Page 1

°›ÓÂÙÂ Û˘Ó‰ÚÔÌËÙ¤˜

ÛÙÔ

ÛÙË TÈÌ‹ º‡ÏÏÔ˘ 1ú ŒÙÔ˜ 112ÔÓ K·ıËÌÂÚÈÓ‹ ¶ÚˆÈÓ‹ EÊËÌÂÚ›‰· ·fi ÙÔ 1898 AÚÈıÌfi˜ º‡ÏÏÔ˘ 33.860 ∫˘Úȷ΋ 28 πÔ˘Ó›Ô˘ 2009 AÓ. ËÏ. 06.05'- ‰. 20.52' ™∂§∏¡∏ 6 ∏ª∂ƒø¡ †∞Ó·ÎÔÌȉ‹ ÏÂÈ„¿ÓˆÓ ∫‡ÚÔ˘ Î·È πˆ¿ÓÓÔ˘ ÙˆÓ ∞Ó·ÚÁ‡ÚˆÓ

800-11-35000 ™‹ÌÂÚ· Ì·˙› ÌÂ ÙË «£»

64 ™ÂÏ›‰Â˜

줂·ÈË Ë Ó¤· ÊÔÚÔ-ηٷÈÁ›‰· ÙÔÓ √ÎÙÒ‚ÚÈÔ

√π∫√¡√ªπ∞

∂ÊÈ¿ÏÙ˘ ÙÔ ¤ÏÏÂÈÌÌ· ÏfiÁˆ ÂÎÙÚԯȷÛÌÔ‡ ‰··ÓÒÓ Î·È Ì›ˆÛ˘ ÂÛfi‰ˆÓ

∞¶√Δ∂§∂™ª∞ ÂÓı¿ÚÚ˘ÓÛ˘ ÁÈ· Ó· Á›ÓÂÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ Î·È Ó· ‰ÈÔÚıˆıÔ‡Ó ˘·ÚÎÙ¿ ÛÊ¿ÏÌ·Ù· ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÈ ÙȘ Â˘ÚˆÂÎÏÔÁ¤˜ Ô Î. °ÈÒÚÁÔ˜ ∫Ô˘ÌÔ˘ÙÛ¿ÎÔ˜, Â˘Úˆ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ Ù˘ ¡.¢., ÚÔÛı¤ÙÔÓÙ·˜ fiÙÈ Ë ¡.¢. ‰È·ı¤ÙÂÈ ÙȘ ‰˘Ó¿ÌÂȘ ÒÛÙ ӷ ÎÂÚ‰›ÛÂÈ ÙȘ ÂıÓÈΤ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜. ■ ÛÂÏ.6

Δ· ÛÙÔȯ›· ·˘Ù¿ ÙÚÔÌ¿˙Ô˘Ó ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË, ηıÒ˜ ÙÔ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfi ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈÎfi ¤ÏÏÂÈÌÌ· ÎÈÓÂ›Ù·È ÛÙÔ ÂÊÈ·ÏÙÈÎfi 8% - 9% ÙÔ˘ ∞∂¶, ÙÔ ÔÔ›Ô ·fi ÌfiÓÔ ÙÔ˘ Û˘ÓÈÛÙ¿ Â¤Ì‚·ÛË ÙˆÓ μÚ˘ÍÂÏÏÒÓ. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, ÂÎÊÚ¿˙ÔÓÙ·È Êfi‚ÔÈ fiÙÈ ı· Û˘Ó¯ÈÛÙ› Ô ÊÚÂÓ‹Ú˘ Ú˘ıÌfi˜ ·‡ÍËÛ˘ ÙÔ˘ ¯Ú¤Ô˘˜. ™Â ·˘Ùfi ÙÔ Ï·›ÛÈÔ, ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô √ÈÎÔÓÔÌ›·˜ Î·È √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÂÈÊ˘Ï¿ÛÛÂÈ ÛÙÔ˘˜ ÊÔÚÔÏÔÁÔ˘Ì¤ÓÔ˘˜ ÁÈ· ÙÔÓ √ÎÙÒ‚ÚÈÔ Ó¤· ÂÈÛÚ·ÎÙÈο ̤ÙÚ· Ì Â›ÎÂÓÙÚÔ Ù· ·Î›ÓËÙ· Î·È Ù· ÂÈÛÔ‰‹Ì·Ù· Ô˘ Û‹ÌÂÚ· ÊÔÚÔÏÔÁÔ‡ÓÙ·È Ì ·˘ÙÔÙÂÏ›˜ ¯·ÌËÏÔ‡˜ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎÔ‡˜ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ¤˜. ■ ÛÂÏ.5

¡fiÌÔÈ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· ÙÔ˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó, ·ÏÏ¿...

∏ ¿Ó·Ú¯Ë ‰fiÌËÛË Î·Ù·ÛÙÚ¤ÊÂÈ ÙÔ ¶‹ÏÈÔ

∞Ù¤ÏÂȈÙË Ë Ï›ÛÙ· ·Ó·ÌÔÓ‹˜ ÓÂÊÚÔ·ıÒÓ ■ ÛÂÏ.19 ∞˘ÍË̤ÓË Â͈ÙÂÚÈ΋ ‚›· ÛÙËÓ ÂÚÁ·Û›· ■ ÛÂÏ.23

™À¡∂¡Δ∂À•∏ ™Δ∏ “£”

ÂÎÙfi˜ ÂϤÁ¯Ô˘ ∞

ª∂ ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚˆÓ ·fi 50 À¶∂• Û˘Ó¤Ú¯ÔÓÙ·È ÛÙËÓ ∫¤Ú΢ڷ ÙÔ ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ¡∞Δ√-ƒˆÛ›·˜ Î·È Ë ¿Ù˘Ë ™‡ÓÔ‰Ô˜ ÙÔ˘ √∞™∂. “¶·ÚÒÓ” Ô ™. ªÂÚÏÔ˘ÛÎfiÓÈ, “·Ô‡Û·” Ë Ã›Ï·ÚÈ ∫Ï›ÓÙÔÓ. ■ ÛÂÏ.12

www.e-thessalia.gr

°. ∫√Àª√ÀΔ™∞∫√™

ÓËÛ˘¯ËÙÈ΋ Ì›ˆÛË ÙˆÓ ÂÛfi‰ˆÓ Î·È ÂÎÙfi˜ ÂϤÁ¯Ô˘ ·‡ÍËÛË ÙˆÓ ‰··ÓÒÓ Ê¤ÚÂÙ·È Ó· ‰Â›¯ÓÔ˘Ó Ù· Ì˘ÛÙÈο ÛÙÔȯ›· Ô˘ ¤¯ÂÈ ÛÙ· ¯¤ÚÈ· ÙÔ˘ ÙÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi ÂÈÙÂÏ›Ô, ‰›ÓÔÓÙ·˜ ÂÎÚËÎÙÈÎfi ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· ÛÙÔ Úfi‚ÏËÌ· ÙÔ˘ ÂÏÏ›ÌÌ·ÙÔ˜ Î·È Î·ıÈÛÙÒÓÙ·˜ ·ÎfiÌË ÈÔ ‚¤‚·ÈË Ó¤· ÊÔÚÔ-ηٷÈÁ›‰· ÙÔÓ √ÎÙÒ‚ÚÈÔ. ∞ÓÙ› ÁÈ· ·‡ÍËÛË ÙˆÓ ÂÛfi‰ˆÓ, ÙÔ ÚÒÙÔ ÂÍ¿ÌËÓÔ ÙÔ˘ ¤ÙÔ˘˜ ÎÏ›ÓÂÈ Ì Ì›ˆÛË 1%. ÷ÚÈÛÙÈ΋ ‚ÔÏ‹ ÛÙÔ ÁÎÚ›˙Ô ·˘Ùfi ÛÎËÓÈÎfi ‰›ÓÂÈ Ë ÂÎÙ›Ó·ÍË ÙˆÓ ‰··ÓÒÓ, ÔÈ Ôԛ˜, Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ›‰È˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜, ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È Ì ڢıÌfi ·‡ÍËÛ˘ 20%...

§·ÌÚ¤˜ ·ÚÔ˘Û›Â˜ ηÈ... ·Ô˘Û›Â˜ ÛÙËÓ ∫¤Ú΢ڷ

internet

Δ√ ÓÔÌÔıÂÙÈÎfi ÔÏÔÛÙ¿ÛÈÔ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· ÙÔ˘ ¶ËÏ›Ô˘ ˘¿Ú¯ÂÈ, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ›ٷÈ, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ë ¿Ó·Ú¯Ë ‰fiÌËÛË Ó· ·Óı› Î·È Ù· ·Ôı¤Ì·Ù· Á˘ Ó· ÂÍ·ÓÙÏÔ‡ÓÙ·È. ∂ÈÛËÌ¿ÓÛÂȘ ÛÙÔ ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ ™˘Ó¤‰ÚÈÔ ÁÈ· ÙÔ Ê˘ÛÈÎfi Î·È ‰Ô-

«√È Â˘ÚˆÂÎÏÔÁ¤˜ ‹Ù·Ó ÙÔ Î·Ì·Ó¿ÎÈ ÁÈ· ÙË ¡.¢.»

√ÈÎÔÓÔÌÈ΋ ·ÈÌÔÚÚ·Á›· Ù· «·È¯Ó›‰È·» ÛÙÔ ∞ÈÁ·›Ô

ÌË̤ÓÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ÙÔ˘ ¶ËÏ›Ô˘ Ô˘ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛ ¯ı˜ ÙȘ ÂÚÁ·Û›Â˜ ÙÔ˘ ÛÙËÓ ∞ÁÚÈ¿. ΔȘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘˜ η٤ıÂÛ·Ó ·Ú¯ÈÙ¤ÎÙÔÓ˜, ÔÏÂÔ‰fiÌÔÈ, ηıËÁËÙ¤˜ ·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ Î·È Ô ‰ÈÂıÓÔ‡˜ Ê‹Ì˘ ·Ú¯ÈÙ¤ÎÙÔÓ·˜ Î. μ·Û›Ï˘ ™ÁÔ‡Ù·˜ (ʈÙ.). ■ ÛÂÏ.18

ÕÓÔ‰Ô˜ ÙˆÓ ‚¿ÛÂˆÓ Î·È Ì›ˆÛË ÙˆÓ ÎÂÓÒÓ ı¤ÛÂˆÓ ÛÙ· ∞∂π-Δ∂π

™Ù· fiÚÈ¿ ÙÔ˘ ÙÔ ÂÍÂÙ·ÛÙÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· ∏ ·‡ÍËÛË ÙˆÓ ·ÚÈÛÙÔ‡¯ˆÓ, Ë Ì›ˆÛË ÙˆÓ ˘Ô„ËÊ›ˆÓ οو ·fi ÙË ‚¿ÛË Ì ÙÔ ‚·ıÌfi ‰¤Î· Î·È Ë ÂÓ›Û¯˘ÛË ÙˆÓ ‚·ıÌÔÏÔÁÈÒÓ ÌÂÛ·›·˜ Îϛ̷η˜ Â›Ó·È Ù· ÙÂÏÈο ‚·ÛÈο Û˘ÌÂÚ¿ÛÌ·Ù· ·fi ÙȘ ÂȉfiÛÂȘ ÙˆÓ ÊÂÙÈÓÒÓ ·ÓÂÏÏ·‰ÈÎÒÓ ÂÍÂÙ¿ÛÂˆÓ Û ۯ¤ÛË Ì ÙȘ ÂÚ˘ÛÈÓ¤˜. ∏ ηٿÛÙ·ÛË ·˘Ù‹ Ô‰ËÁ› Û ¿ÓÔ‰Ô ÙˆÓ ‚¿ÛÂˆÓ ÂÈÛ·ÁˆÁ‹˜ ÛÙȘ ÂÚÈ˙‹ÙËÙ˜ ™¯ÔϤ˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙ· ÌÂÛ·›· ΔÌ‹Ì·Ù·, ηıÒ˜ Î·È Û Ì›ˆÛË ÙˆÓ ÎÂÓÒÓ ı¤ÛÂˆÓ ÛÙ· ∞∂π-Δ∂π. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ·ÚÌfi‰ÈÔÈ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ οÓÔ˘Ó ÏfiÁÔ ÁÈ· ¿ÓÔ‰Ô ÙˆÓ ‚¿ÛÂˆÓ ÛÙ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ÙÌ‹Ì·Ù· Ù˘ ·ÓÒÙ·Ù˘ ÂÎ·›‰Â˘Û˘ Î·È ÛÙȘ ÂÚÈ˙‹ÙËÙ˜ È·ÙÚÈΤ˜ Î·È ÓÔÌÈΤ˜ Û¯ÔϤ˜, fiˆ˜ Î·È ÛÙ· Ê·Ú̷΢ÙÈο, Ô‰ÔÓÙÈ·ÙÚÈο Î·È ·È‰·ÁˆÁÈο ÙÌ‹Ì·Ù·, ηıÒ˜ Î·È ÛÙ· ÙÌ‹Ì·Ù· ¶ÔÏÈÙÈÎÒÓ ªË¯·ÓÈÎÒÓ, ªË¯·ÓÔÏfiÁˆÓ Î·È ∏ÏÂÎÙÚÔÏfiÁˆÓ. ■ ÛÂÏ.14,15

ªÂÛ¿˙ÔÓÙ˜ Î·È ÛÙÔ ‰·ÓÂÈÛÌfi À¶√™Δ∏ƒπ∑√À¡ ˆ˜ ‰›ÓÔ˘Ó Ï‡ÛÂȘ Û ˘ÂÚ‰·ÓÂÈṲ̂ÓÔ˘˜ Â-

ȯÂÈÚË̷ٛ˜, Û ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ηٷ¯ˆÚÈÛÙ› ÛÙÔÓ “ΔÂÈÚÂÛ›·”, Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Úfi‚ÏËÌ· Ó· ‰·ÓÂÈÛÙÔ‡Ó ·¢ı›·˜ ·fi ÙȘ ÙÚ¿Â˙˜. √ÚÈṲ̂ÓÔÈ ıˆÚÔ‡Ó fiÙÈ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó ˆ˜ “·Ú·ÙÚ¿Â˙˜” Î·È ÔÈ Â›ÛËÌÔÈ ÙÚ·Â˙ÈÎÔ› ÙÔ‡˜ ηٷÁÁ¤ÏÏÔ˘Ó. Ÿ,ÙÈ ÎÈ ·Ó Â›Ó·È ÔÈ ÌÂÛ¿˙ÔÓÙ˜ Ô˘ ÏËÌÌ˘Ú›˙Ô˘Ó Ì ‰È·ÊËÌ›ÛÂȘ ÙȘ ÂÊËÌÂÚ›‰Â˜, ÚÔÛʤÚÔÓÙ·˜ ‰È¤ÍÔ‰Ô ÛÙÔ ‰·ÓÂÈÛÌfi, Â›Ó·È ÛËÌÂ›Ô ÙˆÓ Î·ÈÚÒÓ. ■ ÛÂÏ.21

™Δ∞ 130.000.000 ¢ÚÒ ·Ó‹ÏıÂ

ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ ÙˆÓ ·Ó·¯·ÈÙ›ÛÂˆÓ ÙÔ˘ÚÎÈÎÒÓ ·ÂÚÔÛηÊÒÓ Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ‰Âη¤ÓÙ ¯ÚfiÓÈ· ÙÔÓ›˙ÂÈ Ô Î·ıËÁËÙ‹˜ ÙÔ˘ ¶.£. Î. ÃÚ. ∫fiÏÏÈ·˜. ■ ÛÂÏ.22

∞ÁˆÓ›· ÁÈ· ÙȘ ·ÁÚÔÙÈΤ˜ ÂÓÈÛ¯‡ÛÂȘ √À™π∞™Δπ∫∂™ ‚ÂÏÙÈÒÛÂȘ ÛÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ηٷ‚ÔÏ‹˜ ÙˆÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÂÓÈÛ¯‡ÛÂˆÓ ÚÔÛ‰ÔÎÔ‡Ó ·fi ÙËÓ ∂.∂. ÔÈ ·ÁÚfiÙ˜. ΔÈ ı· ÈÛ¯‡ÛÂÈ ÌÂÙ¿ ÙÔ 2013. ■ ÛÂÏ.20


A¶√æ∂π™

2

KYPIAKH 28 IOYNIOY 2009

¢EI°MATA °PAºH™ √È ÚÔÁÓÒÛÂȘ ›Ù ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙÔÓ Î·ÈÚfi ›Ù ÁÈ· ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌ›· Â›Ó·È ÏÈÁfiÙÂÚÔ ¯Ú‹ÛÈ̘, fiÙ·Ó Û¯Â‰È¿˙ÔÓÙ·È ÁÈ· ÌÂÁ¿ÏÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ÔÚ›˙ÔÓÙ·. ∂¿Ó ı· ¤¯ÂÈ ‹ÏÈÔ ‹ ı· TÔ˘ ¢HMHTPH ‚Ú¤ÍÂÈ ·‡ÚÈÔ Â›Ó·È ÌÈ· ƒ∞§§∏ ·ÔÚ›· ÛÙËÓ ÔÔ›· ÔÈ ÌÂÙˆÚÔÏfiÁÔÈ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ··ÓÙ‹ÛÔ˘Ó Ì ۯÂÙÈ΋ ‚‚·ÈfiÙËÙ·, ·ÏÏ¿ Ì›· Úfi‚ÏÂ„Ë ÁÈ· ÙÔÓ ÂfiÌÂÓÔ ¯ÚfiÓÔ ı· ‰ÔΛ̷˙ ÙËÓ ·ÍÈÔÈÛÙ›· fiÛˆÓ ÙËÓ ¤Î·Ó·Ó. ∫·Ù¿ ÙÔÓ ›‰ÈÔ ÙÚfiÔ ÚԂϤ„ÂȘ ÁÈ· ÙË ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË Â›Ù ÌÈÏÔ‡Ó ÁÈ· “Ì·‡Ú˜ ÙÚ‡˜” ›Ù ‚ϤÔ˘Ó ÛÙ·‰È·Î‹ ·Ó¿Î·Ì„Ë ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ó· ÂÍÂÙ·ÛÙÔ‡Ó ÚÔÛÂÎÙÈÎfiÙÂÚ·. ™Â ÌÈ· ÂÔ¯‹ Ô˘ ÂÎÊÚ¿˙ÔÓÙ·È fiÏÔ ÈÔ ÔÏϤ˜ Èı·Ó¤˜ ÚÔÔÙÈΤ˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂͤÏÈÍ‹ Ù˘ Î·È ·ÓÙ·Ó·ÎÏÔ‡Ó ÙÔ ‚·ıÌfi ·‚‚·ÈfiÙËÙ·˜ Ô˘ ˘¿Ú¯ÂÈ. ŸÛ˜ ÈÔ Ì·ÎÚÈÓ¤˜ ÂÈηۛ˜ Á›ÓÔÓÙ·È Ì¿ÏÏÔÓ ÌÔÈ¿˙Ô˘Ó Ó· ‚Á·›ÓÔ˘Ó ÏÈÁfiÙÂÚÔ ·fi ·Ó·Ï‡ÛÂȘ Î·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·fi ·ÛÙÚÔÏfiÁÔ˘˜. £· ‹Ù·Ó ÚÔÙÈÌfiÙÂÚÔ Ó· ÂÚ¿ÛÔ˘Ó ÚÒÙ· ÌÂÚÈÎÔ› Ì‹Ó˜ ̤¯ÚÈ Ó· ·ÁȈı› ÌÈ· Ù¿ÛË, ÚÈÓ Ê·ÓÔ‡Ó ÔÈ Û˘Ó¤ÂȤ˜ Ù˘. øÛÙfiÛÔ, ÌÂÁ¿Ï· Î·È Û‡ÓıÂÙ· ˙ËÙ‹Ì·Ù· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÔÓÙ·È Û˘¯Ó¿ Ì ٤ÙÔÈÔ ÙÚfiÔ, Ô˘ ·Ô¯ÚÒÛÂȘ Î·È ÏÂÙ¤˜ ‰È·ÊÔÚ¤˜ ¯¿ÓÔÓÙ·È ÛÙËÓ ÔÚ›·. Δ· ¿Óˆ Î·È Ù· οو ΢ÚÈ·Ú¯Ô‡Ó, ÙÔ ¿ÛÚÔ Î·È ÙÔ Ì·‡ÚÔ ÂÈÎÚ·Ù› Â¿Óˆ ÛÙÔ˘˜ ÙfiÓÔ˘˜ ÙÔ˘

ÁÎÚ›˙Ô˘, Ô˘ Ë ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË ¤ÊÂÚÂ. ªÈ· Í·ÊÓÈ΋ ·ÏÏ·Á‹ ÙÔ˘ ηÈÚÔ‡ ÌÔÚ› Ó· ‰˘Û·ÚÂÛÙ‹ÛÂÈ, ·Ó ·Ú¯Èο ˘‹Ú¯·Ó ıÂÙÈΤ˜ ÚÔÁÓÒÛÂȘ. ∞Ó¿ÏÔÁ˘ ÌÂÙ·¯Â›ÚÈÛ˘ ÌÔÚ› Ó· Ù‡¯ÂÈ Ë ÔÈÎÔÓÔÌ›·. ªÈ· ·Ú·‰Ô¯‹ ÙˆÓ ·‚‚·ÈÔÙ‹ÙˆÓ fï˜ ÌÔÚ› Ó· ÌËÓ Â›Ó·È ··Ú·›ÙËÙ· ·ÚÓËÙÈ΋, ·Ó Â›Ó·È ÂÈÏÈÎÚÈÓ‹˜. ∂ȉÈο ·ÙÂÓ›˙ÔÓÙ·˜ ÌÈ· ¤ÍÔ‰Ô ·fi ÙËÓ ÎÚ›ÛË, ·fi ÙÔ ÂfiÌÂÓÔ ¤ÙÔ˜ fiˆ˜ ϤÁÂÙ·È, ÌÔÚ› Ó· ¯·ı› ÌÈ· ¢ηÈÚ›· ÁÈ· Â·Ó·Û¯Â‰È·ÛÌfi ÔÏÈÙÈÎÒÓ, Ô˘ Ô‰ËÁÔ‡Ó Û ·Ó¿Ù˘ÍË. ∞ÓËÛ˘¯›· ÚÔηÏ› Ë ÛΤ„Ë Ó· ÙÂÏÂÈÒÛÂÈ ÌÈ· ÎÚ›ÛË Î·È Ó· ÌËÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ·›ÛıËÛË “·Ó¿ÚÚˆÛ˘” . ∞Ó ˘¿Ú¯Ô˘Ó ηχÙÂÚ· Ó¤· ÁÈ· ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌ›· Â›Ó·È Â˘ÚfiÛ‰ÂÎÙ·. ∞Ó fï˜ ÂÏ·ÙÙˆı› Ë ›ÂÛË ÁÈ· ÔÏÈÙÈ΋ ‰Ú¿ÛË, ›Ûˆ˜ Ó· ÌË ‰Ô‡Ì ÛÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ ·ÏËıÈÓ‹ ·ÏÏ·Á‹. ∏ ÂÔ›ıËÛË ÁÈ· ÙËÓ Èı·ÓfiÙËÙ· ‰Ú·ÛÙÈÎÒÓ ·ÏÏ·ÁÒÓ, ÛÙÔ ÌÂٷ͇, ˘Ô¯ˆÚ›. ¶ÚÒÙ· ‹Ù·Ó Ë ÈÛ¯Ó‹ ΢‚ÂÚÓËÙÈ΋ ÏÂÈÔ„ËÊ›·. ΔÒÚ· ‹Úı ӷ ÚÔÛÙÂı› ÙÔ ·›ÓÈÁÌ· Ù˘ ·Ô¯‹˜ ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ ·fi ÙȘ οÏ˜. ∂›Ó·È Èı·Ófi Ì ÙËÓ ÂÈı˘Ì›· Ô˘ ˘¿Ú¯ÂÈ Ó· ÂÍ·ÛÊ·ÏÈÛÙ› Ë ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË ÙfiÛˆÓ ·ÈˆÚÔ‡ÌÂÓˆÓ „‹ÊˆÓ Ó· ˘¿ÚÍÂÈ ·ÙÔÏÌ›· ÁÈ· ÈÔ ı·ÚڷϤ˜ ·ÔÊ¿ÛÂȘ. ¶¤ÓÙ ¯ÚfiÓÈ· Â›Ó·È ÌÂÁ¿ÏË ‰È·‰ÚÔÌ‹ ÁÈ· ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË ÁÈ· Ó· ÂÚÓ¿ ·fi ÙËÓ

Âȉ›ˆÍË ·ÏÏ·Á‹˜ ÛÙËÓ ·Ó·˙‹ÙËÛË ÛÙ·ıÂÚfiÙËÙ·˜; ∏ ÛÔ‚·Ú‹ ÔÏÈÙÈ΋ ‚Ô‡ÏËÛË ÌÔÚ› Ó· οÓÂÈ Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó ‰È·ÊÔÚÂÙÈο, ÂӉ¯Ô̤ӈ˜ ·ÎfiÌË Î·È Ó· ·ÏÏ¿ÍÂÈ ÙÔ Îϛ̷. ™ÙÔ ÌÂٷ͇, ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÈÔ ÌÂÙÚÈÔ·ı›˜ ıÂÚ·›˜, Ô˘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Ô‰ËÁ‹ÛÔ˘Ó ÌÈ· ÔÏÈÙÈ΋ ÈÔ ¤Ú·. ΔÔ ÚÒÙÔ ‚‹Ì· ˆÛÙfiÛÔ Â›Ó·È Ë ›ÛÙË fiÙÈ ÌÈ· ·ÏÏ·Á‹ Â›Ó·È Èı·Ó‹, ·ÎfiÌË ÎÈ ·Ó ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÛÙÔȯ›· Ô˘ ‰Â›¯ÓÔ˘Ó ÚÔ˜ ÙËÓ ·ÓÙ›ıÂÙË Î·Ù‡ı˘ÓÛË. ™ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ÂÎÏÔÁ¤˜ Ë Î·Ù·„‹ÊÈÛË ÌÂÁ¿ÏˆÓ Â˘Úˆ·˚ÎÒÓ ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛ ÙËÓ ·ÔÛÙÚÔÊ‹ Ù˘ ÎÔÈÓ‹˜ ÁÓÒÌ˘ Û ·ÏÈfiÙÂÚÔ˘˜ ÙÚfiÔ˘˜ ¿ÛÎËÛ˘ Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜. ∂ÎÊÚ¿ÛÙËÎÂ Ë ·Ó¿ÁÎË ÁÈ· οÙÈ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi. ¶·ÚfiÏ· ·˘Ù¿ ÔÈ ÔÏÈÙÈΤ˜ ȉ¤Â˜ ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó ıÔϤ˜. ™ÙËÓ ÂÔ¯‹ Ù˘ ·ÁÎÔÛÌÈÔÔ›ËÛ˘ Ì ÙȘ ·Ó·Î·Ù·Ù¿ÍÂȘ Ô˘ Â¤Ú¯ÔÓÙ·È, ÔÈ ÂıÓÈΤ˜ ΢‚ÂÚÓ‹ÛÂȘ ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È ÈÔ ·‰‡Ó·Ì˜. ªÚÔÛÙ¿ ÛÙȘ Ӥ˜ ÚÔÎÏ‹ÛÂȘ Î·È ÔÈ ŒÏÏËÓ˜ ÔÏÈÙÈÎÔ› ηÏÔ‡ÓÙ·È Ó· ¤¯Ô˘Ó ÌÈ· ¢ڇÙÂÚË ·ÁÎfiÛÌÈ· Ì·ÙÈ¿ Î·È Î˘Ú›ˆ˜ Ó· ÚÔÛʤÚÔ˘Ó ÌÈ· ÈÔ Û·Ê‹ ÚÔÔÙÈ΋. ∏ ›‰ËÛË ÁÈ· ÙÔ ÎÏ›ÛÈÌÔ ÙÔ˘ “∂χıÂÚÔ˘ Δ‡Ô˘” , ÌÈ· fi„ÈÌË ÂΉԯ‹ Ù˘ ‰ÈÂıÓÔ‡˜ ÎÚ›Û˘ Ì ÂÏÏËÓÈο ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο, ˘‹ÚÍÂ Ë ·ÊÔÚÌ‹ ¢ڇÙÂÚ˘ Û˘˙‹ÙËÛ˘ ÁÈ· ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ ÙÔ˘ Δ‡Ô˘. •Â‰ÈÏÒıËΠ¤Ó·˜ ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌfi˜ ÁÈ· ÙËÓ ÔÈfiÙËÙ· Î·È ÙËÓ ÔÛfiÙËÙ· ÙˆÓ ÂΉfiÛˆÓ, ÁÈ· ÙË Û¯¤ÛË ÙˆÓ ÂÓÙ‡ˆÓ Ì ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ Î·È Ù· ËÏÂÎÙÚÔÓÈο ̤۷.

O ∫∞πƒ√™

[£E™™A§IA]

ŒÁÈÓ ÏfiÁÔ˜ ÁÈ· ÙȘ ·ÂÈϤ˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÙȘ ÔÏÏ·Ϥ˜ ÚÔÎÏ‹ÛÂȘ, Ô˘ Û˘Ó˘¿Ú¯Ô˘Ó Û ¤Ó· ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Ú·Á‰·›ˆÓ ·Ó·Î·Ù·Ù¿ÍˆÓ. ŒÓ·˜ ÁÎÔ˘ÚÔ‡ ÙˆÓ Ó¤ˆÓ ª¤ÛˆÓ › ÚfiÛÊ·Ù· fiÙÈ “¤ÙÛÈ Â›Ó·È ÔÈ Â·Ó·ÛÙ¿ÛÂȘ. ΔÔ ·ÏÈfiÙÂÚÔ ˘ÏÈÎfi ¯·Ï¿ÂÈ ÁÚËÁÔÚfiÙÂÚ· ·’ fi,ÙÈ ÙÔ Ó¤Ô ¤Ú¯ÂÙ·È ÛÙË ı¤ÛË ÙÔ˘” . √ ÚfiÏÔ˜ ÙÔ˘ ÿÓÙÂÚÓÂÙ ‰ÂÓ Â›Ó·È ‚¤‚·È· Ó· ÂÎÙÔ͇ÂÈ ·ÂÈϤ˜ ÁÈ· ÙÔÓ Δ‡Ô, ·ÏÏ¿ ÂÎ¤ÌÂÈ ÚÔÂȉÔÔÈËÙÈο Û‹Ì·Ù· ÁÈ· ÛÙÚÔÊ‹ Û ¿ÏÏË Î·Ù‡ı˘ÓÛË. ¶·ÏÈ¿ Ì Ӥ· ̤۷ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó Î·È ˆ˜ Û˘ÁÎÔÈÓˆÓÔ‡ÓÙ· ‰Ô¯Â›·, fiÔ˘ ·ÏÈfiÙÂÚ˜ ·Ú¯¤˜ Ì ÓÂfiÙÂÚ˜ ·Í›Â˜ Û˘Ó·ÓÙÈÔ‡ÓÙ·È. Δ· ÌÏÔÁΘ Â›Ó·È ÏÈÁfiÙÂÚ· Úfiı˘Ì· Ó· ·›ÍÔ˘Ó Ì ÙÔ˘˜ ·ÏÈÔ‡˜ ηÓfiÓ˜ ÙˆÓ Û¯¤ÛÂˆÓ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÒÓ ÙÔ˘ Δ‡Ô˘ Î·È ÔÏÈÙÈÎÒÓ. ŸÙ·Ó ÂΛ ÌÈ· Ó¤· ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ·Ê›· ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ ı· ·Ó·Ù¤ÏÏÂÈ, ÔÈ ÂÊËÌÂÚ›‰Â˜ ı· ¯ÚÂÈ·ÛÙ› Ó· ÚÔÛ¤¯Ô˘Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÙÔ ÏfiÁÔ ÙÔ˘˜ Î·È ÔÈ ÔÏÈÙÈÎÔ› ÙȘ ··ÈÙ‹ÛÂȘ Ù˘ ÎÔÈÓ‹˜ ÁÓÒÌ˘. ŸÙ·Ó ¿ÓÙˆ˜ ÙÔ ¢›ÎÙ˘Ô ·Ó·ÓÂÒÓÂÈ ÙÔ Î›ÌÂÓÔ, Á›ÓÂÙ·È Î·Ï‡ÙÂÚ· ·ÓÙÈÏËÙfi fiÙÈ Ë Ô˘Û›· ÙˆÓ ÂÓÙ‡ˆÓ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÔÈ ÚÔÛÊÔÚ¤˜ Ô˘ Ù· Û˘Óԉ‡ԢÓ, ·ÏÏ¿ ÙÔ ÂÚȯfiÌÂÓfi ÙÔ˘˜. ªÂ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· Â·Ó¤Ú¯ÂÙ·È ÛÙÔ ÚfiÛÎËÓÈÔ ·˘Ùfi˜ Ô˘ ÙÔ ·Ú¿ÁÂÈ, Ô˘ ÂÈÓÔ› ·ÏÏÈÒ˜ ÙÔ Î›ÌÂÓÔ. ∏ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ·Ê›·, ·ÏÏÔ‡ ÈÔ ÁÚ‹ÁÔÚ·, ·ÏÏÔ‡ ÈÔ ·ÚÁ¿, Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ÂÚÓ¿ ̤۷ ·fi ÌÈ· Â›ÔÓË ‰È·‰Èηۛ· ÌÂÙÂͤÏÈ͢. rallis@e-thessalia.gr

¶H°H: E.ME.™. “AϤͷӉÚÔ˜ T·ÎÔ‡‰Ë˜”

Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ Ë̤ڷ˜, ΢ڛˆ˜ ÛÙȘ ÔÚÂÈÓ¤˜ ÂÚÈÔ¯¤˜. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ‰˘ÙÈÎÔ›-ÓÔÙÈÔ‰˘ÙÈÎÔ› ·ÛıÂÓ›˜ ¤ˆ˜ ̤ÙÚÈÔÈ. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· Î˘Ì·Óı› ·fi 15...30 ÔC. ™ÙË §¿ÚÈÛ· 19...30 ÔC. ™ÙÔ ¡ÔÌfi ∫·Ú‰›ÙÛ·˜ ·Ó·Ì¤ÓÔÓÙ·È ·Ú·È¤˜ Û˘ÓÓÂÊȤ˜, ˘ÎÓfiÙÂÚ˜ ηٿ ‰È·ÛÙ‹Ì·Ù· Î·È ı· ÛËÌÂȈıÔ‡Ó ÙÔÈΤ˜ ‚ÚÔ¯¤˜, ΢ڛˆ˜ ÛÙȘ ÔÚÂÈÓ¤˜ ÂÚÈÔ¯¤˜. £· ˘¿Ú¯Ô˘Ó Î·È ‰È·ÛÙ‹Ì·Ù· ËÏÈÔÊ¿ÓÂÈ·˜. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ‰˘ÙÈÎÔ› ·ÛıÂÓ›˜ ¤ˆ˜ ̤ÙÚÈÔÈ. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· Î˘Ì·Óı› ·fi 16...29 ÔC. ™ÙËÓ ∫·Ú‰›ÙÛ· 19...29 ÔC.

™ÙÔ ¡ÔÌfi ª·ÁÓËÛ›·˜ Ô Î·ÈÚfi˜ ı· Â›Ó·È ·Ú¯Èο ۯ‰fiÓ ·›ıÚÈÔ˜. ªÂÙ¿ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ı· ÛËÌÂȈıÔ‡Ó Û˘ÓÓÂÊȤ˜, Ô˘ ÛÙ·‰È·Î¿ ı· ·˘ÍËıÔ‡Ó Î·È Â›Ó·È Èı·Ófi Ó· ÛËÌÂȈıÔ‡Ó ÙÔÈΤ˜ ‚ÚÔ¯¤˜ ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ Ë̤ڷ˜, ΢ڛˆ˜ ÛÙȘ ÔÚÂÈÓ¤˜ ÂÚÈÔ¯¤˜. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ‰˘ÙÈÎÔ›-ÓÔÙÈÔ‰˘ÙÈÎÔ› ·ÛıÂÓ›˜ ¤ˆ˜ ̤ÙÚÈÔÈ. ∏ ıÂÚÌÔ-

ÎÚ·Û›· ı· Î˘Ì·Óı› ·fi 16...29 ÔC. ™ÙÔ μfiÏÔ 20...29 ÔC. ™ÙÔ ¡ÔÌfi §¿ÚÈÛ·˜ Ô Î·ÈÚfi˜ ı· Â›Ó·È ·Ú¯Èο ۯ‰fiÓ ·›ıÚÈÔ˜. ªÂÙ¿ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ı· ÛËÌÂȈıÔ‡Ó Û˘ÓÓÂÊȤ˜, Ô˘ ÛÙ·‰È·Î¿ ı· ·˘ÍËıÔ‡Ó Î·È Èı·ÓfiÓ Ó· ÛËÌÂȈıÔ‡Ó ÙÔÈΤ˜ ‚ÚÔ¯¤˜ ÛÙÔ

™ÙÔ ¡ÔÌfi ΔÚÈÎ¿ÏˆÓ ·Ó·Ì¤ÓÔÓÙ·È ·Ú·È¤˜ Û˘ÓÓÂÊȤ˜, ˘ÎÓfiÙÂÚ˜ ηٿ ‰È·ÛÙ‹Ì·Ù· Î·È ı· ÛËÌÂȈıÔ‡Ó ÙÔÈΤ˜ ‚ÚÔ¯¤˜, ΢ڛˆ˜ ÛÙȘ ÔÚÂÈÓ¤˜ ÂÚÈÔ¯¤˜. £· ˘¿Ú¯Ô˘Ó Î·È ‰È·ÛÙ‹Ì·Ù· ËÏÈÔÊ¿ÓÂÈ·˜. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ‰˘ÙÈÎÔ› ·ÛıÂÓ›˜ ¤ˆ˜ ̤ÙÚÈÔÈ. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· Î˘Ì·Óı› ·fi 15...29 ÔC. ™Ù· ΔڛηϷ 18...29 ÔC.

O ∫∞πƒ√™ [E§§A¢A] °È· Û‹ÌÂÚ· ∫˘Úȷ΋ Ô Î·ÈÚfi˜ ÛÙÔ πfiÓÈÔ, Ù· ËÂÈÚˆÙÈο Î·È ÙÔ ‚fiÚÂÈÔ ∞ÈÁ·›Ô ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È ¿ÛÙ·ÙÔ˜, ηٿ ÂÚÈfi‰Ô˘˜ ÓÂÊÂÏ҉˘ Ì ÙÔÈΤ˜ ‚ÚÔ¯¤˜ Î·È Î·Ù·ÈÁ›‰Â˜ ΢ڛˆ˜ ÙȘ ÌÂÛËÌ‚ÚÈÓ¤˜ Î·È ·ÔÁÂ˘Ì·ÙÈÓ¤˜ ÒÚ˜. ™ÙËÓ ˘fiÏÔÈË ¯ÒÚ· ·ÚÔ‰ÈΤ˜ ÓÂÊÒÛÂȘ Ì Èı·ÓfiÙËÙ· Ï›ÁˆÓ ‚ÚÔ¯ÒÓ ÌÈÎÚ‹˜ ‰È¿ÚÎÂÈ·˜. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ÌÂÙ·‚ÏËÙÔ› 3 Ì 4 ÌÔÊfiÚ Î·È ÛÙ· ÓfiÙÈ· ·fi ‰˘ÙÈΤ˜ ‰È¢ı‡ÓÛÂȘ 3 Ì 5 ÌÔÊfiÚ. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ‰ÂÓ ı· ÛËÌÂÈÒÛÂÈ ·ÍÈfiÏÔÁË ÌÂÙ·‚ÔÏ‹.


A¶√æ∂π™

3

KYPIAKH 28 IOYNI√À 2009

ηÙfiÓ ¤ÓÙÂη ¯ÚfiÓˆÓ ¤ÁÈÓ ÙÔÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ Ì‹Ó· “∏ £∂™™∞§π∞”. ª·˙› Ì ÙËÓ ∂™Δπ∞ Â›Ó·È ÔÈ ‰˘Ô ÂÊËÌÂÚ›‰Â˜ Ô˘ ·ÎÔ˘ÌÔ‡Ó Û ÙÚÂȘ ·ÈÒÓ˜. ∫˘ÎÏÔÊfiÚËÛ·Ó Î·È ÔÈ ‰˘Ô ÙÔÓ 19Ô ·ÈÒÓ· Î·È Û˘Ó¯›˙Ô˘Ó ·ÙfiËÙ˜ Î·È ÙÔÓ TÔ˘ £ANA™H 21Ô ·ÈÒÓ·. °È· ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ X. ™AMAPA Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ̤Á· Â›Ù¢ÁÌ·. ¶Ô‡ ÔÊ›ÏÂÙ·È ·˘Ùfi; ∫·Ù’ ·Ú¯‹Ó ÛÙË Û‡ÓÂÛË Î·È ·ÍÈÔÚ¤ÂÈ· ÙˆÓ ÂΉÔÙÒÓ-ȉÈÔÎÙËÙÒÓ Î·È Î·Ù¿ ‰Â‡ÙÂÚÔÓ ÛÙÔ˘˜ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˘˜ Ô˘ ÙËÓ ˘ËÚ¤ÙËÛ·Ó Ù· 111 ·˘Ù¿ ¯ÚfiÓÈ·. ΔȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ Ë̤Ú˜ Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÙËÓ ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ÂȯÂÈÚËÌ·Ù›· £Âfi‰ˆÚÔ˘ ∞ÁÁÂÏfiÔ˘ÏÔ˘ Ó· ÎÏ›ÛÂÈ ÙÔÓ “∂χıÂÚÔ Δ‡Ô” ·Ó·˙ˆ˘ÚÒıËΠÌÈ· Û˘˙‹ÙËÛË Á‡Úˆ ·fi ÙÔ ÚfiÏÔ ÙÔ˘ Δ‡Ô˘, ÙÔÓ ˘ÂÚÏËıˆÚÈÛÌfi ÙˆÓ ª¤ÛˆÓ Î·È ÙË ‰È·Û‡Ó‰ÂÛ‹ ÙÔ˘˜ Ì ÈÛ¯˘Ú¿ ÔÈÎÔÓÔÌÈο ΤÓÙÚ·. ªÈ· Û˘˙‹ÙËÛË Ô˘ ¤¯ÂÈ Ó· οÓÂÈ ·ÊÂÓfi˜ Ì ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÔÏÏÒÓ ÂÊËÌÂÚ›‰ˆÓ Ó· Û˘Ó¯›˙Ô˘Ó Ó· ÂΉ›‰ÔÓÙ·È Î·È ·ÊÂÙ¤ÚÔ˘ ÁÈ· ÙË Û˘ÓÂÈÛÊÔÚ¿ ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ ÂÓË̤ڈÛË Î·È ÙË ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·. ¶ÚÈÓ ·fi ‰˘Ô Ì‹Ó˜ ÂÚ›Ô˘ ÔÚÁ·ÓÒıËÎÂ Î·È Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠÛÙÔ μfiÏÔ ËÌÂÚ›‰· ÁÈ· ÙȘ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÙˆÓ ªª∂. ∏ ·Ú¤Ì‚·Û‹ Ì·˜ ıˆڋıËΠ·fi ÔÚÈṲ̂ÓÔ˘˜ Û˘Ó·‰¤ÏÊÔ˘˜ ˆ˜ ¤Ó· ·‰ÈηÈÔÏfiÁËÙÔ ·˘ÙÔÌ·ÛÙ›ÁˆÌ· ÙˆÓ ª¤ÛˆÓ Î·È ÙˆÓ ‰ËÌÔÛÈÔÁڿʈÓ. ŒÓ·˜ ‰˘Ô Ì¿ÏÈÛÙ· ·Ó·ÚˆÙ‹ıËÎ·Ó ‰ËÌÔÛ›ˆ˜ ·Ó Ë “£” ı· ›¯Â ÙËÓ ÙfiÏÌË Ó· ‰ËÌÔÛȇÛÂÈ ÙËÓ ÔÌÈÏ›· Ì·˜ ·˘Ù‹. ΔÔ ÂÚȯfiÌÂÓÔ Ù˘ ÔÌÈÏ›·˜ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó Ù›ÔÙ· ÏÈÁfiÙÂÚÔ ‹ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·fi fiÏ· fiÛ· ηٿ ηÈÚÔ‡˜ ¤¯Ô˘Ì ηٷı¤ÛÂÈ ÛÙË ÛÙ‹ÏË ·˘Ù‹. ◊Ù·Ó Ë ÎÚÈÙÈ΋ Ì·˜ ÁÈ· ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ Î·È ÙÔÓ Δ‡Ô, Ë ÔÔ›· ·ÔÛ·ÛÌ·ÙÈο ›¯Â ‰ÂÈ ÙÔ Êˆ˜ Ù˘ ‰ËÌÔÛÈfiÙËÙ·˜. ™˘ÓÂÒ˜ Ë “£” ›¯Â ı¤ÛÂÈ ÙÔ ‰¿¯Ù˘ÏÔ Â› ÙˆÓ Ù‡ˆÓ ÙˆÓ ‹ÏˆÓ. ∂ΛÓÔ fï˜ Ô˘ ‰ÂÓ Î·ÙÂÓfiËÛ ›Ûˆ˜ ¤Ó· ̤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÎÔÈÓÔ‡ ‹Ù·Ó fiÙÈ ÔÈ ·Ó·ÊÔÚ¤˜ Ì·˜ Î·È Ë ÎÚÈÙÈ΋ Ì·˜ ‰ÂÓ ·ÊÔÚÔ‡Û·Ó ÙË “£”. ∞˘Ù‹ ÙËÓ ·ÚÂÍ‹ÁËÛË ı· ÂȯÂÈÚ‹Ûˆ Ó· χۈ ÁÈ· Ó· ·Ú·ı¤Ûˆ ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÔÏfiÎÏËÚÔ ÙÔ Î›ÌÂÓÔ Ù˘ ·Ú¤Ì‚·Û‹˜ Ì·˜ ÁÈ· Ù· ªª∂.

¶ÚÈÓ ·fi 25 Î·È ϤÔÓ ¯ÚfiÓÈ· Ô °ÂÒÚÁÈÔ˜ ¶·Ú·Û΢fiÔ˘ÏÔ˜ ÌÔ˘ ¤Î·Ó ÙË ÌÂÁ¿ÏË ÙÈÌ‹ Ó· ÌÔ˘ ·Ó·ı¤ÛÂÈ ÙËÓ ·Ú¯ÈÛ˘ÓÙ·Í›· Ù˘ ÂÊËÌÂÚ›‰·˜. ŒÎÙÔÙ fi,ÙÈ ‚ϤÂÈ ÙÔ Êˆ˜ Ù˘ ‰ËÌÔÛÈfiÙËÙ·˜ ‹ ‰ÂÓ ‚ϤÂÈ ÁÈ·Ù› ·ÔÎÚ‡ÙÂÙ·È ‹ ˘ÔÙÈÌ¿Ù·È ¤¯ÂÈ Î·È ÙË ‰È΋ ÌÔ˘ ˘ÔÁÚ·Ê‹. ¶ÚÈÓ ·Ú·ı¤Ûˆ ÙÔ Î›ÌÂÓÔ Ù˘ ÔÌÈÏ›·˜ ÁÈ· Ù· ªª∂ ‰˘Ô ·Ó·ÊÔÚ¤˜ ÛÙËÓ ÈÛÙÔÚÈ΋ ‰È·‰ÚÔÌ‹ Ù˘ “£” Î·È ÂȉÈÎfiÙÂÚ· ÁÈ· Ù· ¯ÚfiÓÈ· Ô˘ Ë ‡ÏË

∂Î ÙˆÓ ˘ÛÙ¤ÚˆÓ

¡· ÂÈ‚ÏËıÔ‡Ó Î·ÓfiÓ˜ ˘ÁÈÔ‡˜ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÌÔ‡ ∞Ó·ÌÊÈÛ‚‹ÙËÙ· Â›Ó·È Ôχ ‰˘Û¿ÚÂÛÙË ÂͤÏÈÍË ÙÔ ÏԢΤÙÔ Ô˘ Ì‹Î ÙËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË Â‚‰ÔÌ¿‰· ÛÙÔÓ “∂χTÔ˘ AP°YPH ıÂÚÔ Δ‡Ô” . °IANNAKO¶OY§OY ¢˘Û¿ÚÂÛÙË ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÂÚ›Ô˘ 500 ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ ÙÔ˘ Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·ÙÔ˜ Ô˘ Í·ÊÓÈο ‚Ú‹Î·Ó ÎÏÂÈÛÙ¤˜ ÙȘ fiÚÙ˜ ÙˆÓ ‰‡Ô ÂÊËÌÂÚ›‰ˆÓ Î·È ÙÔ˘ Ú·‰ÈÔʈÓÈÎÔ‡ ÛÙ·ıÌÔ‡. ¢˘Û¿ÚÂÛÙË ·ÎfiÌË Î·È ÁÈ· ÙËÓ ÎÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋ Ì·˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›· Ô˘ ¤ÁÈÓ ÊÙˆ¯fiÙÂÚË Î·ıÒ˜ ÌÈ· ʈӋ Û›ÁËÛÂ. ŸÌˆ˜, ÙÔ ÎÏ›ÛÈÌÔ ÙÔ˘ ∂χıÂÚÔ˘ Δ‡Ô˘ ÏÂÈÙÔ‡ÚÁËÛ ˆ˜ “ηÌ·Ó¿ÎÈ” ·Ê‡ÓÈÛ˘. £¤ÙÂÈ ¤Ó· ÛˆÚfi ˙ËÙ‹Ì·Ù· Î·È Î˘Ú›ˆ˜ ʤÚÓÂÈ ÛÙÔ ÚÔÛ΋ÓÈÔ ÙËÓ ÎÚ›ÛË ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ Δ‡Ô˘ Ô˘ ¯ÚfiÓÈ· ˘Ô‚fiÛÎÂÈ, ·ÏÏ¿ ÙÂÏÂ˘Ù·›ˆ˜ Á›ÓÂÙ·È ÂÎÚËÎÙÈ΋.

Ù˘ ‰È·ÌÔÚÊÒÓÂÙ·È Ì ‰È΋ ÌÔ˘ ¢ı‡ÓË. ∞fi ÙÔÓ °. ¶·Ú·Û΢fiÔ˘ÏÔ ¤ˆ˜ ÙÔÓ μ·Û›ÏË ¢·Ófi Û‹ÌÂÚ· Ë È‰ÈÔÎÙËÛ›· Ô˘‰¤ÔÙ ηı˘ÛÙ¤ÚËÛ ÙËÓ Î·Ù·‚ÔÏ‹ ÌÈÛıÒÓ Î·È Ô˘‰¤ÔÙ ‰È·ÓÔ‹ıËΠӷ ÌËÓ Î·Ù·‚¿ÏÂÈ ÙȘ ÂÈÛÊÔÚ¤˜ ÛÙ· ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈο Ù·Ì›·. ∫·È Â› ¶·Ú·Û΢fiÔ˘ÏÔ˘ Î·È Â› ¢·ÓÔ‡ ·ÏÏ¿ Î·È Ì ÙȘ ÂӉȿÌÂÛ˜ ȉÈÔÎÙËۛ˜ Ë “£” ·ÓÙÈÌÂÙÒÈ˙ ·ı¤ÌÈÙÔ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÌfi. ∂›¯Â Ôχ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ÎfiÛÙÔ˜ ¤Î‰ÔÛ˘ ÏfiÁˆ Ù˘ Û˘Ó¤ÂÈ·˜ ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙÔ ÚÔÛˆÈÎfi Ù˘ Î·È ÚÔ˜ ÙÚ›ÙÔ˘˜. ¢ÂÓ Ì‹Î ÛÙÔÓ ÂÈÚ·ÛÌfi Ó· ˘Ô·„ÂÈ Î·È Ó· Ê·Ó› ·Ó·ÎfiÏÔ˘ıË. ΔËÚ› ÙÔ˘˜ ÓfiÌÔ˘˜ Î·È ÙȘ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ Ù˘ Ì ÚˆÙÔÊ·Ó‹ Û˘Ó¤ÂÈ·. ¢ÂÓ ¤Ù˘¯Â ÚÔÓÔÌȷ΋˜ ÌÂÙ·¯Â›ÚÈÛ˘ ·fi ÙȘ ÔÏÈÙÈΤ˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ, ÙÔ˘˜ ÔÏÈÙÈÎÔ‡˜ Î·È ÙÔ˘˜ ÊÔÚ›˜ Î·È ·˜ Â›Ó·È ÙÔ ÈÛ¯˘ÚfiÙÂÚÔ ªª∂. ΔÔ ·ÓÙ›ıÂÙÔ ·ÎÚÈ‚Ò˜ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ. ¢ÂÓ Û˘Ó·ÏÏ¿ÛÛÂÙ·È Ì ÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ, ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÂÍ·ÚÙ‹ÛÂȘ.

∞‰ÈΛ ÚfiÛˆ· Î·È ÊÔÚ›˜; ∂Ó›ÔÙ ӷÈ. Ÿ¯È fï˜ ·fi ÚfiıÂÛË. ∞ÏÒ˜ ‰ÂÓ ·ÔʇÁÂÈ Î¿ÔȘ ÊÔÚ¤˜ Ù· Ï¿ıË Î·È ÙȘ ˘ÂÚ‚ÔϤ˜. ¢ÂÓ ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ fiÙÈ Î·Ù¤ÎÙËÛ ÙËÓ ·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈÎfiÙËÙ·. ÀÂÚËÊ·Ó‡ÂÙ·È fï˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÓÙÈÌfiÙËÙ¿ Ù˘. °È· ÙË ‰È·Ú΋ ÚÔÛ¿ıÂÈ¿ Ù˘ Ó· ‰È¢ڇÓÂÈ ÙË ‰ËÌÔÎÚ·Ù›· Î·È ÙËÓ ·ÓÂÍ·ÚÙËÛ›· Ù˘. ªÂ ‰˘Ô ÏfiÁÈ·. ¢ÂÓ ¤¯ÂÈ ‰Ô˘Ï›˜. ¢ÂÓ ¤¯ÂÈ ÂÍ·ÚÙ‹ÛÂȘ. √‡Ù ·fi ÎfiÌÌ·Ù· Î·È ÔÏÈÙÈÎÔ‡˜. √‡Ù ·fi ÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜, Ô‡Ù ·fi ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ. ¢ÂÓ ¯ÚˆÛÙ¿ÂÈ, ¯ÚˆÛÙ¿Ó Û ·˘Ù‹Ó. ∂ÁˆÈÛÙÈÎÔ› ÔÈ ÈÛ¯˘ÚÈÛÌÔ› Ì·˜; ∂Ӊ¯Ô̤ӈ˜, ÏËÓ fï˜ Ú·ÁÌ·ÙÈÎÔ›. ΔÔ ˙‹ÙËÌ· fï˜ ªª∂, ÔÏÈÙÈ΋ Î·È ‰È·ÏÔ΋ Â›Ó·È ÌÂÁ¿ÏÔ. ∏ ÎÚ›ÛË ‰ÂÓ Â›Ó·È ÚÔ ÙˆÓ ˘ÏÒÓ, ¤¯ÂÈ ÂÈÛ¤ÏıÂÈ ϤÔÓ ÛÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi ÙˆÓ ªª∂, Ù· ·ÂÈÏ› ÌÂ Û˘ÚÚ›ÎÓˆÛË ·ÏÏ¿ Î·È ··Í›ˆÛË. √È ÂÍÂÏ›ÍÂȘ ÚÔÌËÓ‡ÔÓÙ·È ·ÚÓËÙÈΤ˜ Î·È ÊÔ‚ÂÚ¤˜. °È· ·˘Ùfi Î·È Û‡ÓÙÔÌ· ı· Â·Ó¤ÏıÔ˘ÌÂ.

ªª∂: ºÔÚ›˜ ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋˜ ÎÚÈÙÈ΋˜ ‹ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ Î·È ÔÏÈÙÈ΋˜ ·˘ı·ÈÚÂÛ›·˜; · ªª∂ Î·È Î˘Ú›ˆ˜ Ë ÙËÏÂfiÚ·ÛË Â›Ó·È ›Ûˆ˜ Ë ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÂÍÔ˘Û›· ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. ∂›Ó·È ‰ËÏ·‰‹ ÊÔÚ¤·˜ ÔÏÈÙÈ΋˜ Î·È ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ·˘ı·ÈÚÂÛ›·˜. ¢˘ÛÙ˘¯Ò˜. ™˘Ì‚·›ÓÂÈ Î·È ÛÙËÓ ∂ÛÂÚ›·; ¶Èı·ÓÒ˜. Ÿˆ˜ fï˜ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ Û˘Ó‹ıˆ˜ ÛÙȘ ˘·Ó¿Ù˘ÎÙ˜ Î·È Î·ı˘ÛÙÂÚË̤Ó˜ ‰ËÌÔÎڷٛ˜ ÔÈ ÂÈÙÒÛÂȘ Û’ ·˘Ù¤˜ Â›Ó·È ÛÔ‚·ÚfiÙÂÚ˜. ∫·ıËÏÒÓÔ˘Ó ÙÔ Û‡ÛÙËÌ·, ‰È·ÙËÚÔ‡Ó ÙË Û·›Ï· ÙÔ˘, ÙÔ ·Ó··Ú·Á¿ÁÔ˘Ó Î·È ÙÔ Û˘ÓÙËÚÔ‡Ó. ¶ÔÈÔÈ ÊÙ·›ÓÂ; ŸÏÔÈ. ∫·Ù·Ú¯‹Ó ÔÈ ÔÏÈÙÈÎÔ›. ∫·Ù¿ ‰Â‡ÙÂÚÔÓ ÔÈ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔÈ. ∫·È ÙÚ›ÙÔÓ Ë ÎÔÈÓ‹ ÁÓÒÌË. ∞Ê‹Óˆ ·¤Íˆ ÙÔ˘˜ ÂȯÂÈÚË̷ٛ˜ ÙˆÓ ªª∂. ∫·È ÁÈ· Ó· ÌËÓ ·ÚÂÍËÁËıÒ ÂΛÓÔ˘˜ Ô˘ Û˘Ó·ÏÏ¿ÛÛÔÓÙ·È Ì ÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ. ∞˘ÙÔ› ÂÎ ÚÔÔÈÌ›Ô˘ Â›Ó·È ¤ÓÔ¯ÔÈ. ∞·Ú·›ÙËÙË ‰È¢ÎÚ›ÓÈÛË: Δ· ·ÚÓËÙÈο ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Î·È ·ÓÙȉËÌÔÎÚ·ÙÈο Û˘ÌÙÒÌ·Ù· ·ÊÔÚÔ‡Ó ÚˆÙ›ÛÙˆ˜ ÙËÓ ∞ı‹Ó· Î·È fi¯È ÙËÓ ÂÚÈʤÚÂÈ·. ∫·È ·˘Ù‹ ÂÌϤÎÂÙ·È Î·È ‰È·ϤÎÂÙ·È. ¶ÏËÓ fï˜ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ʈÙÂÈÓ¤˜ ÂÍ·ÈÚ¤ÛÂȘ Î·È ÂÍ·ÈÚÂÙÈΤ˜ ·fi ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋˜ ·fi„ˆ˜ ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ˜ ʈӤ˜... ¶ÚÈÓ fï˜ ‰Ô‡Ì ÙȘ ·Èٛ˜ Ô˘ Ô‰‹ÁËÛ·Ó ÛÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ ηٿÛÙ·ÛË Ó· ˘ÔÁÚ·ÌÌ›ÛÔ˘Ì fiÙÈ ÙÔ ÂÚÒÙËÌ· ·Ó Ô Δ‡Ô˜ Â›Ó·È ÂÍÔ˘Û›·, ٤ٷÚÙË ‹ ÚÒÙË, ‹ ·Ó Ú¤ÂÈ Ó· ıˆÚÂ›Ù·È Î·È Ó· Â›Ó·È ÌÈ· ÈÛ¯˘Ú‹ ʈӋ ·ÓÙÈÂÍÔ˘Û›·˜ Â›Ó·È ·Ï·Èfi. ΔÔ ÂÚÒÙËÌ· Î·È ¯ı˜ ·ÏÏ¿ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Û‹ÌÂÚ· ¤¯ÂÈ Ó· οÓÂÈ Ì ÙÔ ÂÚȯfiÌÂÓÔ Ù˘ ÂÍÔ˘Û›·˜ ·˘Ù‹˜. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· Ì›· ÂÍÔ˘Û›· Ô˘ ÂËÚ¿˙ÂÈ Î·È ‰È·ÌÔÚÊÒÓÂÈ ÙËÓ ÎÔÈÓ‹ ÁÓÒÌË; °È· ÌÈ· ÂÍÔ˘Û›· ‰˘Ó·Ù‹, ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙË Ô˘ ÂÓËÌÂÚÒÓÂÈ Î·È ·ÔηχÙÂÈ ¤Ú· Î·È ¤Íˆ ·fi ȉÂÔÏÔÁÈΤ˜ ÂÈÚÚÔ¤˜ Î·È ÔÏÈÙÈÎÔÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ ÂÍ·ÚÙ‹ÛÂȘ; ◊ ÁÈ· ÌÈ· ÂÍÔ˘Û›· Ô˘ ‰ÈÂΉÈΛ ÔÏÈÙÈÎfi ÚfiÏÔ, ÂËÚ¿˙ÂÈ ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ÂÍÔ˘Û›·, ÙËÓ Î·ıÔ‰ËÁ› Î·È ÙËÓ Î·ı˘ÔÙ¿ÛÛÂÈ; ¡· ÚÔÛı¤ÛÔ˘Ì ·ÎfiÌË fiÙÈ ÔÈ ÂÊËÌÂÚ›‰Â˜ Ô˘ ÁÂÓÓ‹ıËÎ·Ó ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ·fi ÙȘ ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ 20Ô‡ ·ÈÒÓ· ¤ˆ˜ Î·È Ù· ÚÒÙ· ¯ÚfiÓÈ· ÌÂÙ¿ ÙË ÌÂÙ·Ôϛ٢ÛË ˘‹ÚÍ·Ó ÚÔ˚fiÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ ·ÔÊ¿ÛÂˆÓ Î·È ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÂӉȷÊÂÚfiÓÙˆÓ. ΔȘ Á¤ÓÓËÛ·Ó ·Ó¿ÁΘ ÔÏÈÙÈΤ˜ ηÈ

Δ

ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ ηٷÛÙ¿ÛÂȘ Û ÔÏϤ˜ ÙˆÓ ÂÚÈÙÒÛÂˆÓ Î·È Û ¿ÏϘ ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο ÔÈÎÔÓÔÌÈο Û˘ÌʤÚÔÓÙ·. ∂›Ó·È ÚÔÊ·Ó¤˜ fiÙÈ fiÙ·Ó ÚÔ·ÙÂȘ ·fi Ù¤ÙÔȘ ‰ÈÂÚÁ·Û›Â˜ Â›Ó·È Ê˘ÛÈÎfi Â·ÎfiÏÔ˘ıÔ Ó· ‰È·ÎËÚ‡ÙÙÂȘ Î·È Ó· ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂȘ, ›Ù Ì ¿ıÔ˜ ›Ù Ì ‰È·ÎÚÈÙÈÎfiÙËÙ·, ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ‹ Ù· ÔÈÎÔÓÔÌÈο Û˘ÌʤÚÔÓÙ· Ô˘ Û ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ·Ó. ¶·ÚfiÏ· ·˘Ù¿ ¤¯ˆ ÙËÓ ·›ÛıËÛË fiÙÈ ÔÈ Î·Ù·ÛÙ¿ÛÂȘ ·Ï·ÈfiÙÂÚ· ‹Ù·Ó ηχÙÂÚ˜. ∫·È ˆ˜ ÚÔ˜ ÙȘ ÂÊËÌÂÚ›‰Â˜ Î·È ˆ˜ ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˘˜. ∏ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ·Ê›· ‹Ù·Ó ÊÔÚ¤·˜ ÂÍÔ˘Û›·˜ Ì ÙËÓ ¤ÓÓÔÈ· fiÙÈ ÔÈ ·fi„ÂȘ ‰ÔÎÈÌ¿˙ÔÓÙ·Ó ÛÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ ‰›Ô ÙˆÓ È‰ÂÒÓ. ∂ÚfiÎÂÈÙÔ ÁÈ· ÈÛ¯˘Ú¤˜ ·fi„ÂȘ, Û˘ÁÎÚÔÙË̤Ó˜ Î·È ÙÂÎÌËÚȈ̤Ó˜. ªÔÓÔÏÈıÈΤ˜ ÙfiÙ ÔÈ ÂÊËÌÂÚ›‰Â˜ ·ÏÏ¿ ¢‰È¿ÎÚÈÙÔÈ ÔÈ ÛÙfi¯ÔÈ Î·È ÂȉÈÒÍÂȘ. √ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˜, ‹Ù·Ó ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˜. ¢ÂÓ ÌÔ›Ú·˙ ÙÔ ¯ÚfiÓÔ ÙÔ˘ ÌÂٷ͇ ÂÊËÌÂÚ›‰·˜, Ú·‰ÈÔÊÒÓÔ˘ ‹ ÙËÏÂfiÚ·Û˘, ‰ÂÓ ¤Î·Ó ÙËÓ Ë̤ڷ Ó‡¯Ù·, ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó ÎÔÓÙ¿ ‹ Ì·ÎÚÈ¿ ·fi ÙÔ˘˜ ÔÏÈÙÈÎÔ‡˜ Î·È Û›ÁÔ˘Ú· Ì·ÎÚÈ¿ ·fi ÙÔ Î˘Ó‹ÁÈ ÙÔ˘ ¯Ú‹Ì·ÙÔ˜. ™‹ÌÂÚ· ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÔÈ Î·ÏÔ› ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔÈ, ÏËÓ fï˜ fiÛÔ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎÔ› Î·È ˆÊ¤ÏÈÌÔÈ ÌÔÚ› Ó· Â›Ó·È ÁÈ· ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›· Ì ÙËÓ ¤ÓÓÔÈ· fiÙÈ Ë ÏËÚÔÊfiÚËÛË Â›Ó·È ÎÔÈÓˆÓÈÎfi ·Á·ıfi, ·fi ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÙÔ˘˜ ÌÔÈÚ¿˙ÂÙ·È ÌÂٷ͇ ÂÊËÌÂÚ›‰·˜, Ú·‰ÈÔÊÒÓÔ˘, ÙËÏÂfiÚ·Û˘ ‹ ÁÚ·ÊÂ›Ô Δ‡Ô˘; Afi ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ÙÔ ÈÔ ÈÛ¯˘Úfi fiÏÔ Ù˘ ÂÓË̤ڈÛ˘, Ë ÙËÏÂfiÚ·ÛË ÚÔ‚¿ÏÏÂÈ ÛÎÔ˘›‰È· Î·È ¤Ó· ηıˆÛÚÂÈÛÌfi ÁÂÏÔ›Ô, ·ÔÏ›ÙÈÎÔ Î·È ¯˘‰·›Ô. ™˘Ì‚·›ÓÂÈ ‰Â ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ Ë ‰‡Ó·ÌË Ù˘ ›‰ËÛ˘, ÙÔ˘ ÁÂÁÔÓfiÙÔ˜, Ó· ÌËÓ ÂËÚ¿˙ÂÈ Ô˘‰fiψ˜ ÙË ÛÙ¿ÛË, ÙË Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ ÙÔ˘ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˘ Î·È ÙÔ˘ ̤ÛÔ˘, οÙÈ Ô˘ ‰ÂÓ ÈÛ¯‡ÂÈ ‹ ÂÓ ¿ÛË ÂÚÈÙÒÛÂÈ ‰ÂÓ ÈÛ¯‡ÂÈ ¿ÓÙ· ÁÈ· ÙȘ ÂÊËÌÂÚ›‰Â˜. ∞˘Ù¤˜, ·ÓÂÍ·Úًو˜ Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ Ô˘ ˘ÔÛÙËÚ›˙Ô˘Ó ‹ Î·È ÙȘ ÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ ÂÍ·ÚÙ‹ÛÂȘ Ô˘ ÂӉ¯Ô̤ӈ˜ ¤¯Ô˘Ó, ‰ÂÓ ÙÔÏÌÔ‡Ó ¿ÓÙÔÙ ӷ ·ÁÓÔ‹ÛÔ˘Ó ÙË ‰‡Ó·ÌË Ù˘ ›‰ËÛ˘, ÙÔ˘ ÁÂÁÔÓfiÙÔ˜, ‰ÂÓ ÙÔ ·ÔÛȈÔ‡Ó ‹ ‰ÂÓ ÙÔ ‰È·ÛÙÚ‚ÏÒÓÔ˘Ó. ∂ÈÚÔÛı¤Ùˆ˜: À¿Ú¯Ô˘Ó ÂÊËÌÂÚ›‰Â˜ Ô˘ ÂÈ-

ÙÚ¤Ô˘Ó ‹ ·Ó¤¯ÔÓÙ·È ·ÚıÚÔÁڷʛ˜ Û˘ÓÙ·ÎÙÒÓ ÙÔ˘˜ Ô˘ ¤Ú¯ÔÓÙ·È Û ¢ı›· ·ÓÙ›ıÂÛË Ì ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ Ù˘. ™ËÌ·ÓÙÈ΋ ‰È·ÊÔÚ¿ ˆ˜ ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ÂȯÂÈÚË̷ٛ˜: ™‹ÌÂÚ· Ù· ΛÓËÙÚ· ÁÈ· ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ª¤ÛÔ˘ Â›Ó·È ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο ȉȈÙÈο. ∫·È ·Ó ÚfiÎÂÈÙ·È Î·Ó›˜ Ó· ÂÂÓ‰‡ÛÂÈ Û ÌÈ· ÎÂÚ‰ÔÊfiÚ· Âȯ›ÚËÛË Î·ÏÒ˜. ŸÌˆ˜ Ô Î·ÓfiÓ·˜ ϤÂÈ fiÙÈ Ë Â¤Ó‰˘ÛË Á›ÓÂÙ·È ·ÓÂÍ·Úًو˜ ÙÔ˘ ·ÚÔ˘˜ Î·È Ù˘ ·‹¯ËÛ˘ ÙÔ˘ ª¤ÛÔ˘ Î·È ¯ˆÚ›˜ ȉȷ›ÙÂÚÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÁÈ· ÙËÓ Ù‡¯Ë ÙÔ˘. ªÔÓ·‰È΋ ¤ÁÓÔÈ· Ë ÚÔÒıËÛË ÙˆÓ Û˘ÌÊÂÚfiÓÙˆÓ Î·È ÌfiÓÔ. √È Â˘ı‡Ó˜ ÙÒÚ·: √È ÔÏÈÙÈÎÔ› ‰È·ÌfiÚÊˆÛ·Ó ÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙˆÓ ªª∂. ∏ ÎÔڇʈÛË ÙÔ˘ ‰Ú¿Ì·ÙÔ˜ Ù·˘Ù›ÛÙËΠ̠ÙË ÏÂÁfiÌÂÓË ÂχıÂÚË ÙËÏÂfiÚ·ÛË. ¢ËÏ·‰‹, ÙËÓ È‰ÈˆÙÈ΋. ∏ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÙˆÓ ÙËÏÂÔÙÈÎÒÓ ÛÙ·ıÌÒÓ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Û˘Ó¤ÂÛ Ì ÙËÓ ·ÏÏ·Á‹ ÙˆÓ Û˘Û¯ÂÙÈÛÌÒÓ ÛÙÔÓ ·ÁÎfiÛÌÈÔ ¯¿ÚÙË. ªÂ ÙËÓ Î·Ù¿ÚÚ¢ÛË ÙÔ˘ ˘·ÚÎÙÔ‡ ÛÔÛÈ·ÏÈÛÌÔ‡ Î·È ÙËÓ ·Ôı¤ˆÛË Ù˘ ÂχıÂÚ˘ ·ÁÔÚ¿˜. ™ÙÔ fiÓÔÌ· ·˘Ù‹˜ Ù˘ ·¯·Ï›ÓˆÙ˘ ÂÏ¢ıÂÚ›·˜ ÚԤ΢„·Ó Ù· ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ· ÔÈÎÔÓÔÌÈο ÂÁÎÏ‹Ì·Ù·, Ô ÏÔ˘ÙÈÛÌfi˜ ÙˆÓ ÔÏ›ÁˆÓ, Ë ÊÙÒ¯ÂÈ· ÙˆÓ ÔÏÏÒÓ. ™ÙÔ fiÓÔÌ· ·˘Ù‹˜ Ù˘ ·ÚÔÛ‰ÈfiÚÈÛÙ˘, ÓÂÊÂÏÒ‰Ô˘˜ Î·È ‰‹ıÂÓ ÂÏ¢ıÂÚ›·˜ Ë ÏËÚÔÊfiÚËÛË ¤·˘Û ӷ Â›Ó·È ‰ËÌfiÛÈÔ ·Á·ıfi, ÙÔ È‰ÈˆÙÈÎfi ıÚÈ¿Ì‚Â˘ÛÂ Î·È ÙÔ ÔÏÈÙÈÎfi ˘Ô¯ÒÚËÛ ·Ù¿ÎÙˆ˜. ∫¿ÙÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ. ∞ȯ̷ψٛÛÙËÎÂ, ·Ú·‰fiıËΠÛÙÔÓ È‰ÈÒÙË. ∞ÚÁ¿ ·ÏÏ¿ ÛÙ·ıÂÚ¿ Ë ÔÏÈÙÈ΋ ˘Ô¯ÒÚËÛÂ Î·È ¤ÂÛ ÛÙËÓ ·ÁηÏÈ¿ ÙˆÓ ª¤ÛˆÓ. ¶ÔÏÈÙÈÎÔ› - ˘¿ÏÏËÏÔÈ, ÔÏÈÙÈÎÔ› Ô˘ ‰ÂÈÏÈ¿˙Ô˘Ó ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙÔÓ ÙËÏÂÔÙÈÎfi ·ÛÙ¤Ú·, Ô˘ ηٷ›ÓÔ˘Ó ÙË ÁÏÒÛÛ· ÙÔ˘˜. ŸÏÔÈ fiÛÔÈ Â›Ì·ÛÙ ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ·ÓÙÈÏ·Ì‚·ÓfiÌ·ÛÙ Ôχ ηϿ ÙËÓ ·‰˘Ó·Ì›· Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜, ÙËÓ ¤ÏÏÂÈ„Ë ı¿ÚÚÔ˘˜, ÙËÓ ·Ô˘Û›· ÔÏÈÙÈ΋˜ ‚Ô‡ÏËÛ˘ Ó· ¯Ù˘Ëı› ÙÔ Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ Ù˘ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈ΋˜ ·Û˘‰ÔÛ›·˜ Î·È Ù˘ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ·ÊÈ΋˜ ·Ï·˙ÔÓ›·˜. ¢Â ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ó· ÂÈˆıÔ‡Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ·. ™˘Ó¤¯ÂÈ· ÛÙË ÛÂÏ›‰· 8

√È ÂÊËÌÂÚ›‰Â˜ Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ· ¿ÏÏ·Í·Ó, ÚÔÛ·ÚÌfiÛÙËÎ·Ó Î·È ÙÂÏÈο ¿ÓÙÂÍ·Ó ÛÙÔÓ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÌfi Ù˘ ÙËÏÂfiÚ·Û˘. √ Ó¤Ô˜ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙ‹˜, fï˜, Â›Ó·È ÈÔ ÛÎÏËÚfi˜. ΔÔ ‰È·‰›ÎÙ˘Ô Ô˘ Ì·›ÓÂÈ ÛÈÁ¿ -ÛÈÁ¿ ÛÙË ˙ˆ‹ fiÏˆÓ Ì·˜, ʤÚÓÂÈ Ì·˙› ÙÔ˘ ¿ÂÈÚË ÏËÚÔÊfiÚËÛË. ¶ÚˆÙfiÏÂÈ·, ·ÓÂÂͤÚÁ·ÛÙË, ·ÏÏ¿ ¿ÓÙˆ˜ ÏËÚÔÊfiÚËÛË. √ Δ‡Ô˜, ‰È¿ ÙˆÓ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÒÓ ÂΉfiÛˆÓ, Ì·›ÓÂÈ Î·È ÛÙÔ Ó¤Ô ·˘Ùfi ‰›Ô Î·È Ì¿¯ÂÙ·È Ó· ‰È·ÙËÚ‹ÛÂÈ ÙȘ ı¤ÛÂȘ ÙÔ˘. ∏ ¤Î‚·ÛË ·˘Ù‹˜ Ù˘ Ì¿¯Ë˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ·Ôχو˜ ÚԂϤ„ÈÌË. £· Ê·Ó› Ù· ÂfiÌÂÓ· ¯ÚfiÓÈ·. ΔÔÓ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÌfi Ô˘ ˘Ê›ÛÙ·ÓÙ·È Ù· ¤ÓÙ˘· ̤۷ ÂÓË̤ڈÛ˘ ·fi ÙËÓ ÙËÏÂfiÚ·ÛË Î·È ·fi ÙÔ ‰È·‰›ÎÙ˘Ô, ‰ÂÓ ÌÔÚ› ηÓ›˜ Ó· ÙÔÓ ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ. ∂›Ó·È ıÂÌÈÙfi˜ Î·È ¤¯ÂÈ Û¯¤ÛË Ì ÙËÓ Ù¯ÓÔÏÔÁÈ΋ ÂͤÏÈÍË Ô˘ Â›Û˘ ηÓ›˜ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ÂËÚ¿ÛÂÈ ‹ Ó· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ. À¿Ú¯ÂÈ, fï˜, Î·È Ô ·ı¤ÌÈÙÔ˜ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÌfi˜ Ô˘ ˘Ê›ÛÙ·ÓÙ·È ˘ÁÈ›˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ Δ‡Ô˘, ·fi Ï·ıÚfi‚È· ¤ÓÙ˘· Ô˘ ÂΉ›‰ÔÓÙ·È Ì ÂÏ¿¯ÈÛÙÔ ÎfiÛÙÔ˜. Ÿ¯È ÁÈ·Ù› ÔÈ È‰ÈÔÎً٘ ÙÔ˘˜ ·Ó·Î¿Ï˘„·Ó οÔÈ· Ì·ÁÈ΋ Û˘ÓÙ·Á‹. ∞ÏÒ˜, ‰ÂÓ ÏËÚÒÓÔ˘Ó ÙÔ ÚÔÛˆÈÎfi ‹ ‰›ÓÔ˘Ó „›¯Ô˘Ï· Î·È ÂÌÔÚ‡ÔÓÙ·È fiÓÂÈÚ· Ì ÔÏϤ˜ ˘ÔÛ¯¤ÛÂȘ. ¢ÂÓ ÏËÚÒÓÔ˘Ó Î·Ó ÙȘ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈΤ˜ ÂÈÛÊÔÚ¤˜ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙Ô̤ӈÓ. ªÂ ÌÔÓ·‰ÈÎfi ÎfiÛÙÔ˜ ÙÔ ¯·ÚÙ› Î·È ÙÔ ÌÂÏ¿ÓÈ, ¤¯Ô˘Ó ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ‰È·Ó¤ÌÔ˘Ó Ù· ¤ÓÙ˘· ·ÎfiÌË Î·È ‰ˆÚ¿Ó, ÚÔÛ‰ÔÎÒÓÙ·˜ Ó· ·Ú¿ÍÔ˘Ó “ÎÔ„Ô¯ÚÔÓÈ¿” ÙÌ‹Ì· Ù˘ ‰È·ÊËÌÈÛÙÈ΋˜ ›Ù·˜. ∫·È Ù· ηٷʤÚÓÔ˘Ó ÂÚ›ÊËÌ·. Ÿˆ˜ οı ·ÂÙÔÓ‡¯Ë˜ Û’ ·˘Ù‹ ÙË ¯ÒÚ·. ΔÔ ‰˘Û¿ÚÂÛÙÔ Â›Ó·È fiÙÈ Î·Ó›˜ ‰ÂÓ ÙÔ˘˜ ÂÓԯϛ. ∞ÎfiÌË ÈÔ ‰˘Û¿ÚÂÛÙÔ Â›Ó·È ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ÔÏÈÙÈο ÚfiÛˆ· ‰È·ÁΈӛ˙ÔÓÙ·È ÛÙȘ fiÚÙ˜ ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ...“ÂȯÂÈÚ‹ÛˆӔ ÁÈ· Ó· ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÔ˘Ó ÚÔÓÔÌȷΤ˜ Û¯¤ÛÂȘ! ∞˘Ù¿ Î·È ¿ÏÏ· ˙ËÙ‹Ì·Ù· ı¤ÙÂÈ Â› Ù¿ËÙÔ˜ ÙÔ ·ÈÊÓ›‰ÈÔ ÎÏ›ÛÈÌÔ ÙÔ˘ “∂χıÂÚÔ˘ Δ‡Ô˘” . ∏ ·Ó¿ÁÎË Ó· ÌÂÈ Ù¿ÍË ÛÙÔ ¯¿Ô˜ Ô˘ ÂÈÎÚ·Ù› ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÙˆÓ Ì¤ÛˆÓ ÂÓË̤ڈÛ˘ ηı›ÛÙ·Ù·È ϤÔÓ ÂÈÙ·ÎÙÈ΋. ∂›Ó·È ηı‹ÎÔÓ Ù˘ ¶ÔÏÈÙ›·˜ Ó· ÂÈ‚¿ÏÂÈ Û’ ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ Â˘·›ÛıËÙÔ ¯ÒÚÔ Î·ÓfiÓ˜ ˘ÁÈÔ‡˜ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÌÔ‡. π‰Ô‡, ÏÔÈfiÓ, ‰›ÔÓ ‰fi͢ Ï·ÌÚfiÓ.


A¶√æ∂π™

4

KYPIAKH 28 IOYNIOY 2009

∫ˆ‰ÈÎfi˜ «‰ËÌfiÛÈ· ·ÛÊ¿ÏÂÈ·»

∂ÚˆÙ‹Ì·Ù· Î·È ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌÔ› (ªÂÙ¿ ÙËÓ ·Ô¯‹, ÙÈ; μã) Ù· ¯ÚfiÓÈ· Ô˘ ÌÂÛÔÏ¿‚ËÛ·Ó ·fi ÙÔÓ πÔ‡ÏÈÔ ÙÔ˘ ’74 Ò˜ Û‹ÌÂÚ· ÙÔ ‚·ÛÈÎfi ÛÙÔÈ¯Â›Ô Ù˘ ¶ÔÏÈÙÈ΋˜, Ô ¶ÔÏ›Ù˘, ˘¤Î˘„ ÛÙËÓ ÔÚÌ‹ Ù˘ ÎÔÌÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜, Î·È Î˘ÚÈ¿Ú¯ËÛÂ Ô ÎÔÌÌ·ÙÈÎfi˜ ˘‹ÎÔÔ˜. ∏ ‰È·‰Èηۛ· ·˘Ù‹ °Ú¿ÊÂÈ Ô ¿ÊËÛ ÙÔ ÎÔÈÓˆÓÈÎfi ‰›Ô ÂN.£.™øTHPIOY χıÂÚÔ ÛÙËÓ Î˘ÚÈ·Ú¯›· ÙˆÓ ÎÔÌÌ·ÙÈÎÒÓ ËÁÂÙÒÓ, ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÙˆÓ ËÁÂÛÈÒÓ Î·È ÂÓ Ù¤ÏÂÈ Ù˘ ·ÓÂͤÏÂÁÎÙ˘ ÎÔÌÌ·ÙÈ΋˜ ÓÔÌÂÓÎÏ·ÙÔ‡Ú·˜. ∞fi ÙÔÓ ·˘Ù·Ú¯ÈÛÌfi ÙˆÓ ÛÙÚ·ÙȈÙÈÎÒÓ ÂÚ¿Û·Ì ÛÙÔÓ ·˘Ù·Ú¯ÈÛÌfi ÙˆÓ ÎÔÌÌ·ÙÈÎÒÓ- Ì ÌÂÁ¿ÏË ‰fiÛË ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜, Â›Ó·È ·Ï‹ıÂÈ·, ÛÙËÓ ·Ú¯‹ ÁÈ· Ó· ηٷϋÍÔ˘Ì ·ÚÁfiÙÂÚ· ÛÙËÓ ·ÓÂϤËÙË Î˘ÚÈ·Ú¯›· ÙÔ˘˜. Δ· ËÁÂÙÈο ÎÏÈÌ¿ÎÈ· ÙˆÓ ‰‡Ô ΢ڛˆ˜ ΢‚ÂÚÓËÙÈÎÒÓ ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ Ì ÙÔÓ ·¤Ú· ÙˆÓ ıÚÈ·Ì‚Â˘ÙÒÓ Â› ÙˆÓ ËÙÙËÌ¤ÓˆÓ ÛÙÚ·ÙÔÎÚ·ÙÒÓ ÚÔ¯ÒÚËÛ·Ó ÛÙ·ıÂÚ¿ ÚÔ˜ ÙÔÓ ÂÓ·ÁηÏÈÛÌfi ÙˆÓ ÌÂÁ¿ÏˆÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ·Ú·ÁfiÓÙˆÓ- ÚÔ¯ÒÚËÛ·Ó ÚÔ˜ ÙË ‰È·ÏÔ΋, ¤Ú· ·fi ÚËÙÔÚ›˜, Û˘Óı‹Ì·Ù· Î·È ÌÂÁ·ÏfiÛÙÔ̘ ‰È·ÎËÚ‡ÍÂȘ ÂÚ› “ÚÈ˙ÔÛ·ÛÙÈÎÔ‡ ÊÈÏÂÏ¢ıÂÚÈÛÌÔ‡” Î·È ÂÚ› “ÛÔÛÈ·ÏÈÛÌÔ‡”.... ªÂÙ¿ ÙË ‰ÈÎÙ·ÙÔÚ›· fi¯È ÌfiÓÔ ‰ÂÓ ÚÔ¯ˆÚ‹Û·Ì ÚÔ˜ ÙËÓ ÂÓ›Û¯˘ÛË Ù˘ ÎÔÈÓˆÓ›·˜ ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ (ÁÂÓÈÎfi, ηıÔÏÈÎfi ÎÔÈÓˆÓÈÎfi ·›ÙËÌ·) ·ÏÏ¿ ‚‹Ì·- ‚‹Ì· ÔÈÛıÔ¯ˆÚ‹Û·ÌÂ- ÎÈ ·˘Ùfi ‹‰Ë ÈÛÙÔÔÈ‹ıËΠ̠ÙËÓ ·Ô¯‹ ÙˆÓ ÂÎÏÔÁ¤ˆÓ ÛÙȘ 7 πÔ˘Ó›Ô˘- Û’ ¤Ó· ÂÓÙÂÏÒ˜ ÎÏÂÈÛÙfi ·Îψ̷ ÂÍÔ˘Û›·˜ Ô˘ ·¯ÚËÛÙ‡ÂÈ ÙÔÓ ÔÏ›ÙË Î·È ·Î˘ÚÒÓÂÈ ÛÙËÓ Ú¿ÍË ÙËÓ ›‰È· ÙË ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·. ΔÔ Î‡Îψ̷ ·˘Ùfi ·fi οÔÈÔ ÛËÌÂ›Ô Ù˘ ‰È·ÌfiÚʈÛ˘ Î·È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘ ÛÙÚ¤ÊÂÙ·È Î·Ù¿ ÙˆÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ, Î·È Ì ·È¯Ì‹ ÙÔ˘ ‰fiÚ·ÙÔ˜ ÙËÓ ·Ó›Û¯˘ÚË ÂÍÔ˘ÛÈ·ÛÙÈ΋ ‰ÔÌ‹ ÙÔ˘ “ÂΉfiÙ˜- ηӷϿگ˜- ÂȯÂÈÚË̷ٛ˜” ÂȯÂÈÚ› ÙËÓ ·fiÏ˘ÙË ¯ÂÈÚ·ÁÒÁËÛË Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ Î·È Ù˘ ÎÔÈÓˆÓ›·˜ Ì ÛÙfi¯Ô ÙËÓ ·fiÏ˘ÙË Î˘ÚÈ·Ú¯›· ÙÔ˘. √ ·Ïfi˜ ÔÏ›Ù˘ Ô˘ ‹‰Ë ‰È·ÈÛı¿ÓÂÙ·È ÙÈ ÂÚ›Ô˘ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ ›Ûˆ ·fi ÙȘ ‚·ÚȤ˜ ÎÔ˘ÚÙ›Ó˜ fiÔ˘ ·›˙ÔÓÙ·È ÛÙ˘ÁÓ¿ ·È¯Ó›‰È· ÂÍÔ˘Û›·˜, ·Ú¯›˙ÂÈ Ó· ·ÓÙȉڿ. ∞ÓÙȉÚÔ‡Ó ˆÛÙfiÛÔ Î·È Î¿ÔÈ· ̤ÏË Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ Âϛ٠Ô˘ Ù· ›‰È· ‰È·ÈÛı¿ÓÔÓÙ·È fiÙÈ ÔÈ ·Ó›Û¯˘ÚÔÈ Û˘Ì·›¯Ù˜ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ ·È¯Ó›‰È Ù˘ ‰È·ÏÔ΋˜ ‹‰Ë Ù· ıˆÚÔ‡Ó ÂÚÈÙÙfi ‚¿ÚÔ˜. ∫·È ÂȯÂÈÚÔ‡Ó Ó· ÙÔ˘˜ ·¯ÚËÛÙ‡ÛÔ˘Ó- ‹ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ Ó· ÙÔ˘˜ ÂϤÁÍÔ˘Ó fiÛÔ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Â›Ó·È ‰˘Ó·Ùfi οÙÈ Ù¤ÙÔÈÔ (Â›Ó·È ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ù· fiÛ· ‰ËÌÔÛ›ˆ˜ ·ÚÔ˘Û›·ÛÂ Ô ¿ÏÏÔÙ ‰/ÓÙ‹˜ ÙÔ˘ “∂Ï¢ı¤ÚÔ˘ Δ‡Ô˘” °ÈÒÚÁÔ˜ ∫‡ÚÙÛÔ˜* ÁÈ· ÙÔ ÂÚ‚҉˜ ·Ú·Û΋ÓÈÔ ÙˆÓ ‰È·ÏÔÎÒÓ ÛÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ÒÏËÛ˘ Ù˘ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˘ ÂÊËÌÂÚ›‰·˜- Î·È Ô‡ ·˘Ù‹ ÙÂÏÈο η٤ÏËÍÂ...). ΔÔ Îϛ̷ Ô˘ Ô‰‹ÁËÛ ÙÔ˘˜ Ôϛ٘ ÛÙËÓ ·Ô¯‹ ÌÔÚ› Ó· ·ÓÙÈÛÙÚ·Ê›; ªÔÚԇ̠ӷ ÂÚÈ̤ÓÔ˘ÌÂ Î·Ù·Ï˘ÙÈΤ˜ ·ÓÙȉڿÛÂȘ ΢ڛˆ˜ ÙˆÓ ‰‡Ô ΢‚ÂÚÓËÙÈÎÒÓ ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ, ÒÛÙÂ Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ .¯. Ó· ÌËÓ ÏËÚÔÊÔÚÂ›Ù·È ·fi ÙËÓ ÙËÏÂfiÚ·ÛË fiÙÈ ÂÓÙÂÏÒ˜ Í·ÊÓÈο ¤Ó·˜

ÂȯÂÈÚËÌ·Ù›·˜ ¤ÎÏÂÈÛ ÙËÓ ÂÊËÌÂÚ›‰· ÙÔ˘ Î·È ÙÔÓ Ú·‰ÈÔʈÓÈÎfi ÛÙ·ıÌfi ÙÔ˘ Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· 450 ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȘ Ó· ‚ÚÂıÔ‡Ó, Û ÌÈ· ÛÙÈÁÌ‹, ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ; ∞¿ÓÙËÛË: Ó·È, ˘fi Ì›· ıÂÌÂÏÈÒ‰Ë ÚÔ¸fiıÂÛË, ·Ó ηٷÛÙ› ‰˘Ó·Ùfi Ó· Â¤ÏıÂÈ Ì›· Û˘Ó·›ÓÂÛË ÙˆÓ ‰‡Ô ΢‚ÂÚÓËÙÈÎÒÓ ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ ÛÙËÓ ÚÈ˙È΋ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË Ù˘ ‰È·ÏÔ΋˜! ªÔÚԇ̠ӷ ÂÏ›˙Ô˘Ì ÂÌ›˜ ÔÈ ë∂ÏÏËÓ˜ Û ηχÙÂÚ˜ ̤Ú˜ ÌfiÓÔÓ ·Ó ˘¿ÚÍÂÈ Ì›· ÁÂÓÈÎfiÙÂÚË Û˘Ó·›ÓÂÛË ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ ‰˘Ó¿ÌÂˆÓ Ô˘ ı· ÂÎÊÚ·ÛÙ› Ì ̛· ΢‚¤ÚÓËÛË Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ ΢ڛˆ˜ ÙˆÓ ‰‡Ô ÌÂÁ·Ï˘Ù¤ÚˆÓ ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ ÁÈ· Ó· ·ÂÏ¢ıÂÚˆı› Ë ÎÔÈÓˆÓ›· ·fi ÙË Ì¤ÁÎÂÓË Ù˘ ‰È·ÏÔ΋˜, Ù˘ ·ÚÈ·˜ Î·È ‚·ÛÈ΋˜ ·ÈÙ›·˜ Ù˘ ÌÂÙ·ÙÚÔ‹˜ Ù˘ ˙ˆÓÙ·Ó‹˜ ÎÔÈÓˆÓ›·˜ ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ Û ‰‡ÛÔÛÌÔ Ù¤ÏÌ·! ¢˘ÛÙ˘¯Ò˜ Ë ÎÂÓÙÚÔ‰ÂÍÈ¿, ·ÚfiÏ· Ù· ÎËÚ‡ÁÌ·Ù¿ Ù˘ ÂÚ› ÔÏÈÙÈ΋˜ ËıÈ΋˜, ˘¤Î˘„ ÛÙÔ ÎÚ›ÛÈÌÔ Â›Â‰Ô ÙˆÓ ÌÂÛ·›ˆÓ ÛÙÂϯÒÓ Ù˘ ÛÙÔ˘˜ ÂÈÚ·ÛÌÔ‡˜ Î·È Ù· ı¤ÏÁËÙÚ· Ù˘ ÂÍÔ˘Û›·˜, fiˆ˜ ·ÎÚÈ‚Ò˜ ÙÔ ›‰ÈÔ ¤ÁÈÓÂ Î·È Ì ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· ÛÙÂϤ¯Ë Ù˘ ÎÂÓÙÚÔ·ÚÈÛÙÂÚ¿˜ ÛÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ. ∂ÚÒÙËÌ·: Â›Ó·È È· ÒÚÈ̘ ÔÈ ÎÔÌÌ·ÙÈΤ˜ ËÁÂۛ˜ Ó· ÂȯÂÈÚ‹ÛÔ˘Ó Ó· ·ÂÍ·ÚÙËıÔ‡Ó ·fi Ù· ‰ÂÛÌ¿ Ù˘ ‰È·ÏÔ΋˜; ∂›Ó·È ¤ÙÔÈ̘ Ó· ‚ÚÔ˘Ó ÎÔÈÓÔ‡˜ ÙfiÔ˘˜ ÛÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ı· Û˘Ì¤ÛÔ˘Ó Î·Ù¿ ÙËÓ ¿ÛÎËÛË Ù˘ ÂÍÔ˘Û›·˜; ∫·È ·ÊÔ‡ Ú˘ıÌ›ÛÔ˘Ó Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ˙ËÙ‹Ì·Ù· (ÙÚ·Â˙È΋ ›ÛÙË, ÂÓË̤ڈÛË Î.Ï.) ÚÔ˜ fiÊÂÏÔ˜ Ù˘ ÎÔÈÓˆÓ›·˜ Î·È fi¯È ÙˆÓ ÈÛ¯˘ÚÒÓ- Î·È ·ı¤·ÙˆÓ- ·Ú·ÁfiÓÙˆÓ, ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó ÛÙËÓ Â·Ó›‰Ú˘ÛË ÙˆÓ ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘˜ ··ÏÏ·ÁÌ¤ÓˆÓ È· ·fi Ù· ‚¿ÚË -Î·È Ù· ‚·Ú›‰È·- ÁÈ· ¤Ó· Ó¤Ô Î‡ÎÏÔ ÔÏÈÙÈ΋˜; ∞Ó ‰ÂÓ ˘¿ÚÍÂÈ Ë ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ù˘ Û˘Á΢‚¤ÚÓËÛ˘, Â›Ó·È ÂȘ ı¤ÛÈÓ ÌfiÓÔ ÙÔ˘ ÙÔ Î·ı¤Ó· ·fi Ù· ‰‡Ô ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ· ÎfiÌÌ·Ù· Ó· ÂÈÙ‡¯ÂÈ ÙÔ˘˜ ·Ú·¿Óˆ ÛÙfi¯Ô˘˜; £· ·ÓÙ¤ÍÂÈ ÌfiÓÔ ÙÔ˘ Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ ÙÔÓ ·ÓÂϤËÙÔ fiÏÂÌÔ Ù˘ ‰È·ÏÔ΋˜, Ó· ÂȯÂÈÚ‹ÛÂÈ Ó· Ù· ‚¿ÏÂÈ- ÛÂ Û˘Óı‹Î˜ ·ÓÔȯÙÒÓ ·ÁÔÚÒÓ- Ì ٷ ıËÚ›· Ù˘ ‰È·ÏÔ΋˜; √ ·Ïfi˜ „ËÊÔÊfiÚÔ˜ ¤‰ˆÛ ÛÙȘ 7 πÔ˘Ó›Ô˘ ÙËÓ ·¿ÓÙËÛ‹ ÙÔ˘ ÛÙÔ ·Ú·¿Óˆ ÂÚÒÙËÌ·: Ÿ¯È! ŸÛÔ Î·È Ó· ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ¤ÙÔÈÌË Ë ÎÂÓÙÚÔ·ÚÈÛÙÂÚ¿, Ô ‰ÚfiÌÔ˜ ÚÔ˜ ÌÈ· ·Ó·Û˘ÁÎÚfiÙËÛË ÙÔ˘ ÔÏÈÙÈÎÔ‡ ÛÎËÓÈÎÔ‡ ÚÔ˜ fiÊÂÏÔ˜ ÙˆÓ Â˘Ú‡ÙÂÚˆÓ Ï·˚ÎÒÓ ‰˘Ó¿ÌÂˆÓ Â›Ó·È Ó·ÚÎÔıÂÙË̤ÓÔ˜. ∫·È ı·‡Ì·Ù· ÛÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ‰ÂÓ Á›ÓÔÓÙ·È- Ô‡ÙÂ Ê˘ÛÈο Î·È Ô‚È‰È·Î¤˜ ÌÂÙ·ÌÔÚÊÒÛÂȘ... °È· Ó· ¤¯ÂÈ Ë ¢ËÌÔÎÚ·Ù›· Ì·˜ ‰È¿ÚÎÂÈ· Î·È ‚¿ıÔ˜ Î·È ·ÓÙÔ¯¤˜ Ú¤ÂÈ Ó· ‰ÔÎÈÌ¿ÛÔ˘Ì ÙË Ï‡ÛË ÙˆÓ ÌÈÎÚÒÓ ‚ËÌ¿ÙˆÓ, ÙˆÓ Û˘Ó·ÈÓ¤ÛˆÓ, ÙˆÓ Û˘ÌʈÓÈÒÓ- ‰ÚfiÌÔ˜ ‰‡ÛÎÔÏÔ˜, ·ÓËÊÔÚÈÎfi˜! ™ÙÔ Î¿Ùˆ- οو ÙÈ ÎÂÚ‰›Û·Ì ·ÎÔÏÔ˘ıÒÓÙ·˜ Ò˜ ÙÒÚ· ÙÔ ‰ÚfiÌÔ ÙˆÓ ÌÔÓÔÎÔÌÌ·ÙÈÎÒÓ Î˘‚ÂÚÓ‹ÛˆÓ; √ ·Ó·ÁÓÒÛÙ˘ ÌÔÚ› Ó· Û˘Ì‚Ô˘Ï¢Ù› ÙÔ ‚È‚Ï›Ô ÙÔ˘ °ÈÒÚÁÔ˘ ∫‡ÚÙÛÔ˘, √ Ì˘ÛÙÈÎfi˜ fiÏÂÌÔ˜ ÙˆÓ ÂÍÔ˘ÛÈÒÓ, ÂΉfiÛÂȘ ∫·ÛÙ·ÓÈÒÙË, ·Ó ı¤ÏÂÈ Ó· ¿ÚÂÈ ÌÈ· Á‡ÛË Û˘ÁÎÚÔ‡ÛÂˆÓ ÙÔ˘ ·Ú·ÛÎËÓ›Ô˘ Ù˘ ¤Î‰ÔÛ˘ Ù˘ ÂÊËÌÂÚ›‰·˜ “∂χıÂÚÔ˜ Δ‡Ô˜” . ∏ ÂÈηÈÚfiÙËÙ· οÓÂÈ ÙÔ ‚È‚Ï›Ô ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ¯Ú‹ÛÈÌÔ...

ΔÔ Ì·Á·˙› Î·È Ë ·ÁÔÚ¿ I‰ÈÔÎÙ‹Ù˘

£E™™A§IKE™ EK¢O™EI™ A.E. I¿ÛÔÓÔ˜ Ì ∞ı. ¢È¿ÎÔ˘ 2 383 33 BO§O™ Kˆ‰ÈÎfi˜ 1802 ÙËÏ.: 24210 23303 (Û˘ÓÔÙÈ΋ 8 ÁÚ·ÌÌÒÓ) ÙËÏ. Û˘Ó‰ÚÔÌËÙÒÓ 8001135000 fax: 24210 32828, 23470

∂ΉfiÙ˘

μ∞™π§∏™ Ã. ¢∞¡√™ ¢È¢ı˘ÓÙ‹˜

£∞¡∞™∏™ X. ™AMAPA™ ¢È¢ı˘ÓÙ‹˜ ™‡ÓÙ·Í˘

Aƒ°Àƒ∏™ °IANNAKO¶OY§O™ AÚ¯ÈÛ˘ÓÙ¿ÎÙ˘

Kø™TA™ T™AM¶AZH™

E-mail: info@e-thessalia.gr http://www.e-thessalia.gr E-mail: (ÁÈ· ÂÌÔÚÈΤ˜ ηٷ¯ˆÚ‹ÛÂȘ): pub@e-thessalia.gr ¢È¢ı˘ÓÙ‹˜: 1914 - 1944 T. OIKONOMAKH™ 1945 -1990 °. ¶∞ƒ∞™∫∂À√¶√À§√™ 1990 - 1996 K. §OY§H™

ÈÂÛÙ‹ÚÈ· - ‰È·ÓÔÌ‹ Ù‡Ô˘: A' BI.¶E. BfiÏÔ˘

ÙËÏ.: 24210 95751-2, fax: 24210 95755 A¶A°OPEYETAI Ë ·Ó·‰ËÌÔÛ›Â˘ÛË, Ë ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹, ÔÏÈ΋, ÌÂÚÈ΋ ‹ ÂÚÈÏËÙÈ΋, Ë Î·Ù¿ ·Ú¿ÊÚ·ÛË ‹ ‰È·Û΢‹ ·fi‰ÔÛË ÙÔ˘ ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘ Ù˘ ÂÊËÌÂÚ›‰·˜ Ì ÔÔÈÔÓ‰‹ÔÙ ÙÚfiÔ, Ì˯·ÓÈÎfi, ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi, ʈÙÔÙ˘ÈÎfi, ˯ÔÁÚ·Ê‹Ûˆ˜ ‹ ¿ÏÏÔÓ, ¯ˆÚ›˜ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ÁÚ·Ù‹ ¿‰ÂÈ· ÙÔ˘ ÂΉfiÙË. NfiÌÔÈ 238/1970, 4301/1979, N. 100/1975, N¢ 3565/1956 Î·È 4254/1962 Î·È Î·ÓfiÓ˜ ÙÔ˘ ¢ÈÂıÓÔ‡˜ ¢Èη›Ô˘.

TÔ˘ ™T∞Àƒ√À ¢HMO¶OY§OY

™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ˘˜ ıˆÚËÙÈÎÔ‡˜ Ù˘ ÂχıÂÚ˘ ·ÁÔÚ¿˜ ¤Ó· Ì·Á·˙› ÎÏ›ÓÂÈ fiÙ·Ó “Ì·›ÓÂÈ Ì¤Û·” Î·È ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÂÏ·Ù›·, ¿Ú· Ù˙›ÚÔ. ∞˘Ùfi Ì¿ÏÈÛÙ· Á›ÓÂÙ·È ·Ì¤Ûˆ˜, ÚÈÓ ‰ËÏ·‰‹ Û˘ÛÛˆÚ¢ıÔ‡Ó ¯Ú¤Ë.

ΔÔ Ì·Á·˙› ÙÔ˘ ∂χıÂÚÔ˘ Δ‡Ô˘ ›Ûˆ˜ Ó· ¤ÎÏÂÈÛÂ Î·È ÁÈ’ ·˘ÙfiÓ ÙÔ ÏfiÁÔ, ÙÔ Èı·ÓfiÙÂÚÔ. ∞ÏÏ¿ ‹Ù·Ó ¤Ó· Ì·Á·˙› Ô˘ ·fi ÙËÓ ÚÒÙË Ë̤ڷ Ù˘ ·ÏÏ·Á‹˜ ÙÔ˘ ȉÈÔÎÙËÛÈ·ÎÔ‡ ÙÔ˘ ηıÂÛÙÒÙÔ˜ ¤Ì·ÈÓ ̤۷ Î·È ÚÈÓ ·fi ·˘Ù‹. ∫·È Ì‹Î ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ, fiÙ·Ó ¤ÁÈÓ·Ó ÔÈ ÁÓˆÛÙ¤˜ ÌÂÙ·Áڷʤ˜ ÂÒÓ˘ÌˆÓ ‰ËÌÔÛÈÔÁڿʈÓ. ™Â ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ ÙfiÔ ˆÛÙfiÛÔ Ô˘ ‰ÂÓ ÈÛ¯‡Ô˘Ó ÔÈ Î·ÓfiÓ˜ Ù˘ ÂχıÂÚ˘ ·ÁÔÚ¿˜, ·ÏÏ¿ ÙÔ˘ ÎÚ·ÙÈÎÔÌÔÓÔˆÏÈ·ÎÔ‡ ηÈÙ·ÏÈÛÌÔ‡, Ù· Ì·-

̤ۈ˜ ÌÂÙ¿ ÙȘ Â˘ÚˆÂÎÏÔÁ¤˜ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË Ù˘ ¡.¢. Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ηٷϋÁÂÈ ÛÙÔ Û˘Ì¤Ú·ÛÌ· fiÙÈ Ë “‰ËÌfiÛÈ· ·ÛÊ¿ÏÂÈ·” Â›Ó·È Ô Îˆ‰ÈÎfi˜ Ù˘, Ë ·ÎÔÏÔ˘ı›· ÙˆÓ ÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ, Ù˘ ÔÔ›·˜ ΔÔ˘ Ë ÏËÎÙÚÔÏfiÁËÛË ÛÙË ™Δ∞Àƒ√À Û˘Ó›‰ËÛË ÙˆÓ „ËÊÔ∫√Δ™πƒ∞ ÊfiÚˆÓ ı· Ù˘ ÂÈÙÚ¤skotsiras@yahoo.gr „ÂÈ ÙËÓ ÚfiÛ‚·Û‹ Ù˘ ÛÙËÓ ÂÎ Ó¤Ô˘ ¿ÛÎËÛË Ù˘ ÂÍÔ˘Û›·˜. ÕÏψÛÙÂ, Â›Ó·È Ë ÙÂÏÂ˘Ù·›· Ù˘ ÂÏ›‰·, ·ÊÔ‡ Ù· ı¤Ì·Ù· Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜, Ô˘ Û˘Ó‹ıˆ˜ ÎÚ›ÓÔ˘Ó ÙÔ ÂÎÏÔÁÈÎfi ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·, Â›Ó·È ·‰‡Ó·ÙÔÓ Ó· ‚ÂÏÙȈıÔ‡Ó Ì¤¯ÚÈ ÙËÓ ËÌÂÚÔÌËÓ›· Ù˘ ÚÔ΋ڢ͢ ÙˆÓ ÂıÓÈÎÒÓ ÂÎÏÔÁÒÓ, ÙÔ ·ÚÁfiÙÂÚÔ Ì¤¯ÚÈ ÙÔÓ ÂÚ¯fiÌÂÓÔ ª¿ÚÙÈÔ. ¶Ú·ÁÌ·ÙÈο, Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ÈÔ ÚfiÛÊ·ÙË ¤ÎıÂÛË “Economic Outlook” ÙÔ˘ √√™∞, ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È fiÙÈ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ı· ˘¿ÚÍÂÈ Ê¤ÙÔ˜ ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ Âȉ›ӈÛË ÙˆÓ ‰ËÌfiÛÈˆÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ, ηıÒ˜ Ë ‡ÊÂÛË Ï‹ÙÙÂÈ ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·. ΔÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ∞∂¶ ı· ηٷÁÚ¿„ÂÈ Û˘ÚÚ›ÎÓˆÛË, ÁÈ·Ù› οÌÙÂÙ·È Ë ÂÁ¯ÒÚÈ· ˙‹ÙËÛË ÏfiÁˆ ÈÛÙˆÙÈ΋˜ ÛÙÂÓfiÙËÙ·˜. √È ÂÍ·ÁˆÁ¤˜ ı· ÛËÌÂÈÒÛÔ˘Ó ÙÒÛË, ÂÂȉ‹ Û˘ÚÚÈÎÓÒÓÔÓÙ·È ÔÈ ·ÁÔÚ¤˜, ȉȷÈÙ¤Úˆ˜ ÛÙÔ˘˜ ÙÔÌ›˜ÎÏÂȉȿ ÙÔ˘ ÙÔ˘ÚÈÛÌÔ‡ Î·È Ù˘ Ó·˘ÙÈÏ›·˜. μÚ·‰Â›· ı· Â›Ó·È Ë ÌÂÙ¿‚·ÛË ÙÔ˘ Ú˘ıÌÔ‡ ·Ó¿Ù˘Í˘ Û ıÂÙÈ΋ ÂÚÈÔ¯‹ ÛÙȘ ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ 2010. ΔÔ ÔÛÔÛÙfi Ù˘ ·ÓÂÚÁ›·˜ ÂÎÙÈÌ¿Ù·È fiÙÈ ı· ÛÙ·ıÂÚÔÔÈËı› ÛÙ· Ù¤ÏË ÙÔ˘ 2010 Û Â›‰· ¿Óˆ ·fi ÙÔ 10% ÙÔ˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈο ÂÓÂÚÁÔ‡ ÏËı˘ÛÌÔ‡. ΔÔ ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈÎfi ¤ÏÏÂÈÌÌ· ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ‰È·ÌÔÚʈı› ÛÙÔ 6,1% ÙÔ˘ ∞∂¶ ÙÔ 2009 Î·È Ó· ÂȉÂÈÓˆı› ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ÙÔ 2010, ‰È·ÌÔÚÊÔ‡ÌÂÓÔ ÛÙÔ 6,7% ÙÔ˘ ∞∂¶. ∂Ó fi„ÂÈ ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ‰ÂÈÎÙÒÓ Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜, Ë ‚ÈÒÛÈÌË Â͢Á›·ÓÛË ÂÍ·ÚÙ¿Ù·È ·fi ÙÔÓ ·˘ÛÙËÚfi ¤ÏÂÁ¯Ô ÙˆÓ ‰··ÓÒÓ, ÙË ‰È‡ڢÓÛË Ù˘ ÊÔÚÔÏÔÁÈ΋˜ ‚¿Û˘ Î·È ÙË ¯·ÏÈÓ·ÁÒÁËÛË Ù˘ ÊÔÚÔ·ÔÊ˘Á‹˜, ÂÓÒ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈ΋˜ ÛËÌ·Û›·˜ Â›Ó·È ÔÈ ·Ú·¤Ú· ÌÂÙ·ÚÚ˘ıÌ›ÛÂȘ ÛÙÔ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰ÔÙÈÎfi Î·È ÛÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ˘Á›·˜. °È’ ·˘Ùfi ÙÔ ÛÎÔfi ··Ú·›ÙËÙÔ Â›Ó·È ¤Ó· ÏÂÙÔÌÂÚ¤˜ Î·È Ú·ÏÈÛÙÈÎfi ÌÂÛÔÚfiıÂÛÌÔ Û¯¤‰ÈÔ ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈ΋˜ Â͢Á›·ÓÛ˘. ŸÙÈ Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· ‰ÂÓ ËÁ·›ÓÔ˘Ó Î·Ï¿ ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌ›·, ¯Ú‹ÛÈÌÔ Â›Ó·È Ó· ÙÔ Ì·ı·›ÓÔ˘Ì ·fi ¤Ó·Ó ¤Á΢ÚÔ ·ÁÎfiÛÌÈÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi ÔÚÁ·ÓÈÛÌfi, fiˆ˜ Â›Ó·È Ô √√™∞, fï˜ Ô ·Ïfi˜ ÎfiÛÌÔ˜ ÙÔ Î·Ù·Ï·‚·›ÓÂÈ ·fi ÙËÓ Î·ıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ· Ô˘ ‚ÈÒÓÂÈ. ™ÎÔ‡Ú·, ÏÔÈfiÓ, Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· ÛÙÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi ̤وÔ. ∞Ó ·˘Ùfi ÙÔ ÁÓˆÚ›˙ÂÈ Ô Â·ÁÁÂÏÌ·Ù›·˜, Ô ·ÁÚfiÙ˘, Ô ÂȯÂÈÚËÌ·Ù›·˜, Ô Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯Ô˜, Ô ·Ïfi˜ ÔÏ›Ù˘ ÂÓ Á¤ÓÂÈ, ÚÔÊ·ÓÒ˜ ‰ÂÓ ÙÔ ·ÁÓÔ› Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË. ∫·È ÂÂȉ‹ οı ΢‚¤ÚÓËÛË ÂȉÈÒÎÂÈ ÙË Ì·ÎÚÔË̤ÚÂ˘Û‹ Ù˘ Î·È ÙË ÓÔÌ‹ Ù˘ ÂÍÔ˘Û›·˜, Ë ·ÚÔ‡Û· ΢‚¤ÚÓËÛË Î·Ù·Ï·‚·›ÓÂÈ fiÙÈ ÙÔ Á‹Â‰Ô Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È

ÂΛÓÔ Ô˘ ı· Ù˘ ‰ÒÛÂÈ ÙÔ ÂÈÛÈÙ‹ÚÈÔ ÁÈ· ÌÈ·Ó ·ÎfiÌË ıËÙ›· ÛÙËÓ ÂÍÔ˘Û›·. ∏ Û˘ÓÙËÚËÙÈ΋ ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋, Ô˘ ·ÎÔÏÔ‡ıËÛ·Ó Ù· ÎfiÌÌ·Ù· Ù˘ ∫ÂÓÙÚÔ‰ÂÍÈ¿˜ ÛÙËÓ ∂.∂. Î·È Ù· Ô‰‹ÁËÛ Û ηı·Ú‹ Ó›ÎË ÛÙȘ ÚfiÛÊ·Ù˜ Â˘ÚˆÂÎÏÔÁ¤˜, ı· ·ÔÙÂϤÛÂÈ, ˘Ôı¤Ùˆ, ÙÔÓ ÌÔ‡ÛÔ˘Ï· ÙÔ˘ ËÁÂÙÈÎÔ‡ ·ÎÏÔ˘ Ù˘ ¡.¢. Ô˘ ¯·Ú¿˙ÂÈ ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘. ŒÙÛÈ, ‰ÂÓ Â›Ó·È ‰‡ÛÎÔÏÔ Ó· Ì·ÓÙ¤„ÂÈ Î·Ó›˜ fiÙÈ ı· ·ÍÈÔÔÈËı› ÛÙÔ ¤·ÎÚÔ ÂΛÓË Ë ·Ú¿ÌÂÙÚÔ˜ Ù˘ Û˘ÓÙËÚËÙÈ΋˜ ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋˜ Ô˘ ÚԂϤÂÈ ÌÈ· ÈÛ¯˘Ú‹ ‰fiÛË ÔÏÈÙÈÛÌÈÎÔ‡ Û˘ÓÙËÚËÙÈÛÌÔ‡ Ì ÙË Ï‹„Ë ·˘ÛÙËÚÒÓ Ì¤ÙÚˆÓ ÛÙÔÓ ÙÔ̤· “‰ËÌfiÛÈ· ·ÛÊ¿ÏÂÈ·” . ™ÙÔ ‰ÚfiÌÔ, ÏÔÈfiÓ, Ô˘ ¯¿Ú·ÍÂ Ô È‰ÂÔÏÔÁÈο ÔÌÔÁ¿Ï·ÎÙÔ˜ ¡ÈÎÔÏ¿ ™·ÚÎÔ˙› ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ô ∫. ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹˜. ∞ÔÎÚÔ‡ÂÈ ÛıÂÓ·Ú¿ ÙË ÁÚ·ÌÌ‹ ÙÔ˘ ™›Ï‚ÈÔ ªÂÚÏÔ˘ÛÎfiÓÈ, Ô ÔÔ›Ô˜ ‰ÂÓ ‰›ÛÙ·Û ӷ ÂÓÔÔÈ‹ÛÂÈ ÙÔ ÎfiÌÌ· ÙÔ˘ Ì ÙËÓ ·ÎÚÔ‰ÂÍÈ¿ “§›Áη ÙÔ˘ μÔÚÚ¿” . ∞ÓÙÈÛÙÔ›¯ˆ˜, ·ÔÎËÚ‡ÛÛÂÈ Î¿ı ȉ¤· Ó· Û˘Ó¢ÚÂı› ÙÔ ÎfiÌÌ· ÙÔ˘ Ì ÙÔÓ §∞√™ ÙÔ˘ °. ∫·Ú·Ù˙·Ê¤ÚË. ∞ÓÙ› ÁÈ’ ·˘Ùfi, ÚÔÙÈÌ¿ Ó· ÙÔ˘ ˘Ê·Ú¿ÛÂÈ ÙËÓ ·Ù˙¤ÓÙ·, Ô˘ ·ԉ›¯ÙËΠÓÈÎËÊfiÚ· ÛÙȘ ÚfiÛÊ·Ù˜ Â˘ÚˆÂÎÏÔÁ¤˜: ÌÈ· ·Ù˙¤ÓÙ· Ô˘ ‰›ÓÂÈ ¤ÌÊ·ÛË ÛÙ· ÌÔÙ›‚· “ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ¢ÛË, ÂÁÎÏËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·, ¤ıÓÔ˜” . ◊‰Ë Ë Ì˯·Ó‹ ‹Ú ÌÚÔ˜. ŒÁÈÓÂ Ë ÂÍ·ÁÁÂÏ›· ÙˆÓ ÚÒÙˆÓ Ì¤ÙÚˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË Ù˘ ·Ú¿ÓÔÌ˘ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ¢Û˘. ∞Ô̤ÓÂÈ Ó· ‰Ô‡Ì ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ Ì¤ÙÚˆÓ Î·È ÙËÓ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfiÙËÙ¿ ÙÔ˘˜, ÁÈ·Ù› ‚¤‚·È· ÙÔ ı¤Ì· Â›Ó·È È‰È·›ÙÂÚ· ·Î·Óı҉˜. ¶¿ÓÙˆ˜, Ë ∂.∂. ‰ÂÓ Ê·›ÓÂÙ·È Î·È Ôχ Úfiı˘ÌË Ó· Û˘ÓÙÚ¤ÍÂÈ ÔÈÎÔÓÔÌÈο Î·È ¿Ïψ˜ ˆ˜ ÛÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘. ∂ÈϤÔÓ, ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ¢ÈηÈÔÛ‡Ó˘ ¤ÊÂÚ ÛÙË μÔ˘Ï‹ ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ ÁÈ· ÙËÓ ÔÈÓÈÎÔÔ›ËÛË Ù˘ ¯Ú‹Û˘ Ù˘ ÎÔ˘ÎԇϷ˜ fiÙ·Ó ‰È·Ú¿ÙÙÔÓÙ·È ·Ú¿ÓÔ̘ Ú¿ÍÂȘ, ÂÓÒ ÚÔˆıÂ›Ù·È ÚÔ˜ ˘ÏÔÔ›ËÛË Î·È Ë ÔÓÔÌ·ÛÙÈÎÔÔ›ËÛË ÙˆÓ Î·ÚÙÔÎÈÓËÙÒÓ. ¢ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ·ÌÊÈ‚ÔÏ›· fiÙÈ ı· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ó Î·È ¿ÏÏ· ̤ÙÚ·, Ô˘ ı· ÛÙÔ¯Â‡Ô˘Ó ÛÙÔ Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó ÛÙËÓ ÎÔÈÓ‹ ÁÓÒÌË ÙËÓ ÂÓÙ‡ˆÛË fiÙÈ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË, ·Ú¿ ÙȘ ̤¯ÚÈ ÙÒÚ· ·ÂÏÈÛÙÈο ·ÙÂϤÛÊÔÚ˜ ÂȉfiÛÂȘ Ù˘, ÂÓ Ù¤ÏÂÈ Í˘Ó¿ ·fi ÙÔ Ï‹ı·ÚÁfi Ù˘ Î·È ı¤ÙÂÈ Î¿Ùˆ ·fi ÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯fi Ù˘ Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ù˘ ‰ËÌfiÛÈ·˜ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜, Ô˘ ¤ÏËÍ·Ó ÛÔ‚·Ú¿ ÙËÓ ÂÈÎfiÓ· Ù˘ ÛÙË Û˘Ó›‰ËÛË ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ Ù˘ ÌÂÛ·›·˜ Ù¿Í˘, ·Ó fi¯È ÔÏfiÎÏËÚÔ˘ ÙÔ˘ Ï·Ô‡. ∂›Ó·È ¢ÓfiËÙÔ fiÙÈ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ·›˙ÂÈ ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ¯·ÚÙ› Ù˘ ÂÓ fi„ÂÈ ÙˆÓ ÂÂÚ¯fiÌÂÓˆÓ ÂıÓÈÎÒÓ ÂÎÏÔÁÒÓ. ∫·Ó›˜ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· Â›Ó·È Û›ÁÔ˘ÚÔ˜ ·Ó ı· Ù˘ ‚ÁÂÈ ·˘Ùfi ÙÔ ¯·ÚÙ›. ÕÏψÛÙÂ, ˘¿Ú¯ÂÈ Î·È Ë ·ÍȈ̷ÙÈ΋ ·ÓÙÈÔϛ٢ÛË, Ë ÔÔ›· ‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· Ì›ÓÂÈ Ì ÛÙ·˘ÚˆÌ¤Ó· Ù· ¯¤ÚÈ· ·¤Ó·ÓÙÈ Û’ ·˘Ù‹ ÙË ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋ Ù˘ ¡.¢. ∂Ô̤ӈ˜, Ì ÂӉȷʤÚÔÓ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ë Û˘Ó¤¯ÂÈ·, ÁÈ·Ù› ÛÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ‰ÂÓ Â›Ó·È Û˘ÓÂÙfi Ó· ÌÈÏ¿ ηÓ›˜ ÁÈ· ‚‚·ÈfiÙËÙ˜, ·fi ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ˘ÂÈÛ¤Ú¯ÂÙ·È Ô ·Ú¿ÁÔÓÙ·˜ “Ï·fi˜” , ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ Ë ÎÚ›ÛË ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ÚÔÂÍÔÊÏËı›.

Á·˙È¿ ‰ÂÓ ÎÏ›ÓÔ˘Ó ÌfiÓÔÓ ÁÈ·Ù› Ì·›ÓÔ˘Ó Ì¤Û·, ·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ ·›ÚÓÔ˘Ó ‰È·Ê‹ÌÈÛË, ΢ڛˆ˜ ÎÚ·ÙÈ΋ ‹ ÁÈ·Ù› ÔÈ È‰ÈÔÎً٘ ÙÔ˘˜ ‰ÂÓ ·›ÚÓÔ˘Ó ‰ËÌfiÛÈ· ¤ÚÁ·.

˙È¿ ı· ıÂÏ‹ÛÔ˘Ó Ó· ηχ„Ô˘Ó ÙÔ ÎÂÓfi. ∫·È Ô fiÏÂÌÔ˜ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÂΉÔÙÒÓ Î·È ÙˆÓ Â›‰ÔÍˆÓ Ì·Á·˙·ÙfiÚˆÓ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Ù˘ ÎÂÓÙÚÔ‰ÂÍÈ¿˜ ÙÒÚ· ÊÔ˘ÓÙÒÓÂÈ.

√È È‰ÈÔÎً٘ ÙÔ˘ ∂χıÂÚÔ˘ Δ‡Ô˘ Ô‡Ù ÂÚÁÔÏ‹Ù˜ ‰ËÌÔÛ›ˆÓ ¤ÚÁˆÓ ›ӷÈ, Ô‡Ù ÎÚ·ÙÈ΋ ‰È·Ê‹ÌÈÛË ÙfiÛË fiÛË ·›ÚÓÔ˘Ó Î¿ÔÈ· ¿ÏÏ· Ì·Á·˙È¿ Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· ÌÈÎÚfiÙÂÚ·, ¤·ÈÚÓ·Ó. ¶›ÛÙ¢·Ó Ì¿ÏÏÔÓ, Ï·Óı·Ṳ̂ӷ, fiÙÈ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› Ë ÂχıÂÚË ·ÁÔÚ¿...

°È· ÙÔ˘˜ ÂÏ¿Ù˜ ÙÔ˘ Ì·Á·˙ÈÔ‡ Î·È ‹Ù·Ó ·ÚÎÂÙÔ› ·˘ÙÔ›, ÙÔ ÎÏ›ÛÈÌfi ÙÔ˘ ‹Ù·Ó ¤Ó· Ï‹ÁÌ·. °È· οÔÈÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜ ˆÛÙfiÛÔ Ô˘ “„ˆÓ›˙Ô˘Ó” ·fi ÙÔÓ ›‰ÈÔ ¯ÒÚÔ, Ù˘ ÎÂÓÙÚÔ‰ÂÍÈ¿˜, ›Ûˆ˜ Â›Ó·È ÙÔ ¤Ó·˘ÛÌ· ÁÈ· ·ÏÏ·Á¤˜.

ŸÔÈÔ˜ ÎÈ ·Ó ‹Ù·Ó Ô ÏfiÁÔ˜ Ô˘ ¤ÎÏÂÈÛ·Ó ÙÔ Ì·Á·˙›, ÌfiÓÔ ·˘ÙÔ›, ›Ûˆ˜ Î·È ÙÔ ª·Í›ÌÔ˘, Ó· ÙÔ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó. ÕÊËÛ·Ó ˆÛÙfiÛÔ ¤‰·ÊÔ˜ Û ¿ÏÏ· Ì·Á·˙È¿ Î·È Ì·Á·˙¿ÎÈ· ÙÔ˘ ÏÂÁfiÌÂÓÔ˘ ÎÂÓÙÚÔ‰ÂÍÈÔ‡ ¯ÒÚÔ˘ Ó· “·ÏˆÓ›˙Ô˘Ó” . ∏ Ô˘Û›· Â›Ó·È fiÙÈ Ë °È¿ÓÓ· ∞ÁÁÂÏÔÔ‡ÏÔ˘ ·fi ÙËÓ ÂÈÙ˘¯›· Ù˘ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛ˘ ÙˆÓ √Ï˘ÌÈ·ÎÒÓ ∞ÁÒÓˆÓ ÙÔ˘ 2004, ¤Ú·Û ÛÙËÓ ·ÔÙ˘¯›· ÙÔ˘ ÎÏÂÈ̷ۛÙÔ˜ ÌÈ·˜ ÈÛÙÔÚÈ΋˜ ÂÊËÌÂÚ›‰·˜. ΔÔ ÎÏ›ÛÈÌÔ ÂÓfi˜ ηÏÔ‡ Ì·Á·˙ÈÔ‡ fiˆ˜ ‹Ù·Ó Ô ∂Ï. Δ‡Ô˜, ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ Î¿ÔÈ· ¿ÏÏ· Ì·Á·-

√ ¯ÚfiÓÔ˜ ı· ‰Â›ÍÂÈ ÔÈÔÈ ÙÂÏÈο ı· ÂˆÊÂÏËıÔ‡Ó Î·È ·Ó ÔÈ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔÈ Î·Ù·Ó·ÏˆÙ¤˜ ı· ‚ÚÔ˘Ó ¿ÏÏÔ Ì·Á·˙› Ó· “„ˆÓ›˙Ô˘Ó” . øÛÙfiÛÔ Ô‡ÙÂ Ë ‰ËÌÔÎÚ·Ù›· ÂÏ‹ÁË, fiˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚıËΠ·fi ÙÔ ÎÏ›ÛÈÌÔ ÂÓfi˜ Ì·Á·˙ÈÔ‡, Ô‡Ù Ú¤ÂÈ Î·È Û’ ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Ó· ·Ú¤Ì‚ÂÈ ÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜. ¡· οÓÂÈ ÙÈ; ¡· ÎÚ·ÙÈÎÔÔÈ‹ÛÂÈ ÙËÓ ÂÊËÌÂÚ›‰·; ºı¿ÓÂÈ È·. °Â̛۷Ì ÂÊËÌÂÚ›‰Â˜, ÙËÏÂÔÙÈο ηӿÏÈ· Î·È Ú·‰Èfiʈӷ ÙfiÛ·, fiÛ· ‰ÂÓ ÛËÎÒÓÂÈ Ë ÂχıÂÚË ·ÁÔÚ¿. ∞ÏÏ¿ ›·ÌÂ, ·˘Ù‹ Â‰Ò ‰ÂÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›... dimopoulos@e-thessalia.gr


¶√§πΔπ∫∏

5

KYPIAKH 28 I√À¡π√À 2009

¡¤· ̤ÙÚ· ÙÔÓ √ÎÙÒ‚ÚÈÔ ÏfiÁˆ ÂÎÙÚԯȷÛÌÔ‡ ‰··ÓÒÓ Î·È Ì›ˆÛ˘ ÂÛfi‰ˆÓ

∂ÊÈ¿ÏÙ˘ ÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ ¤ÏÏÂÈÌÌ· ∞ ∞£∏¡∞, 27.

ÓËÛ˘¯ËÙÈ΋ Ì›ˆÛË ÙˆÓ ÂÛfi‰ˆÓ Î·È ÂÎÙfi˜ ÂϤÁ¯Ô˘ ·‡ÍËÛË ÙˆÓ ‰··ÓÒÓ Ê¤ÚÂÙ·È Ó· ‰Â›¯ÓÔ˘Ó Ù· Ì˘ÛÙÈο ÛÙÔȯ›· Ô˘ ¤¯ÂÈ ÛÙ· ¯¤ÚÈ· ÙÔ˘ ÙÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi ÂÈÙÂÏ›Ô, ‰›ÓÔÓÙ·˜ ÂÎÚËÎÙÈÎfi ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· ÛÙÔ Úfi‚ÏËÌ· ÙÔ˘ ÂÏÏ›ÌÌ·ÙÔ˜ Î·È Î·ıÈÛÙÒÓÙ·˜ ·ÎfiÌË ÈÔ ‚¤‚·ÈË Ó¤· ÊÔÚÔ-ηٷÈÁ›‰· ÙÔÓ √ÎÙÒ‚ÚÈÔ. ™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ÂÊËÌÂÚ›‰· “∏ÌÂÚËÛ›·”, ·ÓÙ› ÁÈ· ·‡ÍËÛË ÙˆÓ ÂÛfi‰ˆÓ, ÙÔ ÚÒÙÔ ÂÍ¿ÌËÓÔ ÙÔ˘ ¤ÙÔ˘˜ ÎÏ›ÓÂÈ Ì Ì›ˆÛË 1%. ÷ÚÈÛÙÈ΋ ‚ÔÏ‹ ÛÙÔ ÁÎÚ›˙Ô ·˘Ùfi ÛÎËÓÈÎfi ‰›ÓÂÈ Ë ÂÎÙ›Ó·ÍË ÙˆÓ ‰··ÓÒÓ, ÔÈ Ôԛ˜, Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ›‰È˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜, ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È Ì ڢıÌfi ·‡ÍËÛ˘ 20%... Δ· ÛÙÔȯ›· ·˘Ù¿ ÙÚÔÌ¿˙Ô˘Ó ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË, ηıÒ˜ ÙÔ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfi ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈÎfi ¤ÏÏÂÈÌÌ· ÎÈÓÂ›Ù·È ÛÙÔ ÂÊÈ·ÏÙÈÎfi 8% - 9% ÙÔ˘ ∞∂¶, ÙÔ ÔÔ›Ô ·fi ÌfiÓÔ ÙÔ˘ Û˘ÓÈÛÙ¿ Â¤Ì‚·ÛË ÙˆÓ μÚ˘ÍÂÏÏÒÓ. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, ÂÎÊÚ¿˙ÔÓÙ·È Êfi‚ÔÈ fiÙÈ ı· Û˘Ó¯ÈÛÙ› Ô ÊÚÂÓ‹Ú˘ Ú˘ıÌfi˜ ·‡ÍËÛ˘ ÙÔ˘ ¯Ú¤Ô˘˜. ◊‰Ë Ë ¯ÒÚ· ¤¯ÂÈ ·ÓÙÏ‹ÛÂÈ ÙÔ ·ÛÙÚÔÓÔÌÈÎfi ÔÛfi ÙˆÓ 54 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ Î·Ù¿ ÙÔ ÚÒÙÔ ÂÍ¿ÌËÓÔ ÙÔ˘ ¤ÙÔ˘˜. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÔÛfi Ô˘ ۯ‰fiÓ Êı¿ÓÂÈ ÛÙÔ 20% ÙÔ˘ fiÏÔ˘ Â͈ÙÂÚÈÎÔ‡ ¯Ú¤Ô˘˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Î·È ·fi ÌfiÓÔ ÙÔ˘ ·ÁÁ›˙ÂÈ Ù· ÂÙ‹ÛÈ· ÊÔÚÔÏÔÁÈο ¤ÛÔ‰· ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜. ™Â ·˘Ùfi ÙÔ Ï·›ÛÈÔ, ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô √ÈÎÔÓÔÌ›·˜ Î·È √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÂÈÊ˘Ï¿ÛÛÂÈ ÛÙÔ˘˜ ÊÔÚÔÏÔÁÔ˘Ì¤ÓÔ˘˜ ÁÈ· ÙÔÓ √ÎÙÒ‚ÚÈÔ Ó¤· ÂÈÛÚ·ÎÙÈο ̤ÙÚ· Ì Â›ÎÂÓÙÚÔ Ù· ·Î›ÓËÙ· Î·È Ù· ÂÈÛÔ‰‹Ì·Ù· Ô˘ Û‹ÌÂÚ· ÊÔÚÔÏÔÁÔ‡ÓÙ·È Ì ·˘ÙÔÙÂÏ›˜ ¯·ÌËÏÔ‡˜ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎÔ‡˜ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ¤˜. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· Ù· ̤ÙÚ· Ì ٷ ÔÔ›· Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ı· ÂȯÂÈÚ‹ÛÂÈ Ó· ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÂÈ ÂÈϤÔÓ ÊÔÚÔÏÔÁÈο ¤ÛÔ‰· 3 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ ÁÈ· ÙÔ 2010.

ΔÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ·Î¤ÙÔ ∂ÈÛÚ·ÎÙÈο ̤ÙÚ· Ì Â›ÎÂÓÙÚÔ Ù· ·Î›ÓËÙ· Î·È Ù· ÂÈÛÔ‰‹Ì·Ù· Ô˘ Û‹ÌÂÚ· ÊÔÚÔÏÔÁÔ‡ÓÙ·È Ì ·˘ÙÔÙÂÏ›˜ ¯·ÌËÏÔ‡˜ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎÔ‡˜ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ¤˜ ÂÈÊ˘Ï¿ÛÛÂÈ ÛÙÔ˘˜ ÊÔÚÔÏÔÁÔ˘Ì¤ÓÔ˘˜ ÁÈ· ÙÔÓ

√ÎÙÒ‚ÚÈÔ ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô √ÈÎÔÓÔÌ›·˜ Î·È √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· Ù· ̤ÙÚ· Ì ٷ ÔÔ›· Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ı· ÂȯÂÈÚ‹ÛÂÈ Ó· ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÂÈ ÂÈϤÔÓ ÊÔÚÔÏÔÁÈο ¤ÛÔ‰· 3 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ ÁÈ· ÙÔ 2010. ™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ÂÊËÌÂÚ›‰· “Δ· ¡¤·” , Ì ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ·˘Ùfi ·Î¤ÙÔ ÙÔ ÔÔ›Ô ı· Û˘ÌÏËÚÒÓÂÈ ÙÔ˘˜ Ó¤Ô˘˜ ÊfiÚÔ˘˜, ‡„Ô˘˜ 1,9 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ, Ô˘ ·Ó·ÎÔÈÓÒıËÎ·Ó ·˘Ù‹ ÙËÓ Â‚‰ÔÌ¿‰·, Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ı· ÂȯÂÈÚ‹ÛÂÈ Ó· ›ÛÂÈ ÙȘ μڢͤÏϘ ÁÈ· ÙËÓ ÚfiıÂÛ‹ Ù˘ Ó· ÌÂÈÒÛÂÈ ÙÔ ¤ÏÏÂÈÌÌ· ÙÔ˘ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ οو ÙÔ˘ 3% ÙÔ˘ ∞∂¶ ÙÔ 2010, fiˆ˜ ··ÈÙÂ›Ù·È ÁÈ· Ó· ·Úı› ÙÔ Î·ıÂÛÙÒ˜ ÎÔÈÓÔÙÈ΋˜ ÂÈÙ‹ÚËÛ˘ ÛÙÔ ÔÔ›Ô ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÁÈ· ‰Â‡ÙÂÚË ÊÔÚ¿ Ë ÂÏÏËÓÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌ›·. ΔË Ï‹„Ë ÙˆÓ Ó¤ˆÓ ̤ÙÚˆÓ ÚÔ·Ó‹ÁÁÂÈÏ ԢÛÈ·ÛÙÈο Î·È Ô ›‰ÈÔ˜ Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ √ÈÎÔÓÔÌ›·˜ Î·È √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ °. ¶··ı·Ó·Û›Ô˘ ηٿ ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›·ÛË Ù˘ ÚfiÛÊ·Ù˘ ÊÔÚÔÂȉÚÔÌ‹˜, ϤÁÔÓÙ·˜ fiÙÈ Ù· ÏÂÁfiÌÂÓ· “‰È·ÚıÚˆÙÈο” ̤ÙÚ· ÌfiÓÈÌ˘ Ì›ˆÛ˘ ÙÔ˘ ÂÏÏ›ÌÌ·ÙÔ˜ ı· ÏËÊıÔ‡Ó ÙÔÓ √ÎÙÒ‚ÚÈÔ. ∂› fiÙÈ Ì·˙› Ì ÙÔÓ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi ı· ηٷÙÂı› Î·È ÊÔÚÔÏÔÁÈÎfi ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ, ʈÙÔÁÚ·Ê›˙ÔÓÙ·˜ ¤ÙÛÈ ÙȘ ΢‚ÂÚÓËÙÈΤ˜ ÚÔı¤ÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ÂÈ‚ÔÏ‹ Ó¤ˆÓ ÊfiÚˆÓ. ΔÔ Â‡ÚÔ˜ ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ÊÔÚÔÂÈÛÚ·ÎÙÈÎÔ‡ ·Î¤ÙÔ˘ ı· ÂÍ·ÚÙËı› Û ÌÂÁ¿ÏÔ ‚·ıÌfi ·fi ÙËÓ ÂÈÛÚ·-

ÎÙÈ΋ ·fi‰ÔÛË ÙˆÓ Ì¤ÙÚˆÓ Ô˘ ·Ó·ÎÔÈÓÒıËÎ·Ó ÙËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË ¶¤ÌÙË ·ÏÏ¿ Î·È ÙË ÁÂÓÈÎfiÙÂÚË ÔÚ›· ÙÔ˘ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ Ô ÔÔ›Ô˜, ÛËÌÂȈ٤ÔÓ, ÙÔ ÚÒÙÔ ÂÍ¿ÌËÓÔ ÙÔ˘ ¤ÙÔ˘˜ ÎÈÓ‹ıËΠÂÎÙfi˜ ÛÙfi¯ˆÓ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·˜ ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ˘ÛÙ¤ÚËÛË ÂÛfi‰ˆÓ Î·È ˘¤Ú‚·ÛË ÚÂÎfiÚ ÛÙȘ ‰·¿Ó˜. √È ÂÈÛËÁ‹ÛÂȘ ÁÈ· ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ·Î¤ÙÔ ™ÙÔ Û˘ÚÙ¿ÚÈ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ √ÈÎÔÓÔÌ›·˜ Î·È √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÔÈ Ê¿ÎÂÏÔÈ Ì fiϘ ÙȘ ÂÈÛËÁ‹ÛÂȘ ÁÈ· ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎfi ·Î¤ÙÔ. ™ÙȘ ÂÈÛËÁ‹ÛÂȘ ·˘Ù¤˜, Û‡Ìʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜, ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È Ù· ÂÍ‹˜ ÊÔÚÔÏÔÁÈο ̤ÙÚ·: * ∫·Ù¿ÚÁËÛË ÙÔ˘ ÂÓÈ·›Ô˘ Û˘ÓÙÂ-

ÏÂÛÙ‹ ÊÔÚÔÏfiÁËÛ˘ ÙÔ˘ Δ¤ÏÔ˘˜ ∞ÎÈÓ‹ÙˆÓ (∂Δ∞∫) Î·È ·ÓÙÈηٿÛÙ·Û‹ ÙÔ˘ Ì ÊÔÚÔÏÔÁÈ΋ Îϛ̷η ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÂÈ‚·Ú‡ÓÔÓÙ·È ·Ó·ÏÔÁÈο ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ fiÛÔÈ ¤¯Ô˘Ó ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ·Î›ÓËÙË ÂÚÈÔ˘Û›·. ™‹ÌÂÚ· Ù· ·Î›ÓËÙ· Ô˘ ·Ó‹ÎÔ˘Ó ÛÙÔ˘˜ ÊÔÚÔÏÔÁÔ˘Ì¤ÓÔ˘˜ (Ê˘ÛÈο ÚfiÛˆ·) ÊÔÚÔÏÔÁÔ‡ÓÙ·È Ì ÂÓÈ·›Ô Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ‹ 0,1% Â› Ù˘ ·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈ΋˜ ·Í›·˜. ™ÙȘ ˘ËÚÂۛ˜ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ¤¯Ô˘Ó ‰Ôı› Ô‰ËÁ›Â˜ ÁÈ· ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÛÂÓ·Ú›ˆÓ ηıȤڈÛ˘ ÊÔÚÔÏÔÁÈ΋˜ Îϛ̷η˜ ÛÙÔ ∂ÓÈ·›Ô Δ¤ÏÔ˜ ∞ÎÈÓ‹ÙˆÓ. ŒÙÛÈ, ÌÂÙ¿ ÙÔ ·ÊÔÚÔÏfiÁËÙÔ fiÚÈÔ ÙˆÓ 100.000 ¢ÚÒ ·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈ΋˜ ·Í›·˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ¿Á·ÌÔ˘˜ Î·È 200.000 ¢ÚÒ ÁÈ· ÙÔ˘˜

ªÂÙ¿ ÙÔ˘˜ ÊfiÚÔ˘˜ ÏÈÙfiÙËÙ· Û ‰ËÌfiÛÈÔ Î·È È‰ÈˆÙÈÎfi ÙÔ̤·

£· “·ÁÒÛÔ˘Ó” ÔÈ ÌÈÛıÔ› ÙÔ 2010; ∞£∏¡∞, 27. Δ√ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ Ó· “·ÁÒÛÂÈ”

ÙÔ˘˜ ÌÈÛıÔ‡˜ ÙˆÓ ‰ËÌÔÛ›ˆÓ ˘·ÏÏ‹ÏˆÓ ÂÍÂÙ¿˙ÂÈ ÛÔ‚·Ú¿ ÙÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi ÂÈÙÂÏÂ›Ô Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÂÚÈÔÚ›ÛÂÈ ÙȘ ˘¤ÚÔÁΘ ‰·¿Ó˜ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘. ™Â ·ÓÙÈÛÙ¿ıÌÈÛÌ·, Î·È ÁÈ· Ó· ÂÚÈÔÚÈÛÙÔ‡Ó ÔÈ ·ÓÙȉڿÛÂȘ, ÔÈ ·˘Í‹ÛÂȘ ÛÙȘ Û˘ÓÙ¿ÍÂȘ ı· Â›Ó·È Û “ÈηÓÔÔÈËÙÈο Â›‰·” , ¿Óˆ ÙÔ˘ ÏËıˆÚÈÛÌÔ‡. ∫‡ÎÏÔÈ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ √ÈÎÔÓÔÌ›·˜, Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ÂÊËÌÂÚ›‰· “ΔÔ μ‹Ì·” ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó fiÙÈ ÔÈ ·˘Í‹ÛÂȘ Ô˘ ¯ÔÚËÁÔ‡ÓÙ·Ó Ò˜ ÙÒÚ· ÛÙÔ˘˜ ÌÈÛıÔ‡˜ ÙˆÓ ‰ËÌÔÛ›ˆÓ ˘·ÏÏ‹ÏˆÓ ‹Ù·Ó ˘„ËÏfiÙÂÚ˜ ·fi ÙÔÓ ÏËıˆÚÈÛÌfi, Ô ÔÔ›Ô˜ Î˘Ì·ÈÓfiÙ·Ó ¤Ú˘ÛÈ ÌÂٷ͇ 4,0% Î·È 4,5%. ΔÒÚ·, fï˜, Ô ÏËıˆÚÈÛÌfi˜ ÎÈÓÂ›Ù·È Û Ôχ ¯·ÌËÏ¿ Â›‰· (0,5% ÙÔ ª¿ÈÔ ÙÔ˘ 2009) Î·È Û˘ÓÂÒ˜ ÔÈ ·˘Í‹ÛÂȘ, ÏfiÁˆ ÙˆÓ ÂÎÙ¿ÎÙˆÓ ·Ó·ÁÎÒÓ Ô˘ ÚÔοÏÂÛÂ Ë ·ÁÎfiÛÌÈ· ¯ÚËÌ·ÙÔÈÛÙˆÙÈ΋ ÎÚ›ÛË, ‰ÂÓ ÌÔÚ› Î·È ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ ·Ú¿ Ó· Â›Ó·È ÔÚȷΤ˜ ‹ Î·È ÌˉÂÓÈΤ˜. ™ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô √ÈÎÔÓÔÌ›·˜ ¤¯Ô˘Ó Á›ÓÂÈ ÂÈÛËÁ‹ÛÂȘ ÁÈ· ÙÔ “¿ÁˆÌ·” ÙˆÓ ÌÈÛıÒÓ ÙˆÓ ‰ËÌÔÛ›ˆÓ ˘·ÏϋψÓ, Ì ÙÔ Âȯ›ÚËÌ· fiÙÈ Ë ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÂÓfi˜ Ù¤ÙÔÈÔ˘ ̤ÙÚÔ˘ fi¯È ÌfiÓÔ ‰ÂÓ ı· ÚÔηϤÛÂÈ ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ·ÓÙȉڿÛÂȘ, ·ÏÏ¿ ηÈ, ·Ó Á›ÓÂÈ Ô Î·Ù¿ÏÏËÏÔ˜ ÂÈÎÔÈÓˆÓÈ·Îfi˜ ¯ÂÈÚÈÛÌfi˜, ÙÔ Ì¤ÙÚÔ ı· ¯·ÈÚÂÙÈÛÙ› ·fi ÙÔ˘˜ ˘fiÏÔÈÔ˘˜ ÌÈÛıˆÙÔ‡˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ı›ÁÔÓÙ·È ·fi ÙËÓ ÎÚ›ÛË, Ù· ÊÔÚÔÏÔÁÈο ̤ÙÚ·,

ÙËÓ ·Ó·ÛÊ¿ÏÂÈ· Î·È ÙȘ ·‚‚·ÈfiÙËÙ˜. √‡Ùˆ˜ ‹ ¿Ïψ˜, ηٷϋÁÔ˘Ó, ÔÈ ‰ËÌfiÛÈÔÈ ˘¿ÏÏËÏÔÈ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÔÓÙ·È “ÚÔÓÔÌÈÔ‡¯ÔÈ” ¤Ó·ÓÙÈ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÛÙÔÓ È‰ÈˆÙÈÎfi ÙÔ̤·. ∏ ·fiÊ·ÛË, fï˜, ı· ·ÔÙÂϤÛÂÈ Û‹Ì· Î·È ÁÈ· ÙË Û˘ÁÎÚ¿ÙËÛË ÙˆÓ ÌÈÛıÒÓ ÛÙÔÓ È‰ÈˆÙÈÎfi ÙÔ̤· ÙÔ 2010. ∏ ΢‚¤ÚÓËÛË ¤¯ÂÈ ·Ó·Ï¿‚ÂÈ ÙËÓ ˘Ô¯Ú¤ˆÛË ¤Ó·ÓÙÈ Ù˘ ∂∂ Ó· ÂÚÈÔÚ›ÛÂÈ ÙÔ ¤ÏÏÂÈÌÌ· ·fi ÙÔ 5% ÙÔ 2008 ÛÙÔ 3,7% ÙÔ 2009 Î·È Î¿Ùˆ ÙÔ˘ 3% ÙÔ 2010. °È· Ó· ÂÈÙ¢¯ı› Ô ÛÙfi¯Ô˜ ·˘Ùfi˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ·˘Í‹ÛÂÈ Ù· ¤ÛÔ‰· Î·È Ó· ÂÚÈÔÚ›ÛÂÈ ÙȘ ‰·¿Ó˜. °È· ÙËÓ ·‡ÍËÛË ÙˆÓ ÂÛfi‰ˆÓ ÂÊ·ÚÌfi˙ÂÈ ÙËÓ Ú·ÎÙÈ΋ Ù˘ ·‡ÍËÛ˘ ÙˆÓ ÊfiÚˆÓ Ì ÙË Ì¤ıÔ‰Ô ÙˆÓ “·Î¤ÙˆÓ” . °È· ÙË Ì›ˆÛË ÙˆÓ ‰··ÓÒÓ, fï˜, Ù· fiÔÈ· ̤ÙÚ· ¤¯Ô˘Ó ÏËÊı› ΢ڛˆ˜ ÚÔ˜ ÙËÓ Î·Ù‡ı˘ÓÛË Ù˘ Û˘Á¯ÒÓ¢Û˘ ÙˆÓ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ, ÙÔÓ ÂÚÈÔÚÈÛÌfi ÙˆÓ ·-

ÌÔÈ‚ÒÓ ÙˆÓ ÚÔ¤‰ÚˆÓ ÙˆÓ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ, ÙȘ ÂÚÈÎÔ¤˜ ÛÙȘ ˘Âڈڛ˜ ÎÙÏ. ‰ÂÓ ·¤‰ˆÛ·Ó Ù· ·Ó·ÌÂÓfiÌÂÓ·. ÕÏψÛÙÂ Î·È Ó· ηٷÚÁÔ‡ÓÙ·Ó Ï‹Úˆ˜ ÔÈ ˘Âڈڛ˜ Î·È ÔÈ ˘ÂÚˆÚȷΤ˜ ·Ô˙ËÌÈÒÛÂȘ, ÔÈ Û˘ÌÌÂÙÔ¯¤˜ Û ÂÈÙÚÔ¤˜, ÔÈ ÌÂÙ·ÎÈÓ‹ÛÂȘ ÎÙÏ., Ë ÂÍÔÈÎÔÓfiÌËÛË fiÚˆÓ ‰ÂÓ ı· ÍÂÂÚÓÔ‡Û Û ÂÙ‹ÛÈ· ‚¿ÛË Ù· 150 ÂηÙ. ¢ÚÒ. ¢˘ÛÎÔϛ˜ Â›Û˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Î·È ÛÙÔÓ ÂÚÈÔÚÈÛÌfi ÙˆÓ Î·Ù·Ó·ÏˆÙÈÎÒÓ ‰··ÓÒÓ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘, fiˆ˜ ÌÈÛıÒÌ·Ù· ÎÙÈÚ›ˆÓ, ‰·¿Ó˜ ÙËÏÂÈÎÔÈÓˆÓÈÒÓ, ‡‰Ú¢Û˘, ʈÙÈÛÌÔ‡, ÚÔÌ‹ıÂȘ Î·È ‰È¿ÊÔÚ˜ ¿ÏϘ ‰·¿Ó˜. ™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ ·˘Ùfi ÙÔ “¿ÁˆÌ·” ÙˆÓ ÌÈÛıÒÓ ÙˆÓ ‰ËÌÔÛ›ˆÓ ˘·ÏÏ‹ÏˆÓ ıˆÚÂ›Ù·È Î·Ù¿ÏÏËÏÔ Ì¤ÙÚÔ ÁÈ· ÙÔÓ ÂÚÈÔÚÈÛÌfi ÙˆÓ ‰ËÌÔÛ›ˆÓ ‰··ÓÒÓ, ·ÊÔ‡ Ô ·ÚÈıÌfi˜ ÙÔ˘˜ ‰ÂÓ ÂÚÈÔÚ›˙ÂÙ·È, ·Ú¿ ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰ÔÙÔ‡ÓÙ·È

fiÏÔ Î·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ. ™‡Ìʈӷ Ì ÛÙÔȯ›· ·fi ÙÔÓ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi, ÙÔÓ πÔ‡ÓÈÔ ÙÔ˘ 2005 ÔÈ ‰ËÌfiÛÈÔÈ ˘¿ÏÏËÏÔÈ ‹Ù·Ó 477.280 Î·È ÙÔÓ πÔ‡ÓÈÔ ÙÔ˘ 2006 ·˘Í‹ıËÎ·Ó Û 486.580. ΔÔÓ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô Ì‹Ó· ÙÔ˘ 2007 ·˘Í‹ıËÎ·Ó ÂÎ Ó¤Ô˘ Î·È ¤Êı·Û·Ó ÛÙÔ˘˜ 503.170 ÁÈ· Ó· ÍÂÂÚ¿ÛÔ˘Ó ÙÔÓ πÔ‡ÓÈÔ ÙÔ˘ 2008 ÙÔ˘˜ 560.680. ∞fi ·˘ÙÔ‡˜ ÔÈ 445.826 ‹Ù·Ó Ù·ÎÙÈÎÔ›, ÔÈ 25.491 ·ÔÚ›ÛÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ Î·È ÔÈ 35.363 ÔÚÈṲ̂ÓÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘.

¤ÁÁ·ÌÔ˘˜, ÂÍÂÙ¿˙ÂÙ·È Ó· ıÂÛÈÛÙ› ÎÏÈ̷ΈÙfi˜ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ‹˜ Ô˘ ı· ·Ú¯›˙ÂÈ ·fi ÙÔ ˘ÊÈÛÙ¿ÌÂÓÔ 0,1% Î·È ı· ·˘Í¿ÓÂÙ·È ·ÎfiÌË Î·È ÛÙÔ 0,5 ‹ Î·È 0,8% ÁÈ· ÙÔ˘˜ ¤¯ÔÓÙ˜ ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ·Î›ÓËÙË ÂÚÈÔ˘Û›·. * ∞‡ÍËÛË ÙÔ˘ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ‹ ÊfiÚÔ˘ ÎÏËÚÔÓÔÌÈÒÓ Î·È ÁÔÓÈÎÒÓ ·ÚÔ¯ÒÓ. ∞fi 1% Ô˘ ÈÛ¯‡ÂÈ Û‹ÌÂÚ· ÁÈ· ÙȘ ÎÏËÚÔÓÔÌȤ˜ Î·È ÁÔÓÈΤ˜ ·ÚÔ¯¤˜ ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ ·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈ΋˜ ·Í›·˜ ¿Óˆ ÙˆÓ 95.000 ¢ÚÒ, Ô Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ‹˜ ÌÂÏÂÙ¿Ù·È Ó· ·˘ÍËı› ·ÎfiÌË Î·È ÛÙÔ 5%. ¡· ÛËÌÂȈı› fiÙÈ ·fi ÙËÓ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈ΋ ηٿÚÁËÛË ÙÔ˘ ÊfiÚÔ˘ ÎÏËÚÔÓÔÌÈÒÓ Î·È ÁÔÓÈÎÒÓ ·ÚÔ¯ÒÓ ÛÙ· Ù¤ÏË ÙÔ˘ 2007 ˆÊÂÏ‹ıËÎ·Ó Î˘Ú›ˆ˜ fiÛÔÈ ÎÏËÚÔÓfiÌËÛ·Ó ‹ ÌÂÙ·‚›‚·Û·Ó ÛÙ· ·È‰È¿ ÙÔ˘˜ ÌÂÁ¿ÏË ·Î›ÓËÙË ÂÚÈÔ˘Û›· Î·È ÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ ¤¯·Û ÛËÌ·ÓÙÈο ÊÔÚÔÏÔÁÈο ¤ÛÔ‰·. * ∂·ÓÂͤٷÛË ÙˆÓ ÊÔÚÔ··ÏÏ·ÁÒÓ. √È ¿Û˘ ʇÛˆ˜ ÊÔÚÔ··ÏÏ·Á¤˜ ÎÔÛÙ›˙Ô˘Ó ÛÙÔÓ ÎÚ·ÙÈÎfi ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·fi 7 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ Î·È ÁÈ· ÔÚÈṲ̂Ó˜ ÌÂÏÂÙ¿Ù·È Ó· ÌÂÈ Ì·¯·›ÚÈ. * £¤ÛÈÛË Ó¤Ô˘ Ù‡Ô˘ ÙÂÎÌËÚ›ˆÓ ‰È·‚›ˆÛ˘ Ô˘ ı· ·ÊÔÚÔ‡Ó, ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ, Ù· ÔÏ˘ÙÂÏ‹ π.Ã., Ù· ÛοÊË ·Ó·„˘¯‹˜, Ù· ·Î›ÓËÙ·, ÙËÓ ··Û¯fiÏËÛË ÔÈÎÈ·ÎÒÓ ‚ÔËıÒÓ Î·È Ù· ‰›‰·ÎÙÚ· ȉȈÙÈÎÒÓ Û¯ÔÏ›ˆÓ. Δ· ÙÂÎÌ‹ÚÈ·, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ˘˜ ۯ‰ȷÛÌÔ‡˜ ÙÔ˘ ˘Ô˘Ú-

Á›Ԣ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ, ı· ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈÎfi ‹ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfi ÎfiÛÙÔ˜ ¯Ú‹Û˘ Î·È ı· ·ıÚÔ›˙ÔÓÙ·È ÁÈ· οı ÊÔÚÔÏÔÁÔ‡ÌÂÓÔ. ™ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ÙÔ ÂÈÛfi‰ËÌ· Ô˘ ‰ËÏÒÓÂÈ Ô ÊÔÚÔÏÔÁÔ‡ÌÂÓÔ˜ Â›Ó·È ¯·ÌËÏfiÙÂÚÔ ·fi ·˘Ùfi Ô˘ ÚÔ·ÙÂÈ Ì ‚¿ÛË Ù· ÙÂÎÌ‹ÚÈ·, ÙfiÙ ı· ÊÔÚÔÏÔÁÂ›Ù·È Ì ‚¿ÛË ÙÔ ÙÂÎÌ·ÚÙfi ÂÈÛfi‰ËÌ· (¿ıÚÔÈÛÌ· ÙˆÓ ÙÂÎÌ·ÚÙÒÓ ‰··ÓÒÓ). * ¡¤Â˜ ·˘Í‹ÛÂȘ ÛÙÔ˘˜ ÂȉÈÎÔ‡˜ ÊfiÚÔ˘˜ ηٷӿψÛ˘ η˘Û›ÌˆÓ, ÔÈÓÔÓÂ˘Ì·Ùˆ‰ÒÓ ÔÙÒÓ Î·È ÙÛÈÁ¿ÚˆÓ. ÷ڷÎÙËÚÈÛÙÈÎfi ÙˆÓ ÚÔı¤ÛÂˆÓ Ù˘ ËÁÂÛ›·˜ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ √ÈÎÔÓÔÌ›·˜ Î·È √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Â›Ó·È fiÙÈ Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ ·Ú¿ ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ·‡ÍËÛË ÛÙÔÓ ÊfiÚÔ ÙˆÓ Î·˘Û›ÌˆÓ Ë ÂÏÏËÓÈ΋ ÊÔÚÔÏÔÁ›· ÛÙ· η‡ÛÈÌ· ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ı› Ó· Â›Ó·È ¯·ÌËÏfiÙÂÚË ·fi ÙÔÓ Ì¤ÛÔ Â˘Úˆ·˚Îfi fiÚÔ. * ∞‡ÍËÛË ÙÔ˘ ·ÓÒÙ·ÙÔ˘ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ‹ ÊÔÚÔÏfiÁËÛ˘ ÂÈÛÔ‰ËÌ¿ÙˆÓ ·fi ÙÔ 40% ÛÙÔ 45% ‹ Î·È 50%. ∂Ó·ÏÏ·ÎÙÈο ÂÍÂÙ¿˙ÂÙ·È Ó· ηٷ‚ÏËı› Î·È ÁÈ· ÙÔ 2010 Ë ¤ÎÙ·ÎÙË ÂÈÛÊÔÚ¿ Û fiÛÔ˘˜ ¤¯Ô˘Ó ‰ËÏÒÛÂÈ ÂÈÛÔ‰‹Ì·Ù· ˘„ËÏfiÙÂÚ· ÙˆÓ 60.000 ¢ÚÒ. * ¶¿ÁˆÌ· Î·È ÁÈ· ÙÔ 2010 ÙˆÓ ÌÈÛıÒÓ ÙˆÓ ‰ËÌÔÛ›ˆÓ ˘·ÏÏ‹ÏˆÓ Î·È ÙˆÓ Û˘Óٿ͈Ó, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÌÂȈıÔ‡Ó ÔÈ ‰ËÌfiÛȘ ‰·¿Ó˜.


™À¡∂¡Δ∂À•∏

6

KYPIAKH 28 IOYNIOY 2009

ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÂÓı¿ÚÚ˘ÓÛ˘ ÁÈ· Ó· Á›ÓÂÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ Î·È Ó· ‰ÈÔÚıˆıÔ‡Ó ˘·ÚÎÙ¿ ÛÊ¿ÏÌ·Ù· ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÈ ÙȘ Â˘ÚˆÂÎÏÔÁ¤˜ Ô Î. °ÈÒÚÁÔ˜ ∫Ô˘ÌÔ˘ÙÛ¿ÎÔ˜, Â˘Úˆ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ Ù˘ ¡.¢., ÚÔÛı¤ÙÔÓÙ·˜ fiÙÈ Ë ¡.¢. ‰È·ı¤ÙÂÈ ÙȘ ‰˘Ó¿ÌÂȘ Î·È ÙËÓ ÂÌÂÈÚ›· ÒÛÙ ӷ ÎÂÚ‰›ÛÂÈ ÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ ÂıÓÈΤ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜. ø˜ ÚÔ˜ ÙÔ ı¤Ì· ÙÔ˘ ™˘ÌÊÒÓÔ˘ ™Ù·ıÂÚfiÙËÙ·˜ ÂÎÙÈÌ¿ fiÙÈ ÔÈ Û˘Óı‹Î˜ ‰ÂÓ Û˘ÓËÁÔÚÔ‡Ó ÁÈ· ÙËÓ ÒÚ· ÛÙËÓ ÚÔÔÙÈ΋ ¿ÌÂÛˆÓ ÌÂÙ·‚ÔÏÒÓ. ∂ÈÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ Ô Î. ª·Úfi˙Ô ÛÙ¿ıËΠ‰›Ï· ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Û ÎÚ›ÛÈ̘ ÛÙÈÁ̤˜ Î·È Û ÛÔ‚·Ú¿ ˙ËÙ‹Ì·Ù·. ™ÙÔ ı¤Ì· ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ˘ Ù˘ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ¢Û˘ Î·È Ù˘ Ï·ıÚÔÌÂÙ·Ó¿ÛÙ¢Û˘ ÙÔÓ›˙ÂÈ fiÙÈ Ú¤ÂÈ Ó· ˘¿ÚÍÂÈ Û˘ÁÎÚÔÙË̤ÓË ÔÏÈÙÈ΋ Ô˘ ‰Â ı· ı¤ÛÂÈ Û ·ÌÊÈÛ‚‹ÙËÛË ÙËÓ Â˘Úˆ·˚΋ Û˘ÓÔ¯‹.

°πøƒ°√™ ∫√Àª√ÀΔ™∞∫√™ “√È Â˘ÚˆÂÎÏÔÁ¤˜ ‹Ù·Ó ÙÔ Î·Ì·Ó¿ÎÈ ÁÈ· ÙÔÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô Á‡ÚÔ Ù˘ ÎÔ‡ÚÛ·˜” ™˘Ó¤ÓÙ¢ÍË: ™øΔ∏ƒ∏™ §∂Δ™π√™

- ∏ ‹ÙÙ· ÛÙȘ Â˘ÚˆÂÎÏÔÁ¤˜ ÁÈ· ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË ÌÔÚ› Ó· ıˆÚËı› ·Ô‰ÔÎÈÌ·Û›· Ù˘ ¤ˆ˜ ÙÒÚ· ÔÏÈÙÈ΋ Ù˘ ‹ ·ÏÒ˜ Û˘ÓÈÛÙ¿ ·‰È·ÊÔÚ›· ÁÈ· Ù· ˙ËÙ‹Ì·Ù· Î·È ÙËÓ fi¯È Î·È ÙfiÛÔ ·ÈÛÈfi‰ÔÍË ÚÔÔÙÈ΋ Ù˘ ∂˘ ÚÒ˘; - ø˜ ÚÔ˜ ÙËÓ Â˘Úˆ·˚΋ Ù˘¯‹, ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙˆÓ Â˘ÚˆÂÎÏÔÁÒÓ ÂÈÙÚ¤ÂÈ ·ÊÂÓfi˜ ÌÈ· ηٷگ‹Ó ıÂÙÈ΋ ·ÔÙ›ÌËÛË. H Û˘ÓÙÚÈÙÈ΋ ÏÂÈÔ„ËÊ›· ÙˆÓ „ËÊÔÊfiÚˆÓ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍ ÎfiÌÌ·Ù·, Ô˘ - Ì ÚÒÙË ÙË ¡¤· ¢ËÌÔÎÚ·Ù›· Ù¿ÛÛÔÓÙ·È ·ÓÂÈʇϷÎÙ· ˘¤Ú Ù˘ Â˘Úˆ·˚΋˜ ȉ¤·˜ Î·È Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ŒÓˆÛ˘. ∞ÊÂÙ¤ÚÔ˘ Ì·˜ ˘Ô¯ÚÂÒÓÂÈ Û ÛÔ‚·Úfi ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌfi Î·È ·ÓËÛ˘¯›· ÏfiÁˆ Ù˘ ÙfiÛÔ ÌÂÁ¿Ï˘ ·Ô¯‹˜. ªÈ·˜ ·Ô¯‹˜ Ô˘ ˘Ô‰ËÏÒÓÂÈ ·ÍÈÔÛËÌ›ˆÙË ·‰È·ÊÔÚ›· Î·È ·fiÛÙ·ÛË ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ fi¯È ÌfiÓÔÓ ·fi ÙËÓ ÂÎÏÔÁÈ΋ ‰È·‰Èηۛ·, ·ÏÏ¿ Î·È ·fi ÙËÓ ∂˘Úˆ·˚΋ ȉ¤· Î·È ÙËÓ ∂.∂. ÂȉÈÎfiÙÂÚ·. ¶ÈÛÙ‡ˆ fiÙÈ ·˘Ù‹ Ë È‰È·›ÙÂÚ· ÌÂÁ¿ÏË ·Ô¯‹ Â›Ó·È Î·È ÙÔ ÛÔ‚·ÚfiÙÂÚÔ ˆ˜ ÚÔ˜ ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ Ô˘Û›· ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ÂÎÏÔÁÒÓ. ªÔÚ› Ó· ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÔÏÏÔ› ÏfiÁÔÈ, ·Èٛ˜ ‹ Î·È ‰ÈηÈÔÏÔÁ›Â˜ ÁÈ· ÙËÓ ˘„ËÏ‹ ·˘Ù‹ ·Ô¯‹ ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ ·fi ÙËÓ ‡„ÈÛÙË ·˘Ù‹ ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋ ‰È·‰Èηۛ·. ∞˘Ùfi, fï˜ ‰ÂÓ ÌÂÙ·‚¿ÏÂÈ ÙËÓ Ô˘Û›· Î·È ÎÚÈÛÈÌfiÙËÙ· ÙÔ˘ ˙ËÙ‹Ì·ÙÔ˜. ∏ ·‰È·ÊÔÚ›· Î·È Ë ·ÔÛÙ·ÛÈÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ ‚Ï¿ÙÂÈ ÛÔ‚·Ú¿ ÙË ‰ËÌÔÎÚ·Ù›· Î·È ÔÊ›ÏÔ˘Ì ӷ ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÔ˘Ì ¤ÁηÈÚ·. ∂‰Ò ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Î·È Ë ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÚfiÎÏËÛË ÁÈ· ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ Î·È ÙÔ˘˜ ÔÏÈÙÈÎÔ‡˜, ÙfiÛÔ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· fiÛÔ Î·È ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË. ΔÒÚ·, ˆ˜ ÚÔ˜ ÙËÓ Î·ı·Ú¿ ÂÛˆÙÂÚÈ΋ ‰È¿ÛÙ·ÛË ÙˆÓ ·ÔÙÂÏÂÛÌ¿ÙˆÓ. ΔÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ıÂÙÈÎfi ÁÈ· ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË. ¢ÂÓ ‹Ù·Ó fï˜ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ·Ôı¿ÚÚ˘ÓÛ˘. ◊Ù·Ó ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÂÓı¿ÚÚ˘ÓÛ˘ Î·È ÚÔÙÚÔ‹˜ ÁÈ· Ó· Á›ÓÂÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ Î·È Ó· ‰ÈÔÚıˆıÔ‡Ó ˘·ÚÎÙ¿ ÛÊ¿ÏÌ·Ù·. ΔÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙˆÓ ∂˘ÚˆÂÎÏÔÁÒÓ Ù˘ 7˘ πÔ˘Ó›Ô˘ ·ÎÔ‡ÛÙËÎÂ Û·Ó ÙÔ Î·Ì·Ó¿ÎÈ Ô˘ ÚÔÂȉÔÔÈ› ÁÈ· ÙÔÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô Á‡ÚÔ Ù˘ ÎÔ‡ÚÛ·˜. ∞fi ÂΛ Î·È ¤Ú· ÎÚ›ÓÂÙ·È ÙÂÏÈο ÙÔ Â¿Ó Î¿ÔÈÔ˜ ı· ÎÂÚ‰›ÛÂÈ Îfi‚ÔÓÙ·˜ ÚÒÙÔ˜ ÙÔ Ó‹Ì· ‹ fi¯È.

“ΔÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ıÂÙÈÎfi ÁÈ· ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË. ¢ÂÓ ‹Ù·Ó fï˜ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ·Ôı¿ÚÚ˘ÓÛ˘. ◊Ù·Ó ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÂÓı¿ÚÚ˘ÓÛ˘ Î·È ÚÔÙÚÔ‹˜ ÁÈ· Ó· Á›ÓÂÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ Î·È Ó· ‰ÈÔÚıˆıÔ‡Ó ˘·ÚÎÙ¿ ÛÊ¿ÏÌ·Ù·. ΔÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙˆÓ ∂˘ÚˆÂÎÏÔÁÒÓ Ù˘ 7˘ πÔ˘Ó›Ô˘ ·ÎÔ‡ÛÙËÎÂ Û·Ó ÙÔ Î·Ì·Ó¿ÎÈ Ô˘ ÚÔÂȉÔÔÈ› ÁÈ· ÙÔÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô Á‡ÚÔ Ù˘ ÎÔ‡ÚÛ·˜” ∫·È ÙÔ Ó‹Ì· ÁÈ· ÂÌ¿˜, ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË Î·È ÙË ¡¤· ¢ËÌÔÎÚ·Ù›· Â›Ó·È ÔÈ ÂfiÌÂÓ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜. ∂ÈÏÈÎÚÈÓ¿ ÈÛÙ‡ˆ fiÙÈ ¤¯Ô˘Ì ·ÎfiÌ· ÙȘ ‰˘Ó¿ÌÂȘ, ÙËÓ ÂÌÂÈÚ›· Î·È ÙËÓ Ù¯ÓÈ΋ Ó· ÙȘ ÎÂÚ‰›ÛÔ˘ÌÂ. ÃÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ›ÛÙË, „˘¯‹ Î·È ÌÂÁ¿ÏË ÚÔÛ¿ıÂÈ·. - ™·˜ ÚÔ‚ÏËÌ·Ù›˙ÂÈ Ë ¿ÓÔ‰Ô˜ ÙˆÓ ÔÛÔÛÙÒÓ ÙÔ˘ §∞√™; ™˘ ÓÈÛÙ¿ ÌÈ· ÛÔ‚·Ú‹ ·ÂÈÏ‹ ÁÈ· ÙË ¡.¢; - ∫¿ı ÌÂٷΛÓËÛË, ¤ÛÙˆ Î·È Û˘Á΢Úȷ΋, „ËÊÔÊfiÚˆÓ Î·È ˘ÔÛÙËÚÈÎÙÒÓ ÛÔ˘ Û ¿ÏÏÔ˘˜ ÔÏÈÙÈÎÔ‡˜ ¯ÒÚÔ˘˜ ‹ ÎfiÌÌ·Ù· Â›Ó·È ÌÈ· ·ÚÓËÙÈ΋ ÂͤÏÈÍË Ô˘ ÚÔ‚ÏËÌ·Ù›˙ÂÈ Î·È Ú¤ÂÈ Ó· ·ÍÈÔÏÔÁÂ›Ù·È Ì ÂÈÏÈÎÚ›ÓÂÈ·, ηı·Ú‹ Ì·ÙÈ¿ Î·È Ôχ ÚÔÛÔ¯‹. ªfiÓÔÓ ¤ÙÛÈ ÌÔÚ› Î·È Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆÈÛÙ›. ªÂ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˜ ÔÏÈÙÈΤ˜ Î·È Ú¿ÍÂȘ. ΔÔ ›‰ÈÔ ÈÛ¯‡ÂÈ Î·È ÁÈ· ÙËÓ ÌÂٷΛÓËÛË „ËÊÔÊfiÚˆÓ, Ê›ÏˆÓ Î·È ˘ÔÛÙËÚÈÎÙÒÓ Ì·˜ ÚÔ˜ ÙÔ §∞√™. ∂›Ì·È fï˜ ÂÂÈṲ̂ÓÔ˜ fiÙÈ ‰ÂÓ ‹Á·Ó ÂΛ ÁÈ· Ó· Ì›ÓÔ˘Ó. ¢ÂÓ ‹Á·Ó Ô‡Ù ˆ˜ Û˘ÓȉÈÔÎً٘, Ô‡Ù ˆ˜ ÂÓÔÈÎÈ·ÛÙ¤˜, Ô‡ÙÂ Î·Ó ÁÈ· ËÌȉȷÌÔÓ‹. ÃÙ‡ËÛ·Ó ÙËÓ fiÚÙ· ÌfiÓÔÓ ˆ˜ ÂÚ›ÂÚÁÔÈ, ‰ÈÛÙ·ÎÙÈÎÔ› ÂÈÛΤÙ˜. ¶Ôχ Û‡ÓÙÔÌ· ı· Ô˘Ó: “¶‹Á·, ›‰· Î·È ·‹Ïı·” . √Ê›ÏÔ˘Ì fï˜ Î·È ÂÌ›˜ ÛÙË ¡¤· ¢ËÌÔÎÚ·Ù›· Ó· ÙÔ˘˜ Í·Ó·ÎÂÚ‰›ÛÔ˘ÌÂ. ¢ÂÓ ÈÛÙ‡ˆ fiÙÈ ı· Â›Ó·È È‰È·›ÙÂÚ· ‰‡ÛÎÔÏÔ, ·ÏÏ¿ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ó· Á›ÓÔ˘Ó ¤ÁηÈÚ· ÔÈ ÛˆÛÙ¤˜ ÂÓ¤ÚÁÂȘ. - √È ‰˘Ó¿ÌÂȘ Ù˘ ÎÂÓÙÚÔ‰ÂÍÈ¿˜ ÂÈÎÚ¿ÙËÛ·Ó ÛÙËÓ ∂˘ÚÒ Ë. ∞˘Ùfi ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› Ӥ˜ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ ÁÈ· Ó· ·ÓÔ›ÍÂÈ ÌÈ· Û˘˙‹ÙËÛË Â·Ó·ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘ ™˘ÌÊÒÓÔ˘ ™Ù·ı ÚfiÙËÙ·˜; - ¢ÂÓ ÈÛÙ‡ˆ fiÙÈ Ë Û˘˙‹ÙËÛË ÁÈ· ¤Ó· ÛÔ‚·Úfi Â·Ó·ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌfi ÙÔ˘ ™˘ÌÊÒÓÔ˘ ™Ù·ıÂÚfiÙËÙ·˜ ¤¯ÂÈ ˆÚÈÌ¿ÛÂÈ ·Îfi-

Ì· Û ‚·ıÌfi Ô˘ ı· Â¤ÙÚÂ ÙËÓ ··Ú·›ÙËÙË, ÔÌfiʈÓË Ï‹„Ë ÌÈ·˜ Ù¤ÙÔÈ·˜ ·fiÊ·Û˘. À¿Ú¯Ô˘Ó ÔÏÈÙÈο Î·È ÔÈÎÔÓÔÌÈο ‰Â‰Ô̤ӷ, ¤Ú·Ó Ù˘ Û‡ÓıÂÛ˘ ÙÔ˘ ∂˘Úˆ·˚ÎÔ‡ ∫ÔÈÓÔ‚Ô˘Ï›Ô˘ Ô˘, Ú·ÏÈÛÙÈο ÂÎÙÈÌÒÓÙ·˜ Ù· Ú¿ÁÌ·Ù·, ‰ÂÓ Û˘ÓËÁÔÚÔ‡Ó Û ÚÔÔÙÈ΋ ¿ÌÂÛˆÓ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎÒÓ ÌÂÙ·‚ÔÏÒÓ ÛÙÔ ™‡ÌʈÓÔ ™Ù·ıÂÚfiÙËÙ·˜. 줂·È·, ‰ÂÓ ·ÔÎÏ›ˆ fiÙÈ ·˘Ùfi ÌÔÚ› Ó· Û˘Ì‚Â› Û ÌÂÙ·ÁÂÓ¤ÛÙÂÚÔ ¯ÚfiÓÔ. - ∞fi ÙË ı¤ÛË Î·È ¿ÏÈ ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ Ô Î. ª·Úfi˙Ô Î·Ù¿ fiÛÔ ÌÔÚ› Ó· Û˘Ì‚¿ÏÏÂÈ ÛÙËÓ ÂÈÙ¿¯˘ÓÛË Ù˘ Â˘Úˆ ·˚΋˜ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛ˘ ‰Â‰Ô̤ ÓÔ˘ fiÙÈ ·˘Ùfi˜ ‰ÂÓ ·Ó‹ÎÂÈ ÛÙÔ˘˜ ¤ÓıÂÚÌÔ˘˜ ÔÚ·Ì·ÙÈ ÛÙ¤˜ Ù˘ Â˘Úˆ·˚΋˜ ÂÓÔÔ› ËÛ˘; - ¢ÂÓ ı· Û˘ÌʈӋۈ Ì ÙËÓ ÂÎÙ›ÌËÛË fiÙÈ Ô ª·Úfi˙Ô ‰ÂÓ Â›Ó·È ¤Ó·˜ ÂÂÈṲ̂ÓÔ˜ ∂˘Úˆ·›Ô˜. ¶ÈÛÙ‡ˆ fiÙÈ ÂÚÁ¿˙ÂÙ·È Ì ›ÛÙË Î·È ·ÊÔÛ›ˆÛË ÁÈ· ÌÈ· ÈÛ¯˘ÚfiÙÂÚË Î·È ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfiÙÂÚË ∂.∂. ∫ÚÈÙÈ΋ ‚‚·›ˆ˜ Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÂÙ·È ÁÈ·Ù› Â›Ó·È ¿ÓÙ· ¯Ú‹ÛÈÌË. ∂›Ó·È ¿ÏψÛÙ ÚÔ¸fiıÂÛË Î¿ı ‚ÂÏÙ›ˆÛ˘. ∏ οı ÎÚÈÙÈ΋ fï˜ Á›ÓÂÙ·È ·ÓÙÈ·Ú·ÁˆÁÈ΋, fiÙ·Ó Â›Ó·È ˘ÂÚ‚ÔÏÈ΋. ŸÙ·Ó Á›ÓÂÙ·È ¯ˆÚ›˜ Ó· Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ˘’ fi„Ë Ù˘, ‹ ˘Ô‚·ıÌ›˙ÔÓÙ·˜, ÙȘ ˘·ÚÎÙ¤˜ ÌÂÁ¿Ï˜ ‰˘ÛÎÔϛ˜ Î·È ÙȘ ‰˘Û¯ÂÚ›˜ Û˘ÁÎ˘Ú›Â˜. √ ª·Úfi˙Ô ÛÙËÓ ÚÒÙË ÙÔ˘ ıËÙ›· ‚Ú¤ıËÎÂ, ˆ˜ ¶Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∂ÈÙÚÔ‹˜, ·ÓÙÈ̤وÔ˜ Ì ÌÂÁ¿Ï· Î·È ÛÔ‚·Ú¿ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·. √˘ÛÈ·ÛÙÈο ‰È·¯ÂÈÚ›ÛÙËΠÌÈ· ȉȷ›ÙÂÚ· ‰‡ÛÎÔÏË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ·Ì¤Ûˆ˜ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· Î·È Ì·˙ÈÎfiÙÂÚË ÛÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· Ù˘ ∂.∂. ‰È‡ڢÓÛË Ì 10 Û˘Ó ‰‡Ô Ó¤· ÎÚ¿ÙË̤ÏË. ∞ÎÔÏÔ‡ıËÛ·Ó Ù· ·ÚÓËÙÈο ‰ËÌÔ„ËÊ›ÛÌ·Ù· ÁÈ· ÙËÓ ∂˘Úˆ·˚΋ ™˘ÓÙ·ÁÌ·ÙÈ΋ ™˘Óı‹ÎË ÛÙËÓ °·ÏÏ›· Î·È ÙËÓ √ÏÏ·Ó‰›·. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ›¯·-

Ì ٷ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ¤ÚÂ ӷ Ï˘ıÔ‡Ó - Î·È ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó Ï˘ı› ·ÎfiÌ·- Ì ÙË ™˘Óı‹ÎË Ù˘ §ÈÛÛ·‚fiÓ·˜ ÙËÓ ÔÔ›· ηٷ„‹ÊÈÛ·Ó ÔÈ πÚÏ·Ó‰Ô› Î·È ‰ÂÓ ÂÈ΢ÚÒÓÂÈ ·ÎfiÌ· Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ΔÛ¯›·˜. ¶ÚÔÛı¤ÛÙ Û fiÏ· ·˘Ù¿, Ô˘ ·Ó·ÌÊÈÛ‚‹ÙËÙ· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó ıÂÛÌÈ΋ ·‚‚·ÈfiÙËÙ· Î·È ·ÚÓËÙÈ΋ ÂÛˆÛÙÚ¤ÊÂÈ·, ÙÔ Í¤Û·ÛÌ· Ù˘ ÌÂÁ¿Ï˘ ‰ÈÂıÓÔ‡˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÎÚ›Û˘ Î·È ¤¯ÂÙ ¤Ó· ÚˆÙfiÁÓˆÚÔ Ì›ÁÌ· ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ Î·È ‰˘Û¯ÂÚÔ‡˜ ÔÏÈÙÈ΋˜ Î·È ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ Û˘Á΢ڛ·˜. ∂¿Ó ÏÔÈfiÓ ÌÔÚԇ̠ӷ ԇ̠οÙÈ ¯ˆÚ›˜ ·ÌÊÈ‚ÔÏ›· ÁÈ· ÙÔÓ ª·Úfi˙Ô Â›Ó·È fiÙÈ ‰ÂÓ ˘‹ÚÍÂ, ˆ˜ ¶Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∂ÈÙÚÔ‹˜, ȉȷ›ÙÂÚ· Ù˘¯ÂÚfi˜. ∏ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· Â›Ó·È fiÙÈ ‰ÂÓ ¤ÁÈÓ·Ó fiÏ· ¿ÚÈÛÙ·. ∞ÏÏ¿ ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ ÙˆÓ Û˘ÓıËÎÒÓ, Ô Î. ª·Úfi˙Ô ¤Î·Ó ηϋ ‰Ô˘ÏÂÈ¿ Î·È ¿ÓÙˆ˜ ÛÙ¿ıËΠ‰›Ï· ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Û ÎÚ›ÛÈ̘ ÛÙÈÁ̤˜ Î·È Û ÛÔ‚·Ú¿ ˙ËÙ‹Ì·Ù·, fiˆ˜ Ï.¯. ÛÙÔ ™ÎÔÈ·Ófi Î·È ÙÔÓ ∫ÔÈÓÔÙÈÎfi ¶ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi 2007-2013. £· ÚÔÛ¤ıÂÙ· Ì¿ÏÈÛÙ· fiÙÈ ˆ˜ ı¤Ì· ·Ú¯‹˜ ÛÙËÓ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË ÙÔ˘ ª·Úfi˙Ô ÁÈ· ÌÈ· Ó¤· ıËÙ›·, Û˘ÓËÁÔÚ› Â›Û˘ ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ÛÙËÓ ÌÂÁ¿ÏË ÏÂÈÔ„ËÊ›· ÙÔ˘˜ ÔÈ ∂˘Úˆ·›ÔÈ Ôϛ٘ ÛÙȘ ∂˘ÚˆÂÎÏÔÁ¤˜ ÙÔ˘ πÔ˘Ó›Ô˘ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍ·Ó ÎÂÓÙÚÔ‰ÂÍÈ¿ ÎfiÌÌ·Ù·. ΔÔ ∂˘Úˆ·˚Îfi §·˚Îfi ∫fiÌÌ·, ÛÙÔ ÔÔ›Ô ·Ó‹ÎÂÈ Ë ¡¤· ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·, Â›Ó·È Ì ·fiÛÙ·ÛË Ë ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË Î·È ÈÛ¯˘ÚfiÙÂÚË ÔÏÈÙÈ΋ ÔÌ¿‰· ÛÙÔ ÓÂÔÂÎÏÂÁ¤Ó ∂˘Úˆ·˚Îfi ∫ÔÈÓÔ‚Ô‡ÏÈÔ. ¶ÈÛÙ‡ˆ fiÙÈ Ë ‰Â‡ÙÂÚË ıËÙ›· ª·Úfi˙Ô ÛÙËÓ ¶ÚÔ‰ڛ· Ù˘ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ¤¯ÂÈ ÙȘ ÚÔÔÙÈΤ˜ Ó· Â›Ó·È ÈÔ ·Ô‰ÔÙÈ΋ Î·È ÔÏÈÙÈο ÈÔ Î·ıÔÚÈÛÙÈ΋ ·fi ÙËÓ ÚÒÙË, ÁÈ· ÙËÓ ÔÈÎÔ‰fiÌËÛË ÌÈ·˜ ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈÎfiÙÂÚ˘, ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfiÙÂÚ˘ Î·È ÈÛ¯˘ÚfiÙÂÚ˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ŒÓˆÛ˘ ÚÔ˜ fiÊÂÏÔ˜ ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ Ù˘. ∂Ì›˜ ÛÙÔ ∂˘Úˆ·˚Îfi ∫ÔÈÓÔ‚Ô‡ÏÈÔ ¤¯Ô˘Ì ÙÔ ‰ÈÎfi Ì·˜ ÚfiÏÔ Î·È ÙÔ ‰ÈÎfi Ì·˜ ÌÂÚ›‰ÈÔ Â˘ı‡Ó˘ ÁÈ· Ó· ÛÚÒÍÔ˘Ì ٷ Ú¿ÁÌ·Ù· ÚÔ˜ ·˘Ù‹Ó ÙËÓ Î·Ù‡ı˘ÓÛË.

“ŸÛÔ ÁÈ· ÙË ÌÂٷΛÓËÛË „ËÊÔÊfiÚˆÓ, Ê›ÏˆÓ Î·È ˘ÔÛÙËÚÈÎÙÒÓ Ì·˜ ÚÔ˜ ÙÔ §∞√™, Â›Ì·È ÂÂÈṲ̂ÓÔ˜ fiÙÈ ‰ÂÓ ‹Á·Ó ÂΛ ÁÈ· Ó· Ì›ÓÔ˘Ó. ¢ÂÓ ‹Á·Ó Ô‡Ù ˆ˜ Û˘ÓȉÈÔÎً٘, Ô‡Ù ˆ˜ ÂÓÔÈÎÈ·ÛÙ¤˜, Ô‡ÙÂ Î·Ó ÁÈ· ËÌȉȷÌÔÓ‹. ÃÙ‡ËÛ·Ó ÙËÓ fiÚÙ· ÌfiÓÔÓ ˆ˜ ÂÚ›ÂÚÁÔÈ, ‰ÈÛÙ·ÎÙÈÎÔ› ÂÈÛΤÙ˜. ¶Ôχ Û‡ÓÙÔÌ· ı· Ô˘Ó: “¶‹Á·, ›‰· Î·È ·‹Ïı·” ÌÈ· Ú¿ÁÌ·ÙÈ ÎÚ›ÛÈÌË Î·Ì‹. ∂¿Ó .¯. ¤ˆ˜ ÙÔÓ ÚÔÛ¯‹ ¢ÂΤ̂ÚÈÔ, Ë ΔÔ˘ÚΛ· ‰ÂÓ ı· ¤¯ÂÈ Î·È ¿ÏÈ ÂÊ·ÚÌfiÛÂÈ ÙÔ ¶ÚˆÙfiÎÔÏÏÔ ΔÂψÓÂȷ΋˜ ŒÓˆÛ˘ Ì ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·, Ë ‹‰Ë “Ï·¯·ÓÈ·Ṳ̂ÓË” ÂÓÙ·Íȷ΋ Ù˘ ÚÔÔÙÈ΋ ı· ˘ÔÛÙ› ÌÈ· ·ÎfiÌË ÂÈ‚Ú¿‰˘ÓÛË. ªÈ· ÚfiÛıÂÙË ÂÈ‚Ú¿‰˘ÓÛË Ô˘ ÁÈ· ÔÏÏÔ‡˜ ı· ÂȂ‚·ÈÒÛÂÈ ÙËÓ ÂÎÙ›ÌËÛË fiÙÈ Ë ΔÔ˘ÚΛ· ‰ÂÓ ı· ÌÔÚ¤ÛÂÈ Ó· ÎÂÚ‰›ÛÂÈ ÙËÓ ¤ÓÙ·Í‹ Ù˘ ÛÙËÓ ∂˘Úˆ·˚΋ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·. ∏ ∂ÏÏ¿‰· ı· Ú¤ÂÈ Ó· Û˘Ó¯›ÛÂÈ ÙË ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋ “Ï‹Ú˘ ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹ ÁÈ· Ï‹ÚË ¤ÓÙ·ÍË” , Ì ˘ÔÁÚ·ÌÌÈṲ̂ÓÔ ‚¤‚·È· ÙÔ “Ï‹Ú˘ ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹” . ∂›Ó·È ÌÈ· ÂÈÏÈÎÚÈÓ‹˜, ÍÂοı·ÚË Î·È Ú·ÏÈÛÙÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋. Δ·˘Ùfi¯ÚÔÓ· fï˜ ı¤Ïˆ Ó· ÙÔÓ›Ûˆ fiÙÈ Ë ÛÙ·ıÂÚ‹ ·˘Ù‹ ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋ ‰ÂÓ ÛËÌ·›ÓÂÈ Î·È ·ÌÂÙ¿‚ÏËÙË Ù·ÎÙÈ΋. ™ÙÔ Â›Â‰Ô ÙˆÓ Ù·ÎÙÈÎÒÓ ¯ÂÈÚÈÛÌÒÓ ÏÔÈfiÓ Ë ∂ÏÏ¿‰· ÔÊ›ÏÂÈ Ó· Ï¿‚ÂÈ ÛÔ‚·Ú¿ ˘’ fi„Ë Ù˘, ÙȘ ÂÌÊ·Ó›˜ ‰˘ÛÎÔϛ˜ Ù˘ ΔÔ˘ÚΛ·˜ Ó· ·ÓÙ·ÔÎÚÈı› ÛÙȘ ·Ó·Áη›Â˜ ÚÔÛ·ÚÌÔÁ¤˜ Î·È Ó· ‰ÈÂΉÈ΋ÛÂÈ Ì ·ÍÈÒÛÂȘ ÙËÓ Â˘Úˆ·˚΋ ¤ÓÙ·Í‹ Ù˘. √Ê›ÏÔ˘Ì ÏÔÈfiÓ Ó· ÂÍÂÙ¿˙Ô˘Ì fiÏ· Ù· ÛÂÓ¿ÚÈ·. ŒÓ· Â›Ó·È ‚¤‚·ÈÔ: §Â˘Î¤˜ ÂÈÙ·Á¤˜ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó. ∏ ΔÔ˘ÚΛ· Ú¤ÂÈ Ó· ÁÓˆÚ›˙ÂÈ Î·Ï¿ fiÙÈ Î·Ó›˜ ‰ÂÓ Ì‹Î ÛÙÔ Â˘Úˆ·˚Îfi Û›ÙÈ Ô‡Ù ·fi ÙÔ ·Ú¿ı˘ÚÔ, Ô‡Ù ‚¤‚·È·, Û¿˙ÔÓÙ·˜ ÙËÓ fiÚÙ·.

- H ÂÓÙ·Íȷ΋ ÔÚ›· Ù˘ ΔÔ˘ÚΛ·˜ ÈÛÙ‡ÂÙ fiÙÈ ÂÚ Ó¿ÂÈ ϤÔÓ Û ÌÈ· Ó¤· Ê¿ÛË ‰È·Ú·ÁÌ·Ù‡ÛˆÓ; ¶ÔÈ· ÛÙ¿ÛË Î·ÏÂ›Ù·È Ó· ÙËÚ‹ÛÂÈ ÛÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ Ë ∂ÏÏ¿‰·;

- ΔÂÏÈο ÈÛÙ‡ÂÙ fiÙÈ ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË ·Ó·Ù‡ÛÛÂÙ·È ¤Ó· ÛÔ‚·Úfi ÍÂÓÔÊÔ‚ÈÎfi Î·È Ú·ÙÛÈÛÙÈÎfi Ú‡̷, Ô˘ Èı·ÓÒ˜ Ó· ·ÂÈÏ‹ÛÂÈ ÙËÓ ÎÔÈÓÔÙÈ΋ Û˘ ÓÔ¯‹;

- ∞Ó·ÌÊÈÛ‚‹ÙËÙ· Ë ÂÓÙ·Íȷ΋ ÔÚ›· Ù˘ ΔÔ˘ÚΛ·˜ ı· ‚ÚÂı› ¤ˆ˜ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ 2009 ÛÂ

- ∏ ·ÓÔ¯‹ ÛÙË ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfiÙËÙ· Â›Ó·È ıÂÌÂÏÈ҉˘ ·Ú¯‹

Î·È ÛÙ¿ÛË Ô˘ ËÁ¿˙ÂÈ ·fi ÙÔÓ ˘Ú‹Ó· Ù˘ ›‰È·˜ Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ȉ¤·˜, ·fi ÙÔ ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈÎfi ȉÂ҉˜ Ô˘ Â›Ó·È Ô ıÂ̤ÏÈÔ˜ Ï›ıÔ˜ Ù˘ ∂.∂. ¡· ÍÂηı·Ú›ÛÔ˘Ì οÙÈ ÌÈ· Î·È Î·Ï‹. ƒ·ÙÛÈÛÌfi˜ Î·È ÍÂÓÔÊÔ‚›· Â›Ó·È ¤ÓÓÔȘ ·fiÏ˘Ù· ͤÓ˜ Î·È ·Û‡Ì‚·Ù˜ Ì ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ÙˆÓ Â˘Úˆ·˚ÎÒÓ ·ÍÈÒÓ Î·È È‰Âˆ‰ÒÓ. ∏ ·ÎÏfiÓËÙË ›ÛÙË Ì·˜ Û ·˘Ù¤˜ ÙȘ ·Ú¯¤˜ ‰ÂÓ ı· Ú¤ÂÈ fï˜ Ó· ÂÎÏËÊı› ˆ˜ ·‰˘Ó·Ì›· Ù˘ ∂˘ÚÒ˘ Ó· ÚÔÛٷهÂÈ ÙËÓ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·- ÛÙË ÛÊ·ÈÚÈ΋ Ù˘ ‰È¿ÛÙ·ÛË- Ù˘ ›‰È·˜ Î·È ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ Ù˘. ∞ӷʤÚÔÌ·È Û ¤Ó· Ôχ ÎÚ›ÛÈÌÔ Î·È Â›Î·ÈÚÔ Úfi‚ÏËÌ·. ΔË ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ¢ÛË Î·È ÙËÓ ·Ú¿ÓÔÌË ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ¢ÛË. ™ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· ·˘Ùfi Û˘Ó˘¿Ú¯Ô˘Ó ¤ÓÙÔÓ· Ë ‰È¿ÛÙ·ÛË ÙˆÓ ·ÓıÚˆ›ÓˆÓ ‰ÈηȈ̿وÓ, ÙÔ˘ Û‚·ÛÌÔ‡ ÛÙËÓ ·ÓıÚÒÈÓË ·ÍÈÔÚ¤ÂÈ·, ·ÏÏ¿ Î·È Ë ‰È¿ÛÙ·ÛË Ù˘ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜. ÃÚÂÈ¿˙ÂÙ·È, ÏÔÈfiÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË Î·È ÙˆÓ ‰‡Ô ·˘ÙÒÓ Ù˘¯ÒÓ ÙÔ˘ ÚÔ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜, ··ÈÙÂ›Ù·È ¤Ó· ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfi Ì›ÁÌ· ÔÏÈÙÈ΋˜. ¢˘ÛÙ˘¯Ò˜, ·ÏÏ¿ ·˘Ù‹ Â›Ó·È Ë Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·, Ë ‰Ú·Ì·ÙÈ΋ ‰ÈfiÁΈÛË ÙˆÓ ÌÂÙ·Ó·ÛÙ¢ÙÈÎÒÓ ÚÔÒÓ ÚÔ˜ ÙËÓ ∂˘ÚÒË Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ· Ì·˜ ˘Ô¯ÚÂÒÓÂÈ Ó· ‰ÒÛÔ˘Ì ˆ˜ ∂.∂. Û˘ÓÔÏÈο ·ÏÏ¿ Î·È ˆ˜ οı ÎÚ¿ÙÔ˜ ñ̤ÏÔ˜ ȉȷ›ÙÂÚË ¤ÌÊ·ÛË ÛÙË Ù˘¯‹ Ù˘ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜. ¶ÈÛÙ‡ˆ fiÙÈ ÌÔÚ› Ó· ˘¿ÚÍÂÈ Û˘Ó·›ÓÂÛË Û ·˘Ù‹Ó ÙË ‚·ÛÈ΋ ·Ú·‰Ô¯‹. Ÿˆ˜ ÈÛÙ‡ˆ fiÙÈ ÌÔÚ› Ó· ˘¿ÚÍÂÈ Î·È Û˘ÁÎÚÔÙË̤ÓË ÔÏÈÙÈ΋ Ô˘ ‰ÂÓ ı· ı¤ÛÂÈ Û ·ÌÊÈÛ‚‹ÙËÛË ÙËÓ Â˘Úˆ·˚΋ Û˘ÓÔ¯‹. ∞˘Ùfi ¿ÏψÛÙ ¤‰ÂÈÍ·Ó Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ÙÔ˘ ÚfiÛÊ·ÙÔ˘ ∂˘Úˆ·˚ÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ÁÈ· ·˘Ùfi ÙÔ ı¤Ì·.


¶√§πΔπ∫∏

7

KYPIAKH 28 IOYNIOY 2009

ΔÈ ÛΤÊÙÂÙ·È Ó· Ú¿ÍÂÈ ÌÂÙ¿ ÙË ™‡ÓÔ‰Ô ∫ÔÚ˘Ê‹˜ ÙÔ˘ √∞∂∂

¶Ï¿ÓÔ ·ÏÏ·ÁÒÓ ·fi ÙÔÓ ∫. ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹ ∞£∏¡∞, 27.

ÈÛËÁ‹ÛÂȘ Â› ÂÈÛËÁ‹ÛÂˆÓ ‰¤¯ÂÙ·È ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ Ë̤Ú˜ Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜, Ô ÔÔ›Ô˜ Â›Ó·È ·Ï‹ıÂÈ· fiÙÈ ·Ú¿ ÙȘ ‰È·„‡ÛÂȘ, ¤¯ÂÈ ‹‰Ë ηٷÚÙ›ÛÂÈ ÙÔ Ï¿ÓÔ ÙˆÓ ·ÏÏ·ÁÒÓ Ô˘ ı· ÂȯÂÈÚ‹ÛÂÈ Û ΢‚¤ÚÓËÛË Î·È ÎfiÌÌ·, Èı·ÓfiÙËÙ· ·Ì¤Ûˆ˜ ÌÂÙ¿ ÙË ™‡ÓÔ‰Ô ÙÔ˘ √∞∂∂. √È ÏËÚÔÊÔڛ˜ ı¤ÏÔ˘Ó ÙÔÓ Î. ∫. ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹ Ó· ¤¯ÂÈ Î·Ù·Ï‹ÍÂÈ ÛÙÔ lifting Ô˘ ı· οÓÂÈ. ∞Ï¿ ·Ó·˙ËÙ› ÙÔ ¯ÚfiÓÔ ÂΉ‹ÏˆÛ˘ ÙˆÓ ÚˆÙÔ‚Ô˘ÏÈÒÓ. ™‡Ìʈӷ Ì ·ÍÈfiÈÛÙ˜ ËÁ¤˜ Ô˘ ÂÈηÏÂ›Ù·È Ë ÂÊËÌÂÚ›‰· “∞Í›·” , Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ¤¯ÂÈ Î·Ù·ÛÙ‹ÛÂÈ ÎÔÈÓˆÓfi ÙˆÓ ·ÔÊ¿ÛÂÒÓ ÙÔ˘ ÙÔÓ ˘Ô˘ÚÁfi ¶∂Ãø¢∂ Î. °ÈÒÚÁÔ ™Ô˘ÊÏÈ¿, Ì ÙÔÓ ÔÔ›Ô Ï¤ÁÂÙ·È fiÙÈ Â›¯Â ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· οÓÂÈ Ì›· ηْ ȉ›·Ó Û˘˙‹ÙËÛË ÛÙËÓ ÁηÚÛÔÓȤڷ Ù˘ Ô‰Ô‡ °ÂÚÔ‰‹ÌÔ˘. ∂ÎÙfi˜ ·fi ÙÔÓ ™·Ú·Î·ÙÛ¿ÓÔ, Ô Î. ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹˜ ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ Ë̤Ú˜ ›¯Â ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ·ÓÙ·ÏÏ¿ÍÂÈ ·fi„ÂȘ Ì ÙËÓ ˘Ô˘ÚÁfi ∂͈ÙÂÚÈÎÒÓ Î. ¡ÙfiÚ· ª·ÎÔÁÈ¿ÓÓË Î·Ù¿ ÙËÓ ·Ú·ÌÔÓ‹ ÙÔ˘˜ ÛÙȘ μڢͤÏϘ. √È ›‰È˜ ηϿ ÂÓËÌÂڈ̤Ó˜ ËÁ¤˜ ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó fiÙÈ ÛÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô ÙÔ˘ Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Î·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ÂÈÛ‹ÁËÛË ÙÔ˘ ¶ÚÔ¤‰ÚÔ˘ Ù˘ μÔ˘Ï‹˜ Î. ¢ËÌ‹ÙÚË ™Èԇʷ. ΔÔ ÂÚÒÙËÌ· Ô˘ ΢Úȷگ› ÛÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi ÙÔ˘ ΢‚ÂÚÓÒÓÙÔ˜ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ Û˘Ó‰¤ÂÙ·È Ì ÙÔ ¯ÚfiÓÔ Ï‹„˘ ÙˆÓ ·ÔÊ¿ÛˆÓ.

