Page 1

ÛÙÔ

°›ÓÂÙÂ Û˘Ó‰ÚÔÌËÙ¤˜

internet

ÛÙË ∂Δ√™ 112√¡ Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 28 ∞¶ƒπ§π√À 2010

www.e-thessalia.gr

K∞£∏ª∂ƒπ¡∏ ¶ƒøπ¡∏ Eº∏ª∂ƒπ¢∞ ∞¶√ Δ√ 1898 A¡. ∏§. 06.33 - ¢. 20.13’ ¶∞¡™∂§∏¡√™

Aƒπ£ª√™ ºÀ§§√À 34.109 † ªÂÛÔÂÓÙËÎÔÛÙ‹˜, ΔˆÓ ÂÓ ∫˘˙›Îˆ 9 Ì·ÚÙ., ª¤ÌÓÔÓÔ˜

Tπª∏ ºÀ§§√À 1ú 40 ™∂§π¢∂™

800-11-35000

∂ÎÙfi˜ ÂϤÁ¯Ô˘ Ë ÔÈÎÔÓÔÌ›·

∂χıÂÚË ÙÒÛË ªÂ ÎÔÌ̤ÓË ÙËÓ ·Ó¿Û· Ë ¯ÒÚ· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı› ÙÔ ¿ÁÚÈÔ ÛÊ˘ÚÔÎfiËÌ· Ô˘ ‰¤¯ÂÙ·È ·fi ·ÁÔÚ¤˜ Î·È ÎÂÚ‰ÔÛÎfiÔ˘˜ ™ÎËÓÈÎfi ηٿÚÚ¢Û˘ ÛÙÔ ÃÚËÌ·ÙÈÛÙ‹ÚÈÔ Ì ÙȘ ÌÂÙÔ¯¤˜ ÙˆÓ ÙÚ·Â˙ÒÓ Ó· ÛËÌÂÈÒÓÔ˘Ó ·ÒÏÂȘ ¤ˆ˜ Î·È 11%

¶∞¶∞¡¢ƒ∂√À «¡· ·Ó·ÁÂÓÓ‹ÛÔ˘Ì ÙË ¯ÒÚ·. ◊ ÙÒÚ· ‹ ÔÙ¤»

ŒÚ¯ÂÙ·È «ËÏÂÎÙÚÔÛfiλ ·fi ÙË ¢∂∏; ∂Ӊ¯fiÌÂÓÔ ·ÂÏ¢ı¤ÚˆÛ˘ ÙˆÓ ÙÈÌÔÏÔÁ›ˆÓ Ù˘ ¢∂∏, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ Û˘Ìʈӛ·˜ Ì ÙËÓ ∂∂ Î·È ÙÔ ¢¡Δ, ÂÓÒ “ÛÙ·‰È·Î‹” ·‡ÍËÛË ·fi ÙÔ 2011 ˙ËÙ› Ô ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ Ù˘ ∂ȯ›ÚËÛ˘. ■ ÛÂÏ.31

¡.¢.

√ ∞ÓÙ. ™·Ì·Ú¿˜ ‰È¤ÁÚ·„ ÙÔÓ ∞ÚÈÛÙÔÙ¤ÏË ¶·˘Ï›‰Ë ■ ÛÂÏ.9

™‹Ì· ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘ ·fi ÙËÓ ∫ÔÌÈÛÈfiÓ ÁÈ· ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ Ú·ÁÌ·ÙÈ΋˜ ¯ÚÂÔÎÔ›·˜ ÙȘ ÚÔÛ¯›˜ Ë̤Ú˜

ΔËÓ ÒÚ· Ô˘ Ë ÂÏÏËÓÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌ›· ‰¤¯ÂÙ·È ¿ÁÚÈÔ ÛÊ˘ÚÔÎfiËÌ· ·fi ÙȘ ·ÁÔÚ¤˜ Î·È ÙÔ˘˜ ÎÂÚ‰ÔÛÎfiÔ˘˜ Î·È ¤Ó· ıÂÙÈÎfi Ì‹Ó˘Ì·. ∏ ÚÒÙË ‰fiÛË ÙÔ˘ ‰ÈÂıÓÔ‡˜ ·Î¤ÙÔ˘ Â›ÁÔ˘Û·˜ ‚Ô‹ıÂÈ·˜ ÚÔ˜ ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ηٷ‚ÏËı› ÚÈÓ ·fi ÙË ‚·ÛÈ΋ ÚÔıÂÛÌ›· ·Ó·¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛ‹˜ Ù˘, ÛÙȘ 19 ª·˝Ô˘, Û‡Ìʈӷ Ì Â›ÛËÌÔ ¤ÁÁÚ·ÊÔ Ù˘ ÁÂÚÌ·ÓÈ΋˜ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Ô˘ ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈÛ ÙÔ Reuters. ■ ÛÂÏ.6,7,8,30,31

