Page 1

ÛÙÔ

°›ÓÂÙÂ Û˘Ó‰ÚÔÌËÙ¤˜

internet

ÛÙË

www.e-thessalia.gr

K∞£∏ª∂ƒπ¡∏ ¶ƒøπ¡∏ Eº∏ª∂ƒπ¢∞ ∞¶√ Δ√ 1898 ∞¡. ∏§. 06.33 - ¢. 20.13 ™∂§∏¡∏ 25 ∏ª∂ƒø¡

∂Δ√™ 113√¡ ¶∂ª¶Δ∏ 28 ∞¶ƒπ§π√À 2011

Aƒπ£ª√™ ºÀ§§√À 34.403 ∂Ó ∫˘˙›Îˆ ÂÓÓ¤· ª·ÚÙ., £ÂfiÁÓȉԘ, ª¤ÌÓÔÓÔ˜

Tπª∏ ºÀ§§√À 1ú 40 ™∂§π¢∂™

800-11-35000

40 ÒÚ˜ ‰Ô˘ÏÂÈ¿˜ ÙË ‚‰ÔÌ¿‰· Î·È ·ÔÁÂ˘Ì·ÙÈÓ‹ ··Û¯fiÏËÛË

øÚ¿ÚÈÔ È‰ÈˆÙÈÎÔ‡ ™ÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹ Ù˘ ·ÎÚ›‚ÂÈ·˜ Ë ·ÌfiÏ˘‚‰Ë ÛÙË ª·ÁÓËÛ›· ∏ ̤ÛË ÙÈÌ‹ Ù˘ ·ÌfiÏ˘‚‰Ë˜

¤Êı·Û ¯ı˜ ÛÙÔ 1,71 ¢ÚÒ, ÙÈÌ‹ Ô˘ ·ÔÙÂÏ› Ó¤Ô ÚÂÎfiÚ. ∏ ˘„ËÏfiÙÂÚË ÙÈÌ‹, ÛÙË ª·ÁÓËÛ›·, ‹Ù·Ó 1,899 ¢ÚÒ Î·È Ë ¯·ÌËÏfiÙÂÚË 1,619 ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·. ■ ÛÂÏ. 29

ÙÔ̤· ÛÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ ¶ÚÔ˜ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ ÂÓÈ·›Ô ÌÈÛıÔÏfiÁÈÔ Â ˆÚ¿ÚÈÔ ÂÚÁ·Û›·˜ 40 ˆÚÒÓ, fiˆ˜ Î·È ÛÙÔÓ È‰ÈˆÙÈÎfi ÙÔ̤·, ·ÓÙ› 37,5 Ô˘ ÈÛ¯‡ÂÈ Û‹ÌÂÚ·, ı· ··Û¯ÔÏÔ‡ÓÙ·È Â‚‰ÔÌ·‰È·›ˆ˜ fiÏÔÈ ÔÈ ‰ËÌfiÛÈÔÈ ˘¿ÏÏËÏÔÈ, Èı·Ófiٷٷ ·fi ÙÔÓ ÂÚ¯fiÌÂÓÔ πÔ‡ÓÈÔ. ∏ Ú‡ıÌÈÛË ·˘Ù‹ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È ÛÙÔ Û¯¤‰ÈÔ ÓfiÌÔ˘ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ Ô˘ ηٷ٤ıËΠ¯ı˜ ÛÙË μÔ˘Ï‹ Î·È ·ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ ‰È·Î˘‚¤ÚÓËÛË. √ °È¿ÓÓ˘ ƒ·ÁÎÔ‡Û˘ ÂÍ‹ÁËÛ ÙÔ fiÊÂÏÔ˜ Ô˘ ı· ÚÔ·„ÂÈ ·fi ÙËÓ ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ ˆÚ·Ú›Ô˘ ÂÚÁ·Û›·˜, ϤÁÔÓÙ·˜ fiÙÈ Ì ÌÈÛ‹ ÒÚ· ÂÈϤÔÓ ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÙËÓ Ë̤ڷ ·fi ÙÔ˘˜ ˘¿Ú¯ÔÓÙ˜ ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘˜ ÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ “ÁÏÈÙÒÓÂÈ” ÙËÓ ÚfiÛÏË„Ë 45.000 ÂÈϤÔÓ ˘·Ï-

ª

ϋψÓ. √ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ ÚԉȤÁÚ·„Â Î·È ÙȘ ‚·ÛÈΤ˜ ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ ÂÓÈ·›Ô˘ ÌÈÛıÔÏÔÁ›Ô˘, ÙÔ ÔÔ›Ô ı· „ËÊÈÛÙ› ·fi ÙË μÔ˘Ï‹ Ò˜ ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ Î·È Èı·Ófiٷٷ ı· ÂÊ·ÚÌÔÛÙ› ·Ì¤Ûˆ˜. ™Â fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÛÙÔ ı¤Ì· ÙˆÓ ÚÔÛÏ‹„ˆÓ, ÔÈ Û˘Ì‚·ÛÈÔ‡¯ÔÈ Ô˘ ı· ÚÔÛÏËÊıÔ‡Ó Ì ÔÎÙ¿ÌËÓ˜ Û˘Ì‚¿ÛÂȘ ÛÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ ı· Â›Ó·È ÙÂÏÈο ÏÈÁfiÙÂÚÔÈ Ê¤ÙÔ˜ ›Â Ô Î. ƒ·ÁÎÔ‡Û˘. ∂›Û˘ Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ ·Ó·Ê¤ÚıËÎÂ Î·È ÛÙËÓ Î·ıȤڈÛË ·fi ÙÔ ÊıÈÓfiˆÚÔ ˘Ô¯ÚˆÙÈ΋˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÔÚÈÛÌ¤ÓˆÓ ¯Ú‹ÛÈÌˆÓ ÁÈ· ÙȘ Û˘Ó·ÏÏ·Á¤˜ ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ ‰ËÌfiÛÈˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ Î·È Ù· ·ÔÁ‡̷ٷ. ■ ÛÂÏ. 7

∂ÓÒ ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· ·Ó·ÎÔÈÓÒÓÂÈ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË Ù· ̤ÙÚ· ηٿ Ù˘ ÊÔÚÔ‰È·Ê˘Á‹˜

Δ· ÛÂÓ¿ÚÈ· ·Ó·‰È¿ÚıÚˆÛ˘ «·ÔÁ›ˆÛ·Ó» Ù· spread ¢˘ÛÔ›ˆÓ˜ ÚԂϤ„ÂȘ ‰ÈÂıÓÒÓ ·Ó·Ï˘ÙÒÓ-ÔÈÎÔÓÔÌÔÏfiÁˆÓ ÁÈ· ÙË ¯ÒÚ· Ì·˜ ■ ÛÂÏ. 6 ºfi‚ÔÈ ÁÈ· Û˘Á¯ˆÓ‡ÛÂȘ ∫ÏÈÓÈÎÒÓ ÛÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ô

∂Ï›‰Â˜ «ÛÙÔ £Âfi» ÂÓ·fiıÂÛ·Ó ¯ı˜ ÔÈ ·ÚÌfi‰ÈÔÈ ÛÂ Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÂÓ fi„ÂÈ Î·ÏÔηÈÚÈÔ‡

∞ÓÔ¯‡ÚˆÙË fiÏË Ô μfiÏÔ˜ ÛÙȘ ˘ÚηÁȤ˜ ∞¡√ÃÀƒøΔ√π Ô ÂÓÈ·›Ô˜ μfiÏÔ˜ Î·È Ô ¡ÔÌfi˜ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ ÂΉ‹ÏˆÛ˘ ˘ÚηÁÈÒÓ. ∏ ¶˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÈ΋ ÀËÚÂÛ›· ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Û˘ÓÙËÚ‹ÛÂÈ Ù· Ì˯·Ó‹Ì·Ù¿ Ù˘, ‰·¿Ó˜ ÁÈ· ·ÁÔÚ¤˜ ÂÙÚÂÏ·›Ô˘ ‰ÂÓ Á›ÓÔÓÙ·È, ¯ÂÈÚÈÛÙ¤˜ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó, Ù· ÂÓ·¤ÚÈ· ̤۷ ˘ÚfiÛ‚ÂÛ˘ ‰ÂÓ Â·ÚÎÔ‡Ó, ˘ÚÔÊ˘Ï¿ÎÈ· ‰ÂÓ ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó ÚÔÛˆÈÎfi, ‰·¿Ó˜ ÁÈ· ηı·ÚÈÛÌÔ‡˜ ‰·ÛÒÓ Î·È ·ÁÚÔÙÈÎÒÓ ‰ÚfiÌˆÓ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÂÁÎÚÈı› Î·È fiϘ ÔÈ ÂÏ›‰Â˜ ¤¯Ô˘Ó “ÂÓ·ÔÙÂı› ÛÙÔ £Âfi”, fiˆ˜ ‰‹ÏˆÛ·Ó ¯ı˜ fiÏÔÈ ÔÈ ÂÎÚfiÛˆÔÈ ÊÔÚ¤ˆÓ Ô˘ Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó ÛÙË Û‡ÛÎÂ„Ë ÙÔ˘ ™˘ÓÙÔÓÈÛÙÈÎÔ‡ √ÚÁ¿ÓÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ÚfiÏË„Ë Î·È ÙËÓ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ÂÓ fi„ÂÈ ÙÔ˘ ηÏÔηÈÚÈÔ‡. ∏ ÚfiÙ·ÛË Ô˘ ı· ηٷı¤ÛÂÈ Ô ¢‹ÌÔ˜ μfiÏÔ˘ ÛÙËÓ ÎÂÓÙÚÈ΋ ‰ÈÔ›ÎËÛË Û fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ ÚfiÏË„Ë ÙˆÓ ˘ÚηÁÈÒÓ, Â›Ó·È Ë ·˘ÙÔÓfiÌËÛË Ù˘ ¶˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÈ΋˜ ÀËÚÂÛ›·˜. ■ ÛÂÏ. 15

À¶√μ∞£ªπ™∏ Ù˘ ÏÂÈÙÔ˘Ú-

Á›·˜ ÙˆÓ ∫¤ÓÙÚˆÓ ÀÁ›·˜ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î·È ÎÏ›ÛÈÌÔ ∫ÏÈÓÈÎÒÓ ÙÔ˘ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ μfiÏÔ˘ ÂÓ‰¤¯ÂÙ·È Ó· ʤÚÂÈ Ô “∫·ÏÏÈÎÚ¿Ù˘” ÛÙËÓ ÀÁ›·. ■ ÛÂÏ. 13

«ŒÊ˘Á» Ô £·Ó. ¶ÔÏ›Ù˘ Ù˘ ∂͈ڷ˚ÛÙÈ΋˜ Δ∏¡ ÙÂÏ¢-

Ù·›· ÙÔ˘ ÓÔ‹ ¿ÊËÛ ¯ı˜ Ô £·Ó¿Û˘ ¶ÔÏ›Ù˘ Ù˘ ∂͈ڷ˚ÛÙÈ΋˜, Ï¿ÙÚ˘ ÙÔ˘ ıÂÚÈÓÔ‡ ÛÈÓÂÌ¿. ■ ÛÂÏ. 11

¶˘ÚÔÊ˘Ï¿ÎÈÔ ÛÙËÓ ŸıÚ˘ ÌÂÙ·ÙÚ¿ËΠ۠ÍÂÓÒÓ·; ¶ÚÔÛÊ˘Á¤˜ ·fi ÙËÓ ¶˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÈ΋ ÌÂÙ¿ ·fi ·˘ÙÔ„›· ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ■ ÛÂÏ. 10

¶·Ú·Ì¤ÓÂÈ Ô ∞¯. ª¤Ô˜ ÛÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi μ. Δ∏¡ ·fiÊ·Û‹ ÙÔ˘ Ó· ·Ú·Ì›ÓÂÈ ÛÙÔ ÙÈÌfiÓÈ Ù˘ ¶∞∂ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘, ̤¯ÚÈ... Óˆ٤ڷ˜, ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ¯ı˜ ÛÂ Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË Δ‡Ô˘ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙˆÓ “ÂÚ˘ıÚÔχΈӔ ∞¯ÈÏϤ·˜ ª¤Ô˜, ͉ȷχÓÔÓÙ·˜ ¤ÙÛÈ ÙÔ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎfi ÙÔ›Ô. √ Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¶∞∂ ·Ó·Ê¤ÚıËÎÂ Î·È ÛÙÔ ı¤Ì· Ì ÙȘ ηۤÙ˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙ· ‡ÔÙ· ·È¯Ó›‰È·, ÂÎÊÚ¿˙ÔÓÙ·˜ ÙË ‚‚·ÈfiÙËÙ· fiÙÈ ‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ˘¿ÚÍÂÈ Î·Ó¤Ó· ·Ôχو˜ Úfi‚ÏËÌ·, ÙfiÛÔ ÁÈ· ÙÔÓ ›‰ÈÔ, fiÛÔ Î·È

ÁÈ· ÙËÓ ÔÌ¿‰·, ÁÈ· ÙËÓ ÔÔ›· ÂͤÊÚ·Û ÙËÓ ·ÈÛÈÔ‰ÔÍ›· ÙÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ÔÚ›· Ù˘ ÛÙ· Ï¤È ÔÊ. ■ ÛÂÏ. 21, 22

¶¤ı·Ó ¿ÛÙÂÁÔ˜ ÛÙÔÓ ∞˚-°È¿ÓÓË ■ ÛÂÏ. 11 •Ô˘Ú›¯ÙÈ: ∞ÓËÛ˘¯›· ÁÈ· ηı˘ÛÙ¤ÚËÛË ·ÔηٿÛÙ·Û˘ ÙÔ˘ ‰ÚfiÌÔ˘ ■ ÛÂÏ. 16 ∫¿ÚÏ·: ∂ÏÏÈ‹˜ Û˘ÓÙÔÓÈÛÌfi˜ ÊÔÚ¤ˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË Ù˘ Ú‡·ÓÛ˘ ■ ÛÂÏ. 12 ∏ Ú‡·ÓÛË ÙÔ˘ ÏÈÌ·ÓÈÔ‡ ı· ‰ÈÒÍÂÈ Ù· ÎÚÔ˘·˙ÈÂÚfiÏÔÈ· ■ ÛÂÏ. 14

∞Ó¿Ú·ÛÙ˜ ÔÈ ÙÚ·Â˙ÈΤ˜ ı˘Ú›‰Â˜ ■ ÛÂÏ. 17 ∂Í·ÚıÚÒıËΠÌÂÁ¿ÏÔ Î‡Îψ̷ ÙÔÎÔÁÏ˘Ê›·˜ Ì ÂÌÏÔ΋ ¶∞∂ ■ ÛÂÏ. 20


2

◆ ∫∞£∂ ª∂ƒ∞ ¶∞¡Δ√À

◆◆

ΔÔ˘ μ∞°°∂§∏ ∫∞ƒ∞ª∞¡∏

karamanis@e-thessalia.gr

¶∂ª¶Δ∏ 28 ∞¶ƒπ§π√À 2011

Δ¿Î˘ ∫ÔÏÒÓÈ·˜, ∫›ÓËÛË μfiÏÔ˘ √ÈÎÔÏfiÁˆÓ ¶Ú¿ÛÈÓˆÓ

A¶√æ∂π™

«§¤Ì fi¯È ÛÙËÓ ˘ÚËÓÈ΋ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·»

∫·È ÌÂÙ¿ ÙËÓ ∞Ó¿ÛÙ·ÛË... ΔÈ; ΔÔ˘ ™Δ∞ª∞Δ∏ º∞™√À§∏

“ÃÚÈÛÙfi˜ ∞Ó¤ÛÙË” . ΔÔ Â›·ÌÂ, ÙÔ Í·Ó¿·ÌÂ. ™ÙÔ “∞ÏËıÒ˜ Ô ∫‡ÚÈÔ˜” ‰È¤ÎÚÈÓ· Â‰Ò ÎÈ ÂΛ ¤Ó· ÎfiÌÈ·ÛÌ·, ·ÏÏ¿ Û ÁÂÓÈΤ˜ ÁÚ·Ì̤˜ ¤‰ÂȯÓÂ Ô ÎfiÛÌÔ˜ ÂÂÈṲ̂ÓÔ˜. °È· ÙÔ˘ ∫˘Ú›Ô˘ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÙËÓ ∞Ó¿ÛÙ·ÛË. °È·Ù› ÙËÓ ÙÔ˘ ¤ıÓÔ˘˜, fiÏÔÈ ÎÚ·ÙÔ‡Ó ÌÈ·Ó ÂÈʇϷÍË. ∫È ÂÁÒ ‰ÂÓ ı· ÙÔ ÓÙÚ·Ò Ó· ÔÌÔÏÔÁ‹Ûˆ ÙȘ ÚÒÙ˜ ̤Ú˜, ‚‰ÔÌ¿‰Â˜, Ì‹Ó˜ ›¯· ηÙ‚¿ÛÂÈ ÙȘ ÏÂÚ¤˙˜ ÎÈ ¤‚ÏÂ· ›Ûˆ ·’ ÙÔ ÏÂÙfi ÙÔ˘˜ ¤ÏÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Û·Ó ·ÛÚfiÌ·˘ÚË Ù·ÈÓ›· ÙÔ˘ ’50, Ì Á‡ÛË ÈÙ·ÏÈÎÔ‡ ÓÂÔÚ·ÏÈÛÌÔ‡. •¤ÚÂÙ “¶ÈÎÚfi Ú‡˙È” , “æˆÌ›, ¤ÚˆÙ·˜ ηÈ...” , “√ ÎϤ„·˜ ÙÔ˘ ÎϤ„·ÓÙÔ˜” , “∫ϤÊÙ˘ Ô‰ËÏ¿ÙˆÓ” , “∏ ÁË ÙÚ¤ÌÂÈ” Î·È ¿ÏÏ· Ï˘ËÚ¿ ·ÚfiÌÔÈ·. ŸÌˆ˜ Ô ¯ÚfiÓÔ˜, Ô Î·ÈÚfi˜, ÛÙ¿ıËΠ¿ÏÈ È·Ì·ÙÈÎfi˜. ™ÈÁ¿ ÛÈÁ¿, ۯ‰fiÓ ·ÓÂ·ÈÛı‹Ùˆ˜, ¿Ú¯ÈÛ· Ó· ÛËÎÒÓˆ ·˘Ù‹ ÙË Ì·‡ÚË ÛÎÈ¿ Ô˘ ÛÎÔÙ›ÓÈ·˙ ÙÔ ‚ϤÌÌ· ÌÔ˘. ÕÚ¯ÈÛ· Ó· ÎÙ›˙ˆ ¤Ó· Û›ÙÈ ÂÎÙfi˜ ÏÔÁÈÎÔ‡ ۯ‰›Ô˘. ŒÓ· Û›ÙÈ Ô˘ ‰È·ı¤ÙÂÈ ÂÏ¿¯ÈÛÙ˜ Âȉ‹ÛÂȘ, ÔÏÏ‹ ÌÔ˘ÛÈ΋, ‰È¿‚·ÛÌ·, Ì·Á›ÚÂÌ·, Ê›ÏÔ˘˜ Â› ηıËÌÂÚÈÓ‹˜ ‚¿Ûˆ˜, Á¤ÏÈ· Î·È ÌÈ· ·˘Ï‹ ÁÈ· ‚fiÏÙ˜, ÌÈ· ·˘Ï‹ fiÛË ÔÏfiÎÏËÚË Ë ∞ı‹Ó·. ∂Λ Ï›ÁÔ Ù· ¯¿Ï·Û· Ì ÙÔ ·ÂÚÔÛÙÂÁ¤˜ Ù˘ ˙ˆ‹˜ ÌÔ˘. ΔÂÏÂÈÒÓˆ ÙËÓ Úfi‚· ÎÈ ·Ó‚·›Óˆ ÙËÓ ∞Á›Ô˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘. ¢ÚfiÌÔ˜ Ô˘ ÔÈ ÌӋ̘ ÌÔ˘ ·ÓÂÍ›ÙËϘ, ÙÚ·ÁÔ˘‰Ô‡Ó ·ÎfiÌ· Ù· ¯ÚfiÓÈ· Ù˘ ™¯ÔÏ‹˜. ΔfiÙÂ Ë ™¯ÔÏ‹ ÙÔ˘ ∂ıÓÈÎÔ‡ ‹Ù·Ó ÛÙË ªÂÓ¿Ó‰ÚÔ˘, ›Ûˆ ·ÎÚÈ‚Ò˜ ·fi ÙÔ ÎÙ›ÚÈÔ ÙÔ˘ ΔÛ›ÏÂÚ. ∫È ÂΛ Ô˘ ¿ÂÈ Ó· ÁÏÈÛÙÚ‹ÛÂÈ ÙÔ Ì˘·Ïfi Û ¿ÏÏ· ¯ÚfiÓÈ· ÌÂÛÙ¿ ÂÏ›‰ˆÓ, ηٷϷ‚·›Óˆ ˆ˜ Â›Ì·È Ô ÌfiÓÔ˜ ŒÏÏËÓ·˜ ÛÙÔÓ ‰ÚfiÌÔ. ∞ÈÛı¿ÓÔÌ·È Ï›ÁÔ ÂÚ›ÂÚÁ·. ¢ÂÓ ‰›Óˆ ÛËÌ·Û›·. ¶·Ú·ÙËÚÒ Á‡Úˆ. ŸÏˆÓ Ù· ‚ϤÌÌ·Ù· ›ÛÈ· ÌÚÔÛÙ¿ Î·È Ï˘Ë̤ӷ. ™·Ó ÌfiÏȘ ·fi ÎÏ¿Ì· ‹ ·fi fiÓÂÈÚÔ Î·Îfi. ∞Ó¿ÌÂÛ¿ ÙÔ˘˜ ÙÒÚ· ·ÈÛı¿ÓÔÌ·È ÂÁÒ Í¤ÓÔ˜. ºÙ¿Óˆ ÛÙËÓ √ÌfiÓÔÈ·. ◊ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ·˘Ùfi Ô˘ ‹Ù·Ó οÔÙÂ Ë √ÌfiÓÔÈ·. ™ÙÔ ÙÂÚ¿ÛÙÈÔ ¤ÙÚÈÓÔ ·ÁοÎÈ, ÛÙÚÈ̈Á̤ÓË Ë ·ÂÏÈÛ›· Ë Ì›· ¿Óˆ ÛÙËÓ ¿ÏÏË. ŒÓ·˜ ÛÎÂÏÂو̤ÓÔ˜ ÂÈÎÔÛ¿¯ÚÔÓÔ˜ Ô˘ ‰Â›¯ÓÂÈ ÂÍËÓÙ¿Ú˘, ¤¯ÂÈ Í·ÏÒÛÂÈ ·¿Óˆ ÛÙÔÓ ·ÂÚ·ÁˆÁfi ÙÔ˘ ªÂÙÚfi. √ ·¤Ú·˜ Ô˘ ‚Á·›ÓÂÈ Ì ‰‡Ó·ÌË ·’ ÙË Û¯¿Ú· ÛËÎÒÓÂÈ fiÚıÈ· Ù· ·‰‡Ó·Ì· Î·È Ï›Á· Ì·ÎÚÈ¿ Ì·ÏÏÈ¿ ÙÔ˘, ۯ‰fiÓ Ù· ÎÔηÏÒÓÂÈ Û·Ó Ó· Ù· ÙÚ·‚¿ÂÈ Ì ‰‡Ó·ÌË Ô Ô˘Ú·Ófi˜ Ô˘ ÙÔÓ Î·Ï›. ∫·Ó›˜ ‰ÂÓ ‰›ÓÂÈ ÛËÌ·Û›·. ¶È¿Óˆ ÙÔÓ Â·˘Ùfi ÌÔ˘ Ó· ÛΤÊÙÂÙ·È Î¿ÙÈ ‚¿Ú‚·ÚÔ: “øÚ·›· ʈÙÔÁÚ·Ê›·” . ŒÁÈÓ· ÈÔ ÂÈΛӉ˘ÓÔ˜ ·’ ÙÔÓ ·Ó·›ÛıËÙÔ. ™ÙËÓ ™Ù·‰›Ô˘, ÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ÛÙÔÈ¯Â›Ô ·Ú¯›˙ÂÈ Ó· οÓÂÈ ·ÈÛıËÙ‹ ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘. ∂‰Ò ‰ÂÓ ‚Ϥˆ ‚ϤÌÌ·Ù·. ŸÏÔÈ Ì ٷ Ì¿ÙÈ· οو. ŒÏÏËÓ˜. ™·Ó ÙÔ ÛÎ˘Ï› Ô˘ ¤Î·Ó ÙË ÛηÙÔ‰Ô˘ÏÂÈ¿ Î·È ·ÔÛÙÚ¤ÊÂÙ·È ÙÔ ‚ϤÌÌ·. ™ÙÚ›‚ˆ ∫ÔÚ·‹, ‚Ϥˆ ÙËÓ ÙÚÈÏÔÁ›· ÛÙËÓ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘. ªÚÔÛÙ¿ ÛÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ Î·È ÙËÓ ∞η‰ËÌ›· fiϘ ÔÈ Ê˘Ï¤˜ Ô˘Ï¿Ó ÙËÓ Ú·Ì¿ÙÂÈ· ÙÔ˘˜. ∞fi ÙÛ¿ÓÙ˜ - Ì·˚ÌÔ‡, ¯Ï·¿ÙÛ˜ ʈÛÊÔÚ›˙ÔÓÙ· ¯ÙÂÓ¿ÎÈ·, Ì·ÓÙ›ÏÈ· ¯Ú˘ÛÔΤÓÙËÙ·, ÌÏÔ˘˙¿ÎÈ· ÛÙ·ÌˆÙ¿ Î·È ÔÏϤ˜ ‰È·„‡ÛÂȘ. ¶¿Ú· ÔÏϤ˜ ‰È·„‡ÛÂȘ. ¶·›ÚÓˆ Ù·Í› ÁÈ· ÙÔ Û›ÙÈ. ¶È¿Óˆ Ó· Ì·ÁÂÈÚ¤„ˆ, οÙÈ ‰ÂÓ ÌÔ˘ ¿ÂÈ. μ¿˙ˆ ¤Ó· ·ÏÈfi CD. ∞ÎÔ‡ˆ ÙÔ ÛÙ›¯Ô Ù˘ §›Ó·˜: “¢ÂÏÊ›ÓÈ· Ù· ÙÚ·ÁÔ‡‰È· Ì·˜ ÛÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ ÙÔ ¿ÛÚÔ ÏÔ›Ô”. ¶·ÚËÁÔÚȤ̷È. ∞ÓÔ›Áˆ ÙËÓ ÂÊËÌÂÚ›‰·, ÛÙËÓ ¤ÓıÂÙË “μÈ‚ÏÈÔı‹ÎË” ÙÔ˘ ÃÚÔÓ¿ ÛÙ·Ì·Ù¿ˆ ¤ÎÏËÎÙÔ˜, Û·Ó Ó· Ì ¯Ù‡ËÛ ¤Ó· Ô˘Ï› ·fi ÙÔ Ô˘ıÂÓ¿ ÊÂṲ́ÓÔ. ΔÔ Ô›ËÌ· Â›Ó·È ÙÔ˘ °ÈÒÚÁÔ˘ æ¿ÏÙË. ™Ù·Ì·Ù¿ˆ ÁÈ· ÒÚ˜ ÛÙÔÓ ÚÒÙÔ ÛÙ›¯Ô: “ªÈÎÚfi ·È‰› Û˘Ó¤‚·ÈÓ· Û’ ¤Ó· ‰ˆÌ¿ÙÈÔ ¯ˆÚ›˜ ϤÍÂȘ” . ∫ÔÈÌ‹ıËη Ì ÙËÓ ·Ú¯‹ ÙÔ˘. •‡ÓËÛ· Ì ÙÔ Ù¤ÏÔ˜: “Î·È ÌÔ˘ ’ “‰ÂÓ Î·Ù·Ï·‚·›Óˆ” Î·È ÙÔ˘ ’· “ÙfiÙ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÔÙ¤ Û˘Ì‚Â›”” . ∞, ‚¤‚·È·. ∞ÏËıÒ˜ Ô ∫‡ÚÈÔ˜.

˘ÌÏËÚÒıËÎ·Ó Ê¤ÙÔ˜ 25 ÔÏfiÎÏËÚ· ¯ÚfiÓÈ· ·fi ÙÔ ‰˘ÛÙ‡¯ËÌ· ÙÔ˘ ΔÛÂÚÓÔÌ›Ï, Ì ÙËÓ ¤ÎÚËÍË ÛÙÔ˘˜ ·ÓÙȉڷÛÙ‹Ú˜ ÙÔ˘ ˘ÚËÓÈÎÔ‡ ÂÚÁÔÛÙ·Û›Ô˘ Ù˘ ÚÒËÓ ™Ô‚ÈÂÙÈ΋˜ ŒÓˆÛ˘. ∏ ıÏÈ‚ÂÚ‹ Â¤ÙÂÈÔ˜ Û˘Ó¤ÂÛ Ì ÙÔ ·Ù‡¯ËÌ· ÛÙÔ ˘ÚËÓÈÎfi ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ Ù˘ ºÔ˘ÎÔ˘Û›Ì· ÛÙËÓ π·ˆÓ›·, ÂÓÙ›ÓÔÓÙ·˜ ÙȘ ·ÓÙȉڿÛÂȘ Û ÔÏfiÎÏËÚÔ ÙÔÓ ∫fiÛÌÔ ÂÓ¿ÓÙÈ· ÛÙË ¯Ú‹ÛË Ù˘ ˘ÚËÓÈ΋˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜. ¶ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈΤ˜ Î·È ÔÈÎÔÏÔÁÈΤ˜ ÔÚÁ·ÓÒÛÂȘ, ÎÈÓ‹Ì·Ù·, ·ÏÏ¿ Î·È Â˘·ÈÛıËÙÔÔÈË̤ÓÔÈ Ôϛ٘ ‰ÈÂΉÈÎÔ‡Ó ·fi ÙȘ ΢‚ÂÚÓ‹ÛÂȘ ÙËÓ ÚÔÒıËÛË ÙˆÓ ·Ó·ÓÂÒÛÈÌˆÓ ËÁÒÓ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜, ÊÈÏÈÎÒÓ ÚÔ˜ ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Î·È Î˘Ú›ˆ˜ ÛÙË ˙ˆ‹ Î·È ÙËÓ ˘Á›· ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ. “§¤Ì fi¯È ÛÙËÓ ˘ÚËÓÈ΋ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·” ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ ÙÔ Ì¤ÏÔ˜ Ù˘ ∫›ÓËÛ˘ μfiÏÔ˘ ÙˆÓ √ÈÎÔÏfiÁˆÓ ¶Ú¿ÛÈÓˆÓ Î. Δ¿Î˘ ∫ÔÏÒÓÈ·˜.

O ∫∞πƒ√™

∏ ıÏÈ‚ÂÚ‹ Â¤ÙÂÈÔ˜ ÙˆÓ 25 ¯ÚfiÓˆÓ ·fi ÙÔ ‰˘ÛÙ‡¯ËÌ· ÛÙÔ ˘ÚËÓÈÎfi ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ ÙÔ˘ ΔÛÂÚÓÔÌ›Ï Û˘Ó¤ÂÛ ʤÙÔ˜ Ì ¤Ó· ¿ÏÏÔ ·Ù‡¯ËÌ· ÙÂÚ·ÛÙ›ˆÓ ‰È·ÛÙ¿ÛÂˆÓ ÛÙÔ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô Ù˘ ºÔ˘ÎÔ˘Û›Ì· ÛÙËÓ π·ˆÓ›·. “™˘ÌÏËÚÒıËÎ·Ó 25 ¯ÚfiÓÈ· ·fi ÙË ıÏÈ‚ÂÚ‹ Â¤ÙÂÈÔ ÙÔ˘ ΔÛÂÚÓÔÌ›Ï” ÙÔÓ›˙ÂÈ Ô Î. Δ. ∫ÔÏÒÓÈ·˜ “Î·È ÙȘ Û˘Ó¤ÂȘ ÙȘ ˙ԇ̠·ÎfiÌË ÛÙÔ ÂÙÛ› Ì·˜. ΔȘ ÂÈÙÒÛÂȘ ÙȘ ‚ÈÒÓÔ˘Ó ÙfiÛÔ Ë ÂÚÈÔ¯‹ Ô˘ Â›Ó·È Á‡Úˆ ·fi ÙÔ ΔÛÂÚÓÔÌ›Ï, fiÛÔ Î·È ÔÈ ÁÂÈÙÔÓÈΤ˜ ¯ÒÚ˜. ¶Ú¤ÂÈ, ÂÈÙ¤ÏÔ˘˜, Ó· Á›ÓÂÈ ·ÓÙÈÏËÙfi ·fi fiÏÔ˘˜ Ì·˜ Î·È Î˘Ú›ˆ˜ ·fi ÙÔ˘˜ ΢‚ÂÚÓÒÓÙ˜ ·Ó¿ ÙÔÓ ∫fiÛÌÔ ÔÏfiÎÏËÚÔ fiÙÈ Ë Ú‡·ÓÛË ‰ÂÓ ÁÓˆÚ›˙ÂÈ Û‡ÓÔÚ· Î·È ÁÈ· ÙÔ ÏfiÁÔ ·˘Ùfi Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ù· ÔÔ›· ÚÔηÏÔ‡ÓÙ·È ·fi ÙË ¯Ú‹ÛË Ù˘ ˘ÚËÓÈ΋˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ Â›Ó·È ‰ÈÂıÓ‹ ϤÔÓ. ΔÔ ˘ÚËÓÈÎfi ·Ù‡¯ËÌ· Ô˘ ÛËÌÂÈÒıËΠÚfiÛÊ·Ù· ÛÙË ºÔ˘ÎÔ˘Û›Ì· Ù˘ π·ˆÓ›·˜ ‰Â›¯ÓÂÈ fiÙÈ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ·ÛÊ·Ï‹˜ ¯Ú‹ÛË Ù˘ ˘ÚËÓÈ΋˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜” ÛËÌÂÈÒÓÂÈ Ô Î. Δ. ∫ÔÏÒÓÈ·˜. ¶ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈΤ˜ Î·È ÔÈÎÔÏÔÁÈΤ˜ ÔÚÁ·ÓÒÛÂȘ, ÎÈÓ‹Ì·Ù·, ·ÏÏ¿ Î·È ·ÏÔ› Ôϛ٘ ·Ó¿ ÙÔÓ ∫fiÛÌÔ ÂÓ·ÓÙÈÒÓÔÓÙ·È ÔÏÔ¤Ó· Î·È ÈÔ ¤ÓÙÔÓ· ÛÙË ¯Ú‹ÛË Ù˘ ˘ÚËÓÈ΋˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜. “§¤Ì fi¯È ÛÙË ¯Ú‹ÛË Ù˘ ˘ÚËÓÈ΋˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ Î·È Â›Ì·ÛÙ ηÙËÁÔÚËÌ·ÙÈÎÔ› Û ·˘Ùfi. §¤Ì fi¯È, ‰ÈfiÙÈ Ë ¯Ú‹ÛË Ù˘ ˘ÚËÓÈ΋˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ Â›Ó·È ÂÈΛӉ˘ÓË. ¶ÚÔηÏ› ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘˜ ΢ڛ·Ú¯· ÛÙËÓ ›‰È· Ì·˜ ÙË ˙ˆ‹ Î·È ÙËÓ ˘Á›· Ì·˜, ηıÒ˜ Î·È ÛÙÔ ÔÈÎÔÛ‡ÛÙËÌ· ÔÏfiÎÏËÚÔ, ÛÙË Ê‡ÛË Î·È ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ, ÛÙÔ ÔÔ›Ô ˙Ô‡ÌÂ. ¶Ú¤ÂÈ Ó· ηٷÛÙ› ۷ʤ˜ ÛÙÔÓ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÎfiÛÌÔ fiÙÈ Ë ˘ÚËÓÈ΋ ÂÓ¤ÚÁÂÈ· ‰ÂÓ Â›Ó·È ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ηÈ

[∂§§∞¢∞]

Û˘ÌʤÚÔ˘Û·, fiˆ˜ οÔÈÔÈ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· Ì·˜ ›ÛÔ˘Ó. ¢ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ¤ÙÛÈ Ù· Ú¿ÁÌ·Ù·. ŸÛÔÈ ÂÂÓ‰‡Ô˘Ó ÛÙËÓ ˘ÚËÓÈ΋ ÂÓ¤ÚÁÂÈ· ‰ÂÓ ˘ÔÏÔÁ›˙Ô˘Ó ÙÔ ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈÎfi ÎfiÛÙÔ˜ ÁÈ· ÙË ‰È¿ıÂÛË ÙˆÓ ˘ÚËÓÈÎÒÓ ·Ô‚Ï‹ÙˆÓ” ˘ÔÁÚ·ÌÌ›˙ÂÈ ÙÔ Ì¤ÏÔ˜ Ù˘ ∫›ÓËÛ˘ μfiÏÔ˘ ÙˆÓ √ÈÎÔÏfiÁˆÓ ¶Ú¿ÛÈÓˆÓ. ∫˘Ú›·Ú¯Ë ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ· Ú¤ÂÈ Ó· ·ÔÙÂϤÛÔ˘Ó ÔÈ ·Ó·ÓÂÒÛÈ̘ ËÁ¤˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜, ÊÈÏÈΤ˜ ÚÔ˜ ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Î·È Î˘Ú›ˆ˜ ÛÙË ˙ˆ‹ Î·È ÙËÓ ˘Á›· Ì·˜. “£¤ÏÔ˘Ì ·Ì¤Ûˆ˜, Â‰Ò Î·È ÙÒÚ· Ó· ηıÔÚÈÛÙ› ¤Ó· ¯ÚÔÓԉȿÁÚ·ÌÌ· ·ÔÌ¿ÎÚ˘ÓÛ˘ Î·È ÎÏÂÈ̷ۛÙÔ˜ fiÏˆÓ ÙˆÓ ˘ÚËÓÈÎÒÓ ÛÙ·ıÌÒÓ Û ÔÏfiÎÏËÚÔ ÙÔÓ ∫fiÛÌÔ. ∂›Û˘, fiÏ· ·˘Ù¿ Ù· ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈ· Ù· ÔÔ›· ۯ‰ȿ˙ÔÓÙ·È ÛÙË μÔ˘ÏÁ·Ú›·, ÙËÓ ∞Ï‚·Ó›· Î·È ÙËÓ ΔÔ˘ÚΛ· Ó· ÌË Á›ÓÔ˘Ó ÔÙ¤. ¶Ú¤ÂÈ Ó· ÛÙÚ·Êԇ̠¿ÌÂÛ· ÛÙȘ ·Ó·ÓÂÒÛÈ̘ ËÁ¤˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜. ∂›Ó·È ÂÈÙ·ÎÙÈ΋ Ë ·Ó¿ÁÎË, ÙÔ ¤¯Ô˘Ì ¯Ú¤Ô˜ ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙ· ·È‰È¿ Ì·˜, ÛÙËÓ ›‰È· Ì·˜ ÙË ˙ˆ‹, ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙË Ê‡ÛË. ∂›Û˘, ˆ˜ √ÈÎÔÏfiÁÔÈ ¶Ú¿ÛÈÓÔÈ ‰ÈÂΉÈÎԇ̠ÙÔÓ ¿ÌÂÛÔ ÙÂÚÌ·ÙÈÛÌfi ÙˆÓ ·¢ı›·˜ ‹ ÙˆÓ ¤ÌÌÂÛˆÓ ÂȉÔÙ‹ÛÂˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ˘ÚËÓÈ΋ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·. ¡· ÎÏ›ÛÔ˘Ó ÙÒÚ· ÔÈ ˘ÚËÓÈÎÔ› ÛÙ·ıÌÔ› Ô˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó ˘„ËÏfi Ú›ÛÎÔ. ¡· “·ÁÒÛÂÈ” οı ۯ¤‰ÈÔ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ Ó¤ˆÓ ˘ÚËÓÈÎÒÓ ÛÙ·ıÌÒÓ ÛÙËÓ ∂˘Úˆ·˚΋ ŒÓˆÛË. ¡· ÙÂı› ¯ÚÔÓԉȿÁÚ·ÌÌ· ÁÈ· ÙËÓ ÔÚÈÛÙÈ΋ ‰È·ÎÔ‹ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ Î·È ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙˆÓ ·˘ÛÙËÚfiÙÂÚˆÓ ‰˘Ó·ÙÒÓ ÚԉȷÁÚ·ÊÒÓ ÁÈ· ÂΛÓÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ˘ÚËÓÈÎÔ‡˜ ÛÙ·ıÌÔ‡˜ Ô˘ ı· Û˘Ó¯›ÛÔ˘Ó ÚÔ˜ ÙÔ ·ÚfiÓ Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó” ηٷϋÁÂÈ Ô Î. ∫ÔÏÒÓÈ·˜.

O ∫∞πƒ√™ [£∂™™∞§π∞] ¶H°H: E.ME.™. “AϤͷӉÚÔ˜ T·ÎÔ‡‰Ë˜”

™ÙÔ ¡ÔÌfi Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ ·Ó·Ì¤ÓÔÓÙ·È ·Ú¯Èο Û˘ÓÓÂÊȤ˜ Î·È Èı·Ófi Ó· ÛËÌÂȈıÔ‡Ó ‚ÚÔ¯¤˜. ™Ù·‰È·Î¿ fï˜ Ô Î·ÈÚfi˜ ı· ‚ÂÏÙȈı›. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ‚fiÚÂÈÔÈ ·ÛıÂÓ›˜ Î·È ÛÙÔ ∞ÈÁ·›Ô ¤ˆ˜ ̤ÙÚÈÔÈ. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· Î˘Ì·Óı› ·fi 7...18ÔC. ™ÙÔ μfiÏÔ 11...18ÔC. ™ÙÔ ¡ÔÌfi Ù˘ §¿ÚÈÛ·˜ ·Ó·Ì¤ÓÔÓÙ·È ·Ú¯Èο Û˘ÓÓÂÊȤ˜ Î·È Èı·Ófi Ó· ÛËÌÂȈıÔ‡Ó ‚ÚÔ¯¤˜. ™Ù·‰È·Î¿ fï˜ Ô Î·ÈÚfi˜ ı· ‚ÂÏÙȈı›. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ‚fiÚÂÈÔÈ ·ÛıÂÓ›˜ Î·È ÛÙÔ ∞ÈÁ·›Ô ¤ˆ˜ ̤ÙÚÈÔÈ. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· Î˘Ì·Óı› ·fi 6...19ÔC. ™ÙË §¿ÚÈÛ· 10...19ÔC. ™ÙÔ ¡ÔÌfi ÙˆÓ ΔÚÈÎ¿ÏˆÓ ·Ó·Ì¤ÓÔÓÙ·È ·Ú¯Èο Û˘ÓÓÂÊȤ˜ Î·È Èı·Ófi Ó· ÛËÌÂȈıÔ‡Ó ‚ÚÔ¯¤˜. °Ú‹ÁÔÚ· fï˜ Ô Î·ÈÚfi˜ ı· ‚ÂÏÙȈı›. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ‚fiÚÂÈÔÈ ·ÛıÂÓ›˜. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· Î˘Ì·Óı› ·fi 5...18ÔC. ™Ù· ΔڛηϷ 11...18ÔC. ™ÙÔ ¡ÔÌfi Ù˘ ∫·Ú‰›ÙÛ·˜ ·Ó·Ì¤ÓÔÓÙ·È ·Ú¯Èο Û˘ÓÓÂÊȤ˜ Î·È Èı·Ófi Ó· ÛËÌÂȈıÔ‡Ó ‚ÚÔ¯¤˜. °Ú‹ÁÔÚ· fï˜ Ô Î·ÈÚfi˜ ı· ‚ÂÏÙȈı›. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ‚fiÚÂÈÔÈ ·ÛıÂÓ›˜ ¤ˆ˜ ̤ÙÚÈÔÈ. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· Î˘Ì·Óı› ·fi 5...19ÔC. ™ÙËÓ ∫·Ú‰›ÙÛ· 12...19ÔC.

∞fi “Δ∞ ¡∂∞”

@ ÛÙÔ Internet

w ww.e-thessalia.gr

°È· Û‹ÌÂÚ· ¶¤ÌÙË ÛÙÔ ‚fiÚÂÈÔ πfiÓÈÔ, ÙËÓ ◊ÂÈÚÔ, ÙË ª·Î‰ÔÓ›· Î·È ÙË £Ú¿ÎË Ï›Á˜ ÓÂÊÒÛÂȘ ηٿ ‰È·ÛÙ‹Ì·Ù· ·˘ÍË̤Ó˜ Ì ÙÔÈΤ˜ ‚ÚÔ¯¤˜. ™ÙËÓ ˘fiÏÔÈË ¯ÒÚ· ÓÂÊÒÛÂȘ Ì ÙÔÈΤ˜ ‚ÚÔ¯¤˜ Î·È ÛÙ· ÓfiÙÈ· ÛÔÚ·‰ÈΤ˜ ηٷÈÁ›‰Â˜. ∂Í·Ûı¤ÓËÛË ÙˆÓ Ê·ÈÓÔÌ¤ÓˆÓ ÛÙÔ πfiÓÈÔ Î·È Ù· ËÂÈÚˆÙÈο ÙË Ó‡¯Ù·. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ·fi ·Ó·ÙÔÏÈΤ˜ ‰È¢ı‡ÓÛÂȘ 4 me 6 ÌÔÊfiÚ Î·È ÛÙ·‰È·Î¿ ·fi ‚fiÚÂȘ ‰È¢ı‡ÓÛÂȘ Ì ÙËÓ ›‰È· ¤ÓÙ·ÛË. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ‰ÂÓ ı· ÛËÌÂÈÒÛÂÈ ·ÍÈfiÏÔÁË ÌÂÙ·‚ÔÏ‹.

K¿ı Úˆ› ÛÙÔ Û›ÙÈ ‹ ÛÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô ÛÔ˘ °›ÓÂ Û˘Ó‰ÚÔÌËÙ‹˜ Ù˘ ñ TËÏ. 8 0 0 - 1 1 - 3 5 0 0 0


™Ù¿ÛÂȘ, Û˘ÛÙ¿ÛÂȘ, ÂÓÛÙ¿ÛÂȘ

3

¶∂ª¶Δ∏ 28 ∞¶ƒπ§π√À 2011

Œ¯ÂÈ Î·È ‚Ϥ„ÂȘ...

º‡ÎÈ· ÁÈ· ÌÂٷ͈٤˜ ÎÔÚ‰¤Ï˜ ª‹Ó˘ÛË Î·Ù¿ ·ÓÙfi˜ ˘¢ı‡ÓÔ˘ ηٷı¤ÙÂÈ Û‹ÌÂÚ·, ÛÙȘ 12 ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ, ÁÈ· ÙË Ú‡·ÓÛË Ô˘ ÚÔηÏÂ›Ù·È ÛÙËÓ fiÏË ·fi ÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ, Ë Î. ∑¤ÙÙ· ª·ÎÚ‹. ∫·È ÛÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ Û˘Ó‰ڛ·ÛË Ù˘ ‰ËÌÔÙÈ΋˜ ÂÓfiÙËÙ·˜ μfiÏÔ˘, ηٷ٤ıËÎÂ Ë ›‰È· ÚfiÙ·ÛË ·fi ÙÔÓ Î.¡. ¡ÙfiÎÔ Î·È ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÏËÊı› ·fiÊ·ÛË, ÂÓÒ ÙÔÓ›ÛÙËΠfiÙÈ Ô μfiÏÔ˜ ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· οÓÂÈ ‰ÂÎÙ‹ ÙË ÌÂϤÙË ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈÎÒÓ ÂÈÙÒÛÂˆÓ ÙÔ˘ ÏÈÌ·ÓÈÔ‡, Ô˘ ÛÙËÓ Ô˘Û›· ‰ÂÓ ÚԂϤÂÈ ·˘ÛÙËÚ¿ ̤ÙÚ·. Œ¯Ô˘Ó ‰›ÎÈÔ ÛÙËÓ ‰ËÌÔÙÈ΋ ÂÓfiÙËÙ·. ∏ ∫ÔÈÓ‹ ÀÔ˘ÚÁÈ΋ ∞fiÊ·ÛË Ù˘ ªÂϤÙ˘ ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈÎÒÓ ∂ÈÙÒÛÂˆÓ ÚԂϤÂÈ “ÔÏ˘‰¿·Ó·” ̤ÙÚ· ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ...¶ÚԂϤÂÙ·È, Û fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÛÙË ÊÔÚÙÔÂÎÊfiÚÙˆÛË ÛÎÚ¿, Ë Û˘Ó¯‹˜ ‰È·‚ÚÔ¯‹ ÙÔ˘, Ë ÂÎÙ¤ÏÂÛË ÂÚÁ·ÛÈÒÓ ÊÔÚÙÔÂÎÊfiÚÙˆÛ˘ ÌfiÓÔ ·Ó ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ‰È·‚ÚÔ¯‹˜, Ë ÙÔÔı¤ÙËÛË ÚÔÛˆÚÈÓÒÓ ÂÙ·ÛÌ¿ÙˆÓ ‡„Ô˘˜ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ 6 ̤ÙÚˆÓ ÁÈ· ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÊÚ¿ÎÙË ıÔÚ‡‚Ô˘ Î·È ÂÚÈÔÚÈÛÌfi Ù˘ ‰È·ÛÔÚ¿˜ Ù˘ ÛÎfiÓ˘. Δ¤ÏÔ˜, Û fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÛÙË ÊÔÚÙÔÂÎÊfiÚÙˆÛË ‰ËÌËÙÚÈ·ÎÒÓ, ÂÈ‚¿ÏÏÂÙ·È Ë ‰È·ÌfiÚʈÛË ‰‡Ô ˘ÔÛÙ¤ÁˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ÂÎÊfiÚÙˆÛË ÙˆÓ ‰ËÌËÙÚÈ·ÎÒÓ ·fi Ù· ÊÔÚÙËÁ¿ ·˘ÙÔΛÓËÙ· ÛÙȘ ¯Ô¿Ó˜ ·Ú·Ï·‚‹˜, ÂÓÒ Ë ÊfiÚÙˆÛË ı· Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÂÙ·È Ì ÙË ¯Ú‹ÛË ÙËÏÂÛÎÔÈÎÔ‡ ۈϋӷ ÊfiÚÙˆÛ˘. ¢ËÏ·‰‹, Ù· ·˘ÙÔÓfiËÙ· ̤ÙÚ· Ô˘ ¤ÚÂ ӷ ÈÛ¯‡Ô˘Ó Â‰Ò Î·È Â›ÎÔÛÈ ¯ÚfiÓÈ·, Ì·˜ Ù· “Ô˘Ï¿Ó” ÁÈ· ÌÂÁ¿Ï˜ ηٷÎÙ‹ÛÂȘ Ù˘ ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈ΋˜ ÌÂϤÙ˘.

ΔÛ¿Ì· ŒÓ· ı¤Ì· Ô˘ Û˘˙ËÙ‹ıËΠÛÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ Û‡ÛÎÂ„Ë ÛÙÔ ‰ËÌ·Ú¯Â›Ô Ì ÙÔÓ √ÚÁ·ÓÈÛÌfi §È̤ÓÔ˜, Â›Ó·È ÙÔ ·›ÙËÌ· Ó· ‰ÔıÔ‡Ó ÁÈ· Ì·ÎÚÔ¯ÚfiÓÈ· ¯Ú‹ÛË ÛÙÔ ¢‹ÌÔ ÔÈ ·Ôı‹Î˜ ÙÔ˘ ΔÂψÓ›Ԣ, ηıÒ˜ ˘¿Ú¯ÂÈ ¤ÙÔÈÌË Î·È ÒÚÈÌË ÌÂϤÙË ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÙȘ ·ÍÈÔÔÈ‹ÛÂÈ Ì¤Û· ·fi ÙË ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË ÙÔ˘ ∂™¶∞. √ ÔÚÁ·ÓÈÛÌfi˜ §È̤ÓÔ˜ ı· ¿ÚÂÈ ·fiÊ·ÛË ÛÙËÓ ÂfiÌÂÓË Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÙÔ˘ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘. ¢ËÏ·‰‹, Ù· ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ· ¯ÚfiÓÈ· ÙÛ¿Ì· ¯‡ıËΠÙfiÛÔ ÌÂÏ¿ÓÈ ÁÈ· ÙȘ ·Ôı‹Î˜ Ô˘ ˘ÔÙ›ıÂÙ·È Â›¯·Ó ·Ú·¯ˆÚËı› ÛÙÔÓ ‰‹ÌÔ Î·È ÙÛ¿Ì· ‰fiıËÎ·Ó ÙfiÛ˜ Û˘ÓÂÓÙ‡ÍÂȘ, ·fi ÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ‰ËÌÔÙÈ΋ ·Ú¯‹. ∏ ·Ï‹ıÂÈ· Ô˘ ·ÔηχÊıËΠ›ӷÈ, fiÙÈ Î·Ì›· ·Ú·¯ÒÚËÛË ‰ÂÓ ˘‹Ú¯Â. ∫∞Δ. Δ∞™

∞ÏÏ¿˙Ô˘ÌÂ; ŸÏ˜ ÔÈ ¤Ú¢Ó˜ ‰Â›¯ÓÔ˘Ó fiÙÈ Ë Î·Ù·Ó·ÏˆÙÈ΋ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ ÙÔ˘ ŒÏÏËÓ· ÏfiÁˆ ÙÔ˘ ÌÓËÌÔÓ›Ô˘ ¤¯ÂÈ ·ÏÏ¿ÍÂÈ. √È ·ÁÔÚ¤˜ ·fi ÙËÓ ¤Ó‰˘ÛË Î·È ÙËÓ ˘fi‰ËÛË Ì¤¯ÚÈ Î·È ÙÔ „ˆÌ› ¤¯Ô˘Ó ÂÚÈÔÚÈÛÙ›, ·ÏÏÔ‡ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ, ·ÏÏÔ‡ ÏÈÁfiÙÂÚÔ, ·ÏÏ¿ fiÏÔÈ ϤÔÓ ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È Û˘ÓÙËÚËÙÈο. ªÂÙ¿ ·fi ÌÈ· ‰ÂηÂÙ›· ͤÊÚÂÓ˘ ηٷӷψÙÈ΋˜ Ì·Ó›·˜, ·ÎÔÏÔ˘ı› ÙÔ Û˘ÌÌ¿˙ÂÌ·, Ë ·˘ÙÔÛ˘ÁÎÚ¿ÙËÛË Ô˘ ·fi ÌÈ· ¿Ô„Ë ‰ÂÓ Â›Ó·È Î·Îfi. øÛÙfiÛÔ Â›Ó·È ÌÈ· ÛÙ¿ÛË Ô˘ ÂÈ‚Ï‹ıËΠÏfiÁˆ ÙˆÓ Û˘ÓıËÎÒÓ Î·È fi¯È ÏfiÁˆ ·È‰Â›·˜, ·ÏÏ·Á‹˜ ·ÓÙ›Ï˄˘. º.™.

∂ÈÛËÌ¿ÓÛÂȘ...

Δ˘ ƒ√À§∞™ °∂øƒ°∞∫√¶√À§√À

¢È·›ÛÙˆÛË “∞¤Ù˘¯Â Ô ∫·ÏÏÈÎÚ¿Ù˘” . ‰‹ÏˆÛ ¯ı˜ ÛÙÔ ƒ¿‰ÈÔ ŒÓ· Ô Î. μ·Û›Ï˘ ∫ÔÓÙÔÚ›˙Ô˜. ¡· Û˘ÌʈӋÛÔ˘Ì ̷˙› ÙÔ˘, ÛÙÔ ‚·ıÌfi Ô˘ ÔÈ Ôϛ٘ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ‰ÂÈ ·ÎfiÌË ÙËÓ ·Ó·‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ Î·È ‰ÂÓ ·ÔÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÙȘ ·˘ÙÔÓfiËÙ˜ ·ÚÔ¯¤˜, Ô˘ ›¯·Ó ÛÙË ‰È¿ıÂÛ‹ ÙÔ˘˜. ΔÔ ÂÚÒÙËÌ· ›ӷÈ, ÁÈ·Ù› Ô Î. ∫ÔÓÙÔÚ›˙Ô˜ ÛÙ‹ÚÈÍÂ Î·È ÛÙËÚ›˙ÂÈ Ì ÙËÓ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘ ÛÙÔÓ ‰‹ÌÔ, ÙÔÓ ıÂÛÌfi. ∫∞Δ. Δ∞™

∑‹ÙËÌ· ÎfiÛÙÔ˘˜ ΔËÓ ·Ú¤Ì‚·ÛË ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÙÔ˘ ¶ÔÏ›ÙË Î. ÃÚ. ¶·Ô˘ÙÛ‹ Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ÂÓ›Û¯˘ÛË Î·È ÙËÓ ÂÓÙ·ÙÈÎÔÔ›ËÛË Ù˘ ·ÛÙ˘ÓfiÌ¢Û˘ ÛÙËÓ Â˘Ú‡ÙÂÚË ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ¡ÔÙ›Ô˘ ¶ËÏ›Ô˘ ˙ËÙ› Ì ÂÈÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘ Ô ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ Î. ¡›Î. ºÔÚÙÔ‡Ó·˜. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, ηٷı¤ÙÂÈ ÚÔ˜ ÙÔÓ ˘Ô˘ÚÁfi ÛÂÈÚ¿ ÚÔÙ¿ÛˆÓ, ˘ÔÁÚ·ÌÌ›˙ÔÓÙ·˜ fiÙÈ Ù· ÎÚÔ‡ÛÌ·Ù· ·Ú·‚·ÙÈÎfiÙËÙ·˜ ¤¯Ô˘Ó ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ÂȉÈο ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· ·˘ÍËı› Î·È ÔÈ Ôϛ٘ ·ÈÛı¿ÓÔÓÙ·È ·Ó·ÛÊ·Ï›˜. ∏ Ï‹Ú˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ‡ ™Ù·ıÌÔ‡ ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹˜, Ë ·Ó·‚¿ıÌÈÛË ÙÔ˘ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô˘ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜ ªËÏÂÒÓ Î·È Ë ÛÙÂϤ¯ˆÛË Ì ÂÈϤÔÓ ÚÔÛˆÈÎfi ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· Â›Ó·È ‰˘Ó·Ù‹ Î·È Ë ÂÎÙ¤ÏÂÛË Â˙ÒÓ ÂÚÈÔÏÈÒÓ Â›Ó·È ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÚÔÙ¿ÛÂˆÓ ÙÔ˘ ‰ËÌ¿Ú¯Ô˘. ™ÙÔ ¢‹ÌÔ ¡ÔÙ›Ô˘ ¶ËÏ›Ô˘ ˙ËÙÔ‡Ó Ù· ·˘ÙÔÓfiËÙ·. ∏ ΢‚¤ÚÓËÛË Î·È ÙÔ ·ÚÌfi‰ÈÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô Â›Ó·È ‚¤‚·ÈÔ fiÙÈ ı· ÂÈηÏÂÛÙÔ‡Ó ÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ ‰˘ÛÎÔϛ˜ Î·È ı· ·ÚÓËıÔ‡Ó ÙËÓ ÈηÓÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ·ÈÙËÌ¿ÙˆÓ. √ÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ ‰˘ÛÎÔϛ˜, fï˜, ÔÈ Ôԛ˜ ÍÂÂÚ¿ÛÙËÎ·Ó ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Ù˘ ∫ÂÚ·Ù¤·˜, Ì ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ ÙˆÓ ÂΛ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÒÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Û ÂÚ›Ô‰Ô ÎÚ›Û˘ Ó· ÚÔηÏ› ˙¿ÏË... μ.∫.

¶·Ú¿Ï¢ÚË ¶ÔÈ· Â›Ó·È ÌÈ· ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ·Ú¿Ï¢ÚË Â›ÙˆÛË Ù˘ ‡ÊÂÛ˘ Î·È Ù˘ ·ÓÂÚÁ›·˜; ∏ ·ÈÌÔÚÚ·Á›· ÙˆÓ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÒÓ Δ·Ì›ˆÓ Ô˘ ʤÙÔ˜ ı· ·ÁÁ›ÍÂÈ Ù· ‰¤Î· ‰ÈÛ. ¢ÚÒ. °È·Ù›, fiÙ·Ó ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÂÈÛÊÔÚ¤˜, Ò˜ ı· ‚ÚÔ˘Ó ¤ÛÔ‰· Ù· Δ·Ì›· ÁÈ· Ó· ηχ„Ô˘Ó ÙËÓ ˘Á›· ÙˆÓ ·ÛÊ·ÏÈÛÌ¤ÓˆÓ ÙÔ˘˜ Î·È Ó· ‰ÒÛÔ˘Ó Û˘ÓÙ¿ÍÂȘ; ¢˘ÛÙ˘¯Ò˜ Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË fiÏÔ Î·È ¯ÂÈÚÔÙÂÚ‡ÂÈ... º.™.

√ ÎÔ˘Ì¿ÚÔ˜ ·’ Ù· ª¤Á·Ú· £· Â›Ó·È ¿Ú·Á ÙÔ Ó˘ÊÈÎfi Ù˘ Û·Ó ÂΛÓÔÓ ÙÔÓ ÚÔÊËÙÈÎfi, ÙÔÓ Î·Ù·Ù۷ϷΈ̤ÓÔ È‚Ô˘¿Ú ÏÔÊ›ÛÎÔ ÂÓÙfi˜ ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ‚Ô‡ÏÈ·ÍÂ Ë ¡Ù·˚¿Ó·; ª¤¯ÚÈ ÛÙÈÁÌ‹˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ‰È·ÚÚ‡ÛÂÈ Ù›ÔÙ· ÁÈ· ÙÔ ÙÈ ı· ÊÔÚ¤ÛÂÈ Ë ‰ÂÛÔÈÓ›˜ ª›ÓÙÏÙÔÓ, ÔfiÙ ·˜ ·ÚÎÂÛÙԇ̠ÛÙ· ‚·ÛÈο. ∫·È ÁÈ· Ó· ¤¯Ô˘Ì ηÏfi ÂÚÒÙËÌ·, ·fi Ô‡ ÎÈ Ò˜ Ô‡ Â›Ó·È ÛοӉ·ÏÔ Ó· ·ÓÙÚ‡ÔÓÙ·È ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ; ™Â ÌÈ· ÂÔ¯‹ Ô˘ Ô Á¿ÌÔ˜ ·ÌÊÈÛ‚ËÙÂ›Ù·È Î·È ÙÔ Î‡ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÚÈÔÓ›˙ÂÙ·È ·fi fiϘ ÙȘ ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ ÔÌ¿‰Â˜, ¿ÏÈ Î·Ï¿ Ô˘ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ‰ÈÎÔ‡˜ ÙÔ˘˜ ÏfiÁÔ˘˜ ÙÔÓ ÁÔ˘ÛÙ¿ÚÔ˘Ó ÙÚÂÏ¿ ÔÈ Ú›ÁÎÈ˜ Î·È ÔÈ ÁΤÈ. °È·Ù› ·Ó ÙÚ·‚‹ÍÂȘ ·fi ÙËÓ ÂÈÎfiÓ· ÙÔ ¤ÏÔ, ÙÔ ÊÚ¿ÎÔ Î·È ÙÔ ·ÈÁÈfiÓ, ÙÈ ¿ÏÏÔ Ì¤ÓÂÈ; ŒÓ· ÙÚÔÌ·ÎÙÈÎfi ÓÔÌÈÎfi ηıÂÛÙÒ˜ ÛÙÔ ÔÔ›Ô Î·Ó¤Ó·˜ ¯¤ÊÚˆÓ ¿ÓıÚˆÔ˜ ‰ÂÓ ı· ¤Ì·ÈÓ ¯ˆÚ›˜ ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ÙˆÓ ÚÔÁ·ÌÈ·›ˆÓ ·Ú·ÈÛıËÛÈÔÁfiÓˆÓ Ô˘ ÌfiÏȘ ÂÚÈÁÚ¿„·ÌÂ. ΔfiÙÂ Â›Ó·È Ô˘ ·Ú¯›˙Ô˘Ó Ù· “ˆÚ·›·” , ‰ËÏ·‰‹ Ë Î·Ù¿Ï˘ÛË Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ Î·È ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ·ÓÂÍ·ÚÙËÛ›·˜ ÙÔ˘ ηıÂÓfi˜ ·fi Ù· ‰‡Ô Û˘Ì‚·ÏÏfiÌÂÓ· ̤ÚË, Ë ˘Ô¯Ú¤ˆÛË Ó· ·Ú›ÛÙ·ÓÙ·È ÌÂÙˆÈο ÛÙË ˙ˆ‹ Î·È Ó· ‰ÈÔÈÎÔ‡Ó Ù· ÙÔ˘ Ô›ÎÔ˘ ÙÔ˘˜ Ì ·ÌÔÈ‚·›Â˜ ˘Ô¯ˆÚ‹ÛÂȘ, ÔÈ Ôԛ˜ Û˘¯Ó¿ Ô‰ËÁÔ‡Ó Û „˘¯Èο Î·È ËıÈο ‰È·ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù·. ∫·È Ë ÚÔÛˆÈ΋ ÂÏ¢ıÂÚ›·; √ ÚÔÛˆÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜; √ ·Ó›ÎËÙÔ˜ ¤Úˆ˜; Δ· ·È‰È¿, Ù· Û΢ÏÈ¿, Ù· ÏÂÊÙ¿ Î·È Ù· ÁÂÚ¿Ì·Ù·; °È· Ó· ÌËÓ Ù· ÔÏ˘ÏÔÁÔ‡ÌÂ, ÙÔ “¤ÛÔÓÙ·È ÔÈ ‰‡Ô ÂȘ Û¿Úη Ì›·Ó” , ηٿ ÙË ÁÓÒÌË ÌÔ˘, ‰ÂÓ ÙÔ ı¤ÏÂÈ Î·Ó¤Ó·˜ £Âfi˜, ·ÏÏ¿ Ì¿ÏÏÔÓ Ô ÚÔÎÚÔ‡ÛÙ˘ Ô ªÂÁ·Ú›Ù˘. ∞fi “Δ∞ ¡∂∞”

°È· ÙÔÓ ∞¯ÂÏÒÔ ™ÙȘ 24 ª·˝Ô˘ 2011 ı· ·ÔÊ·Óı› ÙÔ ¢ÈηÛÙ‹ÚÈÔ Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ŒÓˆÛ˘ Â› ÙˆÓ 14 ÚÔ‰ÈηÛÙÈÎÒÓ ÂÚˆÙËÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ¤ıÂÛ ÙÔ ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Ù˘ ∂ÈÎÚ·Ù›·˜ ÛÙȘ 25 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ 2010 Û¯ÂÙÈο Ì ٷ ¤ÚÁ· ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜ ÓÂÚÔ‡ ÙÔ˘ ∞¯ÂÏÒÔ˘ ÛÙË £ÂÛÛ·Ï›·. ΔËÓ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î·È ÙËÓ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈ΋ ™˘ÓÙÔÓÈÛÙÈ΋ ∂ÈÙÚÔ‹ (¶∞™∂) ı· ÂÎÚÔÛˆ‹ÛÂÈ ÛÙÔ ¢ÈηÛÙ‹ÚÈÔ Ô ∫·ıËÁËÙ‹˜ ¢ËÌÔÛ›Ô˘ ¢Èη›Ô˘ ÛÙË ¡ÔÌÈ΋ ™¯ÔÏ‹ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ∞ıËÓÒÓ Î. ™‡ÚÔ˜ ºÏÔÁ·˝Ù˘, Ì ÙÔÓ ÔÔ›Ô Û˘Ó·ÓÙ¿Ù·È Ô ¶ÂÚÈÊÂÚÂȿگ˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î. ∫ÒÛÙ·˜ ∞ÁÔÚ·ÛÙfi˜ Û‹ÌÂÚ· ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·. ™ÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË ı· Â›Ó·È Î·È Ô ÚÔ˚ÛÙ¿ÌÂÓÔ˜ Ù˘ ¡ÔÌÈ΋˜ ÀËÚÂÛ›·˜ Ù˘ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î. ∞fiÛÙÔÏÔ˜ μÏÈÙÛ¿Î˘. £. ∫. μ.

∂ÎÚfiÛˆÔ˜ ÎÚ›ÛÈÌ˘ ˘ËÚÂÛ›·˜, ·Ô˘Û›·˙ ·fi ÙÔ ¯ıÂÛÈÓfi Û˘ÓÙÔÓÈÛÙÈÎfi fiÚÁ·ÓÔ Ô˘ Û˘Ó‰ڛ·Û ÁÈ· ÙËÓ ÚfiÏË„Ë Î·È Î·Ù·ÛÙÔÏ‹ ÙˆÓ ˘ÚηÁÈÒÓ, ·Ó Î·È ÎÏ‹ıËÎÂ. ΔÔ ¢·Û·Ú¯Â›Ô ‰ÂÓ ¤‰ˆÛ ÙÔ “·ÚÒÓ” . ∫·Ù¿ Ù· ¿ÏÏ· Ô ‰·Û¿Ú¯Ë˜ Î. ¡Ù›ÙÔÚ·˜ ı¤ÏÂÈ Ì οı ÙÚfiÔ Î·È Ì¤ÛÔ, Ó· Á›ÓÂÈ Ô Î˘Ú›·Ú¯Ô˜ ÙˆÓ ‰·ÛÒÓ... ·ÛÒÓ ÙˆÓ £ÂÛÛ·ÏÒÓ. ∫¿ÙÈ Í¤ÚÔ˘Ó fiÛÔÈ ‰ÂÓ ÙÔ˘ ¤¯Ô˘Ó οÓÂÈ ÙÔ ¯·Ù›ÚÈ... √ ›‰ÈÔ˜, ‰ÂÓ ·Ú·¯ˆÚ› ÛÙËÓ ‰ËÌÔÙÈ΋ ÂÓfiÙËÙ· ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜, Ô˘ ÙÔ˘ ˙‹ÙËÛÂ, ¤Ó· ÂÁηٷÏÂÈÌ̤ÓÔ ˘ÚÔÊ˘Ï¿ÎÂÈÔ ÛÙË °ÔÚ›ÙÛ·, ÁÈ· Ó· ÛÙÂÁ·ÛÙ› ·Ú·ÙËÚËÙ‹ÚÈÔ ÂıÂÏÔÓÙÈ΋˜ ÔÌ¿‰·˜. μÚ›ÛÎÔ˘Ì ÙÚÔÌÂÚfi ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· ÙÔ˘ ÌÔÓ·‰ÈÎÔ‡ ·ÛÙÈÎÔ‡ Ó‡ÌÔÓ·...¶ÚÔÊ·ÓÒ˜ fï˜, ‰ÂÓ ı¤ÏÂÈ Ó· ¯·Ï¿ÛÂÈ ÙËÓ ÂÛˆÙÂÚÈ΋ ‰È·ÎfiÛÌËÛË ÙÔ˘ Ê˘Ï·Î›Ô˘, Ô˘ ‰È·ı¤ÙÂÈ ÎÚ‚·ÙÔο̷ڷ, ÛÙÔ›‚˜ ·fi ‚È‚Ï›·, ¤Ó· Ì˯·Ó¿ÎÈ Î·È ÙÚ¤˚ÏÂÚ ÁÈ·... ÊÔ˘ÛΈÙfi. ¢È·ı¤ÙÔ˘ÌÂ Î·È ÏÔ‡ÛÈÔ ÊˆÙÔÁÚ·ÊÈÎfi ˘ÏÈÎfi, (ÙÔ ÔÔ›Ô ‚‚·›ˆ˜ ı· ‰ËÌÔÛȇÛÔ˘Ì ), ÁÈ’ ·˘Ùfi Î·È ‰ÈηÈÔÏÔÁԇ̠ÙËÓ ÛÙ¿ÛË ÙÔ˘ ‰·Û¿Ú¯Ë... ∫∞Δ. Δ∞™

ΔÔ Úfi‚ÏËÌ· ›̷ÛÙ ÂÌ›˜ °È· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÛÙ· ¯ÚÔÓÈο, ÛÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ Û‡ÛÎÂ„Ë ÙÔ˘ Û˘ÓÙÔÓÈÛÙÈÎÔ‡ ÔÚÁ¿ÓÔ˘ ÁÈ· ÙȘ ˘ÚηÁȤ˜, Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· ÂÈÒıËÎ·Ó ¯ˆÚ›˜ “ÂÚÈÎÔÎÏ¿‰Â˜” . ∏ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË ¤¯ÂÈ “Ï˘Á›ÛÂÈ” ÙÔ˘˜ ¿ÓÙ˜ Î·È Ù· ¿ÓÙ·, ÔfiÙ ηÓ›˜ ϤÔÓ ‰ÂÓ ÎÔÈÙ¿˙ÂÈ Ó· ‰È·Ê˘Ï¿ÍÂÈ ÙÔ Î‡ÚÔ˜ ÙÔ˘, fiˆ˜ Û˘Ó¤‚·ÈÓ ٷ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ· ¯ÚfiÓÈ·, ·ÏÏ¿ ÊÚÔÓÙ›˙ÂÈ Ó· Ú›ÍÂÈ ·fi ÙÒÚ· ÙÔ ‚¿ÚÔ˜ ÛÙËÓ ∫˘‚¤ÚÓËÛË, Ô˘ ‰ÂÓ ‰›ÓÂÈ ÎÔÓ‰‡ÏÈ· ÁÈ· ÙËÓ ˘ÚÔÚÔÛÙ·Û›·. ∞˘Ù‹, Â›Ó·È ÌÈ· ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ ÓÔÌ›ÛÌ·ÙÔ˜ Î·È ÔÈ ·ÓÙȉڿÛÂȘ Â›Ó·È ‰ÈηÈÔÏÔÁË̤Ó˜. √È ˘ÚηÁȤ˜ ‰ÂÓ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó ÌÓËÌfiÓÈÔ Î·È ·‡ÛË ÏËÚˆÌÒÓ Î·È ÔÈ ¡ÔÌÔ› ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ̤ÓÔ˘Ó ·ÓÔ¯‡ÚˆÙÔÈ. ªÈ· ΢‚¤ÚÓËÛË, Ú¤ÂÈ Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ fiϘ ÙȘ ·ÓÙÈÍÔfiÙËÙ˜. ∏ ¿ÏÏË fi„Ë ÙÔ˘ ÓÔÌ›ÛÌ·ÙÔ˜, fï˜, ·ÊÔÚ¿ ÙÔ˘˜ ›‰ÈÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Ôϛ٘ Î·È ÙÔ˘˜ ÂÎÚÔÛÒÔ˘˜ ÙÔ˘˜. Ãı˜, ‰ÂÓ ÂÈÒıËΠοÙÈ ‚·ÛÈÎfi Î·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ fiÙÈ, fiÏ· Ù· ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ· ¯ÚfiÓÈ· ‰›ÓÔÓÙ·Ó ¯Ú‹Ì·Ù· ÁÈ· ÙËÓ ˘ÚÔÚÔÛÙ·Û›·. ∏ ª·ÁÓËÛ›· ηÈÁfiÙ·Ó Î·È ÚÈÓ ÙÔ ÌÓËÌfiÓÈÔ ·fi ÌÈ· ÎÔÈÓˆÓ›· Ô˘ ÊÚfiÓÙÈ˙Â Î·È ÊÚÔÓÙ›˙ÂÈ Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› ·˘ÙÔÛ¯¤‰È˜ ¯ˆÌ·ÙÂÚ¤˜, Ô˘ ¤¯ÙÈ˙ ÛÙ· η̤ӷ Î·È Î·Ó›˜ ‰ÂÓ ÙÔ‹ıËΠÔÙ¤, Ô˘ ¤‰ÈÓ ¯Ú‹Ì·Ù· ÁÈ· ÙËÓ ˘ÚÔÚÔÛÙ·Û›· Û ·Ó›Î·ÓÔ˘˜ Î·È Û ʷ‡ÏÔ˘˜ ‰ËÌ¿Ú¯Ô˘˜ Ô˘ Ù· ¤Î·Ó·Ó ÊÙÂÚfi ÛÙÔÓ ¿ÓÂÌÔ, Ô˘ ¤‚·˙Â Î·È ‚¿˙ÂÈ ÊˆÙÈ¿ ÁÈ· Ó· η›ÂÈ Ù· ÛÎÔ˘›‰È· Î·È Ù· ÍÂÚfi¯ÔÚÙ· Î·È ÁÂÌ›˙ÂÈ ·ÔÙÛ›Á·Ú· Ù· ‰¿ÛË. ∞˘Ù‹ Ë ÎÔÈÓˆÓ›· Ô˘ ÚÔηÏÔ‡Û ÙȘ ʈÙȤ˜ ¤ÎÏ·ÈÁ ¿Óˆ ÛÙ· η̤ӷ Î·È ÛÙȘ ·Ó˘ÔÏfiÁÈÛÙ˜ ˙ËÌȤ˜ Ô˘ ÚÔηÏÔ‡ÛÂ Ë ÊˆÙÈ¿ Ô˘ ¤‚·˙Â. ∏ ·Ô˘Û›· ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ Û˘Ó›‰ËÛ˘, Â›Ó·È ÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ Ì·˜ Úfi‚ÏËÌ·. ∞˘Ùfi Ú¤ÂÈ ÚÒÙ· Ó· χÛÔ˘ÌÂ Î·È fiÏ· Ù· ¿ÏÏ· ı· Ù· ‚ÚÔ‡ÌÂ.

∫ÔÚÔ˚‰Â˘fiÌ·ÛÙ ™‡ÛÎÂ„Ë ¯ˆÚ›˜ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ë ¯ıÂÛÈÓ‹ ÛÙÔ ‰Ë̷گ›Ô, Ì ÙËÓ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ §È̤ÓÔ˜. °È· ÙÔÓ ÎÏ¿‰Ô Ù˘ ÎÚÔ˘·˙Ȥڷ˜, Ô˘ ÛÙÔ μfiÏÔ “Âı·›ÓÂÈ” ÚÈÓ Î·Ó “ÁÂÓÓËı›” , ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· Á›ÓÂÈ Ù›ÔÙ·. ∞˘Ùfi ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÍÂηı·Ú›ÛÙËÎÂ Î·È Ú¤ÂÈ Ó· ÙÔ ¿ÚÔ˘Ì ·fiÊ·ÛË, ÂÊfiÛÔÓ ÛÙ·ıÂÚ¿ οı ¯ÚfiÓÔ ÎÈÓËÙÔÔÈԇ̷ÛÙ ηÙfiÈÓ ÂÔÚÙ‹˜, ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ì ÊÚÔÓÙ›ÛÂÈ Ó· ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÔ˘Ì ·˘ÙÔÓfiËÙ˜ ˘Ô‰Ô̤˜. ∫ÔÚÔ˚‰Â‡Ô˘Ì ÙÔ˘˜ ÙÔ˘Ú›ÛÙ˜ Î·È ÙÔ˘˜ ˘ÔÙÈÌÔ‡ÌÂ, fiÙ·Ó ÙÔ˘˜ ÂÚÓ¿Ì ̤۷ ·fi ÙÔ ÛÎÚ· Ù˘ Ã·Ï˘‚Ô˘ÚÁ›·˜ ¯ˆÚ›˜ Ó· Ȥ˙Ô˘Ì ÙËÓ ‚ÈÔÌ˯·Ó›· Ó· χÛÂÈ Ù· ı¤Ì·Ù¿ Ù˘ Ì ÙËÓ fiÏË Î·È Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ·, ÎÔÚÔ˚‰Â˘fiÌ·ÛÙ ÌÂٷ͇ Ì·˜ Î·È ÂÌ›˜ ÔÈ ›‰ÈÔÈ. ªÈ· χÛË ı· ‹Ù·Ó, Ó· ÌËÓ ¤¯Ô˘Ì ηıfiÏÔ˘ ÙÔ˘Ú›ÛÙ˜ ÁÈ· Ó· ÌËÓ ¤¯Ô˘ÌÂ Î·È ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·. ∫¿ÔÈÔÈ, ·Ó Û˘Ó¤‚·ÈÓ ·˘Ùfi, ›Ûˆ˜ Ó· ¤‚·˙·Ó ·ÎfiÌË Î·È Ì˘·Ïfi. ™Â fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÙË Ú‡·ÓÛË ·fi Ù· ¯‡‰ËÓ ÊÔÚÙ›·, Ô √§μ ı· ÂÍÂÙ¿ÛÂÈ ÙËÓ ·Ó·ÛÙÔÏ‹ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘ ÛÈÏfi Î·È Ë Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ‰‹ÏˆÛË ÙÔ˘ Î.¶Ú›ÁÎÔ˘ Ì¿ÏÏÔÓ ˆ˜ “˘ÚÔÙ¤¯ÓËÌ·” ·ÎÔ‡ÛÙËÎÂ, ÙËÓ ÒÚ· Ô˘ “ÛÙÚÈÌÒ¯ÙËΔ . ∫∞Δ. Δ∞™


∞fi„ÂȘ 4

¶∂ª¶Δ∏ 28 ∞¶ƒπ§π√À 2011

ΔÔ ‚‹Ì· ÙÔ˘ ÔÏ›ÙË [∂¶π™Δ√§∂™, ∂¶π™∏ª∞¡™∂π™, ™Ã√§π∞]

√ ¶··‰È·Ì·ÓÙÈÎfi˜ ÏfiÁÔ˜ ÛÙ· Û¯ÔÏ›· √ Î. ¢ÈÔÓ‡Û˘ §Â˚ÌÔÓ‹˜ ÁÚ¿ÊÂÈ:

“ªÈ· ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ÂÌÂÈÚ›· ›¯·Ó ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ Î·È ÔÈ Ì·ı‹ÙÚȘ, ·ÏÏ¿ Î·È ÔÈ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ› ÙÔ˘ 3Ô˘ °˘ÌÓ·Û›Ô˘ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÒÓÙ·˜ ÙÔ ı·ÙÚÈÎfi Û¯‹Ì· ÙÔ˘ ¢ËÌ‹ÙÚË ¢·ÎÙ˘Ï¿ Ó· ˙ˆÓÙ·Ó‡ÂÈ ÌÚÔÛÙ¿ Ì·˜ ÙË “¡ÔÛÙ·ÏÁfi” ÙÔ˘ ¶··‰È·Ì¿ÓÙË Ì ¤Ó·Ó ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎfi Ú·ÁÌ·ÙÈο ÙÚfiÔ, ÒÛÙ ӷ ¢·ÈÛıËÙÔÔÈ› Î·È ÙÔÓ ¤ÊË‚Ô, ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔÓ ÂÓ‹ÏÈη ı·ً. ∫È Â›Ó·È Ú·ÁÌ·ÙÈο ·Ú‹ÁÔÚÔ ˆ˜ Ì ÙÔÓ Î·Ù¿ÏÏËÏÔ ÙÚfiÔ Î·È ÌÔÚ› Ó· Á›ÓÂÈ ·ÓÙÈÏËÙfi˜ ·fi Ù· ·È‰È¿ Ì·˜ Ô ¶··‰È·Ì·ÓÙÈÎfi˜ ÏfiÁÔ˜ Ï·ÈÛȈ̤ÓÔ˜ ÌÔ˘ÛÈο ÎÈ ÂÎÙÂÏÂṲ̂ÓÔ˜ Û ÌÈ· ·Ï‹ ı·ÙÚÈ΋ ÛÎËÓ‹ ÈηӋ fï˜ Ó· ÌÂٷʤÚÂÈ ÙÔ ı·ً ÛÙÔ Îϛ̷ Î·È ÛÙËÓ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· ÙÔ˘ ı¤Ì·ÙÔ˜. ªÂ ÈηÓÔÔ›ËÛË ·Ú·ÙËÚÔ‡Û·Ì ÙË Û˘ÁΛÓËÛË ÙˆÓ Ó·ÚÒÓ Ì·ıËÙÒÓ Î·ıÒ˜ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Û·Ó ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· ·ÊËÁË̤ÓË ·fi ÙÔ ÚˆÙfiÙ˘Ô ·fi ÙÔ ¢ËÌ‹ÙÚË ¢·ÎÙ˘Ï¿ Î·È ‰Ú·Ì·ÙÔÔÈË̤ÓË ·fi ÙÔ˘˜ ËıÔÔÈÔ‡˜ ÙÔ˘ Û¯‹Ì·ÙÔ˜ ·Ó·ÏÔÁÈ˙fiÌÂÓÔÈ ˆ˜ fiÏ· ı¤ÏÔ˘Ó ÙÔÓ ÙÚfiÔ ÙÔ˘˜ ÎÈ fiÏ· Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÔÓÙ·È Ì ˙‹ÏÔ Î·È ÌÂÚ¿ÎÈ. ΔfiÙ ·ÎfiÌ· Î·È ‰ÂηÙÚÈ¿¯ÚÔÓ·, ·ÏÏ¿ Î·È ÌÈÎÚfiÙÂÚ· ·È‰È¿ ÌÔÚ› Ó· ·ÔÏ·‡ÛÔ˘Ó ÙÔÓ ¶··‰È·Ì·ÓÙÈÎfi ÏfiÁÔ, Ó· ¯·ÚÔ‡Ó Ù· Ì˘ÛÙÈο Ô˘ ÎÚ‡‚ÂÈ, Ó· Ì˘ËıÔ‡Ó Û ÌÈ· ÂÚÈÂÎÙÈ΋, ÂÛˆÙÂÚÈ΋ ÁÚ·Ê‹ ·ÔÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·˜ ÌÈ· ÚˆÙfiÁÓˆÚË ÂÌÂÈÚ›·. √ ¶··‰È·Ì¿ÓÙ˘ Â›Ó·È ¿ÓÙ· Â›Î·ÈÚÔ˜ Î·È ˙ˆÓÙ·Ófi˜, ·ÏÏ¿ ̤۷ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÌÈ·˜ Û¯ÔÏÈ΋˜ ·›ıÔ˘Û·˜ ¯ˆÚ›˜ ÙËÓ Î·Ù·‚ÔÏ‹ ¤ÛÙˆ Ù˘ ‹ÙÙÔÓÔ˜ ÚÔÛ¿ıÂÈ·˜ ¢·ÈÛıËÙÔÔ›ËÛ˘ ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ ›Ûˆ˜ ηı›ÛÙ·Ù·È Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ ÎÂÓfi ÁÚ¿ÌÌ· Ô˘ ‚¤‚·È· ‰ÂÓ Î·Ù·Ê¤ÚÓÂÈ Ó· ηÏÏÈÂÚÁ‹ÛÂÈ ÙËÓ ·Ú¿ ÙȘ ·ÓÙÈÚÚ‹ÛÂȘ ÔÏÏÒÓ Â˘·›ÛıËÙË „˘¯‹ ÙˆÓ ÌÈÎÚÒÓ Ì·˜ Ì·ıËÙÒÓ Ê˘Ù‡ÔÓÙ·˜ ÛÙ· ηٿ‚·ı· Ù˘ „˘¯‹˜ ÙÔ˘˜ ÙÔ ÛfiÚÔ Ù˘ ·˘ıÂÓÙÈ΋˜ Î·È ‚Ȉ̷ÙÈ΋˜ Ù¤¯Ó˘ ÙÔ˘ ÏfiÁÔ˘” .

∞Ï‹ıÂȘ Î·È „¤Ì·Ù· √ Î. ™Ù·Ì¿Ù˘ μ·ÎԇϷ˜ ÁÚ¿ÊÂÈ:

“∂›Ó·È ÁÓˆÛÙ‹ Ë ·ÓÙȉÈΛ· ÙÔ˘ ÚÒËÓ ¢‹ÌÔ˘ ™ËÈ¿‰Ô˜ Ì ÂÚÁÔÏ¿‚Ô, ·ÏÏ¿ Ì¿ÏÏÔÓ ı· ‹Ù·Ó ηχÙÂÚ· Ó· ·Ó·ÊÂÚıԇ̠۠·ÓÙȉÈΛ· Ì ÙËÓ Δ¯ÓÈ΋ ÀËÚÂÛ›· ¢‹ÌˆÓ Î·È ∫ÔÈÓÔًوÓ, ·fi ÙÔ ¤ÙÔ˜ 2005. ∞ÊÔÚ¿ ηÎfiÙ¯ÓË ÂÎÙ¤ÏÂÛË ¤ÚÁˆÓ Ô˘ Ë Δ¯ÓÈ΋ ÀËÚÂÛ›· (ΔÀ¢∫) ·ÊÂȉҘ ˘¤ÁÚ·„Â Î·È ˘ÔÁÚ¿ÊÂÈ Ì¤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÔ‡˜ ÏËڈ̋˜ ¯ˆÚ›˜ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο Ó· Ù· ÂȂϤÂÈ. ∏ ‰ÈηÈÔÏÔÁ›· Û ÂÏÏ›„ÂȘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ ̤¯ÚÈ Î¿ÔÈ· ÛÙÈÁÌ‹ ‹Ù·Ó ·ÓÂÎÙ‹. ŸÙ·Ó fï˜ Ô ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ ÙˆÓ ¤ÚÁˆÓ ÂÍ·ÓÙÏÔ‡ÓÙ·Ó, ¯ˆÚ›˜ Ó·

¤¯Ô˘Ó ¤ÓÙ¯ӷ ÔÏÔÎÏËÚˆı› Î·È Ó· Â›Ó·È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈο Ù· ¤ÚÁ·, ¿Ú¯ÈÛ·Ó Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·. √È ÂȂϤÔÓÙ˜ ÈÛÙÔÔÈÔ‡Û·Ó ÂÚÁ·Û›Â˜, ˙ËÙÔ‡Û·Ó ¿ÓÙ· ¯Ú‹Ì·Ù·, ·ÏÏ¿ Ù· ¤ÚÁ· ‹Ù·Ó ηÎfiÙ¯ӷ Î·È ·ÓÂÎÏ‹ÚˆÙ·. ∞ÓÙ› Ë ΔÀ¢∫ Ó· Â›Ó·È Ë ˘ËÚÂÛ›· Ô˘ ÚÔÛٷهÂÈ ÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ Û˘ÌʤÚÔÓ, ‰˘ÛÙ˘¯Ò˜ ¤¯ÂÈ ÂÍÂÏȯı› Û ˘ËÚÂÛ›· ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ηÎfiÙÂ¯ÓˆÓ ¤ÚÁˆÓ ÙˆÓ ÂÚÁÔÏ¿‚ˆÓ (·Ó·Ê¤ÚÔÌ·È ÛÙ· Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ¤ÚÁ· ÚÔÊ·ÓÒ˜). ∏ ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ™ËÈ¿‰Ô˜ ‰ÂÓ ·Ú¤Ï·‚ ٷ ¤ÚÁ· Î·È ‰ÂÓ Ù· Ï‹ÚˆÛÂ, ÁÈ·Ù› ··ÈÙÔ‡Û ٷ ¤ÚÁ· Ó· Â›Ó·È ¤ÓÙ¯ӷ, ·ÛÊ·Ï‹ Î·È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈο. ¢˘ÛÙ˘¯Ò˜ οÔÈÔÈ ÂȂϤÔÓÙ˜ Ì˯·ÓÈÎÔ› Ù˘ ΔÀ¢∫ ·ÎfiÌË Î·È Û‹ÌÂÚ· ·‰È·ÊÔÚÔ‡Ó, ÂÓÒ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÈ‚¿ÏÔ˘Ó ÛÙÔ˘˜ ÂÚÁÔÏ¿‚Ô˘˜ ÙËÓ ·ÔηٿÛÙ·ÛË ÙˆÓ Î·ÎÔÙ¯ÓÈÒÓ, ÛÊ˘Ú›˙Ô˘Ó ·‰È¿ÊÔÚ· ÙȘ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ ÙÔ˘˜. ∏ ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ™ËÈ¿‰Ô˜ ÚÔÂÙԛ̷ÛÂ Î·È ‰ËÌÔÚ¿ÙËÛ ٷ ¤ÚÁ· Ù˘ ÂÁη›Úˆ˜. ŒÚÁ· ÔÏÏ¿, ·Í›·˜ ϤÔÓ ÙˆÓ 10.000.000,00ú. ∂›¯Â ÙÔ ı¿ÚÚÔ˜ Î·È ÙÔ ıÚ¿ÛÔ˜, Ó· ·ÓÙÈÛÙ·ı› ÛÙËÓ ·Ú·ÎÌ‹ Ù˘ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ‰ËÌfiÛÈˆÓ ¤ÚÁˆÓ. ¶¿ÁÈ· ·ÓÙ›ÏË„‹ ÌÔ˘ Â›Ó·È fiÙÈ Ù· ¤ÚÁ· Ú¤ÂÈ Ó· ·Ú·‰›ÓÔÓÙ·È Û ¯Ú‹ÛË, ¤ÓÙ¯ӷ. ÕÏψÛÙÂ Â›Ó·È ÁÓˆÛÙ‹ Ë ÔÈfiÙËÙ· ÙˆÓ ‰ËÌfiÛÈˆÓ ¤ÚÁˆÓ Î·È ‰ÂÓ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÌfiÓÔ Ù· ¤ÚÁ· ÛÙÔ ¢‹ÌÔ ™ËÈ¿‰Ô˜. £· ‹ıÂÏ· Ôχ Ó· ›¯· Û˘Ì·Ú·Ûٿ٘ ÙÔ˘˜ ˘fiÏÔÈÔ˘˜ ¢ËÌ¿Ú¯Ô˘˜ Î·È ÙËÓ Δ∂¢∫. ¢˘ÛÙ˘¯Ò˜ Ë ·ÁˆÓ›· ÙˆÓ ·ÈÚÂÙÒÓ Ó· “ÊÙÈ¿ÍÔ˘Ó ¤ÚÁ·” ÁÈ· ÙÔ˘˜ ‰ËÌfiÙ˜, ÙÔ˘˜ ·Ó¿Áη˙Â Û˘¯Ó¿ Ó· “ηٷ›ÓÔ˘Ó ÙËÓ Î¿ÌËÏÔ” . °È· ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· ı· ·Ó·Ê¤Úˆ fiÙÈ Ë ÙÚ¿Â˙·, Î·È fi¯È Ô ÂÚÁÔÏ¿‚Ô˜, ÚÔÛËÌ›ˆÛ ·Î›ÓËÙ·, ‚¿ÛÂÈ Ù˘ ‰È·Ù·Á‹˜ ÏËڈ̋˜ 773/2010, Ô˘ ·ÊÔÚ¿ ÔÛfi 221.253,80ú. ¢˘ÛÙ˘¯Ò˜ Ô ¡fiÌÔ˜ ‰›ÓÂÈ ÙÔ ‰Èη›ˆÌ· ÛÙÔ˘˜ ÂÚÁÔÏ¿‚Ô˘˜ Ó· ·›ÚÓÔ˘Ó ¯Ú‹Ì·Ù· ·fi ÙȘ ΔÚ¿Â˙˜, ÂίˆÚÒÓÙ·˜ fiÏ· Ù· ‰ÈηÈÒÌ·Ù¿ ÙÔ˘˜ ÛÙȘ ÙÚ¿Â˙˜, Ì ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÎÔ‡˜ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÔ‡˜ ÏËڈ̋˜. ∂›Ó·È ‰ÈηÈÔÏÔÁË̤ӷ ·Á·Ó·ÎÙÈṲ̂ÓÔÈ ÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔÈ ÙˆÓ ªËÏÂÒÓ Ì ÙȘ ÚÔÛËÌÂÈÒÛÂȘ ÙˆÓ ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ ÙÔ˘ ÚÒËÓ ¢‹ÌÔ˘ ªËÏÂÒÓ. ¶ÈÛÙ‡ˆ fiÙÈ ÙËÓ ›‰È· ·Á·Ó¿ÎÙËÛË ı· ·ÈÛı·ÓıÔ‡Ó Î·È ÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔÈ Ù˘ ™ËÈ¿‰·˜ Â¿Ó ÚԂ› Û ÚÔÛËÌ›ˆÛË ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ ÙÔ˘˜ Ô È‰ÈÔÎÙ‹Ù˘ ÙÔ˘ Ú·ÙËÚ›Ô˘ ˘ÁÚÒÓ Î·˘Û›ÌˆÓ ÛÙË °·Ù˙¤·, ÁÈ· Ù· 150.000,00ú Ô˘ ÙÔ˘ ÔÊ›ÏÂÈ Ô ÚÒËÓ ¢‹ÌÔ˜ ªËÏÂÒÓ ÁÈ· η‡ÛÈÌ·. Ÿˆ˜ ·Á·Ó¿ÎÙËÛË ı· ÓÈÒÛÔ˘Ó fiÙ·Ó ÎÏËıÔ‡Ó Ó· Û˘ÓÂÈÛʤÚÔ˘Ó ÁÈ· ÙËÓ ·ÔÏËڈ̋ ÙˆÓ ÌÂÁ¿ÏˆÓ ¯ÚÂÒÓ Î·È ‰·Ó›ˆÓ, ÙˆÓ ÚÒËÓ ¢‹ÌˆÓ ∞ÊÂÙÒÓ Î·È ªËÏÂÒÓ. Ÿˆ˜ ·Á·Ó¿ÎÙËÛË ¤ÓÈˆÛ·Ó ÁÈ· ÙÔ ¯¿ÏÈ Ù˘ ηı·ÚÈfiÙËÙ·˜ ÛÙÔ §·‡ÎÔ ÙËÓ Ë̤ڷ ÙÔ˘ ∂˘·ÁÁÂÏÈÛÌÔ‡ Î·È ¤Ì·ı·Ó fiÙÈ ÔÈ ÂÚÁ¿Ù˜ ηı·ÚÈfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ÚÒËÓ ¢‹ÌÔ˘ ™ËÈ¿‰Ô˜ ··Û¯ÔÏ‹ıËÎ·Ó ÁÈ· ÙËÓ Î·ı·ÚÈfiÙËÙ· ÙÔ˘ π.¡. ∂˘·ÁÁÂÏÈÛÙÚ›·˜ Ù˘ °·Ù˙¤·˜. ∂›Ì·È ÂÍ›ÛÔ˘ ·Á·Ó·ÎÙÈṲ̂ÓÔ˜ ÁÈ·Ù›: 1. ∏ ÙÚ¿Â˙· ¤¯ÂÈ ‹‰Ë ÚÔÛËÌÂÈÒÛÂÈ (‰‡Ô) ·Î›ÓËÙ· ÛÙÔÓ ÚÒËÓ ¢‹ÌÔ ™ËÈ¿‰Ô˜.

¶·Ú¿ÍÂÓ·...

¶Úfi‚˜ Ù˘ ÙÂÏÂ˘Ù·›·˜ ÛÙÈÁÌ‹˜ ÁÈ· ÙÔ ‚·ÛÈÏÈÎfi Á¿ÌÔ ¶Úfi‚˜ Ù˘ ÙÂÏÂ˘Ù·›·˜ ÛÙÈÁÌ‹˜ ÁÈ· ÙÔ Á¿ÌÔ ÙÔ˘˜ Ô˘ ı· ÙÂÏÂÛÙ› ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ·Ó Ô Ú›ÁÎÈ·˜ √˘›ÏÈ·Ì Î·È Ë ∫¤ÈÙ ª›ÓÙÏÂÙÔÓ ÛÙÔ ÎÂÓÙÚÈÎfi §ÔÓ‰›ÓÔ. √È ‰ÚfiÌÔÈ Á‡Úˆ ·fi Ù· ∞Ó¿ÎÙÔÚ· ÙÔ˘ ª¿ÎÈÓ¯·Ì Î·È Î·Ù¿ Ì‹ÎÔ˜ Ù˘ ‰È·‰ÚÔÌ‹˜ Ô˘ ı· ηχ„ÂÈ ÙÔ ˙¢Á¿ÚÈ ‹Ù·Ó ÎÏÂÈÛÙÔ›, ÂÓÒ ÎÏÂÈÛÙfi ÁÈ· ÙÔ ÎÔÈÓfi ·Ú¤ÌÂÈÓÂ Î·È ÙÔ ∞‚‚·Â›Ô ÙÔ˘ √˘¤ÛÙÌÈÓÛÙÂÚ, fiÔ˘ ı· ÙÂÏÂÛÙ› ÙÔ Ì˘ÛÙ‹ÚÈÔ. ™˘ÓÂÚÁÂ›Ô ·fi 130 Ô‰Ôηı·ÚÈÛÙ¤˜ Î·È 30 ÂȉÈο Ô¯‹Ì·Ù· ¤¯ÂÈ ÂÈÛÙÚ·Ù¢ı› ÁÈ· Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ ÙÔ˘˜ 140 ÙfiÓÔ˘˜ ·ÔÚÚÈÌÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ·Ê‹ÛÔ˘Ó ›Ûˆ ÙÔ˘˜ ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ fiÛÔÈ ‚ÚÂıÔ‡Ó ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹. ŒÓ·˜ ÌÈÎÚfi˜ “ÛÙÚ·Ùfi˜” ·fi ÂÎÚÔÛÒÔ˘˜ ÙˆÓ Ì¤ÛˆÓ Ì·˙È΋˜ ÂÓË̤ڈÛ˘ ·fi ÔÏfiÎÏËÚÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ¤¯ÂÈ ÛÙÂÁ·ÛÙ› Û ÚÔÛˆÚÈÓ¿ ÛÙÔ‡ÓÙÈÔ ¤Íˆ ·fi Ù· ∞Ó¿ÎÙÔÚ· ÙÔ˘ ª¿ÎÈÓ¯·Ì Î·È Î·Ù¿ Ì‹ÎÔ˜ Ù˘ ‰È·‰ÚÔÌ‹˜. ΔËÓ ÙÂÏÂÙ‹ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ó ÂÚ›Ô˘ ‰‡Ô ‰ÈÛÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ÙËÏÂı·٤˜ ·ÁÎÔÛÌ›ˆ˜. ΔÔ ÂıÓÈÎfi ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎfi Ú·ÎÙÔÚÂ›Ô VisitBritain, ÂÎÙÈÌ¿ fiÙÈ ÙËÓ Ë̤ڷ ÙÔ˘ Á¿ÌÔ˘ ı· ‚ÚÂıÔ‡Ó ÛÙËÓ ÚˆÙÂ‡Ô˘Û· ÂÈϤÔÓ 600.000 ÙÔ˘Ú›ÛÙ˜, ‰ËÏ·‰‹ Û˘ÓÔÏÈο 1.1 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ÂÈÛΤÙ˜ Î·È ÙÔ 40% ·fi ·˘ÙÔ‡˜ ı· ¤¯Ô˘Ó Ù·Íȉ¤„ÂÈ ·fi ÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi. √ ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ ÂÈÛÂÚ¯ÔÌ¤ÓˆÓ ÛÙË μÚÂÙ·Ó›· Ù‹ÛÂˆÓ ÁÈ· ÙÔ Û·‚-

2. ∏ ÙÚ¿Â˙· ÁÈ· ÔÛfi 221.253,80ú, ÚÔÛËÌÂÈÒÓÂÈ ·Î›ÓËÙ· ÛÙȘ ªËÏȤ˜, ÂÌÔÚÈ΋˜ ·Í›·˜ ¿Ú· Ôχ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˘. 3. √ ÚÒËÓ ¢‹ÌÔ˜ ™ËÈ¿‰Ô˜ ¤¯ÂÈ ·Î›ÓËÙ· Ôχ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˘ ·Í›·˜. 4. ¢Â ı¤Ïˆ Ó· ÈÛÙ‡ˆ fiÙÈ Ë ÙÚ¿Â˙·, ÚÔÛËÌÂÈÒÓÂÈ ÛˆÚˉfiÓ ·Î›ÓËÙ· ÌÂÙ¿ ÙÔ Ï¿ıÔ˜ Ô˘ ¤Î·ÓÂ, Ì ÙËÓ ·Ú¿Ù˘Ë ÂÓ¯˘Ú›·ÛË Û‡Ì‚·Û˘ ÛÙÔÓ ÂÚÁÔÏ¿‚Ô, ‰·Ó›˙ÔÓÙ¿˜ ÙÔ˘ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ¯ˆÚ›˜ ÂÁÁ‡ËÛË. ΔÔ ÌË ··ÓÙËı¤Ó ·ÎfiÌË ÂÚÒÙËÌ¿ ÌÔ˘ ÚÔ˜ ÙË ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ÙÔ˘ ¡ÔÙ›Ô˘ ¶ËÏ›Ô˘, ÛÙ· ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ· ¢ËÌÔÙÈο ™˘Ì‚Ô‡ÏÈ·, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› ÌÂÁ¿Ï· ÂÚˆÙËÌ·ÙÈο: * ¶Ò˜ Ë ÙÚ¿Â˙·, Ô˘ ÎÂÚ‰›˙ÂÈ ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ÔÛ¿ ·fi ÙË ‰È·¯Â›ÚÈÛË ÙˆÓ ¯ÚËÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ÙÔ˘ ¡ÔÙ›Ô˘ ¶ËÏ›Ô˘, Û˘ÌÂÚÈʤÚÂÙ·È Ì ٤ÙÔÈÔ ··Ú¿‰ÂÎÙÔ ÙÚfiÔ ·ÂÌÔÏÒÓÙ·˜ ÙÔ ÎÔÈÓˆÓÈÎfi Ù˘ ÚfiÛˆÔ Î·È Î¿ı ¢·ÈÛıËÛ›·; * °È·Ù› Ë ÙÚ¿Â˙· ‰ÂÓ ÚÔÛËÌÂÈÒÓÂÈ ¤ÛÙˆ ·Î›ÓËÙ· ÙÔ˘ ÚÒËÓ ¢‹ÌÔ˘ ™ËÈ¿‰Ô˜; * ΔÈ ÚÔÛ·ı› Ó· ÂÈÙ‡¯ÂÈ Ë ÙÚ¿Â˙· ÚÔÛËÌÂÈÒÓÔÓÙ·˜ ·Î›ÓËÙ· ÛÙÔÓ ÚÒËÓ ¢‹ÌÔ ªËÏÂÒÓ; * ¶ÔÈ· Â›Ó·È Ë ÛÙ¿ÛË Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∞Ú¯‹˜ ÛÙËÓ ··Ú¿‰ÂÎÙË Ù·ÎÙÈ΋ Ù˘ ÙÚ¿Â˙·˜ Ó· ÚÔÛËÌÂÈÒÓÂÈ ·Î›ÓËÙ· ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÙÚÈÏ¿ÛÈ·˜ ·Í›·˜; * °È·Ù› Ë ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ‰ÂÓ ·Ó·ıˆÚ› ÙË Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ù˘ Ì ÙËÓ ÂÓ ÏfiÁˆ ÙÚ¿Â˙·; À¿Ú¯ÂÈ ÛÎÔÈÌfiÙËÙ·, ı· ·Ó·ÚˆÙÈfiÙ·Ó Ô Î¿ı ‰ËÌfiÙ˘ ÙÔ˘ ¡ÔÙ›Ô˘ ¶ËÏ›Ô˘; * °È·Ù› Ë ÙÚ¿Â˙·, ÂÊfiÛÔÓ ·ÓËÛ˘¯Â› ÁÈ· ÙËÓ Ù‡¯Ë ÙˆÓ ¯ÚËÌ¿ÙˆÓ Ù˘, ‰ÂÓ ÚÔ‚·›ÓÂÈ ÛÙË ‰È·‰Èηۛ· “Ù˘ ηٿۯÂÛ˘ ÂȘ ¯Â›Ú·˜ ÙÚ›ÙÔ˘” ηÙ¢ı›·Ó ÙˆÓ ¯ÚËÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ·ÓÙÈÛÙÔÈ¯Ô‡Ó ÛÙÔÓ ÚÒËÓ ¢‹ÌÔ ™ËÈ¿‰Ô˜; ÃÚ‹Ì·Ù· Ô˘ Â›Ó·È ÛÙÔ˘˜ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÔ‡˜ ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ¢‹ÌÔ˘ ÙÔ˘ ¡ÔÙ›Ô˘ ¶ËÏ›Ô˘ Î·È Ô˘ Ô ¢‹ÌÔ˜ ¤¯ÂÈ ÛÙËÓ ›‰È· ÙÚ¿Â˙·. ∏ ‰È·‰Èηۛ· Â›Ó·È ·Ï‹ Î·È ¯ˆÚ›˜ ¤ÍÔ‰·, ÁÈ·Ù› ¿Ú·ÁÂ; ∏ fiÏË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› ‡ÏÔÁ· Î·È ÌÂÁ¿Ï· ÂÚˆÙËÌ·ÙÈο, Ô˘ ‰Â ı¤Ïˆ Ó· ÈÛÙ‡ˆ fiÙÈ Ë Ó¤· ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ Ù· Û˘ÓÙËÚ›, ÚÔÛ‰ÔÎÒÓÙ·˜ ÔÏÈÙÈο ÔʤÏË. ∞‰È·ÊÔÚÒÓÙ·˜ ÁÈ· ÙË ·Ó·ÛٿوÛË Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËΠÛÙËÓ ÙÔÈ΋ ÎÔÈÓˆÓ›·. £¤Ïˆ Ó· ÈÛÙ‡ˆ fiÙÈ Ë Ó¤· ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ı· ‰È·Ê˘Ï¿ÍÂÈ Ù· Û˘ÌʤÚÔÓÙ· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ Î·È ÙˆÓ ‰ËÌÔÙÒÓ Ù˘” .

√ °ÈÒÚÁÔ˜ Î·È Ë ÙÚfiÈη √ Î. ¡›ÎÔ˜ ¶·ÙÛ¿˜ ÁÚ¿ÊÂÈ:

“ªÂ οÏÂÛ·Ó ÛÙËÓ ÙÚfiÈη Ù· ÙÚˆÎÙÈο ·’ ÙË ¢‡ÛË Î·È ÌÔ˘ ˙ËÙ‹Û·Ó Ó· ÙÔ˘˜ ‚Úˆ ‰È¤ÍÔ‰Ô ·’ ÙËÓ ÎÚ›ÛË. ∞̤ۈ˜ ÙÔ˘˜ ·¿ÓÙËÛ· ÔÚı¿ ÎÔÊÙ¿ Î·È ÔÏÔÎÏËڈ̤ӷ

‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ ¤¯ÂÈ ·˘ÍËı› ηٿ 244%, ÂÓÒ Ë ˘ËÚÂÛ›· London and Partners ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ fiÙÈ ÛÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È 600.000 ¿ÓıÚˆÔÈ, ‰ËÏ·‰‹ Ô ›‰ÈÔ˜ ·ÚÈıÌfi˜ Ì ÂΛÓÔ˘˜ Ô˘ ‚Ú¤ıËÎ·Ó ¤Íˆ ·fi Ù· ∞Ó¿ÎÙÔÚ· ÙÔ 1981 ÁÈ· ÙÔÓ Á¿ÌÔ ÙÔ˘ Ú›ÁÎÈ· ∫·ÚfiÏÔ˘ Ì ÙË ¡Ù·˚¿Ó·.

∫·Ù·Û΋ӈÛ ¤Íˆ ·fi ÙÔ ∞‚‚·Â›Ô ÙÔ˘ √˘¤ÛÙÌÈÓÛÙÂÚ √ ÚÒÙÔ˜ “‚·ÛÈÏÈÎfi˜ ı·˘Ì·ÛÙ‹˜” ÂÁηٷÛÙ¿ıËΠ‹‰Ë ¤Íˆ ·fi ÙÔ ∞‚‚·Â›Ô ÙÔ˘ √˘¤ÛÙÌÈÓÛÙÂÚ ÁÈ· Ó· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ ÙÔ ‚·ÛÈÏÈÎfi Á¿ÌÔ. √ 56¯ÚÔÓÔ˜ Δ˙ÔÓ §¿ÊÚÈ ¤ÛÙËÛ ÙË ÛÎËÓ‹ ÙÔ˘ ÛÙÔ Â˙Ô‰ÚfiÌÈÔ ·¤Ó·ÓÙÈ ·fi ÙÔ ∞‚‚·Â›Ô ÂÍÔÏÈṲ̂ÓÔ˜ Ì ¤Ó·Ó ˘ÓfiÛ·ÎÔ Î·È ‰‡Ô ‚ÚÂÙ·ÓÈΤ˜ ÛËÌ·›Â˜. “∂›Ì·È Ô·‰fi˜ Ù˘ ÌÔÓ·Ú¯›·˜ Î·È ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÔÏÏÔ› Ù¤ÙÔÈÔÈ Û ·˘Ù‹ ÙË ¯ÒÚ·” , ‰‹ÏˆÛ ÙËÓ ΔÚ›ÙË ÛÙÔ ƒfiÈÙÂÚ˜ Ô §¿ÊÚÈ, Ô ÔÔ›Ô˜ ˘‹ÚÍ ı·˘Ì·ÛÙ‹˜ Ù˘ ·Â›ÌÓËÛÙ˘ ¡Ù·˚¿Ó·˜. “∏Úı· Â‰Ò ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· 25 ∞ÚÈÏ›Ô˘, Ô˘ ‹Ù·Ó ·ÚÁ›·, ·ÎÚÈ‚Ò˜ ÛÙȘ ¤ÓÙ ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· fiÙ·Ó ¯Ù‡ËÛ ¤ÓÙ ÊÔÚ¤˜ ÙÔ ªÈÁÎ ªÂÓ ÁÈ·Ù› ¤ÓÙÂ Â›Ó·È Ù· ÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÙÔ˘ ÔÓfiÌ·ÙÔ˜ Ù˘ ¡Ù·˚¿Ó· (D-I-A-N-A)” , ÚfiÛıÂÛÂ. √ ÚÒËÓ ÛÂÊ ¤È·Û ÎÔ˘‚¤ÓÙ· Ì ٷ ÙËÏÂÔÙÈο Û˘ÓÂÚÁ›· Î·È ÙÔ˘˜ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˘˜ Î·È ·Ú¿ ÙÔ ÎÚ‡Ô ÊÔÚÔ‡Û ÌfiÓÔ ¤Ó· Ì·Îfi ÌÏÔ˘˙¿ÎÈ Ì ÙË ÊˆÙÔÁÚ·Ê›· ÙˆÓ ÌÂÏÏfiÓ˘ÌʈÓ.

Ì·˙¤„Ù fiÏ· Û·˜ Ù· Ì˘ÛÙÈο Î·È Â›ÛËÌ· ÓÙÔÎÔ˘Ì¤ÓÙ· Î·È ÂÏ¿Ù ÛÙËÓ ·ÙÚ›‰· ÌÔ˘ ÁÈ· ÛÔ‚·Ú‹ ÎÔ˘‚¤ÓÙ·. ∂¿Óˆ ÛÙË Û˘˙‹ÙËÛË Î·È ÙȘ ·ÓÙÈ·Ú·ı¤ÛÂȘ Û·Ó ·fi ı·‡Ì· ͇ÓËÛ·Ó ÔÈ ÂÓ‰ÔÌ˘¯¤˜ ÌÔ˘ ÛΤ„ÂȘ Î·È ÍÂʈӛ˙ˆ Ì ÛÙÂÓÙfiÚÂÈ· ʈӋ, ÍÂÎÔ˘ÌÈÛÙ›Ù ÙÚÔ˚ηÓÔ›, Û·˜ ‚ڋη ÂÁÒ ÙË Ï‡ÛË ÁÈ· Ó· ‚Áԇ̠·’ ÙËÓ ÎÚ›ÛË. ∞Ó·‰È¿ÚıÚˆÛË ı¤ÏÔ˘Ì Ì ‚·ıȤ˜ ÂÈÌË·ÓÛÂȘ Î·È ÁÈ· Ó· ÌËÓ ·ÓËÛ˘¯Ô‡Ó ÔÈ ‰·ÓÂÈÛÙ¤˜ Ó·Ó’ ÔÈ ÂÁÁ˘‹ÛÂȘ ÈÛ¯˘Ú¤˜ Î·È fiÛÔ Á›ÓÂÙ·È ÌÈÎÚ¤˜ ÔÈ Ù·ÎÙÈΤ˜ Ì·˜ ÏËڈ̤˜. ŸÛÔ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·‰ÈÎË̤ÓÔ˘˜ ÙÚ·Â˙›Ù˜, ÙÔÎÈÛÙ¤˜ - ¯ÚËÌ·ÙÈÛÙ¤˜, ·˜ Û˘ÓÂȉËÙÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó, ˆ˜ ‹Ïı È· Ë ÒÚ· ÙÔ˘˜ Ó’ ·ÓÔ›ÍÔ˘Ó Ù· Ô˘ÁÎÈ¿ ÙÔ˘˜ Ó· ÂÏ¢ıÂÚˆıÔ‡Ó Ù· ÔÌÔÏÔÁȷο ¢ÚÒÔ˘Ï· Ó· ¿Ó ÛÙË ÊˆÏÈ¿ ÙÔ˘˜. ∫·È ÂÂȉ‹ °ÈˆÚÁ¿ÎË Ì·˜ ÁÈ· Ó· ÂÈ‚ÈÒÛˆ ÛÙË ˙ˆ‹ ¤Ú·Û· Ù· Û·Ú¿ÓÙ· ·̷ٷ Î·È ÙÚ¿‚ËÍ· Ôχ ÎÔ˘›, ÂÓÒ ÂÛ‡ ‰ÂÓ Í¤ÚÂȘ ÙÈ ÂÛÙ›, ÚfiÛÂÍ ÌË Ì·˜ ÌÂÏ·Á¯ÔÏ‹ÛÂȘ, ÁÈ·Ù› ÂÛ‡ ÌÔÓ¿¯Ô˜ ÛÔ˘ ÙËÓ Ù¤ÏÂÈ· χÛË ‚ڋΘ ÎÈ ·ÊÔ‡ Ì·˜ ¤Ì·Û˜ ηϿ ̤۷ ÛÙÔ ¢¡Δ, ‹Ïı ÙÒÚ· ÎÈ Ë ÛÂÈÚ¿ ÛÔ˘ Ó· ‚Ú·‚¢ı›˜ ·fi ÙÔÓ Δƒ√¡™∫∞¡ Î·È Ó· Ï¿‚ÂȘ ‰Èη›ˆ˜ Ù· ‡ÛËÌ¿ ÛÔ˘. ªÂ οÏÂÛ·Ó ÛÙËÓ ÙÚfiÈη ÔÈ ·‰›ÛÙ·ÎÙÔÈ Î·È ‰›ÁψÛÛÔÈ ÎÔÌ‹Ù˜ ÁÈ· Ó· Ì’ ¢¯·ÚÈÛÙ‹ÛÔ˘Ó Ô˘ ‡ÚËη ÙȘ χÛÂȘ. ∞’ Ù· ÔÏÏ¿ ÛËÌ·ÓÙÈο Î·È ·Û‹Ì·ÓÙ· ÁÂÓfiÌÂÓ· Ì Ûı¤ÓÔ˜ ·Ó·ÊÒÓËÛ· Î·È Ì ÂÚ›ÛÛÈ· ·ÎÌ¿‰·, Ó· ˙‹ÛÂÙ ∂ÏÏËÓfiÔ˘Ï·, ı· ˙‹ÛÂÈ Î·È Ë ∂ÏÏ¿‰·. ΔÂÏÂÈÒÓÔÓÙ·˜ ÙË ÛΤ„Ë ÌÔ˘ ͷӷʈӿ˙ˆ Ì ÔÚÁ‹, ÍÂÎÔ˘ÌÈÛÙ›Ù ÙÚÔ˚ηÓÔ› Ì ٷ ÌÓËÌfiÓÈ¿ Û·˜ Î·È Ó· ’¯ÂÙ ˘fi„Ë Û·˜ ˆ˜ Ô ÂÏÏËÓÈÎfi˜ Ï·fi˜ ‰ÂÓ ı¿Ó·È ÙÔ ·ÈÒÓÈÔ ı‹Ú·Ì¿ Û·˜. °πøƒ°√™ + Δƒ√´∫∞ + ¶∞¶∞∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√À = 7.000 ¢ÚÒÔ˘Ï· ÏÈÁfiÙÂÚ· ·fi ÙËÓ ÂÙ‹ÛÈ· Û‡ÓÙ·Í‹ ÌÔ˘, ÂÎÙfi˜ ÊfiÚÔ˘ - º¶∞ Î·È ·ÎÚ›‚ÂÈ·˜. ¢˘ÛÙ˘¯Ò˜ ˙ԇ̠۠ÌÈ· ÂÔ¯‹, Ô˘ fiˆ˜ ϤÂÈ Ô Ï·fi˜ “›̷ÛÙ ÁÈ· Á¤ÏÈ· Î·È ÁÈ· ÎÏ¿Ì·Ù·” . ∂›ıÂ Ô ÌÂÁ·ÏÔ‰‡Ó·ÌÔ˜ Ó· ‚¿ÏÂÈ ÙÔ ¯¤ÚÈ ÙÔ˘ Î·È Ë ∞Ó¿ÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ∫˘Ú›Ô˘ Ô˘ ÂÔÚÙ¿Û·Ì ÚÔ¯ı¤˜ Ó· ÛËÌ·ÙÔ‰ÔÙ‹ÛÂÈ Î·È ÙËÓ ·Ó¿ÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ Ï·Ô‡ Ô˘ ‰ÔÎÈÌ¿˙ÂÙ·È ÛÎÏËÚ¿” .

√ §¿ÊÚÈ Â› fiÙÈ ÙÔÓ √ÎÙÒ‚ÚÈÔ ÙÔ˘ 2007 ›¯Â ηٷÛÎËÓÒÛÂÈ ÁÈ· ÙÚÂȘ Ë̤Ú˜ ¤Íˆ ·fi Ù· ‚·ÛÈÏÈο ‰ÈηÛÙ‹ÚÈ· ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ‰ÈηÛÙÈ΋˜ ¤Ú¢ӷ˜ ÁÈ· ÙÔ ‰˘ÛÙ‡¯ËÌ· ηٿ ÙÔ ÔÔ›Ô ¤¯·Û ÙË ˙ˆ‹ Ù˘ Ë ¡Ù·˚¿Ó·, ‰¤Î· ¯ÚfiÓÈ· ÓˆÚ›ÙÂÚ·. “∏ ¡Ù·˚¿Ó· ı· ‹Ù·Ó Ôχ ÂÚ‹Ê·ÓË ÁÈ· ÙÔ Á¿ÌÔ ÙÔ˘ Ú›ÁÎÈ· √˘›ÏÈ·Ì Î·È Ù˘ ∫¿ıÚÈÓ Î·È ÁÈ· ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Ô Ú›ÁÎÈ·˜ ÿÚÈ ı· Â›Ó·È Ô ÎÔ˘Ì¿ÚÔ˜” , ›Â Ô §¿ÊÚÈ.

∞Û΋ÛÂȘ Â› ¯¿ÚÙÔ˘ ·fi ÙȘ ¤ÓÔϘ ‰˘Ó¿ÌÂȘ ÂÓfi„ÂÈ ÙÔ˘ Á¿ÌÔ˘ ª¤ÏË ÙÔ˘ ‚ÚÂÙ·ÓÈÎÔ‡ ÛÙÚ·ÙÔ‡, Ù˘ ·ÂÚÔÔÚ›·˜ Î·È ÙÔ˘ Ó·˘ÙÈÎÔ‡ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ·Ó ·Û΋ÛÂȘ Â› ¯¿ÚÙÔ˘ ÂÓfi„ÂÈ ÙÔ˘ ‚·ÛÈÏÈÎÔ‡ Á¿ÌÔ˘, ÂȂ‚·›ˆÛ·Ó ·ÍȈ̷ÙÔ‡¯ÔÈ. √È Úfi‚˜ ÍÂΛÓËÛ·Ó ÛÙȘ 4.00 .Ì. (ÙÔÈ΋ ÒÚ·), ‰ËÏ·‰‹ 0300 GMT. ™˘ÌÌÂÙ›¯·Ó, Ì¿ÏÈÛÙ·, Î·È ·ÍȈ̷ÙÈÎÔ› ÙÔ˘ ÛÙÚ·ÙÔ‡-¿Ó‰Ú˜ Î·È Á˘Ó·›Î˜- Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ˘ËÚÂÙ‹ÛÂÈ Ì ÙÔ Á·ÌÚfi. ¶ÚÒÙ· ¤ÊÙ·Û·Ó ÛÙÔ ∞‚‚·Â›Ô ÙÔ˘ √˘¤ÛÙÌÈÓÛÙÂÚ ‰‡Ô ÏÈÌÔ˘˙›Ó˜ ƒÔϘ-ƒfiȘ -ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ Û ̛· ·fi ·˘Ù¤˜ ı· ÂÈ‚·›ÓÂÈ Ë 29¯ÚÔÓË Ó‡ÊË Ì ÙÔÓ ·Ù¤Ú· Ù˘ ÂÓÒ ÛÙËÓ ¿ÏÏË Ô˘ ı· ÚÔËÁÂ›Ù·È ı· ÂÈ‚·›ÓÂÈ Ô Á·ÌÚfi˜ Ì ÙÔÓ Ú›ÁÎÈ· ÿÚÈ. ∂›Û˘, ÂÚ›Ô˘ 5.000 ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ› ı· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÙËÓ Ë̤ڷ ÙÔ˘ Á¿ÌÔ˘ Û ˘ËÚÂÛ›· ÏfiÁˆ Ù˘ ·ÂÈÏ‹˜ Ù˘ ÙÚÔÌÔÎÚ·Ù›·˜ ·fi ÈÛÏ·ÌÈÛÙ¤˜ ÂÓfiÏÔ˘˜, ·Ó·Ú¯ÈÎÔ‡˜ ‹ ¿ÏÏÔ˘˜.


«

OI ¶O§ITE™ Y¶O™THPIZOYN ∂ÓԯϛÛÙ ·fi ÙȘ οÌÂÚ˜ ÛÙÔ˘˜ ‰ËÌfiÛÈÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜ Ô˘ ηٷÁÚ¿ÊÔ˘Ó ÙȘ ÎÈÓ‹ÛÂȘ Ì·˜;

°ÈÒÚÁÔ˜ °È·ÓÓ·ÚfiÔ˘ÏÔ˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˜

“º˘ÛÈο Î·È ÂÓÔ¯ÏÔ‡Ì·È ·fi ÙËÓ ‡·ÚÍË ÙˆÓ Î·ÌÂÚÒÓ. √È ·Ú¯¤˜ ÈÛ¯˘Ú›˙ÔÓÙ·È fiÙÈ Â›Ó·È ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· Ì·˜, ·ÏÏ¿ Û›ÁÔ˘Ú· Â͢ËÚÂÙÔ‡Ó Î·È Î¿ÔÈ· ¿ÏÏ· Û˘ÌʤÚÔÓÙ·” .

ª·Ú›· ∫ψӋ Ì·ı‹ÙÚÈ·

“¢ÂÓ ‹ÍÂÚ· ˆ˜ ˘‹Ú¯·Ó οÌÂÚ˜ Û ‰ËÌfiÛÈÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜ Û ¿ÏϘ fiÏÂȘ ÂÎÙfi˜ ·fi ÙËÓ ∞ı‹Ó·. ¢ÂÓ Í¤Úˆ ÁÈ· ÔÈÔ ÏfiÁÔ ¤¯Ô˘Ó ÙÔÔıÂÙËı›, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ıˆÚÒ ÙËÓ ‡·ÚÍ‹ ÙÔ˘˜ ··Ú·›ÙËÙË” .

¢ËÌ‹ÙÚ˘ ∫Ô˘ÚÎÔ˘‚¤Ï·˜

ª∞Δπ∂™&°¡øª∂™

μ·Û›ÏÂÈÔ˜ ºÚ¿ÁÎÔ˜ μÏ¿¯Ô˜ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯Ô˜

“°È· ÔÈÔ ÏfiÁÔ Ó· ÂÓÔ¯ÏËıÒ; ∞˘ÙÔ› Ô˘ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÂÓÔ¯ÏÔ‡ÓÙ·È Â›Ó·È ÔÈ ÏËÛÙ¤˜ Î·È ÔÈ ÂÁÎÏË̷ٛ˜. ¢ÈÎfi ÙÔ˘˜ Úfi‚ÏËÌ· ›ӷȔ .

∏ ¿ÓÔÈÍË ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ‹‰Ë ÛÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ÌÈÛfi Ù˘, ˆÛÙfiÛÔ Ù· ÙÂÚÙ›È· ÙÔ˘ ηÈÚÔ‡ Û˘Ó¯›˙ÔÓÙ·È, Ì ÙȘ ‚ÚÔ¯ÔÙÒÛÂȘ Ó· ÂÈ̤ÓÔ˘Ó. ™˘Ó¯›˙ÔÓÙ·È, fï˜ Î·È ÔÈ, ÔÏϤ˜ Â›Ó·È Ë ·Ï‹ıÂÈ·, ÂÈÛËÌ¿ÓÛÂȘ ÔÏÈÙÒÓ Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔ˘˜ ÊÚ·Á̤ÓÔ˘˜ ·fi ÊÂÚÙ¤˜ ‡Ï˜ Î·È ·ÔÚÚ›ÌÌ·Ù· ·ÁˆÁÔ‡˜ ·ÔÚÚÔ‹˜ fiÌ‚ÚÈˆÓ ˘‰¿ÙˆÓ Ù˘ ¢∂À∞ªμ, ÙfiÛÔ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ, fiÛÔ Î·È ÛÙȘ ÁÂÈÙÔÓȤ˜ ΢ڛˆ˜ Ù˘ fiÏ˘. ¶ÂÚ›ÔÈÎÔÈ ‰È·ÈÛÙÒÓÔ˘Ó fiÙÈ ·ÚÎÂÙÔ› ·ÁˆÁÔ› ¤Íˆ ·fi ÙȘ ·˘Ï¤˜ Î·È ÙȘ fiÚÙ˜ ÙˆÓ ÛÈÙÈÒÓ ÙÔ˘˜ ¤¯Ô˘Ó ÊÚ¿ÍÂÈ ·fi ʇÏÏ· ‰¤ÓÙÚˆÓ, ÛÎÔ˘›‰È· Î·È ÏÔÁ‹˜ ÊÂÚÙ¿ ˘ÏÈο, ÌÂ Û˘Ó¤ÂÈ· Ô ÎfiÛÌÔ˜ Ó· ·ÓËÛ˘¯Â› Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ÚfiÎÏËÛË ÏËÌÌ˘ÚÈÎÒÓ Ê·ÈÓÔÌ¤ÓˆÓ ÛÙËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË ÈÛ¯˘Ú‹˜ ‚ÚÔ¯fiÙˆÛ˘. ∞·ÈÙ›ٷÈ, Û˘ÓÂÒ˜, ¿ÌÂÛ· Ó· ÌÂÚÈÌÓ‹ÛÂÈ Ë ¢∂À∞ªμ Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔÓ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfi ηı·ÚÈÛÌfi ÙˆÓ ·ÁˆÁÒÓ Î·È Ó· ·ÊÔ˘ÁÎÚ·ÛÙ› ÙȘ ÂÈÛËÌ¿ÓÛÂȘ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘, Ô ÔÔ›Ô˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ fiÙÈ ‹‰Ë ¤ÚÂ ӷ ›¯Â ‰Ôı› Û¯ÂÙÈ΋ ÂÓÙÔÏ‹ ÛÙ· Û˘ÓÂÚÁ›·, ηıÒ˜ ÔÈ ‚ÚÔ¯¤˜ Û˘Ó¯›˙ÔÓÙ·È Î·È Ô Î›Ó‰˘ÓÔ˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÂÚ¿ÛÂÈ. μ.∫.

∞ÔÁÔ‹Ù¢ÛË ÁÈ· ÚÔÛÏ‹„ÂȘ ¶Ï‹Úˆ˜ ·ÔÁÔËÙ¢ÙÈο Â›Ó·È Ù· ÛÙÔȯ›· ÙÔ˘ ™ÒÌ·ÙÔ˜ ∂ÈıˆÚËÙÒÓ ∂ÚÁ·Û›·˜ ÁÈ· ÙȘ ÚÔÛÏ‹„ÂȘ ÛÙË ª·ÁÓËÛ›· ÛÙÔ ÚÒÙÔ ‰›ÌËÓÔ ÙÔ˘ 2011, ηıÒ˜ Û Â›Â‰Ô £ÂÛÛ·Ï›·˜ ·ÓÙÈÚÔÛˆÂ‡Ô˘Ó ÌfiÏȘ ÙÔ 7,5%. ¶Ô‡ Â›Ó·È Ë ¿ÏÏÔÙ ÎÚ·Ù·È¿ ‚ÈÔÌ˯·ÓÈ΋ ·Ú·ÁˆÁ‹ ÙÔ˘ ÓÔÌÔ‡ ÁÈ· Ó· ÛÙËÚ›ÍÂÈ ÙȘ ÚÔÛÏ‹„ÂȘ; ∫·È fi¯È ÌfiÓÔ ‰ÂÓ ˘ÔÁÚ¿ÊÔÓÙ·È Û˘Ì‚¿ÛÂȘ Ï‹ÚÔ˘˜ ··Û¯fiÏËÛ˘, ·ÏÏ¿ ÛÙ·‰È·Î¿ ·Ú·ÙËÚÔ‡ÓÙ·È ÚÔÛÏ‹„ÂȘ Ô˘ ÂÓÙ¿ÛÛÔÓÙ·È ÌfiÓÔ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙˆÓ ÂÏ·ÛÙÈÎÒÓ ÌÔÚÊÒÓ ··Û¯fiÏËÛ˘. ∫·È ÙÈ ÛËÌ·›ÓÂÈ ·˘Ùfi; ªËÓÈ·›Ô ÂÈÛfi‰ËÌ· 400-500 ¢ÚÒ... º.™.

Δ· ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ· ÛÙÔ ∞ÛÙÈÎfi ∞Ó·ÚˆÙÈÔ‡ÓÙ·È ·Ó·ÁÓÒÛÙ˜ Ô˘ ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È ÛÙËÓ fiÏË Ì ٷ ψÊÔÚ›· ÙÔ˘ ∞ÛÙÈÎÔ‡ ∫Δ∂§, ÁÈ· ÔÈÔ ÏfiÁÔ Û ÔÏϤ˜ ‰È·‰ÚÔ̤˜, Ô Ô‰ËÁfi˜ ÙÔ˘ ψÊÔÚ›Ԣ ·Î˘ÚÒÓÂÈ Ô ›‰ÈÔ˜ Ù· ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ· ÙˆÓ ÂÈ‚·ÙÒÓ Î·È ‰ÂÓ ·Ê‹ÓÂÈ ÙÔ˘˜ ›‰ÈÔ˘˜ Ó· Ù· “¯Ù˘‹ÛÔ˘Ó” ÛÙÔ Ì˯¿ÓËÌ· Ô˘ ˘¿Ú¯ÂÈ ÛÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô ÙÔ˘ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙÔ˘. “∫·Ï¿ Ó· Û˘Ì‚·›ÓÂÈ ·˘Ùfi fiÙ·Ó ˘¿Ú¯ÂÈ Ôχ˜ ÎfiÛÌÔ˜ ÛÙË ÛÙ¿ÛË Î·È Ô Ô‰ËÁfi˜ ·ÚÂÌ‚·›ÓÂÈ ÁÈ· Ó· ÌËÓ ˘¿ÚÍÂÈ Û˘ÓˆÛÙÈÛÌfi˜ ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙÔ Ì˯¿ÓËÌ·. ΔȘ ¿ÏϘ ÊÔÚ¤˜;” . √È ›‰ÈÔÈ ÏÔÈfiÓ, Ì·˜ ÌÂٷʤÚÔ˘Ó fiÙÈ Û˘˙ËÙÂ›Ù·È ˆ˜ Ì ÙÔÓ ÙÚfiÔ ·˘Ùfi, ¯ˆÚ›˜ ‰ËÏ·‰‹ ÙÔ ÂÈÛÈÙ‹ÚÈÔ Ó· ÂÚÓ¿ÂÈ ·fi ÙÔ Ì˯¿ÓËÌ·, “‰ÂÓ Î·Ù·ÁÚ¿ÊÂÙ·È ÛÙÔ ∫Δ∂§ Ë ·Í›· Ù˘ ÂοÛÙÔÙ ÌÂٷΛÓËÛ˘ Î·È Ù· ¯Ú‹Ì·Ù· Ô˘ ‰›ÓÂÈ Ô ÂÈ‚¿Ù˘, Ù· ‰›ÓÂÈ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο “Ì·‡Ú·” ”. ¢ÂÓ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ì οÙÈ Û¯ÂÙÈÎfi, ˘Ôı¤ÙÔ˘Ì fï˜ ˆ˜ ı· ˘¿Ú¯Ô˘Ó ¿ÏÏÔÈ, ·ÚÌÔ‰ÈfiÙÂÚÔÈ Ó· ÂÈÏËÊıÔ‡Ó...

∞ÓÙ›ıÂÛË... ¤ÍÂȘ ÍÂÊÏÔ˘‰ÈṲ̂Ó˜, ÁÚ¿ÌÌ·Ù· Ô˘ ÛÙ¿˙Ô˘Ó ¿Óˆ ÛÙ· ÛÎÈṲ̂ӷ ÚfiÛˆ· Î·È ÙȘ ËÌÂÚÔÌËӛ˜. ÿÚÙÈÓÔÈ ÙÔ›¯ÔÈ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ‰Âο‰Â˜ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ fiÏ˘. ºÙÈ·Á̤ÓÔÈ ¿Óˆ Û Á˘·Ï› ‹ ÙÛÈ̤ÓÙÔ fiˆ˜ ›ӷÈ, ηٷ›ÓÔ˘Ó ‚ÈÙÚ›Ó˜, fiÚÙ˜ Î·È ·Ú·ı˘ÚfiÊ˘ÏÏ· ·fi Û›ÙÈ· Î·È Î·Ù·ÛÙ‹Ì·Ù· ÛÎÔÙÂÈÓ¿, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÒÓÙ·˜ ¤Ó· ÊfiÓÙÔ ·Ú‰·Ïfi. ŒÓ· ÛÎËÓÈÎfi, Ô˘ ÙȘ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÊÔÚ¤˜ Ì·˜ ʤÚÓÂÈ Û Ï‹ÚË ·ÓÙ›ıÂÛË.

§

¶·Ó. °È·Ó., pangian21@yahoo.gr

∫ÚÔ‡ÛÌ·Ù· ∂‡ÎÔÏË, ·Ó ÌË ÙÈ ¿ÏÏÔ, Ï›·, ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÂÈÙ‹‰ÂÈÔ˘˜ ÔÈ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ ÙˆÓ È‰ÈˆÙÈÎÒÓ ·ÁÚÔÙÈÎÒÓ ÁˆÙÚ‹ÛÂˆÓ Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ¿Ú‰Â˘ÛË ÙˆÓ Î·ÏÏÈÂÚÁÔ‡ÌÂÓˆÓ ÂÎÙ¿ÛÂˆÓ ÛÙËÓ Â˘Ú‡ÙÂÚË ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ ∫¿ÚÏ·˜ ÛÙÔ ¢‹ÌÔ ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘. ™ˆÚ›· ÎÏÔÒÓ ÛÙÔÓ Î¿ÌÔ, Ì ÙÔ˘˜ ¿ÁÓˆÛÙÔ˘˜ ‰Ú¿ÛÙ˜ Ó· ·Ê·ÈÚÔ‡Ó ËÏÂÎÙÚÈο ηÏ҉ȷ Î·È ›Ó·Î˜ Ù˘ ¢∂∏. ∂ÈϤÔÓ ÚÔηÏÔ‡Ó ÊıÔÚ¤˜ ÛÙȘ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ, ·Ú·‚È¿˙ÔÓÙ·˜ ÙȘ fiÚÙ˜ ·ÛÊ·Ï›·˜. √È ·ÁÚfiÙ˜ Â›Ó·È ·Ó¿ÛÙ·ÙÔÈ Î·È ‰ÈηÈÔÏÔÁË̤ӷ ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó fiÙÈ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ÚÔÛÙ·ÙÂ‡Ô˘Ó ÔÈ ›‰ÈÔÈ ÙËÓ ÂÚÈÔ˘Û›· ÙÔ˘˜ ÙȘ Ó‡¯Ù˜ ÛÙ· ¯ˆÚ¿ÊÈ·, Ì ÙÔÓ Î›Ó‰˘ÓÔ Ó· ‚ÚÂıÔ‡Ó ·ÓÙÈ̤وÔÈ Ì ÙÔ˘˜ ‰Ú¿ÛÙ˜. °È· Ù· Û˘Ì‚¿ÓÙ· ÂÓËÌÂÚÒıËΠ·ÚÌÔ‰›ˆ˜ Ë ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·, ·fi ÙËÓ ÔÔ›· ÔÈ ·ÁÚfiÙ˜ ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ó ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù·. √ ΛӉ˘ÓÔ˜, fï˜, ·Ú·Ì¤ÓÂÈ, ηıÒ˜ ÔÈ ·ÁÚfiÙ˜ ‰ÂÓ ÙÔÏÌÔ‡Ó Ó· ÏËÛÈ¿˙Ô˘Ó ÙȘ ÂÎÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘˜ ÌfiÏȘ ¤ÛÂÈ Ë Ó‡¯Ù·, ÊÔ‚Ô‡ÌÂÓÔÈ ÁÈ· Ù· ¯ÂÈÚfiÙÂÚ·.

30ÂÙ›·˜

I‰ÈÔÎÙ‹Ù˘

∂ΉfiÙ˘ - ¢È¢ı˘ÓÙ‹˜

£E™™A§IKE™ EK¢O™EI™ A.E.

μ∞™π§∏™ Ã. ¢∞¡√™

I¿ÛÔÓÔ˜ Ì ∞ı. ¢È¿ÎÔ˘ 2 383 33 BO§O™ Kˆ‰ÈÎfi˜ 1802 ÙËÏ.: 24210 23303 (Û˘ÓÔÙÈ΋ 8 ÁÚ·ÌÌÒÓ) ÙËÏ. Û˘Ó‰ÚÔÌËÙÒÓ 8001135000 fax: 24210 32828, 23470

∂§∂¡∏ πø∞¡. ™Δ∞ª√À§∏ °πøƒ°√™ ∫. Δ™π°∫§πºÀ™∏™ ¢∏ª∏Δƒ∏™ Ã. ¶∂§∂∫√À¢∞™

∞Ú¯ÈÛ˘ÓÙ¿ÎÙ˜

E-mail: info@e-thessalia.gr http://www.e-thessalia.gr E-mail: (ÁÈ· ÂÌÔÚÈΤ˜ ηٷ¯ˆÚ‹ÛÂȘ): pub@e-thessalia.gr ¢È¢ı˘ÓÙ‹˜: 1914 - 1944 T. OIKONOMAKH™ 1945 -1990 °. ¶∞ƒ∞™∫∂À√¶√À§√™ 1990 - 1996 K. §OY§H™

¶ÚÔÂÚÁ·Û›· Î·È Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÁÈ· ÙÔ Ó¤Ô ˆÚ¿ÚÈÔ ÛÙÔ μfiÏÔ “¶ÂÚ› Ù· ̤۷ ‹ Ù· Ù¤ÏË Ù˘ ÂÚ¯fiÌÂÓ˘ ‚‰ÔÌ¿‰Ô˜ Ô ∂ÌÔÚÈÎfi˜ ™‡ÏÏÔÁÔ˜, Ô ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ∂ÌfiÚˆÓ ∫·Ù·ÛÙËÌ·Ù·Ú¯ÒÓ Î·È Ô ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ∂ÌÔÚÔ¸·ÏÏ‹ÏˆÓ μfiÏÔ˘ ı· ηٷϋÍÔ˘Ó ÛÙȘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ Ô˘ ı· ˘Ô‚¿ÏÔ˘Ó ÛÙËÓ ∂ÈıÂÒÚËÛË ∂ÚÁ·Û›·˜ ÁÈ· ÙÔÓ Î·ıÔÚÈÛÌfi ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ˆÚ·Ú›Ô˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ηٷÛÙËÌ¿ÙˆÓ ·fi 16 ª·˝Ô˘. ∂ÎÚfiÛˆÔÈ ÙˆÓ ÙÚÈÒÓ Ï¢ÚÒÓ ı· ¤¯Ô˘Ó Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ·Ú¯¤˜ Ù˘ ÂÚ¯fiÌÂÓ˘ ‚‰ÔÌ¿‰Ô˜ Î·È ı· ÂȉÈÒÍÔ˘Ó Ó· ˘Ô‚¿ÏÔ˘Ó ÎÔÈÓ¤˜ Î·È ÔÌfiʈÓ˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÁÈ· ÙÔ Ó¤Ô ˆÚ¿ÚÈÔ” . ∂Î·›‰Â˘ÛË ·ÁÚÔÙÈÛÛÒÓ Â› 28 Ë̤Ú˜ ÛÙËÓ ∞Á¯›·ÏÔ “ΔËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË ¶·Ú·Û΢‹ 17 ∞ÚÈÏ›Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠ¤ÎıÂÛË ÎÂÓÙËÌ¿ÙˆÓ ÛÙË ¡¤· ∞Á¯›·ÏÔ Ì ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ù˘ ϋ͈˜ ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ μÚ·¯Â›·˜ ‰È·ÚΛ·˜ ÎÂÓÙ‹Ì·ÙÔ˜ Ì˯·Ó‹˜, ‰È·ÚΛ·˜ 28 ËÌÂÚÒÓ. ΔÔ Û¯ÔÏÂ›Ô ÔÚÁ¿ÓˆÛÂ Ë À¿ÏÏËÏÔ˜ ∞ÁÚÔÙÈ΋˜ √ÈÎȷ΋˜ √ÈÎÔÓÔÌ›·˜ ΔÔ̤ˆ˜ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ ∂˘‰ÔÍ›· ™·Ì·Ú¿-§È¿ÓÔ˘ Ì ÙË Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ù˘ ∫ÔÈÓfiÙËÙÔ˜ ¡¤·˜ ∞Á¯È¿ÏÔ˘ Î·È ËÁÂÙÈÎÒÓ ÛÙÂϯÒÓ ÙÔ˘ ¶ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜” .

ÈÂÛÙ‹ÚÈ· - ‰È·ÓÔÌ‹ Ù‡Ô˘: A' BI.¶E. BfiÏÔ˘

ÙËÏ.: 24210 95751-2, fax: 24210 95755 A¶A°OPEYETAI Ë ·Ó·‰ËÌÔÛ›Â˘ÛË, Ë ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹, ÔÏÈ΋, ÌÂÚÈ΋ ‹ ÂÚÈÏËÙÈ΋, Ë Î·Ù¿ ·Ú¿ÊÚ·ÛË ‹ ‰È·Û΢‹ ·fi‰ÔÛË ÙÔ˘ ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘ Ù˘ ÂÊËÌÂÚ›‰·˜ Ì ÔÔÈÔÓ‰‹ÔÙ ÙÚfiÔ, Ì˯·ÓÈÎfi, ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi, ʈÙÔÙ˘ÈÎfi, ˯ÔÁÚ·Ê‹Ûˆ˜ ‹ ¿ÏÏÔÓ, ¯ˆÚ›˜ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ÁÚ·Ù‹ ¿‰ÂÈ· ÙÔ˘ ÂΉfiÙË. NfiÌÔÈ 238/1970, 4301/1979, N. 100/1975, N¢ 3565/1956 Î·È 4254/1962 Î·È Î·ÓfiÓ˜ ÙÔ˘ ¢ÈÂıÓÔ‡˜ ¢Èη›Ô˘.

∞‡ÚÈÔ ‚Ú¿‰˘ Ë ÎÏ‹ÚˆÛË Ï˘fiÌÂÓˆÓ ÁÈ· Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜ ÛÙÔÓ ∞ÏÌ˘Úfi “ΔÂÏÈο ·‡ÚÈÔ ÛÙȘ 8 ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ı· Á›ÓÂÈ ·fi ÙÔ ÓÔÌ¿Ú¯Ë ™˘ÚfiÔ˘ÏÔ ÛÙÔ ‰ËÌ·Ú¯Â›Ô ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ Ë ÎÏ‹ÚˆÛË ÙˆÓ 20 ÂÚ›Ô˘ ˘ÔÏÂÈÔÌ¤ÓˆÓ ·Ú·ËÁÌ¿ÙˆÓ ÁÈ· ÙË ÛÙ¤Á·ÛË Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÔ‚ÈÔÙ¯ÓÒÓ ÛÂÈÛÌÔÏ‹ÎÙˆÓ ÙÔ˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡. ∏ ÎÏ‹Úˆ-

¶Úfi‚ÏËÌ· ÛÙËÓ Î›ÓËÛË ÙˆÓ Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ ∏ Ô‰fi˜ ÃÚ‹ÛÙÔ˘ §Ô‡ÏË ÛÙË ¡¤· πˆÓ›· Î·È È‰È·›ÙÂÚ· ÙÔ ÙÌ‹Ì· Ù˘ ·fi ÙËÓ ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ· Î·È ÚÔ˜ Ù· ‰˘ÙÈο, ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È ·ÚÎÂÙ¿ ·fi fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Ô‰ËÁÔ‡˜, ÁÈ· Ó· ÌÂÙ·ÎÈÓËıÔ‡Ó ÚÔ˜ ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ ª∂Δ∫∞. ŸÌˆ˜, ÛÙËÓ ·Ú¯‹ Ù˘ Ô‰Ô‡ Ù˘ ÃÚ‹ÛÙÔ˘ §Ô‡ÏË Ì ÙËÓ Ô‰fi ∂ÈÚ‹Ó˘, ÙÒÚ· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¤ÁÈÓ·Ó Î¿ÔÈ· ¤ÚÁ·. ∫·È fiˆ˜ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ Û ·˘Ù¤˜ ÙȘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ, ·˘ÙÔ› Ô˘ ¤Î·Ó·Ó Ù· ¤ÚÁ·, ‰ÂÓ ·Ôη٤ÛÙËÛ·Ó ÙÔ Ô‰fiÛÙڈ̷ Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙÒÚ·, Ó· ˘¿Ú¯ÂÈ Ì›· ÌÂÁ¿ÏË ÙÔÌ‹, Ô˘ ÂÌÔ‰›˙ÂÈ ·˘ÙÔΛÓËÙ· Î·È ‰›Î˘ÎÏ· ÛÙËÓ ÔÌ·Ï‹ ÙÔ˘˜ ΛÓËÛË ÛÙËÓ Ô‰fi ÃÚ‹ÛÙÔ˘ §Ô‡ÏË. ΔÔ Úfi‚ÏËÌ· Â›Ó·È ÛËÌ·ÓÙÈÎfi fiˆ˜ ϤÓ ÔÈ Ô‰ËÁÔ›, ·ÏÏ¿ Î·È ÔÈ ÂÚ›ÔÈÎÔÈ, ·ÊÔ‡ Ë ÙÔÌ‹ ·˘Ù‹ Á›ÓÂÙ·È Ì›· ÌÈÎÚ‹ Ï›ÌÓË fiÙ·Ó ‚Ú¤¯ÂÈ. √È ¿ÓıÚˆÔÈ ·Ï¿ ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ó Ó· ‰Ô˘Ó fiÙ ÔÈ ·ÚÌfi‰ÈÔÈ ı· ·Û¯ÔÏËıÔ‡Ó Ì ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· Î·È Ê˘ÛÈο fiÙ ı· Á›ÓÂÈ Ë ·ÔηٿÛÙ·ÛË ÙÔ˘ Ô‰ÔÛÙÚÒÌ·ÙÔ˜. £. ∫. μ.

μ.∫.

∂§.™.

¶Úfi EÈ̤ÏÂÈ·: ∞¡¡∞ ∞ƒ°Àƒ∏ ºˆÙfi: ¶. °IANNAPO™

/5

∞ÁˆÁÔ› ¢∂À∞ªμ

ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˜

“¢ÂÓ ÂÓÔ¯ÏÔ‡Ì·È ·fi ÙȘ οÌÂÚ˜. À¿Ú¯Ô˘Ó ÊÔÚ¤˜ Ô˘ Ë ‡·ÚÍ‹ ÙÔ˘˜ ÎÚ›ÓÂÙ·È ··Ú·›ÙËÙË .¯. ÁÈ· ÎÏÔ¤˜, ÊfiÓÔ˘˜ Î·È ¿ÏϘ ·Ú¿ÓÔ̘ ÂÓ¤ÚÁÂȘ Î·È ¿ÏϘ ÊÔÚ¤˜ Ô˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È ··Ú·›ÙËÙ˜” .

¶∂ª¶Δ∏ 28 ∞¶ƒπ§π√À 2011

28 ∞ÚÈÏ›Ô˘ 1981

ÛË Â›¯Â ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÙ› ·Ú¯Èο Ó· Á›ÓÂÈ ·fi„Â, ·ÏÏ¿ ÔÚÈÛÙÈο ·Ó·‚¿ÏÏÂÙ·È ÁÈ· ·‡ÚÈÔ ÌÂÙ¿ ·fi Û¯ÂÙÈÎfi ·›ÙËÌ· ÂӉȷÊÂÚÔ̤ӈӔ . ™Â ·ÁˆÓ›· ÔÈ ŒÏÏËÓ˜ ˘Ô„‹ÊÈÔÈ ÈÙ·ÏÈÎÒÓ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›ˆÓ “√È ŒÏÏËÓ˜ ÊÔÈÙËÙ¤˜ Ù˘ πÙ·Ï›·˜ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó ÛÂÈÚ¿ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ Ì ¿ÌÂÛ˜ Û˘Ó¤ÂȘ ÛÙȘ ÛÔ˘‰¤˜ ÙÔ˘˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÙË ‰È·‚›ˆÛ‹ ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ Í¤ÓË ¯ÒÚ·. ¶ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·, fï˜, ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó Î·È ÔÈ ŒÏÏËÓ˜ ˘Ô„‹ÊÈÔÈ ÈÙ·ÏÈÎÒÓ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›ˆÓ. ∏ √ÌÔÛÔÓ‰›· ∂ÏÏËÓÈÎÒÓ ºÔÈÙËÙÈÎÒÓ ™˘ÏÏfiÁˆÓ πÙ·Ï›·˜ ‰È·Ì·ÚÙ‡ÚÂÙ·È ¤ÓÙÔÓ· ÁÈ· ÙÔ˘˜ Ó¤Ô˘˜ ÊÚ·ÁÌÔ‡˜ ÛÙË ÌfiÚʈÛË ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ ÊÔÈÙËÙÒÓ Î·È ˘Ô„ËÊ›ˆÓ Î·È ˙ËÙ¿ ÙËÓ ÈηÓÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ÂÍ‹˜ ·ÈÙËÌ¿ÙˆÓ: ∫·Ù¿ÚÁËÛË

οı ÂÚÈÔÚÈÛÌÔ‡ ÛÙÔÓ ·ÚÈıÌfi ÂÈÛ·ÎÙ¤ˆÓ ÙˆÓ Í¤ÓˆÓ ˘Ô„ËÊ›ˆÓ Î·È ÂȉÈο ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ Ô˘ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ÛÔ˘‰¿ÛÔ˘Ó ÛÙËÓ πÙ·Ï›· Î·È Ó· ÌË Á›ÓÂÙ·È ‰È·¯ˆÚÈÛÌfi˜ ÙˆÓ ˘Ô„ËÊ›ˆÓ Û ηÙËÁÔڛ˜ Î·È Ó· ÌËÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ˜” .

™∞¡ ™∏ª∂ƒ∞ 1789... •ÂÛ¿ Ë “·ÓÙ·ÚÛ›· ÙÔ˘ ª¿Ô˘ÓÙÈ” ÛÙÔ ‚ÚÂÙ·ÓÈÎfi ÈÛÙÈÔÊfiÚÔ ÙÔ˘ μ·ÛÈÏÈÎÔ‡ ¡·˘ÙÈÎÔ‡ “ª¿Ô˘ÓÙÈ” . √ ηÂÙ¿ÓÈÔ˜ Î·È 18 ̤ÏË ÙÔ˘ ÏËÚÒÌ·ÙÔ˜ ·Ê‹ÓÔÓÙ·È ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, Û ÌÈ· ÌÈÎÚ‹ ·ÓÔÈÎÙ‹ ‚¿Úη. 1821... ™ÙË Û‡ÛÎÂ„Ë Ù˘ ∫·Ú‡Ù·ÈÓ·˜, Ô ∫ÔÏÔÎÔÙÚÒÓ˘ Á›ÓÂÙ·È ·Ú¯ÈÛÙÚ¿ÙËÁÔ˜ Î·È Ô ΔÔÌ¿˙˘ Ó·‡·Ú¯Ô˜ ÙˆÓ Â·Ó·ÛÙ·ÙËÌ¤ÓˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ. 1923... ∞ÓÔ›ÁÂÈ Ù˘ ‡Ï˜ ÙÔ˘ ÙÔ °Ô˘¤ÌÏÂ˚ Ì ÙÔÓ ÙÂÏÈÎfi ÙÔ˘ ∫˘¤ÏÏÔ˘ ∞ÁÁÏ›·˜, ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙË ªfiÏÙÔÓ Î·È ÙË °Ô˘¤ÛÙ¯·Ì. 200.000 ı·٤˜ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó ÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ·ÁÒÓ·, Ô˘

Ï‹ÁÂÈ 2-0 ˘¤Ú Ù˘ ªfiÏÙÔÓ.

1930... ∏ ¶ÔÏÈÙ›· Ù˘ ∫·ÏÈÊfiÚÓÈ·, ÛÙȘ ∏¶∞, ‚˘ı›˙ÂÙ·È ÛÙÔ ÛÎÔÙ¿‰È, ÏfiÁˆ ÔÏÈ΋˜ ¤ÎÏÂȄ˘ ËÏ›Ô˘. 1974... ∏ ∂ıÓÈ΋ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘ ·›ÚÓÂÈ Ï¢΋ ÈÛÔ·Ï›· ·fi ÙË μÚ·˙ÈÏ›· 0-0 Û ÊÈÏÈÎfi ·ÁÒÓ· ÛÙÔ ıÚ˘ÏÈÎfi “ª·Ú·Î·Ó¿” ÙÔ˘ ƒ›Ô ÓÙ Δ˙·Ó¤ÈÚÔ. 1992... ¢·ÎÚ˘Ṳ̂ÓÔ˜ ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙÔ Ê·Îfi Ù˘ ÙËÏÂfiÚ·Û˘, Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜, ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹˜, ‰ËÏÒÓÂÈ: “À¿Ú¯ÂÈ ÌfiÓÔ Ì›· ª·Î‰ÔÓ›· Î·È Ë ª·Î‰ÔÓ›· ·˘Ù‹ Â›Ó·È ∂ÏÏËÓÈ΋” .


¶ÔÏÈÙÈ΋ 6

¶EM¶TH 28 A¶PI§I√À 2011

™˘Ó¿ÓÙËÛË Û ηÏfi Îϛ̷ ÌÂٷ͇ ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ - ªÈÚÌ›ÏË

«¢ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÏËÊı› ÙÂÏÈΤ˜ ·ÔÊ¿ÛÂȘ ÁÈ· Ù· ·˘ı·›ÚÂÙ·» ∏ÌÈ˘·›ıÚÈÔÈ: ¶·Ú¿Ù·ÛË ÁÈ· ÙËÓ 1Ë ‰fiÛË ∞£∏¡∞ 27.

¶·Ú¿Ù·ÛË ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·‚ÔÏ‹ Ù˘ ÚÒÙ˘ ‰fiÛ˘ ÙÔ˘ ÚÔÛÙ›ÌÔ˘ Ô˘ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ “Ù·ÎÙÔÔ›ËÛË” ÙˆÓ ËÌÈ˘·›ıÚÈˆÓ ¯ÒÚˆÓ ‰›‰ÂÙ·È Û fiÛÔ˘˜ Ôϛ٘ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó Ï¿‚ÂÈ ·fi ÙȘ ¶ÔÏÂÔ‰Ơ̂˜ ÙÔ ··Ú·›ÙËÙÔ ¯·ÚÙ›. ™‡Ìʈӷ Ì ¤ÁÁÚ·ÊÔ Ô˘ ÂÛÙ¿ÏË ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË (¯ı˜) ·fi ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ ÛÙ· ÔÏÂÔ‰ÔÌÈο ÁÚ·Ê›·, ÂÍ·ÈÙ›·˜ ÙÔ˘ Ï‹ıÔ˘˜ ÙˆÓ ·ÈÙ‹ÛÂˆÓ ÔÈ ˘ËÚÂۛ˜ ‰ÂÓ ÚfiÏ·‚·Ó Ó· ÔÏÔÎÏËÚÒÛÔ˘Ó ÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô fiÏˆÓ ÙˆÓ Ê·Î¤ÏˆÓ Î·È Ó· ˘ÔÏÔÁ›ÛÔ˘Ó ÙÔ ·Ó·ÏÔÁÔ‡Ó ÚfiÛÙÈÌÔ, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÔÚÈṲ̂ÓÔÈ Ôϛ٘ Ó· ÌËÓ ¤¯Ô˘Ó Ï¿‚ÂÈ ÙÔ ·Ó·Áη›Ô ¤ÁÁÚ·ÊÔ Î·È Ó· ÌËÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ηٷ‚¿ÏÏÔ˘Ó ÛÙȘ ÙÚ¿Â˙˜ ÙËÓ ÚÒÙË ‰fiÛË ¤ˆ˜ Î·È ÙËÓ ¶¤ÌÙË, 28 ∞ÚÈÏ›Ô˘ 2011 (ÔfiÙÂ Î·È Ï‹ÁÂÈ Ë ÚÔıÂÛÌ›· ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·‚ÔÏ‹ Ù˘). °È· ÙÔÓ ÏfiÁÔ ·˘Ùfi, ÔÈ ÚÔ˚ÛÙ¿ÌÂÓÔÈ ÙˆÓ ÔÏÂÔ‰ÔÌÈÎÒÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ Î·ÏÔ‡ÓÙ·È Ó· ·Ú·Ù›ÓÔ˘Ó ÙË Û¯ÂÙÈ΋ ÚÔıÂÛÌ›· Ì ·ÈÙÈÔÏÔÁË̤ÓË Ú¿ÍË ÙÔ˘˜ Ë ÔÔ›· Ú¤ÂÈ Ó· ÂΉÔı› ÙÔ ·ÚÁfiÙÂÚÔ ¤ˆ˜ ÙȘ 10 ª·˝Ô˘ 2011. ∏ οı ˘ËÚÂÛ›· Ì ÂÈÛ‹ÁËÛ‹ Ù˘ ı· ηٷÁÚ¿„ÂÈ ÙÔÓ ·ÚÈıÌfi ÙˆÓ ·ÈÙ‹ÛÂˆÓ Ô˘ ÂÎÎÚÂÌÔ‡Ó Î·È ı· ÚÔÙ›ÓÂÈ ÙÔÓ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓÔ ¯ÚfiÓÔ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛ˘ ÙÔ˘ ÂϤÁ¯Ô˘ Î·È ÙÔ˘ ˘ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘ ÂȉÈÎÔ‡ ÚÔÛÙ›ÌÔ˘, Ô ÔÔ›Ô˜ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ˘ÂÚ‚·›ÓÂÈ ÙȘ 15 Ë̤Ú˜ ·fi ÙËÓ ËÌÂÚÔÌËÓ›· ¤Î‰ÔÛ˘ Ù˘ Ú¿Í˘. ªÂÙ¿ ÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô Î·È ÙÔÓ ˘ÔÏÔÁÈÛÌfi ÙˆÓ ÚÔÛٛ̈Ó, Ë ÚÒÙË ‰fiÛË ı· ηٷ‚¿ÏÏÂÙ·È ÂÓÙfi˜ ÚÔıÂÛÌ›·˜ 15 ËÌÂÚÒÓ.

ΔË ¢Â˘Ù¤Ú· Ù· ̤ÙÚ· ÁÈ· ÙË ÊÔÚÔ‰È·Ê˘Á‹ ∞£∏¡∞ 27.

ΔË ¢Â˘Ù¤Ú· ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ·Ó·ÎÔÈÓˆı› ÙÂÏÈο ÙÔ ÂıÓÈÎfi ÂȯÂÈÚËÛÈ·Îfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË Ù˘ ÊÔÚÔ‰È·Ê˘Á‹˜. ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÂÍÂÙ¿ÛÙËΠ۠ۇÛÎÂ„Ë Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠÛÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÙÂÛÛ¿ÚˆÓ Û˘Ó·ÚÌfi‰ÈˆÓ ˘Ô˘ÚÁÒÓ, √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ °. ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘, ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ ª. ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë, ¢ÈηÈÔÛ‡Ó˘ Ã. ∫·ÛÙ·Ó›‰Ë Î·È ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÙÔ˘ ¶ÔÏ›ÙË Ã. ¶·Ô˘ÙÛ‹. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ı· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ Ì¤ÙÚ· Î·È ÛÙfi¯Ô˘˜ ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË Ù˘ ÊÔÚÔ‰È·Ê˘Á‹˜, Ì ÔÚ›˙ÔÓÙ· ÙÚÈÂÙ›·˜, ‰ËÏ·‰‹ ı· ¤¯ÂÈ ‰È¿ÚÎÂÈ· ·fi ÙÔ 2011 ¤ˆ˜ Î·È ÙÔ 2013 ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ÚÔÛ¿ıÂÈ·˜ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Ó· ÂÚÈÔÚ›ÛÂÈ ÙË ÊÔÚÔ‰È·Ê˘Á‹ Î·È Ó· ·˘ÍËıÔ‡Ó Ù· ¤ÛÔ‰· ÙÔ˘ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡. ΔÚÂȘ ı· Â›Ó·È ÔÈ ‚·ÛÈÎÔ› ¿ÍÔÓ˜ ÙˆÓ Ì¤ÙÚˆÓ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ· ı· ÛÙÔ¯Â‡Ô˘Ó ÛÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô Ê˘ÛÈÎÒÓ ÚÔÛÒˆÓ Ô˘ ‰ËÏÒÓÔ˘Ó Ôχ ¯·ÌËÏ¿ ÂÈÛÔ‰‹Ì·Ù· ÛÙËÓ ÂÊÔÚ›· Û ·ÓÙ›ıÂÛË Ì ÙËÓ ÂÚÈÔ˘Ûȷ΋ ηٿÛÙ·Û‹ ÙÔ˘˜ Î·È ÙÔ Â›Â‰Ô ‰È·‚›ˆÛ˘, Û ÂϤÁ¯Ô˘˜ ÁÈ· ÙËÓ ·fi‰ÔÛË ÙÔ˘ º¶∞ ηıÒ˜ Î·È ÁÈ· ÙÔÓ ÂÚÈÔÚÈÛÌfi ÙÔ˘ Ï·ıÚÂÌÔÚ›Ô˘ ·fi ÙÔ ÔÔ›Ô ÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ ¯¿ÓÂÈ Î¿ı ¯ÚfiÓÔ ÛËÌ·ÓÙÈο ÔÛ¿ ÂÛfi‰ˆÓ. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ, ‚¿ÛÂÈ ÙÔ˘ ·Ú¯ÈÎÔ‡ ۯ‰ȷÛÌÔ‡ Ù· ·Ú·¿Óˆ ̤ÙÚ· ÂÚfiÎÂÈÙÔ Ó· ‰ÔıÔ‡Ó ÛÙË ‰ËÌÔÛÈfiÙËÙ· ÙËÓ ¶¤ÌÙË (Û‹ÌÂÚ·).

∞£∏¡∞ 27.

™˘Ó¿ÓÙËÛË Û ηÏfi Îϛ̷, fiˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó ÔÈ ÏËÚÔÊÔڛ˜, Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠÛÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ, ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔÓ °. ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ Î·È ÙËÓ ˘Ô˘ÚÁfi ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜, Δ›Ó· ªÈÚÌ›ÏË, Ì ı¤Ì· ÙË Ú‡ıÌÈÛË Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ÁÈ· ÙËÓ “Ù·ÎÙÔÔ›ËÛË” ÙˆÓ ·˘ı·ÈÚ¤ÙˆÓ. ªÂÙ¿ ÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË, Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÂÈÛ‹Ì·Ó fiÙÈ Û˘˙ËÙ‹ıËÎ·Ó ı¤Ì·Ù· ÎÔÈÓÔ‡ ÂӉȷʤÚÔÓÙÔ˜, Ì Â›ÎÂÓÙÚÔ ÙË ¢∂∏, ÂÓÒ ÁÈ· Ù· ·˘ı·›ÚÂÙ· ·Ó¤ÊÂÚ fiÙÈ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÏËÊı› ·ÎfiÌ· ÙÂÏÈΤ˜ ·ÔÊ¿ÛÂȘ. ∏ Δ. ªÈÚÌ›ÏË ·Ú¤ÂÌ„Â ÛÙÔÓ °. ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ ·Ó·ÊÔÚÈο Ì ÙÔ ı¤Ì· ÙˆÓ ·˘ı·ÈÚ¤ÙˆÓ, ÚÔÛı¤ÙÔÓÙ·˜ fiÙÈ Û˘˙ËÙ‹ıËÎÂ Î·È ÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜. ∫ÏËı›۷ Ó· Û¯ÔÏÈ¿ÛÂÈ ÙȘ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ ÛÙË ¢∂∏, ·ÚÓ‹ıËΠӷ ··ÓÙ‹ÛÂÈ. ¡ˆÚ›ÙÂÚ·, Ô Î˘‚ÂÚÓËÙÈÎfi˜ ÂÎÚfiÛˆÔ˜ ÙfiÓÈÛ fiÙÈ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ı¤Ì· ·Ô¯ÒÚËÛ˘ ªÈÚÌ›ÏË ·fi ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË, ÛËÌÂÈÒÓÔÓÙ·˜ fiÙÈ ÛÙÔ ı¤Ì· ÙˆÓ ·˘ı·ÈÚ¤ÙˆÓ ÌÔÚ› Ó· ˘¿ÚÍÂÈ ·fiÊ·ÛË, Ô˘ ı· Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ˘fi„Ë Î·È ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Î·È ‰Â˘ÙÂÚ¢fiÓÙˆ˜ Ù· ¤ÛÔ‰·. “∏ ¿Ô„Ë Î·ÓÂÓfi˜ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ‰ÂÛ̇ÛÂÈ Ì›· Û˘ÏÏÔÁÈ΋

΢‚ÂÚÓËÙÈ΋ ·fiÊ·ÛË. Ÿ,ÙÈ ¤¯ÂÈ Ó· οÓÂÈ Ì ÂÈÏÔÁ¤˜ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘, Â›Ó·È ·fiÊ·ÛË Û˘ÏÏÔÁÈ΋ Î·È ·˘Ùfi Â›Ó·È ÍÂοı·ÚÔ. ™ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ·˘Ùfi Ô˘ ÚÔ¤¯ÂÈ Â›Ó·È Ë Ï‹„Ë ·fiÊ·Û˘ ÛÂ Û˘ÏÏÔÁÈÎfi ΢‚ÂÚÓËÙÈÎfi Â›‰Ԕ ÙfiÓÈÛÂ Ô °. ¶Âٷψً˜, Ì ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ ÛÙÔ Ú/Û Real Fª. ÀÂÓı˘Ì›˙ÂÙ·È fiÙÈ Ì ‰ËÏÒÛÂȘ Ù˘, ÙËÓ ΔÚ›ÙË, Ë Î. ªÈÚÌ›ÏË Ù¿¯ıËΠηٿ οÔÈ·˜ Ú‡ıÌÈÛ˘ Ô˘ ı· ηχÙÂÈ ÔÏÂÔ‰ÔÌÈο Î·È ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈο Ù· ·˘ı·›ÚÂÙ· ÌfiÓÔÓ ÁÈ· ÂÈÛÚ·ÎÙÈÎÔ‡˜ ÏfiÁÔ˘˜, ÛËÌÂÈÒÓÔÓÙ·˜ fiÙÈ ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· Ì ÙÔ˘˜ ËÌÈ˘·›ıÚÈÔ˘˜ ›¯Â Ï˘ı› Ì ÙÔ ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈÎfi ÈÛÔ˙‡ÁÈÔ. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ ÌÂÙ¿ ÙË Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË Ù˘ ΢ڛ·˜ ªÈÚÌ›ÏË ÛÙÔÓ μ∏ª∞ 99,5 ÙËÓ ΔÚ›ÙË, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËΠ·Ó·ÛٿوÛË ÛÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË, ηıÒ˜ ‰‡Ô ÎÔÚ˘Ê·›ÔÈ ˘Ô˘ÚÁÔ› ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·Ó Ó· ‰È·ÊˆÓÔ‡Ó ‰ËÌÔÛ›ˆ˜ ÁÈ· Ì›· Ú‡ıÌÈÛË ·fi ÙËÓ ÔÔ›· ÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ ÌÔÚ› Ó· ÂÈÛÚ¿ÍÂÈ ÔχÙÈÌ· ¤ÛÔ‰· Û ̛· Ôχ ‰‡ÛÎÔÏË ÂÚ›Ô‰Ô ÁÈ· Ù· ‰ËÌfiÛÈ· ÔÈÎÔÓÔÌÈο. ∏ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ ÂͤÊÚ·Û ÙËÓ ·ÓÙ›ıÂÛ‹ Ù˘ ÌÂ Ù˘¯fiÓ “ÂÈÛÚ·ÎÙÈÎÔ‡ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·” Ú‡ıÌÈÛË ÁÈ· Ù· ·˘ı·›ÚÂÙ·, ϤÁÔÓÙ·˜ ˆ˜

“‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ηχ„ÂÈ Ì ÔÏÂÔ‰ÔÌÈÎfi Î·È ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈÎfi Ì·Ó‰‡· ÌÈ· Ú‡ıÌÈÛË Ô˘ ¤¯ÂÈ ÌfiÓÔ ÂÈÛÚ·ÎÙÈ΋ ÏÔÁÈ΋”. ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ, ÂÍÂÙ¿˙ÔÓÙ·È ‰È¿ÊÔÚ· ÛÂÓ¿ÚÈ· ÁÈ· ÙËÓ ÏÂÁfiÌÂÓË Ù·ÎÙÔÔ›ËÛË, ηٿ ÙÔ ÚfiÙ˘Ô Ù˘ Ú‡ıÌÈÛ˘ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ËÌÈ˘·›ıÚÈÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜, Ì ÌÂÁ¿ÏË Ì›ˆÛË ÙˆÓ -ÂÍÔÓÙˆÙÈÎÒÓÚÔÛÙ›ÌˆÓ (ÌÂÙ¿ ÙÔ 2003) ·Ó¤ÁÂÚÛ˘ Î·È ‰È·Ù‹ÚËÛ˘. ªÈÏÒÓÙ·˜ ÛÙÔÓ μ‹-

Ì· 99,5, Ô ˘Ê˘Ô˘ÚÁfi˜ ¶·È‰Â›·˜ °. ¶·Ó¿ÚÂÙÔ˜ Ù¿¯ıËΠÛÙÔ Ï¢Úfi Ù˘ Δ›Ó·˜ ªÈÚÌ›ÏË, Û˘ÌÏËÚÒÓÔÓÙ·˜ fiÙÈ ÔÈ ı¤ÛÂȘ Ù˘ Î. ªÈÚÌ›ÏË ‹Ù·Ó ÁÓˆÛÙ¤˜ Î·È Î¿Ùˆ ·fi ÙȘ Ô‰ËÁ›Â˜ ÙÔ˘ Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡. Δ·˘Ùfi¯ÚÔÓ·, ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ Û˘ÌÌÂÚ›˙ÂÙ·È Î·È ÙÔ˘˜ ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌÔ‡˜ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÁÈ· ÙËÓ Â͇ÚÂÛË ÂÛfi‰ˆÓ, ̤۷ ·fi ÙÔ ı¤Ì· ÙˆÓ ·˘ı·ÈÚ¤ÙˆÓ, ÁÈ· ÙÔ ÔÔ›Ô ¤¯ÂÈ ¯·ı› Ô ¤ÏÂÁ¯Ô˜, fiˆ˜ › ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο.

¢˘ÛÔ›ˆÓ˜ Â›Ó·È ÁÈ· ÙË ¯ÒÚ· Ì·˜ ÔÈ ÂÎÙÈÌ‹ÛÂȘ ‰ÈÂıÓÒÓ ÔÈÎÔÓÔÌÔÏfiÁˆÓ

÷̤ÓË 10ÂÙ›· ÁÈ· ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÚԂϤÔ˘Ó ÔÈ ·Ó·Ï˘Ù¤˜... ∞£∏¡∞ 27.

«∏

∂ÏÏ¿‰· ›Ûˆ˜ ¤¯ÂÈ ÌÚÔÛÙ¿ Ù˘ ÌÈ· ¯·Ì¤ÓË ‰ÂηÂÙ›·» ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ Ô ‰È¢ı‡ÓˆÓ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ÙÔ˘ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˘ fund ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Ô˘ ÂÂÓ‰‡ÂÈ ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÔÌÔÏfiÁˆÓ, ÂÓÒ ÙËÓ ›‰È· ÒÚ· Ë Goldman Sachs ÂÎÙÈÌ¿ fiÙÈ Ù· ÂÏÏËÓÈο 30ÂÙ‹ ÔÌfiÏÔÁ· ¤Ú·Û·Ó ÙÔ “ÛËÌÂ›Ô ¯ˆÚ›˜ ÂÈÛÙÚÔÊ‹”. ∞˘Ùfi ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ ˘Ô¯ÒÚËÛ·Ó Î¿Ùˆ ·fi ÙÔ ‹ÌÈÛ˘ Ù˘ ·Ú¯È΋˜ ÙÔ˘˜ ÙÈÌ‹˜, Â›Â‰Ô Î¿Ùˆ ·fi ÙÔ ÔÔ›Ô Ë ·ÌÂÚÈηÓÈ΋ ÂÂÓ‰˘ÙÈ΋ ÙÚ¿Â˙· ıˆÚ› ˆ˜ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ÂÚ›ÙˆÛË Ó· ·Ó·Î¿Ì„Ô˘Ó. ™ÙËÓ ·ÔÁÔËÙ¢ÙÈ΋ ·˘Ù‹ ÂÎÙ›ÌËÛË Ù˘ Goldman Sachs ÚÔÛÙ›ıÂÙ·È Ë ‰‹ÏˆÛË ÁÈ· ÙËÓ ¯·Ì¤ÓË ‰ÂηÂÙ›· Ô˘ ı· ‰È·Ó‡ÛÂÈ Ë ¯ÒÚ· Ì·˜: “√È ÂÌÂÈڛ˜ Ì·˜ ÁÈ· ÙȘ ÎÚ›ÛÂȘ ‰ËÌÔÛ›Ô˘ ¯Ú¤Ô˘˜ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙȘ ÎÚ›ÛÂȘ Ù˘ ‰ÂηÂÙ›·˜ ÙÔ˘ 1980 ÛÙË §·ÙÈÓÈ΋ ∞ÌÂÚÈ΋. ∂Í ·ÈÙ›·˜ ÙˆÓ ÎÚ›ÛÂˆÓ ·˘ÙÒÓ Ë §·ÙÈÓÈ΋ ∞ÌÂÚÈ΋ ›¯Â ˙‹ÛÂÈ ÙfiÙ ÌÈ· ¯·Ì¤ÓË ‰ÂηÂÙ›· Û fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË, ÙËÓ ··Û¯fiÏËÛË Î·È ÙȘ ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ. ∏ ∂ÏÏ¿‰· Û‹ÌÂÚ· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ ÙÔÓ ›‰ÈÔ Î›Ó‰˘ÓÔ . ™ÙËÓ ··ÈÛÈfi‰ÔÍË ·˘Ù‹ Úfi‚ÏÂ„Ë ÚÔ¯ÒÚËÛ ÌÈÏÒÓÙ·˜ ÛÙË ÁÂÚÌ·ÓÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÂÊËÌÂÚ›‰· Handelsblatt Ô ‰È¢ı‡ÓˆÓ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ Ù˘ Pacific Investment Management Co. ªÔ¯¿ÌÂÓÙ ∂Ï-∂ÚÈ¿Ó. √ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ Ù˘ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ ‰È·¯Â›ÚÈÛ˘ ÎÚ·ÙÈÎÒÓ ÔÌÔÏfiÁˆÓ ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ÚfiÛıÂÛ fiÙÈ “Ë ∂ÏÏ¿‰· fiÚÚˆ ·¤¯ÂÈ ·fi ÙËÓ Â›Ù¢ÍË ÌÈ·˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ Î·È ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈ΋˜ ÛÙ·ıÂÚfiÙËÙ·˜” Î·È fiÙÈ “‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Î¿ÓÂÈ Î¿ÔÈÔ ‚‹Ì· ÁÈ· Ó· Í·Ó·ÎÂÚ‰›ÛÂÈ ÙËÓ ÚfiÛ‚·ÛË ÛÙȘ ‰ÈÂıÓ›˜ ¯ÚËÌ·ÙÔÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ ·ÁÔÚ¤˜. ™ÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÙÔ˘ §ÔÓ‰›ÓÔ˘ Ë ÔÓÔÌ·ÛÙÈ΋ ·Í›· ÙÔ˘ 30ÂÙÔ‡˜ ÔÌÔÏfiÁÔ˘ Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Ô˘

Ï‹ÁÂÈ ÙÔ ™Â٤̂ÚÈÔ ÙÔ˘ 2040 ¤ÂÛ ¯ı˜ ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ÛÙ· 49,68 ÛÂ-

ÓÙ˜ ·Ó¿ ¢ÚÒ (ÛÙÔ 49,68% Ù˘ ·Ú¯È΋˜ ÙÔ˘ ·Í›·˜ ‰ËÏ·‰‹), ÂÓÒ Ë ·-

∫·È ÙÔ spread ÂÎÙÔ͇ÂÙ·È ÛÙ· ‡„Ë... ∞£∏¡∞ 27.