√È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÂÎÙÈÌ‹ÛÂȘ Û˘ÁÎÏ›ÓÔ˘Ó ÛÙÔ Û˘Ì¤Ú·ÛÌ· fiÙÈ Ô Î. ∫. ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹˜ ı· ÂÚÈ̤ÓÂÈ Ó· ÔÏÔÎÏËÚˆıÔ‡Ó ÔÈ ÂÚÁ·Û›Â˜ Ù˘ ™˘Ófi‰Ô˘ ÙÔ˘ ∞™∂ Ô˘ ÍÂÎÈÓÔ‡Ó Û‹ÌÂÚ· ÛÙËÓ ∫¤Ú΢ڷ, ÁÈ· Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÛÙȘ fiÔȘ ·ÏÏ·Á¤˜ ۯ‰ȿ˙ÂÈ. º˘ÛÈο, ηÓ›˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È Û›ÁÔ˘ÚÔ˜ ·Ó Î·È ¿ÏÈ Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ (ÂÓ Ì¤Ûˆ ηÏÔηÈÚÈÔ‡) ı· ıÂÏ‹ÛÂÈ Ó· ·Ó·Ï¿‚ÂÈ ‰Ú¿ÛÂȘ. “¶Ú¤ÂÈ Ó· ·Ó·ÏËÊıÔ‡Ó ¿ÌÂÛ· ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›Â˜” ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ Ù˘ ¡.¢., Ô˘ ˘Âڷ̇ÓÔÓÙ·È Ì¿ÏÈÛÙ· ÂÓfi˜ ‰ÔÌÈÎÔ‡ ·Ó·Û¯ËÌ·ÙÈÛÌÔ‡. ªÂ Ù· ÛËÌÂÚÈÓ¿ ‰Â‰Ô̤ӷ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ·ÔÎÏÂÈÛÙÔ‡Ó ÔÈ ·ÏÏ·Á¤˜ ¢Ú›·˜ Îϛ̷η˜. ΔÔ Èı·ÓfiÙÂÚÔ ÛÂÓ¿ÚÈÔ ı¤ÏÂÈ ÙÔÓ Î. ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹ Ó· ÚÔ¯ˆÚ› Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο Û ¤Ó· lifting ÛÙÔ Î˘‚ÂÚÓËÙÈÎfi Û¯‹Ì·, ÂÓÈÛ¯‡ÔÓÙ·˜ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο Ù· ·‰‡Ó·Ì· ‰›· Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ‹˜ ÙÔ˘. ŸÛÔÈ Â›¯·Ó ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· Û˘ÓÔÌÈÏ‹ÛÔ˘Ó Ì ÙÔÓ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi ·ÔÎfiÌÈÛ·Ó ÙËÓ ÂÓÙ‡ˆÛË fiÙÈ ÔÈ ·ÏÏ·Á¤˜ ı· ÂÚÈÔÚÈÛÙÔ‡Ó Û ‰‡Ô Â›‰·. ™ÙÔÓ ÂÈÎÔÈÓˆÓÈ·Îfi ÙÔ̤· (Ô˘ ıˆÚÂ›Ù·È ÂȂ‚ÏË̤ÓË Ë ·ÏÏ·Á‹ ÙÔ˘ ΢‚ÂÚÓËÙÈÎÔ‡ ÂÎÚÔÛÒÔ˘ Î. ∂˘. ∞ÓÙÒÓ·ÚÔ˘) Î·È ÛÙÔ ÎfiÌÌ·. ∞fi ÎÂÈ Î·È ¤Ú· Ô Î. ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹˜ ‰¤¯ÂÙ·È, Û‡Ìʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜, ÂÈÛËÁ‹ÛÂȘ Ô˘ ÙÔÓ ÚÔÙÚ¤Ô˘Ó Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ ·fi ÙË Ì›·, ÛÙËÓ ›‰Ú˘ÛË ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ Î·È ·fi ÙËÓ ¿ÏÏË ÛÙÔ ‰È·¯ˆÚÈÛÌfi ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ ·fi ÙÔ

¢ËÌfiÛÈ·˜ Δ¿Í˘. ∂› ÙˆÓ ‰‡Ô ÙÂÏÂ˘Ù·›ˆÓ Ì¿ÏÈÛÙ· ϤÁÂÙ·È fiÙÈ Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ¤¯ÂÈ Î¿ÓÂÈ ‹‰Ë ÌÈ· ÚÒÙË ÎÔ˘‚¤ÓÙ· Ì ÙÔ˘˜ Î.Î. ¶Ú. ¶·˘ÏfiÔ˘ÏÔ Î·È °. ™Ô˘ÊÏÈ¿. ¶ÚÔ˜ ÙÔ ·ÚfiÓ, ¿ÓÙˆ˜, ¤Ó· Â›Ó·È Û›ÁÔ˘ÚÔ. ŸÙÈ ÂÏ¿¯ÈÛÙÔÈ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó ÙÈ Û¯Â‰È¿˙ÂÈ (Ú·ÁÌ·ÙÈο) Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜. ΔÔ ÌfiÓÔ Û›ÁÔ˘ÚÔ Â›Ó·È fiÙÈ ÔÏÏ¿ ·fi Ù· ÛÂÓ¿ÚÈ· Ô˘ ‚ϤÔ˘Ó ÙÔ Êˆ˜ Ù˘ ‰ËÌÔÛÈfiÙËÙ·˜ ·ÔÚÚ¤Ô˘Ó ·fi ÙÔ˘˜ ˘Ô˘ÚÁÔ‡˜. ∞ÓÂÍ¿ÚÙËÙ· fï˜ ·fi ÙË ÛÂÓ·ÚÈÔÏÔÁ›·, Â›Ó·È ·Ï‹ıÂÈ· fiÙÈ Ô Î. ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹˜ ¤¯ÂÈ ·ÔÊ·Û›ÛÂÈ Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ (¿ÌÂÛ·) Û ·ÏÏ·Á¤˜ ÛÙÔÓ ÂÈÎÔÈÓˆÓÈ·Îfi ÙÔ̤·. ΔÔ ÎÏ›ÛÈÌÔ ÙÔ˘ “∂χıÂÚÔ˘ Δ‡Ô˘” ¤Î·Ó ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ·Ó·ÁηÈfiÙËÙ·. “√ ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹˜ ¯ÚÂÒÓÂÈ ÛÙÔÓ ∞ÓÙÒÓ·ÚÔ ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ‰ÂÓ Â›¯Â “ad hoc ÂÓË̤ڈÛË” ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó Î·Ï¿ ÂÓËÌÂڈ̤Ó˜ ËÁ¤˜. ŸÙ·Ó Ì¿ÏÈÛÙ· ÏËÚÔÊÔÚ‹ıËΠÙËÓ ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ £fi‰ˆÚÔ˘ Î·È Ù˘ °È¿ÓÓ·˜ ∞ÁÁÂÏÔÔ‡ÏÔ˘, Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ¿Ú¯ÈÛ ӷ ÂÁηÏ› ÙÔÓ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙÔ˘ ÂÈÎÔÈÓˆÓÈ·ÎÔ‡ ÂÈÙÂÏ›Ԣ. ∫·È Â›Ó·È ÏÔÁÈ΋ Ë ÂÓfi¯ÏËÛË ÙÔ˘ Î. ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹, ·ÊÔ‡ ·ÔÙÂÏ› ÚÔÛˆÈ΋ ‹ÙÙ· ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Â› ÙˆÓ ËÌÂÚÒÓ ÙÔ˘ ÎÏ›ÓÂÈ Ë ÚÒÙË Û ΢ÎÏÔÊÔÚ›· ÎÂÓÙÚÔ‰ÂÍÈ¿ ÂÊËÌÂÚ›‰·, Ù· ÁÚ·Ê›· Ù˘ ÔÔ›·˜ ›¯Â ÂÈÛÎÂÊı› ÚÔ ÙÂÙÚ·Ì‹ÓÔ˘. ∏ ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡ Ó· ·Ó·Û¯ËÌ·Ù›ÛÂÈ ÙÔ ÂÈÎÔÈÓˆÓÈ·Îfi ÂÈÙÂÏÂ›Ô Â›Ó·È Û¯Â‰fiÓ ÂÈÏËÌ̤ÓË. ΔÔ fiÙÈ ·ÎfiÌË ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ

οÓÂÈ ÙȘ Û¯ÂÙÈΤ˜ ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂȘ ¤¯ÂÈ Ó· οÓÂÈ Ì ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ‰˘ÛÎÔχÂÙ·È Ó· ‚ÚÂÈ ÚfiÛˆÔ Ô˘ ı· ÌÔÚ¤ÛÂÈ Ó· ‰ÒÛÂÈ ÌÈ· ‰˘Ó·ÌÈ΋ ÛÙËÓ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·. ∏ ȉ¤· Ó· ÌÂÙ·ÎÈÓËı› Ô Î. ÕÚ˘ ™ËÏȈÙfiÔ˘ÏÔ˜ ÛÙÔ ∂ÈÎÚ·Ù›˜ ÛÎÔÓÙ¿ÊÙÂÈ ÚˆÙ›ÛÙˆ˜ ÛÙËÓ ·ÚÔı˘Ì›· ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ ¶·È‰Â›·˜. “Œ¯ˆ ÌÚÔÛÙ¿ ÌÔ˘ ÌÂÙ·ÚÚ˘ıÌ›ÛÂȘ” ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ÛÙȘ ηْ ȉ›·Ó Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ ÙÔ˘, ı¤ÏÔÓÙ·˜ Ó· ÎÏ›ÛÂÈ ÙË Û¯ÂÙÈ΋ Û˘˙‹-

fiÙÈ ·Ú¿ ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ¤¯ÂÈ Á›ÓÂÈ ÌÂÙ¿ ÙȘ Â˘ÚˆÂÎÏÔÁ¤˜ ·Ô‰¤ÎÙ˘ ÏÂÈ¿‰·˜ ÂÈÛËÁ‹ÛÂˆÓ Ô˘ ÙÔ˘ ÂÈÛËÌ·›ÓÔ˘Ó ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË ·ÔÌ¿ÎÚ˘ÓÛ˘ ÙÔ˘ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤· Ù˘ ∫.∂. Î. §Â˘Ù¤ÚË ∑·ÁÔÚ›ÙË, ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ·ÎfiÌË Î·Ù·Ï‹ÍÂÈ ·Ó fiÓÙˆ˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÙȘ ˘ÈÔıÂÙ‹ÛÂÈ. ∫·È ·˘Ùfi ÁÈ·Ù› Â›Ó·È ÔÏÏÔ› ÂΛÓÔÈ, fiˆ˜ ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ÔÈ Î.Î. °. ∞ÁÁ¤ÏÔ˘, ªÂÓ. ¢·ÛηϿ΢, ¢ÈÔÓ. ∑·Î˘ÓıÈÓfi˜, Ô˘ ıˆÚÔ‡Ó fiÙÈ “ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Î¿ÓÂÈ Ì ÙÔ ÔÈÔ˜ ı· Â›Ó·È Ô ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜” ·ÏÏ¿ Ì ÙÔ Ò˜ ı· ÂÈÙ¢¯ı› Ô ÂÎÛ˘Á¯ÚÔÓÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ ÎÔÌÌ·ÙÈÎÔ‡ Ì˯·ÓÈÛÌÔ‡. ∞ÎfiÌË fï˜ Î·È ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ı· ·ÔÌ·ÎÚ˘Óı› Ô Î. ∑·ÁÔÚ›Ù˘ ÔÈ “ÛÎÏËÚÔÈ ÙÔ˘ ηڷ̷ÓÏÈÛÌÔ‡” ·ÔÚÚ›ÙÔ˘Ó ÙËÓ ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ÙÔ˘ Î. ∂˘. ªÂ˚Ì·Ú¿ÎË ÛÙË ƒËÁ›ÏÏ˘. “¢ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ·Ú·‰ÒÛÔ˘Ì ÙÔ ÎfiÌÌ·” ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó Ì ÓfiËÌ·. ŸÛÔÈ ÏÔÈfiÓ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó ÙÔ˘˜ ÂÛˆÎÔÌÌ·ÙÈÎÔ‡˜ Û˘Û¯ÂÙÈÛÌÔ‡˜ ¤¯Ô˘Ó ·ÓÙÈÏËÊı› fiÙÈ ÔÈ ÛÙÂÓÔ› Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ ÙÔ˘ Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡ ı¤ÏÔ˘Ó Ô ‰È¿‰Ô¯Ô˜ ÙÔ˘ Ó˘Ó ÁÚ·ÌÌ·Ù¤· Ó· Â›Ó·È ÚfiÛˆÔ Ù˘ ·ÔχÙÔ˘ ÂÌÈÛÙÔÛ‡Ó˘ ÙÔ˘ Î. ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹. “¢ÂÓ Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ Ó· ‰ÒÛÔ˘Ì ÙÔÓ Ì˯·ÓÈÛÌfi Û ÚfiÛˆÔ Ô˘ ÊÏÂÚÙ¿ÚÂÈ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ Ì ÙÔ˘˜ ‰‡Ô ·fi ÙÔ˘˜ ÙÚÂȘ ‰ÂÏÊ›ÓÔ˘˜” ˘ÔÛÙËÚ›˙Ô˘Ó Ì ÓfiËÌ·. √È Î·Ú·Ì·ÓÏÈÎÔ› ıˆÚÔ‡Ó fiÙÈ Û οı ÂÚ›ÙˆÛË Ô ÂfiÌÂÓÔ˜ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ ı· ·›ÍÂÈ ÚfiÏÔ ÛÙȘ ÂÛˆÎÔÌÌ·ÙÈΤ˜ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ. ∂›Ó·È ÏÔÁÈÎfi ÏÔÈfiÓ Ó· ÂÈ-

ÙËÛË. ∂ÎÙfi˜ ·fi ÙÔÓ Î. ™ËÏȈÙfiÔ˘ÏÔ Â›Ó·È ÂÚÈÔÚÈṲ̂Ó˜ ÔÈ Ï‡ÛÂȘ Ô˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó. Δ· ÔÓfiÌ·Ù· Ô˘ ·ÎÔ‡ÁÔÓÙ·È ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ‰ÂÓ ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ Ë Ï‡ÛË ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ ¶·È‰Â›·˜ Â›Ó·È ·˘Ù¿ ÙˆÓ Î.Î. ¶¿ÓÔ˘ ¶·Ó·ÁȈÙfiÔ˘ÏÔ˘ Î·È ∫ÒÛÙ· °ÎÈÔ˘Ï¤Î·. ™Â fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÙÒÚ· ÛÙȘ ·ÏÏ·Á¤˜ ÛÙÔ ÎfiÌÌ· Â›Ó·È ·Ï‹ıÂÈ· fiÙÈ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ·ÓÙÈÎÚÔ˘fiÌÂÓ˜ ·fi„ÂȘ. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È

“∂ÈÛÙÚÔÊ‹” ÙÔ˘ ÚÒËÓ “ÙÛ¿ÚÔ˘” Ì ¤ÌÌÂÛ˜ ‚ÔϤ˜ ηٿ Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡

∞ȯ̤˜ ∞ÏÔÁÔÛÎÔ‡ÊË ÁÈ· ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹ ∞£∏¡∞, 27. ¡∂√ ÔÓÔΤʷÏÔ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó·

‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ÛÙË ¡¢ Ë ·ÚÔ˘Û›·ÛË ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘ ÙÔ˘ °ÈÒÚÁÔ˘ ∞ÏÔÁÔÛÎÔ‡ÊË “∏ ∂ÏÏ¿‰· ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÎÚ›ÛË” . ∂Λ Ô ÚÒËÓ “ÙÛ¿ÚÔ˜” Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ ‰È·Ù˘ÒÓÂÈ ÙȘ ·fi„ÂȘ ÙÔ˘ ÁÈ’ ·˘Ù¿ Ô˘ ¤ÁÈÓ·Ó Î·È ÁÈ’ ·˘Ù¿ Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÔ˘Ó, ÂÓÒ ‰ÂÓ Ï›Ô˘Ó ÔÈ ·È¯Ì¤˜ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙÔ˘ ∫. ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹. ™ÙÔ ‚È‚Ï›Ô ÙÔ˘, Ô˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È ÙË ¢Â˘Ù¤Ú·, Ô Î. ∞ÏÔÁÔÛÎÔ‡Ê˘ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋ Ù˘ ÙÂÙÚ·ÂÙ›·˜ 2004-2008. ™Â fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÙÔÓ ∫ÒÛÙ· ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹,, ·Ó Î·È ÛÙÂÓfi˜ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˘ ÁÈ· ¿Óˆ ·fi ‰¤Î· ¯ÚfiÓÈ·, Ô Î. ∞ÏÔÁÔ-

¢ËÌ‹ÙÚ˘ ΔÛÔ˘Î¿Ï˘ æ˘¯ÔÏfiÁÔ˜-æ˘¯ÔıÂÚ·Â˘Ù‹˜ Msc ¶·È‰Ô„˘¯ÔÏÔÁ›· Msc À·ÚÍȷ΋ æ˘¯ÔıÂÚ·›· °Ú·Ê›Ô: ¢ÔÓ ¢·ÏÂ˙›Ô˘ 13 - μfiÏÔ˜ ΔËÏ.: 24210 28131. ∫ÈÓ.: 6946 226453

ÛÎÔ‡Ê˘ ‰ÂÓ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ô‡Ù ÌÈ· ÊÔÚ¿ ÙÔ fiÓÔÌ· ÙÔ˘ Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡ ÛÙÔ ‚È‚Ï›Ô ÙÔ˘. ∞ÓÙ’ ·˘ÙÔ‡ - fiˆ˜ ÛËÌÂÈÒÓÔ˘Ó Δ· ¡¤· - ÂÈϤ¯ıËΠÙÔ ÚÒÙÔ ÏËı˘ÓÙÈÎfi ÚfiÛˆÔ. “ÃÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ÚÒÙ· ·’ fiÏ· ËÁÂÛ›·. ∞ÔÊ·ÛÈṲ̂ÓÔÈ ÔÏÈÙÈÎÔ›, Ô˘ ¯ˆÚ›˜ ÊÔ‚Èο Û‡Ó‰ÚÔÌ·, ȉÂÔÏË„›Â˜ Î·È ÂÍ·ÚÙ‹ÛÂȘ ı· ·Ó·Ï¿‚Ô˘Ó Ó· ›ÛÔ˘Ó, Ó· ÂÚÌËÓ‡ÛÔ˘Ó Î·È ÙÂÏÈο Ó· ˘ÏÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó ¤Ó· ÙÔÏÌËÚfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÌÂÙ·ÚÚ˘ı̛ۈӔ . “√È Î˘‚ÂÚÓ‹ÛÂȘ ÂÎϤÁÔÓÙ·È ÁÈ· Ó· ΢‚ÂÚÓÔ‡Ó Î·È fi¯È ÁÈ· Ó· ‰È·¯ÂÈÚ›˙ÔÓÙ·È ÙÔÓ ÔÏÈÙÈÎfi ¯ÚfiÓÔ, ·Ó·˙ËÙÒÓÙ·˜ ¢ηÈڛ˜ ÁÈ· ÂÎÏÔÁÈÎÔ‡˜ ‹ ¿ÏÏÔ˘˜ ·ÈÊÓȉȷÛÌÔ‡˜” Â›Ó·È ÌÂÚÈο ·fi Ù· ·ÔÛ¿ÛÌ·Ù· ÙÔ˘ ‚È-

‚Ï›Ô˘. ∞Ó Î·È Ô Î. ∞ÏÔÁÔÛÎÔ‡Ê˘, fiˆ˜ Ê·›ÓÂÙ·È Î·È ÛÙÔ ‚È‚Ï›Ô, ıˆÚ› fiÙÈ ·fi ÙÔÓ π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ ÙÔ˘ 2007 Î·È ÌÂÙ¿ Á›ÓÂÙ·È ‰È·¯Â›ÚÈÛË Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ ‚‰ÔÌ¿‰· Ì ÙË ‚‰ÔÌ¿‰· Î·È ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi˜ ۯ‰ȷÛÌfi˜, Ë Û¯¤ÛË ÙÔ˘ Ì ÙÔÓ ‰È¿‰Ô¯fi ÙÔ˘ °È¿ÓÓË ¶··ı·Ó·Û›Ô˘ Â›Ó·È Ôχ ηϋ Û ÚÔÛˆÈÎfi Î·È ÔÏÈÙÈÎfi Â›‰Ô. ∞ÓÙÈı¤Ùˆ˜, ÙÔ Ú‹ÁÌ· Ì ÙÔÓ °ÈÒÚÁÔ ™Ô˘ÊÏÈ¿ -Ô˘ Ô ∞ÏÔÁÔÛÎÔ‡Ê˘ ·ÓÙÈÏ·Ì‚·ÓfiÙ·Ó ˆ˜ ‚·ÛÈÎfi ÙÔ˘ “·ÓÙ›·ÏÔ” ÛÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË- ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔÓ ‰ÈÔÈÎËÙ‹ Ù˘ ΔÚ·¤˙˘ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ °ÈÒÚÁÔ ¶ÚÔ‚fiÔ˘ÏÔ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ. ΔÔ μÈ‚Ï›Ô ‚¿˙ÂÈ Ù¤ÚÌ· Û ÌÈ· Â-

Ú›Ô‰Ô ÙÂÛÛ¿ÚˆÓ ÌËÓÒÓ, ηٿ ÙËÓ ÔÔ›· Ô ∞ÏÔÁÔÛÎÔ‡Ê˘ ¤ÌÂÈÓ ÛȈËÏfi˜, Ì ÂÍ·›ÚÂÛË ÎÔÌÌ·ÙÈΤ˜ ÔÌÈϛ˜ Û ÌÈÎÚ¿ ·ÎÚÔ·Ù‹ÚÈ·. ∞fi ¢Â˘Ù¤Ú·, ¤Ú·Ó Ù˘ ·ÚÔ˘Û›·Û˘ ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘, Ô ÚÒËÓ ˘Ô˘ÚÁfi˜ √ÈÎÔÓÔÌ›·˜ Í·Ó·‚Á·›ÓÂÈ Â›Û˘ ÛÙȘ ÙËÏÂÔÚ¿ÛÂȘ Î·È ÁÂÓÈÎÒ˜ ÛÙÔ ÚÔÛ΋ÓÈÔ.

ı˘ÌÔ‡Ó ÚfiÛˆÔ Ù˘ ·ÔχÙÔ˘ ÂÌÈÛÙÔÛ‡Ó˘ ÙÔ˘˜. ∂ÎÙfi˜ ·fi ÙÔÓ ÛÙÂÓfi ˘Ú‹Ó· ÙˆÓ Û˘ÓÂÚÁ·ÙÒÓ ÙÔ˘ Î. ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹, ·ÓÙ›ıÂÙÔÈ Ì ÙËÓ ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ªÂ˚Ì·Ú¿ÎË ÛÙË ƒËÁ›ÏÏ˘ Ê·›ÓÂÙ·È Ó· Â›Ó·È Ë ¡ÙfiÚ· ª·ÎÔÁÈ¿ÓÓË Î·È Ô °ÈÒÚÁÔ˜ ™Ô˘ÊÏÈ¿˜. √ ηı¤Ó·˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ‰ÈÎÔ‡˜ ÙÔ˘ ÏfiÁÔ˘˜. ∏ ÂÍ‹ÁËÛË ¿ÓÙˆ˜ Ô˘ ‰›ÓÔ˘Ó ÔÈ ÁÓˆÚ›˙ÔÓÙ˜ ÙȘ ˘fiÁÂȘ ‰È·‰ÚÔ̤˜ Â›Ó·È fiÙÈ “‰ÂÓ ÙÔ˘ ¤¯Ô˘Ó ÂÌÈÛÙÔÛ‡ÓË” . ¶ÈÔ ·Ï¿, Ë ¡ÙfiÚ· Î·È Ô ™Ô˘ÊÏÈ¿˜ ÚÔÙÈÌÔ‡Ó ¤Ó· ÚfiÛˆÔ Ì ÏÈÁfiÙÂÚ· “΢‚Èο” ·fi ÙÔÓ ˘Ô˘ÚÁfi ∞̇Ó˘, ÁÈ· Ó· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÙÔÓ “ÂϤÁ¯Ô˘Ó” . ¶¿ÓÙˆ˜, ÔÈ ÂÈÛËÁ‹ÛÂȘ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Á›ÓÂÈ ÛÙÔÓ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi ÚÔÎÚ›ÓÔ˘Ó ˆ˜ χÛÂȘ ÁÈ· ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤· ÙÔ˘˜ Î.Î. ∂˘ÚÈ›‰Ë ™Ù˘ÏÈ·Ó›‰Ë Î·È ÃÚ‹ÛÙÔ ∑ÒË, Î·È ÁÈ· ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤· √ÚÁ·ÓˆÙÈÎÔ‡ ÙÔÓ Ó˘Ó ˘Ê˘Ô˘ÚÁfi Î. °ÈÒÚÁÔ μÏ¿¯Ô. ª¤¯ÚÈ ÛÙÈÁÌ‹˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ˘¿ÚÍÂÈ Î·Ì›· ·Ôχو˜ ·fiÊ·ÛË. ∞ÂÓ·ÓÙ›·˜, Ô Î. ∑·ÁÔÚ›Ù˘ ¤¯ÂÈ ÙËÓ ·fiÏ˘ÙË ÂÌÈÛÙÔÛ‡ÓË ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜. ΔËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË Â‚‰ÔÌ¿‰· ı· ˘ԉ¯Ù› ÛÙÔÓ ∞ÛÙ¤Ú· μÔ˘ÏÈ·Á̤Ó˘ ÙÔ˘˜ ÂÎÚÔÛÒÔ˘˜ ÙÔ˘ ∂§∫. ∞fi ÎÂÈ Î·È ¤Ú·, Î·È ÚÈÓ ·fi ÙË Ï‹„Ë ÔÔÈ·Û‰‹ÔÙ ·fiÊ·Û˘ Û¯ÂÙÈο Ì ÙȘ ·ÏÏ·Á¤˜ ÛÙÔ ÎfiÌÌ·, Â›Ó·È ‚¤‚·ÈÔ fiÙÈ Ô Î. ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹˜ ı· “˙˘Á›ÛÂÈ” ÙËÓ ˘„ËÏ‹ ‰ËÌÔÊÈÏ›· Ô˘ ¤¯ÂÈ ÛÙÔÓ ÛÎÏËÚfi ˘Ú‹Ó· ÙˆÓ „ËÊÔÊfiÚˆÓ Ù˘ ¡.¢. Ô Î. μ·ÁÁ¤Ï˘ ªÂ˚Ì·Ú¿Î˘. ∏ ÂÎÏÔÁ‹ fï˜ Ó¤Ô˘ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤· ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ·ÎfiÌË Ì›· ‰˘ÛÎÔÏ›·, Ô˘ Û˘Ó‰¤ÂÙ·È Ì ÙÔ Î·Ù·ÛÙ·ÙÈÎfi. Ÿˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó ÎÔÌÌ·ÙÈο ÛÙÂϤ¯Ë, “ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿‰ÂÈÍË ÁÚ·ÌÌ·Ù¤· ··ÈÙÂ›Ù·È Ó¤· Û‡ÓıÂÛË Ù˘ ∫.∂.” . ∫·È, ÁÈ· Ó· ÚÔ·„ÂÈ Ó¤· ∫.∂. ı· Ú¤ÂÈ Ó· ‰ÈÂÍ·¯ı› Û˘Ó¤‰ÚÈÔ. ÀfiÙȘ ÂÈÎÚ·ÙÔ‡Û˜ Û˘Óı‹Î˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È Î·ıfiÏÔ˘ Û›ÁÔ˘ÚÔ fiÙÈ Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ı· ‹Á·ÈÓ ÂÓ Ì¤Ûˆ ı¤ÚÔ˘˜ ÛÂ Û˘Ó¤‰ÚÈÔ. °È· ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· Î·È ÌfiÓÔÓ ·Í›˙ÂÈ Ó· ·Ó·ÊÂÚı› fiÙÈ ˘¤Ú ÙˆÓ ·ÏÏ·ÁÒÓ ÛÙÔ ÎfiÌÌ· Ù¿¯ıËΠηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÎÔ˘‚¤ÓÙ·˜ Ô˘ ›¯Â Ì ÙÔÓ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi Î·È Ô Â›ÙÈÌÔ˜ Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¡.¢. Î. ∫. ªËÙÛÔÙ¿Î˘.

√È ÂÁڷʤ˜ q ¿Ú¯ÈÛ·Ó

™XO§H ¶π™Δ√¶√π∏ª∂¡ø¡ Δ√Àƒπ™Δπ∫ø¡ ™¶√À¢ø¡ ∂¶π™∏ª√ ∫∂¡Δƒ√ ¶π™Δ√¶√π∏ª∂¡ø¡ Δ√Àƒπ™Δπ∫ø¡ ∫∞π ∂¶π™πΔπ™Δπ∫ø¡ ™¶√À¢ø¡ Δ√À NCFE - ª. μƒ∂Δ∞¡π∞ (National Awarding Body of England) ª √ ™ ∏ ∂ ¶ π √ π∏ ª ∂ ¡ √ ¶ √ Δ ¶ π™ À¢ø¡ √ ™¶√ ∫∂¡Δƒ al N a ti o n r H ig h e g la n d a - En D ip lo m

➦∂¶∞°°∂§ª∞Δπ∫∏ ª∞°∂πƒπ∫∏ - ™∂º ➦∞ƒΔ√¶√π´∞ - ∑∞Ã∞ƒ√¶§∞™Δπ∫∏ ➦™EPBITOPO™-M¶APMAN ➦¢π∂À£À¡Δ∏™ ∂™Δπ∞Δ√ƒπ√À ➦¶§OIO™YNO¢O™

➧ ¢π√π∫∏™∏ •∂¡√¢√Ã∂π∞∫ø¡ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂ø¡ ➧ EI¢IKA TMHMATA E•EI¢IKEY™H™ METEK¶AI¢EY™H™ °IA A¶OºOITOY™ TOYPI™TIKøN ™XO§øN & E¶A°°E§MATIE™

¶§HPOºOPIE™-E°°PAºE™: E§. BENIZE§OY (Iø§KOY) 20 ÙËÏ. 24210 20118 EK¶AI¢EYTHPIA - EP°A™THPIA: A’ BI.¶E. BO§OY e-mail: nancy_blana@hotmail.com


A¶√æ∂π™

8

KYPIAKH 28 IOYNIOY 2009

ªª∂: ºÔÚ›˜ ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋˜ ÎÚÈÙÈ΋˜ ‹ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ Î·È ÔÏÈÙÈ΋˜ ·˘ı·ÈÚÂÛ›·˜; ¯ÚËÌ¿ÙˆÓ. ¢ÈfiÙÈ Ô ‰˘Ó¿ÌÂÓÔ˜ Ó· ‰È·ÁÓÒÛË Ù· ‰¤ÔÓÙ·, ·ÏÏ¿ ·Ú·Ï›ÂÈ Ó· ‰È·ÊˆÙ›ÛË ÂÚ› ·˘ÙÒÓ ÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜, Â›Ó·È ÙÔ ›‰ÈÔÓ ˆ˜ Ó· ÌË ·ÓÙÂÏ‹ÊıË ÙÔ Ú¤ÔÓ ÔÚıÒ˜. ŸÛÙȘ ¿ÏÈÓ ¤¯ÂÈ Î·È Ù· ‰‡Ô ·˘Ù¿ ÚÔÛfiÓÙ·, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÊÈÏÔ·ÙÚ›·Ó, ‰ÂÓ ËÌÔÚ› Ó· ÔÌÈÏ‹ÛË Ì ÙËÓ È‰›·Ó ·ÊÈÏÔÎÂÚ‰‹ ·ÊÔÛ›ˆÛÈÓ ‰È¿ ÙÔ ÎÔÈÓfiÓ Û˘ÌʤÚÔÓ. ∞ÏÏ’ Â¿Ó Î·È ÊÈÏÔ·ÙÚ›·Ó ¤¯Ë, Â›Ó·È fï˜ ηÙÒÙÂÚÔ˜ ¯ÚËÌ¿ÙˆÓ, Ù· ¿ÓÙ· ËÌÔÚÔ‡Ó Ó· ı˘ÛÈ·ÛıÔ‡Ó ¯¿ÚÈÓ ·˘ÙÒÓ...

™˘Ó¤¯ÂÈ· ·fi ÙË ÛÂÏ›‰· 3

∏ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ·Ê›·. ™˘Ó‰ÈηÏÈÛÙÈο ‰ÂÓ ˘Ê›ÛٷٷÈ. ∞Ó Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÌfi˜ Â›Ó·È ÂÓfiÙËÙ· Û˘ÌÊÂÚfiÓÙˆÓ, ·Ó ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ ÎÔÈÓ¿ Û˘ÌʤÚÔÓÙ· ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Ù˘ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ·Ê›·˜ Û‹ÌÂÚ·, ¤·˘Û ӷ ˘¿Ú¯ÂÈ. ¢ÂÓ Â›Ó·È ÙfiÛÔ fiÙÈ ÔÚÈṲ̂ÓÔÈ ÚÔÎÚ›ÓÔ˘Ó ÙËÓ È‰ÂÔÏÔÁ›· Î·È ˘ÔÙÈÌÔ‡Ó Ù· ÎÔÈÓ¿ Û˘ÌʤÚÔÓÙ·, fiÛÔ ÔÈ ‰È·ÊÔÚ¤˜ Ô˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙ· ̤ÏË Ô˘ Û˘ÁÎÚÔÙÔ‡Ó Ù· Û˘Ó‰Èοٷ. √È ·ÌÔÈ‚¤˜ ηٷگ‹Ó. ÷҉˘ Ë ‰È·ÊÔÚ¿. √ ÚfiÏÔ˜ ‰Â‡ÙÂÚÔÓ. √È ·Ó·Ï˘Ù¤˜ ÙˆÓ ÙËÏÂÔÙÈÎÒÓ ·Ú·ı‡ÚˆÓ ·ÈÛı¿ÓÔÓÙ·È fiÙÈ ¤¯Ô˘Ó ÙË ıÂ˚΋ ÊÒÙÈÛË Ó· ·ÔÊ·›ÓÔÓÙ·È Â› ·ÓÙfi˜ ÂÈÛÙËÙÔ‡. Œ¯ˆ ÙËÓ ·›ÛıËÛË fiÙÈ ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ·ÁÎfiÛÌÈ· ÚˆÙÔÙ˘›·. ªÔÚÔ‡Ó Ó· ·ÔÊ·›ÓÔÓÙ·È Ì ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈ΋ ·ÏÏ¿ ··Ú¿‰ÂÎÙË Â˘ÎÔÏ›· ÙËÓ ›‰È· ÛÙÈÁÌ‹, ÁÈ· ÙȘ ÙÚ¤¯Ô˘Û˜ ÔÏÈÙÈΤ˜ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ, ÁÈ· ÙËÓ Â͈ÙÂÚÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋, ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÔϤÌÔ˘˜, ÁÈ· ÙËÓ ÙÚÔÌÔÎÚ·Ù›·, ÁÈ· Ù· ÌÂÁ¤ıË Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜, ÁÈ· Ù· ÎÔÈÓˆÓÈο Ê·ÈÓfiÌÂÓ·, ÁÈ· ÙË ÛÙ¿ÛË ÙˆÓ Ó¤ˆÓ. ºÙ¿Û·Ì ӷ ¤¯Ô˘Ì “ȉÈÔÊ˘˝Â˜” , “·˘ıÂÓٛ˜” Ù˘ ÂÓË̤ڈÛ˘ Î·È Ù˘ ·Ó¿Ï˘Û˘ ÙËÓ ÒÚ· Ô˘ Ë ÂÈÛÙ‹ÌË ÁÈ· Ó· ηٷϋÍÂÈ Û ·ÛÊ·Ï‹ Û˘ÌÂÚ¿ÛÌ·Ù· Î·È Ó· ‰ÒÛÂÈ ÂÈÛÙÈΤ˜ ··ÓÙ‹ÛÂȘ, ÂȉÈÒÎÂÈ Î·È ÂÈÙ˘Á¯¿ÓÂÈ ÙË Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÔÏÏÒÓ ÂȉÈÎÒÓ Ô˘ ÂÎÚÔÛˆÔ‡Ó ‰È·ÊÔÚÂÙÈο ÂÈÛÙËÌÔÓÈο ‰›·. ŸÙ·Ó Û ¤Ó· Û˘Ó‰ÈοÙÔ Û˘Ó˘¿Ú¯ÂÈ Ô ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˜ ÙˆÓ 1.000 ‹ 2.000 ¢ÚÒ ÌËÓÈ·›ˆ˜ Ì ÙÔÓ ÙËÏÂÔÙÈÎfi ·ÛÙ¤Ú· ÙˆÓ ÂηÙÔÓÙ¿‰ˆÓ ¯ÈÏÈ¿‰ˆÓ ¢ÚÒ ÌËÓÈ·›ˆ˜ ‹ ÙÔÓ ÔÏ˘ıÂÛ›ÙË ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ ÙˆÓ ¤ÓÙ ‹ Î·È ‰¤Î· ÁÚ·Ê›ˆÓ Δ‡Ô˘, fi¯È ÌfiÓÔ ÙÔ Û˘Ó‰ÈοÙÔ ·Ô‰˘Ó·ÌÒÓÂÙ·È ·ÏÏ¿ Ë ÊˆÓ‹ Ù˘ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ·Ê›·˜, Ë ¤ÓÙÈÌË ÎÚÈÙÈ΋ ÂÍ·Ê·Ó›˙ÂÙ·È. ¡· ÚÔÛı¤ÛÔ˘Ì ·ÎfiÌË fiÙÈ ÛËÌÂ›Ô ÙˆÓ Î·ÈÚÒÓ Â›Ó·È Î·È ˘Ô¯ÒÚËÛË ÙÔ˘ ÚÂÔÚÙ¿˙. ºÙ¿Û·Ì ӷ ÎÚ›ÓÔ˘ÌÂ, Ó· Û¯ÔÏÈ¿˙Ô˘ÌÂ Î·È Ó· ·Ó·Ï‡Ô˘Ì ÚÔı¤ÛÂȘ, ÂȉÈÒÍÂȘ ‹ Û¯¤‰È· ÔÏÈÙÈÎÒÓ Î·È ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ Ù· ÔÔ›· ÌfiÓÔ ÂÌ›˜ ¤¯Ô˘Ì ÛÙÔ Ì˘·Ïfi Ì·˜. ∂ÈÎÔÓÈ΋ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·. Δ¤ÏÔ˜ Ë ÎÔÈÓ‹ ÁÓÒÌË. ∏ ÎÔÈÓ‹ ÁÓÒÌË Â›Ó·È ÌÈ· Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· Ô˘ ‰È·ÌÔÚÊÒÓÂÙ·È ·fi ÙȘ ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ ·Ú·‰fiÛÂȘ ˆ˜ ÔÏÈÙÈΤ˜ ·fi„ÂȘ Î·È ·Í›Â˜ Ô˘ ‰È·ÌÔÚÊÒÓÔÓÙ·È ÛÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·, ÛÙÔ Û¯ÔÏ›Ô, ÛÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ. ∂›Ó·È ‰ËÏ·‰‹ ·Í›Â˜ ÌÂÙ·‚È‚¿ÛÈ̘. ∏ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ·Ú¿‰ÔÛË Û˘Ó‰¤ÂÙ·È ¿ÌÂÛ· Ì ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ·Ú¿‰ÔÛË. ¢Â ϤÌ ·˘Ù‹ Ë ÂÊËÌÂÚ›‰· ·Ú·‰ÔÛȷο ·Ó‹ÎÂÈ ÛÙËÓ ÎÂÓÙÚÔ·ÚÈÛÙÂÚ¿ Ë ¿ÏÏË ÛÙËÓ ÎÂÓÙÚÔ‰ÂÍÈ¿; K·Ù¿ ÙÔ‡ÙÔ Ë ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ÎÚ·˘Á·Ï¤· ·fiÂÈÚ· ÂÊËÌÂÚ›‰·˜ Ó· ·Ó·ÙÚ¤„ÂÈ ÙËÓ ·Ú·‰ÔÛȷ΋ ·˘Ù‹ Û¯¤ÛË Â›Ó·È ·Ó·ÁÓˆÚ›ÛÈÌË Î·È Û˘ÓÂÒ˜ ¤¯ÂÈ Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ ÙËÓ ·ÓÙ›‰Ú·ÛË Ù˘ ÎÔÈÓ‹˜ ÁÓÒÌ˘, ÂÓ ÚÔÎÂÈ̤ӈ ÙÔ˘ ·Ó·ÁÓˆÛÙÈÎÔ‡ Ù˘ ÎÔÈÓÔ‡. ∏ ÙËÏÂfiÚ·ÛË fï˜ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Â›Ó·È Ó¤Ô Ì¤ÛÔ. ¢ÂÓ ¤¯ÂÈ ·Ú¿‰ÔÛË. ∫·È Ë ÎÔÈÓ‹ ÁÓÒÌË, ÙÔ ÙËÏÂÔÙÈÎfi ÎÔÈÓfi, ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ·Ó·ÊÔÚ¤˜. ø˜ ¤Ó· ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi ̤ÛÔ, ˆ˜ ÂÈÎfiÓ· ‰ËÏ·‰‹ ·›˙ÂÈ Ì ÙÔ Û˘Ó·›ÛıËÌ·, ÚÔηÏ› ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË Û˘ÁΛÓËÛË Î·È ÌÔÚ› Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ·Í›Â˜ ¤Íˆ ·fi ÙË ÏÔÁÈ΋. ∏ ÏËÚÔÊÔÚ›· ‰ÂÓ ·ÎÔÏÔ˘ı› ÙËÓ ÔÚı‹ ‰È·‰Èηۛ· ηıÒ˜ ·¢ı‡ÓÂÙ·È ÛÙÔ ÎÔÈÓfi, Ô ÏfiÁÔ˜ ÂÍÔ‚ÂÏ›˙ÂÙ·È, Ë ÂÈÎfiÓ· ηıÔÚ›˙ÂÈ. ªÈ· ·ÎfiÌË ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ‰È·ÊÔÚ¿. √ ÔÏÈÙÈÛÌfi˜ ÙˆÓ ‰‡Ô ·˘ÙÒÓ Ì¤ÛˆÓ. ™ÙȘ ÂÊËÌÂÚ›‰Â˜ Û·Ó›ˆ˜ ı· ‚ÚÔ˘Ó ¯ÒÚÔ ÁÈ· Ó· ÌÈÏ‹ÛÔ˘Ó Î·ÏÏÈÙ¤¯Ó˜ ÙÔ˘ Û˘ÚÌÔ‡. ∞ÓÙÈı¤Ùˆ˜ ΢ÚÈ·Ú¯Ô‡Ó ÛÙËÓ ÙËÏÂfiÚ·ÛË ·ÎfiÌË Î·È ÛÙȘ ÂÓËÌÂÚˆÙÈΤ˜ ÂÎÔÌ¤˜. ¢È·ÌÔÚÊÒÓÔ˘Ó ¤ÙÛÈ ÚfiÙ˘· Î·È Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¤˜, ˘ÔηıÈÛÙÔ‡Ó ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋. ∏ ÙËÏÂfiÚ·ÛË ÛÙ¤ÎÂÙ·È ÛÙÔÓ „‡ÙË Ï·˚Îfi ‹Úˆ· Ù˘ ÛÙÈÁÌ‹˜, Ë ÂÊËÌÂÚ›‰·, Ë ÛÔ‚·Ú‹ ÂÊËÌÂÚ›‰· ÁÈ· Ó· ÂÍËÁÔ‡ÌÂı·, ÛÙȘ ÎÏ·ÛÈΤ˜, ‰È·¯ÚÔÓÈΤ˜ ·Í›Â˜. ŒÙÛÈ ‹ ·ÏÏÈÒ˜ fï˜, Ë ÎÔÈÓ‹ ÁÓÒÌË Â›Ó·È ÌÈ· Ú¢ÛÙ‹, ·ÚÔÛ‰ÈfiÚÈÛÙË ¤ÓÓÔÈ· Î·È Û˘ÓÂÒ˜ Ô ÚfiÏÔ˜ ÛÙËÓ ·ÏÏ·Á‹ ÙÔ˘ ÛÎËÓÈÎÔ‡, ÛÙËÓ ÂÓ›Û¯˘ÛË Ù˘ ‰ËÌÔÎÚ·Ù›·˜, ÛÙËÓ ·ÔηٿÛÙ·ÛË ÙÔ˘ Ú·ÁÌ·ÙÈÎÔ‡ ÚfiÏÔ˘ ÙˆÓ ªª∂ ¤¯ÂÈ ·Í›· ·ÏÏ¿ ÌÈÎÚ‹. ™˘ÓÂÒ˜, Ë ·ÏÏ·Á‹ ÂÓ·fiÎÂÈÙ·È ÛÙË ‚Ô‡ÏËÛË ÙˆÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ Î·È ÙˆÓ ‰ËÌÔÛÈÔÁڿʈÓ. øÛÙfiÛÔ Ë ·fiÂÈÚ· ‰È·ÌfiÚʈÛ˘ Ù˘ ÎÔÈÓ‹˜ ÁÓÒÌ˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È ¤Ó· ηÈÓÔ‡ÚÈÔ Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ. ∏ ÛÎfiÈÌË ÚÔÛ¿ıÂÈ·, ÙÔ ·˘ıÂÓÙÈÎfi Ó· ˘ÔηٷÛÙ·ı› ·fi ÙÔ ÂÈı˘ÌËÙfi Â›Ó·È ·Ï·È¿ fiÛÔ Î·È ÔÈ ÎÔÈӈӛ˜. ∫·ÈÓÔ‡ÚÈÔ Â›Ó·È ÙÔ Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È Â˘Ú¤ˆ˜ Ë ÌÂıÔ‰ÔÏÔÁ›· ÂÂÍÂÚÁ·Û›· Ù˘ ›‰ËÛ˘. ∫·ÈÓÔ‡ÚÈÔ Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ Â›Ó·È fiÙÈ Ë ÔÏÈÙÈ΋, ·ÊÔ‡ Û˘Ó¤‚·Ï ÛÙËÓ Â‰Ú·›ˆÛË Ù˘ Ó¤·˜ ηٿÛÙ·Û˘, ÏËÚÒÓÂÈ ÙÒÚ· ÙÔ Ù›ÌËÌ· Ù˘ ¤ÏÏÂȄ˘ ÚÔÓÔËÙÈÎfiÙËÙ·˜.

∞Ó·ÊÂÚı‹Î·Ì ÛÙÔÓ ¶ÂÚÈÎÏ‹ ÁÈ· Ó· ԇ̠fiÙÈ ÔÈ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔÈ Ù¤ÙÔÈÔ˘˜ ÔÏÈÙÈÎÔ‡˜ Ú¤ÂÈ Ó· Â·ÈÓÔ‡Ó ·ÏÏ¿ Î·È Ó· ·ÛÎÔ‡Ó ÎÚÈÙÈ΋ Î·È fi¯È Ó· Û˘Ó·ÁÂÏ¿˙ÔÓÙ·È Ì ÌÈÎÚfiÓÔ˜ Î·È Ó· ·Ó¤¯ÔÓÙ·È ‰È·ÎËÚ‡ÍÂȘ ÎÂÓÔ‡ ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘. Δ¤ÏÔ˜ ˆ˜ ÚÔ˜ ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋. ∞Ó ‰ÂÓ ÂȯÂÈÚËıÔ‡Ó Î·È ‰ÂÓ ÂÈÙ¢¯ıÔ‡Ó ·ÏÏ·Á¤˜ ‰ÔÌÈÎÔ‡ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· Û ϛÁ· ¯ÚfiÓÈ· ¿ÏÈ Â‰Ò ı· ›̷ÛÙÂ Î·È ı· ÎÔ˘‚ÂÓÙÈ¿˙Ô˘ÌÂ. ∫·Ù¿ ÙË ÁÓÒÌË ÌÔ˘ ÌÈ· Â›Ó·È Ë ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ·ÏÏ·Á‹ Ô˘ ı· ‚ÂÏÙÈÒÛÂÈ ÛËÌ·ÓÙÈο Ù· ·ÚÓËÙÈο Ê·ÈÓfiÌÂÓ· Î·È ÛÙ· ªª∂ Î·È ÛÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋. ∏ ·ÏÏ·Á‹ ÙÔ˘ ÂÎÏÔÁÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜. ªÈÎÙfi Û‡ÛÙËÌ· Û Â›Â‰Ô ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ Î·È ÌÔÓÔ‰ÚÈΤ˜. ªfiÓÔ ¤ÙÛÈ ı· ·Ó·‰ÂȯıÔ‡Ó ÔÈ Î·Ï‡ÙÂÚÔÈ, ı· ÂÍÔ˘‰ÂÙÂÚˆıÔ‡Ó ‹ ÂÚÈÔÚÈÛÙÔ‡Ó ÔÈ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ ÙˆÓ Ì˯·ÓÈÛÌÒÓ Î·È ı· ÚÔ·„ÂÈ ÙÔ Ó¤Ô Ô˘ ÌÔÚ› Î·È ı¤ÏÂÈ. ΔÔ ¶∞™√∫ Î·È Ô °. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ˘ÔÛ¯¤ıËÎ·Ó ÙË Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ·ÏÏ·Á‹. ∂›Ó·È ÌÈ· ·ÚËÁÔÚÈ¿...

∫·ÈÓÔ‡ÚÈÔ Â›Û˘ ÙÔ Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ Ù˘ ·‰˘Ó·Ì›·˜ ÙÔ˘ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˘ Ó· ··ÓÙ‹ÛÂÈ ÛÙÔ ÂÚÒÙËÌ· Û ÔÈ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÌÔÚ› Ó· ·ÔÙÂϤÛÂÈ Ï‡ÛË. ªÂ ¿ÏÏ· ÏfiÁÈ· ·Ó ·Ï·ÈfiÙÂÚ· ÁÈ· Ó· ÂÈÛ¤ÏıÂȘ ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÙˆÓ ªª∂ ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·Ó ¯Ú‹Ì·Ù· Ù· ÔÔ›· ÛÙËÓ ÔÚ›· ¤·È˙·Ó ‰Â˘ÙÂÚ‡ÔÓÙ· ÚfiÏÔ ·Ó·ÏfiÁˆ˜ Ù˘ ·‹¯ËÛ˘ Ô˘ ›¯Â ÙÔ Ì¤ÛÔ, ÙÒÚ· ÙÔ ¯Ú‹Ì· Â›Ó·È Ë ·Ú¯‹ Î·È ÙÔ Ù¤ÏÔ˜.

Ó‹Ù˜ ÙÔ˘ Á·Ï·Í›· Ù˘ „˘¯·ÁˆÁ›·˜ Â›Ó·È ÌÈ· ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ¿ÛÎËÛË Î·È ÛÙԯ‡ÂÈ ÛÙË ‰È·ÌfiÚʈÛË ÔÏÈÙÒÓ. ªfiÓÔ Ì ·˘Ùfi ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ ÌÔÚ› Ô Δ‡Ô˜ Ó· ÂÁηٷÏ›„ÂÈ ÙËÓ Â‡ÎÔÏË Ï‡ÛË Ù˘ ˘ÂÚ·ÏÔ‡ÛÙ¢Û˘ Î·È Ó· Í·Ó·‚Ú› ÙÔ˘˜ ·Ó·ÁÓÒÛÙ˜, Ô˘ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ηٷÓÔ‹ÛÔ˘Ó, ÁÈ· Ó· ÌÔÚ¤ÛÔ˘Ó Ó· ‰Ú¿ÛÔ˘Ó Î·Ï‡ÙÂÚ· ÛÙȘ Ó·ÚΈ̤Ó˜ ‰ËÌÔÎڷٛ˜ Ì·˜” .

∂ÈÚÔÛı¤Ùˆ˜: √ ΛӉ˘ÓÔ˜ Ó· Ô‰ËÁËıԇ̠۠ÚÔÓÔÌÈÔ‡¯Ô˘˜ Î·È ÌË ÚÔÓÔÌÈÔ‡¯Ô˘˜ Ù˘ ÂÓË̤ڈÛ˘ Â›Ó·È ÌÂÁ¿ÏÔ˜. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ πÁÓ¿ÛÈÔ ƒ·ÌÔÓ¤. “∞ÊıÔÓ›· Î·È Ù·¯‡Ù·ÙË Î˘ÎÏÔÊÔÚ›· ÙˆÓ ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ: ‰‡Ô ηÈÓÔ‡ÚȘ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ Ô˘ Ê·›ÓÂÙ·È Ó· Û˘Ì›ÙÔ˘Ó Ì ÙËÓ ·Ú¯‹ Ù˘ ÂÏ¢ıÂÚ›·˜ Î·È ÙˆÓ ıÂÌÂÏ›ˆÓ Ù˘” . √ ÔÚıÔÏÔÁÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ 18Ô˘ ·ÈÒÓ· ‰ÂÓ ˘ÔÛÙ‹ÚÈ˙ fiÙÈ ·Ó˘·ÚÍ›· ÏËÚÔÊÔÚ›·˜ ÛËÌ·›ÓÂÈ ·Ó·fiÊ¢ÎÙ· ·Ó˘·ÚÍ›· ÂÏ¢ıÂÚ›·˜; ™ÙȘ ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈΤ˜ ÎÔÈӈӛ˜ Ì·˜, Ô˘ Â›Ó·È ‰È·ÔÙÈṲ̂Ó˜ ·fi ·˘Ù‹ ÙËÓ ÎÏËÚÔÓÔÌÈ¿, ·ÓÙ·Ó·ÎÏ·ÛÙÈο ÈÛÙ‡ԢÌ fiÙÈ Ë Â˘Ú‡ÙÂÚË ÂÓË̤ڈÛË Û˘ÓÂ¿ÁÂÙ·È ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÂÏ¢ıÂÚ›· Î·È ÈÔ ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈÎfi Û‡ÛÙËÌ·. ∞ÏÏ¿ ‰ÂÓ ·ÁÁ›Í·Ì ϤÔÓ ¤Ó· fiÚÈÔ; ∂Í·ÎÔÏÔ˘ı› Û‹ÌÂÚ· Ó· ÈÛ¯‡ÂÈ Ô Û˘Û¯ÂÙÈÛÌfi˜ ÂÓË̤ڈÛ˘ Î·È ‰ËÌÔÎÚ·Ù›·˜; ¶ÚÒÙ· ·’ fiÏ·, Ë ÂÏ¢ıÂÚ›· Ô˘ ˘ÔÙ›ıÂÙ·È ˆ˜ ·Ú¤¯Ô˘Ó ÔÈ Ó¤Â˜ Ù¯ÓÔÏÔÁ›Â˜ Ù˘ ÂÓË̤ڈÛ˘, ‰ÂÓ ·ÊÔÚÔ‡Ó fiÏÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ. ªÂ ‰Â‰Ô̤ÓÔ fiÙÈ Ë ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÚfiÛ‚·Û˘ ÛÙÔ ÿÓÙÂÚÓÂÙ ÂÚÈÔÚ›˙ÂÙ·È ÛÙÔ 10 Ì 20% ÙˆÓ ÓÔÈÎÔ΢ÚÈÒÓ ÙÔ˘ Ï·Ó‹ÙË Ì·˜ ·˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ ˘¿Ú¯ÂÈ Ô Î›Ó‰˘ÓÔ˜ Ó· ·Ó·Ê·Ó› Ì›· Ó¤· ÛÔ‚·Ú‹ ÌÔÚÊ‹ ·ÓÈÛfiÙËÙ·˜ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ Î·È Ô ÎfiÛÌÔ˜ Ó· ¯ˆÚÈÛÙ› Û ÏÔ‡ÛÈÔ˘˜ Î·È ÊÙˆ¯Ô‡˜ Ù˘ ÏËÚÔÊfiÚËÛ˘. ªÂ ÙÔ ÿÓÙÂÚÓÂÙ, ¤¯Ô˘Ì ÚfiÛ‚·ÛË Û fiϘ ۯ‰fiÓ ÙȘ ÏËÚÔÊÔڛ˜. ∞˘Ù‹ Ë ˘ÂÚ·ÊıÔÓ›· fï˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› Ù¤ÙÔÈ· Û‡Á¯˘ÛË, ÒÛÙÂ Ë ÂÏ¢ıÂÚ›· ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ ·ÓÙ› Ó· ·˘Í¿ÓÂÙ·È Ï‹ÙÙÂÙ·È. ∞¤Ó·ÓÙÈ Û fiϘ ·˘Ù¤˜ ÙȘ Ù¯ÓÔÏÔÁÈΤ˜ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ Ú¤ÂÈ Ó· ı¤ÛÔ˘Ì ÙÔ ·ÎfiÏÔ˘ıÔ ÂÚÒÙËÌ·: ™Â ÔÈ· ÛËÌÂÚÈÓ¿ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÌÔÚ› Ó· ·ÔÙÂϤÛÂÈ Ï‡ÛË Ô ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˜; ∞Ó Î·Ù·Ê¤ÚÔ˘Ì ӷ ‰ÒÛÔ˘Ì ÌÈ· ·¿ÓÙËÛË Ë ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ·Ê›· ‰ÂÓ ı· Âı¿ÓÂÈ ÔÙ¤.

™˘Ì¤Ú·ÛÌ·: Δ· ªª∂ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û ÎÚ›ÛË. ∫Ú›ÛË Î˘ÎÏÔÊÔÚ›·˜ ÁÈ· ÙȘ ÂÊËÌÂÚ›‰Â˜, ¿Ú· ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË Î·È ÎÚ›ÛË ·ÍÈÔÈÛÙ›·˜. ∏ ÙËÏÂfiÚ·ÛË ·Ó Î·È ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ Î·È Ë ›‰È· ÎÚ›ÛË ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÚˆÙ›ÛÙˆ˜ ÂÈ̤ÓÂÈ Ó· ·ÔÚÔÛ·Ó·ÙÔÏ›˙ÂÈ, Ó· Âί˘‰·˝˙ÂÈ, Ó· ηÏÏÈÂÚÁ› ÙÔ ¤‰·ÊÔ˜ ÁÈ· Ó· ΢ÚÈ·Ú¯‹ÛÂÈ Ô ·ÔÏ›ÙÈÎÔ˜ ¿ÓıÚˆÔ˜. ∏ ·ÔÏ›ÙÈÎË ÎÔÈÓˆÓ›·. √ ΛӉ˘ÓÔ˜ Ô ÌÂÁ¿ÏÔ˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Ó· οÓÂÈ Ì ٷ ªª∂. ¢ÂÓ ·ÊÔÚ¿ Ù· ̤۷ ·Ó Î·È ·˘Ù¿ Â›Ó·È Ô˘ ÌÂÛÔÏ·‚Ô‡Ó. Œ¯ÂÈ Ó· οÓÂÈ Ì ÙËÓ ›‰È· ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋.

Ÿˆ˜ ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ ¿ÏÈ Ô ƒ·ÌÔÓ¤: “∏ ÂÓË̤ڈÛË ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ı› Ó· ·ÔÙÂÏ› Ì›· ·Ú·ÁˆÁÈ΋ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·, Ô˘ Â›Ó·È ·‰‡Ó·ÙÔÓ Ó· ·ÛÎËı› ¯ˆÚ›˜ ÚÔÛ¿ıÂÈ· Î·È Ô˘ ··ÈÙ› Ì›· Ú·ÁÌ·ÙÈ΋ ‰È·ÓÔËÙÈ΋ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹. ª›· ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· ·ÚÎÂÙ¿ ¢ÁÂÓ‹˜ ÛÙ· ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈο ηıÂÛÙÒÙ·, ÒÛÙ ӷ ·Í›˙ÂÈ Ó· Ù˘ ·ÊÈÂÚÒÛÂÈ Ô ÔÏ›Ù˘ ¤Ó· ̤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ ÙÔ˘, ÙˆÓ ¯ÚËÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘ Î·È Ù˘ ÚÔÛÔ¯‹˜ ÙÔ˘. ¢ÂÓ Â›Ó·È Ì›· ·fi ÙȘ fi„ÂȘ ÙÔ˘ Û‡Á¯ÚÔÓÔ˘ ÙÚfiÔ˘ ‰È·ÛΤ‰·Û˘, ‰ÂÓ Â›Ó·È ¤Ó·˜ ·fi ÙÔ˘˜ Ï·-

™Â fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÙÔ˘˜ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˘˜. ∫·Ù¿ ÙËÓ Ù·ÂÈÓ‹ ÌÔ˘ ÁÓÒÌË Ô ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˜ ÔÊ›ÏÂÈ Ó· ‰ÒÛÂÈ ·¿ÓÙËÛË Ì ÙË ÛÙ¿ÛË ÙÔ˘, ÙË Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ ÙÔ˘. ¡· ‰Ú¿ÛÂÈ ˆ˜ ÔÏÈÙÈÎfi ÔÓ Î·È fi¯È ˆ˜ ȉÈÒÙ˘ Ô˘ ÎÔÈÙ¿˙ÂÈ ÙÔ ‰ÈÎfi ÙÔ˘ Û˘ÌʤÚÔÓ ˆ˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi ˘ÔΛÌÂÓÔ. ¡· ‰Ú¿ÛÂÈ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ô˘ ÔÚ›˙Ô˘Ó ÔÈ Î·Ù·ÛÙ·ÙÈΤ˜ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ÙˆÓ ÂÓÒÛÂˆÓ Û˘ÓÙ·ÎÙÒÓ, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÌÈ·˜ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ·ÊÈ΋˜ ÔÏfiÙËÙ·˜ Ô˘ ÂȉÈÒÎÂÈ fï˜ ÙÔÓ ·˘ÙÔηıÔÚÈÛÌfi Ù˘ Î·È ÙËÓ ·˘ÙÔ‰˘Ó·Ì›· Ù˘. ¡· ηٷÎÙ‹ÛÂÈ ÙÔ ÚfiÏÔ ÂΛÓÔ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙËÓ ˘ËÚÂÛ›· ÙÔ˘ ÔÏÈÙÈÎÔ‡ ˘ÔÎÂÈ̤ÓÔ˘, ‰ËÏ·‰‹ ÙÔ˘ ÔÏ›ÙË. ¡· ηٷÓÔ‹ÛÂÈ fiÙÈ ÓfiÌÈÌË ÂÍÔ˘Û›· Ú·ÁÌ·ÙÈ΋, ·˘ıÂÓÙÈ΋ Î·È ÌÔÓ·‰È΋ Â›Ó·È ·˘Ù‹ Ô˘ ËÁ¿˙ÂÈ ·fi ÙÔ Ï·fi Î·È ·ÛÎÂ›Ù·È ÛÙÔ fiÓÔÌ· ÙÔ˘ Ï·Ô‡. ¢ËÌÔÛÈÔÁÚ·Ê›· Î·È ÔÏÈÙÈ΋ ÔÊ›ÏÔ˘Ó Ó· ÂȉÈÒÍÔ˘Ó ÙËÓ ˘¤Ú‚·ÛË. ¡· ‰ÈÂΉÈ΋ÛÔ˘Ó ÙËÓ ·Ó·ÙÚÔ‹ Ù˘ ˘¿Ú¯Ô˘Û·˜ ηٿÛÙ·Û˘. ∂·Ó›‰Ú˘ÛË ÙˆÓ Û˘Ó‰ÈÎ¿ÙˆÓ ÙˆÓ ‰ËÌÔÛÈÔÁڿʈÓ. ∞˘ÛÙËÚ‹ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙˆÓ Î·ÓfiÓˆÓ Î·È Ù˘ ‰ÂÔÓÙÔÏÔÁ›·˜. ∞ÌÔÈ‚¤˜ Ô˘ ‰ÂÓ ÚÔηÏÔ‡Ó. ∂›Ó·È ·‰È·ÓfiËÙÔ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔÈ Ó· χÓÔ˘Ó ÙÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi Úfi‚ÏËÌ· ÙˆÓ ÂÁÁÔÓÒÓ ÙÔ˘˜ Ì ‰Ô˘ÏÂÈ¿ Ï›ÁˆÓ ¯ÚfiÓˆÓ. √‡Ù ÂȯÂÈÚË̷ٛ˜ ›ӷÈ, Ô‡Ù ‰È·ÎÂÎÚÈ̤ÓÔÈ ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ˜. ∞Ó ı¤ÏÔ˘Ó ÙÔÓ ÏÔ‡ÙÔ ·˜ ·Ó·˙ËÙÔ‡Û·Ó ¿ÏÏË ··Û¯fiÏËÛË, ·˜ ‰È¿ÏÂÁ·Ó ¿ÏÏÔ Â¿ÁÁÂÏÌ·. √È ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔÈ Û’ fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ ¶ÔÏÈÙÈ΋ Î·È ÙÔ˘˜ ÔÏÈÙÈÎÔ‡˜ ÔÊ›ÏÔ˘Ó Ó· ¤¯Ô˘Ó ÛÙÔ Ì˘·Ïfi ÙÔ˘˜ ÙÔÓ ÂÈÙ¿ÊÈÔ ÙÔ˘ ¶ÂÚÈÎÏ¤Ô˘˜. ...√ÚÁ›˙ÂÛı ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ·Ó‰Úfi˜ ÙÔÈÔ‡ÙÔ˘ fiˆ˜ ÂÁÒ, Ô ÔÔ›Ô˜ ÓÔÌ›˙ˆ fiÙÈ Â›Ì·È ÈηÓÒÙÂÚÔ˜ ·fi οı ¿ÏÏÔÓ fi¯È ÌfiÓÔÓ Ó· ‰È·ÁÓÒÛˆ Ù· ‰¤ÔÓÙ·, ·ÏÏ¿ Î·È Ó· ‰È·ÊˆÙ›Ûˆ ÂÚ› ·˘ÙÒÓ ÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜, Î·È Â› ϤÔÓ ÊÈÏfi·ÙÚȘ Î·È ·ÓÒÙÂÚÔ˜

™’ fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÙË ‰ËÌfiÛÈ· Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ Î·È ÛÙ¿ÛË ÙfiÛÔ ÙˆÓ ‰ËÌÔÛÈÔÁڿʈÓ, fiÛÔ Î·È ÙˆÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ ÌÔ˘ ÚÔηÏ› ÊÔ‚ÂÚ‹ ÂÓÙ‡ˆÛË ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ·Ú·‚ϤÔ˘Ó ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË Ó· ÎÂÚ‰›ÛÔ˘Ó ÙË ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋ ÓÔÌÈÌfiÙËÙ·. √ÌÓ‡Ô˘Ó ÛÙÔ fiÓÔÌ· Ù˘ ÎÔÈÓ‹˜ ÁÓÒÌ˘ Î·È Ù·˘ÙÔ¯ÚfiÓˆ˜ ·‰È·ÊÔÚÔ‡Ó ÁÈ· ÙȘ ÂÓÙ˘ÒÛÂȘ Ô˘ ÚÔηÏÔ‡Ó Î·È ÁÈ· Ù· Ï‹ÁÌ·Ù· Ô˘ ÂÈʤÚÔ˘Ó ÛÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙˆÓ ıÂÛÌÒÓ. ¶ÚˆÙÔÊ·Ó‹˜ ΢ÓÈÛÌfi˜; ∞·Ú¿‰ÂÎÙË ·‰È·ÊÔÚ›·; √ ·˘ÙÔ‡Ï˘ Ì·˜ Î·È Ù›ÔÙ· ¿ÏÏÔ; ŒÙÛÈ ‹ ·ÏÏÈÒ˜ fï˜ ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Â›Ó·È ›‰ÈÔ. ∏ ÔÏÈÙÈ΋ ÎÔÈÓˆÓ›· fi¯È ÌfiÓÔ ‰ÂÓ Â›Ó·È ˙ËÙÔ‡ÌÂÓÔ ·ÏÏ¿ ¯ıÚfi˜, ·ÂÈÏ‹. ¢‡Ó·ÌË Ô˘ οÓÔ˘Ì fi,ÙÈ Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ ÁÈ· Ó· ÌË Û˘ÁÎÚÔÙËı› Î·È Ó· ÌËÓ ÂΉËψı› ÔÙ¤. £· ÎÏ›ۈ Ì ¤Ó· ·fiÛ·ÛÌ· ·fi ¤Ó· ‰ÔΛÌÈÔ ÙÔ˘ ·Á·ËÙÔ‡ ÌÔ˘ ¢ËÌ‹ÙÚË ™È¿ÙÚ· ˘fi ÙÔÓ Ù›ÙÏÔ “∞Ó·ÙÔÌ›· Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜” . ∫·È ·˘Ùfi ÁÈ·Ù› ÈÛÙ‡ˆ fiÙÈ Ô ÏfiÁÔ˜ ÙÔ˘ Ê›ÏÔ˘ ÌÔ˘ ‰ÂÓ ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÈ ·ÏÒ˜ ÙÔ ı¤Ì· Ô˘ Û˘˙ËÙ¿ÌÂ. √Ú›˙ÂÈ ÙË ‰È¤ÍÔ‰Ô. ∂›Ó·È Ô ÌÔÓ·‰ÈÎfi˜ ‰ÚfiÌÔ˜ ÁÈ· ÙË ÌÂÁ¿ÏË ·ÏÏ·Á‹ ÛÙË ‰ËÌÔÎÚ·Ù›· Ì·˜. “∏ ¿ÛÎËÛË Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ ·ÛÊ·ÏÒ˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È Â‡ÎÔÏË ˘fiıÂÛË. ™Â fiϘ ÙȘ ÂÔ¯¤˜ Ë ÔÏÈÙÈ΋, ˆ˜ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ˘ Ù˘ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜, ÂÓÂÊ¿ÓÈ˙ ·ÓÂ¿ÚÎÂȘ Î·È ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ÔÙ¤ ÈηÓÔÔÈË̤ÓÔÈ ·’ ·˘Ù‹Ó. ΔÔ‡ÙË ÙËÓ ˘ÛÙ¤ÚËÛË - Î·È Î¿ÔÙ ÛÙ¤ÚËÛË - ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ ·Ú·ÛÙ·ÙÈο Ô Ì‡ıÔ˜ Ô˘ ‰È·Ù˘ÒÓÂÙ·È ÛÙÔÓ “¶ÚˆÙ·ÁfiÚ·” ÙÔ˘ ¶Ï¿ÙˆÓ· Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ·‰˘Ó·Ì›· ÙÔ˘ ¶ÚÔÌËı¤· Ó· ÎϤ„ÂÈ ·fi ÙÔ˘˜ ıÂÔ‡˜ Î·È Ó· ‰ˆÚ›ÛÂÈ ÛÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋, fiˆ˜ ¤Î·Ó Ì ÙËÓ “¤ÓÙ¯ÓË ÛÔÊ›·” Î·È ÙË ÊˆÙÈ¿. ∞ÔÚÒÓÙ·˜ ÏÔÈfiÓ Ô ¶ÚÔÌËı¤·˜ ÙÈ ÛˆÙËÚ›· Ó· ‚ÚÂÈ ÁÈ· ÙÔÓ ¿ÓıÚˆÔ ÎϤ‚ÂÈ ·fi ÙËÓ ◊Ê·ÈÛÙÔ Î·È ÙËÓ ∞ıËÓ¿ ÙËÓ ¤ÓÙ¯ÓË ÛÔÊ›· Î·È ÙË ÊˆÙÈ¿... ∫·È ÙȘ ‰ˆÚ›˙ÂÈ ÛÙÔÓ ¿ÓıÚˆÔ. ªÂ ÙÔÓ ÙÚfiÔ ·˘Ùfi Ô ¿ÓıÚˆÔ˜ ·¤ÎÙËÛ ÙË ÛÔÊ›· Û¯ÂÙÈο Ì ÙË ˙ˆ‹ ·ÏÏ¿ fi¯È ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ÛÔÊ›· ÁÈ·Ù› ·˘Ù‹ ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó ÛÙ· ¯¤ÚÈ· ÙÔ˘ ¢›·. ∫·È ÛÙÔÓ ¶ÚÔÌËı¤· ‰ÂÓ ÂÈÙÚÂfiÙ·Ó Ó· ÌÂÈ ÛÙËÓ ∞ÎÚfiÔÏË ÙËÓ Î·ÙÔÈΛ· ÙÔ˘ ¢›· - ÂÈϤÔÓ ‰Â ÔÈ ÊÚÔ˘Ú¤˜ ÙÔ˘ ¢›· ‹Ù·Ó ÊÔ‚ÂÚ¤˜. ΔÔ ÓfiËÌ· ÙÔ˘ ̇ıÔ˘, Ô˘ ‰È¤ÙÚÂÍ ·ÎÏfiÓËÙÔ ÙÔ˘˜ ·ÈÒÓ˜ Î·È ¤Êı·Û Ҙ ÙȘ ̤Ú˜ Ì·˜ Ì ·Ì›ˆÙÔ ‚·ıÌfi Â·Ï‹ı¢Û˘ Â›Ó·È Û·Ê¤˜: H ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋ Î·È Ù¯ÓÔÏÔÁÈ΋ ηٿÎÙËÛË ˘‹ÚÍ ÁÈ· ÙÔÓ ¿ÓıÚˆÔ ‰˘Ó·Ù‹ Î·È ÂÓÙ˘ˆÛȷ΋, ÂÓÒ Ë ÔÏÈÙÈ΋ ·Ú¤ÌÂÈÓ ¿ÓÙÔÙ ‰˘Û¯ÂÚ‹˜. ∏ ÂÏ›‰· Ô˘ ÔÊ›ÏÔ˘Ì ӷ ‰È·ÙËÚԇ̠ˆ˜ ÚÔ˜ ÙÔ ı¤Ì· ·˘Ùfi ÌÔÚ› Ó· ‰È·Ù˘ˆı› ¤ÙÛÈ: ∫·Ï‡ÙÂÚË ÔÏÈÙÈ΋ ·fi ηχÙÂÚÔ˘˜ ÔÏÈÙÈÎÔ‡˜ Î·È Î·Ï‡ÙÂÚÔÈ ÔÏÈÙÈÎÔ› ·fi Ï·fi Ì ηχÙÂÚË ·È‰Â›·. ∞ÏÏ¿ ÁÈ’ ·˘Ùfi Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔÓÔ‹ÛÂÈ Î·È Ó· ·ÁˆÓÈÛÙ› Ë ÔÏÈÙÈ΋. ∞ÚΛ Ë ¤Ó·ÚÍË Ù˘ ÚÔÛ¿ıÂÈ·˜, ÁÈ· Ó· ·Ô‰Âȯı› οÔÈ· ÛÙÈÁÌ‹ fiÙÈ ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÏÔÁÈ΋ Î·È ÈÛÙÔÚÈ΋ ·ÏÏËÏÔ˘¯›·, fi¯È ÁÈ· Ê·‡ÏÔ Î‡ÎÏÔ” . £. Ã. ™.


¶√§πΔπ∫∏

9

KYPIAKH 28 IOYNI√À 2009

ΔÔ ∫∫∂ ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ ‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ÛÙËÚ›ÍÂÈ Î·Ó¤Ó·Ó ˘Ô„‹ÊÈÔ

ªÔÓfi‰ÚÔÌÔ˜ ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È ÔÈ ÂÎÏÔÁ¤˜ Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÙËÓ ÚÔ‰ÚÈ΋ ÂÎÏÔÁ‹ ∞£∏¡∞, 27.

Ó·fiÊ¢ÎÙÔ ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ÚÔ˜ ÙÔ ·ÚfiÓ ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ Ó· Ô‰ËÁËı› Ë ¯ÒÚ· Û ÂıÓÈΤ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜ ÙÔ ·ÚÁfiÙÂÚÔ ¤ˆ˜ ÙËÓ ¿ÓÔÈÍË ÙÔ˘ 2010, Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÙËÓ ÂÎÏÔÁ‹ ¶ÚÔ¤‰ÚÔ˘ Ù˘ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜, ¤ÂÈÙ· Î·È ·fi ÙË ‰‹ÏˆÛË ÙÔ˘ ∫∫∂ fiÙÈ ‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ÛÙËÚ›ÍÂÈ Î·Ó¤Ó·Ó ˘Ô„‹ÊÈÔ. ◊‰Ë Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ °ÈÒÚÁÔ˜ ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ¤¯ÂÈ ÚԉȷÁÚ¿„ÂÈ ÂÎÏÔÁ¤˜ ÙÔ ·ÚÁfiÙÂÚÔ Ì¤¯ÚÈ ÙfiÙÂ, ÍÂηı·Ú›˙ÔÓÙ·˜ fiÙÈ “Ô Î·Ï‡ÙÂÚÔ˜ ÙÚfiÔ˜ ÁÈ· Ó· ÙÈÌ‹ÛÔ˘Ì ÙÔ ·Í›ˆÌ· Î·È ÙÔ ÚfiÛˆÔ ÙÔ˘ ¶ÚÔ¤‰ÚÔ˘, Â›Ó·È Ë ÂÎÏÔÁ‹ ÙÔ˘ Ó· Á›ÓÂÈ ·fi ¤Ó· ∫ÔÈÓÔ‚Ô‡ÏÈÔ Ì ӈ‹ Ï·˚΋ ÂÓÙÔÏ‹” .

∞ÏÏ¿ Î·È ÙÔ ∫∫∂, Ì ‰‹ÏˆÛË ÙÔ˘ Î. ª¿ÎË ª·˝ÏË ÙfiÓÈÛ fiÙÈ “‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· „ËÊ›ÛÂÈ Î·Ó¤Ó· ÁÈ· ¶Úfi‰ÚÔ Ù˘ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜, fiˆ˜ ¤Î·ÓÂ Î·È ÛÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ” . °È· Ó· Û˘ÁÎÂÓÙÚˆı› Ô ··Ú·›ÙËÙÔ˜ ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ 180 ‚Ô˘Ï¢ÙÒÓ Ô˘ ··ÈÙÂ›Ù·È ÂÎ ÙÔ˘ ™˘ÓÙ¿ÁÌ·ÙÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔ‰ÚÈ΋ ÂÎÏÔÁ‹, Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË - Ë ÔÔ›· ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È Úfiı˘ÌË Ó· ÛÙËÚ›ÍÂÈ ÙËÓ Â·ÓÂÎÏÔÁ‹ ÙÔ˘ Î. ∫¿ÚÔÏÔ˘ ¶·Ô‡ÏÈ· - Ú¤ÂÈ Ó· ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÂÈ ÙË ÛÙ‹ÚÈÍË ÙÔ˘ §∞√™ ηÈ

ÙÔ˘ ∫∫∂.

∞£∏¡∞, 27. Δ√¡ ·ÛÎfi ÙÔ˘ ∞ÈfiÏÔ˘ ¿ÓÔÈÍ Ë

∫·Ù·‰Èο˙Ô˘Ó ÙËÓ Î›ÓËÛË Î·È Î·Ù·ÁÁ¤ÏÏÔ˘Ó fiÙÈ “Ô͇ÓÂÙ·È Ë ıÂÛÌÈ΋ ‚›·”

ÁÓˆÌÔ‰fiÙËÛË ÙÔ˘ ÂÈÛ·ÁÁÂϤ· ÙÔ˘ ∞Ú›Ԣ ¶¿ÁÔ˘ °. ™·Óȉ¿ Ô˘ ÂÈÙÚ¤ÂÈ ÛÙËÓ ∂§.∞™. Ó· οÓÂÈ ¯Ú‹ÛË ¯ÂÈÚÔ‚ÔÌ‚›‰ˆÓ ÎÚfiÙÔ˘Ï¿Ì„Ë˜, fiÙ·Ó ‰¤¯ÂÙ·È ÂÈı¤ÛÂȘ. ∫∫∂ Î·È ™Àƒπ∑∞ ηٷ‰Èο˙Ô˘Ó ÙËÓ Î›ÓËÛË ·˘Ù‹, οÓÔÓÙ·˜ ÏfiÁÔ ÁÈ· fi͢ÓÛË Ù˘ ıÂÛÌÈ΋˜ ‚›·˜. ∏ Á.Á. Ù˘ ∫∂ ÙÔ˘ ∫∫∂, ∞Ï. ¶··Ú‹Á·, Ì ÛËÌÂÚÈÓ‹ Ù˘ ‰‹ÏˆÛË, ηٷÁÁ¤ÏÏÂÈ ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË fiÙÈ “·ÍÈÔÔÈÒÓÙ·˜ ÙÔ ÁÓˆÛÙfi ·ÓÙȉڷÛÙÈÎfi ÚfiÏÔ ÙÔ˘ Î. ™·Óȉ¿” , ‹Ú ÙËÓ ·fiÊ·ÛË, “Ô˘ ‰›ÓÂÈ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ› ÛÙËÓ ·ÛÙ˘ÓÔÌ›· Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ› ¯ÂÈÚÔ‚ÔÌ‚›‰Â˜, Ì ıÚ·‡ÛÌ·Ù· ηԢÙÛÔ‡Î, ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ‰È·‰ËÏÒÛˆÓ, ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ Î·Ù·Ï‹„ÂˆÓ Û ¯ÒÚÔ˘˜, Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÔÓÙ·È Î·Ù·Ï‹„ÂȘ, fiÙ·Ó ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ Î˘ÚÈÔÏÂÎÙÈο ¯Ù˘ÈÔ‡ÓÙ·È ·fi ÙËÓ ÂÚÁÔ‰ÔÛ›· ‹ Î·È ·fi ÙÔ ›‰ÈÔ ÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜” . “ŒÙÛÈ, ÏÔÈfiÓ, Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ÚfiÛıÂÛ ¿ÏÏÔ ¤Ó· ÔÏÔÛÙ¿ÛÈÔ ÛÙ· ̤۷, Ô˘ ¤¯ÂÈ, ÁÈ· Ó· ¯Ù˘‹ÛÂÈ, Ó· Ù۷ΛÛÂÈ, ÙÔ Ï·˚Îfi ΛÓËÌ·” , ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍÂ Ë Î. ¶··Ú‹Á· Î·È ÂͤÊÚ·Û ÙË ‚‚·ÈfiÙËÙ· fiÙÈ “ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ¤¯Ô˘Ó Ôχ ÛÔ‚·ÚfiÙÂÚ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÔ˘Ó Î·È ·˘Ùfi ÙÔ ÔÔ›Ô Î·È ‰ÈηÈÔÏÔÁË̤ӷ ÊÔ‚Ô‡ÓÙ·È, Â›Ó·È Ë ·ÓÂÚÁ›·, Ë ·Ó·ÛÊ¿ÏÂÈ· Î·È ı· ÍÂÂÚ¿ÛÔ˘Ó fiÛÔ˘˜ Êfi‚Ô˘˜ ÚÔÛ·ıÔ‡Ó Ó· ÙÔ˘˜ ηÏÏÈÂÚÁ‹ÛÔ˘Ó, ÁÈ· Ó· ÌËÓ ·ÁˆÓ›˙ÔÓÙ·È” . ∫·Ù·Ï‹ÁÔÓÙ·˜ Ë Á.Á. ÙÔ˘ ∫fiÌÌ·ÙÔ˜, ÙfiÓÈÛ ˆ˜ “Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË, ¤ÙÛÈ ÎÈ ·ÏÏÈÒ˜, Â›Ó·È ˘fiÏÔÁË Î·È Â‰Ò ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÙÔÔıÂÙËıÔ‡Ó fiÏ· Ù· ÎfiÌÌ·Ù· Î·È ·˜ ·Ê‹ÛÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ‰È¿ÊÔÚÔ˘˜ ·ÔÚÔÛ·Ó·ÙÔÏÈÛÌÔ‡˜” . ŒÓÙÔÓË Â›Ó·È Î·È Ë ·ÓÙ›‰Ú·ÛË ÙÔ˘ ™À¡ Ô˘ οÓÂÈ ÏfiÁÔ ÁÈ· “Ô-

∞ÓÙȉڿ Ë ∞ÚÈÛÙÂÚ¿ ÛÙÔ “Ó·È” ™·Óȉ¿ ÛÙȘ ¯ÂÈÚÔ‚ÔÌ‚›‰Â˜ ÎÚfiÙÔ˘-Ͽ̄˘

™ÊÔ‰Ú‹ ÎfiÓÙÚ· ∫∫∂ - §∞√™ ∏ ‰‹ÏˆÛË ÙÔ˘ Î. ª·˝ÏË ‹Úı ˆ˜ ·¿ÓÙËÛË ÛÙÔ˘˜ ˘·ÈÓÈÁÌÔ‡˜ ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ÙÔ˘ §∞√™ °. ∫·Ú·Ù˙·Ê¤ÚË fiÙÈ Ë ¡¢ ÛΤÙÂÙ·È Ó· ÚÔÙ›ÓÂÈ ÎÔÌÌÔ˘ÓÈÛÙ‹ ÁÈ· ÙËÓ ¶ÚÔ‰ڛ· Ù˘ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ ÒÛÙ ӷ ·ÔʇÁÂÈ ÙȘ ÚfiˆÚ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜. “√ ¿ıÏÈÔ˜ ÚÔ‚ÔοÙÔÚ·˜ °. ∫·Ú·Ù˙·Ê¤Ú˘ ÈÛ¯˘Ú›ÛÙËΠÛÙÔ ‰ÂÏÙ›Ô ÙÔ˘ ALTER fiÙÈ Ë ¡¢ ÛΤÙÂÙ·È Ó· ÚÔÙ›ÓÂÈ

ÎÔÌÌÔ˘ÓÈÛÙ‹ ÁÈ· ÙËÓ ¶ÚÔ‰ڛ· Ù˘ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜. ∂ÓÒ Ô ›‰ÈÔ˜ Û˘Ó·ÏÏ¿ÛÛÂÙ·È Ì ÙË ¡¢, ‰ÈÂΉÈÎÒÓÙ·˜ Ó· ΢‚ÂÚÓ‹ÛÂÈ Ì·˙› Ù˘, Â·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ÙȘ ÁÓˆÛÙ¤˜ ÚÔ‚ÔοÙÛȘ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ ÁÈ· Û˘Ó‰È·ÏÏ·Á‹ ¡¢ Î·È ∫∫∂” ‰‹ÏˆÛÂ Ô Î. ª·˝Ï˘. “ΔÔ ∫∫∂ Â·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ fiÙÈ ‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· „ËÊ›ÛÂÈ Î·Ó¤Ó· ÁÈ· ¶Úfi‰ÚÔ Ù˘ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜, fiˆ˜ ¤Î·ÓÂ Î·È ÛÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ. ¶Ôχ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ‰ÂÓ ı· ¤ıÂÙ ˘Ô„ËÊÈfiÙËÙ· Û٤ϯԘ ÙÔ˘ ∫∫∂, fiÙ·Ó Â›Ó·È

ÁÓˆÛÙfi fiÙÈ Ô ¶Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ ˘ÔÁÚ¿ÊÂÈ ·ÓÙÈÏ·˚ÎÔ‡˜ ÓfiÌÔ˘˜” ÚfiÛıÂÛÂ Ô ÂÎÚfiÛˆÔ˜ ÙÔ˘ ∫∫∂. ∏ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ·Ó·ÊÔÚ¿ ¤Ù˘¯Â Ù˘ ·¿ÓÙËÛ˘ ÙÔ˘ ÂÎÚÔÛÒÔ˘ ÙÔ˘ §∞√™ ∫ˆÛÙ‹ ∞˚‚·ÏÈÒÙË: “√È ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ Î. ª·˝ÏË ·ÔηχÙÔ˘Ó ÙÔ ÁÓˆÛÙfi ·ÔÎÚÔ˘ÛÙÈÎfi ÚfiÛˆÔ ÙÔ˘ ∫∫∂. ¢ÂÓ ‰ÈÛÙ¿˙ÂÈ Ó· Ï‹ÍÂÈ ÙË ‰ËÌÔÎÚ·Ù›· Ì·˜ Î·È ÙÔ˘˜ ıÂÛÌÔ‡˜ Ù˘, ÚÔÛ‚¿ÏÏÔÓÙ·˜ Ì ‚¿Ó·˘ÛÔ Î·È ·‹ıË ÙÚfiÔ ÙÔ ÚfiÛˆÔ ÙÔ˘ ¶ÚÔ¤‰ÚÔ˘ Ù˘ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜” .

ÓÙÈ· ÛÙȘ ÔÏÈÙÈΤ˜ Ù˘ ÏÈÙfiÙËÙ·˜ Î·È Ù˘ ηٷÛÙÔÏ‹˜.

™Â Û˘Ó¯‹ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÔÈ Î¿ÌÂÚ˜

ÏÈÛıËÚfi ηًÊÔÚÔ fi͢ÓÛ˘ Ù˘ ıÂÛÌÈ΋˜ ‚›·˜” Î·È ÂÍ·ÔχÂÈ Ù· ˘Ú¿ ÙÔ˘ ηٿ ÙÔ˘ Î. ™·Óȉ¿ Î·È Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘. ªÂ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ ÙÔ˘ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ: “§›ÁÔ ÚÈÓ ·fi ÙË Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰fiÙËÛ‹ ÙÔ˘ Ô ∂ÈÛ·ÁÁÂϤ·˜ Î. ™·Óȉ¿˜ Ô˘ Û fiÏË ÙÔ˘ ÙË ıËÙ›· ˘ËÚ¤ÙËÛ ÈÛÙ¿ Î·È ·ÊÔÛȈ̤ӷ ÙÔÓ ÎÚ·ÙÈÎfi ·˘Ù·Ú¯ÈÛÌfi Î·È ÙË ıÂÛÌÈ΋ ηٷÛÙÔÏ‹ [...] ÚÔÛ¤ÊÂÚ ·Ïfi¯ÂÚ· Î·È ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ÙÔ˘ ‰ÒÚÔ ÛÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ÂÍÔ˘Û›·˜ Ù˘ ¡¢” . ∫·È Û˘Ó¯›˙ÂÈ: “∞˜ ÁÓˆÚ›˙ÂÈ Ô Î. ™·Óȉ¿˜ fiÙÈ Â¿Ó Ì ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ·˘Ù‹ Û˘Ì‚ÔÏ‹ ÙÔ˘ ÛÙÔÓ ÔÏÈÛıËÚfi ηًÊÔÚÔ fi͢ÓÛ˘ Ù˘ ıÂÛÌÈ΋˜ ‚›·˜ Î·È Î·Ù·ÛÙÔÏ‹˜ ÚÔ·„Ô˘Ó ·ÒÏÂȘ ·ÓıÚÒÈÓ˘ ˙ˆ‹˜ ‰È·‰ËψÙÒÓ ‹ ۈ̷ÙÈΤ˜ ‚Ï¿‚˜ ı· ıˆÚËı› ËıÈο, ÔÏÈο Î·È ÓÔÌÈο ˘fiÏÔÁÔ˜” . ™¯ÂÙÈο Ì ÙË ıÂÙÈ΋ ÁÓˆÌÔ‰fiÙËÛË ÙÔ˘ ∂ÈÛ·ÁÁÂϤ· ÙÔ˘ ∞Ú›-

Ô˘ ¶¿ÁÔ˘ ÁÈ· ¯Ú‹ÛË ·fi ÙËÓ ·ÛÙ˘ÓÔÌ›· ηٿ ‰È·‰ËψÙÒÓ ¯ÂÈÚÔ‚ÔÌ‚›‰ˆÓ Ì ıÚ·‡ÛÌ·Ù· ηԢÙÛÔ‡Î, Ô ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ™ÙÚ·ÙÔ‡Ï˘, ̤ÏÔ˜ Ù˘ ¶.°. Î·È ˘‡ı˘ÓÔ˜ ∂ÚÁ·ÙÈ΋˜ ¶ÔÏÈÙÈ΋˜ ÙÔ˘ ™À¡, Û ÂÚÒÙËÛË ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˘ ÙÔ˘ MEGA, ‰‹ÏˆÛÂ: ∏ ΢‚¤ÚÓËÛË Ì ÙËÓ ¿‰ÂÈ· ϤÔÓ Î·È ÙÔ˘ Î. ™·Óȉ¿, ÚÔ¯ˆÚ¿ÂÈ ÛÙË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÛÙÚ·ÙȈÙÈÎÔÔ›ËÛË Ù˘ ·ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜ Î·È ÛÙËÓ ¤ÓÙ·ÛË Ù˘ ηٷÛÙÔÏ‹˜ Ù˘ ÂÓ¿ÓÙÈ· ÛÙÔÓ “¯ıÚfi-Ï·fi” , ÛÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ Î·È ÛÙË ÓÂÔÏ·›·, ÁÈ· Ó· ÙÔ˘˜ ÊÔÚÙÒÛÂÈ, ¯ˆÚ›˜ ·ÓÙÈÛÙ¿ÛÂȘ, Ì Ӥ· ÛÎÏËÚ¿ ·ÓÙÈÎÔÈÓˆÓÈο ̤ÙÚ·, ÛÙÔ ¿ÌÂÛÔ Ì¤ÏÏÔÓ, Ù· ‚¿ÚË Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÎÚ›Û˘ Ô˘ ÚÔοÏÂÛ·Ó ÔÈ ÙÚ·Â˙›Ù˜ Î·È ÙÔ ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ. ∫·Ïԇ̠ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ Î·È ÙË ÓÂÔÏ·›· Ó· ‚¿ÏÔ˘Ó ¤Ó· Ù¤ÏÔ˜ ÛÙÔÓ ·˘Ù·Ú¯ÈÎfi ηًÊÔÚÔ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Ì ÙËÓ ¤ÓÙ·ÛË ÙˆÓ ·ÁÒÓˆÓ ÙÔ˘˜ ÂÓ¿-

ΔËÓ ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛË ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ Û 24ˆÚË ‚¿ÛË Ì οÌÂÚ˜ ÛÂ Û˘Ó¯‹ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ‰ËÌfiÛÈÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜, ηıÒ˜ Î·È ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ‰ÈÂıÓÔ‡˜ ÙÚ¿Â˙·˜ D¡∞ Ì ÁÂÓÂÙÈÎfi ˘ÏÈÎfi ·fi ηÙËÁÔÚÔ˘Ì¤ÓÔ˘˜ ·ÎfiÌË Î·È ÁÈ· ·Ï¿ ÏËÌÌÂÏ‹Ì·Ù·, ÚÔˆı› Ù¿¯ÈÛÙ· Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË. ∏ Û¯ÂÙÈ΋ ÙÚÔÔÏÔÁ›· ¤¯ÂÈ Î·Ù·ÙÂı› ‹‰Ë ÛÙËÓ ∞Ú¯‹ ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜ ¢Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ ¶ÚÔÛˆÈ-

ÎÔ‡ ÷ڷÎÙ‹Ú·, ·ÏÏ¿, Û‡Ìʈӷ Ì ηϿ ÏËÚÔÊÔÚË̤Ó˜ ËÁ¤˜ Ô˘ ÂÈηÏÂ›Ù·È Ë ÂÊËÌÂÚ›‰· “Δ· ¡¤·” , Ë ÁÓˆÌÔ‰fiÙËÛ‹ Ù˘ ‰ÂÓ ı· ÂËÚ¿ÛÂÈ ÙËÓ ÔÚ›· ÙˆÓ Ú˘ıÌ›ÛÂˆÓ Û ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ı· ÎÚÈıÔ‡Ó ·ÓÙÈÛ˘ÓÙ·ÁÌ·ÙÈΤ˜. ™ÙËÓ ÚÒÙË Û˘Ó‰ڛ·ÛË Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠÛÙËÓ ∞Ú¯‹ ÛËÌÂÈÒıËΠ¤ÓÙÔÓÔ˜ ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌfi˜ ηıÒ˜ ÛÙȘ ‰È·Ù¿ÍÂȘ Ù˘ ÙÚÔÔÏÔÁ›·˜ ‰ÂÓ ÚԂϤÔÓÙ·È ÂÁÁ˘‹ÛÂȘ Ù˘ ÂÈÛ·ÁÁÂÏÈ΋˜ ·Ú¯‹˜. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· ·Ó¿‚ÂÈ “Ú¿ÛÈÓÔ” ʈ˜ Û ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ‰ËÌfiÛÈ· ·Ú¯‹, ·ÎfiÌË Î·È Û ¡¶¢¢ Î·È fi¯È ÌfiÓÔÓ ÛÙËÓ ∞-

ÛÙ˘ÓÔÌ›·, Ó· ÂÁηıÈÛÙ¿ Î·È Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ÎÏÂÈÛÙfi Û‡ÛÙËÌ· ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛ˘. ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙÔ ˘ÏÈÎfi Ô˘ ı· Û˘ÏϤÁÂÙ·È ·fi ÙȘ οÌÂÚ˜, ı· ‰È·ÙËÚÂ›Ù·È ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÁÈ· ÌÈ· ‚‰ÔÌ¿‰·, ÂÓÒ ÚԂϤÂÙ·È Ë ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ÎÚ·ÙÂ›Ù·È ÁÈ· ÂÙ¿ Ë̤Ú˜ ÂÈϤÔÓ ÒÛÙ ӷ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËı› ˆ˜ ·Ô‰ÂÈÎÙÈÎfi ÛÙÔÈ¯Â›Ô Û ÂÚ›ÙˆÛË ‰È¿ڷ͢ ·‰È΋̷ÙÔ˜. Δ· Ó¤· ̤ÙÚ·, Ô˘ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÚÔˆıËıÔ‡Ó ÚÔ˜ „‹ÊÈÛË ÛÙË μÔ˘Ï‹ ÂÓ Ì¤Ûˆ ı¤ÚÔ˘˜, Â›Ó·È ‚¤‚·ÈÔ ˆ˜ ı· ÚÔηϤÛÔ˘Ó ı‡ÂÏÏ· ·ÓÙȉڿÛÂˆÓ ·fi ÊÔÚ›˜ Î·È ÌÂÌÔӈ̤ÓÔ˘˜ Ôϛ٘.


¶√§πΔπ∫∏

10

KYPIAKH 28 I√À¡π√À 2009

¶ÚÔηٷÚÎÙÈ΋ ÁÈ· ÌÂÙ·‚›‚·ÛË ¤ÎÙ·Û˘ ÛÙË ªÔÓ‹ ª. §·‡Ú·˜

¶Úfiı˘ÌÔ˜ Ó· ‰ÒÛÂÈ ÛÙÔȯ›· ˘fi ÙÔÓ fiÚÔ Ó· ÌËÓ ÂΉÔı› ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·

∞£∏¡∞, 27. ª∂ Ù· ¯Ú˘Ûfi‚Ô˘Ï· Î·È ÙȘ ‚˘-

∞£∏¡∞, 27.

˙·ÓÙÈÓ¤˜ ÛÊÚ·Á›‰Â˜ ˆ˜ Ù›ÙÏÔ˘˜ ΢ÚÈfiÙËÙ·˜, ¿ÏÏÔ ¤Ó· ∞ÁÈÔÚ›ÙÈÎÔ ÌÔÓ·ÛÙ‹ÚÈ, Ë πÂÚ¿ ªÔÓ‹ ªÂÁ›ÛÙ˘ §·‡Ú·˜, ÂÊ¿ÚÌÔÛ ÙË “ÌÂıÔ‰ÔÏÔÁ›·” Ù˘ ªÔÓ‹˜ μ·ÙÔ‰›Ô˘ ·ÔÎÙÒÓÙ·˜ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù· ÛÙË ™Î‡ÚÔ, Ù· ÔÔ›· ·ÚÁfiÙÂÚ· ··ÏÏÔÙÚ›ˆÛ ÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ Î·Ù·‚¿ÏÏÔÓÙ·˜ ÛÙË ªÔÓ‹ Ì˘ıÒ‰Ë ÔÛ¿, ÔÏÏ·Ï¿ÛÈ· Ù˘ ·Í›·˜ ÙÔ˘˜. ΔËÓ ˘fiıÂÛË ¤ÊÂÚ ÛÙÔ ÚÔÛ΋ÓÈÔ Ô ÂÈÛ·ÁÁÂϤ·˜ ÙÔ˘ ∞Ú›Ԣ ¶¿ÁÔ˘ Î. °. ™·Óȉ¿˜, Ù¤ÛÛÂÚȘ Ë̤Ú˜ ÚÈÓ ·Ô¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÏfiÁˆ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰fiÙËÛ˘, ‰È·Ù¿ÛÛÔÓÙ·˜ ÙË ‰ÈÂÓ¤ÚÁÂÈ· ÔÈÓÈ΋˜ ÚÔηٷÚÎÙÈ΋˜ ÂͤٷÛ˘ ÁÈ· ÙȘ Û˘Óı‹Î˜ ˘fi ÙȘ Ôԛ˜ ‰ÈηÛÙ‹ÚÈ· ·Ó·ÁÓÒÚÈÛ·Ó ÙËÓ Î˘ÚÈfiÙËÙ· 37.000 ÛÙÚÂÌÌ¿ÙˆÓ ÛÙË ªÔÓ‹, ηıÒ˜ Î·È Ó· ‰È·ÈÛÙˆı› Â¿Ó ÙÂϤÛÙËΠÙÔ Î·ÎÔ‡ÚÁËÌ· Ù˘ ·¿Ù˘ Û ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘. Ÿˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ë ÂÊËÌÂÚ›‰· “∫·ıËÌÂÚÈÓ‹” , ÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ, Û‡Ìʈӷ Ì fiÛ· ηٷÁÚ¿ÊÔÓÙ·È ÛÙÔ ÂÓÓ·ۤÏÈ‰Ô ¤ÁÁÚ·ÊÔ ÙÔ˘ ·ÓˆÙ¿ÙÔ˘ ÂÈÛ·ÁÁÂϤ·, fi¯È ÌfiÓÔ ·ÒÏÂÛ 37.000 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù· ÛÙË ™Î‡ÚÔ, ·ÏÏ¿ Î·È Î·Ù¤‚·Ï ÁÈ· ÙËÓ Â·Ó¿ÎÙËÛË 1.935 ÛÙÚÂÌÌ¿ÙˆÓ ÂÚ› Ù· 4,5 ‰ÈÛ. ‰Ú·¯Ì¤˜! ΔÔ ÛοӉ·ÏÔ ·˘Ùfi ηχÊıËΠÂÎ ÙˆÓ ˘ÛÙ¤ÚˆÓ Ì ÓÔÌÔıÂÙÈ΋ Ú‡ıÌÈÛË (¡. 3208/03). ΔÔ 2001 Ô ÙfiÙ ˘Ê˘Ô˘ÚÁfi˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Î. °. ¢Ú˘˜ ›¯Â οÓÂÈ ‰ÂÎÙ‹ ÙË ÁÓˆÌÔ‰fiÙËÛË ÙÔ˘ ¡ÔÌÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ÙÔ˘ ∫Ú¿ÙÔ˘˜, Ì ÙËÓ ÔÔ›· ÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ ·ÔÛ˘ÚfiÙ·Ó ·fi ÙË ‰ÈÂΉ›ÎËÛË ¤ÎÙ·Û˘ 37.000 ÛÙÚ. ÛÙË ‰·ÛÒ‰Ë ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ÓËÛÈÔ‡. Δ· ÔÛ¿ Ô˘ η٤‚·Ï ÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ ÁÈ· Ó· ··ÏÏÔÙÚȈıÔ‡Ó ·ÚÁfiÙÂÚ· ÔÈ ÌÔÓ·ÛÙËÚȷΤ˜ ÂÎÙ¿ÛÂȘ, ÁÈ· ÙȘ ·Ó¿ÁΘ ÙÔ˘ ¶ÔÏÂÌÈÎÔ‡ ¡·˘ÙÈÎÔ‡, ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÔÓÙ·È “Â͈ÊÚÂÓÈο” (··ÏÏÔÙÚÈÒıËÎ·Ó ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù· Ì 4.200 ‰Ú¯. ·Ó¿ Ù.Ì., ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ Ë ·ÁÔÚ·ÛÙÈ΋ ·Í›· ÙÔ˘˜ ‰ÂÓ ÍÂÂÚÓÔ‡Û ÙȘ 600-700 ‰Ú¯. ÙÔ Ù.Ì.). Ÿˆ˜ Á›ÓÂÙ·È Î·Ù·ÓÔËÙfi, ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ Ô Î. ™·Óȉ¿˜, ÔÈ ÙÈ̤˜ Ô˘ ÂȉÈοÛÙËÎ·Ó Î·È ÏËÚÒıËÎ·Ó “‹Ù·Ó ‰˘Û‚¿ÛÙ·ÎÙ˜ ÁÈ· ÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ” . ΔÔ ÛοӉ·ÏÔ ˘ÏÔÔÈ‹ıËΠ۠ÙÚÂȘ ¯ÚÔÓÈΤ˜ ÂÚÈfi‰Ô˘˜: Ë ÚÒÙË (1984-1994) ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ ··ÏÏÔÙÚ›ˆÛË ·fi ÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ ¤Ó·ÓÙÈ ÙÈÌ‹Ì·ÙÔ˜ 7,5 ‰ÈÛ. ‰Ú¯. ÂÎÙ¿ÛÂˆÓ 1.935 ÛÙÚ., ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ Ë Î˘ÚÈfiÙËÙ· ÛÙËÚÈ˙fiÙ·Ó ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο ÛÙ· ‚˘˙·ÓÙÈÓ¿ ¯Ú˘Ûfi‚Ô˘Ï· ÙÔ˘ 10Ô˘ ·È., Ë ‰Â‡ÙÂÚË (1998-2001) ÛÙËÓ ·Ó·ÁÓÒÚÈÛË Î˘ÚÈfiÙËÙ·˜ ÁÈ· Ù· ˘fiÏÔÈ· ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù· Ì ‰È·‰Èηۛ˜ ·Ú¿Î·Ì„˘ Ù˘ ÈÛ¯‡Ô˘Û·˜ ÓÔÌÔıÂÛ›·˜ Î·È Ë ÙÚ›ÙË ÙÔ 2003, Ì ÙË ÓÔÌÈÌÔÔ›ËÛ‹ Ù˘ ‰È¿ ÙÔ˘ ÓfiÌÔ˘ 3208/2003. ŒÙÛÈ Ë ªÔÓ‹, ·Ú·Î¿ÌÙÔÓÙ·˜ Ù· ·ÚÌfi‰È· ™˘Ì‚Ô‡ÏÈ· π‰ÈÔÎÙËÛ›·˜ ¢·ÛÒÓ, ÚÔÛ¤Ê˘Á ÛÙ· ‰ÈηÛÙ‹ÚÈ· Î·È ¤Ù˘¯Â ÙfiÛÔ Û ÚÒÙÔ ‚·ıÌfi (·fiÊ·ÛË 434/99 ¶ÚˆÙÔ‰ÈΛԢ ÷ÏΛ‰·˜), fiÛÔ Î·È Û ‰Â‡ÙÂÚÔ (·fiÊ·ÛË 8665/2000 ∂ÊÂÙ›Ԣ ∞ıËÓÒÓ) ÙËÓ ·Ó·ÁÓÒÚÈÛË Ù˘ ΢ÚÈfiÙËÙ·˜ Ì ‚¿ÛË Ù· ¯Ú˘Ûfi‚Ô˘Ï· ÙÔ˘ ¡ÈÎËÊfiÚÔ˘ ºˆÎ¿. ΔÔ 1993 Î·È 1994 Ë ªÔÓ‹ Ì ‰ÈηÛÙÈΤ˜ ·ÔÊ¿ÛÂȘ ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈÛ ÙË ‰˘ÛıÂÒÚËÙË ·Ô˙ËÌ›ˆÛË ·fi ÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ‰ËÌfiÛÈÔ ‡„Ô˘˜ 7,5 ‰ÈÛ. ‰Ú¯. ΔÔ ‰ËÌfiÛÈÔ ÙÂÏÈÎÒ˜ η٤‚·ÏÂ, ÚÈÓ ·fi 14 ¯ÚfiÓÈ·, 12.325 ¢ÚÒ (4.200.000 ‰Ú¯.) ÙÔ ÛÙÚ¤ÌÌ·.

¶·˙¿ÚÈ ÃÚÈÛÙÔÊÔÚ¿ÎÔ˘ Ì °ÂÚÌ·ÓÔ‡˜

·È¯Ó›‰È Ì ÙȘ ÁÂÚÌ·ÓÈΤ˜ ·Ú¯¤˜ ¿Ú¯ÈÛ ÛÙÔ ªfiÓ·¯Ô Ô ÚÒËÓ ÈÛ¯˘Úfi˜ ¿Ó‰Ú·˜ Ù˘ Siemens-∏ellas ªÈ¯¿Ï˘ ÃÚÈÛÙÔÊÔÚ¿ÎÔ˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ‰ÈÂÌ‹Ó˘Û ̤ۈ ÙÔ˘ Û˘ÓËÁfiÚÔ˘ fiÙÈ “ÎÚ·Ù¿ ÎÚ˘Ì̤ӷ Ì˘ÛÙÈο Î·È ÓÙÔÎÔ˘Ì¤ÓÙ·” Ù· ÔÔ›· Â›Ó·È ‰È·ÙÂıÂÈ̤ÓÔ˜ Ó· Ù· ·Ú·‰ÒÛÂÈ ÛÙȘ ÁÂÚÌ·ÓÈΤ˜ ·Ú¯¤˜, ÂÊfiÛÔÓ ‰ÂÓ ÂΉÔı› ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·.

ΔËÓ ›‰È· ÒÚ· ÏËÚÔÊÔڛ˜ οÓÔ˘Ó ÏfiÁÔ ÁÈ· Ӥ˜ ·Ôηχ„ÂȘ Á‡Úˆ ·fi ÙÔ ÛοӉ·ÏÔ Ù˘ Siemens. ª¿ÏÈÛÙ· Ë ∫˘ÚȷοÙÈÎË ÂÊËÌÂÚ›‰· “¶ÚÒÙÔ £¤Ì·” ΢ÎÏÔÊÔÚ› Ì ‚·ÛÈÎfi ı¤Ì·: “ªϤÎÂÈ ÙÔÓ §È¿Ë Ô ÃÚÈÛÙÔÊÔÚ¿ÎÔ˜” Î·È ÂÈηÏÂ›Ù·È Ó¤· ÓÙÔÎÔ˘Ì¤Ó· ·fi ÙËÓ ‰ÈÎÔÁÚ·Ê›· ÁÈ· ÙÔ ÛοӉ·ÏÔ. “¶ÚÔ¤ÙÚ„· ÙÔÓ ÂÏ¿ÙË ÌÔ˘ Ó· ÂÈ Ù· ÔÓfiÌ·Ù·, Ù· ÔÛ¿ Î·È ÙȘ ËÌÂÚÔÌËӛ˜ ÛÂ Û˘Ó¿ÚÙËÛË Ì ÙȘ ‰ˆÚÔ‰Ô˘ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·” ‰‹ÏˆÛÂ Ô ‰ÈÎËÁfiÚÔ˜ ÙÔ˘ ÃÚÈÛÙÔÊÔÚ¿ÎÔ˘, ¡Ù¿ÓÈÂÏ ¶¤ÙÂÚ ‡ÛÙÂÚ· ·fi ÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛ‹ ÙÔ˘ Ì ÙÔÓ ¤ÁÎÏÂÈÛÙÔ ÛÙȘ Ê˘Ï·Î¤˜ ™Ù·ÓÙÂϯ¿ÈÌ. “ªÔ˘ ˙‹ÙËÛ ¯ÚfiÓÔ Ó· ÙÔ ÛÎÂÊı›. ø˜ ÙËÓ ¿ÏÏË Â‚‰ÔÌ¿‰· ı· ¤¯ÂÈ Î·Ù·Ï‹ÍÂÈ Û ·ÔÊ¿ÛÂȘ” , ÚfiÛıÂÛÂ. ¡ÔÌÈÎÔ› ·ÎÏÔÈ ÛÙÔ ªfiÓ·¯Ô ÙfiÓÈ˙·Ó ¯ı˜ fiÙÈ ÔÈ ‰ËÏÒÛÂȘ ·˘Ù¤˜ ÈÛÔ‰˘Ó·ÌÔ‡Ó Ì ÙËÓ ÚÔ·Ó·ÁÁÂÏ›· ÌÈ·˜ “ÂÎ ‚·ı¤ˆÓ ÂÍÔÌÔÏfiÁËÛ˘” . “√ ÃÚÈÛÙÔÊÔÚ¿ÎÔ˜ ı· ·›ÍÂÈ ÙÔ ÁÂÚÌ·ÓÈÎfi ¯·ÚÙ›” ÚÔÛ¤ıÂÙ·Ó. “∞˘Ùfi˜ Â›Ó·È Ô ÌfiÓÔ˜ ‰ÚfiÌÔ˜ ÁÈ· Ó· ·ÔʇÁÂÈ ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ¢ÈηÈÔÛ‡ÓË” . √ Î. ¶¤ÙÂÚ ÂȂ‚·›ˆÛ ·˘Ù‹ ÙËÓ Ù·ÎÙÈ΋ ϤÁÔÓÙ·˜ fiÙÈ Ô ÛÙfi¯Ô˜ ÙÔ˘˜ Â›Ó·È Ó· ÚÔηϤÛÔ˘Ó ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ Ù˘ ÁÂÚÌ·ÓÈ΋˜ ÏÂ˘Ú¿˜ ÁÈ· ÙÔ ı¤Ì·. “ΔÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ·˘Í¿ÓÂÙ·È ·fi ̤ڷ Û ̤ڷ” ›Â. ∫·È ·˘Ùfi, ÚÔÛ¤ıÂÛÂ, ·ÔÙ˘ÒÓÂÙ·È Î·È ÛÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Ë ÂÈÛ·ÁÁÂϤ·˜ ÛÏÓÙÂÓÁηÚÙ ªfiÈÌÏÂÚ-ÃÂÛÏ, Ë ÔÔ›· ¯ÂÈÚ›˙ÂÙ·È ÎÂÓÙÚÈο ÙËÓ ˘fiıÂÛË Siemens, ˙‹ÙËÛ ӷ ‰ÂÈ ÙÔÓ Î. ÃÚÈÛÙÔÊÔÚ¿ÎÔ ÙËÓ ÂfiÌÂÓË Â‚‰ÔÌ¿‰·. Ÿˆ˜ ÛËÌÂÈÒÓÂÈ Ë ÂÊËÌÂÚ›‰· “ΔÔ μ‹Ì·” , Ô Î. ¶¤ÙÂÚ Â·Ó‹Ïı ÛÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ‰‹ıÂÓ ·ÂÈÏ‹˜ Ù˘ ˙ˆ‹˜ ÙÔ˘ Î.

ÃÚÈÛÙÔÊÔÚ¿ÎÔ˘ Î·È ÌÂÏÒÓ Ù˘ ÔÈÎÔÁÂÓ›·˜ ÙÔ˘ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. “™¯ÂÙÈο ÌËӇ̷ٷ Ï¿‚·Ì ·fi ÙË ÁÂÚÌ·ÓÈ΋ ˘ËÚÂÛ›· ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ μ¡D” ›Â. ∂ÈϤÔÓ ˘‹ÚÍ·Ó ÙËÏÂʈÓÈΤ˜ ·ÂÈϤ˜, ηıÒ˜ Î·È ‰È¿ÊÔÚ˜ ʋ̘ ÁÈ· ‰‹ıÂÓ ·˘ÙÔÎÙÔÓÈΤ˜ ‰È·ı¤ÛÂȘ ÙÔ˘ Î. ÃÚÈÛÙÔÊÔÚ¿ÎÔ˘. “ŸÏ· ·˘Ù¿ Û˘Óı¤ÙÔ˘Ó ¤Ó· ÛÂÓ¿ÚÈÔ ÙÚfiÌÔ˘ ÂȘ ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÂÏ¿ÙË Ì·˜” ÚÔÛ¤ıÂÛÂ. “πÛÙÔڛ˜ ÁÈ· ·ÁÚ›Ô˘˜” ‹Ù·Ó Ë ·¿ÓÙËÛË ÙÔ˘ ÂÎÚÔÛÒÔ˘ Ù˘ °ÂÓÈ΋˜ ∂ÈÛ·ÁÁÂÏ›·˜ ∞ÏÊÔÓ˜ √ÌÂÚÌ¿ÁÂÚ. “Δ›ÔÙ· ‰ÂÓ ÂȂ‚·ÈÒÓÂÈ ·˘Ù¤˜ ÙȘ ÏËÚÔÊÔڛ˜. ªÂ Ù¤ÙÔȘ ÂÈÓÔ‹ÛÂȘ ÔÈ Û˘Ó‹ÁÔÚÔÈ ÙÔ˘ Î. ÃÚÈÛÙÔÊÔÚ¿ÎÔ˘ ı¤ÏÔ˘Ó ÚÔÊ·ÓÒ˜ Ó· ‰ËÌÈ-

Ô˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó Â˘ÓÔ˚Îfi Îϛ̷ ÁÈ· ÙÔÓ ÂÏ¿ÙË ÙÔ˘˜” . ª¤Û· ÛÙÔ ÚÔÛ¯¤˜ ‰È¿ÛÙËÌ· ı· ÌÂÙ·‚Ô‡Ó ÛÙÔ ªfiÓ·¯Ô Î·È ‰‡Ô ŒÏÏËÓ˜ ‰ÈηÛÙÈÎÔ› ÁÈ· Ó· ÂÈÛ¢Ûı› Î·È Ó· ‰È¢ÎÔÏ˘Óı› Ë ‰È·‰Èηۛ· ·Ú¿‰ÔÛ˘ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÙÔ˘ Î. ª. ÃÚÈÛÙÔÊÔÚ¿ÎÔ˘. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÛÙËÓ ÚˆÙÂ‡Ô˘Û· Ù˘ μ·˘·Ú›·˜ ı· ‚ÚÂıÔ‡Ó Ô ÚÔ˚ÛÙ¿ÌÂÓÔ˜ ÙÔ˘ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜ ∂ΉfiÛÂˆÓ Ù˘ ∂ÈÛ·ÁÁÂÏ›·˜ ∂ÊÂÙÒÓ ∞ıËÓÒÓ Î. ∂˘.¶·ÓÙÈÒÚ·˜ Î·È Ô 4Ô˜ ÂȉÈÎfi˜ ·Ó·ÎÚÈÙ‹˜ Ô˘ ‰ÈÂÚÂ˘Ó¿ ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ Ù˘¯‹ ÙÔ˘ ÛηӉ¿ÏÔ˘ ÙˆÓ “Ì·‡ÚˆÓ Ù·Ì›ˆÓ” Ù˘ Siemens Î. ¡.∑·ÁÔÚÈ·Ófi˜. √È Û˘Ó‹ÁÔÚÔÈ ÙÔ˘ ¿ÏÏÔÙ ÈÛ¯˘ÚÔ‡ ¿Ó-

‰Ú· Ù˘ Siemens, ™Ù¤Ê·Ó ∫Ô˘Ú˙¿‚Â Î·È ¡Ù¿ÓÈÂÏ ¶¤ÙÂÚ ÂÈÛËÌ·›ÓÔ˘Ó fiÙÈ ÎÈÓ‰˘Ó‡ÂÈ Ë ˙ˆ‹ ÙÔ˘ ÂÏ¿ÙË ÙÔ˘˜ Û ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ¤ÚıÂÈ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. ™Â ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ ÙÔ˘˜ ·Ú·ÙËÚÂ›Ù·È Î·È ·ÏÏ·Á‹ 180 ÌÔÈÚÒÓ ÛÙËÓ ˘ÂÚ·ÛÈÛÙÈ΋ Ù·ÎÙÈ΋ ÙÔ˘ ÂÏ¿ÙË ÙÔ˘˜, ηıÒ˜ ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ Ô ª.ÃÚÈÛÙÔÊÔÚ¿ÎÔ˜ ÌÈÏ¿ ÁÈ· ŒÏÏËÓ˜ ÔÏÈÙÈÎÔ‡˜. ¶¿ÓÙˆ˜, Ô Î˘‚ÂÚÓËÙÈÎfi˜ ÂÎÚfiÛˆÔ˜ ∂˘¿ÁÁÂÏÔ˜ ∞ÓÙÒÓ·ÚÔ˜ ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛ ·ÛÙÂÈfiÙËÙ˜ Ù· ÂÚ› ÎÈÓ‰‡ÓˆÓ ÁÈ· ÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘ Î. ÃÚÈÛÙÔÊÔÚ¿ÎÔ˘ Î·È ÙfiÓÈÛ fiÙÈ Ë ÂÏÏËÓÈ΋ ΢‚¤ÚÓËÛË ¤¯ÂÈ Î¿ÓÂÈ fiϘ ÙȘ ÂÓ¤ÚÁÂȘ Ô˘ ··ÈÙÔ‡ÓÙ·È ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ¯˘ı› ¿ÏÂÙÔ Êˆ˜ ÛÙËÓ ˘fiıÂÛË. ™Â ‰‹ÏˆÛË ÙÔ˘ Ô ¶¿ÓÔ˜ ™ÎÔ˘ÚϤÙ˘, ̤ÏÔ˜ Ù˘ ∫¶∂ Î·È ÙÔ˘ °Ú·Ê›Ԣ Δ‡Ô˘ ÙÔ˘ ™À¡, ÁÈ· ÙȘ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ ÛÙËÓ ˘fiıÂÛË SIEMENS ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ù· ÂÍ‹˜: ∏ ··›ÙËÛË ÙˆÓ ÂÏÏ‹ÓˆÓ ÔÏÈÙÒÓ Â›Ó·È Ô Î. ÃÚÈÛÙÔÊÔÚ¿ÎÔ˜ Ó· ÂΉÔı› Î·È Ó· ‰ÈηÛÙ› ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. ¡.¢ Î·È ¶∞™√∫ Â›Ó·È ·ÌÔÈ‚·›· ˘‡ı˘ÓÔÈ ÁÈ· fi,ÙÈ ¤¯ÂÈ Û˘Ì‚Â› Á‡Úˆ ·fi ÙÔ ÛοӉ·ÏÔ Ù˘ ˘fiıÂÛ˘ SIEMENS. ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙÔÓ Î. ΔÛÔ˘Î¿ÙÔ Â›Ó·È Ê·ÓÂÚfi ˆ˜ Ù· ¯Ú‹Ì·Ù· Ô˘ ‹Ú ·fi ÙË SIEMENS Ù· ‹Ú Ì ÙËÓ È‰ÈfiÙËÙ· ÙÔ˘ ÛÙÂϤ¯Ô˘˜ ¶∞™√∫, ÙÔ ·Ó Ù· ¤‰ˆÛ ÛÙÔ ÎÔÌÌ·ÙÈÎfi Ù·ÌÂ›Ô Â›Ó·È ¿ÏÏ˘ ٿ͈˜ ˙‹ÙËÌ·. °È· ÙÔ ›‰ÈÔ ı¤Ì·, Ô ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ÙÔ˘ §∞ √™ ∫.∞˚‚·ÏÈÒÙ˘ ‰‹ÏˆÛÂ: “√ Î. ÃÚÈÛÙÔÊÔÊÔÚ¿ÎÔ˜ ÌÈÏ¿ ÁÈ· ΛӉ˘ÓÔ Ù˘ ˙ˆ‹˜ ÙÔ˘. ∞˜ ÚfiÛ¯ Ì ÔÈÔ˘˜ Û˘Ó·Ó·ÛÙÚÂÊfiÙ·Ó fiÏ· ·˘Ù¿ Ù· ¯ÚfiÓÈ·. ™ÙÔÓ ¯ÒÚÔ ÙˆÓ Î·ÎÔÔÈÒÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Ô ¯Ú˘Ûfi˜ ηÓfiÓ·˜ ·Ó οÓÂȘ ‰Ô˘ÏÂÈ¿ Ì ÙËÓ ∫√∑∞ ¡√™Δƒ∞ ·Ó¿ ¿Û· ÛÙÈÁÌ‹ ÎÈÓ‰˘Ó‡ÂȘ.”

√È ÂÈÎÚ·Ù¤ÛÙÂÚÔÈ ÁÈ· ÙË ‰È·‰Ô¯‹ ÛÙËÓ ∂ÈÛ·ÁÁÂÏ›· ÙÔ˘ ∞Ú›Ԣ ¶¿ÁÔ˘

¶ÚÔ˜ ·ÏÏ·Á‹ ÊÚÔ˘Ú¿˜ ÛÙËÓ ËÁÂÛ›· Ù˘ ¢ÈηÈÔÛ‡Ó˘ ∞£∏¡∞, μ∞£π∂™ ÙÔ̤˜ ·Ó·Ì¤ÓÔÓÙ·È ÙȘ ÚÔÛÂ-

¯Â›˜ Ë̤Ú˜ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Ù˘ ¢ÈηÈÔÛ‡Ó˘ fiÔ˘ ÙËÓ ΔÚ›ÙË ·Ô¯ˆÚÔ‡Ó ÔÏÏ¿ ÎÔÚ˘Ê·›· ÛÙÂϤ¯Ë Ù˘ Î·È Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ÂÙÔÈÌ¿˙ÂÙ·È Ì¤Û· Û Îϛ̷ ¤ÓÙÔÓˆÓ ˙˘ÌÒÛÂˆÓ Î·È ·Ú·ÛÎËÓÈ·ÎÒÓ ‰È·‚Ô˘Ï‡ÛÂˆÓ Ó· οÓÂÈ Ì¤Ûˆ ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ Ô˘ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È ÙÔ ÚÒÙÔ 10‹ÌÂÚÔ ÙÔ˘ πÔ˘Ï›Ô˘ 13 Û˘ÓÔÏÈο ÚÔ·ÁˆÁ¤˜ ÛÙ· ·ÓÒٷٷ ÎÏÈÌ¿ÎÈ· Ù˘ ÈÂÚ·Ú¯›·˜. °È· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ Â‰Ò Î·È ÔÏÏ¿ ¯ÚfiÓÈ· Û˘Ì›ÙÂÈ Ó· ·Ô¯ˆÚ› ۯ‰fiÓ fiÏË Ë ˘Ú·Ì›‰· Ù˘ ‰ÈηÛÙÈ΋˜ ÂÍÔ˘Û›·˜ ηıÒ˜ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰ÔÙÔ‡ÓÙ·È ÏfiÁˆ Û˘ÌÏ‹ÚˆÛ˘ ÙÔ˘ ·ÓˆÙ¿ÙÔ˘ ÔÚ›Ô˘ ËÏÈΛ·˜ Ô Úfi‰ÚÔ˜ Î·È Ô ∂ÈÛ·ÁÁÂϤ·˜ ÙÔ˘ ∞Ú›Ԣ ¶¿ÁÔ˘ μ. ¡ÈÎfiÔ˘ÏÔ˜ Î·È °. ™·Óȉ¿˜ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· ηıÒ˜ Î·È Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ Ù˘ ∂ÈÎÚ·Ù›·˜ °. ¶·Ó·ÁȈÙfiÔ˘ÏÔ˜ Ô˘ ÛÙȘ 10 πÔ˘Ï›Ô˘ ÔÏÔÎÏËÚÒÓÂÈ ÙËÓ 4ÂÙ‹ ıËÙ›· ÙÔ˘. Ÿˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ë ÂÊËÌÂÚ›‰· “∏ÌÂÚËÛ›·” , ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ Ë̤Ú˜ ‰›ÓÂÙ·È ·ÏËıÈÓ‹ Ì¿¯Ë ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ˘Ô„ËÊ›ˆÓ, ·ÏÏ¿ Î·È Î˘‚ÂÚÓËÙÈÎÒÓ ·Ú·ÁfiÓÙˆÓ ÁÈ· ÙÔ ÔÈÔÈ ı· ηٷϿ‚Ô˘Ó ÙȘ Ó¢ڷÏÁÈÎfiÙÂÚ˜ ı¤ÛÂȘ ÛÙË ¢ÈηÈÔÛ‡ÓË, ÂÓÒ ÙÔ ÀÔ˘ÚÁÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ˘fi ÙÔÓ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi ∫. ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹ ı· οÓÂÈ Û˘ÓÔÏÈο 13 ÚÔ·ÁˆÁ¤˜ (¤Ú· ·fi ÙȘ ÙÚÂȘ ÎÔÚ˘Ê·›Â˜ ı¤ÛÂȘ, ı· ηχ„ÂÈ ¿ÏϘ 4 ı¤ÛÂȘ ÙÔ˘ ∞Ú›Ԣ ¶¿ÁÔ˘,2 ·ÓÙÈÚÔ¤‰ÚˆÓ ∂ÏÂÁÎÙÈÎÔ‡ ™˘Ó‰ڛԢ - ∂™). ◊‰Ë ¤¯ÂÈ ·ÔÎÏÂÈÛÙ› - Û‡Ìʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜ - ÌÈ· ÛÂÈÚ¿ ·ÓÒÙ·ÙˆÓ ‰ÈηÛÙÒÓ Ô˘ Ì ·ÔÊ¿ÛÂȘ Î·È ÂÓ¤ÚÁÂȤ˜ ÙÔ˘˜ “ÛÙÂÓÔ¯ÒÚËÛ·Ó” ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË, ·ÔηχÙÔÓÙ·˜ ‰È¿ÊÔÚ˜ ·Ú·ÓƠ̂˜ Ù˘, ÂÓÒ “ÁÈ· Ù· Ì¿ÙÈ· ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘” Î·È ÙËÓ Ù‹ÚËÛË Î¿-

ÔÈˆÓ ÈÛÔÚÚÔÈÒÓ Û¯Â‰È¿˙ÂÙ·È Î·È Ë ÚÔ·ÁˆÁ‹ ÂÓfi˜ ‰ÈηÛÙÈÎÔ‡ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡ Ô˘ ‰ÂÓ Û˘ÁηٷϤÁÂÙ·È ÛÙÔ˘˜ ʛϷ ÚÔÛΛÌÂÓÔ˘˜. ∏ “ÌËÙ¤Ú· ÙˆÓ Ì·¯ÒÓ” ‰›ÓÂÙ·È ÁÈ· ÙË ‰È·‰Ô¯‹ ÛÙËÓ ∂ÈÛ·ÁÁÂÏ›· ÙÔ˘ ∞Ú›Ԣ ¶¿ÁÔ˘ ηıÒ˜ ÁÈ· ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ °. ™·Óȉ¿ ÂÚ›˙Ô˘Ó ‰ÈηÛÙ¤˜ Î·È ÂÈÛ·ÁÁÂÏ›˜. ∏ ıËÙ›· ÙÔ˘ ∂ÈÛ·ÁÁÂϤ· ÙÔ˘ ∞Ú›Ԣ ¶¿ÁÔ˘ ÛËÌ·‰Â‡ÙËΠ·fi ÌÂÁ¿Ï˜ ÂÓÙ¿ÛÂȘ Î·È ·ÓÙÈ·Ú·ı¤ÛÂȘ (‹‰Ë ·fi ÙÔ ÍÂΛÓËÌ· Ù˘ ¤ÚÂ˘Ó¿˜ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙÔ ·Ú·‰ÈηÛÙÈÎfi ·Îψ̷ ˆ˜ ·ÓÙÂÈÛ·ÁÁÂϤ·˜ ÙÔ˘ ∞Ú›Ԣ ¶¿ÁÔ˘) Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÙȘ ÂÓ¤ÚÁÂȤ˜ ÙÔ˘ ηٿ ÙˆÓ Û˘Ì‚·ÛÈÔ‡¯ˆÓ, ÙˆÓ ··ÏÏ·Á¤ÓÙˆÓ Î·ÙËÁÔÚÔ˘Ì¤ÓˆÓ Û ÌÂÁ¿Ï˜ ˘Ôı¤ÛÂȘ (¢∂∫∞, ∫ÙËÌ·ÙÔÏfiÁÈÔ) ÙÔ˘˜ ¯ÂÈÚÈÛÌÔ‡˜

ÙÔ˘ ÛÙȘ ˘Ôı¤ÛÂȘ ÙÔ˘ μ·ÙÔ‰›Ô˘ Î·È ÙˆÓ ÔÌÔÏfiÁˆÓ (“ÌÏfiηÚ” ÙËÓ ·ÔÛÙÔÏ‹ ÙˆÓ ‰ÈÎÔÁÚ·ÊÈÒÓ ÛÙË μÔ˘Ï‹ ··ÏÏ¿ÛÛÔÓÙ·˜ ÙÔ˘˜ ˘Ô˘ÚÁÔ‡˜ ˆ˜ “·Ú·Ï·ÓËı¤ÓÙ˜” ) ÛÙËÓ ˘fiıÂÛË Ù˘ Siemens (¿ÚÓËÛË ·Ú¿‰ÔÛ˘ Ù˘ ‰ÈÎÔÁÚ·Ê›·˜), Ì ÙȘ ÁÓˆÌÔ‰ÔÙ‹ÛÂȘ-ı¤ÛÂȘ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙȘ οÌÂÚ˜, ÙȘ ¯ÂÈÚÔ‚ÔÌ‚›‰Â˜, ÙȘ ·ÂÚÁȷΤ˜ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ, ÙÔ˘˜ Á¿ÌÔ˘˜ ÔÌÔʇψÓ, Ì ÙȘ ÂÈı·Ú¯ÈΤ˜ ‰ÈÒÍÂȘ ηٿ Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙÒÓ Ô˘ ¤ıÈÍ·Ó Ù· ηÎÒ˜ ΛÌÂÓ·, fiˆ˜ Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ŒÓˆÛ˘ ∂ÈÛ·ÁÁÂϤˆÓ ™. ª¿ÁÈ·˜ Ô˘ ÙÂÏÈο ·ËÏÏ¿ÁË ÔÌfiʈӷ. ∞Ú¯Èο Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏÈ˙fiÙ·Ó ÁÈ· ÌÈ· ‚·ıÈ¿ ‚Ô˘ÙÈ¿ ÛÙËÓ ÂÂÙËÚ›‰· ÙˆÓ ·ÚÂÔ·ÁÈÙÒÓ, ÊÙ¿ÓÔÓÙ·˜ ̤¯ÚÈ ÙËÓ £.

°ÎÔ˝ÓË ‹ ÙÔÓ μ. ºÔ‡Î·. ∏ χÛË ·˘Ù‹ ·ÔÌ·ÎÚ‡ÓÂÙ·È ÁÈ· ÙÔ ÂÈÛ·ÁÁÂÏÈÎfi ·Í›ˆÌ· ‡ÛÙÂÚ· ·fi ÙȘ ÂÛˆÙÂÚÈΤ˜ ·ÓÙȉڿÛÂȘ Ô˘ ÚÔοÏÂÛ ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙËÓ 18Ë Î·È 22Ë ı¤ÛË Ù˘ ÂÂÙËÚ›‰·˜, ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· ·Ó Î·È ÚÔ·Ï›ÊÔÓÙ·È ÁÈ· ı¤ÛÂȘ ·ÓÙÈÚÔ¤‰ÚˆÓ ÙÔ˘ ∞Ú›Ԣ ¶¿ÁÔ˘. ∏ ΢‚¤ÚÓËÛË ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ·ÔÎÏ›ÛÂÈ Î·È ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ ÚÔ·ÁˆÁ‹˜ ÂÓfi˜ ·ÓÙÈÚÔ¤‰ÚÔ˘, ÂÓÒ ‰¤¯ÂÙ·È ÈÛ¯˘Ú¤˜ ·Ú·ÈÓ¤ÛÂȘ ·fi ΢‚ÂÚÓËÙÈÎÔ‡˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ ÚÒËÓ ÂÈÛ·ÁÁÂÏ›˜ (Ã. ª·ÚÎÔÁÈ·ÓÓ¿Î˘, ∞ı. ∞Ó‰ÚÂÔ˘Ï¿ÎÔ˜) Ó· ÂÈϤÍÂÈ ·fi ÙÔÓ ÂÈÛ·ÁÁÂÏÈÎfi ÎÏ¿‰Ô. ∞ÓÙ›ÛÙÔȯ· ÌËӇ̷ٷ ÛÙ¤ÏÓÂÈ Î·È Ô °. ™·Óȉ¿˜, ÂÓÒ ·ÓÙÂÈÛ·ÁÁÂÏ›˜ ·Ê‹ÓÔ˘Ó Ó· ÂÓÓÔËı› fiÙÈ ‰ÂÓ ı· ·Ó¯ıÔ‡Ó ÌÈ· ÂÈÛ‹‰ËÛË ·fi ÙÔÓ ‰ÈηÛÙÈÎfi ÎÏ¿‰Ô Î·È fiÙÈ ÌÔÚ› Ó· ··ÈÙËıÔ‡Ó ‹ Ó· ÌËÓ ‰Â›ÍÔ˘Ó Ó‡̷ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ Ì ÙË Ó¤· ËÁÂÛ›·. ∞Ó Á›ÓÂÈ Ë ¤ÎÏËÍË Î·È Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ÂÈϤÍÂÈ ÙÂÏÈο ·fi ÙËÓ ∂ÈÛ·ÁÁÂÏ›· ÙÔ˘ ∞Ú›Ԣ ¶¿ÁÔ˘, ÂÈÎÚ·Ù¤ÛÙÂÚÔÈ ˘Ô„‹ÊÈÔÈ Â›Ó·È ÔÈ º. ª·Ú΋˜, ∫. ∫·ÚÔ‡ÙÛÔ˜, ∞. ∫ÔÓÙ·Í‹˜, ™. °ÎÚfi˙Ô˜. ¶ÈÔ ·Ï¿ Â›Ó·È Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÏÔÁ‹ ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ÙÔ˘ ∞Ú›Ԣ ¶¿ÁÔ˘, ·fi ÙËÓ ÔÔ›· ı· Ê·Ó› ¤ÌÌÂÛ· fiÛÔ Ôχ ÊÔ‚¿Ù·È Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË fiÙÈ ı· ¯¿ÛÂÈ ÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜. ∞Ó ÍÂÚ¿ÛÂÈ ÙÔ Êfi‚Ô ·˘Ùfi ı· ÚÔ·Á¿ÁÂÈ ÙÔÓ ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ πˆ. ¶··ÓÈÎÔÏ¿Ô˘ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÌfiÓÔ ¤Ó· ¤ÙÔ˜ ıËÙ›·˜ ÌÚÔÛÙ¿ ÙÔ˘, ·ÏÏÈÒ˜ ı· ÂÈÏÂÁ› Ô ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ °. ∫·Ï·Ì›‰·˜ (Ì 2 ¯ÚfiÓÈ·) ·Ó Î·È Î¿ÔÈÔÈ ÂÈÛËÁÔ‡ÓÙ·È Úfi‰ÚÔ Ì·ÎÚfiÙÂÚ˘ ıËÙ›·˜, fiˆ˜ ı· Á›ÓÂÈ Ì ÙÔÓ ∂ÈÛ·ÁÁÂϤ· ÙÔ˘ ∞Ú›Ԣ ¶¿ÁÔ˘. ∞ÏÏ¿ ‰ÂÓ Â›Ó·È Â‡ÎÔÏÔ Ó· Á›ÓÔ˘Ó ‚Ô˘ÙȤ˜ ·ÓÙÔ‡, ·ÊÔ‡ Î·È ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÏÔÁ‹ ÛÙÔ ™Ù∂ ı· ¯ÚÂÈ·ÛÙ› Ó· ·Ú·ÏÂÈÊıÔ‡Ó ÔÈ 5 ‹ 6 ·Ú¯·ÈfiÙÂÚÔÈ.


¶√§πΔπ∫∏

11

KYPIAKH 28 I√À¡π√À 2009

™˘Ó¯›˙ÂÈ ÙË μ·ÏηÓÈ΋ ÂÚÈԉ›· ÙÔ˘ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¶∞™√∫

™Ù‹ÚÈÍË °. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ÛÙË ™ÂÚ‚›· μƒÀ•∂§§∂™, 27.

∂∂ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Ô‡Ù ÙËÓ ÔÏ˘Ù¤ÏÂÈ·, Ô‡Ù ÙÔ ‰Èη›ˆÌ· Ó· ÎÚ·Ù¿ ÂÎÙfi˜ Ù˘ Â˘Úˆ·˚΋˜ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜ ÙË ™ÂÚ‚›·, ÙfiÓÈÛÂ Ô °. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ·fi ÙÔ μÂÏÈÁÚ¿‰È, fiÔ˘ ›¯Â Â›ÛË̘ Â·Ê¤˜ Ì Â›ÎÂÓÙÚÔ ÙȘ ‰ÈÌÂÚ›˜ Û¯¤ÛÂȘ, ÙËÓ ÔÚ›· Ù˘ ™ÂÚ‚›·˜ ÚÔ˜ ÙËÓ ∂∂ Î·È ÙËÓ ¤ÓÙ·ÍË ÙÔ˘ ™ÔÛÈ·ÏÈÛÙÈÎÔ‡ ∫fiÌÌ·ÙÔ˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ÛÙË ™ÔÛÈ·ÏÈÛÙÈ΋ ¢ÈÂıÓ‹.

ΔËÓ ∫˘Úȷ΋ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¶∞™√∫, ı· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ ª·˘ÚÔ‚Ô‡ÓÈÔ, fiÔ˘ ı· ÚÔ‰Ú‡ÛÂÈ ÛÙÔ ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Ù˘ ™ÔÛÈ·ÏÈÛÙÈ΋˜ ¢ÈÂıÓÔ‡˜. ªÂٷ͇ ÙˆÓ ıÂÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ı· Û˘˙ËÙËıÔ‡Ó Â›Ó·È Ë ‰ÈÂıÓ‹˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË, ÔÈ ÎÏÈÌ·ÙÈΤ˜ ·ÏÏ·Á¤˜, Ë Ï·ıÚÔÌÂÙ·Ó¿ÛÙ¢ÛË Î·È ÔÈ ÂÚÈÊÂÚÂȷΤ˜ ÎÚ›ÛÂȘ. ºı¿ÓÔÓÙ·˜ ÛÙÔ μÂÏÈÁÚ¿‰È ·fi Ù· Δ›Ú·Ó·, fiÔ˘ Ì›ÏËÛ ÛÂ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ÙÔ˘ ™ÔÛÈ·ÏÈÛÙÈÎÔ‡ ∫fiÌÌ·ÙÔ˜ ÂÓ fi„ÂÈ ÙˆÓ ÂÎÏÔÁÒÓ Ù˘ ∫˘Úȷ΋˜, Ô °ÈÒÚÁÔ˜ ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ Û˘Ó·ÓÙ‹ıËΠ̠ÙÔÓ ™¤Ú‚Ô Úfi‰ÚÔ ªfiÚȘ Δ¿ÓÙÈÙ˜ Î·È ÙÔÓ ˘Ô˘ÚÁfi ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ Î·È ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ Ù˘ ÛÂÚ‚È΋˜ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ÿ‚ÈÙÛ· ¡Ù¿ÙÛÈÙ˜. √ Î. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛ ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋˜ ÛËÌ·Û›·˜ ÙË Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÌÂٷ͇ ∂ÏÏ¿‰·˜ Î·È ™ÂÚ‚›·˜, ÂÓÒ ÔÈ ™¤Ú‚ÔÈ ·ÍȈ̷ÙÔ‡¯ÔÈ ·Ó·Ê¤ÚıËÎ·Ó ÛÙȘ ÚÔÛ¿ıÂȘ ÙÔ˘ Î. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ÁÈ· ÙËÓ ÔÌ·ÏÔÔ›ËÛË Ù˘ ηٿÛÙ·Û˘ ÛÙË ™ÂÚ‚›· Ì ÙÔ Û¯ËÌ·ÙÈÛÌfi Ù˘ ÚÒÙ˘ ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋˜ ΢‚¤ÚÓËÛ˘, ·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ· ÙËÓ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍ‹ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ Â˘Úˆ·˚΋ ÔÚ›· Ù˘ ¯ÒÚ·˜. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ·, Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ™ÂÚ‚›·˜ ªfiÚȘ Δ¿ÓÙÈÙ˜ ÙfiÓÈÛ fiÙÈ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ ‹Ù·Ó Ô ÚÒÙÔ˜ ÔÏÈÙÈÎfi˜ Ô˘ ÂÈÛΤÊıËΠÙË ™ÂÚ‚›· ÌÂÙ¿ ÙË ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋ ·ÏÏ·Á‹ Î·È ÛÙ‹ÚÈÍ ÙȘ ÚÔÛ¿ıÂȘ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ó· ¤ÚıÂÈ ÈÔ ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ ∂˘Úˆ·˚΋ ŒÓˆÛË. ÷ڷÎÙ‹ÚÈÛ Ôχ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Ë ∂ÏÏ¿‰· Î·È Ë ™ÂÚ‚›· ¤¯Ô˘Ó Ôχ ηϤ˜ Û¯¤ÛÂȘ, ηıÒ˜ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙÔÓ ›‰ÈÔ ÁˆÁÚ·ÊÈÎfi ¯ÒÚÔ Ù˘ ∂˘ÚÒ˘, ¤¯Ô˘Ó ÎÔÈÓÔ‡˜ ÛÙfi¯Ô˘˜ Î·È ÎÔÈÓ¤˜ ÚÔÎÏ‹ÛÂȘ Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÔ˘Ó.

‚›· Î·È Ë ∂∂ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÙËÓ ÔÏ˘Ù¤ÏÂÈ·, Ô‡Ù ÙÔ ‰Èη›ˆÌ· Ó· ÎÚ·Ù¿ ÂÎÙfi˜ Ù˘ Â˘Úˆ·˚΋˜ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜ ÙË ™ÂÚ‚›·, Ë ÔÔ›· ‰ÈηÈÔ‡Ù·È Ó· ÂÓÙ·¯ı› Î·È ÙÔ ¤¯ÂÈ ·ԉ›ÍÂÈ. √ Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ ÙfiÓÈÛ fiÙÈ Ô ›‰ÈÔ˜ Î·È Û‹ÌÂÚ·, ·ÏÏ¿ Î·È ·‡ÚÈÔ ˆ˜ ΢‚¤ÚÓËÛË ı· ÛÙËÚ›ÍÂÈ ÙËÓ ÔÚ›· ¤ÓÙ·Í˘ Ù˘ ™ÂÚ‚›·˜ Ì fiϘ ÙÔ˘ ÙȘ ‰˘Ó¿ÌÂȘ. ™ÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛ‹ ÙÔ˘ Ì ÙÔÓ ™¤Ú‚Ô ˘Ô˘ÚÁfi ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ Î·È ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ Ù˘ ÛÂÚ‚È΋˜ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ÿ‚ÈÙÛ· ¡Ù¿ÙÛÈÙ˜, ¤Ú·Ó ÙˆÓ ‰ÈÌÂÚÒÓ Û¯¤ÛÂˆÓ Û˘˙ËÙ‹ıËÎÂ Î·È ÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ¤ÓÙ·Í˘ ÙÔ˘ ™ÔÛÈ·ÏÈÛÙÈÎÔ‡ ∫fiÌÌ·ÙÔ˜, ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ Úfi‰ÚÔ˜ Â›Ó·È Ô Î. ¡Ù¿ÙÛÈÙ˜, ÛÙË ™ÔÛÈ·ÏÈÛÙÈ΋ ¢ÈÂıÓ‹.

™Ù‹ÚÈÍË ÛÙËÓ ÔÚ›· ¤ÓÙ·Í˘ √ Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ ÙfiÓÈÛ fiÙÈ ÛÙÚ·ÙËÁÈÎfi˜ ÛÙfi¯Ô˜ Ù˘ ™ÂÚ‚›·˜ Â›Ó·È Ë ¤ÓÙ·Í‹ Ù˘ ÛÙËÓ ∂˘Úˆ·˚΋ ŒÓˆÛË Î·È ÚÔÛ¤ıÂÛ fiÙÈ Û ·˘Ù‹ ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ô Î. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ‹Ù·Ó ¿ÓÙ· Úfiı˘ÌÔ˜ Î·È ‰È·ı¤ÛÈÌÔ˜ Ó· ‚ÔËı‹ÛÂÈ. √ Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ ·Ó¤ÊÂÚ fiÙÈ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Û¯¤ÛÂȘ ÛÙÂÓ‹˜ ÊÈÏ›·˜ Î·È Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ‰‡Ô Ï¢ÚÒÓ ÛÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÂΉËÌÔÎÚ·ÙÈÛÌÔ‡ Î·È ·Ó¿Ù˘Í˘ Ù˘ ™ÂÚ‚›·˜. ∏ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·, ÚfiÛıÂÛÂ, ¤¯ÂÈ Ôχ ÌÂÁ¿ÏË ÛËÌ·Û›· Î·È ÁÈ· ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î·È ÁÈ· Ù· μ·ÏοÓÈ·, ηıÒ˜ ÔÈ ‰˘Ô ¯ÒÚ˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·›ÍÔ˘Ó Ôχ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÚfiÏÔ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹. ∞Ó¤ÊÂÚÂ, Â›Û˘, fiÙÈ ÔÈ ÛÔÛÈ·ÏÈÛÙÈΤ˜ ÔÏÈÙÈΤ˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ ÙˆÓ μ·ÏηӛˆÓ Ú¤ÂÈ Ó· ¯·Ú¿ÍÔ˘Ó ÙÔ ‰ÈÎfi ÙÔ˘˜ Ô‰ÈÎfi ¯¿ÚÙË ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙ· ·‰È¤ÍÔ‰· Ù˘ ÎÚ›Û˘.

∞¡∞™Δ∞™π√À ∞π∫∞Δ∂ƒπ¡∏ ¶∞§∞π∞ ™π¢∂ƒ∞ ª∂Δ∞§§∞ ∞¡∞∫√π¡ø™∏ ∞¶√ 30-5-09 ∂Ãø ¢π∞∫√æ∂π Δ∏ ™À¡∂ƒ°∞™π∞ ª√À ª∂ Δ∏¡ ∞¡∞∫À∫§ø™∏ μ√§√À ∞.∂. ∫∞π Δ√¡ Î. ¶∞´Δ∂ƒ∏ ∞°°∂§√. ∞¡∞™Δ∞™π√À ∞π∫∞Δ∂ƒπ¡∏

ΔfiÓÈÛÂ, Â›Û˘, fiÙÈ Ì ÙË Ó¤· ΢‚¤ÚÓËÛË ¤¯Ô˘Ó Á›ÓÂÈ Ôχ ÛËÌ·ÓÙÈο ‚‹Ì·Ù· ÛÙË ™ÂÚ-

™˘Ó‰ڛ·ÛË Ù˘ ¢ÈÂıÓÔ‡˜ ÛÙÔ ª·˘ÚÔ‚Ô‡ÓÈÔ ∏ ÚÒÙË Û˘˙‹ÙËÛË ÁÈ· ÙÔ ı¤-

Ì· ·˘Ùfi ı· Á›ÓÂÈ ÛÙË ¢ÈÂıÓ‹ ÙÔ ÙÚÈ‹ÌÂÚÔ Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ı›, ηıÒ˜ ı· Û˘Ó‰ÚÈ¿ÛÂÈ ÛÙÔ ª·˘ÚÔ‚Ô‡ÓÈÔ ÙÔ Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Ù˘ √ÚÁ¿ÓˆÛ˘ ˘fi ÙËÓ ÚÔ‰ڛ· ÙÔ˘ °ÈÒÚÁÔ˘ ¶··Ó‰Ú¤Ô˘. √ Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ ÂͤÊÚ·Û ÙË ¯·Ú¿ ÙÔ˘ ÁÈ·Ù› ˘¿Ú¯ÂÈ ÙÂÏÈο ÛÙ·ıÂÚfiÙËÙ· ÛÙË ™ÂÚ‚›· Î·È ÙfiÓÈÛ ÙË ÛËÌ·Û›· Ô˘ ¤¯ÂÈ Ë ·ÚÔ˘Û›· Ù˘ ™ÂÚ‚›·˜ ÛÙËÓ ∂˘Úˆ·˚΋ ŒÓˆÛË. ΔfiÓÈÛÂ, Â›Û˘, fiÙÈ Â›Ó·È ÛËÌ·ÓÙÈÎfi Ó· ÂÓ‰˘Ó·ÌˆıÔ‡Ó ÔÈ ÛÔÛÈ·ÏÈÛÙÈΤ˜ ʈӤ˜ ÛÙË ™ÂÚ‚›· ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙÔ ¿‰ÈÎÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi Û‡ÛÙËÌ·, ÙÔ ÔÔ›Ô ÙÈ̈Ú› ¯ÒÚ˜ fiˆ˜ Ë ™ÂÚ‚›·, Ë ÔÔ›· ‰ÂÓ Â˘ı‡ÓÂÙ·È ÁÈ· fiÛ· Ù˘ ηٷÏÔÁ›˙ÔÓÙ·È. À¿Ú¯ÂÈ, Â›Û˘, ·Ó¿ÁÎË, ÙfiÓÈÛÂ Ô Î. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘, Ó· ÈÛ¯˘ÚÔÔÈËı› Ë ÊˆÓ‹ ÙˆÓ ÛÔÛÈ·ÏÈÛÙÒÓ ÁÂÓÈο ÁÈ· Ó· ÌÔÚ¤ÛÔ˘ÌÂ, fiˆ˜ ›Â, Ó· ÂÈ‚¿ÏÏÔ˘Ì ηÓfiÓ˜ Î·È ·Ú¯¤˜ ÛÙÔ ÔÏÈÙÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· Î·È ‰È·Ê¿ÓÂÈ· ÛÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌ›·.

¢ËÌÔÛȇıËÎÂ Ë ·fiÊ·ÛË ÁÈ· Ì›ˆÛË Ù˘ ıËÙ›·˜ ∞£∏¡∞, 27. °∂°√¡√™ ·ÔÙÂÏ› ·fi Û‹-

ÌÂÚ· Ë Ì›ˆÛË Ù˘ ıËÙ›·˜ ÛÙÔ˘˜ ÂÓÓ¤· Ì‹Ó˜ ÁÈ· fiÛÔ˘˜ ˘ËÚÂÙÔ‡Ó ÛÙÔ ÛÙÚ·Ùfi ÍËÚ¿˜. ∏ ˘Ô˘ÚÁÈ΋ ·fiÊ·ÛË ‰ËÌÔÛȇÙËΠÛÙËÓ ∂ÊËÌÂÚ›‰· Ù˘ ∫˘‚ÂÚÓ‹Ûˆ˜ Î·È ϤÔÓ ¤¯ÂÈ ÈÛ¯‡ ÓfiÌÔ˘. ∞˜ ÛËÌÂȈı› fiÙÈ ÛÙÔ Ó·˘ÙÈÎfi Î·È ÙËÓ ·ÂÚÔÔÚ›· Ë ıËÙ›· ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ˆ˜ ¤¯ÂÈ, ÛÙÔ˘˜ 12 Ì‹Ó˜. ∞Ó·Ï˘ÙÈο, Ë Ó¤· ¯¿ÚÙ· ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÛÙÚ·ÙÂ˘Ì¤ÓÔ˘˜ Û˘Ó›‰ËÛ˘. √È ˘fi¯ÚÂÔÈ Ï‹ÚÔ˘˜ ıËÙ›·˜ ÛÙÔ ÛÙÚ·Ùfi ÍËÚ¿˜ ı· ·›ÚÓÔ˘Ó ·ÔÏ˘Ù‹ÚÈÔ, ·ÊÔ‡ Û˘ÌÏËÚÒÛÔ˘Ó ˘ËÚÂÛ›·: ● 11 ÌËÓÒÓ, fiÛÔÈ Î·Ù·Ù¿¯ıËÎ·Ó ·fi 1 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ 2009 ̤¯ÚÈ 30 ∞ÚÈÏ›Ô˘ 2009. ● 10 ÌËÓÒÓ fiÛÔÈ ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËÎ·Ó ÛÙ· ΤÓÙÚ· ÂÎ·›‰Â˘Û˘ ·fi 1 ª·˝Ô˘ 2009 Î·È fiÛÔÈ Î·Ù·Ù·¯ıÔ‡Ó Ì¤¯ÚÈ 31 πÔ˘Ï›Ô˘ 2009. ● ∂ÓÓ¤· ÌËÓÒÓ fiÛÔÈ ı· ηٷٷ¯ıÔ‡Ó ·fi 1 ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ 2009 Î·È ÌÂÙ¿. ŸÛÔÈ ‰ÈηÈÔ‡ÓÙ·È ÌÂȈ̤ÓË ıËÙ›· ÂÓÓ¤· ÌËÓÒÓ ı· ·ÔÏ˘ıÔ‡Ó Û ԯÙÒ Ì‹Ó˜, ÂÊfiÛÔÓ Î·ÙÂÙ¿ÁËÛ·Ó ·fi ÙËÓ 1Ë π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ Î·È ÌÂÙ¿. ∫·Ì›· Ì›ˆÛË ‰ÂÓ ÚԂϤÂÙ·È ÁÈ· fiÛÔ˘˜ Ì‹Î·Ó ÛÙÔ ÛÙÚ·Ùfi ̤¯ÚÈ ÙËÓ 31Ë ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ ÙÔ˘ 2008.


¶√§πΔπ∫∏

12

KYPIAKH 28 I√À¡π√À 2009

∞£∏¡∞, 27. Δ∏¡ ∫˘Úȷ΋ ÔÏÔÎÏËÚÒÓÔ-

ÓÙ·È ÔÈ ÂÚÁ·Û›Â˜ ÙÔ˘ 6Ô˘ Ù·ÎÙÈÎÔ‡ Û˘Ó‰ڛԢ ÙˆÓ √ÈÎÔÏfiÁˆÓ ¶Ú¿ÛÈÓˆÓ. ™ÙËÓ ÂÓ·ÚÎÙ‹ÚÈ· Û˘Ó‰ڛ·ÛË ·Ú¤ÛÙËÛ·Ó Î·È ¯·ÈÚ¤ÙÈÛ·Ó ÔÈ ÂÎÚfiÛˆÔÈ ÙˆÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ. √ ÂÎÚfiÛˆÔ˜ Ù˘ ¡¢, Â˘Úˆ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ £fi‰ˆÚÔ˜ ™Î˘Ï·Î¿Î˘ ÂͤÊÚ·Û ÙË ı¤ÛË fiÙÈ Ë ¯ÒÚ· Ì·˜ ı· ÏËÁ› ·fi ÙËÓ ÎÏÈÌ·ÙÈ΋ ·ÏÏ·Á‹ Î·È ÙfiÓÈÛ ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË Ó· ˘¿ÚÍÂÈ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ ÁÈ· ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ. ∞fi ÙÔ ¶∞™√∫, Ô ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ Î·È ÔÏÈÙÈÎfi˜ ÂÎÚfiÛˆÔ˜ ÁÈ· Ù· ‰ËÌfiÛÈ· ¤ÚÁ·, °È¿ÓÓ˘ ª·ÁÎÚÈÒÙ˘ ÌÂÙ¤ÊÂÚ ÙÔ ¯·ÈÚÂÙÈÛÌfi ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ °ÈÒÚÁÔ˘ ¶··Ó‰Ú¤Ô˘. “∫ÔÈÓfi˜ ÛÙfi¯Ô˜ ÙˆÓ ¶Ú·Û›ÓˆÓ Î·È ÙÔ˘ ¶∞™√∫ Â›Ó·È Ë Ú¿ÛÈÓË ·Ó¿Ù˘ÍË Î·È Ë ·ÏÏ·Á‹ ÙÔ˘ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ ÌÔÓÙ¤ÏÔ˘ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Î·È Ì ‚¿ÛË ·˘ÙÔ‡˜ ÙÔ˘˜ ‰‡Ô ÛÙfi¯Ô˘˜ ÌÔÚԇ̠ӷ ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÔ˘Ì ÙÔ Ï·Ù‡ ÎÔÈÓˆÓÈÎfi ̤وÔ Ù˘ ÌÂÁ¿Ï˘ ·Ó·ÙÚÔ‹˜, ›Ù ÙÔ ¶∞™√∫ ¤¯ÂÈ ·˘ÙÔ‰˘Ó·Ì›· ›Ù fi¯È” , ›Â Ô Î. ª·ÁÎÚÈÒÙ˘. ∂Π̤ÚÔ˘˜ ÙÔ˘ ∫∫∂ ÙȘ ÂÚÁ·Û›Â˜ ÙÔ˘ Û˘Ó‰ڛԢ ¯·ÈÚ¤ÙÈÛÂ Ô ¡›ÎÔ˜ ∑ÈÒη˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ·Ó¤ÊÂÚ fiÙÈ ·ÎfiÌË Î·È fiÙ·Ó ÔÈ ·fi„ÂȘ ‰ÂÓ Û˘Ì›ÙÔ˘Ó, Ú¤ÂÈ Ó· ˘¿Ú¯ÂÈ ·ÓÙÈ·Ú¿ıÂÛË ·fi„ÂˆÓ ÂÓÒ ÙfiÓÈÛ fiÙÈ Ë ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË ÔÊ›ÏÂÙ·È ÛÙËÓ Î·ÈÙ·ÏÈÛÙÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌ›· Ô˘ ÂÈʤÚÂÈ ÙËÓ ¿Ó·Ú¯Ë ·Ó¿Ù˘ÍË. √ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ∞’ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞ Δ¿ÛÔ˜ ∫Ô˘Ú¿Î˘ ÌÂÙ¤ÊÂÚÂ Ì‹Ó˘Ì· ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ÙÔ˘ ™À¡, ∞ϤÍË ΔÛ›Ú·, fiÔ˘ ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ ¤ÏÂÁÂ: “™ÙÔÓ ™˘Ó·ÛÈÛÌfi Î·È ÙÔÓ ™Àƒπ∑∞, ıˆÚԇ̠fiÙÈ Ë Û¯¤ÛË Ì·˜ Ì ÙÔ˘˜ √ÈÎÔÏfiÁÔ˘˜ ¶Ú¿ÛÈÓÔ˘˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋, ÔÈ ‰˘Ó¿ÌÂȘ Ù˘ ∞ÚÈÛÙÂÚ¿˜ Î·È Ù˘ √ÈÎÔÏÔÁ›·˜ ÔÊ›ÏÔ˘Ó Ó· ·Ó·˙ËÙ‹ÛÔ˘Ó Î·È Ó· ‚ÚÔ˘Ó ÎÔÈÓfi ‚ËÌ·ÙÈÛÌfi” . ÷ÈÚÂÙÈÛÌfi ÛÙÔ Û˘Ó¤‰ÚÈÔ ·ˇı˘Ó ÂΠ̤ÚÔ˘˜ ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ Ù˘ ¢ƒ∞™∏™, Ô ∞ÓÙ‡·˜ ∫·Ú›ÔÁÏÔ˘, Ô ÔÔ›Ô˜ ÂͤÊÚ·Û ÙË ‚‚·ÈfiÙËÙ¿ ÙÔ˘ fiÙÈ ı· ˘¿ÚÍÔ˘Ó ÙÔÌ›˜ fiÔ˘ ı· ÌÔÚ¤ÛÂÈ Ó· ˘¿ÚÍÂÈ Â˘Ú›· Î·È ÂÈÏÈÎÚÈÓ‹˜ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·. 줂·ÈÔ˜ fiÙÈ ÔÈ √ÈÎÔÏfiÁÔÈ ¶Ú¿ÛÈÓÔÈ ı· “ÂÎÔÚı‹ÛÔ˘Ó” Î·È ÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ∫ÔÈÓÔ‚Ô‡ÏÈÔ ÂÌÊ·Ó›ÛÙËÎÂ Ô ÓÂÔÂÎÏÂÁ›˜ Â˘Úˆ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜, ªÈ¯¿Ï˘ ΔÚÂÌfiÔ˘ÏÔ˜. MÈÏÒÓÙ·˜ ÛÙÔ 6Ô Ù·ÎÙÈÎfi Û˘Ó¤‰ÚÈÔ ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜, Ô˘ ÍÂΛÓËÛ ÙȘ ÂÚÁ·Û›Â˜ ÙÔ˘ ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË, ÂÈÛ‹Ì·Ó fiÙÈ Î·Ù¿ ÙËÓ ÚÔÂÎÏÔÁÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô ÔÈ √ÈÎÔÏfiÁÔÈ ·ˇı˘Ó·Ó ÏfiÁÔ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ Û fiÏ· Ù· ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈο ÎfiÌÌ·Ù·, Ì ‚¿ÛË ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈΤ˜ Û˘ÁÎÏ›ÛÂȘ Î·È ·˘Ùfi ı· Û˘Ó¯ÈÛÙ› Î·È ÌÂÙÂÎÏÔÁÈο. √ Î. ΔÚÂÌfiÔ˘ÏÔ˜ ÛËÌ›ˆÛ fiÙÈ ÙÔ ÎfiÌÌ· ÙÔ˘ ‰ÂÓ ¤Ù˘¯Â ÌfiÓÔ ÙËÓ ÂÎÏÔÁ‹ ÙÔ˘ ÚÒÙÔ˘ ∂ÏÏËÓ· ¶Ú¿ÛÈÓÔ˘ Â˘Úˆ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹, ·ÏÏ¿ Â¤‚·Ï ÙËÓ Ú¿ÛÈÓË ·Ù˙¤ÓÙ· Î·È ÛÙ· ˘fiÏÔÈ· ÔÏÈÙÈο ÎfiÌÌ·Ù·.

ÕÚ¯ÈÛ ÛÙËÓ ∫¤Ú΢ڷ Ë Û˘Ó¿ÓÙËÛË-÷ÈÚÂÙÈÛÌfi˜ ∫. ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹

∏ ·ÓÂ˘Úˆ·˚΋ ·ÛÊ¿ÏÂÈ· ÛÙÔ Â›ÎÂÓÙÚÔ ∂ÓÒÈÔ˜ ÂÓˆ›ˆ ¡∞Δ√ - ƒˆÛ›· ÁÈ· ‚‹Ì·Ù· Â·Ó·ÚÔÛ¤ÁÁÈÛ˘ ∫∂ƒ∫Àƒ∞, 27.

ËÌ·ÓÙÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋ ÛÙÈÁÌ‹ ÁÈ· ÙËÓ Â·Ó·ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË ∞Ó·ÙÔÏ‹˜-¢‡Û˘, ·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ· ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ·ÔÙÂÏ› Ë Û‡ÓÔ‰Ô˜ ÙÔ˘ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ¡∞Δ√-ƒˆÛ›·˜, Ë ÔÔ›· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ÂͤÏÈÍË ÛÙËÓ fiÏË Ù˘ ∫¤Ú΢ڷ˜. √È 29 ˘Ô˘ÚÁÔ› ∂͈ÙÂÚÈÎÒÓ ÙÔ˘ μÔÚÂÈÔ·ÙÏ·ÓÙÈÎÔ‡ ™˘ÌÊÒÓÔ˘ Î·È Ù˘ ƒˆÛ›·˜, Ô˘ Û˘Ó¤Ú¯ÔÓÙ·È ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÌÂÙ¿ Ù· ÁÂÁÔÓfiÙ· Ù˘ °ÂˆÚÁ›·˜, ÙÔÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ ∞‡ÁÔ˘ÛÙÔ, ÚÔÛ¤Ú¯ÔÓÙ·È Ì ıÂÙÈÎfi Ó‡̷ Î·È ÙË ‰¤ÛÌ¢ÛË Ó· Û˘ÌʈÓËı› ÌÈ· ·Ù˙¤ÓÙ· ÂÚÁ·Û›·˜, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÚÔˆıËıÔ‡Ó ÌÂÁ¿Ï· ı¤Ì·Ù· Â˘Úˆ·˚΋˜ ·ÛÊ·Ï›·˜. ∏ ∂ÏÏ¿‰·, ˆ˜ ÚÔ‰ÚÂ‡Ô˘Û· ÙÔ˘ √∞™∂, ‰ÈÕ Ù˘ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ ∂͈ÙÂÚÈÎÒÓ ¡Ù. ª·ÎÔÁÈ¿ÓÓË, ÊÈÏÔÍÂÓ› Û‹ÌÂÚ· ÙË Û‡ÓÔ‰Ô ÙÔ˘ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ¡∞Δ√-ƒˆÛ›·˜ (NRC) Î·È ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ ÙËÓ ¿Ù˘Ë Û‡ÓÔ‰Ô ÙˆÓ ˘Ô˘ÚÁÒÓ ∂͈ÙÂÚÈÎÒÓ ÙÔ˘ √∞™∂, ‰›ÓÔÓÙ·˜ ÌÈ· ‰ÈÏ‹ ¢ηÈÚ›· Ó· Û˘˙ËÙËıÔ‡Ó Ù· ı¤Ì·Ù· ·ÓÂ˘Úˆ·˚΋˜ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜, fiˆ˜ ‰È·ÌÔÚÊÒıËÎ·Ó ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÎÚ›ÛË ÛÙË °ÂˆÚÁ›·, ·ÏÏ¿ Î·È fiˆ˜ Â·Ó·‰È·ÌÔÚÊÒÓÔÓÙ·È ˘fi ÙÔ Êˆ˜ Ù˘ Ó¤·˜ ·ÌÂÚÈηÓÈ΋˜ ËÁÂÛ›·˜ Î·È Ù˘ ·ÁÎfiÛÌÈ·˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÎÚ›Û˘. ΔÔ ˙ËÙÔ‡ÌÂÓÔ Ù˘ Û˘Ófi‰Ô˘ ¡∞Δ√-ƒˆÛ›·˜, Ô˘ Â›Ó·È “ÙÔ Ó· ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÔ˘Ì ̷˙›, ÌÈ· ‚ÈÒÛÈÌË Î·È ÂÚÈÂÎÙÈ΋ ÂÈÚ‹ÓË ÛÙËÓ Â˘Úˆ·ÙÏ·ÓÙÈ΋ ÂÚÈÔ¯‹” ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛ ÛÙÔÓ ÂÓ·ÚÎÙ‹ÚÈÔ ¯·ÈÚÂÙÈÛÌfi ÙÔ˘ Ô ·ÂÚ¯fiÌÂÓÔ˜ °° ÙÔ˘ ¡∞Δ√ °È· ¡Ù ÃÔ‡ ™¤ÊÂÚ. ÀÂÓı˘Ì›˙ÔÓÙ·˜ fiÙÈ ÙÔ‡ÙË Ë Û˘Ó¿ÓÙËÛË ¤Ú¯ÂÙ·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÌÈ·˜ ÛÔ‚·Ú‹˜ ÎÚ›Û˘, Ô ¡∞Δ√˚Îfi˜ ·ÍȈ̷ÙÔ‡¯Ô˜ ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛ “ȉȷ›ÙÂÚ· ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ÙËÓ ÎÔÈÓ‹ ·fiÊ·ÛË” ÁÈ· ÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ Û‡ÓÔ‰Ô, Ô˘ ı· ÂȉÈÒÍÂÈ ÙËÓ ÚÔÒıËÛË ÙˆÓ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ ÙÔ˘ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ¡∞Δ√-ƒˆÛ›·˜ ÛÙËÓ ÚÔÔÙÈ΋ ÌÈ·˜ ÛÙÚ·ÙȈÙÈ΋˜ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜. “∏ ™˘ÓÂÚÁ·Û›· ÁÈ· ÙËÓ ∂ÈÚ‹ÓË Â›Ó·È ÌÈ· ‰È·‰Èηۛ· ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋˜ ÛËÌ·Û›·˜” ÙfiÓÈÛÂ Ô Î. ™¤ÊÂÚ ˘ÔÁÚ·ÌÌ›˙ÔÓÙ·˜ ÂÓ Û˘Ó¯›·, ˆ˜ Ë Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ¡∞Δ√-ƒˆÛ›·˜ ‚·Û›˙ÂÙ·È ÛÙȘ ·Ú¯¤˜ Ù˘ ¢‹ÏˆÛ˘ Ù˘ ƒÒÌ˘ Î·È ÛÙËÓ ÎÔÈÓ‹ ‚Ô‡ÏËÛË ÁÈ· ¤Ó·Ó ÂÔÈÎÔ‰ÔÌËÙÈÎfi Î·È ÂÈÏÈÎÚÈÓ‹ ‰È¿ÏÔÁÔ. ∞Ó·ÊÂÚfiÌÂÓÔ˜ Ù¤ÏÔ˜ ÛÙËÓ ·Ó·˙‹ÙËÛË ÌÈ·˜ ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈ΋˜ Û ı¤Ì·Ù· ·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜, Ô Î.™¤ÊÂÚ ÙfiÓÈÛ ˆ˜ ·˘Ù‹ Ë Û‡ÓÔ‰Ô˜ ¤¯ÂÈ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· Û˘ÓÂÈÛʤÚÂÈ ÛÙË ÛÙ·ıÂÚfiÙËÙ· Ù˘ ∂˘ÚÒ˘, ÂÓÒ Â˘¯·Ú›ÛÙËÛ ÙÔ˘˜ ŒÏÏËÓ˜ ÔÈÎÔ‰ÂÛfiÙ˜ Ù˘ Û˘Ófi‰Ô˘ ÁÈ· “ÙÔ Â˘¯¿ÚÈÛÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Î·È ÙË ÁÂÓÓ·ÈÔ‰ˆÚ›· Ù˘ ÊÈÏÔÍÂÓ›·˜” . ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·, Ô °° ÙÔ˘ ¡∞Δ√ - ÛÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÙÔ˘ ‰ËÌfiÛÈ· ·ÚÔ˘Û›· Ì ·˘Ù‹ ÙËÓ È‰ÈfiÙËÙ· - ¤‰ˆÛ ÙÔÓ ÏfiÁÔ ÛÙÔÓ ŒÏÏËÓ· Úˆı˘Ô˘ÚÁfi. √ Î. ∫. ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹˜ ˘ÂÓı‡ÌÈÛ ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘ ÛÙËÓ ÚfiÛÊ·ÙË Û‡ÓÔ‰Ô ∫ÔÚ˘Ê‹˜ ÙÔ˘ ¡∞Δ√ ÛÙÔ ™ÙÚ·Û‚Ô‡ÚÁÔ-∫¤Ï, ÛËÌ›ˆÛ fiÙÈ Ë ·-

Ó¿Ù˘ÍË Î·ÏÒÓ Û¯¤ÛÂˆÓ ¡∞Δ√-ƒˆÛ›·˜ “Â›Ó·È ÌÂÁ¿Ï˘ ÛËÌ·Û›·˜” , ηψÛfiÚÈÛ ÙÔÓ πÙ·Ïfi Úˆı˘Ô˘ÚÁfi ™. ªÂÚÏÔ˘ÛÎfiÓÈ (Ô˘ ¤Ì·ÈÓ ÂΛÓË ÙË ÛÙÈÁÌ‹ ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û·) Î·È fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ˘Ô˘ÚÁÔ‡˜ ∂͈ÙÂÚÈÎÒÓ Î·È ‰‹ÏˆÛ “ÂÂÈṲ̂ÓÔ˜” ˆ˜ Ë Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ù˘ ∫¤Ú΢ڷ˜ ı· ÂÈÙÚ¤„ÂÈ ÛÙË Û¯¤ÛË ¡∞Δ√-ƒˆÛ›·˜ Ó· οÓÂÈ ‚‹Ì·Ù· ÚÔ˜ Ù· ÌÚÔ˜. ¶ÚÈÓ ·fi ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË Ù˘ Û˘Ófi‰Ô˘ ¡∞Δ√-ƒˆÛ›·˜ ÂÍ¿ÏÏÔ˘, Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ∫.∫·Ú·Ì·ÓÏ‹˜ Û˘Ó·ÓÙ‹ıËΠ̠ÙÔÓ ·ÂÚ¯fiÌÂÓÔ °° ÙÔ˘ ¡∞Δ√ °È· ¡Ù ÃÔ‡ ™¤ÊÂÚ, ·ÚÔ˘Û›· Ù˘ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ ∂͈ÙÂÚÈÎÒÓ ¡Ù.ª·ÎÔÁÈ¿ÓÓË. ªÈÏÒÓÙ·˜ Ù¤ÏÔ˜ Û ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˘˜, Ô ƒÒÛÔ˜ ·ÂÛÙ·Ï̤ÓÔ˜ ÛÙÔ ¡∞Δ√ ¡Ù.ƒÔÁÎfi˙ÈÓ ÛËÌ›ˆÛ ˆ˜ ÛÙfi¯Ô˜ Ù˘ ªfiÛ¯·˜ Â›Ó·È “Ë ·Ó¿Ï˘ÛË Ù˘ ηٿÛÙ·Û˘ ÛÙË Û¯¤ÛË ƒˆÛ›·˜¡∞Δ√” ·ÏÏ¿ Î·È Ë ·ÍÈÔÏfiÁËÛË ÙˆÓ Û˘ÓıËÎÒÓ - “ı¤ÏÔ˘Ì ӷ ‰Ô‡Ì” ›Â, “·Ó ˆÚ›Ì·Û·Ó ÔÈ Û˘Óı‹Î˜ ÁÈ· ÌÈ· ÂӉ¯fiÌÂÓË ¤Ó·ÚÍË Ù˘ ‰È·‰Èηۛ·˜ ÛÙÚ·ÙȈÙÈ΋˜ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜” . √ μÚÂÙ·Ófi˜ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∂͈ÙÂÚÈÎÒÓ ¡Ù.ª›ÏÈÌ·ÓÙ ÂÍ¿ÏÏÔ˘, ··ÓÙÒÓÙ·˜ ÛÂ

ÂÚÒÙËÛË ÙfiÓÈÛ ˆ˜ “Â›Ó·È ÛËÌ·ÓÙÈÎfi Ó· ηٷϿ‚Ô˘Ì ˆ˜ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Ӥ˜ ·ÂÈϤ˜ ÛÙÔÓ ÙÔ̤· Ù˘ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ Î·È Â›Ó·È Î·Ï‡ÙÂÚ· Ó· ÙȘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÔ˘Ì ̷˙› Ì ÙË ƒˆÛ›·, ·Ú¿ ¯ˆÚ›˜ ÙË ƒˆÛ›·” . ΔÔ ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ¡∞Δ√-ƒˆÛ›·˜ Ô˘ Û˘Ó¤Ú¯ÂÙ·È ÛÙËÓ ∫¤Ú΢ڷ ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÌÂÙ¿ ÙÔÓ fiÏÂÌÔ ÛÙÔÓ ∫·‡Î·ÛÔ Ô˘ Ô‰‹ÁËÛ ÛÙÔ “ÎfiÎÎÈÓÔ” ÙȘ Û¯¤ÛÂȘ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙË ™˘ÌÌ·¯›· Î·È ÙË ªfiÛ¯·. ∏ Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÙˆÓ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ‰Èψ̷ٛ·˜ ÙˆÓ 28 ÎÚ·ÙÒÓ-ÌÂÏÒÓ ÙÔ˘ ¡∞Δ√ Î·È ÙÔ˘ ƒÒÛÔ˘ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ ∂͈ÙÂÚÈÎÒÓ ™ÂÚÁÎ¤È §·‚ÚfiÊ ¤Ú¯ÂÙ·È Ï›ÁÔ ÚÈÓ ·fi ÙËÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈṲ̂ÓË ÁÈ· ÙȘ ·Ú¯¤˜ πÔ˘Ï›Ô˘ Â›ÛÎÂ„Ë ÙÔ˘ ∞ÌÂÚÈηÓÔ‡ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ª·Ú¿Î √Ì¿Ì· ÛÙÔ ∫ÚÂÌÏ›ÓÔ Î·È ÂÓ fi„ÂÈ Ù˘ Û˘Ófi‰Ô˘ Ù˘ G8 ÛÙËÓ πÙ·Ï›·. ∑ËÙÔ‡ÌÂÓÔ ÙˆÓ ‰Èψ̷ÙÈÎÒÓ ‰ÈÂÚÁ·ÛÈÒÓ Â›Ó·È Ë ‚ÂÏÙ›ˆÛË ÙÔ˘ Îϛ̷ÙÔ˜ Ô˘ Â·Ó¤ÊÂÚ ÌӋ̘ æ˘¯ÚÔ‡ ¶ÔϤÌÔ˘ ÌÂÙ¿ ÙË ÚˆÛÈ΋ ÂÈÛ‚ÔÏ‹ ÙÔ˘ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ˘ ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ ÛÙË °ÂˆÚÁ›· ÁÈ· ÙËÓ ·fiÎÚÔ˘ÛË Ù˘ ·fiÂÈÚ·˜ ·Ó·Î·Ù¿Ï˄˘ Ù˘ ·ÔÛ¯ÈÛı›۷˜ Â·Ú¯›·˜ Ù˘ ¡fiÙÈ·˜ √ÛÂÙ›·˜, ηıÒ˜ Î·È ÙˆÓ Û¯Â‰›ˆÓ Â¤ÎÙ·-

Û˘ Ù˘ ·ÌÂÚÈηÓÈ΋˜ ·ÓÙÈ˘Ú·˘ÏÈ΋˜ ·Û›‰·˜. ªÂÙ¿ ÙÔ ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ¡∞Δ√-ƒˆÛ›·˜ ı· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ Ë ¿Ù˘Ë Û‡ÓÔ‰Ô˜ ÙÔ˘ √∞™∂ ˘fi ÙËÓ ÚÔ‰ڛ· Ù˘ ¡Ù.ª·ÎÔÁÈ¿ÓÓË ·Ó·˙ËÙÒÓÙ·˜ ÙÚfiÔ˘˜ ÁÈ· ÙËÓ ÔÌ·ÏÔÔ›ËÛË ÙˆÓ Û¯¤ÛÂˆÓ ÌÂٷ͇ ¢‡Û˘ Î·È ƒˆÛ›·˜ Ì ÊfiÓÙÔ ÙË °ÂˆÚÁ›·. ∂› Ù¿ËÙÔ˜ ı· ÙÂı› Î·È Ë Ó¤· “Â˘Úˆ·˚΋ ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈ΋ ·ÛÊ·Ï›·˜” Ô˘ ÂÈÛËÁÂ›Ù·È Ô ƒÒÛÔ˜ Úfi‰ÚÔ˜ ¡ÙÌ›ÙÚÈ ªÂÓÙ‚¤ÓÙÂÊ. “∂›Ì·ÛÙ ›Ûˆ ÛÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿” › ÛÙÔ˘˜ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˘˜ Ô ÂÎÚfiÛˆÔ˜ ÙÔ˘ ¡∞Δ√ Δ˙¤È̘ ∞·ÙÔ˘Ú¿È, ‰›ÓÔÓÙ·˜ ¤Ó· ıÂÙÈÎfi Îϛ̷ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÔÙÈ΋ Ó· ÍÂ·ÁÒÛÔ˘Ó ÔÈ Û¯¤ÛÂȘ Ù˘ ™˘ÌÌ·¯›·˜ Î·È Ù˘ ƒˆÛ›·˜ ÌÂÙ¿ ·fi ¤ÓÙ·ÛË ÌËÓÒÓ Î·È Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ Ë Â·Ó¿ÏË„Ë Ù˘ ÛÙÚ·ÙȈÙÈ΋˜ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ ›Ûˆ˜ ·Ó fi¯È ÌÂ Û˘Ìʈӛ· ÛÙËÓ ∫¤Ú΢ڷ, ·ÏÏ¿ ·Ì¤Ûˆ˜ ÌÂÙ¿ Û Â›Â‰Ô ÚÂÛ‚Â˘ÙÒÓ. ∞Ó·ÊÂÚfiÌÂÓÔ˜ ÛÙË °ÂˆÚÁ›· ÙfiÓÈÛ fiÙÈ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ·ÏÏ¿ÍÂÈ Ù›ÔÙ· ÛÙËÓ ¿ÁÈ· ı¤ÛË ÙÔ˘ ¡∞Δ√. √È ™‡ÌÌ·¯ÔÈ ‰ÂÓ ·Ô‰¤¯ÔÓÙ·È ÙË ÚˆÛÈ΋ ·Ó·ÁÓÒÚÈÛË Ù˘ ·ÓÂÍ·ÚÙËÛ›·˜ Ù˘ ¡fiÙÈ·˜ √ÛÂÙ›·˜ Î·È Ù˘ ∞Ì¯·˙›·˜, Ô‡Ù ÙÔ ‚¤ÙÔ Ù˘ ƒˆÛ›·˜, ·ÏÏ¿ ÙÔ ÓfiËÌ· ·˘Ù‹˜ Ù˘ Û˘Ó¿ÓÙËÛ˘ Â›Ó·È Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÙÔ ı¤Ì· Ô˘ ¤¯ÂÈ ÂÁÎψ‚›ÛÂÈ ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ Û¯¤ÛˆÓ, ηٿÛÙ·ÛË Ô˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÚÔ˜ fiÊÂÏÔ˜ ηÓÂÓfi˜, Ô‡Ù Ù˘ °ÂˆÚÁ›·˜, ÂÈÛ‹Ì·ÓÂ. ¶ÈÔ ÂÈÊ˘Ï·ÎÙÈÎfi˜ ‹Ù·Ó ¿ÓÙˆ˜ Ô ÚÂÛ‚Â˘Ù‹˜ Ù˘ ƒˆÛ›·˜ ÛÙÔ ¡∞Δ√, ¡ÙÌ›ÙÚÈ ƒÔÁÎfi˙ÈÓ. ΔfiÓÈÛ fiÙÈ ÛÙfi¯Ô˜ Ù˘ ƒˆÛ›·˜ ÛÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË Â›Ó·È “Ó· ·Ó·Ï‡ÛÂÈ ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÛÙȘ Û¯¤ÛÂȘ ¡∞Δ√ƒˆÛ›·˜” ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ‰È·ÈÛÙÒÛÂÈ Â¿Ó ·˘Ù‹ Â›Ó·È Ë Î·Ù¿ÏÏËÏË ÛÙÈÁÌ‹ “ÁÈ· Ó· ·Ú¯›ÛÂÈ ›Ûˆ˜ Ë ‰È·‰Èηۛ· Ù˘ ÛÙÚ·ÙȈÙÈ΋˜ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜” . √ μÚÂÙ·Ófi˜ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∂͈ÙÂÚÈÎÒÓ ¡Ù¤È‚ÈÓÙ ª›ÏÈÌ·ÓÙ ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛ ·fi ÏÂ˘Ú¿˜ ÙÔ˘ fiÙÈ “Â›Ó·È ÛËÌ·ÓÙÈÎfi Ó· ηٷÓÔ‹ÛÔ˘Ì ˆ˜ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Ӥ˜ ·ÂÈϤ˜ ÁÈ· ÙËÓ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·, ·fi ÙÔÓ Î›Ó‰˘ÓÔ ‰È·ÛÔÚ¿˜ ˘ÚËÓÈÎÒÓ, ÙËÓ ÙÚÔÌÔÎÚ·Ù›· ‹ ·ÎfiÌË Î·È ÙÔ Îϛ̷, Ù˜ Ôԛ˜ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó ·fi ÎÔÈÓÔ‡ ÔÈ Â˘Úˆ·˚Τ˜ ¯ÒÚ˜ Î·È Ë ƒˆÛ›·, Î·È fi¯È ÌfiÓ˜ ÙÔ˘˜” .

√ÏÔÎÏËÚÒÓÂÙ·È ÙÔ 6Ô Û˘Ó¤‰ÚÈÔ ÙˆÓ √ÈÎÔÏfiÁˆÓ ¶Ú¿ÛÈÓˆÓ

∫∂ƒ∫Àƒ∞, 27. ª∂ ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÂÚÈÛÛfiÙÂ-

ªÂ ÙÔ ·ÂÚÔÛοÊÔ˜ Ù˘ ¶°¢ª ¤ÊÙ·ÛÂ Ô ªÈÏfiÛÔÛÎÈ

ÚˆÓ ·fi 50 ˘Ô˘ÚÁÒÓ ∂͈ÙÂÚÈÎÒÓ, Û˘Ó¤Ú¯ÔÓÙ·È ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ Î·È ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ ÛÙËÓ ∫¤Ú΢ڷ ‰‡Ô ¯ˆÚÈÛÙ¤˜ Û‡ÓÔ‰ÔÈ, ÛÙÔ Â›ÎÂÓÙÚÔ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ı· ‚ÚÂı› Ë ·ÓÂ˘Úˆ·˚΋ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·, Ì ÛÙfi¯Ô ÙËÓ ÂÌ¤‰ˆÛË Ù˘ ÂÌÈÛÙÔÛ‡Ó˘ ÌÂٷ͇ ∞Ó·ÙÔÏ‹˜¢‡Û˘. ΔÔ ™¿‚‚·ÙÔ Û˘Ó‹Ïı ÙÔ ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ¡∞Δ√-ƒˆÛ›·˜ (NRC), ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ·fi ÙÔÓ fiÏÂÌÔ Ù˘ °ÂˆÚÁ›·˜. ΔËÓ ∫˘Úȷ΋, Û˘ÁηÏÂ›Ù·È Ë ¿Ù˘Ë ˘Ô˘ÚÁÈ΋ Û‡ÓÔ‰Ô˜ ÙˆÓ 56 ¯ˆÚÒÓ, Ô˘ ÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÛÙÔÓ √∞™∂, Ù˘ ÔÔ›·˜ ÚÔ‰Ú‡ÂÈ Ë ∂ÏÏ¿‰· ‰È· Ù˘ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ ∂͈ÙÂÚÈÎÒÓ, ¡Ù. ª·ÎÔÁÈ¿ÓÓË. ªÂ ·ÂÚÔÛοÊÔ˜ Ô˘ ¤ÊÂÚ ٷ ‰È·ÎÚÈÙÈο “¢ËÌÔÎÚ·Ù›· Ù˘ ª·Î‰ÔÓ›·˜” ¤ÊÙ·Û ÙÂÏÈο ÛÙËÓ ∫¤Ú΢ڷ Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∂͈ÙÂÚÈÎÒÓ Ù˘ ¶°¢ª ∞ÓÙfiÓÈÔ ªÈÏfiÛÔÛÎÈ. √ ªÈÏfiÛÔÛÎÈ ¤Êı·Û ÂÚ›Ô˘ ÛÙȘ 13.00 ÛÙÔ ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈÔ Ù˘ ∫¤Ú΢ڷ˜ Ì ÙÔ Â›ÛËÌÔ ·ÂÚÔÛοÊÔ˜ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Ù˘ ¶°¢ª. ΔÔ ·ÂÚÔÛοÊÔ˜ ·ÔÁÂÈÒıËΠͷӿ ÁÈ· Ó· ÂÈÛÙÚ¤„ÂÈ ÛÙ· ™ÎfiÈ· ·Ì¤Ûˆ˜ ·ÊÔ‡ Ô Î. ªÈÏfiÛÔÛÎÈ ·Ô‚È‚¿ÛÙËΠ̷˙›

™ÙËÓ ∫¤Ú΢ڷ 50 ˘Ô˘ÚÁÔ› ∂͈ÙÂÚÈÎÒÓ

Ì ÙËÓ ·ÓÙÈÚÔÛˆ›· Ô˘ ÙÔÓ Û˘Óԉ‡ÂÈ. ªÂ ÙËÓ ›‰È· ‰È·‰Èηۛ· Ô Î. ªÈÏfiÛÔÛÎÈ ı· ÂÈÛÙÚ¤„ÂÈ ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ ÛÙË ¯ÒÚ· ÙÔ˘. ∏ ∞ı‹Ó· ›¯Â ‰ÒÛÂÈ Î·Ù’ ÂÍ·›ÚÂÛË ¿‰ÂÈ· ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛÁ›ˆÛË ÙÔ˘ ÌÈÎÚÔ‡ Ù˙ÂÙ Ì ٷ ‰È·ÎÚÈÙÈο MKD, ·fiÊ·ÛË Ô˘ ÚÔοÏÂÛ ·ÓÙȉڿÛÂȘ ·fi Ù· ÎfiÌÌ·Ù· Ù˘ ∞ÓÙÈÔÏ›Ù¢Û˘. øÛÙfiÛÔ, ÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ·ÂÚÔÛοÊÔ˜ ·ÚÔ˘Û›·Û ‚Ï¿‚Ë Î·È ‹Ù·Ó ·ÌÊ›‚ÔÏÔ˜ Ô ÙÚfiÔ˜ ¿ÊÈ͢ ÙÔ˘ Î. ªÈÏfiÛÔÛÎÈ. ΔÂÏÈÎÒ˜,

Ù· Ù¯ÓÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ê·›ÓÂÙ·È ˆ˜ ÍÂÂÚ¿ÛÙËηÓ... H ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∂͈ÙÂÚÈÎÒÓ ¡ÙfiÚ· ª·ÎÔÁÈ¿ÓÓË ¤¯ÂÈ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÂÈ ‹‰Ë ‰ÈÌÂÚ‹ Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ì ÙÔÓ °ÂÚÌ·Ófi ÔÌfiÏÔÁfi Ù˘ ºÚ·ÓÎ-μ¿ÏÙÂÚ ™Ù¿ÈÓÌ·ÁÂÚ Î·È ÙÔÓ μÚÂÙ·Ófi À¶∂• ¡Ù¤È‚ÈÓÙ ª›ÏÈÌ·ÓÙ, Î·È Â›ÎÂÈÙ·È Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ì ÙÔÓ °° ÙÔ˘ ¡∞Δ√, °È· ÓÙ Ãfi ™¤ÊÂÚ. ªÂÙ¿ ÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛ‹ Ù˘ Ì ÙÔÓ °ÂÚÌ·Ófi À¶∂•, Ë Î. ª·ÎÔÁÈ¿ÓÓË ÂͤÊÚ·Û ÙËÓ ÈηÓÔÔ›-

ËÛ‹ Ù˘ ÁÈ· ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ˘‹ÚÍ ·ÓÙ·fiÎÚÈÛË ·fi Ù· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ̤ÏË ÙÔ˘ √∞™∂ ÛÙËÓ ÚfiÛÎÏËÛË ÁÈ· ÙË Û‡ÓÔ‰Ô Ù˘ ∫¤Ú΢ڷ˜, ÛËÌÂÈÒÓÔÓÙ·˜ ÙË ‚Ô‡ÏËÛ‹ Ù˘ Ó· Á›ÓÂÈ ÌÈ· “·ÓÔȯً Î·È ÂÈÏÈÎÚÈÓ‹˜ Û˘˙‹ÙËÛË ÁÈ· Ù· ı¤Ì·Ù· Ù˘ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜” . √ ºÚ·ÓÎ-μ¿ÏÙÂÚ ™Ù¿ÈÓÌ·ÁÂÚ ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛ ˆ˜ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÔÏÏ¿ ˙ËÙ‹Ì·Ù· ·ÓÔȯٿ, ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·˜ ÂÓ‰ÂÈÎÙÈο ÙÔ ‰È¿ÏÔÁÔ ¡∞Δ√-ƒˆÛ›·˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÙËÓ ÚfiÙ·ÛË Ù˘ ƒˆÛ›·˜ ÁÈ· ÙËÓ “·ÓÂ˘Úˆ·˚΋ ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈ΋ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜” . ∏ ÚÔÔÙÈ΋ ÌÈ·˜ Û˘Ìʈӛ·˜ ·ÛÊ·Ï›·˜ “Â›Ó·È ¿Ú· Ôχ ÛËÌ·ÓÙÈ΋” ÙfiÓÈÛÂ, ·ÏÏ¿ ‰›ÓÔÓÙ·˜ Ì›· ÚfiÁ¢ÛË ÙˆÓ ‰˘ÛÎÔÏÈÒÓ ÛËÌ›ˆÛÂ, fï˜, fiÙÈ “‰ÂÓ Â›Ó·È Â‡ÎÔÏÔ Ó· ‚ÚÂıÔ‡Ó Ï‡ÛÂȘ, ȉ›ˆ˜ fiÙ·Ó Ù· ÎÚ¿ÙË ¤Ú¯ÔÓÙ·È Ì Î›ÌÂÓ·, Ô˘ ‰È·‚¿˙Ô˘Ó, Î·È fi¯È Ì ‰È¿ıÂÛË ÁÈ· ‰È¿ÏÔÁÔ” . ∞ÎÔÏÔ‡ıËÛÂ Ë Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ù˘ ¡ÙfiÚ·˜ ª·ÎÔÁÈ¿ÓÓË Ì ÙÔÓ ¡Ù¤È‚ÈÓÙ ª›ÏÈÌ·ÓÙ ¯ˆÚ›˜ Ó· ˘¿ÚÍÔ˘Ó ‰ËÏÒÛÂȘ.

∞fi ÙË ™‡ÓÔ‰Ô ·Ô˘ÛÈ¿˙ÂÈ Ë Ã›Ï·ÚÈ ∫Ï›ÓÙÔÓ, ÏfiÁˆ ÚfiÛÊ·ÙÔ˘ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÔ‡ Ù˘ ÛÙÔÓ ·ÁÎÒÓ·. ¶·ÚÒÓ ÛÙË Û‡ÓÔ‰Ô ı· Â›Ó·È Î·È Ô πÙ·Ïfi˜ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ™›Ï‚ÈÔ ªÂÚÏÔ˘ÛÎfiÓÈ, Ô ÔÔ›Ô˜ ı· ‰ÒÛÂÈ Â›Û˘ Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË Δ‡Ô˘. ΔËÓ ∫˘Úȷ΋, Û˘ÁηÏÂ›Ù·È Ë ¿Ù˘Ë ˘Ô˘ÚÁÈ΋ Û‡ÓÔ‰Ô˜ ÙˆÓ 56 ¯ˆÚÒÓ, Ô˘ ÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÛÙÔÓ √∞™∂, Ù˘ ÔÔ›·˜ ÚÔ‰Ú‡ÂÈ Ë ∂ÏÏ¿‰· ‰È¿ Ù˘ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ ∂͈ÙÂÚÈÎÒÓ, ¡ÙfiÚ· ª·ÎÔÁÈ¿ÓÓË. ™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙˆÓ Â·ÊÒÓ Ù˘ ÛÙÔ ÂÚÈıÒÚÈÔ Ù˘ Û˘Ófi‰Ô˘ ÙÔ˘ √∞™∂, Ë Î· ª·ÎÔÁÈ¿ÓÓË ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ˘ÔÁÚ¿„ÂÈ Û˘Ìʈӛ˜ Ì ÙËÓ ·ÌÂÚÈηÓÈ΋ ÏÂ˘Ú¿, Ô˘ ı· ·ÓÔ›ÍÔ˘Ó ÙÔ ‰ÚfiÌÔ ÁÈ· ÙËÓ ·ÂÏ¢ı¤ÚˆÛË ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ Ù·ÍȉȈÙÒÓ ÛÙȘ ∏¶∞, ·fi ÙÔ Î·ıÂÛÙÒ˜ Ù˘ ‚›˙·˜. ∂Í¿ÏÏÔ˘, ÛÙËÓ ·Ó·ÌÂÓfiÌÂÓË Û˘Ó¿ÓÙËÛ‹ Ù˘ Ì ÙÔÓ ΔÔ‡ÚÎÔ ÔÌfiÏÔÁfi Ù˘ Î. ¡Ù·‚Ô‡ÙÔÁÏÔ˘, Ë ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∂͈ÙÂÚÈÎÒÓ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ı¤ÛÂÈ ÙÔ ı¤Ì· ÙˆÓ ·Ú·‚È¿ÛÂˆÓ ÛÙÔ ∞ÈÁ·›Ô.


T√¶π∫√ P∂¶√ƒΔ∞∑

13

KYPIAKH 28 IOYNIOY 2009

°È· ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË ÙˆÓ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ Î·Ù·Û΢‹˜ ÙÔ˘ ºÚ¿ÁÌ·ÙÔ˜ ª·˘ÚÔÌÌ¿ÙÈ

“¶˘Ú¿” ¶··ÙfiÏÈ· ηٿ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜

“∂

Λ Ô˘ Ì·˜ ¯ÚˆÛÙÔ‡Û·Ó, Ì·˜ ‹Ú·Ó Î·È ÙÔ ‚fi‰È...” , ‰ËÏÒÓÂÈ Ô ÓÔ̿گ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ ∞. ¶··ÙfiÏÈ·˜, ÁÈ· ÙËÓ Â›ıÂÛË Ô˘ ‰¤¯ıËΠ·fi ÙÔ °ÂÓÈÎfi °Ú·ÌÌ·Ù¤· Ù˘ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ £ÂÛÛ·Ï›·˜, Î. º. °ÎÔ‡·, Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÙË ‰È·ÎÔ‹ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛ˘ Ù˘ Û˘Ó¤¯ÈÛ˘ ÙˆÓ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ Î·Ù·Û΢‹˜ ÙÔ˘ ºÚ¿ÁÌ·ÙÔ˜ ª·˘ÚÔÌÌ¿ÙÈ. √ Î. ¶··ÙfiÏÈ·˜ ÚÔÂȉÔÔÈ› Û ·˘ÛÙËÚfi ÙfiÓÔ Ì ηıÔÏÈΤ˜ ·ÓÙȉڿÛÂȘ Î·È Î¿ÓÂÈ ÏfiÁÔ ÁÈ· ÚˆÙÔÊ·Ó‹ ÚÔ¯ÂÈÚfiÙËÙ· Î·È ÂÈÔÏ·ÈfiÙËÙ· Ô˘ Â¤‰ÂÈÍÂ Ë ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· £ÂÛÛ·Ï›·˜, ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ÙÔ˘ ÊÚ¿ÁÌ·ÙÔ˜. øÛÙfiÛÔ, Ô °Ú·ÌÌ·Ù¤·˜ ¤¯ÂÈ ÍÂηı·Ú›ÛÂÈ fiÙÈ ÙÔ ¤ÚÁÔ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÂÓÙ·¯ı› ÛÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· “∞Ï. ª·ÏÙ·Ù˙‹˜” ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ ∞ÁÚÔÙÈ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ Î·È ΔÚÔʛ̈Ó, Ì ¢ı‡ÓË Ù˘ ¡ÔÌ·Ú¯›·˜ ª·ÁÓËÛ›·˜, Ô˘ ‰ÂÓ ÊÚfiÓÙÈÛ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù¿ıÂÛË ÙÔ˘ ÂÈηÈÚÔÔÈË̤ÓÔ˘ Ù¯ÓÈÎÔ‡ ‰ÂÏÙ›Ô˘ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÈÛÙÔÔÈÂ›Ù·È Ô ·Ú‰Â˘ÙÈÎfi˜ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·˜ ÙÔ˘ Î·È Ó· Û˘Ó¯ÈÛÙ› Ë ·ÚfiÛÎÔÙË ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛ‹ ÙÔ˘, ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·¤ÓÙ·Í‹ ÙÔ˘ ·fi ÙÔ ¶∂¶.

™Â Ó¤· ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ ÙÔ˘ Ô ÓÔ̿گ˘ ÙÔÓ›˙ÂÈ: “¶¤Ú· ·fi ÙË ÁÓˆÛÙ‹ ·ÓÙÈÓÔ̷گȷ΋ ÌÈÛ·ÏÏÔ‰ÔÍ›· Ô˘ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÈ Û˘Ó‹ıˆ˜ ÙȘ ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂȘ Ù˘ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜, ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó Ù· ·Ì›ÏÈÎÙ· ÂÚˆÙ‹Ì·Ù· Ô˘ ·¢ı‡ÓÂÈ ÛÙÔÓ Î. °ÎÔ‡· Ë ÙÔÈ΋ ÎÔÈÓˆÓ›· Î·È Ù· ÔÔ›· ·Ó·Ì¤ÓÔ˘Ó ·¿ÓÙËÛË Â‰Ò Î·È ÙÒÚ·: ·) °È· ÔÈÔ ÏfiÁÔ Ë ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· ‰È¤ÎÔ„Â ÙË ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ 2008, ÂÓÒ ÌÔÚÔ‡Û ӷ ·Ú·Ù›ÓÂÈ ÙËÓ ÏËڈ̋ ÙˆÓ ‰··ÓÒÓ Ì¤¯ÚÈ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ πÔ˘Ó›Ô˘ ÙÔ˘ 2009; ‚) °È·Ù› Ô Î. °ÎÔ‡·˜ ‰ÂÛÌ¢fiÙ·Ó ‰ËÌÔÛ›ˆ˜ ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ 2008 fiÙÈ ÙÔ ¤ÚÁÔ ı· ÂÓÙ·¯ı› ÛÙÔ “∞ϤͷӉÚÔ˜ ª·ÏÙ·Ù˙‹˜” , ¯ˆÚ›˜ Ó· ¤¯ÂÈ ÚÔËÁÔ˘Ì¤Óˆ˜ ‰È·ÛÊ·Ï›ÛÂÈ Î·Ì›· ·fi ÙȘ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ ¤ÓÙ·Í‹˜ ÙÔ˘; Á) °ÓˆÚ›˙ÂÈ Ô Î. °ÎÔ‡·˜ fiÙÈ Î·Ù¿ ÙËÓ Ë̤ڷ Ù˘ Â›Û΄‹˜ Ì·˜ ÛÙÔ À¶.∞.∞.Δ. ÛÙȘ 24-62009, ˘‹Ú¯Â ÂÈÛÙÔÏ‹ ÚÔ˜ ˘ÔÁÚ·Ê‹ Ô˘ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ÙËÓ ·‰˘Ó·Ì›· ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ Ó· ÂÓÙ¿ÍÂÈ ÙÔ ¤ÚÁÔ ÛÙÔ “∞ϤͷӉÚÔ˜ ª·ÏÙ·Ù˙‹˜” ÏfiÁˆ ÙÔ˘ ˘‰Ú¢ÙÈÎÔ‡ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· ÙÔ˘; °ÓˆÚ›˙ÂÈ ¿Ú·ÁÂ Ô Î. °ÎÔ‡·˜ fiÙÈ ·˘Ù‹ Ë ÂÈÛÙÔÏ‹ ·ÂÛ‡ÚıË ÌÂÙ¿ ·fi ¤ÓÙÔÓ˜ ȤÛÂȘ Ù˘ ¡∞ª, ÙËÓ ›‰È· ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ Ë ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· “ÎÔÈÌfiÙ·Ó ÙÔÓ ‡ÓÔ ÙÔ˘ ‰Èη›Ô˘” ; ‰) °ÓˆÚ›˙ÂÈ Ô Î. °ÎÔ‡·˜ fiÙÈ Ù· ÛÙÂϤ¯Ë ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ ∞ÁÚÔÙÈ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ ÚfiÙÂÈÓ·Ó Ó· ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙËı› ÙÔ ¤ÚÁÔ ·fi ÙÔ À¶∂Ãø¢∂ ÏfiÁˆ ÙÔ˘ ˘‰Ú¢ÙÈÎÔ‡ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· ÙÔ˘; ΔfiÛÔ Î·Ï¿ ›¯Â ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÂÈ Ë ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· ÙË Û˘Ó¤¯ÈÛË ÙˆÓ ÈÛÙÒÛÂˆÓ ÁÈ· ÙÔ ¤ÚÁÔ;

Â) Œ¯ÂÈ ˘fi„Ë ÙÔ˘ Ô Î. °ÎÔ‡·˜ fiÙÈ ÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ‰ÂÓ ·Ô‰¤¯ÂÙ·È ÙËÓ ÚfiÙ·Û‹ ÙÔ˘ Ó· ÂÓÙ¿ÍÂÈ ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ Ù˘ ηٷÛ΢‹˜ ÙÔ˘ ºÚ¿ÁÌ·ÙÔ˜, ·ÏÒ˜ Î·È ÌfiÓÔ ÁÈ· Ó· Â͢ËÚÂÙ‹ÛÂÈ ÙË “ÏÔÁÈÛÙÈ΋ Â͢Á›·ÓÛË” ÙˆÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ Ù˘ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜; ÛÙ) Œ¯ÂÈ Î·Ù·ÓÔ‹ÛÂÈ Ô °.°. Ù˘ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ fiÙÈ ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÛÙȘ 24-06-2009 ¤ÁÈÓ ÛÔ‚·Ú‹ Û˘˙‹ÙËÛË Î·È Û¯Â‰È·ÛÌfi˜ ·fi ÎÔÈÓÔ‡ Ì ÙÔ À¶.∞.∞.Δ. ÁÈ· ÙȘ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ ¤ÓÙ·Í˘ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘, fiÙ·Ó ‰ËÏ·‰‹ ·ÓÙÈÏËÊı‹Î·Ì fiÙÈ Ë ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· ¤¯ÂÈ ·Ê‹ÛÂÈ ÙÔ ºÚ¿ÁÌ· ÛÙËÓ Ù‡¯Ë ÙÔ˘, ÂÈϤÁÔÓÙ·˜ ÙËÓ Ù·ÎÙÈ΋ ÙÔ˘ “ÛÙÚ›‚ÂÈÓ ‰È¿ ÙˆÓ - ·Ó¤ÍÔ‰ˆÓ - ‰ÂÛ̇ۈӔ ; Œ¯ÂÈ Î·Ù·Ï¿‚ÂÈ, ¿Ú·ÁÂ, fiÙÈ Â›Ó·È ‚·Ú‡Ù·Ù· Â-

ÎÙÂıÂÈ̤ÓÔ˜ ¤Ó·ÓÙÈ ÙÔ˘ À¶.∞.∞.Δ. ÁÈ· ÙËÓ ·‰ÈηÈÔÏfiÁËÙË ÂÏ·ÊÚfiÙËÙ· Ô˘ Â¤‰ÂÈÍÂ, fiÙ·Ó ‰ÂÛÌ¢fiÙ·Ó ‰ËÌÔÛ›ˆ˜ ¯ˆÚ›˜ ·ÓÙ›ÎÚÈÛÌ·; ∫·È ¤Ó· ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ÂÚÒÙËÌ·: £· Û˘ÌÂÚÈÊÂÚfiÙ·Ó Ì ٤ÙÔÈ· ÚÔ¯ÂÈÚfiÙËÙ· Î·È ·ÚÔÓÔËÛ›· Ô Î. °ÎÔ‡·˜ ÁÈ· ¤Ó· ¤ÚÁÔ ÙfiÛÔ ÌÂÁ¿Ï˘ ÛËÌ·Û›·˜, Â¿Ó ·˘Ùfi ˘ÏÔÔÈÔ‡ÓÙ·Ó ÛÙËÓ ÂÎÏÔÁÈ΋ ÂÚÈʤÚÂÈ· ÂÓfi˜ ʛϷ - ÔÏÈÙÈο - ÚÔÛΛÌÂÓÔ˘ ¡ÔÌ¿Ú¯Ë; ΔÔ˘ ·¢ı‡ÓÔ˘Ì ÏÔÈfiÓ ·˘ÛÙËÚ‹ ÚÔÂȉÔÔ›ËÛË: ∂¿Ó ‰ÂÓ ÂÍ·ÛÊ·ÏÈÛÙ› ¿ÌÂÛ· Ë Û˘Ó¤¯ÈÛË Ù˘ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛ˘ Î·È ÙˆÓ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘, ı· Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂÈ ÙËÓ Î·ıÔÏÈ΋ ·ÓÙ›‰Ú·ÛË ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡ Ì·˜, ÚÔÂÍ·Ú¯fiÓÙˆÓ Ì¿ÏÈÛÙ· ÙˆÓ Ê›Ï· ÚÔÛΛÌÂ-

ÓˆÓ ÛÙÔ Î˘‚ÂÚÓÒÓ ÎfiÌÌ·. ΔÔÓ ÂÓËÌÂÚÒÓÔ˘Ì ‰Â fiÙÈ Ô „fiÁÔ˜ ÂΠ̤ÚÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ı· Â›Ó·È ·ÎfiÌË ‚·Ú‡ÙÂÚÔ˜, ·ÊÔ‡ η̛· ·Ú·Ù·Íȷ΋ ËıÈ΋ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ·Ó¯ı› Ï‹ÁÌ·Ù· Û ‚¿ÚÔ˜ ÙˆÓ Û˘ÌÊÂÚfiÓÙˆÓ ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡, ÛÙÔ ‚ˆÌfi Ù˘ Â͢ËÚ¤ÙËÛË ÌÈÎÚÔÔÏÈÙÈÎÒÓ ÂȉÈÒ͈Ӕ .

°È· ÙÔ ¢. ªÔ˘ÚÂÛ›Ô˘ ∞Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Âͤ‰ˆÛ ¯ı˜ Ë ¡Ô̷گȷ΋ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË Î·È ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙÔ˘ ‰‹ÌÔ˘ ªÔ˘ÚÂÛ›Ô˘ ÁÈ· ÙÔÓ ‰ÚfiÌÔ Ã¿ÓÈ·∫ÈÛÛfi˜ ÛÙËÓ ÔÔ›· ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ù· ÂÍ‹˜: ™ÙÂϤ¯Ë Ù˘ ÂÈÚÚÔ‹˜ ÙÔ˘ ¢ËÌ¿Ú¯Ô˘ ªÔ˘ÚÂÛ›Ô˘ ·ÔÊ¿ÛÈÛ·Ó ·Ú·‰fi͈˜ Ó· ηٷÏÔÁ›ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÛÙÈÁÌ‹ ÛÙË ¡ÔÌ·Ú¯›· ηı˘ÛÙÂÚ‹ÛÂȘ

ÁÈ· ÙÔ ‰ÚfiÌÔ Ã¿ÓÈ·-∫ÈÛÛfi˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ÂÁηÈÓÈ·ÛÙ› ÂÓÙfi˜ ÙÔ˘ πÔ˘Ï›Ô˘. £˘Ì›˙Ô˘Ì fiÙÈ Ë ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ·˘ÙÔ‡ ·ÔÙÂÏ› Ú·ÁÌ·ÙÈÎfi ¿ıÏÔ, ‰Â‰Ô̤ÓÔ˘ fiÙÈ Ë ¡∞ª ηٿÊÂÚ ӷ ÍÂÂÚ¿ÛÂÈ ‰˘ÛÎÔϛ˜ Ô˘ ÚÈÓ ·fi ‰‡Ô ¯ÚfiÓÈ· Ê¿ÓÙ·˙·Ó Ú·ÁÌ·ÙÈο ·Ó˘¤Ú‚ÏËÙ˜. £· ÂÚÈ̤ӷÌ ÂÔ̤ӈ˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÂÎÚÔÛÒÔ˘˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ Ó· Û˘Á¯·ÚÔ‡Ó ÙË ¡ÔÌ·Ú¯›· ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÌÔÓ‹ Î·È ÙËÓ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfiÙËÙ¿ Ù˘, ·ÓÙ› Ó· „¿¯ÓÔ˘Ó ·ÊÔṲ́˜ Ó· Ù˘ ÂÈÙÂıÔ‡Ó “‰È’ ·Û‹Ì·ÓÙÔÓ ·ÊÔÚÌ‹Ó” . ∫¿ÔÈÔÈ, ‰˘ÛÙ˘¯Ò˜ ÂÎÙÈÌÔ‡Ó fiÙÈ Ì¤Ûˆ Ù˘ ÁÓˆÛÙ‹˜ Ù·ÎÙÈ΋˜ ÙÔ˘ ·ÓÙÈÂÚÈÛ·ÛÌÔ‡ ı· ÂÙ‡¯Ô˘Ó Ó· ÌËÓ Û˘˙ËÙËı› ÛÙÔ ·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ ™˘Ó¤‰ÚÈÔ ÁÈ· ÙÔ ¶‹ÏÈÔ, ÙÔ Ì›˙ÔÓ ˙‹ÙËÌ· ÙÔ˘ ™Ã√√∞¶ ÙÔ˘ ªÔ˘ÚÂÛ›Ô˘ Ô˘ ÌfiÓÔ ÛÙË “ÛˆÙËÚ›· ÙÔ˘ ¶ËÏ›Ô˘” ‰ÂÓ Û˘Ì‚¿ÏÏÂÈ. ∏ Úfi‚Ï„‹ ÙÔ˘˜ ·˘Ù‹ ‰ÂÓ ı· ‰ÈηȈı›. ΔÔ ™Ã√√∞¶ ÙÔ˘ ªÔ˘ÚÂÛ›Ô˘ ı· Û˘˙ËÙËı› Î·È ı· ·ÍÈÔÏÔÁËı› ˆ˜ ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ÚÔ˜ ·ÔÊ˘Á‹Ó ·ÓÂÏÏ·‰ÈÎÒ˜ ÛÙÔÓ ÙÔ̤· ÙÔ˘ ÔÏÂÔ‰ÔÌÈÎÔ‡ ۯ‰ȷÛÌÔ‡.

∂Èı¤ÛÂȘ Ì ‚fî˜ ÌÔÏfiÙÔÊ Û ‰ÈÌÔÈÚ›· ÙˆÓ ª∞Δ ∞£∏¡∞, 27. ™Δ√Ã√™ ·ÁÓÒÛÙˆÓ ¤ÁÈÓ ٷ

ÍËÌÂÚÒÌ·Ù· ÙÔ ·Ì·ÍÔÛÙ¿ÛÈÔ Ù˘ ∂£∂§, ÛÙËÓ Ô‰fi ∫Ô˘ÓÙÔ˘ÚÈÒÙÔ˘ 15, ÛÙÔÓ ÕÁÈÔ ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ. ™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ·ÛÙ˘ÓÔÌ›·, Ï›ÁÔ ÌÂÙ¿ ÙȘ 2, Ó·ÚÔ› ¤Ù·Í·Ó ‚fî˜ ÌÔÏfiÙÔÊ, ÚÔηÏÒÓÙ·˜ ˘ÚηÁÈ¿, ·fi ÙËÓ ÔÔ›· ÚÔÎÏ‹ıËÎ·Ó ˙ËÌȤ˜ Û ¤ÍÈ ÏˆÊÔÚ›· Ù˘ ∂£∂§. ™ÙÔ ¤ÚÁÔ Ù˘ ηٿۂÂÛ˘ Ù˘ ˘ÚηÁÈ¿˜ ‹Ú·Ó ̤ÚÔ˜ 22 ˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÈÎÔ› ˘¿ÏÏËÏÔÈ Ì ÂÙ¿ Ô¯‹Ì·Ù·, fiˆ˜ ·Ó·ÎÔÈÓÒıËΠ·fi ÙÔ ·Ú¯ËÁ›Ԣ ÙÔ˘ ¶˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÈÎÔ‡ ™ÒÌ·ÙÔ˜, ÂÓÒ ÚÔ·Ó¿ÎÚÈÛË ‰ÈÂÓÂÚÁ› ÙÔ ·ÚÌfi‰ÈÔ ∞Ó·ÎÚÈÙÈÎfi ΔÌ‹Ì·. ¶ÂÚ›Ô˘ Ì›· ÒÚ· ·ÚÁfiÙÂÚ·, ¿ÁÓˆÛÙÔÈ Ó·ÚÔ› ÂÈÙ¤ıËÎ·Ó Ì ‚fî˜ ÌÔÏfiÙÔÊ Û ‰ÈÌÔÈÚ›· ÙˆÓ ª∞Δ ÛÙË Ã·ÚÈÏ¿Ô˘ ΔÚÈÎÔ‡Ë, ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ ∞ı‹Ó·˜.

£ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË: §ËÛÙ›· Û Ú·Ù‹ÚÈÔ Î·˘Û›ÌˆÓ £E™™A§ONIKH, 27. ∂¡√¶§∏ ÏËÛÙ›· ÛËÌÂÈÒıË-

ÎÂ, ·ÚÁ¿ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ¯ı˜, Û Ú·Ù‹ÚÈÔ ˘ÁÚÒÓ Î·˘Û›ÌˆÓ ÛÙÔ øÚ·ÈfiηÛÙÚÔ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢. ¢‡Ô ¿ÙÔÌ·, Ô˘ ÊÔÚÔ‡Û·Ó ÎÚ¿ÓË, ÂÈÛ¤‚·Ï·Ó ÛÙÔ Ú·Ù‹ÚÈÔ Î·È Ì ÙËÓ ·ÂÈÏ‹ fiÏÔ˘, ·ÊÔ‡ ·ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛ·Ó ÙÔ˘˜ ‰‡Ô ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘˜, ·¤Û·Û·Ó ·fi ÙÔ Ù·ÌÂ›Ô ¿ÁÓˆÛÙÔ ¯ÚËÌ·ÙÈÎfi ÔÛfi. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÂÈ‚È‚¿ÛÙËÎ·Ó Û Ì˯·Ó‹ Î·È ÂÍ·Ê·Ó›ÛÙËÎ·Ó ÚÔ˜ ¿ÁÓˆÛÙË Î·Ù‡ı˘ÓÛË.


