÓÔÈÎÈ·Ṳ̂ÓÔ μ41 11. ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi˜ 1.300ÙÌ. Û 2 ÔÚfiÊÔ˘˜ ÁˆÓÈ·Îfi °7 12. ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 35ÙÌ. ÌÂÛ·›Ô ∫3 13. ¶·Á·ÛÒÓ 105ÙÌ. + 45ÙÌ. ·Ù¿ÚÈ ∑17 14. ΔÔ¿ÏË 40ÙÌ. ηٿÛÙËÌ· ÌÂÛ·›Ô º3 15. ∞Á. ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ 50ÙÌ. + 30ÙÌ. ·Ù¿ÚÈ + 50ÙÌ. ˘fiÁÂÈÔ ∑19 16. ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË 22ÙÌ. ª5 17. ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 20ÙÌ. ∑25 18. ∫·ÛÛ·‚¤ÙË 42ÙÌ. Ì 15ÙÌ. ·Ù¿ÚÈ £2 19. ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜ ηٿÛÙËÌ· 35ÙÌ. Ì ·Ù¿ÚÈ ƒ45 20. °·ÏÏ›·˜ 70ÙÌ. Ì 70ÙÌ. ·Ù¿ÚÈ ∑28 21. ¡Â¿ÔÏË 120ÙÌ. ¢62 •ÂÓԉԯ›·: 1. ¶‹ÏÈÔ ÎÂÓÙÚÈÎfi ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô 37 ‰ˆÌ·Ù›ˆÓ Ì ÈÛ›Ó· ∏14 2. ™ÎÈ¿ıÔ˜ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô 60 ‰ˆÌ·Ù›ˆÓ ∏14 ∂ȯÂÈÚ‹ÛÂȘ: 1. ¡. πˆÓ›· studio ÎÔÌ̈ÙÈ΋˜ - Ó˘¯ÈÒÓ 160ÙÌ. Ï‹Ú˜ ÂÍÔÏÈṲ̂ÓÔ ∞95

2. ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË Âȯ›ÚËÛË „ËÙÔˆÏ›Ԣ 50ÙÌ. ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË ∂12 μÈÔÙ¯ÓÈÎÔ› ¯ÒÚÔÈ: 1. ∞ıËÓÒÓ μÈÔÙ¯ÓÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 200ÙÌ.Û 976ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô μ9 2. ∞’ μπ.¶∂. 800ÙÌ. ‚ÈÔÙ¯ÓÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ Û 3.000ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ∞98 ∂ÚÁÔÛÙ¿ÛÈ·: 1. ∞’ μπ.¶∂. μfiÏÔ˘ 1.380ÙÌ. ÂÚÁ·ÛÈ·Îfi˜ ¯ÒÚÔ˜ Û 2.680ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ÔÏ˘ÙÂÏ‹˜ ηٷÛ΢‹ ø10 2. ∞’ μÈÔÌ˯·ÓÈ΋ ÂÚÁ·ÛÈ·Îfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 1.500ÙÌ. Û 4.360ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô μ21 3. μ’ μπ.¶∂. μfiÏÔ˘ 2.500ÙÌ. ÛÙÂÁ·Ṳ̂ÓÔ˜ ¯ÒÚÔ˜ Û 7.500ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ∞3 4. ∞’ μπ.¶∂. μfiÏÔ˘ ‚ÈÔÙ¯ÓÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 997ÙÌ. Û 5.500ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô •1 5. ∞’μπ.¶∂. μfiÏÔ˘ ÌÂÙ·ÏÏÈ΋ ηٷÛ΢‹ 16.000ÙÌ. Û 64.000ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ª4 ∞Ôı‹Î˜: 1. ÕÓ·˘ÚÔ˜ (ÛÙÔ Ù¤ÚÌ· ÂÚ›Ô˘) ·Ôı‹ÎË 155ÙÌ. ª5 ∂ÓÔÈÎÈ¿ÛÂȘ: 1. ΔÔ¿ÏË 45ÙÌ. ÛÙÔÓ ËÌÈÒÚÔÊÔ ∞10 2. πˆÏÎÔ‡ ηٿÛÙËÌ· 180ÙÌ. + 40ÙÌ. ·Ù¿ÚÈ + 270ÙÌ.˘fiÁÂÈÔ ÁÈ· οı ¯Ú‹ÛË ø99 3. ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 100ÙÌ. ÔÈΛ· Û 200ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô º1 4. μ’ μπ.¶∂. μfiÏÔ˘ ‚ÈÔÙ¯ÓÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 1.680ÙÌ. ∂4 5. ª·Û‰¤ÎË ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 70ÙÌ. 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ∑7 6. ∞ÁÚÈ¿ ÎÙ›ÚÈÔ ¤ÙÚÈÓÔ 700ÙÌ. ∑9 7. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ 135ÙÌ. Â. ÛÙ¤ÁË 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ∂7 8. ∞ÚÁÔÓ·˘ÙÒÓ Â. ÛÙ¤ÁË 40ÙÌ. ÁˆÓȷ΋ 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ∑10 9. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ 103ÙÌ. 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ÚÔÛfi„ˆ˜, ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ ∂45 10. ∞ıËÓÒÓ ‰ÈÒÚÔÊÔ ÎÙ›ÚÈÔ 1.000ÙÌ. Ì 180ÙÌ. ˘fiÁÂÈÔ Û 2.900ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô £2 11. ÕÓ·˘ÚÔ˜ ηٿÛÙËÌ· 103ÙÌ. ÛÙÔÓ Â˙fi‰ÚÔÌÔ + 100ÙÌ. ÚÔ·‡ÏÂÈÔ˜ ¯ÒÚÔ˜ §1 12. ΔÔ¿ÏË ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 60ÙÌ. 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ÁÈ· Â. ÛÙ¤ÁË ¡2 13. πˆÏÎÔ‡ ηٿÛÙËÌ· 95ÙÌ. + 95ÙÌ. ·Ù¿ÚÈ ¡8 14. 54Ô˘ ™˘ÓÙ¿ÁÌ·ÙÔ˜ 2¿ÚÈ 50ÙÌ. 3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ÚÔÛfi„ˆ˜ ∂41 15. ∞’ μπ.¶∂. ÛÙÂÁ·Ṳ̂ÓÔ˜ ¯ÒÚÔ˜ 5.400ÙÌ. ∏65 16. ∫Ô˘Ù·Ú¤ÏÈ· ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 135ÙÌ. 4Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ∞12 17. ÃÚ˘Û‹ ∞ÎÙ‹ ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 168ÙÌ. Û 4.000ÙÌ. ∫51 18. ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 126ÙÌ. ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ ∫51 19. §·Ú›Û˘ ÔÏ˘ÙÂϤ˜ ÎÙ›ÚÈÔ 1.444ÙÌ. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 4.695ÙÌ. ∏44 20. ¡. πˆÓ›· 40ÙÌ. ÈÛfiÁÂÈÔ ˘ÂÚ˘„ˆÌ¤ÓÔ 8 ÂÙÒÓ μ52 21 ¡. πˆÓ›· 90ÙÌ. Â. ÛÙ¤ÁË 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ÚfiÛÔ„Ë ∂13 22. π¿ÛÔÓÔ˜ ηٿÛÙËÌ· 180ÙÌ. ÁˆÓÈ·Îfi ∂14 23. ∞ıËÓÒÓ Î·Ù¿ÛÙËÌ· ÚfiÛÔ„Ë ÛÙËÓ ∞ıËÓÒÓ 280ÙÌ. ∏18 24. ºÈÏÂÏÏ‹ÓˆÓ ·Ôı‹ÎË 77ÙÌ. ∞24 25. §Â¯ÒÓÈ· Ô 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ ‰ÈÏÔηÙÔÈΛ·˜ 86ÙÌ. Û 505ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· º5 26. ∞ÁÚÈ¿ ηٿÛÙËÌ· 136ÙÌ. ¿Óˆ ÛÙÔ Î‡Ì· ÁÈ· ηʤ, ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ •9 27. ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜ ηٿÛÙËÌ· 35ÙÌ. Ì ·Ù¿ÚÈ ƒ45 28. ¡. πˆÓ›· ∞‚¤ÚˆÊ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 40ÙÌ. 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ∑27 29. ª·ÁÓ‹ÙˆÓ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 100ÙÌ. 4Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ¢27 30. ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ ηٿÛÙËÌ· 40ÙÌ. Ì 10ÙÌ. ·Ù¿ÚÈ ∑50 31. ÃÈÏÈ·‰Ô‡ Ô ¿Óˆ fiÚÔÊÔ˜ ‰ÈÏÔηÙÔÈΛ·˜ 90ÙÌ. ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ˜ £3 32. ∫Ô˘Ù·Ú¤ÏÈ· ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 2¿ÚÈ 58ÙÌ. 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ Ì ·¤ÚÈÔ °9 33. ∑·ÏfiÁÏÔ˘ 2¿ÚÈ 54ÙÌ. 3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ 7 ÂÙÒÓ ∏67 34. πˆÏÎÔ‡ „ËÏ¿ ηٿÛÙËÌ· 200ÙÌ. (¯ˆÚ›˙ÂÙ·È Î·È ÛÙ· 3) ∏31 35. ªÈ·Ô‡ÏË Î·Ù¿ÛÙËÌ· 58ÙÌ. ÌÂÛ·›Ô ¢63 36. ª·˘ÚÔÎÔÚ‰¿ÙÔ˘ 35ÙÌ. 4Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ‰È·ÌÂÚ¤˜ ∏70 37. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ ηٿÛÙËÌ· 160ÙÌ. ∏34 38. ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ ηٿÛÙËÌ· 44ÙÌ. + 44ÙÌ. ˘fiÁÂÈÔ + 44ÙÌ. ·Ù¿ÚÈ ∑29 39. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 90ÙÌ. 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ÚÔÛfi„ˆ˜ °11 40. ∞Á. ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ ηٿÛÙËÌ· 109ÙÌ. ÈÛfiÁÂÈÔ + 100ÙÌ. ·Ù¿ÚÈ ∂21 41. 2·˜ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 2 ηٷÛÙ‹Ì·Ù· 120ÙÌ. ÙÔ Î·ı¤Ó· ∂21 42. πˆÏÎÔ‡ ÁˆÓÈ·Îfi ηٿÛÙËÌ· 55ÙÌ .+ 35ÙÌ. ·Ù¿ÚÈ ∂21 43. ™˘Ú›‰Ë ηٿÛÙËÌ· 75ÙÌ. + 30ÙÌ. ·Ù¿ÚÈ ƒ9 44. ∞ÚÁÔÓ·˘ÙÒÓ Î·Ù¿ÛÙËÌ· 213ÙÌ. ÁˆÓÈ·Îfi º8 45. ∫ÔÚ·‹ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 125ÙÌ. 1Ô˘ ÔÚ. ÁÈ· Â. ÛÙ¤ÁË, ÁˆÓÈ·Îfi, ¯ˆÚ›˜ ÎÔÈÓfi¯ÚËÛÙ· Ã1 46. ™ÎÈ¿ıÔ˜ 2.976ÙÌ. ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· ƒ12 47. º˘ÙfiÎÔ ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 135ÙÌ. ÂÈψ̤ÓË Û 2.200ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ª6 48. ∞ÚÁÔÓ·˘ÙÒÓ (¶·Ú·Ï›·) ηٿÛÙËÌ· 175ÙÌ. + 45ÙÌ. ·Ù¿ÚÈ Î·Ù¿ÏÏËÏÔ ÁÈ· ÙÛÈÔ˘Ú¿‰ÈÎÔ, ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ, ÙÔ˘ÚÈÛÙÈο ∫19 49. ¡. πˆÓ›· 75ÙÌ. 3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ 5 ÂÙÒÓ ‰È·ÌÂÚ¤˜ £11 50. πˆÏÎÔ‡ ηٿÛÙËÌ· 97ÙÌ. Ì ˘fiÁÂÈ· ·Ôı‹ÎË 130ÙÌ. ÁˆÓÈ·Îfi ∫17 51. ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË Î·Ù¿ÛÙËÌ· ÁˆÓÈ·Îfi 69ÙÌ. + 69ÙÌ. ·Ù¿ÚÈ ∫15 ∞Ó·Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ì ÙË ¯ÔÚ‹ÁËÛË ÛÙÂÁ·ÛÙÈÎÒÓ ‰·Ó›ˆÓ ¯ˆÚ›˜ ·ÌÔÈ‚‹ ‰ÈfiÙÈ ˆ˜ ÌÂÛÈÙÈÎfi ÁÚ· ÊÂ›Ô ÏËÚˆÓfiÌ·ÛÙ ·fi ÙȘ ÙÚ¿Â˙˜. ¶∞¡Δ∞ ª∂ ™∂μ∞™ª√ ™Δ√¡ ¶∂§∞Δ∏ (231)

-----------------------------------™ET™IKA™ ¢HMHTPIO™ IMMOBILIENBURO KTHMATOME™ITIKE™ ™YNA§§A°E™ Iø§KOY 6 BO§O™ TH§.: 24210 37043 KINHTO: 6977 269693 FAX: 24210 28678 ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ 1. °Î·ÚÛÔÓȤڷ 32 Ù.Ì. ÛڈÓÔ˜ 2ÂÙ‹˜ 37.000 ∂ 4Ô˜ fiÚ. 2. °Î·ÚÛÔÓȤڷ °·ÏÏ›·˜ 23 Ù.Ì. 1Ô˜ fiÚ. 24.000 ∂. 3. °Î·ÚÛÔÓȤڷ μÏ·¯¿‚· 33 Ù.Ì. 2Ô˜ fiÚ. 30.000 ∂. 4. °Î·ÚÛÔÓȤڷ ÎÂÓÙÚÈ΋ (™¤ÊÂÏ) 28 Ù.Ì. 2Ô˜ fiÚ. 23.000 ∂. 5. °Î·ÚÛÔÓȤڷ ÎÂÓÙÚÈ΋ (∫. ∫·ÚÙ¿ÏË) 24 Ù.Ì. ÈÛfiÁÂÈÔ 23.000 ∂.

6. °Î·ÚÛÔÓȤڷ ƒÔ˙Ô‡ - ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 27 Ù.Ì. 3ÂÙ‹˜ 40.000 ∂. 7. °Î·ÚÛÔÓȤڷ ∞Á. ∞Ó¿ÚÁ˘ÚÔÈ 25 Ù.Ì. 1Ô˜ fiÚ. + ¿ÚÎÈÓ 27.000 ∂. 8. °Î·ÚÛÔÓȤڷ ƒ. ºÂÚ·›Ô˘ - ™Ù·ı¿ 30 Ù.Ì. 2Ô˜ fiÚ. 30.000 ∂. 9. ¢˘¿ÚÈ 57 Ù.Ì. 1Ô˜ fiÚ. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ 47.000 ∂. 10. ¢˘¿ÚÈ 43 Ù.Ì. (¢Ë̷گ›Ô) 3Ô˜ fiÚ. ηÈÓ. 60.000∂. 11. ¢˘¿ÚÈ ÎÂÓÙÚÈÎfi 1Ô˜ fiÚ. 60 Ù.Ì. ÙÈÌ‹ 53.000 ∂. 12. ¢˘¿ÚÈ 50 Ù.Ì. ηÈÓ. Û Ï·Ù›· + ¿ÚÎÈÓ 87.000 ∂. 13. ¢˘¿ÚÈ ÎÂÓÙÚÈÎfi 47 Ù.Ì. ÚÂÙÈÚ¤, ı¤· 57.000 ∂. 14. ¢˘¿ÚÈ ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË 50 Ù.Ì. 1Ô˜ fiÚ. ÌfiÓÔ 37.000 ∂. 15. ΔÚÈ¿ÚÈ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· ÎÂÓÙÚÈÎfi 90 Ù.Ì. 80.000 ∂. 16. ΔÚÈ¿ÚÈ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 78 Ù.Ì. ƒÔ˙Ô‡ + ¿ÚÎÈÓ. 17. ΔÚÈ¿ÚÈ 73 Ù.Ì. 5Ô˜ fiÚ. ηÈÓ. + ¿ÚÎÈÓ. 18. ∫·Ó¿ÚË 87 Ù.Ì. 2Ô˜ fiÚ. + ¿ÚÎÈÓ ÙÈÌ‹ 90.000 ∂. 19. ΔÚÈ¿ÚÈ 100 Ù.Ì. 3Ô˜ fiÚ. °·ÏÏ›·˜ ηÈÓ. 20. ΔÚÈ¿ÚÈ 80 Ù.Ì. 1Ô˜ fiÚ. ∫·Ú·Ì·Ù˙¿ÎË 110.000 ∂. 21. ΔÚÈ¿ÚÈ 105 Ù.Ì. ∫·Ó¿ÚË ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·. 22. ΔÂÛÛ¿ÚÈ 100 Ù.Ì. 4Ô˜ fiÚ. ¢ËÌ¿Ú¯Ô˘ + ¿ÚÎÈÓ + ·Ôı‹ÎË. 23. ΔÂÛÛ¿ÚÈ ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 124 Ù.Ì. ÙÈÌ‹ 90.000 ∂. 24. ¶·Ú·ÏÈ·Îfi 130 Ù.Ì. ÔÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· 3Ô˜ fiÚ. + ¿ÚÎÈÓ. (•ÂÓ›·). 25. ¶·Ú·ÏÈ·Îfi 170 Ù.Ì. ÚÂÙÈÚ¤ ÁˆÓÈ·Îfi. 26. ΔÚÈ¿ÚÈ 80 Ù.Ì. Ï·Ù›· ƒ. ºÂÚ·›Ô˘ Ì ÎÏÂÈÛÙfi ¿ÚÎÈÓ-·Ôı‹ÎË. 27. ¡. πˆÓ›· 85 Ù.Ì. ÔÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· 2Ô˜ fiÚ. ÌfiÓÔ 60.000 ∂. 28. ΔÚÈ¿ÚÈ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ - ΔÚÈÎÔ‡Ë 1Ô˜ fiÚ. ÏÔ˘Í ÙÈÌ‹ 78.000 ∂. √π∫√¶∂¢∞ 1. ÕÓˆ °. ¢‹ÌÔ˘ 158 Ù.Ì. ¯Ù›˙ÂÈ 280 Ù.Ì. 2. ™ˆÚfi˜ 600, 580, 650 Ù.Ì. ÏÔÁÈΤ˜ ÙÈ̤˜. 3. ∫·Ú·Á¿Ù˜ 435 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi. 4. ÕÓˆ μfiÏÔ˜ 750 Ù.Ì. ˘¤ÚÔ¯Ë ı¤·. 5. ∫ËÊÈÛÈ¿ 317 Ù.Ì. Ì ı¤·. 6. ÕÓ·˘ÚÔ˜ 129 .Ì. ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. 7. ∫·Ú·Á¿Ù˜ 95 Ù.Ì. ¯Ù›˙ÂÈ 120 Ù.Ì. ÙÈÌ‹ 48.000 ∂. 8. √ÁÏ 120 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi 90.000 ∂. 9. ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ 2.300 Ù.Ì. ÙÈÌ‹ 75.000 ∂. 10. ∞ÁÚÈ¿ 350 Î·È 280 Ù.Ì. 11. ™Ô˘ÙÚ·Ï› 280 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi. 12. ∞Ï˘Î¤˜ 454 Ù.Ì. ÌfiÓÔ 60.000 ∂. 13. ¡. πˆÓ›· (ÕÁ. ¡ÂÎÙ¿ÚÈÔ˜) ÌÔÓ·‰Èο ÙڛʷÙÛ· ÔÈÎfi‰· 900 Ù.Ì., 754 Ù.Ì., 715 Ù.Ì., 560 Ù.Ì., 320 Ù.Ì. Î·È 248 Ù.Ì. ∂∫Δ√™ μ√§√À 1. ∫ÚÈı·ÚÈ¿ 1.000 Ù.Ì. 90.000 ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ Î‡Ì·. 2. ∫. §Â¯ÒÓÈ· 2.400 Ù.Ì. 70.000 ∂. 3. ∫Ù‹Ì· ∞ÁÚÈ¿ 2.300 Ù.Ì. Ï‹Úˆ˜ ÂÍÔÏÈṲ̂ÓÔ ÓÂÚfi, ÂÚ›ÊÚ·ÍË, ‰¤ÓÙÚ·. ΔÈÌ‹ 55.000 ∂. 4. ÕÊËÛÛÔ˜ 250 Ù.Ì. 300 Ù.Ì. 500 Ù.Ì. Ì ı¤·. 5. ∫ÚÈı·ÚÈ¿ 8 ÛÙÚ. Ì 150 Ì. Ê¿ÙÛ· ı¿Ï·ÛÛ·. 6. ¶Ï·Ù·Ó›‰È· 4.100 Ù.Ì. 65.000 ∂. 7. ∫. §Â¯ÒÓÈ· ÔÈΛ· 75 Ù.Ì. 300 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô 60.000 ∂. 8. ÕÊËÛÛÔ˜ 37 Ù.Ì. 50 Ù.Ì. 75Ù.Ì. Ì ı¤· (ηÈÓÔ‡ÚÁÈ·). 9. ∫¿Ï·ÌÔ˜ 400 Î·È 500 Ù.Ì. 70 Ì. ·fi ÙÔ Î‡Ì·. 10. º˘ÙfiÎÔ 4 ÛÙÚ. ˘¤ÚÔ¯· ı¤· 50.000 ∂. 11. ÕÁ. °È¿ÓÓ˘ ‰˘¿ÚÈ 45 Ù.Ì. ηÈÓ. ÂÈψ̤ÓÔ, ˘¤ÚÔ¯Ë ı¤·. 12. º˘ÙfiÎÔ 4 ÛÙÚ. ˘¤ÚÔ¯Ë ı¤· ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™ 1. ∫·ÏÏÈı¤· 70 Ù.Ì. Û 140 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô ¤ÙÚÈÓÔ. 2. ¡. πˆÓ›· 100 Ù.Ì. Û 200 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. 3. ÕÁ. μ·Û›Ï˘ 60 Ù.Ì. Û 90 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô 4. ÕÓˆ °. ¢‹ÌÔ˘ ÔÈΛ· 73 Ù.Ì. 105 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. 5. ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë 140 Ù.Ì. ÔÈΛ· 75 Ù.Ì. 6. ¢. °ÂˆÚÁÈ¿‰Ô˘ - ∫·ÛÛ·‚¤ÙË 130 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô 139 Ù.Ì. ÔÈΛ·. 7. °·˙‹ - °Ï¿‰ÛÙˆÓÔ˜ 197 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Î·È ‰ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 240 Ù.Ì. ∫Δ∏ª∞Δ∞ 1. ªԇʷ 2 ÛÙÚ. Î·È 2,5 ÛÙÚ. Ì ÓÂÚfi 30.000 ∂. 2. ª. μÂÏ·Óȉȿ 500 Ù.Ì. 600 Ù.Ì. 1.000Ù.Ì. 3. ∂Ï·ÈÒÓ˜ ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹, ªԇʷ, ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜. 4. ∞Á. £Âfi‰ˆÚÔÈ 5 ÛÙÚ. Ì ÂÏȤ˜ 6.000 ∂. 5. ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜ 15 ÛÙÚ. 20ÛÙÚ. 6. ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜ 1.000 Ù.Ì. Ì ÓÂÚfi 7.000 ∂. 7. ª. μÂÏ·Óȉȿ 2.400 Ù.Ì. ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. 8. ªÈÎÚÔı‹‚˜ 2 ÛÙÚ. 3 ÛÙÚ. Î·È 5 ÛÙÚ. 9. ªÈÎÚÔı‹‚˜ 28 ÛÙÚ. ÛÙËÓ ¿ÛÊ·ÏÙÔ. 10. ª·Ï¿ÎÈ 4.500 Ù.Ì. Î·È 4.600 Ù.Ì. 11. μÈÔÌ˯·ÓÈ΋ ¶ÂÚÈÔ¯‹ 7 ÛÙÚ. 35.000 ∂. 12. ª. ªÔÓ·ÛÙ‹ÚÈ 20 ÛÙÚ. 28.000 ∂. 13. ∞ÁÚÈ¿ 2.300 Ù.Ì. Ì ÓÂÚfi. ‰ÚfiÌÔ. 14. ∫. §Â¯ÒÓÈ· 2.400 Ù.Ì. Ì ÔˆÚÔÊfiÚ· ‰¤ÓÙÚ·. ∂¡√π∫π∞∑√¡Δ∞π 1. ΔÚÈ¿ÚÈ ÂÈψ̤ÓÔ ¶ÂÚÚ·È‚Ô‡ 90 Ù.Ì. 250 ∂. 2. ¢˘¿ÚÈ 60 Ù.Ì. ¶ÂÚÚ·È‚Ô‡ 200 ∂ ÂÈψ̤ÓÔ. 3. ¡Ù·ÌÔ‡¯·ÚË ‰˘¿ÚÈ 40 Ù.Ì. Ì ÙÔ ¯ÚfiÓÔ. 4. 4 ÁηÚÛÔÓȤÚ˜ Û ‰È¿ÊÔÚ· ̤ÚË ÙÔ˘ μfiÏÔ˘. 5. ¢˘¿ÚÈ· Û Ôχ ηϤ˜ ÙÈ̤˜. (233)