¶¿Óˆ ·fi ÙȘ 1.300 Ì.‚. ·Ó·ÚÚȯ‹ıËΠÙÔ spread ÙˆÓ 10ÂÙˆÓ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ ÔÌÔÏfiÁˆÓ. ΔÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ¤Êı·Ó ÛÙȘ 1.324 ÌÔÓ¿‰Â˜ ‚¿Û˘. §¿‰È ÛÙË ÊˆÙÈ¿ Ú›¯ÓÂÈ Ë ·-

fi‰ÔÛ‹ ÙÔ˘ ›¯Â ÂÓÈÛ¯˘ı› ηٿ 17 ÌÔÓ¿‰Â˜ ‚¿Û˘ ÛÙÔ 9,91%. ∏ Goldman Sachs ıˆÚ› fiÙÈ Î¿Ùˆ ·fi ÙÔ fiÚÈÔ 50 ÔÈ Î¿ÙÔ¯ÔÈ Ú¤ÂÈ Ó· ÎÏ›ÛÔ˘Ó ÙȘ long ı¤ÛÂȘ ÙÔ˘˜, Ó· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÔ˘Ó ‰ËÏ·‰‹ Ó· ÛÙÔȯËÌ·Ù›˙Ô˘Ó fiÙÈ Ë ·fi‰ÔÛË ÙÔ˘ ÔÌÔÏfiÁÔ˘ ı· ·˘ÍËı› ÛÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ. ªÂ ¯ıÂÛÈÓÔ‚Ú·‰ÈÓ‹ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ Ù˘ Ë Goldman Sachs ˘ÂÓı˘Ì›˙ÂÈ fiÙÈ ÛÙȘ 3 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ 2010, fiÙ·Ó Ë ÔÓÔÌ·ÛÙÈ΋ ·Í›· ÙÔ˘ 30ÂÙÔ‡˜ ÔÌÔÏfiÁÔ˘ ‹Ù·Ó 54 ÛÂÓÙ˜ ·Ó¿ ¢ÚÒ, Ë ÙÚ¿Â˙· ›¯Â Û˘ÛÙ‹ÛÂÈ “·ÁÔÚ¿” ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ÔÌÔÏfiÁÔ˘ Ì ÙÈÌ‹ÛÙfi¯Ô Ù· 65 ÛÂÓÙ˜ Î·È ı¤ÙÔÓÙ·˜ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ÙÈÌ‹ Ú¢ÛÙÔÔ›ËÛ˘ Ù· 50 ÛÂÓÙ˜.

ηٿ·˘ÛÙË ÛÂÓ·ÚÈÔÏÔÁ›· Á‡Úˆ ·fi ÙËÓ ·Ó·‰È¿ÚıÚˆÛË ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ¯Ú¤Ô˘˜, Ô˘ ¤¯ÂÈ Ê·Ó·ÙÈÎÔ‡˜ ÔϤÌÈÔ˘˜, ·ÏÏ¿ Î·È Ê·Ó·ÙÈÎÔ‡˜ ˘ÔÛÙËÚÈÎÙ¤˜. ∏ ·fi‰ÔÛË ÙÔ˘ ‰ÂηÂÙÔ‡˜ ÔÌÔÏfiÁÔ˘ ¿ÁÁÈÍ ÙÔ 16,17% Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙÔ ÂÚÈıÒÚÈÔ Ó· ‰È¢ڢÓı› ÛÙÔ 12,92%. ™Â ·ÎfiÌË ˘„ËÏfiÙÂÚ· Â›‰· ‰È·ÌÔÚÊÒÓÂÙ·È Ë ·fi‰ÔÛË ÙˆÓ ÈÔ ‚Ú·¯˘ÚfiıÂÛÌˆÓ Ù›ÙÏˆÓ Ì ·˘Ù‹ ÙÔ˘ ‰ÈÂÙÔ‡˜ ÔÌÔÏfiÁÔ˘ Ó· ÂÎÙÈÓ¿ÛÛÂÙ·È ÛÙÔ 23,9%. ΔÔ ·ÛÊ¿ÏÈÛÙÚÔ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘ ¤Ó·ÓÙÈ ¯ÚÂÔÎÔ›·˜ (CDS) Î˘Ì·›ÓÔÓÙ·Ó ÛÙÔ 14,89%.


¶ÔÏÈÙÈ΋ 7

¶EM¶TH 28 A¶PI§I√À 2011

40ˆÚÔ, ·ÔÁÂ˘Ì·ÙÈÓ‹ ··Û¯fiÏËÛË Î·È ÂÓÈ·›Ô ÌÈÛıÔÏfiÁÈÔ

ΔÚÂȘ ÚÈ˙ÈΤ˜ ·ÏÏ·Á¤˜ ÛÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ -°È¿ÓÓ˘ ƒ·ÁÎÔ‡Û˘: ªÂ ÌÈÛ‹ ÒÚ· ÂÈϤÔÓ ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÙËÓ Ë̤ڷ ·fi ÙÔ˘˜ ˘¿Ú¯ÔÓÙ˜ ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘˜ «ÁÏÈÙÒÓÂÈ» 45.000 ÚÔÛÏ‹„ÂȘ -∏ Ú‡ıÌÈÛË ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È Û ۯ¤‰ÈÔ ÓfiÌÔ˘ Ô˘ ηٷ٤ıËΠ¯ı˜ ÛÙË μÔ˘Ï‹ ∞£∏¡∞ 27.

ª

 ˆÚ¿ÚÈÔ ÂÚÁ·Û›·˜ 40 ˆÚÒÓ, fiˆ˜ Î·È ÛÙÔÓ È‰ÈˆÙÈÎfi ÙÔ̤·, ·ÓÙ› 37,5 Ô˘ ÈÛ¯‡ÂÈ Û‹ÌÂÚ·, ı· ··Û¯ÔÏÔ‡ÓÙ·È Â‚‰ÔÌ·‰È·›ˆ˜ fiÏÔÈ ÔÈ ‰ËÌfiÛÈÔÈ ˘¿ÏÏËÏÔÈ, Èı·Ófiٷٷ ·fi ÙÔÓ ÂÚ¯fiÌÂÓÔ πÔ‡ÓÈÔ.∏ Ú‡ıÌÈÛË ·˘Ù‹ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È ÛÙÔ Û¯¤‰ÈÔ ÓfiÌÔ˘ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ Ô˘ ηٷ٤ıËΠÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË (¯ı˜) ÛÙË μÔ˘Ï‹ Î·È ·ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ ‰È·Î˘‚¤ÚÓËÛË. ÛÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ, ηıÒ˜ ˘¿ÏÏËÏÔÈ Ì ›‰È· Ù˘Èο Î·È Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ÚÔÛfiÓÙ·, ·ÏÏ¿ Î·È ÚÔ¸ËÚÂÛ›·, ·Ì›‚ÔÓÙ·È ‰È·ÊÔÚÂÙÈο ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ÛÙÔ ÔÔ›Ô ˘ËÚÂÙÔ‡Ó. ∞˘Ùfi ı· Û˘ÓÂ¿ÁÂÙ·È Ì›ˆÛË ·ÔÏ·‚ÒÓ ÛÙÔ˘˜ ˘„ËÏfiÌÈÛıÔ˘˜ Î·È ·‡ÍËÛË ÛÙÔ˘˜ ¯·ÌËÏfiÌÈÛıÔ˘˜, ¯ˆÚ›˜ fï˜ Ó· ‰È¢ÎÚÈÓ›ÛÂÈ ÙÔ ‡„Ô˜ ÙˆÓ ÌÂÈÒÛÂˆÓ ‹ ·˘Í‹ÛˆÓ.™Â fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÛÙÔ ı¤Ì· ÙˆÓ ÚÔÛÏ‹„ˆÓ, ÔÈ Û˘Ì‚·ÛÈÔ‡¯ÔÈ Ô˘ ı· ÚÔÛÏËÊıÔ‡Ó Ì ÔÎÙ¿ÌËÓ˜ Û˘Ì‚¿ÛÂȘ ÛÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ ı· Â›Ó·È ÙÂÏÈο ÏÈÁfiÙÂÚÔÈ Ê¤ÙÔ˜, ηıÒ˜ -fiˆ˜ ›Â Ô Î. ƒ·ÁÎÔ‡Û˘- ˘¿Ú¯ÂÈ Û˘ÓÂÓÓfiËÛË Ì ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ, ÒÛÙÂ Ô ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ 60.000 Ô˘ ›¯Â ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÙ› ÁÈ· ÙÔ 2011 Î·È ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÎÔÛÙ›˙Ô˘Ó 1 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ ÛÙÔÓ ÎÚ·ÙÈÎfi ÎÔÚ‚·Ó¿ ı· Â›Ó·È ÙÂÏÈο ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ˜. °È· ÙËÓ ·Ó·ÏÔÁ›· Ì›· ÚfiÛÏË„Ë ÌÔÓ›ÌÔ˘ ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘ ·Ó¿ ¤ÓÙÂ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰Ô-

Ù‹ÛÂȘ, Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ ·˘Ùfi ÛÙËÓ Ú¿ÍË ‰ÂÓ ÈÛ¯‡ÂÈ, ηıÒ˜ ̤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· ¤¯Ô˘Ó Á›ÓÂÈ ÌfiÓÔÓ

√ °È¿ÓÓ˘ ƒ·ÁÎÔ‡Û˘, ÌÈÏÒÓÙ·˜ Û‹ÌÂÚ· (¯ı˜) ÛÙÔ “ªega”, ÂÍ‹ÁËÛ ÙÔ fiÊÂÏÔ˜ Ô˘ ı· ÚÔ·„ÂÈ ·fi ÙËÓ ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ ˆÚ·Ú›Ô˘ ÂÚÁ·Û›·˜, ϤÁÔÓÙ·˜ fiÙÈ Ì ÌÈÛ‹ ÒÚ· ÂÈϤÔÓ ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÙËÓ Ë̤ڷ ·fi ÙÔ˘˜ ˘¿Ú¯ÔÓÙ˜ ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘˜ ÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ “ÁÏÈÙÒÓÂÈ” ÙËÓ ÚfiÛÏË„Ë 45.000 ÂÈϤÔÓ ˘·ÏϋψÓ. √ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ ÚԉȤÁÚ·„Â Î·È ÙȘ ‚·ÛÈΤ˜ ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ ÂÓÈ·›Ô˘ ÌÈÛıÔÏÔÁ›Ô˘, ÙÔ ÔÔ›Ô ı· „ËÊÈÛÙ› ·fi ÙË μÔ˘Ï‹ ˆ˜ ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ Î·È Èı·Ófiٷٷ ı· ÂÊ·ÚÌÔÛÙ› ·Ì¤Ûˆ˜. Ÿˆ˜ ›Â, Â›Ó·È Ôχ Èı·Ófi Ó· ÂÓÙ·¯ıÔ‡Ó ÛÙÔ ÂÓÈ·›Ô ÌÈÛıÔÏfiÁÈÔ ÂÎÙfi˜ ·fi ÙÔ˘˜ ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘˜ ÙÔ˘ ÛÙÂÓÔ‡ ‰ËÌfiÛÈÔ˘ ÙÔ̤·, ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ Û ‰ËÌfiÛȘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Î·È ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡˜. ªÂ ÙÔ Ó¤Ô ÌÈÛıÔÏfiÁÈÔ ı· ÂȯÂÈÚËıÔ‡Ó -fiˆ˜ ›Â Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜- Ó· ·ÚıÔ‡Ó ÛÙÚ‚ÏÒÛÂȘ Ô˘ ÂÈÎÚ·ÙÔ‡Ó Û‹ÌÂÚ·

1.100 ·fi ÙȘ ÂÚ›Ô˘ 10.600 ÚÔÛÏ‹„ÂȘ Ô˘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Á›ÓÔ˘Ó ÂʤÙÔ˜ ‚¿ÛÂÈ ÙˆÓ 53.000 ˘·ÏÏ‹ÏˆÓ Ô˘ ·Ô¯ÒÚËÛ·Ó ¤Ú˘ÛÈ- Î·È ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ı· ÔÏÔÎÏËÚˆıÔ‡Ó ÚÔ˜ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘. √ °È¿ÓÓ˘ ƒ·ÁÎÔ‡Û˘ ·Ó·Ê¤ÚıËÎÂ Î·È ÛÙËÓ Î·ıȤڈÛË ·fi ÙÔ ÊıÈÓfiˆÚÔ ˘Ô¯ÚˆÙÈ΋˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÔÚÈÛÌ¤ÓˆÓ ¯Ú‹ÛÈÌˆÓ ÁÈ· ÙȘ Û˘Ó·ÏÏ·Á¤˜ ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ ‰ËÌÔÛ›ˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ Î·È Ù· ·ÔÁ‡̷ٷ. Ÿˆ˜ ›Â, ı· ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó ·ÓÔȯ٤˜ Ù· ·ÔÁ‡̷ٷ ¢Â˘Ù¤Ú·˜ Î·È ΔÂÙ¿ÚÙ˘, ÂÓÒ ÔÈ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˜ ˘ËÚÂۛ˜ ı· ÎÏ›ÓÔ˘Ó ÓˆÚ›ÙÂÚ· ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹. Δ¤ÏÔ˜, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ ˘Ô˘ÚÁfi, Ì ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ÓfiÌÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ ‰È·Î˘‚¤ÚÓËÛË, ÛÙÔ ÂÍ‹˜ ÔÈ Ôϛ٘ ı· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÌÈ· ÛÂÈÚ¿ ÂÁÁÚ¿ÊˆÓ ‰È·ÊfiÚˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ËÏÂÎÙÚÔÓÈο ·fi ÙÔ Û›ÙÈ ÙÔ˘˜. √ ˘‡ı˘ÓÔ˜ ÙÔ˘ ÙÔ̤· ¶ÔÏÈÙÈ΋˜ ∂˘ı‡Ó˘, ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ Î·È ¢ËÌfiÛÈ·˜ ¢ÈÔ›ÎËÛ˘ Ù˘ ¡¢, ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜, ÃÚ‹ÛÙÔ˜ ∑Ò˘, ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛ ÙȘ ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ Î. ƒ·ÁÎÔ‡ÛË ÛÙÔ MEGA ˆ˜ ¿ÁÓÔÈ· Ù˘ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜ Î·È ˆ˜ ÂÈÎÔÈÓˆÓÈ·Îfi ·Ú·Ï‹ÚËÌ·.

À·ÁfiÌÂÓÔÈ Û’ ¤Ó· ÎÂÓÙÚÈÎfi ÊÔÚ¤·, fiˆ˜ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ Û¯Â‰fiÓ Û fiϘ ÙȘ ¯ÒÚ˜ Ù˘ ∂.∂.

∞fi ˘¿ÏÏËÏÔÈ ˘Ô˘ÚÁ›ˆÓ, ˘¿ÏÏËÏÔÈ ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜; ∞£∏¡∞ 27.

ªÈ· ÌÂÁ¿ÏË ·ÏÏ·Á‹ ÛÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ ÙÔ̤· ۯ‰ȿ˙ÂÈ Ó· ÂÊ·ÚÌfiÛÂÈ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ·fi ÙÔ ÊıÈÓfiˆÚÔ ÙÚÔÔÔÈÒÓÙ·˜ ÙÔ Î·ıÂÛÙÒ˜ ÙˆÓ ‰ËÌÔÛ›ˆÓ ˘·ÏϋψÓ, ¯ˆÚ›˜, fï˜, Ó· ı›ÁÂÙ·È Ë ÂÚÁ·Ûȷ΋ ÙÔ˘˜ Û¯¤ÛË, ηıÒ˜ Ë ÌÔÓÈÌfiÙËÙ· ÙÔ˘˜ ηχÙÂÙ·È ·fi ÙÔ ™‡ÓÙ·ÁÌ·. ∏ ÔÏÈÙÈ΋ ËÁÂÛ›· ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ, ∞ÔΤÓÙÚˆÛ˘ Î·È ∏ÏÂÎÙÚÔÓÈ΋˜ ¢È·Î˘‚¤ÚÓËÛ˘, ÂÍÂÙ¿˙ÂÈ ÙËÓ ÌÂÙ·ÙÚÔ‹ fiÏˆÓ ÙˆÓ ‰ËÌÔÛ›ˆÓ ˘·ÏÏ‹ÏˆÓ ·fi ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘˜ οı ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ, fiˆ˜ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ Û‹ÌÂÚ·, Û ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘˜ ÙÔ˘ ∫Ú¿ÙÔ˘˜, ˘·ÁfiÌÂÓÔ˘˜ Û’ ¤Ó· ÎÂÓÙÚÈÎfi ÊÔÚ¤·, fiˆ˜ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ Û¯Â‰fiÓ Û fiϘ ÙȘ ¯ÒÚ˜ Ù˘ ∂.∂. ΔËÓ ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ·˘Ù‹ ÌÂÙ·ÚÚ‡ıÌÈÛË ÚÔ·Ó‹ÁÁÂÈÏÂ Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ °ÈÒÚÁÔ˜ ¶··Ó‰Ú¤Ô˘, ÌÈÏÒÓÙ·˜ ÚÈÓ ÙÔ ¶¿Û¯· ÛÙÔ ÀÔ˘ÚÁÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Î·È ÛÙËÓ ∫ÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋ √Ì¿‰· ÙÔ˘ ¶∞™√∫. “¶ÚÔ¯ˆÚ¿Ì ¿ÌÂÛ· ÛÙËÓ ·ÍÈÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡, Ì ‚¿ÛË ÙȘ ÁÓÒÛÂȘ ÙÔ˘. ¢ÈfiÙÈ ·˘Ùfi Ô˘ ˘¿Ú¯ÂÈ Û‹ÌÂÚ· ÛÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ Â›Ó·È ÔÏÏ¿ ÌÈÎÚ¿, ηٷÎÂÚÌ·ÙÈṲ̂ӷ Ê¤Ô˘‰· Î·È ·˘Ùfi ·ÔÙ˘ÒÓÂÙ·È Î·È ÛÙÔ ÌÈÛıÔÏfiÁÈÔ, Î·È ÛÙËÓ ¤ÏÏÂÈ„Ë ÎÈÓËÙÈÎfiÙËÙ·˜. £· Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ì ԢÛÈ·ÛÙÈο Û ¤Ó·Ó ÂÚÁÔ‰fiÙË, ÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜, Î·È fi¯È Û ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ÂÚÁÔ‰fiÙ˜, ‰ËÏ·‰‹ ÙÔ Î¿ı ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô Î·È Ë Î¿ı ˘ËÚÂÛ›·. ¶Ú¤ÂÈ Ó· ÌÔÚ› Ó· ·ÍÈÔÔÈÂ›Ù·È ÙÔ ÚÔÛˆÈÎfi, Ì ‚¿ÛË ÙȘ ÁÓÒÛÂȘ ÙÔ˘, ·ÏÏ¿ Î·È Ì ÙËÓ ·Ú¿ÏÏËÏË ÌÂÙÂÎ·›‰Â˘Û‹ ÙÔ˘, ÚÔˆıÒÓÙ·˜ ÙËÓ ÎÈÓËÙÈÎfiÙËÙ· ÛÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi Ù˘ ¢ËÌfiÛÈ·˜ ¢ÈÔ›ÎËÛ˘” ›¯Â ˘ÔÁÚ·ÌÌ›ÛÂÈ Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜. √ ˘Ê˘Ô˘ÚÁfi˜ ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ °ÈÒÚÁÔ˜ ¡ÙfiÏÈÔ˜ ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ “Ë

·ÏÏ·Á‹ ı· Á›ÓÂÈ ÛÙ·‰È·Î¿ ·fi ÙÔ ÊıÈÓfiˆÚÔ, ·Ú¿ÏÏËÏ· Ì ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ ÂÓÈ·›Ô˘ ÌÈÛıÔÏÔÁ›Ô˘, ÂÓÒ ı· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ Î·È Ë Û˘ÁÎÚfiÙËÛË Ó¤ˆÓ √ÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ ÛÙ· ˘Ô˘ÚÁ›·, ÛÙ· ÔÔ›· ı· ÂÍÂÙ·ÛÙÔ‡Ó ÔÈ ‰Ô̤˜ Î·È ÔÈ ·Ó¿ÁΘ fiÏˆÓ ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ, Ì ÛÙfi¯Ô ÙËÓ ÔÚıÔÏÔÁÈ΋ Î·È ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈ΋ ÙÔ˘˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·”. μ·ÛÈÎfi ÌÔÓÙ¤ÏÔ ÁÈ· ÙËÓ Ó¤· ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈ΋ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘ ·ÔÙÂÏ› ÙÔ ÌÔÓÙ¤ÏÔ Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ fiÔ˘ fiÏÔÈ ÔÈ “Â˘Úˆ¸¿ÏÏËÏÔÈ” ·Ó‹ÎÔ˘Ó Û ̛· ‰È‡ı˘ÓÛË Î·È ÙÔ ÂÚÁ·ÛÈ·Îfi ηıÂÛÙÒ˜ Â›Ó·È ÁÈ fiÏÔ˘˜ ÙÔ ›‰ÈÔ ·Ó¿ÏÔÁ· ‚¤‚·È· Ù· ÚÔÛfiÓÙ· Î·È ÙȘ ÈηÓfiÙËÙ¤˜ ÙÔ˘˜. °È· ÙȘ Û¯ÂÙÈΤ˜ ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ ›¯Â ÂÓËÌÂÚˆı› Ô °È¿ÓÓ˘ ƒ·ÁÎÔ‡Û˘, fiÙ·Ó ¤ÚÛÈ ÙÔÓ πÔ‡ÏÈÔ Û˘Ó·ÓÙ‹ıËΠÛÙȘ μڢͤÏϘ Ì ÙÔÓ ∞ÓÙÈÚfi‰ÚÔ Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ Î·È ·ÚÌfi‰ÈÔ ÁÈ· ¢ÈÔÚÁ·ÓÈΤ˜ ™¯¤ÛÂȘ Î·È ¢ÈÔ›ÎËÛË, ª¤ÚÔ˜ ™¤ÊÎÔ‚ÈÙ˜ Î·È Ì ÙÔÓ ‰È¢ı˘ÓÙ‹ Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ÀËÚÂÛ›·˜ ∂ÈÏÔÁ‹˜ ¶ÚÔÛˆÈÎÔ‡

(EPSO), ¡Ù¤È‚ÈÓÙ ª›ÚÊÈÏÓÙ, Û˘Óԉ¢fiÌÂÓÔ˜ ·fi ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ ÙÔ˘ ∞™∂¶, °ÂÒÚÁÈÔ μ¤Ë. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ˘˜ ۯ‰ȷÛÌÔ‡˜ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ, Ë ˘·ÁˆÁ‹ ı· ·ÊÔÚ¿ ηْ ·Ú¯‹Ó ÛÙÔ˘˜ ‰ËÌfiÛÈÔ˘˜ ˘¿ÏÏ‹ÏÔ˘˜ ÙÔ˘ ÛÙÂÓÔ‡ ‰ËÌfiÛÈÔ˘ ÙÔ̤· Î·È ÂÍÂÙ¿˙ÂÙ·È ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ Ó· ˘·¯ıÔ‡Ó fiÏÔÈ Â›Ù ÛÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ Î·È ·’ ÂΛ Ó· ‰È·Ù›ıÂÓÙ·È ÛÙ· ˘Ô˘ÚÁ›· ›Ù Û ÌÈ· ¢ËÌfiÛÈ· ∞Ú¯‹ Ô˘ ı· È‰Ú˘ı›. ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÛÙÔ˘˜ ÓÂÔÚÔÛÏ·Ì‚·ÓfiÌÂÓÔ˘˜ ÂÍÂÙ¿˙ÂÙ·È ÔÈ ÚÔÎËÚ‡ÍÂȘ ÁÈ· οı ı¤ÛË Ó· ÌËÓ Á›ÓÔÓÙ·È fiˆ˜ ÙÒÚ· ·fi Ù· ˘Ô˘ÚÁ›· ·ÏÏ¿ ·fi ÙÔÓ ∂ÓÈ·›Ô ºÔÚ¤· Î·È ¿ÓÙ· ̤ۈ ∞™∂¶. ªÂ ÙËÓ ÂÂÚ¯fiÌÂÓË ·ÏÏ·Á‹ ˆ˜ ¤Ó· ·ÎfiÌË ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÏÂÔÓ¤ÎÙËÌ· ıˆÚÂ›Ù·È Ô ¤ÏÂÁ¯Ô˜ Ù˘ ‰·¿Ó˘ Ô˘ ηٷ‚¿ÏÏÂÈ ÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ ÁÈ· ÙȘ ·ÌÔÈ‚¤˜ ÙˆÓ ˘·ÏÏ‹ÏˆÓ ÙÔ˘. ∞fi ÙËÓ Ú‡ıÌÈÛË ·˘Ù‹ ÂÍ·ÈÚÔ‡ÓÙ·È ÔÈ ¤ÓÛÙÔÏÔÈ ‰ËÌfiÛÈÔÈ ˘¿ÏÏËÏÔÈ ÙˆÓ ˘Ô˘ÚÁ›ˆÓ ∞Ì˘Ó·˜ Î·È ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÙÔ˘ ¶ÔÏ›ÙË, ηıÒ˜ Î·È ÂȉÈΤ˜ ηÙË-

ÁÔڛ˜ ˘·ÏϋψÓ. ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÛÙÔ˘˜ ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘˜ ÙˆÓ ¢∂∫√, ÔÈ ·ÚÌfi‰ÈÔÈ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ Ô˘ ·Û¯ÔÏÔ‡ÓÙ·È Ì ÙÔ ı¤Ì· ÂÎÙÈÌÔ‡Ó fiÙÈ Ë ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ·˘Ù‹˜ Ù˘ ÌÂÙ·ÚÚ‡ıÌÈÛ˘ Û˘Ó·ÓÙ¿ ÛËÌ·ÓÙÈο ÓÔÌÈο ÂÌfi‰È·, ȉ›ˆ˜ ÁÈ· ÙȘ ÂÈÛËÁ̤Ó˜ Î·È ‰ÂÓ ı· ÙȘ Û˘ÌÂÚÈÏ¿‚ÂÈ. ∏ ÚfiÙ·ÛË ÁÈ· ÂÓÈ·ÈÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ‰ËÌÔÛ›ˆÓ ˘·ÏÏ‹ÏˆÓ Û’ ¤Ó· ÊÔÚ¤· ›¯Â ‰È·Ù˘ˆı›, ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÚÔ ‰ÂηÂÙ›·˜ ·fi ÙÔÓ ¢ËÌ‹ÙÚË ƒ¤·, Â› ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ™ËÌ›ÙË Î·È ˘Ô˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘ ∫ÒÛÙ· ™Î·Ó‰·Ï›‰Ë ÛÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ¢ËÌfiÛÈ·˜ ¢ÈÔ›ÎËÛ˘. √ Î. ƒ¤·˜, Û‡Ìʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜ Â·Ó¤ÊÂÚ ÙËÓ ÚfiÙ·Û‹ ÙÔ˘ ÛÂ Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘, ÚÈÓ ·fi ÌÂÚÈΤ˜ ‚‰ÔÌ¿‰Â˜, fiÙ·Ó ¤ÁÈÓ ÂÓË̤ڈÛË ·fi ÙÔÓ °È¿ÓÓË ƒ·ÁÎÔ‡ÛË ÁÈ· ÙËÓ ÔÚ›· Ù˘ Û˘ÁÎÚfiÙËÛ˘ ÙÔ˘ ÂÓÈ·›Ô˘ ÌÈÛıÔÏÔÁ›Ô˘. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ ˘Ô˘ÚÁfi ªÂÙ·ÊÔÚÒÓ Ù· ÏÂÔÓÂÎÙ‹Ì·Ù· ·fi ÙËÓ ıÂÛÌÔı¤ÙËÛË ·˘Ù‹˜ Ù˘ ·ÏÏ·Á‹˜ Â›Ó·È “Ë ‰È¢ÎfiÏ˘ÓÛË Ù˘ ÎÈÓËÙÈÎfiÙËÙ·˜ ÙˆÓ ˘·ÏÏ‹ÏˆÓ Û ÔÌÔÂȉ›˜ ı¤ÛÂȘ fiÔ˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÎÂÓ¿ ¯ˆÚ›˜ ÌÂٷٿÍÂȘ Î·È ÌÂÙ·ı¤ÛÂȘ, ı· ÂÓÈÛ¯˘ı› ÙÔ ÈÛfiÙÈÌÔ Î·ıÂÛÙÒ˜ fiÏˆÓ ÙˆÓ ˘·ÏÏ‹ÏˆÓ Î·È ı· Ï›„Ô˘Ó ÔÈ ‰È·ÎÚ›ÛÂȘ Î·È ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ ÂÓÈ·›Ô˘ ÌÈÛıÔÏÔÁ›Ô˘”. “√È ˘¿ÏÏËÏÔÈ Ì ٷ ›‰È· ÚÔÛfiÓÙ· ı· ÂÍÈÛÒÓÔÓÙ·È Î·È ı· ¿„Ô˘Ó ÔÈ ‰È·ÎÚ›ÛÂȘ ÛÙȘ ·Ô‰Ô¯¤˜, fiˆ˜ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ Û‹ÌÂÚ· Û ÔÏϤ˜ ˘ËÚÂۛ˜” ÛËÌÂÈÒÓÂÈ Ô Î. ƒ¤·˜ Î·È ÚÔÛı¤ÙÂÈ: “√È ˘Ô˘ÚÁÔ› Ì ‚¿ÛË ÙÔÓ ÂÙ‹ÛÈÔ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ÙÔ˘˜ Ô˘ ı· ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó ÂÁη›Úˆ˜, ı· ͤÚÔ˘Ó Î·È ÙÈ ÂȉfiÌ·Ù· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ‰ÒÛÔ˘Ó, ·ÔʇÁÔÓÙ·˜ ÙȘ Û·Ù¿Ï˜”.

∞Ó¿ÏÔÁ˜ ÛΤ„ÂȘ Ê·›ÓÂÙ·È Ò˜ ¤¯ÂÈ ÛÙÔ ÓÔ˘ Î·È Ô Î. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ fiÙ·Ó ÙfiÓÈ˙ ÛÙÔ˘˜ ˘Ô˘ÚÁÔ‡˜ Î·È ÙÔ˘˜ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ ÙÔ˘ ¶∞™√∫: “¶ÚÔ¯ˆÚ¿Ì ÛÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ù˘ ÎÈÓËÙÈÎfiÙËÙ·˜ ÙˆÓ ˘·ÏÏ‹ÏˆÓ ·ÓÙÔ‡ ̤۷ ÛÙË ¢ÈÔ›ÎËÛË, ‰ÈfiÙÈ Ô ‰ËÌfiÛÈÔ˜ ˘¿ÏÏËÏÔ˜ ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È È· ˘¿ÏÏËÏÔ˜ ÂÓfi˜ ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ, ·ÏÏ¿ Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È ˘¿ÏÏËÏÔ˜ ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜ Î·È Ó· ÌÔÚ› Ó· ·ÍÈÔÔÈËı› ÔÔ˘‰‹ÔÙ ÛÙË ‰ËÌfiÛÈ· ˘ËÚÂÛ›·. ∞ÏÏ¿ ÎÔÈÙ¿ÌÂ Î·È ÙËÓ ÎÈÓËÙÈÎfiÙËÙ· ÌÂٷ͇ ¢ËÌfiÛÈ·˜ ¢ÈÔ›ÎËÛ˘ Î·È È‰ÈˆÙÈ΋˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ Î·È ÚÔ˜ ÙȘ ‰‡Ô ηÙ¢ı‡ÓÛÂȘ, ÒÛÙ ‰ÈÔÈÎËÙÈο ÛÙÂϤ¯Ë Ó· ÌÔÏÈ¿˙ÔÓÙ·È Ì ηϤ˜ Ú·ÎÙÈΤ˜ Î·È ·fi ÙÔ˘˜ ‰‡Ô ·˘ÙÔ‡˜ ¯ÒÚÔ˘˜, ·Ú¿ÏÏËÏ· Ì ¤Ó· Û‡ÛÙËÌ· ÌÂÙÂÎ·›‰Â˘Û‹˜ ÙÔ˘˜, Ì ·ÚÈÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ÙÔ ∂ıÓÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ ¢ËÌfiÛÈ·˜ ¢ÈÔ›ÎËÛ˘ Î·È ∞ÔΤÓÙÚˆÛ˘”.

ÀÔ˘ÚÁÈÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Û‹ÌÂÚ· ˘fi ÙÔÓ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi ∞£∏¡∞ 27.

ŒÍÈ ÓÔÌÔÛ¯¤‰È· ‰È·‰ÈηÛÙÈ΋˜ ΢ڛˆ˜ ʇÛ˘ ı· ··Û¯ÔÏ‹ÛÔ˘Ó ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÈÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Ù˘ ¶¤ÌÙ˘ (Û‹ÌÂÚ·) ˘fi ÙËÓ ÚÔ‰ڛ· ÙÔ˘ Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡. øÛÙfiÛÔ, ÔÈ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ı¤ÏÔ˘Ó ˆ˜ ·ÚÈÔ ÛÙfi¯Ô ÙÔ˘ Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡ Ó· ÂÚÈÔÚÈÛÙÔ‡Ó Ù· Ê·ÈÓfiÌÂÓ· ·Û˘ÓÂÓÓÔËÛ›·˜ ÛÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi ÙÔ˘ ΢‚ÂÚÓËÙÈÎÔ‡ Û¯‹Ì·ÙÔ˜ Ù· ÔÔ›· ¤¯Ô˘Ó ÂÓÙ·ı› ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ‚‰ÔÌ¿‰Â˜.ΔÔ ˘Ô˘ÚÁÈÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ı· Û˘Ó‰ÚÈ¿ÛÂÈ ÛÙȘ 12 ÛÙË μÔ˘Ï‹. ∏ ·Ù˙¤ÓÙ· ÙÔ˘ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ¤ÍÈ ÓÔÌÔÛ¯¤‰È· Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó: - ÙÔ˘˜ ÌÂÛ›Ù˜ ·ÛÙÈÎÒÓ Û˘Ì‚¿ÛÂˆÓ ·fi ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ - ÙËÓ ÚÔÙˆ¯Â˘ÙÈ΋ ‰È·‰Èηۛ· Â͢Á›·ÓÛ˘ ·fi ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ - Ù· Û‹Ì·Ù·, Ù· ÚÔ˚fiÓÙ· Î·È ÙȘ ˘ËÚÂۛ˜ ·fi ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ - ÙȘ ‰ËÌfiÛȘ Û˘Ì‚¿ÛÂȘ Î·È ÙȘ ÚÔÌ‹ıÂȘ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ¤ÚÁ· ¿Ì˘Ó·˜ Î·È ·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ ·fi ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ÕÌ˘Ó·˜ - ÙÔÓ ÂÍÔÚıÔÏÔÁÈÛÌfi Î·È ÙË ‚ÂÏÙ›ˆÛË Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ ‰›Î˘ ·fi ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ¢ÈηÈÔÛ‡Ó˘ - Î·È ÙÔÓ ı·Ï¿ÛÛÈÔ Î·È ·ÏÈ¢ÙÈÎfi ÙÔ˘ÚÈÛÌfi ·fi ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô £·Ï·ÛÛ›ˆÓ ÀÔı¤ÛÂˆÓ ∂ÈϤÔÓ ÛÙËÓ ·Ù˙¤ÓÙ· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È Ë ÂÈÏÔÁ‹ ‰ÈηÛÙÈÎÒÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÒÓ ÁÈ· ÙȘ ı¤ÛÂȘ ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ Î·È ÙˆÓ ‰‡Ô ·ÓÙÈÚÔ¤‰ÚˆÓ ÙÔ˘ ∞Ú›Ԣ ¶¿ÁÔ˘ fiˆ˜ Î·È ¿ÏÏˆÓ ·ÓÒÙ·ÙˆÓ ‰ÈηÛÙÈÎÒÓ.


¶ÔÏÈÙÈ΋ 8

¶∂ª¶Δ∏ 28 ∞¶ƒπ§π√À 2011

πÛÙÔÚÈο ¤¯ÂÈ ·Ô‰ÂȯÙ› Ï¿ıÔ˜ Â·Ó¤Ï·‚Â Ô °. ªÈ¯ÂÏ¿Î˘, ‰›ÓÔÓÙ·˜, ϤÔÓ, Â›ÛËÌË ‰È¿ÛÙ·ÛË

¡¢: ¡¤Â˜ ·ÓÙȉڿÛÂȘ ÚÔηÏ› Ë ·Ô΋ڢÍË Ù˘ ·ÔÁÚ·Ê‹˜ ™ÂÈÚ¿ “Á·Ï¿˙ȈӔ ‚Ô˘Ï¢ÙÒÓ ÂÎÊÚ¿˙Ô˘Ó ÙȘ ÂÈÊ˘Ï¿ÍÂȘ ÙÔ˘˜ ∞£∏¡∞, 27.

∞Ó·Ù·Ú¿ÍÂȘ ʤÚÓÂÈ Ë Î·Ù¿ıÂÛË ÕÎË

Δ

∞£∏¡∞, 27.

∂ÂÛ‹Ì·Ó fiÙÈ ÙÔ ÎfiÌÌ· ÙÔ˘ ¤¯ÂÈ Î¿ÓÂÈ ÁÂÓÓ·›· ·˘ÙÔÎÚÈÙÈ΋ Î·È ÙfiÓÈÛ ˆ˜ Ô ÎfiÛÌÔ˜ ÂÚÈ̤ÓÂÈ ·fi ÙË ¡¢ χÛÂȘ ÛÙ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ. ¢È·¯ÒÚÈÛ ÙÔÓ ∫. ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹ ·fi ÙËÓ ˘fiıÂÛË Ù˘ ·ÔÁÚ·Ê‹˜, ˘ÔÁÚ·ÌÌ›˙ÔÓÙ·˜ fiÙÈ “·˘Ù‹ Ë ÈÛÙÔÚ›· ·ÊÔÚ¿ ÙÔÓ Î. ∞ÏÔÁÔÛÎÔ‡ÊË” “∫¿ÓÔ˘Ì ÁÂÓÓ·›· ·˘ÙÔÎÚÈÙÈ΋, Ù· ·Ê‹ÓÔ˘Ì fï˜ ›Ûˆ ÁÈ·Ù› ˘¿Ú¯ÂÈ Ï‡ÛË, ˘¿Ú¯ÂÈ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Î·È ÂÏ›‰· ÁÈ· Ó· ‚Áԇ̠·fi ÙËÓ ÎÚ›ÛË” ›Â, ÂÓÒ ‰ÂÓ ı¤ÏËÛ ӷ Û¯ÔÏÈ¿ÛÂÈ ÙË ¯ÚÔÓÈ΋ ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ÚԤ΢„ ÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ·ÔÁÚ·Ê‹˜ Î·È ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛ ÙȘ Û¯¤ÛÂȘ ™·Ì·Ú¿∫·Ú·Ì·ÓÏ‹ ˆ˜ “Ôχ ηϤ˜” “∂›Ó·È Ï¿ıÔ˜ ÔÈ ÔÏÈÙÈΤ˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ Ó· ÎÔÈÙÔ‡Ó ÚÔ˜ Ù· ›Ûˆ” ÙfiÓÈÛÂ Ô ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ Ù˘ ¡¢, ∂˘ÚÈ›‰Ë˜ ™Ù˘ÏÈ·Ó›‰Ë˜. ªÈÏÒÓÙ·˜ ÛÙÔ μ‹Ì· FM, ÙfiÓÈÛ fiÙÈ “Ë ·˘ÙÔÎÚÈÙÈ΋ Ô˘ ¤ÚÂ ӷ Á›ÓÂÈ ¤ÁÈÓ” Î·È fiÙÈ “ϤÔÓ Ë ·ÍȈ̷ÙÈ΋ ·ÓÙÈÔϛ٢ÛË Ú¤ÂÈ Ó· ÎÚ›ÓÂÙ·È ·fi ÙÔ ÙÈ ÂÈÛËÁÂ›Ù·È ÁÈ· ÙÔ ·‡ÚÈÔ, ÁÈ· ÙÔ ∑¿ÂÈÔ 2. ∏ ·˘ÙÔÎÚÈÙÈ΋ ¤¯ÂÈ Á›ÓÂÈ, ηٿ ÙË ÁÓÒÌË ÌÔ˘, Î·È ·ÚÎÂÙ¿ ¤¯ÂÈ ·˘ÙÔÌ·ÛÙÈÁˆı› Ë ¡¢” “ÀÂÚ‚ÔÏÈ΋” ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛ ÙË ÊÚ¿ÛË ªÈ¯ÂÏ¿ÎË ÂÚ› ÂÁÎÏËÌ·ÙÈ΋˜ ·ÔÁÚ·Ê‹˜ ∞ÏÔÁÔÛÎÔ‡ÊË, Ô ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ Ù˘ ¡¢, ∫. Δ˙·‚¿Ú·˜. øÛÙfiÛÔ, › ˆ˜ “›Ù ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙ› ÂÁÎÏËÌ·ÙÈÎfi Ï¿ıÔ˜, ›Ù ÈÛÙÔÚÈÎfi Ï¿ıÔ˜, ›ÙÂ, fiˆ˜ ÂÁÒ Â›·, Ì›· ·Ù˘¯‹˜ ·fiÂÈÚ·, ıˆÚÒ fiÙÈ ·˘Ùfi Ô˘ ÚÔ¤¯ÂÈ Â›Ó·È ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ÂÈÙ¤ÏÔ˘˜ ˘¿Ú¯ÂÈ Î·È ·˘Ù‹ Ë fiÚÙ· ·ÓÔȯً ÛÙËÓ ¡¢ - Ó· ÌÔÚԇ̠ӷ οÓÔ˘Ì ÎÚÈÙÈ΋ ·ÔÙ›ÌËÛË ÙÔ˘ ·ÚÂÏıfiÓÙÔ˜ Ì·˜. ªÔÚÔ‡ÌÂ, ÏÔÈfiÓ, Ì ı¿ÚÚÔ˜ Î·È Ì ÁÂÓÓ·ÈfiÙËÙ· Ó· ԇ̠fiÙÈ ·˘Ùfi ‰ÂÓ ˆÊ¤ÏËÛ ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·; ∂’ ·˘Ùfi ÙÔ Ï¤Ì” ªÈÏÒÓÙ·˜ ÛÙÔ Ú·‰ÈfiʈÓÔ Ù˘ ¡∂Δ, Ô Î. Δ˙·‚¿Ú·˜ fiÙ·Ó ÚˆÙ‹ıËΠ·Ó ‹Ù·Ó ·-

∂¡¢∂Ã√ª∂¡∞

ÂÛˆÎÔÌÌ·ÙÈÎÒÓ ·Ó·Ù·Ú¿ÍÂˆÓ Î·È Ó¤·˜ Ê¿Û˘ ÍÂηı·Ú›ÛÌ·ÙÔ˜ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÒÓ ·fi ÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ, Èı·ÓÔÏÔÁÔ‡Ó ·ÚÎÂÙÔ› ÎÔÌÌ·ÙÈÎÔ› Î·È ÎÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈÎÔ› ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ ÙÔ˘ ¶∞™√∫, ÂÓ ·Ó·ÌÔÓ‹ Ù˘ ·˘ÚÈ·Ó‹˜ (ÛËÌÂÚÈÓ‹˜) ÙÔÔı¤ÙËÛ˘ ÙÔ˘ ÚÒËÓ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ Î. ∞. ΔÛÔ¯·Ù˙fiÔ˘ÏÔ˘ ÛÙË μÔ˘Ï‹, ÁÈ· ÙËÓ ˘fiıÂÛË ÙˆÓ ˘Ô‚Ú˘¯›ˆÓ. ∏ Û˘˙‹ÙËÛË ÁÈ· ÙËÓ Û‡ÛÙ·ÛË ÚÔ·Ó·ÎÚÈÙÈ΋˜ ÂÈÙÚÔ‹˜ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ì ÂӉȷʤÚÔÓ, ÙfiÛÔ ÁÈ· Ù· fiÛ· ÛÎÔ‡ÂÈ Ó· ÂÈ Ô Î. ΔÛÔ¯·Ù˙fiÔ˘ÏÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô Ù˘ ıËÙ›·˜ ÙÔ˘ ÛÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ∂ıÓÈ΋˜ ∞Ì˘Ó·˜ Î·È ÙËÓ ˘fiıÂÛË, fiÛÔ Î·È ÁÈ· ÙË ÛÙ¿ÛË Ô˘ ı· ÙËÚ‹ÛÔ˘Ó ÛÙËÓ „ËÊÔÊÔÚ›· ÁÈ· ÙË Û‡ÛÙ·ÛË Ù˘ ÚÔ·Ó·ÎÚÈÙÈ΋˜ ÂÈÙÚÔ‹˜ ÔÈ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ ÙÔ˘ ¶∞™√∫. ™Â fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÙÔ ÚÒÙÔ ˙‹ÙËÌ·, ÙÔ ÛÙÔÈ¯Â›Ô Ô˘ Û˘˙ËÙÂ›Ù·È ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ‚Ô˘Ï¢ÙÒÓ ÙÔ˘ ¶∞™√∫, Â›Ó·È ·Ó Ô Î. ΔÛÔ¯·Ù˙fiÔ˘ÏÔ˜ ı· ·Ó·ÊÂÚı› ÂÌ̤ۈ˜ ‹ ¢ı¤ˆ˜ ÛÂ Û˘ÏÏÔÁÈΤ˜ ¢ı‡Ó˜ ΢‚ÂÚÓËÙÈÎÒÓ ÔÚÁ¿ÓˆÓ Ù˘ ÂÚÈfi‰Ô˘ ‰È·Î˘‚¤ÚÓËÛ˘ ™ËÌ›ÙË ‹ Î·È Û ¿ÏÏÔ˘ Δ‡Ô˘ ÛÎÔÈÌfiÙËÙ˜. ™Â Ì›· Ù¤ÙÔÈ· ÂÚ›ÙˆÛË, ηÓ›˜ ‰ÂÓ ·ÔÎÏ›ÂÈ Ó· ˘¿ÚÍÔ˘Ó ·ÓÙȉڿÛÂȘ, ··ÓÙ‹ÛÂȘ Î·È Û¯fiÏÈ·, Ô˘ ηٿ ¿Û· Èı·ÓfiÙËÙ· ı· ÂÚÈϤÍÔ˘Ó ÙÔ ÂÛˆÎÔÌÌ·ÙÈÎfi ÛÎËÓÈÎfi ÛÙÔ ¶∞™)∫. ¶¤Ú·Ó ·˘ÙÔ‡, fï˜, ·fi ÎÔÌÌ·ÙÈο ÛÙÂϤ¯Ë ‰È·Ù˘ÒÓÂÙ·È ‹‰Ë ÂÈʇϷÍË ÁÈ· ÙÔ ·Ó fiÏÔÈ ÔÈ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ Ù˘ Û˘ÌÔÏ›Ù¢Û˘ ı· „ËÊ›ÛÔ˘Ó ˘¤Ú Ù˘ Û‡ÛÙ·Û˘ ÚÔ·Ó·ÎÚÈÙÈ΋˜ ÂÈÙÚÔ‹˜. ΔÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ ·ÚÓËÙÈÎÒÓ „‹ÊˆÓ, ¿ÓÙˆ˜, ıˆÚÂ›Ù·È fiÙÈ ‰ÂÓ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÓÂÈ ÔÏϤ˜ Èı·ÓfiÙËÙ˜, ·Ó Î·È ‰ÂÓ ·ÔÎÏ›ÔÓÙ·È Ù· ÂӉ¯fiÌÂÓ· ·Ô¯ÒÓ Î¿ÔÈˆÓ ‚Ô˘Ï¢ÙÒÓ. ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ ȉ›Ô˘ ÙÔ˘ Î. ΔÛÔ¯·Ù˙fiÔ˘ÏÔ˘, ¿ÓÙˆ˜, ‰È·ÌËÓ‡ÂÙ·È fiÙÈ Ô ÚÒËÓ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ı· ÌÈÏ‹ÛÂÈ ÁÈ· fiÏ· fiÛ· ÙÔÓ ·ÊÔÚÔ‡Ó Î·È fiÙÈ Û ·˘Ùfi ÙÔ Â›Â‰Ô ÛÎÔ‡ÂÈ Ó· ÂÈ ÔÏÏ¿. ™‡Ìʈӷ ÌÂ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ ÙÔ˘, Ô Î. ΔÛÔ¯·Ù˙fiÔ˘ÏÔ˜ ı· ˙ËÙ‹ÛÂÈ Î·È Ô ›‰ÈÔ˜ ÙË Û‡ÛÙ·ÛË Ù˘ ÂÈÙÚÔ‹˜, ı· ÙÔÓ›ÛÂÈ fiÙÈ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Ó· ÊÔ‚Ëı› Ù›ÔÙÂ, ÂÓÒ ÂÓ fi„ÂÈ Ù˘ ÙÔÔı¤ÙËÛ‹˜ ÙÔ˘, ÔÈ ›‰È˜ ËÁ¤˜ ÛËÌ›ˆÓ·Ó fiÙÈ “¿ÏÏÔÈ ‰ÂÓ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ‚ÁÂÈ Ë ·Ï‹ıÂÈ·”.

Ë ı¤ÛË Ù˘ ¡¢, fiÙÈ “Ë ·ÔÁÚ·Ê‹” ÛÙËÓ ÔÔ›· ›¯Â ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹, “ÈÛÙÔÚÈο ¤¯ÂÈ ·Ô‰ÂȯÙ› Ï¿ıÔ˜” Â·Ó¤Ï·‚Â Ô °. ªÈ¯ÂÏ¿Î˘, ‰›ÓÔÓÙ·˜ Ù˘ ϤÔÓ Â›ÛËÌË ‰È¿ÛÙ·ÛË. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, ÛÂÈÚ¿ “Á·Ï¿˙ȈӔ ‚Ô˘Ï¢ÙÒÓ ÂÎÊÚ¿˙Ô˘Ó ÙȘ ÂÈÊ˘Ï¿ÍÂȘ ÙÔ˘˜. ∞·ÓÙÒÓÙ·˜ Û ÂÚˆÙ‹ÛÂȘ ÁÈ· ÙÔ ı¤Ì· Î·È Î˘Ú›ˆ˜ ÁÈ· ÙÔ ·Ó Ë Û˘˙‹ÙËÛË ÂÚ› ·ÔÁÚ·Ê‹˜ Î·È ÂÓ Á¤ÓÂÈ ÁÈ· ÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ ·Î˘ÚÒÓÂÈ ÙÔ ÎÂÓÙÚÈÎfi Ì‹Ó˘Ì·, ÙÔ ÔÔ›Ô ı¤ÏÂÈ Ó· ÂÚ¿ÛÂÈ Ë ¡¢ ÂÓfi„ÂÈ Î·È ÙÔ˘ ∑·›Ԣ ππ, Ô ÂÎÚfiÛˆÔ˜ ‰‹ÏˆÛÂ: “∂Ì›˜ ÚÔ¯ˆÚ¿Ì ÌÚÔÛÙ¿ Î·È ÎÔÈÙ¿˙Ô˘Ì ٷ Ú·ÁÌ·ÙÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·”.

∞£∏¡∞, 27.

√π ‰È·ÎÔ¤˜ ÁÈ· ÙËÓ ËÁÂÛ›· ÙÔ˘

˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ¶·È‰Â›·˜ ÙÂÏ›ˆÛ·Ó Î·È Ì·˙› ÙÔ˘˜ Î·È Ë ÂÚ›Ô‰Ô˜ “·Ó·Îˆ¯‹˜” Ì ÙÔ˘˜ ·ÓÂÈÛÙËÌÈ·ÎÔ‡˜ ÂÓfi„ÂÈ Ù˘ ÚÔÒıËÛ˘ ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ¡fiÌÔ˘ ¶Ï·ÈÛ›Ô˘ ÁÈ· ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙˆÓ ∞∂π. ªÂ Ó¤Ô ¤ÁÁÚ·Êfi ÙÔ˘, Ô ˘Ê˘Ô˘ÚÁfi˜ ¶·È‰Â›·˜ Î. °. ¶·Ó¿ÚÂÙÔ˜ Â·Ó·Ê¤ÚÂÈ ÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÔÎÚ·Ù›·˜ ÛÙ· ·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈ· Î·È Ù· Δ∂π Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Î·È ˙ËÙ¿ÂÈ “οı·ÚÛË” Û ‚¿ıÔ˜. ∞˘Ù‹ ÙË ÊÔÚ¿, ÛÂÈÚ¿ ·›ÚÓÔ˘Ó ÔÈ ÚÔÛÏ‹„ÂȘ Û˘Ì‚·ÛÈÔ‡¯ˆÓ ‰È‰·ÛÎfiÓÙˆÓ Ô˘ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó Û˘¯Ó¿ ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ Î·Ù·ÁÁÂÏÈÒÓ ÁÈ· “ÂÏ·ÙÂÈ·ÎÔ‡” Ù‡Ô˘ ÚÔÛÏ‹„ÂȘ ÛÙ· ·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈ· Î·È Ù· Δ∂π. ΔȘ ηٷÁÁÂϛ˜ ·˘Ù¤˜ “ÁÈ· ÂȉÈ΋ ÌÂÙ·¯Â›ÚÈÛË Û˘ÁÁÂÓÒÓ ÌÂÏÒÓ ¢È‰·ÎÙÈÎÔ‡ Î·È ∂Ú¢ÓËÙÈÎÔ‡ ¶ÚÔÛˆÈÎÔ‡ (¢∂¶)” ÂÈηÏÂ›Ù·È Î·È Ô Î. ¶·Ó¿ÚÂÙÔ˜ ÛÙÔ ¤ÁÁÚ·ÊÔ Ô˘ ‰È·‚›‚·Û ÛÙȘ ‰ÈÔÈ΋ÛÂȘ ÙˆÓ ·ÓÂÈÛÙËÌ›ˆÓ Î·È ÙˆÓ Δ∂π. ªÂ ·˘Ùfi ˙ËÙ¿ÂÈ Ì¤¯ÚÈ ÙȘ 20 ª·˝Ô˘ ÛÙÔȯ›· Û ‚¿ıÔ˜ ‰ÈÂ-

Â›Ó·È Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¡.¢., ÙÔÓ Û¤‚ÔÌ·È, ÙÔÓ ·ÎÔÏÔ˘ıÒ, ÙÔÓ ÂÎÙÈÌÒ, ÂÈı·Ú¯Ò ÛÙË ¡.¢. ΔÔ ÙÈ Ï¤ÂÈ Ô Î. §·˙·Ú›‰Ë˜ ‹ οÔÈÔ˜ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ Â›Ó·È ‰ÈÎfi ÙÔ˘ ı¤Ì·. ¢ÂÓ ÓÔÌ›˙ˆ fiÙÈ ı· Ú¤ÂÈ Ó· Û˘ÌʈÓÒ ÎÈ ÂÁÒ Ì ÙÔ Â›Â Ô Î. §·˙·Ú›‰Ë˜ ‹ Ô ¤Ó·˜ Î·È Ô ¿ÏÏÔ˜. §¤ˆ ÙËÓ ¿Ô„Ë ÌÔ˘ fiÌÔÚÊ· Î·È ÂχıÂÚ·” ÚfiÛıÂÛÂ.

¶·Ú¤Ì‚·ÛË ∫·Ú·Ù˙·Ê¤ÚË ™ÙÔ ı¤Ì· ·Ó·Ê¤ÚıËÎÂ Î·È Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ §∞√™, °. ∫·Ú·Ù˙·Ê¤Ú˘. “∞˘Ù‹ Ë ··Í›ˆÛË ÚÔ˜ ÙÔ ÚfiÛˆÔ ÙÔ˘ Î. ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹ Î·È ÔÈ ÂÚÈÁڷʤ˜ ˆ˜ ’ÂÁÎÏËÌ·ÙÈÎfi Ï¿ıÔ˜’, ‰ÂÓ ÓÔÌ›˙ˆ fiÙÈ ‚ÔËıÔ‡Ó ÚÔ˜ η̛· ηÙ‡ı˘ÓÛË. ∏ ÂÈÏÔÁ‹ Â›Û˘ ÙÔ˘ ÚÔÛÒÔ˘, ÙÔ˘ Î. ÃÚ. §·˙·Ú›‰Ë, Ô ÔÔ›Ô˜ ¤Î·Ó ÙË ÁÂÓÈ΋ Â›ıÂÛË -Â›Ó·È ·ÓÙÂÏÒ˜ ¿ÁÓˆÛÙÔ˜ ÛÙË ¡¢- Ì ‚¿˙ÂÈ Û ÚfiÛıÂÙ˜ ÛΤ„ÂȘ” ‰‹ÏˆÛ ÛÂ Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË ÙÔ˘ ÛÙÔ “ƒ¿‰ÈÔ 9”

¢‹ÏˆÛË °. ∫ÔÓÙÔÁÈ¿ÓÓË ÎÚ·›· Ë ‰È·Ù‡ˆÛË Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔ›ËÛÂ Ô ÂÎÚfiÛˆÔ˜ ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜, ‰‹ÏˆÛÂ: “∞ÎÚ·›Ô fiÙ·Ó Î¿ÔÈÔ˜ ÂÎÊÚ¿˙ÂÙ·È, ‰ÂÓ Â›Ó·È Ù›ÔÙ·. ∫·È Ô‡Ù ÌÔÚÒ ÂÁÒ Ó· οӈ ÎÚÈÙÈ΋ ÛÙÔÓ Î. ªÈ¯ÂÏ¿ÎË, fiÙ·Ó ·ÏÒ˜ οÓÂÈ ÙËÓ ›‰È· ‰È·›ÛÙˆÛË Ô˘ οӈ Î·È ÂÁÒ. ∞Ó ÙÒÚ· ÛÙȘ ϤÍÂȘ ı¤ÏÔ˘Ì ӷ ‰ÒÛÔ˘Ì ̛· ·˘ÙfiÓÔÌË ÔÓÙfiÙËÙ·, ıˆÚÒ fiÙÈ ·˘Ùfi Â›Ó·È ÌÈ· ˘ÂÚ‚ÔÏÈ΋ ·ÔΈ‰ÈÎÔÔ›ËÛË ÂÓfi˜ ÌËӇ̷ÙÔ˜” ™ˆÛÙ‹ ıˆÚ› Ô ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ™ÂÚÚÒÓ Ù˘ ¡¢, ∞Ó·ÛÙ¿ÛÈÔ˜ ∫·Ú˘›‰Ë˜, ÙËÓ ·ÔÁÚ·Ê‹ ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌ›· Ô˘ ¤Î·Ó ÙÔ 2004 Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË Ù˘ ¡¢. “°È· ̤ӷ ‹Ù·Ó ÛˆÛÙ‹ Ë ·ÔÁÚ·Ê‹, ‰ÈfiÙÈ ·Ó¤Ï·‚ ÌÈ· ΢‚¤ÚÓËÛË ÎÈ ¤ÚÂ ӷ ͤÚÂÈ ÙÈ ·ÎÚÈ‚Ò˜ ¤¯ÂÈ ¿ÚÂÈ, ÙÈ ÔÊ›ÏÔ˘Ì”

› ÛÙÔ ‰ËÌÔÙÈÎfi Ú·‰ÈfiʈÓÔ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ FM 100. ™Â ÂÚÒÙËÛË ·Ó ‹Ù·Ó “¤ÁÎÏËÌ·” Ë ·ÔÁÚ·Ê‹, ·¿ÓÙËÛÂ: “ŸÙ·Ó ηÙ‚·›ÓÔ˘Ó ·fi ÙÔ ¿ÏÔÁÔ Î¿ÔÈÔÈ Ï¤Ó ‰È¿ÊÔÚ· Ú¿ÁÌ·Ù·. ∂̤ӷ ÌÔ˘ ·Ú¤ÛÔ˘Ó fiÙ·Ó Â›Ó·È ¿Óˆ ÛÙÔ ¿ÏÔÁÔ Ó· ϤÓ ÔÈÔ Â›Ó·È ÙÔ ÛˆÛÙfi Î·È ÔÈÔ Â›Ó·È ÙÔ Ï¿ıÔ˜ Î·È ¿Ì· ‰ÂÓ Û˘ÌʈÓÔ‡Ó Ó· ·Ô¯ˆÚÔ‡Ó, Ó· ·Ú·ÈÙÔ‡ÓÙ·È Î·È Ó· ʇÁÔ˘Ó” ∫·È ÂÈÛ‹Ì·Ó fiÙÈ ÙÔ 2004 ηӤӷ˜ ÛÙË ¡¢ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ηٿ Ù˘ ·ÔÁÚ·Ê‹˜ Î·È ÙfiÓÈÛ ˆ˜ ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ ∫ÒÛÙ· ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹ ‹Ù·Ó ıÂÙÈÎfi, Ì ٷ Ï¿ıË ÙÔ˘. “°È’ ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ Á›ÓÔÓÙ·È ÌÂÙ¿ ÃÚÈÛÙfiÓ ÚÔÊ‹Ù˜, fiÔÈÔ˜ Î·È Ó· Â›Ó·È ‰ÂÓ Û˘ÌʈÓÒ. ∂ÁÒ Â›Ì·È ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜. ∂ÎϤÁÔÌ·È ·fi ÙÔ Ï·fi ÙˆÓ ™ÂÚÚÒÓ. √ Î. ™·Ì·Ú¿˜

™ÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ·ÔÁÚ·Ê‹˜ Î·È Ù˘ Û¯ÂÙÈ΋˜ Û˘˙‹ÙËÛ˘ Ô˘ Â›Ó·È Û ÂͤÏÈÍË ÛÙË ¡.¢ ·ÚÂÓ¤‚Ë Ô ÚÒËÓ ˘Ê˘Ô˘ÚÁfi˜ Â› ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹, °ÈÒÚÁÔ˜ ∫ÔÓÙÔÁÈ¿ÓÓ˘. √ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ∏Ï›·˜ ÂÚˆÙËı›˜ ÁÈ· ÙȘ ÚfiÛÊ·Ù˜ Û¯ÂÙÈΤ˜ ‰ËÏÒÛÂȘ ÛÙÂϯÒÓ Ù˘ ¡.¢ fiˆ˜ ÙÔ˘ Î. Ã. §·˙·Ú›‰Ë Î·È ÙÔ˘ Î. °. ªÈ¯ÂÏ¿ÎË, ÙÔ˘˜ ηÙËÁfiÚËÛ fiÙÈ ÂȯÂÈÚÔ‡Ó Ó· ÌˉÂÓ›ÛÔ˘Ó ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ ÚÒËÓ Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡ Î·È Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ‹˜ ÙÔ˘ Ù˘ ÔÔ›·˜ Ô Î. ∫ÔÓÙÔÁÈ¿ÓÓ˘ ‰ÈÂÙ¤ÏÂÛ ̤ÏÔ˜. “√È “°ÂˆÚÁ·Ï¿‰Â˜” Î·È ÔÈ “™Ù·Ì·ÙfiÔ˘ÏÔÈ” ÙÔ˘ Î. ™·Ì·Ú¿ ÂȯÂÈÚÔ‡Ó Ó· ÌˉÂÓ›ÛÔ˘Ó ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ ∫ÒÛÙ· ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹, ÂÍ··ÙÔ‡Ó Î·È ÚÔÛ‚¿ÏÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ·ÁˆÓÈÛÙ¤˜ Ù˘ ·Ú¿Ù·Í˘ Î·È ·ÓÂÚ˘ıÚ›·ÛÙ· Û˘Ó¯›˙Ô˘Ó ÙÔ ·ÚÈ‚›ÛÙÈÎÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘˜” ‰‹ÏˆÛÂ Ô ÛËÌÂÚÈÓfi˜ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ Ù˘ ¢ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋˜ ™˘ÌÌ·¯›·˜.

∂Ó fi„ÂÈ Ù˘ ÚÔÒıËÛ˘ ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ¡fiÌÔ˘ ¶Ï·ÈÛ›Ô˘ ÁÈ· ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙˆÓ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›ˆÓ

√ ˘Ê˘Ô˘ÚÁfi˜ ¶·È‰Â›·˜ ˙ËÙ› ÛÙÔȯ›· ÁÈ· ÙËÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÔÎÚ·Ù›· Û ∞∂π - Δ∂π Ù›·˜, ÁÈ· ÙÔ ·Ó ˘¿Ú¯Ô˘Ó Û˘ÁÁÂÓ›˜ ηıËÁËÙÒÓ Ô˘ ˘ËÚ¤ÙËÛ·Ó ˆ˜ Û˘Ì‚·ÛÈÔ‡¯ÔÈ ‰È‰¿ÛÎÔÓÙ˜, ·Ó ›¯Â ·Ó·ÚÙËı› ÙÔ ‚ÈÔÁÚ·ÊÈÎfi ÙÔ˘˜ ÛÙÔ πÓÙÂÚÓÂÙ Î·È ÔÈ· ·ÎÚÈ‚Ò˜ ‹Ù·Ó Ë ··Û¯fiÏËÛ‹ ÙÔ˘˜. ¡· ÛËÌÂȈı› fiÙÈ Ô Î. ¶·Ó¿ÚÂÙÔ˜ ¤¯ÂÈ ·fi ÂÍ·Ì‹ÓÔ˘ ˙ËÙ‹ÛÂÈ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· ÛÙÔȯ›· ÁÈ· ÙȘ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ ÙˆÓ Ù·ÎÙÈÎÒÓ ‰È‰·ÛÎfiÓÙˆÓ ÙÔ˘˜ Î·È ÙȘ Û˘ÁÁ¤ÓÂȘ ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Ï¿‚ÂÈ ˆ˜ Û‹ÌÂÚ· ··ÓÙ‹ÛÂȘ. ∂¯ÂÈ Ì¿ÏÈÛÙ· ·ÂÈÏ‹ÛÂÈ ÙȘ ‰ÈÔÈ΋ÛÂȘ ÙÔ˘˜ fiÙÈ ı· ‰È·Îfi„ÂÈ ÙË ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË ÙÔ˘˜ Â¿Ó ‰ÂÓ Ï¿‚ÂÈ Ù· ÛÙÔȯ›·, ·ÏÏ¿ Î·È ¿ÏÈ Î·Ó›˜ ÛÙ· ÌÂÁ¿Ï· ·ÓÂÈÛÙËÌȷο Î·È Ù¯ÓÔÏÔÁÈο π‰Ú‡Ì·Ù· Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÎÈÓËÙÔÔÈËı›.

ªÂ ÙÔ Ó¤Ô ¤ÁÁÚ·ÊÔ ÙÔ˘ Î. ¶·Ó¿ÚÂÙÔ˘ ˙ËÙÔ‡ÓÙ·È ÛÙÔȯ›· Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔ˘˜ Û˘Ì‚·ÛÈÔ‡¯Ô˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Î·È ÙË Û¯¤ÛË ÙÔ˘˜ Ì ηıËÁËÙ¤˜ ‹ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ Û οı ÿ‰Ú˘Ì·. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ: - ΔÔ fiÓÔÌ· ÙÔ˘ οı ··Û¯ÔÏËı¤ÓÙÔ˜ Î·È ÙÔ fiÓÔÌ· ÙÔ˘ ̤ÏÔ˘˜ ¢∂¶ ‹ ÙÔ˘ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘ ÛÙÔ ÿ‰Ú˘Ì· Ì ÙÔÓ ÔÔ›Ô Ô ‰È‰¿ÛÎˆÓ ¤¯ÂÈ Û˘ÁÁÂÓÈ΋ Û¯¤ÛË.

- ∂¿Ó Ë ÚfiÛÏË„Ë ¤ÁÈÓ ·¢ı›·˜ ‹ ·Ó ›¯Â ÚÔËÁËı› ÚÔ΋ڢÍË. ™ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Ù˘ ÚÔ΋ڢ͢ ÙÔÓ ·ÚÈıÌfi ÙˆÓ Û˘Ó˘Ô„‹ÊÈˆÓ ÙÔ˘ ÂÈÏÂÁ¤ÓÙÔ˜ - Δ· Ì·ı‹Ì·Ù· Ô˘ ‰›‰·ÍÂ Î·È Â¿Ó Â›Ó·È ˘Ô¯ÚˆÙÈο ‹ ÂÈÏÔÁ‹˜ - ΔÔ ‚ÈÔÁÚ·ÊÈÎfi ÙÔ˘ - ∂¿Ó ÙÔ ‚ÈÔÁÚ·ÊÈÎfi ÙÔ˘ ¤¯ÂÈ ·Ó·ÚÙËı› ÛÙËÓ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· ÙÔ˘ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜ ‹ fi¯È. “∂›Ó·È ·˘ÙÔÓfiËÙÔ fiÙÈ Ë Û˘ÁÁÂÓÈ΋ Û¯¤ÛË ‰ÂÓ ·ÔÙÂÏ› ·Ê’ ·˘Ù‹˜ ¤Ó‰ÂÈÍË ¤ÏÏÂȄ˘ ·ÍÈÔÎÚ·Ù›·˜” ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ÛÙÔ ¤ÁÁÚ·Êfi ÙÔ˘ Ô ˘Ê˘Ô˘ÚÁfi˜ ¶·È‰Â›·˜. “∏ ‰È·Ê¿ÓÂÈ· fï˜ ÛÙȘ ‰È·‰Èηۛ˜ ÂÈÏÔÁ‹˜ ÈηÓÔÔÈ› ÙÔ ÎÔÈÓfi ÂÚ› ·ÍÈÔÎÚ·Ù›·˜ ·›ÛıËÌ· ·ÏÏ¿ ÚÔÛٷهÂÈ Î·È ÙÔ˘˜

›‰ÈÔ˘˜ ÙÔ˘ ÂÈÏÂÁ¤ÓÙ˜ ·fi ·ÚÓËÙÈο Û¯fiÏÈ·, fiÙ·Ó ·˘Ù¿ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈ΋ ‚¿ÛË” ÙÔÓ›˙ÂÈ. ∫·È ˘ÂÓı˘Ì›˙ÂÈ ÛÙȘ ‰ÈÔÈ΋ÛÂȘ ÙˆÓ π‰Ú˘Ì¿ÙˆÓ ·ÓÒÙ·Ù˘ ÂÎ·›‰Â˘Û˘ Ù˘ ¯ÒÚ·˜, ÙËÓ ˘Ô¯Ú¤ˆÛ‹ ÙÔ˘˜ Ó· ·Ó·ÚÙÔ‡Ó Ù· ‚ÈÔÁÚ·ÊÈο ÙˆÓ ‰È‰·ÛÎfiÓÙˆÓ ÙÔ˘˜ ÛÙȘ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰Â˜ ÙÔ˘˜. ¡· ÛËÌÂȈı›, fiÙÈ Ô Î. ¶·Ó¿ÚÂÙÔ˜ ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ Ë̤Ú˜ ¤¯ÂÈ ·ÔÛÙ›ÏÂÈ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ Â›ÎÔÛÈ ¤ÁÁÚ·Ê· Ì ·Î˘ÚÒÛÂȘ ÂÍÂÏ›ÍÂˆÓ ‰È‰·ÛÎfiÓÙˆÓ, ·ÏÏ¿ Î·È ÂϤÁ¯Ô˘˜ ÓÔÌÈÌfiÙËÙ·˜ ÛÙ· ·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈ· ∞ıËÓÒÓ, ∞ÚÈÛÙÔÙ¤ÏÂÈÔ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢, πfiÓÈÔ, ¢ËÌÔÎÚ›ÙÂÈÔ £Ú¿Î˘, ª·Î‰ÔÓ›·˜, πˆ·ÓÓ›ÓˆÓ Î·È Ù· Δ∂π ∞ı‹Ó·˜ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢, ÷ÏΛ‰·˜.


¶ÔÏÈÙÈ΋ 9

¶EM¶TH 28 A¶PI§I√À 2011

∂ÈÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÙÔ˘ ¶ÔÏ›ÙË ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ÂÚÈÊÂÚÂȿگ˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜

«ª¤ÙÚ· ˘ÚÔÚÔÛÙ·Û›·˜ ÛÙȘ ¯ˆÌ·ÙÂÚ¤˜, ·ÏÏÈÒ˜ ÂÈÛ·ÁÁÂϤ·˜» ™ËÌ·Û›· ¤¯ÂÈ, ÙÔÓ›ÛÙËÎÂ, Ó· ÏËÊıÔ‡Ó ¿ÌÂÛ· fiÏ· Ù· ··Ú·›ÙËÙ· ̤ÙÚ· ·fi ÙÔ˘˜ ‰ËÌ¿Ú¯Ô˘˜ ∞£∏¡∞ 27.

ÈÛÙÔÏ‹ ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ÂÚÈÊÂÚÂȿگ˜ fiÏË Ù˘ ¯ÒÚ·˜, ÙËÓ ÔÔ›· ÎÔÈÓÔÔÈ› ÛÙÔ˘˜ ηٿ ÙfiÔ˘˜ ÂÈÛ·ÁÁÂÏ›˜, ·ÔÛÙ¤ÏÂÈ Ô ˘Ê˘Ô˘ÚÁfi˜ ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÙÔ˘ ¶ÔÏ›ÙË Î. ª·ÓÒÏ˘ ŸıˆÓ·˜ ˙ËÙÒÓÙ·˜ Ó· ˘¿ÚÍÂÈ, ‚¿ÛÂÈ Û¯ÂÙÈ΋˜ ÂÁ΢ÎÏ›Ô˘, Ï‹Ú˘ ηٷÁÚ·Ê‹ ÙˆÓ ·Ú¿ÓÔÌˆÓ ¯ˆÌ·ÙÂÚÒÓ ¤ˆ˜ ÙȘ 16 ª·˝Ô˘ ÂÓ fi„ÂÈ Ù˘ ·ÓÙÈ˘ÚÈ΋˜ ÂÚÈfi‰Ô˘, Ô˘ ·Ú¯›˙ÂÈ ÙËÓ ¢Â˘Ù¤Ú· 2 ª·˝Ô˘.

Ÿˆ˜ ÛËÌ›ˆÓ·Ó ËÁ¤˜ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ “ÛËÌ·Û›· ¤¯ÂÈ Ó· ÏËÊıÔ‡Ó ¿ÌÂÛ· fiÏ· Ù· ··Ú·›ÙËÙ· ̤ÙÚ· ·fi ÙÔ˘˜ ‰ËÌ¿Ú¯Ô˘˜ ÒÛÙ ӷ ÌËÓ ÂΉËψıÔ‡Ó ˘ÚηÁȤ˜ ·fi ·ÓÂͤÏÂÁÎÙ˜ ¯ˆÌ·ÙÂÚ¤˜, Ô˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÛÙȘ ÂÚÈÔ¯¤˜ ÙÔ˘˜. ∞Ó ÍÂÛ¿ÛÂÈ ÊˆÙÈ¿ Î·È ‰È·ÈÛÙˆı› ˆ˜ ‰ÂÓ Â›¯·Ó ÏËÊı› Ù· ̤ÙÚ· ˘ÚÔÚÔÛÙ·Û›·˜, ÙfiÙ ÙÔ ÏfiÁÔ ı· ¤¯ÂÈ Ô ÂÈÛ·ÁÁÂϤ·˜”. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, Û‡Ìʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜, ¤¯ÂÈ ˙ËÙËı› ·fi ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ∞Ó¿Ù˘Í˘ Ë Î·Ù’ ÂÍ·›ÚÂÛË ¤ÁÎÚÈÛË ÁÈ· ÙËÓ ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹ ‰È·ÁˆÓÈÛÌÔ‡ Ô˘ ÂÎÎÚÂÌ› ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÌ‹ıÂÈ· ÂÏ·ÛÙÈÎÒÓ ÁÈ· ˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÈο Ô¯‹Ì·Ù· “ÌÂÁ¿Ï˘ ËÏÈΛ·˜”, ηıÒ˜ Ù· ˘ÊÈÛÙ¿ÌÂÓ· ¤¯Ô˘Ó Êı·Ú› ÛËÌ·ÓÙÈο Ì ÙÔ ¤Ú·ÛÌ· ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ Î·È ˘¿Ú¯ÂÈ Î›Ó‰˘ÓÔ˜ ÁÈ· Ù· ÏËÚÒÌ·Ù· Û ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ÎÏËıÔ‡Ó ÁÈ· ‰·ÛÈ΋ ˘ÚηÁÈ¿. ™¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ Ì›ÛıˆÛË ÙˆÓ ÂÓ·¤ÚÈˆÓ Ì¤ÛˆÓ Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ‰·ÛÔ˘ÚfiÛ‚ÂÛË Î¿ı ηÏÔη›ÚÈ ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÙÔ˘ ¶ÔÏ›ÙË ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ fiÙÈ ¤Ù˘¯Â Ó· ÌËÓ ˘¿ÚÍÂÈ ·‡ÍËÛË ÛÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ Ù˘ ÂÓÔÈΛ·Û˘ ÏfiÁˆ Ù˘ ÙÚ¤¯Ô˘Û·˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ηٿÛÙ·Û˘ Î·È Ó· ·Ú·Ì›ÓÔ˘Ó ÔÈ ÙÈ̤˜ ÛÙ· ÂÚÛÈÓ¿ Â›‰·. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ· ηٿ ÙÔ 2010 ›¯·Ó ÂÓÔÈÎÈ·ÛÙ› 12 Â-

Ó·¤ÚÈ· ̤۷ Î·È ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ ‹Ù·Ó ÂÚ›Ô˘ 19,5 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ¢ÚÒ. ŸÛÔ ÁÈ· ÙÔÓ ÛÙfiÏÔ Ô˘ ˘¿ÁÂÙ·È ÛÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ∂ıÓÈ΋˜ ÕÌ˘Ó·˜ ˘¿Ú¯ÂÈ ÂÎÙ›ÌËÛË ˆ˜ ı· ÔÏÔÎÏËÚˆı› ¤ÁηÈÚ· Ë Û˘ÓÙ‹ÚËÛË Î·È ÙˆÓ ‰˘Ô ·ÂÚÔÏ¿ÓˆÓ Ù‡Ô˘ ∫·Ó·ÓÙ·›Ú. ™‹ÌÂÚ· (¯ı˜) ÛÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÙÔ˘ ¶ÔÏ›ÙË Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠۇÛÎÂ„Ë ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ Î. ÃÚ‹ÛÙÔ˘ ¶·Ô˘ÙÛ‹, Ù˘ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ Î. Δ›Ó·˜ ªÈÚÌ›ÏË, ÙÔ˘ Î. ª. ŸıˆÓ·, ÙÔ˘ ˘Ê˘Ô˘ÚÁÔ‡ ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ Î. °ÂÒÚÁÈÔ˘ ¡ÙfiÏÈÔ˘ Î·È ÙÔ˘ ˘Ê˘Ô˘ÚÁÔ‡ ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ Î. £¿ÓÔ˘ ªˆÚ·˚ÙË. ™‡Ìʈӷ Ì ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÙÔ˘ ¶ÔÏ›ÙË “ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ Û‡Û΄˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËÎ·Ó ·fi ÙÔ ¶˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÈÎfi ™ÒÌ·, ÙË °ÂÓÈ΋ °Ú·ÌÌ·Ù›· ¶ÔÏÈÙÈ΋˜ ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜ Î·È ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ Ù· ‚‹Ì·Ù· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Á›ÓÂÈ Ì¤¯ÚÈ ÛÙÈÁÌ‹˜ ÛÙÔÓ ÙÔ̤· Ù˘ ÚfiÏ˄˘ Î·È Ù˘ ηٿۂÂÛ˘ ÙˆÓ ˘ÚηÁÈÒÓ Î·È ÂÈÛËÌ¿ÓıËÎÂ Ë ·Ó¿ÁÎË Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÂÌÏÂÎfiÌÂÓˆÓ ÊÔÚ¤ˆÓ, ȉȷ›ÙÂÚ· ÌÂÙ¿ ÙË Ó¤· ‰ÈÔÈÎËÙÈ΋ ÔÚÁ¿ÓˆÛË ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ΔÔÈ΋˜ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ Ì ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ “∫·ÏÏÈÎÚ¿ÙË”. “¶Ú¤ÂÈ Ó· ÂÙ‡¯Ô˘Ì ÙÔÓ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ‰˘Ó·Ùfi Û˘ÓÙÔÓÈÛÌfi ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· ÙÔ˘ ÔÏ›ÙË Î·È ÙÔ˘

ªÂÙ¿ ÙÔ º. ¶ÂÙÛ¿ÏÓÈÎÔ Î·È ¿ÏϘ ·ÓÙȉڿÛÂȘ

«∫·ÚÊÈ¿» ¶. ªÂÁÏ›ÙË ÁÈ· Ù· ÏÔ˘Î¤Ù· ÛÙ· ÛÙÚ·Ùfi‰· «Δ¤ÏÔ˜» ÛÙȘ ÂÈÛÊÔÚ¤˜ ÛÙÚ·ÙȈÙÈÎÒÓ ÛÙȘ ∂ÓÒÛÂȘ ∞ÔÛÙÚ¿ÙˆÓ ∞£∏¡∞ 27.

∂ÓÙÔÓË ÎÚÈÙÈ΋ Û fiÛÔ˘˜, ÁÈ· ÌÈÎÚÔÔÏÈÙÈÎÔ‡˜ Î·È ÌÈÎÚÔÎÔÌÌ·ÙÈÎÔ‡˜ ÏfiÁÔ˘˜ ÂͤÊÚ·Û·Ó ÛÊÔ‰Ú¤˜ ·ÓÙÈÚÚ‹ÛÂȘ ÛÙÔ ÎÏ›ÛÈÌÔ ÛÙÚ·ÙÔ¤‰ˆÓ ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙÔÓ ÂÍÔÚıÔÏÔÁÈÛÌfi Ù˘ ¢ÔÌ‹˜ ¢˘Ó¿ÌÂˆÓ ÂÍ·¤Ï˘Û ·fi ÙÔ §Ô˘ÙÚ¿ÎÈ Ô Î. ¶. ªÂÁÏ›Ù˘. √ ·Ó·ÏËÚˆÙ‹˜ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∞Ì˘Ó·˜, ÌÈÏÒÓÙ·˜ ÛÙË ™¯ÔÏ‹ ªË¯·ÓÈÎÔ‡ ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ ÙÔ˘ ¶¿Û¯·, ·Ó·Ê¤ÚıËΠηْ ·Ú¯‹Ó ÛÙÔ ÎÏ›ÛÈÌÔ ÙÔ˘ 6Ô˘ ™˘ÓÙ¿ÁÌ·ÙÔ˜ ¶Â˙ÈÎÔ‡ ÛÙËÓ ∫fiÚÈÓıÔ (Ô˘ ÛËÌÂȈ٤ÔÓ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙËÓ ÂÎÏÔÁÈ΋ ÙÔ˘ ÂÚÈʤÚÂÈ·) Î·È ÙfiÓÈÛ fiÙÈ ÂÓÙ¿ÛÛÂÙ·È ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙˆÓ ·ÏÏ·ÁÒÓ Ô˘ ı· ‚ÔËı‹ÛÔ˘Ó ÙfiÛÔ ÛÙË Ì›ˆÛË ÙÔ˘ ÎfiÛÙÔ˘˜ fiÛÔ Î·È ÛÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÂÓfi˜ ÈÔ ÛÊȯÙÔ‡ Î·È Â˘¤ÏÈÎÙÔ˘ ÛÙÚ·Ù‡̷ÙÔ˜. Δ· ‚¤ÏË ÙÔ˘ fï˜ ‹Úı·Ó ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·. “ø˜ ÔÏÈÙÈÎfi˜ Î·È Î˘Ú›ˆ˜ ˆ˜ ̤ÏÔ˜ Ù˘ ËÁÂÛ›·˜ ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ ∂ıÓÈ΋˜ ÕÌ˘Ó·˜”, ›Â, “‚¿˙ˆ ÚÒÙ· ·fi fiÏ· ÙËÓ ¿Ì˘Ó· Ù˘ ¯ÒÚ·˜, ÙËÓ Â͢ËÚ¤ÙËÛË ÙˆÓ ÂıÓÈÎÒÓ Û˘ÌÊÂÚfiÓÙˆÓ, ÙËÓ ˘ÂÚ¿ÛÈÛË Ù˘ ‰·ÊÈ΋˜ ·ÎÂÚ·ÈfiÙËÙ·˜ Ù˘ ·ÙÚ›‰·˜ Ì·˜ ÎÈ fi¯È ÙËÓ Â͢ËÚ¤ÙËÛË ÌÈÎÚÔÔÏÈÙÈÎÒÓ Î·È ÌÈÎÚÔÎÔÌÌ·ÙÈÎÒÓ ÛÎÔÈÌÔÙ‹ÙˆÓ Ô˘ ÙȘ ›‰·Ì ‰˘ÛÙ˘¯Ò˜ Ó· ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È Î·È Ó· ÂÈ‚¿ÏÏÔÓÙ·È ÛÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ. ∞Ó·Ï·Ì‚¿Óˆ ÙËÓ Â˘ı‡ÓË ¯ˆÚ›˜ Ó· ˘ÔÏÔÁ›˙ˆ ÙÔ ÔÏÈÙÈÎfi ÎfiÛÙÔ˜, ¯ˆÚ›˜ Ó· ÎÚ‡‚ÔÌ·È ›Ûˆ ·fi Ù¤ÙÔÈÔ˘ ›‰Ô˘˜ Ú·ÎÙÈΤ˜. ∏ ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ∂ıÓÈ΋˜ ∞Ì˘Ó·˜ Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ Û ÎÏ›ÛÈÌÔ ÛÙÚ·ÙÔ¤‰ˆÓ, ÍÂÎÈÓÒÓÙ·˜ ·fi ÔÏÏ¿ ∫¤ÓÙÚ· ¡ÂÔÛ˘ÏϤÎÙˆÓ (∫∂¡), ¤ÁÈÓ ‰¤ÎÙ˘ ¤ÓÙÔÓˆÓ ·ÓÙȉڿÛÂˆÓ ·fi ÙÔÈÎÔ‡˜ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ Î·È ÎÔÌÌ·ÙÈÎÔ‡˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜. ∏ ϤÔÓ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈ΋ ÂÚ›ÙˆÛË ·ÓÙ›‰Ú·Û˘ ‹Ù·Ó ·˘Ù‹ ÙÔ˘ ¶ÚÔ¤‰ÚÔ˘ Ù˘ μÔ˘Ï‹˜ Î. º. ¶ÂÙÛ¿ÏÓÈÎÔ˘ Ô ÔÔ›Ô˜ ›ÂÛ ӷ ÌËÓ Î·Ù·ÚÁËı› ÙÔ ∫∂¡ ÛÙÔ ∞ÚÁÔ˜ √ÚÂÛÙÈÎfi. ∂Ó Ùˆ ÌÂٷ͇ Û ̛· ΛÓËÛË Ô˘ ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ıˆÚËı› ˆ˜ ÙÔ ÚÒÙÔ Ï‹ÁÌ· ÛÙËÓ ÈÛ¯‡ Ô˘ ·ÔÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÔÈ ∂ÓÒÛÂȘ ∞ÔÛÙÚ¿ÙˆÓ ÚÔ¯ÒÚËÛÂ Ë ËÁÂÛ›· ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ∂ıÓÈ΋˜ ∞Ì˘Ó·˜ Ô˘ ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ·ÔÊ¿ÛÈÛ ÙËÓ Î·Ù¿ÚÁËÛË ÙˆÓ ÂÈÛÊÔÚÒÓ ÙˆÓ ÂÓ ÂÓÂÚÁ›· ÛÙȘ ÂÓÒÛÂȘ ·˘Ù¤˜. ∂ÚfiÎÂÈÙÔ ÁÈ· ¤Ó· ¿ÁÈÔ ·›ÙËÌ· ÙˆÓ ÂÓ ÂÓÂÚÁ›· ÛÙÚ·-

ÙȈÙÈÎÒÓ Î·ıÒ˜ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ˘Ô¯ÚÂÔ‡ÓÙ·Ó Ó· Û˘ÓÂÈÛʤÚÔ˘Ó ÛÙȘ ∂ÓÒÛÂȘ ∞ÔÛÙÚ¿ÙˆÓ ¯ˆÚ›˜ Ó· ¤¯Ô˘Ó Î·È ·Ó¿ÏÔÁ· ÔʤÏË. ™‡Ìʈӷ ÏÔÈfiÓ Ì ÙÔ ¿ÚıÚÔ 8 ÙÔ˘ ÓfiÌÔ˘ 3943/2011 Ô˘ ‰ËÌÔÛȇıËΠÛÙËÓ ∂ÊËÌÂÚ›‰· Ù˘ ∫˘‚ÂÚÓ‹Ûˆ˜ ηٷÚÁÔ‡ÓÙ·È Ù· fiÛ· ÚԂϤÔÓÙ·Ó ÛÙÔ ¡ÔÌÔıÂÙÈÎfi ¢È¿Ù·ÁÌ· 1171/1972. ™‡Ìʈӷ Ì ·˘Ù¿, ÔÈ ·ÓÒÙ·ÙÔÈ ·ÍȈ̷ÙÈÎÔ› ˘Ô¯ÚÂÔ‡ÓÙ·Ó Ó· ηٷ‚¿ÏÏÔ˘Ó ÂÈÛÊÔÚ¿ 1,5% Î·È ÔÈ ÏÔÈÔ› ·ÍȈ̷ÙÈÎÔ› Î·È ·Óı˘·ÛÈÛÙ¤˜ ÂÈÛÊÔÚ¿ 1% (Â› ÙÔ˘ ‚·ÛÈÎÔ‡ ÌÈÛıÔ‡) ÛÙȘ ∂ÓÒÛÂȘ ∞ÔÛÙÚ¿ÙˆÓ. √È ÂÈÛÊÔÚ¤˜ ·˘Ù¤˜ ·Ú·ÎÚ·ÙÔ‡ÓÙ·Ó ·fi ÙÔÓ ÌÈÛıfi π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ οı ¤ÙÔ˘˜ Î·È ·Ú¿ ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Û ·fiÏ˘ÙÔ˘˜ ·ÚÈıÌÔ‡˜ ·ÓÙÈÛÙÔÈ¯Ô‡Û·Ó Û ÌÈÎÚfi fiÛfi ηْ ¿ÙÔÌÔ, ÙÔ Û˘ÓÔÏÈÎfi ÔÛfi Ô˘ ÂÈÛ¤Ú·ÙÙ οı ŒÓˆÛË ∞ÔÛÙÚ¿ÙˆÓ ‹Ù·Ó ȉȷ›ÙÂÚ· ÛËÌ·ÓÙÈÎfi. ™‡Ìʈӷ Ì¿ÏÈÛÙ· Ì ÔÚÈṲ̂Ó˜ ÂÎÙÈÌ‹ÛÂȘ, ÌfiÓÔ Ë ∂ÓˆÛË ∞ÔÛÙÚ¿ÙˆÓ ∞ÍȈ̷ÙÈÎÒÓ ¡·˘ÙÈÎÔ‡ ¤¯ÂÈ ·ÔıÂÌ·ÙÈÎfi Ô˘ ÍÂÂÚÓ¿ Ù· 4 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ¢ÚÒ. ∏ ηٿÚÁËÛË ÙˆÓ ÂÈÛÊÔÚÒÓ ‹Ù·Ó ¤Ó· ·fi Ù· ‚·ÛÈο ·ÈÙ‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ™˘Ó‰¤ÛÌÔ˘ ÀÔÛÙ‹ÚÈ͢ Î·È ™˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ ªÂÏÒÓ ∂ÓfiÏˆÓ ¢˘Ó¿ÌÂˆÓ (™À™ª∂¢), Ô ÔÔ›Ô˜ ¤¯ÂÈ Â·ÓÂÈÏËÌ̤ӈ˜ ·Ó·ÊÂÚı› ÛÙȘ ·‰È˘ ÙˆÓ ∂ÓÒÛÂˆÓ ∞ÔÛÙÚ¿ÙˆÓ ÂȘ ‚¿ÚÔ˜ ÙˆÓ ÂÓÂÚÁ›· ·ÍȈ̷ÙÈÎÒÓ ·ÏÏ¿ ÁÈ· ÙȘ ·ÓÙȉËÌÔÎÚ·ÙÈΤ˜, fiˆ˜ ÙȘ ¤¯ÂÈ ¯·Ú·ÎÙËÚ›ÛÂÈ, ‰È·‰Èηۛ˜ ÂÎÏÔÁ‹˜ ÙˆÓ ÚÔ¤‰ÚˆÓ ÙˆÓ ∂ÓÒÛÂˆÓ ·˘ÙÒÓ.

Ê˘ÛÈÎÔ‡ ÏÔ‡ÙÔ˘ Ù˘ ¯ÒÚ·˜. ∂›Ó·È ˘Ô¯Ú¤ˆÛË Ù˘ ¶ÔÏÈÙ›·˜”, ÙfiÓÈÛ ηٿ ÙË Û‡ÛÎÂ„Ë Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÙÔ˘ ¶ÔÏ›ÙË. ΔËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ΔÂÙ¿ÚÙË 4 ª·˝Ô˘, ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› Û‡ÛÎÂ„Ë ÛÙȘ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ∫¤ÓÙÚÔ˘ ∂ȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Ù˘ ¶˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÈ΋˜ ÛÙÔ Ã·Ï¿Ó‰ÚÈ

ÛÙËÓ ÔÔ›· ı· Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÂÎÚfiÛˆÔÈ ÙˆÓ ÂÚÈÊÂÚÂÈÒÓ ∞ÙÙÈ΋˜ , μÔÚ›Ԣ ∞ÈÁ·›Ô˘ Î·È ¡ÔÙ›Ô˘ ∞ÈÁ·›Ô˘ ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔ ¶˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÈÎfi ™ÒÌ· ÁÈ· ÙËÓ Ï‹„Ë ÙˆÓ ··Ú·›ÙËÙˆÓ Ì¤ÙÚˆÓ ˘ÚÔÚÔÛÙ·Û›·˜. ∞Ó¿ÏÔÁ˜ Û˘ÛΤ„ÂȘ ı· Á›ÓÔ˘Ó Î·È Û fiϘ ÙȘ ‰ÈÂ˘Ú˘Ì¤Ó˜ ÂÚÈʤÚÂȘ Ù˘ ¯ÒÚ·˜.


M·ÁÓËÛ›· 10 TÔ ∂ıÓÈÎfi §·¯Â›Ô

¶EM¶TH 28 A¶PI§I√À 2011

¶ÚÔÛÊ˘Á¤˜ ·fi ÙËÓ ¶˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÈ΋ ÀËÚÂÛ›· ÌÂÙ¿ ·fi ·˘ÙÔ„›· ÛÙÔ ¯ÒÚÔ

∞£∏¡∞, 27.

™ÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ ÎÏ‹ÚˆÛË ÙÔ˘ ∂ıÓÈÎÔ‡ §·¯Â›Ô˘, Ë̤ڷ 18Ë, Ù˘¯ÂÚ¤˜ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ‹Ù·Ó ÔÈ: 77 Î·È 132. ŸÏÔÈ ÔÈ ·ÚÈıÌÔ› Ô˘ ÎÏËÚÒıËÎ·Ó Î·È Ù· ÔÛ¿ Ô˘ ÎÂÚ‰›˙Ô˘Ó Â›Ó·È: √ ·ÚÈıÌfi˜ 77550 ÎÂÚ‰›˙ÂÈ 50.000 ¢ÚÒ. √ ·ÚÈıÌfi˜ 132377 ÎÂÚ‰›˙ÂÈ 10.000 ¢ÚÒ. √È ·ÚÈıÌÔ› 77572 Î·È 132399 ÎÂÚ‰›˙Ô˘Ó 5.000 ¢ÚÒ. ∞fi 2.000 ¢ÚÒ ÎÂÚ‰›˙Ô˘Ó ÔÈ ·ÚÈıÌÔ› 77283 77537 132110 132364. ŸÏÔÈ ÔÈ ·Ú·¿Óˆ ·ÚÈıÌÔ› ÊÔÚÔÏÔÁÔ‡ÓÙ·È. ∞fi 1.000 ¢ÚÒ ÎÂÚ‰›˙Ô˘Ó ÔÈ ·ÚÈıÌÔ›: 77145 77169 77466 77511 77515 77635 132293 132338 132342 132462 132972 132996. ∞fi 500 ¢ÚÒ ÎÂÚ‰›˙Ô˘Ó ÔÈ ·ÚÈıÌÔ›: 77038 77041 77051 77071 77089 77104 77111 77113 77138 77141 77150 77184 77192 77228 77243 77245 77296 77306 77320 77329 77335 77337 77376 77384 77385 77417 77445 77449 77453 77461 77484 77487 77512 77517 77542 77558 77578 77580 77590 77631 77667 77672 77675 77693 77694 77699 77703 77704 77711 77717 77721 77740 77753 77769 77770 77777 77800 77805 77814 77820 77824 77855 77866 77869 77882 77902 77952 77954 77981 77990 132011 132019 132055 132070 132072 132123 132133 132147 132156 132162 132164 132203 132211 132212 132244 132272 132276 132280 132288 132311 132314 132339 132344 132369 132385 132405 132407 132417 132458 132494 132499 132502 132520 132521 132526 132530 132531 132538 132544 132548 132567 132580 132596 132597 132604 132627 132632 132641 132647 132651 132682 132693 132696 132709 132729 132779 132781 132808 132817 132865 132868 132878 132898 132916 132931 132938 132940 132965 132968 132977. Δ¤ÏÔ˜, ·fi 240 ¢ÚÒ ÎÂÚ‰›˙Ô˘Ó fiÏÔÈ ÔÈ ¿ÏÏÔÈ ·ÚÈıÌÔ› ·fi 77000 ¤ˆ˜ 77999 Î·È ·fi 132000 ¤ˆ˜ 132999 Ô˘ ‰ÂÓ ·Ó·ÁÚ¿ÊÔÓÙ·È ÛÙÔÓ ·Ú·¿Óˆ ›Ó·Î·.∏ ÎÏ‹ÚˆÛË Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È.

™˘ÓÂÏ‹ÊıË Ô ÂÊÔÚÈ·Îfi˜ Ô˘ ηÙËÁÔÚÂ›Ù·È ÁÈ· ˘ÂÍ·›ÚÂÛË 2,2 ÂÎ. ¢ÚÒ ∞£∏¡∞, 27.

™˘ÓÂÏ‹ÊıË Û‹ÌÂÚ· (¯ı˜) ·ÚÁ¿ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ μ‡ÚˆÓ·, Ô ÂÊÔÚÈ·Îfi˜ Ù˘ ∫°’ ¢√À ∞ıËÓÒÓ, ÛÙËÓ ∫˘„¤ÏË, Ô ÔÔ›Ô˜ ηÙËÁÔÚÂ›Ù·È fiÙÈ Î·Ù·¯Ú¿ÛÙËΠ2,2 ÂηÙ. ¢ÚÒ Ù· ÔÔ›· ‚Ú¤ıËÎ·Ó Û ÙÚ·Â˙ÈÎfi ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi ÙÔ˘. √ 50¯ÚÔÓÔ˜ ÂÊÔÚÈ·Îfi˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ‹Ù·Ó ÚÔ˚ÛÙ¿ÌÂÓÔ˜ ÙÔ˘ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ ÂÛfi‰ˆÓ Ù˘ ÂÊÔÚ›·˜, Û˘ÓÂÏ‹ÊıË ‚¿ÛÂÈ ÂÓÙ¿ÏÌ·ÙÔ˜ Ô˘ ›¯Â ÂΉÔı› Û ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘ Î·È Ô‰ËÁ‹ıËΠÛÙËÓ ∞ÛÊ¿ÏÂÈ· ∞ÙÙÈ΋˜ fiÔ˘ ÎÚ·ÙÂ›Ù·È ÁÈ· Ó· Ô‰ËÁËı› ÛÙÔÓ ÂÈÛ·ÁÁÂϤ·.

¶˘ÚÔÊ˘Ï¿ÎÈÔ ÛÙËÓ ŸıÚ˘ ÌÂÙ·ÙÚ¿ËΠ۠ÍÂÓÒÓ·;

Ô‚·Úfi ˙‹ÙËÌ· ·˘ı·›ÚÂÙ˘ ͇ÏÈÓ˘ ηٷÛ΢‹˜ 100 Ù.Ì. ¿Óˆ Û ˘ÚÔÊ˘Ï¿ÎÈÔ ÛÙÔ fiÚÔ˜ ŸıÚ˘˜ Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ÚÔ·ÙÂÈ ·fi ·˘ÙÔ„›· Ô˘ ‰ÈÂÓÂÚÁ‹ıËΠ·fi ÙËÓ ¶˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÈ΋ ÀËÚÂÛ›· μfiÏÔ˘ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›·˜ ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡ Î·È ıˆÚ¿ÎÈÛ‹˜ ÙÔ˘ ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙȘ ˘ÚηÁȤ˜ ÂÓfi„ÂÈ ÙÔ˘ ηÏÔηÈÚÈÔ‡. √ ¯ÒÚÔ˜ Ì¿ÏÈÛÙ· Â›Ó·È ÂÚÈÊÚ·Á̤ÓÔ˜ Î·È Ì ÎÏÂȉ·ÚȤ˜ Î·È ‰ÂÓ ÂÈÙÚ¤ÂÙ·È Ë Â›ÛÔ‰Ô˜ ÛÙÔ˘˜ ˘ÚÔÛ‚¤ÛÙ˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Ú¤ÂÈ Ó· ÂÁηٷÛÙ·ıÔ‡Ó ÂΛ ·fi ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË Â‚‰ÔÌ¿‰·. ◊‰Ë Ë ¶˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÈ΋ ˘ËÚÂÛ›· μfiÏÔ˘ ¤¯ÂÈ ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ Û ÂÓ¤ÚÁÂȘ Ì ¤ÁÁÚ·Ê· Î·È ÚÔÛÊ˘Á¤˜ ÚÔ˜ ÙÔ ∞Ú¯ËÁÂ›Ô Ù˘ ¶˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÈ΋˜, ÙËÓ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋ ¢È‡ı˘ÓÛË £ÂÛÛ·Ï›·˜ Ù˘ ÀËÚÂÛ›·˜, ÙËÓ °ÂÓÈ΋ °Ú·ÌÌ·Ù›· ¶ÔÏÈÙÈ΋˜ ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜, ÙÔÓ ¢‹ÌÔ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡, ÙËÓ ¶ÔÏÂÔ‰ÔÌ›· Î·È ÙËÓ °ÂÓÈ΋ ¢È‡ı˘ÓÛË ¢·ÛÒÓ Î·È ∞ÁÚÔÙÈÎÒÓ ÀÔı¤ÛˆÓ. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· ¤¯ÂÈ ÂÓËÌÂÚˆı› Ë ∂ÈÛ·ÁÁÂÏ›· μfiÏÔ˘. ™ÙÔ ¤ÁÁÚ·ÊÔ Ù˘ ¶˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÈ΋˜ ÚÔ˜ ÙȘ ·ÚÌfi‰È˜ ˘ËÚÂۛ˜ ÙÔÓ›˙ÂÙ·È ˆ˜ ÛÙȘ 16 ∞ÚÈÏ›Ô˘ 2011, Ë̤ڷ ™¿‚‚·ÙÔ, ÛÙȘ 10 ÙÔ Úˆ›, ¤ÁÈÓ ·˘ÙÔ„›· ·fi ·ÍȈ̷ÙÈÎfi Ù˘ ¶˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÈ΋˜ μfiÏÔ˘ ÛÙÔ ˘ÚÔÊ˘Ï¿ÎÈÔ ÛÙË ı¤ÛË “ΔÛ·Ù¿ÏÈ” ÛÙÔ fiÚÔ˜ √ıÚ˘˜, ηıÒ˜ ·fi ÙȘ ·Ú¯¤˜ ª·˝Ô˘ Ë ˘ËÚÂÛ›· ı· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÙËÓ ÙÔÔı¤ÙËÛË ÂÔ¯ÈÎÒÓ ˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÒÓ Û ·Ú·ÙËÚËÙ‹ÚÈ· ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÙˆÓ ‰·ÛÒÓ ·fi ÙȘ ˘ÚηÁȤ˜. ∞fi ÙËÓ ·˘ÙÔ„›· ‰È·ÈÛÙÒıËΠfiÙÈ ÛÙÔ ˘ÚÔÊ˘Ï¿ÎÈÔ ¤¯ÂÈ Á›ÓÂÈ ·˘ı·›ÚÂÙË ÚÔÛı‹ÎË ÔÚfiÊÔ˘ Î·È ÛÔʛٷ˜, Û ‚¿ÛÂȘ ·fi ÌÂÙfiÓ Î·È ÎÔÈÏÔ‰ÔÎÔ‡˜, ͇ÏÈÓ˘ ηٷÛ΢‹˜ 100 ÂÚ›Ô˘ ÙÂÙÚ·ÁˆÓÈÎÒÓ Ì¤ÙÚˆÓ, ¿Óˆ ÛÙÔ ‹‰Ë ˘¿Ú¯ÔÓ ˘ÚÔÊ˘Ï¿ÎÈÔ, ÙÔ ÔÔ›Ô Â›Ó·È 20 Ù.Ì. √ ¯ÒÚÔ˜, fiˆ˜ ‰È·ÈÛÙÒıËÎÂ, ¤¯ÂÈ ÂÚÈÊÚ·¯ı› Ì ‰ÈÎÙ˘ˆÙfi Û˘ÚÌ·ÙfiÏÂÁÌ· ‡„Ô˘˜ 1,5 ̤ÙÚÔ˘ Î·È ˘¿Ú¯ÂÈ fiÚÙ· Ì ÎÏÂȉ·ÚȤ˜ ·ÛÊ·Ï›·˜. À¿Ú¯ÂÈ ÈӷΛ‰· Ô˘ ·Ó·ÁÚ¿ÊÂÈ “∂ȯÂÈÚËÛÈ·Îfi ∫¤ÓÙÚÔ ¶ÔÏÈÙÈ΋˜ ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜” . ∂Âȉ‹, ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È, Ô ¯ÒÚÔ˜ Â›Ó·È ÂÚÈÊÚ·Á̤ÓÔ˜ Î·È ˘¿Ú¯ÂÈ fiÚÙ· Ì ÎÏÂȉ·ÚȤ˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ‰˘Ó·Ù‹ Ë ·˘ÙÔ„›· ÛÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ˘ Ù˘ ·˘ı·›ÚÂÙ· ηٷÛ΢·Ṳ̂Ó˘ ÚÔÛı‹Î˘ Î·È ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ‰È·ÈÛÙˆı› ÙÈ ˘¿Ú¯ÂÈ ÛÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ¯Ò-

ÚÔ. Ÿˆ˜ ÙÔÓ›˙ÂÙ·È ÛÙ· ¤ÁÁÚ·Ê·, Ë ÔÚÁ¿ÓˆÛË ∂ıÂÏÔÓÙÈ΋ ¶ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈ΋ √Ì¿‰· ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ “∂Ó ‰Ú¿ÛÂÈ” ·ÚÓÂ›Ù·È Ó· ·Ú·¯ˆÚ‹ÛÂÈ Ù· ÎÏÂȉȿ ÁÈ· ÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô ÙˆÓ ˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÒÓ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÌÂ Û˘Ó¤ÂÈ· Ó· ·Ú·ÎˆÏ‡ÂÈ ÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ÂȯÂÈÚËÛÈ·ÎÔ‡ ·ÓÙÈ˘ÚÈÎÔ‡ ۯ‰ȷÛÌÔ‡ Ù˘ ¶˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÈ΋˜ ÛÙÔÓ ÔÔ›Ô ¤¯ÂÈ ÂÓÙ·¯ı› ÙÔ ˘ÚÔÊ˘Ï¿ÎÈÔ Î·È ÎÚ›ÓÂÙ·È ··Ú·›ÙËÙË Ë Â¿Ó‰ÚˆÛË ÙÔ˘ ¿ÌÂÛ·. ™ÙÔ ¤ÁÁÚ·ÊÔ ÂÈÛ˘Ó¿ÙÔÓÙ·È Î·È ÊˆÙÔÁڷʛ˜ ·fi ÙÔ ˘ÚÔÊ˘Ï¿ÎÈÔ, fiˆ˜ ¤¯ÂÈ ‰È·ÌÔÚʈı› ÙÒÚ·. ∏ °ÂÓÈ΋ °Ú·ÌÌ·Ù›· ¶ÔÏÈÙÈ΋˜ ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÙÔ˘ ¶ÔÏ›ÙË Û ¤ÁÁÚ·ÊÔ Ì ˘ÔÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘ ÁÂÓÈÎÔ‡ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤· Î. ªÔ‡ÊË Î·Ï› fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÂÌÏÂÎfiÌÂÓÔ˘˜ ÊÔÚ›˜ Ó· ‰ÒÛÔ˘Ó ÂÍËÁ‹ÛÂȘ Î·È Ó· ηٷı¤ÛÔ˘Ó ÙȘ ·fi„ÂȘ ÙÔ˘˜. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· Ë ›‰È· ÁÚ·ÌÌ·Ù›· Ì ¤ÁÁÚ·Êfi Ù˘ ÚÔ˜ ÙËÓ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋ ¢È‡ı˘ÓÛË £ÂÛÛ·Ï›·˜ Ù˘ ¶˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÈ΋˜ ÀËÚÂÛ›·˜ ÙÔÓ›˙ÂÈ ˆ˜ “ÙÔ ˘ÚÔÊ˘Ï¿ÎÈÔ ÛÙÔ “ΔÛ·Ù¿ÏÈ” ÛÙÔ fiÚÔ˜ √ıÚ˘˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ·Ú·¯ˆÚËı› ÌÂ Î·Ó¤Ó·Ó ÙÚfiÔ ·fi ÙË °ÂÓÈ΋ °Ú·ÌÌ·Ù›· ¶ÔÏÈÙÈ΋˜ ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÛÙËÓ ÂıÂÏÔÓÙÈ΋ ÔÌ¿‰· Ì ÙËÓ ÂˆÓ˘Ì›· “∂ıÂÏÔÓÙÈ΋ ¶ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈ΋ √Ì¿‰· ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ “∂Ó ‰Ú¿ÛÂÈ”, ηıÒ˜ ·˘Ùfi ‰ÂÓ ·Ó‹ÎÂÈ ÛÙËÓ Î˘ÚÈfiÙËÙ· Ù˘ °ÂÓÈ΋˜ °Ú·ÌÌ·Ù›·˜ ¶ÔÏÈÙÈ΋˜ ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜ Î·È ˆ˜ ÂÎ ÙÔ‡ÙÔ˘ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ÚԂ› Û ¿ÚÛË Ù˘ ·Ú·¯ÒÚËÛ˘ ·˘ÙÔ‡. ∂›Û˘ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ˆ˜ Ë ·fiÊ·ÛË ¤ÓÙ·Í˘ Ù˘ ÂıÂÏÔÓÙÈ΋˜ ÔÌ¿‰·˜ “∂Ó ‰Ú¿ÛÂÈ” ÛÙ· ÌËÙÚÒ· Ù˘ °ÂÓÈ΋˜ °Ú·ÌÌ·Ù›·˜ ¶ÔÏÈÙÈ΋˜ ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜ ‰ÂÓ ÙËÓ ÓÔÌÈÌÔÔÈ› Ó· ÚԂ› Û ÂÓ¤ÚÁÂȘ Ô˘ ·Ú·ÎˆÏ‡Ô˘Ó ÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ÂȯÂÈÚËÛÈ·ÎÔ‡ ۯ‰ȷÛÌÔ‡ Ù˘ ¶˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÈ΋˜ ˘ËÚÂÛ›·˜.

™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ Ù· ˘ÚÔÊ˘Ï¿ÎÈ· ·Ú·¯ˆÚ‹ıËÎ·Ó ÚÔ˜ ¯Ú‹ÛË ÛÙËÓ ¶˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÈ΋ ·fi Ù· ηٿ ÙfiÔ˘˜ ¢·Û·Ú¯Â›· ÙÔ 1998 fiÙ·Ó ·Ó·Ù¤ıËΠ̠¡fiÌÔ Ë ‰·ÛÔ˘ÚfiÛ‚ÂÛË ÛÙÔ ¶˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÈÎfi ™ÒÌ·. ŒÎÙÔÙ ٷ ˘ÚÔÊ˘Ï¿ÎÈ· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ·fi Ù· ˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÈο ÎÏÈÌ¿ÎÈ· ΢ڛˆ˜ ˆ˜ ·Ú·ÙËÚËÙ‹ÚÈ· ÙÔ˘˜ ıÂÚÈÓÔ‡˜ Ì‹Ó˜, ·fi ÙÔÓ ª¿ÈÔ ¤ˆ˜ Î·È ÙÔÓ √ÎÙÒ‚ÚÈÔ, Î·È Û ·˘Ù¿ ÂÁηı›ÛÙ·ÓÙ·È ÂÔ¯ÈÎÔ› ˘ÚÔÛ‚¤ÛÙ˜. °È· ÙËÓ ÊÂÙÈÓ‹ ÂÚ›Ô‰Ô ÛÙÔ ¶˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÈÎfi ™ÒÌ· ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÂÚÁ·Û›· ·fi ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ¢Â˘Ù¤Ú· 2 ª·˝Ô˘ 113 ÂÔ¯ÈÎÔ› ˘ÚÔÛ‚¤ÛÙ˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Î·È ÙÔÔıÂÙÔ‡ÓÙ·È Û ı¤ÛÂȘ ¢ı‡Ó˘ ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙÔÓ Û¯Â‰È·ÛÌfi Ù˘ ÙÔÈ΋˜ ˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÈ΋˜ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘. Ÿˆ˜ ¤ÁÈÓ ÁÓˆÛÙfi, ÛÙȘ 15 ∞ÚÈÏ›Ô˘ Î·È ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ÔÚÁ¿ÓˆÛ˘ ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈ˘ÚÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô, ¤ÁÈÓ·Ó ·˘ÙÔ„›Â˜ ·fi ·ÍȈ̷ÙÈÎÔ‡˜ Ù˘ ¶˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÈ΋˜ ª·ÁÓËÛ›·˜ Û ˘ÚÔÊ˘Ï¿ÎÈ· Î·È ¿ÏϘ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÙÂı› Û ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ Û¯¤‰ÈÔ ÚfiÏ˄˘ Î·È ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ˘ ˘ÚηÁÈÒÓ. ∞ÍȈ̷ÙÈÎfi˜ Ù˘ ¶˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÈ΋˜ μfiÏÔ˘ Ô˘ Âȯ›ÚËÛ ·˘ÙÔ„›· ‚ڋΠÛÙÔ ˘ÚÔ-

Ê˘Ï¿ÎÈÔ Ù˘ √ıÚ˘Ô˜ ÙËÓ ÚÔ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓË Î·Ù·Û΢‹. √ Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ÂıÂÏÔÓÙÈ΋˜ ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈ΋˜ ÔÚÁ¿ÓˆÛ˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ “∂Ó ‰Ú¿ÛÂÈ” Î. ÃÚ. ∫·Ú·˙Ô‡˘ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍÂ, ÂÚˆÙËı›˜ Û¯ÂÙÈο, ˆ˜ ÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ ¤Î·ÓÂ Ë ÚÒËÓ ¡Ô̷گȷ΋ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË Ì ÙÔÓ ¢‹ÌÔ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡, Ô˘ ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó ÎÏÂȉȿ ÁÈ· ›ÛÔ‰Ô ÛÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ¯ÒÚÔ. £ÂˆÚ› ηÎÔ‹ıÂȘ ÙȘ ηٷÁÁÂϛ˜ ÂÚ› ·˘ı·›ÚÂÙ˘ ηٷÛ΢‹˜ Î·È ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ˆ˜ ı· Á›ÓÂÈ ÚÔÛÊ˘Á‹ ÛÙÔÓ ™˘Ó‹ÁÔÚÔ ÙÔ˘ ¶ÔÏ›ÙË. ∞Í›˙ÂÈ Ó· ÛËÌÂȈı› ˆÛÙfiÛÔ fiÙÈ ÛÂ Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË ÙÔ˘ Î. ∫·Ú·˙Ô‡Ë Û ÂÚÈÔ‰ÈÎfi Ô˘ ÂΉ›‰ÂÈ Ë ÂÙ·ÈÚ›· ÙÛÈ̤ÓÙˆÓ ∏Ú·ÎÏ‹˜ Î·È Î˘ÎÏÔÊfiÚËÛ ÚfiÛÊ·Ù·, ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ˆ˜ “Ì ÙËÓ ·ÔÎÏÂÈÛÙÈ΋ Û˘Ó‰ÚÔÌ‹ ÙÔ˘ ÂÚÁÔÛÙ·Û›Ô˘ Û˘ÓÙËÚ‹ıËÎÂ Î·È ÂÈÛ΢¿ÛÙËΠÙÔ ˘ÚÔÊ˘Ï¿ÎÈÔ ÛÙËÓ √ıÚ˘”. ∞ÍÈÔÛËÌ›ˆÙË Â›Ó·È ¯ıÂÛÈÓ‹ ·Ó·ÊÔÚ¿ ÙÔ˘ ˘¢ı‡ÓÔ˘ Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ Î. ÷Ú. ΔÛ·Ì¿˙Ë ÛÙË Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÙÔ˘ ™˘ÓÙÔÓÈÛÙÈÎÔ‡ √ÚÁ¿ÓÔ˘ ˆ˜ “ÁÈ· ÙËÓ ˘ÚÔÚÔÛÙ·Û›· ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È ˘ÚÔÊ˘Ï¿ÎÈ· Î·È fi¯È ÍÂÓԉԯ›·...”. ΔԇϷ ∫ÂοÙÔ˘

∂ÁÎÚ›ıËΠηٿ ÏÂÈÔ„ËÊ›· ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ¯ıÂÛÈÓ‹˜ Û˘Ó‰ڛ·Û˘ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘

∞ÏÌ˘Úfi˜: 15,7 ÂÎ. ¢ÚÒ Ô ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ ¢È·ÊÔÚÔÔ›ËÛË ‰‡Ô Û˘Ì‚Ô‡ÏˆÓ Ù˘ Ì›˙ÔÓÔ˜ ÌÂÈÔ„ËÊ›·˜ ™ÙÔ Û˘ÓÔÏÈÎfi ÔÛfi ÙˆÓ 15.768.973,58 ¢ÚÒ ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È ÙÔ ‡„Ô˜ ÙÔ˘ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ Ù˘ ÙÚ¤¯Ô˘Û·˜ ¯ÚÔÓÈ¿˜ ÁÈ· ÙÔ ¢‹ÌÔ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ Î·È ÂÁÎÚ›ıËΠηٿ ÏÂÈÔ„ËÊ›· ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ¯ıÂÛÈÓ‹˜ ÂȉÈ΋˜ Û˘Ó‰ڛ·Û˘ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘. √ ÊÂÙÈÓfi˜ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ Â›Ó·È ÌÂȈ̤ÓÔ˜ ÛÙÔ ÔÛÔÛÙfi Ù˘ Ù¿Í˘ ÙÔ˘ 45% Û˘ÁÎÚÈÙÈο Ì ÙÔ˘˜ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô˘˜ ÂÚÛÈÓÔ‡˜ ÙˆÓ ÙÚÈÒÓ ¢‹ÌˆÓ Î·È Ù˘ ∫ÔÈÓfiÙËÙ·˜ Ô˘ Û˘ÁÎÚÔÙÔ‡Ó ϤÔÓ ÙÔÓ ∫·ÏÏÈÎÚ·ÙÈÎfi ¢‹ÌÔ˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡. ™‡Ìʈӷ Ì ٷ ÛÙÔȯ›· ÙÔ˘ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡ ¤ÙÔ˘˜ 2011 ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡, fiˆ˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËÎ·Ó ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ¯ıÂÛÈÓ‹˜ ÂȉÈ΋˜ Û˘Ó‰ڛ·Û˘ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘, Ù· Ù·ÎÙÈο ¤ÛÔ‰· ·Ó¤Ú¯ÔÓÙ·È ÛÙ· 7.168.550, Ù· ¤ÎÙ·ÎÙ· ¤ÛÔ‰· Û 3.019.817,11, Ù· ¤ÛÔ‰· ·ÚÂÏıfiÓÙˆÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÂÙÒÓ (¶√∂) Ô˘ ‚‚·ÈÒÓÔÓÙ·È ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ Û 1.124.391,54. √È ÂÈÛÚ¿ÍÂȘ ·fi ‰¿ÓÂÈ· Î·È ··ÈÙ‹ÛÂȘ ·fi ¶√∂ Û 2.475.738,12, ÔÈ ÂÈÛÚ¿ÍÂȘ ˘¤Ú ÙÔ˘ ‰ËÌÔÛ›Ô˘ Î·È ÙÚ›ÙˆÓ Î·È ÂÈÛÙÚÔʤ˜ ¯ÚËÌ¿ÙˆÓ Û 1.614.650, Ì ¯ÚËÌ·ÙÈÎfi ˘fiÏÔÈÔ 365.826,81 Î·È Û‡ÓÔÏÔ15.768.973,58. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, Ù· ¤ÍÔ‰· ÁÈ· ÙÔ ÙÚ¤¯ÔÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi ¤ÙÔ˜ ‰È·ÌÔÚÊÒÓÔÓÙ·È Û ¤ÍÔ‰· ¯Ú‹Û˘ 7.711.639,04, ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ 2.882.297,95, ÏËڈ̤˜ ¶√∂ Î·È ÏÔÈ¤˜ ·Ô‰fiÛÂȘ Î·È ÚԂϤ„ÂȘ 4.812.234,09, Ì ·ÔıÂÌ·ÙÈÎfi 362.802,50 Î·È Û‡ÓÔÏÔ 15.768.973,58.

™ÙËÓ ÂÈÛ‹ÁËÛ‹ ÙÔ˘ Ô ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ Î. μ·Á. ÷Ù˙Ë΢ÚÈ¿ÎÔ˜ ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛ ÙÔÓ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi ˆ˜ “Ú·ÁÌ·ÙÈÎfi, ¯·ÌËÏfi Î·È ÌÂÙ·‚·ÙÈÎfi”. “∫¿ÓÔ˘Ì ÌÈ· ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ·Ú¯‹” ÂÈÛ‹Ì·Ó ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ Ô Î. μ·Á. ÷Ù˙Ë΢ÚÈ¿ÎÔ˜ “Ì ÙËÓ „‹ÊÈÛË ÙÔ˘ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ ÁÈ· ÙÔ Ó¤Ô ‰ÈÂ˘Ú˘Ì¤ÓÔ ¢‹ÌÔ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡. Δ· fiÓÂÈÚ·, ÔÈ ÛΤ„ÂȘ Î·È fiÛ· ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›Û·Ì ¤¯Ô˘Ó ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ. ¢ÂÓ ÌÔÚԇ̠ԇÙ ӷ ۯ‰ȿÛÔ˘ÌÂ, Ô‡ÙÂ Î·È Ó· ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›ÛÔ˘Ì ÏfiÁˆ Ù˘ ‰‡ÛÎÔÏ˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÂÚÈfi‰Ô˘. √ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ Â›Ó·È ¯·ÌËÏfi˜ Î·È Î¿Ùˆ ·fi ÙȘ ÚÔÛ‰Ô˘ Ì·˜. ™ÙËÚ›˙ÂÙ·È Û ÙÚÂȘ

‚·ÛÈÎÔ‡˜ ¿ÍÔÓ˜. ΔËÓ ÚÔÛÙ·Û›· ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜, ÙËÓ ¿ÛÎËÛË ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ÔÏÈÙÈ΋˜ Î·È ÙËÓ Î·ıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ· ÙÔ˘ ÔÏ›ÙË. √ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ ·ÓÙ·Ó·ÎÏ¿ ·fiÏ˘Ù· ÙȘ Û˘Óı‹Î˜ ˘fi ÙȘ Ôԛ˜ Û˘ÁÎÚÔÙÂ›Ù·È Ë Ó¤· ΔÔÈ΋ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ¤Ó· ÌÂÙ·‚·ÙÈÎfi ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi. ∂›Ó·È Û›ÁÔ˘ÚÔ fiÙÈ ‰ÂÓ ·ÔÙÂÏ› ¤ÎıÂÛË È‰ÂÒÓ. ∂›Ó·È ¤Ó·˜ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfi˜ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘. £· ÂÍ·ÛÊ·ÏÈÛÙÔ‡Ó 360.000 ¢ÚÒ ÁÈ· ÙȘ ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ ‰Ô̤˜ ·fi ÙËÓ ∫ÔÈÓˆÊÂÏ‹ ∂ȯ›ÚËÛË Ô˘ ı· Û˘ÛÙ·ı›” ·Ó¤ÊÂÚ ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ Ô ‰‹-

Ì·Ú¯Ô˜ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡. ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ Ô ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ Ù˘ Ì›˙ÔÓÔ˜ ÌÂÈÔ„ËÊ›·˜ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ Î. ÃÚ. μÔ‡ÏÁ·Ú˘ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍ fiÙÈ “ÔÈ ‰·¿Ó˜ ÌÂÈÒÓÔÓÙ·È ÛÙÔÓ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi, ηıÒ˜ Î·È ÔÈ Ú·ÁÌ·ÙÈΤ˜ ‰·¿Ó˜ ÛÙ· 7 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ¢ÚÒ. ∞˘Í¿ÓÔÓÙ·È, fï˜, ÔÈ ‰·¿Ó˜ ÙˆÓ ·Ó·ÏÒÛÈ̈Ó, ¤Ó· ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ ÛÙÔ ÔÔ›Ô Î·Ù’ ÂÍÔ¯‹Ó ÂÈÎÚ·Ù› ·‰È·Ê¿ÓÂÈ·. ∂›Û˘, ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÎÔÓ‰‡ÏÈ· ÁÈ· ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋. ™Â ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÚÔÔÙÈΤ˜ Ó· ‰ÔıÔ‡Ó ¯Ú‹Ì·Ù· ÛÙÔ˘˜ ÙÔÌ›˜ Î·È ÙȘ ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ ‰Ô̤˜. ∞Ó ˘¿Ú¯ÂÈ Ë ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ú¤ÂÈ Ó· ÙÔÓ ·ÏÏ¿ÍÔ˘Ì ÂÎ ‚¿ıÚˆÓ” ÛËÌ›ˆÛÂ Ô Î. μÔ‡ÏÁ·Ú˘. ∞Í›˙ÂÈ Ó· ÛËÌÂȈı› fiÙÈ ·fi ÙËÓ ÔÌ¿‰· Ì›˙ÔÓÔ˜ ÌÂÈÔ„ËÊ›·˜ ÔÈ ‰ËÌÔÙÈÎÔ› Û‡Ì‚Ô˘ÏÔÈ Î.Î. ∫. ∫·Ú·ÁÎÈfi˙ÔÁÏÔ˘ Î·È ¡›Î. ∫Ô˘ÙÌ¿Ó˘ „‹ÊÈÛ·Ó ÙÔÓ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi ‰È·ÊÔÚÔÔÈÔ‡ÌÂÓÔÈ ·fi ÙË ı¤ÛË Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÙÔ˘˜, Ë ÔÔ›· ÙÔÓ Î·Ù·„‹ÊÈÛÂ. ™ÙËÓ ÙÔÔı¤ÙËÛ‹ ÙÔ˘ Ô ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ Ù˘ ÂÏ¿ÛÛÔÓÔ˜ ÌÂÈÔ„ËÊ›·˜ Î. ™. ΔÛfiÁη˜ ·Ó¤ÊÂÚ fiÙÈ “ÙÔ Û¯¤‰ÈÔ “∫·ÏÏÈÎÚ¿Ù˘” ¤ÁÈÓ ÁÈ· Ó· ÂÚ¿ÛÂÈ Ë ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋ ÙÔ˘ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘, Ì ÙË ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ·ÚÌÔ‰ÈÔÙ‹ÙˆÓ ÛÙÔ˘˜ ¢‹ÌÔ˘˜ ¯ˆÚ›˜ ÙÔ˘˜ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô˘˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡˜ fiÚÔ˘˜. √ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ¤¯ÂÈ ¿ÌÂÛË Û¯¤ÛË Ì ÙÔÓ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô ÎÚ·ÙÈÎfi Î·È ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ÍÂʇÁÂÈ ·fi ·˘ÙfiÓ” ÛËÌ›ˆÛÂ Ô Î. ΔÛfiÁη˜. μ∞°°∂§∏™ ∫∞ƒ∞ª∞¡∏™


M·ÁÓËÛ›· 11

¶∂ª¶Δ∏ 28 ∞¶ƒπ§π√À 2011

§¿ÙÚ„ ÙÔ ıÂÚÈÓfi ÛÈÓÂÌ¿ Î·È ·ÁˆÓ›ÛÙËΠ̠¿ıÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÈ‚›ˆÛ‹ ÙÔ˘ Ù· ‰‡ÛÎÔÏ· ¯ÚfiÓÈ·, Ì ϛÁÔ˘˜ ÚÔÌ·ÓÙÈÎÔ‡˜ ı·٤˜...

“ŒÊ˘Á” Ô £·Ó¿Û˘ ¶ÔÏ›Ù˘ Ù˘ ∂͈ڷ˚ÛÙÈ΋˜ ∏ „‡¯Ë ÙÔ˘ ıÂÚÈÓÔ‡ ÛÈÓÂÌ¿ “∂͈ڷ˚-

ÛÙÈ΋” ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, Â‰Ò Î·È 28 ¯ÚfiÓÈ·, Ô £·Ó¿Û˘ ¶ÔÏ›Ù˘ ·fi ¯ı˜ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ È·. “ŒÊ˘Á” Û ËÏÈΛ· 62 ÂÙÒÓ ÌÂÙ¿ ·fi ÛÎÏËÚ‹ ÔÎÙ¿ÌËÓË ÂÚ›Ô˘ Ì¿¯Ë Ì “ÂÈıÂÙÈÎfi” ηÚΛÓÔ. √ £·Ó¿Û˘ ¶ÔÏ›Ù˘ ¤¯ÂÈ Ù·˘ÙÈÛÙ› Ì ÙÔ ÌÔÓ·‰ÈÎfi ıÂÚÈÓfi ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘. ∏ Û¯¤ÛË ·ÙÂÏ›ˆÙ˘ ·Á¿˘ fï˜ Ì ÙÔÓ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ ¿Ú¯ÈÛ ·fi ËÏÈΛ· 8 ÂÙÒÓ. √ £·Ó¿Û˘, ·È‰¿ÎÈ Ì ÎÔÓÙ¿ ·ÓÙÂÏÔÓ¿ÎÈ·, ‹Á·ÈÓ ÛÙÔ˘˜ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ˘˜ Ô˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Û·Ó ÙËÓ ÂÔ¯‹ ÂΛÓË Î·È ‚ÔËıÔ‡Û ÙÔ˘˜ ¯ÂÈÚÈÛÙ¤˜. ¶¤Ú·Û ·fi ÙË “ºÚ‡ÓË” , ÙË “¢È¿Ó·” , ÙÔÓ “ŒÛÂÚÔ” , ÙÔ “ƒÂÍ” ÙÔ “∞ÙÙÿΔ , ÙÔ “∞¯›ÏÏÂÈÔ” . ¢ÂÓ ˘‹ÚÍ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈ΋ ·›ıÔ˘Û· ÛÙÔ μfiÏÔ Ô˘ Ô £·Ó¿Û˘ Ó· ÌËÓ ¤‰ˆÛ ÙÔ “·ÚÒÓ” , ÛËÌÂÈÒÓÂÈ Ì¤Û· ÛÙË ıÏ›„Ë Ù˘ Ë Û‡˙˘Áfi˜ ÙÔ˘ ∫·ÙÂÚ›Ó·. ¶·Ú·‰¤¯ÂÙ·È Î·È Ë ›‰È·, ˆ˜ Ô ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ˜ ‹Ù·Ó Ô ÌÂÁ¿ÏÔ˜ ¤ÚˆÙ·˜ ÙÔ˘ £·Ó¿ÛË. Œ·ÈÍ ηıÔÚÈÛÙÈÎfi ÚfiÏÔ ÛÙË ˙ˆ‹ fï˜ Î·È ÙˆÓ ‰‡Ô, ·ÏÏ¿ Î·È ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ ÙÔ˘˜. ∏ ∫·-

ÙÂÚ›Ó· fiÏ· ·˘Ù¿ Ù· ¯ÚfiÓÈ· Ô˘ Ô £·Ó¿Û˘ ÚÔÛ·ıÔ‡Û ӷ ÎÚ·Ù‹ÛÂÈ ˙ˆÓÙ·Ó‹ ÙËÓ “∂͈ڷ˚ÛÙÈ΋” ÛÙ¿ıËΠ‰›Ï· ÙÔ˘, fiÚıÈ·, Ó· ÙÔÓ ÂÌ„˘¯ÒÓÂÈ fiÙ·Ó ÙÔ ıÂÚÈÓfi ÛÈÓÂÌ¿ ›¯Â ¿ÚÂÈ “Ù· οو ÙÔ˘” . √ £·Ó¿Û˘ ¶ÔÏ›Ù˘ ‹Ú ÙËÓ “∂͈ڷ˚ÛÙÈ΋” ·fi ÙÔÓ Î. ∫ÏËÌÂÓÙfiÔ˘ÏÔ Î·È Û˘Ó¤¯ÈÛ ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ù˘, ·fi ÙÔ 1982 ¤ˆ˜ Î·È ÙÔ ÂÚÛÈÓfi ηÏÔη›ÚÈ. “∏ “∂͈ڷ˚ÛÙÈ΋” ÁÓÒÚÈÛ ÌÂÁ¿Ï˜ ‰fi͘ Î·È ÁÈ· ÔÏÏ¿ ¯ÚfiÓÈ· ·ÔÙÂÏÔ‡Û ̛· ·fi ÙȘ ÂÏ¿¯ÈÛÙ˜ ‰È·ÛΉ¿ÛÂȘ ÙˆÓ ‚ÔÏȈÙÒÓ. À‹ÚÍ fï˜ Î·È ÂÚ›Ô‰Ô˜ Ô˘ Ë ·›ıÔ˘Û· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Û Ì ϛÁÔ˘˜ ÚÔÌ·ÓÙÈÎÔ‡˜ Î·È Ê·Ó·ÙÈÎÔ‡˜ Ï¿ÙÚÂȘ Ù˘ ¤‚‰ÔÌ˘ Ù¤¯Ó˘ Î·È ÙÔ˘ ıÂÚÈÓÔ‡ ÛÈÓÂÌ¿. Δ· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ· Ô ıÂÚÈÓfi˜ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ˜ “∂͈ڷ˚ÛÙÈ΋” ¿Ú¯ÈÛÂ Î·È ¿ÏÈ Ó· Ì·›ÓÂÈ ÛÙË ˙ˆ‹ ÙˆÓ ‚ÔÏȈÙÒÓ, Ù˘ ÓŸÙÂÚ˘ ÁÂÓÈ¿˜. ∫·È ·˘Ùfi Â›Ó·È Ë Â˘¯¿ÚÈÛÙË ¤ÎÏËÍË. ¶·È‰È¿ ËÏÈΛ·˜ ·fi 17 ¤ˆ˜ 20 ÂÙÒÓ ÚÔÙÈÌÔ‡Ó Ó· ÂÚÓÔ‡Ó Ù· ηÏÔηÈÚÈÓ¿ ÙÔ˘˜ ‚Ú¿‰È· ·ÔÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·˜ Ì›· ÔÈÔÙÈ΋

Ù·ÈÓ›· Û ¤Ó· ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ” ›¯Â ÂÈ ÛÙË “£” Ô £·Ó¿Û˘ ¶ÔÏ›Ù˘ Û ̛· ·fi ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ÙÔ˘ Û˘ÓÂÓÙ‡ÍÂȘ (›Ûˆ˜ ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›·). √ ¿ÓıÚˆÔ˜ ·Á¿ËÛ Ôχ ÙËÓ “∂͈ڷ˚ÛÙÈ΋” Î·È ÚÔÛ¿ıËÛ ӷ ÌÂÙ·‰ÒÛÂÈ ·˘Ù‹ ÙËÓ ·Á¿Ë Î·È ÛÙÔ˘˜ Û˘ÌÔϛ٘ ÙÔ˘. Δ· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÙÚ›· ¯ÚfiÓÈ· Ô £·Ó¿Û˘ ¶ÔÏ›Ù˘ Û˘ÓÂÚÁ¿ÛÙËΠ̠ÙÔ ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘ ÚÔ‚¿ÏÏÔÓÙ·˜ Ù·Èӛ˜ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÂÓfi˜ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ Ì ÙÔ fiÓÔÌ· “™ÈÓ¤ ªÂÛfiÁÂÈÔ˜” . “√ ÎfiÛÌÔ˜ ·ÁοÏÈ·Û ÙÔ “™ÈÓ¤ ªÂÛfiÁÂÈÔ˜” ›¯Â ÂÈ ÛÙËÓ ›‰È· Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË. ∏ ÂÚÛÈÓ‹ ¯ÚÔÓÈ¿ Ì¿ÏÈÛÙ· ¯·Ú·ÎÙËÚ›ÛÙËΠˆ˜ Ë Î·Ï‡ÙÂÚË, Û ۯ¤ÛË Ì ÙȘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˜. √ ıÂÚÈÓfi˜ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ˜ ÁÓÒÚÈÛÂ Î·È ¿ÏÈ Ì¤Ú˜ ‰fiÍ·˜. “¢‡Ô Â›Ó·È ÔÈ ÏfiÁÔÈ Ô˘ ÔÈ Ù·Èӛ˜ ÙÔ˘ “™ÈÓ¤ ªÂÛfiÁÂÈÔ˜” ÁÂÌ›˙Ô˘Ó ÙË ıÂÚÈÓ‹ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈ΋ ·›ıÔ˘Û·: ∏ ÔÈfiÙËÙ¿ ÙÔ˘˜ Î·È Ë ÌÂȈ̤ÓË ÙÈÌ‹ ÙÔ˘ ÂÈÛÈÙËÚ›Ô˘” ›¯Â ÂÈ. ◊Ù·Ó Ôχ ¯·ÚÔ‡ÌÂÓÔ˜, ÂÂȉ‹ Ë ·›ıÔ˘Û· Á¤ÌÈ˙ Ì ӤԢ˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜.

¶Ú¤ÂÈ ÔÈ Ó¤ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ Ó· ÁÓˆÚ›ÛÔ˘Ó Î·È Ó· ·Á·‹ÛÔ˘Ó ÙË Ì·Á›· Ô˘ ÚÔÛʤÚÂÈ Ë ¤‚‰ÔÌË Ù¤¯ÓË ÙfiÓÈ˙Â Û˘¯Ó¿ Î·È ·˘Ùfi ÚÔÛ·ıÔ‡Û ӷ οÓÂÈ. ∏ ÌÂÁ¿ÏË ·ÁˆÓ›· Î·È ·ÎÔ‡Ú·ÛÙË ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÙÔ˘ £·Ó¿ÛË ¶ÔÏ›ÙË ‹Ù·Ó Ó’ ·ÓÙ¤ÍÂÈ Ô ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ˜ ·˘Ùfi˜ ÛÙÔ ¯ÚfiÓÔ Î·È ÙÔÓ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÌfi. ∂›¯Â ‚¿ÏÂÈ ÛÙÔ›¯ËÌ· Ì ÙÔÓ Â·˘Ùfi ÙÔ˘ Î·È ÚÔÛ·ıÔ‡Û ӷ ÙÔ ÎÂÚ‰›ÛÂÈ. ∏ ‚·ÛÈ΋ ÂÚÁ·Û›· ÙÔ˘ £·Ó¿ÛË ¶ÔÏ›ÙË ‹Ù·Ó Ë ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ú·ÙËÚ›Ô˘ ˘ÁÚÒÓ Î·˘Û›ÌˆÓ ÛÙË ¡¤· ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·. ∞fi ÂΛ ¤‚Á·˙ ¯Ú‹Ì·Ù· ÁÈ· ÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ¿ ÙÔ˘. √ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ˜ ÙÔ˘ ›¯Â ÂÈʤÚÂÈ Ì¿ÏÏÔÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ˙ËÌÈ¿, ‹Ù·Ó fï˜ Ô ¤ÚˆÙ·˜, ÙÔ ÌÂÚ¿ÎÈ ÙÔ˘. √ £·Ó¿Û˘ ¶ÔÏ›Ù˘ ·¤ÎÙËÛ ‰‡Ô ÎfiÚ˜, ÙËÓ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›Ó· Ô˘ ÂÚÁ¿˙ÂÙ·È ˆ˜ ‚ÚÂÊÔÎfiÌÔ˜ Î·È ÙË ª·Ú›·, Ô˘ ¤¯ÂÈ ÔÏÔÎÏËÚÒÛÂÈ ÛÔ˘‰¤˜ ÛÙÔÓ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎfi ÙÔ̤·. ∏ Û‡˙˘Áfi˜ ÙÔ˘ ÙÒÚ· ‰ÂÓ ÂÚÁ¿˙ÂÙ·È. ∂›Ó·È ¿ÓÂÚÁË Â‰Ò Î·È Ì‹Ó˜. Œ¯ÂÈ Ì›ÓÂÈ ϤÔÓ Ì ÙËÓ ·Ó¿ÌÓËÛË ÙÔ˘ £·Ó¿ÛË Î·È ÙÔ˘ ÌÂÁ¿ÏÔ˘ ·ÁÒÓ· ÙÔ˘ Ó·

ÎÚ·Ù‹ÛÂÈ “˙ˆÓÙ·Ó‹” ÙËÓ “∂͈ڷ˚ÛÙÈ΋” . ΔÔ ÛÙÔ›¯ËÌ· ÙÒÚ· ¤¯ÂÈ ÂÚ¿ÛÂÈ ÛÙËÓ ›‰È·... ΔÔ ÛÙÂÚÓfi ·ÓÙ›Ô ÛÙÔ £·Ó¿ÛË ¶ÔÏ›ÙË ı· Ô˘Ó Û‹ÌÂÚ· ÛÙȘ 11 ÙÔ Úˆ›, Û˘ÁÁÂÓ›˜, ÁÓˆÛÙÔ› Î·È Ê›ÏÔÈ ·fi ÙÔÓ ÈÂÚfi Ó·fi ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ ÙÔ˘ ÃÚÈÛÙÔ‡. ΔԇϷ ∫ÂοÙÔ˘

μÚ¤ıËΠÓÂÎÚfi˜ ÛÙÔ Úfi¯ÂÈÚÔ Î·Ù¿Ï˘Ì· Ô˘ ›¯Â ÊÙÈ¿ÍÂÈ Û ÙÔ˘·Ï¤Ù· ÎÂÏÈÔ‡ Û ͈ÎÏ‹ÛÈ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜

¶¤ı·Ó 55¯ÚÔÓÔ˜ ¿ÛÙÂÁÔ˜ ÛÙÔÓ ∞˚-°È¿ÓÓË ¶ËÏ›Ô˘

¡

ÂÎÚfi˜ ÛÙÔ Úfi¯ÂÈÚÔ Î·Ù¿Ï˘Ì· Ô˘ ›¯Â ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ Û ÙÔ˘·Ï¤Ù· ÎÂÏÈÔ‡ ÛÙÔ Â͈ÎÏ‹ÛÈ ÙÔ˘ ∞˚ °È¿ÓÓË, ‰›Ï· ·fi ÙËÓ Î·Ù·Û΋ӈÛË, ÛÙÔ ¯ˆÚÈfi ÕÁÈÔ˜ πˆ¿ÓÓ˘ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ∑·ÁÔÚ¿˜-ªÔ˘ÚÂÛ›Ô˘ ‚Ú¤ıËΠÚÔ¯ı¤˜ ·ÚÁ¿ ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ¤Ó·˜ ¿ÛÙÂÁÔ˜ ¿Ó‰Ú·˜, 55 ÂÙÒÓ. √ ∞ϤͷӉÚÔ˜ ª·Î·ÓÙ¿Û˘, Ô˘ ‹Ù·Ó Ôχ ÁÓˆÛÙfi˜ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹, ȉȷ›ÙÂÚ· ·Á·ËÙfi˜ Î·È fiÏÔÈ ÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔÈ ÙÔÓ ‚ÔËıÔ‡Û·Ó. √ ı¿Ó·Ùfi˜ ÙÔ˘ ¯ÚÔÓÈο ÙÔÔıÂÙÂ›Ù·È ÌÂٷ͇ ÙÔ˘ ª. ™·‚‚¿ÙÔ˘ Î·È Ù˘ ∫˘Úȷ΋˜ ÙÔ˘ ¶¿Û¯·. ∞fi ÙËÓ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›· ¤¯ÂÈ ·ÔÎÏÂÈÛÙ› Ë ÂÁÎÏËÌ·ÙÈ΋ ÂÓ¤ÚÁÂÈ· Î·È ·Ô‰›‰ÂÙ·È Û ·ıÔÏÔÁÈο ·›ÙÈ·. √ ¿ÛÙÂÁÔ˜, fiˆ˜ ¤ÁÈÓ ÁÓˆÛÙfi ·ÓÙÈÌÂÙÒÈ˙ ÛÔ‚·Úfi Úfi‚ÏËÌ· ·ÏÎÔÔÏÈÛÌÔ‡ Î·È Ë·Ù›Ùȉ·˜. Δ· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ· ›¯Â ÙËÓ ÊÚÔÓÙ›‰· Ù˘ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ˘ËÚÂÛ›·˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘, ÂÓÒ Ë ÚÔÛ¿ıÂÈ· ·ÂÍ¿ÚÙËÛ‹˜ ÙÔ˘ ·fi ÙÔ ·ÏÎÔfiÏ ·¤Ù˘¯Â...

ΔÔ ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈÎfi ÙÌ‹Ì· ªËÏÂÒÓ ‰ÈÂÓÂÚÁ› ÚÔ·Ó¿ÎÚÈÛË ÁÈ· ÙÔÓ ·ÈÊÓ›‰ÈÔ ı¿Ó·ÙÔ ÙÔ˘ 55¯ÚÔÓÔ˘ ·ÛÙ¤ÁÔ˘, ·Ó Î·È fiÏ· Ù· ÛÙÔȯ›· Ô‰ËÁÔ‡Ó ÛÙÔ Û˘Ì¤Ú·ÛÌ· fiÙÈ Ë Î·Ù¿ÛÙ·Û˘ Ù˘ ˘Á›·˜ ÙÔ˘ ‹Ù·Ó ȉȷ›ÙÂÚ· ‡ıÚ·˘ÛÙË, Ë ˙ˆ‹ Ô˘ ¤Î·Ó ÙËÓ Âȉ›ӈÓÂ Î·È ÂӉ¯Ô̤ӈ˜ ÙÔ ÎÚ‡Ô Ô˘ ÂÈÎÚ·Ù› ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ Ë̤Ú˜ Ó· Û˘Ó¤‚·Ï ÛÙÔ ı¿Ó·Ùfi ÙÔ˘. Ÿˆ˜ ¤ÁÈÓ ÁÓˆÛÙfi Ô 55¯ÚÔÓÔ˜ ›¯Â Ó· ‰ÒÛÂÈ ÛËÌ›· ˙ˆ‹˜ ·fi ÙËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË ª. ¶·Ú·Û΢‹. ΔÔ ·fiÁÂ˘Ì· Ù˘ ΔÚ›Ù˘ οÙÔÈÎÔÈ ÙÔ˘ ∞˚ °È¿ÓÓË ·ÓËÛ‡¯ËÛ·Ó ·fi ÙËÓ ·Ô˘Û›· ÙÔ˘ Î·È ¿Ú¯ÈÛ·Ó Ó· ÙÔÓ ·Ó·˙ËÙÔ‡Ó. ¶‹Á·Ó ÛÙÔ ¯ÒÚÔ, Ô˘ ›¯Â ÊÙÈ¿ÍÂÈ ÁÈ· “Û›ÙÈ ÙÔ˘” Î·È - ‰˘ÛÙ˘¯Ò˜ ÙÔÓ ·ÓÙ›ÎÚÈÛ·Ó ÓÂÎÚfi. ∂ȉÔÔÈ‹ıËÎÂ Ë ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›· Î·È ¤ÁÈÓ·Ó fiϘ ÔÈ ÚÔ‚ÏÂfiÌÂÓ˜ ÂÓ¤ÚÁÂȘ. ∏ ÓÂÎÚÔ„›· ÁÈ· Ù· ·ÎÚÈ‚‹ ·›ÙÈ· ÙÔ˘ ı·Ó¿ÙÔ˘ ÙÔ˘ ı· ‰ÈÂÓÂÚÁËı› ÛÙËÓ È·ÙÚÔ‰ÈηÛÙÈ΋ ˘ËÚÂÛ›·, ÛÙË §¿ÚÈÛ·. Ÿˆ˜ ·Ó¤ÊÂÚÂ Ô ·Ó·ÏËÚˆÙ‹˜ ‰ÈÔÈÎËÙ‹˜ ÙÔ˘ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ ªËÏÂÒÓ ·fi Ù· ̤¯ÚÈ ÙÒÚ· ÛÙÔȯ›· Ù˘ ¤Ú¢ӷ˜ ¤¯ÂÈ ·ÔÎÏÂÈÛÙ› ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ Ù˘ ÂÁÎÏËÌ·ÙÈ΋˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜. ™˘ÁÁÂÓÈο ÙÔ˘ ÚfiÛˆ· ‰È·Ì¤ÓÔ˘Ó ÛÙËÓ ¶Ôψӛ· Î·È ÂÓËÌÂÚÒıËÎ·Ó ¯ı˜ ÁÈ· ÙÔÓ ı¿Ó·Ùfi ÙÔ˘ ̤ۈ Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÚÂۂ›·˜. ™Â ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ÔÈ Û˘ÁÁÂÓ›˜ ‰ÂÓ ÂӉȷÊÂÚıÔ‡Ó, Ô ÂÓÙ·ÊÈ·ÛÌfi˜ ı· Á›ÓÂÈ ·fi ÙÔÓ ¢‹ÌÔ, Ô˘ ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ÙËÓ Û¯ÂÙÈ΋ ‰·¿ÓË. Ÿˆ˜ ¤ÁÈÓ ÁÓˆÛÙfi, Ô ¢‹ÌÔ˜ ¤¯ÂÈ ‰ÒÛÂÈ ‹‰Ë ıÂÙÈ΋ ·¿ÓÙËÛË. √ ∞ϤͷӉÚÔ˜ ª·Î·ÓÙ¿Û˘ ÁÂÓÓ‹ıËΠÛÙËÓ ¶Ôψӛ·. ∏ ÌËÙ¤Ú· ÙÔ˘ ‹Ù·Ó ∂ÏÏËÓ›‰·. √ ·Ù¤Ú·˜ ÙÔ˘ ¶ÔψÓfi˜. ™ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ‹Úı ÚÈÓ ·fi 20 ¯ÚfiÓÈ·. ∏ ΔÛ·Áηڿ‰· ‹Ù·Ó ·fi ÙÔ˘˜ ÚÒÙÔ˘˜ ÛÙ·ıÌÔ‡˜ Ù˘ ‰È·ÌÔÓ‹˜ ÙÔ˘ ÛÙË ¯ÒÚ·. ∞Ú¯Èο, fiˆ˜ ¤ÁÈÓ ÁÓˆÛÙfi, ÂÚÁ·˙fiÙ·Ó ÛÙËÓ ΔÛ·Áηڿ‰·. Δ· fiÔÈ· ¯Ú‹Ì·Ù· ΤډÈÛ ٷ Ífi‰Â˘Â ÛÙÔ ÔÙfi. √È Î¿ÙÔÈÎÔÈ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ÙÔÓ ı˘-

● ÕÔ„Ë ÙÔ˘ ∞˚-°È¿ÓÓË ¶ËÏ›Ô˘

ÌÔ‡ÓÙ·È ÛÙËÓ ›‰È· ηٿÛÙ·ÛË, fiˆ˜ ›·Ó, Â‰Ò Î·È ¯ÚfiÓÈ·. ¶ÚÈÓ ·fi ¤ÍÈ ¯ÚfiÓÈ· ¤Ê˘Á ·fi ÙËÓ ΔÛ·Áηڿ‰· Î·È ÌÂÙ·ÎfiÌÈÛ ÛÙÔÓ ∞˚-°È¿ÓÓË. Œ‚ÚÈÛΠÚfi-

¯ÂÈÚ· ηٷχ̷ٷ. ∞ÏÏ· ÙÔÓ ¯ÂÈÌÒÓ· Î·È ¿ÏÏ· ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ. ∂› 20 ¯ÚfiÓÈ· ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ʤÚÂÙ·È Ó· ˙Ô‡Û ̛· ˙ˆ‹ ÁÂÌ¿ÙË ÂÚÈÏ¿ÓËÛË. ΔÔ˘˜ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˘˜

ÙÚÂȘ Ì‹Ó˜ ›¯Â ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ÙÔ Î·Ù¿Ï˘Ì· ÛÙËÓ ÙÔ˘·Ï¤Ù· ÙÔ˘ ÎÂÏÈÔ‡ ÛÙÔ Â͈ÎÏ‹ÛÈ. “£· ¤ÌÂÓ ÂΛ ̤¯ÚÈ Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ Ë Î·Ù·Û΋ӈÛË. ªÂÙ¿ ı· ¤„·¯Ó ӷ ‚ÚÂÈ ¿ÏÏÔ ÛËÌÂ›Ô ÁÈ· Ó· ÂÚ¿ÛÂÈ ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ” ·Ó¤ÊÂÚ·Ó ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο οÙÔÈÎÔÈ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜. “◊Ù·Ó Â˘ÁÂÓ‹˜, ÊÈÏfiÙÈÌÔ˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÓÙÚÔ·Ïfi˜” ÛËÌ›ˆÛÂ Î·È Ô ÚÒËÓ ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ªÔ˘ÚÂÛ›Ô˘ Î. ∫ˆÓ. §Â‚¤ÓÙ˘, Ô ÔÔ›Ô˜ ·Ó¤ÊÂÚ ˆ˜ Ë ‰ËÌÔÙÈ΋ ·Ú¯‹ ÊÚfiÓÙÈÛ ӷ ÙÔ˘ ÂΉÒÛÂÈ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋ Ù·˘ÙfiÙËÙ·, Ó· ·ÔÎÙ‹ÛÂÈ ¯·ÚÙÈ¿ Î·È Ó· ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÂÈ ¤Ó· Â›‰ÔÌ· ·fi ÙËÓ ¶ÚfiÓÔÈ·. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· Ë ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ˘ËÚÂÛ›· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ÚÔÛ¿ıËÛ ӷ ÙÔ˘ ÚÔÛʤÚÂÈ ‚Ô‹ıÂÈ· ÁÈ· Ó· ÌÔÚ¤ÛÂÈ Ó· ·ÂÍ·ÚÙËı› ·fi ÙÔ ·ÏÎÔfiÏ. “¢ÂÓ ‹Ù·Ó fï˜ ‡ÎÔÏÔ..” ÛËÌ›ˆÛÂ. “°È· ¤Ó· ‰È¿ÛÙËÌ· ÊÈÏÔÍÂÓ‹ıËΠ·fi ÙÔÓ ¢‹ÌÔ Û ÍÂ-

ÓÒÓ· ·ÛÙ¤ÁÔ˘, ·ÏÏ¿ ¤Ê˘Á ·fi ÂΛ. ΔÔ˘ ¿ÚÂÛÂ Ë ÂÏ¢ıÂÚ›· Î·È Ë ÌÔÓ·¯ÈÎfiÙËÙ·. °È· ÌÂÚÈÎÔ‡˜ Ì‹Ó˜, ¤ÚÛÈ ÙÔÓ ¯¿Û·Ì ·fi ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹. ¶ÏËÚÔÊÔÚËı‹Î·Ì ˆ˜ ›¯Â ¿ÂÈ ÛÙËÓ Ã·ÏÎȉÈ΋. ∂¤ÛÙÚ„ fï˜ ÛÙÔÓ ∞˚ °È¿ÓÓË” ÚfiÛıÂÛÂ Ô Î. §Â‚¤ÓÙ˘. √ ∞ϤͷӉÚÔ˜ ª·Î·ÓÙ¿Û˘ ›¯Â ˆ˜ ÌfiÓË Û˘ÓÙÚÔÊÈ¿ Î·È ·ÚËÁÔÚÈ¿, ÙÔ ÔÙfi, Ô˘ ·ԉ›¯ıËΠÌÔÈÚ·›Ô ÁÈ· ÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘. ∫·Ó›˜ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ‰ÂÓ Í¤ÚÂÈ ÁÈ·Ù› Ô ¿Ó‰Ú·˜ ·˘Ùfi˜ Ô‰ËÁ‹ıËΠے ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÍ¿ÚÙËÛË.... ¶ÔÈ· ‹Ù·Ó Ë ÈÛÙÔÚ›· Ô˘ ‚·Û¿ÓÈ˙ ÙÔ Ì˘·Ïfi Î·È ÙËÓ „˘¯‹ ÙÔ˘. ∫¿ÔÈÔÈ ·Ó¤ÊÂÚ·Ó ˆ˜ ›Ûˆ˜ Ô fiÓÔ˜ Ô˘ ‹Ù·Ó Ì·ÎÚÈ¿ ·fi ÙÔ ·È‰› ÙÔ˘, Ô˘ ʤÚÂÙ·È Ó· ˙Ô‡Û Ì ÙËÓ ÌËÙ¤Ú· ÙÔ˘ ÛÙËÓ ¶Ôψӛ· Î·È ÂΛÓÔ˜ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Û ӷ ÙÔ ‰ÂÈ. ∫·Ó›˜ ‰ÂÓ ‹ÍÂÚ ·Ó ·˘Ù¿ Ô˘ ÙÂÏÈο ¤ÏÂÁ - ·Ó Î·È Ì›Ï·Á ÂÏ¿-

¯ÈÛÙ· ÁÈ· ΛÓÔÓ - ‹Ù·Ó ·Ï‹ıÂÈ· ‹ fi¯È. Ÿ,ÙÈ Î·È Ó· ÙÔÓ ‚·Û¿ÓÈ˙ ¿ÓÙˆ˜ ‹Ù·Ó ¤Ó·˜ ‹Û˘¯Ô˜, ‹ÚÂÌÔ˜ ¿ÓıÚˆÔ˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ‰ÂÓ Â›¯Â ÂÈÚ¿ÍÂÈ ÔÙ¤ ηӤӷÓ. ŸÏÔÈ ÙÔÓ Û˘Ì·ıÔ‡Û·Ó Î·È ÙÔÓ ‚ÔËıÔ‡Û·Ó. ª›· ÍÂÓÔ‰fi¯Ô˜ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜, ÔψÓÈ΋˜ ηٷÁˆÁ‹˜, ·Ó¤ÊÂÚ ˆ˜ Û˘¯Ó¿ ‹Á·ÈÓ ÛÙÔÓ ÍÂÓÒÓ· Ù˘ Î·È ÂΛÓË ÙÔ˘ ¤‰ÈÓ ÚÔ‡¯· Î·È Ê·ÁËÙfi. ΔÔ ›‰ÈÔ ¤Î·Ó·Ó fiÏÔÈ Û¯Â‰fiÓ ÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔÈ ÛÙÔÓ ∞Ë °È¿ÓÓË, ÙÔ ªÔ‡ÚÂÛÈ, ÙËÓ ΔÛ·Áηڿ‰·. √ ∞ϤͷӉÚÔ˜ ª·Î·ÓÙ¿Û˘ ‹Ù·Ó ȉȷ›ÙÂÚË Ê˘ÛÈÔÁӈ̛· ÁÈ· ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹. ŒÓ·˜ ¿ÓÙÚ·˜, ¯ˆÚ›˜ ÛÙ¤ÁË, Ù· ··Ú·›ÙËÙ· ÚÔ˜ ÙÔ ˙ÂÈÓ, ·ÏÏ¿ ¯ˆÚ›˜ ηΛ·. ∏ ÌÔÚÊ‹ ÙÔ˘ ı· Ì›ÓÂÈ ¯·Ú·Á̤ÓË, Û›ÁÔ˘Ú·, ÛÙÔ Ì˘·Ïfi ÙˆÓ Î·ÙÔ›ÎˆÓ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ÁÈ· ÔÏÏ¿ ·ÎfiÌË ¯ÚfiÓÈ·... ΔԇϷ ∫ÂοÙÔ˘


M·ÁÓËÛ›· 12

¶∂ª¶Δ∏ 28 ∞¶ƒπ§π√À 2011

¶·Ú¿ ÙËÓ Î·Ù¿ıÂÛË ÚÔÙ¿ÛˆÓ, fiˆ˜ ÙÔÓ›ÛÙËΠ¯ı˜ Û ۇÛÎÂ„Ë ÛÙÔ ¢ËÌ·Ú¯Â›Ô ÙÔ˘ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ˘, ·ÚÔ˘Û›· ·ÚÌÔ‰›ˆÓ

∫¿ÚÏ·: ∂ÏÏÈ‹˜ Û˘ÓÙÔÓÈÛÌfi˜ ÊÔÚ¤ˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË Ù˘ Ú‡·ÓÛ˘ Δ

· ̤ÙÚ· Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ÏËÊıÔ‡Ó ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË Ù˘ Ú‡·ÓÛ˘ Ù˘ ∫¿ÚÏ·˜ ÂÍÂÙ¿ÛÙËÎ·Ó ÛÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ ¢Ú›· Û‡ÛÎÂ„Ë ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· Û˘Ó‰ÚÈ¿ÛÂˆÓ ÙÔ˘ ¢ËÌ·Ú¯Â›Ô˘ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ˘, fiÔ˘ ·Ó·‰Â›¯ıËÎÂ Ô ÌË Û˘ÓÙÔÓÈÛÌfi˜ ÙˆÓ ·ÚÌfi‰ÈˆÓ ÊÔÚ¤ˆÓ. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÚÔÙ¿ıËÎ·Ó Ì¤ÙÚ· ηٿ Ù˘ Ú‡·ÓÛ˘ Ô˘ ı· Έ‰ÈÎÔÔÈËıÔ‡Ó ÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ Ë̤Ú˜, ÂÓÒ ÙÔÓ›ÛÙËΠfiÙÈ ÙÔÍÈ΋ ÏfiÁˆ Ù˘ ‡·Ú͢ ÙÔ˘ ΢·ÓÔ‚·ÎÙËÚȉ›Ô˘ ·ÏÏ¿ Î·È Ì ÏËıÒÚ· „·ÚÈÒÓ Â›Ó·È Ë Ï›ÌÓË.

ƒÂÔÚÙ¿˙: ºøΔ∏™ ™¶∞¡√™

∏ Û‡ÛÎÂ„Ë ‰ÈÔÚÁ·ÓÒıËΠ·fi ÙË ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘ Ì ÛÎÔfi ÙËÓ ‰È·ÌfiÚʈÛË ÎÔÈÓ‹˜ ÚfiÙ·Û˘ Ì ̤ÙÚ· Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ÏËÊıÔ‡Ó ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË Ù˘ Ú‡·ÓÛ˘ ÛÙËÓ Ï›ÌÓË ∫¿ÚÏ·. ∏ ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘ Î. ∂ϤÓË §·˝ÙÛÔ˘ ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛ ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË Ï‹„˘ Û˘ÏÏÔÁÈÎÒÓ Ì¤ÙÚˆÓ, ÒÛÙ ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ¤ÚÁÔ Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ Û Â›Â‰Ô ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈÎfi Î·È ·Ó·Ù˘ÍÈ·Îfi, Ó· ÚÔÛ‰ÒÛÂÈ Ù· ÔʤÏË ÛÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Î·È ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›· ¢ڇÙÂÚ·. ™ÙËÓ ·Ú¯‹ ÙÔ ÏfiÁÔ ‹ÚÂ Ë ÂȉÈ΋ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ Ù˘ ÀËÚÂÛ›·˜ ∂ÈıˆÚËÙÒÓ ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ Î. ª·ÚÁ·Ú›Ù· ∫·Ú·‚·Û›ÏË Ô˘ › ˆ˜ Â›Ó·È Ï˘ËÚfi, Ú·ÁÌ·ÙÈÎfi ÛÔÎ, Ó· ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È ÛÙË Ï›ÌÓË ÙfiÛ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ÛÙfi¯Ô ›¯Â Ó· ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÂÈ ÙËÓ ÔÈÎÔÏÔÁÈ΋ ÈÛÔÚÚÔ›· Î·È Ó· ·ÔηٷÛÙ‹ÛÂÈ ÙÔÓ ˘‰ÚÔÊfiÚÔ ÔÚ›˙ÔÓÙ· Ì ÙËÓ ÚÔÔÙÈ΋ ÙËÓ ·Ó·ÎÔ‹ Ù˘ ˘ÂÚ¿ÓÙÏËÛ˘ ˘‰¿ÙˆÓ. ∏ ›‰È· › ˆ˜ ‚¿ÛÂÈ ÙˆÓ ÚÒÙˆÓ ÂÎÙÈÌ‹ÛÂˆÓ ÙˆÓ ÂϤÁ¯ˆÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ÌÈ· ‰È¿¯˘ÙË Ú‡·ÓÛË ÙˆÓ ˘‰¿ÙÈÓˆÓ fiÚˆÓ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ÙÔ˘ ¶ËÓÂÈÔ‡ ÚÔÛı¤ÙÔÓÙ·˜ ˆ˜ fiϘ ÔÈ ÔÛfiÙËÙ˜ ÓÂÚÔ‡ Ô˘ Ô‰ËÁÔ‡ÓÙ·È ÛÙË ∫¿ÚÏ·, Û˘Ó·ÓÙÔ‡Ó ÓÈÙÚÈο ÛÙË ‰È·‰ÚÔÌ‹ ÙÔ˘˜. ∂›Û˘, ·fi Ù· ‰Â›ÁÌ·Ù· ÙˆÓ ÓÂÚÒÓ ÛÙËÓ ∫¿ÚÏ· Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ˘¿Ú¯ÂÈ ÌÈ· ÙÔÍÈÎfiÙËÙ· ÛÙÔ ÓÂÚfi Ô˘ ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È ·fi ¤Ó· ›‰Ô˜ ΢·ÓÔ‚·ÎÙËÚȉ›Ô˘ Ô˘ ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ÏfiÁˆ Î·È Ù˘ ÎÏÈÌ·ÙÈ΋˜ ·ÏÏ·Á‹˜. ∞ÏÏ¿ ÁÈ· Ó· ÂÈ‚ÈÒÛÂÈ Ú¤ÂÈ Ó· ‚ÚÂÈ ÙÔ Î·Ù¿ÏÏËÏÔ ÚfiÛÊÔÚÔ ¤‰·ÊÔ˜ ÁÈ· Ó· ·Ó·Ù˘¯ı›. ∫·È ÛÙËÓ ∫¿ÚÏ· ÏfiÁˆ Ù˘ ·ÚÔ˘Û›·˜ ¢ÙÚÔÊÈÛÌÔ‡, ʈÛÊÔÚÈÎÒÓ Î·È ·˙ÒÙÔ˘, ÌÔÚ› Î·È ·Ó·Ù‡ÛÛÂÙ·È. ∂˘Ù˘¯Ò˜ Ê·›ÓÂÙ·È ˆ˜ Ë ‡·ÚÍË ÙÔ˘ ‚·ÎÙËÚȉ›Ô˘ Â›Ó·È ·Ó·ÛÙÚ¤„ÈÌË Î·È Ú¤ÂÈ Ó· ‚ÚÂıÔ‡Ó Ì¤ÙÚ· ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ˘. ∞fi ÙÔ˘˜ ÂϤÁ¯Ô˘˜ ÛÙÔ ‚ÈÔÏÔÁÈÎfi ηı·ÚÈÛÌfi §¿ÚÈÛ·˜ Ê¿ÓËΠfiÙÈ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ·ÚÎÂÙ¿ ÈηÓÔÔÈËÙÈο. ∏ ¤ÍÔ‰fi˜ ÙÔ˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÚÈÓ ÙÔ ·ÓÙÏÈÔÛÙ¿ÛÈÔ Ô˘ ‰›ÓÂÈ Î·Ù¿ ÂÚÈfi‰Ô˘˜ ÓÂÚfi ÛÙËÓ ∫¿ÚÏ· Î·È Ë ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡ Á›ÓÂÙ·È Ì¤Ûˆ Ù˘ ‰ÈÓ‹˜ ÂÚÈÔ¯‹˜. ∂ÈÛ‹Ì·Ó ·ÎfiÌË fiÙÈ Ú¤ÂÈ Ó· Û˘˙ËÙËıÔ‡Ó ÔÚÈṲ̂ӷ ̤ÙÚ· ‚ÂÏÙ›ˆÛ˘ ÙÔ˘ ‚ÈÔÏÔÁÈÎÔ‡ ηı·ÚÈÛÌÔ‡ §¿ÚÈÛ·˜ Î·È Ó· ˘¿ÚÍÂÈ ÌÈ· Ù¯ÓÈ΋ ÙÚÔÔÔ›ËÛË, ÒÛÙÂ Ë ¤ÍÔ-

‰Ô˜ ÙÔ˘ ‚ÈÔÏÔÁÈÎÔ‡ ηı·ÚÈÛÌÔ‡ Ó· Á›ÓÂÙ·È Î·Ù¿ÓÙË ÙÔ˘ ·ÓÙÏÈÔÛÙ·Û›Ô˘ Î·È fi¯È ·Ó¿ÓÙË. ¶Úfi‚ÏËÌ· Ú‡·ÓÛ˘ ˘¿Ú¯ÂÈ Î·È ·fi ‰È¿ÊÔÚ˜ ÎÙËÓÔÙÚÔÊÈΤ˜ ÌÔÓ¿‰Â˜ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ·Ó·ÙÔÏÈο ÙÔ˘ ·Ó·¯ÒÌ·ÙÔ˜ Ù˘ Ï›ÌÓ˘. ∞ÎfiÌË Î·È ÙÔ ›‰ÈÔ ¤ÚÁÔ Ù˘ ∫¿ÚÏ·˜ ¯Ú‹˙ÂÈ ÌÂϤÙ˘ Û¯ÂÙÈο Ì Ù¯ÓÈΤ˜ ·‰˘Ó·Ì›Â˜. ¶Ú¤ÂÈ Ó· ‚ÚÂıÔ‡Ó ÔÈ Ï‡ÛÂȘ, ÒÛÙ ·˘Ùfi ÙÔ ¤ÚÁÔ Ó· ÂȂ‚·ÈÒÛÂÈ Ù· ÔÚ¿Ì·Ù· Î·È ÙȘ ÚÔÛ‰Ô˘ Î·È Ó· ÌË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ÂÈϤÔÓ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÙÔÓ›ÛÙËÎÂ. ∏ Î. ∫·Ú·‚·Û›ÏË ÛËÌ›ˆÛ ˆ˜ Ë Ï›ÌÓË ·ÊÂÓfi˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÙÔÍÈÎfiÙËÙ· ·ÊÂÙ¤ÚÔ˘ Ô ÏËı˘ÛÌfi˜ Û ›‰Ë „·ÚÈÒÓ Â›Ó·È Ôχ ÌÂÁ¿ÏÔ˜ Î·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˜ ·’ fiÛÔ ı· ¤ÚÂÂ. ∫·È ·˘Ùfi ı· Ú¤ÂÈ Ó· Û˘˙ËÙËı› ÂÈÛÙËÌÔÓÈο. ¡· ‰Ô‡Ì ٷ fiÚÈ· ·ÓÙÔ¯‹˜ Ù˘ ʤÚÔ˘Û·˜ ÈηÓfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ›‰ÈÔ˘ ÔÈÎÔÛ˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜, ÒÛÙ ӷ ÌËÓ ¤¯Ô˘ÌÂ Î·È ÙÔ Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ ÙÔ˘ ¢ÙÚÔÊÈÛÌÔ‡. ∫·Ù¤ÏËÍ ‰Â ϤÁÔÓÙ·˜ ˆ˜ ·fi ‰ˆ Î·È ¤Ú· Ô ¯ÚfiÓÔ˜ Ô˘ ˘ÔÏ›ÂÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙˆÓ ‰È·¯ÂÈÚÈÛÙÈÎÒÓ Û¯Â‰›ˆÓ Â›Ó·È ÛËÌ·ÓÙÈÎfi˜, ÒÛÙÂ Ë ‰È·¯Â›ÚÈÛË ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡ Ó· ‰ÒÛÂÈ ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË. √È ÂfiÌÂÓÔÈ Ì‹Ó˜ ı· Â›Ó·È È‰È·›ÙÂÚ· ˙ˆÙÈÎÔ›. √ ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ ∂À¢∂ ∫¿ÚÏ·˜ Î. ¢·ÓÈ‹Ï ÙfiÓÈÛ ˆ˜ ¤¯ÂÈ ÙÂÏÂÈÒÛÂÈ ÙÔ ‚·ÛÈÎfi ¤ÚÁÔ Ù˘ ∫¿ÚÏ·˜ ¯ˆÚËÙÈÎfiÙËÙ·˜ 70.000.000 ΢‚ÈÎÒÓ Ì¤ÙÚˆÓ ÓÂÚÔ‡ ÂÎÙfi˜ ·fi ÂΛӷ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ·Ú¯·ÈÔÏÔÁÈÎÔ‡˜ ¯ÒÚÔ˘˜. ∂›Û˘ ηٷÛ΢¿ÛÙËÎ·Ó ·ÓÙÈÏËÌÌ˘ÚÈο ·ÓÙÏÈÔÛÙ¿ÛÈ· ÛÙÔ ÎfiÌ‚Ô ¶¤ÙÚ·˜ Î·È ∫·Ó·Ï›ˆÓ. ΔÔ ÔÈÎÔÛ‡ÛÙËÌ· ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÈÛÔÚÚÔ‹ÛÂÈ Î·È Ú¤ÂÈ Ó· ÁÂÌ›ÛÂÈ Ë Ï›ÌÓË Ì ÓÂÚfi. ∏ η-

Ù¿ÛÙ·ÛË ‰ÂÓ Â›Ó·È ÙfiÛÔ ÙÚ·ÁÈ΋ Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ Ú‡·ÓÛË, ·Ó·Ê¤ÚıËÎÂ. Δ· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ·Ó¿Ù·ÛË ÙÔ˘ ˘‰ÚÔÊfiÚÔ˘ ÔÚ›˙ÔÓÙ· ÁÈ· ÂÚÈÔ¯¤˜ Á‡Úˆ ·fi ÙËÓ ∫¿ÚÏ· Â›Ó·È ı·̷ÙÈο, ·ÊÔ‡ ˘ÂÚ‚·›ÓÂÈ Ù· 16 ̤ÙÚ· ̤۷ Û ¤Ó· 18ÌËÓÔ ¯ˆÚ›˜ Ó· ¤¯Ô˘Ó ηٷÚÁËı› ÔÈ ·Ú‰Â˘ÙÈΤ˜ ÁˆÙÚ‹ÛÂȘ. ∂ÓÙfi˜ ÙÔ˘ ¤ÙÔ˘˜ ÚԂϤÂÙ·È Ó· ÙÂÏÂÈÒÛÔ˘Ó ÙÚÂȘ ÂÚÁÔÏ·‚›Â˜, Ë ‡‰Ú¢ÛË ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, Ô Î·ı·ÚÈÛÌfi˜ ÙˆÓ Ù¿ÊÚˆÓ Î·È Ë ·Ó¿‰ÂÈÍË ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ Ô˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ¤Ó· ÂÎıÂÛÈ·Îfi ¯ÒÚÔ ÛÙ· ∫·Ó¿ÏÈ· Î·È ÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ ÛÙÔ ™ÙÂÊ·ÓÔ‚›ÎÂÈÔ. √ ›‰ÈÔ˜ › ˆ˜ ·ÚÈ· ·ÈÙ›· Ú‡·ÓÛ˘ Ù˘ ∫¿ÚÏ·˜ Â›Ó·È Ù· χ̷ٷ ÙˆÓ Á·Ï·ÎÙÔ‚ÈÔÌ˯·ÓÈÒÓ, ÙˆÓ ‚˘ÚÛԉ„›ˆÓ. ΔÔ Û‡ÛÙËÌ· ¿Ú‰Â˘Û˘ ·fi ÙËÓ ∫¿ÚÏ· ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÙË ‰¤Ô˘Û· ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË. ∞ÏÏ¿ ÁÈ· Ó· ˘ÏÔÔÈËı› ı· Ú¤ÂÈ Ó· ˘¿ÚÍÂÈ ·Ó·‰·ÛÌfi˜ ÛÙÔ ™ÙÂÊ·ÓÔ‚›ÎÂÈÔ ÁÈ· Ó· ÂÎÙÂÏÂÛÙ› ÙÔ ·ÓÔÈÎÙfi Î·È ÎÏÂÈÛÙfi Û‡ÛÙËÌ· ·ÁˆÁÒÓ Ô˘ Â›Ó·È ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ· Ù˘ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜. ¶ÚfiÛıÂÛ ‰Â ˆ˜ Ô ˘ÂÚÏËı˘ÛÌfi˜ ÙˆÓ „·ÚÈÒÓ ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È ·fi ÙÔ ÁfiÓÔ. ∞fi ÙÔ ºÔÚ¤· ¢È·¯Â›ÚÈÛ˘ ∫¿ÚÏ·˜ Ì›ÏËÛÂ Ô Î. √ÈÎÔÓfiÌÔ˘ ϤÁÔÓÙ·˜ ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ ˆ˜ Ô ºÔÚ¤·˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ¿ÚÂÈ ·ÔÊ¿ÛÂȘ, Ó· οÓÂÈ ‰ÈÔÈÎËÙÈΤ˜ Ú¿ÍÂȘ ‹ Ó· ÂÈ‚¿ÏÂÈ ÚfiÛÙÈÌ·, ·Ú¿ ÌfiÓÔ Ó· ÂÓËÌÂÚÒÓÂÈ ÙȘ ·ÚÌfi‰È˜ ·Ú¯¤˜. ∂Ì›˜ ˘Ô¯ÚÂԇ̷ÛÙ ӷ ‰ÒÛÔ˘Ì ÙȘ Û˘Óı‹Î˜ ÁÈ· ÙȘ ··Ú·›ÙËÙ˜ Ê˘ÛÈΤ˜ ‰ÈÂÚÁ·Û›Â˜. √ ›‰ÈÔ˜ ÂÈÛ‹Ì·Ó ˆ˜ Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÂÈ ¤Ó· Ù¯ÓÈÎfi ¤ÚÁÔ ·Ó·Î‡ÎψÛ˘ ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡ ηÈ

Û˘ÌÏ‹ÚˆÛ fiÙÈ Ô ÊÔÚ¤·˜ ¤¯ÂÈ Î·Ù·ÁÚ¿„ÂÈ ÙȘ ËÁ¤˜ Ú‡·ÓÛ˘, fiˆ˜ Â›Ó·È ÔÈ ÎÙËÓÔÙÚÔÊÈΤ˜ ÌÔÓ¿‰Â˜ Î·È ÔÈ Ôԛ˜ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ¿Óˆ ÛÙȘ Ù¿ÊÚÔ˘˜. √ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ Î. ∫ÒÛÙ·˜ ∫·ÚÙ¿Ï˘ ÂͤÊÚ·Û ÙËÓ ·ÓËÛ˘¯›· ÙÔ˘ ÁÈ·Ù› ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ Û‡Û΄˘ ÂÎÊÚ¿ÛÙËΠ·ÓÙȉÈΛ· ÌÂٷ͇ ‰‡Ô ˘ËÚÂÛÈÒÓ Ô˘ ÂÌϤÎÔÓÙ·È Ì ÙÔ ¤ÚÁÔ Ù˘ ∫¿ÚÏ·˜, fiˆ˜ ÙÔ˘ ºÔÚ¤· Î·È Ù˘ ∂À¢∂. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÚfiÛıÂÛ fiÙÈ ¤ÁÈÓ ÌÈ· ÚÒÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ì ÙËÓ Î. ªÈÚÌ›ÏË ÁÈ· ÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ∫¿ÚÏ·˜. °È· Ù· ̤ÙÚ· Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ÏËÊıÔ‡Ó, ÛËÌ›ˆÛ fiÙÈ ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ Ú¤ÂÈ Ó· ηıÔÚÈÛÙ› ÌÈ· ÂχıÂÚË ·Úfi¯ıÈ· ˙ÒÓË ¤ÓıÂÓηΛıÂÓ ÙÔ˘ ¶ËÓÂÈÔ‡. ∂›Û˘ Ó· ÂÏÂÁ¯ıÔ‡Ó ÔÈ 22 ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ Á‡Úˆ ·fi ÙÔÓ ¶ËÓÂÈfi ÛÙȘ Ôԛ˜ ¤¯Ô˘Ó ÂÈ‚ÏËı› ÚfiÛÙÈÌ· Î·È Ó· ‚ÔËıËıÔ‡Ó Ì ÙÔÓ ÂÂÓ‰˘ÙÈÎfi ÓfiÌÔ ÒÛÙ ӷ ·ÔÎÙ‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈ΋ Ù¯ÓÔÏÔÁ›·. ∞ÎfiÌË Ó· ˘¿ÚÍÂÈ ÙÔÔı¤ÙËÛË ÌÂÙÚËÙÈÎÔ‡ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ ÛÙÔÓ ¶ËÓÂÈfi. °È· ÙËÓ ∫¿ÚÏ· ÙfiÓÈÛ ˆ˜ Ù· ÓÂÚ¿ Ì ٷ ÔÔ›· Á¤ÌÈÛ ‰ÂÓ Â›¯·Ó ÂÏÂÁ¯ı› Î·È ÌÂٷʤÚÔ˘Ó Ú˘·ÓÙÈÎfi ÊÔÚÙ›Ô. ∫·È Ú¤ÂÈ Ó· ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ì ÙËÓ ·Ó·Ó¤ˆÛË ÙˆÓ ˘‰¿ÙˆÓ Ô˘ ̤¯ÚÈ ÛÙÈÁÌ‹˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Á›ÓÂÈ. ∂›Û˘ Û‡Ìʈӷ Ì ·Ó·Ï‡ÛÂȘ ηٿ 90% ˘¿Ú¯ÂÈ ÛÙË Ï›ÌÓË Î˘·ÓÔ‚·ÎÙËÚ›‰ÈÔ. ∂›Û˘ ÂÂÛ‹Ì·Ó ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË Ô ºÔÚ¤·˜ ‰È·¯Â›ÚÈÛ˘ Ó· ÂÌÏÔ˘ÙÈÛÙ› Ì ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ˜ ·ÏÏ¿ Î·È Ó· Á›ÓÔ˘Ó ¤ÏÂÁ¯ÔÈ ÙˆÓ ÁˆÙÚ‹ÛÂˆÓ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ ∫¿ÚÏ·˜ fiˆ˜ Î·È ÙˆÓ ÎÙËÓÔÙÚÔÊÈÎÒÓ ÂÎÌÂÙ·ÏχۈÓ. ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ Ô ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ Ù˘ ¡.¢. Î. £·Ó¿Û˘ ¡¿ÎÔ˜ › ˆ˜ ‰ÂÓ ÂÚ›ÌÂÓ ӷ ·ÎÔ‡ÛÂÈ ÛÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ Û‡ÛÎÂ„Ë ÌfiÓÔ ‰È·ÈÛÙÒÛÂȘ ·fi ÙÔ˘˜ ΢‚ÂÚÓËÙÈÎÔ‡˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜. ¶ÚfiÙÂÈÓ ‰Â Ó· ÏËÊıÔ‡Ó ·fi ÙËÓ ÔÏÈÙ›· ¿ÌÂÛ· ̤ÙÚ· ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË Ù˘ Ú‡·ÓÛ˘. ∂ÈÛ‹Ì·Ó ·ÎfiÌË ÙËÓ ·ÓÛÂÚÌ›· ·ÚÌÔ‰ÈÔÙ‹ÙˆÓ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÊÔÚ¤ˆÓ. ¶·›ÚÓÔÓÙ·˜ ÙÔ ÏfiÁÔ Ô ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ÙÔ˘ ∫∫∂ Î. ∞fiÛÙÔÏÔ˜ ¡¿ÓÔ˜ › ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ fiÙÈ ·ÔÙÂÏ› ÔÏÈÙÈ΋ ¢ı‡ÓË Ô˘ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Û˘ÓÙÔÓÈÛÌfi˜ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ·ÚÌfi‰ÈˆÓ ÊÔÚ¤ˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ∫¿ÚÏ·. ∫·È ÚfiÛıÂÛ fiÙÈ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ Ù· ··Ú·›ÙËÙ· ¤ÚÁ· ÁÈ· ÙË Ï›ÌÓË. √ Î. ¡¿ÓÔ˜ › fiÙÈ Ô ¶ËÓÂÈfi˜ Â›Ó·È ·fi Ù· ÈÔ ÌÔÏ˘Ṳ̂ӷ ÔÙ¿ÌÈ· Ù˘ ¯ÒÚ·˜. ∫¿ÏÂÛ ‰Â ÙÔ˘˜ ηÙÔ›ÎÔ˘˜ Ó· ÍÂÛËΈıÔ‡Ó ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÛÙËÓ ∫¿ÚÏ·, ·ÊÔ‡ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ ›‰È· ÙÔ˘˜ ÙË ˙ˆ‹, ÒÛÙ ӷ ÂÈ‚¿ÏÏÔ˘Ó

Ù· ·Ó·Áη›· ̤ÙÚ·. ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ Ô ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ÙÔ˘ §∞√™ Î. ∞ÛÙ¤Ú˘ ƒÔÓÙÔ‡Ï˘ ÛËÌ›ˆÛ ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ ˆ˜ Ë Ú˘ÔÁfiÓÔ˜ ÂÈ‚¿Ú˘ÓÛË Ô˘ η٤ÏËÁ ·ÏÈfiÙÂÚ· ÛÙÔÓ ¶·Á·ÛËÙÈÎfi, ηٷϋÁÂÈ ÙÒÚ· ÛÙË Ï›ÌÓË ∫¿ÚÏ·. ¶ÚfiÙÂÈÓ ‰Â ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÂÓfi˜ Ù¯ÓËÙÔ‡ ˘ÁÚÔ‚ÈfiÙÔÔ˘ Î·È ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ·ÔÓÈÙÚÔÚ‡·ÓÛ˘. ∂› ·ÎfiÌË fiÙÈ ÁÈ· Ó· ˘¿ÚÍÂÈ ·Ó·˙ˆÔÁfiÓËÛË ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡ ÙÔ˘ ¶ËÓÂÈÔ‡, ı· Ú¤ÂÈ Ó· ¤ÛÂÈ Ô ˘‰¿ÙÈÓÔ˜ fiÁÎÔ˜ ·fi ÙËÓ ÂÎÙÚÔ‹ ÙÔ˘ ∞¯ÂÏÒÔ˘. ∏ ·ÓÙÈÂÚÈÊÂÚÂȿگ˘ §¿ÚÈÛ·˜ Î. ∫·Ú·Ï·ÚÈÒÙÔ˘ ÛËÌ›ˆÛ ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ ˆ˜ ¤¯Ô˘Ó ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ ¤ÏÂÁ¯ÔÈ Û fiϘ ÙȘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ, Á‡Úˆ ÛÙȘ 30, Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔÓ ¶ËÓÂÈfi. ¶ÚfiÛıÂÛ fiÙÈ Ú¤ÂÈ Ó· ÂÁηٷÛÙ·ı› ÛÙÔÓ ¶ËÓÂÈfi ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ̤ÙÚËÛ˘ Ú‡ˆÓ. √ ·ÓÙÈÂÚÈÊÂÚÂȿگ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ Ë. ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ∞ÏÂÍfiÔ˘ÏÔ˜ › fiÙÈ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÂÊ·ÚÌÔÛÙ› ÛÙÔ Û‡ÓÔÏfi ÙÔ˘˜ ÔÈ ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈÎÔ› fiÚÔÈ, ÂÓÒ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÔÏÔÎÏËÚˆı› Ù· Ù¯ÓÈο ¤ÚÁ·. ™Ù· ̤ÙÚ· ÙfiÓÈÛ ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ ÙÔ˘˜ Û˘Ó¯›˜ ÂϤÁ¯Ô˘˜ Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÔÓÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ÔÈfiÙËÙ· ÙˆÓ ˘‰¿ÙˆÓ. √ ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ §¿ÚÈÛ·˜ Î. Δ˙·Ó·ÎÔ‡Ï˘ ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛ ˆ˜ Ë ∫¿ÚÏ· Â›Ó·È ¤ÚÁÔ ÔÏÏ·ÏÔ‡ ÛÎÔÔ‡ ÁÈ· ÔÏfiÎÏËÚË ÙË £ÂÛÛ·Ï›·. ∂› ‰Â Î·È Ì ÙËÓ È‰ÈfiÙËÙ· ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ Ù˘ ¢∂À∞ §¿ÚÈÛ·˜ fiÙÈ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Úfi‚ÏËÌ· Ó· ‰ÒÛÂÈ ÂÓÙÔÏ‹ ÁÈ· Ù¯ÓÈ΋ ÙÚÔÔÔ›ËÛË ÂÍfi‰Ô˘ ÙÔ˘ ÙˆÓ ·Ô‚Ï‹ÙˆÓ ÙÔ˘ ‚ÈÔÏÔÁÈÎÔ‡ ηı·ÚÈÛÌÔ‡ Ô ÔÔ›Ô˜ Û‡ÓÙÔÌ· ı· Á›ÓÂÈ ÙÚÈÙÔ‚¿ıÌÈ·˜ ÂÂÍÂÚÁ·Û›·˜. ΔfiÓÈÛ ‰Â fiÙÈ Ù· ÓÂÚ¿ ÙÔ˘ ‚ÈÔÏÔÁÈÎÔ‡ ‰ÂÓ Î·Ù·Ï‹ÁÔ˘Ó ÛÙËÓ Ï›ÌÓË ∫¿ÚÏ·. √ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ Ù˘ “£ÂÛÛ·ÏÒÓ ¢‡Ó·ÌË” Î. ∞fiÛÙÔÏÔ˜ ¶··ÙfiÏÈ·˜ › ˆ˜ ·ÚÌfi‰È˜ ·Ú¯¤˜ ÁÈ· Ó· ÂϤÁ¯Ô˘Ó ÙËÓ ÔÈfiÙËÙ· ÙˆÓ ÓÂÚÒÓ Ô˘ ¤ÊÙÔ˘Ó ÛÙË Ï›ÌÓË, Â›Ó·È ÔÈ ‰È¢ı‡ÓÛÂȘ ˘‰¿ÙˆÓ, ˘Á›·˜, ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ Î·È Ô ºÔÚ¤·˜ ¢È·¯Â›ÚÈÛ˘. ∫·È ÚfiÛıÂÛ fiÙÈ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ·ÎfiÌË ÍÂηı·Ú›ÛÂÈ, ÔÈÔ˜ Î·È fiÛÔ Ú˘·›ÓÂÈ ÙË Ï›ÌÓË. √ ÚÔ˚ÛÙ¿ÌÂÓÔ˜ Ù˘ ‰È‡ı˘ÓÛ˘ ˘‰¿ÙˆÓ Î. ™Ô˘ÏÈÒÙ˘ › fiÙÈ Ë ˘ËÚÂÛ›· ÙÔ˘ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· οÓÂÈ ÔÈÔÙÈÎÔ‡˜ ÂϤÁ¯Ô˘˜ ÛÙ· ÓÂÚ¿ ÏfiÁˆ ¤ÏÏÂȄ˘ ˘Ô‰ÔÌÒÓ. √ Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ Δ∂∂ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î. ™ˆÎÚ¿Ù˘ ∞Ó·ÁÓÒÛÙÔ˘ › ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ fiÙÈ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ‰ÔıÔ‡Ó ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ˜ ÛÙÔ ºÔÚ¤· ¢È·¯Â›ÚÈÛ˘ Î·È Ó· ‚ÁÂÈ ¿ÌÂÛ· ÙÔ Û¯ÂÙÈÎfi ÚÔ‰ÚÈÎfi ‰È¿Ù·ÁÌ·.