T√¶π∫√ P∂¶√ƒΔ∞∑

14

KYPIAKH 28 IOYNIOY 2009

√ ∫. ∫·ÚÙ¿Ï˘ ÁÈ· Ù· ¤ÚÁ· ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ ÛÙË ª·ÁÓËÛ›· √ μ√À§∂ÀΔ∏™ ¶∞™√∫ ª·ÁÓË-

Û›·˜ ∫ÒÛÙ·˜ ∫·ÚÙ¿Ï˘ ›¯Â Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÂÚÁ·Û›·˜ Ì ÙÔ °ÂÓÈÎfi °Ú·ÌÌ·Ù¤· ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ £. ¢Ú·‚›ÏÏ· Ì ı¤Ì· ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· Ù˘ ÔÏÈÙÈÛÙÈ΋˜ ÎÏËÚÔÓÔÌÈ¿˜ Î·È ÂȉÈÎfiÙÂÚ· Ù· ¤ÚÁ· ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ Ô˘ ı· ÂÓÙ·¯ıÔ‡Ó ÛÙÔ ∂™¶∞ 2007 - 2013 ÁÈ· ÙË ª·ÁÓËÛ›·. √ ∫. ∫·ÚÙ¿Ï˘ ÂÂÛ‹Ì·Ó fiÙÈ Ì ̤ÚÈÌÓ· Ù˘ π°’ ∂ÊÔÚ›·˜ ∫Ï·ÛÈÎÒÓ Î·È ¶ÚÔ˚ÛÙÔÚÈÎÒÓ ∞Ú¯·ÈÔÙ‹ÙˆÓ Î·Ù·ÁÚ¿ÊÂÙ·È ˆÚÈÌfiÙËÙ· ·fi ÏÂ˘Ú¿˜ ÌÂÏÂÙÒÓ ÁÈ· Ì›˙ÔÓ· ¤ÚÁ· ÛÙÔ ¡ÔÌfi ª·ÁÓËÛ›·˜ Î·È ÚfiÙÂÈÓ ÚÔ˜ ¤ÓÙ·ÍË ÛÙÔ ∂™¶∞ 2007-2013 ÙÔ ÙÚ›Ù˘¯Ô ÙˆÓ ¤ÚÁˆÓ “∞Ó¿‰ÂÈÍË ∞Ú¯·ÈÔÏÔÁÈÎÔ‡ ¯ÒÚÔ˘ ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜” (Ô˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ Î·È ÙËÓ ·ÔηٿÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ·Ú¯·›Ô˘ ı¿ÙÚÔ˘), “∞Ó¿‰ÂÈÍË ∞Ú¯·ÈÔÏÔÁÈÎÔ‡ ¯ÒÚÔ˘ ºÂÚÒÓ” (Ô˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ Î·È ÙËÓ ·Ó¿‰ÂÈÍË ÙÔ˘ ·Ú¯·›Ô˘ ı¿ÙÚÔ˘, Ù˘ ∞ÎÚfiÔÏ˘ ºÂÚÒÓ ·ÏÏ¿ Î·È ÙˆÓ ıÔψÙÒÓ Ù¿ÊˆÓ ÃÏfi˘) Î·È “∞Ó¿‰ÂÈÍË ∞Ú¯·ÈÔÏÔÁÈÎÔ‡ ¯ÒÚÔ˘ ·Ú¯·›·˜ ÕÏÔ˘” . ¶ÚfiÙÂÈÓ Â›Û˘ Ó· ‰ÚÔÌÔÏÔÁËı› Ë ÂÓÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ·Ú¯·ÈÔÏÔÁÈÎÒÓ ¯ÒÚˆÓ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ¶·Ï·È¿ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘, Ë ·Ó¿‰ÂÈÍË ÙÔ˘ ıÔψÙÔ‡ Ù¿ÊÔ˘ ÛÙÔÓ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi μfiÏÔ˘, Ë ·Ó¿‰ÂÈÍË ÙÔ˘ ·Ú¯·›Ô˘ £Â¿ÙÚÔ˘ ºıÈÒÙȉˆÓ £Ë‚ÒÓ Î·È Ë ·Ó¿‰ÂÈÍË ÙˆÓ ·Ú¯·›ˆÓ fiÏÂˆÓ ™ÎÈ¿ıÔ˘-™ÎÔ¤ÏÔ˘-∞ÏÔÓÓ‹ÛÔ˘. ™ÙËÓ ›‰È· Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÂÍÂÙ¿ÛıËÎ·Ó ÔÈ ÚÔÔÙÈΤ˜ Û‡Ó‰ÂÛ˘ Ù˘ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈ΋˜ ªÂÛÔÁÂÈ¿‰·˜ Ì ÙËÓ ·Ó¿‰ÂÈÍË ·Ú¯·›ˆÓ ·ÏÏ¿ Î·È ÓÂfiÙÂÚˆÓ ÌÓËÌ›ˆÓ ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î·È ÂÈÛËÌ¿ÓıËΠÂÎ Ó¤Ô˘ Ë ÔÊÂÈÏ‹ ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ ÚÔ˜ ÙÔ ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘, ‡„Ô˘˜ 1.2 ÂÎ. ¢ÚÒ, ÁÈ· ‰Ú¿ÛÂȘ ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡. ΔÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ ÌÂÙ¿ ·fi ÂͤٷÛË ÙˆÓ ıÂÌ¿ÙˆÓ Â·Ó‹Ïı ÛËÌÂÈÒÓÔÓÙ·˜ fiÙÈ Ù· ÙÚ›· ¤ÚÁ· ·Ó¿‰ÂÈ͢ ÙˆÓ ·Ú¯·ÈÔÏÔÁÈÎÒÓ ¯ÒÚˆÓ (·Ú¯·›· ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·, ºÂÚ¤˜, Õψ˜) ÂÍÂÙ¿˙ÔÓÙ·È ıÂÙÈο ÁÈ· ¤ÓÙ·Í‹ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ ∂™¶∞ 2007 - 2013, ηıÒ˜ Î·È fiÙÈ ÁÈ· Ù· ˘fiÏÔÈ· ¤ÚÁ· ı· ÂÍÂÙ·ÛÙ› Ë ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÂÓ›Û¯˘Û‹˜ ÙÔ˘˜ ̤۷ ·fi ÂıÓÈÎÔ‡˜ fiÚÔ˘˜.

™¯ÔÏÂ›Ô ¢Â‡ÙÂÚ˘ ∂˘Î·ÈÚ›·˜: ∞ÔÓÔÌ‹ Ù›ÙÏˆÓ ÛÔ˘‰ÒÓ Δ√ ™¯ÔÏÂ›Ô ¢Â‡ÙÂÚ˘ ∂˘Î·ÈÚ›·˜

μfiÏÔ˘ ÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›·ÛË ÙˆÓ ¢Ú¿ÛÂˆÓ ÙÔ˘ Û¯. ¤ÙÔ˘˜ 200809 Î·È ÙËÓ ·ÔÓÔÌ‹ ÙˆÓ Δ›ÙÏˆÓ ™Ô˘‰ÒÓ ÛÙÔ˘˜ ·fiÊÔÈÙÔ˘˜ ÙÔ˘ ™¯ÔÏ›Ԣ ∏ ∂Ή‹ÏˆÛË ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· 29 πÔ˘Ó›Ô˘ Î·È ÒÚ· 6:30 Ì.Ì. ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ¶ÔÏÏ·ÏÒÓ ÃÚ‹ÛÂˆÓ ÙÔ˘ ™¯ÔÏ›Ԣ Ì·˜, ÛڈÓÔ˜-∞Ó··‡Ûˆ˜, ™˘ÁÎÚfiÙËÌ· ªÔ˘ÚÙ˙Ô‡ÎÔ˘. °È· ÂÓË̤ڈÛË ÙˆÓ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÙ‹ÙˆÓ ,ÁÈ· ÙË ‰ÔÌ‹ Î·È ÁÂÓÈο fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÁÈ· ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ™¢∂ μfiÏÔ˘, ÂÈÛÎÂÊÙ›Ù ÙËÓ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· ÙÔ˘: httt://www.sdevolou.mag.sch.gr ŸÛÔÈ ÂÓ‹ÏÈΘ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ·ÔÏ˘Ù‹ÚÈÔ °˘ÌÓ·Û›Ô˘ Î·È ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ÙÔ ·ÔÎÙ‹ÛÔ˘Ó Ì ‰‡Ô ¯ÚfiÓÈ· ÊÔ›ÙËÛË, ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÁÁÚ·ÊÔ‡Ó ÛÙÔ ™¢∂ μfiÏÔ˘ (™˘ÁÎÚfiÙËÌ· ªÔ˘ÚÙ˙Ô‡ÎÔ˘ ·fi 4:00Ì.Ì.-8:00Ì.Ì., ÙËÏ. 2421048762) ‹‰Ë ¤¯Ô˘Ó ·Ú¯›ÛÂÈ ÔÈ ÂÁÁڷʤ˜ Î·È ÔÈ ı¤ÛÂȘ ‰ÂÓ ı· ÍÂÂÚÓÔ‡Ó ÙȘ 66, Ï‹ÁÔ˘Ó ‰Â ÔÈ ÂÁÁڷʤ˜ ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘.

∞‡ÍËÛË ÙˆÓ ·ÚÈÛÙÔ‡¯ˆÓ, Ì›ˆÛË ÙÔ˘ ·ÚÈıÌÔ‡ ÙˆÓ ˘Ô„ËÊ›ˆÓ οو ·fi ÙË

™Ù· fiÚÈ¿ ÙÔ˘ ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ÙˆÓ ÕÓÔ‰Ô˜ ÙˆÓ ‚¿ÛÂˆÓ Î·È Ì›ˆÛË ÙˆÓ ÎÂÓÒÓ ı¤ÛÂˆÓ ÛÙ· ∞∂π-Δ∂π ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È

·‡ÍËÛË ÙˆÓ ·ÚÈÛÙÔ‡¯ˆÓ, Ë Ì›ˆÛË ÙˆÓ ˘Ô„ËÊ›ˆÓ οو ·fi ÙË ‚¿ÛË Ì ÙÔ ‚·ıÌfi ‰¤Î· Î·È Ë ÂÓ›Û¯˘ÛË ÙˆÓ ‚·ıÌÔÏÔÁÈÒÓ ÌÂÛ·›·˜ Îϛ̷η˜ Â›Ó·È Ù· ÙÂÏÈο ‚·ÛÈο Û˘ÌÂÚ¿ÛÌ·Ù· ·fi ÙȘ ÂȉfiÛÂȘ ÙˆÓ ÊÂÙÈÓÒÓ ·ÓÂÏÏ·‰ÈÎÒÓ ÂÍÂÙ¿ÛÂˆÓ Û ۯ¤ÛË Ì ÙȘ ÂÚ˘ÛÈÓ¤˜. ∏ ηٿÛÙ·ÛË ·˘Ù‹ Ô‰ËÁ› Û ¿ÓÔ‰Ô ÙˆÓ ‚¿ÛÂˆÓ ÂÈÛ·ÁˆÁ‹˜ ÛÙȘ ÂÚÈ˙‹ÙËÙ˜ ™¯ÔϤ˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙ· ÌÂÛ·›· ΔÌ‹Ì·Ù·, ηıÒ˜ Î·È Û Ì›ˆÛË ÙˆÓ ÎÂÓÒÓ ı¤ÛÂˆÓ ÛÙ· ∞∂π-Δ∂π. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ·ÚÌfi‰ÈÔÈ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ οÓÔ˘Ó ÏfiÁÔ ÁÈ· ¿ÓÔ‰Ô ÙˆÓ ‚¿ÛÂˆÓ ÛÙ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ÙÌ‹Ì·Ù· Ù˘ ·ÓÒÙ·Ù˘ ÂÎ·›‰Â˘Û˘ Î·È ÛÙȘ ÂÚÈ˙‹ÙËÙ˜ È·ÙÚÈΤ˜ Î·È ÓÔÌÈΤ˜ Û¯ÔϤ˜, fiˆ˜ Î·È ÛÙ· Ê·Ú̷΢ÙÈο, Ô‰ÔÓÙÈ·ÙÚÈο Î·È ·È‰·ÁˆÁÈο ÙÌ‹Ì·Ù·, ηıÒ˜ Î·È ÛÙ· ÙÌ‹Ì·Ù· ¶ÔÏÈÙÈÎÒÓ ªË¯·ÓÈÎÒÓ, ªË¯·ÓÔÏfiÁˆÓ Î·È ∏ÏÂÎÙÚÔÏfiÁˆÓ.

ƒÂÔÚÙ¿˙:

ºøΔ∏™ ™¶∞¡√™ ∞Í›˙ÂÈ Ó· ÛËÌÂȈı› ˆ˜ ÔÈ ÂÎÙÈÌ‹ÛÂȘ ÙˆÓ ·ÚÌÔ‰›ˆÓ ÌÂÙ·‚Ï‹ıËÎ·Ó Û ÙÚ›· ÛÙ¿‰È·. ¶ÚÈÓ ÙËÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÙˆÓ ‚·ıÌÒÓ ˘‹Ú¯·Ó ÂÎÙÈÌ‹ÛÂȘ ÁÈ· ¿ÓÔ‰Ô ÙˆÓ ‚¿ÛÂˆÓ Û ·ÚÎÂÙ¿ ΔÌ‹Ì·Ù·, ·ÏÏ¿ ‹Ù·Ó Ì¿ÏÏÔÓ ÂÈÊ˘Ï·ÎÙÈΤ˜. ŸÙ·Ó ·Ó·ÎÔÈÓÒıËÎ·Ó ÔÈ ‚·ıÌÔ› Î·È ‰fiıËÎ·Ó ÛÙË ‰ËÌÔÛÈfiÙËÙ· ÛÙ·ÙÈÛÙÈο ÛÙÔȯ›· ÔÈ ÂÎÙÈÌ‹ÛÂȘ ÁÈ· ¿ÓÔ‰Ô ÙˆÓ ‚¿ÛÂˆÓ ¤ÁÈÓ·Ó ÈÔ ¤ÓÙÔÓ˜. øÛÙfiÛÔ, ·ÎfiÌË ‰ÂÓ Â›¯·Ó ÁÓˆÛÙÔÔÈËı› Ù· ÛÙÔȯ›· ÁÈ· ÙÔ˘˜ °ÂÓÈÎÔ‡˜ μ·ıÌÔ‡˜ ¶ÚfiÛ‚·Û˘ Ô˘ ·ÔÙÂÏ› ·ÎfiÌË ÈÔ ·ÍÈfiÈÛÙÔ ‰Â›ÎÙË ÁÈ· ÙË ‰È·Î‡Ì·ÓÛË ÙˆÓ ‚¿ÛˆÓ. ΔÂÏÈο Ù· ÔÛÔÛÙ¿ Ì ÙÔ˘˜ °ÂÓÈÎÔ‡˜ μ·ıÌÔ‡˜ ¶ÚfiÛ‚·Û˘ ·Ó·ÎÔÈÓÒıËÎ·Ó ÙËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË ¶¤ÌÙË, fiÔ˘ Î·È Ê¿ÓËÎÂ Ô ÏËıˆÚÈÛÌfi˜ ÙˆÓ ·ÚÈÛÙÔ‡¯ˆÓ ‰›ÓÔÓÙ·˜ ¤ÙÛÈ ÙÔ “Ú¿ÛÈÓÔ Êˆ˜” ÁÈ· ÙËÓ ¿ÓÔ‰Ô ÙˆÓ ‚¿ÛˆÓ. ¡· ÛËÌÂȈı› ‚¤‚·È· ˆ˜ ·ÎfiÌË ¤Ó·˜ ¿ÏÏÔ˜ ÈÛ¯˘Úfi˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ·˜ ÁÈ· ÙË ‰È·Î‡Ì·ÓÛË ÙˆÓ ‚¿ÛÂˆÓ ı· Â›Ó·È ÔÈ ÚÔÙÈÌ‹ÛÂȘ ÙˆÓ ˘Ô„ËÊ›ˆÓ Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ˘Ô‚ÔÏ‹ ÙˆÓ Ì˯·ÓÔÁÚ·ÊÈÎÒÓ ‰ÂÏÙ›ˆÓ. ¶ÔÈ· Â›Ó·È fï˜ Ù· ·ÚÈ· ‚·ÛÈο Û˘ÌÂÚ¿ÛÌ·Ù· ÙˆÓ ÊÂÙÈÓÒÓ ·ÓÂÏÏ·‰ÈÎÒÓ ÂÍÂÙ¿ÛˆÓ;

√È ·ÚÈÛÙÔ‡¯ÔÈ

√È ·ÚÈÛÙÔ‡¯ÔÈ ¤Êı·Û·Ó ʤÙÔ˜ ÙÔ˘˜ 10.688, ÔÛÔÛÙfi 12,59% Â› ÙÔ˘ Û˘ÓfiÏÔ˘ ¤Ó·ÓÙÈ ÙˆÓ 8.915, ÔÛÔÛÙfi 9,91%, Ô˘ ›¯·Ó ηٷÁÚ·Ê› ÙËÓ ÂÚ˘ÛÈÓ‹ ¯ÚÔÓÈ¿. À¿Ú¯ÂÈ Û˘ÓÂÒ˜ ÌÈ· ·‡ÍËÛË ·ÚÈÛÙÔ‡¯ˆÓ ʤÙÔ˜ ηٿ 1.773 ¿ÙÔÌ·, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÂηÙÔÓÙ¿‰Â˜ ¿ÙÔÌ· Ô˘ ‚·ıÌÔÏÔÁ‹ıËÎ·Ó ·fi 18 Ò˜ 20 Ó· ̤ÓÔ˘Ó ÙÂÏÈο ÂÎÙfi˜ ÙˆÓ Û¯ÔÏÒÓ ÚÒÙ˘ ÚÔÙ›ÌËÛ‹˜ ÙÔ˘˜. ™ÙË ıÂÙÈ΋ ηÙ‡ı˘ÓÛË ÂȉÈο, fiÔ˘ ηٷÁÚ¿ÊËÎÂ Î·È Ô ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˜ ·ÚÈıÌfi˜ ·ÚÈÛÙÔ‡¯ˆÓ, ¤Ó· ÔÛÔÛÙfi 32,96% ÙˆÓ ˘Ô„ËÊ›ˆÓ ηٷٿÛÛÂÙ·È ÛÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›· ÙˆÓ ·ÚÈÛÙÔ‡¯ˆÓ

(·‡ÍËÛË 7,2% Û ۯ¤ÛË Ì ¤Ú˘ÛÈ). ™ÙËÓ ›‰È· ηÙ‡ı˘ÓÛË Ì¿ÏÈÛÙ· Î·È ÛÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›· ÙˆÓ ·ÙfiÌˆÓ Ô˘ ÂÓÙ¿ÛÛÔÓÙ·È ÛÙË ‚·ıÌÔÏÔÁÈ΋ Îϛ̷η 1920 ˘‹ÚÍ ·‡ÍËÛË Î·Ù¿ 544 ¿ÙÔÌ· Û ۯ¤ÛË Ì ¤Ú˘ÛÈ. ∞˘ÍË̤ÓÔÈ ‹Ù·Ó fï˜ ÔÈ ·ÚÈÛÙÔ‡¯ÔÈ ÂʤÙÔ˜ Î·È ÛÙËÓ Ù¯ÓÔÏÔÁÈ΋ ηÙ‡ı˘ÓÛË, fiÔ˘ ÙÔ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô ÔÛÔÛÙfi Â›Ó·È 9,75% ¤Ó·ÓÙÈ 6,56% Ô˘ ‹Ù·Ó ÙËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË ¯ÚÔÓÈ¿ (1.035 ¿ÙÔÌ·). ™ÙË ıˆÚËÙÈ΋ ηÙ‡ı˘ÓÛË ÔÈ ·ÚÈÛÙÔ‡¯ÔÈ ‹Ù·Ó ÂʤÙÔ˜ ÔÚȷο ·˘ÍË̤ÓÔÈ (ηٿ 0,9% Û ۯ¤ÛË Ì ¤Ú˘ÛÈ).

√È ·ÔÙ˘¯fiÓÙ˜

º¤ÙÔ˜ ÌÂÈÒıËÎ·Ó Û ۯ¤ÛË Ì ¤Ú˘ÛÈ ÔÈ ·ÔÙ˘¯fiÓÙ˜, ˘Ô„‹ÊÈÔÈ ‰ËÏ·‰‹ Ô˘ ‰ÂÓ ÌfiÚÂÛ·Ó Ó· ÂÚ¿ÛÔ˘Ó ÙË ‚¿ÛË Ì ÙÔ ‚·ıÌfi ‰¤Î· Î·È Ó· ·ÔÎÙ‹ÛÔ˘Ó ‰Èη›ˆÌ· ÂÈÛ·ÁˆÁ‹˜ Û οÔÈ· ™¯ÔÏ‹. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ· ʤÙÔ˜ ÔÈ ·ÔÙ˘¯fiÓÙ˜ Â›Ó·È ÏÈÁfiÙÂÚÔÈ Î·Ù¿ 4.246 Û ۯ¤ÛË Ì ¤Ú˘ÛÈ. º¤ÙÔ˜ ÙÔ ÔÛÔÛÙfi ÙÔ˘˜ ÛÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ ˘Ô„ËÊ›ˆÓ Â›Ó·È 33,03% Î·È ¤Ú˘ÛÈ ‹Ù·Ó 35,86%. 줂·È· Ë ¿ÏÏË Ì·ÙÈ¿ Ù˘ ·Ó¿ÁÓˆÛ˘ ÙˆÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ Â›Ó·È ˆ˜ Î·È Ê¤ÙÔ˜ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ˘Ô„‹ÊÈÔÈ ı· ‚ÚÔ˘Ó ÎÏÂÈÛÙ¤˜ ÙȘ fiÚÙ˜ Ù˘ ÙÚÈÙÔ‚¿ıÌÈ·˜ ÂÎ·›‰Â˘Û˘. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ· 28.000 ¿ÙÔÌ· ·Ú¤‰ˆÛ·Ó ÂʤÙÔ˜ ÁÚ·Ù¿ Ì ‚·ıÌÔÏÔÁ›Â˜ οو ·fi ÙË ‚¿ÛË- Î·È ı· Ì›ÓÔ˘Ó Â-

ÎÙfi˜ ÙÚÈÙÔ‚¿ıÌÈ·˜ ÂÎ·›‰Â˘Û˘- Û ۇÓÔÏÔ 84.839 (33,03%). √È ÎÂÓ¤˜ ı¤ÛÂȘ ÛÙ· ÙÌ‹Ì·Ù· ·ÓÂÈÛÙËÌ›ˆÓ Î·È Δ∂π ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È fiÙÈ ı· Êı¿ÛÔ˘Ó ÙȘ 12.000, ÂÓÒ ¤Ú˘ÛÈ ·Ó‹Ïı·Ó ÛÙȘ 18.345. ∞ÓÙÈı¤Ùˆ˜, ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ÔÛÔÛÙfi ·ÔÙ˘¯fiÓÙˆÓ Î·Ù·ÁÚ¿ÊÂÙ·È ÛÙËÓ Ù¯ÓÔÏÔÁÈ΋ ηÙ‡ı˘ÓÛË 2 (38,03%), ÂÓÒ Î·È ÛÙË ıˆÚËÙÈ΋ ηÙ‡ı˘ÓÛË Î·Ù·ÁÚ¿ÊËΠ¤Ó· ÔÛÔÛÙfi ·ÔÙ˘¯fiÓÙˆÓ 33,94%.

√È ÂȉfiÛÂȘ

™‡Ìʈӷ Ì ٷ ÛÙÔȯ›· ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ·ÚÈÛÙÔ‡¯ÔÈ ÂÓÙÔ›ÛÙËÎ·Ó ÛÙ· ÂÍ‹˜ Ì·ı‹Ì·Ù·: ∏ÏÂÎÙÚÔÏÔÁ›· Δ¯ÓÔÏÔÁÈ΋˜ ÚÒÙÔ˘ ·ÎÏÔ˘ 52,83%, º˘ÛÈ΋ °ÂÓÈ΋˜ ¶·È‰Â›·˜ 46,97%, ÃËÌ›· £ÂÙÈ΋˜ 45,3%, ª·ıËÌ·ÙÈο °ÂÓÈ΋˜ ¶·È‰Â›·˜ 39,61% Î·È μÈÔÏÔÁ›· £ÂÙÈ΋˜ 32,52%. √È ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˜ ·ÔÙ˘¯›Â˜, ‰ËÏ·‰‹ ÁÚ·Ù¿ οو ·fi ÙË ‚¿ÛË, ÛËÌÂÈÒıËÎ·Ó ÛÙ· ÂÍ‹˜ Ì·ı‹Ì·Ù·: ª·ıËÌ·ÙÈο Δ¯ÓÔÏÔÁÈ΋˜ ‰Â‡ÙÂÚÔ˘ ·ÎÏÔ˘ 67,09% οو ·fi ÙË ‚¿ÛË, πÛÙÔÚ›· °ÂÓÈ΋˜ ¶·È‰Â›·˜ 62,23%, º˘ÛÈ΋ Δ¯ÓÔÏÔÁÈ΋˜ ‰Â‡ÙÂÚÔ˘ ·ÎÏÔ˘ 53,45%, πÛÙÔÚ›· £ÂˆÚËÙÈ΋˜ 45,91%, ∞Ó¿Ù˘ÍË ÂÊ·ÚÌÔÁÒÓ Û ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÙÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Δ¯ÓÔÏÔÁÈ΋˜ ‰Â‡ÙÂÚÔ˘ ·ÎÏÔ˘ 45,10%. º¤ÙÔ˜ Ô ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ ˘Ô„Ë-

Ê›ˆÓ Â›Ó·È ÌÂȈ̤ÓÔ˜ ηٿ 5.154 Û ۇÁÎÚÈÛË Ì ÙÔ 2008. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ· Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó 85.354 ¤Ó·ÓÙÈ 90.508 ¤Ú˘ÛÈ. ™Ù· 17 ·fi Ù· 22 Ì·ı‹Ì·Ù· ·˘Í‹ıËÎ·Ó ÔÈ ˘Ô„‹ÊÈÔÈ Ô˘ ¤ÁÚ·„·Ó ¿Óˆ ·fi ÙË ‚¿ÛË. ª·ı‹Ì·Ù· °ÂÓÈ΋˜ ¶·È‰Â›·˜: √Úȷο ηχÙÂÚ˜ Â›Ó·È ÔÈ ÂȉfiÛÂȘ ÛÙË N. °ÏÒÛÛ· Î·È Î˘Ú›ˆ˜ ÛÙȘ Îϛ̷Θ 12 -17,9. ¶¿ÓÙˆ˜ ·Í›˙ÂÈ Ó· ÛËÌÂȈı› ÔÈ ˘Ô„‹ÊÈÔÈ Ù˘ £ÂˆÚËÙÈ΋˜ ∫·Ù‡ı˘ÓÛ˘ ¤ÁÚ·„·Ó ¯ÂÈÚfiÙÂÚ· ÛÙË ¡ÂÔÂÏÏËÓÈ΋ °ÏÒÛÛ· Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔ˘˜ Û˘Ó˘Ô„ËÊ›Ô˘˜ ÙÔ˘˜ ÛÙË £ÂÙÈ΋ Î·È Δ¯ÓÔÏÔÁÈ΋ ∫·Ù‡ı˘ÓÛË. ∫·È ·˘Ùfi ÚÔηÏ› ÂÓÙ‡ˆÛË, ·ÊÔ‡ ÂÓÓÔÂ›Ù·È ˆ˜ ÔÈ ˘Ô„‹ÊÈÔÈ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ¤¯Ô˘Ó ÌÈ· ȉȷ›ÙÂÚË Û¯¤ÛË Ì ÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹ ÏfiÁÔ˘ Î·È ÙËÓ ¤ÎÊÚ·ÛË È‰ÂÒÓ, ÂȯÂÈÚËÌ¿ÙˆÓ. ∂ÓÙ˘ˆÛȷ΋ Ë ¿ÓÔ‰Ô˜ ÙˆÓ ·ÚÈÛÙÔ‡¯ˆÓ ÛÙ· M·ıËÌ·ÙÈο Î·È ™ÙÔȯ›· ™Ù·ÙÈÛÙÈ΋˜, fiÔ˘ 4 ÛÙÔ˘˜ 10 ˘Ô„ËÊ›Ô˘˜ Û˘ÓˆÛÙ›˙ÔÓÙ·È ÛÙÔ ÚÂÙÈÚ¤ (18 20). ∂ȉÈο ÛÙË £ÂÙÈ΋ ∫·Ù‡ı˘ÓÛË ÙÔ 76,43% ÙˆÓ ˘Ô„ËÊ›ˆÓ ¤ÁÚ·„ ÌÂٷ͇ 18-20, ÂÓÒ ÙÔ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô ÔÛÔÛÙfi ÛÙËÓ Δ¯ÓÔÏÔÁÈ΋ ÚÒÙÔ˘ ·ÎÏÔ˘ ‹Ù·Ó 60,68%. XÂÈÚfiÙÂÚ˜, Ì¿ÏÏÔÓ ÔÚȷο, Û fiϘ ÙȘ Îϛ̷Θ Â›Ó·È ÔÈ ÂȉfiÛÂȘ ÛÙË BÈÔÏÔÁ›·, ·ÚfiÏÔ Ô˘ Ù· ÊÂÙÈÓ¿ ı¤Ì·Ù· ¯·Ú·ÎÙËÚ›ÛÙËÎ·Ó Â˘ÎÔÏfiÙÂÚ· Û ۇÁÎÚÈÛË Ì ÙÔ 2008. £ÂˆÚËÙÈ΋ ∫·Ù‡ı˘ÓÛË: §ÈÁfiÙÂÚÔÈ Î·Ù¿ 1.150 Â›Ó·È Ê¤ÙÔ˜ ÔÈ ˘Ô„‹ÊÈÔÈ Ù˘ £ÂˆÚËÙÈ΋˜. √Úȷο ¯ÂÈÚfiÙÂÚ˜ Â›Ó·È ÔÈ ÂȉfiÛÂȘ ÛÙ· AÚ¯·›· Î·È ÙËÓ IÛÙÔÚ›· ÛÙËÓ Îϛ̷η 18 -20, Ô˘ Â›Ó·È Ì·ı‹Ì·Ù· ·˘ÍË̤Ó˘ ‚·Ú‡ÙËÙ·˜. ŸÌˆ˜ ÛÙȘ ˘fiÏÔÈ˜ Îϛ̷Θ ÔÈ ÂȉfiÛÂȘ Â›Ó·È ¤Ó· ÎÏÈΠηχÙÂÚ˜ ·fi ÙÔ 2008. ™Ù· §·ÙÈÓÈο ·Ú¿ ÙÔÓ ·˘ÍË̤ÓÔ ‚·ıÌfi ‰˘ÛÎÔÏ›·˜ ÙˆÓ ıÂÌ¿ÙˆÓ Î·Ù·ÁÚ¿ÊÔÓÙ·È ÔÚȷο ηχÙÂÚ˜ ÂȉfiÛÂȘ ÛÙȘ Îϛ̷Θ 15 20, ÂÓÒ ÌÂÈÒÓÂÙ·È Î·È Ô ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ ˘Ô„ËÊ›ˆÓ Ì ‚·ıÌÔÏÔÁ›· οو ·fi ÙË ‚¿ÛË. ™ÙË §ÔÁÔÙ¯ӛ· ÔÚȷ΋ ¿ÓÔ‰Ô ÛÙËÓ Îϛ̷η 18 -20 Î·È ·ÈÛıË-

Ù‹ ÛÙËÓ Îϛ̷η 15 -17,9 ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó Ù· ÔÛÔÛÙ¿ ÙˆÓ ˘Ô„ËÊ›ˆÓ. ¢Ú·ÛÙÈ΋ Ë Ì›ˆÛË ÙˆÓ ÔÛÔÛÙÒÓ Î¿Ùˆ ·fi ÙË ‚¿ÛË. £ÂÙÈ΋ ∫·Ù‡ı˘ÓÛË: §ÈÁfiÙÂÚÔÈ Î·Ù¿ 900 Â›Ó·È ÔÈ ˘Ô„‹ÊÈÔÈ Ù˘ £ÂÙÈ΋˜ Ô˘ ·Ó¤Ú¯ÔÓÙ·È Û 10.150 ¤Ó·ÓÙÈ 11.068 ¤Ú˘ÛÈ. ¶·Ú¿ ÙȘ ‰˘ÛÔ›ˆÓ˜ ÚԂϤ„ÂȘ Ù· ÔÛÔÛÙ¿ ·ÚÈÛÙÔ‡¯ˆÓ ·Ú¤ÌÂÈÓ·Ó ÛÙ· ›‰È· Â›‰· Î·È ·˘Í‹ıËηÓ, ¤ÛÙˆ Î·È Ï›ÁÔ ÛÙËÓ Îϛ̷η 15 -17,9. Ÿˆ˜ ·˘Í‹ıËÎ·Ó Î·È Ù· ÔÛÔÛÙ¿ οو ·fi ÙË ‚¿ÛË. ™ÙË XËÌ›· Ô˘ Â›Ó·È ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ÌÂÙ¿ ÙË BÈÔÏÔÁ›· Ì¿ıËÌ· ·˘ÍË̤Ó˘ ‚·Ú‡ÙËÙ·˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È Ì›ˆÛË ÙˆÓ ·ÚÈÛÙÔ‡¯ˆÓ ηٿ 5% ÂÚ›Ô˘. O ÙÚÈÏ·ÛÈ·ÛÌfi˜ ÂÚ›Ô˘ ÙˆÓ ·ÚÈÛÙÔ‡¯ˆÓ ÛÙ· M·ıËÌ·ÙÈο Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ÂÍÈÛÔÚÚÔ› ÙȘ ·Ú·¿Óˆ Î·È Ò˜ ¤Ó· ‚·ıÌfi Î·È ÙȘ ·ÒÏÂȘ ÛÙË º˘ÛÈ΋. Δ¯ÓÔÏÔÁÈ΋ ∫·Ù‡ı˘ÓÛË: K·Ï‡ÙÂÚ˜ ÔÈ ÂȉfiÛÂȘ ÛÙ· M·ıËÌ·ÙÈο, ·ÏÏ¿ ¯ÂÈÚfiÙÂÚ˜ ÛÙË º˘ÛÈ΋. √ÚȷΤ˜ Â›Ó·È ÔÈ ‰È·ÊÔÚÔÔÈ‹ÛÂȘ ÛÙȘ ∞Ú¯¤˜ √ÚÁ¿ÓˆÛ˘ Î·È ¢ÈÔ›ÎËÛ˘ ∂ȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Î·È ÛÙËÓ ∞Ó¿Ù˘ÍË ∂Ê·ÚÌÔÁÒÓ Û ¶ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÙÈÎfi ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ.

™Ù· fiÚÈ¿ ÙÔ˘

¶Ò˜ Û¯ÔÏÈ¿˙Ô˘Ó fï˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ Ù˘ ÂÎ·›‰Â˘Û˘ ÙȘ ÊÂÙÈÓ¤˜ ·ÓÂÏÏ·‰ÈΤ˜ ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ; √ Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ª·ıËÌ·ÙÈ΋˜ ∂Ù·ÈÚ›·˜ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î. ™‡ ÚÔ˜ ¢ËÌfiÔ˘ÏÔ˜ ÙfiÓÈÛ ˆ˜ “ÔÈ ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ ·˘Ù¤˜ ¤¯Ô˘Ó ÙÔÓ Ù›ÙÏÔ: ∞ÔÏ˘Ù‹ÚȘ ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ °’ Δ¿Í˘ §˘Î›Ԣ..., ‰ËÏ·‰‹ Â›Ó·È ÂÓÙ·Á̤Ó˜ ̤۷ ÛÙË Û¯ÔÏÈ΋ ‰È·‰Èηۛ· ÙˆÓ ·ÔÏ˘ÙËÚ›ˆÓ ÂÍÂÙ¿ÛÂˆÓ ÙÔ˘ §˘Î›Ԣ Î·È ÂȉÚÔ‡Ó ÙfiÛÔ ÛÙË ‰È·ÌfiÚʈÛË ÙÔ˘ ‚·ıÌÔ‡ ÙÔ˘ ·ÔÏ˘ÙËÚ›Ô˘ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ, fiÛÔ Î·È ÛÙËÓ ÂÈÛ·ÁˆÁ‹ ÙÔ˘˜ ÛÙ· ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈ· Î·È Δ.∂.π. ŒÙÛÈ ÔÈ ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ ÍÂΛÓËÛ·Ó ÛÙȘ 15 ª·˝Ô˘ Î·È ÔÏÔÎÏËÚÒıËÎ·Ó ÛÙȘ 19 πÔ˘Ó›Ô˘. ¢ËÏ·‰‹ ‰È‹ÚÎÂÛ·Ó ÂÚ›Ô˘ 35 Ë̤Ú˜. ∞Ó ‰Â ÚÔÛı¤ÛÔ˘ÌÂ Î·È ÙȘ ÂÍÂÙ¿-

™Ù· ÂÚÛÈÓ¿ Â›‰· Î˘Ì·›ÓÔÓÙ·È ÔÈ ÂȉfiÛÂȘ

∂¶∞§: 25% ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ Û Δ∂π ∞¡∞ƒΔ∏£∏∫∞¡ ¯ı˜ ÔÈ ‚·ıÌÔÏÔÁÈΤ˜ ÂȉfiÛÂȘ ÙˆÓ ˘ÔÏÔ›ˆÓ 260 ˘Ô„ËÊ›ˆÓ ÙˆÓ ∂¶∞§ ·fi ÙË ª·ÁÓËÛ›·, Ô˘ ¤Ï·‚·Ó ̤ÚÔ˜ ÛÙȘ ¶·ÓÂÏÏ‹ÓȘ ∂ÍÂÙ¿ÛÂȘ. ™‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ÚÒÙ˜ ÂÎÙÈÌ‹ÛÂȘ ÙÔ 25% ÙÔ˘ Ì·ıËÙÈÎÔ‡ ‰˘Ó·ÌÈÎÔ‡ ÙÔ˘ ÓÔÌÔ‡ Ô˘ ÊÔ›ÙËÛ ÛÙ· ∂¶∞§, ηٿÊÂÚ ӷ ÂÚ¿ÛÂÈ ÙȘ fiÚÙ˜ ÙˆÓ Δ∂π Ù˘ ¯ÒÚ·˜. √È ‰È¢ı˘ÓÙ¤˜ ÙˆÓ Û¯ÔÏ›ˆÓ, ·ÊÔ‡ ‰È·ÛÙ·‡ÚˆÛ·Ó Ù· ÛÙÔȯ›· ÙˆÓ ˘Ô„ËÊ›ˆÓ, ·Ó¿ÚÙËÛ·Ó ÂÚ›Ô˘ ÛÙȘ ‰¤Î· ÙÔ

Úˆ›, Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ÙˆÓ ÁÚ·ÙÒÓ ÂÍÂÙ¿ÛÂˆÓ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ ÛÙȘ ¶·ÓÂÏÏ‹ÓȘ ∂ÍÂÙ¿ÛÂȘ. ªÈÎÚ¤˜ ¯ÚÔÓÈΤ˜ ·ÔÎÏ›ÛÂȘ ÛÙËÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÙˆÓ ‚·ıÌÔÏÔÁÈÒÓ ˘‹Ú¯·Ó ÁÈ· ÙȘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ÙˆÓ ∂¶∞§ Ù˘ ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ ÏfiÁˆ Ù˘ ¯ÈÏÈÔÌÂÙÚÈ΋˜ ·fiÛÙ·Û˘, Ë ·ÁˆÓ›· fï˜ ‰ÂÓ ·Ú·Ù¿ıËΠÁÈ· Ôχ. ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÛÙȘ ÂÈÙ˘¯›Â˜ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ ÙˆÓ ∂¶∞§, Ê·›ÓÂÙ·È fiÙÈ ‰ÂÓ ‰È·ÊÔÚÔÔÈÔ‡ÓÙ·È Û ۯ¤ÛË Ì ¤Ú˘ÛÈ. ∞ÎÚÈ‚‹ ÛÙÔȯ›· ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ‰ÔıÔ‡Ó ·fi

ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË Â‚‰ÔÌ¿‰·, ˆÛÙfiÛÔ Î¿ÔȘ ÚÒÙ˜ ÂÎÙÈÌ‹ÛÂȘ, οÓÔ˘Ó ÏfiÁÔ ÁÈ· ÔÛÔÛÙfi ÂÈÙ˘¯›·˜ ÙÔ˘ 20% ¤ˆ˜ 25% ÙˆÓ ˘Ô„ËÊ›ˆÓ, ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ∞, Ô˘ ÛÙfi¯Â˘·Ó ÛÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô Û Δ∂π. ∏ ÂÈÙ˘¯›· ÁÈ· ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ ÙˆÓ ∂¶∞§ ·ÊÔÚ¿ Û ‚·ıÌÔÏÔÁ›Â˜ ¿Óˆ ·fi ÙË ‚¿ÛË ÙÔ˘ 10, Ô˘ ÙÔ˘˜ ‰›ÓÂÈ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÂÈÛ·ÁˆÁ‹˜ Û Δ∂π Ù˘ ÚÔÙ›ÌËÛ‹˜ ÙÔ˘˜. ŒÙÛÈ Ô Ì¤ÛÔ˜ fiÚÔ˜ ÙˆÓ ‚·ıÌÔÏÔÁÈÒÓ ˘Ô„ËÊ›ˆÓ Ô˘ ¤Ù˘¯·Ó, Î˘Ì¿ÓıËΠÌÂٷ͇ 11 Î·È 13, Ì ÂÍ·›ÚÂÛË ÌÔÓ¿‰Â˜ ·-

ÚÈÛÙÔ‡¯ˆÓ Ô˘ ηٿÊÂÚ·Ó ÙÔ 19. √È ÌË ÂÈÙ˘¯fiÓÙ˜ ·ÓÙ›ıÂÙ·, Ê·›ÓÂÙ·È fiÙÈ... ηÙڷ·ÏËÛ·Ó Î¿Ùˆ ·fi ÙË ‚¿ÛË, ÔÚÈṲ̂ÓÔÈ ‰Â ‚·ıÌÔÏÔÁ‹ıËÎ·Ó ·ÎfiÌË Î·È Ì ÌÔÓ¿‰·. ™‡Ìʈӷ Ì ¢È¢ı˘ÓÙ¤˜ ÙˆÓ ∂¶∞§ Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜, Ô Ì¤ÛÔ˜ fiÚÔ˜ ÙˆÓ ÂȉfiÛÂˆÓ ÙˆÓ ÂÈÙ˘¯fiÓÙˆÓ, Ê·›ÓÂÙ·È fiÙÈ ·Ó¤‚ËΠÛÙ· ‰‡Ô Ì·ı‹Ì·Ù· ÁÂÓÈ΋˜ ·È‰Â›·˜, Û ·ÓÙ›ıÂÛË Ì ٷ ÈÛ¿ÚÈıÌ· Ì·ı‹Ì·Ù· ÂȉÈÎfiÙËÙ·˜ fiÔ˘ ÌÔÏÔÓfiÙÈ ¤¯Ô˘Ó ˘„ËÏfiÙÂÚÔ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ‹- ÔÈ ˘Ô„‹ÊÈÔÈ Ê·›ÓÂÙ·È fiÙÈ ‰ÂÓ ¤‰ˆÛ·Ó ȉȷ›ÙÂÚË ‚·Ú‡ÙËÙ·.


T√¶π∫√ P∂¶√ƒΔ∞∑

15

KYPIAKH 28 IOYNIOY 2009

‚¿ÛË Î·È Ï›ÁÔÈ ·ÔÙ˘¯fiÓÙ˜, Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ÂȉfiÛÂȘ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ

¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ £ÂÛÛ·Ï›·˜: ÃÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË ÁÈ· ÙÔ ÎÙÈÚÈ·Îfi Úfi‚ÏËÌ·

·ÓÂÏÏ·‰ÈÎÒÓ ÂÍÂÙ¿ÛÂˆÓ Û‡Ìʈӷ Ì ٷ ÊÂÙÈÓ¿ ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù·

ÛÂȘ ÁÈ· Ù· ÂȉÈο Ì·ı‹Ì·Ù· Ô˘ ı· ÔÏÔÎÏËÚˆıÔ‡Ó ÛÙȘ 4 πÔ˘Ï›Ô˘, ÙfiÙ ‰ÂÓ ÌÈÏ¿Ì ÁÈ· ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ, ·ÏÏ¿ ÁÈ· ª·Ú·ıÒÓÈÔ. ∂ÎÙfi˜ ·fi ÙËÓ ·ÚÓËÙÈ΋ Â›‰Ú·ÛË ÛÙËÓ „˘¯ÔÏÔÁ›· ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ, ·˘Ù‹ Ë Ì·ÎÚ¿ ÂÍÂÙ·ÛÙÈ΋ ‰È·‰Èηۛ·, ¤¯ÂÈ Û·Ó ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ·Ê·ÈÚÂ›Ù·È ˆÊ¤ÏÈÌÔ˜ Î·È ·Ú·ÁˆÁÈÎfi˜ ¯ÚfiÓÔ˜ ·fi ÙË ‰È‰·ÎÙÈ΋ ‰È·‰Èηۛ· fi¯È ÌfiÓÔ ·fi ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ Ù˘ °’ Δ¿Í˘ §˘Î›Ԣ, ·ÏÏ¿ ·fi fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ °˘ÌÓ·Û›ˆÓ Î·È §˘Î›ˆÓ, ÏfiÁˆ Ù˘ ÂÌÏÔ΋˜ fiÏˆÓ ÙˆÓ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙÒÓ Ù˘ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈ΋˜ ‰È·‰Èηۛ·˜ ÛÙȘ ·ÓÂÏÏ‹ÓȘ ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ. √È Ôχ ηϤ˜ ÂȉfiÛÂȘ ÙˆÓ ÊÂÙÈÓÒÓ ˘Ô„ËÊ›ˆÓ ÌÔÚ› Ó· ÔÊ›ÏÔÓÙ·È ÂÓ Ì¤ÚÂÈ ÛÙÔ fiÙÈ ‹Ù·Ó ÔÈ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ‹Ù·Ó Ôχ ηÏÔ› ‹ fiÙÈ Ù· Û¯ÔÏ›· ( ‹ ...Ù· ÊÚÔÓÙÈÛÙ‹ÚÈ·) ¤Î·Ó·Ó ηϿ ÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÙÔ˘˜. ŸÌˆ˜ Ë Ì›ˆÛË ÙˆÓ Ì·ıËÌ¿ÙˆÓ Î·È Ë Ôχ Ï›ÁË ÂÍÂÙ·ÛÙ¤· ‡ÏË ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Ì ÙËÓ Â› 11 ¯ÚfiÓÈ· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ù˘ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˘ ‰È·‰Èηۛ·˜, ¤¯ÂÈ Ê¤ÚÂÈ ÙȘ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ ÂÈÏÔÁ‹˜ Ú·ÁÌ·ÙÈο Ó¤ˆÓ Î·È ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÒÓ ıÂÌ¿ÙˆÓ ·fi ÙËÓ ∫ÂÓÙÚÈ΋ ∂ÈÙÚÔ‹ Û ÔÚȷ΋

ηٿÛÙ·ÛË. º¤ÙÔ˜ ¤ÁÈÓ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÂÌÊ·Ó¤˜ ·fi ÙȘ ¿ÏϘ ¯ÚÔÓȤ˜, Ë ·ÚÓËÙÈ΋ Â›‰Ú·ÛË Ù˘ ‚·ıÌÔÏÔÁ›·˜ ÙÔ˘ Ì·ı‹Ì·ÙÔ˜ Ù˘ ŒÎıÂÛ˘ (¡ÂÔÂÏÏËÓÈ΋ °ÏÒÛÛ·) ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÛÙÔ˘˜ Ôχ ηÏÔ‡˜ Ì·ıËÙ¤˜ ÙˆÓ Î·Ù¢ı‡ÓÛÂˆÓ £ÂÙÈ΋ Î·È Δ¯ÓÔÏÔÁÈ΋. ¢ÂÓ Â›Ó·È ÏÔÁÈÎfi Ó· ÂËÚ¿˙ÂÙ·È ·ÚÓËÙÈο Ô Ì¤ÛÔ˜ fiÚÔ˜ Ù˘ ‚·ıÌÔÏÔÁ›·˜ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ ·fi ¤Ó· Ì¿ıËÌ·

Ô˘ ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È ÙfiÛ˜ ÔÏϤ˜ ·Ó·‚·ıÌÔÏÔÁ‹ÛÂȘ. ∞ӷʤڈ Ì›· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈ΋ ÂÚ›ÙˆÛË, ÂÓ‰ÂÈÎÙÈ΋ fï˜ Î·È ‰˘ÛÙ˘¯Ò˜ fi¯È ÌÔÓ·‰È΋. ÀÔ„‹ÊÈÔ˜ ıÂÙÈ΋˜ ηÙ‡ı˘ÓÛ˘ ‹Ú ÛÙ· Ù¤ÛÛÂÚ· Ì·ı‹Ì·Ù· Ù˘ ηÙ‡ı˘ÓÛ‹˜ ÙÔ˘ 18.8, 19.5, 19.8 Î·È 19.3. ™ÙÔ Ì¿ıËÌ· °ÂÓÈ΋˜ ¶·È‰Â›·˜ 19.2 Î·È ÛÙËÓ ¤ÎıÂÛË 15. ŒÙÛÈ “‚Á¿˙ÂÈ” ̤ÛÔ fiÚÔ 18.6, οÙÈ Ô˘ ›Ûˆ˜ ÙÔ˘

ÛÙÂÚ‹ÛÂÈ ÙËÓ È·ÙÚÈ΋. ∞Ó ‰ÂÓ ˘ÔÏÔÁÈ˙fiÙ·Ó Ë ¤ÎıÂÛË ı· ›¯Â ̤ÛÔ fiÚÔ 19.32! √È ÚÔÊÔÚÈΤ˜ ‚·ıÌÔÏÔÁ›Â˜ ‹Ù·Ó ÁÈ· ÌÈ· ·ÎfiÌË ÊÔÚ¿ ÂÎÙfi˜ ...Û˘Ó·ÁˆÓÈÛÌÔ‡. ∂ÈÎÚ·Ù› Ë Ù¿ÛË Ó· “‚ÔËı‹ÛÔ˘Ì” ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ Ì·˜, ·ÊÔ‡ ÔÈ ‚·ıÌÔ› ÛÙȘ ·ÓÂÏÏ‹ÓȘ ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ ‰È·ÌÔÚÊÒÓÔ˘Ó Ì·˙› Ì ÙÔ˘˜ ÚÔÊÔÚÈÎÔ‡˜ ÙÔ ‚·ıÌfi ·fiÏ˘Û˘, ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔÓ ÙÂÏÈÎfi ‚·ıÌfi ÚfiÛ‚·Û˘. ∫¿ÓÔ˘Ì ηÏfi ÙÂÏÈο; ª‹ˆ˜ ¤ÙÛÈ ˘ÔÓÔ̇ԢÌ ÙËÓ ·ÍÈÔÈÛÙ›· Ù˘ ÎÚ›Û˘ Ì·˜;” . √ ›‰ÈÔ˜ ÚÔÙ›ÓÂÈ “·Ô‰¤ÛÌ¢ÛË ÙÔ˘ §˘Î›Ԣ ·fi ÙËÓ ÂÈÛ·ÁˆÁ‹ ÛÙËÓ ΔÚÈÙÔ‚¿ıÌÈ· ∂Î·›‰Â˘ÛË, Ì ·Ú¿ÏÏËÏË ·Ú·ÌÔÓ‹ Ù˘ fiÏ˘ ‰È·‰Èηۛ·˜ ˘fi ÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ¶·È‰Â›·˜, Ì ÊÔÚ¤· ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹˜ ÙË ¢Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈ· ∂Î·›‰Â˘ÛË. ¶¤ÓÙ ‚·ÛÈο Ì·ı‹Ì·Ù· ·Ó¿ ÔÌ¿‰· Û¯ÔÏÒÓ, ÂÓÒ Ë ŒÎıÂÛË Ó· ÂÍÂÙ¿˙ÂÙ·È ÌfiÓÔ Û ÔÚÈṲ̂Ó˜ Û¯ÔϤ˜. ∂›Û˘ Ô ‚·ıÌfi˜ ÙÔ˘ §˘Î›Ԣ Ó· Ï·Ì‚¿ÓÂÙ·È ˘fi„Ë ÛÙËÓ ÂÈÛ·ÁˆÁ‹ ÛÙËÓ ΔÚÈÙÔ‚¿ıÌÈ· ∂Î·›‰Â˘ÛË” .

∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ Ô Û¯ÔÏÈÎfi˜ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ Ê˘ÛÈÎÒÓ ÂÈÛÙËÌÒÓ Î. ÃÚ‹ÛÙÔ˜ •ÂÓ¿Î˘ ÙfiÓÈÛ ˆ˜ “ʤÙÔ˜ ˘‹ÚÍ·Ó ÔÏÏÔ› ·ÚÈÛÙÔ‡¯ÔÈ Â›Ù ÁÈ·Ù› ›¯·Ì ÌÈ· Ôχ ηϋ ÊÔ˘ÚÓÈ¿ ˘Ô„ËÊ›ˆÓ ›Ù ÂÂȉ‹ Ù· ı¤Ì·Ù· ·ԉ›¯ıËÎ·Ó ‚·Ù¿. °È· ̤ӷ fï˜ ‰ÂÓ ÌÔ˘ ϤÂÈ Î·È Ù›ÔÙ· Ë ÏËıˆÚÈÎfiÙËÙ· ÙˆÓ ˘Ô„ËÊ›ˆÓ, ·ÊÔ‡ ‰ÂÓ Ì‹Î·Ó ‰‡ÛÎÔÏ· ı¤Ì·Ù· Ô˘ Ó· ··ÈÙÔ‡Ó È‰È·›ÙÂÚ˜ ÈηÓfiÙËÙ˜ ·fi ÙÔ˘˜ ˘Ô„ËÊ›Ô˘˜. Œ¯Ô˘Ì ӷ οÓÔ˘Ì Ì ¤Ó· ÂÍÂÙ·ÛÙÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· Ô˘ ÂÍ¿ÓÙÏËÛ ٷ fiÚÈ¿ ÙÔ˘ Î·È ›Ûˆ˜ Û ‰‡Ô ¯ÚfiÓÈ· Ó· ¤¯ÂÈ ·ÏÏ¿ÍÂÈ. ∞˘Ùfi ÛËÌ·›ÓÂÈ ˆ˜ ·ÎÔÏÔ˘ıÂ›Ù·È Ë Ì¤ÛË Ô‰fi˜ ÛÙËÓ ÂÈÏÔÁ‹ ıÂÌ¿ÙˆÓ, ‰ËÏ·‰‹ Ô‡Ù ‰‡ÛÎÔÏ· Ô‡Ù ‡ÎÔÏ·. ∂›Û˘ Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ‰¤Î· ¯ÚfiÓÈ· ¤¯Ô˘Ó ÙÂı› ÛÙȘ ·ÓÂÏÏ·‰ÈΤ˜ ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ fiÏ· Ù· ı¤Ì·Ù· Î·È ÁÈ’ ·˘Ùfi ·ÚÎÂÙ¿ Í·Ó·Ì·›ÓÔ˘Ó. £· Ú¤ÂÈ Ó· ÛÙÚ·Êԇ̠۠¿ÏÏ· ˙ËÙ‹Ì·Ù· Ô˘ ı· ‰›ÓÔ˘Ó ¤ÌÊ·ÛË ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ÛÙËÓ ÂÈÚ·Ì·ÙÈ΋ ‰È·‰Èηۛ· ÁÈ· Ù· Ì·ı‹Ì·Ù· ÙˆÓ ıÂÙÈÎÒÓ ÂÈÛÙËÌÒÓ.

™˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì °. ™Ô‡ÚÏ·

∂›ÛÎÂ„Ë ∞ÓÙ. ™·Ì·Ú¿ ÛÙÔ μfiÏÔ ÁÈ· ÙÔ ªÔ˘ÛÂ›Ô ™Δπ™ 10 πÔ˘Ï›Ô˘ Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÂÈÛÎÂÊÙ› ÙÔ μfiÏÔ. ∞˘Ùfi ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ηٿ ÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛ‹ ÙÔ˘ Ì ÙÔÓ ∞ÓÙÈÚfi‰ÚÔ Ù˘ μÔ˘Ï‹˜ °. ™Ô‡ÚÏ·. √ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ı· ÙÂϤÛÂÈ Ù· ∂Áη›ÓÈ· Ù˘ Ó¤·˜ Ù¤Ú˘Á·˜ ÙÔ˘ ∞Ú¯·ÈÔÏÔÁÈÎÔ‡ ªÔ˘Û›Ԣ Î·È ı· ÎËÚ‡ÍÂÈ ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË ∏ÌÂÚ›‰·˜ Ì ı¤Ì· ÙËÓ “¶·ÚÔ˘Û›·ÛË ÙˆÓ ∞Ú¯·ÈÔÏÔÁÈÎÒÓ ŒÚÁˆÓ ÙÔ˘ 3Ô˘ ∫ÔÈÓÔÙÈÎÔ‡ ¶Ï·ÈÛ›Ô˘ ™Ù‹ÚÈ͢ ÛÙÔ ¡. ª·ÁÓËÛ›·˜ Î·È ÚÔÙ¿ÛÂȘ Ó¤ˆÓ

British Foundation Studies

ŒÚÁˆÓ ÁÈ· ¤ÓÙ·ÍË ÛÙËÓ 4Ë ¶ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈ΋ ¶ÂÚ›Ô‰Ô (∂™¶∞)” . ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· Ì›· ∏ÌÂÚ›‰·, ÙË ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹ Ù˘ ÔÔ›·˜ ›¯Â Û˘˙ËÙ‹ÛÂÈ Ô °. ™Ô‡ÚÏ·˜ ηٿ ÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛ‹ ÙÔ˘ Ì ÙÔ˘˜ ÂÎÚÔÛÒÔ˘˜ Ù˘ ∞Ú¯·ÈÔÏÔÁÈ΋˜ ÀËÚÂÛ›·˜ ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡, ÂÓfi„ÂÈ Ì¿ÏÈÛÙ· Î·È ÙˆÓ ªÂÛÔÁÂÈ·ÎÒÓ ∞ÁÒÓˆÓ ÙÔ˘ 2013. √ °. ™Ô‡ÚÏ·˜ Û˘˙‹ÙËÛ Ì ÙÔÓ ˘Ô˘ÚÁfi ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ ÁÈ· ÙÔ “¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi Δ·Í›‰È Ù˘ ∞ÚÁÔ‡˜ ÛÙËÓ ∞Ú¯·›· ∫Ôϯ›‰·” Î·È ÙÔÓ Â˘¯·Ú›ÛÙËÛ Ô˘ Î·È ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ ¤ıÂÛ ˘fi ÙËÓ ·ÈÁ›‰· ÙÔ˘ ÙÔ ÂÁ¯Â›ÚËÌ· Î·È ÂÓ›Û¯˘Û ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ì ÙÔ ÔÛfi ÙˆÓ 50.000 ¢ÚÒ, ∂›Û˘, ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ¶Ô-

ÏÈÙÈÛÌÔ‡ ı· ÂÎÚÔÛˆËı› ·fi ˘„ËÏfi‚·ıÌ· ÛÙÂϤ¯Ë ÙÔ˘ ÛÙÔ Û˘Ó¤‰ÚÈÔ Ô˘ ÔÚÁ·ÓÒÓÔ˘Ó Ë ∂ÏÏËÓÈ΋ Î·È Ë °ÂˆÚÁÈ·Ó‹ μÔ˘Ï‹ Î·È ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÛÙË °ÂˆÚÁ›· ηٿ ÙËÓ ·Ú·ÌÔÓ‹ Ù˘ ∞ÚÁÔ‡˜ ÂΛ. ™˘˙‹ÙËÛ·Ó ·ÎfiÌË ÁÈ· ÙÔ Ôχ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ı¤Ì· ÙˆÓ ªÂÛÔÁÂÈ·ÎÒÓ ∞ÁÒÓˆÓ Ô˘ ‰ÂÓ ·ÊÔÚ¿ ÌfiÓÔ ÙÔ μfiÏÔ Î·È ÙË §¿ÚÈÛ· ·ÏÏ¿ ÔÏfiÎÏËÚË ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. °È· ÙËÓ ¤ÁηÈÚË Î·È ÛˆÛÙ‹ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· Î·È ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹ ÙˆÓ ·ÁÒÓˆÓ, ÎÚ›ıËΠÛÎfiÈÌÔ Ó· Û˘Ó·ÓÙËı› Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ Ì ÙËÓ ∂ÈÙÚÔ‹ ÙˆÓ ªÂÛÔÁÂÈ·ÎÒÓ ∞ÁÒÓˆÓ, ηٿ ÙËÓ Â›Û΄‹ ÙÔ˘ ÛÙÔ μfiÏÔ. Δ¤ÏÔ˜, Ô °. ™Ô‡ÚÏ·˜ ¢¯·Ú›-

ÛÙËÛ ÙÔÓ ˘Ô˘ÚÁfi ÁÈ· ÙȘ ÈÛÙÒÛÂȘ Ô˘ ÂÁÎÚ›ıËÎ·Ó ·fi ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ ÚÔ˜ ÙÔ ¢‹ÌÔ ∑·ÁÔÚ¿˜ ÁÈ· ÙËÓ ÌÂϤÙË ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·Ó·ÛÙËψı› ÙÔ ™¯ÔÏÂ›Ô ÙÔ˘ ƒ‹Á·.

√ ∂π¢π∫√™ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ ¶·È‰Â›·˜ Î. ∫˘ÚÈ·˙‹˜, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ 61˘ ™˘Ófi‰Ô˘ ÙˆÓ ¶Ú˘Ù¿ÓÂˆÓ Ô˘ ‰ÈÂÍ¿ÁÂÙ·È ÛÙ· °È¿ÓÓÂÓ· Î·È ÛÙËÓ ÔÔ›· Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÔÈ ıÂÛÛ·ÏÈΤ˜ Ú˘Ù·ÓÈΤ˜ ·Ú¯¤˜, ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ¯ı˜ fiÙÈ ÂÓÙfi˜ Ù˘ ÂÚ¯fiÌÂÓ˘ ‚‰ÔÌ¿‰·˜ ˘ÔÁÚ¿ÊÂÙ·È Ô ÙÂÙÚ·ÂÙ‹˜ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ ÙÔÈÎÔ‡ ∞∂π. ªÂ ÙËÓ ˘ÔÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌÔ‡, 35 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ¢ÚÒ ı· ÂÈÛÚ‡ÛÔ˘Ó ÛÙ· Ù·Ì›· ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜. ΔÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ÔÛfi, ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ·Ó·ÎÔ˘Ê›ÛÂÈ ÙÔ ÛÙÂÁ·ÛÙÈÎfi Úfi‚ÏËÌ· ÙÌËÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜, fi¯È fï˜ Î·È Ó· ÙÔ Ï‡ÛÂÈ, ·ÊÔ‡ Ë ¶Ú˘Ù·Ó›· ‰ÈÂΉÈÎÔ‡Û 83 ÂÎ. ¢ÚÒ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÛÙËÓ ·Ó¤ÁÂÚÛË ÙÂÛÛ¿ÚˆÓ Ó¤ˆÓ ÎÙÈÚ›ˆÓ Ô˘ ı· ÛÙÂÁ¿ÛÔ˘Ó Ù· ΔÌ‹Ì·Ù· ªË¯·ÓÔÏfiÁˆÓ Î·È ¶ÔÏÈÙÈÎÒÓ ªË¯·ÓÈÎÒÓ ÛÙÔ μfiÏÔ, Û ¤ÎÙ·ÛË ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙˆÓ ¶·Ï·ÈÒÓ, ηıÒ˜ Î·È Ù· ÙÌ‹Ì·Ù· ∫ÙËÓÈ·ÙÚÈ΋˜ Î·È Δ∂º∞∞ ÛÙËÓ ∫·Ú‰›ÙÛ· Î·È Ù· ΔڛηϷ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·. ∞fi ÙÔ ÂÚÈÔÚÈṲ̂ÓÔ ‡„Ô˜ ÙˆÓ ÎÔÓ‰˘Ï›ˆÓ, ÔÈ Ú˘Ù·ÓÈΤ˜ ·Ú¯¤˜ ı· ¯ÚÂÈ·ÛÙ› Ó· ‰ÈÂΉÈ΋ÛÔ˘Ó ¯Ú‹Ì·Ù· Î·È ·fi ÙÔ 4Ô ∫ÔÈÓÔÙÈÎfi ¶Ï·›ÛÈÔ ™Ù‹ÚÈ͢. Ÿˆ˜ Û¯ÔÏ›·Û ¯ı˜, Ô ·ÓÙÈÚ‡Ù·Ó˘ ÙÔ˘ ¶.£., Î. ªÈ¯. ∑Ô˘ÌÔ˘Ï¿Î˘, ·ÎfiÌË ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÍÂηı·Ú›ÛÂÈ Â¿Ó ÙÔ ›‰Ú˘Ì· ı· ÌÔÚ¤ÛÂÈ Ó· ‰ÈÂΉÈ΋ÛÂÈ ÎÔÈÓÔÙÈο ÎÔÓ‰‡ÏÈ· Î·È ÁÈ· ÎÙÈÚȷΤ˜ ˘Ô‰Ô̤˜ ‹ ÌfiÓÔ ÁÈ· ÂÍÔÏÈÛÌfi. “∂›Ì·ÛÙ ·ÎfiÌË Û ·Ó·ÌÔÓ‹ ·¿ÓÙËÛ˘ ·fi ÙËÓ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· £ÂÛÛ·Ï›·˜” , ›Â Î·È ·Ê‹ÓÔÓÙ·˜ ·È¯Ì¤˜, ÂÂÛ‹Ì·Ó fiÙÈ ÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ πˆ·ÓÓ›ÓˆÓ ¤¯ÂÈ Ôχ ηχÙÂÚË Û¯¤ÛË Ì ÙËÓ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· ∏›ÚÔ˘, Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔ ÙÔÈÎfi ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·. ª¿ÏÈÛÙ·, ·Ó¤ÊÂÚ fiÙÈ ı· ÚÔÎÏËı› Û‡ÓÙÔÌ· Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ì ÛÙÂϤ¯Ë Ù˘ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ £ÂÛÛ·Ï›·˜, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÍÂηı·Ú›ÛÂÈ ÙÔ Î·ıÂÛÙÒ˜ Î·È Ó· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ Ë ˘Ô‚ÔÏ‹ ÙˆÓ ÚÔÙ¿ÛˆÓ, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÌË ¯·ı› ¿ÏÏÔ˜ ¯ÚfiÓÔ˜.

™¶√À¢∂™ ™Δ∏ μƒ∂Δ∞¡π∞

ª·Ú›· °. ™·ÎÎÔÔ‡ÏÔ˘

* ∞Ó‡ÚÂÛË ı¤ÛÂˆÓ °π∞ ¶ƒ√¶ΔÀÃπ∞∫∂™ ™¶√À¢∂™ ÁÈ· ™Â٤̂ÚÈÔ 2009 * ∫∞§√∫∞πƒπ¡∏ ¶ƒ√∂Δ√πª∞™π∞ * ¶ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· ÁÈ· TOEFL IELTS GMAT GRE Δ√∂πC CITY&GUILDS - ∞ÈÙ‹ÛÂȘ ÁÈ· ÌÂÙ·Ù˘¯È·Î¤˜ ÛÔ˘‰¤˜ - ∞η‰ËÌ·˚΋ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË Î·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ηÏÔηÈÚÈÔ‡

¡Â˘ÚÔÏfiÁÔ˜ 28˘ √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ 122-°ÎÏ·‚¿ÓË, μfiÏÔ˜ ΔËÏ./Fax: 24210-34411 ∫ÈÓ.: 6974 376647 flÚ˜ È·ÙÚ›Ԣ: 9.00-13.00 & 18.00-21.00 (Δ∂Δ∞ƒΔ∏

°È· ÏËÚÔÊÔڛ˜: ∞¡∞™Δ∞™π∞ ∫√ÀΔ∑√Àƒ∞¢∏ British Foundation Studies ∞Á›Ô˘ ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ 6 - μ√§√™ Δ∏§. 24210 22626

E  Â Ó ‰ ‡ Û Ù Â

º

P

O

Û Ù ·

N

 · È ‰ È ¿

T

I

∫∞Δ√¶π¡ ƒ∞¡Δ∂μ√À)

Û · ˜

T

H

P

I

A

¶AI¢EIA - IøNIA ¢π∂À£À¡™∏ ™¶√À¢ø¡: £. B√ÀΔ™∞™ -™¶. ™∞ƒ∞∫∞Δ™∞¡√™ - Xƒ. Xƒπ™Δ√¢√À§√¶√À§√™ °ÎÏ·‚¿ÓË 60 ◗ TËÏ. 24210 24902 ◗ BfiÏÔ˜ ◗ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ 89 ◗ TËÏ.: 24210 80307 ◗ N. IˆÓ›·


TO¶π∫√ P∂¶√ƒΔ∞∑

16

KYPIAKH 28 IOYNIOY 2009

∏ ƒ. ∑‹ÛË ÁÈ· ÙÔ Δ·¯˘‰ÚÔÌÈÎfi °Ú·ÊÂ›Ô ∂§Δ∞ ªËÏÂÒÓ H μ√À§∂ÀΔ∏™ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ Î. ƒÔ‰Ô‡Ï· ∑‹ÛË, ÛÙÔÓ ∫ÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈÎfi Ù˘ ¤ÏÂÁ¯Ô ¤ÊÂÚ ÙÔ ı¤Ì· ÙˆÓ ∂§Δ∞ ªËÏÂÒÓ, Ì ÂÚÒÙËÛË Ô˘ η٤ıÂÛ ÚÔ˜ ÙÔÓ ˘Ô˘ÚÁfi ªÂÙ·ÊÔÚÒÓ Î·È ∂ÈÎÔÈÓˆÓÈÒÓ, Î. ∂˘Ú. ™Ù˘ÏÈ·Ó›‰Ë, Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ÚfiıÂÛË Ù˘ ¢ÈÔ›ÎËÛ˘ ÙˆÓ ∂ÏÏËÓÈÎÒÓ Δ·¯˘‰ÚÔÌ›ˆÓ Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÛÙËÓ Î·Ù¿ÚÁËÛË ÙÔ˘ Δ·¯˘‰ÚÔÌÈÎÔ‡ °Ú·ÊÂ›Ô ªËÏÂÒÓ, ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÚÔηϤÛÂÈ ÙËÓ ¤ÓÙÔÓË ·ÓÙ›‰Ú·ÛË ÙˆÓ ∞Ú¯ÒÓ Î·È ÙˆÓ Î·ÙÔ›ÎˆÓ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜. ¶ÈÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, ÛÙËÓ ÂÚÒÙËÛ‹ Ù˘ Ë Î. ∑‹ÛË ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ù· ÂÍ‹˜: “ªÂÁ¿ÏË ·Ó·ÛٿوÛË ¤¯ÂÈ ÚÔηϤÛÂÈ ÛÙÔ˘˜ ηÙÔ›ÎÔ˘˜, ÙȘ ·Ú¯¤˜ Î·È ÙÔ˘˜ ÊÔÚ›˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ªËÏÂÒÓ ª·ÁÓËÛ›·˜, Ë ÚfiıÂÛË Ù˘ ¢ÈÔ›ÎËÛ˘ ÙˆÓ ∂ÏÏËÓÈÎÒÓ Δ·¯˘‰ÚÔÌ›ˆÓ Ó· ηٷÚÁ‹ÛÂÈ ÙÔ ÙÔÈÎfi Δ·¯˘‰ÚÔÌÈÎfi °Ú·ÊÂ›Ô ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ªËÏÂÒÓ. ¶·Ú¿ ÙȘ Ì·ÎÚÔ¯ÚfiÓȘ ÚÔÛ¿ıÂȘ ÙˆÓ ÙÔÈÎÒÓ ·Ú¯ÒÓ, Ë ¢ÈÔ›ÎËÛË ÙˆÓ ∂§Δ∞ Â·Ó¤Ú¯ÂÙ·È ÛÙËÓ ÚfiıÂÛ‹ Ù˘ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù¿ÚÁËÛË ÙÔ˘ ÂÓ ÏfiÁˆ ηٷÛÙ‹Ì·ÙÔ˜, ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ ¤Ú¯ÂÙ·È Ó· ÚÔηϤÛÂÈ ÙËÓ ¤ÓÙÔÓË ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›· ÙˆÓ Î·ÙÔ›ÎˆÓ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘, ηıÒ˜ Î·È Î·ÙÔ›ÎˆÓ ÙˆÓ ¢‹ÌˆÓ ÙÔ˘ ∞Ó·ÙÔÏÈÎÔ‡ Î·È ∫ÂÓÙÚÈÎÔ‡ ¶ËÏ›Ô˘, ÏfiÁˆ ÙˆÓ ÔÏÏÒÓ Î·È ÔÈÎ›ÏˆÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ÌÈ· Ù¤ÙÔÈ· ·fiÊ·ÛË ı· ÚÔηϤÛÂÈ ÛÙȘ ηıËÌÂÚÈÓ¤˜ ÙÔ˘˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, Ë Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ÚfiıÂÛË Ù˘ ¢ÈÔ›ÎËÛ˘ ÙˆÓ ∂§Δ∞, ÚÔηÏ› ÙËÓ ·ÓÙ›‰Ú·ÛË ÙˆÓ ÔÏ˘¿ÚÈıÌˆÓ ÙÔ˘ÚÈÛÙÒÓ ·ÏÏ¿ Î·È ·Ú·ıÂÚÈÛÙÒÓ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ ÛÙÔ Δ·¯˘‰ÚÔÌÈÎfi ∫·Ù¿ÛÙËÌ· ∂§Δ∞ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› Î·È ˘ÔηٿÛÙËÌ· ÙÔ˘ Δ·¯˘‰ÚÔÌÈÎÔ‡ Δ·ÌÈ¢ÙËÚ›Ô˘, Â͢ËÚÂÙÒÓÙ·˜ ÛÙȘ ÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ Û˘Ó·ÏÏ·Á¤˜ ÙÔ˘˜, ÙÔ˘˜ ηÙÔ›ÎÔ˘˜ Î·È ÙÔ˘˜ ÂÈÛΤÙ˜ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜. ªÂ ÙËÓ Î·Ù¿ÚÁËÛË ÙÔ˘ Δ·¯˘‰ÚÔÌÈÎÔ‡ ∫·Ù·ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜, ¤Ú·Ó Ù˘ Ù·Ï·ÈˆÚ›·˜ Ô˘ ı· ÚÔÎÏËı› ÁÈ· ÙÔ˘˜ ηÙÔ›ÎÔ˘˜ Î·È Ù˘ ÂÈÛΤÙ˜ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜, ‡ÏÔÁ· ÚÔηÏÔ‡ÓÙ·È ÂÚˆÙËÌ·ÙÈο ·Ó·ÊÔÚÈο Ì ÙÔÓ ÙÚfiÔ Ô˘ Ë ÛËÌÂÚÈÓ‹ ∫˘‚¤ÚÓËÛË ·ÓÙÈÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È ÙËÓ ·ÔΤÓÙÚˆÛË ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ, Ô˘ ηٿ ηÈÚÔ‡˜ ¤¯ÂÈ ÂÍ·ÁÁ›ÏÂÈ. ∞ÓÙ›ıÂÙ·, Ë Ù˘¯fiÓ ˘ÏÔÔ›ËÛË Ù˘ ÚfiıÂÛ˘ Ù˘ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ÙˆÓ ∂§Δ∞ ÁÈ· ηٿÚÁËÛË ÙÔ˘ ηٷÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ Û˘ÓËÁÔÚ› ÛÙËÓ ÂÁηٿÏÂÈ„Ë Ù˘ ˘·›ıÚÔ˘, ·ÔÁ˘ÌÓÒÓÔÓÙ·˜ Ì›· ÂÚÈÔ¯‹ Ì ÌÂÁ¿ÏË ÈÛÙÔÚ›·, ·ÔÎfiÙÔÓÙ·˜ Ì›· ·fi ÙȘ ÔÏϤ˜ ¢ËÌfiÛȘ ÀËÚÂۛ˜ Ô˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Î·È Û˘Ì‚¿ÏÔ˘Ó ÛÙËÓ ÚfiÔ‰Ô Î·È ÙËÓ ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ·Ó¿Ù˘Í‹ Ù˘ . ∫·ÙfiÈÓ ÙˆÓ ·ÓˆÙ¤Úˆ ÂÚˆÙ¿Ûı ·ÚÈ ÀÔ˘ÚÁ¤: - ¶ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È ÛÙȘ ÚÔı¤ÛÂȘ Û·˜ Ë Î·Ù¿ÚÁËÛË ÙÔ˘ Δ·¯˘‰ÚÔÌÈÎÔ‡ ∫·Ù·ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ∂§Δ∞ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ªËÏÂÒÓ; - ¶ÔȘ ÔÈ ÂÓ¤ÚÁÂȤ˜ Û·˜ ÁÈ· ÙËÓ ‰È·Ù‹ÚËÛË Î·È ÙËÓ ÂÓ›Û¯˘ÛË ÙÔ˘ ηٷÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ∂§Δ∞ ÛÙÔ ¢‹ÌÔ ªËÏÂÒÓ” ∏ Î. ∑‹ÛË ˙ËÙ¿ ÙË ‰ËÌfiÛÈ· Î·È ˘‡ı˘ÓË ·¿ÓÙËÛË ·fi ÙÔÓ ÀÔ˘ÚÁfi ªÂÙ·ÊÔÚÒÓ Î·È ∂ÈÎÔÈÓˆÓÈÒÓ, ̤ۈ Ù˘ μÔ˘Ï‹˜, ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ·˘Ù‹ Ë ·¿ÓÙËÛË Ó· ·ÔÙÂϤÛÂÈ Î·È ÙË ‰¤ÛÌ¢ÛË fiÙÈ fi¯È ÌfiÓÔ ‰ÂÓ ı· ηٷÚÁËı› ÙÔ Δ·¯˘‰ÚÔÌÈÎfi °Ú·ÊÂ›Ô ªËÏÂÒÓ, ·ÏÏ¿ ı· ÂÓÈÛ¯˘ı› Î·È ı· ·Ó·‚·ıÌÈÛÙ› Ë ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘” .

¢È¤ÍÔ‰Ô ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ‰ÒÛÂÈ Ë ˘ÔÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘ ÂÛˆÙÂÚÈÎÔ‡ ηÓÔÓÈÛÌÔ‡ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜

“∞ÁοıÈ·”ÛÂ Û˘Ìʈӛ· ÁÈ· ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘ Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·ÙÔ˜ ΔÛ·Ï·¿Ù·

 ÔÚÈ·Îfi ÛËÌÂ›Ô ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÔÈ Û¯¤ÛÂȘ ÙÔ˘ ‰‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ Ì ÙÔ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi ›‰Ú˘Ì· ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜, Ô˘ ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ ÙÔ ªÔ˘ÛÂ›Ô ΔÛ·Ï·¿Ù· Î·È Ï‡ÛË ÛÙȘ ‰ÈÂÓ¤ÍÂȘ ı· ‰ÒÛÂÈ ÌfiÓÔ Ë ˘ÔÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘ ÂÛˆÙÂÚÈÎÔ‡ ηÓÔÓÈÛÌÔ‡ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘ ‰È·ÙËÚËÙ¤Ô˘ ÌÓËÌ›Ԣ. ΔÔ Û¯¤‰ÈÔ ÙÔ˘ ÂÛˆÙÂÚÈÎÔ‡ ηÓÔÓÈÛÌÔ‡ ÙÔ ¤¯Ô˘Ó ÛÙË ‰È¿ıÂÛ‹ ÙÔ˘˜ ÔÈ ÂÌÏÂÎfiÌÂÓ˜ Ï¢ڤ˜ ۯ‰fiÓ ‰‡Ô ¯ÚfiÓÈ·, ˆÛÙfiÛÔ ‰ÂÓ ÚÔˆıÂ›Ù·È Ë ˘ÔÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘, ·fi ÙÔÓ ‰‹ÌÔ μfiÏÔ˘, Ô˘ Â›Ó·È Î·È Ô Î¿ÙÔ¯Ô˜ ÙÔ˘ Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·ÙÔ˜. ¢‹ÌÔ˜ μfiÏÔ˘, ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi ›‰Ú˘Ì· Î·È “πø§∫√™ ∞Ó·Ù˘Íȷ΋ ñ æ˘¯·ÁˆÁÈ΋ ∞.∂.” , Ú¤ÂÈ Ó· Û˘ÌʈӋÛÔ˘Ó ÛÙÔÓ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi ηÓÔÓÈÛÌfi, Ô˘ ÚԂϤÂÈ Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ‰È·¯Â›ÚÈÛ˘ ÙÔ˘ Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·ÙÔ˜ Î·È fiÚÔ˘˜ ʇϷ͢. Δ· ‰‡Ô ·˘Ù¿ ÛËÌ›· Ê·›ÓÂÙ·È ˆ˜ Â›Ó·È Î·È Ù· “·ÁοıÈ·” Ù˘ Û˘Ìʈӛ·˜, ˆÛÙfiÛÔ ÙÔ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi ÿ‰Ú˘Ì· ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ ÁÓˆÛÙÔÔ›ËÛ ÛÙÔÓ ‰‹ÌÔ μfiÏÔ˘ fiÙÈ Ë ˘ÔÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘ Û˘ÌʈÓËÙÈÎÔ‡, ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ·Ó·‚¿ÏÏÂÙ·È Â’ ·fiÚÈÛÙÔÓ. ™‹ÌÂÚ·, ÛÙÔ ÌÓËÌÂÈ·Îfi Û˘ÁÎÚfiÙËÌ·, ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙÔÓ “·¤Ú·” ·ÎfiÌ· Î·È Ù· ı¤Ì·Ù· ηı·ÚÈfiÙËÙ·˜ ÙˆÓ ÎÔÈÓÔ¯Ú‹ÛÙˆÓ ¯ÒÚˆÓ. ∑ËÙ‹Ì·Ù· ηıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ·˜ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó Ú˘ıÌÈÛÙ› Î·È fiÏ· ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È Ì ÙÔÓ “·˘ÙfiÌ·ÙÔ ÈÏfiÙÔ” . ƒÂÔÚÙ¿˙:

∫∞Δ∂ƒπ¡∞ Δ∞™™√¶√À§√À ΔÔ ™˘ÁÎÚfiÙËÌ· ΔÛ·Ï·¿Ù· ¤¯ÂÈ ÂÚȤÏıÂÈ Î·Ù¿ Ï‹ÚË Î˘ÚÈfiÙËÙ· Î·È Î·ÙÔ¯‹ ÛÙÔÓ ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘. Œ¯ÂÈ ¤ÎÙ·ÛË 22.650 ÙÂÙÚ·ÁˆÓÈο ̤ÙÚ· ÂÚ›Ô˘ Î·È fiÚÔÈ ‰È·¯Â›ÚÈÛ˘ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÙÂı›, ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ÔÏϤ˜ ÂÓÙ¿ÛÂȘ ÛÙȘ Û¯¤ÛÂȘ ÙÔ˘ π‰Ú‡Ì·ÙÔ˜ Ì ÙËÓ ÂÙ·ÈÚ›· Ô˘ ÂÎÌÂÙ·ÏχÂÙ·È ÙÔ˘˜ „˘¯·ÁˆÁÈÎÔ‡˜ Î·È ÂÌÔÚÈÎÔ‡˜ ¯ÒÚÔ˘˜ ÙÔ˘ Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·ÙÔ˜. ™ÙÔ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi ÿ‰Ú˘Ì· √Ì›ÏÔ˘ ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ ¤¯ÂÈ ·Ú·¯ˆÚËı› ÙÌ‹Ì· ÙÔ˘ ™˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·ÙÔ˜ ΔÛ·Ï·¿Ù· Ô˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÙÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜ Î·È Ù· ÎÙ›ÛÌ·Ù· Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÛÙÔ ªÔ˘ÛÂ›Ô ¶ÏÈÓıÔÎÂÚ·ÌÔÔÈ›·˜ , ÂÓÒ Ë ÂÙ·ÈÚ›· πˆÏÎfi˜ ¤¯ÂÈ ÌÈÛıÒÛÂÈ Î·È ·Ó·Ï¿‚ÂÈ ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË Î·È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ™˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·ÙÔ˜ ΔÛ·Ï·¿Ù·, Ô˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÙÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜ Î·È Ù· ÎÙ›ÛÌ·Ù· ÂΛӷ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÛÙȘ ¯Ú‹ÛÂȘ ÂÛÙ›·Û˘, „˘¯·ÁˆÁ›·˜, ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÒÓ ÂΉËÏÒÛÂˆÓ Î·È ÂÌÔÚÈÎÒÓ Î·Ù·ÛÙËÌ¿ÙˆÓ. √È ÂÌÏÂÎfiÌÂÓÔÈ Ì ÙÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ΔÛ·Ï·¿Ù·, Ô˘‰¤ÔÙ ڇıÌÈÛ·Ó ÔÚÈÛÙÈο ÙȘ Û¯¤ÛÂȘ ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ Î·È ÙˆÓ ÌÂÏÏÔÓÙÈÎÒÓ ˘ÔÌÈÛıˆÙÒÓ, Ù· ‰ÈηÈÒÌ·Ù· ÙÔ˘˜, ÙÔ˘˜ ÂÚÈÔÚÈÛÌÔ‡˜ Î·È ÙȘ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ, ÙfiÛÔ ˆ˜ ÚÔ˜ Ù· ÌÈÛı›· ÙÔ˘˜, fiÛÔ Î·È ˆ˜ ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ÎÔÈÓfi¯ÚËÛÙÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜, ÙÔÓ ÙÚfiÔ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘, ÙËÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘˜. ΔËÓ Â˘ı‡ÓË ÁÈ· ÙË ÌË ÚÔÒıËÛË ÙÔ˘ Û˘ÌʈÓËÙÈÎÔ‡ ÙËÓ ¤¯ÂÈ Ô ‰‹ÌÔ˜ μfiÏÔ˘, ηıÒ˜ Û ·˘ÙfiÓ ·Ó‹ÎÂÈ ÙÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ·. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ Û¯¤‰ÈÔ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÂÎÔÓËı› Î·È ÙÔ ÔÔ›Ô ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ÛÙ· “Û˘ÚÙ¿ÚÈ·” , ÔÈ ·Ó¿‰Ô¯ÔÈ ˘Ô¯ÚÂÔ‡ÓÙ·È Ó· ÙËÚÔ‡Ó fiϘ ÙȘ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ·Ó·Ï¿‚ÂÈ, Ì ÙȘ ÈÛ¯‡Ô˘Û˜ Û˘Ì‚¿ÛÂȘ ·Ú·¯ÒÚËÛ˘.

ΔÔ Û¯¤‰ÈÔ ∏ ÂÙ·ÈÚ›· πˆÏÎfi˜, Ô˘ ·Ú·¯ˆÚ› (ÏfiÁˆ ÂÎÌÈÛıÒÛˆ˜) ÙË ¯Ú‹ÛË ÙˆÓ ¯ÒÚˆÓ Â˘ı‡Ó˘ Î·È ÂÎÌÂÙ¿ÏÏ¢Û˘ ÙÔ˘ Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·ÙÔ˜, Û ÙÚ›ÙÔ˘˜, ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ÙË ÚËÙ‹ Û˘Ì‚·ÙÈ΋ ˘Ô¯Ú¤ˆÛË Ó· ηٷÛÙ‹ÛÂÈ ÙÔÓ Î·ÓÔÓÈÛÌfi ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜, ·Ó·fiÛ·ÛÙÔ ÙÌ‹Ì· ÙˆÓ Û˘Ì‚¿ÛÂˆÓ ÌÈÛıÒÛˆ˜, Ô˘ ı· Û˘Ó·ÊıÔ‡Ó, Ó· ÂÚÈÏ¿‚ÂÈ ÛÙ· ÌÈÛıˆÙ‹ÚÈ· Û˘Ì‚fiÏ·È·, ÚËÙfi fiÚÔ, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ ÔÔ›Ô Ù˘¯fiÓ ·Ú·‚›·ÛË ÙˆÓ fiÚˆÓ ÙÔ˘ ηÓÔÓÈÛÌÔ‡ ·fi ÙÔ˘˜ ÌÈÛıˆÙ¤˜ ı· ·ÔÙÂÏ› ÛÔ˘‰·›Ô ÏfiÁÔ Î·Ù·ÁÁÂÏ›·˜ Ù˘ Û˘Ì‚¿Ûˆ˜ ÌÈÛıÒÛˆ˜, ÛÙËÓ ÔÔ›· ÌÔÚ› Ó· ÚԂ› Î·È ÙÔ ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ¢È·¯Â›ÚÈÛ˘, ∂ȉÈο ‰Â, Û fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÙË Û˘Ì-

ÌÂÙÔ¯‹ ÙˆÓ ˘ÔÌÈÛıˆÙÒÓ ÛÙȘ ‰·¿Ó˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜, ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο ˘‡ı˘ÓÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ ¤ÁηÈÚË Î·Ù·‚ÔÏ‹ ÙÔ˘˜ ı· Â›Ó·È Ë ÂÙ·ÈÚ›· πˆÏÎfi˜. ™Â οı ÂÚ›ÙˆÛË ‰ÂÓ ·ÔÎÏ›ÂÙ·È ÙÔ ‰Èη›ˆÌ· ·Ô˙ËÌÈÒÛˆ˜ ÙÔ˘ π‰Ú‡Ì·ÙÔ˜ , ÁÈ· ÙËÓ ·ÓfiÚıˆÛË Î¿ı ˙ËÌÈ¿˜ Ô˘ ı· ˘ÔÛÙ› ·fi ÙËÓ ·Ú¿‚·ÛË ÙˆÓ fiÚˆÓ ÙÔ˘ ηÓÔÓÈÛÌÔ‡ ÂΠ̤ÚÔ˘˜ ÙˆÓ ˘ÔÌÈÛıˆÙÒÓ. Àfi¯ÚÂË Û ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ı· Â›Ó·È ÚÔ˜ ÙÔ ¶π√¶, Ë ÂÙ·ÈÚ›· πˆÏÎfi˜. °È· ÙË ‰È¢ÎfiÏ˘ÓÛË Ù˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘ ™˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·ÙÔ˜, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ˘˜ fiÚÔ˘˜ ÙÔ˘ ∫·ÓÔÓÈÛÌÔ‡, ÚԂϤÔÓÙ·È ‰‡Ô fiÚÁ·Ó· Î·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, Ô ‰È·¯ÂÈÚÈÛÙ‹˜ Î·È ÙÔ ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ¢È·¯Â›ÚÈÛ˘.

Δ· fiÚÁ·Ó· Δ· Û˘Ì‚·ÏÏfiÌÂÓ· ̤ÚË Û˘ÌʈÓÔ‡Ó fiÙÈ ÙË Ì¤ÚÈÌÓ· ÁÈ· ÙËÓ Â›ÛÚ·ÍË Î·È ‰È·¯Â›ÚÈÛË ÙˆÓ ÙÚÂ¯Ô˘ÛÒÓ ·Ó·ÁÎÒÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘ Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·ÙÔ˜ ı· ¤¯ÂÈ Ô ‰È·¯ÂÈÚÈÛÙ‹˜ Î·È ÂȉÈÎfiÙÂÚ· Ê˘ÛÈÎfi ‹ ÓÔÌÈÎfi ÚfiÛˆÔ ÙÔ ÔÔ›Ô ı· ÂÈϤÍÂÈ ÙÔ ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ¢È·¯Â›ÚÈÛ˘. ∏ ‰·¿ÓË Î·È Ë ÂÓ Á¤ÓÂÈ ·ÌÔÈ‚‹ ÙÔ˘ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˘ ‰È·¯ÂÈÚÈÛÙ‹ ı· ‚·Ú‡ÓÂÈ ÙËÓ πˆÏÎfi Î·È ÙÔ ¶π√¶ , ηٿ ÙÔ ÚÔ‚ÏÂfiÌÂÓÔ ÔÛÔÛÙfi Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÙÔ˘˜. √ ‰È·¯ÂÈÚÈÛÙ‹˜ ÌÂÚÈÌÓ¿ ÁÈ· ÙËÓ Â‡Ú˘ıÌË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ™˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·ÙÔ˜, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙˆÓ ·ÔÊ¿ÛÂˆÓ ÙÔ˘ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ¢È·¯Â›ÚÈÛ˘. °È· ÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ·ÚÌÔ‰ÈÔÙ‹ÙˆÓ Î·È Î·ıËÎfiÓÙˆÓ ÙÔ˘ ÚÔ‚·›ÓÂÈ ÛÙȘ ÂÍ‹˜, ÂÓ‰ÂÈÎÙÈο ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓ˜ ÂÓ¤ÚÁÂȘ: ¢È·¯ÂÈÚ›˙ÂÙ·È ÙÔ Û˘ÌʈÓÔ‡ÌÂÓÔ ·ÔıÂÌ·ÙÈÎfi ‰È·¯Â›ÚÈÛ˘, ηٷӤÌÂÈ ÙȘ Û¯ÂÙÈΤ˜ ‰·¿Ó˜ ÛÙÔÓ Î¿ıÂ Û˘Ì‚·ÏÏfiÌÂÓÔ , Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÛÙÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜ ¢ı‡Ó˘ ÙÔ˘, ÂÓÂÚÁ› ÙȘ ·Ó·Áη›Â˜ ÏËڈ̤˜ ÂÓËÌÂÚÒÓÂÈ ÙÔ ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ¢È·¯Â›ÚÈÛ˘,

ÙËÚ› ÏÂÙÔÌÂÚ¤˜ ·Ú¯Â›Ô ¢È·¯Â›ÚÈÛ˘ Ì ٷ ·Ó·Áη›· ·Ú·ÛÙ·ÙÈο Î·È ÏÔÈ¿ Û¯ÂÙÈο ¤ÁÁÚ·Ê·. °È· ÙÔÓ ÏfiÁÔ ·˘Ùfi, Ô Î¿ıÂ Û˘Ì‚·ÏÏfiÌÂÓÔ˜ Â›Ó·È ˘Ô¯Úˆ̤ÓÔ˜ Ó· ·Ú·‰›‰ÂÈ ÛÙÔÓ ‰È·¯ÂÈÚÈÛÙ‹ ·ÓÙ›ÁÚ·Ê· ·Ú·ÛÙ·ÙÈÎÒÓ ÁÈ· ÙȘ ‰·¿Ó˜ ÛÙȘ Ôԛ˜ ¤¯ÂÈ ÚԂ› ÛÙÔ˘˜ ÎÔÈÓfi¯ÚËÛÙÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜ ¢ı‡Ó˘ ÙÔ˘. √ οıÂ Û˘Ì‚·ÏÏfiÌÂÓÔ˜ ÔÊ›ÏÂÈ Ó· ÔÚ›ÛÂÈ ¤Ó·Ó ÂÎÚfiÛˆfi ÙÔ˘, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ·ÔÊ·Û›˙Ô˘Ó ÁÈ· Ù· ÙÚ¤¯ÔÓÙ· “ηıËÌÂÚÈÓ¿” ı¤Ì·Ù·, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙˆÓ ·ÔÊ¿ÛÂˆÓ ÙÔ˘ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ¢È·¯Â›ÚÈÛ˘, ÂÈÙËÚÔ‡Ó ¤ÚÁ· Û˘ÓÙ‹ÚËÛ˘ ÛÙÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜ ¢ı‡Ó˘ Ô˘ ÂÎÚÔÛˆ› Ô Î·ı¤Ó·˜, Î·È ÂȂϤÔ˘Ó ÙÔÓ Î·ı·ÚÈÛÌfi, Û˘ÓÙ‹ÚËÛË, ʇϷÍË, ‚¿„ÈÌÔ, ʈÙÈÛÌfi ÙˆÓ ÎÔÈÓÔ¯Ú‹ÛÙˆÓ ¯ÒÚˆÓ, ηıÒ˜ Î·È ÙˆÓ ÂÚÈ‚·ÏÏfiÓÙˆÓ ÙÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· Â˙Ô‰ÚÔÌ›ˆÓ, ÙËÓ Û˘ÓÙ‹ÚËÛË, ¤ÏÂÁ¯Ô, ‰È·Ê‡Ï·ÍË Î·È ÂȉÈfiÚıˆÛË ÙˆÓ ËÏÂÎÙÚÔÌ˯·ÓÔÏÔÁÈÎÒÓ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂˆÓ ÙˆÓ ÎÔÈÓÔ¯Ú‹ÛÙˆÓ ¯ÒÚˆÓ Î·È ÂÈÛËÁÔ‡ÓÙ·È ÁÈ· Ù· Û¯ÂÙÈο ı¤Ì·Ù· ÛÙÔ ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ¢È·¯Â›ÚÈÛ˘. ∂ÈϤÔÓ ÌÂÚÈÌÓÔ‡Ó ÁÈ· ÙËÓ ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈÛË ·ÛÊ·ÏÔ‡˜ ÚfiÛ‚·Û˘ Î·È ‰È¤Ï¢Û˘ Â˙ÒÓ Î·È Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ Ì¤Ûˆ ηٿÏÏËÏ˘ Û‹Ì·ÓÛ˘ ÙfiÛÔ ÂÓÙfi˜ fiÛÔ Î·È ÂÚÈÌÂÙÚÈο ÙÔ˘ Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·ÙÔ˜.

ΔÔ ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ¢È·¯Â›ÚÈÛ˘ ΔÔ ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ¢È·¯Â›ÚÈÛ˘ ı· Â›Ó·È ÙÂÙÚ·ÌÂϤ˜ ı· Û˘Ó‰ÚÈ¿˙ÂÈ ÌÈ· ÊÔÚ¿ ÙÔ ÙÚ›ÌËÓÔ Î·È ÂÎÙ¿ÎÙˆ˜ fiÔÙ ·Ú·ÛÙ› ·Ó¿ÁÎË ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ªÔ˘Û›Ԣ √È ·ÔÊ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ı· ‰ÂÛÌÂ‡Ô˘Ó ÙÔÓ ‰È·¯ÂÈÚÈÛÙ‹ Î·È fiÏ· Ù· Û˘Ì‚·ÏÏfiÌÂÓ· ̤ÚË, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ¿ÓÙˆ˜ ÂÊfiÛÔÓ ‰È·ÊˆÓÔ‡Ó ‰È·ÙËÚÔ‡Ó ÙÔ ‰Èη›ˆÌ· Ù˘ ÚÔÛÊ˘Á‹˜ ÛÙË ¢ÈηÈÔÛ‡ÓË. ÃÚ¤Ë ¶ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ÙÔ˘ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ¢È·¯Â›ÚÈ-

Û˘ ÂÎÙÂÏ› Ô ÂÎÚfiÛˆÔ˜ Ù˘ ¢∂ª∂∫∞μ. ™Â ÂÚ›ÙˆÛË ÈÛÔ„ËÊ›·˜ ÛÙËÓ Ï‹„Ë ·ÔÊ¿ÛˆÓ, ı· ˘ÂÚÈÛ¯‡ÂÈ Ë „‹ÊÔ˜ ÙÔ˘ ¶ÚÔ¤‰ÚÔ˘.

√È ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ ΔÔ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi ÿ‰Ú˘Ì· ‰ÂÛ̇ÂÙ·È Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ÙÔ ªÔ˘ÛÂ›Ô ·fi ÙËÓ 1Ë ª·ÚÙ›Ô˘ ¤ˆ˜ ÙȘ 15 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ , ·fi ÙȘ 10 ÙÔ Úˆ˚ ¤ˆ˜ ÙȘ 6 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· Î·È ·fi ÙȘ 16 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ ¤ˆ˜ ÙȘ 28-29 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ ·fi ÙȘ 10 ÙÔ Úˆ› ¤ˆ˜ ÙȘ 5 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ηıËÌÂÚÈÓ¿ ÂÎÙfi˜ ΔÚ›Ù˘. ™ÙÔ ªÔ˘ÛÂ›Ô ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó ‰‡Ô ˆÏËÙ‹ÚÈ·. ŒÓ· ÛÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô ·fi fiÔ˘ ÔÈ ÂÈÛΤÙ˜ ı· ÚÔÌËı‡ÔÓÙ·È Ù· ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ·, Ù· ¤ÓÙ˘·, CD - Rom, ‚ÈÓÙÂÔÙ·Èӛ˜ ηıÒ˜ Î·È ·Ó·ÌÓËÛÙÈο ‰ÒÚ·. ∫·È ¤Ó· ÛÙËÓ ¤ÍÔ‰Ô, ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ Â›Û΄˘, fiÔ˘ ı· ˆÏÔ‡ÓÙ·È fiÏ· fiÛ· ÚԷӷʤÚıËÎ·Ó ÁÈ· ÙÔ ÚÒÙÔ ˆÏËÙ‹ÚÈÔ ÏËÓ ÙˆÓ ÂÈÛÈÙËÚ›ˆÓ. ∏ πˆÏÎfi˜ ÔÊ›ÏÂÈ Ó· ÌÂÚÈÌÓ¿ ÒÛÙ ӷ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ÙÔ Î·ÊÂÓÂ›Ô ÛÙÔ ·Ù¿ÚÈ ÙÔ˘ ÊÔ‡ÚÓÔ˘ ∏√FFª∞¡¡ Û fiÏË ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ˆÚ·Ú›Ô˘ ÙÔ˘ ªÔ˘Û›Ԣ. ™Â ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ Ë πˆÏÎfi˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È Û ı¤ÛË Ó· ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÂÈ ÙËÓ ÈηÓÔÔÈËÙÈ΋ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ηÊÂÓ›Ԣ, ÙÔ ¶π√¶ ‰È·ÙËÚ› ÙÔ ‰Èη›ˆÌ· Ó· ·Ó·Ï¿‚ÂÈ ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘.

∏ ʇϷÍË Î·È Ë Î·ı·ÚÈfiÙËÙ· ΔË Ê‡Ï·ÍË ÙÔ˘ ™˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·ÙÔ˜ ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó Ô ¢‹ÌÔ˜ μfiÏÔ˘ Î·È ÔÈ ‰‡Ô ÂÌÏÂÎfiÌÂÓÔÈ . ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ Ô ‰‹ÌÔ˜ μfiÏÔ˘ ı· ‰È·ı¤ÛÂÈ ¤Ó·Ó Ó˘¯ÙÔʇϷη Ô˘ ı· ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ‚¿Ú‰È· ·fi ÙȘ 22.30 ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ¤ˆ˜ ÙȘ 06.00 ÙÔ Úˆ›. √È ‰‡Ô ·Ó¿‰Ô¯ÔÈ ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó, ·fi ÎÔÈÓÔ‡, ÙËÓ ˘Ô¯Ú¤ˆÛË Ó· ·Ó·ı¤ÛÔ˘Ó Û ÂÍÂȉÈÎÂ˘Ì¤ÓË ÂÙ·ÈÚ›·, ÙË Ê‡Ï·ÍË

ÙÔ˘ Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·ÙÔ˜, ÁÈ· ÙȘ ›‰È˜ Ó˘¯ÙÂÚÈÓ¤˜ ÒÚ˜, ηٿ ÙȘ Ë̤Ú˜ ¶·Ú·Û΢‹, ™¿‚‚·ÙÔ Î·È ∫˘Úȷ΋ Î·È Î·ı’ fiϘ ÙȘ ·ÚÁ›Â˜ ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘. ∏ ·Ó¿ıÂÛË ı· Á›ÓÂÈ ÌÂÙ¿ ·fi ÌÂÈÔ‰ÔÙÈÎfi ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi Ô˘ ı· Á›ÓÂÈ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ Ô˘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ηχ„Ô˘Ó ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘. Δ· ¤ÍÔ‰· Ù˘ ʇϷ͢ ı· ‚·Ú‡ÓÔ˘Ó ÙÔÓ Î¿ı ·Ó¿‰Ô¯Ô, ηٿ ÙÔ ‹ÌÈÛ˘. √ οı ·Ó¿‰Ô¯Ô˜ ˘Ô¯ÚÂÔ‡Ù·È Ó· ÊÚÔÓÙ›˙ÂÈ ÁÈ· ÙËÓ Î·ı·ÚÈfiÙËÙ· Î·È Â˘Ú¤ÂÈ· ÙˆÓ ¯ÒÚˆÓ Ù˘ ∂ÓfiÙËÙ·˜ Ô˘ ÙÔ˘ ·ÓÙÈÛÙÔȯ›. Δ· ¤ÍÔ‰· Ù˘ ηı·ÚÈfiÙËÙ·˜ ‚·Ú‡ÓÔ˘Ó ÙÔÓ Î¿ı ·Ó¿‰Ô¯Ô ÛÙÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜ ¢ı‡Ó˘ ÙÔ˘. ¢Â‰Ô̤ÓÔ˘ fiÙÈ Ë ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙˆÓ ¯ÒÚˆÓ Ô˘ ‰È·¯ÂÈÚ›˙ÂÙ·È Ë πˆÏÎfi˜ ÂÎÙ›ÓÂÙ·È Ôχ ¤Ú·Ó ÙÔ˘ ˆÚ·Ú›Ô˘ ÙÔ˘ ªÔ˘Û›Ԣ, Ù· ÚˆÈÓ¿ ÙˆÓ ËÌÂÚÒÓ Ô˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ÙÔ ªÔ˘ÛÂ›Ô ı· Ú¤ÂÈ Ó· ¤¯ÂÈ ÙÂÏÂÈÒÛÂÈ Ô Î·ı·ÚÈÛÌfi˜ ÙˆÓ Â͈ÙÂÚÈÎÒÓ ¯ÒÚˆÓ Â˘ı‡Ó˘ Ù˘ πˆÏÎfi˜, ÚÈÓ ÙËÓ ÒÚ· ¤Ó·Ú͢ ÙÔ˘ ˆÚ·Ú›Ô˘ ÙÔ˘ ªÔ˘Û›Ԣ. ™ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ˆÚ·Ú›Ô˘ ÙÔ˘ ªÔ˘Û›Ԣ ηıËÌÂÚÈÓ¿, Ù· Û˘ÓÂÚÁ›· ηı·ÚÈfiÙËÙ·˜ ¤¯Ô˘Ó ˘Ô¯Ú¤ˆÛË Ó· ·Ú·‰›‰Ô˘Ó ÙÔ˘˜ Â͈ÙÂÚÈÎÔ‡˜ ¯ÒÚÔ˘˜ ¢ı‡Ó˘ ÙÔ˘ ηı·ÚÔ‡˜. √ οı ·Ó¿‰Ô¯Ô˜ ˘Ô¯ÚÂÔ‡Ù·È Ó· ·ÛÊ·Ï›ÛÂÈ ÙÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜ (ÎÙ›ÛÌ·Ù·, ÎÔÈÓfi¯ÚËÛÙÔ˘˜ Î·È ˘·›ıÚÈÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜ Î·È ÏÔÈ¤˜ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ) Ù˘ ÂÓfiÙËÙ·˜ Ô˘ ÙÔ˘ ·ÓÙÈÛÙÔȯ›, ηٿ ˘Úfi˜, ÛÂÈÛÌÔ‡, ÙÚÔÌÔÎÚ·ÙÈÎÒÓ ÂÓÂÚÁÂÈÒÓ Î·È ·ÛÙÈ΋˜ ¢ı‡Ó˘. √ οı ·Ó¿‰Ô¯Ô˜ ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ÙȘ ‰·¿Ó˜ Û˘ÓÙ‹ÚËÛ˘, ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ Î·È ÂÈÛ΢ÒÓ ÙˆÓ ¯ÒÚˆÓ Ô˘ ÙÔ˘ ·Ó‹ÎÔ˘Ó. ™ÙȘ ‰·¿Ó˜ ÔÏfiÎÏËÚÔ˘ ÙÔ˘ ™˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·ÙÔ˜, Ô˘ ‚·Ú‡ÓÔ˘Ó ·fi ÎÔÈÓÔ‡ Î·È Û ÔÛÔÛÙfi 45%, ÙÔ ªÔ˘ÛÂ›Ô Î·È ÔÛÔÛÙfi 55% ÙËÓ πˆÏÎfi˜ , ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È: ‰·¿Ó˜ Û˘ÓÙ‹ÚËÛ˘ Ù˘ ¿ÓÙÏËÛ˘ ˘ÔÁ›ˆÓ ˘‰¿ÙˆÓ Î·È ·Ô¯ÂÙ‡ÛˆÓ, ‰·¿Ó˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ Î·È Û˘ÓÙ‹ÚËÛ˘ ˘ÔÛÙ·ıÌÔ‡ ̤Û˘ Ù¿Û˘,, ‰·¿Ó˜ ηı·ÚÈÛÌÔ‡ Î·È Û˘ÓÙ‹ÚËÛ˘ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ ·ÔÚÚÔ‹˜ ÔÌ‚Ú‡ˆÓ ˘‰¿ÙˆÓ ÛÙÔ˘˜ ÎÔÈÓfi¯ÚËÛÙÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜ ÙÔ˘ ™˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·ÙÔ˜, ‰·¿Ó˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ Î·È Û˘ÓÙ‹ÚËÛ˘ ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÂʉÚÈ΋˜ ·ÚÔ¯‹˜ ËÏÂÎÙÚÈÎÔ‡ Ú‡̷ÙÔ˜, ‰·¿Ó˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ Î·È Û˘ÓÙ‹ÚËÛ˘ ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ˘ÚfiÛ‚ÂÛ˘, ‰·¿Ó˜ Û˘ÓÙ‹ÚËÛ˘ ÙÔ˘ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ ˘‰Ú‡Ûˆ˜ Î·È ÂÂÍÂÚÁ·Û›·˜ ÓÂÚÔ‡ ÙÔ˘ ™˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·ÙÔ˜, ‰·¿Ó˜ Û˘ÓÙ‹ÚËÛ˘ ÙÔ˘ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ ·Ô¯ÂÙ‡Ûˆ˜ ÙÔ˘ ™˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·ÙÔ˜,. ∏ πˆÏÎfi˜, Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ™˘Ì‚¿ÛÂȘ ¶·Ú·¯ÒÚËÛ˘, ı· ηχÙÂÈ ÙȘ ‰·¿Ó˜ ı¤ÚÌ·ÓÛ˘ ÙÔ˘ ªÔ˘Û›Ԣ ¶ÏÈÓıÔÎÂÚ·ÌÔÔÈ›·˜ , Ì ÙÔÓ ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘.


T√¶π∫√ P∂¶√ƒΔ∞∑

17

KYPIAKH 28 I√À¡π√À 2009

1.000 ˘Ôı¤ÛÂȘ ·Ó¿ ˘¿ÏÏËÏÔ ÛÙÔ ¶ÚˆÙÔ‰ÈÎÂ›Ô μfiÏÔ˘

√È ‰ÈÎÔÁڷʛ˜ “Ó›ÁÔ˘Ó” ÙÔ˘˜ ‰ÈηÛÙÈÎÔ‡˜ ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘˜

Ã

›ÏȘ ÂÚ›Ô˘ ˘Ôı¤ÛÂȘ ÚÔ˜ ‰ÈÂÎÂÚ·›ˆÛË ·ÓÙÈÛÙÔÈ¯Ô‡Ó Î·Ù¿ ̤ÛÔ fiÚÔ Û οı ‰ÈηÛÙÈÎfi ˘¿ÏÏËÏÔ ÙÔ˘ ¶ÚˆÙÔ‰ÈΛԢ μfiÏÔ˘ ̤۷ Û ‰È¿ÛÙËÌ· 10 ÂÚ›Ô˘ ÌËÓÒÓ. ∏ ‰ÈηÛÙËÚȷ΋ ‡ÏË ·˘Í¿ÓÂÙ·È Û˘Ó¯Ҙ Ù· ‰¤Î· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ·, ·ÏÏ¿ Ô ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ ˘·ÏÏ‹ÏˆÓ ÛÙ· ¶ÚˆÙÔ‰ÈΛ· ·Ú·Ì¤ÓÂÈ Û¯Â‰fiÓ Ô ›‰ÈÔ˜. ∏ √ÌÔÛÔÓ‰›· ¢ÈηÛÙÈÎÒÓ À·ÏÏ‹ÏˆÓ ∂ÏÏ¿‰·˜ οÓÂÈ ÏfiÁÔ ÁÈ· 2500 ÎÂÓ¤˜ ÔÚÁ·ÓÈΤ˜ ı¤ÛÂȘ ·ÓÂÏÏ·‰Èο, ÂÓÒ ÙËÓ ›‰È· ÛÙÈÁÌ‹ ˙ËÙ› Î·È ÙËÓ ·‡ÍËÛË ÙˆÓ ÔÚÁ·ÓÈÎÒÓ ı¤ÛˆÓ. μfiÏÔ˘ ¤¯ÂÈ ·Ó¿ÁÎË ·‡ÍËÛ˘ 10 ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÔÚÁ·ÓÈÎÒÓ ı¤ÛˆÓ. ™ÙÔ ¶ÚˆÙÔ‰ÈÎÂ›Ô ÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È 40 ¿ÙÔÌ·. ¢È¢ÎÚÈÓ›˙ÂÈ fiÙÈ ÔÈ ÎÂÓ¤˜ ÔÚÁ·ÓÈΤ˜ ı¤ÛÂȘ ‰ÂÓ ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È ÁÈ·Ù› οÔÈÔÈ ‰ÈηÛÙÈÎÔ› ˘¿ÏÏËÏÔÈ ·ÔÛÒÓÙ·È Û ¿ÏϘ ˘ËÚÂۛ˜. ∏ ÔÚÁ·ÓÈ΋ ÙÔ˘˜ fï˜ ı¤ÛË ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ÛÙÔ ¶ÚˆÙÔ‰ÈΛÔ. Δ· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ· ÂȯÂÈÚ‹ıËΠӷ ·ÓÙÈÌÂÙˆÈÛÙ› ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· Ì ÙËÓ ÚfiÛÏË„Ë ˘·ÏÏ‹ÏˆÓ Ì¤Ûˆ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ “Stage”. √ Î. ∫Ô˘ÙÛÈÌ¤Ï·˜ ÛËÌÂÈÒÓÂÈ fiÙÈ ·˘Ù‹ Ë Î·ÙËÁÔÚ›· ˘·ÏÏ‹ÏˆÓ ÌfiÓÔ ‚ÔËıËÙÈΤ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜ ÌÔÚ› Ó· ·Ú¤¯ÂÈ Î·È ‰ÂÓ Î·Ï‡ÙÂÈ ÙȘ ·Ó¿ÁΘ ÁÚ·ÌÌ·ÙÂȷ΋˜ ˘ÔÛÙ‹ÚÈ͢. ™˘ÓÂÒ˜ ÔÈ ÚÔÛÏ‹„ÂȘ ·˘Ù¤˜ Â›Ó·È “‰ÒÚÔ ¿‰ˆÚÔÓ” . √ οı ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ ÙÔ˘ ÔÈÓÈÎÔ‡ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ “¯ÚÂÒÓÂÙ·È” Ì ÙȘ ˘Ôı¤ÛÂȘ ·fi ÙÚÂȘ ‰ÈηۛÌÔ˘˜ ÙÔ Ì‹Ó·. ΔÔ ΔÚÈÌÂϤ˜ ÂΉ›‰ÂÈ 35 ηٿ ̤ÛÔ fiÚÔ˜ ·ÔÊ¿ÛÂȘ ÙËÓ Â‚‰ÔÌ¿‰·. ΔÔ ªÔÓÔÌÂϤ˜ 80-90 ·ÔÊ¿ÛÂȘ ηٿ ̤ÛÔ fiÚÔ.

ƒÂÔÚÙ¿˙:

Δ√À§∞ ∫∂∫∞Δ√À kekatou@e-thessalia.gr √È ‰ÈÎÔÁڷʛ˜ ÛÙËÓ Î˘ÚÈÔÏÂÍ›· “Ó›ÁÔ˘Ó” ÙÔ˘˜ ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘˜. ¢ÂÓ Â›Ó·È Ï›ÁÔÈ ÂΛÓÔÈ Ô˘ ·Ó·Áο˙ÔÓÙ·È Ó· ÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È Î·È ÛÙÔ Û›ÙÈ. ΔÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ÊfiÚÙÔ ÂÚÁ·Û›·˜ ¤¯Ô˘Ó ÔÈ ˘¿ÏÏËÏÔÈ ÙÔ˘ ÔÈÓÈÎÔ‡ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜. √ ̤ÛÔ˜ fiÚÔ˜ ÙˆÓ ‰ÈÎÔÁÚ·ÊÈÒÓ Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ‰ÈÂÎÂÚ·ÈÒÛÔ˘Ó ÍÂÂÚÓ¿ ÙȘ 1000. ∏ ‰ÈÂÎÂÚ·›ˆÛË Ú¤ÂÈ Ó· ÔÏÔÎÏËÚˆı› ̤۷ Û ‰È¿ÛÙËÌ· 10 ËÌÂÚÒÓ ÌÂÙ¿ ÙËÓ Î¿ı ‰ÈοÛÈÌÔ. √È ‰ÈηÛÙÈΤ˜ ˘ËÚÂۛ˜ ÙÔ˘ ¶ÚˆÙÔ‰ÈΛԢ μfiÏÔ˘ ‰ÂÓ ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó, ÛÙÔ Û‡ÓÔÏfi ÙÔ˘˜, Ï‹ÚË Ì˯·ÓÔÚÁ¿ÓˆÛË. ŒÙÛÈ Ë ‰È·‰Èηۛ· ‰ÈÂÎÂÚ·›ˆÛ˘ Â›Ó·È ÈÔ ¯ÚÔÓÔ‚fiÚ· Î·È Â›ÔÓË ÁÈ· ÙÔ˘˜ ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘˜. Ÿˆ˜ ÚÔ·ÙÂÈ ·fi Ù· Â›ÛËÌ· ÛÙÔȯ›· -ÁÈ· ÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ· ·fi 1/1/08 ¤ˆ˜ 31/12/08- ÙÔ ∂ÈÚËÓÔ‰ÈÎÂ›Ô μfiÏÔ˘ Âͤ‰ˆÛ 1069 ·ÔÊ¿ÛÂȘ. ™ÙÔ ∂ÈÚËÓÔ‰ÈÎÂ›Ô ··Û¯ÔÏÔ‡ÓÙ·È ¤ÓÙ ÁÚ·ÌÌ·Ù›˜. ™Â οı ̛· ·ÓÙÈÛÙÔÈ¯Ô‡Û·Ó 214 ·ÔÊ¿ÛÂȘ. ΔÔ ›‰ÈÔ ‰ÈηÛÙ‹ÚÈÔ Âͤ‰ˆÛ Â›Û˘ 907 ‰È·Ù·Á¤˜ ÏËڈ̋˜ (ÁÈ· ÔÛ¿ οو ÙˆÓ 12.000 ¢ÚÒ) Î·È 843 ÏÔÈ¤˜ Ú¿ÍÂȘ. ™˘ÓÔÏÈο ÛÙȘ ‰‡Ô ·˘Ù¤˜ ηÙËÁÔڛ˜ ÙÔ ‰ÈηÛÙ‹ÚÈÔ Âͤ‰ˆÛ 1750 ·ÔÊ¿ÛÂȘ, Ì ÙȘ Ôԛ˜ ·Û¯ÔÏ‹ıËÎ·Ó ‰‡Ô ÁÚ·ÌÌ·Ù›˜. ™Â οı ̛· ·ÓÙÈÛÙÔÈ¯Ô‡Û·Ó ·fi 875 ˘Ôı¤ÛÂȘ. ΔÔ ÔÈÓÈÎfi ÙÌ‹Ì· ÙÔ˘ ¶ÚˆÙÔ‰ÈΛԢ μfiÏÔ˘ -¿ÓÙ· ÁÈ· ÙÔ ›‰ÈÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ·- Âͤ‰ˆÛ 11.785 ·ÔÊ¿ÛÂȘ. ™ÙÔ ÔÈÓÈÎfi ÙÌ‹Ì· ÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È 10 ÁÚ·ÌÌ·Ù›˜. ™Â οı ̛· ·ÓÙÈÛÙÔÈ¯Ô‡Û·Ó 1175 ·ÔÊ¿ÛÂȘ. ™˘ÁÎÚ›ÓÔÓÙ·˜ Ù· ÛÙÔȯ›· ÙÔ˘ 2008 Ì ÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ¯ÚÔÓÈ¿ ÚÔ·ÙÂÈ ·‡ÍËÛË 25% Â› ÙÔ˘ ·ÚÈıÌÔ‡ ÙˆÓ ˘Ôı¤ÛˆÓ. ΔÔ ÔÛÔÛÙfi ·˘Ùfi ÚÔÛÙ¤ıËΠÛÙÔÓ ÂÚÁ·ÛÈ·Îfi ÊfiÚÙÔ ÙˆÓ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤ˆÓ ÙÔ˘ ÔÈÓÈÎÔ‡ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ ¯ˆÚ›˜ fï˜ Ó· ·˘ÍËı› Î·È Ô ·-

ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ ‰ÈηÛÙÈÎÒÓ ˘·ÏϋψÓ. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ· ÙÔ 2008 ·fi ÙÔ ΔÚÈÌÂϤ˜ ¶ÏËÌÌÂÏÂÈÔ‰ÈÎÂ›Ô ÂΉfiıËÎ·Ó 3420 ·ÔÊ¿ÛÂȘ -¤Ó·ÓÙÈ 2490 ·ÔÊ¿ÛÂˆÓ ÙÔ 2007, 480 ‰ËÏ·‰‹ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜- Î·È ·fi ÙÔ ªÔÓÔÌÂϤ˜ ÙÔ 2008 ÂΉfiıËÎ·Ó 8365 ·ÔÊ¿ÛÂȘ, ¤Ó·ÓÙÈ 6527 ÙÔ˘ 2007, ‰ËÏ·‰‹ 1827 ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜. ΔÔ ΔÚÈÌÂϤ˜, ˆ˜ ÁÓˆÛÙfi, Û˘Ó‰ÚÈ¿˙ÂÈ ÙÚÂȘ ÊÔÚ¤˜ ÙËÓ Â‚‰ÔÌ¿‰·. √ ̤ÛÔ˜ fiÚÔ˜ ÙˆÓ ˘Ôı¤ÛÂˆÓ Ô˘ ÂΉÈο˙ÔÓÙ·È Â›Ó·È 15-18. √È ·ÔÊ¿ÛÂȘ -Î·È Ù· Ú·ÎÙÈο Ù˘ ·ÎÚÔ·Ì·ÙÈ΋˜ ‰È·‰Èηۛ·˜- Ú¤ÂÈ Ó· ηı·ÚÔÁÚ·ÊÔ‡Ó Î·È Ó· ηٷ¯ˆÚËıÔ‡Ó ·fi ÙÔÓ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤· Ù˘ ¤‰Ú·˜ ̤۷ Û ‰È¿ÛÙËÌ· ÂÚ›Ô˘ 10 ËÌÂÚÒÓ ÌÂÙ¿ ÙËÓ Î¿ı ‰ÈοÛÈÌÔ. √È ÁÚ·ÌÌ·Ù›˜ ÙÔ˘ ÔÈÓÈÎÔ‡ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ ÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È Î·È ÛÙÔ Û›ÙÈ ÙÔ˘˜, ÁÈ· Ó· ÌÔÚ¤ÛÔ˘Ó Ó’ ·ÓÙ·ÔÎÚÈıÔ‡Ó ÛÙÔÓ ÂÚÁ·ÛÈ·Îfi ÊfiÚÙÔ. “√ ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ ˘Ôı¤ÛÂˆÓ ·˘Í¿ÓÂÙ·È Û˘Ó¯Ҙ ·fi ÙÔ 2004 ηÈ

ÌÂÙ¿” , ˘ÔÁÚ·ÌÌ›˙ÂÈ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ¢ÈηÛÙÈÎÒÓ À·ÏÏ‹ÏˆÓ Î. ∞ϤÎÔ˜ ∫Ô˘ÙÛÈÌ¤Ï·˜. √ ÔÔ›Ô˜ ··Û¯ÔÏÂ›Ù·È Û ı¤ÛË ÁÚ·ÌÌ·Ù¤· ÙÔ˘ ÔÈÓÈÎÔ‡ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜. ΔÔÓ›˙ÂÈ fiÙÈ ÙÔ ¶ÚˆÙÔ‰ÈΛÔ

“À¿ÏÏËÏÔÈ ÛÙ· fiÚÈ· ·ÓÙÔ¯‹˜ ÙÔ˘˜...” “∏ Ú·ÁÌ·ÙÈ΋ ÂÚÁ·Û›· ÁÈ· ÙÔÓ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤· Ù˘ ¤‰Ú·˜ ·Ú¯›˙ÂÈ ÌÂÙ¿ ÙË Ï‹ÍË Ù˘ Û˘Ó‰ڛ·Û˘

¢‡Ô ÁÚ·ÌÌ·Ù›˜ Âͤ‰ˆÛ·Ó 8.340 ÈÛÙÔÔÈËÙÈο - ¤ÁÁÚ·Ê· ̤۷ Û ‰È¿ÛÙËÌ· ¤ÙÔ˘˜ ÙÔ˘ ‰ÈηÛÙËÚ›Ô˘” ÙÔÓ›˙Ô˘Ó ˘¿ÏÏËÏÔÈ ÙÔ˘ ÔÈÓÈÎÔ‡ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜. ™Ù· ÁÚ·Ê›· fiÏˆÓ ÙˆÓ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤ˆÓ -ÌˉÂÓfi˜ ÂÍ·ÈÚÔ˘Ì¤ÓÔ˘- ÔÈ ‰ÈÎÔÁڷʛ˜ Û¯ËÌ·Ù›˙Ô˘Ó “‚Ô˘Ófi” . √È ˘¿ÏÏËÏÔÈ ÙÔ˘ ÔÈÓÈÎÔ‡ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ ¤¯Ô˘Ó ÂÈϤÔÓ ÙËÓ ˘ËÚÂÛ›· ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ˘, ÙˆÓ ·˘ÙÔÊÒÚˆÓ Î·È ··Û¯ÔÏÔ‡ÓÙ·È Û Ë̤Ú˜ Î·È ÒÚ˜ ¤Ú·Ó ÙÔ˘ ηÓÔÓÈÎÔ‡ ÙÔ˘˜ ˆÚ·Ú›Ô˘. ∞ÚÎÂÙ¤˜ ÊÔÚ¤˜ ÔÈ Û˘Ó‰ÚÈ¿ÛÂȘ ÙˆÓ ÔÈÓÈÎÒÓ ‰ÈηÛÙËÚ›ˆÓ ‰È·ÚÎÔ‡Ó Î·È ÌÂÙ¿ ÙȘ ÙÚÂȘ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ. √È Û˘Ó¯›˜ ‰È·ÎÔ¤˜ ÏfiÁˆ ·Ó·„˘¯‹˜, ‹ ÁÈ· Û‡ÛÎÂ„Ë ÙˆÓ ‰ÈηÛÙÒÓ ‹ ÏfiÁˆ ηı˘ÛÙ¤ÚËÛ˘ ¤Ó·Ú͢ Ù˘ Û˘Ó‰ڛ·Û˘, ¤¯Ô˘Ó ˆ˜ Û˘Ó¤ÂÈ· ÙËÓ ·Ú¿Ù·ÛË ÙÔ˘ ˆÚ·Ú›Ô˘. Δ· ÔÏÈÙÈο ‰ÈηÛÙ‹ÚÈ· ÙÔ˘ ¶ÚˆÙÔ‰ÈΛԢ μfiÏÔ˘ Âͤ‰ˆÛ·Ó ÙÔ 2008 5906 ·ÔÊ¿ÛÂȘ. ™ÙÔ ÙÌ‹Ì· ÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È ¤ÍÈ ÁÚ·ÌÌ·Ù›˜. ™Â οı ÁÚ·ÌÌ·Ù¤· ·ÓÙÈÛÙÔÈ¯Ô‡Ó 984 ·ÔÊ¿ÛÂȘ. √È ·Ô-

Ê¿ÛÂȘ ‰È·Ù·ÁÒÓ ÏËڈ̋˜ ÙÔ˘ ¶ÚˆÙÔ‰ÈΛԢ (·ÊÔÚÔ‡Ó ÔÛ¿ ¿Óˆ ÙˆÓ 12.000 ¢ÚÒ ·Ó¤Ú¯ÔÓÙ·È Û 649. ∂ΉfiıËÎ·Ó fiϘ ·fi Ì›· ÁÚ·ÌÌ·Ù¤· ¤‰Ú·˜. ™ÙËÓ ¤Î‰ÔÛË ÈÛÙÔÔÈËÙÈÎÒÓ, ‰È·ıËÎÒÓ, Û˘Ì·Ú¿ÛÙ·Û˘, ÂÙ·ÈÚÈÒÓ, ‰ÈÂΉÈÎËÙÈÎÒÓ ·ÁˆÁÒÓ, ··Û¯ÔÏÔ‡ÓÙ·È ÌfiÓÔ ‰‡Ô ÁÚ·ÌÌ·Ù›˜. “∞˘ÙÔ› Î·È ·Ó ‰ÂÓ ÛËÎÒÓÔ˘Ó ÎÂÊ¿ÏÈ ·fi Ù· ¯·ÚÙÈ¿” ÙÔÓ›˙ÂÙ·È ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο. ª¤Û· Û ‰È¿ÛÙËÌ· ÂÓfi˜ ¤ÙÔ˘˜ ‰ÈÂÎÂÚ·›ˆÛ·Ó 8380 ¤ÁÁÚ·Ê·. ™Â οı ÁÚ·ÌÌ·Ù¤· ·ÓÙÈÛÙÔȯ› Ë ¤Î‰ÔÛË 4160 ÂÁÁڿʈÓ. ™ÙË ‰ËÌÔÛ›Â˘ÛË ‰È·ıËÎÒÓ ÂÚÁ¿˙ÂÙ·È ¤Ó·˜ ˘¿ÏÏËÏÔ˜. ΔÔ 2008 ‰ËÌÔÛ›Â˘Û 573 ‰È·ı‹Î˜. ™ÙÔ ÙÌ‹Ì· ÔÈÓÈÎÔ‡ ÌËÙÚÒÔ˘ ··Û¯ÔÏÔ‡ÓÙ·È ‰‡Ô ˘¿ÏÏËÏÔÈ. ¢ÈÂÎÂÚ·ÈÒÓÔ˘Ó ÂÙËÛ›ˆ˜ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ·fi 10.000 ·ÈÙ‹ÛÂȘ ¤Î‰ÔÛ˘ ÔÈÓÈÎÔ‡ ÌËÙÚÒÔ˘. “À¿ÏÏËÏÔÈ ÛÙ· fiÚÈ· ·ÓÙÔ¯‹˜ ÙÔ˘˜” ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÔÓÙ·È ÔÈ ‰ÈηÛÙÈÎÔ› ˘¿ÏÏËÏÔÈ. ∏ Û˘Ó¯‹˜ Û˘ÛÛÒÚ¢ÛË Ù˘ ‰ÈηÛÙËÚȷ΋˜ ‡Ï˘ ¤¯ÂÈ ÂÈʤÚÂÈ ÔÏÏ¿ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·. “∏ Â͢ËÚ¤ÙËÛË Ù˘ ‰ÈηÛÙËÚȷ΋˜ ‡Ï˘ Ê·ÓÂÚÒÓÂÈ Î·È ÙËÓ ÔÈfiÙËÙ· ·ÔÓÔÌ‹˜ Ù˘ ¢ÈηÈÔÛ‡Ó˘” ÂÈÛËÌ·›ÓÔ˘Ó ‰ÈηÛÙÈÎÔ› ˘¿ÏÏËÏÔÈ.


TO¶π∫√ P∂¶√ƒΔ∞∑

18

KYPIAKH 28 IOYNIOY 2009

ªÂψ‰È΋ ‚Ú·‰È¿ ÛÙÔ ªÔ˘ÛÈÎfi ™¯ÔÏÂ›Ô μfiÏÔ˘ ∫∞§√∫∞πƒπ¡∏ ÌÔ˘ÛÈ΋ ‚Ú·‰È¿ ÛÙÔ ªÔ˘ÛÈÎfi ™¯ÔÏÂ›Ô μfiÏÔ˘ ÔÚÁ·ÓÒÓÂÙ·È ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË 1 πÔ˘Ï›Ô˘, ÛÙȘ 8.30 Ì.Ì. √ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ °ÔÓ¤ˆÓ Î·È ∫ˉÂÌfiÓˆÓ ÙÔ˘ ªÔ˘ÛÈÎÔ‡ ™¯ÔÏ›Ԣ μfiÏÔ˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ› ·Ô¯·ÈÚÂÙÈÛÙ‹ÚÈ· ÂΉ‹ÏˆÛË ÁÈ· ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ Ù˘ °’ §˘Î›Ԣ Î·È ÙÔ˘˜ ÁÔÓ›˜ ÙÔ˘˜. ∏ ÂΉ‹ÏˆÛË ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÙ·È Ì ÙÔ˘˜ ηıËÁËÙ¤˜ ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ, ÂÓÒ ÙËÓ Î·ÏÏÈÙ¯ÓÈ΋ ÂÈ̤ÏÂÈ· ¤¯ÂÈ Ô Î. °ÈÒÚÁÔ˜ ¶¿ÁηÏÔ˜. ™ÙËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË ı· ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙ› ÙÔ ·Ó·ÌÓËÛÙÈÎfi χΈ̷ ÙˆÓ ·ÔÊÔ›ÙˆÓ 2008-2009 Î·È ı· ‰Ôı› ÛÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ Ù˘ °’ §˘Î›Ԣ. ÃÔÚËÁÔ› ÙÔ˘ §Â˘ÎÒÌ·ÙÔ˜ ›ӷÈ: √ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ °ÔÓ¤ˆÓ Î·È ∫ˉÂÌfiÓˆÓ ªÔ˘ÛÈÎÔ‡ ™¯ÔÏ›Ԣ μfiÏÔ˘, ÙÔ ºÚÔÓÙÈÛÙ‹ÚÈÔ “∫ÒÛÙ·˜ ∫ÔÌÓfi˜ & ™˘ÓÂÚÁ¿Ù˜” , ÙÔ ºÚÔÓÙÈÛÙ‹ÚÈÔ “°ÈÒÚÁÔ˜ ∞Ì‚Ú¿˙˘” , ÙÔ “£ÂÛÛ·ÏÈÎfi π∂∫-°È¿ÙÛÔ˜” , ÙÔ ºÚÔÓÙÈÛÙ‹ÚÈÔ £ÂˆÚËÙÈÎÒÓ ™Ô˘‰ÒÓ “π¢∂∞” , ÙÔ ™Ô˘‰·ÛÙ‹ÚÈÔ ÙÔ˘ £ˆÌ¿ Î·È Ù˘ ƒfi˙·˜ ¶Ô‰ËÌ·Ù¿, Ù· ºÚÔÓÙÈÛÙ‹ÚÈ· “μÈÔÁÔÓ›·” Î·È “∂›ÎÔ˘ÚÔ˜” . ΔËÏ. ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜: 6973985336.

™ÎÈ¿ıÔ˜:

ÃÔÚˆ‰È·Î‹ ™˘Ó¿ÓÙËÛË Ì ·ÊȤڈ̷ ÛÙÔÓ ∏Ï›· ∞Ó‰ÚÈfiÔ˘ÏÔ ™∏ª∂ƒ∞ Î·È ÒÚ· 21:30 ı·

Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› Ë 15Ë ÃÔÚˆ‰È·Î‹ ™˘Ó¿ÓÙËÛË ™ÎÈ¿ıÔ˘ ÛÙÔ ·ÓÔȯÙfi ı¤·ÙÚÔ ÙÔ˘ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÔ‡ ∫¤ÓÙÚÔ‡ ¢‹ÌÔ˘ ™ÎÈ¿ıÔ˘ ÛÙÔ ªÔ‡ÚÙ˙È. £· ÂÌÊ·ÓÈÛÙÔ‡Ó ÔÈ ÃÔÚˆ‰›Â˜: ªÈÎÙ‹ ¯ÔÚˆ‰›· ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ Δ˘ÚÓ¿‚Ô˘ πÛÙÔÚÈ΋ ¯ÔÚˆ‰›· ¡›Î·È·˜ (1959) ªÈÎÙ‹ ¯ÔÚˆ‰›· ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÔ‡ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ ¢‹ÌÔ˘ ™ÎÈ¿ıÔ˘. ∏ ÛËÌÂÚÈÓ‹ ‰Â‡ÙÂÚË ‚Ú·‰È¿ Ù˘ 15˘ ÃÔÚˆ‰È·Î‹˜ ™˘Ó¿ÓÙËÛ˘ ™ÎÈ¿ıÔ˘ Â›Ó·È ·ÊÈÂڈ̤ÓË ÛÙÔÓ Î·Ù·ÍȈ̤ÓÔ ªÔ˘ÛÈÎÔÛ˘Óı¤ÙË ∏Ï›· ∞Ó‰ÚÈfiÔ˘ÏÔ. °È· ÙÔ ÏfiÁÔ ·˘Ùfi ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÙˆÓ ¯ÔÚˆ‰ÈÒÓ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο ÙÚ·ÁÔ‡‰È· ÙÔ˘ Û˘Óı¤ÙË. √ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi˜ √ÚÁ·ÓÈÛÌfi˜ ¢. ™ÎÈ¿ıÔ˘ ·˘Ù‹ ÙË ‚Ú·‰È¿ ı· ‚Ú·‚‡ÛÂÈ Ì ÙÈÌËÙÈ΋ ϷΤٷ ÙÔÓ Â›ÙÈÌÔ Î·ÏÂṲ̂ÓÔ, Û ·Ó·ÁÓÒÚÈÛË Ù˘ Ôχ¯ÚÔÓ˘, ÔÈÔÙÈ΋˜ Î·È ÛËÌ·ÓÙÈ΋˜ ÚÔÛÊÔÚ¿˜ ÙÔ˘ ÛÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ÌÔ˘ÛÈÎfi Á›ÁÓÂÛı·È.

∂ÔÚÙ·ÛÌfi˜ ÛÙÔ ¡. ∞Á. ∞Ó·ÚÁ‡ÚˆÓ Δ∏¡ ΔÂÙ¿ÚÙË 1 πÔ˘Ï›Ô˘, ÂÔÚÙ¿-

˙ÂÈ Î·È ·ÓËÁ˘Ú›˙ÂÈ Ô π.¡. ∞Á. ∞Ó·ÚÁ‡ÚˆÓ μfiÏÔ˘. ΔËÓ ΔÚ›ÙË ÙÔ ÂÛ¤Ú·˜ Î·È ÒÚ· 7.30 Ì.Ì. ı· ÙÂÏÂÛÙ› ˘fi ÙÔ˘ ÈÂÚÔ΋ڢÎÔ˜ ·ÓÔÛ. ·Ú¯ÈÌ·Ó‰Ú›ÙÔ˘ ∂ÈÊ·Ó›Ô˘ √ÈÎÔÓfiÌÔ˘, Ô ª¤Á·˜ ∂ÛÂÚÈÓfi˜ ÌÂÙ’ ·ÚÙÔÎÏ·Û›·˜, ı. ÎËÚ‡ÁÌ·ÙÔ˜ Î·È ı· Á›ÓÂÈ Ë ÏÈÙ·Ó›· Ù˘ ÈÂÚ¿˜ ÂÈÎfiÓ·˜. ¶ÂÚ› ÙËÓ 10.30 Ì.Ì. ı· ·Ú¯›ÛÂÈ Ë π. ∞ÁÚ˘Ó›·. ΔËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË ÙÔ Úˆ› ı· ÙÂÏÂÛÙ› ·ÓËÁ˘ÚÈ΋ £Â›· §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ˘fi ÙÔ˘ ÚˆÙÔÛ‡ÁÎÂÏÔ˘ ·ÓÔÛ. ∞Ú¯ÈÌ·Ó‰Ú›ÙÔ˘ ∫ȷ̤ÙË. ΔÔ ÂÛ¤Ú·˜, ÒÚ· 6.30 Ì.Ì. ı· „·Ï› Ô ∂ÛÂÚÈÓfi˜ Î·È Ë π. ¶·Ú¿ÎÏËÛË.

¶ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÂÈÛÙËÌfiÓˆÓ ÁÈ· ÚÔÛÙ·Û›· ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ ¯ı˜ Û ·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ Û˘Ó¤‰ÚÈÔ

“ÕÓıÈÛË” ¿Ó·Ú¯Ë˜ ‰fiÌËÛ˘ ÛÙÔ ¶‹ÏÈÔ

Δ

Ô ÓÔÌÔıÂÙÈÎfi ÔÏÔÛÙ¿ÛÈÔ ÁÈ· ÙË ÚÔÛÙ·Û›· ÙÔ˘ ¶ËÏ›Ô˘ ˘¿Ú¯ÂÈ, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ›ٷÈ, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ë ¿Ó·Ú¯Ë ‰fiÌËÛË Ó· ·Óı› Î·È Ù· ·Ôı¤Ì·Ù· Á˘ Ó· ÂÍ·ÓÙÏÔ‡ÓÙ·È. ™ÙÔ ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ ™˘Ó¤‰ÚÈÔ ÁÈ· ÙÔ Ê˘ÛÈÎfi Î·È ‰ÔÌË̤ÓÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ÙÔ˘ ¶ËÏ›Ô˘, Ô˘ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛ ¯ı˜ ÙȘ ÂÚÁ·Û›Â˜ ÙÔ˘ ÛÙËÓ ∞ÁÚÈ¿, ÙȘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘˜ η٤ıÂÛ·Ó ·Ú¯ÈÙ¤ÎÙÔÓ˜, ÔÏÂÔ‰fiÌÔÈ, ηıËÁËÙ¤˜ ·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ Î·È Ô ‰ÈÂıÓÔ‡˜ Ê‹Ì˘ ·Ú¯ÈÙ¤ÎÙÔÓ·˜ Î. μ·Û›Ï˘ ™ÁÔ‡Ù·˜. ΔÔ ¶‹ÏÈÔ, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ ÚÒËÓ Úfi‰ÚÔ Ù˘ ¢ÈÂıÓÔ‡˜ ŒÓˆÛ˘ ∞Ú¯ÈÙÂÎÙfiÓˆÓ ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ Û˘ÌÂÚÈÏËÊı› ÛÙ· “ÙÔ›· ·ÁÎfiÛÌÈ·˜ ÎÏËÚÔÓÔÌÈ¿˜” Ù˘ UNESCO. ™ÙÔ ¶‹ÏÈÔ ··ÈÙÂ›Ù·È ÌÈ· Ó¤· ¯ˆÚÔÙ·ÍÈ΋ ÌÂϤÙË, ˙ÒÓ˜ ÔÈÎÔ·Ó¿Ù˘Í˘, Û˘ÁÎÚfiÙËÛË ·Ó·Ù˘ÍÈ·ÎÔ‡-‰È·¯ÂÈÚÈÛÙÈÎÔ‡ ۯ‰›Ô˘, Î·È ··ÁfiÚ¢ÛË Ù˘ ÂÎÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ ‰fiÌËÛ˘ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÔÈÎÈÛÌÒÓ. ∏ ·‰Ú¿ÓÂÈ· Ù˘ ¶ÔÏÈÙ›·˜ ÂÎÙÈÌ¿Ù·È fiÙÈ Î·Ù¤ÛÙËÛ ÙÔ ¶‹ÏÈÔ ‚ÔÚ¿ ÛÙ· ÂÚÁÔÏ·‚Èο Û˘ÌʤÚÔÓÙ·, ηٷÛÙÚ¤ÊÔÓÙ·˜ ÙÔ Ê˘ÛÈÎfi Î·È ‰ÔÌË̤ÓÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ÙÔ˘. “ΔÔ ¤ÁÎÏËÌ· Ô˘ Û˘ÓÙÂÏÂ›Ù·È Â›Ó·È ÌÂÁ¿ÏÔ Î·È Ë ¶ÔÏÈÙ›· ÎÔÈÌ¿Ù·È...” , ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛ ÛÙËÓ ÔÌÈÏ›· ÙÔ˘, Ô Ù¤ˆ˜ ∂ÈıˆÚËÙ‹˜ Ù˘ ¢È‡ı˘ÓÛ˘ ¶·Ú·‰ÔÛÈ·ÎÒÓ √ÈÎÈÛÌÒÓ ÙÔ˘ À¶∂Ãø¢∂ ÁÈ· ÙË £ÂÛÛ·Ï›·˜, Î. ¶¤ÙÚÔ˜ ª‡ÏÏÂÚ ÿÁ΢, Ô˘ ‹Ù·Ó ÂΛÓÔ˜ Ô˘ ÚfiÙÂÈÓ ÙÔ 1978 ÙÔ ¶.¢. ÙÔ˘ ¶ËÏ›Ô˘. ∞ӛηÓÔ Ó· ÚÔÛٷ٤„ÂÈ ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ÙÔ˘ ¶ËÏ›Ô˘, ¯·Ú·ÎÙËÚ›ÛÙËΠԇÙ ϛÁÔ Ô‡Ù Ôχ ·fi ÙÔÓ ›‰ÈÔ ÙÔÓ ÂÌÓ¢ÛÙ‹ ÙÔ˘, ÙÔ ¶ÚÔ‰ÚÈÎfi ¢È¿Ù·ÁÌ· ÙÔ˘ 1986. ΔÔ ¶.¢. ÙÔ˘ ¶ËÏ›Ô˘, ÌÔÚ› ÚÈÓ ·fi 30 ¯ÚfiÓÈ· Ó· ·ÚÂÓ¤‚Ë ÛˆÙ‹ÚÈ· ÛÙË Ê˘ÛÈÔÁӈ̛· ÙˆÓ ÔÈÎÈÛÌÒÓ, Ê·›ÓÂÙ·È fï˜ fiÙÈ Ì ÙËÓ ¿ÚÔ‰Ô ÙˆÓ ¯ÚfiÓˆÓ Î·È fiÙÈ Ë Î·Ù·ÛÙÚÔÊ‹ Ô˘ ¤¯ÂÈ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ› ¤¯ÂÈ Ï‹ÍÂÈ Î·›ÚÈ· ÙÔÓ “·Ú¿‰ÂÈÛÔ” Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜. √ ηıËÁËÙ‹˜ ÙÔ˘ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜ ÈÚÔÙ·Í›·˜ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î. ∏. ªÂÚÈ¿ÙÔ˜ ‹Ù·Ó Ô ÚÒÙÔ˜ Ô˘ ÂÈÛ‹Ì·Ó fiÙÈ Ù· ÓÔÌÔıÂÙÈο ÂÚÁ·Ï›· ÁÈ· ÙËÓ ‰È¿ÛˆÛË ÙÔ˘ ¶ËÏ›Ô˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Î·È Ì ÙËÓ ÙÚÔÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ÚÔ‰ÚÈÎÔ‡ ‰È·Ù¿ÁÌ·ÙÔ˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·ÏÏ¿ÍÔ˘Ó ÔÏϤ˜ ηٷÛÙ¿ÛÂȘ Ô˘ “ÏËÁÒÓÔ˘Ó” ÙÔ ‚Ô˘Ófi. ΔËÓ ·Ó¿ÁÎË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·˜ ˙ˆÓÒÓ ÔÈÎÔ·Ó¿Ù˘Í˘ ÂÈÛ‹Ì·ÓÂ Ô Î,. ªÂÚÈ¿ÙÔ˜, ÂÓÒ ÛÙËÓ ÔÌÈÏ›· ÙÔ˘ Ô ÂÎÚfiÛˆÔ˜ ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ∞Ú¯ÈÙÂÎÙfiÓˆÓ Î. ¢. °·Ï·Ófi˜ ÙfiÓÈÛ fiÙÈ ‰ÂÓ Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ Ó· ‰¤¯ÂÙ·È Ë ∂ÈÙÚÔ‹ ∞Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈÎÔ‡ ∂ϤÁ¯Ô˘ ÌÂϤÙ˜ ÁÈ· ¤ÁÎÚÈÛË Î·Ù·Û΢ÒÓ, ·fi ÙȘ Ôԛ˜ ·Ô˘ÛÈ¿˙ÂÈ Ë ˘ÔÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘ ·Ú¯ÈÙ¤ÎÙÔÓ·. √ ›‰ÈÔ˜ ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛ fiÙÈ Ë ÓÔÌÔıÂÛ›· ÂÈ‚¿ÏÏÂÙ·È ·Ó ·ÏÏ¿ÍÂÈ ÚÔ˜ ·˘Ù‹ ÙËÓ Î·Ù‡ı˘ÓÛË. √ Ù¤ˆ˜ Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ‰ÈÂıÓÔ‡˜ ¤ÓˆÛ˘ ·Ú¯ÈÙÂÎÙfiÓˆÓ Î.μ.™ÁÔ‡Ù·˜ ·Ó¿ÊÂÚ ·Ú·‰Â›ÁÌ·Ù· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·˜ “ÂÚÈÊÂÚÂÈÒÓ Á˘” Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËη ÛÙËÓ πÙ·Ï›· Î·È ÂȉÈÎfiÙÂÚ· ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛ ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ÙÔ˘ Cingue terre ÛÙË §˘ÁÔ˘Ú›·, ÙÔ ÔÔ›Ô ‰È·ı¤ÙÂÈ ‰È·¯ÂÈÚÈÛÙÈÎfi ·Ó·Ù˘ÍÈ·Îfi Û¯¤‰ÈÔ, Û ·ÓÙ›ıÂÛË ÌÂ

ÙÔ ¶‹ÏÈÔ. ΔÔ Cingue terre, Ô˘ ·ÔÙÂÏ› ÌÈ· ÎÙËÌ·ÙÈ΋ ÂÚÈʤÚÂÈ· Á˘ ¤¯ÂÈ ·Ó·ÎËÚ˘¯ı› ÙÔ›Ô ·ÁÎfiÛÌÈ·˜ ÎÏËÚÔÓÔÌÈ¿˜ Î·È ÚÔÛٷهÂÙ·È ·fi ÙËÓ unesco. ΔÔ ¶‹ÏÈÔ ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ·ÔÙÂϤÛÂÈ ¤Ó· ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ Î. ™ÁÔ‡Ù· Î·È Ó· ·ÔÎÙ‹ÛÂÈ 10 ÂÚÈʤÚÂȘ Á˘ Á‡Úˆ ·fi Ù· ÎÂÊ·ÏÔ¯ÒÚÈ· ÙÔ˘, Ì Â›ÎÂÓÙÚÔ ÙÔ˘˜ ÛËÌ·ÓÙÈÎÔ‡˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡˜. ΔÔ Cingue terre ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi ¤ÓÙ ÂÚÈʤÚÂȘ. ΔÔ ¶‹ÏÈÔ ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ·ÍÈÔÔÈËı› ˆ˜ ·Ó·Ù˘ÍÈ·Îfi˜ Î·È fi¯È ÌfiÓÔ Û·Ó ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi˜ fiÚÔ˜. £· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ·Ó·Ù‡ÍÂÈ ÏÔ‡ÛÈÔ ÙÔ˘ÚÈÛÌfi, ·ÏÏ¿ Ó· ÌËÓ ˙ÂÈ ÌfiÓÔ ·fi ·˘ÙfiÓ. √ Î. ™ÁÔ‡Ù·˜ ÛËÌ›ˆÛ fiÙÈ ÛÙÔ ¶‹ÏÈÔ ·Ú·‚È¿˙ÂÙ·È Ë ÓÔÌÔıÂÛ›· Î·È Ù· ÎÙ›ÛÌ·Ù· Âͤ¯Ô˘Ó ÛÙ· ·ÓÒٷٷ ÛËÌ›· ÙˆÓ ÎÔÚ˘ÊÔÁÚ·ÌÌÒÓ. ™ËÌ›ˆÛ fiÙÈ ˘¿Ú¯ÂÈ ¿Ó·Ú¯Ë ‰fiÌËÛË, ·ÏÏ¿ ÂÈÎÚ·Ù› ·Ó·Ú¯›· ÁÂÓÈÎÒ˜. ∞Ó·Ú¯›· ÛÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜, ÛÙ· ·fi‚ÏËÙ·, Ù· ·ÔÚÚ›ÌÌ·Ù·. £ÂÒÚËÛ ÎÂÊ·Ï·È҉˜ ı¤Ì· ÙËÓ ÂÍ¿ψÛË ÙˆÓ ÔÚ›ˆÓ ÙˆÓ ÔÈÎÈÛÌÒÓ Î·È ÙfiÓÈÛ fiÙÈ ˘¿Ú¯ÂÈ ·Ó¿ÁÎË ‰È·¯ˆÚÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘˜. ¶Ú¤ÂÈ Ó· ‰È·¯ˆÚÈÛÙÔ‡Ó ÔÈ ÔÈÎÈÛÌÔ› Ô˘ ‰È·ÙËÚÔ‡Ó ·Ó¤·ÊÔ ÙÔÓ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· ÙÔ˘˜ Î·È Ó· ηıÔÚÈÛÙÔ‡Ó Ì ·ÎÚ›‚ÂÈ· ÔÈ ˘Ú‹Ó˜ ÙˆÓ ÔÈÎÈÛÌÒÓ Ô˘ ‰ÂÓ ı· ÂÈÙÚ¤ÔÓÙ·È ÂÎÙÚÔ¤˜. ¶ÚfiÙÂÈÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÂȯÔÚ‹ÁËÛË ÁÈ· ÙËÓ ÙÔÔı¤ÙËÛË Ï·ÎÒÓ ÛÙȘ ÛÙ¤Á˜ Î·È Ì›ÏËÛ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ËÌÈ˘·›ıÚÈÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜ Î·È Ù· “ÛÎÂ·ÛÙ¿” , fiÔ˘ ˙‹ÙËÛ ӷ ‰Ôı› ‰È¤ÍÔ‰Ô˜ ÛÙÔ ı¤Ì·. “∂›Ó·È ·Ó¿ÁÎË Ó· ‚ÂÏÙȈıÔ‡Ó ÔÈ fiÚÔÈ ‰fiÌËÛ˘ Î·È Ó· ÚÔÛ·ÚÌÔÛÙÔ‡Ó ÛÙȘ Ӥ˜ Û˘Óı‹Î˜ Î·È ··ÈÙ‹ÛÂȘ. ΔÔ Î‡ÚÈÔ fï˜ Úfi‚ÏËÌ· ‰ÂÓ Â›Ó·È ÔÈ Î·ÓÔÓÈÛÌÔ›, ·ÏÏ¿ Ë ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘˜, ÁÈ’ ·˘Ùfi ¯ÚÂÈ·˙fiÌ·ÛÙ ÌÈ· ÈÔ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋ ÂϤÁ¯Ô˘.

¶ÚfiÙÂÈÓÂ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ Û˘ÛÙ‹Ì·Ù· ÂϤÁ¯Ô˘ Î·È ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ Ë ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË Ù˘ ·˘ı·›ÚÂÙ˘ ‰fiÌËÛ˘ Â›Ó·È ¤Ó· ηْ ÂÍÔ¯‹Ó ÔÏÈÙÈÎfi Úfi‚ÏËÌ·. ∂›Û˘ ÂÎÙ›ÌËÛ fiÙÈ Û Ú¤ÂÈ ·Ó ÂÍÂÙ·ÛÙ› ÙÔ ı¤Ì· ·ÍÈÔÔ›ËÛ˘ Ù˘ ·ÈÔÏÈ΋˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ Ì ·ÓÂÌÔÁÂÓÓ‹ÙÚȘ, Û ÔÚÈṲ̂Ó˜ ÙÔÔıÂۛ˜. ™ÙȘ ¯ıÂÛÈÓ¤˜ ÂÚÁ·Û›Â˜ ÙÔ˘ Û˘Ó‰ڛԢ ÂÈÛËÁ‹ÛÂȘ η٤ıÂÛ·Ó Ë Î.∂ϤÓË ÃϤ· ∞Ú¯ÈÙ¤ÎÙÔÓ·˜, Ë Î. Δ˙Ô‡ÏÈ· ΔÛ·Ï›ÎË ∞Ú¯ÈÙ¤ÎÙÔÓ·˜, Ô Î.¶. ª‡ÏÏÂÚ ÔÏÂÔ‰fiÌÔ˜ Î·È Ô Î.∞. ™·Ô˘Ó¿Î˘ ηıËÁËÙ‹˜ ¯ˆÚÔÙ·Í›·˜.

√ M. ¢ÂÎÏÂÚ‹˜ ¢ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÙÂÙÂÏÂṲ̂ӷ Û fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ. ∏ ηٿÛÙ·ÛË ÛÙÔ Ê˘ÛÈÎfi Î·È ‰ÔÌË̤ÓÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ÙÔ˘ ¶ËÏ›Ô˘ Â›Ó·È ·Ó·ÛÙÚ¤„ÈÌË Î·È Ù· ÂÎÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ ÎÙ›ÛÌ·Ù· ηÙ‰·ÊÈÛÙ¤·, ‰ÈÂÌ‹Ó˘Û Û ·˘ÛÙËÚfi ÙfiÓÔ, ÛÙÔ ÂÚÈıÒÚÈÔ ÙÔ˘ Û˘Ó‰ڛԢ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· ÙÔ˘ ¶ËÏ›Ô˘, Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ Î. ªÈ¯¿Ï˘ ¢ÂÎÏÂÚ‹. “ŸÏÔÈ Ú¤ÂÈ Ó· Û˘ÓÂȉËÙÔÔÈ‹ÛÔ˘Ì fiÙÈ ÙÔ ¶‹ÏÈÔ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ÌÈ· ÎÚ›ÛÈÌË Î·Ì‹ Ù˘ Ì·ÎÚ¿˜ ÈÛÙÔÚ›·˜ ÙÔ˘ Î·È Ë Â›ıÂÛË Ô˘ ‰¤¯ÂÙ·È ·˘Ù‹ ÙË ÊÔÚ¿ ·fi Û˘ÌʤÚÔÓÙ·, ·ÂÈÏÔ‡Ó ÙËÓ ˘fiÛÙ·Û‹ ÙÔ˘. √‡Ù ϛÁÔ, Ô‡Ù Ôχ ÙÔ ¶‹ÏÈÔ ·ÂÈÏÂ›Ù·È Ì ηٷÛÙÚÔÊ‹ ·fi ÙË Ìfi‰· Ù˘ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù·˜. ™Â ÌÈÎÚfi ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ ¯ÒÚÔ ¯Ù›˙ÔÓÙ·È ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜, ·˘Ù¿ Ù· ÎÔÙ¤ÙÛÈ·” , › ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο. √ Î. ¢ÂÎÏÂÚ‹˜ ¤Î·Ó ÏfiÁÔ ÁÈ· ¤ÁÎÏËÌ· Ô˘ Û˘ÓÙÂϤÛÙËΠÙÔ 1986, fiÙ·Ó Ì ·Ϥ˜ ÓÔ̷گȷΤ˜ ·ÔÊ¿ÛÂȘ ÂÂÎÙ¿ıËÎ·Ó Ù· fiÚÈ· ÙˆÓ ÔÈÎÈÛÌÒÓ Î·È ÁˆÚÁÈ΋ ÁË ¤ÁÈÓ ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌË, ÙÔÓ›˙ÔÓÙ·˜ fiÙÈ ‹‰Ë ÙÔ ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Ù˘ ∂ÈÎÚ·Ù›·˜ ¤¯ÂÈ ·ÔÊ·Óı› fiÙÈ Ë Â¤ÎÙ·ÛË ·˘Ù‹ ‹Ù·Ó ·Ú¿ÓÔÌË. ∂ÈϤÔÓ, ÛÙ¤ÏÓÔÓÙ·˜ Ì‹Ó˘-

√ Î. μ·Û›Ï˘ ™ÁÔ‡Ù·˜

Ì· ÛÙ· ÂÚÁÔÏ·‚Èο Û˘ÌʤÚÔÓÙ·, ÙfiÓÈÛ fiÙÈ Ì ÙËÓ ·ÏÏ·Á‹ ÙˆÓ fiÚˆÓ ÙÔ˘ ¶.¢. ¶ËÏ›Ô˘, Ù· “·Ú·ı˘Ú¿ÎÈ·” ÎÏ›ÓÔ˘Ó, ·ÊÔ‡ Û ÂÚ›ÙˆÛË ÚÔÛÊ˘Á‹˜ ÂÚÁÔÏ¿‚ˆÓ ÛÙÔ ™Ù∂ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ¶.¢. ÙÔ ·›ÙËÌ¿ ÙÔ˘˜ ‰ÂÓ ı· ¤¯ÂÈ Î·Ì›· Ù‡¯Ë, ·ÊÔ‡ Ù· ˙ËÙ‹Ì·Ù· ‰fiÌËÛ˘ ÛÙÔ ¶‹ÏÈÔ ¤¯Ô˘Ó ‹‰Ë ÙÂÏÂÛȉÈ΋ÛÂÈ ÛÙÔ ¤ÌÙÔ ÙÌ‹Ì· ÙÔ˘ ™Ù∂.

√ ∫Ú. ∞ÚÛ¤Ó˘ √ Â˘Úˆ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ Î. ∫Ú›ÙˆÓ·˜ ∞ÚÛ¤Ó˘, Ô˘ ›¯Â ÎÏËı› Ó· ÌÂÙ¿Û¯ÂÈ ÛÙÔ Û˘Ó¤‰ÚÈÔ ÛËÌ›ˆÛÂ, ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ: “£¤ÏÔ˘Ì ÔÈ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎÔ› ÙfiÔÈ Ó· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÎÔÈÙ¿Ó ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ Ì ·ÛÊ¿ÏÂÈ· Î·È fi¯È Ó· ÚÔۂϤÔ˘Ó ÌfiÓÔ ÛÙÔ ˆ˜ ı· ¿ÂÈ Ë ÊÂÙÈÓ‹ ¯ÚÔÓÈ¿. ∫·È ÌÂÙ¿ ‚ϤÔ˘ÌÂ. ¶ˆ˜ ı· Á›ÓÂÈ fï˜ ·˘Ùfi. ¢›Î·È· ÙÈÌ‹ Â›Ó·È fiÙ·Ó ÏËÚÒÓˆ ÁÈ· ¤Ó· ÚÔ˚fiÓ ‹ ˘ËÚÂÛ›· Î·È Ë ˆÊ¤ÏÂÈ· Ô˘ ÓÈÒıˆ Ì οÓÂÈ Ó· ÌËÓ ÓÈÒıˆ ÙËÓ ÙÛ¤Ë ÌÔ˘ ÈÔ ¿‰ÂÈ·. ¢›Î·È· ÙÈÌ‹ Â›Ó·È ·Ó Ô ·Ú·ÁˆÁfi˜ ÙÔ˘ ÚÔ˚fiÓÙÔ˜ ‹ Ù˘ ˘ËÚÂÛ›·˜ ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙ÂÈ ¤Ó· ·ÍÈÔ‚›ˆÙÔ ÂÈÛfi‰ËÌ· ·fi ·˘Ù‹ ÙÔ˘ ÙËÓ ÂÓ·Û¯fiÏËÛË. ∞˘Ùfi Â›Ó·È ÙÔ ÌÔÓÙ¤ÏÔ ÙÔ˘ÚÈÛÌÔ‡ Ô˘ ÔÚ·Ì·ÙÈ˙fiÌ·ÛÙÂ. ∞˘Ùfi ÙÔ ÌÔÓÙ¤ÏÔ ÙÔ˘ÚÈÛÌÔ‡ Ô˘ Û‹ÌÂÚ· ·ÓÙÈÚÔÛˆ‡ÂÈ ÙÔ 3% ÙÔ˘ ∂ÏÏËÓÈÎÔ‡ ΔÔ˘ÚÈÛÌÔ‡, ·ÏÏ¿ Â›Ó·È ÙÔ ÈÔ ÁÚ‹ÁÔÚ· ·Ó·Ù˘ÛÛfiÌÂÓÔ ÙÌ‹Ì· ÙÔ˘, ı· ı¤Ï·Ì ӷ ÙÔ ‰Ô‡Ì ӷ Á›ÓÂÙ·È Î˘Ú›·Ú¯Ô ʤÚÓÔÓÙ·˜ ÏÔ‡ÙÔ ÛÙȘ ÙÔÈΤ˜ ÎÔÈӈӛ˜, ʤÚÓÔÓÙ·˜ ˘ÂÚËÊ¿ÓÂÈ· ÁÈ· fiÛ· ͯˆÚ›˙Ô˘Ó Î¿ı ÙfiÔ, ʤÚÓÔÓÙ·˜ ÂÏ›‰· ÛÙË ÁÂÓÈ¿ ÌÔ˘ Î·È ÛÙȘ ÁÂÓȤ˜ Ô˘ ¤Ú¯ÔÓÙ·È. √ Û˘˙ËÙÔ‡ÌÂÓÔ˜ Û‹ÌÂÚ· ÂÚÈÔÚÈÛÌfi˜ Ù˘ ·Ó¿Ù˘Í˘ ÌÂÁ¿ÏˆÓ Û˘ÁÎÚÔÙËÌ¿ÙˆÓ Î·ÙÔÈΛ·˜ ÛÙÔ ¶‹ÏÈÔ ı· Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È ·Ó·ÌÊ›‚ÔÏ· Ë ·Ú¯‹ ÂÓfi˜ Û˘ÓÔÏÈÎÔ‡ ۯ‰›Ô˘ ˘ÏÔÔ›ËÛ˘ ÂÓfi˜ ÔÚ¿Ì·ÙÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ ¶Ú¿ÛÈÓË ∞Ó¿Ù˘ÍË ÛÙÔ ¶‹ÏÈÔ.

Δ¤ÛÛÂÚ· Ó¤· ÎÚÔ‡ÛÌ·Ù· Ù˘ Ó¤·˜ ÁÚ›˘ ™Δ∞ 77 ¤ÊÙ·Û·Ó Ù· ÎÚÔ‡ÛÌ·Ù·

Ù˘ Ó¤·˜ ÁÚ›˘ ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜, ·ÊÔ‡ Û‹ÌÂÚ· ÂȂ‚·ÈÒıËÎ·Ó ¿ÏÏ· Ù¤ÛÛÂÚ·, ÂÓÒ 27 ¿ÙÔÌ· ¤¯Ô˘Ó È·ı› Ï‹Úˆ˜. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ÀÁ›·˜, Ë Û˘Ìو̷ÙÔÏÔÁ›· Ù˘ ÓfiÛÔ˘ Û˘Ó¯›˙ÂÈ Ó· Â›Ó·È ‹È· Î·È ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Î·Ó¤Ó·˜ ÏfiÁÔ˜ ·ÓËÛ˘¯›·˜. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, ÛÙÔ ¢ÂÏÙ›Ô Δ‡Ô˘ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ÀÁ›·˜ ·Ó·ÁÚ¿ÊÂÙ·È fiÙÈ Ù¤ÛÛÂÚ· ÂÈϤÔÓ ÎÚÔ‡ÛÌ·Ù· ·Ó·Ê¤ÚıËÎ·Ó ¤ˆ˜ Û‹ÌÂÚ·, 27 πÔ˘Ó›Ô˘ Î·È ÒÚ· 08:00 ·fi ÙÔ ∂ÚÁ·ÛÙ‹ÚÈÔ ∞Ó·ÊÔÚ¿˜ ¡ÔÙ›Ô˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÌÈ· Á˘Ó·›Î· 65 ÂÙÒÓ, ÂÏÏËÓÈ΋˜ ηٷÁˆÁ‹˜, Ô˘ ‹Úı ·fi ÙËÓ ∞˘ÛÙÚ·Ï›·, ÌÈ· Á˘Ó·›Î· 19 ÂÙÒÓ, ÂÏÏËÓÈ΋˜ ηٷÁˆÁ‹˜, Ë ÔÔ›· ‹Úı Û Â·Ê‹ Ì ÂȂ‚·ÈˆÌ¤ÓÔ ÎÚÔ‡ÛÌ· ÙÔ ÔÔ›Ô ‹Úı ·fi ÙÔ ∏ӈ̤ÓÔ μ·Û›ÏÂÈÔ, ¤Ó·Ó ¿ÓÙÚ·, 29 ÂÙÒÓ, ÂÏÏËÓÈ΋˜ ηٷÁˆÁ‹˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ‹Úı Û Â·Ê‹ Ì ÂȂ‚·ÈˆÌ¤ÓÔ ÎÚÔ‡ÛÌ· Ô˘ ‹Úı ·fi ÙÔ ∏ӈ̤ÓÔ μ·Û›ÏÂÈÔ Î·È ¿ÏÏË ÌÈ· Á˘Ó·›Î· 19 ÂÙÒÓ, ∂ÏÏËÓÈ΋˜ ηٷÁˆÁ‹˜, Ë ÔÔ›· ‹Úı Û Â·Ê‹ Ì ÂȂ‚·ÈˆÌ¤ÓÔ ÎÚÔ‡ÛÌ· ÙÔ ÔÔ›Ô ‹Úı ·fi ÙÔ ∏ӈ̤ÓÔ μ·Û›ÏÂÈÔ. Δ· ÂÚÈÛÙ·ÙÈο Ô˘ ÓfiÛËÛ·Ó ·fi ÙÔ Ó¤Ô Èfi Ù˘ ÁÚ›˘ ·Ó¤Ú¯ÔÓÙ·È Û ‚‰ÔÌ‹ÓÙ· ÂÙ¿ (77), ·fi Ù· ÔÔ›· ›ÎÔÛÈ ÂÙ¿ (27) ¤¯Ô˘Ó È·ı› Ï‹Úˆ˜. √È ˘fiÏÔÈÔÈ ·ÛıÂÓ›˜ ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó ÙȘ ÚÔ‚ÏÂfiÌÂÓ˜ ‰È·‰Èηۛ˜ ÓÔÛËÏ›·˜. ∏ ÚÔ‹ ÙˆÓ ÂÚÈÛÙ·ÙÈÎÒÓ ÂϤÁ¯ÂÙ·È Ï‹Úˆ˜. ∂ÈÛËÌ·›ÓÂÙ·È fiÙÈ Ë Û˘Ìو̷ÙÔÏÔÁ›· Ù˘ ÓfiÛÔ˘ Û˘Ó¯›˙ÂÈ Ó· Â›Ó·È ‹È· Î·È ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Î·Ó¤Ó·˜ ÏfiÁÔ˜ ·ÓËÛ˘¯›·˜. √ ΔÔ̤·˜ ÀÁ›·˜, ÙÔ ∂.∫.∂¶.À. Î·È ÙÔ ∫∂.∂§.¶.¡√. ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û ÂÁÚ‹ÁÔÚÛË ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÂÚÈÛÙ·ÙÈÎÒÓ ·fi ÙÔÓ ¡¤Ô πfi Ù˘ °Ú›˘. ŸÛÔÈ ÂӉȷʤÚÔÓÙ·È Ó· Ì¿ıÔ˘Ó ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÁÈ· ÙÔÓ Èfi Ù˘ Ó¤·˜ ÁÚ›˘ ı· ÌÔÚÔ‡Ó ÛÙÔ ÂÍ‹˜ Ó· ÙËÏÂʈÓÔ‡Ó ÛÙÔ ÙÂÙÚ·„‹ÊÈÔ ÓÔ‡ÌÂÚÔ 1135. Δ· ÂȂ‚·ÈˆÌ¤Ó· ÎÚÔ‡ÛÌ·Ù· ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜ ·ÁÁ›˙Ô˘Ó Ù· 73 ¯ˆÚ›˜ Ó· ¤¯Ô˘Ó ηٷÁÚ·Ê› ı¿Ó·ÙÔÈ. ¢ÈÂıÓÒ˜ ¤¯Ô˘Ó ηٷÁÚ·Ê› 52.160 ÂÚÈÛÙ·ÙÈο Î·È 239 ı¿Ó·ÙÔÈ.

¡¤· ÂÌ‚fiÏÈ· ÙÔ ¢ÂΤ̂ÚÈÔ Ÿˆ˜ ¤ÁÈÓ ÁÓˆÛÙfi, Ù· ÓÔÛÔÎÔÌ›· ı· ·Ú·Ì›ÓÔ˘Ó Û ÂÙÔÈÌfiÙËÙ· ηı’ fiÏË ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ηÏÔηÈÚÈÔ‡, ÂÓÒ ‹‰Ë ÔÈ ·ÚÌfi‰È˜ ˘ËÚÂۛ˜ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û ‰È·Ú·ÁÌ·Ù‡ÛÂȘ Ì ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ¤ÓÙ ʷÚ̷΢ÙÈΤ˜ ÂÙ·Èڛ˜ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·Ú·ÁÁÂÏıÔ‡Ó 8 ÂηÙ. ‰fiÛÂȘ ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ÂÌ‚ÔÏ›Ô˘ ÂÊfiÛÔÓ ·Ú·Û΢·ÛÙ›, ÔÈ Ôԛ˜ ı· Êı¿ÛÔ˘Ó ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜ Û ‰‡Ô ·ÚÙ›‰Â˜. ∏ ÚÒÙË, ÂÚ›Ô˘ 4 ÂηÙ. ÂÌ‚fiÏÈ·, ı· ÂÈÛ·¯ı› ÛÙȘ 15 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘, ÂÓÒ Ì¤¯ÚÈ Ù¤ÏÔ˘˜ π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ ı· ¤ÚıÔ˘Ó Î·È Ù· ˘fiÏÔÈ· ÂÌ‚fiÏÈ· Ì ÙËÓ ÚÔ¸fiıÂÛË fiÙÈ Ë ·Ú·ÁÁÂÏ›· ·˘Ù‹ ‰ÂÓ ı· ·Î˘Úˆı› ·Ó Ô Èfi˜ ÌÂÙ·ÏÏ·¯ı› Î·È ÙÔ ÂÌ‚fiÏÈÔ ϤÔÓ ·˘Ùfi ‰ÂÓ ı· Â›Ó·È ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfi, ÂÍ‹ÁËÛÂ Ô Î. ∫ÔÓÙ·˙·Ì¿Ó˘, Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∂√º. √È ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ˜ ÂÎÙÈÌÔ‡Ó fiÙÈ Ë ıÂÚ·›· ÙˆÓ Ó¤ˆÓ ÂÚÈÛÙ·ÙÈÎÒÓ ı· Á›ÓÂÙ·È ÛÙÔ ÂÍ‹˜ ηْ Ô›ÎÔÓ Î·È ÌfiÓÔ Ù· ‚·ÚÈ¿ ı· ÓÔÛËχÔÓÙ·È ÛÙÔ˘˜ ÂȉÈο ‰È·ÌÔÚʈ̤ÓÔ˘˜ ı·Ï¿ÌÔ˘˜ ÙˆÓ ÓÔÛÔÎÔÌ›ˆÓ.


T√¶π∫√ P∂¶√ƒΔ∞∑

19

KYPIAKH 28 I√À¡π√À 2009

ªÂ ÙËÓ ·Ó·˙‹ÙËÛ‹ ÙÔ˘˜ Ó· ÂÍÂÏ›ÛÛÂÙ·È Û ÂÚÈ¤ÙÂÈ·, ηıÒ˜ ÌÂÁ·ÏÒÓÔ˘Ó ÔÈ ·Ó¿ÁΘ

∞‰È¤ÍÔ‰Ô ÁÈ· ÓÂÊÚÔ·ı›˜ ·fi ¤ÏÏÂÈ„Ë ÌÔÛ¯Â˘Ì¿ÙˆÓ

‡Ù ̛· ÌÂÙ·ÌfiÛ¯Â˘ÛË Û ÓÂÊÚÔ·ı‹ ·fi ÙË ª·ÁÓËÛ›· ‰ÂÓ ÌfiÚÂÛ ӷ Á›ÓÂÈ fiÏÔ ÙÔ ÚÒÙÔ ÂÍ¿ÌËÓÔ ÙÔ˘ 2009, ÏfiÁˆ ¤ÏÏÂȄ˘ ÌÔÛ¯Â˘Ì¿ÙˆÓ, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÔÈ ÓÂÊÚÔ·ı›˜ Ô˘ ηıËÌÂÚÈÓ¿ ·˘Í¿ÓÔ˘Ó Î·È ‹‰Ë ÍÂ¤Ú·Û·Ó Ù· 200 ¿ÙÔÌ· ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ì·˜, Ó· ·Ó·˙ËÙÔ‡Ó ¤Ó· ÌfiÛ¯Â˘Ì· Ù·Íȉ‡ÔÓÙ·˜ ̤¯ÚÈ ÙȘ Ì·ÎÚÈÓ¤˜ πÓ‰›Â˜ ‹ ÙÔ ¶·ÎÈÛÙ¿Ó.

ƒÂÔÚÙ¿˙:

£∞¡∞™∏™ ∫. μ√°π∞Δ∑∏™

ΔÔ ·‰È¤ÍÔ‰Ô ·˘Ùfi ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ Î·È Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ ÓÂÊÚÔ·ıÒÓ Î. μ·Û›Ï˘ °È·ÓÓ¿ÎÔ˜ Ô˘ ÚÔÛı¤ÙÂÈ: “ΔÔ Úfi‚ÏËÌ· Â›Ó·È Ôχ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi Î·È ¤¯ÂÈ Â›ÙˆÛË ÛÙÔ˘˜ ÓÂÊÚÔ·ı›˜ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Ì·˜, ·ÊÔ‡ Ë Ï›ÛÙ· ·Ó·ÌÔÓ‹˜ ¤¯ÂÈ ϤÔÓ ÙÔÓ ·ÚÈıÌfi 70 Î·È ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ¤Ó·˜ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔ˜ Ó· ÂÚÈ̤ÓÂÈ ·fi ÔÎÙÒ ¤ˆ˜ ‰¤Î· ¯ÚfiÓÈ·, ÁÈ· Ó· ¤ÚıÂÈ Ë ÔÏ˘fiıËÙË ÛÙÈÁÌ‹, ÒÛÙ ӷ ‚ÚÂı› ¤Ó·˜ ‰fiÙ˘” . √ ›‰ÈÔ˜ ÛËÌÂÈÒÓÂÈ fiÙÈ “ÙÂÏÈο Ê·›ÓÂÙ·È fiÙÈ fiϘ ÔÈ Î·Ì¿ÓȘ ÙȘ Ôԛ˜ οÓÔ˘Ì ηٿ ηÈÚÔ‡˜, ¤¯Ô˘Ó ¤ÛÂÈ ÛÙÔ ÎÂÓfi, ·ÊÔ‡ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ·ÓÙ·fiÎÚÈÛË ·fi ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ, Ô˘ ¤¯ÂÈ ÙËÓ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· Á›ÓÂÈ ‰ˆÚËÙ‹˜ ÛÒÌ·ÙÔ˜ Î·È ¤ÙÛÈ Ó· ‚ÔËı‹ÛÂÈ ÛËÌ·ÓÙÈο” . ™‡Ìʈӷ Ì ٷ ÛÙÔȯ›· ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ ¡ÂÊÚÔ·ıÒÓ “Ù· ‰‡Ô ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ· fiÓÙˆ˜ ηٷÁÚ¿ÊËΠ̛· ÚfiÔ‰Ô˜ ÛÙÔ ı¤Ì· ÙˆÓ ‰ˆÚËÙÒÓ ÛÒÌ·ÙÔ˜. ∂›Ó·È ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi fiÙÈ ÙÔ 2003 Ô ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ ‰ÔÙÒÓ ‹Ù·Ó 6,4 ÛÙÔ 1.000.000, ÙÔ 2006 ¤Êı·Û ÛÙÔ 8,9 ·ÏÏ¿ ÙÔ 2007 η٤‚ËΠ¿ÏÈ ÛÙÔ 5,8, ÂÓÒ ·fi ÙËÓ ¿ÏÏË Ë πÛ·Ó›· Ô˘ ·ÔÙÂÏ› ÙËÓ ÚˆÙÔÔÚ›· Ë Û¯¤ÛË ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È ÛÙÔ 33,8. ™ÙË ª·ÁÓËÛ›· Ô ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ ‰ˆÚËÙÒÓ ÛÒÌ·ÙÔ˜ Â›Ó·È ÌfiÓÔÓ 1500 ¿ÙÔÌ·, ÂÓÒ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÂÚ› ÙÔ˘˜ 8.500 ÓÂÊÚÔ·ı›˜ Ô˘ ˘Ô‚¿ÏÏÔÓÙ·È Û ıÂÚ·›· ›Ù ÛÙÔÓ Ù¯ÓËÙfi

ÓÂÊÚfi ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ‹ Û ÂÚÈÙÔÓ·˚΋ χÛË. ª¿ÏÈÛÙ· ÛÙË ª·ÁÓËÛ›·, ÔÈ ÓÂÊÚÔ·ı›˜ Ô˘ ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ó ÌfiÛ¯Â˘Ì· Êı¿ÓÔ˘Ó ÙÔ˘˜ 70 fiˆ˜ ÚԷӷʤÚıËÎÂ, ÂÓÒ Û˘ÓÔÏÈο Û fiÏË ÙËÓ ¯ÒÚ· Ô ·ÚÈıÌfi˜ ·˘Ùfi˜ Â›Ó·È 1.000 ¿ÙÔÌ·. ª¤¯ÚÈ ÙÒÚ·, Û‡Ìʈӷ Ì ٷ ˘¿Ú¯ÔÓÙ· ÛÙÔȯ›·, ÛÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô μfiÏÔ˘ ¤¯Ô˘Ó Á›ÓÂÈ 30 ‰ˆÚ¤˜ ÔÚÁ¿ÓˆÓ. √È ÓÂÊÚÔ·ı›˜ ·fi ÙË ª·ÁÓËÛ›· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ˘Ô‚ÏËı› Û ÌÂÙ·ÌfiÛ¯Â˘ÛË ·Ó¤Ú¯ÔÓÙ·È Û 73 ¿ÙÔÌ·, ÔÈ 43 ˙Ô˘Ó Ì ηϋ ÔÈfiÙËÙ· ˙ˆ‹˜, ÔÈ 20 ¤ı·Ó·Ó Î·È 10 ·¤ÚÚÈ„·Ó ÙÔ ÌfiÛ¯Â˘Ì· Î·È Í·Ó·Ì‹Î·Ó ÛÙÔÓ Ù¯ÓËÙfi ÓÂÊÚfi. ∞fi ÙÔ˘˜ 200 Î·È ϤÔÓ ÓÂÊÚÔ·ı›˜ Ô˘ ˙Ô˘Ó ÛÙË ª·ÁÓËÛ›·, ÔÈ 120 Â›Ó·È ÛÙÔÓ Ù¯ÓËÙfi ÓÂÊÚfi, ÔÈ 30 Û ÂÚÈÙÔÓ·˚΋ χÛË Î·È 45 Û Ù¯ÓËÙfi ÓÂÊÚfi Û ȉȈÙÈ΋ ÌÔÓ¿‰·. √ Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ ¡ÂÊÚÔ·ıÒÓ ÛËÌÂÈÒÓÂÈ fiÙÈ “ÌÂÙ¿ ÙÔ ÂÚÈÛÙ·ÙÈÎfi Ì ÙÔÓ ∞˘ÛÙÚ·Ïfi Ô˘ ‰ÒÚËÛ ٷ fiÚÁ·Ó· ÙÔ˘ ÁÈÔ˘ ÙÔ˘, fiÙ·Ó ·˘Ùfi˜ ÛÎÔÙÒıËÎÂ, ‰ÂÓ ˘‹ÚÍ οÔÈ· Ó¤· ‰ˆÚ¿” Î·È ÚÔÛı¤ÙÂÈ: “›Ûˆ˜ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ı· ¤ÚÂ ӷ ÂÊ·ÚÌÔÛÙ› ·˘Ùfi Ô˘ Á›ÓÂÙ·È ‹‰Ë ÛÙËÓ §ÂÙÔÓ›·. ¶ÈÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, fiÔÈÔ˜ Û˘ÏÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È Ó· Ô‰ËÁ¿ ˘ÂÚ‚·›ÓÔÓÙ·˜ ÙÔ fiÚÈÔ Ù·¯‡ÙËÙ·˜, ˘ÔÁÚ¿ÊÂÈ ¤Ó· Û˘Ì‚fiÏ·ÈÔ ÛÙÔ ÔÔ›Ô ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È fiÙÈ “ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ÛÎÔÙˆı› ÙfiÙ Á›ÓÂÙ·È ¿Ú·˘Ù· Î·È ‰ˆÚËÙ‹˜ ÙˆÓ ÔÚÁ¿ÓˆÓ ÙÔ˘ ÛÒÌ·Ùfi˜ ÙÔ˘. ªÔÚ› ·˘Ùfi Ó· ‹Ù·Ó Ì›· χÛË

Î·È ÁÈ· ÙÔ ‰ÈÎfi Ì·˜ ˙‹ÙËÌ· Î·È ÙËÓ ¤ÏÏÂÈ„Ë ÂӉȷʤÚÔÓÙÔ˜ ·fi ÙÔ˘˜ Ôϛ٘ Ó· Á›ÓÔ˘Ó ‰ˆÚËÙ¤˜ ÙˆÓ ÔÚÁ¿ÓˆÓ ÙÔ˘ ÛÒÌ·Ùfi˜ ÙÔ˘˜, fiÙ·Ó Âı¿ÓÔ˘Ó. ¶¿ÓÙˆ˜ Ô Û‡ÏÏÔÁfi˜ Ì·˜ οÓÂÈ ¤ÎÎÏËÛË ÛÙÔ˘˜ Ôϛ٘ Ó· Á›ÓÔ˘Ó ‰ˆÚËÙ¤˜ ÙˆÓ ÔÚÁ¿ÓˆÓ ÙÔ˘ ÛÒÌ·Ùfi˜ ÙÔ˘˜ Î·È ·˘Ùfi Â›Ó·È Ì›· ·fi ÙȘ ηχÙÂÚ˜ ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ ·ÔÛÙÔϤ˜ Ô˘ ÌÔÚ› Ó· οÓÂÈ ¤Ó·˜ ¿ÓıÚˆÔ˜” .

ŒÏÏÂÈ„Ë ÚÔÛˆÈÎÔ‡ Î·È ¿ÏÏ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ŸÌˆ˜ Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Î·È Ù· ‚¿Û·Ó· ÙˆÓ ÓÂÊÚÔ·ıÒÓ ‰ÂÓ ÛÙ·Ì·ÙÔ‡Ó Â‰Ò. Ÿˆ˜ ÛËÌÂÈÒÓÂÈ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ Î. μ·Û›Ï˘ °È·ÓÓ¿ÎÔ˜ “ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ‰È¿ÛÙËÌ· ·Ú·ÙËÚÂ›Ù·È Ì›· Û˘ÛÛÒÚ¢ÛË ÙˆÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ Î·È ‰˘ÛÙ˘¯Ò˜ ÌÔÚÒ Ó· Ò fiÙÈ ¿Ì ·fi

ÙÔ Î·Îfi ÛÙÔ ¯ÂÈÚfiÙÂÚÔ” Î·È ÚÔÛı¤ÙÂÈ: “∏ ‰Â‰Ô̤ÓË ¤ÏÏÂÈ„Ë ÚÔÛˆÈÎÔ‡ Ô˘ ˘¿Ú¯ÂÈ ·˘Ù‹ ÙËÓ ÛÙÈÁÌ‹ ÛÙÔ ÓÔÛÔÎÔÌÂ›Ô ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· Ô͢Óı› ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ ÏfiÁˆ ÙˆÓ Î·ÏÔηÈÚÈÓÒÓ ·‰ÂÈÒÓ. ŒÙÛÈ, Ë Â͢ËÚ¤ÙËÛË ÙˆÓ ÓÂÊÚÔ·ıÒÓ ‰ÂÓ Â›Ó·È Î·È Ë Î·Ï‡ÙÂÚË Î·È Ì ‰Â‰Ô̤ÓÔ fiÙÈ ·˘Í¿ÓÂÙ·È Î·È Ô ·ÚÈıÌfi˜ ÙÔ˘˜, ÂÓÒ ÌÂÈÒÓÂÙ·È ÙÔ ÚÔÛˆÈÎfi Ô˘ ÙÔ˘˜ Â͢ËÚÂÙ›. ¶ÈÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, ÂÓÒ Ú¤ÂÈ ·Ó¿ ÙÚÂȘ ÓÂÊÚÔ·ı›˜ Ó· ˘¿Ú¯ÂÈ Ì›· ÓÔÛËχÙÚÈ·, Û‹ÌÂÚ· Ë Â͢ËÚ¤ÙËÛË Â›Ó·È ÁÈ· ¤ÓÙ ÓÂÊÚÔ·ı›˜ ˘¿Ú¯ÂÈ Ì›· ÓÔÛËχÙÚÈ·. ∞fi ÙËÓ ¿ÏÏË, Â›Ó·È Ù· Ì˯·Ó‹Ì·Ù· Â͢ËÚ¤ÙËÛ˘ ÙˆÓ ÓÂÊÚÔ·ıÒÓ. ∞fi ÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ ˘‹Ú¯Â Ë ˘fiÛ¯ÂÛË fiÙÈ ı· ¤ÚıÔ˘Ó ÛÙÔ ÓÔÛÔÎÔÌÂ›Ô ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ·ÎfiÌË 15 Ó¤· Ì˯·Ó‹Ì·Ù·, ηӤӷ ·’ ·˘Ù¿ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ¤ÚıÂÈ Î·È ·˘Ùfi ¤¯ÂÈ ˆ˜ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÔÈ ÓÂÊÚÔ·ı›˜ Ó· οÓÔ˘Ó ·ÈÌÔοı·ÚÛË Û Ì˯·Ó‹Ì·Ù· ·ÏÈ¿ Î·È ¿Óˆ Ù˘ ÂÈÎÔÛ·ÂÙ›·˜. ∂›Û˘ Úfi‚ÏËÌ· ˘¿Ú¯ÂÈ Î·È Ì ÙÔ ı¤Ì· ÙˆÓ Ê·Ú̿ΈÓ. ∞˘Ù‹ ÙËÓ ÛÙÈÁÌ‹ ˘¿Ú¯ÂÈ ÌÂÁ¿ÏË ÁÚ·ÊÂÈÔÎÚ·Ù›· Ô˘ Ù·Ï·ÈˆÚ› ·ÚÚÒÛÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜, Ô˘ fï˜ Â›Ó·È ·Ó·ÁηṲ̂ÓÔÈ Ó· Ì·›ÓÔ˘Ó ÛÙËÓ ÛËÌÂÚÈÓ‹ ‰È·‰Èηۛ· ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· οÓÔ˘Ó Î·È ·ÏÏÈÒ˜. ∂Ï›˙Ô˘Ì fiÙÈ Ë ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ô˘ Á›ÓÂÙ·È Ù· Ê¿Ú̷η Ó· ·›ÚÓÔÓÙ·È ·fi ÙÔ º·ÚÌ·ÎÂ›Ô ÙÔ˘ ÓÔÛÔÎÔÌ›Ԣ Ó· ÔÏÔÎÏËÚˆı› ÂÈÙ¤ÏÔ˘˜ Î·È Ó· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ Ë ÛËÌÂÚÈÓ‹ ÁÚ·ÊÂÈÔÎÚ·Ù›·”.


TO¶π∫√ P∂¶√ƒΔ∞∑

20

KYPIAKH 28 IOYNIOY 2009

¢‡Ô Ù¿ÛÂȘ ÁÈ· ÙË ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË ÌÂÙ¿ ·fi ÙÔ 2013 ·fi ÙËÓ ∂.∂.

ΔÚÈ‚¤˜ ÁÈ· ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ ÙˆÓ ÂÓÈÛ¯‡ÛÂˆÓ ·ÁÚÔÙÒÓ

‰È·Ù‹ÚËÛË ÛÙÔ Ì¤ÙÚÔ ÙÔ˘ ‰˘Ó·ÙÔ‡ Ù˘ ηٷ‚ÔÏ‹˜ ÙˆÓ ¿ÌÂÛˆÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÂÓÈÛ¯‡ÛÂˆÓ Ì ÙÔÓ ÙÚfiÔ Ô˘ Û‹ÌÂÚ· ‰È·Ù›ıÂÓÙ·È ÛÙÔ˘˜ ‰ÈηÈÔ‡¯Ô˘˜ ·ÁÚfiÙ˜ Î·È ÎÙËÓÔÙÚfiÊÔ˘˜, ηıÒ˜ Î·È Ô ‰Ú·ÛÙÈÎfi˜ ÂÚÈÔÚÈÛÌfi˜ ÙˆÓ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙ‹ÛÂˆÓ ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο Î·È ÌfiÓÔ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·‰È¿ÚıÚˆÛË ÙˆÓ ÂÎÌÂÙ·ÏχÛÂˆÓ Â›Ó·È ÔÈ ‰‡Ô ÂÈÏÔÁ¤˜ Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ŒÓˆÛ˘ Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ÏËڈ̋ ÙˆÓ ÂȉÔÙ‹ÛÂˆÓ ·fi ÙÔ 2013 Î·È ÌÂÙ¿. √È ‰‡Ô Ù¿ÛÂȘ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ‹‰Ë ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ ‰È·‚Ô˘Ï‡ÛÂˆÓ ÛÙȘ Û˘Ó‰ÚÈ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ÀÔ˘ÚÁÒÓ °ÂˆÚÁ›·˜ Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ŒÓˆÛ˘, Ì ÙËÓ ÔÚÈÛÙÈ΋ ·fiÊ·ÛË Ó· ηıÔÚ›˙ÂÈ ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ ÙˆÓ ÁˆÚÁÈÎÒÓ ÂÎÌÂÙ·ÏχۈÓ, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ¿ÓÙ· Ù˘ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜ Ù˘ ∫ÔÈÓ‹˜ ∞ÁÚÔÙÈ΋˜ ¶ÔÏÈÙÈ΋˜ (∫∞¶). ™ÙÔ ÌÂٷ͇, Ô˘ÛÈ·ÛÙÈΤ˜ ‚ÂÏÙÈÒÛÂȘ ÛÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ηٷ‚ÔÏ‹˜ ÙˆÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÂÓÈÛ¯‡ÛÂˆÓ ÚÔÛ‰ÔÎÔ‡Ó ·fi ÙËÓ ∂˘Úˆ·˚΋ ŒÓˆÛË ÔÈ ·ÁÚfiÙ˜.

ƒÂÔÚÙ¿˙:

μ∞°°∂§∏™ ∫∞ƒ∞ª∞¡∏™ karamanis@e-thessalia.gr

√ ÙÚfiÔ˜ Ù˘ ηٷ‚ÔÏ‹˜ ÙˆÓ ¿ÌÂÛˆÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÂÓÈÛ¯‡ÛÂˆÓ ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ‰ÈηÈÔ‡¯Ô˘˜ ·ÁÚfiÙ˜ Î·È ÎÙËÓÔÙÚfiÊÔ˘˜ ÛÙË ÌÂÙ¿ ÙÔ 2013 ÂÔ¯‹ ·ÔÙÂÏ› ÙÔ Ì›˙ÔÓ ı¤Ì· ÁÈ· ÙËÓ ∂˘Úˆ·˚΋ ŒÓˆÛË ÛÙÔÓ ÙÔ̤· Ù˘ °ÂˆÚÁ›·˜ ¿ÓÙ· Î·È ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ∫ÔÈÓ‹˜ ∞ÁÚÔÙÈ΋˜ ¶ÔÏÈÙÈ΋˜ (∫∞¶). √È Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ Î·È ÔÈ ‰È·‚Ô˘Ï‡ÛÂȘ Û Â›Â‰Ô ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ÀÔ˘ÚÁÒÓ °ÂˆÚÁ›·˜ Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ŒÓˆÛ˘ Û˘Ó¯›˙ÔÓÙ·È, Ì ÙËÓ ÔÚÈÛÙÈ΋ ·fiÊ·ÛË Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔÓ ÙÚfiÔ Î·Ù·‚ÔÏ‹˜ ÙˆÓ ¿ÌÂÛˆÓ ÂÓÈÛ¯‡ÛÂˆÓ ÌÂÙ¿ ÙÔ 2013 Ó· ÂÈ‚¿ÏÏÂÙ·È Ó· ÏËÊı› Û‡ÓÙÔÌ·, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÂÊ·ÚÌÔÛÙ› ¯ˆÚ›˜ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÙÔÓ ÚÔηıÔÚÈṲ̂ÓÔ ¯ÚfiÓÔ. ¶ÚÔ˜ ÙÔ ·ÚfiÓ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ, ÙÔ Î˘Ú›·Ú¯Ô ÁÈ· ÙÔ˘˜ ‰ÈηÈÔ‡¯Ô˘˜ ·ÁÚfiÙ˜ Î·È ÎÙËÓÔÙÚfiÊÔ˘˜ Â›Ó·È fiÙÈ Ë Â›ÙÚÔÔ˜ °ÂˆÚÁ›·˜ Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ŒÓˆÛ˘ Î. º›ÛÂÚ ªfiÂÏ ¤‰ˆÛ ۷Ê›˜ ‰È·‚‚·ÈÒÛÂȘ, Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ Ôԛ˜ ÔÈ ·ÁÚÔÙÈΤ˜ ÂȉÔÙ‹ÛÂȘ ı· Û˘Ó¯ÈÛÙÔ‡Ó, ·Ê‹ÓÔÓÙ·˜, ˆÛÙfiÛÔ, ·Ó·¿ÓÙËÙ· ÂÚˆÙ‹Ì·Ù· Û¯ÂÙÈο ¿ÓÙ· Ì ÙÔÓ ÙÚfiÔ Î·Ù·‚ÔÏ‹˜ ÙÔ˘˜. ™ÙÔ ÌÂٷ͇, ¿ÌÂÛË ‹ ¤ÌÌÂÛË Î·Ù·‚ÔÏ‹ Î·È ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi ‹ ÈÛÙÔÚÈÎfi ÌÔÓÙ¤ÏÔ Â›Ó·È Ù· ·ÚÈ· ˙ËÙ‹Ì·Ù·, Ù· ÔÔ›· ·Ó·‰Â›¯ıËÎ·Ó ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙˆÓ Û˘˙ËÙ‹ÛÂˆÓ Î·È ÔÈ Ù¿ÛÂȘ, ÔÈ Ôԛ˜ ‰È·ÌÔÚÊÒÓÔÓÙ·È Û Â›Â‰Ô ∂˘Úˆ·˚΋˜ ŒÓˆÛ˘, Â›Ó·È ‰‡Ô. ∏ ÚÒÙË, Ù˘ ÔÔ›·˜ ·Ú¯Èο ›¯Â ËÁËı› Ë °·ÏÏ›· Î·È ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÙ·È ·fi πÙ·Ï›·, πÛ·Ó›·, °ÂÚÌ·Ó›·, ·ÏÏ¿ Î·È ·fi ÙË ¯ÒÚ· Ì·˜, Â›Ó·È ÂΛÓË, Ë ÔÔ›· ÂÈ̤ÓÂÈ Û ÁÂÓÓ·›· ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË Ù˘ ∫ÔÈÓ‹˜ ∞ÁÚÔÙÈ΋˜ ¶ÔÏÈÙÈ΋˜ Î·È Û ‰È·Ù‹ÚËÛË ÛÙÔ Ì¤ÙÚÔ ÙÔ˘ ‰˘Ó·ÙÔ‡ ÙˆÓ ÛËÌÂÚÈÓÒÓ ¿ÌÂÛˆÓ ÂÈÛÔ‰ËÌ·ÙÈÎÒÓ ÂÓÈÛ¯‡ÛÂˆÓ ÙˆÓ ∂˘Úˆ·›ˆÓ ·ÁÚÔÙÒÓ. ∏ ‰Â‡ÙÂÚË Ù¿ÛË, Ù˘ ÔÔ›·˜ Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ËÁÔ‡ÓÙ·È ÔÈ μÚÂÙ·ÓÔ›, ÔÈ √ÏÏ·Ó‰Ô› Î·È ÔÈ ™Ô˘Ë‰Ô›, ıˆÚ› fiÙÈ ÔÈ fiÔȘ ÂÓÈÛ¯‡ÛÂȘ Ù˘ Â˘Úˆ·˚΋˜ ÁˆÚÁ›·˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÂÚÈÔÚÈÛÙÔ‡Ó Û ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙ‹ÛÂȘ ·Ó·‰È¿ÚıÚˆÛ˘ ÙˆÓ ÂÎÌÂÙ·ÏχۈÓ. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋, Ë ÔÔ›· ÂÓÈÛ¯‡ÂÈ, fiˆ˜ Â›Ó·È Ê˘ÛÈÎfi, ÙȘ ¯ÒÚ˜ Ì ÌÂÁ¿Ï˜ Î·È Î·Ï¿ ÔÚÁ·ÓˆÌ¤Ó˜ ·ÁÚÔÙÈΤ˜ ÂÎÌÂÙ·ÏχÛÂȘ Î·È Ì ÌÈÎÚfi ÔÛÔÛÙfi ··Û¯ÔÏÔ˘Ì¤ÓˆÓ ÛÙË ÁˆÚÁ›·. ∞Í›˙ÂÈ, ˆÛÙfiÛÔ, Ó· ÛËÌÂȈı› fiÙÈ Û‡Ìʈӷ Î·È Ì ÙȘ ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂȘ Ù˘ ΔÛ¯È΋˜ ¶ÚÔ‰ڛ·˜ Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ŒÓˆÛ˘, Ë Ù¿ÛË ‰Â›¯ÓÂÈ Ó· Â›Ó·È ˘¤Ú Ù˘ ‰È·Ù‹ÚËÛ˘ ÙˆÓ ¿ÌÂÛˆÓ ÂÓÈÛ¯‡ÛˆÓ, ÔÈ Ôԛ˜, fï˜, ı· Ú¤ÂÈ Ó· ‰ÈηÈÔÏÔÁËıÔ‡Ó Â·ÚÎÒ˜ ÛÙÔ˘˜ ÏÔÈÔ‡˜ Ôϛ٘ Ù˘ ∂˘ÚÒ˘, Ô˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È ·ÁÚfiÙ˜, ηıÒ˜ Î·È Ó· ·ÏÔÔÈËıÔ‡Ó ÛÙË ‰È·‰Èηۛ· ηٷ‚ÔÏ‹˜ ÙÔ˘˜. ™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ·ÏÔÔ›ËÛ˘ Î·È Ù˘ ‰ÈηÈfiÙÂÚ˘ ηٷ‚ÔÏ‹˜ ÙÔ˘˜ ı· Û˘˙ËÙËı› Î·È Ë ·ÏÏ·Á‹ ÚÔ˜ ÙËÓ Î·Ù·ÓÔÌ‹ ÙˆÓ ÂÓÈÛ¯‡ÛÂˆÓ ·Ó¿ ÂÚÈʤÚÂÈ· ‹ Ë ‰È·Ù‹ÚËÛË ÙÔ˘ ÌÔÓÙ¤ÏÔ˘ Ù˘ ηٷ‚ÔÏ‹˜ ÙˆÓ ÂÓÈÛ¯‡ÛÂˆÓ ‚¿ÛÂÈ ÙˆÓ ÈÛÙÔÚÈÎÒÓ ‰ÈηȈ̿وÓ.

∞ÓÔȯٿ ˙ËÙ‹Ì·Ù· ™ÙÔ ÌÂٷ͇, ̤¯ÚÈ Î·È ÙȘ ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ ÂÚ¯fiÌÂÓÔ˘ ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ Ù· ÎÚ¿ÙË-̤ÏË ı· ηٷı¤ÛÔ˘Ó ÙȘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÙÔÓ ÙÚfiÔ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜ ÙÔ˘ “¢È·ÁÓˆÛÙÈÎÔ‡ ∂ϤÁ¯Ô˘” Ù˘ ∫ÔÈÓ‹˜ ∞ÁÚÔÙÈ΋˜ ¶ÔÏÈÙÈ΋˜. ∂ÎÙfi˜ ÙˆÓ ‰È·¯ÂÈÚÈÛÙÈÎÒÓ ÚÔÛ·ÚÌÔÁÒÓ, Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó Î˘Ú›ˆ˜ ÙËÓ ÔÏÏ·Ï‹ Û˘ÌÌfiÚʈÛË, fiˆ˜ ·‰ÂÈÔ‰fiÙËÛË ÓÂÚÔ‡ ÁÈ· ¿Ú‰Â˘ÛË, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÔÈÎÔÙfiˆÓ, ·ÌÂÈÔ„ÈÛÔÚ¿, ‰È·Ù‹ÚËÛË ·ÌÂÏÒÓˆÓ Û ηϋ ‚Ï·ÛÙÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË, ··ÁfiÚ¢ÛË ÂÎÚ›˙ˆÛ˘ ·ÌÂÏÒÓˆÓ, ÚÔ·ÙÔ˘Ó Î‡ÚÈ· ÔÏÈÙÈο ˙ËÙ‹Ì·Ù·, Ô˘ ·Ó·Î‡ÙÔ˘Ó ·fi ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ “¢È·ÁÓˆÛÙÈÎÔ‡ ∂ϤÁ¯Ô˘” . ŒÓ· ·fi Ù· ‚·ÛÈο ˙ËÙÔ‡ÌÂÓ· Â›Ó·È ÔÈÔÈ ÙÂÏÈο ‰ÈηÈÔ‡ÓÙ·È ÙËÓ Î·Ù·‚ÔÏ‹ ÂÓÈÛ¯‡ÛÂˆÓ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô ÌÂÙ¿ ÙÔ 2010. ™Â ·˘Ùfi ÙÔ Ï·›ÛÈÔ, ·Ú¤¯ÂÙ·È ÚÔ·ÈÚÂÙÈο Ë ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÛÙ· ÎÚ¿ÙË-̤ÏË ·fi ÙÔ 2010 Ó· ÌË ¯ÔÚËÁÔ‡Ó ¿ÌÂÛ˜ ÂÓÈÛ¯‡ÛÂȘ ÛÂ Ê˘ÛÈο ‹ ÓÔÌÈο ÚfiÛˆ·, Ì ·Û‹Ì·ÓÙÔ Ì¤ÚÔ˜ ÁˆÚÁÈ΋˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·˜ Â› ÙˆÓ Û˘ÓÔÏÈÎÒÓ

ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÙ‹ÙˆÓ ÙÔ˘˜ ‹ Ì ·ÚÈÔ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfi ‹ ÂÙ·ÈÚÈÎfi ÛÎÔfi ÂÎÙfi˜ ÁˆÚÁÈ΋˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·˜. ¡· ÙÔÓÈÛÙ› fiÙÈ ‰ÂÓ Î·Ù·‚¿ÏÏÔÓÙ·È ¿ÌÂÛ˜ ÂÓÈÛ¯‡ÛÂȘ ˘Ô¯ÚˆÙÈο, fiÙ·Ó ÙÔ Û˘ÓÔÏÈÎfi ÙÔ˘˜ ‡„Ô˜ ÁÈ· ¤Ó· ¤ÙÔ˜ ‰ÂÓ ˘ÂÚ‚·›ÓÂÈ ÙÔ ÔÛfi ÙˆÓ 100 ¢ÚÒ ·Ó¿ ‰ÈηÈÔ‡¯Ô ·ÁÚfiÙË, ÙÔ ÔÔ›Ô ÌÔÚ› Ó· ·˘ÍËı› ÛÙ· 400 ¢ÚÒ, ˘Ô¯ÚˆÙÈο ÛÙ· ÂȉÈο ‰ÈηÈÒÌ·Ù· ‹ ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈο. ™‡Ìʈӷ Ì ٷ ÛÙÔȯ›·, Ù· ÔÔ›· ‰È·ı¤ÙÂÈ Ë ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈ· ™˘ÓÔÌÔÛÔÓ‰›· ∂ÓÒÛÂˆÓ °ÂˆÚÁÈÎÒÓ ™˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌÒÓ (¶∞™∂°∂™), ÛÙËÓ Îϛ̷η ‰ÈÎ·ÈˆÌ¿ÙˆÓ Ì¤¯ÚÈ 100 ¢ÚÒ ·Ó‹ÎÔ˘Ó 71.440 ·Ú·ÁˆÁÔ›, ÂÎ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ 8.059 ηٿ ·ÚÈÔ Â¿ÁÁÂÏÌ· Î·È 63.381 ÌË Î·Ù¿ ·ÚÈÔ Â¿ÁÁÂÏÌ·. ∏ Û˘ÓÔÏÈ΋ ·Í›· ‰ÈÎ·ÈˆÌ¿ÙˆÓ ÛÙËÓ ÚÔÎÂÈ̤ÓË ÂÚ›ÙˆÛË ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È ÛÙ· 4.280.814 ¢ÚÒ, ÂÎ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ Ù· 489.168 ¢ÚÒ ·ÓÙÈÛÙÔÈ¯Ô‡Ó ÛÙÔ˘˜ ηٿ ·ÚÈÔ Â¿ÁÁÂÏÌ· ·ÁÚfiÙ˜ Î·È Ù· 3.791.646 ¢ÚÒ ÛÙÔ˘˜ ÌË Î·Ù¿ ·ÚÈÔ Â¿ÁÁÂÏÌ· ·Ú·ÁˆÁÔ‡˜. ™ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Î·Ù¿ ÙËÓ ÔÔ›·

ÙÔ ‡„Ô˜ Ù˘ ÂÓ›Û¯˘Û˘ ·Ó¤ÏıÂÈ ÛÙ· 250 ¢ÚÒ, ÙfiÙ ı›ÁÔÓÙ·È 139.632 ÛËÌÂÚÈÓÔ› ‰ÈηÈÔ‡¯ÔÈ, ÂÎ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ 19.221 ηٿ ·ÚÈÔ Â¿ÁÁÂÏÌ· Î·È 120.411 ÌË Î·Ù¿ ·ÚÈÔ Â¿ÁÁÂÏÌ· ·ÁÚfiÙ˜, ÌÂ Û˘ÓÔÏÈ΋ ·Í›· ‰ÈÎ·ÈˆÌ¿ÙˆÓ 24.014.472 ¢ÚÒ, ·fi Ù· ÔÔ›· 3.359.937 ·ÓÙÈÛÙÔÈ¯Ô‡Ó ÛÙÔ˘˜ ηٿ ·ÚÈÔ Â¿ÁÁÂÏÌ· Î·È Ù· 20.654.535 ÛÙÔ˘˜ ÌË Î·Ù¿ ·ÚÈÔ Â¿ÁÁÂÏÌ· ·Ú·ÁˆÁÔ‡˜. °È· ÙÔÓ ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏÈÛÌfi Ù˘ ÛÙ‹ÚÈ͢ ÛÙÔ˘˜ ηٿ ·ÚÈÔ Â¿ÁÁÂÏÌ· ·ÁÚfiÙ˜ Ë ¶∞™∂°∂™ Ì ·ÏÈfiÙÂÚË ·fiÊ·ÛË Ù˘ °ÂÓÈ΋˜ ™˘Ó¤Ï¢Û˘ ¤¯ÂÈ ÂÎÊÚ·ÛÙ› ıÂÙÈο. ™‡Ìʈӷ Ì ÙË ™˘ÓÔÌÔÛÔÓ‰›·, ‰ÂÓ ·Ô̤ÓÔ˘Ó ·Ú¿ Ë ÂÈηÈÚÔÔ›ËÛË Î·È Ë ÂÍÂȉ›Î¢ÛË Ù˘ ·fiÊ·Û˘, ηıÒ˜ ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÙ·È fiÙÈ “Â›Ó·È Ô ÌfiÓÔ˜ ÙÚfiÔ˜ Ó· ηÙÔ¯˘ÚÒÛÔ˘ÌÂ Î·È Ó· ·Ó·‚·ıÌ›ÛÔ˘Ì ÙÔ ÁˆÚÁÈÎfi Â¿ÁÁÂÏÌ·, ηıÈÛÙÒÓÙ·˜ ÙÔ Û˘ÓÂȉËÙ‹ ÂÈÏÔÁ‹ Î·È fi¯È χÛË ·Ó¿Á΢” . ™¯ÂÙÈο Ì ÙÔ ¯·Ú·ÎÙËÚÈ˙fiÌÂÓÔ ˆ˜ ÈÛÙÔÚÈÎfi ‹ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi ÌÔÓÙ¤ÏÔ ·Í›˙ÂÈ Ó· ÛËÌÂȈı› fiÙÈ Ì¤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· Ë ¶∞™∂°∂™ ¤¯ÂÈ

Ù·¯ı› ˘¤Ú ÙÔ˘ ÈÛÙÔÚÈÎÔ‡ ÌÔÓÙ¤ÏÔ˘, ηıÒ˜ ·fi ÙËÓ ÂÎfiÓËÛË ÌÂϤÙ˘ ÚÔ·ÙÂÈ fiÙÈ ÛÙÔ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi ÌÔÓÙ¤ÏÔ ‰È·ÈÛÙÒÓÔÓÙ·È Ôχ ÌÂÁ¿Ï˜ ÂÈÛÔ‰ËÌ·ÙÈΤ˜ ·Ó·Î·Ù·Ù¿ÍÂȘ ÙfiÛÔ ÌÂٷ͇ ÂÚÈÔ¯ÒÓ, fiÛÔ Î·È ÌÂٷ͇ ·Ú·ÁˆÁÒÓ, ÛÙÔÈ¯Â›Ô ÙÔ ÔÔ›Ô ÚÔ‚ÏËÌ·Ù›˙ÂÈ ¤ÓÙÔÓ· Û˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÙ¤˜ Î·È ·Ú·ÁˆÁÔ‡˜. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, ÛÙÔ ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÀÔ˘ÚÁÒÓ °ÂˆÚÁ›·˜ Ù›ıÂÙ·È ÚÔ˜ Û˘˙‹ÙËÛË Î·È Ë ÚÔÔÙÈ΋ Ù˘ ηٿ ·ÔÎÔ‹ ÂÓ›Û¯˘Û˘ ·Ó¿ ÂÎÙ¿ÚÈÔ Û ÔÏfiÎÏËÚË ÙËÓ ∂˘Úˆ·˚΋ ŒÓˆÛË. √È ˘ÔÛÙËÚÈÎÙ¤˜ Ù˘ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˘ ÚÔÔÙÈ΋˜ ÙÔÓ›˙Ô˘Ó fiÙÈ ÔÈ ÂÓÈÛ¯‡ÛÂȘ ÌÂÙ¿ ÙÔ 2013 ‰ÂÓ ı· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ‚·Û›˙ÔÓÙ·È Û ‰Â‰Ô̤ӷ ÁˆÚÁÈÎÒÓ ·Ô‰fiÛÂˆÓ Ù˘ ‰ÂηÂÙ›·˜ ÙÔ˘ ’80 ‹ ÙÔ˘ ’90 ‹, Û ÌÈ· ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋ ÂÚ›ÙˆÛË, Ù· ‰ÈηÈÒÌ·Ù· ÙˆÓ ÂÓÈÛ¯‡ÛÂˆÓ Ó· ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÙ·È ‚¿ÛÂÈ ‰ÂÈÎÙÒÓ ·Ú·ÁˆÁ‹˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È Û ÈÛÙÔÚÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô ¿Óˆ ·fi ‰¤Î· ¯ÚfiÓÈ·. ™‡Ìʈӷ Ì ٷ ÛÙÔȯ›· Ù˘ ¶∞™∂°∂™, Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜ Ù˘ ηٿ ·ÔÎÔ‹ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÂÓ›Û¯˘Û˘ ·Ó¿ ÂÎÙ¿ÚÈÔ ÁÈ· ÙË ¯ÒÚ· Ì·˜, ÚÔ·ÙÂÈ fiÙÈ Ë ∂ÏÏ¿‰· Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ÙȘ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˜, ηٿ ̤ÛÔ fiÚÔ ¿ÓÙ·, ¿ÌÂÛ˜ ÂÓÈÛ¯‡ÛÂȘ, Û ۯ¤ÛË Ì οı ¿ÏÏÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ ̤ÏÔ˜ Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ŒÓˆÛ˘. μ¿ÛÂÈ ÙˆÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ, Ë ∂ÏÏ¿‰· Ï·Ì‚¿ÓÂÈ 587 ¢ÚÒ ÙÔ ÂÎÙ¿ÚÈÔ, Ì ÙÔ Ì¤ÛÔ fiÚÔ ÛÙËÓ ∂˘Úˆ·˚΋ ŒÓˆÛË ÙˆÓ 27 ÎÚ·ÙÒÓ ÌÂÏÒÓ Ó· ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È ÛÙ· 222 ¢ÚÒ ÙÔ ÂÎÙ¿ÚÈÔ ¿ÓÙ·. ™‡Ìʈӷ Ì ˘ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡˜ Ù˘ ™˘ÓÔÌÔÛÔÓ‰›·˜, ÛÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜ Ù˘ ηٿ ·ÔÎÔ‹ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÂÓ›Û¯˘Û˘ ·Ó¿ ÂÎÙ¿ÚÈÔ ı· ¯·ı› ÁÈ· ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÙÔ 62% ÙˆÓ ¿ÌÂÛˆÓ ÂÓÈÛ¯‡ÛˆÓ, ÔÈ Ôԛ˜ ηٷ‚¿ÏÏÔÓÙ·È Û‹ÌÂÚ· ÛÙÔ˘˜ ‰ÈηÈÔ‡¯Ô˘˜ ·ÁÚfiÙ˜ Î·È ˘ÔÏÔÁ›˙ÔÓÙ·È ÂÚ›Ô˘ ÛÙÔ ÔÛfi Ù˘ Ù¿Í˘ ÙÔ˘1,45 ‰ÈÛÂηÙÔÌÌ˘Ú›Ô˘ ¢ÚÒ. ∂ÈϤÔÓ, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ¿ÚıÚÔ

§¤Û¯Ë ∂ȉÈÎÒÓ ¢˘Ó¿ÌˆÓ: ¶ÚÔÛÊÔÚ¿ ¶˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÈÎÔ‡ ™˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ·fi ƒÔÙ·ÚÈ·Ófi ŸÌÈÏÔ ∏ §∂™Ã∏ ∂ȉÈÎÒÓ ¢˘Ó¿ÌÂˆÓ ª·ÁÓËÛ›·˜

·‰¤¯ıË ÙË ¯ÚËÌ·ÙÈ΋ ÚÔÛÊÔÚ¿ ÙˆÓ 1.000∂ ÙÔ˘ ƒÔÙ·ÚÈ·ÓÔ‡ √Ì›ÏÔ˘ μfiÏÔ˘ Î·È ·ÁfiÚ·Û ¤Ó· ÊÔÚÙËÁfi ¶˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÈÎfi ™‡ÛÙËÌ·, ÙÔ ÔÔ›Ô ·ÔÙÂÏ›ٷÈ: - ª›· (1) ‰ÂÍ·ÌÂÓ‹ ÓÂÚÔ‡ 500lt. - ŒÓ· (1) ÈÂÛÙÈÎfi Ì˯¿ÓËÌ· (‚ÂÓ˙ÈÓÔÎÈÓËÙ‹Ú·˜ Ì ·ÓÙÏ›·). - ª›· (1) ˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÈ΋ ·Ó¤ÌË. - §¿ÛÙÈ¯Ô ˘ÚfiÛ‚ÂÛ˘ 25 ̤ÙÚ· Î·È - ŒÓ· (1) ˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÈÎfi ·˘Ïfi (Ì¿ÓÈη). ΔÔ ·Ú·¿Óˆ ¶˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÈÎfi ™‡ÛÙËÌ· ÙÔÔıÂÙ‹ıËΠÂ› ÙÔ˘ ÂȉÈÎÔ‡ ÙÚ¤ÈÏÂÚ Ô˘ ‰È·ı¤ÙÂÈ Ë §¤Û¯Ë, ¤ÙÛÈ ÂÓÈÛ¯‡ÂÈ ÙÔÓ ÂÍÔÏÈÛÌfi Ù˘ ÛÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ô˘ οÓÂÈ Ó· Û˘Ó‰Ú¿ÌÂÈ ÂÈÎÔ˘ÚÈο ÙË Û˘ÏÏÔÁÈ΋ ÚÔÛ¿ıÂÈ· fiÏˆÓ ÙˆÓ ÊÔÚ¤ˆÓ ηٿ Ù˘ Ì¿ÛÙÈÁ·˜ ÙˆÓ ˘ÚηÁÈÒÓ ÛÙÔ ¡ÔÌfi Ì·˜. °Ú¿ÊËÎÂ Ë ÂÈÁÚ·Ê‹ “¶ÚÔÛÊÔÚ¿ ƒÔÙ·ÚÈ·ÓÔ‡ √Ì›ÏÔ˘ μfiÏÔ˘” . ∏ §¤Û¯Ë “¢¯·ÚÈÛÙ› ıÂÚÌ¿ ÙÔÓ ƒÔÙ·ÚÈ·Ófi ŸÌÈÏÔ μfiÏÔ˘ Î·È ÙÔÓ Úfi‰Úfi Ù˘ Î. ΔÛ·ÌÔ‡ÚË °ÂÒÚÁÈÔ, Ô˘ ·Ó·ÁÓˆÚ›˙ÔÓÙ·˜ ÙȘ ·ÓȉÈÔÙÂÏ›˜ ˘ËÚÂۛ˜ Ì·˜ ÛÙÔ ÎÔÈÓˆÓÈÎfi Û‡ÓÔÏÔ, ÚÔ¤‚Ë ÛÙËÓ ·Ú·¿Óˆ ÚÔÛÊÔÚ¿.