∞fi ÙȘ 18 ª·˝Ô˘ ÔÈ ÂÓ‰ÔÛ¯ÔÏÈΤ˜ ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ Û °˘ÌÓ¿ÛÈ·-§‡ÎÂÈ· ■ ÛÂÏ.14

ª¿ÏˆÛ Ì ÙË Ê›ÏË ÙÔ˘ Î·È ·ÂÈÏÔ‡Û ӷ ˉ‹ÍÂÈ ·fi ÙÔ Ì·ÏÎfiÓÈ ■ ÛÂÏ.11

√ ‰ÈÔÈÎËÙ‹˜ Ù˘ ΔÚ¿Â˙·˜ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ Î. ¶ÚÔ‚fiÔ˘ÏÔ˜ ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛ ÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ ÎÚ›ÛË ÚˆÙÔÊ·Ó‹ ÁÈ· Ù· ÌÂÙ·ÔÏÂÌÈο ‰Â‰Ô̤ӷ Ù˘ ¯ÒÚ·˜

¡¤· 24ˆÚË ·ÂÚÁ›· ÛÙȘ 5 ª·˝Ô˘ ∫ÈÓËÙÔÔ›ËÛË ÙËÓ ›‰È· ̤ڷ Î·È ·fi ÙÔ ¶∞ª∂

■ ÛÂÏ.10

∫fiÓÙÚ· ·ÓÙÈÓÔÌ¿Ú¯Ë - ¢ËÌ¿Ú¯Ô˘ ÌÂÙ¿ ÙȘ ·Ó·Ï‡ÛÂȘ ÙÔ˘ °ÂÓÈÎÔ‡ ÃËÌ›Ԣ

∞ÚÛÂÓÈÎfi, ÓÈΤÏÈÔ, ÓÈÙÚÈο Û ÓÂÚ¿ ¢. ∞ÚÙ¤Ìȉ·˜ ΔÚÂȘ ËÁ¤˜, ·fi fiÔ˘ ÔÈ ‰ËÌfiÙ˜ ÙÔ˘ ¢. ∞ÚÙ¤Ìȉ·˜ Î·È ¿ÏÏÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔÈ ·›ÚÓÔ˘Ó fiÛÈÌÔ ÓÂÚfi, ‚Ú¤ıËÎ·Ó ÔÈ ‰‡Ô ÂÍ ·˘ÙÒÓ Ì “·ÚÛÂÓÈÎfi Î·È ÓÈΤÏÈÔ” Î·È Ë Ì›· Ì “ÓÈÙÚÈο”, ÌÂÙ¿ ·fi ÌÂÙÚ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ °ÂÓÈÎÔ‡ ÃËÌ›Ԣ ÙÔ˘ ∫Ú¿ÙÔ˘˜, Û‡Ìʈӷ Ì ¯ıÂÛÈÓ¤˜ ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ ·ÓÙÈÓÔÌ¿Ú¯Ë Î. ¡›ÎÔ˘ ¡Ù›ÙÔÚ·. √ ›‰ÈÔ˜ ÂÈÛ‹Ì·Ó “ÙÔ˘˜ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘˜ ÁÈ· ÙËÓ ˘Á›· ÙˆÓ Î·ÙԛΈӔ, ·¤‰ˆÛ ¢ı‡Ó˜ ÛÙË ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹, ϤÁÔÓÙ·˜ fiÙÈ “ÁÓˆÚ›˙ÂÈ ÙÔ ı¤Ì· ·fi ÙȘ 17 ∞ÚÈÏ›Ô˘ Î·È ‰ÂÓ ÂÓË̤ڈÛ ÙÔ˘˜ ηÙÔ›ÎÔ˘˜”, ÂÓÒ ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛ fiÙÈ Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ÙˆÓ ·Ó·Ï‡ÛÂˆÓ ·fi Ù· ‰Â›ÁÌ·Ù· ı· ηٷÙÂıÔ‡Ó ÛÙÔÓ ∂ÈÛ·ÁÁÂϤ· μfiÏÔ˘. ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ∞ÚÙ¤Ìȉ·˜ Î. ¢ËÌ. ∞ÏÂÍfiÔ˘ÏÔ˜ ÂÍ‹ÁËÛ fiÙÈ “ÔÈ ÌÂÙÚ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ Î. ¡Ù›ÙÔÚ· Â›Ó·È ·ÏȤ˜ Î·È ÔÈ Ó¤Â˜ Ô˘ ¤ÁÈÓ·Ó ÛÙÔ ÌÂٷ͇ ‰ÂÓ ‰Â›¯ÓÔ˘Ó Î·Ó¤Ó· Úfi‚ÏËÌ·. √È ÁˆÙÚ‹ÛÂȘ Ô˘ ›¯·Ó Úfi‚ÏËÌ·, ‰ËÏ·‰‹ ·˘Ù‹ Ù˘ ªÂÙ·ÌfiÚʈÛ˘ Î·È ·˘Ù‹ Ù˘ ÷Ù˙›Ó·˜, ÙȘ ¤¯Ô˘Ì ‹‰Ë ÎÏ›ÛÂÈ Î·È ‰ÂÓ ·›ÚÓÔ˘Ì ÓÂÚfi ·’ ·˘Ù¤˜ ÁÈ· ˘‰ÚÔ‰fiÙËÛË”. ■ ÛÂÏ.15