∂¤‚·Ï ÙÔ ‰ÈηÛÙ‹ÚÈÔ ÛÙÔ˘˜ 17 Ï·ıÚÔÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜

40 ̤Ú˜ Ì ·Ó·ÛÙÔÏ‹ ÁÈ· Ù· Ï·ÛÙ¿ ‰È·‚·Ù‹ÚÈ· ™∂ Ê˘Ï¿ÎÈÛË 40 ËÌÂÚÒÓ Ì ÙÚÈÂÙ‹ ·Ó·ÛÙÔÏ‹ ηٷ‰›Î·Û ¯ı˜ ÙÔ ∞˘ÙfiʈÚÔ ªÔÓÔÌÂϤ˜ ¶ÏËÌÌÂÏÂÈÔ‰ÈÎÂ›Ô μfiÏÔ˘ ÙÔ˘˜ 17 ·ÏÏÔ‰·Ô‡˜ Ï·ıÚÔÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Ì Ï·ÛÙ¿ ‰È·‚·Ù‹ÚÈ· ÚÔÛ¿ıËÛ·Ó Ó· Ù·Íȉ¤„Ô˘Ó ÛÙËÓ πÙ·Ï›· ̤ۈ ÙÔ˘ ·ÂÚÔ‰ÚÔÌ›Ô˘ ¡. ∞Á¯È¿ÏÔ˘. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· ÙÔ ‰ÈηÛÙ‹ÚÈÔ ‰È¤Ù·Í ÙËÓ ¤Î‰ÔÛË Ù˘ ‰ÈÔÈÎËÙÈ΋˜ ÙÔ˘˜ ·¤Ï·Û˘. ™ÙËÓ Ô˘Û›· fï˜, fiˆ˜ ÙÔÓ›˙Ô˘Ó ·ÍȈ̷ÙÈÎÔ› Ù˘ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜, Ë ‰È·‰Èηۛ· ·˘Ù‹ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Ú·ÎÙÈÎfi ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·, ηıÒ˜ ÔÈ ¯ÒÚ˜ ·fi ÙȘ Ôԛ˜ ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È - ΢ڛˆ˜ Ù˘ ∞ÊÚÈ΋˜ - ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÙÔ˘˜ ‰Â¯ÙÔ‡Ó Î·È ÂΛÓÔÈ ¤¯Ô˘Ó ÙÔ ‰Èη›ˆÌ· ·fi ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÓÔÌÔıÂÛ›· ηٿıÂÛ˘ ÂÓÛÙ¿Ûˆ˜. £· ÂÊԉȷÛÙÔ‡Ó Ì ˘ËÚÂÛÈ·Îfi ÛËÌ›ˆÌ· ·fi ÙËÓ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋ ·Ú¯‹ Ô˘ ı· ÙÔ˘˜ ‰›ÓÂÈ ÙÔ ‰Èη›ˆÌ· ·Ú·ÌÔÓ‹˜ ÛÙË ¯ÒÚ· ÁÈ· 30 Ë̤Ú˜ Î·È ÌÂÙ¿ Ó· ·Ó·¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó ÌfiÓÔÈ ÙÔ˘˜. ∫·Ó›˜ fï˜ ‰ÂÓ ·Ó·¯ˆÚ› Î·È ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ÛÙË ¯ÒÚ·. ∏ Û‡ÏÏË„‹ ÙÔ˘˜ ¤ÁÈÓ ÙÔ ª. ™¿‚‚·ÙÔ fiÙ·Ó ÂȯÂÈÚ‹ıËÎÂ, fiˆ˜ ÚÔ·ÙÂÈ ·fi ÙËÓ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋ ¤Ú¢ӷ, Ô-

Ì·‰È΋ ·Ó·¯ÒÚËÛË Ì ‰È·‚·Ù‹ÚÈ· Ô˘ ›¯·Ó ÚÔÌËı¢Ù› - fiˆ˜ ‰ËÏÒÓÔ˘Ó - ·fi ¿ÁÓˆÛÙÔ ¿ÙÔÌÔ ·fi ÙËÓ Ï·Ù›· √ÌÔÓÔ›·˜ ¤Ó·ÓÙÈ 50, 100, ·ÎfiÌË Î·È 500 ¢ÚÒ. ΔÔ Úˆ› ÙÔ˘ ª. ™·‚‚¿ÙÔ˘ ÚÔÛ‹Ïı·Ó ÛÙÔ ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈÔ Ì ÛÎÔfi Ó· Ù·Íȉ¤„Ô˘Ó Ì Ù‹ÛË Ù˘ Ryanair (ÛÙȘ 10.30) ÁÈ· ª¤ÚÁηÌÔ πÙ·Ï›·˜ 17 ·ÏÏÔ‰·Ô› Ï·ıÚÔÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜. ¢ÂηÙÚ›˜ ·fi ·˘ÙÔ‡˜ Â›Ó·È ™ÔÌ·ÏÔ›, ËÏÈΛ·˜ ·fi 18 ¤ˆ˜ Î·È 40 ÂÙÒÓ, ¤Ó·˜ ¡ÈÁËÚÈ·Ófi˜ 29 ÂÙÒÓ, ¤Ó·˜ ª·ÚÔÎÈÓfi˜ 23 ÂÙÒÓ, ¤Ó·˜ ·fi ÙÔ ª·ÁÎÏ·ÓÙ¤˜ ËÏÈΛ·˜ 30 ÂÙÒÓ Î·È ¤Ó·˜ ·fi ÙË ¡¤· °Ô˘ÈÓ¤· ËÏÈΛ·˜ 23 ÂÙÒÓ. ¢¤Î· ·fi ·˘ÙÔ‡˜ ›¯·Ó Ï·ÛÙ¿ ‰È·‚·Ù‹ÚÈ·, ¤ÍÈ ÎÏÂÌ̤ӷ Ù·ÍȉȈÙÈο ¤ÁÁÚ·Ê· (ÎÔÈÓÔÙÈο ‰È·‚·Ù‹ÚÈ·, ÎÔÈÓÔÙÈΤ˜ Ù·˘ÙfiÙËÙ˜) Î·È ¤Ó·˜ ¤Î·Ó ¯Ú‹ÛË ˘ËÚÂÛÈ·ÎÔ‡ ÛËÌÂÈÒÌ·ÙÔ˜ Ù˘ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜ Ô˘ ¤ÏËÍ ÛÙȘ 6/12/2010. ¢Âη٤ÛÛÂÚȘ Â›Ó·È ¿ÓÙÚ˜ Î·È ÙÚÂȘ Á˘Ó·›Î˜. √ ÂÓÙÔÈÛÌfi˜ ¤ÁÈÓ ηٿ ÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô ·fi ÙËÓ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›· ÛÙÔ ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈÔ. ∫Ú·Ù‹ıËÎ·Ó ÛÙÔ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎfi ÙÌ‹Ì· ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ù˘ ¡. πˆÓ›·˜ Î·È ¯ı˜ Ô‰ËÁ‹ıËÎ·Ó ÛÙÔ ∞˘ÙfiʈÚÔ.


M·ÁÓËÛ›· 13

¶∂ª¶Δ∏ 28 ∞¶ƒπ§πOY 2011

ªÂ ˘Ô‚¿ıÌÈÛË ÙˆÓ ∫¤ÓÙÚˆÓ ÀÁ›·˜, ÌÂÙ·ÎÈÓ‹ÛÂȘ ÁÈ·ÙÚÒÓ Î·È Û˘Á¯ˆÓ‡ÛÂȘ ∫ÏÈÓÈÎÒÓ

¡¤Ô˜ ˘ÁÂÈÔÓÔÌÈÎfi˜ ¯¿ÚÙ˘ ÛÙË ª·ÁÓËÛ›· “∫·Ì·Ó¿ÎÈ” ÁÈ· ÙȘ øƒ§, √˘ÚÔÏÔÁÈ΋ Î·È √Êı·ÏÌÔÏÔÁÈ΋ ÙÔ˘ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ

À

Ô‚¿ıÌÈÛË Ù˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙˆÓ ∫¤ÓÙÚˆÓ ÀÁ›·˜ ª·ÁÓËÛ›·˜ Û ÚÒÙË Ê¿ÛË Î·È ÌÂÙ·ÁÂÓ¤ÛÙÂÚ· ÎÏ›ÛÈÌÔ ∫ÏÈÓÈÎÒÓ ÙÔ˘ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ μfiÏÔ˘, ÔÈ Ôԛ˜ ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó ÏÈÁfiÙÂÚ˜ ·fi ‰Âη¤ÓÙ ÎϛӘ Î·È Û˘Á¯ÒÓÂ˘Û‹ ÙÔ˘˜ Ì ¿ÏϘ ∫ÏÈÓÈΤ˜ Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜, ÂÓ‰¤¯ÂÙ·È Ó· ʤÚÂÈ Ô “∫·ÏÏÈÎÚ¿Ù˘” ÛÙËÓ ÀÁ›·, ÛÙÔÓ ÔÔ›Ô ÙÔ “Ú¿ÛÈÓÔ Êˆ˜” ¤‰ˆÛÂ Ë ∂ÈÙÚÔ‹ ™ÔÊÒÓ. ™ÙÔ ›‰ÈÔ Ï·›ÛÈÔ ÂÓÙ¿ÛÛÔÓÙ·È Î·È ÔÈ ÌÂÙ·ÎÈÓ‹ÛÂȘ ÁÈ·ÙÚÒÓ ÌÂٷ͇ ¡ÔÛÔÎÔÌ›ˆÓ ÛÙËÓ ›‰È· ˘ÁÂÈÔÓÔÌÈ΋ ÂÚÈʤÚÂÈ·. ◊‰Ë ·fi Ù· ∫¤ÓÙÚ· ÀÁ›·˜ ª·ÁÓËÛ›·˜ ¤ÓÙ ·È‰›·ÙÚÔÈ ¤¯Ô˘Ó ÌÂÙ·ÎÈÓËı› ÛÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô §·Ì›·˜, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ηχ„Ô˘Ó ÎÂÓ¿ ÂÊËÌÂÚÈÒÓ. ƒÂÔÚÙ¿˙: ºøΔ∏™ ™¶∞¡√™

∂Ó fi„ÂÈ ÂÓfi˜ Ó¤Ô˘ ˘ÁÂÈÔÓÔÌÈÎÔ‡ ¯¿ÚÙË Â›Ó·È Èı·Ófi Ó· ‚ÚÂı› Û ۇÓÙÔÌÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· Ë ª·ÁÓËÛ›·, ·ÏÏ¿ Î·È Ë ¯ÒÚ· Û˘ÓÔÏÈο. ΔÔ fiÚÈÛÌ· Ù˘ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ™ÔÊÒÓ ÚÔ˜ ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ÀÁ›·˜ οÓÂÈ ÏfiÁÔ ÁÈ· ˘ÂÚÏËıÒÚ· ÁÈ·ÙÚÒÓ Ô˘ Û˘ÓÂ¿ÁÂÙ·È ·Ó·‰È·ÚıÚÒÛÂȘ Î·È Û˘Á¯ˆÓ‡ÛÂȘ ∫ÏÈÓÈÎÒÓ, ·ÏÏ¿ Î·È ÌÂÙ·ÎÈÓ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ È·ÙÚÈÎÔ‡ ÚÔÛˆÈÎÔ‡, fiÔ˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÎÂÓ¿. ª¿ÏÈÛÙ· Û‡Ìʈӷ Ì ٷ ÛÙÔȯ›· ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÙ·È fiÙÈ ÛÙÔ ∂™À ˘ËÚÂÙÔ‡Ó 6.500 ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ÁÈ·ÙÚÔ› ·’ fiÛÔ˘˜ ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È. °È· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ·Ó·ÏÔÁÔ‡Ó 5,3 ÁÈ·ÙÚÔ› ·Ó¿ ¯›ÏÈÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔÈ, fiÙ·Ó Ô Ì¤ÛÔ˜ fiÚÔ˜ ÛÙËÓ Â˘Úˆ·˚΋ ŒÓˆÛ˘ Â›Ó·È 3,4 ÁÈ·ÙÚÔ›. √ “∫·ÏÏÈÎÚ¿Ù˘” ÛÙȘ ∫ÏÈÓÈΤ˜ Â›Ó·È ÔÚ·Ùfi˜, ηıÒ˜, fiˆ˜ ÂÈÛËÌ·›ÓÔ˘Ó ÁÈ·ÙÚÔ›, ı¤ÛË Ù˘ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ™ÔÊÒÓ Â›Ó·È fiÙÈ ∫ÏÈÓÈΤ˜ Û ¡ÔÛÔÎÔÌ›· Ì ‰Âη¤ÓÙÂ Î·È Î¿Ùˆ ÎϛӘ, Â›Ó·È Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ·ÓÙÈ·Ú·ÁˆÁÈΤ˜, ·ÊÔ‡ ··ÈÙÔ‡Ó ÓÔÛËÏ¢ÙÈÎfi Î·È È·ÙÚÈÎfi ÚÔÛˆÈÎfi, ηıÒ˜ Î·È ÂÊËÌÂڛ˜. ¶ÔȘ fï˜ ∫ÏÈÓÈΤ˜ ı· ÂËÚ¿˙ÔÓÙ·Ó ÛÙÔ “∞¯ÈÏÏÔÔ‡ÏÂÈÔ” ·fi ÌÈ· Ù¤ÙÔÈ· ÂͤÏÈÍË; ∏ øƒ§, Ë √˘ÚÔÏÔÁÈ΋ Î·È Ë √Êı·ÏÌÔÏÔÁÈ΋ Â›Ó·È ÎÏÈÓÈΤ˜ Ô˘ ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó Ì¤¯ÚÈ Î·È ‰Âη¤ÓÙ ÎÚ‚¿ÙÈ·, fiˆ˜ ÙÔÓ›˙Ô˘Ó ÁÈ·ÙÚÔ› Î·È ÚÔÛı¤ÙÔ˘Ó fiÙÈ ‰ÂÓ ı· Â›Ó·È ·›ı·ÓÔ ÛÙÔ ¿ÌÂÛÔ Ì¤ÏÏÔÓ Ó· ‰Ô‡ÌÂ Û˘Á¯ˆÓ‡ÛÂȘ ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ∫ÏÈÓÈÎÒÓ Ì ÔÌÔ-

● √ Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ÙÔÈ΋˜ ¤ÓˆÛ˘ ÓÔÛÔÎÔÌÂÈ·ÎÒÓ ÁÈ·ÙÚÒÓ Î. ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ ªÔÛ¯ÔÙ˙fiÔ˘ÏÔ˜ ·Ó·Ì¤ÓÂÈ Ó· ˘Ô‚·ıÌÈÛÙ› Ë ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· οÔÈˆÓ ∫¤ÓÙÚˆÓ ÀÁ›·˜, ·ÏÏ¿ Î·È Û˘Á¯ˆÓ‡ÛÂȘ ∫ÏÈÓÈÎÒÓ Û ¡ÔÛÔÎÔÌ›· Ô˘ ‰ÂÓ ı· ¤¯Ô˘Ó ¿Óˆ ·fi ‰Âη¤ÓÙ ÎϛӘ

Âȉ›˜ ÙÔ˘˜ ·fi ¿ÏÏ· ÓÔÛÔÎÔÌ›· Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î·È Ó· ¤¯Ô˘Ó ˆ˜ ¤‰Ú· ÙË §¿ÚÈÛ·. ™ÙËÓ øƒ§ ˘¿Ú¯ÂÈ ¤Ó· ÎÂÓfi ÁÈ·ÙÚÔ‡, ÛÙËÓ √˘ÚÔÏÔÁÈ΋ ‰‡Ô, ÂÓÒ Ù· ÂfiÌÂÓ· ¯ÚfiÓÈ· ı· ·˘ÍËıÔ‡Ó ÏfiÁˆ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰ÔÙ‹ÛˆÓ. ∂ÚˆÙËı›˜ ÁÈ· ÙȘ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ Ô˘ ·Ó·Ì¤ÓÔÓÙ·È ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Ù˘ ˘Á›·˜, Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ÙÔÈ΋˜ ¤ÓˆÛ˘ ÓÔÛÔÎÔÌÂÈ·ÎÒÓ ÁÈ·ÙÚÒÓ Î. ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ ªÔÛ¯ÔÙ˙fiÔ˘ÏÔ˜ ÛËÌ›ˆÛ ˆ˜ ·Ó ÂÊ·ÚÌÔÛÙÔ‡Ó ÔÈ ÂÈÛËÁ‹ÛÂȘ Ù˘ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ™ÔÊÒÓ, Û ÚÒÙË Ê¿ÛË ·Ó·Ì¤ÓÂÈ Ó· ˘Ô‚·ıÌÈÛÙ› Ë ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· οÔÈˆÓ ∫¤ÓÙÚˆÓ ÀÁ›·˜ ·ÓÂÏÏ·‰Èο Ô˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó ÎÔÓÙ¿ Û ÓÔÛÔÎÔÌ›·. ∏ ˘Ô‚¿ıÌÈÛË ÌÔÚ› Ó· ¤¯ÂÈ ÙË ÌÔÚÊ‹ ‰È·ÎÔ‹˜ ÙˆÓ ÂÊËÌÂÚÈÒÓ ÙÔ˘˜ Î·È ÌÂٷΛÓËÛ˘ ÙˆÓ ÁÈ·ÙÚÒÓ ÙÔ˘˜ ÛÙ· ÓÔÛÔÎÔÌ›·. √˘ÛÈ·ÛÙÈο Ù· ∫¤ÓÙÚ· ÀÁ›·˜ Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó Î˘Ú›ˆ˜ ÁÈ· Û˘ÓÙ·ÁÔÁÚ¿ÊËÛË. ™Â ‰Â‡ÙÂÚË Ê¿ÛË ÔÈ ·Ï-

Ï·Á¤˜ ÌÔÚ› Ó· ·ÁÁ›ÍÔ˘Ó Î·È Ù· ¡ÔÛÔÎÔÌ›· ÌÂ Û˘Á¯ˆÓ‡ÛÂȘ ∫ÏÈÓÈÎÒÓ Ô˘ ‰ÂÓ ı· ¤¯Ô˘Ó ¿Óˆ ·fi ‰Âη¤ÓÙ ÎϛӘ. ¢ËÏ·‰‹ Ì›· ∫ÏÈÓÈ΋ ÙÔ˘ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ μfiÏÔ˘ Ó· Û˘Á¯ˆÓ¢Ù› Ì ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë Ù˘ §¿ÚÈÛ·˜.

√È ÌÂÙ·ÎÈÓ‹ÛÂȘ ÁÈ·ÙÚÒÓ

ŒÓÙÔÓÔ˜ ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌfi˜ ÂÈÎÚ·Ù› ÛÙ· ∫¤ÓÙÚ· ÀÁ›·˜ Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ Û¯ÂÙÈο Ì ÙȘ ÌÂÙ·ÎÈÓ‹ÛÂȘ ÁÈ·ÙÚÒÓ Û ¿ÏÏÔ˘˜ ÓÔÌÔ‡˜ ÁÈ· Ó· ηχ„Ô˘Ó ÎÂÓ¿ οÓÔÓÙ·˜ ÂÊËÌÂڛ˜. Ÿˆ˜ ÙfiÓÈÛÂ Ë Úfi‰ÚÔ˜ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ Î. ¡¤ÏË ÃÔÓ‰ÚÔÁÈ¿ÓÓË, ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· ·Ú·ÙËÚ‹ıËΠ·fi ÙÔÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ ºÂ‚ÚÔ˘¿ÚÈÔ, fiÔ˘ Ù¤ÛÛÂÚȘ ·È‰›·ÙÚÔÈ ·fi Ù· ∫¤ÓÙÚ· ÀÁ›·˜ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ Î·È μÂÏÂÛÙ›ÓÔ˘ ÌÂÙ·ÎÈÓÔ‡ÓÙ·Ó ÔÚÈṲ̂Ó˜

™‹ÌÂÚ· Ì ÔÌ‹ Ë ÈÂÚ‹ ÂÈÎfiÓ· ∑ˆÔ‰fi¯Ô˘ ¶ËÁ‹˜ ·fi ÙÔÓ ÕÓˆ μfiÏÔ, ÛÙÔ ÏfiÊÔ

¶·ÓËÁ˘Ú›˙ÂÈ ÙÔ ÂÎÎÏËÛ¿ÎÈ ÛÙË °ÔÚ›ÙÛ· ¶∞¡∏°Àƒπ∑∂π ·‡ÚÈÔ ¶·Ú·Û΢‹ Ô πÂÚfi˜ ¡·fi˜ ∑ˆÔ‰fi¯Ô˘ ¶ËÁ‹˜ ÛÙÔ ÏfiÊÔ Ù˘ °ÔÚ›ÙÛ·˜. ™‹ÌÂÚ· Ì ÔÌ‹, fiÔ˘ ı· Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÈÛÙÔ›, ı· ÌÂÙ·ÊÂÚı› Ë ÊÂÚÒÓ˘ÌË ÂÈÎfiÓ· ·fi ÙÔÓ πÂÚfi ¡·fi ∂ÈÛÔ‰›ˆÓ Ù˘ £ÂÔÙfiÎÔ˘ ÛÙËÓ ÂÎÎÏËÛ›· Ù˘ °ÔÚ›ÙÛ·˜ ÁÈ· Ó· ÙËÓ ÚÔÛ΢ӋÛÂÈ Ô ÎfiÛÌÔ˜. ΔÔ ¤ıÈÌÔ Ù˘ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜ Ù˘ ÂÈÎfiÓ·˜ ÙËÚÂ›Ù·È Ì ıÚËÛ΢ÙÈ΋ Â˘Ï¿‚ÂÈ· Â‰Ò Î·È ÔÏÏ¿ ¯ÚfiÓÈ·. ™‹ÌÂÚ· ÛÙȘ 8.30 ÙÔ Úˆ› Î·È ÂÊfiÛÔÓ ‚¤‚·È· ÙÔ ÂÈÙÚ¤„Ô˘Ó ÔÈ Î·ÈÚÈΤ˜ Û˘Óı‹Î˜, ÔÌ‹ ·fi ÙÔÓ ÕÓˆ μfiÏÔ Ì ÈÂÚ›˜ Î·È Î·ÙÔ›ÎÔ˘˜ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ı· ÌÂٷʤÚÂÈ ÙËÓ ÈÂÚ‹ ÂÈÎfiÓ· ÛÙÔ ÏfiÊÔ Ù˘ °ÔÚ›ÙÛ·˜, fiÔ˘ ı· ÙÂÏÂÛÙ› ·Ú¯Èο Ô ·ÁÈ·ÛÌfi˜ ÛÙÔ ËÁ¿‰È ›Ûˆ ·fi ÙÔ Ó·fi Ù˘ ∑ˆÔ‰fi¯Ô˘ ¶ËÁ‹˜. £· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ó ÔÈ ·Ú·ÎÏ‹ÛÂȘ Î·È ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ı· ÙÂÏÂÛÙ› Ô ·ÓËÁ˘ÚÈÎfi˜ ÂÛÂÚÈÓfi˜, fiÔ˘ ı· ÌÈÏ‹ÛÂÈ Ô ·Ú¯ÈÌ·Ó‰Ú›Ù˘ . ∂ÈÊ¿ÓÈÔ˜ √ÈÎÔÓfiÌÔ˘. ∞‡ÚÈÔ ÙÔ Úˆ› ÛÙȘ 7.30 ı· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ Ë ·ÓËÁ˘ÚÈ΋ ı›· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Î·È ÌÂÙ¿ ÙË Ï‹ÍË Ù˘ ı· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ó ÔÈ ·Ú·ÎÏ‹ÛÂȘ ̤¯ÚÈ ÙȘ 6 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì·, ÔfiÙÂ Ë ÂÈÎfiÓ· ¿ÏÈ Ì ÔÌ‹ ı· ÂÈÛÙÚ·Ê› ÛÙÔÓ ÕÓˆ μfiÏÔ. √ ÈÂÚ¤·˜ . ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ¶Ï·ÎÈ¿˜ ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛ ˆ˜ οı ¯ÚfiÓÔ Ë ÁÈÔÚÙ‹ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÂ›Ù·È ÌÂ

● ∂ȉÈο ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· ı· Á›ÓÔ˘Ó Î·È Ê¤ÙÔ˜ ·fi ÙÔ ∞ÛÙÈÎfi ∫Δ∂§, ·fi ÙÔÓ ÕÓ·˘ÚÔ ÁÈ· ÙË °ÔÚ›ÙÛ·

ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÔÏÏÒÓ ÈÛÙÒÓ Ô˘ ·Ó‚·›ÓÔ˘Ó ÛÙÔ ÏfiÊÔ ÁÈ· Ó· ÚÔÛ΢ӋÛÔ˘Ó ÙËÓ ÂÈÎfiÓ·. √ Ó·fi˜ Ù˘ ∑ˆÔ‰fi¯Ô˘ ¶ËÁ‹˜ ÛÙË °ÔÚ›ÙÛ· ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ Ê¤ÙÔ˜ ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿, ηıÒ˜ ¤¯ÂÈ ··ÁÔÚ¢Ù› ·fi ÙË ªËÙÚfiÔÏË Ë Ù¤ÏÂÛË Ì˘ÛÙËÚ›ˆÓ ÂΛ, fiˆ˜ ‚·Ù›ÛÂȘ Î·È Á¿ÌÔÈ. ¶ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ fï˜ Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ¤ÛÙˆ Î·È ÔÚÈṲ̂Ó˜ ÊÔÚ¤˜ ÙÔ ¯ÚfiÓÔ, ·ÔÊ·Û›ÛÙËΠӷ ÙÂÏÂ›Ù·È Ë ı›· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙËÓ ÚÒÙË ∫˘-

Úȷ΋ ÛÙÔ˘˜ Ì‹Ó˜ ÙÔ˘ ηÏÔηÈÚÈÔ‡ Î·È ÙÔ˘ ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘. ∂›Û˘ ÂΛ ı· ÙÂÏÂÛÙ› Î·È Ë ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ù˘ ªÂÛËÂÓÙËÎÔÛÙ‹˜ Ô˘ ʤÙÔ˜ ¤ÊÙÂÈ ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË 18 ª·˝Ô˘. ø˜ ›ıÈÛÙ·È Î¿ı ¯ÚfiÓÔ ÙËÓ Ë̤ڷ Ù˘ ÁÈÔÚÙ‹˜ ÙÔ ∞ÛÙÈÎfi ∫Δ∂§ ‚¿˙ÂÈ ÂȉÈο ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· ·fi ÙÔÓ ÕÓ·˘ÚÔ ÚÔ˜ ÙË °ÔÚ›ÙÛ·, οÙÈ Ô˘ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· Á›ÓÂÈ Î·È Ê¤ÙÔ˜. ºÒÙ˘ ™·Ófi˜

Ë̤Ú˜ ÛÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô §·Ì›·˜ ÁÈ· Ó· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó ÂÊËÌÂڛ˜ ÛÙËÓ ¶·È‰È·ÙÚÈ΋ ∫ÏÈÓÈ΋. ªÂÙ¿ ‚¤‚·È· ÙÔ Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ ÂÂÎÙ¿ıËÎÂ Î·È ÛÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ ÀÁ›·˜ ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹˜ ¿ÏÈ Ì ÙË ÌÂٷΛÓËÛË Ù˘ ·È‰È¿ÙÚÔ˘. °È· ÙÔ ›‰ÈÔ ˙‹ÙËÌ· ÂÈÛÙÔÏ‹ ÛÙÔÓ ˘Ô˘ÚÁfi ÀÁ›·˜ Î. §Ô‚¤Ú‰Ô ·¤ÛÙÂÈÏÂ Ô π·ÙÚÈÎfi˜ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ª·ÁÓËÛ›·˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ·Ú¯Èο ı¤ÙÂÈ Ù· ˙ËÙ‹Ì·Ù· Ù˘ ‰È·Ù·Ú·¯‹˜ ÙÔ˘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ Î·È Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÔ‡ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌÔ‡ ÙˆÓ ÁÈ·ÙÚÒÓ, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÂÓËÌÂÚÒıËÎ·Ó Í·ÊÓÈο ÁÈ· ÙË ÌÂٷΛÓËÛ‹ ÙÔ˘˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ ·Ó ÓÔÌÈÌÔÔÈÂ›Ù·È Ó· ÂÚÁ·-

ÛÙÔ‡Ó ˆ˜ ÁÈ·ÙÚÔ› Û ¿ÏÏË ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋ ÂÓfiÙËÙ· ÏËÓ ·˘Ù‹˜ ÛÙ˘ ÔÔ›·˜ ÙÔÓ π·ÙÚÈÎfi ™‡ÏÏÔÁÔ Â›Ó·È ÂÁÁÂÁÚ·Ì̤ÓÔÈ. “ΔÔ Î˘ÚÈfiÙÂÚÔ Úfi‚ÏËÌ· fï˜ ÚÔ·ÙÂÈ ÁÈ· Ù· ›‰È· Ù· ∫¤ÓÙÚ· ÀÁ›·˜, ÛÙ· ÔÔ›· ˘ËÚÂÙÔ‡Ó ÔÈ Û˘Ó¿‰ÂÏÊÔÈ ÁÈ·ÙÚÔ›, ·fi ÙÔ ÎÂÓfi Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÂ›Ù·È Û ·˘Ù¿ Ì ÙËÓ ·ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙÈÛÙË ÌÂٷΛÓËÛ‹ ÙÔ˘˜. ΔÔ Úfi‚ÏËÌ· ‰ÈÔÁÎÒÓÂÙ·È ·ÎfiÌË ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÁÈ· ·˘Ù¿ Ù· ∫¤ÓÙÚ· ÀÁ›·˜, ·ÊÔ‡ ‹‰Ë ÛÙȘ ÙfiÛ˜ ÎÂÓ¤˜ ı¤ÛÂȘ ÁÈ·ÙÚÒÓ Ô˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ·fi ÂÙÒÓ Î·È ‰ÂÓ ·Ó·ÏËÚÒÓÔÓÙ·È, ·Ú¿ ÙȘ Â·ÓÂÈÏËÌ̤Ó˜ ÂÎÎÏ‹ÛÂȘ ÚÔ˜ ÂÛ¿˜,

ÚÔÛÙ›ıÂÙ·È ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ¤ÏÏÂÈÌÌ· ı¤ÛÂˆÓ ÁÈ·ÙÚÒÓ Ì ·˘Ù¤˜ ÙȘ ·ÈÊÓ›‰È˜ Î·È ¯ˆÚ›˜ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÌÂÙ·ÎÈÓ‹ÛÂȘ ÁÈ·ÙÚÒÓ ÚÔ˜ ¿ÏÏ· ¡ÔÛÔÎÔÌ›·. ø˜ π·ÙÚÈÎfi˜ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ª·ÁÓËÛ›·˜ ‰È·Ì·ÚÙ˘ÚfiÌ·ÛÙ ¤ÓÙÔÓ· ÁÈ’ ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÌ‚·ÏˆÌ·ÙÈ΋ Ù·ÎÙÈ΋ Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ıÂ›Ù·È ·fi ÙË ¢À¶∂ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Ì ÙË Û‡ÌʈÓË ÁÓÒÌË ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ÙÔ˘ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ μfiÏÔ˘” . ∂›Û˘ ÛÙËÓ ÂÈÛÙÔÏ‹ ηÏ› ÙÔÓ ˘Ô˘ÚÁfi Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÛÙËÓ Î¿Ï˘„Ë ÙˆÓ ÎÂÓÒÓ Ì ÁÈ·ÙÚÔ‡˜ ÛÙ· ∫¤ÓÙÚ· ÀÁ›·˜ Î·È ÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ô.

Δ· ÈÔ ÂÍÂÏÈÁ̤ӷ Î·È ÚÔÛÈÙ¿ Smartphones ·fi ÙËÓ COSMOTE - °È· ÁÚ‹ÁÔÚÔ Mobile Internet Ì ÙË ÛÈÁÔ˘ÚÈ¿ ÙÔ˘ 3G ‰ÈÎÙ‡Ô˘ Ù˘ COSMOTE, ÁÈ· ÛÂÚÊ¿ÚÈÛÌ· Ì ٷ¯‡ÙËÙ˜ Ô˘ ÁÚËÁÔÚfiÙÂÚ˜ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó! °È· fiÛÔ˘˜ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· Ì·ı·›ÓÔ˘Ó Ù· Ó¤· ÙˆÓ Ê›ÏˆÓ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ Facebook Î·È ÙÔ Twitter, Ó· ·Ó·˙ËÙÔ‡Ó ÏËÚÔÊÔڛ˜ Û Google Î·È YouTube, Ó· “ηÙ‚¿˙Ô˘Ó” ÌÔ˘ÛÈο ÎÔÌÌ¿ÙÈ· Î·È ·È¯Ó›‰È·, Ó· ÙÚ·‚Ô‡Ó video ˘„ËÏ‹˜ ÔÈfiÙËÙ·˜, Ì ÂÎÏËÎÙÈο ¯ÚÒÌ·Ù·, Ë COSMOTE ʤÚÓÂÈ Ù· ÈÔ ÂÓÙ˘ˆÛȷο Î·È ÚÔÛÈÙ¿ Smartphones Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜. ™˘Û΢¤˜ Ì ÌÔÓÙ¤ÚÓÔ Û¯Â‰È·ÛÌfi Î·È ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ô˘ οÓÔ˘Ó ÙË ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘ Internet ÌÈ· ÌÔÓ·‰È΋ ÂÌÂÈÚ›·, ‰È¢ÎÔχÓÔÓÙ·˜ ÙË ˙ˆ‹ Ì·˜. °È· Ó· ÌÔÚ› ηÓ›˜ Ó· Â›Ó·È ¿ÓÙÔÙ online, fiÔ˘ ÎÈ ·Ó ‚Ú›ÛÎÂÙ·È, Ì ÙË ÛÈÁÔ˘ÚÈ¿ ÙÔ˘ 3G ‰ÈÎÙ‡Ô˘ Ù˘ COSMOTE, ÁÈ· ÛÂÚÊ¿ÚÈÛÌ· Ì ٷ¯‡ÙËÙ˜ Ô˘ ÁÚËÁÔÚfiÙÂÚ˜ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó. ∫·È fiÏ· ·˘Ù¿ ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Ì ٷ ÂÏ΢ÛÙÈο ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· Ù˘ COSMOTE, ÁÈ· ·ÎfiÌË ÈÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›· Ì fiÏÔ˘˜. ΔÔ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi Nokia E7, ÙÔ ÂÓÙ˘ˆÛÈ·Îfi Samsung Nexus S, Ùo Samsung Galaxy S II ÙÔ ÏÂÙfiÙÂÚÔ Smartphone ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Ì ‰È‡ÚËÓÔ ÂÂÍÂÚÁ·ÛÙ‹, ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ “ÎÔÈÓˆÓÈÎfi” HTC Wildfire S Â›Ó·È ÌÂÚÈΤ˜ ÌfiÓÔ ·fi ÙȘ ÔÏϤ˜ “¤Í˘Ó˜” Û˘Û΢¤˜ Ô˘ ÌÔÚ› ηÓ›˜ Ó· ‚ÚÂÈ Û fiÏ· Ù· ηٷÛÙ‹Ì·Ù· COSMOTE, °∂ƒª∞¡√™, OTEshops, Î·È ÛÙÔ ÂÎÙÂٷ̤ÓÔ ÂÌÔÚÈÎfi ‰›ÎÙ˘Ô ·ÓÙÈÚÔÛÒˆÓ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜.


M·ÁÓËÛ›· 14

¶∂ª¶Δ∏ 28 ∞¶ƒπ§π√À 2011

∏ ÛÎfiÓË ÙÔ˘ ÏÈÌ·ÓÈÔ‡ ‰ÂÓ ‚Ï¿ÙÂÈ ÌfiÓÔ ÙËÓ ˘Á›·, ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔÓ ÙÔ˘ÚÈÛÌfi Ì·˜

Èڛ˜ ÂÈÛÙÈΤ˜ ··ÓÙ‹ÛÂȘ Ô √§μ ÁÈ· ÙË Ú‡·ÓÛË ·fi Ù· ¯‡‰ËÓ ÊÔÚÙ›· - √ ∫. ∫·ÚÙ¿Ï˘ ÚÔÂȉÔÔÈ› ˆ˜ ı· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÔ˘Ó Ó· ÚÔÛÂÁÁ›˙Ô˘Ó ÎÚÔ˘·˙ÈÂÚfiÏÔÈ· - ª‹Ó˘ÛË Î·Ù·ı¤ÙÂÈ Û‹ÌÂÚ· Ë ∑¤ÙÙ· ª·ÎÚ‹ ηٿ ·ÓÙfi˜ ˘¢ı‡ÓÔ˘

·ÓÂͤÏÂÁÎÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ÂÌÔÚÈÎÔ‡ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ÏÈÌ·ÓÈÔ‡ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ‰ÂÓ ˘ÔÓÔ̇ÂÈ ÌfiÓÔ ÙËÓ ˘Á›· ÙˆÓ Î·ÙÔ›ÎˆÓ Ù˘ fiÏ˘, ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔÓ ÙÔ˘ÚÈÛÌfi, Ì ÙȘ ÚԂϤ„ÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË ÎÚÔ˘·˙ÈÂÚÔÏÔ›ˆÓ ÙÔ ÂfiÌÂÓÔ Î·ÏÔη›ÚÈ Ó· Â›Ó·È ‰˘ÛÔ›ˆÓ˜. Ãı˜ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠۇÛÎÂ„Ë ÛÙÔ ¢ËÌ·Ú¯Â›Ô Ì ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ §È̤ÓÔ˜, ¯ˆÚ›˜ Ó· ‰›ÓÔÓÙ·È Ô˘ÛÈ·ÛÙÈΤ˜ ··ÓÙ‹ÛÂȘ ÁÈ· Ù· ‰‡Ô ÌÂÁ¿Ï· ˙ËÙ‹Ì·Ù· Ù˘ fiÏ˘, ÂÓÒ Û fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· Ù˘ ˘Á›·˜ ÙˆÓ Î·ÙÔ›ÎˆÓ ÙÔ˘ ¶·ÏÈÔ‡ §ÈÌÂÓ·Ú¯Â›Ô˘ ·fi ÙËÓ ÂÎÊfiÚÙˆÛË ÛÎÚ· Î·È ¯‡‰ËÓ ÊÔÚÙ›ˆÓ Ë Î. ∑¤ÙÙ· ª·ÎÚ‹ ηٷı¤ÙÂÈ Û‹ÌÂÚ· Ì‹Ó˘ÛË Î·Ù¿ ·ÓÙfi˜ ˘¢ı‡ÓÔ˘ Î·È ÛÙÔ¯ÔÔÈ› ÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ ÏÈÌ·ÓÈÔ‡, Ô˘ ‰ÂÓ ÂÈ‚¿ÏÏÂÈ Ì¤ÙÚ· ÛÙȘ ÂÙ·ÈÚ›˜ Ô˘ Û˘ÓÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È Ì ÙÔÓ √ÚÁ·ÓÈÛÌfi. ΔËÓ ›‰È· ÒÚ· Ì ‰‹ÏˆÛ‹ ÙÔ˘ Ô ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ Î. ∫. ∫·ÚÙ¿Ï˘ ÎÚÔ‡ÂÈ ÙÔÓ ÎÒ‰ˆÓ· ÙÔ˘ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘ Î·È ÛÙËÓ Ô˘Û›· ÙÔÓ›˙ÂÈ fiÙÈ Ì ÙȘ Û˘Óı‹Î˜ Ô˘ ÂÈÎÚ·ÙÔ‡Ó ÛÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ Ë ÊÂÙÈÓ‹ ı· Â›Ó·È Ë ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚÔÓÈ¿ Ô˘ ÚÔÛÂÁÁ›˙Ô˘Ó ÎÚÔ˘·˙ÈÂÚfiÏÔÈ·. Á›ÛÔ˘Ó ÛÙËÓ ÎÂÓÙÚÈ΋ ÚÔ‚Ï‹Ù·. ÂÈÛËÌ¿ÓıËÎÂ Î·È ·fi ÙÔÓ §ÈÌÂÓ¿Ú¯Ë fiÙÈ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Î·È ‰ÂÛ̇ÛÂȘ Ô˘ ÔÊ›ÏÔÓÙ·È Î·Ù¿ ·ÚÈÔ ÏfiÁÔ ÛÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ ‰ÈÂıÓÔ‡˜ ÎÒ‰Èη ·ÛÊ·Ï›·˜. “Œ¯Ô˘Ì οÓÂÈ Î·È Â·Ê¤˜ Ì ÙÔ ÀÔ‰ÔÌÒÓ, ˘¿Ú¯ÂÈ Úfi‚ÏËÌ· ÛÙȘ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙ‹ÛÂȘ, ı· ·Ó·˙ËÙ‹ÛÔ˘Ì οÔÈ· ¯Ú‹Ì·Ù· ̤۷ ·fi ÙÔ ∂™¶∞” , ‰‹ÏˆÛÂ Ô Î. ¶Ú›ÁÎÔ˜, ·ÏÏ¿ ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛ˘ ÌÈÎÚÒÓ ÎÚÔ˘·˙ÈÂÚfiÏÔÈˆÓ ÛÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ ·ÔÎÏ›ÛÙËÎÂ, fiˆ˜ Î·È Ë ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ Ù¤ÚÌÈÓ·Ï.

ƒÂÔÚÙ¿˙: ∫∞Δ∂ƒπ¡∞ Δ∞™™√¶√À§√À

√ Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ §È̤ÓÔ˜ Î. °. ¶Ú›ÁÎÔ˜ ‰‹ÏˆÛ ¯ı˜ ÛÙË Û‡ÛÎÂ„Ë ÛÙÔ ¢Ë̷گ›Ô, Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÙȘ ¤ÓÙÔÓ˜ ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›Â˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÎÊfiÚÙˆÛË ÛÈÙËÚÒÓ ¯ˆÚ›˜ ÙË Ï‹„Ë Ì¤ÙÚˆÓ, fiÙÈ ˘¿Ú¯ÂÈ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ Ó· ÂÍÂÙ·ÛÙ› ·ÎfiÌ· Î·È Ë ·Ó·ÛÙÔÏ‹ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘ ™ÈÏfi, οÙÈ Ô˘ ˆÛÙfiÛÔ ‰ÂÓ ıˆÚÂ›Ù·È ÂÊÈÎÙfi, ÂÓÒ Û ڷ‰ÈÔʈÓÈ΋ ÙÔ˘ Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛ Â›Û˘ ¯ı˜ ˘ÂÚ‚ÔÏÈ΋ ÙËÓ ·ÓÙ›‰Ú·ÛË ÙˆÓ Î·ÙÔ›ÎˆÓ ÙÔ˘ ¶·ÏÈÔ‡ §ÈÌÂÓ·Ú¯Â›Ô˘. √ ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ μfiÏÔ˘ ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ ·Ó·Ì¤ÓÂÈ ÙȘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ √§μ ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË Ù˘ ÂÊÈ·ÏÙÈ΋˜ ηٿÛÙ·Û˘ Ô˘ ÂÈÎÚ·Ù› ÛÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ, Ì ٷ ¯‡‰ËÓ ÊÔÚÙ›·, ·ÏÏ¿ ÛÙËÓ ·Ù˙¤ÓÙ· ‰ÂÓ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È ÙÔ ÛÎÚ· Ô˘ Â›Ó·È Î·È ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ Úfi‚ÏËÌ·. “√ √§μ ÌÂÏÂÙ¿ Î·È ı· Ì·˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂÈ ÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ ̤Ú˜ ÌÈ· ÂÈÛ‹ÁËÛË Ì fiϘ ÙȘ ·Ú·Ì¤ÙÚÔ˘˜ ÙÔ˘ ÚÔ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜, ÁÈ· ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆÈÛÙ› ‰Ú·ÛÙÈο ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· ÙˆÓ ¯‡‰ËÓ ÊÔÚÙ›ˆÓ ÂÎÙfi˜ ÙÔ˘ ÛÎÚ·. ∂ÈÛËÌ¿ÓıËΠfiÙÈ ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ì ÙÔ˘˜ ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈÎÔ‡˜ fiÚÔ˘˜ Î·È ‚‚·›ˆ˜ ·˘ÙÔ› Ú¤ÂÈ Ó· ·˘ÛÙËÚÔÔÈËıÔ‡Ó fiÛÔ Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ. ÃÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ì ·›ÛıËÌ· ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ¢ı‡Ó˘ Ó· ˘¿ÚÍÔ˘Ó fiÏ· ÂΛӷ Ù· ̤ÙÚ· Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ¿ÚÂÈ Ô √§μ ÒÛÙ ӷ ·ÓÙÈÌÂÙˆÈÛÙ› ‰Ú·ÛÙÈο - ‹ ¤ÛÙˆ Û ÚÒÙË Ê¿ÛË Ó· ÂÚÈÔÚÈÛÙ› ·ÈÛıËÙ¿ - ÙÔ Úfi‚ÏËÌ·. ÃÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ó· ˘¿ÚÍÔ˘Ó Ì¤ÙÚ· ·ÔηٿÛÙ·Û˘ Ù˘ ÂÌÈÛÙÔÛ‡Ó˘ Ì ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ ÙÔ˘ ¶·Ï·ÈÔ‡ §ÈÌÂÓ·Ú¯Â›Ô˘, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ¤¯Ô˘Ó ˘ÔÛÙ› Ù· ¿Ó‰ÂÈÓ· Â‰Ò Î·È ‰ÂηÂٛ˜ Î·È Ú¤ÂÈ ÛÈÁ¿ ÛÈÁ¿ Ó· ‚ϤÔ˘Ó Î¿ı ̤ڷ Î·È Î¿ÔÈÔ Ì¤ÙÚÔ ‚ÂÏÙ›ˆÛ˘ Ù˘ ηٿÛÙ·Û˘, ̤-

∞¶√ ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË Â‚‰ÔÌ¿‰·

ı· ÌÔÚÔ‡Ó ÔÈ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ› Ó· ˘Ô‚¿ÏÔ˘Ó ÛÙȘ ·ÚÌfi‰È˜ ‰È¢ı‡ÓÛÂȘ ÂÎ·›‰Â˘Û˘ ÙËÓ ·›ÙËÛË ÁÈ· ÙË ı¤ÛË ‰È¢ı˘ÓÙ‹ ‹ ˘ԉȢı˘ÓÙ‹ ÛÙ· Û¯ÔÏ›· ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜. √È ·ÈÙ‹ÛÂȘ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ˘Ô‚ÏËıÔ‡Ó ÛÙÔ ÚÒÙÔ ‰Âη‹ÌÂÚÔ ÙÔ˘ ª·˝Ô˘ ÁÈ· Ó· ηٷÚÙÈÛÙ› ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ô ·ÍÈÔÏÔÁÈÎfi˜ ›Ó·Î·˜ Ì ٷ ÌfiÚÈ· Î·È ÌÂÙ¿ ÔÈ ˘Ô„‹ÊÈÔÈ Ó· ‰ËÏÒÛÔ˘Ó Ù· Û¯ÔÏ›· fiÔ˘ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ÙÔÔıÂÙËıÔ‡Ó. ª¤¯ÚÈ Î·È ·‡ÚÈÔ ¶·Ú·Û΢‹ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÂΉÔı› ·fi ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ¶·È‰Â›·˜ Ë ÂÁ·ÎÏÈÔ˜ Ô˘ ı· ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÈ ÙÔÓ ÙÚfiÔ Î·È ‰È¿ÊÔÚ˜ Ô‰ËÁ›Â˜ ÁÈ· ÙËÓ ˘Ô‚ÔÏ‹ ÙˆÓ ·ÈÙ‹ÛˆÓ. ΔÔ Û›ÁÔ˘ÚÔ Â›Ó·È ˆ˜ ·fi ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË Â‚‰ÔÌ¿‰· ÍÂÎÈÓ¿ÂÈ ÛÙË ª·ÁÓËÛ›· ÌÈ· ¯ÚÔÓÔ‚fiÚ· ‰È·‰Èηۛ· Ô˘ ı· ··Û¯ÔÏ‹ÛÂÈ ÂηÙÔÓÙ¿‰Â˜ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡˜. ÕÏψÛÙ ÔÈ ÚÔÛÊÂÚfiÌÂÓ˜ ı¤ÛÂȘ Û ¢ËÌÔÙÈο, °˘ÌÓ¿ÛÈ· Î·È §‡ÎÂÈ· ·ÁÁ›˙Ô˘Ó ÙȘ 153, ÂÓÒ ÔÈ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ ÌÔÚ›

ªÂÙ·ÊÔÚ¿ Ì Ô‡ÏÌ·Ó

● ∞fi ÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ Û‡ÛÎÂ„Ë ÛÙÔ ¢ËÌ·Ú¯Â›Ô μfiÏÔ˘ Ì ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÂÎÚÔÛÒˆÓ ÙÔ˘ √§μ

¯ÚÈ Ó· ÊÙ¿ÛÔ˘Ì ÛÙË ‰Ú·ÛÙÈ΋ Â›Ï˘ÛË ÙÔ˘ ÚÔ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜” ‰‹ÏˆÛÂ. Ÿˆ˜ Ô ›‰ÈÔ˜ ÙfiÓÈÛ ÚÔ¤¯ÂÈ Ó· ÔÏÔÎÏËÚˆı› Î·È Ó· ÂÁÎÚÈı› ÙÔ Ì¿ÛÙÂÚ Ï·Ó ÙÔ˘ ÏÈÌ·ÓÈÔ‡, ÙÔ ÔÔ›Ô ı· ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙ› Î·È ÛÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Î·È Ó· ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙËı› Ë Â΂¿ı˘ÓÛË Ù˘ ÎÂÓÙÚÈ΋˜ ÚÔ‚Ï‹Ù·˜ Ì 6 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ¢ÚÒ.

∂È‚·Ú‡ÓÔÓÙ·È ÔÈ ÂÙ·ÈÚ›˜ °È· ÙËÓ ·ÂÚÔÚ‡·ÓÛË Î·È ÙËÓ ·˘ÛÙËÚÔÔ›ËÛË ÙˆÓ fiÚˆÓ Ù˘ ªÂϤÙ˘ ¶ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈÎÒÓ ∂ÈÙÒÛÂˆÓ Ô √ÚÁ·ÓÈÛÌfi˜ §È̤ÓÔ˜ ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏ›˙ÂÙ·È Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ Î. ¶Ú›ÁÎÔ Ó· ˙ËÙ‹ÛÂÈ ·fi ÙȘ ÂÙ·ÈÚ›˜ Ó· Û˘Û΢¿˙Ô˘Ó Ù· ÊÔÚÙ›· ÙÔ˘˜. “∂›Ó·È οÙÈ Ô˘ ı¤ÏÔ˘Ì ӷ ÙÔ ‰Ô‡Ì fi-

̈˜ Ì οÔÈ· ÂÈÊ˘Ï·ÎÙÈÎfiÙËÙ· ÁÈ·Ù› Ú¤ÂÈ Ó· ÌÂÏÂÙ‹ÛÔ˘Ì ÙËÓ ÂÈ‚¿Ú˘ÓÛË ÙÔ˘ ÎfiÛÙÔ˘˜ Ô˘ ı· ¤¯Ô˘Ó ÔÈ ‚ÈÔÌ˯·Ó›Â˜ ·fi ÙȘ Ôԛ˜ ı· ˙ËÙ‹ÛÔ˘Ì οÙÈ Ù¤ÙÔÈÔ. ™Â οı ÂÚ›ÙˆÛË ·˘Ùfi ·ÊÔÚ¿ ÂÌ¿˜ Î·È Ë ·fiÊ·ÛË ı· Â›Ó·È ‰È΋ Ì·˜ ÙÂÏÈο. √ ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏÈÛÌfi˜ Ì·˜ Â›Ó·È Ó· ÂÍÂÙ¿ÛÔ˘Ì ·ÎfiÌË Î·È ÙËÓ Èı·Ó‹ ‰È·ÎÔ‹ Ù˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘ ™ÈÏfi” ÙfiÓÈÛÂ. ™Â fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ ÂÈÎfiÓ· ÙÔ˘ ÏÈÌ·ÓÈÔ‡ ÁÈ· ÙËÓ ˘Ô‰Ô¯‹ ÙÔ˘ ÎÚÔ˘·˙ÈÂÚÔÏÔ›ˆÓ ‰ÂÓ Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ˘¿Ú¯ÂÈ Ì¤ÏÏÔÓ, ÂÓÒ ‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ Ô‡Ù ʤÙÔ˜ ÙÔ Ù¤ÚÌÈÓ·Ï, ÏfiÁˆ ÌË Î·Ù·Û΢‹˜ ˘ÔÛÙ·ıÌÔ‡ Ù˘ ¢∂∏, Ì ÙË ‰·¿ÓË Ó· ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È Û 50.000 ¢ÚÒ. ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ Ù· ÌÈÎÚ¿ ηْ ·Ú¯‹Ó ÎÚÔ˘·˙ÈÂÚfiÏÔÈ· Î·È ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÛÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ Ó· ÌÔÚ¤ÛÔ˘Ó Ó· ÚÔÛÂÁ-

√ ¢‹ÌÔ˜ μfiÏÔ˘ ‰ÈηÈÔÏÔÁË̤ӷ ·ÓËÛ˘¯Â› ÁÈ· ÙË ‰˘ÛÊ‹ÌËÛË Ù˘ fiÏ˘ ·fi ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Ô˘ ÂÈÎÚ·Ù› ÛÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ, ηıÒ˜ Ô ÎÏ¿‰Ô˜ Ù˘ ÎÚÔ˘·˙Ȥڷ˜, Ì ٷ ÏÔ›· Ó· ·Ô‚È‚¿˙Ô˘Ó ÙÔ˘Ú›ÛÙ˜ ̤۷ ÛÙ· ÎÔÓÙ¤ÈÓÂÚ, ÙÔ ÛÈÙ¿ÚÈ Î·È ÙË ÛÎÔ˘ÚÈ¿, ÎÈÓ‰˘Ó‡ÂÈ. √ ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ÙfiÓÈÛ ˆ˜ ÂÍÂÙ¿˙ÂÙ·È ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ Ó· ÌÂٷʤÚÔÓÙ·È ÔÈ ÙÔ˘Ú›ÛÙ˜ Ì Ô‡ÏÌ·Ó. “ŒÓ· ·fi Ù· ı¤Ì·Ù· Ô˘ Ì·˜ ··Û¯ÔÏÔ‡Ó Î·È ı¤Û·Ì ÛÙÔ ‰È¿ÏÔÁÔ Â›Ó·È Î·Ù¿ fiÛÔ ÌÔÚÔ‡Ó Ù· ÌÈÎÚfiÙÂÚ·, ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ, ÎÚÔ˘·˙ÈÂÚfiÏÔÈ· Ó· ‰¤ÓÔ˘Ó ÛÙËÓ ÎÂÓÙÚÈ΋ ÚÔ‚Ï‹Ù·. À¿Ú¯Ô˘Ó ı¤Ì·Ù· ·ÛÊ·Ï›·˜ Ô˘ ÂÈηϤÛÙËÎÂ Ë ÏÈÌÂÓÈ΋ ·Ú¯‹ Î·È Ù· ÔÔ›· ηıÈÛÙÔ‡Ó ‰‡ÛÎÔÏË ·˘Ù‹ ÙËÓ ÚÔÔÙÈ΋, ˆÛÙfiÛÔ ¤ÌÂÈÓ ·ÓÔȯÙfi ÙÔ ı¤Ì· Ó· ‰ÈÂÚ¢ÓËı› Ë ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ·˘Ù‹ ·fi ÙÔÓ √§μ Î·È ÙÔ §ÈÌÂӷگ›Ô. ÿÛˆ˜ Â›Ó·È ‰‡ÛÎÔÏÔ Ó· Á›ÓÂÈ ÛÙË ÊÂÙÈÓ‹ ¯ÚÔÓÈ¿, ·ÏÏ¿ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ Ó· ‰Ô‡Ì ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ÙÔ ÂÙ‡¯Ô˘Ì ·fi ÙËÓ ÂfiÌÂÓË ¯ÚÔÓÈ¿” , ›Â Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ Î·È ÙfiÓÈÛ fiÙÈ ÂÍÂÙ¿˙ÂÙ·È ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ Ó· ‰ÚÔÌÔÏÔÁ‹ÛÂÈ Ô ¢‹ÌÔ˜ Ô‡ÏÌ·Ó Ô˘

ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ› Û˘Ó¯‹ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· fiÏË ÙËÓ Ë̤ڷ ÁÈ· fiÛÔ˘˜ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ΢ÎÏÔÊÔÚ‹ÛÔ˘Ó Â˙‹ ÛÙËÓ fiÏË.

∫ÈÓ‰˘Ó‡ÂÈ Ë ÎÚÔ˘·˙Ȥڷ ∂›ÛÎÂ„Ë ÛÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ ¯ı˜ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ Î·È Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ Ù˘ μÔ˘Ï‹˜ ∫ÒÛÙ·˜ ∫·ÚÙ¿Ï˘ Û˘Óԉ¢fiÌÂÓÔ˜ ·fi ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ ÙÔ˘ √§μ °. ¶Ú›ÁÎÔ. ∏ Â›ÛÎÂ„Ë ÂÈÎÂÓÙÚÒıËΠÛÙ· ÛËÌ›· ÙÔ˘ ÏÈ̤ÓÔ˜ Ô˘ ·ÓÙÈÛÙÔÈ¯Ô‡Ó ÛÙȘ ÂÚÁ·Û›Â˜ Â΂¿ı˘ÓÛ˘, ÛÙȘ ÂÚÁ·Û›Â˜ ÁÈ· ÙËÓ Â͢ËÚ¤ÙËÛË ÙˆÓ ÎÚÔ˘·˙ÈÂÚfiÏÔÈˆÓ Î·È ÛÙȘ ÂÚÁ·Û›Â˜ ÊÔÚÙÔÂÎÊfiÚÙˆÛ˘, Ì ÙȘ ‰È·ÈÛÙÒÛÂȘ Ó· Â›Ó·È ·ÔÁÔËÙ¢ÙÈΤ˜ fiˆ˜ Ê·›ÓÂÙ·È ·fi ÙȘ ‰ËÏÒÛÂȘ. “∂›Ì·È ˘¤Ú Ù˘ ·˘ÛÙËÚÔÔ›ËÛ˘ ÙˆÓ ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈÎÒÓ fiÚˆÓ Ô˘ ı· ÚԂϤÔÓÙ·È ÛÙÔ Û¯¤‰ÈÔ Ù˘ ÎÔÈÓ‹˜ ˘Ô˘ÚÁÈ΋˜ ·fiÊ·Û˘ ÁÈ· ÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘. ΔË ı¤ÛË ÌÔ˘ ·˘Ù‹ ÙËÓ ¤¯ˆ ÌÂٷʤÚÂÈ ÛÙÔ À¶∂∫∞. ™Â fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÛÙË ÊÈÏÔÍÂÓ›· ÎÚÔ˘·˙ÈÂÚfiÏÔȈÓ, Â›Ó·È ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ÛËÌ·ÓÙÈÎfi Ó· ·ÍÈÔÔÈ‹ÛÂÈ Ô μfiÏÔ˜ - Î·È Ë ª·ÁÓËÛ›· - ÙȘ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ Ô˘ ÚÔÛʤÚÂÈ Ô ÙÔ˘ÚÈÛÌfi˜ Ù˘ ÎÚÔ˘·˙Ȥڷ˜. ∏ ÚÔÛ¤Ï΢ÛË ÎÚÔ˘·˙ÈÂÚfiÏÔÈˆÓ ÌÂÙ·ÊÚ¿˙ÂÙ·È ϤÔÓ Û ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÌfi ÙˆÓ fiψÓ, ÔÈ· ‰ËÏ·‰‹ ÌÔÚ› Ó· ˘ԉ¯ı› ¢ÚÂ¤ÛÙÂÚ· Î·È ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙÂÚ· ÙÔ˘˜ ÂÈÛΤÙ˜. Ÿˆ˜ Â›Ó·È Û‹ÌÂÚ· Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË, Ô μfiÏÔ˜ ı· ‰˘ÛÎÔÏ¢ı› Ó· ÎÂÚ‰›ÛÂÈ ÙÔ ÛÙÔ›¯ËÌ·. ª›· ÚÒÙË Ï‡ÛË Â›Ó·È ÔÈ ÂÚÁ·Û›Â˜ Â΂¿ı˘ÓÛ˘ ÛÙÔ Ì¤ÙˆÔ ÙˆÓ ÂÈ‚·ÙËÁÒÓ ÏÔ›ˆÓ. ∏ ηı·Ú‹ χÛË - ÁÈ· ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ, ÙÔÓ ÙÔ˘ÚÈÛÌfi Î·È ÂÓÙ¤ÏÂÈ Î·È ÙËÓ ÂÌÔÚÈ΋ ‚ȈÛÈÌfiÙËÙ· ÙÔ˘ ÏÈÌ·ÓÈÔ‡ - Â›Ó·È Ë ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ÙˆÓ ÂÌÔÚÈÎÒÓ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÙ‹ÙˆÓ ÛÙË °’ ÚÔ‚Ï‹Ù·” .

∞fi ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË Â‚‰ÔÌ¿‰· ı· ÍÂÎÈÓ‹ÛÔ˘Ó ÔÈ ·ÈÙ‹ÛÂȘ ÙˆÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ

153 ÔÈ ı¤ÛÂȘ ‰È¢ı˘ÓÙÒÓ ÛÙ· Û¯ÔÏ›· Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ Ó· ·ÁÁ›ÍÔ˘Ó Î·È ÙÔ˘˜ 300. ∞fi ÙȘ 153 ı¤ÛÂȘ ÔÈ 85 ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙËÓ ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ· ÂÎ·›‰Â˘ÛË Î·È ÔÈ 68 ÙË ‰Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈ· ÂÎ·›‰Â˘ÛË ÙÔ˘ ÓÔÌÔ‡. √ ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ ‰È‡ı˘ÓÛ˘ ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ·˜ ÂÎ·›‰Â˘Û˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î. °È¿ÓÓ˘ ¶··˚ˆ¿ÓÓÔ˘ ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛ fiÙÈ ·Ú¯Èο ı· Á›ÓÔ˘Ó ÔÈ ·ÈÙ‹ÛÂȘ Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ı· ‚ÁÔ˘Ó Ù· ÌÂÙÚ‹ÛÈÌ· ÌfiÚÈ·, ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËıÔ‡Ó ÔÈ Û˘ÓÂÓÙ‡ÍÂȘ, ı· ηٷÚÙÈÛÙ› Ô ÙÂÏÈÎfi˜ ·ÍÈÔÏÔÁÈÎfi˜ ›Ó·Î·˜ Î·È ÌÂÙ¿ ÙÔ Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÂÈÏÔÁ‹˜ ı· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÛÙËÓ ÙÔÔı¤ÙËÛË ÙˆÓ ‰È¢ı˘ÓÙÒÓ ‚¿ÛÂÈ ÙˆÓ ‰ËÏÒÛÂˆÓ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó οÓÂÈ. √È ‰È¢ı˘ÓÙ¤˜ ÂÎ·›‰Â˘Û˘ ı· ÂÓËÌÂÚˆıÔ‡Ó ·fi ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ¶·È‰Â›·˜ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔıÂÛÌ›· ˘Ô‚ÔÏ‹˜ ÙˆÓ ·ÈÙ‹ÛÂˆÓ Ô˘ ı· ÂÓÙ¿ÛÛÂÙ·È ÛÙÔ ÚÒÙÔ

‰Âη‹ÌÂÚÔ ÙÔ˘ ª·˝Ô˘. ΔÔ Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÂÈÏÔÁ‹˜ ı· ··ÚÙ›˙ÂÙ·È ÂÎÙfi˜ ·fi Ù· ̤ÏË ÙÔ˘ ¶À™¶∂ ‹ ÙÔ˘ ¶À™¢∂ Î·È ·fi ¤Ó· ‰È¢ı˘ÓÙ‹ Û¯ÔÏÈ΋˜ ÌÔÓ¿‰·˜, ηıÒ˜ Î·È ·fi ¤Ó· Û¯ÔÏÈÎfi Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ. ∏ Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË Ô˘ ı· ‰ÒÛÔ˘Ó ÔÈ ˘Ô„‹ÊÈÔÈ ·fi ʤÙÔ˜ ı· Ì·ÁÓËÙÔʈÓ›ٷÈ, ÂÓÒ ı· ˘¿Ú¯ÂÈ ÙÚ¿Â˙· ÂÚˆÙ‹ÛˆÓ. √ Î. ¶··˚ˆ¿ÓÓÔ˘ ÚfiÛıÂÛ ˆ˜ Û‡Ìʈӷ Ì fiÛ· ¤¯Ô˘Ó ·Ó·ÎÔÈÓˆı› ·fi ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ¶·È‰Â›·˜, ÔÈ ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ˜ ÙˆÓ ‰È¢ı˘ÓÙÒÓ Û¯ÔÏÈÎÒÓ ÌÔÓ¿‰ˆÓ ‰È¢ڇÓÔÓÙ·È ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·˜ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ Ô˘ ̤¯ÚÈ ÚfiÙÈÓÔ˜ ›¯·Ó ÔÈ ÚÔ˚ÛÙ¿ÌÂÓÔÈ ÁÚ·Ê›ˆÓ ÂÎ·›‰Â˘Û˘. ¶ÈÔ ·Ó·Ï˘ÙÈο Ô ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ ··ÏÏ¿ÛÛÂÙ·È ·fi Ù· ‰È‰·ÎÙÈο ηı‹ÎÔÓÙ· ÛÙȘ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˜ Û¯ÔÏÈΤ˜ ÌÔ-

Ó¿‰Â˜ Î·È Â›Ó·È ˘‡ı˘ÓÔ˜ ÁÈ·: - ΔËÓ ÔÌ·Ï‹, ·ÚÌÔÓÈ΋ Î·È ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈ΋ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ, ÙÔ Û˘ÓÙÔÓÈÛÌfi Ù˘ Û¯ÔÏÈ΋˜ ˙ˆ‹˜, ÙËÓ ÂÔÙ›· Ù˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ, ÙËÓ Ù‹ÚËÛË ÙˆÓ ÓfïÓ, ÙˆÓ ÂÁ΢ÎÏ›ˆÓ Î·È ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈ·ÎÒÓ ÂÓÙÔÏÒÓ, ηıÒ˜ Î·È ÙÔ˘ ˆÚÔÏÔÁ›Ô˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ. - ΔÔ Û¯Â‰È·ÛÌfi Î·È ÙËÓ ·ÍÈÔÏfiÁËÛË ÙÔ˘ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡ ¤ÚÁÔ˘, ÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛË ÔÏÔÎÏËÚˆÌ¤ÓˆÓ Û¯Â‰›ˆÓ ‰Ú¿Û˘ ‚ÂÏÙ›ˆÛ‹˜ Ù˘ Î·È ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ٷ ÛÙÂϤ¯Ë ¶·È‰·ÁˆÁÈ΋˜ ∫·ıÔ‰‹ÁËÛ˘, ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù¿ÚÙÈÛË ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ ÂÓ‰ÔÛ¯ÔÏÈ΋˜ ÂÈÌfiÚʈÛ˘. - ΔË ‚¤ÏÙÈÛÙË ·ÍÈÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡ ÚÔÛˆÈÎÔ‡, ÙËÓ ¿ÛÎËÛË ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈ΋˜ ‰È‡ı˘ÓÛ˘, ÂϤÁ¯Ô˘ Î·È ÂÔ-

Ù›·˜ Î·È ÙË Ú‡ıÌÈÛË ıÂÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙÔ ÚÔÛˆÈÎfi, fiˆ˜ ÔÈ ¿‰ÂȘ ·Ô˘Û›·˜. - ΔËÓ ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ ÂÓË̤ڈÛË ÙˆÓ ·ÙÔÌÈÎÒÓ ˘ËÚÂÛÈ·ÎÒÓ Ê·Î¤ÏˆÓ ÙˆÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ Î·È ÙËÓ ·ÍÈfiÈÛÙË Î·È ¤ÁηÈÚË ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ ·ÔÙ‡ˆÛË ÙˆÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ Ù˘ Û¯ÔÏÈ΋˜ ÌÔÓ¿‰·˜ Î·È Ù˘ ·˘ÙÔ·ÍÈÔÏfiÁËÛ˘. - ΔËÓ ÚÔÒıËÛË Î·È ÙËÓ ÂÔÙ›· ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜ ηÈÓÔÙfiÌˆÓ ‰Ú¿ÛÂˆÓ Î·È ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ ·ÓÙÈÛÙ·ıÌÈÛÙÈ΋˜ ·ÁˆÁ‹˜. - ΔËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙˆÓ ·ÔÊ¿ÛÂˆÓ ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ ÙˆÓ ‰È‰·ÛÎfiÓÙˆÓ, ÙÔ˘ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ Û¯ÔÏÈ΋˜ ÎÔÈÓfiÙËÙ·˜ Î·È ÙÔ˘ Û¯ÔÏÈÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘. - ΔË ‰È·Ê¿ÓÂÈ· Î·È ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ÏÔÁÔ‰ÔÛ›· Î·È ÙË Û˘ÛÙËÌ·ÙÈ΋ Â·Ê‹ Ì ÙËÓ ÙÔÈ΋ ÎÔÈÓˆÓ›· Î·È ÙÔ˘˜ ıÂÛÌÔ‡˜ Ù˘ ¢È¿ μ›Ô˘ ª¿ıËÛ˘.

Δ· ‰ÈηÈÔÏÔÁËÙÈο Ô˘ ··ÈÙÔ‡ÓÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ˘Ô‚ÔÏ‹ Ù˘ ·›ÙËÛ˘, Â›Ó·È Ù· ÂÍ‹˜: 1) ¶Ï‹Ú˜ ÈÛÙÔÔÈËÙÈÎfi ˘ËÚÂÛÈ·ÎÒÓ ÌÂÙ·‚ÔÏÒÓ, 2) ‚ÈÔÁÚ·ÊÈÎfi ÛËÌ›ˆÌ·, 3) ʈÙÔ·ÓÙ›ÁÚ·Ê· Ù›ÙÏˆÓ ÛÔ˘‰ÒÓ, Ù›ÙÏˆÓ ÌÂÙ·Ù˘¯È·ÎÒÓ ÛÔ˘‰ÒÓ, ÌÂÙÂÎ·›‰Â˘Û˘ Î·È ÂÈÌfiÚʈÛ˘, 4) ·Ô‰ÂÈÎÙÈο ÁÓÒÛ˘ Í¤ÓˆÓ ÁψÛÛÒÓ, 5) ÈÛÙÔÔÈËÙÈο ÂÈÌfiÚʈÛ˘ ÛÙȘ Δ¶∂, 6) ˘‡ı˘ÓË ‰‹ÏˆÛË ÙÔ˘ ¡. 1599/1986 Ì ÙËÓ ÔÔ›· ‚‚·ÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ ·) Ô ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Î·Ù·‰ÈηÛÙ› ÙÂÏÂÛ›‰Èη ÁÈ· ÂÈı·Ú¯ÈÎfi ·Ú¿و̷ ·fi Ù· ÔÚÈ˙fiÌÂÓ· ÛÙËÓ ·Ú. 2 ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 109 ÙÔ˘ ˘·ÏÏËÏÈÎÔ‡ ∫Ò‰Èη, ‚) ‰ÂÓ Û˘ÓÙÚ¤¯Ô˘Ó Ù· Έχ̷ٷ ‰ÈÔÚÈÛÌÔ‡ Ù˘ ·Ú. 1 ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 8 ÙÔ˘ ›‰ÈÔ˘ ∫Ò‰Èη. ºÒÙ˘ ™·Ófi˜


M·ÁÓËÛ›· 15

¶∂ª¶Δ∏ 28 ∞¶ƒπ§πOY 2011

∂Ï›‰Â˜ “ÛÙÔ £Âfi” ÂÓ·fiıÂÛ·Ó ¯ı˜ ÔÈ ·ÚÌfi‰ÈÔÈ ÛÙË Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÙÔ˘ ™˘ÓÙÔÓÈÛÙÈÎÔ‡ √ÚÁ¿ÓÔ˘ ÂÓ fi„ÂÈ Î·ÏÔηÈÚÈÔ‡

∞ÓÔ¯‡ÚˆÙÔÈ μfiÏÔ˜ Î·È ª·ÁÓËÛ›· ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ ˘ÚηÁÈÒÓ ∞Û˘ÓÙ‹ÚËÙ· Ì˯·Ó‹Ì·Ù· Ù˘ ¶˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÈ΋˜, ¤ÏÏÂÈ„Ë ¯ÂÈÚÈÛÙÒÓ, ·ÓÂ·Ú΋ ÂÓ·¤ÚÈ· ̤۷, Ô‡Ù ¢ÚÒ ÁÈ· ηı·ÚÈÛÌÔ‡˜ ‰·ÛÒÓ ƒÂÔÚÙ¿˙: ∫∞Δ∂ƒπ¡∞ Δ∞™™√¶√À§√À

ÓÔ¯‡ÚˆÙÔ˜ Ô ÂÓÈ·›Ô˜ μfiÏÔ˜ Î·È Ô ¡ÔÌfi˜ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ ÂΉ‹ÏˆÛ˘ ˘ÚηÁÈÒÓ. ∏ ¶˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÈ΋ ÀËÚÂÛ›· ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Û˘ÓÙËÚ‹ÛÂÈ Ù· Ì˯·Ó‹Ì·Ù¿ Ù˘, ‰·¿Ó˜ ÁÈ· ·ÁÔÚ¤˜ ÂÙÚÂÏ·›Ô˘ ‰ÂÓ Á›ÓÔÓÙ·È, ¯ÂÈÚÈÛÙ¤˜ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó, Ù· ÂÓ·¤ÚÈ· ̤۷ ˘ÚfiÛ‚ÂÛ˘ ‰ÂÓ Â·ÚÎÔ‡Ó, ˘ÚÔÊ˘Ï¿ÎÈ· ‰ÂÓ ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó ÚÔÛˆÈÎfi, ‰·¿Ó˜ ÁÈ· ηı·ÚÈÛÌÔ‡˜ ‰·ÛÒÓ Î·È ·ÁÚÔÙÈÎÒÓ ‰ÚfiÌˆÓ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÂÁÎÚÈı› Î·È fiϘ ÔÈ ÂÏ›‰Â˜ ¤¯Ô˘Ó “ÂÓ·ÔÙÂı› ÛÙÔ £Âfi” , fiˆ˜ ‰‹ÏˆÛ·Ó ¯ı˜ fiÏÔÈ ÔÈ ÂÎÚfiÛˆÔÈ ÊÔÚ¤ˆÓ Ô˘ Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó ÛÙË Û‡ÛÎÂ„Ë ÙÔ˘ ™˘ÓÙÔÓÈÛÙÈÎÔ‡ √ÚÁ¿ÓÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ÚfiÏË„Ë Î·È ÙËÓ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ÂÓ fi„ÂÈ ÙÔ˘ ηÏÔηÈÚÈÔ‡. ∏ ÚfiÙ·ÛË Ô˘ ı· ηٷı¤ÛÂÈ Ô ¢‹ÌÔ˜ μfiÏÔ˘ ÛÙËÓ ÎÂÓÙÚÈ΋ ‰ÈÔ›ÎËÛË Û fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ ÚfiÏË„Ë ÙˆÓ ˘ÚηÁÈÒÓ, Â›Ó·È Ë ·˘ÙÔÓfiÌËÛË Ù˘ ¶˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÈ΋˜ ÀËÚÂÛ›·˜. √ ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ Î. Δ·Ì¿˙˘ ‰‹ÏˆÛ ¯ı˜ fiÙÈ Ë ¶˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÈ΋ ÌÔÚ› Ó· ‰È·¯ÂÈÚÈÛÙ› Î·È ÙȘ ÈÛÙÒÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ÚfiÏË„Ë, Ù· Ì˯·Ó‹Ì·Ù·, ÙÔ Û˘ÓÙÔÓÈÛÌfi Î·È Ó· ÌË ÌÔÈÚ¿˙ÔÓÙ·È ¯Ú‹Ì·Ù· Î·È ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ˜ Â‰Ò ÎÈ ÂΛ. ∏ ¯ıÂÛÈÓ‹ Û‡ÛÎÂ„Ë ÁÈ· ÙÔ Û˘ÓÙÔÓÈÛÌfi ÙˆÓ ÊÔÚ¤ˆÓ ÂÓ fi„ÂÈ ÙÔ˘ ηÏÔηÈÚÈÔ‡, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆÈÛÙ› ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ ÙˆÓ ˘ÚηÁÈÒÓ ‹Ù·Ó ·ÔÎ·Ï˘ÙÈ΋. ∏ “Á‡ÌÓÈ·” Ù˘ ÂÙÔÈÌfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ÎÚ·ÙÈÎÔ‡ Ì˯·ÓÈÛÌÔ‡, Ì ÌÈ· ¶˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÈ΋ ÀËÚÂÛ›· Ó· ·‰˘Ó·Ù› ÏfiÁˆ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÎÚ›Û˘ Ó· Û˘ÓÙËÚ‹ÛÂÈ ·ÎfiÌË Î·È Ù· Ì˯·Ó‹Ì·Ù¿ Ù˘ Ê¿ÓËΠ۠fiÏÔ Ù˘ ÙÔ ÌÂÁ·Ï›Ô. √È ÂÈÛËÌ¿ÓÛÂȘ ÁÈ· ÙȘ ÂÏÏ›„ÂȘ ¿Ú¯ÈÛ·Ó ·fi Ù· ·Ï¿ Î·È Ù· ‡ÎÔÏ· ÁÈ· Ó· ·ÔÎ·Ï˘ÊıÔ‡Ó Ï›ÁË ÒÚ· ·ÚÁfiÙÂÚ· ÔÈ ÌÂÁ¿Ï˜ ·‰˘Ó·Ì›Â˜ ÛÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÌÈ·˜ ˘ÚηÁÈ¿˜. √ ·ÚÌfi‰ÈÔ˜ ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ Î. ΔÛ·Ì¿˙˘ ÂÈÛ‹Ì·Ó ·Ú¯Èο fiÙÈ Ù· ˘ÚÔÊ˘Ï¿ÎÈ· Â›Ó·È ¯ˆÚ›˜ ÚÔÛˆÈÎfi, ÂÓÒ Ú¤ÂÈ Ó· ÂÍÔÏÈÛÙÔ‡Ó Ì ·Û‡ÚÌ·ÙÔ ÙËϤʈÓÔ Î·È ‰ÈfiÙÚ·. √ ›‰ÈÔ˜ ÙfiÓÈÛ fiÙÈ Ú¤ÂÈ Ó· ÂÓÈÛ¯˘ıÔ‡Ó Ù· ÎÏÈÌ¿ÎÈ· Ù˘ ¶˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÈ΋˜ Ì ÚÔÛˆÈÎfi Î·È Ì˯·ÓÔÏÔÁÈÎfi ÂÍÔÏÈÛÌfi, ÁÈ· Ó· ··ÓÙ‹ÛÂÈ Ô ÂÎÚfiÛˆÔ˜ Ù˘ ¶˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÈ΋˜ fiÙÈ Ô ÂÍÔÏÈÛÌfi˜ Ù˘ ÀËÚÂÛ›·˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È Ô Î·Ï‡ÙÂÚÔ˜ ‰˘Ó·Ùfi˜ ·fi ÙËÓ ÒÚ· Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó Á›ÓÂÈ Û˘ÓÙËÚ‹ÛÂȘ ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ ÂÁÎÚ›ÓÔÓÙ·È ÔÈ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ›. Ÿˆ˜ ‰‹ÏˆÛÂ Ô ÂÎÚfiÛˆÔ˜ Ù˘ ¶˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÈ΋˜, ˘Ú·Áfi˜ Î. ™ˆÙ‹Ú˘ ∫ÔÏϤÙ˘ ÌÔÚ› Ù· Û¯¤‰È· Ó· ˘¿Ú¯Ô˘Ó, ·ÏÏ¿ Ë Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· Â›Ó·È ÙÂÏ›ˆ˜ ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋. “∞˘Ùfi ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ ‰ÂÓ Í¤ÚÔ˘Ì Ò˜ ı· ÂÍÂÏȯı› Î·È ÙÔ ÊÔ‚¿Ì·È” › ÁÈ· Ó· Û˘ÌʈӋÛÂÈ Ì·˙› ÙÔ˘ Î·È Ô Î. ΔÛ·Ì¿˙˘: “∫·È ÂÁÒ ÙÔ ÊÔ‚¿Ì·È” ‰‹ÏˆÛÂ. √ ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ Ô˘ Â›Ó·È ˘‡ı˘ÓÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ÚÔÛÙ·Û›·, ÙfiÓÈÛ ˆ˜ Ë ·Ó·Ó¤ˆÛË ÙÔ˘ Ì˯·ÓÔÏÔÁÈÎÔ‡ ÂÍÔÏÈÛÌÔ‡ Û fiÏ· Ù· Ô¯‹Ì·Ù· Â›Ó·È ·Ó·Áη›·, ÂÓÒ ·Ô˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó Û˘ÛÙ‹Ì·Ù· ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ˘ÚÔÊ˘Ï·Î›ˆÓ Î·È ÙˆÓ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ. ∏ ¶˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÈ΋ ·Ó·Ì¤ÓÂÈ ·fi ÙȘ 2 ª·˝Ô˘ ÙȘ ÚÔÛÏ‹„ÂȘ ÙˆÓ ÂÔ¯ÈÎÒÓ ˘·ÏϋψÓ, ·ÏÏ¿ ηÓ›˜ ‰ÂÓ ÁÓˆÚ›˙ÂÈ ÙÈ ı· Û˘Ì‚Â› ÛÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· Î·È ·Ó ÙÂÏÈο ı·

●∞fi ÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ Û‡ÛÎÂ„Ë ÙÔ˘ ™˘ÓÙÔÓÈÛÙÈÎÔ‡ √ÚÁ¿ÓÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ÚfiÏË„Ë Î·È ÙËÓ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ÂÓ fi„ÂÈ ÙÔ˘ ηÏÔηÈÚÈÔ‡

Á›ÓÔ˘Ó ÔÈ ÚÔÛÏ‹„ÂȘ. “¶ÚÔÛ·ıÔ‡ÌÂ Î·È Ȥ˙Ô˘ÌÂ, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ¯Ú‹Ì·Ù· ÁÈ· Ó· Á›ÓÂÈ ÔÙȉ‹ÔÙ” ›Â Ô ÂÎÚfiÛˆÔ˜ Ù˘ ¶˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÈ΋˜ Î·È ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ ÔÈ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ Î. ΔÛ·Ì¿˙Ë Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Û·Ó ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ ÙËÓ ·fiÎÙËÛË ÂÓfi˜ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙÔ˘, ÙÔ ÔÔ›Ô ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ˆ˜ “ÛÙÚ·ÙËÁ›Ԕ , Â›Ó·È ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ˘ÏÔÔÈËıÔ‡Ó ¯ˆÚ›˜ ¯Ú‹Ì·Ù·, Ù· ÔÔ›· ÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ ‰ÂÓ ‰›ÓÂÈ. ∂ÏÏÈ¤ÛÙ·ÙË ÎÚ›ıËÎÂ Î·È Ë ˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÈ΋ Î¿Ï˘„Ë ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡ Ì ·ÂÚÔÛοÊË Î·È ÂÏÈÎfiÙÂÚ·. ∫·È ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ ¶˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÈ΋˜ Î·È ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ÙÔÓ›ÛÙËΠfiÙÈ Ù· ·ÂÚÔÛοÊË ‰ÂÓ Â·ÚÎÔ‡Ó . “°È· Ó· ÂÙ¿ÍÂÈ ÙÔ ·ÂÚÔÏ¿ÓÔ ı¤ÏÂÈ Î·È ·˘Ùfi ¯Ú‹Ì·Ù·” ›Â Ô ÂÎÚfiÛˆÔ˜ Ù˘ ¶˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÈ΋˜ Î·È ·¿ÓÙËÛÂ Ô Î. ΔÛ·Ì¿˙˘ fiÙÈ Ë ÎÂÓÙÚÈ΋ ‰ÈÔ›ÎËÛË Ú¤ÂÈ Ó· ·Ó·Ï¿‚ÂÈ ÙȘ ¢ı‡Ó˜ Ù˘ ÁÈ·Ù› Ù· ¯Ú‹Ì·Ù· Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ‰È·ı¤ÛÂÈ ÁÈ· ÙËÓ ÚfiÏË„Ë Â›Ó·È Ìˉ·ÌÈÓ¿ ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙ· ÔÛ¿ Ô˘ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ‰ÒÛÂÈ ÁÈ· ÙËÓ ·ÔηٿÛÙ·ÛË ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË ÌÈ·˜ ˘ÚηÁÈ¿˜.

“¢ÂÓ ÌÔÚԇ̠ӷ ¿Ì ÛÙË ÊˆÙÈ¿”

√ ÂÎÚfiÛˆÔ˜ Ù˘ ¶˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÈ΋˜ ÀËÚÂÛ›·˜ ÂÌÊ·Ó›ÛÙËΠ¯ı˜ ·ÔÁÔËÙÂ˘Ì¤ÓÔ˜ ·fi fiÛ· ‰È·‰Ú·Ì·Ù›˙ÔÓÙ·È ÛÙÔÓ ÙÔ̤· Ù˘ ˘ÚfiÛ‚ÂÛ˘ Î·È ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ Â¿Ó ÍÂÛ¿ÛÂÈ ÊˆÙÈ¿ Û ¤Ó· ÓËÛ› ÙˆÓ ™ÔÚ¿‰ˆÓ ηÓ›˜ ‰ÂÓ ÁÓˆÚ›˙ÂÈ Ò˜ ı· ÏËÚˆıÔ‡Ó Ù· ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ· ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜ ÙÔ˘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡. £ÂÒÚËÛ ··Ú¿‰ÂÎÙÔ ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Ë ¶˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÈ΋ ÁÈ· Ó· Û‚‹ÛÂÈ ÌÈ· ʈÙÈ¿ Ú¤ÂÈ Ó· ÏËÚÒÛÂÈ ÁÈ· Ù· ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ· ÙˆÓ ˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÒÓ Î·È ÁÈ· Ù· Ô¯‹Ì·Ù· Î·È ÂÈηϤÛÙËΠÂÚÈÛÙ·ÙÈÎfi ÛÙË ™ÎfiÂÏÔ, fiÔ˘ fiÙ·Ó Í¤Û·Û ʈÙÈ¿ ÏËÚÒıËÎ·Ó ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ· 45.000 ¢ÚÒ ÛÙÔÓ ÏÔÈÔÎÙ‹ÙË ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ ÌÂÙ¤ÊÂÚ ˘ÚÔÛ‚¤ÛÙ˜ Î·È Ô¯‹Ì·Ù·. Δ· Ì˯·Ó‹Ì·Ù· Ù˘ ¶˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÈ΋˜ ÀËÚÂÛ›·˜ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó Û˘ÓÙËÚËı› Î·È ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ‰Ôı› ÂÁÁ˘ËÙÈΤ˜ ÁÈ· ۤڂȘ, ·ÚfiÙÈ ·fi ÙËÓ 1Ë π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÛÙ·Ï› 70 ¤ÁÁÚ·Ê· ÛÙÔ ˘Ô˘ÚÁ›Ô. “∏ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· Â›Ó·È fiÙÈ ‰ÂÓ ÌÔÚԇ̠ӷ ÊÙÈ¿ÍÔ˘Ì ٷ ·Ì¿ÍÈ· ÁÈ· Ó· ¿Ì ÛÙË ÊˆÙÈ¿. ΔÒÚ· È· ‰ÂÓ ÂÁÎÚ›ÓÔÓÙ·È ÎÔÓ‰‡ÏÈ· Ô‡Ù ÁÈ· 30 ¢ÚÒ Î·È ·¿ÓÙËÛË ÛÙ· ¤ÁÁÚ·Ê· ‰ÂÓ ·›ÚÓÔ˘ÌÂ. ∏ ȉȷÈÙÂÚfiÙËÙ· Ì ÂÌ¿˜ Â›Ó·È fiÙÈ fiÏÔ˜ Ô ÂÍÔÏÈÛÌfi˜ Ì·˜ Â›Ó·È Ì˯·ÓÔΛÓËÙÔ˜ Î·È ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Û˘ÓÙ‹ÚËÛË. Δ· Ì˯·Ó‹Ì·Ù¿ Ì·˜ ı¤ÏÔ˘Ó Û˘ÓÙ‹ÚËÛË Î·È ‰ÂÓ ÌÔÚԇ̠ӷ ‰Ô˘Ï¤„Ô˘Ì” , ‰‹ÏˆÛÂ Ô ˘Ú·Áfi˜.

“∞·Í›ˆÛË ÙÔ˘ ÂıÂÏÔÓÙÈÛÌÔ‡” ● “∞˘Ùfi ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ ‰ÂÓ Í¤ÚÔ˘Ì Ò˜ ı· ÂÍÂÏȯı› Î·È ÙÔ ÊÔ‚¿Ì·È” › ¯ı˜ Ô ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ μfiÏÔ˘ Ã. ΔÛ·Ì¿˙˘

“¢›Ó·Ó ÂÓÙÔϤ˜ ÔÈ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜”

√ ˘Ú·Áfi˜ Î. ∫ÔÏϤÙ˘ ÙfiÓÈÛ fiÙÈ ¤¯Ô˘Ó ˙ËÙËı› ÂÈϤÔÓ ·ÂÚÔÏ¿Ó· Î·È ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ ı· ‹Ù·Ó Â›Ù¢ÁÌ· Ó· ·ÓÙÈÏËÊı› Ë ÔÏÈÙ›· ˆ˜ ÙÔ Û˘ÓÔÏÈÎfi Û˘ÓÙÔÓÈÛÌfi Î·È ÙËÓ ÚfiÏË„Ë Ú¤ÂÈ Ó· ÙÔÓ ¤¯ÂÈ Ë ¶˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÈ΋. √ ›‰ÈÔ˜ ÛËÌ›ˆÛ ˆ˜ Ù· ·ÂÚÔÏ¿Ó· ·ÊÂÓfi˜ ‰ÂÓ Â·ÚÎÔ‡Ó, ·ÊÂÙ¤ÚÔ˘ ̤¯ÚÈ ÙÔ ÚfiÛÊ·ÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ ·Ú·ÙËÚÔ‡ÓÙ·Ó ÙÔ Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ Ó· ¤¯Ô˘Ó ÙÔ Û˘ÓÙÔÓÈÛÌfi Ù˘ Ú‹„˘ ÓÂÚÔ‡ Û ÂÚÈÔ¯¤˜ Ô˘ ÎÈÓ‰‡Ó¢·Ó ...ÔÈ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜. “À¿Ú¯Ô˘Ó ÔÏÏ¿ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·, ·ÏÏ¿ Ù· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ì Ì ·Ú·¿Óˆ ÊÈÏfiÙÈÌÔ Î·È ÌÔÚԇ̠ӷ ·ÓÙÂÂͤÏıÔ˘Ì” , ‰‹ÏˆÛÂ Ô Î. ∫ÔÏϤÙ˘ Î·È ÛËÌ›ˆÛ fiÙÈ Ì ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· “‰È·‡ÁÂÈ·” Ë ¶˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÈ΋ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ÚÔÌËı¢Ù› ϤÔÓ Ô‡Ù ¤Ó· ·ÓÙ·ÏÏ·ÎÙÈÎfi. “™ÙÔ fiÓÔÌ· Ù˘ ‰È·Ê¿ÓÂÈ·˜ ÂÓÈÛ¯‡ıËÎÂ Ë ÁÚ·ÊÂÈÔÎÚ·Ù›·. ∞˘Ùfi ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· Ú¤ÂÈ Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆÈÛÙ› ÁÈ·Ù› Î·È Ë ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË ¤¯ÂÈ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ÛÔ‚·Ú¿ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜.

“ºÔ‚fiÌ·ÛÙ ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ, ÂÏ›˙Ô˘Ì ÛÙÔ £Âfi”

√ Î. ΔÛ·Ì¿˙˘ ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ “ÊÔ‚¿Ù·È ÙÔ ÙÈ ı· Û˘Ì‚Â› ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ” Î·È Ì·˙› ÙÔ˘ Û˘ÌÊÒÓËÛ·Ó fiÏÔÈ. “μÚÈÛÎfiÌ·ÛÙ Û ÌÈ· ‰‡ÛÎÔÏË ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô Î·È ÔÏÏÔ› ı· ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ÙËÓ ÂÎÌÂÙ·ÏÏ¢ÙÔ‡Ó. ∂Ì›˜ ı· ‚Á¿ÏÔ˘Ì ÂÚÈÔϛ˜, ı· Á›ÓÔ˘Ó ÌÂÈÎÙ¿ ÎÏÈÌ¿ÎÈ· Ì ÙËÓ ¶˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÈ΋ Î·È ı¤ÏÔ˘Ì ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Ó· Â›Ó·È Ì·˙› Ì·˜, Ó· Â›Ó·È Û ÂÁÚ‹ÁÔÚÛË” , ‰‹ÏˆÛÂ. √ Î. ∞Ó¤ÛÙ˘ ¢·Ófi˜ ÂΠ̤ÚÔ˘˜ Ù˘ ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋˜ ÂÓfiÙËÙ·˜ ª·ÁÓËÛ›·˜ ¿ÊËÛ ηı·Ú¿ Ó· ÂÓÓÔËı› fiÙÈ fiϘ ÔÈ ÂÏ›‰Â˜ “¤¯Ô˘Ó ÂÓ·ÔÙÂı› ÛÙÔ £Âfi” . “ΔÔ ÊÂÙÈÓfi ηÏÔη›ÚÈ ı· Â›Ó·È ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ‰‡ÛÎÔÏ· Ù· Ú¿ÁÌ·Ù·. ¢ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ηıfiÏÔ˘ ÈÛÙÒÛÂȘ, ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ¯ÂÈÚÈÛÙ¤˜ ÁÈ· Ù· Ì˯·Ó‹Ì·Ù¿ Ì·˜, ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ÂÙڤϷÈÔ. ¢ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ‰Ôı› ÂÁÎÚ›ÛÂȘ Ô‡Ù 5.000 ¢ÚÒ ÁÈ· ÙȘ

ÛÔ˘Ì ʤÙÔ˜ ÂÊÈ·ÏÙÈÎfi ηÏÔη›ÚÈ. √È ‰ÚfiÌÔÈ Ô˘ ‰È·ı¤ÙÔ˘ÌÂ Â›Ó·È ·‰È¤ÍÔ‰ÔÈ, ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ηı·ÚÈÛÙ› ÔÈ ·ÁÚÔÙÈÎÔ› ‰ÚfiÌÔÈ. Δ· ¯fiÚÙ· ¤ÊÙ·Û·Ó ÙÔ ¤Ó· ̤ÙÚÔ Î·È ı· ·Ú¯›ÛÔ˘Ó Ó· ÍÂÚ·›ÓÔÓÙ·È Ì fi,ÙÈ ·˘Ùfi Û˘ÓÂ¿ÁÂÙ·È” ›Â. √ ÂÎÚfiÛˆÔ˜ ÙˆÓ §Â¯ˆÓ›ˆÓ ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ Ù· ¯fiÚÙ· ¤¯Ô˘Ó ÊÙ¿ÛÂÈ Ì¤¯ÚÈ ÙÔ˘˜ ÛÙ‡ÏÔ˘˜ Ù˘ ¢∂∏ Î·È ÙfiÓÈÛ ˆ˜ fiÙ·Ó Û ÌÈ· ÂÚ›ÙˆÛË ÎÏ‹ıËÎÂ Ë ¶˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÈ΋ Ë ÀËÚÂÛ›· ÂÈηϤÛÙËΠ¤ÏÏÂÈ„Ë ÂÙÚÂÏ·›Ô˘ ÁÈ· ÙË ÌÂٷΛÓËÛË Ô¯‹Ì·ÙÔ˜.. ™ÙÔ ›‰ÈÔ Ì‹ÎÔ˜ ·̷ÙÔ˜ Î·È Ë ÙÔÔı¤ÙËÛË ÙÔ˘ ·ÓÙȉËÌ¿Ú¯Ô˘ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜ Î. °ÎÔ˘ÓÙ¤ÏÈ·.

Ù‹ÛÂȘ Ù˘ ·ÂÚÔϤۯ˘, ·ÏÏ¿ Ô‡Ù ÁÈ· Ù· ˘ÏÈο ÙˆÓ ÂıÂÏÔÓÙÒÓ. ™ÙÔ ¡fiÙÈÔ ¶‹ÏÈÔ ¯ÚËÛÈÌÔÔ›ËÛ·Ó ÙÔ ª. ™¿‚‚·ÙÔ ÙÔ˘˜ ˘ÚÔÛ‚ÂÛÙ‹Ú˜ Î·È ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ¯Ú‹Ì·Ù· Ó· ÙÔ˘˜ ÁÂÌ›˙Ô˘Ó Í·Ó¿. √È ›‰ÈÔÈ ÔÈ Ôϛ٘ Ú¤ÂÈ Ó· Ï¿‚Ô˘Ó Ù· ̤ÙÚ· ÙÔ˘˜ Î·È ÂÏ›˙Ô˘ÌÂ Ô £Âfi˜ Ó· Ì·˜ ‚ÔËı‹ÛÂÈ” , ‰‹ÏˆÛÂ.

“£· ηԇÌ”

√ ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ ∞ÁÚÈ¿˜ Î. ™ÙfiÈÎÔ˜ ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ Ô Î›Ó‰˘ÓÔ˜ Ó· ¿ÚÂÈ ÊˆÙÈ¿ Ë ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ¿˜ ÙÔ˘ Â›Ó·È Î¿ÙÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·fi ÌÂÁ¿ÏÔ˜. √ ‰ÚfiÌÔ˜ Ô˘ Ô‰ËÁ› ÛÙÔÓ ÕÁÈÔ §·˘Ú¤ÓÙË Â›Ó·È “˘ÚÈÙȉ·Ôı‹ÎË” , fiˆ˜ Î·È ÔÏÏ¿ ‰ËÌfiÛÈ· Î·È È‰ÈˆÙÈο ÔÈÎfi‰· ÛÙ· §Â¯ÒÓÈ·. “¢ÂÓ Â›Ì·È ·ÈÛÈfi‰ÔÍÔ˜, ÌÔÚ› Ó· ηԇÌ ·Ó¿ ¿Û· ÛÙÈÁÌ‹. ŒÚÂ ӷ ¤¯Ô˘Ì ηı·Ú›ÛÂÈ ·ÓÙÔ‡ Î·È ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Á›ÓÂÈ Ù›ÔÙ·” , ‰‹ÏˆÛÂ Î·È ÙfiÓÈÛ fiÙÈ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ÚÔÛˆÈÎfi Î·È Ì˯·Ó‹Ì·Ù·. “¡· Ì·˜ Ê˘Ï¿ÍÂÈ Ô £Âfi˜ ·Ó ‰ÂÓ Û˘Ó‰Ú¿ÌÂÈ Ë ¶ÔÏÈÙ›·. £· ÂÚ¿-

√ Î. ΔÛ·Ì¿˙˘ ·Ó·Ê¤ÚıËÎÂ Î·È ÛÙȘ ÂıÂÏÔÓÙÈΤ˜ ÔÌ¿‰Â˜ Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· Û˘ÁÎÚÔÙËıÔ‡Ó ÛÙȘ ‰ËÌÔÙÈΤ˜ ÂÓfiÙËÙ˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙȘ ‰‡Ô ÈÛÙÔÔÈË̤Ó˜ ÂıÂÏÔÓÙÈΤ˜ ÔÚÁ·ÓÒÛÂȘ Ô˘ ‹‰Ë ˘¿Ú¯Ô˘Ó. “¢ÂÓ ı¤ÏÔ˘Ì ÛÙȘ ÂıÂÏÔÓÙÈΤ˜ ÔÌ¿‰Â˜ Ó· ‰ËÏÒÓÔÓÙ·È ÔÓfiÌ·Ù· “ÁÈ· Ù· Ì¿ÙÈ·” , fiˆ˜ Û˘Ó¤‚·ÈÓ ÙfiÛ· ¯ÚfiÓÈ· Î·È ÙfiÓÈÛ fiÙÈ Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ¡fiÌÔ ÔÈ ÈÛÙÔÔÈË̤Ó˜ ÂıÂÏÔÓÙÈΤ˜ ÔÌ¿‰Â˜ ¤¯Ô˘Ó ¢ÂÚÁÂÙ‹Ì·Ù·, Ù· ÔÔ›· ÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ ÔÙ¤ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ·Ô‰ÒÛÂÈ. “∏ ÔÏÈÙ›· Ë ›‰È· ˙ËÙ¿ ÂıÂÏÔÓÙ¤˜ Î·È ¤¯ÂÈ ··ÍÈÒÛÂÈ ·fiÏ˘Ù· ÙÔÓ ÂıÂÏÔÓÙÈÛÌfi” ‰‹ÏˆÛÂ. √È ‰ËÌÔÙÈΤ˜ ÂÓfiÙËÙ˜ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ·ÏÏ¿ Î·È ÔÈ ‰‹ÌÔÈ Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ ‰ÂÓ ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó ‰ÂÍ·ÌÂÓ¤˜ ÓÂÚÔ‡. ŸÏÔ˜ Ô ¡ÔÌfi˜ ‰È·ı¤ÙÂÈ 4 ‰ÂÍ·ÌÂÓ¤˜, ÔÈ Ôԛ˜ ‰ÂÓ Â·ÚÎÔ‡Ó. √ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˜ Êfi‚Ô˜ Ô˘ ˘¿Ú¯ÂÈ Â›Ó·È Û ÌÈ· ‰È·ÎÔ‹ Ú‡̷ÙÔ˜ ÏfiÁˆ ÂΉ‹ÏˆÛ˘ ˘ÚηÁÈ¿˜, Ó· ÌË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó ÔÈ ÎÚÔ˘ÓÔ› ÁÈ’ ·˘Ùfi Î·È ··ÈÙÔ‡ÓÙ·È ËÏÂÎÙÚÔÁÂÓÓ‹ÙÚȘ Ô˘ ı· ÙÔÔıÂÙËıÔ‡Ó ÛÙ· ·ÓÙÏÈÔÛÙ¿ÛÈ· ÙÔ˘ οı ‰‹ÌÔ˘ Î·È ÙˆÓ ‰ËÌÔÙÈÎÒÓ ÂÓÔًوÓ. √ ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ ÛËÌ›ˆÛ fiÙÈ ÙÔ Â›Â‰Ô ÂÙÔÈÌfiÙËÙ·˜ ÙˆÓ ‰‹ÌˆÓ Û fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÙȘ ‰Ú¿ÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÙˆÓ Ê˘ÛÈÎÒÓ Î·Ù·ÛÙÚÔÊÒÓ ‰ÂÓ Â›Ó·È Û ÓËÈ·Îfi Â›‰Ô, ·ÏÏ¿ Û ۯ¤ÛË Ì ¿ÏÏÔ˘˜ ‰‹ÌÔ˘˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Â›Ó·È “ηÏfi” .

ŒÏËÍÂ Ë Û‡Ì‚·ÛË

√ ¡ÔÌfi˜ ª·ÁÓËÛ›·˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È

È· Û˘Ó‰Â‰Â̤ÓÔ˜ Ì ‰ÔÚ˘ÊfiÚÔ, Ô ÔÔ›Ô˜ ¤‰ÈÓ ۋ̷ ÛÙËÓ ÚÒËÓ ÓÔÌ·Ú¯›· Û ‰È¿ÛÙËÌ· ¤ÓÙ ÏÂÙÒÓ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË ˘ÚηÁÈ¿˜, ÔfiÙ ˘‹Ú¯Â ¿ÌÂÛË ·Ú¤Ì‚·ÛË. ∏ ۇ̂·ÛË ¤ÏËÍÂ Î·È ‰ÂÓ ·Ó·ÓÂÒıËÎÂ, ÂÓÒ Ì ÙË ‰ÔÚ˘ÊÔÚÈ΋ ÂȉÔÔ›ËÛË “ÛÒıËΔ ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ ÙÔ˘ 2010 ‰‡Ô ÊÔÚ¤˜ Ô ÌÔÓ·‰ÈÎfi˜ ·Ó¤·ÊÔ˜ “Ó‡ÌÔÓ·˜” ÙÔ˘ ¡ÔÙ›Ô˘ ¶ËÏ›Ô˘.

∞˘ÙÔÓÔÌ›· Ù˘ ¶˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÈ΋˜

∏ ÚfiÙ·ÛË Ô˘ ı· ηٷı¤ÛÂÈ Ô ¢‹ÌÔ˜ μfiÏÔ˘ ÛÙËÓ ÎÂÓÙÚÈ΋ ‰ÈÔ›ÎËÛË Û fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ ÚfiÏË„Ë ÙˆÓ ˘ÚηÁÈÒÓ, Â›Ó·È Ë ·˘ÙÔÓfiÌËÛË Ù˘ ¶˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÈ΋˜ ÀËÚÂÛ›·˜. √ Î. ΔÛ·Ì¿˙˘ ‰‹ÏˆÛ ¯ı˜ fiÙÈ ÌÔÚ› Ó· ‰È·¯ÂÈÚÈÛÙ› Î·È ÙȘ ÈÛÙÒÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ÚfiÏË„Ë, Ù· Ì˯·Ó‹Ì·Ù·, ÙËÓ Â›‚Ï„Ë. ∫·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ Û˘˙‹ÙËÛ˘ ÂÈÛËÌ¿ÓıËΠfiÙÈ Ô ¢‹ÌÔ˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙËı› ̤¯ÚÈ ÙÒÚ· Ô‡Ù Ì ¤Ó· ¢ÚÒ ÁÈ· ·ÓÙÈ˘ÚÈ΋ ÚÔÛÙ·Û›·. ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙˆÓ ÂıÂÏÔÓÙÈÎÒÓ ÔÌ¿‰ˆÓ ·Ó·Ù‡¯ıËÎÂ Ô Û¯Â‰È·ÛÌfi˜ ÁÈ· ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛË ÂÚÈÔÏÈÒÓ ÙȘ Ë̤Ú˜ Ì ‚·ıÌfi ÂÈÎÈÓ‰˘ÓfiÙËÙ·˜ 3 Î·È 4, ÔÈ Ôԛ˜ ı· Á›ÓÔÓÙ·È ˘fi ÙËÓ ÂÔÙ›· ÙÔ˘ °Ú·Ê›Ԣ ¶ÔÏÈÙÈ΋˜ ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ Î·È ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙËÓ ¶ÔÏÈÙÈ΋ ¶ÚÔÛÙ·Û›· Ù˘ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ Î·È ÙËÓ Â˘ı‡ÓË ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈ˘ÚÈ΋ ÚÔÛÙ·Û›·. ™ÙÔ ÏfiÊÔ Ù˘ °ÔÚ›ÙÛ·˜ Î·È Ù· ¿ÏÏ· ÂÚÈ·ÛÙÈο ‰¿ÛË ı· ˘¿Ú¯ÂÈ Î·ıËÌÂÚÈÓ‹ ÂÚÈÔÏ›· ·fi ÙËÓ ∂ÏÏËÓÈ΋ √Ì¿‰· ¢È¿ÛˆÛ˘, ÙË §¤Û¯Ë ∂ȉÈÎÒÓ ¢˘Ó¿ÌÂˆÓ Î·È ÙË ÓÂÔÛ‡ÛÙ·ÙË ÂıÂÏÔÓÙÈ΋ ÔÌ¿‰· ÕÌÂÛ˘ ¢Ú¿Û˘ Ì ¤‰Ú· ÙËÓ ∞ÁÚÈ¿. Ÿˆ˜ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛÂ Ô ·ÚÌfi‰ÈÔ˜ ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ Î. Ã. ΔÛ·Ì¿˙˘, ÙÔ ÚÒÙÔ ‰Âη‹ÌÂÚÔ ÙÔ˘ ª·˝Ô˘ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› Û‡ÛÎÂ„Ë Ì ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÂÎÚÔÛÒˆÓ ·’ fiϘ ÙȘ ÂıÂÏÔÓÙÈΤ˜ ÔÌ¿‰Â˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ ηıÒ˜ Â›Û˘ Î·È ÙȘ ÔÌ¿‰Â˜ ÔÏÈÙÒÓ Ô˘ Â›Ó·È ÂÁÁÂÁÚ·Ì̤ÓÔÈ ÛÙÔ ªÓËÌfiÓÈÔ ∂ÓÂÚÁÂÈÒÓ fiÏˆÓ ÙˆÓ ‰ËÌÔÙÈÎÒÓ ÂÓÔًوÓ, ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ·fi ÎÔÈÓÔ‡ Ó· ·ÔÊ·ÛÈÛÙÔ‡Ó Î·È Ó· ۯ‰ȷÛÙÔ‡Ó ÔÈ ÂÚÈÔϛ˜ ÁÈ· οı ̛· ÂÚÈÔ¯‹ ͯˆÚÈÛÙ¿.


M·ÁÓËÛ›· 16 ™ÙËÓ ∂ÈÛ·ÁÁÂÏ›· §¿ÚÈÛ·˜ Ë ˘fiıÂÛË ‰ÈÂÚ‡ÓËÛ˘ Ù˘ Ú‡·ÓÛ˘ ∫¿ÚÏ·˜ ¶·Ú·‰fiıËΠ¯ı˜ ÛÙÔÓ ·ÓÙÈÂÚÈÊÂÚÂÈ¿Ú¯Ë Î. ¢ËÌ‹ÙÚË ∞ÏÂÍfiÔ˘ÏÔ ÙÔ fiÚÈÛÌ· ÙˆÓ ÂÏÂÁÎÙÒÓ ÙÔ˘ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ Î·È À‰ÚÔÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ Ù˘ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ £ÂÛÛ·Ï›·˜, Ô˘ ‰ÈÂÓ‹ÚÁËÛ·Ó ÙËÓ ·˘ÙÔ„›· Û ¯ÒÚÔ ÂÓ·fiıÂÛ˘ ˘ÏÈÎÒÓ ÛÙË ı¤ÛË “™·ÚÙÈ¿˜” Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ™¤ÛÎÏÔ˘, ‡ÛÙÂÚ· ·fi ηٷÁÁÂÏ›· fiÙÈ “ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ¯ˆÌ·ÙÂÚ‹” . Ÿˆ˜ ÛËÌÂÈÒÓÂÙ·È ÛÙÔ fiÚÈÛÌ·, “·fi Ù· ˘ÏÈο Ô˘ ‚Ú‹Î·Ó (PVC Î·È Á˘¿ÏÈÓ· ÌÔ˘Î¿ÏÈ·), ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Î›Ó‰˘ÓÔ˜ ÁÈ· ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Î·È ÙË ‰ËÌfiÛÈ· ˘Á›·, ‰ÈfiÙÈ ‰ÂÓ ÂÌÂÚÈ›¯·Ó ˘ÁÚ¿ ‹ ¯ÚÒÌ·Ù· Ô˘ ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· ÚÔηϤÛÔ˘Ó ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· (.¯. ÌfiÏ˘ÓÛË ˘‰ÚÔÊfiÚÔ˘ ÔÚ›˙ÔÓÙ·). ¶¿ÓÙˆ˜ ·fi ÙÔ˘˜ ‰‡Ô ÂÏÂÁÎÙ¤˜ ÚÔÙ›ÓÂÙ·È “Ó· Á›ÓÂÈ Â·Ó¤ÏÂÁ¯Ô˜, ÁÈ· Ó· ÂÏÂÁ¯ı› Â¿Ó ¤¯Ô˘Ó ÌÂÙ·ÊÂÚı› Ù· ÂÓ ÏfiÁˆ ˘ÏÈο ÂÓÙfi˜ ÙÔ˘ ·‰ÂÈÔ‰ÔÙË̤ÓÔ˘ ¯ÒÚÔ˘, ¿Ïψ˜ ı· ÙËÚËıÔ‡Ó ÔÈ Î·Ù¿ ÙÔ ¡fiÌÔ ÚÔ‚ÏÂfiÌÂÓ˜ ΢ÚÒÛÂȘ” . ∂Í¿ÏÏÔ˘, ÛÙÔÓ ÂÈÛ·ÁÁÂϤ· ¶ÚˆÙÔ‰ÈÎÒÓ §¿ÚÈÛ·˜ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ϤÔÓ Ë ˘fiıÂÛË Ù˘ ‰ÈÂÚ‡ÓËÛ˘ “Ù˘ ÌÂıÔ‰ÔÏÔÁ›·˜ Ì ÙËÓ ÔÔ›· ¤ÁÈÓ·Ó ÔÈ ‰ÂÈÁÌ·ÙÔÏË„›Â˜ ÁÈ· ÙÔÓ ÂÓÙÔÈÛÌfi ÙˆÓ ËÁÒÓ Ú‡·ÓÛ˘ ÙÔ˘ ¶ËÓÂÈÔ‡ ÔÙ·ÌÔ‡ Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ù˘ Ï›ÌÓ˘ ∫¿ÚÏ·˜ fiÛÔ Î·È ÙÔ˘ ¶·Á·ÛËÙÈÎÔ‡ ÎfiÏÔ˘ ·fi χ̷ٷ, fiˆ˜ Î·È ÙÔ ı¤Ì· Â¿Ó ÙÔ ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈÔ Ô˘ ¤Î·Ó ÙȘ ·Ó·Ï‡ÛÂȘ ‹Ù·Ó ‰È·ÈÛÙÂ˘Ì¤ÓÔ ‹ fi¯È” . ∏ ˘fiıÂÛË ¤Êı·Û Û ·˘Ùfi ÙÔ Â›Â‰Ô ‡ÛÙÂÚ· ·fi ÙËÓ ·›ÙËÛË Ô˘ ›¯·Ó ηٷı¤ÛÂÈ ÛÙÔÓ ∂ÈÛ·ÁÁÂϤ· ∂ÊÂÙÒÓ §¿ÚÈÛ·˜ ÔÈ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ› Û‡Ì‚Ô˘ÏÔÈ Ù˘ ·Ú¿Ù·Í˘ “£ÂÛÛ·ÏÒÓ ¢‡Ó·ÌË” Î·È ˙ËÙÔ‡Û·Ó ÙË ‰ÈÂÚ‡ÓËÛË. Ãı˜ fiˆ˜ ›Â Ô ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ Ù˘ Ì›˙ÔÓÔ˜ ·ÓÙÈÔÏ›Ù¢Û˘ ÙÔ˘ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ Î. ∞. ¶··ÙfiÏÈ·˜ “›¯· ÂÈÎÔÈÓˆÓ›· Ì ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ ÙˆÓ ∂ÊÂÙÒÓ Î. ¢ËÌ. ¶··ÁˆÚÁ›Ô˘ Î·È Ô ÔÔ›Ô˜ Ì ÂÓË̤ڈÛ fiÙÈ ‰È·‚›‚·Û ÙËÓ ·›ÙËÛË Ô˘ ÙÔ˘ ›¯·Ì ηٷı¤ÛÂÈ ÛÙÔÓ ∂ÈÛ·ÁÁÂϤ· ¶ÚˆÙÔ‰ÈÎÒÓ §¿ÚÈÛ·˜ ÁÈ· Ó· ‰ÈÂÚ¢ӋÛÂÈ Â¿Ó ÚÔ·ÙÔ˘Ó ÔÈÓÈΤ˜ ¢ı‡Ó˜ ÙfiÛÔ ·fi ÙÔÓ ÙÚfiÔ Ô˘ ¤ÁÈÓ·Ó ÔÈ ‰ÂÈÁÌ·ÙÔÏË„›Â˜, fiÛÔ Î·È ÁÈ· ÙÔ Â¿Ó ÙÔ ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈÔ Ô˘ ¤Î·Ó ÙËÓ ·Ó¿Ï˘Û‹ ÙÔ˘˜ ‹Ù·Ó ‰È·ÈÛÙÂ˘Ì¤ÓÔ” . ÀÂÓı˘Ì›˙ÂÙ·È fiÙÈ ÙfiÙ Ì ÂÓÙÔÏ‹ Ù˘ ·ÓÙÈÂÚÈÊÂÚÂÈ¿Ú¯Ë Î. ƒ¤Ó·˜ ∫·Ú·Ï·ÚÈÒÙÔ˘ ›¯Â ÏËÊı› ‰Â›ÁÌ· ÌfiÓÔ ·fi ÙÔ ‚ÈÔÏÔÁÈÎfi ηı·ÚÈÛÌfi ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ §·ÚÈÛ·›ˆÓ, ÙÔ ÔÔ›Ô ÛÙ¿ÏıËΠÁÈ· ·Ó¿Ï˘ÛË ÛÙÔ ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈÔ ÙÔ˘ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ‡ ÂÚÁ·ÛÙËÚ›Ô˘ ÀÁ›·˜ £ÂÛÛ·Ï›·˜, ÂÓÒ Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù·, Ô˘ ·Ó·ÎÔÈÓÒıËηÓ, ¤‰ÂÈ¯Ó·Ó fiÙÈ “‹Ù·Ó οو ·fi Ù· fiÚÈ· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÙÂı›” . √ Î. ¶··ÙfiÏÈ·˜ ÛËÌ›ˆÛ fiÙÈ “ı· Á›ÓÂÈ Ï‹„Ë ‰ÂÈÁÌ¿ÙˆÓ ·fi ÛËÌ›· ÙÔ˘ ¶ËÓÂÈÔ‡ ÔÙ·ÌÔ‡ fiÔ˘ ‰ÂÓ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ¿‰ÂÈ·” , ÂÓÒ Â·Ó¤ÊÂÚ ·ÏÈfiÙÂÚË ÚfiÙ·Û‹ ÙÔ˘ “ÁÈ· ÂÈηÈÚÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈÎÒÓ fiÚˆÓ ÙˆÓ ‚ÈÔÌ˯·ÓÈÒÓ Ô˘ Ú›¯ÓÔ˘Ó Ù· ·fi‚ÏËÙ¿ ÙÔ˘˜ ÛÙÔÓ ¶ËÓÂÈfi ÔÙ·Ìfi fiÛÔ Î·È ÙÔ˘˜ ·Ú·ÔÙ¿ÌÔ˘˜ ÙÔ˘, ‰ÈfiÙÈ ‰È·ÈÛÙÒÓÂÙ·È Ì›· ‡ÔÙË ÌÂıfi‰Â˘ÛË Ó· ·ıˆˆıÔ‡Ó ‚ÈÔÌ˯·Ó›Â˜ Ô˘ Ú›¯ÓÔ˘Ó ·fi‚ÏËÙ· ÛÙÔÓ ÔÙ·Ìfi ·˘Ùfi” . £. ∫. μ.

™˘Ó¤Ï¢ÛË ÙÔ˘ “¢ÂÓ ÏËÚÒÓˆ” ÛÙÔ μfiÏÔ ™˘Ó¤Ï¢ÛË Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ·Ó ¯ı˜ Ù· ̤ÏË Î·È ÔÈ Ê›ÏÔÈ ÙÔ˘ ÎÈÓ‹Ì·ÙÔ˜ “¢ÂÓ ÏËÚÒÓˆ” ÛÙÔ μfiÏÔ. ¶ÚÒÙË ·fiÊ·ÛË Ô˘ ÂÏ‹ÊıË, fiˆ˜ ÛËÌ›ˆÛÂ Ô ÂÎÚfiÛˆfi˜ ÙÔ˘ Î. °È¿ÓÓ˘ ÷Ù˙ËÁÈ¿ÓÓ˘, “Â›Ó·È Ë Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛË ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ∫˘Úȷ΋ Ù˘ ¶ÚˆÙÔÌ·ÁÈ¿˜ ÂÍfiÚÌËÛ˘ ·ÓÔ›ÁÌ·ÙÔ˜ ÙˆÓ ‰ÈÔ‰›ˆÓ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ªÔÛ¯Ô¯ˆÚ›Ô˘” . ¶ÈÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ Ë ·Ó·¯ÒÚËÛË ÁÈ· ÙÔ ªÔÛ¯Ô¯ÒÚÈ ı· Á›ÓÂÈ ÛÙȘ 5.30 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ÌÚÔÛÙ¿ ·fi ÙÔ ¢ËÌ·Ú¯Â›Ô ÙÔ˘ μfiÏÔ˘. ™Ù· ‰Èfi‰È· ªÔÛ¯Ô¯ˆÚ›Ô˘ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· Êı¿ÛÔ˘Ó ÌÈÛ‹ ÒÚ· ÓˆÚ›ÙÂÚ· Î·È Ù· ÔÔ›· ı· ·ÓÔ›ÍÔ˘Ó. ∂›Û˘, ÛÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ Û˘Ó¤Ï¢ÛË Û˘˙ËÙ‹ıËÎÂ Î·È ÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ηٷÛ΢‹˜ ÂÚÁÔÛÙ·Û›Ô˘ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ Ì ÙËÓ Î·‡ÛË ‚ÈÔη˘Û›ÌˆÓ. Ÿˆ˜ ›Â Ô Î. π. ÷Ù˙ËÁÈ¿ÓÓ˘ “ÂÌ›˜ ›̷ÛÙ ·ÓÙ›ıÂÙÔÈ ÚÒÙ· ·’ fiÏ· Ì ÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ ÙÔ˘ ÂÚÁÔÛÙ·Û›Ô˘ ·˘ÙÔ‡ ‰ÈfiÙÈ ·ÓÔ›ÁÂÈ ÙÔ ‰ÚfiÌÔ ÁÈ· ÙËÓ È‰ÈˆÙÈÎÔÔ›ËÛË ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Ù˘ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ Û ÂÚ›Ô‰Ô ªÓËÌÔÓ›Ô˘ Î·È ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÎÚ›Û˘. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, ˘¿Ú¯ÂÈ ÌÂÁ¿ÏÔ˜ ΛӉ˘ÓÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ ·fi ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ÂÚÁÔÛÙ·Û›Ô˘ ·˘ÙÔ‡” .

¶EM¶TH 28 A¶PI§I√À 2011

™ÙÔ˘˜ ηÙÔ›ÎÔ˘˜ ÙÔ˘ ∞Ó. ¶ËÏ›Ô˘, ·fi ÙÔ Ú˘ıÌfi ÙˆÓ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ ÁÈ· ÙËÓ ·ÔηٿÛÙ·Û‹ ÙÔ˘

∞ÓËÛ˘¯›· ÚÔηÏ› Ë Î·ı˘ÛÙ¤ÚËÛË ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛ˘ ÙÔ˘ ‰ÚfiÌÔ˘ ÛÙÔ •Ô˘Ú›¯ÙÈ

È Î¿ÙÔÈÎÔÈ ÙÔ˘ ∞Ó·ÙÔÏÈÎÔ‡ ¶ËÏ›Ô˘ ÊÔ‚Ô‡ÓÙ·È fiÙÈ ˘¿Ú¯ÂÈ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ Ù· ¤ÚÁ· Ô˘ Á›ÓÔÓÙ·È ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ •Ô˘ÚÈ¯Ù›Ô˘ Ó· ÌËÓ ¤¯Ô˘Ó ÔÏÔÎÏËÚˆı› Ô‡Ù ̤¯ÚÈ ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ, Ì ÙÔ Ú˘ıÌfi Ô˘ ÚÔ¯ˆÚÔ‡Ó Û‹ÌÂÚ· ÔÈ ÂÚÁ·Û›Â˜ Ù˘ ÚÒÙ˘ Ê¿Û˘, ·ÊÔ‡ ˘¿Ú¯ÂÈ Î·È ‰Â‡ÙÂÚË Ê¿ÛË, Ë ÔÔ›· ·ÎfiÌË ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ.

ƒÂÔÚÙ¿˙: £∞¡∞™∏™ ∫. μ√°π∞Δ∑∏™

∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋˜ ∂ÓfiÙËÙ·˜ ª·ÁÓËÛ›·˜, fiÛÔ Î·È ·fi ˘ËÚÂÛÈ·ÎÔ‡˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ Ù˘ Δ¯ÓÈ΋˜ ÀËÚÂÛ›·˜ ˘¿Ú¯ÂÈ ·ÈÛÈÔ‰ÔÍ›· fiÙÈ “ÌÔÚ› ÔÈ ÂÚÁ·Û›Â˜ Ó· ¤¯Ô˘Ó ÔÏÔÎÏËÚˆı› ̤¯ÚÈ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ ‚‰ÔÌ¿‰·˜... ηÈÚÔ‡ ÂÈÙÚ¤ÔÓÙÔ˜” . ¶¿ÓÙˆ˜, Ë Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ÙËÓ ÔÔ›· ÌÂٷʤÚÔ˘Ó ÙfiÛÔ ÂÎÚfiÛˆÔÈ Ù˘ ÙÔÈ΋˜ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘, fiÛÔ Î·È Î¿ÙÔÈÎÔÈ Â›Ó·È ÂÓÙÂÏÒ˜ ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋, ·ÊÔ‡ ‰Â›¯ÓÂÈ fiÙÈ “Ù· ¤ÚÁ· ÚÔ¯ˆÚÔ‡Ó Ì ڢıÌfi ¯ÂÏÒÓ·˜”, fiˆ˜ ϤÓ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο. ŒÊÂÚÓ·Ó ˆ˜ ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· fiÙÈ “·fi ÚÔ¯ı¤˜ Ô˘ Â·Ó¿Ú¯ÈÛ·Ó ÔÈ ÂÚÁ·Û›Â˜, ÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·Ó ÌfiÓÔ ¤Ó· ÊÔÚÙËÁfi ·˘ÙÔΛÓËÙÔ Î·È Ì›· ÙÛ¿· ÁÈ· ÙË ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ÙˆÓ Ì¿˙ˆÓ, ÂÓÒ ¤Ó· ‰Â‡ÙÂÚÔ ÊÔÚÙËÁfi ‰ÂÓ ÎÈÓÔ‡ÓÙ·Ó... ÏfiÁˆ ¤ÏÏÂȄ˘ Ô‰ËÁÔ‡”. ∞˘Ùfi ÙÔ˘˜ ¤Î·Ó ӷ ÚÔ‚ÏËÌ·Ù›˙ÔÓÙ·È Î·Ù¿ fiÛÔ ÌÔÚ› ÙfiÛÔ ÁÚ‹ÁÔÚ· Ó· ÔÏÔÎÏËÚˆıÔ‡Ó ÔÈ ÂÚÁ·Û›Â˜, ·ÊÔ‡ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È fiˆ˜ ÂÎÙÈÌ¿Ù·È Á‡Úˆ ÛÙ· 18.000 ΢‚Èο ̤ÙÚ· ¯ÒÌ· Î·È ¤ÙÚ˜ Î·È Î¿ı Ë̤ڷ Á›ÓÂÙ·È ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ÂÚ›Ô˘ ÂÙ¿ ¤ˆ˜ ÔÎÙÒ ÊÔÚÙËÁÒÓ. ÀÂÓı˘Ì›˙ÂÙ·È fiÙÈ ÔÈ ÂÚÁ·Û›Â˜ ·ÔηٿÛÙ·Û˘ ÙÔ˘ Ô‰ÔÛÙÚÒÌ·ÙÔ˜ ÛÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ÛËÌÂ›Ô Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ •Ô˘ÚÈ¯Ù›Ô˘ ÍÂΛÓËÛ·Ó ÛÙȘ 18 ∞ÚÈÏ›Ô˘, ›¯Â ‰Ôı› Ë ˘fiÛ¯ÂÛË ·fi ÙÔ˘˜ ·ÚÌfi‰ÈÔ˘˜ ÊÔÚ›˜ fiÙÈ “Ô ‰ÚfiÌÔ˜ ı· ·ÓÔ›ÍÂÈ ·fi ÙË ªÂÁ¿ÏË ΔÂÙ¿ÚÙË Î¿ÙÈ Ô˘ ‰ÂÓ ¤ÁÈÓ ÙÂÏÈο, ÚÔηÏÒÓÙ·˜ ÙË ‰˘ÛÊÔÚ›· ÙˆÓ Î·ÙÔ›ÎˆÓ Î·È ÙˆÓ ÂΉÚÔ̤ˆÓ”. ∏ ÚÔıÂÛÌ›· Ô˘ ¤¯ÂÈ Ô ÂÚÁÔÏ¿‚Ô˜ ÁÈ· Ó· ÔÏÔÎÏËÚÒÛÂÈ ÙȘ ÂÚÁ·Û›Â˜ Â›Ó·È ¤Ó·˜ Ì‹Ó·˜. Ÿˆ˜ ÛËÌÂÈÒÓÂÈ Ô ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ ªÔ˘ÚÂÛ›Ô˘ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ∑·ÁÔÚ¿˜ Î. ªÚ›˙˘, “·˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ ˘¿Ú¯ÂÈ ÌÂÁ¿ÏË Ù·Ï·ÈˆÚ›· ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ Î·È ·fi ÙË ÌÂÁ¿ÏË Î·ı˘ÛÙ¤ÚËÛË Ô ÎfiÛÌÔ˜ ¤¯ÂÈ ·ÁÚȤ„ÂÈ” ¶ÚÔÛı¤ÙÂÈ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο: “∂¿Ó ÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔÈ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ¤‚ÏÂ·Ó Ì›·

ÎÈÓËÙÈÎfiÙËÙ· ÛÙȘ ÂÚÁ·Û›Â˜ ÙfiÙ ‰ÂÓ ı· ˘‹Ú¯Â Úfi‚ÏËÌ·, fï˜ ÙÒÚ· ‰È·ÈÛÙÒÓÂÈ ¯·ÌËÏÔ‡˜ Ú˘ıÌÔ‡˜ ÛÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË ÙˆÓ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ”. ∂ΛÓÔ Ô˘ ÚÔ‚ÏËÌ·Ù›˙ÂÈ Â›Ó·È fiÙÈ ¤Ú·Ó ÙˆÓ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ Ô˘ Á›ÓÔÓÙ·È Û‹ÌÂÚ· Î·È ¤¯Ô˘Ó ÛÙfi¯Ô ÙËÓ ·ÔÌ¿ÎÚ˘ÓÛË ÙˆÓ ¯ˆÌ¿ÙˆÓ Î·È ÙˆÓ Ì¿˙ˆÓ ı· ˘¿ÚÍÂÈ Î·È ‰Â‡ÙÂÚË Ê¿ÛË ÂÚÁ·ÛÈÒÓ, Ô˘ ı· ÚԂϤÂÈ ÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ ÙˆÓ ÙÔȯ›ˆÓ ·ÓÙÈÛÙ‹ÚÈ͢ Ô˘ ÎÚ›ÓÔÓÙ·È ··Ú·›ÙËÙ· ÁÈ· ÙË Û˘ÁÎÚ¿ÙËÛË ÙˆÓ ¯ˆÌ¿ÙˆÓ ·fi ÂӉ¯fiÌÂÓË Ó¤· ηı›˙ËÛË ÙÔ˘ ‰¿ÊÔ˘˜. ΔÔ ÂÚÒÙËÌ· Ô˘ ı¤ÙÔ˘Ó Î¿ÙÔÈÎÔÈ Î·È ÙÔÈÎÔ› ÊÔÚ›˜ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ •Ô˘ÚÈ¯Ù›Ô˘ Â›Ó·È “fiÙ ı· ÍÂÎÈÓ‹ÛÔ˘Ó ·˘Ù¿ Ù· ¤ÚÁ· Î·È fiÙ ı· ÔÏÔÎÏËÚˆıÔ‡Ó”. ™ÙÔ ÌÂٷ͇, ·‡ÚÈÔ Î·Ù·ı¤ÙÂÈ, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ÚÔηٷÚÎÙÈ΋˜ ÂͤٷÛ˘ Ô˘

•Â¯ˆÚÈÛÙ¤˜, fiˆ˜ Î·È ÙËÓ ¶ÚˆÙÔÌ·ÁÈ¿, ı· Â›Ó·È ÔÈ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÂȘ ÙÔ˘ ∂∫μ Î·È ÙÔ˘ ¶∞ª∂ Î·È ÙËÓ Ë̤ڷ Ù˘ 24ˆÚ˘ ·ÓÂÏÏ·‰È΋˜ ·ÂÚÁ›·˜ ÙËÓ 11Ë ª·˝Ô˘, Ô˘ ‹Ù·Ó Î·È ÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ¯ıÂÛÈÓ‹˜ Û˘Ó‰ڛ·Û˘ ÙÔ˘ ∂ÚÁ·ÙÈÎÔ‡ ∫¤ÓÙÚÔ˘ μfiÏÔ˘. √È ·Ú·Ù¿ÍÂȘ Û˘ÌÊÒÓËÛ·Ó ÁÈ· ÙËÓ Î‹Ú˘ÍË ÙˆÓ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛˆÓ, ·ÏÏ¿ ‰È·ÊÒÓËÛ·Ó ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙˆÓ ·ÈÙËÌ¿ÙˆÓ. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, ·ÔÊ·Û›ÛÙËÎÂ Ë Î‹Ú˘ÍË ‰›ˆÚ˘ ÛÙ¿Û˘ ÂÚÁ·Û›·˜ ·‡ÚÈÔ ¶·Ú·Û΢‹ (ÙȘ ‰‡Ô ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ Î·È ÙȘ ‰‡Ô ÚÒÙ˜ ÚˆÈÓ¤˜ ÒÚ˜ ÙfiÛÔ Î·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÚˆÈÓ‹˜, fiÛÔ Î·È Ù˘ ·ÔÁÂ˘Ì·ÙÈÓ‹˜ ‚¿Ú‰È·˜), ÂÓÒ ÎÏÈÌ¿ÎÈ· Ù˘ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ÙÔ˘ ∂∫μ ı· ÂÚÈԉ‡ÛÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜ ÂÚÁ·Û›·˜ Ì ÛÙfi¯Ô Ó· ·Ú·‚ÚÂıÔ‡Ó ÛÙȘ ÁÂÓÈΤ˜ Û˘ÓÂχÛÂȘ Ô˘ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËıÔ‡Ó ÛÙÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜ ÂÚÁ·Û›·˜, ÁÈ· Ó· ˘¿ÚÍÂÈ ÂÓË̤ڈÛË ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÙfiÛÔ ÁÈ· ÙËÓ ¶ÚˆÙÔÌ·ÁÈ¿. fiÛÔ Î·È ÁÈ· ÙËÓ 24ˆÚË ·ÂÚÁ›· Ù˘ 11˘ ª·˝Ô˘. ΔÒÚ· fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙÔ˘˜ ÙfiÔ˘˜ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛ˘: ΔÔ ∂ÚÁ·ÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ μfiÏÔ˘ Ì ÙȘ „‹ÊÔ˘˜ ÙˆÓ ¶∞™∫∂, ¢∞∫∂ Î·È ∞˘ÙfiÓÔÌ˘ ¶·Ú¤Ì‚·Û˘ ·ÔÊ¿ÛÈÛ ÙËÓ ¶ÚˆÙÔÌ·ÁÈ¿ Ó· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÂÈ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ÛÙȘ 9.30 ÙÔ Úˆ› ÛÙËÓ Ï·Ù›· ∂Ï¢ıÂÚ›·˜. ΔËÓ 11Ë ª·˝Ô˘ ÙÔ ∂∫μ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÂÈ ÙË Û˘ÁΤÓÙÚˆÛ‹ ÙÔ˘ ÛÙȘ 10 ÙÔ Úˆ› ÛÙÔ ∂ÚÁ·ÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ μfiÏÔ˘. √ ÂÎÚfiÛˆÔ˜ Ù˘ ∞˘ÙfiÓÔÌ˘ ¶·Ú¤Ì‚·Û˘ Î. ÃÚ. ∫fiÊÊ·˜ ÚfiÙÂÈÓÂ Ë Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË Ó· Á›ÓÂÈ ÛÙËÓ Ï·Ù›· ∂Ï¢ıÂÚ›·˜ ÁÈ· Ó· Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó Î·È ¿ÏϘ ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ Ù¿ÍÂȘ, ÚfiÙ·ÛË Ô˘ ˆÛÙfiÛÔ ·ÔÚÚ›ÊÙËΠ·fi ÙÔ˘˜ Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙ¤˜ Ù˘ ¶∞™∫∂ Î·È Ù˘ ¢∞∫∂ Î·È Ì ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ ÙÔ˘ ∂∫μ Î. £·Ó¿ÛË ¶··‰ËÌfiÔ˘ÏÔ Ó· ÙÔÓ›˙ÂÈ fiÙÈ ÙÔ “∂ÚÁ·ÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ Â›Ó·È ÙÔ Û›ÙÈ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ Î·È Û ·˘Ùfi ı· Ú¤ÂÈ Ó· Û˘ÁÎÂÓÙÚˆıÔ‡Ó ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ÁÈ· Ó· ‰È·ÙÚ·ÓÒÛÔ˘Ó ÙËÓ ·ÓÙ›ıÂÛ‹ ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ Î˘‚ÂÚÓËÙÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋ Ô˘ ·ÛΛٷȔ. ∂›Û˘ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÁÈ· Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Ù˘ ÛÙËÓ 24ˆÚË ·ÂÚÁ›· Ù˘ 1Ë ª·˝Ô˘ Âͤ‰ˆÛÂ Ë ∞¢∂¢À ª·ÁÓËÛ›·˜, Ë ÔÔ›· Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ ÛÙË Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ÛÙËÓ Ï·Ù›· ∂Ï¢ıÂÚ›·˜ ÛÙȘ 9.30 ÙÔ Úˆ›.

‰È·Ù¿¯ıËΠ·fi ÙËÓ ∂ÈÛ·ÁÁÂÏ›· μfiÏÔ˘, ÌÂÙ¿ Ù· ‰ËÌÔÛȇ̷ٷ ÙˆÓ ÂÊËÌÂÚ›‰ˆÓ, Ô ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ ÙˆÓ Δ¯ÓÈÎÒÓ ÀËÚÂÛÈÒÓ Ù˘ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋˜ ∂ÓfiÙËÙ·˜. ™ËÌÂȈ٤ÔÓ fiÙÈ ·fi ÙȘ Δ¯ÓÈΤ˜ ÀËÚÂۛ˜ ÂÈÛËÌ·›ÓÂÙ·È fiÙÈ “ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ∞Ó·ÙÔÏÈÎÔ‡ ¶ËÏ›Ô˘ ›¯·Ó ÙÔÔıÂÙËı› Ù¤ÛÛÂÚȘ ÈӷΛ‰Â˜, ηıÒ˜ Î·È ‰‡Ô ÍÂÓfiÁψÛÛ˜ ÁÈ· ÙËÓ Î·ıÔ‰‹ÁËÛË ÙˆÓ ÂΉÚÔ̤ˆÓ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô ÙÔ˘ ¶¿Û¯·”. ¶ÚÔÛı¤ÙÔ˘Ó fiÙÈ Û‡Ìʈӷ Ì ˘Ô˘ÚÁÈ΋ ·fiÊ·ÛË, “Ë ˘ËÚÂÛ›· Â›Ó·È ˘‡ı˘ÓË ÌfiÓÔÓ ÁÈ· ÙË Û˘ÓÙ‹ÚËÛË ÙÔ˘ Ô‰ÈÎÔ‡ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ Î·È fi¯È ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÛ΢‹ ‹ ÙËÓ ·Ó·Î·Ù·Û΢‹ Î·È ‰È¢ÎÚÈÓ›˙ÂÙ·È fiÙÈ ÛÙËÓ ¤ÓÓÔÈ· Ù˘ “Û˘ÓÙ‹ÚËÛ˘” ÙˆÓ Ô‰ÒÓ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È Ë ·ÔηٿÛÙ·ÛË ÊıÔÚÒÓ Î·È ‚Ï·‚ÒÓ ÙÔ˘ Ô‰ÔÛÙÚÒÌ·ÙÔ˜, Ù˘ ÔÚÈ˙fiÓÙÈ·˜ ηÈ

ηٷÎfiÚ˘Ê˘ Û‹Ì·ÓÛ˘, Ù˘ ʈÙÂÈÓ‹˜ ÛËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛ˘ Î·È ÙÔ˘ ËÏÂÎÙÚÔʈÙÈÛÌÔ‡, Ë Û˘ÓÙ‹ÚËÛË Î·È Ô Î·ı·ÚÈÛÌfi˜ ÙˆÓ ÌÂÁ¿ÏˆÓ Î·È ÙˆÓ ÌÈÎÚÒÓ Ù¯ÓÈÎÒÓ ¤ÚÁˆÓ Ù˘ Ô‰Ô‡ Î·È ÙˆÓ ¤ÚÁˆÓ ·Ô¯¤Ù¢Û˘ ÙˆÓ ÔÌ‚Ú›ˆÓ Ù˘ Ô‰Ô‡, Ë Û˘ÓÙ‹ÚËÛË Î·È Ô Î·ı·ÚÈÛÌfi˜ Ê˘ÙÂ˘Ì¤ÓˆÓ ÓËÛ›‰ˆÓ Î·È Ú·ÓÒÓ, Ô Î·ı·ÚÈÛÌfi˜ ÙˆÓ ·ÓÈÛfi‰ˆÓ ‰È·‚¿ÛÂˆÓ Î·È Ë Û˘ÓÙ‹ÚËÛË ÙˆÓ ·ÓÙÏÈÔÛÙ·Û›ˆÓ ÙÔ˘˜, Ë Û˘ÓÙ‹ÚËÛË ÙÔ˘ ÂÍÔÏÈÛÌÔ‡ Ù˘ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ Ù˘ Ô‰Ô‡, fiˆ˜ Ù· ÛÙËı·›· ·ÛÊ·Ï›·˜, Ë ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹ ÛÙËÓ ÙÂÏÈ΋ ÂÈÊ¿ÓÂÈ· ÙÔ˘ Ô‰ÔÛÙÚÒÌ·ÙÔ˜, ÙfiÛÔ ÙˆÓ ÂÛ¯·ÚÒÓ ÙˆÓ ÊÚ·ٛˆÓ ˘‰ÚÔÛ˘ÏÏÔÁ‹˜, fiÛÔ Î·È ÙˆÓ Î··ÎÈÒÓ ÙˆÓ ÊÚ·ٛˆÓ Â›Û΄˘ ÙˆÓ ˘ÔΛÌÂÓˆÓ ÔÌ‚Ú›ˆÓ ˘‰¿ÙˆÓ, Ô ·Ô¯ÈÔÓÈÛÌfi˜ Î·È Ë ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÙÔ˘ ·ÁÂÙÔ‡”.

Ÿˆ˜ Î·È ÙËÓ ¶ÚˆÙÔÌ·ÁÈ¿, ·ÔÊ·Û›ÛÙËΠ۠¯ıÂÛÈÓ‹ Û˘Ó‰ڛ·ÛË

¢‡Ô Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÂȘ ·fi ∂∫μ Î·È ¶∞ª∂ ÁÈ· ÙËÓ ·ÂÚÁ›· ÙÔ˘ ª·˝Ô˘ ΔÔ ¶∞ª∂ ·fi ÙËÓ ¿ÏÏË, ÙËÓ ÚˆÙÔÌ·ÁÈ¿ÙÈÎË Û˘ÁΤÓÙÚˆÛ‹ ÙÔ˘ ı· ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÂÈ ÛÙȘ 9.30 ÙÔ Úˆ› ÛÙËÓ Ï·Ù›· ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘, ÂÓÒ Ë Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË Ù˘ 11˘ ª·˝Ô˘ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÛÙÔÓ ›‰ÈÔ ¯ÒÚÔ ÛÙȘ 10 ÙÔ Úˆ›. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, Û‹ÌÂÚ· ÙÔ ¶∞ª∂ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÛÙȘ 7 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÈÎÂÙÔÊÔÚ›· Ô˘ ı· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ ·fi ÙËÓ Ï·Ù›· ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ·˜, ·‡ÚÈÔ ¶·Ú·Û΢‹ ÛÙȘ 9 ÙÔ Úˆ› ·Ú¿ÛÙ·ÛË ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›·˜ ÛÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, ÙËÓ ›‰È· Ë̤ڷ ÛÙȘ 7 Ì.Ì. Ó¤· ÈÎÂÙÔÊÔÚ›· ÛÙÔ μfiÏÔ Ô˘ ı· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ ·fi ÙËÓ Ï·Ù›· ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ Î·È ÛÙȘ 8 Ì.Ì. Û˘Ó·˘Ï›· Î·È ·ÊȤڈ̷ ÛÙÔ ÂÚÁ·ÙÈÎfi ‚È‚Ï›Ô. √ Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∂∫μ Î. £·Ó. ¶··‰ËÌfiÔ˘ÏÔ˜ fiˆ˜ Î·È ÙÔ Ì¤ÏÔ˜ Ù˘ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ Î. μ. §·ÁÔ‰fiÓÙ˘ ÂΠ̤ÚÔ˘˜ Ù˘ ¶∞™∫∂ ¤Î·Ó·Ó ¤ÎÎÏËÛË “ÁÈ· ÎÔÈÓ¤˜ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÂȘ Î·È ÂÓˆÙÈ΋ ·ÚÔ˘Û›·” Î·È ÚfiÛıÂÛ·Ó fiÙÈ “Ë ‰È¿Û·ÛË ˆÊÂÏ› ÌfiÓÔ ÙËÓ ÂÚÁÔ‰ÔÛ›· Î·È ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË” . À¤Ú Ù˘ ÂÓˆÙÈ΋˜ ·ÚÔ˘Û›·˜ Ù¿¯ıËÎÂ Î·È Ô ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ ÙÔ˘ ∂∫μ Î. ¢. μ·ÛÈÏ›Ԣ (¢∞∫∂), fiˆ˜ Î·È Ù· ̤ÏË Ù˘ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ÃÚ. ¡ÙfiÓÙ˘ (∞ÓÂÍ¿ÚÙËÙË ∫›ÓËÛË ∂ÚÁ·˙Ô̤ӈÓ), Ô Î. ∞Ó·ÛÙ. ™ÙÂÚÁ›Ô˘, fiÛÔ Î·È Ô Î. ÃÚ. ∫fiÊÊ·˜ (∞˘ÙfiÓÔÌË ¶·Ú¤Ì‚·ÛË) Ô˘ ÙfiÓÈÛ fiÙÈ “Ú¤ÂÈ Ù· Û˘Ó‰Èοٷ Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó Âӈ̤ӷ ÛÙËÓ ÎÚ›ÛÈÌË ·˘Ù‹ Û˘Á΢ڛ·” . À¤Ú ÙˆÓ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂˆÓ Ù¿¯ıËÎÂ Î·È ÙÔ Ì¤ÏÔ˜ Ù˘ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ Î. ∫ˆÓ. °ÂˆÚÁԇϷ˜. ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘˜ ÔÈ Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙ¤˜ Ù˘ ¢∞™-∂™∞∫ ∫ˆÓ. ™ÙÂÚÁ›Ô˘ Î·È °. ƒÔ‡ÛÛ·˜ ηÙËÁfiÚËÛ·Ó ÙȘ ÏÂÈÔ„Ëʛ˜ ÙÔ˘ ∂∫μ-°™∂∂-∞¢∂¢À “ÁÈ· Û˘Ì‚È‚·-

ÛÙÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋ Î·È ÂÓ‰ÔÙÈÛÌfi ÛÙȘ ÔÏÈÙÈΤ˜ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ - ∂.∂. - ÎÂÊ·Ï·›Ô˘” .

°È· ÙË ª∂Δ∫∞ ΔÔ ı¤Ì· Ù˘ ª∂Δ∫∞ ··Û¯fiÏËÛ Â›Û˘ ÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÙÔ˘ ∂∫μ Î·È ¤ÙÛÈ ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË Â‚‰ÔÌ¿‰· ı· ˘¿ÚÍÂÈ Î·È Ó¤· ÙÚÈÌÂÚ‹˜ Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÛÙËÓ ∂ÈıÂÒÚËÛË ∂ÚÁ·Û›·˜ ÙÔ˘ ÓÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜. √ Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∂∫μ ‹Ù·Ó È‰È·›ÙÂÚ· ÂÈÎÚÈÙÈÎfi˜ ÁÈ· ÙË ÛÙ¿ÛË ÙÔ˘ ÂÚÁÔÛÙ·ÛÈ·ÎÔ‡ ۈ̷Ù›Ԣ, ÂÓÒ ÙfiÓÈÛ fiÙÈ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ۈ̷Ù›Ԣ ¤¯ÂÈ ‰È·ÁÚ·Ê› ·fi ÙËÓ ¶∞™∫∂. ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ ÙÔ Ì¤ÏÔ˜ Ù˘ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ Î·È Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ Û˘Ó‰ÈοÙÔ˘ ÔÈÎÔ‰fiÌˆÓ Î. μ. §·ÁÔ‰fiÓÙ˘ ÙfiÓÈÛ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο: “¢ÂÓ ÎÚ›ÓÂÙ·È ÌfiÓÔ Ô Û˘Ó¿‰ÂÏÊÔ˜ ™ÙÂÚÁ›Ô˘ Û ·˘Ù‹ ÙËÓ ˘fiıÂÛË, ·ÏÏ¿ fiÏÔÈ ÔÈ Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙ¤˜. ∂¿Ó ˘¿ÚÍÂÈ ‰Â‰ÈηṲ̂ÓÔ Ô˘ ı· ÂÚÈÔÚ›˙ÂÈ ÙȘ Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙÈΤ˜ ÂÏ¢ıÂڛ˜ ÎfiÓÙÚ· Û fiÛ· ÔÚ›˙ÂÈ Ô ÓfiÌÔ˜ 1264 ÙfiÙ ı· ¤¯Ô˘Ì ¢ı‡ÓË fiÏÔÈ ÁÈ· ·˘Ùfi ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ó· ·ÓÙȉڿÛÔ˘Ì ‰˘Ó·ÌÈο”. √ Ù·Ì›·˜ ÙÔ˘ ∂∫μ Î. ∫ˆÓ. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ ÚfiÙÂÈÓ ӷ ÎÏËı› ·fi ÙÔ ∂ÚÁ·ÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ μfiÏÔ˘ Ó· ·ÔÏÔÁËı› ÁÈ· ÙË ÛÙ¿ÛË ÙÔ˘ ÙÔ ÛˆÌ·ÙÂ›Ô Ù˘ ª∂Δ∫∞ Û ÂfiÌÂÓË Û˘Ó‰ڛ·ÛË. Δ¤ÏÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ Â›ÛÎÂ„Ë ÙÔ˘ ÎÏÈÌ·Î›Ô˘ Ù˘ ∂ÈıÂÒÚËÛ˘ ∂ÚÁ·Û›·˜ ÛÙÔ ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ Ù˘ ª∂Δ∫∞ ÂÓË̤ڈÛ ÙËÓ ÔÏÔ̤ÏÂÈ· ÙÔ˘ ∂∫μ Ô Î. ∫ˆÓ. ™ÙÂÚÁ›Ô˘, Ô ÔÔ›Ô˜ › fiÙÈ ÙÂÏÈο Ë ÂÙ·ÈÚ›· ı· ·Ô‰ÔÎÈÌ·ÛÙ› ÁÈ· ÙË ÛÙ¿ÛË Î·È ÙË Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ Ô˘ ÎÚ·Ù¿ ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙÔ˘˜ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˘˜ Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙ¤˜. £. ∫. μ.


M·ÁÓËÛ›· 17

¶∂ª¶Δ∏ 28 ∞¶ƒπ§π√À 2011

ΔȘ ÌÈÛıÒÓÔ˘Ó Î·È ÙÔÔıÂÙÔ‡Ó Û’ ·˘Ù¤˜ ¯Ú‹Ì·Ù· Î·È ÎÔÛÌ‹Ì·Ù·

∞Ó¿Ú·ÛÙ˜ ÔÈ ÙÚ·Â˙ÈΤ˜ ı˘Ú›‰Â˜

Ó¿Ú·ÛÙ˜ ¤¯Ô˘Ó Á›ÓÂÈ ÔÈ ÙÚ·Â˙ÈΤ˜ ı˘Ú›‰Â˜ Û ˘ÔηٷÛÙ‹Ì·Ù· ÙÚ·Â˙ÒÓ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· ÛÙ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ϤÔÓ ‰È·ı¤ÛÈ̘. ¶ÔÏÏÔ› ‚ÔÏÈÒÙ˜ ÚÔ¯ˆÚÔ‡Ó ÛÙË Ì›ÛıˆÛË ı˘Ú›‰ˆÓ, fiÔ˘ ÙÔÔıÂÙÔ‡Ó, ΢ڛˆ˜ ÁÈ· ÏfiÁÔ˘˜ ·ÛÊ·Ï›·˜, ÎÔÛÌ‹Ì·Ù·, ¯ÚÂfiÁÚ·Ê· Î·È ¿ÏÏ· ÙÈÌ·ÏÊ‹. √È ı˘Ú›‰Â˜ ÌÈÛıÒÓÔÓÙ·È Û ÂÙ‹ÛÈ· ‚¿ÛË Î·È ‰È·ÎÚ›ÓÔÓÙ·È Û ÌÈÎÚÔ‡, ÌÂÛ·›Ô˘ Î·È ÌÂÁ¿ÏÔ˘ ÌÂÁ¤ıÔ˘˜, ηıÒ˜ Î·È Û ·Ϥ˜, ·˘ÙfiÌ·Ù˜ (ÚÔÌÔÙÈΤ˜) Î·È ËÏÂÎÙÚÔÓÈΤ˜.

ƒÂÔÚÙ¿˙: ™Δ. ¢∏ª√¶√À§√™ dimopoulos@e-thessalia.gr

◊‰Ë Û ÔÚÈṲ̂ӷ ηٷÛÙ‹Ì·Ù· ÙÚ·Â˙ÒÓ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ‰È·ı¤ÛÈ̘ ı˘Ú›‰Â˜ Î·È ¤ÙÛÈ ÔÏÏÔ› ·Ó·Áο˙ÔÓÙ·È Ó· „¿¯ÓÔ˘Ó ÙÚ¿Â˙˜ ÁÈ· Ó· ÙÔÔıÂÙ‹ÛÔ˘Ó Ù· ÎÔÛÌ‹Ì·Ù¿ ÙÔ˘˜ Î·È ¿ÏÏ· ÔχÙÈÌ· ·ÓÙÈΛÌÂÓ·, ·ÎfiÌË Î·È ¯Ú‹Ì·Ù·, Ù· ÔÔ›· ·ÔÛ‡ÚÔ˘Ó ·fi ÙÔ˘˜ ηٷıÂÙÈÎÔ‡˜ ÙÔ˘˜ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÔ‡˜. ◊‰Ë ÔÈ ı˘Ú›‰Â˜ ¤¯Ô˘Ó ÂÍ·ÓÙÏËı› ÛÙËÓ ∂ıÓÈ΋ ΔÚ¿Â˙· Î·È ÛÙËÓ ΔÚ¿Â˙· ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜, ÛÙÔ ÎÂÓÙÚÈÎfi ηٿÛÙËÌ· ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, ÂÓÒ Î·È ÛÙȘ ˘fiÏÔÈ˜ ÙÚ¿Â˙˜ ˘¿Ú¯ÂÈ ÛÙ·ıÂÚ‹ ˙‹ÙËÛË. ª¿ÏÈÛÙ· fiÛÔÈ ÌÈÛıÒÓÔ˘Ó ı˘Ú›‰Â˜ Î·È ÙÔÔıÂÙÔ‡Ó Û’ ·˘Ù¤˜ ¯Ú‹Ì·Ù·, ·‰È·ÊÔÚÔ‡Ó ÁÈ· ÙȘ ·ÒÏÂȘ ÛÙ· ÂÈÙfiÎÈ· ÙˆÓ Î·Ù·ı¤ÛÂˆÓ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó, ηıÒ˜ ·ÔÛ‡ÚÔ˘Ó Ù· ¯Ú‹Ì·Ù¿ ÙÔ˘˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÙÚ·Â˙ÈÎÔ‡˜ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÔ‡˜. ∏ ÙÚ¿Â˙· ‰ÂÓ ÁÓˆÚ›˙ÂÈ ÙÈ ¤¯ÂÈ ÂÓÙfi˜ Ù˘ ı˘Ú›‰·˜ Ô ÌÈÛıˆÙ‹˜ Ù˘, ˆÛÙfiÛÔ ·˘Ùfi Â›Ó·È Î·È ÌÂÈÔÓ¤ÎÙËÌ· Û ÂÚ›ÙˆÛË ÎÏÔ‹˜-‰È¿ÚÚË͢ Ù˘ ı˘Ú›‰·˜, ÂÓÒ ‰ÂÓ ÚԂϤÂÙ·È Î·È ·Ô˙ËÌ›ˆÛË. ∏ ˙‹ÙËÛË ·ÊÔÚ¿ ΢ڛˆ˜ ÌÈÎÚ¤˜ ı˘Ú›‰Â˜, Ô˘ ÚÔÔÚ›˙ÔÓÙ·È ÁÈ· ʇϷÍË ÌÂÙÚËÙÒÓ. Δ· ÌÂÙÚËÙ¿ Ê˘Ï¿ÛÛÔÓÙ·È Û ¯·ÚÙÔÓÔÌ›ÛÌ·Ù· ÙˆÓ 500 ¢ÚÒ, ÔfiÙ ·ÎfiÌ· Î·È Ë Ê‡Ï·ÍË ÂηÙÔÌÌ˘Ú›ˆÓ ‰ÂÓ ··ÈÙ› ȉȷ›ÙÂÚ· ÌÂÁ¿ÏÔ ¯ÒÚÔ. ΔÔ ÂÙ‹ÛÈÔ ÂÓÔ›ÎÈÔ ı˘Ú›‰·˜ ΢-

•∂∫π¡∞ Èı·Ófiٷٷ ÛÙȘ ·Ú¯¤˜ Ù˘ ÂÚ¯fiÌÂÓ˘ ‚‰ÔÌ¿‰·˜ ·fi ÙËÓ ŒÓˆÛË ∞ÁÚÔÙÈÎÒÓ ™˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌÒÓ (∂∞™) ¶ËÏ›Ô˘ - μÔÚ›ˆÓ ™ÔÚ¿‰ˆÓ Ë ‰È·‰Èηۛ· ·Ú·Ï·‚‹˜ ·fi ÙÔ˘˜ ‰ÈηÈÔ‡¯Ô˘˜ ·Ú·ÁˆÁÔ‡˜ ÙˆÓ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓˆÓ ·ÈÙ‹ÛÂˆÓ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·‚ÔÏ‹ Ù˘ ÂÓÈ·›·˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÂÓ›Û¯˘Û˘ Ù˘ ÊÂÙÈÓ‹˜ ηÏÏÈÂÚÁËÙÈ΋˜ Î·È ·Ú·ÁˆÁÈ΋˜ ÂÚÈfi‰Ô˘, Ù˘ ‰‹ÏˆÛ˘ ÛÙÔÓ ∂§°∞ Î·È ÙËÓ ÂÁÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ ÌËÙÚÒÔ ·ÁÚÔÙÒÓ. ∏ ·Ú·Ï·‚‹ ÙˆÓ ·ÈÙ‹ÛÂˆÓ ı· Á›ÓÂÙ·È Î·Ù¿ ÙfiÔ˘˜ ÛÙ· ¯ˆÚÈ¿ ·fi Û˘ÓÂÚÁ›· Ù˘ ¢Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈ·˜ ™˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÙÈ΋˜ √ÚÁ¿ÓˆÛ˘ ¶ËÏ›Ô˘ - μÔÚ›ˆÓ ™ÔÚ¿‰ˆÓ Î·È ÙÔ ·Ó·Ï˘ÙÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ·Ó·ÎÔÈÓˆı› Û‡ÓÙÔÌ·. ∫·Ù·ÏËÎÙÈ΋ ËÌÂÚÔÌËÓ›· ÁÈ· ÙËÓ ˘Ô‚ÔÏ‹ ÙˆÓ ·ÈÙ‹ÛÂˆÓ Â›Ó·È Ë 15Ë ÙÔ˘ ÂÚ¯fiÌÂÓÔ˘ ª·˝Ô˘. ™Â Û¯ÂÙÈ΋ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ù˘ ∂∞™ ¶ËÏ›Ô˘ - μÔÚ›ˆÓ ™ÔÚ¿‰ˆÓ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ fiÙÈ “fiÏÔÈ ÔÈ ·Ú·ÁˆÁÔ› Ú¤ÂÈ Ó· ˘Ô‚¿ÏÔ˘Ó ÛÙËÓ ŒÓˆÛË ÙËÓ ÂÓÈ·›· ·›ÙËÛË ÁÈ· ÙȘ ÂȉÔÙ‹ÛÂȘ ÙÔ˘˜, ÙË ‰‹ÏˆÛ‹ ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÙÔÓ ∂§°∞ Î·È ÙÔ ¤ÓÙ˘Ô ÁÈ· ÙËÓ ÂÁÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ ÌËÙÚÒÔ ·ÁÚÔÙÒÓ ÁÈ· ÙÔ ¤ÙÔ˜ 2011. ªÂ ÙËÓ ˘Ô‚ÔÏ‹ ÙˆÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ ÔÈ ‰ÈηÈÔ‡¯ÔÈ ·Ú·ÁˆÁÔ› ‰È·ÛÊ·Ï›˙Ô˘Ó ÙËÓ ¤ÁηÈÚË ÏËڈ̋ ÙˆÓ ÂÓÈÛ¯‡ÛÂÒÓ ÙÔ˘˜, ÙË ÛˆÛÙ‹ Û˘ÌÏ‹ÚˆÛË Ù˘ ‰‹ÏˆÛ˘ ÙÔ˘ ∂§°∞ Î·È ·Ú¿ÏÏËÏ· ηÙÔ¯˘ÚÒÓÔ˘Ó ÙËÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÙÔ˘˜ ȉÈfiÙËÙ· Ì ÙÔ ¤ÓÙ˘Ô ÂÁ-

Ì·›ÓÂÙ·È ·fi 30 ̤¯ÚÈ 150 ¢ÚÒ Û˘Ó º¶∞ 23%, ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙÔ Ì¤ÁÂıfi˜ Ù˘. ∂›Û˘ Ô ÌÈÛıˆÙ‹˜ ηٷ‚¿ÏÏÂÈ ¤Ó· ÔÛfi ˆ˜ ÂÁÁ‡ËÛË ÁÈ· Ù· ÎÏÂȉȿ. “¢ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ‰È·ı¤ÛÈÌË ı˘Ú›‰·, Â›Ó·È fiϘ ηÙÂÈÏËÌ̤Ó˜”, ‰‹ÏˆÛ ˘„ËÏfi‚·ıÌÔ Û٤ϯԘ Ù˘ ΔÚ¿Â˙·˜ ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ ÛÙÔ μfiÏÔ. °È· ÙȘ ı˘Ú›‰Â˜ ÈÛ¯‡ÂÈ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi ÓÔÌÈÎfi ηıÂÛÙÒ˜. ∞Ó Âı¿ÓÂÈ Ô Î¿ÙÔ¯Ô˜, Ë ı˘Ú›‰· ·ÓÔ›ÁÂÈ Ì ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· Û˘Ì‚ÔÏ·ÈÔÁÚ¿ÊÔ˘, ÂÊÔÚÈ·ÎÔ‡ Î·È ÂÎÙÈÌËÙ‹ Î·È Ì Ú¿ÍË ‰È¿ÚÚË͢ ·fi ÙÔ˘˜ ÎÏËÚÔÓfiÌÔ˘˜ ÙÔ˘ ·Ôı·ÓfiÓÙÔ˜ ηÙfi¯Ô˘. ∏ ÙÚ¿Â˙· ‰È·ÙËÚ› ÙÔ ‰Èη›ˆÌ· Ó· ·ÓÔ›ÍÂÈ ÙË ı˘Ú›‰· ÌfiÓÔ Ì ·ÚÔ˘Û›· ÂÈÛ·ÁÁÂϤ·, ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ‰ÂÓ Î·Ù·‚ÏËı› ÙÔ ÂÓÔ›ÎÈÔ ‹ ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ Ô˘‰Â›˜ ·Û¯ÔÏÂ›Ù·È Ì ÙË ı˘Ú›‰· ÁÈ· ¯ÚfiÓÈ·. °È· ÙËÓ ÂÓÔÈΛ·ÛË ı˘Ú›‰·˜ Ë ‰È·‰Èηۛ· Â›Ó·È ·Ó¿ÏÔÁË Ì ·˘Ù‹ Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ıÂ›Ù·È ÁÈ· ÙÔ ¿ÓÔÈÁÌ· ÂÓfi˜ ÙÚ·Â˙ÈÎÔ‡ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÔ‡ (Ù·˘ÙfiÙËÙ·, ∞ºª, ÂÎηı·ÚÈÛÙÈÎfi ∂ÊÔÚ›·˜, ·Ô‰ÂÈÎÙÈÎfi ‰È‡ı˘ÓÛ˘ ηÙÔÈΛ·˜ Î.Ï.), ÂÓÒ ·Ó Ô ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔ˜ Â›Ó·È ‹‰Ë ÂÏ¿Ù˘ Ù˘ ÙÚ¿Â˙·˜, ··ÈÙÂ›Ù·È ÌfiÓÔ Ë Ù·˘ÙfiÙËÙ¿ ÙÔ˘. ™Â οı ÂÚ›ÙˆÛË, Ô ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔ˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ‰È·ı¤ÙÂÈ ÙÚ·Â˙ÈÎfi ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi, ÒÛÙ ӷ ·ÓÙÏÔ‡ÓÙ·È ·fi ·˘ÙfiÓ Ù· “ÂÓÔ›ÎÈ·” . ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ ·ÛÊ¿ÏÂÈ· ÙÔ˘ ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘, ÛÙȘ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÙÚ¿Â˙˜ ‰ÂÓ ·Ú¤¯ÂÙ·È ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈ΋ Î¿Ï˘„Ë, ·Ú¿ ÌfiÓÔÓ Î·ÙfiÈÓ ÂȉÈ΋˜ Û˘Ìʈӛ·˜.