∂Ï›˙Ô˘Ì fiÙÈ ı· ‚ÚÂıÔ‡Ó ÌÈÌËÙ¤˜, ·Ó·ÁÓˆÚ›˙ÔÓÙ·˜ ÙÔ ¤ÚÁÔ Ô˘ ÂÈÙÂÏÔ‡Ó ÔÈ ∂-

ıÂÏÔÓÙÈΤ˜ √ÚÁ·ÓÒÛÂȘ Ì Ú·ÁÌ·ÙÈÎfi ¤ÚÁÔ Î·È fi¯È ÛÙ· ¯·ÚÙÈ¿ Î·È ÛÙ· ÏfiÁÈ·” .

68 ÙÔ˘ ∫·ÓÔÓÈÛÌÔ‡ 73/2009 ·Ú¤¯ÂÙ·È Ë ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÛÙÔ Î¿ı ÎÚ¿ÙÔ˜-̤ÏÔ˜ Ó· ·Ú·ÎÚ·Ù‹ÛÂÈ ÔÚÈ˙fiÓÙÈ· ·fi ÙÔ ÂıÓÈÎfi ·ÓÒÙ·ÙÔ fiÚÈÔ ÔÛÔÛÙfi Ù˘ Ù¿Í˘ ̤¯ÚÈ 10%, ÚÔ·ÈÚÂÙÈο ¿ÓÙ·, ÁÈ· ¯ÔÚ‹ÁËÛË ÂȉÈ΋˜ ÛÙ‹ÚÈ͢. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˘˜ Ù‡Ô˘˜ ÁˆÚÁ›·˜, ÛËÌ·ÓÙÈÎÔ‡˜ ÁÈ· ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ, ÁÈ· ‚ÂÏÙ›ˆÛË ÔÈfiÙËÙ·˜ ‹ Î·È ÂÌÔÚ›·˜, ÁÈ· ·ÓÙÈÛÙ¿ıÌÈÛË ÂȉÈÎÒÓ ÌÂÈÔÓÂÎÙËÌ¿ÙˆÓ ÛÙÔ˘˜ ÙÔÌ›˜ ‚fiÂÈÔ,, ·ÈÁÔÚfi‚ÂÈÔ, Á¿Ï· Î·È Ú‡˙È, Û ÂÚÈÔ¯¤˜ Ì ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ·Ó·‰È¿ÚıÚˆÛ˘ ‹ Î·È ·Ó¿Ù˘Í˘, Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÛÙ· ·ÛÊ¿ÏÈÛÙÚ· ÁÈ· ·ÛÊ¿ÏÈÛË Î·ÏÏÈÂÚÁÂÈÒÓ Î·È ˙ÒˆÓ Î·È Ì¤Ûˆ Ù·Ì›ˆÓ ·ÏÏËÏÔ‚Ô‹ıÂÈ·˜ ÁÈ· ·Ûı¤ÓÂȘ Ê˘ÙÒÓ Î·È ˙ÒˆÓ.

√È ·ÁÚfiÙ˜ √˘ÛÈ·ÛÙÈΤ˜ ‚ÂÏÙÈÒÛÂȘ ÛÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ηٷ‚ÔÏ‹˜ ÙˆÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÂÓÈÛ¯‡ÛÂˆÓ ÚÔÛ‰ÔÎÔ‡Ó ·fi ÙËÓ ∂˘Úˆ·˚΋ ŒÓˆÛË ÔÈ ·ÁÚfiÙ˜. “¢‡Ô Â›Ó·È ÔÈ Î˘Ú›·Ú¯Â˜ ·Ú¿ÌÂÙÚÔÈ ÁÈ· ÙÔÓ ·ÁÚÔÙÈÎfi ÎfiÛÌÔ” ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ ÙÔ Ì¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ Ù˘ ŒÓˆÛ˘ ∞ÁÚÔÙÈÎÒÓ ™˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌÒÓ (∂∞™) ¶ËÏ›Ô˘ - μÔÚ›ˆÓ ™ÔÚ¿‰ˆÓ Î. °. ΔÛ·ÎÓ¿Î˘ “ÁÈ· ÙË ÌÂÙ¿ ÙÔ 2013 ÂÔ¯‹. ∏ ÚÒÙË Â›Ó·È Ë ‰È·Ù‹ÚËÛË, Ì ÔÚÈṲ̂Ó˜ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈΤ˜ ‚ÂÏÙÈÒÛÂȘ, ÙÔ˘ ‹‰Ë ÈÛ¯‡ÔÓÙÔ˜ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜, Ì ÙËÓ ·ÔÛ‡Ó‰ÂÛË Ù˘ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ·fi ÙËÓ ÂȉfiÙËÛË. ∏ ‰Â‡ÙÂÚË Â›Ó·È Ë Â·Ó·ÊÔÚ¿ ÙÔ˘ ·ÏÈÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ·Ó¿ ÎÈÏfi, ÙÔ ÔÔ›Ô ›Û¯˘Â ÚÈÓ ÙËÓ ∫∞¶, ηıÒ˜ Â›Ó·È ‰›Î·ÈÔ. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ·ÏÈfi Û‡ÛÙËÌ·, ÙÔ ‡„Ô˜ Ù˘ ÂȉfiÙËÛ˘ ηıÔÚÈ˙fiÙ·Ó ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ٷ ÎÈÏ¿ Ù˘ Û˘ÓÔÏÈ΋˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜. ΔÔ ÈÛ¯‡ÔÓ Û‹ÌÂÚ· Û‡ÛÙËÌ· ˆı› ÙÔ˘˜ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˘˜ ·ÁÚfiÙ˜ Ó· ÌËÓ ·Ú¿ÁÔ˘Ó, ηıÒ˜ Û οı ÂÚ›ÙˆÛË ı· ÂȉÔÙËıÔ‡Ó. ™¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ÚÔÔÙÈ΋ ηٷ‚ÔÏ‹˜ ÙˆÓ ÂȉÔÙ‹ÛÂˆÓ Ì ÙË ÌÔÚÊ‹ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙ‹ÛÂˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·‰È¿ÚıÚˆÛË ÙˆÓ ÂÎÌÂÙ·ÏχۈÓ, ‰È·ÊˆÓԇ̠οıÂÙ·. ∞Ó·‰È¿ÚıÚˆÛË ÙˆÓ ÂÎÌÂÙ·ÏχÛÂˆÓ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ÂÊ·ÚÌÔÛÙ› ÛÙȘ ηÏÏȤÚÁÂȘ ÂÏÈ¿˜ ÙÔ˘ ¶ËÏ›Ô˘, ηıÒ˜ Ù· ‰¤ÓÙÚ· Â›Ó·È ·ÈˆÓfi‚È· Î·È ÔÈ ÂÎÙ¿ÛÂȘ ÍÂÚÈΤ˜” ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ Ô Î. ΔÛ·ÎÓ¿Î˘. ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘, Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∞ÁÚÔÙÈÎÔ‡ ™˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌÔ‡ ƒÈ˙Ô̇ÏÔ˘ Î. ∏Ï. πˆ¿ÓÓÔ˘ ÙÔÓ›˙ÂÈ fiÙÈ “··ÈÙÂ›Ù·È Ó· ‚ÂÏÙȈı› Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ηٷ‚ÔÏ‹˜ ÙˆÓ ÂȉÔÙ‹ÛˆÓ. ∏ Ì›· Ù¿ÛË Û‹ÌÂÚ· ÛÙËÓ ∂˘Úˆ·˚΋ ŒÓˆÛË ÁÈ· ÙË ÌÂÙ¿ ÙÔ 2013 ÂÔ¯‹ Â›Ó·È ÁÈ· ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Ë Î·Ù·‚ÔÏ‹ ·Á›ˆ˜ 50 ¢ÚÒ ÙÔ ÛÙÚ¤ÌÌ· ÁÈ· ÙËÓ Î¿ı ηÏÏȤÚÁÂÈ· ·ÓÂÍ·ÈÚ¤Ùˆ˜. ∏ ‰Â‡ÙÂÚË Ù¿ÛË Â›Ó·È ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·‚ÔÏ‹ 26 ¢ÚÒ ÙÔ ÛÙÚ¤ÌÌ· ÁÈ· οı ηÏÏȤÚÁÂÈ· Û fiÏ· Ù· ÎÚ¿ÙË Ì¤ÏË Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ŒÓˆÛ˘. ŸÔÈ· ·fi ÙȘ ‰‡Ô Ù¿ÛÂȘ ΢ÚÈ·Ú¯‹ÛÂÈ, ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ı· Â›Ó·È ‰Ú·Ì·ÙÈÎfi ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·ÁÚfiÙ˜. ¶ÚÔÛ‰ÔÎԇ̠‚ÂÏÙÈÒÛÂȘ, ηıÒ˜ ÚÒÙÈÛÙÔ Ì¤ÏËÌ· Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ŒÓˆÛ˘ Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È ÙÔ fiÊÂÏÔ˜ ÙˆÓ ·Ú·ÁˆÁÒÓ” ηٷϋÁÂÈ Ô Î. πˆ¿ÓÓÔ˘.


T√¶π∫√ P∂¶√ƒΔ∞∑

21

KYPIAKH 28 I√À¡π√À 2009

∂ÓÒ ·Ú¤¯Ô˘Ó ‰È¢ÎÔχÓÛÂȘ Û ÌÂÙÚËÙ¿ ̤ۈ ÈÛÙˆÙÈÎÒÓ Î·ÚÙÒÓ

∞˘Í‹ıËÎ·Ó ÔÈ ÌÂÛ¿˙ÔÓÙ˜ ÁÈ· ¤Î‰ÔÛË ‰·Ó›ˆÓ

À

ÔÛÙËÚ›˙Ô˘Ó Ò˜ ‰›ÓÔ˘Ó Ï‡ÛÂȘ Û ˘ÂÚ‰·ÓÂÈṲ̂ÓÔ˘˜ ÂȯÂÈÚË̷ٛ˜, Û ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ηٷ¯ˆÚÈÛÙ› ÛÙÔÓ “ΔÂÈÚÂÛ›·”, Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Úfi‚ÏËÌ· Ó· ‰·ÓÂÈÛÙÔ‡Ó ·¢ı›·˜ ·fi ÙȘ ÙÚ¿Â˙˜. √ÚÈṲ̂ÓÔÈ ıˆÚÔ‡Ó fiÙÈ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó ˆ˜ “·Ú·ÙÚ¿Â˙˜” Î·È ÔÈ Â›ÛËÌÔÈ ÙÚ·Â˙ÈÎÔ› ÙÔ˘˜ ηٷÁÁ¤ÏÏÔ˘Ó ÌÈÏÒÓÙ·˜ Ì ٷ ÈÔ ÛÎÏËÚ¿ ÏfiÁÈ· ÁÈ’ ·˘ÙÔ‡˜. À¿Ú¯Ô˘Ó fï˜ Î·È ÔÈ ÙÚ·Â˙ÈÎÔ› ‰È·ÌÂÛÔÏ·‚ËÙ¤˜, Ô˘ ÂÎÚÔÛˆÔ‡Ó ÙÔÓ ÂÏ¿ÙË ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ ÙÚ¿Â˙·. Ÿ,ÙÈ ÎÈ ·Ó Â›Ó·È ÔÈ ÌÂÛ¿˙ÔÓÙ˜ Ô˘ ÏËÌÌ˘Ú›˙Ô˘Ó Ì ‰È·ÊËÌ›ÛÂȘ ÙȘ ÂÊËÌÂÚ›‰Â˜, ÚÔÛʤÚÔÓÙ·˜ ‰È¤ÍÔ‰Ô ÛÙÔ ‰·ÓÂÈÛÌfi, Â›Ó·È ÛËÌÂ›Ô ÙˆÓ Î·ÈÚÒÓ.

ƒÂÔÚÙ¿˙:

™Δ. ¢∏ª√¶√À§√™ dimopoulos@e-thessalia.gr

“ÕÌÂÛË Ï‡ÛË. ∂›ÛÙ ˘ÂÚ‰·ÓÂÈṲ̂ÓÔÈ; ¢fiÛÂȘ ηı˘ÛÙÂÚË̤Ó˜ ‹ ·ÎfiÌ· ηٷÁÁÂÏ̤ӷ ‰¿ÓÂÈ· Î·È Î¿ÚÙ˜; ƒ˘ıÌ›˙Ô˘ÌÂ Î·È ‰È·Î·ÓÔÓ›˙Ô˘ÌÂ, ÒÛÙ ӷ ÌËÓ ¤¯ÂÙ Úfi‚ÏËÌ· Ì ÙȘ ÙÚ¿Â˙˜. Δ·ÎÙÔÔ›ËÛË ΔÂÈÚÂÛ›·” , Â›Ó·È Ì›· ·fi ÙȘ ÔÏϤ˜ ·ÁÁÂϛ˜, Ô˘ ÊÈÏÔÍÂÓÔ‡ÓÙ·È Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ ÛÙȘ ÂÊËÌÂÚ›‰Â˜. ∏ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË, ÙÔ “Ì·‡ÚÈÛÌ·” ÛÙÔÓ “ΔÂÈÚÂÛ›·” ÔÏÏÒÓ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÒÓ ÙÔ˘˜ Ô‰ËÁÔ‡Ó ÛÙËÓ ·Ó·˙‹ÙËÛË ‰·Ó›ˆÓ ÂÎÙfi˜ ÙÚ·Â˙ÒÓ ‹ Ì¿ÏÏÔÓ ÂÎÙfi˜ Ù˘ Û˘ÓËıÈṲ̂Ó˘ ‰È·‰Èηۛ·˜. √È ·ÁÁÂϛ˜ ÛÙȘ ÂÊËÌÂÚ›‰Â˜ ÔÏϤ˜ Î·È Î·ıËÌÂÚÈÓ¤˜, ‡ÎÓˆÛ·Ó ÙÂÏÂ˘Ù·›· Ì ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË. “ÕÌÂÛ· ‰È·ı¤ÛÈÌ· ÌÂÙÚËÙ¿ ·’ fiϘ ÙȘ ÈÛÙˆÙÈΤ˜ οÚÙ˜, ·ÎfiÌË ÎÈ ·Ó ‰ÂÓ ¤¯ÂÙ ˘fiÏÔÈÔ Û ÔÏϤ˜ ¿ÙÔΘ ‰fiÛÂȘ. ¶·ÓÂÏÏ·‰È΋ Â͢ËÚ¤ÙËÛË Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ Î·È ™·‚‚·ÙÔ·Úȷη” , ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È Û ¿ÏÏË ·ÁÁÂÏ›·. ∏ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›· ¿ÌÂÛË Î·È Ì¤Ûˆ ÎÈÓËÙÔ‡ ÙËÏÂÊÒÓÔ˘ Â›Ó·È ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈ΋ ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ Ô˘ ÚÔÛʤÚÔ˘Ó: “∞Ó ¤¯ÂÙ ÈÛÙˆÙÈΤ˜ οÚÙ˜ ÌfiÓÔÓ, Û·˜ ‚Ú›ÛÎÔ˘Ì ¯Ú‹Ì·Ù·. ¶ÔÈÔ Â›Ó·È ÙÔ ÈÛÙˆÙÈÎfi Û·˜ fiÚÈÔ; ∞ÚΛ Ó· Â›Ó·È ÏËڈ̤ÓË Ë Î¿ÚÙ·, ÂÏ¿¯ÈÛÙË Î·Ù·‚ÔÏ‹ Î·È ÌÔÚ›Ù ӷ ¿ÚÂÙ ·Ó ¤¯ÂÙ fiÚÈÔ 10.000 ¢ÚÒ, ̤¯ÚÈ 3.200 ¢ÚÒ” , ‰ËÏÒÓÂÈ ¤Ó·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÌÂÛ¿˙ÔÓÙ˜, Ô˘ ıˆÚ› fiÙÈ “ÁÚ‹ÁÔÚ· ÂÚÓ¿Ó ÔÈ Î¿ÚÙ˜ ÔÚÈÛÌ¤ÓˆÓ È‰ÈˆÙÈÎÒÓ ÙÚ·Â˙ÒÓ, ÂÓÒ ¿ÏϘ ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È ‰‡Ô Ë̤Ú˜ ÁÈ· Ó· “·ÓÔ›ÍÔ˘Ó”. ¶Ò˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› Ô ÌÂÛ¿˙ÔÓÙ·˜; “∫¿ÓÔ˘Ì ÌÈ· ·ÁÔÚ¿ Ì ¿ÙÔΘ

‰fiÛÂȘ, 24 ¿ÙÔΘ ‰fiÛÂȘ ÛÙÔ μfiÏÔ ‹ ·Ó Â›Ó·È ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· 36 ¿ÙÔΘ ‰fiÛÂȘ Î·È ·›ÚÓÂÙ ٷ ÌÈÛ¿ Û ÌÂÙÚËÙ¿. ¢ËÏ·‰‹ ·Ó ¯Úˆı›Ù 5.000 Û 24 ‹ 36 ¿ÙÔΘ ‰fiÛÂȘ, ·›ÚÓÂÙ ٷ ÌÈÛ¿ Û ÌÂÙÚËÙ¿ ÎÈ ÂÌ›˜ ·›ÚÓÔ˘Ì ÙÔ ÂÌfiÚÂ˘Ì·” , ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ¤Ó·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÌÂÛ¿˙ÔÓÙ˜. ÃÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó ÁÈ· ÙÔÓ ÛÎÔfi Î·È Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ Û ÔÏfiÎÏËÚË ÙË ¯ÒÚ·, ·ÊÔ‡ fiˆ˜ ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ ÛÙÔÓ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔ Ó· ‰·ÓÂÈÛÙ›, “ı· ¤ÚıÂÈ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˘ ÌÔ˘ ·fi ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ μfiÏÔ, ÁÈ· Ó· Û·˜ Â͢ËÚÂÙ‹ÛÂÈ” . “√È ÈÛÙˆÙÈΤ˜ Û·˜ οÚÙ˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Û·˜ ‰È¢ÎÔχÓÔ˘Ó ÔÈÎÔÓÔÌÈο, ‰›ÓÔÓÙ¿˜ Û·˜ ÌÂÙÚËÙ¿ ¤ˆ˜ 100.000 ¢ÚÒ, ·ÎfiÌ· Î·È Ì ˘¤Ú‚·ÛË ÙÔ˘ ÈÛÙˆÙÈÎÔ‡ ÔÚ›Ô˘. ΔÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô Ì·˜ Û¿˜ Â͢ËÚÂÙ› ÛÙËÓ fiÏË Û·˜ ¿ÌÂÛ· Î·È ˘‡ı˘Ó·” , ÂÈÛËÌ·›ÓÂÙ·È Û ¿ÏÏË ·ÁÁÂÏ›·. “∞ÎfiÌ· ÎÈ ·Ó Ë Î¿ÚÙ· ¤¯ÂÈ ˘¤Ú‚·ÛË ÈÛÙˆÙÈÎÔ‡ ÔÚ›Ô˘, ÂÌ›˜ ÌÔÚԇ̠ӷ ÙÔ Ù·ÎÙÔÔÈ‹ÛÔ˘Ì ·˘Ùfi Î·È Ó· ¿ÚÔ˘Ì ¯Ú‹Ì·Ù·. ∞˘Ùfi fï˜ ‰ÂÓ ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ ·fi ÌÈ· οÚÙ· ÙˆÓ 10.000 ÌÔÚ›˜ Ó· ¿ÚÂȘ 40.000. À¿Ú¯Ô˘Ó Î·È fiÚÈ·” , ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ÌÂÛ¿˙ÔÓÙ·˜. º˘ÛÈο Ë Û˘Ó·ÏÏ·Á‹ ‰ÂÓ Á›ÓÂÙ·È ‰ˆÚ¿Ó. ∫ÔÛÙ›˙ÂÈ ÛÙÔÓ Â›‰ÔÍÔ ‰·ÓÂÈÔÏ‹ÙË, Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ÏËÚÒÛÂÈ ÙÔÓ ÌÂÛ¿˙ÔÓÙ·, ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙÔ ÔÛfi ÙÔ˘ ‰·ÓÂÈÛÌÔ‡ ̤ۈ Ù˘ οÚÙ·˜ “¢¿ÓÂÈ·. ÕÌÂÛ· ·›ÚÓÂÙ ÌÂÙÚËÙ¿ ·fi ÙȘ ÈÛÙˆÙÈΤ˜ Û·˜ οÚÙ˜ ·fi 1000 ̤¯ÚÈ 100.000 ¢ÚÒ. ∞ÎfiÌ· Î·È Ì ˘¤Ú‚·ÛË ÔÚ›Ô˘ Ì ‹ ¯ˆÚ›˜ ‰È·ı¤ÛÈÌÔ ˘ÔÏÔ›Ô˘. °›ÓÔÓÙ·È ÔÏϤ˜ ¿ÙÔΘ ‰fiÛÂȘ” , ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È Û ¿ÏÏË ·ÁÁÂÏ›·, Ô˘ Û˘Óԉ‡ÂÙ·È Ê˘ÛÈο Ì ÙÔÓ ··Ú·›ÙËÙÔ ·ÚÈıÌfi ÎÈÓËÙÔ‡ ÙËÏÂÊÒÓÔ˘. “∞Ó ‰ÂÓ ÌÔ˘ ‰ÒÛÂÙ ٷ ÛÙÔȯ›· Û·˜, ‰ÂÓ ÌÔÚÒ Ó· Û·˜ ‚ÔËı‹Ûˆ” , ‰ËÏÒÓÂÈ ÙËÏÂʈÓÈ-

ο ÌÂÛ¿˙ÔÓÙ·˜, Ô˘ ˙ËÙ¿ÂÈ Ï‹ÚË ÛÙÔȯ›· ·fi ÙÔÓ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔ, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÙÔÓ ‚ÔËı‹ÛÂÈ ÛÙËÓ ·Ó‡ÚÂÛË ¯ÚËÌ¿ÙˆÓ.

“™˘ÓÂÚÁ·˙fiÌ·ÛÙ Ì fiϘ ÙȘ ÙÚ¿Â˙˜” “Œ¯Ô˘Ì ¯ÂÈÚÈÛÙ› ÔÏÏ¿ ‰¿ÓÂÈ·. ™˘ÓÂÚÁ·˙fiÌ·ÛÙ Ì fiϘ ÙȘ ÙÚ¿Â˙˜” , ‰ËÏÒÓÂÈ ÙËÏÂʈÓÈο ÌÈ· ΢ڛ·, Ô˘ ‰È·ÊËÌ›˙ÂÈ fiÙÈ ÚÔÛʤÚÂÈ “‰¿ÓÂÈ· ηٷӷψÙÈο ¤ˆ˜ 30.000 ¢ÚÒ, ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ· ·fi ˘ÂÚ‰·ÓÂÈÛÌfi Î·È ΔÂÈÚÂÛ›· Û ȉÈÒÙ˜, ‰ËÌÔÛ›Ô˘˜ ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘˜, Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯Ô˘˜ Î·È Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜ ÂÓÙfi˜ ÙÂÛÛ¿ÚˆÓ ËÌÂÚÒÓ. ™˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ¤ÍÈ ÙÚ¿Â˙˜ Û fiÏË ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. ∂ÎÙ·Ì›Â˘ÛË ÛÙËÓ fiÏË Û·˜” . °È· ÙÔ ‰¿ÓÂÈÔ ··ÈÙÔ‡ÓÙ·È ˆÛÙfiÛÔ Î·È ‰ÈηÈÔÏÔÁËÙÈο, ηıÒ˜ Î·È ·ÌÔÈ‚‹. “£¤ÏÔ˘Ì ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ÂÎηı·ÚÈÛÙÈÎfi, ÙËÓ Ù·˘ÙfiÙËÙ¿ Û·˜, Ì›· ÌÈÛıÔ‰ÔÛ›· Û·˜, Ù· ÙËϤʈӷ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ Û·˜, Ó· Ì·˜ ÛÙ›ÏÂÙ Ì ¤Ó· fax, ÁÈ· Ó· Ù· ‰ÈÂÎÂÚ·ÈÒÛÔ˘Ì” , ÚÔÛı¤ÙÂÈ Ë Î˘Ú›·, Ô˘ ηٷϋÁÂÈ: “°È· Ó· ‰ÈηÈÔÏÔÁ‹ÛÔ˘Ì ÚÔÛˆÈο ‰Â‰Ô̤ӷ ‰Èο Û·˜, Ú¤ÂÈ Ó· Îfi„Ô˘Ì ¤Ó· ÙÈÌÔÏfiÁÈÔ, Ô˘ Â›Ó·È 89 ¢ÚÒ Î·È ÌÔÚÒ Ó· Û·˜ ‰ÒÛˆ ¤Ó· ÓÔ‡ÌÂÚÔ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÔ‡ Û ÔÈ· ÙÚ¿Â˙· Û·˜ ‚ÔχÂÈ, ÁÈ· Ó· ÌÔÚ¤ÛÔ˘Ì ӷ Ù· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘ÌÂ. ∏ ·ÌÔÈ‚‹ ÂÍ·ÚÙ¿Ù·È ·fi ÙËÓ ‰˘ÛÎÔÏ›· ÙÔ˘ ‰·Ó›Ԣ, Ì ÂÈÙfiÎÈÔ fi,ÙÈ ÈÛ¯‡ÂÈ ÛÙËÓ ÙÚ¿Â˙·” . ªÂ ÛÎÏËÚ¿ ÏfiÁÈ· ÌÈÏÔ‡Ó ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÌÂÛ¿˙ÔÓÙ˜ ÔÈ ÙÚ·Â˙›Ù˜. “ªÂ ÔÈÔ˘˜ Û˘ÓÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È, Ò˜ Û˘ÓÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È Î·È ÁÈ·Ù›, ¿ÁÓˆÛÙÔ. ¶ÈÛÙ‡ˆ fiÙÈ ÔÈ ‰ËÌfiÛȘ ·Ú¯¤˜ ı· ¤ÚÂ ӷ ÂÈÏËÊıÔ‡Ó ÙÔ˘ ı¤Ì·ÙÔ˜” , ÙÔÓ›˙ÂÈ ˘„ËÏfi‚·ıÌÔ Û٤ϯԘ Ù˘ ∂-

M·Ú›· A. K·Ï·Ê¿ÙË

KÏÈÓÈÎfi˜ ¢È·ÈÙÔÏfiÁÔ˜-¢È·ÙÚÔÊÔÏfiÁÔ˜ MSC ™THN A£§HTIKH ¢IATPOºH

˘Ô„‹ÊÈ· ‰È‰¿ÎÙˆÚ ¶·Ó/Ì›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ¢È·ÈÙÔÏÔÁÈ΋ ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛË ÁÈ·: ➢ ¶·È‰È¿, EÁ·Ԣ˜, AıÏËÙ¤˜ ➢ ¶·ıÔÏÔÁÈΤ˜ ηٷÛÙ¿ÛÂȘ (¶·¯˘Û·ÚΛ·, ¢È·‚‹Ù˘, Y¤ÚÙ·ÛË, ¢˘ÛÏÈȉ·ÈÌ›·, YÔı˘ÚÂÔÂȉÈÛÌfi˜ Î.¿.). AÎÚÈ‚‹˜ ̤ÙÚËÛË ÙÔ˘ ÔÛÔÛÙÔ‡ Ï›Ô˘˜ Î·È ÓÂÚÔ‡ ÙÔ˘ ÛÒÌ·ÙÔ˜.

¢¤¯ÂÙ·È Î·ÙfiÈÓ Ú·ÓÙ‚ԇ TËÏ.: 24210-36869 ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜-™˘Ú›‰Ë 7 (5Ô˜ ÔÚ.)-BfiÏÔ˜

ıÓÈ΋˜ ΔÚ¿Â˙·˜. “∂›Ó·È ÁÓˆÛÙfi ÙÔ Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ, ‰ÂÓ Â›Ó·È Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ. ∞ÏÒ˜ ¤¯ÂÈ ·Ú·Á›ÓÂÈ ÙÔ Î·Îfi ÙÒÚ· Î·È Ó· ‰Ô‡Ì fiÙ ı· ÙÂÏÂÈÒÛÂÈ” , ÚÔÛı¤ÙÂÈ ÙÔ ÙÚ·Â˙ÈÎfi Û٤ϯԘ. “¢¿ÓÂÈ·, ·‚·Û¿ÓÈÛÙ· ·›ÚÓÂÙ ÌÂÙÚËÙ¿ ¿ÌÂÛ· ·fi ÈÛÙˆÙÈΤ˜ οÚÙ˜, ·fi 1000-50.000 ¢ÚÒ, ·ÎfiÌ· Î·È Ì ˘¤Ú‚·ÛË ÔÚ›Ô˘, Û ÔÏϤ˜ ¿ÙÔΘ ‰fiÛÂȘ. ∞fiÏ˘ÙË ÂÌÈÛÙÔÛ‡ÓË Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜. ∂͢ËÚ¤ÙËÛË ·ÓÂÏÏ·‰Èο fiÏÔ ÙÔ 24ˆÚÔ” , ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È Û ÌÈ· ·fi ÙȘ ÔÏϤ˜ ·ÁÁÂϛ˜.

¢È·ÌÂÛÔÏ·‚ËÙ¤˜ ÙÚ·Â˙ÒÓ ¢È·ÊÔÚÂÙÈ΋ ÂÚ›ÙˆÛË ıˆÚÔ‡ÓÙ·È ÔÈ ‰È·ÌÂÛÔÏ·‚ËÙ¤˜ ÙÚ·Â˙ÒÓ. “ŒÚ¯ÂÙ·È Ô ÂÏ¿Ù˘, Ì·˜ ‰›ÓÂÈ ÙÔ ·›ÙËÌ¿ ÙÔ˘ ÁÈ· Ó· οÓÔ˘Ì ¤Ú¢ӷ ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÙˆÓ ÙÚ·Â˙ÒÓ, ÁÈ· ÙÔ ÙÈ ¤¯Ô˘Ó Ó· Ì·˜ ÚÔÙ›ÓÔ˘Ó Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔ ·›ÙËÌ¿ ÙÔ˘ Î·È ÙÔÓ Û˘Ì‚Ô˘Ï‡ԢÌ ӷ ¿ÚÂÈ ÙÔ ·Ó¿ÏÔÁÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ô˘ ÙÔÓ Û˘ÌʤÚÂÈ” , ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ ‚ÔÏÈÒÙ˘ ‰È·ÌÂÛÔÏ·‚ËÙ‹˜ ÙÚ·Â˙ÒÓ. “ÃÚ‹Ì·Ù· ‰ÂÓ ‰È·ı¤ÙÂÈ Î·Ó¤Ó·˜. ∂ÎÙfi˜ ÙÔ˘ fiÙÈ Â›Ó·È ·Ú¿ÓÔÌÔ, ‰ÂÓ ÓÔÌ›˙ˆ fiÙÈ ÌÔÚ› ηӤӷ˜ Ó· ˘ÔηٷÛÙ‹ÛÂÈ ÙËÓ ÙÚ¿Â˙·. À¿Ú¯Ô˘Ó ‚¤‚·È· Î·È ÔÏÏÔ› ··ÙÂÒÓ˜ fiˆ˜ Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜, Ô˘ Ù¿˙Ô˘Ó ·Ú¿ÍÂÓ· Ú¿ÁÌ·Ù·, fiÙÈ ı· Û ۂ‹ÛÔ˘Ó ·fi ÙÔÓ ΔÂÈÚÂÛ›·, fiÙÈ ı· ÛÔ˘ ‰ÒÛÔ˘Ó ‰¿ÓÂÈ· Ô˘ ‰ÂÓ Á›ÓÂÙ·È... √È ‰È·‰Èηۛ˜ ÁÈ· Ó· ‚ÁÂȘ ·fi ÙÔÓ ΔÂÈÚÂÛ›·, Â›Ó·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˜ ÁÈ· fiÏÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. ΔȘ οÓÔ˘Ó Î·È ÔÈ ÙÚ¿Â˙˜. ¶·Ú·ÓƠ̂˜ ‰ÂÓ ÌÔÚԇ̠ӷ οÓÔ˘ÌÂ Î·È ‰ÂÓ Ù¿˙Ô˘Ì Û ηӤӷӔ , ÚÔÛı¤ÙÂÈ Ô ‰È·ÌÂÛÔÏ·‚ËÙ‹˜.

“À¿Ú¯Ô˘Ó οÔÈÔÈ Ô˘ ¯Ù˘¿Ó ÙËÓ Î¿ÚÙ· ÛÔ˘, ÛÔ˘ ·›ÚÓÔ˘Ó ¤Ó· ÔÛÔÛÙfi, ·ÏÏ¿ ͤÚÂȘ ·˘ÙÔ› ˆ˜ ϤÁÔÓÙ·È... ¢ÂÓ Ï¤ÁÔÓÙ·È ‰·ÓÂÈÔÏ‹Ù˜ Î·È Û˘ÓÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ. ΔÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ Úfi‚ÏËÌ· Û‹ÌÂÚ· Â›Ó·È Ô ΔÂÈÚÂÛ›·˜. ∞fi ÙËÓ ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ÙÔ 50% ÙÔ˘ ÂÌÔÚÈÎÔ‡ ÎfiÛÌÔ˘ Â›Ó·È ÛÙÔÓ Ì·‡ÚÔ ΔÂÈÚÂÛ›· Î·È ÙÔ ˘fiÏÔÈÔ 25% ÛÙÔÓ ¿ÛÚÔ, ·Ô̤ÓÂÈ ¤Ó· 25%. ¶Ò˜ Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ Ë ·ÁÔÚ¿; £· Ú¤ÂÈ Ó· ‚¿ÏÔ˘Ó ÓÂÚfi ÛÙÔ ÎÚ·Û› ÙÔ˘˜, ÂȉÈο ÁÈ· ÙÔÓ Ï¢Îfi ΔÂÈÚÂÛ›·. ∞˘Ù‹ Â›Ó·È Ë ·Ï‹ıÂÈ·. ∞fi ÂΛ Î·È ¤Ú· ÙÔ ÎÔÌÌ¿ÙÈ ÙÔ˘ ‰È·ÌÂÛÔÏ·‚ËÙ‹ Â›Ó·È Ôχ ÛÔ‚·Úfi. ∞Ó ¤¯ÂȘ; ∞Ó ¤¯ÂȘ ¤Ó· ·Ïfi ‰¿ÓÂÈÔ ÙˆÓ 100.000 ¢ÚÒ Î·È ‚ÚÂȘ ÌÈ¿ÌÈÛË ÌÔÓ¿‰·, Â›Ó·È 1500 ¢ÚÒ ÙÔ ¯ÚfiÓÔ. ∞Ó ¤¯ÂȘ οÔÈÔÓ Ô˘ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı› ÙȘ ÙÚ¿Â˙˜ Î·È Ï¤ÂÈ, ı¤ÏÂȘ Ó· ÌÂٷʤÚÂȘ ·fi Â‰Ò ÂΛ, ¤¯ÂÈ Î·È ÚÔÛÊÔÚ¿ Ù· ¤ÍÔ‰·... Δ· ÂÈÙfiÎÈ· ÌÂÈÒÓÔÓÙ·È Û ¿ÏϘ ÙÚ¿Â˙˜. ∞˘Ùfi˜ Â›Ó·È Ô ÚfiÏÔ˜ ÙÔ˘ ‰È·ÌÂÛÔÏ·‚ËÙ‹. ∫È ÂÁÒ ¤¯ˆ Î·È ÌÈ· ÈÛÙÔÔ›ËÛË, ¤¯ˆ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ Î·È ¤Ó· ÛÂÌÈÓ¿ÚÈÔ, ·ÏÏ¿ ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ...” °È· ÙÔ˘˜ ‰È·ÌÂÛÔÏ·‚ËÙ¤˜ ˘¿Ú¯ÂÈ Î·È ∫Ò‰Èη˜ ·fi ÙËÓ ΔÚ¿Â˙· Ù˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜, ÂÓÒ fiˆ˜ ÂÈÛËÌ·›ÓÂÙ·È, ÔÚÈṲ̂ÓÔÈ ‰ÂÓ ÂΉ›‰Ô˘Ó Î·È ·ԉ›ÍÂȘ, ‰ÈfiÙÈ ‰ÂÓ ÙÔ ¤¯Ô˘Ó ‰ËÏÒÛÂÈ Î·Ó ˆ˜ ÂÈÙ‹‰Â˘Ì·... “¢¿ÓÂÈ·-ÌÂÙ·ÊÔÚ¤˜ ‰·Ó›ˆÓ. ΔÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô Ì·˜-·Ú¿ ÙȘ ηΤ˜ Û˘ÁÎ˘Ú›Â˜-Û˘Ó¯›˙ÂÈ ÌÂ Û˘Ó¤ÂÈ· ÙËÓ Â͢ËÚ¤ÙËÛË ·Ï·ÈÒÓ Î·È Ó¤ˆÓ ÂÏ·ÙÒÓ. ¢È·ÌÂÛÔÏ·‚ԇ̠ÁÈ· ÙËÓ ¯ÔÚ‹ÁËÛË: ¡¤ˆÓ ‰·Ó›ˆÓ, ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ·Ï·ÈÒÓ Î·È ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ˘ÔÏÔ›ˆÓ ÈÛÙˆÙÈÎÒÓ Î·ÚÙÒÓ Ì ÂÈÙfiÎÈÔ ÌfiÓÔ 5,90%” , ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È Û ÌÈ· ·ÁÁÂÏ›·. ™˘Ì‚Ô˘Ï‹: ¢¿ÓÂÈ· ÌfiÓÔ ·fi ÙÚ¿Â˙˜.

ΔÔ ∫∫∂ ÁÈ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÛÙËÓ ·ÎÙÔÏÔ˝· μ. ™ÔÚ¿‰ˆÓ Δ√ ∫∫∂ Û ÂÚÒÙËÛË ÚÔ˜

ÙÔÓ ˘Ô˘ÚÁfi ∂ÌÔÚÈ΋˜ ¡·˘ÙÈÏ›·˜ Î·È ¡ËÛȈÙÈ΋˜ ¶ÔÏÈÙÈ΋˜ Ì ı¤Ì· “¶ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÛÙËÓ ·ÎÙÔÏÔ˚΋ Û‡Ó‰ÂÛË ÙˆÓ μ. ™ÔÚ¿‰ˆÓ” ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ Ù· ·ÎfiÏÔ˘ı·: “ΔÔÓ ·ÔÎÏÂÈÛÌfi ‚ÈÒÓÔ˘Ó ÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔÈ ÙˆÓ μ. ™ÔÚ¿‰ˆÓ Ì ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Ô˘ ÂÈÎÚ·Ù› ÛÙȘ ı·Ï¿ÛÛȘ Û˘ÁÎÔÈӈӛ˜ Ô˘ Û˘Ó‰¤Ô˘Ó Ù· ÓËÛÈ¿, ηٿÛÙ·ÛË Ô˘ ¤¯ÂÈ ÂËÚ¿ÛÂÈ ·ÚÓËÙÈο ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌ›·, ÙÔÓ ÙÔ˘ÚÈÛÌfi ÙˆÓ ÓËÛÈÒÓ Î·È ÙȘ ˙ˆ¤˜ ÙÔ˘˜. ΔÔ Ô¯ËÌ·Ù·ÁˆÁfi “∂ÍÚ¤˜ ™ÎÈ¿ıÔ˜” Â›Ó·È ÙÔ ÌÔÓ·‰ÈÎfi ·˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ ÏÔ›Ô, ÙÔ ÔÔ›Ô Û˘Ó‰¤ÂÈ ÙȘ μ. ™ÔÚ¿‰Â˜ Ì ÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡ÓÙ·È ÔÏÏ¿ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·, Ù· ÔÔ›· ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ÁÈÁ·ÓÙˆıÔ‡Ó Î·Ù¿ ÙËÓ Î·ÏÔηÈÚÈÓ‹ ÂÚ›Ô‰Ô Ô˘ ı· ·˘ÍËı› Ë ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋ ΛÓËÛË. ªÂ ¤Ó· ÌfiÓÔ ÏÔ›Ô ‰ÂÓ Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ Ó· Î·Ï˘ÊıÔ‡Ó ÔÈ ·Ó¿ÁΘ ÌÂٷΛÓËÛ˘ ÙfiÛÔ ÙˆÓ ÓËÛȈÙÒÓ, fiÛÔ Î·È ÙˆÓ ÂÈÛÎÂÙÒÓ, ÁÂÁÔÓfi˜ ·ÓÂ›ÙÚÂÙÔ, fiÛÔ Ì¿ÏÏÔÓ fiÙ·Ó Ë ÌÂٷΛÓËÛË Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÂÈ ¤ÎÙ·ÎÙ· ÁÈ· ÏfiÁÔ˘˜ ˘Á›·˜. Δ· ÓËÛÈ¿ ÂÈϤÔÓ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÙÚÔÊÔ‰ÔÛ›·˜ Û ÚÒÙ˜ ‡Ï˜ Î·È ÚÔ˚fiÓÙ· Ô˘ ÎÈÓ‰˘ÓÂ‡Ô˘Ó Ó· ˘ÔÛÙÔ‡Ó ·ÏÏÔÈÒÛÂȘ ηٿ ÙË ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ÙÔ˘˜ ·fi ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ÙÔ ÏÔ›Ô ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ÌÂٷʤÚÂÈ Î¿ı ÊÔÚ¿ ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ ÊÔÚÙËÁÒÓ. ∂˘ı‡Ó˜ ÁÈ· ÙËÓ ·Ú·¿Óˆ ηٿÛÙ·ÛË ¤¯Ô˘Ó ÔÈ ÂοÛÙÔÙ ΢‚ÂÚÓ‹ÛÂȘ, Ô˘ Ì ÙËÓ ·ÓÙÈÏ·˚΋ ÔÏÈÙÈ΋ Ô˘ ÂÊ·ÚÌfi˙Ô˘Ó fiÏ· ·˘Ù¿ Ù· ¯ÚfiÓÈ·, ¤¯Ô˘Ó ÚÔÛʤÚÂÈ ÛÙ‹ÚÈÍË ÛÙÔ ÂÊÔÏÈÛÙÈÎfi ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ Ó· ‰Ú· ·ÓÂͤÏÂÁÎÙ· Î·È Ó· ÚÔÛ·ÚÌfi˙ÂÈ ÙȘ ı·Ï¿ÛÛȘ Û˘ÁÎÔÈӈӛ˜, Ì ‚¿ÛË ÙÔ Î¤Ú‰Ô˜ Ô˘ ı· ÙÔ˘ ·ÔʤÚÔ˘Ó, ·‰È·ÊÔÚÒÓÙ·˜ ÁÈ· ÙÔ ÔȘ Â›Ó·È ÔÈ ·Ó¿ÁΘ ÙˆÓ ÓËÛȈÙÈÎÒÓ ÂÚÈÔ¯ÒÓ Î·È ÔȘ ı· Â›Ó·È ÔÈ ÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ Î·È ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ ÂÈÙÒÛÂȘ Ô˘ ı· ˘¿ÚÍÔ˘Ó Ì ÙÔÓ ·ÔÎÏÂÈÛÌfi ÙÔ˘˜. ∞›ÙËÌ· ÙˆÓ Î·ÙԛΈÓ, ÊÔÚ¤ˆÓ, ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÒÓ Î·È ÙˆÓ √Δ∞ ÙˆÓ ÓËÛÈÒÓ Â›Ó·È Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆÈÛÙ› ¿ÌÂÛ· ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· Ì ÙË ‰ÚÔÌÔÏfiÁËÛË ÂÓfi˜ ·ÎfiÌË Ô¯ËÌ·Ù·ÁˆÁÔ‡ ·fi ÙÔ μfiÏÔ, ηıÒ˜ Î·È ÂÓfi˜ ·ÎfiÌË ·fi ÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ ÙÔ˘ ∞Á. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘. ∂ÚˆÙ¿Ù·È Ô Î. ˘Ô˘ÚÁfi˜, ÙÈ Ì¤ÙÚ· ı· Ï¿‚ÂÈ ÒÛÙ ¿ÌÂÛ· Ó· ‰ÚÔÌÔÏÔÁËıÔ‡Ó Î·È ¿ÏÏ· ÏÔ›· Î·È Ó· ·ÔηٷÛÙ·ı› Ë ·ÎÙÔÏÔ˚΋ Û˘ÁÎÔÈÓˆÓ›· ÛÙȘ μ. ™ÔÚ¿‰Â˜” .


T√¶π∫√ P∂¶√ƒΔ∞∑

22

KYPIAKH 28 I√À¡π√À 2009

™˘Ó·˘Ï›· £. ∫Ô˘ÙÛÔ‚·ÁÁ¤ÏË ÁÈ· ÙË °ÈÔÚÙ‹ μÈ‚Ï›Ô˘ ∏ ∂Ù·ÈÚ›· ∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜ ¶·Ú¤Ì-

‚·Û˘ & ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ Ù˘ ¡Ô̷گȷ΋˜ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ (∂∫¶√§ ¡∞ª) ÛÙ· Ï·›ÛÈ· Ù˘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ Ù˘ ÛÙËÓ 17Ë °ÈÔÚÙ‹ μÈ‚Ï›Ô˘ 2009 ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ Û˘Ó·˘Ï›· ÙÔ˘ £Âfi‰ˆÚÔ˘ ¢. ∫Ô˘ÙÛÔ‚·ÁÁ¤ÏË ÛÙÔ ¶¿ÚÎÔ ∞Á. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË 1 πÔ˘Ï›Ô˘ ÛÙȘ 9Ì.Ì. ηٿ ÙËÓ ÔÔ›· Ô ‚ÔÏÈÒÙ˘ ÌÔ˘ÛÈÎÔÛ˘Óı¤Ù˘ ı· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂÈ ÙÔ Î·ÈÓÔ‡ÚÈÔ ÙÔ˘ cd ’’ΔÚÈ·ÓÙ·Ê˘ÏÏÈ¿ ·ÓÂÌfiÛηϷ ÛÙ’ ·ÛÙ¤ÚÈ·’’, ¤Ó· ·ÎÏÔ ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÒÓ Û Ô›ËÛË, ÌÔ˘ÛÈ΋ Î·È ÂÓÔÚ¯‹ÛÙÚˆÛË ÙÔ˘ ›‰ÈÔ˘. ∏ ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛË Ù˘ Û˘Ó·˘Ï›·˜ Â›Ó·È Ê˘ÛÈο ‰ˆÚ¿Ó. ∂ÈÚÚÔ¤˜ jazz, blues, ·Ú·‰ÔÛȷΤ˜ ÂÏÏËÓÈΤ˜ Îϛ̷Θ Î·È Ú˘ıÌÔ› ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó ¤Ó· ÚˆÙfiÁÓˆÚÔ Ë¯ËÙÈÎfi ·Ì¿ÏÁ·Ì· ÌÈ·˜ ÎÔÛÌÔÔÏ›ÙÈ΢, Ì· ¿Óˆ ·’ fiÏ· Û‡Á¯ÚÔÓ˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÌÔ˘ÛÈ΋˜. Δ· ÏÔ‡ÛÈ· ˯ԯÚÒÌ·Ù· ÙˆÓ ¯¿ÏÎÈÓˆÓ Ó¢ÛÙÒÓ (ÙÚÔÌ¤Ù·, ÎfiÚÓÔ, ÙÚÔÌfiÓÈ, ÙÔ‡Ì·) ÂÓ·ÏÏ¿ÛÛÔÓÙ·È Î·È ·ÏÏËÏÔÛ˘ÌÏËÚÒÓÔÓÙ·È Ì ٷ ¢·›ÛıËÙ· ͇ÏÈÓ· Ó¢ÛÙ¿ (ÊÏ¿Ô˘ÙÔ, Û·ÍfiʈÓÔ, Ê·ÁÎfiÙÔ, ÊÏ¿Ô˘ÙÔ ÙÔ˘ ¶·Ófi˜, Ê˘Û·ÚÌfiÓÈη). ΔËÓ Ë¯ËÙÈ΋ Ì·Á›· Û˘ÌÏËÚÒÓÔ˘Ó ÔÈ ÎÈı¿Ú˜, ÙÔ È¿ÓÔ Î·È ÙÔ Û˘ÓıÂÛ¿È˙ÂÚ, ÙÔ Ì¿ÛÔ Î·È Ù· ÎÚÔ˘ÛÙ¿. ∏ ÌÔ˘ÛÈ΋ Û˘ÌÏËÚÒÓÂÈ ˘Ô‰ÂÈÁÌ·ÙÈο Î·È ˘ÔÁÚ·ÌÌ›˙ÂÈ ‰È·ÎÚÈÙÈο ÌÈ· Ô›ËÛË Â˘·›ÛıËÙË ·ÏÏ¿ Î·È ·È¯ÌËÚ‹, Ô˘ ˘ÌÓ› ÙÔ ı·‡Ì· ÙÔ˘ ŒÚˆÙ·, ıÚËÓ› ÁÈ· ÙÔ ¯·Ìfi ÙÔ˘, ÚÔÛ·ı› Â›ÌÔÓ· Ó· ˘ÂÚÎÂÚ¿ÛÂÈ Ù· ˘·ÚÍȷο Î·È ÎÔÈÓˆÓÈο ·‰È¤ÍÔ‰· Ì ÙÔ ‹ıÔ˜ ·ÏÏ¿ Î·È ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ Û¿ÙÈÚ·, ¯ˆÚ›˜ Ó· ÂÎ›ÙÂÈ Û ÛÙ›ڷ Û˘ÓıËÌ·ÙÔÏÔÁ›·. ΔÔÓ ÌÔ˘ÛÈÎfi - ÔÈËÙÈÎfi ·˘Ùfi ·ÎÏÔ Û˘ÌÏËÚÒÓÔ˘Ó ÙÚ·ÁÔ‡‰È· ·fi ÙȘ ·ÏÈfiÙÂÚ˜ ‰ÈÛÎÔÁÚ·ÊÈΤ˜ ‰Ô˘ÏÂȤ˜. ™˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÔÈ ÌÔ˘ÛÈÎÔ›: £Âfi‰ˆÚÔ˜ ¢. ∫Ô˘ÙÛÔ‚·ÁÁ¤Ï˘: ÙÚ·ÁÔ‡‰È, ÎÈı¿Ú·, Ê˘Û·ÚÌfiÓÈη, πfiÏË ™ÎÔ‡ÚÙË: ÙÚ·ÁÔ‡‰È, μ¿ÈÔ˜ Δ·ÎÙÈÎfi˜: ÊÏ¿Ô˘ÙÔ, £·Ó¿Û˘ Δ·ÎÙÈÎfi˜: ¿ÏÙÔ Û·ÍfiʈÓÔ, Ê·ÁÎfiÙÔ, ºÒÙ˘ ∞˙›˙˘: ÙÚÔÌ¤Ù·, ∫ÒÛÙ·˜ ∑¿Ú·˜: Ï‹ÎÙÚ·, μ·ÁÁ¤Ï˘ ª·Î¿Ï˘: ÎÚÔ˘ÛÙ¿, ¶·‡ÏÔ˜ ∑·¯fiÔ˘ÏÔ˜: ËÏÂÎÙÚÈÎfi Ì¿ÛÔ. √ £Âfi‰ˆÚÔ˜ ∫Ô˘ÙÛÔ‚·ÁÁ¤Ï˘ ÛÔ‡‰·Û ÎÏ·ÛÈ΋ ÎÈı¿Ú·, È¿ÓÔ, ·ÓÒÙÂÚ· ıˆÚËÙÈο Î·È ‚˘˙·ÓÙÈÓ‹ ÌÔ˘ÛÈ΋. ∂›Ó·È ·fiÊÔÈÙÔ˜ Ù˘ ºÈÏÔÛÔÊÈ΋˜ ™¯ÔÏ‹˜ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ∫Ú‹Ù˘. Œ¯ÂÈ ÂΉÒÛÂÈ ¤ÓÙ ÔÈËÙÈΤ˜ Û˘ÏÏÔÁ¤˜ Î·È ÙË ÌÔ˘ÛÈÎÔÏÔÁÈ΋ Î·È Ï·ÔÁÚ·ÊÈ΋ ¤Ú¢ӷ “ΔÚ›ÎÂÚÈ, ‹¯Ô˜ Î·È ÏfiÁÔ˜ ·fi ÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ - ÂÏ›‰· ÁÈ· ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ”. Œ¯ÂÈ Û˘Óı¤ÛÂÈ ÌÔ˘ÛÈ΋ ÁÈ· Ù· ı·ÙÚÈο ¤ÚÁ· Î·È Ì¤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÌÔ˘ÛÈÎÔ‡ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ (ÌÔ˘ÛÈ΋, ÛÙ›¯ÔÈ Î·È ÂÓÔÚ¯‹ÛÙÚˆÛË) ¤¯ÂÈ ÂΉÔı› ÛÙȘ ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ˜ ·Ú·ÁˆÁ¤˜.

•Ô‰Â‡ÙËÎ·Ó 130 ÂηÙ. ¢ÚÒ ÛÙË 15ÂÙ›· ÁÈ· ·Ó·¯·ÈÙ›ÛÂȘ

∞ÈÌÔÚÚ·Á›· ·fi ÛÙÚ·ÙȈÙÈΤ˜ ‰·¿Ó˜

Ù· 130.000.000 ¢ÚÒ ·Ó‹Ïı ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ ÙˆÓ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ ·Ó·¯·ÈÙ›ÛÂˆÓ Î·Ù¿ ÙÔ˘ÚÎÈÎÒÓ ·ÂÚÔÛηÊÒÓ Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ‰Âη¤ÓÙ ¯ÚfiÓÈ·, ÂÓ‰ÂÈÎÙÈÎfi Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ·ÈÌÔÚÚ·Á›·˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ÁÈ· ÛÙÚ·ÙȈÙÈΤ˜ ‰·¿Ó˜. ∏ ∂ÏÏ¿‰· ‰È·ı¤ÙÂÈ Û ÔÛÔÛÙfi Â› ÙÔ˘ ∞∂¶ ‰ÈÏ¿ÛÈ· Î·È ÙÚÈÏ¿ÛÈ· ¯ÚËÌ·ÙÈο ÔÛ¿ ÁÈ· ÔÏÈο Û˘ÛÙ‹Ì·Ù· Û ۯ¤ÛË Ì ÙȘ ˘fiÏÔÈ˜ Â˘Úˆ·˚Τ˜ ¯ÒÚ˜ ÏfiÁˆ Ù˘ Â͈ÙÂÚÈ΋˜ ·ÂÈÏ‹˜ Ô˘ ‰¤¯ÂÙ·È. ªfiÓÔ ÙÔ 2008 ‰ÈÔ¯ÂÙ‡ÙËÎ·Ó ÔÎÙÒ ‰ÈÛÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ¢ÚÒ ÁÈ· ÛÙÚ·ÙȈÙÈΤ˜ ‰·¿Ó˜, ÙËÓ ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ Ù· ¯Ú‹Ì·Ù· ·˘Ù¿ ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· ‰ÔıÔ‡Ó Û ¿ÏÏÔ˘˜ ÙÔÌ›˜, fiˆ˜ ˘Á›·, ·È‰Â›·, ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋.

ƒÂÔÚÙ¿˙:

ºøΔ∏™ ™¶∞¡√™

∏ Ì›ˆÛË Ù˘ ÛÙÚ·ÙȈÙÈ΋˜ ıËÙ›·˜ ηÙfiÈÓ ·fiÊ·Û˘ ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ ∂ıÓÈ΋˜ ÕÌ˘Ó·˜ Û ÂÓÓÈ¿ Ì‹Ó˜ ÁÈ· ÙÔ ™ÙÚ·Ùfi •ËÚ¿˜ Û›ÁÔ˘Ú· ÈηÓÔÔ›ËÛ ÙÔ˘˜ ˘Ô„‹ÊÈÔ˘˜ ÛÙÚ·Ù‡ÛÈÌÔ˘˜, ·ÊÔ‡ ı· ˘ËÚÂÙ‹ÛÔ˘Ó ÛÙÔÓ ÂÏÏËÓÈÎfi ™ÙÚ·Ùfi ÏÈÁfiÙÂÚÔ˘˜ Ì‹Ó˜. ∏ ÂͤÏÈÍË ·˘Ù‹ fï˜ ‰ÂÓ ‚ÂÏÙÈÒÓÂÈ ¿ÏÏÔ˘˜ ÙÔÌ›˜ ÛÙË Û¯¤ÛË ÛÙÚ·ÙȈÙÈ΋˜ ¿Ì˘Ó·˜ Î·È ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜. ∏ Ì›ˆÛË Ù˘ ıËÙ›·˜ ÙˆÓ ÛÙÚ·Ù‡ÛÈÌˆÓ ı· Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ Û Ӥ˜ ÚÔÛÏ‹„ÂȘ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÒÓ ÔÏÈÙÒÓ; °È· fiÛÔ ·ÎfiÌË Ë ∂ÏÏ¿‰· ı· Íԉ‡ÂÈ ‰ÈÛÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ¢ÚÒ ÁÈ· ÙȘ ÛÙÚ·ÙȈÙÈΤ˜ Ù˘ ‰·¿Ó˜; ¶fiÛÔ ÂËÚ¿˙ÂÈ ÙÔ ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈÎfi ¤ÏÏÂÈÌÌ· Ë ‰·¿ÓË ÁÈ· Ù· ÔÏÈο Û˘ÛÙ‹Ì·Ù·; ∂›Ó·È ÌÂÚÈο ·fi Ù· ÂÚˆÙ‹Ì·Ù· Ô˘ ÚÔ·ÙÔ˘Ó. Ÿˆ˜ ÙÔÓ›˙ÂÈ Ô ∞Ó·ÏËÚˆÙ‹˜ ∫·ıËÁËÙ‹˜ ÂÊ·ÚÌÔṲ̂Ó˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÙÔ˘ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ∂ÈÛÙËÌÒÓ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î. ÃÚ‹ÛÙÔ˜ ∫fiÏÏÈ·˜, ·ÚÌfi‰ÈÔ˜ ÁÈ· ı¤Ì·Ù· ¿Ì˘Ó·˜, ·Ì˘ÓÙÈ΋˜ ÔÏÈÙÈ΋˜ Î·È ·Ì˘ÓÙÈ΋˜ ‚ÈÔÌ˯·Ó›·˜, “Ë ∂ÏÏ¿‰· ·Ú·Ì¤ÓÂÈ Ë ¯ÒÚ· Ì ÙȘ ˘„ËÏfiÙÂÚ˜ ÛÙÚ·ÙȈÙÈΤ˜ ‰·¿Ó˜ ÛÙËÓ ∂˘Úˆ·˚΋ ŒÓˆÛË ˆ˜ ÔÛÔÛÙfi ÙÔ˘ ∞∂¶. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ· Û‡Ìʈӷ Ì ÛÙÔȯ›· ÙÔ˘ πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ˘ ∂Ú¢ÓÒÓ ÁÈ· ÙËÓ ∂ÈÚ‹ÓË Ù˘ ™ÙÔίfiÏÌ˘ ÙÔ 2007 Ë ∂ÏÏ¿‰· ‰È¤ıÂÛ ÙÔ 3,3% ÙÔ˘ ∞∂¶ ÁÈ· ÛÙÚ·ÙȈÙÈΤ˜ ‰·¿Ó˜, fiÙ·Ó Ô ·ÓÙ›ÛÙÔȯԘ Â˘Úˆ·˚Îfi˜ ̤ÛÔ˜ fiÚÔ˜ ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó ÛÙÔ 1%. ∂Ì›˜ ›̷ÛÙ ηٿ 2,5% ÔÛÔÛÙÈ·›Â˜ ÌÔÓ¿‰Â˜ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·fi ÙÔ˘˜ ˘fiÏÔÈÔ˘˜ ∂˘Úˆ·›Ô˘˜ ÛÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜. ™Â ·fiÏ˘Ù· ÌÂÁ¤ıË Ë ∂ÏÏ¿‰· Íԉ‡ÂÈ ÂÙËÛ›ˆ˜ ÔÎÙÒ ‰ÈÛÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ¢ÚÒ ÁÈ· Ù· ÔÏÈο Ù˘ Û˘ÛÙ‹Ì·Ù·. ŒÓ· Ôχ ÌÂÁ¿ÏÔ ÎÔÌÌ¿ÙÈ ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ¯ÚËÌ¿ÙˆÓ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ ·ÁÔÚ¿ Î·È ÂÈÛ·ÁˆÁ‹ ÔÏÈÎÒÓ Û˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ. ∏ ∂ÏÏ¿‰· ·Ú¿ ÙȘ ÚÔÛ¿ıÂȘ Ô˘ ‰ÂÓ ·¤‚ËÛ·Ó Î·È È‰È·›ÙÂÚ· ηÚÔÊfiÚ˜, ‰ÂÓ ÌfiÚÂÛ ӷ ·Ó·Ù‡ÍÂÈ ÌÈ· ÂÁ¯ÒÚÈ· ·Ì˘ÓÙÈ΋ ‚ÈÔÌ˯·Ó›·, ÛÂ

ΜΑΡΙΖΑ ΣΤ. ΧΑΤΖΗΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ, M.Sc. Πτυχιούχος Α.Π.Θ. Master Ψυχολογίας Παν/μίου Surrey Αγγλίας Υποψήφια Διδάκτωρ Παν/μίου Θεσσαλίας ™Àªμ√À§∂ÀΔπ∫∏ (°ÔÓ¤ˆÓ, ÂÊ‹‚ˆÓ Î·È ·È‰ÈÒÓ Ì ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÔÈÎÔÁÂÓÂȷο, Û˘Ó·ÈÛıËÌ·ÙÈο Î·È Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿˜, ™˘˙˘ÁÈÎÒÓ Î·È ‰È·ÚÔÛˆÈÎÒÓ Û¯¤ÛˆÓ, ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋˜ ÛÙ·‰ÈÔ‰ÚÔÌ›·˜ - ∂ÚÁ·ÛÈ·ÎÒÓ Û¯¤ÛˆÓ) æÀÃ√£∂ƒ∞¶∂π∞ (¿Á¯Ô˜, ÎÚ›ÛÂȘ ·ÓÈÎÔ‡, ÊÔ‚›Â˜,ηٿıÏÈ„Ë, ¯ÚfiÓȘ ·ı‹ÛÂȘ, ‰È·Ù·Ú·¯¤˜ ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ·˜,„˘¯Èο ÙÚ·‡Ì·Ù·,·˘ÙÔÁÓˆÛ›·, ·ÔÌfiÓˆÛË, ÔÈÎÔÁÂÓÂȷ΋ ‚›·, ÂıÈÛÌÔ›, ·ÒÏÂÈ· ‚¿ÚÔ˘˜, Ó¢ÚÈ΋ ·ÓÔÚÂÍ›· - ‚Ô˘ÏÈÌ›·)

∂¶∞°°∂§ª∞Δπ∫√™ ¶ƒ√™∞¡∞Δ√§π™ª√™ ∞ƒπ™Δ√¡ Δ∂™Δ

Ρ. ΦΕΡΑΙΟΥ 130 - Κ. ΚΑΡΤΑΛΗ, ΒΟΛΟΣ ΤΗΛ. 24210 50888

√ ηıËÁËÙ‹˜ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î. ÃÚ. ∫fiÏÏÈ·˜

·ÓÙ›ıÂÛË Ì ÙËÓ ΔÔ˘ÚΛ·. À¿Ú¯ÂÈ ÏÔÈfiÓ ÌÈ· ÂÎÚÔ‹ ·fi ÙËÓ ÂÁ¯ÒÚÈ· ÔÈÎÔÓÔÌ›·, ÙÌ‹Ì· Ù˘ ÔÔ›·˜ ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ÂÈÛÙÚ¤„ÂÈ Ì¤Ûˆ ÙˆÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ Û˘Ì·Ú·ÁˆÁ‹˜, ÙˆÓ ÁÓˆÛÙÒÓ ˆ˜ ·ÓÙÈÛÙ·ıÌÈÛÙÈÎÒÓ ˆÊÂÏËÌ¿ÙˆÓ” . ∏ ·ÁÔÚ¿ ÔÏÂÌÈÎÒÓ ·ÂÚÔÛηÊÒÓ ·ÔÙÂÏ› Ì›· ·fi ÙȘ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˜ ·ÁÔÚ¤˜ Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ› ¤Ó· ÎÚ¿ÙÔ˜ ÁÈ· Ó· ÂÓÈÛ¯‡ÛÂÈ ÙËÓ ·ÛÊ¿ÏÂÈ¿ ÙÔ˘ ·fi Â͈ÙÂÚÈÎÔ‡˜ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘˜. “ŸÙ·Ó ·ÁÔÚ¿˙Ô˘Ì ¤Ó· ·ÂÚÔÛοÊÔ˜, ·ÁÔÚ¿˙Ô˘Ì ÙËÓ Ï·ÙÊfiÚÌ·, ·ÊÔ‡ Ù· fiÏ· Â›Ó·È Î¿ÙÈ ÂÈÚfiÛıÂÙÔ. ΔÔ ÎfiÛÙÔ˜ ·ÁÔÚ¿˜ ÂÓfi˜ ÔÏÂÌÈÎÔ‡ ·ÂÚÔÛοÊÔ˘˜ Î˘Ì·›ÓÂÙ·È ÌÂٷ͇ 45-70 ÂηÙÔÌÌ˘Ú›ˆÓ ¢ÚÒ, ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙÔÓ Ù‡Ô. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ¤Ó· ÙÂÚ¿ÛÙÈÔ ·ÚÈıÌËÙÈÎfi ̤ÁÂıÔ˜ ÁÈ· Ù· ‰Â‰Ô̤ӷ Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ Ô˘ ›̷ÛÙ ˘Ô¯Úˆ̤ÓÔÈ ˆ˜ ¯ÒÚ· Ó· ÙÔ Î·Ù·‚¿ÏÔ˘ÌÂ, ÁÈ·Ù› Â›Ó·È ‰Â‰Ô̤ÓË Ë ·ÂÈÏ‹ Ô˘ ‰Â¯fiÌ·ÛÙ ·fi Ù· ·Ó·ÙÔÏÈο Ì·˜ Û‡ÓÔÚ·” ÙÔÓ›˙ÂÈ Ô Î. ∫fiÏÏÈ·˜. ¶ÚÔÛı¤ÙÂÈ ‰Â ˆ˜ Ë ‰È·¯ÚÔÓÈ΋ Ù¿ÛË ÙˆÓ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ ÛÙÚ·ÙȈÙÈÎÒÓ ‰··ÓÒÓ Â›Ó·È ·ÓÔ‰È΋. 줂·È· ˘¿Ú¯Ô˘Ó Î·È ÔÈ ‰È·Î˘Ì¿ÓÛÂȘ. ™ÙË ‰ÂηÂÙ›· ÙÔ˘ 1990, Ù˘ ¢ÊÔÚ›·˜, ‰ËÏ·‰‹ ÌÂÙ¿ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ æ˘¯ÚÔ‡ ¶ÔϤÌÔ˘, ÔfiÙ ÔÏÏÔ› Ì›ÏËÛ·Ó Î·È ÁÈ· ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙˆÓ Û˘ÁÎÚÔ‡ÛˆÓ, ÙˆÓ ÔϤ̈Ó, ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ¯ÒÚ˜ Ù˘ ∂˘ÚÒ˘ Î·È ÔÈ ∏¶∞ Ì›ˆÛ·Ó ÙȘ ‰·¿Ó˜ ÙÔ˘˜ Û ·fiÏ˘Ù· ÌÂÁ¤ıË. ∞ÓÙ›ıÂÙ· Ë ∂ÏÏ¿‰· Î·È Ë ΔÔ˘ÚΛ· ·ÔÙ¤ÏÂÛ·Ó ÙȘ ÌfiÓ˜ ÂÍ·ÈÚ¤ÛÂȘ, fiÔ˘ ÔÈ ÛÙÚ·ÙȈÙÈΤ˜ ÙÔ˘˜ ‰·¿Ó˜ ·˘Í‹ıËÎ·Ó Û Ú·ÁÌ·ÙÈÎÔ‡˜ fiÚÔ˘˜. ∏ ΔÔ˘ÚΛ· Û ‰¤Î· ¯ÚfiÓÈ· ÙȘ ‰ÈÏ·Û›·ÛÂ, ÂÓÒ Ë ∂ÏÏ¿‰· ÙȘ ·‡ÍËÛ ÛÙÔ 80%. ∏ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ·ÈÌÔÚÚ·Á›· Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ ÁÈ· ÙȘ ÛÙÚ·ÙȈÙÈΤ˜ ‰·¿Ó˜ Â›Ó·È Î·ıÔÚÈÛÙÈ΋ ÁÈ· ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜

Ù˘ ÔÚ›·˜ Î·È ÙËÓ Î¿Ï˘„Ë ¿ÏÏˆÓ ·Ó·ÁÎÒÓ. √ Î. ∫fiÏÏÈ·˜ ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓÔ˜ ÛÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ ÙˆÓ ·Ó·¯·ÈÙ›ÛÂˆÓ Ô˘ οÓÔ˘Ó Ù· ÂÏÏËÓÈο ·ÂÚÔÛοÊË ÛÙ· ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· ÙÔ˘ÚÎÈο, ›Â: Δ· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ‰Âη¤ÓÙ ¯ÚfiÓÈ· ÔÈ ·Ó·¯·ÈÙ›ÛÂȘ ÛÙÔ›¯ÈÛ·Ó ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌ›· Á‡Úˆ ÛÙ· 130.000.000 ¢ÚÒ. ™˘ÓÔÏÈο ·fi ÙÔ 1985 ¤ˆ˜ ÙÔ 2008 Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËÎ·Ó 24.000 ·Ó·¯·ÈÙ›ÛÂȘ, ÂÓÒ Î·Ù¿ ̤ÛÔ fiÚÔ ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ ÌÈ·˜ ·Ó·¯·›ÙÈÛ˘ ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È ÛÙ· 5.500 ¢ÚÒ.

∏ ·ÂÈÏ‹ 줂·È· Ô ‚·ÛÈÎfi˜ ÏfiÁÔ˜ Ô˘ Ë ∂ÏÏ¿‰· ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÙfiÛÔ ˘„ËϤ˜ ÛÙÚ·ÙȈÙÈΤ˜ ‰·¿Ó˜, Â›Ó·È Ë ÙÔ˘ÚÎÈ΋ ·ÂÈÏ‹. Ÿˆ˜ ÙÔÓ›˙ÂÈ Ô Î. ∫fiÏÏÈ·˜ “Ë ∂ÏÏ¿‰· Î·È Ë ∫‡ÚÔ˜ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÙȘ ÌfiÓ˜ ¯ÒÚ˜ ·ÓÂ˘Úˆ·˚ο Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó ¤ÓÙÔÓÔ Úfi‚ÏËÌ· Â͈ÙÂÚÈ΋˜ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜. ™˘ÓÂÒ˜ Ë ∂ÏÏ¿‰· ‰È·ı¤ÙÂÈ Ôχ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ¯Ú‹Ì·Ù· ÁÈ· ÙËÓ ¿Ì˘Ó¿ Ù˘ Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔ μ¤ÏÁÈÔ ‹ ÙËÓ ¶ÔÚÙÔÁ·Ï›· Ô˘ ‰ÂÓ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó ÙÔ ·Ú·ÌÈÎÚfi Úfi‚ÏËÌ· Â͈ÙÂÚÈ΋˜ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜. ∞ÓÙ›ıÂÙ· ÁÈ· ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î·È ÙËÓ ∫‡ÚÔ ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· ·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ Â›Ó·È Ô͇ٷÙÔ, ÂÓÙÔÓfiÙ·ÙÔ, Û˘Ó¯¤˜ Î·È Èı·Ó¿ ÂȉÂÈÓÔ‡ÌÂÓÔ. ∞Ó Î·Ó›˜ ÎÔÈÙ¿ÍÂÈ ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ Ù˘ ΔÔ˘ÚΛ·˜ ·fi ÙÔ 1974 Î·È ÂÓÙ‡ıÂÓ, ı· ‰È·ÈÛÙÒÛÂÈ fiÙÈ Â›Ó·È ÛÙ·ıÂÚ‹, Û˘ÛÙËÌ·ÙÈ΋ Î·È ÎÏÈÌ·ÎÔ‡ÌÂÓË ˆ˜ ÚÔ˜ ÙȘ ‰ÈÂΉÈ΋ÛÂȘ, ÂÔ̤ӈ˜ Î·È ˆ˜ ÚÔ˜ ÙËÓ ·ÂÈÏ‹. °È· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ÚÈÓ ¤ÓÙ ¯ÚfiÓÈ· ‰ÂÓ ˘‹Ú¯·Ó ÔÈ ˘ÂÚÙ‹ÛÂȘ ¿Óˆ ·fi ÙÔ ∞Á·ıÔÓ‹ÛÈ. À‹Ú¯·Ó ·Ú·‚È¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ÂÓ·¤ÚÈÔ˘ ¯ÒÚÔ˘, ·ÏÏ¿ ÔÈ ÚÔÎÏ‹ÛÂȘ ¿Óˆ ·fi ÂÏÏËÓÈ΋ ÂÈÎÚ¿ÙÂÈ·, fiˆ˜ ¤Ó· ηÙÔÈÎË̤ÓÔ ÓËÛ›, ‰ÂÓ Â›¯·Ó ÂÌÊ·ÓÈÛÙ›. ™‹ÌÂÚ· Â›Ó·È Û¯Â‰fiÓ Î·ıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ·. ∞˘Ùfi

Û˘ÓÈÛÙ¿ ÎÏÈ̿ΈÛË ÛÙË Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ Ù˘ ΔÔ˘ÚΛ·˜, ÛÙËÓ ÚÔ‚ÔÏ‹ Ù˘ ÛÙÚ·ÙȈÙÈ΋˜ ÈÛ¯‡Ô˜ Ù˘ Î·È ÛÙËÓ ¿ÛÎËÛË Î·Ù¿ Ì›· ¤ÓÓÔÈ· ηٷӷÁηÛÙÈ΋˜ ‰Èψ̷ٛ·˜” .

∞›ÙËÌ· ÛÙËÓ ∫ÔÌÈÛÈfiÓ √ ›‰ÈÔ˜ ÚÔÛı¤ÙÂÈ ˆ˜ “ÔÈ ·Ì˘ÓÙÈΤ˜ ‰·¿Ó˜ ÂÈ‚·Ú‡ÓÔ˘Ó ÙÔÓ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi Î·È ÙË ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË, ÂÓÒ ‰˘Û¯ÂÚ·›ÓÔ˘Ó ‹ ÂÈ‚Ú·‰‡ÓÔ˘Ó ÙȘ ·Ó·Ù˘ÍȷΤ˜ Ù˘ ÚÔÛ¿ıÂȘ, ηıÒ˜ ÔÈ fiÚÔÈ ·˘ÙÔ› ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· ·ÍÈÔÔÈËıÔ‡Ó Â˘ÂÚÁÂÙÈο ÁÈ· ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌ›· Î·È ÙÔ˘˜ ŒÏÏËÓ˜ Ôϛ٘ Û ÌÈ· ÏÂÈ¿‰· ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈÎÒÓ ¯Ú‹ÛˆÓ, fiˆ˜ ÛÙËÓ ˘Á›·, ÛÙËÓ ·È‰Â›·, ÛÙËÓ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋, ÛÙȘ ˘Ô‰Ô̤˜. ∞Ó ‰ÂÓ ˘‹Ú¯Â Ë ÙÔ˘ÚÎÈ΋ ·ÂÈÏ‹, Ë ∂ÏÏ¿‰· ‰ÂÓ ı· ›¯Â ηӤӷ ÏfiÁÔ Ó· ‰··Ó¿ ÛÙËÓ ¿Ì˘Ó¿ Ù˘ ÔÛÔÛÙfi ÙÔ˘ ÂıÓÈÎÔ‡ ÂÈÛÔ‰‹Ì·Ùfi˜ Ù˘ ˘ÂÚ‰ÈÏ¿ÛÈÔ ÙÔ˘ ̤ÛÔ˘ fiÚÔ˘ Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ŒÓˆÛ˘. ∞Ó ÔÈ ÂÏÏËÓÈΤ˜ ‰·¿Ó˜ ¿Ì˘Ó·˜ ˆ˜ ÔÛÔÛÙfi ÙÔ˘ ∞∂¶ Î˘Ì·›ÓÔÓÙ·Ó Á‡Úˆ ÛÙÔÓ Â˘Úˆ·˚Îfi ̤ÛÔ fiÚÔ, ÙÔ ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈÎfi ¤ÏÏÂÈÌÌ· ˆ˜ ÔÛÔÛÙfi ÙÔ˘ ∞∂¶, ı· ‹Ù·Ó Â›Û˘ ۯ‰fiÓ ‰‡Ô ÌÔÓ¿‰Â˜ ¯·ÌËÏfiÙÂÚÔ, ·Ó οÓÔ˘Ì ÌfiÓÔ ¤Ó·Ó ·Ïfi ·ÚÈıÌËÙÈÎfi ˘ÔÏÔÁÈÛÌfi. ∞˘Ùfi Â›Ó·È ÙÔ Ù›ÌËÌ· Ô˘ ηٷ‚¿ÏÏÂÈ Ë ¯ÒÚ· Ì·˜ ÁÈ· Ó· ‰È·ÙËÚ› ·ÍÈfiÈÛÙË ·ÔÙÚÔ‹ ¤Ó·ÓÙÈ ÂÓfi˜ ‰‡ÛÙÚÔÔ˘ Î·È ÂÈıÂÙÈÎÔ‡ Á›ÙÔÓ· Ô ÔÔ›Ô˜ ÊÈÏÔ‰ÔÍ› Ó· ηٷÛÙ› οÔÙ ̤ÏÔ˜ Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ŒÓˆÛ˘. ∏ ∂ÏÏ¿‰· ÓÔÌÈÌÔÔÈÂ›Ù·È Ó· ˙ËÙ‹ÛÂÈ ·fi ÙËÓ ∂˘Úˆ·˚΋ ŒÓˆÛË ·ÓÙÈÛÙ¿ıÌÈÛÌ· ÁÈ· ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ Ô˘ Ù˘ ÂÈ‚¿ÏÏÂÈ Ì ÙȘ ÂÓ¤ÚÁÂȘ Î·È ÙË Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ Ù˘ Ë ΔÔ˘ÚΛ·. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ· Ë ∂ÏÏ¿‰· ÌÔÚ› Ó· ˘Ô‚¿ÏÂÈ ·›ÙËÌ· ÛÙËÓ ∫ÔÌÈÛÈfiÓ ÁÈ· ÌÂÚÈ΋ ÂÍ·›ÚÂÛË ÙˆÓ ·Ì˘ÓÙÈÎÒÓ ‰··ÓÒÓ Ù˘ ·fi ÙÔÓ

˘ÔÏÔÁÈÛÌfi ÙÔ˘ ÂÏÏ›ÌÌ·ÙÔ˜˙‹ÙËÌ·, ηıÒ˜ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ·ÓÙÈ̤وË Ì ÌÈ· ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ȉÈÔÌÔÚÊ›· Û ۇÁÎÚÈÛË Ì ÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜ ÂÙ·›ÚÔ˘˜” .

∏ Ì›ˆÛË Ù˘ ıËÙ›·˜ ™¯ÔÏÈ¿˙ÔÓÙ·˜ ÙË Ì›ˆÛË Ù˘ ÛÙÚ·ÙȈÙÈ΋˜ ıËÙ›·˜ ÛÙÔ˘˜ ÂÓÓÈ¿ Ì‹Ó˜ ÁÈ· ÙÔ ™ÙÚ·Ùfi •ËÚ¿˜ Ô Î. ∫fiÏÏÈ·˜ ÙfiÓÈÛ ˆ˜ “Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ· ÔÈ ··ÓˆÙ¤˜ ÌÂÈÒÛÂȘ ÛÙÔ ¯ÚfiÓÔ ‰È¿ÚÎÂÈ·˜ Ù˘ ÛÙÚ·ÙȈÙÈ΋˜ ıËÙ›·˜ ·fi fiϘ ÙȘ ΢‚ÂÚÓ‹ÛÂȘ ‰ÂÓ ¤ÁÈÓ·Ó Ì ·ÌÈÁÒ˜ ÂȯÂÈÚËÛȷο ÎÚÈÙ‹ÚÈ·, ·ÏÏ¿ Ì ‚¿ÛË ÚfiÛηÈÚ˜, ‚Ú·¯˘¯ÚfiÓȘ ÔÏÈÙÈΤ˜ ÛÙԯ‡ÛÂȘ. ∏ ıËÙ›· ‚·Ú‡ÓÂÈ ÙÔ˘˜ Ôϛ٘, fï˜ ·ÔÙÂÏ› ÌÈ· ˘Ô¯Ú¤ˆÛË, ηıÒ˜ Ë ¯ÒÚ· Ì·˜ ·ÂÈÏ›ٷÈ. ÕÏϘ ¯ÒÚ˜ Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ŒÓˆÛ˘ ¤¯Ô˘Ó ηٷÚÁ‹ÛÂÈ ÙË ÛÙÚ¿Ù¢ÛË Î·È ÛÙËÚ›˙ÔÓÙ·È ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο Û Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÔ‡˜ ÛÙÚ·ÙÔ‡˜. ∫·È ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ·˘Ùfi ı· ‹Ù·Ó ÂÊÈÎÙfi. ŸÌˆ˜ fiÛÔ ÛÙÔȯÂÈÒ‰Ë ÂÎ·›‰Â˘ÛË ı· ¿ÚÔ˘Ó ÔÈ ÎÏËÚˆÙÔ› Û ÂÓÓÈ¿ Ì‹Ó˜ ıËÙ›·˜; £· Â›Ó·È ÈηÓÔ› fi¯È ÌfiÓÔ Ó· ÔÏÂÌ‹ÛÔ˘Ó, ·ÏÏ¿ Ó· ÚÔ·Û›ÛÔ˘Ó ÙÔÓ Â·˘Ùfi˜ ÙÔ˘˜; ∞fi ÙËÓ ¿ÏÏË ÌÈ· Ì›ˆÛË Ù˘ ıËÙ›·˜ ÂÏ·ÊÚ‡ÓÂÈ ÙÔ˘˜ Ôϛ٘. ÿÛˆ˜ fï˜ ÏfiÁˆ Ù˘ ˘ÔÁÂÓÓËÙÈÎfiÙËÙ·˜ Ó· ˘¿ÚÍÂÈ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÛÙÚÔÊ‹ ÛÙËÓ ÚfiÛÏË„Ë Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÒÓ Ì·ÎÚ¿˜ ıËÙ›·˜. ∂Ô̤ӈ˜ ı· ˘¿ÚÍÂÈ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÂÈ‚¿Ú˘ÓÛË ÙÔ˘ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ Ù˘ ∂ıÓÈ΋˜ ÕÌ˘Ó·˜. ∞fi fiÛ· ¤¯Ô˘Ì ·ÎÔ‡ÛÂÈ ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ ÂÓfi˜ ÛÙÚ·Ù‡ÛÈÌÔ˘ ÛÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ÎÚ¿ÙÔ˜ Â›Ó·È Á‡Úˆ ÛÙ· 700 ¢ÚÒ. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È fï˜ ÌfiÓÔ ÁÈ· ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ Ù˘ Û˘ÓÙ‹ÚËÛ˘, ¤Ó‰˘Û˘, ÙÚÔÊ‹˜, ˘fi‰ËÛ˘ ÂÓfi˜ ÎÏËÚˆÙÔ‡; °È·Ù› ·˘Ùfi˜ Ô˘ ˘ËÚÂÙ› ÙË ÛÙÚ·ÙȈÙÈ΋ ÙÔ˘ ıËÙ›·, ·ÔÛ¿Ù·È ·fi ÙÔÓ ÔÏÈÙÈÎfi ÙÔ̤· Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ ¿Ú· ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ·Ú¿ÁÂÈ Î·È Ó· Û˘ÓÂÈÛʤÚÂÈ ÛÙÔÓ ÂıÓÈÎfi ÏÔ‡ÙÔ. ÕÚ· ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÂÎÙÈÌËı› Î·È ÙÔ ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈÎfi ÎfiÛÙÔ˜ Ù˘ ıËÙ›·˜” .


T√¶π∫√ P∂¶√ƒΔ∞∑

23

KYPIAKH 28 I√À¡π√À 2009

A˘ÍË̤Ó˜ ÔÈ ÚÔÛ‚ÔϤ˜, ÔÈ ·ÂÈϤ˜ Î·È ÔÈ ÛˆÌ·ÙÈΤ˜ ‹ „˘¯ÔÏÔÁÈΤ˜ ÂÈı¤ÛÂȘ Î·È ÛÙË ª·ÁÓËÛ›·

¶ÂÚÈÛÛfiÙÂÚË Â͈ÙÂÚÈ΋ ‚›· ÛÙËÓ ÂÚÁ·Û›·

ÂÏ¿ÙÈÛÛ· ÛÔ‡ÂÚ - Ì¿ÚÎÂÙ ÂÈÙ¤ıËΠ۠‰‡Ô ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘˜ ˘ÔηٷÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÛÙÔ μfiÏÔ, ÂÙÒÓÙ·˜ ÙÔ˘˜ ÎÔÓۤڂ˜, ÎÔ˘ÙÈ¿ ÎÈ ¿ÏÏ· Û˘Û΢·Ṳ̂ӷ ›‰Ë. ¡ÔÛËÏ¢fiÌÂÓÔ˜ Û ÎÏÈÓÈ΋ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ÎÏÒÙÛËÛ ÓÔÛÔÎfiÌ· ·ÓÙȉÚÒÓÙ·˜ ÛÙËÓ ·ÏÏ·Á‹ ıÂÚ·›·˜ ÂÓÒ Î·ı·Ú›ÛÙÚÈ· ‰¤¯ÙËΠÛÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô fiÔ˘ ‰Ô‡Ï¢ ÙËÓ Â›ıÂÛË ·fi ÙÔÓ ÁÈÔ Û˘Ó·‰¤ÏÊÈÛÛ·˜ (Î·È Ê›ÏˆÓ ÙÔ˘) ÌÂÙ¿ ·fi ÊÚ·ÛÙÈÎfi ÂÂÈÛfi‰ÈÔ Ô˘ ›¯Â Ì ÙË ÌËÙ¤Ú· ÙÔ˘. ™Â ‰ËÌfiÛÈ· ˘ËÚÂÛ›· Ë ÏÂÎÙÈ΋ ·ÓÙÈ·Ú¿ıÂÛË ‰‡Ô ˘·ÏÏ‹ÏˆÓ Î·Ù¤ÏËÍ Û ‚›·ÈÔ ÂÂÈÛfi‰ÈÔ ÂÓÒ Û ‚ÈÔÙ¯ӛ· ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ÔÈ ÚÔÛÙÚÈ‚¤˜ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÁÈ· ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ˜ Î·È ÚfiÏÔ˘˜, ›¯·Ó ˆ˜ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙË ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ÙÔ˘ ÂÓfi˜ ÛÙÔ ÓÔÛÔÎÔÌÂ›Ô Ì οٷÁÌ· ¯ÂÚÈÔ‡. “√È ‚›·È˜ Ú¿ÍÂȘ Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ÍÂÎÈÓÔ‡Ó ·fi ·ÁÂÓ‹ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ ‹ ÏÂÎÙÈ΋ ÂÈıÂÙÈÎfiÙËÙ· Î·È Ó· ÎÏÈÌ·ÎÒÓÔÓÙ·È Û ۈ̷ÙÈ΋ Â›ıÂÛË Î·È ÚfiÎÏËÛË ‚Ï¿‚˘, ‰˘ÛÙ˘¯Ò˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó ·˘ÍËÙÈ΋ Ù¿ÛË Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ·. ™Ùfi¯Ô˜ Ù˘ ÂÎÛÙÚ·Ù›·˜ ÂÓË̤ڈÛ˘ Ô˘ ˘ÏÔÔÈԇ̠۠¯ÒÚÔ˘˜ ÂÚÁ·Û›·˜ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Ì·˜, ÙÔÓ›˙ÂÈ Ë ÚÔ˚Ûٷ̤ÓË ÙÔ˘ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜ Δ¯ÓÈ΋˜ Î·È ÀÁÂÈÔÓÔÌÈ΋˜ ∂ÈıÂÒÚËÛ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ η ª¿Á‰· ∏Ïȉ¿ÎË, Â›Ó·È Ë ÚfiÏË„Ë Ù˘ ‚›·˜ ÛÙËÓ ÂÚÁ·Û›· ̤ۈ ÙÔ˘ ÂÓÙÔÈÛÌÔ‡ ÎÈÓ‰‡ÓˆÓ Î·È Ë Ï‹„Ë ÚÔÏËÙÈÎÒÓ Ì¤ÙÚˆÓ.”

ƒÂÔÚÙ¿˙:

∞¡Δø¡∏™ ∂. ºø∫π¢∏™ fokidis@e-thessalia.gr ∏ ÔÏÈÙÈ΋ Ô˘ ¤¯ÂÈ ˘ÈÔıÂÙËı› ÙfiÛÔ ÛÂ Â˘Úˆ·˚Îfi fiÛÔ Î·È Û ÂıÓÈÎfi Â›Â‰Ô ··ÈÙ› Ù· ı¤Ì·Ù· ·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ Î·È ˘Á›·˜ Ó· Ù˘Á¯¿ÓÔ˘Ó ÚÔÏËÙÈ΋˜ ‰È·¯Â›ÚÈÛ˘ ̤ۈ Ù˘ ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹˜ ÂÎÙ›ÌËÛ˘ Ù˘ ÂÈÎÈÓ‰˘ÓfiÙËÙ·˜ ÙˆÓ ‰È·ÊfiÚˆÓ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÙ‹ÙˆÓ Î·È Ù˘ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜ ·ÛÊ·ÏÒÓ Ú·ÎÙÈÎÒÓ ÂÚÁ·Û›·˜, ÛÙԯ‡ÔÓÙ·˜ ÛÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô ÙˆÓ ÎÈÓ‰‡ÓˆÓ. ∏ ›‰È· ·Ú¯‹ ÂÊ·ÚÌfi˙ÂÙ·È Î·È fiÙ·Ó Á›ÓÂÙ·È ·Ó·ÊÔÚ¿ Û ÏÈÁfiÙÂÚÔ ÎÏ·ÛÛÈÎÔ‡˜ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘˜, fiˆ˜ Ë ‚›· Î·È Ë ·ÚÂÓfi¯ÏËÛË ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÂÚÁ·Û›·˜ ÂÓÒ ÙÔ ÂÚÁ·ÛÈ·Îfi ¿Á¯Ô˜ ηٷÁÚ¿ÊÂÙ·È ÛÙËÓ ∂.∂. ˆ˜ ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ÛÂ Û˘¯ÓfiÙËÙ· Úfi‚ÏËÌ· ˘Á›·˜ Ô˘ Û¯ÂÙ›˙ÂÙ·È Ì ÙËÓ ÂÚÁ·Û›· Î·È ÂËÚ¿˙ÂÈ ÙÔ 28% ÙˆÓ ÂÚÁ·˙Ô̤ӈÓ. ªÔÚ› Ó· ÚÔÎÏËı› ·fi „˘¯ÔÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡˜ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘˜ fiˆ˜ Ô Û¯Â‰È·ÛÌfi˜, Ë ÔÚÁ¿ÓˆÛË Î·È ‰È·¯Â›ÚÈÛË Ù˘ ÂÚÁ·Û›·˜ (.¯. ˘„ËϤ˜ ··ÈÙ‹ÛÂȘ Ù˘ ÂÚÁ·Û›·˜), ·fi ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ fiˆ˜ Ë „˘¯ÔÏÔÁÈ΋ ηÎÔÌÂÙ·¯Â›ÚÈÛË Î·È Ë ‚›· ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÂÚÁ·Û›·˜ ·ÏÏ¿ Î·È ·fi Ê˘ÛÈÎÔ‡˜ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘˜ fiˆ˜ Ô ıfiÚ˘‚Ô˜ Î·È Ë ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·. √ ∂˘Úˆ·˚Îfi˜ √ÚÁ·ÓÈÛÌfi˜ ÁÈ· ÙËÓ ·ÛÊ¿ÏÂÈ· Î·È ÙËÓ ˘Á›· ÛÙËÓ ÂÚÁ·Û›· ÂΉ›‰ÂÈ ÛÂÈÚ¿ ‰ÂÏÙ›ˆÓ Ù¯ÓÈÎÒÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÙÔ˘ ÂÚÁ·ÛÈ·ÎÔ‡ ¿Á¯Ô˘˜ Î·È ÙˆÓ ·ÈÙ›ˆÓ ÙÔ˘, ÁÈ· ÙËÓ ·ÚÂÓfi¯ÏËÛË Î·È ÙË ‚›· ÛÙÔ

¯ÒÚÔ ÂÚÁ·Û›·˜. ∂ȉÈο ÁÈ· ÙË ‚›· ÛÙËÓ ÂÚÁ·Û›·, ΢ڛˆ˜ ÙËÓ “Â͈ÙÂÚÈ΋” , ‰ËÏ·‰‹ Ô˘ ÂΉËÏÒÓÂÙ·È ·fi ¿ÙÔÌ· ÂÎÙfi˜ ÙÔ˘ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ (ÂÏ¿Ù˜, Û˘Ó‰ÚÔÌËÙ¤˜ Î.¿.) Â›Ó·È ÛËÌ·ÓÙÈ΋ Ë ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹ Ù˘ ÂÎÙ›ÌËÛ˘ ÂÈÎÈÓ‰˘ÓfiÙËÙ·˜ ÌÂ Û˘ÛÙËÌ·ÙÈÎfi ÙÚfiÔ. “∞fi ÙËÓ ÂÂÍÂÚÁ·Û›· ÙˆÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ Ì·˜, ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ë ÚÔ˚Ûٷ̤ÓË ÙÔ˘ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜ Δ¯ÓÈ΋˜ Î·È ÀÁÂÈÔÓÔÌÈ΋˜ ∂ÈıÂÒÚËÛ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ η ª¿Á‰· ∏Ïȉ¿ÎË, ÚÔ·ÙÔ˘Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ·Ó·ÊÔÚ¤˜ ÂÚÈÛÙ·ÙÈÎÒÓ ‚›·˜ ÛÙËÓ ÂÚÁ·Û›· ·fi ÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ. ¢ÂÓ ÌÔÚԇ̠ӷ ÚÔÛ‰ÈÔÚ›ÛÔ˘Ì fï˜ fiÙÈ ˘¿Ú¯ÂÈ ·‡ÍËÛË ÂÚÈÛÙ·ÙÈÎÒÓ Û ۇÁÎÚÈÛË Ì ÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ. ™ÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ Ô ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˜ ›Ù ‰ÂÓ ÁÓÒÚÈ˙ Ô˘ ÌÔÚÔ‡Û ӷ ·¢ı˘Óı› ›Ù ‰ÂÓ ÂÈı˘ÌÔ‡Û ӷ οÓÂÈ ÌÈ· ·Ó·ÊÔÚ¿ ÁÈ· ÂÚÈÛÙ·ÙÈÎfi ‚›·˜. ªÔÚ› Â›Û˘ Î·È ÔÈ Û˘Óı‹Î˜ Ó· ‹Ù·Ó ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜.” ªÈ· ÔÏÏ‹ ÛËÌ·ÓÙÈ΋ Ù˘¯‹ Ù˘ ÚÔÏËÙÈ΋˜ ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋˜ Ô˘ ÂÊ·ÚÌfi˙ÂÙ·È Â›Ó·È Ë ·ÏÏ·Á‹ Ù˘ ÓÔÔÙÚÔ›·˜ ÙˆÓ ˘·ÏÏ‹ÏˆÓ Î·È Ë ÂÓı¿ÚÚ˘ÓÛ‹ ÙÔ˘˜ ÚÔ˜ ÙËÓ Î·Ù‡ı˘ÓÛË Ù˘ ·Ó·ÊÔÚ¿˜ ÙˆÓ ÂÚÈÛÙ·ÙÈÎÒÓ. ¶ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ Â›Ó·È ‰ÈÛÙ·ÎÙÈÎÔ› ÛÙÔ Ó· ηٷÁÁ¤ÏÏÔ˘Ó Ù· ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ÂÚÈÛÙ·ÙÈο ÂÊfiÛÔÓ ÊÔ‚Ô‡ÓÙ·È ÁÈ· ÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÙÔ˘˜ ‹ ·ÎfiÌË ÈÔ Û˘¯Ó¿ ÁÈ· ÙȘ ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ ÂÈÙÒÛÂȘ, ÂȉÈο ÛÙȘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ Ô˘ ÙÔ ÂÚÈ-

ÛÙ·ÙÈÎfi ‚›·˜ ‹ ·ÚÂÓfi¯ÏËÛ˘ ¤¯ÂÈ Ï¿‚ÂÈ ¯ÒÚ· ̤۷ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÂÚÁ·Û›·˜. ∂ÈÚfiÛıÂÙ·, ÔÈ ÔÏÈÙÈÛÙÈΤ˜ ‰È·ÊÔÚ¤˜ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ‰È·ÊfiÚˆÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ÔÌ¿‰ˆÓ Û ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ¯ÒÚ˜, ›Ù ·ÎfiÌË Î·È ÛÙËÓ ›‰È· ¯ÒÚ·, ı· Ú¤ÂÈ Ó· Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ˘fi„Ë fiÙ·Ó ·Ó·Ï‡ÔÓÙ·È ÔÈ ‰È¿ÊÔÚ˜ ÛÙ·ÙÈÛÙÈΤ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜. ¶ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ ¤Ó· ÂÚÈÛÙ·ÙÈÎfi ÌÔÚ› Ó· ıˆÚËı› ˆ˜ ·ÚÂÓfi¯ÏËÛË ‹ ‚›· ·fi Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ÔÌ¿‰·, ‹ ·fi ÔÌ¿‰· Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˘ ηٷÁˆÁ‹˜, ·ÏÏ¿ fi¯È ·fi οÔÈ· ¿ÏÏË. ∞˘Ù¤˜ ÔÈ ‰È·ÊÔÚ¤˜ ÂËÚ¿˙Ô˘Ó ÙÔ Ú˘ıÌfi ˘Ô‚ÔÏ‹˜ ηٷÁÁÂÏÈÒÓ Û ‰È·ÊÔÚÂÙÈο ÂÚ-

Á·Ûȷο ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙ·. ∂ÓËÌÂÚˆÙÈο Ê˘ÏÏ¿‰È· Ì Ú·ÎÙÈΤ˜ Û˘Ì‚Ô˘Ï¤˜ ¤¯Ô˘Ó ‹‰Ë ‰È·ÓÂÌËı› ·fi ÙÔ ™∂¶∂ ª·ÁÓËÛ›·˜ Û ˘ËÚÂۛ˜ Î·È ¯ÒÚÔ˘˜ ÂÚÁ·Û›·˜ fiˆ˜ ÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ô, ÎÏÈÓÈΤ˜, ÌÔÓ¿‰Â˜ ÂÎ·›‰Â˘Û˘, ÙÚ¿Â˙˜ Î.·. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ˘˜ ∂ÈıˆÚËÙ¤˜ ÂÚÁ·Û›·˜, Ù· ÂÈΛӉ˘Ó· ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙ· ÂÓÙÔ›˙ÔÓÙ·È Î˘Ú›ˆ˜ ÛÙÔÓ ÙÔ̤· ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ Î·È ÂȉÈÎfiÙÂÚ· ÛÙÔ˘˜ ÙÔÌ›˜ Ù˘ ˘Á›·˜, ÙˆÓ ÌÂÙ·ÊÔÚÒÓ, ÙÔ˘ ÏÈ·ÓÈÎÔ‡ ÂÌÔÚ›Ô˘, Ù˘ ÙÚÔÊÔ‰ÔÛ›·˜, ÙˆÓ ¯ÚËÌ·ÙÔÈÛÙˆÙÈÎÒÓ Î·È ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ. √È Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜ ·˘ÙÔ› ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ·Ú·‰Â›ÁÌ·Ù· ·ÙfiÌˆÓ Ô˘ ÂÎÙ›ıÂÓÙ·È È‰È·›ÙÂÚ· Û ΛӉ˘ÓÔ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ˘ ‚›·˜: ÓÔÛÔÎfi̘ ÎÈ ¿ÏÏÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ÛÙÔÓ ÙÔ̤· ˘ÁÂÈÔÓÔÌÈ΋˜ ÂÚ›ı·Ï„˘, Ô‰ËÁÔ› Ù·Í› Î·È ÏˆÊÔÚ›ˆÓ, ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÔ‡Ó ÂÈÛ΢¤˜ ÛÙËÓ Î·ÙÔÈΛ· ÙÔ˘ ÂÏ¿ÙË, ÚÔÛˆÈÎfi Ú·ÙËÚ›ˆÓ η˘Û›ÌˆÓ, ٷ̛˜, ʇϷΘ ·ÛÊ·Ï›·˜, ÎÏËÙ‹Ú˜, ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ›, ʇϷΘ ¯ÒÚˆÓ ÛÙ¿ıÌ¢Û˘, ÁÈ·ÙÚÔ›, ηıËÁËÙ¤˜ Î.·. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˜ Ú¿ÍÂȘ ‚›·˜ ÌÔÚ› Ó· Â›Ó·È ·Úfi‚ÏÂÙ˜, fï˜

‰ÂÓ ÈÛ¯‡ÂÈ ÙÔ ›‰ÈÔ ÁÈ· ÙȘ Èı·Ó¤˜ ηٷÛÙ¿ÛÂȘ ηٿ ÙȘ Ôԛ˜ ÌÔÚ› Ó· ·ÛÎËı› ‚›·. ªÔÚÔ‡Ó Ó· ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÙÔ‡Ó ÔÈ Û˘ÓËı¤ÛÙÂÚÔÈ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜: -¢È·Î›ÓËÛË ÚÔ˚fiÓÙˆÓ, ¯ÚËÌ¿ÙˆÓ Î·È ÔχÙÈÌˆÓ ÂȉÒÓ -ÌÔÓ·¯È΋ ÂÚÁ·Û›· -ÂÚÁ·Û›Â˜ ÂÈıÂÒÚËÛ˘, ÂϤÁ¯Ô˘ Î·È ÁÂÓÈ΋˜ “·Ú¯‹˜” -Â·Ê‹ Ì ÔÚÈṲ̂ÓÔ˘˜ ÂÏ¿Ù˜ ñ ·fi ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ô˘ ˙ËÙÔ‡Ó ‰¿ÓÂÈ· ¤ˆ˜ ·ÛıÂÓ›˜ Ì ÈÛÙÔÚÈÎfi ‚›·˜ -ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ› Ì η΋ ‰È·¯Â›ÚÈÛË Î·ıÒ˜ ÙÔ ÛÙÔÈ¯Â›Ô ·˘Ùfi ÌÔÚ› Ó· ·˘Í‹ÛÂÈ ÙËÓ ÂÈıÂÙÈÎfiÙËÙ· ÂÏ·ÙÒÓ. °È· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· Ï¿ıË ÙÈÌÔÏfiÁËÛ˘, ÚÔ˚fiÓÙ· Ù· ÔÔ›· ‰ÂÓ ·ÓÙÈÛÙÔÈ¯Ô‡Ó ÛÙ· ‰È·ÊËÌÈ˙fiÌÂÓ· ‹ ·ÓÂ·Ú΋ ·Ôı¤Ì·Ù· Î·È ‰È·ı¤ÛÈÌÔ ÚÔÛˆÈÎfi.

¶Ò˜ ÚÔÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È Ë ‚›· ∏ ÚfiÏË„Ë Ù˘ ‚›·˜ ̤ۈ ÙÔ˘ ÂÓÙÔÈÛÌÔ‡ ÎÈÓ‰‡ÓˆÓ, Ù˘ ·ÍÈÔÏfiÁËÛ‹˜ ÙÔ˘˜ Î·È Ù˘ Ï‹„˘ ÚÔÏËÙÈÎÒÓ Ì¤ÙÚˆÓ ÛÙԯ‡ÂÈ ÛÙËÓ ÂÏ·¯ÈÛÙÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ÂÈ‚Ï·‚ÒÓ ÂÈÙÒÛÂˆÓ ÙÔ˘ Û˘Ì‚¿ÓÙÔ˜. Ÿˆ˜ Î·È ÛÙȘ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ Â-

ÚÈÙÒÛÂȘ ÚÔÏËÙÈÎÒÓ ÛÙÚ·ÙËÁÈÎÒÓ, Ë Î·Ù¿ÚÙÈÛË ·ÔÙÂÏ› Ôχ ÛËÌ·ÓÙÈ΋ Û˘ÓÈÛÙÒÛ· Ù˘ ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋˜ ÂϤÁ¯Ô˘ ÁÈ· ÙË ‚›·. ŸÌˆ˜, Ë Î·Ù¿ÚÙÈÛË (ϯ, Û ‰ÂÍÈfiÙËÙ˜ ·˘ÙÔ¿Ì˘Ó·˜) ÌÔÚ› Ó· Û˘Ì‚¿ÏÏÂÈ ÛÙË Û˘ÓÔÏÈ΋ ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ˘ ÂÚÁ·Û›·˜, Î·È ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ıˆÚËı› ˘ÔηٿÛÙ·ÙÔ ÂÓfi˜ ·ÛÊ·ÏÔ‡˜ ÂÚÁ·ÛÈ·ÎÔ‡ ¯ÒÚÔ˘ ‹ ÙˆÓ Û˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ ·ÛÊ·ÏÔ‡˜ ÂÎÙ¤ÏÂÛ˘ ÙˆÓ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ. √È ·Ó¿ÁΘ ÁÈ· ηٿÚÙÈÛË ı· ·Ó·‰ÂȯıÔ‡Ó Ì¤Û· ·fi ÙËÓ ÂÎfiÓËÛË Ù˘ ÂÎÙ›ÌËÛ˘ ÂÈÎÈÓ‰˘ÓfiÙËÙ·˜. ŸÙ·Ó ÚÔ·„ÂÈ Ë ·Ó¿ÁÎË ·˘Ù‹, ÙfiÙ ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÂÎ·›‰Â˘Û˘ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ۯ‰ȷÛÙ› ÚÔÛÂÎÙÈο ÁÈ· Ó· ÌËÓ Â›Ó·È ÂÈÊ·ÓÂÈ·Îfi Î·È ÌË ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfi. ªÂٷ͇ ÙˆÓ ·Ú·‰ÂÈÁÌ¿ÙˆÓ ÁÈ· ·ÛʷϤÛÙÂÚÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ÂÚÁ·Û›·˜ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ÂÎÙfi˜ ·fi Ù· Û˘ÛÙ‹Ì·Ù· ·ÛÊ·Ï›·˜ (οÌÂÚ˜, Û˘Ó·ÁÂÚÌfi˜, ÎÏÂȉ·ÚȤ˜ ÎÏ.), ÙÔÓ Â·Ú΋ ʈÙÈÛÌfi Î.·, Ô ÂÚÈÔÚÈÛÌfi˜ ·ÓÙÈÎÂÈÌ¤ÓˆÓ Ô˘ ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËıÔ‡Ó ˆ˜ fiÏ·, Ë Ù·ÎÙÈ΋ ·ÔÌ¿ÎÚ˘ÓÛË ÌÂÙÚËÙÒÓ, Ë ·ÔÊ˘Á‹ ÂÚÁ·Û›·˜ ηٿ ÌfiÓ·˜ Î.Ï.


¶∂ƒπ∏°∏™∏

24

KYPIAKH 28 I√À¡π√À 2009

¢È·Û¯›˙ÔÓÙ·˜ ÙÔ Ê·Ú¿ÁÁÈ ÙÔ˘ ÿÌÚÔ˘ ∞ Ê‹ÓÔÓÙ¿˜ Ì ÔÈ Ê›ÏÔÈ, ÛÙÔ Ͽو̷ ÂÈÛfi‰Ô˘ ÁÈ· ÙÔ Ê·Ú¿ÁÁÈ, Ï›ÁÔ ¤Íˆ ·’ ÙÔ ¯ˆÚÈfi πÌÚÔ˜, ‰ÂÓ ÔÏ˘›ÛÙ¢· Û ı·‡Ì·Ù·. 줂·È· ı·‡Ì· Â›Ó·È Î·È ÙÔ‡ÙÔ Ô˘ ·ÏÒÓÂÙ·È ÈÔ ¿Óˆ, ÙÔ ÔÚÔ¤‰ÈÔ Ù’ ∞Û·ÊÔ˘, ÙÔ ÍÂÚfi Á˘ÌÓfi ›ÛˆÌ· Ô˘ ÔÚ›˙ÂÈ Î·È Ï·Ù·›ÓÂÈ ÙËÓ ¤ÓÓÔÈ· ÙÔ˘ ‚Ô˘ÓÔ‡. ÷ÈÚÂÙËı‹Î·ÌÂ, ηıÒ˜ ÂΛÓÔÈ ¤Ê¢Á·Ó ·fi ÙËÓ ∫Ú‹ÙË ÎÈ ÂÁÒ ÙÔ ˘fiÏÔÈÔ Ù˘ ̤ڷ˜ ›¯· ·ÊÈÂÚÒÛÂÈ ÛÙËÓ Î·Ù¿‚·ÛË ÙÔ˘ πÌÚÔ˘.

∫›ÌÂÓÔ - ºˆÙÔÁڷʛ˜:

∫Àƒπ∞∫√™ ¶∞¶∞°∂øƒ°π√À

∫·Ù¤‚·ÈÓ· ÏÈÁ¿ÎÈ ‚·Ú‡˜ Î·È ÎÔÌÌ¿ÙÈ ·‰È¿ÊÔÚÔ˜ ÁÈ’ ·˘Ùfi Ô˘ ‹Á·ÈÓ· Ó· οӈ. ¢ÂÓ ‹ÍÂÚ· ÁÈ·Ù›. ™ÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô ÙÔ˘ Ê·Ú·ÁÁÈÔ‡, ¤Ó·˜ ıÂÚÈfi˜ ∫ÚËٛηÚÔ˜, Ì ÙÛÂοÚÈÛÂ, ÚˆÙÒÓÙ·˜ Ì ·Ó ¤¯ˆ Í·Ó¿ÚıÂÈ. “°È¿ÓÙ˜ ‹Úı˜ ̈ڤ;” ∞˘Ùfi ‹Ù·Ó. ŒÊ˘Á· È· ·Ó¿Ï·ÊÚÔ˜, ·fi ÙË Ï›ÁË ÎÔ˘‚¤ÓÙ· Ì·˙› ÙÔ˘, Î·È ¯ÒıËη ÛÙÔ Ê·Ú¿ÁÁÈ, fiˆ˜ ¿ÓÙÔÙÂ, Ì ˙ˆËÚfi ΤÊÈ Î·È Ï›ÁË ·fi ÙËÓ ·„¿‰· ÙˆÓ ‚Ú¿¯ÈÓˆÓ Û˘ÌÏËÁ¿‰ˆÓ Ó· Ì ÙÛÈÌ¿ÂÈ, ηٿ ÙÔ Ì¤ÚÔ˜ Ù˘ ηډȿ˜. ¶¤Ú·Û· ÛÈÁ¿ - ÛÈÁ¿ ÛÙ· ÛÙÂÓÒÌ·Ù·, ¤Î·Ì· ÛÙÚÔʤ˜ ̘ ÛÙ· ÛÈÊfiÓÈ·, ÚÔÛ¢¯‹ıËη. °È· Ù’ ·ÏÒ‚ËÙ· ı¿Ì·Ù· ÙˆÓ Ê·Ú·ÁÁÈÒÓ, ÙȘ ÂÚÈÔ‰›Â˜ ÙˆÓ ˙Ô‡ÌÂÚˆÓ, ÙË Á‡Úˆ ÏÈÙ·Ó›· ÙÔ˘ øÚ·›Ô˘... ¶¤Ú·Û ÌÈ· ÒÚ· ¤ÙÛÈ Î·È ÙÔ “·Ó·„˘ÎÙ‹ÚÈÔ” , Ô˘ ÌÔ‡ ˘ÔÛ¯¤ıËΠˆ˜ ı· Û˘Ó·ÓÙ‹Ûˆ ÛÙË Ì¤ÛË ÙÔ˘ Ê·Ú·ÁÁÈÔ‡ Ô ÛÙ·ı̿گ˘ Ù˘ ÂÈÛfi‰Ô˘, ‰Â Ê·ÈÓfiÙ·ÓÂ. flÛÔ˘, Û ÌÈ· ÛÙÚÔÊ‹, - fiˆ˜ Û ÛÙÚÔʤ˜ Á›ÓÔÓÙ·È fiÏ· - ¿ÓÔÈÁ οˆ˜ ÙÔ ÛÈÊfiÓÈ ÙÔ˘ ÔÚ›˙ÔÓÙ·, ÁχηÈÓÂ Ë ·ÙˆÛÈ¿ Î·È ÛÙËÓ ¿ÎÚË, οو ·fi ¤Ó· ‚Ú¿¯Ô ÛËÏ·ÈÒ‰Ë, ηıfiÙ·Ó Ì ÔÚıfi ÙÔ ·ÓÔÎfiÚÌÈ ÙÔ˘ Ô ª·ÓÔ‡ÛÔ˜... ✭

•·ÊÓÈ¿ÛÙËη ÌfiÏȘ ÙÔÓ Â›‰·. ◊Ù·Ó ÙÂÚ¿ÛÙÈ· Ì·‡ÚË ÈÓÂÏÈ¿ Ô ª·ÓÔ‡ÛÔ˜, - Ì·‡ÚÔ Ô˘Î¿ÌÈÛÔ, Ì·‡ÚÔ ÌÔ˘ÛÙ¿ÎÈ - ÈÓÂÏÈ¿ ÎÔÏÏË̤ÓË ÛÙÔÓ ‚Ú¿¯ÈÓÔ ÙÔ›¯Ô, Û˘Ó¤¯ÂÈ· Î·È ÚÔ¤ÎÙ·ÛË ÙÔ˘ ÎfiÎÎÈÓÔ˘ ·Û‚ÂÛÙfiÏÈıÔ˘ Ô˘ ¤ÌÔÈ·˙ ÎÚÂÌ·Ṳ̂ÓÔ ÛÊ·¯Ùfi ÎÈ Â›¯Â ÛÊËӈ̤ÓÔ ÙÔ ª·ÓÔ‡ÛÔ Û’ ¤Ó· ıÚÔÓ› ·fi ÁÚ·Ó›ÙË Î·È ‚ÂÏÔ‡‰Ô. “∫·ÏÒ˜ ÙÔÓ” , Ì fiÚÈÛÂ Û·Ó ·ÏÈfiÊÈÏÔ. ¢Â Ì›ÏËÛ·, ÂÚ›ÌÂÓ· ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ÏfiÁÔ... “¶Ò˜ ÎÈ Â›Û·È ÌfiÓÔ˜;” ∫·È ¿ÏÈ ÂÛÈÒËÛ·. ¶ÂÚ›ÌÂÓ· ¤Ó· ÏfiÁÔ ÈÔ ·„‡, ·fi ηډȿ˜, Ô˘ Ó· ÙÔÓ ÍÂÎÏÂȉÒÓÂÈ, ÁÈ· Ó· ÙÔ‡ ··ÓÙ‹Ûˆ, ‰ÂÓ ‹ıÂÏ· ÙÔÓ ÎÔÈÓfi, Û˘ÓËıÈṲ̂ÓÔ, ÙÔ˘ ηı¤Ó·, Ù‡Ô Ù˘ Ï·ÏÈ¿˜... “¶È¤˜ ÂÙÔ‡ÙË ÙË Ú·ÙÛ‹ ÎÈ ‡ÛÙÂÚ· ÌÔ˘ ÌÈÏ¿˜” , ·Ú·ÔÓ¤ıËÎÂ. ∫·È ÙfiÙ˜, ·ÊÔ‡ ‹È· ÌÔÓÔÚÔ‡ÊÈ ÙË Ú·Î‹, ÙÔÓ ÏËÛ›·Û·, ÙÔÓ ·ÁοÏÈ·Û·, ÊÈÏËı‹Î·Ì ÛÙ·˘ÚˆÙ¿, ̇ÚÈÛ· ÁÂÓÈ¿ ·ÓÙÚ›ÎÈ· Î·È ı˘Ìfi ÙÔ˘ ·ÈÌ¿ÙÔ˘ Î·È Î·ı›Û·Ì ӷ Ù· Ô‡ÌÂ.

™ÙË Ì¤ÛË ÙÔ˘ ÿÌÚÔ˘ οو ·fi ÙȘ ‰·ÁοÓ˜ ÙˆÓ ‚Ú¿¯ˆÓ

∏ ʇÛË Á›ÓÂÙ·È Î·ÏÏÈÙ¤¯Ó˘

ÎÔ˘Ù› Ê·Ú̷ΛԢ, ÌÈ· ÂÏ‚ÂÙÈ΋ ÛËÌ·›·, ÎÔÌÌ¿ÙÈ· ·fi ÎÚ˘ÛÙ·Ïϛ٘, ÚԂȤ˜ ηÙÛÈÎÈÒÓ, Ì·ÛÙÔ‡ÓÈ· ÎÚË-

Â›Û˘ ÎÚÂÌ·Ṳ̂ӷ ‰˘fi ÎÚÈÔΤڷٷ Ì·˙› Ì ÙËÓ ÊˆÙÔÁÚ·Ê›· Ù˘ ªfiÓÈη...

ÙÈο Î·È ÙfiÛ· ·ÎfiÌ· ‰ˆÚ‹Ì·Ù· ÂÚ·ÛÙÈÎÒÓ ÎÈ ·ÔÌÂÈÓ¿ÚÈ· ÙÔ˘ ÔϤÌÔ˘. ∞„ËÏ¿, Û ÌÈ· ÚÔÂÍÔ¯‹, ‹Ù·Ó

ŒÓ· Á‡Úˆ ·ÚÌ·ıȤ˜ ÔÈ ·Ó·ÌÓ‹ÛÂȘ, Ù· ÊÈϤ̷ٷ, ÔÈ ÎÔ˘ÌÔ‡Ú˜. ¶ÔȘ ÎÔ˘ÌÔ‡Ú˜; ª· Ù· ÔÏ˘‚fiÏ· ÙˆÓ ÂÁÁϤ˙ˆÓ, Ô˘ ¿ÊËÛ·Ó Ê‡ÁÔÓÙ·˜ ÁÈ· ÙÔ ΔÔÌÚÔ‡Î. ∫·ıÒ˜ fiÏÔÈ ÙÔ‡ÙÔÈ ÔÈ “˘ÂÚ·ÛÈÛÙ¤˜” Ù˘ ∫Ú‹Ù˘ η٤‚·ÈÓ·Ó ÂÚÓÒÓÙ·˜ ÙË ÌfiÓË ‰È¤ÍÔ‰Ô ÚÔ˜ §È‚˘Îfi: ∞fi ÙÔÓ πÌÚÔ Â‰ˆÌ¤Û·. ΔÒÚ· ÛÙÔÓ ÙÔ›¯Ô, - ÙÚfiÔ˜ ÙÔ˘ ϤÁÂÈÓ -, ÎÚ¤ÌÔÓÙ·Ó ÌÈÛ¿ ÎÔÌ̤ӷ ÔÏ˘‚fiÏ·, ÛÎÔ˘ÚÈ·Ṳ̂ӷ ÎÚ¿ÓË Î·È ‚ÔÏ›‰Â˜ ‚ÚÂÙ·ÓÈ΋˜ ηٷÛ΢‹˜, ÂÓı‡ÌÈ· ·fi ÙÔÓ fiÏÂÌÔ. ŸÏ· ÙÔ˘ ª·ÓÔ‡ÛÔ˘ ÎÚÂÌ·ÛÙ¿ÚÈ·. ª·˙› Ì’¤Ó·

√ ª·ÓÔ‡ÛÔ˜ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ˘˜ “ͤÓÔ˘˜” ÙÔ˘

“Δ› Ó· ÛÔ‡ ·Ê‹Îˆ ÂÁÒ, ‚Ú ª·ÓÔ‡ÛÔ;” “¶È¤ ÌÈ· Ú·ÙÛ‹ ·ÎfiÌ·” , ‹Ù·Ó Ë ·¿ÓÙËÛ‹ ÙÔ˘. ΔÔÓ ˙‡ÁÈ·Û· ÏÈÁ¿ÎÈ, ÊÔ‚‹ıËη ÙËÓ ÚfiÙ·Û‹ ÙÔ˘. “ÕÛ ª·ÓÔ‡ÛÔ, ¤¯ˆ ‰ÚfiÌÔ” ... “μÚ ٛ ‰ÚfiÌÔ ÌÔ˘ Ϥ˜” , ÌÔ‡ ·¿ÓÙËÛÂ, “‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Ó· ʇÁÂȘ, ·Ó ‰ÂÓ ÈÂȘ ÙË ‰Â‡ÙÂÚË... ª’¤Ó·Ó fi‰·, ̈ڤ, ¤Ú·Û˜ ÙÔ Ê·Ú¿ÁÁÈ. ¶È¤ ÙË ‰Â‡ÙÂÚË... ÁÈ· ÙÔÓ ¿ÏÏÔ fi‰·” ... Δ› Ó· ο̈, ‹È· Î·È ÙË ‰Â‡ÙÂÚË - ÎÈ fiˆ˜ ÊÔ‚fiÌÔ˘Ó -, ÌÂÙ¿ ‹Úı ÎÈ Ë ÙÚ›ÙË, Ë Ù¤Ù·ÚÙË Î·È ¿ÂÈ Ï¤ÁÔÓÙ·˜... ªÂ Ï›ÁÔ ·ÁÁÔ˘Ú¿ÎÈ Î·È ÌÈ· ÎÚ‡· ›Ù· ÛÊ·ÎÈ·Ó‹ Ô˘ ¤‚Á·Ï ·fi ÙÔ ÛÂÚÓ›ÙÛÈ, ¤Ó· ËÁ¿‰È ‰¤Î· ̤ÙÚˆÓ ‚¿ıÔ˜, ›Ûˆ ·fi ÙË ÛËÏÈ¿, fiÔ˘ ÔÈ Ì‡Ú˜ Î·È Ù’·Ó·„˘ÎÙÈο, ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÂÚ·ÛÙÈÎÔ‡˜... ∫·È ¿Óˆ ÂΛ ·ÔÊ¿ÛÈÛ· ˆ˜ Â‰Ò ı· Ì›ӈ ·fi„Â, Ó¿ÛÔ˘ Ë ·Ú¤· ÙÔ˘ ªÈ¯¿ÏË, ÙÔ˘ ηıËÁËÙ‹, ·fi ÙÔ ªÂÁ¿ÏÔ ∫¿ÛÙÚÔ. √È ‰˘Ô ÁÈÔ› ÙÔ˘, Ô ™Ù¤Ê·ÓÔ˜, Ë ¡ÙÔÏfiÚ˜, Ë μ¿Ó· ÎÈ Ô ∏Ï›·˜... ŸÏÔÈ Í·Ó·Ì¤ÓÔÈ Î·È Ì ·Ó¿Û˜ ÊÈÏÈΤ˜ Ì· ·Ú‡ıÌÈÛÙ˜. ∫¿ıÈÛ·Ó Ó· Í·ÔÛÙ¿ÛÔ˘Ó, ¤‚Á·Ï·Ó ÙÔ Ê·ÁÔfiÙÈ, ¿ÏˆÛ·Ó ¿Óˆ ÛÙÔ Í‡ÏÈÓÔ ÙÚ·¤˙È ÙÔ˘ ª·ÓÔ‡ÛÔ˘ Ù· ηÏÔ‡‰È· ÙÔ˘˜. ŒÎÔ„Â Ì ̷ÂÛÙÚ›· Ô ªÈ¯¿Ï˘ ÙȘ ›Ù˜, ÌÔ›Ú·Û fiˆ˜ Ô ÃÚÈÛÙfi˜ ÙÔ ÌÂÚÙÈÎfi ÙÔ˘ ÛÙÔÓ Î·ı¤Ó·. ¢ÈÎfi ÙÔ˘˜ Î·È Í¤ÓÔ, ›Û· ÎÔÌÌ¿ÙÈ·. º¿Á·Ì ·Ì›ÏËÙÔÈ, ‹È·Ì fiÏÔÈ ·’ÙË Ú·Î‹ ÙÔ˘ ªÈ¯¿ÏË. ∫·È οÔ˘ ÂΛ ¿Ó·„ Ë


¶∂ƒπ∏°∏™∏

25

KYPIAKH 28 I√À¡π√À 2009

∂‰Ò οÔ˘, ÎÔÓÙ¿ ÛÙ· ™Ê·ÎÈ¿ ÙÂÏÂÈÒÓÂÈ Î·È Ë ÔÚ›· ÙÔ˘ ÿÌÚÔ˘...

ÎÔ˘‚¤ÓÙ·. “øÚÂ, ª·ÓÔ‡ÛÔ, Ò˜ Ù· ÂÚÓ¿˜ Â‰Ò Ì ÙÔ˘˜ ͤÓÔ˘˜;” “¡· ÛÔ‡ ˆ ·‰¤ÚÊÈ ÌÔ˘ ªÈ¯¿ÏË. ™ÙËÓ ·Ú¯‹ Ì ıˆÚÔ‡Ó Ì Êfi‚Ô, ÎÈÔÙ‡ԢÓ. ª·ı¤˜ ÂÚËÌÈ¿ Î·È ÎÏÂÈÛÙfi˜ ÔÚ›˙ÔÓÙ·˜ ·ÓÙÔ‡. μÔ‹ıÂÈ· ·fi Ô˘ıÂÓ¿. ΔÈ Ó· ÛÔ‡ οÌÔ˘Ó. ¢Â Ì η٤¯Ô˘Ó... ⁄ÛÙÂÚ· ÎfiÊÙÔ˘Ó ÙÔ ‚‹Ì·. ΔÔ˘˜ ηÏÒ ÁÈ· ÌÈ· Ú·ÙÛ‹, ‰Â Ì›ÓÔ˘Ó... ÿÓÙ·˜ ¤¯ÂÈ, ̈ڤ, Ë Ú·ÙÛ‹, ÙÔ˘˜ ο̈ Ì ÓÔ‹Ì·Ù·. μϤÂȘ ‰ÂÓ Î·Ù¤¯ˆ Ù· ÍÂÓÈο ÙÔ˘˜. ÕÏÏÔÈ ·ÚÓÔ‡ÓÙ·È ÎÈ ¿ÏÏÔÈ ·›ÚÓÔ˘Ó Ì ÙÚÂÌ¿ÌÂÓÔ ¯¤ÚÈ ÙÔ ÔÙ‹ÚÈ. ¢ÔÎÈÌ¿˙Ô˘Ó, ·ÏÏ¿ ‰Â Ì›ÓÔ˘Ó, Ê·ÚÌ¿ÎÈ ÙÔ˘˜ οıÂÙ·È ÛÙÔ Ï·ÈÌfi. ∂, Û·Ó Â›Ó·È ¤ÙÛÈ ÔÙ¤ ÙÔ˘˜ Ó· ÌËÓ ÈÔ˘Ó. ΔÔ˘˜ ·Ê‹Óˆ Î·È Ê‡ÁÔ˘Ó...” ¶¿Óˆ ÛÙ· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÏfiÁÈ·, ›Ûˆ ·fi Ù· ‚Ú¿¯È· ÌÔ˘Î¿ÚÂÈ ÌÈ· ÙÚÈϤٷ ‚ÚÂÙ·ÓÒÓ. ∂›Ó’¤Ó·˜ ¿ÛÙÔÚ·˜ ÎÈÙÚÈÓÈ¿Ú˘ ÎÈ ¤Ó· ˙¢Á¿ÚÈ ·Á¤Ï·ÛÙÔ Î·È ÊÔ‚ÈṲ̂ÓÔ. ƒÔ˘Ê¿Ó ÙÔÓ ÙfiÔ, ÙÔ‡˜ ÚÔηÏ› ‰¤Ô˜ Ô ª·ÓÔ‡ÛÔ˜. “∫ÔÈ¿ÛÙ” , ÙÔ‡˜ οÓÂÈ. ∂ΛÓÔÈ ‰ÈÛÙ¿˙Ô˘Ó, ‚ϤÔ˘Ó ÂÌ¿˜, Ô˘ ÁÂÏ¿ÌÂ, ·›ÚÓÂÈ ÙÔ ÏfiÁÔ Ô ™Ù¤Ê·ÓÔ˜, ÙÔ‡˜ ÂÍËÁ›, ÔÈÔ˜ Â›Ó·È Ô ª·ÓÔ‡ÛÔ˜. °Ï˘Î·›ÓÔ˘Ó, (fiÛÔ ÌÔÚ› Ó· ÁÏ˘Î¿ÓÂÈ ¤Ó·˜ ÊÏÂÁÌ·ÙÈÎfi˜ ÂÁÁϤ˙Ô˜)... ¶›ÓÔ˘Ó ÌÈ· ڷ΋, ÙÔ‡˜ ÚÔÛʤÚÂÈ Ô ªÈ¯¿Ï˘ ¤Ó· ÎÔÌÌ¿ÙÈ ›Ù·, ÙËÓ ÙÚÒÓ Ì ٷ Ì¿ÙÈ·, Ì¿ÙÈ· fiÏÔ ÂÚȤÚÁÂÈ· ÎÈ ÂÈÊ˘Ï·Î‹. √ ¿ÛÙÔÚ·˜ ÚˆÙ¿ÂÈ Ù› Â›Ó·È ÙÔ ÛÎÔ˘ÚÈ·Ṳ̂ÓÔ ÔÏ˘‚fiÏÔ ·¿Óˆ ÛÙÔ ‚Ú¿¯Ô. ΔÔ‡˜ ÂÍËÁ› Ô ªÈ¯¿Ï˘. ∫·¿ÎÈ Ô ª·ÓÔ‡ÛÔ˜ Ì ÙÔ ‰ÈÎfi ÙÔ˘ ÏÂÍÈÎfi, ‚ÚÔÓÙÔʈӿ˙ÂÈ ÁÈ· Ù· ÙÔ˘Ê¤ÎÈ· Ô˘ ¿ÊËÛ·Ó ÔÈ ÂÁÁϤ˙ÔÈ ·ÓÂÓÂÚÁ¿, ÁÈ· ÙËÓ Î·ÙÔ¯‹, ÁÈ· ÙÔÓ πÌÚÔ Î·È Ù’ ·ÛÙÚÔÂϤÎÈ· ÙÔ˘. ªÂ ¿ÁÚȘ ʈӤ˜, ʈӿÚ˜, Ô˘ ÁÈÔÌ›˙Ô˘Ó Ù· ı·Ï¿ÌÈ· ÙÔ˘ πÌÚÔ˘ Î·È Û¿Ó ÛÙ· ÙÔȯÒÌ·Ù· Ì’·ÓٛϷÏÔ˘˜. ∫ÔÈÙ¿˙ÂÈ Â˘ı›· ÛÙ· Ì¿ÙÈ· ÙÔ˘˜ ÂÁÁϤ˙Ô˘˜, ı˘Ì¿Ù·È ÙÔ˘˜ ÁÂÚÌ·ÓÔ‡˜, ‰Â ÓÔÁ¿ÂÈ ·fi Ì›ÛÔ˜. “™‹ÌÂÚ·, ÛÔ‡ ϤÂÈ, ÔÈ ÁÂÚÌ·ÓÔ› Â›Ó·È ÈÔ ˙ÂÛÙÔ›, οıÔÓÙ·È ÁÈ· ÌÈ· ڷ΋, ÂÓÒ ÂÙÔ‡ÙÔÈ...” ∞˘Ùfi Â›Ó·È ÙÔ ·Ú¿ÔÓÔ ÙÔ˘ ª·ÓÔ‡ÛÔ˘: °È·Ù› ‰ÂÓ Î¿ıÔÓÙ·È ÁÈ· ÌÈ· ڷ΋... °¤ÚÓÂÈ ÛÙÔ ‚Ú¿¯Ô, ¯·˚‰Â‡ÂÈ ÙËÓ ÌÈÛÙfiÏ· ÙÔ˘. “flÚ· Ó’ ·Ú¯›ÛÂÈ ÙȘ Ì·ÏˆıȤ˜” , ÛΤÊÙÔÌ·È. ª· Ô ª·ÓÔ‡ÛÔ˜ ‚ϤÂÈ Ù· ˙· ÙÔ˘, ÎÚÂÌ·Ṳ̂ӷ ÛÙȘ Û¿Ú˜, Ó· ¯ÔÚÔÔ‰¿Ó, ı¤ÏÂÈ, ·fi ÊÈÏÔÍÂÓ›· ÓÙ¤, Ó· Ú›ÍÂÈ Î¿ÔÈÔ˘ ÌÈ· ÓÙÔ˘ÊÂÎÈ¿, Ó· ÙÔ Î·Ù‚¿ÛÂÈ, Ó· ÙÔ Á‰¿ÚÂÈ ÌÂÙ¿, Ó· ÙÔ „‹ÛÂÈ ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙËÓ ·ÙÔ˘ÏÈ¿ Ì ٷ

ÍÂÚ¿‰È·, Ó· ‰ÒÎÂÈ ÌÂ˙¤, ¤Ó· ÌÂ˙¤ ÛÙÔ˘˜ ͤÓÔ˘˜ ÙÔ˘... ™ËÎÒÓÂÙ·È Ô ¿ÛÙÔÚ·˜ Ì ÙËÓ ÎÔ˘ÛÙˆ‰›· ÙÔ˘ Ó· ʇÁÂÈ. “ªÈ·Ó ¢ÏÔÁ›·, ÌÈ·Ó Â˘¯‹, ¿ÙÂÚ” , ÙÔ˘ οÌÂÈ Ô ª·ÓÔ‡ÛÔ˜. ¢ÂÓ Î·Ù·Ï·‚·›ÓÂÈ Ô ¿ÁÁÏÔ˜.

√È ·ÎÙ¤˜ ÙÔ˘ §È‚˘ÎÔ‡ ¤Íˆ ·fi ÙÔÓ ÿÌÚÔ

“Evlogia, Ù› ›Ӓ·˘Ùfi;” , Û· Ó· ϤÂÈ. ∂ÈÛÙÚ·Ù‡ÂÙ·È Ô ™Ù¤Ê·ÓÔ˜, Ë μ¿Ó·, Ù· ·È‰È¿ ÙÔ˘ ªÈ¯¿ÏË, ·ÎfiÌ· ÎÈ Ë ¡ÙÔÏfiÚ˜ ·fi ÙÔ ™·ÓÙÈ¿ÁÔ, Ó· ‚ÚÔ˘Ó Ò˜ ›Ӓ Ë Â˘ÏÔÁ›· Ô˘ ˙ËÙ¿ÂÈ Ô ª·ÓÔ‡ÛÔ˜, ÛÙ’∞ÁÁÏÈο. “∂ÁÒ” , ϤÂÈ Ô ª·ÓÔ‡ÛÔ˜ ¯ˆÚ·Ù‡Ô-

ÓÙ·˜, “‰ÂÓ ÂÈÙÚ¤ˆ Ó· ʇÁÔ˘Ó ¿ ‰ÂÓ ÌÔ‡ ‰ÒÎÂÈ Â˘ÏÔÁ›· Ô ·¿˜...” ¶È¿ÓÂÈ Ô ªÈ¯¿Ï˘ ÙȘ ϤÍÂȘ, ÙȘ ÛÙÚ·ÌÔ˘Ï‹ÁÂÈ, ÙȘ ¢ıÂÈ¿˙ÂÈ, ÙȘ ηڢ‰ÒÓÂÈ. Δ›ÔÙ·, Ô ¿ÛÙÔÚ·˜ ‰Â ÓÔÁ¿ÂÈ, ÛËÎÒÓÂÈ ÙÔ˘˜ ÒÌÔ˘˜. “Wish, wish” , ÂÙÈ¤Ù·È Ô ÁÈÔ˜ ÙÔ˘

ªÈ¯¿ÏË Î·È Ó‡ÂÈ ÛÙÔÓ ¿ÛÙÔÚ·, Ó· ‰ÒÛÂÈ ÌÈ· wish... ª· Î·È ¿ÏÈ Ô ÂÁÁϤ˙Ô˜ ÛËÎÒÓÂÈ ÙÔ˘˜ ÒÌÔ˘˜. Δ› ÛÙÔ ‰È¿ÏÔ, ‰ÂÓ Î·Ù·Ï·‚·›ÓÂÈ, ÌÈ·Ó Â˘¯‹ ÙÔ˘ ˙ËÙ¿ÌÂ, ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ÙË ‰ÒÛÂÈ Ó· ÍÂÌÂډ‡ԢÌÂ... ∫È fiˆ˜ fiÏÔÈ ÔÈ ·Ú·ÛÙÂοÌÂÓÔÈ ÙÔ˘ ª·ÓÔ‡ÛÔ˘, ÂȯÂÈÚԇ̠ӷ ‚Úԇ̠ÙË Ï¤ÍË, Ó· ÙÔÓ Â˘ÏÔÁ‹ÛÂÈ Ô ¿ÛÙÔÚ·˜ Î·È ÍÂÔ˘Ô˘ÏÈ¿˙Ô˘Ì ÙÔ Ì˘·Ïfi, ÙË ÌÓ‹ÌË, ÙȘ ¤ÓÓÔȘ, ÂÙÈ¤Ù·È Ë ¡ÙÔÏfiÚ˜, ·Ù¿Ú·¯Ë Î·È Ì ÈÛ·ÓÈ΋ ÚÔÊÔÚ¿, Í‚ڿ˙ÂÈ ÙË Ï¤ÍË: “- Blessing” ! ∞˘Ùfi ‹Ù·Ó! √ ª·ÓÔ‡ÛÔ˜ ‹Ú ÙËÓ blessing ·fi ÙÔÓ ¿ÛÙÔÚ· Î·È ÙÔÓ ¿ÊËÛ ӷ ʇÁÂÈ ‹Û˘¯· ÎÈ ÂÈÚËÓÈο... ✭

ª·˙› ÙÔ˘˜ ¤Ê˘Á· ÎÈ ÂÁÒ ÙÚÂÎÏ›˙ÔÓÙ·˜ ·’ ÙÔ ÌÂı‡ÛÈ. ΔÒÚ· Ò˜ ¤‚Á·Ï· ÙÔ ˘fiÏÔÈÔ Ê·Ú¿ÁÁÈ ¤Ó·˜ ıÂfi˜ ÙÔ Í¤ÚÂÈ... øÛÙfiÛÔ Î·Ù¿ÊÂÚ· Ó· ÂÚ¿Ûˆ ·’ Ù· ·Ó‡„ËÏ· ÙÔȯÒÌ·Ù· ÙÔ˘ Ê·Ú·ÁÁÈÔ‡, ·’ ÙȘ ÎÚÔοϘ Ô˘ ÓfiÌÈ˙· ÌÂÙ·ÎÈÓÔ‡ÌÂÓ˜ Î·È ÙÔ˘˜ ·„ËÏÔ‡˜ ıÂÚÈÒ‰ÂȘ ı¿ÌÓÔ˘˜ Ù˘ ¿ÁÚÈ·˜ ÎÚËÙÈ΋˜ ¯ÏˆÚ›‰·˜ Ô˘ ¯ÔÚ‡·Ó ÌÚÔ˜ ÛÙ· Ì¿ÙÈ· ÌÔ˘. ªÈ¿ÌÈÛË ÒÚ· ÎÚ¿ÙËÛÂ Ë “ÌÂı˘ÛÙÈ΋” ·˘Ù‹ ‰È·‰ÚÔÌ‹, ̘ ·fi ÙÔ˘˜ ÔÁÎfiÏÈıÔ˘˜ ÙÔ˘ πÌÚÔ˘, ÒÛÔ˘ ‚Á‹Î· ÛÙÔÓ ·¤Ú· ÙÔ ÏÈ‚˘Îfi, Ô˘ Ì ڿÈÛ ¢ÂÚÁÂÙÈο Î·È ÌÔ‡ ‹Ú ¿ÛÊ·ÏÙ· ÙÔ ÌÂı‡ÛÈ, Ì ÙȘ ÓÔ¤˜ Î·È Ù· ÛËÏ¿‰È· ÙÔ˘. ✭

Ÿˆ˜ Ê·›ÓÂÙ·È Ô ÿÌÚÔ˜ ·fi ÙȘ ÛÙÚÔʤ˜ ÙˆÓ §Â˘ÎÒÓ √Ú¤ˆÓ

ŸÏË Ë ‰È·‰ÚÔÌ‹ Ù˘ ‰È¿Û¯ÈÛ˘ ÙÔ˘ πÌÚÔ˘, ÂÓÙ·Á̤ÓË ÛÙÔ ∂4, ÙÔ ‰ÈÂıÓ¤˜ ÔÚÂÈ‚·ÙÈÎfi ÌÔÓÔ¿ÙÈ, ÙÂÚÌ·Ù›˙ÂÈ ÛÙÔ §È‚˘Îfi, Ì ÌÈ· ‚Ô˘ÙÈ¿ ÛÙ· ‚·ıÈ¿ Á·Ï¿˙È· ÙÔ˘ fiÓÂÈÚ·. ∂‰Ò οÔ˘ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙ· ‚Ú¿¯È·, fiÔ˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ·ÎfiÌË ÛÎÔ˘ÚȤ˜ Î·È ·ÏÈÔÛ›‰ÂÚ·, ¤ÊÙ·Û·Ó ÎÈ fiÏÔÈ ÔÈ ¤ÓÔÏÔÈ ÙˆÓ ‚ÚÂÙ·ÓÈÎÒÓ Î·È ÓÂÔ˙ËÏ·Ó‰ÈÎÒÓ ‰˘Ó¿ÌˆÓ, ·ÎÔÏÔ˘ıÒÓÙ·˜ Ù· ¯Ó¿ÚÈ· ÙÔ˘ Ê·Ú·ÁÁÈÔ‡, ÁÈ· Ó· ÂÈ‚È‚·ÛÙÔ‡Ó ÛÙ· ‚ÚÂÙ·ÓÈο ˘Ô‚Ú‡¯È· Î·È Ó· ÂÚ¿ÛÔ˘Ó ÛÙËÓ ∞ÊÚÈ΋, ÁÈ· Ó· Û˘Ó¯›ÛÔ˘Ó ·ÂΛ ÙÔÓ ·ÁÒÓ· ÙÔ˘˜... ∂ÁÒ ·ÓÙ›ıÂÙ· ‹Ú· ÙÔ ‰ÚfiÌÔ ÁÈ· Ù· ™Ê·ÎÈ¿, ÍÂ̤ı˘ÛÙÔ˜ Î·È ·ÂÚ¿ÙÔ˜, ‰›¯ˆ˜ ÙÔ Ì˘·Ïfi ÌÔ˘ Ó· ÌÔÚ› Ó’ ··ÏÏ·Á› ·fi ÙËÓ ¤ÌÌÔÓË È· ÛΤ„Ë Î·È ÂÈÎfiÓ· ÙÔ˘ ª·ÓÔ‡ÛÔ˘...


T√ BHMA

26

TOY

A§ªÀƒ√À KÀƒπ∞∫∏ 28 I√À¡π√À 2009

∂Îı¤ÛÂȘ ¤ÚÁˆÓ ÓÙfiÈˆÓ Î·ÏÏÈÙ¯ÓÒÓ ŒÚÁˆÓ ÙÔÈÎÒÓ Î·ÏÏÈÙ¯ÓÒÓ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È ÛÙÔ ¶·Ï·Èfi ΔÂψÓÂ›Ô (·Ú·Ï›· ¡¤·˜ ∞Á¯È¿ÏÔ˘). ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÙˆÓ ÂÎı¤ÛÂˆÓ ¤¯ÂÈ ˆ˜ ÂÍ‹˜: 26 πÔ˘Ó›Ô˘ - 2 πÔ˘Ï›Ô˘: ∫ÔÓ‰Ú·ÊÔ‡ÚË ªÂÚÛ›ÓË (ÃÂÈÚÔÔ›ËÙ˜ ¢ËÌÈÔ˘ÚÁ›Â˜ - ¶ËÏfi˜) 3 πÔ˘Ï›Ô˘ - 9 πÔ˘Ï›Ô˘: ŒÎıÂÛË ∑ˆÁÚ·ÊÈ΋˜ ¢‹ÌÔ˘ ¡¤·˜ ∞Á¯È¿ÏÔ˘ (À‡ı˘ÓË ‰È‰·Ûηϛ·˜ °Î·Ú·ÁÎÔ‡ÓË ™Ù·˘ÚԇϷ) 10 πÔ˘Ï›Ô˘ - 16 πÔ˘Ï›Ô˘: ¡Ù‹Ì ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú· (∫·ÏÏÈÙ¯ÓÈÎfi ∫fiÛÌËÌ·) 7 πÔ˘Ï›Ô˘ - 23 πÔ˘Ï›Ô˘: ªÂÏ›ÛÛË ™Ù˘ÏÈ·Ó‹ (∂ÈÎfiÓ˜) 24 πÔ˘Ï›Ô˘ - 30 πÔ˘Ï›Ô˘: ∞ÚÁ˘Ú›Ô˘ ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ (∑ˆÁÚ·ÊÈ΋ Û •‡ÏÔ) 31 πÔ˘Ï›Ô˘ - 6 ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘: μÂ˙˘ÚÁÈ¿ÓÓË - ΔÛ¿ÌË ª·Ú›· (∫fiÛÌËÌ·) 7 ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ - 13 ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘: ∞ÏÂÎÙˆÚ›‰Ë ™Ì·Ú¿Á‰· (ÃÂÈÚÔÔ›ËÙÔ ∫fiÛÌËÌ·) 14 ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ - 20 ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘: ª·ÛÙÚÔ¤ÙÚÔ˘ - ÃÔ˘ÛÈ¿‰· ∫·ÏÏÈÚÚfiË (ŒÎıÂÛË ∑ˆÁÚ·ÊÈ΋˜) 21 ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ - 27 ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘: ¡ÈÎÔÏfiÔ˘ÏÔ˜ ∞Ó‰Ú¤·˜ (∑ˆÁÚ·ÊÈ΋. £¿Ï·ÛÛ· - μÚ¿¯È·) 28 ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ - 3 ™Â٤̂ÚË: ∂Ú·ÛÈÙ¯ÓÈ΋ √Ì¿‰· ºˆÙÔÁÚ·Ê›·˜ ¡¤·˜ ∞Á¯È¿ÏÔ˘ (ºˆÙÔÁÚ·Ê›·).

∂∫£∂™∂π™

∫·ÏÔηÈÚÈÓ¤˜ ÂΉÚÔ̤˜ ÙÔ˘ ∫∞¶∏ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ ∞¡∞∫√π¡ø£∏∫∞¡ ·fi ÙÔ ¢È-

ÔÈÎËÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÙÔ˘ ∫∞¶∏ ¢‹ÌÔ˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ ÔÈ Î·ÏÔηÈÚÈÓ¤˜ ÂΉÚÔ̤˜ ÁÈ· Ù· ̤ÏË ÙÔ˘. ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ¤¯ÂÈ ˆ˜ ÂÍ‹˜: ¶¤ÌÙË 16 πÔ˘Ï›Ô˘: ∂Í·‹ÌÂÚË ÂΉÚÔÌ‹ ÛÙË μÔ˘‰·¤ÛÙË- μÂÏÈÁÚ¿‰È- ¶·Ú·‰Ô˘Ó¿‚È· ¯ˆÚÈ¿. ΔÈÌ‹ ηْ ¿ÙÔÌÔ 375 ¢ÚÒ. ¶ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÌÂÙ·ÊÔÚ¤˜, ÂÚÈËÁ‹ÛÂȘ, ÍÂÓ·Á‹ÛÂȘ, 2 ‰È·Ó˘ÎÙÂÚ‡ÛÂȘ Û ÎÂÓÙÚÈÎfi ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô 4* ÛÙÔ μÂÏÈÁÚ¿‰È, 3 ‰È·Ó˘ÎÙÂÚ‡ÛÂȘ Û ÎÂÓÙÚÈÎfi ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô 4* ÛÙË μÔ˘‰·¤ÛÙË Ì ÚˆÈÓfi, 5 Á‡̷ٷ, ÍÂÓ·Áfi ηı’ fiÏË ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÂΉÚÔÌ‹˜, ·Ú¯ËÁfi - Û˘ÓÔ‰fi, ·ÛÊ¿ÏÂÈ· ·ÛÙÈ΋˜ ¢ı‡Ó˘. ∂È‚¿Ú˘ÓÛË ÁÈ· Ù· ÌË Ì¤ÏË 5 ¢ÚÒ. ¢ËÏÒÛÂȘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ¤ˆ˜ 25 πÔ˘Ó›Ô˘. ∞·Ú·›ÙËÙÔ ÁÈ· ÙËÓ ÂΉÚÔÌ‹ ηÈÓÔ‡ÚÈÔ ‰È·‚·Ù‹ÚÈÔ. ™¿‚‚·ÙÔ 25 πÔ˘Ï›Ô˘: ∞ÔÁÂ˘Ì·ÙÈÓ‹ ÂΉÚÔÌ‹ ÛÙÔÓ ¶·Ï·Èfi ¶·ÓÙÂÏ‹ÌÔÓ·. ΔÈÌ‹ ηْ ¿ÙÔÌÔ 7 ¢ÚÒ. ∂È‚¿Ú˘ÓÛË ÁÈ· Ù· ÌË Ì¤ÏË 2 ¢ÚÒ. ¢ËÏÒÛÂȘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ¤ˆ˜ 20 πÔ˘Ï›Ô˘. 17- 18 ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘: ¢È‹ÌÂÚË ÂΉÚÔÌ‹ ÛÙËÓ ∫·ÛÙÔÚÈ¿- ¡˘ÌÊ·›Ô. ΔÈÌ‹ ηْ ¿ÙÔÌÔ 66 ¢ÚÒ. ¶ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÌÂÙ·ÊÔÚ¤˜- ÂÚÈËÁ‹ÛÂȘ- ÍÂÓ·Á‹ÛÂȘ, 1 ‰È·Ó˘ÎÙ¤Ú¢ÛË Û 3* ÎÂÓÙÚÈÎfi ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô ÛÙËÓ ∫·ÛÙÔÚÈ¿ Ì ÚˆÈÓfi, 1 Á‡̷ Û ٷ‚¤ÚÓ· Ì ÌÔ˘ÛÈ΋, Û˘ÓÔ‰fi- ÍÂÓ·Áfi, ·ÛÊ¿ÏÂÈ· ·ÛÙÈ΋˜ ¢ı‡Ó˘. ∂È‚¿Ú˘ÓÛË ÁÈ· Ù· ÌË Ì¤ÏË 5 ¢ÚÒ. ¢ËÏÒÛÂȘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ¤ˆ˜ 25 πÔ˘Ï›Ô˘.

“∏ ¶ÚfiÔ‰Ô˜” ‰È·ÛΉ¿˙ÂÈ Δ√ ÂÙ‹ÛÈÔ Î·ÏÔηÈÚÈÓfi ÙÔ˘ ÁϤ-

ÓÙÈ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ¶·Ú·Û΢‹ 3 πÔ˘Ï›Ô˘ (9Ì.Ì.), ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ “°ÂˆÚÁԇϷ˜” ÛÙÔ ÃÔÚÔÛÙ¿ÛÈ, Ô ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi˜ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ¶Ï·Ù¿ÓÔ˘ “∏ ¶ÚfiÔ‰Ô˜” . √È ·Ú¢ÚÈÛÎfiÌÂÓÔÈ ı· ÁÏÂÓÙ‹ÛÔ˘Ó Ì ÙËÓ ÔÚ¯‹ÛÙÚ· ÙÔ˘ ∫. πÁÁϤ˙Ô˘, ÂÓÒ Ë ‚Ú·‰È¿ ı· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ Ï·¯ÂÈÔÊfiÚÔ Ì ÔÏÏ¿ ‰ÒÚ· ÁÈ· ÙËÓ ÂÓ›Û¯˘ÛË ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘. ΔÈÌ‹ οÚÙ·˜ Ì Ï‹Ú˜ ÌÂÓÔ‡ (ÂÎÙfi˜ ÔÙÒÓ) 15 ¢ÚÒ.

∂ÁÎÚ›ıËÎÂ Ë ÙÂÏÈ΋ Ê¿ÛË Ù˘ ÌÂϤÙ˘ Ì ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ·Ú·ÙËÚ‹ÛÂȘ

2Ô ¶ÔÏÂÔ‰ÔÌÈÎfi ™¯¤‰ÈÔ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ ∞·ÁfiÚ¢ÛË Ú˘ÔÁfiÓˆÓ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÙ‹ÙˆÓ ÛÙË ÏÈÌÂÓÈ΋ ˙ÒÓË

·Ì›· ·ÏÏ·Á‹ ÛÙÔ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ‹ ‰fiÌËÛ˘ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ fiÏ˘, ·Ú·ÌÔÓ‹ Ù˘ ·ÚÙÈfiÙËÙ·˜ ÛÙ· Ù¤ÛÛÂÚ· ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù· ÁÈ· ÙËÓ ÂÎÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ ‰fiÌËÛË Î·È ··ÁfiÚ¢ÛË Î¿ı ÂÈϤÔÓ Ú˘ÔÁfiÓÔ˘ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·˜ ÛÙË ÏÈÌÂÓÈ΋ ˙ÒÓË, ÚԂϤÂÈ Ë μ2 Ê¿ÛË- ÚfiÙ·ÛË Ù˘ ÌÂϤÙ˘ ÁÈ· ÙËÓ ∞Ó·ıÂÒÚËÛË- ∂¤ÎÙ·ÛË ÙÔ˘ °ÂÓÈÎÔ‡ ¶ÔÏÂÔ‰ÔÌÈÎÔ‡ ™¯Â‰›Ô˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ (°¶™). “ΔÔ °.¶.™. ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Ì ÙÔ ∂ȯÂÈÚËÛÈ·Îfi ™¯¤‰ÈÔ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ Ô˘ ¤¯ÂÈ ‹‰Ë ÂÁÎÚÈı› Î·È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÙȘ ‚¿ÛÂȘ ÁÈ· ¤Ó· ÔÏÔÎÏËڈ̤ÓÔ Û¯Â‰È·ÛÌfi Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ·Ó·Ù˘ÍÈ·ÎÔ‡˜ Î·È ·Ú·ÁˆÁÈÎÔ‡˜ ÙÔÌ›˜ Î·È ı· ÂËÚ¿ÛÔ˘Ó Û ÌÂÁ¿ÏÔ ‚·ıÌfi ÙÔ ‚ÈÔÙÈÎfi Â›Â‰Ô Î·È ÙËÓ ÔÈfiÙËÙ· ˙ˆ‹˜ ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ”, ÙÔÓ›˙ÂÈ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ë ·ÚÌfi‰È· ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ ∂ϤÓË ª·Ù›Î·. ™ÂÈÚ¿ ·Ú·ÙËÚ‹ÛÂˆÓ Î·Ù¤ıÂÛÂ Ô ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ Ù˘ Ì›˙ÔÓÔ˜ ÌÂÈÔ„ËÊ›·˜ ÃÚ. μÔ‡ÏÁ·Ú˘, Ô ÔÔ›Ô˜ ·Ó¤ÊÂÚ ˆ˜ “ÚfiÙ·Û‹ Ì·˜ ‹Ù·Ó Î·È Â›Ó·È Ó· ·ÏÔÔÈ‹ÛÔ˘ÌÂ Î·È Ó· ÂÚÈÔÚ›ÛÔ˘Ì ÙÔ °.¶.™. ÛÙȘ ·Ó¿ÁΘ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Ì·˜ Î·È Ó’ ·Ê‹ÛÔ˘Ì ÙÔ˘˜ Ê·ÓÊ·ÚÔÓÈÛÌÔ‡˜”. ‰ÔÌÈ΋˜ ÔÚÁ¿ÓˆÛ˘ ÙˆÓ ıÂÛÌÔıÂÙËÌ¤ÓˆÓ Î·È ÚÔ˜ ÔÏÂÔ‰fiÌËÛË ÔÈÎÈÛÙÈÎÒÓ ˘Ô‰Ô¯¤ˆÓ Î·È Î·ıÔÚ›˙ÔÓÙ·˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ ÂȉÈ΋˜ ÚÔÛÙ·Û›·˜ (¶∂¶) ÔÈ Ôԛ˜ ‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ÔÏÂÔ‰ÔÌËıÔ‡Ó. ∂ÈϤÔÓ ÛÙԯ‡ÂÈ Ó· ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÂÈ ÈÛfiÙËÙ· ÚfiÛ‚·Û˘ ÛÙȘ ˘Ô‰Ô̤˜ Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ηÙÔ›ÎÔ˘˜, Ó· ÙÔÓÒÛÂÈ ÙȘ ˘¿Ú¯Ô˘Û˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ Î·È Ó· ‚ÔËı‹ÛÂÈ ÛÙËÓ ÚÔÛ¤Ï΢ÛË Ó¤ˆÓ, ˘Ô‰ÂÈÎÓ‡ÔÓÙ·˜ ˙ÒÓ˜ ·Ú·ÁˆÁÈÎÒÓ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔًوӔ .

ƒÂÔÚÙ¿˙: °πøƒ°√™ •À¡√™,

xinos@e-thessalia.gr

H μ2 ÙÂÏÈ΋ Ê¿ÛË Ù˘ ÌÂϤÙ˘ ÙÔ˘ °ÂÓÈÎÔ‡ ¶ÔÏÂÔ‰ÔÌÈÎÔ‡ ™¯Â‰›Ô˘ ÂÁÎÚ›ıËΠηٿ ÏÂÈÔ„ËÊ›· ·fi ÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡, Ì ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚ˜ ·Ú·ÙËÚ‹ÛÂȘ ÙȘ ÂÍ‹˜: -¡· ÌËÓ ·ÏÏ¿ÍÂÈ Ô Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ‹˜ ‰fiÌËÛ˘ ÛÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ ÁÈ· ηӤӷ ÙÌ‹Ì· Î·È Ó· ·Ú·Ì›ÓÔ˘Ó ˆ˜ ¤¯Ô˘Ó ÔÈ ÔÏÂÔ‰ÔÌÈΤ˜ ÂÓfiÙËÙ˜. -¡· ·Ú·Ì›ÓÂÈ Ë ·ÚÙÈfiÙËÙ· ÛÙ· Ù¤ÛÛÂÚ· ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù· ÁÈ· ÙËÓ ÂÎÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ ‰fiÌËÛË, ÛÙËÓ ¶∂¶¢ -1 Î·È Ó· ÌËÓ Î·Ù·ÚÁËıÔ‡Ó ÔÈ ·ÚÂÎÎÏ›ÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ¶∂¶¢ -1 Î·È ÁÈ· ÙËÓ ¶∂¶¢ -2, ‰ÈfiÙÈ ÙÔ Ì¤ÙÚÔ Â›Ó·È ·ÔÛ·ÛÌ·ÙÈÎfi ÁÈ· fiÛÔ˘˜ ÂÎÔÓÔ‡Ó °¶™ Î·È ™Ã√∞¶, ÂÓÒ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ÎÂÓÙÚÈÎfi˜ ۯ‰ȷÛÌfi˜ Î·È ÓÔÌÔıÂÛ›· ÁÈ· fiÏË ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. -¡· ÂÈÙÚ·Ô‡Ó ÔÈ ÌÈÎÚÔ‡ Î·È ÌÂÛ·›Ô˘ ÌÂÁ¤ıÔ˘˜ ÎÙËÓÔÙÚÔÊÈΤ˜ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ ÛÙ· ηٷʇÁÈ· ¿ÁÚÈ·˜ ˙ˆ‹˜, ‰ÈfiÙÈ ‰ÂÓ ÙÔ ıˆÚԇ̠··ÁÔÚ¢ÙÈ΋ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·. -¡· ·ÔÎÏÂÈÛÙ› ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ÂÈϤÔÓ Ú˘ÔÁfiÓÔ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· ÛÙË ÏÈÌÂÓÈ΋ ˙ÒÓË ÙÔ˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ (ÛÎÚ·, ‰ÂÍ·ÌÂÓ¤˜ η˘Û›ÌˆÓ Î.Ï.), ÂÎÙfi˜ ÌfiÓÔ ·Ó ÌÂÙ·ÊÂÚı› Â‰Ò ·fi ÙÔ μfiÏÔ Ô ÎÂÓÙÚÈÎfi˜ ÂÌÔÚÈÎfi˜ ÏÈ̤ӷ˜ ª·ÁÓËÛ›·˜, fiˆ˜ ¤¯Ô˘Ì ÚÔÙ›ÓÂÈ Î·È ÛÙÔ Ú˘ıÌÈÛÙÈÎfi Û¯¤‰ÈÔ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘. Δ· ·ÚÈ· ÛËÌ›· Ù˘ ÚfiÙ·Û˘ Â›Ó·È Ù· ÂÍ‹˜: -∫·ıÔÚÈÛÌfi˜ ˙ÒÓ˘ ¯ÔÓ‰ÚÂÌÔÚ›Ô˘ Î·È ÂÎıÂÛÈ·ÎÒÓ ¯ÒÚˆÓ -∫·ıÔÚÈÛÌfi˜ ‚ÈÔÙ¯ÓÈ΋˜ ÂÚÈÔ¯‹˜ -∫·ıÔÚÈÛÌfi˜ μ∂¶∂ -∫·ıÔÚÈÛÌfi˜ ˙ˆÓÒÓ ÌÂÁ¿ÏˆÓ ÛÙ·˘ÏÈÎÒÓ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂˆÓ -∫·ıÔÚÈÛÌfi˜ ÂÚÈÔ¯ÒÓ Natura, Î·Ù·Ê˘Á›ˆÓ ıËÚ·Ì¿ÙˆÓ Î·È ·ÁÚ›ˆÓ ˙ÒˆÓ -¶ÚÔÛÙ·Û›· ·Ú¯·ÈÔÏÔÁÈÎÒÓ ¯ÒÚˆÓ, ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÒÓ ÌÓËÌ›ˆÓ °È· ÙÔ ÔÏÂÔ‰ÔÌÈÎfi Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ÙÔ˘

∏ Ì›˙ˆÓ ÌÂÈÔ„ËÊ›·

¢‹ÌÔ˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ Î·È ∂˘ÍÂÈÓÔ‡ÔÏ˘ ÚԂϤÔÓÙ·È: -ªÈÎÚ¤˜ ∂ÂÎÙ¿ÛÂȘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎÔ‡ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· ÛÙÔÓ ∞ÏÌ˘Úfi Î·È ∂˘ÍÂÈÓÔ‡ÔÏË, ηıÒ˜ Î·È ·ÏÏ·Á‹ ¯Ú‹Û˘ ÙÌËÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘ ÈÛ¯‡ÔÓÙÔ˜ °.¶.™ Û ηÙÔÈΛ· -√ÚÈÔı¤ÙËÛË Î·È ÔÏÂÔ‰fiÌËÛË Û‡Ìʈӷ Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ‰È¿Ù·ÁÌ· 1985 ‹ ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈο ¤ÓÙ·ÍË ÛÙÔ Û¯¤‰ÈÔ fiÏ˘ ÙÔ˘ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ ¶. ¶Ï·Ù¿ÓÔ˘, Ì ÂÈ‚ÔÏ‹ ·˘ÛÙËÚÒÓ fiÚˆÓ Î·È ÂÚÈÔÚÈÛÌÒÓ ‰fiÌËÛ˘ -ŒÓÙ·ÍË ÛÙÔ Û¯¤‰ÈÔ fiÏ˘ ÂÓfi˜ Ó¤Ô˘ ·Ú·ÏÈ·ÎÔ‡ ÔÈÎÈÛÌÔ‡. °È· ÙȘ ÂÚÈÔ¯¤˜ ÂϤÁ¯Ô˘ Î·È ¶ÂÚÈÔÚÈÛÌÔ‡ ¢fiÌËÛ˘ ÚԂϤÔÓÙ·È ¶∂¶¢ 1 Î·È ¶∂¶¢ 2. ∏ ˙ÒÓË ¶∂¶¢ 1 ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÙȘ ÌfiÓÈÌ· ·Ú‰Â˘fiÌÂÓ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ Î·È ÙȘ ÏÔÈ¤˜ ‰ÈÓ¤˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ Ô˘ Â›Ó·È ÚÔ¤ÎÙ·ÛË ÙÔ˘ £ÂÛÛ·ÏÈÎÔ‡ ∫¿ÌÔ˘ Î·È ÔÚÈÔıÂÙÂ›Ù·È ·fi ÙËÓ ÈÛÔ¸„‹ ÙˆÓ 200Ì. Ë ÂÚÈÔ¯‹ ·˘Ù‹ ‰¤¯ÂÙ·È ȤÛÂȘ ·fi ·Úfi‰È· ‰fiÌËÛË Î·Ù¿ Ì‹ÎÔ˜

ÙÔ˘ ¿ÍÔÓ· ¶∞£∂ Î·È ÛÙÔÓ ¿ÍÔÓ· ¶Ï¿Ù·ÓÔ˜ - ∞ÏÌ˘Úfi˜ - ∫ÚfiÎÈÔ. ∏ ˙ÒÓË ¶∂¶¢ 2 ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÙȘ ËÌÈÔÚÂÈÓ¤˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ ÓfiÙÈ· Î·È ‰˘ÙÈο ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘, ÛÙËÓ ¯ˆÚÈ΋ ÂÓfiÙËÙ· ·˘Ù‹ ·ÚÈ· Û‡ÁÎÚÔ˘ÛË ¯Ú‹ÛÂˆÓ Á˘ ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi ÙȘ ÎÙËÓÔÙÚÔÊÈΤ˜ ÌÔÓ¿‰Â˜. “ΔÔ °.¶.™ ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Ì ÙÔ ∂ȯÂÈÚËÛÈ·Îfi ™¯¤‰ÈÔ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ Ô˘ ¤¯ÂÈ ‹‰Ë ÂÁÎÚÈı› Î·È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÙȘ ‚¿ÛÂȘ ÁÈ· ¤Ó· ÔÏÔÎÏËڈ̤ÓÔ Û¯Â‰È·ÛÌfi Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ·Ó·Ù˘ÍÈ·ÎÔ‡˜ Î·È ·Ú·ÁˆÁÈÎÔ‡˜ ÙÔÌ›˜ Î·È ı· ÂËÚ¿ÛÔ˘Ó Û ÌÂÁ¿ÏÔ ‚·ıÌfi ÙÔ ‚ȈÙÈÎfi Â›Â‰Ô Î·È ÙËÓ ÔÈfiÙËÙ· ˙ˆ‹˜ ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ” , ÙÔÓ›˙ÂÈ Ë ·ÚÌfi‰È· ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ ∂ϤÓË ª·Ù›Î· Î·È ÚÔÛı¤ÙÂÈ: “∏ ÌÂϤÙË °.¶.™ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ ¤¯ÂÈ ˆ˜ ÛÙfi¯Ô Ó· ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÂÈ ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›·, ÙËÓ ·ÔηٿÛÙ·ÛË Î·È ÙËÓ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈ΋ ‰È·¯Â›ÚÈÛË ÙÔ˘ Ê˘ÛÈÎÔ‡ Î·È ‰ÔÌË̤ÓÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘, ‰›ÓÔÓÙ·˜ ηÙ¢ı‡ÓÛÂȘ ÔÏÂÔ-

™ÂÈÚ¿ ·Ú·ÙËÚ‹ÛÂˆÓ Î·Ù¤ıÂÛ Â› ÙˆÓ ÚÔ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓˆÓ ÚÔÙ¿ÛÂˆÓ Ô ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ Ù˘ Ì›˙ÔÓÔ˜ ÌÂÈÔ„ËÊ›·˜ ÛÙÔ ¢.™. ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ ÃÚ‹ÛÙÔ˜ μÔ‡ÏÁ·Ú˘, Ô ÔÔ›Ô˜ ‰‹ÏˆÛ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο: “™ÙȘ 22 πÔ˘Ó›Ô˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛıËÎÂ Î·È Û˘˙ËÙ‹ıËΠÛÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ Ë ÚfiÙ·ÛË ÙˆÓ ÌÂÏÂÙËÙÒÓ ÛÙÔ μ2 ™Ù¿‰ÈÔ Î·È ‰˘ÛÙ˘¯Ò˜ ‰È·ÈÛÙÒÓÔ˘Ì fiÙÈ ÔÈ ÚÔÙ¿ÛÂȘ Ì·˜ ¤ÂÛ·Ó ÛÙÔ ÎÂÓfi Î·È ÔÈ ·Ú·ÙËÚ‹ÛÂȘ Ì·˜ ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó Û¯Â‰fiÓ ÔÈ ›‰È˜. ¶ÚfiÙ·Û‹ Ì·˜ ‹Ù·Ó Î·È Â›Ó·È Ó· ·ÏÔÔÈ‹ÛÔ˘ÌÂ Î·È Ó· ÂÚÈÔÚ›ÛÔ˘Ì ÙÔÓ °.¶.™. ÛÙȘ ·Ó¿ÁΘ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Ì·˜ ·ÚÔ‡Û˜ Î·È Ì¤ÏÏÔ˘Û˜ Î·È Ó’ ·Ê‹ÛÔ˘Ì ÙÔ˘˜ Ê·ÓÊ·ÚÔÓÈÛÌÔ‡˜. ¢ÂÓ Â›Ì·ÛÙ ԇÙ ∫ÔψӿÎÈ Ô‡Ù ∫ËÊÈÛÈ¿” . ∏ ·Ú¿Ù·ÍË ÙÔ˘ Î. μÔ‡ÏÁ·ÚË ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÈ ÛˆÛÙ¤˜ ÙȘ ÚԂϤ„ÂȘ ÁÈ· ÙËÓ Â¤ÎÙ·ÛË ÙÔ˘ ™¯Â‰›Ô˘ ¶fiÏ˘, ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ·Ú·ÏÈ·ÎÔ‡ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ Î·È ÙȘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÒÓ Ô‰ÒÓ Û ∫ÚfiÎÈÔ Î·È ¶Ï¿Ù·ÓÔ. “∞Ó‰·ÊÈΤ˜ Î·È ·ÓÙÈ·Ó·Ù˘ÍȷΤ˜” ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÈ ÙȘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÙˆÓ ÌÂÏÂÙËÙÒÓ ÁÈ· ÙȘ ¯Ú‹ÛÂȘ Á˘ ÛÙȘ ¶∂¶¢ 1 Î·È ¶∂¶¢ 2 Î·È ÂȉÈÎfiÙÂÚ· ÙÔ˘˜ ÂÚÈÔÚÈÛÌÔ‡˜ Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ÛÙËÓ ÎÙËÓÔÙÚÔÊ›· Î·È ÙË ‰fiÌËÛË ÁÈ· ÁˆÚÁÈΤ˜ Î·È ÎÙËÓÔÙÚÔÊÈΤ˜ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ.

¢ÚfiÌÔÈ ‹È·˜ ΢ÎÏÔÊÔÚ›·˜ Á‡Úˆ ·fi ÙËÓ Ï·Ù›· Î·È Â˙Ô‰ÚÔÌ‹ÛÂȘ

∫˘ÎÏÔÊÔÚȷΤ˜ Ú˘ıÌ›ÛÂȘ ÛÙÔÓ ∞ÏÌ˘Úfi •∂∫π¡∏™∞¡ ÛÙÔ ¢‹ÌÔ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ ÔÈ ÂÚÁ·Û›Â˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÌÈ·˜ ÛÂÈÚ¿˜ ΢ÎÏÔÊÔÚÈ·ÎÒÓ Ú˘ı̛ۈÓ, Û‡Ìʈӷ Ì ÙË ÌÂϤÙË Ô˘ ¤¯ÂÈ ÂÎÔÓ‹ÛÂÈ ÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ £ÂÛÛ·Ï›·˜- ΔÌ‹Ì· ¶ÔÏÈÙÈÎÒÓ ªË¯·ÓÈÎÒÓ (∂ÚÁ·ÛÙ‹ÚÈÔ √‰ÔÔÈ›·˜). √È ÚÒÙ˜ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙË ‰È·ÌfiÚʈÛË ÙˆÓ ‰ÚfiÌˆÓ ¤ÚÈÍ Ù˘ ÎÂÓÙÚÈ΋˜ Ï·Ù›·˜ ÙÔ˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ Û ‹È·˜ ΢ÎÏÔÊÔÚ›·˜ Î·È ı· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ó ÌÔÓÔ‰ÚÔÌ‹ÛÂȘ Î·È Â˙Ô‰ÚÔÌ‹ÛÂȘ Û ¿ÏϘ ÎÂÓÙÚÈΤ˜ Ô‰Ô‡˜ Ù˘ fiÏ˘. √È ÚÒÙ˜ ·ÓÙȉڿÛÂȘ ·fi ÏÂ˘Ú¿˜ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÒÓ Ô˘ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÛÙËÓ ÎÂÓÙÚÈ΋ Ï·Ù›· ÙÔ˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ ¤¯Ô˘Ó ‹‰Ë ÚÔ·„ÂÈ, Ì ÙÔÓ ¢‹Ì·Ú¯Ô ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ μ·ÁÁ. ÷Ù˙Ë΢ÚÈ¿ÎÔ Ó· ÙÔÓ›˙ÂÈ ˆ˜ “Ë Ù·Ï·ÈˆÚ›· ı· Â›Ó·È ÚÔÛˆÚÈÓ‹ Î·È Û‡ÓÙÔÌ· ÔÈ ÂÚÁ·Û›Â˜ ı· ÔÏÔÎÏËÚˆıÔ‡Ó” . Ÿˆ˜ ÚԷӷʤÚıËÎÂ, ÔÈ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ ÁÈ· ÙȘ ΢ÎÏÔÊÔÚȷΤ˜ Ú˘ıÌ›ÛÂȘ ÛÙËÓ fiÏË ÙÔ˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ ÍÂΛÓËÛ·Ó ·fi ÙËÓ ÎÂÓÙÚÈ΋ Ï·Ù›·. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÔÈ Ô‰Ô›

ŸıÚ˘Ô˜- μ·Û. ∫ˆÓ/ÓÔ˘- ∞ıËÓÒÓ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ¤ÚÈÍ ·˘Ù‹˜, ı· ÌÂÙ·ÙÚ·Ô‡Ó Û ‹È·˜ ΢ÎÏÔÊÔÚ›·˜. £· ·ÊÂı› ¯ÒÚÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ Î›ÓËÛË ÙˆÓ Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ ÌfiÓÔ 3,5 ̤ÙÚ· Î·È Ì ÙËÓ ÙÔÔı¤ÙËÛË ÎÔÏÔӷΛˆÓ, ˙·ÚÓÙÈÓÈÂÚÒÓ ÛÙȘ ¿ÎÚ˜ ÙˆÓ Â˙Ô‰ÚÔÌ›ˆÓ, ı· ÂÌÔ‰›˙ÂÙ·È Ë ÛÙ¿ÛË- ÛÙ¿ıÌ¢ÛË. ∂›Û˘, ı· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËıÔ‡Ó ÓfiÌÈ̘ ı¤ÛÂȘ ÛÙ¿ıÌ¢Û˘ ÌfiÓÔ ÁÈ· ∞ÌÂ∞ ÛÙȘ Ô‰Ô‡˜ ŸıÚ˘Ô˜ Î·È μ·Û. ∫ˆÓ/ÓÔ˘ (ÌÂٷ͇ π¿ÛÔÓÔ˜ Î·È ª˘ÚÌȉfiÓˆÓ) Î·È 2 ¤ˆ˜ 3 ı¤ÛÂȘ ÁÈ· Ù· ˘ËÚÂÛȷο Ô¯‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡. ∏ Ô‰fi˜ ª˘ÚÌȉfiÓˆÓ (·fi ∞ıËÓÒÓ ¤ˆ˜ μ·Û. ∫ˆÓ/ÓÔ˘) ı· Â˙Ô‰ÚÔÌËı› Ï‹Úˆ˜ Î·È ı· ÂÓÔÔÈËı› Ì ÙÔ ¯ÒÚÔ Ù˘ Ï·Ù›·˜. ªÂÙ¿ ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË ÙˆÓ Î˘ÎÏÔÊÔÚÈ·ÎÒÓ Ú˘ıÌ›ÛÂˆÓ ÛÙȘ Ô‰Ô‡˜ ¤ÚÈÍ Ù˘ ÎÂÓÙÚÈ΋˜ Ï·Ù›·˜ ÙÔ˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡, ı· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ ÌÈ· ÛÂÈÚ¿ ÌÔÓÔ‰ÚÔÌ‹ÛÂˆÓ Î·È Â˙Ô‰ÚÔÌ‹ÛˆÓ, ηıÒ˜ Î·È Ë ÙÔÔı¤ÙËÛË Ù˘ Û¯ÂÙÈ΋˜ ÛËÌ·ÙÔ‰ÔÛ›·˜ ÁÈ· ÙËÓ ··ÁfiÚ¢ÛË ÛÙ¿ıÌ¢Û˘. ªÂٷ͇ ÙˆÓ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂˆÓ ÚԂϤÔÓÙ·È:

-μ·ÛÈϤˆ˜ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ (·fi º›ÏˆÓÔ˜ ¤ˆ˜ ∞ıËÓ¿˜): ∞Ê·›ÚÂÛË ÙˆÓ ÛËÌ¿ÙˆÓ ··ÁfiÚ¢ÛË ÛÙ¿Û˘- ÛÙ¿ıÌ¢Û˘ ÁÈ· ÌÔÓÔ‡˜ Î·È ‰ÈÏÔ‡˜ Ì‹Ó˜ Î·È ÓÔÌÈÌÔÔ›ËÛË Ù˘ ÛÙ¿ıÌ¢Û˘ Î·È ·fi ÙȘ ‰˘Ô Ï¢ڤ˜ Ù˘ Ô‰Ô‡. -™˘Ó/¯Ô˘ ºÚ¿ÁÎÔ˘: ¶ÚÔ¤ÎÙ·ÛË ÙˆÓ Â˙Ô‰ÚÔÌ›ˆÓ ηٿ ‰˘Ô ̤ÙÚ· Î·È Î·Ù¿ Û˘Ó¤ÂÈ· ̤ÓÂÈ ¯ÒÚÔ˜ ›ÛÔ˜ Ì 3,6- 4 ̤ÙÚ· ÁÈ· ÙËÓ Î›ÓËÛË ÙˆÓ Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ. -μ·ÛÈϤˆ˜ ∫ˆÓ/ÓÔ˘ (·fi ¢. ∞ÚÁ˘ÚÔÔ‡ÏÔ˘ ¤ˆ˜ ªÈ¯ÔÔ‡ÏÔ˘): ¶ÚÔ¤ÎÙ·ÛË ÙˆÓ Â˙Ô‰ÚÔÌ›ˆÓ ηٿ Ù¤ÙÔÈÔ ÙÚfiÔ, ÒÛÙ ӷ ΢ÎÏÔÊÔÚÔ‡Ó ¿ÓÂÙ· ‰˘Ô ·˘ÙÔΛÓËÙ· Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ·, ·ÊÔ‡ Â›Ó·È ‰ÈÏ‹˜ ηÙ‡ı˘ÓÛ˘. ¢È·¯ˆÚÈÛÌfi˜ ÙˆÓ Î·Ù¢ı‡ÓÛÂˆÓ Î˘ÎÏÔÊÔÚ›·˜ Ì Ï·ÛÙÈο ÎÔψӿÎÈ·- Ï·ÛÙÈÎÔ‡˜ Â·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓÔ˘˜ ÔÚÈԉ›ÎÙ˜. -μ·Û. ∫ˆÓ/ÓÔ˘ (·fi ªÈ¯ÔÔ‡ÏÔ˘ ¤ˆ˜ ∞ıËÓ¿˜): ¶ÚÔ¤ÎÙ·ÛË ÙˆÓ Â˙Ô‰ÚÔÌ›ˆÓ ηٿ ‰˘Ô ̤ÙÚ·, ÌÂ Û˘Ó¤ÂÈ· Ó· ̤ÓÂÈ ¯ÒÚÔ˜ ›ÛÔ˜ Ì 3.6 ̤ÙÚ· ÁÈ· ÙËÓ Î›ÓËÛË Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ. ªÂÙ·ÙÚ¤ÂÙ·È Û ‰ÚfiÌÔ ‹È·˜ ΢-

ÎÏÔÊÔÚ›·˜. -∞ıËÓ¿˜ (·fi μ·Û. ∫ˆÓ/ÓÔ˘ ¤ˆ˜ μ·Û. °ÂˆÚÁ›Ô˘): ¡ÔÌÈÌÔÔ›ËÛË Ù˘ ÛÙ¿ıÌ¢Û˘ ·fi ÙË ÌÈ· ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ Ô‰Ô‡. -ºÈÏÂÏÏ‹ÓˆÓ (·fi ∫ÔÌËÙ¿ ¤ˆ˜ ∞ıËÓÒÓ): ¡ÔÌÈÌÔÔ›ËÛË Ù˘ ÛÙ¿ıÌ¢Û˘ ·fi ÙË ÌÈ· ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ Ô‰Ô‡. ΔÔÔı¤ÙËÛË Û‹Ì·ÙÔ˜ ··ÁfiÚ¢Û˘ ÛÙ¿Û˘- ÛÙ¿ıÌ¢Û˘ ·fi ÙËÓ ¿ÏÏË ÏÂ˘Ú¿. “¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÌÈ· ÛÂÈÚ¿ ·Ó·Áη›ˆÓ ·ÚÂÌ‚¿ÛˆÓ, ÔÈ Ôԛ˜ ı· ‚ÔËı‹ÛÔ˘Ó Ù· ̤ÁÈÛÙ· ÛÙËÓ Â›Ï˘ÛË ÙÔ˘ ΢ÎÏÔÊÔÚÈ·ÎÔ‡ ÚÔ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜ ÛÙËÓ fiÏË” , ÙfiÓÈÛ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ μ·ÁÁ. ÷Ù˙Ë΢ÚÈ¿ÎÔ˜. ™¯ÔÏÈ¿˙ÔÓÙ·˜ ÙȘ ·ÓÙȉڿÛÂȘ ÙˆÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÒÓ Ô˘ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÛÙËÓ ÎÂÓÙÚÈ΋ Ï·Ù›· ÙÔ˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡, ÂÈÛ‹Ì·Ó ˆ˜ “ı· Ú¤ÂÈ Ó· Âȉ›ÍÔ˘Ó ˘ÔÌÔÓ‹ ηıÒ˜ Ë Ù·Ï·ÈˆÚ›· ı· Â›Ó·È ÚÔÛˆÚÈÓ‹, ÌÈ·˜ Î·È Û‡ÓÙÔÌ· ÔÈ ÂÚÁ·Û›Â˜ ı· ÔÏÔÎÏËÚˆıÔ‡Ó”. °ÈÒÚÁÔ˜ •˘Ófi˜


T√ B∏ª∞

Δ√À

A§ªÀƒ√À

27

KYPIAKH 28 I√À¡π√À 2009

¢ÂÈÎÙÈο & ‰ËÎÙÈο *∫∞ªπ∞ ·Ó›¯Ó¢ÛË ÓÈÎÂÏ›Ô˘ ‰ÂÓ ÚÔ·ÙÂÈ ÛÙÔ fiÛÈÌÔ ÓÂÚfi Ù˘ ¡¤·˜ ∞Á¯È¿ÏÔ˘ ÌÂÙ¿ ÙËÓ Â›ÛËÌË ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÙˆÓ ·ÔÙÂÏÂÛÌ¿ÙˆÓ, ÛÙ· ‰Â›ÁÌ·Ù· ÙˆÓ ·Ó·Ï‡ÛÂˆÓ Ô˘ ¤Î·Ó ȉȈÙÈÎfi ‰È·ÈÛÙÂ˘Ì¤ÓÔ ¯ËÌÈÎfi ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈÔ. “∂›Ó·È ·Ôχو˜ ‚¤‚·ÈÔ fiÙÈ ÙÔ ÓÂÚfi Ù˘ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˘ ηٿ ÙË ‰ÂÈÁÌ·ÙÔÏË„›· ÚÔ¤Ï¢Û˘ Ô˘ ˘‰ÚÔ‰ÔÙÂ›Ù·È Ë ¡¤· ∞Á¯›·ÏÔ˜, ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Úfi‚ÏËÌ· fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙÔ ÓÈΤÏÈÔ Î·È Ô‡ÙÂ Û˘ÓÙÚ¤¯Ô˘Ó ÏfiÁÔÈ Î·È ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘” , ÙÔÓ›˙ÂÙ·È ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ÛÙÔ fiÚÈÛÌ· ÙÔ˘ ¯ËÌÈÎÔ‡ ÂÚÁ·ÛÙËÚ›Ô˘.

°Ú¿ÊÂÈ Ô °IøP°O™ •YNO™

™˘Ó·˘Ï›· ÙÔ˘ ø‰Â›Ô˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ ªÂ ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· ÙÔ˘ ÂÔÚÙ·ÛÌÔ‡ Ù˘ ¶·ÓÂ˘Úˆ·˚΋˜ Ë̤ڷ˜ ªÔ˘ÛÈ΋˜ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠÙËÓ ∫˘Úȷ΋ 21 πÔ˘Ó›Ô˘ Ë ·ÓËÁ˘ÚÈ΋ Û˘Ó·˘Ï›· ÙˆÓ ÌÔ˘ÛÈÎÒÓ Û˘ÓfiÏˆÓ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ø‰Â›Ô˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡. ΔÔ Î·Ù¿ÌÂÛÙÔ ·fi ÁÔÓ›˜ Î·È ·È‰È¿ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ ¤ÁÈÓ ÁÈ· ‰‡Ô ÒÚ˜ ÌÈ· ÌÔ˘ÛÈ΋ ÛÎËÓ‹ Ì ‹¯Ô˘˜ Ô˘ ÍÂÛ‹ÎˆÛ·Ó ÙÔ ÎÔÈÓfi Ô˘ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡ÛÂ. ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÂÚÈÂÏ¿Ì‚·Ó ¤Ó· ¢ڇ Ê¿ÛÌ· ÎÔÌÌ·ÙÈÒÓ, ¤Ó· Ô‰ÔÈÔÚÈÎfi ·fi ª·¯ Î·È X·Ù˙ȉ¿ÎÈ ¤ˆ˜ ÙÔ˘˜ ªÈÙϘ Î·È ÙÔÓ ΔÛÈÙÛ¿ÓË. ΔË ÁÈÔÚÙ‹ ÍÂΛÓËÛ·Ó Ù· ÙÌ‹Ì·Ù· ªÔ˘ÛÔÎÈÓËÙÈ΋˜ (Î. ∂Ï¢ıÂÚ›· ÃÈοÚÔ˘) Ì ÙËÓ ·Ú¿ÛÙ·ÛË Ë “ÌÂψ‰¤ÓÈ· ÔÏÈÙ›·” , ÛÙËÓ ÔÔ›· Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó ·È‰È¿ ·fi 4-6 ÂÙÒÓ, ÂÓÒ ·Ì¤Ûˆ˜ ÌÂÙ¿ Ô ÛÔ˘‰·ÛÙ‹˜ ¶·‡ÏÔ˜ ΔÚÈ·ÓÙ¿Ú˘ ÂÚÌ‹Ó¢Û ÙÔ ÎÔÓÛ¤ÚÙÔ ÁÈ· È¿ÓÔ Û Ú ÂÏ¿ÛÛÔÓ· ÙÔ˘ ª¿¯ Û˘Óԉ¢fiÌÂÓÔ˜ ·fi ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÂÁ¯fiÚ‰ˆÓ ÙÔ˘ ø‰Â›Ô˘. ΔË ÛÎ˘Ù¿ÏË ‹ÚÂ Ë ª·ÓÙÔÏÈÓ¿Ù· ÂÓËÏ›ÎˆÓ ÙÔ˘ Î. ∞Ó¤ÛÙË §Ô˘ÏÔ‡‰Ë Î·È ÙÔ ¯ÔÚˆ‰È·Îfi Û‡ÓÔÏÔ ÂȉÈÎÔ‡ ·ÚÌÔÓ›·˜ Ù˘ Î. ª·ÚÈ¿ÓÓ·˜ ™·Ì·ÚÙ˙‹, ÂÓÒ ·Ì¤Ûˆ˜ ÔÈ Ú˘ıÌÔ› ·Ó¤‚ËÎ·Ó Ì ٷ ÚÔÎ ÎÔÌÌ¿ÙÈ· ÙˆÓ Û˘ÁÎÚÔÙËÌ¿ÙˆÓ (Δ¿ÍÂȘ Î. ∞. §Ô˘ÏÔ‡‰Ë Î·È £. ¶··ÎÈÎÔÏ¿Ô˘). ΔÔ ÌÔ˘ÛÈÎfi Ù·Í›‰È ¤ÎÏÂÈÛ Ì ¤Ó· ·ÊȤڈ̷ Ì ٷ 25 ¯ÚfiÓÈ· ·fi ÙÔ ı¿Ó·ÙÔ ÙÔ˘ ÛÔ˘‰·›Ô˘ Ï·˚ÎÔ‡ Û˘Óı¤ÙË μ·Û›ÏË ΔÛÈÙÛ¿ÓË. ∏ Ó·ÓÈ΋ ¯ÔÚˆ‰›· ˘fi ÙË ‰È‡ı˘ÓÛË Ù˘ Î. ª. ™·Ì·ÚÙ˙‹ Î·È Ë ÔÚ¯‹ÛÙÚ· ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÌÔ˘ÛÈ΋˜ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ø‰Â›Ô˘ ˘fi ÙËÓ ‰È‡ı˘ÓÛË Ù˘ Î. ¡¿ÓÛ˘ ÷Ù˙‹ Û˘Óԉ¢fiÌÂÓ˜ ·fi ÙȘ ÂÍ·ÈÚÂÙÈΤ˜ ʈӤ˜ ÙÔ˘ £ˆÌ¿ ™ÎÔÙ›‰· Î·È Ù˘ ºÚfiÛˆ˜ °·Ú‰ÈÎÏ‹ ÂÚÌ‹ÓÂ˘Û·Ó ÔÏϤ˜ ·fi ÙȘ ÁÓˆÛÙ¤˜ ÙÔ˘ ÂÈÙ˘¯›Â˜ ¯·Ú›˙ÔÓÙ·˜ ÛÙÔ ÎÔÈÓfi ·Í¤-

“√È ¡‹Â˜” ÛÙÔ “¢È¿˙ˆÌ·” √ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi˜ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ™Ô‡Ú˘ “√È ¡‹Â˜” Ì ÌÂÁ¿ÏË ¯·Ú¿ ·Ó·ÎÔÈÓÒÓÂÈ ÛÙ· ̤ÏË Î·È ÙÔ˘˜ Ê›ÏÔ˘˜ ÙÔ˘ fiÙÈ ¤ÁÈÓ ‰ÂÎÙfi˜ Û·Ó ·ÚˆÁfi ̤ÏÔ˜ ÛÙÔ ÛˆÌ·ÙÂ›Ô “¢È¿˙ˆÌ·” ÌÂÙ¿ ·fi ÔÌfiʈÓË ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ¢.™., Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ Â›Ó·È Ô ™Ù·‡ÚÔ˜ ª¤ÓÔ˜. “ΔÔ “¢π∞∑øª∞” Â›Ó·È Î›ÓËÛË ÂÓÂÚÁÒÓ ÔÏÈÙÒÓ ·fi fiÏË ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Ô˘ Â›Ó·È ·ÔÊ·ÛÈṲ̂ÓÔÈ Ó· οÓÔ˘Ó Ú¿ÍË ÙËÓ ·Á¿Ë ÙÔ˘˜ ÁÈ· Ù· ÌÓËÌ›· Î·È ÙËÓ ÔÏÈÙÈÛÙÈ΋ ÎÏËÚÔÓÔÌÈ¿. ∂›ÎÂÓÙÚÔ ÙÔ˘ ÂӉȷʤÚÔÓÙÔ˜ Ù· ·Ú¯·›· ı¤·ÙÚ·. ∫·È ÛÙfi¯Ô˜ Ë ·Ó¿‰ÂÈÍ‹ ÙÔ˘˜, Ë Â͇ÚÂÛË fiÚˆÓ Î·È fiÔ˘ Â›Ó·È ÂÊÈÎÙfi, Ë ¤ÓÙ·Í‹ ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ Î·ıËÌÂÚÈÓ‹ ˙ˆ‹ ÙÔ˘ ÙfiÔ˘. ΔÔ “¢π∞∑øª∞” ÂÈÛ¿ÁÂÈ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÌÈ· Ó¤· ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË ‰Ú¿Û˘ ÁÈ· ÙËÓ Â›Ù¢ÍË ÙˆÓ ÛÙfi¯ˆÓ ÙÔ˘, Ô˘ ÛÙËÚ›˙ÂÙ·È ÛÙÔÓ ÔÏ›ÙË Î·È ÛÙȘ ‰ÈΤ˜ ÙÔ˘ ÂÓ¤ÚÁÂȘ. ∞ÓÔÈÎÙfi Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Ôϛ٘ Ù˘ ¯ÒÚ·˜, ÙÔ “¢π∞∑øª∞” ÂȉÈÒÎÂÈ Ó· ·ÓÔ›ÍÂÈ ÌÈ· ·ÁηÏÈ¿ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· ÙˆÓ ·Ú¯·›ˆÓ ı¿ÙÚˆÓ, ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ÎÔÚ˘Ê·›Ô˘ ÂÈÙ‡ÁÌ·ÙÔ˜ Ù˘ ·Ú¯·›·˜ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈ΋˜” www.diazoma.gr. √ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi˜ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ™Ô‡Ú˘ “√È ¡‹Â˜” ·fi ÙËÓ ÚÒÙË Â›ÛÎÂ„Ë ÙÔ˘ ™Ù·‡ÚÔ˘ ª¤ÓÔ˘ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÙˆÓ ·Ó·ÛηÊÒÓ ÙÔ˘ ∞Ú¯·›Ô˘ £Â¿ÙÚÔ˘ ÙˆÓ ºıÈÒÙȉˆÓ £Ë‚ÒÓ ÛÙȘ 31/1/2009, ¤‰ˆÛ ÙÔ ·ÚÒÓ Ì ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ ¡›ÎÔ ¶ÂÚÈÛÙÂÚ¿ Î·È ÙÔÓ ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ ¢ËÌ‹ÙÚË ¡Ùԇη. ∂Λ ‰È·ÎÚ›Ó·Ì ÙÔÓ ÂÓıÔ˘ÛÈ·ÛÌfi ÙÔ˘ Î. ª¤ÓÔ˘ fiÙ·Ó ·ÓÙ›ÎÚÈÛ ·˘Ùfi ÙÔ ı·Ì̤ÓÔ ÈÛÙÔÚÈÎfi ÌÓËÌÂ›Ô Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Ì·˜ Î·È ÙË ı¤ÏËÛ‹ ÙÔ˘ Ó· ‚ÔËı‹ÛÂÈ ÛÙȘ ÚÔÛ¿ıÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿‰ÂÈÍ‹ ÙÔ˘. ¶ÈÛÙ‡ԢÌ fiÙÈ Ì ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Ì·˜ ÛÙÔ “¢È¿˙ˆÌ·” ı· ‚ÔËı‹ÛÔ˘ÌÂ Î·È ÂÌ›˜ Ì οı ÙÚfiÔ ÛÙËÓ ·Ó¿‰ÂÈÍË Î·È ÚÔÛÙ·Û›· ÙÔ˘ £Â¿ÙÚÔ˘ ÙˆÓ ºıÈÒÙȉˆÓ £Ë‚ÒÓ ·ÏÏ¿ Î·È Ó· ‰Â›ÍÔ˘Ì Ì ÙËÓ Ú¿ÍË Ì·˜ ·˘Ù‹ ÙËÓ ·Á¿Ë Ì·˜ ÁÈ· Ù· ÈÛÙÔÚÈο ÌÓËÌ›· Î·È ÙËÓ ÔÏÈÙÈÛÙÈ΋ Ì·˜ ÎÏËÚÔÓÔÌÈ¿.

*™Δ√ ª∂Δ∞•À, ÁÈ· ÙÔ ›‰ÈÔ ı¤Ì·, ·È¯Ì¤˜ ηٿ ÙÔ˘ ·Ú·ÚÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÙÔ˘ °ÂÓÈÎÔ‡ ÃËÌ›Ԣ ÙÔ˘ ∫Ú¿ÙÔ˘˜ ÛÙÔ μfiÏÔ, ¿ÊËÛ Û ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ ÙÔ˘ Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ¡¤·˜ ∞Á¯È¿ÏÔ˘ ∏Ï›·˜ ∫·Ú··Ù¿Î˘. √È ·È¯Ì¤˜ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙÔ˘˜ ÏfiÁÔ˘˜ Ô˘ ÙÔ ÚÒÙÔ ‰Â›ÁÌ· ÙÔ˘ fiÛÈÌÔ˘ ÓÂÚÔ‡, ÛÙÔ ÔÔ›Ô Ê¤ÚÂÙ·È ·fi ÚÔÊÔÚÈ΋ ÂÓË̤ڈÛË Ó· ·ÓȯÓ‡ÙËΠÔÛfiÙËÙ· ÓÈÎÂÏ›Ô˘ ‰ÈÏ¿ÛÈ· ÙÔ˘ ÂÈÙÚÂfiÌÂÓÔ˘ ÔÚ›Ô˘, ÂÛÙ¿ÏË ÁÈ· ·Ó¿Ï˘ÛË ÛÙË ÃËÌÈ΋ ÀËÚÂÛ›· ºÏÒÚÈÓ·˜, Ô˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È ‰È·ÈÛÙÂ˘Ì¤ÓË.

¯·ÛÙ˜ ÛÙÈÁ̤˜. ™ÙËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË ·Ú·‚Ú¤ıËÎ·Ó Ô ∞Ú¯ÈÂÚ·ÙÈÎfi˜ ∂›ÙÚÔÔ˜ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ . °ÂÒÚÁÈÔ˜ ª¤Î·˜, Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ Î. ÷Ù˙Ë΢ÚÈ¿ÎÔ˜ ∂˘¿ÁÁÂÏÔ˜, Ô ∞ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ Î. ∂Λ˙ÔÁÏÔ˘ πˆ¿ÓÓ˘, Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∂ȯ›ÚËÛ˘ ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ Î. ∫·Ú·Ì¿Û˘ ∞ϤͷӉÚÔ˜, Ô ¶Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∞ıÏËÙÈÎÔ‡ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ Î·È ∞ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¢.∂.¶. Î. ∫ˆÛÙfiÔ˘ÏÔ˜ ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜, Ô ¶Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∫∞¶∏ Î. ΔÂÏ΋˜ £Âfi‰ˆÚÔ˜, Ô ∞ȉÂÛÈÌÔÏÔÁÈfiÙ·ÙÔ˜ . ∞ÈÌÈÏÈ·Ófi˜ ÃÈοÚÔ˜, ÂÓÒ ·Ú¿ÏÏËÏ· ¤ÁÈÓÂ Ë ·ÔÓÔÌ‹ Ù˘¯›ˆÓ ÛÙȘ ·fiÊÔÈÙ˜ ¢‹ÌËÙÚ· £ˆÌ·˝‰Ë Î·È ÕÓÓ· ª·Î¿ÏË.

ºÈÏÔ˙ˆÈ΋ ΛÓËÛË ∞fi ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ ÙÔ˘ °˘ÌÓ·Û›Ô˘ ¡¤·˜ ∞Á¯È¿ÏÔ˘, Ï¿‚·ÌÂ Î·È ‰ËÌÔÛȇԢÌ ÙËÓ ·ÎfiÏÔ˘ıË ÂÈÛÙÔÏ‹: “∏ ‡·ÚÍË ÙˆÓ ·‰¤ÛÔÙˆÓ ˙ÒˆÓ ÛÙȘ ÌÈÎÚ¤˜ ΢ڛˆ˜ fiÏÂȘ Â›Ó·È ‰˘ÛÙ˘¯Ò˜ Û‡ÓËı˜ Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ. ∏ ÙÚ·ÁÈÎfiÙËÙ· Ù˘ ÊfiÏ·˜, ÙˆÓ ÛÎÔÙˆÌ¤ÓˆÓ ˙ÒˆÓ ÛÙËÓ ÂıÓÈ΋ Ô‰fi, ÙÔ Î˘Ó‹ÁÈ ·Ó¿ÌÂÛ· Û ·‰¤ÛÔÙ· Î·È ËÏÈÎȈ̤ÓÔ˘˜ ‹ ·È‰È¿, ÛÙËÓ ·Ú·Ï›· Î·È ÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ Ù˘ fiÏ˘, Ú¤ÂÈ Î·È ÌÔÚ› ÂÈÙ¤ÏÔ˘˜ Ó· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ. ∞˘Ù¤˜ ÔÈ ÛΤ„ÂȘ Ì·˜ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙÈÛ·Ó Î·È Ì·˜ ¢·ÈÛıËÙÔÔ›ËÛ·Ó Û·Ó Ì·ıËÙ¤˜ ÙÔ˘ °˘ÌÓ·Û›Ô˘ Ù˘ ¡. ∞Á¯È¿ÏÔ˘. ¶ÚÔÙ›ÓÔ˘Ì ÏÔÈfiÓ, ÙÔ ÌÔÓÙ¤ÏÔ ÌÈ·˜ ·Ó·‚·ıÌÈṲ̂Ó˘, Û‡Á¯ÚÔÓ˘ Î·È ÔÏÈÙÈṲ̂Ó˘ fiÏ˘ ÛÙËÓ ÙÔÈ΋ ÎÔÈÓˆÓ›· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ Ì·˜. √ÚÁ·ÓÒÛ·ÌÂ Î·È ·ÚÔ˘ÛÈ¿Û·Ì ۯÂÙÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÂÓË̤ڈÛ˘, Ì ÛËÌÂ›Ô ·Ó·ÊÔÚ¿˜ ÙËÓ Â˘ı‡ÓË ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ÂÚÈÛ˘ÏÏÔÁ‹ Î·È ÊÚÔÓÙ›‰· ÙˆÓ ·‰¤ÛÔÙˆÓ, ‚¿ÛÂÈ ÙÔ˘ ÓfiÌÔ˘ 3170 Î·È ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ηٿÏÏËÏÔ˘ ¯ÒÚÔ˘ ˘Ô‰Ô¯‹˜ Î·È ‰È·¯Â›ÚÈÛ˘ ÙˆÓ ˙ÒˆÓ.

ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ¤ÙÚÂÍÂ, Ë ÂÓË̤ڈÛË ÂÍÂÏ›¯ıËΠ۠ʈӋ ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›·˜, Ì ÎÔڇʈÛË ÙË Û˘ÏÏÔÁ‹ 822 ˘ÔÁÚ·ÊÒÓ ‰ËÌÔÙÒÓ Ô˘ ˙ËÙ¿ÓÂ Î·È ··ÈÙÔ‡Ó ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ ÚÔ·Ó·ÊÂÚı¤ÓÙÔ˜ ÓfiÌÔ˘ ·fi ÙÔ ¢‹ÌÔ Ì·˜. ™ÙËÓ Û˘Ó¤¯ÂÈ·, ·ÔÛÙ›ϷÌ ۯÂÙÈÎfi ·›ÙËÌ· Ì·˙› Ì ·ÓÙ›ÁÚ·Ê· ÙˆÓ ˘ÔÁÚ·ÊÒÓ ÛÙÔ ¢‹ÌÔ ¡. ∞Á¯È¿ÏÔ˘, ÛÙË ¡ÔÌ·Ú¯›· ª·ÁÓËÛ›·˜, ÛÙÔÓ ˘Ô˘ÚÁfi ∞Ó¿Ù˘Í˘ Î·È ΔÚÔÊ›ÌˆÓ Î. ÷Ù˙ËÁ¿ÎË, ÛÙÔÓ ˘Ê˘Ô˘ÚÁfi Î. ∫ÈÏÙ›‰Ë Î·È ÛÙË Û˘ÓÔÌÔÛÔÓ‰›· ÊÈÏÔ˙ˆÈÎÒÓ ÛˆÌ·Ù›ˆÓ ∂ÏÏ¿‰Ô˜, ÚÔÛ‰ÔÎÒÓÙ·˜ Û ¿ÌÂÛË ·ÓÙ·fiÎÚÈÛË Î·È ·ÚˆÁ‹. ∂Ï›˙Ô˘ÌÂ Î·È Â˘¯fiÌ·ÛÙ ·˘Ù‹ Ë ÚˆÙfiÙ˘Ë ÊÈÏÔ˙ˆÈ΋ ΛÓËÛË, Ô˘ ÍÂΛÓËÛÂ Î·È ÁÈÁ·ÓÙÒıËΠ·fi ·È‰È¿, Ó· Á›ÓÂÈ Ë ·ÊÔÚÌ‹, ÒÛÙ ÔÈ Èı‡ÓÔÓÙ˜ ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ÙfiÔ˘ Ó· ÛÎÂÊÙÔ‡Ó fiÙÈ ‹ÚıÂ Ë ÛÙÈÁÌ‹ Ó· ·Ó·Ï¿‚Ô˘Ó ÙȘ ¢ı‡Ó˜ ÙÔ˘˜ Î·È Ó· ÙËÚ‹ÛÔ˘Ó ÙÔÓ ÓfiÌÔ Ô˘ Â‰Ò Î·È ‰ÂηÂٛ˜ ÂÊ·ÚÌfi˙ÂÙ·È Û fiÏË ÙËÓ ∂˘ÚÒË, ÂÓÒ Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ· ÂÊ·ÚÌfi˙ÂÙ·È Î·È ·fi οÔÈÔ˘˜, ‰˘ÛÙ˘¯Ò˜ fi¯È ÔÏÏÔ‡˜, ¢‹ÌÔ˘˜ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜. ∞ÎÔ‡ÂÈ Î·Ó›˜;”.