-----------------------------------ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ “Δ™∂§π√™ ∞∫π¡∏Δ∞” ∂ıÓ. ∞ÓÙÈÛÙ¿Ûˆ˜ 40 ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜-μfiÏÔ˜ 697.4647.587 Î·È 24280 78.267 ¶ˆÏÔ‡ÓÙ·È ·ÓÙfi˜ ›‰Ô˘˜ ·Î›ÓËÙ·: ªÔÓÔηÙÔÈ˘, ÔÈÎfi‰·, ‰È·Ì/·Ù·, Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈΤ˜ ÛÙ¤Á˜, ηٷÛÙ‹Ì·Ù·, ‚ÈÔÙ¯ÓÈÎÔ› ¯ÒÚÔÈ, ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈ· ÔÈÎfi‰·/ηÙÔÈ˘/ÂÍÔ¯Èο, ·ÍÈfiÏÔÁ· ÎÙËÌ·ÙÔ-ÔÈÎfi‰· Î·È ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯È·... À‡ı˘ÓË Â͢ËÚ¤ÙËÛË Ì ˙‹ÏÔ, ·Á¿Ë Î·È ˘¢ı˘ÓfiÙËÙ·. (240)


36 ∫Δ∏ª∞Δ√ª∂™πΔ∏™ Δƒ∞∫∞™ ™Δ∞£∏™ ∞ƒ°√¡∞ÀΔø¡ 32 ¶∞ƒ∞§π∞ μ√§√™ 24210 22142, 24210 28777 6937775383 °∫∞ƒ™√¡π∂ƒ∂™ ∫Ô˘ÓÙÔ˘ÚÈÒÙÔ˘, ‰ÒÌ·, 10.000∂. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿, 26 Ù.Ì., 1Ô˜ ÔÚ., 16.000∂. ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜ ¢ηÈÚ›· 30 Ù.Ì, 3 ÂÙÒÓ, 3Ô˜ ÔÚ. ÚÔÛfi„ˆ˜, ∞/£ º/∞, ÌfiÓÔ 26.000∂. ∞Ï˘Î¤˜, 30 Ù.Ì., 3Ô˜ ÔÚ., ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·, 18.000∂. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·, 30 Ù.Ì., 1Ô˜ ÔÚ., ηÈÓÔ‡ÚÁÈ·, 32.000∂. ÷Ù˙Ë·ÚÁ‡ÚË, 36 Ù.Ì. ‰‡Ô ¯ÒÚˆÓ, 5Ô˜ ÔÚ. Ì 25 Ù.Ì. Ì·ÏÎfiÓÈ·, 30.000∂. μÏ·¯¿‚·, 5 ÂÙÒÓ, 3Ô˜ ÔÚ., 30 Ù.Ì,. 30.000∂. ª·Ï¿ÎÈ, 33 Ù.Ì., 3Ô˜ ÔÚ. ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·. ¢À∞ƒπ∞ ∂˘Î·ÈÚ›· ‰˘¿ÚÈ 6 ÂÙÒÓ Û·Ó Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ™ÙÚ. ª·ÎÚ˘ÁÈ¿ÓÓË, 1Ô˜ ÔÚ. ÚÔÛfi„ˆ˜, ÌÂÁ¿Ï· Ì·ÏÎfiÓÈ·, ÌfiÓÔ 35.000∂. ∫·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, ¡. πˆÓ›· ª∂Δ∫∞ ¢ηÈÚ›· 55 Ù.Ì., 55.000∂. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 46 Ù.Ì., 68.000∂. ∫·ÛÛ·‚¤ÙË, 4Ô˜ ÔÚ., 46 Ù.Ì., ÌfiÓÔ 35.000∂. ∞Ï˘Î¤˜, 60 Ù.Ì., 3Ô˜ ÔÚ., 55.000∂ ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·. Δƒπ∞ƒπ∞ °·Ì‚¤Ù· ¢ηÈÚ›· ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, 81 Ù.Ì., 2Ô˜ ÔÚ. ÔÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ·, ÚÔÛÊÔÚ¿ 90.000∂. μÔ˘ÙÛ¿, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 80 Ù.Ì,. 1Ô˜ ÔÚ. Ì ¿ÚÎÈÓ, 88.000∂. ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË, 86 Ù.Ì., 3Ô˜ ÔÚ. ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ÔÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ·, Ù˙¿ÎÈ, ¿ÚÎÈÓ, ·Ôı‹ÎË, 120.000∂. °·Ì‚¤Ù·, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ÔÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ·, 3Ô˜ ÔÚ, 82 Ù.Ì., Ì Ù˙¿ÎÈ, ·Ôı‹ÎË Î·È ÎÏÂÈÛÙfi ¿ÚÎÈÓ, 112.000∂. ∫·ÛÛ·‚¤ÙË, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 82 Ù.Ì., 120.000∂. ™Ù·ı¿, 92 Ù.Ì., 5ÂÙ›·˜, 2Ô˜ ÔÚ., Ù˙¿ÎÈ, ¿ÚÎÈÓ, ·Ôı‹ÎË, 110.000∂. ª·˘ÚÔÎÔÚ‰¿ÙÔ˘, 103 Ù.Ì., 12 ÂÙÒÓ, 4Ô˜ ÔÚ, Ù˙¿ÎÈ, ·Ôı‹ÎË Î·È ‰ÈÏfi ¿ÚÎÈÓ, 125.000∂. ∞ÁÚÈ¿, ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù·, 92 Ù.Ì. Ôχ ηϋ ηٷÛ΢‹, 115.000∂. ¡. πˆÓ›·, £Ú¿Î˘, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, 80 Ù.Ì., 3Ô˜ ÔÚ., 90.000∂. ∞Ó·Ï‹„ˆ˜, 85 Ù.Ì., 1Ô˜ ÔÚ., ÁˆÓÈ·Îfi, 40.000∂. Δ∂™™∞ƒπ∞ ¶·Ú·Ï›·, ÕÁ. ∫ˆÓ/ÓÔ˜, 135Ù.Ì., 4Ô˜ ÔÚ., ·ÓÔÚ·ÌÈ΋ ı¤· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· Î·È ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹, ÌÂÁ¿Ï· Ì·ÏÎfiÓÈ·, ÔÏ›ÁˆÓ ÂÙÒÓ. ∑¿¯Ô˘, 5Ô˜ ÔÚ., 105 Ù.Ì., 4ÂÙÒÓ, Ôχ ηϋ ηٷÛ΢‹, Ù˙¿ÎÈ, ·Ôı‹ÎË Î·È ÎÏÂÈÛÙfi ¿ÚÎÈÓ, 3 ÎÚ‚/Ú˜, 2WC, 150.000∂. ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË 112 Ù.Ì. 5Ô˜ ÔÚ., ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, Ù˙¿ÎÈ ƒ+ ·Ôı., 155.000∂. £ÂÈÚÒÓ 110 Ù.Ì., 10ÂÙ›·˜, 1Ô˜ ÔÚ., Ôχ ηϋ ηٿÛÙ·ÛË 3 ÎÚ‚/Ú˜, ¿ÚÎÈÓ, 2 WC, 110.000∂. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™-∂•√Ãπ∫∂™ √π∫π∂™ ÕÓˆ μfiÏÔ˜, ÕÁ. °ÂÒÚÁÈÔ˜, 75 Ù.Ì. Ì ·˘Ï‹, 37.000∂. ∞Á¯›·ÏÔ˜ ÔÈΛ· 55 Ù.Ì. Ì ÎÙ‹Ì· 2.700 Ù.Ì., Ì ‰È΋ ÙÔ˘ ÁÂÒÙÚËÛË Ì ÂÏ·Èfi‰ÂÓÙÚ· Î·È ÎË¢ÙÈο, 55.000∂ ÕÏÏË ªÂÚÈ¿, 85 Ù.Ì., 3 ÂÙÒÓ Ì ·˘Ï‹ Î·È ı¤·, 100.000∂. ª¿Ú·ıÔ˜, 85 Ù.Ì. Û 4.000 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô ÂÊ·ÙfiÌÂÓÔ Ù˘ ÂıÓÈ΋˜, ÌfiÓÔ 110.000∂. ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ˘, 100 Ù.Ì. Û 240 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ï‹Úˆ˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ, 150.000∂. ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜, 85 Ù.Ì. Û 150 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô, 95.000∂. ∞ÁÚÈ¿, ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù·, 93 Ù.Ì., 115.000∂. ∫. §Â¯ÒÓÈ·, ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù·, 100 Ù.Ì. Ì ˘fiÁÂÈÔ 70 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 250 Ù.Ì., 30 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·, 200.000∂. ∫. §Â¯ÒÓÈ·, ÚÒÙÔ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, 80 Ù.Ì. Û 500 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô, 270.000∂. ∫. §Â¯ÒÓÈ·, ‰˘Ô ÚÔο٠ÔÈ˘ Û ÎÙ‹Ì· 1000 Ù.Ì. 70.000∂, Û˘˙ËÙ‹ÛÈÌÔ. ÕÊËÛÛÔ˜, ‰ÈÒÚÔÊÔ ÁÈ·›, 100 Ù.Ì. ¤Î·ÛÙÔ˜ fiÚÔÊÔ˜ + 100 Ù.Ì. ˘fiÁÂÈÔ, Ì ·ÓÔÚ·ÌÈ΋ ı¤·, 130.000∂. ÕÊËÛÛÔ˜-∞ÌÔ‚fi˜, ÌÈÎÚ‹ ÔÈΛ·, Û 3000 Ù.Ì. ÎÙ‹Ì· Ì ÂÏȤ˜, ı¤· 70.000∂ Û˘˙ËÙ‹ÛÈÌÔ. ª·Ï¿ÎÈ, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 140 Ù.Ì. Ì 40 Ù.Ì. ˘fiÁÂÈÔ, Û 500 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô, 130.000∂. ªËϛӷ, ÂÍÔ¯È΋ ÔÈΛ·, 3 ÂÙÒÓ, 92 Ù.Ì. Ì 92 Ù.Ì. ˘fiÁÂÈÔ, Ôχ ηϋ, Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 700 Ù.Ì., 50 Ì. ·fi ı¿Ï·ÛÛ·, ÂÚÈÔ¯‹ ª·‡ÚË ¶¤ÙÚ·, ¢ηÈÚ›· 140.000∂, Û˘˙ËÙ‹ÛÈÌÔ. ªËϛӷ, 70 Ù.Ì. Û 300 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô, 65.000∂. §·‡ÎÔ˜, 50 Ù.Ì. Û 200 Ù.Ì. Ì Ù˙¿ÎÈ, ¿ÚÎÈÓ Î·È fiÏÔ ÙÔÓ ÂÍÔÏÈÛÌfi ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ Ï·Ù›·. √π∫√¶∂¢∞ °·Ì‚¤Ù·, 200 Ù.Ì., ™.¢ 2,1, 85.000∂. ∞Á. μ·ÛÈÏ›Ԣ, 240 Ù.Ì. Ì 15Ì. ÚfiÛÔ„Ë, ™.¢ 2,1 ÎÙ›˙ÂÈ 500 Ù.Ì., 90.000∂. ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ˘, 250 Ù.Ì., ™.¢ 2,4 145.000∂. ∫·Ó¿ÚË, 200 Ù.Ì., ™.¢ 2,4 150.000∂. ªÂÏÈÛÛÈ¿ÙÈη, ÏËÛ›ÔÓ Û˘Ó‰ÚÈ·ÎÔ‡ ΤÓÙÚÔ˘ ªËÙÚÔfiψ˜, 6.700 Ù.Ì. Â›Â‰Ô Ì ı¤·, 75.000∂. ªÂÏÈÛÛÈ¿ÙÈη, 4.000 Ù.Ì. ÌÂٷ͇ ¯ˆÚÈÔ‡ Î·È ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ‡, Ì ı¤·, 120.000∂. ¶ÏËÛ›ÔÓ ÕÛÚ˜ ¶ÂÙ·ÏÔ‡‰Â˜, 8.600 Ù.Ì., Ì ı¤· ÌfiÓÔ 90.000∂. ™Ô˘ÙÚ·Ï› - ∞ÁÚÈ¿, 450 Ù.Ì., 30 Ì. ·fi ı¿Ï·ÛÛ·. ∫‹È· ∞ӷηÛÈ¿˜ - ∞Á. ∞ÈηÙÂÚ›ÓË, 400 Ù.Ì., 120.000∂. ™Ô˘ÙÚ·Ï›, 4.000 Ù.Ì. 100.000∂. ∞Ï˘Î¤˜, ¿Óˆ ·fi ÙÔ ¿ÚÎÔ, ÏËÛ›ÔÓ ÛÙÔ ‰ËÌÔÙÈÎfi ηٿÛÙËÌ·, ÁˆÓÈ·Îfi, 160 Ù.Ì. Û ηϋ ÙÈÌ‹. ¡Â¿ÔÏË, 15.000 Ù.Ì., 180.000∂. ÕÊËÛÛÔ˜, 230 Ù.Ì. ¿Óˆ ·fi ÙËÓ Ï·Ù›· ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡ Ì ı¤· ÛÙÔ ¯ˆÚÈfi Î·È ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, 46.000∂. ¢ÈÌ‹ÓÈ, 500 Ù.Ì. 25.000∂. º˘ÙfiÎÔ, 660 Ù.Ì. ¤ÓÙÔ˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ Ì ı¤· 65.000∂. ªËϛӷ, 800 Ù.Ì., ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ, 18.000∂. ªËϛӷ, ∫Ô˘ÎÔ˘Ï¤Èη, 700 Ù.Ì. ı¤· ÛÙÔ ÓËÛ¿ÎÈ ∞Ï·Ù¿˜, 68.000∂. ¶¿ÏÙÛË, 4.000 Ù.Ì., 35.000∂. ¢Ú¿ÎÂÈ·, 2.000 Ù.Ì., ı¤·, 60.000∂. √π∫√¶∂¢∞ ¶∞ƒ∞£∞§∞™™π∞ ª¿Ú·ıÔ˜, 500 Ù.Ì. ÚÒÙÔ ÛÙÔ Î‡Ì· ™.¢. 1, 85.000∂. ™Ô˘ÙÚ·Ï›, 1250 Ù.Ì. ÚÒÙÔ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, 500.000∂. ªËϛӷ, 8.000 Ù.Ì., ÂÚÈÔ¯‹ ª·‡ÚË ¶¤ÙÚ·, ÚÒÙÔ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, 230.000∂. ª·Ï¿ÎÈ, 2.000 Ù.Ì., ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡, ÎÙ›˙ÂÈ 1000 Ù.Ì., 35 Ì. ÚfiÛÔ„Ë ÛÙÔ Î‡Ì·, 370.000∂.

Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 29 ª∞´√À 2013

∫ÚÈı·ÚÈ¿, 4.000 Ù.Ì. ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ΔÚ›ÎÂÚÈ ÓËÛ›, 4.000 Ù.Ì. ªËϛӷ, ∫Ô˘ÎÔ˘Ï¤Èη, 700 Ù.Ì. ı¤· ÛÙÔ ÓËÛ› ∞Ï·Ù¿˜, 68.000∂. ∞°ƒ√Δ∂ª∞Ãπ∞ 630 Ù.Ì., ÂÊ·ÙfiÌÂÓÔ ÙÔ˘ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ‡, ÏËÛ›ÔÓ °ÂˆÔÓÈ΋˜ ™¯ÔÏ‹˜, Ì ‰ÈÎfi ÙÔ˘ ÓÂÚfi-ÌÂÙÚËÙ‹, 15.000∂. ¡Â¿ÔÏË, 400 Ù.Ì. 12.000∂. º˘ÙfiÎÔ §Ô˘˙›ÓÎÔ, 1.850 Ù.Ì., 10.000∂. º˘ÙfiÎÔ §Ô˘˙›ÓÎÔ, 4.000 Ù.Ì. Ì 140 ÂÏȤ˜, ÔÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ, 27.000∂. º˘ÙfiÎÔ §Ô˘˙›ÓÎÔ, 3.000 Ù.Ì., Û ¿ÛÊ·ÏÙÔÂ›‰Ô, ı¤·, 35.000∂. ∫¿Ùˆ §Â¯ÒÓÈ·, 640 Ù.Ì., 150Ì. ·fiÛÙ·ÛË ·fi ı¿Ï·ÛÛ·, 25.000∂. ∞Á¯›·ÏÔ˜ ÔÈΛ· 55 Ù.Ì. Ì ÎÙ‹Ì· 2.700 Ù.Ì., Ì ‰È΋ ÙÔ˘ ÁÂÒÙÚËÛË Ì ÂÏ·Èfi‰ÂÓÙÚ· Î·È ÎË¢ÙÈο, 55.000∂ ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹, 2.000 Ù.Ì. 5.000∂. ¶¿ÏÙÛË, 4.000 Ù.Ì. ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ, 35.000∂. ÕÏÏË ªÂÚÈ¿, 1.000 Ù.Ì., 36.000∂. ÕÏÏË ªÂÚÈ¿, ÛÙÔ ÔÙ¿ÌÈ 500 Ù.Ì. 26.000∂. §ÂÊfiηÛÙÚÔ, 1.000 Ù.Ì., 150Ì. ·fiÛÙ·ÛË ·fi ı¿Ï·ÛÛ·, 19.000∂. ∫¿Ï·ÌÔ˜, ÚÒÙÔ ÛÙÔ Î‡Ì·, 700 Ù.Ì., 37.000∂. ∫¿Ùˆ §Â¯ÒÓÈ·, 2.000 Ù.Ì., Ì 2 Ï˘fiÌÂÓ˜ ÔÈ˘, 80.000∂. ∫‹È· ∞ӷηÛÈ¿, 230 Ù.Ì., 23.000∂. ªËϛӷ, 800 Ù.Ì., ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ, ÂÊ·ÙfiÌÂÓÔ Ì ¿ÛÊ·ÏÙÔ, 19.000∂. ªËϛӷ, 120 Ù.Ì., ÁˆÓÈ·Îfi, ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ, 8.000∂. ªËϛӷ, 1650 Ù.Ì., Ì 35 ÂÏȤ˜, 4.000∂. •˘Ófi‚Ú˘ÛË, 5.000 Ù.Ì., 17.000∂ ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. ΔÚ›ÎÂÚÈ ÓËÛ›, 4.000 Ù.Ì. ÛÙÔ Î‡Ì·, 38.000∂. ∞Á¯›·ÏÔ˜-¢ËÌËÙÚÈ¿‰·, 250 Ù.Ì., 50Ì. ·fiÛÙ·ÛË ·fi ı¿Ï·ÛÛ·, 17.000∂. ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ ∫·Ù¿ÛÙËÌ· - ηÊÂÙ¤ÚÈ· 85 Ù.Ì., Ì 150 Ù.Ì. ·‡ÏÂÈÔ ¯ÒÚÔ, ÂÓÙ˘ˆÛȷο ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ, ·¤Ó·ÓÙÈ Û ¿ÚÎÔ ÛÙË ¡. πˆÓ›·, Ì ÌÂÁ¿ÏË ÂÏ·Ù›·, ‰›‰ÂÈ ÂÓÔ›ÎÈÔ 500∂, 140.000∂ §·Ú›Û˘ 85 Ù.Ì., ÚfiÛÔ„Ë 8 Ì., 120.000∂ ∞ÓÙˆÓÔÔ‡ÏÔ˘ Â˙fi‰ÚÔÌÔ˜, ¢ηÈÚ›· 64 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi, 90.000∂ 2·˜ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘, 55 Ù.Ì., ÏËÛ›ÔÓ ª¿ÚÎÂÙ μ·ÛÈÏfiÔ˘ÏÔ˜, ‰›‰ÂÈ ÂÓÔ›ÎÈÔ 250∂, Ì ·Ù¿ÚÈ, 55.000∂. ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË, 45 Ù.Ì. + 22 Ù.Ì. ·Ù¿ÚÈ, 55.000∂ ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË, 55 Ù.Ì., ÁˆÓÈ·Îfi, 75.000∂ °·˙‹, 84 Ù.Ì. Ì 40 Ù.Ì. ·Ù¿ÚÈ, ÁˆÓÈ·Îfi, 55.000∂ ∞Ó·Ï‹„ˆ˜, 82 Ù.Ì., ÏËÛ›ÔÓ ¡ÔÌ·Ú¯›·˜, ÙÈÌ‹ Û˘˙ËÙ‹ÛÈÌË. ª·ÁÓ‹ÙˆÓ - ∞ÓÙˆÓÔÔ‡ÏÔ˘, 33 Ù.Ì., 35.000∂ ¢ÔÓ ¢·ÏÂ˙›Ô˘, ËÌÈ˘fiÁÂÈÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· 70 Ù.Ì., 6 Ì. ÚfiÛÔ„Ë, 28.000∂ ∞Ï˘Î¤˜, ηٿÛÙËÌ· ÛÙËÓ ·Ú·Ï›·, 100 Ù.Ì., Û ηϋ ÙÈÌ‹ (241)

∞fi fiÌÈÏÔ ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ ˙ËÙÂ›Ù·È ¶ø§∏Δ∏™ º∞ƒª∞∫∂π√À ÁÈ· fiÏË ÙË £ÂÛÛ·Ï›·. ∞·Ú·›ÙËÙË Ë ÚÔ¸ËÚÂÛ›· Û ·Ó¿ÏÔÁË ı¤ÛË ‹ ÛÂ Û˘Ó·Ê¤˜ ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ. ∞ÔÛÙÔÏ‹ ‚ÈÔÁÚ·ÊÈÎÒÓ ÛÙÔ: info@argofarm.gr ‹ ÛÙÔ 24210 25146. (624) ∑∏Δ∂πΔ∞π Ê·ÚÌ·ÎÔÔÈfi˜ ‹ ‚ÔËıfi˜ Ê·ÚÌ·ÎÔÔÈÔ‡ ÁÈ· Ê·ÚÌ·ÎÂ›Ô ÛÙË ¡. πˆÓ›·. ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 24210-66333 Î·È 6948-897901. (674)

¢∞¡∂π∞ Ã∏ª∞Δ√¢√Δ√Àª∂¡∞ ¢∞¡∂π∞ ™∂ ªÌ∂ (ÂȉÔÙÔ‡ÌÂÓ·). ∞Ó·Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ì ÙËÓ ¤ÓÙ·ÍË ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ÛÙ· ÂȉÈο ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· (ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈ΋ Â·ÓÂÎΛÓËÛË - ÂÍÔÈÎÔÓÔÌÒ Î·Ù’ Ô›ÎÔÓ - ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ· Î·È ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· - ÛÙ‹ÚÈÍË Ù˘ Á˘Ó·ÈΛ·˜ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜ Î.Ï.). ∏ ÂȉfiÙËÛË ÊÙ¿ÓÂÈ ¤ˆ˜ 60%. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜: 24210-20237, 6932528388. ¶π∂Δƒ∏™ & ™À¡∂ƒ°∞Δ∂™: ™fiψÓÔ˜ 2 (2Ô˜ ÔÚ. °Ú·Ê. 10). (248)

¶·Ú·Î·ÏÔ‡ÓÙ·È ÔÈ È‰ÈÔÎً٘ ÙˆÓ ‰È·ÌÂÚÈÛÌ¿ÙˆÓ Î·È ÙˆÓ ÙÚÈÒÓ ÔÏ˘Î·ÙÔÈÎÈÒÓ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ª·Ï¿ÎÈ ¡. ª·ÁÓËÛ›·˜ fiˆ˜ ÚÔÛ¤ÏıÔ˘Ó Û ¤ÎÙ·ÎÙË ÁÂÓÈ΋ Û˘Ó¤Ï¢ÛË Ô˘ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ 2-6-2013 Î·È ÒÚ· 10.30 ÛÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô ÙÔ˘ ‰È·¯ÂÈÚÈÛÙ‹ (Î. ∫˘ÙÈÏ‹) ÁÈ· ÂÓË̤ڈÛË Û¯ÂÙÈο Ì Â›ÁÔÓÙ· ı¤Ì·Ù· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÚÔ·„ÂÈ.