∂ÎÙÒÛÂȘ Û ÙÚ›ÙÂÎÓÔ˘˜ ÔχÙÂÎÓÔ˘˜ ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ μfiÏÔ˘

■ ÛÂÏ.13

¶ƒ√μ√¶√À§√™ ¶¿Óˆ ·fi 2% Ë ‡ÊÂÛË

∞ÔÊ¿ÛÈÛ·Ó °™∂∂ Î·È ∞¢∂¢À Ì ·ÊÔÚÌ‹ Ù· ÛÎÏËÚ¿ ÔÈÎÔÓÔÌÈο ̤ÙÚ·

∞fi ÙȘ 15 ª·˝Ô˘

™Â ÌÂȈ̤Ó˜ ÙÈ̤˜ ÛÙÔ˘˜ ÙÚ›ÙÂÎÓÔ˘˜ Î·È ÙÔ˘˜ ÔχÙÂÎÓÔ˘˜ ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜ ı· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ ·fi ÙȘ 15 ª·˝Ô˘ Î·È ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÁÈ· ¤Ó· ‰›ÌËÓÔ Ô ∂ÌÔÚÈÎfi˜ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ μfiÏÔ˘.

¡¤· ˘Ô‚¿ıÌÈÛË ı¤ÙÂÈ Ù· ÂÏÏËÓÈο ÔÌfiÏÔÁ· ÛÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›· «ÛÎÔ˘ȉÈÒÓ»

∞Ó‹ÏÈÎÔ˜ ÎÂÚ·˘ÓÔ‚ÔÏ‹ıËΠ·fi Ú‡̷ ΔËÓ ÒÚ· Ô˘ ۯ‰›·˙ ÁÎÚ¿ÊÈÙÈ Û ‚·ÁfiÓÈ ÙÔ˘ √™∂ ÛÙË §¿ÚÈÛ· ∞Ó‹ÏÈÎÔ˜ ÎÂÚ·˘ÓÔ‚ÔÏ‹ıËΠ·fi Ú‡̷ ÙËÓ ÒÚ· Ô˘ ۯ‰›·˙ ÁÎÚ¿ÊÈÙÈ Û ‚·ÁfiÓÈ ÙÔ˘ √™∂ Î·È Ë ˙ˆ‹ ÙÔ˘ ‰È·ÙÚ¤¯ÂÈ Î›Ó‰˘ÓÔ. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÁÈ· 12¯ÚÔÓÔ, Ô ÔÔ›Ô˜ ÎÂÚ·˘ÓÔ‚ÔÏ‹ıËΠ·fi ËÏÂÎÙÚÈÎfi Ú‡̷ ˘„ËÏ‹˜ Ù¿Û˘ ÙËÓ ÒÚ· Ô˘ ÚÔÛ·ıÔ‡Û ӷ ۯ‰ȿÛÂÈ ÁÎÚ¿ÊÈÙÈ Û ‚·ÁfiÓÈ ·Ì·ÍÔÛÙÔȯ›·˜ ÙÔ˘ √™∂ ÛÙË §¿ÚÈÛ·. Ÿˆ˜ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛÂ Ë ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·, Ô ·Ó‹ÏÈÎÔ˜ ¯ˆÚ›˜ Ó· Á›ÓÂÈ ·ÓÙÈÏËÙfi˜ ·fi ÙÔ˘˜ ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘˜, Ì‹Î ÛÙÔ ÎÂÓÙÚÈÎfi ·Ì·ÍÔÛÙ¿ÛÈÔ ÙÔ˘ √™∂ Ù˘ §¿ÚÈÛ·˜, ÛηÚʿψÛ ÛÙËÓ ÔÚÔÊ‹ ÙÔ˘ ‚·ÁÔÓÈÔ‡, ·ÏÏ¿ ¯Ù˘‹ıËΠ·fi ÙÔ ËÏÂÎÙÚÈÎfi Ú‡̷. ¢È·ÎÔÌ›ÛÙËΠÛÙÔ “∞Á›· ™ÔÊ›·”, ηıÒ˜ ÛÙ· ÓÔÛÔÎÔÌ›· Ù˘ §¿ÚÈÛ·˜ ‰ÂÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó ÙÌ‹Ì·Ù· ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ˘ ÂÁη˘Ì¿ÙˆÓ.