∂ÈÙ˘¯›Â˜ ÙÔ˘ §˘Î›Ԣ ™Ô‡Ú˘ π‰È·›ÙÂÚ· ˘„ËϤ˜ ÂȉfiÛÂȘ ¤Ù˘¯·Ó ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜- ÙÚȘ Ù˘ °’ §˘Î›Ԣ ™Ô‡Ú˘ ÛÙȘ ·ÓÂÏÏ·‰ÈΤ˜ ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, Û ÔÛÔÛÙfi 80% ÂÚ›Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÚfiÛ‚·Û˘ ÛÙËÓ ΔÚÈÙÔ‚¿ıÌÈ· ∂Î/ÛË. √È ÈÔ ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ÂȉfiÛÂȘ ÛËÌÂÈÒıËÎ·Ó Î·Ù¿ ÛÂÈÚ¿ ·fi ÙÔ˘˜: ¶ÂÚÈÛÙÂÚ¿ °ÂˆÚÁ›· (Δ¯ÓÔÏÔÁÈ΋ ηÙ‡ı˘ÓÛË) Ì 19041 ÌfiÚÈ·, μ·Ù¿Ï˘ ∫ˆÓ/ÓÔ˜ (£ÂÙÈ΋ ηÙ‡ı˘ÓÛË) Ì 18955 ÌfiÚÈ·, ÷ۿË μ·ÛÈÏÈ΋ (£ÂˆÚËÙÈ΋ ηÙ‡ı˘ÓÛË) Ì 18045 ÌfiÚÈ·, ∫·Ú·ÁÎÈfi˙ÔÁÏÔ˘ ¡ÂÎÙ·Ú›· (£ÂˆÚËÙÈ΋ ηÙ‡ı˘ÓÛË) Ì 17877 ÌfiÚÈ·, Δ·ÎÙÈÎÔ‡ ∂ϤÓË (Δ¯ÓÔÏÔÁÈ΋ ηÙ‡ı˘ÓÛË) Ì 17644 ÌfiÚÈ·, ™ÒÌÔ˜ ∂˘ÛÙ¿ıÈÔ˜ (£ÂˆÚËÙÈ΋ ηÙ‡ı˘ÓÛË) Ì 16906 ÌfiÚÈ·, ª·ÎÚ‹ ∂˘·ÁÁÂÏ›· (Δ¯ÓÔÏÔÁÈ΋ ηÙ‡ı˘ÓÛË) Ì 15941 ÌfiÚÈ·, ∫fiÌÓÔ˘ ∂ϤÓË (£ÂˆÚËÙÈ΋ ηÙ‡ı˘ÓÛË) Ì 15715 ÌfiÚÈ·, ∞ÔÛÙfiÏÔ˘ ∫ˆÓ/Ó· (Δ¯ÓÔÏÔÁÈ΋ ηÙ‡ı˘ÓÛË) Ì 15403 ÌfiÚÈ· Î·È ª¿ÚÔ˜ §¿ÌÚÔ˜ (£ÂÙÈ΋ ηÙ‡ı˘ÓÛË) Ì 14951 ÌfiÚÈ·. √ ¢È¢ı˘ÓÙ‹˜ ÙÔ˘ §˘Î›Ԣ £ÂÔ‰ÒÚÔ˘ πˆ¿ÓÓ˘ Î·È ÔÈ Î·ıËÁËÙ¤˜ ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ (ÂÈÎÔÓ›˙ÔÓÙ·È Ì ÙȘ Ì·ı‹ÙÚȘ ¶ÂÚÈÛÙÂÚ¿ °ÂˆÚÁ›· Î·È Ã·Û¿Ë μ·ÛÈÏÈ΋ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ¤Î‰ÔÛË ÙˆÓ ·ÔÙÂÏÂÛÌ¿ÙˆÓ), ‡¯ÔÓÙ·È Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÂÈÙ˘¯fiÓÙ˜, ηϋ ÂÈÏÔÁ‹ Û¯ÔÏ‹˜ Î·È Î·Ï¤˜ ÛÔ˘‰¤˜.

*ª∂ ¢À¡∞ªπ∫∂™ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ Î·È Â’ ·fiÚÈÛÙÔÓ ·ÔÎÏÂÈÛÌfi ÙˆÓ ΔÂÌÒÓ ÚÔÂȉÔÔÈÔ‡Ó Ù· ̤ÏË Ù˘ ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈ·˜ ŒÓˆÛ˘ ∫ÙËÓÔÙÚfiÊˆÓ ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ‰ÂÓ Á›ÓÂÈ ·Ô‰ÂÎÙfi ÙÔ ·›ÙËÌ¿ ÙÔ˘˜ ÁÈ· Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ì ÙÔÓ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi ∫ˆÓ. ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹, ·fi ÙÔÓ ÔÔ›Ô ı· ˙ËÙ‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ Â›Ï˘ÛË ÌÈ·˜ ÛÂÈÚ¿˜ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ. ΔÔ ·Ú·¿Óˆ ·ÔÊ·Û›ÛÙËΠÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Û‡Û΄˘ Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠÛÙÔÓ ∞ÏÌ˘Úfi ÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ΔÂÙ¿ÚÙË, ·ÚÔ˘Û›· ÂÎÚÔÛÒˆÓ ÙˆÓ ÎÙËÓÔÙÚfiÊˆÓ ·fi fiÏË ÙË ¯ÒÚ·. *∫∞ªπ∞ ·ÏÏ·Á‹ ÛÙÔ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ‹ ‰fiÌËÛ˘ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ fiÏ˘, ·Ú·ÌÔÓ‹ Ù˘ ·ÚÙÈfiÙËÙ·˜ ÛÙ· Ù¤ÛÛÂÚ· ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù· ÁÈ· ÙËÓ ÂÎÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ ‰fiÌËÛË Î·È ··ÁfiÚ¢ÛË Î¿ı ÂÈϤÔÓ Ú˘ÔÁfiÓÔ˘ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·˜ ÛÙË ÏÈÌÂÓÈ΋ ˙ÒÓË, ÚԂϤÂÈ Ë μ2 Ê¿ÛË - ÚfiÙ·ÛË Ù˘ ÌÂϤÙ˘ ÁÈ· ÙËÓ ∞Ó·ıÂÒÚËÛË - ∂¤ÎÙ·ÛË ÙÔ˘ °ÂÓÈÎÔ‡ ¶ÔÏÂÔ‰ÔÌÈÎÔ‡ ™¯Â‰›Ô˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ (°¶™). “ΔÔ °.¶.™. ı· Û˘Ì‚¿ÏÂÈ Î·ıÔÚÈÛÙÈο ÛÙËÓ ·Ó·‚¿ıÌÈÛË ÙÔ˘ ‚ÈÔÙÈÎÔ‡ ÂÈ¤‰Ô˘ Î·È Ù˘ ÔÈfiÙËÙ·˜ ˙ˆ‹˜ ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ” ÙÔÓ›˙ÂÈ Ë ·ÚÌfi‰È· ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ ∂ϤÓË ª·Ù›Î·. *∂¡ ª∂™ø ·ÓÙȉڿÛÂˆÓ ·fi ÙÔ˘˜ Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜ Ô˘ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ¤ÚÈÍ Ù˘ ÎÂÓÙÚÈ΋˜ Ï·Ù›·˜ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡, ÍÂΛÓËÛ·Ó ÔÈ ÂÚÁ·Û›Â˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÌÈ·˜ ÛÂÈÚ¿˜ ΢ÎÏÔÊÔÚÈ·ÎÒÓ Ú˘ı̛ۈÓ. “¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÌÈ· ÛÂÈÚ¿ ·Ó·Áη›ˆÓ ·ÚÂÌ‚¿ÛˆÓ, ÔÈ Ôԛ˜ ı· ‚ÔËı‹ÛÔ˘Ó Ù· ̤ÁÈÛÙ· ÛÙËÓ Â›Ï˘ÛË ÙÔ˘ ΢ÎÏÔÊÔÚÈ·ÎÔ‡ ÚÔ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜ ÛÙËÓ fiÏË. √È Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· Âȉ›ÍÔ˘Ó ˘ÔÌÔÓ‹ ηıÒ˜ Ë Ù·Ï·ÈˆÚ›· ı· Â›Ó·È ÚÔÛˆÚÈÓ‹, ÌÈ·˜ Î·È Û‡ÓÙÔÌ· ÔÈ ÂÚÁ·Û›Â˜ ı· ÔÏÔÎÏËÚˆıÔ‡Ó” , ‰‹ÏˆÛÂ Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ μ·ÁÁ. ÷Ù˙Ë΢ÚÈ¿ÎÔ˜. *ª√¡πª∏ Â›Ó·È Ë ÁÎÚ›ÓÈ· ÙÔ˘ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ Ù˘ Ì›˙ÔÓÔ˜ ÌÂÈÔ„ËÊ›·˜ ÛÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ ÃÚ. μÔ‡ÏÁ·ÚË ÁÈ· ÙÔ ı¤Ì· ÙˆÓ Û˘Ó¯ÒÓ ·Ó·ÌÔÚÊÒÛÂˆÓ ÛÙÔÓ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘. “¢ÂÓ Â›Ó·È Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ·˘Ù‹ Ì ÙȘ Û˘Ó¯›˜ ·Ó·ÌÔÚÊÒÛÂȘ Î·È ÙȘ ·¢ı›·˜ ·Ó·ı¤ÛÂȘ ¤ÚÁˆÓ Û οıÂ Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘” › ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο. *∫∞Δ∞§ÀΔπ∫∏ ‹Ù·Ó ÁÈ· ÌÈ· ·ÎfiÌË ÊÔÚ¿ Ë Û˘Ó‰ÚÔÌ‹ ÙˆÓ Î·ÙÔ›ÎˆÓ ÙÔ˘ ¶ÙÂÏÂÔ‡ ÛÙËÓ Î·Ù¿Û‚ÂÛË Ù˘ ˘ÚηÁÈ¿˜ Ô˘ ͤÛ·Û ÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ¢Â˘Ù¤Ú·, ÛÙË ı¤ÛË “¶ÈÙÛ¿Ï·” . ªÂ fi,ÙÈ Ì¤ÛÔ ‰È¤ıÂÙ·Ó, ¤ÙÚÂÍ·Ó ·Ì¤Ûˆ˜ Ó· ‚ÔËı‹ÛÔ˘Ó ÙȘ ˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÈΤ˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ, ‰Â›¯ÓÔÓÙ·˜ Ì ·˘Ùfi ÙÔÓ ÙÚfiÔ fiÙÈ ‰ÈηÈÔÏÔÁË̤ӷ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÔÓÙ·È ÔÈ ÈÔ Û˘ÓÂ›˜ Ôϛ٘ ÙÔ˘ ÓÔÌÔ‡ Û ÂÚÈÙÒÛÂȘ ¤ÎÙ·ÎÙ˘ ·Ó¿Á΢. *√π ∫∞§∂™ Û¯¤ÛÂȘ ÙˆÓ ¢‹ÌˆÓ ¶ÙÂÏÂÔ‡ Î·È ™Ô‡Ú˘ ·ԉ›¯ÙËÎ·Ó Î·È ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Ù˘ ÚÔ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓ˘ ˘ÚηÁÈ¿˜. √ ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ™Ô‡Ú˘ ∫ˆÓ. ∫·Ú·ÁÎÈfi˙ÔÁÏÔ˘ ·Ì¤Ûˆ˜ ÌfiÏȘ ÏËÚÔÊÔÚ‹ıËΠÁÈ· ÙËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË Ù˘ ʈÙÈ¿˜, ¤ÛÙÂÈÏ ¤Ó· ÂȉÈο ‰È·ÌÔÚʈ̤ÓÔ fi¯ËÌ· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· Û˘Ó‰Ú¿ÌÂÈ ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÙˆÓ ˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÈÎÒÓ ‰˘Ó¿ÌÂˆÓ ÛÙËÓ Î·Ù¿Û‚ÂÛ‹ Ù˘. ∫›ÓËÛË, ÁÈ· ÙËÓ ÔÔ›· Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ¶ÙÂÏÂÔ‡ ¶·ÓÙ. ¶··ÛÙÂÚÁ›Ô˘ ÙÔÓ Â˘¯·Ú›ÛÙËÛ ıÂÚÌ¿. *°π∞ Δπ™ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÙˆÓ ÌÈÎÚÒÓ Î·È Ôχ ÌÈÎÚÒÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Û ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÈο ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· Î·È ÙȘ ÂÈϤÍÈ̘ ‰·¿Ó˜ ·˘ÙÒÓ, ÂÓËÌÂÚÒıËÎ·Ó ÔÈ Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜ ÙÔ˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡, Û ËÌÂÚ›‰· Ô˘ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛ ÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ΔÂÙ¿ÚÙË, Ë ∞Ó·Ù˘Íȷ΋ ∂Ù·ÈÚ›· “ŸıÚ˘˜” , ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙËÓ ŒÓˆÛË ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÔ‚ÈÔÙ¯ÓÒÓ Î·È ∂ÌfiÚˆÓ Â·Ú¯›·˜ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡, ÙÔ˘˜ ¢‹ÌÔ˘˜ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡, ™Ô‡Ú˘, ¶ÙÂÏÂÔ‡ Î·È ÙËÓ ∫ÔÈÓfiÙËÙ· ∞Ó¿‚Ú·˜. *∏ ¶ƒ√°ƒ∞ªª∞Δπ™ª∂¡∏ Û˘Ó·˘Ï›· Ù˘ ¢Â˘Ù¤Ú·˜ 22 πÔ˘Ó›Ô˘, Ì Ó·ÓÈο ÚÔÎ Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·Ù· ÛÙË ¡¤· ∞Á¯›·ÏÔ, ·Ó·‚Ï‹ıËΠÂÍ·ÈÙ›·˜ Ù˘ Í·ÊÓÈ΋˜ ηÎÔηÈÚ›·˜. ∏ Û˘Ó·˘Ï›· ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÙËÓ ÂfiÌÂÓË Ù˘ Ï‹Í˘ Ù˘ °ÈÔÚÙ‹˜ ∫Ú·ÛÈÔ‡, ¢Â˘Ù¤Ú· 3 ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ ÛÂ Û˘Ó‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË ÙÔ˘ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÔ‡ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ ¢‹ÌÔ˘ ¡¤·˜ ∞Á¯È¿ÏÔ˘ Î·È Ù˘ ∂∫¶√§ ÛÙÔ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi Î·È ∞ıÏËÙÈÎfi ΤÓÙÚÔ “¡›ÎÔ˜ ™·ÚÌ¿Ó˘” Ì ÂχıÂÚË Â›ÛÔ‰Ô.


Oπ∫√¡√ªπ∞

28

KYPIAKH 28 I√À¡π√À 2009

ÃÚËÌ·ÙÈÛÙ‹ÚÈÔ

∞ÒÏÂȘ ÁÈ· ÙÔ ¢Â›ÎÙË Î·È Ì›ˆÛË fiÁÎÔ˘ Û˘Ó·ÏÏ·ÁÒÓ ∞£∏¡∞, 27. ª∂ Ӥ˜ ·ÒÏÂȘ 3,19% ¤-

ÎÏÂÈÛ ÙËÓ Â‚‰ÔÌ¿‰· Ô °ÂÓÈÎfi˜ ¢Â›ÎÙ˘, Ô ÔÔ›Ô˜ ‰È·ÌÔÚÊÒıËΠÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ ÛÙȘ 2.162,65 ÌÔÓ¿‰Â˜ ÌÂÈÒÓÔÓÙ·˜ ÙË Û˘ÓÔÏÈ΋ ·fi‰ÔÛË ·fi ÙËÓ ·Ú¯‹ ÙÔ˘ ¤ÙÔ˘˜ ÛÙÔ 21,05%. ™ËÌ·ÓÙÈ΋ ‹Ù·Ó Î·È Ë ˘Ô¯ÒÚËÛË ÙÔ˘ fiÁÎÔ˘ ÙˆÓ Û˘Ó·ÏÏ·ÁÒÓ Û ۯ¤ÛË Ì ÙËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË Â‚‰ÔÌ¿‰·. Δ· Â›‰· ÙˆÓ 2.100 ÌÔÓ¿‰ˆÓ ıˆÚ› ϤÔÓ ˆ˜ ÎÔÌ‚Èο ÁÈ· ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ù˘ ÔÚ›·˜ ÙÔ˘ Ã∞ Ë Emporiki Bank, ÙÔÓ›˙ÔÓÙ·˜ fiÙÈ ·Ó Ô °¢ “ÍÂÂÚ¿ÛÂÈ Ì ÂÈÙ˘¯›· ÙÔ ÙÂÛÙ ·ÓÙÔ¯‹˜ ÙˆÓ 2.100 ÌÔÓ¿‰ˆÓ” , ı· ÛËÌÂÈÒÛÂÈ ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ·Ó¿Î·Ì„Ë ‚Ú·¯˘ÚfiıÂÛÌ·. ™ÙËÓ ·ÓÙ›ıÂÙË ÂÚ›ÙˆÛË, ‰‡ÛÎÔÏ· ı· ·ÔÊ¢¯ı› Ë ÂÈÙ¿¯˘ÓÛË Ù˘ ÙˆÙÈ΋˜ Ù¿Û˘ ÚÔ˜ ÙËÓ ÈÛ¯˘Ú‹ ÛÙ‹ÚÈÍË ÙˆÓ 1.950 ÌÔÓ¿‰ˆÓ. √ ‚·ÛÈÎfi˜ ¯ÚËÌ·ÙÈÛÙËÚÈ·Îfi˜ ‰Â›ÎÙ˘ ¤ÎÏÂÈÛ ÛÙȘ 2.162,65 ÌÔÓ¿‰Â˜ ¤Ó·ÓÙÈ 2.233,90 ÌÔÓ¿‰ˆÓ Ù˘ ÂÚ·Ṳ̂Ó˘ ‚‰ÔÌ¿‰Ô˜ ηٷÁÚ¿ÊÔÓÙ·˜ ÙÒÛË 3,19%, ÂÓÒ ·fi ÙȘ ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ 2009 ÛËÌÂÈÒÓÂÈ ¿ÓÔ‰Ô Û ÔÛÔÛÙfi 21,05%. √ ‰Â›ÎÙ˘ FTSE/ASE 20 ÛËÌ›ˆÛ ÙÒÛË 4,46%, ÂÓÒ Ô ‰Â›ÎÙ˘ FTSE/ASE 40 ¤ÎÏÂÈÛ Ì ÙÒÛË 1,99%. √ ‰Â›ÎÙ˘ FTSE/ASE SMALL CAP 80 ¤ÎÏÂÈÛ Ì ÙÒÛË Û ÔÛÔÛÙfi 5,14%. √È ÂÈ̤ÚÔ˘˜ ‰Â›ÎÙ˜ ¤ÎÏÂÈÛ·Ó ˆ˜ ÂÍ‹˜: ∞ÛÊ¿ÏÂȘ: ÙÒÛË 10,83%, μÈÔÌ˯·ÓÈο ¶ÚÔ˚fiÓÙ· Î·È ÀËÚÂۛ˜: ÙÒÛË 1,59%, ∂ÌfiÚÈÔ: ÙÒÛË 5,29%, ∫·Ù·Û΢¤˜ Î·È ÀÏÈο: ÙÒÛË 2,33%, ª¤Û· ∂ÓË̤ڈÛ˘: ÙÒÛË 8,96%, ¶ÂÙڤϷÈÔ Î·È ∞¤ÚÈÔ: ¿ÓÔ‰Ô˜ 2,15%, ¶ÚÔÛˆÈο Î·È √ÈÎȷο ¶ÚÔ˚fiÓÙ·: ¿ÓÔ‰Ô˜ 0,40%, ¶ÚÒÙ˜ ‡Ï˜: ÙÒÛË 4,55%, Δ·Í›‰È· Î·È ∞Ó·„˘¯‹: ÙÒÛË 3,80%, Δ¯ÓÔÏÔÁ›·: ÙÒÛË 3,91%, ΔËÏÂÈÎÔÈӈӛ˜: ÙÒÛË 0,60%, ΔÚ¿Â˙˜: ÙÒÛË 6,51%, ΔÚfiÊÈÌ· Î·È ¶ÔÙ¿: ÙÒÛË 0,86%, ÀÁ›·: ÙÒÛË 0,31%, ÀËÚÂۛ˜ ∫ÔÈÓ‹˜ øʤÏÂÈ·˜: ¿ÓÔ‰Ô˜ 2,31%, ÃËÌÈο: ÙÒÛË 1,74% Î·È ÃÚËÌ·ÙÔÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ ÀËÚÂۛ˜: ÙÒÛË 6,90%. ∏ ·Í›· ÙˆÓ Û˘Ó·ÏÏ·ÁÒÓ ÛÙȘ Û˘Ó‰ÚÈ¿ÛÂȘ Ù˘ ‚‰ÔÌ¿‰·˜ ·Ó‹Ïı·Ó ÛÙ· 797,215 ÂηÙ. ¢ÚÒ, ÂÓÒ Ë Ì¤ÛË ·Í›· Û˘Ó·ÏÏ·ÁÒÓ ‰È·ÌÔÚÊÒıËΠÛÙ· 159,443 ÂηÙ. ¢ÚÒ, ¤Ó·ÓÙÈ 241,216 ÂηÙ. ¢ÚÒ Ù˘ ÂÚ·Ṳ̂Ó˘ ‚‰ÔÌ¿‰·˜.

™˘Ó‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÙ·È ·fi ÙÔ ∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈÔ ª·ÁÓËÛ›·˜, ÙÔÓ ∂√ªª∂Ã Î·È ÙÔ ∫∂Δ∞ £ÂÛÛ·Ï›·˜

∂Ή‹ÏˆÛË ÛÙÔ μfiÏÔ ÁÈ· ·ÚÔ˘Û›·ÛË Ó¤ˆÓ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÈÎÒÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ

Δ

· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÂÓ›Û¯˘Û˘ Ù˘ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜ ÙˆÓ Ó¤ˆÓ Î·È ÙˆÓ Á˘Ó·ÈÎÒÓ, ηıÒ˜ ÙˆÓ ÌÈÎÚÒÓ Î·È Ôχ ÌÈÎÚÒÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛˆÓ, ı· ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙÔ‡Ó Û ÌÈ· Ôχ ÂӉȷʤÚÔ˘Û· ÂΉ‹ÏˆÛË Ô˘ Û˘Ó‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÔ˘Ó ÙÔ ∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈÔ ª·ÁÓËÛ›·˜ , Ô ∂ÏÏËÓÈÎfi˜ √ÚÁ·ÓÈÛÌfi˜ ªÈÎÚÔÌÂÛ·›ˆÓ ∂ȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ & ÃÂÈÚÔÙ¯ӛ·˜ (∂.√.ª.ª.∂.Ã.) Î·È ÙÔ ∫∂Δ∞ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË 1 πÔ˘Ï›Ô˘ 2009 Î·È ÒÚ· 7 Ì.Ì., ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ÂΉËÏÒÛÂˆÓ ÙÔ˘ Δ¯ÓÈÎÔ‡ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›Ô˘ μfiÏÔ˘ (2·˜ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘-•ÂÓÔÊÒÓÙÔ˜, μfiÏÔ˜).

∏ ÂΉ‹ÏˆÛË Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÂ›Ù·È ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙˆÓ ÚÔÛ·ıÂÈÒÓ ÙˆÓ ‰ÈÔÚÁ·ÓˆÙÒÓ ÁÈ· ÙËÓ ¤Á΢ÚË ÏËÚÔÊfiÚËÛË Î·È ÂÓË̤ڈÛË ÙˆÓ ÂӉȷÊÂÚÔ̤ӈÓ. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ· ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÂΉ‹ÏˆÛ˘ ı· Á›ÓÂÈ ·ÚÔ˘Û›·ÛË ÙˆÓ ıÂÌ¿ÙˆÓ: “∂Ó›Û¯˘ÛË ∂ȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜ ¡¤ˆÓ Î·È °˘Ó·ÈÎÒÓ - ∂ȯÂÈÚËÛÈ·Îfi ¶ÚfiÁÚ·ÌÌ· ∞ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ· ππ” & “¶ÚÔ‰ËÌÔÛ›Â˘ÛË ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÓ›Û¯˘ÛË ªÈÎÚÒÓ Î·È ¶Ôχ ÌÈÎÚÒÓ ∂ȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ÛÙÔ ¶Ï·›ÛÈÔ ÙˆÓ ¶∂¶ ÙÔ˘ ∂™¶∞ 2007-2013” . √ÌÈÏËÙ¤˜ ÛÙËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË ı· ›ӷÈ: - O Î. °ÈÒÚÁÔ˜ ∞Ï. ™Ô˘ÊÏÈ¿˜ ¶Úfi‰ÚÔ˜ ∂.√.ª.ª.∂.Ã. - √ Î. °ÈÒÚÁÔ˜ ªfiÏ·˜- ¢È¢ı˘ÓÙ‹˜ ∂ȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜ ∂.√.ª.ª.∂.Ã. - ∏ Î. ™ÔÊ›· £ÂÔ¯¿ÚË- ™Ù¤Ï¯Ԙ ÙÔ˘ ∫∂Δ∞ £∂™™∞§π∞™. “ΔÔ ∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈÔ ª·ÁÓËÛ›·˜ ·Ô‰›‰ÂÈ È‰È·›ÙÂÚË ÛËÌ·Û›· ÛÙËÓ ·ÍÈÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ ÂÓ›Û¯˘Û˘ Ù˘ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÙˆÓ ÌÈÎÚÒÓ Î·È Ôχ ÌÈÎÚÒÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛˆÓ. ¶ÈÛÙ‡ԢÌ fiÙÈ Ì ÙË ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË ·˘Ù‹˜ Ù˘ ÂΉ‹ÏˆÛ˘ ı· ‰ÒÛÔ˘Ì ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Û ÔÏÏ¿ ̤ÏË Î·È ÌË ÙÔ˘ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›Ô˘ Ì·˜ Ó· ÂÓËÌÂÚˆıÔ‡Ó ·Ó·Ï˘ÙÈο ÁÈ· Ù· Ó¤· ·˘Ù¿ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù·, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· Ù· ·ÍÈÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó ÚÔ˜ fiÊÂÏÔ˜ Î·È Ù˘ ÙÔÈ΋˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜. ∂›Ì·È ‚¤‚·ÈÔ˜ fiÙÈ ı· ˘¿Ú¯ÂÈ ÌÂÁ¿ÏË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÛÙËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË, ηıÒ˜ ˘¿Ú¯ÂÈ ‹‰Ë ˙ˆËÚfi ÂӉȷʤÚÔÓ ÁÈ· Ù· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ·fi ÂȯÂÈÚË̷ٛ˜ ‹ ÂÓ ‰˘-

ΔÔ˘

°π∞¡¡∏ ª√À°√°π∞¡¡∏

∏ ηÈÙ·ÏÈÛÙÈ΋ ÎÂÚ‰ÔÛÎÔÈ΋ ·ÏËÛÙ›· ÙˆÓ ·ÌÂÚÈηÓÈÎÒÓ ÙÚ·Â˙ÒÓ Î·È ÙˆÓ Û˘Ó·ÎfiÏÔ˘ıˆÓ ÌÔÚÊˆÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ¯ÔÚËÁÔ‡Û·Ó ·ÊÂȉҘ Î·È Â’ ÂÏ›‰È ̤ÁÈÛÙ˘ ÎÂÚ‰ÔÊÔÚ›·˜, ‰¿ÓÂÈ· ¯ˆÚ›˜ ÙË ÛÈÁÔ˘ÚÈ¿ Ù˘ ·ÔÏËڈ̋˜, Ô‰‹ÁËÛ ÙÔ ·ÁÎfiÛÌÈÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· ÛÙËÓ Î·Ù·‚·Ú¿ıÚˆÛ‹ ÙÔ˘. ∏ ÂÍ¿ÚÙËÛË Ù˘ ·ÁÎfiÛÌÈ·˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ ·fi ÙÔÓ ·ÌÂÚÈηÓÈÎfi ÙÚfiÔ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔ›ËÛ˘ Â›Ó·È ·ÛÈÊ·Ó¤˜ ÁÂÁÔÓfi˜. ªÂ ÙÔ ÊÙ¿ÚÓÈÛÌ· ÙÔ˘ ·ÌÂÚÈηÓÈÎÔ‡ ÔÓ›ÚÔ˘, Ô ˘fiÏÔÈÔ˜ ÎfiÛÌÔ˜ ·ı·›ÓÂÈ ı·Ó·ÙËÊfiÚ· Ó¢ÌÔÓ›·. √È Ô·‰Ô› ÙÔ˘ ÓÂÔÊÈÏÂχıÂÚÔ˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜, Ô˘

Ó¿ÌÂÈ ÂȯÂÈÚË̷ٛ˜” , ÙfiÓÈÛÂ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›Ô˘ Î. °. ™ËÏÈfiÔ˘ÏÔ˜. √È ‰Ú¿ÛÂȘ Ù˘ ¡Â·ÓÈ΋˜ Î·È °˘Ó·ÈΛ·˜ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ ∂ȯÂÈÚËÛÈ·ÎÔ‡ ¶ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ì∞ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ· Î·È ∂ȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·î 2007 - 2013 (∂¶∞¡ ππ) ·ÔÛÎÔÔ‡Ó ÛÙË ‰È¢ÎfiÏ˘ÓÛË - ̤ۈ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÈÎÒÓ ÂÓÈÛ¯‡ÛÂˆÓ - Ù˘ ›‰Ú˘Û˘ Ó¤ˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ·fi ¡¤Ô˘˜ ËÏÈÎȷο ÂȯÂÈÚË̷ٛ˜ (∂ȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ¡¤ˆÓ) Î·È ·fi °˘Ó·›Î˜ (∂ȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· °˘Ó·ÈÎÒÓ), Û fiÏÔ˘˜ ۯ‰fiÓ ÙÔ˘˜ ÙÔÌ›˜ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜

‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·˜. ∂ȉÈÎfiÙÂÚÔ˜ ÛÙfi¯Ô˜ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ Â›Ó·È Ë ÛÙÚÔÊ‹ Ù˘ ·Ó·Ù˘ÛÛfiÌÂÓ˘ ÛÙË ¯ÒÚ· ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜ ·fi ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ·Ó¿Á΢ Û ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ¢ηÈÚ›·˜. Δ· Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ·¢ı‡ÓÔÓÙ·È Û ¡¤Ô˘˜ 18 - 39 ÂÙÒÓ Î·È °˘Ó·›Î˜ 18 ¤ˆ˜ 55 Ô˘ ‰ÂÓ ·ÛÎÔ‡Û·Ó ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈ΋ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· ·fi 1.1.2008 ̤¯ÚÈ Î·È ÙËÓ ÚÔ‰ËÌÔÛ›Â˘ÛË ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜. ø˜ ¤Ó·ÚÍË ¿ÛÎËÛ˘ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈ΋˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·˜ ÓÔÂ›Ù·È Ë ËÌÂÚÔÌËÓ›· ¤Ó·Ú͢ ÂÈÙˉ‡̷ÙÔ˜ ·ÙÔÌÈ΋˜ Âȯ›ÚËÛ˘ ‹ Ë Û˘Ì-

ÌÂÙÔ¯‹ Û Âȯ›ÚËÛË ˆ˜ ÂÙ·›ÚÔ˜. ∂ÈϤÍÈ̘ ‰·¿Ó˜: √È ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚ˜ ‰·¿Ó˜ Ô˘ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÔ‡ÓÙ·È Â›Ó·È ¶¿ÁÈ· (∂ÍÔÏÈÛÌfi˜, ÂȉÈΤ˜ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ Î.¿.), ∫ÙÈÚȷο - ¢È·ÌfiÚʈÛË ÃÒÚˆÓ, ¶ÚÔ‚ÔÏ‹ - ¶ÚÔÒıËÛË, ÀËÚÂۛ˜ ™˘Ì‚ԇψÓ, ÕÏϘ ¢·¿Ó˜. ∂ÈϤÍÈ̘ Â›Ó·È ÔÈ ‰·¿Ó˜ Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËÎ·Ó ÌÂÙ¿ ÙËÓ ËÌÂÚÔÌËÓ›· ÚÔ‰ËÌÔÛ›Â˘Û˘ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜. ∫ÚÈÙ‹ÚÈ· ∞ÍÈÔÏfiÁËÛ˘: Δ· ÎÚÈÙ‹ÚÈ· ÂÈÏÔÁ‹˜ Î·È ·ÍÈÔÏfiÁËÛ˘ ÙˆÓ ÚÔÙ¿ÛÂˆÓ Â›Ó·È: - ∏ ÌÔÚÊ‹ ÙÔ˘ ∂ȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎÔ‡

Œˆ˜ 30 πÔ˘Ó›Ô˘ Ë ÚÔıÂÛÌ›· ÁÈ· ÙËÓ ÂÚ·›ˆÛË ∞£∏¡∞, 27. 30 πÔ˘Ó›Ô˘ Ï‹ÁÂÈ Ë ™Δπ™

ÚÔıÂÛÌ›· ÁÈ· ÙȘ ÏËÍÈÚfiıÂÛ̘ ÔÊÂÈϤ˜ Î·È ÙËÓ ÂÚ·›ˆÛË Î·È Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔ ·Ó ı· ˘¿ÚÍÂÈ ·Ú¿Ù·ÛË Ù˘

ÚÔıÂÛÌ›·˜ ˘Ô‚ÔÏ‹˜ ·ÈÙ‹ÛÂˆÓ ÁÈ· ÙË Ú‡ıÌÈÛË Ì ÙÔ˘˜ ¢ÓÔ˚ÎÔ‡˜ fiÚÔ˘˜, Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ √ÈÎÔÓÔÌ›·˜ Î·È √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ °È¿ÓÓ˘ ¶··ı·Ó·Û›Ô˘ ¤Î·Ó ÙËÓ ·ÎfiÏÔ˘ıË ‰‹ÏˆÛË:

“¢ÂÓ ı· ˘¿ÚÍÂÈ Î·Ì›· ·Ú¿Ù·ÛË. √È ÊÔÚÔÏÔÁÔ‡ÌÂÓÔÈ ¤¯Ô˘Ó ·ÎfiÌË ‰‡Ô ÂÚÁ¿ÛÈ̘ ̤Ú˜ ÁÈ· Ó· Ù·ÎÙÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó ÙȘ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ ÙÔ˘˜ ÛÙȘ ¢.√.À.” .

ۯ‰›Ô˘ (.¯. ı¤ÛÂȘ ÂÚÁ·Û›·˜, ‡·ÚÍË Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˘ ¤‰Ú·˜, ÚÔ‚ÏÂfiÌÂÓË ÎÂÚ‰ÔÊÔÚ›·) - √È ÈηÓfiÙËÙ˜ ÙÔ˘ ∂ȯÂÈÚËÌ·Ù›· (.¯. ÛÔ˘‰¤˜, ÂÌÂÈÚ›·) - ΔÔ ÚÔ˚fiÓ - ¢È·‰Èηۛ· (.¯. ηÈÓÔÙÔÌ›·, ÎÏ¿‰Ô˜, ÂÍÔÈÎÔÓfiÌËÛË ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ - ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ) - ∏ ·ÁÔÚ¿ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔ›ËÛ˘ (.¯. ¤ÓÙ·ÛË ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÌÔ‡, ÚÔÔÙÈΤ˜ ÂÍ·ÁˆÁÒÓ, Î.Ï.). ∂ȉÈÎfiÙÂÚ· ÁÈ· ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÂÓ›Û¯˘Û˘ ÙÔ˘ ÂÎÛ˘Á¯ÚÔÓÈÛÌÔ‡ Î·È Ù˘ ·Ó¿Ù˘Í˘ ÌÈÎÚÒÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ÛÙÔ˘˜ ÙÔÌ›˜ ÌÂÙ·Ô›ËÛ˘, ÙÔ˘ÚÈÛÌÔ‡, ÂÌÔÚ›Ô˘ Î·È ·ÚÔ¯‹˜ ˘ËÚÂÛÈÒÓ, ÂÈϤÍÈ̘ ÁÈ· ÂȉfiÙËÛË Â›Ó·È ÔÈ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Ì ·ÎÏÔ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ ¤ˆ˜ 10 ÂηÙ. ∂ Î·È ÚÔÛˆÈÎfi ¤ˆ˜ 50 ¿ÙÔÌ·, Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ¤Ó·ÚÍË ÂÚÁ·ÛÈÒÓ ÚÈÓ ·fi ÙËÓ 1Ë π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ 2007. √È ÂÈϤÍÈ̘ ÁÈ· ÂȉfiÙËÛË ‰·¿Ó˜ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÌÂÁ¿ÏÔ Â‡ÚÔ˜ ÙˆÓ ·Ó·ÁÎÒÓ ·Ó¿Ù˘Í˘ ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛˆÓ. √ ÂÏ¿¯ÈÛÙÔ˜ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ οı ÚÔÙÂÈÓfiÌÂÓ˘ Â¤Ó‰˘Û˘ Î˘Ì·›ÓÂÙ·È ·fi 20.000 ¤ˆ˜ 50.000 ¢ÚÒ Î·È Ô Ì¤ÁÈÛÙÔ˜ ·fi 200.000 ¤ˆ˜ 300.000 ¢ÚÒ, ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙÔÓ ÙÔ̤· ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·˜. ΔÔ ÔÛÔÛÙfi ÂȉfiÙËÛ˘ Â›Ó·È 55% ÁÈ· ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ ÛÙËÓ ∞ÙÙÈ΋ Î·È ÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË Î·È 65% ÁÈ· ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ ÛÙËÓ ˘fiÏÔÈË ∂ÏÏ¿‰·. °È· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÌÔÚ›Ù ӷ ·¢ı‡ÓÂÛÙ ÛÙ· ÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›Ô˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ (·ÓÙ¤Ó· ∫∂Δ∞ £ÂÛÛ·Ï›·˜) Î·È ÛÙÔ ÙËϤʈÓÔ 2421023766.

£¤Ì·Ù· Î·È ·fi„ÂȘ

∏ √ÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÃÚÂÔÎÔ›· ‹ ÔÈÔ˜ ı· ÏËÚÒÛÂÈ ÙÔ Ì¿ÚÌ·ÚÔ ‰˘Ó·ÌÒıËΠ¯¿ÚË ÛÙÔÓ ÂˆÊÂÏ‹ ÎÚ·ÙÈÎfi ·ÚÂÌ‚·ÙÈÛÌfi, ÓfiÌÈÛ·Ó ˆ˜ Ì ÙËÓ ·ÓÂͤÏÂÁÎÙË Î·È ¿Ó¢ ÔÚ›ˆÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈ΋ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔ›ËÛ‹ ÙÔ˘˜, ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· ΢ÚÈ·Ú¯‹ÛÔ˘Ó Î·È Ó· Â·˘Í‹ÛÔ˘Ó Ù·, ÂÓ ÔÏÏÔ›˜, ·Ú¿ÓÔÌ· Î¤Ú‰Ë ÙÔ˘˜. ŸÌˆ˜ Ë ·Û˘‰ÔÛ›· ¤¯ÂÈ Î·È Ù· fiÚÈ¿ Ù˘ Ô˘ ÈÛÔÚÚÔÔ‡Ó ¿Óˆ Û ‡ıÚ·˘ÛÙÔ Â›‰Ô, ¤ÙÔÈÌÔ Ó· ‰È·ÚÚ·Á› Î·È Ó· ‰È·Ï˘ı› ÛÙ· ÂÍ ˆÓ Û˘ÓÂÙ¤ıË. ∞˘Ù‹ ˘‹ÚÍÂ Ë ·ÊÔÚÌ‹ Ù˘ ÙˆÚÈÓ‹˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÎÚ›Û˘, ηٿ

Ôχ ¯ÂÈÚfiÙÂÚ˘ ·fi ÂΛÓË ÙÔ˘ 1929, Ô˘ ÔÈ ÓÂÔÊÈÏÂχıÂÚÔÈ Ô·‰Ô› Ù˘ ·Û‡‰ÔÙ˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ‰Ú¿Û˘, ·‰˘Ó·ÙÔ‡Ó Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÔ˘Ó. ∫·È ÙfiÙÂ, ÂÓÙÂÏÒ˜ ͉ȿÓÙÚÔ·, ÂÎÏÈ·ÚÔ‡Ó ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ÙˆÓ ÎÚ·ÙÈÎÒÓ ÎÂÊ·Ï·›ˆÓ, ‰ËÏ·‰‹ ÙÔ˘ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ Û˘ÓfiÏÔ˘, ÁÈ· Ó· ÌÔÚ¤ÛÔ˘Ó Ó· ÔÚıÔÔ‰‹ÛÔ˘Ó. ™ÙËÓ ∞ÌÂÚÈ΋ ÔÈ Î·Ù·ÚÚ¤Ô˘Û˜ ‚ÈÔÌ˯·Ó›Â˜ Î·È ÙÚ¿Â˙˜, ‰¤¯ÔÓÙ·È Â˘¯·Ú›ÛÙˆ˜ Ó· ·Ú·¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó ÌÂÙÔ¯¤˜ ÛÙÔ ·ÌÂÚÈηÓÈÎfi ‰ËÌfiÛÈÔ. ™ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÌÔÈÚ¿ÛÙËÎ·Ó 28 ‰ÈÛÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ÁÈ· Ó· ÛˆıÔ‡Ó ÔÈ ÙÚ¿Â˙˜, ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ Ô ÌÂÚÔη̷ÙÈ¿Ú˘ ‰ÂÓ ‹ÚÂ Î·È ‰ÂÓ ı· ¿ÚÂÈ Ô‡Ù ¤Ó· ¢ÚÒ ·‡ÍËÛË. ΔÔ ›‰ÈÔ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ Î·È Û fiÏË ÙËÓ ∂˘ÚÒË fiÔ˘, ·ÓÈÎfi‚ÏËÙ· Ù· ÎÚ¿ÙË - ̤ÏË Ù˘, ÙÚ·‚Ô‡Ó ÙÔ Î·ı¤Ó· ÙÔ ‰ÚfiÌÔ ÙÔ˘, ¯ˆÚ›˜ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Û˘ÓÂÓÓfiËÛ˘ Î·È Ì ÌfiÓÈÌË Û˘ÓÙ·Á‹, “ÛÊȯٿ Ù· ˙ˆÓ¿ÚÈ· ÙˆÓ ÌÈÛıˆÙÒÓ Î·È Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ˆÓ” . Δ¤ÙÔÈ· ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋ ÌÔÚ› Ó· ÙËÓ Î¿ÓÂÈ Î·È Ë ·ÁÚ¿ÌÌ·ÙË Ì¿Ó· ÌÔ˘. ΔÔ ›‰ÈÔ Î¿ÓÔ˘Ó Î·È ÔÈ ·ÓÈÎfi‚ÏËÙÔÈ

∞ÏÌÔ‡ÓÈ·, ª·Úfi˙Ô Î·È Ë Û˘ÓÙÚÔÊÈ¿ ÙÔ˘˜. ¶Ô‡ Â›Ó·È ¿Ú·ÁÂ Ë ∂˘ÚÒË ÙˆÓ §·ÒÓ; ¶Ô‡ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Â› ¯ÚfiÓÈ· ÂÍ·ÁÁÂÏÏfiÌÂÓË ·ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÎÚ·ÙÒÓ Î·È ÙˆÓ Ï·ÒÓ; ¶Ô‡ Â›Ó·È Ë Û˘Ì·Ú¿ÛÙ·ÛË ÛÙȘ ‰ÔÎÈÌ·˙fiÌÂÓ˜ ¯ÒÚ˜ - ̤ÏË Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ŒÓˆÛ˘; √ ÛÒ˙ˆÓ ·˘ÙfiÓ Ûˆı‹Ùˆ Î·È ÙÔ ¢ÈÂıÓ¤˜ ¡ÔÌÈÛÌ·ÙÈÎfi Δ·ÌÂ›Ô Ó· ÂÈÎÚ¤ÌÂÙ·È ·ÂÈÏËÙÈο. º˘ÛÈο ÙȘ Û˘Ó¤ÂȘ Ù˘ ·ÁÎfiÛÌÈ·˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÎÚ›Û˘ ‰ÂÓ ÙȘ ˘Ê›ÛÙ·ÓÙ·È ·˘ÙÔ› Ô˘ ÙËÓ ÚÔοÏÂÛ·Ó. ∞˘ÙÔ› ¤Ú·Ó ·fi Ù· ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈο ÎÂÊ¿Ï·È· Ô˘ ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó Î·È ·fi ÂΛӷ Ô˘ Ù· Ù˙ÔÁ¿ÚÔ˘Ó ÛÙ· ÃÚËÌ·ÙÈÛÙ‹ÚÈ· ˆ˜ ‰‹ıÂÓ “ÂÂÓ‰˘Ù¤˜” , ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó Î·È ÚÔÛˆÈÎfi ·fiıÂÌ· ÈηÓfi Ó· ıÚ¤„ÂÈ Î·È Ù· ‰ÈÛ¤ÁÁÔÓ¿ ÙÔ˘˜. ∞˘ÙÔ› Ô˘ ı· ÏËÚÒÛÔ˘Ó ÁÈ· ÌÈ· ·ÎfiÌË ÊÔÚ¿ ÙÔ Ì¿ÚÌ·ÚÔ Î·È ı· ˘ÔÛÙÔ‡Ó ÙȘ Û˘Ó¤ÂȘ Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· Ô‰˘ÓËÚ¿, Â›Ó·È ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ, ÔÈ ÌÈÛıÔÛ˘ÓÙ‹ÚËÙÔÈ Î·È ÔÈ ·fiÎÏËÚÔÈ ÙÔ˘ ‚›Ô˘, ÔÈ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ÔÈ. ∂ηÙÔÌ̇ÚÈ· ·ÔÏ˘Ì¤ÓÔÈ, ¿ÓÂÚÁÔÈ Û fiÏÔ ÙÔÓ

ÎfiÛÌÔ, ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. Δ· “ʈÙÂÈÓ¿ ÔÈÎÔÓÔÌÔÏÔÁÈο Ì˘·Ï¿” ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ Ù· Û˘ÌʤÚÔÓÙ· Ô˘‰fiψ˜ ı›ÁÔÓÙ·È, ÂÈÛËÁÔ‡ÓÙ·È Ì›ˆÛË ÌÈÛıÒÓ, ‚‰ÔÌ¿‰· ÙÂÛÛ¿ÚˆÓ ËÌÂÚÒÓ, ˆÚÔÌ›ÛıȘ ··Û¯ÔÏ‹ÛÂȘ, ÂÏ·ÛÙÈο ˆÚ¿ÚÈ· Î.¿. √ fiÚÔ˜ ∂ÚÁ·Û›·, ÚˆÙ·Ú¯È΋ ¤ÓÓÔÈ· ÙÔ˘ ÂÎÌÈÛıÔ‡ÓÙÔ˜ ÙË ˙ˆÙÈÎfiÙËÙ¿ ÙÔ˘, ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ. ∞ÓÙÈηٷÛÙ¿ıËÎÂ Â˘Û¯‹Ìˆ˜ Î·È ˘ԇψ˜ Ì ÙËÓ ¤ÓÓÔÈ· Ù˘ ∞·Û¯fiÏËÛ˘, Ô˘ ÛÙ· ÓÂÔÂÏÏËÓÈο ÛËÌ·›ÓÂÈ: “¡· οӈ οÙÈ ÁÈ· Ó· ÂÚÓ¿ÂÈ Ë ÒÚ·” . ∏ ̤ÁÁÂÓË Ù˘ ÂÈÛÔ‰ËÌ·ÙÈ΋˜ ηٷ›ÂÛ˘ ÔÏÔ¤Ó· Î·È ÛÊ›ÁÁÂÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ, ÙËÓ ›‰È· ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ÙÔ Â͈ÊÚÂÓÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· ÌÂÁ·ÏÒÓÂÈ ÙȘ ·Ó¿ÁΘ Î·È Ô ·‰‡Ó·ÌÔ˜ Ó· ·ÓÙÈÛÙ·ı› ¿ÓıÚˆÔ˜, ·ÏÒÓÂÙ·È Û˘Ó¤¯ÂÈ· Û οÚÙ˜ Î·È ‰¿ÓÂÈ·. ∂›Ó·È ÙÔ ˘ÔΛÌÂÓÔ Ô˘ ‰¤¯ÂÙ·È Ù· ¯Ù˘‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ·¿ÓıÚˆÔ˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡ Î·È ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜, ÙÔ ˘Ô˙‡ÁÈÔ ÙˆÓ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎÒÓ ‚·ÚÒÓ Î·È ÙÂÏÈο ·˘Ùfi˜ Ô˘ ηÏÂ›Ù·È Î¿ı ÊÔÚ¿ Ó· ÏËÚÒÓÂÈ ÙÔ Ì¿ÚÌ·ÚÔ.


OIKONOMIA

29

KYPIAKH 28 IOYNIOY 2009

¶ÚÔÛÊ˘Á‹ ÛÙÔ ™Ù∂ ı· οÓÔ˘Ó Δ∂∂ Î·È ¢ÈÎËÁÔÚÈÎfi˜ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ∞ıËÓÒÓ

∞ÓÙȉڿÛÂȘ ÛÙË Ú‡ıÌÈÛË ÁÈ· ËÌÈ˘·›ıÚÈÔ˘˜ ∞£∏¡∞, 27.

Ó Ì¤Ûˆ ·ÓÙȉڿÛÂˆÓ ÙÔ˘ Ù¯ÓÈÎÔ‡ Î·È ÓÔÌÈÎÔ‡ ÎfiÛÌÔ˘ Ù˘ ¯ÒÚ·˜, Ù˘ ·ÓÙÈÔÏ›Ù¢Û˘ ·ÏÏ¿ Î·È ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ Ô˘ ı· ÎÏËıÔ‡Ó Ó· ÏËÚÒÛÔ˘Ó ·Ó·Ì¤ÓÔÓÙ·È ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË Â‚‰ÔÌ¿‰· ÔÈ ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂȘ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ ¶∂Ãø¢∂, °ÈÒÚÁÔ˘ ™Ô˘ÊÏÈ¿, ÁÈ· ÙÔ ‡„Ô˜ ÙˆÓ ÚÔÛÙ›ÌˆÓ Ì ÙÔ ÔÔ›Ô ı· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÙÂÏÈο ÛÙËÓ “Ù·ÎÙÔÔ›ËÛË” ÙˆÓ ÎÏÂÈÛÙÒÓ ËÌÈ˘·›ıÚÈˆÓ ¯ÒÚˆÓ. ∏ ·Ú¯È΋ ¿ÚÓËÛË ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ ¶∂Ãø¢∂ ÁÈ· Ù¤ÙÔÈÔ˘ ›‰Ô˘˜ ÂÈ̤ÚÔ˘˜ Ú‡ıÌÈÛË, ·ÌÊÈ‚fiÏÔ˘ ÓÔÌÈÌfiÙËÙ·˜, ˘Ô¯ÒÚËÛ ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙËÓ ›ÂÛË ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ √ÈÎÔÓÔÌ›·˜ ÁÈ· ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈÛË ÔÛÔ‡ ÂÚ›Ô˘ 1.150 ÂηÙ. ¢ÚÒ Ô˘ ÚÔÛ‰Ôο ·fi ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙˆÓ ËÌÈ˘·›ıÚȈÓ, ÁÈ· ÙËÓ Î¿Ï˘„Ë ÙÔ˘ ÂÏÏ›ÌÌ·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡. ◊‰Ë ÙÔ ¶∞™√∫ ¯ı˜ ‰È¿ ÙÔ˘ ˘‡ı˘ÓÔ˘ ÁÈ· ı¤Ì·Ù· ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜, ™‡ÚÔ˘ ∫Ô˘‚¤ÏË, ηÙËÁÔÚ› ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË fiÙÈ “ÛÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ¿ Ù˘ Ó· ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÂÈ ¯Ú‹Ì·Ù·, ÎÔÚÔ˚‰Â‡ÂÈ ÙÔ˘˜ ȉÈÔÎً٘ ËÌÈ˘·›ıÚÈˆÓ ¯ÒÚˆÓ, ·ÊÔ‡ ÙÔ Ì¤ÙÚÔ Â›Ó·È Û¯Â‰fiÓ ‚¤‚·ÈÔ fiÙÈ ı· ÛÎÔÓÙ¿„ÂÈ ÛÙÔ ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Ù˘ ∂ÈÎÚ·Ù›·˜ ÙÔ ÔÔ›Ô ÂÎÙÈÌ¿Ù·È fiÙÈ ı· ıˆڋÛÂÈ ˆ˜ Ë Ï‹Ú˘ ηٿÚÁËÛË ÙÔ˘ ÚÔÛÙ›ÌÔ˘ ‰È·Ù‹ÚËÛ˘ ·ÔÙÂÏ› ¤ÌÌÂÛË ÓÔÌÈÌÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ÎÏÂÈÛÙÒÓ ËÌÈ˘·›ıÚÈˆÓ ¯ÒÚˆÓ” . ¢È¢ÎÚÈÓ›˙ÂÈ ‰Â fiÙÈ Ì ÙËÓ Ù·ÎÙÔÔ›ËÛË, ÙËÓ ÔÔ›· ·Ó¤ÊÂÚÂ Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ ¶∂Ãø¢∂, ÔÈ ·Ú¿ÓÔÌ· ÎÏÂÈṲ̂ÓÔÈ ËÌÈ˘·›ıÚÈÔÈ ¯ÒÚÔÈ ÂÍ·ÈÚÔ‡ÓÙ·È ·ÏÒ˜ ·fi ÙËÓ Î·Ù‰¿ÊÈÛË ¯ˆÚ›˜ Ó· ÚÔÛÙ›ıÂÙ·È Ë ¤ÎÙ·Û‹ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ ·Î›ÓËÙÔ. ∂Ô̤ӈ˜ Ô ÔÏ›Ù˘ ηÏÂ›Ù·È Ó· ·Ú·‰Â¯ı› fiÙÈ ¤¯ÂÈ ÛÙËÓ Î·ÙÔ¯‹ ÙÔ˘ ËÌÈ˘·›ıÚÈÔ ¯ÒÚÔ Ô ÔÔ›Ô˜ ‰ÂÓ Ê·›ÓÂÙ·È ÛÙ· Û˘Ì‚fiÏ·È· ·ÁÔÚ¿˜ ÙÔ˘ ·ÎÈÓ‹ÙÔ˘ Î·È Ó· ÙÔÓ ‰ËÏÒÛÂÈ ÌfiÓÔ˜ ÙÔ˘ ÂÈ‚·Ú˘ÓfiÌÂÓÔ˜ ·Ú¿ÏÏËÏ· Ì ¤Ó· ÎfiÛÙÔ˜ Ô˘ ‰ÂÓ ÙÔ˘ ‰›ÓÂÈ Î·Ì›· χÛË. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ Î. ∫Ô˘‚¤ÏË “Ë ÊÔÚÔÏÔÁÈ΋ Ù·ÎÙÔÔ›ËÛË Ô˘ ÚÔˆıÂ›Ù·È ·fi ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ‰ÂÓ Ù·ÎÙÔÔÈ› ÙÔ ˙‹ÙËÌ· Ù˘ ÓÔÌÈÌfiÙËÙ·˜ ·fi ÔÏÂÔ‰ÔÌÈ΋ ¿Ô„Ë” , ¤Ú· ·fi Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÁÈ· Ù· ȉÈÔÎÙËÛȷο ‰ÈηÈÒÌ·Ù· Ô˘ ı· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËıÔ‡Ó ÂÍ·ÈÙ›·˜ Ù˘ ·ÏÏ·Á‹˜ ÙˆÓ ÔÛÔÛÙÒÓ Û˘ÓȉÈÔÎÙËÛ›·˜, ÔÈ È‰ÈÔÎً٘ ı· ÎÏËıÔ‡Ó Ó· ÏËÚÒÛÔ˘Ó ÂÈϤÔÓ Ù· ÚfiÛÙÈÌ· ·˘ı·ÈÚ¤ÙˆÓ Ô˘ ·Ó·ÏÔÁÔ‡Ó ÁÈ· ÙË ÓÔÌÈÌÔÔ›ËÛË ‹ ÙËÓ ÂÍ·›ÚÂÛË.

√ ¢ÈÎËÁÔÚÈÎfi˜ ™‡ÏÏÔÁÔ˜

¶·Ú¿ÏÏËÏ· ÙÔ Δ∂∂ Û‡Ìʈӷ Ì ÏËÚÔ-

∞£∏¡∞, 27. M∂πø™∏ ηٿ 9,6% ·ÚÔ˘Û›·-

Û·Ó ÔÈ ·Ê›ÍÂȘ ·ÏÏÔ‰·ÒÓ ÛÙ· ÂÏÏËÓÈο ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈ· ÙÔ˘˜ ÚÒÙÔ˘˜ 5 Ì‹Ó˜ ÙÔ˘ 2009 Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔ ›‰ÈÔ ‰È¿ÛÙËÌ· ¤Ú˘ÛÈ, Û‡Ìʈӷ Ì ÛÙÔȯ›· Ù˘ ÀËÚÂÛ›·˜ ¶ÔÏÈÙÈ΋˜ ∞ÂÚÔÔÚ›·˜ Ô˘ ‰ËÌÔÛÈÔÔ›ËÛÂ Ô ™‡Ó‰ÂÛÌÔ˜ ∂ÏÏËÓÈÎÒÓ ΔÔ˘ÚÈÛÙÈÎÒÓ ∂ȯÂÈÚ‹ÛˆÓ. ∏ Î¿Ì„Ë ÛÙÔ ÂÓÙ¿ÌËÓÔ ‰È¢ڇÓıËΠ۠ۯ¤ÛË Ì ٷ ÚÔÛˆÚÈÓ¿ ÛÙÔȯ›· ·fi 8,8% Û 9,6% ÂÍ·ÈÙ›·˜ Ù˘ ÚÔÛı‹Î˘ ÙˆÓ ÔÚÈÛÙÈÎÒÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ ÁÈ· ÙȘ ·Ê›ÍÂȘ ·ÏÏÔ‰·ÒÓ ÛÙÔÓ ·ÂÚÔÏÈ̤ӷ ∞ıËÓÒÓ ÙÔÓ Ì‹Ó· ª¿ÈÔ 2009 (Ì›ˆÛË 17,59% ¤Ó·ÓÙÈ ÚÔÛˆÚÈÓ‹˜ ÂÎÙ›ÌËÛ˘ 12%). ∂Í¿ÏÏÔ˘, ÂÚÈÔÚÈṲ̂Ó˜ ·ÒÏÂȘ ·Ê›ÍˆÓ, ·ÂÚÔÔÚÈÎÒ˜, ›¯Â Ô ÂÏÏËÓÈÎfi˜ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎfi˜ ÚÔÔÚÈÛÌfi˜ ·fi ÙË °ÂÚÌ·Ó›· ÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ· π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ˜ - ∞Ú›ÏÈÔ˜ ÛÂ

ÊÔڛ˜, ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔ ¢™∞ ÂÙÔÈÌ¿˙ÂÙ·È ·Ì¤Ûˆ˜ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ù˘ Ú‡ıÌÈÛ˘, ·fi ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ËÁÂÛ›· ÙÔ˘ À¶∂Ãø¢∂ Ó· ÚÔÛʇÁÂÈ ÛÙÔ ™Ù∂ ÁÈ· Ó· ÙËÓ ÚÔÛ‚¿ÏÂÈ, ÂÂȉ‹ fi¯È ÌfiÓÔ ‰ÂÓ Ï‡ÓÂÈ ·ÏÏ¿ ‰È·ÈˆÓ›˙ÂÈ ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· Ù˘ ·˘ı·›ÚÂÙ˘ ‰fiÌËÛ˘. ª¿ÏÈÛÙ·, Ô ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›Ô˘, ÃÚ›ÛÙÔ˜ ™›ÚÙ˙˘, ‰‹ÏˆÛ ÛÙËÓ ÂÊËÌÂÚ›‰· “¡·˘ÙÂÌÔÚÈ΋” fiÙÈ ı· ηϤÛÂÈ ÙÔ˘˜ Ôϛ٘ Ó· ÌËÓ ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó Û ‰ËÏÒÛÂȘ ÙˆÓ ÎÏÂÈÛÙÒÓ ÙÔ˘˜ ËÌÈ˘·›ıÚÈˆÓ ¯ÒÚˆÓ ÁÈ·Ù› ÂÎÙfi˜ ·fi ÙÔ ÚfiÛÙÈÌÔ Ô˘ ı· ÏËÚÒÛÔ˘Ó ¯ˆÚ›˜ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ,·ÊÔ‡ ‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÔ˘Ó Î·ÓÂÓfi˜ ›‰Ô˘˜ ÓÔÌÈÌÔÔ›ËÛË, ı· ¤¯Ô˘Ó ·Ú·‰Â¯ı› ÂÓ˘fiÁÚ·Ê· fiÙÈ ¤¯Ô˘Ó ·˘ı·ÈÚÂ-

Ù‹ÛÂÈ Î·È Ô˘‰Â›˜ ÙÔ˘˜ ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙ÂÈ fiÙÈ ‰ÂÓ ı· ηÏÔ‡ÓÙ·È Ó· ÏËÚÒÓÔ˘Ó Î¿ı ÊÔÚ¿ Ô˘ ÔÈ Î˘‚ÂÚÓ‹ÛÂȘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó ¤ÓÙÔÓ· ÔÈÎÔÓÔÌÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·. ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈ·˜ √ÌÔÛÔÓ‰›·˜ π‰ÈÔÎÙËÙÒÓ ∞ÎÈÓ‹ÙˆÓ, ™ÙÚ¿ÙÔ˜ ¶·Ú·‰È¿˜, ÛÙËÚ›˙ÂÈ ÙË Ú‡ıÌÈÛË ·˘Ù‹ Ì ÙËÓ Î·Ù·‚ÔÏ‹ ÂÓÈ·›Ô˘ ÚÔÛÙ›ÌÔ˘ 1.000 ¢ÚÒ ÁÈ· Ù· ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ¯ÙÈÛÙ› ÌÂÙ¿ ÙÔ 2003 ÔÛfi Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ÌÂÈÒÓÂÙ·È Î·È Û 500 ¢ÚÒ ÁÈ· Ù· ·ÏÈfiÙÂÚ· ÎÙ‹ÚÈ·.

ΔÔ Û¯¤‰ÈÔ ÓfiÌÔ˘

°È· ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÙˆÓ ·ÓÙȉڿÛÂˆÓ Ô˘ ÚÔ‚ÏËÌ·Ù›˙Ô˘Ó ÙÔÓ Î. ™Ô˘ÊÏÈ¿ Ô Ô-

Ô›Ô˜ ۯ‰fiÓ ¤ÓÙ ¯ÚfiÓÈ· Ô˘ ¤¯ÂÈ ÙËÓ Â˘ı‡ÓË ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ‰ÂÓ ÚÔ¯ÒÚËÛ Û ηÓÂÓfi˜ ›‰Ô˘˜ ÓÔÌÔıÂÙÈ΋ Ú‡ıÌÈÛË ÁÈ· ÔÏÂÔ‰ÔÌÈο Î·È Î˘Ú›ˆ˜ ÔÈÎÈÛÙÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·, fiˆ˜ ÁÈ· ÙÔ ı¤Ì· ÙˆÓ ·˘ı·ÈÚ¤ÙˆÓ ‹ Ù˘ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜ ÙÔ˘ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ‹ ‰fiÌËÛ˘, Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ ÙÔ˘, ÙÔ˘ ÂÈÛËÁÔ‡ÓÙ·È Ó· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂÈ Û¯¤‰ÈÔ ÓfiÌÔ˘ Ô˘ ı· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ fiϘ ·˘Ù¤˜ ÙȘ ÂÎÎÚÂÌfiÙËÙ˜. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ Ì·˜ ÂÈ̤ÓÔ˘Ó fiÙÈ ‰ÂÓ Â›Ó·È ¤ÙÔÈÌÔ Û¯¤‰ÈÔ ÓfiÌÔ˘ Ì ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ı¤Ì·Ù· Î·È Ë Î·Ù¿ıÂÛË ÛÙË μÔ˘Ï‹ Ù˘ Ú‡ıÌÈÛ˘ ÁÈ· ÙËÓ Â›ÛÚ·ÍË ÙÔ˘ ÚÔÛÙ›ÌÔ˘ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÎÏÂÈÛÙÔ‡˜ ËÌÈ˘·›ıÚÈÔ˘˜ Â›ÁÂÈ, ÁÈ’ ·˘Ùfi ÙÔ ‚¤‚·ÈÔ Â›Ó·È fiÙÈ ı· ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙ› ÌfiÓÔ ·˘Ù‹ ›Ûˆ˜ Ì οÔȘ ÌÈÎÚfiÙÂÚ˘ ÛËÌ·Û›·˜ ÂÈϤÔÓ Ú˘ıÌ›ÛÂȘ. ∂ÙÛÈ, Ô Î. ™Ô˘ÊÏÈ¿˜ ı· ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂÈ ÙË Ú‡ıÌÈÛË ÁÈ· ÙËÓ Ù·ÎÙÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ÎÏÂÈÛÙÒÓ ËÌÈ˘·›ıÚÈˆÓ ¯ÒÚˆÓ ÙËÓ ÂfiÌÂÓË Â‚‰ÔÌ¿‰·, Ì ÙËÓ Î·Ù·‚ÔÏ‹ ÚÔÛÙ›ÌÔ˘ ÙÔ ‡„Ô˜ ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ı· Î˘Ì·›ÓÂÙ·È, Û‡Ìʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜, ·fi 100 ¤ˆ˜ 200 ¢ÚÒ ÙÔ Ù.Ì. ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Ì ÙËÓ ·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈ΋ ·Í›· Ô˘ ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ ÛÙȘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ÙˆÓ ·ÎÚÈ‚ÒÓ Î·Ù·Û΢ÒÓ Î·È ÂÚÈÔ¯ÒÓ ·˘Ùfi ÌÔÚ› Ó· ÍÂÂÚÓ¿ ηٿ Ôχ Î·È Ù· 500 ¢ÚÒ. ™Ùfi¯Ô˜, ¿ÓÙˆ˜, Â›Ó·È Ó· Û˘ÁÎÂÓÙÚˆıÔ‡Ó ¿Óˆ ·fi 1.150 ÂηÙ. ¢ÚÒ ·fi ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˘˜ ÙÔ˘ 1 ÂηÙ. ȉÈÔÎً٘ Ô˘ ˘ÔÏÔÁ›˙ÔÓÙ·È ·˘ÙÔ› Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÎÏÂÈÛÙÔ‡˜ ËÌÈ˘·›ıÚÈÔ˘˜, Ù· Û˘ÓÔÏÈο ÙÂÙÚ·ÁˆÓÈο ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ Â›Ó·È ¿ÁÓˆÛÙ·. ∂›Û˘ Â›Ó·È Ôχ Èı·Ófi Ó· ÚԂϤÂÙ·È ¤ÎÙˆÛË ÁÈ· fiÛÔ˘˜ ηٷ‚¿ÏÏÔ˘Ó ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ·˘Ùfi ÂÊ¿·Í.

∫¿Ì„Ë 9,6% ÛÙȘ ·Ê›ÍÂȘ ·ÏÏÔ‰·ÒÓ Û¯¤ÛË Ì ÙÔ ›‰ÈÔ ‰È¿ÛÙËÌ· ¤Ú˘ÛÈ, Û‡Ìʈӷ Ì ٷ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÛÙÔȯ›· Ù˘ °ÂÚÌ·ÓÈ΋˜ ™Ù·ÙÈÛÙÈ΋˜ ÀËÚÂÛ›·˜. ∏ Ì›ˆÛË ÛÙÔ ÙÂÙÚ¿ÌËÓÔ ¤Êı·Û Û ÔÛÔÛÙfi 1,5% (337.595 ·Ê›ÍÂȘ ¤Ó·ÓÙÈ 342.711), ÂÓÒ ÛÙ· ÂÏÏËÓÈο ÓËÛÈ¿ ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËΠ·‡ÍËÛË Î·Ù¿ 14,9% (24.220 ·Ê›ÍÂȘ ¤Ó·ÓÙÈ 21.088). √È ÂÎÚfiÛˆÔÈ ÙˆÓ tÔur operatros ÂÎÙÈÌÔ‡Ó fiÙÈ Ë Î›ÓËÛË ı· Â›Ó·È ÌÂȈ̤ÓË Î·È ÙÔ˘˜ ÂfiÌÂÓÔ˘˜ Ì‹Ó˜. ∏ ÂÍÂÚ¯fiÌÂÓË Î›ÓËÛË ·ÂÚÔÔÚÈÎÒ˜ ·fi ÙË °ÂÚÌ·Ó›· ÚÔ˜ ÙËÓ ∂˘ÚÒË ÛÙÔ ÙÂÙÚ¿ÌËÓÔ ÌÂÈÒıËΠηٿ 8,4%. ∏ ΛÓËÛË ÚÔ˜ °·ÏÏ›· ·ÚÔ˘Û›·ÛÂ Î¿Ì„Ë 12% ÚÔ˜ πÙ·Ï›· 11,9%, ÚÔ˜ ¶ÔÚÙÔÁ·Ï›· 5,5% Î·È ÚÔ˜ ΔÔ˘ÚΛ· 5,8%. ™ÙÔ ÌÂٷ͇ ·˘ÍË̤ÓË ˙‹ÙËÛË

ÁÈ· ÙÔ˘ÚÈÛÌfi ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· ·Ú·ÙËÚ‹ıËΠ·fi °ÂÚÌ·ÓÔ‡˜ ÙÔ ÚÒÙÔ ‰ÂηÂÓı‹ÌÂÚÔ ÙÔ˘ πÔ˘Ó›Ô˘, Û‡Ìʈӷ Ì ÛÙ·ÙÈÛÙÈο ÛÙÔȯ›· ÙÔ˘ ·ÂÚÔ‰ÚÔÌ›Ô˘ ÙÔ˘ ªÔÓ¿¯Ô˘ (www.munichairport.de). ∞fi 30 ª·˝Ô˘ ¤ˆ˜ 14 πÔ˘Ó›Ô˘ (‰È·ÎÔ¤˜ ∞Á. ¶Ó‡̷ÙÔ˜) Ë ∞ı‹Ó· η٤Ϸ‚Â, Ì 201 Ù‹ÛÂȘ, ÙË ‰Â‡ÙÂÚË ı¤ÛË ÌÂÙ¿ ÙËÓ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏË (246 Ù‹ÛÂȘ), ÂÓÒ Ë ª·ÁÈfiÚη ÙÔ ·Á·Ë̤ÓÔ ÓËÛ› ÙˆÓ °ÂÚÌ·ÓÒÓ ¤¯·Û ʤÙÔ˜ ÙËÓ ÚˆÙÈ¿ Ì 190 Ù‹ÛÂȘ Î·È ¤ÂÛ ÛÙË ÙÚ›ÙË ı¤ÛË. ¢È¢ÎÚÈÓ›ÛÂȘ, Ù¤ÏÔ˜, Âͤ‰ˆÛÂ Ô ™‡Ó‰ÂÛÌÔ˜ ∂ÏÏËÓÈÎÒÓ ΔÔ˘ÚÈÛÙÈÎÒÓ ∂ȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Û ۯ¤ÛË Ì ÙË ¯Ú‹ÛË ÙˆÓ ÌÂÁÂıÒÓ “ÙÔ˘ÚÈÛÙÈΤ˜ ÂÈÛÚ¿ÍÂȘ” Î·È “‰Â›ÎÙË

·ÎÏÔ˘ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ ÛÙÔÓ ÙÔ˘ÚÈÛÌfi” (¢∫∂Δ). √ˆ˜ ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ Ô ™∂Δ∂, Ô ¢∫∂Δ ÚÔÛÌÂÙÚ¿ Ù· Û˘ÓÔÏÈο ÔÛ¿ Ô˘ ÙÈÌÔÏÔÁ‹ıËÎ·Ó ·fi ÙȘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Î·È Ù· ÔÔ›· ·ÓÙÈÛÙÔÈ¯Ô‡Ó Û ˆÏ‹ÛÂȘ ·Á·ıÒÓ Î·È ˘ËÚÂÛÈÒÓ ·ÚÔ¯‹˜ ηٷχ̷ÙÔ˜ Î·È ÂÛÙ›·Û˘ Ô˘ ·Ú·Û¯¤ıËÎ·Ó Û ÙÚ›ÙÔ˘˜, ηÙÔ›ÎÔ˘˜ Î·È ÌË Î·ÙÔ›ÎÔ˘˜. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ ™‡Ó‰ÂÛÌÔ, Â›Ó·È ÚÔÊ·Ó¤˜ fiÙÈ ÛÙÔ ÚÒÙÔ ÙÚ›ÌËÓÔ Î¿ı ¯ÚÔÓÈ¿˜, Ë ‰·¿ÓË ÙˆÓ Î·ÙÔ›ÎˆÓ Â›Ó·È Ôχ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ·fi ·˘Ù‹ ÙˆÓ ÌË Î·ÙԛΈÓ, fiˆ˜ Â›Ó·È Â›Û˘ ÚÔÊ·Ó¤˜ fiÙÈ Ô ¢∫∂Δ ÂÚÈÔÚ›˙ÂÙ·È ÛÂ Î·Ù¿Ï˘Ì· Î·È ÂÛÙ›·ÛË Î·È ‰ÂÓ Î·Ù·ÁÚ¿ÊÂÈ ÙȘ ˘fiÏÔÈ˜ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈΤ˜ ηٷӷÏÒÛÂȘ. √È ÙÔ˘ÚÈÛÙÈΤ˜ ÂÈÛÚ¿ÍÂȘ ›ӷÈ

ÔÈ ‰·¿Ó˜ Ô˘ Á›ÓÔÓÙ·È ·fi ÌË Î·ÙÔ›ÎÔ˘˜ ÁÈ· ·ÚÔ¯‹ ¿ÌÂÛˆÓ Î·È ¤ÌÌÂÛˆÓ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎÒÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ Î·È ÒÏËÛË ·Á·ıÒÓ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. √ ™‡Ó‰ÂÛÌÔ˜ ÛËÌÂÈÒÓÂÈ fiÙÈ ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ‰È·ÊÔÚÂÙÈο ÌÂÁ¤ıË Î·È Û˘ÓÂÒ˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÓfiËÌ· Ë Û‡ÁÎÚÈÛ‹ ÙÔ˘˜. ™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ∂™À∂, Ô ¢∫∂Δ ÙÔ ÚÒÙÔ ÙÚ›ÌËÓÔ ÙÔ˘ 2009 Û ۇÁÎÚÈÛË Ì ÙÔÓ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô ÙÔ˘ 2008 ·ÚÔ˘Û›·Û Ì›ˆÛË 4,1%. ™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ΔÙ∂, ÔÈ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈΤ˜ ÂÈÛÚ¿ÍÂȘ ÁÈ· ÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ· π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ˜-∞Ú›ÏÈÔ˜ 2009 ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È ÌÂȈ̤Ó˜ ηٿ 11,6% Û ۯ¤ÛË Ì ¤Ú˘ÛÈ.

¶ÚÔˆıÂ›Ù·È Ë ÒÏËÛË 5% ÙÔ˘ √Δ∂ ∞£∏¡∞, 27. ∂¶πΔ∞ÃÀ¡√¡Δ∞π ÔÈ ÎÈÓ‹-

ÛÂȘ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ÛÙÔ Ì¤ÙˆÔ ÙˆÓ ·ÔÎÚ·ÙÈÎÔÔÈ‹ÛˆÓ, ηıÒ˜ ÂÈ˙ËÙ› Ó· ÂÈÛÚ¿ÍÂÈ ÂʤÙÔ˜ ÂÈϤÔÓ 330 ÂηÙ. ¢ÚÒ Î·È Ó· ηχ„ÂÈ ÙÔÓ ÛÙfi¯Ô ÙÔ˘ 1 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ. ªÂÙ¿ ÙËÓ, ÂÎÙfi˜ Û˘ÁÎÏÔÓÈÛÙÈÎÔ‡ ·ÚÔfiÙÔ˘, ‰È¿ıÂÛË ÛÙËÓ Deutsche Telekom ÂÓfi˜ ÂÈϤÔÓ 5% ÙˆÓ ÌÂÙÔ¯ÒÓ ÙÔ˘ √Δ∂ Î·È ÙËÓ Â›ÛÚ·ÍË 674 ÂηÙ. ¢ÚÒ, ÛÙÔ “ÙÚ·¤˙È” Ù›ıÂÓÙ·È Ë ∂À∞£, ÙÔ ∫·˙›ÓÔ ¶¿ÚÓËı·˜ Î·È Ë ¢∂¶∞. ªÂٷ͇ ÙˆÓ ÙÚÈÒÓ Û ÈÔ ÚÔ¯ˆÚË̤ÓÔ ÛÙ¿‰ÈÔ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÔÈ ‰È·‰Èηۛ˜ ÁÈ· ÙËÓ ∂À∞£, fiÔ˘ ÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ ·Ó·˙ËÙ› ÛÙÚ·ÙËÁÈÎfi ÂÂÓ‰˘Ù‹ Î·È ¤ÛÔ‰· ÂÚ›Ô˘ 80 ÂηÙ. ¢ÚÒ. Ÿˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ ÙÔ˘ YÔ˘ÚÁ›Ԣ √ÈÎÔÓÔÌ›·˜, Û ‰ÈÂıÓ¤˜ Â›Â‰Ô ÔÈ ÂÙ·Èڛ˜ ‰È·¯Â›ÚÈÛ˘ ˘‰¿ÙˆÓ ¤¯Ô˘Ó ÙÂı› ÛÙÔ ÛÙfi¯·ÛÙÚÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎÒÓ ÂÂÓ‰˘ÙÈÎÒÓ ÎÈÓ‹ÛˆÓ. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, ÛÙËÓ ÙÂÏÈ΋ ¢ı›· Ê·›ÓÂÙ·È fiÙÈ ¤¯ÂÈ ÌÂÈ Î·È Ë ‰È·‰Èηۛ· ·ÔÎÚ·ÙÈÎÔÔ›ËÛ˘ ÁÈ· ÙÔ ∫·˙›ÓÔ ¶¿ÚÓËı·˜, ·fi ÙÔ ÔÔ›Ô ÂÎÙÈÌ¿Ù·È fiÙÈ Ù· Û˘ÓÔÏÈο ¤ÛÔ‰· ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·Ó¤ÏıÔ˘Ó Û 130-140 ÂηÙ. ¢ÚÒ. ™ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Ù˘ ¢∂¶∞, fiÔ˘ Â›Û˘ ˘¿Ú¯ÂÈ ‹‰Ë ¤ÓÙÔÓÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ‰ÈÂıÓÒÓ Ơ̂ψÓ, Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ÌÔÚ› Ó· ÂÈÛÚ¿ÍÂÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·fi 400 ÂηÙ. ¢ÚÒ.

™Ù· ∂§¶∂ Ù· Ú·Ù‹ÚÈ· η˘Û›ÌˆÓ Ù˘ BP ∞£∏¡∞, 27. ∏ ∂Δ∞πƒ∂π∞ ∂ÏÏËÓÈο ¶Â-

ÙڤϷȷ (∂§¶∂) ‹Úı ÛÂ Û˘Ìʈӛ· Ì ÙËÓ μƒ ÁÈ· ÙË ÌÂÙ·‚›‚·ÛË ÙˆÓ ÂÌÔÚÈÎÒÓ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÙ‹ÙˆÓ Ù˘ ÙÂÏÂ˘Ù·›·˜ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÂÎÙfi˜ ·˘ÙÒÓ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÛÙ· η‡ÛÈÌ· ·ÂÚÔÔÚ›·˜, ÛÙ· ÏÈ·ÓÙÈο Î·È ÛÙÔÓ ÙÔ̤· ËÏȷ΋˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜. ∏ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË Ù˘ Û˘Ìʈӛ·˜, Ë ÔÔ›· ÙÂÏ› ˘fi ÙËÓ ¤ÁÎÚÈÛË ÙˆÓ ·ÚÌfi‰ÈˆÓ ·Ú¯ÒÓ, ·ÊÔÚ¿ ‰›ÎÙ˘Ô ÂÚ›Ô˘ 1.200 Ú·ÙËÚ›ˆÓ η˘Û›ÌˆÓ, ·ÔıË΢ÙÈΤ˜ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ 170.000 ΢‚. ̤ÙÚˆÓ ·Ó¿ ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ηıÒ˜ Î·È ÙÔÓ ÙÔ̤· ÂÌÔÚÈÎÒÓ Î·È ‚ÈÔÌ˯·ÓÈÎÒÓ ÂÏ·ÙÒÓ. ∏ ·Í›· Ù˘ Û˘Ó·ÏÏ·Á‹˜ ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È Û ¢ÚÒ 359 ÂηÙ. ¢ÚÒ Ô˘ Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ Î·È ÙËÓ ·Ó¿ÏË„Ë Î·ı·ÚÔ‡ ‰·ÓÂÈÛÌÔ‡ Î·È ¿ÏÏˆÓ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂˆÓ ‡„Ô˘˜ ¢ÚÒ 40 ÂηÙ. ¢ÚÒ.

§πμπΔ™∞¡√™ ºƒ∞°∫π™∫√™ ™ËÌ·ÓÙÈ΋ ‰È¿ÎÚÈÛË ÁÈ· ÙË ÁÓˆÛÙ‹ ·Ï˘Û›‰· do-it-yourself

“ÃÚ˘Ûfi” ÁÈ· ÙËÓ Praktiker ¶ƒøΔπ∞ ÁÈ· ÙËÓ Praktiker Hellas ÁÈ· ÙË

ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋ Î·È ÙȘ ηÈÓÔÙƠ̂˜ Ô˘ ÂÊ·ÚÌfi˙ÂÈ ÛÙÔ ı¤Ì· ÙˆÓ ˆÏ‹ÛˆÓ, Ì ÙËÓ ·ÔÓÔÌ‹ ÙÔ˘ 1Ô˘ μÚ·‚›Ԣ ∞ÚÈÛÙ›·˜ ¶ˆÏ‹ÛˆÓ, ˆ˜ ·Ó·ÁÓÒÚÈÛË Ù˘ ∞ÊÔÛ›ˆÛ˘, Ù˘ ∂ÌÂÈÚ›·˜ Î·È Ù˘ ¢È·‰Èηۛ·˜ ¢È·ÌfiÚʈÛ˘ Î·È Ù˘ ∂›Ù¢Í˘ ™Ùfi¯ˆÓ Ô˘ ‰È·ÎÚ›ÓÔ˘Ó ÙȘ ÔÌ¿‰Â˜ ˆÏ‹ÛÂˆÓ ÙˆÓ Î·Ù·ÛÙËÌ¿ÙˆÓ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜. ΔÔ “ÃÚ˘Ûfi” ÛÙËÓ Praktiker ·ÔÓÂÌ‹ıËΠÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ 4Ô˘ ∂ÙËÛ›Ô˘ ™˘Ó‰ڛԢ ¶ˆÏ‹ÛˆÓ, Ô˘ ·ÔÙÂÏ› ÙË ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚË ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ §È·ÓÂÌÔÚ›-

Ô˘ Î·È Ù˘ μÈÔÌ˯·Ó›·˜, Î·È ‰›ÓÂÈ ¤ÌÊ·ÛË Û ˙ËÙ‹Ì·Ù· √ÚÁ¿ÓˆÛ˘, ¢È·‰ÈηÛÈÒÓ Î·È ∫Ô˘ÏÙÔ‡Ú·˜ ¶ˆÏ‹ÛˆÓ. ªÂ ÎÂÓÙÚÈ΋ ıÂÌ·ÙÔÏÔÁ›· ìCrisis is not for Saleî, ÙÔ Û˘Ó¤‰ÚÈÔ, ÙÔ ÔÔ›Ô ‰ÈÔÚÁ·ÓÒıËΠ˘fi ÙËÓ ·ÈÁ›‰· ÙÔ˘ ™∂§¶∂ Î·È ÙÔ˘ π¶∂, ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ, ·Ó¤‰ÂÈÍ ÙÔÓ Î·›ÚÈÔ ÚfiÏÔ ÙˆÓ ¶ˆÏ‹ÛÂˆÓ ÛÙËÓ Î·Ù‡ı˘ÓÛË ·Ó¿Î·Ì„˘ ·fi ÙËÓ ·ÁÎfiÛÌÈ· ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ‡ÊÂÛË. √ ¢È¢ı˘ÓÙ‹˜ ¶ˆÏ‹ÛÂˆÓ Ù˘ Praktiker Hellas, πˆ¿ÓÓ˘ ªÔ˙Ô‚›Ù˘, ÛËÌ›ˆÛÂ: “∏ ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ·, Ô Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÛÌfi˜ Î·È Ë Û˘Ó¤ÂÈ· ÙÔ˘ ·ÓıÚˆ›ÓÔ˘ ‰˘Ó·ÌÈÎÔ‡ Ù˘

Praktiker, ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÙÔ ϤÔÓ ÔχÙÈÌÔ Î·È ·ÓÂÎÙ›ÌËÙÔ ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜. ¶ÈÛÙÔ› ÛÙË ÊÈÏÔÛÔÊ›· Ì·˜, Ô˘ ı¤ÙÂÈ ÙÔÓ ·ÓıÚÒÈÓÔ ·Ú¿ÁÔÓÙ· ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ fiÏˆÓ ÙˆÓ ÂÙ·ÈÚÈÎÒÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÒÓ, Û˘Ó¯›˙Ô˘Ì Ì ·ÎfiÌË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ·ÊÔÛ›ˆÛË ÛÙËÓ Î·Ù‡ı˘ÓÛË ·Ó¿Ù˘Í˘ ÙˆÓ ÛÙÂϯÒÓ Ì·˜, ¤¯ÔÓÙ·˜ ¿ÓÙ· ÙÔÓ ÂÏ¿ÙË ÛÙÔ Â›ÎÂÓÙÚÔ. ŒÓ· ÌÂÁ¿ÏÔ Â˘¯·ÚÈÛÙÒ ÛÙȘ ÔÌ¿‰Â˜ ¶ˆÏ‹ÛÂˆÓ Î·È ÙˆÓ 11 ηٷÛÙËÌ¿ÙˆÓ Praktiker ηıÒ˜ Ì ÙËÓ Î·ıËÌÂÚÈÓ‹ ÂÚÁ·Û›· ÙÔ˘˜, ÙËÓ ˘ÔÌÔÓ‹ Î·È ÙÔ fiÚ·Ì¿ ÙÔ˘˜ ·Í›˙Ô˘Ó Ú·ÁÌ·ÙÈο ·˘Ùfi ÙÔ ‚Ú·‚›Ԕ .

√π∫√¡√ª√§√°√™ - §√°π™Δ∏™ ∞’ Δ∞•∏™ ª∂§∂Δ∂™ ∞¡∞¶ΔÀ•π∞∫ø¡ ¡√ªø¡

∂™¶∞ 2007 - 2013 ∂ª¶√ƒπ√ - Δ√Àƒπ™ª√™ ª∂Δ∞¶√π∏™∏ - À¶∏ƒ∂™π∂™

∂ȉfiÙËÛË 65% ∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘ 61 - μ√§√™ ΔËÏ. 2421033563 - 33691


¢π∂£¡∏

30

KYPIAKH 28 IOYNI√À 2009

ΔÂÚÌ·Ù›˙ÔÓÙ·È ÔÈ ¤Ú¢Ó˜ ÛÙ· Û˘ÓÙÚ›ÌÌÈ· ÙÔ˘ Airbus ƒπ√ ¡Δ∂ Δ∑∞¡∂´ƒ√, 27. Δ√ ¶ÔÏÂÌÈÎfi ¡·˘ÙÈÎfi Î·È Ë

∞ÂÚÔÔÚ›· Ù˘ μÚ·˙ÈÏ›·˜ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ·Ó fiÙÈ ÙÂÚÌ·Ù›˙Ô˘Ó ÙȘ ¤Ú¢Ó˜ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó‡ÚÂÛË ÛÔÚÒÓ Î·È Û˘ÓÙÚÈÌÌÈÒÓ Ù˘ Ù‹Û˘ AF447 Ù˘ Air France Ô˘ ¤ÂÛ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ÂÓÒ ÂÎÙÂÏÔ‡Û ÙÔ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ ƒ›Ô-¶·Ú›ÛÈ, ÂÎÙÈÌÒÓÙ·˜ ˆ˜ Â›Ó·È “·›ı·ÓÔ” Ó· ‚ÚÂı› ÔÙȉ‹ÔÙ ¿ÏÏÔ. øÛÙfiÛÔ, fiˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙÔ BBC, ÙÔ “΢ӋÁÈ” ÁÈ· ÙËÓ ·Ó‡ÚÂÛË ÙˆÓ Ì·‡ÚˆÓ ÎÔ˘ÙÈÒÓ ÙÔ˘ ÌÔÈÚ·›Ô˘ ·ÂÚÔÛοÊÔ˘˜ Û˘Ó¯›˙ÔÓÙ·È. “¢ÂÓ ‚Ú¤ıËΠη̛· ÛÔÚfi˜ Â‰Ò Î·È ÂÓÓ¤· Ë̤Ú˜” , ‰‹ÏˆÛÂ Ô ·ÓÙÈÛÌ‹Ó·Ú¯Ô˜ äÓÚÈ ªÔ˘ÓÈfi˙ ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Û˘Ó¤ÓÙ¢Í˘ Δ‡Ô˘ ÛÙÔ ƒÂÛ›ÊÂ. “∂›Ó·È ·›ı·ÓÔ Ó· ‚ÚÂıÔ‡Ó ¿ÏÏÔÈ ÛÔÚÔ› ‹ Û˘ÓÙÚ›ÌÌÈ·” , ÚfiÛıÂÛÂ Ô ›‰ÈÔ˜. √È ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ, Ô˘ ‰ÈÂÍ¿ÁÔÓÙ·Ó Ì ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· Á·ÏÏÈÎÒÓ ÛηÊÒÓ Î·È ÈÛ·ÓÈÎÒÓ Î·È ·ÌÂÚÈηÓÈÎÒÓ ·ÂÚÔÏ¿ÓˆÓ, Â¤ÙÚ„·Ó ÙËÓ ·Ó‡ÚÂÛË 51 ÛÔÚÒÓ ·fi Ù· 228 ı‡Ì·Ù· ÙÔ˘ Airbus A330 Ù˘ Air France Ù· ÔÔ›· ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·Ó ·fi 32 ¯ÒÚ˜. ∏ ·ÈÙ›· ÙÔ˘ ‰˘ÛÙ˘¯‹Ì·ÙÔ˜ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ·ÚÔÛ‰ÈfiÚÈÛÙË. ΔÔ °Ú·ÊÂ›Ô ∂Ú¢ÓÒÓ Î·È ∞ӷχÛÂˆÓ (μ∂∞), ÙÔ ÔÔ›Ô ¤¯ÂÈ ·Ó·Ï¿‚ÂÈ ÙËÓ Ù¯ÓÈ΋ ¤Ú¢ӷ ÁÈ· ÙËÓ ÂÍ·Ê¿ÓÈÛË ÙÔ˘ Airbus, ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ÙËÓ ¶¤ÌÙË fiÙÈ ı· ˘Ô‚¿ÏÂÈ Ì›· “ÚÒÙË Ú·ÁÌ·ÙÔÏÔÁÈ΋ ·Ó·ÊÔÚ¿” ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ¶¤ÌÙË, 2 πÔ˘Ï›Ô˘.

∫·Ù¿Û¯ÔÓÙ·È ÂÚÈÔ˘Ûȷο ÛÙÔȯ›· 170 ‰ÈÛ. ÙÔ˘ ª. ª¿ÓÙÔÊ ¡∂∞ À√ƒ∫∏, 27. ¶√π¡∏ ·ÒÏÂÈ·˜ ÂÚÈÔ˘ÛÈ·-

ÎÒÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ ‡„Ô˘˜ 170 ‰ÈÛ. ‰ÔÏ·Ú›ˆÓ Â¤‚·Ï ·ÌÂÚÈηÓÈÎfi ‰ÈηÛÙ‹ÚÈÔ ÛÙÔÓ ÚÒËÓ Úfi‰ÚÔ ÙÔ˘ Nasdaq ª¤ÚÓ·ÚÓÙ ª¿ÓÙÔÊ, Ô ÔÔ›Ô˜ ¤¯ÂÈ ‰ËÏÒÛÂÈ ¤ÓÔ¯Ô˜ ÁÈ· ÁÈÁ¿ÓÙÈ· ·¿ÙË Û ‚¿ÚÔ˜ ÂηÙÔÌÌ˘Ú›ˆÓ ÂÂÓ‰˘ÙÒÓ. √ 70¯ÚÔÓÔ˜ ª¿ÓÙÔÊ ‰È·¯ÂÈÚÈ˙fiÙ·Ó ·fi ÙȘ ·Ú¯¤˜ Ù˘ ‰ÂηÂÙ›·˜ ÙÔ˘ 1990 Ì›· “˘Ú·Ì›‰·” ·fi ÙËÓ ÔÔ›· ÂÎÌÂÙ·ÏχÙËΠÚÔ˜ fiÊÂÏfi˜ ÙÔ˘ ÙÔ ÈÏÈÁÁÈ҉˜ ÔÛfi ÙˆÓ 50 ‰ÈÛÂηÙÔÌÌ˘Ú›ˆÓ ‰ÔÏ·Ú›ˆÓ. ™ÙÔ ‰ÈηÛÙ‹ÚÈÔ, Ô ÚÒËÓ ¯ÚËÌ·ÙÈÛÙ‹˜ ‰‹ÏˆÛ ¤ÓÔ¯Ô˜ ÁÈ· ÙȘ 11 ηÙËÁÔڛ˜ Ô˘ ÙÔ˘ ¤¯Ô˘Ó ··ÁÁÂÏı›, ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ÙÔ Í¤Ï˘Ì· ¯Ú‹Ì·ÙÔ˜, „¢‰ÔÚΛ· Î·È ·¿Ù˜. √ ÂÈÛ·ÁÁÂϤ·˜ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ˙ËÙ‹ÛÂÈ ÙËÓ Î·Ù·‰›ÎË ÙÔ˘ ª¿ÓÙÔÊ Û ÔÈÓ‹ οıÂÈÚ͢ 150 ÂÙÒÓ, ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙ÂÈ fiÙÈ ÚÒËÓ Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ Nasdaq ı· Ì›ÓÂÈ ÛÙË Ê˘Ï·Î‹ ÁÈ· ÙÔ ˘fiÏÔÈÔ Ù˘ ˙ˆ‹˜ ÙÔ˘. ΔÔ ™¿‚‚·ÙÔ ÙÔ ‰ÈηÛÙ‹ÚÈÔ Â¤‚·Ï ÛÙÔÓ ª¿ÓÙÔÊ ÔÈÓ‹ ÛÙ¤ÚËÛ˘ ‰ÈÎ·ÈˆÌ¿ÙˆÓ Û ÂÚÈÔ˘Ûȷο ÛÙÔȯ›· Û˘ÓÔÏÈÎÔ‡ ‡„Ô˘˜ 170 ‰ÈÛ. ‰ÔÏ·Ú›ˆÓ. ΔÔ ÔÛfi ·˘Ùfi ·ÊÔÚ¿ ÛÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ ¯ÚËÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ÌÔÚ› Ó· Û˘Ó‰¤ÔÓÙ·È Ì ÙËÓ “˘Ú·Ì›‰·” ÙÔ˘ ª¿ÓÙÔÊ -fi¯È ÙÔ ÔÛfi Ô˘ ÙÂÏÈÎÒ˜ ÂÎÏ¿Ë ‹ ¤¯·Û·Ó ÔÈ ÂÂÓ‰˘Ù¤˜.

¶¤ÏÔ Ì˘ÛÙËÚ›Ô˘ ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ı› Ó· ηχÙÂÈ Ù· ·›ÙÈ· ÙÔ˘ ı·Ó¿ÙÔ˘ ÙÔ˘ ıÚ‡ÏÔ˘ Ù˘ Ô

™Â ÂÈϤÔÓ ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ ı· ˘Ô‚ÏËı› Ë ÛÔÚfi˜ ÙÔ˘ Δ˙¿ÎÛÔÓ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·˘ÙÔ„›· §√™ ∞¡Δ∑∂§∂™, 27.

¤ÏÔ Ì˘ÛÙËÚ›Ô˘ ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ı› Ó· ηχÙÂÈ Ù· ·›ÙÈ· ÙÔ˘ ı·Ó¿ÙÔ˘ ÙÔ˘ ıÚ‡ÏÔ˘ Ù˘ Ô ª¿ÈÎÏ Δ˙¿ÎÛÔÓ, Ô ÔÔ›Ô˜ ¿ÊËÛ ÙËÓ ¶¤ÌÙË ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÙÔ˘ ÓÔ‹ Û ËÏÈΛ· 51 ÂÙÒÓ. √È ıˆڛ˜ Û˘ÓˆÌÔÛ›·˜ Ê·›ÓÂÙ·È fiÙÈ ı· Û˘Ó¯›˙Ô˘Ó ÁÈ· ·ÚÎÂÙfi ‰È¿ÛÙËÌ·, ηıÒ˜ Ô È·ÙÚÔ‰ÈηÛÙ‹˜ ˙‹ÙËÛ ӷ ‰ÈÂÓÂÚÁËıÔ‡Ó ÂÈϤÔÓ ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ, Ù· ÙÂÏÈο ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ·Ó·Ì¤ÓÔÓÙ·È Û ÌÂÚÈΤ˜ ‚‰ÔÌ¿‰Â˜. Âı¿Óˆ fiˆ˜ ÂΛÓÔ˜, Ì ÙÔÓ ›‰ÈÔ ÙÚfiÔ” , ÁÚ¿ÊÂÈ Ë ÎfiÚË ÙÔ˘ ŒÏ‚Ș ¶Ú›ÛÏÂ˚. ªÈÏÒÓÙ·˜ ÁÈ· ÙÔ Á¿ÌÔ Ù˘ Ì ÙÔÓ ‚·ÛÈÏÈ¿ Ù˘ Ô ÙfiÓÈÛÂ: “¡·È ‹Ù·Ó ÌÈ· ·Û˘Ó‹ıÈÛÙË Û¯¤ÛË, ·Ó¿ÌÂÛ· Û ‰‡Ô ·Û˘Ó‹ıÈÛÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ‰ÂÓ ¤˙ËÛ·Ó ÌÈ· ηÓÔÓÈ΋ ˙ˆ‹ ·ÏÏ¿ ‚Ú‹Î·Ó Ì›· Û‡Ó‰ÂÛË Û ̛· ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ıˆÚËı› ‡ÔÙË (ÁÈ· ÙÔÓ ª¿ÈÎÏ Δ˙¿ÎÛÔÓ)” ÁÚ¿ÊÂÈ Ë ÎfiÚË ÙÔ˘ ŒÏ‚Ș ¶Ú›ÛÏÂ˚. “ŸÌˆ˜ Â›Ì·È ‚¤‚·ÈË fiÙÈ Ì ·Á·Ô‡Û ÛÙÔ Ì¤ÙÚÔ Ô˘ ÌÔÚÔ‡Û ӷ ·Á·‹ÛÂÈ Î¿ÔÈÔÓ Î·È ÂÁÒ Ë ›‰È· ÙÔÓ ·Á·Ô‡Û· Ôχ” ·Ó¤ÊÂÚ ٤ÏÔ˜ Ë §›˙· ª·Ú›.

∏ ÛÔÚfi˜ ÙÔ˘ ª¿ÈÎÏ Δ˙¿ÎÛÔÓ ·Ú·‰fiıËΠ·ÚÁ¿ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ Ù˘ ¶·Ú·Û΢‹˜ ÛÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· ÙÔ˘ ‰È¿ÛËÌÔ˘ ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÛÙ‹, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÌËÓ ÚÔÛÂÏ·ÛÂÈ Ù· ÊÏ·˜ ÙˆÓ ÊˆÙÔÁÚ¿ÊˆÓ Ô˘ ›¯·Ó Û˘ÁÎÂÓÙÚˆı› ÌÚÔÛÙ¿ ·fi ÙÔ È·ÙÚÔ‰ÈηÛÙÈÎfi ÈÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ, ‰‹ÏˆÛÂ Ô ÂÎÚfiÛˆÔ˜ ÙÔ˘ ÈÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ˘ ÙÔ˘ §Ô˜ ÕÓÙ˙ÂϘ, ∂ÓÙ °Ô˘›ÓÙÂÚ. ∫·Ì›· ÏËÚÔÊÔÚ›· ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ‰Ôı› ˆÛÙfiÛÔ, ·ÎfiÌË Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ Îˉ›· ÙÔ˘ ‰È¿ÛËÌÔ˘ Ô ÛÙ·Ú. ∏ ·˘ÙÔ„›· ÛÙË ÛÔÚfi ÙÔ˘ ª¿ÈÎÏ Δ˙¿ÎÛÔÓ ¤ÁÈÓÂ, ˆÛÙfiÛÔ, ··ÈÙ‹ıËÎ·Ó Ó· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËıÔ‡Ó Î·È ÂÈϤÔÓ ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ, Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ı· Â›Ó·È ¤ÙÔÈÌ· Û ÂÚ›Ô˘ ¤ÍÈ Â‚‰ÔÌ¿‰Â˜. Ÿˆ˜ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛÂ Ô ÂÎÚfiÛˆÔ˜ ∫ÚÂÁΠÿڂÂ˚ ÛÂ Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË Δ‡Ô˘, ·˘Ùfi Ô˘ ¤¯ÂÈ ÍÂηı·ÚÈÛÙ› ·fi Ù· ÚÒÙ· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Â›Ó·È fiÙÈ Ô ı¿Ó·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ‚·ÛÈÏÈ¿ Ù˘ Ô ‰ÂÓ ÔÊ›ÏÂÙ·È Û ÂÁÎÏËÌ·ÙÈ΋ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·. “¢ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Î·Ó¤Ó· ÛËÌ¿‰È Â͈ÙÂÚÈÎÔ‡ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÔ‡ ÛÙË ÛÔÚfi ÙÔ˘ Δ˙¿ÎÛÔÓ ‹ οÙÈ Ô˘ Ó· ‰Â›¯ÓÂÈ fiÙÈ ‰È·Ú¿¯ıËΠ¤ÁÎÏËÌ·” , Â¤ÌÂÈÓÂ Ô Ã¿Ú‚Â˚. ∫·È ÚfiÛıÂÛ fiÙÈ Ù· ·›ÙÈ· ÙÔ˘ ı·Ó¿ÙÔ˘ ÙÔ˘ ı· ηı˘ÛÙÂÚ‹ÛÔ˘Ó Ó· Á›ÓÔ˘Ó ÁÓˆÛÙ¿. “∞˘Ùfi ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ Ô È·ÙÚÔ‰ÈηÛÙ‹˜ ˙‹ÙËÛ ӷ ‰ÈÂÓÂÚÁËıÔ‡Ó Î·È ¿ÏϘ ·Ó·Ï‡ÛÂȘ, fiˆ˜ ÙÔÍÈÎÔÏÔÁÈΤ˜, ÔÈ Ôԛ˜ ı· ›ӷÈ

¤ÙÔÈ̘ Û ٤ÛÛÂÚȘ Ì ¤ÍÈ Â‚‰ÔÌ¿‰Â˜” . “ΔfiÙ ·fi ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ı· ¤¯Ô˘Ó ‰ÈÂÓÂÚÁËı› ·˘Ù¤˜ ÔÈ ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ ·Ó·Ì¤ÓÔ˘Ì fiÙÈ ı· ÌÔÚԇ̠ӷ ‰ÒÛÔ˘Ì ¤Ó· ÔÚÈÛÙÈÎfi ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·” , ÙfiÓÈÛÂ. √È ÚÒÙ˜ ıˆڛ˜ ÁÈ· ÙÔ ı¿Ó·ÙÔ ÙÔ˘ ‰È¿ÛËÌÔ˘ Ô ÛÙ·Ú Ô˘ ¤Î·Ó·Ó ÙËÓ ÂÌÊ¿ÓÈÛ‹ ÙÔ˘˜ Ú›¯ÓÔ˘Ó Â˘ı‡Ó˜ ÛÙÔ˘˜ ÁÈ·ÙÚÔ‡˜ ÙÔ˘ ª. Δ˙¿ÎÛÔÓ, ıˆÚÒÓÙ·˜ fiÙÈ Ù· Ê¿Ú̷η Ô˘ ÙÔ˘ ¯ÔÚËÁÔ‡Û·Ó ÚÔοÏÂÛ·Ó ÙÔ ÌÔÈÚ·›Ô ÁÂÁÔÓfi˜. √È ÙÚ·˘Ì·ÙÈÔÊÔÚ›˜ Ô˘ ¤ÊÙ·Û·Ó ÛÙÔ Û›ÙÈ ÙÔ˘ ª¿ÈÎÏ Δ˙¿ÎÛÔÓ ÙÔÓ ‚Ú‹Î·Ó Ó· ÌËÓ ·Ó·Ó¤ÂÈ Î·È Âȯ›ÚËÛ·Ó Î·Ú‰ÈÔ·Ó·Ó¢ÛÙÈ΋ ·Ó¿ÓË„Ë Â› ÙfiÔ˘. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÙÔÓ ÌÂÙ¤ÊÂÚ·Ó Ì ·ÛıÂÓÔÊfiÚÔ ÛÙÔ π·ÙÚÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ UCLA. √ “‚·ÛÈÏÈ¿˜ Ù˘ Ô” ÌÂٷʤÚıËΠÂÛ¢Ṳ̂ӷ ÙÔ ÌÂ-

√À∞™π°∫Δ√¡, 27. ∂¡∞ ÂÎÙÂÓ¤˜ Û¯¤‰ÈÔ ÓfiÌÔ˘ ÁÈ·

∞fi ÙË μÔ˘Ï‹ ÙˆÓ ∞ÓÙÈÚÔÛÒˆÓ Î·È ÂÓ Ì¤Ûˆ ·ÓÙȉڿÛˆÓ

ÙË Ì¿¯Ë ηٿ Ù˘ ÎÏÈÌ·ÙÈ΋˜ ·ÏÏ·Á‹˜, Ô˘ ÚԂϤÂÈ Ì›ˆÛË Î·Ù¿ 17% ÙˆÓ ÂÎÔÌÒÓ ·ÂÚ›Ô˘ Ô˘ ÚÔηÏÔ‡Ó ÙÔ Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ ÙÔ˘ ıÂÚÌÔÎË›Ô˘ ÙÔ 2020 Û ۯ¤ÛË Ì ٷ Â›‰· ÙÔ˘ 2005. ΔÔ ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ, Ô˘ Â›Ó·È Ì›· ·fi ÙȘ ÌÂÁ¿Ï˜ ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ˜ ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ª·Ú¿Î √Ì¿Ì·, ÂÁÎÚ›ıËΠ̠ÏÂÈÔ„ËÊ›· 219 „‹ÊˆÓ ¤Ó·ÓÙÈ 212, Ì ̛· Î·È ÌfiÓË „‹ÊÔ ÂÈϤÔÓ ÙˆÓ 218 Ô˘ ¯ÚÂÈ·˙fiÙ·Ó ÁÈ· ÙËÓ ¤ÁÎÚÈÛ‹ ÙÔ˘. ΔÔ ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÂÚ¿ÛÂÈ Î·È ·fi ÙËÓ ¤ÁÎÚÈÛË Ù˘ °ÂÚÔ˘Û›·˜. ΔÔ Î›ÌÂÓÔ, Ô˘ ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ·fi 1.200 ÛÂÏ›‰Â˜, ·ÔÛÎÔ› ÛÙÔÓ ÂÚÈÔÚÈÛÌfi ÙˆÓ ÂÎÔÌÒÓ ‰ÈÔÍÂȉ›Ô˘ ÙÔ˘ ¿Óıڷη, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÒÓÙ·˜ ÙËÓ ›‰È· ÛÙÈÁÌ‹ “Ú¿ÛÈÓ˜” ı¤ÛÂȘ ÂÚÁ·Û›·˜ Î·È ÌÂÈÒÓÔÓÙ·˜ ÙËÓ ÂÍ¿ÚÙËÛË ·fi ͤÓ˜ ËÁ¤˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜. °È’ ·˘Ùfi, ÚԂϤÂÈ Î˘Ú›ˆ˜ ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· Ì›·˜ ·ÁÔÚ¿˜ ‰ÈÎ·ÈˆÌ¿ÙˆÓ ÂÎÔÌÒÓ, Ù˘ ÏÂÁfiÌÂÓ˘ “cap and trade” . ªÂ ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ·˘Ùfi, Ù· ‰ÈηÈÒÌ·Ù· ›Ù ı· ˆÏÔ‡ÓÙ·È Â›Ù ı· ·Ô‰›‰ÔÓÙ·È ‰ˆÚÂ¿Ó ÁÈ· ÙȘ ÈÔ Â˘·›ÛıËÙ˜ ‚ÈÔÌ˯·Ó›Â˜. Δ· ¤ÛÔ‰· ı· ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙ‹ÛÔ˘Ó ÙË ‚ÈÔÌ˯·Ó›· ηı·Ú‹˜ ÂÓ¤Ú-

∏¶∞: ∂ÁÎÚ›ıËΠÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ ÁÈ· Ì›ˆÛË ÂÎÔÌÒÓ ·ÂÚ›Ô˘

ÛË̤ÚÈ Ù˘ ¶¤ÌÙ˘ (ÙÔÈ΋ ÒÚ·) ·fi ÙËÓ ¤·˘ÏË ÙÔ˘ ÛÙÔ ª¤‚ÂÚÏÈ ÃÈϘ Û ÓÔÛÔÎÔÌÂ›Ô ÙÔ˘ §Ô˜ ÕÓÙ˙ÂϘ, ¤¯ÔÓÙ·˜ ˘ÔÛÙ› ηډȷ΋ ·Ó·ÎÔ‹.

“¢È·ÈÛı·ÓfiÙ·Ó fiÙÈ ı· Âı¿ÓÂÈ Ó¤Ô˜” ∏ ÚÒËÓ Û‡˙˘ÁÔ˜ ÙÔ˘ ª¿ÈÎÏ Δ˙¿ÎÛÔÓ, §›˙· ª·Ú› ¶Ú›ÛÏÂ˚, ̤ۈ Ù˘ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰·˜ ÙÔ˘ Myspace ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ Ô ‚·ÛÈÏÈ¿˜ Ù˘ Ô ‰È·ÈÛı·ÓfiÙ·Ó fiÙÈ ı· Âı¿ÓÂÈ Ó¤Ô˜, fiˆ˜ ·ÎÚÈ‚Ò˜ Î·È Ô ·Ù¤Ú·˜ Ù˘, ŒÏ‚Ș ¶Ú›ÛÏÂ˚. ¶ÚÈÓ ·fi ·ÚÎÂÙ¿ ¯ÚfiÓÈ·, Ô ª¿ÈÎÏ ÎÈ ÂÁÒ Â›¯·Ì οÓÂÈ ÌÈ· ÂÎ ‚·ı¤ˆÓ Û˘˙‹ÙËÛË ÁÈ· ÙË ˙ˆ‹ ÁÂÓÈο. ªÂ ›¯Â ÚˆÙ‹ÛÂÈ ÁÈ· ÙÔÓ ÙÚfiÔ Ì ÙÔÓ ÔÔ›Ô ¤ı·ÓÂ Ô ·Ù¤Ú·˜ ÌÔ˘. ™Â οÔÈ· ÛÙÈÁÌ‹ ÛÙ·Ì¿ÙËÛÂ, Ì ÎÔ›Ù·Í ¤ÓÙÔÓ· Î·È Ì ÌÈ· ‹ÚÂÌË ‚‚·ÈfiÙËÙ· ÌÔ˘ ›Â: “ºÔ‚¿Ì·È fiÙÈ ı· ηٷϋ͈ Ó·

√ ı¿Ó·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ª¿ÈÎÏ Δ˙¿ÎÛÔÓ “ÁÔÓ·Ù›˙ÂÈ” ÙÔ ¢È·‰›ÎÙ˘Ô ªËӇ̷ٷ Ï¿ıÔ˘˜ Î·È Ï¢Τ˜ ÔıfiÓ˜ ‹Ù·Ó ÙÔ ÌfiÓÔ Ô˘ ηٿÊÂÚ·Ó Ó· ‰Ô˘Ó ÙËÓ ¶¤ÌÙË Î·È ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ¿ÓıÚˆÔÈ Ô˘ ÚÔÛ·ıÔ‡Û·Ó Ó· Ì¿ıÔ˘Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ÁÈ· ÙÔ ı¿Ó·ÙÔ ÙÔ˘ ª¿ÈÎÏ Δ˙¿ÎÛÔÓ. ∞ÎfiÌ· Î·È Ô ÎÔÏÔÛÛfi˜ Ù˘ ‰È·‰ÈÎÙ˘·Î‹˜ ·Ó·˙‹ÙËÛ˘ Google “ÁÔÓ¿ÙÈÛ” ·fi ÙÔÓ fiÁÎÔ ÙˆÓ ·ÈÙËÌ¿ÙˆÓ Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· ·ÓËÛ‡¯ËÛ fiÙÈ ‰Â¯fiÙ·Ó Â›ıÂÛË ·fi ηÎfi‚Ô˘ÏÔ ÏÔÁÈÛÌÈÎfi. ΔÔ Ì‹Ó˘Ì· ÛÊ¿ÏÌ·ÙÔ˜ Ô˘ ›‰·Ó ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ¯Ú‹ÛÙ˜ ¤ÁÚ·ÊÂ: “§˘ԇ̷ÛÙÂ, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ÌÔÚԇ̠ӷ ÂÂÍÂÚÁ·ÛÙԇ̠ÙÔ ·›ÙËÌ¿ Û·˜ ·˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹. ∫¿ÔÈÔ˜ Èfi˜ ˘ÔÏÔÁÈÛÙÒÓ ‹ οÔÈ· ÂÊ·Ú-

ÙËÓ ¤ÁÎÚÈÛ‹ ÙÔ˘.

ÁÂÈ·˜. “∞˘Ùfi ÙÔ Î›ÌÂÓÔ Â›Ó·È ¤Ó· ÂÎÙÂÓ¤˜ Û¯¤‰ÈÔ ÓfiÌÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ··Û¯fiÏËÛË” , ‰‹ÏˆÛÂ Ô Ã¤ÓÚÈ √˘¿ÍÌ·Ó, ¤Ó·˜ ·fi ÙÔ˘˜ Û˘ÓÙ¿ÎÙ˜ ÙÔ˘ ÎÂÈ̤ÓÔ˘, ÂÓÒÈÔÓ Ù˘ μÔ˘Ï‹˜ ÚÈÓ ·fi ÙËÓ „ËÊÔÊÔÚ›·. “£· ÚÔˆı‹ÛÂÈ ÙȘ ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ Î·È ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ ‰ÂηÂٛ˜, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÒÓÙ·˜ ı¤ÛÂȘ ÂÚÁ·Û›·˜ ÁÈ· ÙË Ó¤· ÔÈÎÔÓÔÌ›· ÙÔ˘ 21Ô˘ ·ÈÒÓ·” , ›Â.

∞ÓÙȉÚÔ‡Ó ƒÂÔ˘ÌÏÈηÓÔ› Î·È ¢ËÌÔÎÚ·ÙÈÎÔ›

ª. √Ì¿Ì·: “ΔÔÏÌËÚfi ·ÏÏ¿ ·Ó·Áη›Ô ‚‹Ì·” “¡›ÎË ÙÔ˘ ̤ÏÏÔÓÙÔ˜ ¤Ó·ÓÙÈ ÙÔ˘ ·ÚÂÏıfiÓÙÔ˜” ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛÂ Ô ∞ÌÂÚÈηÓfi˜ Úfi‰ÚÔ˜ ª·Ú¿Î √Ì¿Ì· ÙËÓ ¤ÁÎÚÈÛË ÙÔ˘ ۯ‰›Ô˘ ÓfiÌÔ˘ ÁÈ· ÙË Ì¿¯Ë ηٿ Ù˘ ÎÏÈÌ·ÙÈ΋˜ ·ÏÏ·Á‹˜, ÙÔ ÔÔ›Ô ÚԂϤÂÈ Ì›ˆÛË ÙˆÓ ÂÎÔÌÒÓ ·ÂÚ›Ô˘ Ô˘ ÚÔηÏÔ‡Ó ÙÔ Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ ÙÔ˘ ıÂÚÌÔÎË›Ô˘ ÙÔ 2020 ηٿ 17% Û ۯ¤ÛË Ì ٷ Â›‰· ÙÔ˘ 2005. √ Î. √Ì¿Ì·, ÌÈÏÒÓÙ·˜ Û ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˘˜ ÛÙÔÓ §Â˘Îfi √›-

ÌÔÁ‹ spyware Ì¿˜ ÛÙ¤ÏÓÂÈ ·˘ÙfiÌ·Ù· ÌËӇ̷ٷ, Î·È Ê·›ÓÂÙ·È fiÙÈ Ô ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹˜ ‹ ÙÔ ‰›ÎÙ˘fi Û·˜ ¤¯ÂÈ ÌÔÏ˘Óı›” . ∂ÎÚfiÛˆÔ˜ Ù˘ Google ÂȂ‚·›ˆÛ ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· ÛÙÔ BBC: “∂›Ó·È ·ÏËı¤˜ fiÙÈ ÂÚ›Ô˘ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙȘ 2.40 ÌÌ ÒÚ· ∂ÈÚËÓÈÎÔ‡ Î·È ÙȘ 3.15ÌÌ ÒÚ· ∂ÈÚËÓÈÎÔ‡ [23.40 - 00.40 ÒÚ· ∂ÏÏ¿‰·˜], ÔÚÈṲ̂ÓÔÈ ¯Ú‹ÛÙ˜ ÙÔ˘ Google News Û˘Ó¿ÓÙËÛ·Ó ‰˘ÛÎÔÏ›· ÛÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ¿ ÙÔ˘˜ Ó· ¤¯Ô˘Ó ÚfiÛ‚·ÛË ÛÙ· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ·Ó·˙ËÙ‹ÛÂˆÓ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙÔÓ ª¿ÈÎÏ Δ˙¿ÎÛÔÓ”. ∂Ó Ùˆ ÌÂٷ͇ ·fi ÙËÓ ·Ú¯‹ Ù˘ ÂfiÌÂÓ˘ ‚‰ÔÌ¿‰·˜ ı· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ Ë ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ÙˆÓ ¯ÚËÌ¿ÙˆÓ ÙˆÓ ÂÈÛÈÙËÚ›ˆÓ ·fi ÙȘ Û˘Ó·˘Ï›Â˜ Ô˘ ›¯Â ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›ÛÂÈ Ó· ÙÚ·ÁÔ˘‰‹ÛÂÈ Ô ª¿ÈÎÏ Δ˙¿ÎÛÔÓ, fiˆ˜ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛÂ Ë ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÙÚÈ· ÂÙ·ÈÚ›· AEG Live. “√È ÏËÚÔÊÔڛ˜ Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ÙˆÓ ÂÈÛÈÙËÚ›ˆÓ ı· ·Ú¯›ÛÔ˘Ó Ó· ‰›ÓÔÓÙ·È ·fi ÙËÓ ·Ú¯‹ Ù˘ ÂfiÌÂÓ˘ ‚‰ÔÌ¿‰·˜. ™˘Ó›ÛÙ·Ù·È ÛÙÔ˘˜ ı·˘Ì·ÛÙ¤˜ Ó· ÎÚ·Ù‹ÛÔ˘Ó Ù· ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ¿ ÙÔ˘˜ Î·È Ù· ·Ô‰ÂÈÎÙÈο Ù˘ ·ÁÔÚ¿ ÙÔ˘˜” , ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ë ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜. ¶ÂÚ›Ô˘ 900.000 ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ· ›¯·Ó ˆÏËı› ÙȘ ÚÒÙ˜ ÒÚ˜ Ô˘ ¤ÁÈÓ·Ó ÁÓˆÛÙ¤˜ ÔÈ Û˘Ó·˘Ï›Â˜ ÙÔ˘ ª¿ÈÎÏ Δ˙¿ÎÛÔÓ, Ô˘ ›¯·Ó ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÙ› Ó· Á›ÓÔ˘Ó ·fi 13 πÔ˘Ï›Ô˘ ̤¯ÚÈ Î·È ÙÔÓ ª¿ÚÙÈÔ ÙÔ˘ 2010 ÛÙËÓ ·Ú¤Ó· √2 ÙÔ˘ §ÔÓ‰›ÓÔ˘.

ÎÔ, ¯·ÈÚ¤ÙÈÛ ÙËÓ ¤ÁÎÚÈÛË ÙÔ˘ ÓÔÌÔۯ‰›Ô˘, ÙÔÓ›˙ÔÓÙ·˜ fiÙÈ ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ¤Ó· “ÙÔÏÌËÚfi ·ÏÏ¿ ·Ó·Áη›Ô ‚‹Ì·” “√ ·ÌÂÚÈηÓÈÎfi˜ Ï·fi˜ ı¤ÏÂÈ Ó· ÂÁηٷÏ›„ÂÈ ÙȘ ÂÏÏÈ›˜ ÔÏÈÙÈΤ˜ ÙÔ˘ ·ÚÂÏıfiÓÙÔ˜. ∞˘Ùfi Ô˘ οÓÔ˘ÌÂ Â›Ó·È Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÔ˘Ì ÙȘ ÚÔÎÏ‹ÛÂȘ Ù˘ ÂÔ¯‹˜ Ì·˜. ∫·È ·˘Ùfi ·ÎÚÈ‚Ò˜ ¤-

ηÓÂ Ë μÔ˘Ï‹ ÙˆÓ ∞ÓÙÈÚÔÛÒˆÓ” ‰‹ÏˆÛÂ Ô ª·Ú¿Î √Ì¿Ì·. ΔÔ ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ, Ô˘ Â›Ó·È Ì›· ·fi ÙȘ ÌÂÁ¿Ï˜ ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ˜ ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ª·Ú¿Î √Ì¿Ì·, ÂÁÎÚ›ıËΠ̠ÏÂÈÔ„ËÊ›· 219 „‹ÊˆÓ ¤Ó·ÓÙÈ 212, Ì ̛· Î·È ÌfiÓË „‹ÊÔ ÂÈϤÔÓ ÙˆÓ 218 Ô˘ ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·Ó ÁÈ·

øÛÙfiÛÔ, Ë ÚÂÔ˘ÌÏÈηÓÈ΋ ·ÓÙÈÔϛ٢ÛË, ηıÒ˜ Î·È ÔÚÈṲ̂ÓÔÈ ¢ËÌÔÎÚ·ÙÈÎÔ› ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó ·ÓÙ›ıÂÙÔÈ Ì ·˘Ùfi ÙÔ Û‡ÛÙËÌ·, ‰ÈfiÙÈ ÊÔ‚Ô‡ÓÙ·È fiÙÈ ı· ÚÔηϤÛÂÈ ·‡ÍËÛË ÛÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ Ù˘ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜. √È ƒÂÔ˘ÌÏÈοÓÔÈ ÂÈÎÚ›ÓÔ˘Ó ÙÔ Û¯¤‰ÈÔ ÓfiÌÔ˘ ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ ·Ó·Ù‡ÛÛÂÈ ÙÔÓ ÙÔ̤· Ù˘ ˘ÚËÓÈ΋˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜. ™·Ú¿ÓÙ· Ù¤ÛÛÂÚȘ ¢ËÌÔÎÚ·ÙÈÎÔ› „‹ÊÈÛ·Ó Î·Ù¿ ÙÔ˘ ÎÂÈ̤ÓÔ˘ Î·È ÌfiÓÔÓ ÔÎÙÒ ƒÂÔ˘ÌÏÈηÓÔ› ˘¤Ú. “∞ÌÂÚÈ΋, ͇Ó·. ∞˘Ùfi Ô˘ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ ÛÙË μÔ˘Ï‹ Û‹ÌÂÚ· Â›Ó·È Ë Î·Ù¿ÏË„Ë Ù˘ ÂÍÔ˘Û›·˜ Ô˘ ı· Û ·Ê‹ÛÂÈ Ì ¿‰ÂȘ ÙȘ ÙÛ¤˜ Î·È ¯ˆÚ›˜ ‰Ô˘ÏÂȤ˜. √È ‰Ô˘ÏÂȤ˜ ı· ¿Ó ÛÙËÓ ∫›Ó· Î·È Ë ÔÈÎÔÓÔÌ›· ı· ¿ÂÈ ÛÙËÓ ÎfiÏ·ÛË”, ‰‹ÏˆÛÂ Ô ƒÂÔ˘ÌÏÈηÓfi˜ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ¡Ù¿Ó· ƒÔÚ·Ì¿ÙÛÂÚ.


¢π∂£¡∏

31

KYPIAKH 28 IOYNIOY 2009

¶ÚÔÙ›ÓÂÙ·È ÂÈÙÚÔ‹ ÁÈ· Â·ÓÂͤٷÛË ÙÔ˘ ·ÔÙÂϤÛÌ·ÙÔ˜ ÙˆÓ ÂÎÏÔÁÒÓ

∞fiÂÈÚ· Û˘Ì‚È‚·ÛÌÔ‡ ÛÙÔ πÚ¿Ó ∞·ÁfiÚ¢ÛË ÂÍfi‰Ô˘ ÁÈ· Û‡ÌÌ·¯Ô ÙÔ˘ ªÔ˘Û·‚› Âͤ‰ˆÛÂ Ë T¯ÂÚ¿ÓË Δ∂Ã∂ƒ∞¡∏, 27.

Δ

Ô ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÙˆÓ ºÚÔ˘ÚÒÓ ÛÙÔ πÚ¿Ó ÚÔÛ¤ÊÂÚ ÛÙÔÓ ªÈÚ¯ÔÛÂ˝Ó ªÔ˘Û·‚› ÌÈ· Û˘Ìʈӛ· ÁÈ· ÙËÓ Â›Ï˘ÛË Ù˘ ‰È¤ÓÂ͢ fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÛÙȘ ηٷÁÁÂϛ˜ ÂÚ› ÂÎÙÂٷ̤Ó˘ ÓÔı›·˜ ÛÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ Ù˘ 12˘ πÔ˘Ó›Ô˘. √ ÂÎÚfiÛˆÔ˜ ÙÔ˘ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ∞Ì¿˜ ∞Ï› ∫·ÓÙ¯ÔÓÙ·¤È ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ ı· Û˘ÛÙ·ı› ÂȉÈ΋ ÂÈÙÚÔ‹ ÁÈ· Ó· Â·ÓÂÍÂÙ¿ÛÂÈ ÙÔ ‰È·ÌÊÈÛ‚ËÙÔ‡ÌÂÓÔ ÂÎÏÔÁÈÎfi ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·.

ΔÔ ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Î¿ÏÂÛ ÙÔ ªÔ˘Û·‚› Î·È ÙÔÓ ªÂ¯ÓÙ› ∫·ÚÔ˘Ì›, ÙÔÓ ¿ÏÏÔ ˘Ô„‹ÊÈÔ Ù˘ ·ÓÙÈÔÏ›Ù¢Û˘, Ó· ÔÚ›ÛÔ˘Ó ÂÓÙfi˜ 24 ˆÚÒÓ ·ÓÙÈÚÔÛÒÔ˘˜ ÛÙËÓ ÂÈÙÚÔ‹. √ ªÔ˘Û·‚› ›¯Â ··ÈÙ‹ÛÂÈ Ó· Û˘ÛÙËı› ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙË ÂÈÙÚÔ‹ ÁÈ· Ó· Â·ÓÂÍÂÙ¿ÛÂÈ ÙÔ ÂÎÏÔÁÈÎfi ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·ñ fï˜ Ô ·ÓÒÙ·ÙÔ˜ ÓÂ˘Ì·ÙÈÎfi˜ ËÁ¤Ù˘ ÙÔ˘ πÚ¿Ó ∞ÁÈ·ÙÔÏ¿¯ ∞Ï› ÷ÌÂÓ½ ·¤ÚÚÈ„Â ÙÔ ·›ÙËÌ·, ‰ËÏÒÓÔÓÙ·˜ fiÙÈ ÙÔ ÈÛ¯‡ÔÓ ÓÔÌÈÎfi Ï·›ÛÈÔ Î·È ÙÔ ™‡ÓÙ·ÁÌ· ‰›ÓÔ˘Ó ÛÙÔ ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÙˆÓ ºÚÔ˘ÚÒÓ ÙËÓ ·ÔÎÏÂÈÛÙÈ΋ ‰ÈηÈÔ‰ÔÛ›· Ó· ÎÚ›ÓÂÈ ÙËÓ ÂÁ΢ÚfiÙËÙ· ÙˆÓ ÂÎÏÔÁÈÎÒÓ ·ÔÙÂÏÂÛÌ¿ÙˆÓ. √ ªÔ˘Û·‚› Î·È ¿ÏÏÔÈ ÔÏÈÙÈÎÔ› Ù˘ ·ÓÙÈÔÏ›Ù¢Û˘ ·ÓÙ¤ÙÂÈÓ·Ó fiÙÈ ÙÔ ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÙˆÓ ºÚÔ˘ÚÒÓ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÙËÓ ÂÍÂȉ›Î¢ÛË Ô‡Ù ÙËÓ ·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈÎfiÙËÙ· ÁÈ· ÙËÓ Â·ÓÂͤٷÛË ÙˆÓ ·ÔÙÂÏÂÛÌ¿ÙˆÓ, ·ÊÔ‡, fiˆ˜ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍ·Ó, Ù· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·fi Ù· 12 ̤ÏË ÙÔ˘ ˘ÔÛÙËÚ›˙Ô˘Ó ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ ∞¯Ì·ÓÙÈÓÂÙ˙¿ÓÙ. ™‡Ìʈӷ Ì ÔÏÈÙÈÎÔ‡˜ ·Ú·ÙËÚËÙ¤˜, Ë ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÙÔ˘ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ·ÔÙÂÏ› ÌÈ· ¤ÌÌÂÛË ·fiÂÈÚ· Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ÙÔ˘ πÚ¿Ó Ó· ‚ÚÂÈ ÌÈ· Û˘Ì‚È‚·ÛÙÈ΋ χÛË Ì ÙÔÓ ªÔ˘Û·‚›. √ ÂÎÚfiÛˆÔ˜ ÙÔ˘ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ÙˆÓ ºÚÔ˘ÚÒÓ Â›¯Â ‰ËÏÒÛÂÈ ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ fiÙÈ ‰ÂÓ ˘‹ÚÍ·Ó ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ·Ù·Ûı·Ï›Â˜ ÛÙËÓ ÂÎÏÔÁÈ΋ ‰È·‰Èηۛ·. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ ∫·ÓÙ¯ÔÓÙ·¤È, ÙÔ ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Û˘ÌÊÒÓËÛ ÛÙËÓ Â·Ó·Î·Ù·Ì¤ÙÚËÛË ÙÔ˘ 10% ÙˆÓ „ËÊÔ‰ÂÏÙ›ˆÓ ·ÚÔ˘Û›· fiÏˆÓ ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ Ù˘ ÂÈÙÚÔ‹˜ ηÈ, ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿, ÙˆÓ ªª∂. √ ªÔ˘Û·‚› ÛÙÔ ÌÂٷ͇ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ‰È·Ì¤ÛÔ˘ ÙÔ˘ ¢È·‰ÈÎÙ‡Ô˘ fiÙÈ ı· ˙ËÙ‹ÛÂÈ ¿‰ÂÈ· ·fi ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ ÁÈ· ÙË

‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË ÌÈ·˜ ÂÈÚËÓÈ΋˜ ÔÚ›·˜ ÙˆÓ Ô·‰ÒÓ Î·È ˘ÔÛÙËÚÈÎÙÒÓ ÙÔ˘ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ıÚËÓ‹ÛÔ˘Ó Ù· ı‡Ì·Ù· ÙˆÓ ÚfiÛÊ·ÙˆÓ ‰È·‰ËÏÒÛˆÓ, Ô˘ ÛËÌ·‰Â‡ÙËÎ·Ó ·fi ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ‚›·È· ÂÂÈÛfi‰È· Ì 25 ÓÂÎÚÔ‡˜.

∞·ÁfiÚ¢ÛË ÂÍfi‰Ô˘

∞·ÁfiÚ¢ÛË ÂÍfi‰Ô˘ Âͤ‰ˆÛ ÙÔ πÚ¿Ó ÁÈ· ¤Ó·Ó Û‡ÌÌ·¯Ô ÙÔ˘ ËÁ¤ÙË Ù˘ ·ÓÙÈÔÏ›Ù¢Û˘ ªÈÚ¯ÔÛÂ˝Ó ªÔ˘Û·‚›, Ô ÔÔ›Ô˜ ‹ıÂÏ ӷ ÂÁηٷÏ›„ÂÈ ÙÔ ÈÛÏ·ÌÈÎfi ÎÚ¿ÙÔ˜, fiˆ˜ ÌÂÙ¤‰ˆÛ ÙÔ Ú·ÎÙÔÚÂ›Ô Âȉ‹ÛÂˆÓ Irna. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙÔÓ ∞ÌÔÏÊ¿˙Ï º·Ù¯, ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙÔ˘ °Ú·Ê›Ԣ Δ‡Ô˘ ÙÔ˘ ªÔ˘Û·‚›, Ô ÔÔ›Ô˜ ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ Ë ··ÁfiÚ¢ÛË ‰Â ı· ·ÏÏ¿ÍÂÈ ÙȘ ÔÏÈÙÈΤ˜ ÙÔ˘ ·fi„ÂȘ, ÂÓÒ ÚfiÛıÂÛ fiÙÈ ÙÔ˘ ··ÁfiÚÂ˘Û·Ó ÙËÓ ¤ÍÔ‰Ô ÏfiÁˆ ÙÔ˘

ÚfiÏÔ˘ Ô˘ ¤·ÈÍ ÛÙȘ ÌÂÙÂÎÏÔÁÈΤ˜ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ ÛÙËÓ ¯ÒÚ·. “Δ¤ÙÔÈÔ˘ ›‰Ô˘˜ ȤÛÂȘ ‰Â ÌÔÚÔ‡Ó Ó· οÓÔ˘Ó ·ÓıÚÒÔ˘˜ Û·Ó Â̤ӷ Ó· ·ÏϿ͈ ÙȘ ÔÏÈÙÈΤ˜ ÌÔ˘ ·fi„ÂȘ. ∏ ··ÁfiÚ¢ÛË ÂÍfi‰Ô˘ ‰Â ı· Ì οÓÂÈ Ó· ·ÏϿ͈ ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ÌÔ˘ ÛÙ¿ÛË” , ‰‹ÏˆÛ ÛÙÔ Irna o ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙÔ˘ °Ú·Ê›Ԣ Δ‡Ô˘ ÙÔ˘ ªÔ˘Û·‚›, Ô ÔÔ›Ô˜ ÛÔ˘‰¿˙ÂÈ ÛÙËÓ μÚÂÙ·Ó›·. ª¤¯ÚÈ ÛÙÈÁÌ‹˜, ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ¤¯ÂÈ ·ÔÚÚ›„ÂÈ ·ÚfiÌÔÈ· ·ÈÙ‹Ì·Ù·.

¶ÈÔ ·ÔÊ·ÛÈÛÙÈÎfi˜ ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙË ¢‡ÛË Ô ∞¯Ì·ÓÙÈÓÂÙ˙¿ÓÙ

∂Ó Ùˆ ÌÂٷ͇ Ô πÚ·Ófi˜ Úfi‰ÚÔ˜, ª·¯ÌÔ‡ÓÙ ∞¯Ì·ÓÙÈÓÂÙ˙¿ÓÙ ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ ÔÈ ÔÏÈÙÈΤ˜ Ù˘ Ó¤·˜ ÙÔ˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ı· ›ӷÈ

ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·ÔÊ·ÛÈÛÙÈΤ˜ ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙË ¢‡ÛË. “Èڛ˜ η̛· ·ÌÊÈ‚ÔÏ›·, ÛÙË Ó¤· ıËÙ›· Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ı· ¤¯Ô˘Ì ̛· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·ÔÊ·ÛÈÛÙÈ΋ Î·È ‰˘Ó·ÌÈ΋ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙËÓ ¢‡ÛË” , ‰‹ÏˆÛÂ Ô ∞¯Ì·ÓÙÈÓÂÙ˙¿ÓÙ, ηٿ ÙËÓ ‰È¿ÚÎÂÈ· Û˘Ó¿ÓÙËÛ˘ ÙÔ˘ Ì ‰ÈηÛÙÈÎÔ‡˜ ·ÍȈ̷ÙÔ‡¯Ô˘˜ ÛÙËÓ Δ¯ÂÚ¿ÓË. √ Úfi‰ÚÔ˜, Ë ÂÎÏÔÁ‹ ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È ·ÎfiÌË Â›ÛËÌ· ÂȂ‚·ÈˆÌ¤ÓË, ‰ÂÓ ¤‰ˆÛ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ ·ÏÏ¿ Û‡Ìʈӷ Ì ·Ú·ÙËÚËÙ¤˜ ÔÈ ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ ‰Â›¯ÓÔ˘Ó fiÙÈ ‰ÂÓ ı¤ÏÂÈ Ó· Û˘Ì‚È‚·ÛÙ› Ì ÙËÓ ¢‡ÛË Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔ ˘ÚËÓÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÙÔ˘ πÚ¿Ó Î·È ÙȘ ÔÏÈÙÈΤ˜ Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ı› ÛÙËÓ ª¤ÛË ∞Ó·ÙÔÏ‹. °È· ·ÎfiÌË Ì›· ÊÔÚ¿, Ô ª·¯ÌÔ‡ÓÙ ∞¯Ì·ÓÙÈÓÂÙ˙¿ÓÙ Â¤ÎÚÈÓ ÙÔÓ ∞ÌÂÚÈηÓfi Úfi‰ÚÔ ª·Ú¿Î √Ì¿Ì· Î·È ÙÔ˘˜ ËÁ¤Ù˜ Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ŒÓˆÛ˘ ÂÂȉ‹ “ÚÔÛ¤‚·Ï·Ó” ÙÔ ÈÚ·ÓÈÎfi ¤ıÓÔ˜ ·ÚÂÌ‚·›ÓÔÓÙ·˜ ÛÙ· ÂÛˆÙÂÚÈο ÙÔ˘ ˙ËÙ‹Ì·Ù·. “∞fi Â‰Ò Î·È ÛÙÔ ÂÍ‹˜ ı· Û·˜ ˆıԇ̠۠οÔÈÔ ‰ÈηÛÙ‹ÚÈÔ Û οı ‰ÈÂıÓ‹ Û˘Ó¿ÓÙËÛË. ∞˘Ù‹ ÙË ÊÔÚ¿ Ë ·¿ÓÙËÛË ·fi ÙÔ ¤ıÓÔ˜ ÙÔ˘ πÚ¿Ó ı· Â›Ó·È ·ÔÊ·ÛÈÛÙÈ΋ Î·È ÛÎÏËÚ‹ Î·È ı· Û·˜ οÓÂÈ Ó· ÌÂÙ·ÓÈÒÛÂÙÂ Î·È Ó· ÓÙÚ¤ÂÛÙ” ‰‹ÏˆÛÂ Ô πÚ·Ófi˜ Úfi‰ÚÔ˜.

°ÂÚÌ·ÓÈÎfi˜ Ô ÂÍÔÏÈÛÌfi˜

√ ÂÍÔÏÈÛÌfi˜ ÙËÏÂʈÓÈÎÒÓ ˘ÔÎÏÔÒÓ, Ô ÔÔ›Ô˜ Â¤ÙÚ„ ÛÙȘ ÈÚ·ÓÈΤ˜ ·Ú¯¤˜ Ó· ÂϤÁÍÔ˘Ó Ù· ÌËӇ̷ٷ ̤ۈ ÎÈÓËÙÒÓ ÙËÏÂÊÒÓˆÓ Ô˘ ¤ÛÙÂÏÓ·Ó ÔÈ ‰È·‰Ëψ٤˜, ÂÍ‹¯ıË ·fi ÙË °ÂÚÌ·Ó›· ¯ˆÚ›˜ ÔÔÈÔÓ‰‹ÔÙ ΢‚ÂÚ-

ÓËÙÈÎfi ¤ÏÂÁ¯Ô, ·Ó¤ÊÂÚ ۋÌÂÚ· ÙÔ ÂÓËÌÂÚˆÙÈÎfi ÂÚÈÔ‰ÈÎfi Der Spiegel. √ ÂÍÔÏÈÛÌfi˜, Ô˘ ηٷÛ΢¿ÛÙËΠ·fi ÙË Nokia Siemens Networks, ÂÈÙÚ¤ÂÈ ÛÙȘ Ì˘ÛÙÈΤ˜ ˘ËÚÂۛ˜ Ó· ·ÓȯÓÂ‡Ô˘Ó ÙȘ ÂÈÎÔÈӈӛ˜ ÙˆÓ ·ÓÙÈ¿ÏˆÓ ÙÔ˘˜ ·Ó¿ÌÂÛ· Û ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ÎÏ‹ÛÂȘ, ηıÒ˜ Î·È ÌËӇ̷ٷ ÎÂÈ̤ÓÔ˘ Î·È ÂÈÎfiÓ˜ ‚›ÓÙÂÔ. ΔÔ ™›ÁÎÂÏ ·Ó¤ÊÂÚ ˆ˜ Ë ÊÈÓÏ·Ó‰È΋ Î·È ÁÂÚÌ·ÓÈ΋ ÎÔÈÓÔÚ·Í›· ‰‹ÏˆÛ ˆ˜ ÚÔ¤‚Ë Û ÏÂÙÔÌÂÚ‹ ·Ó·ÛÎfiËÛË Ù˘ ÓÔÌÈ΋˜ ı¤Û˘ ÚÔÙÔ‡ ·ÔÊ·Û›ÛÂÈ Ó· ÌËÓ ˘Ô‚¿ÏÂÈ ·›ÙËÛË ÁÈ· ¿‰ÂÈ· ·fi ÙË ÁÂÚÌ·ÓÈ΋ ˘ËÚÂÛ›· Ô˘ ÂÔÙ‡ÂÈ ÙȘ ÂÍ·ÁˆÁ¤˜ fiψÓ. ∏ ÂÙ·ÈÚ›· ·Ó¤ÊÂÚ ˆ˜ Ô Î·Ù·ÛÎÔ¢ÙÈÎfi˜ ÂÍÔÏÈÛÌfi˜ ‰ÂÓ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È Û ηӤӷ ÁÂÚÌ·ÓÈÎfi ηٿÏÔÁÔ ÂÈΛӉ˘ÓˆÓ ÂÍ·ÁˆÁÒÓ, ·ÊÔ‡ Ë ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÂˆÊÂÏ‹˜ ÛÙÚ·ÙȈÙÈο Ô‡ÙÂ Û˘Ó‰¤ÂÙ·È Ì ÙËÓ ˘ÚËÓÈ΋ ¤Ú¢ӷ. ΔÔ ÂÚÈÔ‰ÈÎfi ÁÚ¿ÊÂÈ ˆ˜ ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· Ô˘Ï‹ıËΠÛÙÔ πÚ¿Ó Ì¤Ûˆ ¡ÙÔ˘Ì¿È. ∞Ó·ÊÔÚ¤˜ Û ªª∂ ÙˆÓ ∏¶∞ ¤¯Ô˘Ó ÂÈÎÂÓÙÚÒÛÂÈ ÛÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËı› ˆ˜ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Î·Ù·ÛÙÔÏ‹˜ ÙÔ˘ ÎÈÓ‹Ì·ÙÔ˜ ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›·˜ ·fi ÙȘ ·Ú¯¤˜. ∞Ó·ÊÔÚ¤˜ ÙˆÓ ∏¶∞ ¤¯Ô˘Ó ·Ê‹ÛÂÈ Ó· ÂÓÓÔËı› fiÙÈ Ì›· Ì˘ÛÙËÚÈ҉˘ Û‡ÓÙÔÌË ‰È·ÎÔ‹ ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÎÈÓËÙ‹˜ ÙËÏÂʈӛ·˜ ÚÈÓ ·fi ‰‡Ô ‚‰ÔÌ¿‰Â˜ ÂÓ‰¤¯ÂÙ·È Ó· ÔÊÂÈÏfiÙ·Ó ÛÙËÓ ÙÔÔı¤ÙËÛË Î·È ·Ó¿Ù˘ÍË ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ Ì·˙È΋˜ ÂÔÙ›·˜ ÙˆÓ ÂÈÎÔÈÓˆÓÈÒÓ. ΔÔ ÂÚÈÔ‰ÈÎfi ÂÈηÏÂ›Ù·È ÁÂÚÌ·ÓÈΤ˜ ΢‚ÂÚÓËÙÈΤ˜ ËÁ¤˜ ÔÈ Ôԛ˜ ‰ËÏÒÓÔ˘Ó ˆ˜ Ô‡Ù ÙÔ μÂÚÔÏ›ÓÔ Ô‡ÙÂ Ë ˘ËÚÂÛ›· Â͈ÙÂÚÈ΋˜ ηٷÛÎÔ›·˜, BND, ›¯·Ó ÂÓËÌÂÚˆı› ÁÈ· ÙËÓ ÒÏËÛË.

12 ÓÂÎÚÔ› ÛÂ Û˘ÁÎÚÔ‡ÛÂȘ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÂ Û˘ÌÌÔڛ˜ Î·È ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ‡˜

ª¿¯Â˜ ÛÙÔ ªÂÍÈÎfi ÁÈ· Ù· Ó·ÚΈÙÈο ª∂•π∫√, 27. ™º√¢ƒ∏ ·ÓÙ·ÏÏ·Á‹ ˘ÚÒÓ ·-

Ó¿ÌÂÛ· Û ÊÂÚfiÌÂÓÔ˘˜ ˆ˜ ÂÎÙÂÏÂÛÙ¤˜ ÙˆÓ Û˘ÌÌÔÚÈÒÓ Ô˘ ‰È·ÎÈÓÔ‡Ó Ó·ÚΈÙÈο Î·È ¿Ó‰Ú˜ ÙˆÓ ªÂÍÈηÓÈÎÒÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ·ÛÊ·Ï›·˜ ÛÙÔ›¯ÈÛ·Ó ÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ 12 ·ÓıÚÒˆÓ ¯ı˜ ¶·Ú·Û΢‹, Ì›· Ë̤ڷ ·ÊfiÙÔ˘ ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ ÙÔ˘ ΢‚ÂÚÓÒÓÙÔ˜ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ ÛÙȘ ÚÔÛ¯›˜ ÂӉȿÌÂÛ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜ ‰¤¯ıËΠÂ›ıÂÛË ÂÓfiψÓ. ∂ÎÙÂÏÂÛÙ¤˜ ¿ÓÔÈÍ·Ó ˘Ú Î·È ¤Ù·Í·Ó ¯ÂÈÚÔ‚ÔÌ‚›‰Â˜ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ·ÛÙ˘-

ÓÔÌÈÎÒÓ Î·È ÛÙÚ·ÙȈÙÒÓ Ô˘ Âȯ›ÚËÛ·Ó Ó· ÙÔ˘˜ Û˘ÏÏ¿‚Ô˘Ó ÛÙËÓ fiÏË ∞¿ÛÂÔ ÂÏ ÕÏÙÔ ÛÙÔ Û˘Ó‹ıˆ˜ ‹Û˘¯Ô ‰ÈÔÈÎËÙÈÎfi ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· °ÎÔ˘·¯·Ó¿ÙÔ, Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ÙÔÈΤ˜ ·Ú¯¤˜. ∏ Û‡ÁÎÚÔ˘ÛË Í¤Û·Û ÛÙËÓ ‰È¿ÚÎÂÈ· ÂÊfi‰Ô˘ Û Û›ÙÈ Ô˘ ˘‹Ú¯·Ó ˘Ô„›Â˜ fiÙÈ ·ÔÙÂÏÔ‡Û ÎÚËÛʇÁÂÙÔ Ï·ıÚÂÌfiÚˆÓ Ó·ÚΈÙÈÎÒÓ. ∏ Âȯ›ÚËÛË ·ÎÔÏÔ‡ıËÛ ÔÏ˘‹ÌÂÚ˜ ÛÔÚ·‰ÈΤ˜ Û˘ÁÎÚÔ‡ÛÂȘ ÛÙËÓ ÔÏÈÙ›·. √ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ¢ÈηÈÔÛ‡Ó˘ Ù˘ Ô-

ÏÈÙÂȷ΋˜ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ∫¿ÚÏÔ˜ ™·Ì·Ú›· › fiÙÈ 12 ¤ÓÔÏÔÈ ÛÎÔÙÒıËÎ·Ó ÛÙËÓ Ì¿¯Ë, Ô˘ ‰È‹ÚÎÂÛ 20’. “™˘ÏÏ¿‚·Ì ¤ÍÈ ÂÎÙÂÏÂÛÙ¤˜ Î·È ÔÌÔÏfiÁËÛ·Ó fiÙÈ ‹Ù·Ó ̤ÏË ÙˆÓ Zetas fiˆ˜ Î·È ÔÈ ÓÂÎÚÔ›” ∏ ÔÌ¿‰· ™¤Ù·˜ Â›Ó·È Ë Â›ÊÔ‚Ë ÔÌ¿‰· ÂÎÙÂÏÂÛÙÒÓ ÙÔ˘ ÏÂÁfiÌÂÓÔ˘ ηÚÙ¤Ï ÙÔ˘ ∫fiÏÔ˘. √È ·ÓÙ›·Ï˜ Û˘ÌÌÔڛ˜ ‰ÈÂÍ¿ÁÔ˘Ó ¤Ó·Ó ·Î‹Ú˘ÎÙÔ ·ÓÂϤËÙÔ fiÏÂÌÔ ÁÈ· ÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô ÙÔ˘ Ï·ıÚÂÌÔÚ›Ô˘ Ó·ÚΈÙÈÎÒÓ ‰È·Ì¤ÛÔ˘ Ù˘ ¯ÒÚ·˜, Ô˘ ·ÔʤÚÂÈ ¤ÛÔ‰· ‡„Ô˘˜ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ 40

‰È˜ ‰ÔÏ·Ú›ˆÓ ÙÔ ¯ÚfiÓÔ, Ì ÚÔÔÚÈÛÌfi ÙȘ ∏¶∞. ™‡Ìʈӷ Ì ·ÍȈ̷ÙÔ‡¯Ô˘˜ ÛÙÔ °ÎÔ˘·¯·Ó¿ÙÔ, ÙÔ Î·ÚÙ¤Ï ÙÔ˘ ∫fiÏÔ˘ ÔÏÂÌ¿ Ì ÙË Û˘ÌÌÔÚ›· La Familia (“∏ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·“ÁÈ· ÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜. √ Úfi‰ÚÔ˜ ºÂÏ› ∫·Ï‰ÂÚfiÓ ¤¯ÂÈ ·Ó·Ù‡ÍÂÈ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ÛÙÚ·ÙÈÒÙ˜ ÛÙÔ ªÂÍÈÎfi ÁÈ· Ó· ·Ù¿ÍÂÈ ÙËÓ ‰Ú¿ÛË ÙˆÓ Î·ÚÙ¤Ïñ fï˜ Ë ‚›· ·˘Í‹ıËΠÂÎıÂÙÈο ÎÈ ¤¯ÂÈ ÛÙÔȯ›ÛÂÈ ÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ 12.300 ·ÓıÚÒˆÓ ·ÊfiÙÔ˘ ·Ó¤Ï·‚ ηı‹ÎÔÓÙ· ÙÔ ¢ÂΤ̂ÚÈÔ ÙÔ˘

ºÈÏÈ›Ó˜: ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈÎfi˜, ¤ÌÔÚÔ˜ fiÏˆÓ ª∞¡π§∞, 27. √ ∂¶π£∂øƒ∏Δ∏™ ƒÔ‡ÌÂÓ ª·ÁȤڷ, Ô˘ ʤÚÂÙ·È Ó· ‹Ù·Ó

ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ·Ú¿ÓÔÌÔ˘ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ ‰È·Î›ÓËÛ˘ fiÏˆÓ Û˘ÓÂÏ‹ÊıË ·fi Û˘Ó·‰¤ÏÊÔ˘˜ ÙÔ˘ ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Âȯ›ÚËÛ˘ ÛÙËÓ ÚˆÙÂ‡Ô˘Û·, ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛÂ Ë ·ÛÙ˘ÓÔÌ›·. ™˘ÓÂÏ‹ÊıËÛ·Ó Â›Û˘ Ù¤ÛÛÂÚȘ Û˘ÓÂÚÁÔ› ÙÔ˘ Â’ ·˘ÙÔÊÒÚˆ -ÂÓÒ ˆÏÔ‡Û·Ó fiÏ· ÛÂ Ì˘ÛÙÈÎÔ‡˜ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ‡˜- ¤Íˆ ·fi Ù· ÎÂÓÙÚÈο Ù˘ ·ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜ ÛÙËÓ ¶fiÏË ∫ÂÛfiÓ, ÚÔ¿ÛÙÈÔ Ù˘ ª·Ó›Ï·˜. ™‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ·Ú¯¤˜, ηٷۯ¤ıËÎ·Ó Ù¤ÛÛÂÚ· ËÌÈ·˘ÙfiÌ·Ù· ÙÔ˘Ê¤ÎÈ· M16, ‰˘Ô

ÈÛÙfiÏÈ·, ¤Ó·˜ ÛÈÁ·ÛÙ‹Ú·˜, ÁÂÌÈÛÙ‹Ú˜ Î·È ˘ÚÔÌ·¯Èο Ô˘ ‚Ú¤ıËÎ·Ó ÛÙËÓ Î·ÙÔ¯‹ ÙÔ˘ ª·ÁȤڷ Î·È ÙˆÓ Û˘ÓÂÚÁÒÓ ÙÔ˘. √È Û˘ÏÏËÊı¤ÓÙ˜ ·Ó·ÎÚ›ÓÔÓÙ·È Î·È Û¯ËÌ·Ù›˙ÂÙ·È ‰ÈÎÔÁÚ·Ê›· Û ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘˜. ∫·Ù¿ ÙȘ ÂÎÙÈÌ‹ÛÂȘ Ù˘ ·ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜, Û ÔÏfiÎÏËÚË ÙË ¯ÒÚ· ¤¯Ô˘Ó ˆÏËı› ·Ú¿ÓÔÌ· ¿Óˆ ·fi 1 ÂηÙ. fiÏ·. √È ºÈÏÈ›Ó˜ ηٷٿÛÛÔÓÙ·È ÛÙË ‰¤Î·ÙË ı¤ÛË ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ¯ˆÚÒÓ Ì ˘„ËÏ¿ ÔÛÔÛÙ¿ ÊfiÓˆÓ Ì ¯Ú‹ÛË ˘ÚÔ‚fiÏˆÓ fiψÓ, ηٿ ÛÙÔȯ›· ÙÔ˘ ¶·ÁÎfiÛÌÈÔ˘ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ ÀÁ›·˜.

2006. √ fiÏÂÌÔ˜ ÙˆÓ Ó·ÚΈÙÈÎÒÓ ¤¯ÂÈ ·ÔÙÂϤÛÂÈ ¤Ó· ·fi Ù· ‚·ÛÈο ı¤Ì·Ù· ÛÙËÓ ÚÔÂÎÏÔÁÈ΋ ÂÎÛÙÚ·Ù›·, ÎÈ ·ÓËÛ˘¯Â› ÙÔ˘˜ ͤÓÔ˘˜ ÂÂÓ‰˘Ù¤˜ Î·È ÙËÓ √˘¿ÛÈÁÎÙÔÓ. ∏ ΢‚¤ÚÓËÛË ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ fiÙÈ Î·Ù·‚¿ÏÏÂÈ ÚÔÛ¿ıÂȘ Ó· ηٷÔÏÂÌ‹ÛÂÈ ÙËÓ ‰È·ÊıÔÚ¿. ΔËÓ ¶¤ÌÙË, Û˘ÓÂÏ‹ÊıËÛ·Ó 91 ¿ÓıÚˆÔÈ Î·È Ô ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ Ù˘ ·ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜ ÛÙÔ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎfi ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· π‰¿ÏÁÔ, ηıÒ˜ ÙÔ˘˜ ‚·Ú‡ÓÔ˘Ó Î·ÙËÁÔڛ˜ ˆ˜ ‰Ô‡Ï¢·Ó ÁÈ· ÙÔ Î·ÚÙ¤Ï ÙÔ˘ ∫fiÏÔ˘. ∂ÈÎÚÈÙ¤˜ ÙÔ˘ ∫·Ï‰ÂÚfiÓ Ï¤Ó fiÙÈ ¿Ú¯ÈÛ ¤Ó·Ó fiÏÂÌÔ Ô˘ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ÎÂÚ‰›ÛÂÈ Ì ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ ÙÚfiÔ. ΔËÓ ¶¤ÌÙË, ÛÙËÓ fiÏË ªÂÓ›ÙÔ ÃÔ˘¿Ú˜, ÛÙÔ ‚fiÚÂÈÔ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎfi ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· ™ÔÓfiÚ·, ¤ÓÔÏÔÈ ÂÈÙ¤ıËÎ·Ó ÛÙÔÓ ∂ÚÓ¤ÛÙÔ ∫ÔÚÓ¤¯Ô, ˘Ô„‹ÊÈÔ ÙÔ˘ ∫fiÌÌ·ÙÔ˜ ∂ıÓÈ΋˜ ¢Ú¿Û˘ (PAN) ÁÈ· ÙÔ ∫ÔÁÎÚ¤ÛÔ ÛÙȘ ÂӉȿÌÂÛ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜ Ù˘ 5˘ πÔ˘Ï›Ô˘, Î·È ÛÎfiÙˆÛ·Ó ‰˘Ô Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ ÙÔ˘. √ ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ ‰È¤Ê˘Á ÛÒÔ˜. ∂Ó fi„ÂÈ ÙˆÓ ÂÎÏÔÁÒÓ, ÔÈ ·Ú¯¤˜ ÛÙ· ‚fiÚÂÈ· ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· ÙÔ˘ ªÂÍÈÎÔ‡ ¤¯Ô˘Ó ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂÈ ˆ˜ ı· ÂÈ‚ÏËıÔ‡Ó ‰Ú·ÎfiÓÙÂÈ· ̤ÙÚ· ·ÛÊ·Ï›·˜.

∞ÊÔÏ›˙ÔÓÙ·È ÔÚÁ·ÓÒÛÂȘ ÛÙË μfiÚÂÈ· πÚÏ·Ó‰›· ª¶∂§º∞™Δ, 27. ∏ ŒÓˆÛË ÕÌ˘Ó·˜ ÙÔ˘ ŸÏÛÙÂÚ (UDA), Ì›· ÊÈÏÔ-‚ÚÂÙ·ÓÈ΋ ·Ú·ÛÙÚ·ÙȈÙÈ΋ ÔÚÁ¿ÓˆÛË Ù˘ μfiÚÂÈ·˜ πÚÏ·Ó‰›·˜, ¿Ú¯ÈÛ ӷ ·Ú·‰›‰ÂÈ Ù· fiÏ· Ù˘ ηıÒ˜ ‰ÂÓ ‚ϤÂÈ Î·Ó¤Ó· ÏfiÁÔ Ó· Û˘Ó¯›ÛÂÈ ÙËÓ ¤ÓÔÏË Û‡ÁÎÚÔ˘ÛË, ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛÂ Ë ›‰È·. “√ ·ÁÒÓ·˜ ÙÂÏ›ˆÛ” ·Ó¤ÊÂÚ Û ̛· ‰‹ÏˆÛË Ë UDA. “∏ ÂÈÚ‹ÓË Î·È Ë ‰ËÌÔÎÚ·Ù›· ¤¯Ô˘Ó ÂÍ·ÛÊ·ÏÈÛÙ› Î·È Ë ·Ó¿ÁÎË ÁÈ· ¤ÓÔÏË ·ÓÙ›ÛÙ·ÛË ‰ÂÓ ˘Ê›ÛٷٷÈ. ™˘ÓÂÒ˜, ·¯ÚËÛÙ‡ԢÌ ÌfiÓÈÌ· ÙÔÓ ÔÏÈÛÌfi Ì·˜” ÕÏÏË Ì›· ÊÈÏÔ-‚ÚÂÙ·ÓÈ΋ ÔÚÁ¿ÓˆÛË, Ë ¢‡Ó·ÌË ∂ıÂÏÔÓÙÒÓ ÙÔ˘ ŸÏÛÙÂÚ, ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ۋÌÂÚ· fiÙÈ Î·Ù¤ıÂÛ ÔÏfiÎÏËÚÔ ÙÔ ÔÏÔÛÙ¿ÛÈfi Ù˘.. √È ÛÙÚ·ÙȈÙÈΤ˜ ÔÚÁ·ÓÒÛÂȘ Ô˘ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ÎÚ·Ù‹ÛÔ˘Ó ÙË μfiÚÂÈ· πÚÏ·Ó‰›· ˘fi ÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô ÙÔ˘ ∏ӈ̤ÓÔ˘ μ·ÛÈÏ›Ԣ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÁÈ· ¯ÚfiÓÈ· ˘fi ›ÂÛË ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·Ú¯›ÛÔ˘Ó Ó· ·Ú·‰›‰Ô˘Ó Ù· fiÏ· ÙÔ˘˜, ¤ÂÈÙ· ·fi ÙËÓ ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ πÚÏ·Ó‰ÈÎÔ‡ ¢ËÌÔÎÚ·ÙÈÎÔ‡ ™ÙÚ·ÙÔ‡ Ó· ηٷı¤ÛÂÈ Ù· fiÏ· ÙÔ 2005. ∏ UVF ÛÎfiÙˆÛ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˘˜ ·fi 540 ·ÓıÚÒÔ˘˜ ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ Û‡ÁÎÚÔ˘Û˘ Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· Â›Ó·È Ë ÈÔ ÊÔÓÈ΋ ÊÈÏÔ-‚ÚÂÙ·ÓÈ΋ ·Ú·ÛÙÚ·ÙȈÙÈ΋ ÔÚÁ¿ÓˆÛË Ù˘ μfiÚÂÈ·˜ πÚÏ·

¶·Ï·ÈÛÙ›ÓË

™˘ÌÏÔΤ˜ ÛÙÚ·ÙȈÙÒÓ -‰È·‰ËψÙÒÓ ÛÙË ¢. Ÿ¯ıË °∞∑∞, 27. ∞ƒ∫∂Δ√π ¿ÓıÚˆÔÈ ÙÚ·˘Ì·Ù›ÛÙËÎ·Ó Î·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Û˘ÌÏÔÎÒÓ Ô˘ ͤÛ·Û·Ó Û‹ÌÂÚ· ·Ó¿ÌÂÛ· Û πÛÚ·ËÏÈÓÔ‡˜ ÛÙÚ·ÙÈÒÙ˜ Î·È ÂÈÚËÓÈÎÔ‡˜ ‰È·‰Ëψ٤˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Û˘Ófi‰Â˘·Ó ¶·Ï·ÈÛÙ›ÓÈÔ˘˜ Û ·ÁÚÔÙÈΤ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ ÛÙËÓ Î·Ù¯fiÌÂÓË ¢˘ÙÈ΋ Ÿ¯ıË. ™‡Ìʈӷ Ì ¶·Ï·ÈÛÙ›ÓÈÔ˘˜ Ì¿ÚÙ˘Ú˜, ·ÚÎÂÙÔ› ¿ÓıÚˆÔÈ, ·Ó¿ÌÂÛ· ÙÔ˘˜ Î·È ¤Ó·˜ ʈÙÔÁÚ¿ÊÔ˜ ÙÔ˘ Reuters, ÓÔÛËχÙËÎ·Ó Î·ıÒ˜ ¤ÊÂÚ·Ó ÌÒψ˜ Î·È Â›¯·Ó ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÙ› ÂÏ·ÊÚ¿. √È Û˘ÌÏÔΤ˜ ͤÛ·Û·Ó fiÙ·Ó ÔÈ ÛÙÚ·ÙÈÒÙ˜ ÚÔÛ¿ıËÛ·Ó Ó· ·ÔÙÚ¤„Ô˘Ó ÙÔ˘˜ ‰È·‰Ëψ٤˜ Ó· ÌÔ˘Ó Û ÂÚÈÔ¯¤˜ Ù˘ ™¿Ê·. ∂ÎÚfiÛˆÔ˜ ÙÔ˘ ÛÙÚ·ÙÔ‡ ·Ó¤ÊÂÚ fiÙÈ Ë ÂÚÈÔ¯‹ Â›Ó·È ÛÙÚ·ÙȈÙÈ΋ ˙ÒÓË, fiÔ˘ ··ÁÔÚ‡ÂÙ·È Ë Â›ÛÔ‰Ô˜ ÛÙÔ˘˜ πÛÚ·ËÏÈÓÔ‡˜ Î·È ÙÔ˘˜ ͤÓÔ˘˜ ·ÏÏ¿ ÂÈÙÚ¤ÂÙ·È ÛÙÔ˘˜ ¶·Ï·ÈÛÙ›ÓÈÔ˘˜, ÂÓÒ Û˘ÌÏ‹ÚˆÛ fiÙÈ ÂÚ›Ô˘ 15 ¿ÓıÚˆÔÈ Û˘ÓÂÏ‹ÊıËÛ·Ó.

∫·Ó·‰¿˜

23 ÔÈ ÓÂÎÚÔ› ·fi ÙË ÁÚ›Ë ÙˆÓ ¯Ô›ÚˆÓ ª√¡Δƒ∂∞§, 27. ¢À√ Ó¤ÔÈ ı¿Ó·ÙÔÈ Ô˘ ÔÊ›ÏÔÓÙ·È ÛÙÔÓ Èfi Ù˘ ÁÚ›˘ ∞ (H1N1) ·Ó·Ê¤ÚıËÎ·Ó ¯ı˜ ¶·Ú·Û΢‹ ÛÙÔÓ ∫·Ó·‰¿, ·˘Í¿ÓÔÓÙ·˜ ÙÔÓ ·ÔÏÔÁÈÛÌfi ÙˆÓ ÓÂÎÚÒÓ ·fi ÙËÓ ·Ûı¤ÓÂÈ· ÛÙÔ˘˜ 23 Î·È ÙˆÓ ÎÚÔ˘ÛÌ¿ÙˆÓ Ù˘ ÏÂÁfiÌÂÓ˘ ÁÚ›˘ ÙˆÓ ¯Ô›ÚˆÓ Û ¿Óˆ ·fi 7.700 ÛÙË ¯ÒÚ·. √ ¤Ó·˜ ı¿Ó·ÙÔ˜ ·Ó·Ê¤ÚıËΠÛÙË Á·ÏÏfiʈÓË ·Ó·ÙÔÏÈ΋ Â·Ú¯›· ∫ÂÌ¤Î, fiÔ˘ ¤¯Ô˘Ó ·Ó·ÊÂÚı› 12 ı¿Ó·ÙÔÈ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ 1.873 ÂȂ‚·ÈˆÌ¤ÓˆÓ ÎÚÔ˘ÛÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘ ÈÔ‡.


ªπ∫ƒ∂™ ∞°°∂§π∂™

32

KYPIAKH 28 π√À¡π√À 2009

TÒÚ· Î·È ÛÙÔ Internet: www.e-thessalia.gr

ENOIKIAZONTAI ∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π τριάρι σε καινούργια οικοδομή 93 τ.μ., διαμπερές με κλειστό πάρκιν. Διός 3, Ν. Δημητριάδα. Πληρ. τηλ. 24210-55144. (534) ∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π τριάρι 98 τ.μ., σε καινούργια οικοδομή, διαμπερές με κλειστό πάρκιν, Διός 4, Ν. Δημητριάδα. Πληρ. τηλ. 24210-55144. (535) ∂¡√π∫π∞∑√¡Δ∞π επιπλωμένες γκαρσονιέρες (μεζονέτες) καινούργιες με αυτόνομη θέρμανση και air condition, στα Αϊβαλιώτικα. Πληρ. τηλ. 2421087051 και 6947-528141. (517) ∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π δυάρι 67 τ.μ. με αυτόνομη θέρμανση αέριο, Βυζαντίου 82 Ν. Ιωνία σε τριώροφη ιδιόκτητη οικοδομή χωρίς κοινόχρηστα. Τηλ. 2421070769 και 6942-462867. (497) ∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π Κατάστημα υπό κατασκευή 100 τ.μ. με 130 τ.μ. υπόγειο (επικοινωνία με εσωτερική σκάλα), Κουντουριώτου με Κωνσταντά γωνιακό με σκεπαστό πεζοδρόμιο. Δεκτές προτάσεις για τοποθέτηση υλικών κατασκευής ή θέσεις ηλεκτρολογικών υδραυλικών παροχών. Πληρ. τηλ. 6977-895959. (778) ∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π στην πλατεία Αγ. Νικολάου επαγγελματική στέγη 3ου ορόφου, 69 τ.μ., κατάλληλο για ιατρείο και άλλες χρήσεις. Γκλαβάνη 29 - Ερμού. Πληρ. τηλ. 6944-871947 και 24210-23494. (783) ∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π γκαρσονιέρα 34 τ.μ. στον 3ο όροφο, Ερμού - Ξενοφώντος 8. Πληρ. τηλ. 6977-018571. (603) ∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π: Άγ. Κωνσταντίνος, διαμπερές, 135 τ.μ., 1ος όροφος, 3 υ/δ, πολλές ντουλάπες, Living με τζάκι, 2 μπάνια, μεγάλη κουζίνα, boiler, ανεξάρτητη θέρμανση, φυσικό αέριο, βεράντες, πάρκιν. Τηλ. 6972601369. (781) ∂ÓÔÈÎÈ¿˙ÂÙ·È διαμέρισμα διαμπερές, 106 τ.μ., 1ος όροφος, πλήρως ανακαινισμένο, επί της οδού Ιατρού Τζάνου και Πολυμέρη, 200 μέτρα από το Νοσοκομείο Βόλου. 2 Δ+Σ+Κ+ΜΠ+WC. Τηλεφωνήσατε: 6944 686881. (657) ∂ÓÔÈÎÈ¿˙ÂÙ·È διαμέρισμα 45 τ.μ., 3ος όροφος, επί της οδού Γαρέφη και Δονδολίνων, 1 Δ+Σ+Κ+WC+ΑΕΡΙΟ. Όλα τα δωμάτια επί της οδού Γαρέφη. Τηλεφωνήσατε: 6944 686881. (658) ∂ÓÔÈÎÈ¿˙ÂÙ·È βιοτεχνικός χώρος 550 τ.μ.+200 τ.μ. ο όροφος σε οικόπεδο 2.100 τ.μ., στη Β’ ΒΙ.ΠΕ. Βόλου. Πληρ. τηλ. 6970 341816, 24210-58739 και 24210-56975. (659) ∂ÓÔÈÎÈ¿˙ÂÙ·È μεγάλο δυάρι διαμέρισμα, Ρ. Φεραίου-Βλαχάβα, 5ος όροφος, ανεξάρτητο, με θέα και πάρκιν. Πληρ. τηλ. 24210-40504 κιν. 6979 071200. (660)

∂ÓÔÈÎÈ¿˙ÔÓÙ·È διαμερίσματα καινούρια στη Χρυσή Ακτή Παναγίας (Καντήραγας) μπροστά στο κύμα. Πληρ. τηλ. 6975-363673. (314)

°-¢ Δ∑∞ªΔ∑∏™ ∫Δ∏ª∞Δ√ª∂™πΔ∏™ ™¶Àƒπ¢∏ 3 Δ∏§. 24210-25365 ∫π¡. 6974021304 ∂¡√π∫π∞∑√¡Δ∞π ∞’ ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ ª∂°∞§∞ 1. Ογλ-Κων/ντά 4άρι, 125 τ.μ., όροφος 3ος, parking, αποθήκη, 500Ε. 2. Οροφοδιαμέρισμα 135 τ.μ., Νικοτσάρα-Αλεξάνδρας, 3 Υ/Δ, 2 W.C., 500 Ε. μ’ ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ 1. 2άρι 75 τ.μ., φάτσα πάρκο παραλίας, 3ου ορόφου, διαμπερές, ανακαινισμένο, 500Ε. 2. Βλαχάβα-Αναλήψεως 3άρι, 85 τ.μ., όροφος 3ος, καινούργιο, κλειστό πάρκιν, 400Ε. 3. Παραλία (ΟΓΛ) 3άρι, μικρό 64 τ.μ., όροφος 4ος, 400Ε. 4. Παραλία (Κύματα) 90 τ.μ., 2ος όροφος, θέα, ανακαινισμένο, 450Ε. 5. 2άρι, προσόψεως κάτω Νοσοκομείου, 55 τ.μ., 1ος όροφος, 300Ε. 6. Πολυμέρη (Νοσοκομείο) 3άρι, 110 τ.μ., όροφος 2ος, διαμπερές, ανακαινισμένο, 350Ε. 7. Καρτάλη-Κωνσταντά 3άρι, 70 τ.μ., 4ου ορόφου, 290Ε. μ2 ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ ∂À∫∞πƒπ∞™ 1. 2μισάρι, 65 τ.μ., Βασσάνη 10, 2ος όροφος, διαμπερές, 240Ε. 2. Μεζονέτα Περραιβού 22 (Αλεξάνδρας) 2ου και 3ου ορόφου, 106 τ.μ., αντί 350Ε. 3. Γκαρσονιέρα 20 τ.μ., Καρτάλη-Γαζή, 4ου ορόφου, 120Ε. μ3 √π∫π∂™ 1. Βίλα πλησίον διεθνή (Μάραθος) 3 Υ/Δ, καλοριφέρ, τζάκι, αυλή, 390Ε. °1 ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ °ƒ∞º∂π∞ 1. Κατάστημα 35 τ.μ., Γαλλίας (πλ. Ελευθερίας) πατάρι, 600Ε. 2. Κατάστημα 35 τ.μ., ανακαινισμένο Αναλήψεως, έναντι Νομαρχίας, μόνο 290Ε. 3. Κατάστημα 80 τ.μ., έναντι Νομαρχίας (Δ. Γεωργιάδου), 550Ε. 4. Κατάστημα πεζόδρομος Τ. Οικονομάκη-Αντωνοπούλου, 35 τ.μ., με 35 υπόγειο και 18 πατάρι, 460Ε. 5. Κτίριο 4ώροφο Γαλλίας-Κ. Καρτάλη, γωνία, 920 τ.μ., χαμηλή τιμή. 6. Διμηνίου (Λαρίσης) καινούργιο, 300 τ.μ., 1ου ορόφου, 600Ε. 7. Ιωλκού (Γαλλίας) 4ου ορόφου, 50 τ.μ., 220Ε, 30 τ.μ., 2ου ορόφου, 160Ε. “Δ∑∞ªΔ∑∏™” ∏ ∂°°À∏™∏ ∫∞π ™Δπ™ ∂¡√π∫π∞™∂π™ (625)

∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π κατάστημα 32 τ.μ., Γκλαβάνη 98 με Τ. Οικονομάκη. Πληρ. τηλ. 2421026469, κιν. 6972-751977. (602)

μfiÏÔ˜ ™ÎÂÓ‰ÂÚ¿ÓË 2 & π¿ÛÔÓÔ˜ Δ.∫. 38221 ΔËÏ. 24210-20008 24210-20025 Fax: 24210-20055 email: remax.domi.volos@gmail.com ΥΠΕΥΘΥΝΗ: ΦΩΦΗ ΧΟΝΔΡΟΥ-ΚΡΟΜΜΥΔΑ

∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π

ενοικιάζονται δωμάτια επιπλωμένα. Συμβόλαιο ετήσιο. Πληρ. τηλ. 2421062877, κιν. 6976-534873. (566)

Μεζονέτα 2 επιπέδων (1ου και 2ου ορόφου), περιοχή Γ. Δήμου & Κύπρου, αρίστης κατασκευής, 200 τ.μ. συνολικά, διαμπερής, μεγάλα μπαλκόνια, αποθήκη, parking, BBQ, εντοιχισμένες συσκευές στην κουζίνα, σαλόνι, γραφείο, 3 υ/δ, 2 wc. Τιμή: 850 Ε. (601)

RE/ª∞à ¢√ª∏

ONLINE SOLUTIONS REAL ESTATE TËÏ. 6979 726165, 24210-25000

∞§À∫∂™

ΔËÏ. 24210-20008 ΥΠΕΥΘΥΝΗ: ΣΟΦΙΑ ΒΛΑΧΟΥ

∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π στην Αναλήψεως κατάστημα 100 τ.μ., πατάρι 50 τ.μ., wc, κουζίνα, air/con. Χρήση: εκθεσιακός χώρος - γραφείο. (567)

∂ÓÔÈΛ·ÛË. Κατάστημα 60 τ.μ., με πατάρι, 30 τ.μ., επί της οδού Πολυμέρη. ∂ÓÔÈΛ·ÛË. Κατάστημα 170 τ.μ. επί της οδού Σταθά με Πολυμέρη. (803)

∂ÓÔÈÎÈ¿˙ÂÙ·È ª·Ù›Ó· ª·˘ÚÈ¿

Συμβουλευτική Ακίνητης Περιουσίας Πολυμέρη 33, Βόλος Τηλ./Fax 24210-39341 Κιν. 6976-272574 ∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π στο κέντρο του Βόλου διαμέρισμα (104 τ.μ.) 3ος όροφος, διαμπερές, ανακαινισμένο, φωτεινό με μεγάλη βεράντα με τέντα, 3 υ/δ, wc, μπάνιο χωριστή κουζίνα και πολλούς αποθηκευτικούς χώρους. Κατάλληλο και για επαγγελματική στέγη. (773)

γκαρσονιέρα σε καινούργια πολυκατοικία,30 τ.μ., με ηλεκτρικές συσκευές, αυτόνομη θέρμανση φυσικό αέριο, μπόιλερ, αυλή. Τηλ. 6945 457026. (782)

∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π κατάστημα κουρτινών και κουρτινόξυλων 280 τ.μ. με εξασφαλισμένη πελατεία λόγω συνταξιοδότησης, μόνο σοβαρές προτάσεις. Πληρ. τηλ. 24210-63866. (533)

∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π κατάστημα γωνιακό, Φιλίππου Ιωάννου-Πλαστήρα, έναντι εισόδου ΞΕΝΙΑ Βόλου, 136 τ.μ., πατάρι 68 τ.μ., εξοπλισμένο για κέντρο εστίασης. Τηλέφωνα: 24210 24646, 6944 524915. (620)

¶ø§OYNTAI μ√§√™ ∞°. ¶∞ƒ∞™∫∂À∏ ¶ˆÏÂ›Ù·È ÓÂfi‰ÌËÙË ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋˜ ηٷÛ΢‹˜,1 50 Ù.Ì.+110 Ù.Ì. play room, 3 ÂÈ¤‰ˆÓ, Û ‰ÈÎfi Ù˘ ÔÈÎfiÂ‰Ô 190 Ù.Ì., 3 ˘ÓÔ‰ˆÌ¿ÙÈ·, 3 Ì¿ÓÈ·, Ù˙¿ÎÈ, ·˘ÙÔÓÔÌ›· ·Ó¿ fiÚÔÊÔ, ı¤ÛË ÛÙ¿ıÌ¢Û˘. ªÔÓ·‰È΋ ı¤ÛË ÛÙÔÓ ∫Ú·˘Û›‰ˆÓ· Î·È ÛÙÔ ¶¿ÚÎÔ, ı¤· ¶‹ÏÈÔ, ı¿Ï·ÛÛ· 6974-323.307.

¶ø§√À¡Δ∞π στη Ν. Ιωνία νεόδμητα 2άρια 1ου και 2ου ορ., 45 τ.μ. και 3άρι διαμπερές 4ου ορ. 73 τ.μ. με όλες τις σύγχρονες ανέσεις. Kapa ikia ¶∞¶∞ƒπ∑√™ BASSOMPIERRE O.E. Κτηματικές συναλλαγές Ογλ 45 Βόλος Τηλ. 24210-22744 6972-318618 (758)

μ√§√™ πωλείται αγροτεμάχιο 7,5 στρεμμάτων, στο 5ο χιλιόμετρο Βόλου - Λάρισας δίπλα στο δρόμο 30 μέτρα από Metalaxis BMW, κατάλληλο για βιοτεχνική ή επαγγελματική χρήση, περιοχή Λατομείο, ιδιώτης. Πληρ. τηλ. 6945-488523. (244)

(478)

√π∫√¢√ªπ∫∂™ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂π™

ÃÀ™∞¡£∏ ¡. ™π§∂§∏

ΔËÏ. 24210-47722 6944-845616 ¶ø§√À¡Δ∞π ετοιμοπαράδοτα διαμερίσματα 93, 84 και 56 τ.μ., στην περιοχή της Καλλιθέας με θέσεις πάρκιν και αποθήκες. Επίσης ενοικιάζεται ισόγειο γωνιακό κατάστημα. (992)

¶ˆÏÔ‡ÓÙ·È ετοιμοπαράδοτα διαμερίσματα άψογης κατασκευής. Γκαρσονιέρες ή τριάρια Μαγνήτων 110 και Κοραή. Δυάρι ή τεσσάρι Κοραή 89. Διαθέσιμες θέσεις parking. Γίνονται ευκολίες πληρωμής. Τηλ. πληροφοριών: 6936-856653, Τεχνική Εταιρία “ΤΑΡΝΑΡΑΣ - FADANI ΑΤΕ” (294)

∂À∫∞πƒπ∞ Πωλείται κομμωτήριο με εξασφαλισμένη πελατεία και με όλο τον εξοπλισμό του. Τιμή προσιτή. Πληρ. τηλ. 6946373361. (929)

¶ˆÏÂ›Ù·È διαμέρισμα 80 τ.μ. στον 2ο όροφο, διαμπερές, Κ. Καρτάλη με Ρ. Φεραίου. Πληρ. τηλ. 24210-48157 και 6972099371. (299)

Δ∂áπ∫∏ ∂Δ∞πƒ∂π∞ °. ∞¡£∏™ - ∫. ∫∞¡Δπ∫√™ ∞ƒÃπΔ∂∫Δ√¡∂™ ª∏Ã∞¡π∫√π ∞¡Δø¡√¶√À§√À 181 μ√§√™ Δ∏§. 24210-47518, 47939 (ÒÚ˜ ÁÚ·Ê›Ԣ) ∫π¡. 6978/773321

R∂/ª∞à ¢√ª∏

ΔËÏ. 24210-20008 ΥΠΕΥΘΥΝΗ: ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΟΛΥΔΟΥΛΗ

¶ø§∂πΔ∞π οικόπεδο 176 τ.μ., περιοχή Ν. Δημητριάδα, άρτιο και οικοδομήσιμο, κατάλληλο για μεζονέτα. (605)

R∂/ª∞à ¢√ª∏

ΔËÏ. 24210-20008 ΥΠΕΥΘΥΝΗ: ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΟΛΥΔΟΥΛΗ

¶ø§∂πΔ∞π μονοκατοικία 75 τ.μ. σε οικόπεδο 200 τ.μ., σχέδιο Παρασκευόπουλου, στη Χιλιαδού. (606)

Ãøƒπ™ º¶∞

ΔËÏ.: 24210-20008 ΥΠΕΥΘΥΝΗ: ΣΟΦΙΑ ΒΛΑΧΟΥ

¶ø§∂πΔ∞π Κορώπη οικόπεδο 1.200 τ.μ., γωνιακό εντός οικισμού, άρτιο και οικοδομήσιμο. (560)

RE/MAX ¢√ª∏

ΔËÏ.: 24210 20008 ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΠΟΥΡΝΙΩΤΗΣ

¶ø§∂πΔ∞π Στην περιοχή Αγ. Βασιλείου, κοντά στη Γ. Δήμου, οροφοδιαμέρισμα στον 1ο, 95 τ.μ., διώροφης οικοδομής, με αυτονομία θέρμανσης. (646)

RE/MAX ¢√ª∏

ΔËÏ.: 24210 20008 ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΠΟΥΡΝΙΩΤΗΣ

¶ø§∂πΔ∞π Στη Χιλιαδού, διώροφη κατοικία με 70 τ.μ. ισόγειο και 70 τ.μ. 1ος όροφος και 25 τ.μ. γκαρσονιέρα στον 2ο όροφο, ανακατασκευασμένη το 2004, με αυτόνομη θέρμανση για κάθε όροφο. ΣΕ ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ! (646)

RE/MAX ¢√ª∏

ΔËÏ.: 24210 20008 ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΠΟΥΡΝΙΩΤΗΣ

¶ø§∂πΔ∞π Στο κέντρο της Ν. Αγχιάλου ισόγεια κατοικία, 152 τ.μ. σε οικόπεδο 226 τ.μ., με προοπτική πρόσθετης ανοικοδόμησης 170 τ.μ. ΣΕ ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ! (646)

RE/MAX ¢√ª∏ ΔËÏ.: 24210-20008 ΥΠΕΥΘΥΝΗ: ΣΟΦΙΑ ΒΛΑΧΟΥ

RE/MAX ¢√ª∏

¶ø§∂πΔ∞π

ΔËÏ.: 24210 20008 ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΠΟΥΡΝΙΩΤΗΣ

σε νέα μειωμένη τιμή - ευκαιρία μονοκατοικία 64 τ.μ., σε οικόπεδο 98 τ.μ., στη Ν. Δημητριάδα, Σ.Δ. 1,8. (556)

RE/MAX ¢√ª∏ ΔËÏ.: 24210-20008 ΥΠΕΥΘΥΝΗ: ΣΟΦΙΑ ΒΛΑΧΟΥ

¶ø§∂πΔ∞π οικόπεδο εντός σχεδίου στην Αγριά Βόλου, 411,44 τ.μ. Εξαιρετική τιμή. (557)

RE/MAX ¢√ª∏ ΔËÏ.: 24210-20008 ΥΠΕΥΘΥΝΗ: ΣΟΦΙΑ ΒΛΑΧΟΥ

¶ø§∂πΔ∞π κατάστημα ελεύθερο 30 τ.μ., με πατάρι, wc, σε εξαιρετικά εμπορική θέση, επί της Αναλήψεως. (558)

¶ø§√À¡Δ∞π: Διαμερίσματα πολυτελούς κατασκευής 1-2-3 υπνοδωματίων - γκαρσονιέρες - καταστήματα - θέσεις στάθμευσης - αποθήκες. Φιλίππου Ιωάννου 120 με Μαγνήτων, Κρίτσκη με Λ. Βύρωνος, 54ου Συντάγματος ΕΛΑΣ 41 με 28ης Οκτωβρίου και Ζαγοράς 31 με 28ης Οκτωβρίου. Δεκτές ανταλλαγές των ανωτέρω με ακίνητα οικόπεδα.

RE/MAX ¢√ª∏

¶ø§∂πΔ∞π Στα Καλά Νερά, 150 μέτρα από τη θάλασσα, αυτόνομη κατοικία 3 επιπέδων, 180 τ.μ. σε οικόπεδο 250 τ.μ. ΤΙΜΗ: 1.430Ε/Τ.Μ. (646)

RE/MAX ¢√ª∏

Τηλ.: 24210 20008 ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΠΟΥΡΝΙΩΤΗΣ

¶ø§∂πΔ∞π

Επί της Ιωλκού και Ρ. Φεραίου, διαμέρισμα 2ου ορόφου, 85 τ.μ., διαμπερές. ΤΙΜΗ: 75.000Ε. (646)

√π∫√¢√ªπ∫∂™ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂π™

∞.∫. & ¡. §π£∞¢πøΔ∏™ §∞ƒπ™∏™ 214 (¿ÓˆıÂÓ ·ÓÙÈÚÔÛˆ›·˜ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ SEAT)

RE/MAX ¢√ª∏

¶ø§√À¡Δ∞π

ΔËÏ.: 24210-20008 ΥΠΕΥΘΥΝΗ: ΣΟΦΙΑ ΒΛΑΧΟΥ

Κατάστημα και διαμερίσματα 1 και 2 δωματίων με αποθήκη και πάρκιν σε ετοιμοπαράδοτη οικοδομή πολυτελούς κατασκευής επί της οδού 54ου Συντάγματος ΕΛΑΣ 174 με Αγ. Βασιλείου. Τηλ. 24210-68027, κιν. 6974-531311, 6972-030140. (788)

¶ø§∂πΔ∞π γωνιακό διαμέρισμα 71,45 τ.μ. στην Αγία Βαρβάρα Ν. Ιωνίας μπροστά σε πάρκο, ανακαινισμένο. (559)

∞∫π¡∏Δ∞ ∞£∞¡∞™π√À ¶·Á·ÛÒÓ 131 ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ - μfiÏÔ˜ www.athanasiourealestate.com

TËÏ. 24210-48017 Î·È 6974-707033 Πωλούνται κεντρικά ακίνητα Διαμερίσματα (παλαιά - καινούρια). Μονοκατοικίες και οικόπεδα εντός και εκτός πόλεως. Κτήματα και αγροτεμάχια παραθαλάσσια και χερσαία. Υπεύθυνη εξυπηρέτηση με πείρα του αντικειμένου άνω των 35 ετών. Εμπιστευθείτε μας. (776)

∞¡¢ƒ∂∞™ ¡π∫. ¢√°∫∞∫∏™ ∞ÁÚÔÓfiÌÔ˜ ΔÔÔÁÚ¿ÊÔ˜ ªË¯. ∂ª¶ ∫ÙËÌ·ÙÔÌÂÛ›Ù˘ ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË 220 μfiÏÔ˜ ΔËÏ.: 24210 78200-8 Fax: 24210 78209 ∫ÈÓ.: 6972 770726 www.adn.gr e-mail: info@adn.gr

¶ˆÏ‹ÛÂȘ-ÂÓÔÈÎÈ¿ÛÂȘ ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ (777)

PROTO KAT∞™∫∂À∞™Δπ∫∏ ∂Δ∂ Πωλούνται διαμερίσματα 2ου, 3ου, 4ου ορόφου, με parking και αποθήκη, και μεζονέτες σε καταπληκτική τοποθεσία. Πλεονεκτούμε γιατί είναι: - Πολυτελής κατασκευή - Με θέα - Μπροστά σε πάρκο - Χωρίς το θόρυβο της πόλης - Κεντρικά (περιοχή Κύπρου) - Ιδιαίτερα οικονομικά Πληροφορίες στα τηλέφωνα: 24210-71085, 6947262852. (787)

¢È·Ù›ıÂÓÙ·È προς πώληση επί της 2ας Νοεμβρίου, ετοιμοπαράδοτα διαμερίσματα υψηλής αισθητικής με 3 υπνοδωμάτια, των 100105-108 και 114 τ.μ., με αποθήκη, θέσεις στάθμευσης, σε ελκυστικές τιμές, με εκπληκτική θέα προς το Πήλιο και το λιμάνι του Βόλου. Αθωνική Development. Τηλ./ 24210 24150, 6949 075133. (786)

μ√§√™ ¶ˆÏÔ‡ÓÙ·È ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· υπό κατασκευή επί της οδού Κρίτσκη μεταξύ Κωνσταντά και Ρ. Φεραίου: α) Διαμέρισμα 97 τ.μ., 1ου ορόφου, διαμπερές, ανατολικό. β) Διαμέρισμα 60 τ.μ., 3ου ορόφου, διαμπερές, ανατολικό. γ) Οροφοδιαμέρισμα 120 τ.μ., 4ου ορόφου, διαμπερές, ανατολικό. Εξαιρετικής κατασκευής με σύγχρονες προδιαγραφές, με αντισεισμική προστασία και θέσεις πάρκιν, σε πολυκατοικία μόνο επτά διαμερισμάτων. Προσιτές τιμές, ευκολίες πληρωμής, άνευ ΦΠΑ. Τηλ. 6977 233210, 24210 45622 ΩΡΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ (795)

¶ø§∂πΔ∞π προνομιούχο οικόπεδο εντός σχεδίου στην Αγία Παρασκευή. Πληρ. τηλ. 6977-440667. (176)

∑∏Δ∂πΔ∞π:

Οικόπεδο για αγορά ή αντιπαροχή. (775)

μ√§√™

∂•√Ãπ∫∂™ ∫∞Δ√π∫π∂™ ¶∏§π√

πωλείται αγροτεμάχιο 6 στρεμμάτων με αποθήκη στο 5ο χιλ. Βόλου - Λάρισας δίπλα στο δρόμο 30 μέτρα από Metalaxis BMW, κατάλληλο για οποιαδήποτε χρήση επαγγελματική ή βιοτεχνική, περιοχή Λατομείου, ιδιώτης. Πληρ. τηλ. 6945488523. (529)

Στην παραλία Ποτιστικά Ξυνόβρυσης, σε συγκρότημα 6 studios 78 τ.μ. το καθένα, αμφιθεατρικά κτισμένο στα 200 μ. από την παραλία με φανταστική θέα με 3 πισίνες, 2 υπνοδωμάτια, τζάκι, χώρους αθλοπαιδιών. Τηλ. 6976-694958, 6973-405971, 24210-59050, ώρες γραφείου. (997) (779)


ªπ∫ƒ∂™ ∞°°∂§π∂™

33

KYPIAKH 28 π√À¡π√À 2009

ª·Ù›Ó· ª·˘ÚÈ¿

Συμβουλευτική Ακίνητης Περιουσίας Πολυμέρη 33 - Βόλος Τηλ./Φαξ: 24210-39341 Κιν.: 6976-272574 ¶ˆÏÂ›Ù·È μεζονέτα 82 τ.μ.+44 τ.μ. υπόγειο σε συγκρότημα κατοικιών στα Καλά Νερά, 20 μ. από την παραλία, διαμπερές, μεγάλες βεράντες με απέραντη θέα, τζάκι, w/c, μπάνιο, 2 υ/δ, στο υπόγειο ξενώνας, κεντρική θέρμανση, πάρκιν. Κατάλληλη και για μόνιμη κατοικία. (763)

ª·Ù›Ó· ª·˘ÚÈ¿

Συμβουλευτική Ακίνητης Περιουσίας Πολυμέρη 33 - Βόλος Τηλ./Φαξ: 24210-39341 Κιν.: 6976-272574 ¶ˆÏÂ›Ù·È κατάστημα επί της Αναλήψεως με υπόγειο και πατάρι, ανακαινισμένο σε καλό σημείο. Τιμή 125.000 Ε. (764)

ª·Ù›Ó· ª·˘ÚÈ¿

Συμβουλευτική Ακίνητης Περιουσίας Πολυμέρη 33 - Βόλος Τηλ./Φαξ: 24210-39341 Κιν.: 6976-272574 ¶ˆÏÔ‡ÓÙ·È δύο συνεχόμενα οικόπεδα (365+315 τ.μ.) στη θέση “Μιμίκος” μπροστά στη θάλασσα, απεριόριστη θέα!!! (765)

ª·Ù›Ó· ª·˘ÚÈ¿

Συμβουλευτική Ακίνητης Περιουσίας Πολυμέρη 33 - Βόλος Τηλ./Φαξ: 24210-39341 Κιν.: 6976-272574 ¶ø§∂πΔ∞π μονοκατοικία διώροφη, κατοικήσιμη, με έξτρα βοηθητικούς χώρους, με πλακόστρωτη αυλή, με θέα θάλασσα σε οικόπεδολ 1.515 τ.μ. στο Καλαμάκι Πηλίου. (771)

ª·Ù›Ó· ª·˘ÚÈ¿

Συμβουλευτική Ακίνητης Περιουσίας Πολυμέρη 33, Βόλος Τηλ. - Fax 2421039341 Κιν.: 6976-272574 ¶ø§∂πΔ∞π υπερυψωμένο οικόπεδο (1.000 τ.μ.), επίπεδο, καθαρό, εφαπτόμενο στο δρόμο, στο Λαύκο με θέα τη θάλασσα 60.000 Ε. (772)

ª·Ù›Ó· ª·˘ÚÈ¿

Συμβουλευτική Ακίνητης Περιουσίας Πολυμέρη 33 - Βόλος Τηλ./Φαξ: 24210-39341 Κιν.: 6976-272574 ¶ø§∂πΔ∞π οικόπεδο 500 τ.μ. στον Πλατανιά επίπεδο 100 μ. από τη θάλασσα. Τιμή 60.000 ευρώ. Στο Μικρό Πλατανιά πωλούνται 6 στρ. με αμφιθεατρική θέα. Τιμή 160.000 ευρώ. (774)

ª·Ù›Ó· ª·˘ÚÈ¿

ª·Ù›Ó· ª·˘ÚÈ¿

Συμβουλευτική Ακίνητης Περιουσίας Πολυμέρη 33 - Βόλος Τηλ./Φαξ: 24210-39341 Κιν.: 6976-272574 ¶ˆÏÂ›Ù·È διαμέρισμα (135 τ.μ.) 1ος όροφος, υπερπολυτελούς κατασκευής, στον Αγ. Κων/νο, κάτω από Πολυμέρη, διαμπερές, 3 υ/δ, τζάκι, μεγάλο σαλόνι, ανεξάρτητη μεγάλη κουζίνα, w/c, μπάνιο, πάρκιν, πιλοτή, φ/α. (766)

ª·Ù›Ó· ª·˘ÚÈ¿

Συμβουλευτική Ακίνητης Περιουσίας Πολυμέρη 33 - Βόλος Τηλ./Φαξ: 24210-39341 Κιν.: 6976-272574 ¶ˆÏÂ›Ù·È κατάστημα σε καινούργια οικοδομή (55 τ.μ.+ 40 τ.μ. υπόγειο, μισθωμένο 550 Ε. Τιμή 135.000 Ε. (767)

ª·Ù›Ó· ª·˘ÚÈ¿

Συμβουλευτική Ακίνητης Περιουσίας Πολυμέρη 33, Βόλος Τηλ./Fax: 2421039341 Kιν.: 6976-272574 ¶ˆÏÂ›Ù·È μονοκατοικία (93,16 τ.μ.) πλήρως ανακαινισμένη, με πολλά έξτρα, σε οικόπεδο 249,22 τ.μ. στο Διμήνι, στην περιοχή “Σαμπάναγα” . (768)

Συμβουλευτική Ακίνητης Περιουσίας Πολυμέρη 33 - Βόλος Τηλ./Φαξ: 24210-39341 Κιν.: 6976-272574 ¶ø§∂πΔ∞π ανεξάρτητη μεζονέτα (135 τ.μ. + 70 τ.μ. υπόγειο) σε οικόπεδο 500 τ.μ. με απέραντη θέα τη θάλασσα. Τιμή 160.000 Ε. (805) (805)

ª·Ù›Ó· ª·˘ÚÈ¿

Συμβουλευτική Ακίνητης Περιουσίας Πολυμέρη 33 - Βόλος Τηλ./Φαξ: 24210-39341 Κιν.: 6976-272574 Πωλούνται διαμερίσματα σε νεόδμητη οικοδομή, παραδοτέα τον Ιούλιο, με νέο ύφος κατασκευής σε υλικά και design, με θέα θάλασσα και βουνό, περιοχή Νοσοκομείου, (806)

ª·Ù›Ó· ª·˘ÚÈ¿

Συμβουλευτική Ακίνητης περιουσίας Πολυμέρη 33 - Βόλος Τηλ./Φαξ: 24210-39341 Κιν.: 6976-272574 ¶ˆÏÂ›Ù·È οροφοδιαμέρισμα 140 τ.μ., σε τριώροφη οικοδομή (τελευταίος όροφος), ανακαινισμένο, 3 υ/δ, 2 μπάνια, χωριστή κουζίνα, καθιστικό, σαλονοτραπεζαρία με μεγάλες βεράντες, φ/α, ηλιακό, γωνιακό, στη Ρ. Φεραίου. (807)

ª·Ù›Ó· ª·˘ÚÈ¿

Συμβουλευτική Ακίνητης Περιουσίας Πολυμέρη 33 - Βόλος Τηλ./Φαξ: 24210-39341 Κιν.: 6976-272574 ¶ˆÏÂ›Ù·È κατάστημα (133 τ.μ.+ 2 πατάρια 80 τ.μ.) με δύο πάρκιν ακαλύπτου, κοντά στα Δικαστήρια. Τιμή δελεαστική! (769)

ª·Ù›Ó· ª·˘ÚÈ¿

Συμβουλευτική Ακίνητης Περιουσίας Πολυμέρη 33 - Βόλος Τηλ./Φαξ: 24210-39341 Κιν.: 6976-272574 ¶ø§∂πΔ∞π ανεξάρτητη ημιτελής μεζονέτα (118 τ.μ. + 53 τ.μ. υπόγειο) σε οικόπεδο 190 τ.μ. στα Άνω Λεχώνια με θέα το βουνό και τη θάλασσα. (770)

ª·Ù›Ó· ª·˘ÚÈ¿

Συμβουλευτική Ακίνητης Περιουσίας Πολυμέρη 33 - Βόλος Τηλ./Φαξ: 24210-39341 Κιν.: 6976-272574 ¶ˆÏÂ›Ù·È καινούργια γκαρσονιέρα (30 τ.μ.) 1ος όροφος, αυτόνομο καυστήρα φ/α, στην Κασσαβέτη, πάνω από Αναλήψεως. Τιμή 50.000Ε. (809)

¶∏§π√ Καλά Νερά, πωλείται ποιοτική, νεόδμητη, ανεξάρτητη μονοκατοικία 185 τ.μ., σε τρία επίπεδα, 250 τ.μ. οικόπεδο, 150μ. από θάλασσα, 260.000Ε, Ταπεινός Ε.Ε., 6973 694651. (645)

ª·Ù›Ó· ª·˘ÚÈ¿

Συμβουλευτική Ακίνητης Περιουσίας Πολυμέρη 33 - Βόλος Τηλ./Φαξ: 24210-39341 Κιν.: 6976-272574 ¶ˆÏÂ›Ù·È ανεξάρτητη μεζονέτα (118 τ.μ. + 53 τ.μ. υπερυψωμένο υπόγειο) σε οικόπεδο 190 τ.μ. υπό κατασκευή, απεριόριστη θέα στη θάλασσα και το βουνό στα Άνω Λεχώνια. (789)

ONLINE SOLUTIONS REAL ESTATE TËÏ. 6979 726165, 24210-25000

¶ø§∂πΔ∞π

∂ÓÔÈΛ·ÛË, Κατάστημα 60 τ.μ. με πατάρι 30 τ.μ. επί της οδού Πολυμέρη. (799)

Δυάρι καινούργιο 5ετίας προσόψεως, με καθιστικό κουζίνα ενιαίο, λουτρό, 1 υπνοδωμάτιο, μεγάλες βεράντες, πάρκιν. Περιοχή ΠΟΤΑΜΙ ΖΑΧΟΥ.

∞§º∞ ª∂™πΔπ∫√ ∫∞¡Δ∂ƒ∂ ONLINE SOLUTIONS REAL ESTATE TËÏ. 6979 726165, 24210-25000 Αλυκές, Βόλος. Πώληση 2 διαμερίσματα μπροστά στη θάλασσα 69,5 τ.μ. & 79 τ.μ., οδός Βάκχου. (801)

ONLINE SOLUTIONS REAL ESTATE TËÏ. 6979 726165, 24210-25000 ¶ø§√À¡Δ∞π ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ Διαμέρισμα 118 τ.μ., 2ος όροφος, Βλαχάβα. Διαμέρισμα 112 τ.μ., 2ος όροφος, Βλαχάβα. Διαμέρισμα 102 τ.μ., 4ος όροφος, οδός 54ου Συντάγματος ΕΛΑΣ. Διαμέρισμα 90 τ.μ., 3ος όροφος, οδός Κουμουνδούρου. 2 δυάρια 60 & 55 τ.μ. οδός Ι. Καρτάλη. Παλιά μονοκ., 102 τ.μ. σε οικόπεδο 170 τ.μ. με δυνατότητα δόμησης Σ.Δ 2,7, οδός Αλεξάνδρας. Διαμερίσματα 82 & 131 τ.μ., 4ος όροφος, με τζάκι, στον Άναυρο. Οικία 60 τ.μ. σε οικόπ. 75 τ.μ., οδ. Μιαούλη στο Καπακλί. (790)

ONLINE SOLUTIONS REAL ESTATE TËÏ. 6979 726165, 24210-25000 Αλυκές, Βόλος, πωλείται οικόπεδο 470 τ.μ. μπροστά στη θάλασσα, μετά από την Πλαζ Αλυκών. (792)

ONLINE SOLUTIONS REAL ESTATE TËÏ. 6979 726165, 24210-25000 Ευκαιρία. Πωλείται oικόπεδο 1050 τ.μ. εντός οικισμού Πορταριάς, κάτω της αντικειμενικής αξίας. (793)

ONLINE SOLUTIONS REAL ESTATE TËÏ. 6979 726165, 24210-25000 ΕΘΝ. ΟΔΟΣ ΒΟΛΟΥ ΒΕΛΕΣΤΙΝΟΥ Αγροτεμάχιο 17 στρεμ. επί της οδού Εθν. Οδ. Βόλου - Βελεστίνου με άδεια κόμβου. (794)

∂À∫∞πƒπ∞ ONLINE SOLUTIONS REAL ESTATE TËÏ. 6979 726165, 24210-25000 Διαμέρισμα 84τ.μ., 4ος όροφος, Κ. Καρτάλη, κατάληλο και για Επαγγελματική Στέγη. (796)

ONLINE SOLUTIONS REAL ESTATE ΔËÏ. 6979-726165 - 24210 25000 ¶‹ÏÈÔ, ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ·, Πωλείται παλιό αρχοντικό 90 τ.μ. σε οικόπεδο 170 τ.μ., με θέα στο Βόλο και Παγασητικό. ¶‹ÏÈÔ, ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ·, δύο οικίες 98 & 74 τ.μ. έκαστη σε οικόπεδο 403 τ.μ. με θέα το Βόλο και Παγασητικό. (804)

ONLINE SOLUTIONS REAL ESTATE ΔËÏ. 6979-726165 - 24210 25000

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΓΡΑΦΕΙΑ Γραφείο 20 τ.μ. οδ. Τρικούπη, 900Ε το τ.μ. Γραφείο 22 τ.μ. οδ. Χατζηαργύρη 886Ε το τ.μ. Γραφείο 54 τ.μ. οδ. Ιάσονος, 925Ε το τ.μ. (797)

ONLINE SOLUTIONS REAL ESTATE TËÏ. 6979 726165, 24210-25000 Τιμή ευκαιρίας. Βίλα στο Μούρεσι Πηλίου, με άδεια Ξενώνα. (798)

ONLINE SOLUTIONS REAL ESTATE TËÏ. 6979 726165, 24210-25000 Βόλος, Πωλείται Επικερδής Επιχείρηση στην Παραλία του Βόλου λόγω συνταξιοδότησης. (802)

¶ø§∂πΔ∞π Μονοκατοικία (ενοικιασμένη) σε γωνιακό οικόπεδο 154 Σ.Δ. 2,4 (περιοχή Κίτρινη Αποθήκη).

∞§º∞ ª∂™πΔπ∫√ ∫∞¡Δ∂ƒ∂ Ιάσονος 77 (έναντι Τράπεζας Πειραιώς) Τηλ. 29160 & 6944/456407 (648)

¶ø§∂πΔ∞π Τριώροφη οικοδομή γιαπί στα τούβλα (υπόγειο πιλοτή με γκαρσ., 1ος, 2ος και 3ος μεζονέτα, περιοχή πάρκο Περραιβού).

∞§º∞ ª∂™πΔπ∫√ ∫∞¡Δ∂ƒ∂

∞Ï˘Î¤˜. Πωλείται πάρκιν συντήρησης σκαφών με δυνατότητα ενοικίασης. (808)

Ιάσονος 77 (έναντι Τράπεζας Πειραιώς) Τηλ. 29160 & 6944/456407 (649)

¶ø§∂πΔ∞π

¶ø§∂πΔ∞π

δυάρι πλήρως ανακαινισμένο, ημιυπόγειο, Κασσαβέτη με Πολυμέρη. 50.000 Ε (τιμή διαπραγματεύσιμη). Πληρ. τηλ. 6970-999501. (528)

ΠΟΛΥΤΕΛΕΣΤΑΤΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 3ετίας, διαμπερές, 117 τ.μ., (1ος) με 3 Υ/Δ, τζάκι, υδρομασάζ, λουτρό, W.C., κλειστ. πάρκιν, αποθήκη, τέντες, ιταλική κουζίνα, ηλιακός (ΓΟΡΙΤΣΑ).

¶ø§∂πΔ∞π

∞§º∞ ª∂™πΔπ∫√ ∫∞¡Δ∂ƒ∂

στην είσοδο της πόλης ακίνητο μοναδικής προβολής, αποτελούμενο από καταστήματα 374 τ.μ. + πατάρια και γραφεία 1ου και 2ου ορόφου 170 τ.μ. έκαστος Kapa ikia ¶∞¶∞ƒπ∑√™ BASSOMPIERRE O.E. Κτηματικές συναλλαγές Ογλ 45 Βόλος Τηλ. 24210-22744 6972-318618 (757)

¶ø§∂πΔ∞π στη Μακρινίτσα με πανοραμική θέα τη θάλασσα, μοναδική ανακαινισμένη, στη λεπτομέρεια, 2ώροφη μονοκατοικία 98 τ.μ., με επιπλέον ανεξάρτητο ξενώνα 74 τ.μ., σε άριστα διαμορφωμένο περιβάλλον. Kapa ikia ¶∞¶∞ƒπ∑√™ BASSOMPIERRE O.E. Κτηματικές συναλλαγές Ογλ 45 Βόλος Τηλ. 24210-22744 6972-318618 (762)

¶ø§√À¡Δ∞π ONLINE SOLUTIONS REAL ESTATE TËÏ. 6979 726165, 24210-25000

Ιάσονος 77 (έναντι Τράπεζας Πειραιώς) Τηλ. 29160 & 6944/456407 (647)

σε ποιοτικής κατασκευής ακίνητο λίγων διαμερισμάτων 2άρι 1ου ορόφου και ευρύχωρο τριάρι 94 τ.μ., 2ου ορ. με ξεχωριστή κουζίνα, μεγάλα μπαλκόνια με θέα, θέση στάθμευσης. Kapa ikia ¶∞¶∞ƒπ∑√™ BASSOMPIERRE O.E. Κτηματικές συναλλαγές Ογλ 45 Βόλος Τηλ. 24210-22744 6972-318618 (759)

Ιάσονος 77 (έναντι Τράπεζας Πειραιώς) Τηλ. 29160 & 6944/456407 (650)

¶ø§∂πΔ∞π ΔΥΑΡΙ ΥΠΕΡΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ 52 τ.μ. (3ος) με κρυφό φωτισμό - πρωτότυπη διακόσμηση, πανοραμικό, θεά Γορίτσα-Πήλιο, σε πεζόδρομο (ΑΝΑΥΡΟΣ).

∞§º∞ ª∂™πΔπ∫√ ∫∞¡Δ∂ƒ∂ Ιάσονος 77 (έναντι Τράπεζας Πειραιώς) Τηλ. 29160 & 6944/456407 (651)

¶ø§∂πΔ∞π Δ/σμα ΝΕΟΔΜΗΤΟ 107 τ.μ. (3ος) με 3 Υ/Δ, τζάκι, λουτρό, W.C., πάρκιν γωνιακό σε πεζόδρομο (ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ).

∞§º∞ ª∂™πΔπ∫√ ∫∞¡Δ∂ƒ∂ Ιάσονος 77 (έναντι Τράπεζας Πειραιώς) Τηλ. 29160 & 6944/456407 (652)

¶ø§∂πΔ∞π Δ/σμα 90 τ.μ. (2ος) 25ετίας, με 3 Υ/Δ, διαμπερές, άριστη διαρρύθμιση - πατάρι (ενοικιασμένο) κέντρο (περιοχή ΥΔΡΕΥΣΗΣ).