ΔÔ ÌfiÓÔ Ô˘ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Î·Ó›˜ ÁÈ· Ó· ÙÔÔıÂÙ‹ÛÂÈ ‹ Ó· ¿ÚÂÈ Î¿ÙÈ ·fi ÙË ı˘Ú›‰· Ô˘ ‰È·ÙËÚ› Û οÔÈ· ÙÚ¿Â˙·, Â›Ó·È Ë Â›‰ÂÈÍË Î¿ı ÊÔÚ¿ Ô˘ ÂÈÛ¤Ú¯ÂÙ·È ÛÙÔÓ ÂȉÈο ‰È·ÌÔÚʈ̤ÓÔ ¯ÒÚÔ, Ù˘ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋˜ ÙÔ˘ Ù·˘ÙfiÙËÙ·˜ Î·È Ê˘ÛÈο Ó· ¤¯ÂÈ Ì·˙› ÙÔ˘ ÙÔ ÂȉÈÎfi ÎÏÂȉ›, ÙÔ ÔÔ›Ô ¤¯ÂÈ ÚÔÌËı¢ı› ·fi ÙËÓ ÙÚ¿Â˙·. ∏ Ù·˘ÙfiÙËÙ· Â›Ó·È ·Ôχو˜ ··Ú·›ÙËÙË, ÒÛÙ Û ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ¯·ı› ÙÔ ÎÏÂȉ›, Ó· ÌËÓ ÌÔÚ› Ô Â˘ÚÒÓ Ó· ÂÈÛ¤ÏıÂÈ ÛÙ· ¿‰˘Ù· Ù˘ ı˘Ú›‰·˜. “√È ı˘Ú›‰Â˜ Ì·˜ ¤¯Ô˘Ó ÂÍ·ÓÙÏËı› ÚÔ ÔÏÏÔ‡. ∞fi 400 ı˘Ú›‰Â˜ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Ô‡Ù ̛·. ∑ËÙ¿ÂÈ Ô ÎfiÛÌÔ˜ Î·È ‰ÂÓ ‚Ú›ÛÎÂÈ. À¿Ú¯ÂÈ ˙‹ÙËÛË ÁÈ· ÔÏÏÔ‡˜ Î·È ‰È¿ÊÔÚÔ˘˜ ÏfiÁÔ˘˜” ,

ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ ˘„ËÏfi‚·ıÌÔ Û٤ϯԘ Ù˘ ∂ıÓÈ΋˜ ΔÚ¿Â˙·˜ ÛÙÔ μfiÏÔ. “√ ÎfiÛÌÔ˜ ÊÔ‚¿Ù·È Ó· ¤¯ÂÈ Ù· ¯Ú‹Ì·Ù· Û ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi ‹ ÛÙÔ Û›ÙÈ Ù· ÎÔÛÌ‹Ì·Ù· Î·È ¿ÏÏ· ÔχÙÈÌ· ·ÓÙÈΛÌÂÓ· Î·È Ù· ‚¿˙ÂÈ ÛÙË ı˘Ú›‰· Ì ¤Ó· ÂÓÔ›ÎÈÔ 30 ¢ÚÒ ÙÔÓ ¯ÚfiÓÔ” , ÚÔÛı¤ÙÂÈ ÙÔ Û٤ϯԘ Ù˘ ∂ıÓÈ΋˜. ∏ ÂÁÁ‡ËÛË, fiˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó Ù· ·ÚÌfi‰È· ÛÙÂϤ¯Ë ÙˆÓ ÙÚ·Â˙ÒÓ, ÂÊ·ÚÌfi˙ÂÙ·È ÁÈ· Ó· ‰È·ÛÊ·ÏÈÛÙ› Ë ÙÚ¿Â˙· Û ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ Ù· ÂȉÈο ÎÏÂȉȿ Ô˘ ¯ÔÚËÁ› ÛÙÔ˘˜ ÌÈÛıˆÙ¤˜ (Û˘Ó‹ıˆ˜ ‰‡Ô), ¯·ıÔ‡Ó. ∏ ÙÚ¿Â˙· ηχÙÂÈ ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ ·ÓÙÈηٿÛÙ·Û‹˜ ÙÔ˘˜ Ì ÙËÓ ÂÁÁ‡ËÛË ·˘Ù‹. ™ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ οÔÈ· ÙÚ¿Â˙· ‰ÂÓ ˙ËÙ› ηٷ‚ÔÏ‹ ÂÁÁ‡ËÛ˘, ÙÔ Îfi-

ÛÙÔ˜ ·ÓÙÈηٿÛÙ·Û˘ ÙˆÓ ÎÏÂȉÈÒÓ ı· ÎÏËı› Ó· ÙÔ ÏËÚÒÛÂÈ Ô ÌÈÛıˆÙ‹˜. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ Û ̛· ı˘Ú›‰· ÔÈ ‰ÈηÈÔ‡¯ÔÈ ÌÔÚ› Ó· Â›Ó·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ÙÔ˘ ÂÓfi˜. ™ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ÙˆÓ ‰‡Ô ‰ÈηÈÔ‡¯ˆÓ ‹ Û˘ÓÌÈÛıˆÙÒÓ fiˆ˜ ÔÓÔÌ¿˙ÔÓÙ·È, ηı¤Ó·˜ ·fi ·˘ÙÔ‡˜ ¤¯ÂÈ ‰Èη›ˆÌ· ÚfiÛ‚·Û˘ ·Ó¿ ¿Û· ÛÙÈÁÌ‹ ÛÙË ı˘Ú›‰·, ·ÊÔ‡ ÔÈ ÙÚ¿Â˙˜ ÚÔÌËıÂ‡Ô˘Ó Î·È ÙÔ˘˜ ‰‡Ô Ì ÎÏÂȉȿ. ¢ËÏ·‰‹ ÌÔÚ› Ô Î·ı¤Ó·˜ ·fi ÙÔ˘˜ Û˘ÓÌÈÛıˆÙ¤˜ Ó· ·ÔÛ‡ÚÂÈ ‹ Ó· ÙÔÔıÂÙ‹ÛÂÈ ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ÛÙÈÁÌ‹ ·ÓÙÈΛÌÂÓ· ·fi ‹ ÛÙË ı˘Ú›‰·, ¯ˆÚ›˜ Ó· ··ÈÙÂ›Ù·È Ë Û˘ÁηٿıÂÛË ÙÔ˘ ¿ÏÏÔ˘. ªÔÚ› ·ÎfiÌË Ô ¤Ó·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ‰‡Ô Ó· ÎÏ›ÛÂÈ ÙË ı˘Ú›‰·, fiÔÙ ÙÔ ÂÈı˘Ì›. √È ı˘Ú›‰Â˜ ‰È·ÎÚ›ÓÔÓÙ·È Û ·Ϥ˜, ËÏÂÎÙÚÔÓÈΤ˜ Î·È ÚÔÌÔÙÈΤ˜. ∏ ‰È·ÊÔÚ¿ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙȘ ·Ϥ˜ Î·È ÛÙȘ ËÏÂÎÙÚÔÓÈΤ˜ Â›Ó·È fiÙÈ Ë ÚfiÛ‚·ÛË ÛÙËÓ ÚÒÙË Î·ÙËÁÔÚ›· ı˘Ú›‰ˆÓ Á›ÓÂÙ·È Ì ÂȉÈÎfi ÎÏÂȉ›, ÂÓÒ ÛÙË ‰Â‡ÙÂÚË ··ÈÙÂ›Ù·È Ë ¯Ú‹ÛË ÂȉÈ΋˜ ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋˜ οÚÙ·˜. ™ÙȘ ÚÔÌÔÙÈΤ˜ Ë ÚÔۤϢÛË ÙÔ˘ ÂÏ¿ÙË Á›ÓÂÙ·È ÔÏfiÎÏËÚÔ ÙÔ 24ˆÚÔ, Û ÂȉÈο ‰È·ÌÔÚʈ̤ÓÔ ¯ÒÚÔ, ¯ˆÚ›˜ Û˘Óԉ›· ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘, Ì ¯Ú‹ÛË Ì˘ÛÙÈÎÔ‡ ·ÚÈıÌÔ‡ Î·È ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi ¤ÏÂÁ¯Ô Ù˘ ˘ÔÁÚ·Ê‹˜ ÙÔ˘ ÂÏ¿ÙË. ∂ȉÈο ÚÔÌfiÙ ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó Ó· ·ÓÔ›ÍÔ˘Ó ÙË ı˘Ú›‰· Î·È Ó· ʤÚÔ˘Ó ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙÔÓ Î¿ÙÔ¯Ô ÙÔ ÂÚȯfiÌÂÓfi Ù˘. ¢È·ı¤ÛÈ̘ ı˘Ú›‰Â˜ ¿ÓÙˆ˜ ¤¯Ô˘Ó ÙfiÛÔ Ë Alpha Bank fiÛÔ Î·È Ë ∂ÌÔÚÈ΋ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘.

∞ӷ̤ÓÂÙ·È ÛÙȘ ·Ú¯¤˜ Ù˘ ÂfiÌÂÓ˘ ‚‰ÔÌ¿‰·˜ ·fi ÙËÓ ∂∞™ μfiÏÔ˘

¶·Ú·Ï·‚‹ ·ÈÙ‹ÛÂˆÓ ·Ú·ÁˆÁÒÓ ÁÈ· ÙËÓ ÂÓÈ·›· ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÂÓ›Û¯˘ÛË ÁÚ·Ê‹˜ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ ÌËÙÚÒÔ ·ÁÚÔÙÒÓ. ∏ ÚÔۤϢÛË ÙˆÓ ·Ú·ÁˆÁÒÓ ÛÙËÓ ŒÓˆÛË Â›Ó·È ·Ó·Áη›· Î·È ÁÈ· fiÛÔ˘˜ ‰ÈηÈÔ‡¯Ô˘˜ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÌÂÙ·‚ÔϤ˜ Î·È ¤¯Ô˘Ó ·Ú·Ï¿‚ÂÈ Ù·¯˘‰ÚÔÌÈο ·fi ÙÔÓ √¶∂∫∂¶∂ ÙËÓ ·›ÙËÛ‹ ÙÔ˘˜, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· Á›ÓÂÈ Ô ··Ú·›ÙËÙÔ˜ ¤ÏÂÁ¯Ô˜ ÙˆÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ ÙÔ˘˜, ÙfiÛÔ ÁÈ· Ó· ‚ÔËıËıÔ‡Ó ÛÙËÓ Â·Ï‹ı¢ÛË ÙˆÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ Ù˘ ‰‹ÏˆÛ˘ ηÏÏȤÚÁÂÈ·˜/ÂÎÙÚÔÊ‹˜ ÙÔ˘ ∂§°∞, fiÛÔ Î·È ÁÈ· Ó· ·ÔÙ˘ˆıÔ‡Ó Ì ·ÎÚ›‚ÂÈ· Ù· ÛÙÔȯ›· ÙÔ˘ ÂÓÙ‡Ô˘ ÂÁÁÚ·Ê‹˜ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ ÌËÙÚÒÔ ·ÁÚÔÙÒÓ. ΔÔÓ›˙ÂÙ·È fiÙÈ Ë ˘Ô‚ÔÏ‹ Ù˘ ‰‹ÏˆÛ˘ ηÏÏȤÚÁÂÈ·˜/ÂÎÙÚÔÊ‹˜ ÙÔ˘ ∂§°∞ Â›Ó·È ˘Ô¯ÚˆÙÈ΋ Î·È fiÛÔÈ ·Ú·ÁˆÁÔ› ‰ÂÓ ÙËÓ ˘Ô‚¿ÏÔ˘Ó ‰ÂÓ ı· ¤¯Ô˘Ó ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈ΋ ÂÓËÌÂÚfiÙËÙ· Î·È ‰ÂÓ ı· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ‰ÈÂΉÈ΋ÛÔ˘Ó ·Ô˙ËÌ›ˆÛË ·fi ÙÔÓ √ÚÁ·ÓÈÛÌfi. ÀÔ¯ÚˆÙÈ΋ ÂÍ¿ÏÏÔ˘ Â›Ó·È Î·È Ë ˘Ô‚ÔÏ‹ ÙÔ˘ ÂÓÙ‡Ô˘ ÂÁÁÚ·Ê‹˜ ÛÙÔ ÌËÙÚÒÔ ·ÁÚÔÙÒÓ. ŸÛÔÈ ·Ú·ÁˆÁÔ› ÙÔ Û˘ÌÏËÚÒÛÔ˘Ó Ì ·Ó·ÎÚÈ‚‹ ÛÙÔȯ›· ‹ fiÛÔÈ ·Ú·Ï›„Ô˘Ó Ó· ÙÔ ˘Ô‚¿ÏÔ˘Ó ¤ÁηÈÚ· ı· ˘ÔÛÙÔ‡Ó ÙȘ

΢ÚÒÛÂȘ Ô˘ ÚԂϤÔÓÙ·È ·fi ÙÔ ÓfiÌÔ. ∂ÓÙfi˜ ÙˆÓ ÚÔÛ¯ÒÓ ËÌÂÚÒÓ ı· ·Ó·ÎÔÈÓˆı› ÙÔ ·Ó·Ï˘ÙÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÂÚÈԉ›·˜ ÙˆÓ Û˘ÓÂÚÁ›ˆÓ Ù˘ ŒÓˆÛ˘ ÁÈ· ÙÔ ¶‹ÏÈÔ Î·È Ù· ÓËÛÈ¿ ÙˆÓ μÔÚ›ˆÓ ™ÔÚ¿‰ˆÓ, ηıÒ˜ Â›Û˘ Î·È Ù· ‰ÈηÈÔÏÔÁËÙÈο Ô˘ ··ÈÙÔ‡ÓÙ·È Ó· ÚÔÛÎÔÌ›ÛÔ˘Ó ÔÈ ·Ú·ÁˆÁÔ›”. ™ÙÔ ÌÂٷ͇, ÁÈ· ÙËÓ ÂÓÈ·›· ‰‹ÏˆÛË ÂÎÌÂÙ¿ÏÏ¢Û˘ ÔÈ ‰ÈηÈÔ‡¯ÔÈ ·Ú·ÁˆÁÔ› Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔÛÎÔÌ›ÛÔ˘Ó Ù· ÂÍ‹˜ ‰ÈηÈÔÏÔÁËÙÈο: μÈ‚ÏÈ¿ÚÈÔ ΔÚ·¤˙˘, ·ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋ Ù·˘ÙfiÙËÙ·, ÂÎηı·ÚÈÛÙÈÎfi ÛËÌ›ˆÌ· Î·È ∂9 ‹ Û˘Ì‚fiÏ·È· Â¿Ó Û fiÏ· ·˘Ù¿ ˘¿Ú¯ÂÈ ·ÏÏ·Á‹, ‚È‚ÏÈ¿ÚÈÔ √°∞, ÂÓÔÈÎÈ·ÛÙ‹ÚÈ· ˘Ô¯ÚˆÙÈο, ·fiÊ·ÛË ¤ÓÙ·Í˘ ÛÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ó¤ˆÓ ·ÁÚÔÙÒÓ, ‚‚·›ˆÛË ·fi ÙËÓ ∞ÁÚÔÙÈ΋ ΔÚ¿Â˙· ÁÈ· ÙÔ ‰È¿‰Ô¯Ô ÚfiˆÚ˘ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰fiÙËÛ˘ Î·È ÙÔÔÁÚ·ÊÈÎfi Â¿Ó ˘¿Ú¯ÂÈ. Ÿˆ˜ ÛËÌÂÈÒÓÂÙ·È ·fi ÙËÓ ŒÓˆÛË, ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Î·Ù¿ ÙËÓ ÔÔ›· Ë ·›ÙËÛË ˘Ô‚¿ÏÏÂÙ·È ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿, fiÏ· Ù· ·Ú·¿Óˆ ‰ÈηÈÔÏÔÁËÙÈο Â›Ó·È ··Ú·›ÙËÙ·.

√È ÎÙËÓÔÙÚfiÊÔÈ Ú¤ÂÈ ˘Ô¯ÚˆÙÈο Ó· ÚÔÛÎÔÌ›ÛÔ˘Ó ÌËÙÚÒÔ ÎÙËÓÈ·ÙÚ›Ԣ, ‚‚·›ˆÛË ·fi ÙÔ ÎÙËÓÈ·ÙÚÂ›Ô ÁÈ· ·ÈÁÔÚfi‚·Ù· Î·È ¿ÏÔÁ·, ηıÒ˜ Î·È ‚‚·›ˆÛË ÁÈ· ÙÔ ‚ÔÛÎfiÙÔÔ. Δ· ·Ú·¿Óˆ ‰ÈηÈÔÏÔÁËÙÈο ·ÊÔÚÔ‡Ó Î·È ÙËÓ ·ÈÁ·ÈÔÂÏ·Á›ÙÈÎË ÛÙÚÂÌÌ·ÙÈ΋ ÂÓ›Û¯˘ÛË. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, ÁÈ· ÙËÓ ÂÍÈÛˆÙÈ΋ ·Ô˙ËÌ›ˆÛË ÔÈ ‰ÈηÈÔ‡¯ÔÈ Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔÛÎÔÌ›ÛÔ˘Ó Ù· ÂÍ‹˜ ‰ÈηÈÔÏÔÁËÙÈο: μ‚·›ˆÛË ÌÔÓ›ÌÔ˘ ηÙÔÈΛ·˜ ̤¯ÚÈ 15 ª·˝Ô˘ 2011, ʈÙÔÙ˘›· ·ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋˜ Ù·˘ÙfiÙËÙ·˜, ·ÓÙ›-

ÁÚ·ÊÔ ÚÒÙ˘ ÛÂÏ›‰·˜ ‚È‚ÏÈ·Ú›Ô˘ ·ÛÊ¿ÏÈÛ˘, ∂1 Î·È ÂÎηı·ÚÈÛÙÈÎfi ÙÔ˘ 2011 fiÙ·Ó ·Ú·ÏËÊıÔ‡Ó, ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi ¢∂∏ ‹ √Δ∂ 2011. ∂›Û˘, Â¿Ó ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÌÈÛıˆÙ¤˜ ˘ËÚÂۛ˜ ‚‚·›ˆÛË ÁÈ· ÙÔÓ ·ÚÈıÌfi ÙˆÓ ËÌÂÚÔÌÈÛı›ˆÓ ÙÔ˘ 2010, Â¿Ó ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÂÌÔÚÈΤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ∂3 Î·È ‚‚·›ˆÛË ¤Ó·Ú͢ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ, ·fiÊ·ÛË ¤ÓÙ·Í˘ ÛÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ó¤ˆÓ ·ÁÚÔÙÒÓ Î·È ‚‚·›ˆÛË ·fi ÙËÓ ∞ÁÚÔÙÈ΋ ΔÚ¿Â˙· ÁÈ· ÙÔ ‰È¿‰Ô¯Ô ÚfiˆÚ˘ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰fiÙËÛ˘. μ·ÁÁ¤Ï˘ ∫·Ú·Ì¿Ó˘

O ¢‹ÌÔ˜ ¡ÔÙ›Ô˘ ¶ËÏ›Ô˘ ˙ËÙ› ÂÓÙ·ÙÈÎÔÔ›ËÛË Ù˘ ·ÛÙ˘ÓfiÌ¢Û˘ Δ∏¡ ÂÓÙ·ÙÈÎÔÔ›ËÛË Ù˘ ·ÛÙ˘ÓfiÌ¢Û˘ ÛÙËÓ Â˘Ú‡ÙÂÚË ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ¡ÔÙ›Ô˘ ¶ËÏ›Ô˘, Ì ÙËÓ Ï‹ÚË Â·Ó·ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ‡ ™Ù·ıÌÔ‡ ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹˜ Î·È ÙËÓ ·Ó·‚¿ıÌÈÛË ÙÔ˘ ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ‡ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜ ªËÏÂÒÓ, ˙ËÙ› Ô ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ ¡ÔÙ›Ô˘ ¶ËÏ›Ô˘ Î. ¡›Î. ºÔÚÙÔ‡Ó·˜ Ì ÂÈÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘ ÚÔ˜ ÙÔÓ ˘Ô˘ÚÁfi ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÙÔ˘ ¶ÔÏ›ÙË Î. ÃÚ. ¶·Ô˘ÙÛ‹. ™‡Ìʈӷ Ì ÙË ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ¡ÔÙ›Ô˘ ¶ËÏ›Ô˘, ÔÈ Ôϛ٘ Ù˘ ¢ڇÙÂÚ˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ·ÈÛı¿ÓÔÓÙ·È ·Ó·ÛÊ·Ï›˜ Î·È ÂÁηٷÏÂÏÂÈÌ̤ÓÔÈ ·fi ÙËÓ ¶ÔÏÈÙ›· ÛÙÔÓ ÙÔ̤· Ù˘ ·ÛÙ˘ÓfiÌ¢Û˘. “√ ÓÂÔÛ˘ÛÙ·ı›˜ ∫·ÏÏÈÎÚ·ÙÈÎfi˜ ¢‹ÌÔ˜ ¡ÔÙ›Ô˘ ¶ËÏ›Ô˘ ÛÙÔ ¡ÔÌfi ª·ÁÓËÛ›·˜” , ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ ÛÙËÓ ÂÈÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘ Ô ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ Î. ¡›Î. ºÔÚÙÔ‡Ó·˜ “¤¯ÂÈ Û‹ÌÂÚ· ÂÓÂÚÁfi ÏËı˘ÛÌfi 11.653 ηÙÔ›ÎˆÓ Î·Ù¿ ÙËÓ ·ÔÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘ 2001 Î·È Î·Ù·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ Ì ٷ ‰È¿Û·ÚÙ· ¯ˆÚÈ¿ Î·È ÙÔ˘˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡˜ ÙÔ˘ ÌÈ· ȉȷ›ÙÂÚ· ÌÂÁ¿ÏË ¤ÎÙ·ÛË 370 Ù.¯Ì. √ ÌfiÓÈÌÔ˜ ÏËı˘ÛÌfi˜ ÙÔ˘ ·˘Í¿ÓÂÙ·È ÛËÌ·ÓÙÈο, ÂȉÈο ÙËÓ Î·ÏÔηÈÚÈÓ‹ ÂÚ›Ô‰Ô, ·ÏÏ¿ Î·È Î·Ù¿ ÙË ÂÚ›Ô‰Ô ·ÚÁÈÒÓ Î·È ÂıÓÈÎÒÓ ÂÔÚÙÒÓ ˆ˜ ¤Ó·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚÔ˘˜ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎÔ‡˜ ÚÔÔÚÈÛÌÔ‡˜ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ÙfiÛÔ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ŒÏÏËÓ˜ fiÛÔ Î·È ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·ÏÏÔ‰·Ô‡˜ ÙÔ˘Ú›ÛÙ˜ Û˘Ì‚¿ÏÏÔÓÙ·˜ Ì ÙÔÓ ÙÚfiÔ ·˘Ùfi ηıÔÚÈÛÙÈο ÛÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ·Ó¿Ù˘ÍË Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜. ªÂ ÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ¢ÈÔÈÎËÙÈ΋ ¢È¿ÚıÚˆÛË ÙˆÓ ¢‹ÌˆÓ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ì·˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Û·Ó ÙÚÂȘ ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ› ™Ù·ıÌÔ› (ªËÏÂÒÓ, ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹˜, ΔÚÈÎÂÚ›Ô˘) ηχÙÔÓÙ·˜ ÁˆÁÚ·ÊÈο Ì ÙȘ ı¤ÛÂȘ ÙÔ˘˜ ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹, ·ÏÏ¿ Ë ÌÈÎÚ‹ ÂȯÂÈÚËÛȷ΋ ‰‡Ó·Ì‹ ÙÔ˘˜ ‰ÂÓ Î¿Ï˘Ù Â·ÚÎÒ˜ ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË Ê‡Ï·Í˘ Î·È ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ. √È ÚÔÙ¿ÛÂȘ Ì·˜ ¤¯Ô˘Ó ˆ˜ ÂÍ‹˜: ¶Ï‹Ú˘ Â·Ó·ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ‡ ™Ù·ıÌÔ‡ ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹˜ Ô˘ Â›Ó·È Ë ¤‰Ú· ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ∫·ÏÏÈÎÚ·ÙÈÎÔ‡ ¢‹ÌÔ˘, ΢ڛˆ˜ ÁÈ· ÙÔ ÏfiÁÔ fiÙÈ Ë ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ ÁˆÁÚ·ÊÈÎfi ΤÓÙÚÔ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ·¤¯ÔÓÙ·˜ ÂÍ›ÛÔ˘ ÙfiÛÔ ·fi ÙȘ ªËÏȤ˜ (40¯ÏÌ.), fiÛÔ Î·È ·fi ÙÔ ΔÚ›ÎÂÚÈ (42¯ÏÌ.). £· Ú¤ÂÈ Ó· ˘¿Ú¯ÂÈ ÌfiÓÈÌË ÛÙÂϤ¯ˆÛË ÙÔ˘ ™Ù·ıÌÔ‡ Î·È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Â› 24ÒÚÔ˘ ‚¿Û˘ Ì ¿ÚÙÈ· ˘ÏÈ΋ Î·È Ù¯ÓÈ΋ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË. ∞Ó·‚¿ıÌÈÛË ÙÔ˘ ∞.Δ. ªËÏÂÒÓ Î·È Â·Ó·ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ™Ù·ıÌÔ‡ ÛÙÔ ΔÚ›ÎÂÚÈ Ì ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë ÛÙÂϤ¯ˆÛ‹ ÙÔ˘˜ ΢ڛˆ˜ ηٿ ÙÔ˘˜ ηÏÔηÈÚÈÓÔ‡˜ Ì‹Ó˜ Ô˘ ˘¿Ú¯ÂÈ ¤ÓÙÔÓË ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘ÚÈÛÙÒÓ Î·È ÂÈÛÎÂÙÒÓ (ۯ‰fiÓ ÙÚÈÏ·ÛÈ·ÛÌfi˜ ÙÔ˘ Û˘ÓÔÏÈÎÔ‡ ÏËı˘ÛÌÔ‡). ¶ÂÚÈÔÏ›· ¤ÓÛÙÔÏˆÓ Û ÂÚÈÔ¯¤˜ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÒÓ ÔÈÎÈÛÌÒÓ ÒÛÙ ӷ ‰ڷȈı› ÙÔ ·›ÛıËÌ· ·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ ÛÙÔ˘˜ Ôϛ٘ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜. ™ËÌÂȈ٤ÔÓ fiÙÈ ÛÙÔ ¢‹ÌÔ Ì·˜ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ‰ÂηÂÙ¿ ∫ÔÈÓfiÙËÙ˜ Î·È ¿Óˆ ·fi ›ÎÔÛÈ Ù¤ÛÛÂÚȘ ÔÈÎÈÛÌÔ›. £ÂˆÚԇ̠·˘Ù¿ Ù· ·ÈÙ‹Ì·Ù¿ Ì·˜ ÏÔÁÈο, ı¤ÏÔ˘Ì ӷ ÈÛÙ‡ԢÌ fiÙÈ ı· ÂÍÂÙ¿ÛÂÙ ÙÔ Úfi‚ÏËÌ¿ Ì·˜ Î·È ı· ‰ÒÛÂÙ ÔÚÈÛÙÈ΋ χÛË” ηٷϋÁÂÈ ÛÙËÓ ÂÈÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘ Ô ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ ¡ÔÙ›Ô˘ ¶ËÏ›Ô˘. μ·ÁÁ¤Ï˘ ∫·Ú·Ì¿Ó˘


M·ÁÓËÛ›· 18 ™ÙȘ ÙÔÈΤ˜ ‰È¢ı‡ÓÛÂȘ ÂÎ·›‰Â˘Û˘ 14 ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ·fi ÙÔÓ √™∂ ™Δπ™ ˘ËÚÂۛ˜ ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ ¶·È‰Â›·˜

ÛÙÔ ÓÔÌfi ª·ÁÓËÛ›·˜ ÌÂٷٿÛÛÔÓÙ·È ‰Âη٤ÛÛÂÚȘ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ÙÔ˘ √™∂ Î·È Ù˘ Δƒ∞π¡√™∂ Û‡Ìʈӷ Ì ·fiÊ·ÛË ÙˆÓ ˘Ô˘ÚÁ›ˆÓ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ, ¶·È‰Â›·˜, ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ Î·È ÀÔ‰ÔÌÒÓ. ∞fi ÙÔ˘˜ ‰Âη٤ÛÛÂÚȘ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ Ô˘ ϤÔÓ ı· ÚÔÛʤÚÔ˘Ó ÙȘ ˘ËÚÂۛ˜ ÙÔ˘˜ ÛÙȘ ‰È¢ı‡ÓÛÂȘ ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ·˜ Î·È ‰Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈ·˜ ÂÎ·›‰Â˘Û˘ ª·ÁÓËÛ›·˜, ÔÈ ¤ÓÙÂη Â›Ó·È ·fiÊÔÈÙÔÈ ‰Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈ·˜ ÂÎ·›‰Â˘Û˘ Î·È ı· ÂÚÁ·ÛÙÔ‡Ó ˆ˜ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎfi ÚÔÛˆÈÎfi, ÂÓÒ ÔÈ ÙÚÂȘ Â›Ó·È ˘Ô¯ÚˆÙÈ΋˜ ÂÎ·›‰Â˘Û˘ Î·È ı· ÂÚÁ·ÛÙÔ‡Ó ˆ˜ ÎÏËÙ‹Ú˜, ÂÈÛٿ٘ Î·È Ê‡Ï·Î˜. ∏ Û¯¤ÛË ÂÚÁ·Û›·˜ Â›Ó·È ÙÔ˘ ȉȈÙÈÎÔ‡ ‰Èη›Ô˘ ·ÔÚ›ÛÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘. ∏ ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋ ‰È¢ı‡ÓÙÚÈ· ÂÎ·›‰Â˘Û˘ ı· ·ÔÊ·Û›ÛÂÈ Ò˜ ı· ηٷÓÂÌËı› ÙÔ ÚÔÛˆÈÎfi ·˘Ùfi. ™ÙȘ ˘ËÚÂۛ˜ Ù˘ ‰È‡ı˘ÓÛ˘ ‰Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈ·˜ ÂÎ·›‰Â˘Û˘ ª·ÁÓËÛ›·˜, fiˆ˜ ÙfiÓÈÛÂ Ô ·ÚÌfi‰ÈÔ˜ ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ Î. °ÈÒÚÁÔ˜ ¢Ô‰ÔÓÙÛ¿Î˘, ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È ÂÙ¿ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÔ› ˘¿ÏÏËÏÔÈ. ΔËÓ ›‰È· ÛÙÈÁÌ‹ Ù· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· °˘ÌÓ¿ÛÈ· Î·È §‡ÎÂÈ· ‰ÂÓ ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó ÎÏËÙ‹Ú˜ Î·È ÂÈÛٿ٘.

∏ ƒÔ‰Ô‡Ï· ∑‹ÛË ÁÈ· ÙÔ ∂ÍÂÙ·ÛÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ °ÏÒÛÛ·˜ ™Δ∏¡ ηٿıÂÛË ·Ó·ÊÔÚ¿˜ ÛÙË μÔ˘Ï‹ ÚÔ¤‚Ë Ë ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ Ù˘ μÔ˘Ï‹˜ Î·È ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î. ƒÔ‰Ô‡Ï· ∑‹ÛË, ÚÔ˜ ÙËÓ ÀÔ˘ÚÁfi ¶·È‰Â›·˜, ¢È¿ μ›Ô˘ ª¿ıËÛ˘ Î·È £ÚËÛÎÂ˘Ì¿ÙˆÓ Î. ÕÓÓ· ¢È·Ì·ÓÙÔÔ‡ÏÔ˘ ·Ó·ÊÔÚÈο Ì ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÂÍÂÙ·ÛÙÈÎÔ‡ ΤÓÙÚÔ˘ ÙˆÓ ·ÓÂÏÏ‹ÓÈˆÓ ÂÍÂÙ¿ÛÂˆÓ ÛÙË °ÏÒÛÛ· ™ÎÔ¤ÏÔ˘. ªÂ ÙËÓ ·Ó·ÊÔÚ¿ Ù˘ Ë Î. ∑‹ÛË ‰È·‚›‚·Û ÛÙËÓ ·ÚÌfi‰È· ˘Ô˘ÚÁfi Î·È Û¯ÂÙÈÎfi ˘fiÌÓËÌ· ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ °ÔÓ¤ˆÓ Î·È ∫ˉÂÌfiÓˆÓ ÙÔ˘ §˘Î›Ԣ °ÏÒÛÛ·˜ ™ÎÔ¤ÏÔ˘. ™ÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ˘fiÌÓËÌ· ÂÎÊÚ¿˙ÂÙ·È Ë ¤ÎÏËÍË ÙˆÓ Î·ÙÔ›ÎˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ·ÈÊÓ›‰È· ·fiÊ·ÛË Ó· ÌË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ˆ˜ ÂÍÂÙ·ÛÙÈÎfi ΤÓÙÚÔ, ÁÈ· ÙȘ ÂÈΛÌÂÓ˜ ·ÓÂÏÏ‹ÓȘ ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ, ÙÔ §‡ÎÂÈÔ ÛÙË °ÏÒÛÛ· ™ÎÔ¤ÏÔ˘, ·Ú¿ ÙȘ Û¯ÂÙÈΤ˜ ‰È·‚‚·ÈÒÛÂȘ Ô˘ ›¯·Ó ‰Ôı› ·fi ÙË ¢È‡ı˘ÓÛË ¢Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈ·˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘ ª·ÁÓËÛ›·˜. ø˜ ÂÎ ÙÔ‡ÙÔ˘, ˙ËÙÂ›Ù·È ·fi ÙËÓ ·ÚÌfi‰È· ˘Ô˘ÚÁfi Ó· Â·ÓÂÍÂÙ¿ÛÂÈ ÙËÓ ·fiÊ·ÛË Î·Ù¿ÚÁËÛ˘ ÙÔ˘ ÂÍÂÙ·ÛÙÈÎÔ‡ ΤÓÙÚÔ˘ °ÏÒÛÛ·˜ ™ÎÔ¤ÏÔ˘, Û˘ÌÌÂÚÈ˙fiÌÂÓË Î˘Ú›ˆ˜ ÙËÓ Ù·Ï·ÈˆÚ›· ÛÙËÓ ÔÔ›· ı· ˘Ô‚ÏËıÔ‡Ó ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜.

¶∂ª¶Δ∏ 28 ∞¶ƒπ§πOY 2011

§‹ÁÔ˘Ó ·fi ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ΔÚ›ÙË ÔÈ ÚÔıÂƯ̂˜ ÛÙËÓ ∂ÊÔÚ›· ÁÈ· ÌÈÛıˆÙÔ‡˜ Î·È Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯Ô˘˜

∫·ı˘ÛÙÂÚÔ‡Ó Ù· ¤ÓÙ˘· ÙˆÓ ‰ËÏÒÛˆÓ

Ã

·Ìfi˜ Ì ÙȘ ÊÔÚÔÏÔÁÈΤ˜ ‰ËÏÒÛÂȘ fiÏˆÓ ÙˆÓ Î·ÙËÁÔÚÈÒÓ ÊÔÚÔÏÔÁÔ˘Ì¤ÓˆÓ, ·fi ÙË ÌÈ· Ì ÙȘ ··ÓˆÙ¤˜ ·Ú·Ù¿ÛÂȘ ÛÙȘ ηٷÏËÎÙÈΤ˜ ËÌÂÚÔÌËӛ˜ Ô˘ ‰›ÓÂÈ ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Î·È ·fi ÙËÓ ¿ÏÏË Ì ٷ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Î·È ÙȘ ηı˘ÛÙÂÚ‹ÛÂȘ Ô˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È ÛÙÔ Û‡ÛÙËÌ· TAXISnet. Δ· ¤ÓÙ˘· ÙˆÓ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎÒÓ ‰ËÏÒÛÂˆÓ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ·ÎfiÌË ·Ú·ÏËÊı› ·fi ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ÊÔÚÔÏÔÁÔ‡ÌÂÓÔ˘˜ ÌÈÛıˆÙÔ‡˜ Î·È Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯Ô˘˜, ÂÓÒ Î·ı˘ÛÙÂÚ‹ÛÂȘ ·Ú·ÙËÚÔ‡ÓÙ·È Î·È ÛÙȘ ‚‚·ÈÒÛÂȘ ·Ô‰Ô¯ÒÓ ‹ Û˘Óٿ͈Ó. ƒÂÔÚÙ¿˙: ™Δ. ¢∏ª√¶√À§√™ dimopoulos@e-thessalia.gr

∏ ·ÁˆÓ›· ÙˆÓ ÏÔÁÈÛÙÒÓ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ Â›Ó·È ·Ó ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ı· ·ÓÙ¤ÍÂÈ Ó· ˘ԉ¯ı› Ù· ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ÙˆÓ ‰ËÏÒÛÂˆÓ ÌÈÛıˆÙÒÓ Î·È Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ˆÓ, Ô˘ ı· ÍÂÎÈÓ‹ÛÔ˘Ó Ó· ηٷٛıÂÓÙ·È ËÏÂÎÙÚÔÓÈο ·fi ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË Â‚‰ÔÌ¿‰·, ÔfiÙ ϋÁÔ˘Ó ÔÈ Î·Ù·ÏËÎÙÈΤ˜ ÚÔıÂƯ̂˜. ∞fi ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ΔÚ›ÙË 3 ª·˝Ô˘ Ï‹ÁÔ˘Ó ÔÈ ÚÔıÂƯ̂˜ Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô „ËÊ›Ô ÙÔ˘ ·ÚÈıÌÔ‡ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎÔ‡ ÌËÙÚÒÔ˘ ÁÈ· ÌÈÛıˆÙÔ‡˜ Î·È Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯Ô˘˜, ˆÛÙfiÛÔ ‰ÂÓ ·ÔÎÏ›ÂÙ·È Ó· ‰ÔıÔ‡Ó ·Ú·Ù¿ÛÂȘ. ∂Í¿ÏÏÔ˘ ·fi ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ¢Â˘Ù¤Ú· 2 ª·˝Ô˘ Ï‹ÁÔ˘Ó ÔÈ ÚÔıÂƯ̂˜ ÁÈ· ÙËÓ ˘Ô‚ÔÏ‹ ‰ËÏÒÛÂˆÓ ·fi fiÛÔ˘˜ ¤¯Ô˘Ó ÂÈÛÔ‰‹Ì·Ù· ·fi Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Û ÂÙ·ÈÚ›˜, ÂÓÒ Î˘Ï¿Ó ÔÈ ËÌÂÚÔÌËӛ˜ ÁÈ· ÂχıÂÚÔ˘˜ Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜, ÂÌÔÚÈΤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Î·È ·ÁÚfiÙ˜. ÃÈÏÈ¿‰Â˜ ÊÔÚÔÏÔÁÔ‡ÌÂÓÔÈ Î·È ÛÙÔ ÓÔÌfi ª·ÁÓËÛ›·˜ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ·ÎfiÌË ·Ú·Ï¿‚ÂÈ Ù· ¤ÓÙ˘· ÙˆÓ ‰ËÏÒÛÂˆÓ Î·È ¤ÙÛÈ fiˆ˜ ¿ÂÈ, Ì¿ÏÏÔÓ ı· Ù· ·Ú·Ï¿‚Ô˘Ó ÂÓÙfi˜ ÙÔ˘ ª·˝Ô˘... “ŸÏ· Ï‹ÁÔ˘Ó Ì¤Û· ÛÙÔ ª¿ÈÔ Î·È ˘¿Ú¯ÂÈ Úfi‚ÏËÌ·. ∫·ıËÌÂÚÈÓ¿ οÓÔ˘Ì “Up date” ÛÙȘ ËÌÂÚÔÌËӛ˜” , ÛËÌÂÈÒÓÂÈ Ô Î. ¡. ¶Ô˘Ì¿Ó·˜, ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ºÔÚÔÙ¯ÓÈÎÒÓ ∂Ï¢ı¤ÚˆÓ ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÒÓ ¡. ª·ÁÓËÛ›·˜. ¶·Ú·Ù¿ÛÂȘ ¤¯Ô˘Ó ‹‰Ë ‰Ôı› ÁÈ· ÙȘ ‰ËÏÒÛÂȘ ÙˆÓ ÂÏ¢ı¤ÚˆÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÒÓ, ÂÓÒ ÔÈ ÊÔÚÔÙ¯ÓÈÎÔ› ¤¯Ô˘Ó ˙ËÙ‹ÛÂÈ ·fi ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô Ó· ÌÂÙ·ÙÂıÔ‡Ó ÁÈ’ ·ÚÁfiÙÂÚ· Î·È ÔÈ ‰ËÏÒÛÂȘ ÙˆÓ ÌÈÛıˆÙÒÓ Î·È ÙˆÓ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ˆÓ. ΔÔ Û‡ÛÙËÌ· ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ÛËÎÒÛÂÈ ÙÔ ‚¿ÚÔ˜ Ù˘ ˘Ô‚ÔÏ‹˜ ÙˆÓ ‰ËÏÒÛÂˆÓ ÂχıÂÚˆÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÒÓ Î·È ÂȯÂÈÚ‹ÛˆÓ, Ô˘ ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ʤÙÔ˜ ˘Ô‚¿ÏÔ˘Ó ˘Ô¯ÚˆÙÈο ̤ۈ TAXISnet ÙȘ ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘˜, ·ÊÂÙ¤ÚÔ˘ ÔÈ ÏÔÁÈÛÙ¤˜ ˙ËÙÔ‡Ó ·Ú·Ù¿ÛÂȘ ÂÂȉ‹ ‰ÂÓ ÚÔÏ·‚·›ÓÔ˘Ó Ó· Â͢ËÚÂÙ‹ÛÔ˘Ó ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ fiÁÎÔ Ì¤Û· Û ϛÁ˜ ÌfiÏȘ Ë̤Ú˜. ◊‰Ë ·Ó·ÎÔÈÓÒıËÎ·Ó ·Ú·Ù¿ÛÂȘ Ò˜ ÙȘ 30 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ ÛÙȘ ÚÔıÂƯ̂˜ ˘Ô‚ÔÏ‹˜ ÙˆÓ ‰ËÏÒÛÂˆÓ ÁÈ· ·ÌÔÈ‚¤˜ ÂχıÂÚˆÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÒÓ (Ï‹ÁÔ˘Ó ·‡ÚÈÔ 29 ∞ÚÈÏ›Ô˘) Î·È ÂÈÛÔ‰‹Ì·Ù· ÂÌÔÚÈÎÒÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ (Ï‹ÁÔ˘Ó 29 ª·˝Ô˘).

™ÙȘ 12 ∞ÚÈÏ›Ô˘ ›¯·Ó ·Ó·ÎÔÈÓˆı› ·Ú·Ù¿ÛÂȘ ÛÙËÓ ˘Ô‚ÔÏ‹ ‰ËÏÒÛÂˆÓ ÁÈ· ÌÈ· ÛÂÈÚ¿ ηÙËÁÔÚÈÒÓ ÊÔÚÔÏÔÁÔ˘Ì¤ÓˆÓ, Î·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ: ª¤¯ÚÈ ÙȘ 5 ª·˝Ô˘ ÁÈ· ÙËÓ ˘Ô‚ÔÏ‹ ÙˆÓ ‰ËÏÒÛÂˆÓ ÊÔÚÔÏÔÁ›·˜ ÂÈÛÔ‰‹Ì·ÙÔ˜ ÙˆÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÒÓ Ô˘ ·ÛÎÔ‡Ó ·ÙÔÌÈ΋ Âȯ›ÚËÛË ‹ Â›Ó·È ÂχıÂÚÔÈ Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜ Ì ‚È‚Ï›· Á’ ηÙËÁÔÚ›·˜, ·ÓÙ› ÁÈ· ÙȘ 18 ∞ÚÈÏ›Ô˘ Ô˘ ¤ÏËÁÂ Ë Û¯ÂÙÈ΋ ÚÔıÂÛÌ›·. ª¤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· 28 ∞ÚÈÏ›Ô˘, ÁÈ· ÙËÓ ˘Ô‚ÔÏ‹ ÙˆÓ ‰ËÏÒÛÂˆÓ ÙˆÓ √ÌfiÚÚ˘ıÌˆÓ ∂Ù·ÈÚÂÈÒÓ (√.∂.), ∂ÙÂÚfiÚÚ˘ıÌˆÓ (∂.∂.) Î·È ÙˆÓ ÎÔÈÓÔÚ·ÍÈÒÓ Ô˘ ÙËÚÔ‡Ó ‚È‚Ï›· Á’ ηÙËÁÔÚ›·˜. “Œ¯Ô˘Ì º¶∞, π∫∞ ÁÈ·Ù› Â›Ó·È Ù¤ÏË ÙÔ˘ Ì‹Ó· Î·È ¤Ó· ÛˆÚfi ¿ÏϘ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ Î·È Ë Î›ÓËÛË ÛÙ· ÏÔÁÈÛÙÈο ÁÚ·Ê›· Â›Ó·È ÌÂÁ¿ÏË. ∫·ı˘ÛÙÂÚ› Î·È ÙÔ TAXISnet Î·È ¿ÁÓˆÛÙÔ Â›Ó·È ÙÈ ı· Á›ÓÂÈ, fiÙ·Ó ÍÂÎÈÓ‹ÛÔ˘Ó ÔÈ ‰ËÏÒÛÂȘ ÌÈÛıˆÙÒÓ Î·È Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ˆÓ” , ÛËÌÂÈÒÓÂÈ Ô Î. ¶Ô˘Ì¿Ó·˜. ◊‰Ë ÛÙȘ ¢.√.À. ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ¤¯Ô˘Ó ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ ÔÈ ÚÔÂÙÔÈ̷ۛ˜ Î·È Û˘ÁÎÚÔÙÔ‡ÓÙ·È Û˘ÓÂÚÁ›· ·Ú·Ï·‚‹˜ ÙˆÓ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎÒÓ ‰ËÏÒÛˆÓ, ÂÓÒ Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È Ë ·fi‰ÔÛË ÙˆÓ ÎÏÂȉ·Ú›ıÌˆÓ ÛÙÔ˘˜ ÂχıÂÚÔ˘˜ Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ˘Ô‚¿ÏÔ˘Ó ËÏÂÎÙÚÔÓÈο ÙȘ ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘˜. ª¿ÏÈÛÙ· ÚÔ¯ı¤˜ ·Ú·ÙËÚ‹ıËΠ“Ô˘Ú¿” ÁÈ· ÎÏÂȉ¿ÚÈıÌÔ˘˜ ÛÙË ¢.√.À. ∞ÏÌ˘ÚÔ‡.

¶ÔÈÔÈ ˘Ô¯ÚÂÔ‡ÓÙ·È ÛÙËÓ ˘Ô‚ÔÏ‹ ‰‹ÏˆÛ˘

ÀÔ¯Ú¤ˆÛË ˘Ô‚ÔÏ‹˜ ‰‹ÏˆÛ˘ ÊÔÚÔÏÔÁ›·˜ ÂÈÛÔ‰‹Ì·ÙÔ˜ (ÂÓÙ‡Ô˘ ∂1) ¤¯Ô˘Ó ʤÙÔ˜ ÔÈ ÂÍ‹˜ ηÙËÁÔڛ˜ ÔÏÈÙÒÓ: - ∫¿ıÂ Ê˘ÛÈÎfi ÚfiÛˆÔ, ÂÊfiÛÔÓ ÙÔ ÂÙ‹ÛÈÔ (Ú·ÁÌ·ÙÈÎfi ‹ ÙÂÎÌ·ÚÙfi) ÂÈÛfi‰ËÌ¿ ÙÔ˘, ηٿ ÙÔ ¤ÙÔ˜ 2010, ˘ÂÚ¤‚Ë Ù· 3.000 ¢ÚÒ, ›Ù ‰ÈÎfi ÙÔ˘ ›Ù Ù˘ Û˘˙‡ÁÔ˘ ÙÔ˘. - ∫¿ıÂ Ê˘ÛÈÎfi ÚfiÛˆÔ Ì ÂÙ‹ÛÈÔ ÂÈÛfi‰ËÌ· ¯·ÌËÏfiÙÂÚÔ ÙˆÓ 3.000 ¢ÚÒ, ÂÊfiÛÔÓ ÛÙÔ ÂÈÛfi‰ËÌ· ·˘Ùfi ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È Î·È ˙ËÌ›· ·fi ÂÌÔÚÈ΋ ‹ ÁˆÚÁÈ΋ Âȯ›ÚËÛË. - ∫¿ıÂ Ê˘ÛÈÎfi ÚfiÛˆÔ Ì ÂÈÛfi‰ËÌ· Ô˘ ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο ·fi ÌÈÛıfi ‹ Û‡ÓÙ·ÍË, ÂÊfiÛÔÓ ÙÔ ÂÈÛfi‰ËÌ· ·˘Ùfi Â›Ó·È ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ÙˆÓ 6.000 ¢ÚÒ. - √È Î·Ù¿ ·ÚÈÔ Â¿ÁÁÂÏÌ· ·ÁÚfiÙ˜ Ì ÂÙ‹ÛÈÔ Î·ı·Úfi ÁˆÚÁÈÎfi ÂÈÛfi‰ËÌ· ¿Óˆ ÙˆÓ 3.000 ¢ÚÒ. - ∫¿ıÂ Ê˘ÛÈÎfi ÚfiÛˆÔ Ô˘ ¤¯ÂÈ ·ÔÎÙ‹ÛÂÈ ÁˆÚÁÈÎfi ÂÈÛfi‰ËÌ·, ¯ˆÚ›˜ Ó· Â›Ó·È Î·Ù¿ ·ÚÈÔ Â¿ÁÁÂÏÌ· ·ÁÚfiÙ˘, ·ÓÂÍ·Úًو˜ ÙÔ˘ ‡„Ô˘˜ ÙÔ˘ ÁˆÚÁÈÎÔ‡ ÂÈÛÔ‰‹Ì·ÙÔ˜ ‹ ÙˆÓ ÂȉÔÙ‹ÛÂˆÓ Ô˘ Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ‹ ÙÔ˘ ‡„Ô˘˜ ÙÔ˘ ÂÈÛÙÚÂÊfiÌÂÓÔ˘ º¶∞ Ô˘ ÂÈÛÚ¿ÙÙÂÈ. ∞ÓÂÍ¿ÚÙËÙ· ·fi ÙÔ Â¿Ó ¤¯Ô˘Ó ‹ fi¯È ÊÔ-

ÚÔÏÔÁËÙ¤Ô ÂÈÛfi‰ËÌ·, ˘Ô¯Ú¤ˆÛË ˘Ô‚ÔÏ‹˜ ‰‹ÏˆÛ˘ ¤¯Ô˘Ó: - ŸÛÔÈ ·ÁfiÚ·Û·Ó ÙÔ 2010 ·˘ÙÔΛÓËÙ·, ‰›ÙÚÔ¯· ‹ ÙÚ›ÙÚÔ¯· ·˘ÙÔÎÈÓÔ‡ÌÂÓ· Ô¯‹Ì·Ù·, ÏÔ›· ·Ó·„˘¯‹˜ Î·È ·ÂÚÔÛοÊË, ÂÎÙfi˜ ·fi fiÛÔ˘˜ ·ÁfiÚ·Û·Ó π.Ã. ÂȉÈο ‰È·Û΢·Ṳ̂ӷ ÁÈ· ÚfiÛˆ· Ô˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó ÎÈÓËÙÈΤ˜ ·Ó·Ëڛ˜ Ô˘ ˘ÂÚ‚·›ÓÔ˘Ó ÙÔ 67%. - ŸÛÔÈ ¤¯Ô˘Ó ÛÙËÓ Î˘ÚÈfiÙËÙ¿ ÙÔ˘˜ ‹ Ì ÔÔÈÔÓ‰‹ÔÙ ÙÚfiÔ ‰È·ÙËÚÔ‡Ó ÛÙËÓ Î·ÙÔ¯‹ ÙÔ˘˜ ÂÈ‚·ÙÈÎfi ·˘ÙÔΛÓËÙÔ I.X. ‹ ËÌÈÊÔÚÙËÁfi (ÂÎÙfi˜ ·fi ·ÁÚÔÙÈÎfi ËÌÈÊÔÚÙËÁfi) ‹ ·˘ÙÔΛÓËÙÔ ÌÈÎÙ‹˜ ¯Ú‹Û˘ ‹ ·˘ÙÔΛÓËÙÔ Ù‡Ô˘ JEEP ‹ ·ÂÚÔÛοÊÔ˜, ÎfiÙÂÚÔ ‹ ı·Ï·ÌËÁfi ‹ ¿Î·ÙÔ ‹ ÛοÊÔ˜ ·Ó·„˘¯‹˜, ÂÎÙfi˜ ·fi fiÛÔ˘˜ ¤¯Ô˘Ó ÛÙËÓ Î˘ÚÈfiÙËÙ¿ ÙÔ˘˜ ‹ ‰È·ÙËÚÔ‡Ó ∂πà ·Ó·‹ÚÔ˘, Ô˘ ··ÏÏ¿ÛÛÂÙ·È ·fi Ù· Ù¤ÏË Î˘ÎÏÔÊÔÚ›·˜, ‹ Â›Ó·È ÌfiÓÈÌÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔÈ Â͈ÙÂÚÈÎÔ‡ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÛÙËÓ Î˘ÚÈfiÙËÙ· ‹ ηÙÔ¯‹ ÙÔ˘˜ ÛοÊÔ˜ ·Ó·„˘¯‹˜ ȉȈÙÈ΋˜ ¯Ú‹Û˘. - ŸÛÔÈ ·ÛÎÔ‡Ó ·ÙÔÌÈ΋ Âȯ›ÚËÛË ‹ ÂÏ¢ı¤ÚÈÔ Â¿ÁÁÂÏÌ·. - ŸÛÔÈ ÌÂÙ¤¯Ô˘Ó Û ÚÔÛˆÈ΋ ‹ ÂÚÈÔÚÈṲ̂Ó˘ ¢ı‡Ó˘ ÂÙ·ÈÚ›· ‹ ÎÔÓÔÚ·Í›· ‹ ÎÔÈÓˆÓ›· ‹ ·ÛÙÈ΋ ÂÙ·ÈÚ›· Ô˘ ·ÛΛ Âȯ›ÚËÛË ‹ Â¿ÁÁÂÏÌ·. - ŸÛÔÈ ¤¯Ô˘Ó ·Î·ı¿ÚÈÛÙÔ Û˘ÓÔÏÈÎfi ÂÈÛfi‰ËÌ· ·fi ÂÎÌ›ÛıˆÛË ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ ¿Óˆ ·fi 600 ¢ÚÒ ÙÔ ¯ÚfiÓÔ. - ŸÛÔÈ ·ÁÔÚ¿˙Ô˘Ó ·Î›ÓËÙ· ‹ ·ÓÂÁ›ÚÔ˘Ó ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹. - ŸÛÔÈ Â›Ó·È Î·Ù¿ ·ÚÈÔ Â¿ÁÁÂÏÌ· ·ÁÚfiÙ˜, ÂÊfiÛÔÓ Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÂȉÔÙ‹ÛÂȘ ÔÛÔ‡ ¿Óˆ ÙˆÓ 1.500 ¢ÚÒ ÁÈ· ÚÔ˚fiÓÙ· Ê˘ÙÈ΋˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ‹ 2.250 ¢ÚÒ, ÁÈ· ÚÔ˚fiÓÙ· ˙ˆÈ΋˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜. E›Û˘, fiÛÔÈ Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó Î·ÏÏÈÂÚÁËÙÈο ‰¿ÓÂÈ· ¿Óˆ ·fi 5.900 ¢ÚÒ ‹ fiÙ·Ó ÙÔ ¯ÚˆÛÙÈÎfi ˘fiÏÔÈÔ ÙÔ˘ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÔ‡ ÙÔ˘˜ ·˘Ù‹˜ Ù˘ ηÙËÁÔÚ›·˜ ÛÙËÓ ÙÚ¿Â˙·, ÙËÓ 31Ë ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ οı ¤ÙÔ˘˜, ˘ÂÚ‚·›ÓÂÈ ÙȘ 5.900 ¢ÚÒ. - ŸÛÔÈ ¤¯Ô˘Ó ¿‰ÂÈ· Ù˘ ·ÚÌfi‰È·˜ ∞Ú¯‹˜ Ó· ˆÏÔ‡Ó ·Á·ı¿ Ï·ÓÔ‰›ˆ˜ ‹ ÛÙȘ Ï·˚Τ˜ ·ÁÔÚ¤˜. - ŸÛÔÈ Â›Ó·È Î‡ÚÈÔÈ ‹ ÂÈηÚˆÙ¤˜ ‹ ÓÔÌ›˜ ‹ οÙÔ¯ÔÈ ÁˆÚÁÈ΋˜ Á˘, ÙËÓ ÔÔ›· ηÏÏÈÂÚÁÔ‡Ó ˘fi Î¿Ï˘„Ë (ıÂÚÌÔ΋È·), ÂÊfiÛÔÓ ·˘Ù‹ ¤¯ÂÈ ¤ÎÙ·ÛË ¿Óˆ ·fi 2 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù·, ηıÒ˜ Î·È fiÛÔÈ ÂÈÛ¤Ú·Í·Ó Ì¤Û· ÛÙÔ 2010 ÂÈÛÙÚÂÊfiÌÂÓÔ º¶A ·Í›·˜ ·fi 881 ¢ÚÒ Î·È ¿Óˆ.

∫. ∞°√ƒ∞™Δ√™

¡¤Ô˜ ·ÎÏÔ˜ ÁÚ·ÊÂÈÔÎÚ·ÙÈÎÒÓ ‰È·‰ÈηÛÈÒÓ ÂÓ fi„ÂÈ Ì¿ÏÈÛÙ· ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋˜ ÂÚÈfi‰Ô˘

¡· ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙ› Ô √¶∞¶ Ù· ∂∞∫

ΔÈ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ Ì ٷ ˘‰ÚÔÏ¿Ó· Î·È Ù· ˘‰·ÙÔ‰ÚfiÌÈ·;

¶ƒøΔ√μ√À§π∞ ÁÈ· Ó· ÂÍ·ÛÊ·ÏÈÛÙÔ‡Ó ¯Ô-

ÚËÁ›Â˜ ·fi ÙÔÓ √¶∞¶ ÛÙ· ∂ıÓÈο ∞ıÏËÙÈο ∫¤ÓÙÚ· (∂∞∫) fiÏ˘ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ·Ó¤Ï·‚Â Ë ·ÈÚÂÙ‹ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· £ÂÛÛ·Ï›·˜. √ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȿگ˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î. ∫ÒÛÙ·˜ ∞ÁÔÚ·ÛÙfi˜ ·¤ÛÙÂÈÏ ¯ı˜ ÛÙÔ ¢.™. ÙÔ˘ √¶∞¶ ÂÈÛÙÔÏ‹ ÙËÓ ÔÔ›· ÎÔÈÓÔÔÈ› ÛÙÔ °ÂÓÈÎfi °Ú·ÌÌ·Ù¤· ∞ıÏËÙÈÛÌÔ‡ Î. ¶¿ÓÔ ªÈÙÛ·Í‹ Î·È ÛÙËÓ ÔÔ›· ·Ó·Ê¤ÚÂÈ: “ªÂÙ¿ ÙËÓ ·fiÊ·ÛË Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘, Ô˘ ̤ۈ Ù˘ °ÂÓÈ΋˜ °Ú·ÌÌ·Ù›·˜ ∞ıÏËÙÈÛÌÔ‡, ηٷÚÁ› ÛÙËÓ Ô˘Û›· ÙËÓ ÂȯÔÚ‹ÁËÛË ÙˆÓ ∂ıÓÈÎÒÓ ∞ıÏËÙÈÎÒÓ ∫¤ÓÙÚˆÓ (∂∞∫), Ë ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ ∂∞∫ §¿ÚÈÛ·˜ ·ÔÊ¿ÛÈÛ ٷ ۈ̷Ù›· Ô˘ ÚÔÔÓÔ‡ÓÙ·È ÛÙ· ÎÏÂÈÛÙ¿ Á˘ÌÓ·ÛÙ‹ÚÈ· Ó· ÏËÚÒÓÔ˘Ó ÂÓÔ›ÎÈÔ (5 ¢ÚÒ ÁÈ· ÙÔÓ Î¿ı ·ıÏËÙ‹) ÁÈ· ÙË ¯Ú‹ÛË ÙˆÓ ÂÁηٷÛÙ¿ÛˆÓ. √È ÂÎÚfiÛˆÔÈ ·ıÏËÙÈÎÒÓ ÛˆÌ·Ù›ˆÓ Ù˘ ¢ڇÙÂÚ˘ ÂÚÈÔ¯‹˜, Ì·˜ ÂͤÊÚ·Û·Ó ÙËÓ ·‰˘Ó·Ì›· ÙÔ˘˜ Ó· ηٷ‚¿ÏÔ˘Ó ÔÛfi ÂÓÔÈΛ·Û˘, ηıfiÙÈ Ù· ¤ÛÔ‰¿ ÙÔ˘˜ Â›Ó·È ÂÓȯڿ. ∞ÔÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘ √¶∞¶ Â›Ó·È Ë ÛÙ‹ÚÈÍË ÙÔ˘ Ì·˙ÈÎÔ‡ ·ıÏËÙÈÛÌÔ‡. ™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ÂÙ·ÈÚÈ΋˜ Î·È ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ¢ı‡Ó˘ ÙÔ˘ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡, Ô √¶∞¶ ÌÔÚ› Î·È Ú¤ÂÈ Ó· ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙ› Ì ¤Ó· ÔÛfi ÂÙËÛ›ˆ˜ fiÏ· Ù· ∂∞∫, ÒÛÙ ӷ Â͢ËÚÂÙÔ‡ÓÙ·È ÔÈ ·ıÏËÙ¤˜ Î·È ·ıÏ‹ÙÚȘ ÙˆÓ Û˘ÏÏfiÁˆÓ ¯ˆÚ›˜ η̛· ÂÈ‚¿Ú˘ÓÛË” .

ª¶√ƒ∂π Ù· ˘‰ÚÔÏ¿Ó· Ó· ¤¯Ô˘Ó ‰È·Îfi„ÂÈ ÙȘ Ù‹ÛÂȘ ÙÔ˘˜ ·fi ÙÔ μfiÏÔ Î·È Ë ÂÙ·ÈÚ›· “Argo airways” Ó· ¤¯ÂÈ ·Ó·ÛÙ›ÏÂÈ ÙË ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ¿ Ù˘, ˆÛÙfiÛÔ ·ÎfiÌË Ë ÁÚ·ÊÂÈÔÎÚ·Ù›· ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ·Ê‹ÛÂÈ Ó· ‚ÚÂÈ ÙÔ ‰ÚfiÌÔ Ù˘ Ë ˘fiıÂÛË Ù˘ ¯ˆÚÔı¤ÙËÛ˘ ÙˆÓ ˘‰·ÙÔ‰ÚÔÌ›ˆÓ Î·È ÙˆÓ Ù‹ÛÂˆÓ ÙˆÓ ˘‰ÚÔÏ¿ÓˆÓ, Û ÛËÌÂ›Ô Ì¿ÏÈÛÙ· Ô˘ ÔÈ ÁÓˆÚ›˙ÔÓÙ˜ Ó· οÓÔ˘Ó ÏfiÁÔ ϤÔÓ ÁÈ· “ÎÔÚÔ˚‰›·” . ◊‰Ë Ë ˘fiıÂÛË Û˘ÌÏËÚÒÓÂÈ ¤ÓÙ ¯ÚfiÓÈ· ÂÚ›Ô˘ ΢‚ÂÚÓËÙÈÎÒÓ ·ÏÈÓˆ‰ÈÒÓ Î·È ‰È·‚Ô˘Ï‡ÛˆÓ, ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ Î¿ÙÈ ¿ÏÏÔ Ú¤ÂÈ Ó· Û˘Ì‚·›ÓÂÈ ÛÙÔ ˙‹ÙËÌ· ÙˆÓ ÂÓ·¤ÚÈˆÓ Û˘ÁÎÔÈÓˆÓÈÒÓ. √ ˘Ê˘Ô˘ÚÁfi˜ ™˘ÁÎÔÈÓˆÓÈÒÓ, ªÂÙ·ÊÔÚÒÓ Î·È ¢ÈÎÙ‡ˆÓ Î. ™. μÔ‡ÁÈ·˜ ‰‹ÏˆÛ ÛÙȘ 24 ª·ÚÙ›Ô˘ fiÙÈ “ÛÙÔ Û¯¤‰ÈÔ ÓfiÌÔ˘ Ô˘ ÂÙԛ̷ÛÂ Ô Î. ™ËÊÔ˘Ó¿Î˘, ÙÔÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ ∞‡ÁÔ˘ÛÙÔ, ¤ÁÈÓ·Ó “ÌÈÎÚ¤˜ ÙÚÔÔÔÈ‹ÛÂȘ” . ŸÙÈ “ÙÔ ÙÚÔÔÔÈË̤ÓÔ Û¯¤‰ÈÔ ¡fiÌÔ˘ ı· ‚ÁÂÈ Û Ӥ· ‰ËÌfiÛÈ· ‰È·‚ԇϢÛË. ∏ ‰ËÌfiÛÈ· ‰È·‚ԇϢÛË ı· ‰È·ÚΤÛÂÈ ÁÈ· 10 ÌfiÓÔÓ Ë̤Ú˜. ∂Ï›˙ÂÙ·È fiÙÈ ı· Á›ÓÂÈ ÓfiÌÔ˜ ÙÔ˘ ∫Ú¿ÙÔ˘˜ ÚÈÓ Ó· ÎÏ›ÛÂÈ Ë μÔ˘Ï‹, ÙÔÓ ÚÔÛ¯‹ πÔ‡ÓÈÔ” . Ÿˆ˜ ÂÈÛËÌ·›ÓÔ˘Ó fiÛÔÈ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó ÚfiÛˆ· Î·È Ú¿ÁÌ·Ù·, Ì ÙË ‰È·‚Ô‡-

Ï¢ÛË Î·È ÙË Ó¤· ηı˘ÛÙ¤ÚËÛË Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ¯¿ÓÂÙ·È ÔÏfiÎÏËÚË Ë ÊÂÙÈÓ‹ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô˜. “¢ÂÓ Î·Ù·Ï·‚·›ÓÔ˘Ì ÁÈ·Ù› Ó· Á›ÓÂÈ ÂÎ Ó¤Ô˘ ‰ËÌfiÛÈ· ‰È·‚ԇϢÛË Î·È ÁÈ·Ù› Ó· ·ÚÁ‹ÛÂÈ ÙfiÛÔ Ôχ Ô ÓfiÌÔ˜, ·ÊÔ‡ fiÏ· Â›Ó·È ¤ÙÔÈÌ· Â‰Ò Î·È ÔÏÏ¿ ¯ÚfiÓÈ·. ΔÔ ÌfiÓÔ Ô˘ ‚ϤÔ˘ÌÂ, Â›Ó·È fiÙÈ ÔÈ Î‡ÚÈÔÈ Ô˘ ·Û¯ÔÏÔ‡ÓÙ·È Ì ·˘Ùfi ‹ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ȉ¤· ·fi ˘‰ÚÔÏ¿Ó·, ‹ ÙÔ Î¿ÓÔ˘Ó ÛÎfiÈÌ· ÁÈ· Ó· ÌËÓ ˘¿ÚÍÔ˘Ó ÔÙ¤ ˘‰ÚÔÏ¿Ó· ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î·È ¯·Ï¿ÛÔ˘Ó ¤ÙÛÈ Ù· ÌÔÓÔÒÏÈ· ÙˆÓ Î·Ú·‚ÈÒÓ.

ŸÙ·Ó ̤۷ ÛÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË Ô˘ ‚ÚÈÛÎfiÌ·ÛÙÂ, ÔÈ ÂÂÓ‰˘Ù¤˜ Ô˘ ÚÔÛ·ıÔ‡Ó Ó· ÂÂÓ‰‡ÛÔ˘Ó Î·È Ó· ·ÓÔ›ÍÔ˘Ó ı¤ÛÂȘ ÂÚÁ·Û›·˜, ‚Ú›ÛÎÔ˘Ó ·ÓÙ›·ÏÔ ÙÔ ›‰ÈÔ ÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜, ›̷ÛÙ ¿ÍÈÔÈ Ù˘ ÌÔ›Ú·˜ Ì·˜” , ÚÔÛı¤ÙÔ˘Ó. ∏ ÚÒÙË ·›ÙËÛË Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ “Argo airways” ÁÈ· ÙË ¯ˆÚÔı¤ÙËÛË ÙÔ˘ ˘‰·ÙÔ‰ÚÔÌ›Ô˘ ÛÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ›¯Â ηٷÙÂı› ÙÔ ºÂ‚ÚÔ˘¿ÚÈÔ ÙÔ˘ 2008 ÛÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ∂ÌÔÚÈ΋˜ ¡·˘ÙÈÏ›·˜, ηıÒ˜ Î·È ÛÙËÓ ÀËÚÂÛ›· ¶ÔÏÈÙÈ΋˜ ∞ÂÚÔÔÚ›·˜.

ª¤¯ÚÈ Ù· Ù¤ÏË ÙÔ˘ 2009 Ë ÂÙ·ÈÚ›· ˘‰ÚÔÏ¿ÓˆÓ ‰ÂÓ Â›¯Â Ï¿‚ÂÈ ·fi ÙȘ ·ÚÌfi‰È˜ ˘ËÚÂۛ˜ ÙȘ ÙÂÏÈΤ˜ ÂÁÎÚ›ÛÂȘ ¯ˆÚÔı¤ÙËÛ˘. ∏ ¤ÁÎÚÈÛË ·ÚÔ¯‹˜ Ù˘ ·‰Â›·˜ ˘‰·ÙÔ‰ÚÔÌ›Ô˘ ¤ÚÂ ӷ ›¯Â ‰Ôı› ÂÓÙfi˜ 60 ËÌÂÚÒÓ ·fi ÙËÓ Î·Ù¿ıÂÛË Ù˘ Û¯ÂÙÈ΋˜ ·›ÙËÛ˘, ¤ÙÛÈ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÔÚ›˙ÂÈ Ë ÓÔÌÔıÂÛ›·. ∏ ÂÙ·ÈÚ›· ›¯Â ‰··Ó‹ÛÂÈ ÔÛfi ¿Óˆ ÙˆÓ ‰‡Ô ÂηÙÔÌÌ˘Ú›ˆÓ ¢ÚÒ, ¯ˆÚ›˜ Ó· ¤¯ÂÈ ÂÈÛÚ¿ÍÂÈ Â˘ÚÒ, ÂÓÒ Û˘ÓÔÏÈο Ë Â¤Ó‰˘ÛË ÂÚfiÎÂÈÙÔ Ó· ·Ó¤ÏıÂÈ ÛÙ· 3,5 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ¢ÚÒ. ™Â ÚÒÙË Ê¿ÛË ÂÚfiÎÂÈÙÔ Ó· ··Û¯ÔÏ‹ÛÂÈ 30 ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘˜ Î·È Ì ÙËÓ ¤Ï¢ÛË ‰‡Ô ·ÎfiÌË ˘‰ÚÔÏ¿ÓˆÓ Û˘ÓÔÏÈο 50. ∏ ÂÙ·ÈÚ›· ›¯Â ˘Ô‚¿ÏÂÈ ·ÈÙ‹Ì·Ù· ¯ˆÚÔı¤ÙËÛ˘ ˘‰·ÙÔ‰ÚÔÌ›ˆÓ Î·È ÛÙ· ÓËÛÈ¿ ÙˆÓ μÔÚ›ˆÓ ™ÔÚ¿‰ˆÓ Î·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÛÙË ™ÎÈ¿ıÔ, ÛÙË ™ÎfiÂÏÔ Î·È ÛÙËÓ ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ™ÙË ™ÎÈ¿ıÔ ÚfiÙÂÈÓ ÙÔ ˘‰·ÙÔ‰ÚfiÌÈÔ Ó· ¯ˆÚÔıÂÙËı› ÛÙËÓ ÚÔ¤ÎÙ·ÛË ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ˘ ÙÔ˘ ·ÂÚÔ‰ÚÔÌ›Ô˘ ÙÔ˘ ÓËÛÈÔ‡ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· Î·È ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈο Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È Î·È ÙÔ ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈÔ, ·ÊÔ‡ Ù· ˘‰ÚÔÏ¿Ó· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÚÔÛÁÂȈıÔ‡Ó Î·È ÛÙË ÛÙÂÚÈ¿, ÛÙË ™ÎfiÂÏÔ ÛÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ Ù˘ ™ÎÔ¤ÏÔ˘ Î·È ÛÙÔ §Ô˘ÙÚ¿ÎÈ Î·È ÛÙËÓ ∞ÏfiÓÓËÛÔ ÛÙË ™ÙÂÓ‹ μ¿ÏÏ·. ¢∏ª√.™.


¶∂ª¶TH 28 A¶ƒπ§π√À 2011

ŸÏÔÈ ÔÈ ·ÁÒÓ˜ Ù˘ μ’ ÙÔÈ΋˜ ÛÂÏ. 23

¶·Ú·Ì¤ÓÂÈ Ô ∞¯. ª¤Ô˜ ÛÙËÓ ¶∞∂ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μ. ÛÂÏ. 21,22

∞¡

¡π∫∏

¢∂¡ ∫∞Δ∞μ∞§§∂π ¢√™∂π™ √º∂π§√ª∂¡ø¡ £∞ ª∏¢∂¡π™Δ∂π ™Δ√¡ ∞°ø¡∞ ª∂ Δ√¡

√¢À™™∂∞

¶ÔÈÔ˜ ı· ÏËÚÒÛÂÈ; ™ √À∫μ Î·È ¡√μ∞ ÛÙËÓ ËÌÈÙÂÏÈο ÙÔ˘ fiÏÔ ·›‰ˆÓ ÛÙË ¡. πˆÓ›· ÛÂÏ. 24

¶∞∂ Ù˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ ÌÏÂÁ̤ÓË Û ·Îψ̷ ÙÔÎÔÁÏ˘Ê›·˜; ÛÂÏ. 20

Ô‚·Úfi Úfi‚ÏËÌ· Ì ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÛÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ÚÔ·ÙÂÈ ÛÙË ¡›ÎË. ∏ ¶∞∂ ÔÊ›ÏÂÈ Ó· ηٷ‚¿ÏÏÂÈ 15.000 ¢ÚÒ ÁÈ· ·ÏÈfiÙÂÚ˜ ÔÊÂÈϤ˜ ̤¯ÚÈ Î·È ÙËÓ ÂfiÌÂÓË Â‚‰ÔÌ¿‰·. øÛÙfiÛÔ, Ô‡ÙÂ Ô ™ÙÚ¿ÙÔ˜ °È‰fiÔ˘ÏÔ˜, Ô‡Ù ηÓ›˜ ¿ÏÏÔ˜ ‰ÂÓ Ê·›ÓÂÙ·È ‰È·ÙÂıÂÈ̤ÓÔ˜ Ó· ÏËÚÒÛÂÈ ÙË Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ‰fiÛË, ÌÂ Û˘Ó¤ÂÈ· Ë ¡›ÎË Ó· ÎÈÓ‰˘Ó‡ÂÈ Ó· ÌˉÂÓÈÛÙ› ÛÙÔ ·È¯Ó›‰È Ì ÙÔÓ √‰˘ÛÛ¤· ∞Ó·Á¤ÓÓËÛ˘ ™ÂÚÚÒÓ ÛÙȘ 8 ª·˝Ô˘ Î·È Ó· Ù˘ ·Ê·ÈÚÂıÔ‡Ó ‰‡Ô ‚·ıÌÔ›.

ƒÂÔÚÙ¿˙: μ∞™π§∏™ ∫ƒπ™π§∞™ √È ÕÁȘ Ë̤Ú˜ Ù˘ ªÂÁ¿Ï˘ ∂‚‰ÔÌ¿‰·˜ Î·È ÙÔ˘ ¶¿Û¯· ¤Ú·Û·Ó, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ¤ÊÂÚ·Ó ÙËÓ ...∞Ó¿ÛÙ·ÛË Ù˘ ¡›Î˘. ΔȘ Ë̤Ú˜ Ô˘ ÌÂÛÔÏ¿‚ËÛ·Ó ‰ÂÓ ˘‹ÚÍÂ Ë ·Ú·ÌÈÎÚ‹ ÂͤÏÈÍË fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ Ù· ‰ÈÔÈÎËÙÈο Ì ÙÔÓ ÈÛÙÔÚÈÎfi Û‡ÏÏÔÁÔ Ó· ¤¯ÂÈ ·ÊÂı› ÛÙËÓ ...Ù‡¯Ë ÙÔ˘. ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ Ô ™ÙÚ¿ÙÔ˜ °È‰fiÔ˘ÏÔ˜ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ô˘ Âͤ‰ˆÛ ÙË ªÂÁ¿ÏË ∂‚‰ÔÌ¿‰· ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ·Û¯ÔÏËı› ηıfiÏÔ˘ Ì ÙËÓ ¶∞∂ ¡›ÎË. ∂›Ó·È ȉȷ›ÙÂÚ· ÂÓÔ¯ÏË̤ÓÔ˜ Ì ÙËÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ô˘ Âͤ‰ˆÛ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙÔ˘ ÙÔ Blue Club “¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ ¡ÙÔÎÔ‡˙˘” Î·È ıˆÚ› ÙË ÛÙ¿ÛË ÙˆÓ ÔÚÁ·ÓˆÌ¤ÓˆÓ ¿‰ÈÎË ÚÔ˜ ÙÔ ÚfiÛˆfi ÙÔ˘, ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ Ô ›‰ÈÔ˜ ¤¯ÂÈ ‰ÒÛÂÈ ÁÈ· ÙËÓ ÔÌ¿‰· ÙÔ ÔÛfi ÙˆÓ 1.800.000 ¢ÚÒ, fiˆ˜ ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ. ΔÔ fiÙÈ ‰ÂÓ ·Û¯ÔÏÂ›Ù·È ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô Ì ÙË ¡›ÎË Ô ÌÂÁ·ÏÔ̤ÙÔ¯Ô˜, ›Ûˆ˜ ·ÔʤÚÂÈ ‰˘Û¿ÚÂÛÙ˜ Û˘Ó¤ÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ¶∞∂. ∫·È ÙÔ Ï¤Ì ·˘Ùfi ÁÈ·Ù› ÔÈ “΢·ÓfiÏ¢ÎÔÈ” Â›Ó·È ˘Ô¯Úˆ̤ÓÔÈ Ó· ηٷ‚¿ÏÏÔ˘Ó 15.000 ¢ÚÒ, Ô˘ ·ÓÙÈÛÙÔȯ› Û ‰fiÛÂȘ ·fi ÔÊÂÈϤ˜ Û Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÙÂÏÂÛȉÈ΋ÛÂÈ. ªÔÚ› ¯ı˜ Ë ‚ÔÏÈÒÙÈÎË ÔÌ¿‰· Ó· ›¯Â ÚÂfi, ·ÏÏ¿ ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ 8 ª·˝Ô˘ ı· ‰ÒÛÂÈ ÙÔÓ ÂfiÌÂÓÔ Â›ÛËÌÔ ·ÁÒÓ· Ù˘ ÁÈ· ÙÔÓ ‚fiÚÂÈÔ fiÌÈÏÔ Ù˘ Football League 2. ∂ΛÓË ÙËÓ Ë̤ڷ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ ÙÔÓ √‰˘ÛÛ¤· ÛÙÔ Á‹Â‰Ô Ù˘ ∞Ó·Á¤ÓÓËÛ˘ ™ÂÚÚÒÓ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÙÂÏÂ˘Ù·›· ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ÙÔ˘ ÊÂÙÈÓÔ‡ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜. øÛÙfiÛÔ, ÈÔ ÌÚÔÛÙ¿ ÔÊ›ÏÂÈ Ó· Â›Ó·È Û˘ÓÂ‹˜ ÛÙȘ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ Ù˘. ∂›Ó·È ÁÓˆÛÙfi ˆ˜ fiÙ·Ó ‹Úı ÛÙËÓ ÔÌ¿‰· Ô ™ÙÚ¿ÙÔ˜ °È‰fiÔ˘ÏÔ˜ ›¯Â οÓÂÈ ‰È·Î·ÓÔÓÈÛÌfi ÙˆÓ ·ÏÈfiÙÂÚˆÓ ¯ÚÂÒÓ, Ù· ÔÔ›· ηٷ‚¿ÏÏÔÓÙ·È Û ‰fiÛÂȘ ·Ó¿ Ù·ÎÙ¿ ¯ÚÔÓÈ-

ο ‰È·ÛÙ‹Ì·Ù·, οÙÈ Ô˘ Â›Ó·È Û‡ÓËı˜ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘. ª¤¯ÚÈ ÙÒÚ· Ô È‰ÈÔÎÙ‹Ù˘ Ù˘ ¶∞∂ ¤¯ÂÈ ÂÍÔÊÏ‹ÛÂÈ ÙȘ ·ÏÈfiÙÂÚ˜ ‰fiÛÂȘ, ·ÏÏ¿ Ù· ¯Ú¤Ë ‰ÂÓ ÛÙ·Ì·ÙÔ‡Ó Â‰Ò. À¿Ú¯Ô˘Ó ÎÈ ¿ÏϘ ÔÊÂÈϤ˜ Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ÏËÚˆıÔ‡Ó, ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙÔÓ ‰È·Î·ÓÔÓÈÛÌfi Ô˘ ¤¯ÂÈ Á›ÓÂÈ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙËÓ ¶∞∂ Î·È ÛÙÔ˘˜ ·›ÎÙ˜. ™‡Ìʈӷ, ÏÔÈfiÓ, Ì fiÛ· ¤¯Ô˘Ó Û˘ÌʈӋÛÂÈ ÔÈ ‰‡Ô Ï¢ڤ˜, Ë ¡›ÎË Â›Ó·È ˘Ô¯Úˆ̤ÓË Ó· ÏËÚÒÛÂÈ 15.000 ¢ÚÒ Ì¤¯ÚÈ Î·È ÙËÓ ÂfiÌÂÓË Â‚‰ÔÌ¿‰·. ∞Ó ‰ÂÓ Ê·Ó› Û˘ÓÂ‹˜ ÛÙȘ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ Ù˘, ÙfiÙ ı· ÌˉÂÓÈÛÙ› ·fi ÙÔ ·È¯Ó›‰È Ì ÙÔÓ √‰˘ÛÛ¤· ∞Ó·Á¤ÓÓËÛ˘ Î·È ı· Ù˘ ·Ê·ÈÚÂıÔ‡Ó ‰‡Ô ‚·ıÌÔ›, οÙÈ Ô˘ ·Ó Û˘Ì‚Â› ı· ·ÔÙÂϤÛÂÈ ÌÈ· ·fi ÙȘ ¯ÂÈÚfiÙÂÚ˜ ÛÙÈÁ̤˜ Ù˘ ÈÛÙÔÚ›·˜ ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘. √ ™ÙÚ¿ÙÔ˜ °È‰fiÔ˘ÏÔ˜, Ì ٷ ÙˆÚÈÓ¿ ‰Â‰Ô̤ӷ, ‰ÂÓ Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ‰È·ÙÂıÂÈ̤ÓÔ˜ Ó· ÏËÚÒÛÂÈ ÌÂÙ¿ Ù· fiÛ· ÂÈÒıËÎ·Ó ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙÔ˘. ∞fi ÎÂÈ Î·È ¤Ú· ̤ÓÂÈ Ó· ‰Ô‡Ì ÔÈÔ˜ ÌÔÚ› Ó· ÙÔ Î¿ÓÂÈ. ª¤¯ÚÈ ÛÙÈÁÌ‹˜ ÁÈ· ÙËÓ Ù·ÎÙÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ‰fiÛˆÓ, ÂÎÙfi˜ ·fi ÙÔÓ ÌÂÁ·ÏÔ̤ÙÔ¯Ô, ¤¯Ô˘Ó Û˘Ì‚¿ÏÏÂÈ ÛËÌ·ÓÙÈο Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¶∞∂ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ πˆ·ÓÓ›‰Ë˜ Î·È Ô Ì¤ÙÔ¯Ô˜ °ÈÒÚÁÔ˜ μ·Ï·¯‹˜, fiˆ˜ ·Ú·‰¤¯ÂÙ·È Î·È Ô ›‰ÈÔ˜ Ô Î. °È‰fiÔ˘ÏÔ˜. øÛÙfiÛÔ, Ê·›ÓÂÙ·È ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ‰‡ÛÎÔÏÔ ¤ˆ˜ ·›ı·ÓÔ Ó· ‚ÚÂı› οÔÈÔ˜ μÔÏÈÒÙ˘ ·Ú¿ÁÔÓÙ·˜ Ó· Û˘Ó‰Ú¿ÌÂÈ ÔÈÎÔÓÔÌÈο Û’ ·˘Ù‹ ÙË ‰‡ÛÎÔÏË ¯ÚÔÓÈ΋ Û˘Á΢ڛ·. ÕÏψÛÙÂ Ô Î. πˆ·ÓÓ›‰Ë˜ ÙÂÏ› ˘fi ·Ú·›ÙËÛË Î·È Â›Ó·È ÁÓˆÛÙ‹ Ë ÂÈı˘Ì›· ÙÔ˘ Ó· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ ÙËÓ ÂÓ·Û¯fiÏËÛ‹ ÙÔ˘ Ì ٷ ‰ÈÔÈÎËÙÈο Ù˘ ¶∞∂. ∞Í›˙ÂÈ Ó· ÛËÌÂȈı› fiÙÈ Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ ÈÛ¯‡ÔÓÙ· ηÓÔÓÈÛÌfi ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜, ÌÈ· ÔÌ¿‰· ¤¯ÂÈ ÙÔ ‰Èη›ˆÌ· Ó· ÌËÓ Î·Ù¤‚ÂÈ Û ‰‡Ô Ì·Ù˜ -Î·È Î·Ù¿ Û˘Ó¤ÂÈ· Ó· ÌˉÂÓÈÛÙ› Î·È Ó· Ù˘ ·Ê·ÈÚÂıÔ‡Ó ‚·ıÌÔ›- ¯ˆÚ›˜ Ó· ¤¯ÂÈ ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ΢ÚÒÛÂȘ, ηıÒ˜ Ì ˘Ô‚È‚·ÛÌfi ÙÈ̈ÚÂ›Ù·È Ë ÔÌ¿‰· Ô˘ ı· ÙÔ Î¿ÓÂÈ ·˘Ùfi ÁÈ· ÙÚÂȘ ·ÁˆÓÈÛÙÈΤ˜. øÛÙfiÛÔ ÌfiÓÔ ÎÔÏ·-

΢ÙÈÎfi ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ıˆÚËı› ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ Ó· ÌÂÈ Ë ¡›ÎË Û ٤ÙÔȘ ÂÚÈ¤ÙÂȘ, ¤ÛÙˆ ÎÈ ·Ó ‰ÂÓ ÎÈÓ‰˘Ó‡ÂÈ Ë ı¤ÛË Ù˘ ÛÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›·. ™ÙÔ ÌÂٷ͇, ¯ı˜ Û˘Ó¯›ÛÙËÎÂ Ë ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· Ù˘ ‚ÔÏÈÒÙÈ΢ ÔÌ¿‰·˜ Ì ̛· ·ÔÁÂ˘Ì·ÙÈÓ‹ ÚÔfiÓËÛË. ΔÔ “·ÚÒÓ” ¤‰ˆÛÂ Î·È Ô ¶Ôχ‚ÈÔ˜ ¶··˚ˆ¿ÓÓÔ˘, ÂÓÒ ·fiÓÙ˜ ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó ÔÈ ª·˚ÛÙÚ¤ÏÏ˘, ª·ÎÚ¿Î˘, μÏ¿¯Ô˜, ¡¿ÛÙÔ˜, ΔÛÂÚΤ˙Ô˜ Î·È ¡Ù¿ÓÈÛÈÙ˜.

¡¤· ÙÔ˘ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ fiÏÔ Ù˘ ¡›Î˘ •ÂΛÓËÛ·Ó ÔÈ ÚÔÔÓ‹ÛÂȘ ÛÙËÓ ·Ó‰ÚÈ΋ ÔÌ¿‰· fiÏÔ Ù˘ ¡›Î˘, Ë ÔÔ›· fiˆ˜ Â›Ó·È ÁÓˆÛÙfi ÙÔ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ Î·ÏÔη›ÚÈ ·ÓËÁ‡ÚÈÛ ÙËÓ ¿ÓÔ‰Ô ÛÙË °’ ∂ıÓÈ΋ ηÙËÁÔÚ›·, ÛÙËÓ ·ÚıÂÓÈ΋ Ù˘ ÌfiÏȘ ·ÚÔ˘Û›· ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Ù˘ ˘‰·ÙÔÛÊ·›ÚÈÛ˘. øÛÙfiÛÔ ÔÈ “΢·ÓfiÏ¢ÎÔÈ” ‰ÂÓ ÎÔÈÙÔ‡Ó ÌfiÓÔ ÙË “‚ÈÙÚ›Ó·”. Ÿˆ˜ Ú¿ÙÙÔ˘Ó Î·È ÛÙ· ˘fiÏÔÈ· ÙÌ‹Ì·Ù· Ô˘ ηÏÏÈÂÚÁ› Ë ∂Ú·ÛÈÙ¯ÓÈ΋ ¡›ÎË, ¤ÙÛÈ Î·È Û’ ·˘Ùfi Ù˘ ˘‰·ÙÔÛÊ·›ÚÈÛ˘ ‰›ÓÂÙ·È ÌÂÁ¿ÏÔ ‚¿ÚÔ˜ Î·È ÛÙËÓ ˘Ô‰ÔÌ‹, ÒÛÙ ӷ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËıÔ‡Ó ÔÈ ‚¿ÛÂȘ, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ô Û‡ÏÏÔÁÔ˜ Ó· Á›ÓÂÈ ÌÈ· ·ÓÂÚ¯fiÌÂÓË ‰‡Ó·ÌË Î·È ÛÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ¿ıÏËÌ· Ì ÙÔ ¤Ú·ÛÌ· ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘. ™ÙÔ ÙÌ‹Ì· ˘‰·ÙÔÛÊ·›ÚÈÛ˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ‰‡Ô ¤ÊÔÚÔÈ, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó ›ڷ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Î·È ¤¯Ô˘Ó ·Ó·Ï¿‚ÂÈ ÙËÓ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· Ó· ʤÚÔ˘Ó Ó¤· ·È‰È¿ ÛÙÔ fiÏÔ Ù˘ ¡›Î˘. ŸÛÔÈ ÁÔÓ›˜ ÂӉȷʤÚÔÓÙ·È Ó· ÂÁÁÚ¿„Ô˘Ó Ù· ·È‰È¿ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ ÂÓ ÏfiÁˆ ÙÌ‹Ì· (ÁÂÓÓË̤ӷ ÙÔ 1999 Î·È ÓÂfiÙÂÚ·) ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·¢ı‡ÓÔÓÙ·È ÛÙÔ˘˜ ÂÊfiÚÔ˘˜ Î.Î. ∫ÒÛÙ· ΔÛ·ÚÓ¿ (ÙËÏ. 6944303862) Î·È ¶¤ÙÚÔ ªÏ¿Ó· (ÙËÏ. 6944275742), ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ¿ÚÔ˘Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜. ∞Í›˙ÂÈ Ó· ÛËÌÂȈı› fiÙÈ ÔÈ ÚÔÔÓ‹ÛÂȘ Ù˘ ˘Ô‰ÔÌ‹˜ ÙÔ˘ fiÏÔ ‰ÈÂÍ¿ÁÔÓÙ·È Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ (ÏËÓ ΔÂÙ¿ÚÙ˘) ·fi ÙȘ 9 ¤ˆ˜ ÙȘ 11 Ì.Ì. Î·È ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ ·fi 10.30 ÙÔ Úˆ› ¤ˆ˜ 12.30 ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ.


20

¶∂ª¶Δ∏ 28 A¶ƒπ§π√À 2011

∫À¶∂§§√

√ ∫¿ÎÔ˜ ‰È·ÈÙËÙ‹˜ ÛÙÔÓ ÙÂÏÈÎfi √ Δ∞™√™ ∫¿ÎÔ˜ ı· Â›Ó·È Ô ‰È·ÈÙËÙ‹˜ ÙÔ˘ ÙÂÏÈÎÔ‡ ∫˘¤ÏÏÔ˘ √¶∞¶, ∞ÙÚfiÌËÙÔ˜-∞∂∫, Ô˘ ı· Á›ÓÂÈ ÙÔ ÂÚ¯fiÌÂÓÔ ™¿‚‚·ÙÔ ÛÙÔ √∞∫∞. fiˆ˜ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛÂ Ë ∂ÏÏËÓÈ΋ ¶Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈ΋ √ÌÔÛÔÓ‰›·. √ ‰È·ÈÙËÙ‹˜ ÙÔ˘ Û˘Ó‰¤ÛÌÔ˘ ∫¤Ú΢ڷ˜ ı· ¤¯ÂÈ ‚ÔËıÔ‡˜ ÙÔ˘˜ ÃÚ‹ÛÙÔ ª·ÏÙ¿ (∞¯·˝·˜) Î·È ¶¤ÙÚÔ Δڇʈӷ (¢Ú¿Ì·˜). Δ¤Ù·ÚÙÔ˜ ‰È·ÈÙËÙ‹˜ ÔÚ›ÛÙËÎÂ Ô ∞Ó·ÛÙ¿ÛÈÔ˜ ™È‰ËÚfiÔ˘ÏÔ˜ (¢ˆ‰ÂηӋÛÔ˘) Ì ·Ú·ÙËÚËÙ‹ ÙÔÓ °È¿ÓÓË ΔÛ·¯ÂÈÏ›‰Ë ÙÔ˘ Û˘Ó‰¤ÛÌÔ˘ ¶ÂÈÚ·È¿.

∞∂∫

∂Í·ÓÙÏ‹ıËÎ·Ó Ù· ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ· Ì ∞ÙÚfiÌËÙÔ ∏ ¢πæ∞ ÁÈ· Ó· ‚ÚÂıÔ‡Ó ÛÙȘ ÎÂÚΛ‰Â˜ ÙÔ˘ √∞∫∞ ‹Ù·Ó ÌÂÁ¿ÏË. ∏ ‰˘Ó·Ù‹ ‚ÚÔ¯‹ ‰ÂÓ ÙÔ˘˜ ÙfiËÛÂ, Î·È ¤ÙÛÈ Ì¤Û· Û ÂÚ›Ô˘ ÙÚÂȘ ÒÚ˜ ÔÈ Ô·‰Ô› Ù˘ ∞∂∫ ÂÍ¿ÓÙÏËÛ·Ó Î¿ı ›¯ÓÔ˜ ÂÈÛÈÙËÚ›Ô˘ Ô˘ ›¯Â ¿ÚÂÈ Ë “ŒÓˆÛË” ÁÈ· ÙÔÓ ÙÂÏÈÎfi ÙÔ˘ ∫˘¤ÏÏÔ˘ √¶∞¶ ÎfiÓÙÚ· ÛÙÔÓ ∞ÙÚfiÌËÙÔ ÙÔ ÂÚ¯fiÌÂÓÔ ™¿‚‚·ÙÔ. ∞Ó Î·È Ë ‰È¿ıÂÛË ¿Ú¯È˙ ÛÙȘ 11.00, ·ÚÎÂÙÔ› Ô·‰Ô› Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÂÚ›ÌÂÓ·Ó ÛÙ· ÂΉÔÙ‹ÚÈ· ÙÔ˘ √∞∫∞ ÒÚ˜ ÓˆÚ›ÙÂÚ·. §›ÁÔ ÚÈÓ ÙȘ 14.00 ›¯·Ó ÂÍ·Ê·ÓÈÛÙ› fiÏ· Ù· “Ì·ÁÈο ¯·ÚÙ¿ÎÈ·” , οÙÈ Ô˘ Ë “ŒÓˆÛË” ¤Î·Ó ÁÓˆÛÙfi Ì ۯÂÙÈ΋ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË. ™˘ÓÔÏÈο, ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ‚ÚÂıÔ‡Ó ÂÚ›Ô˘ 35.000 Ô·‰Ô› Ù˘ ∞∂∫ ÛÙȘ ÎÂÚΛ‰Â˜ ÙÔ˘ √∞∫∞. Δ· 32.000 ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ· Ô˘ ›¯Â ¿ÚÂÈ -·Ú¯Èο- Ë “ŒÓˆÛË” ›¯·Ó ÂÍ·ÓÙÏËı› Î·È ÌfiÏȘ ÚÔ¯ı¤˜ Ë ¶∞∂ ‹Ú ÛÙ· ¯¤ÚÈ· Ù˘ ÎÈ ¿ÏÏ· ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ·. ¶ÂÚ›Ô˘ 500 ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ· ‰fiıËÎ·Ó ÛÙÔ˘˜ ÔÚÁ·ÓˆÌ¤ÓÔ˘˜ Ô·‰Ô‡˜ Î·È ¿ÏÏ· 2.000 Ù¤ıËÎ·Ó Û ‰È¿ıÂÛË ¯ı˜ ÙÔ Úˆ›.

¶∞¡∞£∏¡∞´∫√™

™ÙȘ 17 ª·˝Ô˘ Ë °ÂÓÈ΋ ™˘Ó¤Ï¢ÛË ¶ƒ√™∫§∏™∏ fiÏˆÓ ÙˆÓ ÌÂÙfi¯ˆÓ Ù˘ ¶∞∂ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜ Û ŒÎÙ·ÎÙË °ÂÓÈ΋ ™˘Ó¤Ï¢ÛË Ë ÔÔ›· ı· ‰ÈÂÍ·¯ı› ÙËÓ ΔÚ›ÙË 17 ª·˝Ô˘ ÛÙȘ 10 ÙÔ Úˆ› ÁÓˆÛÙÔÔ›ËÛ ̤ۈ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ˘ Ë “Ú¿ÛÈÓË” ¶∞∂. μ·ÛÈÎfi ı¤Ì· Ù˘ Û˘Ó¤Ï¢Û˘ Â›Ó·È Ë ·‡ÍËÛË ÌÂÙÔ¯ÈÎÔ‡ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘. √˘ÛÈ·ÛÙÈο, ÔÈ Ì¤ÙÔ¯ÔÈ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ·ÓÔ›ÍÔ˘Ó Ù· ¯·ÚÙÈ¿ ÙÔ˘˜ ·fi ÙȘ 9 ª·˝Ô˘ Û ¤Ó·Ó ÂȉÈÎfi ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi Ô˘ ı· ·ÓÔ›ÍÂÈ. ∏ οı ÌÂÙÔ¯‹ ı· ÎÔÛÙ›˙ÂÈ 5,40ú Î·È ÛÙȘ 17 ª·˝Ô˘, ̤ڷ Ù˘ °ÂÓÈ΋˜ ™˘Ó¤Ï¢Û˘, ı· ÁÓˆÛÙÔÔÈËı› ÙÔ ÔÛfi Ô˘ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒıËÎÂ.

√§Àª¶π∞∫√™

“¶ÚÒÙË” ÁÈ· ™Ô˘Ì›ÓÈÔ ª∂Δ∞ ·fi ÙÔ˘˜ °Î·Ï›ÙÛÈÔ Î·È ¶·¿˙ÔÁÏÔ˘ ¯ı˜ ‹Ù·Ó Ë ÛÂÈÚ¿ ÙÔ˘ ™Ô˘Ì›ÓÈÔ Ó· ‰ÒÛÂÈ ÙÔ “·ÚÒÓ” ÛÙËÓ ÚÔfiÓËÛË ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ ÛÙÔ ƒ¤ÓÙË. √ μÚ·˙ÈÏÈ¿ÓÔ˜ ·ÔÎÙ‹ıËΠÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ ·fi ÙÔÓ ∂ıÓÈÎfi Î·È ·Ì¤Ûˆ˜ ‰fiıËΠ‰·ÓÂÈÎfi˜ ÛÙÔÓ ¶·ÓÛÂÚÚ·˚Îfi. ŒÙÛÈ ¯ı˜ Ô ™Ô˘Ì›ÓÈÔ Â›¯Â ÙËÓ ÚÒÙË ÙÔ˘ ÚÔfiÓËÛË ˆ˜ ·›ÎÙ˘ ÙˆÓ “ÂÚ˘ıÚÔχΈӔ . ™‹ÌÂÚ· ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÂÓÙ·¯ı› ÛÙȘ ÚÔÔÓ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ Ô ∂ÛÙ¿ÈÓ Î·È ·‡ÚÈÔ ¶·Ú·Û΢‹ Ô ª‹ÙÚÔÁÏÔ˘. ŸÛÔÈ Â›¯·Ó ‰Ôı› ‰·ÓÂÈÎÔ› ı· Û˘Ó¯›ÛÔ˘Ó ÙȘ ÚÔÔÓ‹ÛÂȘ ˘fi ÙÔ ‚ϤÌÌ· ÙÔ˘ ∂ÚÓ¤ÛÙÔ μ·Ï‚¤Ú‰Â, Ô˘ ı· ‚Á¿ÏÂÈ Û˘ÌÂÚ¿ÛÌ·Ù· ÁÈ· ÙȘ ÈηÓfiÙËÙ˜ ÙˆÓ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙÒÓ Î·È ·Ó¿ÏÔÁ· ı· οÓÂÈ ÙȘ ÂÈÛËÁ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ ÙÔ˘˜.

¶∞∂ Δ∏™ £∂™™∞§√¡π∫∏™ º∂ƒ∂Δ∞π ∞¡∞ª∂ª∂π°ª∂¡∏ ™∂ ∫À∫§øª∞ Δ√∫√°§Àºπ∞™

¡¤Ô Ï‹ÁÌ· ÛÙÔ Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ ¡ ¤Ô Ï‹ÁÌ· ÛÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ, ηıÒ˜ ¶∞∂ ʤÚÂÙ·È Ó· ›¯Â Û¯¤ÛË Ì ·ÓıÚÒÔ˘˜ ÙÔ˘ ÔÚÁ·ÓˆÌ¤ÓÔ˘ ÂÁÎÏ‹Ì·ÙÔ˜. ∞Ó·ÌÂÌÂÈÁ̤ÓË Û ·Îψ̷ ÙÔÎÔÁÏ˘Ê›·˜ Â›Ó·È Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ °.∞.¢. £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ ¶∞∂ Ù˘ fiÏ˘ Ë ÔÔ›· ÂίÒÚËÛ ÙÔ ÙËÏÂÔÙÈÎfi Ù˘ Û˘Ì‚fiÏ·ÈÔ ÁÈ· Ó· ‰·ÓÂÈÛÙ› 514.000 ¢ÚÒ. ™Ô‚·Úfi ÙÔ ı¤Ì· ÁÈ· ÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ, Ô˘ ̤۷ Û fiÏ· Ù· ¿ÏÏ· Â›Ó·È ÌÏÂÁ̤ÓÔ Î·È Ì ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Ù˘ Ì·Ê›·˜. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ‰ÂÏÙ›Ô Δ‡Ô˘ Û˘ÓÂÏ‹ÊıËÛ·Ó 9 ¿ÙÔÌ·, ÂÓÒ Û¯ËÌ·Ù›ÛÙËΠ‰ÈÎÔÁÚ·Ê›· Û ‚¿ÚÔ˜ ·ÎfiÌ· 13.

∞Ó·Ï˘ÙÈο ÙÔ ‰ÂÏÙ›Ô Δ‡Ô˘ Ù˘ °.∞.¢ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ù· ÂÍ‹˜: “∂Í¿ÚıÚˆÛË ÔÏ˘ÌÂÏÔ‡˜ ÂÁÎÏËÌ·ÙÈ΋˜ ÔÚÁ¿ÓˆÛ˘ Â΂ȿÛˆÓ-ÙÔÎÔÁÏ˘Ê›·˜, ·ÚÔ¯‹˜ ÚÔÛÙ·Û›·˜ Û ηٷÛÙË̷ٿگ˜ Î·È ÓÔÌÈÌÔÔ›ËÛ˘ ÂÛfi‰ˆÓ ·fi ·Ú¿ÓÔ̘ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜. ™˘ÓÂÏ‹ÊıËÛ·Ó 9 ¿ÙÔÌ·, ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ Î·È Ô “ÂÁΤʷÏÔ˜” ÙÔ˘ ΢ÎÏÒÌ·ÙÔ˜ ™¯ËÌ·Ù›ÛÙËΠ‰ÈÎÔÁÚ·Ê›· Û ‚¿ÚÔ˜ ÂÈϤÔÓ 13 ·ÙfïÓ. ∞fi ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ‡˜ ÙÔ˘ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜ ¢›ˆÍ˘ ∂΂ȷÛÙÒÓ Î·È Ù˘ Àԉȇı˘ÓÛ˘ ∞ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ˘ √ÚÁ·ÓˆÌ¤ÓÔ˘ ∂ÁÎÏ‹Ì·ÙÔ˜ Ù˘ ¢È‡ı˘ÓÛ˘ ∞ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢, ÌÂÙ¿ ·fi ÔχÌËÓË ¤Ú¢ӷ ÂÍ·ÚıÚÒıËΠÔÏ˘ÌÂÏ‹˜ ÂÁÎÏËÌ·ÙÈ΋ ÔÚÁ¿ÓˆÛË, Ô˘ ÂÓ¤¯ÂÙ·È ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· 5ÂÙ›·, Û ÌÂÁ¿ÏÔ ·ÚÈıÌfi ˘Ôı¤ÛÂˆÓ Â΂ȿÛˆÓ, ÙÔÎÔÁÏ˘Ê›·˜ η ·ÚÔ¯‹˜ ÚÔÛÙ·Û›·˜ Û ηٷÛÙ‹Ì·Ù· Ù˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ Î·È Ù˘ ∞ı‹Ó·˜. ™¯ËÌ·Ù›˙ÂÙ·È ‰ÈÎÔÁÚ·Ê›· Û ‚¿ÚÔ˜ ›ÎÔÛÈ (22) Û˘ÓÔÏÈο ·ÙfïÓ, ÂÎ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ Û˘ÓÂÏ‹ÊıËÛ·Ó Ô “Èı‡ÓˆÓ ÓÔ˘˜” Î·È (8) ÂÈϤÔÓ Ì¤ÏË Ù˘ ÂÁÎÏËÌ·ÙÈ΋˜ ÔÚÁ¿ÓˆÛ˘, ËÏÈΛ·˜ ·fi 21 ˆ˜ 34 ÂÙÒÓ, ÂÓÒ ·Ó·˙ËÙÔ‡ÓÙ·È Ù· ˘fiÏÔÈ·

‰ÂηÙÚ›· (13) ̤ÏË. ∏ ‰ÈÎÔÁÚ·Ê›· ·ÊÔÚ¿ ÙȘ ηٿ ÂÚ›ÛÙ·ÛË Î·ÙËÁÔڛ˜ Ù˘ “∂ÁÎÏËÌ·ÙÈ΋˜ √ÚÁ¿ÓˆÛ˘” , “ΔÔÎÔÁÏ˘Ê›·˜ Î·È ∂΂›·Û˘ ηْ Â¿ÁÁÂÏÌ· Î·È Î·Ù’ ÂÍ·ÎÔÏÔ‡ıËÛË” , ·Ú¿‚·Û˘ ÙÔ˘ ¡fiÌÔ˘ “ÂÚ› ŸψӔ Î·È “ÂÚ› ¡·ÚΈÙÈÎÒÓ” , “¡ÔÌÈÌÔÔ›ËÛ˘ ÂÛfi‰ˆÓ ·fi ·Ú¿ÓÔÌË ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· ηْ Â¿ÁÁÂÏÌ· Î·È ÂÓÙfi˜ ÂÁÎÏËÌ·ÙÈ΋˜ ÔÚÁ¿ÓˆÛ˘” Î·È ¿ÏÏ· ÔÈÓÈο ·‰È΋̷ٷ. ∞fi ÙËÓ ÔχÌËÓË ·ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋ ¤Ú¢ӷ ÚԤ΢„·Ó Ù· ·ÎfiÏÔ˘ı·: - ∂Í·ÎÚÈ‚ÒıËÎÂ Ë Û‡ÓıÂÛË ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ Ô˘ ·ÔÙÂÏÔ‡Û·Ó ÙËÓ ÂÁÎÏËÌ·ÙÈ΋ ÔÚÁ¿ÓˆÛË, ‰È¢ÎÚÈÓ›ÛÙËÎ·Ó ÔÈ ÚfiÏÔÈ Î·È Ë ÈÂÚ·Ú¯È΋ Û¯¤ÛË ÙÔ˘˜ Û¯¤ÛË.

- ∂Í·ÎÚÈ‚ÒıËÎÂ Ô ÙÚfiÔ˜-̤ıÔ‰Ô˜ ‰Ú¿Û˘ ÙÔ˘˜ (modus operandi). - ¶ÚÔÛ‰ÈÔÚ›ÛÙËÎÂ Ô ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ ·ÙfiÌˆÓ Ô˘ ‰·Ó›ÛÙËÎ·Ó ‰È¿ÊÔÚ· ¯ÚËÌ·ÙÈο ÔÛ¿ Ì ÙÔÎÔÁÏ˘ÊÈÎÔ‡˜ fiÚÔ˘˜, ·fi ÙÔÓ ÂÁΤʷÏÔ ÙÔ˘ ΢ÎÏÒÌ·ÙÔ˜. - ∂Í·ÎÚÈ‚ÒıËÎ·Ó Ù· (24) ηٷÛÙ‹Ì·Ù· - ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ, Û £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË Î·È ∞ı‹Ó·, ÔÈ È‰ÈÔÎً٘ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ Â΂ȿ˙ÔÓÙ·Ó Ì ÙÔ ÚfiÛ¯ËÌ· Ù˘ ·ÚÔ¯‹˜ ÚÔÛÙ·Û›·˜. - ¶ÚÔÛ‰ÈÔÚ›ÛÙËÎÂ Ô ÙÚfiÔ˜ ÓÔÌÈÌÔÔ›ËÛ˘ ÙˆÓ ·Ú¿ÓÔÌˆÓ ÂÛfi‰ˆÓ (“ͤÏ˘Ì· Ì·‡ÚÔ˘ ¯Ú‹Ì·ÙÔ˜” ). ∞Ó·Ï˘ÙÈÎfiÙÂÚ·, ÚԤ΢„ fiÙÈ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ 11 ¿ÙÔÌ·, ‰·Ó›ÛÙËÎ·Ó ‰È¿ÊÔÚ· ¯ÚËÌ·ÙÈο ÔÛ¿, Ì ÙÔÎÔÁÏ˘ÊÈÎÔ‡˜

fiÚÔ˘˜, ·fi ÙÔÓ 34¯ÚÔÓÔ “ÂÁΤʷÏÔ” ÙÔ˘ ΢ÎÏÒÌ·ÙÔ˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·, ̤ۈ ÙˆÓ ˘ÔÏÔ›ˆÓ ÌÂÏÒÓ Ù˘ ÔÚÁ¿ÓˆÛ˘ Î·È Ì ‰È¿ÊÔÚ˜ ÌÂıfi‰Ô˘˜, ··ÈÙÔ‡Û Â΂ȷÛÙÈο ÙËÓ Î·Ù·‚ÔÏ‹ ÙˆÓ ·Ú¿ÓÔÌˆÓ ÙfiΈÓ. ∂Ó‰ÂÈÎÙÈο ÁÈ· ÙÔ ¤ÙÔ˜ 2009, Ô ÙÔÎÔÁÏ˘ÊÈÎfi˜ ‰·ÓÂÈÛÌfi˜ ÍÂÂÚÓ¿ Ù· 2.500.000 ¢ÚÒ. Δ· ÚÔÂÚ¯fiÌÂÓ· ·fi ·Ú¿ÓÔ̘ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ ¯ÚËÌ·ÙÈο ÔÛ¿, ÓÔÌÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·Ó ·Ú·Ófï˜ Ì ·ÁÔÚ¤˜ ÔÏ˘ÙÂÏÒÓ Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ Î·È ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ, ÛÙȘ Ôԛ˜ ÚÔ¤‚·ÈÓÂ Ô 34¯ÚÔÓÔ˜ “·Ú¯ËÁfi˜” ÙÔ˘ ΢ÎÏÒÌ·ÙÔ˜ Î·È Ë 29¯ÚÔÓË Û‡˙˘Áfi˜ ÙÔ˘. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, ÚÔÛ‰ÈÔÚ›ÛÙËÎ·Ó ˆ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ Î·È ·ÔÎÙ‹Ì·Ù· ·fi “ͤÏ˘Ì· Ì·‡ÚÔ˘ ¯Ú‹Ì·ÙÔ˜” : - ¢Âη٤ÛÛÂÚ· (14) ÔÏ˘ÙÂÏ‹ Ô¯‹Ì·Ù·, ÂÌÔÚÈ΋˜ ·Í›·˜ ¿Óˆ ÙÔ˘ 1.000.000 ¢ÚÒ, - ŒÍÈ (6) ÔÈ˘, ȉȷ›ÙÂÚ· ÌÂÁ¿Ï˘ ·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈ΋˜ ·Í›·˜, - ™Î¿ÊÔ˜ ·Ó·„˘¯‹˜, ·Í›·˜ 1.048.000 ¢ÚÒ, - ¶Ï‹ıÔ˜ ÔχÙÈÌˆÓ ÎÔÛÌËÌ¿ÙˆÓ Î·È ÚÔÏÔÁÈÒÓ, ÌÂÁ¿Ï˘ ¯ÚËÌ·ÙÈ΋˜ ·Í›·˜. - ¢·ÓÂÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ ÔÛÔ‡ ÙˆÓ 514.000 ¢ÚÒ, Û Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈ΋ ∞ÓÒÓ˘ÌË ÂÙ·ÈÚ›·, Ì ·ÓÙ¿ÏÏ·ÁÌ· ÙËÓ ÂίÒÚËÛË ÙˆÓ ÙËÏÂÔÙÈÎÒÓ ‰ÈηȈ̿وÓ. ∞ÎfiÌË, ‰È·ÈÛÙÒıËΠfiÙÈ Ë ÂÁÎÏËÌ·ÙÈ΋ ÔÚÁ¿ÓˆÛË, ¤Ó·ÓÙÈ ¯ÚËÌ·ÙÈ΋˜ ·ÌÔÈ‚‹˜, ·Ú›¯Â Â΂ȷÛÙÈο “ÚÔÛÙ·Û›·” Û 20 ηٷÛÙ‹Ì·Ù· Ù˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ Î·È 4 ηٷÛÙ‹Ì·Ù· Ù˘ ∞ı‹Ó·˜, ·ÔÎÔÌ›˙ÔÓÙ·˜ ·Ú¿ÓÔÌÔ ÂÚÈÔ˘ÛÈ·Îfi fiÊÂÏÔ˜, ÙÔ ÔÔ›Ô ÂÓ‰ÂÈÎÙÈο ÁÈ· ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô 11ÌËÓÔ, ·ÓÂÚ¯fiÙ·Ó Û 375.000 ¢ÚÒ, ÂÚ›Ô˘. ™Â ·ÏÈfiÙÂÚË , ·ÏÏ¿ Î·È ÙˆÚÈÓ‹ ¤Ú¢ӷ ÛÙËÓ ÔÈΛ· ÙÔ˘ “·Ú¯ËÁÔ‡” ÙÔ˘ ΢ÎÏÒÌ·ÙÔ˜, ‚Ú¤ıËÎ·Ó Î·È Î·Ù·Û¯¤ıËηÓ: - ŒÓ· ÈÛÙfiÏÈ Ú¤ÏÈη, - ¶Ï‹ıÔ˜ ÙÚ·Â˙ÈÎÒÓ ÂÈÙ·ÁÒÓ, - π‰ÈˆÙÈο Û˘ÌʈÓËÙÈο ¿Ù˘ˆÓ Û˘Ì‚¿ÛÂˆÓ ‰·Ó›Ԣ, - ÃÚÂfiÁÚ·Ê·, Ù· ÔÔ›· ÂÍÂÙ¿˙ÔÓÙ·È. √È Û˘ÏÏËÊı¤ÓÙ˜ ı· Ô‰ËÁËıÔ‡Ó ÛÙÔÓ Î. ∂ÈÛ·ÁÁÂϤ· ¶ÏËÌÌÂÏÂÈÔ‰ÈÎÒÓ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢” .

ª∂Δ∞ ∞¶√ μ∂μ∞πø™∏ ¶√À ∞¶∂™Δ∂π§∂ ∏ ∂¶√

∏ƒ∞∫§∏™

“¡fiÌÈ̘ ÔÈ ÌÂÙ·Áڷʤ˜ ÙÔ˘ ¶·ÓÈˆÓ›Ô˘”

ΔË ¢Â˘Ù¤Ú· ı· ÂÍÂÙ·ÛÙ› Ë ¤ÊÂÛË

ÓÙfiÚÔ˜ Ô˘ ¤ÁÈÓ Ì ÙË ÏËÁ̤ÓË ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈ΋ Î·È ÊÔÚÔÏÔÁÈ΋ ÂÓËÌÂÚfiÙËÙ· Ù˘ ¶∞∂ ¶·ÓÈÒÓÈÔ˜, ·Ó¿ÁηÛ ÙËÓ ∂¶√ Ó· ÎÈÓËı› ÒÛÙ ӷ ÌË Ì›ÓÔ˘Ó ÛÎȤ˜. ŒÙÛÈ, ¯ı˜ ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ÂÛÙ¿ÏË ‚‚·›ˆÛË ·fi ÙËÓ ÔÌÔÛÔÓ‰›· ÛÙÔ˘˜ “΢·Ó¤Ú˘ıÚÔ˘˜” , Ì ÙËÓ ÔÔ›· ÚÔ·ÙÂÈ ˆ˜ ÔÈ ÂÓËÌÂÚfiÙËÙ˜ ›¯·Ó ·Ó·Óˆı› ÛÙȘ 7/12/2010 Î·È 23/12/2010 Ì ÙÂÙÚ¿ÌËÓË Î·È ÂÍ¿ÌËÓË ÈÛ¯‡ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·. ªÂ ÙË ‚‚·›ˆÛË ·˘Ù‹, ÔÈ ÌÂÙ·Áڷʤ˜ Ô˘ ¤Î·Ó ÙÔÓ °ÂÓ¿ÚË Ô ¶·ÓÈÒÓÈÔ˜, ÓÔÌÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È. ∏ ∂¶√ ·¤ÛÙÂÈÏ ÛÙËÓ ¶∞∂ ¶·ÓÈÒÓÈÔ˜ ·ÓÙ›ÁÚ·Ê· ÙˆÓ ‚‚·ÈÒÛÂˆÓ ÊÔÚÔÏÔÁÈ΋˜ Î·È ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈ΋˜ ÂÓËÌÂÚfiÙËÙ·˜ ÙˆÓ “΢·Ó¤Ú˘ÚıˆÓ” , ¤ÂÈÙ· ·fi ·›ÙËÌ· ÙˆÓ È‰›ˆÓ. √È ÂÓËÌÂÚfiÙËÙ˜ ·˘Ù¤˜ ηٷ٤ıËÎ·Ó ÂÓfi„ÂÈ ÙˆÓ ÌÂÙ·ÁÚ·ÊÈÎÒÓ ÂÚÈfi‰ˆÓ ÙÔ˘ πÔ˘Ó›Ô˘-∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ 2010 Î·È ÙÔ˘ π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ 2011. ∞Ó·Ï˘ÙÈο, ÂÛÙ¿ÏËÛ·Ó: ∞ÓÙ›ÁÚ·Ê· ‚‚·ÈÒÛÂˆÓ ÊÔÚÔÏÔÁÈ΋˜ Î·È ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈ΋˜ ÂÓËÌÂÚfiÙËÙ·˜, Ù· ÔÔ›· ηٷ٤ıËÎ·Ó ÛÙËÓ √ÌÔÛÔÓ‰›· ÛÙȘ 13/1/2011 Ì ·ÚÈıÌfi ÚˆÙÔÎfiÏÏÔ˘ ∂¶√

1456/13.01.2011. ∏ ‚‚·›ˆÛË ÊÔÚÔÏÔÁÈ΋˜ ÂÓËÌÂÚfiÙËÙ·˜ ›¯Â ËÌÂÚÔÌËÓ›· ¤Î‰ÔÛ˘ 07.12.2010, ·ÚÈıÌfi ÚˆÙÔÎfiÏÏÔ˘ º∞∂ ¶ÂÈÚ·È¿ 30864646 Î·È ÈÛ¯‡ ÁÈ· Ù¤ÛÛÂÚȘ Ì‹Ó˜ Î·È Ë ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë Ù˘ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈ΋˜ ÂÓËÌÂÚfiÙËÙ·˜ ›¯Â ÂΉÔı› ÛÙȘ 23.12.2010 Ì ·ÚÈıÌfi ÚˆÙÔÎfiÏÏÔ˘ π∫∞ ∫·ÏÏÈı¤·˜

7171 Î·È Â›¯Â ÈÛ¯‡ ÁÈ· ¤ÍÈ Ì‹Ó˜. ∞ÓÙ›ÁÚ·Ê· ‚‚·ÈÒÛÂˆÓ ÊÔÚÔÏÔÁÈ΋˜ Î·È ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈ΋˜ ÂÓËÌÂÚfiÙËÙ·˜, Ù· ÔÔ›· ηٷ٤ıËÎ·Ó ÛÙËÓ ÔÌÔÛÔÓ‰›· ÛÙȘ 14/6/2010 Ì ·ÚÈıÌfi ÚˆÙÔÎfiÏÏÔ˘ ∂.¶.√. 16447. ∏ ‚‚·›ˆÛË ÊÔÚÔÏÔÁÈ΋˜ ÂÓËÌÂÚfiÙËÙ·˜ ›¯Â ËÌÂÚÔÌËÓ›· ¤Î‰ÔÛ˘

11.06.2010, ·ÚÈıÌfi ÚˆÙÔÎfiÏÏÔ˘ º∞∂ ¶ÂÈÚ·È¿ 30753007 Î·È ÈÛ¯‡ ÁÈ· Ù¤ÛÛÂÚȘ Ì‹Ó˜ Î·È Ë ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë Ù˘ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈ΋˜ ÂÓËÌÂÚfiÙËÙ·˜ ›¯Â ÂΉÔı› ÛÙȘ 10.06.2010 Ì ·ÚÈıÌfi ÚˆÙÔÎfiÏÏÔ˘ π∫∞ ∫·ÏÏÈı¤·˜ 051/119906/2010 Î·È Â›¯Â ÈÛ¯‡ ÁÈ· ¤ÍÈ Ì‹Ó˜ (ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙȘ ÂÓËÌÂÚfiÙËÙ˜ Ô˘ ›¯·Ó Ï‹ÍÂÈ). ™ÙË ‰È¿ıÂÛË Ù˘ ∂¶√, ÂÍ¿ÏÏÔ˘, ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Î·È ÔÈ ÚˆÙfiÙ˘˜ ‚‚·ÈÒÛÂȘ ÊÔÚÔÏÔÁÈ΋˜ Î·È ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈ΋˜ ÂÓËÌÂÚfiÙËÙ·˜ Ù˘ ¶∞∂ ¶·ÓÈÒÓÈÔ˜ Ì ٷ ÛÙÔȯ›· Ô˘ ·Ú·¿Óˆ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È. ¡ˆÚ›ÙÂÚ· ÙÔ blog Ô˘ ·ÔÎ¿Ï˘„ ÙË ÏËÁ̤ÓË ÊÔÚÔÏÔÁÈ΋ ÂÓËÌÂÚfiÙËÙ·, ÚÔ¤‚Ë ¯ı˜ ÙÔ Úˆ› ÛÙËÓ ·ÔÎ¿Ï˘„Ë ÙÔ˘ ÔÓfiÌ·ÙÔ˜ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ Ë ÔÔ›· Â›Ó·È Ô ¶·ÓÈÒÓÈÔ˜. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ dikisports.blogspot.com ¿ÓÙ·, Ô ¶·ÓÈÒÓÈÔ˜ ›¯Â ¿ÚÂÈ ÙÂÙÚ¿ÌËÓË ÊÔÚÔÏÔÁÈ΋ ÂÓËÌÂÚfiÙËÙ· Ì fiÙÈ ÌÔÚ› Ó· ÛËÌ·›ÓÂÈ ·˘Ùfi. øÛÙfiÛÔ ÌÂÚÈΤ˜ ÒÚ˜ ·ÚÁfiÙÂÚ· Ë ∂¶√ ¤ÛÙÂÈÏ ‚‚·›ˆÛË, Ì ÙËÓ ÔÔ›· ÍÂηı·Ú›˙ÂÈ fiÙÈ ÔÈ ÌÂÙ·Áڷʤ˜ Ô˘ ¤Î·ÓÂ Ô ¶·ÓÈÒÓÈÔ˜ ÙÔÓ π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ Â›Ó·È ÓfiÌÈ̘.

Δ∏¡ ÂÚ¯fiÌÂÓË ¢Â˘Ù¤Ú· (2/5-10:00) ı· ÂÍÂÙ¿ÛÂÈ Ë ¢Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈ· ∂ÈÙÚÔ‹ ∞‰ÂÈÔ‰fiÙËÛ˘ ÙÔÓ Ê¿ÎÂÏÔ ÙÔ˘ ∏Ú·ÎÏ‹ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·ÔÊ·Û›ÛÂÈ ÁÈ· ÙÔ ·Ó ı· ¯ÔÚËÁËı› ÈÛÙÔÔÈËÙÈÎfi Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÛÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ·. ™ÙË ‰È·‰Èηۛ· ı· ·Ú·ÛÙ› ÓÔÌÈ΋ Î·È ‰ÈÔÈÎËÙÈ΋ ·ÓÙÈÚÔÛˆ›· ·fi ÏÂ˘Ú¿˜ ∏Ú·ÎÏ‹. ÀÂÓı˘Ì›˙ÂÙ·È fiÙÈ ÔÈ “΢·ÓfiÏ¢ÎÔÈ” ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÌË ¤Î‰ÔÛË ÈÛÙÔÔÈËÙÈÎÔ‡ ·fi ÙÔ ¶ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈÔ ŸÚÁ·ÓÔ, η٤ıÂÛ·Ó ¤ÊÂÛË ÙËÓ ΔÚ›ÙË Î·È ϤÔÓ ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ı· ÍÂηı·Ú›ÛÂÈ ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ¢Â˘Ù¤Ú·. ΔËÓ ·Ó·ÁηÈfiÙËÙ· ÙÔ˘ Ó· ·Ú·Ì›ÓÂÈ Ô ∏Ú·ÎÏ‹˜ ÛÙËÓ ™Ô‡ÂÚ §›Áη ÙfiÓÈÛ Ì ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ Û ڷ‰ÈÔʈÓÈÎfi ÛÙ·ıÌfi Ù˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ Ô ÃÔÛ¤ÌÈ Ô ÔÔ›Ô˜ „ËÊ›ÛÙËΠ·fi ÙÔ˘˜ Ê›ÏÔ˘˜ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ MVP Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÁÈ· ÙË ÊÂÙÈÓ‹ ÛÂ˙fiÓ. °È· ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘ ÛÙËÓ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ÙˆÓ ÊÈÏ¿ıÏˆÓ ÙÔ˘ ∏Ú·ÎÏ‹ ÛÙÔ ∫·ÙÛ¿ÓÂÈÔ ÁÈ· ÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ·‰ÂÈÔ‰fiÙËÛ˘ Ô πÛ·Ófi˜ ·Ì˘ÓÙÈÎfi˜ ‰‹ÏˆÛÂ: “◊Ù·Ó ÙÔ ÂÏ¿¯ÈÛÙÔ Ô˘ ÌÔÚÔ‡Û· Ó· οӈ ÁÈ· Ó· ·ÓÙ·Ô‰ÒÛˆ ÙËÓ ·Á¿Ë ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘. ∂›Ó·È Ì›· Ôχ ‰‡ÛÎÔÏË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË. μÚ¤ıËη ÂΛ Ó· ÂÎÊÚ¿Ûˆ Î·È ÂÁÒ ÙËÓ ›ÛÙË ÌÔ˘ fiÙÈ Ë ÔÌ¿‰· Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È ÛÙË ™Ô‡ÂÚ §ÈÁÎ Î·È Ó· ‰Â›Íˆ ÙËÓ ·Á¿Ë ÌÔ˘. ∂›Ó·È ¿Ú· Ôχ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi Ô ∏Ú·ÎÏ‹˜ Ó· ‰È·ÙËÚËı› ÛÙË ™Ô‡ÂÚ §ÈÁΔ .


¶∂ª¶Δ∏ 28 A¶ƒπ§π√À 2011

21

™ÙÈÁÌÈfiÙ˘· ·fi ÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË Δ‡Ô˘ (ʈÙfi ¶. °È¿ÓÓ·ÚÔ˜)

£∞ ™À¡∂Ãπ™∂π ¡∞ ∏°∂πΔ∞π Δ∏™ ¶∞∂ √§Àª¶π∞∫√™ μ√§√À √¶ø™ ∞¡∞∫√π¡ø™∂ ã∂™ ™∂ ™À¡∂¡Δ∂À•∏ ΔÀ¶√À

¶·Ú·Ì¤ÓÂÈ Ì¤¯ÚÈ ...Óˆ٤ڷ˜ Ô ∞¯. ª¤Ô˜ Δ ËÓ ·fiÊ·Û‹ ÙÔ˘ Ó· ·Ú·Ì›ÓÂÈ ÛÙÔ ÙÈÌfiÓÈ Ù˘ ¶∞∂ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘ ̤¯ÚÈ ...Óˆ٤ڷ˜, ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ¯ı˜ ÛÂ Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË Δ‡Ô˘ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙˆÓ “ÂÚ˘ıÚÔχΈӔ , ∞¯ÈÏϤ·˜ ª¤Ô˜, ͉ȷχÓÔÓÙ·˜ ¤ÙÛÈ ÙÔ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎfi ÙÔ›Ô, ‡ÛÙÂÚ· ·fi Ù· fiÛ· Û˘Ó¤‚ËÛ·Ó Î·È ÂÈÒıËÎ·Ó ÌÂÙ¿ ÙÔ ËÌÈÙÂÏÈÎfi ∫˘¤ÏÏÔ˘ Ì ÙÔÓ ∞ÙÚfiÌËÙÔ, fiÙ·Ó Ô ›‰ÈÔ˜ ›¯Â ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂÈ ˆ˜ Ë ¶∞∂ ˆÏÂ›Ù·È Î·È ·Ó·˙ËÙ¿ ˘Ô„‹ÊÈÔ˘˜ ·ÁÔÚ·ÛÙ¤˜. ∏ Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË Δ‡Ô˘, Ë ÔÔ›· ‹Ù·Ó ·ÓÔȯً ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÊÈÏ¿ıÏÔ˘˜, ‰fiıËΠÛÙÔ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô “Valis” ÛÙËÓ ∞ÁÚÈ¿, Ì ÙÔÓ ∞¯ÈÏϤ· ª¤Ô Ó· ÁÓˆÚ›˙ÂÈ ÙËÓ ·Ôı¤ˆÛË ·fi ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Ô˘ η٤ÎÏ˘Û ÙËÓ ·›ıÔ˘Û·.

ƒÂÔÚÙ¿˙: ∂À£Àª∏™ ¢. Ã√ÀΔ∞™ √ Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¶∞∂ ·Ó·Ê¤ÚıËÎÂ Î·È ÛÙÔ ı¤Ì· Ì ÙȘ ηۤÙ˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙ· ‡ÔÙ· ·È¯Ó›‰È·, ÂÎÊÚ¿˙ÔÓÙ·˜ ÙË ‚‚·ÈfiÙËÙ· fiÙÈ ‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ˘¿ÚÍÂÈ Î·Ó¤Ó· ·Ôχو˜ Úfi‚ÏËÌ·, ÙfiÛÔ ÁÈ· ÙÔÓ ›‰ÈÔ, fiÛÔ Î·È ÁÈ· ÙËÓ ÔÌ¿‰·. ∂ͤÊÚ·Û ÙËÓ ·ÈÛÈÔ‰ÔÍ›· ÙÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ÔÚ›· Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÛÙ· Ï¤È ÔÊ, οÓÔÓÙ·˜ ÏfiÁÔ ·ÎfiÌË Î·È ÁÈ· Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ ÛÙ· ÚÔÎÚÈÌ·ÙÈο ÙÔ˘ ΔÛ¿ÌÈÔÓ˜ §ÈÁÎ. ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙÔÓ Û¯Â‰È·ÛÌfi ÂÓ fi„ÂÈ Ù˘ Ó¤·˜ ¯ÚÔÓÈ¿˜ Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ı· ‚¿ÏÂÈ ·ÎfiÌË „ËÏfiÙÂÚ· ÙÔÓ ‹¯Ë, ÙÔ 90% ÙÔ˘ ‚·ÛÈÎÔ‡ ÎÔÚÌÔ‡ ı· ·Ú·Ì›ÓÂÈ, ÂÓÒ Ë ‰ÈÔ›ÎËÛË ı· ÚԂ› ÛÙËÓ ·fiÎÙËÛË 5-7 ·ÈÎÙÒÓ ÛÙË ÌÂÙ·ÁÚ·ÊÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô ÙÔ˘ ηÏÔηÈÚÈÔ‡. •Âηı¿ÚÈÛÂ, Ù¤ÏÔ˜, ˆ˜ ‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È Ë ÔÌ¿‰· Ó· ÂÈÛÙ¤„ÂÈ ÛÙÔ ∂∞∫ Ì ÙȘ ˘¿Ú¯Ô˘Û˜ Û˘Óı‹Î˜. •ÂÎÈÓÒÓÙ·˜ ÙËÓ ÙÔÔı¤ÙËÛ‹ ÙÔ˘, Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘ ÙfiÓÈÛÂ: “ΔÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ‰È¿ÛÙËÌ· Û˘Ó·ÓÙ‹ıËη Ì 3-4 ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔ˘˜ ·ÁÔÚ·ÛÙ¤˜ Ù˘ ¶∞∂, ÂÎ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ Ô ¤Ó·˜ ‹Ù·Ó ÈÔ “ÛÔ‚·Úfi˜” ÁÈ· Ó· ÂÂÓ‰‡ÛÂÈ. ª¤¯ÚÈ Î·È ¯ı˜ η̛· Û˘˙‹ÙËÛË ‰ÂÓ Ô‰‹ÁËÛ οÔ˘, ¤ÙÛÈ ÒÛÙÂ Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘ Ó· ·ÏÏ¿ÍÂÈ ¯¤ÚÈ·. ∂Âȉ‹ ·˘Ùfi Ô˘ Á›ÓÂÙ·È ÛÙÔÓ μfiÏÔ Â›Ó·È ÚˆÙfiÁÓˆÚÔ Î·È ·ÔÚ›·˜ ¿ÍÈÔ ÁÈ· οÔÈÔ˘˜, Ó· ı˘Ì›Ûˆ ˆ˜ Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘ Â›Ó·È ÌÈ· ȉ¤· Î·È ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ Î·ÏÔ‡ÓÙ·È Ó· ÙËÓ ˘ËÚÂÙ‹ÛÔ˘Ó. Δ· ÚfiÛˆ· ¤Ú¯ÔÓÙ·È Î·È ·Ú¤¯ÔÓÙ·È, Ë È‰¤· fï˜ ̤ÓÂÈ. ∂Û›˜ ÔÈ Ê›Ï·ıÏÔÈ Ó· ÎÔÈٿ٠ÙËÓ ÔÌ¿‰· Î·È fi¯È Ù· ÚfiÛˆ·. √˘‰Â›˜ ·Ó·ÓÙÈηٿÛÙ·ÙÔ˜. ∂›¯· ÂÈ Û ÌÈ· ¿Û¯ËÌË ÛÙÈÁÌ‹, fiÙÈ ÔÚΛ˙ÔÌ·È ÛÙÔÓ ·Ù¤Ú· ÌÔ˘, Ô˘ ÂÚÓ¿ÂÈ ‰‡ÛÎÔϘ ÒÚ˜, fiÙÈ ı¤Ïˆ Ó· ʇÁˆ Î·È Ó· Ô˘Ï‹Ûˆ ÙËÓ ¶∞∂ Î·È fiÙÈ ·Ó ‰ÂÓ Û˘Ì‚Â› ·˘Ùfi ı· Ô˘Ï‹Ûˆ fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ·›ÎÙ˜. ¢ÂÓ ·ÚÌfi˙ÂÈ fï˜ οÙÈ

Ù¤ÙÔÈÔ ÛÙ· ‹ıË Î·È Ù· ÈÛÙ‡ˆ ÌÔ˘, ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙÔ˘˜ 15.000 Ê›ÏÔ˘˜ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ Ô˘ ¤‰ˆÛ·Ó ÙÔ ·ÚÒÓ ÛÙÔÓ ·ÁÒÓ· ∫˘¤ÏÏÔ˘ Ì ÙÔÓ ∞ÙÚfiÌËÙÔ. √ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘ Û˘Ó¯›˙ÂÈ Ó· ˆÏÂ›Ù·È Ì¤¯ÚÈ Ó· ‚ÚÂı› Ô Î·Ù¿ÏÏËÏÔ˜ ÂÂÓ‰˘Ù‹˜. øÛÙfiÛÔ, ¤¯ˆ ‹‰Ë ·Ú¯›ÛÂÈ ÙÔÓ Û¯Â‰È·ÛÌfi Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÂÓ fi„ÂÈ Ù˘ Ó¤·˜ ¯ÚÔÓÈ¿˜. ∞fi Û‹ÌÂÚ·, ÔÈ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ ÌÔ˘ ÎÈ ÂÁÒ ·Ú¯›˙Ô˘Ì ÌÈ· ‰Ô˘ÏÂÈ¿, Ô˘ ÁÈ· Û·˜ Ê·ÓÙ¿˙ÂÈ ¤Ó· fiÓÂÈÚÔ, ¤Ó· Ù·Í›‰È. °È· fiÛÔ ı· ‚Ú›ÛÎÔÌ·È ÛÙÔ ÙÈÌfiÓÈ Ù˘ ¶∞∂, ı· ‰ÈÂΉÈ΋ÛÔ˘Ì fiÛ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ÌÔÚԇ̠ÎfiÓÙÚ· ÛÙȘ ÌÂÁ¿Ï˜ ÔÌ¿‰Â˜. √ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘ ¤¯ÂÈ ÎÂÚ‰›ÛÂÈ Ó¤Ô˘˜ ÊÈÏ¿ıÏÔ˘˜ Î·È ·˘Ùfi Â›Ó·È ÛËÌ·ÓÙÈÎfi Â›Ù¢ÁÌ·. £¤Ïˆ Ó· Ô‰ËÁ‹Ûˆ ·˘Ù‹ ÙËÓ ÔÌ¿‰· „ËÏ¿, fiÛÔ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Ê·ÓÙ·ÛÙÔ‡Ó ÔÚÈṲ̂ÓÔÈ. ¶ÚÔÛˆÚÈÓ¿ ̤ӈ, ·ÏÏ¿ fiˆ˜ ϤÓÂ, Ô˘‰¤Ó ÌÔÓÈÌfiÙÂÚÔÓ ÙÔ˘ ÚÔÛˆÚÈÓÔ‡...” .

“£· ‰ÈÂΉÈ΋ÛÔ˘Ì ÙËÓ ÚÒÙË ı¤ÛË ÛÙ· Ï¤È ÔÊ” ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ô Î. ª¤Ô˜ ·Ó·Ê¤ÚıËΠÛÙ· Ï¤È ÔÊ ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ Ù· ÔÔ›· ·Ú¯›˙Ô˘Ó ÛÙȘ 8 ª·˝Ô˘ Î·È ÛÙ· ÔÔ›·, ˆ˜ ÁÓˆÛÙfiÓ, ı· Ï¿‚ÂÈ Ì¤ÚÔ˜ Î·È Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘: “∏ ÔÌ¿‰· Ô˘ ¤¯ÂÈ Î¿ÓÂÈ ˘ÂÚ‹Ê·ÓÔ˜ ÂÛ¿˜, Â̤ӷ Î·È ÙÔ˘˜ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ ÌÔ˘, ÍÂÎÈÓ¿ ¤Ó· Ì›ÓÈ ÚˆÙ¿ıÏËÌ·, Ù· Ï¤È ÔÊ. ™·˜ ›¯· ÂÈ ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ Ó· ÂÙÔÈÌ¿˙ÂÙ ٷ ‰È·‚·Ù‹ÚÈ¿ Û·˜. ÿÛˆ˜ ‰ÂÓ ÙÔ ÈÛÙ‡·Ì fiÙÈ ı· Á›ÓÂÈ ÙfiÛÔ ¿ÌÂÛ·. ∂›¯· ÂÈ ¤Ú˘ÛÈ ÛÙË ÊȤÛÙ· ÁÈ· ÙËÓ ¿ÓÔ‰Ô Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÛÙË ™Ô‡ÂÚ §ÈÁÎ, fiÙÈ ·Ó ÓÔÌ›˙ÂÙ ˆ˜ ‹Úı· ÁÈ· ¤Ó· ÌÂÙ¿ÏÏÈÔ ÛÙÔÓ μfiÏÔ, ›ÛÙ Ôχ ÁÂÏ·Ṳ̂ÓÔÈ. ∂‡¯ÔÌ·È Ó· ¿ÚÂÈ ÙÔ ∫‡ÂÏÏÔ Ô ∞ÙÚfiÌËÙÔ˜. ŸÛÔÈ ÓÔÌ›˙Ô˘Ó fiÙÈ Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘ ı· ‚ÁÂÈ ¤ÌÙÔ˜ ÛÙ· Ï¤È ÔÊ Â›Ó·È ÔÏÏÔ› Ì... ™·˜ ÙÔ Ï¤ˆ ÂÂȉ‹, ÁÂÓÈο ÛÙË ˙ˆ‹ Î·È ÂȉÈÎfiÙÂÚ· ÛÙÔ Ô-

‰fiÛÊ·ÈÚÔ, ÙÔ Ì¿Ù˙ÂÙ Î·È ÙÔ ¯Ú‹Ì· ‰ÂÓ Â›Ó·È ÙÔ ·Ó. ΔÔ ÌÔÓÙ¤ÏÔ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ÛÙÔ μfiÏÔ ÙÔ ˙ËÏÂ‡Ô˘Ó Â¯ıÚÔ› Î·È Ê›ÏÔÈ. ¢Ô˘Ï‡ԢÌ Ì Ôχ ÌÂÚ¿ÎÈ Î·È ÂÙ‡¯·ÌÂ, ÙËÓ ÒÚ· Ô˘ ÔÌ¿‰Â˜ Û ∞ı‹Ó· Î·È £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË ‰ÂÓ Ù· ¤¯Ô˘Ó ηٷʤÚÂÈ, ‰··ÓÒÓÙ·˜ ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ¢ÚÒ. ΔËÓ ¶·Ú·Û΢‹ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÎÏ‹ÚˆÛË Ô˘ ı· Ì¿ıÔ˘Ì ÙË ÛÂÈÚ¿ ÙˆÓ ·ÁÒÓˆÓ, ı· ‰ÈÂΉÈ΋ÛÔ˘Ì ÙËÓ ÚÒÙË ı¤ÛË ÛÙ· Ï¤È ÔÊ. ∂›Ó·È οÙÈ Ô˘ οӷÌ fiÏË ÙË ¯ÚÔÓÈ¿ Î·È ı· Û˘Ó¯›ÛÔ˘Ì ¤ÙÛÈ” .

“∫·Ì›· ·ÓËÛ˘¯›· ÁÈ· ÙȘ ηۤÙ˜” √ Úfi‰ÚÔ˜ ÙˆÓ “ÂÚ˘ıÚÔχΈӔ ηÙfiÈÓ ·Ó·Ê¤ÚıËΠÛÙÔ ı¤Ì· Ô˘ ¤¯ÂÈ ÚÔ·„ÂÈ Ì ÙȘ ηۤÙ˜ Î·È ÛÙÔ ÔÔ›Ô ÂÌϤÎÂÙ·È Î·È Ô ›‰ÈÔ˜: “∏ ∂ÏÏ¿‰· Â›Ó·È Ë ÌÔÓ·‰È΋ ¯ÒÚ· ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Ô˘ ¤Ó· ÚÔ˚fiÓ ˘ÔÎÏÔ‹˜ Á›ÓÂÙ·È ÙfiÛÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ı¤Ì·. ∫¿ÔÈÔÈ ÚÔÛ·ıÔ‡Ó Ó· ÙÔ ÓÔÌÈÌÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó. ∂›Ó·È ÌÈ· Ì·Ú·ıÒÓÈ· ˘fiıÂÛË Ô˘ ı· ¤¯ÂÈ ÌÈ· ÂͤÏÈÍË ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋ ·fi ·˘Ù‹ Ô˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó Î¿ÔÈÔÈ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔÈ. √È Ê›Ï·ıÏÔÈ ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ·ÓËÛ˘¯Ô‡Ó, ‰ÂÓ Û˘ÓÙÚ¤¯ÂÈ ÏfiÁÔ˜ ·ÓËÛ˘¯›·˜. ¶ÈÔ Ôχ ÎÈÓ‰˘Ó‡ÂÈ ·˘Ùfi˜ Ô˘ ‚Á¿˙ÂÈ Ù· dvd Ù˘ Δ˙Ô‡ÏÈ·˜...” . “™Â fiÙÈ ·ÊÔÚ¿ Ù· ‡ÔÙ· ·È¯Ó›‰È·, ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ Ù›ÔÙ· ·ÎfiÌË. μÚÈÛÎfiÌ·ÛÙ ·ÎfiÌË ÛÙË ‰È·‰Èηۛ· Ù˘ ‰ÈÂÚ‡ÓËÛ˘ Î·È Û ·Ó·ÎÚÈÙÈÎfi ÛÙ¿‰ÈÔ. ∂›Ó·È ÌÈ· ·ÛÙ›· ˘fiıÂÛË, Ô˘ ÙËÓ ¤¯Ô˘Ó ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ ÔÈ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔÈ. ¢‡Ô ·Ú·‰Â›ÁÌ·Ù· ı· ‰ÒÛˆ. ™ÙÔ Ì·Ù˜ ¶·Ó·ÚÁÂÈ·Îfi˜-√Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘ Ô˘ ÎÂÚ‰›Û·Ì 4-0, οÔÈÔÈ ÙÔ ıÂÒÚËÛ·Ó “‡ÔÙÔ” . ŒÓ· ·È¯Ó›‰È Ô˘ ‰ÂÓ ·È˙fiÙ·Ó Û η̛· ÂÙ·ÈÚ›· ÛÙÔȯËÌ·ÙÈÛÌÔ‡. √ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘, ÌÈ· ÔÌ¿‰· Ô˘ ÙfiÙ ¤Î·Ó ÚˆÙ·ıÏËÙÈÛÌfi ÛÙË μ’ ∂ıÓÈ΋, ΤډÈÛ ÌÈ· ÔÌ¿‰· °’ ∂ıÓÈ΋˜ Ë ÔÔ›· ...¯·ÚÔ¿Ï¢Â. ¶ÚÈÓ ‰‡Ô ·ÁˆÓÈÛÙÈΤ˜ ›¯·Ó ÊÚ¿ÍÂÈ ÙÔ Ì·Ù˜ ∂ÚÁÔÙ¤Ï˘-∏Ú·ÎÏ‹˜ ÁÈ·Ù› fiÏÔÈ ¤·È˙·Ó ÙËÓ ÈÛÔ·Ï›·. ΔÔ Â›¯·Ó ÊÚ¿ÍÂÈ ·ÓÙÔ‡. Ÿ¯È ÌfiÓÔ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ·ÏÏ¿ Û fiÏË ÙËÓ ∂˘ÚÒË. ΔÔ ·È¯Ó›‰È ‹Úı “¿ÛÔ˜” . ΔËÓ ÂfiÌÂÓË Ì¤Ú· ‰ÂÓ ¤ÁÈÓ η̛· ·Ôχو˜ ·Ó·ÊÔÚ¿. √ ÎfiÛÌÔ˜ ¤¯·Û ٷ ÏÂÊÙ¿ ÙÔ˘ Î·È Î¤Ú‰ÈÛ·Ó ÔÈ ÂÙ·ÈÚ›˜ ÛÙÔȯËÌ¿ÙˆÓ. •·ÊÓÈο ÙÔ Ì·Ù˜ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ϤÔÓ ‡ÔÙÔ. ∫Ú‡‚ÔÓÙ·È ÌÂÁ¿Ï· Û˘ÌʤÚÔÓÙ· Î·È Î¿ÔÈÔÈ ‰ÚÔÌÔÏÔÁÔ‡Ó ·˘Ù¿ Ù· Ú¿ÁÌ·Ù·. ∂Âȉ‹ ·˘Ù‹ Ë ˘fiıÂÛË Â›Ó·È Û ÂͤÏÈÍË, Û·˜ ÂÓËÌÂÚÒÓˆ fiÙÈ ÛÙÔÈ¯Â›Ô ÁÈ· ÙÔ ·Ó

¤Ó· Ì·Ù˜ Â›Ó·È ÛÙË̤ÓÔ ‰ÂÓ Â›Ó·È fiÙÈ ÌÈ· ÔÌ¿‰· ¤¯ÂÈ ¤Ó· Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ÔÛfi ÔÓÙ·Ú›ÛÌ·ÙÔ˜. ™ÙË̤ÓÔ ·È¯Ó›‰È Â›Ó·È Ó· Û È¿ÓÔ˘Ó Ó·... Ï·‰ÒÓÂȘ ·›ÎÙ˜, ·Ú¿ÁÔÓÙ˜, ÚÔÔÓËÙ¤˜, ‰È·ÈÙËÙ¤˜. ∞Ó Â›Ì·È ÙÚÂÏfi˜ Î·È ¤·ÈÍ· 1 ÂÎ. ¢ÚÒ ˘¤Ú ÌÈ·˜ ÔÌ¿‰·˜ ‰ÂÓ ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ ¤Ó· Ì·Ù˜ Â›Ó·È ÛÙË̤ÓÔ. ¢˘ÛÙ˘¯Ò˜ ÁÈ’ ·˘ÙÔ‡˜, ÙȘ ˘Ôı¤ÛÂȘ ÙȘ ÎÚ›ÓÔ˘Ó ¤ÌÂÈÚÔÈ ‰ÈηÛÙ¤˜ Î·È fi¯È ÙÛÈÚ¿ÎÈ·” ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ·Ó·Ê¤ÚıËÎÂ Î·È ÛÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ·È¯Ó›‰È ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ Ì ÙÔÓ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi: “£· ‹ıÂÏ· Ó· ·Ó·ÊÂÚıÒ Û ÙÚ›·-Ù¤ÛÛÂÚ· Ú¿ÁÌ·Ù· Ô˘ ¤ÁÈÓ·Ó ÛÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ·È¯Ó›‰È Ì ÙÔÓ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi, Ù· ÔÔ›· ‰ÂÓ ·ÓÙ·ÔÎÚ›ÓÔÓÙ·È ÛÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·. ª›· ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ÓˆÚ›ÙÂÚ·, ÛÙÔ Ì·Ù˜ Ì ÙÔÓ ÕÚË, fi¯È ÌfiÓÔ Ì¿Ï˜ ÂÙ¿¯ÙËηÓ, ·ÏÏ¿ Ë ÂÙ·ÈÚ›· ÛÂÎÈÔ‡ÚÈÙÈ ÙÔ˘ ÕÚË ¤ÎÚ˘‚ ÙȘ Ì¿Ï˜ Î·È ¤‰Èˆ¯Ó ٷ ball boys. ¢ÂÓ Î¿Ó·Ì ηٷÁÁÂÏ›·, ÁÈ·Ù› ·˘Ùfi ‰ÂÓ ·ÚÌfi˙ÂÈ ÛÙȘ ÌÂÁ¿Ï˜ ÔÌ¿‰Â˜. ¢ÂÓ Ì·˜ ¤ÊÙ·ÈÁÂ Ô ÕÚ˘ Ô˘ ‰ÂÓ ‹Ú·Ì ÂÌ›˜ ÙÔ ıÂÙÈÎfi ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·. ™ÙÔ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎfi Â›Ó·È ·Ï‹ıÂÈ· fiÙÈ ÛÙÔ Ì·Ù˜ Ì ÙÔÓ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi ÂÙ¿¯ÙËÎ·Ó Ì¿Ï˜ ̤۷ ÛÙÔ Á‹‰Ô. ∫·ÎÒ˜ ÂÙ¿¯ÙËηÓ. √‡Ù ÂÓÙÔÏ‹ ‰ÒÛ·ÌÂ, ·ÏÏ¿ ÛÙÔ ‰È¿ÏÔÁÔ Ô˘ ›¯· Ì ÙÔÓ Δ˙ÈÌÚ›Ï ™ÈÛ¤ ÙÔ˘ ÂÍ‹ÁËÛ· fiÙÈ ÁÈ· ÙËÓ fiÏË ‹Ù·Ó ¤Ó· ÈÛÙÔÚÈÎfi ÁÂÁÔÓfi˜ Î·È ÙÔ˘ ˙‹ÙËÛ· Û˘ÁÓÒÌË. √ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘ ¤Î·Ó ÙË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË Î·È ÙËÓ ÈÔ ·ÏÈηڛÛÈ· Ó›ÎË ÛÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· ÙÔ˘, ·¤Ó·ÓÙÈ Û ÌÈ· ÌÂÁ¿ÏË ÔÌ¿‰·. ŒÚÂ ӷ ÙÔ ¯ÂÈÚÔÎÚÔÙ‹ÛÂÈ Î·È Ë ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ ¶·Ó·ıËÓ·˚ÎÔ‡. Ÿ¯È Ó· „¿¯ÓÂÈ ‰ÈηÈÔÏÔÁ›Â˜. ºÈÏÔÍÂÓ›· Â›Ó·È Ó· ÌËÓ ÙÔ˘˜ ÂÈÚ¿ÍÂÈ Î·Ó›˜ Î·È ·˘Ùfi ¤ÁÈÓ Ì fiϘ ÙȘ ÔÌ¿‰Â˜. ∞Ó ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÂÓfi˜ ·È¯ÓȉÈÔ‡ ÂÎÊÚ¿˙ˆ οÔÈ· Ú¿ÁÌ·Ù·, ‰ÂÓ ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ ·˘Ùfi ‰ÂÓ Â›Ó·È ÊÈÏÔÍÂÓ›·. ŸÛÔ Â›Ì·È ÛÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi μfiÏÔ˘ ‰ÂÓ ı· ·Ê‹Óˆ Ù›ÔÙ· ·Ó·¿ÓÙËÙÔ. £· ˘ÔÛÙËÚ›˙ˆ Ù· Û˘ÌʤÚÔÓÙ· Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÌÔ˘. ¶ÔÏÏÔ› ›·Ó fiÙÈ ı· ʇÁˆ ·fi ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi μfiÏÔ˘, ÏfiÁˆ Ù˘ ˘fiıÂÛ˘ ÙˆÓ Î·ÛÂÙÒÓ. ∫Ô˘Ú¿ÛÙËη Ó· ··ÓÙ¿ˆ. ¶ÔÏÂÌ¿ˆ Î·È ‰ÂÓ ÊÔ‚¿Ì·È Î·Ó¤Ó·Ó ∫Ô‡ÁÈ· Î·È Î·Ó¤Ó·Ó ¶·Ù¤Ú·. ∞Ó ÓÔÌ›˙Ô˘Ó fiÙÈ ÙÂÏÂÈÒÓÂÈ Â‰Ò Ë ÈÛÙÔÚ›·, Â›Ó·È ÁÂÏ·Ṳ̂ÓÔÈ. £· Á›ÓÂÈ ‰›ˆÍË Û ‚·ıÌfi ηÎÔ˘ÚÁ‹Ì·ÙÔ˜ Î·È ı· ÙÔ ‰Â›Ù Ôχ Û‡ÓÙÔÌ·” .

“¢ÂÓ ı· ¯·Ï¿ÛÂÈ Ô ‚·ÛÈÎfi˜ ÎÔÚÌfi˜” ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ô Î. ª¤Ô˜ ·¿-

ÓÙËÛ ÛÙȘ ÂÚˆÙ‹ÛÂȘ ÙˆÓ ‰ËÌÔÛÈÔÁڿʈÓ: °È· Ù· fiÛ· Á›ÓÔÓÙ·È ÛÙÔÓ ¶·ÓÈÒÓÈÔ Î·È ·Ó ÌÔÚ› Ó· Ù· ÂˆÊÂÏËı› Ô ÕÚ˘, Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ ÙfiÓÈÛÂ: “∞fi ÙÔ fiÓÔÌ· Î·È ÌfiÓÔ ı· ¤ÚÂ ӷ ·›˙ÂÈ Û ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Â͈Á‹ÈÓˆÓ Î·È fi¯È ÛÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi. ∂›Ó·È Ó· ÙÚÂÏ·›ÓÂÛ·È fiÙ·Ó ·ÎÔ‡˜ Ù¤ÙÔÈ· Ú¿ÁÌ·Ù·. ∂›Û˘, Ó· ˆ fiÙÈ ÂÂȉ‹ Û˘ÓÔÚ‡ԢÌ Ì ÙË §¿ÚÈÛ·, Ô ¶·ÓÈÒÓÈÔ˜ ı· ¿ÚÂÈ ¿‰ÂÈ· Î·È Ó· ÌËÓ ¯·›ÚÔÓÙ·È. ∂›Ó·È ÓÙÚÔ‹ οÔÈÔ˜ Ó· ·Ú·Î·Ï¿ÂÈ Ó· Âı¿ÓÂÈ Ô ¿ÏÏÔ˜ ÁÈ· Ó· ˙‹ÛÂÈ ·˘Ùfi˜. ∞˘Ù¿ Â›Ó·È ¯Ù˘‹Ì·Ù· οو ·fi ÙË Ì¤ÛË. ¶ˆ˜ ÌÔÚ› Ó· ÛÊÚ·Á›˙ÂÈ ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ·, ¯ˆÚ›˜ ÊÔÚÔÏÔÁÈ΋ ÂÓËÌÂÚfiÙËÙ·; ∂›Ó·È ·ıÏÈfiÙËÙ˜ Ô˘ ÙȘ ‰ÚÔÌÔÏÔÁÔ‡Ó ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ Ù˘ Ͽη˜. √ ¶·ÓÈÒÓÈÔ˜ ı· Ì›ÓÂÈ ÛÙË ™Ô‡ÂÚ §ÈÁÎ ÁÈ·Ù› Â›Ó·È Ë ÈÔ ÈÛÙÔÚÈ΋ ÔÌ¿‰·, ÙÔ ·Í›˙ÂÈ Î·È ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Î¿ÓÂÈ Î·ÌÈ¿ ·Ú¿ÓÔÌË Ú¿ÍË. ΔÒÚ· ı˘Ì‹ıËÎ·Ó ÛÙÔÓ ÕÚË Ó· οÓÔ˘Ó ¤ÓÛÙ·ÛË ÁÈ· ÙÔÓ ¶·ÓÈÒÓÈÔ; ¡ÙÚÔ‹. ¡· ·Ó·ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó ÙËÓ ·ÓˆÙÂÚfiÙËÙ· ÙÔ˘ ¿ÏÏÔ˘ Î·È Ó· ÌËÓ „¿¯ÓÔ˘Ó Ï¿ÁȘ ÌÂıfi‰Ô˘˜. ªÔÚ› Ó· ¤¯Ô˘Ó ÛÙfi¯Ô Â̤ӷ, ·ÏÏ¿ Ó· ͤÚÂÙ fiÙÈ ¤¯ˆ ¿ÓÙ· ‰Â‡ÙÂÚË Î·È ÙÚ›ÙË Ï‡ÛË. ∫·È Ó· ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ¯Ù˘‹ÛÔ˘Ó Â̤ӷ, ˘¿Ú¯ÂÈ ‰È¿‰Ô¯Ë ηٿÛÙ·ÛË. À¿Ú¯Ô˘Ó 7-8 ¿ÙÔÌ· Ô˘ Â›Ó·È ÛÙÔ ¢.™. Î·È ÌÔÚÔ‡Ó Ó·... ÙÚ¤ÍÔ˘Ó ÙȘ ˘Ôı¤ÛÂȘ. ∞˜ ÔÓÂÈÚ‡ÔÓÙ·È Î·È ·˜ οÓÔ˘Ó fiÙÈ ı¤ÏÔ˘Ó”. °È· ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Î¿ÔÈÔÈ ·›ÎÙ˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È Ó· ¤¯Ô˘Ó ¿ÚÂÈ ÌÂÙ·ÁÚ·Ê‹ ‹ ·Ó Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘ Â›Ó·È ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ ·fiÎÙËÛË Î¿ÔÈˆÓ ·ÈÎÙÒÓ, ·¿ÓÙËÛÂ: “∏ ÔÚÁ¿ÓˆÛË Ù˘ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›·˜ ı· ÎÚÈı› ·fi ÙÔ ·Ó ı· ‚Áԇ̠ÛÙÔ ΔÛ¿ÌÈÔÓ˜ §ÈÁÎ ‹ ÛÙÔ °ÈÔ˘Úfi· §ÈÁÎ. ¢ÂÓ ÌÔÚԇ̠ӷ ԇ̠·ÎfiÌ· ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›·. ∂›Ó·È Ú¿ÁÌ·Ù· Ô˘ Ù· ‰Ô˘Ï‡ԢÌÂ. ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÛÙÔ˘˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜, ÂÓfi„ÂÈ ÙˆÓ Ï¤È ÔÊ Î·È ÂÂȉ‹ Ë ÔÌ¿‰· Ú¤ÂÈ Ó· Ì›ÓÂÈ Âӈ̤ÓË, ‰˘Ó·Ù‹ Î·È ·ÊÔÛȈ̤ÓË, ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Î·Ì›· Û˘˙‹ÙËÛË. À¿Ú¯ÂÈ ‰¤ÛÌ¢ÛË fiÙÈ Ô ÎÔÚÌfi˜ ηٿ 90% ‰ÂÓ ı· ¯·Ï¿ÛÂÈ Î·È ı· ·Ú·Ì›ÓÂÈ fiˆ˜ ¤¯ÂÈ. √ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘ ı· οÓÂÈ ·fi 5 ̤¯ÚÈ 7 ÌÂÙ·Áڷʤ˜. £· ÚÔÛ·ı‹ÛÔ˘Ì ÁÈ· ÙÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ. ∏ ÔÌ¿‰· ı· Ô˘Ï‹ÛÂÈ ÙÔ Ôχ ‰‡Ô Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜, ÂÊfiÛÔÓ ÔÈ ÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ Â›Ó·È ÔÈ ·Ó¿ÏÔÁ˜ Î·È ı· ÙÔ˘˜ ·Ó·ÏËÚÒÛÂÈ Ì ηχÙÂÚÔ˘˜ ·›ÎÙ˜. ΔË Ó¤· ¯ÚÔÓÈ¿ ÔÈ ÛÙfi¯ÔÈ ı· Â›Ó·È ˘-

„ËÏfiÙÂÚÔÈ” . ∞Ó·ÊÔÚÈο Ì ٷ ÌÈÎÚ¿ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ›¯Â Ô Ê¿ÎÂÏÔ˜ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘, ÙfiÓÈÛÂ: “∂›Ó·È ¤Ó· ÚfiÛÙÈÌÔ Ô˘ Ì‹Î ÁÈ· ·Ú¿ÏÂÈ„Ë Î¿ÔÈˆÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ, Ô˘ Ù· ‹Á·Ì ÈÔ ÌÂÙ¿ Î·È ·ÊÔÚÔ‡Û·Ó ÙȘ ·Î·‰Ë̛˜. ∏ ™Ô‡ÂÚ §ÈÁÎ ¤¯ÂÈ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ status Î·È Â›Ó·È ‰‡ÛÎÔÏÔ ·fi ͢fiÏËÙÔÈ Ô˘ ‹Ì·ÛÙ·Ó, Ó· ÊÔÚ¤ÛÔ˘Ì ÛÌfiÎÈÓ. £¤ÏÂÈ ¯ÚfiÓÔ Ó· ÚÔÛ·ÚÌÔÛÙÔ‡ÌÂ. ªÂ ¿ÚÈÛÙ· ÙÔ 10 ı· ¤‰ÈÓ· 9 ÛÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ô˘ ‰Ô˘ÏÂ‡Ô˘Ó ÛÙȘ ˘Ô‰Ô̤˜. ∂˘¯‹ ÌÔ˘ Â›Ó·È Ó· Á›ÓÔ˘Ì ·ÎfiÌ· ηχÙÂÚÔÈ. ÃÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ¯ÚfiÓÔ˜ Î·È ı· ‚ÂÏÙȈıÔ‡ÌÂ Î·È Û’ ·˘Ùfi ÙÔ ÎÔÌÌ¿ÙÈ. ∂›Ó·È ·ÓÂ›ÙÚÂÙÔ Û ̷ Â·Ú¯È·Î‹ fiÏË Ó· ÌËÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ˘Ô‰Ô̤˜ Î·È Ó· ÌËÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ù· ·È‰È¿ Ó· οÓÔ˘Ó ·ıÏËÙÈÛÌfi ̤۷ Û ·ÓıÚÒÈÓ˜ ηٷÛÙ¿ÛÂȘ. Œ¯Ô˘Ì ‰È¿ıÂÛË Î·È ÔÚ¿Ì·Ù·, ·ÏÏ¿ ı¤ÏÔ˘ÌÂ Î·È ÙË Û˘Ì·Ú¿ÛÙ·ÛË Ù˘ ÙÔÈ΋˜ ÎÔÈÓˆÓ›·˜. ∞fi ˘Ô‰Ô̤˜ Î·È ¤ÚÁ·, ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ì ӷ ‰Â›ÍÔ˘Ì οÙÈ. ∂›Ó·È ÓÙÚÔ‹ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÔÏÈÙÈÎÔ‡˜. £¤ÏÔ˘Ì fiÏÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ‰›Ï·. ∞˜ ÂÏ›ÛÔ˘Ì fiÙÈ Î·È ·˘ÙÔ› ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ ı· ‚ÔËı‹ÛÔ˘Ó Î·È ı· οÓÔ˘Ó Ú¿ÁÌ·Ù· ÁÈ’ ·˘Ù‹Ó ÙËÓ fiÏË” . °È· ÙÔ ·Ó ˘¿Ú¯ÂÈ ÂÚ›ÙˆÛË Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘ Ó· ÂÈÛÙÚ¤„ÂÈ ÛÙÔ ∂∞∫, ‹Ù·Ó οıÂÙ· ·ÚÓËÙÈÎfi˜: “ŸÙÈ ·Í›˙ÂȘ ÂÈÛÚ¿ÙÙÂȘ. ¶ÚÈÓ 1,5 ¯ÚfiÓÔ ¤‰ˆÛ·Ó 280.000 ÁÈ· Ó· ÊÙÈ¿ÍÔ˘Ó ÙÔ ∂∞∫. ΔÒÚ· Â›Ó·È ÛÂÏËÓÈ·Îfi ÙÔ›Ô. ™ÙË μ’ ∂ıÓÈ΋ ›¯· ›· fiÙÈ ‰ÂÓ Ì·›Óˆ ̤۷ Û’ ·˘Ùfi ÙÔ Á‹‰Ô. √‡Ù ÙÔ˘·Ï¤Ù· ‰ÂÓ ˘‹Ú¯Â. √ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘ ·Í›˙ÂÈ Ó· ·ÁˆÓ›˙ÂÙ·È Û ۇÁ¯ÚÔÓ˜ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ Î·È fi¯È Û’ ¤Ó· Á‹Â‰Ô fiˆ˜ Â›Ó·È ÙÔ ∂∞∫” . Δ¤ÏÔ˜, ÁÈ· ÙËÓ ÚÔۤϢÛË ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ ÛÙ· Ï¤È ÔÊ, ÙfiÓÈÛÂ: “¢ÂÓ ı· ·Ó·ÊÂÚıÒ ÛÙ· ·È¯Ó›‰È·. ΔÔ ÂÏ¿¯ÈÛÙÔ Ô˘ ¤¯ÂÈ Ó· οÓÂÈ Ô Ê›Ï·ıÏÔ˜ Â›Ó·È Ó· ·ÁÔÚ¿ÛÂÈ ¤Ó· ÂÈÛÈÙ‹ÚÈÔ Î·È Ó· ÙÈÌ‹ÛÂÈ ·˘Ù‹Ó ÙËÓ ÔÌ¿‰·. ªÂ ÙÔÓ ¶∞√∫ ı· Ù˘ˆıÔ‡Ó ·ÎÚÈ‚Ò˜ 1500 ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ· Î·È ı· ‰È·ÙÂıÔ‡Ó ·fi 500 ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ· Û οı ¤Ó·Ó ·fi ÙÔ˘˜ ÙÚÂȘ Û˘Ó‰¤ÛÌÔ˘˜. ∂Ì›˜ ÔÈ ›‰ÈÔÈ Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔÛٷ٤„Ô˘Ì ÙËÓ ÔÌ¿‰·. ¢›ÓÂÙÂ Ë Â˘Î·ÈÚ›· Û ÏÔÁÈΤ˜ ÙÈ̤˜, Ó· ¿ÚÂÈ Ô ÎfiÛÌÔ˜ ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ· Î·È Ó· ‰Ô˘Ó ·˘Ù‹Ó ÙËÓ ÔÌ¿‰·. ™Ù· ¿ÏÏ· Ì·Ù˜ ¤¯Ô˘Ì ÙË ‰È¿ıÂÛË Ó· ‰ÒÛÔ˘Ì ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ· ÛÙÔ˘˜ ÊÈÏÔÍÂÓÔ‡ÌÂÓÔ˘˜ Î·È Ì ÙË ÛÂÈÚ¿ ÙÔ˘˜ Ó· Ì·˜ ‰ÒÛÔ˘Ó Î·È ·˘ÙÔ›” .


22

¶∂ª¶Δ∏ 28 A¶ƒπ§π√À 2011

FOOTBALL LEAGUE 2

ΔÔ ÊÈÏÌ Ù˘ 32˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜

¶ÚÔÛ΋ÓÈÔ& ... ·Ú·Û΋ÓÈÔ T˘ E§ENH™ A. ¶A¶A£ANA™IOY

papathanasiou@e-thessalia.gr

¶ƒπ¡ ·fi ¤Ó· ¯ÚfiÓÔ, Û ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô ¯ÚÔÓÈÎfi ÛËÌ›Ô, Ë ∞Ó·Á¤ÓÓËÛË ∂·ÓÔÌ‹˜ ¤ÌÂÓ ÛÙÔ 1-1 ÎfiÓÙÚ· ÛÙË ¢fiÍ· ∫Ú·ÓԇϷ˜, ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ô˘ ·ԉ›¯ÙËΠԉ˘ÓËÚfi Î·È Ù˘ ÛÙÔ›¯ÈÛ ÙËÓ ¿ÓÔ‰Ô. º¤ÙÔ˜ fï˜, ¤Ú·Û “·¤Ú·” Ì ÛÎÔÚ 3-1 Û ̷٘ ÁÈ· ÙËÓ 32Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ Ù˘ Football League 2 Î·È ‰È·ÙËÚ‹ıËΠÛÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹ ÙÔ˘ 2Ô˘ ÔÌ›ÏÔ˘, ¤¯ÔÓÙ·˜ ¤Ó· ‚·ıÌfi ‰È·ÊÔÚ¿ ·fi ÙËÓ ∫·ÏÏÔÓ‹, Ë ÔÔ›· ÂÈÎÚ¿ÙËÛ Ì ÙÔ ›‰ÈÔ ÛÎÔÚ Â› ÙÔ˘ ª·Î‰ÔÓÈÎÔ‡. ŒÛÙˆ Î·È ‰‡ÛÎÔÏ·, Ô ºˆÎÈÎfi˜ ¤Ú·Û Ì ӛÎË 1-0 ÛÙÔÓ Δ‡ÚÓ·‚Ô Î·È ‚Ú¤ıËΠÌfiÓÔ˜ ÙÚ›ÙÔ˜ ÛÙË ‚·ıÌÔÏÔÁ›·, Ì 50 ‚·ıÌÔ‡˜ ·ÏÏ¿ Î·È ¤Ó· ·È¯Ó›‰È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·fi ÙËÓ ∞Ó·Á¤ÓÓËÛË °È·ÓÓÈÙÛÒÓ Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ı› Î·È ‹Ù·Ó Ë ÔÌ¿‰· Ô˘ ‚›ˆÛ ÙÔ “‰Ú¿Ì·” Ù˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜. Δ· °È·ÓÓÈÙÛ¿ ‹Ù·Ó ÌÚÔÛÙ¿ 3-1 ÛÙÔ Ì·Ù˜ Ì ÙËÓ ∫Ô˙¿ÓË, ·ÏÏ¿ ÙÂÏÈο ÙÔ ÌfiÓÔ Ô˘ ηٿÊÂÚ·Ó ‹Ù·Ó Ó· ¤ÚıÔ˘Ó ÈÛfi·Ï· 3-3. ΔÔ ÁÎÔÏ Ù˘ ÈÛÔÊ¿ÚÈÛ˘ Ì¿ÏÈÛÙ·, ‹Úı ÛÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ÏÂÙfi ÙˆÓ Î·ı˘ÛÙÂÚ‹ÛÂˆÓ ·fi ÙÔÓ ªÚÎÈÙÛÈ¿Ó. ™Â ‰ÂÈÓ‹ ı¤ÛË ÌÂÙ¿ Ù· ¯ıÂÛÈÓ¿ ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ∂ıÓÈÎfi˜ ºÈÏÈÈ¿‰·˜, ∫Ô˙¿ÓË (·Ú¿ ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ·) Î·È ∑¿Î˘ÓıÔ˜ Ô˘ Ì 33 ‚·ıÌÔ‡˜ Â›Ó·È Ù· Ê·‚ÔÚ› ÁÈ· Ó· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ó ÙÔÓ ª·Î‰ÔÓÈÎfi ÛÙË ¢’ ∂ıÓÈ΋. ™˘ÓÔÙÈο Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Î·È ÔÈ ÛÎfiÚÂÚ: Δ‡ÚÓ·‚Ô˜-ºˆÎÈÎfi˜ . . . . . . . . . . 0-1 (62’ Δ˙¤ÎÔ˜) °È·ÓÓÈÙÛ¿-∫Ô˙¿ÓË . . . . . . . . . . .3-3 (40’, 65’ £·ÓfiÔ˘ÏÔ˜, 63’ πÔÚ‰·Ó›‰Ë˜ - 46’ ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜, 73’ ÷ٷ̿˜, 94’ ªÚÎÈÙÛÈ¿Ó) ¢fiÍ· ∫Ú.- ∂·ÓÔÌ‹ . . . . . . . . . . 1-3 (80’ ∫ÚÔÏ - 16’ ÷ÛÔ̤Ú˘, 23’ °Î¤ÛÈÔ˜, 51’ ∫·ÓԇϷ˜) ∑¿Î˘ÓıÔ˜-√‰˘ÛÛ¤·˜ ∞Ó. . . . . . 0-0 ª¤Á·˜ ∞ϤͷӉÚÔ˜-∂ÔÚ‰·˚Îfi˜ 2-1 (48’ °·˚‰·ÚÙ˙‹˜, 83’ ªÔ˘Ù›‰Ë˜ - 92’ ∫¿ÏÊ·˜) ∂ıÓÈÎfi˜ ºÈÏ.-¶fiÓÙÈÔÈ ∫·Ù. . . . 1-2 (61’ ºÏÔÚ¤ÓÛÈÔ - 80’, 92’ ¶··ÛÙÂÚÁ›Ô˘) ∫·ÏÏÔÓ‹-ª·Î‰ÔÓÈÎfi˜ . . . . . . 3-1 (28’ ™ÂÌ¤ÎÔ˜, 57’ μÏ·ÛÙ¤ÏÏ˘, 79’ ª·Î¿Ï˘ - 93’ ™·¯ÈÓ›‰Ë˜) ¡·˘·ÎÙÈ·Îfi˜-∞ÂÙfi˜ ™Î. . . . . 1-1 ƒÂfi: ¡›ÎË

√§§∂™ ¿ÏÈ ‹Ù·Ó ÔÈ ·Ù¿Î˜ Ô˘ ¤‚Á·ÏÂ Ë ¯ıÂÛÈÓ‹ Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË ÙÔ˘ ∞¯ÈÏϤ· ª¤Ô˘, Ô ÔÔ›Ô˜ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ˆ˜ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ, ÚÔ˜ ÙÔ ·ÚfiÓ, ÛÙÔ “ÙÈÌfiÓÈ” Ù˘ ¶∞∂ Î·È ÍÂΛÓËÛ ‹‰Ë Ì ÙÔ˘˜ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ ÙÔ˘ ÙÔÓ Û¯Â‰È·ÛÌfi ÁÈ· ÙË Ó¤· ÂÚ›Ô‰Ô ΔÈ Â› ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ: “¶ƒ√™øƒπ¡∞ ̤ӈ, ÎÈ ÂÂȉ‹ Ô˘‰¤Ó ÌÔÓÈÌfiÙÂÚÔ ÙÔ˘ ÚÔÛˆÚÈÓÔ‡, ÁÈ· fiÛÔ ‰È¿ÛÙËÌ· ı· Â›Ì·È ÛÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi μfiÏÔ˘, ı· ÚÔÛ·ı‹Ûˆ Ó· ÊÙ¿Ûˆ ÙËÓ ÔÌ¿‰· ÙfiÛÔ „ËÏ¿, fiÛÔ ‰‡ÛÎÔÏ· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Ê·ÓÙ·ÛÙÔ‡Ó ÔÚÈṲ̂ÓÔÈ”. “∂ÀÃ√ª∞π Ó· ¿ÚÂÈ ÙÔ Î‡ÂÏÏÔ Ô ∞ÙÚfiÌËÙÔ˜, ÁÈ·Ù› fiÔÈÔ˜ ÓÔÌ›˙ÂÈ ˆ˜ Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘ ı· ÙÂÚÌ·Ù›ÛÂÈ ¤ÌÙÔ˜ ÛÙ· Ï¤È ÔÊ Â›Ó·È Ôχ... ı· ‰ÈÂΉÈ΋ÛÔ˘Ì ÙËÓ ÚÒÙË ı¤ÛË ÛÙ· Ï¤È ÔÊ, fiˆ˜ οӷÌÂ Î·È Î·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· fiÏ˘ Ù˘ ¯ÚÔÓÈ¿˜” . “¡∞ ÌËÓ ·ÓËÛ˘¯Â› Ô ÎfiÛÌÔ˜ ÁÈ· ÙÔ ı¤Ì· Ì ÙȘ ηۤÙ˜. ¶Ôχ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Ú¤ÂÈ Ó· ·ÓËÛ˘¯Ô‡Ó ·˘ÙÔ› Ô˘ “ηٷÛ··Û·Ó” fiÏË ·˘Ù‹ ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›·” . °π∞ Ù· “‡ÔÙ· ·È¯Ó›‰È·” : “μÚ›ÛÎÔÓÙ·È Û ‰È·‰Èηۛ· ‰ÈÂÚ‡ÓËÛ˘. ∫·Ù¿ ÙË ÁÓÒÌË ÌÔ˘, Â›Ó·È ·ÛÙ›· ˘fiıÂÛË Û ÌÂÁ¿ÏÔ ‚·ıÌfi Ô˘ ÙËÓ ÍÂΛÓËÛ·Ó Ù· Û˘ÌʤÚÔÓÙ· Î·È ÔÚÈṲ̂ÓÔÈ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔÈ Ô˘ ÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È ÁÈ’ ·˘Ù¿”. °π∞ ÙÔÓ ¶·ÓÈÒÓÈÔ: “√ ¶·ÓÈÒÓÈÔ˜ ı· Ì›ÓÂÈ ÛÙËÓ ∞’ ∂ıÓÈ΋, ÂÂȉ‹ Â›Ó·È ÈÛÙÔÚÈ΋ ÔÌ¿‰·, ÁÈ·Ù› ÙÔ Î¤Ú‰ÈÛ ̤۷ ÛÙÔÓ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ¯ÒÚÔ, ÂÂȉ‹ ÙÔ ·Í›˙ÂÈ” . “™À¡∂Ãπ∑ø Ó· ı¤Ïˆ Ó· ʇÁˆ, ÁÈ·Ù› ÎÔ˘Ú¿ÛÙËη, ÁÈ·Ù›, ÁÈ·Ù›, ÁÈ·Ù›...∞ÏÏ¿ Û ηÌÈ¿ ÂÚ›ÙˆÛË ÂÂȉ‹ ¤‚Á·Ï·Ó ÙÔ ı¤Ì· Ì ÙȘ ηٷÛ΢·Ṳ̂Ó˜ ηۤÙ˜, ‹ ÁÈ· ÙÔÓ ∫Ô‡ÁÈ· Î·È ÙÔÓ ¶·Ù¤Ú·” . “¢∂™ª∂À√ª∞π ˆ˜ Ô ÎÔÚÌfi˜ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ Ô˘ ˘¿Ú¯ÂÈ Î·Ù¿ 90% ‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ¯·Ï¿ÛÂÈ. £· Á›ÓÔ˘Ó 5-7 ÌÂÙ·-

ΔËÓ ÙÂÏÈ΋ Ê¿ÛË ÙÔ˘ ÂÊË‚ÈÎÔ‡ ı¤ÏÂÈ Ô √.À.∫.μ. Δ∏¡ ÙÂÏÈ΋ Ê¿ÛË ÙÔ˘ ÂÊË‚ÈÎÔ‡ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ fiÏÔ ÙÔÓ ÂÚ¯fiÌÂÓÔ πÔ‡ÓÈÔ ÚÔÛ·ı› Ó· ʤÚÂÈ ÛÙÔ μfiÏÔ Ô √.À.∫.μ. °È· ÙÔ ÛÎÔfi ·˘Ùfi, ‹‰Ë ¤Î·Ó ÙȘ ··Ú·›ÙËÙ˜ ÂÓ¤ÚÁÂȘ ÚÔ˜ ÙËÓ ∫√∂, ÂÓÒ ˙‹ÙËÛ Ì ¤ÁÁÚ·Êfi ÙÔ˘ ÚÔ˜ ÙÔÓ ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘ Ó· ÙÔ˘ ·Ú·¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÙÔ˘˜ ÍÂÓÒÓ˜. ∞›ÙËÌ· Ô˘ ‹‰Ë ¤ÁÈÓ ‰ÂÎÙfi. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ¤Ó· Ôχ ‰˘Ó·Ùfi ÚˆÙ¿ıÏËÌ·, ÛÙÔ ÔÔ›Ô ÌÂÙ¤¯ÂÈ Î·È Ë ‚ÔÏÈÒÙÈÎË ÔÌ¿‰·, ¤¯ÔÓÙ·˜ Ì¿ÏÈÛÙ· ÌÂÁ¿Ï˜ ÂÏ›‰Â˜ ‰È¿ÎÚÈÛ˘. ª·Î¿ÚÈ ÙÂÏÈο Ó· ‰Ôı› ÛÙÔ μfiÏÔ.

™ÎÔÚ¿ÚÂÈ Â› 15 Û˘Ó¯‹ ¯ÚfiÓÈ· √ ƒ¿È·Ó °ÎÈÁΘ ÛÎÔÚ¿ÚÂÈ Â› 15 Û˘Ó¯‹ ¯ÚfiÓÈ· (¤ÛÙˆ ÎÈ ¤Ó· ÁÎÔÏ Î¿ı ÛÂ˙fiÓ) ÛÙÔ ΔÛ¿ÌÈÔÓ˜ §ÈÁÎ.

¶ÚÔ¯ı¤˜ ÛÎfiÚ·Ú ¿ÏÈ Â› Ù˘ ™¿ÏÎÂ. ¢È·¯ÚÔÓÈ΋ ·Í›· Ô ÌÂÁ¿ÏÔ˜ ¿ÛÔ˜ Ù˘ ª¿ÓÙÛÂÛÙÂÚ °ÈÔ˘Ó¿ÈÙÂÓÙ. •Â¯ˆÚÈÛÙ‹ Ú¿ÁÌ·ÙÈ ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ· ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ·ÁÎfiÛÌÈÔ˘ Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘.