∑∏Δ∂πΔ∞π

Ã∞£∏∫∂

°¡ø™Δ√¶√π∏™∂π™ °∞ªø¡

È·ÙÚfi˜ ·fi ȉȈÙÈ΋ ÎÏÈÓÈ΋ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ÁÈ· Ï‹ÚË Î·È ·ÔÎÏÂÈÛÙÈ΋ ··Û¯fiÏËÛË. ∞ÔÛÙÔÏ‹ ÛÙÔȯ›ˆÓ: Δ.£. 1060. (657)

·ÎÔ˘ÛÙÈÎfi ‚·ÚËÎÔ˝·˜, ÛÙȘ 27/5 ÙÔ Úˆ› ÛÙÔ ¿ÚÎÔ ÙÔ˘ ∞Á. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘. √ ¢ÚÒÓ ·Ú·Î·ÏÂ›Ù·È Ó· ÂÈÎÔÈÓˆÓ‹ÛÂÈ Ì ÙÔ ÙËϤʈÓÔ 6949982204. (688)

-----------------------------------ATLAS HELLAS ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ §∂øº. ∂πƒ∏¡∏™ 94 ¡. πø¡π∞ 2421067725 & 6972672426 À‡ı. ∂ÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ ™Δ∞Àƒ√™ ∫∞Δ™√Àƒ∞™

¶ΔÀÃπ√ÀÃ√™ μƒ∂º√¡∏¶π√∫√ª√™

ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™ ¶ÚfiÓÔÈ· ÌÂ˙/Ù· 140 Ù.Ì. Î·È 50 Ë/˘ 170.000 ∂˘·ÁÁ/ÛÙÚÈ· 48 Ù.Ì. Û 53 Ù.Ì. 35.000 °ÂˆÔÓÈ΋ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 120 Ù.Ì. 180.000 ∂˘·ÁÁ/ÛÙÚÈ· 62 Ù.Ì. Ì ‰ÒÌ· 70.000 °ÎÈÒÓË 80 Ù.Ì. Û 6,7 ÛÙÚ. 110.000 ∫Ô˘Êfi‚Ô˘ÓÔ 100 Ù.Ì. Û 150 Ù.Ì. 75.000 ¶¿ÚȉԘ 70 Ù.Ì. Û 180 Ù.Ì. 95.000 ª·ÚÈÓfiÔ˘ÏÔ˜ 60 Ù.Ì. Û 110 Ù.Ì. 90.000 ºÈÏ·‰ÂÏÊ›·˜ 70 Ù.Ì. Û 160 Ù.Ì. 95.000 ∞Á. £Âfi‰ˆÚÔÈ 85 Ù.Ì. Û 120 Ù.Ì. 70.000 ∂˘·ÁÁ/ÛÙÚÈ· 70 Ù.Ì Û 130 Ù.Ì. 110.000 ∞Ï˘Î¤˜ 80 Ù.Ì. Û 160 Ù.Ì. 120.000 ∞Á. ∂ÈÚ‹ÓË 100 Ù.Ì. Û 150 Ù.Ì. 105.000 º¿ÚÛ·Ï· 70 Ù.Ì. Û 250 Ù.Ì. 70.000 ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë 80 Ù.Ì. Û 142 Ù.Ì. 65.000 ∂˘·ÁÁ/ÛÙÚÈ· 40 Ù.Ì. Û 110 Ù.Ì. 65.000 ∞¯ÈÏϤˆ˜ 65 Ù.Ì. Û 110 Ù.Ì. 55.000 ¶ÚfiÓÔÈ· ηٿÛÙËÌ· 67 Ù.Ì. Î·È ÔÚÔÊ/ÛÌ· 67 Ù.Ì. 110.000 √π∫√¶∂¢∞-∫Δ∏ª∞Δ∞ °ÂˆÔÓÈ΋ ÁˆÓÈ·Îfi 250 Ù.Ì. 75.000 ∞ÛÙ. ΔÌ‹Ì· ¡. πˆÓ›· 228 Ù.Ì. 85.000 μ·Ì‚/ÚÁ›· 200 Ù.Ì. Ì ·Ï. √ÈÎ. 120.000 ∞ÛÙ. ΔÌ‹Ì· ¡. πˆÓ›· 190 Ù.Ì. 80.000 ∞Á. ™Ù¤Ê·ÓÔ˜ 590 Ù.Ì. Ì ¿‰ÂÈ· 110.000 ∞Á. ™˘Ú›‰ˆÓ 150 Ù.Ì. Ì ·Ï. ÔÈÎ. 70.000 μÈÔÛÎ‡Ú ÚÒËÓ 400 Ù.Ì. 70.000 ∫ÚÈı·ÚÈ¿ 230 Ù.Ì. 30.000 ª¿Ú·ıÔ˜ 310 Ù.Ì. 80.000 ∂˘·ÁÁ/ÛÙÚÈ· 80 Ù.Ì. Ì ·Ï. ÔÈΛ· 40.000 ¶ÚfiÓÔÈ· 130 Ù.Ì. 65.000 §‡ÎÂÈÔ ¡. πˆÓ›· 120 Ù.Ì. ·Ï. ÔÈΛ· 70.000 ª·Ìȉ¿ÎË 7 ÛÙÚ. 50.000 §Ô˘˙›ÓÈÎÔ 20 ÛÙÚ. Ì ·ÁÚÔÈΛ· 280.000 ¶ÈӷοÙ˜ 1835 Ù.Ì. 55.000 μÈÔÛÎ‡Ú ÚÒËÓ 135 Ù.Ì. 30.000 ∞Á. μ·Ú‚¿Ú· 200 Ù.Ì. 75.000 ¡. πˆÓ›· Ù¤ÓȘ 510 Ù.Ì. 120.000 ¡. πˆÓ›· Ù¤ÓȘ 140 Ù.Ì. 55.000 °ÎÈÒÓË º˘ÙfiÎÔ 8 ÛÙÚ. 60.000 ªÂÏÈÛÛ¿ÙÈη ™·ÚÙÈ¿˜ 19 ÛÙÚ. 200.000 ∞Á. Δ·Íȿگ˘ º˘ÙfiÎÔ 4 ÛÙÚ. 50.000 ∫¿Ùˆ §Â¯ÒÓÈ· 8,7 ÛÙÚ. 180.000 ƒÈ˙fiÌ˘ÏÔ˜ 3,2 ÛÙÚ. 40.000 ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ §ÂˆÊ. ∂ÈÚ‹Ó˘ 55 Ù.Ì. 50.000 μ˘˙·ÓÙ›Ô˘ ·ÂÚÔÁ¤Ê. 105 Ù.Ì. 90.000 ¶¤ÙÚÔ˘ & ¶·‡ÏÔ˘ 120 Ù.Ì. 120.000 ∂˘·ÁÁ/ÛÙÚÈ· Û¯ÔÏÂ›Ô 95 Ù.Ì. 95.000 ∂˘·ÁÁ/ÛÙÚÈ· Û¯ÔÏÂ›Ô 78 Ù.Ì. 75.000 ∂¶∞°°∂§ª∞Δπ∫√™ Ãøƒ√™ ¶¤ÙÚÔ˘ & ¶·‡ÏÔ˘ ηٿÛÙ. 31 Ù.Ì. 40.000 ¡. πˆÓ›· 3 ηٷÛÙ‹Ì·Ù· 150 Ù.Ì. 200.000 ¶ÚfiÓÔÈ· ηٿÛÙËÌ· 40 Ù.Ì. 45.000 ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË fiÚÔÊÔ˜ 250 Ù.Ì. 250.000 (246)

ZHTOYNTAI ∑∏Δ∂πΔ∞π ·fi Ê·ÚÌ·ÎÂ›Ô ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ÎÔ¤Ï· (ηٿ ÚÔÙ›ÌËÛË ·ÈÛıËÙÈÎfi˜) Ì ÂÌÂÈÚ›· ÛÙȘ ˆÏ‹ÛÂȘ, ÁÈ· Ó· ·Ó·Ï¿‚ÂÈ ÙËÓ ÒÏËÛË Î·ÏÏ˘ÓÙÈÎÒÓ ÂÓÙfi˜ ÙÔ˘ Ê·Ú̷ΛԢ. ¶ÚÔ¸ËÚÂÛ›· Û ·Ó¿ÏÔÁË ı¤ÛË Î·È ÁÓÒÛË ∞ÁÁÏÈ΋˜ ··Ú·›ÙËÙË. ¢›ψ̷ ‰›Î˘ÎÏÔ˘ Î·È ÁÓÒÛË °ÂÚÌ·ÓÈÎÒÓ ‹ πÛ·ÓÈÎÒÓ ıˆÚÂ›Ù·È ÂÈϤÔÓ ÚÔÛfiÓ. ∞ÔÛÙÔÏ‹ ‚ÈÔÁÚ·ÊÈÎÒÓ ÛÙÔ: vpharmacy@outlook.com. (253)

∑∏Δ√À¡Δ∞π ·fi ÂÌÔÚÈ΋ Âȯ›ÚËÛË: ·) μÔËıfi˜ ÏÔÁÈÛÙËÚ›Ô˘, ‚) ˆÏËÙ¤˜, Á) Ù¯ӛÙ˜ Ô‰ËÏ¿ÙˆÓÌÔÙÔÔ‰ËÏ¿ÙˆÓ. ∏ÏÈΛ· ¤ˆ˜ 30 ÂÙÒÓ. μÈÔÁÚ·ÊÈÎfi ÛÙÔ fax: 24210 20728. (673)

π¢ƒÀ™∏ §∂™Ã∏™ ∂§§∏¡ø¡ ∞§∂•π¶ΔøΔπ™Δø¡ ª∞°¡∏™π∞™ °›ÓÔÓÙ·È ÂÁÁڷʤ˜ ÌÂÏÒÓ. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ ™. ™˘Ú›‰Ë 66. ΔËÏ. 6981-867882. (004)

ZHTOYN EP°A™IA

À¢ƒ∞À§π∫∂™ ∂ƒ°∞™π∂™: ∫Àƒπ∞ ∂ÏÏËÓ›‰· Ì Ôχ ηϤ˜ Û˘ÛÙ¿ÛÂȘ ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ÙË Ê‡Ï·ÍË ·È‰ÈÒÓ Î·È ËÏÈÎÈˆÌ¤ÓˆÓ ·ÙfïÓ. ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 6936-517780. (658)

Ì ÚÔ¸ËÚÂÛ›· ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ Ê‡Ï·ÍË ·È‰ÈÒÓ. ΔËÏ. 6986119438 ™ÔÊ›·. (659)

∫√ªªøΔ∏™ “ÎÔ˘¤Ú” Ì ÛÔ˘‰¤˜ Î·È ÚÔ¸ËÚÂÛ›· ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi Î·È ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·

∑∏Δ∂π Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÎÔÌً̈ÚÈÔ. ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 6977-340331. (705)

™YNOIKE™IA §À¢π∞ ∫∂¡Δƒπ∫∏™ ∂§§∞¢∞™. °ÓˆÚÈ̛˜ ÂÈ¤‰Ô˘. ∂¯¤Ì˘ı·, ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈο. 56¯ÚÔÓË ÂÈÛÔ‰ËÌ·Ù›·˜, „ËÏ‹, ÁÔËÙ¢ÙÈÎfiÙ·ÙË, ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙË, ηٷÛÙ·Ï·Á̤ÓË. 60¯ÚÔÓË Û˘Ó/¯Ô˜, ÁÏ˘ÎÈ¿, ¢¯¿ÚÈÛÙË, ÂÈÎÔÈÓˆÓȷ΋, ÛÔ‚·Ú‹, ¢ÁÂÓÈ΋, ·Î›ÓËÙ·. 55¯ÚÔÓË Û˘Ó/¯Ô˜ ‰ËÌÔÛ›Ô˘, ¢ÁÂÓ¤ÛÙ·ÙË, ¢·ÚÔ˘Û›·ÛÙË, ¯·ÌËÏÒÓ ÙfiÓˆÓ, ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙË, ·Î›ÓËÙ·. 52¯ÚÔÓË ‰ËÌÔÛ›Ô˘, ÊÈÓÂÙÛ¿ÙË, ÎÔÌ„‹, ÎÔÈÓˆÓÈ΋, ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙË, Â˘Î·Ù¿ÛÙ·ÙË. ∂Èı˘ÌÔ‡Ó ÁÓˆÚÈÌ›· Á¿ÌÔ˘-Û˘Ì‚›ˆÛ˘. 2410-549797, 6944518366. (247)

MA£HMATA √π∫√¡√ª√§√°√™ Ì ÌÂÙ·Ù˘¯È·Î¤˜ ÛÔ˘‰¤˜ ÛÙÔ √ÈÎÔÓÔÌÈÎfi ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ∞ıËÓÒÓ (ÚÒËÓ ∞™√∂∂) ·Ú·‰›‰ÂÈ È‰È·›ÙÂÚ· Ì·ı‹Ì·Ù· Û ̷ıËÙ¤˜ °’ §˘Î›Ԣ ÛÙ· ÔÈÎÔÓÔÌÈο Ì·ı‹Ì·Ù· “∞Ú¯¤˜ √ÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ £ÂˆÚ›·˜” Î·È “∞Ú¯¤˜ √ÚÁ¿ÓˆÛ˘ & ¢ÈÔ›ÎËÛ˘ ∂ȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ & ÀËÚÂÛÈÒÓ” , ηıÒ˜ Î·È ª·ıËÌ·ÙÈο °˘ÌÓ·Û›Ô˘. ¢È·ı¤ÙÂÈ ÊÚÔÓÙÈÛÙËÚȷ΋ ÂÌÂÈÚ›· Ì ÏÂÙÔÌÂÚ›˜ ÛËÌÂÈÒÛÂȘ Î·È ‰È·ÁˆÓ›ÛÌ·Ù·. ΔËϤʈÓÔ: 6946771027. (214)

¢IAºOPA

∞°√ƒ∞∑ø ·Ï·È¿ ÎÔÛÌ‹Ì·Ù· πø∞¡¡∏™ £. ¶∂ƒ∂¡Δπ¢∏™ ∂Ï. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ 10 (πˆÏÎÔ‡). (∞·Ú·›ÙËÙË ·ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋ Ù·˘ÙfiÙËÙ·) ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 24210-25961 6977-233409, 6977-071554. (211)

ªÂϤÙ˜ - ηٷÛ΢¤˜, ÂÌfiÚÈÔ ÎÂÓÙÚÈ΋˜ ı¤ÚÌ·ÓÛ˘, ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ ‡‰Ú¢Û˘, ‰›ÎÙ˘· Ê˘ÛÈÎÔ‡ ·ÂÚ›Ô˘. ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 24210-60673, ÎÈÓ. 6945796990. (665)

∞°√ƒ∞∑ø ·ÏÈ¿ ¯Ú˘Û¿, ÎÔÛÌ‹Ì·Ù· ™Δ∞Àƒ√™ ¶∂ƒ∂¡Δπ¢∏™, πˆÏÎÔ‡ 17 (¤Ó·ÓÙÈ √Δ∂). ∞·Ú·›ÙËÙ· ·ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋ Ù·˘ÙfiÙËÙ·. ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 24210-36355. (206)

∞™Δƒ√§√°√™ª∂¡Δπ√Àª-ª∞¡Δ∏™ ∞™Δƒ√§√°π∫∂™ & ¶¡∂Àª∞Δπ∫∂™ À¶∏ƒ∂™π∂™ ¢ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ˙ˆ‹ ¯ˆÚ›˜ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Î·È Î·Ó¤Ó· Úfi‚ÏËÌ· ¯ˆÚ›˜ χÛË...濯ÓÂÙÂ Â‰Ò Î·È Ôχ ηÈÚfi ÌÈ· χÛË ÁÈ· ÙË ˙ˆ‹ Û·˜; √ ÎÔ˜ ALHAGIE ‰Ô˘Ï‡ÂÈ ˘‡ı˘Ó·, Ì ٷ¯‡ÙËÙ· Î·È 100% ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·. ∂ÁÁ˘Ë̤ӷ ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Û 48 ÒÚ˜. ¶ÚԂϤÂÈ ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ Ì ·ÎÚ›‚ÂÈ·. μfiÏÔ˜, ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ˘. flÚ˜ ÂÚÁ·Û›·˜: 7 .Ì .- 9 Ì.Ì. ΔËÏ.: 6989-415457, 2421105711, 6943-726481, 6933-254915. (591)

∞¡∞∫À∫§ø™∏ - ∞ÁÔÚ¿˙ÔÓÙ·È ·ÏÈ¿ ÎÔÛÌ‹Ì·Ù· ™ˆÎÚ¿ÙÔ˘˜ 43 μ - ΔÔ¿ÏË μfiÏÔ˜ Î·È §. ∂ÈÚ‹Ó˘ 73 - ¶ÚÔ‡ÛÛ˘ (ÁˆÓ›·) ¡. πˆÓ›· ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 6980-380461. Î·È 6981072274 (207)

∞¡π∂§ ¶Ù˘¯ÈÔ‡¯Ô˜ ÂÚ¢ӋÙÚÈ· Δ·Úfi∞ÛÙÚÔÏÔÁ›·-ªÂÙ·Ê˘ÛÈ΋. μÚ›ÛÎÔÌ·È ÎÔÓÙ¿ Û·˜ ÁÈ· Ó· Û·˜ ‚ÔËı‹Ûˆ. ∏ ‰È·ÈÛıËÙÈ΋ ÌÔ˘ ʇÛË, ÔÈ ¤ÌÊ˘Ù˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ ÌÔ˘, Ë ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋ ÌÔ˘ ηٿÚÙÈÛË Î·È Ë ÔÏ˘ÂÙ‹ ÌÔ˘ ›ڷ ÌÔ˘ ÂÈÙÚ¤Ô˘Ó Ó· ‰ÈÂÈÛ‰‡Ûˆ ÛÙÔ ‚¿ıÔ˜ ÙˆÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ Û·˜, ÒÛÙ ӷ Û·˜ ‰ÒÛˆ ÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË ‰˘Ó·Ù‹ χÛË. §‡ÛÈÌÔ Ì·Á›·˜, Ê˘Ï·¯Ù¿ ¤ÚˆÙ· ÏÔ‡ÙÔ˘, Â·Ó·ÊÔÚ¿ ·ÙfïÓ. 100% ÂÈÙ˘¯›·, 100% ¯Â̇ıÂÈ·. ¢¤¯ÔÌ·È ÌfiÓÔ Ì ڷÓÙ‚ԇ ÙËÏ. 6974456215 Î·È www.aniel.gr. (712)

∞¡∞∫√π¡ø™∏

°ÓˆÛÙÔÔÈÂ›Ù·È Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ¿ÚıÚÔ 1369 ÙÔ˘ ∞.∫. fiÙÈ Ô £øª∞™ μƒ∞∫∞™ ÙÔ˘ §¿ÌÚÔ˘ Î·È Ù˘ ™Ù·Ì·Ù›·˜, ÙÔ Á¤ÓÔ˜ ª·ÛÙÚ·ÎÔ‡ÏÈ·, Ô˘ ÁÂÓÓ‹ıËΠÛÙÔ μfiÏÔ Î·È Î·ÙÔÈΛ ÛÙÔ μfiÏÔ Î·È Ë ™∂μ∞™Δ∏ ª∞§π™π√μ∞ ÙÔ˘ ÃÚ‹ÛÙÔ˘ Î·È Ù˘ ∂˘·ÁÁÂÏ›·˜, ÙÔ Á¤ÓÔ˜ ∫·ÛÙÚÔ˘Ó‹, Ô˘ ÁÂÓÓ‹ıËΠÛÙË §¿ÚÈÛ· Î·È Î·ÙÔÈΛ ÛÙÔ μfiÏÔ, ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ·ÓÙÚ¢ÙÔ‡Ó ÛÙÔ μfiÏÔ. -------------------°ÓˆÛÙÔÔÈÂ›Ù·È Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ¿ÚıÚÔ 1369 ÙÔ˘ ∞.∫. fiÙÈ Ô JULIAN MARTIN BERHANG (°π√À§π∞¡ ª∞ƒΔπ¡ ª¶∂ƒÃ∞¡°∫) ÙÔ˘ Ralf (ƒ·ÏÊ) Î·È Ù˘ πrmgarde Karoline (ÿÚÌÁηÚÙ ∫·ÚÔÏ›ÓÂ), ÙÔ Á¤ÓÔ˜ Holzapfel (ÃfiÏÙÛ·ÊÂÏ), Ô˘ ÁÂÓÓ‹ıËΠÛÙÔ ¡Ù›ÛÂÏÓÙÔÚÊ °ÂÚÌ·Ó›·˜ Î·È Î·ÙÔÈΛ ÛÙÔ ªfiÓ·¯Ô °ÂÚÌ·Ó›·˜ Î·È Ë ∂§∂¡∏ ™∞ƒƒ∏ ÙÔ˘ ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ Î·È Ù˘ ª¿Úı·˜, ÙÔ Á¤ÓÔ˜ °ÂÚÔ‰‹ÌÔ˘, Ô˘ ÁÂÓÓ‹ıËΠÛÙÔ μfiÏÔ Î·È Î·ÙÔÈΛ ÛÙË ¢ËÌÔÙÈ΋ ∂ÓfiÙËÙ· ∞ÁÚÈ¿˜ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜, ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ·ÓÙÚ¢ÙÔ‡Ó ÛÙÔ ªfiÓ·¯Ô °ÂÚÌ·Ó›·˜. -------------------°ÓˆÛÙÔÔÈÂ›Ù·È Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ¿ÚıÚÔ 1369 ÙÔ˘ ∞.∫. fiÙÈ Ô ªπÃ∞∏§ ¢∂¢∂™ ÙÔ˘ ∞ı·Ó·Û›Ô˘ Î·È Ù˘ ∂ϤÓ˘, ÙÔ Á¤ÓÔ˜ ¢·ÌÈ·Ó¤·, Ô˘ ÁÂÓÓ‹ıËΠÛÙËÓ ∞ı‹Ó· Î·È Î·ÙÔÈΛ ÛÙÔ Ã·Ï¿Ó‰ÚÈ ∞ÙÙÈ΋˜ Î·È Ë ∑ø∏ ∞§∂•∞¡¢ƒ∏ ÙÔ˘ ¢ËÌËÙÚ›Ô˘ Î·È Ù˘ ª·Ú›·˜, ÙÔ Á¤ÓÔ˜ ∞Ó·ÁÓÒÛÙÔ˘, Ô˘ ÁÂÓÓ‹ıËΠÛÙÔ μfiÏÔ Î·È Î·ÙÔÈΛ ÛÙÔ μfiÏÔ, ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ·ÓÙÚ¢ÙÔ‡Ó ÛÙÔ μfiÏÔ.

∂§§∏¡π∫∏ ¢∏ª√∫ƒ∞Δπ∞ ¡√ª√™ ª∞°¡∏™π∞™ ¢∏ª√™ μ√§√À √ ¢∏ª∞ƒÃ√™ μfiÏÔ˜ 21-5-2013 ∞ÚÈı. ÚˆÙ.: 55956/°¶ 13267 ∞¶√º∞™∏ √ ¢∏ª∞ƒÃ√™ μ√§√À Œ¯ÔÓÙ·˜ ˘fi„Ë: 1. ΔȘ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ÙÔ˘ ¶.¢ 28/80 (º∂∫ 11/15-1-1980 Ù. ∞), ÂÚ› ÂÎÙ¤ÏÂÛ˘ ¤ÚÁˆÓ Î·È ÚÔÌËıÂÈÒÓ √.Δ.∞. 2. ΔȘ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 209 ÙÔ˘ ¡. 3463/06, fiˆ˜ ÙÚÔÔÔÈ‹ıËΠ̠ÙËÓ ·Ú. 3 ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 22 ÙÔ˘ ¡. 3536/2007 Î·È ÙËÓ ·Ú. 13 ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 20 ÙÔ˘ ¡. 3731/2008, Ì ÙȘ Ôԛ˜ ÚԂϤÂÙ·È Ë ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ù˘ ·¢ı›·˜ ·Ó¿ıÂÛ˘ ÙˆÓ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ ‹ ÙÔ˘ Úfi¯ÂÈÚÔ˘ ‰È·ÁˆÓÈÛÌÔ‡. 3. ΔȘ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 83 ÙÔ˘ ¡. 2362/1995 ·Ó·ÊÔÚÈο Ì ٷ ¯ÚËÌ·ÙÈο fiÚÈ· Û‡Ó·„˘ ‰ËÌÔÛ›ˆÓ Û˘Ì‚¿ÛÂˆÓ ÙˆÓ ¢‹ÌˆÓ, ηıÒ˜ Î·È ÙËÓ ·ÚÈı. 35130/739/2010 ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁÔ‡ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ (º∂∫ 1291/2010 Ù. μ) ÂÚ› ·‡ÍËÛ˘ ÙˆÓ ¯ÚËÌ·ÙÈÎÒÓ ÔÛÒÓ ÁÈ· ÙË Û‡Ó·„Ë ‰ËÌÔÛ›ˆÓ Û˘Ì‚¿ÛÂˆÓ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÚÔÌ‹ıÂÈ· ÚÔ˚fiÓÙˆÓ, ·ÚÔ¯‹˜ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ‹ ÂÎÙ¤ÏÂÛË ¤ÚÁˆÓ. 4. ΔËÓ ·ÚÈıÌ. 27319/18-7-2002 (º∂∫ 945/24-7-2002 Ù. μ) ∫ÔÈÓ‹ ∞fiÊ·ÛË ÙˆÓ ÀÔ˘ÚÁÒÓ ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ Î·È ∞Ó¿Ù˘Í˘, Ì ÙËÓ ÔÔ›· ηıÔÚ›ÛÙËÎÂ Ë ÂÙ‹ÛÈ· Û˘ÓÔÏÈ΋ ‰·¿ÓË ÙˆÓ ÚÔÌËıÂÈÒÓ, ÁÈ· ÙȘ Ôԛ˜ Ë Û‡Ó·„Ë Û¯ÂÙÈÎÒÓ Û˘Ì‚¿ÛÂˆÓ ı· ÌÔÚ› Ó· ‰ÈÂÓÂÚÁÂ›Ù·È Ì ‰È·‰Èηۛ· ‰È·Ú·ÁÌ¿Ù¢Û˘ ̤¯ÚÈ ÙÔ˘ ÔÛÔ‡ ÙˆÓ ‰Âη¤ÓÙ ¯ÈÏÈ¿‰ˆÓ (15.000) ¢ÚÒ, Ì º.¶.∞. ηٿ Έ‰ÈÎfi ·ÚÈıÌfi ÙÔ˘ ·Ú¯Â›Ô˘ ÂȉÒÓ ÙÔ˘ ∂ÓÈ·›Ô˘ ¶ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ¶ÚÔÌËıÂÈÒÓ. 5. ΔËÓ ·ÚÈı. 409/°¶216/2-1-2013 ·fiÊ·Û‹ Ì·˜, Ì ÙËÓ ÔÔ›· ·Ó·Ù¤ıËÎ·Ó ÔÈ ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ˜ ÛÙÔ˘˜ ÔÚÈÛı¤ÓÙ˜ ∞ÓÙȉËÌ¿Ú¯Ô˘˜ μfiÏÔ˘, ÌÂٷ͇ ‰Â ·˘ÙÒÓ Î·È ÛÙÔÓ Î. ∏Ï›· •ËÚ·ÎÈ¿, ∞ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Î·È ¶ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌÔ‡, μÈÒÛÈÌ˘ ∞Ó¿Ù˘Í˘ Î·È ¡¤ˆÓ Δ¯ÓÔÏÔÁÈÒÓ. ∞¶√º∞™π∑√Àª∂ ™˘ÌÏËÚÒÓÔ˘Ì ÙËÓ ·ÚÈı. 409/°¶ 216/2-1-2013 ·fiÊ·Û‹ Ì·˜, ÛÙÔ Ì¤ÚÔ˜ Ô˘ ·ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ ·Ó¿ıÂÛË ·ÚÌÔ‰ÈÔÙ‹ÙˆÓ ÛÙÔÓ ∞ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Î·È ¶ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌÔ‡, μÈÒÛÈÌ˘ ∞Ó¿Ù˘Í˘ Î·È ¡¤ˆÓ Δ¯ÓÔÏÔÁÈÒÓ Î. ∏Ï›· •ËÚ·ÎÈ¿ Î·È ÌÂÙ·‚È‚¿˙Ô˘Ì ے ·˘ÙfiÓ ÙËÓ ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ· Ù˘ ˘ÔÁÚ·Ê‹˜ ÙˆÓ ·ÔÊ¿ÛÂˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ·¢ı›·˜ ·Ó¿ıÂÛË ˘ËÚÂÛÈÒÓ, ÂÚÁ·ÛÈÒÓ Î·È ÚÔÌËıÂÈÒÓ, ̤¯ÚÈ ÙÔ ¯ÚËÌ·ÙÈÎfi fiÚÈÔ Ô˘ ÚԂϤÂÙ·È ·fi ÙÔÓ ∂∫¶√Δ∞ Î·È ÙÔ ¶.¢ 28/1980, fiˆ˜ οı ÊÔÚ¿ ·˘Ùfi ‰È·ÌÔÚÊÒÓÂÙ·È. ∏ ·ÚÔ‡Û· Ó· ‰ËÌÔÛÈ¢Ù› Ì›· ÊÔÚ¿ Û ËÌÂÚ‹ÛÈ· ÂÊËÌÂÚ›‰· ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡ Î·È Ó· ·Ó·ÚÙËı› ÛÙËÓ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘. √ ¢∏ª∞ƒÃ√™ μ√§√À ¶∞¡√™ Δƒ. ™∫√Δπ¡πøΔ∏™

∞°√ƒ∞∑ø ÙÔȘ ÌÂÙÚËÙÔ›˜ ·ÏÈ¿ ¯Ú˘Û¿ ÎÔÛÌ‹Ì·Ù· Î·È ÙÈÌ·ÏÊ‹. ∫Ú·ÙÈ΋ ¿‰ÂÈ·. BIG-BEN ¡Δ∂§∂¢∏ª√™ ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË 79, (ÌÂٷ͇ ™ˆÎÚ¿ÙÔ˘˜ - ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜) μ√§√™. ΔËÏ. 24210-27705 Î·È ÎÈÓËÙfi 6972-002809. (209)


38 / °È· οı ÒÚ· T∂Δ∞ƒΔ∏ 29 MA´OY 2013

º∞ƒª∞∫∂π∞ ™‹ÌÂÚ· ΔÂÙ¿ÚÙË 29 ª·˝Ô˘ ‰ÈËÌÂÚÂ‡Ô˘Ó ·fi 8 .Ì. 10 Ì.Ì. Ù· Ê·Ú̷Λ·: °Ô˘ÏÈ·ÓÔ‡ μ·ÛÈÏÈ΋˜ πˆÏÎÔ‡ 352 (™Ù¿ÛË ¶·ÓÙ·˙fiÔ˘ÏÔ˘) ÙËÏ. 24210-47426, ™Ù·Ì·Ù›Ô˘ ¢¤ÛÔÈÓ·˜ ¶·Á·ÛÒÓ 103 ÙËÏ. 24210-71520 Î·È ∫¯·ÁÈ¿ πˆ¿ÓÓ·˜ - ∫¯·ÁÈ¿ ª·Ú›·˜ Û˘ÛÙÂÁ·Ṳ̂ӷ Ê·Ú̷Λ· ∞Á. ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ 33 (Ï·Ù›· ∞Á. ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘) ÙËÏ. 24210-22835. ∞ÓÔÈÎÙfi Ë̤ڷ Î·È Ó‡ÎÙ· ÂÎÙfi˜ 13.30-17.00 ı· Â›Ó·È ÙÔ Ê·Ú̷ΛÔ: ¡¿ÛÙÔ˘ - °È·Ï·Ì¿ ƒÔ˙·Ï›·˜ π¿ÛÔÓÔ˜ 71 - §ÒÚË ÙËÏ. 24210-37570. ™ÙË ¡. πˆÓ›· ·ÓÔÈÎÙfi Ë̤ڷ Î·È Ó‡ÎÙ· ı· Â›Ó·È ÙÔ Ê·Ú̷ΛÔ: ΔÛ·Ï¿ÁÁ· ÃÚ‹ÛÙÔ˘ §ÂˆÊ. ∂ÈÚ‹Ó˘ 58 ÙËÏ. 24210-62176. TH§. ºAPMAKEIøN: 1434

∫§π¡π∫∂™ π∫∞ ™‹ÌÂÚ· ΔÂÙ¿ÚÙË ‰ÈËÌÂÚ‡ÂÈ ÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô μfiÏÔ˘ Î·È ‰È·Ó˘ÎÙÂÚÂ‡Ô˘Ó Ë ÃÂÈÚÔ˘ÚÁÈ΋ ∫ÏÈÓÈ΋ ÙÔ˘ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ Î·È Ë ¶·ıÔÏÔÁÈ΋ ∫ÏÈÓÈ΋ ∫ÔϤÙÛÔ˘.

T∏§∂ºø¡∞ EO¶YY °IA P∞¡Δ∂μ√À 14884 Î·È 14900

T∏§∂ºø¡∞ N√™√∫√ª∂π√À TH§EºøNIKO KENTPO: 2421351000 TH§EºøNO °IA PANTEBOY: 1535 °PAMMATEIA E•øΔ∂ƒπ∫ø¡ π∞Δƒ∂πø¡: 2421351353 ‹ 2421352114

§∞´∫∂™ ∞°√ƒ∂™ ™‹ÌÂÚ· ΔÂÙ¿ÚÙË: √¶øƒ√∫∏¶∂ÀΔπ∫∞: ™ÙËÓ Ô‰fi ª·ÁÓ‹ÙˆÓ ·fi πˆÏÎÔ‡-∫Ô˘ÙÂÚ¤ÏÈ· ¤ˆ˜ ∫·Ô‰ÈÛÙÚ›Ô˘. ∂¡¢À™∏ - À¶√¢∏™∏: ™ÙËÓ Ô‰fi °È¿ÓÓË ¢‹ÌÔ˘ ·fi ∞Ú. ∑¿¯Ô˘ ¤ˆ˜ ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜. ∞‡ÚÈÔ ¶¤ÌÙË: √¶øƒ√∫∏¶∂ÀΔπ∫∞: ™ÙËÓ Ô‰fi ∫˘Ú›ÏÏÔ˘ ·fi ∂Ï. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ ¤ˆ˜ ∞Á. ºˆÙÂÈÓ‹˜. ∂¡¢À™∏ - À¶√¢∏™∏: ™ÙËÓ Ô‰fi ∫˘Ú›ÏÏÔ˘ ·fi ∞Á. ºˆÙÂÈÓ‹˜ ¤ˆ˜ ª˘ÙÈÏ‹Ó˘ Î·È ÛÙËÓ Ô‰fi ∞Á. ºˆÙÂÈÓ‹˜ ·fi ∫˘Ú›ÏÏÔ˘ ¤ˆ˜ ∞Í·Ú›Ô˘.

¶ƒ∞Δ∏ƒπ∞ À°ƒø¡ ∫∞À™πªø¡ Δ√ øƒ∞ƒπ√ Δø¡ ¶ƒ∞Δ∏ƒπø¡ À°ƒø¡ ∫∞À™πªø¡ ∂π¡∞π ∂§∂À£∂ƒ√.

¢ƒ√ª√§√°π∞ «∞™Δπ∫√ ∫Δ∂§ μ√§√À ∞.∂.» ∫ÂÓÙÚÈÎfi ™Ù·ı̷گ›Ô: 2421024232 ™Ù·ıÌ·Ú¯Â›Ô ∞Ó·‡ÚÔ˘: 2421025832 °Ú·ÊÂ›Ô ∫ÈÓ‹Ûˆ˜: 2421025532 ∏ÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ ¢È‡ı˘ÓÛË: astvolou@otenet.grz Ã∂πª∂ƒπ¡∞ ¢ƒ√ª√§√°π∞ (2012-2013) °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 1: ÕÓ·˘ÚÔ˜-¡. πˆÓ›· (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): ŒÓ·ÚÍË 5:45, ·Ó¿ 10Ï. Ï‹ÍË 22:30. ™¿‚‚·ÙÔ: ŒÓ·ÚÍË 6:30, ·Ó¿ 12Ï. Ï‹ÍË 22:30. ∫˘Úȷ΋: ŒÓ·ÚÍË 7:00, ·Ó¿ 15Ï. Ï‹ÍË 22:30. °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 2 ∞ÌÂÏfiÎËÔÈ: (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): ŒÓ·ÚÍË 6:30, ·Ó¿ 12Ï. Ï‹ÍË 22:30. ™¿‚‚·ÙÔ: ŒÓ·ÚÍË 7:00 ·Ó¿ 15Ï. Ï‹ÍË 22:30. ∫˘Úȷ΋: ŒÓ·ÚÍË 7:20 ·Ó¿ 20Ï. Ï‹ÍË 22:30. °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 3 ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): ŒÓ·ÚÍË 5:50 ·Ó¿ 12Ï. Ï‹ÍË 22:30. ™¿‚‚·ÙÔ: ŒÓ·ÚÍË 6:45 ·Ó¿ 13Ï. Ï‹ÍË 22:30. ∫˘Úȷ΋: ŒÓ·ÚÍË 7:00 ·Ó¿ 20Ï. Ï‹ÍË 22:30. °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 4 ÕÓˆ μfiÏÔ˜ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): ŒÓ·ÚÍË 5:45 ·Ó¿ 10Ï. Ï‹ÍË 22:30. ™·‚‚¿ÙÔ˘: ŒÓ·ÚÍË 6:30 ·Ó¿ 10Ï. Ï‹ÍË 22:30. ∫˘Úȷ΋: ŒÓ·ÚÍË 7:10 ·Ó¿ 15Ï. Ï‹ÍË 22:30. °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 4: ∫·Ù˯ÒÚÈ-™Ù·ÁÈ¿Ù˜ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿) 7:30, 13:55. ™·‚‚¿ÙÔ˘: 7:30, 12:00.

°Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 4 ÕÁÈÔ˜ √ÓÔ‡ÚÊÚÈÔ˜ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 7:12, 7:35, 10:03, 12:03, 13:15, 13:45, 14:48, 16:45, 18:00, 19:36, 21:04. ™·‚‚¿ÙÔ˘: 7:30, 10:00, 12:00, 13:12, 13:48, 14:48, 16:45, 18:00, 19:30. ∫˘Úȷ΋˜: 8:30, 12:05, 20:05. °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 5: Δ¤ÚÌ· §Â¯ÒÓÈ·-¶Ï·Ù·Ó›‰È· (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): ŒÓ·ÚÍË 5:20 ·Ó¿ 20Ï. Ï‹ÍË 22:30. ™·‚‚¿ÙÔ˘: ŒÓ·ÚÍË 6:00 ·Ó¿ 20Ï.Ï‹ÍË 22:30. ∫˘Úȷ΋˜: ŒÓ·ÚÍË 6:30 ·Ó¿ 30Ï.Ï‹ÍË 22:30. °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 6 ∞Ï˘Î¤˜ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 6:30, 7:00, 7:45, 8:30, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:15, 22:00. ™·‚‚¿ÙÔ˘: 7:00, 8:00, 9:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:15,22:00. ∫˘Úȷ΋˜: 8:00, 9:30, 11:00, 12:00, 14:00, 15:00, 17:00, 18:00, 20:00, 21:15, 22:00. °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 6 ÕÁÈÔ˜ ™Ù¤Ê·ÓÔ˜ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 7:00, 14:00. °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 7: ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 7:15, 9:30, 13:45, 16:30 21:14. ™·‚‚¿ÙÔ˘: 8:45, 14:40. °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 8: ¢ÈÌ‹ÓÈ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 7:15, 10:30, 14:05, 16:30, 19:00, 21:15. ™·‚‚¿ÙÔ˘: 7:45, 10:30,14:05. °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 9: ÃÈÏÈ·‰Ô‡ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 7:15, 8:30, 11:00, 14:10, 16:15,18:15, 21:10. ™·‚‚¿ÙÔ˘: 7:15, 11:30, 14:10. °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 10: ªÂÏÈÛÛ¿ÙÈη (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 7:20, 12:15, 14:10. °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 11: ¡¤Ô ∫ÔÈÌËÙ‹ÚÈÔ: 9:30, 10:30, 11:30, 15:30, 16:30. °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 15: ÕÓ·˘ÚÔ˜ - °. ¢‹ÌÔ˘ - ¶·Ï·È¿ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): ŒÓ·ÚÍË 6:10 ·Ó¿ 12Ï. Ï‹ÍË 22:00. ™·‚‚¿ÙÔ˘: ŒÓ·ÚÍË 6:50 ·Ó¿ 14Ï. Ï‹ÍË 22:00. ∫˘Úȷ΋˜: ŒÓ·ÚÍË 7:30 ·Ó¿ 18Ï. 22:00.

¢ƒ√ª√§√°π∞ ∞ª∞•√™Δ√πÃπø¡ EI™ITHPIA ¶PO¶ø§OYNTAI ™TO °PAºEIO TOY O™E ¢HMHTPIA¢O™ 186-MAYPOKOP¢ATOY A¶O 07.30 - 14.30 ΔËϤʈӷ ÁÈ· ÏËÚÔÊÔڛ˜ 1110 (Ì ¯Ú¤ˆÛË 1 ·ÛÙ. ÌÔÓ¿‰·˜) TH§. 2421039723 - 2421024.056 ¢ÚÔÌÔÏfiÁÈ· ÙÚ¤ÓˆÓ μ√§√™-§∞ƒπ™∞: 5.30-7.30-10.25-12.25-15.2517.25-19.25-21.25-23.25. §∞ƒπ™∞-μ√§√™: 4.37-6.37-8.37-11.30-14.30-16.3018.30-20.18-22.30. §∞ƒπ™∞-£∂™™∞§√¡π∫∏: 6.00-7.20-8.30-9.41-10.46I.C. 11.20-11.50-12.52-I.C. 14.20-14.50-IC 16.1916.45-17.38-I.C. 18.24-19.00-I.C. 20.09-21.09-I.C. 22.19-23.34-4.18. £∂™™∞§√¡π∫∏-§∞ƒπ™∞: I.C. 5.11-5.37-6.40-I.C. 7.048.00-9.20-I.C. 10.04-10.22-I.C. 12.04-12.58-14.25I.C. 15.04-15.37-16.17-17.14-I.C. 18.04-18.3720.45-21.47-23.00. §∞ƒπ™∞-∞£∏¡∞: 5.20-I.C. 6.33-I.C. 8.26-I.C. 11.26I.C. 13.26-I.C. 16.26-I.C. 19.26-00.43. ∞£∏¡∞-§∞ƒπ™∞: I.C. 7.18-I.C. 10.18-I.C. 12.18-I.C. 14.18-I.C. 16.15-I.C. 18.18-I.C. 19.17-23.55. §∞ƒπ™∞-∫∞§∞ª¶∞∫∞: 4.24-6.50-18.01. ∫∞§∞ª¶∞∫∞-§∞ƒπ™∞: 8.19-20.58. §∞ƒπ™∞-∞§∂•∞¡¢ƒ√À¶√§∏: 4.18-14.50 Ì ·ÓÙ·fiÎÚÈÛË ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË. ∞§∂•∞¡¢ƒ√À¶√§∏-§∞ƒπ™∞: 7.25-15.43 Ì ·ÓÙ·fiÎÚÈÛË ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË

¢ƒ√ª√§√°π∞ §∂øº√ƒ∂πø¡ ∫Δ∂§ À¶∂ƒ∞™Δπ∫ø¡ °ƒ∞ªªø¡ ¡√ª√À ª∞°¡∏™π∞™ ™Ù·ıÌfi˜ μfiÏÔ˘: 2421033254, 2421025527, 8001135555 Δ∏§∂ºø¡√ Ãøƒπ™ Ã∂ø™∏: 800 11 35555 ∏§∂∫Δƒ√¡π∫∏ ¢π∂À£À¡™∏: ktelvol@otenet.gr ™Ù·ıÌfi˜ ∞ıËÓÒÓ: 2108329585, 2108317186, ™Ù·ı-

Ìfi˜ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢: 2310595424, ™Ù·ıÌfi˜ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡: 2422023733, ™Ù·ıÌfi˜ πˆ·ÓÓ›ÓˆÓ: 2651027441, 2651026211, ™Ù·ıÌfi˜ ¶¿ÙÚ·˜: 2610623886, 2610623887, 2610623888, ™Ù·ıÌfi˜ §·Ì›·˜:2231022627 ¢ƒ√ª√§√°π∞ Ã∂πª∂ƒπ¡∏™ ¶∂ƒπ√¢√À 11/9/2012-16/6/2013 °Ú·ÌÌ‹ ∞ıËÓÒÓ ·fi μfiÏÔ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 02.00, 04.45, 07.00, 09.00, 10.30, 12.00, 13.30, 15.00, 16.30, 18.00, 21.00. ∞fi ∞ı‹Ó· (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 07.00, 09.00, 10.30, 12.00, 13.30, 15.00, 16.30, 18.00, 20.00, 22.00. °Ú·ÌÌ‹ ∞ıËÓÒÓ ·fi μfiÏÔ (™∞μμ∞Δ√ & ∫Àƒπ∞∫∏): 04.45, 07.00, 09.00, 10.30, 12.00, 13.30, 15.00, 16.30, 18.00, 21.00. ∞fi ∞ı‹Ó·: 07.00, 09.00, 10.30, 12.00, 13.30, 15.00, 16.30, 18.00, 20.00, 22.00. ™∏ª∂πø™∂π™: 1. ΔÔ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ 02.00 μ√§√™-∞£∏¡∞ ∂∫Δ∂§∂πΔ∞π ª√¡√ ∫Àƒπ∞∫∏ μƒ∞¢À (ÍËÌÂÚÒÌ·Ù· ¢Â˘Ù¤Ú·˜). 2. ΔÔ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ 13.30 μ√§√™-∞£∏¡∞ & ∞£∏¡∞μ√§√™ ̤ۈ ∞°πø¡ £∂√¢øƒø¡ ÌfiÓÔ ¶·Ú·Û΢‹ & ∫˘Úȷ΋. 3. Δ· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· μ√§√™-∞£∏¡∞: 02.00, 04.45, 09.00, 12.00, 15.00 & 18.00 EXPRESS. 4. Δ· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· μ√§√™-∞£∏¡∞: 07.00, 10.30, 13.30, 16.30 & 21.00 ̤ۈ ∞§ªÀƒ√À. °Ú·ÌÌ‹ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ ·fi μfiÏÔ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞, ™∞μμ∞Δ√ & ∫Àƒπ∞∫∏): 05.45, 08.00, 10.15, 12.15, 14.15, 16.15, 18.15, 20.30. ∞fi £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË: 08.15, 11.00, 13.15, 15.15, 17.15, 19.15, 21.15, 23.00. * ŸÏ· Ù· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· μ√§√À-£∂™™∞§√¡π∫∏™-μ√§√À EXPRESS. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ΔڛηϷ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 06.30, 11.00, 15.00, 19.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ΔڛηϷ (™∞μμ∞Δ√ & ∫Àƒπ∞∫∏): 06.45, 11.00, 15.00, 19.00. ∞fi ΔڛηϷ ÁÈ· μfiÏÔ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞, ™∞μμ∞Δ√ & ∫Àƒπ∞∫∏): 07.00, 11.30, 15.00, 19.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· §¿ÚÈÛ· (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 05.45, 06.45, 07.30, 09.00, 10.30, 12.00, 13.15, 14.30, 15.30, 17.30, 19.30, 21.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· §¿ÚÈÛ· (™∞μμ∞Δ√ & ∫Àƒπ∞∫∏): 07.00, 08.30, 10.00, 11.30, 13.00, 14.30, 15.30, 17.00, 19.00, 21.00. ∞fi §¿ÚÈÛ· ÁÈ· μfiÏÔ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 05.45, 06.45, 07.30, 09.00, 10.30, 12.00, 13.15, 14.30, 15.30, 17.30, 19.30, 21.00. ∞fi §¿ÚÈÛ· ÁÈ· μfiÏÔ (™∞μμ∞Δ√ & ∫Àƒπ∞∫∏): 07.00, 08.30, 10.00, 11.30, 13.00, 14.30, 15.30, 17.00, 19.00, 21.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· πˆ¿ÓÓÈÓ· (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 08.15, 13.30, 17.30. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· πˆ¿ÓÓÈÓ· (™∞μμ∞Δ√): 08.15, 13.30. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· πˆ¿ÓÓÈÓ· (∫Àƒπ∞∫∏): 08.15, 13.30, 17.30. ∞fi πˆ¿ÓÓÈÓ· ÁÈ· μfiÏÔ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 10.15, 15.00, 20.00. ∞fi πˆ¿ÓÓÈÓ· ÁÈ· μfiÏÔ (™∞μμ∞Δ√): 10.15, 15.00. ∞fi πˆ¿ÓÓÈÓ· ÁÈ· μfiÏÔ (∫Àƒπ∞∫∏): 10.15, 15.00, 20.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ∞ÁÚ›ÓÈÔ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞ & ∫Àƒπ∞∫∏): 12.45 (ÂÎÙfi˜ Δ∂Δ∞ƒΔ∏™ & ™∞μμ∞Δ√À). ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: 14.00 (ÂÎÙfi˜ ΔƒπΔ∏™ & ™∞μμ∞Δ√À). ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· §·Ì›· (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞ & ™∞μμ∞Δ√): 08.30, 15.00. ∫Àƒπ∞∫∏: 15.00. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞ & ∫Àƒπ∞∫∏): 09.15, 15.00. ™∞μμ∞Δ√: 09.15. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ¶¿ÙÚ· (ÌfiÓÔ ¢∂ÀΔ.-¶∂ª¶.-¶∞ƒ.): 15.00. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: 15.30 (ÌfiÓÔ ¢∂ÀΔ.-¶∂ª¶.-¶∞ƒ.). ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ¶¿ÙÚ· (∫Àƒπ∞∫∏): 15.00. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: 15.30. * ΔÔ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ ÙÔ˘ ™∞μμ∞Δ√À £∞ ¶∞ƒ∞ª∂π¡∂π ∞¡∂∫Δ∂§∂™Δ√. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ∫Ô˙¿ÓË (¢∂ÀΔ.-ΔƒπΔ.-Δ∂Δ.-¶∂ª¶Δ.™∞μ.): 13.45. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: 08.45. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ∫Ô˙¿ÓË (¶∞ƒ. & ∫Àƒ.): 13.45, 19.15. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: 08.45, 16.00.