WEB SITE www.volosrealestate.gr e-mail: ltsouknidas@mail.gr √π∫π∂™ ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ 3ÒÚÔÊË ÌÔÓ/Λ· (˘fiÁÂÈÔ 90 Ù.Ì. ÈÛfiÁÂÈÔ 110 Ù.Ì., ·’ ÔÚ. 110 Ù.Ì. ‚’ ÔÚ. 76 Ù.Ì.). ªÂ Ê·ÓÙ·ÛÙÈ΋ ı¤· ˆÏÂ›Ù·È Î·È ¯ˆÚÈÛÙ¿ Û 416 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô 10ÂÙ›·˜. ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë 85 Ù.Ì. Û 150 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô ÁˆÓÈ·Îfi. °È·ÓÓÔÔ‡ÏÔ˘ 90 Ù.Ì., Û 120 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. ∫Ú›ÙÛÎË 90 Ù.Ì., Û 98 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô ¿ÌÂÛ· ηÙÔÈ΋ÛÈÌË. ∞Á. ¶·Ú·Û΢‹ 107 Ù.Ì. ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· Û 280 Ù.Ì. ÔÈÎ. ‰È·ÌÂÚ‹˜. ∞Á. ¶·Ú·Û΢‹ 120 Ù.Ì. Û 169 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. §. μ‡ÚˆÓÔ˜ ‰ÈÏÔηÙÔÈΛ· 168 Ù.Ì. ÁˆÓȷ΋, Ì ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ˜ ÂÈÛfi‰Ô˘˜. ∞Ï˘Î¤˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 125 Ù.Ì. Û ÔÈÎ. 300 Ù.Ì. Î·È 120 Ù.Ì. Û 4,5 ÛÙÚ. ÔÈÎ. Ì ı¤·. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 2 ÔÈ˘ 100 Ù.Ì. Î·È 140 Ù.Ì. Û ‰ÈÎfi ÙÔ˘˜ ÔÈÎfiÂ‰Ô 300 Ù.Ì. ∫·Ù˯ÒÚÈ 182 Ù.Ì. ˘ÂÚÔÏ˘ÙÂÏ›·˜ ÔÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· ‰ÈÏÔηÙÔÈΛ·˜, Ì ΋Ô Î·È ÈÛ›Ó· ı¤· ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË. ¶ÈӷοÙ˜ 90 Ù.Ì. Û 4 ÛÙÚ. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ı¤· Î·È 140 Ù.Ì. Û 500 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. ¶Ô˘Ú› ‰ÈÏÔηÙÔÈΛ· Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤· Î·È ÚfiÛ‚·ÛË. ∞. §Â¯ÒÓÈ· ‰ÈÏÔηÙÔÈΛ· 140 Ù.Ì. Û 400 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ı¤·. ∞ÁÚÈ¿ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜ ˘fi ηٷÛ΢‹ Û ‹Û˘¯Ë ÂÚÈÔ¯‹ ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ¢À∞ƒπ∞-Δƒπ∞ƒπ∞ - Δ∂™™∞ƒπ∞ ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË 78 Ù.Ì. 1Ô˘ Î·È 2Ô˘ ÔÚ. Ì ¿ÚÎÈÓ Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈ·. ∫Ô˘Ù·Ú¤ÏÈ· 120 Ù.Ì., 1Ô˘ ÔÚ. ∫·Ù¿ÏÏËÏÔ ÁÈ· Â·Á/΋ ÛÙ¤ÁË ‰È·ÌÂÚ¤˜. ∞ÓÙˆÓÔÔ‡ÏÔ˘ ÏËÛ›ÔÓ ¢ÈηÛÙËÚ›ˆÓ 85 Ù.Ì. Î·È 150 Ù.Ì. ¶ÂÚÈÔ¯‹ ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 104 Ù.Ì. 2Ô˘ ÔÚ. ∫·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ Ì ¿ÚÎÈÓ Î·È ·Ôı‹ÎË. °ÎÏ·‚¿ÓË ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ ∂ÚÌÔ‡ 106 Ù.Ì. 1Ô˘ ÔÚ. ∫·Ù¿ÏÏËÏÔ ÁÈ· Â·Á/΋ ÛÙ¤ÁË. 2·˜ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 68 Ù.Ì., 2Ô˘ ÔÚ. 30ÂÙ›·˜ ÚÔÛfi„ˆ˜ 2 À/¢ ¡. πˆÓ›· 77 Ù.Ì. Ï‹Úˆ˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ. ∞ÚÈÛÙÔÙ¤ÏÔ˘˜ 71 Ù.Ì. 4Ô˘ ÔÚ. ÚÂÙÈÚ¤, ‰È·ÌÂÚ¤˜, Ï‹Úˆ˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ. ÷Ù˙Ë·ÚÁ‡ÚË 83 Ù.Ì., 4Ô˘ ÔÚ., ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ. ¡. ¢¤ÏÙ· ¡. πˆÓ›·˜ ª∂∑√¡∂Δ∞ 240 Ù.Ì. ÛÙ· ÙÔ‡‚Ï·. ∫·Ó¿ÚË ËÌÈ˘fiÁÂÈÔ 90 Ù.Ì., ÁˆÓÈ·Îfi Ì ·Ï·ÈfiÙËÙ·. ∑ÔÚÌ¿ 130 Ù.Ì. 1Ô˘ ÔÚ. °ˆÓÈ·Îfi Ì 2 ÎÏÂÈÛÙ¿ ¿ÚÎÈÓ Î·È ·Ôı‹ÎË 7ÂÙ›·˜. ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ ∫∂¡Δƒ√ 2ÒÚÔÊÔ ÎÙ›ÚÈÔ 1.200 Ù.Ì. (400 Ù.Ì. ÈÛfiÁÂÈ· ηٷÛÙ‹Ì·Ù·+2ÔÚ. ÙˆÓ 400 Ù.Ì.) ¶. ÕÚˆ˜ 4 ηٷÛÙ‹Ì·Ù· Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 600 Ù.Ì. 2·˜ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 45 Ù.Ì. ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 55 Ù.Ì. Î·È 110 Ù.Ì. ˘fi ηٷÛ΢‹ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Û˘Ó¤ÓˆÛ˘. ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 55 Ù.Ì. Î·È 108 Ù.Ì. ˘fi ηٷÛ΢‹. ∫. §Â¯ÒÓÈ· 78 Ù.Ì. Û 165 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. √π∫√¶∂¢∞ §ÂÊfiηÛÙÚÔ ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙÔ Î‡Ì· 2.300 Ù.Ì. ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. ª·Ï¿ÎÈ 37 ÛÙÚ. ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ Ì ı¤·. ∂ÈÛÎÔ‹˜ 410 Ù.Ì. 2,4 Û.‰. ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ, ·Ó·ÙÔÏÈÎfi. ∞Ï˘Î¤˜ 1,5 ÛÙÚ. ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ Â› Ù˘ §. ∞ıËÓÒÓ. ∫Ï‹Ì· º˘ÙfiÎÔ˘ 14 ÛÙÚ. ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. º˘ÙfiÎÔ 5,3 ÛÙÚ. ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. ÕÊËÛÛÔ˜ 2 ÛÙÚ. ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ ¿ÚÙÈ· Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌ·. ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿ 1,8 ÛÙÚ. ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. μ˘˙›ÙÛ· 4,7 ÛÙÚ. ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ ¿ÚÙÈ· Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌ· Î·È 6 ÛÙÚ. ÂÎÙfi˜ ۯ‰›Ô˘. ªËϛӷ 4 ÛÙÚ. ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤· ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ΔÛ·Áηڿ‰· 1,5 ÛÙÚ. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡. ∞. §Â¯ÒÓÈ· 1.200 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘, ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·. •˘Ófi‚Ú˘ÛË ¶ÔÙÈÛÙÈο 10 ÛÙÚ. ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜ ¡ËÏ›·˜ 12 ÛÙÚ. Î·È 2 ÛÙÚ. Ì ı¤·, ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. À¶∞ƒÃ∂𠶧∏ƒ∂™ ∞ƒÃ∂π√ √π∫√¶∂¢ø¡ ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δø¡ ª∏ ¢∏ª√™π∂À√ª∂¡ø¡ (833)

∞§º∞ ª∂™πΔπ∫√ ∫∞¡Δ∂ƒ∂

------------------------------------

Ιάσονος 77 (έναντι Τράπεζας Πειραιώς) Τηλ. 29160 & 6944/456407 (653)

ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√

¶ø§∂πΔ∞π στο κέντρο της πόλης εκλεκτικό ρετιρέ οροφοδιαμέρισμα 5ου ορόφου 185 τ.μ., σύγχρονης αισθητικής, πολυτελής χρήση υλικών, πολύ μεγάλα μπαλκόνια, θέση στάθμευσης. Kapa ikia ¶∞¶∞ƒπ∑√™ BASSOMPIERRE O.E. Κτηματικές συναλλαγές Ογλ 45 Βόλος Τηλ. 24210-22744 6972-318618 (760)

∫Δ∏ª∞Δ√ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ VOLOS REAL ESTATE Δ™√À∫¡π¢∞™ §∞ª¶ƒ√™ 28˘ √∫Δøμƒπ√À 100 ∫. ∫∞ƒΔ∞§∏ (2Ô˜ √ƒ√º√™) Δ∏§.: 24210-24388 KIN. 6947302966 FAX: 24210-21538

¶ø§∂πΔ∞π ΟΙΚΟΠΕΔΟ 208 τ.μ., Καραγάτς, με προσαν. ΝΑ για οικοδόμηση μεζονέτας.

∞§º∞ ª∂™πΔπ∫√ ∫∞¡Δ∂ƒ∂ Ιάσονος 77 (έναντι Τράπεζας Πειραιώς) Τηλ. 29160 & 6944/456407 (654)

∑∞Ã∞ƒ∞™ ¡π∫√§∞√™ ª√Àƒ∂™π ¶∏§π√À ΔËÏ. 2426049533, 2426048928 ∫ÈÓ. 6948003746 Πωλούνται σε όλο το Πήλιο οικόπεδα, αγροτεμάχια, παλιές οικίες και βίλες καινούργιες πολυτελούς κατασκευής. (834)


ªπ∫ƒ∂™ ∞°°∂§π∂™

34

KYPIAKH 28 IOYNπ√À 2009

∫Δ∏ª∞Δ√ª∂™πΔπ∫∞ ™√§π¢∞∫∏™ ∂ıÓ. ∞ÓÙ›ÛÙ·Û˘ 296 ∞°ƒπ∞ ΔËÏ. 24280-92758 ÎÈÓ. 6947-998278 ¶ø§∂πΔ∞π μfiÏÔ˜ - √͢ÁfiÓÔ ÈÛfiÁÂÈÔ ‰ÈÒÚ. ηÙÔÈΛ·˜ 96 Ù.Ì., ·˘Ï‹. μfiÏÔ˜, ∞Á. ™Ù¤Ê·ÓÔ˜ ‰‡Ô ÔÈÎfi‰· ÙˆÓ 530 Ù.Ì. μfiÏÔ˜, ÔÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· 94 Ù.Ì. ÂÈψ̤ÓÔ (∫·ÚÔÏ›‰Ô˘). μfiÏÔ˜, ∞Á. ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ ÁηÚÛÔÓȤڷ 24 Ù.Ì., Î·È 2¿ÚÈ 44 Ù.Ì. μfiÏÔ˜, ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 50 Ù.Ì., 40.000 ∂. ¡. πˆÓ›·, πÎ¿ÚˆÓ ‰‡Ô ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· 30 Ù.Ì. ™Ù·ÁÈ¿Ù˜, ÔÏ˘ÙÂÏ‹˜ ‚›Ï· 190 Ù.Ì., Û ÔÈÎfi. 818 Ù.Ì. 5 ˘ÓÔ‰ˆÌ., ‚ÔËıËÙ. ¯ÒÚÔÈ, Áηڿ˙ Î.Ï. ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜, ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜ ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.250 Ù.Ì. 100.00 ∂. ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ· - ∫Ô˘ÎÔ˘Ú¿‚·, ‰ÈÒÚÔÊË ·Ï·È¿ ÔÈΛ·. ∞ÁÚÈ¿ - μ·Úο ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 55 Ù.Ì., Û 260 Ù.Ì., ÔÈÎfi‰Ô. ∞ÁÚÈ¿ - μ·Úο ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 60 Ù.Ì., Û 150 Ù.Ì., ÔÈÎfi‰Ô. ∞ÁÚÈ¿ - ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 50 Ù.Ì., ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ. ∞ÁÚÈ¿, ÁηÚÛÔÓȤڷ ΤÓÙÚÔ 37.000 ∂. ∞ÁÚÈ¿ - ΤÓÙÚÔ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 205 Ù.Ì., Û 485 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ı¤·. ∞ÁÚÈ¿ - μ·Úο ‰ÈÒÚÔÊÔ Î·Ú·ÁÈ·› 200 Ù.Ì., Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 320 Ù.Ì. ∞ÁÚÈ¿ ™Ô˘ÙÚ·Ï› ·ÓÂÍ¿ÚÙ. ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜ 145, 155, 160, Î·È 200 Ù.Ì. ∞ÁÚÈ¿ ™Ô˘ÙÚ·Ï› ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈ· 60, 90 Î·È 107 Ù.Ì. ∞ÁÚÈ¿, ÎÙ‹Ì· 8 ÛÙÚ¤ÌÌ. ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ Ì ʷÓÙ·ÛÙÈ΋ ı¤·. ∞ÁÚÈ¿, ÎÙ‹Ì· 2 ÛÙÚ¤ÌÌ. ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. ∞ÁÚÈ¿ - μ·Úο ÔÈÎfiÂ‰Ô 320 Ù.Ì. ∞ÁÚÈ¿ - §‡ÎÂÈÔ ÔÈÎfiÂ‰Ô 610 Ù.Ì. ∞ÁÚÈ¿, ÔÈÎfi‰· 320 Ù.Ì. Î·È 430 Ù.Ì. ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ (12 ∞ÔÛÙfiÏÔ˘˜). ∞ÁÚÈ¿, ÔÈÎfi‰· ·fi 350 ¤ˆ˜ 700 Ù.Ì. ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ. ∞ÁÚÈ¿, ÔÈÎfi‰· ·fi 200, 350, 400 Î·È 700 Ù.Ì. (∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜, ÂÚÈÔ¯‹ 4). ¶Ï·Ù·Ó›‰È· ÎÙ‹Ì· 2 ÛÙÚÂÌÌ¿ÙˆÓ ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. ∫. §Â¯ÒÓÈ· - μÚԯȿ 4 ÛÙÚ¤ÌÌ. Ì ı¤·. ∫. §Â¯ÒÓÈ· ÔÈÎfiÂ‰Ô 848 Î·È 1.500 Ù.Ì. ΤÓÙÚÔ. ∫. ¡ÂÚ¿ ÔÈÎfiÂ‰Ô 450 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ∫. ¡ÂÚ¿ ÔÈÎfi‰· 1.288, 400 Î·È 500 Ù.Ì. ∞. °·Ù˙¤·, ·Ï·È¿ ÔÈΛ· 90 Ù.Ì., Û ÔÈÎfi. 500 Ù.Ì. ¢Ú¿ÎÂÈ· ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 90 Ù.Ì., Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 610 Ù.Ì. ¢Ú¿ÎÂÈ·, ·Ó·Î·ÈÓ. ‰ÈÒÚÔÊÔ ·Ú¯ÔÓÙÈÎfi Ì ˘fiÁÂÈÔ 300 Ù.Ì., Î·È ·Ú¿ÛÈÙÔ 80 Ù.Ì Û ÔÈÎfi. 700 Ù.Ì. ¶ÈӷοÙ˜ ‰ÈÒÚÔÊË ·Ï·È¿ ÔÈΛ· 180 Ù.Ì. Û 270 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹ - ‰ÈÒÚÔÊË ¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· Ì ·˘Ï‹. ÕÊËÛÔ˜, ¤ÙÚÈÓË Î·ÙÔÈΛ· 80 Ù.Ì. Ì ı¤·. ªËÏȤ˜, ‰ÈÒÚ. ÔÈΛ· 236 Ù.Ì. Û ÔÈÎfi. 510 Ù.Ì. Ì ı¤·. ªËϛӷ, ‰ÈÒÚ. ÔÈΛ· Û ÔÈÎfi. 700 Ù.Ì. Ì ı¤·. ΔÛ·Áηڿ‰· - ∞Á. ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜, ·Ï·È¿ ÔÈΛ· ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ. §ÂÊfiηÛÙÚÔ ÔÈÎfiÂ‰Ô 5.300 Ù.Ì., ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· Ì ı¤·. μ˘˙›ÙÛ· - ÔÈÎfiÂ‰Ô 2 ÛÙÚ¤Ì. ΤÓÙÚÔ. ΔÚ›ÎÂÚÈ - ‰ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· (ηٿÏÏËÏË Î·È ÁÈ· Â·ÁÁ. ¯Ú‹ÛË). ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂π™ μ˘˙›ÙÛ· - ·Ú·‰ÔÛÈ·Îfi˜ ÍÂÓÒÓ·˜ 7 ‰ˆÌ·Ù›ˆÓ. μ˘˙›ÙÛ· 40 ÛÙÚÂÌ. ı¤·, Â·ÁÁ. ¯Ú‹ÛË. ΔÚ›ÎÂÚÈ - ‰ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π μfiÏÔ˜ - ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜, Ì ∫·ÚÙ¿ÏË (ÁÚ·Ê›Ô) 29 Ù.Ì. ∞ÁÚÈ¿ - ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· 70 Ù.Ì., Î·È 53 Ù.Ì. (835)

-----------------------------------KTHMATπ∫∂™ ™À¡∞§§∞°∂™ ¶∞´¶∞∏ ∑ø°ƒ∞ºπ∞ §ÒÚË 1 & π¿ÛÔÓÔ˜ (4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜) Δ.∫. 38221, μ√§√™ Δ∏§. 24210-25846, FAX. 24210-20267

¶ø§√À¡Δ∞π ∞. √π∫√¶∂¢∞ 1. √ÈÎfiÂ‰Ô 211 Ù.Ì. ÛÙËÓ ¶ÈÓ‰¿ÚÔ˘ - ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ˘. 2. √ÈÎfiÂ‰Ô ÛÙËÓ ∞ӷηÛÈ¿ 632 Ù.Ì., Ì ·Ï·È¿ ¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ·. μ. ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ 1. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 117 Ù.Ì., 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ Ì ·Ôı‹ÎË Î·È Áηڿ˙ 5ÂÙ›·˜ ∫Ô˘ÓÙÔ˘ÚÈÒÙË ™ÔψÌÔ‡. 2. °Î·ÚÛÔÓȤڷ 21 Ù.Ì., °ÎÏ·‚¿ÓË - °·˙‹. 3. °Î·ÚÛÔÓȤڷ ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÛÙË ¡Â¿ÔÏË. 4. ¢˘¿ÚÈ Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ÛÙË ¡Â¿ÔÏË. 5. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 117 Ù.Ì., ÛÙË μÏ·¯¿‚· - ª·ÁÓ‹ÙˆÓ 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜. °. ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ 1. πÛfiÁÂÈÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· 34,5 Ù.Ì., ÛÙËÓ °ÎÏ·‚¿ÓË 83 Ì ·Ù¿ÚÈ. 2. πÛfiÁÂÈÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· 120 Ù.Ì., ÛÙË ¡Â¿ÔÏË. 3. ∫·Ù¿ÛÙËÌ· ÛÙÔÓ 3Ô fiÚÔÊÔ 33 Ù.Ì., ÛÙËÓ ∂ÊÔÚ›· μfiÏÔ˘. ¢. ∞°ƒ√Δ∂ª∞Ãπ∞ 1. √ÈÎfiÂ‰Ô 12 ÛÙÚÂÌ. ∞Á. ¶·Ú·Û΢‹. 2. √ÈÎfiÂ‰Ô 485 Ù.Ì., ÛÙ· ∫‹È·. 3. ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 16 ÛÙÚÂÌ. ÛÙȘ ∞Ï˘Î¤˜. 4. ¢Ú¿ÎÂÈ· 4 ÛÙÚÂÌ. 5. ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 3,5 ÛÙÚÂÌ. ÛÙ· ∞˚‚·ÏÈÒÙÈη. 6. ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 8 ÛÙÚÂÌ., Ì ÂÏȤ˜ ÛÙÔÓ •ËÚfiηÌÔ. 7. ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ ÛÙÔ ¢ÈÌ‹ÓÈ 10 ÛÙÚÂÌ. Ì ·Ì˘Á‰·ÏȤ˜ ‰›Ï· ÛÙÔ Á‹Â‰Ô μ’ ∑√∂ ÎÙ›˙ÂÈ 200 Ù.Ì. ∂. ¶∏§π√ - ¶∞ƒ∞£∞§∞™™π∞ 1.√ÈÎfiÂ‰Ô ÛÙ· ¶Ï·Ù·Ó›‰È· 2 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù· ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ 50 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. 2. √ÈÎfiÂ‰Ô 1.055 Ù.Ì. ÛÙÔ ∫·Ù˯ÒÚÈ. 3. ™ÙÔ ™ˆÚfi (∞Á. ™Ù¤Ê·ÓÔ) ‰‡Ô (2) ÔÈÎfi‰·. 4. √ÈÎfiÂ‰Ô ÛÙ· ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿ (∑ÂÚ‚fi¯È·) 406 Ù.Ì., ÎÙ›˙ÂÈ 128 Ù.Ì. ∑. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™ 1. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· ÛÙÔÓ ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ˘ Ì ÔÈÎfi‰Ô. 2. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· ÙÚÈÒÚÔÊË 260 Ù.Ì. ÛÙË ¢ËÌ¿Ú¯Ô˘ °ÂˆÚÁÈ¿‰Ô˘.

3. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· ‰ÈÒÚÔÊË 300 Ù.Ì., Ì Áηڿ˙ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 225 Ù.Ì. 4. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· ÛÙËÓ ∫Ô˘Ù·Ú¤ÏÈ· Ì £·Ï‹ ÁˆÓ›· 73 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 126 Ù.Ì. ∏. ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂π™ 1. ¶ˆÏÂ›Ù·È Âȯ›ÚËÛË Ì „ËÊȷΤ˜ ÂÎÙ˘ÒÛÂȘ, Ì ¤ÈÏ· Î.Ï. 2. ¶ˆÏÂ›Ù·È ÎÂÓÙÚÈ΋ Âȯ›ÚËÛË ‚È‚ÏÈÔˆÏ›Ԣ. (837)

-----------------------------------∫Δ∏ª∞Δ√ª∂™πΔπ∫∏ ª∞°¡∏™π∞™ ¶∞¶∞¶√™Δ√§√À ™Δ∞ª∞Δπ∞ ƒ√™Δøμ 39 μ√§√™ ΔËÏ. 24210-33730 Î·È 24210-56010 ÎÈÓ. 6977 876175 e-mail: info@ktimamag.gr

¢IAMEPI™MATA Γαζή - Χατζηαργύρη 115 τ.μ. γωνιακό 5ος ορ. 140.000 Ε. Ν. Δημητριάδα 97 τ.μ. 1ος ορ. 100.000 Ε Θεσσαλονίκη, Νεοχωρούδα 92 τ.μ. με 45 τ.μ. σοφίτα και υπόγειο MONOKATOIKIE™ Διμήνι 2ώροφο 115+115 τ.μ. οικόπ. 700 τ.μ, θέα Άνω Βόλος μεζονέτα 145 τ.μ., καινούργια, 500 τ.μ., οικόπεδο, θέα, εύκολη πρόσβαση, μοναδική, 340.000 Ε. Αγριά Σουτραλί μεζονέτα 165 τ.μ. τζάκι, γκαράζ, καινούρια 250.000 Ε Πορταριά 2ώροφο 100 + 100 τ.μ. οικόπ. 800 τ.μ. θέα 220.000 Πορταριά οικία 80 τ.μ. οικόπ. 400 τ.μ. θέα 180.000 Φυτόκο 2ώροφο 200+40 τ.μ., οικόπ. 2.700 τ.μ. θέα 300.000 Μακρινίτσα, πλατεία 3όροφο 240 τ.μ., οικόπ. 690 τ.μ., 350.000 Ε Πορταριά οικία 100 τ.μ., οικόπ. 300 τ.μ., 200.000 Πορταριά μεζονέτα 125 τ.μ., καινούρια, θέα, 220.000 OIKO¶E¢A-KTHMATA Πάλτση κτήμα 500 τ.μ. 8.000 Ε Χόρτο κτήμα 2 στρ. 13.000 Ε Πορταριά Αλυκόπετρα 9 στρ. με καλύβι και νερό 50.000

Αλαμάνας (έναντι Τσαλαπάτα) 2.200 τ.μ. τρίφατσο και 820 τ.μ. γωνιακό Πορταριά Κάραβας οικόπ. 213 τ.μ., κτίζει 128 τ.μ., θέα, 45.000 Αγριά, 5,7 στρ. με ελιές, θέα Παγασητικό, τετραγωνισμένο, 160.000Ε. Άφησσος, Λαγούδι 6,5 στρ. όριο οικισμού, θέα, δρόμος, 180.000 Ε Κάτω Γατζέα ελαιόκτημα, 3 στρ., οικοδομήσιμο, με καλύβι, 100.000Ε. Ν. Ιωνία Lidl 3.000 τ.μ. Άφησσος, Λαγούδι, κτήμα 8 στρ., θέα, πρόσβαση, 350.000 Ε Πορταριά Μετόχι 4,2 στρ. 120.000 Πορταριά Μετόχι επί της Ε.Ο. 6 στρ. Μάραθος 8 στρ. 100.000 Ε Άγιος Στέφανος Σωρός 650 τ.μ. 50.000 Ε Πορταριά Αγ. Ιωάννης 3 στρ. 100.000 Πορταριά, Αγ. Τριάδα 4 στρ., 50.000 Χρυσή Ακτή Παναγίας 350 τ.μ. 55.000 Ε °PAºEIA - KATA™THMATA Άφησσος Αμποβός 2ώροφος ξενώνας

Ιάσονος 4ώροφο κτίριο 850 τ.μ. λουξ μοναδικό Δημητριάδος 2ώροφο επαγγγελματικό ακίνητο, 3φατσο, διατηρητέο. Δράκεια 2όροφος ξενώνας καινούριος Αργοναυτών επαγγελματικό ακίνητο, οικόπεδο 560 τ.μ. Χάνια, κεντρικό εστιατόριο 120 τ.μ., οικόπ. 1.000 τ.μ. Ιάσονος γραφείο 54 τ.μ., γωνιακό και 22 τ.μ., 1ου ορ. Α’ ΒΙ.ΠΕ. εργοστάσιο 400 τ.μ., οικόπ. 2.500 τ.μ. Καλά Νερά ξενοδοχείο κεντρικό 28 δωματίων Κ. Λεχώνια ξενώνας 3ώροφος καινούργιος λουξ, οικόπδ. 1.500 τ.μ. μοναδικός. Καλά Νερά ξενώνας 2ώροφος στην παραλία. Σκιάθος, Κουκουναριές, μεγάλο, σύγχρονο ξενοδοχειακό συγκρότημα. Πήλιο, Χάνια μεγάλη κεντρική πολυτελής ξενοδοχειακή μονάδα Φυτόκο επαγγ. κτίριο 130 τ.μ. οικόπ. 460, κεντρικό, θέα. (838)

-----------------------------------ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ ∫ø¡/¡√™ ¢πμ∞¡∏™ ∫. ∫∞ƒΔ∞§∏ 97 Δ∏§. 24210 28995-34067 ∫π¡. 6944-523583 divanis1@otenet.gr www.estatedivanis.gr

∂˘Î·Èڛ˜: 1. Πωλείται επικερδέστατη επιχείρηση εστιατόριο στο κέντρο του Βόλου 2. Λαρίσης 23.000τμ. με 110μ. φάτσα Λ13 ªÔÓÔηÙÔÈ˘: 1. Άλλη Μεριά μεζονέτα 218τμ. σε 300τμ. οικόπεδο ημιτελές Ι35 2. Δημητριάδα Αγχιάλου μεζονέτα ημιτελής 277τμ. Β19 3. Άνω Βόλος οικία 80τμ. σε 1.350τμ. οικόπεδο Μ20 4. º˘ÙfiÎÔ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 400ÙÌ. Û 2.200ÙÌ. ÔÈÎ. ÔÏÏ¿ extra, ηٷÏËÎÙÈ΋ ı¤· Δ33 5. Αλυκές οικία 102τμ. σε 330τμ. οικόπεδο Κ49 6. Σκιάθος μεζονέτα 195τμ. σε 4.000τμ. οικόπεδο με πισίνα Δ33 7. Ν. Ιωνία μεζονέτα 172τμ. σε 123τμ. οικόπεδο πλήρως ανακαινισμένη Φ10 8. Χάνια διώροφη οικία 90τμ.σε 1200τμ. οικόπεδο Η60 9. Αγ. Γεώργιος Νηλείας πέτρινη οικία 94τμ. σε 359τμ. οικόπεδο Ζ1 10. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ ‚›Ï· 265ÙÌ. Û 4.500ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ∏20 11. Γατζέα 4 αυτόνομες μεζονέτες από 150τμ. η κάθε μια σε 300τμ. οικ. Φ50 12. Πλατανίδια 2 αυτόνομες μεζονέτες 135τμ. έκαστος σε 250τμ. οικόπεδο Φ50 13. Μούρεσι μεζονέτα 190τμ. σε 4.050τμ. οικόπεδο Γ31 14. Παλαιά οικία πέτρινη 85τμ. σε 402τμ.

οικόπεδο Ε51 ¢È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù·: 1. Ιάσονος 80τμ., 4ου ορόφου Ζ15 2. Γκλαβάνη καινούρια μεζονέτα 105τμ., πολλά extra Θ21 3. Κουντουριώτου 3 διαμερίσματα των 100τμ. καινούρια Η22 4. Κουταρέλια 70τμ. 3ου ορόφου διαμπερές Π3 5. Μαγνήτων διαμέρισμα 3άρι 86τμ. στον 4ο όροφο Β2 6. Σπυρίδη 3άρι 75τμ. γωνιακό 4ου ορόφου (επαγγελματική στέγη) Η50 7. Γκλαβάνη 78τμ. διαμπερές 2ου ορόφου Ε50 √ÈÎfi‰·: 1. Μάραθος 450τμ. με θέα τη θάλασσα Κ18 2. Γαζή 302τμ. γωνιακό Θ20 3. Παλαιά γωνιακό οικόπεδο 476τμ. Τ8 4. Πτελεός (Πηγάδι) οικόπεδο 1.500τμ Τ23 5. Άνω Βόλος 560τμ. με θέα το Βόλο Κ20 6. Βυζίτσα 1.094τμ. επάνω σε δρόμο Ξ33 7. §Â¯ÒÓÈ· 8.000ÙÌ. ÁˆÓÈ·Îfi ƒ10 8. Ν. Δημητριάδα 611τμ. με οικία 80τμ. Ξ15 9. Κάλαμος οικόπεδο 13.500τμ. με 87τμ.οικία και πέτρινη αποθήκη 108τμ. Δ10 10. ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜ πˆÏÎÔ‡ 500ÙÌ. ÂÚ›Ô˘ ƒ13 11. Μηλίνα (βαθιά σπηλιά) 4.300τμ. δίπλα στη θάλασσα Η33 12. Σωρός 600τμ. Η40 13. Άλλη Μεριά 7.500τμ. Ε43 14. ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ ÓÔÛÔÎÔÌÂ›Ô ÔÈÎfiÂ‰Ô 900ÙÌ. Ã10 15. Πορταριά 4.017τμ. οικόπεδο Χ22 16. Πορταριά 2.323τμ. οικόπεδο με 80μ. φάτσα Χ22 17. Πορταριά 293τμ. μεσαίο Φ55 18. Κουκουράβα 947τμ. Δ8 ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯È·: 1. Μάραθος 2.900τμ. Η12 2. Βυζίτσα 24.246τμ. κατάλληλο για ξενοδοχειακή μονάδα Ε33 3. ™ÎfiÂÏÔ˜ 26.600ÙÌ. ηٿÏÏËÏÔ Î·È ÁÈ· ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô ∂1 4. ªËϛӷ 5.500ÙÌ. ‰›Ï· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· ∏45 5. Μηλίνα 17.500τμ. με θέα τη θάλασσα Ν8 6. ¢ÈÌ‹ÓÈ 15.817ÙÌ. Ì ı¤· ÙÔ μfiÏÔ Î·Ù¿ÏÏËÏÔ Î·È ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÛÙ¤ÁË ∑11 √ÏfiÎÏËÚ· ÎÙ›ÚÈ·: 1. ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜ ËÌÈÙÂϤ˜ 330ÙÌ. ÚÔÔÙÈ΋ 392ÙÌ. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 330ÙÌ. ∞38 2. Κεντρικό κτίριο 1.500τμ. πέτρινο σε 587τμ.οικόπεδο Ε2 ∫·Ù·ÛÙ‹Ì·Ù·: 1. ∞ıËÓÒÓ Î·Ù¿ÛÙËÌ· - ‚ÈÔÙ¯ÓÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ ÎÂÓÙÚÈÎfiÙ·ÙÔ 600ÙÌ. Δ6 2. ÕÛÚ˜ ¶ÂÙ·ÏÔ‡‰Â˜ ηٿÛÙËÌ· 228ÙÌ. Û 382ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô §31 3. ¶·Ï·È¿ ηٿÛÙËÌ· ¤ÙÚÈÓÔ 185ÙÌ. Û 278ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ∑5 4. ™Ù·ÁÈ¿Ù˜ 68ÙÌ. Û 120ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì Âȯ›ÚËÛË ƒ2 5. ∂ÚÌÔ‡ ηٿÛÙËÌ· 150ÙÌ. Ì 80ÙÌ. ·Ù¿ÚÈ ÎÂÓÙÚÈÎfiÙ·ÙÔ •15 6. ¢. °ÂˆÚÁÈ¿‰Ô˘ 25ÙÌ. + 10ÙÌ. ·Ù¿ÚÈ ª14 7. ¢ÂÏËÁÈÒÚÁË ÈÛfiÁÂÈÔ55ÙÌ.,·Ù¿ÚÈ 55ÙÌ., ˘fiÁÂÈÔ 55ÙÌ. ¢14 8. °ÎÏ·‚¿ÓË Î·Ù¿ÛÙËÌ· 60ÙÌ. Ì 30ÙÌ. ·Ù¿ÚÈ ∂44 9. ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË 206ÙÌ. ∏2 10. ∞ıËÓÒÓ 170ÙÌ. ÎÙ›ÛÌ· + 70ÙÌ. 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ Û 1.340ÙÌ. ÔÈÎ. Δ4 11. ∞ıËÓÒÓ Î·Ù¿ÛÙËÌ· 500ÙÌ. °10 ∂ȯÂÈÚ‹ÛÂȘ: 1. ¶ˆÏÂ›Ù·È ÂÈÎÂÚ‰¤ÛÙ·ÙË Âȯ›ÚËÛË ·¤Ó·ÓÙÈ ·fi ÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô ÙÔ˘ ÓÔÛÔÎÔÌ›Ԣ μ20 2. ¶ˆÏÂ›Ù·È ÛÙÔ ¶‹ÏÈÔ Âȯ›ÚËÛË ÂÛÙÈ·ÙÔÚ›Ô˘ 150ÙÌ. + 150ÙÌ.˘fiÁÂÈÔ ∞8 μÈÔÙ¯ÓÈÎÔ› ¯ÒÚÔÈ: 1. μ’ μÈÔÌ˯·ÓÈ΋ ‚ÈÔÙ¯ÓÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 4.500ÙÌ. Û 12.300ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô £24 2. ∞’ μÈÔÌ˯·ÓÈ΋ ‚ÈÔÙ¯ÓÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 1.500ÙÌ. Û 4.360ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô μ21 3. ¡Â¿ÔÏË μÈÔÙ¯ÓÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 340ÙÌ. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.400ÙÌ. ∫5 ∂ÚÁÔÛÙ¿ÛÈ·: 1. ∞’ μπ.¶∂. μfiÏÔ˘ 1800ÙÌ. ÂÚÁ·ÛÈ·Îfi˜ ¯ÒÚÔ˜ Û 3.000ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ø10 ∂ÓÔÈÎÈ¿ÛÂȘ: 1. π¿ÛÔÓÔ˜ ηٿÛÙËÌ· 130ÙÌ. ÈÛfiÁÂÈÔ, 130ÙÌ. 1Ô˜ ÔÚ., 80ÙÌ. 2Ô˜ ÔÚ. ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ ¶5 2. ™ÙËÓ πˆÏÎÔ‡ (∫·ÏÏÈı¤·) ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· ÔÏ˘ÙÂϤÛÙ·ÙË 184ÙÌ. (2À/¢, 2 ÏÔ˘ÙÚ¿, 2 Ù˙¿ÎÈ·, Û·ÏÔÓÔÙÚ·Â˙·Ú›·, ÎÔ˘˙›Ó·) Ï‹Ú˜ ·Ó·Î·Ù·Û΢‹, ηٿÏÏËÏÔ Î·È ÁÈ· È·ÙÚÂ›Ô ∞1 3. Παλαιά κατάστημα 1.000τμ.(ισόγειο + 1ος όροφος) σε 1.000τμ. οικόπεδο Π15 4. Υψηλάντου κατάστημα 1.200τμ. Ζ2 5. Ιάσονος κατάστημα 38τμ. με 38τμ. πατάρι Π1 6. Διμήνι καινούριος βιοτεχνικός χώρος 650τμ. σε 3.000τμ. οικόπεδο Α10 7. Παλαιά κατάστημα πέτρινο 129τμ. Μ18 8. 54Ô˘ ™˘ÓÙ¿ÁÌ·ÙÔ˜ 50ÙÌ. 4Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ∂45 9. ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ ηٿÛÙËÌ· 30ÙÌ. •3 10. ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË Î·Ù¿ÛÙËÌ· 84ÙÌ. ÁˆÓÈ·Îfi ∂40 11. Σπυρίδη 3άρι 75τμ. γωνιακό 4ου ορόφου (επαγγελματική στέγη) Η50 12. Μεταμορφώσεως 2 διαμερίσματα 105τμ. και 87τμ. διαμπερή Κ20 13. Αντωνοπούλου 40τμ. 2ου ορόφου Ζ40 14. Νεάπολη 170τμ. βιοτεχνικός αποθηκευτικός χώρος σε 2.500τμ. οικόπεδο Δ70 15. Τοπάλη 45τμ. στον ημιώροφο Α 10 16. Αργοναυτών επαγγελματική στέγη 80τμ. πρόσοψη Δ50 17. Πολυμέρη 85τμ. 1ου ορόφου καινούριο Ε40 18. Διμήνι 400τμ. βιοτεχνικός χώρος σε 550τμ. οικ. Ρ6 19.Ορφανοτροφείου 2 καταστήματα α) 113.63τμ. και β) 65τμ. Ε40 20. Ιάσονος κατάστημα 250τμ. + 200τμ. πατάρι γωνιακό Α 99 21. ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 63ÙÌ. 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ηٿÏÏËÏÔ Î·È ÁÈ· Â. ÛÙ¤ÁË (ÓÔÛÔÎÔÌ›Ô) ¢33 22. Πήλιο (τουριστικός προορισμός) επιχείρηση εστιατορίου 150τμ. πλήρως εξοπλισμένη Α8 ¶∞¡Δ∞ ª∂ ™∂μ∞™ª√ ™Δ√¡ ¶∂§∞Δ∏ (840)

™√ºπ∞ Ã∞§∫π∞ REAL ESTATE - ∂∫Δπª∏™∂π™ ∞∫π¡∏Δø¡ ™¶Àƒ√À ™¶Àƒπ¢∏ 38, μ√§√™ Δ∏§. 2421076146-76147 & 6944504791 www.sofiahalkia.gr √π∫π∂™ - ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ ¡. πø¡π∞: ¶ˆÏÂ›Ù·È ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 86 Ù.Ì. Ì ·Ôı‹ÎË 10 Ù.Ì. ÛÙÔÓ 3Ô fiÚÔÊÔ Û ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Î·È Ì ÔÏÏ¿ extra. ΔÈÌ‹: 105.000 ∂ μ√§√™: ¶ˆÏÂ›Ù·È ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 125 Ù.Ì. ÛÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ fiÚÔÊÔ, Û ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Ì ÂÚÈÌÂÙÚÈο Ì·ÏÎfiÓÈ· Â› Ù˘ Ô‰Ô‡ ¡ÈÎÔÙÛ¿Ú· 130,000∂ ¡∂∞ πø¡π∞: ¶ˆÏÂ›Ù·È ÓÂfi‰ÌËÙÔ ÚÂÙÈÚ¤ Â› Ù˘ μ˘˙·ÓÙ›Ô˘ ÛÙÔÓ 5Ô fiÚÔÊÔ 97,5 Ù.Ì., Ì ÌÂÁ¿ÏË ‚ÂÚ¿ÓÙ·, ‰È·ÌÂÚ¤˜. ΔÈÌ‹ 130,000∂ ∞§À∫∂™: ¶ˆÏÂ›Ù·È Î·ÙÔÈΛ· 70 Ù.Ì. 2 ˘ÓÔ‰ˆÌ¿ÙÈ·, Û·ÏfiÓÈ, Ì Ù˙¿ÎÈ, ÂÓÙÔȯÈṲ̂ÓË ÎÔ˘˙›Ó· ÌÂÁ¿ÏË ‚ÂÚ¿ÓÙ· Ì ı¤·, ÏËÛ›ÔÓ Ù˘ ¢Ô˘ÏΤÚÔÁÏÔ˘, 300 ̤ÙÚ· ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ∂•√Ãπ∫∞ ™∫√¶∂§√™: ¶ˆÏÂ›Ù·È ·Ú·‰ÔÛȷ΋ ηÙÔÈΛ· Û 4 Â›‰· ÛÙË ÃÒÚ· Û˘ÓÔÏÈÎÔ‡ ÂÌ‚·‰Ô‡ 263 Ù.Ì. ΔÈÌ‹ 160.000∂ ªÔÓ·‰È΋ ¢ηÈÚ›·. ™∫π∞£√™: ¶ˆÏÔ‡ÓÙ·È ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜ ·fi 92 Ù.Ì. ¤ˆ˜ 100 Ù.Ì. ÛÙË ı¤ÛË ¿Óˆ ·fi ÙË ÌÂÁ¿ÏË ¿ÌÌÔ Ì ‰ÈÎfi ÙÔ˘˜ ΋Ô ·fi 500 Ù.Ì. Î·È ¿Óˆ. ∞ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤· Û fiÏÔ ÙÔ ∞ÈÁ·›Ô. ∂Í·ÈÚÂÙÈ΋ ÂÚ›ÙˆÛË, ·Í›˙ÂÈ Ó· ÙÔ ‰Â›ÙÂ. ™∫π∞£√™: ¶ˆÏÂ›Ù·È ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ ÓËÛÈÔ‡ 82 Ù.Ì. ªÈ· Ôχ ηϋ Â¤Ó‰˘ÛË ÁÈ· Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜. Δ™∞°∫∞ƒ∞¢∞ ¶∏§π√À: ¶ˆÏÂ›Ù·È ÔÈÎfiÂ‰Ô 3630 Ù.Ì. (™˘ÓÔÈΛ· ∞Á›Ô˘ Δ·ÍÈ¿Ú¯Ë), Ì ÓÂfi‰ÌËÙË Î·ÙÔÈΛ· 97 Ù.Ì. & ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙÔ ÍÂÓÒÓ· 40 Ù.Ì. ÂÈψ̤ÓÔ, Ì ÙËÓ ÚÔÔÙÈ΋ Ó· Á›ÓÂÈ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ·, ΋Ô˜ Ì ÔˆÚÔÊfiÚ· ‰¤ÓÙÚ· & ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ηٷÛ΢‹˜ ÈÛ›Ó·˜. ª√Àƒ∂™π - ¶∏§π√À - ∞•π∑∂π ¡∞ Δ√ ¢∂πΔ∂: ¶ˆÏÂ›Ù·È 2ÒÚÔÊË Œ·˘ÏË 160 Ù.Ì. Û˘Ó 40 Ù.Ì. ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙË ÁηÚÛÔÓȤڷ Û ·fiÛÙ·ÛË ·Ó·ÓÔ‹˜ ·fi ÙËÓ ¡Ù·ÌÔ‡¯·ÚË Î·È ¶·¿ ¡ÂÚfi, Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚·ÓÔ̤ÓÔ˘ Ì fiÏÔ ÙÔÓ ÔÈÎÈ·Îfi ÂÍÔÏÈÛÌfi. ΔÂÚ¿ÛÙÈ· ·˘Ï‹ Î·È ı¤· fiÏÔ ÙÔ ∞ÈÁ·›Ô. ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ ™∫π∞£√™: ¶ˆÏÔ‡ÓÙ·È Î·Ù·ÛÙ‹Ì·Ù· ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜ Ù˘ ™ÎÈ¿ıÔ˘, 110 Ù.Ì. Î·È 72 Ù.Ì. ÌÈÛıˆÌ¤Ó·, Ì Ôχ ηϋ ·fi‰ÔÛË. √π∫√¶∂¢∞ ∞§§∏ ª∂ƒπ∞: ¶ˆÏÂ›Ù·È ÔÈÎfiÂ‰Ô 835 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ Ì ÚfiÛÔ„Ë ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ 43 ̤ÙÚ· Î·È 453 Ù.Ì. ‰fiÌËÛË. ¶·ÓÔÚ·ÌÈ΋ ı¤· fiÏÔ ÙÔ ¶·Á·ÛËÙÈÎfi. ∂Í·ÈÚÂÙÈ΋ ÂÚ›ÙˆÛË. •À¡√μƒÀ™∏: ¶ˆÏÔ‡ÓÙ·È 2 ÔÈÎfi‰· 7 & 10 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù· ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·, ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌ· Î·È Ù· ‰‡Ô, 3,5 ¯ÏÌ. ·fi ÙËÓ ·Ó¤ÌÔÚÊË ·Ú·Ï›· ÙˆÓ ¶ÔÙÈÛÙÈÎÒÓ •˘Ófi‚Ú˘Û˘. ÕÏÂÙË ı¤· fiÏÔ ÙÔ ∞ÈÁ·›Ô. ¡∂∞ ∞°Ãπ∞§√™ - Õ°π√™ °∂øƒ°π√™ ∫À¡∏°ø¡: ¶ˆÏÂ›Ù·È ÔÈÎfiÂ‰Ô 173 Ù.Ì., ÙÔ ÔÈÎfiÂ‰Ô ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ·fiÛÙ·ÛË 150 ̤ÙÚˆÓ ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ· ¡∂∞ ¢∏ª∏Δƒπ∞¢∞: ¶ˆÏÂ›Ù·È ÔÈÎfiÂ‰Ô 300 Ù.Ì., ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ 240 Ù.Ì. ∞§À∫∂™: ¶ˆÏÂ›Ù·È ÔÈÎfiÂ‰Ô 300 Ù.Ì. ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ∞ƒ°∞§∞™Δ∏: ª¤Û· ÛÙÔ ¯ˆÚÈfi ˆÏÂ›Ù·È ÔÈÎfiÂ‰Ô 3 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù· Ì ı¤·, ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ∫·Ì¿Ú·. ΔÈÌ‹ ÒÏËÛ˘ 75.000∂ Δ™∞°∫∞ƒ∞¢∞ ¶∏§π√À: ¶ˆÏÂ›Ù·È ÔÈÎfiÂ‰Ô ÛÙË Û˘ÓÔÈΛ· ∞Á. ∫˘Úȷ΋˜ Ì ÂÌ‚·‰fiÓ 1100 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘, ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ, Ì ı¤· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ∫·Ù·ÏËÎÙÈÎfi ÔÈÎfi‰Ô. ¶∞¶∞ ¡∂ƒ√: ¶ˆÏÂ›Ù·È ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ ÛÙÔ ¶¿· ¡ÂÚfi ¶ËÏ›Ô˘ Ì ÂÌ‚·‰fiÓ 2.208,58 Ù.Ì. ¿ÚÙÈÔ & ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ Ì ˘¤ÚÔ¯Ë ı¤· fiÏÔ ÙÔ ∞ÈÁ·›Ô °§ø™™∞ ™∫√¶∂§√À: ¶ˆÏÂ›Ù·È ÔÈÎfiÂ‰Ô 3579,49 Ù.Ì., ı¤ÛË “ª·¯·Ï¿” , ÂÎÙfi˜ ۯ‰›Ô˘, ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ, Ì ˘¿Ú¯Ô˘Û· Õ‰ÂÈ· ¢fiÌËÛ˘ ÁÈ· 2 à 100 Ù.Ì. Î·È ˘fiÁÂÈ·. ΔÈÌ‹ 50.000∂. ™∫√¶∂§√™ - ∂§π√™: ¶ˆÏÂ›Ù·È ÔÈÎfiÂ‰Ô 12 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù·, 200 ̤ÙÚ· ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ¤¯ÂÈ ÂÏ·ÈÒÓ˜ Î·È ¢Îfi‰ÂÓÙÚ·, ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ Â¤Ó‰˘ÛË ÁÈ· ÍÂÓÔ‰Ô¯Âȷ΋ ÌÔÓ¿‰·. °§ø™™∞-™∫√¶∂§√À: ¶ˆÏÂ›Ù·È ÔÈÎfiÂ‰Ô 808,48 Ù.Ì. ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ, ‰›Ï· ÛÙËÓ Â·Ú¯È·Î‹ Ô‰fi ™ÎÔ¤ÏÔ˘ - §Ô˘ÙڷΛԢ. ∞°π√™ §∞Àƒ∂¡Δπ√™: ¶ˆÏÂ›Ù·È ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 6880 Ù.Ì. ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ, ÂÊ·ÙfiÌÂÓÔ ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ Ì ÚÔÓÔÌȷ΋ ı¤ÛË Î·È ı¤· fiÏÔ ÙÔÓ ¶·Á·ÛËÙÈÎfi. ™ÙÔ ·Ú¯Â›Ô Ì·˜ ‰È·ı¤ÙÔ˘Ì ÌÂÁ¿ÏË Áο̷ ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ. (841)

-----------------------------------™ET™IKA™ ¢HMHTPIO™ IMMOBILIENBURO KTHMATOME™ITIKE™ ™YNA§§A°E™ Iø§KOY 6 BO§O™ TH§.: 24210 37043 KINHTO: 6977 269693 FAX: 24210 28678

¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ 1. °Î·ÚÛÔÓȤڷ 25 Ù.Ì., ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ∞Ó·‡ÚÔ˘, 4Ô˜ ÔÚ. 2. °Î·ÚÛÔÓȤڷ 29 Ù.Ì., ÏÔ˘Í, ƒ. ºÂÚ·›Ô˘, 3Ô˜ ÔÚ. 3. °Î·ÚÛÔÓȤڷ 25 Ù.Ì., ¡ÈÎÔÙÛ¿Ú·, 3Ô˜ ÔÚ. 4. °Î·ÚÛÔÓȤڷ 29 Ù.Ì., ∂ıÓ. ∞ÓÙÈÛÙ¿Ûˆ˜, 2Ô˜ ÔÚ. 5. ¢˘¿ÚÈ 50 Ù.Ì., 1Ô˜ ÔÚ., ÎÂÓÙÚÈÎfi, ¡. πˆÓ›·, 62.000. 6. ¢˘¿ÚÈ 50 Ù.Ì., ÚÂÙÈÚ¤, ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ˘, 60.000∂. 7. ¢˘¿ÚÈ 50 Ù.Ì., ∞ÁÚÈ¿, ÏÔ˘Í, 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜. 8. ¢˘¿ÚÈ 67 Ù.Ì., ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜. 9. ΔÚÈ¿ÚÈ 64 Ù.Ì., 2Ô˜ ÔÚ., ¡ÈÎÔÙÛ¿Ú·, ηÈÓ. 10. ΔÚÈ¿ÚÈ 78 Ù.Ì., ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·, ηÈÓ. 11. ΔÚÈ¿ÚÈ 82 Ù.Ì., ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·, ηÈÓ. 12. ΔÚÈ¿ÚÈ 100 Ù.Ì., ÎÂÓÙÚÈÎfi, 2Ô˜ ÔÚ., 100.000∂. 13. ΔÚÈ¿ÚÈ 94 Ù.Ì., 4Ô˜ ÔÚ., ÁˆÓÈ·Îfi, ÎÂÓÙÚÈÎfi, 92.000∂. 14. ΔÚÈ¿ÚÈ 93 Ù.Ì., ∫·ÛÛ·‚¤ÙË ÁˆÓÈ·Îfi, 85.000∂, 2Ô˜ ÔÚ. 15. ΔÚÈ¿ÚÈ 90 Ù.Ì., ¶ÂÚÚ·È‚Ô‡ ÏÔ˘Í, Ì ı¤·, 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜. 16. ΔÂÛÛ¿ÚÈ 170 Ù.Ì., 2Ô˜ ÔÚ., ∫·Ú·˚ÛοÎË, 200.000∂.

17. ΔÂÛÛ¿ÚÈ 165 Ù.Ì., 3Ô˜ ÔÚ., °·˙‹, ÏÔ˘Í, ÁˆÓÈ·Îfi, 300.000∂. 18. ΔÂÛÛ¿ÚÈ 135 Ù.Ì., ƒ. ºÂÚ·›Ô˘, 3Ô˜ ÔÚ., ÏÔ˘Í+¿ÚÎÈÓ. 19. ΔÂÛÛ¿ÚÈ 120 Ù.Ì., ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ ªÔ˘Û›Ô, ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·. 20. ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 160 Ù.Ì., ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË, ÏÔ˘Í, 200 ¯ÈÏ. ∂. 21. ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 140 Ù.Ì., ηÈÓÔ‡ÚÁÈ·, ∫·Ú·Á¿Ù˜, ÏÔ˘Í. 22. ªÂ˙ÔÓ¤Ù˜ 120 Ù.Ì., 3Ô˜ ÔÚ. Î·È 4Ô˜ ÔÚ., ÏÔ˘Í. 23. ΔÚÈ¿ÚÈ 100 Ù.Ì., 3Ô˜ ÔÚ., ηÈÓ., Ì ı¤·, ∞¯ÈÏϤˆ˜. 24. ÕÓ·˘ÚÔ˜, ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·, 82 Ù.Ì., 3Ô˜ fiÚ., 130.000∂. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™ 1. ∂ıÓ. ∞ÓÙÈÛÙ¿Ûˆ˜ (Ï·Ù›·) 161 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô, 100 Ù.Ì. ÔÈΛ·. 2. ΔÚÈÒÚÔÊÔ ƒ. ºÂÚ·›Ô˘, ÎÂÓÙÚÈÎfi. 3. ÕÁ. ∫ˆÓ/ÓÔ˜ 85 Ù.Ì., 147 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. 4. ÕÁ. ∞Ó¿ÚÁ˘ÚÔÈ 80 Ù.Ì., Û 178 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. 5. ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë 70 Ù.Ì., Û 260 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. 6. ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë 65 Ù.Ì., 80 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. 7. °. ¢‹ÌÔ˘ ÙÚÈÒÚÔÊÔ 230 Ù.Ì., ηÙÔÈ΋ÛÈÌÔ. 8. ª·˘ÚÔÎÔÚ‰¿ÙÔ˘ (ÎÂÓÙÚÈÎfi) ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 178 Ù.Ì., Ì ÚÔÔÙÈ΋. 9. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· 75 Ù.Ì. ÔÈΛ·, 150 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô, 75.000∂. √π∫√¶∂¢∞ 1. ∂ıÓ. ∞ÓÙÈÛÙ¿Ûˆ˜ 161 Ù.Ì. 2. ∫·Ú·Á¿Ù˜ 160 Ù.Ì. Û.‰. 2,1. 3. ∫·Ú·˚ÛοÎË 148 Ù.Ì. 4. ∞Ï˘Î¤˜ 300, 400, 500 Ù.Ì. 5. ™ˆÚfi˜, 610 Ù.Ì., Ì ı¤·. 6. ÕÁ. ∞Ó¿ÚÁ˘ÚÔÈ 170 Î·È 252 Ù.Ì. 7. ∫·Ú·Á¿Ù˜ 485 Î·È 300 Ù.Ì. 8. 12Ô ¯ÏÌ. μfiÏÔ˘-∞Á¯È¿ÏÔ˘, 26 ÛÙÚ., 110 Ì. Ê¿ÙÛ·. 9. ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜ 2,5 ÛÙÚ., Ê¿ÙÛ· ı¿Ï·ÛÛ·. 10. ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜, 750 Ù.Ì., Û.‰. 1, ¯Ù›˙ÂÈ 750 Ù.Ì. ¶∏§π√ 1. ¡Ù·ÌÔ‡¯·ÚË 337 Ù.Ì., ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ Î‡Ì· 150.000∂ (ÔÈÎÈÛÌfi˜). 2. ∞ʤÙ˜, 500 Ù.Ì., Ì ı¤·, ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡, 30.000∂. 3. ªԇʷ, 350 Ù.Ì., ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡, 27.000∂. 4. ª·Ï¿ÎÈ, 4.600 Ù.Ì., ÂÏ·ÈÒÓ·˜, ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, 85.000∂. 5. ÿÓÈ·, 370 Ù.Ì., ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÁÈ· ÂÌÔÚÈ΋ ¯Ú‹ÛË. 6. ÃfiÚÙÔ,1.000 Ù.Ì., ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡, 50 Ù.Ì. ·ÏÈ¿ ÔÈΛ·. 7. ∫¿Ï·ÌÔ˜, 1.800 Ù.Ì., 50Ì. ·fi ÙÔ Î‡Ì·. 8. ªÔ‡ÚÂÛÈ, 2 ÛÙÚ. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡, ı¤·, ÂÏ·ÊÚÈ¿ ÎÏ‹ÛË. 9. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿, ÔÈΛ· 53 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô 123 Ù.Ì., 60.000∂. 10. ∑ÂÚ‚fi¯È· (¿ÓˆıÂÓ ∞Ê‹ÛÛÔ˘) 260 Ù.Ì., Ì ·ÏÈ¿ ÔÈΛ·, 12.000∂. 11. μ˘˙›ÙÛ·, 500 Ù.Ì., ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡, ı¤·, 65.000∂. 12. ÕÊËÛÛÔ˜, 320 Ù.Ì., ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡, Ì ı¤·, 62.000∂. ∂¡√π∫π∞∑√¡Δ∞π 1. °Î·ÚÛÔÓȤڷ 30 Ù.Ì., °¿ÙÛÈÔ˘, 220∂. 2. ¢˘¿ÚÈ 50 Ù.Ì. °·˙‹, 2Ô˜ ÔÚ., ηÈÓ., 360∂. 3. ¢˘¿ÚÈ 50 Ù.Ì., ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿, 3Ô˜ ÔÚ., ηÈÓ., 380∂. 4. ¢˘¿ÚÈ 56 Ù.Ì., ¡ÈÎÔÙÛ¿Ú·, 1Ô˜ ÔÚ., ηÈÓ., 420∂. 5. ΔÚÈ¿ÚÈ 80 Ù.Ì., ÎÂÓÙÚÈÎfi, 3Ô˜ ÔÚ., ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ. 6. ¢˘¿ÚÈ ÎÂÓÙÚÈÎfi, 65 Ù.Ì., ÏÔ˘Í, 4Ô˜ ÔÚ., ™fiψÓÔ˜. 7. ¢˘¿ÚÈ 60 Ù.Ì., ·Ú·ÏÈ·Îfi, 4Ô˜ ÔÚ., 300∂. 8. ªÔÓÔηÙÔÈΛ·, 80 Ù.Ì., 400 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. 9. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿, 2¿ÚÈ, ÏÔ˘Í, ÂÈψ̤ÓÔ, ÎÂÓÙÚÈÎfi, 400∂. - °Ú·ÊÂ›Ô ÎÂÓÙÚÈÎfi, 1Ô˘ ÔÚ., 52 Ù.Ì. - ª·Á·˙› ·Ú·ÏÈ·Îfi, 112 Ù.Ì., ÓÔÈÎÈ·Ṳ̂ÓÔ. (842)

-----------------------------------°∂øƒ°π√™ ∞¡Δ. £∂√Ã∞ƒ∏™ ∂¶∂¡¢ÀΔπ∫√™ ™Àªμ√À§√™ ∞∫π¡∏Δø¡ °∞§§π∞™ 10 1Ô˜ √ƒ√º√™ Δ∏§. & FAX 2421023742 ∫π¡. 6977/639025 theoharg@otenet.gr

°∫∞ƒ™√¡π∂ƒ∂™ 1. Αναλήψεως 27 τ.μ. ανακαιν. 28.500 1α Πορταριά 28 τ.μ. καιν. θέα 90.000 2. Σπυρίδη 25 τ.μ. 1ος 5 ετών 36.000 3. Ι. Καρτάλη 28 τ.μ. καιν. 44.000 ¢À∞ƒπ∞ 1. Βυζαντίου 62 τ.μ. 2ος καιν. 63.000 1α Δαβάκη 48 τ.μ. 4ος καιν. τζάκι, αποθ. 63.000 2. Σαρακηνού 60 τ.μ. 1ος καιν. 80.000 3. Γαλλίας 55 τ.μ., 4ος, τζάκι, 8 ετών και 15 τ.μ. ημιυπ. κλειστό 125.000 4. Βλαχάβα 52 τ.μ. 1ος καιν. 94.000 5. Ν. Ιωνία 39 τ.μ. 2ος, πάρκιν, 56.500 Δƒπ∞ƒπ∞ 1. Γαλλίας 100 τ.μ., 3ος γων. 8 ετών, τζάκι, πάρκιν, αποθ. 200.000 1α. Κοραή 100 τ.μ., 2ος ανακ. 90.000 2. Ρ. Φεραίου 72 τ.μ. 3ος 75.000 3. Αχιλλοπούλου 1ος 95 τ.μ., 95.000 και 2ος 75 τ.μ. 75.000 σε διώροφο 4. Γ. Καρτάλη 101 τ.μ. 3ος καιν. 165.000 5. Ι. Καρτάλη 70 τ.μ. 1ος κομπλέ 112.000 6. Κρίτσκη 1ος σε διώροφο 75 τ.μ. 70.000 7. Ν. Ιωνία 88 τ.μ. ημιώροφος περιποιημένο, αυτ. θέρμανση, 88.000 8. Ν. Ιωνία 72 τ.μ. 2ος 70.000 Δ∂™™∞ƒπ∞ - ¶∂¡Δ∞ƒπ∞ 1. Αθ. Διάκου 129 τ.μ. 1ος (1991) σε διώροφο και 25% οικόπεδο 153.000 1α. Γαζή 116 τ.μ. 5ος 116.000 2. Ν. Ιωνία 128 τ.μ. ανακαιν. γων. 128.000 3.Κοραή 100 τ.μ. 2ος ανακαιν. 93.000 4. Γ. Καρτάλη 169 τ.μ. 4ος-5ος μεζονέτα, καιν., πάρκιν, τζάκι, αποθ. 290.000 5. Γ. Καρτάλη 101 τ.μ. 4ος κομπλέ 170.000 6. Ν. Ιωνία 100 τ.μ. 5ος κομπλέ 166.000 √π∫√¶∂¢∞ 1.Ιωλκού 740 τ.μ. διαμπ. κάνει για πολλές χρήσεις 580.000 1α. Ι. Καρτάλη 100 τ.μ. γων. (σ.δ. 2,1) 67.000 1β. Αλυκές 2 οικόπεδα 85 τ.μ. καθένα, κτίζουν 105 τ.μ. καθένα, 44.000 καθένα. 1γ. Σάμου 230 τ.μ. (Σ.Δ. 2,4) 85.000 1‰. ∫·Ú·Á¿Ù˜ 522 Ù.Ì., 364.000∂. 2. Νικοτσάρα (πάροδος), 202 τ.μ. (σ.δ. 2,4) 150.000 3. Αλυκές: Αγ. Ειρήνη 130 τ.μ. 60.000, 260 τ.μ. 118.000, περ. ντομάτα 170 τ.μ. 80.000, 160 τ.μ. 95.000, 245 τ.μ. 120.000, 180 τ.μ. 88.000, 156 τ.μ. γων. 120.000, 246 τ.μ. 150.000 4. Ιωλκού 1150 τ.μ. γων. (σ.δ. 2,4) 3.400.000

5. Ν. Ιωνία 370 τ.μ. (σ.δ. 2,4) 280.000 6. Μάραθος επί του δρόμου 8 στρεμ. (50 μ. πρόσοψη) 185.000 7. Άφησσος 106 τ.μ. 35.000 8.Ξυνόβρυση οικοπ. 2,4,6,8,15 στρεμ. θέα (3 χιλ. έως 35 χιλ. ανά στρεμ.) 9. Λαύκος (με θέα Παγασητικό, Χόρτο, Μηλίνα) 13 στρ. επίπεδο 320.000 Ε 10. Συκή (Ποτόκι) αγροτ/χια 11.000, 6.000, 7.000, 6.000 με θέα, καταπληκτικές τιμές. 11. Μικρό (Χονδρή άμμος), πρώτο 4.300 τ.μ., παραλία 310.00 12, Καπακλί 218 τ.μ. γων. (Σ.Δ. 1,8) ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™ 1. ΠΙΠΙΚΑΚΗ μεζον. 3 επιπεδ. 47 τ.μ. καθένα, αυλή 65 τ.μ. γων. καιν. 210.000 2. Λ. Βύρων. 70 τ.μ. σε 153 τ.μ. 130.000 3. Ογλ 80 τ.μ. σε οικοπ. 180 τ.μ. 140.000 4. Ν. Ιωνία μεζονέτα 140 τ.μ. (1990) με πάρκιν διπλό και αποθήκη 168.000 5. Μηλιές (συγκρότημα) 82 τ.μ. σε οικοπ. 170 τ.μ. λουξ, θέα, 298.000 6. Κατηχώρι 70 τ.μ./350 τ.μ. θέα 165.000 7. Σταγιάτες, φανταστ. διώροφ. 170 τ.μ. οικοπ. 820 τ.μ. εκπληκτική θέα 465.000 8. Αλυκές μεζον. 120 τ.μ. οικοπ. 150 τ.μ. και πάρκιν και ταράτσα βατή 245.000 9. Φιλ. Ιωάννου διώροφο παλιό (70+90) τ.μ. σε οικοπ. 125 τ.μ. 190.000 ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞-∂¶∞°°∂§ª∞Δπ∫∂™ ™Δ∂°∂™ 1. Ρ. Φεραίου ισογ. 180 τ.μ. + υπογ. 100 τ.μ. + πατ. 80 τ.μ. + πάρκο 350.000 1α. Καλά Νερά “Ξενώνας” δύο δυάρια και δύο γκαρσονιέρες σε οικοπ. 385 τ.μ. συν επιπλέον δόμηση 50 μ., από θάλασσα 390.000 2. Α. Γαζή ημιυπογ. ψηλό ανακαιν. 75.000 3. Ερμού γων. 50 τ.μ. ισογ. + 50 τ.μ. Α’ + 80 τ.μ. Β’ 2.800.000 4. Ν. Ιωνία μαγαζί (ουζερί) εν λειτουργία (ενοίκιο 700 ευρώ) 195.000 5. Πεδίον Άρεως οικόπ. 600 τ.μ. με 4 ισόγειο σύνολο 420 τ.μ. (σ.δ. 1,2) νοικιασμ. ή όχι 520.000 πώληση και κομμάτι. 6. Μεταμόρφωση 52 τ.μ. γων. Ισογ. 135.000 ∂¶∂¡¢À™∂π™ - ∂À∫∞πƒπ∂™ 1α. Ξενοδοχείο υπό κατασκευή, Άλλη Μεριά ολόκληρο ή και το μισό!!! 1β. Αέρας υπάρχουσας διώροφης οικοδομής άδεια (2006) 2ος 105, 3ος 75, 4ος 42 τ.μ. 200.000. 2.Ξενοδοχείο Σκόπελος 21 δωματίων, πισίνα, καφέ μπαρ, σαλόνι, πάρκιν 550.000 3. Ριζόμυλος στο δημόσιο δρόμο μαγαζιά 250 τ.μ. και στον όροφο 115 τ.μ. διαμέρισμα ημιτελές γωνία, πολλαπλών χρήσεων, καταπληκτική τιμή. ∂¡√π∫π∞∑√¡Δ∞π 1. Ν. Δημητριάδα οροφοδ. 140 τ.μ. 1ος διαμπ. 10ετίας με πάρκιν 530 ευρώ. 2. Αλυκές, 2 δυάρια καιν. 400 ευρώ το καθένα πληρωμένη και η ΔΕΗ 4. Αγ. Κων/νος 92 τ.μ., 3ος θέα, 420 Ε. 5. Βλαχάβα 90 τ.μ. 3ος αποθ., πάρκιν 420 Ε. 6. Θράκης 66 τ.μ., ισογ. Καιν. 340 Ε. ¶§∏ƒ√º√ƒπ∂™-∂∫¢√™∏ ™Δ∂°∞™Δπ∫ø¡ ¢∞¡∂πø¡ (844)

-----------------------------------Δ¯ÓÈÎÔª∂™πΔπ∫∏ π§π∞¢∞ Ã√À™Δ√À§∞∫∏ Î·È ™À¡∂ƒ°∞Δ∂™ ∞ÓÙˆÓÔÔ‡ÏÔ˘ 126 - 1Ô˜ fiÚ. ΔËÏ. 24210 36576 ∞°ƒπ∞ 24280 92117 ∫π¡. 6944218888

¶ø§√À¡Δ∞π ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ Ρ. Φεραίου 100 τ.μ., 3ος Τρικούπη 50 τ.μ., 1ος Ρ. Φεραίου 59 τ.μ., 3ος Άγ. Κων/νος 55 τ.μ., 1ος Άγ. Κων/νος 100 τ.μ., 5ος Αγ. Κων/νος 117 τ.μ. παραθαλάσσιο Φιλ. Ιωάννου 90 τ.μ. γκαράζ, αποθήκη Αχιλλοπούλου 76 τ.μ. γκαράζ κλειστό και αποθήκη Σταθά 82 τ.μ. οροφοδιαμέρισμα, γκαράζ και αποθήκη Οξυγόνο 84 τ.μ. γκαράζ και αποθήκη Οξυγόνο όροφος 1.000 τ.μ. και αέρα δύο ορόφων Γαζή μικρή γκαρσονιέρα Ν. Δημητριάδα 100 τ.μ. μεγάλη βεράντα Ν. Δημητριάδα 72 τ.μ. τριάρι Ν. Δημητριάδα 80 τ.μ. γκαράζ και αποθήκη Αγ. Νικόλαος 66 τ.μ., 3ος ορ., Οξυγόνο, 58 τ.μ., 5ος ορ. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™ Αγ. Γεώργιος Ιωλκού 90 τ.μ. με αποθήκη 40 τ.μ. σε 335 τ.μ. οικόπεδο Αγ. Παρασκευή 130 τ.μ. σε 530 τ.μ. και οικόπεδο Αγ. Παρασκευή μεζονέτα 110 τ.μ. σε 140 τ.μ. οικόπεδο Ανάληψη, τριώροφη διπλοκατοικία επί pilotis Αλεξάνδρας 102 τ.μ. με υπόγειο, οικόπεδο 170 τ.μ. Ν. Δημητριάδα μεζονέτα 135 τ.μ. με υπόγειο 72 τ.μ. Ν. Ιωνία μεζονέτα 135 τ.μ. με υπόγειο 86 τ.μ. και οικόπεδο 230 τ.μ. Κατηχώρι κάτω 70 τ.μ. λουξ, οικόπεδο 900 τ.μ. Τρικούπη, διώροφο, γωνία σε 140 τ.μ. οικόπεδο Κωνσταντά γωνιακό 90 τ.μ. οικόπεδο 130 τ.μ. Μπασδέκη 90 τ.μ. οικόπεδο 170 τ.μ. διαμπερές Σταγιάτες διώροφο (μεζονέτα) 170 τ.μ. οικόπεδο 818 τ.μ., φανταστική θέα Αγριά διώροφο 130 τ.μ. ο κάθε όροφος σε οικόπ. 380 τ.μ. πωλείται και χωριστά ο κάθε όροφος Αγριά, μεζονέτα 200 τ.μ. με υπόγειο σε οικόπεδο 485 τ.μ. Μακρινίτσα παλιό αρχοντικό αναπαλαιωμένο Αγριά, ισόγ. 100 τ.μ. παλιό σε 280 τ.μ. οικόπ. Αγριά, παλιό 60 τ.μ. οικόπ. 150 τ.μ. Αγριά μεζονέτα 90 τ.μ. + γκαράζ + αυλή Αγριά, μεζονέτα 115 τ.μ. + γκαράζ + αυλή Αγριά, μεζονέτα γωνία 145 τ.μ. + υπόγ. 69 τ.μ. σε οικόπεδο 197 τ.μ. Αγριά, μεζονέτα 132 τ.μ. + υπόγ. 65 τ.μ. σε οικόπ. 145 τ.μ. Άνω Λεχώνια τριώροφο σε 330 τ.μ. οικόπ. Δράκεια μονοκατοικίες παλιές Αφέτες (Νιάου) τριώροφο σε 1.100 τ.μ. οικόπ. Κάτω Λεχώνια ισόγ. 80 τ.μ. σε 2 στρ. οικόπ. φάτσα θάλασσα √π∫√¶∂¢∞ Καραγάτς 206 τ.μ., 135.000Ε. Αγριά 430 τ.μ. γωνία θέα

➡ ™YNEXEIA ™TH ™E§I¢A 35


ªπ∫ƒ∂™ ∞°°∂§π∂™

35

KYPIAKH 28 π√À¡π√À 2009

➡ ™YNEXEIA A¶O ™E§I¢A 34 Δ¯ÓÈÎÔª∂™πΔπ∫∏ π§π∞¢∞ Ã√À™Δ√À§∞∫∏ Î·È ™À¡∂ƒ°∞Δ∂™ ∞ÓÙˆÓÔÔ‡ÏÔ˘ 126 - 1Ô˜ fiÚ. ΔËÏ. 24210 36576 ∞°ƒπ∞ 24280 92117 ∫π¡. 6944218888 Αγριά 630 τ.μ. κέντρο γωνία Αγριά, οικόπεδα 230 τ.μ., 280 τ.μ. + 400 τ.μ. κ.λπ. Αγριά, κέντρο 1.000 τ.μ. με κτίσμα 1.000 τ.μ. Άνω Λεχώνια 940 τ.μ. εντός οικισμού Άνω Λεχώνια, 2.200 τ.μ. Αγία Παρασκευή οικόπ. 182 τ.μ. Λαρίσης 1860 τ.μ., 6 στρ., 12 στρ. Βόλος 1.300 τ.μ. γωνία Καραγάτς οικόπεδο 690 τ.μ., 350 τ.μ. 400 τ.μ. Βόλος 600 τ.μ. γωνία Χάνια 1.000 τ.μ. εντός οικισμού Σωρός οικόπεδα Σέσκλο 15 στρ. Ξυνόβρυση ποτιστικά οικόπεδα Μαλάκι 1.300 τ.μ. πολύ κοντά στη θάλασσα Κάτω Λεχώνια - Χατζηβαγγέλη 880 τ.μ. ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ Ρ. Φεραίου 180 τ.μ. + υπόγ. 100 τ.μ. + πατάρι Παλαιά 110 τ.μ. 290 τ.μ. Αλμυρός κέντρο καταστήματα Αλμυρός επενδυτικό ακίνητο με 13 καταστήματα και δύο διαμερίσματα + 500 τ.μ. δόμηση ∂¡√π∫π∞∑√¡Δ∞π Νικοτσάρα 110 τ.μ. Κ. Καρτάλη 180 τ.μ. φροντιστήριο, ιατρείο κ.λπ. Κ. Καρτάλη 90 τ.μ., ισόγειο για επαγγελματική στέγη. ¶§∏ƒ√º√ƒπ∂™ - ∂∫¢√™∏ ™Δ∂°∞™Δπ∫ø¡ ¢∞¡∂πø¡ (845)

-----------------------------------∂Àƒø∫Δ∏ª∞ ∂§§∞™ ∞∫π¡∏Δ∞ √§√∫§∏ƒøª∂¡∂™ À¶∏ƒ∂™π∂™ ∞•π√¶√π∏™∏™ ∞∫π¡∏Δø¡ •∂¡√ºø¡Δ√™ 1, μ√§√™ ΔËÏ. 6977 615627 - 6938 388894 24210 28944 www.euroktima.com

∂À∫∞πƒπ∂™ 1. ∫. ∫∞ƒΔ∞§∏ ηÈÓ., ÙÚÈ¿ÚÈ 76 Ù.Ì., 1Ô˜, Ì ÎÏÂÈÛÙfi ¿ÚÎÈÓ, 98.000∂. 2. ∞¡∞§∏æ∂ø™ 2¿ÚÈ, 55 Ù.Ì., 5ÂÙ›·˜, 1Ô˜, 77.000∂, ÚÔÛfi„ˆ˜. 3. ∞´μ∞§πøΔπ∫∞ Ó¤· ÌÂ˙ÔÓ. 80 Ù.Ì., Ì 20 Ù.Ì. ·Ôı. 2 À/¢, 118.000∂. 4. ∞£∏¡ø¡ 2,3 ÛÙÚ. Ì ÎÙ›ÚÈÔ 65+200 Ù.Ì. Ó¤Ô Â˘Î·ÈÚ. 220.000∂. 5. ∞°. ¶∞ƒ∞™∫∂À∏ Ó¤· ÌÂ˙ÔÓ. 110 Ù.Ì., Û 150 Ù.Ì. ÔÈÎÔ. 3 À/¢, 2 W.C., 148.000∂. 6. ¡. πø¡π∞ 2¿ÚÈ, 49 Ù.Ì., 4Ô˜, 73.000∂ 7. ∞°. ™Δ∂º∞¡√™ 600 Ù.Ì., 85.000∂. ¡∂∞ ∂Δ√πª∞ ¢π∞ª/Δ∞ 1. ™ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ∞¡∞Àƒ√À ÁηÚÛÔÓ. 2¿ÚÈ·, 3¿ÚÈ·, 4¿ÚÈ· Ì ˘¤ÚÔ¯Ë ı¤·. 2. ¶§∏™π√¡ ƒ. º∂ƒ∞π√À 2¿ÚÈ 50 Ù.Ì., 3¿ÚÈ 85 Ù.Ì., 4¿ÚÈ 130 Ù.Ì. 3. ∑∞Ã√À ÙÚÈ¿ÚÈ 91 Ù.Ì., Ì ı¿. 4. ºπ§∞ƒ∂Δ√À 105 Ù.Ì., ÙÚÈ¿ÚÈ Ì ˘¤ÚÔ¯Ë ı¤· ¶‹ÏÈÔ, 2 À/¢, ¿ÚÎÈÓ, ·Ôı‹ÎË. μ√§√™ ∫∂¡Δƒ√ ¶ø§√À¡Δ∞π ¡∂∞ ¢π∞ª/Δ∞ 1. °Î·ÚÛÔÓȤÚ˜ 2. 2¿ÚÈ 47 Ù.Ì. 50 Ù.Ì. 60 Ù.Ì. 3. 3¿ÚÈ· 76 Ù.Ì. 80 Ù.Ì. 90 Ù.Ì. 4. 4¿ÚÈ· 95 Ù.Ì. 100 Ù.Ì. 120 Ù.Ì. √π∫√¶∂¢∞ 1. μ√§√™ ÎÂÓÙÚÈÎfi 1.290 Ù.Ì. Ì ™.¢. 2,4 1.000∂/Ù.Ì. ÎÙ›˙ÂÈ 3.000 Ù.Ì. 2. μ√§√™ §∞ƒπ™∏™ 1.260 Ù.Ì. Ì ™.¢. 1,6 1.500∂/Ù.Ì. ÎÙ›˙ÂÈ 2.000 Ù.Ì. 3. μ√§√™ ∞∏¢√¡√ºø§π∂™ 3.000 Ù.Ì. Ì ™.¢. 0,8 300∂/Ù.Ì. ÎÙ›˙ÂÈ 2.400 Ù.Ì. 4. ∞§§∏ ª∂ƒπ∞ 587 τ.μ. οικ. ανατολικό, με άδεια οικοδομής 145.000Ε. 5. ∞°ƒπ∞ 500 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ Î·È 8 ÛÙÚ. ¿Óˆ Û ‰ÚfiÌÔ. ∞›ÛÙ¢ÙË ı¤· 20.000∂/ÛÙÚ. 6. ∞§À∫∂™ 489 Ù.Ì., 270.000∂, 560 Ù.Ì. 160.000∂, 107 Ù.Ì. 60.000∂, 4 ÛÙÚ. Ì ı·˘Ì¿ÛÈ· ı¤· 165.000∂. 7. ∞°. ™Δ∂º∞¡√™ ·) 610 Ù.Ì. 85.000∂ ‚) 613 Ù.Ì. 120.000∂. 8. ¡. ∂£¡π∫∏ μ√§√À-§∞ƒπ™∞™ 164.000 Ù.Ì. ÁÈ· οı ¯Ú‹ÛË. 9. §∞ƒπ™∏™ 50 ÛÙÚ. 70Ì. Ê¿ÙÛ· ÛÙËÓ ∂£¡π∫∏. 10. ¶∞°∞™∏Δπ∫√™ 170.000 Ù.Ì. ÛÙÚ. 25.000∂/ÛÙÚ. ·ÓÔÚ·ÌÈÎfi ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. 11. ¶√ƒΔ∞ƒπ∞ 1.100 Ù.Ì. & 1.500 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡. ªÂ ı¤· & 5 ÛÙÚ. ¿Óˆ ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ, Ì ˘¤ÚÔ¯Ë ı¤·. 12. ª∞∫ƒπ¡πΔ™∞ 550 Ù.Ì. ı¤· ı·˘Ì¿ÛÈ·. 13. Ã∞¡π∞ ¶∏§π√ 1.200 Ù.. Ì 90 Ù.Ì. ÔÈΛ·. 14. ª∏§π∂™ 13 ÛÙÚ. Ì ı¤· Î·È 5 ÔÈÎ. ÛÙ· 1.000 Ù.Ì. Ì ˘¤ÚÔ¯Ë ı¤·. 15. ª∏§π¡∞ 500 Ù.Ì. ‰›Ï· ÛÙÔ Î‡Ì· 110.000∂ & 5 ÛÙÚ. 250.000∂. 16. ª¶√Àº∞ 7 ÛÙÚ. ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ 250.000/ÛÙÚ. ¿Óˆ ÛÙÔ Î‡Ì·. 17. ∞π°∞π√ 15 ÛÙÚ. 20.000∂/ÛÙÚ. 18. ∫ƒπ£∞ƒπ∞, 250 Ù.Ì. 330 Ù.Ì. 1.000 Ù.Ì., 2.000 Ù.Ì. Ì ˘¤ÚÔ¯Ë ı¤· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ¿ÚÙÈ·, ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌ· 200 ∂/Ù.Ì. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™-∂•√Ãπ∫∞ 1. ¶ÏËÛ›ÔÓ ∂ıÓ. ∞ÓÙÈÛÙ. 71 Ù.Ì. 90.000∂. 2. ∞¡. °∞∑∏ 130 Ù.Ì. 165.000∂. 3. ¡. ¢∏ª∏Δƒπ∞¢∞ 180 Ù.Ì. 3 À/¢ 3 W.C., Û 140 Ù.Ì. ÔÈÎ. 225.000∂ ¡∂∞. 4. ∞°. ¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 110 Ù.Ì. 3 À/¢ 150 Ù.Ì. ÔÈÎ. 2 W.C., 160.000∂ Ó¤·. 5. ∞§§∏ ª∂ƒπ∞ 148 Ù.Ì. Û 250 Ù.Ì. ÔÈÎ. ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· £∂∞ 320.000∂. 6. ∞°ƒπ∞ 120 Ù.Ì. £∂∞ ı¿Ï·ÛÛ· ¶∏§π√ ÔÈfiÙËÙ· 210.000∂ ¡∂∞. 7. ¶√ƒΔ∞ƒπ∞ Ó¤· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 3 À/¢ ı¤· ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ ÙÈÌ‹.

8. ∫. °∞Δ∑∂∞ ÌÂ˙ÔÓ. 95 Ù.Ì. ı¤· ı¿Ï·ÛÛ· Ó¤· 195.000∂ ÂÙÔÈÌÔ·Ú¿‰ÔÙË. 9. ∫∞§∞ ¡∂ƒ∞ ÌÂ˙ÔÓ. 70 Ù.Ì. 85 Ù.Ì. 105 Ù.Ì. ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· ‚ÈÔÏ. ηı·Ú. 10. ª∏§π∂™ Ӥ˜ ÌÂ˙ÔÓ. Ì ı¤· ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ ÙÈÌ‹ ÔÈfiÙËÙ· ηٷÛ΢‹˜. 11. ª√ÀƒΔπ∞™ ¶∏§π√À 80 Ù.Ì. Û 900 Ù.Ì. ÔÈÎ. ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ΔÈÌ‹ ¢ηÈÚ›·˜. 12. ∫∞ƒ∞°∞Δ™ ·Ó·ÙÔÏÈ΋ 147 Ù.Ì. + 104 Ù.Ì., Û˘ÓÔÏÈο 250 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 190 Ì ·˘Ï‹, ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙË, ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ ÔÈfiÙËÙ· ηٷÛ΢‹˜. 13. √ÈΛ· 80 Ù.Ì. ·Ó·ÙÔÏÈ΋ ∂¡√π∫π∞™∂π™ 1. Δ·‚¤ÚÓ· Ï‹Úˆ˜ ÂÍÔÏÈṲ̂ÓË ¿Óˆ ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ, ·Ó·ÙÔÏÈÎfi ¶‹ÏÈÔ, ¤ÙÔÈÌË ÁÈ· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· 800 ∂ ÙÔ Ì‹Ó·. 2. ΔÚÈ¿ÚÈ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ‚ÂÚ¿ÓÙ· 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, 550 ¢ÚÒ ÙÔ Ì‹Ó·. (846)

-----------------------------------KTISIS ∫Δ∏ª∞Δ√ª∂™πΔπ∫∏ ¶∞´∑∞¡√™ μ∞™. ¶√§À°∂ƒπ¡√™ ∞¶. NAKOS CENTER 1Ô˜ √ƒ√º√™ 6945 125 805 www.ktisis-realestate.com

∂¶∂¡¢ÀΔπ∫∂™ ∂À∫∞πƒπ∂™ 1. √ÈÎfiÂ‰Ô ÛÙÔÓ ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ πˆÏÎÔ‡, 3.220 Ù.Ì. (550.000 ∂) 2. ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 2.680 Ù.Ì. ÛÙÔÓ ∞Á. μÏ¿ÛÈÔ, Ì ·ÏÈfi 2fiÚÔÊÔ ¤ÙÚÈÓÔ ÔÈΛÛÎÔ 100 Ù.Ì. (35.000 ∂) 3. °Î·ÚÛÔÓȤڷ ËÌÈ˘fiÁÂÈ· ÛÙËÓ °ÎÏ·‚¿ÓË, 30 Ù.Ì. (12.000 ∂) 4. ∫Ù›ÚÈÔ Ì ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· 202 Ù.Ì. (185.000 ∂) 5. √ÈÎfiÂ‰Ô 450 Ù.Ì. ÛÙËÓ ∞ÁÚÈ¿, Ì ÔÈΛ· (185.000 ∂) 6. ∂ÍÔ¯È΋ ∫·ÙÔÈΛ· ÛÙËÓ ¶¿ÏÙÛË, 50 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 4.600 Ù.Ì. (55.000 ∂) 7. ∂ÍÔ¯È΋ ∫·ÙÔÈΛ· ÛÙËÓ ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ· 165 Ù.Ì., Û Â›Â‰Ô ÔÈÎfiÂ‰Ô 480 Ù.Ì., Ì ÂÎÏËÎÙÈ΋ ı¤· (359.000 ∂) 8. ƒÂÙÈÚ¤ 129 Ù.Ì., ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ , ‰È·ÌÂÚ¤˜, Ì ¿ÚÎÈÓÁÎ & ·Ôı‹ÎË Î·È ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·, (205.000 ∂) 9. ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 1.000 Ù.Ì., Û fiÚÔÊÔ, Ì ÚÔÔÙÈ΋ ÁÈ· 500 Ù.Ì. ·ÎfiÌË (500.000 ∂) 10. ∫·Ù¿ÛÙËÌ· 168 Ù.Ì., ËÌÈ˘fiÁÂÈÔ, ȉ·ÓÈÎfi ÁÈ· ÁÚ·ÊÂ›Ô (75.000 ∂) 11. √ÈÎfiÂ‰Ô ÛÙ· ªÂÏÈÛÛÈ¿ÙÈη, 1.275 Ù.Ì. Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤· (165.000 ∂) 12. ΔÚÈ¿ÚÈ 86 Ù.Ì., ª·ÁÓ‹ÙˆÓ & ∫·Ô‰ÈÛÙÚ›Ô˘, (75.000 ∂) ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™ 1. ™À¡√π∫π∞ ¶∞§∞πø¡, ËÌÈÙÂÏ‹˜ 240 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 270 Ù.Ì. (450.000 ∂) 2. ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë, 106 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 169 Ù.Ì. (170.000 ∂) 3. ∑¿¯Ô˘ & °. ¢‹ÌÔ˘, 195 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 165 Ù.Ì. (200.000 ∂) 4. ∞ıËÓÒÓ, 100 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 280 Ù.Ì. (170.000 ∂) 5. ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë, ËÌÈÙÂÏ‹˜ 272 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 275 Ù.Ì. (198.000 ∂) 6. §. μ‡ÚˆÓÔ˜, 65 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 153 Ù.Ì. (130.000 ∂) 7. ÕÓˆ §Â¯ÒÓÈ·, ËÌÈÙÂÏ‹˜, 120 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 120 Ù.Ì. (190.000 ∂) 8. ∫¿Ùˆ §Â¯ÒÓÈ·, 220 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 1000 Ù.Ì. (390.000 ∂) 9. ∫Ô˘ÎÔ˘Ú¿‚·, ¤ÙÚÈÓË ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· Ì ÌÔÓ·‰È΋ ı¤·, 185 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 756 Ù.Ì. (598.000 ∂) 10. ∞Ï˘Î¤˜, ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ˘ÂÚÔÏ˘ÙÂÏ‹˜, 534 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 248 Ù.Ì. 11. ∞Á. ∞Ó¿ÚÁ˘ÚÔÈ, 96 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 156 Ù.Ì. (110.000 ∂) 12. ¢ÈÌ‹ÓÈ, 100 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 250 Ù.Ì. (170.000 ∂) 13. ∫¿Ùˆ §Â¯ÒÓÈ·, 220 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 450 Ù.Ì. (295.000 ∂) 14. ∫¿Ú·Á·Ù˜, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 200 Ù.Ì., Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 152 Ù.Ì. (297.000 ∂) 15. ª·‚›ÏË, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 154 Ù.Ì., Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 150 Ù.Ì. (260.000 ∂) 16. ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜ ‰ÈÏÔηÙÔÈΛ· 240 Ù.Ì., Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 340 Ù.Ì. (288.000 ∂) ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ ∞. °∫∞ƒ™√¡π∂ƒ∂™ 1. °ÎÏ·‚¿ÓË, ËÌÈ˘fiÁÂÈ· 30 Ù.Ì. (12.000 ∂) 2. ¶··‰È·Ì¿ÓÙË & ¶·Á·ÛÒÓ, 28Ù.Ì. , Ì ı¤· Û ¿ÚÎÔ & ·Ôı‹ÎË (42.000 ∂) 3. ÷Ù˙Ë·ÚÁ‡ÚË Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÔÏ˘ÙÂÏ‹˜, 39 Ù.Ì. (78.000 ∂) μ. ¢À∞ƒπ∞ 1. ∫·Ú·Ì·Ù˙¿ÎË, 68 Ù.Ì., ·’ ÔÚfiÊÔ˘ Ì ı¤· Û ΋Ô, (105.000 ∂) 2. ÷Ù˙Ë·ÚÁ‡ÚË, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ÔÏ˘ÙÂϤ˜, 58 Ù.Ì. (120.000 ∂) °. Δƒπ∞ƒπ∞ 1. ¡¤· πˆÓ›·, 80 Ù.Ì. ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ (83.000 ∂) 2. πˆÏÎÔ‡ & ª·ÁÓ‹ÙˆÓ, ·Ï·Èfi 90 Ù.Ì., (85.000) 3. ΔÚÈ·ÓÙ·Ê˘ÏÏ›‰Ë, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, 92 Ù.Ì. (142.000 ∂) 4. ÷Ù˙Ë·ÚÁ‡ÚË, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ÔÏ˘ÙÂϤ˜, 96 Ù.Ì. (200.000 ∂) 5. ¡¤· πˆÓ›·, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 90 Ù.Ì. (108.000 ∂) 6. Δ. √ÈÎÔÓÔÌ¿ÎË , 100 Ù.Ì. (100.000 ∂) 7. μ‡ÚˆÓÔ˜, 107 Ù.Ì., Ì ÙÚÂȘ ÎÚ‚·ÙÔο̷Ú˜ (155.000 ∂) 8. ª·ÁÓ‹ÙˆÓ & ∫·Ô‰ÈÛÙÚ›Ô˘, 86 Ù.Ì. (75.000 ∂) ¢. ƒ∂Δπƒ∂ 1. ¶··‰È·Ì¿ÓÙË & ¶·Á·ÛÒÓ, 129 Ù.Ì., ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, ‰È·ÌÂÚ¤˜, Ì ¿ÚÎÈÓÁÎ & ·Ôı‹ÎË Î·È ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·, (205.000 ∂) 2. ª·È¿Ó‰ÚÔ˘, 108 Ù.Ì., ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, ‰È·ÌÂÚ¤˜, Ì ¿ÚÎÈÓÁÎ & ·Ôı‹ÎË Î·È ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·, (170.000 ∂) 3. ∫·ÛÛ·‚¤ÙË, 180 Ù.Ì., ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, ‰È·ÌÂÚ¤˜, Ì ¿ÚÎÈÓÁÎ Î·È ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·, (260.000 ∂) 4. ¡¤· πˆÓ›·, 115 Ù.Ì., ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, ‰È·ÌÂÚ¤˜, Ì ¿ÚÎÈÓÁÎ Î·È ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·, (260.000 ∂) μπ§∂™ 1. ∞Ï˘Î¤˜, 534 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 248 Ù.Ì. 2. ∫¿Ùˆ §Â¯ÒÓÈ·, 390 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.500 Ù.Ì. ªπ™£ø™∂π™ √π∫πø¡ 1. ΔÚÈ¿ÚÈ 117 Ù.Ì., ÛÙËÓ ∂ÚÌÔ‡, (400 ∂) 2. ΔÚÈ¿ÚÈ 100 Ù.Ì., ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ÔÏ˘ÙÂϤ˜ Ì ÌÂÁ¿Ï· Ì·ÏÎfiÓÈ· ÛÙËÓ ¡. πˆÓ›· (490 ∂) 3. ΔÚÈ¿ÚÈ 74 Ù.Ì., ·ÏÈfi, ÛÙËÓ ∫·ÛÛ·‚¤ÙË, (290 ∂) ªπ™£ø™∂π™ ∂¶∞°°∂§ª∞Δπ∫ø¡ Ãøƒø¡

1. ∫ÂÓÙÚÈÎfiÙ·ÙÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· 150 Ù.Ì. ÈÛfiÁÂÈÔ, 70 Ù.Ì. ·Ù¿ÚÈ & 150 Ù.Ì. fiÚÔÊÔ˜ Û ı¤ÛË ÚÔ‚ÔÏ‹˜ 2. °Ú·Ê›· 122 Ù.Ì., ÛÙËÓ Ô‰fi π¿ÛÔÓÔ˜ & Û ı¤ÛË ÚÔ‚ÔÏ‹˜. 3. ∫·Ù¿ÛÙËÌ· 50 Ù.Ì. 5 m ·fi ÙËÓ ∂ÚÌÔ‡, Û ÎÂÓÙÚÈÎfi ÛËÌ›Ô. ∞∫π¡∏Δ∞ μ√À¡√ & £∞§∞™™∞ 1. ÃÔÚ¢Ùfi 144 Ù.Ì., Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 780 Ù.Ì. Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤· (360.000 ∂) 2. ¡ÂÔ¯ÒÚÈ , ¤ÙÚÈÓË ÌÔÓÔηÙÔÈΛ·, 190 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 228 Ù.Ì. (110.000 ∂) 3. ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ·, ÂÍÔ¯È΋ ∫·ÙÔÈΛ· 165 Ù.Ì., Û Â›Â‰Ô ÔÈÎfiÂ‰Ô 480 Ù.Ì., Ì ÂÎÏËÎÙÈ΋ ı¤· (359.000 ∂) 4. ¶¿ÏÙÛË, ÂÍÔ¯È΋ ηÙÔÈΛ· 50 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 4.600 Ù.Ì. (55.000 ∂) 5. ¶ÈӷοÙ˜ ¤ÙÚÈÓË ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 94 Ù.Ì., Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 182 Ù.Ì. (59.000 ∂) 6. ¶ÈӷοÙ˜ ¤ÙÚÈÓË ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 60 Ù.Ì., Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 3.298 Ù.Ì. (75 .000 ∂) 7. ∞Á. μÏ¿ÛÈÔ˜, ÔÈÎfiÂ‰Ô 8.700 Ù.Ì., (350.000 ∂) 8. ΔÛ·Áηڿ‰·, ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 4.000 Ù.Ì., (98.000 ∂) 9. μ˘˙›ÙÛ·, ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.096 Ù.Ì., (89.000 ∂) 10. ª¿Ú·ıÔ˜, ÔÈÎfiÂ‰Ô 300 Ù.Ì. (75.000 ∂) 11. ∫ÔÚÒÈ ÔÈÎfiÂ‰Ô 7.050 Ù.Ì. ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈÔ 12. ÃÔÚ¢Ùfi, ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.000 Ù.Ì., ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈÔ (300.000 ∂) 13. ¡Ù·ÌÔ‡¯·ÚË, ÔÈÎfiÂ‰Ô 370 Ù.Ì., Ì ı¤·, ¿‰ÂÈ· ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹˜ & ·ÓÙÈÛÙËÚ›ÍÂȘ (179.000 ∂) 14. ¡Ù·ÌÔ‡¯·ÚË, Â›Â‰Ô ÔÈÎfiÂ‰Ô 300 Ù.Ì. Ì ı¤· (165.000 ∂) 15. ªÔ˘ÚÙÈ¿˜ ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.000 Ù.Ì. Ì ¿‰ÂÈ· ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹˜ (549.000 ∂) 16. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿, ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 3.274 Ù.Ì. Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤· (189.000 ∂) 17. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿, ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 3.289 Ù.Ì. ÛÙË μÚ‡ÛË ∞‰¿Ì·ÈÓ·˜ (490.000 ∂) 18. ¡ÂÔ¯ÒÚÈ, ÔÈÎfiÂ‰Ô 3.184 Ù.Ì., (29.000 ∂) 19. ∞˚-°È¿ÓÓ˘, ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 4.000 Ù.Ì. Ì ȉȈÙÈ΋ ·Ú·Ï›· Î·È ÔÈΛ· ÓÂfi‰ÌËÙË, ÛÙÔ ¶·¿ ¡ÂÚfi 20. ∫¿Ùˆ °·Ù˙¤·, ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 6.956 Ù.Ì. Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤· (149.000 ∂) 21. ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜, ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.000 Ù.Ì., (98 .000 ∂) 22. ∞Á. μÏ¿ÛÈÔ˜ , ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 3.000 Ù.Ì., Ì ¤ÙÚÈÓÔ ‰ÈÒÚÔÊÔ ÔÈΛÛÎÔ (35.000 ∂) 23. §ÂÊfiηÛÙÚÔ ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 4.222 Ù.Ì., Ì ı¤· (130.000 ∂) 24. §ÂÊfiηÛÙÚÔ ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 10.000 Ù.Ì., Ì ı¤· & ȉȈÙÈ΋ ·Ú·Ï›· (390.000 ∂) 25. §ÂÊfiηÛÙÚÔ Â›Â‰Ô ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 6.242 Ù.Ì., Ì ı¤·, ȉȈÙÈ΋ ·Ú·Ï›· & ‰ÈÒÚÔÊË ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ 26. ∫¿Ùˆ §Â¯ÒÓÈ·, ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 3.420 Ù.Ì., (300.000 ∂) 27. ∞ÁÚÈ¿ ÔÈÎfiÂ‰Ô 340 Ù.Ì., (95.000 ∂) 28. ∞ÁÚÈ¿ ÔÈÎfiÂ‰Ô 450 Ù.Ì., Ì ÔÈΛ· (185.000 ∂) 29. ∞ʤÙ˜ 2 ÔÈÎfi‰· (1.112 & 2.134)Ù.Ì. & 1 ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 4.440 Ù.Ì. Û ÙÈÌ‹ ¢ηÈÚ›·˜ 30. ΔÛ·Áηڿ‰·, Â›Â‰Ô ÔÈÎfiÂ‰Ô 4. 302 Ù.Ì., Ì ı¤·, ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ ∞Á. ¶·Ú·Û΢‹ 31. ΔÛ·Áηڿ‰· ÔÈÎfiÂ‰Ô 4.700 Ù.Ì., (160.000 ∂) 32. ΔÛ·Áηڿ‰·-ª˘ÏÔfiÙ·ÌÔ˜ ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 6.025 Ù.Ì., (190.000 ∂) 33. ªÂÏÈÛÛÈ¿ÙÈη ÔÈÎfiÂ‰Ô 3.550 Ù.Ì. (110.000 ∂) 34. ¢Ú¿ÎÂÈ· ∂ÍÔ¯È΋ ∫·ÙÔÈΛ·, 240 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 660 Ù.Ì. , ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› Î·È ˆ˜ ÍÂÓÒÓ·˜ (295.000 ∂) 35. ªÂÏÈÛÛÈ¿ÙÈη ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.275 Ù.Ì. Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤· (165.000 ∂) 36. ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹ ªÂÏÈ¿Ó, ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 7.317 Ù.Ì. (49.000 ∂) 37. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 160 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 300 Ù.Ì. ‰›Ï· ÛÙËÓ Ï·Ù›· (250.000 ∂) 38. ÕÓˆ μfiÏÔ˜ ÔÈÎfiÂ‰Ô 716 Ù.Ì. , (105.000 ∂) 39. ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹ ÔÈÎfiÂ‰Ô 800 Ù.Ì. (60.000 ∂) 40. ∞Á. §·˘Ú¤ÓÙÈÔ˜ ηÙÔÈΛ· 140 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 350 Ù.Ì. (140.000 ∂) 41. ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿-¶ÂÏÂÁÎÚ›ÓÔ, ηÙÔÈΛ· 200 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 450 Ù.Ì. (349.000 ∂) •∂¡ø¡∂™ - •∂¡√¢√Ã∂π∞ 1. ¶ÈӷοÙ˜, ˘ÚÁfiÛÈÙÔ-·Ú¯ÔÓÙÈÎfi 290 Ù.Ì. 2. ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿, ÌÈÎÚfi ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô 3. ∞ʤÙ˜ ÍÂÓÒÓ·˜ 240 Ù.Ì. 4. ¢Ú¿ÎÂÈ· ÍÂÓÒÓ·˜, 240 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 660 Ù.Ì. (295.000 ∂) 5. ªËϛӷ ÍÂÓÒÓ·˜ 250 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.560 Ù.Ì., ȉȷ›ÙÂÚÔ˘ ‡ÊÔ˘˜ (847)

------------------------------------

EYES REAL ESTATE SOLUTIONS °Ú. §·ÌÚ¿ÎË Ì §·¯·Ó¿ 2 ΔËÏ :24210-38482 μ√§√™ e-mail:eyes@kolimitras.gr

¶ø§√À¡Δ∞π ∞™Δπ∫∏ ∫∞Δ√π∫π∞ ∞∫-10 ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· ηÈÓÔ‡ÚÈÔ, 34,41ÙÌ, 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, Ì ·˘ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË Ê/·, ¶·Á·ÛÒÓ. ∞∫-12 ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· ηÈÓÔ‡ÚÈÔ, 127,20ÙÌ, 5Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, 3˘‰, 2wc,‰È·ÌÂÚ¤˜, ·˘ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË Ê/· Î·È Ù˙¿ÎÈ, ¶·Á·ÛÒÓ. ∞∫-14 ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· ηÈÓÔ‡ÚÈÔ 101,83ÙÌ, 3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, 2˘‰, 2wc, ·˘ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË Ê/· Î·È Ù˙¿ÎÈ, ¶·Á·ÛÒÓ. ∞∫-15 ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· ηÈÓÔ‡ÚÈÔ 86,82ÙÌ, 4Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, 2˘‰,1wc, ·Ôı‹ÎË , ·˘ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË Ê/·, ‰È·ÌÂÚ¤˜ Î·È Ù˙¿ÎÈ, ¶·Á·ÛÒÓ. ∞∫-17 ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· ηÈÓÔ‡ÚÈÔ 86,82ÙÌ, 6Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, 2˘‰, 1wc, ·Ôı‹ÎË, ·˘ÙfiÓÔÌË Ê/·, ‰È·ÌÂÚ¤˜ Î·È Ù˙¿ÎÈ, ¶·Á·ÛÒÓ. ∞∫-60 ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· ηÈÓÔ‡ÚÈÔ 114,18ÙÌ 3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ÁˆÓÈ·Îfi Ì ÂÓÈ·›· ‚ÂÚ¿ÓÙ·, 3˘‰, 2wc, ·˘ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË Ê/· Î·È Ù˙¿ÎÈ, ÂÚÈÔ¯‹ ¢ËÌ·Ú¯Â›Ô˘. ∞∫-62 ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· ηÈÓÔ‡ÚÈÔ 114,18ÙÌ 3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ÁˆÓÈ·Îfi ÌÚÔÛÙ¿, Ì ÂÓÈ·›· ÌÂÁ¿ÏË ‚ÂÚ¿ÓÙ·, 3˘‰-2wc, ·˘ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË Ê/· Î·È Ù˙¿ÎÈ, ÂÚÈÔ¯‹ ¢ËÌ·Ú¯Â›Ô˘. ∞∫-65 ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· ηÈÓÔ‡ÚÈÔ 114,18ÙÌ 4Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ÁˆÓÈ·Îfi Ì ÂÓÈ·›· ÌÂÁ¿ÏË ‚ÂÚ¿ÓÙ·, 3˘‰-2wc, ·˘ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË Ê/· Î·È Ù˙¿ÎÈ, ÂÚÈÔ¯‹ ¢ËÌ·Ú¯Â›Ô˘. ∞∫-66 ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· ηÈÓÔ‡ÚÈÔ 100,94ÙÌ 5Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ÁˆÓÈ·Îfi ÌÚÔÛÙ¿, Ì ÂÓÈ·›· ÌÂÁ¿ÏË ‚ÂÚ¿ÓÙ·, 3˘‰-2wc, ·˘ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË Ê/· Î·È Ù˙¿ÎÈ, ÂÚÈÔ¯‹ ¢ËÌ·Ú¯Â›Ô˘.

∞∫-67 ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· ηÈÓÔ‡ÚÈÔ 103ÙÌ 5Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ÁˆÓÈ·Îfi ›Ûˆ Ì ÂÓÈ·›· ÌÂÁ¿ÏË ‚ÂÚ¿ÓÙ·, 3˘‰-2wc,·˘ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË Ê/· Î·È Ù˙¿ÎÈ, ÂÚÈÔ¯‹ ¢ËÌ·Ú¯Â›Ô˘. ∞∫-71 ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· ηÈÓÔ‡ÚÈÔ 99,08ÙÌ 6Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ÁˆÓÈ·Îfi ÌÚÔÛÙ¿, Ì ÂÓÈ·›· ÌÂÁ¿ÏË ‚ÂÚ¿ÓÙ·, 3˘‰-2wc, ·˘ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË Ê/· Î·È Ù˙¿ÎÈ, ÂÚÈÔ¯‹ ¢ËÌ·Ú¯Â›Ô˘. ∞∫-72 ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· ηÈÓÔ‡ÚÈÔ 103ÙÌ 6Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ÁˆÓÈ·Îfi ›Ûˆ Ì ÂÓÈ·›· ÌÂÁ¿ÏË ‚ÂÚ¿ÓÙ·, 3˘‰-2wc, ·˘ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË Ê/· Î·È Ù˙¿ÎÈ, ÂÚÈÔ¯‹ ¢ËÌ·Ú¯Â›Ô˘. ∞∫-73 ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· ηÈÓÔ‡ÚÈÔ 108,87ÙÌ 6Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ÌÚÔÛÙ¿ ‰ÂÍÈ¿, 3˘‰-2wc, ‰È·ÌÂÚ¤˜, ·˘ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË Ê/· Î·È Ù˙¿ÎÈ, ÂÚÈÔ¯‹ ¢ËÌ·Ú¯Â›Ô˘. ∞∫-40 ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· ηÈÓÔ‡ÚÈÔ 93ÙÌ 5Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, 2˘‰-2wc, ¤¯ÂÈ ËÏÂÎÙÚÈÎfi ÂÍÔÏÈÛÌfi, fiÚÙ˜ ·ÛÊ·Ï›·˜, ˘‰ÚÔÌ·Û¿˙ & ηÌ›Ó· ÓÙÔ˘˜, ı¤ÛË ÛÙ¿ıÌ¢Û˘ ÎÏÂÈÛÙ‹, ·Ôı‹ÎË, ·˘ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË Ê/· ÂÚÈÔ¯‹ ¶¤ÙÚÔ˘ Î·È ¶·‡ÏÔ˘ ¡. πˆÓ›·. ∞∫-196 ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· ηÈÓÔ‡ÚÈÔ, 121,39ÙÌ, 3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, 3˘/‰, 2wc, ·˘ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË Ê/·, ÂÚÈÔ¯‹ ¢ËÌ·Ú¯Â›Ô˘. ∞∫-198 ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· ηÈÓÔ‡ÚÈÔ, 105,57ÙÌ, 3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, 3˘/‰, 2wc, ·˘ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË Ê/·, ÂÚÈÔ¯‹ ¢ËÌ·Ú¯Â›Ô˘. ∞∫-199 ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· ηÈÓÔ‡ÚÈÔ, 95ÙÌ, 3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, 2˘/‰, 2wc, ·˘ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË Ê/·, ÂÚÈÔ¯‹ ¢ËÌ·Ú¯Â›Ô˘. ∞∫-182 ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· ηÈÓÔ‡ÚÈÔ, 64,07ÙÌ, 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, 1˘/‰, 1wc, ·˘ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË Ê/·, ÂÚÈÔ¯‹ ¢ËÌ·Ú¯Â›Ô˘. ∞∫-185 ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· ηÈÓÔ‡ÚÈÔ, 83,80ÙÌ, 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, 2˘/‰, 2wc, ·˘ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË Ê/·, ÂÚÈÔ¯‹ ¢ËÌ·Ú¯Â›Ô˘. ∞∫-184 ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· ηÈÓÔ‡ÚÈÔ, 57,63ÙÌ, 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, 1˘/‰, 1wc, ·˘ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË Ê/·, ÂÚÈÔ¯‹ ¢ËÌ·Ú¯Â›Ô˘. ∞∫-188 ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· ηÈÓÔ‡ÚÈÔ, 66,93ÙÌ, 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, 1˘/‰, 1wc, ·˘ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË Ê/·, ÂÚÈÔ¯‹ ¢ËÌ·Ú¯Â›Ô˘. ∞∫-187 ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· ηÈÓÔ‡ÚÈÔ, 67,36ÙÌ, 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, 2˘/‰, 1wc, ·˘ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË Ê/·, ÂÚÈÔ¯‹ ¢ËÌ·Ú¯Â›Ô˘. ∞∫-192 ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· ηÈÓÔ‡ÚÈÔ, 83,80ÙÌ, 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, 2˘/‰, 2wc, ·˘ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË Ê/·, ÂÚÈÔ¯‹ ¢ËÌ·Ú¯Â›Ô˘. ∞∫-186 ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· ηÈÓÔ‡ÚÈÔ, 95ÙÌ, 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, 2˘/‰, 2wc, ·˘ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË Ê/·, ÂÚÈÔ¯‹ ¢ËÌ·Ú¯Â›Ô˘. ∞∫-74 ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· Û ·Ú·‰ÔÛȷ΋ ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ Ù˘ ¡. πˆÓ›·˜ 65ÙÌ 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, 2˘‰1wc, ÂÚÈÔ¯‹ ∞Á. ™˘Ú›‰ˆÓ· ¡. πˆÓ›·. ∞∫-149 √ÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· ηÈÓÔ‡ÚÈÔ 145ÙÌ, 5Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, 3˘‰-1wc, ‰È·ÌÂÚ¤˜, ı¤ÛË ÛÙ¿ıÌ¢Û˘ ·ÓÔȯً, ·Ôı‹ÎË, ·˘ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË Ê/·, ∫·ÛÛ·‚¤ÙË. ∞∫-204 ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 239,86ÙÌ, 2 ÂÈ¤‰ˆÓ, ‰È·ÌÂÚ‹˜ Î·È Ì ·˘Ï‹, ÛÙË ¡¤· ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· ∞∫-209 √ÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· ηÈÓÔ‡ÚÈÔ 91,84ÙÌ, 3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, 2˘‰-1wc, ‰È·ÌÂÚ¤˜, ı¤ÛË ÛÙ¿ıÌ¢Û˘ ÎÏÂÈÛÙ‹, ·Ôı‹ÎË, ·˘ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË Ê/· Î·È Ù˙¿ÎÈ ÛÙËÓ ¡. πˆÓ›· ∞∫-211 ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· ηÈÓÔ‡ÚÈÔ 37,35ÙÌ, 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘,1˘‰-1wc, ı¤ÛË ÛÙ¿ıÌ¢Û˘ ·ÓÔȯً, ·˘ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË º/∞, ÛÙËÓ ¡. πˆÓ›· ∞∫-212 ¶ÔÏ˘ÙÂϤ˜ ÔÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ·, ηÈÓÔ‡ÚÈÔ 110,65ÙÌ, 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, 3˘‰-2wc, ‰È·ÌÂÚ¤˜, ·Ôı‹ÎË, ·˘ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË Ê/· Î·È Ù˙¿ÎÈ ÛÙËÓ ¡. πˆÓ›· ∞∫-225 ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ 78 Ù.Ì. ‚’ ÔÚfiÊÔ˘, ∞Á›·˜ ºˆÙÂÈÓ‹˜ 31 Î·È ∂ıÓÈÎÒÓ ∞ÁÒÓˆÓ, ÛÙË ¡¤· πˆÓ›·. ∂•√Ãπ∫∏ ∫∞Δ√π∫π∞ ª¶√Àº∞ ∂∫-80 ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 90ÙÌ Ì 50ÙÌ ˘fiÁÂÈÔ, ı¤ÛË ÛÙ¿ıÌ¢Û˘ ·ÓÔȯً, ·˘ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË, 2˘-‰, 2w-c, Ù˙¿ÎÈ. ∂∫-81 2 ÂÍÔ¯ÈΤ˜ ηÙÔÈ˘ Ù‡Ô˘ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù·, ·Ô 100ÙÌ Ë Î¿ı ̛·, Ì 200ÙÌ ·˘Ï‹, ÛÙË ı¤ÛË ªÂÏÂÁÎÚ›ÓÔ ¶√ƒΔ∞ƒπ∞ ∂∫-4 ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 135ÙÌ ÛÂ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ·Ú·‰ÔÛÈ·ÎÒÓ Î·ÙÔÈÎÈÒÓ “¶·ÓfiÚ·Ì·” Ì ı¤·, 2˘‰-2wc, ı¤ÛË ÛÙ¿ıÌ¢Û˘ ·ÓÔȯً, ·Ôı‹ÎË, ·˘Ï‹, ·˘ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË Î·È Ù˙¿ÎÈ. ∂∫-33 ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 180ÙÌ ÛÂ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ·Ú·‰ÔÛÈ·ÎÒÓ Î·ÙÔÈÎÈÒÓ “¶·ÓfiÚ·Ì·” Ì ı¤·, 3˘‰-2wc, ı¤ÛË ÛÙ¿ıÌ¢Û˘ ·ÓÔȯً, ·Ôı‹ÎË, ·˘Ï‹, ·˘ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË Î·È Ù˙¿ÎÈ. ª∏§π∂™ ∂∫-64 ∞ÓÂÍ¿ÚÙËÙË ¤ÙÚÈÓË ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 140ÙÌ, Û ÌÈÎÚfi Û˘ÁÎÚfiÙËÌ·, ۯ‰ȷṲ̂ÓË Ì ÁÓÒÌÔÓ· ÙËÓ ËÏÈÔÚ›ÙÈÎË ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈ΋, 4¿ÚˆÓ ÂÈ¤‰ˆÓ, Ì 3˘‰-2wc, ·˘Ï‹ Î·È Ù˙¿ÎÈ. ∂∫-65 ∞ÓÂÍ¿ÚÙËÙË ¤ÙÚÈÓË ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 140ÙÌ, Û ÌÈÎÚfi Û˘ÁÎÚfiÙËÌ·, ۯ‰ȷṲ̂ÓË Ì ÁÓÒÌÔÓ· ÙËÓ ËÏÈÔÚ›ÙÈÎË ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈ΋, 4¿ÚˆÓ ÂÈ¤‰ˆÓ, Ì 3˘‰-2wc ,·˘Ï‹ Î·È Ù˙¿ÎÈ ∞°π√™ °∂øƒ°π√™ ¶∏§π√À ∂∫-28 ¶·Ú·‰ÔÛȷ΋ ηÙÔÈΛ· Ì ı¤·, 110ÙÌ 2ÂÈ¤‰ˆÓ Ì ·Ù¿ÚÈ, 4˘‰-2wc, ‰È·ÌÂÚ‹˜, ·˘Ï‹, ·˘ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË Î·È Ù˙¿ÎÈ ∫∞§∞ ¡∂ƒ∞ ∂∫-38 ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 65ÙÌ, 2˘‰-2wc,‰È·ÌÂÚ‹˜ Ì ·˘Ï‹ Î·È ı¤ÛË ÛÙ¿ıÌ¢Û˘ ·ÓÔÈÎÙ‹ ™√ÀΔƒ∞§π ∞°ƒπ∞™ ∂∫-35 ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 60ÙÌ 1˘‰-1wc, ÈÛfiÁÂÈÔ Ì ·˘Ï‹, ·Ôı‹ÎË Î·È ·˘ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË. ∂∫-36 ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 130ÙÌ, 2˘‰-2wc, ÈÛfiÁÂÈÔ Ì ·˘Ï‹, ·Ôı‹ÎË Î·È ·˘ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË. ∂∫-37 √ÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· 160ÙÌ, 3˘‰-2wc, ‰È·ÌÂÚ¤˜ ÈÛfiÁÂÈÔ ·Ôı‹ÎË Î·È ·˘ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË. ∂∫-66 ¶ÔÏ˘ÙÂÏ‹˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 308ÙÌ, Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 650ÙÌ ÌfiÏȘ 40Ì ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·, Ì ηٷÏËÎÙÈ΋ ı¤·, 3˘‰-3wc, ‰È·ÌÂÚ‹˜, ·Ôı‹ÎË Î·È Ù˙¿ÎÈ ª∞∫ƒπ¡πΔ™∞-∞°π∞ Δƒπ∞¢∞ ∂∫-55 πÛfiÁÂÈÔ˜ ηÙÔÈΛ· 90ÙÌ Ì ÛÔʛٷ 20ÙÌ, 2˘‰-2wc, ·˘Ï‹ Î·È ·˘ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË Î·È Ù˙¿ÎÈ. √π∫√¶∂¢∞ ∂∫Δ√™ μ√§√À °∏-131 Οικόπεδο 900 τ.μ. περίπου με διώροφη οικοδομή 3 επιπέδων από 140 τ.μ. το καθένα, στην οδό Καλλιθέας του Δήμου Νέας Ιωνίας, κοντά στη διασταύρωση του περιφερειακού προς Φυτόκο. °∏-148 √ÈÎfi‰· 337,19ÙÌ -315,63ÙÌ Î·È 188,28ÙÌ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· ÛÙËÓ ∞Á. ∫˘Úȷ΋ ΔÛ·Áηڿ‰·˜, ¿ÚÙÈ· Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌ·, ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ Ì ¿‰ÂÈ· ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹˜. °∏-63 √ÈÎfiÂ‰Ô 4.000ÙÌ, ı¤ÛË º˘ÏÒÚÈ· ÛÙ· ÿÓÈ· ¶ËÏ›Ô˘ °∏-62 √ÈÎfiÂ‰Ô 974,51ÙÌ ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ ı¿Ï·ÛÛ·, Ì ı¤· ÛÙÔ ∞ÈÁ·›Ô ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ ÛÙÔ ªÔ‡ÚÂÛÈ. °∏-105 √ÈÎfiÂ‰Ô 3.314,12ÙÌ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ∫·ÙÛ¿ÁÎÏ· ªÔ˘ÚÂÛ›Ô˘, ÂÎÙfi˜ ۯ‰›Ô˘,

¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ °∏-104 √ÈÎfiÂ‰Ô 14.649,12ÙÌ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ §¿Îη-÷Ù˙ËΛη (¶¿ÏÙ˙Ë) ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹˜, ÂÎÙfi˜ ۯ‰›Ô˘, ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ °∏-65 √ÈÎfiÂ‰Ô 4.044,18ÙÌ,ÛÙËÓ ∞Á. ª·Ú›Ó· ÛÙÔ ΔÚ›ÎÂÚÈ, ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. °∏-66 √ÈÎfiÂ‰Ô 10.394,48ÙÌ, ÛÙȘ ¡Ë¤˜ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡, Ì ·ÓÔÚ·ÌÈ΋ ı¤· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. °∏-75 √ÈÎfiÂ‰Ô 7.316,93ÙÌ, ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ªÂÏÈ¿Ó ÛÙËÓ ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹ °∏-76 √ÈÎfiÂ‰Ô 420,00ÙÌ, ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ŒÏËÔ˜ ÛÙÔ ÓËÛ› Ù˘ ™ÎÔ¤ÏÔ˘ °∏-77 √ÈÎfiÂ‰Ô 6.285,91ÙÌ, ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ∫Ô‡ÓÙÚÈ· ¶Ï·Î¿ÎÈ· ÛÙÔ ÓËÛ› Ù˘ ™ÎÔ¤ÏÔ˘, ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ °∏-82 √ÈÎfiÂ‰Ô 5.000,00ÙÌ, ÛÙË ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ ¶ËÏ›Ô˘, Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·, ÂÎÙfi˜ ۯ‰›Ô˘, ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. °∏-94 √ÈÎfiÂ‰Ô 405,17ÙÌ, ÛÙËÓ ∑·ÁÔÚ¿ ¶‹Ï›Ô˘, Ì ı¤·, ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘, ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. °∏-95 √ÈÎfiÂ‰Ô 944,44ÙÌ ÛÙËÓ ∑·ÁÔÚ¿ ¶ËÏ›Ô˘, Ì ı¤·, ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘, ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. °∏-157 √ÈÎfiÂ‰Ô 7.670ÙÌ ÛÙË ™ÎÈ¿ıÔ,ı¤ÛË ¶Ô‡ÓÙ·, Ì ηٷÏËÎÙÈ΋ ı¤·, Û ·fiÛÙ·ÛË ÌfiÏȘ 2¯ÏÌ ·fi ÙÔ ¯ˆÚÈfi. °∏-159 √ÈÎfiÂ‰Ô 20ÛÙÚ, ÂÚÈÔ¯‹ §·ÙÔÌ›Ԣ, Û ηϋ ı¤ÛË °∏-161 √ÈÎfiÂ‰Ô 6.389 Ù.Ì. ı¤ÛË “ªÂÁ¿ÏË ƒ¿¯Ë” §Ô˘˙›ÓÈÎÔ °∏-162 √ÈÎfiÂ‰Ô 341,17 Ù.Ì. ∞Ï˘Î¤˜ μfiÏÔ˘ ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ Ù¤ˆ˜ ÎÏÈÓÈ΋ °¿ÙÔ˘ °∏-164 ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 7.073,18 Ù.Ì. ·Ô¯·Ú·ÎÙËÚÈṲ̂ÓÔ ·fi ÙÔ ¢·Û·Ú¯Â›Ô, ÛÙË ı¤ÛË “ª∂§√™ - ™∫∞μ∂¡Δ∑√À” ÚÈÓ ÙÔ ™Ù¿Ê˘ÏÔ, ÛÙË ™ÎfiÂÏÔ. ∂¡Δ√™ μ√§√À °∏-74 √ÈÎfiÂ‰Ô 1.094,00ÙÌ, ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ∞Á. μ·ÛÈÏ›Ԣ. °∏-79 √ÈÎfiÂ‰Ô 280,00ÙÌ, ÛÙȘ ¡. ¶·Á·Û¤˜ °∏-163 √ÈÎfiÂ‰Ô 600 Ù.Ì. ΔÔ˘ÚÔ‡˙È· - ∫ÔÚˆÓ›Ô˘, ¶Â‰›ÔÓ ÕÚˆ˜. ∂¶∞°°∂§ª∞Δπ∫∏ ™Δ∂°∏ ∂™-8 πÛfiÁÂÈÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· 83,30ÙÌ, ·˘ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË Ê/·, ¶·Á·ÛÒÓ. ∂™-49 °Ú·ÊÂ›Ô 52ÙÌ 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ (848)

-----------------------------------∞∫π¡∏Δ∞ ∞£∞¡∞™π√À ¶∞°∞™ø¡ 131 - ∞¡∞§∏æ∂ø™ μ√§√™ 24210-48017 ∫∞π 6974707033 www.athanasiourealestate.com

¶ø§√À¡Δ∞π ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™ 1613/ ™ÙÔ˘ ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë ÈÛfiÁÂÈÔ˜ ·Ï·È¿ 120 Ù.Ì. Û ÔÈÎfi. 185 Ù.Ì. 1645/ ™ÙË ¡. π. ÔÏ˘ÙÂÏ‹˜ ηÈÓÔ‡ÚÈ· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 135 Ù.Ì. Ì ˘ÔÁ. 80 Ù.Ì. Û ÔÈÎÔ. 228 Ù.Ì. 1644/ ¶·Ï·Èfi - ÈÛfiÁÂÈÔ Î·È fiÚÔÊÔ˜- (¿ÚÔ‰Ô˜ ∞ı·Ó. ¢È¿ÎÔ˘) ·fi 70 Ù.Ì. Û 147 Ù.Ì. 1514/ ™Ù·ÁÈ¿Ù˜ ‚›Ï· ·Ó¤ÌÔÚÊË 270 Ù.Ì. Û 820 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 1623/ ÕÁÈÔ ™Ù¤Ê·ÓÔ ‰ÈÒÚ. Ì 5 ‰˘¿ÚÈ·/Ì›· ÁηÚÛÔÓȤڷ/ÂÓÔÈÎÈ·Ṳ̂ӷ Ì 1.500 ¢ÚÒ ÌËÓÈ·›ˆ˜. ΔÈÌ‹ 320 ¯ÈÏ. ¢ÚÒ. 4/ ¡. πˆÓ›· ‰ÈÒÚÔÊË 110 Ù.Ì. Ôχ ηϋ 160 ¯. ¢ÚÒ. 1633/ ™ÙËÓ πˆÏÎÔ‡ 105 Ù.Ì. Û 200 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô 3 ‰ˆÌ. Î.Ï. 1639/ ™ÙË μ‡ÚˆÓÔ˜ ‰ÈÒÚÔÊ. ¶·Ï·È¿, ÁˆÓÈ·Îfi ÔÈÎ. 180 Ù.Ì. ¶ø§√À¡Δ∞π ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ 1610/ ¶ÂÚÈÔ¯‹ √͢ÁfiÓÔ˘ ηÈÓÔ‡ÚÈ· ÌÈÎÚ¿ ÌÂÁ¿Ï· Ì Áηڿ˙, ·Ôı‹ÎË, Ù˙¿ÎÈ. 1436/ ¡¤· ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· (™Ù¿‰ÈÔ) 1Ô˘ ÔÚ. ÁηÚÛÔÓȤڷ 30 Ù.Ì. / 4Ô˘ ÔÚ. 130 Ù.Ì. ‰È·ÌÂÚ¤˜, Ù˙¿ÎÈ, ·Ôı‹ÎË, ¿ÚÎÈÓÁÎ. ÕÌÂÛË ·Ú¿‰ÔÛË. 1548/ ÃÈÏÈ·‰Ô‡, ηÈÓÔ‡ÚÈ· ÔÏ˘ÙÂÏ‹˜, Ù˙¿ÎÈ, ¿ÚÎÈÓÁÎ, ·Ôı‹ÎË. 1555/ °ÂˆÚÁ. ∫·ÚÙ¿ÏË ÔÏ˘ÙÂÏ‹˜ Ì Áηڿ˙, ·Ôı‹ÎË ÎÏ. 1556/ ƒÂÙÈÚ¤ ·Ï·Èfi, ÷Ù˙Ë·ÚÁ‡ÚË 120 Ù.Ì. 3 ˘/‰ ÎÏ. 1638/ ™ÙËÓ ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ ¤Ó·ÓÙÈ ‰ËÌÔÙÈÎÔ‡ Û¯ÔÏ›Ԣ 80 Ù.Ì. 3Ô˘ ÔÚ. 85.000 ¯. ¢ÚÒ, Ôχ ηÏfi. ∂›Û˘, ˆÏÔ‡ÓÙ·È Û ‰È¿ÊÔÚ˜ ÙÔÔıÂۛ˜ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ Î·È Ù˘ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜ ÌÈÎÚ¿, ÌÂÛ·›· Î·È ÌÂÁ¿Ï· ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· ÂÙÔÈÌÔ·Ú¿‰ÔÙ· ‹ Î·È ˘fi ηٷÛ΢‹. ¢ÂÎÙ¿ ‰¿ÓÂÈ· Ù·Ì›ˆÓ. ¶ø§√À¡Δ∞π ∞°ƒ√Δ∂ª∞Ãπ∞ - ∫Δ∏ª∞Δ∞ 1634/1635/ ™ÙËÓ ∫ÔÚfiË ÔÙÈÛÙÈÎfi ÂÏ·ÈÔÂÚ›‚ÔÏÔ 11,5 ÛÙÚÂÌ. Î·È ¤ÙÂÚÔ 6,5 ÛÙÚÂÌ. 1335/ ÿÓÈ· ¶ËÏ›Ô˘ 11,5 ÛÙÚÂÌ. ÔÙÈÛÙÈÎfi Ì ‰‡Ô Û›ÙÈ·, ÂÊ¿ÙÂÙ·È ·ÛÊ¿ÏÙÔ˘, ı¤· Î·È ‰ÈÎfi ÙÔ˘ ÓÂÚfi. 1574/ ÃfiÚÙÔ ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹˜, 6 ÛÙÚ¤Ì. ÂÊ¿. ·ÛÊ¿ÏÙÔ˘. ¶ø§√À¡Δ∞π √π∫√¶∂¢∞ 1646/™ÙË ¡. π. ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ ™Ù¿‰ÈÔ ÁˆÓÈ·Îfi 225 Ù.Ì. 1493/ ÈÚÈfi §·ÌÈÓÔ‡ ÌÂÁ¿ÏÔ, ·Ó¤ÌÔÚÊÔ, ÁˆÓÈ·Îfi ÔÈÎfiÂ‰Ô 6,5 ÛÙÚÂÌ. ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘. ¶ˆÏÂ›Ù·È ÔÏfiÎÏËÚÔ, Û ÌÂÌÔӈ̤ӷ ÔÈÎfi‰· ‹ ‰›ÓÂÙ·È Î·È ·ÓÙÈ·ÚÔ¯‹. 1588/ ¡¤· πˆÓ›·, ÂÚÈÔ¯‹ (Ó¤Ô ‰¤ÏÙ·) ‰‡Ô (2) ÔÈÎfi‰· ·fi 333 Ù.Ì. ¤Î·ÛÙÔ. 1558/ ™¤ÛÎÏÔ 680 Ù.Ì. ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ ÂÎÎÏËÛ›·. 1394/ ΔÛ·Áηڿ‰· 8 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù· ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡. 1596/ ΔÚ›ÎÂÚÈ 620 Ù.Ì. Ì ʿÙÛ· 50 Ì. ÛÙËÓ ·Ú·Ï›· Î·È ÓÂÚfi ‡‰Ú¢Û˘. ¶Ôχ ηÏfi. 1640/ ÃÔÚ¢Ùfi ∑·ÁÔÚ¿˜ ÔÈÎ. 323 Ù.Ì. ∞∫π¡∏Δ∞ ∞£∞¡∞™π√À ¶∞°∞™ø¡ 131/∞¡∞§∏æ∂ø™/μ√§√™ 24210-48017 ∫∞π 6974707033 www.athanasiourealestate.com Email: info@athanasiourealestate.com (849)

-----------------------------------EURO HOME ª∞°¡∏™π∞™ ¶. ¶§∞Δπ¢∏™ & ™π∞ ∂.∂ ∞ÏÔÓÓ‹ÛÔ˘ 1-μfiÏÔ˜ ΔËϤʈÓÔ 2421030835 º·Í 2421030845 Website: www.eurohome-magnesia.gr e-mail: info@eurohome-magnesia.gr

¶ø§∂πΔ∞π 1. μ√§√™, ∫∂¡Δƒ√: ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 115Ù.Ì, Ì 3 ˘ÓÔ‰ˆÌ¿ÙÈ·, Ì¿ÓÈÔ, Ù˙¿ÎÈ, ÙÂÚ¿ÛÙȘ ‚ÂÚ¿ÓÙ˜. ΔÈÌ‹: 195.000 ∂.

2. μ√§√™, ∫∞ƒ∞∫∂¡Δƒ√: ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· Ï‹Úˆ˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ 100Ù.Ì., 2 ˘ÓÔ‰ˆÌ¿ÙÈ·, WC, Ì¿ÓÈÔ, 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜. ΔÈÌ‹: 100.000 ∂. 3. μ√§√™, ∫∂¡Δƒ√: ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· - ƒÂÙÈÚ¤ ÛÙÔÓ 5Ô fiÚÔÊÔ, 92Ù.Ì., Ì 2 ˘ÓÔ‰ˆÌ¿ÙÈ·, Û·ÏfiÓÈ, ÎÔ˘˙›Ó·, Ì¿ÓÈÔ, ·Ôı‹ÎË, ‰ÈÏfi ¿ÚÎÈÓÁÎ, Ù˙¿ÎÈ. ΔÈÌ‹: 125.000 ∂. 4. μ√§√™, ∫∂¡Δƒ√ - ¶∂ƒπ√Ã∏ ª∂Δ∞ª√ƒºø™∂ø™: ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 110Ù.Ì., ÂÏ·ÊÚÒ˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ, ÛÙÔÓ 3Ô fiÚÔÊÔ, Ì 2 ˘ÓÔ‰ˆÌ¿ÙÈ·, WC, Ì¿ÓÈÔ. ºˆÙÂÈÓfiÙ·ÙÔ Î·È ‰È·ÌÂÚ¤˜, Ì ¿ÚÎÈÓÁÎ. ΔÈÌ‹: 120.000 ∂. 5. μ√§√™, ∫∂¡Δƒ√: ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 92Ù.Ì., ÛÙÔÓ 2Ô fiÚÔÊÔ, Ì 2 ˘ÓÔ‰ˆÌ¿ÙÈ·, ‰È·ÌÂÚ¤˜. ΔÈÌ‹: 68.000 ∂. 6. μ√§√™, ∫∂¡Δƒ√: √ÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· 100Ù.Ì., 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, Ì ÎÏÂÈÛÙfi ¿ÚÎÈÓÁÎ. ΔÈÌ‹: 245.000 ∂. 7. μ√§√™, ¶∂ƒπ√Ã∏ ∞°π√À ∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√À: ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 100Ù.Ì., 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, Ì 2 ˘ÓÔ‰ˆÌ¿ÙÈ·. ÕÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË. ΔÈÌ‹: 125.000 ∂. 8. μ√§√™, ¢π¶§∞ ™Δ√ ∫∂¡Δƒ√-™Δ∂°∏ √ ¡∂πƒø¡: ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 4Ô˘ Î·È 5Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ηٷÏËÎÙÈ΋ ı¤·, 175Ù.Ì. ΔÈÌ‹: 300.000 ∂. 9. ∞°ƒπ∞: ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 120Ù.Ì., ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙË (fi¯È ÌÂÛÔÙÔȯ›·), Ì 3 ˘ÓÔ‰ˆÌ¿ÙÈ·, Ù˙¿ÎÈ, ·¤ÚÈÔ, ¿ÚÎÈÓÁÎ. ΔÈÌ‹: 200.000 ∂. 10. ∞°π√™ πø∞¡¡∏™ ¶∏§π√À: ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 70Ù.Ì. Ì 2 ˘ÓÔ‰ˆÌ¿ÙÈ·, Û·ÏÔÎÔ˘˙›Ó·, Ì¿ÓÈÔ Î·È ÎÏÂÈÛÙfi ¿ÚÎÈÓÁÎ. μÂÚ¿ÓÙ· 90Ù.Ì. Ì ÂÎÏËÎÙÈ΋ ı¤· Î·È ·fiÛÙ·ÛË 250Ì. ·fi ÙËÓ ı¿Ï·ÛÛ·. ΔÈÌ‹: 145.000 ∂. 11. Δ™∞°∫∞ƒ∞¢∞: ΔÚ›· ÔÈÎfi‰· Ì ¿‰ÂȘ ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹˜. ŸÏ· Ì·˙› ‹ ¯ˆÚÈÛÙ¿. 12. ¶√ƒΔ∞ƒπ∞: ¢˘Ô ÔÈÎfi‰· Ì ηٷÏËÎÙÈ΋ ı¤·. 13. ∫∞§∞ ¡∂ƒ∞: √ÈÎfi‰·, ¿ÚÙÈ· ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌ·, 300Ì. ·fi ÙËÓ ı¿Ï·ÛÛ·. ∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π 1. μ√§√™, ™Δ√ ∫∂¡Δƒ√: ∂ÓÔÈÎÈ¿˙ÔÓÙ·È ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· Û Ôχ ηϤ˜ ÙÈ̤˜. 2. μ√§√™: ∂ÓÔÈΛ·ÛË ÁÚ·Ê›Ԣ 45Ù.Ì. ÛÙÔ ÎÙ›ÚÈÔ Ù˘ ÂÊÔÚ›·˜. ΔÈÌ‹: 350 ∂. ΔÔ ·Ú¯Â›Ô Ù˘ EuroHome ª·ÁÓËÛ›·˜ Â›Ó·È ÂÌÏÔ˘ÙÈṲ̂ÓÔ Ì ¿Ú· ÔÏÏ¿ ·Î›ÓËÙ·. °È· ÔÙȉ‹ÔÙ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÛÙ ¤¯Ô˘Ì ÙË Ï‡ÛË. (815)

-----------------------------------MAGNESIA REAL ESTATE ¶·Ú·Û΢‹ π. ΔÛÔ˘ÎÓ›‰· ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ §ÒÚË 4, μfiÏÔ˜, Δ.∫. 38221 ΔËÏ./fax: 24210-22009, ÎÈÓ. 6942/467768 www.magnesiarealestate.gr ¶ø§√À¡Δ∞π ™∂ Δπª∏ ∂À∫∞πƒπ∞™!!!

√π∫√¶∂¢∞ 1. Οικόπεδο 235 m2, Ν. Δημητριάδα 95.000 ú 2. Οικόπεδα από 300-350 m2, Βελεστίνο 65.000 ú 3. Οικόπεδο 625 m2, Αγ. Στέφανος, Σωρός 90.000 ú 4. Οικόπεδο 757 m2, Κάλαμος 40.000 ú 5. Οικόπεδο 174 m2, Δράκεια 25.000 ú 6. Οικόπεδο 100 m2, Ν. Δημητριάδα 35.000 ú 7. Οικόπεδο 362 m2, Κάλαμος 30.000 ú 8. Οικόπεδο 1870 m2, Μηλιές 130.000 ú 9. Οικόπεδο πανοραμικό 5.397 m2, Αγ. Βλάσης 270.000 ú 10. Οικόπεδο 240 m2, Αφέτες 25.000 ú 11. Οικόπεδο 1.140 m2, Αφέτες 70.000 ú 12. Οικόπεδο 418 m2, Βυζίτσα 60.000 ú 13. Οικόπεδο 2.000 m2, Πορταριά 130.000 ú 14. Οικόπεδο 2.500 m2 με κτίριο 450 m2 & περιθώρια δόμησης σε εξοχική θέση κοντά δρόμο προς Πορταριά ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ 1. Δύο (2) Δυάρια, κεντρικά, γωνιακά, ημιυπόγεια, 102 m2 50.000 ú 2. Πεντάρι,150m2, 1ουορ, διαμπερές, 12ετίας, Κ. Καρτάλη 150.000 ú 3. Νεόδμητο δυάρι 53 m2, 1ου ορ. Τσαλαπάτα 85.000 ú 4. Δυάρι, 45m2, 4ουορ, ρετιρέ, ανακαινισμένο, Μεταμόρφωση 50.000 ú ∫∞Δ√π∫π∂™ - ∂•√Ãπ∫∂™ ∫∞Δ√π∫π∂™ 1. Παλαιό αρχοντικό 260 m2, οικόπεδο 400 m2, Λαύκος 95.000 ú 2. Παλαιά πέτρινη οικία, 160m2, οικόπεδο 300 m2, Γλαφυραί 70.000 ú 3. Τριώροφη πολυκατοικία με 2 οροφοδιαμερίσματα από 68 m2 & ισόγειο κατάστημα, περιοχή Ιωλκού 190.000ú 4. Ισόγεια κατοικία, 76 m2, οικόπεδο 235 m2, Ν. Δημητριάδα 95.000 ú 5. Ισόγεια κατοικία, 75 m2, οικόπεδο 132 m2, Ν. Ιωνία 95.000 ú 6. Ισόγεια κατοικία, 45 m2, οικόπεδο 100 m2, Ν. Δημητριάδα 35.000 ú 7. Ισόγειο διώροφης κατοικίας 72m2, Καλλιθέα 65.000 ú 8. Παλαιά πέτρινη οικία 180m2, οικόπεδο 300 m2, Μηλιές 150.000 ú 9. Παραδοσιακή μονοκατοικία ανακαινισμένη, διώροφη 160 m2,δεύτερη κατοικία 44m2, οικόπεδο 985 m2, Δράκεια 195.000 ú ∂¶∞°°∂§ª∞Δπ∫√π Ãøƒ√π 1. Κατάστημα 31 m2 με πατάρι, κέντρο Βόλου 65.000 ú 2. Κατάστημα 22 m2, Κουταρέλια πάνω από Αναλήψεως 28.000 ú 3. Κατάστημα 168 m2, διαμπερές ημιυπόγειο, Α.Γαζή 70.000 ú 4. Κατάστημα 36 m2, διαμπερές, Ν.Ιωνίας (Λ. Ειρήνης) 45.000 ú 5. Δύο γωνιακά 67m2& 65 m2, σε οικόπεδο 152 m2, Ν. Ιωνία 200.000 ú ∞°ƒ√Δ∂ª∞Ãπ∞ 1. Αγροτεμάχιο 4.050 m2, οικοδομήσιμο, Αγ. Λαυρέντιος 60.000 ú 2. Αγροτεμάχιο 24.000 m2, Μεγ. Μοναστήρι 40.000 ú 3. Τέσσερα αγροτεμάχια 33 στρ. συνολικά, Ν. Αγχίαλος 85.000 ú °π∞ ∫∞£∂ ∂¶∂¡¢ÀΔπ∫∏ ™∞™ ∞¡∞°∫∏ ∫∞π ∂¶π¶§∂√¡ ¶§∏ƒ√º√ƒπ∂™ ∂¶π∫√π¡ø¡∏™Δ∂ ª∞∑π ª∞™ £∞ Ã∞ƒ√Àª∂ ¡∞ ™∞™ ∂•À¶∏ƒ∂Δ∏™√Àª∂ (816)


ªπ∫ƒ∂™ ∞°°∂§π∂™

36

KYPIAKH 28 IOYNπ√À 2009

∫Δ∏ª∞Δ√ª∂™πΔ∏™ Δƒ∞∫∞™ ™Δ∞£∏™ ∞ƒ°√¡∞ÀΔø¡ 32 ¶∞ƒ∞§π∞ μ√§√™ ÙËÏ. 24210-22142 6937775383 °∫∞ƒ™√¡π∂ƒ∂™ ∫·ÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÏËÛ›ÔÓ ΔÛ·Ï·¿Ù· 30 Ù.Ì., 2Ô˜ fiÚ., 45.000 ∂. ∫·ÈÓÔ‡ÚÁÈ· ™ÙÚ. ª·ÎÚ˘ÁÈ¿ÓÓË 35 Ù.Ì. Ì ¿ÚÎÈÓ, 46.000 ∂. ƒÔ˙Ô‡ ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· 30 Ù.Ì., Ì ¿ÚÎÈÓ 45.000 ∂. ¶ÏËÛ›ÔÓ ª·ÚÈÓfiÔ˘ÏÔ˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· 26 Ù.Ì., 47.000 ∂. ¢À∞ƒπ∞ °¿ÙÛÔ˘ 40 Ù.Ì, 2Ô˜ fiÚ., 45.000 ∂. ∞Á. ∞Ó¿ÚÁ˘ÚÔÈ 58 Ù.Ì., ÙÂÙÚ·ÂÙ›·˜ Ì ƒ+∞. 72.000 ∂. √͢ÁfiÓÔ 10ÂÙ›·˜ 63 Ù.Ì., 4Ô˜ fiÚ. 70.000 ∂. ª·È¿Ó‰ÚÔ˘ 5ÂÙ›·˜ 58 Ù.Ì., 5Ô˜ fiÚ. 72.000 ∂. ¶ÏËÛ›ÔÓ ΔÛ·Ï·¿Ù· ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 53 Ù.Ì., 80.000 ∂. ¡Â¿ÔÏË Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 53 Ù.Ì., 74.000 ∂. Δƒπ∞ƒπ∞ ¶ÏËÛ›ÔÓ ∫‡ÚÔ˘ 68 Ù.Ì. ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ Â˘Î·ÈÚ›· 102.000 ∂. μÏ·¯¿‚· ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ Û ¿ÚÔ‰Ô 67 Ù.Ì., 4Ô˜ fiÚ. Ì ÌÂÁ¿Ï· Ì·ÏÎfiÓÈ· 108.000 ∂. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 74 Ù.Ì., 1Ô˜ fiÚ., ¿ÚÎÈÓ 110.000 ∂. ¡. πˆÓ›· ¶·¿ÁÔ˘ 10ÂÙ›·˜ ¿ÚÈÛÙÔ, ÌÂÁ¿Ï· Ì·ÏÎfiÓÈ· + ƒ+·Ôı. 96.000 ∂. ¡. πˆÓ›· ¶Ú¿ÎÙÈÎÂÚ 80 Ù.Ì., 3Ô˜ fiÚ., ı¤· 78.000 ∂. ¡. πˆÓ›·, ÛÙÚ·ÙfiÂ‰Ô Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ÙÚÈ¿ÚÈ 112.000 ∂. ¡. πˆÓ›· ÏËÛ›ÔÓ ÛÙÚ·ÙÔ¤‰Ô˘ ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 80 Ù.Ì., 4Ô˘ & 5Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ Ì Ì·ÏÎfiÓÈ 100 Ù.Ì. Î·È ı¤· 120.000 ∂. ∫‡ÚÔ˘ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 86 Ù.Ì., 129.000 ∂. ÕÓ·˘ÚÔ˜ 83 Ù.Ì. ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ı¤· ı¿Ï·ÛÛ· ¶‹ÏÈÔ 135.000 ∂. Δ∂™™∞ƒπ∞ ¡. πˆÓ›· 4Ô˜ fiÚ. 107 Ù.Ì. ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, ¢ηÈÚ›· 135.000 ∂ Ì ‰‡Ô ·Ôı‹Î˜ ¶ÏËÛ›ÔÓ ∫‡ÚÔ˘ 108 Ù.Ì. 5ÂÙ›·˜ 5Ô˜ fiÚ. ı¤· 179.000 ∂. ÕÓ·˘ÚÔ˜ 133 Ù.Ì. ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 5Ô˜ fiÚ. 258.000 ∂. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™ ¶ÏËÛ›ÔÓ ¶ÔÏ˘ÎÏ·‰ÈÎÔ‡ ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· ÙÚÈÒÓ ÂÈ¤‰ˆÓ 50+50+50 Ù.Ì. ÚÔÛÂÁ̤ÓË 5 ¯ÒÚˆÓ, 3 wc, 2 ÎÔ˘˙›Ó˜, Ù˙¿ÎÈ Ì¿ÚÌÂÎÈÔ˘, ·˘Ï‹, ı¤·, ¢ηÈÚ›· 200.000 ∂. ∞. §Â¯ÒÓÈ· ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· Ì ı¤· ÙÚÈÒÓ ÂÈ¤‰ˆÓ 60+60+60 Ù.Ì. 220.000 ∂. ∫. §Â¯ÒÓÈ· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· ·Ú›ÛÙ˘ ηٷÛ΢‹˜ ·fi ȉÈÒÙË Ì ÔÏÏ¿ ¤ÍÙÚ· 225 Ù.Ì. Û 430 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô 295.000 ∂. ¶ÏËÛ›ÔÓ ∫·Ú·Ì·Ù˙¿ÎË Û ÙÔÔıÂÛ›· Ì Ú¿ÛÈÓÔ 80 Ù.Ì. Û 250 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. ∂•√Ãπ∫∂™ √π∫π∂™ ∫. ¡ÂÚ¿ ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙË ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 70 Ù.Ì., Ì Ù˙¿ÎÈ, 2 ˘ÓÔ‰ˆÌ¿ÙÈ· Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 150 Ù.Ì. 135.000 ∂. ¶Ï·Ù·ÓÈ¿ - ∫·ÙËÁÈÒÚÁË ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜ 70 & 80 Ù.Ì. §ÂÊfiηÛÙÚÔ ‰ÈÒÚÔÊË ¤ÙÚÈÓË 75+75 Û 610 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ôχ ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ ·ÎÚÔÁÈ·ÏÈ¿, ‚ϤÂÈ Ì¤ÚÔ˜ Ù˘ ı¿Ï·ÛÛ·˜ 205.000 ∂. √π∫√¶∂¢∞ °·ÏÏ›·˜ - μÏ·¯¿‚·, 105 Ù.Ì., 110.000 ∂. ÃÈÏÈ·‰Ô‡ ÁˆÓÈ·Îfi ·Ó·ÙÔÏÈÎfi 425 Ù.Ì., ™.¢. 0,8 420.000 ∂. √͢ÁfiÓÔ 190 Ù.Ì. ™.¢. 2,1 155.000 ∂. ∞Á. ∞Ó¿ÚÁ˘ÚÔÈ 250 Ù.Ì., 15 Ì. ÚfiÛÔ„Ë, ™.¢. 1,8 115.000 ∂. ¢ÈÌ‹ÓÈ 900 Ù.Ì., 68.000 ∂. ÕÏÏË ªÂÚ¿ 580 Ù.Ì. Ì ı¤· Ì ÔÈΛ· 70 Ù.Ì., ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË 255.000 ∂. ∞Á. ∞ÈηÙÂÚ›ÓË 4.800 Ù.Ì. ÎÙ›˙ÂÈ 120 Ù.Ì. 265.000 ∂. ∞Ï˘Î¤˜ 130 Ù.Ì. 55.000 ∂. ∞Ï˘Î¤˜ 5.000 Ù.Ì. ¿Óˆ Ù˘ ÂıÓÈ΋˜ 120.000 ∂. ∞ÁÚÈ¿ 170 Ù.Ì. ›Ûˆ ·fi ÙËÓ ∂æ∞, ¡¤Ô Û¯¤‰ÈÔ 165.000 ∂. ∞ÁÚÈ¿ ÏËÛ›ÔÓ Lead 500 Ù.Ì. ™.¢. 0,7 105.000 ∂. ∞ÁÚÈ¿ 8.000 Ù.Ì. ÏËÛ›ÔÓ ÁË¤‰Ô˘ Ì ı¤· 200.000 ∂. ∞. §Â¯ÒÓÈ· 1.000 Ù.Ì. ı¤· 110.000 ∂. ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿, ¢ηÈÚ›· 610 Ù.Ì. 57.000 ∂. ª·Ï¿ÎÈ ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈÔ 2.000 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡, ÎÙ›˙ÂÈ 800 Ù.Ì. 35 Ì. ÚfiÛÔ„Ë ÛÙÔ Î‡Ì· 460.000 ∂. ªËϛӷ ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈÔ 750 Ù.Ì. 65.000 ∂. ∞Ì·ÏÈ¿ÔÏË 15.000 Ù.Ì. ÛÙÔ Î‡Ì· ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ 170.000 ∂. ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ 114 Ù.Ì. ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ˆ˜ ηÊÂÙ¤ÚÈ· Ì ·‡ÏÂÈÔ ¯ÒÚÔ 90 Ù.Ì. ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ ÁˆÓÈ·Îfi 160.000 ∂. ∫·Ú·˚ÛοÎË 3 Û˘Ó¯fiÌÂÓ· ηٷÛÙ‹Ì·Ù· Û Ӥ· ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ 78 Ù.Ì.+29 Ù.Ì.+65 Ù.Ì. (819)

-----------------------------------∞¶√ Δ∂áπ∫∏ ∂Δ∞πƒ∂π∞ μ. ∫∞Δ™∞ƒ√™ ∂.∂. ƒ. º∂ƒ∞π√À 130 ΔËÏ. 24210-47963-4 ∫π¡ 6944-357213

¶ø§√À¡Δ∞π Ãøƒπ™ º.¶.∞.: ¶∞ƒ∞§π∞ ∞°ƒπ∞™: Διαμερίσματα υπερπολυτελούς κατασκευής εμβ. 35 έως 106 τ.μ. μπροστά στο κύμα ∞§§∏ ª∂ƒπ∞ μ√§√À: Βίλες, 142 - 165τ.μ. ανεξάρτητες αυτοτελείς με οικόπεδο 300 - 420 τ.μ. με ή χωρίς ημιυπόγειο. ∑∏Δ∂πΔ∞π κεντρικό οικόπεδο στο Βόλο για αγορά ή αντιπαροχή (820)

-----------------------------------ME™ITIKO °PAºEIO KøN/NOY £. KYPIT™H ™¶YPI¢H 58, 2Ô˜ OPOºO™ TH§. - FAX 24210 31036 KINHTO: 6944-285802

Για μια σωστότερη προβολή των ακινήτων σας, εντός και εκτός Nομού. Eπικοινωνήστε με το γραφείο μας. Eάν θέλετε και ε-

σείς να έχετε μια ολοκληρωμένη επαγγελματική προώθηση του ακινήτου σας. ∑∏Δ√À¡Δ∞π ΠΡΟΣ ΑΜΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΑΚΙΝΗΤΑ ΣΕ ΤΙΜΕΣ ΠΟΥ ΝΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ. ¶ø§OYNTAI 1. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· με θέα στο λιμάνι. Μεζονέτα 240 τ.μ. με εσωτερικό ανελκυστήρα σε οικόπεδο 350 τ.μ. 2. ™Ù·ı¿, 3άρι με Κωνσταντά, 75 τ.μ., με Φ/Α. Διαμπερές, ανακαινισμένο πρόσφατα και ενοικιασμένο. 3. ∞ÏÌ˘Úfi˜ μεζονέτα 120 τ.μ. από ιδιώτη. 4. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· διαμερίσματα 90 τ.μ. σε κτίρια αυτόνομη (στιλ μεζονέτας) σε οικόπεδα 200 τ.μ. 5.∞§À∫∂™ παραθαλάσσια μεζονέτα 120 τ.μ. και διαμέρισμα 90 τ.μ. βλέπουν πεζόδρομο. 6.∞Á. ™Ù¤Ê·ÓÔ˜ ™ˆÚÔ‡, ÔÈÎfiÂ‰Ô 600 τ.μ. κοντά στην εκκλησία, θέα απεριόριστη προς το Βόλο. 7. ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ· αρχοντικό 235 τ.μ. αποτελούμενο από ισόγειο, 1ο και 2ο όροφο, εκατό μέτρα από την κεντρική πλατεία, απεριόριστη θέα Βόλο - Παγασητικό, άριστη κατάσταση κατάλληλο και για επαγγελματική στέγη. 8. ∂À∫∞πƒπ∞ ΑΡΓΑΛΑΣΤΗ ΟΙΚΟΠΕΔΑ ΑΠΟ 300 Τ.Μ. ΕΩΣ 400 Τ.Μ. 9.∞§À∫∂™ κατάστημα στον πεζόδρομο ευκαιρία για επένδυση. 10. √ÈÎfiÂ‰Ô Κουμουνδούρου με Αχιλλοπούλου 150 τ.μ. βλέπει σε δύο δρόμους (διαμπερές), από τα μοναδικά της περιοχής. Κτίζεται τετραώροφη οικοδομή. 11. ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ οικόπεδο 500 τ.μ., με μικρή οικία, 65 τ.μ., κεντρικό. Κατάλληλο για μεζονέτες, θέα στο Βόλο. 12. ∫·Ú·Á¿Ù˜, οικόπεδο γωνιακό, 220 τ.μ. Βρίσκεται επί της οδού Γ. Τέντζερη και Παν. Σελιανού. 13. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· τριάρι, 68 τ.μ., επί της Ροζού, τιμή λογική. 14. ÕÁ. πˆ¿ÓÓ˘ Πηλίου, γκαρσονιέρες, 34 τ.μ. και 16 τ.μ., κοντά στην παραλία. 15. ∞ÏÌ˘Úfi˜ οικόπεδο 620 τ.μ. 16. μÂÏÂÛÙ›ÓÔ μεζονέτα σε επίπεδα. Μοναδική κατασκευή και πλούσια, 200 τ.μ. 17. ¶ÂÚÈÔ¯‹ ∫‡Ì·Ù· διαμέρισμα 100 τ.μ., ανακαινισμένο πρόσφατα, σε πολυκατοικία 20 ετών, με πιλοτή και αέριο. Τιμή1.000 τ.μ. 18. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 127 τ.μ., επί της Σταθά, σε 230 τ.μ. οικόπεδο. 19. ∫∞Δø §∂Ãø¡π∞ οικία 85 τ.μ. σε οικόπεδο 1.000 τ.μ. 150 μέτρα από την Ακτή Καρνάγιο. 20. ∫∞Δø °∞Δ∑∂∞ μεζονέτα παραθαλάσσια 120 τ.μ. καινούρια. 21.∞§À∫∂™ μεζονέτα 116 τ.μ. κοντά στο δημοτικό πάρκο. 22. ¢πª∏¡π μεζονέτα τριών ορόφων με ανελκυστήρα 300 τ.μ., απεριόριστη θέα τον Παγασητικό. Πολλά πλεονεκτήματα. 23. ∞°. §∞Àƒ∂¡Δπ√™ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΔΙΠΛΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 180 Τ.Μ. ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΚΑΙ ΓΙΑ ΔΥΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ. A•IO§O°E™ E¶EN¢Y™EI™ 1. ∫¿Ï·ÌÔ˜, παραλιακό αγροτεμάχιο (εφάπτεται της αμμουδιάς) 17.000 τ.μ. Βλέπει σε δύο δρόμους, με 85 τ.μ. οικία κατασκευασμένη το 1985. 2. ∞§√¡¡∏™√™ μονοκατοικία πάνω στο κύμα η οποία είναι διαμορφωμένη ως επαγγελματική στέγη. Περιοχή Πατητήρι. 3. Παραθαλάσσιο οικόπεδο 450 τ.μ. στις Αλυκές Βόλου εφάπτεται σε παιζόδρομο. Μοναδική ευκαιρία. ENOIKIA™EI™ 1. °‹Â‰Ô 6.000 τ.μ. στο Λατομείο, κάτω από τη VOLVO. 2.¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 56 τ.μ., Κουμουνδούρου 4, στον 4ο όροφο, κατάλληλο για κατοικία ή επαγγελματική στέγη. 3. Οροφοδιαμέρισμα 135 τ.μ., ρετιρέ, Μαυροκορδάτου. 4. ¢˘¿ÚÈ με Α/Θ, 55 τ.μ., Θράκης. °Nø™H KAI ™YNE¶EIA. (822)

-----------------------------------∏§π∞™ ¶. ∫√∫ª√Δ√™ πø§∫√À 7 Δ∏§. 24210 38556 ∫π¡. 6978 393556

¶ø§√À¡Δ∞π √π∫√¶∂¢∞:∫·ÛÛ·‚¤ÙË 145 Ù.Ì., 75.000, ∫Ô˘ÓÙÔ˘ÚÈÒÙÔ˘ 167 Ù.Ì., 110.000∂, ÕÁ. ∫ˆÓ/ÓÔ 380 Ù.Ì. ÁˆÓ›·, ∞¯ÈÏÏÔÔ‡ÏÔ˘, 153 Ù.Ì., 130.000∂, ∫·Ú·Á¿Ù˜ 170-350 Ù.Ì., ∞¯ÈÏϤˆ˜ 117 Ù.Ì. 67.000∂, ΔÚÈ·ÓÙ·Ê˘ÏÏ›‰Ë 270 Ù.Ì., ∫·Ô‰ÈÛÙÚ›Ô˘ 300 Ù.Ì., 180.000∂, ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë 355 Ù.Ì. ÁˆÓ›·, ∞Ë°ÈÒÚÁË 480 Ù.Ì., 125.000, ∞Á. ¶·Ú·Û΢‹ 250 Ù.Ì., °ËÚÔÎÔÌÂ›Ô 500 Ù.Ì. 115.000∂, ∞ӈ̷ÏÈ¿ 260 Ù.Ì. 100.000, ∞. ªÂÚÈ¿ 4 ÛÙÚÂÌ., ∞ıËÓÒÓ 4 ÛÙÚ. 100.000∂, ÂÚÈÊÂÚÂÈÎfi˜ 4 ÛÙÚÂÌ., ∞Á. ¡ÂÎÙ¿ÚÈÔ˜ 360 Ù.Ì., ÕÁ. ∞Ó¿ÚÁ˘ÚÔÈ 275 Ù.Ì. 130.000∂, ÏËÛ›ÔÓ ª·È¿Ó‰ÚÔ˘ 270 Ù.Ì. 135.000∂, ¶. ÕÚˆ˜ 220 Ù.Ì. √π∫π∂™: ∑ÔÚÌ¿ 2 ‰ˆÌ., 60.000∂, ÃÈÏÈ·‰Ô‡ 3 ‰ˆÌ. 87.000∂, ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ ‰ÈÒÚÔÊË 135.000, °·˙‹ ‰ÈÒÚÔÊË 115.000, ∞¯ÈÏÏÔÔ‡ÏÔ˘ 3 ‰ˆÌ. 90.000∂, ∫·ÏÏÈı¤· 3 ‰ˆÌ. 105.000∂, ª·‚›ÏË 3 ‰ˆÌ. 135.000∂, ¢ÂÏËÁÈÒÚÁË ‰ÈÒÚÔÊË ÁˆÓȷ΋, ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿˜ 3 ‰ˆÌ. 75.000∂, ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜ 3 ‰ˆÌ. 85.000∂, ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë 3 ‰ˆÌ. 100.000∂, ¡. πˆÓ›· 3 ‰ˆÌ. 90.000∂, ∞ӷηÛÈ¿ ‰ÈÒÚÔÊË ÏÔ˘Í. °∫∞ƒ/ƒ∂™: ∞Á. ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ 25 Ù.Ì. 31.000∂, ∂ÚÌÔ‡ 42 Ù.Ì., ÕÁ. ∫ˆÓ/ÓÔ 32 Ù.Ì. Ó¤·, ÕÓ·˘ÚÔ 33 Ù.Ì. Ó¤·. ¢À∞ƒπ∞: ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ 45 Ù.Ì. 44.000∂, ª·ÁÓ‹ÙˆÓ 55 Ù.Ì. 65.000∂, ∞Á. ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ ÚÂÙÈÚ¤ 65.000∂, ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 61 Ù.Ì. 65.000∂, ∞Á. ∫ˆÓ/ÓÔ 50 Ù.Ì. 52.000∂, ∫·ÛÛ·‚¤ÙË 50 Ù.Ì. Ó¤Ô, ÕÁ. ∞Ó¿ÚÁ˘ÚÔÈ 55 Ù.Ì. 80.000∂, ¡. πˆÓ›· 55 Ù.Ì. Ó¤Ô, 70.000∂. Δƒπ∞ƒπ∞: ∞Á. μ·Û›ÏË 75 Ù.Ì. 75.000∂, ÃÈÏÈ·‰Ô‡ 75 Ù.Ì. 50.000∂, °¿ÙÛÔ˘ 94 Ù.Ì. 77.000∂, ƒ. ºÂÚ·›Ô˘ 73 Ù.Ì. 72.000∂, ¡ÈÎÔÙÛ¿Ú· 80 Ù.Ì. 85.000∂, π. ∫·ÚÙ¿ÏË 90 Ù.. Ó¤Ô 140.000∂, •ÂÓ›· 90 Ù.Ì. 93.000∂, ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿˜ 85 Ù.Ì. 100.000∂, ª·ÁÓ‹ÙˆÓ 92 Ù.Ì. Ó¤Ô 135.000∂, ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË 85 Ù.Ì. 86.000∂, ÏËÛ›ÔÓ ·Ú·Ï›·˜ 85 Ù.Ì. 118∂, ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ 97 Ù.Ì. 100.000∂, ∫. ª·ÎÚ‹ 92 Ù.Ì. 105.000∂. Δ∂™™∞ƒπ∞: ºÂÚ·›Ô˘ 108 Ù.Ì. 110.000∂, °·˙‹ 150 Ù.Ì. ÏÔ˘Í, ¶¿ÚÎÔ 155 Ù.Ì. 210.000∂, •ÂÓ›· 135 Ù.Ì. Ê¿ÙÛ·, ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË 103 Ù.Ì. Ó¤Ô, ÕÁ. ∫ˆÓ/ÓÔ 170

Ù.Ì., ∞Á. ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ 118 Ù.Ì. 138.000∂. °ƒ∞º∂π∞: ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ 32 Ù.Ì. 30.000∂, ¢ÈηÛÙ‹ÚÈ· 61 Ù.Ì. 65.000, ¶Ï. ∂Ï¢ıÂÚ›·˜ 73 Ù.Ì. 105.000∂, ∞Á. ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ 75 Ù.Ì. ª∞°∞∑π∞: ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 70 Ù.Ì., ¢ÈηÛÙ‹ÚÈ· 65 Ù.Ì., ∞ıËÓÒÓ 340 Ù.Ì., πˆÏÎÔ‡ 120 Ù.Ì. 150.000∂, ™˘Ú›‰Ë 67 Ù.Ì., ª·È¿Ó‰ÚÔ˘ 150 Ù.Ì., ¶. ÕÚˆ˜ 80 Ù.Ì. ÁˆÓ›·. ¶ø§√À¡Δ∞π √π∫π∂™ & √π∫√¶∂¢∞ ™∂ √§∞ Δ∞ Ãøƒπ∞ Δ√À ¶∏§π√À ¶ø§√À¡Δ∞π √π∫π∂™-√π∫√¶∂¢∞-•∂¡√¢√Ã∂π∞ & ∂¡√π∫π∞∑√ª∂¡∞ ¢øª∞Δπ∞ ™Δ∏ ™∫π∞£√. °π¡√¡Δ∞π ∂∫Δπª∏™∂π™ ∞∫π¡∏Δø¡ ª∂ ™À°∫ƒπΔπ∫∞ ™Δ√πÃ∂π∞. ∂¡√π∫π∞∑√¡Δ∞π ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ ∫∞π ª∞°∞∑π∞ (843)

-----------------------------------∫Δ∏ª∞Δ√ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ ª¶∞Δ∑π∞∫∞ π. μ∞°°∂§∏ ∞°√ƒ∂™ - ¶ø§∏™∂π™ ∞∫π¡∏Δø¡ ∞£. ¢π∞∫√À 36 - μ√§√™ Δ∏§. 24210-39200 ∫π¡. 6976776509

°∫∞ƒ™√¡π∂ƒ∂™ - ¢À∞ƒπ∞ ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË 30 Ù.Ì., 1Ô˜ ÔÚ., 36.000 ∂ ¶·Ï·È¿ 32 Ù.Ì. 1Ô˜ fiÚ. 48.000 ∂ ¡. πˆÓ›· 58 Ù.Ì. 1Ô˜ fiÚ. 87.000 ∂ ÃÈÏÈ·‰Ô‡ 56 Ù.Ì. 1Ô˜ fiÚ. 92.500 ∂ ∏Ï›ÛÈ· 53 Ù.Ì., 3Ô˜ fiÚ. ¿ÚÎÈÓ + ·Ôı. 107.000 ∂ Δƒπ∞ƒπ∞ ∫¤ÓÙÚÔ 75 Ù.Ì. ÈÛfiÁÂÈÔ 65.000 ∂ ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 67 Ù.Ì. 1Ô˜ fiÚ. 65.000 ∂ ¡. πˆÓ›· 78 Ù.Ì. 3Ô˜ fiÚ. 70.000 ∂ ∏Ï›ÛÈ· 86 Ù.Ì. 1Ô˜ fiÚ. 135.000 ∂ ∂Ù¿ ¶Ï·Ù¿ÓÈ· 87 Ù.Ì. 5Ô˜ fiÚ. 149.000 ∂ ª·ÁÓ‹ÙˆÓ 105 Ù.Ì. 1Ô˜ fiÚ. 105.000 ∂ ∫¤ÓÙÚÔ 75 Ù.Ì. ÈÛfiÁÂÈÔ 70.000 ∂ ¡. ∫ËÊÈÛÈ¿ 90 Ù.Ì. 1Ô˜ fiÚ. 140.000 ∂ ¡. ∫ËÊÈÛÈ¿ 86 Ù.Ì. 2Ô˜ fiÚ. 137.000 ∂ ¡. πˆÓ›· 70 Ù.Ì. 2Ô˜ fiÚ. 113.000 ∂ ¡. πˆÓ›· 92 Ù.Ì 2Ô˜ fiÚ. 148.000 ∂ ¡. πˆÓ›· 95 Ù.Ì. 2Ô˜ fiÚ. 140.000 ∂. Δ∂™™∞ƒπ∞ ∂Ù¿ ¶Ï·Ù¿ÓÈ· 125 Ù.Ì. 2Ô˜ fiÚ. 95.000 ∂ ¡. πˆÓ›· 115 Ù.Ì. 4Ô˜ fiÚ. 185.000 ∂ ÃÈÏÈ·‰Ô‡ 110 Ù.Ì. 1Ô˜ fiÚ. 176.000 ∂ ÃÈÏÈ·‰Ô‡ 114 Ù.Ì., 2Ô˜ ÔÚ., 188.000 ∂ ∏Ï›ÛÈ· 101 Ù.Ì. 2Ô˜ fiÚ. 154.000 ∂ ∫·Ú·Á¿Ù˜ 110 Ù.Ì. 4Ô˜ fiÚ. 190.000 ∂ ª∂∑√¡∂Δ∂™ - ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™ ∞Á. ∞Ó·ÚÁ‡ÚÔ˘˜ ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 100 Ù.Ì. Û 115 Ù.Ì. ÔÈÎ. 150.000 ∂ ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· 109 Ù.Ì. 245.000 ∂ ∞Á. ∞Ó·ÚÁ‡ÚÔ˘˜ ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 80 Ù.Ì. Û 150 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô 105.000 ∂ ÃÈÏÈ·‰Ô‡ ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 80 Ù.Ì. Û 210 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô 135.000 ∂ ∞ÁÚÈ¿ 165 Ù.Ì. 270.000 ∂ √π∫√¶∂¢∞ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi˜ ÔÈÎfiÂ‰Ô 7 ÛÙÚ. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 16 ÛÙÚÂÌ. Â›Â‰Ô Ì ¿‰ÂÈ· ηٷÏÏËÏfiÙËÙ·˜ ÁÈ· ÍÂÓÔ‰Ô¯Âȷ΋ ÌÔÓ¿‰· ·fi ∂.√.Δ. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ ÔÈÎfiÂ‰Ô 10 ÛÙÚ¤Ì. ¡. ∫ËÊÈÛÈ¿ 2 ÛÙÚ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ¡. πˆÓ›· ÔÈÎfiÂ‰Ô ÁˆÓÈ·Îfi 400 Ù.Ì. 120.000 ∂ ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ ÔÈÎfiÂ‰Ô 4.820 Ù.Ì. 280.000 ∂ ∂¶∞°°∂§ª∞Δπ∫√π Ãøƒ√π ¡Â¿ÔÏË, 354 Ù.Ì., ÎÙ›ÚÈÔ Û 525 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô ∞¡∞§∞ªμ∞¡√Àª∂ Δ∏ ¢π∂∫¶∂ƒ∞πø™∏ Δ√À ™Δ∂°∞™Δπ∫√À ™∞™ ¢∞¡∂π√À (824)

-----------------------------------∫Δ∏ª∞Δπ∫∏ ª¶ƒ∞¡√™ ∞¶√ 1925

™∫∂¡¢∂ƒ∞¡∏ 15 Δ∏§. 24210/22351 ∫π¡. 6974/764446 ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ 1. ÕÓ·˘ÚÔ˜ 114 Ù.Ì. 3Ô˜ fiÚ. 2. ∫¤ÓÙÚÔ, ηÈÓÔ‡ÚÈ· 4¿ÚÈ·, 3¿ÚÈ·, ÁηÚÛÔÓȤÚ˜. 3. ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 160 Ù.Ì. 4. °Ú·ÊÂ›Ô 54 Ù.Ì. Î·È 22 Ù.Ì. π¿ÛÔÓÔ˜ 5. ΔÚÈÎÔ‡Ë 80 Ù.Ì. Ì parking 3Ô˜ 6. ƒ. ºÂÚ·›Ô˘ 80 Ù.Ì. Ì ¿ÚÎÈÓ 1Ô˜. 7. ¶ÂÚÈÔ¯‹ ∞Ó·‡ÚÔ˘ 102 Ù.Ì., 210.000∂. 8. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ηٷÛ΢‹˜ 150 Ù.Ì. 9. ∫ÂÓÙÚÈÎfi 160 Ù.Ì. 20 ÂÙÒÓ. 10. ∫ÂÓÙÚÈÎfi 3¿ÚÈ, 25ÂÙ›·˜, 80.000∂. 11. ¡. πˆÓ›· 80 Ù.Ì. 1Ô˜ ÔÚ. 12. ¡ÈÎÔÙÛ¿Ú·, ÚÂÙÈÚ¤ 100 Ù.Ì., 78 Ù.Ì. 13. ∞Á. ∫ˆÓ/ÓÔ˜ 10 Ì. ÚfiÛÔ„Ë ı¿Ï·ÛÛ·. 14. ¡. πˆÓ›· 80 Ù.Ì., 4Ô˘ ÔÚ. 15. ¢˘¿ÚÈ 55 Ù.Ì. (2 ÂÙÒÓ). √π∫π∂™ 1. ∞Ï˘Î¤˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 153 Ù.Ì. 2. ÃÈÏÈ·‰Ô‡ 90 Ù.Ì., Û ÔÈÎ. 160 Ù.Ì. 3. ∫·Ù˯ÒÚÈ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜ ˘fi ηٷÛÎ. 4. ∫‡ÚÔ˘ 60 Ù.Ì. 70.000 ¢ÚÒ. 5. ∫ÚÈı·ÚÈ¿ 112 Ù.Ì., ÌÂ˙ÔÓ¤Ù·, ÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ηٷÛ΢‹˜. 6. ªÂ˙ÔÓ¤Ù· ∞Ï˘Î¤˜ 180 Ù.Ì. 7. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· 105 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi. 8. ∞Á. √ÓÔ‡ÊÚÈÔ˜ 80 Ù.Ì. (·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ). 9. ¶·Á·Û·› 160 Ù.Ì., ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· ÁˆÓȷ΋. 10. ¢ÈÏÔηÙÔÈΛ· 85+80 Ù.Ì. (∫·ÏÏÈı¤·). 11. ¶ÔÏ˘ÙÂÏ‹˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· (™Ô˘ÙÚ·Ï›). 12. ΔÚÈÒÚÔÊÔ ·Î›ÓËÙÔ (ÓÂfi‰ÌËÙÔ) ÏÔ˘Í. 13. ∫·ÏÏÈı¤· ‰ÈÒÚÔÊÔ 150 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 150 Ù.Ì. 14. ∞Ï˘Î¤˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜ ÚfiÛÔ„Ë ı¿Ï·ÛÛ·. √π∫√¶∂¢∞ 1. º. πˆ¿ÓÓÔ˘ 171 Ù.Ì. 2. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ 140 Ù.Ì. 3. ∞Ï˘Î¤˜ 300 Ù.Ì., 250 Ù.Ì. 4. ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜ 1.280 Ù.Ì. (ÂÓÙfi˜). 5. 5 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù· ÚfiÛÔ„Ë ı¿Ï·ÛÛ· ÛÙÔ μ¤ÓÂÙÔ (¢ηÈÚ›·). 6. ∞Á. ΔÚÈ¿‰· °·Ù˙¤·˜ 2.200 Ù.Ì. Û 135.000. 7. ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ 4 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù·. 8. ÕÁÈÔÈ ∞Ó¿ÚÁ˘ÚÔÈ 3.000 Ù.Ì. 9. ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ 2.500 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡. 10. ™ÎfiÂÏÔ˜ (ÏËÛ›ÔÓ ÏÈ̤ӷ) 1.000 Ù.Ì. 11. ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ 1.750 Ù.Ì. 12. π. ∫·ÚÙ¿ÏË 98 Ù.Ì., 50.000∂. 13. ∞Á. ∞Ó¿ÚÁ˘ÚÔÈ 204 Ù.Ì. 14. ¢ÈÌËÓ›Ô˘ 800 Ù.Ì. ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ 1. §·Ú›Û˘ (ÔÈÎfi‰Ô+ÎÙ›ÛÌ·) 1.000 Ù.Ì. 2. ∫¤ÓÙÚÔ 35 Ù.Ì.

3. ∫¤ÓÙÚÔ, ÁˆÓÈ·Îfi, 40 Ù.Ì. 4. •ÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô ÛÙËÓ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 4 ÂηÙ. ¢ÚÒ. 5. ¶·Ú·Ï›· ∞Á. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ 117 Ù.Ì. 6. π·ÙÚ›· (ÎÂÓÙÚÈο) 48+42 Ù.Ì. 7. ¶·ÏÈ¿, 240 Ù.Ì. ÈÛfiÁÂÈÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ·. ∂∫Δ∞™∂π™ 1. 9.500 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù·. 2. ™ÎfiÂÏÔ˜ 600 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù· ÚfiÛÔ„Ë 8km ı¿Ï·ÛÛ·. (825)

-----------------------------------ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ ¶∞¡π√¶√À§√™ ∞¶√™Δ√§√™ ™Àªμ√À§√™ ∞°√ƒ∞™ ∫∞π ¶ø§∏™∏™

™ˆÎÚ¿ÙÔ˘˜ 29 - ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË ΔËÏ. 2421035335/31231, Fax 2421031232 ∫ÈÓ.: 6932221749 e-mail: info@paniopoulos.gr www.paniopoulos.gr °∫∞ƒ™√¡π∂ƒ∂™ 1. ∫ÔÚ·‹ 26 Ù.Ì. 28.000 ∂ ∞1 2. ™Ù·‰›Ô˘ 30 Ù.Ì. 65.000 ∂ ∞2 3. ¶··‰È·Ì¿ÓÙË 26 Ù.Ì. 40.000 ∂∞3 4. ¶·ÏÈ¿ μfiÏÔ˘ 32 Ù.Ì. 45.000 ∂ ∞6 ¢À∞ƒπ∞ 1. ™Ù·‰›Ô˘ 50 Ù.Ì. 100.000 ∂ μ1 2. ª·ÎÚ˘ÁÈ¿ÓÓË 62 Ù.Ì. 75.000 ∂ μ3 3. ∑ÔÚÌ¿ 58 Ù.Ì. 95.000 ∂ μ5 4. ƒ. ºÂÚ·›Ô˘ 47 Ù.Ì. 80.000 ∂ μ7 5. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· ÚÂÙÈÚ¤ 70 Ù.Ì. 85.000∂ μ10 6. ∫·ÚÙ¿ÏË 49 Ù.Ì. 63.000 ∂ μ11 7. ÕÓ·˘ÚÔ˜ 47 Ù.Ì. 35.000 ∂ μ12 Δƒπ∞ƒπ∞ 1. ™Ù·‰›Ô˘ 100 Ù.Ì. 140.000 ∂ °1 2. ™Ù·‰›Ô˘ 72 Ù.Ì. 130.000 ∂ °4 3. ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 98 Ù.Ì. 130.000 °5 4. ∫·ÚÙ¿ÏË 76 Ù.Ì. 110.000 ∂ °7 5. ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 88 Ù.Ì. 100.000 ∂ °9 6. ÕÓ·˘ÚÔ˜ 78 Ù.Ì. 210.000 ∂ °11 7. ™Ù·‰›Ô˘ 80 Ù.Ì. 150.000 ∂ °13 8. ÕÓ·˘ÚÔ˜ 78 Ù.Ì. 210.000 ∂ °14 9. ¶·Á·ÛÒÓ 90 Ù.Ì. 170.000 ∂ °15 10. ∫¤ÓÙÚÔ ∫·ÚÙ¿ÏË 87 Ù.Ì. 125.000 ∂ °17 11. ¶·Ú·Ï›· 78 Ù.Ì. 240.000 ∂ °19 12. ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜ 93 Ù.Ì. Ì ¿ÚÎÈÓ Î·È ·Ôı‹ÎË 180.000 ∂ °20 13. ∞ÓÙˆÓÔÔ‡ÏÔ˘ 70 Ù.Ì. ÚÂÙÈÚ¤ 110.000 ∂ °22 14. ∂Ï. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ ¡. πˆÓ›· 90 Ù.Ì. 125.000 ∂ °23 15. ¡ÈÎÔÙÛ¿Ú· ¿Óˆ ·fi ∂ıÓ. ∞ÓÙÈÛÙ¿Ûˆ˜ 91 Ù.Ì. 110.000 ∂ °24 Δ∂™™∞ƒπ∞ - ¶∂¡Δ∞ƒπ∞ 1. ∞Á. ∫ˆÓ/ÓÔ˜ 117 Ù.Ì. 360.000 ∂ ¢1 2. ∫·Ú·˚ÛοÎË 170 Ù.Ì. 220.000 ∂ ¢2 3. ¡ÈÎÔÙÛ¿Ú· 116 Ù.Ì. 140.000 ∂ ¢3 4. ∫·ÙÛ·ÓÙÒÓË 135 Ù.Ì. 190.000 ∂ ¢6 5. ÕÓ·˘ÚÔ˜ 120 Ù.Ì. 310.000 ∂ ¢7 6. ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜ 107 Ù.Ì. Ì ¿ÚÎÈÓ Î·È ·Ôı‹ÎË 250.000 ∂ ¢10 7. ª·ÁÓ‹ÙˆÓ 104 Ù.Ì. 185.000 ∂ ¢11 8. ¶ÂÚÈÔ¯‹ ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë 147,40 Ù.Ì. 200.000 ∂ ¢12 9. ÃÈÏÈ·‰Ô‡ ∞Á. °ÂÚ¿ÛÈÌÔ˜ 122 Ù.Ì. 120.000 ∂ ¢14 ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™ 1. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· ÌÂ˙ÔÓ. 150 Ù.Ì. 220.000 ∂ ∑1 2. ¶ÚÔÊ. ∏Ï›·˜ ·Ï·Èfi ·Ú¯ÔÓÙÈÎfi 125+125 Ù.Ì. Û ÔÈÎfi. 511 Ù.Ì. 200.000 ∂ ∑2 3. ¡. πˆÓ›· 85 Ù.Ì. Û ÔÈÎfi. 120 Ù.Ì. 120.000 ∂ ∑3 4. ∞ÁÚÈ¿ ÌÂ˙ÔÓ. 110 Ù.Ì. 185.000 ∂ ∑5 5. ∫ÚÈı·ÚÈ¿ 180 Ù.Ì. Û 245 Ù.Ì. 200.000 ∂ ∑6 6. ¡¤· ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· 80 Ù.Ì. 90.000 ∂ ∑9 7. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 114 Ù.Ì. 200.000 ∂ ∑11 8. ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜ 180 Ù.Ì. 300.000 ∂ ∑14 9. ∞ÁÚÈ¿ 160 Ù.Ì. 700.000 ∂ ∑15 10. ∞Ó‹ÏÈÔ 130 Ù.Ì. 80.000 ∂ ∑21 11. §·‡ÎÔ˜ ¶ËÏ›Ô˘ 200 Ù.Ì. 140.000 ∂ ∑23 12. ∞ӷηÛÈ¿ 474 Ù.Ì. 650.000 ∂ ∑24 13. ∞ÁÚÈ¿ 160 Ù.Ì. 400.000 ∂ ∑25 14. ª¿Ú·ıÔ˜ 136 Ù.Ì. 90.000 ∂ ∑26 15. ¶·¿ ¡ÂÚfi ∞Á. πˆ¿ÓÓ˘ 63 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 240 Ù.Ì. 250.000 ∂ ∑32 16. ∫ÚÈı·ÚÈ¿ 134 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 115 Ù.Ì. 250.000 ∂ ∑34 17. ¢Ú¿ÎÂÈ· ¶ËÏ›Ô˘ 340 Ù.Ì. ·Ú·‰ÔÛÈ·Îfi ·Ú¯ÔÓÙÈÎfi 500.000 ∂ ∑35 18. ¡ÂÔ¯ÒÚÈ ¶ËÏ›Ô˘ ·Ú·‰ÔÛȷ΋ ÔÈΛ· 102 Ù.Ì. 120.000 ∂ ∑37 19. ÃÈÏÈ·‰Ô‡ ¿Óˆ ·fi ª·ÎÚ˘ÁÈ¿ÓÓË ÔÈΛ· 75 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 205 Ù.Ì. 120.000 ∂ ∑38 20. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 135 Ù.Ì. Ì ˘fiÁÂÈÔ 70 Ù.Ì. 190.000 ∂ ∑39 21. πˆÏÎÔ‡ ¿Óˆ ·fi °. ¢‹ÌÔ˘ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· ‰Â‡ÙÂÚÔ˘ Î·È ÙÚ›ÙÔ˘ ÔÚfiÊÔ˘ 185 Ù.Ì. 280.000 ∂ ∑40 ηٿÏÏËÏË ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ¯Ú‹ÛË (ÊÚÔÓÙÈÛÙ‹ÚÈÔ). √π∫√¶∂¢∞ 1. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 720 Ù.Ì. 73.000 ∂ ∏2 2. ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ 500 Ù.Ì. 100.000 ∂ ∏7 3. ∞Ï˘Î¤˜ 600 Ù.Ì. 250.000 ∏8 4. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 6.500 Ù.Ì. 45.000 ∂ ∏11 5. ÕÊËÛÔ˜ 1.605,7 Ù.Ì. 320.000 ∂ ∏12 6. ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 170 Ù.Ì. Ì ÔÈΛ· 270.000 ∂ ∏13 7. ∞ÁÚÈ¿ 750 Ù.Ì. 280.000 ∂ ∏14 8. ∞ÏËÁ·ÚȤ˜ 4.028 Ù.Ì. 250.000 ∏17 9. §·‡ÎÔ˜ 2.000 Ù.Ì. 35.000 ∂ ∏29 10. º˘ÙfiÎÔ 437 Ù.Ì. 50.000 ∂ ∏37 11. ∞Ï˘Î¤˜ 341 Ù.Ì. 95.000 ∂ ∏38 12. ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi˜ 390 Ù.Ì. 300.000 ∂ ∏39 13. ÕÓˆ μfiÏÔ˜ 146 Ù.Ì. 90.000 ∂ ∏40 14. ΔÛ·Áηڿ‰· 4.131 Ù.Ì. 360.000 ∂ ∏41 15. ¡. πˆÓ›· 730 Ù.Ì. 210.000 ∂ ∏42 16. ¶ÚÔÊ‹Ù˘ ∏Ï›·˜ ∞Ï˘ÎÒÓ 4.000 Ù.Ì. 160.000 ∂ ∏46 17. ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ Ì ı¤· ÙÔ μfiÏÔ 5.884 Ù.Ì. 120.000 ∂ ∏48 18. ¶Ï·Ù·Ó›‰È· ‰›Ï· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· 609 Ù.Ì. 220.000 ∂ ∏51 19. ∞Ï˘Î¤˜, ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ™√À´¶∞™ 315 Ù.Ì. 150.000 ∂ ∏52 20. Δ¤ÚÌ· ∫‡ÚÔ˘ 521 Ù.Ì. 350.000 ∂ ∏53 21. ∞Ï˘Î¤˜ ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ Ï·˙ 429,16 Ù.Ì. 100.000 ∂ ∏54 22. ∞Ï˘Î¤˜ ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ Ï·˙ 1.168 Ù.Ì. 280.000 ∂ ∏55 ∞°ƒ√Δ∂ª∞Ãπ∞ 1. ∫¿Ùˆ ∫·Ù˯ÒÚÈ 6.292 Ù.Ì. 45.000 ∂ Δ6 2. ªËϛӷ 4.018 Ù.Ì. 220.000 ∂ Δ7 3. ¶ÂÚÈÔ¯‹ ∞Ê‹ÛÔ˘ 6.491 Ù.Ì. 40.000 ∂ Δ8 4. ÃfiÚÙÔ ¶ËÏ›Ô˘ Ì ı¤· ‰›Ï· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· 522 Ù.Ì. 180.000 ∂ Δ11 5. ∞Á. ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ ¶ËÏ›Ô˘ 4.500 Ù.Ì.

50.000 ∂ Δ12 6. ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi˜ ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· 5.700 Ù.Ì. 300.000 ∂ Δ13 ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ 1. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ 43 Ù.Ì. 35.000 ∂ £1 2. ¢. °ÂˆÚÁÈ¿‰Ô˘ 50 Ù.Ì. Ì ¿ÚÎÈÓ 150.000 ∂ £3 3. ™˘Ú›‰Ë 62 Ù.Ì. Î·È ·Ù¿ÚÈ 30 Ù.Ì. 260.000 ∂ £5 4. §·Ú›Û˘ ÙÚÈÒÊ. 170 Ù.Ì. 300.000 ∂ £6 5. ¢ÔÓ ¢·ÏÂ˙›Ô˘ 133 Ù.Ì. Ì ·Ù¿ÚÈ 70 Ù.Ì. 350.000 ∂ £10 6. °. ¢‹ÌÔ˘ 94,2 Ù.Ì. Î·È ˘fiÁÂÈÔ 50 Ù.Ì. 180.000 ∂ £25 °ƒ∞º∂π∞ 1. ∞ÓÙˆÓÔÔ‡ÏÔ˘ 52 Ù.Ì. 70.000 ∂ π1 ∂¡√π∫π∞∑√¡Δ∞π ¢È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· - ∫·Ù·ÛÙ‹Ì·Ù· - °Ú·Ê›· √§∞ Δ∞ ∞∫π¡∏Δ∞ ™∂ ∞¶√∫§∂π™Δπ∫∏ ¢π∞£∂™∏ (826)

-----------------------------------∫Δ∏ª∞Δ√ª∂™πΔπ∫∞ ¶∞¶∞∫ø™Δ∞ - ¶∞¶∞´ø∞¡¡√À ∞ÓÙˆÓÔÔ‡ÏÔ˘ 1 - μfiÏÔ˜ ΔËÏ. 24210-33100 Î·È 21666

¶ø§√À¡Δ∞π ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ 2·˜ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 32 Ù.Ì. 57.000 ∂ 2·˜ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 85 Ù.Ì., 155.000 ∂ ∞ÁÚÈ¿ 44 Ù.Ì. 55.000∂ ∞‰Ì‹ÙÔ˘ 35 Ù.Ì. 52.000∂ ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ 58 Ù.Ì. 95.000∂ ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 24 Ù.Ì. 27.000 ∂ ∞ÚÈÛÙÔÙ¤ÏÔ˘˜ 75 Ù.Ì., 80.000∂ μÏ·¯¿‚· 95 Ù.Ì., 110.000 ∂ °·˙‹ 30 Ù.Ì. 35.000 ∂ ¢ÂÏËÁÈÒÚÁË 90 Ù.Ì., 105.000 ∂ ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ 34 Ù.Ì. 50.000∂ ∂ÏÏËÛfiÓÙÔ˘ 70 Ù.Ì., 110.000 ∂ ∏ÛÈfi‰Ô˘ 145 Ù.Ì. 250.000 ∂ πˆÏÎÔ‡ 61 Ù.Ì., ÁˆÓ., 3Ô˜ ÔÚ., 70.000∂ ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË ÁˆÓ. 126 Ù.Ì. 150.000 ∂ ∫·ÏÈÓ›ÎÔ˘ 75 Ù.Ì. 65.000∂ ∫·ÏÈÓ›ÎÔ˘ 95 Ù.Ì. 84.000∂ ∫·ÛÛ·‚¤ÙË 145 Ù.Ì. 320.000 ∫·ÙÛÒÓË 77 Ù.Ì. 120.000 ∂ ∫Ô˘ÓÙÔ˘ÚÈÒÙÔ˘ 75 Ù.Ì. 68.000∂ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ 135 Ù.Ì., 180.000∂ ª·Î‰ÔÓÔÌ¿¯ˆÓ 70 Ù.Ì. 72.000 ∂ ª·˘ÚÔÎÔÚ‰¿ÙÔ˘ 114 Ù.Ì. 155.000 ∂ ªÂÛÔÏÔÁÁ›Ô˘ 125 Ù.Ì. 80.000 ∂ ªÈÎÚ·ÛÈ·ÙÒÓ 115 Ù.Ì., 175.000 ∂ ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· 80 Ù.Ì., 70.000 ∂ ¡. πˆÓ›· 150 Ù.Ì. 200.000∂ √ÚÌÈÓ›Ô˘ 85 Ù.Ì., 110.000 ∂ √ÚÊ·ÓÔÙÚÔÊ›Ԣ 80 Ù.Ì. 150.000∂ √Úʤˆ˜ 66 Ù.Ì., 155.000 ∂ ¶·Ú·Ï. 160 Ù.Ì., 330.000 ∂ ¶ÂÚÚ·È‚Ô‡ 95 Ù.Ì., 115.000 ∂ ¶Ï·Ù·Ó›‰È· 62 Ù.Ì. ·Ú·ı·Ï. 100.000∂ ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 73 Ù.Ì. 100.000 ∂ ƒÔÛÙÒ‚ 125 Ù.Ì., 160.000 ∂ ™·ÁÁ·Ú›Ô˘ 80 Ù.Ì. 120.000∂ ™˘Ú›‰Ë 172 Ù.Ì. 330.000 ∂ ™˘Ú›‰Ë 88 Ù.Ì., 90.000 ∂ Δ˙¿ÓÔ˘ 74 Ù.Ì. 80.000 ∂ ºÈÏÂÏÏ‹ÓˆÓ 146 Ù.Ì., 220.000 ∂ MONOKATOIKIE™ ∞Á. μ·Û›ÏÂÈÔ˜ 57 Ù.Ì. 85.000∂ ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ 170 Ù.Ì., ÔÈÎfi. 3.000 Ù.Ì., 170.000 ∂ ∞ӷηÛÈ¿ 208 Ù.Ì. 2.700 Ù.Ì. 430.000∂ ∞Óˆ §Â¯ÒÓÈ· 190 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 4000 Ù.Ì. 550.000 ∂ ∞ÛÙ¤ÚÈ· ∞ÁÚÈ¿˜ 63 Ù.Ì., ÔÈÎfi. 426 Ù.Ì. 65.000 ∂ μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ 325 Ù.Ì. ËÌÈÙÂÏ. ÔÈÎfi. 490 Ù.Ì. 250.000 ∂ ∫. §Â¯ÒÓÈ· 220 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 2000 Ù.Ì. 500.000 ∂ ∫·ÈÛ·Ú›·˜ 113 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 145 Ù.Ì. ÁˆÓ. 130.000 ∂ ∫·Ù˯ÒÚÈ 480 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 4000 520.000 ∫ÔÚfiË 240 Ù.Ì. ÔÈÎÔ. 550 Ù.Ì. ·Ú·ı·Ï. 840.000∂ ∫Ô˘ÎÔ˘Ú¿‚· 120 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 402 Ù.Ì. 220.000 ∂ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ ÙÚÈÒÚ. ÔÈÎÔ. 220 Ù.Ì. 250.000∂ ª·ÎÚ˘ÁÈ¿ÓÓË 200 Ù.Ì. ÙÚÈfiÚ. 200.000 ∂. ªÔÛ¯¿ÙÔ 68 Ù.Ì. ÔÈÎÔ. 280 Ù.Ì. 150.000∂ ¡·˘¿Ú¯Ô˘ ∞ÔÛÙfiÏË 70 Ù.Ì., ÔÈÎfi. 125 Ù.Ì. 90.000 ∂ ¡ÔÙ·Ú¿ (¡Â¿ÔÏË), 86 Ù.Ì., ÔÈÎfi. 121 Ù.Ì. 110.000 ∂ ¶Ú. ∏Ï›·˜ ÕÓˆ μfiÏÔ˘ 270 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 530 Ù.Ì. 190.000 ∂ Δ¤ÚÌ· ∫·ÚÙ¿ÏË 120 Ù.Ì., ÔÈÎfi. 300 Ù.Ì., 230.000 ∂ ºÂÚ·›Ô˘ ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ ÙÚÈÒÓ ‰È·Ì. 250 Ù.Ì., 430.000 ∂ OIKO¶E¢A ∞˚‚·ÏÈÒÙÈη 500 Ù.Ì. 160.000 ∂ ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜ πˆÏÎÔ‡ 500 Ù.Ì. 160.000 ∂ ∞ıËÓÒÓ 300 Ù.Ì. 250.000∂ ∞ıËÓÒÓ 600 Ù.Ì. 450.000∂ ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ 3450 Ù.Ì. 35.000 ∂ ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ 4.020 Ù.Ì., 320.000∂ ∞Ï˘Î¤˜ 276 Ù.Ì., 100.000 ∂ ∞Ï˘Î¤˜ 175 Ù.Ì. 70.000∂ ∞Ï˘Î¤˜ 244 Ù.Ì. 78.000 ∂ ∞Ï˘Î¤˜ 293 Ù.Ì. 94.000 ∂ ∞Ï˘Î¤˜ 300 Ù.Ì., 135.000 ∂ ∞Ï˘Î¤˜ 311 Ù.Ì. 110.000∂ ∞Ï˘Î¤˜ 478 Ù.Ì., 170.000 ∂ ∞ӷηÛÈ¿ 240 Ù.Ì., 120.000 ∂ ∞ӷηÛÈ¿ 331 Ù.Ì. 100.000∂ ∞ӷηÛÈ¿ 370 Ù.Ì. 130.000∂ ∞ӈ̷ÏÈ¿ 507 Ù.Ì., 165.000 ∂ μ·ÛÛ¿ÓË 247 Ù.Ì., 150.000 ∂ μ˘˙›ÙÛ· 1.600 Ù.Ì. 100.000 ∂ °ÎÔ‡Ú· 655 Ù.Ì. 530.000∂ ¢·‚¿ÎË 440 Ù.Ì., 300.000 ∂ ∫. °·Ù˙¤· 1.050 Ù.Ì. ÁˆÓ. 190.000∂ ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿ 560 Ù.Ì. 100.000∂ ∫·ÓÈÛΤÚË 138 Ù.Ì. 180.000∂ ∫·Ú·Á¿Ù˜ 1.430 Ù.Ì. 250.000∂ ∫·Ù˯ÒÚÈ 1.345 Ù.Ì. 150.000∂ ∫‹È· 674 Ù.Ì., 380.000 ∂ ∫ÔÚÒË 4.100 Ù.Ì., 320.000 ∂ ∫ÔÚÒË 5333 Ù.Ì. 270.000 ∂ ∫Ô˘ÓÙÔ˘ÚÈÒÙÔ˘ 390 Ù.Ì., 300.000 ∂ ∫Ú˘ÛÙ¿ÏË 192 Ù.Ì., 123.000 ∂ §. ∞ıËÓÒÓ 2.500 Ù.Ì., 1.250.000 ∂ ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· 327 Ù.Ì., 229.000 ∂ •ËÚfiηÌÔ˜ 362 Ù.Ì. 160.000 ∂ √ÁÏ (¿ÚÔ‰Ô˜) 181 Ù.Ì. 140.000∂ ¶Â˘Î·Î›ˆÓ 300 Ù.Ì. 200.000∂ ™ˆÚfi˜ 590 Ù.Ì. 120.000 ∂ ™ˆÚfi˜ 600 Ù.Ì. 150.000 ∂ ÿÓÈ· 456 Ù.Ì. 70.000∂ ÃÈÏÈ·‰Ô‡ 270 Ù.Ì. 200.000 ∂ (827)

ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ ƒ∞¶Δ∏™ ∞¶√™Δ√§√™ ÕÓˆ §Â¯ÒÓÈ· - μfiÏÔ˜ ΔËÏ. ∫·È º·Í. 2428093680 ∫ÈÓ.6977405931 estate.pelio.eu email - mesitika@pelio.eu ΑΓΙΟΣ ΒΛΑΣΙΟΣ 1) Πέτρινη οικία 120τμ με οικόπεδο 141τμ με θέα. ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1) Οικόπεδο 1500τμ με θέα. 2) Οικία 85τμ σε οικόπεδο 500τμ καινούρια με θέα. 3) Αγροτεμάχιο 4.000τμ με θέα. Τιμή 55,000 ευρώ. ΑΓΙΟΣ ΛΑΥΡΕΝΤΙΟΣ 1)Οικόπεδο 1750τμ πάνω στην άσφαλτο προς το χωριό κτίζει 185τμ με θέα. Τιμή 40.000 ευρώ. ΑΓΡΙΑ 1) Πέτρινη οικία ανακαινισμένη πλήρως 80τμ με οικόπεδο 160τμ, 50μ. από θάλασσα. ΑΛΥΚΕΣ 1) Σωρός ξενώνας 400τμ με 10 δωμάτια με οικόπεδο 900τμ με θέα. Τιμή 420.000 ευρώ. ΑΝΩ ΛΕΧΩΝΙΑ 1) Πέτρινη οικία 100τμ με οικόπεδο 300τμ. Τιμή 60.000 ευρώ. ΑΝΩ ΓΑΤΖΕΑ 1) Μονοκατοικία 150τμ με οικόπεδο 300τμ καινούρια με θέα. 2) Ελαιοπερίβολο 4.500τμ με θέα. Τιμή 80.000 ευρώ. 3) Πέτρινη οικία 80τμ σε ελαιοπερίβολο 600τμ με θέα. Τιμή 40.000 ευρώ. ΚΑΛΑ ΝΕΡΑ 1) Μεζονέτα 85τμ 50μ από θάλασσα. Τιμή 125.000 ευρώ. 2) Οικόπεδα 270τμ, 1,150τμ 200μ από θάλασσα. ΚΑΤΩ ΛΕΧΩΝΙΑ. 1) Οικόπεδο 1.500τμ. Τιμή 135.000 ευρώ. 2) Οικόπεδο 1.000τμ επί της Ε.Ο. 3) Οικόπεδο 1.000τμ. Τιμή 95.000 ευρώ. 4) Ελαιοπερίβολο 6.500τμ. Τιμή 65.000 ευρώ. 5) Μεζονέτα 160τμ ημιτελής καινούρια με οικόπεδο 700τμ. 6) Οικία 80τμ με οικόπεδο 236τμ στο κέντρο. 7) Οικία 220τμ σε οικόπεδο 1200τμ. 8) Οικόπεδο 300τμ στο κέντρο με θέα. Τιμή 45.000 ευρώ. ΚΑΤΩ ΓΑΤΖΕΑ 1) Αγροτεμάχιο 2.900τμ και κτίζει 200τμ με θέα. 2)Διαμέρισμα 70τμ καινούριο. Τιμή 110.000 ευρώ. ΠΛΑΤΑΝΙΔΙΑ 1)Αγροτεμάχιο 5.500τμ 200μ από θάλασσα. 2)Μεζονέτα 60τμ. Τιμή 85.000 ευρώ. ΠΡΩΤΑ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ 1) Καλά Νερά αγροτεμάχιο 5.400τμ εντός ζώνης. 2) Κάτω Λεχώνια οικόπεδο 1400τμ. 3) Κάτω Λεχώνια αγροτεμάχιο 15.000τμ. 4) Κάτω Λεχώνια αγροτεμάχιο 1.600τμ με οικία 80τμ. Τιμή 190.000 ευρώ. 5) Κάτω Λεχώνια οικόπεδο 250 τ.μ. με άδεια οικοδομής. 6) Μαλάκι διαμέρισμα 32τμ, τιμή 35.000 ευρώ. 7) Πλατανίδια αγροτεμάχιο 2.000τμ εντός ζώνης. 8) Πλατανίδια μεζονέτα 118τμ καινούριο. ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ 1) Βόλος 30τμ κοντά στο νοσοκομείο. Τιμή 250 ευρώ 2) Βόλος 120τμ 1ος όροφος Ιάσονος με Κουμουνδούρου. 3) Άνω Λεχώνια διαμέρισμα 66τμ 1ος όροφος. Τιμή 350 ευρώ. (828)

-----------------------------------°-¢ Δ∑∞ªΔ∑∏™ ∫Δ∏ª∞Δ√ª∂™πΔ∏™ ™¶Àƒπ¢∏ 3 Δ∏§. 24210-25365 ∫π¡. 6974021304 www.tzamtzis.com

EYKAIPIE™ 1. Ανεξάρτητο ισόγειο διπλοκατοικίας (πλησίον Εξωραϊστικής) 105 τ.μ., οικόπεδο 155 τ.μ., καλοριφέρ 120.000 Ε 2. Κατάστημα 55 τ.μ., Ροζού-Αλεξάνδρας, ανάλογο πατάρι, 58.000Ε. 3. Ροζού - Μαγνήτων, ημυισόγειο διαμπερές κατάστημα, 113 τ.μ., φάτσα 12 μ., 59.000Ε. 4. Οικόπεδο 134 τ.μ., κέντρο, Αγ. Παρασκευής, 10 φάτσα, 53.000Ε. 5. Ν. Ιωνία, κέντρο, άνωθεν Μαιάνδρου 110 τ.μ., φάτσα, 10μ., αντί 59.000Ε. 6. Πλατεία Μεταμόρφωσης, 3άρι, 96 τ.μ., όροφος 2ος, γωνία, 89.000Ε. ¢IAMEPI™MATA KAINOYP°IA 1. Άναυρος 2άρι, (πλησίον θαλάσσης), 1ου ορόφου, 45 τ.μ., πάρκιν, 83.000Ε. 2. 2άρι Μικρασιατών, όπισθεν ΜΑΡΚΕΤ (Α/Β), 50 μ. διαμπερές, ατομ. Φ/Α, A/C, 350Ε μισθωμένο 90.000. 3. 2άρι, 1ου ορόφου, 80 τ.μ., διαμπερές και 4άρι, 3ου, 101 τ.μ., οροφοδιαμέρισμα (Ηλύσια) αντί 120.000 και 170.000Ε, πάρκιν, ΑΤ.ΦΑ. 4. Κάτωθι Νοσοκομείου οροφοδιαμερίσματα 1ου και 2ου ορόφου, 85 τ.μ., τζάκι, πάρκιν, αποθήκη, Α.Τ. Φ.Α., από 160.000Ε. 5. Άναυρος (πλησίον θαλάσσης) με θέα 85 τ.μ., όροφος 3ος, parking, τζάκι, αποθήκη 170.000Ε. 6. Ζάχου (κάτω Αναλήψεως) 4άρι, 107 τ.μ., γωνιακό, αποθήκη, πάρκιν,180.000Ε. 7. Χιλιαδού (κέντρο) 4άρια, 110 και 114 τ.μ., 3ου ορόφου, τζάκι, πάρκιν, από 1550Ε, 2άρια 56 τ.μ., 2ου και 3ου ορόφου, όλα πρόσοψη, 89500. 8. Κασσαβέτη (κέντρο) 30, 80 και 88 τ.μ., όροφος 1ος, προς 1.900 το τ.μ. ¢IAMEPI™MATA ¶A§AIA 1. Άνωθεν Αγίου Νικολάου (Γαζή) 3άρι, 76 τ.μ., όροφος 2ος, Φ.Α., 82.000Ε.

➡ ™YNEXEIA ™TH ™E§I¢A 37


ªπ∫ƒ∂™ ∞°°∂§π∂™

37

KYPIAKH 28 π√À¡π√À 2009

➡ ™YNEXEIA A¶O ™E§I¢A 36 °-¢ Δ∑∞ªΔ∑∏™ ∫Δ∏ª∞Δ√ª∂™πΔ∏™ ™¶Àƒπ¢∏ 3 Δ∏§. 24210-25365 ∫π¡. 6974021304 www.tzamtzis.com 2. Πλησίον Κασσαβέτη - Μαγνήτων, κατασκ. ’98, 3άρι, 92 τ.μ., όροφος 5ος, πάρκιν, αποθήκη, 125.000Ε. 3. Μεταξύ (Δημητριάδος-Ιάσονος) οροφοδιαμέρισμα 1ου ορόφου, 121 τ.μ. και για γραφείο, 121.000Ε. 4. Πλησίον Βλαχάβα-Αλεξάνδρας οροφοδιαμερίσματα, 2ου ορόφου, ανατολικά, 101 τ.μ., αντί 120.000, 135 τ.μ., αντί 150.000Ε. 5. Πλησίον Κανάρη-Μαγνήτων, οροφοδιαμέρισμα,170 τ.μ. 2ου ορόφου, κατασκ. ’90, αυτονομία, 3 Υ/Δ, 2 W.C., 230.000Ε. 6. Ν. Ιωνία (κέντρο) 3άρι, 75 τ.μ., 1ου ορόφου, ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ, διαμπερές, 63.000Ε. √π∫π∂™ 1. Χιλιαδού, ανακατασκευή, καλοριφέρ, τζάκι, A/C, 80 τ.μ., σε 128 τ.μ. οικόπεδο, 148.000Ε. 2. Οικία διώροφη (135 τ.μ.), κατασκ. ’93, Ν. Δημητριάδα (Ν. Σχέδιο), καλοριφέρ, τζάκι, 3 Υ/Δ, υπόγειο 70 τ.μ., 205.000Ε. 3. Μεζονέτα, διώροφη, 142 τ.μ., Καραγάτς, τζάκι, κήπο, 90 τ.μ. υπόγειο, 3μ. ύψος, κλειστό πάρκιν, 275.000Ε. 4. Σωρός, καραγιαπί, 190 τ.μ., υπόγειο 40 μ., πάρκιν, οικόπεδο 624 τ.μ., ανατολικό, θέα, 220.000Ε. 5. Ν. Ιωνία (Ευαγγελίστρια) γωνία πεζόδρομο 3όροφο, 175 τ.μ., κατασκ. ë81, καλοριφέρ, ηλιακό, 205.000Ε. OIKO¶E¢A 1. Χιλιαδού (Ν. Σχέδιο) 390 τμ., σε 8,50 δρόμο άσφαλτο, 21 φάτσα, δίνεται και το μισό, όλο 228.000. 2. Νεάπολη έναντι πλατείας 464 τ.μ., φάτσα 20 μ., μόνο 140.000 Ε 3. Αλυκές, οικόπεδα 267 και 394 τ.μ., από 255 ευρώ το τ.μ. 4. Αλυκές (άνωθεν ΠΛΑΖ) 168 τ.μ., φάτσα 11μ., αντί 65.000Ε. 5. Σωρός, οικόπεδα από 90.000 έως 150.000 Ε. ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞-°ƒ∞º∂π∞ 1. Αθηνών κατάστημα 495 τ.μ., φάτσα 35μ., ενοίκιο 3.600Ε, αντί 900.000Ε. 2. Λαρίσης (κέντρο) 300 τ.μ., πατάρι 150 φάτσα 17μ., αντί 900.000 και 75 τ.μ., φάτσα 4,30 και τα δύο αντί 1.070.000 3. Πλησίον πλ. Ελευθερίας κατάστημα 115 τ.μ., πατάρι, ενοίκιο 1.300Ε, αντί 390.000Ε. 4. Γραφείο 33 τ.μ., πρόσοψης, 2ου ορόφου, Δημητριάδος-Τοπάλη, 43.000Ε. EKTO™ BO§OY 1. Πλατανίδια οικόπεδο 1.245 τ.μ., από θάλασσα 100μ., δρόμος, 140.000Ε. 2. Αγ. Τριάδα (Άνω Βόλο) 716 τ.μ. άδεια για 180 τ.μ., θέα 120.000Ε.και 1.100 τ.μ., φάτσα δημόσιο, 40 τ.μ., θέα, 190.000Ε. “TZAMTZH™” H E°°YH™H A¶O TO 1925 (830)

-----------------------------------BRUSALIS K. NERA International Estate Agency-Immobilien TËÏ.: (24230) 22795 - 22465, (24210) 35540 KÈÓ.: 697-3022534 ∂-mail: info@pelion-estate.gr www.pelion-estate.gr ¢IAMEPI™MATA 1. Μεζονέτα 105 τ.μ. 100 μ. από τη θάλασσα, 135.000 Ε, ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿. 2. 3 μεζονέτες 95 τ.μ. έκαστος με οικόπεδο 220 τ.μ. έκαστος, ανεξάρτητες 50 μέτρα από τη θάλασσα ÕÊËÛÛÔ˜ ∞ÌÔ‚fi. 3. 2 μεζονέτες 98 και 190 τ.μ. καινούριες 1700 Ε το τ.μ. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 4.Μεζονέτα 127 τ.μ. σε οικόπεδο 300 τ.μ. υπέρ λουξ, 120 μ. από τη θάλασσα, ¶Ï·Ù·Ó›‰È·. ª∂∑√¡∂Δ∂™ Μεζονέτα 80 τ.μ. 50 μ. από τη θάλασσα, ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿. BI§E™-OIKIE™ 1.Διώροφη πέτρινη παραδοσιακή οικία 180 τ.μ., με οικόπεδο 500 τ.μ., με απεριόριστη θέα, ÕÓˆ °·Ù˙¤·. 2. Βίλα 143 τ.μ. με οικόπεδο 800 τ.μ. 100 μ. από τη θάλασσα με απεριόριστη θέα στο ÃÔÚ¢Ùfi. 3. Βίλα 240 τ.μ. με οικόπεδο 200 τ.μ., ∫¿Ùˆ §Â¯ÒÓÈ· 4. Οικία 120 τ.μ. με οικόπεδο 200 τ.μ. επιπλωμένη, 100 μέτρα από την θάλασσα, ∞ÊËÛÛÔ˜. 5. ΕΥΚΑΙΡΙΑ βίλα 340 τ.μ. με οικόπεδο 3 στρ. Καλαμάκι. 6. Διώροφη πέτρινη οικία 150 τ.μ. με οικόπεδο 1.700 τ.μ. με απεριόριστη θέα, επιπλωμένη, ªËÏȤ˜. 7. ΕΥΚΑΙΡΙΑ, 2 πέτρινες οικίες, ημιτελείς, σε οικόπεδο 800 τ.μ., με θέα (90.000Ε), ÕÁÈÔ˜ μÏ¿ÛÈÔ˜. 8. Βίλα 170 τ.μ. με οικόπεδο 2.500 τ.μ. πάνω στο κύμα, ªËϛӷ 9. Διώροφη οικία 130 τ.μ. με οικόπεδο 6 στρ. 200 μ. από τη θάλασσα, με απεριόριστη θέα, §ÂÊfiηÛÙÚÔ. 10. Οικία 100 τ.μ., με οικόπεδο 6.500 τ.μ., και αποθήκες 100 τ.μ., γκαράζ, πομόνα, κατοικήσιμη, ∫ÔÚfiË, 230.000 Ε, ευκαιρία. 11. (Ευκαιρία) Οικία ανακαινισμένη 70 τ.μ. με οικόπεδο 1στρ. ƒÈ˙fiÌ˘ÏÔ˜ (40.000Ε) OIKO¶E¢A 1.Οικόπεδο 2 στρ. εντός οικισμού με παλαιά κτίσματα, ∫¿Ùˆ °·Ù˙¤·. 2. Οικόπεδο 320 τ.μ. 50 μ. από τη θάλασσα, ¡Ù·ÌÔ‡¯·ÚË 3. Οικόπεδο 400 τ.μ. 100 μ. από την θάλασσα ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿.