∫·ÌÈ¿ ‰ÂÓ Â›¯Â ı¤ÛË ÛÙËÓ ∂ıÓÈ΋; ¢∂∫∞√∫Δø ·ıÏ‹ÙÚȘ ÎÏ‹ıËÎ·Ó ÛÙËÓ ∂ıÓÈ΋ ÔÌ¿‰· Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘ Á˘Ó·ÈÎÒÓ ÁÈ· ‰‡Ô ÊÈÏÈο Ì·Ù˜ Ô˘ ı· Á›ÓÔ˘Ó ÛÙËÓ ΔÔ˘ÚΛ·. √ √ÌÔÛÔӉȷÎfi˜ Ù¯ÓÈÎfi˜ ∫ÒÛÙ·˜ ª·ÙÛÈӛϷ˜ ÛÙËÓ ‰ÂηÔÎÙ¿‰· ‰ÂÓ Û˘ÌÂÚȤϷ‚ ԇÙ ̛· ·ıÏ‹ÙÚÈ· ·fi ÙÔÓ ∞.™. “μfiÏÔ˜ 2004” Ô˘ ı· ÙÂÚÌ·Ù›ÛÂÈ ‰Â‡ÙÂÚÔ˜ ÛÙËÓ ∞’ ∂ıÓÈ΋ Á˘Ó·ÈÎÒÓ. ∞ÓÙ›ıÂÙ·, οÏÂÛ ·ıÏ‹ÙÚȘ Ô˘ ·ÁˆÓ›˙ÔÓÙ·È Ì¤¯ÚÈ Î·È Û ÔÌ¿‰· Ô˘ ˘Ô‚È‚¿ÛÙËÎÂ. ÕÚ·Á ηÌÈ¿ ·›ÎÙÚÈ· ÙÔ˘ ∞.™. “μfiÏÔ˜ 2004” ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ı¤ÛË ÛÙÔ ÂıÓÈÎfi Ì·˜ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ÙˆÓ Á˘Ó·ÈÎÒÓ;

∏ ‚·ıÌÔÏÔÁ›· (32Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋) 1. ∂·ÓÔÌ‹ 41-24 54 2. ∫·ÏÏÔÓ‹ 37-21 53 3. ºˆÎÈÎfi˜ 41-30 50 4. °È·ÓÓÈÙÛ¿ 28-24 48 5. ¡›ÎË 28-26 44 6. ¶fiÓÙÈÔÈ ∫·Ù. 23-22 43 7. ∂ÔÚ‰·˚Îfi˜ 29-26 42 8. Δ‡ÚÓ·‚Ô˜ 28-25 42 9. ∞ÂÙfi˜ ™Î. 32-26 41 10. ¢fiÍ· ∫Ú. 24-22 41 11. √‰˘ÛÛ¤·˜ ∞Ó. 30-35 41 12. ¡·˘·ÎÙÈ·Îfi˜ 24-31 36 13. ª. ∞ϤͷӉÚÔ˜ 35-33 36 14. ∑¿Î˘ÓıÔ˜ 19-26 33 15. ∫Ô˙¿ÓË 34-44 33 16. ∂ıÓÈÎfi˜ ºÈÏ. 22-30 33 17. ª·Î‰ÔÓÈÎfi˜ 14-44 14 * ºˆÎÈÎfi˜ Î·È Δ‡ÚÓ·‚Ô˜ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó οÓÂÈ Ù· ÚÂfi ÙÔ˘ ‚’ Á‡ÚÔ˘.

Áڷʤ˜, ÂÓÒ ›Ûˆ˜ ʇÁÂÈ ¤Ó·˜, ÙÔ Ôχ ‰‡Ô ·›ÎÙ˜. ∞Ó Á›ÓÂÈ Î¿ÙÈ Ù¤ÙÔÈÔ, ı· ˘¿ÚÍÂÈ ¿ÌÂÛË ·ÓÙÈηٿÛÙ·ÛË, ·ÊÔ‡ ÔÈ ÛÙfi¯ÔÈ ÙË Ó¤· ¯ÚÔÓÈ¿ ı· Â›Ó·È ˘„ËÏfiÙÂÚÔÈ ·fi ÙÔ˘˜ ÊÂÙÈÓÔ‡˜” . “¢∂¡ Ì ÂӉȷʤÚÂÈ ÙÔ ∂∞∫ ¤ÙÛÈ fiˆ˜ ÙÔ ¤¯Ô˘Ó ηٷÓÙ‹ÛÂÈ. ¶¤Ú˘ÛÈ ¤‰ˆÛ·Ó ÙÚÈ·ÎfiÛȘ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ¢ÚÒ ÁÈ· Ó· ÙÔ Ê¤ÚÔ˘Ó Û’ ·˘Ùfi ÙÔ ¿ıÏÈÔ ÛËÌ›Ô. £˘Ì›˙ÂÈ ÛÂÏËÓÈ·Îfi ÙÔ›Ô. ÕÌ· ÙÈÌ¿Ó ÙËÓ fiÏË, Ó· ÊÙÈ¿ÍÔ˘Ó ÚÒÙ· ÙÔ ∂∞∫ Î·È ÌÂÙ¿ ÂÌ›˜ ı· ‰Ô‡Ì ÙÈ ı· οÓÔ˘Ì” . ÕÚ·; ÕÚ· Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ Û˘Ó¯›˙ÂÈ Ì ∞¯ÈÏϤ· ª¤Ô ÛÙÔ ÙÈÌfiÓÈ ÙÔ˘ Î·È ÛÙfi¯Ô ÙË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ‰˘Ó·Ù‹ ‰È¿ÎÚÈÛË ÛÙ· ÂÂÚ¯fiÌÂÓ· Ï¤È ÔÊ. ∏ ÂfiÌÂÓË Ì¤Ú· ÁÈ· ÙË ‚ÔÏÈÒÙÈÎË ÔÌ¿‰· ‹‰Ë ÍÂΛÓËÛÂ Î·È ...Â›ÛËÌ· ·fi ¯ı˜. °È·Ù› ·ÓÂ›ÛËÌ· ›Ûˆ˜ Ó· ¤¯ÂÈ ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ Ì¤Ú˜ ÚÈÓ.

∂˘Ù˘¯Ò˜ Ô˘ ˘¿Ú¯ÂÈ Î·È Ë ∂ıÓÈ΋ Ó·ӛ‰ˆÓ ∂¡ø ÛÙËÓ ∂ıÓÈ΋ Á˘Ó·ÈÎÒÓ ÙÔ˘ Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘ ‰ÂÓ ÎÏ‹ıËΠηÌÈ¿ μÔÏÈÒÙÈÛÛ· ·ıÏ‹ÙÚÈ·, Ô ÔÌÔÛÔӉȷÎfi˜ ÚÔÔÓËÙ‹˜ μ·ÁÁ¤Ï˘ ∫Ô˘ÙÛ¿Î˘ οÏÂÛ ÁÈ· ÚÔÔÓ‹ÛÂȘ ÛÙËÓ ∂ıÓÈ΋ ÔÌ¿‰· Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘ ÙˆÓ Ó·ӛ‰ˆÓ ÙȘ ∫·Óȿη ¡ÈÎÔϤٷ, ¶ÂÏÂÎÔ‡‰· ™ÔÊ›·, ∑‹ÁÚ· ∞Ó·ÛÙ·Û›· ÙÔ˘ ∞.™. “μfiÏÔ˜ 2004” , ηıÒ˜ Î·È ÙËÓ ∫¤ÎÔ˘ ŸÏÁ· ÙÔ˘ ª·ÁÓËÛÈ·ÎÔ‡. ∏ ÎÏ‹ÛË ·ÔÙÂÏ› ‰Èη›ˆÛË ÁÈ· ÙȘ Ó·ڤ˜ ·ıÏ‹ÙÚȘ Ô˘ ¤Î·Ó·Ó ʤÙÔ˜ ÙÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ‰˘Ó·Ùfi Î·È ‚Ô‹ıËÛ·Ó ÛËÌ·ÓÙÈο ÙȘ ÔÌ¿‰Â˜ ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ Â›Ù¢ÍË ÙˆÓ ÛÙfi¯ˆÓ ÙÔ˘˜.

√˘‰Â›˜ ÂӉȷʤÚÂÙ·È; √ÀΔ∂ ¤Ó·˜ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎfi˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ·˜ Ù˘ ¡›Î˘ ‰ÂÓ ¤Î·Ó ÙÔÓ ÎfiÔ Ó· ¿ÂÈ ÚÈÓ ÙÔ ¶¿Û¯· ÛÙÔ˘˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ ÁÈ· Ó· ÙÔ˘˜ ‰ÒÛÂÈ ¤ÛÙˆ ÙȘ ¢¯¤˜ ÙÔ˘. ∞ÓÙ›ıÂÙ·, ÛÙÔ ÊÈÏÈÎfi ÚÔ˜ ÙË ¡›ÎË ÛˆÌ·Ù›Ô, ÛÙÔÓ ∏Ú·ÎÏ‹ μfiÏÔ˘, Ë ‰ÈÔ›ÎËÛË ÌÔ›Ú·Û ÛÙÔ˘˜ ·›ÎÙ˜ ÙÛÔ˘Ú¤ÎÈ· Î·È ÌÔ˘Î¿ÏÈ· ÎÚ·Û›, ¤ÙÛÈ ÁÈ· ÙÔ Î·Ïfi. ∫·È Ó· Ê·ÓÙ·ÛÙ› ηÓ›˜ ˆ˜ Ô ∏Ú·ÎÏ‹˜ ·›˙ÂÈ ÛÙË μ’ ÙÔÈ΋ Î·È ‰ÈÂΉÈΛ Ì ·ÍÈÒÛÂȘ ÙËÓ ¿ÓÔ‰fi ÙÔ˘ ÛÙËÓ ∞’ ÙÔÈ΋. ∏ ‰ÈÔÈÎËÙÈο ηÙËÊfiÚ· ÛÙË ¡›ÎË ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÙÂÏÂȈÌfi.

Èڛ˜ ‚ÔÏÈÒÙÈÎË ·ÚÔ˘Û›·

∞Ó¿ÚÙËÛ·Ó ·Ófi ¡∞ ÙÂÚ¿ÛÙÈÔ ·Ófi (ʈÙfi ¶·Ó. °È¿ÓÓ·ÚÔ˜) ·Ó¿ÚÙË Û·Ó ÔÈ Ê›Ï·ıÏÔÈ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘ ¯ı˜ ÛÙË Á¤Ê˘Ú· ÙÔ˘ ∞Ó·‡ÚÔ˘ ÛÙËÓ ¤ÍÔ‰Ô Ù˘ fiÏ˘ ÚÔ˜ ∞ÁÚÈ¿ ÛÙÔ ÔÔ›Ô ·Ó¤ÁÚ·Ê·Ó “∞¯ÈÏϤ· „˘¯¿Ú· ÁÈ· ¿ÓÙ· √ Ï˘Ìȷοڷ” , ÚÔÛ·ıÒÓÙ·˜ ÚÔÊ·ÓÒ˜ Ó· ÊÙÈ¿ÍÔ˘Ó ÎÏ› -

Ì· ÂÓfi„ÂÈ Ù˘ ¯ıÂÛÈÓ‹˜ Û˘Ó¤ÓÙ¢Í˘ Δ‡Ô˘ ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ Ù˘ ¶∞∂. ∂ηÙÔÓÙ¿‰Â˜ ʛϷıÏÔÈ Â›Û˘ η٤ÎÏ˘Û·Ó ¯ı˜ ÙÔ ·fi ÁÂ˘Ì· ÙÔ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô ìValisî ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó’ ·ÎÔ‡ÛÔ˘Ó ÙȘ Û¯ÂÙÈΤ˜ ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂȘ ÁÈ· ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ Ù˘ ‚ÔÏÈÒÙÈ΢ ÔÌ¿ ‰·˜. √ ∞¯. ª¤Ô˜, fiˆ˜ ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÙ·È, ¤¯ÂÈ ÔÏÏ¿ ·ÓÔȯٿ ̤ Ùˆ·, ·ÏÏ¿ Î·È ¤ÓıÂÚÌÔ˘˜ ˘ÔÛÙËÚÈÎÙ¤˜.

™∂ ÂͤÏÈÍË ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Ù· ·ÓÂÏÏ‹ÓÈ· ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·Ù· Ì¿ÛÎÂÙ Ó·ӛ‰ˆÓ (ÛÙË ¡. πˆÓ›· ¢È·‚·ÙÒÓ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢) Î·È ÂÊ‹‚ˆÓ ÛÙ· ΔڛηϷ. ¢˘ÛÙ˘¯Ò˜, Û ηÌÈ¿ ·fi ·˘Ù¤˜ ÙȘ ‰‡Ô ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÛÂȘ, ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ‚ÔÏÈÒÙÈÎË ÂÎÚÔÛÒËÛË. ∞ÓÙ›ıÂÙ· Ì ÙÔ ÚfiÛÊ·ÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ, ηÌÈ¿ ‚ÔÏÈÒÙÈÎË ÔÌ¿‰· ‰ÂÓ Î·Ù¿ÊÂÚ ӷ ¿ÚÂÈ ÙËÓ ÚfiÎÚÈÛË ÁÈ· Ù· ÙÂÏÈο. ™ËÌ·›ÓÂÈ ·˘Ùfi οÙÈ ÁÈ· ÙËÓ ÔÚ›· ÙÔ˘ ‚ÔÏÈÒÙÈÎÔ˘ Ì¿ÛÎÂÙ;


¶∂ª¶Δ∏ 28 A¶ƒπ§π√À 2011

∞Ó·‚·ıÌ›˙ÔÓÙ·È ÙÔ ‚ÔËıËÙÈÎfi ÙÔ˘ ∂∞∫ Î·È ÙÔ Á‹Â‰Ô ¡¤·˜ ∞Á¯È¿ÏÔ˘ ∂ÓÙfi˜ ÙÔ˘ ª·˝Ô˘ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ·Ú¯›ÛÔ˘Ó ÔÈ ÂÚÁ·Û›Â˜ ‚ÂÏÙ›ˆÛ˘ ÙˆÓ ˘Ô‰ÔÌÒÓ ÙÔ˘ ‚ÔËıËÙÈÎÔ‡ ÁË¤‰Ô˘ ∂∞∫ μfiÏÔ˘ Î·È ÙÔ˘ ÁË¤‰Ô˘ ¡¤·˜ ∞Á¯È¿ÏÔ˘, ηıÒ˜ ÔÏÔÎÏËÚÒıËÎ·Ó fiϘ ÔÈ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓ˜ ‰È·‰Èηۛ˜ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔ΋ڢÍË ÙˆÓ Û¯ÂÙÈÎÒÓ ‰È·ÁˆÓÈÛÌÒÓ, ÌÂÙ¿ Î·È ÙËÓ ¤ÁÎÚÈÛË ÙÔ˘ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘. √È ‰È·ÁˆÓÈÛÌÔ› ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙËÓ ÚÔÌ‹ıÂÈ· ÛfiÚˆÓ Î·È ·Ú‰Â˘ÙÈÎÒÓ ˘ÏÈÎÒÓ Î·È ı· ÚÔÎËÚ˘¯ıÔ‡Ó ·fi ÙË ¢È‡ı˘ÓÛË ¶Ú·Û›ÓÔ˘ ÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ Ë̤Ú˜, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ Û˘ÓÔÏÈÎÔ‡ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌÔ‡ Ù˘ ˘ËÚÂÛ›·˜ ÁÈ· ÙȘ ·Ó¿ÁΘ ÙÔ˘ ÙÚ¤¯ÔÓÙÔ˜ ¤ÙÔ˘˜. √ Û˘ÓÔÏÈÎfi˜ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ ÚÔÌ‹ıÂÈ·˜ ˘ÏÈÎÒÓ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·‚¿ıÌÈÛË ÙˆÓ ‰‡Ô ÁË¤‰ˆÓ ÂÎÙÈÌ¿Ù·È ÛÙȘ 20.000 ¢ÚÒ ÂÚ›Ô˘, ÂÓÒ ÔÈ ÂÚÁ·Û›Â˜ ı· Á›ÓÔ˘Ó Ì ·˘ÙÂÈÛÙ·Û›· ·fi ÙËÓ À ËÚÂÛ›· ¶Ú·Û›ÓÔ˘. ™ÙÔ ‚ÔËıËÙÈÎfi Á‹Â‰Ô ÙÔ˘ ™Ù·‰›Ô˘ μfiÏÔ˘, fiÔ˘ ¤¯Ô˘Ó ÔÏÔÎÏËÚˆı› Ù· ¤ÚÁ· ˘Ô‰ÔÌ‹˜, ı· Á›ÓÂÈ ÛÔÚ¿ ¯ÏÔÔÙ¿ËÙ· Î·È ‰È·ÌfiÚʈÛË ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ˘, ÂÓÒ ÛÙÔ Á‹Â‰Ô Ù˘ ¡¤·˜ ∞Á¯È¿ÏÔ˘ ı· Á›ÓÔ˘Ó ÂÚÁ·Û›Â˜ ÂÁηٿÛÙ·Û˘ ·Ú‰Â˘ÙÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ Î·È Î·ÙÂÚÁ·Û›·˜ ÙÔ˘ ‰¿ÊÔ˘˜, ÒÛÙ ӷ ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ ·Ì¤Ûˆ˜ ÌÂÙ¿ ÛÔÚ¿ ¯ÏÔÔÙ¿ËÙ· Î·È ‰È·ÌfiÚʈÛË ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ˘. ™Ùfi¯Ô˜ Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∞Ú¯‹˜ Â›Ó·È ÔÈ ÂÚÁ·Û›Â˜ Ó· ÔÏÔÎÏËÚˆıÔ‡Ó ÙÔ Ù·¯‡ÙÂÚÔ ‰˘Ó·Ùfi, ÒÛÙ ٷ ‰˘Ô Á‹‰·, Ï‹Úˆ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈο, Ó· ·Ô‰ÔıÔ‡Ó ÁÈ· ¯Ú‹ÛË ÚÈÓ ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË Ù˘ Ó¤·˜ ÛÂ˙fiÓ.

™ª∞´Ã∂§

“∫ÔÚ˘Ê·›Ô˜ ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Ô ¡fiÈÂÚ” √ Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ª¿ÁÂÚÓ √‡ÏÈ Ã¤Ó˜, Ì¿ÏÏÔÓ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ·Ó·ıˆڋÛÂÈ ÙȘ ·fi„ÂȘ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ Ù˘ ÂÈΛÌÂÓ˘ ÌÂÙ·ÁÚ·Ê‹˜ ÙÔ˘ ª·ÓÔ˘¤Ï ¡fiÈÂÚ ·fi ÙË ™¿ÏÎÂ. “¢ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ˘Âڂԇ̠ٷ fiÚÈ· ÛÙÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi” ‰‹ÏˆÛÂ Ô “ÈÛ¯˘Úfi˜ ¿Ó‰Ú·˜” ÙˆÓ μ·˘·ÚÒÓ, ÚÈÓ, fï˜, ÙË ÌÂÁ·ÏÂÈÒ‰Ë ÂÌÊ¿ÓÈÛË ÙÔ˘ Ó·ÚÔ‡ ÁÎÔÏΛÂÚ ÛÙÔ Ì·Ù˜ Ì ÙË ª¿ÓÙÛÂÛÙÂÚ °ÈÔ˘Ó¿ÈÙÂÓÙ. ªÂÙ¿ ÙÔÓ ÚÒÙÔ ËÌÈÙÂÏÈÎfi Ô ÛÂÚ ÕÏÂÍ º¤ÚÁÎÈÔ˘ÛÔÓ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍ fiÙÈ “·fi ÙfiÙ Ô˘ Â›Ì·È ÛÙËÓ ÔÌ¿‰· ‰ÂÓ ¤¯ˆ Í·Ó·‰Â› Ù¤ÙÔÈ· ÌÂÁ¿ÏË ÂÌÊ¿ÓÈÛË ·fi ÙÂÚÌ·ÙÔʇϷη” , Û ̛· ÂÚ›Ô‰Ô Ô˘ ÔÈ “Ì¤Ìˉ˜” ·Ó·˙ËÙÔ‡Ó ÙÔÓ ·ÓÙÈηٷÛÙ¿ÙË ÙÔ˘ ŒÓÙ‚ÈÓ º·Ó ¡ÙÂÚ ™·Ú. ∞ÎÔÏÔ‡ıËÛ·Ó ÔÈ ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ ¶¤ÙÂÚ ™Ì¿È¯ÂÏ ÛÙÔ “Sky Sports News” : “¶Èı·ÓÒ˜ Â›Ó·È Ô ÎÔÚ˘Ê·›Ô˜ ÙÂÚÌ·ÙÔʇϷη˜ ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ” , ÙfiÓÈÛÂ Ô ¢·Ófi˜ ·Ï·›Ì·¯Ô˜ ÔÚÙȤÚÔ Ù˘ ª¿ÓÙÛÂÙÛÂÚ °. Î·È Û˘Ó¤¯ÈÛÂ: “∂›Ó·È ÌfiÏȘ 25 ÂÙÒÓ, ·ÏÏ¿ ‰È·ı¤ÙÂÈ ÙÚÔÌÂÚ‹ ˆÚÈÌfiÙËÙ· ÛÙÔÓ ÙÚfiÔ ·È¯ÓȉÈÔ‡ ÙÔ˘, ÂÓÒ ‰ÂÓ Î¿ÓÂÈ Ï¿ıË. ¢ÂÓ ÙÔÓ ¤¯ˆ ‰ÂÈ Ó· οÓÂÈ ÙÔ ·Ú·ÌÈÎÚfi Ï¿ıÔ˜ Î·È Ô ÙÚfiÔ˜ Ô˘ ·ÁˆÓ›ÛÙËΠ¯ı˜ Û η̛· ÂÚ›ÙˆÛË ‰ÂÓ ‰Â›¯ÓÂÈ fiÙÈ ÛÙ¿ıËÎÂ Ù˘¯ÂÚfi˜ ÛÙȘ Ê¿ÛÂȘ Ô˘ Ó›ÎËÛ ÙÔ˘˜ ·›ÎÙ˜ Ù˘ °ÈÔ˘Ó¿ÈÙÂÓÙ. ŸÏ· ‹Ù·Ó ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈṲ̂ӷ” , Û˘ÌÏ‹ÚˆÛÂ Ô ™Ì¿È¯ÂÏ Ô˘ ‰ÂÓ ¤ÎÚ˘„ ÙËÓ ÂÈı˘Ì›· ÙÔ˘: “¡ÔÌ›˙ˆ fiÙÈ Ù·ÈÚÈ¿˙ÂÈ ·fiÏ˘Ù· ÛÙË °ÈÔ˘Ó¿ÈÙÂÓÙ” .

23

“°∫ƒ∂ªπ™∂” ∞¶√ Δ∏¡ ∫√ƒÀº∏ Δ∏™ μ’ ∂¶™£ Δ√¡ ∞. °∞∑∏, ∫∂ƒ¢π∑√¡Δ∞™ Δ√¡ ∂∫Δ√™ ∂¢ƒ∞™ ª∂ 4-1

¶ÂÙÔ‡Û ...ʈÙȤ˜ Ô ∏Ú·ÎÏ‹˜ μ. “º ˆÙÈ¿” ÛÙË Ì¿¯Ë Ù˘ ·Ófi‰Ô˘ ¤‚·ÏÂ Ô ∏Ú·ÎÏ‹˜ μfiÏÔ˘ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÂÓÙ˘ˆÛȷ΋ ÂÎÙfi˜ ¤‰Ú·˜ Ó›ÎË ÙÔ˘ Ì 4-1 Â› ÙÔ˘ ÕÓıÈÌÔ˘ °·˙‹ ÛÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ 30Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ Ù˘ μ’ ∂¶™£. ∏ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ ™Ù¤Ê·ÓÔ˘ •ËÚÔÊÒÙÔ˘ ‰È·ÙËÚ‹ıËΠÛÙËÓ 3Ë ÚÔÓÔÌÈÔ‡¯Ô ı¤ÛË, ÂÓÒ “ÁÎÚ¤ÌÈÛ” ·fi ÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹ ÙÔ˘˜ ·ÓÙÈ¿ÏÔ˘˜ Ù˘. ªfiÓË ÚÒÙË ¤Ú·ÛÂ Ë ¢‹ÌËÙÚ· Ô˘ ÂÈ‚Ï‹ıËΠ¿ÓÂÙ· ÙÔ˘ √ÚÌÈÓ›Ô˘ Ì 7-1. ∫ÔÓÙ¿ ÛÙËÓ ÚÒÙË ÙÚÈ¿‰· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Î·È Ô ¶·ÓÈÒÓÈÔ˜ Ô˘ ΤډÈÛ 4-1 ÙÔÓ ∏Ú·ÎÏ‹ ∞Á›ˆÓ £ÂÔ‰ÒÚˆÓ.

ƒÂÔÚÙ¿˙: °πøƒ°√™ ¶∂°π√™, Ã∏™Δ√™ £∞¡∞™√À§∏™

∞. °·˙‹˜∏Ú·ÎÏ‹˜ μ. 1-4 ™·ÚˆÙÈÎfi˜ ‹Ù·Ó Ô ∏Ú·ÎÏ‹˜ μfiÏÔ˘ ÛÙÔ Á‹Â‰Ô Ù˘ °·Ù˙¤·˜, fiÔ˘ Î·È Û˘Ó¤ÙÚÈ„Â Ì 4-1 ÙÔÓ ÁË‰ԇ¯Ô ÕÓıÈÌÔ °·˙‹. √È ÊÈÏÔÍÂÓÔ‡ÌÂÓÔÈ Â˘Ù‡¯ËÛ·Ó Ó· ÚÔËÁËıÔ‡Ó ÌfiÏȘ ÛÙÔ 4’. √ ¡·ÏÌ¿ÓÙ˘ ¤È·Û ÛÙÔ ‡„Ô˜ ÙÔ˘ ·ÚÈÛÙÂÚÔ‡ ‰ÔηÚÈÔ‡ ÙËÓ ÎÂÊ·ÏÈ¿, Ì ÙËÓ Ì¿Ï· Ó· ηÙ¢ı‡ÓÂÙ·È ÛÙËÓ ·¤Ó·ÓÙÈ ÁˆÓ›·, fiÔ˘ ·fi ·fiÛÙ·ÛË ·Ó·ÓÔ‹˜ Ô ™·ÎÂÏÏ·Ú›Ô˘ ÙËÓ ÚÔÒıËÛ Ì ÙÔ ÎÂÊ¿ÏÈ ÛÙ· ‰›¯Ù˘·. √È ÁË‰ԇ¯ÔÈ ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú‹ıËÎ·Ó fiÙÈ Ô ÛÎfiÚÂÚ ¯ÚËÛÈÌÔÔ›ËÛ ÙÔ ¯¤ÚÈ ÙÔ˘. √ ÕÓıÈÌÔ˜ °·˙‹˜ ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ›¯Â ¿Î·ÚË ˘ÂÚÔ¯‹. ∞ÓÙ›ıÂÙ· Ô ∏Ú·ÎÏ‹˜ ¤‰ÂȯÓ ÈÔ ÂÈΛӉ˘ÓÔ˜ Î·È ÛÙÔ 34’ Ô ™·ÎÂÏÏ·Ú›Ô˘ ·Ó·ÙÚ¿ËΠÂÓÙfi˜ ÂÚÈÔ¯‹˜ ·fi ÙÔÓ æ·ÚfiÌ·. ª¿ÏÈÛÙ· Ô ·Ì˘ÓÙÈÎfi˜ ÙˆÓ ÁË‰ԇ¯ˆÓ ÎÈ ÂÓÒ ‹‰Ë ›¯Â ‰Â¯Ù› οÚÙ· ÁÈ· ÙÔ ¤Ó·ÏÙÈ, ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú‹ıËΠÂÓÙÔÓfiٷٷ ÛÙÔÓ Î. ™ÎÔ˘Ï¿ ÎÈ ·˘Ùfi˜ ÙÔÓ ·¤‚·Ï Ì ‰Â‡ÙÂÚË Î›ÙÚÈÓË. ΔËÓ ÂÛ¯¿ÙË ÙˆÓ ÔÈÓÒÓ ÌÂÙ¤ÙÚ„ Û ÁÎÔÏ Ô ª˘ÏˆÓ¿˜, ÁÈ· Ó· Á›ÓÂÈ ¤ÙÛÈ ÙÔ 0-2. ™ÙÔ 63’ Ô ÕÓıÈÌÔ˜ °·˙‹˜ ¤¯·Û ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ¢ηÈÚ›·, ÁÈ· Ó· Í·Ó·Ì› ÛÙÔ ·È¯Ó›‰È, Ì ÙÔÓ ™·Ì·Ú¿ Ó· ‰ÈÒ¯ÓÂÈ ¿Óˆ ÛÙË ÁÚ·ÌÌ‹ ÙÔ Á˘ÚÈÛÙfi ÛÔ˘Ù ÙÔ˘ ªÔ‡ÙÔ˘, ÂÓÒ ÛÙÔ 65’ Ù· ¿ÓÙ· ÎÚ›ıËηÓ. √ ™·ÎÂÏÏ·Ú›Ô˘ ¤Ê˘Á ÛÙËÓ Ï¿ÙË Ù˘ ¿Ì˘Ó·˜ ·fi ηÓÔÓÈ΋ ı¤ÛË Î·È ·Ú¿ ÙËÓ ›ÂÛË ÙÔ˘ ∂. ∫ÈfiÛÈ· ¤ÊÙ·Û ·¤Ó·ÓÙÈ ·fi ÙÔÓ °. ªÈ¯·ÏfiÔ˘ÏÔ, ÙÔÓ ÔÔ›Ô Ó›ÎËÛ ÛÙÔ ÙÂÙ-·-ÙÂÙ ÁÈ· ÙÔ 0-3. ™ÙÔ 68’ Ô ·Ì·ÚοÚÈÛÙÔ˜ •ËÚÔÊÒÙÔ˜ ·fi ÙÔ ‡„Ô˜ Ù˘ ÌÈÎÚ‹˜ ÂÚÈÔ¯‹˜ ‰ÂÓ ÌfiÚÂÛ ӷ οÓÂÈ ÙÔ 1-3, οÙÈ Ô˘ ¤ÁÈÓ ÛÙÔ 74’ Ì ‡ÛÙÔ¯Ô ¤Ó·ÏÙÈ ÙÔ˘ μ. ªÈ¯·ÏfiÔ˘ÏÔ˘, ÙÔ ÔÔ›Ô Î¤Ú‰ÈÛÂ Ô ¶·ÓÙÂÏ‹˜. ΔÔ ÙÂÏÈÎfi 1-4 ‰È·ÌÔÚÊÒıËΠÛÙÔ 88’ Ì ‰˘Ó·Ùfi ‰È·ÁÒÓÈÔ ÛÔ˘Ù ÙÔ˘ ¡ÙÔ˘ÎÒÏË ÂÎÙfi˜ ÂÚÈÔ¯‹˜, Ô˘ η٤ÏËÍ ÛÙËÓ ·ÚÈÛÙÂÚ‹ ÁˆÓ›· Ù˘ ÂÛÙ›·˜. ∞¡£πª√™ °∞∑∏™: ªÈ¯·ÏfiÔ˘ÏÔ˜ °., ¶ÂÚ·ÓÙ˙¿Î˘, æ·ÚfiÌ·˜, ªËÙÚfiÔ˘ÏÔ˜, ª˘ÏˆÓ¿˜ (15’ Ï.Ù. ∂. ∫ÈfiÛÈ·), ∞. ∫ÈfiÛÈ· (52’ •ËÚÔÊÒÙÔ˜), ªÈ¯·ÏfiÔ˘ÏÔ˜ μ., °ÎÔ˘ÓÙÈÓ¿ÎÔ˜ (46’ ∫·Ú·‚·Û›Ï˘), ΔÛ·ÙÛ·ÚÒÓ˘, ªÔ‡ÙÔ˜, ¶·ÓÙÂÏ‹˜. ∏ƒ∞∫§∏™ μ.: ª›¯·˜, ™·Ì·Ú¿˜, ∞ÁÚ·ÊÈÒÙ˘, £ÂÔ‰ÔÛÈ¿‰Ë˜ (81’ Ï.Ù. ™ÈÓ¿Ó˘), ΔÛÔ˘Î¿Ï˘, ¡·ÏÌ¿ÓÙ˘, ∞ÛÏ¿ÓÔÁÏÔ˘, ¢·Ì¿ÛÎÔ˜, ΔÔ¿ÓÙ˙·, ¶·Ï·ÈÔÏfiÁÔ˘ (55’ ¡ÙÔ˘ÎÒÏ˘), ™·ÎÂÏÏ·Ú›Ô˘ (69’ ∫·Ì·Î¿˜).

¢‹ÌËÙÚ·-√ÚÌ›ÓÈÔ 7-1 ∂‡ÎÔÏÔ ·fiÁÂ˘Ì· ¤Ú·ÛÂ Ë ¢‹ÌËÙÚ· Ô˘ Û˘Ó¤ÙÚÈ„Â Ì 7-1 ÙÔ √ÚÌ›ÓÈÔ. ∏ ‰È·ÊÔÚ¿ ÙˆÓ ‰‡Ô ÔÌ¿‰ˆÓ ‹Ù·Ó ÂÌÊ·Ó‹˜ Î·È ·ÔÙ˘ÒıËΠ·fi ÙÔ ÙÂÏÈÎfi ÛÎÔÚ, ·Ú¿ ÙËÓ ÊÈÏfiÙÈÌË ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ô˘ η٤‚·Ï·Ó ÔÈ ÊÈÏÔÍÂÓÔ‡ÌÂÓÔÈ. ∏ ÔÌ¿‰· Ù˘ ∂˘ÍÂÈÓÔ‡ÔÏ˘ ¿ÓÔÈÍ ÙÔ ÛÎÔÚ ÛÙÔ 23’ Ì ÙÔÓ ™‡ÚÔ˘, ÂÓÒ ÙÔ 2-0 ¤ÁÈÓ ÛÙÔ 26’ ·fi ÙÔÓ £ˆÌ·˝‰Ë. ™ÙÔ 30’ Ô °È¿Ù·˜ Ì›ˆÛ Û 2-1, ·ÏÏ¿ ̤¯ÚÈ ÙË Ï‹ÍË ÙÔ˘ ËÌȯÚfiÓÔ˘ ÔÈ ·›ÎÙ˜ ÙÔ˘ ¢ËÌ‹ÙÚË ºÚ·ÁÎÔ‡ÏË ¿ÙËÛ·Ó ÙÔ ...Áο˙È Î·È ¤Ù˘¯·Ó ÙÚ›· ·ÎfiÌË Ù¤ÚÌ·Ù· Ì ÙÔ˘˜ £ˆÌ·˝‰Ë ÛÙÔ 32’ (3-1), ÷Ù˙¤Ï· ÛÙÔ 36’ (4-1) Î·È •ËÚÔÌÂÚ‹ÛÈÔ ÛÙÔ 41’ (5-1). √ £ÂÔ‰ÒÚÔ˘ ÛËÌ›ˆÛ ÙÔ ¤ÎÙÔ ÁÎÔÏ Ù˘ ¢‹ÌËÙÚ·˜ ÛÙÔ 70’ Î·È Ô Ã·Ù˙¤Ï·˜ ÙÔ ¤‚‰ÔÌÔ ÙÚ›· ÏÂÙ¿ ·ÚÁfiÙÂÚ·. ¢∏ª∏Δƒ∞: ™·‚‚›‰Ë˜, °Î·ÚÓ›‰Ë˜, •Ë-

√È ·›ÎÙ˜ ÙÔ˘ ∏Ú·ÎÏ‹ μfiÏÔ˘ ·ÓËÁ˘Ú›˙Ô˘Ó ÁÈ· ÙË ÌÂÁ¿ÏË Ó›ÎË Â› ÙÔ˘ ∞. °·˙‹ ÚÔÌÂÚ‹ÛÈÔ˜ (61’ ÷Ù˙ËÁˆÚÁ›Ô˘), ΔÔÛÔ‡‰Ë˜, ¡ÙfiÌÔ˜, ∫fiÚÎÔ˜ (65’ ∞ÓÙˆÓ›Ô˘), £ÂÔ‰ÒÚÔ˘, ÷Ù˙¤Ï·˜, £ˆÌ·˝‰Ë˜ (55’ ∫ˆÛÙfiÔ˘ÏÔ˜), ™‡ÚÔ˘, ∫·ÌÔ˘Ú›‰Ë˜. √ƒªπ¡π√: ª·ÎÚfiÔ˘ÏÔ˜, μ·˚fiÔ˘ÏÔ˜, ªfiÛ¯Ô˜ (50’ ∫ÔÚ¤ÓÙ˘), ∫Ô‡ÎÔ˜, ¶ÂÙÚÈ·Ófi˜, ΔÛÔ‡ÌÔ˜, °È¿Ù·˜, °ÂˆÚÁ‹˜, ∫fiÎηÏ˘ (46’ μÔÁÈ·Ù˙‹˜), ∫¿Ô, ∞Ó·ÁÓˆÛÙ¿Î˘.

¶·ÓÈÒÓÈÔ˜∏Ú·ÎÏ‹˜ ∞.£. 4-1 “∑ˆÓÙ·Ófi˜” ÛÙÔ Î˘Ó‹ÁÈ Ù˘ ·Ófi‰Ô˘ ¤ÌÂÈÓÂ Ô ¶·ÓÈÒÓÈÔ˜, Ô˘ Ó›ÎËÛ 4-1 ÙÔÓ ∏Ú·ÎÏ‹ ∞Á›ˆÓ £ÂÔ‰ÒÚˆÓ. ΔÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ÙÔ˘ £fi‰ˆÚÔ˘ ∞Ó‰ÚÔ˘ÙÛfiÔ˘ÏÔ˘ ÚÔËÁ‹ıËΠÛÙÔ 17’ ÌÂÙ¿ ·fi Û¤ÓÙÚ· ÙÔ˘ ∫·Ú·ÏfiÔ˘ÏÔ˘ Î·È Â‡ÛÙÔ¯Ô ÛÔ˘Ù ÙÔ˘ ¶¤ÙÛË, ÂÓÒ ÛÙÔ 27’ Ô ¢. ºÒÙÔ˘ ÂÎÙ¤ÏÂÛÂ Ê¿Ô˘Ï Î·È Ô ÚÔˆıË̤ÓÔ˜ μ·ÚÈ¿Ì˘ Ì ÎÂÊ·ÏÈ¿ ¤ÁÚ·„ ÙÔ 2-0. ™ÙÔ 50’ Ô ∞Ú·›ÙÛ·˜ Ì›ˆÛ Û 2-1, ·ÏÏ¿ ÛÙÔ 72’ Ô μ·ÚÈ¿Ì˘ ÛËÌ›ˆÛ ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ÚÔÛˆÈÎfi ÙÔ˘ Ù¤ÚÌ· ·fi ÙË ‚ԇϷ ÙÔ˘ ¤Ó·ÏÙÈ, οÓÔÓÙ·˜ ÙÔ 3-1. ªÂ ¤Ó·ÏÙÈ ‰È·ÌÔÚÊÒıËÎÂ Î·È ÙÔ ÙÂÏÈÎfi 4-1 ÛÙÔ 85’, Ì ÂÎÙÂÏÂÛÙ‹ ·˘Ù‹ ÙË ÊÔÚ¿ ÙÔÓ μ. ºÒÙÔ˘. ¶∞¡πø¡π√™: °Ú¿ÓÙ·˜ (73’ °ÂˆÚÁ·Ï‹˜), ∫·Ú·ÏfiÔ˘ÏÔ˜, ª·ÚÌÔ‡Ù·˜ (62’ £ÂÔ‰ÒÚÔ˘), ∫·„ÈÒÙ˘, μ·ÚÈ¿Ì˘, ∫·Ú·Ì·ÓÈÒÏ·˜, ∞ÓÙ˙Ô‡Ú˘, ¢. ºÒÙÔ˘, ∞ı·Ó·ÛfiÔ˘ÏÔ˜, ¶¤ÙÛ˘, ∫È΋˜ (46’ μ. ºÒÙÔ˘). ∏ƒ∞∫§∏™ ∞.£.: √˘ÚÂ˚οÙ, °¿Î·˜, ∞ÚÁ˘Ú›Ô˘ (70’ ƒ·¯ÈÒÙ˘), ª·ÎÚ‹˜, ∑Ô‡˘ (60’ ∫fiÚÎÔ˜), ª·ÏÏÈ·Úfi˜, ª·ÏˆÌ¤ÓÔ˜, π. ™·Ú¿Ê˘, •ËÚÔÎÒÛÙ·˜, πÔÚ‰. ™·Ú¿Ê˘, ∞Ú·›ÙÛ·˜.

¶ËϤ·˜-¡.∞. ¡›Î˘ 2-1 ™Â ¤Ó· ‹Û˘¯Ô ·È¯Ó›‰È Ô˘ ·ÏËÛ Û ·ıÏËÙÈο Ï·›ÛÈ· ÛÙÔ Á‹Â‰Ô Ù˘ ∂Δμ∞ Ô ¶ËϤ·˜ ΤډÈÛ Ì 2-1 ÙÔ˘˜ ¡¤Ô˘˜ ∞ıÏËÙ¤˜ ¡›Î˘. √ ÕÁÁÂÏÔ˜ ¶·Ó·Á‹˜ ÛÙÔ 17’ Î·È Ô ™Ù·‡ÚÔ˜ ¢ËÌfiÔ˘ÏÔ˜ ÛÙÔ 32’ ¤Ù˘¯·Ó Ù· ÁÎÔÏ ÙˆÓ ÓÈÎËÙÒÓ, ÂÓÒ Ì›ˆÛ ÛÙÔ 82Ô ÏÂÙfi Ô ºÈÏ·Ù˙ÈÎÈÒÙ˘. √È ÊÈÏÔÍÂÓÔ‡ÌÂÓÔÈ Â›¯·Ó Î·È ¤Ó· ‰ÔοÚÈ Ì ÙÔÓ ∫ÂÌ¿ÏÈ ÛÙÔ 21’. ¶∏§∂∞™: ∫ÔÓÙÔÁÈ¿ÓÓ˘, ÃfiÓ‰ÚÔ˜, ∫·Ó·Ú¿˜, £. ¶·Ó·Á‹˜, ∫·˙¿Î˘, ªÔڿϘ, ∫. ΔÛ·ÓÙfiÔ˘ÏÔ˜ (65’ ∫·„¿Ï˘), ¡ÈÎÔ‡‰Ë˜ (40’ ∞Ï. ΔÛ·ÓÙfiÔ˘ÏÔ˜), ∞. ¶·Ó·Á‹˜, £¿ÓÔ˜ (75’ ∫Ô˘Ù·ÓÙ¤ÏÈ·˜), ¢ËÌfiÔ˘ÏÔ˜. ¡.∞. ¡π∫∏™: ∫ÂÊ·Ï¿˜, ¢È·Ì¿ÓÙ˘, ∂˘ı˘Ì›Ô˘ (57’ ∫Ô˘ÙÚÔ˘Ì¿ÓÔ˜), °ÂˆÚÁ·Ù˙‹˜, μÏ·¯¿‚·˜, ∫·Ú·ÎÒÛÙ·˜, ºÈÏ·Ù˙ÈÎÈÒÙ˘, ¶·Û¯¿Ï˘ (57’ ∞ı·Ó·ÛÈ¿‰Ë˜), ÷Ù˙ËÙÚ·ÎfiÛÈ·˜, ∫ÂÌ¿ÏÈ, ¶··Ó·ÁÈÒÙÔ˘ (80’ ªÏÔ‡¯Ô˜).

¢¿ÊÓË-∞¶√μ 4-0 ÀfiıÂÛË ÌÈÛ‹˜ ÒÚ·˜ ‹Ù·Ó ÁÈ· ÙË ¢¿ÊÓË Ó· “ηı·Ú›ÛÂÈ” ÙÔ Ì·Ù˜ Ì ÙËÓ ∞¶√μ Î·È Ó· ÊÙ¿ÛÂÈ ÛÙÔ ÙÂÏÈÎfi 4-0. °È· ÙËÓ ÔÌ¿‰· ÙˆÓ ∞Á›ˆÓ ∞Ó·ÚÁ‡ÚˆÓ, Ô˘ ‹Ù·Ó ηٷÈÁÈÛÙÈ΋ ÛÙÔ ·’ ̤ÚÔ˜, Ù· ÁÎÔÏ ¤Ù˘¯·Ó ÔÈ ∫·Ú¿ÓÙ·ÁÏ˘ ÛÙÔ 8’, ∑·Áη‚ȤÚÔ˜ ÛÙÔ 12’, ∞˘ÏÔÁÈ¿Ú˘ ÛÙÔ 25’ Î·È ÿÙÛÈÔ˜ ÛÙÔ

30’. ™ÙËÓ Â·Ó¿ÏË„Ë ÔÈ ÊÈÏÔÍÂÓÔ‡ÌÂÓÔÈ ÈÛÔÚÚfiËÛ·Ó, ¯ˆÚ›˜ fï˜ Ó· ·ÏÏ¿ÍÂÈ ÙÔ ÛÎÔÚ. ¢∞º¡∏: ª·ÚÙ˙Òη˜, ∞Ï‚·ÓfiÔ˘ÏÔ˜, ¶·ÛÈ¿˜, ∑Ô˘ÌÔ‡Ï˘, ∞˘ÏÔÁÈ¿Ú˘, °·˘ÚÈÓÈÒÙ˘ (46’ ∫Ô˘Ï¿ÎÔÁÏÔ˘), ªÚÈÛÌ¤Ô˜ (65’ ∞ÁÎfiÏ˘), ∫·Ú¿ÓÙ·ÁÏ˘, ∑·Áη‚ȤÚÔ˜, º. ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜, ÿÙÛÈÔ˜ (65’ ¢. ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜). ∞¶√μ: °. °ÎÈÔ‡Ú΢, ΔÛÔÏ¿ÎÔ˜, ¶ÂÙÛÈ̤Ú˘, °È·Ô˘Ï¿ÚÈ, ªÈ¯·ÏfiÔ˘ÏÔ˜, °Î·˙Ô‡Ó˘ (46’ ∑¿¯·Ú˘), °¤˙Ô (80’ ∑¤ÓÎÔ), §·Ú›Û˘, ∫fiÎÏ·˜, ¢. °ÎÈÔ‡Ú΢, ™·Ì¿Ó˘.

∞ÛÙ¤Ú·˜ÕÚ˘ ªÂÏ. 3-3 ¶ÏÔ‡ÛÈÔ ı¤·Ì· ÚÔÛ¤ÊÂÚ·Ó ∞ÛÙ¤Ú·˜ Î·È ÕÚ˘ ªÂÏÈÛÛ·Ù›ÎˆÓ Ô˘ ·Ó·‰Â›¯ıËÎ·Ó ÈÛfi·ÏÔÈ 3-3 ÛÙÔ Á‹Â‰Ô ÙÔ˘ ƒÈ˙Ô̇ÏÔ˘. √È ÊÈÏÔÍÂÓÔ‡ÌÂÓÔÈ ‹Ù·Ó ·˘ÙÔ› Ô˘ ÛÎfiÚ·Ú·Ó ÚÒÙÔÈ Ì ÙÔÓ º. ™ÎÔÂÏ›ÙË ÛÙÔ 20’, ÂÓÒ ‰ÈÂ‡Ú˘Ó·Ó ÙÔ ÚÔ‚¿‰ÈÛÌ¿ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ 29’ Ì ÙÔÓ ∞Ï. ™ÎÔÂÏ›ÙË. ŸÌˆ˜ Ô ∞ÛÙ¤Ú·˜ Ì›ˆÛ ÛÙÔ 38’ Ì ÛÔ˘Ù “ÎÂÚ·˘Ófi” ÙÔ˘ ∫·ÏfiÁËÚÔ˘ Ô˘ η٤ÏËÍ ÛÙÔ “·Ú·ı˘Ú¿ÎÈ” ÙÔ˘ ΔÛÈÚ¿ÎÔÁÏÔ˘ Î·È ÈÛÔÊ¿ÚÈÛ Û 2-2 Ì ÙÔÓ ΔÛÂÎÔ‡Ú· ÛÙÔ 56’. ™ÙÔ 68’ Ô £fi‰ˆÚÔ˜ ΔÛÔÌ·ÓfiÔ˘ÏÔ˜ ¤‰ÂÈÍ ÁÈ· Ì›· ·ÎfiÌË ÊÔÚ¿ fiÙÈ Î·Ù¤¯ÂÈ ¿ÚÈÛÙ· ÙËÓ “Ù¤¯ÓË” ÙÔ˘ ÁÎÔÏ, ηıÒ˜ ¤Ù˘¯Â ÙÔ 2-3, ·ÏÏ¿ ÔÈ ÁË‰ԇ¯ÔÈ “·¿ÓÙËÛ·Ó” ¿ÌÂÛ·, ·ÊÔ‡ ÛÙÔ 70’ Ô ΔÛÂÎÔ‡Ú·˜ ¤Ù˘¯Â ¤Ó· fiÌÔÚÊÔ Ù¤ÚÌ· Ì ‰˘Ó·Ùfi ÛÔ˘Ù ÁÚ¿ÊÔÓÙ·˜ ÙÔ 3-3. ∞˘Ùfi ‹Ù·Ó Î·È ÙÔ ÙÂÏÈÎfi ÛÎÔÚ, ηıÒ˜ ÛÙÔ 80’ Ô ΔÛÔÌ·ÓfiÔ˘ÏÔ˜ ÛËÌ¿‰Â„ ÙÔ ‰ÔοÚÈ. Δ· Û˘Á¯·ÚËÙ‹ÚÈ¿ ÙÔ˘˜ ÛÙÔÓ ‰È·ÈÙËÙ‹ ¶··ÁˆÚÁ›Ô˘ ÂͤÊÚ·Û·Ó ÔÈ ÁË‰ԇ¯ÔÈ ÌÂÙ¿ ÙË Ï‹ÍË ÙÔ˘ ·ÁÒÓ·. ∞™Δ∂ƒ∞™: ªÔ‡ÙÛÈÔ˜, ¶·Ó·ÁÈÒÙÔ˘, ∑ԇη˜ (65’ °ÂˆÚÁ›Ô˘, 84’ °ÎÔ˘ÁÎÔ‡‰Ë˜), §¿·˜, ™ÂÛÎÏÈÒÙ˘, °. ¡ÙÂÏ¿ÎÔ˜ (78’ ∫Ô˘‚ÂÏ¿˜), ∫·ÏfiÁËÚÔ˜, §Ô˘ÊfiÔ˘ÏÔ˜, ΔÛÂÎÔ‡Ú·˜, ™È‰ËÚfiÔ˘ÏÔ˜, ∫. ¡ÙÂÏ¿ÎÔ˜. ∞ƒ∏™ ª∂§.: ΔÛÈÚ¿ÎÔÁÏÔ˘, ∫·Ú·Ù˙ÈÒÏ˘ (50’ ∫·Ú·ÁÈÒÚÁÔ˜), °. ª·Û‰¿Ó˘, ¢Â‰Ô‡Û˘, ∞. ª·Û‰¿Ó˘, °ÂˆÚÁԇϷ˜, ∫. ª·Û‰¿Ó˘, º. ™ÎÔÂÏ›Ù˘, ∞Ï. ™ÎÔÂÏ›Ù˘, ∞ÁÁÂÏ‹˜, ΔÛÔÌ·ÓfiÔ˘ÏÔ˜.

ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ·-™ÎfiÂÏÔ˜ 1-1 πÛfi·ÏÔ 1-1 ¤ÏËÍ ÙÔ ·È¯Ó›‰È ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙË ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ· Î·È ÙË ™ÎfiÂÏÔ, Ô˘ ‰ÈÂÍ‹¯ıË ÛÙÔ Á‹Â‰Ô Ù˘ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜. √È ‰‡Ô ÔÌ¿‰Â˜ ÚÔÛ¿ıËÛ·Ó ÁÈ· ÙË Ó›ÎË Ì ÙÔ˘˜ ÁË‰ԇ¯Ô˘˜ Ó· ÚÔËÁÔ‡ÓÙ·È ÛÙÔ 42’ Ì ÎÂÊ·ÏÈ¿ ÙÔ˘ °¿ÎÈ· Î·È ÙÔ˘˜ ÊÈÏÔÍÂÓÔ‡ÌÂÓÔ˘˜ Ó· ÊÙ¿ÓÔ˘Ó ÛÙËÓ ÈÛÔÊ¿ÚÈÛË ÛÙÔ 53’ Ì ÙÔÓ ™ÎÈ·ı›ÙË. ™Ù· ·ÍÈÔÛËÌ›ˆÙ· ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Î·È ÔÈ ‰‡Ô ÚÔÔÓËÙ¤˜ ¤‰ˆÛ·Ó ¯ÚfiÓÔ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ Û ·ÚÎÂÙÔ‡˜ “ÈÙÛÈÚÈο‰Â˜” . °È· ÙË ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ıËÎ·Ó ÔÈ μÏ·¯fiÔ˘ÏÔ˜, ÷Ù˙‹˜, §. ¶¤ÙÚÔ˘, ∫ÏÂÈÙÛÈÓ¿Ú˘, ∞Ú‚·Ó›Ù˘, Ô˘ Â›Ó·È Î¿Ùˆ ·fi 18 ÂÙÒÓ Î·È ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· ·fi ÙË ™Îfi-

ÂÏÔ ÔÈ ∫·Ú·ı·Ó¿Û˘, ∫Ô¯‡Ï˘, •ËÚÔÁÈ¿ÓÓ˘, ¶ÚÔÎÔ›Ô˘ Î·È °·ÚÔ˘Ê·ÏÏ‹˜. ¶Ôχ ηϋ Ë ‰È·ÈÙËÛ›· ÙˆÓ ∞. ¢·Ïԇη, Δ·ÛÈfiÔ˘ÏÔ˘ Î·È ¶ÂÙÚfiÔ˘ÏÔ˘. Δ¤ÏÔ˜, Ë ‰ÈÔ›ÎËÛË Ù˘ ™ÎÔ¤ÏÔ˘ ¢¯·ÚÈÛÙ› ÁÈ· ÙË ÊÈÏÔÍÂÓ›· ÙË ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ·. ª∞∫ƒπ¡πΔ™∞: μÏ·¯fiÔ˘ÏÔ˜, ÷Ù˙‹˜, ∫·Ô‰›ÛÙÚÈ·˜, °ÂÚ. ª˘ÏˆÓ¿˜, ∫·Ô˘Ú¿Ó˘ (46’ £ÂÔ‰ÒÚÔ˘), ∫. ª˘ÏˆÓ¿˜, ∫. ™·Ú·Î·ÙÛ¿ÓÔ˜ (55’ §. ¶¤ÙÚÔ˘), ∫ÏÂÈÙÛÈÓ¿Ú˘, °¿ÎÈ·˜, ™ˆÙËÚ›Ô˘, ∞Ú‚·Ó›Ù˘. ™∫√¶∂§√™: Δ·Ï·‰È·Ófi˜, ª·ÎfiÔ˘ÏÔ˜, ÃÚËÛÙ›Ó˘, ∫·Ú·ÁÈÒÚÁÔ˜ (75’ Ï.Ù. °·ÚÔ˘Ê·ÏÏ‹˜), ¶·¯‹˜, ∫·Ú·ı·Ó¿Û˘, ¶. ÃÚ˘ÛÔÊfi˜, ∫Ô¯‡Ï˘ (70’ ¶ÚÔÎÔ›Ô˘), ÃÈÛ¿È, ÃÚ˘Û¿Óı˘ (30’ Ï.Ù. •ËÚÔÁÈ¿ÓÓ˘), ™ÎÈ·ı›Ù˘.

∞›·˜ ΔÚ.-¢È·ÁfiÚ·˜ 3-2 ™Ô˘‰·›· Ó›ÎË ÁÈ· ÙÔÓ ∞›·ÓÙ· ΔÚÈÎÂÚ›Ô˘ Ô˘ ÂÈ‚Ï‹ıËΠ3-2 ÙÔ˘ ¢È·ÁfiÚ· ™ÙÂÊ·ÓÔ‚ÈΛԢ. √È ÁË‰ԇ¯ÔÈ ÚÔËÁ‹ıËÎ·Ó ‰‡Ô ÊÔÚ¤˜ Ì ÙÔ˘˜ ™·Ú·Î·ÙÛ¿ÓÔ (5’) Î·È §ÂÌÔÓ‹ (30’), ·ÏÏ¿ ÈÛ¿ÚÈı̘ ÈÛÔÊ·Ú›ÛÙËÎ·Ó ·fi ÙÔ˘˜ ÷Ù˙ËÂÊÚ·ÈÌ›‰Ë (9’) Î·È ™·Ó›‰· (78’). øÛÙfiÛÔ, Ô ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˜ ÏfiÁÔ˜ ‹Ù·Ó ‰ÈÎfi˜ ÙÔ˘˜ Î·È Ì ÙÔ ÁÎÔÏ ÙÔ˘ °ÈÔ‡ÏÈ ÛÙÔ 85’ ¤ÊÙ·Û·Ó ÛÙËÓ Î·Ù¿ÎÙËÛË ÙÔ˘ “ÙÚÈfiÓÙÔ˘” . ∞π∞™ Δƒ.: ¶Ú¤˙·˜, ™. ºÒÙ˘, °ÈÔ‡ÏÈ, ΔÛÈÚÁ‹˜, ∫›ÙÛÈÔ˜, ¡. ºÒÙ˘, ¶·ÏÈ·ÚÔ‡Ù˘, §ÔÁÔ‰fiÙ˘, §ÂÌÔÓ‹˜, °ÂÚfiÓ ¶fiÙÛη, ™·Ú·Î·ÙÛ¿ÓÔ˜ (60’ °ÂÚÔÁÈ¿ÓÓ˘). ¢π∞°√ƒ∞™: ¢. ∫·Ú·‰ËÌ‹ÙÚ˘, °ÎÔÓÙfiÏÔ˜, ∫·Ú·ÏÈ¿ÁÎÔ˜, ªÂ˚ÓÙ¿Ó˘, πˆ·ÎÂÈÌ›‰Ë˜, ΔÚ. ∫·Ú·Ù˙ÈÒÏ˘, §·ÌÚfiÔ˘ÏÔ˜, £. ∫·Ú·‰ËÌ‹ÙÚ˘, ™·Ó›‰·˜, ÷Ù˙ËÂÊÚ·ÈÌ›‰Ë˜, ÃÔϤ‚·˜ (46’ ¡. ∫·Ú·Ù˙ÈÒÏ˘).

∞ÂÙfi˜-¢fiÍ· 3-0 ·.·. √ ∞ÂÙfi˜ ∫ÂÚ·ÛÈ¿˜ ‹Ú ÛÙ· “¯·ÚÙÈ¿” Ì 3-0 ÙÔ ·È¯Ó›‰È Ì ÙË ¢fiÍ·, ηıÒ˜ Ë ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ ∞ÂÚÈÓÔ‡ ¤¯ÂÈ ·Ô‚ÏËı› ·fi ÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ·.

∏ ‚·ıÌÔÏÔÁ›· (30Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋) 1. ¢‹ÌËÙÚ· 78-38 71 2. ∞. °·˙‹˜ 89-33 69 3. ∏Ú·ÎÏ‹˜ μ. 91-36 67 4. ¶·ÓÈÒÓÈÔ˜ 47-29 65 5. ¡.∞. ¡›Î˘ 66-38 58 6. ÕÚ˘ ªÂÏ. 69-34 54 7. ¢¿ÊÓË 61-39 54 8. ∞ÛÙ¤Ú·˜ 56-54 46 9. ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ· 58-40 45 10. ™ÎfiÂÏÔ˜ 63-49 45 11. ¢È·ÁfiÚ·˜ 45-50 41 12. ¶ËϤ·˜ 44-44 41 13. ∞›·˜ ΔÚ. 53-59 40 14. ∞ÂÙfi˜ 42-85 22 15. ∏Ú·ÎÏ‹˜ ∞.£. 31-69 21 16. ∞¶√μ 26-68 18 17. √ÚÌ›ÓÈÔ 31-95 13 18. ¢fiÍ· * ∏ ¢fiÍ· ¤¯ÂÈ ·Ô‚ÏËı› ·fi ÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ·.


24

¶∂ª¶Δ∏ 28 A¶ƒπ§π√À 2011

TV

∞ƒÃπ∑∂π

ΔÔ ÛËÌÂÚÈÓfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ù˘ ÙËÏÂfiÚ·Û˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÙȘ ÂÍ‹˜ ·ıÏËÙÈΤ˜ ÌÂÙ·‰fiÛÂȘ: ∞¡Δ1 22.05 ¶fiÚÙÔ-μÈÁÈ·ÚÂ¿Ï -∑(∏ÌÈÙÂÏÈÎfi˜ °ÈÔ˘Úfi· §ÈÁÎ) ∂Δ1 12.00 ¶·ÁÎfiÛÌÈÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ηÏÏÈÙ¯ÓÈÎÔ‡ ·ÙÈÓ¿˙ -∑18.00 ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜-¶ÂÚÈÛÙ¤ÚÈ -∑- (∞1 Ì¿ÛÎÂÙ Ï¤È ÔÊ) NOVASPORTS 1 22.05 ªÂÓʛη-ªÚ¿Áη ∑- (∏ÌÈÙÂÏÈÎfi˜ °ÈÔ˘Úfi· §ÈÁÎ) NOVASPORTS 3 03.00 ¡¤· √ÚÏ¿ÓË-§.∞. §¤ÈÎÂÚ˜ -∑- (¡μ∞ Ï¤È ÔÊ) CONN-X SPORTS 3 01.30 ∫¿ÍÈ·˜-∫ÔÚÈÙ›Ì· -∑(∫‡ÂÏÏÔ μÚ·˙ÈÏ›·˜)

ªÂÙ¤¯Ô˘Ó √.À.∫.μ. Î·È ¡√μ∞

™∏ª∂ƒ∞ ™Δ∏

¡. πø¡π∞ ∏ ∏ªπΔ∂§π∫∏ º∞™∏ Δ√À ¶ƒøΔ∞£§∏ª∞Δ√™ ¶√§√ ¶∞π¢ø¡

● √ ÔÌ¿‰· ·›‰ˆÓ ÙÔ˘ √.À.∫.μ.

● √È ·›‰Â˜ ÙÔ˘ ¡√μ∞

Ù· ÎÔÏ˘Ì‚ËÙ‹ÚÈ· ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ Î·È Ù˘ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜ ı· ‰ÈÂÍ·¯ıÔ‡Ó ·fi Û‹ÌÂÚ· ¶¤ÌÙË ¤ˆ˜ Î·È ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ ÔÈ ·ÁÒÓ˜ ÙÔ˘ 4Ô˘ ÔÌ›ÏÔ˘ Ù˘ ËÌÈÙÂÏÈ΋˜ Ê¿Û˘ ÁÈ· ÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· fiÏÔ ·›‰ˆÓ (ÁÂÓÓËı¤ÓÙ˜ ÙÔ 1997 Î·È ÓÂÒÙÂÚÔÈ). √È √.À.∫.μ. Î·È ¡√μ∞ ÂÎÚÔÛˆÔ‡Ó ÙË ‚ÔÏÈÒÙÈÎË ˘‰·ÙÔÛÊ·›ÚÈÛË Î·È ı· ÂȉÈÒÍÔ˘Ó Ó· ¿ÚÔ˘Ó ¤Ó· ·fi Ù· ‰‡Ô ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ· ÁÈ· Ù· ÙÂÏÈο Ù˘ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛ˘. ∞ÓÙ›·ÏÔ› ÙÔ˘˜ ı· Â›Ó·È Ù· ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·Ù· ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡, ÙÔ˘ ¶·ÓÈˆÓ›Ô˘, ÙÔ˘ ¶·Ó·ıËÓ·˚ÎÔ‡ Î·È Ù˘ ¡.∂. ¶·ÙÚÒÓ.

ÏÔ˘, ·ÊÔ‡ Ô ¶·ÓÈÒÓÈÔ˜ ıˆÚÂ›Ù·È ˆ˜ ÙÔ Ê·‚ÔÚ› ÁÈ· ÙÔ ¯Ú˘Ûfi ÌÂÙ¿ÏÏÈÔ, ÂÓÒ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ Î·È ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜ Û˘ÁηٷϤÁÔÓÙ·È ÛÙȘ ‰˘Ó·Ù¤˜ ÔÌ¿‰Â˜ Ù˘ ηÙËÁÔÚ›·˜ ·›‰ˆÓ. øÛÙfiÛÔ, ÂÈÎÚ·Ù› ·ÈÛÈÔ‰ÔÍ›· ÁÈ· ıÂÙÈο ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Î·È Î˘Ú›ˆ˜ ·fi ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ ÙÔ˘ √.À.∫.μ. Ô˘ ÈÛÙÂ‡Ô˘Ó fiÙÈ Ë ÔÌ¿‰· ÙÔ˘˜ ¤¯ÂÈ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ÙÂÚÌ·Ù›ÛÂÈ ÛÙËÓ ÚÒÙË ‰˘¿‰·. Δ· ÚfiÛÙÂÚ ÙÔ˘ √.À.∫.μ. Î·È ÙÔ˘ ¡√μ∞ Â›Ó·È Ù· οوıÈ: √.À.∫.μ.: (¶ÚÔÔÓËÙ¤˜ °ÈÒÚÁÔ˜ ¡ÙfiÓ·˜, £ˆÌ¿˜ ªÂÊÛÔ‡Ù): ª¿ÓÔ˜ ¶¿ÎÔ˜, ¡›ÎÔ˜ πˆ¿ÓÓÔ˘, ÃÚ‹ÛÙÔ˜ ÷Ù˙fiÔ˘ÏÔ˜, ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ΔÛȷӿη˜, ∞Ó·ÛÙ¿ÛÈÔ˜ ∫·ÏÈÙ˙·›Ô˜, ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ∫·Ú·˝ÛÎÔ˜, ∂˘¿ÁÁÂÏÔ˜ ΔÛÈÌÔÁÈ¿ÓÓ˘, ÃÚ‹ÛÙÔ˜ •ËÚfi˜, ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ÷̛Ù˘, ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ∫ÈÔ˘Ï·ÊÏ‹˜, ™Ù¤ÚÁÈÔ˜ ¶··ÁÈ¿ÓÓ˘, ÃÚ‹ÛÙÔ˜ ª·ÓÒÏ˘, ∞ϤͷӉÚÔ˜ ∫˘ÚÈ·˙‹˜, ™‡ÚÔ˜ ∞ÏÂ͛Ԣ, ¡›ÎÔ˜ ÷Ù˙Ë·ÔÛÙfiÏÔ˘, ¡›ÎÔ˜ ∞¯Ï·‰ÈÒÙ˘, ªËÓ¿˜ ¡ÈÎËÊÔÚ›‰Ë˜, ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ §È‚ÔÁÈ¿ÓÓ˘. ¡√μ∞: (¶ÚÔÔÓËÙ‹˜ μ·Û›Ï˘ ∞Ï·Ì¿ÓÔ˜): £ˆÌ¿˜ ΔÛ·Ì‹Ú·˜, ∞ÔÛÙfiÏ˘ Δ˙È¿Ó˘, ¶·ÓÙÂÏ‹˜ μ·ÏÈ¿ÓÙ˙·˜, °ÈÒÚÁÔ˜ ª›ÏÙÔ˜, £·Ó¿Û˘ ΔÛÈ¿Ì˘, ∞ϤͷӉÚÔ˜ ∫Ô‡ÚÙ˘, °ÈÒÚÁÔ˜ ºÈÓÙÈΛ‰Ë˜, ∞ÚÈÛÙÔÙ¤Ï˘ ¢È·Ì¿ÓÙ˘, ºÒÙ˘ ºÈÏ›Ô˘, ¡›ÎÔ˜ ÃÔ‡ÛÈÔ˜, ÿÚ˘ §·ÁˆÓ›‰Ë˜, ∞ϤͷӉÚÔ˜ §¿Ì˘, °ÂÚ¿ÛÈÌÔ˜ °ÂˆÚÁÈ¿‰Ë˜, ¶. ™˘ÚÁ¿Ó˘, Ã. ™È¿ÛÔ˜.

°π√Àƒ√¶∞ §π°∫

™‹ÌÂÚ· ÔÈ ÚÒÙÔÈ ËÌÈÙÂÏÈÎÔ› ªÂ ÙÔ˘˜ ÚÒÙÔ˘˜ ËÌÈÙÂÏÈÎÔ‡˜, Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È Û‹ÌÂÚ· ÙÔ °ÈÔ˘Úfi· §ÈÁÎ, Ô˘ ¤¯ÂÈ ÂÍÂÏȯı› Û “˘fiıÂÛË” Ù˘ π‚ËÚÈ΋˜ ¯ÂÚÛÔÓ‹ÛÔ˘, ·ÊÔ‡ ÙÔ ÙÚfi·ÈÔ ‰ÈÂΉÈÎÔ‡Ó ÙÚÂȘ ÔÌ¿‰Â˜ ·fi ÙËÓ ¶ÔÚÙÔÁ·Ï›· Î·È Ì›· ·fi ÙËÓ πÛ·Ó›·. ¶ÈÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, Ë ¶fiÚÙÔ ı· ˘ԉ¯ı› ÙËÓ μÈÁÈ·ÚÂ¿Ï Ì ÛÙfi¯Ô ¤Ó· ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ô˘ ı· ÙËÓ Î·Ù·ÛÙ‹ÛÂÈ Ê·‚ÔÚ› ÁÈ· ÙËÓ ÚfiÎÚÈÛË, ÂÓfi„ÂÈ ÙÔ˘ Â·Ó·ÏËÙÈÎÔ‡ Ô˘ ı· Á›ÓÂÈ ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË Â‚‰ÔÌ¿‰· ÛÙËÓ πÛ·Ó›·. √È “‰Ú¿ÎÔÈ”, Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ηٷÎÙ‹ÛÂÈ ÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ÛÙËÓ ¶ÔÚÙÔÁ·Ï›·, Â›Ó·È Ì›· ·fi ÙȘ ÛÙ·ıÂÚfiÙÂÚ˜ ÔÌ¿‰Â˜ Ù˘ ∂˘ÚÒ˘ Î·È ‰Èη›ˆ˜ ıˆÚÔ‡ÓÙ·È ˆ˜ ÂÈÎÚ·Ù¤ÛÙÂÚÔÈ ÁÈ· Ó· ÛËÎÒÛÔ˘Ó ÙÔ Î‡ÂÏÏÔ, fï˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÙÔ ·ԉ›ÍÔ˘Ó Î·È ÛÙÔ Á‹‰Ô. ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘˜, ÔÈ πÛ·ÓÔ› Ô˘ ‰ÈÂΉÈÎÔ‡Ó Ì›· ı¤ÛË ÛÙÔ Ó¤Ô ΔÛ¿ÌÈÔÓ˜ §ÏÈÁÎ, ı· ·›ÍÔ˘Ó ÁÈ· ‰‡Ô ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù·, ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ӷ ÂÎÌÂÙ·ÏÏ¢ıÔ‡Ó ÙËÓ ¤‰Ú· ÙÔ˘˜ Î·È Ó· ¿ÚÔ˘Ó ÙÔ “ÂÈÛÈÙ‹ÚÈÔ” ÁÈ· ÙÔÓ ÙÂÏÈÎfi. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, ı· ‰ÈÂÍ·¯ı› Ô ÔÚÙÔÁ·ÏÈÎfi˜ “ÂÌʇÏÈÔ˜”, ηıÒ˜ Ë ªÂÓʛη ı· ÊÈÏÔÍÂÓ‹ÛÂÈ ÙËÓ ªÚ¿Áη. √È “·ÂÙÔ› Ù˘ §ÈÛ·‚ÒÓ·˜” Â›Ó·È ÙÔ Ê·‚ÔÚ›, fï˜ ÔÈ ÊÈÏÔÍÂÓÔ‡ÌÂÓÔÈ Ô˘ ¤‰ˆÛ·Ó ȉȷ›ÙÂÚË ‚·Ú‡ÙËÙ· ÛÙÔÓ ıÂÛÌfi, ÂÎÏ‹ÛÛÔ˘Ó Ì ÙȘ ÂÌÊ·Ó›ÛÂȘ ÙÔ˘˜ Î·È ı¤ÏÔ˘Ó Ó· Û˘Ó¯›ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÂÓÙ˘ˆÛȷ΋ ÙÔ˘˜ ÔÚ›·. ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ·, ¤¯ÂÈ ˆ˜ ÂÍ‹˜: ¶¤ÌÙË 28 ∞ÚÈÏ›Ô˘ (22:05) ¶fiÚÙÔ (¶ÔÚÙÔÁ·Ï›·)-μÈÁÈ·ÚÂ¿Ï (πÛ·Ó›·) ªÂÓʛη (¶ÔÚÙÔÁ·Ï›·)ªÚ¿Áη (¶ÔÚÙÔÁ·Ï›·)

To EXTRA 5 √È Ù˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÙÔ˘ EXTRA 5: 16, 22, 23, 26, 35.

ΔÔ SUPER 3 √È Ù˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÙÔ˘ SUPER 3 ÛÙËÓ ÚÒÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ ÎÏ‹ÚˆÛË ‹Ù·Ó 8 4 2, ÛÙËÓ ‰Â‡ÙÂÚË 0 1 6 Î·È ÛÙËÓ ÙÚ›ÙË 4 2 0.

ƒÂÔÚÙ¿˙: °πøƒ°√™ ¶∂°π√™ ™ÙË Ì¿¯Ë ÙˆÓ ËÌÈÙÂÏÈÎÒÓ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÏÏËÓ›Ô˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ fiÏÔ ·›‰ˆÓ Ú›¯ÓÔÓÙ·È Û‹ÌÂÚ· 23 ÔÌ¿‰Â˜ Ô˘ ¯ˆÚ›ÛÙËÎ·Ó Û ٤ÛÛÂÚȘ ÔÌ›ÏÔ˘˜. ™ÙÔÓ 4Ô Ô˘ ÊÈÏÔÍÂÓÂ›Ù·È ÛÙ· ÎÔÏ˘Ì‚ËÙ‹ÚÈ· “π¿ÛˆÓ ∑ËÚÁ¿ÓÔ˜” Î·È “μ·Û›Ï˘ ¶ÔχÌÂÚÔ˜” ÙÔÔıÂÙ‹ıËÎ·Ó ÔÈ ÔÌ¿‰Â˜ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, ‰ËÏ·‰‹ Ô √.À.∫.μ. Î·È Ô ¡√μ∞, ÂÓÒ ÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ·ÎfiÌË ÔÈ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜, ¶·ÓÈÒÓÈÔ˜, ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜ Î·È ¡.∂. ¶·ÙÚÒÓ. ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜ ÔÌ›ÏÔ˘˜, ÛÙÔÓ 1Ô (¶ÔÛÂȉÒÓÈÔ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢) ÎÏËÚÒıËÎ·Ó ÔÈ ¶∞√∫, ∫.√. •¿Óı˘, ∏Ú·ÎÏ‹˜, ∫¤Ú΢ڷ Î·È ÕÚ˘, ÛÙÔÓ 2Ô (ÎÔÏ˘Ì‚ËÙ‹ÚÈ· °¤Ú·Î·, °Ï˘Ê¿‰·˜, ¶. º·Ï‹ÚÔ˘ Î·È ∞Ï›ÌÔ˘) ÔÈ ¡ËÚ¤·˜ °¤Ú·Î·, ¶·Ï·Èfi º¿ÏËÚÔ, ¶ÂÚÈÛÙ¤ÚÈ, ∏Ï˘ÛÈ·Îfi˜, °Ï˘Ê¿‰· ηÈ

¶ÂÙÚÔ‡ÔÏË, ÂÓÒ ÛÙÔÓ 3Ô (ÎÔÏ˘Ì‚ËÙ‹ÚÈÔ μÔ˘ÏÈ·Á̤Ó˘) ÔÈ μÔ˘ÏÈ·Á̤ÓË, ƒ¤ı˘ÌÓÔ, ÛԘ, ∫·Ï·Ì¿Ù·, ÷ÓÈ¿ Î·È ∫√¶π. ™ÙËÓ ÙÂÏÈ΋ Ê¿ÛË (15-17 πÔ˘Ï›Ô˘), ÚÔÎÚ›ÓÔÓÙ·È ÔÈ ‰‡Ô ÚÒÙ˜ ÔÌ¿‰Â˜ ·fi οı ÁÎÚÔ˘ (Û‡ÓÔÏÔ ÔÎÙÒ). √.À.∫.μ. Î·È ¡√μ∞ ÂÓÙ˘ˆÛ›·Û·Ó ÛÙËÓ ·’ Ê¿ÛË ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ ÂÙ˘¯·›ÓÔÓÙ·˜ ӛΘ Ì ÌÂÁ¿Ï· ÛÎÔÚ. √ √.À.∫.μ. Û¿ÚˆÛ ÙËÓ ∞Ó·Á¤ÓÓËÛË §·Ì›·˜ Ì 25-2, ÙÔÓ ¶ÚˆÙ¤· §·Ì›·˜ Ì 30-3, ÙÔÓ ¡ËÚ¤· §·Ì›·˜ Ì 20-6 . ∂›Û˘ ÂÈ‚Ï‹ıËΠÙÔ˘ √∂∞/¡∞μ Ì 153, ÂÓÒ Î¤Ú‰ÈÛÂ Î·È ÙÔÓ ¡√μ∞ Ì 10-2. ŸÌˆ˜ ·Ú¿ ÙËÓ ‹ÙÙ· ÙÔ˘ ·fi ÙÔÓ √.À.∫.μ. ¤Ú·ÛÂ Î·È Ô ¡√μ∞ ‰ÈfiÙÈ Î¤Ú‰ÈÛ Ì ¿ÓÂÛË Ù· ˘fiÏÔÈ· Ì·Ù˜. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÙÔÓ ¡ËÚ¤· §·Ì›·˜ Ì 18-4, ÙÔÓ √∂∞/¡∞μ Ì 19-2, ÙÔÓ ¶ÚˆÙ¤· §·Ì›·˜ Ì 23-0 Î·È ÙËÓ ∞Ó·Á¤ÓÓËÛË §·Ì›·˜ Ì 15-5. 줂·È·, ÙÒÚ· Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· ı· Â›Ó·È Û·ÊÒ˜ ÈÔ ‰‡ÛÎÔÏ· ÁÈ· Ù· Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·Ù· ÙÔ˘ μfi-

■ ∂¡ø Δ√¡ π√À¡π√ £∞ ¢π√ƒ°∞¡ø™∂π Δ√

3√ ∫∞ª¶

ª¶∞™∫∂Δ ™Δ√

ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÙˆÓ ·ÁÒÓˆÓ ÙÔ˘ 4Ô˘ ÔÌ›ÏÔ˘ Ù˘ ËÌÈÙÂÏÈ΋˜ Ê¿Û˘ ÛÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ·›‰ˆÓ Â›Ó·È ÙÔ Î¿ÙˆıÈ: ¶¤ÌÙË 28/4 (∫ÔÏ˘Ì‚ËÙ‹ÚÈÔ μfiÏÔ˘) 11.00 O.Y.K.B.-NOBA 12.00 √Ï˘ÌÈ·Îfi˜-¶·ÓÈÒÓÈÔ˜ 13.00 ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜-¡.∂. ¶·ÙÚÒÓ (∫ÔÏ˘Ì‚ËÙ‹ÚÈÔ ¡. πˆÓ›·˜) 19.00 ¡√μ∞-¶·ÓÈÒÓÈÔ˜ 20.00 ¡.∂. ¶·ÙÚÒÓ-√Ï˘ÌÈ·Îfi˜ 21.00 √.À.∫.μ.-¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜ ¶·Ú·Û΢‹ 29/4 (∫ÔÏ˘Ì‚ËÙ‹ÚÈÔ ¡. πˆÓ›·˜) 11.00 ¶·ÓÈÒÓÈÔ˜-¡.∂. ¶·ÙÚÒÓ 12.00 ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜-¡√μ∞ 13.00 √Ï˘ÌÈ·Îfi˜-√.À.∫.μ. 19.00 ¡√μ∞-¡.∂. ¶·ÙÚÒÓ 20.00 √.À.∫.μ.-¶·ÓÈÒÓÈÔ˜ 21.00 ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜-√Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ™¿‚‚·ÙÔ 30/4 (∫ÔÏ˘Ì‚ËÙ‹ÚÈÔ ¡. πˆÓ›·˜) 10.00 ¡.∂. ¶·ÙÚÒÓ-√.À.∫.μ. 11.00 ¶·ÓÈÒÓÈÔ˜-¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜ 12.00 √Ï˘ÌÈ·Îfi˜-¡√μ∞

∂∫£∂™π∞∫√ ∫∂¡Δƒ√

¶ÏÔ‡ÛȘ ÔÈ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ ÙÔ˘ B.C. Volos Δ· ÙÌ‹Ì·Ù· ª›ÓÈ Î·È ¶·Ì·›‰ˆÓ ÙÔ˘ Basketball Club Volos ·›ÚÓÔ˘Ó Ì¤ÚÔ˜ ÛÙ· ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·Ù· Ù˘ ∂™∫∞£, ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ‰ÈÂıÓ¤˜ ÙÔ˘ÚÓÔ˘¿ Ô˘ Á›ÓÂÙ·È ÛÙËÓ fiÏË Ì·˜ Î·È ı· ‰È·ÚΤÛÂÈ Ì¤¯ÚÈ ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ ÛÙÔ ∂ÎıÂÛÈ·Îfi ∞ıÏËÙÈÎfi ΤÓÙÚÔ ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙÔ ÎÏÂÈÛÙfi Á˘ÌÓ·ÛÙ‹ÚÈÔ Ù˘ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜ ÁÈ· ·ıÏËÙ¤˜ ÁÂÓÓË̤ÓÔ˘˜ Ù· ¤ÙË 1997-1998. ∞ÎfiÌ· ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÙÔ 2Ô ÙÔ˘ÚÓÔ˘¿ ∞η‰ËÌÈÒÓ ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ 30/4 ÛÙÔ ÎÏÂÈÛÙfi Ù˘ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜ ·fi ÙȘ 11 ÙÔ Úˆ› ¤ˆ˜ Î·È ÙȘ 14.30 fiÔ˘ ı· Ï¿‚Ô˘Ó Ì¤ÚÔ˜ 80 ÌÈÎÚÔ› ·ıÏËÙ¤˜ ·fi Ù· ÙÌ‹Ì·Ù· ÙˆÓ ·Î·‰ËÌÈÒÓ ÙÔ˘, ·ÏÏ¿ Î·È ·fi ÙÔ ÙÌ‹Ì· Ù˘ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜. £· Á›ÓÔ˘Ó Ù¤ÛÛÂÚ· ·È¯Ó›‰È· Î·È ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÌÈ· ÌÈÎÚ‹ ÁÈÔÚÙ‹ ÁÈ· Ù· ·È‰È¿ fiÔ˘ ı· ¿ÚÔ˘Ó Ù· ÌÂÙ¿ÏÏÈ· Î·È Ù· ‰ÈÏÒÌ·Ù¿ ÙÔ˘˜. ∞ÎfiÌ· ÔÈ ˘‡ı˘ÓÔÈ ÙÔ˘ BC Volos ·Ó·ÎÔÈÓÒÓÔ˘Ó ÙËÓ ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹ ÙÔ˘ 3Ô˘ Camp Basket ÁÈ· fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ·ıÏËÙ¤˜ Î·È ·ıÏ‹ÙÚȘ Ù˘ fiÏ˘ Ì·˜ ÛÙÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· ·fi 20-24 πÔ˘Ó›Ô˘ ÛÙÔ ∂ÎıÂÛÈ·Îfi ∞ıÏËÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ, fiÔ˘ ı· ‰È‰¿ÍÔ˘Ó ÁÓˆÛÙÔ› ÚÔÔÓËÙ¤˜ Î·È ·›ÎÙ˜ Ù˘ ∞1, ηıÒ˜ Î·È ÔÏÏÔ› ÚÔÔÓËÙ¤˜ ·fi ÙȘ ÔÌ¿‰Â˜ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘. ª¤¯ÚÈ ÛÙÈÁÌ‹˜ ¤¯Ô˘Ó Û˘ÌʈӋÛÂÈ Î·È ı· Â›Ó·È ·ÚfiÓÙ˜ ÔÈ ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ §È·‰¤Ï˘ (‰ÈÂıÓ‹˜ ·›ÎÙ˘), ªfiÁ‰·ÓÔ˜ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ (·›ÎÙ˘ ∞1), ∞ÁÁ¤ÏÔ˘ μ·ÁÁ¤Ï˘ (̤ÏÔ˜ ÛÙÔ ÚÔÔÓËÙÈÎfi ÙÈÌ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜) Î·È Ô ™Ê·ÈÚfiÔ˘ÏÔ˜ °È¿ÓÓ˘ (ÚÔÔÓËÙ‹˜ Ù˘ ∂ıÓÈ΋˜ ÔÌ¿‰·˜ ·Ó‰ÚÒÓ Î·ıÒ˜ Â›Û˘ Î·È ÙÔ˘ ∫ÔÏÔÛÛÔ‡ ƒfi‰Ô˘). ∞ӷ̤ÓÔÓÙ·È Ó· Û˘ÌʈӋÛÔ˘Ó Î·È ¿ÏÏ· ÌÂÁ¿Ï· ÔÓfiÌ·Ù· ÙÔ˘ ∂ÏÏËÓÈÎÔ‡ Ì¿ÛÎÂÙ Ù· ÔÔ›· ı· ‚ÚÂıÔ‡Ó ÛÙÔ 3Ô camp basket Ù˘ ÔÌ¿‰·˜. °È· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÔÈ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÈÎÔÈÓˆÓÔ‡Ó ÛÙ· ÙËϤʈӷ 6946284232

∏ ÔÌ¿‰· ÎÔÚ·Û›‰ˆÓ ÙÔ˘ B.C. Volos

Î·È 6937062419 ÛÙÔ˘˜ Î.Î. ∫·Ú·Î·ÙÛÔ‡ÓË πˆ¿ÓÓË Î·È ∫·Ú·Î·ÙÛÔ‡ÓË ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ. ∂›Û˘, ·˘Ù¤˜ ÙȘ Ë̤Ú˜ ı· ΢ÎÏÔÊÔÚ‹ÛÂÈ Î·È ÙÔ Ê˘ÏÏ¿‰ÈÔ ÙÔ˘ camp fiÔ˘ fiÏ· ı· ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ·Ó·Ï˘ÙÈο Î·È ı· ÌÔÚ› οı ·ıÏËÙ‹˜, ·ıÏ‹ÙÚÈ· ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ· Û ÔÈ· ÔÌ¿‰· ·ÁˆÓ›˙ÂÙ·È Ó· ¿ÚÂÈ Ì¤ÚÔ˜ Î·È Ó· ÁÓˆÚ›ÛÂÈ ·fi ÎÔÓÙ¿ ÙÔ˘˜

·›ÎÙ˜ Î·È ÚÔÔÓËÙ¤˜ Ù˘ ∞1 ·ÏÏ¿ Î·È Ù˘ ∂ıÓÈ΋˜ ÔÌ¿‰·˜ Ì·˜ Ô˘ ı· ¤ÚıÔ˘Ó ÛÙÔ μfiÏÔ ÛÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ· Ù˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘ 3Ô˘ camp basket. Δ¤ÏÔ˜, ÁÈ· ÙȘ Ë̤Ú˜ ÙˆÓ ÂÔÚÙÒÓ Ù· ̤ÏË ÙÔ˘ BC Volos ÂÎÊÚ¿˙Ô˘Ó ÙȘ ηχÙÂÚ˜ ¢¯¤˜ ÙÔ˘˜ Û fiÏÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ÁÈ· ˘Á›·, ÂÈÚ‹ÓË Î·È ¯·Ú¿.


¶ÔÏÈÙÈÛÌfi˜/ ∏ ı·ÙÚÈ΋ ‰È·Û΢‹ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ÙÔ˘ °. ƒ›ÙÛÔ˘ ÛÙËÓ ¶. ∏ÏÂÎÙÚÈ΋

“∏ ÛÔÓ¿Ù· ÙÔ˘ ÛÂÏËÓfiʈÙÔ˜” ·fi ÙÔ ∂Ú·ÛÈÙ¯ÓÈÎfi £Â·ÙÚÈÎfi ∂ÚÁ·ÛÙ‹ÚÈ

“∏

ÛÔÓ¿Ù· ÙÔ˘ ÛÂÏËÓfiʈÙÔ˜” ÙÔ˘ °È¿ÓÓË ƒ›ÙÛÔ˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È ·fi ÙÔ ∂Ú·ÛÈÙ¯ÓÈÎfi £Â·ÙÚÈÎfi ∂ÚÁ·ÛÙ‹ÚÈ ÙÔ˘ ∫·ÏÏÈÙ¯ÓÈÎÔ‡ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ - ¢Ë.¶Â.£Â. μfiÏÔ˘ - ∫.∂. ÛÙÔ £¤·ÙÚÔ Ù˘ ¶·ÏÈ¿˜ ∏ÏÂÎÙÚÈ΋˜ ÛÙȘ 4 Î·È 5 ª·˝Ô˘. ∂›Ó·È ¤Ó· ·Ó·ÓıÚÒÈÓÔ Ô›ËÌ· Ô˘ ¤¯ÂÈ ·Ó¤‚ÂÈ Â·ÓÂÈÏËÌ̤ӷ Û ı·ÙÚÈΤ˜ ÛÎËÓ¤˜, ηıÒ˜ Ë ÁÏÒÛÛ· ÙÔ˘ Â›Ó·È ‚·ıÈ¿ ·ÏËıÈÓ‹ Î·È Âȉ¤¯ÂÙ·È, ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÔ‡˜ ÙÚfiÔ˘˜ ·Ó¿ÁÓˆÛ˘ ·ÏÏ¿ Î·È ÔÏϤ˜ ÂÚÌËÓ›˜.

ΔÔ £Â·ÙÚÈÎfi ∂ÚÁ·ÛÙ‹ÚÈ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÙË “™ÔÓ¿Ù· ÙÔ˘ ÛÂÏËÓfiʈÙÔ˜” Û ÌÈ· ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋ ‰È·Û΢‹ ηıÒ˜ ÔÈ ‹¯ÔÈ, Ô ÏfiÁÔ˜ , Ë Î›ÓËÛË Î·È Ë ÌÔ˘ÛÈ΋ Û˘Óı¤ÙÔ˘Ó ÌÈ· Û‡Á¯ÚÔÓË ·Ú¿ÛÙ·ÛË Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙÔÓ ¤ÚˆÙ·, ÛÙË ˙ˆ‹ Î·È ÛÙÔ ı¿Ó·ÙÔ. ΔË ÛÎËÓÔıÂÛ›· Î·È ÙË ‰È‰·Ûηϛ· Ù˘ ·Ú¿ÛÙ·Û˘ ¤¯ÂÈ ·Ó·Ï¿‚ÂÈ Ô ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ¢·ÎÙ˘Ï¿˜, ÙË ÌÔ˘ÛÈ΋ Û‡ÓıÂÛË Ë ŒÏÂÓ· §‡ÚË. ∂ÚÌËÓÂ‡Ô˘Ó ÔÈ: ª·Ú›· ∫˘‰ˆÓ¿ÎË, ¶fiË ¶·ÓÙÂÏ›‰Ô˘, √ϛӷ ª·ÓˆÏÔÔ‡ÏÔ˘, ª¿Úı· ¶··ı·Ó·Û›Ô˘, ƒfi˙· ™Ù·ÌÔ‡ÏË, ∑ˆ‹ ™ˆÙËÚ›Ô˘, °ÈÒÚÁÔ˜ ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜, ºÚÂȉÂÚ›ÎË ªÂΛÚË, ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ¢ËÌËÙڷο΢, ÕÚÙÂÌȘ ÷Ù˙Ë·ÔÛÙÔÏ›‰Ô˘, ¡›ÎË ªÈÏ‹ÓË, ¯ÔÚ‡ÂÈ Ë ™ÙÂÚÈ·Ó‹ ΔÛÔ˘‚¿Î·. ∞ÓÔÈÍÈ¿ÙÈÎÔ ‚Ú¿‰˘. ªÂÁ¿ÏÔ ‰ˆÌ¿ÙÈÔ ·ÏÈÔ‡ ÛÈÙÈÔ‡. ªÈ· ËÏÈÎȈ̤ÓË Á˘Ó·›Î·, ÓÙ˘Ì¤ÓË ÛÙ· Ì·‡Ú·, ÌÈÏ¿ÂÈ Û’ ¤Ó·Ó Ó¤Ô. ¢ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ·Ó¿„ÂÈ Êˆ˜. ∞’ Ù· ‰‡Ô ·Ú¿ı˘Ú· Ì·›ÓÂÈ ¤Ó· ·Ì›ÏÈÎÙÔ ÊÂÁÁ·ÚfiʈÙÔ. ∏ °˘Ó·›Î· Ì ٷ ª·‡Ú· ¤¯ÂÈ ÂΉÒÛÂÈ ‰‡ÔÙÚÂȘ ÂӉȷʤÚÔ˘Û˜ ÔÈËÙÈΤ˜ Û˘ÏÏÔÁ¤˜ ıÚËÛ΢ÙÈ΋˜ ÓÔ‹˜. “ÕÊËÛ¤ Ì ӷ ¤Úıˆ Ì·˙› ÛÔ˘. ΔÈ ÊÂÁÁ¿ÚÈ ·fi„Â! ∂›Ó·È ηÏfi ÙÔ ÊÂÁÁ¿ÚÈ, - ‰Â ı· Ê·›ÓÂÙ·È Ô˘ ¿ÛÚÈÛ·Ó Ù· Ì·ÏÏÈ¿ ÌÔ˘. ΔÔ ÊÂÁÁ¿ÚÈ ı· οÓÂÈ ¿ÏÈ ¯Ú˘Û¿ Ù· Ì·ÏÏÈ¿ ÌÔ˘. ¢Â ı· ηٷϿ‚ÂȘ. ÕÊËÛ¤ Ì ӷ ¤Úıˆ Ì·˙› ÛÔ˘”. ∏ ™ÔÓ¿Ù· ÙÔ˘ ™ÂÏËÓfiʈÙÔ˜ ·Ó‹ÎÂÈ ÛÙË Û˘ÏÏÔÁ‹ Δ¤Ù·ÚÙË ¢È¿ÛÙ·ÛË, Ë ÔÔ›· ·-

™˘Ó·˘Ï›· Ù˘ ΔÔ˘ÚοϷ˜ ÙÚ·ÁÔ˘‰›ÛÙÚÈ·˜ ÛÙÔ μfiÏÔ

ªÔ˘ÛÈο ·ÚÒÌ·Ù· ∞Ó·ÙÔÏ‹˜ ·fi ÙËÓ ¡ÙÈϤΠ∫ÔÙ˜ Ó·È ÙÔ Ó¤Ô ‰ÈÛÎÔÁÚ·ÊÈÎfi Ù˘ ‚‹Ì·, ÂÚȤ¯ÔÓÙ·È ÙÚ·ÁÔ‡‰È· Ô˘ ·Á·‹ıËÎ·Ó ÂÍ›ÛÔ˘ Î·È ·fi ÙȘ ‰‡Ô ÌÂÚȤ˜ ÙÔ˘ ∞ÈÁ·›Ô˘, ·fi ÙËÓ ·Ú·‰ÔÛȷ΋ ̤¯ÚÈ Î·È ÙËÓ ÚfiÛÊ·ÙË Ï·˚΋

ÌÔ˘ÛÈ΋ ÙˆÓ ‰‡Ô Ï·ÒÓ. “∞fi Ù· ÁÏ˘Î¿ ÛÔ˘ Ì¿ÙÈ·/Sallasana sallasana”, “∞˜ ‚·ÛÙ‹ÍÂÈ ·˘Ùfi˜ Ô Ì¿ÏÔ˜/Beberim oglan”, “Δ˘ ÙÚÈ·ÓÙ·Ê˘ÏÏÈ¿˜ Ù· ʇÏÏ·/Sevdalim aman” Î·È “ŒÍˆ ÓÙ¤ÚÙÈ· Î·È Î·ËÌÔ› / Pencereden ay dogdu” Â›Ó·È Ù· Ù¤ÛÛÂÚ· ÙÚ·ÁÔ‡‰È· Ù· ÔÔ›· ÙÚ·ÁÔ˘‰Ô‡Ó Ì·˙› Ë ¡ÙÈÏ¤Î Î·È Ë °Ï˘ÎÂÚ›·. ∏ Dilek Ì·˜ Ù·Íȉ‡ÂÈ ÛÙ· ÌÔ˘ÛÈο ·ÚÒÌ·Ù· Ù˘ ∞Ó·ÙÔÏ‹˜, ÛÙ· ÛÔοÎÈ· Ù˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈ-

Su-Doku

™Ù· 81 ÎÂÓ¿ ÎÔ˘Ù¿ÎÈ· ÙÔ˘ ·‚Ô˘ ÙÔÔıÂÙ‹ÛÙ ·ÚÈıÌÔ‡˜ Ì ٤ÙÔÈÔ ÙÚfiÔ, ÒÛÙ οı ÛÂÈÚ¿, ÛÙ‹ÏË Î·È Ï·›ÛÈÔ 3x3 Ó· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ fiÏ· Ù· „ËÊ›· ·fi ÙÔ 1 Ò˜ ÙÔ 9. ™ÎÔfi˜ ÙÔ˘ ·˙Ï Â›Ó·È Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËıÔ‡Ó fiÏ· Ù· ÓÔ‡ÌÂÚ·, ¯ˆÚ›˜ οÔÈÔ Ó· ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ‰Â‡ÙÂÚË ÊÔÚ¿ Û ηı¤Ó· ·fi Ù· ·Ú·¿Óˆ. Œ¯ÂÙ ˘fi„Ë Û·˜ fiÙÈ ÙÔ Su - Doku χÓÂÙ·È Ì ÙË ÏÔÁÈ΋. AÔʇÁÂÙ ÏÔÈfiÓ Ó· Ì·ÓÙ‡ÂÙÂ, ·Ú¿ ÙÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙÔ˘˜ ·ÚÈıÌÔ‡˜ ÛÙ· ÙÂÙÚ¿ÁˆÓ· Ô˘ ›ÛÙ ۛÁÔ˘ÚÔÈ fiÙÈ ÂΛ Â›Ó·È Î·È Ë ÌÔÓ·‰È΋ ÙÔ˘˜ ı¤ÛË. EYKO§O

¢Y™KO§O

ÓÔ‡ÔÏ˘ Î·È ÛÙ· ∫·Ê¤ ∞Ì¿Ó Ù˘ ™Ì‡ÚÓ˘, ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·˜ ¤Ó· ÌÔ˘ÛÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ô˘ ¤¯ÂÈ Ó· οÓÂÈ Ì ÙËÓ ÎÔÈÓ‹ ÌÔ˘ÛÈ΋ ·Ú¿‰ÔÛË Î·È Ì ٷ ÎÔÈÓ¿ Û‡Á¯ÚÔÓ·, Ï·˚ο Î·È ¤ÓÙ¯ӷ ÙÚ·ÁÔ‡‰È· ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ‰‡Ô Ï·ÒÓ. ª·˙› Ù˘ ÔÈ ÌÔ˘ÛÈÎÔ›: ™Ù·‡ÚÔ˜ ¶·˙·Ú¤ÓÙ˙˘ ÎÏ·Ú›ÓÔ - °ÈÒÚÁÔ˜ æ¿ÏÙ˘ ‚ÈÔÏ› ™¿Î˘ °ÈÒÚÁÔ˘ Ô‡ÙÈ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ™›ÓÙÔ˜ Ï·Ô‡ÙÔ - ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ¶·Ó·ÁÔ‡ÏÈ·˜ ÎÚÔ˘ÛÙ¿. §À™∏ ¶ƒ√∏°√Àª∂¡√À

EYKO§O

Ù˘ ÙÚ·ÁÔ˘‰›ÛÙÚÈ·˜ ¡ÙÈϤΠ∫ÔÙ˜ ·fi ÙËÓ ΔÔ˘ÚΛ· ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ 29 ∞ÚÈÏ›Ô˘ ÛÙȘ 22.30 ÛÙÔ ·Ú·‚ÈÎfi ηʤ ºÂÏÏԇη. ∏ ¡ÙÈϤΠ∫ÔÙ˜, ¤ÁÈÓ ¢ڇÙÂÚ· ÁÓˆÛÙ‹ ÛÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ÎÔÈÓfi ·fi ÙË Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ù˘ Ì ÙËÓ ∂˘·Óı›· ƒÂÌÔ‡ÙÛÈη Î·È ÙËÓ ÂÎÏËÎÙÈ΋ ÂÚÌËÓ›· Ù˘ ÛÙÔ soundtrack Ù˘ Ù·ÈÓ›·˜ ¶ÔÏ›ÙÈÎË ∫Ô˘˙›Ó· (2003), ·ÏÏ¿ Î·È ·fi ÙȘ ÌÂÙ¤ÂÈÙ· Û˘ÓÂÚÁ·Û›Â˜ Ù˘ Ì ÙÔ ª›ÌË ¶Ï¤ÛÛ·, ÙË °Ï˘ÎÂÚ›·, ÙË ™·‚›Ó· °È·ÓÓ¿ÙÔ˘. ∞Á·‹ıËΠ·ÎfiÌË ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Ì¤Û· ·fi ÙÔ ÚÔÛˆÈÎfi Ù˘ album Ì ٛÙÏÔ “Karsi” (∞¤Ó·ÓÙÈ) Ì Ϸ˚ο Î·È ·Ú·‰ÔÛȷο ÙÚ·ÁÔ‡‰È· ·fi ÙËÓ ÎÔÈÓ‹ ÌÔ˘ÛÈ΋ ·Ú¿‰ÔÛË ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ Î·È ÙˆÓ ΔÔ‡ÚΈÓ. ™ÙÔ “Sevdalim Aman” Ô˘ ›-

¢Y™KO§O

™À¡∞À§π∞

ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi 17 “ÛÎËÓÈÎÔ‡˜” ÌÔÓÔÏfiÁÔ˘˜, Ô˘ ÂÎÊÚ¿˙Ô˘Ó ‚·ı‡ÙÂÚ˜ ·Ó·˙ËÙ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ ÔÈËÙ‹ ¿Óˆ ÛÙ· ÌÂÁ¿Ï· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ù˘ ˙ˆ‹˜. “Δ¤ÛÛÂÚȘ ÌfiÓÔ Ì¤Ú˜ ¯ÚÂÈ¿ÛÙËÎ·Ó ÛÙÔ °È¿ÓÓË ƒ›ÙÛÔ ÁÈ· Ó· ÔÏÔÎÏËÚÒÛÂÈ ÙË Û‡ÓıÂÛË “∏ ÛÔÓ¿Ù· ÙÔ˘ ÛÂÏËÓfiʈÙÔ˜” . ∞fi ÙȘ 14 ¤ˆ˜ ÙȘ 17 πÔ˘Ó›Ô˘ ÙÔ˘ 1956, ۯ‰fiÓ ·Ó¢ÛÙ›, Ô ÔÈËÙ‹˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› ÙÔ ÛÔ˘‰·ÈfiÙÂÚÔ ›Ûˆ˜ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘. ...ŸÙ·Ó ÙË ÁÚ¿ÊÂÈ, Ô °È¿ÓÓ˘ ƒ›ÙÛÔ˜ Â›Ó·È 47 ÂÙÒÓ. Œ¯ÂÈ Î·Ù·‰˘ı› ÛÙÔÓ ˘Ú‹Ó· Ù˘ ‡·Ú͢ Î·È ÁÓˆÚ›˙ÂÈ: “ΔÔ Í¤Úˆ ˆ˜ ηı¤Ó·˜ ÌÔÓ·¯fi˜ ÔÚ‡ÂÙ·È ÛÙÔÓ ¤ÚˆÙ·, ÌÔÓ·¯fi˜ ÛÙË ‰fiÍ· Î·È ÛÙÔ ı¿Ó·ÙÔ.

ΔÔ Í¤Úˆ. ΔÔ ‰ÔΛ̷۷. ¢ÂÓ ˆÊÂÏ›. ÕÊËÛ Ì ӷ ëÚıˆ Ì·˙› ÛÔ˘” . ∏ ·ÁˆÓ›· ÂÓfi˜ ·ÓıÚÒÔ˘ ÁÈ· ÙË ÌÔÓ·ÍÈ¿, ÙË ˙ˆ‹ Ô˘ ÏÈÁÔÛÙ‡ÂÈ, ÙËÓ ÂÚˆÙÈ΋ ÂÈı˘Ì›·, ÙËÓ ·ÚËÁÔÚÈ¿ Ù˘ ÌÓ‹Ì˘ ·ÏÏ¿ Î·È ÙËÓ ·ÚËÁÔÚÈ¿ Ù˘ Ù¤¯Ó˘. ŒÓ·˜ ÌÔÓfiÏÔÁÔ˜ Ô˘ Û˘Ì˘ÎÓÒÓÂÈ ÙËÓ ÂÌÂÈÚ›· ÔÏfiÎÏËÚ˘ Ù˘ ˙ˆ‹˜, ÙËÓ ·fiÁÓˆÛË Î·È ÙËÓ ÔÌÔÚÊÈ¿ Ù˘. ΔÔ ∂Ú·ÛÈÙ¯ÓÈÎfi £Â·ÙÚÈÎfi ∂ÚÁ·ÛÙ‹ÚÈ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› Ì ÙËÓ ÌÔÚÊ‹ Ô˘ ¤¯ÂÈ ˆ˜ Û‹ÌÂÚ· ·fi ÙÔ 1993 ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙˆÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÙ‹ÙˆÓ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ‡ £Â¿ÙÚÔ˘. ™Ùfi¯Ô˜ ÙÔ˘ Â›Ó·È Ì¤Û· ·fi ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ∂Ú·ÛÈÙ¯ÓÈÎÔ‡ £Â·ÙÚÈÎÔ‡ ∂ÚÁ·ÛÙËÚ›Ô˘, Ó· ÂÓÈÛ¯‡ÛÂÈ ÙË £Â·ÙÚÈ΋ ¶·È‰Â›·, Ó· ‰ÒÛÂÈ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋˜ ··Û¯fiÏËÛ˘ Û fiÏÔ˘˜ ÂΛÓÔ˘˜ Ô˘ ÂӉȷʤÚÔÓÙ·È ÁÈ· ÙÔ £¤·ÙÚÔ ·ÏÏ¿ Î·È Ó· ÂÓÂÚÁÔÔÈ‹ÛÂÈ ÙÔ ·ÓıÚÒÈÓÔ ‰˘Ó·ÌÈÎfi Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Î·È Ó· ÙÔÓÒÛÂÈ ÙËÓ ÔÏÈÙÈÛÙÈ΋ ·Ó¿Ù˘ÍË Ù˘ ηÏÏÈÙ¯ÓÈ΋˜ ˙ˆ‹˜, ÛÙËÓ fiÏË Ì·˜. ™ÙÔ £Â·ÙÚÈÎfi ∂ÚÁ·ÛÙ‹ÚÈ ‰È‰¿ÛÎÔÓÙ·È ˘ÔÎÚÈÙÈ΋, ·˘ÙÔۯ‰ȷÛÌfi˜, ÌÔ˘ÛÈ΋, ÛÎËÓÔÁÚ·Ê›·, Î·È ·¢ı‡ÓÂÙ·È Û ·ÓıÚÒÔ˘˜ fiÏˆÓ ÙˆÓ ËÏÈÎÈÒÓ. ∞fi ÙÔ 1993 ¤ˆ˜ Û‹ÌÂÚ· ¤¯Ô˘Ó “ÂÚ¿ÛÂÈ” ·fi ÙÔ ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈÔ ÂηÙÔÓÙ¿‰Â˜ Ì·ıËÙ¤˜. ∂ÎÙfi˜ ·fi Ù· Ì·ı‹Ì·Ù· Ô˘ Á›ÓÔÓÙ·È ·fi ÙÔÓ √ÎÙÒ‚ÚÈÔ ¤ˆ˜ ÙÔÓ ª¿ÈÔ, οı ¯ÚfiÓÔ ·Ó‚·›ÓÂÈ ·fi ÙÔ ∂ÚÁ·ÛÙ‹ÚÈ Î·È Ì›· ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ·Ú¿ÛÙ·ÛË.

¶∂ª¶Δ∏ 28 A¶ƒπ§π√À 2011

25

EΉËÏÒÛÂȘ Δ∂á∂™ — ∞ÊȤڈ̷ Û ŒÏÏËÓ˜ Û˘Óı¤Ù˜ Î·È ÙȘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›Â˜ ÙÔ˘˜ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ› Ô ∫·ÏÏÈÙ¯ÓÈÎfi˜ √ÚÁ·ÓÈÛÌfi˜-¢∏.¶∂.£∂. ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘, ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ø‰Â›Ô μfiÏÔ˘. ΔËÓ ∫˘Úȷ΋ 8 ª·˝Ô˘ ÛÙÔ ı¤·ÙÚÔ Ù˘ ¶·Ï·È¿˜ ∏ÏÂÎÙÚÈ΋˜, ÛÙȘ 8.30 ÙÔ ‚Ú¿‰˘, ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ø‰Â›Ô˘, ı· Ì·˜ Ù·Íȉ¤„Ô˘Ó Û ÙfiÔ˘˜ Ì·ÁÈÎÔ‡˜, Ì fi¯ËÌ· ¤ÚÁ· ÙˆÓ ™Ù. ∫Ú·Ô˘Ó¿ÎË, ¶. ª·¯·ÈÚ›ÙÛ·, ™Ù. ™·ÓÔ˘‰¿ÎË, ª. ¶Ï¤ÛÛ·, °. ∑·Ì¤Ù· Î.¿. — “ª·Ì¿‰Â˜ Ì ÚÔ‡ÌÈ” ÛÂÚ‚›ÚÂÈ Ë “£Ú˘·ÏÏ›‰·” ÛÙÔ ı¤·ÙÚÔ Ù˘ ¶·ÏÈ¿˜ ∏ÏÂÎÙÚÈ΋˜. ∏ ÔÌ¿‰· ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÙË Ì·‡ÚË ÎˆÌˆ‰›· ÙˆÓ ƒ¤· - ¶··ı·Ó·Û›Ô˘ Ò˜ 29 ∞ÚÈÏ›Ô˘ Î·È ·‡ÚÈÔ ¶·Ú·Û΢‹. — ™ÙËÓ ∞›ıÔ˘Û· Δ¤¯Ó˘ “∏Ï›Ô˘ ª¤Ï·°ÈÔÚÙ‹ ÏÔ˘ÏÔ˘‰ÈÒÓ ıÚÔÓ” , °ÎÏ·‚¿ÓË ∂ÁηÈÓÈ¿˙ÔÓÙ·È ÔÈ ÂΉËÏÒÛÂȘ Ù˘ “°ÈÔÚÙ‹˜ 37-∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ (1Ô˜ §Ô˘ÏÔ˘‰ÈÒÓ” ÙËÓ 1Ë ª·˝Ô˘ Î·È ÒÚ· 20:30 fiÚÔÊÔ˜) ¤Ó·ÓÙÈ ∞Á›Ô˘ ÛÙÔ ÎÂÓÙÚÈÎfi ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘, ÙÔ ÿ‰Ú˘Ì· ¿ÚÎÈÓ “∞ÊÒÓ ¢ÂÏËÁÂÒÚÕÏÏ˘ ªÂÚÈ¿˜, ÛÙÔ ÁË” ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÂÈÏ·›ÛÈÔ Ù˘ ηÛÙÈΤ˜ ÂÎı¤ÛÂȘ ˆ˜ ÔÔ›·˜ ÊÔÚÔÛÊÔÚ¿ ÛÙËÓ ÎÔÈÚ›˜ ÂÎı¤ÓˆÓ›· Ù˘ fiÏ˘. ∫·ÙÔ˘Ó Ù· ¤ÚÁ· ÏÔ‡ÓÙ·È ÔÈ ÂӉȷÊÂÙÔ˘˜. ÚfiÌÂÓÔÈ Î·ÏÏÈÙ¤¯Ó˜ Ô˘ ÂÈı˘ÌÔ‡Ó Ó· ÂÎı¤ÛÔ˘Ó ¤ÚÁ· ÙÔ˘˜ Ó· ·¢ı‡ÓÔÓÙ·È ÛÙÔ ÙËϤʈÓÔ 6932-119479. ¢È¢ÎÚÈÓ›˙ÂÙ·È fiÙÈ Ë Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘˜ ÛÙȘ ÂÎı¤ÛÂȘ Â›Ó·È ‰ˆÚ¿Ó.

¢π∞º√ƒ∞ — ™˘Ó¯›˙ÂÙ·È Ë ÌÂϤÙË §ÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎÒÓ ∫ÂÈÌ¤ÓˆÓ Î¿ı ™¿‚‚·ÙÔ 7.15 Ì.Ì. ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ÙˆÓ “ΔÚÈÒÓ πÂÚ·Ú¯ÒÓ” , ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ 180-√ÁÏ. ™˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÂχıÂÚË. ∂ÈÌÂÏÂ›Ù·È Ô ıÂÔÏfiÁÔ˜ Î. μ·Û. ∫ÔÙÛÌ·Ó›‰Ë˜ Î·È Ô ÊÈÏfiÏÔÁÔ˜ Î. πˆ¿Ó. ¶·ÙÚ›ÎÔ˜. — ∏ Ù·ÎÙÈ΋ ÌËÓÈ·›· ™˘Ó¿ÓÙËÛË ÙˆÓ ™˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ˆÓ Ù˘ ∂ıÓÈ΋˜ ΔÚ·¤˙˘, ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· 2 ª·˝Ô˘ Î·È ÒÚ· 7:30 Ì.Ì. ÛÙË §¤Û¯Ë ΔÚ·Â˙ÈÎÒÓ À·ÏÏ‹ÏˆÓ ¡. ª·ÁÓËÛ›·˜. — √È º›Ï˜ Ù˘ ∞Á¿˘ ¡. πˆÓ›·˜ ı· ¤¯Ô˘Ó ·ÔÁÂ˘Ì·ÙÈÓfi ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË 4 ª·˝Ô˘ Î·È ÒÚ· 6, ÛÙÔ “¶·Ú¿ÏÈÔ” (·ÎÙ‹ ∞Ó·‡ÚÔ˘). ™˘ÓÙÚÔÊÈ¿ Ì·˜ ı· Â›Ó·È Ô Î. æ·ı¿˜ Î·È Ô Î. §. ÷Ù˙Ë·ÁÁÂÏ¿Î˘.

∂∫¢ƒ√ª∂™ — √ º˘ÛÈÔÏ·ÙÚÈÎfi˜ ŸÌÈÏÔ˜ μfiÏÔ˘ Ô “¶·Ó” ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›˙ÂÈ ÙȘ ·Ú·Î¿Ùˆ ÂÍÔÚÌ‹ÛÂȘ: ¶¤Ì., ¶·Ú., ™¿‚., ∫˘Ú. 28, 29, 30/4-1/5/11: ÕÓ‰ÚÔ˜ ∫˘ÎÏ¿‰ˆÓ - Â˙ÔÔÚÈ΋ / ÂÚÈËÁËÙÈ΋ 4‹ÌÂÚË ÂÚÈ‹ÁËÛË ÛÙÔ Î·Ù¿Ê˘ÙÔ ÓËÛ› Ù˘ ÕÓ‰ÚÔ˘ Ì ‹Ș Â˙ÔÔڛ˜ ÁÈ· ÁÓˆÚÈÌ›· Ì ÙȘ ÔÌÔÚÊȤ˜ ÙÔ˘ ÓËÛÈÔ‡, ‰È·ÌÔÓ‹ Û ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô ÛÙË ÃÒÚ·. ¢ËÏÒÛÂȘ Î·È ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÛÙ· ÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ √Ì›ÏÔ˘, ™fiψÓÔ˜ 2 (μ-18), ÙËÏ. 24210 24290 οı ÂÚÁ¿ÛÈÌË Ì¤Ú· ÙÔ Úˆ› 10.00-12.00 Î·È Ù· ·ÔÁ‡̷ٷ ¢Â˘Ù¤Ú·˜, ΔÂÙ¿ÚÙ˘ Î·È ¶·Ú·Û΢‹˜ 6.00-8.00. ∂›Û˘ Î·È ÛÙÔ ÎÈÓËÙfi ÙÔ˘ ÔÌ›ÏÔ˘ 6976904236. — √ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ∞ÔÊÔ›ÙˆÓ ∂ÏÏËÓÔÁ·ÏÏÈ΋˜ ™¯ÔÏ‹˜ “ÕÁ. πˆÛ‹Ê” ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ 3‹ÌÂÚË ÂΉÚÔÌ‹ ÛÙË ™fiÊÈ·, Û ·Ú¿ÛÙ·ÛË Ù˘ fiÂÚ·˜ “Turandot” ÙÔ˘ Puccini, ÛÙȘ 13-15 ª·˝Ô˘. °È· ÎÚ·Ù‹ÛÂȘ ÙËÏ. 24210 30121 ‹ 6944 410944. £· ÙËÚËı› ÛÂÈÚ¿ ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ·˜. — √ ∂ΉÚÔÌÈÎfi˜ ŸÌÈÏÔ˜ μfiÏÔ˘ “¡¤· ∑ˆ‹” ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔ Ú·ÎÙÔÚÂ›Ô ΔÈÎÈÓÙ˙‹, ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›˙ÂÈ ÂΉÚÔÌ‹ ÛÙȘ 8 ª·˝Ô˘, ËÌÂÚ‹ÛÈ· ÁÈ· ÙÔ ∂Ï·ÙÔ¯ÒÚÈ ¶ÈÂÚ›·˜. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÛÙ· ÙËϤʈӷ 24210 35915 ÙÔ˘ √Ì›ÏÔ˘ Î·È 24210 46044 ÙÔ˘ ÁÚ·Ê›Ԣ ΔÈÎÈÓÙ˙‹. ¢ËÏÒÛÂȘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÛÙ· ÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ √Ì›ÏÔ˘ (÷Ù˙Ë·ÚÁ‡ÚË 1, ÁÚ·ÊÂ›Ô ∞3) Î·È ÛÙÔ ΔÔ˘ÚÈÛÙÈÎfi °Ú·ÊÂ›Ô Ù˘ ¶fi˘ ΔÈÎÈÓÙ˙‹ (∫‡ÚÔ˘ 5). — √ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ∂Ï·ÛÛÔÓÈÙÒÓ ¡. ª·ÁÓËÛ›·˜ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÌÈ· ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ Î·È È‰È·›ÙÂÚ˘ ÔÈfiÙËÙ·˜ ÂÓÙ·‹ÌÂÚË ÂΉÚÔÌ‹ ÛÙËÓ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏË ·fi ΔÂÙ¿ÚÙË 1/6 ¤ˆ˜ Î·È ∫˘Úȷ΋ 5/6/2011 (·Ó·¯ÒÚËÛË ·fi μfiÏÔ ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË 1/6 Î·È ÒÚ· 6.00 ÙÔ Úˆ›). ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ ÙÔ ÏÔ‡ÛÈÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ô˘ ÂÈÌÂÏ›ٷÈ, Ì ȉȷ›ÙÂÚË ÚÔÛÔ¯‹, Ô ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ∂Ï·ÛÛÔÓÈÙÒÓ ¡. ª·ÁÓËÛ›·˜, ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ÂÈÛΤ„ÂȘ, ÂÚÈËÁ‹ÛÂȘ, ÍÂÓ·Á‹ÛÂȘ, ‰È·ÌÔÓ‹ Û ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô 4 ·ÛÙ¤ÚˆÓ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ ¶fiÏ˘, 4 Á‡̷ٷ Î·È ÔÏϤ˜ ÂÎÏ‹ÍÂȘ. ªÔÚÔ‡Ó Ó· Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó fiÏ· Ù· ̤ÏË, ·ÏÏ¿ Î·È ÔÈ Ê›ÏÔÈ ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘, ·ÚΛ Ó· ‰ËÏÒÛÔ˘Ó ¤ÁηÈÚ· ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘˜, ÏfiÁˆ ÙÔ˘ ¤ÓÙÔÓÔ˘ ÂӉȷʤÚÔÓÙÔ˜. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ - ÎÚ·Ù‹ÛÂȘ ∫. ™ÎÚÈ¿·˜. ΔËÏ. 6974-881944 Î·È ÛÙÔ ¶Ú·ÎÙÔÚÂ›Ô STEFANOS TRAVEL, ÙËϤÊ.: 24210-56920. — ∏ ¶ÂÚÈËÁËÙÈ΋ §¤Û¯Ë μfiÏÔ˘ ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›˙ÂÈ ÙȘ ·Ú·Î¿Ùˆ ÂΉÚÔ̤˜: 1/5: ΔÚ›ÎÂÚÈ (¶ÚˆÙÔÌ·ÁÈ¿), 14-16/5: °È¿ÓÓÂÓ·, 11-14/6: ¶¿ÚÔ˜ (∞Á›Ô˘ ¶Ó‡̷ÙÔ˜), 26/6: §Ô˘ÙÚ¿ ™ÌÔÎfi‚Ô˘. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÛÙÔ ÙËϤʈÓÔ 24210 23935, ¢Â˘Ù¤Ú· ¤ˆ˜ ™¿‚‚·ÙÔ: 10 .Ì.-12 Ì. — √ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ™˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ˆÓ √∞∂∂ μfiÏÔ˘ ¡. ª·ÁÓËÛ›·˜ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ, fiˆ˜ οı ¯ÚfiÓÔ, ·ÚÙÔÎÏ·Û›· ÛÙËÓ ¶·Ó·Á›· •ÂÓÈ¿, Â› ¢ηÈÚ›· Ù˘ ÁÈÔÚÙ‹˜ ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ ∞Á›Ô˘ °ÂˆÚÁ›Ô˘ ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ 8 ª·˝Ô˘. ∫·ÙfiÈÓ Ê·ÁËÙfi ÛÙÔ ¶ËÁ¿‰È ¶ÙÂÏÂÔ‡ Î·È ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ηʤ ÛÙÔ ∞¯›ÏÏÂÈÔ. ¢ËÏÒÛÂȘ ÛÙ· ÁÚ·Ê›· Ì·˜, ÷Ù˙Ë·ÚÁ‡ÚË 1, ÙËÏ. 24210 23789, 10.Ì.-12Ì., ÂÎÙfi˜ ™·‚‚¿ÙÔ˘. — √ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ™˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ˆÓ ΔÛÈ̤ÓÙˆÓ μfiÏÔ˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ› ÂΉÚÔÌ‹ ÙÔ Ì‹Ó· πÔ‡ÓÈÔ ÛÙÔ ÓËÛ› Ù˘ Ã›Ô˘. °È· ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÛÙ· ÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘, ∞Óı›ÌÔ˘ °·˙‹ 94.


26

¶ÔÏÈÙÈÛÌfi˜/

¶∂ª¶Δ∏ 28 A¶ƒπ§π√À 2011

“∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·, Ù·˘ÙfiÙËÙ·” ·‡ÚÈÔ ÛÙË ¡¤· πˆÓ›·

¶ÚfiÙ·ÛË ·fi Û‡Á¯ÚÔÓÔ ÚÔ˘Ì·ÓÈÎfi ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ §¤Û¯Ë μfiÏÔ˘: ∞ÊȤڈ̷ ÛÙÔÓ ¶¤ÙÚÔ ∫˘ÚȈ٤ÏË ∏ §¤Û¯Ë μfiÏÔ˘ ÎÏ›ÓÔÓÙ·˜ ÙȘ ∫·ÏÏÈÙ¯ÓÈΤ˜-§ÔÁÔÙ¯ÓÈΤ˜ ‚Ú·‰È¤˜ Ô˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ “... Ì ÌÔ˘ÛÈΤ˜ ÂÍ·›ÛȘ Ì ʈӤ˜...”, ÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÂΉ‹ÏˆÛË ÁÈ· ÙÔ ‚Ú·‚Â˘Ì¤ÓÔ Û˘ÌÔÏ›ÙË Ì·˜, ÔÈËÙ‹ Î·È Û˘ÁÁڷʤ· ¶¤ÙÚÔ ∫˘ÚȈ٤ÏË, ÛÙȘ 16 ª·˝Ô˘, Ë̤ڷ ¢Â˘Ù¤Ú· Î·È ÒÚ· 9 Ì.Ì., ÛÙËÓ “∂͈ڷ˚ÛÙÈ΋” §¤Û¯Ë μfiÏÔ˘ (π. ∫·ÚÙ¿ÏË 3, ÙËÏ. 24210 23365). °È· ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ ı· ÌÈÏ‹ÛÔ˘Ó Ô μ·Û›Ï˘ ∞Ó·ÁÓˆÛÙfiÔ˘ÏÔ˜ Î·È Ô ∫ÒÛÙ·˜ §È¿˘. ∞ÔÛ¿ÛÌ·Ù· ·fi ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ ‰È·‚¿˙Ô˘Ó Î·È ··ÁÁ¤ÏÏÔ˘Ó Ô μ·Û›Ï˘ ªËÙÛ¿Î˘, Ë ∞Ì·Ï›· °ÎÈ˙¿ Î·È ÙÚ·ÁÔ˘‰Ô‡Ó ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›Â˜ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ Û˘ÓıÂÙÒÓ. ™˘Óԉ‡ÂÈ Ì ÙËÓ ÎÈı¿Ú· ÙÔ˘ Ô °ÈÒÚÁÔ˜ ºÔ˘ÓÙÔ‡Ï˘.

ªÂψ‰›Â˜ ·fi ÙÔÓ “ ÿ·Ì‚Ô” ÛÙËÓ ∞ÏÂÍ¿Ó‰ÚÂÈ· Δ√ ÌÔ˘ÛÈÎfi Û‡ÓÔÏÔ “π∞ªμ√™”

(info@iamvos.eu) Ô˘ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÔÈ: ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ °Ú¿‚Ô˜ ÛÙËÓ ΔÚÔÌ¤Ù·, Ë ™¤‚Ë ª·˙¤Ú·-ª¿Ì·ÏË ÛÙÔ ¶È¿ÓÔ, Î·È Ë ∑·ÊÂÈÚԇϷ ÷ÓÙ‹ ÛÙÔ μÈÔÏÔÓÙÛ¤ÏÔ, Â›ÛËÌ· ÚÔÛÎÂÎÏË̤ÓÔ ·fi ÙÔ ¶·ÙÚÈ·Ú¯Â›Ô ∞ÏÂÍ¿Ó‰ÚÂÈ·˜ Ù˘ ∞ÈÁ‡ÙÔ˘, ı· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯ÂÈ ÛÙËÓ ÂÙ‹ÛÈ· ·ÓËÁ˘ÚÈ΋ ÂΉ‹ÏˆÛ‹ ÙÔ˘, ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ 8 ª·˝Ô˘ ÛÙÔ˘˜ ·Ó¤ÌÔÚÊÔ˘˜ ΋Ô˘˜ ÙÔ˘ ¶·ÙÚÈ·Ú¯ÈÎÔ‡ ªÂÁ¿ÚÔ˘. ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Â›Û΄˘ ÙÔ˘ ™·‚‚¿ÙÔ˘, ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÍÂÓ¿ÁËÛË ·fi ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ ÙÔ˘ ·Ú·ÚÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ∂ÏÏËÓÈÎÔ‡ π‰Ú‡Ì·ÙÔ˜ ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ Î. ª·ÓÒÏË ª·Ú·ÁÎÔ‡ÏË, ÛÙÔ ªÔ˘ÛÂ›Ô ∫·‚¿ÊË Î·È ÛÙËÓ μÈ‚ÏÈÔı‹ÎË ∞ÏÂÍ¿Ó‰ÚÂÈ·˜. ΔËÓ ∫˘Úȷ΋, ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·Ú¯ÈÂÚ·ÙÈ΋ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·, ı· ·Ú·ÙÂı› Â›ÛËÌË ‰ÂÍ›ˆÛË ·fi ÙÔÓ ›‰ÈÔ ÙÔÓ ¶·ÙÚÈ¿Ú¯Ë ÛÙËÓ ∞›ıÔ˘Û· ÙÔ˘ £ÚfiÓÔ˘ ÛÙÔ ¶·ÙÚÈ·Ú¯ÈÎfi ª¤Á·ÚÔ, ı· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ Á‡̷ ÛÙÔÓ ∂ÏÏËÓÈÎfi ¡·˘ÙÈÎfi ŸÌÈÏÔ ∞ÏÂÍ¿Ó‰ÚÂÈ·˜ Î·È ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ™˘Ó·˘Ï›· Ì ÙÔ ÌÔ˘ÛÈÎfi Û‡ÓÔÏÔ “π∞ªμ√™” Î·È ÙË Δ˙¤ÓË Ã·Ù˙ˉ‹ÌÔ˘ ÛÙÔ ÙÚ·ÁÔ‡‰È. Δ›ÙÏÔ˜ Ù˘ ™˘Ó·˘Ï›·˜, “∞ÏÂÍ¿Ó‰ÚÂÈ·, ¿ÚˆÌ· ∂ÏÏ¿‰·˜ ÛÙËÓ ∞Ó·ÙÔÏ‹”, Ì ·Á·Ë̤Ó˜ ÌÂψ‰›Â˜ Î·È ÙÚ·ÁÔ‡‰È· ·fi ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, Ô˘ ˘ÌÓÔ‡Ó ÙȘ ¯¿Ú˜ Î·È ÙË Ì·Á›· Ù˘ fiÏ˘ Ù˘ ∞ÏÂÍ¿Ó‰ÚÂÈ·˜, ÌÂÏÔÔÈË̤ÓË Ô›ËÛË ÙÔ˘ ∫·‚¿ÊË, ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙ· Ï·›ÛÈ· ÙÔ˘ ÂÔÚÙ·ÛÌÔ‡ Ù˘ “¶·ÁÎfiÛÌÈ·˜ ∏̤ڷ˜ Ù˘ ∂˘ÚÒ˘” ÛÙȘ 9 ª·˝Ô˘, Ì ÁÓˆÛÙ¿ ÙÚ·ÁÔ‡‰È· ·fi ÙËÓ ∂˘ÚÒË ∫·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÂΉ‹ÏˆÛ˘ Â›Û˘, ı· ‰Ôı› Ë È‰È·›ÙÂÚË ÙÈÌ‹ ÛÙË ™¤‚Ë ª·˙¤Ú·-ª¿Ì·ÏË, Ó· ·ÚÔ˘ÛÈ¿Û› ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ °È¿ÓÓË ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓ›‰Ë “12 ∂ÏÏËÓÈÎÔ› ¯ÔÚÔ›” ÁÈ· È¿ÓÔ, ÂÁηÈÓÈ¿˙ÔÓÙ·˜ ÙÔ Î·ÈÓÔ‡ÚÈÔ ·fiÎÙËÌ· ÙÔ˘ ¶·ÙÚÈ·Ú¯ÈÎÔ‡ ªÂÁ¿ÚÔ˘, ¤Ó· grand piano ÌÂ Ô˘Ú¿. ΔÔ ›‰ÈÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ı· ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙ›, ÙËÓ ¶¤ÌÙË 5 ª·˝Ô˘ ÛÙÔ ¶ÔÏ˘¯ÒÚÔ Δ¤¯Ó˘ ø‰Â›Ô˘ ºÔ˘ÓÙÔ‡ÏË (∞ÓÙˆÓÔÔ‡ÏÔ˘ 17, 1Ô˜ ÔÚ., ÙËÏ: 2421024816) ÛÙȘ 9:30 Ì.Ì.

ª

 ÙËÓ Ù·ÈÓ›· “∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·, Ù·˘ÙfiÙËÙ·” Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· ∫ÔÚÓ¤ÏÈÔ˘ ¶ÔÚÔ˘ÌfiÈÔ˘ Û˘Ó¯›˙ÔÓÙ·È ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ 29 ∞ÚÈÏ›Ô˘ ÔÈ ÚÔ‚ÔϤ˜ Ù˘ ∫ÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈ΋˜ ∫ÔÈÓfiÙËÙ·˜. √È ÚÔ‚ÔϤ˜ Á›ÓÔÓÙ·È ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ÂΉËÏÒÛÂˆÓ ÙÔ˘ ªÂÙ·ÍÔ˘ÚÁ›Ԣ (∫·Ú·Ì·Ù˙¿ÎË Î·È ∞Ó··‡Ûˆ˜) ÛÙË ¡. πˆÓ›· οı ¶·Ú·Û΢‹ ÛÙȘ 9:30 ÙÔ ‚Ú¿‰˘. ¢È¿ıÂÛË ÂÈÛÈÙËÚ›ˆÓ 8:30 Ì.Ì.

ƒÔ˘Ì·Ó›·, 2009. ™ÎËÓÔıÂÛ›·ÛÂÓ¿ÚÈÔ: ∫ÔÚÓ¤ÏÈÔ˘ ¶ÔÚÔ˘ÌfiÈÔ˘. ∏ıÔÔÈÔ›: ¡ÙÚ¿ÁÎÔ˜ ªÔ‡ÎÔ˘Ú, μÏ·ÓÙ π‚¿ÓÔÊ, πÚ›Ó· ™·Ô˘Ï¤ÛÎÔ˘. 115’. ∏ Û˘Ó›‰ËÛË Î·È Ë ÂÓÔ¯‹ ÂÍÂÙ¿˙ÔÓÙ·È Ì ۷ÚηÛÙÈÎfi, Û˘¯Ó¿ Ì·‡ÚÔ ¯ÈÔ‡ÌÔÚ Ì¤Û· ·fi ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· ÂÓfi˜ Ó·ÚÔ‡, Â˘Û˘Ó›‰ËÙÔ˘ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ‡, Ô˘ ·ÚÓÂ›Ù·È Ó· Û˘ÏÏ¿‚ÂÈ ¤Ó· Ì·ıËÙ‹ ÁÈ· ¯Ú‹ÛË Ó·ÚΈÙÈÎÒÓ - ‚Ú·‚Â›Ô FIPRESCI Î·È “ŒÓ· οÔÈÔ ‚ϤÌÌ·” . √ ∫Ú›ÛÙÈ, ¤Ó·˜ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎfi˜, ·ÚÓÂ›Ù·È Ó· Û˘ÏÏ¿‚ÂÈ ¤Ó· Ó·Úfi Ô˘ ÚfiÛÊÂÚ ¯·Û›˜ Û ‰‡Ô Û˘ÌÌ·ıËÙ¤˜ ÙÔ˘ ÛÙÔ §‡ÎÂÈÔ, ıˆÚÒÓÙ·˜ fiÙÈ Ô ÓfiÌÔ˜ Â›Ó·È ˘ÂÚ‚ÔÏÈο ·˘ÛÙËÚfi˜ Î·È ı’ ·ÏÏ¿ÍÂÈ Û‡ÓÙÔÌ· ηÈ, ÂÓ ¿ÛË ÂÚÈÙÒÛÂÈ, ‰ÂÓ ı¤ÏÂÈ Ó· ’¯ÂÈ ‚¿ÚÔ˜ ÛÙË Û˘Ó›‰ËÛ‹ ÙÔ˘ ÙËÓ Î·Ù·ÛÙÚÔÊ‹ ÂÓfi˜ Ó¤Ô˘ ·ÓıÚÒÔ˘. °È· ÙÔÓ ÚÔ˚ÛÙ¿ÌÂÓfi ÙÔ˘, fï˜, Ë Ï¤ÍË “Û˘Ó›‰ËÛË” ¤¯ÂÈ ¿ÏÏÔ ÓfiËÌ·... ªÂÁ·ÏÔÊ˘‹˜ ÌÂÙ·-ÛˆÎÚ·ÙÈ΋ Û‡ÏÏË„Ë: £¤Ì· Û˘Ó›‰ËÛ˘, ¯ÚÂÒÓÂÈ ÌfiÓÔ Ô “¿ÁÚ·ÊÔ˜” ËıÈÎfi˜ ÓfiÌÔ˜... ∞Ï¿ Ì·ı‹Ì·Ù· ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈ΋˜ Δ¤¯Ó˘, Ô˘Û›·˜ Î·È ·ÊËÁËÌ·ÙÈ΋˜ Ù¯ÓÈ΋˜. ∏ Ù·ÈÓ›· ÙÔ˘ ∫ÔÚÓ¤ÏÈÔ˘ ¶ÔÚÔ˘-

“ª¶∞ª¶∞¢∂™ Ì ÚÔ‡ÌÈ” ÛÂÚ‚›ÚÂÈ Ë “£Ú˘·ÏÏ›‰·” ÙËÓ Â‚‰ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ ¶¿Û¯· ÛÙÔ ı¤·ÙÚÔ Ù˘ ¶·ÏÈ¿˜ ∏ÏÂÎÙÚÈ΋˜. ∏ ÔÌ¿‰· ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÙË Ì·‡ÚË ÎˆÌˆ‰›· ÙˆÓ ƒ¤· -¶··ı·Ó·Û›Ô˘ Î·È ˘fiÛ¯ÂÙ·È Ó· Ì·˜ ÎÚ·Ù‹ÛÂÈ Û˘ÓÙÚÔÊÈ¿ Ì ¿ÊıÔÓÔ Á¤ÏÈÔ. ™ÙËÓ ·Ú¿ÛÙ·ÛË “ª·Ì¿‰Â˜ Ì ÚÔ‡ÌÈ”, Ô˘ ı· ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙ› ÛÙËÓ ¶·ÏÈ¿ ∏ÏÂÎÙÚÈ΋ Ò˜ Î·È ·‡ÚÈÔ 29 ∞ÚÈÏ›Ô˘ Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó, Ì ÙË ÛÂÈÚ¿ Ô˘ ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È, Ù· ̤ÏË Ù˘ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ÷Ù˙ËΈÙԇϷ˜, ª·Ï·Ì›ÙÛ· §Èı·‰ÈÒÙË, ∂Ï¢ıÂÚ›· ™·‚‚¿ÎË, ¡ÈÎÔϤÙÙ· μ·˝ÙÛË, ™Ù¤Ê·ÓÔ˜ §¿·˜ Î·È ™ÔÊ›· ª·ÓÔ‡ÛÔ˘. ΔÔ ¯Ú‹Ì· Â›Ó·È ÁÏ˘Îfi, Û·Ó ÛÈÚÔÈ·Ṳ̂ÓÔ˜ Ì·Ì¿˜. ŒÙÛÈ, fiÙ·Ó Ô Â˘Î·Ù¿ÛÙ·ÙÔ˜ ËÏÈÎȈ̤ÓÔ˜ ·Ù¤Ú·˜ Ô˘ ˙ÂÈ ÛÙËÓ Â·Ú¯›·, ·ı·›ÓÂÈ ÂÁÎÂÊ·ÏÈÎfi, ηٷÊı¿ÓÔ˘Ó ÛÙÔ ¯ˆÚÈfi ‰ÈÂΉÈÎËÙ¤˜ Ù˘ ÂÚÈÔ˘Û›·˜ ÙÔ˘, ÔÈ ‰‡Ô ÁÈÔÈ ÙÔ˘ Ì ÙȘ Û˘˙‡ÁÔ˘˜ ÙÔ˘˜. §ÔÁ·ÚÈ¿˙Ô˘Ó, ˆÛÙfiÛÔ, ¯ˆÚ›˜ ÙÔÓ ÍÂÓÔ‰fi¯Ô ÁÈ·Ù› ÛÙÔ ·È¯Ó›‰È Ù˘ ‰ÈÂΉ›ÎËÛ˘ Ì·›ÓÔ˘Ó Ë ‚Ô˘ÏÁ¿Ú· ÔÈÎȷ΋ ‚ÔËıfi˜ Î·È Ë Â͢ËÚÂÙÈ΋ ÁÂÈÙfiÓÈÛÛ·, Ô˘ ÁÓˆÚ›˙ÂÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·fi fiÛ· ϤÂÈ. ∏ ·Ï‹ ˘fiıÂÛË Ù˘ ÎÏËÚÔÓÔÌÈ¿˜ ÂÍÂÏ›ÛÛÂÙ·È ÁÚ‹ÁÔÚ· Û ·ÓÂϤËÙÔ Î˘Ó‹ÁÈ ıËÛ·˘ÚÔ‡ ¯ˆÚ›˜ ηÓfiÓ˜. ŒÍÈ ·ÏÔ› ¿ÓıÚˆÔÈ ÌÂÙ·ÙÚ¤ÔÓÙ·È Û ·‰›ÛÙ·ÎÙÔ˘˜ ÂÁÎÏË̷ٛ˜ Ì ÌÈ· ¢-

ÌfiÈÔ˘ ¤Ú¯ÂÙ·È ·fi ÌÈ· ¯ÒÚ· Ë ÔÔ›· ÂȂ‚·ÈÒÓÂÈ ÙË ‰˘Ó·ÌÈ΋ Ù˘ ÛÙËÓ ∂˘Úˆ·˚΋ ·ÁÔÚ¿, ÌÂÙ¿ ·fi °·ÏÏ›·, °ÂÚÌ·Ó›· Î·È πÛ·Ó›· (Ë ªÂÁ. μÚÂÙ·Ó›· ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈο ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ·˘ÙfiÓÔÌ·, ˆ˜ °ËÚ·È¿ ∞Ï‚ÈfiÓ· ‹ ·Ú¿ÚÙËÌ· ÙˆÓ ∏¶∞, ·Ú¿ ∂˘Úˆ·˚ο, ÂÓÒ Ë πÙ·Ï›· ÂÚÓ¿ÂÈ ÎÚ›ÛË Â‰Ò Î·È ‰˘fi - ÙÚÂȘ ‰ÂηÂٛ˜.). ΔÔ “μÔ˘ÎÔ˘Ú¤ÛÙÈ” ÚÔÈÎÈṲ̂ÓÔ Ì ÛÔ‚·ÚfiÙËÙ· ÎÈ ÔÚıÔÏÔÁÈÛÌfi ·Ú·‰›‰ÂÈ “masterclass” οÓÔÓÙ·˜ ÂÚ‹Ê·ÓÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Ï·Ô‡˜ Ù˘ μ·ÏηÓÈ΋˜ ÃÂÚÛÔÓ‹ÛÔ˘, ÁÈ· ÙÔ Î›ÓËÌ· ·Ó·‚›ˆÛ˘ ÙÔ˘ ÓÂÔÚ·ÏÈÛÌÔ‡, ÙÚ›Ù˘ ÁÂÓÈ¿˜. μ·ıÈ¿ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ Î·È ÔÏÈÙÈ΋

Ù·ÈÓ›· οو ·fi ÙËÓ ÂÈÊ¿ÓÂÈ·, Î·È Ì ÔÏÏ¿ ˘ÔÓÔÔ‡ÌÂÓ·. ∏ Ù·ÈÓ›· Ôχ ÏÈÙ¿ ÎÈ ÂÏÏÂÈÙÈο, ·ÔÎÙ¿ ¤Ó· ‰ÈÎfi Ù˘ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi Ú˘ıÌfi, Ì ·Ê·ÈÚÂÙÈ΋ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ·fi ÙȘ Ï›Á˜ ÛÎËÓ¤˜ ÌÔÓÔÏ¿ÓˆÓ, ÂÓÒ Î·Ù·ÁÚ¿ÊÂÈ Û Ú·ÁÌ·ÙÈÎfi ¯ÚfiÓÔ, fi,ÙÈ ¤¯ÂÈ Û¯¤ÛË Ì ÙËÓ ˘fiıÂÛË Ô˘ ÂÍÈÛÙÔÚ›, ÈÛÙ¿ ÛÙÔ “ÁÚ¿ÌÌ· ÙÔ˘ ¡fiÌÔ˘” , ·ÏÏËÁÔÚÈο ÛÙËÓ “ηٿ Û˘Ó›‰ËÛË” ¤ÎÊÚ·ÛË Î·È Ú·ÎÙÈ΋. ∞Ê‹ÓÂÈ ÛÙÔ ı·ً ·ÚÎÂÙfi ¯ÚfiÓÔ ÁÈ· Ó· ÛÎÂÊÙ› ÂӉȿÌÂÛ· - ÂÓ·ÏÏ¿ÛÛÔÓÙ·˜ ÛÎËÓ¤˜ ‰È·ÏfiÁˆÓ ̠ΛӘ ÙˆÓ ÌÂÁ¿ÏˆÓ ÛȈÒÓ, ۈ̷ÙÈ΋˜ - ηıËÌÂÚÈÓ‹˜ - ‰Ú¿-

Û˘. ∏ ·Ê‹ÁËÛË Â›Ó·È ‰ÔÎÈÌÈÔÁÚ·ÊÈÎÔ‡ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·, ÂÚÈÁÚ¿ÊÔÓÙ·˜ ÏÂÙÔÌÂÚÒ˜ fiϘ ÙȘ Ù˘¯¤˜ ÛÙË ÛËÌ·Û›· Ù˘ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜ ÙÔ˘ ¡fiÌÔ˘, ÂÓÒ ÛÙË ÊfiÚÌ· ÂÈϤÁÂÈ ¤Ó· ·ÚÁfi “˘ÓˆÙÈÎfi” ‡ÊÔ˜ Ì ‡ÛÙÔ¯·, ÂÚ›Ù¯ÓÔ Î·È ÔχÏÔÎÔ ÛÙËÓ ÂͤÏÈÍ‹ ÙÔ˘ ÛÙ˘Ï. ª¤Û· ·fi ÙÔ ÈÔ ·Ïfi ·Ú¿ÁÂÙ·È ÙÔ ÈÔ Û‡ÓıÂÙÔ. ™ÙËÓ Ô˘Û›· ÌÈÏ¿Ì ÁÈ· ¤Ó· Ó¤Ô Â›‰Ô˜ ÓÔ˘‚¤Ï ‚·ÁÎ Ô˘ Á¤ÓÓËÛÂ Ë ƒÔ˘Ì·Ó›·, ÙËÓ ÚÒÙË ‰ÂηÂÙ›· ÙÔ˘ 2000, ÂËÚ·Ṳ̂ÓË Û·ÊÒ˜ ·fi ÙÔ ·˘ıÂÓÙÈÎfi ΛÓËÌ· Ù˘ ¶ÔψÓÈ΋˜ ‚ÂÚÛÈfiÓ ·Ú¿ Ù˘ ‰ËÌÔÊÈϤÛÙÂÚ˘ °·ÏÏÈ΋˜. √ ÛÎËÓÔı¤Ù˘ ÂÍ·ÓÙÏ› ÙÔ ı¤Ì· ÙÔ˘ ·’ fiϘ ÙȘ Ï¢ڤ˜, ˙ˆÓÙ·Ó‡ÔÓÙ·˜ ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ Ì ÂȯÂÈÚ‹Ì·Ù· ÊÈÏÔÛÔÊÈ΋˜ Î·È ËıÈ΋˜ ˘ÈÔıÂÙÒÓÙ·˜ ÙË ™ˆÎÚ·ÙÈ΋ ̤ıÔ‰Ô ‰È·ÏÂÎÙÈ΋˜. ∫¿ı ÂÚÒÙËÛË ¤¯ÂÈ Ì›· ·¿ÓÙËÛË Î·È Î¿ı ·¿ÓÙËÛË ÁÂÓÓ¿ ¤Ó· Ó¤Ô ÂÚÒÙËÌ·... º·‡ÏÔ˜ ·ÎÏÔ˜. ∏ ·Ó·˙‹ÙËÛË Ù˘ ·Ï‹ıÂÈ·˜ ʤÚÓÂÈ ·ÓÙÈ̤وÔ˘˜ ÙÔÓ ˘·ÚÍÈÛÌfi Î·È ÙÔÓ ËıÈÎfi ȉ·ÏÈÛÌfi. ∏ ÙÂÏÈ΋ χÛË ÛÙÔ ‰Ú¿Ì·, ÂÍ·ÁÓ›˙ÂÈ ÙËÓ „˘¯‹, Ï˘ÙÚÒÓÂÈ Î·È ÂȂ‚·ÈÒÓÂÈ ÙË ÛÔÊ›· ÙÔ˘ ·ÓÒÓ˘ÌÔ˘ ÓÔÌÔı¤ÙË.

¶·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ ·fi ÙËÓ ÔÌ¿‰· “£Ú˘·ÏÏ›‰·”

“ª·Ì¿‰Â˜ Ì ÚÔ‡ÌÈ” ÛÙËÓ ¶. ∏ÏÂÎÙÚÈ΋

ÎÔÏ›· Ô˘ ı· ÛfiηÚ ·Ó ‰Â ‰ÈÓfiÙ·Ó Ì¤Û· ·fi ÙËÓ ÌÔÚÊ‹ Ù˘ Έ̈‰›·˜. ΔÔ Û˘ÁÁÚ·ÊÈÎfi ‰›‰˘ÌÔ ƒ¤· - ¶··ı·Ó·Û›Ô˘ ·ÔÙÂÏ› ȉȷ›ÙÂÚÔ ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ ÁÈ· ÙÔ Û‡Á¯ÚÔÓÔ ı¤·ÙÚÔ, ÙÔÓ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ Î·È ÙËÓ ÙËÏÂfiÚ·ÛË. ™Ù· ı·ÙÚÈο ÙÔ˘˜ ¤ÚÁ· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È Ù· “μ›Ú· ÙȘ ¿Á΢Ú˜”, “√ Œ‚ÚÔ˜ ·¤Ó·ÓÙÈ”, “Δ· ̈ڿ Ù· ʤÚÓÂÈ Ô ÂÏ·Ú-

Áfi˜”, “∞ÙÙÈ΋ √‰fi˜”, ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈο ¤¯Ô˘Ó ‰ÒÛÂÈ ÂÈÙ˘¯›Â˜ fiˆ˜ ÙÔ “Safe Sex” Î·È ÙÔ “√͢ÁfiÓÔ” ÂÓÒ ÛÙËÓ ÙËÏÂfiÚ·ÛË ¤¯Ô˘Ó ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂÈ ·Í¤¯·ÛÙ˜ ÂÈÙ˘¯›Â˜ fiˆ˜ “√È ÙÚÂȘ ¯¿ÚÈÙ˜” Î·È “ΔÔ ‰È˜ ÂÍ·Ì·ÚÙ›Ӕ. §ÂÈÙÔ˘ÚÁÒÓÙ·˜ fiÙ ̤۷ ·fi ÙËÓ ÎˆÌˆ‰›· Î·È fiÙ ̤۷ ·fi ÙÔ ‰Ú¿Ì· ÔÈ Û˘ÁÁÚ·Ê›˜ ÂÈÛ¿ÁÔ˘Ó ÛÙ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ¤ÚÁ· ÙÔ˘˜ ¤Ó·Ó ·È¯-

ÌËÚfi Û¯ÔÏÈ·ÛÌfi Ù˘ Û‡Á¯ÚÔÓ˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜. √È ‹ÚˆÂ˜ ÙÔ˘˜ Â›Ó·È Û˘¯Ó¿ ·Ó·ÁÓˆÚ›ÛÈÌÔÈ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú˜ Ù˘ ‰È΋˜ Ì·˜ ηıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ·˜ Ô˘ ÂÌϤÎÔÓÙ·È Û ηٷÛÙ¿ÛÂȘ ÔÈ Ôԛ˜ ÙÔ˘˜ οÓÔ˘Ó Ó· ·ÔηχÙÔ˘Ó ¤Ó· ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi ÚfiÛˆÔ. ∏ ·ÏËÛÙ›· Î·È Ë ·ÂÏÈÛ›· ÙÔ˘˜ Ô‰ËÁÔ‡Ó ÛÙË ÏÔÁÈ΋ ÙÔ˘ ·ÌÔÚ·ÏÈÛÌÔ‡ ‹ Ù˘ ηٿ ÂÚ›ÙˆÛË ËıÈ΋˜ ÌÂ Û˘Ó¤ÂȘ ¿ÏÏÔÙ ·ÛÙ›˜ Î·È ¿ÏÏÔÙ ÙÚ·ÁÈΤ˜. ΔÔ ¿ÌÂÛÔ ‡ÊÔ˜ Ù˘ ÁÚ·Ê‹˜ ÙÔ˘˜, ˆÛÙfiÛÔ, Ë ‰ÔÌ‹ Î·È Ë ÁÏÒÛÛ· ÙÔ˘˜ ·Ú·Û‡ÚÂÈ ÙÔ ı·ً Û ٷ‡ÙÈÛË Ì ÙÔ˘˜ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú˜, fiÛÔ ÂÈΛӉ˘ÓÔÈ ‹ ·Ó‹ıÈÎÔÈ ÎÈ ·Ó Â›Ó·È ·˘ÙÔ›. ∏ “£Ú˘·ÏÏ›‰·” Â›Ó·È ÌÈ· ÌË ÎÂÚ‰ÔÛÎÔÈ΋ ÔÌ¿‰· Ì ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·. ¢Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈÂ›Ù·È ·fi ÙÔ 2007 Î·È ¤¯ÂÈ ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂÈ ÛÙÔ ÎÔÈÓfi ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ÙȘ ı·ÙÚÈΤ˜ ·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ “√ Ê›ÏÔ˜ ÌÔ˘ Ô §Â˘ÙÂÚ¿Î˘” Î·È “ƒ¿ÊÙ˘ ΢ÚÈÒÓ”. ª¤ÏÔ˜ Ù˘ ÌÔÚ› Ó· Á›ÓÂÈ fiÔÈÔ˜ ÙÔ ÂÈı˘Ì›.

∫ÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈÎfi Ù·Í›‰È Û ÙÚÔÌ·ÎÙÈο ÛËÌ›· ÙÔ˘ Ì˘·ÏÔ‡ ∏

Ù·ÈÓ›· “¶·ÁÈ‰Â˘Ì¤ÓË æ˘¯‹”, Ô˘ ı· ‚ÁÂÈ ÛÙȘ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈΤ˜ ·›ıÔ˘Û˜ ÛÙȘ 12 ª·˝Ô˘ ˘fiÛ¯ÂÙ·È ¤Ó· ηıËψÙÈÎfi Ù·Í›‰È ÛÙ· ÈÔ ÙÚÔÌ·ÎÙÈο ÛËÌ›· ÙÔ˘ Ì˘·ÏÔ‡. √ Δ˙Ô˜ (¶¿ÙÚÈÎ °Ô˘›ÏÛÔÓ) Î·È Ë ƒÂÓ¤ (ƒfiÔ˘˙ ªÂÚÓ) ¤¯Ô˘Ó ÌÈ· Â˘Ù˘¯ÈṲ̂ÓË ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· Ì ÙÚ›· ·È‰È¿. ŸÙ·Ó Ë ÙÚ·Áˆ‰›· ı· ¯Ù˘‹ÛÂÈ ÙÔ ÌÈÎÚfi ÙÔ˘˜ ÁÈÔ, Ô Δ˙Ô˜ Î·È Ë ƒÂÓ¤ ·Ú¯›˙Ô˘Ó Ó· ‚ÈÒÓÔ˘Ó Ú¿ÁÌ·Ù· Ô˘ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÍËÁËıÔ‡Ó ÂÈÛÙËÌÔÓÈο. √È Δ˙ÂÈ̘ °Ô˘¿Ó Î·È §¤È °Ô˘¿ÓÂÏ, ÔÈ Û˘Ó-‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ› ÙÔ˘ Saw ÂÓÒÓÔ˘Ó ÙȘ ‰˘Ó¿ÌÂȘ ÙÔ˘˜ Ì ÙÔ˘˜ ·Ú·ÁˆÁÔ‡˜ ÙÔ˘ Paranormal Activity. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ÛÎËÓÔı¤ÙË Δ˙¤È̘ °Ô˘¿Ó, Ë “¶·ÁÈ‰Â˘Ì¤ÓË æ˘¯‹” ÍÂÎÈÓ¿ÂÈ Û·Ó ÌÈ· ·Ú·‰ÔÛȷ΋ Ù·ÈÓ›· ÙÚfiÌÔ˘, Ì ʷÓÙ¿ÛÌ·Ù· Î·È ÛÙÔȯÂȈ̤ӷ Û›ÙÈ·, ÁÈ· Ó· ÂÍÂÏȯı› Û οÙÈ ÔÏfiÙÂÏ· ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi. Ÿˆ˜ ϤÂÈ Ô ÛÂÓ·ÚÈÔÁÚ¿ÊÔ˜ §¤È °Ô˘¿ÓÂÏ, ÔÈ ‰˘Ô ÙÔ˘˜ ¤Î·Ó·Ó brainstorming Î·È ÌÈ· ·fi ÙȘ ȉ¤Â˜ Ô˘ ÙÔ˘˜ ΛÓËÛ ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ‹Ù·Ó ·˘Ù‹ Ù˘ ·ÛÙÚÈ΋˜ ÚÔ‚ÔÏ‹˜, ȉ¤· Ô˘ ÙÂÏÈο ·ÔÊ¿ÛÈÛ·Ó Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó Î·È Ó· ÂÍÂÏ›ÍÔ˘Ó ÛÙËÓ Ù·ÈÓ›·. ∏ Ù·ÈÓ›· ‰ÂÓ ‚·Û›˙ÂÙ·È ÛÙÔ ·›Ì· Î·È ÙÔ splatter, fiˆ˜ ÙÔ Saw, ·ÏÏ¿ ÂÈÎÂÓÙÚÒÓÂÙ·È Û ÛÙÔȯ›· ÈÔ ÙÚÔÌ·ÎÙÈο Î·È ·Ó·ÙÚȯȷÛÙÈο. °È· ¤ÌÓ¢ÛË, Ô ÛÎËÓÔı¤Ù˘ ›‰Â ·ÚÎÂÙ¤˜ ·ÏȤ˜ ·ÛÚfiÌ·˘Ú˜ Ù·Èӛ˜, fiˆ˜ Ù· Carnival of Souls Î·È The Innocents, ÂÓÒ ÌÂϤÙËÛÂ Î·È ·ÚÎÂÙ¤˜ ·ÏȤ˜ ·ÛÚfiÌ·˘Ú˜ ʈÙÔÁڷʛ˜. √È °Ô˘¿Ó Î·È °Ô˘¿ÓÂÏ ·ÔÊ¿ÛÈÛ·Ó Ó· ¿ÚÔ˘Ó È‰¤Â˜ ·fi ÚÔÛˆÈΤ˜ ÈÛÙÔڛ˜ Ô˘ Û˘Ó¤‚ËÛ·Ó ÛÙÔ˘˜ ›‰ÈÔ˘˜ ‹ Û ʛÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜. ŒÙÛÈ Î·Ù¿ ÌÈ· ¤ÓÓÔÈ·, ÌÔÚԇ̠ӷ ԇ̠ˆ˜ Ë Ù·ÈÓ›· ‚·Û›˙ÂÙ·È Û ·ÏËıÈÓ¿ ÁÂÁÔÓfiÙ·.

“¢È·‚¿˙ˆ”: √È ÌÈÎÚ¤˜ Ï›ÛÙ˜ ÁÈ· Ù· ÏÔÁÔÙ¯ÓÈο ‚Ú·‚›· ∞¶√ ÙÔ ÂÚÈÔ‰ÈÎfi ¢π∞μ∞∑ø ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· 2 ª·˝Ô˘ ÛÙȘ 12:30 ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ, ÛÙÔ PUBLIC ™˘ÓÙ¿ÁÌ·ÙÔ˜ ı· ·Ó·ÎÔÈÓˆıÔ‡Ó ÔÈ ÌÈÎÚ¤˜ Ï›ÛÙ˜ ÙˆÓ ‚È‚Ï›ˆÓ Ô˘ ı· ‰È·ÁˆÓÈÛÙÔ‡Ó ÁÈ· Ù· §√°√Δ∂áπ∫∞ μƒ∞μ∂π∞ ¢π∞μ∞∑ø 2011, ÔÈ ¯ÔÚËÁÔ› Ù˘ ÂΉ‹ÏˆÛ˘, ηıÒ˜ Î·È Ë ËÌÂÚÔÌËÓ›· Î·È Ô ÙfiÔ˜ ·ÔÓÔÌ‹˜ ÙˆÓ μÚ·‚›ˆÓ. £· ÌÈÏ‹ÛÔ˘Ó Ô °È¿ÓÓ˘ ¡. ª·ÛÎfi˙Ô˜, ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ ÙÔ˘ ÂÚÈÔ‰ÈÎÔ‡ Î·È Ì¤ÏË ÙˆÓ ‰‡Ô ÎÚÈÙÈÎÒÓ ÂÈÙÚÔÒÓ.


XÚËÌ·ÙÈÛÙ‹ÚÈÔ 27

¶∂ª¶Δ∏ 28 ∞¶ƒπ§I√À 2011

K§EI™IMO TH™ 27H™ ∞¶ƒπ§π√À

∫§∂π™πª√ %ª∂Δ. O°KO™ ∂§∞à ª∂°. EYPø °ÂÓÈÎfi˜ ¢Â›ÎÙ˘

1.400,06

-1,79

ª∂°∞§∏ ∫∂º∞§∞π√¶√π∏™∏ ALAPIS (∫√) ALPHA μ∞¡∫ (∫√) COCA - COLA Δƒπ∞ ∂æπ§√¡ (∫√) EUROBANK EFG (∫√) EUROBANK PROPERTIES ∞∂∂∞¶ (∫√) FOURLIS ™Àªª∂Δ√Ãø¡ (K√) FRIGOGLASS (KO) J. & P. - ∞μ∞• (∫√) JUMBO (∫√) LAMDA DEVELOPMENT(∫√) MARFIN INVESTMENT GROUP (∫√) MARFIN POPULAR BANK (∫√) S & B μπ√ª∏Ã. √ƒÀ∫Δ∞ (∫√) ∞°ƒ√Δπ∫∏ Δƒ∞¶∂∑∞ (∫√) ∞∂ƒ√¶√ƒπ∞ ∞π°∞π√À (∫√) μπ√Ã∞§∫√ (∫∞) °∂∫ Δ∂ƒ¡∞ (∫√) ¢∂∏ (∫√) ∂£¡π∫∏ Δƒ∞¶∂∑∞ (KO) ∂§μ∞§ (∫∞) ∂§§∞∫Δøƒ (∫√) ∂§§∏¡π∫∞ ¶∂Δƒ∂§∞π∞ (∫√) ∂§§∏¡π∫∞ Ã∏ª∞Δπ™Δ∏ƒπ∞ (∫√) ∂À∞£ (∫√) ∂À¢∞¶ (∫√) π¡Δƒ∞§√Δ (∫√) ∫∞∂ (∫√) ∫À¶ƒ√À Δƒ∞¶∂∑∞ (∫√) ª∂Δ∫∞ (∫√) ª√Δ√ƒ √´§ (∫√) ªÀΔπ§∏¡∞π√™ (∫√) √§£ (∫√) √§¶ (∫√) √¶∞¶ (∫√) √Δ∂ (∫√) ¶∂πƒ∞πø™ Δƒ∞¶∂∑∞ (∫√) ¶§∞π™π√ COMPUTERS (∫√) ™∞ƒ∞¡Δ∏™ °ƒ. (∫√) ™π¢∂¡√ƒ (∫√) Δ∞ÃÀ¢ƒ√ªπ∫√ Δ∞ªπ∂ÀΔ∏ƒπ√ (∫√) Δ∂ƒ¡∞ ∂¡∂ƒ°∂π∞∫∏ (∫√) ΔπΔ∞¡ (∫√) ΔπΔ∞¡ (¶√) À°∂π∞ (∫√)

0,17 3,54 18,8 3,3 5,9 5,59 11,35 1,05 5,17 3,59 0,68 0,81 4,55 0,44 1,97 4,04 2,41 10,75 5,05 1,26 2,95 7,15 5,11 4,62 5,15 2,29 12,9 2,36 9,17 8,72 5,08 13,94 14,7 14,65 7,87 1,03 4,53 3,26 2,6 2,8 3,08 18 9,4 0,43

6,25 762.576 -3,01 1.903.610 -0,58 116.572 -4,35 1.041.073 2.757 -3,62 40.430 -1,3 21.807 -0,94 19.160 257.009 2,57 4.346 -5,56 691.758 -2,41 2.499.564 -1,73 570 -4,35 464.304 -1,99 6.629 1,25 76.750 -2,43 129.246 -2,36 336.506 -5,25 5.714.483 -2,33 1.100 -2,96 144.403 -0,56 31.375 2,2 454.199 -2,33 3.292 -2,46 10.038 0,44 177.231 -0,69 37.328 0,85 955.570 -2,03 16.265 -1,47 65.861 -3,42 123.383 -1,06 1.284 -3,23 1.843 -0,68 276.756 -1,38 983.806 -5,5 3.741.054 -0,88 200 23.830 -1,14 21.366 -2,78 358.538 -3,14 15.872 1,24 66.442 0,53 370 59.769

0,16 3,45 18,35 3,29 5,85 5,55 11,34 1,02 5,15 3,41 0,68 0,79 4,54 0,44 1,97 3,85 2,35 10,75 5,05 1,26 2,9 7,04 4,97 4,62 5,15 2,26 12,64 2,31 9,17 8,72 5,08 13,91 14,7 14,3 7,74 1,02 4,53 3,25 2,55 2,7 3,08 17,74 9,4 0,42

0,17 3,67 18,93 3,47 5,96 5,8 11,53 1,05 5,23 3,59 0,71 0,82 4,63 0,48 2,04 4,09 2,47 11,14 5,38 1,27 3,08 7,23 5,13 4,7 5,35 2,33 12,99 2,38 9,48 8,97 5,27 14,3 15,1 14,87 7,98 1,09 4,6 3,26 2,66 2,88 3,2 18,2 9,4 0,44

¢π∞¶ƒ∞°ª∞Δ∂À™πª∞ ∞ª√πμ∞π∞ ∫∂º∞§∞π∞ ¢∞∫°¢ ¢∞∫∂Δ30

14,58 7,68

-2,41 -3,15

2 2

14,58 7,68

14,58 7,68

2,94

2.530

0,33

0,36

-5,81 -2,38 3,53

42.829 990 315 13.582 127.684 1.060 39.012 17.835 141.471 29.050 9.305 4.800 31.607 107.185 860 112.873 23.682 3.250 55.514

0,81 0,38 1,66 0,24 0,94 0,51 0,34 0,48 0,73 1,29 0,86 0,54

0,85 0,41 1,76 0,25 0,99 0,55 0,37 0,51 0,79 1,37 1,03 0,58

0,41 1,02 0,38 0,79 1,2 0,42

0,44 1,04 0,4 0,85 1,27 0,44

1 39 430 540

2,44 6,39 0,94 2,93

2,44 6,39 0,94 3,23

12.900 240 5.083 1.930 208.314 20 850 4.170 2.104 6.130

2,45 2,56 0,31 0,44 0,53 0,51 1,22 0,86 2,2 0,33

2,49 2,71 0,34 0,47 0,56 0,51 1,25 0,95 2,3 0,35

ª∂™∞π∞ ∫∞π ªπ∫ƒ∏ ∫∂º∞§∞π√¶√π∏™∏ A.S. COMPANY (∫√) ALSINCO (KO) ATTICA BANK ∞.Δ.∂. (∫√) AUDIOVISUAL (∫√) AUTOHELLAS (∫√) AVENIR ∞.∂. (∫√) AXON ™Àªª∂Δ√Ãø¡ (∫√) BYTE COMPUTER (∫√) CENTRIC ¶√§Àª∂™∞ (∫√) CYCLON ∂§§∞™ (∫O) DIONIC (∫√) EURODRIP (∫O) EUROMEDICA (KO) F.G. EUROPE (∫O) FLEXOPACK (∫√) FORTHNET (∫√) INFORM §À∫√™ ¶. (∫√) INTRACOM HOLDINGS (∫√) INTRAKAT (KO) KLEEMAN HELLAS (KO) LAVIPHARM (∫√) LOGISMOS (∫√) MEDICON ∂§§∞™ (∫√) MERMEREN KOMB. A.D. PR. (∂§¶) MEVACO (∫√) MIG REAL ESTATE (∫√) MINERVA (∫∞) MLS ¶§∏ƒ√º√ƒπ∫∏ (∫√) NEXANS ∂§§∞™ (∫√) PASAL ∞.∂. (∫√) PROFILE (∫√) PROTON Δƒ∞¶∂∑∞ ∞.∂. (KO) QUALITY & RELIABILITY (∫√) QUEST ™Àªª∂Δ√Ãø¡ (∫√) REDS (∫O) RILKEN (K√) SCIENS ™Àªª∂Δ√Ãø¡ (∫O) SPACE HELLAS (∫√) SPRIDER STORES (∫√) TRASTOR ∞.∂.∂.∞.¶. (∫√) ∞π√§π∫∏ ∞∂∂à (∫√) ∞∫ƒπΔ∞™ (∫√) ∞§∫√ ∂§§∞™ (∫√) ∞§√ÀªÀ§ (∫√) ∞¡¢ƒ√ª∂¢∞ ∞∂∂à (∫√) ∞ΔΔπ∫∂™ ∂∫¢√™∂π™ (∫√) μ∞§∫∞¡ ∞∫π¡∏Δ∞ (∫√) μ∞ƒμ∂ƒ∏™ ¡. - MODA BAGNO (∫√) μπ√∫∞ƒ¶∂Δ (∫√) μπ™ (∫√)

0,35 0,52 0,81 0,41 1,76 0,25 0,98 0,52 0,35 0,5 0,78 1,36 1,02 0,57 8,57 0,43 1,03 0,39 0,81 1,24 0,43 0,75 2,44 6,39 0,94 3,22 1,25 2,48 2,71 0,33 0,46 0,54 0,51 1,25 0,95 2,29 0,35 1,33 0,59 0,75 1,83 0,5 0,44 0,61 1,02 0,58 0,4 0,31 0,59 0,74

2,08 -5,45 -5,41 -1,27 0,74 7,37 -3,39 -2,27

-6,9 -2,36 2,38 3,83 2,24 -0,62

4,23

-3,57 4,08

-3,78

1,72 -1,32

218 33.933

0,55 0,75

0,63 0,76

-5,66 -2,22 -1,61 -2,86

140 8.000 1.887 3.639

0,49 0,43 0,6 1,02

0,51 0,44 0,62 1,05

-8,82 5,36 -1,33

11.739 1.220 2.500 180

0,37 0,31 0,57 0,69

0,41 0,35 0,6 0,74

∫§∂π™πª√ %ª∂Δ. O°KO™ ∂§∞à ª∂°. EYPø μ√°π∞Δ∑√°§√À SYSTEMS (∫√) μøμ√™ ª¶∞ª¶∏™ (∫√) °∞§∞•π¢π (∫√) °π√Àƒ√ª¶ƒ√∫∂ƒ™ (∫√) ¢∞π√™ ¶§∞™Δπ∫∞ (∫√) ¢π∞™ ∞∂∂à (∫√) ¢π∞™ πã/°∂π∂™ (∫√) ¢√ªπ∫∏ ∫ƒ∏Δ∏™ (∫√) ¢√Àƒ√™ (∫√) ¢ƒ√ª∂∞™ (∫√) ∂μƒ√º∞ƒª∞ (∫√) ∂π¢∏™∂√ºø¡π∫∏ ∂§§∞™ (∫√) ∂∫Δ∂ƒ (∫√) ∂§. μπ√ª. ∑∞Ã∞ƒ∏™ (∫∞) ∂§∞™Δƒ√¡ (∫O) ∂§μ∂ ∂¡¢Àª∞Δø¡ (∫√) ∂§°∂∫∞ (∫√) ∂§π¡√π§ (∫√) ∂§§∞¢√™ Δƒ∞¶∂∑∞ (∫√) ∂§§∏¡π∫∞ ∫∞§ø¢π∞ (∫√) ∂§Δ√¡ (K√) ∂§Δƒ∞∫ (∫√) ∂¶π§∂∫Δ√™ (∫√) ∂Δ∂ª (∫∞) ∂Àƒø¶∞´∫∏ ¶π™Δ∏ (∫√) ∂Àƒø™Àªμ√À§√π (∫√) π∞™ø (∫√) π∞Δƒπ∫√ ∞£∏¡ø¡ (∫√) π∫Δπ¡√™ ∂§§∞™ (∫√) π§À¢∞ (∫√) πª¶∂ƒπ√ (∫√) π¡Δ∂∞§ √ªπ§√™ (∫√) π¡Δ∂ƒΔ∂∫ (∫√) ∫∞£∏ª∂ƒπ¡∏ (∫√) ∫∞¡∞∫∏™ ™. (∫√) ∫∞ƒ∞ª√§∂°∫√™ (∫√) ∫∞ƒ∞Δ∑∏ (∫√) ∫∂∫ƒ√æ (∫√) ∫∂¶∂¡√À ªÀ§√π (∫√) ∫§√À∫π¡∞™ - §∞¶¶∞™ (∫√) ∫§ø™/°π∞ ¡∞À¶∞∫Δ√À (∫∞) ∫√ƒ¢∂§§√À Ã. ∞º√π (∫√) ∫√ƒƒ∂™ (∫√) ∫ƒ∂∫∞ (∫√) ∫ƒ∂Δ∞ º∞ƒª (∫√) ∫ƒπ - ∫ƒπ (∫√) ∫Δ∏ª∞ ∫. §∞∑∞ƒπ¢∏ (∫√) ∫Àƒπ∞∫π¢∏™ ∏.- F.H.L. (∫√) ∫Àƒπ∞∫√À§∏™ (∫√) §∞¡∞∫∞ª (∫√) §∂μ∂¡Δ∂ƒ∏™ ¡. (∫A) §∂μ∂¡Δ∂ƒ∏™ ¡. (¶A) §πμ∞¡∏ ∂∫¢√Δ. √ƒ°. (∫√) §√À§∏ ªÀ§√π (∫√) ª∞£π√™ ¶Àƒπª∞Ã∞ (∫√) ª√Δ√¢À¡∞ªπ∫∏ (∫√) ª¶∏Δƒ√™ ™Àªª∂Δ√Ãπ∫∏ (KO) ¡∞∫∞™ ª√À™π∫∏ (∫√) ¡∞ÀΔ∂ª¶√ƒπ∫∏ (∫√) ¡∏ƒ∂À™ (∫O) ¡Δƒ√À∫º∞ƒª¶∂¡ ∂§§∞™ (∫√) ¶∞ƒ¡∞™™√™ (∫√) ¶∞´ƒ∏™ ¶§∞™Δπ∫ø¡ (∫√) ¶∂Δƒ√¶√À§√™ ¶∂Δƒ√™ (∫√) ¶§∞™Δπ∫∞ £ƒ∞∫∏™ (∫√) ¶§∞™Δπ∫∞ ∫ƒ∏Δ∏™ (∫√) ƒ∂μ√´§ (∫√) ™∞ƒ∞¡Δ√¶√À§√™ ∫À§/ªÀ§√π (∫√) ™∂§√¡Δ∞ (∫√) ™¶Àƒ√À ∞°ƒ. √π∫. (∫√) ™º∞∫π∞¡∞∫∏™ (∫√) ™ø§/°∂π∞ ∫√ƒπ¡£√Y (∫√) Δ∂áπ∫∏ √§Àª¶π∞∫∏ (∫√) Δ∑πƒ∞∫π∞¡ ¶ƒOºπ§ (∫∞) Ã∞§∫√ƒ (∫∞) Ã∞Δ∑∏∫ƒ∞¡πøΔ∏ ∂. Àπ√π (∫√) Ã∞´¢∂ª∂¡√™ (∫√)

1,33 0,57 0,33 0,65 5,89 0,61 1,55 0,76 0,69 0,3 0,39 0,38 0,57 1,16 0,79 0,45 0,6 1,31 32,18 0,98 0,61 1,48 0,43 0,47 0,52 3,22 1,25 0,41 0,74 0,4 0,26 0,72 0,64 3,6 1,67 0,76 1,89 2,1 0,94 0,76 0,43 0,29 4,1 0,5 1,84 0,82 0,36 0,41 0,54 0,57 0,51 0,4 0,5 1,71 0,53 0,58 0,36 0,75 0,31 0,63 0,42 0,64 0,38 2,54 0,52 3 0,76 1,08 0,52 0,64 0,35 0,87 1,32 0,39 0,7 0,8 1,07

-3,62 -5 -2,94

841 278.093 8.074

1,25 0,56 0,32

1,35 0,61 0,37

-4,69

335 6.510

5,41 0,6

5,9 0,62

-5 -12,66 -3,23 -2,5 -5

4.255 40 5.460 25 422

0,75 0,69 0,3 0,36 0,37

0,85 0,83 0,31 0,39 0,39

6,42 -1,25 -2,17

-1,23 -3,85 -2,38 -2,63

26.559 3.250 2.667 2.330 273 6.477 5.189 125 618 1.919 2.270 2.750 17.700 7.633 54.701 2.150

1,09 0,78 0,44 0,57 1,19 32,1 0,98 0,61 1,48 0,37 0,46 0,49 3,2 1,24 0,41 0,7

1,24 0,8 0,45 0,63 1,34 32,72 1,02 0,61 1,54 0,44 0,48 0,53 3,27 1,29 0,43 0,74

4,35 1,59 -6,98 3,73 1,33 -0,53 -0,94

2.825 75 10 107 505 100 3.200 600

0,24 0,72 0,64 3,51 1,55 0,75 1,84 2,1

0,27 0,72 0,64 3,9 1,68 0,76 1,9 2,1

-2,56

4.726

0,72

0,76

-6,45

5.020 478 5.590 6.992 42.250 320 7.830

0,29 4,1 0,48 1,79 0,82 0,36 0,4

0,3 4,1 0,5 1,94 0,88 0,36 0,43

1,55 -1,95 -4,85 1,67 -3,9 -2,27 -2,08

-5,15 2,86

-2,29 -3,64

1.250 500 250 3.070 2.040 2.290 13.910 185 20.210

1,7 0,53 0,53 0,33 0,74 0,29 0,63 0,36 0,62

1,76 0,55 0,58 0,36 0,77 0,31 0,64 0,42 0,66

-2,56

100 2.240 1.130 3.700

2,53 0,51 3 0,76

2,54 0,53 3 0,79

-1,89 1,59 6,06 -3,33 0,76

158.252 50 100 54.744 2.441

0,5 0,64 0,35 0,84 1,26

0,54 0,64 0,35 0,9 1,34

-2,78 -2,44 -8,55

10.266 895 351

0,69 0,74 1,06

0,72 0,81 1,11

600

7,6

7,6

13.582

0,24

0,25

5,88 -2,6 1,61 5 -1,54 1,6

∂π¢π∫ø¡ Ã∞ƒ∞∫Δ∏ƒπ™Δπ∫ø¡ ALPHA ∞™Δπ∫∞ ∞∫π¡∏Δ∞ (∫√) ATTICA ™Àªª∂Δ√Ãø¡ (K√) AVENIR ∞.∂. (∫√) CPI (∫√) CROWN HELLAS CAN (∫O) ELBISCO ™Àªª∂Δ√Ãø¡ (∫∞) INTERFISH πã/°∂π∂™ (∫√) MARFIN ∂°¡∞Δπ∞ Δƒ∞¶∂∑∞ (∫√) PAPERPACK Δ™√À∫∞ƒπ¢∏™ π. (∫√) PC SYSTEMS (∫√) SPIDER - ¶∂Δ™π√™ ¡.& Àπ√π (K√) UNIBIOS (∫√) VIVERE (∫√) ∞£∏¡∞ (∫√) ∞¡∂∫ (∫√) ∞¡∂∫ (¶√ `90) ∞¡∂∫ (¶√ `96) ∞™Δ∏ƒ ¶∞§∞™ (∫√) μ∞ƒ¢∞™ (∫√) μπ√Δ∂ƒ (∫√) °.∂. ¢∏ª∏Δƒπ√À (∫√) °∂∫∂ (∫∞) °∂¡π∫∏ ∂ª¶√ƒπ√À (∫√) °∂¡π∫∏ Δƒ∞¶∂∑∞ (∫√) ∂§§∏¡π∫∏ Àº∞¡Δ√Àƒ°π∞ (∫√)

7,6 0,48 0,25 0,41 13,5 0,61 0,13 0,18 0,12 0,17 0,07 0,91 0,22 0,18 2,5 0,63 2,13 1,1 0,17 0,11 7,28 0,26 1,21 0,29

-5,26

60

0,18

0,18

-1,09 -4,35

18.000 32.004 3.299 39.658

0,06 0,9 0,21 0,18

0,07 0,92 0,23 0,19

-2,29

1.098

2,11

2,2

6,25 -8,33

8.000 9.090

0,17 0,11

0,17 0,11

-3,7 -5,47 -3,33

1.360 32.816 30

0,25 1,2 0,29

0,26 1,29 0,29

∫§∂π™πª√ %ª∂Δ. O°KO™ ∂§∞à ª∂°. EYPø ∂ª¶√ƒπ∫∏ Δƒ∞¶∂∑∞ (∫√) ∑∞ª¶∞ (∫∞) ∏ƒ∞∫§∏™ ∞°∂Δ (∫√) π¡Δ∂ƒ°√À¡Δ-•À§∂ª¶√ƒπ∞ (¶√) π¡Δ∂ƒ°√À¡Δ-•À§∂ª¶√ƒπ∞ (∫√) π√¡π∫∏ •∂¡√¢√Ã∂π∞∫∏ (∫√) ∫∞ƒ∂§π∞ (∫∞) §∞ªæ∞ (∫√) ª√À∑∞∫∏™ (∫∞) ª√ç√™ (∫√) ª¶√ÀΔ∞ƒ∏™ π. & Àπ√™ (∫∞) ª¶√ÀΔ∞ƒ∏™ π. & Àπ√™ (¶∞) ¡π∫∞™ (∫√) ¶∂ƒ™∂À™ (∫√) ¶ƒ√√¢∂ÀΔπ∫∏ (∫√) ™∞¡À√ ∂§§∞™ (∫√) ™∂§ª∞¡ (∫O) Δ BANK (∫√) Δƒπ∞ ∞§º∞ (∫√) Δƒπ∞ ∞§º∞ (¶√) ºπ∂ƒ∞Δ∂• (∫√) ºπ¡Δ∂•¶√ƒΔ (∫√) Ã∞Δ∑∏´ø∞¡¡√À (∫√)

1,23 6,05 4,47 0,35 0,23 14 69 18,99 0,29 0,1 0,09 0,5 1,15 0,21 0,2 0,11 0,28 0,16 11,7 6,5 0,18 0,3 0,08

1,65 2,72 2,52

3.010 130 2

1,18 5,9 4,47

1,23 6,1 4,47

-0,29 0,42

15 350

69 18,99

69 18,99

1.000

0,09

0,09

-2,54

9

1,15

1,15

5,26

8.500

0,19

0,2

50.882

0,15

0,16

7.450

0,08

0,08

125.462 140

0,05 0,07

0,05 0,07

1.000

0,15

0,15

550 1.000

0,27 0,17

0,28 0,18

100

0,04

0,04

100 8.000 7.510 1.000

0,13 0,17 0,21 0,04

0,13 0,17 0,23 0,04

23.000

0,06

0,07

2.100

0,22

0,23

7.805 14.930 28.180 1.866 2.041 2.000

0,14 0,23 0,16 2,64 0,15 0,25

0,14 0,24 0,18 2,74 0,15 0,25

500

0,36

0,36

500

0,21

0,21

5.000

1

1

4.000

7

7

À¶√ ∂¶πΔ∏ƒ∏™∏ ALTEC (∫√) COMPUCON (∫O) FASHION BOX (∫√) HELLAS ONLINE (∫√) NUTRIART (∫√) OLYMPIC CATERING (∫√) RIDENCO (∫√) SATO AE (∫√) YALCO - ∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√À (∫∞) ∞∂°∂∫ (∫√) ∞§º∞ °∫ƒπ™π¡ ∞.∂. (∫√) ∞Δ§∞¡Δπ∫ (∫√) ∞ΔΔπ - ∫∞Δ (∫√) μ∞ƒ∞°∫∏™ (∫√) μ∞ƒμ∞ƒ∂™√™ (∫∞) μπ√Δ∂ƒ (∫√) ¢√§ (∫√) ∂¢ƒ∞™∏ - æ∞§§π¢∞™ Ã. (∫√) ∂π∫√¡∞ - ∏Ã√™ (∫√) ∂§μπ∂ª∂∫ (∫√) ∂§∂À£∂ƒ∏ Δ∏§∂√ƒ∞™∏ (∫√) ∂§§∏¡π∫∞π πã/°∂π∞π (∫√) ∂§ºπ∫√ (∫√) ∂Àƒø™Àªª∂Δ√Ã∂™ (∫√) ∏§∂∫Δƒ√¡π∫∏ ∞£∏¡ø¡ (∫√) π¶¶√Δ√Àƒ (∫∞) ∫∂ƒ∞ª∂π∞-∞§§∞Δπ¡∏ (∫√) ∫§ø¡∞Δ∂• (∫√) ∫§ø¡∞Δ∂• (¶O) ∫√Àª¶∞™ ™Àªª∂Δ√Ãø¡ (∫√) ª∞´§§∏™ ª.π.(∫√) ª∏Ã∞¡π∫∏ (∫√) ª∏Ã∞¡π∫∏ (¶√) ªπ¡øπ∫∂™ °ƒ∞ªª∂™ ∞¡∂ (∫√) ¡∂§ (∫√) ¡∂øƒπ√¡ (∫√) ¶∞¶√ÀΔ™∞¡∏™ (∫√) ¶∏°∞™√™ ∂∫¢√Δπ∫∏ ∞.∂. (KO) ™π¢ª∞ (∫√) Δ∂°√¶√À§√™ Ã.∫. (∫√) Δ∂áπ∫∂™ ∂∫¢√™∂π™ (∫√) Δ∏§∂ΔÀ¶√™ (∫√)

0,05 0,07 1,5 0,65 0,15 0,39 0,05 0,1 0,28 0,18 0,44 0,08 0,04 0,54 0,13 0,17 0,23 0,04 0,04 3,7 0,76 0,06 0,34 0,09 0,23 0,81 0,13 0,04 0,08 0,09 0,14 0,24 0,17 2,73 0,15 0,25 0,16 0,36 0,8 0,21 0,31 2

7,69 5,88

6,25

-14,29

-6,67

1,49 -7,41

∂¡∞§§∞∫Δπ∫∏ ∞°√ƒ∞ ∞Δƒ∞™Δ μπ¡Δ∞ ∂¡μπ ∂¡Δ∂ƒ ∂¶™π§ ∂à ∫ƒ∏Δø¡ ª∞™√¶ ¡Δ√∫Ã√ ¡Δ√¶§∂ƒ ¶∂ƒº √¶Δƒ√¡ √ƒ∞√ƒ∞ º√À¡Δ§

0,87 3,65 2,47 1,26 0,61 3,3 1,09 1,75 2,23 2,2 2,52 1,45 2,86 7

À¶√ ∞¡∞™Δ√§∏ ALTIUS ∞∂∂à (∫√) BETANET (∫√) EUROLINE AEEX (∫√) INTERINVEST AEEX (K√) MICROLAND COMPUTERS (∫√) ∞§À™π¢∞ (∫√) ∞§À™π¢∞ (¶√) ∞™¶π™ ¶ƒ√¡√π∞ (∫√) ∞Δ∂ƒªø¡ (∫√) ¢π∂∫∞Δ (∫√) ∂ª¶√ƒπ∫√™ ¢∂™ª√™ (∫√) ∂ª¶√ƒπ∫√™ ¢∂™ª√™ (¶√) ∂¡øª∂¡∏ ∫§ø™Δ√Ωº∞¡Δ√Àƒ°π∞ (∫√) ∫∞ƒ¢∞™π§∞ƒ∏™ (∫O) §∞¡-¡∂Δ (KO) ª∞•πª ¶∂ƒΔ™π¡π¢∏™ (∫∞) ª∞ƒ∞∫ ∏§∂∫Δƒ√¡π∫∏ (∫√) ª∂™√ÃøƒπΔ∏ ∞º√π (∫√) ¶∂Δ∑∂Δ∞∫π™ ∞. (∫√) ¶ƒ∞•πΔ∂§∂π√ (∫√) ¶ƒ∞•πΔ∂§∂π√ (¶√) ™∞√™ (∫√) Δ∂•∞¶ƒ∂Δ (∫√) Ã∞§Àμ¢√ºÀ§§ø¡ (∫√)

1,07 0,06 1,41 1,12 0,64 2,19 1,2 0,67 0,12 0,1 0,08 0,14 0,05 0,14 0,12 0,1 0,29 0,12 0,26 0,39 0,54 0,78 0,08 0,12

-2,25


AÌÔÈ‚·›· KÂÊ¿Ï·È· 28

¶∂ª¶Δ∏ 28 ∞¶ƒπ§π√À 2011

K§EI™IMO TH™ 26H™ ∞¶ƒπ§π√À

ENEP°HTIKO

MEPI¢IA

KA£APH METAB. TIMH TIMH METAB. TIMH ¶POH°. ¢IA£E™H™ E•A°OPA™ A¶O 1/1/11

√ª√§√°π∞∫∞ ∞/∫ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À AAAB ∂π™√¢∏ª∞Δ√™ ∫∞π √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ. ALLIANZ √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA √ª√§√°π∞∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À GENIKI √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ∞™º∞§/∫ø¡ √ƒ°∞¡π™ªø¡ ∂π™√¢∏ª∞Δ√™-√ª√§√°π∞∫√ ∂™øΔ. ATE ∂π™√¢∏ª∞Δ√™ √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ. ∞Δ∂ ∫∂º∞§∞π√À & À¶∂ƒ∞•π∞™ √ª√§.∂™øΔ. ∞ΔΔπ∫∏™ ∂π™√¢∏ª∞Δ√™ √ª√§.∂™øΔ. CITI FUND √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ¢∏§√™ ∂π™√¢∏ª∞Δ√™ ∂ƒª∏™ EI™√¢∏ª∞Δ√™ ∂Àƒø¶.¶π™Δ∏ EUROBOND √ª.∂™. EUROBANK EFG (LF) GREEK GOVERNMENT BOND FUND EUROBANK EFG I (LF) GREEK GOVERNMENT BOND FUND INTERAMERICAN ™Δ∞£∂ƒ√ √ª√§√°π∞∫√ ∂™. INTERNATIONAL √ª√§√°ø¡ ∂™øΔ. ∫À¶ƒ√À ∂§§∏¡π∫√ √ª√§√°π∞∫√ ∂™øΔ. MILLENNIUM VALUE PLUS √ª√§√°π∞∫√ ∂™. PROBANK √ª√§√°π∞∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À HSBC ∂π™√¢∏ª∞Δ√™ √ª√§√°π∞∫√ ∂™. ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ √ª√§√°ø¡ ∂™øΔ. Δ.Δ. ∂§Δ∞ √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ. PROTON √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À

20.929.421,65 5.391.168,49 3,8822 17.841.504,53 2.744.479,22 6,5009 91.005.255,67 13.888.561,45 6,5525 11.014.200,90 2.018.586,01 5,4564 264.933.802,07 107.941.823,29 2,4544 19.398.579,35 2.737.112,60 7,0872 12.502.985,85 2.331.617,41 5,3624 6.208.974,23 1.431.243,09 4,3382 7.342.182,85 1.197.631,65 6,1306 96.188.749,64 12.414.391,45 7,7482 35.101.227,04 6.130.339,34 5,7258 4.106.511,47 1.497.542,99 2,7422 9.174.944,87 1.081.783,64 8,4813 1.095.634,77 127.806,18 8,5726 133.660.817,64 11.411.288,59 11,7130 8.422.170,14 695.347,18 12,1122 7.405.818,16 1.705.883,78 4,3413 4.465.497,48 1.485.862,35 3,0053 7.717.461,19 2.358.037,53 3,2728 6.480.629,06 1.109.019,96 5,8436 22.081.951,81 2.954.157,84 7,4749 9.694.590,62 5.446.020,21 1,7801 2.909.190,44 260.602,22 11,1633

-0,27% 3,9598 3,8046 -8,48% -0,19% 6,5984 6,4521 -3,97% -0,25% 6,5853 6,5034 -5,30% -0,58% 5,5519 5,4018 -5,51% -0,31% 2,4544 2,4544 -7,10% -1,22% 7,0872 7,0340 -4,44% -0,32% 5,3624 5,3222 -4,17% -0,95% 4,3642 4,3035 0,86% 0,16% 6,2226 6,1306 -4,59% -0,67% 7,7482 7,7482 -3,45% -0,23% 5,7831 5,6972 -8,48% -0,99% 2,9616 2,7422 -8,52% -1,05% 8,4813 8,4177 -5,29% -1,04% 8,5726 8,5726 -5,13% -1,21% 11,7716 11,6252 -6,52% -0,41% 12,3544 11,9911 -0,42% -0,61% 4,3413 4,3196 -2,85% -0,93% 3,0654 2,9452 -5,89% -0,18% 3,2728 3,2483 -4,35% -1,05% 5,9166 5,8436 -10,66% -1,21% 7,5496 7,4002 -2,93% -0,85% 1,7801 1,7756 -3,09% -0,81% 11,3307 11,0517 -8,02%

∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALICO ∫ƒ∞Δπ∫ø¡ √ª√§√°ø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALICO EΔ∞πƒπ∫ø¡ √ª√§√°πø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞LICO ¢√§∞ƒπ∞∫√ √ª√§√°πø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞LPHA ∂Àƒø¶.∂Δ∞πƒ.√ª√§√°ø¡ √ª.∂•. ALPHA ∂Àƒø¶.∫ƒ∞Δπ∫ø¡ √ª√§√°ø¡ √ª.∂•. ALPHA GLOBAL ∞¡∞¢À√ª∂¡ø¡ ∞°√ƒø¡ √ª√§√°πAKO ∂•. ALPHA ∞¡ø √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA BANCASSURANCE EE100 √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA BANCASSURANCE EE101 √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA BEST OF STRATEGIES √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND √ª.∂•. ∞Δ∂ √ª√§√°πø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞ΔΔπ∫∏™ √ª√§√°πø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ¢∏§√™ USD BOND √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. ¢∏§√™ EUROBOND √ª√§√°π∞∫√ ∂•. ¢∏§√™ ¢π∂£¡ø¡ √ª√§√°πø¡ - √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ¢∏§√™ DELTA SKY √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. ¢∏§√™ DELTA SMART √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. ¢∏§√™ DELTA BONUS √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. ¢∏§√™ DELTA FASMA √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. ¢∏§√™ ¢√§§∞ƒπ∞∫√ (USD) - √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À NBG EMERGING EUROBOND - CLASS A (EUR) NBG EMERGING EUROBOND - CLASS B (EUR) NBG INCOME PLUS - CLASS ∞ (EUR) NBG INCOME PLUS - CLASS B (EUR) NBG STRATEGIC BOND - CLASS A (EUR) NBG STRATEGIC BOND - CLASS B (EUR) ∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ BOND √ª√§√°π∞∫√ ∂•. ∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ YIELDPLUS (√ª√§√°π∞∫√ ∂•.) ∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ ∂π™√¢.(√ª√§.∂•øΔ.) EUROBANK CLICK √ª√§√°π∞∫√ E•øΔ∂ƒπ∫√À EUROBANK DOUBLE CLICK √ª√§√°π∞∫√ E•øΔ∂ƒπ∫√À INTERAMERICAN DOUBLE CLICK √ª√§√°π∞∫√ E•øΔ∂ƒπ∫√À EUROBANK ALL WEATHER √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À EUROBANK GLOBAL BOND √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À EUROBANK WIN-WIN √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À INTERAMERICAN ¢√§∞ƒπ√À √ª√§√°π∞∫√ ∂•. EUROBANK EFG (LF) ABSOLUTE RETURN EUR EUROBANK EFG I (LF) ABSOLUTE RETURN EUR EUROBANK EFG (LF) ABSOLUTE RETURN II EUR EUROBANK EFG I (LF) ABSOLUTE RETURN II EUR ∫À¶ƒ√À DUAL STRATEGY √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. ∫À¶ƒ√À EURIBOR RETURN (EUR) √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. ∫À¶ƒ√À LIBOR RETURN (USD) √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. MARFIN EUROCREDIT √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À MARFIN £∂™ªπ∫ø¡ Ã∞ƒΔ√º. √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À HSBC √ª√§√°πø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ¢√§∞ƒπ√À PIRAEUSINVEST EUROPEAN BOND FUND (EUR) Δ.Δ. ∂§Δ∞ EUROPLUS √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ.