¢ƒ√ª√§√°π∞ B. ™¶√ƒ∞¢ø¡ ∂/°-√/° “∂•¶ƒ∂™ ™∫π∞£√™” ∞¶√ 7/5-6/6/13 ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜-KÚ·Ù‹ÛÂȘ M·ÚÙ˙fiÔ˘ÏÔ˜ ¢ËÌ., ÙËÏ.:24210-23400 ¢Â˘Ù¤Ú·: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 09.00, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ & °ÏÒÛÛ·. ΔÚ›ÙË: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 09.00, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ & ™ÎfiÂÏÔ.

ΔÂÙ¿ÚÙË: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 09.00, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ & °ÏÒÛÛ·. ¶¤ÌÙË: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 09.00, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ & ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ¶·Ú·Û΢‹: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 09.00, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ·, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ™¿‚‚·ÙÔ:ÒÚ· 13.30, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ ∫˘Úȷ΋: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 09.00, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ∂/°-√/° ¶ƒøΔ∂À™ ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ KÚ·Ù‹ÛÂȘ: VIS TRAVEL 24210 31059, 31060 FAX: 24210-34835 e-mail: vistravel@otenet.gr ∞¶√ 8/5-6/6/2013 ¢∂ÀΔ∂ƒ∞: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 14.30, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ΔƒπΔ∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 14.30, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. Δ∂Δ∞ƒΔ∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 14.30, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ·. ¶∞ƒ∞™∫∂À∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 14.30, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ·, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ™∞μμ∞Δ√: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 14.30, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ¢ƒ√ª√§√°π∞ Δ∞ÃÀ¶§√ø¡ °ƒ∞ªª∏™ μ. ™¶√ƒ∞¢ø¡ FLYINGCAT 5 Afi 13/5 ¤ˆ˜ 7/6 ∞fi μfiÏÔ ∫¿ı ¢Â˘Ù¤Ú· - ΔÚ›ÙË - ¶¤ÌÙË Î·È ™¿‚‚·ÙÔ, ÒÚ· 14.30 ∫¿ı ΔÂÙ¿ÚÙË - ¶·Ú·Û΢‹ Î·È ∫˘Úȷ΋, ÒÚ· 12.00 ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ KÚ·Ù‹ÛÂȘ: SPORADES TRAVEL 24210 23400-24210 35846

Xƒ∏™πª∞ Δ∏§∂ºø¡∞ ¶∂ƒπº∂ƒ∂π∞ £∂™™∞§π∞™ - ¶∂ƒπº∂ƒ∂π∞∫∂™ ∂¡√Δ∏Δ∂™ ª∞°¡∏™π∞™ ∫∞𠙶√ƒ∞¢ø¡ Δ∏§∂ºø¡π∫√ ∫∂¡Δƒ√ 24213 52405 °ƒ∞º∂π√ ∞¡Δπ¶∂ƒπº∂ƒ∂π∞ƒÃ∏ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24213 52712 24213 52713 °ƒ∞º∂π√ ¡√ªπ∫√À ™Àªμ√À§√À . .24213 52525 °ƒ∞º∂π√ ΔÀ¶√À & ¢∏ª. ™Ã∂™∂ø¡ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24210 70927 24213 52538 TH§EºøNA E§§HNIKH™ A™TYNOMIA™ AME™H ¢PA™H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .100 TH§EºøNIKO KENTPO . . . . . . . . . . . .2421039045 A™TYN. TMHM.BO§OY . . . . . . . . . . . .2421076984 A™TYN. TMHM. NEA™ IøNIA™ . . . . . . .2421076985 TMHM. A™ºA§. BO§OY . . . . . . . . . . .2421076957 TMHM. TPOXAIA™ BO§OY . . . . . . . . .2421076968 TM. TOYP. A™TYN. BO§OY . . . . . . . . .2421076987 A™TYN. TMHMA ¶EPIº. BO§OY . . . . .2421085401 ¶Àƒ√™μ∂™Δπ∫∏ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .199 EKAB: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .166 ºˆÙÈÛÌÔ‡ BÏ¿‚˜ ¢. BO§OY . . . . . . .2421064931 ¢EH BÏ¿‚˜ . . . . . . . .2421063666 - 2421063667 ¢EYAMB BÏ¿‚˜ . . . . . . . . . . . . . . . .2421055555 OTE BÏ¿‚˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13888 ¢‹ÌÔ˜ N.IˆÓ›·˜ . . . . . . . . . . . . . . . . .2421353100 §ÈÌÂÓ·Ú¯Â›Ô . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2421028888 E§¶A (Ô‰È΋ ‚Ô‹ıÂÈ·) . . . . . . . . . . . . . . . . .10400 EXPRESS SERVICE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1154 HELLAS SERVICE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1057 O¢IKH BOH£EIA ¶H§IOY BfiÏÔ˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6944121288 X¿ÓÈ· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6980174172 TÛ·Áηڿ‰· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6980174172 MËϛ˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6948745815 YËÚ. AÔÎ. AÔÚÚ. ¢. BO§OY . . . . . .2421064744

YËÚ. AÔÎ. AÔÚÚ. ¢. N. IøNIA™ . . . 2421080865 ¢HMO™IO KTEO BO§OY . . . . . . . . . .24213 54817 I¢IøTIKO KTEO2428078222-10300 (¯ˆÚ›˜ Έ‰ÈÎfi) IKTEO BfiÏÔ˘ . . . . . . . .2421096780,2421096720 XÈÔÓÔ‰ÚÔÌÈÎfi ΤÓÙÚÔ . . . . . . . . . . . . .2428073719 K·Ù·Ê‡ÁÈÔ A‰¤ÛÔÙˆÓ ZÒˆÓ N. IˆÓ›·˜2428073111 K·Ù·Ê‡ÁÈÔ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2428073702 ºπ§√∑øI∫∏ ∂Δ∞πƒ∂π∞: .24280 99973, 6938060539 EÙ. MÂÏ. & ÚÔÛÙ. ¶ÂÚ. N. M·ÁÓ. . . . .2421027771 Δ∏§∂ºø¡√ EKTAKTH™ ANA°KH™ Ù˘ ¢HMO™IA™ E¶IXEIPH™H™ AEPIOY (¢E¶A A.E.). . .2105551666 Δ∏§∂ºø¡√ EKTAKTH™ ANA°KH™ Ù˘ E¶A £E™™A§IA™ . . . . .8001187878 (·fi ÛÙ·ıÂÚfi) ∫¤ÓÙÚÔ £ÂÚ·›·˜ ∂Í·ÚÙËÌ¤ÓˆÓ ∞ÙfiÌˆÓ ∫∂£∂∞ ¶π§√Δ√™: ...................24210 80246 - 23430 ∫∂£∂∞ ∂•√¢√™: ................2410 2545597 - 251853 º§O°A: ™‡ÏÏÔÁÔ˜ °ÔÓ¤ˆÓ ·È‰ÈÒÓ Ì ηÚΛÓÔ . . . 24210 24628 KPATIKO™ AEPO§IMENA™ NEA™ A°XIA§OY .................................24280 76886

TA•I PA¢IOTA•I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24210 27777 PA¢IOTA•I MA°NH™IA™ . . . . . . . . . 24210 61000 A°PIA™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24280 92502 BE§E™TINOY . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24250 22725 ANø §EXøNIøN . . . . . . . . . . . . . . . .24280 93389

°ƒ∞º∂π∞ Δ∂§∂Δø¡ N. MA°¡∏™π∞™ ª∂§∏ Δ√À ™øª∞Δ∂π√À μfiÏÔ˜: ∞ÁÁÂϤÙÔ˜ ¡ÈÎfiÏ·Ô˜, “∞ÁÁÂϤÙÔ˜” , ∂Ï. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ 50μ, ÙËÏ. 24210 20743, μ·˚·Ó¿ ∞ÚÈ¿‰ÓË, §. ∂ÈÚ‹Ó˘ 50 & ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜, ÙËÏ. 24210 61114, °ÎÏ¿‚·ÙÔ˜ ¡ÈÎfiÏ·Ô˜, ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜ 89 & ∞Ó·Ï‹„ˆ˜, ÙËÏ. 24210 52702, ∫·Ï·ÓÙ˙‹ ∂ϤÓË, ∞Ó··‡Ûˆ˜ 69, ÙËÏ. 24210 81524, ∫·ÙÛÈÊÔ‡ ª·ÚÈϤӷ “¶ÏÔ‡ÙˆÓ” , ¢ÔÚ˘Ï·›Ô˘ 51, ÙËÏ. 24210 69609, ∫Ô˘Ù›Ó· ∞ÁÏ·˝· ÙÔ˘ πˆ¿ÓÓÔ˘, “∫Ô˘Ù›Ó·” , 2·˜ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 35, ÙËÏ. 24210 24070, §È‚ÔÁÈ¿ÓÓË £ÂÔÊ·Ó›·, “μÔ‡ÏÁ·ÚË” , ¶·Á·ÛÒÓ 76 & ªÈÎÚ·ÛÈ·ÙÒÓ, ÙËÏ. 24210 33022, §˘Ú›ÙÛË √.∂. “∏ °·Ï‹ÓË” , ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 59 & μ·ÛÛ¿ÓË, ÙËÏ. 24210 44444, ª·˘ÚÔÁ¤Ó˘ ™.-∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¤ÏÏÔ˜ £. √.∂. “∏ ∞Ó¿ÛÙ·ÛȘ” , πˆÏÎÔ‡ 285, ÙËÏ. 24210 41000, ª¿ÏÏ·˜ ∞fiÛÙÔÏÔ˜, ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 187, ÙËÏ. 24210 20260, ª¿ÚÏ·˜ πˆ¿ÓÓ˘ “μ·ÙÛ·Ú¤·˜” , ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 42∞ & ƒÔ˙Ô‡, ÙËÏ. 24210 28341, ¶··¯Ú‹ÛÙÔ˜ £Âfi‰ˆÚÔ˜, ∞Á. ¢ËÌËÙÚ›Ô˘ 10, ÙËÏ. 24210 51222, ¶ÔÏ˘Ì¤ÚÔ˘ πˆ¿ÓÓ˘ & ™π∞ √.∂., 2·˜ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 53, ÙËÏ. 24210 28555, ƒÈ˙¿Î˘ ∂˘¿ÁÁÂÏÔ˜ “ΔÂÏÂ˘Ù·›· ºÚÔÓÙ›‰·” , πˆÏÎÔ‡ 323, ÙËÏ. 24210 40179, ™·Ó›‰Ë˜ •ÂÓÔÊÒÓ, ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 223 & ∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘, ÙËÏ. 24210 48600, ™Ù¤ÏÏÔ˜ °ÂÒÚÁÈÔ˜ “∞Ú¯¿ÁÁÂÏÔ˜” , πˆÏÎÔ‡ 98∞ & §. μ‡ÚˆÓÔ˜, ÙËÏ. 24210 51113, Δ˙¤Î· ∂ÈÚ‹ÓË “¡¿ÚÎÈÛÛÔ˜” , ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 105-107 & º. πˆ¿ÓÓÔ˘, ÙËÏ. 24210 34552, ΔÛԇη˜ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ “¢ËÌËÙÚ›Ô˘ ΔÛԇη” , ¶·Á·ÛÒÓ 88∞, ÙËÏ. 24210 76119. μÂÏÂÛÙ›ÓÔ: (ÕÁ. °ÂÒÚÁÈÔ˜ ºÂÚÒÓ) ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¤ÏÏÔ˜ £ˆÌ¿˜, ÙËÏ. 24250 22020. ∞ÏÌ˘Úfi˜: °È·ÓÓ¿ £ÂÔ‰ÒÚ· “∫·Ú·ÁÎÔ‡Ó˘” , ∞¯ÈÏϤˆ˜ 97, ÙËÏ. 24220 23332, ∫·ÙÛ·Ô‡Ó˘ ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜, μfiÏÔ˘ 22, ÙËÏ. 24220 23705, ª·˘ÚÔÁ¤Ó˘ ™¿‚‚·˜ “ª·˘ÚÔÁ¤Ó˘”, ∞ıËÓÒÓ 33, ÙËÏ. 24220 23214. ∑·ÁÔÚ¿: ∫Ô˘Ú¤Ï·˜ ΔÚÈ·ÓÙ¿Ê˘ÏÏÔ˜, ÙËÏ. 24260 23255. ™ÎÈ¿ıÔ˜: ∞ÁÁÂϤÙÔ˜ ™Ù·Ì¿Ù˘ “∏ °ˆÓÈ¿ ÙˆÓ ∞ÁÁ¤ÏˆÓ” , ÙËÏ. 24270 21748. ª∏ ª∂§∏ Δ√À ™øª∞Δ∂π√À 1. ∂ÌÂÚÙ˙È¿‰Ë˜ °ÂÒÚÁÈÔ˜, ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 295 & ΔÚÈÎÔ‡Ë, ÙËÏ. 24210 43333. 2. ∫·˚Ì¿Î˘ ∏Ï›·˜, ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 91, ÙËÏ. 24210 44954. 3. ΔÚfiÌ·ÓÙ˙˘ ª·ÓÒÏ˘, ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 251, ÙËÏ. 24210 49561.

øÚÔÛÎfiÈÔ

™Ù·˘ÚfiÏÂÍÔ √ƒπ∑√¡Δπ∞

∫ƒπ√™

∑À°√™

1. ¢È¿ÛˆÛË - ¶·Ú·ÏÈ·Îfi ¯ˆÚÈfi Ù˘ ∞ÙÙÈ΋˜. 2. ÀÔÁÚ·Ê‹ ÁÂÏÔÈÔÁÚ¿ÊÔ˘ Ì·˜ - ºfiÚو̷ ÛÙÔ˘˜ ÒÌÔ˘˜ - ™Î·ÎÈÛÙÈÎfi˜ fiÚÔ˜. 3. ∫ˆËÏ·ÙÈÎfi˜ - ¡ÔÌÂÏ›ÛÙ·˜ ∞ÌÂÚÈηÓfi˜ ‚ÈÔ¯ËÌÈÎfi˜ ÁÂÚÌ·ÓÈ΋˜ ηٷÁˆÁ‹˜. 4. º·ÁˆÌ¤ÓË... Ú›˙· - ∂Ù·ÈÚÈο ·Ú¯Èο - ∂‡Ú˘ıÌË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· (ÌÙÊ.). 5. °·ÏÏÈ΋ fiÏË - ∞Ú¯Èο ̷ΉÔÓÈÎÔ‡ Ú·ÎÙÔÚ›Ԣ - ∞Ú¯Èο ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘. 6. ¢˘Ó¿ÌˆÓÂ... Ì ÙÔ Û·Ó¿ÎÈ - ¢˘Û¿ÚÂÛÙË (ÌÙÊ.). 7. ÃÒÚ· ÛÙËÓ ÔÔ›· ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó ÙÔ ¯Ú˘ÛfiÌ·ÏÏÔ ‰¤Ú·˜ - ™ËÌ·Û›· §‹Áˆ... ·Û‡Ìʈӷ. 8. √ÌËÚÈ΋... ı¿Ï·ÛÛ· - ∞Ú¯Èο ·ıÏËÙÈÎÔ‡ ΤÓÙÚÔ˘ - ∞Ú¯Èο ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡ Î·È ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘. 9. æ·Ú¿‰Â˜ - ...ª·ÎÔÁÈ¿ÓÓË: ÔÏÈÙÈÎfi˜. 10. ™·Ṳ̂ÓÔ... ‚¤ÏÔ˜ - ÕʈÓË... ƒÔ‡Ï· - ¶·ÓÔ˘ÚÁ›·, ηÙÂÚÁ·ÚÈ¿. 11. √ÌÔÁÂÓ›˜, ÔÌÔÂıÓ›˜ ·˘Ù¤˜ - °ÂÚÌ·Ófi˜ Û˘Óı¤Ù˘. 12. ...ƒÈÓÙ: ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÛÙ‹˜ - ∞Ú¯Èο Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈ΋˜ ÔÌ¿‰·˜ - ∞ÓÓ›Ù·...: ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙÚÈ·. 13. ∫fiηϷ - ¶·Ú·‰ÔÛÈ·Îfi ¤Ó‰˘Ì· ÙˆÓ πÓ‰ÒÓ Á˘Ó·ÈÎÒÓ - μÂÏÁÈ΋ fiÏË.

¶ÚÔÛ·ı‹ÛÙ ӷ ·Ú·Ì›ÓÂÙ „‡¯Ú·ÈÌÔÈ Û‹ÌÂÚ· Î·È ÌËÓ ·Ê‹ÓÂÙ ÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜ ÂȉÈο ÛÙÔÓ ÂÚÁ·ÛÈ·Îfi Û·˜ ¯ÒÚÔ Ó· ÂËÚ¿˙Ô˘Ó ·ÚÓËÙÈο ÙË ‰È¿ıÂÛ‹ Û·˜. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 45-19-38-20-33-2.

ªË ‰ÈÛÙ¿˙ÂÙ ӷ ˙ËÙ‹ÛÂÙ ÙË Û˘Ó‰ÚÔÌ‹ ÙˆÓ Ê›ÏˆÓ Û·˜ ÛÙË ‰‡ÛÎÔÏË ·˘Ù‹ Ê¿ÛË Ù˘ ˙ˆ‹˜ Û·˜. ∞Ó ‰Â›ÍÂÙ ·ÔÊ·ÛÈÛÙÈÎfiÙËÙ·, ı· ÌÔÚ¤ÛÂÙ ӷ ·ÔÏ·‡ÛÂÙ ÛÙÈÁ̤˜ ·ÏËıÈÓÔ‡ ¤ÚˆÙ·. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 41-39-2822-17-11.

∫∞£∂Δ∞

§∂ø¡

1. ÃÙ‡ËÌ· ÛÙÔ Û‚¤ÚÎÔ - ∞ıÒÔ, ·ÔÓ‹Ú¢ÙÔ. 2. Δ· ıËÏ˘Î¿ ÁÂÓÓËÙÈο ·ÙÙ·Ú· - ª˘ıÈÎfi˜ ÁÈÔ˜ ÙÔ˘ ∞fiÏψӷ Î·È Ù˘ ∫·ÏÏÈfi˘. 3. ∞Ú¯Èο ÛÙÚ·ÙȈÙÈ΋˜ Û¯ÔÏ‹˜ - ∂›‰Ô˜ ÔχÙÈÌÔ˘ Ï›ıÔ˘ - ¶·ÏÈ¿, Ë ÓfiÙ· ÓÙÔ. 4. ª·ÁÈ΋... ÙÚ¿Ô˘Ï· - ™‚È...: ÚÔÔÓËÙ‹˜ Ì¿ÛÎÂÙ. 5. °¿ÏÏÔ˜ Û˘ÁÁڷʤ·˜ - √ ·ÚÈıÌfi˜ 85 - ΔÔ fiÓÔÌ· Ù˘ §È‚˘ÎÔ‡. 6. ...‚Ô˘·ÁÈ¿˙: ›‰Ô˜ Ù·ÍȉȈÙÈÎÔ‡ Û¿ÎÔ˘ - √ ÷Ù˙ˉ¿ÎȘ - ¶ÔÙ¿ÌÈ ÙÔ˘ μÂÏÁ›Ô˘. 7. ¶ÔÒ‰Ë Ê˘Ù¿ - ∞ÚÈıÌfi˜... ÂÓÙÔÏÒÓ. 8. ΔÂÏÂ˘Ù·›·... ÛÙÔ Úˆ› - ∞Ú¯‹... Á¤ÏÈÔ˘ - ¡ˆıÚfi˜, ÙÂÌ¤Ï˘. 9. ºÚ¿Óη...: Û‡˙˘ÁÔ˜ ÙÔ˘ ¡Ù¿ÚÈÔ ºÔ - ¶fiÏË ÙˆÓ ∏¶∞ ÛÙËÓ √˘¿ÛÈÁÎÙÔÓ - ªÂ ÙÔ “ÊÈ” ... Ôχ ÁÚ‹ÁÔÚ·. 10. ™Â ‚·ıÈ¿ ÙÚÒÌ ÙË ÛÔ‡· - ∞Ú¯Èο ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ Î·È ·Ó¿Ù˘Í˘. 11. ¡ËÛȈÙÈÎfi ÎÚ¿ÙÔ˜ Ù˘ øηӛ·˜ (Ì›· ÁÚ·Ê‹) - √ÓÔÌ·ÛÙ‹ ÈÙ·ÏÈ΋ ÔÈÎÔÁ¤-

°È· Ó· ·ÌÊÈÙ·Ï·ÓÙ‡ÂÛÙ ÁÈ· ÙȘ ·ÔÊ¿ÛÂȘ Û·˜ ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ ‰ÂÓ ÙȘ ¤¯ÂÙ ÌÂÏÂÙ‹ÛÂÈ ·ÚÎÂÙ¿, ÌÔÚ›Ù ӷ ÙÔ Î¿ÓÂÙÂ Î·È ÙÒÚ· ÚÈÓ ··ÓÙ‹ÛÂÙÂ. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 76-13-20-33-27-6.

Δ∞Àƒ√™ ªËÓ ÚÔÛ·ı›Ù ӷ ÎÔÚÔ˚‰¤„ÂÙ ÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜, ÁÈ·Ù› ı· Û·˜ Á˘Ú›ÛÂÈ ÌÔ‡ÌÂÚ·ÓÁÎ. ª›· ÚfiÙ·ÛË Í¯·Ṳ̂ÓË ı· ¤ÚıÂÈ ¿ÏÈ ÛÙËÓ ÂÈÊ¿ÓÂÈ· ÁÈ· Ó· Û·˜ ÈηÓÔÔÈ‹ÛÂÈ ÔÈÎÔÓÔÌÈο. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 1-20-3326-3-22.

™∫√ƒ¶π√™

¢π¢Àª√π

Δ√•√Δ∏™

¡¤Â˜ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ Î·È ·˘ÍË̤ӷ ηı‹ÎÔÓÙ· ÛÙ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈο Û·˜ ı· Û·˜ ·Á¯ÒÛÔ˘Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ, ηıÒ˜ ‰ÂÓ Â›ÛÙ ¤ÙÔÈÌÔÈ Ó· ·Ó·Ï¿‚ÂÙ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· Ú¿ÁÌ·Ù· ‹ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 51-2830-22-39-3.

∫∞ƒ∫π¡√™ £· Ú¤ÂÈ Ó· ›ÛÙ ˘ÔÌÔÓÂÙÈÎÔ› Ì ÙÔ˘˜ Ó¤Ô˘˜ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ Û·˜ Î·È Ó· ÙÔ˘˜ ÌÂÙ·‰ÒÛÂÙ ÙȘ ÂÌÂÈڛ˜ Û·˜. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 42-6-12-35-29-8.

ÓÂÈ·. 12. ™˘Ó¯Ҙ, ·Ù¤ÏÂȈٷ (Â›Ú.) - ŒÓÙÔÌÔ Ì ÎÂÓÙÚ› - ΔÔ ÊÈÏÔ‰ÒÚËÌ·. 13. ™˘ÓÔÈΛ· ÙÔ˘ §ÔÓ‰›ÓÔ˘ - ª˘ıÈ΋ ·‰ÂÏÊ‹ ÙÔ˘ ◊ÏÈÔ˘ - °¿ÏÏÔ˜ ‰Ú·Ì·ÙÔ˘ÚÁfi˜.