4. Οικόπεδο 1.500 τ.μ. εντός οικισμού, απεριόριστη θέα, ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 5. Οικόπεδο 1 στρ. με απεριόριστη θέα, ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜ ¡ËÏ›·˜. 6. Οικόπεδο 4.700 τ.μ. ∫. §Â¯ÒÓÈ· 7. Οικόπεδο 3.700 τ.μ. εντός οικισμού 200μ. από τη θάλασσα ∫ÔÚÒË. 8. Οικόπεδο 3.300 τ.μ. πάνω στο κύμα εντός οικισμού ∫ÔÚÒÈ. 9. Οικόπεδο 1 στρ. εντός οικισμού ªËϛӷ. 10. 2 οικόπεδα 250 τ.μ. έκαστο, ∫. §Â¯ÒÓÈ·, 30.000 Ε έκαστο. 11. Οικόπεδο 2 στρ. με απεριόριστη θέα, ªËÏȤ˜. 12. Οικόπεδο 1.050 τ.μ. 100μ. από τη θάλασσα ÕÊËÛÛÔ˜. 13. Οικόπεδο 4.800 τ.μ. εντός οικισμού με απεριόριστη θέα, κατάλληλο για κατασκευαστική εταιρεία στον Αγ. Βλάσιο. 14. Οικόπεδο 1.800 τ.μ. 200μ. από τη θάλασσα με άδεια ξενοδοχείου ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿. 15. Οικόπεδο 500 τ.μ. 50 μ. από τη θάλασσα ∫. °·Ù˙¤· 16. Οικόπεδο 4 στρ. με άδεια οικοδομής, 800 μ. από τη θάλασσα, ÕÊËÛÛÔ˜ 15. Οικόπεδο 4 στρ. 100 μ. από τη θάλασσα, Άφησσος. ∞°ƒ√Δ∂ª∞Ãπ∞ 1. Αγροτεμάχιο 5.300 τ.μ. º˘ÙfiÎÔ˘ μfiÏÔ˘ ∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π εστιατόριο πλήρως εξοπλισμένο πλατεία Πινακατών °›ÓÂÙ·È ‰È¢ÎfiÏ˘ÓÛË ‰·Ó›ˆÓ ̤ۈ TÚ·¤˙˘. °IA O§O TO ¶H§IO M¶POY™A§H™. (831)

-----------------------------------“Δ™∂§π√™” REAL ESTATE ∫Δ∏ª∞Δ√ª∂™πΔπ∫∂™ ™À¡∞§§∞°∂™ ∂ıÓ. ∞ÓÙÈÛÙ¿Ûˆ˜ 40 ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜ ΔËÏ. - Fax 24280-78267 ∫ÈÓ. 697.4647.587 ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™ º˘ÙfiÎÔ-∫·ÏÏÈı¤· ηÈÓ. ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 150 Ù.Ì. Û˘Ó 85 Ù.Ì. ËÌÈ˘fiÁÂÈÔ Û ÔÈÎ. 210 Ù.Ì. ªÂ˙ÔÓ¤Ù˜ ÛÙÔ ∫·Ú·Á¿Ù˜. ªÂ˙ÔÓ¤Ù˜ ÛÙȘ ∞Ï˘Î¤˜. ÕÓ·˘ÚÔ˜ ηÈÓ. ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 120 Ù.Ì., 3Ô˘ Î·È 4Ô˘ ÔÚ. Û ÌÈÎÚ‹ 4ÒÚÔÊË ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹, ·ÔÙÂÏÔ‡ÌÂÓË ÌfiÓÔ ·fi ¿ÏÏ· ‰‡Ô ÔÚÔÊԉȷÌ/·Ù· 60 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ÕÁÈÔ ∫ˆÓ/ÓÔ 2 ηÈÓÔ‡ÚÁȘ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜ 1Ô˘/2Ô˘ ÔÚ. Î·È 4Ô˘/5Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘. ¡. πˆÓ›·, ·Ï·È¿ ηϋ ÌÔÓÔÎ/Λ· 105 Ù.Ì. Ì 3 ˘/‰ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 160 Ù.Ì. ΔÚÈÒÚÔÊË ‰ÈÏÔÎ/Λ·, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù·/ÍÂÓÒÓ· Î·È 2¿ÚÈ ¢ËÌ. °ÂˆÚÁÈ¿‰Ô˘/√ÁÏ. ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 2ÒÚÔÊË 175 Ù.Ì. Û ÔÈÎ. 160 Ù.Ì. Ì 4 ˘/‰ ÏËÛ›ÔÓ °. ¢‹ÌÔ˘/∑¿¯Ô˘. ª¿Ú·ıÔ˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 165 Ù.Ì. ÔÈÎÔ. 300 Ù.Ì. ÕÓˆ μfiÏÔ˜ (¶ÚÔÊ‹ÙË ∏Ï›·) ·Ï·È¿ ÌÔÓÔÎ/Λ· 70 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 510 Ù.Ì. ∞Á¯›·ÏÔ˜ 2ÒÚÔÊË ‚›Ï· Û 2 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù· Ì ·ÓÔÚ·ÌÈ΋ ı¤·!!! ∞ӷηÛÈ¿ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· (ËÌÈÙÂÏ‹˜) 100 Ù.Ì. Û˘Ó 25 Ù.Ì. ÁηÚÛÔÓȤڷ Û ÔÈÎfi. 130 Ù.Ì. ªÂ˙ÔÓ¤Ù˜ ÛÙËÓ ÕÏÏË ªÂÚÈ¿. ªÂ˙ÔÓ¤Ù˜ ÛÙËÓ ∞ÁÚÈ¿. ∞Ë-°ÈÒÚÁË ∫˘ÓËÁÒÓ ÌÔÓÔÎ/Λ· 200 Ù.Ì. Û ÔÈÎfi. 1.000 Ù.Ì. Ê·ÓÙ·ÛÙÈ΋ ı¤·!!! ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë ·Ï·È¿ ÌÔÓÔÎ/Λ· 65 Ù.Ì. Û˘Ó 40 Ù.Ì. ·Ôı‹ÎË Û ÔÈÎ. 190 Ù.Ì. ∞Á¯›·ÏÔ˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· Û˘Ó 2¿ÚÈ, ÛÙÔ ËÌÈ˘fiÁÂÈÔ 40 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ∞Á¯›·ÏÔ˜/ÃÚ˘Û‹ ∞ÎÙ‹, 2ÒÚÔÊË ËÌÈÙÂÏ‹˜ ηÙÔÈΛ· (2 ‰È·Ì/Ù· 107 Ù.Ì. ¤Î·ÛÙÔ) Û ÔÈÎfi. 975 Ù.Ì,. 80 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ¡. πˆÓ›· (¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎfi) ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· ÙÚÈÒÓ ÂÈ¤‰ˆÓ. ∞Á¯›·ÏÔ˜ ÂÍÔ¯È΋ ·ÁÚÔηÙÔÈΛ· Û 5 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù· ÂÏ·ÈÔÂÚ›‚ÔÏÔ Ì ÓÂÚfi. ∞Á¯›·ÏÔ˜ ηÈÓ. 2ÒÚÔÊË Î·ÙÔÈΛ· (93 Ù.Ì. ÈÛ. + 85 Ù.Ì. ·’ ÔÚ. Û ÔÈÎ. 200 Ù.Ì. ∞Á¯›·ÏÔ˜ Ê¿ÙÛ· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· ÌÔÓÔÎ/Λ· 60 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 320 Ù.Ì. ∞Á¯›·ÏÔ˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 172 Ù.Ì. Û˘Ó ˘fiÁÂÈÔ 70 Ù.Ì. Û ÁˆÓÈ·Îfi ÔÈÎfiÂ‰Ô 220 Ù.Ì. ∞Á¯›·ÏÔ˜ 2 ·Ú·ı·/ÛȘ ÔÈ˘ ÙˆÓ 50 Ù.Ì. ¤Î·ÛÙË (Ë Ì›· ËÌÈÙÂϤ˜) Û ÔÈÎ. 2.400 Ù.Ì. √π∫√¶∂¢∞ ∫·Ú·Á¿Ù˜ ÔÈÎfiÂ‰Ô 184 Ù.Ì. ¡. πˆÓ›· ÁˆÓÈ·Îfi ·Ó·ÙÔÏ. ÔÈÎÔ. 196 Ù.Ì. °·Ì‚¤Ù· (οوıÂÓ ∂ıÓ. ∞ÓÙÈÛÙ¿Ûˆ˜) ÔÈÎfiÂ‰Ô 180 Ù.Ì. Ì Û.‰. 2.10. ∞Á›· ¶·Ú·Û΢‹ ÔÈÎfiÂ‰Ô 183 Ù.Ì. ∞Ï˘Î¤˜ ÁˆÓÈ·Îfi ÔÈÎfiÂ‰Ô 400 Ù.Ì. ∫ϛ̷ º˘ÙfiÎÔ˘ 5,3 ÛÙÚ¤Ì. ÂÏ·ÈÔÂÚ›‚ÔÏÔ. ∞Ï˘Î¤˜ (3) ÔÈÎfi‰· 340, 415 Î·È 429 Ù.Ì. ÕÁÈÔ˜ ™Ù¤Ê·ÓÔ˜ (4) ÔÈÎfi‰· ÙˆÓ 600 Ù.Ì. ¶·Á·Û¤˜ 5,4 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù· ÂÏ·ÈÔÂÚ›‚ÔÏÔ. ∞˚‚·ÏÈÒÙÈη ÁˆÓÈ·Îfi ÔÈÎ. 307 Ù.Ì. ª¿Ú·ıÔ˜, 205, 350, 410, 450, 1.000 Ù.Ì. ª¿Ú·ıÔ˜ 4.015 Ê¿ÙÛ· ı¿Ï·ÛÛ·. ª¿Ú·ıÔ˜ 5 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù· ÁˆÓÈ·Îfi Ì ηٷÏËÎÙÈ΋ ı¤·, 80 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ∫ÚÈı·ÚÈ¿ 2.300 Ù.Ì. Ê¿ÙÛ· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· Ì ‰fiÌËÛË 400 Ù.Ì. ∫ÚÈı·ÚÈ¿ 465, 538, 731 Î·È 1.247 Ù.Ì. ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜/∞ψӿÎÈ 2 ÔÈÎ. ÙˆÓ 370 Ù.Ì. ¤Î·ÛÙÔ 40Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ¡. ∞Á¯›·ÏÔ/™ÙÔ˘› 2 ÙÂÌ¿¯È· ÙˆÓ 4¿ÚˆÓ ÛÙÚÂÌÌ¿ÙˆÓ, ȉ·ÓÈο ÁÈ· ηÙÔÈ˘. ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜, ‰È¿Û·ÚÙ· ÔÈÎfi‰· ÙˆÓ 315, 325, 335, 362, 465, 630 Î·È 765 Ù.Ì. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· ∞Á¯È¿ÏÔ˘ ÔÈÎfi. 400 Ù.Ì. ∫Δ∏ª∞Δ√-√π∫√¶∂¢∞/∫Δπƒπ∞ °π∞ ∂¶∞°°∂§ª∞Δπ∫∏ ™Δ∂°∏ / ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ / ∂¶∂¡¢À™∂π™ ∞ÁÚÔÙ/¯ÈÔ 26 ÛÙÚ. ÏËÛ›ÔÓ ∫Δ∂√ ˆÏÂ›Ù·È Î·È ÙÌËÌ/ο ∑.√.∂. 3Á., 3‰. ¶ÏËÛ›ÔÓ MERCEDES 6,3 ÛÙÚÂÌ. §¿ÌÈ· 5,5 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù·, ∑.√.∂. 3·. ¶ÏËÛ›ÔÓ ALEX PAK 1.000 Ù.Ì. ÔÈÎ. Ì 300 Ù.Ì. ·Ï·Èfi ÎÙ›ÚÈÔ. ∞Á¯›·ÏÔ˜ 9,5 ÛÙÚ¤Ì. ÁˆÓÈ·Îfi ÂÏ·ÈÔÂÚ›‚ÔÏÔ, Ì 85 Ì. ÚfiÛÔ„Ë ÛÙÔ ‰ÈÂıÓ‹. ∞ÁÚÔÙ/¯ÈÔ 40 ÛÙÚÂÌ. ÏËÛ›ÔÓ ∫Δ∂√ ˆÏÂ›Ù·È Î·È ÙÌËÌ·ÙÈο ∑.√.∂. 3Á. º˘ÙfiÎÔ 8,5 Î·È 5,2 ÛÙÚ¤Ì. ∑.√.∂. 1·. ∞Á¯›·ÏÔ˜ Ì ÚfiÛÔ„Ë ÛÙÔ ‰ÈÂıÓ‹ ÌÂٷ͇ ∞Á¯È¿ÏÔ˘-ªÈÎÚÔıË‚ÒÓ 3.500, 4.000, 4.500 Î·È 4.600 Ù.Ì. ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·. ¶·Á·Û¤˜ 5,4 ÛÙÚ¤Ì. ÂÏ·ÈÔÂÚ›‚ÔÏÔ. ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜ ÎÙ›ÚÈÔ 400 Ù.Ì. Û˘Ó 200 Ù.Ì. ·Ôı‹Î˜, ÔÈÎ. 1.800 Ù.Ì. ‰ÈÂıÓ‹.

∫. ∫·ÚÙ¿ÏË ÁˆÓÈ·Îfi ηٿÛÙËÌ· 50 Ù.Ì. + 35 Ù.Ì. ·Ù¿ÚÈ, ÌÈÛıˆÌ¤ÓÔ. ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜ ÎÙ›ÚÈÔ 2.200 Ù.Ì. Û˘Ó 800 Ù.Ì. ·Ù¿ÚÈ Û 7 ÛÙÚÂÌ. ÁˆÓÈ·Îfi ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì 100 Ù.Ì. ÛÙÔ ‰ÈÂıÓ‹. ¡. πˆÓ›· ÁˆÓÈ·Îfi ηٿÛÙËÌ· 185 Ù.Ì. Û˘Ó 95 Ù.Ì. Ê˘ÛÈÎfi ·Ù¿ÚÈ, ÌÈÛıˆÌ¤ÓÔ Â› 14 ¤ÙË Û super market. ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜. ¶ˆÏÔ‡ÓÙ·È Î·Ù·ÛÙ/Ù· ÙˆÓ 50, 60, 70, 210, 250 Î·È 500 Ù.Ì. ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ ¶ÔÏÏ¿ Î·È ‰È¿ÊÔÚ· ‰È·Ì/Ù·, ÁηÚ/Û˜, 2¿ÚÈ·, 3¿ÚÈ·, 4¿ÚÈ· Û μfiÏÔ, ¡. πˆÓ›·, ∞Ï˘Î¤˜, ¡. ∞Á¯›·ÏÔ Î.Ï. ÂÙÔÈÌÔ·Ú¿‰ÔÙ· Î·È ˘fi ηٷÛ΢‹Ó. À¶∞ƒÃ∂𠶧√À™π√ ∞ƒÃ∂π√ ∞∫π¡∏Δø¡ ÌË ‰ËÌÔÛÈ¢fiÌÂÓÔ... ·ÏÒ˜ ·Ó·Ê¤ÚıËη ÌfiÓÔ Û ÌÂÚÈο... (832)

√ ∂Î·È‰Â˘ÙÈÎfi˜ √ÚÁ·ÓÈÛÌfi˜ “¢π∞™Δ∞™∏” ˙ËÙ› ¤ÌÂÈÚÔ˘˜ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜: 1) ∫·ıËÁËÙ‹ ª·ıËÌ·ÙÈÎÒÓ 2) ∫·ıËÁËÙ‹ º˘ÛÈ΋˜ Î·È 3) ∂Î·È‰Â˘Ù‹ Û ı¤Ì·Ù· ¶ÏËÚÔÊÔÚÈ΋˜ (Office Î.Ï.). ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ ηıËÌÂÚÈÓ¿ ÛÙÔ ∂Î·È‰Â˘Ù‹ÚÈÔ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, ÛÙ· ÙËÏ. 24210 52570 Î·È 24210 46557. (209)

-----------------------------------KTHMATOME™ITIKO

∑∏Δ√À¡Δ∞π από κατασκευαστική εταιρεία οικόπεδα με πρόσοψη σε κεντρικές αρτηρίες του Βόλου και της Αγριάς για αγορά. Ελάχιστο εμβαδόν 500 τ.μ. Τηλέφωνο: 6947-214670. (561)

∞fi ÙÔ ‚È‚ÏÈÔˆÏÂ›Ô ¶∞¶∞™øΔ∏ƒπ√À ∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π - ¢˘¿ÚÈ Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, 2Ô˜ ÔÚ., °. ¢‹ÌÔ˘. - °Î·ÚÛÔÓȤڷ, 4Ô˜ ÔÚ., °Ï¿‰ÛÙˆÓÔ˜. - ∫·Ù¿ÛÙËÌ· ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË. - ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹, Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi˜, ÈÛfiÁÂÈÔ˜ ¯ÒÚÔ˜. ¶ø§∂πΔ∞π - ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 97 Ù.Ì., 3Ô˜ ÔÚ., ™ÔψÌÔ‡. - ¢˘¿ÚÈ ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜, 2Ô˜ ÔÚ. - °Î·ÚÛÔÓȤڷ 25 Ù.Ì., ∑¿¯Ô˘, 2Ô˜ ÔÚ. - √ÈÎfiÂ‰Ô 829 Ù.Ì., ∞ӷηÛÈ¿, Ì ı¤·. - √ÈÎfiÂ‰Ô ›Ûˆ ·fi LIDL ¡. πˆÓ›·˜. - ¶·Ï·È¿, ÁˆÓÈ·Îfi ÔÈÎ. 755, ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ¯Ú‹ÛË. - ¶·Ï·È¿, 1.800 Ù.Ì. ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ¯Ú‹ÛË, Ì 500 Ù.Ì. ÎÙ›ÛÌ·. - ¡Â¿ÔÏË, 500 Ù.Ì., Ì ·Ôı‹ÎË Î·È ·Ù¿ÚÈ. - §·Ú›Û˘ 1.500 Ù.Ì. - ™¤ÛÎÏÔ ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡, 7,2 ÛÙÚ. - ™¤ÛÎÏÔ 18 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù·. - ∫·Ó¿ÏÈ·, 20 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù· ·Ì˘Á‰·ÏÂÒÓ·˜. - ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹, 12 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù· ¯ˆÚ¿ÊÈ. - ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi 50 ÛÙÚ. - ÿÓÈ· 20 ÛÙÚ. - ∞Á. ΔÚÈ¿‰·, 880 Ù.Ì. ÔÈÎ., Ì ËÌÈÙÂÏ‹ ηÙÔÈΛ·, 80 Ù.Ì. - ¶¿ÏÙÛË, 500 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô, Ì ·Ï·Èfi ÎÙ›ÛÌ·. - ¶¿ÏÙÛË, 2 ÛÙÚ. - 8 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù· ÂÏ·ÈÒÓ·˜. - ¡ÂÔ¯ÒÚÈ, ÔÈÎfiÂ‰Ô 2 ÛÙÚ. - •ÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô ¶‹ÏÈÔ, 18 ÛÙÚ., ‰›Ï· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. - ¢›Ï· ÛÙÔ “Makro” ÎÙ‹Ì·. (656)

ZHTOYNTAI ∑∏Δ√À¡Δ∞π μηχανικοί ΑΕΙ ή ΤΕΙ με ή χωρίς εμπειρία όλων των ειδικοτήτων. Επίσης ζητούνται προγραμματιστές οποιασδήποτε σχολής με γνώσεις στο cloud computing π.χ. γλώσσα flash κ.λπ. Αποστείλατε βιογραφικό με πλήρη στοιχεία επικοινωνίας info@adn.gr υπόψη κ. Δογκάκη. (562) ∂Ù·ÈÚ›· ¶ÏËÚÔÊÔÚÈ΋˜ ζητεί ΥΠΑΛΛΗΛΟ γραφείου (γραμματέα). Απαραίτητα προσόντα η γνώση: Πληροφορικής (MS Office), Λογιστικής και Προγραμμάτων Διαχείρισης, Αγγλικών. Απαραίτητο μεταφορικό μέσο. Αποστολή βιογραφικών στο fax: 2421021035. Τηλ.: 24210 21034. (514) ∫Ô˘˙›Ó·: Ζητείται μάγειρας για μόνιμη δουλειά, απόφοιτος Σχολής Μαγειρικής ή μαθητευόμενος, γνώστης κρύας κουζίνας και ζαχαροπλαστικής, για εργασία σε ξενοδοχείο του Βόλου. Δεκτά βιογραφικά στα τηλέφωνα: 24210 24420. (655)

∏ RE/MAX ¢√ª∏

Το Διεθνές Κτηματομεσιτικό Δίκτυο

ΖΗΤΕΙ Πωλητές και πωλήτριες ηλικίας άνω των 35 ετών, για συνεργάτες στα γραφεία της. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι απόφοιτοι Λυκείου και άνω, να έχουν Ι.Χ. αυτοκίνητο, επικοινωνιακές ικανότητες και πνεύμα συνεργασίας. Αποστολή βιογραφικών μέσω: Fax: 24210 20055 ή e-mail: remax.domi.volos@gmail.com RE/MAX ΔΟΜΗ Σκενδεράνη 2, Βόλος Τηλ.: 24210 20008 (247)

∑∏Δ∂πΔ∞π καθηγητής-τρια Αγγλικής Γλώσσας από Κέντρο Ξένων Γλωσσών. Αποστολή βιογραφικών στο fax: 24210-23592. (604)

ζητείται πωλητής ή πωλήτρια έως 30 ετών για μόνιμη απασχόληση με γνώσεις Η/Υ και Αγγλικών. Πληροφορίες εντός του καταστήματος Δημητριάδος 223 - Κουμουνδούρου. (563)

¢∞¡∂π∞ καταναλωτικά έως 30.000 Ε ανεξάρτητα από υπερδανεισμό και Τειρεσία σε ιδιώτες, δ. υπαλλήλους, συνταξιούχους και επαγγελματίες εντός 4 ημερών. Συνεργασία με 6 τράπεζες σε όλη την Ελλάδα, εκταμίευση στην πόλη σας. Τηλ. 2310-554514, Fax: 2310-554517, κιν. 6972-886998. (607)

∫∂Δ∂ƒ

ª∂Δƒ∏Δ∞ Ã∏ª∞Δ∞ ·Ì¤Ûˆ˜ ·’ fiϘ ÙȘ ÈÛÙˆÙÈΤ˜ οÚÙ˜ Ì ‹ ¯ˆÚ›˜ ˘fiÏÔÈÔ Û ÔÏϤ˜ ¿ÙÔΘ ÙÚ·Â˙ÈΤ˜ ‰fiÛÂȘ, Â͢ËÚ¤ÙËÛË ·˘ıËÌÂÚfiÓ. ∫·ıËÌÂÚÈÓ¿ Î·È ™·‚‚·ÙÔ·Úȷη ÎÔ˜ °ÂˆÚÁ›Ô˘, ÙËÏ. 6988338898, 6988888804. (564)

∞™Δƒ√§√°√™æÀÃ√∂ƒ∂À¡∏Δƒπ∞ Δ∞ƒø ¶Úfi‚Ï„Ë, ¤Ú¢ӷ, ηÙ‡ı˘ÓÛË. ªÂÙ·‚ÔÏ‹ Î·È ¶ÚÔÛÙ·Û›· ηٷÛÙ¿ÛÂˆÓ Û ı¤Ì·Ù· ™˘Ó·ÈÛıËÌ·ÙÈο, √ÈÎÔÁÂÓÂȷο, ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈο Î.Ï. øÚÔÛÎfiÈÔ - ™˘Ó·ÛÙÚ›·. ƒ·ÓÙ‚ԇ: 6982528471 Î·È ™·‚‚·ÙÔ·Úȷη. (495)

¢∞¡∂π∞ αβάδιστα, άμεσα, παίρνετε μετρητά από τις πιστωτικές κάρτες από 1.000 - 100.000. Ακόμα και με υπέρβαση ορίου - με ή χωρίς διαθέσιμο υπολοίπου. Γίνονται πολλές άτοκες δόσεις. Εξυπηρέτηση πανελλαδικά. Τηλ. 6908 594121, Λευτέρης. (079)

XAPOY§A °A§ANOY - KOPBE™H EIΔIKH ΠAIΔAΓΩΓOΣ Διπλωματούχος Oρθοφωνικής και Λογοπαιδείας Πανεπιστημίου Nάντης. Δέχεται μόνο επί συνεντεύξει. Διεύθυνση: Δημητριάδος 229 5ος όροφος Tηλέφ.: 24210 26.542

°∫ƒ∞μ√Àƒ∂™ ∞fi ™À§§∂∫Δ∏ ‰È·Ù›ıÂÓÙ·È - ·ÁÔÚ¿˙ÔÓÙ·È ·ÏȤ˜ ÏÈıÔÁڷʛ˜, Û¿ÓÈÔÈ ¯¿ÚÙ˜ £ÂÛÛ·Ï›·˜, ·˘ıÂÓÙÈΤ˜ ÁÎÚ·‚Ô‡Ú˜ μfiÏÔ˘, ¯·Ú·ÎÙÈο 17Ô˘ Î·È 18Ô˘ ·È. ƒ‹Á·˜ μÂÏÂÛÙÈÓÏ‹˜, ‰˘Û‡ÚÂÙ· ÙÔÈο ‚È‚Ï›·, ο‰Ú·. ΔËÏ. 6976 850933. (331)

∞μ∞™∞¡π™Δ∞ ¶§∏ƒ√º√ƒπ∫∏™ ιδιαίτερα μαθήματα όλων των επιπέδων παραδίδονται από έμπειρη καθηγήτρια. Τηλ. 24210-68113. (530)

παίρνετε μετρητά άμεσα από πιστωτικές κάρτες από 1.000 50.000 Ε, ακόμα και με υπέρβαση ορίου, σε πολλές άτοκες δόσεις. Απόλυτη εμπιστοσύνη συνεργασίας. Εξυπηρέτηση πανελλαδικά, όλο το 24ωρο. Τηλέφωνα επικοινωνίας 210-8816084, 6958353301, 6958353230. (874)

∑∏Δ∂πΔ∞π ναυαγοσώστης για θαλάσσια μπάνια των παιδιών του Ιδρύματος Άσπρες Πεταλούδες. Πληροφορίες στα τηλ. 2421066150 & 2421065776. (511)

μ√∏£√™ º∞ƒª∞∫∂π√À ˙ËÙ›ٷÈ

ª∂Δƒ∏Δ∞ Ã∏ª∞Δ∞ ·Ì¤Ûˆ˜ ·’ fiϘ ÙȘ ÈÛÙˆÙÈΤ˜ Û·˜ οÚÙ˜ Ì ‹ ¯ˆÚ›˜ ˘fiÏÔÈÔ Û ÔÏϤ˜ ¿ÙÔΘ ÙÚ·Â˙ÈΤ˜ ‰fiÛÂȘ, Â͢ËÚ¤ÙËÛË ·˘ıËÌÂÚfiÓ. ∫·ıËÌÂÚÈÓ¿ Î·È ™·‚‚·ÙÔ·Úȷη ÎÔ˜ ∞ÔÛÙfiÏÔ˘, ÙËÏ. 6939590059, 6909985988. (565)

∂Ã∂π™ ∞ª∂™∏ ·Ó¿ÁÎË ¯ÚËÌ¿ÙˆÓ

∞ª∂™∞ Ã∏ª∞Δ∞

Î·È ‰È·ı¤ÙÂȘ ÈÛÙˆÙÈΤ˜ οÚÙ˜; ªËÓ „¿¯ÓÂȘ ·ÏÏÔ‡ ¯¿ÓÔÓÙ·˜ ÔχÙÈÌÔ ¯ÚfiÓÔ, Û Â͢ËÚÂÙԇ̠ÁÚ‹ÁÔÚ· Î·È ˘‡ı˘Ó· ‰›ÓÔÓÙ¿˜ ÛÔ˘ ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ÔÛÔÛÙfi Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜. ΔËÏ. 6930647698. (494)

·fi ÈÛÙˆÙÈΤ˜ οÚÙ˜. √ ·ÓÙÈÚfiÛˆfi˜ Ì·˜ ı· Û·˜ Â͢ËÚÂÙ‹ÛÂÈ ¿ÌÂÛ·, ˘‡ı˘Ó· Ì ÂÌÈÛÙÔÛ‡ÓË Î·È Â¯Â̇ıÂÈ·. ¢›ÓÔ˘Ì ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ÔÛÔÛÙfi Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜. ΔËÏ. 210-3313805, 6984-183975. (493)

για μερική απασχόληση σε φαρμακείο της Ν. Αγχιάλου. Πληρ. τηλ. 24280-77815 και 6948-061176. (513)

™À§§√°√™ ∞¶∞¡Δ∞Ã√À ª∞∫ƒÀƒƒ∞ÃπøΔø¡

∞¡Δπ¶ƒ√™ø¶∂π∞ ∞ÀΔ/Δø¡

Ο Σύλλογος Απανταχού Μακρυρραχιωτών θα τελέση αρτοκλασία στο εξωκλήσι του Αγίου Αθανασίου εν Άθω (Άθανα) της Μακρυρράχης. Μετά τη Θεία Λειτουργία την Κυριακή 5/7/2009 υπέρ πάντων των Μακρυρραχιωτών και φίλων. Καλούμε άπαντες να προσευχηθούν μαζί μας. Μετά το τέλος της τελετής θα ακολουθήσει κέρασμα. Ο Σύλλογος Απανταχού Μακρυρραχιωτών

στο Βόλο ζητεί: Πωλητή-τρια ανταλλακτικών και πωλητήτρια αυτοκινήτων. Απαραίτητα: γνώση Η/Υ, άδεια οδήγησης. Αποστείλατε βιογραφικό Τ.Θ. 3007, Λάρισα. (512)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ANAKOINΩΣH

MA£HMATA ¡∏¶π∞°ø°√™, με προϋπηρεσία, αναλαμβάνει καλοκαιρινή προετοιμασία σε παιδιά Δημοτικού. Πληρ. τηλ. 6949987628 και 6986-729749. (510) π¢π∞πΔ∂ƒ∞ ª∞£∏ª∞Δ∞. Φυσικός με διδακτική εμπειρία, παραδίδει μαθήματα σε μαθητές Γυμνασίου - Λυκείου και στους μετεξεταστέους του Σεπτεμβρίου! Δουλειά συστηματική και υπεύθυνη, τιμές λογικές! Τηλ. 6999-333223. (531)

¢IAºOPA ∞°√ƒ∞∑ø παλιά χρυσά, κοσμήματα δόντια ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΕΡΕΝΤΙΔΗΣ, Ιωλκού 17 (έναντι ΟΤΕ). Απαραίτητα αστυνομική ταυτότητα. Πληρ. τηλ. 24210-36355. (785) ¢∞¡∂π∞ - μεταφορές δανείων Το γραφείο μας - παρά τις κακές συγκυρίες - συνεχίζει με συνέπεια την εξυπηρέτηση παλαιών και νέων πελατών. Διαμεσολαβούμε για την χορήγηση: Νέων δανείων, μεταφορά παλαιών και μεταφορά υπολοίπων πιστωτικών καρτών με επιτόκιο μόνο 5,90%. Συμβουλή: Δάνεια μόνο από τράπεζες. Πληροφορίες: 6932-528388. (755)

¢∏ª√™π∞ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∏ ∏§∂∫Δƒπ™ª√À ∞.∂. ¢π∞∫√¶∏ ∏§∂∫Δƒπ∫√À ƒ∂Àª∞Δ√™ ™Δ∏¡ ¶∂ƒπ√Ã∏ μ√§√À Ειδοποιούνται οι κάτοικοι των παρακάτω περιοχών ότι για να εκτελεστούν απαραίτητες τεχνικές εργασίες της ΔΕΗ θα γίνει διακοπή του ηλεκτρικού ρεύματος: ΔƒπΔ∏ 30 π√À¡π√À 2009 1. ∞¶√ øƒ∞ 08.00 - 11.00 ¢∏ª√™ ¡. πø¡π∞™: ΓΛΑΦΥΡΕΣ. 2. ∞¶√ øƒ∞ 08.00 - 11.00 ¢∏ª√™ ∫∞ƒ§∞™: ΚΕΡΑΣΙΑ-ΚΑΝΑΛΙΑ. 3. ∞¶√ øƒ∞ 08.00 - 11.00 ∫√π¡√Δ∏Δ∞ ∫∂ƒ∞ªπ¢π√À: ΚΕΡΑΜΙΔΙΒΕΝΕΤΟ-ΚΑΜΑΡΙ-ΑΗ ΓΙΑΝΝΗΣ-ΚΑΛΑΜΑΚΙ. 4. ∞¶√ øƒ∞ 08.00 - 12.00 ¢∏ª√™ º∂ƒø¡: ΑΕΡΙΝΟ. 5. ∞¶√ øƒ∞ 10.00 - 12.00 ¢∏ª√™ º∂ƒø¡: ΒΕΛΕΣΤΙΝΟ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΡΗΓΑ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ. 6. ∞¶√ øƒ∞ 12.00 - 14.00 ¢∏ª√™ ∫∞ƒ§∞™: ΑΡΔΕΥΤΙΚΑ ΣΤΕΦΑΝΟΒΙΚΕΙΟΥ. ΤΕΤΑΡΤΗ 01 ΙΟΥΛΙΟΥ 2009 1. ΑΠΟ ΩΡΑ 08.00 - 09.30 ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΑΣ: ΑΓΡΙΑ (ΠΕΡΙΟΧΗ ΟΞΟΠΟΙΪΑΣ). 2. ∞¶√ øƒ∞ 10.00 - 12.00 ¢∏ª√™ ª∏§∂ø¡: ΚΟΡΩΠΗ. 3. ∞¶√ øƒ∞ 12.30 - 14.00 ¢∏ª√™ ª∏§∂ø¡: ΠΙΝΑΚΑΤΕΣ. 4. ∞¶√ øƒ∞ 13.30 - 14.30 ¢∏ª√™ ª∏§∂ø¡: ΑΓ. ΤΡΙΑΔΑ ΓΑΤΖΕΑΣ. Αν οι εργασίες τελειώσουν νωρίτερα, το ρεύμα θα ξαναδοθεί πριν το χρόνο λήξης της διακοπής που αναφέρεται πιο πάνω. Γι’ αυτό το λόγο οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις και τα δίκτυα της ΔΕΗ θα πρέπει να θεωρούνται ότι έχουν συνέχεια ρεύμα. Έτσι για λόγους ασφαλείας απαγορεύεται η προσέγγιση σε αγωγούς ή άλλα στοιχεία του δικτύου, ακόμα και αν βρίσκονται καταγής, γιατί υπάρχει σοβαρός κίνδυνος ατυχήματος. Επίσης όσοι έχουν ηλεκτρικούς κινητήρες, πρέπει μετά τη διακοπή να τους ελέγξουν αν περιστρέφονται όπως πριν. ΑΠΟ ΤΗ ΔΕΗ


38 KYPIAKH 28 IOYNπ√À 2009

∂§§∏¡π∫∏ ¢∏ª√∫ƒ∞Δπ∞ ¡√ª√™ ª∞°¡∏™π∞™ ¢∏ª√™ ∞§ªÀƒ√À

¶∞¡∂¶π™Δ∏ªπ√ £∂™™∞§π∞™ ¶√§ÀΔ∂áπ∫∏ ™Ã√§∏ ΔÌ‹Ì· ¶ÔÏÈÙÈÎÒÓ ªË¯·ÓÈÎÒÓ

Ταχ. Διεύθυνση: Βασ. Κωνσταντίνου 117 Ταχ. Κώδικας: 37100-Αλμυρός Πληροφορίες: Στυλιανή Γ. Κοντογεωργάκη Τηλέφωνο:24223-50217

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ Πλήρωσης μίας (01) θέσης Ναυαγοσώστη ΔΕ με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (3μηνη σύμβαση) του Δήμου Αλμυρού, που εδρεύει στον Αλμυρό για την προστασία των λουομένων της παραλίας-πλαζ Αλμυρού (Καραγκιόλ). ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 1. Ισχύουσα άδεια Ναυαγοσώστη που εκδίδεται από τη Λιμενική Αρχή. 2. Οποιοδήποτε πιστοποιητικό ή πτυχίο σχολής ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης, βάσει του οποίου χορηγείται άδεια ναυαγοσώστη (Π.Δ. 23/2000). 3. Οποιοσδήποτε τίτλος δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή της αλλοδαπής. 4. Αντίστοιχη εμπειρία μετά την απόκτηση της άδειας τουλάχιστον έξι (6) μηνών. ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 1. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 45 ετών. (Σύμφωνα με τις σχετικές εγκυκλίου Υ.Ε.Ν.Π.Δ 23/2000) 2. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσεως που επιλέγουν. 3. Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική συμπαράσταση), με την επιφύλαξη της επόμενης εξαίρεσης. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν την προκήρυξη από το γραφείο της Δ/τριας Δ/κών Υπηρεσιών Στυλιανής Γ. Κοντογεωργάκη και να υποβάλουν τη σχετική αίτηση στο ίδιο γραφείο εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών τουλάχιστον , που αρχίζει από την επομένη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της σχετικής περίληψης στον ημερήσιο Τύπο ή της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος (από 29/6/2009 μέχρι και 8/7/2009). Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΜΥΡΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΣ

Το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν υποψηφιότητα για την παρακολούθηση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) το ακαδημαϊκό έτος 2009-2010 που οδηγεί σε Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) με τίτλο “ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ” (σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3685/2008). Το παρόν Π.Μ.Σ. απευθύνεται κυρίως σε Πολιτικούς Μηχανικούς, Μηχανολόγους Μηχανικούς, Ναυπηγούς Μηχανικούς, Χημικούς Μηχανικούς, Μηχανικούς Παραγωγής αλλά γίνονται δεκτοί και απόφοιτοι Μηχανικοί πανεπιστημιακών τμημάτων της ημεδαπής ή αντιστοίχων τμημάτων της αλλοδαπής άλλων ειδικοτήτων και πτυχιούχοι Θετικών Επιστημών υπό προϋποθέσεις. Η ελάχιστη διάρκεια σπουδών για το ΜΔΕ είναι δύο (2) εξάμηνα μαθημάτων και ένα (1) εξάμηνο για τη Μεταπτυχιακή Εργασία Ειδίκευσης. Ο αριθμός των εισακτέων μεταπτυχιακών φοιτητών δεν θα υπερβαίνει το όριο των είκοσι (20). Το Π.Μ.Σ. μπορεί να οδηγήσει και στην απόκτηση Διδακτορικού Διπλώματος. Τα δίδακτρα του Π.Μ.Σ. ανέρχονται σε 750 ευρώ ανά εξάμηνο για τα πρώτα τρία (3) εξάμηνα και καταβάλλονται με την έναρξη του εξαμήνου. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: H προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων και δικαιολογητικών λήγει την Παρασκευή, 28 Αυγούστου 2009. Η επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών θα πραγματοποιηθεί το Σεπτέμβριο 2009. Διεύθυνση και πληροφορίες: Γραμματεία Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών, Πολυτεχνική Σχολή, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Πεδίον Άρεως, 38334 Βόλος Υπεύθυνη: Βάσια Βασιλείου (τηλ.: 2421-074173, Fax: 2421-074130, ώρες: 12:00-15:00) (e-mail:vavasili@ uth.gr, διαδίκτυο: http://www.civ.uth.gr). Επιστημονικός Υπεύθυνος: Φίλιππος Κ. Περδικάρης, Καθηγητής (τηλ. :2421-074151, Fax: 2421-074117).

∂§§∏¡π∫∏ ¢∏ª√∫ƒ∞Δπ∞ ¶∂ƒπº∂ƒ∂π∞ £∂™™∞§π∞™ ¡√ª√™ ª∞°¡∏™π∞™ ¢∏ª√™ μ√§√À ¢π∂À£À¡™∏ Δ∂áπ∫ø¡ À¶∏ƒ∂™πø¡ Δª∏ª∞ Δ∂áπ∫∏™ ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Από τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Βόλου ανακοινώνεται ότι στο πλαίσιο του έργου “Συντήρηση και Ανακαίνιση Σχολικών Κτιρίων έτους 2009” θα διενεργηθεί πρόχειρος διαγωνισμός για την εκτέλεση εργασιών χρωματισμού στο σχολικό συγκρότημα του 3ου Γυμνασίου, 3ου Λυκείου και Εσπερινού Γυμνασίου στο Βόλο προϋπολογισμού δαπάνης 10.258,00 Ε μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. με τους παρακάτω ειδικούς, γενικούς και λοιπούς κανόνες. Οι προσφορές θα δοθούν την 3η του μηνός Ιουλίου του έτους 2009 ημέρα Παρασκευή, και ώρα 10:20 στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας στο κτίριο Σπίρερ. Ζητείται ενιαία τιμή έκπτωσης στις τιμές του τιμολογίου και του προϋπολογισμού. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχειρήσεις γραμμένες στο ΜΕΕΠ τάξης Α1’ (για τις επιχειρήσεις που η κατάταξή τους έγινε σύμφωνα με το Νόμο 2940/2001) και άνω για έργα οικοδομικά, καθώς και κάτοχοι αντιστοίχων Πτυχίων Νομαρχιακών Μητρώων, όπως και οι κάτοχοι παλαιών εργοληπτικών πτυχίων Δ.Ε. που κατατάσσονται αυτοδίκαια στις αντίστοιχες κατηγορίες και τάξεις του ΜΕΕΠ με την παρ. 9 του άρθρου 16 του Ν.1418/84. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης θα οριστεί σύμφωνα με το άρθρο 27 του Π.Δ. 609/85 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 4 του Ν.3263/04 Η εγγύηση συμμετοχής είναι 206 Ε. Σχετικές πληροφορίες δίνονται από το Τμήμα Συντηρήσεων του Δήμου Βόλου (οδός Σέκερη έναντι ΚΤΕΛ τηλ. 2421025614 & 2421025463), όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Τα έξοδα της παρούσας ανακοίνωσης θα βαρύνουν τον ανάδοχο. Ο Αντιδήμαρχος Βόλου ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΑΜΟΣ

¢IKA™TIKA ¢HMO™IEYMATA ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΚΑΤΑΣΧΕΤΗΡΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Η Δικαστική Επιμελήτρια του Πρωτοδικείου Βόλου ΑΡΓΥΡΟΥΛΑ ΔΗΜ. ΑΣΤΡΑ, κάτοικος Βόλου, οδός Κωνσταντά αρ. 129. Δηλοποιώ ότι Τη δεκάτη πέμπτη (15η) του μηνός Ιουλίου του 2009 έτους, ημέρα Τετάρτη και από την 4η έως και την 5η απογευματινή ώρα της ίδιας ημέρας, στο Κατάστημα του Ειρηνοδικείου Αλμυρού, με υπάλληλο πλειστηριασμού τη Συμβολαιογράφο Αχιλλείου Γαρυφαλλιά Σταυρή, κατοικοεδρεύουσα στη Σούρπη Μαγνησίας, ή του νόμιμου αναπληρωτή της σε περίπτωση κωλύματος αυτής, εκπλειστηριάζεται αναγκαστικά, με την επίσπευση της τραπεζικής εταιρίας με την επωνυμία “ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ” (πρώην ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΙΜΙΤΕΔ), που εδρεύει στη Λευκωσία Κύπρου (οδός Λεμεσού και Αθαλάσσας αριθμ. 200, Στρόβολος), και είναι νόμιμα εγκατεστημένη στην Ελλάδα (Λεωφ. Βασ. Σοφίας αριθμ. 11 και Μέρλιν, Αθήνα), νόμιμα εκπροσωπουμένης, η παρακάτω ακίνητη περιουσία της οφειλέτιδας εδρεύουσας στο Δήμο Εχεδώρου Θεσσαλονίκης (ΒΙ.ΠΕ.Θ., Ο.Τ. 35, Σίνδος) Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία “ΚΕΜ - PLAST (ΚΕΜ ΠΛΑΣΤ) Α.Β.Ε.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ” , με το διακριτικό τίτλο “KEM - PLAST Α.Β.Ε.Ε.” , νόμιμα εκπροσωπουμένης, που κατασχέθηκε αναγκαστικά με την αρ. 633/3-3-2009 έκθεσή μου αναγκαστικής κατάσχεσης ακίνητης περιουσίας, της οποίας η λεπτομερής περιγραφή έχει ως εξής: Ένα αγροτεμάχιο, εκτάσεως μέτρων τετραγωνικών (43,103), που βρίσκεται στη θέση “ΛΟΥΤΡΑΚΙ - ΚΑΡΑΚΟΝΗΣΙ” της κτηματικής περιφέρειας της πρώην Κοινότητας και ήδη σήμερα του Δημοτικού Διαμερίσματος Αμαλιάπολης, του Δήμου Σούρπης του Νομού Μαγνησίας, του Υποθ/κείου Αχιλλείου, και που συνορεύει γύρωθεν, Βόρεια επί πλευράς 1-11 μήκους μέτρων γραμμικών (493,00) με ιδιοκτησία Περράκη, Ανατολικά επί προσόψεως 11-10 μήκους μέτρων γραμμικών (50,00) με αγροτικό δρόμο και πέραν αυτού με ιδιοκτησία κληρονόμων Ραχιωτάκη, Νότια επί τεθλασμένης πλευράς: 98 μήκους μέτρων γραμμικών (39,00), 8-7 μήκους μέτρων γραμμικών (70,00) και 7-6 μήκους μέτρων γραμμικών (50,00) με ιδιοκτησία κληρονόμων Γκαμαλέτσου, 6-5 μήκους μέτρων γραμμικών (101,00), 5-4 μήκους μέτρων γραμμικών (31,50) και 4-3 μήκους μέτρων γραμμικών (42,00) με ιδιοκτησία κληρονόμων Χαϊδούλη και επί πλευράς 3-2 μήκους μέτρων γραμμικών (184,00) με ιδιοκτησία κληρονόμων Ραχιωτάκη, και Δυτικά επί πλευράς 2-1 μήκους μέτρων γραμμικών (87,00) με ακίνητο ιδιοκτησίας Ευτ. Πατσίδη, όπως το ακίνητο αυτό εμφαίνεται ανάμεσα στα στοιχεία 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-1 σε τοπογραφικό σχεδιάγραμμα του αγρονόμου τοπογράφου μηχανικού Νέστορα Ευφραιμίδη, με την επ’ αυτού δήλωση του ως άνω μηχανικού σύμφωνα με το Ν. 651/1977, απ’ την οποία προκύπτει ότι το αγροτεμάχιο αυτό βρίσκεται εκτός ορίων οικισμών, είναι άρτιο και οικοδομήσιμο, σύμφωνα με τις κείμενες πολεοδομικές διατάξεις, δεν υπάγεται στις διατάξεις του Ν.1337/1983 και ως εκ τούτου δεν οφείλει εισφορά σε γη και χρήμα και το νότιο τμήμα του απέχει απ’ τη θάλασσα πάνω από 100 μέτρα, έχει 250 ελαιόδενδρα και δεν αρδεύεται, και το οποίο τοπογραφικό είναι συνημμένο στην αρ. 2.547/13-7-2007 πράξη της Συμ/φου Θεσσαλονίκης Ελένης Ιωσηφίδου. Το πιο πάνω αγροτεμάχιο αποτελεί διαιρετό τμήμα μεγαλυτέρου αγροκτήματος εκτάσεως μέτρων τετραγωνικών (170.000,00), το οποίο συνορεύει γύρωθεν Ανατολικά με ιδιοκτησία Μαρίας Μακρυγιάννη, Δυτικά με ιδιοκτησία Ιωάννη Ραχιωτάκη και Ιωάννη Χαϊδούλη, Βόρεια με ιδιοκτησία Κωνσταντίνου Τριανταφύλλου και Νότια με ιδιοκτησία διαφόρων ιδιοκτητών. Τιμή πρώτης προσφοράς για την έναρξη του πλειστηριασμού ορίστηκε, σύμφωνα με την αρ. 1063/4-5-2009

Απόφαση του Μον. Πρωτ. Βόλου, το ποσό των “200.000,00” Ευρώ. Σύμφωνα με το αρ. 11/136/3-3-2009 πιστοποιητικό της Υποθηκοφύλακα Αχιλλείου, το πιο πάνω ακίνητο βαρύνεται σε μία (1) προσημείωση υποθήκης, υπέρ της “ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.” . Στους προκτήτορες: 1) Αθανάσιο Χατζόπουλο του Ιωάννη και της Γεωργίας, 2) ομμόρυθμη εταιρία με την επωνυμία “Αφοί Θεοδωρίδη Ο.Ε.”, και 3) Ιωάννα - Μαρία - Ενριέτα Κοντούλη του Αποστόλου και της Μαρίας, δεν υπάρχει βάρος. Προσκαλούνται όσοι επιθυμούν να γίνουν αγοραστές, να προσέλθουν και να πλειοδοτήσουν στον παραπάνω τόσο και κατά τον παραπάνω χρόνο, συμμορφούμενοι με τους όρους της αρ. 644/11-5-2009 Α’ επαναληπτικής περίληψής μου κατασχετήριας έκθεσης ακίνητης περιουσίας και με τις διατάξεις του Κ.Πολ.Δ., όπως αυτές τροποποιήθηκαν με το Ν.3714/2008 (ΦΕΚ 231/7-11-2008 τεύχος Α’). Βόλος, 26 Ιουνίου 2009 Η Δηλοποιούσα Δικαστική Επιμελήτρια ΑΡΓΥΡΟΥΛΑ ΔΗΜ. ΑΣΤΡΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Της υπ’ αριθμόν 992/15-5-2009 Κατασχετήριας Έκθεσής μου Ακίνητης Περιουσίας. Ο Δικαστικός Επιμελητής του Πρωτοδικείου Βόλου, ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Γ. ΠΕΠΠΑΣ, κάτοικος Βόλου, οδός Ιωλκού, αριθμός 48, κάνω γνωστό ότι: Στις δεκαπέντε (15) Ιουλίου δύο χιλιάδες εννέα (2009), ημέρα Τετάρτη, από την 4η έως και την 5η απογευματινή ώρα της ίδιας ημέρας, στο Ειρηνοδικείο Βόλου και ενώπιον της συμβολαιογράφου και κατοίκου Βόλου κ. Σουζάνας Ψαρογιώργου, ως υπαλλήλου του πλειστηριασμού, ή σε περίπτωση κωλύματός της ενώπιον του νομίμου αναπληρωτή της, με επίσπευση της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία “ASPIS BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” , που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Όθωνος, αριθμός 4 και εκπροσωπείται νόμιμα, θα εκτεθεί σε δημόσιο αναγκαστικό πλειστηριασμό το κατασχεθέν σύμφωνα με την με αριθμό 992/15-52009 κατασχετήρια έκθεσή μου, ακίνητο της οφειλέτιδας Αποστολίας Μπέη του Ιωάννη, κατοίκου Μ. Ευυδρίου Φαρσάλων Ν. Λαρίσης. Η ακίνητη αυτή περιουσία είναι η εξής: Η πλήρης κυριότητα μιας οικίας που αποτελείται από ισόγειο εμβαδού (114,70) τ.μ. και υπόγειο εμβαδού (18,80) τ.μ. που έχει ανεγερθεί στο με αριθμό ένα (1) τμήμα ενιαίου οικοπέδου εμβαδού του τμήματος (411) τ.μ. και έχει ποσοστό συνιδιοκτησίας 182/1000 στο όλο οικόπεδο εκτάσεως (2.252,92) τ.μ., που βρίσκεται μέσα στον οικισμό του Δ.Δ. Διμηνίου του Δήμου Αισωνίας και Υποθηκοφυλακείου Βόλου και το οποίο τμήμα ενιαίου οικοπέδου συνορεύει Νοτιοδυτικά με κοινοτικό δρόμο σε πλευρά (13,40) μ. συν (9,73) μ., Νοτιοανατολικά με κοινοτική οδό (Διμηνίου) σε πλευρά (16) μ., Βορειοανατολικά με τη με αριθμό 2 διηρημένη ιδιοκτησία σε πλευρά (23) μ. και Βορειοδυτικά με τη με αριθμό 2 διηρημένη ιδιοκτησία σε πλευρά (18,50) μ. Η ως άνω ισόγεια οικία είναι καλυμμένη με ταράτσα η οποία φέρει σιδερένιες αναμονές, έχει μεγάλη αυλή η οποία συνορεύει με τον κοινοτικό δρόμο, αποτελείται από πέντε δωμάτια και μπάνιο, είναι σοβατισμένη και υδροχρωματισμένη, φέρει εγκατάσταση καλοριφέρ, πλήρη ηλεκτρική και υδραυλική εγκατάσταση, καθώς επίσης και τα αναλογούντα παράθυρα και πόρτες. Το παραπάνω ακίνητο περιήλθε στην κυριότητα της καθ’ ης η εκτέλεση σύμφωνα με το με αριθμό 20071/1989 Συμβόλαιο του Συμβολαιογράφου Βόλου Ι. Πολυχρονάκη, το οποίο έχει νόμιμα μεταγραφεί στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Βόλου, στον τόμο 310 και με αύξοντα αριθμό 434, εκτιμήθηκε δε κατά την κατάσχεση συνολικά αντί ποσού (82.500) Ε, ενώ τιμή πρώτης προσφοράς ορίζεται η αξία του που προκύπτει από τον προσδιορισμό

της με αντικειμενικά κριτήρια, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 41 και 41α του Ν.1249/1982, δηλαδή το ποσό της αντικειμενικής αξίας του κατασχεθέντος και δη των (55.000) Ε. Φύλακας και μεσεγγυούχος του ως άνω κατασχεθέντος ακινήτου ορίζεται η ίδια η οφειλέτιδα, ως κύρια και κάτοχος αυτού μέχρι την ημέρα του πλειστηριασμού. Στο ως άνω ακίνητο υφίστανται δύο προσημειώσεις υποθηκών. Ο πλειστηριασμός αυτός γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. Το παρόν έγινε στο Βόλο και στο γραφείο μου που βρίσκεται στην οδό Ιωλκού 48, σήμερα στις είκοσι έξι (26) του μηνός Ιουνίου του δύο χιλιάδες εννέα (2009) έτους. Ο Δικαστικός Επιμελητής (Τ.Σ.) Ευάγγελος Γ. Πέππας ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΚΑΤΑΣΧΕΤΗΡΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Ο Δικ. Επιμελητής του Πρωτοδικείου Βόλου, Αντώνης Κ. Κανταρτζής, κάτοικος Βόλου, οδός Αντωνοπούλου αρ. 126. Κάνω γνωστό ότι στις δεκαπέντε (15) του μηνός Ιουλίου του δύο χιλιάδες εννέα (2009), ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη, από ώρα 4.00 απογευματινή μέχρι και την 5.00 απογευματινή της ίδιας ημέρας, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος του Ειρηνοδικείου Βόλου που βρίσκεται στο Δικαστικό Μέγαρο Βόλου (στην οδό Ελ. Βενιζέλου, μεταξύ των οδών Ανθ. Γαζή και Γεωργ. Καρτάλη, έναντι της Πλατείας Ελευθερίας), και ενώπιον της Συμβολαιογράφου Βόλου κ. Σουζάνας Ψαρογιώργου, κατοίκου Βόλου (διασταύρωση των οδών Ρ. Φεραίου αρ. 119 και Κ. Καρτάλη), τηλ. 24210-59069 ως υπάλληλου του πλειστηριασμού ή ενώπιον του νόμιμου αναπληρωτή της, θα εκτεθεί σε δημόσιο αναγκαστικό πλειστηριασμό σύμφωνα με τη με αριθμό 429/10-4-2006 κατασχετήρια έκθεση ακίνητης περιουσίας της Δικαστικής Επιμελήτριας του Πρωτοδικείου Βόλου Φωτεινής Κουρουμπλή, η ακίνητη περιουσία του οφειλέτη Αλέξανδρου Σώκου του Θωμά και της Ευγενίας, κατοίκου Βόλου, οδός Μικρασιατών αρ. 48, με επίσπευση της Ομόρρυθμης Εταιρίας με την επωνυμία “Φ. ΖΩΓΡΑΦΟΥ - Α. ΧΑΤΖΗ Ο.Ε.” , και το διακριτικό τίτλο “ΔΟΜΙΚΗ Ο.Ε.” , που εδρεύει στο Βόλο, 3ο χλμ. Βόλου Λάρισας. Η ακίνητη περιουσία του άνω οφειλέτη που θα εκτεθεί σε πλειστηριασμό είναι: Μία διώροφη οικία με υπόγειο, ανεγειρόμενη σε οικόπεδο εκτάσεως μέτρων τετραγωνικών εκατόν ενενήντα τεσσάρων και 60/100 (194,60), που βρίσκεται στο Βόλο, στη συνοικία “Χρυσοχοΐδη” , και στη διασταύρωση των οδών Ιατρού Πυργιαλή αριθμός 12 και Παπανούτσου, εμφαινομένου του οικοπέδου στο από μηνός Οκτωβρίου 1994 τοπογραφικό διάγραμμα του πολιτικού μηχανικού Γεωργίου Παπακώστα με τα Α-Β-Γ-Δ-Α και συνορεύει ΒΟΡΕΙΑ σε πλευρά Α-Β μέτρων δεκατριών και 68/100 (13,68) με την οδό Πυργιαλή, ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ σε πλευρά Β-Γ μέτρων δεκατριών και 90/100 (13,90) με ιδιοκτησία Δημητρίου Κουτσιόγκουλου, ΝΟΤΙΑ σε πλευρά Γ-Δ μέτρων δεκατεσσάρων (14,00) με ιδιοκτησία Δημητρίου Ταφίλη και ΔΥΤΙΚΑ σε πλευρά Α-Δ μέτρων δεκατριών και 87/100 (13,87) με την οδό Παπανούτσου. Η διώροφη οικία με υπόγειο βρίσκεται στη φάση ακόμη του χτισίματος των τούβλων. Το υπόγειο αποτελείται από μία αποθήκη και δύο θέσεις αυτοκινήτου (γκαράζ) και έχει εμβαδόν περίπου μέτρα τετραγωνικά εξήντα (60,00). Το ισόγειο έχει εμβαδόν περίπου μέτρα τετραγωνικά ενενήντα (90,00). Ο πρώτος όροφος πάνω από το ισόγειο έχει εμβαδόν περίπου μέτρα τετραγωνικά εβδομήντα (70,00). Το ισόγειο με τον πρώτο όροφο επικοινωνούν με εσωτερική σκάλα. Το παραπάνω ακίνητο περιήλθε στον οφειλέτη δυνάμει της υπ’ αριθμόν 1.409/21-10-1994 δηλώσεως αποδοχής κληρονομιάς του Συμβολαιογράφου Βόλου Νικολάου Κλαψοπούλου, νόμιμα μεταγραμμένης στα βιβλία του Υ-

ποθηκοφυλακείου Βόλου στον τόμο 369 και με αριθμό 276, καθώς σε συνέχεια και με την υπ’ αριθμόν 38026/13-2004 πράξη θέσης χώρων στάθμευσης σε εξυπηρέτηση κτιρίου του Συμβολαιογράφου Βόλου Ιωάννη Πολυχρονάκη, νόμιμα μεταγραμμένης στα αυτά βιβλία του Υποθηκοφυλακείου Βόλου στον τόμο 468 και με αριθμό 67. Τιμή πρώτης προσφοράς ορίζεται το ποσό της αντικειμενικής αξίας του κατασχεθέντος και πλειστηριαζομένου ακινήτου και στην προκειμένη περίπτωση τιμή πρώτης προσφοράς, για ν’ αρχίσει ο πλειστηριασμός ορίζεται το ποσό των εβδομήντα πέντε χιλιάδων οκτακοσίων Ευρώ (75.800,00 Ευρώ). Γίνεται μνεία ότι το παραπάνω ακίνητο βαρύνεται με 1) Προσημείωση Υποθήκης υπέρ ASPIS BANK ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ και 2) τακτική Υποθήκη υπέρ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Καλούνται όσοι θέλουν να γίνουν αγοραστές να προσέλθουν και να πλειοδοτήσουν σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Πολ.Δ., όπως έχει τροποποιηθεί με το νόμο 3714/2008, και τους όρους που αναγράφονται στη με αριθμό 59/5-6-2009 περίληψή μου κατασχετήριας έκθεσης ακίνητης περιουσίας. Βόλος 26-6-2009 Ο Δικαστικός Επιμελητής Αντώνης Κ. Κανταρτζής Απόσπασμα Της υπ’ αριθμόν 2.204/22-5-2009 κατασχετήριας έκθεσής μου ακίνητης περιουσίας. Εγώ ο Δικαστικός Επιμελητής του Πρωτοδικείου Βόλου Γεώργιος Στ. Μπαλλούς, κάτοικος Βόλου, Αντωνοπούλου 158, Κάνω γνωστό ότι Στις 15 Ιουλίου 2009 έτους, ημέρα Τετάρτη και από ώρα 4 έως 5 τ’ απόγευμα της ίδιας ημέρας, στο Βόλο και στο κατάστημα του Ειρηνοδικείου Βόλου, με την παρουσία της Συμ/φου Βόλου Παναγιώτας Στ. Παπαγεωργίου, που εδρεύει στο Βελεστίνο του Ν. Μαγνησίας και που ορίστηκε επί του πλειστηριασμού υπάλληλος, ή του νόμιμου αναπληρωτή της, σε περίπτωση κωλύματος αυτής, πλειστηριάζεται αναγκαστικά και οριστικά η ακίνητη περιουσία που κατασχέθηκε με την υπ’ αριθμόν 2.204/225-2009 κατασχετήρια έκθεσή μου, ιδιοκτησίας της οφειλέτιδας Βαρβάρας Κασσίδου του Νικολάου και της Ελένης, κατοίκου Ριζομύλου του Ν. Μαγνησίας, μ’ επίσπευση της δανείστριας ομόρρυθμης εταιρίας με την επωνυμία “ΑΦΟΙ ΚΑΡΑΚΟΥΛΑΚΙΔΗ Ο.Ε.” , που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, ΒΙ.ΠΕ.Θ. Σίνδου κι εκπροσωπείται νόμιμα. Η ακίνητη αυτή περιουσία είναι η εξής: Ο με αριθμό τεμαχίου 28 αγρός, εκτάσεως τεσσάρων στρεμμάτων και οκτακοσίων δεκατεσσάρων τετραγωνικών μέτρων (4.814), που βρίσκεται στην περιοχή αγροκτήματος Ριζομύλου, του Δ.Δ. Ριζομύλου, του Δήμου Κάρλας, του Ν. Μαγνησίας, αποτελείται από ένα τεμάχιο, με τα στοιχεία που καθορίζονται στον κτηματολογικό πίνακα αναδασμού που κυρώθηκε με τη Δ.Α.Α. 13421/21-10-1996 Απόφαση του Νομάρχη Μαγνησίας, δημοσιευθείσα στο Φ.Ε.Κ. 1009/5-11-1996 Τ.Β. και στο από 21-10-1996 επίσημο σχεδιάγραμμα της Δ/νσης Τοπογραφικής Υπηρεσίας. Ο αγρός αυτός συνορεύει γύρωθεν, με το υπ’ αριθμόν 27 τεμάχιο (αγρός), ιδιοκτησίας της Μαρίας συγ. Παναγιώτη Κακαζιάκη, με δρόμο, ρέμα και δρόμο. Τιμή πρώτης προσφοράς για το ξεκίνημα του πλειστηριασμού ευρώ 4.814,00. Στο ανωτέρω ακίνητο δεν υπάρχουν βάρη. Ο πλειστηριασμός αυτός γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. Το παρόν έγινε στο Βόλο και στο γραφείο μου σήμερα στις 27-6-2009 έτους. Ο Δικαστικός Επιμελητής (Τ.Σ.) ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤ. ΜΠΑΛΛΟΥΣ


39 KYPIAKH 28 π√À¡π√À 2009

¢EYAMB

™À°Ã∞ƒ∏Δ∏ƒπ√ Συγχαρητήρια στον εγγονό μου ΔΗΜΗΤΡΙΟ Α. ΦΡΑΓΚΟΥΛΗ που βραβεύτηκε από τη Μαθηματική Εταιρεία με έπαινο και μετάλλιο για τη διάκρισή του στο μαθητικό Μαθηματικό διαγωνισμό. Η γιαγιά του Μαρία Τσαβαλιά

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ

ΔΙΑΚΟΠΗ ΝΕΡΟΥ Μεθαύριο Τρίτη 30/06/2009 από 09.00 έως 14.00 θα πραγματοποιηθεί διακοπή νερού στην περιοχή Καλλιθέας Νέας Ιωνίας λόγω απαραίτητων εργασιών στο δίκτυο ύδρευσης της εν λόγω περιοχής.

∂ÀÃ∞ƒπ™Δ∏ƒπ√ Ο Χριστακόπουλος Α. Χρήστος και η σύζυγός του Μαρία κάτοικοι Αχαρνών Αττικής θέλουν να ευχαριστήσουν τον εκ Βόλου Ιατρόν Ω.Ρ.Λ. κ. ΑΛΚΗ ΚΑΡΛΙΓΚΙΩΤΗ, ο οποίος στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της πόλεως Βαρέζε της Ιταλίας τους συμπαραστάθηκε άψογα κατά τη διάρκεια της εκεί νοσηλείας του για σοβαρότατη χειρουργική επέμβαση που υπεβλήθη. Του εύχονται καλή τύχη, καλή σταδιοδρομία και πάνω από όλα να παραμείνει λαμπρός ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ και ΑΝΘΡΩΠΟΣ. Με βαθιά ευγνωμοσύνη Χρήστος και Μαρία Χριστακοπούλου

π¢ƒÀª∞ ∂π¢π∫ø¡ ¶∞π¢ø¡∞Δ√ªø¡ ¡. ª∞°¡∏™π∞™ “∞™¶ƒ∂™ ¶∂Δ∞§√À¢∂™” ΒΟΛΟΣ Τηλ.: 24210 66150 & 24210 65776 Fax: 24210 83420 http: //www.geocities.com/asprespetaloudes email: asprespetaloudes@yahoo.gr Αριθ. Λογαριασμού: Εθνική Τράπεζα 201/480458-99

ΑΓΑΘΟΕΡΓΙΕΣ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΩΝ - Η κ. Παρασκευή Δαλακιάρη προσέφερε το ποσό των 550 Ε στη μνήμη της μητέρας της Μαρίας Δαλακιάρη (Νο. 50). - Οι οικογένειες Δημητρίου και Ελένης Καβουρτίδη, Χαραλάμπου και Θωμαής Κουράτου, Παναγιώτη και Μαρίας Καβουρτίδη προσέφεραν το ποσό των 100 Ε στη μνήμη γονέων Λεωνίδα και Όλγας Καβουρτίδου (Νο. 144). - Ανώνυμα προσφέρθηκε το ποσό των 300 Ε για τις ανάγκες των παιδιών του Ιδρύματος (Νο. 145). Κατά την κλήρωση που διενεργήθηκε στις 21.06.2009 στην εκδήλωση του Α/Σ/ “ΑΡΤΕΜΙΣ” στο κέντρο ΦΕΓΓΑΡΙΑ μεταξύ των αριθμών που κέρδισαν ήταν ο αριθμός 0397 που κέρδισε 1 ηλεκτρονική σκούπα και ο αριθμός 0889 που κέρδισε μια τοστιέρα. Οι παραπάνω δεν έχουν προσέλθει να παραλάβουν τα δώρα τους. Η Διοικούσα Επιτροπή, το προσωπικό και τα παιδιά του Ιδρύματος σας ευχαριστούν θερμά. Για τη Διοικούσα Επιτροπή Ο Πρόεδρος ΑΘ. ΜΠΑΚΑΛΙΑΝΟΣ

∂§§∏¡π∫∏ ¢∏ª√∫ƒ∞Δπ∞ πEPA ª∏Δƒ√¶√§π™ ¢∏ª∏Δƒπ∞¢√™ ¡. ∂À∞°°∂§π™ª√À Δ∏™ £∂√Δ√∫√À ∞§ªÀƒ√À ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο προκειμένου να προβή σε στεγανοποίηση του Ναού (επισκευή στέγης και τοίχων) θα δέχεται από τους ενδιαφερομένους ενσφράγιστες προσφορές στο γραφείο του Ναού από 28 - 06 - 2009 μέχρι 05 - 07 -2009. Το άνοιγμα των προσφορών θα γίνη τη Δευτέρα 6 Ιουλίου και ώρα 18ην μ.μ στο γραφείο του Ναού. Πληροφορίες στα τηλ. 2422022285 και 2422024112. Εκ Του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου

∂ÀÃ∂Δ∏ƒπ√ Στον αγαπημένο μου εγγονό ΔΗΜΗΤΡΗ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΥ ΤΣΟΥΚΝΙΔΗ που ορκίστηκε στις 18/6/2009 στο 2ο μεταπτυχιακό του στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (Μ.Β.Α.) στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, τις ολόθερμες ευχές μου και καλή συνέχεια στο διδακτορικό του. Η γιαγιά του ΜΑΙΡΗ Ε. ΠΑΝΑΓΟΥ

∂ÀÃ∂Δ∏ƒπ√ Την αγαπημένη μας μαθήτρια και φίλη ΙΩΑΝΝΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ που με τις υψηλές της επιδόσεις 19.595 μόρια ήλθε τέταρτη στις Πανελλήνιες εξετάσεις κάνοντας περήφανους τους γονείς της και όλους όσοι συνέβαλαν στην επιτυχία της συγχαίρουμε ολόψυχα και της ευχόμαστε καλή πρόοδο στις σπουδές της. Μαίρη Μουταφίδου Βαγγέλης Δήμου

º§√°∞ ™À§§√°√™ °√¡πø¡ ¶∞π¢πø¡ ª∂ ¡∂√¶§∞™ª∞Δπ∫∏ ∞™£∂¡∂π∞ ΔΩΡΕΕΣ - Ο κ. Γεώργιος Σούρλας πρόσφερε στη ΦΛΟΓΑ 500 Ε. - Ο κ. Λάνης Κων/νος πρόσφερε στη ΦΛΟΓΑ 900 Ε. - Στη μνήμη του συζύγου, πατέρα και παππού Κων/νου Α. Παπαγεωργίου, η σύζυγος, τα παιδιά του και τα εγγόνια του, πρόσφεραν στη ΦΛΟΓΑ 300 Ε. - Στη μνήμη Κων/νου Αλεξίου προσφέρθηκαν αντί στεφάνου 50 Ε και 30 Ε αντιστοίχως στη ΦΛΟΓΑ. - Στη μνήμη Δημητρίου Μωραΐτη ο κ. Δημοσθένης Χρυσοχόου πρόσφερε στη ΦΛΟΓΑ 100 Ε. - Η κ. Βαλαρούτσου Ευαγγελία στη μνήμη του συζύγου της πρόσφερε στη ΦΛΟΓΑ 70 Ε. - Στη μνήμη Αντωνίου Μήτσιου η οικ. Στέφανου Κολιού αντί στεφάνου πρόσφερε στη ΦΛΟΓΑ 100 Ε. Επικοινωνία με ΦΛΟΓΑ: Κονταράτου-Αφήσου: 2421024628, Τρίτη-Πέμπτη, κιν. 6977001396 - 6973492175.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ο Σύλλογος Γονέων Κηδεμόνων και Φίλων Αυτιστικών Ατόμων Ν. Λάρισας, Ν.Π.I.Δ καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την κάλυψη θέσεων εργασίας για τις ειδικότητες Εργοθεραπευτή και Λογοθεραπευτή, με σχέση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, στο Κέντρο Ημέρας για άτομα με αυτισμό “Χαρά” , τμήμα προσχολικής και πρώτης σχολικής αγωγής. Οι ενδιαφερόμενοι θα οριστούν με κριτήρια τη γνώση στο αντικείμενο του αυτισμού και των διάχυτων αναπτυξιακών διαταραχών. Η αποδεδειγμένη επιστημονική επάρκεια, εμπειρία και προϋπηρεσία σε μονάδες Ψυχικής Υγείας θα θεωρηθεί προσόν. ∞·Ú·›ÙËÙ· ¢ÈηÈÔÏÔÁËÙÈο 1. Απλή αίτηση με επικολλημένη φωτογραφία. 2. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο αποδεικτικού σπουδών. 3. Άδεια Ασκήσεως επαγγέλματος, όπου απαιτείται. 4. Πλήρες βιογραφικό σημείωμα συνοδευόμενο (εφόσον υπάρχουν) από αποδεικτικά εμπειρίας από εργασία ή συστατικές επιστολές. 5. Επικυρωμένο αντίγραφο απολυτηρίου στρατού ή βεβαίωση νόμιμης απαλλαγής. Η αρχική επιλογή και πρόκριση των υποψηφίων θα γίνει με βάση τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, όπως προκύπτουν από τα κατατεθέντα δικαιολογητικά. Για την τελική επιλογή θα πραγματοποιηθεί συνέντευξη. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αποστείλουν μέχρι 15/07/2009 την αίτηση και τα δικαιολογητικά, με συστημένο φάκελο στη διεύθυνση Μανδηλαρά 57, Τ.Κ. 412 22, Λάρισα ή να τα καταθέσουν αυτοπροσώπως στην ίδια διεύθυνση. Πληροφορίες: τηλ. 2410-613112 από Δευτέρα ως Παρασκευή και ώρες 08.0016.00. Για το Δ.Σ. Η πρόεδρος Φ. Μπλιάτσου

π¢ƒÀª∞ “°∏ƒ√∫√ª∂π√¡ μ√§√À” Γηροκομείου 59 - τ.κ. 385 00 ΒΟΛΟΣ ΤΗΛ.: 24210 78910, 78920, FAX: 24210 78917 Email: giro2007@otenet.gr ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΟΛΕΩΣ: Τοπάλη 66-Αλεξάνδρας ΤΗΛ.: 24210 33020

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

√ƒº∞¡√Δƒ√º∂π√ μ√§√À Φιλανθρωπικό Ίδρυμα 2ας Νοεμβρίου 10, 38333 Βόλος Τηλ. Πρόεδρου Δ.Σ.: 24210-23274 Τηλ. και fax Διεύθυνσης: 24210-23264 e-mail: orfanotrofeio_volou@yahoo.gr

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ Στο ΟΡΦΑΝΟΤΡΟΦΕΙΟ ΒΟΛΟΥ προσέφεραν: 1. Η κ. Ελένη Αργυρούλη με τη συμπλήρωση 2 χρόνων από το θάνατο του αδελφού της Αναστασίου Χατζάκου για ανάπαυση της ψυχής του (151) 100 ευρώ. 2. Ανώνυμη για ενίσχυση του Ιδρύματος (152) 280 ευρώ. 3. Οι εργαζόμενοι του εργοστασίου “ΙΜΑΣ” στη μνήμη Γεωργίας Λάτου, κόρης συναδέλφου τους (153) 285 ευρώ. 4. Η κ. Ευθυμία Σούμπαση με τη συμπλήρωση 3 χρόνων αντί μνημοσύνου στη μνήμη του συζύγου της Δημητρίου Σούμπαση (154) 100 ευρώ. 5. Ανώνυμος για ενίσχυση του Ιδρύματος (156) 50 ευρώ. 6. Η κ. Αλίκη Ματθαιοπούλου στη μνήμη του συζύγου της Απόστολου Ματθαιόπουλου (157) 50 ευρώ. 7. Ανώνυμος 20 κιλά ψάρια (273). 8. Η εταιρία “ΖΕΣΤ ΑΒΕΕ” τυροπιτάκια - λουκανικοπιτάκια (274). 9. Ανώνυμοι διάφορα ρούχα, παιχνίδια και τρόφιμα (275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284). Η Διοίκηση, το προσωπικό και τα παιδιά του Ιδρύματος τους ευχαριστούν θερμά. Για το Δ.Σ. Η Πρόεδρος ΕΛΕΝΗ ΤΣΙΑΝΑΚΑ Ο Γ. Γραμματέας ΗΛΙΑΣ ΑΓΡΙΓΙΑΝΝΗΣ

Στο Ίδρυμα “Γηροκομείον Βόλου” προσέφεραν: 1. Ανώνυμος εκατόν πενήντα ευρώ (766) 150 Ε. 2. Ο Πολιτιστικός Οργανισμός του Δήμου Ν. Ιωνίας τριακόσια ευρώ (767) 300 Ε. 3. Ανώνυμος εκατόν πενήντα ευρώ (768) 150 Ε. 4. Η κ. Γεωργία Μωραΐτου πενήντα ευρώ, τον απογευματινό καφέ, ρουχισμό και φάρμακα στη μνήμη του συζύγου της Δημητρίου Μωραΐτου (769-477) 50 Ε. 5. Η κ. Τριανταφυλλιά Φωτοπούλου εκατόν πενήντα ευρώ (772) 150 Ε. 6. Η οικογ. Βασιλείου Μπρέλλα τριακόσια ευρώ αντί ετησίου μνημοσύνου στη μνήμη Γεωργίου Καλύβα (790) 300 Ε. 7. Ο κ. Απόστολος Παπαποστόλου πενήντα ευρώ στη μνήμη Κυρατσώς Τριανταφυλλίδου (110Α) 50 Ε. 8. Η οικογ. Ελένης Παντοπούλου προσέφερε ψάρια και θράψαλα στη μνήμη Ιωάννη Παντόπουλου (474). 9. Η κ. Φανή Κουτέ προσέφερε τον απογευματινό καφέ στη μνήμη του πεθερού της και του πατέρα της (475). 10. Η κ. Τριανταφυλλιά Κωστούλα προσέφερε ρουχισμό στη μνήμη Μελαχρινής Κωστούλα (479). 11. Η κ. Ευαγγελία Αντωνοπούλου προσέφερε τον απογευματινό καφέ και ρουχισμό (482). 12. Ανώνυμος προσέφερε έξι κλούβες μήλα (483). 13. Η κ. Ευαγγελία Πλαγερά προσέφερε ρουχισμό (486). 14. Ανώνυμοι προσέφεραν διάφορα είδη: (473, 476, 478, 480, 481, 483, 484, 485, 487). Οι Ηλικιωμένοι, το Προσωπικό και το Διοικητικό Συμβούλιο τους ευχαριστούν όλους θερμά. Για το Διοικητικό Συμβούλιο Ο Πρόεδρος ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΤ. ΖΑΒΑΛΙΑΓΚΟΣ Ο Ταμίας ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΥ

∂º∏ ª∞™

∞°∞£√∂ƒ°π∂™ Στο Σπίτι Γαλήνης Χριστού του Ι.Ν. Αναλήψεως προσέφεραν οι εξής: Χαράλαμπος Ζήκος 150 Ε, Θεοδώρα Πολύζου 50 Ε, Ελένη Φωτοπούλου 100 Ε, Καλλιόπη Μαλακασιώτη 50 Ε, Βιολέτα Στεργιοπούλου 100 Ε, Αθανάσιος Μπάιμπας 100 Ε, Μαρία Αθανασίου 150 Ε, Έφη Γραμμενοπούλου 200 Ε, Ανθίππη Γεωργαλά 100 Ε, Ιωάννης Σταμαντάκος 150 Ε, Ευανθία Μελέτσικα 100 Ε, Δημοσθένης Καραμπέρης 100 Ε, Χαρίκλεια Κατσίκα 100 Ε, Αντώνιος Καρατζάς 100 Ε, Εμμανουήλ Ευσταθίου 100 Ε, Παναγιώτης Δεληγιάννης 100 Ε, Ιωάννης Δημητρίου 120 Ε, Δημήτριος Νιάφας 50 Ε, Χρήστος Παπαχρήστος 500 Ε, Μαλάμω Ψαρά 100 Ε, Χαρίκλεια Κατσίκα 100 Ε, Θεοφάνης Παιδόπουλος 490 Ε, Ευανθία Μαλέτσικα 100 Ε, Ιωάννης Παλιαρούτης 100 Ε, Στυλιανή Κουσκουρίδα 100 Ε, Δήμητρα Μπουγουλιά 50 Ε, Παντελής Σελίμης 50 Ε, Ζωή Σαρδέλλη 100 Ε, Θωμάς Κατούνης 100 Ε, Ευθύμιος Παπαγεωργίου 50 Ε, Θεοφάνης Παιδόπουλος 80 Ε, Αναστασία Αναστασιάδου 100 Ε, Μαρία Καΐρη 100 Ε, Γεώργιος Γκούμας 100 Ε.

™À§§√°√™ °√¡∂ø¡ ∫∏¢. & ºπ§ø¡ ∞ÀΔπ™Δπ∫ø¡ ∞Δ√ªø¡ ¡. §∞ƒπ™∞™

∂§§∏¡π∫∏ ¢∏ª√∫ƒ∞Δπ∞ π∂ƒ∞ ª∏Δƒ√¶√§π™ ¢∏ª∏Δƒπ∞¢√™ π∂ƒ√™ ¡∞√™ ∞°πø¡ ∞¶√™Δ√§ø¡ ¶∂Δƒ√À ∫∞π ¶∞À§√À ∫∞π ∞°π√À Ã∞ƒ∞§∞ª¶√À™ ΤΗΛ. 24210 60392 - Τ.Κ. 38445 - Ν. ΙΩΝΙΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ Την 29ην τ.μ., ημέραν Δευτέρα, εορτή των Αγίων Πρωτοκορυφαίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου, πανηγυρίζει ο εν Νέα Ιωνία φερώνυμος Ιερός Ναός Πέτρου και Παύλου. Σήμερον 28η του μηνός, ημέρα Κυριακή και ώρα 7.30 μ.μ. θα τελεσθεί μέγας πανηγυρικός εσπερινός μετά περιφοράς της Ιεράς Εικόνος, αρτοκλασίας και θείου κηρύγματος χοροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κ. Ιγνατίου. Την ημέραν της εορτής θα τελεσθεί πανηγυρική Θεία Λειτουργία στην οποία θα παραστεί και θα ομιλήσει ο πρωτοσύγκελος της Ιεράς Μητροπόλεως π. Δαμασκηνός Κιαμέτης. Παρακαλείται το φιλόθρησκον κοινόν να τιμήσει την εορτήν ταύτην. ΤΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ

Καρδούλα μας πέρασαν 40 ημέρες από τότε που έφυγες από κοντά μας μετά από 8 μήνες που πολύ βασανίστηκες. Μας λείπεις πολύ. Μας φώτιζες τα βήματά μας, μας συμβούλευες, μας φρόντιζες όλους με περίσσια αγάπη. Και το πρωινό της 20ής Μαΐου έφυγες για το μεγάλο ταξίδι. Τόσο αναπάντεχα, τόσο απρόσμενα. Ο χαμός σου μας δίνει κουράγιο γιατί πιστεύουμε ότι σε πήρε Η ΠΑΝΑΓΙΑ ΜΑΣ που τόσο πίστευες και αγαπούσες μαζί της. Εμείς, η οικογένειά σου, σου δίνουμε το λόγο μας ότι θα σε αγαπάμε και θα σε θυμόμαστε με τις πιο γλυκές αναμνήσεις ΠΑΝΤΑ. Ας είναι ελαφρύ το χώμα που σε σκεπάζει. ΚΑΛΟ ΤΑΞΙΔΙ Ο σύζυγος: Χρήστος Χιουκτούρης Τα παιδιά σου: Ευθύμης - Κατερίνα, Δημήτρης - Σοφία

K¿ı Úˆ› H £E™™A§IA ÛÙÔ Û›ÙÈ ‹ ÛÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô ÛÔ˘ °›ÓÂ Û˘Ó‰ÚÔÌËÙ‹˜ Ù˘ TËÏ. 800-11-35000


40 KYPIAKH 28 IOYNπ√À 2009

ΔÂÛÙ ÔÏÈÙÈ΋˜ ˆÚÈÌfiÙËÙ·˜- ∞ÓÙÈ̤وÔÈ ªÂÚ›Û· - ƒ¿Ì·

∞ÌÊ›ÚÚÔ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜ ÛÙËÓ ∞Ï‚·Ó›· Δπƒ∞¡∞, 27.

ªÂ ÙÔ˘˜ ™ÔÛÈ·ÏÈÛÙ¤˜ ÙÔ˘ ŒÓÙÈ ƒ¿Ì· ¤Ú¯ÂÙ·È ·ÓÙÈ̤وÔ ÙÔ Î˘‚ÂÚÓÒÓ ¢ËÌÔÎÚ·ÙÈÎfi ∫fiÌÌ· ÙÔ˘ ™·Ï› ªÂÚ›Û· ÛÙȘ οÏ˜ Ô˘ ÛÙ‹ÓÔÓÙ·È ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ ÛÙËÓ ∞Ï‚·Ó›·, Û ̛· „ËÊÔÊÔÚ›·-ÚfiÎÚÈÌ· ÁÈ· ÙÔ ‚·ıÌfi ÔÏÈÙÈ΋˜ ˆÚÈÌfiÙËÙ·˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜. ∏ Ì¿¯Ë ÛÙ‹ıÔ˜ Ì ÛÙ‹ıÔ˜... ∂ȉÈÒÎÔÓÙ·˜ ÙË ÌÂÏÏÔÓÙÈ΋ ¤ÓÙ·Í‹ Ù˘ ÛÙÔ˘˜ ÎfiÏÔ˘˜ Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ŒÓˆÛ˘, Ë ∞Ï‚·Ó›· ÙÂ-

Ï› ˘fi ‰ÈÂıÓ‹ ›ÂÛË Ó· ‰È·ÛÊ·Ï›ÛÂÈ fiÙÈ ÔÈ ‚Ô˘Ï¢ÙÈΤ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜ Ù˘ ∫˘Úȷ΋˜ ı· Â›Ó·È ÂχıÂÚ˜ Î·È ‰›Î·È˜, ¯ˆÚ›˜ ÙȘ ηٷÁÁÂϛ˜ ÁÈ· ·Ú·Ù˘›Â˜ Ô˘ ÛÙÈÁÌ¿ÙÈÛ·Ó ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˜ ÂÎÏÔÁÈΤ˜ ·Ó·ÌÂÙÚ‹ÛÂȘ.Δ· ÔÏÈÙÈο ÎfiÌÌ·Ù· ¤¯Ô˘Ó ÔÏÔÎÏËÚÒÛÂÈ ÙËÓ ÂÎÛÙÚ·Ù›· ÙÔ˘˜ Î·È Ù· ̤۷ ÂÓË̤ڈÛ˘ ‰È¤ÎÔ„·Ó ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ ÙËÓ ÂÎÏÔÁÈ΋ Î¿Ï˘„Ë ‚¿ÛÂÈ ÓfiÌÔ˘. √È ‰ËÌÔÛÎÔ‹ÛÂȘ ‰Â›¯ÓÔ˘Ó fiÙÈ Ô ∞Ï‚·Ófi˜ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ™·Ï›

π¢ƒÀª∞ “°∏ƒ√∫√ª∂π√¡ μ√§√À” ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Το Γραφείο Πόλεως του Γηροκομείου Βόλου (Τοπάλη 66 και Αλεξάνδρας) θα παραμείνει κλειστό από 1/7/09 μέχρι 31/8/09. Πληροφορίες στα τηλ.: 24210 78910 -20.

∞Ô¯ˆÚ‹ÛÂȘ ·’ ÙËÓ ∂Î·›‰Â˘ÛË “∫∂¡∞” ... ¢À™∞¡∞¶§∏ƒøΔ∞

ªÂÚ›Û· Î·È Ô ËÁ¤Ù˘ Ù˘ ·ÓÙÈÔÏ›Ù¢Û˘ Î·È ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ ΔÈÚ¿ÓˆÓ ŒÓÙÈ ƒ¿Ì· ı· ·Ó·ÌÂÙÚËıÔ‡Ó ÛÙȘ οÏ˜ ÛÙ‹ıÔ˜ Ì ÛÙ‹ıÔ˜.√È ÔÏÈÙÈΤ˜ Ï·ÙÊfiÚ̘ ÙÔ˘ Â›Ó·È ·ÚfiÌÔȘñ ·ÌÊfiÙÂÚÔÈ ‰ÂÛ̇ÔÓÙ·È Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÔ˘Ó ÙË ÊÙÒ¯ÂÈ· Î·È Ó· Ô‰ËÁ‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ ∞Ï‚·Ó›· ÈÔ ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ ∂˘Úˆ·˚΋ ŒÓˆÛË.¶ÂÚ›Ô˘ 3,1 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ÂÁÁÂÁÚ·Ì̤ÓÔÈ „ËÊÔÊfiÚÔÈ Î·ÏÔ‡ÓÙ·È ÛÙȘ οÏ˜ ÁÈ· ÙËÓ ¤‚‰ÔÌË ÂÎÏÔÁÈ΋ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÙÒÛË ÙÔ˘ ÎÔÌÌÔ˘ÓÈÛÌÔ‡ ÙÔ 1990. √È „ËÊÔÊfiÚÔÈ Î·ÏÔ‡ÓÙ·È Ó· ÂÎϤÍÔ˘Ó 140 ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ ·Ó¿ÌÂÛ· Û 4.300 ˘Ô„ËÊ›Ô˘˜ ·fi 34 ÔÏÈÙÈÎÔ‡˜ Û¯ËÌ·ÙÈÛÌÔ‡˜.∫·Ì›· ·fi ÙȘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜ ÛÙËÓ ∞Ï‚·Ó›· ‰ÂÓ ‹Ù·Ó Û‡ÌʈÓË Ì ÙȘ ‰ÈÂıÓ›˜ ÚԉȷÁڷʤ˜ Î·È ·ÌÊfiÙÂÚ˜ ∂˘Úˆ·˚΋ ŒÓˆÛË Î·È ∏ӈ̤Ó˜ ¶Ô-

ÏÈÙ›˜ ¤¯Ô˘Ó ˘ÔÁÚ·ÌÌ›ÛÂÈ fiÙÈ Ë ¯ÒÚ· Ú¤ÂÈ ·˘Ù‹ ÙË ÊÔÚ¿ Ó· ·ÓÙ·ÔÎÚÈı› ηχÙÂÚ·.ΔȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ Ù˘ ∫˘Úȷ΋˜ ı· ÂÈÙËÚ‹ÛÔ˘Ó ÂÚ›Ô˘ 500 ‰ÈÂıÓ›˜ ·Ú·ÙËÚËÙ¤˜ Î·È 3.000 ÙÔÈÎÔ› ·ÍȈ̷ÙÔ‡¯ÔÈ. ΔȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ‚‰ÔÌ¿‰Â˜ ÙÚÂȘ ¿ÓıÚˆÔÈ ¤¯Ô˘Ó ÛÎÔÙˆı› Û ÂÈı¤ÛÂȘ Ô˘ ÂÚÈÁÚ¿ÊËÎ·Ó ·fi Ù· ·Ï‚·ÓÈο ̤۷ ÂÓË̤ڈÛ˘ ˆ˜ ÔÏÈÙÈο Û˘Ó‰ÂfiÌÂÓ˜, ·ÏÏ¿ ÔÈ Û˘Óı‹Î˜ ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó ·Û·Ê›˜.¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi˜ ËÁ¤Ù˘ ÙÔ˘ ÌÈÎÚÔ‡ Û˘ÓÙËÚËÙÈÎÔ‡ ÃÚÈÛÙÈ·ÓÔ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈÎÔ‡ ∫fiÌÌ·ÙÔ˜ ÛÎÔÙÒıËΠ·fi ¤ÎÚËÍË ‚fiÌ‚·˜ ÛÙÔ ·˘ÙÔΛÓËÙfi ÙÔ˘, ¤Ó·˜ ¿Ó‰Ú·˜ ˘ÚÔ‚ÔÏ‹ıËΠı·Ó¿ÛÈÌ· ÌÂÙ¿ ·fi ‰È·ÏËÎÙÈÛÌfi ÁÈ· Ì›· ÚÔÂÎÏÔÁÈ΋ ·Ê›Û· Î·È ¤Ó·˜ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ Ù˘ ·ÓÙÈÔÏ›Ù¢Û˘ ¤ÂÛ ÓÂÎÚfi˜ ·fi ÛÊ·›Ú˜ ÙÔ ª¿ÈÔ.

ρίχτρα να “ουρλιάζει” και να παρεμβαίνει και ο ίδιος πότε-πότε: “Το χέρι σου να φτάνει ψηλά! Ίσιο το κορμί!” και... “ένα-δύο, ένα-δύο” και πάλι η σφυρίχτρα.

- Ναι, έτσι είναι. Όταν αποχωρούν λόγω συνταξιοδότησης κάποιοι πραγματικοί “εργάτες” της Εκπαίδευσης, τα κενά που αφήνουν είναι όντως δυσαναπλήρωτα. Μιλάμε για εκπαιδευτικούς που στάθηκαν μακρυά από “καρέκλες” και αξιώματα, για “δασκάλους” που αναλώθηκαν αποκλειστικά και μόνο στο διδακτικό τους έργο, στο οποίο επιδόθηκαν με απαράμιλλο ζήλο και συνέπεια καθόλη τη μακρόχρονη θητεία τους στην Εκπαίδευση.

- Όπως τόνισα και σε προηγούμενο δημοσίευμα, τα πρωινά ήταν ανελλιπώς παρών στην προσευχή μαζί με τον Γιώργο Αλεξίου για τη σύνταξη των τμημάτων. Άφησα για το τέλος - επιτρέψτε μου - κάτι διαφορετικό! Στις εξόδους που κάναμε με το σύλλογο των καθηγητών ήταν - ξέρετε - ο παρτενέρ μου στο χορό! Τα ωραιότερα ταγκό τα έχω χορέψει με καβαλιέρο τον Γιώργο Δίκαρο, ναι, όπως ακούσατε, δεν υπάρχει καλύτερος σας διαβεβαιώνω, αλλά και στα δημοτικά γνήσιος... “Σοφαδίτης” !

- Πρόκειται για την Αγλαΐα Αποστόλου, φιλόλογο, το Γιώργο Δίκαρο, γυμναστή και το Γιώργο Τουφεξή του Δημητρίου, φιλόλογο. Και οι τρεις τους υπέροχοι! Να καταθέσω κατ’ αρχήν ότι, σαν εργαζόμενοι, δεν απουσίαζαν ποτέ απ’ τη δουλειά τους, απαξιούσαν θα ’λεγες να κάνουν χρήση της άδειας που δικαιούνταν, μιλάμε δηλαδή για... “σκυλιά” στη δουλειά - να το πω έτσι χοντρά για να το καταλάβετε-. Ευτυχώς, το Ελληνικό Δημόσιο έχει και τέτοιους υπαλλήλους, για τους οποίους δικαιούται να επαίρεται!

- Ο Γιώργος Τουφεξής ήρθε στο εν λόγω σχολείο και παρέμεινε, δεν πέρασε απλά, όπως συνέβη με άλλους συναδέλφους. Για την ακρίβεια, μας ήρθε νέος και νιόπαντρος κι έφυγε πρόσφατα... “παππούς” ! Θητεία ολόκληρη. Αν και πηλιορίτης την καταγωγή επέλεξε να μείνει και να υπηρετήσει τον τόπο των προσφύγων! Ναι, αναμφισβήτητα, η Νέα Ιωνία οφείλει πολλά στο Φιλόλογο Γιώργο Τουφεξή, “επαίδευσε” τα παιδιά της, αυτά τα περήφανα παιδιά που ξέρουν να σέβονται και να εκτιμούν το “δάσκαλο” που μοχθεί.

- Ως εκπαιδευτικοί υπήρξαν πραγματικοί “λειτουργοί” . Ήταν απ’ αυτούς που στήριξαν και υποστήριξαν το Δημόσιο Σχολείο, που “ίδρωσαν” για το Δημόσιο Σχολείο, το πολύτιμο αυτό δημόσιο αγαθό που - δυστυχώς σε τούτους τους καιρούς της απαξίωσης των αξιών απειλείται! Αλίμονο! - Είμασταν, λοιπόν, μαζί, συνυπηρετήσαμε για πολλά χρόνια εκεί, στο 1ο Γυμνάσιο Ν. Ιωνίας, το διδακτήριο - θα το ξαναπώ - που στέκει περήφανο στο χώρο και στο χρόνο, το σχολικό συγκρότημα στο οποίο μεταστεγάστηκε το πάλαι ποτέ “ΕΞΑΤΑΞΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Ν. ΙΩΝΙΑΣ” φεύγοντας απ’ το παράπηγμα (1972), τη... “θρυλική παράγκα” - κατά Λεωνίδα Τζανή - για την οποία μιλούν με ευλάβεια όλοι όσοι πέρασαν απ’ αυτήν, διαπρεπείς επιστήμονες σήμερα, πολιτικοί, πετυχημένοι επαγγελματίες, λαμπροί εκπαιδευτικοί και απλοί πολίτες της Ν. Ιωνίας. “Παιδί της παράγκας” λοιπόν και η Αγλαΐα Αποστόλου. - Τι να πρωτοπώ γι’ αυτό το... “κορίτσι” ! Κατ’ αρχήν δεν δεχόταν “εκπτώσεις” στο ωράριό της κι έδινε μάχη γι’ αυτό. Πρώτη και στην εφημερία - αστείο πράγμα, να μην κάνει εφημερία η Αγλαΐα; - και για να πάμε στις αποκλειστικότητές της, ήταν υπεύθυνη για τη σχολική βιβλιοθήκη και τη διακίνηση των βιβλίων στους μαθητές, ενώ κάθε χρόνο - ανελλιπώς - οργάνωνε έκθεση βιβλίου στο σχολικό χώρο. Όταν ερχόταν η ώρα για τις σχολικές εκδρομές, τις μακρυνές εκδρομές, ήταν η πρώτη που δήλωνε συνοδός - για τους υπόλοιπους ψαχνόμασταν! Η ενεργός συμμετοχή της στην οργάνωση σχολικών γιορτών κατά τις εθνικές επετείους ήταν δεδομένη, αλλά γενικά, το είχε ως αρχή να παρευρίσκεται στις όποιες εκδηλώσεις του σχολείου, μετά δε την εκδήλωση πρώτη και για ούζα στου Καρακατσάνη! - Αυτή ήταν η Αγλαΐα Αποστόλου, η “Γιόλα” για τους περισσότερους. Κατά τα άλλα σεμνή, μια διακριτική σιλουέτα ανάμεσά μας με προσεγμένο πάντα και καλόγουστο ντύσιμο. Θυμάμαι, όταν σχολούσε νωρίς δεν βιαζόταν να φύγει, όπως οι περισσότεροι από μας: “Θα κάνω πρώτα ένα τσιγάρο να το ευχαριστηθώ και μετά θα φύγω” και απευθυνόμενη στον επιστάτη του έλεγε: “Κύριε Θανάση, φέρε για μένα έναν καφέ και πάρε και παραγγελία απ’ όλους” εννοώντας τους παρόντες στο γραφείο. Αυτό ήταν το μεγαλείο της! Ακόμη, σε γεγονότα που αφορούσαν τις οικογένειες των συναδέλφων, έδινε πρώτη το “παρών” και σε χαρές και σε λύπες. - “Τι να πρωτοθυμηθώ, βρε Αγλαΐα μου! Αυτό πάντως που με δεσμεύει μαζί σου είναι ο καλός σου λόγος, η γλυκιά σου κουβέντα, Αγλαΐα μου, τόσο για μένα όσο και για τα παιδιά μου! Ναι, είν’ αλήθεια, χαιρόσουνα και καμάρωνες για τα παιδιά των συναδέλφων σου, μοιραζόσουνα μαζί μας την αγωνία για το μέλλον τους κι απ’ το στόμα σου μόνο επαίνους κι ευχές ακούγαμε. Πώς να σε ξεχάσουμε, βρε Αγλαΐα!” . - Δίδαγμα για τους αναγνώστες: το βλέπετε, τα καλά λόγια μένουν, όπως και οι... “μαχαιριές” - θα μου πείτε - και μάλιστα απ’ αυτές, τις τελευταίες, θες ν’ απαλλαγείς και προσπαθείς και το παλεύεις όσο γίνεται και κάνεις τα πικρά γλυκά, ώσπου καταλήγεις: “Άστα μωρέ, πάνε, πέρασαν!” . - Ο Γιώργος Δίκαρος, γνωστός και μη εξαιρετέος στο χώρο του αθλητισμού, καθοδήγησε αναρίθμητους αθλητές στο “ευ αγωνίζεσθαι” αναδεικνύοντας μάλιστα και πρωταθλητές επώνυμους στην περιοχή μας. Στο σχολείο, αυτό που θυμάμαι απ’ τον Δίκαρο είναι το πείσμα του και το πάθος για τη δουλειά του. Να του ξεφύγει μαθητής απ’ τη Γυμναστική; Θ’ αστειεύεστε! Κι όχι μόνον αυτό, έπρεπε απαραίτητα να έχει και αθλητική περιβολή: “πού είναι η φόρμα σου;” αντηχούσε η φωνή του στην αυλή. - Επί σειρά ετών είχε επωμιστεί τη μεγάλη “αγγαρεία” του προγράμματος, με τα τότε δεδομένα όμως, του... “σβήσε-γράψε” , πριν μπουν οι υπολογιστές, μεγάλος μπελάς, το θυμάστε, χώρια το ότι σε έφερνε σε σύγκρουση με τους συναδέλφους (τα γνωστά...). Πάμε τώρα στις δοκιμαστικές παρελάσεις. Εκεί να δείτε, μιλάμε για ώρες μέσα στον ήλιο κι εκείνος και τα παιδιά, πάνω-κάτω στην Παρασκευοπούλου κι η σφυ-

- Η ευσυνειδησία του αρετή πρώτη! Ήταν απ’ τους εκπαιδευτικούς που κλείνονται στην αίθουσα και παράγουν έργο. Εκεί ήταν ο χώρος του. Η αίθουσα μετατρέπονταν σε “εργαστήρι γνώσης” και κάθε ώρα διδασκαλίας ήταν από μέρους του κατάθεση ψυχής. Ίδιον του χαρακτήρα του η πραότητα, μέσο επιβολής του η νουθεσία. Έτσι λειτούργησε ο Γιώργος Τουφεξής, ουσιαστικά, αθόρυβα, χωρίς εφέ και τυμπανοκρουσίες! Σεμνότητα! Τι άλλο; Η αυτοπροβολή μακρυά από κείνον. Μόνη φιλοδοξία του είχε την αποστολή του, να διδάξει στα παιδιά τα Ελληνικά Γ ράμματα μέσ’ από μια παιδαγωγική προσέγγιση. - Εκτός ωραρίου διδασκαλίας, ήταν επί χρόνια επιφορτισμένος με τα βιβλία, που αυτό σημαίνει διαπραγματευτής έως και... “κουβαλητής” βιβλίων, καταλαβαίνετε! Γνωστός για την υπευθυνότητά του και στα επιτελεία του Βαθμολογικού Κέντρου, τον καλούσαν κάθε χρόνο να προσφέρει κι εκεί τις υπηρεσίες του κατά το διάστημα των Πανελληνίων. Με άλλα λόγια ήταν ο απλός στρατιώτης, ο... “καλός στρατιώτης” που... “υπηρέτησε” την Εκπαίδευση από διάφορα... “μετερίζια” κι αφού ήρθε το πλήρωμα του χρόνου... “αποστρατεύεται” ! - Την περασμένη Τετάρτη, σε ταβέρνα στο Φυτόκο παρέθεσαν και οι τρεις τους αποχαιρετιστήριο δείπνο στους συναδέλφους απ’ τους οποίους δέχτηκαν ευχές, ευχές για “υγεία και μακροημέρευση στη σύνταξη!” . Με τη σειρά μου εύχομαι στην Αγλαΐα “τα καλύτερα από δω και πέρα” , στο Γιώργο Τουφεξή “καλές καλλιεργητικές επιδόσεις” εκεί, στο... “ράντσο” του, στον Άγιο Βλάση. Όσο για τον Γιώργο Δίκαρο αυτός δεν αποχωρίζεται το στοίβο με τίποτα! Όπως και να ’χει, δεν αποκλείεται, σε κάποιο πάρτυ... “ηλικιωμένων” , να ξαναβρεθούμε και να ξαναχορέψουμε ταγκό, όπως τότε, παλιά. Λέτε να τα καταφέρουμε; Χρυσάνθη Βουτσά Εκπαιδευτικός Βόλος

π√À¡π√™

28

∫‡ÚÔ˘ Î·È πˆ¿ÓÓÔ˘ ÙˆÓ ∞Ó·ÚÁ‡ÚˆÓ, ¶·›Ô˘ Ì¿ÚÙ. “Ο μισών τον αδελφόν αυτού εν τη σκοτία εστί και εν τη σκοτία περιπατεί και ούκ οίδε πού υπάγει, ότι η σκοτία ετύφλωσε τους οφθαλμούς αυτού” (Α’ Ιωάν. β’ 11). Φυσικόν είναι να αγαπά καθένας τον αδελφόν του. Και επίσης φυσικόν είναι ο Χριστιανός να αγαπά κάθε Χριστιανόν, αφού τους συνδέει η ιδία πίστις εις τον Χριστόν. Επομένως, διά να φθάση κανείς εις το κατάντημα να αισθάνεται προς τον πλησίον του και τον αδελφόν του αποστροφήν και μίσος, αυτό φανερώνει ότι ο άνθρωπος έπαθε κάποιαν διαστροφήν, ότι υπάρχει εις την ψυχήν του σκοτάδι πνευματικόν, το σκοτάδι της αμαρτίας. Όταν το μίσος κυριαρχή εις την ψυχήν, ο άνθρωπος είναι σκοτισμένος, περιπατεί εις τα σκοτεινά και δεν γνωρίζει πού βαδίζει και εις ποίον κατάντημα οδηγείται. Η εμπάθεια και το μίσος αφήρεσε κάθε ίχνος αγάπης. Εσκλήρυνε την καρδίαν, εσκότισε τον νουν και παρέδωκε τον άνθρωπον εις την εξουσίαν του διαβόλου. Και αν δεν απαλλαγή από το σκότος αυτό το ολέθριον, ώστε να απαλλαγή και από το μίσος, τελικόν του κατάντημα θα είναι το σκότος το εξώτερον της κολάσεως.

KH¢EI∞ Τη λατρευτή μας αδελφή, θεία και γιαγιά

∫ø¡™Δ∞¡Δπ∞ (Δ√À§∞) ∫ø™Δ√¶√À§√À

κηδεύουμε σήμερα Κυριακή 28 Ιουνίου και ώρα 11.00 π.μ. από το σπίτι μας που είναι στην οδό Σπ. Σπυρίδη 1 στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Νικολάου Βόλου. Η ταφή θα γίνει στο Κοιμητήριο της Κ. Γατζέας. Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους όπως συνοδεύσουν την εκφορά της. Βόλος 28 Ιουνίου 2009 Ο αδελφός: Απόστολος Ζάμπαλος Τα ανίψια: Γεώργιος Ζάμπαλος, Αννίτα Ζαμπάλου και Μάνθος Κόκκος Τα εγγόνια Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στον “ΝΤΟΡΗ” Αγία Τριάδα Άνω Γατζέα.

MNHMO™YN√ Με τη συμπλήρωση ενός έτους από το θάνατο του λατρευτού μας υιού, πατέρα, αδελφού, ανιψιού και εξάδελφου

¢∏ª∏Δƒπ√À ¡π∫. ∫∂™ª∂Δ∑∏

τελούμε σήμερα Κυριακή 28 Ιουνίου μετά τη Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Αγίου Ανδρέα περιοχής Κλήματος Φυτόκου, μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του. Καλούμε συγγενείς, φίλους και όλους όσοι τιμούν τη μνήμη του να παραστούν σ’ αυτό και να προσευχηθούν μαζί μας. Ν. Ιωνία 28 Ιουνίου 2009 Η μητέρα: Ελένη χα Νικ. Κεσμετζή Ο υιός: Νικόλαος Ο αδελφός: Ιωάννης Κεσμετζής Οι θείοι Τα εξαδέλφια Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στον προαύλειο χώρο του Ιερού Ναού.

∞¡Δπ ª¡∏ª√™À¡√À

Με τη συμπλήρωση 3 ετών από το θάνατο της πολυαγαπημένης μας συζύγου, μητέρας, γιαγιάς και αδελφής

μ∞§∞™π∞™ (™√À§∞™) Δ∂ƒæπ∞¢√À

το γένος Δημητρίου Ζώτη θα τελέσουμε τρισάγιο στον τάφο της και θα διαθέσουμε χρηματικό ποσό για φιλανθρωπικό σκοπό. Ο σύζυγος: Ιωάννης Τερψιάδης Τα παιδιά: Νίκος Τερψιάδης, Χαρά Παπαδοπούλου Τα εγγόνια: Μυρτώ Τερψιάδου, Ιωάννης Τερψιάδης Τα αδέλφια: Κυριάκος και Ζωή Ζώτη

¶EN£√™ - EYXAPI™THPI√ Την πολυαγαπημένη μας μητέρα, γιαγιά, αδελφή και θεία

™Δ∂º∞¡π∞ £ƒ∞™. Ãπ™Δ√¢√À§√À

Ετών 87 κηδεύσαμε χθες Σάββατο 27 Ιουνίου και ώρα 6 μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Λαζάρου Νέου Κοιμητηρίου. Όλους όσοι μας συμπαραστάθηκαν στο βαρύ πένθος μας θερμά ευχαριστούμε. Βόλος 28 Ιουνίου 2009 Τα παιδιά: Αικατερίνη - Κωνσταντίνος Νάκος Η εγγονή: Στεφανία Τα αδέλφια: Αλίκη-Θωμάς Μούτος, Δήμητρα Κωστοπούλου Τα ανίψια

EYXAPI™THPI√ Ο αγαπημένος μας σύζυγος, πατέρας και παππούς

∞¡Δø¡∏™ ¢. ª∏Δ™π√™

έφυγε από κοντά μας στις 17 Ιουνίου 2009. Ευχαριστούμε θερμά όλους εσάς, συγγενείς και φίλους, που συμπαρασταθήκατε στο πένθος μας. Η οικογένειά του


41 KYPIAKH 28 IOYNI√À 2009

∫˘Úȷ΋ °ã ª·Ùı·›Ô˘ - ¶ÔÈÔ˜ ›Ӓ Ô £Âfi˜ Ô˘ ¤ÁÈÓ ¿ÓıÚˆÔ˜! - ΔÈ Ì·˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ô ªÂÛÛÈ·ÓÈÎfi˜ 109Ô˜ „·ÏÌfi˜ ÙÔ˘ ¢·‚›‰, ÚÔÊËÙÈο ÁÈ· ÙÔ ÃÚÈÛÙfi - ŸÙÈ Â›Ó·È ÔÌÔÔ‡ÛÈÔ˜ Ì ÙÔ £Âfi ·Ù¤Ú·. ŸÙÈ Â›Ó·È ÕÓ·Ú¯Ô˜ fiˆ˜ Ô ¶·Ù¤Ú·˜. - ∫·È fiÙÈ ·Ó·ÎËÚ‡¯ÙËΠ∞Ú¯ÈÂÚ‡˜ Ù˘ ¡¤·˜ ¢È·ı‹Î˘ ηٿ ÙËÓ Ù¿ÍË ªÂϯÈÛ‰¤Î, ·fi ÙÔÓ ¶·Ù¤Ú·. ∫·È fiÙÈ Ë μ·ÛÈÏ›· ÙÔ˘ ·Î·Ù·Ó›ÎËÙË ı· ·Ú·Ì›ÓÂÈ ·ÈÒÓÈ·! ∫·È ÁÈ· ÙËÓ ¿ÎÚ· ÙÔ˘ Ù·›ӈÛË, Ô £Âfi˜ ÙÔÓ ˘ÂÚ‡„ˆÛÂ! (∞. ¶·‡ÏÔ˜) - ∞Ó¿ÁÎË ÏÔÈfiÓ Û‹ÌÂÚ· Ó· ÚÔÛ¤ÍÔ˘Ì ÙÈ Ì·˜ Û˘Ì‚Ô˘Ï‡ÂÈ ÛÙÔ ∂˘·ÁÁ¤ÏÈfi ΔÔ˘! ∞Í›˙ÂÈ Ì ·ÚÎÂÙ‹ ¤ÓÙ·ÛË ÚÔÛÔ¯‹˜ Ó· ÂÚ¢ӋÛÔ˘Ì ·˘Ù¿ Ô˘ Ô ›‰ÈÔ˜ Ô £Âfi˜ ‰È¿ ÙˆÓ ÚÔÊËÙÒÓ ÙÔ˘ Ì·˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ. ¶ÚÔÊ‹Ù˘ Ì ÙË ÁÂÓÈ΋ ¤ÓÓÔÈ· Ù˘ ∞Á. °Ú·Ê‹˜, Â›Ó·È Ô Î¿ı ‰›Î·ÈÔ˜ ¿ÓıÚˆÔ˜ Ù˘ ¶. ¢È·ı‹Î˘, Ô ¡ÒÂ, Ô ∞‚Ú·¿Ì, Ô π·ÎÒ‚, Ô ªˆ˘Û‹˜... Ô ¢·‚›‰ Î.¿. ∫·È ·˘ÙÔ› fï˜ Ì ÙËÓ ÂÂÓ¤ÚÁÂÈ· ÙÔ˘ ∞Á. ¶Ó‡̷ÙÔ˜ ÚÔÊ‹Ù„·Ó - ÚÔ·Ó‹ÁÁÂÈÏ·Ó, ÔÏÏ¿ ÛËÌ·ÓÙÈο ÁÂÁÔÓfiÙ·, Ô˘ ı· Û˘Ó¤‚·ÈÓ·Ó ÛÙÔ ÂÁÁ‡˜ ÁÈ’ ·˘ÙÔ‡˜ ‹ ÂȘ ÙÔ ·ÒÙÂÚÔÓ Ì¤ÏÏÔÓ. ∫·È ·fi ÙËÓ ¿ÏÏË, ÂȉÈο, ˆ˜ ÚÔÊ‹Ù˜ ·Ó·ÁÓˆÚ›˙ÔÓÙ·È ‰Âη¤Í ¿ÁÈÔÈ ¿Ó‰Ú˜, Ì ٷ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· ‚È‚Ï›· ÙÔ˘˜ Ù˘ ¶. ¢È·ı‹Î˘. ∂›Ó·È ‰Ò‰Âη ÌÈÎÚÔ› Î·È Ù¤ÛÛÂÚȘ ÌÂÁ¿ÏÔÈ, fiˆ˜ Â›Ó·È Ô ¢·ÓÈ‹Ï, Ô ∏Û·˝·˜, Ô πÂ˙ÂÎÈ‹Ï Î·È Ô πÂÚÂÌ›·˜. ∞˘ÙÔ› Ì·˜ ¯¿ÚÈÛ·Ó Ù· ÈÂÚ¿ ÙÔ˘˜ ‚È‚Ï›·, Ô˘ Â›Ó·È ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ· ·fi Ù· ‚È‚Ï›· ÙˆÓ ÌÈÎÚÒÓ ÏÂÁÔÌ¤ÓˆÓ ÚÔÊËÙÒÓ. ∞fi Ù· ÌÈÎÚ¿ ‹ ÌÂÁ¿Ï· ‚È‚Ï›· ÙÔ˘˜, ÔÓÔÌ¿˙ÔÓÙ·È ÌÈÎÚÔ› ‹ ÌÂÁ¿ÏÔÈ ÚÔÊ‹Ù˜! ŸÛ˜ ÙÒÚ· ÚÔÊËÙ›˜ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙË ÌÂÏÏÔÓÙÈ΋ ‰Ú¿ÛË ÙÔ˘ ªÂÛÛ›Ô˘ ÃÚÈÛÙÔ‡, ÔÓÔÌ¿˙ÔÓÙ·È ªÂÛÛÈ·ÓÈΤ˜. ªÈ· Ù¤ÙÔÈ· ÚÔÊËÙ›· Â›Ó·È Î·È Ô ƒ£’ (109Ô˜), ÌÂÛÛÈ·ÓÈÎfi˜ „·ÏÌfi˜ ÙÔ˘ ¢·‚›‰, ÙÔÓ ÔÔ›Ô Û‹ÌÂÚ·, fiÛÔ Á›ÓÂÙ·È, ı· ÙÔÓ ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÔ˘Ì Ì ·ÚÎÂÙ‹ Û˘ÓÙÔÌ›·, ·ÙÂÚÈÎÒ˜ ÂÚÌËÓÂ˘Ì¤ÓÔ! ∂›Ó·È ¤Ó·˜ ÂÍ·›ÛÈÔ˜ ‡ÌÓÔ˜ ÁÈ· ÙÔÓ ™ˆÙ‹Ú·, ∞Ú¯ÈÂÚ¤· Î·È μ·ÛÈϤ· ÃÚÈÛÙfi. 1) “∂›ÂÓ Ô ∫‡ÚÈÔ˜ Ùˆ ∫˘Ú›ˆ ÌÔ˘”. §¤ÁÂÈ Ô æ·Ï̈‰fi˜ (Ô ¢·‚›‰): √ £Âfi˜ Î·È ¶·Ù‹Ú ›ÂÓ ÚÔ˜

¶ÂÚ› «À¢ı˘ÓfiÙËÙ·˜» ΔÔ˘

¶·Ó·ÁÈÒÙË ¡. ∫ÚËÙÈÎÔ‡*

ªfiÓÈÌÔ Û‡ÓıËÌ· Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘, ηٿ ÙÔÓ ÈÔ Â›ÛËÌÔ ÙÚfiÔ ÂÎÔÚ¢fiÌÂÓÔ Î·È Û οı ¢ηÈÚ›· Â·Ó·Ï·Ì‚·ÓfiÌÂÓÔ, Â›Ó·È fiÙÈ ÙËÓ ‰È·ÎÚ›ÓÂÈ Ë ˘¢ı˘ÓfiÙËÙ· Î·È Ë ÛÔ‚·ÚfiÙËÙ·. ∞Ó ÂȯÂÈÚ‹ÛÂÈ Ó· ·Ó·Î·Ï‡„ÂÈ Î·Ó›˜ ¤ÛÙˆ Î·È ÌÈ· Ú¿ÍË ÛÔ‚·ÚfiÙËÙ·˜ Î·È Â˘ı‡Ó˘ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ı· ‰˘ÛÎÔÏ¢Ù› Ôχ. ™ÙÔÓ Î˘ÎÂÒÓ· Ù˘ ·ÌÂÙÚÔ¤ÂÈ·˜, Ù˘ ÎÂÓÔÏÔÁ›·˜, ÙÔ˘ ·˘ÙÔۯ‰ȷÛÌÔ‡ Î·È ÙˆÓ ·ÏÏËÏÔÛ˘ÁÎÚÔ˘fiÌÂÓˆÓ ˘Ô˘ÚÁÈÎÒÓ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚÒÓ ·Ó·Ï›ÛÎÂÙ·È Î·È ·˘ÙÔ·Ó·ÈÚÂ›Ù·È Ë Î˘‚ÂÚÓËÙÈ΋ Ú·ÎÙÈ΋. ŸÌˆ˜, ‰Ò, ‰ÂÓ ı· ·Û¯ÔÏËıԇ̠- ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ Â›Ó·È Ú·ÎÙÈο ÂÊÈÎÙfi- Ì ÙÔ ·Ó‡·ÚÎÙÔ Î˘‚ÂÚÓËÙÈÎfi ¤ÚÁÔ. °È· Ó· ·Ó·‰Â›ÍÔ˘Ì ÙËÓ ·Ó¢ı˘ÓfiÙËÙ· ı· ÂÈÛËÌ¿ÓÔ˘Ì ¤Ó· Î·È ÌfiÓÔ ÁÂÁÔÓfi˜ ÙÔ ÔÔ›Ô ·ÔÙÂÏ› ÙÂÏÂ˘Ù·›· Î·È ÙÔ ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ ¿Ó¢ ÏfiÁÔ˘ ÂÓ·Û¯fiÏËÛ˘ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘. ∂Ó·Û¯fiÏËÛË ÛÙËÓ ÔÔ›· ¤¯ÂÈ ·Ú·Û‡ÚÂÈ, ‰˘ÛÙ˘¯Ò˜, Î·È ÙË μÔ˘Ï‹. ∞Ó·ÊÂÚfiÌ·ÛÙ ÛÙËÓ Î›ÓËÛË Ù˘ “‰È·‰Èηۛ·˜ Û˘˙‹ÙËÛ˘” ÁÈ· ÙËÓ ·ÏÏ·Á‹ ÙÔ˘ ÓfiÌÔ˘ “ÂÚ› ¢ı‡Ó˘ ÙˆÓ ˘Ô˘ÚÁÒÓ” . ¶Ò˜ Ó· ÌË ÚÔηÏ› ÌÂÏ·Á¯ÔÏ›·, ·ÏÏ¿ Î·È ÔÚÁ‹ Ô ÈÛ¯˘ÚÈÛÌfi˜ Ù˘ ∫˘‚¤ÚÓËÛ˘ ÂÚ› ·ÏÏ·Á‹˜ ÙÔ˘ ÓfiÌÔ˘ ·˘ÙÔ‡, fiÙ·Ó Ë ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ˘ÔÙÈı¤ÌÂÓË ÔÏÈÙÈ΋ ‚Ô‡ÏËÛË ÁÈ· ÙÚÔÔÔ›ËÛ‹ ÙÔ˘ ÚÔÛÎÚÔ‡ÂÈ ÛÙȘ ¿Î·ÌÙ˜ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 86 ÙÔ˘ ™˘ÓÙ¿ÁÌ·ÙÔ˜; ¢ÂÓ ·ÔÙÂÏ› ÂÌ·ÈÁÌfi ÙÔ˘ Ï·Ô‡ Ë ÔÔÈ·‰‹ÔÙÂ Û˘˙‹ÙËÛË, ·ÊÔ‡ ÔÈ ·Ó·Áη›Â˜ ·ÏÏ·Á¤˜ ÙÔ˘ ÓfiÌÔ˘, ΢ÚÈfiÙÂÚ˜ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ Â›Ó·È Ë Î·Ù¿ÚÁËÛË Ù˘ Û‡ÓÙÔÌ˘ ·Ú·ÁÚ·Ê‹˜ Î·È Ë ˘·ÁˆÁ‹ ÛÙËÓ (·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ·) ÙˆÓ ÎÔÈÓÒÓ ‰ÈηÛÙËÚ›ˆÓ Û fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÙȘ ¢ı‡Ó˜ ÙˆÓ ˘Ô˘ÚÁÒÓ, ÚÔ¸Ôı¤ÙÔ˘Ó ÙËÓ ·Ó·ıÂÒÚËÛË ÙˆÓ Û¯ÂÙÈÎÒÓ ‰È·Ù¿ÍÂˆÓ ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 86 ÙÔ˘ ™˘ÓÙ¿ÁÌ·ÙÔ˜, ·Ó·ıÂÒÚËÛË Ë ÔÔ›· ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· Á›ÓÂÈ,

ÙÔÓ £ÂfiÓ Î·È ÀÈfiÓ ÙÔ˘... º·ÈÓÔÌÂÓÈο Ë ÊÚ¿ÛË ·˘Ù‹ ›Ӓ ··Ú¿‰ÂÎÙË ·fi ÙÔ˘˜ πÔ˘‰·›Ô˘˜, ÂÂȉ‹ Ë °Ú·Ê‹ ϤÁÂÈ: “∫‡ÚÈÔ˜ Ô £Âfi˜ ËÌÒÓ ∫‡ÚÈÔ˜ ÂȘ (¤Ó·˜) ÂÛÙ›” (¢Â˘ÙÂÚ. ÛÙ’ 4). √ ÚÔÊËÙÈÎfi˜ ·˘Ùfi˜ ÏfiÁÔ˜ ‰ÂÓ ÂϤ¯ıË, ¿Ú· ÁÈ· ·ÓÙȉȷÛÙÔÏ‹, ÁÈ· ‰È¿ÎÚÈÛË, ‰‡Ô £ÂÒÓ. ∞ÏÏ¿ ıÂÔÚÂÒ˜ Ú¤ÂÈ Ó· ÓÔ‹ÛÔ˘Ì ÙÔ‡Ù· Î·È fi¯È ·ÓıÚˆÔ·ıÒ˜. √ ¶·Ù‹Ú, Ô ÀÈfi˜ Î·È ÙÔ ÕÁÈÔ ¶Ó‡̷ Â›Ó·È ÙÚÂȘ ˘ÔÛÙ¿ÛÂȘ, Ù˘ ÌÈ·˜ Î·È Ù˘ ·˘Ù‹˜ ÔÌÔÔ˘Û›Ô˘ ΔÚÈ¿‰Ô˜! ΔÚÈ¿˜ ÂÓÈ˙Ô̤ÓË ‹ ªÔÓ¿˜ ÙÚȯ·˙Ô̤ÓË! ¢‡ÛÎÔÏÔ ÓfiËÌ· Ó· ÙÔ Î·Ù·Ï¿‚Ô˘Ó ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ! °È’ ·˘Ùfi Ô £Âfi˜ ÙÔ ·ÔÎ¿Ï˘„ ·˘Ùfi ÛÙ·‰È·ÎÒ˜ ·fi Ù· ·Ó¿Ú¯·È· ¯ÚfiÓÈ· Ô˘ Ú·ÁÌ·Ù‡ÂÙ·È Ë ¶. ¢È·ı‹ÎË Ì¤¯ÚÈ ÙËÓ ÂÓ·ÓıÚÒÈÛË ÙÔ˘ ∫˘Ú›Ô˘ πËÛÔ‡. ∫·È ÁÈ’ ·˘Ùfi Î·È Ô ÃÚÈÛÙfi˜ ÚÒÙËÛ ÙÔ˘˜ º·ÚÈÛ·›Ô˘˜, ÁÈ· Ó· ÙÔ˘˜ ÚÔ‚ÏËÌ·Ù›ÛÂÈ. (∫·È ·Ó ‹Û·Ó Ù·ÂÈÓÔ›, ı· ÚÔÛ·ıÔ‡Û·Ó Ó· ηٷϿ‚Ô˘Ó ÙÈ ÂÓÓÔ›). “ΔÈ ÏÔÈfiÓ ÛÂȘ ÓÔÌ›˙ÂÙ ÂÚ› ÙÔ˘ ÃÚÈÛÙÔ‡; Δ›ÓÔ˜ Â›Ó·È ÀÈfi˜; ÙÔ˘ ·¿ÓÙËÛ·Ó ÏÔÈfiÓ: “ÙÔ˘ ¢·‚›‰”. ΔfiÙÂ, ÙÔ˘˜ Í·Ó·ÚˆÙ¿ Ô ÃÚÈÛÙfi˜: ¶Ò˜ ÏÔÈfiÓ Ô ¢·‚›‰ ʈÙÈṲ̂ÓÔ˜ ·fi ÙÔ ÕÁÈÔ ¶Ó‡̷, ÙÔÓ ·fiÁÔÓfi ÙÔ˘, ÙÔÓ ·ÔηÏ› ∫‡ÚÈÔ;. ∫·È ηÓ›˜ ‰ÂÓ ÌfiÚÂÛ ӷ ··ÓÙ‹ÛÂÈ ÛÙÔ ÃÚÈÛÙfi” (ª∞Δ£. ∫μ’ 42). ™˘ÓÂÒ˜, ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ÂÚÌËÓ‡ÛÔ˘Ì ÙË ÊÚ¿ÛË ·˘Ù‹ ÙÔ˘ ¢·‚›‰ ·ÓıÚˆ›Óˆ˜, ·ÏÏ¿ fiˆ˜ ÂϤ¯ıË, ıÂÔÚÂÒ˜! “∫¿ıÔ˘ ÂÎ ‰ÂÍÈÒÓ ÌÔ˘, ¤ˆ˜ ·Ó ıˆ ÙÔ˘˜ ¯ıÚÔ‡˜ ÛÔ˘ ˘Ôfi‰ÈÔÓ ÙˆÓ Ô‰ÒÓ ÛÔ˘”. ¡· ı˘ÌËıԇ̠ÙȘ ÚÔÊËÙÈΤ˜ Ú‹ÛÂȘ ÙÔ˘ ÚÔÊ‹ÙË ¢·ÓÈ‹Ï, Ô˘ Û˘Ì›ÙÔ˘Ó ÛÙÔ ›‰ÈÔ ÓfiËÌ·, Ì ·˘Ù¿ Ù· ÏfiÁÈ· ÙÔ˘ ¢·‚›‰: “∫·È Ë μ·ÛÈÏ›· ·˘ÙÔ‡, μ·ÛÈÏ›· ·ÈÒÓÈÔ˜” (¢∞¡π∏§ μ’ 44). ∫·È “∞Ó·ÛÙ‹ÛÂÈ Ô £Âfi˜ ÙÔ˘ Ô˘Ú·ÓÔ‡ μ·ÛÈÏ›·Ó, ‹ÙȘ ÂȘ ÙÔ˘˜ ·ÈÒÓ·˜ Ô˘ ‰È·Êı·Ú‹ÛÂÙ·È” (¢∞¡. μ’ 44). ∞ÏÏ¿ Î·È Ù· ÏfiÁÈ· ÙÔ˘ ∞Ú¯·ÁÁ¤ÏÔ˘ °·‚ÚÈ‹Ï ÚÔ˜ ÙËÓ ¶·Úı¤ÓÔ ª·Ú›·: “∫·È Ù˘ μ·ÛÈÏ›·˜ ·˘ÙÔ‡ ԢΠ¤ÛÙ·È Ù¤ÏÔ˜” (§√À∫. 33). ∞˜ ÙÔ ÚÔÛ¤ÍÔ˘Ó ·˘Ùfi fiÏÔÈ ÔÈ ·ÓÙÈΛÌÂÓÔÈ ÛÙÔ ı¤ÏËÌ· ÙÔ˘ £ÂÔ‡. 2) “ƒ¿‚‰ÔÓ ‰˘Ó¿Ìˆ˜ ÂÍ·ÔÛÙÂÏ› ÛÔÈ ∫‡ÚÈÔ˜ ÂÎ ™ÈÒÓ Î·È Î·Ù·Î˘Ú›Â˘Â ÂÓ Ì¤Ûˆ ÙˆÓ Â¯ıÚÒÓ ÛÔ˘”.

·Ó Á›ÓÂÈ, ÓˆÚ›ÙÂÚ· ·fi ÙÔ 2017; ¶fl˜ ·ÔÙÔÏÌ¿ Î·È Û˘Ó‰¤ÂÈ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ·˘Ù‹ ÙËÓ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· Ì ÙË ÛÔ‚·ÚfiÙËÙ·, ·˘Ù‹ ÙËÓ Ô˘ÙÔ›· Ì ÙËÓ ˘¢ı˘ÓfiÙËÙ· fiÙ·Ó ÁÓˆÚ›˙ÂÈ fiÙÈ ·˘Ù‹ ÚÔηÏ› Î·È ÙË ÛÙÔȯÂÈÒ‰Ë ÁÓÒÛË ÙÔ˘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˘ ÚˆÙÔÂÙÔ‡˜ ÊÔÈÙËÙ‹ Ù˘ ÓÔÌÈ΋˜; ∫·È ‰ÂÓ ·ÓÙÈÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È Ë ∫˘‚¤ÚÓËÛË fiÙÈ ˘ÔÙÈÌÒÓÙ·˜ ÙË ÓÔËÌÔÛ‡ÓË ÙÔ˘ Ï·Ô‡ ˘ÔÙÈÌ¿ Î·È ÓÔËÌÔÛ‡ÓË Ù˘; ¶ˆ˜ ÙÔÏÌ¿, Â›Û˘, Î·È Û˘Ì·Ú·Û‡ÚÂÈ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ·ÎfiÌ· Î·È ÙË μÔ˘Ï‹ ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ Û ÌÈ· ¿Ó¢ ·ÓÙÈÎÂÈ̤ÓÔ˘ Û˘˙‹ÙËÛË; ∫·È Â›Ó·È Ï˘ËÚfi fiÙÈ ‰ÂÓ ·ÓÙȉÚÔ‡Ó Ù· ÎfiÌÌ·Ù· ·ÏÏ¿ Î·È ÔÈ ¤¯ÔÓÙ˜ ÙËÓ Â˘ı‡ÓË ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÙÔ˘ ·ÚÔ˘˜ Ù˘; ∏ ‰ÈÔÏ›ÛıËÛË Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Û ÌÈÎÚ¤˜ Î·È ÌÂÁ¿Ï˜ ÎÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈΤ˜ ÂÎÙÚÔ¤˜, ÙÚ·˘Ì·ÙÈΤ˜ ÁÈ· ÙÔ Î‡ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∫ÔÈÓÔ‚Ô˘Ï›Ô˘ Â›Ó·È Îڛ̷ fiÙÈ ‰ÂÓ ‚Ú›ÛÎÔ˘Ó ÙËÓ ÂÈ‚·ÏÏfiÌÂÓË ·ÓÙ›ÛÙ·ÛË, ¤Ú· ·fi ÔÚÈṲ̂Ó˜ ηٷÁÁÂÏÙÈΤ˜ ‰ËÏÒÛÂȘ ÙˆÓ ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ Ù˘ ∞ÓÙÈÔÏ›Ù¢Û˘. ∏ Ô˘ÙÔÈ΋ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ÁÈ· ÙËÓ ‰‹ıÂÓ ÙÚÔÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ÓfiÌÔ˘ “ÂÚ› ¢ı‡Ó˘ ÀÔ˘ÚÁÒÓ” , Â›Ó·È Ë Û˘Ó¤ÂÈ· Ù˘ ·ÈÊÓȉȷÛÙÈ΋˜ Ï‹Í˘ Ù˘ ÎÚ›ÛÈÌ˘ μ’ ™˘Ófi‰Ô˘ Ù˘ μÔ˘Ï‹˜ Ì ÛÙfi¯Ô ÙËÓ ·Ú·ÁÚ·Ê‹ ˘Ô˘ÚÁÈÎÒÓ ·‰ÈÎËÌ¿ÙˆÓ. ∫·È ·˘Ùfi Â›Ó·È È‰È·›ÙÂÚ· Ï˘ËÚfi. ∫·È Â›Ó·È Â›Û˘ Ë Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÌÈ·˜ Û˘ÛÙËÌ·ÙÈ΋˜ ·Ô¯ÒÚËÛ˘ Ù˘ ÏÂÈÔ„ËÊ›·˜ ·fi ÎÚ›ÛÈ̘ „ËÊÔÊÔڛ˜ Ù˘ μÔ˘Ï‹˜, ·Ô¯ÒÚËÛË Ë ÔÔ›· ÌÔÚ› Ó· Û˘Á¯ˆÚÂ›Ù·È ÛÙËÓ ·ÓÙÈÔϛ٢ÛË ˆ˜ Ë ¤Û¯·ÙË ·ÓÙÈÔÏÈÙ¢ÙÈ΋ Ú¿ÍË, ‰ÂÓ Â›Ó·È fï˜ ·˘Ù‹ ÂÈÙÚÂÙ‹ fiÙ·Ó Á›ÓÂÙ·È ·fi ÙËÓ ÏÂÈÔ„ËÊ›·, ÁÈ·Ù› ÙfiÙ ·Ó·ÈÚÂ›Ù·È Ë ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ÔÏÈÙ‡̷ÙÔ˜ ÛÙËÓ ÎÔÈÙ›‰· ÙÔ˘, ÛÙËÓ Î·Ú‰È¿ ÙÔ˘, ‰ËÏ·‰‹ ÛÙË μÔ˘Ï‹. ŸÏ· ·˘Ù¿ fiˆ˜ ¤ÁÈÓ ·Ú¿ ¿Óˆ ÏfiÁÔ˜, Â›Ó·È ·ÓÙÈÎÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈο Ù¯ӿÛÌ·Ù·, Ù· ÔÔ›· ·Î˘ÚÒÓÔ˘Ó ÙÔÓ fiÔÈÔ ÈÛ¯˘ÚÈÛÌfi ÂÚ› ˘¢ı˘ÓfiÙËÙ·˜. e- mail pkritikos 14@Yahoo.gr *√ ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ ¡. ∫ÚËÙÈÎfi˜ ‹Ù·Ó ∞ÓÙ/Ô˜ Ù˘ μÔ˘Ï‹˜ Î·È Â›Ó·È ¶Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¶ÔÏÈÙÈÎÔ‡ Î·È ∫ÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ ™˘Ó‰¤ÛÌÔ˘ “√ ¡π∫√§∞√™ ∑√ƒª¶∞™”

3) “ªÂÙ¿ ÛÔ˘ Ë ·Ú¯‹ ÂÓ Ë̤ڷ Ù˘ ‰˘Ó¿ÌÂÒ˜ ÛÔ˘”. ¶ÚfiÛÂÍÂ, ϤÂÈ Ô ÃÚ˘ÛfiÛÙÔÌÔ˜, ÌÈ· ÚÔÊËÙ›· Ô˘ ‰È·Ï¿ÌÂÈ ÈÔ Ôχ ÎÈ ·fi ÙÔÓ ‹ÏÈÔ. ¢ÈfiÙÈ ÙÈ ÛËÌ·›ÓÂÈ “Î·Ù·Î˘Ú›Â˘Â ÂÓ Ì¤Ûˆ ÙˆÓ Â¯ıÚÒÓ ÛÔ˘;”... ¶Ò˜ ÔÈ ÂÎÎÏËۛ˜ Î·Ù·Ê˘Ù‡ÙËÎ·Ó Ì¤Û· ÛÙȘ fiÏÂȘ, ÂÓfiÛˆ ‚Ú¤ıËÎ·Ó ·ÓÙÈ̤وÔÈ Ì ÙfiÛÔ˘˜ ÔÏÂÌ›Ô˘˜, Û·Ó Ó· ‹Û·Ó ÔÈ ·fiÛÙÔÏÔÈ ÙÔ˘ ÃÚÈÛÙÔ‡ Úfi‚·Ù· ÂÓ Ì¤Ûˆ ıËÚ›ˆÓ, ·ÚÓÈ¿ ÂÓ Ì¤Ûˆ χΈÓ; ∫·È fï˜ fi¯È ÌfiÓÔÓ Ó›ÎËÛ·Ó, ·ÏÏ¿ ηٿ ÎÚ¿ÙÔ˜ Ó›ÎËÛ·Ó ÙÔ˘˜ ¯ıÚÔ‡˜ - ÙÔÓ ÃÚÈÛÙfiÓ ¤¯ÔÓÙ˜ (·Ú¯‹Ó, ‰‡Ó·ÌÈÓ) ÂÓ Â·˘ÙÔ›˜”! - “∂Ó Ù·È˜ Ï·ÌÚfiÙËÛÈ ÙˆÓ ·Á›ˆÓ ÛÔ˘”. ¢ËÏ·‰‹ fiÙ·Ó ı· ¤ÏıÂÈ Ë Ë̤ڷ Ô˘ ı· Ê·Ó› Ë ‰‡Ó·Ì›˜ ÛÔ˘ ∫‡ÚÈÂ, ÙfiÙ ı· Ï¿Ì„Ô˘Ó ÔÈ ¿ÁÈÔ› ÛÔ˘. ¢ÈfiÙÈ, ÈÔ ¿ÏÏÔ ˘‹ÚÍ ϷÌÚfiÙÂÚÔ ÁÂÁÔÓfi˜ ·fi ÙÔ˘˜ ·ÔÛÙfiÏÔ˘˜; (ÚˆÙ¿ Ô ÃÚ˘ÛfiÛÙÔÌÔ˜). - “∂Î Á·ÛÙÚfi˜ ÚÔ ÂˆÛÊfiÚÔ˘ ÂÁ¤ÓÓËÛ¿ Û”. ¢ËÏ·‰‹ ÂÎ ÙˆÓ ÎfiÏˆÓ ÌÔ˘ Î·È ÂÎ Ù˘ ›‰È·˜ Ù˘ Ô˘Û›·˜ ÌÔ˘, ÚÈÓ ·fi Ù· ¿ÛÙÚ· ÎÈ ·fi ÙÔÓ ·˘ÁÂÚÈÓfi, Û Á¤ÓÓËÛ·, ÚˆÙfiÙÔÎÔ ¿Û˘ ÎÙ›Ûˆ˜. ∞ÔÎÏ›ÂÙ·È ÏÔÈfiÓ Ô ¢·‚›‰ Ó· ÌÈÏ¿ ÁÈ· οÔÈÔÓ ·fiÁÔÓfi ÙÔ˘, ÙÔ˘ ‚·ÛÈÏÈÎÔ‡ ÙÔ˘ Ô›ÎÔ˘! - “ΔÔ ÂÎ Á·ÛÙÚfi˜ ÌÔ˘” ÚÔÛË̤ÓÂÈ “ÂÎ Ù˘ ·˘Ù‹˜ Ô˘Û›·˜ Â›Ó·È Ô ÀÈfi˜ Ì ÙÔÓ ¶·Ù¤Ú· “ʈ˜ ÂΠʈÙfi˜” £Âfi˜ ·ÏËıÈÓfi˜ Ô˘ ϤÌ ÛÙÔ “¶ÈÛÙ‡ˆ”! ∫·È ÙÔ “ÚÔ ÂˆÛÊfiÚÔ˘”, ‰ËÏ·‰‹ ÚÔ ÙˆÓ ¿ÛÙÚˆÓ, ·ÓÙÈÛÙÔȯ› ÚÔ˜ ÙÔ “ÂÓ ·Ú¯‹ ËÓ (‹ÙÔ) Ô §fiÁÔ˜ (¢ı‡˜ ÂÍ ·Ú¯‹˜), “ÚÔ ¿ÓÙˆÓ ÙˆÓ ·ÈÒÓˆÓ”: ¿Ó·Ú¯Ô˜ ˆ˜ Ô ¶·Ù‹Ú, Â›Ó·È Î·È Ô ÀÈfi˜ Î·È §fiÁÔ˜ ÙÔ˘ ¶·ÙÚfi˜, fiˆ˜ Ì·˜ ÏËÚÔÊÔÚ› Î·È Ô ¿ÁÈÔ˜ ∂˘·ÁÁÂÏÈÛÙ‹˜ πˆ¿ÓÓ˘ (πø∞¡. ∞’ 1). - 4) flÌÔÛ ∫‡ÚÈÔ˜ Î·È Ô˘ ÌÂÙ·ÌÂÏËı‹ÛÂÙ·È ª·˜ Ù· ‰È·‚‚·ÈÒÓÂÈ Ô ¶·Ù‹Ú ·˘Ù¿ ÂÓfiÚΈ˜, ϤÂÈ Ô ¢·‚›‰. ŸÌˆ˜ ÁÈ· ÙËÓ ∞Ú¯ÈÂÚÔÛ‡ÓË ÙÔ˘ ÃÚÈÛÙÔ‡, fi¯È ηٿ ÙËÓ Ù¿ÍÈÓ ∞·ÚÒÓ Ù˘ ¶. ¢È·ı‹Î˘, ·ÏÏ¿ ηٿ ÙËÓ Ù¿ÍÈÓ ªÂϯÈÛ‰¤Î Ù˘ ¡. ¢È·ı‹Î˘, ηıÒ˜ Î·È ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÛÙ›¯Ô˘˜ 4, 5 Î·È 6, Ó· ÌÈÏ‹ÛÔ˘ÌÂ, ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Î·È Ì ¿ÏϘ ÚÔÊËÙ›˜ - ·Ó ı¤ÏÂÈ Ô £Âfi˜ - ÙËÓ ¿ÏÏË ∫˘Úȷ΋, ÁÈ· ·ÓÂÙfiÙÂÚË ÌÂϤÙË Î·È ·ÚÔ˘Û›·ÛË ÙˆÓ Û¯ÂÙÈÎÒÓ ÚÔÊËÙÂÈÒÓ. ¡· ÚÔÛ¤ÍÔ˘Ì ÏÔÈfiÓ ÙÔ 7Ô ÛÙ›¯Ô ÙÔ˘ æ·ÏÌÔ‡

·˘ÙÔ‡ Ô˘ ϤÁÂÈ: - “∂Î ¯ÂÈÌ¿ÚÚÔ˘ ÂÓ Ô‰Ò ›ÂÙ·È, ‰È¿ ÙÔ‡ÙÔ ˘„ÒÛÂÈ ÎÂÊ·Ï‹Ó” - ∞ÁˆÓÈ˙fiÌÂÓÔ˜ ÏÔÈfiÓ Î·È Î·ÎÔ·ıÒÓ Ì·˙› Ì ÙÔ Ï·fi ÙÔ˘ Ô ªÂÛÛ›·˜ ı· ˙‹ÛÂÈ ÏÈÙ¿ Î·È ·¤ÚÈÙÙ·, ÁÈ’ ·˘Ùfi ‰ÂÓ ı· ıˆڋÛÂÈ ·Ó¿ÚÌÔÛÙÔ ÁÈ· ÙÔÓ Â·˘Ùfi ÙÔ˘ Ó· ÈÂÈ ÓÂÚfi Î·È ·fi οÔÈÔ ¯Â›Ì·ÚÚÔ, Ô˘ ı· Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂÈ ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ ÙÔ˘. ∞ÏÏ¿ ·ÎÚÈ‚Ò˜ ÁÈ· ÙËÓ Ù·›ӈۋ ÙÔ˘ ı· ˘„ÒÛÂÈ ÎÂÊ·Ï‹ Î·È ı· ‰ÔÍ·ÛÙ›”. ∫·È Ô ÚÔÊ‹Ù˘ ∏Û·˝·˜ ı· ÂÈ ÁÈ· ÙË ÛÙ·˘ÚÈ΋ ı˘Û›· ÙÔ˘ ÃÚÈÛÙÔ‡: “∂Ó ÙË Ù·ÂÈÓÒÛÂÈ (·˘ÙÔ‡) Ë ÎÚ›ÛȘ ·˘ÙÔ‡ ‹ÚıË...” - ¤ÓÂη Ù˘ Ù·ÂÈÓÒÛÂÒ˜ ÙÔ˘, ˘„ÒıËÎÂ Ë ‰ÈηÈÔÛ‡ÓË ÙÔ˘... (∏™. ¡°’ 8). “¡· ˘¿Ú¯ÂÈ ÏÔÈfiÓ ÌÂٷ͇ Û·˜ ÙÔ ›‰ÈÔ ÊÚfiÓËÌ·, Ô˘ ›¯Â Î·È Ô πËÛÔ‡˜ ÃÚÈÛÙfi˜ (Ì·˜ Û˘Ì‚Ô˘Ï‡ÂÈ Ô ·. ¶·‡ÏÔ˜), Ô ÔÔ›Ô˜ ·Ó Î·È ‹ÙÔ £Âfi˜, ‰ÂÓ ıÂÒÚËÛ ÙËÓ ÈÛfiÙËÙ¿ ÙÔ˘ Ì ÙÔ £Âfi, ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ·Ú·Á‹˜, ·ÏÏ¿ ··ÚÓ‹ıËΠfiÏ·, ‹Ú ÌÔÚÊ‹ ‰Ô‡ÏÔ˘ ÎÈ ¤ÁÈÓ ¿ÓıÚˆÔ˜ Î·È fiÓÙ·˜ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfi˜ ¿ÓıÚˆÔ˜, Ù·ÂÈÓÒıËΠıÂÏËÌ·ÙÈο, ˘·ÎÔ‡ÔÓÙ·˜ ̤¯ÚÈ ı·Ó¿ÙÔ˘. ∫·È Ì¿ÏÈÛÙ· ı·Ó¿ÙÔ˘ ÛÙ·˘ÚÈÎÔ‡! °È’ ·˘Ùfi Î·È Ô £Âfi˜ ÙÔÓ ˘ÂÚ‡„ˆÛÂ, ÙÔÓ ·Ó¤‚·Û Ôχ „ËÏ¿ Î·È ÙÔ˘ ¯¿ÚÈÛ ÙÔ fiÓÔÌ· Ô˘ Â›Ó·È ¿Óˆ ·fi fiÏ· Ù· ÔÓfiÌ·Ù·... (ºπ§π¶¶∏™. μ’ 5-9). ∞˘Ùfi˜ ÏÔÈfiÓ Ô Ô˘Ú¿ÓÈÔ˜ ‰È‰¿ÛηÏÔ˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ ·˘Ùfi ÙÔ ˘¤ÚÔ¯Ô fiÓÔÌ·, Ôχ Ú·ÎÙÈο Ì·˜ Û˘Ì‚Ô˘Ï‡ÂÈ Û‹ÌÂÚ·: ªË ÌÂÚÈÌÓ¿Ù Ì ¿Á¯Ô˜, ϤÁÂÈ, ÁÈ· ÙÔ Ê·ÁËÙfi Û·˜ ÙÔ Î·ıËÌÂÚÈÓfi Î·È ÙÔ ÓÙ‡ÛÈÌfi Û·˜, ÂÂȉ‹ fiÏ· ·˘Ù¿ Ì ÔÏÏ‹ ·ÁˆÓ›· ÊÚÔÓÙ›˙Ô˘Ó fiÛÔÈ ‰ÂÓ ÂÌÈÛÙ‡ÔÓÙ·È Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù¿ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ £Âfi, ÛÙÔÓ √˘Ú¿ÓÈÔ ¶·Ù¤Ú· Û·˜. ŸÌˆ˜ ∞˘Ùfi˜ ÈÔ Î·Ï¿ ÎÈ ·fi Û·˜, ÁÓˆÚ›˙ÂÈ ¿ÓÙ· ÔȘ Â›Ó·È ÔÈ ·Ó¿ÁΘ Û·˜! “°È’ ·˘Ùfi ÚÒÙ· ·’ fiÏ· Ó· ÂÈ˙ËÙ›Ù ÙË μ·ÛÈÏ›· ÙÔ˘ £ÂÔ‡ Î·È ÙË ‰ÈηÈÔÛ‡ÓË ÙÔ˘, Ô˘ Â›Ó·È Ë ÂÈÎÚ¿ÙËÛË ÙÔ˘ ıÂÏ‹Ì·Ùfi˜ ÙÔ˘. ∫È fiÏ· ·˘Ù¿ ¤ÂÈÙ· ı· Â·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ó” (ª∞Δ£. ™Δ’ 2233). Èڛ˜ ÙË ‰˘Ó·Ù‹ ›ÛÙË ÛÙÔ £Âfi-ÃÚÈÛÙfi Î·È ¯ˆÚ›˜ ÙË Ï·¯Ù¿Ú· Ì·˜ Ó· ÂÈÎÚ·Ù‹ÛÂÈ Ë ‰ÈηÈÔÛ‡ÓË ÙÔ˘ £ÂÔ‡ Â› Ù˘ Á˘ “ԢΠ¤ÛÙÈ Ô˘‰’ ¤ÛÙ·È Î·ÎÒÓ ·‡Ï·”, ·Á·ËÙÔ› ÌÔ˘ Ê›ÏÔÈ! ∫Àƒπ∞∫√™ ¡∏™πøΔ∏™


42

KYƒπ∞∫∏ 28 I√À¡π√À 2009

¢IEY£YN™H ™YNTA•H™: E§ENH A. ¶A¶A£ANA™IOY, Y¶EY£YNO™ Y§H™: EY£YMH™ XOYTA™

¶∞¡∞£∏¡∞´∫√™

™Ù¤ÏÓÔ˘Ó ¡ÙÂÛ·Ì¿ÙÔ ÔÈ ∞ÚÁÂÓÙÈÓÔ›

√π À¶√£∂™∂π™ ™∞ª¶§π∞∫, ª¶∞§∞º∞ ∫∞π ∫√¡Δ√μ∞ ¶ƒ√™Δ∂£∏∫∞¡ ™Δπ™ ¶√§§∂™ ¶√À ∞¡Δπª∂Δø¶π∑∂π ∏ ¡π∫∏

ΔËÓ “Ó›ÁÔ˘Ó” ÔÈ ÚÔÛÊ˘Á¤˜

√ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜ ÂӉȷʤÚıËΠÁÈ· ÙÔÓ ÁÎÔÏΛÂÚ ª·ÚÈ¿ÓÔ ∞ÓÙÔ˘¯¿Ú Ù˘ ∂ÛÙÔ˘‰È¿ÓÙ˜, fï˜ Ë ÂÚ›ÙˆÛ‹ ÙÔ˘ ‰ÂÓ ÚÔ¯ÒÚËÛÂ. ΔÒÚ·, ÔÈ ∞ÚÁÂÓÙÈÓÔ› ÛÙ¤ÏÓÔ˘Ó ÛÙÔ˘˜ “Ú¿ÛÈÓÔ˘˜” ÙÔÓ ÚÒËÓ Û˘Ì·›ÎÙË ÙÔ˘ §Â¿ÓÙÚÔ ¡ÙÂÛ·Ì¿ÙÔ. √ 30¯ÚÔÓÔ˜, Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ “El Dia” Â›Ó·È Ôχ ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ “ÙÚÈʇÏÏÈ” ÎÈ ·Ó Ë ÂÚ›ÙˆÛ‹ ÙÔ˘ ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ ı· Â›Ó·È Ë ÚÒÙË ÊÔÚ¿ Ô˘ ı· ÂÚ¿ÛÂÈ ÛÙËÓ ¿ÏÏË ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ ∞ÙÏ·ÓÙÈÎÔ‡. √ ¡ÙÂÛ·Ì¿ÙÔ, ‚ÔÏȉÔÛÎÔ‹ıËΠ·fi ÙÔ˘˜ “Ú¿ÛÈÓÔ˘˜” ÎÈ ¿ÊËÛ Ôχ ηϤ˜ ÂÓÙ˘ÒÛÂȘ, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ Δ‡Ô Ù˘ “¯ÒÚ·˜ ÙÔ˘ Ù·ÓÁÎfi” Î·È ‰ÂÓ ·ÔÎÏ›ÂÙ·È Ó· Á›ÓÂÈ Â›ÛËÌË ÚfiÙ·ÛË ÛÙÔÓ Û‡ÏÏÔÁfi ÙÔ˘.

¤Ú· Ì ÙË Ì¤Ú· ÔÏÔ¤Ó· Î·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÚÔÛÊ˘Á¤˜ οÓÔ˘Ó ÙËÓ ÂÌÊ¿ÓÈÛ‹ ÙÔ˘˜ ÛÙË ¡›ÎË. √È ™¿Û· ™¿ÌÏÈ·Î, ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ª·Ï¿Ê·˜ Î·È ÃÚ‹ÛÙÔ˜ ∫ÔÓÙÔ‚¿˜ ¤¯Ô˘Ó Â‰Ò Î·È Î·ÈÚfi ÚÔÛʇÁÂÈ ÛÙËÓ ·ıÏËÙÈ΋ ‰ÈηÈÔÛ‡ÓË, ·ÏÏ¿ ÙÒÚ· ÔÈ ˘Ôı¤ÛÂȘ ÙÔ˘˜ ÙÂÏÂÛȉ›ÎËÛ·Ó Î·È ÔÈ “΢·ÓfiÏ¢ÎÔÈ” ηÏÔ‡ÓÙ·È Ó· ÙÔ˘˜ ÂÍÔÊÏ‹ÛÔ˘Ó. ¢È·ÊÔÚÂÙÈο ı· ˘Ô‚È‚·ÛÙÔ‡Ó ÛÙË ¢’ ∂ıÓÈ΋. ™ÙÔÓ ∞ÛÚfi˘ÚÁÔ ˘¤ÁÚ·„Â Ô Δ¿ÛÔ˜ ÃÔ˘ÛÙÔ˘Ï¿Î˘

∂ÈÛÙÔÏ‹ ÛÙË “£” ÁÈ· ÙË ¡›ÎË

Δ· Ú¿ÁÌ·Ù· ¯ÂÈÚÔÙÂÚÂ‡Ô˘Ó ÔÏÔ¤Ó· Î·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÁÈ· ÙË ¡›ÎË, ·ÊÔ‡ Ӥ˜ ÚÔÛÊ˘Á¤˜ ‚Á·›ÓÔ˘Ó ÛÙÔ ÚÔÛ΋ÓÈÔ. ¶ÚÈÓ ÌÂÚÈΤ˜ Ë̤Ú˜ ÙÂÏÂÛȉ›ÎËÛ·Ó ÔÈ ˘Ôı¤ÛÂȘ ÙˆÓ ™¤ÚÙ˙È·Ó ΔÛ¤ÚÔ‚ÈÙ˜, ™¤ÚÙ˙È·Ó ΔÛ¤ÚÔ‚ÈÙ˜, ÃÚ‹ÛÙÔ˘ ÷Ù˙Ë·ÓÙÂÏ›‰Ë, ¢ËÌ‹ÙÚË ªԇη Î·È °ÈÒÚÁÔ˘ §¿·, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ˙ËÙÔ‡Ó Ó· ˘Ô‚ÏËıÔ‡Ó Î˘ÚÒÛÂȘ ηٿ Ù˘ ¶∞∂, ηıÒ˜ ‰ÂÓ Ê¿ÓËÎÂ Û˘ÓÂ‹˜ ÛÙȘ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ Ù˘. ™’ ·˘Ù¤˜ ÚÔÛÙ¤ıËÎ·Ó ÔÈ ÚÔÛÊ˘Á¤˜ ÙˆÓ ™¿Û· ™¿ÌÏÈ·Î, ¢ËÌ‹ÙÚË ª·Ï¿Ê· Î·È ÃÚ‹ÛÙÔ ∫ÔÓÙÔ‚¿, ÔÈ Ôԛ˜ ›¯·Ó ÙËÓ ›‰È· ηٿÏËÍ, Ì ÙÔ˘˜ ·›ÎÙ˜ Ó· ˙ËÙÔ‡Ó ·Ê·›ÚÂÛË ‚·ıÌÒÓ ·fi ÙË ¡›ÎË. ∏ ηٿÛÙ·ÛË ÏÔÈfiÓ ¤¯ÂÈ ÊÙ¿ÛÂÈ ÛÙÔ ·ÚÔ¯ÒÚËÙÔ Î·È ˙ËÙÔ‡ÓÙ·È ¿ÌÂÛ· 180.000 ¢ÚÒ ÁÈ· Ó· Ûˆı› Ë ÔÌ¿‰· ·fi ÙÔÓ ˘Ô‚È‚·ÛÌfi. √ ™ÙÚ¿ÙÔ˜ °È‰fiÔ˘ÏÔ˜ ˙ËÙ¿ ·fi ÙÔ˘˜ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ˘˜ ȉÈÔÎً٘ Ó· ÏË-

∞¶√ ÙÔÓ Î. μ·Û›ÏË ¶·Ï·Ìˉ¿ Ï¿‚·ÌÂ Î·È ‰ËÌÔÛȇԢÌ ÙËÓ ·Ú·Î¿Ùˆ ÂÈÛÙÔÏ‹ ÁÈ· ÙË ¡›ÎË: “∞Ó Î·È ¤Ú·Û·Ó 2.500 ¯ÚfiÓÈ· ·fi ÙfiÙ Ô˘ ›Â Ô ÊÈÏfiÛÔÊÔ˜ Î·È Ú‹ÙÔÚ·˜ ¢ËÌÔÛı¤Ó˘ ÂΛÓË ÙËÓ ÈÛÙÔÚÈ΋ Ú‹ÛË “¢ÂÈ, ‰Ë ¯ÚËÌ¿ÙˆÓ Î·È ¿Ó¢ ÙÔ‡ÙˆÓ Ô˘‰¤Ó ÂÛÙ› ÁÂÓ¤Ûı·È” , Ù›ÔÙ· ‰ÂÓ ¿ÏÏ·ÍÂ, ·ÊÔ‡ ÙÔ ¯Ú‹Ì· Û˘Ó¯›˙ÂÈ Ó· ΢Úȷگ› Î·È ÛÙȘ ̤Ú˜ Ì·˜. √È ·Ú·¿Óˆ ÛΤ„ÂȘ ‹Úı·Ó, ¤ÙÛÈ, ·˘ıfiÚÌËÙ· , Ì ·ÊÔÚÌ‹ Ù· ÔÈÎÔÓÔÌÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ù˘ ¡›Î˘ μfiÏÔ˘, Ù· ÔÔ›· Â‰Ò Î·È Ì‹Ó˜ ÙËÓ Ù·Ï·ÈˆÚÔ‡Ó. √ÏfiÎÏËÚË fiÏË, ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ʛϷıÏÔÈ “¤Û·Ì ÛÙ· fi‰È·” ÙÔ˘ Î °È‰fiÔ˘ÏÔ˘ Î·È ÙÔÓ ÚÔṲ̂ÓÔ˘Ì ۷ ÌÂÛÛ›·, Ó· ‰ÒÛÂÈ Ï‡ÛË ÛÙÔ Úfi‚ÏËÌ·. √ ™ÙÚ¿ÙÔ˜ “ÛËÎÒÓÂÈ Ù· ¯¤ÚÈ· „ËÏ¿” ˙ËÙ¿ÂÈ Û˘Ì·Ú¿ÛÙ·ÛË, ÁÈ· Ó· Û˘Ó¯›ÛÂÈ. ΔÔ Úfi‚ÏËÌ· ÙÂÚ¿ÛÙÈÔ. ∞Ó ‰ÂÓ ‚ÚÂıÔ‡Ó ¿ÌÂÛ· 180.000 ¢ÚÒ, Ó· ÏËÚˆıÔ‡Ó Â›ÁÔ˘Û˜ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ, Ë ÔÌ¿‰· ¿ÂÈ ¢’ ∂ıÓÈ΋ ∫·ÙËÁÔÚ›·. ∞Á·ËÙÔ› Ê›ÏÔÈ Ù˘ ¡›Î˘ μfiÏÔ˘, ‹ÚıÂ Ë ÒÚ· Ó· ¿ÚÔ˘Ì ÁÂÓÓ·›Â˜ ·ÔÊ¿ÛÂȘ. ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹, ∂Ú·ÛÈÙ¯ÓÈ΋ ¢ÈÔ›ÎËÛË, ŸÌÈÏÔÈ ºÈÏ¿ıψÓ, ʛϷıÏÔÈ, Ó· ‰ÒÛÔ˘Ì ÙÔ ¤ÌÚ·ÎÙÔ “·ÚÒÓ” Û ÌÈ· ÚÔÛ¿ıÂÈ· ‰È¿ÛˆÛ˘ Ù˘ ÔÌ¿‰Ô˜. ¶ÚÔÙ›ӈ ¤Ó· ›‰Ô˜ “ÂÛˆÙÂÚÈÎÔ‡ ‰·ÓÂÈÛÌÔ‡” , ÁÈ· Ó· Ûˆı› Ë ÔÌ¿‰·. ∫·Ù¿ ÚÒÙÔÓ ¤Ó·Ó Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÎfi ·ÁÒÓ· ÌÂٷ͇ ·Ï·ÈÌ¿¯ˆÓ Ù˘ ¡›Î˘ μfiÏÔ˘ Ì ÂÈÛÈÙ‹ÚÈÔ 20 ∂˘ÚÒ. ¶ÚԂϤˆ Ó· Îfi„Ô˘Ì 1.500 ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ· Î·È Ó· ÂÈÛÚ¿ÍÔ˘Ì 30.000 ∂˘ÚÒ. ªÂ Ù· ¯Ú‹Ì·Ù· ·˘Ù¿ ı· ·ÁÔÚ¿ÛÔ˘Ì ¤Ó· ÂÈ‚·ÙÈÎfi ·˘ÙÔΛÓËÙÔ Î·È ı· ÙÔ ‚¿ÏÔ˘Ì ÛÙËÓ ÎÏ‹ÚˆÛË. ΔÔ ÏÂÙfi Î·È ÛÔ‚·Úfi ÛËÌÂ›Ô Â›Ó·È Ó· ¿ÚÔ˘Ì ÙËÓ ¿‰ÂÈ· ·fi ÙȘ ·Ú¯¤˜ ÁÈ· ÙÔ‡ÙÔ ÙÔ ÂÁ¯Â›ÚËÌ·. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ı· ΢ÎÏÔÊÔÚ‹ÛÔ˘Ì 3.600 Ï·¯ÓÔ‡˜ ÚÔ˜ 50 ¢ÚÒ ¤Î·ÛÙÔ˜. ªÂ Ù· 180.000 ¢ÚÒ Ô˘ ı· ÂÈÛÚ¿ÍÔ˘Ì ÏËÚÒÓÔ˘Ì ÙȘ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ Ì·˜. ™Â ¤Û¯·ÙË ÂÚ›ÙˆÛË, ·Ó ‰ÂÓ Ô˘Ï‹ÛÔ˘Ì fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Ï·¯ÓÔ‡˜, οÓÔ˘ÌÂ Î·È ÌÈ· ¯ÔÚÔÂÛÂÚ›‰· ÚÔ˜ ÂÓ›Û¯˘ÛË Ù˘ ¡›Î˘ μfiÏÔ˘. ªÂ ÙÔ ·Ú·¿Óˆ ÂÊÈÎÙfi Ï¿ÓÔ ÛÙ· ¯¤ÚÈ·, ·Á·ËÙÔ› Ê›ÏÔÈ Î·È Ì ÙËÓ ÊÂÚÂÁÁ˘fiÙËÙ· ÛÔ‚·ÚÒÓ ÚÔÛÒˆÓ Ù˘ fiÏ˘ Ì·˜, ¢ÂÏÈÛÙÒ fiÙÈ ı· ‚ÚÂı› ÙÚ¿Â˙· Ô˘ ı· Ì·˜ ‰ÒÛÂÈ ÙÔ ‰¿ÓÂÈÔ ÙˆÓ 180.000 ¢ÚÒ ÁÈ· Ó· ÛÒÛÔ˘Ì ÙËÓ ÔÌ¿‰· Ì·˜. ∞˘Ù¤˜ Â›Ó·È ÔÈ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÌÔ˘ Î·È Î·Ï‹ Ù‡¯Ë ÛÙËÓ ÔÌ¿‰· Ì·˜” .

ª

ƒÂÔÚÙ¿˙: μ∞™π§∏™ ∫ƒπ™π§∞™

ÚÒÛÔ˘Ó ·˘Ù¤˜ ÙȘ ÔÊÂÈϤ˜ Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· ‰ÂÓ ÛÎÔ‡ÂÈ Ó· ÙÔ˘˜ ··ÏÏ¿ÍÂÈ ÛÙËÓ ÂÂÚ¯fiÌÂÓË °ÂÓÈ΋ ™˘Ó¤Ï¢ÛË, Ô˘ ı· Á›ÓÂÈ fiÙ·Ó ÙÂÏÂÈÒÛÂÈ Ë ¤ÎıÂÛË ÙˆÓ ÔÚΈÙÒÓ ÏÔÁÈÛÙÒÓ Î·È ÁÈ· ÙÔÓ ‰Â‡ÙÂÚÔ ¯ÚfiÓÔ (2007-2008), Û‡Ìʈӷ Ì fiÛ· ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ Ë ¶∞∂. ∏ ηٿÛÙ·ÛË ÛÙË ¡›ÎË Â›Ó·È ÙÂٷ̤ÓË, ÂÓÒ ÙËÓ ΔÚ›ÙË Ô Î. °È‰fiÔ˘ÏÔ˜ ı· ÌÈÏ‹ÛÂÈ ÛÙÔ˘˜ ·›ÎÙ˜ ÁÈ· ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ ÙÔ ‰ÈÎfi ÙÔ˘ Î·È Ù˘ ÔÌ¿‰·˜. øÛÙfiÛÔ ÂΛÓÔÈ ‹‰Ë ¤¯Ô˘Ó ·Ú¯›ÛÂÈ Ó· ·Ô¯ˆÚÔ‡Ó. ™‡Ìʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜ Ô ∏Ï›·˜ ª·ÎÚ¿Î˘ “¤ÎÏÂÈÛ” ÛÙÔÓ πˆÓÈÎfi, ÂÓÒ Ô Δ¿ÛÔ˜ ÃÔ˘ÛÙÔ˘Ï¿Î˘ ˘¤ÁÚ·„ ÛÙÔÓ ∞ÛÚfi˘ÚÁÔ. ¶¿ÓÙˆ˜ ÁÈ· ÙÔÓ ‰Â‡ÙÂÚÔ ÔÈ “΢·ÓfiÏ¢ÎÔÈ” ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÎÈÓËıÔ‡Ó ÓÔÌÈο, ·ÊÔ‡ ˘ÔÛÙËÚ›˙Ô˘Ó fiÙÈ Ô Ó·Úfi˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ‹˜ ‰ÂÛ̇ÂÙ·È Ì·˙›

ÙÔ˘˜ Ì ÙÚÈÂÙ¤˜ Û˘Ì‚fiÏ·ÈÔ.

ΔÔ Blue Club Û˘Á¯·›ÚÂÈ ÙÔ˘˜ ¡. ∞ıÏËÙ¤˜ √È ¡¤ÔÈ ∞ıÏËÙ¤˜ ¤‚Á·Ï·Ó ...·ÛÚÔÚfiÛˆË ¡›ÎË ÛÙÔ ª‡ÙÈη˜ Cup, Ô˘ ‰ÈÂÍ‹¯ıË ÛÙËÓ ∫·ÙÂÚ›ÓË. ∂Λ ÌÂÙ¿ ·fi ı·˘Ì¿ÛȘ ÂÌÊ·Ó›ÛÂȘ Ó›ÎËÛ·Ó 10 ÛÙÔÓ ÙÂÏÈÎfi ÙÔÓ μ·Ù·ÓÈ·Îfi Î·È Î·Ù¤ÎÙËÛ·Ó ÙÔ ∫‡ÂÏÏÔ. °È· ÙÔ ÏfiÁÔ ·˘Ùfi ÙÔ Blue Club “¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ ¡ÙÔÎÔ‡˙˘” Âͤ‰ˆÛ ÙËÓ ·Ú·Î¿Ùˆ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË: “™Â ‰‡ÛÎÔϘ ÂÔ¯¤˜ Ë ÂÔ›ıËÛË fiÙÈ ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ Ì·˜ ·Ó‹ÎÂÈ Ì·˜ ÁÂÌ›˙ÂÈ Ì ¯·Ú¿ Î·È ·ÈÛÈÔ‰ÔÍ›·. ’√¯È ÁÈ·Ù› ÔÈ Ó·ÚÔ› Ù˘ ¡Èοڷ˜ Ì·˜ η٤ÎÙËÛ·Ó ¿ÏÏÔ ¤Ó· ·ÂÏÏÔ, fi¯È ÁÈ·Ù› ‰›‰·Í·Ó Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ Î·È ¿ÊËÛ·Ó Ì ÙÔ ÛÙfiÌ· ·ÓÔȯÙfi Ì¿Ó·Ù˙ÂÚ, ÚÔÔÓËÙ¤˜ Î·È ıÂ-

·Ù¤˜, ·ÏÏ¿ ΢ڛˆ˜ ÁÈ·Ù› ÌfiÓÔ ·˘Ù¿ Ù· ·È‰È¿ -Û‹ÌÂÚ·- ÂÎÊÚ¿˙Ô˘Ó ÙËÓ „˘¯‹ Ù˘ ¡›Î˘, Ô˘ ›¯·Ì ·ÚÎÂÙ¿ ¯ÚfiÓÈ· Ó· ÙË ‰Ô‡ÌÂ. ™˘Á¯·›ÚÔ˘Ì ÙÔ ÂÈÙÂÏÂ›Ô ÙÔ˘ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÎÔ‡ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ Î·È ÁÈ· ·ÎfiÌË Ì›· ÊÔÚ¿ ÙÔÓ ÚÔÔÓËÙ‹ ∫˘ÚÈ¿ÎÔ ∫ÔÎÎÈÓ¿ÎË Î·È ÙÔ˘˜ ·›ÎÙ˜ Ì·˜: ∑¿Áη ™‡ÚÔ, º¤˙Ô ¡Ù¤ÓȘ, ∞ÚÁ‡ÚË ÕÁÁÂÏÔ, ¶ÚÈÔÓÈÛÙ‹ ÃÚ‹ÛÙÔ, ¶ÚÈÔÓÈÛÙ‹ °ÈÒÚÁÔ, ª·ÚÌÔ‡Ù· ªÈ¯¿Ï˜, ∫ÂÊ·Ï¿ ∞fiÛÙÔÏÔ, ºÈÏ·Ù˙ÈÎÈÒÙË ∞ϤÍ., ÷Ù˙ËÙÚ·ÎfiÛÈ· ™ˆÙ., ∫˘Ù›Ô˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ, ∑·Ú›ÊË ÃÚ‹ÛÙÔ, ∞ı·Ó·ÛÈ¿‰Ë ¡ÈÎfiÏ, ™·Ì·Ú¿ ™Ù·‡ÚÔ, ∑¤ÚË ∞ϤÍ., °Î›Î· ∏Ï›·, £¿ÓÔ ∞fiÛÙÔÏÔ, ª¤Ù· ¡Ù¤ÓȘ, ∫ÂÌ¿ÏÈ ƒÔÏ¿Ó, ™ÎÔfi ™‡ÚÔ” . ™ÙËÓ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· ÙÔ˘ Blue Club ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ‰ËÌÔÛÈÂ˘Ì¤ÓÔ ¤Ó· ÂӉȷʤÚÔÓ Û¯fiÏÈÔ, Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ù· ÂÍ‹˜: “™Â Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈ΋ ËÏÈΛ· Ô˘ Û ÚÔËÁ̤Ó˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈο ¯ÒÚ˜ ÛÙÂϯÒÓÔÓÙ·È ·Ó‰ÚÈΤ˜ ∂ıÓÈΤ˜ ÔÌ¿‰Â˜ Î·È ÔÌ¿‰Â˜ ÚÒÙ˘ ηÙËÁÔÚ›·˜ ÂÌ›˜ ·ÎfiÌË ÛÙËÚ›˙Ô˘Ì ÙȘ ÂÏ›‰Â˜ Ì·˜ Û ... Î·È ‰ÂÓ ‚Ú›ÛÎÔ˘Ì -Â‰Ò Î·È ¯ÚfiÓÈ·Ô‡Ù ¤Ó·Ó ¡¤ÔÓ ∞ıÏËÙ‹ Ô˘ Ó· ·Í›˙ÂÈ ÌÈ· Ú·ÁÌ·ÙÈ΋ ¢ηÈÚ›· ÁÈ· Ó· ‰ÒÛÂÈ ÙËÓ „˘¯‹ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘. ∞ÓÙÈı¤Ùˆ˜ ··ÈÙÔ‡Û·ÌÂ Î·È ··ÈÙԇ̠(ÔÚÈṲ̂ÓÔÈ) Ó· ‰Â›ÍÔ˘Ó Û 5’ ÙÔ Ù·Ï¤ÓÙÔ ÙÔ˘˜ Î·È ·Ó¯fiÌ·ÛÙ ӷ ‚ϤÔ˘Ì ÛÙÔ Á‹Â‰Ô Ì ÙË Ê·Ó¤Ï· Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ Ì·˜ ¿ÙÔÌ· Ô˘ “ÊÙ‡ÓÔ˘Ó” Î·È ÌfiÓÔ Ô˘ ·ÎÔ‡Ó ÙÔ fiÓÔÌ· “¡›ÎË” . ∞˘Ù‹ Â›Ó·È ¯ÂÈÚfiÙÂÚË Î·Ù¿ÓÙÈ· ÎÈ ·fi ÙÔÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ‰È·Û˘ÚÌfi fiÙ·Ó ...ÏÈÁÔ‡ÚÈ· ÂÓÙfi˜, ÂÎÙfi˜ ÎÈ Â› Ù·˘Ù¿ ·ÏÒÓÈ˙·Ó ÛÙÔ fiÓÔÌ· Ù˘ ¡›Î˘. ∞ÓÔ›Áˆ ÙÔÓ Î·Ù¿ÏÔÁÔ Î·È ‰¤¯ÔÌ·È ÚÔÛı‹Î˜: ª·Ï·ÌÔ‡Ù˘, ∫·Ú·ÎÒÛÙ·˜, ∂ÌÌ·ÓÔ˘‹Ï, ∞ÔÛÙÔÏ›‰Ë˜, ∑·¯·Ú¿Î˘ ... Î·È fiÛÔÈ ¿ÏÏÔÈ; √ ηٿÏÔÁÔ˜ ÙˆÓ “·ÏÙÒÓ” Á¤ÌÈÛ ‹‰Ë ·fi ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚÔÓÈ¿ (‰ÂÓ Á›ÓÔÓÙ·È ‰ÂÎÙ¤˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ)” .

■ ∂¡ø ™∏ª∂ƒ∞ £∞ ¢π∂∫¢π∫∏™∂π Δ√ ÃÀ™√ ™Δ√À™ ª∂™√°∂π∞∫√À™ √ ¶√§Àª∂ƒ√™

™ÙÔÓ ÙÂÏÈÎfi ∫·Ï·ÌÔο Î·È ¶··¯Ú‹ÛÙÔ˜ ÛË Ì 2:05.13. ∞ÓÙ›ıÂÙ· ÂÎÙfi˜ ÙÂÏÈÎÔ‡ ¤ÌÂÈÓÂ Ë ª·Ú›·ÕÓÓ· §¤ÙÛÈÔ˘. ∏ ÚÒËÓ ÎÔÏ˘Ì‚‹ÙÚÈ· ÙÔ˘ ¡√μ∞ Ì Â›‰ÔÛË 1:13.92 ‹Ú ÙËÓ 14Ë ı¤ÛË Î·È ·ÔÎÏ›ÛÙËÎÂ

ª

ÂÁ¿ÏË ÂÈÙ˘¯›· ÁÈ· ÙÔÓ ΔÚÈ·ÓÙ·Ê˘ÏÏÈ¿ ∫·Ï·ÌÔο Î·È ÙÔÓ ™Ù¤ÚÁÈÔ ¶··¯Ú‹ÛÙÔ ÛÙËÓ ÎˆËÏ·Û›·. ∏ ·ıÏ‹ÙÚÈ· ÙÔ˘ √∂∞/¡∞μ Ì ·ÚÙÂÚÓ¤Ú ÙËÓ ÃÚÈÛÙ›Ó· °È·˙ÈÙ˙›‰Ô˘ ÚÔÎÚ›ıËÎ·Ó ÛÙÔÓ ÙÂÏÈÎfi ÙÔ˘ ‰ÈÏÔ‡ ÛÎÈÊ ÂÏ·ÊÚÒÓ ‚·ÚÒÓ, ηıÒ˜ ¤Ù˘¯·Ó ÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË Â›‰ÔÛË ÙˆÓ ÚÔÎÚÈÌ·ÙÈÎÒÓ (7:35.34). √ ™Ù¤ÚÁÈÔ˜ ¶··¯Ú‹ÛÙÔ˜ Ì·˙› Ì ÙÔÓ °È¿ÓÓË ΔÛ¿ÌË ı· ‰ÒÛÔ˘Ó ÙÔ “·ÚÒÓ” ÛÙÔÓ ÙÂÏÈÎfi ÙÔ˘ ‰ÈÏÔ‡ ÛÎÈÊ ÛÙÔ˘˜ ªÂÛÔÁÂÈ·ÎÔ‡˜ ∞ÁÒÓ˜ Ù˘ ¶ÂÛοڷ, ·ÊÔ‡ η٤ÎÙËÛ·Ó ÙËÓ ÙÚ›ÙË ı¤ÛË ÛÙ· ¯ıÂÛÈÓ¿ ÚÂÂÛ¿˙ Ì 6:51.44. ΔËÓ ÚfiÎÚÈÛË ÛÙÔÓ ÙÂÏÈÎfi ÙÔ˘ ·ÏÔ‡ ÛÎÈÊ ÂÏ·ÊÚÒÓ ‚·ÚÒÓ ÛÙËÓ ÎˆËÏ·Û›· ›¯Â ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÂÈ ‹‰Ë Ô μ·Û›Ï˘ ¶ÔχÌÂÚÔ˜. √ ŒÏÏËÓ·˜ √Ï˘ÌÈÔӛ΢ ‹Ú ÙËÓ ÚÒÙË ı¤ÛË ÛÙËÓ ËÌÈÙÂÏÈ΋ ÛÂÈÚ¿ ÙÔ˘ Ì ¯ÚfiÓÔ 8:15.27 Î·È Û‹ÌÂÚ· ∫˘Úȷ΋ ı· ·ÁˆÓÈÛÙ› ÛÙÔÓ ÙÂÏÈÎfi. √ °È¿ÓÓ˘ ÃÚ‹ÛÙÔ˘ ÚÔÎÚ›ıËΠÛÙÔÓ ÙÂÏÈÎfi ÙÔ˘ ·ÏÔ‡ ÛÎÈÊ ·Ó‰ÚÒÓ ÛÙÔ˘˜ ªÂÛÔÁÂÈ·ÎÔ‡˜ ∞ÁÒÓ˜ Ù˘ ¶ÂÛοڷ. √ ŒÏÏËÓ·˜ ΈËÏ¿Ù˘ ÙÂÚÌ¿ÙÈÛ ‰Â‡ÙÂÚÔ˜ ÛÙÔÓ ÛËÌÂÚÈÓfi ÚÔÎÚÈÌ·ÙÈÎfi ÙÔ˘ ·Áˆ-

¶¿ÏË

ªÂ ÙÔÓ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ¯ÚfiÓÔ ¤Ú·Û ÛÙÔÓ ÙÂÏÈÎfi ÙÔ˘ ‰ÈÏÔ‡ ÛÎÈÊ Ë ΔÚÈ·ÓÙ·Ê˘ÏÏÈ¿ ∫·Ï·ÌÔο

Ó›ÛÌ·ÙÔ˜ (ÛËÌ›ˆÛ Â›‰ÔÛË 7:05.71) Î·È ‹Ú ÙÔ “ÂÈÛÈÙ‹ÚÈÔ” ÁÈ· ÙÔÓ ÛËÌÂÈÚÓfi ÙÂÏÈÎfi. ™ÙÔ ÌÂٷ͇, ÛÙÔÓ ÙÂÏÈÎfi Ù˘ ‰ÈÎÒÔ˘ ¿Ó¢ ˉ·ÏÈÔ‡¯Ô ÚÔÎÚ›ıËÎ·Ó ÔÈ ∞fiÛÙÔÏÔ˜ Î·È ¡›ÎÔ˜ °ÎÔ˘ÓÙԇϷ˜. ΔÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ϋڈ̷ η٤ÎÙËÛ ÙË ‰Â‡ÙÂÚË ı¤ÛË ÛÙ· ÚÂÂÛ¿˙ Ì ¯ÚfiÓÔ 6:41.97 Î·È ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈÛ ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘ ÛÙÔÓ ÛËÌÂÚÈÓfi ÙÂÏÈÎfi. ∂›Û˘, Ë ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú· ΔÛÈ¿‚Ô˘ ÚÔÎÚ›ıËΠÛÙÔÓ ÙÂÏÈÎfi ÙÔ˘ ·ÏÔ‡ ÛÎÈÊ ÂÏ·ÊÚÒÓ ‚·ÚÒÓ, ·ÊÔ‡ ÛËÌ›ˆÛ ÙÔÓ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ¯ÚfiÓÔ ÛÙ· ÚÔÎÚÈÌ·ÙÈο Ì 7:58.74, ÂÓÒ ÔÈ ÃÚÈÛÙ›Ó· °È·˙ÈÙ˙›‰Ô˘ Î·È ΔÚÈ·-

ÓÙ·Ê˘ÏÏÈ¿ ∫·Ï·Ìfiη ÚÔÎÚ›ıËÎ·Ó ÛÙÔÓ ÙÂÏÈÎfi ÙÔ˘ ‰ÈÏÔ‡ ÛÎÈÊ ÂÏ·ÊÚÒÓ ‚·ÚÒÓ, ηıÒ˜ ¤Ù˘¯·Ó ÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË Â›‰ÔÛË ÙˆÓ ÚÔÎÚÈÌ·ÙÈÎÒÓ (7:35.34). Δ¤ÏÔ˜, ÔÈ ∏Ï›·˜ ¶·¿˜ Î·È §Â˘Ù¤Ú˘ ∫fiÓÛÔÏ·˜ ÚÔÎÚ›ıËÎ·Ó ÛÙÔÓ ÙÂÏÈÎfi ÙÔ˘ ‰ÈÏÔ‡ ÛÎÈÊ ÂÏ·ÊÚÒÓ ‚·ÚÒÓ, ·ÊÔ‡ ÙÂÚÌ¿ÙÈÛ·Ó ÚÒÙÔÈ ÛÙ· ÚÂÂÛ¿˙ Ì 6:46.92.

∫Ôχ̂ËÛË ΔÔ ÂÈÛÈÙ‹ÚÈÔ ÁÈ· ÙÔÓ ÙÂÏÈÎfi ÙˆÓ 200Ì. ÌÈÎÙ‹˜ ·ÙÔÌÈ΋˜ ÙˆÓ ·Ó‰ÚÒÓ ‹ÚÂ Ô ª·Ù¤Ô §ÈÔ‡˘. √ μÔÏÈÒÙ˘ ÚˆÙ·ıÏËÙ‹˜ η٤Ϸ‚ ÙËÓ 8Ë ı¤-

∞ÎfiÌË ¤Ó· ÌÂÙ¿ÏÏÈÔ ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈÛÂ Ë ∂ÏÏ¿‰· ÛÙÔ˘˜ ªÂÛÔÁÂÈ·ÎÔ‡˜ ∞ÁÒÓ˜ Ù˘ ¶ÂÛοڷ, ·ÊÔ‡ Ô £Âfi‰ˆÚÔ˜ ΔÔ˘ÓÔ˘Û›‰Ë˜ ÚÔÎÚ›ıËΠÛÙÔÓ ÙÂÏÈÎfi ÙˆÓ 96 ÎÈÏÒÓ Ù˘ ÂÏÏËÓÔڈ̷˚΋˜ ¿Ï˘. √ ŒÏÏËÓ·˜ ·ıÏËÙ‹˜ Ó›ÎËÛ 3-0 ÙÔÓ ™¤Ú‚Ô ªfiÁÈ·Ó ªÈÁÈ¿ÙÔÊ ÛÙÔÓ ÚÔËÌÈÙÂÏÈÎfi Ù˘ ηÙËÁÔÚ›·˜, ÂÓÒ Ï›ÁÔ ·ÚÁfiÙÂÚ· η٤‚·Ï ÙËÓ ·ÓÙ›ÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ª·˘ÚÔ‚Ô‡ÓÈÔ μÏ¿ÓÙÈÌÈÚ ƒ·Ô˘ÓÙÔÛ¿‚Ï‚ÈÙ˜ Ì 30, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ¿ÚÂÈ ÙÔ “ÂÈÛÈÙ‹ÚÈÔ” ÁÈ· ÙÔÓ ÙÂÏÈÎfi Î·È Ó· ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÂÈ ¤Ó· ÌÂÙ¿ÏÏÈÔ. ªÂÙ¿ ÙÔÓ £Âfi‰ˆÚÔ ΔÔ˘ÓÔ˘Û›‰Ë, Î·È Ô ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜ ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈÛ ÌÂÙ¿ÏÏÈÔ ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÔڈ̷˚΋ ¿ÏË, ÛÙÔ˘˜ ªÂÛÔÁÂÈ·ÎÔ‡˜ ∞ÁÒÓ˜ Ù˘ ¶ÂÛοڷ. √ ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜ ¤Ú·Û ¯ˆÚ›˜ ·ÁÒÓ· ÛÙÔ˘˜ ËÌÈÙÂÏÈÎÔ‡˜ Ù˘ ηÙËÁÔÚ›·˜ ÙˆÓ 120 ÎÈÏÒÓ, fiÔ˘ Ó›ÎËÛ ÙÔÓ πÙ·Ïfi ƒfiÎÔ ¡Ù·ÓȤÏ ºÈοڷ Ì 3-0, ·›ÚÓÔÓÙ·˜ ÙÔ “ÂÈÛÈÙ‹ÚÈÔ” ÁÈ· ÙÔÓ ÙÂÏÈÎfi.

ª¿ÛÎÂÙ ΔË ™ÂÚ‚›· ÎÔÓÙÚ¿ÚÂÈ Û‹ÌÂÚ· Ë ªÂÛÔÁÂȷ΋ ∂ıÓÈ΋ ÔÌ¿‰·

ÛÙÔ Ì¿ÛÎÂÙ Î·È Ô ∞Ϥ͢ ∫˘Ú›ÙÛ˘ ÌÈÏÒÓÙ·˜ ÛÙËÓ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· Ù˘ ∂√∫ ÁÈ· ÙÔ ÚÒÙÔ ·È¯Ó›‰È ÙfiÓÈÛÂ: “∂›Ì·ÛÙ Û ¤Ó· ηÏfi Â›Â‰Ô ÂÙÔÈÌfiÙËÙ·˜ ÁÈ· ·˘ÙÔ‡˜ ÙÔ˘˜ ·ÁÒÓ˜. øÛÙfiÛÔ ÈÔ ·ÛÊ·Ï‹ Û˘ÌÂÚ¿ÛÌ·Ù· ı· ‚ÁÔ˘Ó Ì¤Û· ÛÙÔ Á‹Â‰Ô Î·È Î·Ù¿ ÙËÓ ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙˆÓ ·ÁÒÓˆÓ. ŸÏ· Ù· ·È‰È¿ ›̷ÛÙ ̷˙› 20 ̤Ú˜ ÁÈ· ·˘Ùfi ÙÔÓ ÛÎÔfi Î·È ÈÛÙ‡ˆ fiÙÈ ·È¯Ó›‰È Ì ÙÔ ·È¯Ó›‰È ı· ‰Â›¯ÓÔ˘Ì ÌÈ· ‚ÂÏÙȈ̤ÓË ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ÂÈÎfiÓ·. ™Ùfi¯Ô˜ Ì·˜ Â›Ó·È Ì· ·›ÍÔ˘Ì ηÏfi Ì¿ÛÎÂÙ Î·È Ó· ‰Â›ÍÔ˘Ì ¤Ó· ηÏfi ·ÁˆÓÈÛÙÈο ÚfiÛˆÔ. ¢ÂÓ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ì ÔÏÏ¿ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·ÓÙÈ¿ÏÔ˘˜ Ì·˜. £· ÚÔÛ·ı‹ÛÔ˘Ì ӷ ÙÂÚÌ·Ù›ÛÔ˘Ì fiÛÔ ÈÔ „ËÏ¿ Á›ÓÂÙ·È ÛÙËÓ ·’ Ê¿ÛË ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ӷ ¤¯Ô˘Ì ‡ÎÔÏÔ ·ÓÙ›·ÏÔ ÛÙËÓ Û˘Ó¤¯ÂÈ·. ΔÔ ÈÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi Ú¿ÁÌ· ÁÈ· ¤Ó·Ó ·ıÏËÙ‹ Â›Ó·È Ó· ·ÁˆÓÈÛÙ› ÁÈ· ÙËÓ ¯ÒÚ· ÙÔ˘. ∂›Ó·È ÌÈ· ͯˆÚÈÛÙ‹ ÙÈÌ‹ ÁÈ· ÂÌ¿˜. °È ·˘Ùfi fiÏÔÈ Ì·˙› ÚÔÛ·ıԇ̠ӷ ÍÂÂÚ¿ÛÔ˘Ì ٷ fiÔÈ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ‰ÒÛÔ˘Ì ÙÔÓ Î·Ï‡ÙÂÚfi Ì·˜ ·˘Ùfi ÁÈ· Ó· ÙÈÌ‹ÛÔ˘Ì ÂÏÏËÓÈο ¯ÚÒÌ·Ù· ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÙˆÓ ·ÁÒÓˆÓ Ù˘ ÚÒÙ˘ Ê¿Û˘ ¤¯ÂÈ ˆ˜ ÂÍ‹˜: 28/06/2009 ∂ÏÏ¿‰·-™ÂÚ‚›· 29/06/2009 ∂ÏÏ¿‰·-∫ÚÔ·Ù›· 30/06/2009 ∂ÏÏ¿‰·-ª·ÚfiÎÔ


KÀƒπ∞∫∏ 28 I√À¡π√À 2009

™Δ∏¡ ∂§§∞¢∞ °π∞ Δ√¡ √§Àª¶π∞∫√ μ. ∞¡∞ª∂¡√¡Δ∞π ™∏ª∂ƒ∞ √π √Àª¶π¡Δ∂™ ∫∞π ª√¡Ã∂

ŒÚ¯ÔÓÙ·È ÔÈ ∞ÚÁÂÓÙÈÓÔ›... ÏË Ó· ÎÈÓÂ›Ù·È ÁÈ· ÙËÓ ·fiÎÙËÛ‹ ÙÔ˘, Ì ÙÔÓ ª·Î·ÁÈfiÎÔ Ó· ¤¯ÂÈ ÚÔÙ¿ÛÂȘ Î·È ·fi ÙËÓ ∫‡ÚÔ. ™·ÊÒ˜ ÈÔ ÂÊÈÎÙ‹ Ê·ÓÙ¿˙ÂÈ Ë ÂÚ›ÙˆÛË Ù˘ ·fiÎÙËÛË ÙÔ˘ °ÈÒÚÁÔ˘ °ÎÔ˘ÁÎÔ˘ÏÈ¿ ·fi ÙÔÓ ¶∞™ °È¿ÓÓÈÓ·, ηıÒ˜ Ô ˘„ËÏfiÛˆÌÔ˜ ÂÈıÂÙÈÎfi˜ ‰ÂÓ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙ· Ï¿Ó· ÙÔ˘ ÚÔÔÓËÙ‹ Ù˘ ÔÌ¿‰· ÙˆÓ πˆ·ÓÓ›ÓˆÓ, °ÈÒÚÁÔ˘ ¶·Ú¿Û¯Ô˘ Î·È ÙȘ ÚÔÛ¯›˜ ̤Ú˜ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ·ÔÙÂϤÛÂÈ ·ÚÂÏıfiÓ.

ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ·Ó·Ì¤ÓÔÓÙ·È Û‹ÌÂÚ· ÔÈ ∞ÚÁÂÓÙÈÓÔ› ÷‚Ȥ √Ú¿ÛÈÔ √˘Ì›ÓÙ˜ Î·È μÈı¤ÓÙ ∂‰Ô˘¿Ú‰Ô ªfiÓ¯Â, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ¤¯Ô˘Ó Û˘ÌʈӋÛÂÈ Ì ÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË Ù˘ ¶∞∂ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ÁÈ· Ó· Û˘Ó¯›ÛÔ˘Ó ÙËÓ Î·ÚȤڷ ÙÔ˘˜ ÛÙË ‚ÔÏÈÒÙÈÎË ÔÌ¿‰·. √ √˘Ì›ÓÙ˜ ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È ·fi ÙËÓ √Ï ªfiȘ, ÔÌ¿‰· μ’ ÂıÓÈ΋˜ ηÙËÁÔÚ›·˜ Ù˘ ∞ÚÁÂÓÙÈÓ‹˜, ÂÓÒ Ô ªfiӯ ·ÁˆÓÈ˙fiÙ·Ó Ì¤¯ÚÈ ÚfiÙÈÓÔ˜ ÛÙËÓ ºÂÚÚfi, Â›Û˘ ÔÌ¿‰· Ù˘ ‰Â‡ÙÂÚ˘ ηÙËÁÔÚ›·˜ Ù˘ ∞ÚÁÂÓÙÈÓ‹˜.

ƒÂÔÚÙ¿˙: ∂À£Àª∏™ ¢. Ã√ÀΔ∞™ ΔÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ÔÏÔÎÏËÚÒıËΠÌfiÏȘ ÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ∫˘Úȷ΋, Ì ÙÔ˘˜ ‰‡Ô Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ Ó· ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ‚·ÛÈο ÛÙÂϤ¯Ë ÙˆÓ ÔÌ¿‰ˆÓ ÙÔ˘˜. √ √˘Ì›ÓÙ˜ ·ÁˆÓ›˙ÔÓÙ·È ÛÙË ÌÂÛ·›· ÁÚ·ÌÌ‹, Â›Ó·È 27 ÂÙÒÓ, Ì Ôχ ηϋ Ù¯ÓÈ΋ ηٿÚÙÈÛË, ÂÓÒ ¤Ú· ·fi ÙËÓ √Ï ªfiȘ ¤¯ÂÈ ·ÁˆÓÈÛÙ› Â›Û˘ ÛÙËÓ ∞Ú¯ÂÓÙ›ÓÔ˜ Δ˙Ô‡ÓÈÔÚ, ÛÙËÓ ∂ÛÙÔ˘ÓÙÈ¿ÓÙ˜, ¡ÙÂÊÂÓÛfiÚ˜ ªÂÏÁÎÚ¿ÓÔ Î·È ¡ÙÙÂʤÓÛ·. ŸÛÔ ÁÈ· ÙÔÓ ªfiÓ¯Â, ·ÁˆÓ›˙ÂÙ·È ·fi ÙËÓ ·ÚÈÛÙÂÚ‹ ÏÂ˘Ú¿, ˆ˜ ÌÂÛÔÂÈıÂÙÈÎfi˜ Î·È ¤¯Â ¢¯¤ÚÂÈ· ÛÙÔ ÛÎÔÚ¿ÚÈÛÌ·, ηıÒ˜ ÛÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Ô˘ ÔÏÔÎÏËÚÒıËΠÛËÌ›ˆÛ ÂÓÓ¤· Ù¤ÚÌ·Ù·. ΔÔ˘˜ ‰‡Ô ∞ÚÁÂÓÙÈÓÔ‡˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ ı· ÙÔ˘˜ ˘ԉ¯ı› ÛÙÔ ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈÔ “∂Ï. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˜” Ô Ù¯ÓÈÎfi˜ ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡, Δ¿Î˘ °È·ÓÓfiÔ˘ÏÔ˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ÙÔ˘˜ ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛ ÛÙ· ‰‡Ô ÚfiÛÊ·Ù· Ù·Í›‰È· Ô˘

∞Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÙˆÓ Austrian Boys

Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ ÛÙË ¯ÒÚ· ÙÔ˘ Ù·ÁÎfi. ΔËÓ ¢Â˘Ù¤Ú· ÔÈ √˘Ì›ÓÙ˜ Î·È ªfiӯ ı· ÂÚ¿ÛÔ˘Ó ·fi È·ÙÚÈΤ˜ Î·È ÂÚÁÔÌÂÙÚÈΤ˜ ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ı· ˘ÔÁÚ¿„Ô˘Ó Û˘Ì‚fiÏ·ÈÔ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ Ì ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi. ∂ÊfiÛÔÓ fiÏ· Î˘Ï‹ÛÔ˘Ó ÔÌ·Ï¿, ̤۷ ÛÙËÓ Â‚‰ÔÌ¿‰· ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ¤ÚıÔ˘Ó ÛÙÔ μfiÏÔ ÁÈ· ÌfiÓÈÌË ÂÁηٿÛÙ·ÛË. ΔËÓ ΔÚ›ÙË ¤Ú¯ÂÙ·È ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î·È Ô μÚ·˙ÈÏÈ¿ÓÔ˜ ª¿ÚÙÈÓ˜ ƒÔÙ˙¤ÚÈÔ, Ô ÔÔ›Ô˜ ı· ˘ÔÁÚ¿„ÂÈ Î·È ·˘Ùfi˜ ÙÔ Û˘Ì‚fiÏ·Èfi ÙÔ˘ Ì ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi (ı· ·ÔÎÙËı› ‰·ÓÂÈÎfi˜ ·fi ÙÔÓ ∞ÛÙ¤Ú· ΔÚ›ÔÏ˘ Ì ԄÈfiÓ ·ÁÔÚ¿ ÙÔ ÂÚ¯fiÌÂÓÔ Î·ÏÔη›ÚÈ). ΔȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ̤Ú˜ Â·Ó‹Ïı ÛÙÔ ÚÔÛ΋ÓÈÔ ÙÔ fiÓÔÌ· ÙÔ˘ ∂ÚfiÏ ªÔ˘ÏÔ‡Ù ÁÈ· ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi, ˆÛÙfiÛÔ, fiˆ˜ fiÏ· ‰Â›¯ÓÔ˘Ó Ôχ ‰‡ÛÎÔÏ· ı· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ Ë ÌÂÙ·ÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘ ΔÔ‡ÚÎÔ˘ ̤ÛÔ˘ ÛÙÔ˘˜ “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔ˘˜” . ∫È ·˘Ùfi ÁÈ·Ù› ÔÈ ÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ ÙÔ˘ ··ÈÙ‹ÛÂȘ Â›Ó·È Ôχ ˘„ËϤ˜, Ì ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi Ó· ·‰˘Ó·Ù› Ó· ÙȘ ÈηÓÔÔÈ‹ÛÂÈ. £˘Ì›˙Ô˘Ì fiÙÈ Ô ªÔ˘ÏÔ‡Ù Ù·

‰‡Ô ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ· ·Ó‹Î ÛÙËÓ ª¤Ù·ÏÔ˘ÚÁÎ ¡ÙfiÓÂÙÛÎ, ˆÛÙfiÛÔ, ʤÙÔ˜ ‰ÂÓ ·ÁˆÓ›ÛÙËΠ۠ηӤӷ ·È¯Ó›‰È Ì ÙËÓ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘, ÏfiÁˆ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ‰È·ÊÔÚÒÓ. ∞fi ÂΛ Î·È ¤Ú· ÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ‚¿ÚÔ˜ Ù˘ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ¤ÊÙÂÈ ÛÙËÓ ·fiÎÙËÛË ‰‡Ô ÂÈıÂÙÈÎÒÓ, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÂÓÈÛ¯˘ı› ÛËÌ·ÓÙÈο Ë ÁÚ·ÌÌ‹ ÎÚÔ‡Û˘ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜. ™ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi ÂÏ›˙Ô˘Ó fiÙÈ Ô ∏Ï›·˜ πˆ¿ÓÓÔ˘ ı· ·ԉ¯ı› ÙËÓ ‰ÂÏ·ÛÙÈ΋ ÚfiÙ·ÛË Ô˘ ÙÔ˘ ¤Î·ÓÂ Ô ∞¯ÈÏϤ·˜ ª¤Ô˜, ı· ηÌÊÔ‡Ó fiÏ· Ù· ÂÌfi‰È· Ô˘ ˘¿Ú¯ÔÓ Î·È Ô ¤ÌÂÈÚÔ˜ ÂÈıÂÙÈÎfi˜ ı· ˘ÔÁÚ¿„ÂÈ Ó¤Ô Û˘Ì‚fiÏ·ÈÔ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ Ì ÙÔ˘˜ “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔ˘˜” . ∏ ·¿ÓÙËÛË ÙÔ˘ πˆ¿ÓÓÔ˘ ›Ûˆ˜ Ó· ‰Ôı› Î·È Û‹ÌÂÚ· ÛÙÔ˘˜ Èı‡ÓÔÓÙ˜ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡. √È “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔÈ” Û˘Ó¯›˙Ô˘Ó ÙȘ Â·Ê¤˜ Î·È ÙȘ Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ Ì ÙÔ˘˜ §¿ÌÚÔ ÃÔ‡ÙÔ Î·È §ÂˆÓ›‰· ∫·Ì¿ÓÙ·Ë, ¯ˆÚ›˜ ¿ÓÙˆ˜ Ô ÚÒÙÔ˜ Ó· Â›Ó·È ÂχıÂÚÔ˜ ·fi ÙÔÓ ¶∞√∫. √ “¢ÈΤʷÏÔ˜ ÙÔ˘ μÔÚÚ¿” ÚÔ¯ÒÚËÛ ÛÙËÓ ·fiÎÙËÛË ÙÔ˘ ¶·¿˙Ô-

ÁÏÔ˘ Î·È ÙÔ˘ ºÈÏÔ̤ÓÔ Î·È ·fi ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ·Ú·Ì›ÓÔ˘Ó ÛÙËÓ ÔÌ¿‰· ÙfiÛÔ Ô ªÔ˘ÛÏ›ÌÔ‚ÈÙ˜, fiÛÔ Î·È Ô ∞Ó·ÛÙ·Û¿ÎÔ˜ Â›Ó·È Ôχ Èı·Ófi Ó· Ï˘ı› ÎÔÈÓ‹ Û˘Ó·ÈÓ¤ÛÂÈ Ë Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÙÔ˘ ¶∞√∫ Ì ÙÔÓ ÃÔ‡ÙÔ. ΔË ÛÙÈÁÌ‹, Ì¿ÏÈÛÙ·, Ô˘ ÙÔÓ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ‹ ‰ÂÓ Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ÙÔÓ ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÈ Ô ºÂÚÓ¿ÓÙÔ ™¿ÓÙÔ˜. √ ∫·¿Óٷ˘, fiˆ˜ fiÏ· ‰Â›¯ÓÔ˘Ó, ı· ÂÈÛÙÚ¤„ÂÈ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ·fi ÙËÓ ∞ÚÌ›ÓÈ· ª›ÏÂÊÂÏÓÙ, ¯ˆÚ›˜ fï˜ Ó· ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ì ·ÎfiÌË ÔÈÔ˜ ı· Â›Ó·È Ô Ó¤Ô˜ ÚÔÔÚÈÛÌfi˜. °È· ÙÔÓ 27¯ÚÔÓÔ ÂÈıÂÙÈÎfi ÂӉȷʤÚÔÓ ¤¯Ô˘Ó ‰Â›ÍÂÈ ·ÚÎÂÙ¤˜ ÔÌ¿‰Â˜ Ù˘ ™Ô‡ÂÚ §›Áη, Ì ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi Ó· ÚÔÛ·ı› Ó· ÌÂÈ “ÛÊ‹Ó·” , ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·ÔÛ¿ÛÂÈ ÙËÓ ˘ÔÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘ ·›ÎÙË. ∏ ÂÚ›ÙˆÛË ÙÔ˘ πÌÚ·¯›Ì· ª·Î·ÁÈfiÎÔ (ÙÔ fiÓÔÌ· ÙÔ˘ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ‹ ·fi ÙËÓ ∞ÎÙ‹ ∂ÏÂÊ·ÓÙÔÛÙÔ‡ ·ÎÔ‡ÛÙËΠÁÈ· ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi) Ê·ÓÙ¿˙ÂÈ ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ‰‡ÛÎÔÏË, ηıÒ˜ ÙÔ Î·Û¤ ÙÔ˘ 33¯ÚÔÓÔ˘ ÚÒËÓ ÂÈıÂÙÈÎÔ‡ ÙÔ˘ ¶∞√∫ Î·È Ù˘ §¿ÚÈÛ·˜ Â›Ó·È Ôχ ˘„ËÏfi, Ì ÙÔÓ ∂ÚÁÔÙ¤-

∞fi ÙÔ Austrian Boys Club Ï¿‚·ÌÂ Î·È ‰ËÌÔÛȇԢÌ ÙËÓ ·Ú·Î¿Ùˆ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË: “•ÂΛÓËÛ·Ó ÔÈ ‰ËÏÒÛÂȘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÁÈ· ÙËÓ 2‹ÌÂÚË ÂΉÚÔÌ‹ ÛÙÔ ∫·ÚÂÓ‹ÛÈ, ÂΛ Ô˘ ı· οÓÂÈ ÙË ‚·ÛÈ΋ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· Ë ÔÌ¿‰· Ì·˜. √È ÙÈ̤˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔ˘˜ Ó· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯Ô˘Ó ÛÙËÓ ÂΉÚÔÌ‹ Â›Ó·È ‰‡Ô: ΔÈÌ‹ 100ú. ¢‡Ô ‰È·Ó˘ÎÙÂÚ‡ÛÂȘ Û ÙÚÈÒÓ ·ÛÙ¤ÚˆÓ ÍÂÓԉԯ›Ô, ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÙË ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ Ì Ô‡ÏÌ·Ó ·fi μfiÏÔ- ∫·ÚÂÓ‹ÛÈ, ÚˆÈÓfi. ΔÈÌ‹ 140ú. ¢‡Ô ‰È·Ó˘ÎÙÂÚ‡ÛÂȘ Û ¤ÓÙ ·ÛÙ¤ÚˆÓ ÍÂÓԉԯ›Ô, ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÙË ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ Ì Ô‡ÏÌ·Ó ·fi μfiÏÔ- ∫·ÚÂÓ‹ÛÈ , ÏÔ‡ÛÈÔ ÚˆÈÓfi , spa, ¯Ú‹ÛË ÈÛ›Ó·˜ Î·È ÔÏϤ˜ ¿ÏϘ ·Ó¤ÛÂȘ. £· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› Ì ·Ó·¯ÒÚËÛË ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ 8 ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ Î·È ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ÙËÓ ¢Â˘Ù¤Ú· 10 ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘. ¢ËÏÒÛÂȘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ˆ˜ 10 πÔ˘Ï›Ô˘, Ì ÚÔηٷ‚ÔÏ‹ 50ú ÙȘ ·ÔÁÂ˘Ì·ÙÈÓ¤˜ ÒÚ˜ (8-10ÌÌ) ÛÙ· ÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ club. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜: 6944580685 ñ 6938676856 ∫·ıËÌÂÚÈÓ¿ ÙȘ ·ÔÁÂ˘Ì·ÙÈÓ¤˜ ÒÚ˜ (8-10ÌÌ) ÛÙ· ÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ club Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÂ›Ù·È ÒÏËÛË ‰È·ÚΛ·˜ ÁÈ· Ù· ̤ÏË, ÂÓÒ Á›ÓÔÓÙ·È Î·È ÂÁÁڷʤ˜ Ó¤ˆÓ ÌÂÏÒÓ”

£∞ ¶ƒ∞°ª∞Δ√¶√π∏£∂π ∞¶√ 5 ∂ø™ 10 π√À§π√À ∂ÀÃ∞ƒπ™Δ∏ƒπ√ √ ¶Úfi‰ÚÔ˜ Î·È Ù· ̤ÏË Ù˘ §∂™Ã∏™ ∞ÀΔ√∫π¡∏Δ√À μ√§√À, ‡ÛÙÂÚ· ·fi ÙËÓ ÔÚÁ·ÓˆÙÈ΋ Î·È ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ÂÈÙ˘¯›· Ô˘ ›¯Â ÙÔ 2Ô ƒ∞§π ™¶ƒπ¡Δ ∞§ªÀƒ√À “√£ƒÀ™” , ·ÈÛı¿ÓÔÓÙ·È ÙËÓ ˘Ô¯Ú¤ˆÛË Ó· ¢¯·ÚÈÛÙ‹ÛÔ˘Ó ΔÔÓ ¢∏ª∞ƒÃ√ ∞§ªÀƒ√À Î. ∂À∞°°∂§√ Ã∞Δ∑∏∫Àƒπ∞∫√ ÙÔ˘˜ ∞¡Δπ¢∏ª∞ƒÃ√À™ Î·È ÙÔ ¢∏ª√Δπ∫√ ™Àªμ√À§π√ ∞§ªÀƒ√À, ΔÔÓ ¶ƒ√∂¢ƒ√ ÙÔ˘ ∞£§∏Δπ∫√À √ƒ°∞¡π™ª√À ÙÔ˘ ¢∏ª√À ∞§ªÀƒ√À Î. ¢∏ª∏Δƒ∏ ∫ø™Δ√¶√À§√, ΔÔÓ ¢π√π∫∏Δ∏ ÙÔ˘ ∞™ΔÀ¡√ªπ∫√À Δª∏ª∞Δ√™ ∞§ªÀƒ√À Î. ª∞ƒ∫√°π∞¡¡∞∫∏, ΔÔÓ ¢π√π∫∏Δ∏ Ù˘ 111 ¶.ª. ΔËÓ ¶.À. ∞§ªÀƒ√À ΔËÓ ∂§¶∞ ∞§ªÀƒ√À ΔÔ ∂∫∞μ ΔËÓ ¶∂ƒπμ∞¡Δ√§√°π∫∏-∂£∂§√¡Δπ∫∏ √ª∞¢∞ “∂¡ ¢ƒ∞ ™∂π” ΔÔ˘˜ Ã√ƒ∏°√À™ °πøƒ°√ Δ™π§π°∫∂ƒπ¢∏, ∂ª¶√ƒπ√ ∞ÀΔ√∫π¡∏Δø¡ CARRERA CARS, ¢π∂£¡∏ ∂¡ø™∏ ∞¡ø¡Àª∏ ∞™º∞§π™Δπ∫∏ ∂Δ∞πƒ∂π∞ ¢∏ª∏Δƒπ√ μ∞∑√Àƒ∞ , ∞ƒ¢∂ÀΔπ∫√™ ∂•√¶§π™ª√™ ∫∞Δ∂¢∞ºπ™∂π™ πø∞¡¡∏ ∫∞π ™Δ∂ƒ°π√ ∞°∂§∞ƒ∏ ∂∫™∫∞º∂™-∫ ¢√ªÀ √π∫√¡√ª√Δ∂áπ∫∂™ ∫∞π ª∏Ã∞¡√°ƒ∞ºπ∫∂™ À ¶∏ƒ∂™π∂™ ΔÔ˘˜ ¯ÔÚËÁÔ‡˜ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ T.R.T, ∂º∏ª∂ƒπ¢∞ “§∞√™ Δ√À ∞§ªÀƒ√À” Î·È ÂÊËÌÂÚ›‰· “£∂™™∞§π∞” ΔÔ˘˜ Ô‰ËÁÔ‡˜ Î·È Û˘ÓÔ‰ËÁÔ‡˜ Ô˘ ‹Ú·Ó ̤ÚÔ˜ ÛÙÔÓ ·ÁÒÓ· ΔÔ˘˜ ∞°ø¡√¢π∫∂™ ,Δ∂áπ∫√À™ ∂º√ƒ√À™ , ∫ƒπΔ∂™ Ù˘ §∞ μ√§√À ΔÔ˘˜ ηÙÔ›ÎÔ˘˜ ÙÔ˘ ∞§ªÀƒ√À, ∫øºø¡ Î·È fiÏ˘ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Ô˘ ¤Ú·ÛÂ Ô ·ÁÒÓ·˜. ƒ·ÓÙ‚ԇ ÛÙÔÓ ÂfiÌÂÓÔ ·ÁÒÓ· Ô˘ Â›Ó·È Ë ∞¡∞μ∞™∏ ¶√ƒΔ∞ƒπ∞™ ÛÙȘ 3 Î·È 4 √∫Δøμƒπ√À §∂™Ã∏ ∞ÀΔ√∫π¡∏Δ√À μ√§√À

™ÙËÓ ™ÎÈ¿ıÔ ÙÔ 12Ô Summer Camp ∫·Ú¿ÙÂ

Δ√ 12Ô ¢ÈÂıÓ¤˜ Summer Camp ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ Ë ŒÓˆÛË ∂Î·È‰Â˘ÙÒÓ ÙÔ˘ ∂ÏÏËÓÈÎÔ‡ Kyokushinkai ∫·Ú¿Ù ÙÔ˘ ∞Ú¯ËÁÔ‡ ∂ÎÚÔÛÒÔ˘, °ÈÒÚÁÔ˘ ∫ÔÛÌ›‰Ë, ÛÙËÓ ™ÎÈ¿ıÔ, ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ∫Ô˘ÎÔ˘Ó·ÚȤ˜, ·fi 5 ¤ˆ˜ 10 πÔ˘Ï›Ô˘. ∂›ÛËÌÔ˜ ÚÔÛÎÂÎÏË̤ÓÔ˜ Â›Ó·È Ô ¶ÚˆÙ·ıÏËÙ‹˜ π·ˆÓ›·˜ Sensei Kazuhito Yamada, Ô˘ ı· ‰È‰¿ÍÂÈ ·ÁˆÓÈÛÙÈΤ˜ Ù¯ÓÈΤ˜ knock-down. M·˙› ÙÔ˘ ı· ¤ÚıÂÈ Ô Shihan Cyril Andrews 6 DAN (m¤ÏÔ˜ Ù˘ Δ¯ÓÈ΋˜ Î·È ∂ÍÂÙ·ÛÙÈ΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ √ÚÁ¿ÓˆÛ˘ Kyokushinkai ,ÔÈ Sensei

°ÈÒÚÁÔ˜ ∫ÔÛÌ›‰Ë˜ 4 DAN, ªÂÏÈÎÈ¿‰Ë˜ √Ù¿ÚÈÔ 4 DAN (ÚÔÔÓËÙ‹˜ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ √Ì¿‰Ô˜Branch Chief), ∂˘·ÁÁÂÏȉ¿Î˘ °ÂÒÚÁÈÔ˜ 3 DAN (∞’ ∞ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ŒÓˆÛ˘ ∂ÏÏËÓÈÎÔ‡ Kyokushinkai) Î·È Ô Δ¯ÓÈÎfi˜ ¢È¢ı˘ÓÙ‹˜ ÙÔ˘ μÔ˘ÏÁ¿ÚÈÎÔ˘ Kyokushinkai ∫·Ú¿ÙÂ, ¶¤ÙÚÔ ª·ÁÂÚ¿ÓÔÊ, Ô ÔÔ›Ô˜ ı· ‰È‰¿ÍÂÈ Î·È Ù¯ÓÈΤ˜ ˙›Ô˘- ˙›ÙÛÔ˘. ΔÔ ™ÂÌÈÓ¿ÚÈÔ ı· ‰È·ÚΤÛÂÈ Ù¤ÛÛÂÚȘ Ë̤Ú˜ Ì ÚÔÔÓ‹ÛÂȘ Úˆ›- ‚Ú¿‰˘ (ÛÙȘ 07.00 Î·È ÙȘ 21.00) Î·È ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ı· Á›ÓÔ˘Ó ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ ª·‡Ú˘ ∑ÒÓ˘ Î·È Ë ·Ô¯·ÈÚÂÙÈÛÙ‹ÚÈ· ‰ÂÍ›ˆÛË (™·-

ÁÈÔÓ¿Ú· ¶¿ÚÙÈ). ™ÙË ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ∞ıÏËÙ¤˜ Î·È ∂Î·È‰Â˘Ù¤˜ ·fi μÔ˘ÏÁ·Ú›·, ∞ÁÁÏ›·, ªÔω·‚›·, °ÂˆÚÁ›·, πÚ¿Ó, ΔÔ˘ÚΛ·, μÂÓÂ˙Ô˘¤Ï· Î·È Ê˘ÛÈο ·fi ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ı· Â›Ó·È ·ÚfiÓÙ˜ fiÏÔÈ ÔÈ ∂Î·È‰Â˘Ù¤˜ Ù˘ ŒÓˆÛ˘ ∂ÏÏËÓÈÎÔ‡ Kyokushinkai ∫·Ú¿ÙÂ. ∏ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË ÙÂÏ› ˘fi ÙËÓ ∞ÈÁ›‰· ÙÔ˘ ∞ıÏËÙÈÎÔ‡ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ Ù˘ ¡Ô̷گȷ΋˜ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ (∞√¡∞ª) Î·È ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ™ÎÈ¿ıÔ˘, ÂÓÒ ¤¯ÂÈ ÙËÓ ¤ÁÎÚÈÛË Î·È ÙËÓ Ï‹ÚË ÛÙ‹ÚÈÍË Ù˘ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ √ÌÔÛÔÓ‰›·˜ ∫·Ú¿ÙÂ.