80.123.062,06 28.125.895,06 2.308.657,74 124.146.125,78 27.600.363,66 6.320.225,19 24.510.118,44 25.641.454,72 10.686.665,07 22.062.546,00 6.057.324,82 11.416.110,91 19.624.482,11 33.868.064,85 305.471.455,05 6.218.163,98 25.902.681,02 34.362.221,81 105.814.562,04 45.307.937,60 12.983.174,54 411.514,64 6.329.977,95 1.025.597,56 12.038.120,85 979.730,14 1.361.502,38 12.507.699,27 2.281.096,69 1.840.245,93 110.947.486,31 53.009.686,50 12.820.867,36 47.946.087,35 71.330.429,96 49.753.432,39 10.632.801,73 42.376.198,90 798.823,04 19.389.326,61 5.711.028,39 2.813.465,16 380.287,89 8.106.070,25 23.933.921,51 20.039.122,13 2.877.590,08 3.719.696,08 2.728.444,12

5.020.237,80 2.272.922,72 238.107,38 27.057.644,05 3.988.251,86 853.317,25 3.170.620,53 3.263.016,82 1.687.453,37 3.295.282,35 1.535.570,64 1.640.432,36 6.627.322,83 6.799.041,78 50.101.635,00 1.047.628,81 2.700.567,15 3.138.134,71 13.061.763,97 4.481.620,38 1.126.053,85 335,37 5.178,53 885,60 10.128,55 1.031,13 1.351,11 3.515.051,21 730.050,59 240.699,97 34.812.811,81 5.105.124,35 1.268.038,76 5.283.612,31 23.137.237,72 5.442.739,52 400.155,51 36.973.711,09 697.653,95 1.833.268,27 535.644,92 876.975,47 126.247,41 1.633.350,29 9.094.803,98 6.065.274,07 791.526,80 18.848,60 833.054,05

15,9600 12,3743 9,6959 4,5882 6,9204 7,4067 7,7304 7,8582 6,3330 6,6952 3,9447 6,9592 2,9611 4,9813 6,0970 5,9355 9,5916 10,9499 8,1011 10,1097 11,5298 1.227,0400 1.222,3500 1.158,0900 1.188,5300 950,1500 1.007,6900 3,5583 3,1246 7,6454 3,1870 10,3836 10,1108 9,0745 3,0829 9,1412 26,5717 1,1461 1,1450 10,5764 10,6620 3,2081 3,0122 4,9628 2,6316 3,3039 3,6355 197,3500 3,2752

-0,11% -0,04% 0,41% 0,10% 0,01% 0,16% -0,51% 0,04% -0,93% -0,23% 0,09% 0,11% 0,02% -0,18% -0,01% 0,05% 0,04% -0,18% -0,14% 0,05% 0,02% 0,09% 0,09% 0,06% 0,06% 0,15% 0,16% 0,01% -0,10% 0,00% -0,04% -0,01% 0,03% 0,24% -0,13% 0,11% 0,06% -0,02% -0,01% -0,01% -0,01% -0,52% 0,06% 0,14% 0,01% 0,04% -0,07% 0,13% 0,09%

16,2792 12,6218 9,8898 4,6111 6,9550 7,4437 8,1169 8,0939 6,5230 6,8961 4,0137 6,9592 2,9789 4,9813 6,0970 5,9355 10,0712 11,4974 8,5062 10,6152 11,5298 1.227,0400 1.222,3500 1.158,0900 1.188,5300 950,1500 1.007,6900 3,6117 3,1715 7,7601 3,2667 10,5913 10,3130 9,0745 3,0829 9,3240 26,7046 1,1461 1,1450 10,5764 10,6620 3,2723 3,0122 4,9628 2,7105 3,4030 3,6809 198,3368 3,2834

15,8004 12,2506 9,5989 4,5538 6,8685 7,3511 7,5758 7,7010 6,2063 6,5613 3,9053 6,9070 2,9374 4,9813 6,0970 5,9355 9,5916 10,9499 8,1011 10,1097 11,5298 1.227,0400 1.222,3500 1.158,0900 1.188,5300 950,1500 1.007,6900 3,5583 3,1246 7,6454 3,1233 10,1759 9,9086 8,8930 3,0598 8,9584 26,3724 1,1375 1,1450 10,4971 10,6620 3,1921 2,9971 4,9380 2,5527 3,2048 3,6355 197,3500 3,2670

-1,85% -0,75% -7,46% 0,27% -0,89% 0,26% -1,38% -1,40% -10,84% -8,07% 0,63% -0,79% -1,27% -5,60% 3,82% 2,45% 1,74% 0,86% 0,52% 0,74% 3,57% -0,63% -0,62% 0,75% 0,76% 0,46% 0,47% 0,34% 1,00% -2,20% -1,86% -1,74% -1,72% -1,65% -2,54% -2,10% -8,03% 1,96% 2,10% 2,55% 2,61% -0,74% 2,18% 2,21% 1,33% -0,10% -7,74% -2,25% 0,96%

1,9022 6,2701 3,4522 13,5911 2,6494 5,6840 9,3303 5,4838 10,3176 6,4977 28,4009 11,6395 4,8779 1,5464 4,0344 0,9356 0,9766 4,9015 1,4373 6,6005 1,1670 14,8857 756,5900 757,9000 12,4042 4,7712 7,5557 2,4114 18,1932 4,1968 0,3475 0,3833 1,2020 1,2221 2,7812 1,6370 2,1532 1,5436 9,0063 1,7284 32,1770

-0,46% -1,02% -0,46% -0,71% -0,39% -0,41% -0,12% -0,41% -0,24% -0,44% -0,43% 0,29% -0,14% -0,66% -0,35% -0,20% -0,51% -0,52% -0,25% -0,53% -0,34% -0,40% 1,90% 1,90% -0,35% -0,26% -0,40% -0,24% -0,32% -0,35% -0,32% -0,21% -0,30% -0,29% -0,60% -0,56% -0,30% -0,46% -0,41% -0,43% -0,19%

1,9973 6,5836 3,6248 14,2707 2,7421 5,8829 9,4236 5,5386 10,4208 6,5302 28,9689 11,8723 4,9755 1,6005 4,0344 0,9356 0,9912 4,9750 1,4373 6,6005 1,1670 14,8857 756,5900 757,9000 12,7763 4,9143 7,5557 2,4114 18,3751 4,2388 0,3475 0,3833 1,2020 1,2221 2,9203 1,7189 2,1532 1,5436 9,0964 1,7457 33,0619

1,8642 6,2074 3,4177 13,4552 2,6229 5,6272 9,2370 5,4290 10,2144 6,4457 28,1169 11,5231 4,8291 1,5464 3,9941 0,9262 0,9668 4,8525 1,4229 6,5345 1,1553 14,8857 756,5900 757,9000 12,2802 4,7235 7,4801 2,3873 18,0113 4,1548 0,3440 0,3795 1,1900 1,2221 2,7534 1,6206 2,1424 1,5359 8,8262 1,6938 32,1770

0,45% 5,69% -1,09% 4,92% 1,67% -1,05% 3,95% 0,81% 4,26% -2,68% 4,58% 5,76% 7,10% 4,63% -0,20% 6,09% 3,02% 1,28% 3,16% 1,42% 0,34% 0,61% -0,70% -0,69% 0,06% 4,90% -0,54% 1,96% -0,85% -1,22% -0,40% 1,54% 2,25% 2,50% 1,69% 4,12% 1,45% 1,55% -3,45% 2,97% 1,15%

ª∂Δ√Ãπ∫∞ ∞/∫ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À AAAB ∂¶π§∂°ª∂¡ø¡ ª∂Δ√Ãø¡ ∂™øΔ. ALICO ª∂Δ.∂™øΔ. ª∂™∞π∞™ & ªπ∫ƒ∏™ ∫∂º∞§∞π√¶√π∏™∏™ ALICO INDEX FUND FTSE20 ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™. ALICO ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ALLIANZ ∂¶π£∂Δπ∫∏™ ™Δƒ∞Δ.ª∂Δ.∂™. ALLIANZ ª∂Δ√Ãø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ∞LPHA BLUE CHIPS ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™. ALPHA ATHENS INDEX FUND ª∂Δ.∂™. ALPHA ∂¶π£∂Δπ∫∏™ ™Δƒ∞Δ∏°π∫∏™ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™. ALPHA ETF FTSE ATHEX 20 ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA TRUST ∞¡∞¶ΔÀ•π∞∫√ ª∂Δ.∂™. ALPHA TRUST ¡∂ø¡ ∂¶πÃ.ª∂Δ√Ã.∂™. ALPHA TRUST NEW STRATEGY ª∂Δ. ∂™øΔ. CITI FUND ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ATE ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ATE ª∂Δ√Ãπ∫√ ª∂™∞π∞™-ªπ∫ƒ∏™ ∫/™∏™ ∂™øΔ. ∞ΔΔπ∫∏™ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ATTICA MARATHON ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ¢∏§√™ SMALL CAP ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™. ¢∏§√™ BLUE CHIPS ¢∏§√™ TOP-30 NBGAM ETF °∂¡π∫√™ ¢∂π∫Δ∏™ Ã.∞.- ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ. NBG HELLENIC ALLSTARS - CLASS A (EUR) NBG HELLENIC ALLSTARS - CLASS B (EUR) ∂ƒª∏™ ¢À¡∞ªπ∫√ ∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ ∞¡∞¶ΔÀ•.(ª∂Δ.∂™øΔ.) EUROBANK GREEK EQUITIES ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À EUROBANK £∂™ªπ∫ø¡ Ã∞ƒΔ√ºÀ§∞∫πø¡ ª∂Δ. ∂™. INTERAMERICAN ¢À¡∞ªπ∫√ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™. INTERAMERICAN ANA¶ΔÀ™™√ª∂¡ø¡ ∂Δ∞πƒπø¡ ª∂Δ.∂™. EUROBANK EFG (LF) EQUITY-GREEK EQUITIES FUND EUROBANK EFG (LF) EQUITY-INSTITUTIONAL PORT EUR EUROBANK EFG (LF) EQUITY - FLEXI STYLE GREECE EUROBANK EFG I (LF) EQUITY - FLEXI STYLE GREECE INTERNATIONAL ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À INTERNATIONAL E¶π§√°∏™ ª∂Δ√Ãπ∫ø¡ ∞•πø¡ ª∂Δ.∂™. ∫À¶ƒ√À ∂§§∏¡π∫√ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ. ∫À¶ƒ√À ∂§§∏¡π∫√ ¢À¡∞ªπ∫√ ª∂Δ.∂™. MARFIN √§Àª¶π∞ METOXIKO ∂™øΔ∂ƒπ∫√À MARFIN ∞£∏¡∞ ¢À¡∞ªπ∫√ ª∂Δ√Ãø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À HSBC ∞¡∞¶ΔÀ•π∞∫√ ª∂Δ√Ãø¡ ∂™øΔ.

5.736.233,09 3.343.248,58 23.146.388,76 28.661.239,41 11.594.728,11 11.335.201,00 261.673.813,35 14.911.881,76 15.516.558,14 37.048.787,24 33.320.312,55 37.096.217,46 25.204.360,99 10.069.556,43 58.216.949,52 1.778.297,93 9.394.044,26 741.413,92 56.148.317,91 119.771.308,48 19.059.384,00 4.160.929,02 137.173,25 10.368.075,18 87.102.006,87 6.777.321,92 42.539.080,57 5.146.194,27 131.632.498,36 44.406.068,63 20.022.632,97 1.463.055,34 4.829.341,89 486.064,65 10.064.217,03 1.806.187,40 14.675.739,97 7.481.494,37 37.918.614,34 10.520.123,64 50.566.051,28

3.015.566,40 533.205,53 6.704.815,48 2.108.831,45 4.376.335,42 1.994.231,67 28.045.446,47 2.719.272,25 1.503.893,58 5.701.800,00 1.173.212,27 3.187.090,33 5.167.098,87 6.511.689,44 14.430.077,38 1.900.615,44 9.618.724,08 151.262,48 39.066.164,65 18.145.724,39 16.331.787,74 279.525,00 181,31 13.679,93 7.021.967,13 1.420.472,62 5.630.100,13 2.134.117,31 7.235.239,85 10.581.042,50 57.626.961,07 3.816.713,02 4.017.863,84 397.726,85 3.618.601,95 1.103.326,94 6.815.848,84 4.846.789,17 4.210.245,19 6.086.742,10 1.571.496,43

ENEP°HTIKO

ING ∞/∫ ¢À¡∞ª.∂¶πÃ. ª∂Δ. ∂™øΔ. ING ∞/∫ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ. ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ¢À¡∞ª.∂¶πÃ. ª∂Δ. ∂™øΔ. ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ. PROBANK ∂§§∞™ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À MILLENNIUM BLUE CHIPS ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™. MILLENNIUM MID- CAP ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À Δ.Δ. ∂§Δ∞ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ. ∂¶∂¡¢ÀΔπ∫∏ ∫ƒ∏Δ∏™ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À PROTON ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À

MEPI¢IA

10.076.068,39 16.754.027,09 33.659.402,89 4.908.138,31 4.912.082,47 8.579.056,61 24.210.950,58 3.792.896,04 6.159.849,37 2.520.458,81 18.279.226,84 12.983.317,71 11.839.147,31 7.530.363,34 1.380.271,42 1.676.143,76 342.823,96 170.180,94 3.824.204,86 567.792,82

KA£APH METAB. TIMH TIMH METAB. TIMH ¶POH°. ¢IA£E™H™ E•A°OPA™ A¶O 1/1/11 0,6014 6,8579 0,5726 6,3832 2,4439 1,4079 1,5722 0,8235 2,0145 6,7352

-0,58% -0,53% -0,78% -0,54% -0,44% -0,26% -0,27% -0,15% -0,30% -0,29%

0,6134 6,9951 0,5826 6,4949 2,4439 1,4783 1,6508 0,8276 2,0951 7,0046

0,6014 6,8579 0,5611 6,2555 2,4195 1,3938 1,5408 0,8194 1,9944 6,6678

0,12% 0,15% 2,63% 0,11% 1,58% 1,11% 0,53% -2,29% 0,26% -0,06%

18.263.760,62 1.385.782,20 13,1794 1.815.918,04 401.557,53 4,5222 4.475.027,52 533.247,43 8,3920 5.144.155,78 962.460,60 5,3448 15.460.000,08 1.280.375,54 12,0746 32.513.094,13 2.908.791,70 11,1775 14.435.968,49 1.100.600,51 13,1164 3.857.591,05 600.162,93 6,4276 5.215.319,83 1.959.998,55 2,6609 7.998.348,83 1.532.527,37 5,2191 4.597.058,36 1.948.322,69 2,3595 1.023.467,53 125.963,39 8,1251 19.193.654,95 5.530.276,88 3,4706 29.275.272,94 7.946.495,72 3,6840 1.166.610,53 137.486,03 8,4853 3.032.927,80 388.550,00 7,8058 450.534,49 375,13 1.201,0000 36.733.982,19 30.072,20 1.221,5300 601.012,68 554,79 1.083,3200 44.472.305,99 40.980,16 1.085,2200 44.021,40 43,99 1.000,6500 4.791.468,60 4.779,40 1.002,5200 4.661.629,43 2.862.578,43 1,6285 2.329.953,23 870.953,71 2,6752 4.323.332,87 1.592.885,52 2,7142 1.552.412,73 572.996,87 2,7093 44.209.880,75 32.038.402,78 1,3799 8.176.544,10 471.634,18 17,3366 14.862.418,11 1.054.953,02 14,0882 48.589.794,98 3.798.049,21 12,7934 9.555.636,73 13.012.779,47 0,7343 3.551.633,10 4.717.558,00 0,7529 15.667.043,66 14.696.460,74 1,0660 16.930.726,64 15.905.768,12 1,0644 5.453.298,53 395.719,58 13,7807 1.300.488,45 92.359,30 14,0808 1.234.977,45 59.769,94 20,6622 17.289,54 12.138,18 1,4244 588.672,28 429.099,05 1,3719 437.508,44 260.287,70 1,6809 6.722.646,28 3.195.189,00 2,1040 6.157.773,25 2.919.661,33 2,1091 4.605.442,09 1.252.483,29 3,6770 1.305.975,25 426.751,89 3,0603 9.294.950,04 6.191.666,25 1,5012 17.392.981,33 6.337.873,29 2,7443 20.199.847,24 3.637.767,61 5,5528 16.288.889,99 5.242.053,38 3,1073 28.347.383,86 13.008.690,08 2,1791 674.850,44 38.169,74 17,6802 3.511.696,49 12.081,71 290,6600 1.711.837,12 342.532,15 4,9976

0,30% -0,17% -0,77% -0,32% -0,34% -0,40% -0,47% 0,20% 0,35% 0,47% 0,50% 0,68% 0,64% 0,49% 0,29% -1,38% 0,24% 0,24% 0,50% 0,50% 0,38% 0,38% 0,67% 1,80% 0,56% 0,80% 0,47% -0,86% 0,47% -0,89% 0,42% 0,45% -0,86% -0,84% -0,44% -0,42% -0,21% 0,19% 0,18% 0,73% 0,52% 0,45% -1,04% 0,49% 0,50% -0,10% -0,06% 0,48% 0,11% -0,58% 0,14% -0,03%

13,8384 4,7483 8,6857 5,3982 12,1953 11,2893 13,2476 6,5562 2,7141 5,2191 2,3595 8,2470 3,4706 3,6840 8,4853 7,8058 1.201,0000 1.221,5300 1.083,3200 1.085,2200 1.000,6500 1.002,5200 1,6774 2,7555 2,7821 2,7906 1,3799 17,3366 14,2291 12,9213 0,7343 0,7529 1,0660 1,0644 13,7807 14,0808 20,6622 1,4244 1,3719 1,6809 2,2092 2,2146 3,8609 3,1521 1,5162 2,8198 5,7055 3,1928 2,2227 17,9896 296,4732 5,0226

13,0476 4,4770 8,3081 5,2914 11,9539 11,0657 12,9852 6,3633 2,6343 5,1669 2,3359 8,0438 3,4359 3,6472 8,4004 7,8058 1.201,0000 1.221,5300 1.083,3200 1.085,2200 1.000,6500 1.002,5200 1,6122 2,6484 2,6871 2,6822 1,3661 17,1632 13,9473 12,6655 0,7270 0,7529 1,0553 1,0644 13,6429 14,0808 20,4556 1,4244 1,3719 1,6809 2,0619 2,0669 3,6035 2,9685 1,4712 2,7443 5,5528 3,1073 2,1791 17,3266 290,6600 4,9726

-3,02% -4,02% -0,66% -6,17% 0,02% -1,06% 2,75% 5,86% -2,00% -4,96% 4,85% -0,55% 2,03% 4,22% -0,22% -5,12% -2,05% -2,04% 4,14% 4,16% 4,48% 4,50% 3,23% -6,98% -1,42% -3,49% 0,95% 2,11% 0,70% 2,13% 1,40% 1,79% 3,27% 3,70% -3,86% -3,44% 5,10% 15,58% 15,19% 7,58% 3,80% -1,48% -1,95% -0,10% -3,00% -4,86% -4,02% 1,28% -3,35% -2,72% -0,83% -6,23%

∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALICO ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALICO ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞¡∞¢À√ª∂¡ø¡ ∞°√ƒø¡ ALLIANZ MILLENNIUM E.M.E.A. ª∂Δ. ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA ¡∞ÀΔπ§π∞ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA ENERGY ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA GLOBAL BLUE CHIPS ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA SELECT ¡√Δπ√-∞¡∞Δ√§π∫∏™ ∂Àƒø¶∏™ ª∂Δ. ∂•. ALPHA TRUST EMERGING EUROPE ª∂Δ.∂•. ALPHA TRUST GLOBAL LEADERS ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞Δ∂ US ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞Δ∂ EUROZONE ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ATTICA REAL ESTATE ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ¢∏§√™ ¢π∂£¡∂™ ¢∏§√™ ∂Àƒø¶∞π∫√ ¢∏§√™ ¶ƒ∞™π¡∏ ∂¡∂ƒ°∂π∞ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À NBGAM ETF GREECE & TURKEY 30 - ª∂Δ√Ãπ∫√ NBG GLOBAL EQUITY - CLASS ∞ (EUR) NBG GLOBAL EQUITY - CLASS B (EUR) NBG EUROPEAN ALLSTARS - CLASS A (EUR) NBG EUROPEAN ALLSTARS - CLASS B (EUR) NBG SOCIALLY RESPONSIBLE - CLASS A (EUR) NBG SOCIALLY RESPONSIBLE - CLASS B (EUR) ∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ EUROPEAN OPPORTUNITIES ª∂Δ. ∂•. ∂Àƒø¶∞´∫∏ ¶π™Δ∏ EMERGING MARKETS OPPORTUN. ª∂Δ.∂•. ∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ GLOBAL OPPORTUNITIES (ª∂Δ. ∂•.) ∂Àƒø¶∞´∫∏ ¶π™Δ∏ AMERICAN OPPORTUNITIES ª∂Δ. ∂•. EUROBANK GLOBAL EQUITIES ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À EUROBANK EMERGING EUROPE ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À INTERAMERICAN ∞¡∞¶ΔÀ°ª∂¡ø¡ ∞°√ƒø¡ ª∂Δ. ∂•. INTERAMERICAN ¡∂∞ ∂Àƒø¶∏ ª∂Δ. ∂•. EUROBANK EFG (LF) EQUITY- GLOBAL EQUITIES FUND EUROBANK EFG I (LF) EQUITY- GLOBAL EQUITIES FUND EUROBANK EFG (LF) EQUITY- EMERGING EUROPE FUND EUROBANK EFGI (LF) EQUITY- EMERGING EUROPE FUND EUROBANK EFG (LF) EQUITY - TURKISH EQUITY FUND EUROBANK EFG I (LF) EQUITY - TURKISH EQUITY FUND EUROBANK EFG (LF) EQUITY - TURKISH EQUITY FUND $ EUROBANK EFG I (LF) EQUITY - DYNAMIC ROMANIAN FUND EUROBANK EFG (LF) EQUITY - DYNAMIC ROMANIAN FUND EUROBANK EFG (LF) EQUITY-DYNAMIC POLISH FUND MILLENNIUM EUROZONE ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•. MILLENNIUM AMERICA US ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•. MILLENNIUM CHINA GROWTH ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À MARFIN EUROPEAN EQUITY ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À MARFIN GLOBAL ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À HSBC AMERICAN EQUITY ª∂Δ. ∂•øΔ. HSBC ∞¡∞¢À√ª∂¡ø¡ ∞°√ƒø¡ ª∂Δ.∂•øΔ. HSBC ¶∞¡∂Àƒø¶∞π∫√ ª∂Δ.∂•øΔ. ING ∞/∫ GLOBAL ª∂Δ.∂•. ¶∂πƒ∞πø™ BALKAN FUND ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À PIRAEUSINVEST EUROPEAN EQUITY FUND (EUR) Δ.Δ. ∂§Δ∞ √π∫√§√°π∫√ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ.

¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ ∞/∫ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À AAAB ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ ∂™øΔ. ALICO ¢π∞£∂™πªø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ALLIANZ μƒ∞Ã/™ªø¡ ∂¶∂¡¢.¢π∞Ã. ¢π∞£.∂™øΔ. ∞LPHA ¢π∞Ã∂πƒ.¢π∞£∂™πªø¡ ∂™. ∞Δ∂ ¢π∞Ã∂πƒ. ¢π∞£∂™πªø¡ ∂™øΔ. ∞ΔΔπ∫∏™ ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ GENIKI ¢π∞£∂™πªø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À INTERAMERICAN ¢π∞Ã. ¢π∞£. ∂™. INTERNATIONAL ¢π∞Ã.¢π∞£∂™πªø¡ ∂™øΔ. ∂ƒª∏™ μƒ∞Ã/™ªø¡ Δ√¶√£∂Δ∏™∂ø¡ ¢π∞Ã.¢π∞£.∂™. MARFIN SMART CASH ¢π∞Ã.¢π∞£. HSBC ¢π∞£∂™πªø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ∫À¶ƒ√À ∂§§∏¡π∫√ ¢π∞Ã.¢π∞£.∂™øΔ. ING ∞/∫ ¢.¢. ∂™øΔ. ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ¢.¢. ∂™øΔ. PROBANK ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ ∂™. MILLENNIUM μƒ∞Ã/™ªø¡ Δ√¶√£∂Δ.¢π∞Ã.¢π∞£.∂™. Δ.Δ. ∂§Δ∞ ¢π∞Ã/™∏™ ¢π∞£/ªø¡ ∂™øΔ.

12.941.987,53 17.785.195,03 6.343.271,85 204.794.600,77 6.522.111,51 1.799.183,64 4.612.755,97 45.576.918,65 2.573.101,62 42.963.656,74 90.411.325,05 182.706.446,12 3.731.133,19 10.291.031,51 13.368.331,03 230.398.213,30 6.604.673,71 280.947.351,11

1.975.807,41 6,5502 1.387.296,53 12,8200 1.086.336,89 5,8391 17.781.262,36 11,5174 923.482,46 7,0625 489.046,15 3,6790 833.093,54 5,5369 5.867.846,54 7,7672 413.760,27 6,2188 12.926.731,32 3,3236 22.769.664,75 3,9707 92.353.369,94 1,9783 774.243,26 4,8191 1.905.683,99 5,4002 2.455.211,85 5,4449 62.234.051,66 3,7021 774.937,78 8,5228 114.790.883,99 2,4475

0,06% 6,5633 6,4192 0,78% 0,05% 12,9482 12,6918 1,57% 0,16% 5,8391 5,7807 1,39% 0,05% 11,5174 11,5174 1,30% 0,05% 7,0625 7,0625 1,43% 0,03% 3,6827 3,6643 3,78% 0,04% 5,5369 5,4815 0,96% -0,01% 7,7750 7,7284 1,23% 0,01% 6,2343 6,1877 1,06% 0,03% 3,3236 3,3236 0,85% 0,06% 3,9906 3,9508 1,38% 0,05% 1,9783 1,9783 1,12% 0,04% 4,8191 4,7950 0,90% 0,01% 5,4002 5,4002 0,23% 0,03% 5,4449 5,4449 1,21% 0,06% 3,7021 3,6836 1,40% 0,04% 8,6933 8,3523 1,76% 0,07% 2,4475 2,4475 1,69%

41.978.995,21 27.826.484,66 23.950.095,09 19.956.157,31 1.183.409,74

3.576.652,99 11,7369 2.354.072,67 11,8206 21.360.317,14 1,1212 18.228.272,85 1,0948 441.442,69 2,6808

0,01% 11,7369 11,7369 0,24% 0,06% 11,8206 11,8206 0,66% 0,04% 1,1212 1,1212 0,56% -0,01% 1,0948 1,0948 1,26% 0,44% 2,6808 2,6808 1,99%

∂•øΔ∂ƒπ∫√À ¢∏§√™ MONEY PLUS ¢π∞Ã.¢π∞£. ∂•. EUROBANK DOLLAR PLUS ¢π∞Ã. ¢π∞£. ∂•øΔ. (USD) EUROBANK EFG (LF) MONEY MARKET-INCOME PLUS $ EUROBANK EFG (LF) MONEY MARKET- CASH FUND EUR EUROBANK EFG (LF) MONEY MARKET CASH FUND (PLN)

ªπ∫Δ∞ ∞/∫ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À AAAB ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ALICO ∂§§∏¡π∫√ ªπ∫Δ√ ALLIANZ MIKTO ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ALLIANZ MIKTO ∂™øΔ.(UNIT LINKED) ∞LPHA ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ∞LPHA ™À¡Δ∏ƒ∏Δπ∫√ ªπ∫Δ√ ∂™. ALPHA TRUST EUROSTAR ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. ∂¶∞°°∂§ª∞Δπ∫√ Δ∞ª∂π√ √π∫√¡√ª√§√°ø¡ INTERLIFE ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ∞™º∞§π™Δπ∫ø¡ √ƒ°∞¡π™ªø¡ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. ∞Δ∂ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ∞ªÀ¡Δπ∫∏™ ™Δƒ∞Δ∏°π∫∏™ ∞ΔΔπ∫∏™ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ¢∏§√™ ªπ∫Δ√ ¢∏§√™ ™À§§√°π∫√ ¢∏§√™ ∂¶π∫/∫∏™ ™À¡Δ∞•∏™ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. ¢∏§√™ Δ∞∫Δπ∫∏™ ∫∞Δ∞¡√ª∏™ ∫∂º∞§∞πø¡ ¢∏§√™ ¶∂Δ √Δ∂ ªπ∫Δ√ ∂™. ∂ƒª∏™ ªπ∫Δ√ ∂Àƒø¶.¶π™Δ∏ EUROINVEST ªπ∫Δ√ ∂™. INTERAMERICAN ∂§§∏¡π∫√ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À INTERNATIONAL ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À HSBC ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ING ∞/∫ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ £∂™ªπ∫ø¡ ∂¶∂¡¢ÀΔø¡ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ.

1.092.927,36 296.417,85 3,6871 1.081.926,30 134.014,90 8,0732 10.671.343,36 1.247.777,82 8,5523 36.582.819,10 6.089.016,52 6,0080 54.991.060,15 8.222.736,59 6,6877 19.265.188,53 2.133.532,07 9,0297 9.159.546,16 1.049.232,60 8,7298 4.780.699,64 605.132,91 7,9002 5.307.198,29 656.093,73 8,0891 523.495.835,23 146.435.751,63 3,5749 26.632.075,08 9.070.969,58 2,9360 3.763.437,01 784.199,24 4,7991 52.169.635,61 4.839.230,31 10,7806 26.785.218,40 5.570.976,95 4,8080 11.605.309,51 1.257.640,02 9,2278 8.669.239,42 1.015.421,56 8,5376 8.773.805,88 2.981.550,17 2,9427 19.362.665,65 3.562.372,65 5,4353 2.733.905,12 1.963.841,40 1,3921 28.682.542,28 2.367.178,40 12,1168 6.435.035,30 1.566.539,39 4,1078 19.070.919,81 2.356.241,00 8,0938 10.921.623,54 4.673.664,00 2,3368 11.184.160,98 4.671.235,32 2,3943 718.411,44 120.000,00 5,9868

-0,52% 3,8715 3,6502 -1,45% -0,59% 8,4769 7,9925 -2,72% -0,27% 8,8516 8,4668 -4,53% -0,54% 6,3084 5,9479 -4,17% -0,46% 6,7546 6,6208 -2,35% -0,51% 9,1200 8,9394 -3,38% -0,07% 8,8826 8,6425 5,29% -0,16% 8,0385 7,8212 3,18% -0,09% 8,2307 8,0082 4,27% -0,58% 3,5749 3,5749 -2,02% -0,60% 2,9360 2,9066 -0,37% -0,95% 4,8711 4,7511 -3,72% -0,12% 10,7806 10,6728 -4,27% -0,34% 4,8080 4,7599 -0,73% -0,34% 9,2278 9,1355 -1,61% -0,17% 8,5376 8,5376 -3,05% -0,25% 2,9427 2,9133 0,07% -0,72% 5,5984 5,3809 -3,10% -0,57% 1,5035 1,3921 -3,43% -0,63% 12,2380 11,9956 -2,98% -0,63% 4,3132 4,0667 1,76% 0,09% 8,2557 8,0938 -0,94% -0,60% 2,3719 2,3368 -2,68% -0,32% 2,4182 2,3704 4,94% -0,81% 6,0467 5,9269 -5,14%

¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ∞™º∞§π™Δπ∫ø¡ º√ƒ∂ø¡ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. ∫À¶ƒ√À ∂§§∏¡π∫√ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. MARFIN GREEK VALUE ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À PROTON ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À N.P. INSURANCE ¡∂√™ ¶√™∂π¢ø¡ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À Δ.Δ. ∂§Δ∞ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. Δ.Δ. ∂§Δ∞ £∂™ªπ∫ø¡ ∂¶∂¡¢ÀΔø¡ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒ.

ENEP°HTIKO

MEPI¢IA

KA£APH METAB. TIMH TIMH METAB. TIMH ¶POH°. ¢IA£E™H™ E•A°OPA™ A¶O 1/1/11

917.737,02 9.940.365,10 2.773.053,36 2.348.564,08 749.176,40 13.114.543,70 1.820.537,42

150.492,23 3.522.441,82 1.032.508,04 452.648,89 451.026,80 6.656.611,27 252.189,43

6,0982 2,8220 2,6857 5,1885 1,6610 1,9702 7,2189

-0,56% -0,35% -0,43% -0,39% -0,72% -0,31% -0,99%

6,1592 2,8220 2,7663 5,3442 1,6693 1,9751 7,2189

6,0372 2,8079 2,6051 5,0847 1,6544 1,9653 7,2189

-5,49% 0,24% 1,77% -1,78% -3,02% -2,08% -4,44%

17.888.295,75 6.466.609,71 4.155.904,38 2.467.021,50 1.820.506,64 12.671.075,03 47.609.636,31 36.834.468,35 23.167.886,42 37.369.582,10 1.798.903,49 8.846.039,60 1.533.769,83 694.635,83

1.049.215,18 577.347,31 359.432,59 220.238,66 325.681,38 1.653.778,47 4.388.002,33 5.844.196,93 8.401.538,10 3.388.228,23 479.264,19 3.322.875,85 153.968,62 69.577,59

17,0492 11,2006 11,5624 11,2016 5,5898 7,6619 10,8500 6,3027 2,7576 11,0292 3,7535 2,6622 9,9616 9,9836

-0,19% -0,08% -0,08% -0,23% 0,29% 0,45% -0,07% 0,28% 0,31% 0,26% 0,10% 0,11% 0,01% 0,02%

17,9017 11,7606 12,1405 11,7617 5,7016 7,7385 10,9585 6,3027 2,7990 11,0292 3,9036 2,7421 9,9616 9,9836

16,8787 10,9766 11,3312 10,9776 5,5339 7,5853 10,7415 6,2397 2,7300 10,9741 3,7160 2,5823 9,9616 9,9836

-1,60% 0,50% 0,86% -0,64% 0,10% 10,99% 0,17% -1,29% 0,86% 4,42% 4,40% 2,20% 0,12% 0,22%

-0,28% -0,62% -0,50% 0,39% 0,29% -0,21% -0,79% 0,16% 0,20% 0,19% 0,01% -0,02% 0,00% -0,56% -0,55% -0,56% 0,76% 0,77% 0,99% 0,76% 0,01% 0,22% -0,26% -0,42% 0,27%

3,8157 16,4912 9,7640 8,0429 9,9970 7,3471 17,5137 11,0872 3,7211 8,5120 2,9592 0,8460 0,8759 0,8845 0,9171 0,8934 10,2902 10,3597 15,0549 10,3924 3,2620 3,1022 3,0236 2,7297 9,7429

3,5977 15,5488 9,5706 7,8837 9,7990 7,2017 17,1669 10,7611 3,6839 8,4269 2,9296 0,8375 0,8759 0,8668 0,9171 0,8758 10,1358 10,3597 14,8291 10,1866 3,2457 2,8068 2,7356 2,5477 9,5269

-1,01% 2,93% -6,26% -3,05% 2,09% -0,06% -7,99% -2,60% -4,13% -2,72% -2,97% -3,03% -2,68% -6,26% -5,96% -6,26% -1,86% -1,61% 7,37% -1,86% -5,28% -3,43% -5,75% -0,11% -2,14%

0,08% 3,5945 3,5233 -0,32% 10,4658 9,8677 0,08% 9,1873 9,0954 0,11% 8,8425 8,7541 0,05% 3,1945 3,1626 0,11% 1,0609 1,0503 0,12% 1,0757 1,0757 0,02% 8,8671 8,6932 0,13% 3,1102 3,0946 -0,34% 2,1815 2,0360 0,06% 10,2624 10,0597

-3,21% -1,45% -0,22% -1,24% -2,14% -1,39% -1,24% -3,15% -2,59% -0,90% -2,11%

∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALICO MIKTO ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALICO ∂¶π∫√Àƒπ∫√ ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∂¶π∫√Àƒπ∫∏™ ∞™º∞§π™∏™ MIKTO ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞§§∏§√μ√∏£∂π∞™ MIKTO ∂•øΔ∂ƒπ∫√À BETA GLOBAL MIKTO ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA ƒ√Àª∞¡π∞™ ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA GLOBAL ™À¡Δ∏ƒ∏Δπ∫√ ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ATE ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞ΔΔπ∫∏™ ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ¢∏§√™ ™Δƒ∞Δ∏°π∫ø¡ Δ√¶√£∂Δ∏™∂ø¡ ªπ∫Δ√ ∂•øΔ. INTERNATIONAL ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À MARFIN EUROPEAN VALUE ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À PRELIUM A (LF) TOTAL RETURN PRELIUM B (LF) TOTAL RETURN

FUNDS OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫∞ ALICO FUND OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫√ ALICO FUND OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂ª¶√ƒ∂Àª∞Δπ∫ø¡ ∞•πø¡ ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS BRIC ªET. ∂•. ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS USA ª∂Δ. ∂•. ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS EUROPE ª∂Δ. ∂•. ALPHA F OF F COSMOS STARS COMMODITIES ª∂Δ. ∂•. ALPHA F OF F COSMOS STARS SILK ROUTE ASIA MET.∂•. S&B ™À¡Δ∞•π√¢√Δπ∫√ GLOBAL FUND OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫√ ∞Δ∂ ª∂Δ√Ãπ∫√ GLOBAL FUND OF FUNDS ¢∏§√™ SYNTHESIS BEST RED - FOF ª∂Δ√Ãπ∫√ EUROBANK EQUITY BLEND FUND OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫√ EUROBANK EFG (LF) FUND OF FUNDS-EQUITY BLEND EUR EUROBANK EFG I (LF) FUND OF FUNDS-EQUITY BLEND EUR EUROBANK EFG (LF) FUND OF FUNDS-BRIC EUR EUROBANK EFG I (LF) FUND OF FUNDS-BRIC EUR INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS-BRIC EUR EUROBANK EFG (LF) FUND OF FUNDS- REAL ESTATE EUROBANK EFG I (LF) FUND OF FUNDS- REAL ESTATE EUROBANK EFG $ (LF) FUND OF FUNDS- REAL ESTATE INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS- REAL ESTATE ∫À¶ƒ√Y FUND OF FUNDS METOXIKO MARFIN FUND OF FUNDS £∂™ªπ∫ø¡ Ã∞ƒΔ√º. METOXIKO MARFIN EMERGING OPPORTUNITIES FOFs ª∂Δ√Ãπ∫√ MILLENNIUM ∞¡∞¢À√ª∂¡ø¡ ∞°√ƒø¡ FUND OF FUNDS ª∂Δ. ¶∂πƒ∞πø™ FUND OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫√

16.357.625,28 4.501.299,60 5.053.158,54 321.735,41 29.010.674,28 3.000.899,94 28.481.564,90 3.576.593,99 50.515.278,63 5.103.595,78 22.567.863,92 3.102.359,03 65.620.270,21 3.784.258,17 6.278.724,09 577.628,46 4.778.713,20 1.284.211,00 15.579.177,93 1.830.257,99 47.123.699,85 15.924.554,45 47.033.543,22 55.595.190,31 54.395,37 62.103,05 36.906.116,04 41.724.248,52 16.763.931,41 18.278.998,50 29.795.530,71 33.682.874,88 908.631,60 88.300,46 1.035.968,32 100.000,00 831.989,95 55.263,83 272.062,97 26.440,81 1.041.184,81 319.185,34 45.919.526,07 15.542.417,96 3.544.062,01 1.230.754,13 2.246.310,88 864.077,42 3.297.739,19 343.553,71

3,6340 15,7059 9,6673 7,9633 9,8980 7,2744 17,3403 10,8698 3,7211 8,5120 2,9592 0,8460 0,8759 0,8845 0,9171 0,8846 10,2902 10,3597 15,0549 10,2895 3,2620 2,9545 2,8796 2,5997 9,5989

ªπ∫Δ∞ ∞LPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS GLOBAL ªπ∫Δ√ ∂•. ALICO FUND OF FUNDS ªπ∫Δ√ ¢∏§√™ SYNTHESIS BEST GREEN - FOF ªπ∫Δ√ ¢∏§√™ SYNTHESIS BEST YELLOW - FOF ªπ∫Δ√ EUROBANK BALANCED BLEND FUND OF FUNDS ªπ∫Δ√ EUROBANK EFG (LF) FUND OF FUNDS BALANCED BLEND EUR EUROBANK EFG I (LF) FUND OF FUNDS BALANCED BLEND EUR HSBC BALANCED STRATEGY FOF ªπ∫Δ√ ∫À¶ƒ√Y FUND OF FUNDS MIKTO MILLENNIUM FUND OF FUNDS ªπ∫Δ√ ¶∂πƒ∞πø™ FUND OF FUNDS ªπ∫Δ√

12.633.872,04 1.205.281,21 62.152.898,08 28.625.456,95 38.517.190,22 46.244.203,39 1.997.318,47 4.713.598,09 3.686.480,79 18.496.425,76 5.197.002,86

3.549.930,91 3,5589 120.922,77 9,9674 6.765.090,97 9,1873 3.237.267,45 8,8425 12.057.350,22 3,1945 43.587.582,88 1,0609 1.856.726,10 1,0757 542.214,19 8,6932 1.185.280,87 3,1102 8.902.843,24 2,0776 512.739,89 10,1357

7.512.398,94 2.425.220,23 2.258.984,28 1.772.447,54

734.719,27 10,2249 806.992,31 3,0053 532.847,72 4,2395 174.080,79 10,1818

933.413,38 47.706.164,07 868.600,62 73.883.732,93 43.467.363,01 38.432.437,35 587.983,42 233.030,50 2.202.217,90 2.936.815,81 633.380,92 3.921.445,05 644.755,20 1.200.663,63 511.255,98 126.727.242,86 668.770,02 37.454.840,09 28.196.850,42 22.099.255,38

831,59 1.122,4500 4.492.750,81 10,6185 111.806,83 7,7688 9.530.347,14 7,7525 5.966.819,88 7,2848 4.767.886,86 8,0607 67.926,07 8,6562 26.239,55 8,8809 254.369,51 8,6576 353.971,20 8,2968 73.493,64 8,6182 468.373,35 8,3725 73.757,96 8,7415 143.911,92 8,3430 58.587,46 8,7264 15.766.102,39 8,0380 78.658,55 8,5022 5.671.646,34 6,6039 2.605.218,18 10,8232 2.031.828,00 10,8765

√ª√§√°π∞∫∞ ¢∏§√™ SYNTHESIS BEST BLUE - FOF √ª√§√°π∞∫√ MARFIN EURO GLOBAL BOND FUND OF FUNDS √ª√§√°π∞∫√ MARFIN USD GLOBAL BOND FUND OF FUNDS √ª√§√°π∞∫√ ¶∂πƒ∞πø™ FUND OF FUNDS √ª√§√°π∞∫√

0,00% 10,2249 10,1227 -0,27% 0,03% 3,0955 2,9151 0,18% 0,06% 4,3667 4,1123 0,25% 0,04% 10,2836 10,1054 -1,35%

∂π¢π∫√À ΔÀ¶√À NBG SYNESIS ARBITRAGE STRATEGY - CLASS B (EUR)(6) EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURPOSE COMMODITY MAX 30 EUROBANK (LF) SPECIAL PURP BLUE CHIPS PROTECT FUND EUROBANK EFG I (LF) SPECIAL PURP BLUE CHIPS P EUR EUROBANK EFG I (LF) SP PURP BLUE CHIPS PROTECT II EUR EUROBANK EFG I (LF) SP PURP BLUE CHIPS III PROTECT EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURPOSE GREEK MAX 50 FUND EUROBANK EFG I (LF) SPECIAL PURPOSE GREEK MAX 50 INTERAMERICAN (LF) SPECIAL PURPOSE GREEK MAX 50 EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURPOSE CLICK EUR EUROBANK EFG I (LF) SPECIAL PURPOSE CLICK EUR EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURP DBLE CLICK EUR EUROBANK EFG I (LF) SPECIAL PURP DBLE CLICK EUR EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURP ALL WEATHER EUR EUROBANK EFG I (LF) SPECIAL PURP ALL WEATHER EUR EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURP ALL WEATHER PLUS EUR EUROBANK EFG I (LF) SPECIAL PURP ALL WEATHER PLUS EUR EUROBANK EFG I (LF) SPECIAL PURPOSE DUAL FORMULA EUR EUROBANK EFG (LF) SP 8% EQUITY FORMULA ? EUR EUROBANK EFG (LF) SP 8% EQUITY FORMULA $

0,62% 1.122,4500 1.122,4500 -0,20% 10,6185 10,4061 -0,07% 7,7688 7,6911 -0,07% 7,7525 7,6750 -0,11% 7,2848 7,2848 -0,05% 8,0607 8,0607 -0,12% 8,6562 8,4831 -0,10% 8,8809 8,8809 -0,12% 8,6576 8,4844 -0,22% 8,2968 8,1309 -0,21% 8,6182 8,6182 -0,06% 8,3725 8,2051 -0,05% 8,7415 8,7415 -0,08% 8,3430 8,1761 -0,06% 8,7264 8,7264 0,08% 8,0380 7,8772 0,08% 8,5022 8,5022 -0,24% 6,6039 6,5379 0,02% 10,8232 10,6067 0,01% 10,8765 10,6590

-0,79% 5,05% -2,27% -2,26% -2,30% -2,27% -3,08% -2,63% -3,08% -1,09% -0,92% -0,39% -0,22% -1,81% -1,48% -1,14% -1,13% -4,35% 1,17% 0,96%

¢E§TIO TIMøN ™YNA§§A°MATO™ ∂¡∞¡Δπ ∂Àƒø °π∞ ™À¡∞§§∞°∂™ ª∂Ãπ π™√Δπª√À ∂Àƒø 10.000 (¶√™√Δ∏Δ∞ ¡√ªπ™ª∞Δ√™ ∞¡∞ 1 ∂Àƒø) ME™H TIMH ¢√§§∞ƒπ√ ∏.¶.∞ . . . . . . . . . . . . . .1,4668 §πƒ∞ ∞°°§π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . .0,8864 ∫√ƒø¡∞ ¢∞¡π∞™ . . . . . . . . . . . . . . .7,4558 ∫√ƒø¡∞ ™√À∏¢π∞™ . . . . . . . . . . . . .8,9364 °π∂¡ π∞¶ø¡π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . .120,66 ºƒ∞°∫√ ∂§μ∂Δπ∞™ . . . . . . . . . . . . .1,2886 ∫√ƒø¡∞ ¡√ƒμ∏°π∞™ . . . . . . . . . . .7,7885 ¢√§§∞ƒπ√ ∫∞¡∞¢∞ . . . . . . . . . . . .1,3968 ¢√§§∞ƒπ√ ∞À™Δƒ∞§π∞™ . . . . . . . . .1,3563

A°OPA

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,4888 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,8997 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,5676 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9,0704 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .122,47 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,3079 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,9053 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,4178 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,3766

¶ø§H™H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,4375 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,86867 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,3067 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8,7577 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .118,25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,2628 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,6327 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,3689 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,3292

¢E§TIO TIMøN ™YNA§§A°MATO™ ∫∞π •∂¡ø¡ Δƒ∞¶∂∑√°ƒ∞ªª∞Δπø¡ (¶√™√Δ∏Δ∞ ¡√ªπ™ª∞Δ√™ ∞¡∞ 1 ∂Àƒø) A°OPA ¶ø§H™H ¢√§§∞ƒπ√ ∏.¶.∞ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,4678 .........................................................1,4658 §πƒ∞ ∞°°§π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,88702 .......................................................0,88578 ∫√ƒø¡∞ ¢∞¡π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,461 .........................................................7,4506 ∫√ƒø¡∞ ™√À∏¢π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8,9427 .........................................................8,9301 °π∂¡ π∞¶ø¡π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .120,74 .........................................................120,58 ºƒ∞°∫√ ∂§μ∂Δπ∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,2895 .........................................................1,2877 ∫√ƒø¡∞ ¡√ƒμ∏°π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,794 ...........................................................7,783 ¢√§§∞ƒπ√ ∫∞¡∞¢∞ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,3978 .........................................................1,3958 ¢√§§∞ƒπ√ ∞À™Δƒ∞§π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,3572 .........................................................1,3554

OÈ ÙÈ̤˜ Û˘Ó·ÏÏ¿ÁÌ·ÙÔ˜ Î·È Í¤ÓˆÓ ÙÚ·Â˙ÔÁÚ·ÌÌ·Ù›ˆÓ ‰È·Ê¤ÚÔ˘Ó ·fi TÚ¿Â˙· Û TÚ¿Â˙·


OÈÎÔÓÔÌ›· 29

¶∂ª¶Δ∏ 28 ∞¶ƒπ§π√À 2011

™ÙÔ 1,71 ¢ÚÒ Ë Ì¤ÛË ÙÈÌ‹, Ì ÙËÓ ˘„ËÏfiÙÂÚË ÛÙË ª·ÁÓËÛ›· Ó· ÊÙ¿ÓÂÈ ÙÔ 1,899 ¢ÚÒ

∞fi ÚÂÎfiÚ Û ÚÂÎfiÚ Ë ·ÌfiÏ˘‚‰Ë ªfiÏȘ ÙÔ 10% ÙˆÓ Î·Ù·Ó·ÏˆÙÒÓ ÊÔ˘Ï¿ÚÂÈ ϤÔÓ ÙÔ ÚÂ˙ÂÚ‚Ô˘¿Ú ÙÔ˘ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙÔ˘ ÙÔ˘ ∞£∏¡∞, 27.

 ·ÓÔ‰È΋ ÙÚԯȿ Â¤ÛÙÚ„·Ó ÔÈ ÙÈ̤˜ ÙˆÓ Î·˘Û›ÌˆÓ ‡ÛÙÂÚ· ·fi ÛÙ·ıÂÚÔÔ›ËÛË ÙȘ Ë̤Ú˜ ÙÔ˘ ¶¿Û¯·. ∏ ̤ÛË ÙÈÌ‹ Ù˘ ·ÌfiÏ˘‚‰Ë˜ ¤Êı·Û ۋÌÂÚ· ÛÙÔ 1,71 ¢ÚÒ, ÙÈÌ‹ Ô˘ ·ÔÙÂÏ› Ó¤Ô ˘„ËÏfi, ·fi 1,708 ¯ı˜ Î·È 1,709 ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· ÙÔ˘ ¶¿Û¯·. ∏ ˘„ËÏfiÙÂÚË ÙÈÌ‹, ÛÙË ª·ÁÓËÛ›·, Â›Ó·È 1,899 ¢ÚÒ Î·È Ë ¯·ÌËÏfiÙÂÚË 1,619 ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· Î·È ·ÎÚÈ‚fiÙÂÚ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ Ë ∫Ú‹ÙË, Ù· ∂Ù¿ÓËÛ· Î·È Ù· ÓËÛÈ¿ ÙÔ˘ ∞Ó·ÙÔÏÈÎÔ‡ ∞ÈÁ·›Ô˘, ÂÓÒ ÊıËÓfiÙÂÚ˜ Â›Ó·È Ë ∞ÙÙÈ΋ Î·È Ë £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË. ΔÔ ÂÙڤϷÈÔ ı¤ÚÌ·ÓÛ˘ ¤Î·Ó Â›Û˘ Ó¤Ô ˘„ËÏfi, ÛÙ· 91,9 ÏÂÙ¿ Ì ‡ÚÔ˜ ÙÈÌÒÓ ·fi 85 ÏÂÙ¿ (ÛÙËÓ ∫·‚¿Ï·) ¤ˆ˜ 1,03 ¢ÚÒ (∫˘ÎÏ¿‰Â˜).

ªfiÓÔ ÙÔ 10% ÊÔ˘Ï¿ÚÂÈ ªfiÏȘ ÙÔ 10% ÙˆÓ Î·Ù·Ó·ÏˆÙÒÓ ÊÔ˘Ï¿ÚÂÈ ϤÔÓ ÙÔ ÚÂ˙ÂÚ‚Ô˘¿Ú ÙÔ˘ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙÔ˘ ÙÔ˘ ηıÒ˜ ÔÈ ÙÈ̤˜ ÙˆÓ Î·˘Û›ÌˆÓ ¤¯Ô˘Ó Êı¿ÛÂÈ ÛÙ· ‡„Ë, fiˆ˜ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍ ۋÌÂÚ· Ô ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ Ù˘ ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈ·˜ √ÌÔÛÔÓ‰›·˜ ¶Ú·ÙËÚÈÔ‡¯ˆÓ ∂ÌfiÚˆÓ ∫·˘Û›ÌˆÓ ∂˘¿ÁÁÂÏÔ˜ ∫ÒÙÛÔ˜. Ÿˆ˜ ›Â, ÔÈ Î·Ù·Ó·ÏˆÙ¤˜ ÂÚÈÔÚ›˙Ô˘Ó fiÛÔ ÌÔÚÔ‡Ó ÙȘ ÌÂÙ·ÎÈÓ‹ÛÂȘ ÙÔ˘˜ ·ÏÏ¿ Î·È ÙËÓ ÙÚÔÊÔ‰ÔÛ›· ÙˆÓ Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘˜. “™˘Ó‹ıˆ˜ Ô Ì¤ÛÔ˜ fiÚÔ˜ Â›Ó·È Á‡Úˆ ÛÙ· 17-18 ¢ÚÒ. ∂›Ó·È ·Ú¿ ÔÏϤ˜ ÔÈ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ηٷӷψÙÒÓ Ô˘ ÂÚÈÔÚ›˙ÔÓÙ·È ÛÙÔ Ó· ‚¿ÏÔ˘Ó 3,4,.5 ¢ÚÒ ∂›Ó·È ÌÈ· Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ÙËÓ ‚ÈÒÓÔÌÂ Î·È ÂÌ›˜ Î·È ÔÈ Î·Ù·Ó·ÏˆÙ¤˜. ΔÔ ÔÛÔÛÙfi

ÙˆÓ Î·Ù·Ó·ÏˆÙÒÓ Ô˘ ÊÔ˘Ï¿ÚÔ˘Ó Ù· ÚÂ˙ÂÚ‚Ô˘¿Ú ÙÔ˘˜ ‰ÂÓ ˘ÂÚ‚·›ÓÂÈ ÙÔ 810%.” Ÿˆ˜ ›Â Ô Î ∫ÒÙÛÔ˜, Ë ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈ·

√ÌÔÛÔÓ‰›· ¶Ú·ÙËÚÈÔ‡¯ˆÓ ∂ÌfiÚˆÓ ı· ·ÔÛÙ›ÏÂÈ ÂÈÛÙÔÏ‹ ÚÔ˜ fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ Ì ÙËÓ ÔÔ›· ı· ÙÔ˘˜ ÂÓËÌÂÚÒÓÂÈ ·Ó·Ï˘ÙÈο ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù¿-

ÛÙ·ÛË Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜ η˘Û›ÌˆÓ Î·È ı· ηٷı¤ÙÂÈ ÙȘ ·fi„ÂȘ Ù˘ .ÁÈ· Ù· ̤ÙÚ· Ô˘ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÏËÊıÔ‡Ó ÒÛÙ ÔÈ ÙÈ̤˜ Ó· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÔ˘Ó Ó· ·›ÚÓÔ˘Ó ÙËÓ ·ÓÈÔ‡Û·. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤· Ù˘ √ÌÔÛÔÓ‰›·˜, ¤¯Ô˘Ó ‰È·ÈÛÙˆı› ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÛÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ù˘ ÂÈÙÚÔ‹˜ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÌÔ‡. Ÿˆ˜ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍÂ, “ Ë ÂÈÙÚÔ‹ ‰ÂÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ÛˆÛÙ¿, Û˘Ó‹ıˆ˜ ÂÚÈÔÚ›˙ÂÙ·È Û ÂÎı¤ÛÂȘ ȉÂÒÓ Î·È ·˘Ù¿ Ô˘ ϤÂÈ ‰ÂÓ Á›ÓÔÓÙ·È Ú¿ÍË” . Ÿˆ˜ ÛËÌ›ˆÛÂ Ô Î. ∫ÒÙÛÔ˜ ÔÈ ÙÈ̤˜ Ù˘ ‚ÂÓ˙›Ó˘ ¤¯Ô˘Ó Êı¿ÛÂÈ ÛÙ· ˘„ËÏÔÙ¤Ú· ·fi ÔÙ¤ Â›‰·, fiÙ Ì ÙË ‰ÈηÈÔÏÔÁ›· ÙˆÓ ˘„ËÏÒÓ ‰ÈÂıÓÒÓ ÙÈÌÒÓ Î·È fiÙ ÏfiÁˆ Ù˘ ÈÛÔÙÈÌ›·˜ ¢ÚÒ -‰ÔÏ·Ú›Ô˘. “¡ÔÌ›˙ÔÌ fiÙÈ ÔÈ ÙÈ̤˜ Ô˘ ‚ÈÒÓÔÌ ۋÌÂÚ· Â›Ó·È Â͈Ú·ÁÌ·ÙÈΤ˜ Â›Ó·È ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˜ Û fiÏË ÙËÓ ∂˘ÚÒË Î·È ·˘Ùfi Â›Ó·È ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ù˘ η΋˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜,” ÂÂÛ‹Ì·Ó ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο.

¶ÚÔÛ¤Ê˘Á·Ó ‰˘Ô Ôϛ٘, ˘ÔÛÙËÚ›˙ÔÓÙ·˜ ˆ˜ Â›Ó·È ·ÓÙÈÛ˘ÓÙ·ÁÌ·ÙÈÎfi ÙÔ ÓÔÌÔıÂÙÈÎfi Ï·›ÛÈÔ ∞£∏¡∞, 27.

∞¡Δπ£∂Δ√ ÛÙË ™˘Óı‹ÎË Ù˘ ∂˘Úˆ-

·˚΋˜ ŒÓˆÛ˘, ÙËÓ ∂˘Úˆ·˚΋ ™‡Ì‚·ÛË ¢ÈÎ·ÈˆÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘ ∞ÓıÚÒÔ˘ (∂™¢∞) Î·È ÙÔ ™‡ÓÙ·ÁÌ·, Â›Ó·È ÙÔ ÓÔÌÔıÂÙÈÎfi Ï·›ÛÈÔ Ô˘ ˘Ô¯ÚÂÒÓÂÈ ÙÔ˘˜ Ôϛ٘ Ó· Û˘Ó·ÏÏ¿ÛÛÔÓÙ·È Ì¤Ûˆ ΔÚ·Â˙ÒÓ Ì ÂÈÙ·Á¤˜ ‹ ÈÛÙˆÙÈΤ˜ οÚÙ˜, ÂÊfiÛÔÓ Ë Î¿ı ·ÁÔÚ¿-ÒÏËÛË ‹ ·ÚÔ¯‹ ˘ËÚÂÛÈÒÓ Â›Ó·È ¿Óˆ ÙˆÓ 3.000 ¢ÚÒ (Î·È ÌÂÙ¿ ÙÔ 2012 ¿Óˆ ÙˆÓ 1.500 ¢ÚÒ). ∞˘Ùfi ˘ÔÛÙËÚ›˙Ô˘Ó Ì ÚÔÛÊ˘Á‹ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Ù˘ ∂ÈÎÚ·Ù›·˜ ‰‡Ô ’∂ÏÏËÓ˜ Ôϛ٘. √ ¤Ó·˜ ÂÍ ·˘ÙÒÓ Â›Ó·È ‰ÈÎËÁfiÚÔ˜ ∞ıËÓÒÓ Î·È Ë ‰Â‡ÙÂÚË Î¿ÙÔÈÎÔ˜ μÚ˘ÍÂÏÏÒÓ. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ·, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ¡. 3842/2010 Î·È ÙËÓ ·fi 9.2.2011 ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ “ÊÔÚÔÏÔÁÈο ÛÙÔȯ›·, Ô˘ ÂΉ›‰ÔÓÙ·È ·fi ÂÈÙË‰Â˘Ì·Ù›Â˜, ÁÈ· ÒÏËÛË ·Á·ıÒÓ ‹ ·ÚÔ¯‹ ˘ËÚÂÛÈÒÓ Û ȉÈÒÙ˜, ÂÍÔÊÏÔ‡ÓÙ·È ·fi ÙÔ˘˜ Ï‹Ù˜ ·˘ÙÒÓ ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο ̤ۈ ΔÚ·¤˙˘, Ì ¯ÚˆÛÙÈΤ˜ ‹ ÈÛÙˆÙÈΤ˜ οÚÙ˜ ÙÔ˘ ·ÁÔÚ·ÛÙ‹ ÙˆÓ ·Á·ıÒÓ ‹ Ï‹ÙË ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ‹ ̤ۈ ÙÚ·Â˙ÈÎÔ‡ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÔ‡ ‹ Ì Â-

™ÙÔ ™Ù∂ ÁÈ· ÙËÓ ··ÁfiÚ¢ÛË ¯Ú‹Û˘ ÌÂÙÚËÙÒÓ ÛÙȘ ·ÁÔÚ¤˜ ¿Óˆ ÙˆÓ 3.000ú ÈÙ·Á¤˜, ·ÔÎÏÂÈfiÌÂÓ˘ Ù˘ ÂÍfiÊÏËÛ˘ ÙˆÓ ˘fi„Ë ÛÙÔȯ›ˆÓ Ì ÌÂÙÚËÙ¿” ø˜ ηÙÒÙÂÚÔ fiÚÈÔ Û˘Ó·ÏÏ·Á‹˜ ηıÔÚ›ÛÙËΠÙÔ ÔÛfiÓ ÙˆÓ 3.000 ¢ÚÒ ÁÈ· ÙÔ ¤ÙÔ˜ 2011 Î·È ÙÔ ÔÛfiÓ ÙˆÓ 1.500 ¢ÚÒ ·fi 1.1.2012 Î·È ÌÂÙ¿. ø˜ ·Í›· ‰Â Û˘Ó·ÏÏ·Á‹˜ ÓÔÂ›Ù·È ÙÔ Û˘ÓÔÏÈÎfi ÔÛfi Ù˘ Û˘Ó·ÏÏ·Á‹˜, Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚·ÓÔ̤ÓÔ˘ ÙÔ˘ º.¶.∞. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, ÔÈ ‰‡Ô Ôϛ٘ ÙÔÓ›˙Ô˘Ó fiÙÈ Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ Ó¤Ô Ì¤ÙÚÔ ı· ˘Ô¯ÚˆıÔ‡Ó Ó· Á›ÓÔ˘Ó Î¿ÙÔ¯ÔÈ ÈÛÙˆÙÈ΋˜ ‹ ¯ÚˆÛÙÈ΋˜ οÚÙ·˜, οÙÈ Ô˘ ÚÔ¸Ôı¤ÙÂÈ ÙËÓ ·Ó·ÁηÛÙÈ΋ Û‡Ó·„Ë ÙÚ·Â˙È΋˜ ۇ̂·Û˘, ·Ú¿ ÙË ı¤ÏËÛ‹ ÙÔ˘˜. √È ‰‡Ô Ôϛ٘ ˘ÔÁÚ·ÌÌ›˙Ô˘Ó fiÙÈ ÙÔ Ó¤Ô Ì¤ÙÚÔ Â›Ó·È ·ÓÙ›ıÂÙÔ ÛÙÔ Û˘ÓÙ·ÁÌ·ÙÈÎfi ‰Èη›ˆÌ· Ù˘ ÂχıÂÚ˘ ·Ó¿Ù˘Í˘ Ù˘ ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ·˜ Î·È Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ˙ˆ‹˜ (¿ÚıÚÔ 5), ηıÒ˜ ˘Ô-

¯ÚÂÔ‡ÓÙ·È Ó· Û˘Ó¿ÙÔ˘Ó ·Ú¿ ÙË ı¤ÏËÛ‹ ÙÔ˘˜ Û˘Ì‚¿ÛÂȘ Ì ÙÚ·Â˙Èο ȉڇ̷ٷ, ÌfiÓÔ Î·È ÌfiÓÔ ÁÈ· Ó· ÂÍÔÊÏÔ‡Ó ÙȘ ηٷӷψÙÈΤ˜ ·ÁÔÚ¤˜ ÙÔ˘˜ Ô˘ Â›Ó·È ¿Óˆ ÙˆÓ 1.500 ¢ÚÒ. ∞ÎfiÌË, ÂÈÛËÌ·›ÓÔ˘Ó fiÙÈ ˘Ô¯ÚÂÔ‡ÓÙ·È Ó· Û˘ÓÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È Ì ΔÚ¿Â˙˜ Û ̛· ÂÚ›Ô‰Ô Ô˘ ÂÎ Ù˘ ‰ÈÂıÓÔ‡˜ ¯ÚËÌ·ÙÔÈÛÙˆÙÈ΋˜ ÎÚ›Û˘ ÂÓ¤¯ÂÈ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘˜, ηıÒ˜ Ë ΔÚ¿Â˙· Ì ÙËÓ ÔÔ›· ı· Û˘Ì‚ÏËıÔ‡Ó ÌÔÚ› Ó· ‚ÚÂı› Û ·‰˘Ó·Ì›· ‹ ˘ÂÚËÌÂÚ›· ÏËڈ̋˜, ÂÓÒ ÂÈÛËÌ·›ÓÔ˘Ó fiÙÈ Ì ٷ Ó¤· ÓÔÌÔıÂÙ‹Ì·Ù· ‰ÂÓ ı· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÔÈÛıÔÁÚ·ÊÔ‡Ó Ô‡ÙÂ Û˘Ó·ÏÏ·ÁÌ·ÙÈΤ˜. ŸÌˆ˜, ·Ú·‚È¿˙ÂÙ·È Î·È ÙÔ ÚÒÙÔ ÚfiÛıÂÙÔ ¶ÚˆÙfiÎÔÏÏÔ Ù˘ ∂™¢∞, ηıÒ˜ ˘Ô¯ÚÂÒÓÔÓÙ·È Ó· ÌÂÙ·‚È‚¿˙Ô˘Ó ÙËÓ Î˘ÚÈfiÙËÙ· ÙˆÓ ¯ÚËÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘˜ Û ¤Ó·Ó ÙÚ·Â˙ÈÎfi ÔÚÁ·ÓÈÛÌfi, ·ÓÙÈηıÈÛÙÒÓÙ·˜ ¤ÙÛÈ ÙÔ ÂÚÈÔ˘ÛÈ·Îfi ÙÔ˘˜ ‰Èη›ˆ-

Ì· Ì ÂÓÔ¯ÈÎfi ‰Èη›ˆÌ·. √ ÂÚÈÔÚÈÛÌfi˜ ·˘Ùfi˜ ¤Ú¯ÂÙ·È Û ·ÓÙ›ıÂÛË Î·È Ì ÙË ™˘Óı‹ÎË Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ŒÓˆÛ˘. ∫·È ·˘Ùfi ÁÈ·Ù› Ù· ÓÔÌÔıÂÙÈο ̤ÙÚ· ‰ÂÓ ÂÈÙÚ¤Ô˘Ó ÙËÓ ÂχıÂÚË ‰È·Î›ÓËÛË ÙˆÓ ÎÂÊ·Ï·›ˆÓ ·fi ¿ÏϘ Â˘Úˆ·˚Τ˜ ¯ÒÚ˜, fiˆ˜ Â›Ó·È Ù· ÎÂÊ¿Ï·È· ·fi ÙÔ μ¤ÏÁÈÔ (Ô˘ ‰È·Ì¤ÓÂÈ Ô ¤Ó·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ‰‡Ô Ô˘ ¤¯ÂÈ ÚÔÛʇÁÂÈ ÛÙË ¢ÈηÈÔÛ‡ÓË) ÚÔ˜ ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. ∂›Û˘, ·Ú·‚È¿˙ÂÙ·È Î·È ÙÔ ¿ÚıÚÔ 128 Ù˘ ÂÓ ÏfiÁˆ ™˘Óı‹Î˘, ηıÒ˜ fiϘ ÔÈ Û˘Ó·ÏÏ·Á¤˜ Â›Ó·È ÂχıÂÚ˜ ÂÎÙfi˜ Â¿Ó Ù· ̤ÚË (ˆÏËÙ‹˜-·ÁÔÚ·ÛÙ‹˜) ¤¯Ô˘Ó Û˘ÌʈӋÛÂÈ ¿ÏÏ· ̤۷ ÏËڈ̋˜. ¶Ôχ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·Ú·‚È¿˙ÂÙ·È Ë ™˘Óı‹ÎË, ηıÒ˜ ÙÔ Ó¤Ô ÓÔÌÔıÂÙÈÎfi ̤ÙÚÔ ÂÈ‚¿ÏÏÂÈ ÙËÓ ·Ó·ÁηÛÙÈ΋ ΢ÎÏÔÊÔÚ›· ÈÛÙˆÙÈÎÒÓ Ì¤ÛˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ÂÍfiÊÏËÛË Û˘Ó·ÏÏ·ÁÒÓ ÌÂٷ͇ ȉȈÙÒÓ.

ΔÔ Pantheon Plaza Ì·˙› Ì ÙÔ˘˜ ¶ÚÔÛÎfiÔ˘˜ ÚÔÛʤÚÂÈ ‰È·ÛΤ‰·ÛË Î·È „˘¯·ÁˆÁ›· ÛÙÔ˘˜ ÌÈÎÚÔ‡˜ ÂÈÛΤÙ˜! ∂¡∞ ͯˆÚÈÛÙfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÂΉËÏÒÛÂˆÓ ı· ÊÈÏÔÍÂÓËı› ÛÙÔ ÂÌÔÚÈÎfi ΤÓÙÚÔ Pantheon Plaza, ·fi ÙȘ 28 ∞ÚÈÏ›Ô˘ ¤ˆ˜ ÙȘ 21 ª·˝Ô˘, ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙËÓ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋ ∂ÊÔÚ›· ¶ÚÔÛÎfiˆÓ §¿ÚÈÛ·˜. ª¤Û· ·fi ¤Ó· ÂȉÈο ۯ‰ȷṲ̂ÓÔ ÂÚ›ÙÂÚÔ, ÔÈ ¶ÚfiÛÎÔÔÈ ı· ˘Ô‰¤¯ÔÓÙ·È ÙÔ˘˜ ÌÈÎÚÔ‡˜ ÂÈÛΤÙ˜ ÙÔ˘ ÂÌÔÚÈÎÔ‡ ΤÓÙÚÔ˘ Ù˘ §¿ÚÈÛ·˜, ÚÔÛηÏÒÓÙ·˜ ÙÔ˘˜ Ó· Ï¿‚Ô˘Ó Ì¤ÚÔ˜ ÛÙȘ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈΤ˜ Î·È „˘¯·ÁˆÁÈΤ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÙ› Ó· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËıÔ‡Ó ÙË Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ÂÚ›Ô‰Ô. ª¤Û· ·fi ÙȘ ÂΉËÏÒÛÂȘ ·˘Ù¤˜, ÔÈ ÌÈÎÚÔ› Ê›ÏÔÈ ÙÔ˘ Pantheon Plaza ı· ¤¯Ô˘Ó ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ‰È·ÛΉ¿ÛÔ˘Ó Ì ·Ú·‰ÔÛȷο ·È¯Ó›‰È· ·fi ÙÔ

™˘ÎÔ‡ÚÈ, Ó· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó Â˘Ê¿ÓÙ·ÛÙ˜ ηٷÛ΢¤˜ ÁÈ· ÙË °ÈÔÚÙ‹ Ù˘ ªËÙ¤Ú·˜, Ó· ÁÓˆÚ›ÛÔ˘Ó ÙËÓ πӉȿÓÈÎË ·Ú¿‰ÔÛË, ·ÏÏ¿ Î·È Ó· “Ù·Íȉ¤„Ô˘Ó” ̤¯ÚÈ ÙÔ ¢È¿ÛÙËÌ·! ∞Ó·ÁÓˆÚ›˙ÔÓÙ·˜ ÙË Û˘Ì‚ÔÏ‹ ÙÔ˘ ·È¯ÓȉÈÔ‡ ÛÙË ‰È·ÌfiÚʈÛË ÂÓfi˜ ÔÏÔÎÏËڈ̤ÓÔ˘ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· ÁÈ· ÙÔ ·È‰›, ÙÔ Pantheon Plaza ÛÙËÚ›˙ÂÈ ÙÔ ÚfiÏÔ Î·È ÙȘ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›Â˜ ÙÔ˘ ™ÒÌ·ÙÔ˜ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ ¶ÚÔÛÎfiˆÓ Î·È Ù˘ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋˜ ∂ÊÔÚ›·˜ ¶ÚÔÛÎfiˆÓ §¿ÚÈÛ·˜ Ô˘ ·-

ÚÈıÌ› ¿Óˆ ·fi 600 ̤ÏË ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹. √ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi˜ ŒÊÔÚÔ˜ ¶ÚÔÛÎfiˆÓ §¿ÚÈÛ·˜, Î. ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ ∫ÔÚ‰¿˜, ‰‹ÏˆÛÂ: “¡ÈÒıÔ˘Ì ȉȷ›ÙÂÚË ¯·Ú¿ Ô˘ ÙÔ ÂÌÔÚÈÎfi ΤÓÙÚÔ Pantheon Plaza ÛÙËÚ›˙ÂÈ ÂÓÂÚÁ¿ ÙȘ ‰Ú¿ÛÂȘ ÙˆÓ ¶ÚÔÛÎfiˆÓ ÁÈ· ÛˆÛÙ‹ ‰È··È‰·ÁÒÁËÛË ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ Ì¤Û· ·fi ‰È·ÛΉ·ÛÙÈΤ˜ Î·È „˘¯·ÁˆÁÈΤ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜. √È ¶ÚfiÛÎÔÔÈ Ù˘ §¿ÚÈÛ·˜ ÚÔÛηÏÔ‡Ó fiÏ· Ù· ·È‰È¿ ·fi 6 ¤ˆ˜ Î·È 15 ÂÙÒÓ ÛÙÔ ÂÌÔÚÈÎfi ΤÓÙÚÔ ÁÈ· Ó· Ï¿‚Ô˘Ó Ì¤ÚÔ˜ Û ÔÌ·‰Èο ·È¯Ó›‰È· Î·È Ó· ‰È·ÛΉ¿ÛÔ˘Ó Ì·ı·›ÓÔÓÙ·˜” . ΔÔ Pantheon Plaza Â›Ó·È ¤ÙÔÈÌÔ Ó· ˘ԉ¯Ù› ÁÈ· ÌÈ· ·ÎfiÌË ÊÔÚ¿ ÙÔ˘˜ ÌÈÎÚÔ‡˜ Î·È ÌÂÁ¿ÏÔ˘˜ ÙÔ˘ Ê›ÏÔ˘˜ ÁÈ· Ó· ÙÔ˘˜ ‰È·ÛΉ¿ÛÂÈ Î·È Ó· ÙÔ˘˜ „˘¯·ÁˆÁ‹-

ÛÂÈ! ΔÒÚ· fiÏÔÈ ‰›ÓÔ˘Ó Ú·ÓÙ‚ԇ ÛÙÔ Pantheon Plaza! √È ¶ÚfiÛÎÔÔÈ §¿ÚÈÛ·˜ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ Ì ÙÔ Pantheon Plaza ı· ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›ÛÔ˘Ó ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ÔÏ˘Î·Ù·ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÙȘ ÂÍ‹˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜: ¶¤ÌÙË 28/04: ΔÔ 1o ™‡ÛÙËÌ· ¶ÚÔÛÎfiˆÓ ™˘ÎÔ˘Ú›Ô˘ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÂÈ ‰È¿ÊÔÚ· ÎÈÓËÙÈο ·Ú·‰ÔÛȷο ·È¯Ó›‰È· ÙÔ˘ ™˘ÎÔ˘Ú›Ô˘ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÌÈÎÚÔ‡˜ Ì·˜ Ê›ÏÔ˘˜ ËÏÈΛ·˜ 6ñ11 ÂÙÒÓ. ∏ ‰Ú¿ÛË ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÛÙÔ ÂÚ›ÙÂÚÔ ÙˆÓ ¶ÚÔÛÎfiˆÓ ·fi ÙȘ 15.00 ¤ˆ˜ ÙȘ 17.30. ™¿‚‚·ÙÔ 07/05: ΔÔ 4o ™‡ÛÙËÌ· ¢·ÛÔÚÔÛÎfiˆÓ §¿ÚÈÛ·˜ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÂÈ ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈÔ Î·Ù·Û΢‹˜ ηÚÙÒÓ Ì ı¤Ì· ÙË “°ÈÔÚÙ‹ Ù˘ ªËÙ¤Ú·˜”

ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÌÈÎÚÔ‡˜ Ê›ÏÔ˘˜ ËÏÈΛ·˜6ñ11 ÂÙÒÓ. ∏ ‰Ú¿ÛË ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÛÙÔ ÂÚ›ÙÂÚÔ ÙˆÓ ¶ÚÔÛÎfiˆÓ ·fi ÙȘ 15.00 ¤ˆ˜ ÙȘ 18.00. ™¿‚‚·ÙÔ 14/05: ΔÔ 2Ô ™‡ÛÙËÌ· ¶ÚÔÛÎfiˆÓ §¿ÚÈÛ·˜ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÂÈ ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈÔ Î·Ù·Û΢‹˜ πӉȿÓÈÎÔ˘ “√Ù˙Ô˘” (ηٷÛ΢‹ Ì ηϷ̿ÎÈ· Î·È Ôχ¯ÚˆÌ˜ ÎψÛÙ¤˜) ÁÈ· ËÏÈ˘ ·È‰ÈÒÓ 6ñ11 ÂÙÒÓ. ∏ ‰Ú¿ÛË ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÛÙÔ ÂÚ›ÙÂÚÔ ÙˆÓ ¶ÚÔÛÎfiˆÓ ·fi ÙȘ 15.00 ¤ˆ˜ ÙȘ 18.00. ™¿‚‚·ÙÔ 21/05: ΔÔ 3Ô ™‡ÛÙËÌ· ∞ÂÚÔÚÔÛÎfiˆÓ §¿ÚÈÛ·˜ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÂÈ ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈÔ Î·Ù·Û΢‹˜ ˘Ú·‡ÏˆÓ, ÁÈ· ËÏÈ˘ ·È‰ÈÒÓ 6ñ14 ÂÙÒÓ. ∏ ‰Ú¿ÛË ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÛÙÔ ÂÚ›ÙÂÚÔ ÙˆÓ ¶ÚÔÛÎfiˆÓ ·fi ÙȘ 15.00 ¤ˆ˜ ÙȘ 18.00.

¶ÚfiÛÙÈÌ· Û fiÛÔ˘˜ ‰ÂÓ ÂÓÙ¿¯ıËÎ·Ó ÛÙÔ Î·ıÂÛÙÒ˜ º¶∞ ∞£∏¡∞, 27.

¶ƒ√™Δπª∞ ı· ÂÈ‚¿ÏÂÈ Ë ÂÊÔÚ›· Û ‰ÈÎËÁfiÚÔ˘˜, Û˘Ì‚ÔÏ·ÈÔÁÚ¿ÊÔ˘˜, ˘ÔıËÎÔʇϷΘ, ‰ÈηÛÙÈÎÔ‡˜ ÂÈÌÂÏËÙ¤˜, Û˘ÁÁÚ·Ê›˜, ηÏÏÈÙ¤¯Ó˜ Î·È ÂÚÌËÓÂ˘Ù¤˜ ¤ÚÁˆÓ Ù¤¯Ó˘, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ‰ÂÓ ÂÓÙ¿¯ıËÎ·Ó ÛÙÔ Î·ıÂÛÙÒ˜ º¶∞ ·Ú’ fiÙÈ ˘Ô¯ÚÂÔ‡ÓÙ·Ó Ó· ÙÔ Ú¿ÍÔ˘Ó ·fi ÙËÓ 1Ë πÔ˘Ï›Ô˘ ÙÔ˘ 2010 Ì ‚¿ÛË ÙȘ ·ÏÏ·Á¤˜ Ô˘ ¤ÁÈÓ·Ó ÛÙÔ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎfi ηıÂÛÙÒ˜ ÙÔ˘˜. ™Â ÂÁ·ÎÏÈÔ ÙÔ˘ ˘Ê˘Ô˘ÚÁÔ‡ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ¢ËÌ‹ÙÚË ∫Ô˘ÛÂÏ¿ ‰›ÓÂÙ·È ÚÔıÂÛÌ›· ̤¯ÚÈ 31 ª·˝Ô˘ 2011 ÛÙÔ˘˜ ÊÔÚÔÏÔÁÔ‡ÌÂÓÔ˘˜ ·˘ÙÔ‡˜ Ó· ÚÔÛÎÔÌ›ÛÔ˘Ó ÛÙ· ·ÚÌfi‰È· ÙÌ‹Ì·Ù· Ù˘ ÂÊÔÚ›·˜ ÙÔ˘˜, ÙÔ ·Ô‰ÂÈÎÙÈÎfi ˘Ô‚ÔÏ‹˜ Ù˘ ÂÚÈÔ‰È΋˜ ‰‹ÏˆÛ˘ º¶∞ ÁÈ· ÙÔ ÙÚ›ÙÔ ÙÚ›ÌËÓÔ ÙÔ˘ 2010 ̤ۈ ÙÔ˘ taxisnet. ∞Ó ‰ÂÓ ÙÔ Î¿ÓÔ˘Ó ı· ÙÔ˘˜ ÂÈ‚ÏËıÔ‡Ó ÔÈ ÚfiÛıÂÙÔÈ ÊfiÚÔÈ Î·È Ù· ÚfiÛÙÈÌ· Ù· ÔÔ›· Â›Ó·È ·Ó¿ÏÔÁ· ·˘ÙÒÓ Ô˘ ÂÈ‚¿ÏÏÔÓÙ·È Û ÊÔÚÔÏÔÁÔ‡ÌÂÓÔ˘˜ Ô˘ ‰ÂÓ ˘Ô‚¿ÏÏÔ˘Ó ÙË ‰‹ÏˆÛË º¶∞ ÂÓÙfi˜ Ù˘ Û¯ÂÙÈ΋˜ ÚÔıÂÛÌ›·˜. ¶¿ÓÙˆ˜, ÛÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ· ̤¯ÚÈ Î·È 31 ª·˝Ô˘, ÔfiÙ ϋÁÔ˘Ó ÔÈ ÚÔıÂƯ̂˜ ˘Ô‚ÔÏ‹˜ ÙˆÓ Û¯ÂÙÈÎÒÓ ‰ËÏÒÛÂˆÓ ‰ÂÓ ı· ÂÈ‚¿ÏÏÔÓÙ·È ÚfiÛıÂÙÔÈ ÊfiÚÔÈ Ô‡Ù ÚfiÛÙÈÌ·. √È ‰ËÏÒÛÂȘ Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ˘Ô‚ÏËıÔ‡Ó ¤ÓÙ˘· ÛÙȘ ÂÊÔڛ˜ ·ÊÔÚÔ‡Ó, ÚÒÙÔÓ, Û ÌÂÙ·‚ÔÏ‹ ÌÂٿٷ͢ ÁÈ· ˘·ÁˆÁ‹ Û ηÓÔÓÈÎfi ηıÂÛÙÒ˜ º¶∞ ·fi 1.7.2010, ‰Â‡ÙÂÚÔÓ, ÂÚÈÔ‰ÈÎÒÓ ‰ËÏÒÛÂˆÓ ÁÈ· ÊÔÚÔÏÔÁÈΤ˜ ÂÚÈfi‰Ô˘˜ ·fi 1.7.2010 ¤ˆ˜ 31.3.2011 Î·È ÙÚ›ÙÔÓ, ÂÎηı·ÚÈÛÙÈÎÒÓ ‰ËÏÒÛÂˆÓ ÁÈ· ‰È·¯ÂÈÚÈÛÙÈΤ˜ ÂÚÈfi‰Ô˘˜ 2010 Î·È 2011.

∂ÎÙfi˜ μ·Ú¤ˆÓ Î·È ∞Óı˘ÁÈÂÈÓÒÓ 250.000 ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ∞£∏¡∞, 27.

Δ∏¡ ¤ÍÔ‰Ô 250.000 ÂÚÁ·˙fiÌÂÓˆÓ ·fi ÙÔ

ηıÂÛÙÒ˜ ÙˆÓ μ·Ú¤ˆÓ Î·È ∞Óı˘ÁÈÂÈÓÒÓ ∂·ÁÁÂÏÌ¿ÙˆÓ (μ∞∂) ı· ıÂÛÌÔıÂÙ‹ÛÂÈ ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ∂ÚÁ·Û›·˜. ™‡Ìʈӷ Ì “Δ· ¡¤·”, Ô˘ ·ÊÈÂÚÒÓÂÈ ÂÎÙÂÙ·Ó¤˜ ÚÂÔÚÙ¿˙, Ë 11ÌÂÏ‹˜ ÂÈÙÚÔ‹ Ô˘ ¤¯ÂÈ Û˘ÛÙ·ı› ÛÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ∂ÚÁ·Û›·˜ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÂÓÂÚÁÔÔÈËı› ÂÓÙfi˜ ÙÔ˘ ª·˝Ô˘, ÒÛÙ ӷ ÁÓˆÌÔ‰ÔÙ‹ÛÂÈ ¤ˆ˜ ÙÔÓ πÔ‡ÓÈÔ ÁÈ· ÙËÓ ˘·ÁˆÁ‹ ‹ ÂÍ·›ÚÂÛË ÂÚÁ·ÛÈÒÓ, ÂȉÈÎÔÙ‹ÙˆÓ ‹ ¯ÒÚˆÓ ÂÚÁ·Û›·˜ ÛÙ· μ∞∂. ¶ÚÔÊ·ÓÒ˜, Û fiÛ· Â·ÁÁ¤ÏÌ·Ù· ·Ô¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÔ‡Ó ·fi Ù· μ∞∂, ı· ˘¿ÚÍÂÈ ·‡ÍËÛË ÙˆÓ ÔÚ›ˆÓ ËÏÈΛ·˜ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ Î·Ù¿ Ì›· ÂÓÙ·ÂÙ›· ηıÒ˜ Î·È Ì›ˆÛË ·Ô‰Ô¯ÒÓ Î·Ù¿ 600 ¤ˆ˜ Î·È 3.000 ¢ÚÒ ÂÙËÛ›ˆ˜.

¶¿Óˆ ·fi 1,47 ‰ÔÏ¿ÚÈ· ÛηÚÊ·ÏÒÓÂÈ ÙÔ Â˘ÚÒ ™π°∫∞¶√Àƒ∏, 27.

∏ ÈÛÔÙÈÌ›· ÙÔ˘ ‰ÔÏ·Ú›Ô˘ ¤Ó·ÓÙÈ ÙÔ˘ ¢ÚÒ ˘Ô¯ÒÚËÛ ۋÌÂÚ· ÛÙÔ ¯·ÌËÏfiÙÂÚÔ Â›Â‰Ô ÙˆÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›ˆÓ 16 ÌËÓÒÓ, ÂÓ Ì¤Ûˆ ÊËÌÔÏÔÁ›·˜ fiÙÈ Ë √ÌÔÛÔӉȷ΋ ∫ÂÓÙÚÈ΋ ΔÚ¿Â˙· ÙˆÓ ∏¶∞ (Fed) ı· ÂÍÂÙ¿ÛÂÈ ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ̤ÙÚ· ¯·Ï¿ÚˆÛ˘ Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ Ù˘, ÌÂÙ¿ ÙË Ï‹ÍË ÙÔÓ πÔ‡ÓÈÔ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ Ù˘ ÁÈ· ÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÎÚ·ÙÈÎÒÓ ÔÌÔÏfiÁˆÓ. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ Ú·ÎÙÔÚÂ›Ô Bloomberg, ÙÔ Â˘ÚÒ ¤Êı·Û ۋÌÂÚ· ÙÔ Úˆ› ̤¯ÚÈ Î·È Ù· 1,4714 ‰ÔÏ¿ÚÈ· ÁÈ· Ó· ˘Ô¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· οو ·fi ÙÔ Â›Â‰Ô ÙˆÓ 1,47 ‰ÔÏ·Ú›ˆÓ. ∏ Fed Û˘Ó‰ÚÈ¿˙ÂÈ Û‹ÌÂÚ· ÁÈ· ‰Â‡ÙÂÚË Ë̤ڷ, ÂÓÒ Ô ¶Úfi‰Úfi˜ Ù˘ Î. ªÂÓ ªÂÚÓ¿ÓÎÈ ı· ‰ÒÛÂÈ Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË Ù‡Ô˘ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÙˆÓ ·ÔÊ¿ÛÂˆÓ Ù˘ ÙÚ¿Â˙·˜. √È ÔÈÎÔÓÔÌÔÏfiÁÔÈ Ô˘ ÚˆÙ‹ıËÎ·Ó ·fi ÙÔ Bloomberg ıˆÚÔ‡Ó fiÙÈ Ë Fed ı· ‰È·ÙËÚ‹ÛÂÈ ·ÌÂÙ¿‚ÏËÙÔ ÙÔ ÛÙfi¯Ô Ù˘ ÁÈ· ÙÔ ÂÈÙfiÎÈÔ Ì›·˜ Ë̤ڷ˜ - ·fi Ìˉ¤Ó ¤ˆ˜ 0,25% - Î·È fiÙÈ Èı·ÓfiÓ ı· ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂÈ ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ πÔ˘Ó›Ô˘ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ·ÁÔÚ¿˜ ÎÚ·ÙÈÎÒÓ ÔÌÔÏfiÁˆÓ ‡„Ô˘˜ 600 ‰ÈÛ. ‰ÔÏ·Ú›ˆÓ.


OÈÎÔÓÔÌ›· 30 ¢ÂÈÁÌ·ÙÔÏËÙÈÎfi˜ ¤ÏÂÁ¯Ô˜ ÁÈ· ÙȘ ·ԉ›ÍÂȘ ÛÙȘ ÊÔÚÔÏÔÁÈΤ˜ ‰ËÏÒÛÂȘ ∞£∏¡∞, 27.

¶∂ª¶Δ∏ 28 ∞¶ƒπ§π√À 2011

°È· Ó· ‰È·ÈÛÙˆı› ·Ó ‰È·Ú¿¯ÙËΠÙÔ ·‰›ÎËÌ· “¯ÂÈÚ·ÁÒÁËÛ˘ Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜”

¡¤· ¤Ú¢ӷ ÁÈ· email ·Ó·‰È¿ÚıÚˆÛ˘

™∂ ‰ÂÈÁÌ·ÙÔÏËÙÈÎfi ¤ÏÂÁ¯Ô, Ì ‰Â›ÁÌ· ÊÔ-

∞£∏¡∞, 27.

ÚÔÏÔÁÔ˘Ì¤ÓˆÓ Ô˘ ı· ÂÈϤÁÂÙ·È ·Ó¿ Ì‹Ó·, ı· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ, ·Ì¤Ûˆ˜ ÌÂÙ¿ ÙË Ï‹ÍË Ù˘ ÚÔıÂÛÌ›·˜ ·Ú·Ï·‚‹˜ ÙˆÓ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎÒÓ ‰ËÏÒÛˆÓ, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ‰È·ÈÛÙˆı› Ë ‡·ÚÍË ÙˆÓ ·ԉ›ÍÂˆÓ Ô˘ “ÎÙ›˙Ô˘Ó” ÙÔ ·ÊÔÚÔÏfiÁËÙÔ ÙˆÓ 12.000 ¢ÚÒ, Î·È Ë ·ÎÚÈ‚‹˜ ‰‹ÏˆÛ‹ ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ ∂ÊÔÚ›·. ∞˘Ùfi ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ÙÔ ˘Ô˘ÚÁ›Ô, ÂÈÛËÌ·›ÓÔÓÙ·˜ fiÙÈ “·˘ÙÔÓfiËÙÔ Â›Ó·È fiÙÈ ı· ÏËÊıÔ‡Ó ˘fi„Ë ÛÙÔ ‰Â›ÁÌ· Ë ·Ó·ÏÔÁ›· ÂÈÛÔ‰‹Ì·ÙÔ˜ Î·È ÚÔÛÎÔÌÈ˙ÔÌ¤ÓˆÓ ·ԉ›ÍˆÓ, ηıÒ˜ Î·È Ù· ÔÛ¿ ÂÈÛÙÚÂÊÔÌ¤ÓˆÓ ÊfiÚˆÓ” ø˜ ÁÓˆÛÙfiÓ, Ô ÊÔÚÔÏÔÁÔ‡ÌÂÓÔ˜ ÌÔÚ› Ó· “ÎÙ›ÛÂÈ” ÙÔ ·ÊÔÚÔÏfiÁËÙÔ ÙˆÓ 12.000 ¢ÚÒ Ì ÙȘ ·ԉ›ÍÂȘ ‰··ÓÒÓ, ÂÓÒ ‰›ÓÂÙ·È Î·È Ë ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÂÈÛÙÚÔÊ‹˜ ÊfiÚÔ˘, Â¿Ó Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÂÈ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ÔÛfi ·ԉ›ÍÂˆÓ ·fi ·˘Ùfi Ô˘ ··ÈÙÂ›Ù·È ÁÈ· ÙÔ ·ÊÔÚÔÏfiÁËÙÔ fiÚÈÔ (Û˘ÓÔÏÈο 15.000 ¢ÚÒ Ô ÌÂÌÔӈ̤ÓÔ˜ ÊÔÚÔÏÔÁÔ‡ÌÂÓÔ˜ Î·È 30.000 ¢ÚÒ Ë ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· Û ÎÔÈÓ‹ ‰‹ÏˆÛË). ◊‰Ë ÙÚ¤¯Ô˘Ó ÔÈ ËÌÂÚÔÌËӛ˜ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù¿ıÂÛË ÊÔÚÔÏÔÁÈ΋˜ ‰‹ÏˆÛ˘ ÙÔ˘ 2010. ªÈÛıˆÙÔ› Î·È Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ÔÈ ¤¯Ô˘Ó ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ Ó· ÌÂÙÚÔ‡Ó ÙȘ ·ԉ›ÍÂȘ Ô˘ Ì¿˙„·Ó ÙÔ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ ¤ÙÔ˜. ™Ùfi¯Ô˜ Â›Ó·È Ó· “¯Ù›ÛÔ˘Ó” ÙÔ ·ÊÔÚÔÏfiÁËÙÔ ·ÏÏ¿ Î·È Ó· ÂÙ‡¯Ô˘Ó ¤ÎÙˆÛË ·fi ÙÔ ÂÈÛfi‰ËÌ· ‹ ÙÔÓ ÊfiÚÔ. ¶ÔȘ ·ԉ›ÍÂȘ ÌÂÙÚÔ‡Ó; ŸÏ˜ ÂÎÙfi˜ ·fi ÙȘ ·Ú·Î¿Ùˆ: ΔÈÌÔÏfiÁÈ· ¢∂∏, ∂À¢∞¶, ÛÙ·ıÂÚ‹˜ Î·È ÎÈÓËÙ‹˜ ÙËÏÂʈӛ·˜, ·ÁÔÚ¿ ÎÚ·ÙÈÎÒÓ Ï·¯Â›ˆÓ, Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÛÂ Ù˘¯ÂÚ¿ ·È¯Ó›‰È·, ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ· ÁÈ· οı ›‰Ô˘˜ ÌÂÙ·ÊÔÚ¤˜ (ÌÂÙÚfi, ÙÚfiÏÂ˚, ψÊÔÚ›·, ÙÚ·Ì, ËÏÂÎÙÚÈÎfi˜, ÚÔ·ÛÙÈ·Îfi˜, √™∂, ∫Δ∂§, ÏÔ›·, ·ÂÚÔÏ¿Ó· ÎÙÏ.), ·ÁÔÚ¿ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙÔ˘, ·ÎÈÓ‹ÙÔ˘, ÌÔÙÔÛÈÎϤٷ˜, ÛοÊÔ˘˜ ·Ó·„˘¯‹˜ ÎÙÏ., ‰·¿Ó˜ Ô˘ ¤ÁÈÓ·Ó ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi ·ÏÏ¿ Î·È ÔÈ ·ԉ›ÍÂȘ Ô˘ ‰ËÏÒÓÔÓÙ·È Í¯ˆÚÈÛÙ¿ ÛÙË ÊÔÚÔÏÔÁÈ΋ ‰‹ÏˆÛË Î·È ÌÂÈÒÓÔ˘Ó ÙÔÓ ÊfiÚÔ ‹ ÙÔ ÂÈÛfi‰ËÌ· fiˆ˜ Â›Ó·È ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ÔÈ È·ÙÚÈΤ˜ ‰·¿Ó˜, ÔÈ ÙfiÎÔÈ ÙˆÓ ÛÙÂÁ·ÛÙÈÎÒÓ ‰·Ó›ˆÓ, ·ÛÊ¿ÏÈÛÙÚ· ˙ˆ‹˜, ÂÓÔ›ÎÈÔ ÚÒÙ˘ ηÙÔÈΛ·˜, ‰›‰·ÎÙÚ· ÊÚÔÓÙÈÛÙËÚ›ˆÓ, ‰ÈÎËÁÔÚÈΤ˜ ‰·¿Ó˜, ηٷ‚ÔÏ‹ ‰È·ÙÚÔÊ‹ ÎÙÏ. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎfi ÓfiÌÔ, *ÁÈ· ·ÙÔÌÈÎfi ÂÈÛfi‰ËÌ· ̤¯ÚÈ 6.000 ‰ÂÓ ··ÈÙÂ›Ù·È Ë ÚÔÛÎfiÌÈÛË ·ԉ›ÍÂˆÓ ‰··ÓÒÓ. *fiÙ·Ó ÔÈ ‰·¿Ó˜ Â›Ó·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ·fi ÙȘ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓ˜ Î·È Ì¤¯ÚÈ 15.000 ¢ÚÒ ·ÙÔÌÈο ‹ 30.000 ¢ÚÒ ÁÈ· ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·, Ô ÊÔÚÔÏÔÁÔ‡ÌÂÓÔ˜ ‰ÈηÈÔ‡Ù·È Î·È Ì›ˆÛË ÊfiÚÔ˘ ›ÛË Ì ÙÔ 10% Ù˘ ‰È·ÊÔÚ¿˜ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ‰ËÏÔ‡ÌÂÓˆÓ Î·È ÙˆÓ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓˆÓ ‰··ÓÒÓ, *fiÙ·Ó ÔÈ ‰·¿Ó˜ Â›Ó·È ÏÈÁfiÙÂÚ˜ ·fi ÙȘ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓ˜, Ô ÊÔÚÔÏÔÁÔ‡ÌÂÓÔ˜ ÂÈ‚·Ú‡ÓÂÙ·È Ì ÔÛÔÛÙfi ÊfiÚÔ˘ ›ÛÔ Ì ÙÔ 10% ÙÔ˘ ÔÛÔ‡ ÙˆÓ ‰··ÓÒÓ Ô˘ ˘ÔÏ›ÂÙ·È. √È ·ԉ›ÍÂȘ ı· Ì·›ÓÔ˘Ó Û ÎÏÂÈÛÙfi Ê¿ÎÂÏÔ Ô˘ ı· ·ÔÛÙ¤ÏÏÂÙ·È ÛÙËÓ ÂÊÔÚ›· Î·È ÛÙÔÓ ÔÔ›Ô ı· ·Ó·ÁÚ¿ÊÔÓÙ·È: ÙÔ ÔÓÔÌ·ÙÂÒÓ˘ÌÔ, Î·È Ô ∞ºª, Ô ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ ·ԉ›ÍÂˆÓ Î·È ÙÔ Û˘ÓÔÏÈÎfi ÔÛfi. ŸÛÔÈ ˘Ô‚¿ÏÏÔ˘Ó ËÏÂÎÙÚÔÓÈο ÙȘ ‰ËÏÒÛÂȘ, ı· ÎÚ·ÙÔ‡Ó ÙȘ ·ԉ›ÍÂȘ Î·È ÂÊfiÛÔÓ ÙÔ˘˜ ˙ËÙËı› ı· ÙȘ ·Ú·‰›‰Ô˘Ó ÛÙËÓ ÂÊÔÚ›· ÁÈ· ¤ÏÂÁ¯Ô.

¤· ÌÂÁ¿ÏË ¤Ú¢ӷ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÂ›Ù·È ·fi ÙËÓ ∂ÈÙÚÔ‹ ∫ÂÊ·Ï·È·ÁÔÚ¿˜ ÁÈ· ÙÔ email Ô˘ ÛÙ¿ÏıËΠÛÙȘ 20 ∞ÚÈÏ›Ô˘ 2011 ·fi ÙÔ §ÔÓ‰›ÓÔ Û¯ÂÙÈο Ì ·Ó·‰È¿ÚıÚˆÛË ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ¯Ú¤Ô˘˜ ̤۷ ÛÙȘ ÁÈÔÚÙ¤˜ ÙÔ˘ ¶¿Û¯·! ∏ ¤Ú¢ӷ ·˘Ù‹ ‰ÈÂÍ¿ÁÂÙ·È ·Ú¿ÏÏËÏ· Ì ÂΛÓË Ù˘ ∂§.∞™. Î·È Á›ÓÂÙ·È ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ‰È·ÈÛÙˆı› ·Ó ÔÈ ·ÔÛÙÔÏ›˜ ‹ ÔÈ ‰È·ÎÈÓËÙ¤˜ ÙÔ˘ email ‰È¤Ú·Í·Ó ÙÔ ·‰›ÎËÌ· Ù˘ “¯ÂÈÚ·ÁÒÁËÛ˘ Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜” Ì ‚¿ÛË ÙÔÓ ÓfiÌÔ 3340 ÙÔ˘ 2005.

™ÙȘ 2 ª·˝Ô˘ Ë Î·Ù·‚ÔÏ‹ ÙˆÓ Û˘ÓÙ¿ÍÂˆÓ ÙÔ˘ √°∞ ∞£∏¡∞, 27.

Δ∏ ¢Â˘Ù¤Ú· 2 ª·˝Ô˘, ı· ηٷ‚ÏËı› Ë Û‡-

ÓÙ·ÍË ÌËÓfi˜ ª·˝Ô˘ Û 812.048 Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯Ô˘˜ ÙÔ˘ √°∞, Ì ›ÛÙˆÛË ÛÙÔ˘˜ ÙÚ·Â˙ÈÎÔ‡˜ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÔ‡˜ ÙÔ˘˜ ‹ ÛÙÔ˘˜ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÔ‡˜ ∂§.Δ∞, Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÂÈϤÍÂÈ ÁÈ· ÙËÓ ÏËڈ̋ ÙˆÓ Û˘ÓÙ¿ÍÂˆÓ (Ó¤Ô Û‡ÛÙËÌ· ÏËڈ̋˜ ÙÔ˘ √°∞). ∏ ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ √°∞ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ fiÙÈ Ë Û˘ÓÔÏÈ΋ ‰·¿ÓË ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·‚ÔÏ‹ ÙˆÓ Û˘ÓÙ¿ÍÂˆÓ ÌËÓfi˜ ª·˝Ô˘ ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È ÛÙ· 345.344.063 ¢ÚÒ, ÂÓÒ ÂÓË̤ڈÛ fiÙÈ Ë Î·Ù·‚ÔÏ‹ ÙˆÓ Û˘ÓÙ¿ÍÂˆÓ ÙÔ˘ √°∞, ·fi ÙÔ Ì‹Ó· ª¿ÈÔ, ı· Á›ÓÂÙ·È ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο Î·È ÌfiÓÔ Ì ›ÛÙˆÛË ÙÚ·Â˙ÈÎÔ‡ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÔ‡ ‹ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÔ‡ ∂§.Δ∞.

¡

¶·Ú¿ÏÏËÏ· ηٿıÂÛË ·Ó·Ì¤ÓÂÙaÈ Ó· ‰ÒÛÂÈ Û ϛÁ˜ ÒÚ˜ Û ·ÍȈ̷ÙÈÎÔ‡˜ Ù˘ Financial Intelligence Unit - ÌÈ·˜ ÂȉÈ΋˜ ÌÔÓ¿‰·˜ ¯ÚËÌ·ÙÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ ÙˆÓ ‚ÚÂÙ·ÓÈÎÒÓ ‰ÈˆÎÙÈÎÒÓ ·Ú¯ÒÓ - Ô ‚ÚÂÙ·Ófi˜ ¯ÚËÌ·ÙÈÛÙ‹˜ ¶ÔÏ ªÔ˜ Ù˘ Citigroup, Ô ÔÔ›Ô˜ ʤÚÂÙ·È ˆ˜ ·ÔÛÙÔϤ·˜ ÙÔ˘ email. √ ›‰ÈÔ˜, Û ÓÂfiÙÂÚË ÂÈÎÔÈÓˆÓ›· ÙÔ˘ Ì ÙÔ “μ‹Ì·” , ·ÚÓ‹ıËΠӷ ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ Û ÔÈÔÈ·‰‹ÔÙ ‰È¢ÎÚÈÓÈÛÙÈ΋ ‰‹ÏˆÛË Û ۯ¤ÛË Ì ÙËÓ ¤Ú¢ӷ Ô˘ ‰ÈÂÍ¿ÁÂÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ˘fiıÂÛË. ™‡Ìʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜ fï˜, ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÂÈηÏÂÛÙ› fiÙÈ Ù· fiÛ· ·Ó¤ÊÂÚ ÛÙÔ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi Ì‹Ó˘Ì· ÙÔ˘ ‰ÂÓ ÂÚÈ›¯·Ó ηÌÈ¿ ÛÎÔÈÌfiÙËÙ·.

™˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì Europol ™ÙÔ email Ô˘ ÛÙ¿ÏıËΠÚÔ ¤ÍÈ ËÌÂÚÒÓ Û ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ 20-30 ·Ú·Ï‹Ù˜ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ·Ó·ÊÂÚfiÙ·Ó fiÙÈ “Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· 20 ÏÂÙ¿ ˘¿Ú¯ÂÈ ·˘ÍË̤ÓÔ˜ ıfiÚ˘‚Ô˜ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·‰È¿ÚıÚˆÛË ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ¯Ú¤Ô˘˜ ̤۷ ÛÙÔ ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ ÙÔ˘ ¶¿Û¯·” . ∞ÎfiÌË ÌÓËÌÔÓ‡ÂÙ·È fiÙÈ “ηٿ ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ Ë̤Ú˜ ÔÈ Ê‹Ì˜ Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ·Ó·‰È¿ÚıÚˆÛË ¤¯Ô˘Ó ÂÓÙ·ı› ·Ú¿ ÙȘ ‰È·„‡ÛÂȘ ·fi ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ΢‚¤ÚÓËÛË Î·È Í¤ÓÔ˘˜ ÂÈÛ‹ÌÔ˘˜”. ™Â ÚÒÙË Ê¿ÛË ÙËÓ ¤Ú¢ӷ ·Ó¤Ï·‚·Ó ÔÈ ·ÍȈ̷ÙÈÎÔ› ÙÔ˘ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜ ¢›ˆÍ˘ ∏ÏÂÎÙÚÔÓÈÎÔ‡ ∂ÁÎÏ‹Ì·ÙÔ˜ Ù˘ ∞ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ ∞ÙÙÈ΋˜ ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Ì ‚¿ÛË Ù· ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓ· ÛÙÔ Î›ÌÂÓÔ ·ÏÏ¿ Î·È ÙËÓ ·Ó·˙‹ÙËÛË ÙˆÓ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÒÓ È¯ÓÒÓ, ÂÓÙfiÈÛ·Ó fiÙÈ ·ÔÛÙÔϤ·˜ ÙÔ˘ email ‹-

Ù·Ó Ô ÚÔ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓÔ˜ ¯ÚËÌ·ÙÈÛÙ‹˜ Ô˘ ÂÚÁ¿˙ÂÙ·È ÛÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ÁÚ·ÊÂ›Ô ÙÔ˘ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜ ¢ÈÂıÓÒÓ ∞ÁÔÚÒÓ Ù˘ Citigroup ÛÙÔ §ÔÓ‰›ÓÔ. ™‡Ìʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜ Ï›ÁË ÒÚ· ÓˆÚ›ÙÂÚ· ›¯Â ÛÙ·Ï› email Ì ·ÚÂÌÊÂÚ¤˜ ÂÚȯfiÌÂÓÔ ¿ÏÈ ·fi ÙÔ ›‰ÈÔ ‚ÚÂÙ·ÓÈÎfi ÁÚ·ÊÂ›Ô Ù˘ Citigroup. √È ·ÍȈ̷ÙÈÎÔ› Ù˘ ∂§∞™ ·¢ı‡ÓıËÎ·Ó ÛÙËÓ Europol ÛÙË Ã¿ÁË, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· Û˘ÓÂÓÓÔËı› ÂΛÓË Ì ÙȘ ‚ÚÂÙ·ÓÈΤ˜ ·Ú¯¤˜ ÁÈ· Ó· ÏËÊı› ηٿıÂÛË ·fi ÙÔÓ ¶ÔÏ ªÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ ÚԤϢÛË Ù˘ ÏËÚÔÊÔÚ›·˜ ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ˘˜ ÏfiÁÔ˘˜ ‰È·Î›ÓËÛ˘ ÙÔ˘ ÚÔ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓÔ˘ email. √ˆ˜ ‰È¢ÎÚÈÓ›ÛÙËΠ·fi ÛÙÂϤ¯Ë Ù˘ Europol Ë Î·Ù¿ıÂÛË ÙÔ˘ ¶ÔÏ ªÔ˜ ı· ‰Ôı› ÙÂÏÈÎÒ˜ Û ÛÙÂϤ¯Ë Ù˘ Financial Intelligence Unit Ô˘ ·ÔÙÂÏ› ÙÌ‹Ì· Ù˘ ÀËÚÂÛ›·˜ ∞ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ˘ ™Ô‚·-

ÚÔ‡ √ÚÁ·ÓˆÌ¤ÓÔ˘ ∂ÁÎÏ‹Ì·ÙÔ˜ (SOCA - Serious Organised Crime Agency) ÙˆÓ ‚ÚÂÙ·ÓÈÎÒÓ ‰ÈˆÎÙÈÎÒÓ ·Ú¯ÒÓ. ∏ ηٿıÂÛ‹ ÙÔ˘ ·Ó·‚Ï‹ıËΠÁÈ’ ·˘Ù‹ ÙËÓ Â‚‰ÔÌ¿‰·, ÏfiÁˆ ÙˆÓ ÂÔÚÙÒÓ ÙÔ˘ ¶¿Û¯·. ¶¿ÓÙˆ˜, ·ÍȈ̷ÙÔ‡¯ÔÈ Â˘Úˆ·ÈÎÒÓ ‰ÈˆÎÙÈÎÒÓ ·Ú¯ÒÓ ÂÈÛ‹Ì·Ó·Ó ÛÙÔ “μ∏ª∞” fiÙÈ ·˘Ù‹ Ë ¤Ú¢ӷ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÂÍ·ÈÚÂÙÈΤ˜ ‰˘ÛÎÔϛ˜ ÏfiÁˆ ÙÔ˘ ·Û·ÊÔ‡˜ ÓÔÌÈÎÔ‡ Ï·ÈÛ›Ô˘ ÁÈ· ÙËÓ ˘fiıÂÛË ·ÏÏ¿ Î·È ÙˆÓ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÒÓ ÓÔÌÔıÂÛÈÒÓ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ∂ÏÏ¿‰· Î·È ª. μÚÂÙ·Ó›· ÁÈ· Ù¤ÙÔÈÔ˘ ›‰Ô˘˜ ·‰È΋̷ٷ ÂÚ› ‰È·ÛÔÚ¿˜ „¢‰ÒÓ Âȉ‹ÛÂˆÓ ÎÏ.

ŒÚ¢ӷ Î·È ÛÙÔ ÃÚËÌ·ÙÈÛÙ‹ÚÈÔ ¶·Ú¿ÏÏËÏ· ·fi Û‹ÌÂÚ· ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ Ë ‰È·‰Èηۛ· Ï‹„˘ ηٷı¤ÛÂˆÓ ·fi ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ 20-

30 ÛÙÂϤ¯Ë ÂÏÏËÓÈÎÒÓ ÈÛÙˆÙÈÎÒÓ È‰Ú˘Ì¿ÙˆÓ, Ù· ÔÔ›· ·Ú¤Ï·‚·Ó ηÈ, οÔÈ·, ‰È·Î›ÓËÛ·Ó ÙÔ Â›Ì·¯Ô email. øÛÙfiÛÔ ·Ú¿ÏÏËÏË ¤Ú¢ӷ Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ¤¯Ô˘Ó ·Ú¯›ÛÂÈ Î·È ÛÙÂϤ¯Ë Ù˘ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ∫ÂÊ·Ï·È·ÁÔÚ¿˜ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ‰È·ÈÛÙˆı› ·Ó ‰È·Ú¿¯ıËΠÙÔ ·‰›ÎËÌ· Ù˘ ÙÚ›Ù˘ ·Ú·ÁÚ¿ÊÔ˘ ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 7 ÙÔ˘ ÓfiÌÔ˘ 3340/ 2005 ÁÈ· ÙËÓ ··ÁfiÚ¢ÛË Ù˘ ¯ÂÈÚ·ÁÒÁËÛ˘ Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜. √ ÓfiÌÔ˜ ·˘Ùfi˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ fiÙÈ ··ÁÔÚ‡ÂÙ·È Ë ‰È¿‰ÔÛË Ì¤ÛÔ˘ ÙˆÓ ªª∂ Î·È ÙÔ˘ ‰È·‰ÈÎÙ‡Ô˘ ‹ Ì ÔÔÈÔ‰‹ÔÙ ¿ÏÏÔ ÙÚfiÔ, ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ ÔÈ Ôԛ˜ ‰›ÓÔ˘Ó ‹ Â›Ó·È Èı·ÓfiÓ Ó· ‰ÒÛÔ˘Ó „¢‰Â›˜ ‹ ·Ú·Ï·ÓËÙÈΤ˜ ÂӉ›ÍÂȘ Û¯ÂÙÈο Ì ¯ÚËÌ·ÙÔÈÛÙˆÙÈο ̤۷ ‹ ÊËÌÒÓ ‹ ·Ú·Ï·ÓËÙÈÎÒÓ Âȉ‹ÛˆÓ, Â¿Ó ·˘Ùfi˜ Ô˘ ÙȘ ‰È·‰›‰ÂÈ ÁÓÒÚÈ˙ ‹ fiÊÂÈÏ ӷ ÁÓˆÚ›˙ÂÈ fiÙÈ ÔÈ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ‹Ù·Ó „¢‰Â›˜ ‹ ·Ú·Ï·ÓËÙÈΤ˜. ™ÙÂϤ¯Ë Ù˘ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ∫ÂÊ·Ï·È·ÁÔÚ¿˜ ·Ó¤ÊÂÚ·Ó ÚÔ˜ ÙÔ “μ∏ª∞” fiÙÈ “ı· Á›ÓÂÈ ¤Ú¢ӷ ÁÈ· Ó· ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛıÔ‡Ó ÔÈ ÂÈÙÒÛÂȘ ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ email ÛÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ¯ÚËÌ·ÙÈÛÙ‹ÚÈÔ Î·È ·Ó ˘‹ÚÍ·Ó ÌÂÙÔ¯¤˜ Ô˘ ˆÊÂÏ‹ıËÎ·Ó ·fi ÌÈ· Ù¤ÙÔÈÔ˘ Ù‡Ô˘ ÌÂıfi‰Â˘ÛË. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· ı· ˙ËÙËıÔ‡Ó Ó¤Â˜ ηٷı¤ÛÂȘ ·’ fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓÔ˘˜ Î·È ÛÙËÓ ¤Ú¢ӷ ÙÔ˘ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜ ¢›ˆÍ˘ √ÚÁ·ÓˆÌ¤ÓÔ˘ ∂ÁÎÏ‹Ì·ÙÔ˜. ¶·ÚfiÌÔÈ· ¤Ú¢ӷ ›¯·Ì οÓÂÈ ÎÈ ÂÌ›˜ ÁÈ· ÙËÓ ˘fiıÂÛË ÙÔ˘ email Ô˘ ›¯Â ·ÔÛÙ›ÏÂÈ Ô... ÙÔÚÓ·‰fiÚÔ˜ ·fi ÙËÓ ∫Ú‹ÙË. √̈˜ ÂΛ ‹Ù·Ó Ê·ÓÂÚfi Î·È ÁÈ· ÂÌ¿˜ fiÙÈ ‰ÂÓ ˘‹Ú¯Â Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ÛÎÔÈÌfiÙËÙ·” .

ªÂ Â›ÎÂÓÙÚÔ ÙȘ ÈÛ¯˘Ú¤˜ Ú¢ÛÙÔÔÈ‹ÛÂȘ ÙˆÓ ÙÚ·Â˙ÈÎÒÓ ÌÂÙÔ¯ÒÓ

“μÔ˘ÙÈ¿” 1,79% ÛÙÔ ÃÚËÌ·ÙÈÛÙ‹ÚÈÔ ∞ıËÓÒÓ ∞£∏¡∞, 27.

∏ ‰È·ÙËÚÔ‡ÌÂÓË ÊËÌÔÏÔÁ›· ÁÈ· ÙËÓ

·Ó·‰È¿ÚıÚˆÛË ÙÔ˘ ¯Ú¤Ô˘˜ Î·È Ë Âȉ›ӈÛË ÙÔ˘ Îϛ̷ÙÔ˜ ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÔÌÔÏfiÁˆÓ Ì ÙÔ Ó¤Ô ÈÛÙÔÚÈÎfi ÚÂÎfiÚ ÛÙ· spreads Ô‰‹ÁËÛ·Ó Û Ӥ˜ ÈÛ¯˘Ú¤˜ Ú¢ÛÙÔÔÈ‹ÛÂȘ ÙÚ·Â˙ÈÎÒÓ ÌÂÙÔ¯ÒÓ, Ì ÙËÓ ·ÁÔÚ¿ Ó· ˘Ô¯ˆÚ› ÛËÌ·ÓÙÈο ÛÙ· Â›‰· ÙˆÓ 1.400 ÌÔÓ¿‰ˆÓ. √ ÙÚ·Â˙ÈÎfi˜ ‰Â›ÎÙ˘ η٤ÁÚ·„ ÙȘ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˜ ·ÒÏÂȘ, ÎÏ›ÓÔÓÙ·˜ Û ¯·ÌËÏ¿ 14 ÂÙÒÓ. O °ÂÓÈÎfi˜ ¢Â›ÎÙ˘ ΔÈÌÒÓ ¤ÎÏÂÈÛ ÛÙȘ 1.400,06 ÌÔÓ¿‰Â˜ ÛËÌÂÈÒÓÔÓÙ·˜ ÙÒÛË 25,51 ÌÔÓ¿‰ˆÓ, ‹ Û ÔÛÔÛÙfi 1,79%. √ ‰Â›ÎÙ˘ FTSE/ASE 20 ¤ÎÏÂÈÛ ÛÙȘ 629,33 ÌÔÓ¿‰Â˜, Ì ÙÒÛË Û ÔÛÔÛÙfi 2,21%, ÂÓÒ Ô ‰Â›ÎÙ˘ FTSE/ASE 40 ¤ÎÏÂÈÛ ÛÙȘ 1.426,49 ÌÔÓ¿‰Â˜ Ì ÙÒÛË Û ÔÛÔÛÙfi 1,07%. √ ‰Â›ÎÙ˘ FTSE/ASE SMALLCAP 80 ¤ÎÏÂÈÛ ÛÙȘ 238,81 ÌÔÓ¿‰Â˜, Ì ÙÒÛË Û ÔÛÔÛÙfi 1,48%, ÂÓÒ Ô ‰Â›ÎÙ˘ FTSE 140 ¤ÎÏÂÈÛ ÛÙȘ 1.421,78 ÌÔÓ¿‰Â˜, Ì ÙÒÛË Û ÔÛÔÛÙfi 2,08%. √ ‰Â›ÎÙ˘ Ftse/Athex International ¤ÎÏÂÈÛ ÛÙȘ 1.664,64 ÌÔÓ¿‰Â˜, Ì ÙÒÛË Û ÔÛÔÛÙfi 2,08%. ∞fi ÙȘ ÌÂÙÔ¯¤˜ Ù˘ ˘„ËÏ‹˜ ÎÂÊ·-

Ï·ÈÔÔ›ËÛ˘ ÙË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÙÒÛË ÛËÌ›ˆÛ·Ó ÔÈ ÌÂÙÔ¯¤˜ Ù˘ MIG(5,56%), Ù˘ ∂ıÓÈ΋˜(-5,25%), Ù˘ ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜(-5,50%),Ù˘ Atebank(4,35%) Î·È Ù˘ Eurobank(-4,35%). ∞ÓÙÈı¤Ùˆ˜ Ì ¿ÓÔ‰Ô ¤ÎÏÂÈÛ·Ó ÌfiÓÔ ÔÈ ÌÂÙÔ¯¤˜ Ù˘ μÈÔ¯¿ÏÎÔ(+1,25%), Ù˘ ΔÈÙ¿Ó (+1,24%) Î·È Ù˘ ∫‡ÚÔ˘(+0,85%). √È ÂÈ̤ÚÔ˘˜ ‰Â›ÎÙ˜ ¤ÎÏÂÈÛ·Ó ˆ˜ ÂÍ‹˜: ∞ÛÊ¿ÏÂȘ: 1.557,12 ·ÌÂÙ¿‚ÏËÙÔ˜, μÈÔÌ˯·ÓÈο ¶ÚÔ˚fiÓÙ· Î·È ÀËÚÂ-

ۛ˜: 3.566,86 -0,76%, ∂ÌfiÚÈÔ: 1.862,23 -0,68%, ∫·Ù·Û΢¤˜ Î·È ÀÏÈο: 2.384,83 -0,03%, ª¤Û· ∂ÓË̤ڈÛ˘: 741,55 -1,98%, ¶ÂÙڤϷÈÔ Î·È ∞¤ÚÈÔ: 2.707,21 -0,88%, ¶ÚÔÛˆÈο Î·È √ÈÎȷο ¶ÚÔ˚fiÓÙ·: 2.972,23 -1,02%, ¶ÚÒÙ˜ ‡Ï˜: 2.432,03 -2,98%, Δ·Í›‰È· Î·È ·Ó·„˘¯‹: 2.512,35 -0,60%, Δ¯ÓÔÏÔÁ›·: 567,84 -0,59%, ΔËÏÂÈÎÔÈӈӛ˜: 2.166,27 -1,38%, ΔÚ¿Â˙˜: 1.022,14 -3,59%, ΔÚfiÊÈÌ· Î·È ¶ÔÙ¿: 6.725,00 -0,54%, ÀÁ›·: 422,82

+1,90%, ÀËÚÂۛ˜ ∫ÔÈÓ‹˜ øʤÏÂÈ·˜: 3.052,44 -2,44%, ÃËÌÈο: 7.623,74 +0,38%, ÃÚËÌ·ÙÔÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ ÀËÚÂۛ˜: 1.785,68 -2,67% 45 ÌÂÙÔ¯¤˜ ÎÈÓ‹ıËÎ·Ó ·ÓÔ‰Èο, 101 ÙˆÙÈο Î·È 48 ·Ú¤ÌÂÈÓ·Ó ÛÙ·ıÂÚ¤˜. ΔË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ¿ÓÔ‰Ô ÛËÌ›ˆÛ·Ó ÔÈ ÌÂÙÔ¯¤˜: Yalco +7,69%, Euromedica+7,37%, EÏÏËÓÈ΋ μÈÔÌ˯·Ó›· ∑¿¯·Ú˘+6,42% Î·È μÈÔÙ¤Ú +6,25%. ΔË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÙÒÛË Î·Ù¤ÁÚ·„·Ó ÔÈ ÌÂÙÔ¯¤˜:∂ÏÏËÓÈΤ˜ π¯ı˘ÔηÏÏȤÚÁÂȘ -14,29%, ¢Ô‡ÚÔ˜ -12,66%, Moda Bango -8,82% Î·È Ã·˚‰Â̤ÓÔ˜ -8,55%. ∏ ·Í›· ÙˆÓ Û˘Ó·ÏÏ·ÁÒÓ ·Ó‹Ïı ÛÙ· 78,77 ÂηÙ. ¢ÚÒ. ΔÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ fiÁÎÔ Û˘Ó·ÏÏ·ÁÒÓ ·ÚÔ˘Û›·Û·Ó ÔÈ ÌÂÙÔ¯¤˜ ÙˆÓ ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ: ∂ıÓÈ΋ Ì 5.714.483 ÙÂÌ¿¯È·, ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ Ì 3.741.054, Marfin Popular Bank Ì 2.499.584 Î·È Alpha Bank Ì 1.903.610 ÙÂÌ¿¯È·. ΔËÓ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ·Í›· Û˘Ó·ÏÏ·ÁÒÓ ÛËÌ›ˆÛ·Ó ÔÈ ÌÂÙÔ¯¤˜ ÙˆÓ ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ: ∂ıÓÈ΋ Ì 29,425 ÂηÙ. ¢ÚÒ, √Δ∂ Ì 7,696, Alpha Bank Ì 6.746 Î·È O¶∞¶ Ì 4,033 ÂηÙ. ¢ÚÒ. ∏ Û˘ÓÔÏÈ΋ ÎÂÊ·Ï·ÈÔÔ›ËÛË Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜ ‰È·ÌÔÚÊÒıËΠÛÙ· 54,720 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ.


¢ÈÂıÓ‹ 31

¶∂ª¶Δ∏ 28 A¶PI§I√À 2011

∫˘‚ÂÚÓËÙÈΤ˜ ¤ÓÔϘ ‰˘Ó¿ÌÂȘ ·ÎÚÔ‚ÔÏ›˙ÔÓÙ·È Û ÂÈÏÂÁ̤ӷ ÛËÌ›· Ù˘ ¢·Ì·ÛÎÔ‡

∞›Ì· Î·È ‚›· ÛÙË ™˘Ú›·

™ÙË ‰ËÌÔÛÈfiÙËÙ· ÙÔ ÈÛÙÔÔÈËÙÈÎfi Á¤ÓÓËÛ˘ ÙÔ˘ ª. √Ì¿Ì· √À∞™π°∫Δ√¡, 27.

ŒÎÙ·ÎÙË Û‡ÁÎÏËÛË ÙÔ˘ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ∞ÓıÚˆ›ÓˆÓ ¢ÈÎ·ÈˆÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘ √∏∂ ¢∞ª∞™∫√™, 27.

Ù·ÛÙÔÏ‹ ÙˆÓ ·ÓÙÈ΢‚ÂÚÓËÙÈÎÒÓ ‰È·‰ËÏÒÛÂˆÓ ÛÙË ™˘Ú›· ·ÔÊ¿ÛÈÛ ÙÔ ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÙÔ˘ √∏∂ ÁÈ· Ù· ∞ÓıÚÒÈÓ· ¢ÈηÈÒÌ·Ù· (UNHRC) ÁÈ· ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹. ΔËÓ ›‰È· Ë̤ڷ, ÔÈ Â˘Úˆ·˚Τ˜ ΢‚ÂÚÓ‹ÛÂȘ ı· ÂÍÂÙ¿ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÂÈ‚ÔÏ‹ ΢ÚÒÛÂˆÓ ÛÙË ¢·Ì·ÛÎfi, ΛÓËÛË Ô˘ ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ ¤ÓıÂÚÌ· Ë °ÂÚÌ·Ó›·. √ √∏∂ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË ˆ˜ ‰¤¯ıËΠ·›ÙËÌ· Ô˘ ˘¤‚·Ï·Ó ÔÈ ∏¶∞ ÁÈ· ¤ÎÙ·ÎÙË Û‡ÁÎÏËÛË ÙÔ˘ UNHRC, ÙÔ ÔÔ›Ô ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍ·Ó 16 ̤ÏË ÙÔ˘ ÔÚÁ¿ÓÔ˘ (·Ó¿ÌÂÛ¿ ÙÔ˘˜ Î·È Ë μÚÂÙ·Ó›· Î·È Ë °·ÏÏ›·). ∫·Ì›· ·Ú·‚È΋ ¯ÒÚ· ·fi Ù· 47 ̤ÏË ÙÔ˘ ÔÚÁ¿ÓÔ˘ ‰ÂÓ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍ ÙÔ ·›ÙËÌ· ÁÈ· Û˘Ó‰ڛ·ÛË, Ô˘ ··ÈÙ› Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÙÔ˘ ÂÓfi˜ ÙÚ›ÙÔ˘ ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ ÙÔ˘. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, ÙÔ ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ∞ÛÊ·Ï›·˜ ÙÔ˘ √∏∂ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· Û˘˙ËÙ‹ÛÂÈ ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË Î·È Î›ÌÂÓÔ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÂÙÔÈÌ¿˙ÂÈ Ë Â˘Úˆ·˚Τ˜ ¯ÒÚ˜ Ô˘ Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÛÙËÓ ·ÚÔ‡Û· Û‡ÓıÂÛ‹ ÙÔ˘ (μÚÂÙ·Ó›·, °·ÏÏ›·, °ÂÚÌ·Ó›·, ¶ÔÚÙÔÁ·Ï›·) Ô˘ ηٷ‰Èο˙ÂÈ ÙËÓ ·ÈÌ·ÙËÚ‹ ηٷÛÙÔÏ‹ ÛÙË ™˘Ú›·.

ÓÙÔÏ‹ ÛÙ· ÛÙÚ·Ù‡̷ٷ Ó· ¿ÚÔ˘Ó ı¤ÛÂȘ Û ÚÔ¿ÛÙÈÔ Ù˘ ¢·Ì·ÛÎÔ‡ ¤‰ˆÛ ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ Ó‡¯Ù·˜ Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ™˘Ú›·˜, ª·Û¿Ú ·Ï-ÕÛ·ÓÙ, ÙËÓ ÒÚ· Ô˘ Ë Â¤Ì‚·ÛË ÙˆÓ ÙÂıˆÚ·ÎÈÛÌ¤ÓˆÓ ÙÔ˘ ÛÙÚ·ÙÔ‡ ÛÙËÓ fiÏË ¡ÙÂÚ¿· ÚÔοÏÂÛ ÙÔ ı¿Ó·ÙÔ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ 35 ·ÓÙÈηıÂÛÙˆÙÈÎÒÓ Î·È Ì·˙› ÙË ‰ÈÂıÓ‹ ηٷÎÚ·˘Á‹. ∞Ó·ÊÔÚ¤˜ Î·È ÁÈ· ÎÈÓ‹ÛÂȘ ÔÌ¿‰ˆÓ Ù·ÓÎ Á‡Úˆ ·fi ÙË ¢·Ì·ÛÎfi. §Â˘Î¿ ψÊÔÚ›· ÌÂÙ¤ÊÂÚ·Ó ÛÙÚ·ÙÈÒÙ˜ ÛÙÔ ÓfiÙÈÔ ÚÔ¿ÛÙÈÔ Ù˘ ÚˆÙÂ‡Ô˘Û·˜ ¢·Ì·ÛÎÔ‡, ÙË ¡ÙÔ˘Ì¿, Û‡Ìʈӷ Ì fiÛ· ‰‹ÏˆÓ·Ó ·˘ÙfiÙ˜ Ì¿ÚÙ˘Ú˜ ·ÚÁ¿ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ Ù˘ ΔÚ›Ù˘. ∏ ¡ÙÔ˘Ì¿ Â›Ó·È ÙÔ ÚÔ¿ÛÙÈÔ ·fi ÙÔ ÔÔ›Ô ÚÔÛ¿ıËÛ·Ó ·ÚÎÂÙ¤˜ ÊÔÚ¤˜ ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ‰‡Ô ‚‰ÔÌ¿‰Â˜ ÔÈ ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈÎÔ› ‰È·‰Ëψ٤˜ Ó· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó ÔÚ›· ÚÔ˜ ÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ ¢·Ì·ÛÎÔ‡, ·ÏÏ¿ ·ÓÂÎfiËÛ·Ó ·fi ÙȘ ÛÊ·›Ú˜ ÙˆÓ ‰˘Ó¿ÌÂˆÓ ·ÛÊ·Ï›·˜ ÙÔ˘ ηıÂÛÙÒÙÔ˜. ΔÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Ù˘ ¢Â˘Ù¤Ú·˜, οÙÔÈÎÔÈ ·Ó¤ÊÂÚ·Ó Â›Û˘ ÛÙÔ Reuters ˆ˜ “ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ 30 Ù·ÓΔ ÎÈÓÔ‡ÓÙ·Ó ÛÙÔ Ô‰ÈÎfi ‰›ÎÙ˘Ô Á‡Úˆ ·fi ÙË ¢·Ì·ÛÎfi. ™‡Ìʈӷ Ì ·ÓÒÓ˘ÌË Ì·ÚÙ˘Ú›· ÚÒËÓ ÛÙÚ·ÙȈÙÈÎÔ‡, ÂÚ›Ô˘ 2.000 ¿ÓÙÚ˜ ÙˆÓ ‰˘Ó¿ÌÂˆÓ ·ÛÊ·Ï›·˜ ‹Ú·Ó ı¤ÛÂȘ ÛÙÔ ÚÔ¿ÛÙÈÔ ¡ÙÔ˘Ì¿, ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ Ó‡¯Ù·˜, ÛÙ‹ÓÔÓÙ·˜ ÛËÌ›· ÂϤÁ¯Ô˘ Î·È ÛËÌ›· ÂÍ·ÎÚ›‚ˆÛ˘ Ù˘ Ù·˘ÙfiÙËÙ·˜ ηÙÔ›ÎˆÓ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜, ÛÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ¿ ÙÔ˘˜ Ó· ·Ó·Î·Ï‡„Ô˘Ó Î·È Ó· Û˘ÏÏ¿‚Ô˘Ó ˘ÔÛÙËÚÈÎÙ¤˜ ÙˆÓ ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈÎÒÓ ‰È·‰ËψÙÒÓ. Ÿˆ˜ ‰‹ÏˆÛÂ, ›‰Â Ô¯‹Ì·Ù· ÂÍÔÏÈṲ̂ӷ Ì ÔÏ˘‚fiÏ· ÛÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ Ù˘ ¡ÙÂÚ·¿ Î·È ¿ÓÙÚ˜ Ù˘ Ì˘ÛÙÈ΋˜ ˘ËÚÂÛ›·˜ Ì ÔÏÈÙÈο ÚÔ‡¯·, Ô˘ fï˜ ¤ÊÂÚ·Ó ÔÏÂÌÈο ˘ÚÔ‚fiÏ· fiÏ·, Ô˘ ÈÛÙ‡ÂÈ fiÙÈ ·Ó‹ÎÔ˘Ó ÛÙË ƒÂÔ˘ÌÏÈηÓÈ΋ ºÚÔ˘Ú¿, ÙËÓ ÈÔ ÈÛÙ‹ ÌÔÓ¿‰· ÛÙÔ Î·ıÂÛÙÒ˜ ÙÔ˘ ÕÛ·ÓÙ. ¢Èψ̷ÙÈΤ˜ ËÁ¤˜ ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó fiÙÈ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·ÛÙÔÏ‹ ÙˆÓ ‰È·‰ËÏÒÛÂˆÓ Î·Ù¿ ÙÔ˘ ηıÂÛÙÒÙÔ˜ ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· ÛÙËÓ ¡ÙÂÚ¿·, ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ıËÎ·Ó ÔÈ ¿ÓÙÚ˜ Ù˘ ªË¯·ÓÔΛÓËÙ˘ ªÂÚ·Ú¯›·˜ Ô˘ ‰ÈÔÈÎÂ›Ù·È ·fi ÙÔÓ ·‰ÂÚÊfi ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ª¿¯ÂÚ. ∂Ó Ùˆ ÌÂٷ͇, Ë ¡ÙÂÚ¿· ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ÁÈ· ‰Â‡ÙÂÚË Ë̤ڷ ¯ˆÚ›˜ ÙËÏÂÈÎÔÈӈӛ˜ Î·È ËÏÂÎÙÚÈÎfi Ú‡̷, ÂÓÒ fiˆ˜ ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ Ë ÔÚÁ¿ÓˆÛË ÁÈ· Ù· ·ÓıÚÒÈÓ· ‰ÈηÈÒÌ·Ù· Ù˘ ¯ÒÚ·˜, ™·‚¿ÛÈ·, ÂÍ·ÓÙÏÔ‡ÓÙ·È Ù· ·Ôı¤Ì·Ù· Û ·È‰ÈÎfi Á¿Ï· Î·È Û ·›Ì· ÛÙ· ÓÔÛÔÎÔÌ›· Ù˘ fiÏ˘ fiÔ˘ ÓÔÛËχÔÓÙ·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ·fi 70 ÙÚ·˘Ì·ÙÈṲ̂ÓÔÈ ·fi ÙËÓ ·ÈÌ·ÙËÚ‹ ηٷÛÙÔÏ‹ Ù˘ ÂͤÁÂÚÛ˘ ÙË ¢Â˘Ù¤Ú·. ΔÔ ™˘ÚÈ·Îfi ¶·Ú·ÙËÚËÙ‹ÚÈÔ ∞ÓıÚˆ›ÓˆÓ ¢ÈÎ·ÈˆÌ¿ÙˆÓ ·Ó¤ÊÂÚ ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË ˆ˜ ¤¯ÂÈ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÂÈ Ù· ÔÓfiÌ·Ù· 453 ·Ì¿-

¯ˆÓ Ô˘ ¤¯·Û·Ó ÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘˜ ÛÙȘ ‰È·‰ËÏÒÛÂȘ ÙˆÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›ˆÓ ¤ÍÈ Â‚‰ÔÌ¿‰ˆÓ.

ŒÚ¢ӷ ÁÈ· ÙÔ ı¿Ó·ÙÔ ‰È·‰ËψÙÒÓ

∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ Ô °° ÙÔ˘ √∏∂, ª·Ó °ÎÈ-ªÔ˘Ó ηٷ‰›Î·Û ÙË ™‡ÚÈ· ÁÈ· ÙË ‚›· ÂÓ¿ÓÙÈ· ÛÙÔ˘˜ ‰È·‰Ëψ٤˜. ∑‹ÙËÛ ̿ÏÈÛÙ· Ó· ‰ÈÂÍ·¯ı› ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙË ¤Ú¢ӷ ÁÈ· ÙȘ ÚfiÛÊ·Ù˜ ‰ÔÏÔÊÔӛ˜ ‰È·‰ËψÙÒÓ, ÙÔÓ›˙ÔÓÙ·˜ fiÙÈ ÔÈ Û˘ÚȷΤ˜ ·Ú¯¤˜ ¤¯Ô˘Ó ˘Ô¯Ú¤ˆÛË Ó· Û‚·ÛÙÔ‡Ó Ù· ·ÓıÚÒÈÓ· ‰ÈηÈÒÌ·Ù·. øÛÙfiÛÔ, Ô ڤۂ˘ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ÛÙ· ∏ӈ̤ӷ ŒıÓË ‰‹ÏˆÛ ˆ˜ Ë ™˘Ú›· Â›Ó·È Û ı¤ÛË Ó· ‰ÈÂÍ¿ÁÂÈ ·fi ÌfiÓË Ù˘ Î·È ¯ˆÚ›˜ Â͈ÙÂÚÈ΋ ‚Ô‹ıÂÈ· ·fiÏ˘Ù· ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙË Î·È ‰È·Ê·Ó‹ ¤Ú¢ӷ ÛÙÔ ı¤Ì· ÙˆÓ ı·Ó¿ÙˆÓ ·ÓÙÈ΢‚ÂÚÓËÙÈÎÒÓ ‰È·‰ËψÙÒÓ. “ªÔÚԇ̠ӷ ʤÚÔ˘Ì ÂȘ ¤Ú·˜ ÌfiÓÔÈ Ì·˜, ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ¤Ú¢ӷ Ì ·fiÏ˘ÙË ‰È·Ê¿ÓÂÈ·. ¢ÂÓ ¤¯Ô˘Ì ٛÔÙ· Ó· ÎÚ‡„Ô˘Ì” › ¤Íˆ ·fi ÙËÓ ·›ıÔ˘Û· Û˘Ó‰ÚÈ¿ÛÂˆÓ ÙÔ˘ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ∞ÛÊ·Ï›·˜, Ô Δ˙·¿Ê·Ú›, ÙËÓ ÒÚ· Ô˘ Ù· ̤ÏË ÙÔ˘, ·ÔÙ‡Á¯·Ó·Ó Ó· ηٷϋÍÔ˘Ó Û ÌÈ· ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Î·Ù·‰›Î˘ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Ù˘ ™˘Ú›·˜ ÁÈ· ÙÔ ·ÈÌ·ÙÔ·ÏÈÛÌ· Ù˘ ¢Â˘Ù¤Ú·˜ ÛÙËÓ fiÏË ¡ÙÂÚ¿·. “§˘ԇ̷ÛÙ ÁÈ· fi,ÙÈ Û˘Ó¤‚Ë, ·ÏÏ¿ Î·È ÂÛ›˜ ‰ÂÓ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ·ÁÓÔ›Ù ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ, ·˘Ù‹ Ë ·Ó·Ù·Ú·¯‹ Î·È ÔÈ ‚›·È˜ ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›Â˜, Û οÔȘ ·fi ÙȘ Ù˘¯¤˜

ÙÔ˘˜, ÂÌÂÚȤ¯Ô˘Ó ÎÚ˘Ê¤˜ ·Ù˙¤ÓÙ˜” ÙfiÓÈÛÂ, ÚÔÛı¤ÙÔÓÙ·˜ fiÙÈ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ͤÓ˜ ΢‚ÂÚÓ‹ÛÂȘ Ô˘ ÚÔÛ·ıÔ‡Ó Ó· ·ÔÛÙ·ıÂÚÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó ÙË ™˘Ú›·. ŸÙ·Ó ¿ÓÙˆ˜ ÙÔ˘ ˙ËÙ‹ıËΠӷ ηÙÔÓÔÌ¿ÛÂÈ ÙȘ ΢‚ÂÚÓ‹ÛÂȘ Ô˘ ıˆÚ› Ë ¢·Ì·ÛÎfi˜ fiÙÈ ÎÚ‡‚ÔÓÙ·È ›Ûˆ ·fi ÙËÓ ·Ó·Ù·Ú·¯‹ ÛÙË ¯ÒÚ· ÙÔ˘, Ô Δ˙·¿Ê·Ú› ·¤Ê˘Á ӷ ÙÔ Î¿ÓÂÈ Ì ÙË ‰ÈηÈÔÏÔÁ›· fiÙÈ Â›Ó·È “Ôχ ÓˆÚ›˜” ÁÈ· Ó· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂÈ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÛÙÔȯ›·. ™ÙÔ ÂÚÈıÒÚÈÔ ÙˆÓ Ó¤ˆÓ ÛÂÓ·Ú›ˆÓ, Ô˘ ‰È·ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ÒÚ˜ ÛÙÔ˘˜ ‰È·‰ÚfiÌÔ˘˜ Ù˘ ¤‰Ú·˜ ÙˆÓ ∏ÓˆÌ¤ÓˆÓ ∂ıÓÒÓ ÛÙË ¡¤· ÀfiÚÎË Î·È Ê¤ÚÔ˘Ó ÙÔ Î·ıÂÛÙÒ˜ Ù˘ ™˘Ú›·˜ Ó· ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÙ·È ·fi ÙÔ πÚ¿Ó Î·È ÙÔÓ Úfi‰Úfi ÙÔ˘ ∞¯Ì·ÓÙÈÓÂÓÙ˙¿ÓÙ, ÁÈ· Ó· ηٷÓ›ÍÂÈ ÙËÓ ÂȯÂÈÚÔ‡ÌÂÓË Ï·˚΋ ÂͤÁÂÚÛË, Ô ÚÂÛ‚Â˘Ù‹˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ÛÙÔÓ √ÚÁ·ÓÈÛÌfi, ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ fiÙÈ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÕÛ·ÓÙ ¤‰ˆÛ ÂÓÙÔÏ‹ ÛÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË Ó· “ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÛÙË Û‡ÛÙ·ÛË ÌÈ·˜ ÂıÓÈ΋˜ ÂÈÙÚÔ‹˜ ¤Ú¢ӷ˜ Î·È ÂͤٷÛ˘ ÙˆÓ Û˘ÓıËÎÒÓ Ô˘ Ô‰‹ÁËÛ·Ó ÛÙȘ ·ÒÏÂȘ ·fi ÙȘ Ù¿ÍÂȘ ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ” .

ŒÎÙ·ÎÙË Û‡ÁÎÏËÛË ÙÔ˘ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ∞ÓıÚˆ›ÓˆÓ ¢ÈÎ·ÈˆÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘ √∏∂ ŒÎÙ·ÎÙË Û˘Ó‰ڛ·ÛË Ì ı¤Ì· ÙË ‚›·ÈË Î·-

º·Ù¿¯ Î·È Ã·Ì¿˜ Û˘ÌÊÒÓËÛ·Ó ÁÈ· ÌÂÙ·‚·ÙÈ΋ ΢‚¤ÚÓËÛË Î·È ÂÎÏÔÁ¤˜

πÛÙÔÚÈ΋ ̤ڷ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ¶·Ï·ÈÛÙ›ÓÈÔ˘˜ ∫∞´ƒ√, 27.

∏ º∞Δ∞Ã Î·È Ë Ã·Ì¿˜ ‹Úı·Ó Û ηٷÚ-

¯‹Ó Û˘Ìʈӛ· ÁÈ· ÙÔ Û¯ËÌ·ÙÈÛÌfi ÌÂÙ·‚·ÙÈ΋˜ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Î·È ÙË ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹ ÂÎÏÔÁÒÓ, ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ·Ó ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË ÔÈ ˘ËÚÂۛ˜ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ Ù˘ ∞ÈÁ‡ÙÔ˘ Ì ÙË ÌÂÛÔÏ¿‚ËÛË Ù˘ ÔÔ›·˜ ‰ÈÂÍ¿ÁÔÓÙ·Ó ÔÈ Û˘ÓÔÌÈϛ˜. Ÿˆ˜ ‰È¢ÎÚ›ÓÈÛ ÂÎÚfiÛˆÔ˜ ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ, ÔÈ Û˘ÓÔÌÈϛ˜ “η٤ÏËÍ·Ó Û Ï‹ÚË Û˘Ìʈӛ· ¿Óˆ ÛÙ· ÛËÌ›· Ù˘ ‰È·Ú·ÁÌ¿Ù¢Û˘” , Ù· ÔÔ›· Û˘ÌÂÚÈÏ¿Ì‚·Ó·Ó ÙÔ Û¯ËÌ·ÙÈÛÌfi ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Î·È ÙÔ˘ ÔÚÈÛÌÔ‡ ËÌÂÚÔÌËÓ›·˜ ÂÎÏÔÁÒÓ. “ŸÏ· Ù· ÛËÌ›· ‰È·ÊˆÓ›·˜ ÍÂÂÚ¿ÛÙËηӔ ·Ó¤ÊÂÚ ·ÎfiÌË Î·È ÂÎÚfiÛˆÔ˜ Ù˘ ÷̿˜ ÁÈ· Ó· ÚÔÛı¤ÛÂÈ fiÙÈ Ë ∞›Á˘ÙÔ˜ ı· ηϤÛÂÈ ÙÔ˘˜ ËÁ¤Ù˜ Î·È ÙˆÓ ‰‡Ô ·Ú·Ù¿ÍÂˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ˘ÔÁÚ·Ê‹ Û˘Ìʈӛ·˜ Û˘ÌÊÈÏ›ˆÛ˘ ·Ó¿ÌÂÛ¿ ÙÔ˘˜. ΔȘ ÂfiÌÂÓ˜ Ë̤Ú˜ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· Û¯ËÌ·ÙÈÛÙ› ÌÂÙ·‚·ÙÈ΋ ΢‚¤ÚÓËÛË Ë ÔÔ›·

ı· ‰ÈÂÍ¿ÁÂÈ ÚÔ‰ÚÈΤ˜ Î·È ‚Ô˘Ï¢ÙÈΤ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜ ̤۷ Û ¤Ó· ¯ÚfiÓÔ ·fi Û‹ÌÂÚ·. √È ‰‡Ô ·Ï·ÈÛÙÈÓȷΤ˜ ·Ú·Ù¿ÍÂȘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û ‰È·Ì¿¯Ë ·fi ÙÔ 2007 fiÙ·Ó Ë Ã·Ì¿˜ ηٿÊÂÚ ӷ ·ÔÛ¿ÛÂÈ ÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô Ù˘ §ˆÚ›‰·˜ Ù˘ °¿˙·˜ ·fi ÙË º·Ù¿¯, Ë ÔÔ›· ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ı› Ó· ÂϤÁ¯ÂÈ Ù· ¶·Ï·ÈÛÙÈÓȷο ∂‰¿ÊË ÛÙË ¢˘ÙÈ΋ Ÿ¯ıË. √ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ Ù˘ º·Ù¿¯ Î·È Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¶·Ï·ÈÛÙÈÓȷ΋˜ ∞Ú¯‹˜ ª·¯ÌÔ‡Ù ∞Ì¿˜ Â›Ó·È Ô Û˘ÓÔÌÈÏËÙ‹˜ ÙÔ˘ πÛÚ·‹Ï ÛÙËÓ ·ÁˆÌ¤ÓË Â‰Ò Î·È Û¯Â‰fiÓ ¤Ó· ¯ÚfiÓÔ ÂÈÚËÓ¢ÙÈ΋ ‰È·‰Èηۛ·. ÀÂÓı˘Ì›˙ÂÙ·È ·ÎfiÌË fiÙÈ ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ ÙÔ πÛÚ·‹Ï ıˆÚ› ÙËÓ Ã·Ì¿˜ ÙÚÔÌÔÎÚ·ÙÈ΋ ÔÚÁ¿ÓˆÛË. ΔÔÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ ºÂ‚ÚÔ˘¿ÚÈÔ Ë ¶·Ï·ÈÛÙÈÓȷ΋ ∞Ú¯‹ ›¯Â ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂÈ fiÙÈ ÔÈ ÚÔ‰ÚÈΤ˜ Î·È ÔÈ ‚Ô˘Ï¢ÙÈΤ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜ ı· ‰ÈÂÍ¿ÁÔÓÙ·Ó Ì¤¯ÚÈ ÙÔÓ ™Â٤̂ÚÈÔ (ÂÚ›Ô˘ ¤Ó· ¯ÚfiÓÔ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈṲ̂ÓË ËÌÂÚÔÌËÓ›·) ηÏÒÓÙ·˜ Î·È ÛÂ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Ù˘ ÷̿˜.

¢Èψ̷ÙÈΤ˜ ȤÛÂȘ Î·È ·fi ÙËÓ ∂˘ÚÒË ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ Ù˘, Ë ∂˘Úˆ·˚΋ ŒÓˆÛË ‰ËÏÒÓÂÈ fiÙÈ ÂÍÂÙ¿˙ÂÈ fiÏ· Ù· Èı·Ó¿ ‰Èψ̷ÙÈο ̤۷ ÁÈ· Ó· ··ÓÙ‹ÛÂÈ ÛÙËÓ ÛÙ¿ÛË Ù˘ ¢·Ì·ÛÎÔ‡. ΔËÓ ¶·Ú·Û΢‹, ÔÈ Â˘Úˆ·˚Τ˜ ΢‚ÂÚÓ‹ÛÂȘ ı· Û˘˙ËÙ‹ÛÔ˘Ó ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ ÂÈ‚ÔÏ‹˜ ΢ÚÒÛÂˆÓ ÛÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË Ù˘ ¯ÒÚ·˜. ΔÔ μÂÚÔÏ›ÓÔ Ù¿¯ıËΠ·ÓÔÈÎÙ¿ ˘¤Ú Ù˘ ÂÈ‚ÔÏ‹˜ ΢ÚÒÛÂˆÓ ÛÙË ™˘Ú›· ÛÂ Â˘Úˆ·˚Îfi Â›‰Ô, Ì ÂÎÚfiÛˆÔ Ù˘ ÁÂÚÌ·ÓÈ΋˜ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Ó· ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ë °ÂÚÌ·Ó›· Â›Ó·È ıÂÙÈ΋ ÛÙËÓ ˘ÈÔı¤ÙËÛË Î˘ÚÒÛÂˆÓ ÛÙË ¢·Ì·ÛÎfi ·fi ÙËÓ ∂∂. ΔËÓ ›‰È· ÛÙÈÁÌ‹, ÙÔ Á·ÏÏÈÎfi ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ∂͈ÙÂÚÈÎÒÓ Î¿ÏÂÛ ÙËÓ ÚÂÛ‚Â˘Ù‹ Ù˘ ™˘Ú›·˜ ÛÙÔ ¶·Ú›ÛÈ ÁÈ· Ó· Ù˘ ÂÎÊÚ¿ÛÂÈ ÙËÓ “¤ÓÙÔÓË Î·Ù·‰›ÎË Ù˘ °·ÏÏ›·˜ ÁÈ· ÙËÓ ÎÏÈ̿ΈÛË Ù˘ ηٷ›ÂÛ˘ ÙˆÓ ·Ú¯ÒÓ Ù˘ ™˘Ú›·˜ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙÔ˘ ÏËı˘ÛÌÔ‡” . ∏ ΛÓËÛË ·˘Ù‹ ¤ÁÈÓ ÛÂ Û˘ÓÂÓÓfiËÛË Ì ÙË μÚÂÙ·Ó›·, ÙË °ÂÚÌ·Ó›·, ÙËÓ πÙ·Ï›· Î·È ÙËÓ πÛ·Ó›·, Ô˘ ÚÔ¯ÒÚËÛ·Ó Û ·ÓÙ›ÛÙÔȯ˜ ÎÈÓ‹ÛÂȘ Ì ÙÔ˘˜ ˘fiÏÔÈÔ˘˜ ™‡ÚÔ˘˜ Ú¤Û‚ÂȘ. To μ¤ÏÁÈÔ Ù¿¯ıËΠÂ›Û˘ ˘¤Ú Ù˘ ÂÈ‚ÔÏ‹˜ ΢ÚÒÛˆÓ, Ì ÙÔÓ μ¤ÏÁÔ À¶∂• ™Ù›‚ÂÓ μ·Ó¿ÎÂÚ ӷ ‰ËÏÒÓÂÈ Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÛÙË ™˘Ú›· ¤¯ÂÈ ÊÙ¿ÛÂÈ “Û ÛËÌÂ›Ô ¯ˆÚ›˜ ÂÈÛÙÚÔÊ‹” .

™Δ∏ ‰ËÌÔÛÈfiÙËÙ· ‰fiıËΠÙÔ È-

ÛÙÔÔÈËÙÈÎfi ÁÂÓÓ‹Ûˆ˜ ÙÔ˘ ·ÌÂÚÈηÓÔ‡ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ª·Ú¿Î √Ì¿Ì· Ô˘ ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÈ fiÙÈ ÁÂÓÓ‹ıËΠÛÙȘ ∏¶∞ Î·È fi¯È ÛÙË Ã·‚¿Ë Î·È fiÙÈ ‰ÈηÈÔ‡Ù·È Ó· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ ·ÓÒÙ·ÙÔ ·Í›ˆÌ· Ù˘ ¯ÒÚ·˜. “¢ÂÓ ¤¯Ô˘Ì ¯ÚfiÓÔ ÁÈ’ ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ›‰Ô˘˜ ÙȘ ·ÓÔËۛ˜. Œ¯Ô˘Ì ηχÙÂÚ· Ú¿ÁÌ·Ù· Ó· οÓÔ˘ÌÂ. Œ¯ˆ ηχÙÂÚ· Ú¿ÁÌ·Ù· Ó· οӈ. ¶Ú¤ÂÈ Ó· ‚Úԇ̠χÛÂȘ Û ÛÔ‚·Ú¿ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Î·È Â›Ì·È Û›ÁÔ˘ÚÔ˜ fiÙÈ Â›Ó·È ‰˘Ó·Ùfi, fï˜ Ú¤ÂÈ Ó· ÂÈÎÂÓÙÚˆıԇ̠۠·˘Ù¿” Î·È fi¯È Û ·˘Ù‹ ÙËÓ ·ÓÙÈ·Ú¿ıÂÛË, ‰‹ÏˆÛÂ Ô √Ì¿Ì· Û ÔÌÈÏ›· ÙÔ˘ ·fi ÙÔ §Â˘Îfi √›ÎÔ. ™ÙÔ ¤ÁÁÚ·ÊÔ, ·fi ÙÔ ÔÔ›Ô ‰ËÌÔÛÈÔÔÈ‹ıËΠ̛· ıˆÚË̤ÓË ÊˆÙÔÙ˘›·, ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ÙË Á¤ÓÓËÛË ÙÔ˘ ª·Ú¿Î ÃÔ˘Û¤ÈÓ √Ì¿Ì· ÛÙË ÃÔÓÔÏÔ˘ÏÔ‡ ÛÙÔ ÓËÛ› √¿¯Ô˘, ÛÙËÓ ÔÏÈÙ›· Ù˘ ÷‚¿Ë˜ ÛÙȘ 4 ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ 1961 ÛÙȘ 19:24. ª›· Û‡ÓÙÔÌË ÂΉԯ‹ ÙÔ˘ ÈÛÙÔÔÈËÙÈÎÔ‡ ›¯Â ‹‰Ë ‰ËÌÔÛÈÔÔÈËı› ÛÙÔ ¢È·‰›ÎÙ˘Ô ·fi ÙËÓ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ √Ì¿Ì· ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÚÔÂÎÏÔÁÈ΋˜ ÙÔ˘ ÂÎÛÙÚ·Ù›·˜ ÙÔ 2007-2008, ÙËÓ ÒÚ· Ô˘ Ì›· ÌÂÚ›‰· ÙˆÓ ·ÓÙÈ¿ÏˆÓ ÙÔ˘ ÂͤÊÚ·˙ ÙȘ ·ÌÊÈ‚Ôϛ˜ Ù˘ ÁÈ· ·Ó ¤¯ÂÈ ÁÂÓÓËı› Û ·ÌÂÚÈηÓÈÎfi ¤‰·ÊÔ˜ Î·È ¿Ú· ÁÈ· ÙÔ ·Ó ÌÔÚ› Ó· Á›ÓÂÈ Úfi‰ÚÔ˜ ÙˆÓ ∏¶∞. ∞˘Ù‹ Ë ‰È·Ì¿¯Ë ·Ó·˙ˆ˘ÚÒıËΠÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ‚‰ÔÌ¿‰Â˜, ΢ڛˆ˜ ÂÂȉ‹ Ô ·ÌÂÚÈηÓfi˜ ÌÂÁÈÛÙ¿Ó·˜ ¡ÙfiÓ·ÏÓÙ ΔÚ·Ì, Ô˘ ·ÔÊ¿ÛÈÛ ӷ ·Û¯ÔÏËı› Ì ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ Î·È ÛΤÊÙÂÙ·È Ó· Â›Ó·È ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ ÛÙȘ ÚÔ‰ÚÈΤ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜ ÙÔ˘ 2012 Ì ÙÔ˘˜ ƒÂÔ˘ÌÏÈοÓÔ˘˜, ·ÌÊÈÛ‚‹ÙËÛ ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Ô √Ì¿Ì· ¤¯ÂÈ ÁÂÓÓËı› ÛÙȘ ∏¶∞.

¡¤Ô ÛοӉ·ÏÔ Ì ÓÔıÂ˘Ì¤ÓÔ Á¿Ï· Û ÛÎfiÓË ÛÙËÓ ∫›Ó· ¶∂∫π¡√, 27.

¶∂ƒπ™™√Δ∂ƒ√À™ ·fi 26 ÙfiÓÔ˘˜ Á¿Ï·ÎÙÔ˜ Û ÛÎfiÓË ÓÔıÂ˘Ì¤ÓÔ˘ Ì ÌÂÏ·Ì›ÓË Î·Ù¿Û¯ÂÛÂ Ë ÎÈÓÂ˙È΋ ·ÛÙ˘ÓÔÌ›· ·fi ·Ú·Û΢·ÛÙ‹ ·ÁˆÙÔ‡ Û fiÏË Ù˘ ÓÔÙÈÔ‰˘ÙÈ΋˜ ∫›Ó·˜. ∏ ÂÙ·ÈÚ›·, Ë ÔÔ›· ‰Ú‡ÂÈ ÛÙËÓ ΔÛÔÓÁΛÓÁÎ, ÚÔÌËı‡ÙËΠÙÔ Á¿Ï· Û ÛÎfiÓË ·fi Ì›· ¿ÏÏË ÂÙ·ÈÚ›· ÛÙËÓ ÓfiÙÈ· ÂÚÈÔ¯‹ °ÎÔ˘·ÓÁÎÍ› ÙÔÓ ª¿ÚÙÈÔ Û ¯·ÌËÏfiÙÂÚË ·fi ÙËÓ ÙÚ¤¯Ô˘Û· ÙÈÌ‹ Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜, fiˆ˜ ÌÂÙ¤‰ˆÛ ·ÚÁ¿ ÙËÓ ΔÚ›ÙË ÙÔ Â›ÛËÌÔ Ú·ÎÙÔÚÂ›Ô Âȉ‹ÛÂˆÓ Xinhua. ∏ ÛÎfiÓË, Ë ÔÔ›· ·Ú¿ÁÂÙ·È ÛÙËÓ ∂ÛˆÙÂÚÈ΋ ªÔÁÁÔÏ›· ÛÙÔÓ μÔÚÚ¿, ·Ú¯Èο Ô˘Ï‹ıËΠÛÙËÓ ÂÙ·ÈÚ›· ÛÙËÓ °ÎÔ˘·ÓÁÎÍ› ÙÔ 2009, ÌÂÙ¤‰ˆÛ ÙÔ Xinhua, ÚÔÛı¤ÙÔÓÙ·˜ fiÙÈ Ë ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÔÛfiÙËÙ¿ Ù˘ ‹Ù·Ó ·ÏÏÔȈ̤ÓË fiÙ·Ó Î·Ù·Û¯¤ıËÎÂ. ™ÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ‰ÂÓ ‰ÈÔ¯ÂÙ‡ÙËÎ·Ó Á·Ï·ÎÙÔÎÔÌÈο ÚÔ˚fiÓÙ·, Ô˘ Ó· ¤¯Ô˘Ó ·Ú·Û΢·ÛÙ› ·fi ÙËÓ ÛÎfiÓË Á¿Ï·ÎÙÔ˜, ηıÒ˜ Ë ÂÙ·ÈÚ›· ¤ÎÏÂÈÛ ÁÈ· Û˘ÓÙ‹ÚËÛË ÚÔ˘Ù›Ó·˜ Ï›ÁÔ ·ÊfiÙÔ˘ ·ÁfiÚ·Û ÙË ÛÎfiÓË, ÚÔÛı¤ÙÂÈ ÙÔ Ú·ÎÙÔÚ›Ô. ™ÙÂϤ¯Ë ÙÚÈÒÓ ÂÙ·ÈÚÈÒÓ ÎÚ·ÙÔ‡ÓÙ·È ˆ˜ ‡ÔÙ· ÁÈ· Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÛÙËÓ ˘fiıÂÛË, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ Ú·ÎÙÔÚ›Ô. ΔÔ 2008 ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ¤ÍÈ ·È‰È¿ ¤ı·Ó·Ó Î·È Û¯Â‰fiÓ 300.000 ·ÚÚÒÛÙËÛ·Ó ·fi ÙËÓ Î·Ù·Ó¿ÏˆÛË Á¿Ï·ÎÙÔ˜ ÌÔÏ˘Ṳ̂ÓÔ˘ Ì ÌÂÏ·Ì›ÓË.


¢ÈÂıÓ‹ 32 ∞‡ÍËÛË ÂÈ¤‰ˆÓ Ú·‰ÈÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ ¯ı˜ ÙÔ Úˆ› ÛÙÔ ∫Ô˙ÏÔÓÙÔ‡È ™√ºπ∞, 27.