™˘ÁΤÓÙÚˆÛË Î·È ÔÚ›· ηٿ ÙˆÓ Ì¤ÙÚˆÓ ·fi ™Àƒπ∑∞-¶∞∂∞ ∞˘Á¿ ηٿ ¡.∂. ¶∞™√∫ ™˘ÁΤÓÙÚˆÛË Î·È ÔÚ›· ÛÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, ÂÓ¿ÓÙÈ· ÛÙ· ÔÈÎÔÓÔÌÈο ̤ÙÚ· Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘, ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛ ¯ı˜ Ô ™Àƒπ∑∞ Î·È Ë ¶ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ∞ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë˜ ∂ÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ Î·È ∞Ó¤ÚÁˆÓ. √ÚÈṲ̂ÓÔÈ ·fi ÙÔ˘˜ ‰È·‰Ëψ٤˜ ¤Ù·Í·Ó ·˘Á¿ ÛÙ· ÁÚ·Ê›· Ù˘ ¡.∂. ¶∞™√∫. ■ ÛÂÏ.12


2

◆ ∫∞£∂ ª∂ƒ∞ ¶∞¡Δ√À

◆◆

Δ˘ ¢∂™¶√π¡∞™ ™∞∫∂§§∞ƒπ√À

Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 28 A¶ƒπ§π√À 2010

«∏ ÂÚÈÎÔ‹ ÌÈÛıÒÓ ı· ÛËÌ¿ÓÂÈ ÚˆÙfiÁÓˆÚ˜ ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ ·ÓÙȉڿÛÂȘ»