∏ §À™∏ Δ√À ™Δ∞Àƒ√§∂•√À √ƒπ∑√¡Δπ∞: 1. ™ø™ª√™ - øƒø¶√™ 2. μ∞™ - ∑∞§π∞ - ∂§√ 3. ∂ƒ∂Δπ∫√ - ª¶§√à 4. ƒπ - ∞∂ - À°∂π∞ 5. ∫∞√ƒ - ª¶∂ - ∞√™ 6. ¶√¶∞´ - ™ΔÀº∏ 7. ∞π∞ - ∂¡¡√π∞ - ∏ø 8. ∞§™ - √∞∫∞ - √∫™ 9. ∞§π∂π™ - ¡Δ√ƒ∞ 10. μ∂ - ƒ§ - ¢√§√™ 11. √ª√ºÀ§∂™ - ™πΔ™ 12. §√À - ∞∂∫ - ¶∞¡π∞ 13. √™Δ∞ - ™∞ƒπ - π¶ƒ. ∫∞£∂Δ∞: 1. ™μ∂ƒ∫π∞ - ∞μ√§√ 2. ø∞ƒπ∞ - π∞§∂ª√™ 3. ™™∂ - √¶∞§π - √ÀΔ 4. Δ∞ƒ√ - ™∂ƒº 5. √∑π∂ - ¶∂ - π§À∞ 6. ™∞∫ - ª∞¡√™ - §∂™ 7. §√À¶π¡∞ - ¢∂∫∞ 8. øπ - °∂ - √∫¡√™ 9. ƒ∞ª∂ - ™π∞Δ§ - ¶π 10. ¶π∞Δ∞ - √√™∞ 11. ¶∂§∞√À - √ƒ™π¡π 12. √§√ - ™º∏∫∞ - Δπ¶ 13. ™√Ã√ - ∏ø™ - ∞™∞ƒ.

¡¤Â˜ ÚÔÔÙÈΤ˜ ı· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËıÔ‡Ó Û fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÛÙ· ·ÈÛıËÌ·ÙÈο Û·˜, ¤Ó· ηÈÓÔ‡ÚÈÔ ÚfiÛˆÔ ¤Ú¯ÂÙ·È ÛÙË ˙ˆ‹ Û·˜ Î·È ÙËÓ ·Ó·ÙÚ¤ÂÈ Â˘¯¿ÚÈÛÙ·. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 54-9-18-37-27-44. £· ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙÔ‡Ó Î¿ÔȘ ÚfiÛηÈÚ˜ ‰˘ÛÎÔϛ˜ Î·È ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Û‹ÌÂÚ·, ·ÏÏ¿ ı· ˘¿ÚÍÔ˘Ó Î·È Â˘Î·Èڛ˜ ÁÈ· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋ ·Ó¿Ù˘ÍË. ¢Â›ÍÙ ÛÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜ ÙËÓ ·Í›· Û·˜, οÓÔÓÙ·˜ ¤ÚÁ· Î·È ÌË Ì¤ÓÂÙ ÌfiÓÔ ÛÙ· ÏfiÁÈ·. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 65-11-23-37-49-8.

∞π°√∫∂ƒø™ ªËÓ ÔÓÂÈÚÔ‚·Ù›ÙÂ, ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔÛÁÂȈı›Ù ÛÙÔ ·ÚfiÓ. ¶¿ÚÙ ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÛÙ· ¯¤ÚÈ· Û·˜ Î·È ÌËÓ ·Ê‹ÓÂÙ ÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜ Ó· ·ÔÊ·Û›˙Ô˘Ó ÁÈ· ÂÛ¿˜. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 41-23-48-38-30-12.

À¢ƒ√Ã√√™

¶∞ƒ£∂¡√™

ªÈ· ‰ÔÎÈÌ·Û›· Ô˘ ı· ÚÔ·„ÂÈ Û‹ÌÂÚ· ÛÙË ˙ˆ‹ Û·˜ ı· Û·˜ ‚ÔËı‹ÛÂÈ Ó· ηٷϿ‚ÂÙ ÔÈÔÈ Â›Ó·È ÔÈ Ú·ÁÌ·ÙÈÎÔ› Û·˜ Ê›ÏÔÈ. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 51-37-29-33-23-4.

¶ÚÔÛ·ı‹ÛÙ ӷ ÂÈÛ¿ÁÂÙ ÌÈ· Ó¤· ËıÈ΋ ÛÙÔ ÛÙÂÓfi Û·˜ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ, Ì¿ÏÏÔÓ ¤¯Ô˘Ó ÍÂʇÁÂÈ Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· ·fi ÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯fi Û·˜. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 15-23-2819-22-1.

ªÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ¢ηÈÚ›· ÌÔÚ› Ó· ¤ÚıÂÈ ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ Û·˜ Û‹ÌÂÚ· Î·È Ú·ÁÌ·ÙÈο ÌÔÚ› Ó’ ·ÏÏ¿ÍÂÈ ÚÈ˙Èο ÙË ˙ˆ‹ Û·˜. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 52-19-30-28-34-9.

ANIE§ ¢I¶§øMATOYXO™ A™TPO§O°O™ - EPEYNHTPIA TAPø ¢¤¯ÂÙ·È Ì ڷÓÙ‚ԇ ηıËÌÂÚÈÓ¿ ÙËÏ. 6974456215

πãÀ∂™


TËÏÂfiÚ·ÛË 39

Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 29 MA´OY 2013

™Ã√§π∞

¶ƒ√°ƒ∞ªª∞

ΔÔ ·ÓıÚˆ¿ÎÈ ¶H§IO 06 VHF, 62 UHF - ™øPO™ 22 UHF

07.30 08.00 08.30 09.00 09.30 10.30 11.15 12.00 13.00 14.00 14.30 15.00 15.30 16.00 16.30 17.00 17.30

18.00 20.00 22.00 24.00 01.00 01.30 02.30 03.30 04.30

√˘Ú¿ÓÈÔ ÙfiÍÔ ∞ÛÙ˘ÓfiÌÔ˜ ™·˝Ó˘ ™ÈÓÙ Ô ÌÈÎÚfi˜ ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ·˜ ƒÔÌfiÙ Û ‰Ú¿ÛË ΔÚ¤ÓÔ ‰ÂÈÓÔÛ·‡ÚˆÓ √È ıËÛ·˘ÚÔ› Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ʇÛ˘ Δ· ¯ÚÒÌ·Ù· Ù˘ ·Á¿˘ √ÌÈÏ›· ÙÔ˘ ¶ÚÔ¤‰ÚÔ˘ Ù˘ ∫.√. ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞-∂∫ª Î. ∞ϤÍË ΔÛ›Ú· ÛÙËÓ ∫.√. ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜. Δ· ·ÛÙ¤ÚÈ· Ï¿ÌÔ˘Ó ÁÈ· ¿ÓÙ· ΔÔ ÎÔ˘Ù¿ÏÈ ™ÈÓÙ Ô ÌÈÎÚfi˜ ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ·˜ ƒÔÌfiÙ Û ‰Ú¿ÛË ΔÚ¤ÓÔ ‰ÂÈÓÔÛ·‡ÚˆÓ ¶Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ ÛÙȘ ÁÂÈÙÔÓȤ˜ ∞ÓÈÌ¿ÏÈ· Δ· ·È‰È¿ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ √ÌÈÏ›· ÙÔ˘ °.°. ÙÔ˘ §·˚ÎÔ‡ ™˘Ó‰¤ÛÌÔ˘ ÃÚ˘Û‹ ∞˘Á‹ Î. ¡›ÎÔ˘ ªÈ¯·ÏÔÏÈ¿ÎÔ˘ ÛÙËÓ ∫.√. ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ ™Ù›‚Ô˜-°Î·Ï¿ ºÈÏÔı¤Ë˜ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜-ƒ¤ı˘ÌÓÔ flÚ˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ ™ËÌÂ›Ô art ƒÔÏ¿ÓÙ °Î·Úfi˜ μÈ‚Ï›· ÛÙÔ ÎÔ˘Ù› (∂) ªÂÛfiÁÂÈÔ˜ (∂) ŒÏÏËÓ˜ ÁÂÏÔÈÔÁÚ¿ÊÔÈ (∂)

¶H§IO 58 UHF - ™øPO™ 23 UHF

06.00 06.45 07.10 07.40 08.00 09.50 10.20 11.20 12.30 13.00 15.30 17.15 17.50 19.45 21.00 22.00 00.30 01.30 02.30

¡ËÛÙÈÎÔ› Ú¿ÎÙÔÚ˜ (∂) ¶fiÎÂÌÔÓ √ Ú›ÁÎÈ·˜ Î·È ÔÈ ÂÈÚ·Ù¤˜ Xiaolin showdown ºª live (∂) √ Ú›ÁÎÈ·˜ ÙÔ˘ ªÂÏ ∂Ú Hellcats Small ville ∂ȉ‹ÛÂȘ ªÂÛËÌÂÚÈ·Ó‹ ÌÂϤÙË ª›Ï· ∂ȉ‹ÛÂȘ º+ª live ∂ȉ‹ÛÂȘ The Mentalist “ª·ı‹Ì·Ù· ·ÌÂÚÈηÓÈ΋˜ ÈÛÙÔÚ›·˜” Without a trace Medium “¶ÚÔ‰Ô̤ÓË”

06.00 08.00 10.00 12.00 13.00 15.00 16.00 16.30 17.00 18.00 18.15 20.15 20.45 21.00 22.00 24.00 02.00 03.30 04.30

¶ÚˆÈÓ‹ ÂÓË̤ڈÛË ¡∂Δ ÛÙ· ÁÂÁÔÓfiÙ· ™˘Ì‚·›ÓÂÈ ÙÒÚ· ∂ȉ‹ÛÂȘ ª¤ÓÔ˘Ì ∂ÏÏ¿‰· ∂ȉ‹ÛÂȘ §‡ÛÂȘ ıÂÌ¿ÙˆÓ ·ÓÂÏÏ·‰ÈÎÒÓ ÂÍÂÙ¿ÛÂˆÓ 2013 Ocean zoo ∏ Ì˯·Ó‹ ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ ∂ȉ‹ÛÂȘ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜-¶·ÓÈÒÓÈÔ˜ ∂˜ ·‡ÚÈÔÓ Ù· ÛÔ˘‰·›· (∂) ™·Ó Û‹ÌÂÚ· ÙÔÓ 20fi ·ÈÒÓ· (∂) ∂ȉ‹ÛÂȘ ∞ıÏËÙÈ΋ ΔÂÙ¿ÚÙË “¶ÚÔÛˆÈ΋ ˘fiıÂÛË” ª¤ÓÔ˘Ì ∂ÏÏ¿‰· (∂) ∏ Ì˯·Ó‹ ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ (∂) ∞ÓÙÒÓ˘ ¶ÔϤÌ˘, ¤Ó·˜ ·ÏÈfi˜ Ù˘ÔÁÚ¿ÊÔ˜ ı˘Ì¿Ù·È (∂)

Õڈ̷ ∂ÏÏ¿‰·˜ ∫ÂÓÙÚÈ΋ ∂ÏÏ¿‰· ηÏËÛ¤Ú· (∂) ¶ÚˆÈÓ‹ ÂÓË̤ڈÛË ÃÚÒÌ·Ù· ∂ÏÏ¿‰·˜ ¶ÚÔÙ¿ÛÂȘ ·ÁÔÚ¿˜ ∫ÂÓÙÚÈ΋ ∂ÏÏ¿‰· ηÏËÛ¤Ú· Δ·Íȉ‡ÔÓÙ·˜ Ì ÙÔ £‡ÌÈÔ ∂ȉ‹ÛÂȘ Face to face (∂) Astitvia £¤Ì· Ë̤ڷ˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ ∞fi„ÂȘ ∂ȉ‹ÛÂȘ ¡ÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú ¡˘¯ÙÂÚÈÓ¤˜ ‰È·‰ÚÔ̤˜

05.45 06.45 10.00 13.10 14.00 15.00 16.20 17.20 17.30 17.50 19.00 20.00 21.15 22.30 23.40 00.50 01.05 02.00 03.00 04.00 05.10

Δ· Ì˘ÛÙÈο Ù˘ ∂‰¤Ì ∫ÔÈÓˆÓ›· ÒÚ· MEGA ¶ÚˆÈÓfi mou ∂Ì›˜ ÎÈ ÂÌ›˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ ¢¤Î· ÏÂÙ¿ ΋ڢÁÌ· ∂›Û·È ÙÔ Ù·›ÚÈ ÌÔ˘ ¶·Ú¤· ÛÙËÓ ÎÔ˘˙›Ó·, οı ̤ڷ ∂ȉ‹ÛÂȘ ™ÙÔ ·Ú¿ ¤ÓÙ Fatmagul ∂ȉ‹ÛÂȘ ∫ÏÂÌ̤ӷ fiÓÂÈÚ· ¶›Ûˆ ÛÙÔ Û›ÙÈ “∏ fiÏË ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ” ∂ȉ‹ÛÂȘ •¤ÓË Ù·ÈÓ›· (™) √ Ù˘¯Ô‰ÈÒÎÙ˘ ÙˆÓ ¤ÓÙ ∏Â›ÚˆÓ √ 3Ô˜ ÓfiÌÔ˜ ¶·Ú¿ÏÏËÏÔÈ ‰ÚfiÌÔÈ ºÈÏÔ‰Ô͛˜

07.30 08.00 08.30 09.00 09.30 10.00 11.00 12.45 13.00 14.00 14.30 15.00 15.30 16.50 16.55 17.00 17.20 17.30 18.00 18.30 19.00 20.00 21.45 22.00 23.00 23.10 00.30 01.30 02.00 02.30 03.00 04.30

∏ ¯·Ú¿ Ù˘ ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋˜ À„ËÏ‹ Ù¯ÓÔÏÔÁ›· ¢Â›ÎÙ˘ Â˘Ê˘˝·˜ ˘„ËÏfi˜ √ ÍÂÓ·Áfi˜ ∫ÚÔ›ÛÔÈ ΔÔ˘ ÓÂÚÔ‡ Ù· ·Ú·Ì‡ıÈ· ŒÓ·+¤Ó· ªÈ· ̤ڷ Û·Ó ÎÈ ·˘Ù‹ ∂ȉ‹ÛÂȘ ¶·ÁÎfiÛÌÈ· ÎÔ˘˙›Ó· Anthony Bourdain: Èڛ˜ ÎÚ·Ù‹ÛÂȘ ΔfiÏÌË Î·È ÁÔËÙ›· °ÂÁÔÓfi˜ ÕÁÓˆÛÙ˜ ÁÓÒÛÂȘ ¢Â˜ ıÂÛÛ... ∏ £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË fiˆ˜ Â›Ó·È ∂ȉ‹ÛÂȘ ªÈ· ̤ڷ Û·Ó ÎÈ ·˘Ù‹ ŒÎÙË ·›ÛıËÛË √ ÎfiÛÌÔ˜ ÙˆÓ ÛÔÚ ∫·Ù·Ï‡Ù˘ √È ÊÙÂÚˆÙÔ› ·˘ÙÔÎÚ¿ÙÔÚ˜ “°È· Û¤Ó· ·Á¿Ë ÌÔ˘” ¢ÂÏÙ›Ô Î·ÈÚÔ‡ ∂ȉ‹ÛÂȘ ∂ηÙÔÁÚ·Ê›· ∞ÓȯÓ‡ÛÂȘ World party À„ËÏ‹ Ù¯ÓÔÏÔÁ›· (∂) ¶·ÁÎfiÛÌÈ· ÎÔ˘˙›Ó· (∂) ΔfiÏÌË Î·È ÁÔËÙ›· (∂) ŒÓ·+¤Ó· (∂) °ÂÁÔÓfi˜ (∂)

06.00 07.00 11.00 12.00 12.50 13.00 13.30 14.30 15.30 17.05 17.10 19.00 20.00 21.15 22.15 23.15 00.15

μfiÙη ÔÚÙÔοÏÈ ¶ÚˆÈÓfi ∞¡Δ1 FTHIS TV 40 ·̷ٷ ªÂ ·Á¿Ë ∂ȉ‹ÛÂȘ ÕÎÚˆ˜ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·ÎfiÓ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ Î·È ∂ϤÓ˘ ΔÔ ∫·Ê¤ Ù˘ ÷ڿ˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ “√ ·›ı·ÓÔ˜” μ·Ï˜ Ì 12 ıÂÔ‡˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ ™Ô˘ÏÂ˚Ì¿Ó Ô ÌÂÁ·ÏÔÚÂ‹˜ Karadayi Wipe out Greek comments μÚ¿‰˘ Ì ÙÔÓ ¶¤ÙÚÔ ∫ˆÛÙfiÔ˘ÏÔ Brothers and sisters ΔÔ ∫·Ê¤ Ù˘ ÷ڿ˜ ΔËÏÂÌ¿ÚÎÂÙÈÓÁÎ πˆ¿ÓÓ· Ù˘ ηډȿ˜

01.30 03.30 04.30 05.00

10.00 16.00 17.00 17.30 18.00 22.00 22.10 23.30

√ÏÔ̤ÏÂÈ· Ù˘ μÔ˘Ï‹˜ ªÔ˘ÛÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ∂ȉ‹ÛÂȘ ª·ÁÈÎfi˜ Ê·Ófi˜ ∫ÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈÎfi ¤ÚÁÔ ¢ÂÏÙ›Ô Âȉ‹ÛÂˆÓ ÛÙË ÓÔËÌ·ÙÈ΋ ΔÂÙÚ¿‰È· ÎÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈÎÔ‡ ÏfiÁÔ˘ °È¿ÓÓ˘ ª·ÚÎfiÔ˘ÏÔ˜ “∞Ó·-°¤ÓÓËÛË: ∫Ú‹ÙË-∞Ó¿ÌÂÛ· Û μÂÓÂÙÈ¿ Î·È ¶fiÏË”

111111111111111111111111111 ¶H§IO 48 UHF

06.10 07.00 07.45 08.00 08.55 09.10 10.00 11.00 12.00 13.00 16.00 18.30 19.55 20.00 21.00 23.00 00.15 01.30 02.30 03.30 04.30 05.15

Everybody loves Raymond Frasier £˘Ú›‰· ÙËÏÂÒÏËÛ˘ ªÔ˘ ÙÔ ÎÚ·Ù¿˜ Ì·ÓÈ¿ÙÈÎÔ £˘Ú›‰· ÙËÏÂÒÏËÛ˘ ∏ ÎÔ˘˙›Ó· Ù˘ Ì·Ì¿˜ ÕÏϷͤ ÙÔ ∂ÓÙÈÌfiÙ·ÙÔÈ ÎÂÚ·Ù¿‰Â˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ ∂ϤÓË ¢¤ÛÙ ÙÔ˘˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ ∂ȉ‹ÛÂȘ ÛÙË ÓÔËÌ·ÙÈ΋ ∫¿ÙÈ „‹ÓÂÙ·È “ΔÔ ·ÓıÚˆ¿ÎÈ” ∂ÊÈ¿ÏÙ˘! ÛÙËÓ ÎÔ˘˙›Ó· (∂) 60’ ∂ÏÏ¿‰· 10Ë ÂÓÙÔÏ‹ ∫fiÎÎÈÓÔ˜ ·ÎÏÔ˜ Judging amy CSI ¡¤· ÀfiÚÎË ∂ÈÎfiÓ˜ (∂)

£E™™A§IA TV 111111111111111111111111111

07.00 08.00 09.30 11.00 12.00 13.00 14.00 14.10 14.30 16.05 16.10 17.10 17.15 18.00 19.00 19.05 21.00 21.30 23.00 23.50 01.25 01.30 03.00 03.05 04.30

°ÂÁÔÓfiÙ· (∂) ∫·ÏË̤ڷ £ÂÛÛ·Ï›· ∏ ÒÚ· Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ ΔËÏÂÌ¿ÚÎÂÙÈÓÁÎ ªË ÌÔ˘ ÂȘ ΔËÏ·ÁÔÚ¤˜ ™‡ÓÙÔÌÔ ‰ÂÏÙ›Ô Âȉ‹ÛÂˆÓ ¡fiÛÙÈÌ· Î·È ˘ÁÈÂÈÓ¿ ΔÔ Ì·Áη˙›ÓÔ Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ™‡ÓÙÔÌÔ ‰ÂÏÙ›Ô Âȉ‹ÛÂˆÓ ΔËÏ·ÁÔÚ¤˜ ™‡ÓÙÔÌÔ ‰ÂÏÙ›Ô Âȉ‹ÛÂˆÓ ∏ ÒÚ· Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ ™‡ÓÙÔÌÔ ‰ÂÏÙ›Ô Âȉ‹ÛÂˆÓ £ÂÛÛ·ÏÒÓ ÁË °ÂÁÔÓfiÙ· ∂Ó Ï¢ÎÒ ∂ȉ‹ÛÂȘ ∫·ÏË̤ڷ £ÂÛÛ·Ï›· (∂) ™‡ÓÙÔÌÔ ‰ÂÏÙ›Ô Âȉ‹ÛÂˆÓ ΔÔ Ì·Áη˙›ÓÔ Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ™‡ÓÙÔÌÔ ‰ÂÏÙ›Ô Âȉ‹ÛÂˆÓ “All the kind strangers” ªË ÌÔ˘ ÂȘ

06.00 10.00 13.15 14.45 16.50 17.00 18.00 19.00 20.55 21.45 22.15 23.15 00.15 02.30 03.00 03.45 04.45

¶ÚÒÙË ÁÚ·ÌÌ‹ ΔÒÚ· Joy Life ∂ȉ‹ÛÂȘ ÛÙË ÓÔËÌ·ÙÈ΋ ª·ÁÂÈÚ‡ˆ ÔÈÎÔÓÔÌÈο Chef ÛÙÔÓ ·¤Ú· ™∫∞´ Ì ÙÔ ¡›ÎÔ ∂˘·ÁÁÂÏ¿ÙÔ Δ· Ó¤· ÙÔ˘ ™∫∞´ ECO news CSI ¡¤· ÀfiÚÎË ªÂÁ¿ÏÔÈ ŒÏÏËÓ˜: ª¿ÓÔ˜ ÷Ù˙ȉ¿ÎȘ ∂˘ı¤ˆ˜ Traction America’s next top model Δ·Í›‰È ÛÙËÓ ¿ÎÚË Ù˘ Á˘ °È· ÌÈ· ηχÙÂÚË ˙ˆ‹

111111111111111111111111111

07.00 08.00 10.30 11.30 14.50 15.00 17.00 17.05 18.00 19.30 20.30 21.10 22.30 00.50 00.55 01.00 01.05 03.00 05.00

∂ȉ‹ÛÂȘ ¶ÚˆÈÓ‹ ·Ù˙¤ÓÙ· ¶Â˜ ÙÔ ÛÙÔÓ ASTRA ASTRA market ™‡ÓÙÔÌÔ ‰ÂÏÙ›Ô Âȉ‹ÛÂˆÓ ¶·Ú¿ı˘ÚÔ ÛÙË £ÂÛÛ·Ï›· ™‡ÓÙÔÌÔ ‰ÂÏÙ›Ô Âȉ‹ÛÂˆÓ ¶¿Ì ÛÙÔ›¯ËÌ· ∂ȉ‹ÛÂȘ ∂ÓËÌÂÚˆÙÈÎfi Ì·Áη˙›ÓÔ ∫Ò‰Èη˜ Ì˘ÛÙËÚ›ˆÓ ∂ȉ‹ÛÂȘ ∞ı¤·ÙÔ˜ ÎfiÛÌÔ˜ ™‡ÓÙÔÌÔ ‰ÂÏÙ›Ô Âȉ‹ÛÂˆÓ ªÂÙ·Ê˘ÛÈο Î·È ·ÓÂÍ‹ÁËÙ· ™‡ÓÙÔÌÔ ‰ÂÏÙ›Ô Âȉ‹ÛÂˆÓ •¤ÓË Ù·ÈÓ›· Night zone ¶·Ú¿ı˘ÚÔ ÛÙË £ÂÛÛ·Ï›· (∂)

∂•øƒ∞´™Δπ∫∏ www.exoraistiki.gr

EYKO§O

¢Y™KO§O

§À™∏ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ˘

¢Y™KO§O

™Ù· 81 ÎÂÓ¿ ÎÔ˘Ù¿ÎÈ· ÙÔ˘ ·‚Ô˘ ÙÔÔıÂÙ‹ÛÙ ·ÚÈıÌÔ‡˜ Ì ٤ÙÔÈÔ ÙÚfiÔ, ÒÛÙ οı ÛÂÈÚ¿, ÛÙ‹ÏË Î·È Ï·›ÛÈÔ 3x3 Ó· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ fiÏ· Ù· „ËÊ›· ·fi ÙÔ 1 Ò˜ ÙÔ 9. ™ÎÔfi˜ ÙÔ˘ ·˙Ï Â›Ó·È Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËıÔ‡Ó fiÏ· Ù· ÓÔ‡ÌÂÚ·, ¯ˆÚ›˜ οÔÈÔ Ó· ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ‰Â‡ÙÂÚË ÊÔÚ¿ Û ηı¤Ó· ·fi Ù· ·Ú·¿Óˆ. Œ¯ÂÙ ˘fi„ÈÓ Û·˜ fiÙÈ ÙÔ Su - Doku χÓÂÙ·È Ì ÙË ÏÔÁÈ΋. AÔʇÁÂÙ ÏÔÈfiÓ Ó· Ì·ÓÙ‡ÂÙÂ, ·Ú¿ ÙÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙÔ˘˜ ·ÚÈıÌÔ‡˜ ÛÙ· ÙÂÙÚ¿ÁˆÓ· Ô˘ ›ÛÙ ۛÁÔ˘ÚÔÈ fiÙÈ ÂΛ Â›Ó·È Î·È Ë ÌÔÓ·‰È΋ ÙÔ˘˜ ı¤ÛË.