43

T.V. ™∏ª∂ƒ∞ ∫˘Úȷ΋ ÌÔÚ›Ù ӷ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÙ ÙȘ ÂÍ‹˜ ·ıÏËÙÈΤ˜ Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂȘ: ∂Δ1 24.00 ªÂÛÔÁÂÈ·ÎÔ› ∞ÁÒÓ˜ 2009 -ª¡∂Δ 16.00 πÛ·Ó›·-¡. ∞ÊÚÈ΋ -∑(ÌÈÎÚfi˜ ÙÂÏÈÎfi˜ ∫˘¤ÏÏÔ˘ ™˘ÓÔÌÔÛÔÓ‰ÈÒÓ) 21.30 ∏¶∞-μÚ·˙ÈÏ›· -∑- (ÙÂÏÈÎfi˜ ∫˘¤ÏÏÔ˘ ™˘ÓÔÌÔÛÔÓ‰ÈÒÓ) ™¶√ƒ+ 19.00 24.00 ªÂÛÔÁÂÈ·ÎÔ› ∞ÁÒÓ˜ 2009 -∑21.00 ªÂÛÔÁÂÈ·ÎÔ› ∞ÁÒÓ˜ 2009 -ª™∫∞´ 17.00 ¶·ÁÎfiÛÌÈÔ ¶ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Suberbike -∑- (ÌÔÙÔÛÈÎϤٷ) NOVASPORTS 1 16.00 ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ ™ÈÚÎÔ˘› ¡¿ÍÔ˘, ÙÂÏÈÎÔ› ·Ó‰ÚÒÓ-Á˘Ó·ÈÎÒÓ -∑- (ÌÈÙ˜ ‚fiÏÂ˚) 21.00 μ·ÏÂÚ¤ÓÁη-ƒfi˙ÂÓÌÔÚÁÎ -∑- (ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ¡ÔÚ‚ËÁ›·˜) NOVASPORTS 2 16.00 √ÏÏ·Ó‰›·-πÙ·Ï›· -∑(°Ô˘fiÚÏÓÙ §ÈÁÎ ‚fiÏÂ˚) NOVASPORTS 3 12.00 ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ ™ÈÚÎÔ˘› ¡¿ÍÔ˘, ËÌÈÙÂÏÈÎÔ› ·Ó‰ÚÒÓÁ˘Ó·ÈÎÒÓ -∑- (ÌÈÙ˜ ‚fiÏÂ˚) 16.00 ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ ¶ÚˆÙ¿ıÏËÌ· £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ -∑- (ÌÈÙ˜ ‚fiÏÂ˚) NOVASPORTS 4 17.30 ¶Ôψӛ·-μÚ·˙ÈÏ›· -∑(°Ô˘fiÚÏÓÙ §ÈÁÎ ‚fiÏÂ˚) NOVASPORTS 7 15.40 ∂ÏÏËÓÈΤ˜ πÔ‰ÚƠ̂˜ -∑-

ƒ∏°∞™

¡¤Ô˜ Ù¯ÓÈÎfi˜ Ô Ã·Ù˙Ë΢ÚȷΛ‰Ë˜ √ ¡›ÎÔ˜ ÷Ù˙Ë΢ÚȷΛ‰Ë˜ ı· Â›Ó·È Ô Ó¤Ô˜ ÚÔÔÓËÙ‹˜ ÙÔ˘ ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘. √ ¤ÌÂÈÚÔ˜ Ù¯ÓÈÎfi˜ Û˘Ó·ÓÙ‹ıËΠ̠ÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ ÙÔ˘ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ˘ Î·È Û˘ÌÊÒÓËÛ ӷ ·Ó·Ï¿‚ÂÈ ÙËÓ ÔÌ¿‰· Î·È Û˘Á¯ÚfiÓˆ˜ ÙÔ ‰‡ÛÎÔÏÔ ¤ÚÁÔ Ó· ÙËÓ ·Ó‚¿ÛÂÈ Í·Ó¿ ÛÙË ¢’ ∂ıÓÈ΋. ∏ ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ Î. ∞ÏÂ͛Ԣ ›¯Â Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ Ì ٤ÛÛÂÚȘ ÚÔÔÓËÙ¤˜, ÁÈ· Ó· ηٷϋÍÂÈ ÙÂÏÈο ÛÙÔÓ ∞Á¯È·Ï›ÙË ÚÔÔÓËÙ‹. √ ¡›ÎÔ˜ ÷Ù˙Ë΢ÚȷΛ‰Ë˜ ¤¯ÂÈ ‰Ô˘Ï¤„ÂÈ Û ·ÚÎÂÙ¤˜ ÔÌ¿‰Â˜ ÙfiÛÔ ÂÓÙfi˜, fiÛÔ Î·È ÂÎÙfi˜ ª·ÁÓËÛ›·˜. ∞ÛÊ·ÏÒ˜ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ‹ ÙÔ˘ ÂÈÙ˘¯›· ‹Ù·Ó Ë ¿ÓÔ‰Ô˜ Ù˘ ¡›Î˘ ÛÙË μ’ ∂ıÓÈ΋ ÙÔ 2004, ÂÓÒ ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ ¤¯ÂÈ ‰Ô˘Ï¤„ÂÈ ÛÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi μfiÏÔ˘, ÙÔÓ £ËÛ¤· Î·È ÙÔÓ ¶‡Ú·ÛÔ. ΔËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË ÛÂ˙fiÓ Û˘Ó¤‰ÂÛ ÙÔ fiÓÔÌ¿ ÙÔ˘ Î·È Ì ÙËÓ ¿ÓÔ‰Ô ÙˆÓ ΔÚÈÎ¿ÏˆÓ ÛÙË °’ ∂ıÓÈ΋, ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·˜ ÙËÓ Ù¯ÓÈ΋ ËÁÂÛ›· ÙˆÓ “΢·Ó¤Ú˘ıÚˆÓ” ÚÔ˜ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜. ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙȘ ÌÂÙ·ÁÚ·ÊÈΤ˜ ÎÈÓ‹ÛÂȘ Ô˘ ı· Á›ÓÔ˘Ó ÂÓ fi„ÂÈ Ù˘ Ó¤·˜ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ ÂÚÈfi‰Ô˘, ÙÔ Û›ÁÔ˘ÚÔ Â›Ó·È fiÙÈ Ë ÔÌ¿‰· ı· ÂÓÈÛ¯˘ı› ÛÙȘ ı¤ÛÂȘ ÂΛӘ fiÔ˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÎÂÓ¿, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ‰È·‰Ú·Ì·Ù›ÛÂÈ ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ÚfiÏÔ ÛÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Ù˘ ∞’ ∂¶™£, ηıÒ˜ ·ÔÎÏÂÈÛÙÈÎfi˜ ÛÙfi¯Ô˜ ı· Â›Ó·È Ë ¿ÓÔ‰Ô˜.


44

KÀƒπ∞∫∏ 28 I√À¡π√À 2009

™À¡√ª√™¶√¡¢πø¡

∏¶∞-μÚ·˙ÈÏ›· ·fi„ ÛÙÔÓ ÙÂÏÈÎfi √§√∫§∏ƒø¡∂Δ∞π Û‹ÌÂÚ· ÙÔ ∫‡ÂÏÏÔ ™˘ÓÔÌÔÛÔÓ‰ÈÒÓ ÛÙË ¡. ∞ÊÚÈ΋. ™‹ÌÂÚ· ÛÙȘ 21.30 μÚ·˙ÈÏ›· Î·È ∏¶∞ ı· ·Ó·ÌÂÙÚËıÔ‡Ó ÛÙÔÓ ÙÂÏÈÎfi Ù˘ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛ˘, ÂÓÒ ÓˆÚ›ÙÂÚ· (16.00) πÛ·Ó›· Î·È ¡. ∞ÊÚÈ΋ ı· ·ÁˆÓÈÛÙÔ‡Ó ÛÙÔÓ ÌÈÎÚfi ÙÂÏÈÎfi. ∫·È ÔÈ ‰‡Ô ·ÁÒÓ˜ ı· ÌÂÙ·‰ÔıÔ‡Ó Û ˙ˆÓÙ·Ó‹ ÌÂÙ¿‰ÔÛË ·fi ÙË ¡∂Δ. ŒÛÙˆ Î·È ‰‡ÛÎÔÏ·, Ë μÚ·˙ÈÏ›· ηٿÊÂÚ ӷ ÌËÓ ¿ıÂÈ Ù· ›‰È· Ì ÙËÓ πÛ·Ó›· Î·È Ó· ÌËÓ ¤ÛÂÈ ı‡Ì· ¤ÎÏË͢ ÛÙ· ËÌÈÙÂÏÈο ÙÔ˘ ∫˘¤ÏÏÔ˘ ™˘ÓÔÌÔÛÔÓ‰ÈÒÓ. ÿÚË ÛÙÔ ÁÎÔÏ ÙÔ˘ ¡Ù¿ÓÈ Õς˜ ÛÙÔ 88’ Ë “ÛÂÏÂÛ¿Ô” ‹Ú ÙË Ó›ÎË-ÚfiÎÚÈÛË, Û ¿ÏÏÔÓ ¤Ó·Ó ÙÂÏÈÎfi, fiÔ˘ Û‹ÌÂÚ· ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙȘ ∏¶∞ ı· ‰ÈÂΉÈ΋ÛÂÈ ÙÔÓ Ù›ÙÏÔ, ÙÔÓ ÔÔ›Ô ˘ÂÚ·Û›˙ÂÙ·È... √ ∑ÈÏÌ¤ÚÙÔ ™›Ï‚·, ÂÎ ÙˆÓ ÎÔÚ˘Ê·›ˆÓ Ù˘ μÚ·˙ÈÏ›·˜ (ηÈ) ÛÙÔ Ì·Ù˜ Ì ÙÔ˘˜ ‰ÈÔÚÁ·ÓˆÙ¤˜, Ì›ÏËÛ ÁÈ· ÙËÓ 200Ë Ó›ÎË Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÙÔ˘ ÛÙȘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÛÂȘ Ù˘ FIFA, ÙËÓ ÚfiÎÚÈÛË ÛÙÔÓ ÙÂÏÈÎfi, ·ÏÏ¿ Î·È ÙË ÛËÌ·Û›· ÙÔ˘ Ù›ÙÏÔ˘ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ¶ÚˆÙ·ıÏËÙ¤˜ Ù˘ ¡fiÙÈ·˜ ∞ÌÂÚÈ΋˜, ¤Ó·Ó ¯ÚfiÓÔ ÚÈÓ ÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ Ú·ÓÙ‚ԇ, Í·Ó¿ ÛÙË ¡fiÙÈ· ∞ÊÚÈ΋, ÛÙÔ ªÔ˘ÓÙÈ¿Ï. “ΔÔ Ó· ›̷ÛÙ ÛÙÔÓ ÙÂÏÈÎfi ÁÈ· ¿ÏÏË ÌÈ· ÊÔÚ¿ ¤ÂÈÙ· ·fi ¤Ó· ‰‡ÛÎÔÏÔ Ì·Ù˜ ‹Ù·Ó Ôχ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÁÈ· Ì·˜. ŸÏÔ ·˘Ùfi ÙÔ ÙÔ˘ÚÓÔ˘¿ Â›Ó·È Ôχ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÁÈ· Ì·˜, ¤Ó·Ó ¯ÚfiÓÔ ÚÈÓ ÙÔ ªÔ˘ÓÙÈ¿Ï ÂÂȉ‹ ¤¯Ô˘Ì ‰ÒÛÂÈ Î¿ÔÈ· ÛËÌ·ÓÙÈο ·È¯Ó›‰È·, fiÔ˘ ¤¯Ô˘Ì ‰ÒÛÂÈ ÙÔ 100%” , ›Â Ô ¿ÛÔ˜ ÙÔ˘ ¶·Ó·ıËÓ·˚ÎÔ‡, Ô ÔÔ›Ô˜ ÛËÌ›ˆÛ fiÙÈ “¤¯Ô˘Ì οÓÂÈ ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ ‰Ô˘ÏÂÈ¿ Î·È ÂÏ›˙ˆ Ó· ÙÂÏÂÈÒÛÔ˘Ì ȉ·ÓÈο ÙÔ ÙÔ˘ÚÓÔ˘¿ ÙËÓ ∫˘Úȷ΋” . ¶ÔÈ· Â›Ó·È Ù· Û˘ÛÙ·ÙÈο fï˜ ÁÈ· ÙÔÓ ÙÂÏÈÎfi, ¤ÛÙˆ ÎÈ ·Ó Ë μÚ·˙ÈÏ›· Â›Ó·È ÙÔ ·fiÏ˘ÙÔ Ê·‚ÔÚ› ÎfiÓÙÚ· ÛÙȘ ∏¶∞; √ ·Ú¯ËÁfi˜ Ù˘ “ÛÂÏÂÛ¿Ô” ·¿ÓÙËÛ fiÙÈ “‰ÂÓ ÌÔÚ›˜ Ó· ÛÎÔÚ¿ÚÂȘ Û˘Ó¤¯ÂÈ·. ¶Ú¤ÂÈ Ó· ‰Â›ÍÂȘ ‰‡Ó·ÌË, ˘ÔÌÔÓ‹ Î·È Ú¤ÂÈ Ó· ·Ú·Ì›ÓÂȘ Û˘ÁÎÂÓÙڈ̤ÓÔ˜. ¢ÂÓ ÌÔÚ›˜ Ó· ÓÈο˜ Û˘Ó¤¯ÂÈ· ‡ÎÔÏ·” . ∏ ÈÛÙÔÚ›· ·ÎÏÔ˘˜ οÓÂÈ Î·È Â·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÙ·È, ·ÊÔ‡ Ë ∂ıÓÈ΋ ÔÌ¿‰· ÙˆÓ ∏¶∞ ÓÈÎÒÓÙ·˜ ÙËÓ ÚˆÙ·ıÏ‹ÙÚÈ· ∂˘ÚÒ˘ πÛ·Ó›·˜ ÛÙ· ËÌÈÙÂÏÈο ÙÔ˘ 8Ô˘ ∫˘¤ÏÏÔ˘ ™˘ÓÔÌÔÛÔÓ‰ÈÒÓ, ¯¿ÚÈÛ ̛· Ó¤· ¤ÎÏËÍË ÛÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· ÙÔ˘ ·ÁÎÔÛÌ›Ô˘ Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘, 59 ¯ÚfiÓÈ· ÌÂÙ¿ ·fi ¤Ó· ·Ó¿ÏÔÁÔ Â›Ù¢ÁÌ·. √È ∞ÌÂÚÈηÓÔ› ›¯·Ó ·ÓËÁ˘Ú›ÛÂÈ Ì›· ·Ó¤ÏÈÛÙË Ó›ÎË ÛÙÔ ¶·ÁÎfiÛÌÈÔ ∫‡ÂÏÏÔ ÙÔ˘ 1950 ÛÙË μÚ·˙ÈÏ›·, fiÙ·Ó Î¤Ú‰ÈÛ·Ó Ì 1-0 ÙËÓ ·Ó›Û¯˘ÚË ÙfiÙ ∞ÁÁÏ›· ÛÙË Ê¿ÛË ÙˆÓ Ơ̂ψÓ. ΔȘ ‰‡Ô ÌÂÁ¿Ï˜ ӛΘ Âȯ›ÚËÛ Ӓ ·ÍÈÔÏÔÁ‹ÛÂÈ Ô ∞ÌÂÚÈηÓfi˜ ÁÎÔÏΛÂÚ ΔÈÌ Ã¿Ô˘·ÚÓÙ: “∂ÁÒ Î·È ÔÈ Û˘Ì·›ÎÙ˜ ÌÔ˘ ͤÚÔ˘Ì ÁÈ· ÙË ÌÂÁ¿ÏË Ó›ÎË Â› Ù˘ ∞ÁÁÏ›·˜ ÙÔ 1950. ∏ Ó¤· Ó›ÎË ÂÈÙ‡¯ıËΠÛÙÔÓ ËÌÈÙÂÏÈÎfi Ì›·˜ ÛËÌ·ÓÙÈ΋˜ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛ˘ Ù˘ ºπº∞, fiˆ˜ Â›Ó·È ÙÔ ∫‡ÂÏÏÔ ™˘ÓÔÌÔÛÔÓ‰ÈÒÓ, Î·È ÙËÓ ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛ·Ó ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ¿ÓıÚˆÔÈ Û’ ÔÏfiÎÏËÚÔ ÙÔÓ Ï·Ó‹ÙË. °È’ ·˘Ùfi, ı· Ú¤ÂÈ Ó· ηٷÁÚ·Ê› ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙȘ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˜ ÂÎÏ‹ÍÂȘ ÛÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· ÙÔ˘ ·ÁÎÔÛÌ›Ô˘ Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘. °È· Ó· Â›Ì·È ÂÈÏÈÎÚÈÓ‹˜ ηӤӷ˜ Ì·˜ ‰ÂÓ Ê·ÓÙ·˙fiÙ·Ó fiÙÈ ı· ηٷʤÚÓ·Ì οÙÈ Ù¤ÙÔÈÔ. ∞ÎfiÌË ÎÈ ÂÌ›˜ ÔÈ ›‰ÈÔÈ... ͇ÓÔ˘Ì ٷ ÎÂÊ¿ÏÈ· Ì·˜ ÁÈ· Ó· Û˘ÓÂȉËÙÔÔÈ‹ÛÔ˘Ì ÙÔ Î·ÙfiÚıˆÌ¿ Ì·˜. ΔÂÏÈο, ÙÔ Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ Â›Ó·È ÂÚ›ÂÚÁÔ ·È¯Ó›‰È. ™ÙÔÓ ÙÂÏÈÎfi ı· Ù· ‰ÒÛÔ˘Ì fiÏ· ÁÈ· ÙÔ ÙÚfi·ÈÔ” . √ ™Ô˘Ë‰fi˜ ª¿ÚÙ·Ó Ã¿ÓÛÔÓ ı· Â›Ó·È Ô ‰È·ÈÙËÙ‹˜ ÙÔ˘ ÙÂÏÈÎÔ‡ ÙÔ˘ ∫˘¤ÏÏÔ˘ ™˘ÓÔÌÔÛÔÓ‰ÈÒÓ. ∞˘Ùfi ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛÂ Ë FIFA, ÂÓÒ ·Ó·ÎÔÈÓÒıËÎÂ Î·È Ô ‰È·ÈÙËÙ‹˜ ÙÔ˘ “ÌÈÎÚÔ‡ ÙÂÏÈÎÔ‡” ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙËÓ πÛ·Ó›· Î·È ÙËÓ “ÔÈÎÔ‰¤ÛÔÈÓ·” Ù˘ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛ˘, Ô˘ ı· Â›Ó·È Ô ∞˘ÛÙÚ·Ïfi˜ ª¿ıÈÔ˘ ªÚÈ˙.

ª∂ ∂¶πΔÀÃπ∞ √§√∫§∏ƒø£∏∫∂ Δ√ 13√ ∫∞§√∫∞πƒπ¡√ Δ√Àƒ¡√À∞ Δø¡ À¶√¢√ªø¡

°ÈÔÚÙ‹ ÙÔ˘ Ì¿ÛÎÂÙ ÛÙÔÓ °™ μfiÏÔ˘

ª

 Ôχ ÌÂÁ¿ÏË ÂÈÙ˘¯›· ÔÏÔÎÏËÚÒıËΠÙÔ 13Ô ∫·ÏÔηÈÚÈÓfi ÂÛˆÙÂÚÈÎfi ÙÔ˘ÚÓÔ˘¿ Ì¿ÛÎÂÙ ÙˆÓ ˘Ô‰ÔÌÒÓ ÙÔ˘ °.™. μfiÏÔ˘ Ì ÙÔ ÔÔ›Ô fiÏÔÈ ÔÈ ·ıÏËÙ¤˜ ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ ·Ô¯·ÈÚ¤ÙÈÛ·Ó ÙËÓ ÊÂÙÈÓ‹ ¯ÚÔÓÈ¿ ‰›ÓÔÓÙ·˜ Ú·ÓÙ‚ԇ ÁÈ· ÙÔÓ ™Â٤̂ÚË. ΔÔ ÙÔ˘ÚÓÔ˘¿ Ô˘ ¤Ï·‚ ¯ÒÚ· ÛÙȘ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ ·fi Ù· Ù¤ÏË ÙÔ˘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ˘ Ì‹Ó· ‹Ú·Ó ̤ÚÔ˜ 180 ÌÈÎÚÔ› ηϷıÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ ÂÓÒ ÚÔÔÓËÙ¤˜ ·˘ÙÒÓ ‹Ù·Ó ÔÈ ·›ÎÙ˜ ÙÔ˘ ·È‰ÈÎÔ‡ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜. √È ÌÈÎÚÔ› ·ıÏËÙ¤˜ ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ ¯ˆÚÈṲ̂ÓÔÈ Û ‰Ò‰Âη ÔÌ¿‰Â˜, Ù· ÔÓfiÌ·Ù· ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ Â›Ó·È ·Ṳ́ӷ ·fi ÙÔÓ Í¯ˆÚÈÛÙfi ÎfiÛÌÔ ÙÔ˘ ¡μ∞, ¤‰ˆÛ·Ó ÔÏÏ¿ ·È¯Ó›‰È· Î·È Ë ÙÂÏÈ΋ ‚·ıÌÔÏÔÁ›· ‰È·ÌÔÚÊÒıËΠˆ˜ ÂÍ‹˜: 1Ë ı¤ÛË Rockets, 2Ë ı¤ÛË Celtics, 3Ë Nuggets, 4Ë ı¤ÛË Magic, 5Ë ı¤ÛË Lakers, 6Ë £¤ÛË Spurs, 7Ë ı¤ÛË Hawks, 8Ë ı¤ÛË Bulls, 9Ë ı¤ÛË Pistons, 10Ë ı¤ÛË Jazz, 11Ë ı¤ÛË Cavaliers, 12Ë ı¤ÛË Maverics. Δ· ·È¯Ó›‰È· ·ÚÔ˘Û›·Û·Ó ÌÂÁ¿ÏÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÂÓÒ ·Í›˙ÂÈ Ó· ÛËÌÂȈı› ˆ˜ Ô ÙÂÏÈÎfi˜ ‹Ù·Ó ‰Ú·Ì·ÙÈÎfi˜ Ì ÙȘ ‰˘Ô ÊÈÓ·Ï›ÛÙ Boston Celtics Î·È Houston Rockets Ó· ÂÓ·ÏÏ¿ÛÛÔÓÙ·È Û˘Ó¯Ҙ ÛÙÔ ÛÎÔÚ. ¡È΋ÙÚÈ· ·Ó·‰Â›¯ıËΠÙÂÏÈο Ë ÔÌ¿‰· ÙˆÓ Rockets ÌÂÙ¿ ·fi ‰˘Ô ·Ú·Ù¿ÛÂȘ Î·È Ì¤Û· Û ÔÏÏ‹ ¤ÓÙ·ÛË, ÂÓıÔ˘ÛÈ·ÛÌfi Î·È ·ÈÛÈÔ‰ÔÍ›· ηıÒ˜ ÔÈ Ó·ÚÔ› ˘ÂÚ¤‚·Ï·Ó ·˘Ùfi, ‰›ÓÔÓÙ·˜ ÙËÓ ‰È΋ ÙÔ˘˜ Ì¿¯Ë ̤۷ ¿ÓÙ· ÛÙ· Ï·›ÛÈ· ÙÔ˘ ¢ ·ÁˆÓ›˙ÂÛı·È Î·È Ù˘ ¢ÁÂÓÔ‡˜ ¿ÌÈÏÏ·˜. ŸÏ˜ ·˘Ù¤˜ ÔÈ ˆÚ·›Â˜ ÛÙÈÁ̤˜ Ô˘ ‰È·‰Ú·Ì·Ù›ÛÙËÎ·Ó ÛÙÔ ÊÂÙÈÓfi ÂÛˆÙÂÚÈÎfi ÙÔ˘ÚÓÔ˘¿ ÙÔ˘ °.™. μfiÏÔ˘ ¤Ï·‚·Ó ¯ÒÚ· ÛÙȘ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ ‰›ÓÔÓÙ·˜ ¤ÙÛÈ ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· ÙfiÛÔ ÛÙÔ˘˜ ÌÈÎÚÔ‡˜ ·ıÏËÙ¤˜ Ó· ηٷÎχ˙Ô˘Ó ÛÙËÓ Î˘ÚÈÔÏÂÍ›· ηıËÌÂÚÈÓ¿ ÙȘ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘. ΔÔ ›‰ÈÔ ÌÂÁ¿ÏË ‹Ù·Ó Î·È Ë ·ÚÔ˘Û›· ÙˆÓ

ÁÔÓ¤ˆÓ, Û˘ÁÁÂÓÒÓ Î·È Ê›ÏˆÓ ˙ÒÓÙ·˜ Î·È ·˘ÙÔ› Ú·ÁÌ·ÙÈο ÙÔ˘˜ ·ÁÒÓ˜ ·fi ÙÔÓ ·ÏÌfi Ô˘ ¤‰ÈÓ·Ó ÔÈ ¯·ÚÔ‡ÌÂÓ˜ ʈӤ˜ ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ. ŒÙÛÈ ÔÈ ÌÈÎÚÔ› ·ıÏËÙ¤˜ ˘Ô‰¤¯ıËÎ·Ó ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ, Ì ÙÔ ¿ıÏËÌ· Ô˘ ·Á·Ô‡Ó, Ù· ¯¿ÚËÎ·Ó ‰ÂfiÓÙˆ˜ , ‰È·ÛΤ‰·Û·Ó Î·È ¤‰ˆÛ·Ó Ú·ÓÙ‚ԇ ·ÏÏ¿ Î·È ˘fiÛ¯ÂÛË Ì ÙÔ˘˜ ÚÔÔÓËÙ¤˜ ÙÔ˘˜ ÙÔÓ ÂÚ¯fiÌÂÓÔ ™Â٤̂ÚË Ó· Û˘Ó¯›ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ ·ÎfiÌË ÈÔ ‰˘Ó·Ù¿ Î·È ˙ˆÓÙ·Ó¿. ∂›Û˘ ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ͯ¿ÛÔ˘Ì ÙÔ˘˜ ÚÔÔÓËÙ¤˜ ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ (∫·Ì·Î¿˜ ∞ÔÛÙfiÏ˘, ∫·Ô˘ÚÓÈÒÙ˘ ªÈ¯¿Ï˘, ∫·Ú·Ì·ÓÒÏ˘ ∞ÔÛÙfiÏ˘ Î·È ª¤Ù·˜ ™ˆÙ‹Ú˘) Ô˘ ¤‰ˆÛ·Ó ÙÔÓ ‰ÈÎfi ÙÔ˘˜ ·ÁÒÓ· ÙfiÛÔ fiÏË ÙËÓ ¯ÚÔÓÈ¿ ÚÔÂÙÔÈÌ¿˙ÔÓÙ·˜ Ù· ÌÈÎÚ¿ ·È‰È¿, ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô Ì‹Ó· Ô˘ ηıËÌÂÚÈÓ¿ ÚÔÂÙԛ̷˙·Ó Î·È ÔÚÁ¿ÓˆÓ·Ó ÙÔ ÙÔ˘ÚÓÔ˘¿. Δ·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ›¯·Ó Î·È ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÂͤÏÈÍË ÙˆÓ Ó·ÚÒÓ ·ıÏËÙÒÓ Î·È Ó· ηٷϿ‚Ô˘Ó ÁÈ· ¿ÏÏË ÌÈ· ÊÔÚ¿ ˆ˜ ÔÈ ÎfiÔÈ ÙÔ˘˜ ÌfiÓÔ ¯·Ì¤ÓÔÈ ‰ÂÓ ¿ÓÂ, ·ÊÔ‡ Ù· ÌËӇ̷ٷ ‹Ù·Ó ¿ÎÚˆ˜ ÂÓı·ÚÚ˘ÓÙÈο Î·È ·ÈÛÈfi‰ÔÍ·.. °È· fiÏÔ˘˜, ÏÔÈfiÓ, ·˘ÙÔ‡˜ ÙÔ˘˜ ·ıÏËÙ¤˜ Ë ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ ÎÈÓ‹ıËΠ‰Ú·ÛÙ‹ÚÈ· Î·È ÂÈʇϷÍ ÌÈ· ¤ÎÏËÍË, ÎÚ·ÙÒÓÙ·˜ ÙËÓ ÁÈ· ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ̤Ú˜ ÙÔ˘ ÙÔ˘ÚÓÔ˘¿ Î·È ·˘Ù‹ ‰ÂÓ Â›Ó·È ¿ÏÏË ·fi ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘ Úˆ-

ÎÙÂÏÂÛÙ‹˜, ¤ÍÔ‰Ô˜ ÌÔÚ: “∂ÎÙÂÏÂÛÙ‹˜” Â›Ó·È Ô ·›ÎÙ˘ Ô˘ ¤¯ÂÈ ·ÁÔÚ¿ÛÂÈ ÚÒÙÔ˜ ÙÔ ¯ÚÒÌ· Ô˘ Â›Ó·È ·ÙÔ‡ ‹ Ô˘ ÚÒÙÔ˜ ¤¯ÂÈ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ¯ˆÚ›˜ ·ÙÔ‡ (·Ó ÙÔ ÙÂÏÈÎfi Û˘Ì‚fiÏ·ÈÔ Â›Ó·È ¯ˆÚ›˜ ·ÙÔ‡). ∞˘Ùfi˜ Ô˘ ÚˆÙÔ·›˙ÂÈ ÙËÓ ÚÒÙË Ï‚¤ Â›Ó·È Ô ·›ÎÙ˘ ·ÚÈÛÙÂÚ¿ ÙÔ˘ ÂÎÙÂÏÂÛÙ‹ Î·È ·Ú¯›˙ÂÈ ÙÔ ·È¯Ó›‰È Ì ÙËÓ “¤ÍÔ‰Ô” ÂÓfi˜ ʇÏÏÔ˘ ·ÓÔÈÎÙfi Â¿Óˆ ÛÙÔ ÙÚ·¤˙È. √ “ÌÔÚ” Â›Ó·È Ô Û˘Ì·›ÎÙ˘ ÙÔ˘ ÂÎÙÂÏÂÛÙ‹. ªÂÙ¿ ÙËÓ ¤ÍÔ‰Ô, Ô ÌÔÚ ÙÔÔıÂÙ› fiÏ· Ù· ʇÏÏ· ÙÔ˘ ·ÓÔÈÎÙ¿ Â¿Óˆ ÛÙÔ ÙÚ·¤˙È, Î·È Ô ÂÎÙÂÏÂÛÙ‹˜ ·›˙ÂÈ Ù· ʇÏÏ· ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ·È¯ÓȉÈÔ‡ Î·È ÁÈ· Ù· ‰‡Ô “¯¤ÚÈ·” .

■ Δ∞ ¡∂∞ Δ√À

Ù·ıÏËÙ‹, ηϷıÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ‹ Ù˘ ∂ıÓÈ΋˜ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ Î·È ÙÔ˘ ¶·Ó·ıËÓ·ÈÎÔ‡ ∫ÒÛÙ· ΔÛ·ÚÙÛ·Ú‹, ÙÔÓ ÔÔ›Ô ÔÈ ÌÈÎÚÔ› ·ıÏËÙ¤˜ ›‰·Ó Î·È ÁÓÒÚÈÛ·Ó ·fi ÎÔÓÙ¿ ÙËÓ ¶¤ÌÙË 18/6. ΔÔÓ ˘Ô‰¤¯ıËÎ·Ó ÙfiÛÔ ÔÈ ›‰ÈÔÈ ·ÏÏ¿ Î·È ÔÈ ÁÔÓ›˜ Î·È ÔÈ ÙÔÈÎÔ› ÊÔÚ›˜ Î·È ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ Û ıÂÚÌfi Îϛ̷ Î·È Ì ÌÂÁ¿ÏÔ ÂÓıÔ˘ÛÈ·ÛÌfi ÂÓÒ ‰ÂÓ ÛÙ·Ì¿ÙËÛ·Ó ÏÂÙfi ÔÈ ·Ó·ÌÓËÛÙÈΤ˜ ʈÙÔÁڷʛ˜ Ì ÙÔ Â›‰ˆÏÔ ÙÔ˘˜, ÙÔÓ ŒÏÏËÓ· ÚˆÙ·ıÏËÙ‹ ∂˘ÚÒ˘. ŒÙÛÈ ÔÈ ÏÈÏÈÔ‡ÙÂÈÔÈ ·ıÏËÙ¤˜ ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ ‰È·ÌfiÚÊˆÛ·Ó ÌÈ· ÈÔ ÛÊ·ÈÚÈ΋ ¿Ô„Ë ÁÈ· ÙÔ ¿ıÏËÌ· Ô˘ ·Á·Ô‡Ó Î·È Ô˘ ˘ËÚÂÙÔ‡Ó Ù· ÂÊÙ¿ ¯ÚfiÓÈ· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙˆÓ ˘Ô‰ÔÌÒÓ.

Δ· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Î·È ÔÈ Û˘Óı¤ÛÂȘ ÙˆÓ ÔÌ¿‰ˆÓ Δ· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ÙˆÓ ·ÁÒÓˆÓ ÙËÓ Â‚‰ÔÌ¿‰· Ô˘ Ì·˜ ¤Ú·Û ¤¯Ô˘Ó ˆ˜ ÂÍ‹˜: ¢·›‰·ÏÔ˜-∏Ú·ÎÏ‹˜ 36-30, ÿηÚÔ˜-£ËÛ¤·˜ 26-37, ∫¤ÓÙ·˘ÚÔ˜-πˆÏÎfi˜ 24-38, ¢·›‰·ÏÔ˜-¶·Á·ÛËÙÈÎfi˜ 28-27, ∏Ú·ÎÏ‹˜-¶·Á·ÛËÙÈÎfi˜ 4135, ÿηÚÔ˜-πˆÏÎfi˜ 32-28, ÿηÚÔ˜-∫¤ÓÙ·˘ÚÔ˜ 27-18, £ËÛ¤·˜-πˆÏÎfi˜ 35-32, £ËÛ¤·˜-∫¤ÓÙ·˘ÚÔ˜ 38-50. ∏ ‚·ıÌÔÏÔÁ›· ‰È·ÌÔÚÊÒıËΠˆ˜ ÂÍ‹˜: ∞’ ŸÌÈÏÔ˜: ¢·›‰·ÏÔ˜ 4‚., ∏Ú·ÎÏ‹˜ 3‚., ¶·Á·ÛËÙÈÎfi˜ 2‚. μ’ ŸÌÈÏÔ˜: £ËÛ¤·˜ 6‚., ÿηÚÔ˜ 5‚., πˆÏÎfi˜ 4‚., ∫¤ÓÙ·˘ÚÔ˜ 3‚. Δ· ˙¢Á¿ÚÈ· ÙˆÓ ËÌÈÙÂÏÈÎÒÓ ‹Ù·Ó: ¢·›‰·ÏÔ˜- ÿηÚÔ˜ ηÈ

ª¶ƒπΔ∑ ™Δ∏ ª∞°¡∏™π∞

¶Ò˜ ·›˙ÂÙ·È ÙÔ ªÚÈÙ˙ ÙÂÏÈÎfi Û˘Ì‚fiÏ·ÈÔ. √ ·ÚÈıÌfi˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙÔÓ ·ÚÈıÌfi Ï‚¤ ¿Óˆ ·fi ÙȘ ¤ÍÈ, Ô˘ ÙÔ ˙‡ÁÔ˜ Â›Ó·È Úfiı˘ÌÔ Ó· ‰ÂÛÌ¢Ù› fiÙÈ ı· ÎÂÚ‰›ÛÂÈ (fiϘ ÔÈ Ï‚¤ Ì›·˜ ‰È·ÓÔÌ‹˜ ›ӷÈ, ‚¤‚·È·, ‰ÂηÙÚ›˜). ∞ÁÔÚ¿ 1 Â›Ó·È ÌÈ· ˘Ô¯Ú¤ˆÛË Ó· ÎÂÚ‰ÈıÔ‡Ó 6 + 1 = 7 Ï‚¤, Î·È ÌÈ· ÚfiÙ·ÛË Ó· Á›ÓÔ˘Ó ÔÈ ›Î˜ ÙÔ ¯ÚÒÌ· ÙˆÓ ·ÙÔ‡.

∞ÍÈÔÏfiÁËÛË ¯ÂÚÈÒÓ

∏ ·ÁÔÚ¿ ™ÎÂÊÙ›Ù ÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ˆ˜ ¢¯¿ÚÈÛÙË Û˘ÓÔÌÈÏ›· ÌÂٷ͇ ÙˆÓ Ê›ÏˆÓ. ªÈ· ·ÁÔÚ¿ Â›Ó·È ¤Ó·˜ ·ÚÈıÌfi˜, Ô˘ Û˘Ó‰˘¿˙ÂÙ·È Ì ÌÈ· ϤÍË. ∏ ϤÍË ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È

∏Ú·ÎÏ‹˜-£ËÛ¤·˜, ÂÓÒ ÁÈ· ÙËÓ 5Ë-6Ë ı¤ÛË ·ÁˆÓ›ÛÙËÎ·Ó πˆÏÎfi˜-¶·Á·ÛËÙÈÎfi˜. √È 120 ÌÈÎÚÔ› ·ıÏËÙ¤˜ ÂÎÙfi˜ ÙˆÓ ·Ú·¿Óˆ ·ÁÒÓˆÓ ‹Ú·Ó ̤ÚÔ˜ Î·È Û ‰È·ÁˆÓÈÛÙÈο ·È¯Ó›‰È· ÙÚÈÒÓ fiÓÙˆÓ Î·È “η˘ÙÒÓ” ÛÔ˘Ù. ™Ù· ÙÂÏÈο Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó ÔÈ ÂÍ‹˜: ∫∞ÀΔ∞ ™√ÀΔ: ∫Ô˘ÎÔ˘Ù‹˜ μ., ªÔ‡¯Ô˜ £., μ¤ÓÙ˙· ¢., ºÔ˘ÚÎÈÒÙ˘ ∫., ∫·ÛÛ·‚¤Ù˘ μ., •˘Ú·‰¿Î˘ ¡. Δƒπ¶√¡Δ∞: ∫ÔÓÙÛ·Ì·Ó›‰Ë˜ ∫., ΔÛÔ‡ÙÛÔ˘Ú·˜ μ., μ·ÁÁ¤Ï˘ ∫., ¶¿ÓÙ˙ÈÔ˜ ¶., ª·ÚÔ‡Ù·˜ °., ∫Ô˘ÚÔ˘¿Î˘ π., ¶·Ú·Ï›Î˘ ¡. Δ· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ÙˆÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›ˆÓ ËÌÂÚÒÓ Ô˘ ηıfiÚÈÛ·Ó ÙËÓ ÙÂÏÈ΋ ηٿٷÍË ÙˆÓ ÔÌ¿‰ˆÓ Â›Ó·È Ù· ÂÍ‹˜ : Cavaliers-Maverics 42-34, Jazz-Pistons 37-38, HawksBulls 39-36, Spurs-Lakers 3237, Magic-Nuggets 26-31, Rockets-Celtics 49-47. ∂›Û˘ ÔÈ Û˘Óı¤ÛÂȘ ÙˆÓ ÔÌ¿‰ˆÓ ‹Ù·Ó ÔÈ Î¿ÙˆıÈ: Rockets: ÷Ù˙fiÔ˘ÏÔ˜ - ∞Ú‚·ÓÈÙ¿Î˘, ¡. ™ÙÂÚÁ›Ô˘, √. ™ÙÂÚÁ›Ô˘, ∫·Ú·Ì·ÓÒÏ˘, ∫¿ÚÌ·Ï˘, ¶·¿˜, ∞ÓÙˆÓ›Ô˘, §Ô˘ÎfiÔ˘ÏÔ˜, ∂˘·ÁÁ¤ÏÔ˘, Δ˙·ÌÙ˙‹˜, ∞Ú‚·ÓÈÙÈÁÈ¿ÓÓ˘, ª‹ÏÈÔ˜, ¶··ÁÈ¿ÓÓ˘), Celtics: N.ª·ÛÙÚ·ÊÙÛ‹˜ - ∫. ¢ÚÔÛfiÔ˘ÏÔ˜, Ã. ¢ÚÔÛfiÔ˘ÏÔ˜, ∫Ô˘Ú‰Ô˘ÎÏ¿˜, ™ÙÂÚÁÈÔ˘Ï·˜, ∞‰¿ÌÔ˜, ƒËÁ¿Î˘, °ÂˆÚÁ›Ô˘, μÂÓÂÙÛ¿ÓÔ˜, ª·ÚÌ¿Î˘, π. ª·ÛÙÚ·ÊÙÛ‹˜, ªÔ˘ÚÏfiÙÔ˜). Nuggets: ∫·ÊÂÙ˙fiÔ˘ÏÔ˜ ¶.∫·Ùۛη˜, ª. ∫·Ùۛη˜, ™.

°Ô˘ÌÂÓfiÔ˘ÏÔ˜, ∫. °Ô˘ÌÂÓfiÔ˘ÏÔ˜, ¶. ™ˆÙËÚ›Ô˘, ¡. ™ˆÙËÚ›Ô˘, ™ÙÂÊ·Ó›‰Ë˜, Δ·Ú·Û›‰Ë˜, ∫Ô˘·˜, ΔÚÈ·ÓٷʇÏÏÔ˘, °ÂˆÚÁÈ¿‰Ë˜, ¶··‰Ô‡Ï˘. Magic: ∂˘·ÁÁÂÏÈÓfi˜ - ¢.ÃfiÓÙÔ˜, ∞. ÃfiÓÙÔ˜, ¡ÈÎÔÏ·›‰Ë˜, ∫ÏËÌÂÓÙfiÔ˘ÏÔ˜, §·ÎÈÒÙ˘, πˆ¿ÓÓÔ˘, ™·ÎÂÏ·ÚfiÔ˘ÏÔ˜, ∫ˆÛÙ·ÓÙԇϷ˜, ¶·Ú·Ï›Î˘, ∫ˆÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘, ∞ÎÚÈ‚ÔÁÈ¿ÓÓ˘). Lakers: £. ∫ÔÓÙÔÁÈ¿ÓÓ˘ ™Î·Ú·Ì·Áο˜, °. ∫ÔÓÙÔÁÈ¿ÓÓ˘, ª˘ÏˆÓ¿˜, ™·Ô‡Ó˘, ™·Îο˜, ∫·Ú·Î›ÙÛÔ˜, ΔÛ·ÙÛ¿ÎÔ˜, ¡. μÔ˘ÚÔ‡ÎÔ˜, ∞. μÔ˘ÚÔ‡ÎÔ˜, ™ÂÈÙ¿Ó˘. Spurs: ∫Ô˘Ù›Ó·˜ - ∞ÈÌÔÓÈÒÙ˘, ºÈÏ›Ô˘, ªÔ˘ÁÏfi˜, °Î·ÁÈ¿ÓÓ˘, ¶Ô˘ÚÓ¿Ú·˜, ¶È‹˜, ·ÂÙfiÔ˘ÏÔ˜, ªÔ˘ÚÔÁÈ¿ÓÓ˘, §¿Ì˘, ∫·ÙÛÈÁ·Ú¿Î˘, ∞ÌÔ‡Ù˙È·˜. Hawks: ƒÔÌÊ·›·˜, ¶··ÎˆÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘, ∫Ú·‚·Ú›Ù˘, ¶·Ô˘ÙÛfiÁÏÔ˘, ™·Ì·Ú¿˜, ∫·Ï·Ù˙fiÔ˘ÏÔ˜, ·ÓÙˆÓ¿Î˘, ¡. ÎÔÓÙÔ‡Ï˘, °. ∫ÔÓÙÔ‡Ï˘, £ÂÔ‰ˆÚÔ‡‰Ë˜. Bulls: ¶ÂÙÂÈÓ¿Ú˘, ∑·¯Â›Ï·˜, ™Î·Ú›Ì·˜, ª·ÚÁ·ÚÈÙfiÔ˘ÏÔ˜, ª‹ÙÛÈ·˜, ÃÈÏ›ÙÛ˘, ∫ÈÚÌ¿˜, ∫·Ú·›ÛÎÔ˜, ∞ÎÚÈ‚ÔÁÈ¿ÓÓ˘, ™Ù·ÌÔ‡Ï˘, ∫˘ÚÈ·ÎfiÔ˘ÏÔ˜). Pistons: ¶·Ú¿ÓÔÌÔ˜, μ·ÛÙ·Ú‰‹˜, ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜, ªËÙÛÈ¿Î˘, ∫·Ú·Î·ÓÙ¤˜, ∫ˆÛÙfiÔ˘ÏÔ˜, ¡ÈÎfiÔ˘ÏÔ˜, £. ∫Ô˙·Ó›Ù˘, ∞. ∫Ô˙·Ó›Ù˘, Jazz: °Î·Ï¤ÎÔ˜, ÷Ù˙ËÓÈÎÔÏ¿Ô˘, ¢ËÌfiÔ˘ÏÔ˜, ∫Ô˘ÎÔ˘Ú¿‚·˜, °ÚËÁfiÚ˘, ™Ù·Ì¿Ù˘, ªˆ˘Û›‰Ë˜, ™Ô‡ÎÈ·˜, ¶ÂÚÛÔ˘ÊÏÈÒÙ˘, °Ô‡‰·˜, °.ª·ÚÌ¤Ú˘, ∞. ª·ÚÌ¤Ú˘, ¢. ª·ÚÌ¤Ú˘. Cavaliers: ª·Ó›Ó˘, £¿ÓÔ˜, °Ï˘ÎfiÔ˘ÏÔ˜, ¡Ù›Ó·˜, ¢ÚÔ‡ÙÛ·˜, ª. ∑·ÓÈÎfiÔ˘ÏÔ˜, ª¤ÏÏÔ˜, ™Ôω¿ÙÔ˜, ΔÛ›ÙÔÁÏÔ˘, ¢. ∑·ÓÈÎfiÔ˘ÏÔ˜. Maverics: ∫·›Û·Ú, ∞. °ÂÚ¿Û˘, °. °ÂÚ¿Û˘, §ÔÚı¤˜, ™˘Ú‚·Ó›‰Ë˜, ™Ù·˘Ú¤Ï˘, ®ÔÓÙ·, ¢Ô‡Ú·˜, ∞È‚·˙fiÁÏÔ˘, ¡Ù¿Î˘, ∫·Ï·Ê·Ù¿Î˘, ªÔ˘Ú¿ÙÔÁÏÔ˘. ™ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ·˘Ù‹ ÙÔ˘ °™ μfiÏÔ˘ ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ‹Ù·Ó Ë Û˘Ì‚ÔÏ‹ ÙÔ˘ ∞.√.¡.∞.ª ·ÏÏ¿ Î·È ÙˆÓ ¯ÔÚËÁÒÓ Coca Cola, ∞ÁÁÏÈο ∫¿ÚÌ·ÏË-™È·‚¤ÏË, ™Ù¤ÁË-∫·Ù·Û΢·ÛÙÈ΋ ∞.∂ Î·È ∂æ∞ Ô˘ ‚Ô‹ıËÛ·Ó Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ÛÙËÓ ÂÈÙ˘¯‹ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË ÙÔ˘ 13Ô˘ ηÏÔηÈÚÈÓÔ‡ ÙÔ˘ÚÓÔ˘¿.

ÛÙÔ ¯ÚÒÌ· (‹ ¯ˆÚ›˜ ·ÙÔ‡) ÛÙÔ ÔÔ›Ô Ô ·›ÎÙ˘ ÂÏ›˙ÂÈ fiÙÈ ı· ·È¯Ù› ÙÔ

√ ¿ÛÛÔ˜ = 4, Ô Ú‹Á·˜ = 3, Ë ÓÙ¿Ì· = 2, Ô ‚·Ï¤˜ = 1. ∂ÎÙfi˜ ·fi ÙÔÓ ˘ÔÏÔÁÈÛÌfi fiÓÙˆÓ ·ÍÈÔÏfiÁËÛ˘ ÁÈ· ÙȘ ˘„ËϤ˜ οÚÙ˜, ÔÈ fiÓÙÔÈ ·ÍÈÔÏfiÁËÛ˘ ˘ÔÏÔÁ›˙ÔÓÙ·È Î·È ÁÈ· ÙË ÌÔÚÊ‹ ÙÔ˘ ¯ÂÚÈÔ‡. ŒÓ· ¯ÚÒÌ· ¤ÓÙ ηÚÙÒÓ = 1,

¤Ó· ¯ÚÒÌ· ¤ÍÈ Î·ÚÙÒÓ = 2, ¤Ó· ¯ÚÒÌ· ÂÙ¿ ηÚÙÒÓ = 3 Î·È ¤Ó· ¯ÚÒÌ· ÔÎÙÒ Î·ÚÙÒÓ = 4. ªfiÏȘ ÂÎÙÈÌ‹ÛÂÙ ÙÔ ¯¤ÚÈ Û·˜, ÙÔ ÂfiÌÂÓÔ ‚‹Ì· Â›Ó·È Ó· ·ÁÔÚ¿ÛÂÙÂ, Û‡Ìʈӷ Ì ÙË ‰‡Ó·ÌË Î·È ÙË ÌÔÚÊ‹ ÙÔ˘. √È ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÈÎÔÈÓˆÓÔ‡Ó Ì·˙› Ì·˜. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ ¢Â˘Ù¤Ú·-ΔÂÙ¿ÚÙË 7-10 Ì.Ì. ÛÙÔ Δ¤ÓȘ Club ÕÓˆ μfiÏÔ˜. ΔËÏ. : 6937026107 (∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ¶··Ì·Úο΢), 6972775460 (™‡ÚÔ˜ §¿Ê˘). e-mail kospaparg@hotmail.com À‡ı˘ÓÔ˜ ÛÙ‹Ï˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ¶··Ì·Úο΢


KÀƒπ∞∫∏ 28 I√À¡π√À 2009

√‰Â‡ÂÈ ÚÔ˜ ª·ÚÙÛÂÏfiÓ· Ô ∫Â˚Ú›ÛÔÓ ¶∞π∫Δ∏™ Ù˘ ª·ÚÙÛÂÏfiÓ· ı· Á›ÓÂÈ Èı·Ófiٷٷ Ô ∫Â˚Ú›ÛÔÓ. √ Ù¯ÓÈÎfi˜ Ù˘ ¶·Ï̤ÈÚ·˜, μ·ÓÙÂÚÏ¤È §Ô˘ÍÂÌÔ‡ÚÁÎÔ, ÂȂ‚·›ˆÛ ÙȘ ‰È·Ú·ÁÌ·Ù‡ÛÂȘ ÙÔ˘ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ‹ Ì ÙÔ˘˜ ∫·Ù·Ï·ÓÔ‡˜ Î·È Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ÙfiÓÈÛ ˆ˜ ‰ÂÓ ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÈ ϤÔÓ ÙÔÓ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ‹. ª¿ÏÈÛÙ·, Ô 20¯ÚÔÓÔ˜ ‰ÂÓ ı· ·›ÍÂÈ ÎfiÓÙÚ· ÛÙËÓ ™¿ÓÙÔ˜ ÙËÓ ∫˘Úȷ΋, ηıÒ˜ ‹‰Ë ¤¯ÂÈ Ê‡ÁÂÈ ÁÈ· ÙËÓ ∫Ô˘ÚÈÙ›Ì· Î·È Â›Ó·È Ì·˙› Ì ÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ¿ ÙÔ˘. “∞ÎfiÌË Î·È ‰ÂÓ ¿ÂÈ ÂΛ, ‰ÂÓ Í·Ó··›˙ÂÈ ÁÈ· ̤ӷ” , ·Ó¤ÊÂÚ ÂÎÓ¢ÚÈṲ̂ÓÔ˜ Ô §Ô˘ÍÂÌÔ‡ÚÁÎÔ Î·È ÚfiÛıÂÛ ˆ˜ ˘¿Ú¯ÂÈ ÂȉÈÎfi˜ fiÚÔ˜ ÛÙÔ Û˘Ì‚fiÏ·Èfi Ì ÙÔÓ ÔÔ›Ô ·˘Ùfi Û¿ÂÈ Ì ÚÔÛÊÔÚ¿ 15.000.000 ¢ÚÒ. √ §Ô˘ÍÂÌÔ‡ÚÁÔ ¤Î·Ó ÙȘ ‰ËÏÒÛÂȘ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÚÔfiÓËÛË, ÛÙËÓ ÔÔ›· ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ·ÚÒÓ Ô ∫Â˚Ú›ÛÔÓ, ·ÊÔ‡ ›¯Â ‹‰Ë ʇÁÂÈ ÁÈ· ÙËÓ ∫Ô˘ÚÈÙ›Ì·. §›ÁÔ ÓˆÚ›ÙÂÚ·, Ô Ì¿Ó·Ù˙ÂÚ ÙÔ˘ 20¿¯ÚÔÓÔ˘, ª¿ÚÎÔ˜ ª·Ï·Î›·˜, ›¯Â Û˘ÓÙ¿ÓÙËÛË Ì ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ù˘ ª·ÚÙÛÂÏfiÓ· ÛÙËÓ πÛ·Ó›·, ÂÓÒ Î·È Ë ¶·Ï̤ÈÚ·˜ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ˆ˜ ‰¤¯ÙËΠÂ›ÛËÌË ÚfiÙ·ÛË. √ §Ô˘ÍÂÌÔ‡ÚÁÎÔ Û˘Ó¤¯ÈÛ ÂÍËÁÒÓÙ·˜ ÙÔÓ ÂÎÓ¢ÚÈÛÌfi ÙÔ˘: “ΔÔ ¤Ì·ı· ·fi ¤Ó·Ó Ê›ÏÔ. ∫·Ó›˜ ‰ÂÓ Ì ÂÓË̤ڈÛÂ, ‰ÂÓ ÌÔ˘ ÙËÏÂÊÒÓËÛÂ. √‡ÙÂ Î·Ó Ô ∫Â˚Ú›ÛÔÓ. ΔËÏÂÊÒÓËÛ· Î·È Ì›ÏËÛ· Ì ÙÔ˘˜ ‰ÈÎÔ‡˜ ÙÔ˘. ¢ÂÓ Ì Û‚¿ÛÙËηÓ. ΔÔÓ ÚÔÛٿل· Î·È ÙÒÚ· ‰ÂÓ Ì Û‚¿ÛÙËÎÂ. ∞ÎfiÌË Î·È ·Ó ÔÈ ‰È·Ú·ÁÌ·Ù‡ÛÂȘ ‰ÂÓ ¿Ó ηϿ, ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ı¤ÛË Â‰Ò. ∞Ó ‰ÂÓ ÙÔ Î·Ù·Ï·‚·›ÓÂÈ ‰ÂÓ Â›Ó·È ‰ÈÎfi ÌÔ˘ Úfi‚ÏËÌ·. ∂‰Ò, Ì Â̤ӷ, ‰ÂÓ Í·Ó··›˙ÂÈ” . ∂Í¿ÏÏÔ˘, Ô °È¿ÁÈ· ΔÔ˘Ú¤ ˘¤ÁÚ·„ ÙÔ Ó¤Ô Û˘Ì‚fiÏ·Èfi ÙÔ˘ Ì ÙËÓ ª·ÚÙÛÂÏfiÓ· ̤¯ÚÈ ÙÔ 2012. ∏ Ú‹ÙÚ· ÙÔ˘ ·fi 60.000.000 ·Ó¤‚ËΠÛÙ· 100.000.000 ¢ÚÒ.

μ∞§∂¡£π∞

“∫·Ì›· ÚfiÙ·ÛË ÁÈ· μ›ÁÈ·” TO Û›ÚÈ·Ï Ù˘ Èı·Ó‹˜ ÌÂٷΛÓËÛ˘ ÙÔ˘ ¡Ù·‚›ÓÙ μ›ÁÈ· ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÙÂÏÂȈÌfi. ¶ÚfiÛÊ·Ù· ‰ËÌÔÛȇ̷ٷ ·Ó¤ÊÂÚ·Ó fiÙÈ ¤ÁÈÓ ÚfiÙ·ÛË ·fi ÙËÓ ª·ÚÙÛÂÏfiÓ· ‡„Ô˘˜ 43 ÂηÙ. ¢ÚÒ ÁÈ· ÙËÓ ·fiÎÙËÛË ÙÔ˘ πÛ·ÓÔ‡ ÂÈıÂÙÈÎÔ‡, fï˜ ÂÎÚfiÛˆÔ˜ Ù˘ μ·Ï¤ÓıÈ· ‹Úı ӷ Ù· ‰È·„‡ÛÂÈ, ‰ËÏÒÓÔÓÙ·˜ ÛÙËÓ ÈÛ·ÓÈ΋ “Marca” : “£¤Ïˆ Ó· ÍÂηı·Ú›Ûˆ fiÙÈ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ì Ͽ‚ÂÈ Î·Ì›· ÚfiÙ·ÛË ÁÈ· μ›ÁÈ·, ‰ÂÓ ÌÔÚÒ Ó· ηٷϿ‚ˆ ÁÈ·Ù› οÔÈÔÈ ÂÈ̤ÓÔ˘Ó Û ·˘Ùfi. £¤ÏÔ˘Ì ÔÈ Ê‹Ì˜ Ó· ÙÂÏÂÈÒÛÔ˘Ó Î·È Ô ·›ÎÙ˘ Ó· Ì›ÓÂÈ ÁÈ· Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ì ÌÈ· ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ÔÌ¿‰·”

§π∞¡Δ∑√Àƒ∞™ ∫∞π ∞™∏ª∞∫∏™ ¶ƒøΔ∂À™∞¡ ™Δ√À™ ¶∞¡∂§§∏¡π√À™ ∞°ø¡∂™

“ÃÚ˘Ûfi” ‰›‰˘ÌÔ ÛÙËÓ ÂÓfiÚÁ·ÓË

√È §È¿ÓÙ˙Ô˘Ú·˜ (·ÚÈÛÙÂÚ¿) Î·È ∞ÛËÌ¿Î˘ Ì·˙› Ì ÙÔÓ ÚÔÔÓËÙ‹ ÙÔ˘˜

ÙÔ˘˜ ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ˘˜ ·ÁÒÓ˜ ∂ÓfiÚÁ·Ó˘ °˘ÌÓ·ÛÙÈ΋˜ °’ ηÙËÁÔÚ›·˜ (¶·›‰ˆÓ - ∫ÔÚ·Û›‰ˆÓ) Ô˘ ‰ÈÂÍ‹¯ıËÛ·Ó ÛÙÔ ÎÏÂÈÛÙfi Á˘ÌÓ·ÛÙ‹ÚÈÔ Ù˘ ∏ÏÈÔ‡ÔÏ˘ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·, ÔÈ ·ıÏËÙ¤˜ Ù˘ ∂ÓfiÚÁ·Ó˘ °˘ÌÓ·ÛÙÈ΋˜ ÙÔ˘ °˘ÌÓ·ÛÙÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ μfiÏÔ˘ Ù· ‹Á·Ó ÂÚ›ÊËÌ· ÊÙ¿ÓÔÓÙ·˜ ̤¯ÚÈ Î·È ÙËÓ ˘„ËÏfiÙÂÚË ı¤ÛË ÙÔ˘ ‚¿ıÚÔ˘.

¶ÈÔ ·Ó·Ï˘ÙÈο ÔÈ §È¿ÓÙ˙Ô˘Ú·˜ ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ Î·È ∞ÛËÌ¿Î˘ ™‡ÚÔ˜ η٤ÎÙËÛ·Ó ÙÔ ¯Ú˘Ûfi ÌÂÙ¿ÏÏÈÔ ÛÙÔ Û‡ÓıÂÙÔ ÔÌ·‰ÈÎfi. √È ›‰ÈÔÈ ·ıÏËÙ¤˜ ÚÈÓ ·fi ¤Ó· Ì‹Ó· ÂÚ›Ô˘ η٤ÎÙËÛ·Ó ÙÔ ·ÛË̤ÓÈÔ ÌÂÙ¿ÏÏÈÔ ÛÙÔ Û‡ÓıÂÙÔ ÔÌ·‰ÈÎfi ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›-

ÎË. ŒÙÛÈ ·¤‰ÂÈÍ·Ó fiÙÈ ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó ÛÔ˘‰·›Ô ٷϤÓÙÔ ‰È·ÁÚ¿ÊÔÓÙ·˜ ·ÓÔ‰È΋ ÔÚ›· ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Ù˘ ÂÓfiÚÁ·Ó˘ Á˘ÌÓ·ÛÙÈ΋˜. ∂›Û˘ ÛÙÔ˘˜ ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ˘˜ ·ÁÒÓ˜ ∂ÓfiÚÁ·Ó˘ °˘ÌÓ·ÛÙÈ΋˜ ¶·Ì·›‰ˆÓ - ¶·ÁÎÔÚ·Û›-

∏ ÔÌ¿‰· ¶·Ì·›‰ˆÓ ÙÔ˘ °™ μfiÏÔ˘

‰ˆÓ Ô˘ ‰ÈÂÍ‹¯ıËÛ·Ó ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË, ÔÈ ·Ì·›‰Â˜ Î·È ·ÁÎÔÚ·Û›‰Â˜ ÙÔ˘ °.™.μ. ΤډÈÛ·Ó ÙȘ ÂÓÙ˘ÒÛÂȘ Î·È ‰È·ÎÚ›ıËÎ·Ó Û fiÏ· Ù· fiÚÁ·Ó·. ΔËÓ ÔÌ¿‰· ÙˆÓ ·ÁÎÔÚ·Û›‰ˆÓ ÂÎÚÔÛÒËÛ·Ó ÔÈ ·ıÏ‹ÙÚȘ ∞‰·Ì¿ÎË ∞ÁÁÂÏÈ΋ (·ÛË̤ÓÈÔ ÌÂÙ¿ÏÏÈÔ ÛÙÔ Œ‰·ÊÔ˜), ∫Ô˘ÎfiÏË ∞ÁÁÂÏÈ΋ (4Ë ı¤ÛË ÛÙÔ Œ‰·ÊÔ˜ Î·È ÚÒÙË ı¤ÛË ÛÙÔ ›‰ÈÔ fiÚÁ·ÓÔ ÛÙÔ˘˜ ÚÔÎÚÈÌ·ÙÈÎÔ‡˜), ∞ÛËÌ¿ÎË ÃÚ˘ÛԇϷ, μ·˝ÙÛË ºÚ·Ù˙¤Ûη, °Ú¿ÓÙ˙· ª·Ú›·, ¶··ÁÈ¿ÓÓË ∂Ï¢ıÂÚ›·. ΔËÓ ÔÌ¿‰· ÙˆÓ ·Ì·›‰ˆÓ ·ÔÙÂÏÔ‡Û·Ó ÔÈ ·ıÏËÙ¤˜: ∫·-

Ó¤ÏÏÔ˜ ∞ÔÛÙfiÏ˘, ∫·Ô˘Ó¿˜ °È¿ÓÓ˘ (8Ô˜ ÛÙÔ ªÔÓfi˙˘ÁÔ), §ÔÚı¤˜ °ÈÒÚÁÔ˜ (8Ô˜ ÛÙÔ ¢›˙˘ÁÔ) Î·È ¶ÔϤÓ˘ ªËÓ¿˜ (4Ô˜ ÛÙÔ ÕÏÌ· Î·È 8Ô˜ ÛÙÔ Œ‰·ÊÔ˜). ¶ÚÔÔÓËÙ¤˜ ÙÔ˘ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ ∂ÓfiÚÁ·Ó˘ °˘ÌÓ·ÛÙÈ΋˜ ÙÔ˘ °˘ÌÓ·ÛÙÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ μfiÏÔ˘ ÔÈ: μ˘˙ÈÒÙ˘ ∂˘¿ÁÁÂÏÔ˜, ¶¤ÙÛÈÔ˜ °ÂÒÚÁÈÔ˜, °ÂÚ·ÎÔÔ‡ÏÔ˘ ™ÔÊ›· Î·È °Ô˘ÚÓ¿ÚË ŒÊË. ÃÔÚËÁfi˜ ÙÔ˘ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ Â›Ó·È Ô Î. ∫Ô˘ÙÚÔ‡Ì·˜, ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ Ë ‚Ô‹ıÂÈ· Â›Ó·È Ôχ ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ô˘ ηٷ‚¿ÏÏÔ˘Ó ÔÈ ÚÔÔÓËÙ¤˜ Î·È ÔÈ ·ıÏËÙ¤˜.

¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ˜ ·ÁÒÓ·˜ ·ıÏËÙÈÎÔ‡ ¯ÔÚÔ‡ ·fi ∞√¢μ Î·È ∂∞∫ ∞.√.¢.μ. Î·È ÙÔ ∂.∞.∫. ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙËÓ ŒÓˆÛË ÃÔÚÔ·ıÏËÙÈ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘, ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÔ˘Ó ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ 11 πÔ˘Ï›Ô˘, ÙÔÓ ∞’ ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ ·ÁÒÓ· ¯ÔÚÔ‡ ∂Ú·ÛÈÙ¯ÓÈÎÒÓ ∫·ÙËÁÔÚÈÒÓ, ÛÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ ÕıÏËÛ˘ Î·È ¡ÂÔÏ·›·˜ (ÚÒËÓ ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ ∞‰·ÌfiÔ˘ÏÔ˘).

√È Î·ÙËÁÔڛ˜ ı· Â›Ó·È ÔÈ ÂÍ‹˜: LATIN JUVENILE : Cha cha cha - Rumba - Jive STANDARD JUVENILE : Waltz - Tango - Quick step LATIN JUNIOR : Cha cha cha - Rumba -Jive STANDARD JUNIOR : Waltz Tango - Quick step LATIN YOUTH : Cha cha cha Samba - Rumba -Paso Doble Jive STANDARD YOUTH: Waltz Tango - Viennese Waltz - Fox Trot - Quick Step BRONZE LATIN am-am (Ì·ıËÙ‹˜ Ì ̷ıËÙ‹ ¯ÔÚÔÁڷʛ˜ American Bronze ‹ International Associate) Cha cha cha - Rumba BRONZE LATIN pro-am Î·È am-pro (Ô ¤Ó·˜ ÂÎ ÙˆÓ ‰˘Ô ‰¿ÛηÏÔ˜, ¯ÔÚÔÁڷʛ˜ American Bronze ‹ International Associate) Cha cha cha Rumba BRONZE STANDARD am-am (Ì·ıËÙ‹˜ Ì ̷ıËÙ‹ ¯ÔÚÔÁڷʛ˜ American Bronze ‹ International Associate) Waltz - Tango BRONZE STANDARD pro-am

Î·È am-pro (Ô ¤Ó·˜ ÂÎ ÙˆÓ ‰˘Ô ‰¿ÛηÏÔ˜, ¯ÔÚÔÁڷʛ˜ American Bronze ‹ International Associate) Waltz - Tango √È ¯ÔÚÔ› Ô˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ÛÙȘ ηÙËÁÔڛ˜ One Dance Latin ›ӷÈ: Cha Cha Cha, Samba, Rumba, Paso Doble, Jive, Salsa Mambo (Ú¤ÂÈ Ó· ¯ÔÚ‡ÂÙ·È ÛÙÔ “2” ) Argentine Tango √È ¯ÔÚÔ› Ô˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ÛÙȘ ηÙËÁÔڛ˜ One Dance

Ballroom ›ӷÈ: Waltz, Tango, Viennese Waltz, Foxtrot, Quick Step. ∂›Û˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Î·È ÔÈ ÂÍ‹˜ ηÙËÁÔڛ˜: LATIN ALL LADIES JUNIOR ¶ÚˆÙÔÂÌÊ·ÓÈ˙fiÌÂÓ˜ (¤ˆ˜ 14 ÂÙÒÓ) LATIN ALL LADIES JUNIOR ∞°ø¡π™Δπ∫√ (¤ˆ˜ 14 ÂÙÒÓ) LATIN ALL LADIES YOUTH ¶ÚˆÙÔÂÌÊ·ÓÈ˙fiÌÂÓ˜ (15-18 ÂÙÒÓ) LATIN ALL LADIES YOUTH

∞°ø¡π™Δπ∫√ (15-18 ÂÙÒÓ) LATIN ALL LADIES amateur ¶ÚˆÙÔÂÌÊ·ÓÈ˙fiÌÂÓ˜ (·fi 18 ÂÙÒÓ Î·È ¿Óˆ) LATIN ALL LADIES amateur ∞°ø¡π™Δπ∫√ (·fi 18 ÂÙÒÓ Î·È ¿Óˆ) LATIN FORMATION (·fi 48 ˙¢Á¿ÚÈ·) BALLROOM FORMATION (·fi 4-8 ˙¢Á¿ÚÈ·) SALSA RUEDA (·fi 3 Î·È ¿Óˆ ˙¢Á¿ÚÈ·) ORIENTAL GROUP JUNIOR (¤ˆ˜ 14 ÂÙÒÓ) ORIENTAL GROUP ADULTS (·fi 15 ÂÙÒÓ Î·È ¿Óˆ) ORIENTAL SOLO ADULTS (·fi 15 ÂÙÒÓ Î·È ¿Óˆ) Ã∞™∞¶π∫√ GROUP JUNIOR (¤ˆ˜ 15 ÂÙÒÓ) Ã∞™∞¶π∫√ GROUP ADULT (·fi 15 ÂÙÒÓ Î·È ¿Óˆ) ∑∂´ª¶∂∫π∫√ SOLO HIP HOP JUNIOR (¤ˆ˜ 14 ÂÙÒÓ) HIP HOP YOUTH (15-18 ÂÙÒÓ) HIP HOP ADULTS (·fi 18 ÂÙÒÓ Î·È ¿Óˆ) BREAK DANCE THEATER ART ∂›Û˘ Á›ÓÂÙ·È ÁÓˆÛÙfi ˆ˜ ‰ÂÓ ı· ˘¿ÚÍÂÈ Î·ÙËÁÔÚ›· Ì ̛· ÌfiÓÔ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÁÈ· ÙÔÓ ·ÁÒÓ· Î·È ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ηÓÔÓÈÛÌÔ‡˜ Ù˘ οı ηÙËÁÔÚ›·˜, ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·ÔÛÙ·ÏÔ‡Ó Ì¤Ûˆ e-mail ‹ fax. √È ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·¢ı˘ÓıÔ‡Ó ÛÙ· ÙËϤʈӷ: +302310773000, 24210 22344 Î·È Ó· ‰ËÏÒÛÔ˘Ó Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÛÙÔ Ê·Í: +302310708188 ‹ ÛÙÔ e-mail: exa_hellas@yahoo.gr.

45

¢È·ÎÚ›ÛÂȘ μÔÏȈÙÒÓ ÛÙÔÓ ·ıÏËÙÈÎfi ¯ÔÚfi ª∂ ÌÂÁ¿ÏË ÂÈÙ˘¯›· ‰ÈÂÍ‹¯ıË ÙÔ ºÂÛÙÈ‚¿Ï ÃÔÚÔ‡ “ºÈÏ›·˜ 2009” ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ ¶ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ ÛÙÔ ÎÏÂÈÛÙfi Á‹Â‰Ô Ì¿ÛÎÂÙ μÚËÏÈÛÛ›ˆÓ, Ô˘ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛ ÙÔ ∂ıÓÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÃÔÚÔ‡ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ Î·È Ë ∂ÏÏËÓÈ΋ √ÌÔÛÔÓ‰›· ∞ıÏËÙÈÎÔ‡ ÃÔÚÔ‡, ˘fi ÙËÓ ·ÈÁ›‰· Î·È ÙÔ˘ ¶·ÁÎfiÛÌÈÔ˘ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ ÃÔÚÔ‡ W.D.C. √ ∞ıÏËÙÈÎfi˜ £ÂÛÛ·ÏÈÎfi˜ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ÃÔÚÔ‡ “Flier Dance College” ÛËÌ›ˆÛ ÌÂÁ¿Ï˜ ÂÈÙ˘¯›Â˜. ∏ ÔÌ¿‰· All ladies Latin Junior (·È‰È¿ ËÏÈΛ·˜ ¤ˆ˜ 12 ÂÙÒÓ) ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ Ì ÚÔÔÓ‹ÙÚÈ· ÙËÓ Î. ™ÙÂÊ·ÓÔÔ‡ÏÔ˘ ª·Ú›· η٤ÎÙËÛ ¯Ú˘Ûfi ÌÂÙ¿ÏÏÈÔ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ Ì ÙȘ: ∞ÁÁÂÏ¿ÎË ¢¤ÛÔÈÓ·, ∫¿ÊÚÔ˘ ¢¿ÊÓË, ∫Ô˘ÙÛÔÛ‡ÚÔ˘ μÈÎÙÒÚÈ·, μÔ˘Ï‚Ô˘Î›‰Ô˘ ∂ϤÓË, μ·Û›ÏÔÁÏÔ˘ ¢‹ÌËÙÚ· Î·È ™·Óȉ¿ ™Ù·˘ÚԇϷ.∏ ÔÌ¿‰· Hip HopÏ Youth ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ Ì ÚÔÔÓËÙ‹ ÙÔÓ Î. ¶ÔÏ›ÁÎË μ·ÁÁ¤ÏË (·È‰È¿ ËÏÈΛ·˜ 12-20 ÂÙÒÓ) η٤ÎÙËÛ Â›Û˘ ÙËÓ 1Ë ı¤ÛË Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÔÓÙ·˜ Ì ÙÔ˘˜: ™ÂʤÚË ∞ÔÛÙfiÏË, ¡ÂÌ‹ μ·Ú‚¿Ú·, ª·ÚÙ›Ô˘ ™ÔÊ›·, ªÔ˘Ï·ÓÙ˙›ÎÔ˘ ∞Ó·ÛÙ·Û›·, μ·ÚÂÏ¿ μԇϷ, ∫ÏÂȉˆÓ¿ÚË ª·Ú›·, μÂÚÁ›ÓË ÕÓÓ·, ∫ÔÎÙÛ›‰Ë ™Ù¤ÏÏ·, ¶·Ó·ÁȈÙÔÔ‡ÏÔ˘ ¢¤ÛÔÈÓ· Î·È ¶··‰ÔÔ‡ÏÔ˘ °ÂˆÚÁ›·. ΔÔ ¯Ú˘Ûfi ÌÂÙ¿ÏÏÈÔ Î·Ù¤ÎÙËÛÂ Ë ÔÌ¿‰· All ladies Latin Youth Ì ÚÔÔÓ‹ÙÚÈ· ÙËÓ Î. ™ÙÂÊ·ÓÔÔ‡ÏÔ˘ ª·Ú›· Î·È Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÔÓÙ·˜ Ì ÙȘ: ∂ÌÌ·ÓÔ˘‹Ï ∏ϤÎÙÚ·, ÷ڷϿÌÔ˘˜ •¤ÓÈ·, °Ô˘ÁÔ‡Ë ∑¤ÙÙ·, ¡ÂÌ‹ μ·Ú‚¿Ú·, ªÔ˘Ï·ÓÙ˙›ÎÔ˘ ∞Ó·ÛÙ·Û›· Î·È ª·ÚÙ›Ô˘ ™ÔÊ›·. Δ¤ÏÔ˜, ÛÙȘ ηÙËÁÔڛ˜ ˙¢Á·ÚÈÒÓ Latin Ì ÚÔÔÓ‹ÙÚÈ· ÙËÓ Î. ™ÙÂÊ·ÓÔÔ‡ÏÔ˘ ª·Ú›· ÔÈ μÔÏÈÒÙ˜ ·ıÏËÙ¤˜ η٤ÎÙËÛ·Ó ÙȘ ÂÍ‹˜ ı¤ÛÂȘ: ™ÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›· Latin Junior (·È‰È¿ ¤ˆ˜ 12 ÂÙÒÓ) ÙËÓ 4Ë ı¤ÛË ‹Ú·Ó Ô ¡ÂÌ‹˜ ¡ÈÎfiÏ·Ô˜ Î·È Ë ΔÛ·Ú‰·Î¿ ∂‡Ë Î·È ÙËÓ 5Ë Ô ª·Ú·ÁÈ¿ÓÓ˘ ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ Î·È Ë ∞ÁÁÂÏ¿ÎË ¢¤ÛÔÈÓ·. ™ÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›· Latin μ ÂÓËÏ›ÎˆÓ Ô ™ÂʤÚ˘ ∞ÔÛÙfiÏ˘ Î·È Ë ª·ÚÙ›Ô˘ ™ÔÊ›·, ·Ó Î·È Â›Ó·È Î¿Ùˆ ÙˆÓ 18 ÂÙÒÓ Î·È ‰È·ÁˆÓ›˙ÔÓÙ·Ó Ì ÂÓ‹ÏÈÎÔ˘˜, ¤Ú·Û·Ó ÛÙÔ˘˜ ËÌÈÙÂÏÈÎÔ‡˜, ηٷϷ̂¿ÓÔÓÙ·˜ ÙËÓ 8Ë ı¤ÛË. Δ¤ÏÔ˜ ÛÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›· Latin ∞ ÂÓËϛΈÓ, ‰È·ÁˆÓÈ˙fiÌÂÓÔÈ Û 3 ¯ÔÚÔ‡˜ Cha cha, Rumba, Samba, η٤ÎÙËÛ·Ó ÙËÓ 5Ë ı¤ÛË Ô º¿ÙÛ˘ ΔËϤ̷¯Ô˜ Î·È Ë ™·ÎÂÏÏ·ÚÔÔ‡ÏÔ˘ ª·Ú›·. ΔÔ ¢.™., Ë Úfi‰ÚÔ˜ Î·È ÔÈ ÚÔÔÓËÙ¤˜ ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ Î. ™ÙÂÊ·ÓÔÔ‡ÏÔ˘ ª·Ú›· Î·È Î. ¶ÔÏ›Á΢ μ·ÁÁ¤Ï˘ ‰›ÓÔ˘Ó ıÂÚÌ¿ Û˘Á¯·ÚËÙ‹ÚÈ· Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ·ıÏËÙ¤˜ ÁÈ· ÙËÓ ˆÚ·›· ·ÚÔ˘Û›· Î·È ÙȘ ÂÈÙ˘¯›Â˜ ÙÔ˘˜ Î·È Â˘¯·ÚÈÛÙÔ‡Ó ıÂÚÌ¿ ÙÔ˘˜ ÁÔÓ›˜ Ô˘ Û˘Ófi‰Â˘Û·Ó Ù· ·È‰È¿ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·, ‰›ÓÔÓÙ¿˜ ÙÔ˘˜ ‰‡Ó·ÌË ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÙ˘¯›·. ∂›Û˘ ¢¯·ÚÈÛÙÔ‡Ó ıÂÚÌ¿ Î·È fiÏÔ˘˜ fiÛÔÈ ÛÙËÚ›˙Ô˘Ó fiÏ· ·˘Ù¿ Ù· ¯ÚfiÓÈ· ÙȘ ÚÔÛ¿ıÂȘ ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘.


°È· οı ÒÚ· 46 º∞ƒª∞∫∂π∞

™‹ÌÂÚ· ∫˘Úȷ΋ 28 πÔ˘Ó›Ô˘ ‰ÈËÌÂÚÂ‡Ô˘Ó ·fi 8 .Ì. - 10 Ì.Ì. Ù· Ê·Ú̷Λ·: ¢ÚÈοÎË ∫ÔÓ‰˘Ï›·˜, ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ - °ÎÏ·‚¿ÓË, ÙËÏ. 2421033121, ™·Î΋ ¢ËÌËÙÚ›Ô˘, πˆÏÎÔ‡ 311 - ¢ (ÛÙ¿ÛË ¶·ÓÙ·˙ÔÔ‡ÏÔ˘), ÙËÏ. 2421043398, ª·ÚοÎË - ∂˘ÁÂÓ›‰Ô˘ ÃÚÈÛÙ›Ó·˜ - ª·ÚοÎË ¢¤ÛÔÈÓ·˜, Û˘ÛÙÂÁ·Ṳ̂ӷ Ê·Ú̷Λ·, ∫Ô˘ÓÙÔ˘ÚÈÒÙÔ˘ 1 (¤Ó·ÓÙÈ π∫∞), ÙËÏ. 2421035919. ∞ÓÔÈÎÙfi Ë̤ڷ Î·È Ó‡ÎÙ· ÂÎÙfi˜ 13.30-17.00 ı· Â›Ó·È ÙÔ Ê·Ú̷ΛÔ: μ¤ÙÛÈÎÔ˘ °Ï˘ÎÂÚ›·˜, ºÈÏÂÏÏ‹ÓˆÓ 4 ÛÙ - ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË, ÙËÏ. 2421031849. ™ÙË ¡. πˆÓ›· ·ÓÔÈÎÙfi Ë̤ڷ Î·È Ó‡ÎÙ· ı· Â›Ó·È ÙÔ Ê·Ú̷ΛÔ: ΔÛ·Ï·ÁÁ¿ ÃÚ‹ÛÙÔ˘, §ÂˆÊ. ∂ÈÚ‹Ó˘ 58, ÙËÏ. 2421062176. ºAPMAKEIøN: 1434

∫§π¡π∫∂™ π∫∞ ™‹ÌÂÚ· ∫˘Úȷ΋ ‰ÈËÌÂÚ‡ÂÈ ÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô Î·È ‰È·Ó˘ÎÙÂÚÂ‡Ô˘Ó Ë ÃÂÈÚÔ˘ÚÁÈ΋ ÙÔ˘ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ Î·È Ë ¶·ıÔÏÔÁÈ΋ ∫ÔϤÙÛÔ˘

T∏§∂ºø¡∞ IKA °IA P∞¡Δ∂μ√À 184, BO§OY: 2421039625, N. IøNIA™: 2421060041, 2421081383, 2421081327

T∏§∂ºø¡∞ N√™√∫√ª∂π√À TH§EºøNIKO KENTPO: 24210 94200 Î·È 77500 TH§EºøNO °IA PANTEBOY:1535 E•øΔ∂ƒπ∫∞ π∞Δƒ∂π∞ NEOY KTIPIOY: 24210-94221 Î·È 94222

§∞´∫∂™ ∞°√ƒ∂™ ∞‡ÚÈÔ ¢Â˘Ù¤Ú·: √¶øƒ√∫∏¶∂ÀΔπ∫∞: ™ÙËÓ Ô‰fi ∂˘ÊÚ·ÈÌ›‰Ô˘ ·fi ∞Ó··‡Ûˆ˜ ¤ˆ˜ ª·ÁÓËÛ›·˜. ∂¡¢À™∏ - À¶√¢∏™∏: ™ÙÔÓ Ô‰fi £ÂÈÚÒÓ ·fi ™ÈÓÒ˘ ¤ˆ˜ μÔ˘ÏÁ·ÚÔÎÙfiÓÔ˘

¶ƒ∞Δ∏ƒπ∞ À°ƒø¡ ∫∞À™πªø¡ ∫˘Úȷ΋ 28 πÔ˘Ó›Ô˘ 2009. ™ÙÔ˘˜ ¢‹ÌÔ˘˜ μfiÏÔ˘, ¡. πˆÓ›·˜ (ˆÚ¿ÚÈÔ 06.00-00.30): ∫Ô˙¿ÓË §·Ú›Û˘ 200, ∑‹ÁÚ·˜ πˆÏÎÔ‡ 168, Δ˙¤Î·˜ ∞ÊÔ› ∞Á. ¢ËÌËÙÚ›Ô˘ 56, °È·ÓÓÔ˘Ù¿Î˘ ∞Ó·.-ÛڈÓÔ˜, £ÂÔ‰ˆÚÔ‡‰Ë˜ ÃÚ‹ÛÙÔ˜ ªfiÙÛ·ÚË 23, °¿ÙÔ˜ §·Ú›Û˘ 202, ªË¯¿Ï·ÚÔ˜ §·Ú›Û˘ 203, ∞Ú·‚È¿‰Ô˘ §. ∞ıËÓÒÓ 56, ¢. £ÂÔ‰ˆÚÔ‡‰Ë˜ ™·Ì¿Ó·Á·, ∂ÚÌ‹˜ ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 20, ¶·Ó·ÁȈٷÎfiÔ˘ÏÔ˜ ∞Ï˘Î¤˜, ∞ÊÔ› Δ˙¤Î· ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 177. ∫·È ·fi ÙȘ 00.30-06.00: ∞ÊÔ› Δ˙¤Î· ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 177. ™ÙÔ˘˜ ¢‹ÌÔ˘˜ ∞ÚÙ¤Ìȉ·˜, ªËÏÂÒÓ, ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹˜ Î·È ™ËÈ¿‰Ô˜ (ˆÚ¿ÚÈÔ 06.00-00.30): μ·Ú‰¿Î˘ ∞ÁÚÈ¿, ¶·ÏÈÎÒÛÙ·˜ ∞. §Â¯ÒÓÈ·, μÔÏÈÒÙ˘ ¶Ï·Ù·Ó›‰È·, ºÈÏÈ›‰Ë˜ ª·Ï¿ÎÈ, ∞ÏÙ›Ó˘ ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿, ∂Ì‚·ÏˆÙ‹˜ ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹, ªÔ¸ÛÈ¿‰Ô˘ §·‡ÎÔ˜, ¢‡¯Ù·˜ ΔÚ›ÎÂÚÈ. ™ÙÔ˘˜ ¢‹ÌÔ˘˜ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ Î·È ¡. ∞Á¯È¿ÏÔ˘ (ˆÚ¿ÚÈÔ 06.0000.30): ™·Ì·Ú¿˜ °. ∞ÏÌ˘Úfi˜, ¶ÂÙÚ¿Î˘ ∞ÏÌ˘Úfi˜, ª¿ÓÔ˜ ∞ÏÌ˘Úfi˜, ∏ÏÈ¿Î˘ ∞ÏÌ˘Úfi˜, ∫¿Ì·ÚË £. ∞ÏÌ˘Úfi˜, ΔÛÈ‚ÈÓ›ÎÔ˜ ¶Ï¿Ù·ÓÔ˜, ª·ÎÚ˘ÁÈ¿ÓÓË ∞Á¯›·ÏÔ˜, £ÂÔ‰ÒÚÔ˘ ∫ÚfiÎÈÔ, ¡ÈÊfiÚÔ˜ ªÈÎÚÔı‹‚˜, ™·Ì·Ú¿˜ ∞ÊÔ› ∞Á¯›·ÏÔ˜, ∫Ô„È·Ï‹˜ ª¿Ú·ıÔ˜, ¶·ÏÈ¿˜ ¶Ï¿Ù·ÓÔ˜, ∞ÔÎÚÂÌÈÒÙ˘ ªÈÎÚÔı‹‚˜, ¢·˚ÏÈ¿Ó˘ ª·ÏÈ¿ÔÏË, ΔÚÈ¿ÓÙÔ˜ ™Ô‡ÚË. ™ÙÔ ¢‹ÌÔ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜ (ˆÚ¿ÚÈÔ ·fi 06.00-0030): ¢·ÓÂÏ¿‚·˜ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿, ∫·Ì‚ÚÔÁÈ¿ÓÓ˘ ª·ÎÚ˘Ú¿¯Ë, ΔÛÈÚÔÁÈ¿ÓÓ˘ •ÔÚ‡¯ÙÈ. ™ÙÔ ¢‹ÌÔ ∑·ÁÔÚ¿˜ (ˆÚ¿ÚÈÔ ·fi 06.00-0030): £·ÚÛ›Ù˘. ™ÙÔ˘˜ ¢‹ÌÔ˘˜ ∞ÈÛˆÓ›·˜, ºÂÚÒÓ, ∫¿ÚÏ·˜ (ˆÚ¿ÚÈÔ ·fi 06.00-00.30): ΔÛÈfiÙÚ·˜ - ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜ ™ÙÂÊ·ÓÔ‚›ÎÂÈÔ, °Ô‡Û˘ μÂÏÂÛÙ›-

KYPIAKH 28 IOYNIOY 2009

ÓÔ, Δ·Ù·Ú›ÎÔ˜ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ, ¶··‰‹Ì·˜ ƒÈ˙fiÌ˘ÏÔ˜, £ÂÔ¯¿Ú˘ ÃÏfiË, æˆÌ¿˜ ™¤ÛÎÏÔ, ™Ù¿Ó˘ ¶ÂÚ›‚ÏÂÙÔ, ΔÛÈÓÙÛ›Ó˘ ƒÈ˙fiÌ˘ÏÔ˜, ¶Ú¿·˜ §·Ú›Û˘ μπ¶∂, ∫·Ú·‰‹ÌÔ˜ ∫·Ó¿ÏÈ·, ¶¿Û¯Ô˜ ¤Ó·ÓÙÈ ¯·Ï˘‚. μÂÏÂÛÙ›ÓÔ, ∫Ô„È·Ï‹˜ 9Ô ¯ÏÌ. §·Ú›Û˘ μπ¶∂, ¶··Ì‹ÙÚÔ˘ 11Ô ¯ÏÌ. §·Ú›Û˘ μπ¶∂.

¢ƒ√ª√§√°π∞ ∞ª∞•√™Δ√πÃπø¡ EI™ITHPIA ¶PO¶ø§OYNTAI ™TO °PAºEIO TOY O™E IA™ONO™ - POZOY A¶O 07.30 - 14.30 ΔËϤʈӷ ÁÈ· ÏËÚÔÊÔڛ˜ 1110 (Ì ¯Ú¤ˆÛË 1 ·ÛÙ. ÌÔÓ¿‰·˜) TH§. 2421028.555 - 2421024.056 μ√§√™ - §∞ƒπ™∞: 05.40 - 06.20 - 07.03 - 08.22 - 09.28 10.39 - 12.27 - 13.12 -14.57 - 15.57 - 17.07 - 19.01 - 19.51 - 21.28 - 22.44 - 23.47 §∞ƒπ™∞ - μ√§√™: 05.26 - 05.55 - 07.06 - 08.03 - 9.30 11.06 - 12.07 - 13.52 - 14.38 - 16.02 - 17.22 - 18.44 - 19.44 - 20.25 21.40 - 22.47 μ√§√™ - ∞£∏¡∞:06.21 - 07.03 - 08.22 - 09.28 - 10.39 13.13 - 15.03 - 17.04 - 19.01 - 23.43 ∞£∏¡∞ - μ√§√™:06.50 - 07.54 - 09.21 - 10.51 - 13.21 14.53 - 15.53 - 16.51 μ√§√™ - £∂™™∞§√¡π∫∏:05.40 - 07.03 - 09.28 - 12.27 13.13 - 15.57 - 17.04 - 19.51 - 21.28 - 22.42 £∂™™∞§√¡π∫∏ - μ√§√™:07.24 - 07.35 - 10.13 - 11.40 12.43 - 14.54 - 16.29 - 19.01 - 21.02 μ√§√™ - ∫∞§∞ª¶∞∫∞:05.40 - 08.22 - 13.13 - 17.04 ∫∞§∞ª¶∞∫∞ - μ√§√™: 07.42 - 08.53 - 11.55 - 17.36 21.00 μ√§√™ - ∞§∂•∞¡¢ƒ√À¶√§∏:09.28 - 19.51 - 22.42 ∞§∂•∞¡¢ƒ√À¶√§∏ - μ√§√™: 06.42 - 15.22 - 20.32 00.29

¢ƒ√ª√§√°π∞ §∂øº√ƒ∂πø¡ ∫Δ∂§ À¶∂ƒ∞™Δπ∫ø¡ °ƒ∞ªªø¡ ¡√ª√À ª∞°¡∏™π∞™ ™Ù·ıÌfi˜ μfiÏÔ˘: 2421033254, 2421025527, 8001135555 Δ∏§∂ºø¡√ Ãøƒπ™ Ã∂ø™∏: 800 11 35555 ∏§∂∫Δƒ√¡π∫∏ ¢π∂À£À¡™∏: ktelvol@otenet.gr ™Ù·ıÌfi˜ ∞ıËÓÒÓ: 2108329585, 2108317186, ™Ù·ıÌfi˜ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢: 2310595424, ™Ù·ıÌfi˜ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡: 2422023733, ™Ù·ıÌfi˜ πˆ·ÓÓ›ÓˆÓ: 2651027441, 2651026211, ™Ù·ıÌfi˜ ¶¿ÙÚ·˜: 2610623886, 2610623887, 2610623888, ™Ù·ıÌfi˜ §·Ì›·˜:2231022627 ¢ÚÔÌÔÏfiÁÈ· ∞ıËÓÒÓ & £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ πÛ¯‡Ô˘Ó ·fi ª. ¢Â˘Ù¤Ú· 21/4/2008 ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ∞ı‹Ó·: 05.00* Express, 07.00, 09.00 Express, 10.30, 12.00 Express, 13.30**, 15.00 Express, 16.00, 17.00 Express, 18.30, 21.00, 01.00 Express. ∞fi ∞ı‹Ó· ÁÈ· μfiÏÔ: 06.30* E+xpress, 08.00, 09.30 Express, 11.00, 12.00 Express, 13.30**, 15.00 Express, 16.00, 17.00 Express, 18.30, 20.00 Express, 22.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· £ÂÛ/Ó›ÎË: 04.30*, 06.00, 08.00, 10.00, 12.15, 14.00, 16.15, 18.15, 20.30.∞fi £ÂÛ/Ó›ÎË ÁÈ· μfiÏÔ: 07.00*, 09.00, 11.00, 13.00, 15.15, 17.00, 19.15, 21.15, 23.00. * ∫˘ÚȷΤ˜ Î·È ∂ÔÚÙ¤˜ ·ÓÂÎÙ¤ÏÂÛÙÔ. ** ΔÂÙ¿ÚÙË-¶·Ú·Û΢‹-∫˘Úȷ΋ ̤ۈ ∞Á. £ÂÔ‰ÒÚˆÓ. * ŸÏ· Ù· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· μfiÏÔ˘ - £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ - μfiÏÔ˘ Express. ΔÔ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ 04.30 μfiÏÔ˜ - £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË ∫˘ÚȷΤ˜ Î·È ÂÔÚÙ¤˜ ·ÓÂÎÙ¤ÏÂÛÙÔ. ΔÔ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ 07.00 £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË - μfiÏÔ˜ ∫˘ÚȷΤ˜ - μfiÏÔ˜ ∫˘ÚȷΤ˜ Î·È ÂÔÚÙ¤˜ ·ÓÂÎÙ¤ÏÂÛÙÔ. Δƒπ∫∞§∞ ∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞: ∞Ó·¯ˆÚ‹ÛÂȘ: 06.30, 11.00, 15.00, 19.00. ∂ÈÛÙÚÔʤ˜: 07.00, 11.30, 15.00, 19.00. ™∞μμ∞Δ√À: ∞Ó·¯ˆÚ‹ÛÂȘ: 06.45, 11.00, 15.00, 19.00. ∂ÈÛÙÚÔʤ˜: 07.00, 11.30, 15.00, 19.00. ∫Àƒπ∞∫∏: ∞Ó·¯ˆÚ‹ÛÂȘ: 6.45, 11.00, 15.00, 19.00. ∂ÈÛÙÚÔʤ˜: 07.00, 11.30, 15.00, 19.00.

TPIKA§A - BO§O™: O§E™ TI™ MEPE™:07.00,11.30,15.00,19.00. TÔ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ TڛηϷ-BfiÏÔ˜ 10.00 ı· ÂÎÙÂÏÂ›Ù·È Ì¤Ûˆ ¶·Ï·Ì¿, ÂÓÒ ÙÔ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ 12.00 TڛηϷ-BfiÏÔ˜ ı· ÂÎÙÂÏÂ›Ù·È Ì¤Ûˆ N. MÔÓ·ÛÙËÚ›Ô˘. TÔ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ 21.30 BfiÏÔ˜-TڛηϷ ı· ÂÎÙÂÏÂ›Ù·È Ì¤Ûˆ ¶·Ï·Ì¿. §∞ƒπ™∞: ∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞: ∞Ó·¯ˆÚ‹ÛÂȘ: 05.45, 06.45, 07.30, 09.00, 10.30, 12.00, 13.00, 14.30, 15.30, 17.30, 19.30, 21.30. ∂ÈÛÙÚÔʤ˜: 05.45, 06.45, 07.30, 09.00, 10.30, 12.00, 13.00, 14.30, 15.30, 17.30, 19.30, 21.30. ™∞μμ∞Δ√À: ∞Ó·¯ˆÚ‹ÛÂȘ: 07.00, 08.30, 10.00, 11.30, 13.00, 14.30, 16.00, 18.00, 19.30, 21.30. ∂ÈÛÙÚÔʤ˜: 07.00, 08.30, 10.00, 11.30, 13.00, 14.30, 16.00, 18.00, 19.30, 21.30. ∫Àƒπ∞∫∏: ∞Ó·¯ˆÚ‹ÛÂȘ: 07.00, 08.30, 10.00, 11.30, 13.00, 14.30, 16.00, 18.00, 19.30, 21.30. ∂ÈÛÙÚÔʤ˜: 07.00, 08.30, 10.00, 11.30, 13.00, 14.30, 16.00, 18.00, 19.30, 21.30. πø∞¡¡π¡∞: ∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞: ∞Ó·¯ˆÚ‹ÛÂȘ: 08.30, 13.45, 18.00. ∂ÈÛÙÚÔʤ˜: 10.45, 15.00, 20.00. ¶∞Δƒ∞ ∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞: ∞Ó·¯ÒÚËÛË: 15.00. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: 15.30. ™∞μμ∞Δ√À: ∞ÓÂÎÙ¤ÏÂÛÙÔ. ∫Àƒπ∞∫∏: ∞Ó·¯ÒÚËÛË 15.00. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: 15.30. ∫√∑∞¡∏ ¢Â˘Ù¤Ú· - ΔÚ›ÙË - ΔÂÙ¿ÚÙË - ¶¤ÌÙË Î·È ™¿‚‚·ÙÔ: ·Ó·¯ÒÚËÛË 12.30 Î·È ÂÈÛÙÚÔÊ‹ 09.10. ¶·Ú·Û΢‹ Î·È ∫˘Úȷ΋: ∞Ó·¯ˆÚ‹ÛÂȘ 12.30, 15.00, 19.15. ∂ÈÛÙÚÔʤ˜: 09.00, 16.00, 19.00.

¢ƒ√ª√§√°π∞ B. ™¶√ƒ∞¢ø¡ “EXPRESS SKIATHOS”

∞¶√ 26/6-27/8/09 ¢∂ÀΔ∂ƒ∞: ∞fi μ√§√, ÒÚ· 7.45, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ· & ·fi μ√§√, ÒÚ· 16.45, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ·. ΔƒπΔ∏: ∞fi μ√§√, ÒÚ· 7.45, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ·, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. Δ∂Δ∞ƒΔ∏: ∞fi μ√§√, ÒÚ· 7.45, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ· & ·fi μ√§√ 16.45, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ¶∂ª¶Δ∏: ∞fi μ√§√, ÒÚ· 7.45, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ· & ·fi μ√§√, ÒÚ· 16.45 ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ¶∞ƒ∞™∫∂À∏: ∞fi μ√§√, ÒÚ· 7.45, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ· & ·fi μ√§√, ÒÚ· 16.45, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ™∞μμ∞Δ√: ∞fi μ√§√, ÒÚ· 7.45, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ· & ·fi μ√§√, ÒÚ· 16.45, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ. ∫Àƒπ∞∫∏: ∞fi μ√§√, ÒÚ· 7.45, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ & ·fi μ√§√, ÒÚ· 19.45, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ·. * ∫¿ı Δ∂Δ∞ƒΔ∏ Î·È ÁÈ· ÙÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· ·fi 1024/6/09 ÙÔ ÏÔ›Ô ı· ÂÎÙÂÏ› ÙÔ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ ˆ˜ ·ÎÔÏÔ‡ıˆ˜: ∞fi μ√§√, ÒÚ· 12.00, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ, ™ÎfiÂÏÔ, ™ÎÈ¿ıÔ, μfiÏÔ. ∂/°-Δ/Ã-À/° H.S.W./A.N.E. 19/6-31/8/09 ∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞: ∞fi μ√§√, ÒÚ· 12.30 & 18.30, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ·, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ¢∂ÀΔ∂ƒ∞-Δ∂Δ∞ƒΔ∏-¶∂ª¶Δ∏-¶∞ƒA™∫∂À∏-™∞μμ∞Δ√∫Àƒπ∞∫∏: ∞fi μ√§√, ÒÚ· 9.00, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ¢ƒ√ª√§√°π∞ “¶∞¡∞°π∞ £∞§∞™™π¡∏” ∞¶√ μ√§√ °π∞ ™¶√ƒ∞¢∂™ & §∏ª¡√ ¢∂ÀΔ∂ƒ∞ 12.00: ™∫π∞£√-™∫√¶∂§√-∞§√¡¡∏™√-§∏ª¡√ (¿ÊÈÍË ÛÙË §‹ÌÓÔ 19.20). ¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 15.00: ™∫π∞£√-™∫√¶∂§√-™∫π∞£√-μ√§√ ™∞μμ∞Δ√ 09.30: ™∫π∞£√-™∫√¶∂§√-™∫π∞£√-μ√§√ ∫Àƒπ∞∫∏ 14.00: ™∫π∞£√-™∫√¶∂§√-™∫π∞£√-μ√§√ ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ - ÎÚ·Ù‹ÛÂȘ - ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ· ∫ÂÓÙÚÈÎfi ¶Ú·ÎÙÔÚÂ›Ô VIS TRAVEL, ∞ÓÙˆÓÔÔ‡ÏÔ˘ 3 (Â˙fi‰ÚÔÌÔ˜, ÌÂٷ͇ π¿ÛÔÓÔ˜ & ·Ú·Ï›·˜), ΔËÏ. 24210 22501 25666 - 31059 - 31060 ¢ƒ√ª√§√°π∞ SPEED CAT 1 ∞¶√ μ√§√ °π∞ ™¶√ƒ∞¢∂™ ¢∂ÀΔ∂ƒ∞ 08.30: ™∫π∞£√-™∫√¶∂§√-∞§√¡¡∏™√

™Ù·˘ÚfiÏÂÍÔ

¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ - ÎÚ·Ù‹ÛÂȘ - ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ· ∫ÂÓÙÚÈÎfi ¶Ú·ÎÙÔÚÂ›Ô VIS TRAVEL, ∞ÓÙˆÓÔÔ‡ÏÔ˘ 3 (Â˙fi‰ÚÔÌÔ˜, ÌÂٷ͇ π¿ÛÔÓÔ˜ & ·Ú·Ï›·˜), ΔËÏ. 24210 22501 25666 - 31059 - 31060

Xƒ∏™πª∞ Δ∏§∂ºø¡∞ N√ª∞ƒÃπ∞∫∏ AÀΔ√¢π√π∫∏™∏ T· ÙËϤʈӷ ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ Ù˘ NÔ̷گȷ΋˜ A˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ M·ÁÓËÛ›·˜, ÛÙ· ÔÔ›· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·¢ı‡ÓÔÓÙ·È ÔÈ Ôϛ٘ ÁÈ· Â͢ËÚ¤ÙËÛ‹ ÙÔ˘˜ ›ӷÈ: TH§. KEN. ¢IOIK. ...........2421070951-9 & 2421075555 °Ú·Ì. NÔÌ. .........................2421070931 - 2421071022 ..............................................2421075512 -2421075513 °Ú·Ê. NÔÌ. - ™‡Ì‚. ...............2421070931 - 2421075319 .............................................-2421071022 -2421075526 Eȉ. ™‡Ì. - E. ™˘Ó. ..............2421070950 - 2421075318 ....................................................................-2421075527 °Ú·Ê.T‡Ô˘ & ¢ËÌ. ™¯¤Û. ....2421070927 - 2421075338 °Ú·Ì. NÔÌ. ™˘Ì. ................... 2421070976 - 2421075528 ...................................................................- 2421075529 °Ú·Ì. NÔÌ·Ú¯. EÈÙÚÔ‹˜..... 2421071233 -2421075307 ¶ÂÚÈ‚., XˆÚÔÙ. & YÔ‰ÔÌ. ........................... 2421075519 °Ú·Ì. NÔÌ·Ú¯. EÈÙÚÔ‹˜.... 2421070960 - 2421075317 OÈÎÔÓ. AÓ¿Ù˘Í˘ & A·Û¯fiÏ. .....................2421075523 °Ú·Ì. NÔÌ. E. AÁÚ. AÓ. .....2421071228 - 2421075525 °Ú·Ì. NÔÌ·Ú¯. EÈÙÚ. ..........2421059370 - 2421075304 YÁ›·˜ & KÔÈÓˆÓÈ΋˜ ¶·Ú¤Ì‚·Û˘ ..............2421075517 °Ú·Ì. NÔÌ·Ú¯. EÈÙÚ.....................................2421071161 ..................................................................- 2421075313 ¶·È‰., ¶ÔÏÈÙ. & ¶ÔÏÈÙ. ¢ÈÎ.............................2421075521 ¢/N™H ¶PO°. & AN..............2421070946 - 2421075301 ....................................................................-2421075514 TÌ‹Ì. ¢È·¯Â›Ú. ¶ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ .....................2421075309 ¢È‡ı. ¶ÂÚÈ‚¿Ï., XˆÚÔÙ. Î·È ¶.E...................2421047623 ¢È‡ı. T¯Ó. YËÚÂÛÈÒÓ .....2421070974 -24210 75256 ¢È‡ı. MÂÙ·ÊÔÚÒÓ Î·È EÈÎÔÈÓ.....................2421083767 ¢È‡ı˘ÓÛË KTEO .........................................2421095395 ¢È‡ı. BÈÔÌ. - EÓ¤ÚÁ. Î·È T¯ÓÔÏ. .................2421034080 ¢È‡ı. EÌ. Î·È TÔ˘Ú. .........2421070943 - 2421075336 ¢È‡ı. EÚÁ·Û›·˜ ..................2421070967 - 2421075369 ¢È‡ı. AÁÚÔÙ. AÓ¿Ù˘Í˘ .............................2421075200 ¢È‡ı˘ÓÛË KÙËÓÈ·ÙÚÈ΋˜.............................. 2421045207 TÌ‹Ì· AÏÈ›·˜ ......................2421033230 - 2421022861 ¢ÈÔ›ÎËÛË AÁÚÔÊ˘Ï·Î‹˜ ...............................2421070923 ¢È‡ı˘ÓÛË YÁ›·˜ ....................................... 2421020452 ¢È‡ı˘ÓÛË ¶ÚfiÓÔÈ·˜ ................................2421075233-4 ¢È‡ı. ¶ÔÏ. ¢ÈÎ. & ¶ÚÔÛÙ. ¶ÔÏ. ................2421070964 2421075325 ¢È‡ı. ¶ÚˆÙ. EÎ·›‰Â˘Û˘ ....2421039077-2421039085 ¢È‡ı. ¢Â˘ÙÂÚÔ‚. EÎ·›‰Â˘Û˘ ...................2421047387 ¢È‡ı. ¢ÈÔÈÎ. YËÚ.................2421070921- 2421075323 ¢È‡ı. OÈÎÔÓ. YËÚ .............. 2421070944 - 2421075363 TH§EºøNA E§§HNIKH™ A™TYNOMIA™ AME™H ¢PA™H...........................................................100 TH§EºøNIKO KENTPO .................................2421039045 A™TYN. TMHM.BO§OY .................................2421076984 A™TYN. TMHM. NEA™ IøNIA™ .......................2421076985 TMHM. A™ºA§. BO§OY................................2421076957 TMHM. TPOXAIA™ BO§OY ............................2421076968 TM. TOYP. A™TYN. BO§OY ...........................2421076987 A™TYN. TMHMA ¶EPIº. BO§OY ..................2421085401 ¶Àƒ√™μ∂™Δπ∫∏ .........................................................199 EKAB:.........................................................................166 ºˆÙÈÛÌÔ‡ BÏ¿‚˜ ¢. BO§OY .......................2421064931 ¢EH BÏ¿‚˜ .........................2421063666 - 2421063667

øÚÔÛÎfiÈÔ

√ƒπ∑√¡Δπ∞: 1. ªÈÎÚfi Èı¿ÚÈ - ¢˘ÛÚfiÛÈÙÔ ÙÌ‹Ì· ‰¿ÛÔ˘˜. 2. ªÂ οÔÈÔ ÙÚfiÔ ‰È·ÙËÚË̤ӷ - ∏ ·Ú¯·›· ȈÓÈ΋ ‰È¿ÏÂÎÙÔ˜. 3. ΔÔÔıÂÙÂ›Ù·È ÛÙÔÓ ÙÔ›¯Ô - º·ÓÙ·ÛÙÈ΋ ÔÚÔÛÂÈÚ¿, ÙËÓ ÔÔ›· ÙÔÔıÂÙÔ‡Û·Ó ÔÈ ·Ú¯·›ÔÈ ÛÙË ı¤ÛË ÙˆÓ √˘Ú·Ï›ˆÓ. 4. ◊Úˆ·˜ Û·ÈÍËÚÈÎÔ‡ ¤ÚÁÔ˘ (Ì ¿ÚıÚÔ) - ™˘Ó·ÓÙ¿Ì ے ·˘Ùfi fiÌÔÈÔ˘˜ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú˜. 5. √ Ì˘ıÈÎfi˜ È‰Ú˘Ù‹˜ ÙÔ˘ §·Ù›Ô˘ - ŸÌÔÈ· ÁÚ¿ÌÌ·Ù·. 6. √Ú·ÙfiÚÈÔ ÙÔ˘ äÓÙÂÏ. 7. ªÈ·˜ ÌÔÚÊ‹˜ ·Ó·˙‹ÙËÛË. 8. ™‡Ì‚ÔÏÔ ·ÚÈıÌËÙÈ΋˜ Ú¿Í˘ - ¶ÚfiıÂÛË ÙˆÓ Ï·ÙÈÓÈÎÒÓ - ™ÙËÓ ·Ê‹ ¢¯¿ÚÈÛÙ·. 9. ∞ӷʤÚÔÓÙ·È Î·È Â› ‰Â‰Ô˘ÏÂ˘Ì¤ÓˆÓ (·ÓÙ›ÛÙÚ.) - ŒÓ· Â›ÚÚËÌ·, Ô˘ ·ÔÎÏ›ÂÈ ÙȘ... ÂÎÙÚÔ¤˜. 10. ∂›Ó·È ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Î·È Ù˘ ÌÂÁ¿Ï˘ ˙¤ÛÙ˘ - ∞Ú¯·›Ô Ú‹Ì· ·›ÛıËÛ˘ (·ÓÙ›ÛÙÚ.). 11. ¶ÚÔηÏÂ›Ù·È ·fi ‰ÈËıËÙfi Èfi - °ÂÚÌ·ÓÔ› ÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔ› Ù˘ (ÁÂÓ.). 12. ™ÙȘ fi¯ı˜ ÙÔ˘ Â›Ó·È ÎÙÈṲ̂ÓË Ë ºÚ·ÁÎÊÔ‡ÚÙË - ∂›Ó·È ÛÙÂÓfi Î·È Ú˯fi.

ANIE§

¢I¶§øMATOYXO™ A™TPO§O°O™ EPEYNHTPIA TAPø ¢¤¯ÂÙ·È Ì ڷÓÙ‚ԇ ηıËÌÂÚÈÓ¿ ÙËÏ.6974456215

§À™∏ Δ√À ¶ƒ√∏°√Àª∂¡√À √ƒπ∑√¡Δπ∞: 1. ™Àªª√ƒπ∞-∫√ª 2. À¡π-À∞§π¡∞ 3. ¡π∫√™-π∞Δƒ√π 4. ¢∞ƒ∂π√-™∞Àƒ∞ 5. ∞π¡-ª∞∏ 6. √™π√™-∞™∂Δ 7. ªπ-ÀΔ-™π°∏ 8. ∏ª∂ƒπ¢∞™ 9. Δ∂¡∂∫∂¢∂™-∞ƒ 10. ∂¡∂™∏-∂¡∞-¡∞ 11. ™√™-™À™Δ∞™∏ 12. ¡∏™-√ƒ∞ª∞. ∫∞£∂Δ∞: 1. ™À¡¢ƒ√ª∏Δ∂™ 2. À¡π∞-™πª∂¡√¡ 3. ªπ∫ƒ√π-∂¡∂™∏ 4. √∂-√Àƒ∂™ 5. √À™π∞™Δπ∫∏™ 6. ƒ∞-√π-¢∂ 7. π§π-¡∞π∞¢∂™ 8. ∞π∞™-™∂¡Δ√ 9. ¡Δ∞ª∂™-™∞∞ƒ 10. ∫∞ƒÀ∞Δπ™-™∞ 11. √ƒ∏-ª∏¡∞ 12. ª∞π∞ƒ∏Δƒ∞.

EYKO§O

¢Y™KO§O

§À™∏ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ˘

EYKO§O

™Ù· 81 ÎÂÓ¿ ÎÔ˘Ù¿ÎÈ· ÙÔ˘ ·‚Ô˘ ÙÔÔıÂÙ‹ÛÙ ·ÚÈıÌÔ‡˜ Ì ٤ÙÔÈÔ ÙÚfiÔ, ÒÛÙ οı ÛÂÈÚ¿, ÛÙ‹ÏË Î·È Ï·›ÛÈÔ 3x3 Ó· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ fiÏ· Ù· „ËÊ›· ·fi ÙÔ 1 Ò˜ ÙÔ 9. ™ÎÔfi˜ ÙÔ˘ ·˙Ï Â›Ó·È Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËıÔ‡Ó fiÏ· Ù· ÓÔ‡ÌÂÚ·, ¯ˆÚ›˜ οÔÈÔ Ó· ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ‰Â‡ÙÂÚË ÊÔÚ¿ Û ηı¤Ó· ·fi Ù· ·Ú·¿Óˆ. Œ¯ÂÙ ˘fi„ÈÓ Û·˜ fiÙÈ ÙÔ Su - Doku χÓÂÙ·È Ì ÙË ÏÔÁÈ΋. AÔʇÁÂÙ ÏÔÈfiÓ Ó· Ì·ÓÙ‡ÂÙÂ, ·Ú¿ ÙÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙÔ˘˜ ·ÚÈıÌÔ‡˜ ÛÙ· ÙÂÙÚ¿ÁˆÓ· Ô˘ ›ÛÙ ۛÁÔ˘ÚÔÈ fiÙÈ ÂΛ Â›Ó·È Î·È Ë ÌÔÓ·‰È΋ ÙÔ˘˜ ı¤ÛË.

¢Y™KO§O

∫∞£∂Δ∞: 1. ÷ڷÎÙËÚ›˙ÔÓÙ·È ÔÚÈṲ̂ӷ ›‰Ë ˙ÒˆÓ. 2. Ÿ,ÙÈ Î·È ÙÔ 11·’ ÔÚÈ˙fiÓÙÈ· - ¶ÚÔηÏÔ‡Ó ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÛÙȘ Û˘ÁÎÔÈӈӛ˜. 3. ¶ÔÏÏÔ› ÔÈ ÂΉÔÙÈÎÔ› (ÁÂÓ.) - πÙ·ÏÈ΋ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈ΋ ÔÌ¿‰·.4. §¤ÍË... ·ÚËÁÔÚËÙÈ΋ - ªÂÛÔÁÂÈ·Îfi ÏÈÌ¿ÓÈ. 5. ΔÈÙÏÔ‡¯Ô˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÂÎÏ›„ÂÈ - ¶ÚÔÛʤÚÂÙ·È ÌÂÙ¿ ÙÔ Ê·ÁËÙfi. 6. •ÂÓÈ΋ ηٿʷÛË (·ÓÙ›ÛÙÚ.) - ¡ÔÌÂÏ›ÛÙ·˜ °ÂÚÌ·Ófi˜ Û˘ÁÁڷʤ·˜ - ª¤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ‰·ÎÙ‡ÏÔ˘, ÛÙËÓ Î·ı·ÚÂ‡Ô˘Û· (·ÓÙ›ÛÙÚ.). 7. ÕÏϘ ÛÙÂÚ¤˜ Î·È ¿ÏϘ ˘ÁÚ¤˜ - ¢›ÊıÔÁÁÔ˜. 8. ∞Ú¯·›· ∫ÔÚ›ÓıÈ· ÂÙ·›Ú· - ∞‰¤ÏÊÈ·... ÂȉÈο. 9. ∞ÁÚÔÙÈÎfi ÂÚÁ·ÏÂ›Ô - ¢ËÏÒÓÂÈ ÚԤϢÛË. 10. ∂›ÚÚËÌ· ‰È·ÛÙ·‡ÚˆÛ˘ - ¶ÚÔÛʤÚıËÎÂ Î·È ÁÈ· ¿ÏË. 11. ∞ӷʤÚÂÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ›‰Ú˘ÛË Ù˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏ˘, ·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ· ÙËÓ ÙÒÛË Ù˘ (·ÈÙ.) - ∂›‰Ô˜ ·Ú·ÂÙ¿ÛÌ·ÙÔ˜. 12. μÈ‚ÏÈÎfi˜ ÚÔÊ‹Ù˘ - ™ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË... ‰ÈÏ·ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È (·ÓÙ›ÛÙÚ.).

Su - Doku

ΔƒπΔ∏ 08.30: ™∫π∞£√-™∫√¶∂§√-∞§√¡¡∏™√ Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 08.30: ™∫π∞£√-™∫√¶∂§√-∞§√¡¡∏™√ ¶∂ª¶Δ∏ 08.30: ™∫π∞£√-™∫√¶∂§√-∞§√¡¡∏™√ ¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 08.30: ™∫π∞£√-™∫√¶∂§√-∞§√¡¡∏™√ ™∞μμ∞Δ√ 08.30: ™∫π∞£√-™∫√¶∂§√-∞§√¡¡∏™√ ∫Àƒπ∞∫∏ 08.30: ™∫π∞£√-™∫√¶∂§√-∞§√¡¡∏™√

∫ƒπ√™ μÂÏÙÈÒÛÙ ÙË ÌÂȈ̤ÓË ÂÓ¤ÚÁÂÈ¿ Û·˜, ·Ú¯›ÛÙ ÛÈÁ¿ÛÈÁ¿ Ó· ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›˙ÂÙ ÙȘ ηÏÔηÈÚÈÓ¤˜ Û·˜ ‰È·ÎÔ¤˜. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 34-20-11-23-4-6. Δ∞Àƒ√™ ªËÓ Â›ÛÙ ÙfiÛÔ Â‡ÈÛÙÔÈ. ¶ÚÔÛÔ¯‹ Û‹ÌÂÚ· ı· ˘¿Ú¯ÂÈ ¤ÓÙ·ÛË ·Ó¿ÌÂÛ· Û ÂÛ¿˜ Î·È ¿ÙÔÌ· Ù˘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ¿˜ Û·˜. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 7-40-33-23-42. ¢π¢Àª√π Δ·ÎÙÔÔÈ‹ÛÙ ÙȘ ÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ Û·˜ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ Ô˘ Û·˜ ¤¯Ô˘Ó ÎÔ˘Ú¿ÛÂÈ. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 54-30-22-12-3-5. ∫∞ƒ∫π¡√™ ªËÓ Î¿ÓÂÙ ٛÔÙ· ‚È·ÛÙÈο Û‹ÌÂÚ·. ¶¿ÚÙ ÂÓ¤ÚÁÂÈ· Î·È ¯·Ï·ÚÒÛÙÂ. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 3-2033-45-6-9. §∂ø¡ ΔÔ ·fiÁÂ˘Ì· ·ÔʇÁÂÙ ‰‡ÛÎÔϘ Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ, ÁÈ·Ù› ı· ÂÍÂÏȯıÔ‡Ó Û η˘Á¿. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 46-30-22-3-8-44.

¢EYAMB BÏ¿‚˜..........................................2421055555 OTE BÏ¿‚˜............................................................... 121 ¢‹ÌÔ˜ BfiÏÔ˘ (Â› 24ÒÚÔ˘ ‚¿Ûˆ˜)...........................195 ¢‹ÌÔ˜ N.IˆÓ›·˜ ............................................2421086815 §ÈÌÂӷگ›Ô..................................................2421028888 E§¶A (Ô‰È΋ ‚Ô‹ıÂÈ·) ...........................................10400 EXPRESS SERVICE ...................................................1154 HELLAS SERVICE ....................................................1057 O¢IKH BOH£EIA ¶H§IOY BfiÏÔ˜...........................................................6944121288 X¿ÓÈ· ............................................................6948745813 TÛ·Áηڿ‰· .................................................6948475814 MËϛ˜ .........................................................6948745815 YËÚ. AÔÎ. AÔÚÚ. ¢. BO§OY.....................2421064744 YËÚ. AÔÎ. AÔÚÚ. ¢. N. IøNIA™................ 2421080865 I¢IøTIKO KTEO ........2428078222-10300 (¯ˆÚ›˜ Έ‰ÈÎfi) IKTEO BfiÏÔ˘ ..........................2421096780,2421096720 XÈÔÓÔ‰ÚÔÌÈÎfi ΤÓÙÚÔ...................................2428073719 K·Ù·Ê‡ÁÈÔ....................................................2428073702 ™Δ∞£ª√™ A’ B√∏£∂πø¡ °π∞ ¶√À§π∞ N. Iø¡π∞™ .............................................24210 80483, 2421060301 O§YM¶IAKH AEP..................2421020910 - 2421024910 EÙ. MÂÏ. & ÚÔÛÙ. ¶ÂÚ. N. M·ÁÓ. .................2421027771 Δ∏§∂ºø¡√ EKTAKTH™ ANA°KH™ Ù˘ ¢HMO™IA™ E¶IXEIPH™H™ AEPIOY (¢E¶A A.E.)...............2105551666 Δ∏§∂ºø¡√ EKTAKTH™ ANA°KH™ Ù˘ E¶A £E™™A§IA™ ..................8001187878 (·fi ÛÙ·ıÂÚfi) MÔÓ¿‰· ™˘Ì‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋˜ Î·È ıÂÚ·›·˜ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜ £.¶. E•O¢O™......................................................2410 237811 ¶I§OTO™ .....................................................2421023439 º§O°A: ™‡ÏÏÔÁÔ˜ °ÔÓ¤ˆÓ ·È‰ÈÒÓ Ì ηÚΛÓÔ .....24210 24628

TA•I

PA¢IOTA•I ................................................24210 27777 PA¢IOTA•I MA°NH™IA™ ............................ 24210 61000 A°PIA™........................................................24280 92502 BE§E™TINOY ...............................................24250 22725 ANø §EXøNIøN ..........................................24280 93389

°ƒ∞º∂π∞ Δ∂§∂Δø¡ μfiÏÔ˜: ∞ÁÁÂϤÙÔ˜ ¡ÈÎfiÏ·Ô˜, “AÁÁÂϤÙÔ˜”, ·) ∂Ï. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ 50, ‚) ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 112 ÙËÏ. 24210 20743, μ·˚Ó¿ ∞ÚÈ¿‰ÓË §. ∂ÈÚ‹Ó˘ 50-¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜, ÙËÏ. 24210-61114, °ÎÏ¿‚·ÙÔ˜ ¡›ÎÔ˜ ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜ 89-∞Ó·Ï‹„ˆ˜ ÙËÏ. 2421052702, ∫·ÙÛÈÊÔ‡ ª·ÚÈϤӷ “¶ÏÔ‡ÙˆÓ” ¢ÔÚ˘Ï·›Ô˘ 51 ÙËÏ. 24210-69609, ∫Ô˘Ù›Ó· ∞ÁÏ·˝· “∫Ô˘Ù›Ó·˜” 2·˜ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 35 ÙËÏ. 24210-24070, §˘Ú›ÙÛ˘ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ “°·Ï‹ÓË” ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 59 - μ·ÛÛ¿ÓË, ÙËÏ. 24210-44444, ª¿ÏÏ·˜ ∞ÔÛÙfiÏ˘ “ª¿ÏÏ·˜” ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 187, ÙËÏ. 24210-20260, ª¿ÚÏ·˜ πˆ¿ÓÓ˘ “μ·ÙÛ·Ú¤·˜” ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 42∞, ÙËÏ. 2421028341, ƒÈ˙¿Î˘ ∂˘¿ÁÁÂÏÔ˜ “∏ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÊÚÔÓÙ›‰·” πˆÏÎÔ‡ 323 ÙËÏ. 24210-40179, ™·Ó›‰Ë˜ •ÂÓÔÊÒÓ “™·Ó›‰Ë˜” ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 223, ÙËÏ. 24210-48600, ™Ù¤ÏÏÔ˜ °ÈÒÚÁÔ˜ “∞Ú¯¿ÁÁÂÏÔ˜” ·) πˆÏÎÔ‡ 98 -§. B‡ÚˆÓÔ˜ ÙËÏ. 2421051113, Δ˙¤Î· ∂ÈÚ‹ÓË “¡¿ÚÎÈÛÛÔ˜” ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 105-107 - º. πˆ¿ÓÓÔ˘ ÙËÏ. 24210-34552. AÁÚÈ¿: ™·Ó›‰Ë˜ •ÂÓÔÊÒÓ “™·Ó›‰Ë˜” ∂Ï. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ 15 ∞ÁÚÈ¿ ÙËÏ. 24280-92443 BÂÏÂÛÙ›ÓÔ:(AÁ. °ÂÒÚÁÈÔ˜ ºÂÚÒÓ) KˆÓÛÙ·ÓÙ¤ÏÔ˜ £ˆÌ¿˜, ÙËÏ. 6978-655306. ∞ÏÌ˘Úfi˜: °È·ÓÓ¿ £ÂÔ‰ÒÚ· “∫·Ú·ÁÎÔ‡Ó˘” ÙËÏ. 2422023332, ∫·ÙÛ·Ô‡Ó˘ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ “∫·ÙÛ·Ô‡Ó˘” ÙËÏ. 24220-23705, ª·˘ÚÔÁ¤Ó˘ ™¿‚‚·˜ “ª·˘ÚÔÁ¤Ó˘” ÙËÏ. 24220-23214. ∑·ÁÔÚ¿:∫Ô˘ÚÂÏ¿˜ ΔÚÈ·ÓÙ¿Ê˘ÏÏÔ˜ “∫Ô˘ÚÂÏ¿˜” ÙËÏ. 2426023255 °ƒ∞º∂π∞ Δ∂§∂Δø¡ ∂∫Δ√™ ™øª∞Δ∂π√À 1. ∫·˚Ì¿Î˘ ∏Ï›·˜, ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 91, ÙËÏ. 24210-72072, 2. ¶··¯Ú‹ÛÙÔ˜ ¡›ÎÔ˜ 2·˜ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 51, ÙËÏ. 2421025360. 3.K·Ï·ÓÙ˙‹ EϤÓË “ K·Ï·ÓÙ˙‹” AÓ··‡Ûˆ˜ 69 N. IˆÓ›· ÙËÏ.24210-81524

¶∞ƒ£∂¡√™ ™Ù· Ù¤ÏË ÙÔ˘ Ô Ì‹Ó·˜ Û¿˜ ¯·Ú›˙ÂÈ ÌÈ· ̤ڷ Ó· ÙËÓ ·ÊÈÂÚÒÛÂÙ Û fi,ÙÈ ·Á·¿ÙÂ. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 32-10-44-34-5-9. ∑À°√™ ∞ӷ̤ÓÂÙ·È Ó· ÂΉËψıÔ‡Ó ‰È¿ÊÔÚ· ·ÚfiÔÙ· ÁÈ’ ·˘Ùfi ÎÚ·Ù‹ÛÙ ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ¿ Û·˜ Ï›ÁÔ ¯·Ï·Úfi. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 4033-12-48-7-5. ™∫√ƒ¶π√™ ÃÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ó· ·ÏÏ¿ÍÂÙ ÙË ÛÙ¿ÛË Ô˘ ¤¯ÂÙ ·¤Ó·ÓÙÈ Û ÔÚÈṲ̂ӷ Ú¿ÁÌ·Ù· Ô˘ Á›ÓÔÓÙ·È. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 36-39-2212-3-6. Δ√•√Δ∏™ ∞ӷ̤ÓÂÙ·È Ó· ÂΉËψıÔ‡Ó ‰È¿ÊÔÚ· ·ÚfiÔÙ· ÁÈ’ ·˘Ùfi ÎÚ·Ù‹ÛÙ ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ¿ Û·˜ ¯·Ï·Úfi. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 13-2044-5-19-29. ∞π°√∫∂ƒø™ ¶ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÂÙ‡¯ÂÙ οÔÈ· Ú¿ÁÌ·Ù· ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ó· οÓÂÙ ·ÏÏ·Á¤˜. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 6-9-5-44-3-2. À¢ƒ√Ã√√™ £· ÓÈÒÛÂÙ ÙËÓ ÂÈı˘Ì›· Ó· οÓÂÙ οÙÈ ÁÈ· ÙÔ Î·Ïfi fiψÓ. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 34-20-11-234-9. πãÀ∂™ ∑ËÙ‹Ì·Ù· ÎÏËÚÔÓÔÌÈο ı· Û·˜ ··Û¯ÔÏ‹ÛÔ˘Ó Û‹ÌÂÚ·. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 39-40-23-114-20.


TËÏÂfiÚ·ÛË 47

KYPIAKH 28 IOYNIOY 2009

™Ã√§π∞

¶ƒ√°ƒ∞ªª∞

∂Ï¢ıÂÚÒÛÙ ÙÔÓ °Ô˘›ÏÈ ¶H§IO 06 VHF, 62 UHF - ™øPO™ 22 UHF

08.00

¶ÔÏ˘·Ú¯ÈÂÚ·ÙÈ΋ £Â›· §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›· 10.30 ∞Ú¯ÔÓÙ·Ú›ÎÈ √ ªËÙÚÔÔÏ›Ù˘ 11.30 ªÔ˘ÛÈ΋ ·Ú¿‰ÔÛË 12.30 μÔ˘Ï‹ ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ 13.30 ªÂ ·ÚÂÙ‹ Î·È ÙfiÏÌË 14.00 ªÂÁ¿Ï˜ ·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ 15.30 ºˆÙfiÛÊ·ÈÚ· (∂) 16.00 “ΔÔ Î·ÙÛ·Úȉ¿ÎÈ ÛÙȘ ÌÂÁ¿Ï˜ ÙڤϘ ÙÔ˘” 17.45 “μÂÚ›ÁÁÂÈÔ˜: ∏ ∞ÙÏ·ÓÙ›‰· ÙÔ˘ μÔÚÚ¿” ¡ÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú 19.00 ∏ ˙ˆ‹ Â›Ó·È ·ÏÏÔ‡ 20.00 √ ¯ÔÚfi˜ ÙˆÓ ··ÓÙ‹ÛÂˆÓ (∂) 20.30 ªÔÓfiÁÚ·ÌÌ· 21.05 “ΔÔ ÙÛÂÎÔ‡ÚÈ” 23.00 ∂ȉ‹ÛÂȘ 24.00 ªÂÛÔÁÂÈ·ÎÔ› ∞ÁÒÓ˜¶ÂÛοڷ 2009 01.00 •¤ÓË Ù·ÈÓ›· ıÚ›ÏÂÚ “∫Ï·Ì Ô ·Ú¿‰ÂÈÛÔ˜” * ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È Ì ÂÎÔÌ¤˜ Û Â·Ó¿ÏË„Ë.

05.50 10.00 10.30

™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ ÛÙË ¡∂Δ ΔÈÌfiÓ Î·È ¶Ô‡Ì· Δ· 101 Û΢ÏÈ¿ Ù˘ ¢·ÏÌ·Ù›·˜ 11.00 ¶·ÈÔÂÚÈ¤ÙÂȘ 11.30 Δ·Ú˙¿Ó-√ ıÚ‡ÏÔ˜ 12.00 ∂ȉ‹ÛÂȘ 12.30 ∑ÔÔÌ ÛÙ· ÚfiÛˆ· Î·È ÛÙ· ÁÂÁÔÓfiÙ· 13.45 ∏ ÌÂÁ¿ÏË ·ÏÏ·Á‹ (∂) 15.00 ∂ȉ‹ÛÂȘ 16.00 Confederation Cup 18.00 ∂ȉ‹ÛÂȘ 19.00 ∂ÏÏËÓÈ΋ ΈÌÈ΋ Ù·ÈÓ›· “√ ˙ËÏÈ·ÚfiÁ·ÙÔ˜” 21.30 Confederation Cup 23.30 •¤ÓË Ù·ÈÓ›· “ΔÔ ¿ÏÈÎÔ ÁÚ¿ÌÌ·” 24.00 ∂ȉ‹ÛÂȘ 02.00 ÷̤ÓÔÈ ÎfiÛÌÔÈ ∞ÙÏ·ÓÙ›‰· * ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È Ì ÂÎÔÌ¤˜ Û Â·Ó¿ÏË„Ë.

¶H§IO 58 UHF - ™øPO™ 23 UHF

¶H§IO 48 UHF

05.50 10.00 13.00 13.15 14.15 15.00 16.00 16.55 17.00 19.00 20.00 21.00 00.30 01.30 02.30 03.30 04.30 04.45

Studio Alpha ªÂ˜ ÛÙËÓ Î·Ï‹ ¯·Ú¿ ∂ȉ‹ÛÂȘ Star systems √È Ó·˘·ÁÔ› ¡Â·ÓÈ΋ ÛÂÈÚ¿ ‰Ú¿Û˘. ÕÏϷͤ ÙÔ (∂) ∂ÎÔÌ‹ ‰È·ÎfiÛÌËÛ˘. ∏ ÎÔ˘˙›Ó· Ù˘ Ì·Ì¿˜ (∂) ∂ȉ‹ÛÂȘ ÛÙË ÓÔËÌ·ÙÈ΋ £· Û ‰ˆ ÛÙÔ ÏÔ›Ô (∂) ∂ȉ‹ÛÂȘ √È ÌÔÓÔÌ¿¯ÔÈ •¤ÓË ÛÂÈÚ¿. Chart Show ªÔ˘ÛÈ΋ ÂÎÔÌ‹ Ì ÙË ¡·Ù·Ï›· °ÂÚÌ·ÓÔ‡. 10Ë ÂÓÙÔÏ‹ ∫fiÎÎÈÓÔ˜ ·ÎÏÔ˜ ∞Ó Ì’ ·Á·¿˜ ∂ÈÎfiÓ˜ (∂) ΔËÏ·ÁÔÚ¤˜ √‰fi˜ ¶·Ú·‰Â›ÛÔ˘ 7

¶H§IO 31 UHF - ™øPO™ 46 UHF

¶H§IO 41 UHF, 62 UHF - ™øPO™ 28 UHF

06.00 12.30 13.00 13.45 15.45 16.45 17.40 17.45 18.45 19.45 21.00 22.45 01.15 03.15 05.15

£E™™A§IA TV

¶·È‰ÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· πÛÙÔڛ˜ Ì ÙÔ˘˜ ΔÔÌ Î·È Δ˙¤ÚÈ ∂ȉ‹ÛÂȘ “∂Ï¢ıÂÚÒÛÙ ÙÔÓ °Ô˘›ÏÈ” Δ· ÊÈÏ·Ú¿ÎÈ· Gossip girl ∂ȉ‹ÛÂȘ ∞Ó·˙ËÙÒÓÙ·˜ ÙËÓ ·Ï‹ıÂÈ· ™ÙËÓ ÂÓÙ·ÙÈ΋ ∂ȉ‹ÛÂȘ ∂ÏÏËÓÈ΋ ΈÌÈ΋ Ù·ÈÓ›· “∏ Î˘Ú¿ Ì·˜ Ë Ì·Ì‹” •¤ÓË ·ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋ ÂÚÈ¤ÙÂÈ· “ºÔÓÈÎfi fiÏÔ 4” •¤ÓË Ù·ÈÓ›· ıÚ›ÏÂÚ “ºfiÓÔ˜ ÚÒÙÔ˘ ‚·ıÌÔ‡” •¤ÓË ·ÈÛıËÌ·ÙÈ΋ Ù·ÈÓ›· “ŸÙ·Ó οÔÈÔÓ ·Á·¿˜” Battlestar Galactica ™ÂÈÚ¿ ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋˜ Ê·ÓÙ·Û›·˜.

06.00 07.00 10.00 10.15 13.00 14.00 14.50 17.05 17.10 17.50 19.00 20.00 21.00 22.40 00.50 01.15 02.15 04.15 05.00

∞fi ÓˆÚ›˜... Î·È ÙÔ ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ Mega ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ ΔÔ ·È‰› ÌÔ˘ ÎÈ ÂÁÒ ∂Ù¿ ı·Ó¿ÛÈ̘ ÂıÂÚ¤˜ °Ï˘Î¤˜ ·Ï¯ËÌ›˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ •¤ÓË Ó·ÓÈ΋ Ù·ÈÓ›· “∫·Ú¿Ù ∫ÈÓÙ 3” ∂ȉ‹ÛÂȘ ªÈ· ÙÚ‡· ÛÙÔ ÓÂÚfi ∂˘Ù˘¯ÈṲ̂ÓÔÈ Ì·˙› ªÔ˘ÎÈ¿ Î·È Û˘¯ÒÚÈÔ ∂ȉ‹ÛÂȘ Δ· Ì˘ÛÙÈο Ù˘ ∂‰¤Ì “√ ·ÙÚÈÒÙ˘” ∂ȉ‹ÛÂȘ •¤ÓË Ù·ÈÓ›· (™) “™·Ó ÙÔ ·ÏÈfi ηÈÚfi” ΔËÏÂÌ¿ÚÎÂÙÈÓÁÎ ºÚÔ‡Ù· ÂÔ¯‹˜

111111111111111111111111111

07.00 08.00 09.00 10.00 11.00 11.30 12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 17.00 18.45 19.45 21.00 21.30 22.30 23.30 01.300 02.15 03.15 04.15 04.30

¢˘Ó¿ÌÂȘ Ù˘ ʇÛ˘ ª›Î˘ £ÂÔ‰ˆÚ¿Î˘ √ Ì˘ÛÙËÚÈ҉˘ Ù¿ÊÔ˜ ÙÔ˘ ΔÔ˘Ù·Á¯·ÌÒÓ ΔÔ ¯·Ì¤ÓÔ ‚·Û›ÏÂÈÔ ÙˆÓ πÌ·Ï·˝ˆÓ Eco news °˘Ú›ÛÌ·Ù· (best of) Entertainment this week ∞ÏËıÈÓ¤˜ ÈÛÙÔڛ˜ ÙÔ˘ ÃfiÏÈÁÔ˘ÓÙ ª·ÁÂÈڤ̷ٷ ¡Ù·ÓÙ¿ ÚÒÙˆÓ ‚ÔËıÂÈÒÓ ™fiÔ˘ÌÈ˙: ∞ÔÎÏÂÈÛÙÈÎfi Superbikes 2009 live: ∞ÁÁÏ›· Sports science Δ· ÈÔ ·›ÛÙÂ˘Ù· ‚›ÓÙÂÔ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ ∂ȉ‹ÛÂȘ √È ÂÈ˙‹Û·ÓÙ˜ ∏ Ô‰‡ÛÛÂÈ· ÌÈ·˜ Ê˘Ï‹˜ ƒÒÌË ¡‡¯Ù˜ ÛÙÚÈÙ›˙ ª·ÙȤ˜ ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Δ·Í›‰È ÛÙË ÁÓÒÛË ΔËÏÂÌ¿ÚÎÂÙÈÓÁÎ ∞ÁÒÓ·˜ ÁÈ· ·ÔÙÔ͛ӈÛË

¶H§IO 35,55 UHF - ™øPO™ 56 UHF

05.50 10.00 13.00 13.15 14.15 16.15 17.50 18.00 20.00 21.00 23.10 01.40 03.50 04.20 04.30

¶H§IO 44 UHF-™øPO™ 33 UHF

07.30 10.30 11.30 12.00 13.00 13.30 14.30 15.30 18.00 19.00 20.45 21.15 22.00 23.00 24.00 01.00 02.30 03.30 04.00 05.00 06.00

09.05 10.00 10.35

11.05 12.45

14.50 15.00 16.00 17.00 17.15 18.00

19.00 19.35 21.00 21.25 22.00

24.00 24.50 02.30

°ÂÁÔÓfiÙ· (∂) ¡ÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú “¶ÓÂ˘Ì·ÙÈ΋ £ÂÛÛ·Ï›·” (∂) ¶·È‰ÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· “Super book” ¡ÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú “°Ë Ù˘ ¢ÊÔÚ›·˜” ∞ÁÚÔÙÈ΋ ÂÓËÌÂÚˆÙÈ΋ ÂÎÔÌ‹ ÙÔ˘ ˘. ∞ÁÚÔÙÈ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘. ∂ÏÏËÓÈ΋ ΈÌÈ΋ Ù·ÈÓ›· “ŒÓ·˜ ¯›Ș Ì ÙÛ·ÚÔ‡¯È·” “∂‰Ò £ÂÛÛ·Ï›·∂‰Ò ∂ÏÏ¿‰·” æ˘¯·ÁˆÁÈ΋ ÂÎÔÌ‹ Ì ‰ËÌÔÙÈο ÙÚ·ÁÔ‡‰È· Î·È ·ÊÈÂÚÒÛÂȘ Ì ÙÔ μ·Û›ÏË ¶Ú¤·. ªÔ˘ÛÈÎfi ‰È¿ÏÂÈÌÌ· ΔËÏ·ÁÔÚ¤˜ ΔËÏ·ÁÔÚ¤˜ °ÂÁÔÓfiÙ· Û 5’ Î·È ‰ÂÏÙ›Ô ÛÙË ÓÔËÌ·ÙÈ΋. ΔËÏ·ÁÔÚ¤˜ “√È Á‡ÛÂȘ ÙÔ˘ ÙfiÔ˘ Ì·˜” ∂ÎÔÌ‹ Ì·ÁÂÈÚÈ΋˜ Ì ÙËÓ ∂˘·ÁÁÂÏ›· ∫·ÏÔÁ‹ÚÔ˘. °ÂÁÔÓfiÙ· ∂ÏÏËÓÈ΋ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ Ù·ÈÓ›· “∫¿ı ÏÈÌ¿ÓÈ Î·È Î·ËÌfi˜” °ÂÁÔÓfiÙ· Û 10’ Î·È ‰ÂÏÙ›Ô ÛÙË ÓÔËÌ·ÙÈ΋. ¡ÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú “∂˘ÚˆÛÙ›ÓË” “™ÙË Û¤ÓÙÚ·” ∞ıÏËÙÈ΋ ÂÎÔÌ‹ Ì ÙÔ˘˜ μ·Á. ªËÙÚÔ‡ÛÈ·, £ÂÔ‰. ∫·ÙÛ¿Ú·. °ÂÁÔÓfiÙ· ∂ÏÏËÓÈ΋ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ Ù·ÈÓ›· “∞Ì·ÚوϿ ÓÈ¿Ù·” “°È· ¤Ó· Ù·Á¿ÚÈ ‰ÔÏ¿ÚÈ·”

07.30 08.30 08.45 09.15

¶H§IO 35,55 - ™øPO™ 56 UHF

06.50 11.30 12.00 12.30 13.30 13.45 16.15 18.45 21.00 23.30 02.00 04.00

¶·È‰ÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ¶ÂÈÚ·Ù‹˜ ¶ÔÚÊ˘ÚÔÁ¤Ó˘ ΔÂÓ ΔÂÓ ∑›Ó· ∂ȉ‹ÛÂȘ TV Weekend Δ· ·Ú·ÙÚ¿ÁÔ˘‰· ∂ȉ‹ÛÂȘ ΔÔ ¿ÚÙÈ Ù˘ ˙ˆ‹˜ ÛÔ˘ ∞ÔÙ˘ÒÌ·Ù· “Children of Dune-μ’ Ì¤ÚÔ˜ •¤ÓË Ù·ÈÓ›· ÙÚfiÌÔ˘ “™Ù· ‰›¯Ù˘· ÙÔ˘ ˘ÔÎfiÛÌÔ˘”

111111111111111111111111111

05.30 07.00 08.00 10.30 11.30 12.00 16.00 17.00 19.00 21.00 21.30 22.30

•¤ÓË Ù·ÈÓ›· ¶·È‰È΋ Ù·ÈÓ›· £Â›· §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Auto moto °Ë Ù˘ ¢ÊÔÚ›·˜ ΔËÏÂˆÏ‹ÛÂȘ Travel guide Dolce Vita £ÂÛÛ·ÏÈ΋ ·Ú¿‰ÔÛË ∂ȉ‹ÛÂȘ ∞ÓÙ›ıÂÙÔ Ú‡̷ Astra Sport

£Â›· §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ∞ÏËıÈÓ¿ ÛÂÓ¿ÚÈ· (∂) ∂ÏÏ‹ÓˆÓ ‰ÚÒÌÂÓ· √ ÙfiÔ˜ Î·È ÙÔ ÙÚ·ÁÔ‡‰È ÙÔ˘ ∂ȉ‹ÛÂȘ ¶ÂÚ› Á˘ Ô ÏfiÁÔ˜ √Ó›ÚÔ˘ ∂ÏÏ¿˜ (∂) ∫˘Úȷ΋ ÛÙÔ ¯ˆÚÈfi ªÂıfiÚÈÔÈ ‰ÚfiÌÔÈ (∂) “£·Ó¿ÛË ¿Ú ÙÔ fiÏÔ ÛÔ˘” ΔÔ Û‡Ì·Ó Ô˘ ·Á¿ËÛ· ∞fi‰Ú·ÛË ∂ȉ‹ÛÂȘ °›Ó ¤Ó· Ì ٷ Ï¿ÛÌ·Ù· ™ÔÚ ÛÙÔ 3 ∞fi„ Ì ÙÔÓ Δ¤ÚÂÓ˜ ∫Ô˘›Î (∂) ∞ÏËıÈÓ¿ ÛÂÓ¿ÚÈ· (∂) ∂ÏÏ‹ÓˆÓ ‰ÚÒÌÂÓ· (∂) ¶ÂÚ› Á˘ Ô ÏfiÁÔ˜ (∂) √ ÙfiÔ˜ Î·È ÙÔ ÙÚ·ÁÔ‡‰È ÙÔ˘ (∂) ™ÔÚ ÛÙÔ 3 (∂)

¶H§IO 24 UHF - ™øPO™ 45 UHF

111111111111111111111111111

06.00 06.50 08.05

6 Ì 10 Ì·˙› ∫·ÏÔÌÂϤٷ ÎÈ ¤Ú¯ÂÙ·È ∂ȉ‹ÛÂȘ ∂ÁÎÏ‹Ì·Ù· Extreme makeoverHome edition “√ Δ˙¿ÛÙÈÓ Î·È ∫¤ÏÈ” ∂ȉ‹ÛÂȘ “°ÔÚÁfiÓ˜ Î·È Ì¿ÁΘ” ∂ȉ‹ÛÂȘ “X-Men” •¤ÓË ÂÚÈÂÙÂÈÒ‰Ë Ù·ÈÓ›· “√ϤıÚÈ· Û‡ÁÎÚÔ˘ÛË” •¤ÓË Ù·ÈÓ›· ÙÚfiÌÔ˘ “28 ̤Ú˜ ÌÂÙ¿” ΔËÏÂÌ¿ÚÎÂÙÈÓÁÎ Mobile fun Super Ì·Ì¿˜

11.00 12.00 15.00 17.00 18.00 18.05 20.00 21.00 21.30 22.00 23.00 23.30 01.00 02.00

∞ÁÚÔÙfiÚ·Ì· (∂) ¶ÚˆÈÓ‹ ÂÓË̤ڈÛË ¶·È‰ÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ∫ÈÓÔ‡ÌÂÓ· Û¯¤‰È·. Õڈ̷ ∂ÏÏ¿‰·˜ ª·Áη˙›ÓÔ Ì ÙËÓ ∫·ÙÂÚ›Ó· ΔÛ¤ÏË. ∞ÛÙÚÔÏÔÁÈ΋ ·Ù˙¤ÓÙ· ¶ÚÔÙ¿ÛÂȘ ·ÁÔÚ¿˜ ∞¯, ·ÙÚ›‰· ÌÔ˘ ÁÏ˘ÎÈ¿ (∂) “Ÿ,ÙÈ Ê¿ÌÂ, fi,ÙÈ ÈÔ‡ÌÂ...” ∂ȉ‹ÛÂȘ ∞Ó·˙ËÙÒÓÙ·˜ ÙȘ Ú›˙˜ Ì·˜ ¶·È‰ÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ∂ȉ‹ÛÂȘ Super Sport ∫˘ÚȷοÙÈÎË ·Ú¤Ó· ∂ȉ‹ÛÂȘ ∫˘ÚȷοÙÈÎË ·Ú¤Ó· (™) Super sport (∂) ¡˘¯ÙÂÚÈÓ¤˜ ‰È·‰ÚÔ̤˜

£Â¿Ì·Ù· Cine ªÂÛfiÁÂÈÔ˜

VILLAGE 4 CINEMAS VOLOS

∂•øƒ∞´™Δπ∫∏

∂μ¢√ª∞¢∞ ¶ƒ√μ√§ø¡: 25/6-1/7 /09

£∂ƒπ¡√ ™ÈÓÂÌ¿

www.exoraistiki.gr Δ∏§.: 6930-789889

™∏ª∂ƒ∞ ÙÔ ·ÚÈÛÙÔ‡ÚÁËÌ· ÙÔ˘ ¯ÂÈÌÒÓ·

Δ∏§∂ºø¡√: 24210 94600

∞π£√À™∞ 1: ∏ ¶ƒ√Δ∞™∏ : ΔÂÙ¿ÚÙË: 21.30, 23.30 Ã∞¡∞ ª√¡Δ∞¡∞ (ª∂Δ∞°§øΔΔπ™ª∂¡√): ΔÂÙ¿ÚÙË: 19.15 Δƒ∞¡™º√ƒª∂ƒ™ 2 : ¶¤ÌÙË-ΔÚ›ÙË: 20.15, 23.45

∞ªºπμ√§π∞

∞π£√À™∞ 2: ∏ ∂¶√Ã∏ Δø¡ ¶∞°∂Δø¡ø¡ (ª∂Δ∞°§øΔΔπ™ª∂¡√): ∞fi ΔÂÙ¿ÚÙË 1/7: 18.45, 20.45 Δƒ∞¡™º√ƒª∂ƒ™ 2 : ¶¤ÌÙË-ΔÚ›ÙË: 18.30, 22.00

∫∞Δ∞§§∏§√¡ ·fi 13ÔÓ

∞π£√À™∞ 3: √π Δ∂™™∂ƒπ™ ∫∞μ∞§∞ƒ∏¢∂™ Δ∏™ ∞¶√∫∞§Àæ∏™: ¶¤ÌÙË-ΔÂÙ¿ÚÙË: 00.00. ∏ ∂¶√Ã∏ Δø¡ ¶∞°∂Δø¡ø¡ (ª∂ À¶√ΔπΔ§√À™): ∞fi ΔÂÙ¿ÚÙË 1/7: 19.30, 21.45 ∂•√§√£ƒ∂ÀΔ∏™-∏ ™øΔ∏ƒπ∞ : ¶¤ÌÙË-ΔÚ›ÙË: 19.30, 21.45

¶ÚÔ‚ÔϤ˜: ª√¡√ ªπ∞ ¶ƒ√μ√§∏ ŒÓ·ÚÍË: 21.30

∞π£√À™∞ 4: ∏ ¶ƒ√Δ∞™∏ : ¶¤ÌÙË-ΔÚ›ÙË: 21.30, 23.30 Ã∞¡∞ ª√¡Δ∞¡∞ (ª∂Δ∞°§øΔΔπ™ª∂¡√): ¶¤ÌÙË-ΔÚ›ÙË: 19.15 Δƒ∞¡™º√ƒª∂ƒ™ 2 : ΔÂÙ¿ÚÙË: 19.00, 22.15

™˘ÓÙÂÏÂÛÙ¤˜: Meryl Streep, Phillip Seymour Hoffman, Amy Adams, Viola Davis

¡Â·ÓÈ΋ ÂÚÈ¤ÙÂÈ·, ·Ú·ÁˆÁ‹˜ 1993, Û ÛÎËÓÔıÂÛ›·: ™¿ÈÌÔÓ °Ô˘›ÓÛÂÚ.¶·›˙Ô˘Ó: Δ˙¤ÈÛÔÓ Δ˙¤È̘ ƒ¿ÈÙÂÚ, §fiÚÈ ¶¤ÙÈ.

√ ÌÈÎÚfi˜ Δ˙¤ÛÂ Â›Ó·È ÔÚÊ·Ófi˜. ª·˙› Ì ÙÔÓ Ê›ÏÔ ÙÔ˘ ¶¤ÚÈ ‰È·ÛΉ¿˙Ô˘Ó Ó· ˙ˆÁÚ·Ê›˙Ô˘Ó Ì ÛÚ¤È ÔÔ˘‰‹ÔÙ ÙÔ˘˜ ·Ú¤ÛÂÈ. ŸÌˆ˜ ÌÂÙ¿ ·fi ¤Ó· ·ÎfiÌË ÁÎÚ¿ÊÈÙÈ ¤Íˆ ·fi ¤Ó· ı·Ï¿ÛÛÈÔ ¿ÚÎÔ, Ù· ‰‡Ô ·È‰È¿ Û˘ÏÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ·fi ÙËÓ ·ÛÙ˘ÓÔÌ›·. √ ¡ÙÔ˘¿ÈÙ, Ô ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎfi˜ Ô˘ ÙÔ˘˜ Û˘Ó¤Ï·‚Â, ÈÛÙ‡ÔÓÙ·˜ ˆ˜ Ô Δ˙¤Û ¤¯ÂÈ ·Ó¿ÁÎË ·fi ¤Ó· ÛÙ·ıÂÚfi, ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·Îfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ, ÊÚÔÓÙ›˙ÂÈ ÁÈ· ÙËÓ ˘ÈÔıÂÛ›· ÙÔ˘ ÌÈÎÚÔ‡ ·È‰ÈÔ‡ ·fi ¤Ó· ˙¢Á¿ÚÈ, ÙÔ˘˜ °ÎÏÂÓ Î·È ∞Ó °ÎÚ›ÓÁÔ˘ÓÙ. ∞fi ÙËÓ ·Ú¯‹ Ô Δ˙¤ÛÂ Û˘Ì·ı› ÙÔ Ó·Úfi ˙¢Á¿ÚÈ Ô˘ ÛÙ¤ÎÂÙ·È ÛÙÔ Ï¿È ÙÔ˘. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· fï˜, ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ Ó· ηı·Ú›ÛÂÈ ÙÔ ÎÙ›ÚÈÔ ÙÔ˘ ı·Ï¿ÛÛÈÔ˘ ¿ÚÎÔ˘ ·fi ÙȘ ˙ˆÁÚ·ÊȤ˜ ÙÔ˘. STAR 13.45

X-Men ¶ÂÚÈ¤ÙÂÈ· ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋˜ Ê·ÓÙ·Û›·˜, ·Ú·ÁˆÁ‹˜ 2000, Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· ªÚ¿È·Ó ™›ÓÁÎÂÚ. ¶·›˙Ô˘Ó: ÃÈÔ‡ Δ˙¿ÎÌ·Ó, ÿÏÈ ª¤ÚÈ, ¶¿ÙÚÈÎ ™ÙÈÔ‡·ÚÙ, ÿ·Ó ª·Î¤ÏÂÓ.

√ ™¿ÈÎÏÔ˜, Ë Δ˙ÈÓ °ÎÚ¤È Î·È Ë ™ÙÔÚÌ Â›Ó·È Ù· ·È‰È¿ ÙÔ˘ homo superior - ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÙÔÓ ÂfiÌÂÓÔ ÎÚ›ÎÔ ÛÙËÓ ·Ï˘Û›‰· Ù˘ ·Ó¿Ù˘Í˘. √ ηı¤Ó·˜ ÙÔ˘˜ ÁÂÓÓ‹ıËΠ̠ÌÈ· ÌÔÓ·‰È΋ ÌÂÙ¿ÏÏ·ÍË Ë ÔÔ›· ¤Î·Ó ÙËÓ ÂÌÊ¿ÓÈÛ‹ Ù˘ ÛÙËÓ ÂÊ˂›·: √ ™¿ÈÎÏÔ˜ ÂÎÙÔ͇ÂÈ ·fi Ù· Ì¿ÙÈ· ÙÔ˘ ÌÈ· ‰¤ÛÌË ·ÎÙ›ÓˆÓ ÙfiÛÔ ÈÛ¯˘Ú‹ Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ÚÔηϤÛÂÈ ÚˆÁ̤˜ Û ‚Ô˘Ó¿. ∏ Δ˙ÈÓ ‰È·ı¤ÙÂÈ ÙËÏÂÎÈÓËÙÈΤ˜ Î·È ÙËÏÂ·ıËÙÈΤ˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ. ŸÛÔ ÁÈ· ÙË ™ÙÔÚÌ, fiˆ˜ Ê·ÓÂÚÒÓÂÈ Î·È ÙÔ fiÓÔÌ¿ Ù˘ (ηٷÈÁ›‰·), Â›Ó·È Û ı¤ÛË Ó· ÂËÚ¿˙ÂÈ ÙȘ ÎÏÈÌ·ÙÔÏÔÁÈΤ˜ Û˘Óı‹Î˜. Àfi ÙË ‰È‰·Ûηϛ· ÙÔ˘ ∫·ıËÁËÙ‹ Ã, ·˘ÙÔ› ÔÈ “¯·ÚÈÛÌ·ÙÈÎÔ›” Ì·ıËÙ¤˜ ¤¯Ô˘Ó Ì¿ıÂÈ Ó· ÂϤÁ¯Ô˘Ó Î·È Ó· ηÙ¢ı‡ÓÔ˘Ó ÙȘ ‰˘Ó¿ÌÂȘ ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÙÔ Î·Ïfi Ù˘ ·ÓıÚˆfiÙËÙ·˜, ·ÚfiÏÔ Ô˘ Ë ÌÈÛ·ÏÏfi‰ÔÍË ÎÔÈÓˆÓ›· ÙÔ˘˜ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ ˆ˜ Ù¤Ú·Ù· Ù˘ ʇÛ˘. ∞¡Δ1 21.00

√ ·ÙÚÈÒÙ˘ ∂È΋ ÂÚÈ¤ÙÂÈ·, ·Ú·ÁˆÁ‹˜ 2000, Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· ƒfiÏ·ÓÙ ŒÌÂÚȯ. ¶·›˙Ô˘Ó: ªÂÏ °Î›ÌÛÔÓ, ÃÈı §¤Ù˙ÂÚ, Δ˙fiÏÈ ƒ›ÙÛ·ÚÓÙÛÔÓ.

¡fiÙÈ· ∫·ÚÔϛӷ 1776. √È μÚÂÙ·ÓÔ› ‰ÈÂΉÈÎÔ‡Ó ·ÔÈ˘ ÛÙË ¡¤· ◊ÂÈÚÔ. √ ÂÚ¯ÔÌfi˜ ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ ÔÏÈÙ›· Î·È Î˘Ú›ˆ˜ ÔÈ ÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ ÙÔ˘˜ ··ÈÙ‹ÛÂȘ ·fi ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹, ÚÔηÏÔ‡Ó ÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ Í¤Û·ÛÌ· Î·È ÙËÓ ÂͤÁÂÚÛË ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ. √ ª¤ÓÙ˙·ÌÈÓ ª¿ÚÙÈÓ Â›Ó·È ¤Ó·˜ ËÚˆÈÎfi˜ ÔÏÂÌÈÛÙ‹˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ ‰ÒÛÂÈ ÔÏÏÔ‡˜ ·ÁÒÓ˜ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙˆÓ °¿ÏÏˆÓ Î·È ÙˆÓ πÓ‰È¿ÓˆÓ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ˘ÂÚ·ÛÈÛÙ› Ù· ÈÛÙ‡ˆ ÙÔ˘ Î·È Ó· ˙‹ÛÂÈ ÂÈÚËÓÈο Ì ÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ¿ ÙÔ˘. °ÓˆÚ›˙ÔÓÙ·˜ ηϿ ÙË ÊÚ›ÎË ÙÔ˘ ÔϤÌÔ˘ Î·È ˆ˜ Ô ÌfiÓÔ˜ ÎˉÂÌfiÓ·˜ ÙˆÓ ÂÙ¿ ·È‰ÈÒÓ ÙÔ˘ ‡ÛÙÂÚ· ·fi ÙÔÓ ÚfiÛÊ·ÙÔ ı¿Ó·ÙÔ Ù˘ Á˘Ó·›Î·˜ ÙÔ˘, ·Ú¯Èο ·ÚÓÂ›Ù·È Ó· ÂÌϷΛ ÛÙÔÓ fiÏÂÌÔ. ŸÙ·Ó fï˜ ·ÂÈÏÂ›Ù·È Ë ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ¿ ÙÔ˘, Ô ª¿ÚÙÈÓ ·ÔÊ·Û›˙ÂÈ fiÙÈ Ë ÌfiÓË Ï‡ÛË Â›Ó·È Ù· fiÏ·. MEGA 22.40

ΔÔ ¿ÏÈÎÔ ÁÚ¿ÌÌ· ∞ÈÛıËÌ·ÙÈ΋ Ù·ÈÓ›·, ·Ú·ÁˆÁ‹˜ 1995, Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· ƒfiÏ·ÓÙ Δ˙fiÊÈ. ¶·›˙Ô˘Ó: ¡Ù¤ÌÈ ªÔ˘Ú, °Î¿ÚÈ ŸÏÓÙÌ·Ó, ƒfiÌÂÚÙ ¡ÙÈ‚¿Ï.

√È ·˘ÛÙËÚÔ› ıÚËÛ΢ÙÈÎÔ› ıÂÛÌÔ› Û ̛· ÎÔÈÓfiÙËÙ· Ù˘ ª·Û·¯Ô˘Û¤Ù˘ ÙÔÓ 17Ô ·ÈÒÓ·, ı· ÛÙÈÁÌ·Ù›ÛÔ˘Ó ÙË ˙ˆ‹ ÌÈ·˜ Ó¤·˜ Á˘Ó·›Î·˜, Ë ÔÔ›·, ıˆÚÒÓÙ·˜ ÙÔ Û‡˙˘Áfi Ù˘ ÓÂÎÚfi, ÂÚˆÙ‡ÂÙ·È ¤Ó·Ó ¿ÛÙÔÚ· Î·È Î¿ÓÂÈ Ì·˙› ÙÔ˘ ·È‰›. ∏ ›‰È·, ·ÚÓÔ‡ÌÂÓË Ó· ·Ôηχ„ÂÈ ÙÔ fiÓÔÌ· ÙÔ˘ ÂÚ·ÛÙ‹ Ù˘, ı· ·Ó·ÁηÛÙ› Ó· ʤÚÂÈ ÛÙ· ÚÔ‡¯· Ù˘ ¤Ó· ÌÂÁ¿ÏÔ ÎfiÎÎÈÓÔ ÁÚ¿ÌÌ·, ÛËÌ¿‰È fiÙÈ Â›Ó·È ÌÔȯ·Ï›‰· Î·È fiÙÈ fiÏÔÈ Ú¤ÂÈ Ó· ÙËÓ ·ÔʇÁÔ˘Ó. ¡∂Δ 23.30


A¶√æ∂π™

48

KYPIAKH 28 IOYNIOY 2009

∂ÈÎfiÓ˜ ÓÙÚÔ‹˜ “¶√À ‹Á·Ó Ù· ÏÂÊÙ¿;” ΔÔ ÁÓˆÛÙfi ÂÚÒÙËÌ· Ù˘ ÚÔÂÎÏÔÁÈ΋˜ ÂÚÈfi‰Ô˘ Ì¿ÏÏÔÓ ÚËÙÔÚÈÎfi Â›Ó·È ÁÈ·Ù› fiÏÔÈ Í¤ÚÔ˘Ì Ô‡ ‹Á·Ó Ù· ÏÂÊÙ¿. √ ÃÚÈÛÙÔÊÔÚ¿ÎÔ˜ ÌÔ›Ú·˙ ٷ ÏÂÊÙ¿ Û ÎfiÌÌ·TÔ˘ Kø™TA Ù· Î·È ÔÏÈÙÈÎÔ‡˜, fï˜ ÚÔÛÔT™AM¶AZH ¯‹: ∞˘Ù¿ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÏÂÊÙ¿ ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ Ï·Ô‡, Â›Ó·È Ù˘ ∑›ÌÂÓ˜ Ô˘ ‚Ô˘ÙÔ‡Û ٷ ÏÂÊÙ¿ ÙÔ˘ ŒÏÏËÓ· ÊÔÚÔÏÔÁÔ˘Ì¤ÓÔ˘ fi¯È Ô˘ÏÒÓÙ·˜ „˘Á›· Î·È ˘ÔÏÔÁÈÛÙ¤˜ ·ÏÏ¿ ·›ÚÓÔÓÙ·˜ ÌÂÁ¿Ï· ‰ËÌfiÛÈ· ¤ÚÁ· ÛÙȘ ÙËÏÂÈÎÔÈӈӛ˜. À¿Ú¯ÂÈ ‰ËÏ·‰‹, ÂÎÙfi˜ ·fi ÙËÓ ÂÓÂÚÁËÙÈ΋ ‰ˆÚÔÏË„›· ÔÏÈÙÈÎÒÓ Î·È ˙ËÌÈ¿ ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ÎÚ¿ÙÔ˘˜. ŒÓ·˜ ·fi ·˘ÙÔ‡˜ Â›Ó·È Ô ΔÛÔ˘Î¿ÙÔ˜, Ô ÈÛ¯˘Úfi˜ ¿Ó‰Ú·˜ Â› ‰È·Î˘‚ÂÚÓ‹Ûˆ˜ ™ËÌ›ÙË, ̤¯ÚÈ Î·È ÙËÓ ÚÒÙË ÙÂÙÚ·ÂÙ›· ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ. ¶‹Ú 1 ÂÎ. Ì¿Úη Î·È ÔÚΛ˙ÂÙ·È fiÙÈ Ù· ÏÂÊÙ¿ ÙˆÓ °ÂÚÌ·ÓÒÓ ÙÔÔıÂÙ‹ıËÎ·Ó ÂΛ Ô˘ ¤ÚÂÂ, ÛÙÔ Ù·ÌÂ›Ô ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ¶∞™√∫, ÁÈ· ÙȘ ÚÔÂÎÏÔÁÈΤ˜ ·Ó¿ÁΘ ÙÔ˘ 2000. ∫·È ÁÈ·Ù›; ¢ÈfiÙÈ ÙfiÙÂ Ë ÂÙ·ÈÚ›· ›¯Â ¿ÚÂÈ Ï›ÛÙ· fiÛ· ¤ÚÁ· ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘ Î·È ÙÔ ÔÛfi ·˘Ùfi Â›Ó·È ¤Ó· “‰ÒÚÔ” ÁÈ· Ó· Í·Ó·‚Á› Ë ›‰È· ΢‚¤ÚÓËÛË Î·È Ó· ¿ÚÂÈ Î·È ¿ÏÏ· ¤ÚÁ·. ÕÏψÛÙÂ, ‰ÒÚ· ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÒÓ ‹Ù·Ó Î·È Â›Ó·È Ù˘ Ìfi‰·˜... §ÂÊÙ¿ fï˜ ‹Ú·Ó Î·È ÛÙÂϤ¯Ë Ù˘ ¡¢, Ô˘ ÙÒÚ·, Ì ÙË Û‡ÏÏË„Ë ÙÔ˘ ÃÚÈÛÙÔÊÔÚ¿ÎÔ˘, „¿¯ÓÔ˘Ó ÙÚfiÔ˘˜ Ó· ÁÏÈÙÒÛÔ˘Ó. ∞fi ÙÈ; ∞Ó ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÂÎÏÂÁ̤ӷ ̤ÏË ÙÔ˘ ∫ÔÈÓÔ‚Ô˘Ï›Ô˘ ÔÈ Â˘ı‡Ó˜ ¤¯Ô˘Ó ·Ú·ÁÚ·Ê› Î·È Ë ˘fiıÂÛË Û˘˙ËÙÂ›Ù·È ÌfiÓÔÓ ÁÈ· ÙÔ ËıÈÎfi ̤ÚÔ˜ Ù˘. √È ¿ÏÏÔÈ, ÛÙÂϤ¯Ë ÙÔ˘ √Δ∂ Î.Ï., ¤¯Ô˘Ó Ô‰ËÁËı› ÛÙÔÓ ·Ó·ÎÚÈÙ‹ ÎÈ ¿ÏÏÔÈ ·Ó·˙ËÙÔ‡ÓÙ·È. ¢ÂÓ Â›Ó·È, ‚ϤÂÙÂ, ̤ÏË Ù˘ μÔ˘Ï‹˜. ∏ ™À§§∏æ∏ ÙÔ˘ ÃÚÈÛÙÔÊÔÚ¿ÎÔ˘ “¤ÂÛ” ÙËÓ Ë̤ڷ Ù˘ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ˘ ÙÔ˘ ·Î¤ÙÔ˘ ÙˆÓ Ó¤ˆÓ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎÒÓ Ì¤ÙÚˆÓ ÙˆÓ 2 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ ÂÚ›Ô˘ ·fi ÙÔÓ ŒÏÏËÓ· ÊÔÚÔÏÔÁÔ‡ÌÂÓÔ. ™‡ÌÙˆÛË. ∏ Û‡ÏÏË„Ë “·ÓËÛ˘¯Â› ÌÈ· ÓÙÔ˘˙›Ó· ∂ÏÏ‹ÓˆÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ, Ô˘ ‰ÂÓ ÂÈı˘ÌÔ‡Ó ÔÌÔÏÔÁ›· ÙÔ˘ ÃÚÈÛÙÔÊÔÚ¿ÎÔ˘” . ∞˜ ÌËÓ ·ÓËÛ˘¯Ô‡Ó. ŸÏ˜ ÔÈ ÂÍÔ˘Û›Â˜ ·Ó¿ ÙËÓ ∂˘ÚÒË Â›Ó·È ‚Ô˘ÙËÁ̤Ó˜ ÛÙËÓ ·Ú·ÓÔÌ›· Î·È ÂÔ̤ӈ˜ Ô ÃÚÈÛÙÔÊÔÚ¿ÎÔ˜ ‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ÂΉÔı› ÂÂȉ‹ ¤¯ÂÈ ÂÈϤÔÓ ÁÂÚÌ·ÓÈ΋ ˘ËÎÔfiÙËÙ·. √ ™›¯·ÙÛÂÎ, Ô ÚÒÙÔ˜ ˘‡ı˘ÓÔ˜ ÂΛ, ÙÈ̈ڋıËΠ̠·Ó·ÛÙÔÏ‹ ·fi °ÂÚÌ·ÓÈÎfi ‰ÈηÛÙ‹ÚÈÔ, ηıfiÙÈ ÙÔ ·‰›ÎËÌ· ÛÙË °ÂÚÌ·Ó›· Â›Ó·È ÏËÌ̤ÏËÌ· ÁÈ· ¢ÓfiËÙÔ˘˜ ÏfiÁÔ˘˜. ∞fi ÙËÓ ¿ÏÏË “Ë ÂÏÏËÓÈ΋ ΢‚¤ÚÓËÛË ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È Û˘ÁÎÚ·ÙË̤ӷ ·ÈÛÈfi‰ÔÍË” , Ô˘ Û ·Ï¿ ÏfiÁÈ· ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ ‰ÂÓ ı· ÂÈı˘ÌÔ‡Û ӷ ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ Ë ¤Ú¢ӷ Û ‚¿ıÔ˜ Î·È Ó· ÙÈ̈ÚËıÔ‡Ó ÔÈ ˘‡ı˘ÓÔÈ ‹ Ó· Ì¿ıÔ˘Ó ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÔÈ ŒÏÏËÓ˜ ÔÈÔÈ Ì¿ÁΘ ÔÏÈÙÈÎÔ› ‹Ú·Ó ¯Ú‹Ì·Ù·, ‰ˆÚÔ‰Ô΋ıËηÓ. √‡Ùˆ˜ ¯fiÓÙˆÓ ÙˆÓ Ú·ÁÌ¿ÙˆÓ, Ù· ÔÓfiÌ·Ù· ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó Î·È ÌÂÁ¿ÏË ÛËÌ·Û›· ·ÊÔ‡ Â›Ó·È Ï›ÁÔ Ôχ ÁÓˆÛÙ¿. ªfiÓÔ, ·˘ÙÔ› ÔÈ ¤Í˘ÓÔÈ Ó· ÌËÓ Ì·˜ Ô˘Ï¿Ó ÌÔ‡ÚË ·fi ÙËÓ ÙËÏÂfiÚ·ÛË, Ó· ÌËÓ ÎfiÙÔÓÙ·È ÁÈ· ÙÔ ÎÔÈÓfi ηÏfi, ÁÈ·Ù› ¤¯Ô˘Ó ·ԉ›ÍÂÈ Ì ÙÔÓ ϤÔÓ ·ÓËÁ˘ÚÈÎfi ÙÚfiÔ fiÙÈ ÚÒÙ· ÂӉȷʤÚıËÎ·Ó ÁÈ· ÙËÓ ÙÛ¤Ë ÙÔ˘˜. ∂¿Ó ˘‹Ú¯Â ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÂÍÔ˘Û›· Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÈο ı· ÂÈı˘ÌÔ‡Û ӷ ·Ô‰ÒÛÂÈ ‰›Î·ÈÔ Î·È Ó· ÙÈ̈ÚËıÔ‡Ó ÔÈ ¤ÓÔ¯ÔÈ, ı· ÍÂÛÎfiÓÈ˙ ٷ ÂÚÈÔ˘Ûȷο ÛÙÔȯ›· Î·È ÙÔ˘˜ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÔ‡˜ fiÛˆÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ ¤¯Ô˘Ó ÂÌϷΛ ÛÙËÓ ˘fiıÂÛË. ∞fi ÎÂÈ Î·È ¤Ú· fiÏ· ı· ¤·ÈÚÓ·Ó ÙÔ ‰ÚfiÌÔ ÙÔ˘˜. ∂ÓÓÔԇ̠‚¤‚·È· Û ¤Ó·Ó ¿ÏÏÔÓ Á·Ï·Í›·, ÌÈ· ¿ÏÏË ˙ˆ‹...

È· ÂÈÛÙÔÏ‹-¿Ô„Ë ÁÈ· ÙÔÓ ÙÚfiÔ Ô˘ Î·È ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ì·˜ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÙ·È ·fi ÙȘ ‰ÈˆÎÙÈΤ˜ ·Ú¯¤˜ ÙÔ Ì›˙ÔÓ ˙‹ÙËÌ· ÙˆÓ Ó·ÚΈÙÈÎÒÓ, ›¯Â ÊÈÏÔÍÂÓ‹ÛÂÈ T˘ ∂§∂¡∏™ ÙËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË ∫˘Úȷ΋ Ë “£” . ™Δ∞ª√À§∏ ªÂ ÎÔ˘‚¤ÓÙ˜ ·Ϥ˜, Û·Ó ·˘Ù¤˜ Ô˘ fiÏÔÈ Ì·˜ οÓÔ˘Ì ÌÂٷ͇ Ì·˜, ̤۷ Û ϛÁ˜ ÁÚ·Ì̤˜, Ô ÂÈÛÙÔÏÔÁÚ¿ÊÔ˜ › fiÏ· ·˘Ù¿ Ô˘ ͤÚÔ˘ÌÂ: °È· ÙÔ Û‡ÚÛÈÌÔ ÛÙÔ˘˜ ÂÈÛ·ÁÁÂÏ›˜ Î·È Ù· ·˘Ùfiʈڷ ·ÓıÚÒˆÓ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÛÙËÓ ÙÛ¤Ë ÙÔ˘˜ Ï›Á· ÁÚ·ÌÌ¿ÚÈ· ¯·Û›˜ Î·È ÙÔÓ ÎÔÌ·ÛÌfi ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ‰›ˆÍ˘ ÁÈ· ÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ “ηÙfiÚıˆÌ·” , fiÙ·Ó ‚Ô˘›˙ÂÈ Ô ÎfiÛÌÔ˜ ÁÈ· Ù· ΢ÎÏÒÌ·Ù· Î·È ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜

ª

·ÓÂΉȋÁËÙÔ˜ ∂˘ÚÈ›‰Ë˜ ™Ù˘ÏÈ·Ó›‰Ë˜, Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ Ô˘ ÚÔÙ›ÌËÛ ·fi ÙÔ Î·ı‹ÎÔÓ ÙÔ˘ Ù· ÌÔ˘˙Ô‡ÎÈ·, ¤ÎÚÈÓ fiÙÈ Ù· ÂÈÛÚ·ÎÙÈο ̤ÙÚ· Ô˘ ¤Ï·‚ ÙËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË ¶¤ÌÙË Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ÙÔ˘ ÎÔ˘Ì¿ÚÔ˘ ÙÔ˘ ∫ÒÛÙ· ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹, TÔ˘ °IANNH ÂÏ‹ÊıËÛ·Ó Ì “¢·ÈÛıËÛ›· ÎÈ ÔÚıÔÏÔÁÈÛÌfi” . ∏ ÊÚ¿ÛË ·˘Ù‹ ÙÔ˘ ˘Ô˘Ú§OBEP¢OY ÁÔ‡ ªÂÙ·ÊÔÚÒÓ ·Ó ‰ÂÓ ÚÔηÏÔ‡Û ÈÏ·ÚfiÙËÙ·, ı· ÚÔηÏÔ‡Û ·ÛÊ·ÏÒ˜ ‚·ıÈ¿ ıÏ›„Ë ÁÈ· ÙÔ Â›Â‰Ô ÙˆÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ Ù˘ ¡¢, Ô˘ ˘Ô˘ÚÁÔÔÈÔ‡ÓÙ·È Ì ÌÔÓ·‰ÈÎfi ÙÔ˘˜ ÚÔÛfiÓ ÙÔ ‚·ıÌfi ÁÏÂÈ„›Ì·ÙÔ˜ ÛÙÔ ÚfiÛˆÔ ÙÔ˘ Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡. ∞ÏÏ¿ ·˘Ùfi ‰˘ÛÙ˘¯Ò˜ ÂÍËÁ› ÁÈ·Ù› Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ·˘Ù‹ ·Ú··›ÂÈ Î·È ‚˘ı›˙ÂÈ ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÛÙË ¯ÂÈÚfiÙÂÚË ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË Ù˘ ÈÛÙÔÚ›·˜ Ù˘. √È ¿ÓıÚˆÔÈ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó Ô‡Ù ÙȘ ÈηÓfiÙËÙ˜ Ô‡Ù ÙȘ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜, Î·È Ê˘ÛÈο ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÙÔÓ ÔÚıÔÏÔÁÈÛÌfi Î·È ÙËÓ Â˘·ÈÛıËÛ›· ÁÈ· Ó· ‰È·ÌÔÚÊÒÛÔ˘Ó ¤Ó· Û¯¤‰ÈÔ, Ô˘ Ì ÚÔÔÙÈ΋, ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ÎÈ ·ÔÊ·ÛÈÛÙÈÎfiÙËÙ· ı· ‚ÔËı‹ÛÂÈ ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌ›· Ó· ‚ÁÂÈ ·fi ÙËÓ ÎÚ›ÛË. ∞ÓÙ›ıÂÙ·, Ì ÙȘ ·ÂÚ›ÁÚ·Ù˜ ÂÈÏÔÁ¤˜ ÙÔ˘˜ Î·È Ù· ÊÔÚÔÌ˯ÙÈο, ¯ˆÚ›˜ Ì¿ÏÈÛÙ· Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎfi ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÁÈ· Ù· ‰ËÌfiÛÈ· ¤ÛÔ‰·, ̤ÙÚ· ÙÔ˘˜ ‚˘ı›˙Ô˘Ó ·ÎfiÌ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌ›· Î·È ÚÔÂÙÔÈÌ¿˙Ô˘Ó ÙÔ ¤‰·ÊÔ˜ ÁÈ· Ó· ÂÈÛ¤ÏıÔ˘Ì Û ÌÈ· ÚˆÙÔÊ·Ó‹ ‰›ÓË, Ô˘ ı· ı˘Ì›˙ÂÈ ÙËÓ ÚÔ ÔÏ›ÁˆÓ ÂÙÒÓ Î·Ù¿ÚÚ¢ÛË Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ Î·È Ù˘ ÎÔÈÓˆÓ›·˜ ÛÙËÓ ∞ÚÁÂÓÙÈÓ‹. ¢˘ÛÙ˘¯Ò˜ fiÏ· Ù· ÛÙÔȯ›·, Ô˘ Û˘Ó¤ıÂÙ·Ó ÙÔ ·˙Ï Ô˘ Ô‰‹ÁËÛ ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌ›· Ù˘ ∞ÚÁÂÓÙÈÓ‹˜ ÛÙËÓ ¯ÚÂÔÎÔ›· Â›Ó·È ϤÔÓ ˘·ÚÎÙ¿ Î·È ÈÂÛÙÈο ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. πÛ¯˘Úfi ÓfiÌÈÛÌ·, Ô˘ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ˘ÔÙÈÌËı› (Ó· ı˘Ì›ÛÔ˘Ì fiÙÈ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ÙÔ˘ ªÔ˘¤ÓÔ˜ ÕÈÚ˜ ›¯Â Û˘Ó‰¤ÛÂÈ ÙÔ ·ÚÁÂÓÙ›ÓÈÎÔ ¤ÛÔ˜ Ì ÙÔ ·ÌÂÚÈηÓÈÎfi ‰ÔÏ¿ÚÈÔ), ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈο ÂÏÏ›ÌÌ·Ù· ÎÈ ¤Ó· ¯Ú¤Ô˜ ÂÎÙfi˜ ÂϤÁ¯Ô˘, ÙÂÚ¿ÛÙÈÔ˜ ‰ËÌfiÛÈÔ˜ ÙÔ̤·˜ Ì ·˘ÍË̤Ó˜ ·Ó¿ÁΘ, Ô˘ ηχÙÔÓÙ·È ·fi ÙÔ ‰·ÓÂÈÛÌfi Î·È ÌfiÓÔÓ, ÌÂÙ·Ú·ÙÈ΋ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈ΋ Ù¿ÍË, Ô˘ ˙ÂÈ Î˘Ú›ˆ˜ ·fi ÙȘ ‰·¿Ó˜ ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜, ÌÈ· ÎÔÈÓˆÓ›·, Ô˘ ˘ÂÚ‰·Ó›˙ÂÙ·È ÁÈ· Ó· ˙‹ÛÂÈ ¿Óˆ ·fi ÙȘ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ¤˜ Ù˘, ÌÈ· ÔÈÎÔÓÔÌ›·, Ô˘ ‰ÂÓ ·Ú¿ÁÂÈ Î·È ‰ÂÓ Â›Ó·È ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋. ŸÏ· ·˘Ù¿ ÈÛ¯‡Ô˘Ó Û‹ÌÂÚ· ·ÎÚÈ‚Ò˜ fiˆ˜ ›Û¯˘·Ó ÛÙËÓ ∞ÚÁÂÓÙÈÓ‹. ∏ ÌfiÓË ›Ûˆ˜ ‰È·ÊÔÚ¿ Â›Ó·È fiÙÈ Ë ∞ÚÁÂÓÙÈÓ‹ ‰ÂÓ ·Ó‹Î Û ÌÈ· ÌÂÁ¿ÏË ÎÔÈÓfiÙËÙ·, fiˆ˜ Ë ∂˘Úˆ·˚΋ ŒÓˆÛË ÎÈ fiÙÈ ÙÔ ¢ÈÂıÓ¤˜ ¡ÔÌÈÛÌ·ÙÈÎfi Δ·ÌÂ›Ô Ù˘ ÙÚ¿‚ËÍ ÙÔ ¯·Ï›, fiÙ·Ó Ë ÎÚ›ÛË ‹ÏıÂ. ¶ÔÈÔ˜ fï˜ Ì ‰È·‚‚·ÈÒÓÂÈ fiÙÈ Û ‚¿ıÔ˜ 3-4 ÂÙÒÓ ·fi ÙÒÚ· ‰ÂÓ ı· Û˘Ì‚Â› ÙÔ ›‰ÈÔ Î·È ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·; ŸÙ·Ó Ì¿ÏÈÛÙ· ÙÔ ¢¡Δ, Ô √√™∞ ÎÈ Ë ∂˘Úˆ·˚΋ ∂ÈÙÚÔ‹ Ì·˜ ÂÈÛËÌ·›ÓÔ˘Ó Û οı ÙfiÓÔ Î·È Ì οı ¢ηÈÚ›· fiÙÈ ‰ÂÓ Î¿ÓÔ˘Ì ÌÂÙ·ÚÚ˘ıÌ›ÛÂȘ, ‰ÂÓ ÚÔ¯ˆÚԇ̠۠‰È·ÚıÚˆÙÈΤ˜ ·ÏÏ·Á¤˜ Î·È Û˘Ó¯›˙Ô˘Ì ӷ Û˘ÌÂÚÈÊÂÚfiÌ·ÛÙ ˆÛ¿Ó Ó· ÌËÓ ¤¯Ô˘Ì ·ÓÙÈÏË-

Ô˘ ‰È·ÎÈÓÔ‡Ó, ÙÔ˘˜ ÚÔËÏ·ÎÈÛÌÔ‡˜, ÙÔ˘˜ ÂÍ¢ÙÂÏÈÛÌÔ‡˜, ÙÔ ‰È·Û˘ÚÌfi ÙˆÓ ¯ÚËÛÙÒÓ, ÙËÓ ·ÚÂÓfi¯ÏËÛË fiÛˆÓ ‰›ÓÔ˘Ó ÙÈÙ¿ÓÈÔ ·ÁÒÓ· Û ÌÔÓ¿‰Â˜ ·ÂÍ¿ÚÙËÛ˘, ÙË ÛÙÈÁÌ·ÙÔÔ›ËÛË, ÙËÓ ÂÚÈıˆÚÈÔÔ›ËÛË. ∫·È ÂÈϤÔÓ ÌÈ· ÚfiÙ·ÛË, ÛÔ‚·Ú‹ Î·È ÌÂÙ¿ ·fi ‚¿Û·ÓÔ ÌÂÁ¿ÏË: °È· Ù¤ÙÔÈ· ÛÔ‚·Ú¿ ˙ËÙ‹Ì·Ù·, ÁÈ· Ù· ·È‰È¿ Ì·˜ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο, Ú¤ÂÈ Ó· ¤¯ÂÈ Ë ÎÔÈÓˆÓ›· Î·È ÔÈ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ Ù˘ fiÏ˘ ÏfiÁÔ, ÁÈ·Ù› ·˘Ù‹ Ù· ÁÂÓÓ¿ÂÈ Î·È Û’ ·˘Ù¿ ÚÔÛ‰Ôο ÁÈ· ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ Ù˘. °È·Ù› Ù· Ó·ÚΈÙÈο, Û’ ·˘Ùfi ÙÔ Â›Â‰Ô Ô˘ Û˘˙ËÙ¿ÌÂ, ‰ÂÓ Â›Ó·È ˘fiıÂÛË ¤ÓÛÙÔψÓ. ∏ ·¿ÓÙËÛË ÛÙ· ÌÂÙÚË̤ӷ ÏfiÁÈ· ÙÔ˘ ÂÈÛÙÔÏÔÁÚ¿ÊÔ˘, ·ÌÂÙÚÔÂ‹˜, ·ÏÏ·˙ÔÓÈ΋ ¯ˆÚ›˜ ˘fi‚·ıÚÔ Î·È ¿ÎÚˆ˜ ÂÈıÂÙÈ΋, ‹Úı ӷ ÙÛÈÁÎÏ‹ÛÂÈ ÙÔÓ ÎÔÈÓfi ÓÔ˘, ÙÔÓ Î·ı¤Ó· ÔÏ›ÙË ·˘Ù‹˜ Ù˘ fiÏ˘, Ô˘ ‰È·‚¿˙ÂÈ, ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı› Î·È ÂÓËÌÂÚÒÓÂÙ·È. √ ‰ÈÔÈÎËÙ‹˜ ÙÔ˘ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜ ∞ÛÊ·Ï›·˜ μfiÏÔ˘, Ì ··ÍȈÙÈÎfi ÚÔ˜ ÙÔÓ ÂÈÛÙÔÏÔÁÚ¿ÊÔ ÙÚfiÔ, ÙÔÓ ÂÁηÏ› ÁÈ· ÙËÓ “·ÓˆÓ˘Ì›·” ÙÔ˘. ∞Ó Î·È Ê·›ÓÂÙ·È

·ÛÙÂ›Ô Ë ∞ÛÊ¿ÏÂÈ· Ó· ÌÈÏ¿ÂÈ ÁÈ·... ·ÓˆÓ˘Ì›·, Â›Ó·È ‚¤‚·ÈÔ ˆ˜ ÁÓˆÚ›˙ÂÈ ÁÈ· ÔÈÔ ÚfiÛˆÔ ÚfiÎÂÈÙ·È ¿Ú· ͤÚÂÈ ˆ˜ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ··ÓÙ‹ÛÂÈ Ì ÂȯÂÈÚ‹Ì·Ù· ÛÙȘ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˜ ·Ï‹ıÂȘ, ÛÙË ‚·Ú‡ÙËÙ· Î·È ÙË ÛÔ‚·ÚfiÙËÙ· ÙÔ˘ ÂÈÛÙÔÏÔÁÚ¿ÊÔ˘. ∏ ÂÊËÌÂÚ›‰· ¿ÏψÛÙÂ Â›Ó·È ·˘Ù‹ Ô˘ ÎÚ·Ù¿ÂÈ Î·È ÂÚÈÊÚÔ˘Ú› ÙËÓ ·ÓˆÓ˘Ì›· ÙÔ˘, Û‚fiÌÂÓË ·Ôχو˜ ÙËÓ ÚÔÛˆÈ΋ ÙÔ˘ ı¤ÛË Î·È ÛÙ¿ÛË. √ ˘Ô‰ÈÔÈÎËÙ‹˜ ∞ÛÊ·Ï›·˜ ‰È¿ÏÂÍ ӷ ··ÓÙ‹ÛÂÈ Ì ÚÔÛˆÈÎÔ‡˜ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÌÔ‡˜, Âȯ›ÚËÛ ӷ ‰ÒÛÂÈ ÂÈÎfiÓ· ÁÈ· ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· ÙˆÓ Ó·ÚΈÙÈÎÒÓ Î·È ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ‹ ÙÔ˘ ÛÙËÓ fiÏË, Ô˘ ÌfiÓÔ ÂΛÓÔ˜ ¤¯ÂÈ ÛÙ· Ì¿ÙÈ· ÙÔ˘ ÎÈ fi¯È ÔÈ ÔÏÏÔ›, ÙÈÌÒÓÙ·˜ ÙËÓ Î·Ú¤ÎÏ· Î·È Ù· ÛÈÚ›ÙÈ· ÙÔ˘ Î·È fi¯È Û˘ÓÂÎÙÈÌÒÓÙ·˜ ÙËÓ ÎÔÈÓ‹ ÏÔÁÈ΋ Î·È ÙË ‰ËÌfiÛÈ· ¤ÎıÂÛË. ∫ڛ̷, ÁÈ·Ù› ÙÔ Ì›˙ÔÓ ˙‹ÙËÌ· Ù˘ ÂÍ¿ÚÙËÛ˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È Ù¤ÙÔÈÔ Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ˙˘ÁÈÛÙ› Û ÎÚ›ÛÂȘ ˘ËÚÂÛÈ·ÎÒÓ ÚÔ·ÁˆÁÒÓ Î·È Û›ÁÔ˘Ú· fi¯È Ì fiÚÔ˘˜ ηٷÛÙÔÏ‹˜ Î·È ÁÏÒÛÛ· ·ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋...

Êı› ÙËÓ ÎÚÈÛÈÌfiÙËÙ· Ù˘ ηٿÛÙ·Û˘. ∫·È Ò˜ ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ Û˘Ì‚Â› ‰È·ÊÔÚÂÙÈο fiÙ·Ó ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÙËÓ Î˘‚ÂÚÓÔ‡Ó ¿ÓıÚˆÔÈ, Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ȉ¤· Î·È ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó fiÚ·Ì· ÁÈ· ÙÔÓ ÙfiÔ; ŸÙ·Ó ˘Ô˘ÚÁÔ› Á›ÓÔÓÙ·È Î¿ÔÈÔÈ Û·Ó ÙÔÓ ™Ù˘ÏÈ·Ó›‰Ë Î·È ÙÔÓ ∫ÒÛÙ· ª·ÚÎfiÔ˘ÏÔ, Ô˘ ¤¯ÂÈ Î·Ù·ÏËÊı› ·fi ÙËÓ “ÙڤϷ ÙÔ˘ ÌÂÁ·Ï›Ԣ” . ∂›Ó·È ÚÔÊ·Ó¤˜ fiÙÈ Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Â›Ó·È ϤÔÓ ÂÎÙfi˜ ÂϤÁ¯Ô˘. ∫È fiÙÈ Ù· ̤ÙÚ· ¤¯Ô˘Ì ‹‰Ë ÚÔÂÍÔÊÏ‹ÛÂÈ fiÙÈ ‰ÂÓ ı· ·Ô‰ÒÛÔ˘Ó Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Û‡ÓÙÔÌ·, ̤¯ÚÈ ÙȘ 24 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘, ÔfiÙ ı· Á›ÓÂÈ Ë Ó¤· ·ÔÙ›ÌËÛË Ù˘ ÔÚ›·˜ Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ ·fi ÙËÓ ∫ÔÌÈÛÈfiÓ, ı· ÏËÊıÔ‡Ó Ó¤· ̤ÙÚ·, ·ÎfiÌ· ÈÔ Â·¯ı‹, Î·È ¿ÏÈ ÂÈÛÚ·ÎÙÈÎÔ‡ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· Î·È ÌfiÓÔÓ. ΔÔ ÂÚÒÙËÌ· Â›Ó·È ÌÂÁ¿ÏÔ. °È·Ù› ‰ÂÓ ÂÏ‹ÊıËÛ·Ó Ì¤ÙÚ· ·Ó·Ù˘ÍÈ·ÎÔ‡ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·, Ô˘ ı· ¤‰ÈÓ·Ó ÌÈ· ÚÔÔÙÈ΋ Î·È ·ÈÛÈÔ‰ÔÍ›· ÁÈ· ÙËÓ ¤ÍÔ‰Ô ·fi ÙËÓ ÎÚ›ÛË ÛÙË ¯ÂÈÌ·˙fiÌÂÓË ·fi ÙËÓ ÎÚ›ÛË ÂÏÏËÓÈ΋ ÎÔÈÓˆÓ›·; √ ÏfiÁÔ˜ ϤÔÓ Â›Ó·È ‰˘ÛÙ˘¯Ò˜ ÚÔÊ·Ó‹˜. ¢ÂÓ ·›ÚÓÔ˘Ó Ì¤ÙÚ· ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó. °È·Ù› Â›Ó·È ·Ó›Î·ÓÔÈ Î·È ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó fiÚ·Ì· ÎÈ È‰ÂÔÏÔÁ›·. °È·Ù› ÙÔ ÌfiÓÔ Ô˘ ÙÔ˘˜ ÂӉȷʤÚÂÈ Â›Ó·È Ó· ̤ÓÔ˘Ó Á·ÓÙ˙ˆÌ¤ÓÔÈ ÛÙËÓ ÂÍÔ˘Û›· Î·È Ó· ÌËÓ Ú¿ÙÙÔ˘Ó ·ÏÏ¿ Ó· ·ÔÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó Ù· fiÔÈ· ÚÔÓfiÌÈ¿ Ù˘. ∞fi‰ÂÈÍË fiÙÈ ÙÚÂȘ ‚‰ÔÌ¿‰Â˜ ÌÂÙ¿ ÙȘ Â˘ÚˆÂÎÏÔÁ¤˜, Ô ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹˜, Ô˘ ÚÔÊ·ÓÒ˜ ‰ÂÓ ‹ÚÂ Ì˘Úˆ‰È¿ ·fi ÙÔ Ì‹Ó˘Ì¿ ÙÔ˘˜, ‰ÂÓ Î¿ÓÂÈ ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ‰ÈÔÚıˆÙÈ΋ ΛÓËÛË Û ÎfiÌÌ· Î·È Î˘‚¤ÚÓËÛË, ‰ÂÓ ‰›ÓÂÈ fiÚ·Ì· Î·È ÚÔÔÙÈ΋ ÛÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›· ÎÈ ·ÚÎÂ›Ù·È ÛÙË ‰È·Ù‹ÚËÛË Ù˘ fiÔÈ·˜ ÂÍÔ˘Û›·˜ ÙÔ˘ ·ıËÙÈο, ÂÈ‚¿ÏÔÓÙ·˜ ÌfiÓÔÓ ÂÈÛÚ·ÎÙÈο ̤ÙÚ·. ∫ÔÈÙ¿ÍÙ ÙÈ Á›ÓÂÙ·È ÛÙË °·ÏÏ›·, fiÔ˘ Ô Â›Û˘ Û˘ÓÙËÚËÙÈÎfi˜ ˆ˜ Ô ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹˜, ˘ÔÙ›ıÂÙ·È, ËÁ¤Ù˘ Ù˘ ¡ÈÎÔÏ¿ ™·ÚÎÔ˙›, Ô˘ Ì¿ÏÈÛÙ· Ó›ÎËÛ ÛÙȘ Â˘ÚˆÂÎÏÔÁ¤˜, οÓÂÈ Û·ÚˆÙÈÎfi ·Ó·Û¯ËÌ·ÙÈÛÌfi, ¯Ú›˙ÂÈ ˘Ô˘ÚÁfi ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ ¤Ó·Ó ÛÔÛÈ·ÏÈÛÙ‹, ÙÔÓ ·ÓË„Èfi ÙÔ˘ ºÚ·ÓÛÔ˘¿ ªÈÙÙÂÚ¿Ó, Î·È ÚÔÎÚ›ÓÂÈ ¤Ó· ¢ڇ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÂÍfi‰Ô˘ ·fi ÙËÓ ÎÚ›ÛË ‰È·‚‚·ÈÒÓÔÓÙ·˜ ÙÔ˘˜ °¿ÏÏÔ˘˜ fiÙÈ ‰ÂÓ ı· ÂÈ‚¿ÏÂÈ Ó¤Ô˘˜ ÊfiÚÔ˘˜ ·ÏÏ¿ ı· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ Û ÁÂÓÓ·›Â˜ ‰ËÌfiÛȘ ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ, Ô˘ ı· ÌÂÁ·ÏÒÛÔ˘Ó ÙËÓ ›Ù· Ù˘ Á·ÏÏÈ΋˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ ÎÈ ¿Ú· Ù· ÊÔÚÔÏÔÁÈο ¤ÛÔ‰· ÙÔ˘ ‰ËÌÔÛ›Ô˘. √ ™·ÚÎÔ˙› fï˜ Â›Ó·È ÔÏÈÙÈÎfi˜ ËÁ¤Ù˘. √ ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹˜ fi¯È. ∂›Ó·È ·ÏÒ˜ Ô ·ÓË„Èfi˜ ÂÓfi˜ ÛÔ˘‰·›Ô˘ ı›Ԣ, Î·È Ù›ÔÙ· ·Ú·¿Óˆ. ∫È ·˘Ùfi Â›Ó·È ÙÔ ‰˘ÛÙ‡¯ËÌ· ÁÈ· ÙË ¯ÒÚ· Ì·˜, Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ‰È·¯ÂÈÚÈÛÙ› ÙËÓ ÎÚ›ÛË Ì ÌÈ· ËÁÂÛ›· ·Ó¿ÍÈ· ÙˆÓ ÂÚÈÛÙ¿ÛˆÓ.

¯Ô‡˜ ŒÏÏËÓ˜, ÙÔ˘˜ ÌÂÚÔη̷ÙÈ¿Úˉ˜, ÙÔ˘˜ ‚ÈÔ·Ï·ÈÛÙ¤˜, Ô˘ ·ÁˆÓ›˙ÔÓÙ·È ÛÙËÓ Î·ıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ¿ ÙÔ˘˜ Ó· ˙‹ÛÔ˘Ó Ì ·ÍÈÔÚ¤ÂÈ· ÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ¿ ÙÔ˘˜ Û ÌÈ· Ôχ ‰‡ÛÎÔÏË ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ÎÈ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ Û˘Á΢ڛ·. ∞˘ÙÔ›, Ô˘ ‹ÍÂÚ·Ó, ÁÓÒÚÈ˙·Ó ·fi ηÈÚfi fiÙÈ ¤Ú¯ÂÙ·È Ó¤· ÁÂÓÈ¿ ÙÚÔÌÔÎÚ·ÙÒÓ, Ô˘ ‰ÂÓ ÔÚÚˆ‰Â› ÚÔ Ô˘‰ÂÓfi˜ ‰ÈfiÙÈ ‰ÂÓ ‰È·Î·Ù¤¯ÂÙ·È ·fi ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ȉÂÔÏÔÁ›· ·ÏÏ¿ ·fi Ù˘ÊÏ‹ ÔÚÁ‹ ÁÈ· fiÏÔ˘˜ Î·È ÁÈ· fiÏ·. ∏ ÂÎÙ›ÌËÛË, Ô˘ ‰È·Ù˘ÒÓÂÙ·È Â›Ó·È fiÙÈ fiˆ˜ Ë “17 ¡Ô¤Ì‚ÚË” ˘‹ÚÍÂ Ë ·ÎÚ·›· ¤ÎÊÚ·ÛË ÙÔ˘ ª¿Ë ÙÔ˘ 1968 Î·È ÙÔ˘ ·ÓÙȉÈÎÙ·ÙÔÚÈÎÔ‡ ·ÁÒÓ·, Ô˘ ‰ÂÓ ·ÓÙÂÏ‹ÊıË Î·È ‰ÂÓ ı¤ÏËÛ ӷ ηٷϿ‚ÂÈ fiÙÈ ÔÈ Î·ÈÚÔ› ¿ÏÏ·Í·Ó ÎÈ fiÙÈ Ë ¯Ú‹ÛË ‚›·˜ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ÌÔÓfi‰ÚÔÌÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÒıËÛË ·ÎfiÌ· ÎÈ Â·Ó·ÛÙ·ÙÈÎÒÓ È‰ÂÒÓ, ÂÊfiÛÔÓ ¤‚ÚÈÛÎ·Ó ÚfiÛÊÔÚÔ ¤‰·ÊÔ˜ Û ÌÈ· ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋ ÎÈ ·ÓÔÈÎÙ‹ ÎÔÈÓˆÓ›·, ¤ÙÛÈ Î·È ÙÒÚ· Ë “™¤¯Ù· ∂·Ó·ÛÙ·ÙÒÓ” ÎÈ Ô “∂·Ó·ÛÙ·ÙÈÎfi˜ ∞ÁÒÓ·˜” Â›Ó·È Ë ·ÎÚ·›· ¤ÎÊÚ·ÛË ÙÔ˘ ¯Ô˘ÏÈÁηÓÈÛÌÔ‡, Ô˘ Â› ÛÂÈÚ¿Ó ÂÙÒÓ Â¤ÙÚÂ„Â Ë ÔÚÁ·ÓˆÌ¤ÓË ¶ÔÏÈÙ›· Î·È ÔÈ ÔÌ¿‰Â˜ Ó· ηÏÏÈÂÚÁËı› ÂÓÙfi˜ ÎÈ ÂÎÙfi˜ ÙˆÓ ÁË¤‰ˆÓ. Ÿˆ˜ ÔÈ ¯Ô‡ÏÈÁηӘ Â›Ó·È ¤ÙÔÈÌÔÈ ·Ó¿ ¿Û·Ó ÛÙÈÁÌ‹ Ó· Û˘ÁÎÚÔ˘ÛÙÔ‡Ó ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜, Ó· ÚÔηϤÛÔ˘Ó ÂÂÈÛfi‰È· ·ÎfiÌ· ÎÈ ·ÈÌ·ÙËÚ¿, Ì ‚·ıÈ¿ ÂÚÈÊÚfiÓËÛË ÚÔ˜ ÙËÓ ·ÛÙ˘ÓÔÌ›· Î·È ÙÔ˘˜ ÎÚ·ÙÈÎÔ‡˜ ıÂÛÌÔ‡˜, ¤ÙÛÈ ÎÈ ÔÈ Ó¤ÔÈ ÙÚÔÌÔÎÚ¿Ù˜, Ô˘ ηٿ ¿Û· Èı·ÓfiÙËÙ· ˘‹ÚÍ·Ó Î·È ¯Ô‡ÏÈÁηӘ ÙˆÓ ÁË¤‰ˆÓ Î·È ı·ÌÒÓ˜ ÙÔ˘ ·ÓÙÈÂÍÔ˘ÛÈ·ÛÙÈÎÔ‡ ¯ÒÚÔ˘ ÙˆÓ ∂ͷگ›ˆÓ, ηٷʇÁÔ˘Ó Û ÌÈ· ·ÎÚ·›· ¤ÎÊÚ·ÛË ·˘ÙÔ‡, Ô˘ ‚›ˆÛ·Ó ÛÙËÓ „˘¯Ú‹ ‰ÔÏÔÊÔÓ›·, ÛÙÔ ·›Ì·, ¯ˆÚ›˜ ηÌÈ¿ ¿ÏÏË È‰ÂÔÏÔÁ›· ‹ ÎÈ ·ÈÙÈÔÏÔÁ›·. √ ÊfiÓÔ˜ ÁÈ· ÙÔ ÊfiÓÔ, Ë ‚›· ÁÈ· ÙË ‚›· Û ÌÈ· ÎÔÈÓˆÓ›·, Ô˘ ·¯ı¿ÓÔÓÙ·È, ¤Ó·ÓÙÈ ÂÓfi˜ ÎÚ¿ÙÔ˘˜, Ô˘ Î·È ÌÈÛÔ‡Ó ·ÏÏ¿ Î·È ÂÚÈÊÚÔÓÔ‡Ó Î·È ‰ÂÓ ÙÔ ˘ÔÏÔÁ›˙Ô˘Ó. ªÚÔÛÙ¿ Û ·˘Ùfi ÙÔ Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ ‰˘ÛÙ˘¯Ò˜ Ë ∂ÏÏËÓÈ΋ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›· ·ÏÏ¿ ÎÈ Ë ÔÚÁ·ÓˆÌ¤ÓË ¶ÔÏÈÙ›· ÛÙÔ Û‡ÓÔÏfi Ù˘ ‰Â›¯ÓÂÈ ·ÈÊÓȉȷṲ̂ÓË ÎÈ ·ÚÔÂÙԛ̷ÛÙË. ¢ÂÓ ı· ¤ÚÂ fï˜. ∏ ηٿÛÙ·ÛË ¤‰ÂȯÓ ٷ ÛËÌ¿‰È· Ù˘ Â‰Ò Î·È ¯ÚfiÓÈ·. °È’ ·˘Ùfi ÎÈ Â›Ó·È ÌÂÁ¿Ï˜ ÔÈ Â˘ı‡Ó˜ Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ Î·È Ê˘ÛÈ΋˜ ËÁÂÛ›·˜ Ù˘ ∂§∞™. ∏ ηٿÛÙ·ÛË Û‹ÌÂÚ· Â›Ó·È Ôχ ÈÔ ÂÈΛӉ˘ÓË ·fi ÔÙ¤. ∂›Ó·È ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