A¶√æ∂π™ ªÂÙ¿... Ê·ÓÙ·Û›· Î·È Ë Δ¤¯ÓË ÙˆÓ πÔÓ¤ÛÎÔ Î·È ª¤ÎÂÙ (‰‡Ô ηْ ÂÍÔ¯‹Ó Ì·ÛÙfiÚˆÓ ÙÔ˘ ı¿ÙÚÔ˘ ÙÔ˘ ·Ú·ÏfiÁÔ˘) ‰ÂÓ ı· Â·ÚÎÔ‡Û·Ó Ó· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÔ˘Ó Â› ÛÎËÓ‹˜ fiÛ· ‰È·‰Ú·Ì·Ù›˙ÔÓÙ·È ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙ· Ì¿ÙÈ· Ì·˜ ÂÍ ·ÊÔÚÌ‹˜ Ù˘ ‰ÂÈÓ‹˜ ÎÚ›Û˘ Ô˘ ÂÚÓÔ‡ÌÂ! ΔÔ fiÙÈ Ë ÛËÌÂÚÈÓ‹ ÎÚ›ÛË Ì·˜ ÚԤ΢„ ·fi ΔÔ˘ ¡. £. ™øΔ∏ƒπ√À ÙÔ ÂÎÚËÎÙÈÎfi Ì›ÁÌ· ÙˆÓ ·‰ËÊ¿ÁˆÓ ÎÂÚ‰ÔÛÎfiˆÓ( ÙˆÓ ÂÁ¯ˆÚ›ˆÓ Î·È ËÌÂÙ¤ÚˆÓ ÌË ÂÍ·ÈÚÔ˘Ì¤ÓˆÓ), Î·È Ù˘ ¤ÏÏÂȄ˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ ËÁÂÛ›·˜ Ì ˘ÁÌ‹ Ó· ÙÔ˘˜ ÙÈı·Û‡ÛÂÈ Î·È Ó· ÚԂϤ„ÂÈ Ù· ·Ó·Áη›· ÛˆÛÙ¿ ‚‹Ì·Ù· ÙfiÛÔ ÛÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi fiÛÔ Î·È ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË! ∫ÈÓԇ̷ÛÙ Û ¤Ó· ΢ÚÈÔÏÂÎÙÈο ¯·ÔÙÈÎfi ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi Î·È ÔÏÈÙÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Ì Ï‹ÚË ϤÔÓ ÙËÓ ·‰˘Ó·Ì›· ÙˆÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ Ó· ‚¿ÏÔ˘Ó ÊÚ·ÁÌfi ÛÙËÓ ·ÏËÛÙ›· ÙˆÓ ÈÛ¯˘ÚÒÓ ·ÈÎÙÒÓ ÙˆÓ ·ÁÔÚÒÓ. ∞ÓÙÈı¤Ùˆ˜: Ù· Û·Ṳ̂ӷ ÙˆÓ ÔÚÁ›ˆÓ ÙˆÓ ÎÂÚ‰ÔÛÎfiˆÓ ηÏÔ‡ÓÙ·È Ó· Ù· ÏËÚÒÛÔ˘Ó Ù· ÌÂÛ·›· ·ÛÙÈο ÛÙÚÒÌ·Ù·, ÔÈ ÌÈÛıˆÙÔ›, ÔÈ ·fiÌ·¯ÔÈ Ù˘ ÂÚÁ·Û›·˜. ∫·È ‰˘ÛÙ˘¯Ò˜ ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ Î·ÓfiÓ· ÂÊ·ÚÌfi˙ÂÈ ··ÚÂÁÎϛو˜ Î·È Ë ‰È΋ Ì·˜ ΢‚¤ÚÓËÛË , ÂÓÒ Â›Ó·È Û›ÁÔ˘ÚÔ fiÙÈ ¤ÙÛÈ ı· Ô‰ËÁËıԇ̠۠Ï‹Ú˜ ·‰È¤ÍÔ‰Ô, Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· ÎÔÈÓˆÓÈÎfi! √ÛÔ ‰Â ÁÈ· ÙËÓ ∂˘ÚÒË, ÌÂÙ¿ ÙË °ÂÚÌ·Ó›·, Î·È Ë °·ÏÏ›· ÙÔ˘ “Ê›ÏÔ˘” Ì·˜ Sarkozy, ÙÔ˘ Nicola, ηٿ ÙËÓ ÚÔÛÊÈÏ‹ ÚÔÛÊÒÓËÛË ÙÔ˘ Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡ Ì·˜, Ì·˜ “οÓÂÈ ÓÂÚ¿” ÂÓ fi„ÂÈ Î·È ÙˆÓ ÚÔ‰ÚÈÎÒÓ ÂÎÏÔÁÒÓ Î·È ‰Â‰Ô̤Ó˘ Ù˘ ‚˘ıÈṲ̂Ó˘ ‹‰Ë ‰ËÌÔÙÈÎfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ °¿ÏÏÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘... ΔfiÛÔ ÔÈ °¿ÏÏÔÈ fiÛÔ Î·È ÔÈ °ÂÚÌ·ÓÔ› ‰ÂÓ Â›Ó·È ϤÔÓ ‰È·ÙÂıÂÈ̤ÓÔÈ Ó· ‚¿ÏÔ˘Ó ÙÔ ¯¤ÚÈ ÛÙËÓ ÙÛ¤Ë ÁÈ· ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Ô˘, ηٿ ÙËÓ ¤ÎÊÚ·ÛË ÔÏÏÒÓ Í¤ÓˆÓ ·Ó·Ï˘ÙÒÓ, “Ú¤ÂÈ Ó· ÙÈ̈ÚËı› ÁÈ· Ó· ¿ÚÂÈ ÙÔ Ì¿ıËÌ¿ Ù˘ ‰ËÏ·‰‹ Ó· ÌË ‰·Ó›˙ÂÙ·È ·ÂÚ›ÛÎÂÙ·” ... ∏ ‚ÈÙÚ›Ó· Ù˘ ˆ˜ ÙÒÚ· ÚÔ·Á¿Ó‰·˜ ÙfiÛÔ ÂÚ› Ù˘ Â˘Úˆ·˚΋˜ ·ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë˜ fiÛÔ Î·È ÂÚ› ÙÔ˘ ÂÚÈ‚fiËÙÔ˘ “Ì˯·ÓÈÛÌÔ‡ ÛÙ‹ÚÈ͢” Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜, ¤¯ÂÈ Û¿ÛÂÈ, Î·È ·fi Ù· Û˘ÓÙÚ›ÌÌÈ· Ù˘ ÌÔÚԇ̠ӷ ‰È·ÎÚ›ÓÔ˘Ì ÙÔ Ì¤ÁÂıÔ˜ ÙˆÓ „ÂÌ¿ÙˆÓ Ì ٷ ÔÔ›· ‰È·‚Ô˘ÎÔÏÂ›Ù·È Ô ÂÏÏËÓÈÎfi˜ Ï·fi˜! ¶›Ûˆ ·fi ÙËÓ ˆÚ·›· Î·È ÂÓÙ˘ˆÛȷ΋ ‚ÈÙÚ›Ó· Ù˘ Â˘Úˆ˙ÒÓ˘ η̛· ·ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë, Î·È ¤Ú· ·fi Ù· ˆÚ·›·, ·ÏÏ¿ Î·È „‡ÙÈη Î·È ÌÂÁ¿Ï· ÏfiÁÈ· ÂÚ›... “Ì˯·ÓÈÛÌÔ‡ ÛÙ‹ÚÈ͢” ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ·Ú¿ Ù· ··›ÛÈ· Û·ÁfiÓÈ· ÙˆÓ ÎÂÚ‰ÔÛÎfiˆÓ( Î·È ÙˆÓ ‰ÈÎÒÓ Ì·˜ - Ô˘ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ·‰˘Ó·Ù› ·ÓÙÂÏÒ˜ Ó· ÂϤÁÍÂÈ- fiÛÔ Î·È ÙˆÓ Í¤ÓˆÓ), Ù· Û˘ÁÎÚÔ˘fiÌÂÓ· Û˘ÌʤÚÔÓÙ· ∂˘Úˆ. ∫ÂÓÙÚ. ΔÚ¿Â˙·˜ Ì ¢.¡.Δ Î·È ÙÔÓ fiÏÂÌÔ Â˘ÚÒ‰ÔÏÏ·Ú›Ô˘!!!! ∞˜ ÙÔ ԇ̠ÙÒÚ· ηı·Ú¿: “Ì˯·ÓÈÛÌfi˜ ÛÙ‹ÚÈ͢” ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ- Ô‡Ù ˘‹ÚÍÂ- fiÏË ‰Â ·˘Ù‹ Ë ÛÎËÓÔıÂÛ›· ÂÚ› Ù¤ÙÔÈÔ˘ Ì˯·ÓÈÛÌÔ‡ Â͢ËÚ¤ÙËÛ ÙËÓ ·Ó·ÁηÛÙÈ΋ ÚÔÛÊ˘Á‹ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ ÛÙÔ ¢¡Δ ÙÔ ÔÔ›Ô Î·È ·˙·Ú‡ÂÈ Ó· ÂÈ‚¿ÏÂÈ ÙÔ˘˜ ÊÔ‚ÂÚÔ‡˜ fiÚÔ˘˜ ÙÔ˘. ∫·È ÂÂȉ‹ ÔÈ ÙÔ˘ ¢¡Δ ÛÎÏËÚÔ› ÁÚ·ÊÂÈÔÎÚ¿Ù˜ ÙÚ¤ÌÔ˘Ó ·ÎfiÌË Î·È ÛÙËÓ È‰¤· ÂÎÙÂÙ·Ì¤ÓˆÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ÂÎÚ‹ÍÂˆÓ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ÁÈ ·˘Ùfi Î·È ÚÔÛ·ıÔ‡Ó Ó· Ì·˜ ÊÔÚ¤ÛÔ˘Ó ÙÔ ˙Ô˘ÚÏÔÌ·Ó‰‡· Ì ÙÚfiÔ, Ì ÙÔ Î·Ïfi, ÂÈÛÙÚ·Ù‡ÔÓÙ·˜ “ηÏÔıÂÏËÙ¤˜” Ô˘ ˘ÔÙ›ıÂÙ·È ı· Ì·˜ ›ÛÔ˘Ó. ∂ÎÙÂٷ̤Ó˜ Ù·Ú·¯¤˜ Î·È ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ ÂÎÚ‹ÍÂȘ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ı· ¤‚Ï·Ù·Ó