∞‡ÍËÛË ÙˆÓ ÂÈ¤‰ˆÓ Ú·‰ÈÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ ‰È·ÈÛÙÒıËΠۋÌÂÚ· ÙÔ Úˆ› ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Á‡Úˆ ·fi ÙÔ ÂÚ›‚ÏËÌ· ÙÔ˘ ÂÓfi˜ ·ÓÙȉڷÛÙ‹Ú· ÛÙÔÓ ÎÂÓÙÚÈÎfi ˘ÚËÓÈÎfi ÛÙ·ıÌfi ÙÔ˘ ∫Ô˙ÏÔÓÙÔ‡È, ÛÙÔ ‚fiÚÂÈÔ ÙÌ‹Ì· Ù˘ μÔ˘ÏÁ·Ú›·˜, Î·È ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÙËΠ¯ˆÚ›˜ ‰È·ÚÚÔ‹ Ú·‰ÈÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜, ·Ó·ÎÔÈÓÒıËΠ·fi ÙÔÓ ˘ÚËÓÈÎfi ÛÙ·ıÌfi. “∞‡ÍËÛË ÙˆÓ ÂÈ¤‰ˆÓ Ú·‰ÈÂÓÂÚÁÔ‡ ·ÂÚ›Ô˘ xenon (Ãe 133) ÛËÌÂÈÒıËΠÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÂÚÁ·ÛÈÒÓ Û˘ÓÙ‹ÚËÛ˘ ÙÔ˘ ·ÓÙȉڷÛÙ‹Ú· ÓÔ‡ÌÂÚÔ 5 Ô ÔÔ›Ô˜ ›¯Â ÙÂı› ÂÎÙfi˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜” ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙËÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÙÔ˘ ˘ÚËÓÈÎÔ‡ ÛÙ·ıÌÔ‡.ΔÔ ÚÔÛˆÈÎfi Ô˘ ÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·Ó ÂΛÓË ÙËÓ ÒÚ· ÛÙÔ ˘ÚËÓÈÎfi Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ÂÎÙ¤ıËΠ۠ÏÈÁfiÙÂÚÔ ·fi 0,05 ÌÈÏÈÛ›‚ÂÚÙ, ‰ËÏ·‰‹ ÛÙÔ ¤Ó· ‰¤Î·ÙÔ Ù˘ ÂÙ‹ÛÈ·˜ ÂÈÙÚÂfiÌÂÓ˘ ÔÛfiÙËÙ·˜ Ú·‰ÈÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜, Ô˘ ÊÙ¿ÓÂÈ ÙÔ 0,5 ÌÈÏÈÛ›‚ÂÚÙ.ΔÔ Â›‰· Ú·‰ÈÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ·ÓÙȉڷÛÙ‹Ú· ·ÚÈıÌfi˜ 5 ¤ÂÛ·Ó ÛÙ· Ê˘ÛÈoÏÔÁÈο Û‹ÌÂÚ· ·ÚÁ¿ ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì·.

¢ÈÒÚ˘Á· ÁÈ· ·ÔÛ˘ÌÊfiÚËÛË ÙÔ˘ μÔÛfiÚÔ˘ ı· ηٷÛ΢¿ÛÂÈ Ë ΔÔ˘ÚΛ· ∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√À¶√§∏, 27.

∏ ΔÔ˘ÚΛ· ı· ηٷÛ΢¿ÛÂÈ ÌÈ· ‰ÈÒÚ˘Á· Ï¿ÙÔ˘˜ 150 ̤ÙÚˆÓ, Ë ÔÔ›· ı· Û˘Ó‰¤ÂÈ ÙË ª·‡ÚË £¿Ï·ÛÛ· Ì ÙË £¿Ï·ÛÛ· ÙÔ˘ ª·ÚÌ·Ú¿, ÁÈ· Ó· ·ÔÛ˘ÌÊÔÚ‹ÛÂÈ ÙÔ μfiÛÔÚÔ Ô˘ ‰È·Û¯›˙ÂÈ ÙËÓ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË fiÏË Ù˘ ¯ÒÚ·˜, ÙËÓ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏË, ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ۋÌÂÚ· Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ƒÂÙ˙¤ Δ·Á› ∂ÚÓÙÔÁ¿Ó. “™ËÎÒÓÔ˘Ì ٷ Ì·Ó›ÎÈ· Ì·˜ ÁÈ· ÙË ¢ÈÒÚ˘Á· ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏË, ¤Ó· ·fi Ù· ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ· Û¯¤‰È· ÙÔ˘ ·ÈÒÓ· Ô˘ ı· ÂÈÛÎÈ¿ÛÂÈ ÙȘ ‰ÈÒÚ˘Á˜ ÙÔ˘ ¶·Ó·Ì¿ Î·È ÙÔ˘ ™Ô˘¤˙” ‰‹ÏˆÛÂ Ô ∂ÚÓÙÔÁ¿Ó ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙËÏÂÔÙÈ΋˜ ÔÌÈÏ›·˜ ÙÔ˘. √È ÚÔηٷÚÎÙÈΤ˜ ÌÂϤÙ˜ ÁÈ· ÙÔ Û¯¤‰ÈÔ, Ô˘ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ‰È·ÚΤÛÔ˘Ó ‰‡Ô ¯ÚfiÓÈ·, ı· ·Ú¯›ÛÔ˘Ó ÌÂÙ¿ ÙȘ ‚Ô˘Ï¢ÙÈΤ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜ ÙÔ˘ πÔ˘Ó›Ô˘, ‰‹ÏˆÛÂ Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜, ¯ˆÚ›˜ Ó· ·ÔÛ·ÊËÓ›ÛÂÈ ÙȘ ÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ Ï¢ڤ˜ ÙÔ˘ ۯ‰›Ô˘. ∏ ‰ÈÒÚ˘Á·, Ë ‰È¿ÓÔÈÍË Ù˘ ÔÔ›·˜ ı· Á›ÓÂÈ ÛÙËÓ Â˘Úˆ·˚΋ ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏ˘, ı· ¤¯ÂÈ Ì‹ÎÔ˜ ·fi 40 ˆ˜ 50 ¯ÈÏÈfiÌÂÙÚ· Î·È ‚¿ıÔ˜ 25 ̤ÙÚ·, ‰È¢ÎÚ›ÓÈÛÂ.

ª·ÎÂÏÂÈfi ÛÙÔ ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈÔ Ù˘ ∫·ÌÔ‡Ï Ì ÓÂÎÚÔ‡˜ AÌÂÚÈηÓÔ‡˜ ÛÙÚ·ÙÈÒÙ˜ ∫∞ª¶√À§, 27.

√ÎÙÒ ÛÙÚ·ÙÈÒÙ˜ Ù˘ ‰‡Ó·Ì˘ ÙÔ˘ ¡∞Δ√ ÛÙÔ ∞ÊÁ·ÓÈÛÙ¿Ó Î·È ¤Ó·˜ ˘ÂÚÁÔÏ¿‚Ô˜ ÛÎÔÙÒıËÎ·Ó Û‹ÌÂÚ· fiÙ·Ó ÈÏfiÙÔ˜ Ù˘ ∞ÊÁ·ÓÈ΋˜ ¶ÔÏÂÌÈ΋˜ ∞ÂÚÔÔÚ›·˜ ¿ÓÔÈÍ ˘Ú ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ Í¤ÓˆÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÒÓ ÙÔ˘ ÛÙÔ ÛÙÚ·ÙȈÙÈÎfi ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈÔ Ù˘ ∫·ÌÔ‡Ï, ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛÂ Ë ·ÔÛÙÔÏ‹ ÂÎ·›‰Â˘Û˘ ÙÔ˘ ¡∞Δ√ ÛÙÔ ∞ÊÁ·ÓÈÛÙ¿Ó (¡Δª∞). ∂ÎÚfiÛˆÔ˜ ÙÔ˘ ÛÙÚ·ÙÔ‡, Ô ÛÙÚ·ÙËÁfi˜ ∑·¯›Ù ∞˙›ÌÈ, › fiÙÈ Ô ÂÈÙÈı¤ÌÂÓÔ˜, ¤Ó·˜ ‚ÂÙÂÚ¿ÓÔ˜ ÈÏfiÙÔ˜ ÙÔ˘ ·ÊÁ·ÓÈÎÔ‡ ÛÙÚ·ÙÔ‡, ÛÎÔÙÒıËΠηٿ ÙËÓ ·ÓÙ·ÏÏ·Á‹ ˘ÚÒÓ Î·È ÚfiÛıÂÛ fiÙÈ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ·ÚÎÂÙÔ› ÓÂÎÚÔ› Î·È ÙÚ·˘Ì·Ù›Â˜. ŒÍÈ ·fi ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ ÛÎÔÙÒıËÎ·Ó Â›Ó·È ·ÌÂÚÈηÓÔ› ÛÙÚ·ÙÈÒÙ˜, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ‰ÔÚ˘ÊÔÚÈÎfi ‰ÈÎÙ‡Ô˘ ∞Ï Δ˙·˙›Ú·. √È Δ·ÏÈÌ¿Ó ‰‹ÏˆÛ·Ó ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘˜ fiÙÈ ¤Ó·˜ ·fi ÙÔ˘˜ Ì·¯ËÙ¤˜ ÙÔ˘˜ Ô˘ “ÂÚÁ·˙fiÙ·Ó” ÛÙË ‚¿ÛË Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ ÙËÓ Â›ıÂÛË ·˘ÙÔÎÙÔÓ›·˜.

¶EM¶TH 28 A¶PI§I√À 2011

∞fi ÙȘ ∏¶∞ Ì ÙËÓ ·ÚÔ¯‹ Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ Î·È È·ÙÚÈÎÔ‡ ˘ÏÈÎÔ‡, ‡„Ô˘˜ 25 ÂÎ. ¢ÚÒ

μÔ‹ıÂÈ· ÛÙÔ˘˜ ÂÍÂÁÂṲ́ÓÔ˘˜ Ù˘ §È‚‡Ë˜ ŒÚ¢ӷ ÁÈ· Èı·Ó¤˜ ·Ú·‚È¿ÛÂȘ ·ÓıÚˆ›ÓˆÓ ‰ÈÎ·ÈˆÌ¿ÙˆÓ ÍÂÎÈÓ¿ Ô √∏∂ Δƒπ¶√§∏, 27.

Ì¿‰· ·ÍȈ̷ÙÔ‡¯ˆÓ ÙÔ˘ √∏∂ ÊÙ¿ÓÂÈ ÛÙËÓ ΔÚ›ÔÏË, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ ¤Ú¢ӷ ÁÈ· Èı·Ó¤˜ ·Ú·‚È¿ÛÂȘ ·ÓıÚˆ›ÓˆÓ ‰ÈÎ·ÈˆÌ¿ÙˆÓ ÛÙË §È‚‡Ë ·fi ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË Ù˘ ‰È·Ì¿¯Ë˜ ÙÔÓ ºÂ‚ÚÔ˘¿ÚÈÔ. ΔËÓ ¤Ú¢ӷ ·Ó¤ıÂÛ ÛÙËÓ ÔÌ¿‰·, Ë ÔÔ›· ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi ÙÚ›· ¿ÙÔÌ·, ÙÔ ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ∞ÓıÚˆ›ÓˆÓ ¢ÈÎ·ÈˆÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘ √∏∂, ÌÂÙ¿ ÙËÓ ‚›·ÈË Î·Ù·ÛÙÔÏ‹ ÙˆÓ ‰È·‰ËÏÒÛÂˆÓ ÛÙË §È‚‡Ë.

¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ οÓÔ˘Ó ÏfiÁÔ ÁÈ· ÂÍ·Ê·Ó›ÛÂȘ, ‚·Û·ÓÈÛÌÔ‡˜ Î·È ı·Ó¿ÙÔ˘˜ ‰È·‰ËψÙÒÓ, ÂÓÒ ÛÙ· Ù¤ÏË ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ Ë Â›ÙÚÔÔ˜ ÙÔ˘ √∏∂ ÁÈ· Ù· ∞ÓıÚÒÈÓ· ¢ÈηÈÒÌ·Ù·, ¡¿‚È ¶ÈÏ¿È, ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ ·˘Ù¿ Ô˘ Û˘Ì‚·›ÓÔ˘Ó ÛÙË §È‚‡Ë “ÌÔÚ› Ó· ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÂÁÎÏ‹Ì·Ù· ηٿ Ù˘ ·ÓıÚˆfiÙËÙ·˜”. √È ÂÚ¢ÓËÙ¤˜ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÂÍÂÙ¿ÛÔ˘Ó fiϘ ÙȘ ·Ú·‚È¿ÛÂȘ ·ÓıÚˆ›ÓˆÓ ‰ÈηȈ̿وÓ, ·Ó¿ÌÂÛ¿ ÙÔ˘˜ Î·È Î·Ù·ÁÁÂϛ˜ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙˆÓ ÂÍÂÁÂÚÌ¤ÓˆÓ ‹ ÙˆÓ ‰˘Ó¿ÌÂˆÓ ÙÔ˘ ¡∞Δ√. ∏ ΢‚¤ÚÓËÛË Ù˘ §È‚‡Ë˜ ¤¯ÂÈ ‰ËÏÒÛÂÈ fiÙÈ ı· Û˘ÓÂÚÁ·ÛÙ› Ì ÙÔ˘˜ ÂÚ¢ÓËÙ¤˜ ÙÔ˘ √∏∂.∫·È fiÏ· ·˘Ù¿ Û˘Ì‚·›ÓÔ˘Ó ÂÓÒ ÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔÈ Ù˘ ªÈ˙Ô˘Ú¿Ù· ‰ËÏÒÓÔ˘Ó Û ‰ÈÂıÓ‹ ÂȉËÛÂÔÁÚ·ÊÈο ‰›ÎÙ˘· fiÙÈ ˙Ô˘Ó ÛÎËÓ¤˜ ÙÔ˘ μ’ ¶·ÁÎÔÛÌ›Ô˘ ¶ÔϤÌÔ˘, ÌÂÙ¿ ÙÔÓ ‚ÔÌ‚·Ú‰ÈÛÌfi ÙÔ˘ ÏÈÌ·ÓÈÔ‡ ·fi ÙȘ ηıÂÛÙˆÙÈΤ˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ Î·È ÂÓÒ Ì·›ÓÔÓÙ·È ÔÈ Ì¿¯Â˜ ÌÂٷ͇ ÂÍÂÁÂÚÌ¤ÓˆÓ Î·È ‰˘Ó¿ÌÂˆÓ ÙÔ˘ ªÔ˘·Ì¿Ú ∫·ÓÙ¿ÊÈ.

μÔ‹ıÂÈ· ÛÙÔ˘˜ ·ÓÙÈηıÂÛÙˆÙÈÎÔ‡˜ √ ∞ÌÂÚÈηÓfi˜ Úfi‰ÚÔ˜ ª·Ú¿Î √Ì¿Ì· ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ÂÈۋ̈˜ ÙËÓ ·Ô‰¤ÛÌ¢ÛË ÌË ÛÙÚ·ÙȈÙÈ΋˜ Â›ÁÔ˘Û·˜ ‚Ô‹ıÂÈ·˜ ‡„Ô˘˜ 25 ÂηÙÔÌÌ˘Ú›ˆÓ ‰ÔÏ·Ú›ˆÓ ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ §›‚˘Ô˘˜ ·ÓÙÈηıÂÛÙˆÙÈÎÔ‡˜.∏ ‚Ô‹ıÂÈ· ·˘Ù‹ ÚÔ˜ ÙÔ ∂ıÓÈÎfi ªÂÙ·‚·ÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Â›¯Â ·ÔÊ·ÛÈÛÙ› ÙËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË Â‚‰ÔÌ¿‰· Î·È Û‡Ìʈӷ Ì ∞ÌÂÚÈηÓÔ‡˜ ·ÍȈ̷ÙÔ‡¯Ô˘˜ ı· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ Ô¯‹Ì·Ù·, ‚˘ÙÈÔÊfiÚ·, ·ÛıÂÓÔÊfiÚ·, È·ÙÚÈÎfi ÂÍÔÏÈÛÌfi, ·ÏÂÍ›ÛÊ·ÈÚ· ÁÈϤη, ÎÈ¿ÏÈ· Î·È ·Û˘ÚÌ¿ÙÔ˘˜. ∏ Â›ÛËÌË ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ¯ÔÚ‹ÁËÛ˘ ·ÌÂÚÈηÓÈ΋˜ ‚Ô‹ıÂÈ·˜ Û˘Ì›ÙÂÈ Ì ÙȘ ·ÈÛÈfi‰Ô͘ ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ μÚÂÙ·ÓÔ‡ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ ÕÌ˘Ó·˜ §›·Ì ºÔÍ, Ô ÔÔ›Ô˜ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙËÓ √˘¿ÛÈÓÁÎÙÔÓ. Œ¯ÂÈ ÛËÌÂȈı› ÚfiÔ‰Ô˜ ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ Ë̤Ú˜, ÂȉÈο ÛÙË ªÈ˙Ô˘Ú¿Ù·, ÙfiÓÈÛÂ Ô ºÔÍ, Ô ÔÔ›Ô˜ ÂÎÙÈÌ¿ ˆ˜ ÙÔ ÏÈ‚˘Îfi ηıÂÛÙÒ˜ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û “·Ì˘ÓÙÈ΋ ı¤ÛË”. √ °¿ÏÏÔ˜ Úfi‰ÚÔ˜ ¡ÈÎÔÏ¿ ™·ÚÎÔ˙› ÂͤÊÚ·Û Â›Û˘ ÙËÓ ·ÈÛÈÔ‰ÔÍ›· ÙÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ¤Î‚·ÛË Ù˘ ηٿÛÙ·Û˘, ÂÂȉ‹ ÔÈ ·ÓÙÈηıÂÛÙˆÙÈÎÔ› ‰Â›¯ÓÔ˘Ó ÌÂÁ¿ÏÔ ı¿ÚÚÔ˜ Î·È ·˘ÙÔ΢ÚÈ·Ú¯›·.

™ÊÔ‰ÚÔ› ‚ÔÌ‚·Ú‰ÈÛÌÔ› ÛÙË ªÈ˙Ô˘Ú¿Ù· √È ‰˘Ó¿ÌÂȘ Ô˘ Â›Ó·È ÈÛÙ¤˜ ÛÙÔÓ §›‚˘Ô ËÁ¤ÙË ªÔ˘¿Ì·Ú ∫·ÓÙ¿ÊÈ ¿Ú¯ÈÛ·Ó Û‹ÌÂÚ· Ó· Ú›¯ÓÔ˘Ó ‚Ï‹Ì·Ù· fiÏÌÔ˘ Û ÂÚÈÔ¯‹ ÛÙÔ ‰˘ÙÈÎfi ÙÌ‹Ì· Ù˘ fiÏ˘

ªÈ˙Ô˘Ú¿Ù·, ÛÙË ‰˘ÙÈ΋ §È‚‡Ë, ‰‹ÏˆÛ ÂÎÚfiÛˆÔ˜ ÙˆÓ ·ÓÙÈηıÂÛÙˆÙÈÎÒÓ. “∂ÈÙ¤ıËÎ·Ó ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÕÌÔ˘ ƒÔ˘›·, ÛÙË ‰˘ÙÈ΋ ªÈ˙Ô˘Ú¿Ù·. ¶Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ·Ó ¤Ó·Ó ÛÊÔ‰Úfi ‚ÔÌ‚·Ú‰ÈÛÌfi, ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ‚Ï‹Ì·Ù· fiÏÌÔ˘” ÚÔÛ¤ıÂÛÂ Ô ÂÎÚfiÛˆÔ˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ηÙÔÓÔÌ¿ÛÙËΠˆ˜ ™·ÊÈÂÓÙ›Ó. √È Î˘‚ÂÚÓËÙÈΤ˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ ›¯·Ó ÚÔËÁÔ˘Ì¤Óˆ˜ ÂÈÎÂÓÙÚÒÛÂÈ ÙÔ ‚ÔÌ‚·Ú‰ÈÛÌfi ÙÔ˘˜ Û ÂÚÈÔ¯¤˜ Á‡Úˆ ·fi ÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ Ù˘ ªÈ˙Ô˘Ú¿Ù·˜, ÙÔ ÔÔ›Ô ÂϤÁ¯Ô˘Ó ÔÈ ÂÍÂÁÂṲ́ÓÔÈ, ÛÙÔ ·Ó·ÙÔÏÈÎfi ÙÌ‹Ì· Ù˘ fiÏ˘. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· ÛÊÔ‰Ú¿ ˘Ú¿ ˘ÚÔ‚ÔÏÈ-

ÎÔ‡ Î·È Ô‚›‰Â˜ ·ÎÔ‡ÛÙËÎ·Ó Ó· ¤ÊÙÔ˘Ó Û‹ÌÂÚ· Á‡Úˆ ÛÙȘ 16:00 ÒÚ· ∂ÏÏ¿‰Ô˜ ÛÙË ÌÂıfiÚÈÔ Ù˘ §È‚‡Ë˜ Ì ÙËÓ Δ˘ÓËÛ›· ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ ¤Ú·ÛÌ· Ù˘ ¡Ù¯›Ì·, Û‡Ìʈӷ Ì ·˘ÙfiÙ˜ Ì¿ÚÙ˘Ú˜. ¢˘ÙÈ΋ ÛÙÚ·ÙȈÙÈ΋ ËÁ‹ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ fiÙÈ ˘¿Ú¯ÂÈ “ÌÂÁ¿ÏË Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ‰˘Ó¿ÌˆӔ ÙÔ˘ Û˘ÓÙ·ÁÌ·Ù¿Ú¯Ë ∫·ÓÙ¿ÊÈ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹. √È ·ÓÙÈηıÂÛÙˆÙÈÎÔ› ‹Ú·Ó ÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô ÙÔ˘ ÌÂıÔÚÈ·ÎÔ‡ ÂÚ¿ÛÌ·ÙÔ˜ Ù˘ ¡Ù¯›Ì· ÛÙË §È‚‡Ë ÙËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË ¶¤ÌÙË. ∂Í¿ÏÏÔ˘ ÙÚÂȘ ¿ÓıÚˆÔÈ ÙÚ·˘Ì·Ù›ÛÙËÎ·Ó Û‹ÌÂÚ· ·fi ÙÔ ‚ÔÌ‚·Ú‰ÈÛÌfi ·fi ÙȘ ‰˘-

∞ÚÓËÙÈ΋ ·¿ÓÙËÛË Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ ÛÙË μÚÂÙ·Ó›· ÁÈ· Û˘ÓÂÈÛÊÔÚ¿ Ì ·ÂÚÔÛοÊË ÛÙÔ˘˜ ‚ÔÌ‚·Ú‰ÈÛÌÔ‡˜ ∞£∏¡∞, 27.

¢ÈÂÚ¢ÓËÙÈ΋ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ΢‚¤ÚÓËÛË ÁÈ· Ó· Û˘ÓÂÈÛʤÚÂÈ ·ÂÚÔÔÚÈΤ˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ ÛÙÔ˘˜ ‚ÔÌ‚·Ú‰ÈÛÌÔ‡˜ Ù˘ §È‚‡Ë˜ η٤ıÂÛ ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ªÂÁ¿Ï˘ ∂‚‰ÔÌ¿‰·˜ ÙÔ §ÔÓ‰›ÓÔ. ™‡Ìʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÙÔ˘ “μ‹Ì·ÙÔ˜”, Ë ∞ı‹Ó· › fi¯È ÛÙÔ ‚ÚÂÙ·ÓÈÎfi ·›ÙËÌ·. ª¿ÏÈÛÙ·, Ô BÚÂÙ·Ófi˜ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ¡Ù¤È‚ÈÓÙ ∫¿ÌÂÚÔÓ Ê¤ÚÂÙ·È Ó· ÂÈÎÔÈÓÒÓËÛ ÁÈ· ÙÔ ı¤Ì· ·˘Ùfi Ì ÙÔÓ ŒÏÏËÓ· ÔÌfiÏÔÁfi ÙÔ˘ Î. °. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘. ∏ ÔÚÈÛÙÈ΋ ·ÚÓËÙÈ΋ ·¿ÓÙËÛË Ù˘ ∞ı‹Ó·˜ ‰fiıËΠ·fi ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ∂ıÓÈ΋˜ ÕÌ˘Ó·˜. ¢Èψ̷ÙÈΤ˜ Î·È ÛÙÚ·ÙȈÙÈΤ˜ ËÁ¤˜ Ì ÙȘ Ôԛ˜ Û˘ÓÔÌ›ÏËÛ ÙÔ “μ∏ª∞online” ÙÔÓ›˙Ô˘Ó fiÙÈ Ë ÛÙÚÔÊ‹ Ù˘ μÚÂÙ·Ó›·˜ ÚÔ˜ ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÁÈ· Ó· ˙ËÙ‹ÛÂÈ ·ÂÚÔÔÚÈΤ˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ ÒÛÙ ӷ ·˘ÍËıÔ‡Ó ÔÈ ÂÈı¤ÛÂȘ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÛÙfi¯ˆÓ ÙÔ˘ ηıÂÛÙÒÙÔ˜ ∫·ÓÙ¿ÊÈ ‰Â›¯ÓÂÈ fiÙÈ ÙÔ §ÔÓ‰›ÓÔ Î·È ÙÔ ¶·Ú›ÛÈ ·Ó·˙ËÙÔ‡Ó ÂÓ·ÁˆÓ›ˆ˜ Ó· ηχ„Ô˘Ó ÙÔ ÎÂÓfi Ô˘ ¤¯ÂÈ ÚÔηϤÛÂÈ Ë ·fiÛ˘ÚÛË ÙˆÓ ·ÌÂÚÈηÓÈÎÒÓ Ì·¯ËÙÈÎÒÓ ·fi ÙÔ˘˜ ‚ÔÌ‚·Ú‰ÈÛÌÔ‡˜.

Ó¿ÌÂȘ ÙÔ˘ Ï›‚˘Ô˘ ËÁ¤ÙË ªÔ˘¿Ì·Ú ∫·ÓÙ¿ÊÈ Ù˘ fiÏ˘ ∑ÈÓÙ¿Ó, Ë ÔÔ›· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÓÔÙÈÔ‰˘ÙÈο Ù˘ ΔÚ›ÔÏ˘, Î·È ÙÔ˘ ÓÔÛÔÎÔÌ›Ԣ Ù˘, Û‡Ìʈӷ Ì ËÁ¤˜ ÙÔ˘ ÓÔÛÔÎÔÌ›Ԣ Î·È ÂÓfi˜ ·˘ÙfiÙË Ì¿ÚÙ˘Ú·. ™‡Ìʈӷ Ì ̷ÚÙ˘Ú›Â˜ ηÙÔ›ÎˆÓ Î·È ·ÓÙÈηıÂÛÙˆÙÈÎÒÓ, ÔÈ Î˘‚ÂÚÓËÙÈΤ˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ ¤ÚÈÍ·Ó Û‹ÌÂÚ· ÂÚ›Ô˘ ›ÎÔÛÈ ÚԢΤÙ˜ ÚˆÛÈ΋˜ ηٷÛ΢‹˜ Grad ÛÙËÓ fiÏË ·˘Ù‹, Ë ÔÔ›· ·ÔÙÂÏ› Â‰Ò Î·È ÔÏϤ˜ Ë̤Ú˜ ÙÔ ÛÙfi¯Ô ‚ÔÌ‚·Ú‰ÈÛÌÒÓ ÙˆÓ ‰˘Ó¿ÌÂˆÓ ÙÔ˘ ∫·ÓÙ¿ÊÈ.ΔÚ›· ¿ÙÔÌ· ÙÚ·˘Ì·Ù›ÛÙËÎ·Ó ·fi ÙÔ˘˜ ‚ÔÌ‚·Ú‰ÈÛÌÔ‡˜, Û‡Ìʈӷ Ì ËÁ¤˜ ÙÔ˘ ÓÔÛÔÎÔÌ›Ԣ Ù˘ fiÏ˘ Î·È Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ ·˘ÙfiÙË Ì¿ÚÙ˘Ú·, Ô ÔÔ›Ô˜ ÚÔÛ¤ıÂÛ fiÙÈ Â›‰Â ÙÚÂȘ ÚԢΤÙ˜ Ó· ¤ÊÙÔ˘Ó Ôχ ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ ÓÔÛÔÎÔÌ›Ô. ∞fi ÙÔ ÛËÌÂÚÈÓfi ‚ÔÌ‚·Ú‰ÈÛÌfi ˘¤ÛÙËÛ·Ó ˙ËÌȤ˜ Ô ¯ÒÚÔ˜ ÛÙ¿ıÌ¢Û˘ ÙÔ˘ ÓÔÛÔÎÔÌ›Ԣ, Ë Î‡ÚÈ· ›ÛÔ‰fi˜ ÙÔ˘ Î·È Ë Â›ÛÔ‰Ô˜ ÂÎÙ¿ÎÙˆÓ ÂÚÈÛÙ·ÙÈÎÒÓ, fiˆ˜ Î·È Ù¤ÛÛÂÚ· Û›ÙÈ· Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÎÔÓÙ¿ Û ·˘Ùfi.Ãı˜ ÔÏϤ˜ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȘ ÂÁη٤ÏÂÈ„·Ó ÙËÓ ∑ÈÓÙ¿Ó, ηÙ¢ı˘ÓfiÌÂÓ˜ ÚÔ˜ ÙËÓ Δ˘ÓËÛ›·, η٤ÏËÍÂ Ô ·˘ÙfiÙ˘ Ì¿ÚÙ˘Ú·˜.

™˘ÓÙÚÈ‚‹ F-16 ÛÙË ™ÈÎÂÏ›· ª·¯ËÙÈÎfi ·ÂÚÔÛοÊÔ˜ F-16 Ô˘ ÌÂÙ›¯Â ÛÙȘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ÛÙË §È‚‡Ë Û˘ÓÂÙÚ›‚Ë Û‹ÌÂÚ· ÙËÓ ÒÚ· Ù˘ ÚÔÛÁ›ˆÛ‹˜ ÙÔ˘ Û ‚¿ÛË ÛÙË ™ÈÎÂÏ›·, ÛÙËÓ πÙ·Ï›·, ‰‹ÏˆÛ ·ÍȈ̷ÙÔ‡¯Ô˜ ÙÔ˘ ¡∞Δ√, Ô ÔÔ›Ô˜ ‰È¢ÎÚ›ÓÈÛ fiÙÈ Ô ÈÏfiÙÔ˜ ÙÔ˘ ›¯Â ÚÔÏ¿‚ÂÈ Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÈ Ì ·ÛÊ¿ÏÂÈ· ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ÂÎÙ›Ó·Í˘.“ŒÓ· F16 Û˘ÓÂÙÚ›‚Ë ÛÙË ‚¿ÛË Ù˘ ™ÈÁÎÔӤϷ. √ ÈÏfiÙÔ˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔ›ËÛ ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ÂÎÙ›Ó·Í˘ Î·È ÙÒÚ· ÂÍÂÙ¿˙ÂÙ·È Ë Î·Ù¿ÛÙ·Û‹ ÙÔ˘” ‰‹ÏˆÛÂ Ô ·ÍȈ̷ÙÔ‡¯Ô˜ Ô ÔÔ›Ô˜ ˙‹ÙËÛ ӷ ÌËÓ Î·ÙÔÓÔÌ·ÛÙ›. ΔÔ ·ÂÚÔÛοÊÔ˜, ÙÔ ÔÔ›Ô ‰ÂÓ ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó Û ·ÔÛÙÔÏ‹, ÌÂÙ¤‚·ÈÓ ·fi ÙË ‚¿ÛË ÙÔ˘ ¡ÙÂÙÛÈÌÔÌ¿ÓÔ˘, ÛÙË ™·Ú‰ËÓ›·, Û ·˘Ù‹Ó Ù˘ ™ÈÁÎÔӤϷ, ÛÙË ™ÈÎÂÏ›·, ‰È¢ÎÚ›ÓÈÛÂ Ô ›‰ÈÔ˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ·ÚÓ‹ıËΠӷ ‰È¢ÎÚÈÓ›ÛÂÈ ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ÚÔ˜ ÙÔ ·ÚfiÓ. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ÈÙ·ÏÈÎfi Ú·ÎÙÔÚÂ›Ô Âȉ‹ÛÂˆÓ Ansa Ë Û˘ÓÙÚÈ‚‹ ÙÔ˘ ·ÂÚÔÛοÊÔ˘˜, Ô˘ ʤÚÂÙ·È Ó· ·Ó‹Î ÛÙ· ∏ӈ̤ӷ ∞Ú·‚Èο ∂ÌÈÚ¿Ù·, ÚÔοÏÂÛ ÙÔ ÚÔÛˆÚÈÓfi ÎÏ›ÛÈÌÔ Ù˘ ‚¿Û˘.∏ ‚¿ÛË ÙÔ˘ ·ÂÚÔÛοÊÔ˘˜ ·˘ÙÔ‡ Â›Ó·È ÛÙÔ ¡ÙÂÙÛÈÌÔÌ¿ÓÔ˘. ∂Λ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ·Ó¿Ù˘Í˘ 12 ηٷ‰ÈˆÎÙÈÎÒÓ ·fi Ù· ∏ӈ̤ӷ ∞Ú·‚Èο ∂ÌÈÚ¿Ù· ÁÈ· ÙȘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ÂÈ‚ÔÏ‹˜ Ù˘ ˙ÒÓ˘ ··ÁfiÚ¢Û˘ ÙˆÓ Ù‹ÛÂˆÓ ÛÙË §È‚‡Ë, ÚÔÛ¤ıÂÛ ÙÔ Ansa.

ªÂ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ‰È·ÎÔ› Ë ÙÚÔÊÔ‰ÔÛ›· ÙÔ˘ πÛÚ·‹Ï Î·È Ù˘ πÔÚ‰·Ó›·˜

∞Ó·Ù›Ó·ÍË ·ÁˆÁÔ‡ Ê˘ÛÈÎÔ‡ ·ÂÚ›Ô˘ ÛÙËÓ ∞›Á˘ÙÔ ∫∞´ƒ√, 27.

ÕÁÓˆÛÙÔÈ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ·Ó ‚ÔÌ‚ÈÛÙÈ΋ Â›ıÂÛË ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙÔ˘ ·ÁˆÁÔ‡ Ê˘ÛÈÎÔ‡ ·ÂÚ›Ô˘ ÛÙËÓ ∞›Á˘ÙÔ Ô˘ ÙÚÔÊÔ‰ÔÙ› ÙÔ πÛÚ·‹Ï Î·È ÙËÓ πÔÚ‰·Ó›·, ·Ó·Áο˙ÔÓÙ·˜ ÙȘ ·Ú¯¤˜ Ó· ‰È·Îfi„Ô˘Ó ÙËÓ ÙÚÔÊÔ‰ÔÛ›·, Û‡Ìʈӷ Ì ·ÈÁ˘ÙȷΤ˜ ËÁ¤˜ ·ÛÊ·Ï›·˜ Î·È ÙÔ ·ÈÁ˘ÙÈ·Îfi Ú·ÎÙÔÚÂ›Ô Âȉ‹ÛÂˆÓ Mena. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙË ‰Â‡ÙÂÚË Â›ıÂÛË ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ·ÁˆÁÔ‡ Ê˘ÛÈÎÔ‡ ·ÂÚ›Ô˘ Û ‰È¿ÛÙËÌ· ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ ÙˆÓ ÙÚÈÒÓ ÌËÓÒÓ. ª¤¯ÚÈ ÛÙÈÁÌ‹˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÁÓˆÛÙfi Â¿Ó Ë Â›ıÂÛË ÚÔοÏÂÛ ı‡Ì·Ù·. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ Ú·ÎÙÔÚÂ›Ô Mena, ÊÏfiÁ˜ ˘„ÒıËÎ·Ó Û ‡„Ô˜ ›ÎÔÛÈ Ì¤ÙÚˆÓ ÛÙÔÓ ÙfiÔ Ù˘ ¤ÎÚË͢, ÛÙÔ ÙÌ‹Ì· ÙÔ˘ ·ÁˆÁÔ‡ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ ¯ˆÚÈfi ·Ï- ™·Ì›Ï ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ·Ï-∞Ú›˜ ÛÙÔ ™ÈÓ¿. √È ÛÙÚ·ÙȈÙÈΤ˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ Ô˘ ¤Êı·Û·Ó ÛÙÔÓ ÙfiÔ Ù˘ Â›ıÂÛ˘ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ηÙÔÚıÒÛÂÈ Ó· ı¤ÛÔ˘Ó ˘fi ¤ÏÂÁ¯Ô ÙË ÊˆÙÈ¿. ™‡Ìʈӷ Ì ·ÈÁ˘Ùȷ΋ ËÁ‹ ·ÛÊ·Ï›·˜, Ë ‚fiÌ‚· ˘ÚÔ‰ÔÙ‹ıËΠ·fi ·fiÛÙ·ÛË Î·È Ë ÙÚÔÊÔ‰ÔÛ›· ¤¯ÂÈ ‰È·ÎÔ›. ™ÙËÓ πÂÚÔ˘Û·Ï‹Ì, ÂÎÚfiÛˆÔ˜ ÙÔ˘ ÈÛÚ·ËÏÈÓÔ‡ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ∂ıÓÈÎÒÓ ÀÔ‰ÔÌÒÓ ·ÚÓ‹ıËΠӷ ÂȂ‚·ÈÒÛÂÈ ÙË ‰È·ÎÔ‹ Ù˘ ÙÚÔÊÔ‰ÔÛ›·˜. ™ÙȘ 5 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘, ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ Ï·˚΋˜ ÂͤÁÂÚÛ˘ ÛÙËÓ ∞›Á˘ÙÔ, ‚ÔÌ‚ÈÛÙÈ΋ Â›ıÂÛË ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ·-

ÁˆÁÔ‡ Ê˘ÛÈÎÔ‡ ·ÂÚ›Ô˘, ÁÈ· ÙËÓ ÔÔ›· ‰ÂÓ ˘‹ÚÍ ·Ó¿ÏË„Ë Â˘ı‡Ó˘, ›¯Â Î·È ¿ÏÈ ÚÔηϤÛÂÈ ÁÈ· ¤Ó·Ó Ì‹Ó· ÙË ‰È·ÎÔ‹ Ù˘ ÙÚÔÊÔ‰ÔÛ›·˜ ÙÔ˘ πÛÚ·‹Ï. √ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ÀÔ‰ÔÌÒÓ ÙÔ˘ πÛÚ·‹Ï √‡˙È §·ÓÙ¿Ô˘ ›¯Â ÙfiÙ ÂÎÊÚ¿ÛÂÈ ÙËÓ ÈηÓÔÔ›ËÛ‹ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ Â·Ó¿ÏË„Ë Ù˘ ÙÚÔÊÔ‰ÔÛ›·˜ ÙÔ˘ πÛÚ·‹Ï ÂÈÛËÌ·›ÓÔÓ·Ù˜ fiÙÈ “ÙÔ

Ê˘ÛÈÎfi ·¤ÚÈÔ ·ÔÙÂÏ› ÙÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi ÙÌ‹Ì· Ù˘ Û˘Óı‹Î˘ ÂÈÚ‹Ó˘ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙȘ ‰‡Ô ¯ÒÚ˜ ÙÔ˘ 1979”. ∏ ∞›Á˘ÙÔ˜ ·ÔÛÙ¤ÏÏÂÈ ÙÔ 43% ÙÔ˘ Ê˘ÛÈÎÔ‡ ·ÂÚ›Ô˘ Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ› ÙÔ πÛÚ·‹Ï, ΢ڛˆ˜ ÁÈ· ÙËÓ ÙÚÔÊÔ‰ÔÛ›· ÙˆÓ ÛÙ·ıÌÒÓ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ËÏÂÎÙÚÈ΋˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜. ø˜ ÚÔ˜ ÙËÓ πÔÚ‰·Ó›·, ÙÔ Ê˘ÛÈÎfi ·¤ÚÈÔ Î·Ï‡ÙÂÈ ÙÔ 80% ÙˆÓ ·Ó·ÁÎÒÓ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ËÏÂÎÙÚÈ΋˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜, Ë ÔÔ›· ÂÈÛ¿ÁÂÈ 6,8 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ΢‚Èο ̤ÙÚ· ËÌÂÚËÛ›ˆ˜. °È· Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÔ˘Ó ÙË ‰È·ÎÔ‹ Ù˘ ÙÚÔÊÔ‰ÔÛ›·˜ ÛÂ Ê˘ÛÈÎfi ·¤ÚÈÔ, ÔÈ ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ πÛÚ·‹Ï Â¤ÙÚ„·Ó ÛÙÔ˘˜ ıÂÚÌÈÎÔ‡˜ ÛÙ·ıÌÔ‡˜ Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó Ú˘ÔÁfiÓ· ÚÔ˚fiÓÙ·, fiˆ˜ Ì·˙Ô‡Ù, ÁÈ· ÙËÓ ·ÔÊ˘Á‹ ‰È·ÎÔÒÓ ÛÙËÓ ËÏÂÎÙÚÔ‰fiÙËÛË. ™ÙȘ 13 ∞ÚÈÏ›Ô˘, Ë ∞›Á˘ÙÔ˜, ·ÔÊ¿ÛÈÛ ÙËÓ Â·ÓÂͤٷÛË fiÏˆÓ ÙˆÓ Û˘ÌʈÓÈÒÓ ·ÔÛÙÔÏ‹˜ Ê˘ÛÈÎÔ‡ ·ÂÚ›Ô˘, Î·È ÚÔ˜ ÙÔ πÛÚ·‹Ï, ÔÈ Ôԛ˜ ›¯·Ó ÂÈÎÚÈı› ·fi ÙËÓ ·ÓÙÈÔϛ٢ÛË. ∏ ∞›Á˘ÙÔ˜ Â›Ó·È Ë ÚÒÙË ·Ú·‚È΋ ¯ÒÚ· Ô˘ ˘¤ÁÚ·„Â Û˘Óı‹ÎË ÂÈÚ‹Ó˘ Ì ÙÔ πÛÚ·‹Ï ÙÔ 1979, Ì›· ΛÓËÛË Ô˘ ·Ó Î·È ¯·ÈÚÂÙ›ÛıËΠ·fi ÙË ‰ÈÂıÓ‹ ÎÔÈÓfiÙËÙ· , ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ‰ËÌÔÊÈÏ‹˜ ÛÙÔÓ ·ÈÁ˘ÙÈ·Îfi ÏËı˘ÛÌfi. ª¤ÏË ÙÔ˘ ηıÂÛÙÒÙÔ˜ ªÔ˘Ì¿Ú·Î, ·Ó¿ÌÂÛ¿ ÙÔ˘˜ Î·È ‰‡Ô ˘Ô˘ÚÁÔ›, ‰ÈÒÎÔÓÙ·È ‰ÈηÛÙÈο ÁÈ· ÙËÓ ÒÏËÛË Ê˘ÛÈÎÔ‡ ·ÂÚ›Ô˘ ÛÙÔ πÛÚ·‹Ï Û ÙÈ̤˜ ¯·ÌËÏfiÙÂÚ˜ Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜.


33

¶EM¶TH 28 A¶PI§I√À 2011

ªÂ Ù¤ÚÌ·Ù· ÙÔ˘ ∞ÚÁÂÓÙÈÓÔ‡ Ë ª·ÚÙÛÂÏfiÓ· Ó›ÎËÛ 2-0 ÙË ƒÂ¿Ï ÛÙË ª·‰Ú›ÙË ÁÈ· ÙÔ ΔÛ¿ÌÈÔÓ˜ §ÈÁÎ

«∫·ı¿ÚÈÛ» Ô ª¤ÛÈ, Ô˘ Ì¿Á„Â... ª

 ‰‡Ô ÁÎÔÏ ÙÔ˘ ÂÓÙ˘ˆÛÈ·ÎÔ‡ §ÈÔÓ¤Ï ª¤ÛÈ Ë ª·ÚÙÛÂÏfiÓ· Ó›ÎËÛ Ì 2-0 ÙËÓ ƒÂ¿Ï ̤۷ ÛÙËÓ ª·‰Ú›ÙË Î·È Â›Ó·È ϤÔÓ ÙÔ ·fiÏ˘ÙÔ Ê·‚ÔÚ› ÁÈ· ÚfiÎÚÈÛË ÛÙÔÓ ÙÂÏÈÎfi ÙÔ˘ “°Ô˘¤ÌÏÂ˚” . √ ∞ÚÁÂÓÙÈÓfi˜ ÛÔ‡ÂÚ ÛÙ·Ú ÛÎfiÚ·Ú ÛÙÔ 76’ Î·È ÛÙÔ 87’, ÊÙ¿ÓÔÓÙ·˜ Ù· 11 Ù¤ÚÌ·Ù· ÛÙË ÊÂÙÈÓ‹ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË. ∞fi ÙÔ 61’ ÔÈ ÁË‰ԇ¯ÔÈ ¤·È˙·Ó Ì 10 ·›ÎÙ˜ ÏfiÁˆ ·Ô‚ÔÏ‹˜ ÙÔ˘ ¶¤Â. ™ÙÔ ÛËÌÂ›Ô ÂΛÓÔ ·Ô‚Ï‹ıËΠ·fi ÙÔÓ ¿ÁÎÔ ÙˆÓ “ªÂڤӯ˜” Î·È Ô ∑Ô˙¤ ªÔ˘Ú›ÓÈÔ ÁÈ· ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›·. ∫fiÎÎÈÓË ·ÓÙ›ÎÚÈÛ ÛÙËÓ ·Ó¿·˘Ï· Î·È Ô ·Ó·ÏËڈ̷ÙÈÎfi˜ ÙÂÚÌ·ÙÔʇϷη˜ Ù˘ ª·ÚÙÛÂÏfiÓ· ¶›ÓÙÔ. ∏ ÚÒÙË ÛÔ˘‰·›· ¢ηÈÚ›· ‹Úı ÛÙÔ 11’ ÁÈ· ÙÔ˘˜ “ÌÏ·Ô˘ÁÎÚ¿Ó·” , Ì ÙÔÓ ¡Ù·‚›‰ μ›ÁÈ· Ó· οÓÂÈ ÙÔ ÛÔ˘Ù ·fi ÙÔ ‡„Ô˜ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Î·È ÙËÓ Ì¿Ï· Ó· ÂÚÓ¿ ‰›Ï· ·fi ÙÔ ‰ÂÍ› ‰ÔοÚÈ ÙÔ˘ ÿÎÂÚ ∫·Û›ÁÈ·˜. ∞fi ¿Û· ÙÔ˘ §ÈÔÓ¤Ï ª¤ÛÈ Ô ΔÛ¿‚È ‚Ú¤ıËΠÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Î·È ÛÔ‡Ù·Ú ÛÙËÓ Î›ÓËÛË ÁÈ· Ó· ·ÔÎÚÔ‡ÛÂÈ Ô ∫·Û›ÁÈ·˜ ÛÙËÓ ·ÚÈÛÙÂÚ‹ ÙÔ˘ ÁˆÓ›·, ÛÙËÓ ‰Â‡ÙÂÚË ÊÔÚ¿ Ô˘ ·›ÏËÛ·Ó ÔÈ ∫·Ù·Ï·ÓÔ› ÛÙÔ Ì·Ù˜ ÛÙÔ 25’. ™ÙÔ 34’ Ë ƒÂ¿Ï ·Ï¿ ÂÈÛΤÊÙËΠÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ “ª¿ÚÙÛ·” Ì ÙÔÓ ¶¤ ӷ ·›ÚÓÂÈ ÙËÓ ÎÂÊ·ÏÈ¿ ·fi ÂÎÙ¤ÏÂÛË Ê¿Ô˘Ï, fï˜ Ô μ·ÏÓÙ¤˜ ¿ÓÂÙ· ÌÏfiηÚÂ, ÂÓÒ ÛÙÔ 39’ Ô ¶¤‰ÚÔ ¤Î·Ó “ı¤·ÙÚÔ” ÁÈ· ˘ÔÙÈı¤ÌÂÓÔ ¯Ù‡ËÌ· ÙÔ˘ ÕÏ‚·ÚÔ ∞ÚÌÂÏfi· Î·È Ô ™¤Ú¯ÈÔ ªÔ˘ÛΤ٘ ¤Î·Ó ÙÔ ›‰ÈÔ ÛÙÔ 44’ Û ̛· “Ì¿¯Ë” Ì ÙÔÓ ª·ÚÛ¤ÏÔ. √ ∫ÚÈÛÙÈ¿ÓÔ ƒÔÓ¿ÏÓÙÔ ÛÙÔ 45’ ÛÔ‡Ù·Ú Ì ‰‡Ó·ÌË ÂÎÙfi˜ ÂÚÈÔ¯‹˜ Î·È Ô μ›ÎÙÔÚ μ·ÏÓÙ¤˜ ·¤ÎÚÔ˘Û ÁÈ· οÓÂÈ ÙÔ ›‰ÈÔ Î·È ÛÙËÓ Â·Ó·ÊÔÚ¿ ÛÙÔ ÛÔ˘Ù ÙÔ˘

ÕÓ¯ÂÏ ¡ÙÈ ª·Ú›·, ·ÏÏ¿ Ô ∞ÚÁÂÓÙÈÓfi˜ ‹Ù·Ó Û ı¤ÛË ÔÊÛ¿ÈÓÙ, ¤ÙÛÈ ‰ÂÓ Â›¯Â ÛËÌ·Û›· ·Ó ¤ÛÙÂÏÓ ÙËÓ Ì¿Ï· ÛÙ· ‰›¯Ù˘·. ΔÔ “ı¤·ÙÚÔ” ÙˆÓ ¶¤‰ÚÔ Î·È ªÔ˘ÛΤ٘... ¿Ó·„ ٷ ·›Ì·Ù·, ¤ÙÛÈ ÌÂÙ¿ ÙËÓ Ï‹ÍË ÙÔ˘ ËÌȯÚfiÓÔ˘ ¤ÁÈÓ·Ó ÌÈÎÚÔÂÂÈÛfi‰È· ¤Íˆ ·fi ÙËÓ Ê˘ÛÔ‡Ó·. √ ·Ó·ÏËڈ̷ÙÈÎfi˜ ÙÂÚÌ·ÙÔʇϷη˜ Ù˘ ª·ÚÙÛÂÏfiÓ·, ÃÔÛ¤ ¶›ÓÙÔ, È¿ÛÙËΠÛÙ· ¯¤ÚÈ· ¿ÓıÚˆÔ ·fi ÙÔÓ ¿ÁÎÔ Ù˘ ƒÂ¿Ï Î·È ¤ÙÛÈ Ô °ÂÚÌ·Ófi˜ ‰È·ÈÙËÙ‹˜

À¢∞Δ√™º∞πƒπ™∏

¢ÂÓ Ù· ηٿÊÂÚÂ Ô ¶·ÓÈÒÓÈÔ˜ √‡ÙÂ Ë ‰Â‡ÙÂÚË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Û ÙÂÏÈÎfi LEN Trophy ‹Ù·Ó Ù˘¯ÂÚ‹ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó‰ÚÈ΋ ÔÌ¿‰· ˘‰·ÙÔÛÊ·›ÚÈÛ˘ ÙÔ˘ ¶·ÓÈˆÓ›Ô˘. ∏ ™·‚fiÓ· ÂÈÎÚ¿ÙËÛ Ôχ ¿ÓÂÙ· 11-3 ÙˆÓ “΢·Ó¤Ú˘ıÚˆÓ” ÛÙËÓ πÙ·Ï›·, ÛÙÔÓ ‰Â‡ÙÂÚÔ ÙÂÏÈÎfi Ù˘ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛ˘, Î·È ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Ì ÙÔ ÈÛfi·ÏÔ 9-9 ÙÔ˘ ÚÒÙÔ˘ Ì·Ù˜ ÛÙË ¡¤· ™Ì‡ÚÓË ·ÓËÁ‡ÚÈÛ ÙËÓ Î·Ù¿ÎÙËÛË ÙÔ˘ ÙÚÔ·›Ô˘ ÁÈ· ‰Â‡ÙÂÚË ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· Ù˘. ΔÔ fiÓÂÈÚÔ “¤Û‚ËÛ” ÓˆÚ›˜ ÁÈ· ÙËÓ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ ª¿ÎË μÔÏÙ˘Ú¿ÎË, Ô˘ ÍÂΛÓËÛ Ôχ Ó¢ÚÈο Î·È Ì ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ÎÂÓ¿ ÛÙËÓ ¿Ì˘Ó·, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÔÈ ÁË‰ԇ¯ÔÈ Ó· ¿ÚÔ˘Ó ·fi ÓˆÚ›˜ ÌÂÁ¿ÏË ‰È·ÊÔÚ¿. ª¿ÏÈÛÙ· ÔÈ ¡ÂÔÛÌ˘ÚÓÈÒÙ˜ ¤ÌÂÈÓ·Ó “¿ÛÊ·ÈÚÔÈ” ÛÙ· ‰‡Ô ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÔÎÙ¿ÏÂÙ·, ÔÏÔÎÏËÚÒÓÔÓÙ·˜ ÙÔ Ì·Ù˜ Ì ÙÔ ·›ÛÙ¢ÙÔ 1/12 ÛÙÔÓ ·›ÎÙË ·Ú·¿Óˆ. Δ· ÔÎÙ¿ÏÂÙ·: 5-2, 3-1, 1-0, 2-0. ™∞μ√¡∞ (∫Ï·Ô‡ÓÙÈÔ ªÈÛÙÚ¿ÓÙ˙ÂÏÔ): μÔÏ¿Ú‚ÈÙ˜, ∞ÛÙ·Ú›Ù· 1, º.ªÈÛÙÚ¿ÓÙ˙ÂÏÔ, Δ˙È¿ÎÔÔ, ™ÌÈı, ƒ›ÙÛÔ 3, °È¿ÓÔ‚ÈÙ˜ 2, ∞ÓÙ˙ÂÏ›ÓÈ 1, §·¤Ó·, ¡Ù.ºÈÔÚÂÓÙ›ÓÈ 1, ∞˚οÚÓÙÈ 1, °Î.ºÈÔÚÂÓÙ›ÓÈ 2, ∞ÓÙfiÓ·. ¶∞¡πø¡π√™ (ª¿Î˘ μÔÏÙ˘Ú¿Î˘): °·Ï·Ó›‰Ë˜, ªÈÚ¿Ï˘ 1, ª¿˙˘, ∫ÔÎÎÈÓ¿Î˘ 1, £ˆÌ¿ÎÔ˜, Δ˙·Ì·ÓÙ¿Î˘, ¶··‰fiÁΈӷ˜, ΔfiÌÛÔÓ, ªÔ˘Ú›Î˘ 1, ªÂÚÈÛÙÈ¿ÓÔ˜, ÷Ù˙ËÁԇϷ˜, ∫·fiÙÛ˘, §¿·˜.

™Ù·ÚÎ ÙÔ˘ ¤‰ÂÈÍ ÎfiÎÎÈÓË Î¿ÚÙ·. √ ™¤Ú¯ÈÔ ƒ¿ÌÔ˜ ÛÙÔ 53’ ‹Ú ΛÙÚÈÓË Î¿ÚÙ· ÁÈ· Ê¿Ô˘Ï ÛÙÔÓ §ÈÔÓ¤Ï ª¤ÛÈ Î·È ¤ÙÛÈ ı· ¯¿ÛÂÈ ÙËÓ Ú‚¿Ó˜ ÛÙÔ “∫·Ì ¡fiÔ˘” ÙËÓ ÂfiÌÂÓË ΔÚ›ÙË. ΔËÓ Ú‚¿Ó˜ Û›ÁÔ˘Ú· ı· ¯¿ÛÂÈ Î·È Ô ¶¤ ÁÈ· ÙËÓ ƒÂ¿Ï, ηıÒ˜ ÛÙÔ 61’ ¿ÊËÛ ÙËÓ “‚·Û›ÏÈÛÛ·” Ì ‰¤Î· ·›ÎÙ˜, ·ÊÔ‡ ·Ô‚Ï‹ıËΠ̠·¢ı›·˜ ÎfiÎÎÈÓË Î¿ÚÙ· ÁÈ· ÚÔ‚ÔÏ‹ ÛÙÔÓ ¡Ù·ÓÈ¤Ï Õς˜ Ì ÙȘ Ù¿˜. √È ¤ÓÙÔÓ˜ ‰È·-

Ì·ÚÙ˘Ú›Â˜ ÙÔ˘ ∑Ô˙¤ ªÔ˘Ú›ÓÈÔ Î·È ÔÈ ÂÈÚˆÓ›˜ ÙÔ˘ ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ‰È·ÈÙËÙ¤˜ ÌÂÙ¿ ·fi ·˘Ù‹Ó ÙËÓ ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ μfiÏÊÁηÓÁÎ ™Ù·ÚÎ, ¤Î·Ó·Ó ÙÔÓ °ÂÚÌ·Ófi ‰È·ÈÙËÙ‹ Ó· ·Ô‚¿ÏÂÈ Î·È ÙÔÓ ¶ÔÚÙÔÁ¿ÏÔ Ù¯ÓÈÎfi ·fi ÙÔÓ ¿ÁÎÔ ÙÔ˘. ∏ ÎÂÊ·ÏÈ¿ ÙÔ˘ ∫ÚÈÛÙÈ¿ÓÔ ƒÔÓ¿ÏÓÙÔ ÛÙÔ 65’ ¤Ú·Û ¿Óˆ ÙÔ ÔÚÈ˙fiÓÙÈÔ ‰ÔοÚÈ ÙÔ˘ μ·ÏÓÙ¤˜, ÂÓÒ ·fi ÎÂÈ Î·È ¤Ú· ÛÙÔ Á‹Â‰Ô ˘‹Ú¯Â ÌfiÓÔ Ë ª·ÚÙÛÂÏfiÓ·, Ô˘ ¤·È˙Â Î·È Ì ·Ú·¿Óˆ ·›ÎÙË. ™ÙÔ 67’ Ô ∫·Û›ÁÈ·˜ ·¤ÎÚÔ˘Û ÙÔ ÛÔ˘Ù ÙÔ˘ μ›ÁÈ·, ·ÏÏ¿ ÛÙÔ 76’ ¤ÁÈÓ ÙÔ 0-1. √ ∞ÊÂÏ¿È, Ô˘ ›¯Â ÂÚ¿ÛÂÈ ˆ˜ ·ÏÏ·Á‹, ·fi ‰ÂÍÈ¿ ÓÙÚ›ÌÏ·Ú ÙÔÓ ª·ÚÛ¤ÏÔ (¤¯·Û ÙËÓ ÈÛÔÚÚÔ›· ÙÔ˘), Ì‹Î ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Î·È ¤Î·Ó ÙËÓ ·Ú¿ÏÏËÏË Û¤ÓÙÚ· ÁÈ· Ó· Ï·Û¿ÚÂÈ ·fi ÙËÓ ÌÈÎÚ‹ ÂÚÈÔ¯‹ Ô ª¤ÛÈ Î·È Ó· ·ÓÔ›ÍÂÈ ÙÔ ÛÎÔÚ, Ì ÙËÓ Ì¿Ï· Ó· ÂÚÓ¿ οو ·fi Ù· fi‰È· ÙÔ˘ ÿÎÂÚ ∫·Û›ÁÈ·˜. ™ÙÔ 87’ ÙÔ “™·ÓÙÈ¿ÁÎÔ ªÂÚÓ·Ì¤Ô˘” ¿ÁˆÛ ÁÈ· Ù· ηϿ, ηıÒ˜ Ô §ÈÔÓ¤Ï ª¤ÛÈ ¤Ù˘¯Â ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ÁÎÔÏ ÙÔ˘ ‰È·ÌÔÚÊÒÓÔÓÙ·˜ ÙÔ ÙÂÏÈÎfi 0-2. ΔÔ Ù¤ÚÌ· ‹Ù·Ó ηٷÏËÎÙÈÎfi, ηıÒ˜ Ô ∞ÚÁÂÓÙÈÓfi˜ ¿ÛÔ˜ ¤Ú·Û fiÔÈÔÓ ‚ڋΠÌÚÔÛÙ¿, Ì‹Î ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Î·È ¤ÛÙÂÈÏ ÙËÓ Ì¿Ï· ÛÙ· ‰›¯Ù˘· ÙÔ˘ ∫·Û›ÁÈ·˜ Ì ‰ÂÍ› Ï·Û¤. ƒ∂∞§: ∫·Û›ÁÈ·˜, ∞ÚÌÂÏfi·, ™¤Ú¯ÈÔ ƒ¿ÌÔ˜, ∞ÏÌÈfiÏ, ª·ÚÛ¤ÏÔ, ¶¤Â, ΔÛ¿ÌÈ ∞ÏfiÓÛÔ, ¡ÙÈ·Ú¿, ∂˙›Ï (46’ ∞ÓÙÂÌ·ÁÈfiÚ), ¡ÙÈ ª·Ú›·, ∫Ú. ƒÔÓ¿ÏÓÙÔ. ª¶∞ƒΔ™∂§√¡∞: μ›ÎÙÔÚ μ·ÏÓÙ¤˜, Õς˜, ¶ÈΤ, ª·ÛÂÚ¿ÓÔ, ¶Ô˘ÁÈfiÏ, ªÔ˘ÛΤ٘, ΔÛ¿‚È, ∫Â˚Ù¿, ¶¤‰ÚÔ (71’ ∞ÊÂÏ¿È), ª¤ÛÈ, μ›ÁÈ· (90’ ™¤Ú¯È ƒÔÌ¤ÚÙÔ).

√§Àª¶π∞∫√™ μ.

∂§§∏¡π∫∏ ¢∏ª√∫ƒ∞Δπ∞ ¡√ª√™ ª∞°¡∏™π∞™ ¢∏ª√™ ¡√Δπ√À ¶∏§π√À √π∫√¡√ªπ∫∏ ∂¶πΔƒ√¶∏

Ταχ. Δ/νση: 37006 Αργαλαστή Τηλ.: 2423055244 FAX: 2423055521

Αργαλαστή 26-04-2011 Αριθμ. Πρωτ.: 4708

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Νοτίου Πηλίου διακηρύττει ότι: Εκτίθεται σε φανερή επαναληπτική προφορική πλειοδοτική δημοπρασία την 2η Μαΐου 2011 και ώρα 10:30 μέχρι 11:30 π.μ., η εκμίσθωση υπό της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Νοτίου Πηλίου του δημοτικού καταστήματος “Αίγλη” στην πλατεία Μηλεών, εμβαδού 159,63 τ.μ., για επαγγελματική χρήση ως κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος (εστιατόριο - καφέ μπαρ - ουζερί ή άλλη συναφή χρήση) για δώδεκα έτη (12) έτη. Ως τιμή εκκίνησης έχει οριστεί το ποσό των 2.500,00 μηνιαίως ήτοι 30.000,00€ ετησίως. Η διάρκεια της μίσθωσης είναι δωδεκαετής. Για να λάβει κάποιος μέρος στη δημοπρασία πρέπει να προσκομίσει: - Γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή αναγνωρισμένης Τράπεζας περί κατάθεσης εγγύησης 36.000,00 € (τριάντα έξι χιλιάδες ευρώ) και αξιόχρεο εγγυητή. - Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα. - Να παρουσιάσει εγγυητή αξιόχρεο, ευθυνόμενο αλληλέγγυα και εις ολόκληρο με αυτόν, για την κανονική καταβολή των μισθωμάτων και για την εκπλήρωση των όρων της δημοπρασίας. - Να καταθέσει υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/86 εις την οποία θα αναφέρεται ότι έλαβε γνώση της διακηρύξεως και του σχεδίου του καταρτισθησομένου συμφωνητικού μισθώσεως και ότι αποδέχεται πλήρως το περιεχόμενό τους. Επί νομικών προσώπων την υπεύθυνη δήλωση υπογράφει ο νόμιμος αντιπρόσωπος. - Αν κάποιος πλειοδοτεί για λογαριασμό άλλου οφείλει να το δηλώσει προς την επί της δημοπρασίας επιτροπή, προ της ενάρξεως του διαγωνισμού, παρουσιάζοντας και το προς τούτο πληρεξούσιο, αλλιώς θωρείται ότι πλειοδοτεί δι’ ίδιο λογαριασμό. Οι εκπρόσωποι εταιρειών θα καταθέσουν αντίγραφα των αποφάσεων του ΔΣ τους περί της συμμετοχής των εταιρειών στη δημοπρασία. - Οι συμμετέχουσες εταιρίες θα προσκομίσουν επικυρωμένα αντίγραφα των καταστατικών τους με όλες τις επελθούσες τροποποιήσεις. Επιπλέον, οι ΑΕ θα προσκομίσουν πιστοποιητικό της αρμόδιας Διευθύνσεως Εμπορίου περί του καταστατικού και των τυχόν τροποποιήσεών του, μαζί με τα ΦΕΚ δημοσιεύσεως αυτών, οι υπόλοιπες εταιρίες (ΕΠΕ, ΕΕ, ΟΕ) πιστοποιητικό του αρμοδίου Δικαστηρίου στο οποίο θα αναφέρεται η σύσταση και οι τροποποιήσεις των καταστατικών τους, οι δε ΕΠΕ και τα αντίστοιχα ΦΕΚ. Όλα τα έξοδα της δημοπρασίας, δημοσίευσης, κηρύκεια κ.τ.λ. βαρύνουν τον μισθωτή - τελευταίο πλειοδότη. Για περισσότερες πληροφορίες στα γραφεία του Δήμου Νοτίου Πηλίου, εργάσιμες ημέρες και ώρες στο τηλέφωνο 2423055244 και FAX 2423055521. Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Παπαμαρκάκης Κωνσταντίνος

∞¡∞°¡øƒπ™∏ ™øª∞Δ∂π√À Με την υπ’ αριθμό 566/2010 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Βόλου (διαδικασία εκούσιας δικαιοδοσίας), αναγνωρίστηκε το μη κερδοσκοπικό Σωματείο με την επωνυμία “ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ, ΤΗΛ/ΝΙΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ” , που ιδρύθηκε και εδρεύει στο Βόλο και έχει σκοπό τον αναλυτικά αναφερόμενο στο άρθρο 2 του Καταστατικού του, το οποίο (Καταστατικό) αποτελείται συνολικά από 19 άρθρα. Η πληρεξούσια Δικηγόρος ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ Ν. ΠΑΠΠΑ

¶·ÚÂÏıfiÓ Î·È Ù˘Èο Ô ∫·ÂÙ¿ÓÔ˜ √ ∫ÒÛÙ·˜ ∫·ÂÙ¿ÓÔ˜ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ·ÔÙÂϤÛÂÈ Î·È Ù˘Èο ·ÚÂÏıfiÓ ·fi ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi μfiÏÔ˘. √ ¤ÌÂÈÚÔ˜ ̤ÛÔ˜ Û˘Ó·ÓÙ‹ıËΠ¯ı˜ Ì ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ Ù˘ ¶∞∂, Î. ∞¯ÈÏϤ· ª¤Ô, fiÔ˘ Î·È Û˘˙‹ÙËÛ·Ó ÂÎ Ó¤Ô˘ ÙËÓ ·Ó·Ó¤ˆÛË Ù˘ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ ÙÔ˘˜ ÁÈ· ¤Ó·Ó ·ÎfiÌË ¯ÚfiÓÔ. ™‡Ìʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜, Ë ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÚfiÙ·ÛË Ô˘ ¤ÁÈÓ ÛÙÔÓ ·›ÎÙË ·fi ÏÂ˘Ú¿˜ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘ ‹Ù·Ó ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋, ˆÛÙfiÛÔ, Ô ∫·ÂÙ¿ÓÔ˜ ·¿ÓÙËÛ ·ÚÓËÙÈο fi¯È ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ ÙÔÓ ÈηÓÔÔ›ËÛÂ Ë ÚÔÛÊÔÚ¿ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡, ·ÏÏ¿ ÁÈ·Ù› ¤ÌÂÈÓ ÂÎÙfi˜ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ ‰Ú¿Û˘, Ì ·fiÊ·ÛË Ù˘ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘, ÁÈ· 40 ÂÚ›Ô˘ ̤Ú˜. ŒÙÛÈ, Û‹ÌÂÚ· ÙÔ Úˆ› Ô 26¯ÚÔÓÔ˜ ̤ÛÔ˜ ı· ÂÚ¿ÛÂÈ ·fi Ù· ÁÚ·Ê›· Ù˘ ¶∞∂, fiÔ˘ Î·È ı· χÛÂÈ ÙÔ Û˘Ì‚fiÏ·Èfi ÙÔ˘. ™ÙÔ ÌÂٷ͇, Ô Ã·‚Ȥ √˘Ì›ÓÙ˜ ÂÍÂÙ¿ÛÙËΠ¯ı˜ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· ·fi ÙÔÓ ÁÓˆÛÙfi ÔÚıÔ‰ÈÎfi, Î. §¿ÎË ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘. √ ∞ÚÁÂÓÙÈÓfi˜ ̤ÛÔ˜ ¤¯ÂÈ ˘ÔÛÙ›, ˆ˜ ÁÓˆÛÙfiÓ, Ú‹ÍË ¤Ûˆ Ï·Á›Ô˘ Û˘Ó‰¤ÛÌÔ˘ Î·È ı· Û˘Ó¯›ÛÂÈ ÙËÓ ıÂÚ·›· ÁÈ· ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ Ù¤ÛÛÂÚȘ ‚‰ÔÌ¿‰Â˜, ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ ‰ÂÓ ÚÔÏ·‚·›ÓÂÈ Ó· ·ÁˆÓÈÛÙ› ÛÙ· Ï¤È ÔÊ.

∂§§∏¡π∫∏ ¢∏ª√∫ƒ∞Δπ∞ ¡√ª√™ ª∞°¡∏™π∞™ ¢∏ª√™ μ√§√À

Βόλος 27/4/2011 Αριθμ. πρωτ. 35148/ΓΠ-10221

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΛΟΥ Διακηρύσσει ότι: Εκτίθενται σε πλειοδοτική φανερή και προφορική δημοπρασία η εκμίσθωση 1) του Καταστήματος - Αναψυκτηρίου που βρίσκεται στο Βόλο και εντός του Πάρκου Πεδίου Άρεως, με εμβαδόν ορόφου 31,95 τ.μ., ισογείου (αποθήκη - λουτρά) 39,16 τ.μ. και εξωτερικό υπαίθριο χώρο 75 τ.μ., με ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς (κατώτερο ετήσιο μίσθωμα) 8.000 ευρώ πλέον χαρτοσήμου και 2) του Καταστήματος - Αναψυκτηρίου που βρίσκεται στο Βόλο και εντός του Πάρκου Πεδίου Άρεως εμβαδού 150,29 τ.μ., με ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς (κατώτερο ετήσιο μίσθωμα) 12.000 ευρώ πλέον χαρτοσήμου. Οι ενδιαφερόμενοι έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν στη δημοπρασία για το ένα ή και τα δύο Αναψυκτήρια μαζί. Η δημοπρασία θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Βόλου στις 5 Μαΐου 2011, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12.30 μ.μ. ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής. Η κατάθεση των δικαιολογητικών θα γίνει έως τις 11.00 π.μ. της ιδίας ημέρας. Στη δημοπρασία γίνονται δεκτοί οι ενδιαφερόμενοι αφού προσκομίσουν ως εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή Βεβαίωση του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων για παρακατάθεση σ’ αυτό, απ’ αυτόν που επιθυμεί να λάβει μέρος στη δημοπρασία, ποσού 800 ευρώ για το πρώτο κατάστημα και 1.200 ευρώ για το δεύτερο κατάστημα, υπέρ του Δήμου Βόλου. Οι όροι της σχετικής διακήρυξης βρίσκονται στο τμήμα Δημοτικής Περιουσίας της Δημοτικής Ενότητας Βόλου, των οποίων οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, τηλ. 24213 53149-155 (Διεύθυνση: Δημαρχείο πρώην Δήμου Ν. Ιωνίας). Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΛΟΥ ΠΑΝΟΣ ΤΡ. ΣΚΟΤΙΝΙΩΤΗΣ


ªÈÎÚ¤˜ ∞ÁÁÂϛ˜ 34 TÒÚ· Î·È ÛÙÔ Internet: www.e-thessalia.gr

¶∂ª¶Δ∏ 28 ∞¶ƒπ§π√À 2011

ENOIKIAZONTAI

¶ø§∂πΔ∞π

¶ø§∂πΔ∞π

∂ÓÔÈÎÈ¿˙ÂÙ·È ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 1ου ορόφου διωρόφου οικοδομής 120 τ.μ., διαμπερές, ανατολικό με σαλόνι, καθιστικό, τζάκι, 2 υπνοδωμάτια, κουζίνα, μπάνιο και wc, στην περιοχή Νέων Παγασών. Πληρ. τηλ. 6977-895959. (019) ∂¡√π∫π∞∑√¡Δ∞π γκαρσονιέρες και ένα δυάρι καινούργια, επιπλωμένα με αυτόνομη θέρμανση, air-condition, κήπο, μπάρμπεκιου και θέα το Βόλο. Πληρ. τηλ. 24210-87051 και 6947528143. (407) ∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π ή πωλείται: 1) Διαμέρισμα επιπλωμένο ή μη 102 τ.μ. 1ου ορόφου, διαμπερές, 2 υ/δ, τζάκι, ηλιακός, θερμομονωτικά κουφώματα, κοινόχρηστους χώρους, πάρκιν, Αναλήψεως - Κανάρη. 2) Κ. Γατζέα ενοικιάζεται ή πωλείται σε συγκρότημα ο 1ος όροφος μεζονέτας, 74 τ.μ., 50 μ. από τη θάλασσα, αυτόνομη θέρμανση, τζάκι, μεγάλες βεράντες. Πληρ. 24210-51102, 6977-231857. (408)

στην περιοχή Καλλιθέα της Ν. Ιωνίας και πρόσωπο σε πάρκο, νεόδμητη οικοδομή προσεγμένης κατασκευής τριών επιπέδων 183 τ.μ. με θέα το Πήλιο και την πόλη του Βόλου, ιδανικής διαρρύθμισης, 4 υ/δ, τζάκι, ανεξάρτητη κουζίνα, φυσικό αέριο, κλειστό parking, αποθηκευτικοί χώροι. Kapa ikia ¶∞¶∞ƒπ∑√™ BASSOMPIERRE O.E. Κτηματικές συναλλαγές Ογλ 45 Βόλος Τηλ. 24210-22744 6972-318618 www.kapaikia.gr (992)

γωνιακό οικόπεδο στην Αγία Παρασκευή 600 τ.μ. Πληρ. τηλ. 24210-45973 και 6977440667. (244)

∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π Αναλήψεως - Μαυροκορδάτου δυάρι γωνιακό οροφοδιαμέρισμα, 2 υ/δ, σαλονοτραπεζαρία, κουζίνα, w.c., μεγάλες βεράντες. Πληρ. τηλ. 24210-58364, 6944-624694. (406)

¶ø§∂πΔ∞π προνομιούχο γωνιακό οικόπεδο 370 τ.μ. εξαιρετικής θέσης, πλησίον αγοράς, μεγάλες προσόψεις με ισόγεια κατοικία 202 τ.μ. Kapa ikia ¶∞¶∞ƒπ∑√™ BASSOMPIERRE O.E. Κτηματικές συναλλαγές Ογλ 45 Βόλος Τηλ. 24210-22744 6972-318618 www.kapaikia.gr (993)

¶ø§OYNTAI Στον ∞∏-°π∞¡¡∏ ¶ËÏ›Ô˘ ¶ø§√À¡Δ∞π διαμερίσματα 45, 55, 60 τ.μ. σε τιμή ευκαιρίας. Με απέραντη θέα στο Αιγαίο, τζάκι-θέρμανση, 30 μ. από τη θάλασσα. Πληρ. τηλ. 6932-488400 και 6974-660520. (559) ¶ø§∂πΔ∞π στο Σουτραλί Αγριάς νεόδμητη μεζονέτα 114 τ.μ., σαλονοτραπεζαρία, 3 υ/δ, μπάνιο, w.c., αποθήκη, τζάκι, αυλή, πολύ κοντά στη θάλασσα. Τιμή 180.000Ε. Πληρ. τηλ. 6942290395. (917)

¶ø§√À¡Δ∞π: 1) Λέβητας - καυστήρας Buderus Γερμανίας, 42 kal και 2) δεξαμενή πετρελαίου μεταλλική 2.000 λίτρα. Πληρ. τηλ. 24210-42435 και 6937423684. (243)

¶ø§∂πΔ∞π μονοκατοικία 160 τ.μ. στις Αλυκές μπροστά στη θάλασσα σε οικόπεδο 161 τ.μ., 3 υ/δ, με πάρκιν, αποθήκη, 2 μπάνια, 2 wc, απεριόριστη θέα. Πληρ. τηλ. 6972-296846, 2421081151. (054)

∫. μËÛÛ·Ú¿ÎÔ˜ Αρχ/των Μηχ/κός Τηλ. επικοινωνίας 24210-29211 Κιν. 6973-225414

μ√§√™ - ¶ø§√À¡Δ∞π Διαμερίσματα ενός, τριών και τεσσάρων δωματίων ετοιμοπαράδοτα. (020)

¶ø§∂πΔ∞π ευκαιρία λόγω συνταξιοδότησης παραδοσιακό ξενοδοχείο Α’ κατηγορίας στο Πήλιο με θέα Βόλο - Παγασητικό, 10 δωματίων σε οικόπεδο 1.100 τ.μ., με προοπτική επέκτασης. Μεσίτες δεκτοί. Πληρ. τηλ. 6944294080. (330)

¶ø§∂πΔ∞π στις Αλυκές περιοχή Αμπελάκια και με αναφαίρετη θέα τη θάλασσα και τον οικισμό, υπέροχο αμφιθεατρικό ελαιόφυτο αγροτεμάχιο μεγάλης προσόψεως, 4.040 τ.μ. Kapa ikia ¶∞¶∞ƒπ∑√™ BASSOMPIERRE O.E. Κτηματικές συναλλαγές Ογλ 45 Βόλος Τηλ. 24210-22744 6972-318618 www.kapaikia.gr (994)

¶ø§∂πΔ∞π νεόδμητη μονοκατοικία στο Φυτόκο 3 επιπέδων, 212 τ.μ. σε οικόπεδο 262 τ.μ., με μοναδική πανοραμική θέα την πόλη και το λιμάνι της, 3 υ/δ, 2 μπάνια, open κουζίνα πλήρως εξοπλισμένη, καθιστικό με τζάκι, μεγάλα γωνιακά μπαλκόνια, playroom, θέση στάθμευσης. Kapa ikia ¶∞¶∞ƒπ∑√™ BASSOMPIERRE O.E. Κτηματικές συναλλαγές Ογλ 45 Βόλος Τηλ. 24210-22744 6972-318618 www.kapaikia.gr (995)

¶ø§∂πΔ∞π στην είσοδο της πόλης πλησίον Αθηνών, ισόγειο γωνιακό κατάστημα προβολής προσεγμένης και καλαίσθητης κατασκευής κτιρίου 216 τ.μ. με υπόγειο 102 τ.μ., δυνατότητα κατάτμησής του, ψηλοτάβανο επιτρέπει τη δημιουργία παταριού, αποκλειστική χρήση υπαίθριου χώρου 150 τ.μ. Kapa ikia ¶∞¶∞ƒπ∑√™ BASSOMPIERRE O.E. Κτηματικές συναλλαγές Ογλ 45 Βόλος Τηλ. 24210-22744 6972-318618 www.kapaikia.gr (996)

ª√¡√ °π∞ π¢πøΔ∂™ Δ∏§.: 6936-850192/24210-34437

¶‹ÏÈÔ ¢Ú¿ÎÂÈ·: ¶ø§∂πΔ∞π οικόπεδο 4,6 στρεμμάτων, εντός σχεδίου, εντός οικισμού, επίπεδο, επί του νομαρχιακού δρόμου Αγριάς - Χανίων (50 μ. πρόσοψη), πολύ κοντά στο χιονοδρομικό, με πανοραμική θέα στον Παγασητικό, νερό, ρεύμα και δέντρα (ελιές). Πληροφορίες: 6944-303064. Χάρτης http: //goo.gl/maps/mQds. (370)

1) ΜΕΖΟΝΕΤΑ Β’ ορ. 130 τ.μ. με άριστη διαρρύθμιση και θέα, με πλήρη αυτονομία θέρμανσης, θέση στάθμευσης και μεγάλη αποθήκη υπογείου, Τζάνου 12. 2) ΜΕΖΟΝΕΤΑ Δ’-Ε’ ορ. 155 τ.μ., με απεριόριστη θέα, υπερσύχρονης κατασκευής, διπλή θέση στάθμευσης πιλοτής, αποθήκη 15 τ.μ., Ι. Τζάνου 12. 3) ΟΡΟΦΟΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 94 τ.μ. πολυτελούς κατασκευής σε υπό ανέγερση πενταόροφη οικοδομή με κεραμοσκεπή, Ι. Τζάνου 8. (013)

¡. πˆÓ›· ¡·‚·Ú›ÓÔ˘ ÈÛfiÁÂÈÔ 75 Ù.Ì. ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ. ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 104 Ù.Ì., 3Ô˘ ÔÚ. ‰È·ÌÂÚ¤˜. ∫·Ú·˚ÛοÎË 70 Ù.Ì., 3Ô˘ ÔÚ. Ì ·˘Ù. ı¤ÚÌ·ÓÛË Ê/·. ¶ÂÚÚ·È‚Ô‡ 2Ô˘ ÔÚ. 96 Ù.Ì., 2 ˘/‰. ∑∏Δ√À¡Δ∞π ÚÔ˜ ·ÁÔÚ¿ - ÒÏËÛË - ÂÓÔÈΛ·ÛË ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù·, ÌÔÓÔηÙÔÈ˘, ηٷÛÙ‹Ì·Ù·, ÔÈÎfi‰· Î·È ÔÈÎfi‰· ÚÔ˜ ·ÓÙÈ·ÚÔ¯‹. À¶∞ƒÃ∂𠶧∏ƒ∂™ ∞ƒÃ∂π√ √π∫√¶∂¢ø¡ ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δø¡ ª∏ ¢∏ª√™π∂À√ª∂¡ø¡ (050)

¶ø§√À¡Δ∞π μεζονέτες πολυτελούς κατασκευής με θέση στάθμευσης, τζάκι, αυτόνομη θέρμανση με φυσικό αέριο και αυτοτελή περιβάλλοντα χώρο, περιοχή Αγίου Νεκταρίου Ν. Ιωνία (γωνία Διογένους και Κάλβου). Πληρ. κ. ΤΣΟΛΗΣ, πολ. μηχανικός. Τηλ. 24210-78325, 6973-380076. (006)

¶ø§∂πΔ∞π Μεζονέτα 120 τ.μ. στην Ανακασιά πολύ κοντά στο Βόλο, 3 υπνοδωμάτια, σαλόνι - κουζίνα, 3 λουτρά, υπόγειο υπερυψωμένο 60 τ.μ. με αυτόματη γκαραζόπορτα που επικοινωνεί εσωτερικά με τους ορόφους. Διαθέτει κεντρική θέρμανση, τζάκι, πολλούς βοηθητικούς χώρους, τριφασικό ρεύμα και ύδρευση όλα συνδεμένα. Φθηνά και ευκολίες πληρωμής. Τηλ. 24210-42074, 6979-308377. Μεσίτες δεκτοί. (293)

VOLOS REAL ESTATE ∫Δ∏ª∞Δ√ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ ∞°√ƒ∂™-¶ø§∏™∂π™∂¡√π∫π∞™∂π™ ∞∫π¡∏Δø¡ 28˘ √∫Δøμƒπ√À 100 ∫. ∫∞ƒΔ∞§∏ (2Ô˜ √ƒ√º√™) Δ∏§.: 24210-24388, KIN. 6942400653, 6947302966, FAX: 24210-21538 °∫∞ƒ™√¡π∂ƒ∞ °. ∫·ÚÙ¿ÏË 30 Ù.Ì. 1Ô˘ ÔÚ. 4 ÂÙÒÓ ÂÈψ̤ÓË ¢À∞ƒπ∞ ™˘Ú›‰Ë 58 Ù.Ì. 4Ô˘ ÔÚ., ÚÂÙÈÚ¤ Ì ı¤· 30ÂÙ›·˜. ∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘ 60 Ù.Ì. 2Ô˘ ÔÚ., ‰È·ÌÂÚ¤˜ 30ÂÙ›·˜. Δƒπ∞ƒπ∞ ¡. πˆÓ›· ∂ÏÏËÛfiÓÙÔ˘ ÂÚÁ·Ù. ηÙ. 87 Ù.Ì., 2Ô˘ ÔÚ. πÛȉÒÚÔ˘ 77 Ù.Ì., ÈÛfiÁÂÈÔ Ï‹Úˆ˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ. ∞‰Ú·Ì˘Ù›Ô˘ 88 Ù.Ì., 1Ô˘ ÔÚ. 20ÂÙ›·˜ ÎÔÓÙ¿ Û ۯÔÏ›·. Δ∂™™∞ƒπ∞ - ¶∂¡Δ∞ƒπ∞ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ 120 Ù.Ì., 4Ô˘ ÔÚ. ‰È·ÌÂÚ¤˜, Ì parking, 7ÂÙ›·˜, ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË. √π∫π∂™ ¡. πˆÓ›· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 135 Ù.Ì. Î·È 80 Ù.Ì., ËÌÈ˘fiÁÂÈÔ Û 228 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô, ηÈÓÔ‡ÚÁÈ·. ¶·Á·ÛÒÓ ·ÏÈ¿ ÔÈΛ· Û 130 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô ‰È·ÌÂÚ¤˜. ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ 110 Ù.Ì. Û 3ÒÚÔÊË ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ Ì ÌÂÁ¿ÏË ·˘Ï‹, ˘¤ÚÔ¯Ë ı¤·. ¡. πˆÓ›· “μ·Û‰¤ÎÂÈÔ” ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 130 Ù.Ì. Û 200 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô 5ÂÙ›·˜. °·Ì‚¤Ù· 106 Ù.Ì., ÈÛfiÁÂÈÔ ‰ÈÏÔηÙÔÈΛ·˜, ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ. ∂ÈÛÎÔ‹˜ ÌÔÓ/Λ· 71 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 162. ¡. πˆÓ›· ÁˆÓȷ΋ ÌÔÓ/Λ· 70 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 240 Ù.Ì. ∂ÁÁÏÂ˙ÔÓËÛ›Ô˘ 42 Ù.Ì., ·ÏÈ¿ ÔÈΛ· Û 140 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. ∞Á. ¶·Ú·Û΢‹ 107 Ù.Ì. ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË ÔÈΛ· Û 280 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô ‰È·ÌÂÚ¤˜. ÕÓˆ °·Ù˙¤· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜ ÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ηٷÛ΢‹˜ Ì ‰È΋ ÙÔ˘˜ ÈÛ›Ó· Î·È ˘¤ÚÔ¯Ë ı¤·. ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜ Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤· Û ‹Û˘¯Ë ÂÚÈÔ¯‹. ÕÊËÛÛÔ˜ Û 320 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô 180 Ù.Ì. ÔÈΛ· Û ËÌÈÙÂÏ‹ ηٿÛÙ·ÛË. ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ 28˘ √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ ÁˆÓÈ·Îfi ηٿÛÙËÌ· 78 Ù.Ì. ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜ 54 Ù.Ì. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ 130 Ù.Ì. ∞Á. ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ 42 Ù.Ì., ÁˆÓÈ·Îfi. √π∫√¶∂¢∞ §·Ú›Û˘ 3 ÛÙÚ. ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. ¶·Ú·Û΢ÔÔ‡ÏÔ˘ 1,4 ÛÙÚ. ÁˆÓÈ·Îfi, ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. 28˘ √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ 167 Ù.Ì., ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. ÃÈÏÈ·‰Ô‡ 238 Ù.Ì., ÁˆÓÈ·Îfi, 300 Ù.Ì., 575, 1.381 Î·È 1.683 Ù.Ì. ¿ÚÙÈ· Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌ·. ÕÁ. ∞Ó¿ÚÁ˘ÚÔÈ 200 Ù.Ì. ÌÂÁ¿ÏË ÚfiÛÔ„Ë ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. ™ˆÚfi˜ 600 Ù.Ì. ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. ªËϛӷ 4 ÛÙÚ. Ì ÚfiÛ‚·ÛË Î·È Ê·ÓÙ·ÛÙÈ΋ ı¤· ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿ ÔÈÎfi‰· ·fi 450 ¤ˆ˜ 630 Ù.Ì. ¿ÚÙÈ· Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌ·. μ˘˙›ÙÛ· 3 ÔÈÎfi‰· 1,5 ÛÙÚ. ÙÔ Î·ı¤Ó· ¿ÚÙÈ· Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌ·. ÕÊËÛÛÔ˜ 2 ÔÈÎfi‰· ÙÔ˘ 1 ÛÙÚ. Ì ‰fiÌËÛË 520 Ù.Ì. ∑ÂÚ‚fi¯È· 550 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. ¶√ƒΔ∞ƒπ∞ ·) ¢ÈÒÚÔÊË ¤ÙÚÈÓË Î·ÙÔÈΛ· Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 404 Ù.Ì. ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ. ‚) √ÈÎfiÂ‰Ô 1.700 Ù.Ì. ÛÙÔÓ ÎÂÓÙÚÈÎfi ‰ÚfiÌÔ, ȉ·ÓÈÎfi ÁÈ· ÍÂÓÔ‰Ô¯Âȷ΋ ÌÔÓ¿‰·. ∂¡√π∫π∞™∂π™ ∫Ô˘Ù·Ú¤ÏÈ· ËÌÈÒÚÔÊÔ˘ 76 Ù.Ì. Ï‹Úˆ˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ Ì Ê/·, ‰È·ÌÂÚ¤˜.

-----------------------------------∫Δ∏ª∞Δ√ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ μ∞§∞∫∏™ £∂√¢øƒ√™ ™. ™˘Ú›‰Ë 120 ΔËÏ. 24210-38016 ∫ÈÓ. 6946-568438 Î·È 6946-486016

¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ 1) μfiÏÔ˜ 50 Ù.Ì., 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ÎÂÓÙÚÈÎfi, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ. 2) μfiÏÔ˜ 57 Ù.Ì., 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, ÂÙÔÈÌÔ·Ú¿‰ÔÙÔ. 3) μfiÏÔ˜ 86 Ù.Ì., 1Ô˜ Î·È 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ÎÂÓÙÚÈÎfi. 4) μfiÏÔ˜ 87 Ù.Ì., 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, ÂÙÔÈÌÔ·Ú¿‰ÔÙÔ. 5) μfiÏÔ˜ 103 Ù.Ì., 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ÎÂÓÙÚÈÎfi. 6) μfiÏÔ˜ 110 Ù.Ì., 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, ÂÙÔÈÌÔ·Ú¿‰ÔÙÔ. 7) μfiÏÔ˜, 75 Ù.Ì., 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ÎÂÓÙÚÈÎfi, 3ÂÙ›·˜. 8) ¡. πˆÓ›·, 110 Ù.Ì., 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ÔÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, ÂÙÔÈÌÔ·Ú¿‰ÔÙÔ, ÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ηٷÛ΢‹˜. √π∫π∂™ 1) ¡. πˆÓ›·, ÔÈΛ· 60 Ù.Ì., Û 167 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô, ÁˆÓÈ·Îfi, 110.000∂. 2) μfiÏÔ˜, ÔÈΛ· 60 Ù.Ì., Û 163 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô (ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜). 3) ∞ӷηÛÈ¿, ÔÈΛ· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 116 Ù.Ì. Û 150 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô, ËÏÈÔÚ›ÙÈÎË Î·Ù·Û΢‹, Ì ı¤·, 150.000∂. 4) ¡ÂÔ¯ÒÚÈ ¶ËÏ›Ô˘, ¤ÙÚÈÓË, ‰ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 64 Ù.Ì., Û 1.006 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô, 85.000∂. 5) ÕÏÏË ªÂÚÈ¿, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 120 Ù.Ì., Ì 65 Ù.Ì. ˘fiÁÂÈÔ, Û 3.000 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô, Ì ı¤· (ËÌÈÙÂÏ‹˜). 6) ÕÏÏË ªÂÚÈ¿, 170 Ù.Ì., ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· Ì 130 Ù.Ì. ˘fiÁÂÈÔ, Û 3.300 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô, Ì ı¤· (ËÌÈÙÂÏ‹˜). 7) •˘Ófi‚Ú˘ÛË, 2 ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜, 80 Ù.Ì. Î·È 90 Ù.Ì. ηÈÓÔ‡ÚÁȘ, Ì ÈÛ›Ó·, Á‹Â‰Ô Î·È ¿ÚÎÈÓ. √π∫√¶∂¢∞ 1) ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿, 1.962 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡, Ì ı¤· ÙÔ μfiÏÔ, 80.000∂. 2) ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿, 785 Ù.Ì., ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡, Ì ı¤· ÙÔ μfiÏÔ, 70.000∂. 3) ª¿Ú·ıÔ˜, 432 Ù.Ì. ‰Â‡ÙÂÚÔ ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·, Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·. 4) ª¿Ú·ıÔ˜, 319 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi ‰Â‡ÙÂÚÔ ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·, 65.000∂. 5) μfiÏÔ˜ (ÕÁ. °ÂÒÚÁÈÔ˜), 478 Ù.Ì., ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘. 6) μfiÏÔ˜ (∞Á. ∞Ó¿ÚÁ˘ÚÔÈ), 200 Ù.Ì., ÁˆÓÈ·Îfi. 7) μfiÏÔ˜, 94 Ù.Ì., ÁˆÓÈ·Îfi. ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞-°ƒ∞º∂π∞ 1) μfiÏÔ˜, ηٿÛÙËÌ· 25 Ù.Ì., Ì 25 Ù.Ì. ·Ù¿ÚÈ, Û ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË, ηٿÏÏËÏÔ Î·È ÁÈ· ÁÚ·Ê›Ô, 38.000∂. 2) μfiÏÔ˜, ÁÚ·ÊÂ›Ô 33 Ù.Ì., 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ (Ï·Ù›· ∂Ï¢ıÂÚ›·˜). 3) μfiÏÔ˜, ηٿÛÙËÌ· ÁˆÓÈ·Îfi, 270 Ù.Ì., Ì 80 Ù.Ì. ˘fiÁÂÈÔ Î·È ·Ù¿ÚÈ, ÌÈÛıˆÌ¤ÓÔ. 4) μfiÏÔ˜, ηٿÛÙËÌ· 125 Ù.Ì., Ì 95 Ù.Ì. ˘fiÁÂÈÔ, ÌÈÛıˆÌ¤ÓÔ. 5) ¡. πˆÓ›·, ηٿÛÙËÌ· ÁˆÓÈ·Îfi, 97 Ù.Ì., Ì 97 Ù.Ì. ˘fiÁÂÈÔ, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ. (021)

-----------------------------------∫Δ∏ª∞Δ√ª∂™πΔ∏™ Δƒ∞∫∞™ ™Δ∞£∏™ ∞ƒ°√¡∞ÀΔø¡ 32 ¶∞ƒ∞§π∞ - μ√§√™ 24210-22142 6937-775383 °∫∞ƒ™√¡π∂ƒ∂™ ∫·ÈÓÔ‡ÚÁÈ· ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· 30 Ù.Ì., 1Ô˜ ÔÚ., 38.500 ∂. ™˘Ú›‰Ë ÚÂÙÈÚ¤ 27 Ù.Ì., 4Ô˜ ÔÚ., 28.000 ∂. °·Ì‚¤Ù· 30 Ù.Ì, 1Ô˜ ÔÚ. 30.000 ∂. ª·˘ÚÔÎÔÚ‰¿ÙÔ˘-∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ ÚÂÙÈÚ¤, 4Ô˜ ÔÚ. 20 Ù.Ì. Ì 25 Ù.Ì. Ì·ÏÎfiÓÈ, 27.000 ∂. °¿ÙÛÔ˘ ‰‡Ô ÈÛfiÁÂȘ Û˘Ó¯fiÌÂÓ˜ ÁηÚÛÔÓȤÚ˜ 34 Ù.Ì. ¤Î·ÛÙË, ÙÈÌ‹ Î·È ÔÈ ‰‡Ô Ì·˙› 30.000 ∂. ¢À∞ƒπ∞ ÕÓ·˘ÚÔ˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 45 Ù.Ì. Ì ƒ. 80.000 ∂. μÏ·¯¿‚· ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ‰˘ÔÌÈÛ¿ÚÈ ÚÂÙÈÚ¤ 80 Ù.Ì., 5Ô˜ ÔÚ. Ì Ì·ÏÎfiÓÈ 80 Ù.Ì., ı¤·, Ù˙¿ÎÈ, 96.000 ∂. °¿ÙÛÔ˘ 65 Ù.Ì. 4Ô˜ ÔÚ. 25ÂÙ›·˜, ÌÂÁ¿ÏÔ Ì·ÏÎfiÓÈ, ·Ó·ÙÔÏÈÎfi, 64.000 ∂. ∂˘Î·ÈÚ›· ¡. πˆÓ›· °ÂˆÔÓÈ΋ ™¯ÔÏ‹ 100 Ù.Ì. 15 ÂÙÒÓ, ¿Óˆ fiÚÔÊÔ˜ ‰ÈˆÚfiÊÔ˘ Ì 3 ÎÚ‚/Ú˜, ÙË ÌÈÛ‹ ·˘Ï‹ ı¤· μfiÏÔ-¶‹ÏÈÔ, 78.000 ∂. ∞Á. ∞Ó¿ÚÁ˘ÚÔÈ Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 45 Ù.Ì., 1Ô˜ ÔÚ., 65.000 ∂. ƒ. ºÂÚ·›Ô˘ ÈÛfiÁÂÈÔ ‰ÈˆÚfiÊÔ˘ 70 Ù.Ì. Ì ÌÈÎÚ‹ ·˘Ï‹, ı¤ÚÌ·ÓÛË Ê/·, 72.000 ∂. ªÈÎÚ‹ ÔÈΛ· 70 Ù.Ì., °·Ì‚¤Ù·, 45.000 ∂. Δƒπ∞ƒπ∞ μÔ˘ÙÛ¿ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 80 Ù.Ì., 2Ô˜ ÔÚ., 120.000 ∂. ¶ÏËÛ›ÔÓ ª·ÚÈÓfiÔ˘ÏÔ˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 80 Ù.Ì., 4Ô˜ ÔÚ. ƒ.+·Ôı. 142.000 ∂. ∫·Ô‰ÈÛÙÚ›Ô˘ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 1Ô˜ ÔÚ., Ì ƒ., 105.000 ∂. ∂˘Î·ÈÚ›· ¡. πˆÓ›· °ÂˆÔÓÈ΋ ™¯ÔÏ‹ 100 Ù.Ì., ¿Óˆ fiÚÔÊÔ˜ ‰ÈˆÚfiÊÔ˘ 15ÂÙ›·˜ Ì 3 ÎÚ‚/Ú˜ Î·È ÙË ÌÈÛ‹ ·˘Ï‹ ı¤· μfiÏÔ-¶‹ÏÈÔ, 78.000 ∂. ¡. πˆÓ›· ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 83 Ù.Ì., 3Ô˜ ÔÚ., Ù˙¿ÎÈ, ¿ÚÎÈÓ, ·Ôı‹ÎË, 124.000 ∂. Δ∂™™∞ƒπ∞ ÕÓ·˘ÚÔ˜ 126 Ù.Ì., 4Ô˜ ÔÚ., ÚÒÙÔ ÛÙËÓ ·Ú·Ï›· 25ÂÙ›·˜ Ì ¿ÚÎÈÓ-·Ôı‹ÎË, ÌÂÁ¿Ï· Ì·ÏÎfiÓÈ· Î·È Î·Ù·ÏËÎÙÈ΋ ı¤· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, 360.000 ∂. ¶ÏËÛ›ÔÓ μ·ÛÈÏfiÔ˘ÏÔ˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 102 Ù.Ì., 5Ô˜ ÔÚ. ƒ+∞, 190.00 ∂. ™Ù·ı¿ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 105 Ù.Ì., 1Ô˜ ÔÚ. ƒ+∞., 190.000 ∂. ¡. πˆÓ›· ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 110 Ù.Ì., 4Ô˘ ÔÚ., Ù˙¿ÎÈ, ƒ+∞., 170.000 ∂. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™ ¡Â¿ÔÏË 80 Ù.Ì., Û 220 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô, ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ, ı¤ÚÌ·ÓÛË, ¢ηÈÚ›·, 60.000 ∂. °·Ì‚¤Ù· 70 Ù.Ì., 46.000 ∂.

ÕÓˆ μfiÏÔ˜-∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜ 80 Ù.Ì., Û 120 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô, ı¤ÚÌ·ÓÛË 54.000 ∂. ¡. πˆÓ›· π·ÙÚ›‰Ë 45 Ù.Ì. Û 100 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô, 25.000 ∂. ∞Ï˘Î¤˜, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· 20 Ì. ·fi ı¿Ï·ÛÛ· Ì ı¤· ı¿Ï·ÛÛ· Ì ÈÏÔÙ‹ 160 Ù.Ì., Û 162 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô, 240.000 ∂. ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿ ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 70 Ù.Ì. Û 150 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô, 130.000 ∂. ¡. πˆÓ›· ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 180 Ù.Ì. Û 220 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô ÏËÛ›ÔÓ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎÔ‡, 250.000 ∂. ªËϛӷ ¤ÙÚÈÓË ‰ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· ‰›Ï· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. √π∫√¶∂¢∞ ¡. πˆÓ›· ÏËÛ›ÔÓ μÈÔÛÎ‡Ú 120 Ù.Ì., ÁˆÓÈ·Îfi, 32.000 ∂. ¡. πˆÓ›· ÏËÛ›ÔÓ μÈÔÛÎ‡Ú 140 Ù.Ì., 38.000 ∂. ¡. πˆÓ›· π·ÙÚ›‰Ë 100 Ù.Ì. Ì ÌÈÎÚ‹ ÔÈΛ·, 25.000 ∂. ¢ÈÌ‹ÓÈ 1.000 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ 58.000 ∂. ∞Ï˘Î¤˜ 170 Ù.Ì., ÏËÛ›ÔÓ ÎÏÈÓÈ΋˜ °¿ÙÔ˘ 75.000 ∂. ¡. πˆÓ›· μ·Ì‚·ÎÔ˘ÚÁ›· 160 Ù.Ì., 60.000 ∂. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· °ÔÚ›ÙÛ· 140 Ù.Ì. 75.000 ∂. ¶·Á·ÛÒÓ 130 Ù.Ì., 100.000 ∂ ÃÈÏÈ·‰Ô‡ ÛÙÔ ¡. Û¯¤‰ÈÔ 240 Ù.Ì., ÁˆÓÈ·Îfi 120.000 ∂. ÃÈÏÈ·‰Ô‡ ÛÙÔ ¡. Û¯¤‰ÈÔ 1.650 Ù.Ì., 670.000 ∂. ÃÈÏÈ·‰Ô‡ 200 Ù.Ì., 83.000 ∂. ™Ô˘ÙÚ·Ï›, ∞ÁÚÈ¿ 4.000 Ù.Ì. ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ ÚÔ˜ ∫·ÚÓ¿ÁÈÔ ÚfiÛÔ„Ë ÛÙÔ Ú¤Ì·, ÎÙ›˙ÂÈ 120 Ù.Ì., 140.000 ∂. ªËϛӷ 260 Ù.Ì. ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡ 100 Ì. ·fi ı¿Ï·ÛÛ· 14,5 Ì. ÚfiÛÔ„Ë, 43.000 ∂. ªËϛӷ 120 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘, ÁˆÓÈ·Îfi, 15.000 ∂. ªËϛӷ, ΔÛ¿ÛÙÂÓË 1.000 Ù.Ì., ÂÊ·ÙfiÌÂÓÔ ÛÙËÓ Â·Ú¯È·Îfi Ô‰fi, ı¤· ÛÙÔ ÏÈÌ·Ó¿ÎÈ, ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ, 20.000 ∂. ¡ËÛ› ΔÚ›ÎÂÚÈ 1.300 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘, ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·, 28.000 ∂. ∞°ƒ√Δ∂ª∞Ãπ∞ ∫¿Ùˆ §Â¯ÒÓÈ· 1.000 Ù.Ì., 33.000 ∂. §ÂÊfiηÛÙÚÔ 410 Ù.Ì. ÚfiÛÔ„Ë ÛÙËÓ ·Ú·Ïȷ΋ Ô‰fi, ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·, ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· ÙÚÔ¯fiÛÈÙÔ 38.000 ∂. ™Ô˘ÙÚ·Ï› ÏËÛ›ÔÓ ∂æ∞, 1.000 Ù.Ì., 47.000 ∂. ∫‹È· ∞ӷηÛÈ¿˜, 500 Ù.Ì., Ì ÌÈÎÚfi ÎÙ›ÛÌ·, wc, Ì Ú‡̷ Î·È ÓÂÚfi ÂÚÈÊÚ·Á̤ÓÔ Ì ÛÙ¤ÚÓ· Î·È 16 ÂÏȤ˜, 47.000 ∂. ª∞°∞∑π∞ ¶·Ï·È¿ 60 Ù.Ì. ÛÙÔÓ ÎÂÓÙÚÈÎfi ‰ÚfiÌÔ 130.000 ∂. ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 40 Ù.Ì. ‰›ÓÂÈ ÂÓÔ›ÎÈÔ 450 ∂, 95.000 ∂. ¡. πˆÓ›· ÁˆÓÈ·Îfi ηٿÛÙËÌ· ¤Ó·ÓÙÈ ¿ÚÎÔ˘, ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ˆ˜ ηÊÂÙ¤ÚÈ· 114 Ù.Ì. Ì 90 Ù.Ì. ·‡ÏÂÈÔ ¯ÒÚÔ ‰›ÓÂÈ ÂÓÔ›ÎÈÔ 750 ∂, ÂÓÙ˘ˆÛȷο ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ, 145.000 ∂. ∂¡√π∫π∞™∂π™ ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÛÙËÓ ·Ú·Ï›· ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ÔÏ›ÁˆÓ ÂÙÒÓ 140 Ù.Ì., 3Ô˜ ÔÚ., ÌÂÁ¿Ï· Ì·ÏÎfiÓÈ·, Ù˙¿ÎÈ, ƒ+·Ôı., 800 ∂. ¢˘¿ÚÈ °¿ÙÛÔ˘ 52 Ù.Ì., 1Ô˜ ÔÚ., 250 ∂. (051)

------------------------------------

ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√

∑∞Ã∞ƒ∞™ ¡π∫√§∞√™ ª√Àƒ∂™π ¶∏§π√À ΔËÏ. 2426049533, 2426048928 ∫ÈÓ. 6948003746 Πωλούνται σε όλο το Πήλιο οικόπεδα, αγροτεμάχια, παλιές οικίες και βίλες καινούργιες πολυτελούς κατασκευής. (023)

-----------------------------------∞¶√ Δ∂áπ∫∏ ∂Δ∞πƒ∂π∞ “μ. ∫∞Δ™∞ƒ√™ ∂.∂.” ƒ. º∂ƒ∞π√À 130 Δ∏§. 24210-47963-64 ∫π¡. 6944-357213 ¶ø§√À¡Δ∞π Ãøƒπ™ º¶∞ ™ÙËÓ ¶∞ƒ∞§π∞ ∞°ƒπ∞™: Διαμερίσματα επάνω στο κύμα από 35-106 τ.μ. κουζίνες, ντουλάπες Ιταλίας, πόρτες μασίφ, δάπεδα τζάκια γρανίτες, λουτρά λουξ με άνεση και λειτουργικότητα. Υπερπολυτελούς κατασκευής. ∞§§∏ ª∂ƒπ∞: Βίλες πολυτελείς με θέα των 143-165 τ.μ. με ή χωρίς ημιυπόγειο 100 τ.μ. ανεξάρτητες πολυτελείς με δικό τους οικόπεδο από 300-420 τ.μ. ∑∏Δ∂πΔ∞π: Κεντρικό οικόπεδο στο Βόλο για αγορά ή αντιπαροχή. (024)

-----------------------------------∏§π∞™ ¶. ∫√∫ª√Δ√™ πø§∫√À 7 Δ∏§. 24210-38556 24210-47316 ∫π¡. 6978-393556 ¶ø§√À¡Δ∞π √π∫√¶∂¢∞ ¶ÂÚÚ·È‚Ô‡ 145 Ù.Ì., 75.000∂. ™ÔψÌÔ‡ 128 Ù.Ì., 55.000∂. ∫·Ú·˚ÛοÎË 154 Ù.Ì., 80.000∂. ∞Á. °ÂÚ¿ÛÈÌÔ 130 Ù.Ì., 45.000∂. ÃÈÏÈ·‰Ô‡ 185 Ù.Ì., 90.000∂. ª·ÎÚ˘ÁÈ¿ÓÓË 146 Ù.Ì., 120.000∂. √ÁÏ 145 Ù.Ì., 130.000∂. ∫‡ÚÔ˘ 180 Ù.Ì., 105.000∂. §. μ‡ÚˆÓÔ˜ 295 Ù.Ì. ÁˆÓ›·. ∫·ÚÙ¿ÏË 350 Ù.Ì., ÁˆÓ›·. ∞ÌÊÈÙÚ›Ù˘ 195 Ù.Ì., 90.000∂. ¶·Á·ÛÒÓ 130 Ù.Ì. ∫·Ú·Á¿Ù˜ 200 Ù.Ì.-300 Ù.Ì. ∫Ú›ÙÛÎË 210 Ù.Ì. ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 235 Ù.Ì. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿˜ 225 Ù.Ì., 105.000∂. ∞Û‚ÂÛÙ·ÚÈ¿ 150 Ù.Ì., 75.000∂. ∞Ë-°ÈÒÚÁË 340 Ù.Ì., 110.000∂. °ËÚÔÎÔÌÂ›Ô 740 Ù.Ì., 138.000∂. ∞ӷηÛÈ¿ 250 Ù.Ì. ∞. ªÂÚÈ¿ 600 Ù.Ì., 100.000∂. ¡. πˆÓ›· 250 Ù.Ì., 75.000∂.

∞ıËÓÒÓ 1.000 Ù.Ì. Ê¿ÙÛ·˜. ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi˜ 4 ÛÙÚ., 180.000∂. ∞Ï˘Î¤˜ 200 Ù.Ì., 300 Ù.Ì. ™ˆÚfi˜ 600 Ù.Ì., 90.000∂. ∞ÁÚÈ¿ 200 Ù.Ì. - 300 Ù.Ì. √π∫π∂™ ÃÈÏÈ·‰Ô‡ 3 ‰ˆÌ., 75.000∂. ∞Á. μ·Û›ÏË 3 ‰ˆÌ., 92.000∂. §. μ‡ÚˆÓÔ˜ 3 ‰ˆÌ., 60.000∂. ∫·ÚÙ¿ÏË 3 ‰ˆÌ., 125.000∂. °È·ÓÓÔÔ‡ÏÔ˘ 3 ‰ˆÌ., 110.000∂. ∫·ÏÏÈı¤· 3 ‰ˆÌ., 115.000∂. √͢ÁfiÓÔ ÙÚÈÒÚÔÊË Î·Ú·ÁÈ·›. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ 3 ‰ˆÌ., 125.000∂. ¶ÂÚÚ·È‚Ô‡ 3 ‰ˆÌ., 145.000∂. ºÈÏÂÏÏ‹ÓˆÓ ‰ÈÒÚÔÊË. ∫·Ú·Á¿Ù˜ 3 ‰ˆÌ., Ì ÈÏÔÙ‹. ¢ÂÏËÁÈÒÚÁË ‰ÈÒÚÔÊË 160.000∂. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· Ó¤·. ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë ÌÂ˙ÔÓ¤Ù·. ∞Á. √ÓÔ‡ÊÚÈÔ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù·. ¡. πˆÓ›· 3 ‰ˆÌ., 92.000∂. ∞ÁÚÈ¿ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· Ó¤·. °∫∞ƒ™√¡π∂ƒ∂™ ÕÁ. ∫ˆÓ/ÓÔ 37 Ù.Ì., 23.000∂. ƒ. ºÂÚ·›Ô˘ 27 Ù.Ì., 28.000∂. √ÁÏ 32 Ù.Ì., 29.000∂. ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË 40 Ù.Ì., 36.000∂. ºÈÏÂÏÏ‹ÓˆÓ 32 Ù.Ì., 37.000∂. ∞Á. ¡ÈÎfiÏ·Ô 29 Ù.Ì., 32.000∂. ⁄‰Ú¢ÛË 35 Ù.Ì. Î·È 43 Ù.Ì. ¢À∞ƒπ∞ ™˘Ú›‰Ë 50 Ù.Ì., 53.000∂. ∞Ó¿ÏË„Ë 55 Ù.Ì., 55.000∂. ΔÚÈÎÔ‡Ë 57 Ù.Ì., 58.000∂. ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË 66 Ù.Ì., 68.000∂. ÕÁ. ∫ˆÓ/ÓÔ 58 Ù.Ì., ÁˆÓÈ·Îfi. ¡ÈÎÔÙÛ¿Ú· 57 Ù.Ì. Ó¤Ô. ∞¯ÈÏÏÔÔ‡ÏÔ˘ 50 Ù.Ì., Ó¤Ô, 82.000∂. ∞Á. ¡ÈÎfiÏ·Ô 48 Ù.Ì., ÚÂÙÈÚ¤. Δƒπ∞ƒπ∞ ∞Ó¿ÏË„Ë 75 Ù.Ì., 65.000∂. ¡ÈÎÔÙÛ¿Ú· 80 Ù.Ì., 60.000∂. ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË 80 Ù.Ì., 80.000∂. •ÂÓ›· 93 Ù.Ì., 145.000∂. ™Ù·ı¿ 85 Ù.Ì. Ó¤Ô. ª·ÁÓ‹ÙˆÓ 104 Ù.Ì., 110.000∂. ƒ. ºÂÚ·›Ô˘ 92 Ù.Ì. Ó¤Ô. ¶·Ú·Ï›· 100 Ù.Ì. Ê¿ÙÛ·˜. ÕÓ·˘ÚÔ 115 Ù.Ì. Ê¿ÙÛ·˜. Δ∂™™∞ƒπ∞ ∞Ó¿ÏË„Ë 95 Ù.Ì., 90.000∂. ∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘ 103 Ù.Ì., 112.000∂. ∞Á. ¡ÈÎfiÏ·Ô 115 Ù.Ì., 138.000∂. ¶¿ÚÎÔ 150 Ù.Ì., 210.000∂. ƒÔ˙Ô‡ 107 Ù.Ì., Ó¤Ô, 165.000∂. •ÂÓ›· 115 Ù.Ì. Ê¿ÙÛ·˜. °ƒ∞º∂π∞ ™ˆÎÚ¿ÙÔ˘˜ 51 Ù.Ì., 65.000∂. ¶Ï. ∂Ï¢ıÂÚ›·˜ 63 Ù.Ì., 76.000∂. ¢ÈηÛÙ‹ÚÈ· 40 Ù.Ì., 65.000∂. ∞Á. ¡ÈÎfiÏ·Ô 75 Ù.Ì., 140.000∂. ™˘Ú›‰Ë 97 Ù.Ì., 105.000∂. ª∞°∞∑π∞ ∞Á. ¡ÈÎfiÏ·Ô 35 Ù.Ì., 85.000∂. ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 35 Ù.Ì., 100.000∂. ¶ÏËÛ›ÔÓ ∂ÚÌÔ‡ 51 Ù.Ì. ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 77 Ù.Ì., 200.000∂. §·ÌÚ¿ÎË 65 Ù.Ì. ÁˆÓ›·. ¢ÈηÛÙ‹ÚÈ· 100 Ù.Ì. ÁˆÓ›·. ∂ÚÌÔ‡ 78 Ù.Ì. ÁˆÓ›·. ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË 75 Ù.Ì., 150.000∂. ¶ÏËÛ›ÔÓ ·Ú·Ï›·˜ 110 Ù.Ì. ∞ıËÓÒÓ 65 Ù.Ì. Ê¿ÙÛ·˜. ¶ø§√À¡Δ∞π √π∫π∂™ & √π∫√¶∂¢∞ ™∂ √§∞ Δ∞ Ãøƒπ∞ Δ√À ¶∏§π√À ¶ø§√À¡Δ∞π √π∫π∂™ - √π∫√¶∂¢∞ & •∂¡√¢√Ã∂π∞ ™Δ∏ ™∫π∞£√ °π¡√¡Δ∞π ∂∫Δπª∏™∂π™ ∞∫π¡∏Δø¡ ª∂ ™À°∫ƒπΔπ∫∞ ™Δ√πÃ∂π∞ ∂¡√π∫π∞∑√¡Δ∞π ¢/Δ∞ & ª∞°∞∑π∞ (027)

-----------------------------------°∂øƒ°π√™ ∞¡Δ. £∂√Ã∞ƒ∏™ ∂¶∂¡¢ÀΔπ∫√™ ™Àªμ√À§√™ ∞∫π¡∏Δø¡ °∞§§π∞™ 10 1Ô˜ √ƒ√º√™ Δ∏§. & FAX 2421023742 ∫π¡. 6977/639025 e-mail: theoharg@otenet.gr °∫∞ƒ™√¡π∂ƒ∂™ 1. ƒÔ˙Ô‡ 33 Ù.Ì., 2Ô˜, ηÈÓ., 50.000. 2. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜ 25 Ù.Ì. 1Ô˜ 7 ÂÙÒÓ 29.000. 3. ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 33 Ù.Ì., 3Ô˜, ηÈÓ., 55.000. ¢À∞ƒπ∞ 1. πˆÏÎÔ‡ 55 Ù.Ì. 2Ô˜ ηÈÓ. ¿ÚÎ. 83.000. 1·. ƒÔ˙Ô‡ 45 Ù.Ì., ÚÂÙÈÚ¤ ηÈÓ., ÎÔÌϤ, 98.000. 2. ƒÔ˙Ô‡ 58 Ù.Ì., 3Ô˜, ÁˆÓ., ηÈÓ., 90.000. 3. μÏ·¯¿‚· 52 Ù.Ì. 1Ô˜ ηÈÓ. 92.000. 4. ∞ÓÙˆÓÔÔ‡ÏÔ˘ 56 Ù.Ì. 1Ô˜ ÔÏ˘ÙÂÏ›·˜. 5. ∞Ï˘Î¤˜: £¿Ï·ÛÛ·: 1Ô˜ 54 Ù.Ì., 108.000, 2Ô˜ 54 Ù.Ì. 118.000 ηÈÓ. fiÏ· Ì ¿ÚÎÈÓ. Δƒπ∞ƒπ∞ 1. ∞¯ÈÏ/ÏÔ˘ Û ‰ÈÒÚÔÊË: 1Ô˜ 95 Ù.Ì. 70.000 / 2Ô˜ 75 Ù.Ì. 60.000. 1·. ƒÔ˙Ô‡ 85 Ù.Ì., ÚÂÙÈÚ¤ ηÈÓ., ÎÔÌϤ, ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·. 2. ¡. πˆÓ›· 70 Ù.Ì. ηÈÓ. (ÎÔÌϤ) 109.000. 3. °. ∫·ÚÙ¿ÏË 80 Ù.Ì. 1Ô˜ ηÈÓ. 125.000 4. ¡. ∞Á¯›·Ï. 90 Ù.Ì. ÈÛÔÁ. ·Ó·Î·ÈÓ.+50% ÔÈÎÔ‰. Î’ ÂÈϤÔÓ ‰ÔÌËÛ. 107.000 5. ∞Ï˘Î¤˜ ı¿Ï·ÛÛ·: 1Ô˜ 89 Ù.Ì. 177.000, 2Ô˜ 89 Ù.Ì. 194.000 ηÈÓ. (ÎÔÌϤ). Δ∂™™∞ƒπ∞ - ¶∂¡Δ∞ƒπ∞ 1. ƒÔ˙Ô‡ 120 Ù.Ì., 3Ô˜, ηÈÓ., ÎÔÌϤ, 210.000. 1·. ∫Ô˘ÓÙÔ˘ÚÈÒÙÔ˘ 115 Ù.Ì., 4Ô˜, ÔÏ˘ÙÂÏ., ÎÔÌϤ, 160.000 (5 ÂÙÒÓ). 2. ∞ı. ¢È·Î. 129 Ù.Ì. (1991), 1Ô˜ 150.000 3. ∫·ÛÛ·‚¤ÙË 108 Ù.Ì. 1Ô˜ 138.000. 4. ƒÈ˙fiÌ˘ÏÔ˜ 115 Ù.Ì. 1Ô˜ ËÌÈÙÂÏ. 78.000. 5. ∞Ï˘Î¤˜ ı¿Ï·ÛÛ·: 1Ô˜ 118 Ù.Ì. 236.000, 2Ô˜ 118 Ù.Ì. 259.000 ηÈÓ. (ÎÔÌϤ). ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™ 1·. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿˜ 40 Ù.Ì., Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 115 Ù.Ì., 60.000. 1‚. ÕÁ. μ·Û›ÏÂÈÔ˜, ÈÛÔÁ. (·fi ‰ÈÒÚÔÊÔ) 80 Ù.Ì. Î·È (630/1.000 ÔÈÎÔ¤‰Ô˘) 90.000. 1. ∞Ï˘Î¤˜ ÌÂ˙ÔÓ. ÔÏ˘ÙÂÏ. 133 Ù.Ì. Â› ÈÏÔÙ‹˜, ·Ôı. 30 Ù.Ì. + Ù·Ú¿ÙÛ· ÁÈ· Ì¿ÚÌÂÎÈÔ˘ ¤ÙÔÈÌË 290.000. 2. ∞Ï˘Î¤˜ (∞Á. ∂ÈÚ‹ÓË) ÌÂ˙ÔÓ. 200 Ù.Ì. Û ÔÈÎfi. 840 Ù.Ì. ÁˆÓ. 548.000. 3. ∞Ï˘Î¤˜ ı¿Ï·ÛÛ· ÌÂ˙ÔÓ. 116 Ù.Ì. ηÈÓ. 250.000, ÌÂ˙ÔÓ. 114 Ù.Ì. ηÈÓ. 250.000. 4. ∞Ï˘Î¤˜ (∞Á. ∂ÈÚ‹ÓË) ÌÂ˙ÔÓ. 200 Ù.Ì., ÔÈÎfi. 440 Ù.Ì. ÁˆÓ. 350.000. 5. ™ˆÚfi˜ ÌÂ˙ÔÓ. (ÚÒÙË) ÔÏ˘ÙÂÏ., 3 Â›‰·, ÔÈÎÔ. 600 Ù.Ì. ı¤·. 6. ™ˆÚfi˜ ÌÂ˙ÔÓ. 105 Ù.Ì., ÔÈÎÔ. 590 Ù.Ì. (2000) + ‰fiÌËÛË 290.000. 7. ™ˆÚfi˜ ÌÂ˙ÔÓ. (ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ı¤·) ÔÏ˘ÙÂÏ., 3 Â›‰·, ÔÈÎÔ. 600 Ù.Ì. 870.000. 8. ™ÒÚÔ˜ (ı¤·) 220 Ù.Ì. ÔÈÎÔ. 1000 Ù.Ì. 440.000. 9. ∞ÁÚÈ¿ 3ÒÚÔÊË ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ 96 Ù.Ì. ËÌÈ˘. + 127 Ù.Ì. 1Ô˜ Î·È 121 Ù.Ì. 2Ô˜ Û ÔÈÎfi‰. 500 Ù.Ì. ηÈÓ. 590.000.

➡ ™YNEXEIA ™TH ™E§I¢A 35


ªÈÎÚ¤˜ ∞ÁÁÂϛ˜ 35

¶∂ª¶Δ∏ 28 ∞¶ƒπ§π√À 2011

➡ ™YNEXEIA A¶O ™E§I¢A 34

°∂øƒ°π√™ ∞¡Δ. £∂√Ã∞ƒ∏™ ∂¶∂¡¢ÀΔπ∫√™ ™Àªμ√À§√™ ∞∫π¡∏Δø¡ °∞§§π∞™ 10 1Ô˜ √ƒ√º√™ Δ∏§. & FAX 2421023742 ∫π¡. 6977/639025 e-mail: theoharg@otenet.gr

10. ¡. ¢ËÌËÙÚ. ÌÂ˙ÔÓ. 110 Ù.Ì 185.000 11. (¶·ÏÈ¿) 73 Ù.Ì. Û 145 Ù.Ì. 119.000 12. ¡. πˆÓ›· ÌÂ˙ÔÓ. 140 Ù.Ì. 190.000 13. ™ÎÈ¿ıÔ˜ 16 ÛÙÚ¤Ì. 200.000 √π∫√¶∂¢∞ 1·. ∞Á. ¶·Ú·Û΢‹ (ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi˜) 611 Ù.Ì., 95.000. 1‚. ∞ÏÈ‚¤ÚÈ 215 Ù.Ì. 1. £ÂÚÌÔ˘ÏÒÓ 176 Ù.Ì. ÁˆÓ. 75.000. 2. ∞Á. °ÂÚ·ÛÈÌ. 125 Ù.Ì. ÁˆÓ. 59.000. 3. ÃÈÏÈ·‰Ô‡ 124 Ù.Ì. (Û.‰. 1,8) 68.000. 4. ¡. πˆÓ›· 180 Ù.Ì. ÁˆÓ. 120.000. 5. ∞Á. ¶·Ú·Û΢‹ 365 Ù.Ì. ‰È·Ì. 145.000, 730 Ù.Ì. ‰È·ÌÂÚ. 285.000 ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ı¤·. 6. πˆÏÎÔ‡ 740 Ù.Ì. ‰È·ÌÂÚ. 460.000. 7. πˆÏÎÔ‡ 117 Ù.Ì. (Û.‰ 1,4) 78.000. 8. ∞Á. ∞Ó·ÚÁ. 218 Ù.Ì. (™.¢. 1,8) 135.000 9. ∫·Ú·Á¿Ù˜ 700 Ù.Ì. ‰ÈÛ. ÁˆÓ. 395.000, 451 Ù.Ì. ‰ÈÛ. ÁˆÓ. 298.000, 350 Ù.Ì., ÁˆÓ. 198.000, 740 Ù.Ì. ‰ÈÛ. ÁˆÓ. 500.000, 1440 Ù.Ì. ÙÂÙÚ¿ÁˆÓÔ. 10. ¶·Ï·È¿ 320 Ù.Ì. (Û.‰. 1,6) 198.000. 11. ∞Ï˘Î¤˜: AÁ. ∂ÈÚ‹ÓË 190 Ù.Ì. ÁˆÓ. 98.000, 400 Ù.Ì. 198.000, 200 Ù.Ì. (Ï·˙) 98.000, 85 Ù.Ì. (ÎÙ›˙ÂÈ 120 Ù.Ì.) 44.000, 307 Ù.Ì. 102.000, (°¿ÙÔ˜) 365 Ù.Ì. ÁˆÓ. 112.000, Ï·˙ 160 Ù.Ì. ÁˆÓ. 110.000, 490 Ù.Ì. ÁˆÓ. 280.000, 175 Ù.Ì. 80.000, 245 Ù.Ì. 140.000. 12. ∞Á¯›·ÏÔ˜ 220 Ù.Ì. (Û.‰. 0,8) 40.000. 13. ª¿Ú·ıÔ˜ 250 Ù.Ì.+(¿‰ÂÈ· 2010 220 Ù.Ì.) 85.000 ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞-∂¶∞°°. ™Δ∂°∂™ 1·. μπ.¶∂. μ. ÔÈÎfiÂ‰Ô 2.250 Ù.Ì. 1. ƒÔ˙Ô‡ 39 Ù.Ì. ÈÛÔÁ. 42.000. 2. ÷Ù˙Ë·ÚÁ‡ÚË 94 Ù.Ì. ÈÛÔÁ. + ·Ù¿ÚÈ 50 Ù.Ì. 150.000. 3. ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ ÈÛÔÁ. 115 + ˘fiÁ. 95 + ËÌȈÚ. 105 (11 ÂÙÒÓ) 470.000. 4. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ ‰ˆÌ¿ÙÈ· (9) - ÍÂÓˆÓ. Û ÔÈÎÔ. 340 Ù.Ì. (1998) 420.000. 5. ∞Á. √ÓÔ‡ÊÚÈÔ˜ 130 Ù.Ì. Ì·Á·˙› Û ÔÈÎÔ. 1100 Ù.Ì. 328.000. 6. ƒÈ˙fiÌ˘ÏÔ˜ 250 Ù.Ì. ÁˆÓ. ÈÛÔÁ. 195.000. 7. πˆÏÎÔ‡ 28 Ù.Ì. ÈÛÔÁ. 48.000. 8. °·ÏÏ›·˜ 30 Ù.Ì. 1Ô˜ 29.000. ∂¶∂¡¢À™∂π™ - ∂À∫∞πƒπ∂™ 1. ƒÈ˙fiÌ˘ÏÔ˜ ‰ÈˆÚ. ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ ÔÏÏ·ÏÒÓ ¯Ú‹ÛˆÓ, Ê·ÓÙ·ÛÙ. ÙÈÌ‹. 2. ∞¤Ú·˜ ˘¿Ú¯ÔÓ ‰ÈÒÚÔÊ. ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹˜ (2006) 225 Ù.Ì. 155.000. ∂¡√π∫π∞∑√¡Δ∞π 1. π. Δ˙¿ÓÔ˘ 95 Ù.Ì., 3Ô˜ ηÈÓ. 490∂. 2. ∞Á¯›·ÏÔ˜ ÎÂÓÙÚ. ηٿÛÙËÌ· 160 Ù.Ì. + ËÌÈ˘. 80 Ù.Ì. 1000 ∂. 3. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ 35 Ù.Ì.+(20 Ù.Ì.) 650 ∂ 4. ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 1Ô˜ 50 Ù.Ì. 330 ∂, ∞ÓÙˆÓÔÔ‡ÏÔ˘ 1Ô˜ 77 Ù.Ì. 400 ∂, ∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈÔ 77 Ù.Ì., 4Ô˜ 450 ∂. ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂π™ ¶·È‰fiÙÔÔ˜ ÂÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·. ¶§∏ƒ√º√ƒπ∂™ - ∂∫¢√™∏ ¢∞¡∂πø¡ (028)

-----------------------------------™Δ∂º∞¡∞Δ√™ Ã∏™Δ√™ ∫ÙËÌ·ÙÔÌÂÛ›Ù˘ ºÈÏÈ΋˜ ∂Ù·ÈÚ›·˜ 32, μfiÏÔ˜ ΔËÏ. 24210-69439 ∫ÈÓ 6937435222

Email: info@stefanatos.gr www.realestate.stefanatos.gr √π∫π∂™ - ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 72ÙÌ Ì ÍÂÓÒÓ· 23ÙÌ, ™. ™˘Ú›‰Ë 133 ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 118ÙÌ 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, πˆÏÎÔ‡ ¢ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 75ÙÌ/ÔÚÔÊÔ, ∞Á. μ·Û›ÏÂÈÔ˜ ΔÚÈ¿ÚÈ 82ÙÌ (ÔÏ˘ÙÂϤ˜), ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ˘ ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 55ÙÌ,ÔÈÎ.120 ÙÌ, ∞Á. ∫ˆÓ/ÓÔ˜ ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 105 ÙÌ, ÃÈÏÈ·‰Ô‡ ΔÚÈ¿ÚÈ 88ÙÌ, ÂÓÙ·ÂÙ›·˜ ÃÈÏÈ·‰Ô‡ °Î·ÚÛÔÓȤڷ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ, °ÎÏ·‚¿ÓË ¢ÈÏÔηÙÔÈΛ· 170ÙÌ, ÃÈÏÈ·‰Ô‡ ¢ÈÏÔηÙÔÈΛ· 85ÙÌ Ì ÁηÚÛÔÓȤڷ 30ÙÌ, ¡. πˆÓ›· ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 75ÙÌ, √ÁÏ ¢ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 140ÙÌ, ª¿Ú·ıÔ˜ √ÈΛ· ÙÚÈÒÓ ÂÈ¤‰ˆÓ 400ÙÌ, ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜ ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 140ÙÌ Î·È ‰˘¿ÚÈ· 50ÙÌ, ∞Ï˘Î¤˜ ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 148ÙÌ ÔÏ˘ÙÂϤ˜, ∞Ï˘Î¤˜ ¢˘¿ÚÈ 78ÙÌ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ™Ô˘ÙÚ·Ï› ΔÚÈ¿ÚÈ 93ÙÌ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ™Ô˘ÙÚ·Ï› √ÈΛ· 72ÙÌ ÈÛfiÁÂÈÔ ∞Ï˘Î¤˜ °Î·ÚÛÔÓȤڷ 35ÙÌ 2Ô˜ ÔÚ., ı¤·, ∞Ï˘Î¤˜ √ÈΛ· 45ÙÌ, ÔÈÎÔ 150ÙÌ, ∞Á. ¶·Ú·Û΢‹ √ÈΛ· 207ÙÌ, ÔÈÎÔ. 260ÙÌ, ∞˚‚·ÏÈÒÙÈη √π∫√¶∂¢∞ - ∞°ƒ√Δ∂ª∞Ãπ∞ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 13 ÛÙÚ. Ì ÂÏȤ˜, ª·Ìȉ¿Î˘ √ÈÎfiÂ‰Ô 4 ÛÙÚ. Ì ÚfiÛÔ„Ë ÛÙËÓ Ô‰fi §·Ú›Û˘, μπ¶∂, μfiÏÔ˜ √ÈÎfi‰· ÙˆÓ 500ÙÌ, ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜ μfiÏÔ˜ √ÈÎfiÂ‰Ô 220ÙÌ, ∞Ï˘Î¤˜ √ÈÎfiÂ‰Ô 176ÙÌ, ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· √ÈÎfiÂ‰Ô 118ÙÌ, ∫·ÛÛ·‚¤ÙË ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 5 ÛÙÚ., ‰È·ÛÙ·‡ÚˆÛË ÚÔ˜ ªÂÏÈÛÛÈ¿ÙÈη ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 4850ÙÌ, ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜ √ÈÎfi‰· 85ÙÌ Î·È 170ÙÌ, ¶Ï·˙ ∞Ï˘Î¤˜ √ÈÎfiÂ‰Ô 570ÙÌ, ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi˜ √ÈÎfiÂ‰Ô 322ÙÌ, ¶∞§π∞ μfiÏÔ˘ √ÈÎfi‰· 300ÙÌ Î·È 925ÙÌ, ª¿Ú·ıÔ˜ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 1721ÙÌ, º˘ÙfiÎÔ-§ÔÌ‚¿Ú‰· ∂¶∞°°∂§ª∞Δπ∫√π Ãøƒ√π ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 95ÙÌ, ™. ™˘Ú›‰Ë μfiÏÔ˜ ΔÂÙÚ·ÒÚÔÊÔ ÎÙ›ÚÈÔ 1000ÙÌ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 1850ÙÌ, Ô‰fi˜ §·Ú›Û˘ ∫Ù›ÚÈÔ 700ÙÌ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 7100ÙÌ, §Â¯ÒÓÈ· μÈÔÙ¯ÓÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 2300ÙÌ Ì ÎÙ›ÚÈÔ 232ÙÌ ÛÙÔÓ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 118ÙÌ, πˆÏÎÔ‡ (Ï. ∂Ï¢ıÂÚ›·˜) μÈÔÌ˯·ÓÈÎfi˜ - μÈÔÙ¯ÓÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 530ÙÌ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 1800ÙÌ, ∞’ μπ¶∂ √ÈÎfiÂ‰Ô 4.150ÙÌ, Ô‰fi˜ §·Ú›Û˘ μfiÏÔ˜ ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 1000ÙÌ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 4600ÙÌ, §·Ï¿ÚÈ· ™ÎfiÂÏÔ˜ ∫·Ù¿ÛÙËÌ· ÈÛfiÁÂÈÔ 52ÙÌ Î·È ·Ù¿ÚÈ 52ÙÌ, ΤÓÙÚÔ μfiÏÔ˘ ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi˜- μÈÔÙ¯ÓÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 460ÙÌ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 356ÙÌ, §·Ú›Û˘ ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 300ÙÌ, ¡Â¿ÔÏË ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 280ÙÌ, ¡Â¿ÔÏË ∫Ù›ÚÈÔ 400ÙÌ Û ÔÈÎ. 2400ÙÌ,Ô‰fi˜ ¢ÈÌËÓ›Ô˘ ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 450ÙÌ, ¡Â¿ÔÏË ŒÎÙ·ÛË 9 ÛÙÚ. ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ∞’ μπ¶∂ ∫·Ù¿ÛÙËÌ·-∂›‰Ë ‰ÒÚˆÓ ™ÎfiÂÏÔ˜ ∫Ù›ÚÈÔ 770ÙÌ, ÔÈÎfiÂ‰Ô 650ÙÌ, ¡Â¿ÔÏË

¶∏§π√ ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 122ÙÌ, ¶Ï·Ù·Ó›‰È· ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 120ÙÌ, ¶Ï·Ù·Ó›‰È· √ÈΛ· 136ÙÌ Û ÔÈÎfi. 1000ÙÌ, ¶Ï·Ù·ÓÈ¿˜ ¢ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 102ÙÌ,ÔÈÎfi 825ÙÌ, ÿÓÈ· ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 60ÙÌ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 330ÙÌ ÛÙÔ Î‡Ì·, ∫¿Ï·ÌÔ˜ ¶¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 50ÙÌ, ™˘Î‹ ¢ÈÒÚÔÊË ¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 180ÙÌ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 1000ÙÌ, ªËÏȤ˜ ∫·ÙÔÈΛ· ËÌÈÙÂÏ‹˜ 270ÙÌ, ªÈÎÚfi ¶Ï·Ù·ÓÈ¿˜ ¶¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 91ÙÌ Û ÔÈÎ. 1ÛÙÚ, ªÔ‡ÚÂÛÈ ¶¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 120ÙÌ, ∞Á. ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 78ÙÌ, ÔÈÎ. 108ÙÌ, ªËϛӷ ∫·ÙÔÈ˘ ·fi 48 ¤ˆ˜ 92 ÙÌ, μ˘˙›ÙÛ· √ÈÎfiÂ‰Ô 8000ÙÌ ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈÔ ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙÔ Î‡Ì·, ÃÔÚ¢Ùfi ∫Ù‹Ì· 6000ÙÌ, ªÈÎÚfi ¶Ï·Ù·ÓÈ¿˜ ∫Ù‹Ì· 4000ÙÌ, ÃÔÓ‰Ú‹ ÕÌÌÔ˜ ¶Ï·Ù·ÓÈ¿˜ ∫Ù‹Ì· 4000ÙÌ Ì ÚfiÛÔ„Ë 90Ì ¿Óˆ ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ, §·ÌÈÓÔ‡ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 10000ÙÌ, ª·Ï¿ÎÈ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 21000ÙÌ Ì ηÛÙ·ÓȤ˜ Î·È ÌËÏȤ˜, ¡ÂÔ¯ÒÚÈ ∫Ù‹Ì· 8000ÙÌ Ì ÂÏ·Èfi‰ÂÓÙÚ·, ∑ÂÚ‚fi¯È· √ÈÎfi‰· 4ÛÙÚ ¤ˆ˜ 7,7 ÛÙÚ. ¿Óˆ ÛÙÔ ÎÂÓÙÚÈÎfi ‰ÚfiÌÔ, ı¤· ÛÙÔ ∞ÈÁ·›Ô, ªÂÏ·Ó‹ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 50ÛÙÚ. Ì ÚfiÛÔ„Ë 160Ì ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ª·Ï¿ÎÈ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 4,7ÛÙÚ Ì ·Ï·Èfi ÎÙ›ÛÌ·, ı¤· ÛÙÔ ∞ÈÁ·›Ô, ¶ÔÙÈÛÙÈο •˘Ófi‚Ú˘ÛË √ÈÎfiÂ‰Ô 170ÙÌ, ™˘Î‹ √ÈÎfiÂ‰Ô 2770ÙÌ, ı¤· ÛÙÔ ∞ÈÁ·›Ô, ™˘Î‹ √ÈÎfi‰· ÙˆÓ 500ÙÌ ¿ÚÙÈ· Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌ·, ∫ÔÚÒË √ÈÎfi‰· ·fi 1650ÙÌ ¤ˆ˜ 2770ÙÌ ¤Î·ÛÙÔ, ΔÛ·Áηڿ‰· √ÈÎfi‰· 10,7ÛÙÚ & 4,5ÛÙÚ., ΔÛ·Áηڿ‰· √ÈÎfiÂ‰Ô 1,5ÛÙÚ., ÔÈÎÈÛÌfi˜ ΔÛ·Áηڿ‰· √ÈÎfi‰· ÙˆÓ 4 ÛÙÚÂÌÌ¿ÙˆÓ, ¶¿Ô˘ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 11,8ÛÙÚ., Ì ÔˆÚÔÊfiÚ·, ı¤·, ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜-÷ӛˆÓ (ª¤ÏÈ·) ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 5ÛÙÚ., μÚ˘Û›ÙÛ· ™˘Î‹ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯È· 31,5ÛÙÚ., ™˘Î‹ √ÈÎfiÂ‰Ô 2039ÙÌ ¿Óˆ ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ, ªËϛӷ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 4,3 ÛÙÚ., ı¤·, §·‡ÎÔ˜ √ÈÎfiÂ‰Ô 1055ÙÌ, ΔÛ·Áηڿ‰· ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 51 ÛÙÚ., ªËÏȤ˜ ¡. ™∫√¶∂§√™ ∫·ÙÔÈΛ· ªÔÓÔηÙÔÈΛ· ¤ÙÚÈÓË 120ÙÌ, ÃÒÚ· ¢ÈÒÚÔÊË ¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 70ÙÌ, ÃÒÚ· ΔÚÈÒÚÔÊË ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 180ÙÌ, ÃÒÚ· ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 130ÙÌ, μ·Ú‰ÈfiÏ· ΔÚÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 72ÙÌ, μÚ¿¯Ô˜ √ÈΛ· 122ÙÌ, 4 Â›‰· Ì ı¤· ÏÈÌ¿ÓÈ Î·È ı¿Ï·ÛÛ·, ÃÒÚ· √ÈΛ· 40ÙÌ ·ÏÈ¿ ¤ÙÚÈÓË, ∞Á. ™˘Ú›‰ˆÓ ¢ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 110ÙÌ, ÈÛ›Ó·, ı¤·, ÂÈψ̤ÓÔ, ¶‡ÚÁÔ˜ ΔÚÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 110ÙÌ, ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË ∞Á. ™˘Ú›‰ˆÓ ¢ÈÒÚÔÊË ·ÏÈ¿ ¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 70ÙÌ, ÃÒÚ· √ÈΛ· ·ÏÈ¿ ¤ÙÚÈÓË 75ÙÌ, ÃÒÚ· √ÈΛ· 80ÙÌ, ·˘Ï‹, Ù˙¿ÎÈ, ÂÈψ̤ÓÔ, 30Ì ·fi ÏÈÌ¿ÓÈ ™ÎÔ¤ÏÔ˘ ¢ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 75ÙÌ, ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË, ı¤· ÛÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ, ∞Á. ™˘Ú›‰ˆÓ ¢ÈÒÚÔÊË ·ÏÈ¿ ÔÈΛ· 60ÙÌ, ∫·ÏfiÁËÚÔ˜ ¢ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 60ÙÌ. °ÏÒÛÛ· ΔÚÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 60ÙÌ, °ÏÒÛÛ· ¢ÈÒÚÔʘ ÔÈ˘ 85ÙÌ Î·È 78ÙÌ ∫Ï‹Ì· ¢ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 200ÙÌ, ™ÎfiÂÏÔ˜ √ÈΛ· 120ÙÌ, ÔÈÎfiÂ‰Ô 5,5ÛÙÚ ¢›ÙÚÔÔ ¢ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 100ÙÌ, ÔÈÎ. 4ÛÙÚ., °Ï˘ÛÙ¤ÚÈ √ÈΛ· 80ÙÌ,ÔÈÎÔÂ‰Ô 4ÛÙÚ., °Ï˘ÛÙ¤ÚÈ √ÈΛ· 100ÙÌ, ÔÈÎÔÂ‰Ô 4ÛÙÚ., °Ï˘ÛÙ¤ÚÈ √ÈΛ· 70ÙÌ, °ÏÒÛÛ· ¢ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 252ÙÌ, ÔÈÎ. 250ÙÌ, °ÏÒÛÛ· ¢ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 150ÙÌ, ŒÏÈÔ˜ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯È· - √ÈÎfi‰· ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 12500ÙÌ, ∞Ï˘ÎÈ¿˜ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 13,5ÛÙÚ, 50Ì ÚfiÛÔ„Ë Û ÎÂÓÙÚÈÎfi ‰ÚfiÌÔ, ÂÏ·Èfi‰ÂÓÙÚ·, ¶¿ÓÔÚÌÔ˜ ŒÎÙ·ÛË 840ÛÙÚ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ¶¿ÓÔÚÌÔ˜ √ÈÎfiÂ‰Ô 600ÙÌ, ı¤·, ƒ¿¯Â˜ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 8ÛÙÚ., ı¤·, ∞Á. ƒËÁ›ÓÔ˜ √ÈÎfiÂ‰Ô 4ÛÙÚ., Ú‡̷, ÓÂÚfi, ™Ù¿Ê˘ÏÔ˜ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 5,5 ÛÙÚ., ÂÏ·Èfi‰ÂÓÙÚ·, Ú‡̷, ÓÂÚfi, ı¤· ΔÛÈÌÈÛÈ¿ ∫Ù‹Ì· 8ÛÙÚ, ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ÂÏ·Èfi‰ÂÓÙÚ·, Ú‡̷, ÓÂÚfi, ı¤·, μ·ı˘¿˜ ∫Ù‹Ì· 4,8ÛÙÚ. ÂÏȤ˜, Ú‡̷, ÓÂÚfi, ΔÛÈÌÈÛÈ¿ ∫Ù‹Ì· 4ÛÙÚ., ÂÏ·Èfi‰ÂÓÙÚ·, ΔÛÈÌÈÛÈ¿ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 6,6ÛÙÚ, Ú‡̷, ÓÂÚfi, ΔÛÈÌÈÛÈ¿˜ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 4ÛÙÚ., ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙËÓ ·Ú·Ï›·, Ú‡̷, ÓÂÚfi, °Ï˘ÛÙ¤ÚÈ ™ÎÔ¤ÏÔ˘ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 5,2ÛÙÚ., ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ, ™Ù¿Ê˘ÏÔ˜ ∫Ù‹Ì· 10ÛÙÚ., ÂÏȤ˜, ηχ‚È, ¢›ÙÚÔÔ ∫Ù‹Ì· 4ÛÙÚ., ÂÏȤ˜, Ú‡̷, ÓÂÚfi, ƒ¿¯Â˜ √ÈÎfiÂ‰Ô 2200ÙÌ, ı¤·, ÎÙ›˙ÂÈ, μ·Ú‰ÈfiÏ· ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯È· 1ÛÙÚ ¤ˆ˜ 4ÛÙÚ., °ÏÒÛÛ· ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 7.200ÙÌ, ¶Ô‡ÓÙ· °ÏÒÛÛ· ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 7.000ÙÌ, ªÔ˘ÚÙÈ¿˜ °ÏÒÛÛ· √ÈÎfiÂ‰Ô 840ÙÌ, ÃÒÚ· ™ÎfiÂÏÔ˜ √ÈÎfiÂ‰Ô 740ÙÌ, ƒ¿¯Â˜ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 4725ÙÌ, μÚˆÌÔÓ¤ÚÈ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯È· 4,5,6ÛÙÚ. ∞Á. ª·Ú›Ó· ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 10ÛÙÚ., ∞Ï˘ÎÈ¿˜ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 13 ÛÙÚ., °Ï˘ÛÙ¤ÚÈ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 3,8 ÛÙÚ., ¶ÔÙ¿ÌÈ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 4,2 ÛÙÚ., ¶¿ÓÔÚÌÔ˜ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 4,4 ÛÙÚ., ¶¿ÓÔÚÌÔ˜ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 12.5 ÛÙÚ., ™ÎÏËÚ‹ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 4,8ÛÙÚ., ™ÎÏËÚ‹ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 6,7ÛÙÚ., ¶Ô‡ÓÙ· ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 4033ÙÌ, §Ô˘ÙÚ¿ÎÈ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 4100ÙÌ, ¡ËÛ› ¡. ™∫π∞£√™ - ¡. ∞§√¡¡∏™√™ ªÂ˙ÔÓ¤Ù˜ ·fi 90ÙÌ ¤ˆ˜ 110ÙÌ, ¡. ™ÎÈ¿ıÔ˜ √ÈΛ· 67ÙÌ, ÔÈÎfiÂ‰Ô 204ÙÌ, ¡. ∞ÏfiÓÓËÛÔ˜ •∂¡√¢√Ã∂π∞ - ∫∞º∂ - ∂™Δπ∞Δ√ƒπ∞ •ÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô 27 ‰ˆÌ·Ù›ˆÓ, ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· Ì ¿‰ÂÈ· ÂÛÙÈ·ÙÔÚ›Ô˘, ¶¿ÓÔÚÌÔ˜ ™ÎfiÂÏÔ˜ •ÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô 13 ‰ˆÌ., ∞Á. ∫ˆÓ/ÓÔ˜ ™ÎfiÂÏÔ˜ •ÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô 13 ‰ˆÌ., ∞Á. ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ ¶ËÏ›Ô˘ ∂ȯ›ÚËÛË ÂÛÙ›·Û˘ Ì ¿‰ÂÈ· “∂ÛÙÈ·ÙfiÚÈÔΔ·‚¤ÚÓ·-∫·Ê¤” ∫¿Ùˆ °·Ù˙¤·. ∂ȯ›ÚËÛË ∫∞º∂ ÒÏËÛË ‹ ÂÓÔÈΛ·ÛË ¿Óˆ ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ, ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿ Δ·‚¤ÚÓ·-Ô˘˙ÂÚ› 120ÙÌ Ì ÔÈΛ· 110ÙÌ Û ÁˆÓÈ·Îfi ÔÈÎfiÂ‰Ô 300ÙÌ ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜ (037)

3. √ÈÎfiÂ‰Ô 4.028 Ù.Ì. ÛÙË ı¤ÛË ∞ÏËÁ·ÚȤ˜ (¿Óˆ ·fi ÙÔÓ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi ÕÏÏ˘ ªÂÚÈ¿˜). °. ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ 1. °Î·ÚÛÔÓȤڷ 27 Ù.Ì., ÷Ù˙Ë·ÚÁ‡ÚË 51, ÙÈÌ‹ 25.000 ∂. ¢. ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ 1. πÛfiÁÂÈÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· 120 Ù.Ì., ÛÙË ¡Â¿ÔÏË. 2. √ÈÎfiÂ‰Ô 158 Ù.Ì., Ì ̷Á·˙› 77 Ù.Ì., ÛÙË ¡. πˆÓ›· (∂ÏÏËÛfiÓÙÔ˘). 3. ∫·Ù¿ÛÙËÌ· 165 Ù.Ì. Ì ·Ù¿ÚÈ 120 Ù.Ì., 3 ¿ÚÎÈÓ ˘fiÁÂÈ·. ∂›Ó·È ÓÔÈÎÈ·Ṳ̂ÓÔ 1.200 ¢ÚÒ ÙÔ Ì‹Ó·. ∂. ∞°ƒ√Δ∂ª∞Ãπ∞ 1. √ÈÎfiÂ‰Ô 12 ÛÙÚÂÌ. ∞Á. ¶·Ú·Û΢‹. 2. √ÈÎfiÂ‰Ô 485 Ù.Ì., ÛÙ· ∫‹È·. 3. ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 8 ÛÙÚÂÌ., Ì ÂÏȤ˜ ÛÙÔÓ •ËÚfiηÌÔ. 4. ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 14 ÛÙÚ¤Ì. ÛÙË ªÂÏÈ¿ Ê¿ÙÛ· ÛÙÔÓ ·Ï·Èfi ‰ÚfiÌÔ μfiÏÔ˘ - §¿ÚÈÛ·˜ 83 Ì. ∑. ¶∏§π√ - ¶∞ƒ∞£∞§∞™™π∞ 1. √ÈÎfiÂ‰Ô ÛÙ· ¶Ï·Ù·Ó›‰È· 2 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù· ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ 50 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. 2. √ÈÎfiÂ‰Ô 1.055 Ù.Ì. ÛÙÔ ∫·Ù˯ÒÚÈ. 3. √ÈÎfiÂ‰Ô ÛÙ· ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿ (∑ÂÚ‚fi¯È·) 406 Ù.Ì. ÎÙ›˙ÂÈ 128 Ù.Ì. 4. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· ‰ÈÒÚÔÊË 300 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 750 Ù.Ì. ÛÙË ÃÚ˘Û‹ ∞ÎÙ‹ ÛÙÔ Î‡Ì·. 5. ÃÚ˘Û‹ ∞ÎÙ‹ 4,5 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù· Ì ı¤·. 6. √ÈÎfiÂ‰Ô Ê¿ÙÛ· ı¿Ï·ÛÛ· ÛÙ· ¶Ï·Ù·Ó›‰È· 312 Ù.Ì. ‹ 620 Ù.Ì. ∏. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™ 1. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· ÛÙÔÓ ÕÁ. °ÂÒÚÁÈÔ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ˘ Ì ÔÈÎfi‰Ô. 2. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· ÙÚÈÒÚÔÊË 260 Ù.Ì. ÛÙË ¢ËÌ¿Ú¯Ô˘ °ÂˆÚÁÈ¿‰Ô˘. 3. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· ‰ÈÒÚÔÊË ÂÚÈÔ¯‹ ∂Ù¿ ¶Ï·Ù¿ÓÈ·. 4. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 110 Ù.Ì. Ì ÛÔʛٷ ÛÙÔ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ. 5. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 87 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 536 Ù.Ì. ÛÙËÓ ∞Á›· ¶·Ú·Û΢‹. 6. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· ÛÙËÓ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 400 Ù.Ì. (032)

-----------------------------------KTHMATπ∫∂™ ™À¡∞§§∞°∂™ ¶∞´¶∞∏™ ∞™º∞§∂π∂™ ∞.∂. §ÒÚË 1 & π¿ÛÔÓÔ˜ (4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜) Δ∏§. 24210-25846, FAX 24210-20267

-----------------------------------ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ “Δ™∂§π√™ ∞∫π¡∏Δ∞” ∂ıÓ. ∞ÓÙÈÛÙ¿Ûˆ˜ 40 ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜-μfiÏÔ˜ 697.4647.587 Î·È 24280 78.267

¶ø§√À¡Δ∞π ∞. √π∫√¶∂¢∞ 1. √ÈÎfiÂ‰Ô 211 Ù.Ì. ÛÙËÓ ¶ÈÓ‰¿ÚÔ˘ - ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ˘. 2. √ÈÎfiÂ‰Ô ÛÙËÓ ∞ӷηÛÈ¿ 632 Ù.Ì., Ì ·Ï·È¿ ¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ·. μ. √π∫√¶∂¢∞ ™Δ√ ¶∏§π√ 1. √ÈÎfiÂ‰Ô 500 Ù.Ì. ÛÙËÓ ∫Ô˘ÎÔ˘Ú¿‚·. 2. √ÈÎfiÂ‰Ô 1.000 Ù.Ì. Ì ı¤· ÛÙËÓ ∫Ô˘ÎÔ˘Ú¿‚·.

Πωλούνται παντός είδους ακίνητα: Μονοκατοικίες, οικόπεδα, διαμ/ατα, επαγγελματικές στέγες, καταστήματα, βιοτεχνικοί χώροι, παραθαλάσσια οικόπεδα/κατοικίες/εξοχικά, αξιόλογα κτηματο-οικόπεδα και αγροτεμάχια... Υπεύθυνη εξυπηρέτηση με ζήλο, αγάπη και υπευθυνότητα. (045)

Δ.∫. 38221, μ√§√™

-----------------------------------BRUSALIS K. NERA International Estate Agency-Immobilien TËÏ.: (24230) 22795 - 22465, (24210) 35540 KÈÓ.: 697-3022534 ∂-mail: info@pelion-estate.gr www.pelion-estate.gr

ª∂∑√¡∂Δ∂™ ªÂ˙ÔÓ¤Ù· ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· 180 Ù.Ì. Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 250 Ù.Ì. 100 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ· (220.000 ∂), ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿. ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 77 Ù.Ì. ÂÈψ̤ÓË 20 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ· (140.000 ∂), ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿. BI§E™-OIKIE™ 1. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· ‰ÈÒÚÔÊË 250 Ù.Ì. 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 4 ÛÙÔ‡ÓÙÈÔ ÂÓÔ›ÎÈÔ 12.000 ∂ ÙËÓ ÛÂ˙fiÓ 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 125 Ù.Ì. ˘ÂÚ ÏÔ˘Í Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·, 100 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ÕÊËÛÛÔ˜. 2. μ›Ï· ˆÏÂ›Ù·È 250 Ù.Ì., Û 3 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù· ÔÈÎfi‰Ô, ¿Óˆ ÛÙÔ Î‡Ì·, ∞Á¯›·ÏÔ˜. 3. √π∫π∞ ·Ú·‰ÔÛȷ΋, ¤ÙÚÈÓË, ÙÚÈÒÚÔÊË, 240 Ù.Ì., Ì 1.000 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô ¶π¡∞∫∞Δ∂™. ∞ÓÙ·ÏÏ¿ÛÛÂÙ·È Ì ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÛÙÔ μfiÏÔ. 4. √ÈΛ· 120 Ù.Ì. Û 400 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Î·ÙÔÈ΋ÛÈÌË, ∫·Ù˯ÒÚÈ. 5. √ÈΛ· ¤ÙÚÈÓË ·Ú·‰ÔÛȷ΋ 100 Ù.Ì. Û 1.700 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·, μ˘˙›ÙÛ·. 6. √ÈΛ· 65 Ù.Ì. Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.300 Ù.Ì., 50 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ· ÕÊËÛÔ˜. 7. √ÈΛ· ¤ÙÚÈÓË 90 Ù.Ì. Ì ı¤·, ÂÈψ̤ÓË, ¶ÈӷοÙ˜. 8. ¶·Ú·‰ÔÛȷ΋, ¤ÙÚÈÓË, 4ÒÚÔÊË ÔÈΛ· 400 Ù.Ì., Ì ı¤· Î·È ÔÈÎfiÂ‰Ô 2 ÛÙÚ¤Ì., §Â¯ÒÓÈ·. ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ 150 Ù.Ì., Ì 60 Ù.Ì. ‚ÂÚ¿ÓÙ·, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, ÂÈψ̤ÓÔ, ¿Óˆ ÛÙÔ Î‡Ì·, ÛÙËÓ ∫. °·Ù˙¤·. ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÛÙ¤ÁË 110 Ù.Ì. π¿ÛÔÓÔ˜ Ì ™˘Ú›‰Ë. ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÛÙ¤ÁË πÛfiÁÂÈÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· 115 Ù.Ì. Ì ˘fiÁÂÈÔ 95 Ù.Ì. (ÂÓÔ›ÎÈÔ 16.000 ∂ ÙÔ ¯ÚfiÓÔ), 28˘ √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ Ì πˆÏÎÔ‡. OIKO¶E¢A 1.√ÈÎfiÂ‰Ô 2 ÛÙÚ. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ Ì ·Ï·È¿ ÎÙ›ÛÌ·Ù·, ∫¿Ùˆ °·Ù˙¤·. 2. √ÈÎfiÂ‰Ô 5.500 Ù.Ì., ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡, ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·, ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· ηٷÛ΢·ÛÙÈ΋ ÂÙ·ÈÚ›·. ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜. 3. ŒÓ· ÛÙÚ¤ÌÌ· ÔÈÎfiÂ‰Ô ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ ¿Óˆ ÛÙÔ Î‡Ì·, ∫¿Ï·ÌÔ˜. 4. √ÈÎfiÂ‰Ô 3,5 ÛÙÚÂÌÌ¿ÙˆÓ ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡, §Â¯ÒÓÈ·. 5. 312 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡, ı¤·, ∫·Ù˯ÒÚÈ. 6. √ÈÎfiÂ‰Ô 1.100 Ù.Ì., 50 Ì. ·fi ı¿Ï·ÛÛ· ÛÙËÓ ∫. °·Ù˙¤·. 7. √ÈÎfiÂ‰Ô 2 ÛÙÚ. Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·, ªËÏȤ˜. 8. √ÈÎfiÂ‰Ô 2 ÛÙÚ. ¿Óˆ ÛÙÔ Î‡Ì· ÌÂٷ͇ ∫·ÏÒÓ ¡ÂÚÒÓ-∫ÔÚÒÈ. 9. √ÈÎfiÂ‰Ô 1.500 Ù.Ì., Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·, ÕÓˆ °·Ù˙¤·. 10. √ÈÎfiÂ‰Ô 1.100 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ Ì ı¤·, ∫¿Ùˆ §Â¯ÒÓÈ·. 11. √ÈÎfiÂ‰Ô 2 ÛÙÚÂÌ., 50Ì. ·fi ı¿Ï·ÛÛ· ÛÙ· ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿. ¢›ÓÂÙ·È Î·È ·ÓÙÈ·ÚÔ¯‹. 12. √ÈÎfiÂ‰Ô 1.300 Ù.Ì. ¿Óˆ ÛÙÔ Î‡Ì·, ÛÙË ªËϛӷ-∞Á. ∞Ó‰Ú¤·˜. 13. ¢‡Ô ÔÈÎfi‰· 600 Ù.Ì. ¤Î·ÛÙÔ, 100Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ· ÛÙ· ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿. 14. √ÈÎfiÂ‰Ô 1 ÛÙÚ¤ÌÌ· Û 2 ‰ÚfiÌÔ˘˜ ÁˆÓ›·, ∞ÁÚÈ¿. ∂À∫∞πƒπ∞: ∂ÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ 650 Ù.Ì., Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 5.500 Ù.Ì. ÛÙÔ ¶∂¢π√¡ ÙÔ˘ ∞ƒ∂ø™. °›ÓÂÙ·È ‰È¢ÎfiÏ˘ÓÛË ‰·Ó›ˆÓ ̤ۈ TÚ·¤˙˘. °IA O§O TO ¶H§IO M¶POY™A§H™. (038)

¶ƒ√Δ∞™∂π™ ∂μ¢√ª∞¢∞™ ∞°π∞ Δƒπ∞¢∞ ∞¡ø °∞Δ∑∂∞. √ÈÎfiÂ‰Ô 500 ÙÌ, Ì ÊÔ‚ÂÚ‹ ı¤· ÛÙÔÓ ¶·Á·ÛËÙÈÎfi ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘, Ï‹Ú˘ Ê¿ÎÂÏÔ˜. ΔÈÌ‹ 40.000(BO189921) ∞§À∫∂™ (¶Â˘Î¿ÎÈ·). √ÈÎfiÂ‰Ô 695ÙÌ, ÁˆÓÈ·Îfi, ™.¢ 0, 8, ÚfiÛÔ„Ë25Ì ÁÈ· ηÙÔÈΛ· ‹ ηٷÛÙ‹Ì·Ù·, ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·. ΔÈÌ‹ 170.000(μ√202940) ∂ºΔ∞ ¶§∞Δ∞¡π∞: ¡Âfi‰ÌËÙÔ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 80ÙÌ 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ Ì 2 ˘/‰ ·˘ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË º/∞, parking, ·Ôı‹ÎË. ΔÈÌ‹ 130.000∂ (μ√167164) ¡∂∞ πø¡π∞. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 103ÙÌ, 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ÚfiÛÊ·Ù· ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ Û ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË, 3 ˘/‰, Ì ·ÙÔÌÈÎfi º/∞, Ì¿ÓÈÔ Ì ÓÙÔ˘˙Ȥڷ Î·È ˘‰ÚÔÌ·Û¿˙, Ì ηϋ ı¤·. ΔÈÌ‹ 140.000(μ√202328) §∞À∫√™.∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 10 ÛÙÚÂÌÌ¿ÙˆÓ, ÂÈÎÏÈÓ¤˜, ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· ÙËÓ ÂÁηٿÛÙ·ÛË ÊˆÙÔ‚ÔÏÙ·˚ÎÒÓ, ı¤· ¶·Á·ÛËÙÈÎfi. ΔÈÌ‹ 100.000(μ√202997)

¶ø§∏™∂π™ ∫∞Δ√π∫πø¡ ∞°π√™ ∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√™.¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 64ÙÌ, 3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ÛÙËÓ ·Ú·Ï›· ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ Ì ı¤· ÙÔ ¿ÚÎÔ ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘, Û ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË, 1 ÌÂÁ¿ÏÔ ˘/‰, ·˘ÙfiÓÔÌË ÎÔ˘˙›Ó·, Û¿Ô˘Ó· ÛÙ· Ì¿ÓÈÔ Î·È ÌÂÁ¿ÏË ‚ÂÚ¿ÓÙ·. ΔÈÌ‹ 200.000 (μ√-203365) ∞°π√™ ∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√™. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 108ÙÌ, 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, 2˘/‰, ÌÂÁ¿ÏÔ Û·ÏfiÓÈ Î·È ¯ÔÏ, Ì ı¤· ı¿Ï·ÛÛ· Î·È ÙÔ ¿ÚÎÔ ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ Û Ôχ ηϋ ηٿÛÙ·ÛË. ΔÈÌ‹ 130.000∂ (μ√200331) ∞°π√™ ∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√™. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 108ÙÌ 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, 4˘/‰ Ì ı¤· ı¿Ï·ÛÛ· Î·È ÙÔ ¿ÚÎÔ ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ Û Ôχ ηϋ ηٿÛÙ·ÛË. ΔÈÌ‹ 130.000(μ√-200331) ∞°π√™ ∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√™. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 84ÙÌ, 2˘/‰, Û·ÏfiÓÈ, ÎÔ˘˙›Ó·, Ì¿ÓÈÔ, ηÙÔÈ΋ÛÈÌË, Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 114ÙÌ Û Ôχ ÎÂÓÙÚÈÎfi ÛËÌ›Ô. ΔÈÌ‹ 135.000(μ√200844) ∞°π∞ ¶∞ƒ∞™∫∂À∏. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 105ÙÌ, Ï‹Úˆ˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 295ÙÌ, Ù˙¿ÎÈ, 2wc, ¿ÚÎÈÓ, ÌÂÁ¿ÏË ·˘Ï‹. ΔÈÌ‹ 170.000(μ√202977) ∞°π√π ∞¡∞ƒ°Àƒ√π. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 106ÙÌ, Ì 100ÙÌ ˘fiÁÂÈÔ, 2 ˘/‰, Û·ÏÔÓÔÎÔ˘˙›Ó·, Ì¿ÓÈÔ, 2 ı¤ÛÂȘ ÛÙ¿ıÌ¢Û˘, Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 180ÙÌ. ΔÈÌ‹ 145.000∂ (BO198135) ∞°ƒπ∞. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 70ÙÌ, ÈÛfiÁÂÈÔ, 2˘/‰, ηıÈÛÙÈÎfi, Ù˙¿ÎÈ, ÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ηٷÛ΢‹˜, ‚ÂÚ¿ÓÙ·, ÚfiÛÔ„Ë ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ. ΔÈÌ‹ 120.000(μ√203107) ∞§À∫∂™. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 33ÙÌ, 8ÂÙ›·˜, 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, Û ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË. ΔÈÌ‹ 41.000(μ√202537) ∞§À∫∂™. ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 140ÙÌ, ÓÂÔ·ÓÂÁÂÈÚfiÌÂÓË ÙÚÈÒÓ ÂÈ¤‰ˆÓ, ÏËÛ›ÔÓ ·Ú·Ïȷ΋˜. ΔÈÌ‹ 125.000∂ (μ√200234) ∞§À∫∂™. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 49ÙÌ ‰ÈÂÙ›·˜, ¿ÚÈÛÙË ‰È· Ú‡ıÌÈÛË, ·˘ÙÔÓÔÌ›· ı¤ÚÌ·ÓÛ˘, ¿ÚÎÈÓ, ÌÂÁ¿Ï˜ ‚ÂÚ¿ÓÙ˜, ı¤·. ΔÈÌ‹ 75.000(μ√202234) ∞§À∫∂™. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÓÂfiÎÙÈÛÙÔ ÁˆÓÈ·Îfi 105ÙÌ, 3˘/‰, 2 Ì¿ÓÈ·, Ù˙¿ÎÈ, Áηڿ˙, ·Ôı‹ÎË, ηٷÏËÎÙÈ΋ ı¤· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ΔÈÌ‹ 180.000∂(μ√199913) ∞§À∫∂™ ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 72ÙÌ, 2˘/‰, ÎÏÂÈÛÙfi Áηڿ˙, ÌÂÁ¿Ï˜ ‚ÂÚ¿ÓÙ˜, ‰È·ÌÂÚ¤˜, ÏËÛ›ÔÓ ·Ú·Ï›·˜. ΔÈÌ‹ 115.000(μ√200944) ∞§À∫∂™ (™øƒ√™ ∞°. ™Δ∂º∞¡√™).ªÂ˙ÔÓ¤Ù· ÙÚÈÒÓ ÂÈ¤‰ˆÓ, 210ÙÌ, Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 648ÙÌ, 3˘/‰, ÁÚ·Ê›Ô, 3 Ì¿ÓÈ·, Ù˙¿ÎÈ, ΋Ô, Áηڿ˙, ·ÓÂÌfi‰ÈÛÙË ı¤· ı¿Ï·ÛÛ· Î·È ·fi Ù· ˘ÓÔ‰ˆÌ¿ÙÈ·. ΔÈÌ‹ 360.000(μ√-203314) ∞§À∫∂™ (¶∞¡∞°π∞). √ÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· 88ÙÌ, 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ (‰ÈÏÔηÙÔÈΛ·˜), ·Ï·ÈfiÙËÙ·˜, 2 ˘/‰, ·˘ÙÔÓÔÌ›· ı¤ÚÌ·ÓÛ˘, Ù˙¿ÎÈ, ËÏÈ·Îfi˜, ÏËÛ›ÔÓ ·Ú·Ï›·˜. ΔÈÌ‹ 90.000(μ√-203443) ∞§À∫∂™. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ 101ÙÌ, 3˘/‰, Ù˙¿ÎÈ, Áηڿ˙, ·Ôı‹ÎË ÂÓÙÔȯÈṲ̂Ó˜ Û˘Û΢¤˜, ΋Ô, ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·, 50̤ÙÚ· ·fi ÙËÓ ·Ú·Ï›·. ΔÈÌ‹ 205.000∂(μ√199555) ∞§À∫∂™ (™øƒ√™ ∞°. ™Δ∂º∞¡√™).ªÂ˙ÔÓ¤Ù· ÙÚÈÒÓ ÂÈ¤‰ˆÓ, 210ÙÌ, Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 648ÙÌ, 3˘/‰, ÁÚ·Ê›Ô, 3 Ì¿ÓÈ·, Ù˙¿ÎÈ, ΋Ô, Áηڿ˙, ·ÓÂÌfi‰ÈÛÙË ı¤· ı¿Ï·ÛÛ· Î·È ·fi Ù· ˘ÓÔ‰ˆÌ¿ÙÈ·. ΔÈÌ‹ 360.000(μ√-203314) μ√§√™ (¶§∏™π√¡ μ∞™π§√¶√À§√À). ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 79ÙÌ, 4Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, 2˘/‰, 2Ì¿ÓÈ·, ÂÓÙÔȯÈṲ̂Ó˜ fiϘ ÔÈ ËÏÂÎÙÚÈΤ˜ Û˘Û΢¤˜, Áηڿ˙, ÌÂÁ¿Ï˜ ‚ÂÚ¿ÓÙ˜. ΔÈÌ‹ 125.000(μ√202700) ∫∞ƒ∞°∞Δ™. √ÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· ÓÂfi‰ÌËÙÔ 81ÙÌ, 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, 2˘/‰, Ì¿ÓÈÔ, ηıÈÛÙÈÎfi, Ù˙¿ÎÈ, ¿ÚÎÈÓ, ¿ÚÈÛÙ˘ ηٷÛ΢‹˜ Û ÎÂÓÙÚÈÎfi ‰ÚfiÌÔ. ΔÈÌ‹ 135.000(μ√-201033) ∫∞ƒ∞°∞Δ™. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 102ÙÌ ÓÂfi‰ÌËÙÔ, ‰È·ÌÂÚ¤˜, ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋˜ ηٷÛ΢‹˜, 2 ˘/‰, ·˘ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË ÌÂ Ê˘ÛÈÎfi ·¤ÚÈÔ, ¿ÚÎÈÓ, ·Ôı‹ÎË, ÎÔÓÙ¿ Û ۯÔÏÂ›Ô - ¿ÚÎÔ, ı¤· ¶‹ÏÈÔ. ΔÈÌ‹ 168.000 (μ√-192775) ∫∂¡Δƒ√. ∫·ÙÔÈΛ· ‰ÈÒÚÔÊË 216ÙÌ, Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 270ÙÌ, ™.¢ 2, 7, Ì ‰˘Ô ÔÚÔÊԉȷÌÂÚ›ÛÌ·Ù·, ηٷÛ΢‹˜ ’60, Û Ôχ ηϋ ηٿÛÙ·ÛË. ΔÈÌ‹ 450.000(μ√-203080) ∫∂¡Δƒ√. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 64ÙÌ, 2˘/‰, ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·, 4Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ηٿÏÏËÏÔ Î·È ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÛÙ¤ÁË.ΔÈÌ‹ 80.000(μ√-203479) ∫∂¡Δƒ√.¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 95ÙÌ, 2˘/‰, ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·, 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ηٿÏÏËÏÔ Î·È ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÛÙ¤ÁË. ΔÈÌ‹ 110.000(μ√-203480) ∫∂¡Δƒ√. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 126ÙÌ, 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, 3 ˘/‰, 2 Ì¿ÓÈ·, Ì ·˘ÙfiÓÔÌË ÎÔ˘˙›Ó· Î·È ·˘ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË Ê˘ÛÈÎÔ‡ ·ÂÚ›Ô˘. ∫·Ù¿ÏÏËÏÔ Î·È ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÛÙ¤ÁË. ΔÈÌ‹ 140.000∂ (μ√-191510) ∫∂¡Δƒ√. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÎÂÓÙÚÈÎfi 120ÙÌ 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, 3˘/‰, ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙË ÎÔ˘˙›Ó·, ηٿÏÏËÏÔ Î·È ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ¯Ú‹ÛË.ΔÈÌ‹ 135.000(μ√-201377) ∫∂¡Δƒ√. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 60ÙÌ, 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, 1 ˘/‰, ·˘ÙfiÓÔÌË ÎÔ˘˙›Ó· Î·È ·˘ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË ÂÙÚÂÏ·›Ô˘. ΔÈÌ‹ 65.000∂ (μ√-196557) ∫∂¡Δƒ√. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 73ÙÌ, 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, 2 ˘/‰, ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙË ÎÔ˘˙›Ó· Î·È ı¤· ÛÙÔ ¶‹ÏÈÔ.