∫ˆÌˆ‰›·, ·Ú·ÁˆÁ‹˜ 1969, Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· °È¿ÓÓË ¢·ÏÈ·Ó›‰Ë. ¶·›˙Ô˘Ó: ∫ÒÛÙ·˜ μÔ˘ÙÛ¿˜, ª¿Úı· ∫·Ú·ÁÈ¿ÓÓË, ™‡ÚÔ˜ ∫·ÏÔÁ‹ÚÔ˘.

√ ∂˘Ù‡¯ÈÔ˜, ¤ÌÔÚÔ˜ ˘Ê·ÛÌ¿ÙˆÓ, ·ÓÙÚ‡ÂÙ·È ÌÈ· ˘¿ÏÏËÏfi ÙÔ˘, ÙËÓ ∫È΋. ΔËÓ ∫È΋ fï˜ ÁÏ˘ÎÔÎÔÈÙ¿˙ÂÈ Ô ¯·Û¿˘ Ù˘ ÁÂÈÙÔÓÈ¿˜, Ô ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘, Ô ÔÔ›Ô˜ ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ı› Ó· ÙËÓ ·Á·¿. √ ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ ·ÔÊ·Û›˙ÂÈ Ó· Á˘Ú›ÛÂÈ ÌÈ· Ù·ÈÓ›· Ì ÚˆÙ·ÁˆÓ›ÛÙÚÈ· ÙËÓ ∫È΋. √ ∂˘Ù‡¯ÈÔ˜ fï˜ ·ÓÙȉڿ ÛÙËÓ È‰¤· fiÙÈ ı· ÙË ÊÈÏ¿ Î·È ı· ÙËÓ ·ÁηÏÈ¿˙ÂÈ Î¿ÔÈÔ˜ ¿ÏÏÔ˜ ÂÂȉ‹ ÙÔ ··ÈÙ› ÙÔ ÛÂÓ¿ÚÈÔ. ALPHA 21.00

ª·ı‹Ì·Ù· ·ÌÂÚÈηÓÈ΋˜ ÈÛÙÔÚ›·˜ ¢Ú·Ì·ÙÈ΋ Ù·ÈÓ›·, ·Ú·ÁˆÁ‹˜ 1998, Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· ΔfiÓÈ ∫¤È. ¶·›˙Ô˘Ó: ŒÓÙÔ˘·ÚÓÙ ¡fiÚÙÔÓ, ŒÓÙÔ˘·ÚÓÙ ºÂÚÏfiÓÁÎ, ŒÏÈÔÙ °ÎÔ˘ÏÓÙ.

√ ¡Ù¤ÚÂÎ, ÌÂÙ¿ ÙË ‰ÔÏÔÊÔÓ›· ÙÔ˘ ·Ù¤Ú· ÙÔ˘ ·fi ¤Ó·Ó ¤Á¯ÚˆÌÔ ¿ÓÙÚ·, ·Û¿˙ÂÙ·È ÙË Ó·˙ÈÛÙÈ΋ ȉÂÔÏÔÁ›· ˘fi ÙËÓ Î·ıÔ‰‹ÁËÛË ÌÈ·˜ ·ÎÚÔ‰ÂÍÈ¿˜ ÔÚÁ¿ÓˆÛ˘ Î·È Á›ÓÂÙ·È ·Ú¯ËÁfi˜ ÂÓfi˜ ÙÔÈÎÔ‡ ÎÈÓ‹Ì·ÙÔ˜ ÓÂÔÓ·˙›, ÁÈ· Ó· ‚ÚÂı› ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÛÙË Ê˘Ï·Î‹ ÁÈ· ‰ÈÏ‹ ·ÓıÚˆÔÎÙÔÓ›·. ªÂÙ¿ ÙËÓ ·ÔÊ˘Ï¿ÎÈÛ‹ ÙÔ˘ ÚÔÛ·ı› Ó· ›ÛÂÈ ÙÔ ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ ·‰ÂÏÊfi ÙÔ˘, Ô ÔÔ›Ô˜ ÙÔÓ ¤¯ÂÈ ˆ˜ ›Ó‰·ÏÌ·, ÁÈ· ÙÔ ·‰È¤ÍÔ‰Ô Ù˘ Ú·ÙÛÈÛÙÈ΋˜ ÊÈÏÔÛÔÊ›·˜ ÙÔ˘ Ì›ÛÔ˘˜. STAR 22.00

√ ·›ı·ÓÔ˜ ∫ˆÌˆ‰›·, ·Ú·ÁˆÁ‹˜ 1970, Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· √Ú¤ÛÙË §¿ÛÎÔ˘. ¶·›˙Ô˘Ó: ∫ÒÛÙ·˜ ÷Ù˙˯ڋÛÙÔ˜, ÕÓÓ· ºfiÓÛÔ˘, ¢ÈÔÓ‡Û˘ ¶··ÁÈ·ÓÓfiÔ˘ÏÔ˜.

∏ Âȯ›ÚËÛË ËÏÂÎÙÚÈÎÒÓ ÂȉÒÓ ÙÔ˘ £ˆÌ¿ ‰ÂÓ ËÁ·›ÓÂÈ Î·ıfiÏÔ˘ ηϿ, ÂÍ·ÈÙ›·˜ ÙÔ˘ Ô͇ı˘ÌÔ˘ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· ÙÔ˘, ·ÏÏ¿ Î·È Ù˘ ÁÚÔ˘ÛÔ˘˙È¿˜ Ô˘ Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ÙÔÓ ·ÎÔÏÔ˘ı›. ªÈ· ̤ڷ ı· ‰Â¯Ù› ÙË Û˘Ì‚Ô˘Ï‹ Ù˘ ÎfiÚ˘ ÙÔ˘ ¡Ù·›˙˘, Î·È ı· ÚÔÛÏ¿‚ÂÈ ÛÙÔ Ì·Á·˙› ÙÔ ª¿ÎË, ¤Ó·Ó ηٷÊÂÚÙ˙‹ Â·Ú¯ÈÒÙË Î·È Û‡ÓÙÔÌ· Ë Âȯ›ÚËÛË ı· ÁÓˆÚ›ÛÂÈ ÌÂÁ¿Ï˜ ‰fi͘. ∞¡Δ1 17.10

¶ÚÔÛˆÈ΋ ˘fiıÂÛË ¢Ú¿Ì·, ·Ú·ÁˆÁ‹˜ 2009, Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· ¡Ù¤È‚ÈÓÙ ÃÔÏ¿ÓÙÂÚ. ¶·›˙Ô˘Ó: ÕÛÙÔÓ ∫¿ÙÛÂÚ, ªÈÛ¤Ï º¿ÈÊÂÚ, ∫¿ıÈ ª¤ÈÙ˜.

√ √˘fiÏÙÂÚ Â›Ó·È ¤Ó· ·ÓÂÚ¯fiÌÂÓÔ ·ÛÙ¤ÚÈ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Ù˘ ¿Ï˘, ̤¯ÚÈ Ô˘ Ë ˙ˆ‹ ÙÔ˘ Û˘ÓÙ·Ú¿ÛÛÂÙ·È ·fi ÙË ‚›·ÈË ‰ÔÏÔÊÔÓ›· Ù˘ ·‰ÂÚÊ‹˜ ÙÔ˘. ªÂÙ¿ ÙÔ ÙÚ·ÁÈÎfi ÁÂÁÔÓfi˜, ÂÈÛÙÚ¤ÊÂÈ ÛÙÔ ·ÙÚÈÎfi ÙÔ˘ Û›ÙÈ ¤¯ÔÓÙ·˜ ‚¿ÏÂÈ ÛÎÔfi Ó· ÂΉÈÎËı› ÙÔÓ ¿ÓÙÚ· Ô˘ ηÙËÁÔÚÂ›Ù·È ÁÈ· ÙÔ ÊfiÓÔ. ªÈ· Ù˘¯·›· Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ì ÌÈ· Á˘Ó·›Î· Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙËÓ ›‰È· „˘¯ÔÏÔÁÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË, ı· ‰ÒÛÂÈ Î·È ÛÙÔ˘˜ ‰‡Ô ÎÔ˘Ú¿ÁÈÔ, ÂÏ›‰· Î·È ‰‡Ó·ÌË. ¡∂Δ 24.00

£Â¿Ì·Ù· TËÏ.:24210 30303

Su - Doku

EYKO§O

¶H§IO 35,55 UHF - ™øPO™ 56 UHF

¶H§IO 44 UHF-™øPO™ 33 UHF

¶H§IO 24 UHF - ™øPO™ 45 UHF

06.00 07.45 09.45 10.00 11.00 15.00 17.00 18.00 19.00 20.30 20.45 21.00 21.30 23.00 00.15 02.30

¶H§IO 31 UHF - ™øPO™ 46 UHF

¶H§IO 41 UHF, 62 UHF - ™øPO™ 28 UHF

«√π ª∞Ã∏Δ∂™ Δø¡ ¢ƒ√ªø¡ 6 - FAST&FURIOUS 6» ™∂ æ∏ºπ∞∫∏ ¶ƒ√μ√§∏ ∏ Δ∞π¡π∞ £∞ ¶ƒ√μ§∏£∂π ∞¶√ 23/05 - 29/05

∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞ ª√¡√ ªπ∞ ¶ƒ√μ√§∏ ™TI™ 21.00 ∞¶√ 30 ª∞´√À ª∂Ãπ ∫∞π 5 π√À¡π√À ¶ƒ√μ∞§§∂Δ∞π ∏ Δ∞π¡π∞ “√π ∞£§π√π” ™∂ æ∏ºπ∞∫∏ ∞’ ¶ƒ√μ√§∏. ∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞ ª√¡√ ªπ∞ ¶ƒ√μ√§∏ ™Δπ™ 21.00 ∂¡∞ƒ•∏ CINE ª∂™√°∂π√™ ™Δπ™ 6 π√À¡π√À Ì ÙËÓ Ù·ÈÓ›· «∞¡¡∞ ∫∞ƒ∂¡π¡∞» ∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞ ª√¡√ ªπ∞ ¶ƒ√μ√§∏ ™TI™ 22.00

VILLAGE 4 CINEMAS VOLOS Δ∏§∂ºø¡√: 24210 94600

∂μ¢√ª∞¢∞ ¶ƒ√μ√§ø¡: ∞¶√ 23-29/5/13

∞I£√À™∞ 1

ª∞Ã∏Δ∂™ Δø¡ ¢ƒ√ªø¡ ¡Ô 6: ¶¤ÌÙË-ΔÂÙ¿ÚÙË: 20:40-23:10. IRON MAN No 3: ¶¤ÌÙË-ΔÂÙ¿ÚÙË: 18:10. ∞π£√À™∞ 2

ª∞Ã∏Δ∂™ Δø¡ ¢ƒ√ªø¡ ¡Ô 6: ¶¤ÌÙË-ΔÂÙ¿ÚÙË: 19:50-22:30. √π ∫ƒ√À¡Δ™ (ª∂Δ/¡√) (∫π¡/¡∞ ™Ã∂¢π∞): ™¿‚‚·ÙÔ-∫˘Úȷ΋: 17:50. ∞π£√À™∞ 3

√ À¶∂ƒ√Ã√™ °∫∞Δ™ª¶π: ¶¤ÌÙË-ΔÂÙ¿ÚÙË: 19:10-22:00, ¶·Ú·Û΢‹: 18:10-21:00-23:50. ∞π£√À™∞ 4

ª∞Ã∏Δ∂™ Δø¡ ¢ƒ√ªø¡ ¡Ô 6: ¶¤ÌÙË-ΔÂÙ¿ÚÙË: 19:00-21:30-00:10.


40

¢Â›ÁÌ·Ù·ÁÚ·Ê‹˜

TÂÙ¿ÚÙË 29 M·˝Ô˘ 2013

∏ÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ Ù·Ï·ÈˆÚ›· ΔÔ˘ ¶∞¡√À º. ∫∞∫√Àƒ∏

∏ ‰ÈÂÎÂÚ·›ˆÛË ÙˆÓ Û˘Ó·ÏÏ·ÁÒÓ Ì ÙȘ ‰ËÌfiÛȘ ˘ËÚÂۛ˜, ̤ۈ ÙÔ˘ ›ÓÙÂÚÓÂÙ, “·fi ÙÔ Û›ÙÈ” ‹ “·fi ÙÔ ÁÚ·Ê›Ԕ , ¤¯ÂÈ ÛÎÔfi ÙË ‰È¢ÎfiÏ˘ÓÛË ÙˆÓ Û˘Ó·ÏÏ·ÛÛfiÌÂÓˆÓ. °È’ ·˘Ùfi ¿ÏψÛÙ ÚÔˆıÔ‡ÓÙ·È Û fiÏ· Ù· ÎÚ¿ÙË ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘. ∞˘Ù¿ ›Û¯˘·Ó ̤¯ÚÈ Ó· ·Û¯ÔÏËı› ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ, Ì ÙË Ó¤· Ù¯ÓÔÏÔÁ›· Î·È Ó· ÙË ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÈ ÁÈ· ÙËÓ ˘Ô‚ÔÏ‹ ÙˆÓ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎÒÓ ‰ËÏÒÛˆÓ, ˘Ô¯ÚˆÙÈο ·fi fiÏÔ˘˜. ÃÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ù¤¯ÓË Î·È ÈηÓfiÙËÙ˜, ÁÈ· Ó· ÌÂÙ·ÙÚ¤„ÂȘ ¤Ó· ̤ÛÔ ‰È¢ÎfiÏ˘ÓÛ˘ Î·È ·ÏÔÔ›ËÛ˘, Û ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ÁÚ·ÊÂÈÔÎÚ·Ù›·˜ Î·È Ù·Ï·ÈˆÚ›·˜ ÂηÙÔÌÌ˘Ú›ˆÓ ÊÔÚÔÏÔÁÔ˘Ì¤ÓˆÓ. ∫¿ÔÈÔÈ ÛÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ηٷÓÔ‹ÛÔ˘Ó, fiÙÈ ‰ÂÓ ‰È¢ÎÔχÓÂȘ ¤Ó· Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯Ô, fiÙ·Ó ÙÔÓ ˘Ô¯ÚÂÒÓÂȘ Ó· ˘Ô‚¿ÏÂÈ ËÏÂÎÙÚÔÓÈο ÙË ‰‹ÏˆÛ‹ ÙÔ˘. ∂¿Ó ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Î¿ÔÈÔ ÓÂfiÙÂÚÔ Ì¤ÏÔ˜ ÛÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ¿ ÙÔ˘, ÙfiÙ ı· ·Ó·ÁηÛÙ› Ó· ÚÔÛʇÁÂÈ Û ÏÔÁÈÛÙ‹, Ì ÙËÓ ·Ó¿ÏÔÁË ÂÈ‚¿Ú˘ÓÛË Ê˘ÛÈο. ¶ÚÔÙÚ¤¯Ô˘Ì fï˜, ÁÈ·Ù› ̤¯ÚÈ Ó· ÊÙ¿ÛÂÈ ÛÙÔÓ ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌfi ÁÈ· ÙË ‰È·‰Èηۛ· ˘Ô‚ÔÏ‹˜, Ù˘ ÊÔÚÔÏÔÁÈ΋˜ ‰‹ÏˆÛ˘, ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÂÈ, Ù· ‚·ÛÈο. ¶·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ÙË ‚‚·›ˆÛË ·Ô‰Ô¯ÒÓ ·fi ÙÔ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎfi ÙÔ˘ Δ·Ì›Ô. ¶¤Ú˘ÛÈ, Ù¤ÙÔÈ· ÂÔ¯‹ ›¯·Ó ÊÙ¿ÛÂÈ Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯Ô˘˜. º¤ÙÔ˜, ÏfiÁˆ ÙˆÓ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÒÓ ...‰È¢ÎÔχÓÛˆÓ, Â›Ó·È ¿Ê·ÓÙ˜. £· ¯ÚÂÈ·ÛÙ› Î·È ‚‚·›ˆÛË ÙÚ·¤˙˘, ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÙfiÎÔ˘˜ ÙˆÓ Î·Ù·ı¤ÛÂˆÓ Î·È ·˜ Â›Ó·È Ï›ÁÔÈ ‹ ÔÏÏÔ›, ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÛËÌ·Û›·. ΔË ‚‚·›ˆÛË ı· Ú¤ÂÈ Ó· ¿ÂÈ Ô ›‰ÈÔ˜ Î·È Ó· ÙË ˙ËÙ‹ÛÂÈ! ∫·È ·Ó ¤¯ÂÈ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÔ‡˜ Û ‰‡Ô ‹ ÙÚÂȘ ÙÚ¿Â˙˜, ı· Ú¤ÂÈ Ó· ¿ÂÈ Û fiϘ! Δ¤ÏÔ˜, ÙÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚÔ Â›Ó·È ˆ˜ Â¿Ó ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÎÏÂȉ¿ÚÈıÌÔ, ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÛÙËı› ÛÙȘ Ô˘Ú¤˜ ÙˆÓ ¢√À, ÁÈ· Ó· ÙÔÓ Ï¿‚ÂÈ, ÁÈ·Ù› ¯ˆÚ›˜ ·˘ÙfiÓ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ˘Ô‚¿ÏÂÈ ‰‹ÏˆÛË. ∂›Ó·È ·‰È·ÓfiËÙÔ ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ÌÈ· Ù˘È΋ ‰È·‰Èηۛ· fiˆ˜ Ë ˘Ô‚ÔÏ‹ ÊÔÚÔÏÔÁÈ΋˜ ‰‹ÏˆÛ˘, ÂÚÓÒÓÙ·˜ ̤۷ ·fi ÙÔ ÎÚ·ÙÈÎfi “Ì›ÍÂÚ” Ù˘ ÁÚ·ÊÂÈÔÎÚ·Ù›·˜, ÌÂÙ·ÙÚ¤ÂÙ·È Û ÌÈ· ·›ÛÙ¢ÙË Ù·Ï·ÈˆÚ›· ÁÈ· ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ÊÔÚÔÏÔÁÔ˘Ì¤ÓÔ˘˜. £ÂˆÚËÙÈο ÛÙfi¯Ô˜ Ù˘ ÎÚ·ÙÈ΋˜ ‰È·¯Â›ÚÈÛ˘ ¤ÚÂÂ Â›Ó·È Ë ·fiÏ˘ÙË ‰È¢ÎfiÏ˘ÓÛË ÙÔ˘ ÔÏ›ÙË fi¯È ÌfiÓÔ ‰ÈfiÙÈ ·˘Ùfi Â›Ó·È ÙÔ ËıÈο ÔÚıfi, ·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ· Ú·ÎÙÈÎÔ‡˜ ÏfiÁÔ˘˜, ·ÊÔ‡ fiÛÔ ÈÔ ÁÚ‹ÁÔÚ· ηٷÙÂıÔ‡Ó ÔÈ ÊÔÚÔÏÔÁÈΤ˜ ‰ËÏÒÛÂȘ ÙfiÛÔ ÈÔ Â‡ÎÔÏ· ı· ·Ú¯›ÛÔ˘Ó Ó· ÂÈÛÚ¤Ô˘Ó Ù· ¯Ú‹Ì·Ù· ·fi ÙÔ˘˜ ÊfiÚÔ˘˜ ÛÙ· ÎÚ·ÙÈο Ù·Ì›·. ¶ÚÔÊ·ÓÒ˜ ÔÈ ÌÂÁ·ÏfiÛÙÔ̘ ·Ó·ÊÔÚ¤˜ ÂÚ› Ù˘ ‰ÈÔÈÎËÙÈ΋˜ ÌÂÙ·ÚÚ‡ıÌÈÛ˘ Ë ÔÔ›· ·ÏÏ¿˙ÂÈ ÙÔÓ ÙÚfiÔ Ô˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ÎÚ¿ÙÔ˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ·È Û ÌÂÁ¿ÏË ÔÛfiÙËÙ· fiÙ·Ó ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ηٷӷψıÔ‡Ó ÛÂ Û˘Ó¤‰ÚÈ· Î·È ËÌÂÚ›‰Â˜ ·ÏÏ¿ ·¤¯Ô˘Ó Ôχ ·fi ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·. (∞fi ÙË «¡·˘ÙÂÌÔÚÈ΋»)

TÔ˘ ¢ËÌ‹ÙÚË P¿ÏÏË, rallis@e-thessalia.gr

∂˘Úˆ·›ÔÈ ·ÍȈ̷ÙÔ‡¯ÔÈ Â·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó Û˘¯Ó¿ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ˆ˜ ÛËÌÂÈÒÓÂÙ·È “ÚfiÔ‰Ô˜” ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌ›·, ·ÏÏ¿ ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ÚÔÛ¿ıÂȘ. √È Â›ÛË̘ ‰ËÏÒÛÂȘ ·ÓÙ·ÔÎÚ›ÓÔÓÙ·Ó Ï›ÁÔ ‹ Ôχ Û ·ÈÛı‹Ì·Ù· ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ·˘Ù¿ ÙÔ˘ ÁÔÓÈÔ‡ Ô˘ ·ÎÔ‡ÂÈ ·fi ÙÔ ‰¿ÛηÏÔ ÙÔ˘ ·È‰ÈÔ‡ Ó· ϤÂÈ ˆ˜ Ó·È ÌÂÓ ÚÔÛ·ı›, ·ÏÏ¿ ¤¯ÂÈ ·ÎfiÌË ÎÂÓ¿ Î·È ÂÏÏ›„ÂȘ Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ηχ„ÂÈ ÛÙ· Ì·ı‹Ì·Ù¿ ÙÔ˘ ÁÈ· Ó· ‚ÂÏÙÈÒÛÂÈ ÙȘ ÂȉfiÛÂȘ ÙÔ˘. ∂ÍÂÙ¿ÛÂȘ ‰ÂÓ ‰›ÓÔ˘Ó ÚÔÊ·ÓÒ˜ ÌfiÓÔ Ì·ıËÙ¤˜, ·ÏÏ¿ ΢‚ÂÚÓ‹ÛÂȘ Î·È ÎÚ¿ÙË. ª¿ÏÈÛÙ· Ì ÙȘ ‰fiÛÂȘ “ÛËÌ·ÓÙÈÎÒÓ ÚÔfi‰ˆÓ” Ó· Û˘Ó¯›˙ÔÓÙ·È Ë ÂfiÌÂÓË ÛΤ„Ë Â›Ó·È fiÙÈ ›Ûˆ˜ ÎÈ Ë ·ÚÔ˘Û›· Ù˘ ÙÚfiÈη˜ Ó· Á›ÓÂÙ·È ÂÚÈÙÙ‹, ÂÊfiÛÔÓ ·ÔηٷÛÙ·ı› Ë ÂÌÈÛÙÔÛ‡ÓË ÁÈ· ÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛË ˘Ô¯ÚÂÒÛˆÓ. ™ÙÔ ÌÂٷ͇, Ë ÂÏÏËÓÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌ›· ¤¯ÂÈ Ì›ÓÂÈ ·ÚÎÂÙ¤˜ ÊÔÚ¤˜ ÌÂÙÂÍÂÙ·ÛÙ¤·. ªÂ ÙÔ˘˜ °ÂÚÌ·ÓÔ‡˜ Ó· ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È ˆ˜ ‰¿ÛηÏÔÈ Î·È ËıÈÎÔ› ‰È·ÊˆÙÈÛÙ¤˜ Ù˘ ∂˘ÚÒ˘, ·ÚfiÙÈ Â›Ó·È ·ÌÊ›‚ÔÏÔ ·Ó Ë ˘fiÏÔÈË ∂˘ÚÒË ı¤ÏÂÈ Ó· ·ԉ¯Ù› ÙÔ ÁÂÚÌ·ÓÈÎfi ‰È·ÊˆÙÈÛÌfi. ∞ÎfiÌ· Î·È ÔÈ ›‰ÈÔÈ ÙÚÔÌ¿˙Ô˘Ó Ô˘ ÏÂÓ Ì ÙȘ ÂÈÙÒÛÂȘ Ù˘ ÏÈÙfiÙËÙ·˜ Î·È ÙËÓ ¤ÎÙ·ÛË Ù˘ ·ÓÂÚÁ›·˜ ÛÙÔÓ ∂˘Úˆ·˚Îfi ¡fiÙÔ. ∞ÓÂÍ¿ÚÙËÙ· fï˜ ·fi ·˘Ù¿ ÔÈ ŒÏÏËÓ˜ ÔÏÈÙÈÎÔ› ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó È· ‰ÈηÈÔÏÔÁ›Â˜ Ó· ·ÁÓÔÔ‡Ó ÂΛÓÔ Ô˘ ÁÓÒÚÈ˙·Ó Û˘Ó¿‰ÂÏÊÔ› ÙÔ˘˜: Δ· ÎÚ¿ÙË Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó ÙȘ ÎÚ›ÛÂȘ ·fi Ôχ ηχÙÂÚË ı¤ÛË Â›Ó·È ·˘Ù¿ Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó οÓÂÈ ÌfiÓÔ Ì ÂÈ̤ÏÂÈ· ÙÔ Ì¿ıËÌ¿ ÙÔ˘˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÔÚÈṲ̂Ó˜ ‚·ÛÈΤ˜ ÎÈÓ‹ÛÂȘ, ¯ˆÚ›˜ Ì¿ÏÈÛÙ· ÔÏϤ˜ ηı˘ÛÙÂÚ‹ÛÂȘ. ∞fi ÙËÓ Â͢Á›·ÓÛË ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜ ̤¯ÚÈ ÙËÓ ·Ó·‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË ÙÔ˘ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ Î·È ÙËÓ ·Ó·ÌfiÚʈÛË Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜ ÂÚÁ·Û›·˜. ™Â οı ÂÚ›ÙˆÛË Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔÛ¯ıÔ‡Ó ÔÚÈṲ̂ӷ “SOS” , fiˆ˜ ϤÁÔÓÙ·È Î·È ÛÙË ‰È¿ÏÂÎÙÔ ÙˆÓ ÂÍÂÙ¿ÛˆÓ, Ù· ÛÔ‚·Ú¿ ı¤Ì·Ù· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ· ‹ Î·È Û¯ÂÙÈ΋ ÂÈÎÈÓ‰˘ÓfiÙËÙ·.