ÚˆÙ›ÛÙˆ˜ ÙÔ˘˜ ÎÂÚ‰ÔÛÎfiÔ˘˜ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·fi ÂÌ¿˜ ÙÔ˘˜ ›‰ÈÔ˘˜ ·ÊÔ‡ ·fi ÙÔ ‰ÈÎfi Ì·˜ ·‰È¤ÍÔ‰Ô, ÂΛÓÔÈ, ÔÈ ÎÂÚ‰ÔÛÎfiÔÈ, ı· ¤¯·Ó·Ó... ∫·È ÙÒÚ·, ¶∂ƒ∞ ∞¶√ ∞ÀΔ∞¶∞Δ∂™, ÙÈ; ΔÒÚ· Ô˘ Û˘ÓÙÚ›ÊÙËÎÂ Ë ‚ÈÙÚ›Ó· Ù˘ ÚÔ·Á¿Ó‰·˜ Ô˘ Ì·˜ ·Ô¯·‡ÓˆÓÂ, Δπ; ÃÚÂÈ·˙fiÌ·ÛÙ ∞ª∂™ø™ ¤Ó· Ó¤Ô ∂£¡π∫√ ™Ã∂¢π√ ·Ó¿Î·Ì„˘, ¤Ó· Ó¤Ô “∫√π¡ø¡π∫√ ∞¡∞¶ΔÀ•π∞∫√ ™Àªμ√§∞π√” Ì ÌÂÙ·ÚÚ˘ıÌ›ÛÂȘ ‚Ú·¯˘-, ÌÂÛÔ- Î·È Ì·ÎÚÔÚfiıÂÛ̘ Ô˘ ı· ÚÔ·„Ô˘Ó ·fi ¤Ó· Ó¤Ô ‰È¿ÏÔÁÔ ÙˆÓ ·Ú·ÁˆÁÈÎÒÓ ¢À¡∞ª∂ø¡, Î·È ·ÊÔ‡ ÚÔËÁÔ˘Ì¤Óˆ˜ Â¤ÏıÂÈ ∫∞£∞ƒ™∏, ·ÊÔ‡ ÙÈ̈ÚËıÔ‡Ó ·Ú·‰ÂÈÁÌ·ÙÈο ÔÏÈÙÈÎÔ› Î·È ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ› ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ Ô˘ ·Û¤ÏÁËÛ·Ó ÛÙÔ ÛÒÌ· Ù˘ √ÈÎÔÓÔÌ›·˜ Î·È Ù˘ ∫ÔÈÓˆÓ›·˜. ªfiÓÔ ¤ÙÛÈ ı· ÂÈÛı› Ô ·Ïfi˜ ÔÏ›Ù˘ Ó· ı˘ÛÈ¿ÛÂÈ Î¿ÙÈ ·fi ÙÔ ¤¯ÂÈ ÙÔ˘. ø˜ ÙfiÙÂ, Ë ¿ÚÓËÛË ™·Ì·Ú¿ Ó· ·ԉ¯ı› ˆ˜ ·Ó·Áη›· ÙËÓ ·Ó¿ÌÂÈÍË ÙÔ˘ ¢¡Δ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î·È Ë ÂÌÌÔÓ‹ ÙÔ˘ Û ÌÈ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Î¸ÓÛÈ·Ó‹ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ Û˘ÓÙ·Á‹ ·¤Ó·ÓÙÈ Û ÌÈ· ÓÂÔÊÈÏÂχıÂÚË ÁÚ·ÌÌ‹ Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ı› ÙÔ ÛËÌÂÚÈÓfi ¶·Ûfi ( ÙÈ ı· ȉԇÌ ·ÎfiÌË...), ›Ûˆ˜ ·Ó·Îfi„ÂÈ ÙËÓ ÔÚÌ‹ ÙˆÓ ÂÈÙËÚËÙÒÓ Ì·˜ Î·È Ì·˜ ÁÏ˘ÙÒÛÂÈ ·fi Ù· ¯ÂÈÚfiÙÂÚ·... °È· Ó· ÚÔ·„Ô˘Ó fï˜ ·˘Ù¤˜ ÔÈ Ì›˙ÔÓ˜ ª∂Δ∞ƒƒÀ£ªπ™∂π™ Ú¤ÂÈ Ó· ÛÊ˘ÚËÏ·ÙËı› ¤Ó· Ó¤Ô Ì¤ÙˆÔ ÛÔ‚·ÚÒÓ ·Ú·ÁˆÁÈÎÒÓ ·ÛÙÈÎÒÓ ‰˘Ó¿ÌÂˆÓ (ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÒÓ Î·È ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÎfiÓÙÚ· ÛÙÔ˘˜ Ú·ÓÙȤÚˉ˜, ÙÔ˘˜ ÎÂÚ‰ÔÛÎfiÔ˘˜) Î·È ·˘Ùfi ÙÔ Ì¤ÙˆÔ “ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜ Î·È ÂÚÁ·Û›·˜”, ÌÈ· Û‡Á¯ÚÔÓË ¤ÎÊÚ·ÛË Ù˘ ·ÏÈfiÙÂÚ˘ “ÂıÓÈ΋˜- Ï·˚΋˜ ÂÓfiÙËÙ·˜”, Ú¤ÂÈ Ó· ‚ÚÂÈ ÙË Û‡Á¯ÚÔÓË ÔÏÈÙÈ΋ ¤ÎÊÚ·Û‹ ÙÔ˘! ªfiÓÔÓ ¤ÙÛÈ ı· ÌÔÚ¤ÛÔ˘Ì ӷ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÔ˘Ì ÙȘ Û‡Á¯ÚÔÓ˜ ÚÔÎÏ‹ÛÂȘ....