ΔÈÌ‹ 78.000∂ (BO-197269) ∫∞ƒ∞°∞Δ™. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 100ÙÌ, 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ÓÂfi‰ÌËÙÔ, 2 Ì¿ÓÈ·, ÌÂÁ¿Ï˜ ‚ÂÚ¿ÓÙ˜, ¿ÚÎÈÓ, ·Ôı‹ÎË. ΔÈÌ‹ 178.000(μ√202945) ª∂Δ∞ª√ƒºø™∏. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 96ÙÌ, ÛÙÔÓ 4Ô fiÚÔÊÔ, 2À/¢, ‰È·ÌÂÚ¤˜, Ì ·˘ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË Ê˘ÛÈÎÔ‡ ·ÂÚ›Ô˘ Î·È ı¤· ÛÙÔ ¶‹ÏÈÔ. ΔÈÌ‹ 90.000∂ (μ√-191496) ¡∂∞ πø¡π∞. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 65 ÙÌ, 2˘‰, Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 180ÙÌ. ΔÈÌ‹ 130.000(μ√-203104) ¡∂∞ πø¡π∞. √ÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· 96ÙÌ, 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ‰È·ÌÂÚ¤˜ Ì ӢÎÙÂÚÈÓfi Ú‡̷ Î·È Ê˘ÛÈÎfi ·¤ÚÈÔ Û Ôχ ηϋ ηٿÛÙ·ÛË. ΔÈÌ‹ 85.000∂(μ√203445) ¡∂∞ πø¡π∞. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 78ÙÌ, 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, 2 ˘/‰, Ù˙¿ÎÈ, Ù¤ÓÙ˜, ËÏÈ·Îfi ıÂÚÌÔۛʈӷ, ¿ÚÎÈÓ Î·Ù·Û΢‹˜ 2008. ΔÈÌ‹ 126.000∂ (μ√183628) ¡∂∞ πø¡π∞. ªÂ˙ÔÓ¤Ù· ÓÂfi‰ÌËÙË 215ÙÌ, ˘ÂÚÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ηٷÛ΢‹˜, 3 ÂÈ¤‰ˆÓ, 2 ÎÔ˘˙›Ó˜, 1 Ì¿ÓÈÔ, 1 WC, 1 Ù˙·ÎÔ‡˙È, οÌÂÚ˜ ·ÛÊ·Ï›·˜, Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤· Û ¶‹ÏÈÔ Î·È μfiÏÔ. ΔÈÌ‹ 230.000 (μ√191222) ¡∂∞ πø¡π∞. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 109ÙÌ, 2 ÂÈ¤‰ˆÓ, 2À˘/‰, ¿ÚÎÈÓ, ·Ôı‹ÎË, ·˘ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË Ê˘ÛÈÎÔ‡ ·ÂÚ›Ô˘ Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤· Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 169ÙÌ. ΔÈÌ‹ 220.000 (μ√193134) ¡∂∞ πø¡π∞. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 90ÙÌ, ηٷÛ΢‹˜ ÙÔ˘ ’97 Û ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË, 3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, 2 ˘/‰, º/∞, ·˘ÙÔÓÔÌ›·, Ù˙¿ÎÈ .ΔÈÌ‹ 105.000(μ√187207) ¡∂∞ πø¡π∞. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 104, 5ÙÌ, 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ¤ÙÔ˘˜ ηٷÛ΢‹˜ 2004, 3 ˘/‰, Ù˙¿ÎÈ, ÎÏÈÌ·ÙÈÛÌfi, Ì Ôχ ηϋ ı¤· ¶‹ÏÈÔ. ΔÈÌ‹ 150.000 (BO194056) ¡∂∞ πø¡π∞. ¢ÈÏÔηÙÔÈΛ· 182ÙÌ (ÈÛfiÁÂÈÔ 88ÙÌ Î·È 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 94ÙÌ) 4 ˘/‰, 4ª¿ÓÈ· ·˘ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË Ê˘ÛÈÎÔ‡ ·ÂÚ›Ô˘, ·Ôı‹ÎË, ı¤· ΋Ô˜ ÛÙÔ ÈÛfiÁÂÈÔ. ΔÈÌ‹ 150.000∂ (μ√ 195493) ¡∂∞ πø¡π∞. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 300ÙÌ, ·ÔÙÂÏÔ‡ÌÂÓË ·fi ‰˘Ô ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙÔ˘˜ ÔÚfiÊÔ˘˜ ÙˆÓ 130ÙÌ, ÚfiÛÊ·Ù· ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË, ÔÏ˘ÙÂÏ‹˜ ÔÈΛ·, Ù˙¿ÎÈ, 6 ˘/‰, 3 Ì¿ÓÈ·, Áηڿ˙, ·Ôı‹ÎË, ·˘ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË. ΔÈÌ‹ 310.000(μ√180506) ¡∂∞ πø¡π∞. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, 74ÙÌ Ì ÙÚÈÊ·ÛÈÎfi Ó˘ÎÙÂÚÈÓfi Ú‡̷, ıÂÚÌÔÛ˘ÛÛˆÚÂ˘Ù¤˜ Û ηϋ ηٿÛÙ·ÛË. ΔÈÌ‹ 60.000(μ√200986) ¡∂∞ πø¡π∞. √ÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· 96ÙÌ, 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ‰È·ÌÂÚ¤˜ Ì ӢÎÙÂÚÈÓfi Ú‡̷ Î·È Ê˘ÛÈÎfi ·¤ÚÈÔ Û Ôχ ηϋ ηٿÛÙ·ÛË. ΔÈÌ‹ 85.000∂(μ√203445) ¡∂∞ πø¡π∞. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 135ÙÌ, 3˘/‰, ÎÔ˘˙›Ó·, 2 Ì¿ÓÈ·, Ù¤ÓÙ˜, A/C, Û ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË. ΔÈÌ‹ 140.000(μ√202226) ¡∂∞ πø¡π∞. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 80ÙÌ, 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ÂÙÔÈÌÔ·Ú¿‰ÔÙÔ, 2 ˘/‰, Ù˙¿ÎÈ, ¿ÚÎÈÓ. ΔÈÌ‹ 128.000(μ√200697) ¡∂∞¶√§∏ √ÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· ʈÙÂÈÓfi 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, 150 ÙÌ, ¤ÙÔ˘˜ ηٷÛ΢‹˜ 2010, 3 ˘/‰, Û·ÏÔÓÔÎÔ˘˙›Ó·, 1 Ì¿ÓÈÔ + wc, ı¤ÚÌ·ÓÛË ·ÙÔÌÈ΋ º/∞, ˘Ô‰Ô¯‹ ÁÈ· Ù˙¿ÎÈ, ·Ôı‹ÎË, ¿ÚÎÈÓ, ‹Û˘¯Ë ÂÚÈÔ¯‹, ÌÚÔÛÙ¿ Û ¿ÚÎÔ, ı¤· ¶‹ÏÈÔ Î·È ¶·Á·ÛËÙÈÎfi. ΔÈÌ‹ 220.000 ∂ (BO175152) Ãπ§π∞¢√À. √ÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· 130ÙÌ, 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, 3˘/‰, Ù˙¿ÎÈ, ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙË ÎÔ˘˙›Ó·, ÎÔÓÙ¿ Û ¿ÚÎÔ. ΔÈÌ‹ 130.000(μ√-183741)

¶ø§∏™∂π™ ∂¶∞°°∂§ª∞Δπ∫ø¡ Ãøƒø¡ ∞°π√™ ∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√™. ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÛÙ¤ÁË 48ÙÌ Ì ˘fiÁÂÈÔ 40ÙÌ Î·È ·Ù¿ÚÈ 40ÙÌ Û ÎÂÓÙÚÈÎfi ‰ÚfiÌÔ. ΔÈÌ‹ 190.000(μ√201379) ∫∂¡Δƒ√. °Ú·ÊÂ›Ô ÔÏ˘ÙÂϤ˜52ÙÌ, 3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ÛÙËÓ Î·Ú‰È¿ ÙÔ˘ ÂÌÔÚÈÎÔ‡ ΤÓÙÚÔ˘ Ù˘ fiÏ˘ Û ÙÂÙÚ·ÒÚÔÊË ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹. ΔÈÌ‹ 135.000(μ√201530 ∫∂¡Δƒ√. °Ú·ÊÂ›Ô Û ÎÂÓÙÚÈÎfiÙ·ÙÔ ÛËÌÂ›Ô 33ÙÌ 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ¯Ú‹˙ÂÈ ÌÂÚÈ΋˜ ·Ó·Î·›ÓÈÛ˘, ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ¯Ú‹ÛË. ΔÈÌ‹ 37.000∂ (μ√199981) ¡∂∞¶√§∏ (¶§∏™π√¡ ∞£∏¡ø¡). ∫·Ù¿ÛÙËÌ· 900ÙÌ, ÈÛfiÁÂÈÔ, Ì ÁÚ·Ê›·, ÔÈΛ· 60ÙÌ, ÚÔÔÙÈ΋ 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ÁÈ· 408ÙÌ, ÔÈÎfiÂ‰Ô 780ÙÌ.ΔÈÌ‹ 900.000(μ√-203091) ¡∂∞¶√§∏ (¶§∏™π√¡ §∞ƒπ™∏™).∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi ·Î›ÓËÙÔ ÈÛfiÁÂÈÔ 250ÙÌ, ‡„Ô˜ 5Ì, ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· οı ¯Ú‹ÛË. ΔÈÌ‹ 250.000(μ√201834)

∂•√Ãπ∫∂™ ∫∞Δ√π∫π∂™ ∞°π√™ μ§∞™π√™ (¶∞§∏√∫∞™Δƒ√). ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 55ÙÌ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 770ÙÌ, ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ Ì ηٷÏËÎÙÈ΋ ı¤·, Û Ôχ ηϋ ÙÔÔıÂÛ›·. ΔÈÌ‹ 120.000∂(μ√199738) ∫∞Δø °∞Δ∑∂∞. ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 87ÙÌ, 2˘/‰, ηıÈÛÙÈÎfi, Ì¿ÓÈÔ, Ù˙¿ÎÈ, ·Ôı‹ÎË, ÌÂÁ¿ÏË ‚ÂÚ¿ÓÙ·, 50Ì ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·. ΔÈÌ‹ 180.000(μ√-171801) §∞À∫√™. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 50ÙÌ, ηٷÛ΢‹˜ 1995, 1 ˘/‰, Ù˙¿ÎÈ , ¿ÚÎÈÓ Ì ı¤· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· Î·È ÙÔ ¯ˆÚÈfi, ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 200ÙÌ. ΔÈÌ‹ 70.000∂ (BO190137) §∞À∫√™. √ÈΛ· ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡ 100ÙÌ Ì ·˘Ï‹,. ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ Ï·Ù›·, ¤¯ÂÈ ı¤· Î·È Â›Ó·È È‰·ÓÈÎfi ÁÈ· ÂÍÔ¯È΋ ηÙÔÈΛ·. ΔÈÌ‹ 100.000∂(BO-198130) ª∞§∞∫π. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 120ÙÌ, 3 ˘/‰, 2Ì¿ÓÈ·, Ù˙¿ÎÈ, Ù¤ÓÙ˜, ·˘ÙfiÓÔÌË ÎÔ˘˙›Ó·, Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 400ÙÌ Ì ‰¤ÓÙÚ·, Ì ‰È΋ Ù˘ ÁÂÒÙÚËÛË Î·È ı¤· ı¿Ï·ÛÛ· Î·È ‚Ô˘Ófi. ΔÈÌ‹210.000∂ (μ√192822) ª∏§π∂™ ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 85ÙÌ, 2 ˘/‰, Ì¿ÓÈÔ, Û·ÏfiÓÈ, ÎÔ˘˙›Ó·, ÌÂÁ¿ÏË ‚ÂÚ¿ÓÙ·, Ì Ôχ ˆÚ·›· ı¤·, ‰ÈÎfi ÙÔ˘ ‰ÚfiÌÔ, ηٷÛ΢‹˜ 1980, Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 1600ÙÌ, ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘. ΔÈÌ‹ 1145.000∂. (μ√170218) ª∏§π¡∞. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 90ÙÌ, Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 80ÙÌ, ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·, ΋Ô. ΔÈÌ‹ 100.000(μ√167746) ª√Àƒ∂™π. ¶·Ú·‰ÔÛȷ΋ ÔÈΛ· 85ÙÌ, ËÏÈÔÚ›ÙÈÎË, ÓÂfi‰ÌËÙË, Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 250ÙÌ, ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·. ΔÈÌ‹ 210.000(μ√-194830) ¶ƒ√ªÀƒπ ¶∏§π√. ∂ÍÔ¯È΋ ÔÈΛ· 65ÙÌ ·Ô Í‡ÏÔ Î·È ¤ÙÚ·, 2 ˘/‰, Ù˙¿ÎÈ, ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·

ÛÙÔ ∞ÈÁ·›Ô. ΔÈÌ‹ 140.000(μ√-203318) ™∫π∞£√™ (∫∞§√ ¶∏°∞¢π). ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 90ÙÌ, 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ¢¿ÂÚÔ, ¢‹ÏÈÔ, ÚfiÛÊ·Ù· ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ, ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ fiÏ˘, ÛÙÔ Û¯ÔÏ›Ô, ¿ÌÂÛ· ηÙÔÈ΋ÛÈÌÔ. ΔÈÌ‹ 160.000(μ√203059) ™∫π∞£√™ (∞°π∞ Δƒπ∞¢∞).ªÔÓÔηÙÔÈΛ· ‰ÈÒÚÔÊË 120ÙÌ, 3˘/‰, 3 Ì¿ÓÈ·, ‰›Ï· Û ·È‰È΋ ¯·Ú¿, 200Ì ·fi ÙËÓ ·ÁÔÚ¿ Î·È ÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ ÙÔ˘ ÓËÛÈÔ‡. ΔÈÌ‹ 350.000(μ√-203063) ™∫π∞£√™ (∞™∂§∏¡√™). ΔÚÂȘ ‚›Ï˜ ·˘ÙfiÓÔ̘ ÙˆÓ 90ÙÌ, Û ¤ÎÙ·ÛË 4, 8 ÛÙÚÂÌÌ¿ÙˆÓ, ·Ú·ı·Ï¿ÛÛȘ, ÔÏ˘ÙÂÏ›·˜, Ï‹Úˆ˜ ÂÍÔÏÈṲ̂Ó˜. ΔÈÌ‹ 1.000.000(μ√-203066) ™∫π∞£√™ (∞™∂§∏¡√™). μ›Ï· ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈ· 90ÙÌ, ÔÏ˘ÙÂÏ›·˜, Ï‹Úˆ˜ ÂÍÔÏÈṲ̂ÓË, ÊÈÏÔÍÂÓ› 4-6 ¿ÙÔÌ·. ΔÈÌ‹ 350.000(μ√203067) ™∫π∞£√™ (∫∞§√ ¶∏°∞¢π). ªÔÓÔηÙÔÈΛ· ‰ÈÒÚÔÊË, ·ÔÙÂÏÔ‡ÌÂÓË ·fi ‰˘Ô ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ· ÔÚÔÊԉȷÌÂÚ›ÛÌ·Ù·, 4 ˘/‰, 2 Ì¿ÓÈ·, ΋Ô, ‚ÂÚ¿ÓÙ˜, ΋Ô, ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ fiÏ˘. ΔÈÌ‹ 275.000(μ√-203061) ™∫π∞£√™ (¶ÂÚÈÔ¯‹ ¡Ù¿ÓÙÔ˘). ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 160ÙÌ, ÛÙËÓ ÎÂÓÙÚÈ΋ ·ÁÚÔÙÈ΋ Ô‰È΋ ·ÚÙËÚ›·, ı¤· Û ‚Ô˘Ófi Î·È ı¿Ï·ÛÛ·, Ú‡̷, ¿‰ÂÈ· ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹˜, Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 4, 8 ÛÙÚÂÌÌ¿ÙˆÓ. ΔÈÌ‹ 300.000(μ√202970) ™∫√¶∂§√™ ∂§π√™ ªÂ˙ÔÓ¤Ù· ÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ηٷÛ΢‹˜ 150ÙÌ, Û 2 Â›‰·, ÓÂfi‰ÌËÙË, 4 ˘ÓÔ‰ˆÌ¿ÙÈ·, 2 Ì¿ÓÈ·, ÎÏÈÌ·ÙÈÛÌfi˜, ·˘Ï‹, Ù˙¿ÎÈ, ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·. ΔÈÌ‹ 200.000∂.(μ√167340)

¶ø§∏™∂π™ √π∫√¶∂¢ø¡ ∞°π∞ Δƒπ∞¢∞ ∞¡ø °∞Δ∑∂∞. √ÈÎfiÂ‰Ô 900 ÙÌ, Ì ηٷÏËÎÙÈ΋ ı¤· ÛÙÔÓ ¶·Á·ÛËÙÈÎfi ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘, ÎÙ›˙ÂÈ 235ÙÌ, Ï‹Ú˘ Ê¿ÎÂÏÔ˜. ΔÈÌ‹ 65.000∂(μ√201621) ∞°π√™ ¢∏ª∏Δƒπ√™ ¶∏§π√. √ÈÎfiÂ‰Ô 585ÙÌ, ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ Ì ÚfiÛ‚·ÛË Î·È ı¤· ÛÙÔ ∞ÈÁ·›Ô. ΔÈÌ‹ 35.000(μ√-203098) ∞°π√™ °∂øƒ°π√™ ∫À¡∏°ø¡. √ÈÎfiÂ‰Ô 550ÙÌ, ÏËÛ›ÔÓ ∞Á›Ô˘ °ÂˆÚÁ›Ô˘, ˘¤ÚÔ¯Ë ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·. ΔÈÌ‹ 100.000(μ√-203316) ∞¡ø §∂Ãø¡π∞. √ÈÎfiÂ‰Ô 5 ÛÙÚÂÌÌ¿ÙˆÓ, ÂÎÙfi˜ ۯ‰›Ô˘, Â›‰Ô, ÂÊ·ÙfiÌÂÓÔ ÎÂÓÙÚÈ΋˜ Ô‰Ô‡, ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·, ȉ·ÓÈÎfi ÁÈ· οı ¯Ú‹ÛË. ΔÈÌ‹ 120.000(μ√-170311) ∞°ƒπ∞. √ÈÎfiÂ‰Ô 336ÙÌ, ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘, ÌÂ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ‹ ‰fiÌËÛ˘ 1, 1 Î·È Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ‹ Î¿Ï˘„˘ 0, 6. ∂›Ó·È Â›‰Ô, ¤¯ÂÈ ı¤· ÙÔ ‚Ô˘Ófi Î·È ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ ∞ÁÚÈ¿˜. ΔÈÌ‹ 93.000∂ (BO-190942) ∞§À∫∂™ ∫À∞¡∏ ∞∫Δ∏. √ÈÎfiÂ‰Ô 306ÙÌ, ™.¢ 0, 8, Û ‹Û˘¯Ë ÂÚÈÔ¯‹, ÏËÛ›ÔÓ ·Ú·Ï›·˜, ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· ‹ ÌÔÓÔηÙÔÈΛ·, ·Ó·ÙÔÏÈÎfi. ΔÈÌ‹ 85.000(μ√202275) ∞§À∫∂™ (∞´μ∞§πøΔπ∫∞). √ÈÎfiÂ‰Ô 288ÙÌ, ÁˆÓÈ·Îfi, ™.¢ 0, 8, Ì ηÙÔÈ΋ÛÈÌË ÔÈΛ· 60ÙÌ.ΔÈÌ‹ 110.000(μ√-203069) ∞º∂Δ∂™. √ÈÎfiÂ‰Ô 8 ÛÙÚÂÌ¿ÙˆÓ, Ì ÚfiÛÔ„Ë ÛÙÔÓ ÎÂÓÙÚÈÎfi ‰ÚfiÌÔ μfiÏÔ˘ - ¡ÂÔ¯ˆÚ›Ô˘, ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· ·Ó¤ÁÂÚÛË Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋˜ ÛÙ¤Á˘. ΔÈÌ‹ 80.000(μ√-189153) ∞º∏™™√™ ¶∏§π√. √ÈÎfiÂ‰Ô 4, 7 ÛÙÚÂÌÌ¿ÙˆÓ Ì ı¤· ÙÔÓ ¶·Á·ÛËÙÈÎfi, ÚfiÛ‚·ÛË ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌÈ΋ ¿‰ÂÈ· ÁÈ· ÔÈΛ· 145ÙÌ. ΔÈÌ‹ 70.000(μ√-174010) ∫∞§∞ ¡∂ƒ∞. √ÈÎfiÂ‰Ô 569ÙÌ, ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘, Â›‰Ô, ·¤¯ÂÈ 150Ì ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ΔÈÌ‹ 75.000∂ (BO-189950) ∫∞Δø §∂Ãø¡π∞. √ÈÎfiÂ‰Ô 707ÙÌ, ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘, Ì ı¤· ÛÙÔ ‚Ô˘Ófi, Û ·fiÛÙ·ÛË 20Ì ·fi ÙÔÓ ‰ËÌÔÙÈÎfi ‰ÚfiÌÔ. ΔÈÌ‹ 70.000∂ (BO190143) §∂º√∫∞™Δƒ√. √ÈÎfiÂ‰Ô 4, 2 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù·, 2 ¯ÈÏ. ¿Óˆ ·fi ÙÔ §ÂÊfiηÛÙÚÔ, ˘¤ÚÔ¯Ë ı¤·, Ï‹Ú˘ Ê¿ÎÂÏÔ˜. ΔÈÌ‹ 40.000(μ√-187786) ª∞ƒ∞£√™ ¡∂∞™ ∞°Ãπ∞§√À. ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 15 ÛÙÚÂÌÌ¿ÙˆÓ Ì ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·, ÂÏ·Èfi‰ÂÓÙÚ·. ΔÈÌ‹ 80.000(μ√201872) ª∞ƒ∞£√™ ¡∂∞™ ∞°Ãπ∞§√À. √ÈÎfiÂ‰Ô 250ÙÌ Ì ¿‰ÂÈ· ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹˜ ÁÈ· 229ÙÌ, ™¢ 1, 2, ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·. ΔÈÌ‹ 75.000∂ (μ√199880) ª∞ƒ∞£√™ ¡∂∞™ ∞°Ãπ∞§√À. √ÈÎfiÂ‰Ô 2080ÙÌ Î·Ù¿ÏÏËÏÔ Î·È ÁÈ· ‰˘Ô ÎÙ›ÛÌ·Ù·. ΔÈÌ‹ 90.000∂(μ√200826) ªπ∫ƒ√£∏μ∂™. √ÈÎfiÂ‰Ô 1.023ÙÌ, ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘, 50̤ÙÚ· ·fi ÙÔÓ ÎÂÓÙÚÈÎfi ‰ÚfiÌÔ, ηٿÏÏËÏÔ Î·È ÁÈ· ‰˘Ô ÎÙ›ÛÌ·Ù·. ΔÈÌ‹ 70.000(μ√203603) ª∏§π¡∞. OÈÎfiÂ‰Ô 695 ÙÌ ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ ̤۷ ÛÙÔÓ ÔÈÎÈÛÌfi Ì ı¤·. ΔÈÌ‹ 45.000∂ (μ√199759) ª√Àƒ∂™π. √ÈÎfi‰Ô, 1200ÙÌ, ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘, ÚfiÛÔ„Ë Û ‰‡Ô ‰ÚfiÌÔ˘˜, ȉ·ÓÈÎfi ÁÈ· ·Ó¤ÁÂÚÛË È‰ÈˆÙÈ΋˜ ÔÈΛ·˜, ÂÏ·ÊÚ¿ ÂÈÎÏÈÓ¤˜. ΔÈÌ‹ 70.000∂ (μ√191899) ª√Àƒ∂™π. √ÈÎfiÂ‰Ô 250ÙÌ, ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘, Â›‰Ô, ÚfiÛ‚·ÛË Û ÎÂÓÙÚÈÎfi ‰ÚfiÌÔ, ȉ·ÓÈÎfi ÁÈ· ·Ó¤ÁÂÚÛË ÔÈΛ·˜, ı¤· ÛÙÔ ∞ÈÁ·›Ô. ΔÈÌ‹ 30.000(μ√-174065) ¡∂∞ ∞°Ãπ∞§√™ ª∞°¡∏™π∞™. √ÈÎfiÂ‰Ô 1012, 29ÙÌ ¿ÚÙÈÔ ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ, ÂÊ·ÙfiÌÂÓÔ ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ ÚÔ˜ ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·. ΔÈÌ‹ 50.000(μ√201895) ¡∂∞ ∞°Ãπ∞§√™. √ÈÎfiÂ‰Ô 1.100ÙÌ, ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘, Â›‰Ô, ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. ∞¤¯ÂÈ 150Ì ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ΔÈÌ‹ 65.000∂ (BO190512) ¡∂∞ ∞°Ãπ∞§√™. √ÈÎfiÂ‰Ô 300ÙÌ, ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘, ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· ηÙÔÈΛ·, ¿Óˆ Û ‰ÚfiÌÔ. ΔÈÌ‹ 45.000 (μ√167699) Δ™∞°∫∞ƒ∞¢∞. √ÈÎfiÂ‰Ô 930ÙÌ, ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘, ÚfiÛ‚·ÛË Û ÎÂÓÙÚÈÎfi ‰ÚfiÌÔ, ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·, Û Ôχ ηÏfi ÛËÌ›Ô. ΔÈÌ‹ 50.000(μ√174047) ¶π¡∞∫∞Δ∂™. √ÈÎfiÂ‰Ô 660ÙÌ, Ì ÔÈΛ· 84ÙÌ ·Ï·ÈfiÙËÙÔ˜. ΔÈÌ‹ 45.000(μ√-203186) ™∫π∞£√™. ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 4, 2 ÛÙÚÂÌÌ¿ÙˆÓ, ÂÎÙfi˜ ۯ‰›Ô˘, ¿ÚÙÈÔ, ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. ΔÈÌ‹ 80.000(μ√202971) Ã√ƒΔ√ ¶∏§π√. √ÈÎfiÂ‰Ô 4 ÛÙÚÂÌÌ¿ÙˆÓ, Â›‰Ô, Ï‹Ú˘ Ê¿ÎÂÏÔ˜. ΔÈÌ‹ 90.000(μ√203440) (012)


ªÈÎÚ¤˜ ∞ÁÁÂϛ˜ 36 ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ “π∞™ø¡” ∫ˆÓ/Ù›· §·˝Ó·-ª·Î·ÚÒÓ· ∫·Ó¿ÚË 8-μfiÏÔ˜ ΔËÏ. & Fax 24210 22824 ∫ÈÓ. 6982 479 991-6973 585 390 mesitiko.iason@gmail.com www.iasonmesitiko.gr ¶ø§∂πΔ∞π - ¢˘¿ÚÈ Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ÛÙÔÓ ∞Á. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ 50 Ù.Ì., ‰È·ÌÂÚ¤˜ 1Ô˜ Ì ¿ÚÎÈÓ Î·È ·Ôı‹ÎË. - ¢˘¿ÚÈ 15ÂÙ›·˜ ÛÙÔÓ ∞Á. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ 55 Ù.Ì., ‰È·ÌÂÚ¤˜ 5Ô˜ Ì ·/ı Î·È ¿ÚÎÈÓ. - ¢˘¿ÚÈ 20ÂÙ›·˜ ÛÙÔÓ ∞Á. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ 52 Ù.Ì., ‰È·ÌÂÚ¤˜ 2Ô˜ Ì ·/ı, 50.000 ∂. - 80 Ù.Ì. 5ÂÙ›·˜ ÛÙÔÓ ∞Á. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ ÔÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· 4Ô˜ Ì ·/ı, ¿ÚÎÈÓ, ·Ôı‹ÎË. - 110 Ù.Ì. 25ÂÙ›·˜ Û ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË, 4Ô˜ Ì 2 ˘/‰, Ì¿ÓÈÔ, w/c, ÛÙÔÓ ÕÓ·˘ÚÔ, ÚÒÙÔ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, Ì ı¤· fiÏÔ ÙÔÓ ¶·Á·ÛËÙÈÎfi. - 120 Ù.Ì. ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ÁˆÓÈ·Îfi 2Ô˜ Ì 3 ˘/‰, 2 Ì¿ÓÈ·, 1 w/c, ¿ÚÎÈÓ, ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·, ÚÔÛÈÙ‹ ÙÈÌ‹. - ∫·Ù¿ÛÙËÌ· 28 Ù.Ì., Ì ·Ù¿ÚÈ 28 Ù.Ì., ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ ∂ÚÌÔ‡. (042)

-----------------------------------ME™ITIKO °PAºEIO KøN/NOY £. KYPIT™H ™¶YPI¢H 58, 2Ô˜ OPOºO™ TH§. - FAX 24210 31036 KINHTO: 6944-285802

°È· ÌÈ· ÛˆÛÙfiÙÂÚË ÚÔ‚ÔÏ‹ ÙˆÓ ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ Û·˜, ÂÓÙfi˜ Î·È ÂÎÙfi˜ NÔÌÔ‡. EÈÎÔÈÓˆÓ‹ÛÙ Ì ÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô Ì·˜. E¿Ó ı¤ÏÂÙÂ Î·È ÂÛ›˜ Ó· ¤¯ÂÙ ÌÈ· ÔÏÔÎÏËڈ̤ÓË Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÚÔÒıËÛË ÙÔ˘ ·ÎÈÓ‹ÙÔ˘ Û·˜. ∑∏Δ√À¡Δ∞𠶃√™ ∞ª∂™∏ ∞°√ƒ∞ ∫∞£∂ ∂π¢√À™ ∞∫π¡∏Δ∞ ™∂ Δπª∂™ ¶√À ¡∞ ¶ƒ√ ™∂°°π∑√À¡ Δπ™ ∞¡Δπ∫∂πª∂¡π∫∂™ ∞•π∂™. ¶ø§OYNTAI 1. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· Ì ı¤· ÛÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ. ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 240 Ù.Ì. Ì ÂÛˆÙÂÚÈÎfi ·ÓÂÏ΢ÛÙ‹Ú· Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 350 Ù.Ì. 2. √ÈÎfiÂ‰Ô ‰›Ï· ÛÙËÓ ı¿Ï·ÛÛ· 465 Ù.Ì. ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ∞Ï˘ÎÒÓ, ÂÊ¿ÙÂÙ·È ÛÙÔ Ó¤Ô Â˙fi‰ÚÔÌÔ Î·È ÛÙÔÓ ÎÂÓÙÚÈÎfi ›Ûˆ. ªÔÓ·‰ÈÎfi ÔÈÎfiÂ‰Ô Â¤Ó‰˘Û˘ ·ÎfiÌË Î·È ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ¯Ú‹ÛË. 3. ∞ÏÌ˘Úfi˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 120 Ù.Ì. ·fi ȉÈÒÙË. 4. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 3¿ÚÈ, 86 Ù.Ì. 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ¢ËÌ. °ÂˆÚÁÈ¿‰Ô˘ Ì °·Ì‚¤Ù·, Ì ·Ôı‹ÎË Î·È ¿ÚÎÈÓ Û 8 ÂÙÒÓ ÔÏ˘Î·ÙÔÈΛ·. 5.∞Á. ™Ù¤Ê·ÓÔ˜ ™ˆÚÔ‡, ÔÈÎfiÂ‰Ô 600 Ù.Ì. ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ ÂÎÎÏËÛ›·, ı¤· ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ÚÔ˜ ÙÔ μfiÏÔ. 6. ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ· ·Ú¯ÔÓÙÈÎfi 235 Ù.Ì. ·ÔÙÂÏÔ‡ÌÂÓÔ ·fi ÈÛfiÁÂÈÔ, 1Ô Î·È 2Ô fiÚÔÊÔ, ÂηÙfi ̤ÙÚ· ·fi ÙËÓ ÎÂÓÙÚÈ΋ Ï·Ù›·, ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤· μfiÏÔ - ¶·Á·ÛËÙÈÎfi, ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Î·Ù¿ÏÏËÏÔ Î·È ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÛÙ¤ÁË. 7. √ÈÎfiÂ‰Ô ∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘ Ì ∞¯ÈÏÏÔÔ‡-

ÏÔ˘ 150 Ù.Ì. ‚ϤÂÈ Û ‰‡Ô ‰ÚfiÌÔ˘˜ (‰È·ÌÂÚ¤˜), ·fi Ù· ÌÔÓ·‰Èο Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜. ∫Ù›˙ÂÙ·È ÙÂÙÚ·ÒÚÔÊË ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹. 8. √π∫√¶∂¢√, ∞§À∫∂™ 470 Ù.Ì. ÌÔÓ·‰ÈÎfi ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ¢È·ÌÂÚ¤˜, ÎÙ›˙ÂÈ 376 Ù.Ì. ΔÈÌ‹ 850 ¢ÚÒ ÙÔ Ù.Ì. 8. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· 120 Ù.Ì. Û ÛÙ˘Ï ÌÂ˙ÔÓ¤Ù·˜ Ì ·˘Ï‹, ¿ÚÎÈÓÁÎ Î·È ·Ôı‹ÎË Î·ÈÓÔ‡ÚÈ·. 10. ÕÁ. πˆ¿ÓÓ˘ ¶ËÏ›Ô˘, ÁηÚÛÔÓȤÚ˜, 34 Ù.Ì. Î·È 16 Ù.Ì., ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ ·Ú·Ï›·. 11. ∫∞Δø °∞Δ∑∂∞ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈ· 120 Ù.Ì. ηÈÓÔ‡ÚÈ·. 12. ¢πª∏¡π ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· ÙÚÈÒÓ ÔÚfiÊˆÓ Ì ·ÓÂÏ΢ÛÙ‹Ú· 300 Ù.Ì., ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤· ÙÔÓ ¶·Á·ÛËÙÈÎfi. ¶ÔÏÏ¿ ÏÂÔÓÂÎÙ‹Ì·Ù·. 13. ∞°. §∞Àƒ∂¡Δπ√™ ∂À∫∞πƒπ∞ ¢π¶§√∫∞Δ√π∫π∞ 180 Δ.ª. ∫∞Δ∞§§∏§√ ∫∞π °π∞ ¢À√ √π∫√°∂¡∂π∂™. ΔÈÌ‹ ÌfiÓÔ 50.000∂. 14. ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹ ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.050 Ù.Ì.. ÌfiÓÔ 37.000 ∂, ÂÊ·ÙfiÌÂÓÔ ÙÔ˘ ÎÂÓÙÚÈÎÔ‡ ‰ÚfiÌÔ˘. 15. ¡. πˆÓ›· ÂÚÈÔ¯‹ ∞Á. μ·Ú‚¿Ú·˜ 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ ‰ÈÏÔηÙÔÈΛ·˜ 96 Ù.Ì. ΔÈÌ‹ ÂÏ΢ÛÙÈ΋. 16. °Î·ÚÛÔÓȤڷ ËÌÈ˘fiÁÂÈ· ∞Á. ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ Ì ∂ÚÌÔ‡ 29 Ù.Ì. 17. °Î·ÚÛÔÓȤڷ ËÌÈ˘fiÁÂÈ· ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘ 32 Ù.Ì. ªfiÓÔ 14.000 ∂. 18. ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞ ∂ÚÌÔ‡ Ì √ÁÏ 107 Ù.Ì., 2Ô˜ fiÚÔʘ, ÁˆÓÈ·Îfi. 19. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 3άρι, 72 τ.μ., Βουτσά, 1ος όροφος, με ατομικό φ/α, πάρκιν, σεπολυκατοικία 9 ετών. 20. ΑΝΩ ΛΕΧΩΝΙΑ μονοκατοικία 5 ετών, 170 τ.μ. και Ξενώνας 50 τ.μ. σε 700 τ.μ. οικόπεδο. 21. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 3¿ÚÈ 83 Ù.Ì., 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ Ì ¿ÚÎÈÓ Î·È ·Ôı‹ÎË, ¤ÙÔ˜ ηٷÛ΢‹˜ 2007, ªÈÎÚ¿˜ ∞Û›·˜, ¡. πˆÓ›· μfiÏÔ˘. A•IO§O°E™ E¶EN¢Y™EI™ 1. ∫¿Ï·ÌÔ˜, ·Ú·ÏÈ·Îfi ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ (ÂÊ¿ÙÂÙ·È Ù˘ ·ÌÌÔ˘‰È¿˜) 17.000 Ù.Ì. μϤÂÈ Û ‰‡Ô ‰ÚfiÌÔ˘˜, Ì 85 Ù.Ì. ÔÈΛ· ηٷÛ΢·Ṳ̂ÓË ÙÔ 1985. 2. ∞§√¡¡∏™√™ ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· ¿Óˆ ÛÙÔ Î‡Ì· Ë ÔÔ›· Â›Ó·È ‰È·ÌÔÚʈ̤ÓË ˆ˜ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÛÙ¤ÁË. ¶ÂÚÈÔ¯‹ ¶·ÙËÙ‹ÚÈ. ENOIKIA™EI™ 1. ¢À∞ƒπ Ì ı¤· ÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ¡. ¶·Á·Û·›. 2. Δƒπ∞ƒπ ™˘Ú›‰Ë 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ‚ϤÂÈ ·Ú·Ï›·. 3. °∫∞ƒ™√¡π∂ƒ∞ 1Ô˜, ∫·Ô‰ÈÛÙÚ›Ô˘, ÂÚÈÔ¯‹ √͢ÁfiÓÔ˘. °Nø™H KAI ™YNE¶EIA. (047)

-----------------------------------∫Δ∏ª∞Δ√ª∂™πΔπ∫∞ ¶∞¶∞∫ø™Δ∞ ¶∞¶∞´ø∞¡¡√À ∞ÓÙˆÓÔÔ‡ÏÔ˘ 1 - μfiÏÔ˜ Δ∏§. 24210-33100 Î·È 21666 ¶ø§√À¡Δ∞π ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ ∞‰Ì‹ÙÔ˘ 35 Ù.Ì. 52.000 ∂ ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 145 Ù.Ì. 150.000 ∂ ∞ÚÈÛÙÔÙ¤ÏÔ˘˜ 75 Ù.Ì. 80.000 ∂ μÏ·¯¿‚· 72 Ù.Ì. 108.000 ∂ μÏ·¯¿‚· 95 Ù.Ì. 110.000 ∂ °·ÏÏ›·˜ 58 Ù.Ì. 55.000 ∂

¶∂ª¶Δ∏ 28 ∞¶ƒπ§π√À 2011

°·Ì‚¤Ù· 116 Ù.Ì. 130.000 ∂ ¢ÂÏËÁÈÒÚÁË 90 Ù.Ì. 105.000 ∂ ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ 34 Ù.Ì. 50.000 ∂ ∫·ÛÛ·‚¤ÙË 145 Ù.Ì. 280.000 ∂ ∫·ÙÛÒÓË 77 Ù.Ì. 120.000 ∂ ∫Ô˘Ù·Ú¤ÏÈ· 32 Ù.Ì. 40.000 ∂ ∫Ô˘Ù·Ú¤ÏÈ· 94 Ù.Ì. 110.000 ∂ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ 68 Ù.Ì. 65.000 ∂ ª·ÁÓ‹ÙˆÓ 51 Ù.Ì. 70.000 ∂ ªÈÎÚ·ÛÈ·ÙÒÓ 115 Ù.Ì. 175.000∂ ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· 80 Ù.Ì. 70.000 ∂ ¡. πˆÓ›· 150 Ù.Ì. 200.000 ∂ ¶·Ï·Ì¿ 69 Ù.Ì., 55.000 ∂ ¶ÂÚÚ·È‚Ô‡ 95 Ù.Ì. 115.000 ∂ ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 73 Ù.Ì. 100.000 ∂ ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 77 Ù.Ì. 95.000 ∂ ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 82 Ù.Ì. 100.000 ∂ ƒÔ˙Ô‡ 29 Ù.Ì., 46.000 ∂ ™Ô˘ÙÚ·Ï› 104 Ù.Ì., ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 250.000 ∂ ™˘Ú›‰Ë 172 Ù.Ì. 330.000 ∂ MONOKATOIKIE™ ∞Á. μÏ¿ÛÈÔ˜ 120 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 328 Ù.Ì. 200.000 ∂ ∞Á. √ÓÔ‡ÊÚÈÔ˜ 140 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 538 Ù.Ì. 340.000 ∂ ∞ÁÚÈ¿ 350 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 500 Ù.Ì. 550.000 ∂ ∞‰Ì‹ÙÔ˘ 90 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 150 Ù.Ì. 150.000 ∂ ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ 170 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 3.000 Ù.Ì. 170.000 ∂ ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ 600 Ù.Ì. 180.000 ∂ ∞ӷηÛÈ¿ 200 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 750 Ù.Ì. 250.000 ∂ ÕÊËÛÔ˜ 250 Ù.Ì. (‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· Î·È 4 ÛÙÔ‡ÓÙÈÔ) 500.000 ∂ ∞¯ÈÏÏÔÔ‡ÏÔ˘ 120 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 275 Ù.Ì. 220.000 ∂ °È·ÓÓÔÔ‡ÏÔ˘ 50 Ù.Ì. 55.000 ∂ £ÂÚÌÔ˘ÏÒÓ 100 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 401 Ù.Ì. 250.000 ∂ ∫. §Â¯ÒÓÈ· 220 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 2.000 Ù.Ì. 500.000 ∂ ∫·ÈÛ·Ú›·˜ 113 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 145 ÁˆÓ. 130.000 ∂ ∫·Ù˯ÒÚÈ 120 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 431 Ù.Ì. 250.000 ∂ ∫·Ù˯ÒÚÈ 480 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 4000 520.000 ∂ ∫ÔÚÒË 240 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 550 Ù.Ì. ·Ú·ı·Ï. 840.000 ∂ ∫Ô˘ÎÔ˘Ú¿‚· 120 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 402 Ù.Ì. 220.000 ∂ ª·Ï¿ÎÈ 140 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 476 Ù.Ì. 220.000 ∂ ª·˘ÚÔÎÔÚ‰¿ÙÔ˘ 150 Ù.Ì. ÔÈÎfi 118 Ù.Ì. 400.000 ∂ ¡. πˆÓ›· ºÂȉ›Ô˘ 80 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 140 Ù.Ì. 130.000 ∂ ¡·˘¿Ú¯Ô˘ ∞ÔÛÙfiÏË 70 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 125 Ù.Ì. 90.000 ∂ ¶··Î˘ÚÈ·˙‹ ÙÚÈÒÚ. 276 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 480 Ù.Ì. 750.000 ∂ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 160 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 240 Ù.Ì. 120.000 ∂ ¶Ú. ∏Ï›·˜ ÕÓˆ μfiÏÔ˘ 270 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 530 Ù.Ì. 150.000 ∂ ºÂÚ·›Ô˘ 82 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 131 Ù.Ì. 130.000 ∂ ºÂÚ·›Ô˘ ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ ÙÚÈÒÓ ‰È·Ì. 260 Ù.Ì. 430.000 ∂ ÛڈÓÔ˜ 230 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 240 Ù.Ì. ÃÈÏÈ·‰Ô‡ 108 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 122 Ù.Ì. 160.000 ∂ OIKO¶E¢A ∞˚‚·ÏÈÒÙÈη 500 Ù.Ì. 160.000 ∂ ∞Ï˘Î¤˜ 560 Ù.Ì. 165.000 ∂ ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜ πˆÏÎÔ‡ 500 Ù.Ì. 160.000 ∂ ∞Á. ¶·Ú·Û΢‹ 536 Ù.Ì. 185.000 ∂ ∞ıËÓÒÓ 600 Ù.Ì. 450.000 ∂ ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ 4.020 Ù.Ì. 320.000 ∂ ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ 600 Ù.Ì. 180.000 ∂

∞Ï˘Î¤˜ 276 Ù.Ì. 100.000 ∂ ∞Ï˘Î¤˜ 311 Ù.Ì. 110.000 ∂ ∞Ï˘Î¤˜ 470 Ù.Ì. 360.000 ∂ ∞Ï˘Î¤˜ 478 Ù.Ì., 170.000 ∂ ∞Ï˘Î¤˜ 560 Ù.Ì. 180.000 ∂ ∞ӷηÛÈ¿ 240 Ù.Ì., 120.000 ∂ ∞ӷηÛÈ¿ 292 Ù.Ì. 75.000 ∂ ∞ӷηÛÈ¿ 331 Ù.Ì. 100.000 ∂ ∞ӷηÛÈ¿ 370 Ù.Ì. 130.000 ∂ ∞ӈ̷ÏÈ¿ 507 Ù.Ì. 165.000 ∂ μ¿Î¯Ô˘ 300 Ù.Ì. 130.000 ∂ °·˙‹ 200 Ù.Ì. °ÎÔ‡Ú· 655 Ù.Ì. 450.000 ∂ ¢·‚¿ÎË 440 Ù.Ì. 300.000 ∂ ∫·Ù˯ÒÚÈ 1.345 Ù.Ì. 150.000 ∂ ∫·Ù˯ÒÚÈ 312 Ù.Ì. 90.000 ∂ ∫ÔÚÒË 4.100 Ù.Ì. 320.000 ∂ ∫Ô˘ÓÙÔ˘ÚÈÒÙÔ˘ 390 Ù.Ì. 300.000 ∂ §. ∞ıËÓÒÓ 2.500 Ù.Ì. 1.250.000 ∂ ªËÙÚ. °ÚËÁÔÚ›Ô˘ 750 Ù.Ì. 1.450.000 ∂ ªÈÎÚ·ÛÈ·ÙÒÓ 386 Ù.Ì. 450.000 ∂ ¡. ¢¤ÏÙ· 470 Ù.Ì. 90.000 ∂ ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· 327 Ù.Ì. 229.000 ∂ •ËÚfiηÌÔ˜ 362 Ù.Ì. 160.000 ∂ ¶·Ú·Û΢ÔÔ‡ÏÔ˘ 2.300 Ù.Ì. ¶Â˘Î·Î›ˆÓ 300 Ù.Ì. 200.000 ∂ ™ˆÚfi˜ 590 Ù.Ì. 120.000 ∂ ™ˆÚfi˜ 600 Ù.Ì. 150.000 ∂ ™ˆÚfi˜ 638 Ù.Ì. 185.000 ∂ ™ˆÚfi˜ 695 Ù.Ì. 120.000 ∂ ºÂÚÒÓ 750 Ù.Ì. 1.450.000 ∂ ÿÓÈ· 456 Ù.Ì. 70.000 ∂ ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ °·ÏÏ›·˜ 40 Ù.Ì. °ÂˆÚÁÈ¿‰Ô˘ 50 Ù.Ì. °ÂˆÚÁÈ¿‰Ô˘ 81 Ù.Ì. ∫Ô˘Ù·Ú¤ÏÈ· 35 Ù.Ì. ∫Ô˘Ù·Ú¤ÏÈ· 90 Ù.Ì. √ÁÏ 100 Ù.Ì. ™˘Ú›‰Ë 80 Ù.Ì. ΔÔ¿ÏË 60 Ù.Ì. (049)

-----------------------------------∫∞ƒ∞∫∞™Δ∞¡π∞™ ¡π∫√§∞√™ ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ ∫√ÀΔ∞ƒ∂§π∞ 96-μ√§√™ Δ∏§. 24210 51589 ∫ÈÓ. 6972 915553 ¶ø§√À¡Δ∞π μ√§√™ ∫∂¡Δƒ√ - ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÈÛfiÁÂÈÔ 75 Ù.Ì. 75.000,00∂. - ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· ·’ fiÚÔÊÔ˜ 106,5 Ù.Ì. 107.000,00∂. - ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· ‰’ fiÚÔÊÔ˜, 75 Ù.Ì. 78.000,00∂. - ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· ‰’ fiÚÔÊÔ˜ ÁηÚÛÔÓȤڷ 28 Ù.Ì. 30.000,00∂. ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ - πÛfiÁÂÈÔ 48 Ù.Ì. Ì ·Ù¿ÚÈ 24 Ù.Ì. Î·È ˘fiÁÂÈÔ 48 Ù.Ì. 150.000,00∂. - πÛfiÁÂÈÔ 61 Ù.Ì. Ì ·Ù¿ÚÈ 30 Ù.Ì. Î·È ˘fiÁÂÈÔ 61 Ù.Ì. 200.000,00∂. - πÛfiÁÂÈÔ 61 Ù.Ì. Ì ·Ù¿ÚÈ 30 Ù.Ì. Î·È ˘fiÁÂÈÔ 73 Ù.Ì. 200.000,00∂. ∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π - μ√§√™, ÔÈÎfiÂ‰Ô ÛÙÔÓ ÕÓ·˘ÚÔ 260 Ù.Ì. - ∞£∏¡∞, ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÈÛÔÁ›Ԣ, ÂÚÈÔ¯‹ ª∂Δ™, 55 Ù.Ì., Ì ·˘ÙÔÓÔÌ›· ·ÂÚ›Ô˘, ¯ˆÚ›˜ ÎÔÈÓfi¯ÚËÛÙ· 400,00∂. (048)

AYTOKINHTA

¶ø§∂πΔ∞π PEUGEOT 206 μοντέλο 7/03, άψογο, λίγα χιλιόμετρα, σε γκαράζ. Δεκτός κάθε έλεγχος, τιμή συζητήσιμη. Πληρ. τηλ. 24210-62079. (425)

ZHTOYNTAI

κοινωνική, με χιούμορ, εισοδήματα. 52χρονη, διαζευγμένη, κοινωνική, εξωστρεφής, ανεξάρτητη, ευπαρουσίαστη, επιθυμούν γνωριμία γάμου. §À¢π∞ Κεντρικής Ελλάδας, εχέμυθα, αποτελεσματικά. Τηλ. 2410-549797. (014)

¢IAºOPA ∞¡∞∫À∫§ø™∏ - Αγοράζονται παλιά κοσμήματα, Τοπάλη 65 ισόγειο, μεταξύ Σωκράτους- Αλεξάνδρας Βόλος. Πληρ. τηλ. 6980-380461. (999)

∞°√ƒ∞∑ø

∑∏Δ∂πΔ∞π ¤ÌÂÈÚÔ˜ Ô‰ËÁfi˜ - ˆÏËÙ‹˜ ÁÈ· ‰È·ÓÔÌ‹ Á·Ï·ÎÙÔÎÔÌÈÎÒÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ Î·È ÙÔ˘ μfiÏÔ˘. ¶·Ú·Î·Ïԇ̠ÂÈÎÔÈÓˆÓ‹ÛÙ ÛÙÔ ÙËϤʈÓÔ 6977-476973. (371)

∑∏Δ∂πΔ∞π ÂÛˆÙÂÚÈ΋ ÔÈÎȷ΋ ‚ÔËıfi˜ ¯ˆÚ›˜ ÔÈÎÔÁÂÓÂȷΤ˜ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ ·fi 35 ¤ˆ˜ 50 ÂÙÒÓ ÁÈ· Ó· ÊÚÔÓÙ›˙ÂÈ ËÏÈÎȈ̤ÓÔ Î‡ÚÈÔ 85 ÂÙÒÓ Ô˘ ‰ÂÓ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ ÛÔ‚·Ú¿ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ˘Á›·˜. ∏ ‰È·ÌÔÓ‹ ÙÔ˘ Â›Ó·È ÙÔ˘˜ 6 ıÂÚÈÓÔ‡˜ Ì‹Ó˜ ÛÙË ™ÎfiÂÏÔ Î·È ÙÔ˘˜ ˘fiÏÔÈÔ˘˜ ¯ÂÈÌÂÚÈÓÔ‡˜ ÛÙÔ μfiÏÔ. ªËÓÈ·›· ηı·Ú‹ ·ÌÔÈ‚‹ 550 ¢ÚÒ. ¶ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÛÙ· ÙËϤʈӷ 24240-22311 Î·È 24240-22459. (424)

παλιά χρυσά, κοσμήματα - δόντια ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΕΡΕΝΤΙΔΗΣ, Ιωλκού 17 (έναντι ΟΤΕ). Απαραίτητα αστυνομική ταυτότητα. Πληρ. τηλ. 24210-36355. (997)

∞ª∂™∞ ª∂Δƒ∏Δ∞ Ã∏ª∞Δ∞ ·fi ÙȘ ÈÛÙˆÙÈΤ˜ οÚÙ˜ ÂÓÙfi˜ 5’ ÏÂÙÒÓ Ì ‹ ¯ˆÚ›˜ ˘fiÏÔÈÔ, ˘¤Ú‚·ÛË ‹ ÙÚ›ÌËÓË Î·ı˘ÛÙ¤ÚËÛË ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ· ˘ÂÚ‰·ÓÂÈÛÌÔ‡ ‹ ΔÂÈÚÂÛ›·, ÌfiÓÔ Ì ÙËÓ Ù·˘ÙfiÙËÙ¿ Û·˜ ̤¯ÚÈ 48 ¿ÙÔΘ ÙÚ·Â˙ÈΤ˜ ‰fiÛÂȘ. ∂ÁÁ˘Ë̤ÓË Â͢ËÚ¤ÙËÛË Ì ˘¢ı˘ÓfiÙËÙ· Î·È ÂÌÈÛÙÔÛ‡ÓË. ∫·ıËÌÂÚÈÓ¿ Î·È ™·‚‚·ÙÔ·Úȷη Î. °ÂˆÚÁ›Ô˘, ÙËÏ. 6988888850, 6988888804, ÂÚ¯fiÌ·ÛÙ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Û·˜. (883)

∞°√ƒ∞∑ø

ÙÔȘ ÌÂÙÚËÙÔ›˜

™YNOIKE™IA 63χρονη συντ/χος, λεπτή, φινετσάτη, καλλιεργημένη. 59χρονη συν/χος, λεπτή, γοητευτικότατη, ευγενική, ανεξάρτητη. 57χρονη εκπαιδευτικός, εξαιρετικής εμφάνισης και επιπέδου,

παλιά χρυσά κοσμήματα και τιμαλφή. Κρατική άδεια. Κ. Καρτάλη 79, (μεταξύ Σωκράτους Αλεξάνδρας) ΒΟΛΟΣ. Τηλ. 24210-27705 και κινητό 6972-002809. (005)

(001)


37

¶EM¶TH 28 A¶PI§I√À 2011

¢π∞¡√ª∏

∫∂Δ∂ƒ

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ELIN

∞™Δƒ√§√°√™æÀÃ√∂ƒ∂À¡∏Δƒπ∞ Δ∞ƒø

κατ’ οίκον, με τις χαμηλότερες τιμές της αγοράς. Πληρ. τηλ. 24210-88894 και 6934-010182. (000)

∞ª∂™ø™ ª∂Δƒ∏Δ∞ Ã∏ª∞Δ∞ ∞˘ıËÌÂÚfiÓ ·›ÚÓÂÙ ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ÔÛÔÛÙfi ÂÓÙfi˜ 5 ÏÂÙÒÓ ·fi 1.000-100.000 ∂ ̤ۈ ÙˆÓ ÈÛÙˆÙÈÎÒÓ Û·˜ ηÚÙÒÓ Ì ‹ ¯ˆÚ›˜ ˘fiÏÔÈÔ - ˘¤Ú‚·ÛË ‹ ÙÚ›ÌËÓË Î·ı˘ÛÙ¤ÚËÛË ·fi 12 ¤ˆ˜ 36 ¿ÙÔΘ ‰fiÛÂȘ. ∂ÁÁ˘Ë̤ÓË Â͢ËÚ¤ÙËÛË Ì ˘¢ı˘ÓfiÙËÙ· Î·È Â¯Â̇ıÂÈ·. ∫·ıËÌÂÚÈÓ¿ Î·È ™·‚‚·ÙÔ·Úȷη Î. °ÈÒÚÁÔ˜. ΔËÏ. 6984-558843, 6970403804, Ú·ÓÙ‚ԇ Î·È ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Û·˜. (246)

∞°√ƒ∞∑ø

παλαιά κοσμήματα, Ιωάννης Θ. Περεντίδης, Ελ. Βενιζέλου 10 (Ιωλκού). Πληρ. τηλ. 24210-25961, 6977233409, 6977-071554. (004)

¶Úfi‚Ï„Ë, ¤Ú¢ӷ, ηÙ‡ı˘ÓÛË. ªÂÙ·‚ÔÏ‹ Î·È ¶ÚÔÛÙ·Û›· ηٷÛÙ¿ÛÂˆÓ Û ı¤Ì·Ù· ™˘Ó·ÈÛıËÌ·ÙÈο, √ÈÎÔÁÂÓÂȷο, ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈο Î.Ï. øÚÔÛÎfiÈÔ - ™˘Ó·ÛÙÚ›·. ƒ·ÓÙ‚ԇ: 6982528471 Î·È ™·‚‚·ÙÔ·Úȷη. (007)

∞ª∂™∞ ª∂Δƒ∏Δ∞ Ã∏ª∞Δ∞ ∞˘ıËÌÂÚfiÓ ·›ÚÓÂÙ ÙÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ÔÛÔÛÙfi ÂÓÙfi˜ 5’’ ·fi 1.000 - 100.000 ∂ ̤ۈ ÙˆÓ ÈÛÙˆÙÈÎÒÓ Û·˜ ηÚÙÒÓ Ì ‹ ¯ˆÚ›˜ ˘fiÏÔÈÔ - ˘¤Ú‚·ÛË ‹ ÙÚ›ÌËÓË Î·ı˘ÛÙ¤ÚËÛË ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ· ˘ÂÚ‰·ÓÂÈÛÌÔ‡, ÌfiÓÔ Ì ÙËÓ Ù·˘ÙfiÙËÙ¿ Û·˜ ·fi 12 ¤ˆ˜ 36 ¿ÙÔΘ ÙÚ·Â˙ÈΤ˜ ‰fiÛÂȘ. ∂ÁÁ˘Ë̤ÓË Â͢ËÚ¤ÙËÛË Ì ˘¢ı˘ÓfiÙËÙ· Î·È ÂÌÈÛÙÔÛ‡ÓË. ∫·ıËÌÂÚÈÓ¿ Î·È ™·‚‚·ÙÔ·Úȷη, Î. ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜. ΔËÏ. 6980-260800, 6983-709760. ∂Ú¯fiÌ·ÛÙÂ Î·È ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Û·˜. (245)

ANAKOINΩΣH ¢∏ª√™π∞ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∏ ∏§∂∫Δƒπ™ª√À ∞.∂.

¢π∞∫√¶∏ ∏§∂∫Δƒπ∫√À ƒ∂Àª∞Δ√™ ™Δ∏¡ ¶∂ƒπ√Ã∏ μ√§√À Ειδοποιούνται οι κάτοικοι των παρακάτω περιοχών ότι για να εκτελεσθούν απαραίτητες τεχνικές εργασίες της ΔΕΗ θα γίνει διακοπή του ηλεκτρικού ρεύματος:

π∂ƒ√™ ¡∞√™ ∑ø√¢√Ã√À ¶∏°∏™ §√º√À °√ƒπΔ™∏™ £ƒ∏™∫∂ÀΔπ∫∏ ¶∞¡∏°Àƒπ™ Την Παρασκευή 29 Απριλίου 2011 πανηγυρίζει ο Ι.Ν. Ζωοδόχου Πηγής Λόφου Γορίτσης. Σήμερα το απόγευμα 28 Απριλίου, ημέρα Πέμπτη και ώρα 7.30 θα ψαλεί ο Μέγας Εσπερινός μετ’ αρτοκλασίας υπό του πανοσιολογιωτάτου αρχ. και ιεροκήρυκος πατρός Επιφάνιου Οικονόμου. Το πρωί της Παρασκευής θα τελεσθεί η Θεία Λειτουργία υπό τον πανοσιολογιώτατο αρχ. πατρός Μάξιμος Παπαϊωάννου. Η εκκίνηση της Ιεράς εικόνος θα γίνει σήμερα στις 8.30 π.μ. από τον Ιερό Ναό Εισοδίων Θεοτόκου Άνω Βόλου. Παρακαλούνται οι ευσεβείς χριστιανοί και φιλέορτοι να τιμήσουν την πανήγυρίν μας. Το Εκκλησιαστικόν Συμβούλιον

¢∏ª√Δπ∫∏ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∏ À¢ƒ∂À™∏™ ∞¶√Ã∂Δ∂À™∏™ ™∫√¶∂§√À ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Σκοπέλου (ΔΕΥΑ Σκοπέλου), ενδιαφέρεται να συνεργαστεί με εξωτερικό Σύμβουλο για τις ανάγκες της Οικονομικής της Υπηρεσίας. Ο Σύμβουλος Οικονομικής Υπηρεσίας μπορεί να είναι φυσικό ή νομικό πρόσωπο (εταιρεία) με αντικείμενο δραστηριότητας λογιστικά / φοροτεχνικά / εργασιακά θέματα, το οποίο ασκεί νομίμως την εν λόγω δραστηριότητα. Ο Σύμβουλος Οικονομικής Υπηρεσίας θα αναφέρεται στο Γενικό Διευθυντή έναντι του οποίου θα είναι υπεύθυνος. Η σύμβαση θα ισχύσει από την πρώτη ημέρα του μηνός υπογραφής της, μέχρι την 31η Μαΐου του 2013. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν αντίγραφο της προκήρυξης από τα γραφεία της ΔΕΥΑ Σκοπέλου, Σκόπελος 370 03, τηλ. 24240 22216, τις εργάσιμες ώρες και ημέρες έως και την Παρασκευή 13 Μαΐου 2011. Η προθεσμία υποβολής των προσφορών λήγει την 16η Μαΐου 2011 και ώρα 14.30 (ώρα αποσφράγισης των φακέλων). Ο Πρόεδρος του ΔΣ της ΔΕΥΑΣ Αθανάσιος Δ. Φαδάκης

ª¡∏ª√™À¡√

∞¶ƒπ§π√™

28

ΔˆÓ ÂÓ ∫˘˙›Îˆ 9 Ì·ÚÙ‡ÚˆÓ, ª¤ÌÓˆÓÔ˜ ÔÛ›Ô˘ “ΔÔ ·›Ì· πËÛÔ‡ ÃÚÈÛÙÔ‡ ηı·Ú›˙ÂÈ ËÌ¿˜ ·fi ¿Û˘ ·Ì·ÚÙ›·˜, ÂȘ ÙÔ Ï·ÙÚ‡ÂÈÓ £ÂÒ ˙ÒÓÙÈ” (∞’ πˆ¿Ó. ·’ 7, ∂‚Ú. ı’ 14). Δεν είναι δυνατόν να λατρεύση ο άνθρωπος τον Θεόν με καρδίαν ακάθαρτον, με ψυχήν μολυσμένην από την αμαρτίαν. Εις τον άγιον Θεόν αρμόζει λατρεία, που προέρχεται από καρδίαν καθαράν. Αλλά πώς θα γίνη καθαρά η ψυχή, που την έχει μολύνει η αμαρτία; Υπάρχει το φάρμακον, υπάρχει το μέσον. Είναι το αίμα του Ιησού Χριστού, του αγίου κα αναμαρτήτου Κυρίου. Είναι το αίμα, που εχύθη ακριβώς διά να απαλλάξη τον άνθρωπον από τους μολυσμούς και την ευθύνην της αμαρτίας. Το αίμα λοιπόν του Χριστού, το οποίον εις το τέλος της θείας Λειτουργίας προσφέρεται εις τους πιστούς διά να κοινωνήσουν, αυτό είναι το μέσον του αγιασμού των ψυχών. Αυτό επιδρά ως φάρμακον θεραπευτικόν του μετανοούντος, και αυτό χρησιμεύει ως τροφή πνευματική, που δυναμώνει τον Χριστιανόν διά να ακολουθήση τον βίον της αρετής. Η κοινωνία του αίματος του Χριστού καθαρίζει την ψυχήν, ώστε να προσφέρη εις τον Θεόν ευάρεστον λατρείαν.

KH¢EIE™ Το λατρευτό μας σύζυγο, πατέρα, αδελφό και θείο

∞£∞¡∞™π√ ¶√§πΔ∏

Η ΨΥΧΗ ΤΟΥ ΘΕΡΙΝΟΥ ΣΙΝΕΜΑ (ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΗ) Ετών 62 κηδεύουμε σήμερα Πέμπτη 28 Απριλίου και ώρα 11 π.μ., από το σπίτι μας που είναι στην οδό Καραϊσκάκη αρ. 112 στον Ιερό Ναό Αναλήψεως του Χριστού. Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους όπως συνοδεύσουν την εκφορά του. Βόλος 28 Απριλίου 2011 Η σύζυγος: Αικατερίνη Τα παιδιά: Κωνσταντίνα & Χρυσόστομος Σύψας, Μαρία Πολίτη Τα αδέλφια: Χρυσούλα & Αναστάσιος Θεοδωρόπουλος, Νικόλαος & Σταυρούλα Πολίτη, Νικόλαος & Πέπη Παπανικολάου, Γεώργιος & Ελένη Παπανικολάου Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στην αίθουσα τελετών του Ν. Κοιμητηρίου. Παράκληση αντί στεφάνων τα χρήματα να δοθούν στην Αντικαρκινική Εταιρεία “ΦΛΟΓΑ” και στο Σύλλογο Συμπαραστάσεως Κρατουμένων “Ο ΕΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΣ” .

Τον αγαπημένο μας σύζυγο, πατέρα, παππού, αδελφό και θείο

∞£∞¡∞™π√ ¶∞¶∞ƒπ∑√

Ετών 75 κηδεύουμε σήμερα Πέμπτη 28 Απριλίου και ώρα 11 π.μ. στον Ιερό Ναό Αναλήψεως Αγίων Αποστόλων Κωφών. Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους να συνοδεύσουν την εκφορά του. Η σύζυγος: Αναστασία Τα παιδιά: Στέφανος & Ευαγγελία, Ηλίας &

™∞μμ∞Δ√ 30 ∞¶ƒπ§π√À 2011 ΑΠΟ ΩΡΑ 08.00 - 11.00 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ: Μεταξύ των οδών Δημ. Γεωργιάδου - Τρικούπη - Κωνσταντά - Μαυροκορδάτου. Αν οι εργασίες τελειώσουν νωρίτερα, το ρεύμα θα ξαναδοθεί πριν το χρόνο λήξης της διακοπής που αναφέρεται πιο πάνω. Γι’ αυτό το λόγο οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις και τα δίκτυα της ΔΕΗ θα πρέπει να θεωρούνται ότι έχουν συνέχεια ρεύμα. Έτσι για λόγους ασφαλείας απαγορεύεται η προσέγγιση σε αγωγούς ή άλλα στοιχεία του δικτύου, ακόμα και αν βρίσκονται καταγής, γιατί υπάρχει σοβαρός κίνδυνος ατυχήματος. Επίσης όσοι έχουν ηλεκτρικούς κινητήρες, πρέπει μετά τη διακοπή να τους ελέγξουν αν περιστρέφονται όπως πριν.

Ευμορφία Τα αδέλφια Τα εγγόνια Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς

∞¶√ Δ∏ ¢∂∏ Τη λατρευτή μας μητέρα, αδελφή, γιαγιά και θεία

∂Àƒπ¢π∫∏ ∫ø¡. ∞£∞¡∞™π√À

∂§§∏¡π∫∏ ¢∏ª√∫ƒ∞Δπ∞ ∞¶√∫∂¡Δƒøª∂¡∏ ¢π√π∫∏™∏ £∂™™∞§π∞™ - ™Δ∂ƒ∂∞™ ∂§§∞¢∞™ °∂¡. ¢/¡™∏ ¢∞™ø¡ & ∞°ƒ√Δπ∫ø¡ À¶√£∂™∂ø¡ ¢∞™∞ƒÃ∂π√ μ√§√À

Ταχ. Δ/νση: Ξενοφώντος 1 Τ.Κ. 38333 Τ.Θ.: 311 Πληροφορίες: Ι. Κουτσούκος Τηλ.: 24210 39163-26271 FAX: 24210-39162

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (ταυτάριθμης πράξης χαρακτηρισμού εκτάσεως) Ο Δασάρχης Βόλου ανακοινώνει ότι μετά από αίτημα του Τουτουτζόγλου Κων/νου, κατοίκου Ν. Ιωνίας Μαγνησίας (Γ. Κονδύλη 32), εκδόθηκε ταυτάριθμη πράξη χαρακτηρισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθου 14 του Ν. 998/79, για έκταση εμβαδού 6951,45 τ.μ., στη θέση “Σουβάλα” Μελισσατίκων, δημοτικής κοινότητας Ν. Ιωνίας, της δημοτικής ενότητας Ν. Ιωνίας του Δήμου Βόλου, με την οποία η παραπάνω έκταση χαρακτηρίζεται ως μη δασική που ανήκει στην παραγρ. 6α του άρθρου 3 του Ν. 998/79, μη υπαγόμενη στις διατάξεις της Δασικής Νομοθεσίας. Η πράξη του χαρακτηρισμού και το διάγραμμα της έκτασης θα εκτίθενται επί ένα μήνα στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Βόλου. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να λάβουν γνώση και να υποβάλουν τυχόν αντιρρήσεις εντός δύο (2) μηνών από τη δημοσίευση της παρούσης. Ο Δασάρχης Βόλου Νικόλαος Ντίτορας Δρ. Δασολόγος

∏ ¶fiË Î·È Ô °È¿ÓÓ˘ ∫·ÚηÁÈ¿ÓÓ˘ ÙËÓ ÂÔ¯‹ ÙÔ˘ Á¿ÌÔ˘ ÙÔ˘˜

Συμπληρώθηκαν ήδη 12 χρόνια από το θάνατο του πατέρα μου

°π∞¡¡∏ ∫∞ƒ∫∞°π∞¡¡∏ Παρακαλώ όσους τον αγαπούσαν κι εκτιμούσαν να κρατούν ζωντανή τη μνήμη του, καθώς και τη μνήμη της μητέρας μου. ∏ ÎfiÚË ÙÔ˘˜ μ¿Û· ∫·ÚηÁÈ¿ÓÓË - ∫·Ú·ÌÂÏÈ¿ √È Û˘ÁÁÂÓ›˜ √È Û˘Ó·ÁˆÓÈÛÙ¤˜ √È Ê›ÏÔÈ

Ετών 84 που πέθανε, κηδεύουμε σήμερα Πέμπτη 28 Απριλίου και ώρα 10.00 π.μ., στον Ιερό Ναό Αναλήψεως του Χριστού. Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους να συνοδεύσουν την εκφορά της. Τα παιδιά: Νικόλαος - Βασιλική Αθανασίου, Δημήτριος - Λούσυ Αθανασίου Τα αδέλφια: Δημήτριος Γκέρτσος, Ροδάνθη (χα) Δ. Δηλώτη, Ανθούλα (χα) Αν. Μιχελή Τα εγγόνια: Κωνσταντίνος, Δημήτριος, Λάμπρος, Αβάπτιστο Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στην αίθουσα του Κοιμητηρίου. Η σορός θα βρίσκεται στον Ιερό Ναό ώρα 9 π.μ.

Τον πολυαγαπημένο μας σύζυγο, πατέρα, παππού, αδελφό και θείο

∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√ πø∞¡. ¶∞Δ™∂∞

Ετών 81 κηδεύουμε σήμερα Πέμπτη 28 Απριλίου και ώρα 11.00 από το σπίτι μας στην οδό Παρασκευοπούλου 34 - Τσιγάντε, στον Ιερό Ναό Αγίας Βαρβάρας. Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους να συνοδεύσουν την εκφορά του. Ν. Ιωνία 28 Απριλίου 2011 Η σύζυγος: Αθηνά Τα παιδιά: Μαρία - Γεώργιος Γιανάκαρος, Κατερίνα - Χρήστος Χρηστομάνος, Ιωάννης - Χριστίνα Πατσέα Τα εγγόνια: Αντώνης, Κωνσταντίνος, Χρυσοβαλάντης - Λεωνίδας Τα αδέλφια: Λεωνίδας - Γιώτα Πατσέα, Μαρία Αθ. Πατσέα, Μηλίτσα Βασ. Πετροπούλου Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στην αίθουσα του Νέου Κοιμητηρίου. Ας μας επιτραπεί αντί στεφάνων τα χρήματα να δοθούν στο Ίδρυμα Άσπρες Πεταλούδες.


38/ °È· οı ÒÚ· º∞ƒª∞∫∂π∞ ™‹ÌÂÚ· ¶¤ÌÙË 28 ∞ÚÈÏ›Ô˘ ‰ÈËÌÂÚÂ‡Ô˘Ó ·fi 8 .Ì. - 10 Ì.Ì. Ù· Ê·Ú̷Λ·: ¶··˚ˆ¿ÓÓÔ˘ ¡¤ÛÙÔÚ·, πˆÏÎÔ‡ 133 (ÛÙ¿ÛË ºfiÚÔ˜), ÙËÏ. 2421071375, ¶··ÁˆÚÁ›Ô˘ √Ï˘Ì›·˜, ∞Á. ¢ËÌËÙÚ›Ô˘ 49, ÙËÏ. 2421055380, ¶··‰ÔÔ‡ÏÔ˘ ∂Ï¢ıÂÚ›·˜, ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË 215 - ª·ÁÓ‹ÙˆÓ, ÙËÏ. 2421048888. ∞ÓÔÈÎÙfi Ë̤ڷ Î·È Ó‡ÎÙ· ÂÎÙfi˜ 13.30-17.00 ı· Â›Ó·È ÙÔ Ê·Ú̷ΛÔ: ¢È‰¿ÁÁÂÏÔ˘ ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘, ∂Ï. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ 25 (¤Ó·ÓÙÈ ∑¿Ú·), ÙËÏ. 2421023325. ™ÙË ¡. πˆÓ›· ·ÓÔÈÎÙfi Ë̤ڷ Î·È Ó‡ÎÙ· ı· Â›Ó·È ÙÔ Ê·Ú̷ΛÔ: ª·ÓÈ·‰¿ÎË ÃÚ‹ÛÙÔ˘, ª·È¿Ó‰ÚÔ˘ 127 - £Ú¿Î˘, ÙËÏ. 2421066810. TH§. ºAPMAKEIøN: 1434

∫§π¡π∫∂™ π∫∞ ™‹ÌÂÚ· ¶¤ÌÙË ‰ÈËÌÂÚ‡ÂÈ ÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô μfiÏÔ˘ Î·È ‰È·Ó˘ÎÙÂÚÂ‡Ô˘Ó Ë ¯ÂÈÚÔ˘ÚÁÈ΋ ÙÔ˘ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ Î·È Ë ·ıÔÏÔÁÈ΋ ÎÏÈÓÈ΋ “∞ÎÂÛÒ” .

T∏§∂ºø¡∞ IKA °IA P∞¡Δ∂μ√À 184, BO§OY: 2421039625, N. IøNIA™: 2421090257

T∏§∂ºø¡∞ N√™√∫√ª∂π√À TH§EºøNIKO KENTPO: 2421351000 TH§EºøNO °IA PANTEBOY: 15135 °PAMMATEIA E•øΔ∂ƒπ∫ø¡ π∞Δƒ∂πø¡: 2421351353 ‹ 2421352114

§∞´∫∂™ ∞°√ƒ∂™ ™‹ÌÂÚ· ¶¤ÌÙË: √¶øƒ√∫∏¶∂ÀΔπ∫∞: ™ÙËÓ Ô‰fi ∫˘Ú›ÏÏÔ˘, ·fi ∂Ï. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ ¤ˆ˜ ∞Á. ºˆÙÂÈÓ‹˜. ∂¡¢À™∏ - À¶√¢∏™∏: ™ÙËÓ Ô‰fi ª˘ÙÈÏ‹Ó˘ (¯ÒÚÔ˜ ¿ÚÎÈÓ μ·Ì‚·ÎÔ˘ÚÁ›·˜). ∞‡ÚÈÔ ¶·Ú·Û΢‹: √¶øƒ√∫∏¶∂ÀΔπ∫∞: ™ÙËÓ Ô‰fi ª·ÁÓ‹ÙˆÓ ·fi ŸÁÏ °·Ì‚¤Ù· ¤ˆ˜ ∫·Ú·˚ÛοÎË. ∂¡¢À™∏ - À¶√¢∏™∏: ™ÙËÓ Ô‰fi ∂ıÓ. ∞ÓÙÈÛÙ¿Ûˆ˜ ·fi ¶ÂÚÚ·È‚Ô‡ ¤ˆ˜ °·Ì‚¤Ù·.

¶ƒ∞Δ∏ƒπ∞ À°ƒø¡ ∫∞À™πªø¡ ¶¤ÌÙË 28 ∞ÚÈÏ›Ô˘ 2011. ™ÙÔ˘˜ ¢‹ÌÔ˘˜ μfiÏÔ˘, ¡. πˆÓ›·˜ (ˆÚ¿ÚÈÔ 06.00-24.00): ¢ÂÚ‹˜ ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË 315, ∫ˆÛÙ·Ú¿˜ §·Ú›Û˘ 255, ÷ÚÈÛÌ·˝‰Ë˜ §. ∞ıËÓÒÓ 354, ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜ ∞Á. ¢ËÌËÙÚ›Ô˘ 45, ∫ÔÓÙÔ¯Ú‹ÛÙÔ˜ §. ∂ÈÚ‹Ó˘-°¤Ê˘Ú·, ∂μ√∞¶ §·Ú›Û˘ 8. ™ÙÔ˘˜ ¢‹ÌÔ˘˜ ∞ÁÚÈ¿˜, ∞ÚÙ¤Ìȉ·˜, ªËÏÂÒÓ, ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹˜ Î·È ™ËÈ¿‰Ô˜ (ˆÚ¿ÚÈÔ 06.00-24.00): ÃÚÈÛÙÔ‰Ô‡ÏÔ˘ ∞ÁÚÈ¿, ∞Ï›‰Ë˜ ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹, ¢‡¯Ù·˜ ΔÚ›ÎÂÚÈ, ÷ς·Ù˙‹˜ ¶Ï·Ù·Ó›‰È·, ∂˘·ÁÁÂÏÈÓfi˜ ∫. °·Ù˙¤·. ™ÙÔ˘˜ ¢‹ÌÔ˘˜ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ Î·È ¡. ∞Á¯È¿ÏÔ˘ (ˆÚ¿ÚÈÔ 06.00-24.00): ™·Ì·Ú¿˜ ∞ÏÌ˘Úfi˜, ∏ÏÈ¿Î˘ ∞ÏÌ˘Úfi˜, §˘ÎÔ‡Ú˘ ∞ı·Ó¿ÛÈÔ˜ ÃÚ˘Û‹ ∞ÎÙ‹ - ∞Á¯›·ÏÔ˜, ∞ÔÎÚÂÌÈÒÙ˘ ªÈÎÚÔı‹‚˜, £ÂÔ‰ÒÚÔ˘ ∫ÚfiÎÈÔ, ¡ÙÔ‡Ú· ¶Ï¿Ù·ÓÔ˜, ª¤ÏÏÈÔ˜ ¶ÙÂÏÂfi˜, ΔÛÂÎÔ‡Ú·˜ - °Ô‡Ï· ∞¯›ÏÏÂÈÔ, ¶·Ï·Ì›Ù˘ ™Ô‡ÚË, ∫ÔÓÙÈÓfi˜ ∞Ì·ÏÈ¿ÔÏË. ™ÙÔ ¢‹ÌÔ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜ (ˆÚ¿ÚÈÔ ·fi 06.00-24.00): ¶··ı·Ó·Û›Ô˘ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿, ∫·Ì‚ÚÔÁÈ¿ÓÓ˘ ª·ÎÚ˘Ú¿¯Ë, ΔÛÈÚÔÁÈ¿ÓÓ˘ •ÔÚ‡¯ÙÈ. ™ÙÔ ¢‹ÌÔ ∑·ÁÔÚ¿˜ (ˆÚ¿ÚÈÔ ·fi 06.00-00.30): £·ÚÛ›Ù˘. ™ÙÔ˘˜ ¢‹ÌÔ˘˜ ∞ÈÛˆÓ›·˜, ºÂÚÒÓ, ∫¿ÚÏ·˜ (ˆÚ¿ÚÈÔ ·fi 06.00-24.00): ∫ÔÓÙÔ¯Ú‹ÛÙÔ˜ ™ÙÂÊ·ÓÔ‚›ÎÂÈÔ, ªfiÏÈ·˜ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ, ∫fiÎÔÏ·˜ ∫·Ó¿ÏÈ·, ™˘ÚÙ·‰ÈÒÙ˘ ÃÏfiË, ∫fi·ÓÔ˜ 4Ô ¯ÏÌ. μfiÏÔ˘-§¿ÚÈÛ·˜, ªÔ˘Û›Ô˘ ∫·Ó¿ÏÈ·, ΔÛÈÒÏ˘ ∞ÂÚÈÓfi, °Ô˘ÙÔ‡Ï˘ ƒÈ˙fiÌ˘ÏÔ˜, ΔÚÈ¿ÓÙÔ˜ §·Ú›Û˘ μπ¶∂, °Î·Ú·ÁοÓË ∞ÊÔ› 10Ô ¯ÏÌ §·Ú›Û˘ μπ¶∂, ¶··Ì‹ÙÚÔ˘ 11Ô ¯ÏÌ. §·Ú›Û˘ μπ¶∂. .¢ƒ√ª√§√°π∞ “∞™Δπ∫√ ∫Δ∂§ μ√§√À ∞.∂.” ∫ÂÓÙÚÈÎfi ™Ù·ı̷گ›Ô: 2421024232 ™Ù·ıÌ·Ú¯Â›Ô ∞Ó·‡ÚÔ˘: 2421025832 °Ú·ÊÂ›Ô ∫ÈÓ‹Ûˆ˜: 2421025532 ∏ÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ ¢È‡ı˘ÓÛË: astvolou@otenet.gr Ã∂πª∂ƒπ¡∞ ¢ƒ√ª√§√°π∞ (ÃÂÈÌÒÓ·˜ 2010) °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 1 ÕÓ·˘ÚÔ˜ - ¡. πˆÓ›· (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): ŒÓ·ÚÍË 5:30, ·Ó¿ 9Ï. Ï‹ÍË 22:30 ™¿‚‚·ÙÔ :ŒÓ·ÚÍË 6:30, ·Ó¿ 10Ï. Ï‹ÍË 22:30. ∫˘Úȷ΋: ŒÓ·ÚÍË 6:30, ·Ó¿ 10Ï. Ï‹ÍË 22:30 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 2 ∞ÌÂÏfiÎËÔÈ: (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): ŒÓ·ÚÍË 6:10, ·Ó¿ 12Ï. Ï‹ÍË 22:30 ™¿‚‚·ÙÔ : ŒÓ·ÚÍË 6:30 ·Ó¿ 15Ï. Ï‹ÍË 22:30 ∫˘Úȷ΋: ŒÓ·ÚÍË 7:00 ·Ó¿ 20Ï. Ï‹ÍË 22:30 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 3 ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): ŒÓ·ÚÍË 5:30 ·Ó¿ 10Ï. Ï‹ÍË 22:30 ™¿‚‚·ÙÔ: ŒÓ·ÚÍË 6:30 ·Ó¿ 12Ï. Ï‹ÍË 22:30 ∫˘Úȷ΋: ŒÓ·ÚÍË 7:00 ·Ó¿ 20Ï. Ï‹ÍË 22:30 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 4 ÕÓˆ μfiÏÔ˜ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): ŒÓ·ÚÍË 5:40 ·Ó¿ 10Ï. Ï‹ÍË 22:30 ™·‚‚¿ÙÔ˘: ŒÓ·ÚÍË 6:30 ·Ó¿ 10Ï. Ï‹ÍË 22:30 ∫˘Úȷ΋: ŒÓ·ÚÍË 7:00 ·Ó¿ 15Ï. Ï‹ÍË 22:30 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 4: ∫·Ù˯ÒÚÈ-™Ù·ÁÈ¿Ù˜ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 6:45™Ù·ÁÈ¿Ù˜, 7:30, 12:00, 13:55, 19:30 ™¿‚‚·ÙÔ: 7:30, 12:00 ∫˘Úȷ΋: 7:30, 13:30 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 4 ÕÁÈÔ˜ √ÓÔ‡ÊÚÈÔ˜ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 7:12, 7:35, 10:05, 12:05, 13:15, 13:45, 14:45, 16:00, 18:00, 19:35, 21:12 ™·‚‚¿ÙÔ˘: 7:12, 7:35, 10:05, 12:05, 13:15, 13:45, 14:45, 16:00, 18:00, 19:35 ∫˘Úȷ΋˜: 8:30, 12:00, 20:00

°Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 5: Δ¤ÚÌ· §Â¯ÒÓÈ· - ¶Ï·Ù·Ó›‰È· (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): ŒÓ·ÚÍË 5:30 ·Ó¿ 15Ï. Ï‹ÍË 22:30. ™·‚‚¿ÙÔ˘: ŒÓ·ÚÍË 6:30 ·Ó¿ 20Ï.Ï‹ÍË 22:30 ∫˘Úȷ΋˜: ŒÓ·ÚÍË 7:00 ·Ó¿ 30Ï.Ï‹ÍË 22:30 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 6 ∞Ï˘Î¤˜ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 6:30, 7:00, 7:45, 8:30, 9:00, 9:40, 10:20, 11:00, 11:40, 12:20, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:40, 16:20, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00 ™·‚‚¿ÙÔ˘: 7:00, 7:45, 8:30, 9:00, 9:40, 10:20, 11:00, 11:40, 12:20, 13:00, 13:40, 14:20, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00,22:00 ∫˘Úȷ΋˜: 8:00, 9:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 17:00, 18:00, 20:00, 21:00, 22:00. °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 6 ÕÁÈÔ˜ ™Ù¤Ê·ÓÔ˜ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 7:00, 14:00, 21:00 ™·‚‚¿ÙÔ˘: 10:20, 14:20 ∫˘Úȷ΋˜: 10:00, 14:00 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 7: ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 7:15 (∞ӷηÛÈ¿), 9:00, 11:30, 13:45, 14:40, 16:30 (∞ӷηÛÈ¿), 21:05 ™·‚‚¿ÙÔ˘: 9:00, 11:30, 14:40, 19:45 (∞ӷηÛÈ¿) ∫˘Úȷ΋˜: 8:30, 12:30 (∞ӷηÛÈ¿) °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 8: ¢ÈÌ‹ÓÈ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 7:05, 8:30, 10:30, 12:30, 13:55, 16:00, 17:30, 19:15, 21:10 ™·‚‚¿ÙÔ˘: 7:10, 8:30, 10:30, 12:30, 13:55, 16:45, 19:15, 21:10 ∫˘Úȷ΋˜: 8:30, 12:30, 17:30, 20:30 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 9: ÃÈÏÈ·‰Ô‡ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 6:30, 7:15, 8:30, 11:00, 12:00, 13:50, 14:40, 16:15,18:00, 19:30, 21:10 ™·‚‚¿ÙÔ˘: 7:15, 8:30, 11:30, 13:50, 14:40, 18:00, 20:00 ∫˘Úȷ΋˜: 8:30, 13:00, 18:15 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 10: ªÂÏÈÛÛ¿ÙÈη (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 7:15, 9:30, 14:15 ™·‚‚¿ÙÔ˘: 7:15, 13:15 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 11: ¡¤Ô ∫ÔÈÌËÙ‹ÚÈÔ: 9:30, 10:30, 11:30, 15:30, 16:30 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 15: ÕÓ·˘ÚÔ˜-°. ¢‹ÌÔ˘ - ¶·Ï·È¿ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): ŒÓ·ÚÍË 6:15 ·Ó¿ 12Ï. Ï‹ÍË 22:30 ™·‚‚¿ÙÔ˘: ŒÓ·ÚÍË 7:00 ·Ó¿ 14Ï.Ï‹ÍË 22:30 ∫˘Úȷ΋˜: ŒÓ·ÚÍË 7:00 ·Ó¿ 18Ï. 22:30

¢ƒ√ª√§√°π∞ ∞ª∞•√™Δ√πÃπø¡ EI™ITHPIA ¶PO¶ø§OYNTAI ™TO °PAºEIO TOY O™E ¢HMHTPIA¢O™ 186-MAYPOKOP¢ATOY A¶O 07.30 - 14.30 ΔËϤʈӷ ÁÈ· ÏËÚÔÊÔڛ˜ 1110 (Ì ¯Ú¤ˆÛË 1 ·ÛÙ. ÌÔÓ¿‰·˜) TH§. 2421039723 - 2421024.056 ∞ÏÏ·Á¤˜ ‰ÚÔÌÔÏÔÁ›ˆÓ √™∂ ·fi 21/2/2010 μ√§√™-§∞ƒπ™∞: 6.24 I.C., 7.01, 9.00, 10.58, 12.57, 14.56, 16.57, 19.49, 21.49, 23.48. §∞ƒπ™∞-μ√§√™: 6.02, 8.02, 10.00, 11.58, 13.57, 15.57, 18.00, 19.38 I.C., 20.50, 22.48. §∞ƒπ™∞-£∂™™∞§√¡π∫∏:5.15, 6.00, 7.15, 8.00, 8.57,10.02 ,10.30 I.C., 11.11 I.C.E., 12.00, 13.42, 14.00, 14.28 I.C. 13.10, 15.53, 17.13 I.C.,17.56, 19.30, 20.00 ,21.30, 22.46 I.C.E. 12.30 I.C. £∂™™∞§√¡π∫∏-§∞ƒπ™∞: 5.30, 6.08, 7.13 I.C.E., 8.08, 9.45, 10.13 I.C.,11.40 I.C., 12.15, 12.42, 13.20, 14.10, 14.56, 16.33, 17.34, 17.59, 18.50 I.C.E.,19.45, 21.45, 22.59, 1.14 I.C. TÔ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ §API™A-£E™™A§ONIKH ‰È·ÚΛ 1 ÒÚ· Î·È 30 ÏÂÙ¿. μ√§√™-∞£∏¡∞: 6.24 I.C. ·¢ı›·˜. ∞£∏¡∞-μ√§√™: 15.53 I.C. ·¢ı›·˜. §∞ƒπ™∞-∞£∏¡∞: 7.11 I.C., 8.34 I.C.∂., 11.36 I.C., 13.00 I.C., 14.18, 16.14 I.C., 18.09, 20.11 I.C.∂., 00.58, 3.11 I.C. ∞£∏¡∞-§∞ƒπ™∞: 6.50 I.C., 7.58 I.C.∂., 9.21, 10.51 I.C., 13.21 I.C., 14.52, 15.53 I.C., 19.29 I.C.∂., 20.30 I.C., 23.59. §API™A-∫∞§∞ª¶∞∫∞: 6.26,19.41. ∫∞§∞ª¶∞∫∞-§∞ƒπ™∞: 7.44, 21.00. §API™A-∞§∂•∞¡¢ƒ√À¶√§∏: 5.15, 14.00,Ì ·ÓÙ·fiÎÚÈÛË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË. Δ· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· ÙÔ˘ I.C. Â›Ó·È ·¢ı›·˜ ·fi §¿ÚÈÛ·-∞ÏÂÍ·Ó‰ÚÔ‡ÔÏË, ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ Â›Ó·È Ì ‰‡Ô ·ÏÏ·Á¤˜ 1Ë ÛÙË §¿ÚÈÛ· Ì ÚÔ·ÛÙÈ·Îfi Î·È 2Ë ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË Ì I.C. ∞§∂•∞¡¢ƒ√À¶√§∏-μ√§√™: 6.42 I.C., 15.22 (̤¯ÚÈ §¿ÚÈÛ·), 20.32 I.C. Δƒ∂¡√ ¶∏§π√À ∂π™πΔ∏ƒπ∞ ¶ƒ√¶ø§√À¡Δ∞π ™Δ√ °ƒ∞º∂π√ Δ√À √™∂ ¢HMHTPIA¢O™ 186-MAYPOKOP¢ATOY ∞¶√ 08.00-14.00 ∫∞£∂ ª∂ƒ∞, ∂∫Δ√™ ™∞μμ∞Δ√À, ∫Àƒπ∞∫∏™ & ∞ƒ°πø¡. Δ∏§. 24210 39723, 24210 24056 * ΔÚ¤ÓÔ ¶ËÏ›Ô˘: ™¿‚‚·ÙÔ - ∫˘Úȷ΋ Î·È ·ÚÁ›Â˜: ÕÓˆ §Â¯ÒÓÈ· 11.00, ªËÏȤ˜ 16.00.

¢ƒ√ª√§√°π∞ §∂øº√ƒ∂πø¡ ∫Δ∂§ À¶∂ƒ∞™Δπ∫ø¡ °ƒ∞ªªø¡ ¡√ª√À ª∞°¡∏™π∞™ ™Ù·ıÌfi˜ μfiÏÔ˘: 2421033254, 2421025527, 8001135555 Δ∏§∂ºø¡√ Ãøƒπ™ Ã∂ø™∏: 800 11 35555 ∏§∂∫Δƒ√¡π∫∏ ¢π∂À£À¡™∏: ktelvol@otenet.gr ™Ù·ıÌfi˜ ∞ıËÓÒÓ: 2108329585, 2108317186, ™Ù·ıÌfi˜ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢: 2310595424, ™Ù·ıÌfi˜ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡: 2422023733, ™Ù·ıÌfi˜ πˆ·ÓÓ›ÓˆÓ: 2651027441, 2651026211, ™Ù·ıÌfi˜ ¶¿ÙÚ·˜: 2610623886, 2610623887, 2610623888, ™Ù·ıÌfi˜ §·Ì›·˜:2231022627 ¢ƒ√ª√§√°π∞ Ã∂πª∂ƒπ¡∏™ ¶∂ƒπ√¢√À °ƒ∞ªª∏™ ∞£∏¡∞™

¶∂ª¶Δ∏ 28 A¶PI§I√À 2011 (11/9/2009-20/6/2010) ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ∞ı‹Ó· (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 01.00, 05.00, 07.00, 09.00, 10.30, 12.00, 13.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 21.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ∞ı‹Ó· (™∞μμ∞Δ√): 01.00, 05.00, 07.00, 09.00, 10.30, 12.00, 13.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 21.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ∞ı‹Ó· (∫Àƒπ∞∫∏): 01.00, 07.00, 09.00, 10.30, 12.00, 13.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 21.00. ∞fi ∞ı‹Ó· ÁÈ· μfiÏÔ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 06.30, 08.00, 09.30, 11.00, 12.00, 13.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 20.00, 22.00. ∞fi ∞ı‹Ó· ÁÈ· μ√§√ (™∞μμ∞Δ√): 06.30, 08.00, 09.30, 11.00, 12.00, 13.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 20.00, 22.00. ∞fi ∞ı‹Ó· ÁÈ· μ√§√ (∫Àƒπ∞∫∏): 08.00, 09.30, 11.00, 12.00, 13.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 20.00, 22.00. * ΔÔ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ 13.30: ∞ı‹Ó·-μfiÏÔ˜ & 13.30 μfiÏÔ˜-∞ı‹Ó· ̤ۈ ∞Á›ˆÓ £ÂÔ‰ÒÚˆÓ ÌfiÓÔ ΔÂÙ¿ÚÙË, ¶·Ú·Û΢‹ Î·È ∫˘Úȷ΋. * Δ· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· μfiÏÔ˘-∞ıËÓÒÓ: 01.00, 05.00, 09.00, 12.00, 15.00 & 17.00 express. * Δ· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· μfiÏÔ˘-∞ıËÓÒÓ: 07.00, 10.30, 13.30, 16.00, 18.30 & 21.00 ̤ۈ ∞§ªÀƒ√À. * ΔÔ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ 05.00 μfiÏÔ˜-∞ı‹Ó· ∫Àƒπ∞∫∂™ & ∂√ƒΔ∂™ ∞¡∂∫Δ∂§∂™Δ√. * ΔÔ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ 06.30 ∞ı‹Ó·-μfiÏÔ˜ ∫Àƒπ∞∫∂™ & ∂√ƒΔ∂™ ∞¡∂∫Δ∂§∂™Δ√. μ√§√™-£∂™™∞§√¡π∫∏: 04.30 (ÂÎÙfi˜ ∫˘ÚÈ·ÎÒÓ & ∂ÔÚÙÒÓ), 06.00, 08.00, 10.00, 12.15, 14.00, 16.15, 18.15, 20.30. £∂™™∞§√¡π∫∏-μ√§√™: 07.00 (ÂÎÙfi˜ ∫˘ÚÈ·ÎÒÓ & ∂ÔÚÙÒÓ), 09.00, 11.00, 13.00, 15.15, 17.00, 19.15, 21.15, 23.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ΔڛηϷ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 06.30, 11.00, 15.00, 19.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ΔڛηϷ (™∞μμ∞Δ√): 06.45, 11.00, 15.00, 19.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ΔڛηϷ (∫Àƒπ∞∫∏): 06.45, 11.00, 15.00, 19.00. ∞fi ΔڛηϷ ÁÈ· μfiÏÔ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 07.00, 11.30, 15.00, 19.00. ∞fi ΔڛηϷ ÁÈ· μfiÏÔ (™∞μμ∞Δ√): 07.00, 11.30, 15.00, 19.00. ∞fi ΔڛηϷ ÁÈ· μfiÏÔ (∫Àƒπ∞∫∏): 07.00, 11.30, 15.00, 19.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· §¿ÚÈÛ· (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 05.45, 06.45, 07.30, 09.00, 10.30, 12.00, 13.15, 14.30, 15.30, 17.30, 19.30, 21.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· §¿ÚÈÛ· (™∞μμ∞Δ√): 07.00, 08.30, 10.00, 11.30, 13.00, 14.30, 15.30, 17.00, 19.00, 21.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· §¿ÚÈÛ· (∫Àƒπ∞∫∏): 07.00, 08.30, 10.00, 11.30, 13.00, 14.30, 15.30, 17.00, 19.00, 21.00. ∞fi §¿ÚÈÛ· ÁÈ· μfiÏÔ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 05.45, 06.45, 07.30, 09.00, 10.30, 12.00, 13.15, 14.30, 15.30, 17.30, 19.30, 21.00. ∞fi §¿ÚÈÛ· ÁÈ· μfiÏÔ (™∞μμ∞Δ√): 07.00, 08.30, 10.00, 11.30, 13.00, 14.30, 15.30, 17.00, 19.00, 21.00. ∞fi §¿ÚÈÛ· ÁÈ· μfiÏÔ (∫Àƒπ∞∫∏): 07.00, 08.30, 10.00, 11.30, 13.00, 14.30, 15.30, 17.00, 19.00, 21.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· πˆ¿ÓÓÈÓ· (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 08.15, 13.30, 17.30. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· πˆ¿ÓÓÈÓ· (™∞μμ∞Δ√): 08.15, 13.30, 17.30. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· πˆ¿ÓÓÈÓ· (∫Àƒπ∞∫∏): 08.15, 13.30, 17.30. ∞fi πˆ¿ÓÓÈÓ· ÁÈ· μfiÏÔ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 10.15, 15.00, 20.00. ∞fi πˆ¿ÓÓÈÓ· ÁÈ· μfiÏÔ (™∞μμ∞Δ√): 10.15, 15.00, 20.00. ∞fi πˆ¿ÓÓÈÓ· ÁÈ· μfiÏÔ (∫Àƒπ∞∫∏): 10.15, 15.00, 20.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ∞ÁÚ›ÓÈÔ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞ & ∫Àƒπ∞∫∏): 17.15. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: 14.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· §·Ì›· (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞ & ™∞μμ∞Δ√): 08.30, 15.00. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞ & ∫Àƒπ∞∫∏): 09.00, 15.00, (™¿‚‚·ÙÔ): 09.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· §·Ì›· (∫Àƒπ∞∫∏): 15.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ¶¿ÙÚ· (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞ & ∫Àƒπ∞∫∏): 15.00. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞ & ∫Àƒπ∞∫∏): 15.30. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ∫Ô˙¿ÓË (¢∂ÀΔ.-ΔƒπΔ.-Δ∂Δ.-¶∂ª¶.-™∞μ.): 13.45. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: 08.45. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ∫Ô˙¿ÓË (¶∞ƒ. & ∫Àƒ.): 13.45, 16.00, 19.15. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: 08.45, 16.00, 19.00.

¢ƒ√ª√§√°π∞ B. ™¶√ƒ∞¢ø¡ ∂/°-√/° Δö ∞§∫À√¡∏ ∞¶√: 25/4-1/5/2011 (¢ƒ√ª√§√°π∞ ∂μ¢√ª∞¢∞™ £øª∞) ¢∂ÀΔ∂ƒ∞ ¶∞™Ã∞: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 11.00, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ. ΔƒπΔ∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 13.30, ÁÈ·: ∞ÏfiÓÓËÛÔ, ™ÎfiÂÏÔ, ™ÎÈ¿ıÔ. Δ∂Δ∞ƒΔ∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 13.30, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ¶∞ƒ∞™∫∂À∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 15.30, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ™∞μμ∞Δ√: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 11.30, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ¢ƒ√ª√§√°π∞ EXPRESS PEGASUS F/B ∞Ó·¯ÒÚËÛË ·fi μfiÏÔ ¢∂ÀΔ∂ƒ∞, Δ∂Δ∞ƒΔ∏, ¶∂ª¶Δ∏, ¶∞ƒ∞™∫∂À∏ & ∫Àƒπ∞∫∏: flÚ· 09.00 ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ Î·È ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ΔƒπΔ∏ & ™∞μμ∞Δ√: flÚ· 09.00 ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ. ¢ÚÔÌÔÏfiÁÈ· ∂/°-√/° “∂•¶ƒ∂™ ™∫π∞£√™” ÃÚÔÓÈ΋ ‰È¿ÚÎÂÈ·: 1-20/4/11 ¢∂ÀΔ∂ƒ∞: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 09.00, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ·, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ΔƒπΔ∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 09.00, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ. Δ∂Δ∞ƒΔ∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 09.00, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ¶∂ª¶Δ∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 09.00, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ·, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ¶∞ƒ∞™∫∂À∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 09.00, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ™∞μμ∞Δ√: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 09.00, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ. ∫Àƒπ∞∫∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 09.00, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ·, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ∂/°-√/° “∂•¶ƒ∂™ ™∞¡Δ√ƒπ¡∏” ¢∂ÀΔ∂ƒ∞, Δ∂Δ∞ƒΔ∏, ¶∂ª¶Δ∏, ∫Àƒπ∞∫∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 09.00 ÁÈ· ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ΔƒπΔ∏, ™∞μμ∞Δ√: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 09.00 ÁÈ· ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ. ¶∞ƒ∞™∫∂À∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 09.00 ÁÈ· ™ÎÈ¿ıÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ¢ƒ√ª√§√°π∞ FLYING CATS

¢ƒ√ª√§√°π∞ ∞¶√ Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 2/3/11 ∂/°-√/° ∂•¶ƒ∂™ ¶∏°∞™√™ ¢∂ÀΔ∂ƒ∞: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 09.00, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ∞ÁÓÒÓÙ· ™ÎÔ¤ÏÔ˘, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ΔƒπΔ∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 09.00, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ∞ÁÓÒÓÙ· ™ÎÔ¤ÏÔ˘. Δ∂Δ∞ƒΔ∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 09.00, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ∞ÁÓÒÓÙ· ™ÎÔ¤ÏÔ˘, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ¶∂ª¶Δ∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 09.00, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ∞ÁÓÒÓÙ· ™ÎÔ¤ÏÔ˘, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ¶∞ƒ∞™∫∂À∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 09.00, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ™∞μμ∞Δ√: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 09.00, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ∞ÁÓÒÓÙ· ™ÎÔ¤ÏÔ˘. ∫Àƒπ∞∫∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 09.00, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ∞ÁÓÒÓÙ· ™ÎÔ¤ÏÔ˘, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. º/°-√/° ™ÔÚ¿‰Â˜ ∂‚‰ÔÌ·‰È·›· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· ¢Â˘Ù¤Ú· 12.00: ™ÎÈ¿ıÔ - ™ÎfiÂÏÔ - ∞ÏfiÓÓËÛÔ ΔÚ›ÙË 12.30: ™ÎÈ¿ıÔ - ™ÎfiÂÏÔ ΔÂÙ¿ÚÙË 12.00: ™ÎÈ¿ıÔ - ™ÎfiÂÏÔ ¶¤ÌÙË 12.00: ™ÎÈ¿ıÔ - ™ÎfiÂÏÔ ¶·Ú·Û΢‹ 12.00: ™ÎÈ¿ıÔ - ™ÎfiÂÏÔ ™¿‚‚·ÙÔ 12.00: ™ÎÈ¿ıÔ - ™ÎfiÂÏÔ ∫˘Úȷ΋ 12.00: ™ÎÈ¿ıÔ - ™ÎfiÂÏÔ - ∞ÏfiÓÓËÛÔ ¶§∏ƒ√º√ƒπ∂™: ÛÙÔ VIS TRAVEL, ∞ÓÙˆÓÔÔ‡ÏÔ˘ 3 (·Ó¿ÌÂÛ· ·fi π¿ÛÔÓÔ˜ Î·È ∞ÚÁÔÓ·˘ÙÒÓ). ΔËÏ. 24210 31059, 31060.

Xƒ∏™πª∞ Δ∏§∂ºø¡∞ N√ª∞ƒÃπ∞∫∏ AÀΔ√¢π√π∫∏™∏ T· ÙËϤʈӷ ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ Ù˘ NÔ̷گȷ΋˜ A˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ M·ÁÓËÛ›·˜, ÛÙ· ÔÔ›· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·¢ı‡ÓÔÓÙ·È ÔÈ Ôϛ٘ ÁÈ· Â͢ËÚ¤ÙËÛ‹ ÙÔ˘˜ ›ӷÈ: TH§. KEN. ¢IOIK. ..............................2421070951-9 & 2421075555 °Ú·Ì. NÔÌ. ...........................................2421070931 - 2421071022 ................................................................2421075512 -2421075513 °Ú·Ê. NÔÌ. - ™‡Ì‚. .................................2421070931 - 2421075319 ...............................................................-2421071022 -2421075526 Eȉ. ™‡Ì. - E. ™˘Ó. ..........2421070950 - 2421075318 - 2421075527 °Ú·Ê.T‡Ô˘ & ¢ËÌ. ™¯¤Û. ......................2421070927 - 2421075338 °Ú·Ì. NÔÌ. ™˘Ì................ 2421070976 - 2421075528 - 2421075529 °Ú·Ì. NÔÌ·Ú¯. EÈÙÚÔ‹˜........................ 2421071233 -2421075307 ¶ÂÚÈ‚., XˆÚÔÙ. & YÔ‰ÔÌ. ............................................. 2421075519 °Ú·Ì. NÔÌ·Ú¯. EÈÙÚÔ‹˜....................... 2421070960 - 2421075317 OÈÎÔÓ. AÓ¿Ù˘Í˘ & A·Û¯fiÏ.........................................2421075523 °Ú·Ì. NÔÌ. E. AÁÚ. AÓ. ........................2421071228 - 2421075525 °Ú·Ì. NÔÌ·Ú¯. EÈÙÚ. ............................2421059370 - 2421075304 YÁ›·˜ & KÔÈÓˆÓÈ΋˜ ¶·Ú¤Ì‚·Û˘ .................................2421075517 °Ú·Ì. NÔÌ·Ú¯. EÈÙÚ. .............................2421071161 - 2421075313 ¶·È‰., ¶ÔÏÈÙ. & ¶ÔÏÈÙ. ¢ÈÎ...............................................2421075521 ¢/¡™∏ ¶ƒ√°. & ∞¡. ....................................................24210 75514 ΔÌ‹Ì. ¢È·¯Â›Ú. ¶ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ ......................................24210 75309 ¢È‡ı. ¶ÂÚÈ‚·Ï., ÈÚÔÙ. Î·È ¶.∂. ..................................24210 92603 ¢È‡ı. Δ¯Ó. ÀËÚÂÛÈÒÓ ...............................................24210 70974 ¢È‡ı. ªÂÙ·ÊÔÚÒÓ Î·È ∂ÈÎÔÈÓ. .................................... 24213 55511 ¢È‡ı. ∫Δ∂√: “ƒ·ÓÙ‚ԇ” ............................................ 24213 54817 ¢È‡ı. μÈÔÌ.-∂ÓÂÚÁ. Î·È Δ¯ÓÔÏ. ................................... 24210 34080 ¢È‡ı. ∂Ì. Î·È ΔÔ˘Ú.............................. 24210 70943-24210 75336 ¢È‡ı. ∂ÚÁ·Û›·˜..................................... 24210 70967-24210 75369 ¢È‡ı. ∞ÁÚÔÙ. ∞Ó¿Ù˘Í˘ .............................................24210 75200 ¢È‡ı. ∫ÙËÓÈ·ÙÚÈ΋˜ .....................................................24210 45207 ΔÌ‹Ì· ∞ÏÈ›·˜ ..............................................................24210 33230 ¢ÈÔ›ÎËÛË ∞ÁÚÔÊ˘Ï·Î‹˜................................................. 24210 70923 ¢È‡ı. ÀÁ›·˜............................................................... 24213 55804 ¢È‡ı. ¶ÚfiÓÔÈ·˜ ...........................................................24213 52431 ¢È‡ı. ¶ÔÏ. ¢ÈÎ. & ¶ÚÔÛÙ. ¶ÔÏ............... 24210 70964-24210 75325 ¢È‡ı. ¶ÔÏ. ¢ÈηȈÌ. & ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡............................... 24213 52561 ¢È‡ı. ¶ÚˆÙ. ∂Î·›‰Â˘Û˘..................... 24210 39077-24210 39085 ¢È‡ı. ¢Â˘ÙÂÚÔ‚. ∂Î·›‰Â˘Û˘ .................................... 24210 47387 ¢È‡ı. ¢ÈÔÈÎ. ÀËÚ. ................................ 24210 70921-24210 75323 ¢È‡ı. √ÈÎÔÓ. ÀËÚ. ...............................24210 70944, 24213 52563 ¢È‡ı. ∂ÌÔÚ›Ô˘........................................................... 24210 38395 ¢È‡ı. ∫¤ÓÙÚ. ∂͢. ¶ÔÏÈÙÒÓ ........................................24210 31463

™¢√∂ μfiÏÔ˘: ¶ÚÔ˚ÛÙ¿ÌÂÓÔ˜ .................24210 21433, 24213 56303, ÁÚ·ÌÌ·Ù›· .................................................................24210 29400. TH§EºøNA E§§HNIKH™ A™TYNOMIA™ AME™H ¢PA™H.............................................................................100 TH§EºøNIKO KENTPO....................................................2421039045 A™TYN. TMHM.BO§OY....................................................2421076984 A™TYN. TMHM. NEA™ IøNIA™..........................................2421076985 TMHM. A™ºA§. BO§OY ..................................................2421076957 TMHM. TPOXAIA™ BO§OY ..............................................2421076968 TM. TOYP. A™TYN. BO§OY..............................................2421076987 A™TYN. TMHMA ¶EPIº. BO§OY .....................................2421085401 ¶Àƒ√™μ∂™Δπ∫∏...........................................................................199 EKAB:..........................................................................................166 ºˆÙÈÛÌÔ‡ BÏ¿‚˜ ¢. BO§OY .........................................2421064931 ¢EH BÏZ—¿‚˜......................................2421063666 - 2421063667 ¢EYAMB BÏ¿‚˜............................................................2421055555 OTE BÏ¿‚˜ ................................................................................ 121 ¢‹ÌÔ˜ N.IˆÓ›·˜ ..............................................................2421353100 §ÈÌÂÓ·Ú¯Â›Ô ...................................................................2421028888 E§¶A (Ô‰È΋ ‚Ô‹ıÂÈ·) .............................................................10400 EXPRESS SERVICE.....................................................................1154 HELLAS SERVICE ......................................................................1057 O¢IKH BOH£EIA ¶H§IOY BfiÏÔ˜ ............................................................................6944121288 X¿ÓÈ·..............................................................................6948745813 TÛ·Áηڿ‰· ...................................................................6948475814 MËϛ˜...........................................................................6948745815 YËÚ. AÔÎ. AÔÚÚ. ¢. BO§OY.......................................2421064744 YËÚ. AÔÎ. AÔÚÚ. ¢. N. IøNIA™.................................. 2421080865 ¢HMO™IO KTEO BO§OY................................................24213 54817 I¢IøTIKO KTEO...........................2428078222-10300 (¯ˆÚ›˜ Έ‰ÈÎfi) IKTEO BfiÏÔ˘ ............................................2421096780,2421096720 XÈÔÓÔ‰ÚÔÌÈÎfi ΤÓÙÚÔ.....................................................2428073719 K·Ù·Ê‡ÁÈÔ .....................................................................2428073702 ™Δ∞£ª√™ A’ B√∏£∂πø¡ °π∞ ¶√À§π∞ N. Iø¡π∞™ ...............................................................24210 80483, 2421060301 O§YM¶IAKH AEP.....................................2421020910 - 2421024910 EÙ. MÂÏ. & ÚÔÛÙ. ¶ÂÚ. N. M·ÁÓ.....................................2421027771 Δ∏§∂ºø¡√ EKTAKTH™ ANA°KH™ Ù˘ ¢HMO™IA™ E¶IXEIPH™H™ AEPIOY (¢E¶A A.E.)....................................................................2105551666 Δ∏§∂ºø¡√ EKTAKTH™ ANA°KH™ Ù˘ E¶A £E™™A§IA™.....................................8001187878 (·fi ÛÙ·ıÂÚfi) MÔÓ¿‰· ™˘Ì‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋˜ Î·È ıÂÚ·›·˜ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜ £.¶. E•O¢O™ . 2410 237811 ¶I§OTO™ ......................................................................2421023439 º§O°A: ™‡ÏÏÔÁÔ˜ °ÔÓ¤ˆÓ ·È‰ÈÒÓ Ì ηÚΛÓÔ .............24210 24628

TA•I PA¢IOTA•I ..................................................................24210 27777 PA¢IOTA•I MA°NH™IA™ .............................................. 24210 61000 A°PIA™ .........................................................................24280 92502 BE§E™TINOY.................................................................24250 22725 ANø §EXøNIøN ............................................................24280 93389

°ƒ∞º∂π∞ Δ∂§∂Δø¡ μfiÏÔ˜: ∞ÁÁÂϤÙÔ˜ ¡ÈÎfiÏ·Ô˜, “AÁÁÂϤÙÔ˜”, ·) ∂Ï. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ 50, ‚) ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 112 ÙËÏ. 24210 20743, μ·˚Ó¿ ∞ÚÈ¿‰ÓË §. ∂ÈÚ‹Ó˘ 50-¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜, ÙËÏ. 24210-61114, μÔ‡ÏÁ·ÚË ¶·Á·ÛÒÓ 76, ÙËÏ. 24210 33022. °ÎÏ¿‚·ÙÔ˜ ¡›ÎÔ˜ ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜ 89-∞Ó·Ï‹„ˆ˜ ÙËÏ. 24210-52702, ∂ÌÂÚÙ˙È¿‰Ë˜ °ÂÒÚÁÈÔ˜ “√ ¶·Ú¿‰ÂÈÛÔ˜” ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 295, ÙËÏ. 2421043333,∫·ÙÛÈÊÔ‡ ª·ÚÈϤӷ “¶ÏÔ‡ÙˆÓ” ¢ÔÚ˘Ï·›Ô˘ 51 ÙËÏ. 24210-69609, ∫Ô˘Ù›Ó· ∞ÁÏ·˝· “∫Ô˘Ù›Ó·˜” 2·˜ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 35 ÙËÏ. 24210-24070, §˘Ú›ÙÛ˘ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ “°·Ï‹ÓË” ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 59 - μ·ÛÛ¿ÓË, ÙËÏ. 24210-44444, ª¿ÏÏ·˜ ∞ÔÛÙfiÏ˘ “ª¿ÏÏ·˜” ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 187, ÙËÏ. 24210-20260, ª¿ÚÏ·˜ πˆ¿ÓÓ˘ “μ·ÙÛ·Ú¤·˜” ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 42∞, ÙËÏ. 2421028341, ƒÈ˙¿Î˘ ∂˘¿ÁÁÂÏÔ˜ “∏ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÊÚÔÓÙ›‰·” πˆÏÎÔ‡ 323 ÙËÏ. 2421040179, ™·Ó›‰Ë˜ •ÂÓÔÊÒÓ “™·Ó›‰Ë˜” ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 223, ÙËÏ. 2421048600, ™Ù¤ÏÏÔ˜ °ÈÒÚÁÔ˜ “∞Ú¯¿ÁÁÂÏÔ˜” ·) πˆÏÎÔ‡ 98 -§. B‡ÚˆÓÔ˜ ÙËÏ. 24210-51113, Δ˙¤Î· ∂ÈÚ‹ÓË “¡¿ÚÎÈÛÛÔ˜” ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 105-107 - º. πˆ¿ÓÓÔ˘ ÙËÏ. 24210-34552. K·Ï·ÓÙ˙‹ EϤÓË “ K·Ï·ÓÙ˙‹” AÓ··‡Ûˆ˜ 69 N. IˆÓ›· ÙËÏ.24210-81524. BÂÏÂÛÙ›ÓÔ:(AÁ. °ÂÒÚÁÈÔ˜ ºÂÚÒÓ) KˆÓÛÙ·ÓÙ¤ÏÔ˜ £ˆÌ¿˜, ÙËÏ. 6978655306, 24250 22020. ∞ÏÌ˘Úfi˜: °È·ÓÓ¿ £ÂÔ‰ÒÚ· “∫·Ú·ÁÎÔ‡Ó˘” ÙËÏ. 2422023332, ∫·ÙÛ·Ô‡Ó˘ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ “∫·ÙÛ·Ô‡Ó˘” ÙËÏ. 24220-23705, ª·˘ÚÔÁ¤Ó˘ ™¿‚‚·˜ “ª·˘ÚÔÁ¤Ó˘” ÙËÏ. 24220-23214. ∑·ÁÔÚ¿:∫Ô˘ÚÂÏ¿˜ ΔÚÈ·ÓÙ¿Ê˘ÏÏÔ˜ “∫Ô˘ÚÂÏ¿˜” ÙËÏ. 24260-23255 ™ÎÈ¿ıÔ˜: AÁÁÂϤÙÔ˜ ™Ù·Ì¿Ù˘ “H °ˆÓÈ¿ ÙˆÓ AÁÁ¤ÏˆÓ” ÙËÏ. 2427021748 μÂÏÂÛÙ›ÓÔ: ¶··ÔÛÙfiÏÔ˘ ¶. ÙËÏ. 24250 22706, 6973 421267 °ƒ∞º∂π∞ Δ∂§∂Δø¡ ∂∫Δ√™ ™øª∞Δ∂π√À 1. ∫·˚Ì¿Î˘ ∏Ï›·˜, ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 91, ÙËÏ. 24210-72072, 2. ¶··¯Ú‹ÛÙÔ˜ ¡›ÎÔ˜ 2·˜ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 51, ÙËÏ. 24210-25360.

øÚÔÛÎfiÈÔ

™Ù·˘ÚfiÏÂÍÔ √ƒπ∑√¡Δπ∞ 1. ∫·ıÔÚÈÛÙÈ΋ Ë... „‹ÊÔ˜ ÙÔ˘. 2. “ªÔÏÒÓ...” : πÛÙÔÚÈ΋ ÊÚ¿ÛË ÙÔ˘ §ÂˆÓ›‰· ÛÙȘ £ÂÚÌÔ‡Ï˜ - Δ· Ê˘Ï¿ÂÈ Ô... Êfi‚Ô˜ - ∂›Ó·È... §·Ù›ÓˆÓ. 3. ™‡ÌʈÓÔ ÙÔ˘ ·ÏÊ·‚‹ÙÔ˘ - ÕÓ·‚ Û ·ÏÈ¿ ÙÛ·ÎÌ¿ÎÈ· ∫ÚÔ˘ÛÙfi ÌÔ˘ÛÈÎfi fiÚÁ·ÓÔ. 4. ÷Ϸڿ, ·ÏÏ¿ Î·È ÓˆıÚ¿ - ∞ÓÔÈÍÈ¿ÙÈÎÔ˜ Ì‹Ó·˜ - Õ˯Ë... ËÁ‹. 5. ΔÚÔÌ҉˘ ·Ú¿Ï˘ÛË. 6. §ÈÌ¿ÓÈ ÙÔ˘ πÛÚ·‹Ï - ªËÙÚfiÔÏË ÙÔ˘ ‚Ô˘‰ÈÛÌÔ‡ - ™Ù¿˙Ô˘Ó... Ù· ÏfiÁÈ· ÙÔ˘ Ê·ÚÌ·ÎfiÁψÛÛÔ˘. 7. ¶ÚÔÛٷهÂÈ ÙÔ Ï·ÈÌfi - ∫ˆÓÈÎfi ‰›¯Ù˘ „·Ú¿‰ˆÓ. 8. πӉȿÓÔÈ Ù˘ ∫ÂÓÙÚÈ΋˜ ∞ÌÂÚÈ΋˜ - ¡Ù·˚¿Ó·...: ¡¤ÁÚ· ÙÚ·ÁÔ˘‰›ÛÙÚÈ·. 9. ¶·ÏÈ¿ Á˘ÌÓ·ÛÙÈο ·Ú¯Èο - ∞Ú¯·›Ô˜... ˙ˆÌfi˜ - ¶ÚÒÙ· ÛÂ... Ê˘Ï·Î¤˜. 10. μÔ˘‚‹... ÂÓÔ¯‹ - ¡·˙ÈÛÙÈÎfi ÙÔ ΔÚ›ÙÔ - ƒÒÛÔ˜ ÎÔÌÌÔ˘ÓÈÛÙ‹˜ ÔÏÈÙÈÎfi˜ (1870-1924). 11. √È ·˘ÙÔÓÔÌÈÛÙ¤˜ ·ÓÙ¿ÚÙ˜ Ù˘ ™ÚÈ §¿Óη - Δ· ¤¯ÂÈ Ë... ÙڤϷ - ... ÎÔ˘¿ÏÂ: ¶·ÓÔÌÔÈfiÙ˘·. 12. ª¿Úη ÛÎfiÓ˘ ηı·ÚÈÛÌÔ‡ - ∞˘Ùfi˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÚÔ‹ Û οÙÈ. 13. ΔÔ fiÓÔÌ· ÙÔ˘ ÃÔ˘ÛÂ˝Ó - ΔˆÓ ÓfiÌˆÓ ˘Ô¯ÚˆÙÈ΋ ·fi fiÏÔ˘˜. ∫∞£∂Δ∞ 1. §·˚Îfi ËÌÂÚÔÏfiÁÈÔ (Í.Ï.) - ΔÔÈÎfi Â›ÚÚËÌ·. 2. ... ÎÏ·Ì: ∫¤ÓÙÚÔ ‰È·ÛΤ‰·Û˘ - ∫¿Ùˆ ÛÙÔ ¤‰·ÊÔ˜. 3. ™˘Ó¯fiÌÂÓ· ÛÙÔ ·ÏÊ¿‚ËÙÔ - ∞Ó·ÊÔÚÈ΋ ·ÓÙˆÓ˘Ì›· Ù˘ ∞Ú¯·›·˜ - ... ƒÂfi: ∫ÂÚ΢ڷ˚Îfi ·Ó¿ÎÙÔÚÔ. 4. ŒÏÏÂÈ„Ë ÙÚÔÊ›ÌˆÓ - ¶·ÚÔÈÌÈ҉˜ ÙÔ... ¯ÏˆÚfi. 5. ... ªÚÔÓÙ¤: ™˘ÁÁڷʤ·˜ - ¢¤ÓÙÚ· ÙËÓ ··ÚÙ›˙Ô˘Ó. 6. ¡fiÌÔÈ ‰ËÌÔÛȇÔÓÙ·È Û’ ·˘Ùfi (·Ú¯Èο) - ∂ÚÁ·ÏÂ›Ô Í˘ÏÔ˘ÚÁÔ‡ - ¶ÚÔÛ‰ÈÔÚ›˙Ô˘Ó ÙÌ‹Ì· Ù˘ ̤ڷ˜ (·Ú¯Èο). 7. ™‡ÓÙÚÔÊÔ˜ ÙÔ˘ ¡Ù’ ∞ÚÙ·ÓÈ¿Ó - ∫¿ÓÂÈ ÙÔ Ô˘Ï› Ó·... ÎÂϷˉ¿ÂÈ. 8. ™ÈˆËÏfi... Û‹Ì· - ...ºÚ·Ó˜: °¿ÏÏÔ˜ ÏÔÁÔÙ¤¯Ó˘ - ƒ·‰ÈÔÙËÏÂÔÙÈο Ù· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù¿ Ù˘ (·Ú¯Èο). 9. §ÂÁfiÙ·Ó Ô Û˘Óı¤Ù˘ •ÂÓ¿Î˘ - ΔÔ ÓfiÌÈÛÌ· ÙÔ˘ πÚ¿Ó - ∏ ¿ÎÚË Ù· ¤¯ÂÈ ÛÙËÓ... ¿ÎÚË. 10. ™ÙËÓ Ú¿ÛÈÓË... ¯¿ÓÔÓÙ·È ÂÚÈÔ˘Û›Â˜ - ƒ¿ÙÛ· Û·ψÓ.

∞fi ¢∂ÀΔ∂ƒ∞ ¤ˆ˜ ∫Àƒπ∞∫∏, ÒÚ· 14.30 ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ·, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ¢ƒ√ª√§√°π∞ Δ∞ÃÀ¶§√ø¡ °ƒ∞ªª∏™ μ. ™¶√ƒ∞¢ø¡ ÃÚÔÓÈ΋ ‰È¿ÚÎÂÈ·: 1-14/4/11 ∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞ ·fi μfiÏÔ, ÒÚ· 14.30, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ·, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. * Δ· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· ı· ÂÎÙÂÏÔ‡ÓÙ·È Ì ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ÂÓ·ÏÏ·Á‹˜ ·fi Ù· FlyingCat 5, FlyingCat 6 Î·È Flying Dolphins XV. ∫∂¡Δƒπ∫√ ¶ƒ∞∫Δ√ƒ∂π√ HELLENIC SEAWAYS SPORADES TRAVEL ¢∏ª. ª¶∞ƒΔ∑√¶√À§√™ ∞ƒ°√¡∞ÀΔø¡ 33-μ√§√™ TH§. 24210 23400 24210 35846 - 24210 23415 ¢ÚÔÌÔÏfiÁÈ· “FlyingCat 6- FlyngDolphin XXIII” ∞fi ¢∂ÀΔ∂ƒ∞ ¤ˆ˜ Î·È ∫Àƒπ∞∫∏ ÒÚ˜: 10.00, 13.00 Î·È 19.30 ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ·, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ

11. Δ¯ÓÈÎfi ∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈÔ ∂ÏÏ¿‰·˜ - ... ¡Ù·Ì: ¡·fi˜ ÙÔ˘ ¶·ÚÈÛÈÔ‡ - ¢·ÛˆÌ¤ÓÔ Ê·Ú¿ÁÁÈ. 12. Δ· ·Ú¯Èο ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ - £¤ÏÂÈ Ó· Â›Ó·È Î¿ı ËÁ¤Ù˘. 13. ∂Ï¿¯ÈÛÙË ¯ÚÔÓÈ΋ ‰È¿ÚÎÂÈ· - ºÚfiÓËÛË, ÂÚ›Û΄Ë. ∏ §À™∏ √ƒπ∑√¡Δπ∞: 1. ∞¡∞¶√º∞™π™Δ√™ 2. §∞μ∂-∂ƒª∞-∂™Δ 3. ªπ-π™∫∞-¡Δ∂ºπ 4. ∞Δ√¡∞-ª∞∏™-¶° 5. ¶∞ƒ∫π¡™√¡ 6. ∞∫√-§∞™∞-Ã√§∏ 7. ∫∞™∫√§-Δƒ∞Δ∞ 8. Δ√§Δ∂∫√π-ƒ√™ 9. ∂∞™∞-ª∂§∞™-ºÀ 10. ¡Ã-ƒ∞πÃ-§∂¡π¡ 11. Δ∞ªπ§-ƒ∂-Δ∞§∂ 12. √ª√-∂¶πƒƒ∂¶∏™ 13. ™∞¡Δ∞ª-Δ∏ƒ∏™∏. ∫∞£∂Δ∞: 1. ∞§ª∞¡∞∫-∂¡Δ√™ 2. ¡∞πΔ-∫∞Δ∞Ã∞ª∞ 3. ∞μ-√¶√™√™-ª√¡ 4. ¶∂π¡∞-∫§∞ƒπ 5. ™∞ƒ§√Δ-∞§∂∞ 6. º∂∫-∫∞§∂ªπ-¶ª 7. ∞ƒ∞ªπ™-∫∂Ãπ 8. ™ª∞¡∞Δ√§-∂ƒΔ 9. π∞¡∏™-ƒπ∞§-ƒ∏ 10. Δ™√Ã∞-™∂Δ∂ƒ 11. Δ∂∂-¡√Δƒ-¡∞¶∏ 12. √™º¶-§∞√ºπ§∏™ 13. ™Δπ°ª∏-™À¡∂™∏.

∫ƒπ√™ ¶ÔÏϤ˜ ·Ú·ÛÎËÓȷΤ˜ Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ ı· ˘¿ÚÍÔ˘Ó Û‹ÌÂÚ·, ÚÔÛÔ¯‹ ÛÙȘ ·ÔÊ¿ÛÂȘ Ô˘ ı· ¿ÚÂÙ ÌËÓ ‚È·ÛÙ›ÙÂ, ÁÈ·Ù› ı· οÓÂÙ ϿıÔ˜. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 32-10-44-34-5-2. Δ∞Àƒ√™ £· Ú¤ÂÈ Ó· ˙ˆÓÙ·Ó¤„ÂÙ ÙËÓ ÂÚˆÙÈ΋ Û·˜ ˙ˆ‹ ·ÏÏ¿ Ó· ›ÛÙ ÚÔÛ¯ÙÈÎÔ› ÛÙ· ÏfiÁÈ· Ô˘ ·ÎÔ‡ÙÂ, Ó· ÛÙËÚ›˙ÂÛÙ ÌfiÓÔ Û ·˘Ù¿ Ô˘ Û·˜ Ê·›ÓÔÓÙ·È ·ÏËıÈÓ¿. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 7-30-22-12-3-4. ¢π¢Àª√π ªËÓ ÂÌÈÛÙ‡ÂÛÙ ‡ÎÔÏ· οÔÈÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ô˘ Â›Ó·È Ê·ÓÂÚfi fiÙÈ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÂÓÙ¿ÍÂÈ, ·ÎÔ‡ÛÙ ·ÏÏ¿ ÌËÓ ÈÛÙ‡ÂÙ ٛÔÙ· ·fi fiÛ· ·ÎÔ‡ÛÂÙÂ. μÚ›Ù ¯ÚfiÓÔ ÁÈ· ¯·Ï¿ÚˆÛË Î·È ÍÂÎÔ‡Ú·ÛË. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 4-30-29-11-23-6. ∫∞ƒ∫π¡√™ ∏ ÛËÌÂÚÈÓ‹ ̤ڷ Û·˜ ÏËÁÒÓÂÈ Î·È ÂȉÈο ÙÔ Úˆ›, ÌËÓ ÂÚÈ̤ÓÂÙ οÙÈ ıÂÙÈÎfi ̤¯ÚÈ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ, ·fi ÂΛ Î·È ÌÂÙ¿ fiÏ· Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· ·ÏÏ¿˙Ô˘Ó Î·È ÁÈ· fi,ÙÈ ÛÙÂÚËı‹Î·ÙÂ, ÙÔ ‚Ú¿‰˘ Û·˜ ·Ô˙ËÌÈÒÓÂÈ Â˘¯¿ÚÈÛÙ·. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 12-40-39-22-3-28. §∂ø¡ ∏ ÛËÌÂÚÈÓ‹ ̤ڷ Â›Ó·È ·ÚÎÂÙ¿ ‰‡ÛÎÔÏË, ÁÂÓÓ¿ ·ÓÙÈı¤ÛÂȘ ÈηӤ˜ Ó· ‰È·Îfi„Ô˘Ó ÔÚÈÛÙÈο Û¯¤ÛÂȘ. ∞ÔʇÁÂÙÂ Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ Î·È Û˘Ìʈӛ˜ Î·È ÁÂÓÈο fi,ÙÈ Â›Ó·È ÛËÌ·ÓÙÈÎfi Û‹ÌÂÚ·. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 53-20-4434-5-12. ¶∞ƒ£∂¡√™ ∏ ÈÔ Î·Î‹ ̤ڷ ÙÔ˘ ∞Ú›ÏË ÌÔÚ› Ó· ‰È·Ï‡ÛÂÈ ÚÔÛˆÈΤ˜ Û¯¤ÛÂȘ ‹ Û¯¤ÛÂȘ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜. ¶ÚÔÛÔ¯‹ Û fi,ÙÈ Ï¤-

ANIE§ ¢I¶§øMATOYXO™ A™TPO§O°O™ - EPEYNHTPIA TAPø ¢¤¯ÂÙ·È Ì ڷÓÙ‚ԇ ηıËÌÂÚÈÓ¿ ÙËÏ. 6974456215

ÙÂ Î·È Î¿ÓÂÙÂ. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 6-30-4432-45-9. ∑À°√™ ∏ ‰È·›ÛıËÛ‹ Û·˜ ı· Â›Ó·È ¤ÓÙÔÓË Û‹ÌÂÚ·, οÔȘ ¢¯¿ÚÈÛÙ˜ ÂÎÏ‹ÍÂȘ Û·˜ ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ó ÛÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ Û·˜ Û‹ÌÂÚ·. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 7-50-44-32-12-3. ™∫√ƒ¶π√™ ∏ Ù¤ÏÂÈ· ̤ڷ ÁÈ· Ù· Û˘Ó·ÈÛıËÌ·ÙÈο Û·˜, ı· ÂÚ¿ÛÂÙ ÙÚ˘ÊÂÚ¤˜ Î·È ˙ÂÛÙ¤˜ ÛÙÈÁ̤˜ Ì ÙÔÓ Û‡ÓÙÚÔÊfi Û·˜. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 48-12-19-33-45-6. Δ√•√Δ∏™ £ÂÙÈΤ˜ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ ı· ¤¯ÂÙ ÛÙ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈο Û·˜ Û‹ÌÂÚ· ·ÏÏ¿ ı· ¤¯ÂÙ ·Ú¿ÏÏËÏ· Î·È ÙËÓ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË Ù˘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ¿ Û·˜ Û fi,ÙÈ ·ÔÊ·Û›ÛÂÙ ӷ οÓÂÙ ÛÙË ˙ˆ‹ Û·˜. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 35-44-56-11-2-8. ∞π°√∫∂ƒø™ ∫Ú·Ù‹ÛÙ ÙËÓ ÚÔÛˆÈ΋ Û·˜ ˙ˆ‹ Ì·ÎÚÈ¿ ·fi οÔÈ· Û¯fiÏÈ· Î·È ÌËÓ ·Ê‹ÓÂÙ ÙÚ›Ù· ÚfiÛˆ· Ó· Û·˜ ÂËÚ¿˙Ô˘Ó ÛÙ· ÚÔÛˆÈο Û·˜. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 2-10-33-45-3-22. À¢ƒ√Ã√√™ ∏ ÛËÌÂÚÈÓ‹ ̤ڷ ··ÈÙ› ÚÔÛ¯ÙÈÎÔ‡˜ ¯ÂÈÚÈÛÌÔ‡˜ ÛÙ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈο Û·˜, ‰ÒÛÙ ¤ÌÊ·ÛË ÛÙËÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎfiÙËÙ¿ Û·˜ Ô˘ Û‹ÌÂÚ· ı· Â›Ó·È ÛÙÔ ˙ÂÓ›ı Ù˘. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 8-5-4-33-21-23. πãÀ∂™ ∞ÊÈÂÚÒÛÙ fiÏÔ ÙÔ ¯ÚfiÓÔ Û·˜ Û‹ÌÂÚ· ÛÙÔ Û‡ÓÙÚÔÊfi Û·˜, ÌËÓ Î·Ù·Ȥ˙ÂÙ fï˜ ηٷÛÙ¿ÛÂȘ, ·Ê‹ÛÙ ٷ Ú¿ÁÌ·Ù· Ó· Î˘Ï‹ÛÔ˘Ó ÌfiÓ· ÙÔ˘˜. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 34-3-22-12-29-18.


TËÏÂfiÚ·ÛË 39

¶∂ª¶Δ∏ 28 A¶PI§I√À 2011

™Ã√§π∞

¶ƒ√°ƒ∞ªª∞

∏ ˙·‚ÔÏÈ¿Ú· ¶H§IO 06 VHF, 62 UHF - ™øPO™ 22 UHF

08.00 08.30 09.30 10.00 10.30 11.00

12.00

16.10 16.30 17.00 17.30 18.00 20.00 21.00 22.00 23.00 00.45

00.45

÷ÚÔ‡ÌÂÓÔ Í‡ÓËÌ· √È ‹ÚˆÂ˜ Ù˘ ÛÁÎÏÈÙ·Ô˘Ó ΔÔ ÙÛ›ÚÎÔ Ù˘ Δ˙Ô Δ˙Ô ¶Úˆ˚Ó¿ÎÈ· ¶·È‰ÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· æ¤Ì·Ù· Î·È ·Ï‹ıÂÈ· ¤ÙÛÈ Â›Ó·È Ù· ·Ú·Ì‡ıÈ· ¶·ÁÎfiÛÌÈÔ ¶ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ∫·ÏÏÈÙ¯ÓÈÎÔ‡ ¶·ÙÈÓ¿˙ ÕÓÙÚ˜-ÂχıÂÚÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ·. Õ·ÚÔÓ ™ÙfiÔ˘Ó ∑ÈÎ Î·È §Ô‡ıÂÚ ∂ÏÏËÓÈÎfi ÎfiÛÌËÌ· ∂¤ÛÙÚÂÊ (∂) ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜¶ÂÚÈÛÙ¤ÚÈ Δ· Ì˘ÛÙ‹ÚÈ· Ù˘ §ÈÛ·‚fiÓ·˜ ∏ ÂÔ¯‹ ÙˆÓ ÂÈÎfiÓˆÓ ¢ÂÓ ‹Úı· Â‰Ò ÁÈ· ‰È·ÎÔ¤˜ “√ ÎÔÓÊÔÚÌ›ÛÙ·˜” ¶·ÁÎfiÛÌÈÔ ¶ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ∫·ÏÏÈÙ¯ÓÈÎÔ‡ ¶·ÙÈÓ¿˙ ∂ÁÎÏ‹Ì·Ù·

* TÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È Ì ÂÎÔÌ¤˜ Û Â·Ó¿ÏË„Ë.

06.00 10.00 12.00 13.00 15.00 16.00 18.00 18.15 18.45 19.00 20.45 21.00 22.00 23.00 24.00 00.15

07.00 10.00 13.00 13.15 16.00 17.55 18.00 19.00 20.00 21.00 22.00 23.00 24.00 01.15 02.15 03.15 04.15 04.30

¶¿Óˆ ÛÙËÓ ÒÚ· ∫·Ê¤˜ Ì ÙËÓ ∂ϤÓË ∂ȉ‹ÛÂȘ ∫Ô˘˜ ÎÔ˘˜ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ¢¤ÛÙ ÙÔ˘˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ √ÈÎÔÁÂÓÂȷΤ˜ ÈÛÙÔڛ˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ ∫¿ÙÈ „‹ÓÂÙ·È (∂) ¶¿Ì ·Î¤ÙÔ ∂ÊÈ¿ÏÙ˘! ÛÙËÓ ÎÔ˘˙›Ó· (∂) √ÈÎÔÁÂÓÂȷΤ˜ ÈÛÙÔڛ˜ (∂) μÚ¿‰˘ The big game ∂ÈÎfiÓ˜ ∏ ÎÔ˘˙›Ó· Ù˘ Ì·Ì¿˜ ΔËÏ·ÁÔÚ¤˜ ∫Ô˘˜ ÎÔ˘˜ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ

£E™™A§IA TV 111111111111111111111111111

06.00 06.50 08.00 09.30 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 14.30 16.00 17.00 18.00 18.45 21.00 21.30 23.00 23.50 01.25 03.00

∏ ÒÚ· Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ (∂) °ÂÁÔÓfiÙ· (∂) ∫·ÏË̤ڷ £ÂÛÛ·Ï›· ¶·È‰ÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ¶ÓÂ˘Ì·ÙÈ΋ £ÂÛÛ·Ï›· (∂) ªË ÌÔ˘ ÂȘ ¡ÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú ΔËÏ·ÁÔÚ¤˜ ªÔ˘ÛÈÎfi ËÌ›ˆÚÔ ΔÔ Ì·Áη˙›ÓÔ Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ΔËÏ·ÁÔÚ¤˜ ∏ ÒÚ· Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ °ÂÁÔÓfiÙ· “√ ı¿Ó·ÙÔ˜ ÂÓfi˜ ∫ÈÓ¤˙Ô˘ Ú¿ÎÙÔÚ· ÛÙÔȯËÌ¿ÙˆÓ” °ÂÁÔÓfiÙ· Û 10’ Î·È ‰ÂÏÙ›Ô ÛÙË ÓÔËÌ·ÙÈ΋ ¢ÂÍÈ¿ Î·È ·ÚÈÛÙÂÚ¿ ∂ȉ‹ÛÂȘ ∫·ÏË̤ڷ £ÂÛÛ·Ï›· (∂) ΔÔ Ì·Áη˙›ÓÔ Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ (∂) “ΔÈ ÂÚÈ̤ÓÂÈ ÛÙÔ ÛÎÔÙ¿‰È”

¶ÚˆÈÓ‹ ÂÓË̤ڈÛË ™˘Ì‚·›ÓÂÈ ÙÒÚ· ∂ȉ‹ÛÂȘ ª¤ÓÔ˘Ì ∂ÏÏ¿‰·-best of ∂ȉ‹ÛÂȘ Œ¯ÂÈ ÁÔ‡ÛÙÔ ∂ȉ‹ÛÂȘ ªÔÓfiÁÚ·ÌÌ· ΔÔ ÔÈÎÔÛ‡ÛÙËÌ· Ù˘ Ó‹ÛÔ˘ ∫Ï›ÂÚÙÔÓ “∏ ˙·‚ÔÏÈ¿Ú·” ™·Ó Û‹ÌÂÚ· ÙÔÓ 20fi ·ÈÒÓ· ∂ȉ‹ÛÂȘ ∫ÂÚ·›Â˜ Ù˘ ÂÔ¯‹˜ Ì·˜ ΔÔ ÎÔ˘Ù› Ù˘ ¶·Ó‰ÒÚ·˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ ŒÁÎÏËÌ· Î·È ¤Ú¢ӷ

* ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È Ì ÂÎÔÌ¤˜ Û Â·Ó¿ÏË„Ë

06.00 07.00 10.00 13.10 14.00 15.00 16.00 17.10 17.20 18.00 19.00 20.00 21.00 21.50 23.00 01.00 01.15 02.15 03.15 04.15 05.00

μ¤Ú· ÛÙÔ ‰ÂÍ› ∫ÔÈÓˆÓ›· ÒÚ· MEGA ¶ƒøπ¡√ mou ∏ ˙ˆ‹ Ù˘ ¿ÏÏ˘ ∂ȉ‹ÛÂȘ ¡ÙfiÏÙÛ ‚›Ù· §·ÙÚÂ̤ÓÔÈ ÌÔ˘ Á›ÙÔÓ˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ ™’ ·Á·Ò Ì’ ·Á·¿˜ Patty, Ë ÈÔ fiÌÔÚÊË ÈÛÙÔÚ›· Δ· Ì˘ÛÙÈο Ù˘ ∂‰¤Ì ∂ȉ‹ÛÂȘ ∏ ˙ˆ‹ Ù˘ ¿ÏÏ˘ ∂˘Ù˘¯ÈṲ̂ÓÔÈ Ì·˙› “D.O.A.: Dead or alive” ∂ȉ‹ÛÂȘ §fiÁˆ ÙÈÌ‹˜ ∞fiÛÙ·ÛË ·Ó·ÓÔ‹˜ √ ÂÈÛΤÙ˘ Ù˘ ÔÌ›¯Ï˘ ΔËÏÂÌ¿ÚÎÂÙÈÓÁÎ ºÈÏÔ‰Ô͛˜

¶H§IO 35,55 UHF - ™øPO™ 56 UHF

06.00 07.00 10.00 12.50 13.00 13.30 14.30 15.30 17.00 17.10 19.00 20.00 21.00 22.05 00.05 02.00 02.10 02.20 03.20 04.20 05.00 05.20

111111111111111111111111111

06.00 10.00 13.00 14.00 15.00 15.45 16.55 17.00 18.00 18.50 19.55 20.45 21.00 22.00 23.00 00.15 01.15

¶H§IO 48 UHF

¶H§IO 31 UHF - ™øPO™ 46 UHF

¶H§IO 41 UHF, 62 UHF - ™øPO™ 28 UHF

02.15 03.00 03.45 04.30

¶ÚÒÙË °Ú·ÌÌ‹ ™∫∞´ ÙÒÚ· ¡Ù·ÓÙ¿ ÚÒÙˆÓ ‚ÔËıÂÈÒÓ Ten years younger Chef ÛÙÔÓ ·¤Ú· ™∫∞´ life ∂ȉ‹ÛÂȘ ÛÙË ÓÔËÌ·ÙÈ΋ America’s next top model ∂ȉ‹ÛÂȘ Dog whisperer Chef ÛÙÔÓ ·¤Ú· ∂ÏÏËÓÔÊÚ¤ÓÂÈ· ∂ȉ‹ÛÂȘ CSI ¡¤· ÀfiÚÎË ¶ÚÈÁΛÈÛÛ· ¡Ù·˚¿Ó·: ÙÔ ‰˘ÛÙ‡¯ËÌ· Dexter CSI, ªÈ¿ÌÈ: ™ÙÔÓ ÙfiÔ ÙÔ˘ ÂÁÎÏ‹Ì·ÙÔ˜ (∂) Final report ª·ÙȤ˜ ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ¡ÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú The Oprah Winfrey show

¶H§IO 24 UHF - ™øPO™ 45 UHF

06.00 07.30 08.15 09.15 10.15 12.00 13.00 15.00 17.00 18.00 19.00 20.00 20.45 21.00 21.30 23.00 23.45 00.15 02.30

∫ÂÓÙÚÈ΋ ∂ÏÏ¿‰· ηÏËÛ¤Ú· (∂) ¶ÚˆÈÓ‹ ÂÓË̤ڈÛË ¶·È‰ÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ¡ÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú Õڈ̷ ∂ÏÏ¿‰·˜ ¡ÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú ¶ÚÔÙ¿ÛÂȘ ·ÁÔÚ¿˜ ∫ÂÓÙÚÈ΋ ∂ÏÏ¿‰· ηÏËÛ¤Ú· TV XøSTESS ∂ȉ‹ÛÂȘ Δ·Íȉ‡ÔÓÙ·˜ Ì ÙÔ £‡ÌÈÔ Astitvia £¤Ì· Ë̤ڷ˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ √˘‰¤Ó ÎÚ˘ÙfiÓ ∂ȉ‹ÛÂȘ TV ÃøSΔ∂SS (∂) ΔËÏÂ·È¯Ó›‰È ¡˘¯ÙÂÚÈÓ¤˜ ‰È·‰ÚÔ̤˜

Δ‡¯Ë ‚Ô˘Ófi ∫·ÏË̤ڷ ∂ÏÏ¿‰· 10 Ì 1 Ì·˙› ªÂ ·Á¿Ë ∂ȉ‹ÛÂȘ ÕÎÚˆ˜ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·ÎfiÓ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ Î·È ∂ϤÓ˘ ΔÔ Î·Ê¤ Ù˘ ÷ڿ˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ ∞ÛË̤ÓÈ· ÊÂÁÁ¿ÚÈ· ∂ΛӘ ÎÈ ÂÁÒ ∂ȉ‹ÛÂȘ Wipe out (E) ¶fiÚÙÔ-μÈÁÈ·ÚÂ¿Ï Europa League live ∂ȉ‹ÛÂȘ ªÂ ·Á¿Ë Steps ∫¿ÚÌ· ΔËÏÂÌ¿ÚÎÂÙÈÓÁÎ Mobile fun μfiÙη ÔÚÙÔοÏÈ

¶H§IO 44 UHF-™øPO™ 33 UHF

08.00 09.00 09.30 09.50 11.00 11.30 12.30 13.00 14.30 15.30 16.00 16.30 17.00 17.05 18.30 19.00 20.30 21.45 22.00 23.00 24.00 01.00 02.00 02.30 03.30 04.30

√È ÎfiÚ˜ ÙÔ˘ ª·Î §¤ÔÓÙ ¶·ÁÎfiÛÌÈ· ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· ª·ÁÈÎfi˜ ÎfiÛÌÔ˜ ∫·ıËÌÂÚÈÓ¿ ∞fi ηډȿ˜ ∑Ò· Û·Ó ÂÌ¿˜ ∂ԯȷΤ˜ Á‡ÛÂȘ ∂ȉ‹ÛÂȘ ΔfiÏÌË Î·È ÁÔËÙ›· ™˘ÓÙ·Á¤˜ Ì 5 ˘ÏÈο ª·ÁÈÎfi˜ ÎfiÛÌÔ˜ ∏ ¯·Ú¿ Ù˘ ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ ¶¤ÓÙÂ Î·È Î¿ÙÈ... √ ÎfiÛÌÔ˜ ÙˆÓ ÛÔÚ “æËÏ¿ Ù· ¯¤ÚÈ· ÛÙÏÂÚ” ∞ÏËıÈÓ¿ ÛÂÓ¿ÚÈ· ¢ÂÏÙ›Ô Î·ÈÚÔ‡ ∂ȉ‹ÛÂȘ “∫fiÎÎÈÓÔ Ì·‡ÚÔ” , “ª·ÓÙ¿Ì ¢¤ÛÔÈÓ·” Cinemania ¶¤ÓÙ ηÈ... ∂ÁÎÏ‹Ì·Ù· ΔfiÏÌË Î·È ÁÔËÙ›· ∞ÏËıÈÓ¿ ÛÂÓ¿ÚÈ· ∫·ıËÌÂÚÈÓ¿

¶H§IO 58 UHF - ™øPO™ 23 UHF

06.45

10.00 11.30 12.30 13.30 15.45 17.45 17.50 19.45 21.00 23.15 00.15 01.15 02.15

∫ÈÓÔ‡ÌÂÓ· Û¯¤‰È· (Sylvester and Tweety mysteries, √ ™ÎÔ‡ÌÈ ÓÙÔ˘ Î·È Ô ÎÔÏÏËÙfi˜ ÙÔ˘) “ΔÔÌ Î·È Δ˙¤ÚÈ: °Ú‹ÁÔÚÔÈ Î·È Ì·ÏÏÈ·ÚÔ›” ª·Ú›·, ¿ÁÁÂϤ ÌÔ˘ ∂ȉ‹ÛÂȘ Super Star ∞Í›˙ÂÈ Ó· ÙÔ ˙ÂȘ ∂ȉ‹ÛÂȘ ÛÙË ÓÔËÌ·ÙÈ΋ ºÒÙ˘-ª·Ú›· live ∂ȉ‹ÛÂȘ “Δ· ·È‰È¿ ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ” The Mentalist Fringe Nip/Tuck “√È Î·ÙËÁÔÚÔ‡ÌÂÓÔÈ”

111111111111111111111111111

08.00 09.30 10.30 ¶

17.00 17.30 18.00 19.00 20.00 21.00 22.00 23.00 24.00

ªÔÚȷ΋ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ¶·Ï¤Ù˜ Ô˘ ¤ÁÚ·„·Ó πÛÙÔÚ›· “∫·Ú·‚¿Ù˙ÈÔ 1571-1610” ∏ ∂˘ÚÒË ÙÔ ªÂÛ·›ˆÓ· “ÈÚÈÎÔ› Î·È Â˘ÁÂÓ›˜” ¶fiÏÂȘ, ËÁ¤˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·˜ “ªÚÈ˙ 1434” √È ÏËÁ¤˜ ÙÔ˘ º·Ú·Ò ºÚfiÈÓÙ ΔÈ Ï¤ÂÈ Ô ÓfiÌÔ˜ ∂ÁÒ Ô ∫Ï·‡‰ÈÔ˜ “£‡ÂÏÏ· ÛÙËÓ √˘¿ÛÈÁÎÙÔÓ”

12.00 15.00 17.00 18.00 19.30 21.00 22.00 24.00 01.00 01.30 03.30 04.30

¶ÚˆÈÓ‹ ·Ù˙¤ÓÙ· ª·˙› ¶ÚˆÈÓ¤˜ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ ΔËÏÂˆÏ‹ÛÂȘ ¶·Ú¿ı˘ÚÔ ÛÙË £ÂÛÛ·Ï›· ª·ÁÂÈڤ̷ٷ ∂ȉ‹ÛÂȘ MAD: OK ∂ȉ‹ÛÂȘ ƒÂÔÚÙ¿˙ ∏ ÒÚ· Ù˘ ·Ï‹ıÂÈ·˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ ªÔ˘ÛÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ¶fiÎÂÚ bonus ¶·Ú¿ı˘ÚÔ ÛÙË £ÂÛÛ·Ï›· (∂)

£Â¿Ì·Ù· √DEON §π¡Δ√

VILLAGE 4 CINEMAS VOLOS

£∂∞ª∞Δ∞ ∞¶√ 28/4-4/5/11

∂μ¢√ª∞¢∞ ¶ƒ√μ√§ø¡: 28/4-4/5/11

Δ∏§. 2421024311

∞π£√À™∞ 1

√ ∞∂Δ√™ Δ∏™ ∞ÀΔ√∫ƒ∞Δ√ƒπ∞™ ¶ÚÔ‚ÔϤ˜: 7.30 & 10.00

Δ∏§∂ºø¡√: 24210 94600

∞π£√À™∞ 1: ∏√ƒ (ÎÈÓ/Ó· Û¯¤‰È·-ÌÂÙ/ÓÔ): ¶¤ÌÙË-ΔÂÙ¿ÚÙË: 17.45, ™¿‚‚·ÙÔ: 15.45, 17.45, ∫˘Úȷ΋: 11.45, 13.45, 15.45, 17.45. Δ∞ Δ∂§∂ÀΔ∞π∞ 8 §∂¶Δ∞ (ÂÚÈ¤ÙÂÈ·): ¶¤ÌÙË-ΔÂÙ¿ÚÙË: 19.45, 22.00, 00.00. ∞π£√À™∞ 2: ∏ ∫√∫∫π¡√™∫√ÀºπΔ™∞ (ıÚ›ÏÂÚ-ÂÚÈ¤ÙÂÈ·): ¶¤ÌÙË-ΔÂÙ¿ÚÙË: 20.00, 22.15, 00.30. RIO 3D (ÎÈÓ/Ó· Û¯¤‰È·-ÌÂÙ/ÓÔ): ¶¤ÌÙË-ΔÂÙ¿ÚÙË: 18.00, ™¿‚‚·ÙÔ: 16.00, 18.00, ∫˘Úȷ΋: 12.00, 14.00, 16.00, 18.00.

∞π£√À™∞ 2

·) RIO ¶ÚÔ‚ÔÏ‹: 6.15. ‚) °À¡∞π∫∂™ ∂Δ√πª∂™ °π∞ √§∞ ¶ÚÔ‚ÔϤ˜: 8.00 & 10.15.

∞π£√À™∞ 3: RIO (ÎÈÓ/Ó· Û¯¤‰È·-ÌÂÙ/ÓÔ): ¶¤ÌÙË-ΔÂÙ¿ÚÙË: 17.00, ™¿‚‚·ÙÔ: 15.00, 17.00, ∫˘Úȷ΋: 12.45, 15.00, 17.00. SCREAM 4: ¶¤ÌÙË-ΔÂÙ¿ÚÙË: 23.30. ∂ƒ°∂¡∏¢∂™ °π∞ ªπ∞ ∂μ¢√ª∞¢∞ (Έ̈‰›·): ¶¤ÌÙË-ΔÂÙ¿ÚÙË: 19.00, 21.15. ∞π£√À™∞ 4: √ °√Àπ¡π Δ√ ∞ƒ∫√À¢∞∫π (ÎÈÓ/Ó· Û¯¤‰È·-ÌÂÙ/ÓÔ): ¶¤ÌÙË-ΔÂÙ¿ÚÙË: 17.30, ™¿‚‚·ÙÔ: 15.30, 17.30, ∫˘Úȷ΋: 12.15, 13.45, 15.30, 17.30. THOR 3D (ÂÚÈ¤ÙÂÈ·): ¶¤ÌÙË-ΔÂÙ¿ÚÙË: 19.15, 21.45, 00.15.

∫ÔÌÂÓÙ›, ·Ú·ÁˆÁ‹˜ 1959, Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· ª¿ÚÈÔ˘ ∞‰¿ÌË. ¶·›˙Ô˘Ó: ∞Ï›ÎË μÔ˘ÁÈÔ˘ÎÏ¿ÎË, °ÈÒÚÁÔ˜ ºÔ‡ÓÙ·˜, ¶·ÓÙÂÏ‹˜ ∑ÂÚ‚fi˜.

∏ ÎfiÚË ÙÔ˘ ηÂÙ·Ó-∫ˆÛÙ·ÓÙ‹, Ë §ÂÓÈÒ, ·Á·¿ÂÈ ÙÔ §¿ÌÚÔ, ¤Ó·Ó „·Ú¿ Ô˘ ‰Ô˘Ï‡ÂÈ ÁÈ· ÙÔÓ ·Ù¤Ú· Ù˘ ÎÈ ¤ÙÛÈ ·ÔÚÚ›ÙÂÈ ÙȘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÂÓfi˜ ¿ÏÏÔ˘ „·Ú¿, ÙÔ˘ ¶·ÓÙÂÏ‹. ∏ ·¤Ïȉ· ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÙÔ˘ ¶·ÓÙÂÏ‹ Ó· ‚Á¿ÏÂÈ ·’ ÙË Ì¤ÛË ÙÔ §¿ÌÚÔ, ¤¯ÂÈ ˆ˜ Â·ÎfiÏÔ˘ıÔ ÙÔ ÛÔ‚·Úfi ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌfi ÙÔ˘ ηÂÙ·Ó-∫ˆÛÙ·ÓÙ‹. √ §¿ÌÚÔ˜ ·›ÚÓÂÈ ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ ηÂÙ¿ÓÈÔ˘ Î·È ÍÂÎÈÓÔ‡Ó ÁÈ· ÙÔ „¿ÚÂÌ·, ÛÙËÓ ÈÔ ÂÈΛӉ˘ÓË ÌÂÚÈ¿ ÙÔ˘ ÓËÛÈÔ‡, Ô˘ ¤¯ÂÈ Á›ÓÂÈ Ô Ù¿ÊÔ˜ ÔÏÏÒÓ Ó·˘ÙÈÎÒÓ, ÌÂٷ͇ ·˘ÙÒÓ Î·È ÙÔ˘ ·Ù¤Ú· ÙÔ˘. ª·˙› ÙÔ˘˜ ¿ÂÈ ÎÈ Ë §ÂÓÈÒ Ë ÔÔ›· οÓÂÈ ÙÔÓ ¶·ÓÙÂÏ‹ Ó· ¯¿ÛÂÈ Ù· ÏÔÁÈο ÙÔ˘ Ì ٷ Ó¿˙È· Ù˘.

¡∂Δ 19.00

Δ· ·È‰È¿ ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ £Ú›ÏÂÚ, ·Ú·ÁˆÁ‹˜ 2006, Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· ∞ÏÊfiÓÛÔ ∫Ô˘·ÚfiÓ. ¶·›˙Ô˘Ó: ∫Ï¿È‚ ŸÔ˘ÂÓ, Δ˙Ô‡ÏÈ·Ó ªÔ˘Ú, ª¿ÈÎÏ ∫¤ÈÓ.

ΔÔ 2027 Ô ÎfiÛÌÔ˜ ¤¯ÂÈ ‚˘ıÈÛÙ› ÛÙËÓ ·Ó·Ú¯›· ηıÒ˜ Ë ÁÔÓÈÌfiÙËÙ· ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ ¤¯ÂÈ ÊÙ¿ÛÂÈ Û ÌˉÂÓÈο Â›‰· ·fi ¤Ó·Ó Èfi Î·È ·˘Ùfi ¤¯ÂÈ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÛÙËÓ ·ÁÎfiÛÌÈ· ÈÛÔÚÚÔ›·. √ Ó·ÚfiÙÂÚÔ˜ ¿ÓıÚˆÔ˜ ÙÔ˘ Ï·Ó‹ÙË ¤ÊÙÂÈ ı‡Ì· ‰ÔÏÔÊÔÓ›·˜ ÛÙ· ‰ÂηÔÎÙÒ ÙÔ˘ Î·È Ë ·ÓıÚˆfiÙËÙ· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ ÚÔÔÙÈ΋ ÛÙ·‰È·Î‹˜ ÂÍ·Ê¿ÓÈÛ˘. ªÂ ÊfiÓÙÔ ¤Ó· §ÔÓ‰›ÓÔ Ô˘ Û·Ú¿ÛÛÂÙ·È ·fi ÙË ‚›·, ÙËÓ ÂÁÎÏËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· Î·È ÙÔÓ fiÏÂÌÔ ·ÓÙÈÌ·¯fiÌÂÓˆÓ ÂıÓÈÎÈÛÙÈÎÒÓ Ê·ÙÚÈÒÓ, ¤Ó·˜ ·ÔÁÔËÙÂ˘Ì¤ÓÔ˜ ÚÒËÓ ·ÎÙÈ‚ÈÛÙ‹˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ Á›ÓÂÈ ÁÚ·ÊÂÈÔÎÚ¿Ù˘ ·Ó·Áο˙ÂÙ·È Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ ÙÔ˘˜ ‰·›ÌÔÓ¤˜ ÙÔ˘ Î·È Ó· ÚÔÛٷهÛÂÈ ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÂÏ›‰· ÁÈ· ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ù˘ ·ÓıÚˆfiËÙ·˜, Ì›· ¤ÁÎ˘Ô Á˘Ó·›Î· Ô˘ ı· Á›ÓÂÈ ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ ÂÚ¢ÓÒÓ ·fi ÙÔ˘˜ ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ˜....

STAR 21.00

D.O.A.: Dead or alive ¶ÂÚÈ¤ÙÂÈ·, ·Ú·ÁˆÁ‹˜ 2006, Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· ∫fiÚÂ˚ °ÈÔ‡ÂÓ. ¶·›˙Ô˘Ó: Δ˙¤ÈÌ ¶Ú¤ÛÏÈ, ŒÚÈÎ ƒfiÌÂÚÙ˜, ¡Ù¤‚ÔÓ ∞fiÎÈ, ÃfiÏÈ μ¿Ï·Ó˜.

™Â ¤Ó· ÙÚÔÈÎfi ÓËÛ›, οı ¯ÚfiÓÔ Á›ÓÂÙ·È ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi˜ ÛÙÔÓ ÔÔ›Ô ÔÈ Î·Ï‡ÙÂÚÔÈ Ì·¯ËÙ¤˜ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ οÓÔ˘Ó Â›‰ÂÈÍË ÙˆÓ ÈηÓÔÙ‹ÙˆÓ ÙÔ˘˜. ªÂٷ͇ ·˘ÙÒÓ, Ë Δ›Ó·, ·ÁÎfiÛÌÈ· ÚˆÙ·ıÏ‹ÙÚÈ· ·ÁÒÓˆÓ ¿Ï˘, Ë ∫Ú›ÛÙÈ, ÌÈ· ÂÎÏËÎÙÈ΋ ÎϤÊÙÚ· Ô˘ ÎÈÓÂ›Ù·È Û·Ó ·ÈÏÔ˘ÚÔÂȉ¤˜ Î·È Ë ∫·ÛÔ‡ÌÈ, ÌÈ· ¢ΛÓËÙË °È·ˆÓ¤˙· Ó›ÓÙ˙· Ô˘ ı¤ÏÂÈ Ó· ÂΉÈÎËı› ÁÈ· ÙË ‰ÔÏÔÊÔÓ›· ÙÔ˘ ·‰ÂÏÊÔ‡ Ù˘... ∏ ·Ú·ÁˆÁ‹ Ù˘ Ù·ÈÓ›·˜ ʤÚÂÈ ÙËÓ ˘ÔÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘ ¶ÔÏ °.™. ÕÓÙÂÚÛÔÓ (“ÕÏÈÂÓ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ Î˘ÓËÁÔ‡” , “Resident evil” ) Î·È ‚·Û›˙ÂÙ·È Û ¤Ó· ·fi Ù· ÈÔ ‰È¿ÛËÌ· Î·È ÂÌÔÚÈο video games. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÌÈ· ÂÚÈ¤ÙÂÈ· ÁÂÌ¿ÙË ‰Ú¿ÛË Î·È Ì ÚˆÙ·ÁˆÓ›ÛÙÚȘ ÙfiÛÔ Û¤ÍÈ, fiÛÔ Î·È... ı·Ó¿ÛÈ̘.

MEGA 23.00

√ ÎÔÓÊÔÚÌ›ÛÙ·˜ ∫ÔÈÓˆÓÈÎfi ‰Ú¿Ì·, ·Ú·ÁˆÁ‹˜ 1970, Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· ªÂÚÓ¿ÚÓÙÔ ªÂÚÙÔÏÔ‡ÙÛÈ. ¶·›˙Ô˘Ó: ∑·Ó-§Ô˘› ΔÚÂÓÙÈÓÈ¿Ó, ™ÙÂÊ·Ó›· ™·ÓÙÚ¤ÏÈ.

ƒÒÌË, ‰‡Ô ¯ÚfiÓÈ· ÚÈÓ ÙÔ Í¤Û·ÛÌ· ÙÔ˘ ¢Â˘Ù¤ÚÔ˘ ¶·ÁÎÔÛÌ›Ô˘ ¶ÔϤÌÔ˘. √ ª·ÚÛ¤ÏÔ ˙ÂÈ ÌÈ· ·fiÏ˘Ù· Û˘Ì‚·ÙÈ΋ ˙ˆ‹. ¢Ô˘Ï‡ÂÈ ÁÈ· ÙÔ Ê·ÛÈÛÙÈÎfi ηıÂÛÙÒ˜ ÙÔ˘ ªÔ˘ÛÔÏ›ÓÈ, Â›Ó·È ·ÓÙÚÂ̤ÓÔ˜ Ì ÌÈ· ÌÈÎÚÔ·ÛÙ‹, ·ÏÏ¿ ÎÔÈÓˆÓÈο ·Ô‰ÂÎÙ‹ Á˘Ó·›Î· Î·È ËÁ·›ÓÂÈ ÛÙËÓ ÂÎÎÏËÛ›· Û ٷÎÙ¿ ‰È·ÛÙ‹Ì·Ù·. ∂›Ó·È ¤Ó·˜ ¿ÓıÚˆÔ˜ Ô˘ ÂÈ‚ÈÒÓÂÈ Û fiϘ ÙȘ ÂÔ¯¤˜, ·ÙÒÓÙ·˜ Â› و̿وÓ, ¯ˆÚ›˜ ·Ú¯¤˜ Î·È ·Í›Â˜, ÛÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ¤Ó· ·ÓıÚÒÈÓÔ ÛÎÔ˘Ï‹ÎÈ. √ ª·ÚÛ¤ÏÔ ı· ‚ÚÂı› fï˜ ·ÓÙÈ̤وÔ˜ Ì ÙȘ... Û˘Ó¤ÂȘ ÙˆÓ Ú¿ÍÂÒÓ ÙÔ˘ fiÙ·Ó ı· ÙÔ˘ ˙ËÙ‹ÛÂÈ ÙÔ ·ÊÂÓÙÈÎfi ÙÔ˘ Ó· ÛÎÔÙÒÛÂÈ ¤Ó·Ó ÚÒËÓ Î·ıËÁËÙ‹ ÙÔ˘... μ·ÛÈṲ̂ÓË ÛÙÔ Ì˘ıÈÛÙfiÚËÌ· ÙÔ˘ ∞ÏÌ¤ÚÙÔ ªÔÚ¿‚È· Ë Ù·ÈÓ›· ‹Ù·Ó ˘Ô„‹ÊÈ· ÁÈ· ŸÛÎ·Ú Î·Ï‡ÙÂÚÔ˘ ‰È·Û΢·Ṳ̂ÓÔ˘ ÛÂÓ·Ú›Ô˘ ÙÔ 1972.

∂Δ1 23.00

£‡ÂÏÏ· ÛÙËÓ √˘¿ÛÈÁÎÙÔÓ £Ú›ÏÂÚ, ·Ú·ÁˆÁ‹˜ 1962, Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· ŸÙÔ ¶Ú¤ÌÈÓÁÎÂÚ. ¶·›˙Ô˘Ó: äÓÚÈ ºfiÓÙ·, ΔÛ·ÚϘ §fiÙÔÓ, ºÚ¿ÓÎÔÙ ΔfiÔ˘Ó.

√ ƒfiÌÂÚÙ §¤ÊÈÓÁÎÁÔ˘ÂÏ Â›Ó·È Ô ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ÁÈ· ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ Ù˘ ¶ÔÏÈÙ›·˜. ¶ÚÒÙ·, Ú¤ÂÈ Ó· ÂÚ¿ÛÂÈ ÙËÓ ¤ÁÎÚÈÛË ÂÓfi˜ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ Ù˘ °ÂÚÔ˘Û›·˜, ÙÔ ÔÔ›Ô ËÁÂ›Ù·È Ô È‰Â·ÏÈÛÙ‹˜ ÁÂÚÔ˘ÛÈ·ÛÙ‹˜ ªÚÈÁÎ ÕÓÙÂÚÛÔÓ. ∂ÓÒ Ô ÕÓÙÂÚÛÔÓ ı· ·Ó·Î·Ï‡„ÂÈ ÔÏÏ‹ ‚ÚˆÌÈ¿ ›Ûˆ ·fi ÙÔÓ ˘Ô„‹ÊÈÔ, Ô ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˜ ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÈ ÙËÓ ·ıˆfiÙËÙ¿ ÙÔ˘ Î·È ÂÁÎÚ›ÓÂÙ·È. ΔÔ ı¤Ì· fï˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÙÂÏÂÈÒÛÂÈ Â‰Ò, ·ÊÔ‡ Ô Ó·Úfi˜ ÁÂÚÔ˘ÛÈ·ÛÙ‹˜ ‰¤¯ÂÙ·È ·ÂÈϤ˜ Î·È ¤¯ÂÈ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÂÈ ÛÙÔȯ›· Ô˘ ·Ô‰ÂÈÎÓ‡Ô˘Ó fiÙÈ Ô §¤ÊÈÓÁÎÔ˘ÂÏ Â› „¤Ì·Ù· οو ·fi fiÚÎÔ.

μ√À§∏ 24.00


¤ÓıÂÓ&¤ÓıÂÓ

40

T˘ EϤÓ˘ ™Ù·ÌÔ‡ÏË, stamouli@e-thessalia.gr

¶¤ÌÙË 28 AÚÈÏ›Ô˘ 2011

ΔÔ ÛÂÓ¿ÚÈÔ ÌÈ·˜ Û‡Á¯ÚÔÓ˘ ÛÂÈÛ¿¯ıÂÈ·˜ Ο καταιγισμός των σεναρίων για την αναδιάρθρωση του ελληνικού χρέους, που φούντωσε από καθυστερήσεις στην κυβερνητική πολιτική, προερχόταν από το εσωτερικό της χώρας όσο TÔ˘ ¢ËÌ‹ÙÚË και από το εξωτερικό, εP¿ÏÏË ντός και εκτός ευρωζώνης. Όσοι τις τελευταίες εβδομάδες πρόφεραν την απαγορευμένη λέξη ήταν και διαφορετικής προέλευσης, αλλά είχαν και διαφορετικά κίνητρα. Υπάρχουν κερδοσκόποι, που κινδυνολογούν, γιατί ποντάρουν στην ελληνική χρεοκοπία, όπως και ευρωσκεπτικιστές που ανησυχούν για την ώθηση που μπορεί να δοθεί σε μια ενοποίηση της οικονομικής διακυβέρνησης στην ευρωζώνη. Στην ελληνική πλευρά βρίσκονται όσοι προσδοκούν πως αν “κουρευτεί” το χρέος, θα συνεχίσουν να πορεύονται όπως πρώτα. Πολλές από τις εξελίξεις που αφορούν στην οικονομία έχουν δρομολογηθεί μακριά από τη χώρα. Κατά συνέπεια χρειάζεται η ταυτόχρονη παρατήρηση και των δεδομένων που διαμορφώνονται σε ό,τι αφορά την κρίση χρέους στην ευρωζώνη για μια πιο ευκρινή λύση της εξίσωσης στην αντιμετώπιση του ελληνικού προβλήματος. Ως πιθανή έξοδος από την παγίδα χρέους που στήθηκε τις προηγούμενες δεκαετίες φαίνεται να προβάλλει μια ήπια “σεισάχθεια”, με τη σύμφωνη γνώμη των δανειστών, αλλά και με απαραίτητη προϋπόθεση μια νέα νομισματική αρχιτεκτονική. Σεισάχθεια ονόμασαν οι αρχαίοι αθηναίοι τα πρωτοποριακά μέτρα που έλαβε ο Σόλωνας για να άρει τη διάσταση που υπήρχε μεταξύ μεγαλογαιοκτημόνων και πλούσιων από τη μια πλευρά και κατώτερων κοινωνικών τάξεων από την άλλη. Η απόσειση βάρους, σύμφωνα με τους συγγραφείς της εποχής, δεν ήταν η διαγραφή των χρεών των δανειζομένων, αλλά ο μετριασμός των τόκων. Όσο για την ανακούφιση των φτωχότερων αυτήν την εξισορρόπησε ο αθηναίος πολιτικός και νομοθέτης με τη διεύρυνση του εμπορίου για τους πλουσιότερους. Τι θα αποφασίσουν για το σημερινό ελληνικό χρέος οι ισχυροί της ευρωζώνης τα επόμενα χρόνια δεν μπορεί να προβλεφθεί ακόμη με ακρίβεια. Ενώ οι αναταράξεις θα συνεχίζονται, το ερώτημα είναι αν στη διαδρομή θα υπάρξει έστω λίγη από την αρχαία σοφία. rallis@e-thessalia.gr

“∫·È ηϋ ·Ó·‰È¿ÚıÚˆÛË”... TÔ˘ ¶·ÓÙÂÏ‹ MÔ˘Î¿Ï· Από πρόθεση σαρκαστική και αυτοσαρκαστική μάλλον, παρά από πίστη πως είναι δυνατόν να υπάρξει καλή και “φιλική” αναδιάρθρωση”, η συνήθης ευχή “Καλή Ανάσταση” σε πολλά χείλη έδωσε τη θέση της στην ευχή “Καλή αναδιάρθρωση”. Πες επειδή οι δύο λέξεις είναι ομοιοκάταρκτες, με την πρόθεση “ανά” στην αρχή τους, πες επειδή υπάρχει και η ατελέστατη έστω ομοιοκαταληξία τους με το “-ση”, η υποκατάσταση προέκυψε εύκολα. Και ήρθε σαν μια αυτόματη αντίδραση στην ακατάσχετη περί αναδιαρθρώσεως συζήτηση που επισκίασε το τηλεο-

∫¿ÙÈ ¿ÂÈ Ó· οÓÂÈ στην παραλία του Βόλου ο αντιδήμαρχος Ν. Μόσχος, δεν το λέει και πολύ... φωναχτά, όπως τον άκουγα προχθές σε τηλεοπτικό ρεπορτάζ, ίσως καλά κάνει. Μερικά πράγματα θέλουν τον αιφνιδιασμό τους, όταν είναι για καλό σκοπό. Θα φανεί... Μιας όμως και καταπιάστηκε και με θέματα αισθητικής, ας ρίξει μια ματιά και στην ταμπελο-επιδημία που κατατρώγει την πόλη, από την είσοδό της ακόμη, αλλά και στον κυρίως ιστό της, από τον κόμβο δηλαδή του Δημαρχείου, όπου αρχίζει και γίνεται αβάσταχτη η επιβολή της... ταμπέλας. Της ταμπέλας σε μαγαζιά, επιχειρήσεις κάθε είδους, γραφεία και εταιρίες, της διαφημιστικής ταμπέλας, πολύχρωμης, φωτεινής ή όχι, μικρής, μεγάλης ή τεράστιας, της κραυγαλέας ταμπέλας, της ταμπέλας σε τοίχους, προσόψεις, ταράτσες, παράθυρα, εξώστες, μαρκίζες, της εναέριας ταμπέλας. Ζούμε άλλωστε στην εποχή της ταμπέλας γενικώς και τέτοιες πόλεις φτιάχνουμε. Καθρέφτες της λογικής μας... Φαίνεται όμως, ότι όσο αυτή η κατάσταση σέρνεται, τόσο θα χειροτερεύει. Όσο θα υπάρχει η ανοχή και τα “στραβά” μάτια, τόσο η πόλη θα χάνει τη φυσιογνωμία της, δεν θα αναγνωρίζεται μπογιατισμένη άναρχα, φωτισμένη σαν βαρυφορτωμένος πολυέλαιος, αφημένη στα κέφια, τα γούστα και τις διαθέσεις του καθένα μας. Όχι, δεν θα μπω στον κόπο να θυμηθώ και να αραδιάσω τις κατά καιρούς δηλώσεις αρμοδίων της πόλης για το θέμα, γιατί δεν θα φτάσει ένα καλάθι για να χωρέσει τις υποσχέσεις και τα μεγαλεπήβολα σχέδια, που σχέδια έμειναν... Λεφτά, έτσι κι αλλιώς, δεν υπάρχουν για μεγάλες παρεμβάσεις στην πόλη. Τουλάχιστον ας “κατεβάσουμε” ό,τι τη χαλάει και μας χαλάει...

Μια παλιά ελληνική ταινία, γυρισμένη το 1957 τόσο παλιά, χάζευα σε κρατικό κανάλι προχθές το βράδυ, με εξαιρετικούς ηθοποιούς σαν τους Βασίλη Αυλωνίτη, Ελένη Χατζηαργύρη, Βασί-

λη Διαμαντόπουλο, Νίκο Ρίζο, Γιάννη Γκιωνάκη, Λαυρέντη Διανέλλο, Ορέστη Μακρή, Σαπφώ Νοταρά. Σ’ αυτά τα πρώτα μετεμφυλιακά χρόνια στην

Ελλάδα, η πείνα θέριζε κι ο κόσμος έφτανε να κλέβει παστό μπακαλιάρο από τα μπακάλικα, για να επιβιώσει. Μια εικόνα τόσο παλιά και τόσο καινούργια, τελικώς. Η μπακάλισσα της γειτονιάς μου, αυτό ακριβώς μου έλεγε τη Μεγαλοβδομάδα, ότι δεν ξέρει από πού να φυλαχτεί γιατί ο κόσμος πέφτει συχνά σ’ αυτή την ανάγκη, να κλέψει, ναι να κλέψει, ένα σακουλάκι με όσπρια, ένα πάκο μπισκότα, ένα μπουκάλι κόκα κόλα... Περνούμε δύσκολες μέρες ως κοινωνία, αν κι ακόμη δεν καταφέρνουμε να το δούμε, θαμπωμένοι από τα λαμπερά που ερχόμαστε στα σκοτάδια που μπαίνουμε. Και ποιος δε φοβάται το σκοτάδι...

ºøΔ√: ¶∞¡∞°πøΔ∏™ °π∞¡¡∞ƒ√™

MÂ NÔ˘

∞˘Ù‹ Ë ¿ÓÔÈÍË ·ÚÁ› Ó· ¤ÚıÂÈ. ™· Ó· ‚¿˙ÂÈ ÙË Ì‡ÙË ÙÔ˘ Ô‰ÈÔ‡ Î·È Ó· ÔÈÛıÔ¯ˆÚ› ı˘ÌˆÌ¤ÓË. ™· Ó· ·ÏÒÓÂÈ ÙÔ ¯¤ÚÈ Ó· ·ÓÔ›ÍÂÈ ÙËÓ fiÚÙ·, ¯ˆÚ›˜ Ó· ÙÚ·‚¿ÂÈ ÙÔ Û‡ÚÙË. ™· Ó· ·ÏÒÓÂÈ ¯¤ÚÈ Ó· Ì·˜ ¯·˚‰¤„ÂÈ Î·È Ó· ÙÔ ÙÚ·‚¿ ÌÂÙ·ÓȈ̤ÓË. ŸÏÔ ˘·ÈÓÈÁÌÔ‡˜ Î·È ·ÓÂ·›ÛıËÙ˜ ˘ÔÛ¯¤ÛÂȘ, ÈÛˆÁ˘Ú›ÛÌ·Ù· Î·È ·ÓÔÌÔÏfiÁËÙ˜ ÚÔÛ‰Ô˘. ∞˘Ù‹ Ë ¿ÓÔÈÍË ‚¿ÏıËΠӷ Ì·˜ ·È‰¤„ÂÈ, Ó· Ì·˜ ÌÂÚ‰¤„ÂÈ Î·È Ó· Ì·˜ Ù·Ï·ÈˆÚ‹ÛÂÈ Û ϛÛÙ˜ ·Ó·ÌÔÓ‹˜. Δ˘ ÙÔ Û˘Á¯ˆÚÔ‡ÌÂ...

πτικό έθιμο της υπέρμετρης μεγαλοβδομαδιάτικης αναφοράς στην “επάρκεια των αμνοεριφίων” και στο μείζον θέμα της εθνικότητάς τους. Ορισμένοι, μάλιστα, γύρω από τον οβελία στοιχημάτιζαν για το ποιο νησί θα διαλέξει τούτη τη φορά ο πρωθυπουργός μετά το περυσινό Καστελλόριζο, για να αναγγείλει άλλη μία “εθνική επιτυχία”. Με αυτοεκπληρούμενη προφητεία έχει αρχίσει να μοιάζει και η αναδιάρθρωση. Και βλέπουμε να επαναλαμβάνεται ό, τι συνέβη με το Μνημόνιο και τις αλλεπάλληλες “επικαιροποιήσεις” του. Ούτε και στο ΔΝΤ και τους Ευρωπαίους εταίρους μας, ως γνωστόν, υπήρχε λόγος και σκέψη να προσφύγουμε, έτσι επέμεναν οι κυβερνήτες μας. Και προσφύγαμε, πάνω ακριβώς που αρκετοί είχαν αρχίσει να δίνουν πίστη στις συνεχείς διαψεύσεις σύμπαντος του υπουργικού

συμβουλίου. Προσφύγαμε βέβαια κρατώντας πιστόλι, μόνο που αποδείχθηκε πως υπάρχουν και αυτεπίστροφα πιστόλια, κοινώς μπούμερανγκ. Υστερα, το ξέρουμε, άρχισε η ατελεύτητη αλυσίδα των “νέων, επικαιροποιημένων μέτρων”, όπου το ένα μετά το άλλο τα “όχι, δεν” ωρίμαζαν σε δειλά “ναι”. Και κάθε φορά ακούγαμε τις συνήθεις διαβεβαιώσεις ότι όλα αυτά είναι για το καλό μας, ότι οι δανειστές δεν μας πιέζουν, αλλά εμείς οικειοθελώς “εκσυγχρονιζόμεθα” επιτέλους και λογικευόμαστε. Στον ίδιο δρόμο και τώρα. Την αναδιάρθρωση τη μολογάμε πάνω από δύο μήνες, άλλοι παρουσιάζοντάς τη σαν ήδη κλειδωμένη και άλλοι, οι κυβερνητικοί, ξορκίζοντάς την και ορκιζόμενοι πως “όχι, δεν” θα συμβεί. Κι όταν η προφητεία θα εκπληρωθεί, όταν θα ανακοινωθεί η αναδιάρθρωση, τότε οι κυβερ-

T‡Ô˜ ✒∞¢∂™ª∂ÀΔ√™ ΔÀ¶√™: “∞ÓÙÈÛ˘ÓÙ·ÁÌ·ÙÈ΋ Ë ÓÔÌÈÌÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ·˘ı·ÈÚ¤ÙˆÓ”. ✒∂£¡√™: “∂ÌʇÏȘ Û˘ÚÚ¿ÍÂȘ Û ΢‚¤ÚÓËÛË - ¡¢”. ✒∂§∂À£∂ƒ√ΔÀ¶π∞: “ŒÊÔ‰Ô˜ Û ÓÔÛÔÎÔÌ›·, Δ·Ì›·, ·˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË, ¢∂∫√, ÊÔÚÔ‰È·Ê˘Á‹, ÂÈÛÊÔÚÔ‰È·Ê˘Á‹”. ✒∂§∂À£∂ƒ√™ ΔÀ¶√™: “ÃÙ˘Ô‡Ó Ì ÊfiÚÔ˘˜ Î·È ÙÔÓ ÙÔ˘ÚÈÛÌfi!”. ✒∂™Δπ∞: “¶Ï‹Ú˘ ·ÔÙ˘¯›· Ì ÙÔ ¤ÏÏÂÈÌÌ·”. ✒∏ ∞À°∏: “ÕÚÔÓ ¿ÚÔÓ ÛÙ·‡ÚˆÛÔÓ ·˘ÙÔ‡˜”. ✒∏ μƒ∞¢À¡∏: “™·ÚÒÓÔ˘Ó ÌÈÛıÔ‡˜ Î·È Û˘ÓÙ¿ÍÂȘ”. ✒∏ ∫∞£∏ª∂ƒπ¡∏: “ΔÔ ¤ÏÏÂÈÌÌ· Ô‰ËÁ› Û ÚfiÛıÂÙ· ̤ÙÚ·”. ✒ƒπ∑√™¶∞™Δ∏™: “∫ÏÈ̿ΈÛË ·ÓÙÈÏ·˚ÎÔ‡ ÔϤÌÔ˘ Ì ÚfiÛ¯ËÌ· Ù· ÂÏÏ›ÌÌ·Ù· Î·È Ù· ¯Ú¤Ë”. ✒Δ∞ ¡∂∞: “ª·˙ÈΤ˜ ÌÂÙ·ı¤ÛÂȘ ÁÈ· ÁÈ·ÙÚÔ‡˜ ÙÔ˘ ∂™À”.

νητικοί ιθύνοντες και οι ιεραπόστολοί τους στα ΜΜΕ θα μας την παραστήσουν αφενός σαν μοιραία, αφετέρου σαν εθνική επιτυχία, μία ακόμα, σαν μια ευλογία και δωρεά που θα ήταν κρίμα κι άδικο να μην την αποδεχτούμε. Οχι βέβαια. Δεν θα πουν πως η αναδιάρθρωση σημαίνει ότι απέτυχαν οι συνταγές του ιαματικού ΔΝΤ (αποτυχία πάντως που την είχαν προαναγγείλει πολλές προφητείες) και ότι πήγαν στράφι οι τόσες (και τόσο μονόπλευρες) μέχρι στιγμής θυσίες, περικοπές, απολύσεις, ημιδιάλυση του κοινωνικού κράτους. Σαν θρίαμβο θα μας παρουσιάσουν και την αναδιάρθρωση, όταν θα τους την επιβάλουν. Και οι ιστορικοί του μέλλοντός μας θα έχουν να ξεδιαλύνουν το πώς από θρίαμβο σε θρίαμβο βρεθήκαμε χρεοκοπημένοι. Από την “ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ”

28-4-11  

h theta ths pemptis

28-4-11  

h theta ths pemptis

Advertisement