Ê·›Ô˘˜ Ó· ÌÈÏÔ‡Ó Â˘ı¤¶fiÛÔÈ ‹ÚˆÂ˜ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ˆ˜ ÁÈ· ·Í›Â˜ Ù˘ ˙ˆ‹˜ ·Ó¿ÌÂÛ¿ Ì·˜, fiˆ˜ ·ÒÛÙ ӷ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó Ó·ÚˆÙÈ¤Ù·È Ë Ó¤· ÂÎÔÚfiÙ˘· ÁÈ· ÙÔ˘˜ Ó¤Ì‹ Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÙËÔ˘˜, ·ÏÏ¿ Î·È ËÁ‹ ¤ÏÂfiÚ·Û˘; ÌÓ¢Û˘ ÁÈ· fiÏÔ˘˜. ¶fiÛÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ Ì ·Ï√È ·ÈÛı‹ÛÂȘ Ô͇ÓÔÙÚÔ˘ÈÛÌfi Î·È ·ÓȉÈÔÙ¤ÓÙ·È, fiÙ·Ó ˘¿Ú¯ÂÈ ÏÂÈ·, Ô˘ ‰ÂÓ ˙‹ÙËÛ·Ó ›ÂÛË. ΔfiÙ ÌÂÚÈÎÔ› ÙËÓ ˘ÏÈ΋ ÂÈ‚Ú¿‚¢ÚÔÙÈÌÔ‡Ó Ó· ·Ú¿ÛË, ·ÏÏ¿ Ì ‰È¿ıÂÛË ÁÔ˘Ó ËıÈ΋ ˘ÂÚ·Í›· ·ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë˜ ÁÈ· ÙÔÓ Î·È Î·ÏÔÛ‡ÓË. ÈÔ ·‰‡Ó·ÌÔ, Ì Û‚·∞ÎfiÌË Î·È ÚÈÛοÚÔÛÌfi ÛÙÔÓ ÏËÛ›ÔÓ Î·È ÓÙ·˜, fi¯È ÁÈ· ÙÔ „ÒÓÈÔ ÛÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ, ΢ԇÙ ÁÈ· ÙËÓ ·Ú·¯Ù‹, ÎÏÔÊÔÚÔ‡Ó ‰›Ï· Ì·˜; ·ÏÏ¿ ÁÈ· ÙËÓ ›ÛÙË fiÙÈ ∫·È ÔÈ· Ù‡¯Ë ÌÔÚ› ÌÔÚ› Ó· ‚ÔËı‹ÛÔ˘Ó Ó· ¤¯Ô˘Ó ÛÙ· ª¤Û· ÔÈ ¤ÌÚ·ÎÙ· Û ÌÈ· ÎÚ›ÛÈıÂÙÈΤ˜ ÛÙ¿ÛÂȘ ˙ˆ‹˜, ÌË ÛÙÈÁÌ‹. Û ÌÈ· ÂÔ¯‹ Ô˘ ‰ÈÂΪ ¿ÊıÔÓË ÂÓ¤ÚÁÂÈ·, ‰ÈΛ Â›Û˘ ¯ÒÚÔ Ë Â·ÏÏ¿ Î·È ·ÚÈÛÙÔÎÚ·ÙÈÈıÂÙÈ΋ ÂÓË̤ڈÛË ÎÈ Î‹ ÛȈ‹. Èڛ˜ Ó· Ë ‰˘ÛÊ‹ÌËÛË; ∂ȉÈο ÙÔ˘˜ ʈٛ˙ÂÈ ÙÔ Êˆ˜ fiÙ·Ó Ì¤Û· ·fi ÙËÓ ·ŒÚÁÔ ÕÓÓ·˜ ∞Ì·ÚÈÒÙÔ˘ Ù˘ ‰ËÌÔÛÈfiÙËÙ·˜, ·ÏÓˆÓ˘Ì›· ÙˆÓ blogs ·Ó·Ï¿ Ì ÙÔ ‰ÈÎfi ÙÔ˘˜ ÂÛˆ‰Â›¯ÙËΠ̠ÛÊÔ‰ÚfiÙËÙ· ÙÂÚÈÎfi ʈ˜. ÙÔ ·ÚÓËÙÈÎfi, ·ÚΛ Ó· ‰È·ÙËÚÂ›Ù·È ·Ì›ˆÙÔ ª·˙› Ì fiÛÔ˘˜ ·Ú¿ÁÔ˘Ó ÁÓÒÛË, ‰ËÌÈÔ˘ÚÂӉȷʤÚÔÓ ÂÓfi˜ ÎÔÈÓÔ‡ Ô˘ ÂÚÈ̤ÓÂÈ ÂÁÔ‡Ó, ηÈÓÔÙÔÌÔ‡Ó ‰ÂÓ ÊÔ‚Ô‡ÓÙ·È ÙÔÓ ¿ÙÔ. ÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ‰ËÏËÙ‹ÚÈÔ ÁÈ· fiÛÔ˘˜ ÊıÔÓ›. ΔÚ·‚Ô‡Ó ÌÚÔÛÙ¿, ÎÔÈÙÒÓÙ·˜ ÚÔ˜ Ù· ¿∞ÎfiÌË ÎÈ ¤ÙÛÈ Ë ÂÔ¯‹ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ÏÈÁfiÙÂÓˆ. ÚÔ˘˜ ‰È¿ÛËÌÔ˘˜ Î·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˘˜ ÎÔÚ˘-

ʈÙfi: ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ °È¿ÓÓ·ÚÔ˜

T‡Ô˜

∏ ‚fiÏÙ· Ì ÙÔ ÙÚÂÓ¿ÎÈ Â›Ó·È Ì·Á¢ÙÈ΋. ∂›Û˘ ÁÔËÙ¢ÙÈ΋ Â›Ó·È Î·È Ì ٷ fi‰È· ÁÈ· fiÛÔ˘˜ ·ÔÊ·Û›ÛÔ˘Ó Ó· ÂÚ·Ù‹ÛÔ˘Ó, ¤¯ÔÓÙ·˜ ÙËÓ ÔÌÔÚÊÈ¿ ÙÔ˘ ¢˘ÙÈÎÔ‡ ¶ËÏ›Ô˘ ÛÙÔ Ï¿È ÙÔ˘˜ Î·È ÙÔÓ ¶·Á·ÛËÙÈÎfi ÌÚÔÛÙ¿ ÙÔ˘˜.

™Ù· ÏfiÁÈ· ÙÔ «·ÓÙ›Ô» ÛÙË ÏÈÙfiÙËÙ· ΔÔ˘ Paul Taylor

∞ÎÔ‡ÁÔÓÙ·˜ οÔÈÔ˘˜ ∂˘Úˆ·›Ô˘˜ ËÁ¤Ù˜, ȉȷ›ÙÂÚ· ÛÙË °·ÏÏ›·, ı· ¤ÏÂÁ ηÓ›˜ fiÙÈ Ë ÂÔ¯‹ Ù˘ ÏÈÙfiÙËÙ·˜ ¤¯ÂÈ ÙÂÏÂÈÒÛÂÈ Î·È ˆ˜ Ë ∂˘Úˆ˙ÒÓË ÎÈÓÂ›Ù·È ÔÏÔÙ·¯Ò˜ ÚÔ˜ ÙËÓ ÙfiÓˆÛË Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ·Ó¿Ù˘Í˘. ™Â ÌÈ· ÂÓÙ˘ˆÛȷ΋ ·ÏÏ·Á‹ ÙˆÓ ÙfiÓˆÓ, Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ∑Ô˙¤ ª·Ô˘¤Ï ª·Úfi˙Ô ‰‹ÏˆÛ ÙÔÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ Ì‹Ó· fiÙÈ ÔÈ Ôϛ٘ ‰ÂÓ ·ÓÙ¤¯Ô˘Ó ¿ÏÏË ÏÈÙfiÙËÙ·, ˘fi ÙËÓ ¤ÓÓÔÈ· Ù˘ Ì›ˆÛ˘ ÙÔ˘ ‰ËÌfiÛÈÔ˘ ¯Ú¤Ô˘˜ ̤ۈ ÂÚÈÛÙÔÏ‹˜ ‰··ÓÒÓ Î·È ·‡ÍËÛ˘ ÙˆÓ ÊfiÚˆÓ. ™ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·, fï˜, Ë ·ÏÏ·Á‹ Â›Ó·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÛÙ· ÏfiÁÈ· ·Ú¿ ÛÙ· ¤ÚÁ·. ¡·È ÌÂÓ ¤¯ÂÈ ·ÏÏ¿ÍÂÈ Ë ÚËÙÔÚÈ΋, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ˘‹ÚÍ η̛· ‰Ú·Ì·ÙÈ΋ ÛÙÚÔÊ‹ Û Â›Â‰Ô ÔÏÈÙÈÎÒÓ. ∞ÍȈ̷ÙÔ‡¯ÔÈ Ù˘ ∂.∂. Î·È ÎÂÓÙÚÈÎÔ› ÙÚ·Â˙›Ù˜ ÂÎÙÈÌÔ‡Ó fiÙÈ ÔÈ ˘ÂÚ¯Úˆ̤Ó˜ ¯ÒÚ˜ ‰ÂÓ ı· ¤¯Ô˘Ó ÁÈ· ÔÏÏ¿ ¯ÚfiÓÈ· ¿ÏÏË ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈ΋ χÛË ¤Ú·Ó Ù˘ ÂÚÈÛÙÔÏ‹˜ ÙˆÓ ‰ËÌÔÛ›ˆÓ ‰··ÓÒÓ Î·È Ù˘ Û˘ÚÚ›ÎÓˆÛ˘ ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜ -fiÛÔ ÔÏÈÙÈο ‰˘Û¿ÚÂÛÙÔ Î·È ·Ó Â›Ó·È ·˘Ùfi. “∏ ·Ó¿Ù˘ÍË Â›Ó·È ÙÔ ÎÏÂȉ› ÁÈ· ÙËÓ ¤ÍÔ‰Ô ·fi ÙËÓ ÎÚ›ÛË, fiÏÔÈ Û˘ÌʈÓԇ̠۠·˘Ùfi” , ›Â Ô ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ Ù˘ ÁÂÚÌ·ÓÈ΋˜

ªÔ‡ÓÙÂÓÛÌ·ÓΠ÷Ә μ¿ÈÓÙÌ·Ó Û ÔÌÈÏ›· ÙÔ˘ Û °¿ÏÏÔ˘˜ ÂȯÂÈÚË̷ٛ˜ ÙËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË Â‚‰ÔÌ¿‰·. “∞ÏÏ¿ Ë ·Ô΋ڢÍË Ù˘ ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈ΋˜ Â͢Á›·ÓÛ˘ ‰ÂÓ ı· Ì·˜ ʤÚÂÈ ÈÔ ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔÓ ÛÙfi¯Ô ·˘Ùfi” . °È· οÔÈÔ˘˜, ·˘Ùfi ·ÎÔ‡ÁÂÙ·È Ï›ÁÔ Û·Ó Ó· ·ÌÊÈÛ‚ËÙ› Ô ›‰ÈÔ˜ Ô ¶¿·˜ ÙËÓ ‡·ÚÍË ÙÔ˘ £ÂÔ‡. √È ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ ª·Úfi˙Ô ÚÔοÏÂÛ·Ó ÚˆÙÔÛ¤Ïȉ· Ì ٛÙÏÔ˘˜ “Ë ÏÈÙfiÙËÙ· ¤¯ÂÈ ÙÂÏÂÈÒÛÂÈ” Û ¯ÒÚ˜ fiˆ˜ Ë πÚÏ·Ó‰›·, Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ˘ÔÛÙ› ÛÎÏËÚ¤˜ ÂÚÈÎÔ¤˜, ÂÓÒ ÂÍ·ÁÚ›ˆÛ ·ÚÎÂÙ¤˜ Â˘Úˆ·˚Τ˜ ΢‚ÂÚÓ‹ÛÂȘ. ™ÙȘ μڢͤÏϘ, ·ÓÒÙ·ÙÔ˜ ·ÍȈ̷ÙÔ‡¯Ô˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ Û˘¯Ó¤˜ Â·Ê¤˜ Ì ËÁ¤Ù˜ ÎÚ·ÙÒÓ-ÌÂÏÒÓ ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ ÙÔ Ì‹Ó˘Ì· ÙÔ˘ ª·Úfi˙Ô “‰ÂÓ ÂÈÎÔÈÓˆÓ‹ıËΠۈÛÙ¿” Î·È fiÙÈ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ¿ÏÏË ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈ΋ χÛË ÛÙË ÏÈÙfiÙËÙ·. “∏ ȉ¤· fiÙÈ ÔÈ Î˘‚ÂÚÓ‹ÛÂȘ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÔ‡Ó ‰·¿Ó˜, ·ÏÏ¿ ‰·ÓÂÈ˙fiÌÂÓ˜, fiÙÈ Ë ÂÔ¯‹ Ù˘ ÏÈÙfiÙËÙ·˜ ¤¯ÂÈ ÙÂÏÂÈÒÛÂÈ, Â›Ó·È ·Ú·Ï·ÓËÙÈ΋” , ›Â Ô ·ÍȈ̷ÙÔ‡¯Ô˜, ÌÈÏÒÓÙ·˜ ˘fi ηıÂÛÙÒ˜ ·ÓˆÓ˘Ì›·˜ ÏfiÁˆ Ù˘ ÏÂÙfiÙËÙ·˜ Ù˘ ı¤Û˘ ÙÔ˘. “ªÔÚԇ̠ӷ ·Ó·‚¿ÏÔ˘Ì ÙË ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈ΋ Â͢Á›·ÓÛË Î·Ù¿ ¤Ó· ‹ ‰‡Ô ¯ÚfiÓÈ·, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ Â›Ó·È ·˘Ù‹ Ë ·¿ÓÙËÛË. ∏ ·¿ÓÙËÛË Â›Ó·È Ë ·Ó¿Ù˘ÍË Î·È ·˘Ù‹ ı· ¤ÚıÂÈ ÌfiÓÔ Ì¤Ûˆ ‰È·ÚıÚˆÙÈÎÒÓ ÌÂÙ·ÚÚ˘ıÌ›ÛÂˆÓ Î·È ‚ÂÏÙ›ˆÛ˘ Ù˘ ·Ú·ÁˆÁÈÎfiÙËÙ·˜” . ™‡Ìʈӷ Ì ÙË °ÂÚÌ·Ó›‰· ηÁÎÂÏ¿ÚÈÔ ∞ÁΤϷ ª¤ÚÎÂÏ, Ë ÔÔ›· Ȥ˙ÂÈ ÁÈ· ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈ΋ ÂÈı·Ú¯›· ·fi ÙËÓ ·Ú¯‹ Ù˘ ÎÚ›Û˘, Ë ÏÈÙfiÙËÙ· Î·È Ë ·Ó¿Ù˘ÍË ‰ÂÓ Â›Ó·È ·ÓÙ›ıÂÙ˜ ¤ÓÓÔȘ

✒¢∏ª√∫ƒ∞Δπ∞: ™˘ÓÙ¿ÍÂȘ. Δ· Ó¤· fiÚÈ· ËÏÈΛ·˜, ÔÈ “ÌÂȈ̤Ó˜” Î·È Ù· „ÈÏ¿ ÁÚ¿ÌÌ·Ù·! ✒∂£¡√™: ¶ÚÒÙÔ Ú‹ÁÌ· ÛÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË ÙˆÓ ÙÚÈÒÓ. ✒∂§∂À£∂ƒ√™ ΔÀ¶√™: ∞˘ÙfiÌ·ÙÔÈ ¤ÏÂÁ¯ÔÈ Ì ÙËÓ ˘Ô‚ÔÏ‹ ÙˆÓ ‰ËÏÒÛˆÓ. ✒∂§∂À£∂ƒ√ΔÀ¶π∞: ¶ÚÒÙË ÎÚ›ÛË ÌÂ... Ô˘Ú¿. ✒∏ ∞À°∏: Δ¤ÏÔ˜ ÛÙËÓ ·Û˘‰ÔÛ›· ÙˆÓ Î·Ó·Ï·Ú¯ÒÓ. ✒∏ ∂º∏ª∂ƒπ¢∞ Δø¡ ™À¡Δ∞∫Δø¡: ΔÚ›· ÎÔÌÌ¿ÙÈ· Ë ÙÚÈÎÔÌÌ·ÙÈ΋. ✒∏ ∂§§∞¢∞ ∞Àƒπ√: √ ™·Ì·Ú¿˜ ¤‚·Ï ٤ÏÔ˜ ÛÙËÓ ÔÂÚ¤Ù· ¶∞™√∫¢∏ª∞ƒ. ✒∏ ∫∞£∏ª∂ƒπ¡∏: ∫›Ó‰˘ÓÔ˜ Ì›˙ÔÓÔ˜ ÎÚ›Û˘ ÛÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË. ✒ƒπ∑√™¶∞™Δ∏™: ΔÒÚ· Ô Ï·fi˜ Ó· ÚÔÙ¿ÍÂÈ ÙËÓ ÈηÓÔÔ›ËÛË ÙˆÓ Û‡Á¯ÚÔÓˆÓ ·Ó·ÁÎÒÓ ÙÔ˘. ✒Δ∞ ¡∂∞: ™˘ÌÊÒÓËÛ·Ó fiÙÈ ‰È·ÊˆÓÔ‡Ó.

Î·È Ë ÂÚÈÛÙÔÏ‹ ‰··ÓÒÓ Ú¤ÂÈ Ó· Û˘Ó¯ÈÛÙ›. ™Â ÌÈ· Û˘ÁÎ·Ï˘Ì̤ÓË ÎÚÈÙÈ΋ ÚÔ˜ ÙË Û‡ÌÌ·¯fi Ù˘ °·ÏÏ›·, Ë ÔÔ›· ̤¯ÚÈ ÙÒÚ· ·ÓÙÏ› ÎÂÊ¿Ï·È· ̤ۈ ‰·ÓÂÈÛÌÔ‡ ·ÓÙ› Ó· ÌÂÈÒÓÂÈ ÙȘ ‰ËÌfiÛȘ ‰·¿Ó˜ Ù˘, ÙÔ μÂÚÔÏ›ÓÔ Ï¤ÂÈ fiÙÈ ÔÈ Î˘‚ÂÚÓ‹ÛÂȘ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ·ÔʇÁÔ˘Ó ÙËÓ ·‡ÍËÛË ÙˆÓ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎÒÓ ‚·ÚÒÓ ÂÂȉ‹ ¤ÙÛÈ ‚Ï¿ÙÔ˘Ó ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË. √ÏÔ¤Ó· ‰˘ÛÎÔÏfiÙÂÚË Á›ÓÂÙ·È Î·È Ë ÔÏÈÙÈ΋ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙˆÓ Ì¤ÙÚˆÓ ÏÈÙfiÙËÙ·˜. ¶ÂÚÈÎÔ¤˜ ÛÙÔ˘˜ ÌÈÛıÔ‡˜ ‰ËÌÔÛ›ˆÓ ˘·ÏϋψÓ, ·ÔχÛÂȘ, ¿ÁˆÌ· Û˘Óٿ͈Ó, ·˘Í‹ÛÂȘ ÛÙ· fiÚÈ· Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰fiÙËÛ˘ Î·È ·Ó·ÙÚÔ¤˜ ÛÙȘ ÂÚÁ·ÛȷΤ˜ Û¯¤ÛÂȘ ¤¯Ô˘Ó Ú›ÍÂÈ Î˘‚ÂÚÓ‹ÛÂȘ Û ∂ÏÏ¿‰·, πÚÏ·Ó‰›·, ¶ÔÚÙÔÁ·Ï›·, πÛ·Ó›· Î·È πÙ·Ï›·. √È Î˘‚ÂÚÓ‹ÛÂȘ Ô˘ ÙȘ ‰È·‰¤¯ıËÎ·Ó ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó Ì·˙ÈΤ˜ ‰È·‰ËÏÒÛÂȘ, ÂÓ›Û¯˘ÛË ÙˆÓ ÎÈÓËÌ¿ÙˆÓ Î·Ù¿ Ù˘ ÏÈÙfiÙËÙ·˜ Î·È ·fiÙÔÌË ÙÒÛË Ù˘ ‰ËÌÔÙÈÎfiÙËÙ·˜ Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ŒÓˆÛ˘. √È ·ÍȈ̷ÙÔ‡¯ÔÈ Ù˘ ∂.∂. ¿ÁˆÛ·Ó ‚ϤÔÓÙ·˜ ÙË Û˘ÓÙÚÈ‚‹ ÙÔ˘ ÚÒËÓ πÙ·ÏÔ‡ Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡ ª¿ÚÈÔ ªfiÓÙÈ, ÂÓfi˜ ÊÈÏÂχıÂÚÔ˘ Ù¯ÓÔÎÚ¿ÙË, ÛÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ ÙÔ˘ ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘. ΔÔ ÔÏÈÙÈÎfi ÎfiÛÙÔ˜ ÙˆÓ Ì¤ÙÚˆÓ ·˘ÙÒÓ ÌÔÚ› Ó· Â›Ó·È ˘„ËÏfi, ‰Â‰Ô̤ÓÔ˘ fiÙÈ ‰È·Ù·Ú¿ÛÛÔ˘Ó Î·ÙÂÛÙË̤ӷ Û˘ÌʤÚÔÓÙ·. ∞ÓÙ›ıÂÙ·, ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È ¯ÚfiÓÈ· ÁÈ· Ó· Á›ÓÔ˘Ó ·ÈÛıËÙ¤˜ ÔÈ ıÂÙÈΤ˜ ÙÔ˘˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ Û˘Ó¤ÂȘ, fiˆ˜ Ù· ˘„ËÏfiÙÂÚ· ÔÛÔÛÙ¿ ·Ó¿Ù˘Í˘ Î·È Ë ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ı¤ÛÂˆÓ ÂÚÁ·Û›·˜. (∞fi ÙËÓ «∏ÌÂÚËÛ›·»)

29 05 13  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you