ÚÓËÙÈΤ˜ ı· Â›Ó·È ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ Î. £·Ó¿ÛË ¶··‰ËÌfiÔ˘ÏÔ, Úfi‰ÚÔ ÙÔ˘ ∂ÚÁ·ÙÈÎÔ‡ ∫¤ÓÙÚÔ˘ μfiÏÔ˘, ÔÈ Û˘Ó¤ÂȘ Ù˘ ÂÓÂÚÁÔÔ›ËÛ˘ ÙÔ˘ Ì˯·ÓÈÛÌÔ‡ ÛÙ‹ÚÈ͢ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ·fi ÙËÓ ∂.∂. Î·È ÙÔ ¢ÈÂıÓ¤˜ ¡ÔÌÈÛÌ·ÙÈÎfi Δ·Ì›Ô. Ÿˆ˜ Ì·˜ ÙfiÓÈÛÂ Ô Î. ¶··‰ËÌfiÔ˘ÏÔ˜, ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ı· ÎÏËıÔ‡Ó ÁÈ· ¿ÏÏË ÌÈ· ÊÔÚ¿ Ó· ÏËÚÒÛÔ˘Ó Ù· Ï¿ıË ÙˆÓ Î˘‚ÂÚÓ‹ÛÂˆÓ Ô˘ Â›Ó·È ÛÙËÓ Ô˘Û›· ÔÈ Î‡ÚÈÔÈ ˘‡ı˘ÓÔÈ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Ô˘ ÂÈÎÚ·Ù› ÛÙË ¯ÒÚ·. ¢˘Ó·ÌÈο ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ÛÙ¤ÎÂÙ·È ÙÔ ∂ÚÁ·ÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ μfiÏÔ˘, ·ÊÔ‡ ÔÈ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ Ô˘ ı· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ó ÙˆÓ Ó¤ˆÓ ÂÍ·ÁÁÂÏÈÒÓ Î¿ı ¿ÏÏÔ ·Ú¿ ·ÌÂÏË٤˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ıˆÚËıÔ‡Ó.

O ∫∞πƒ√™ [£∂™™∞§π∞]

°È· ÙË Ó¤· ÙÚԯȿ, ÛÙËÓ ÔÔ›· ı· ÂÈÛ¤ÏıÂÈ Ë ¯ÒÚ· ÌÂÙ¿ ÙË ÂÓÂÚÁÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ Ì˯·ÓÈÛÌÔ‡ ÛÙ‹ÚÈ͢, Ì›ÏËÛ ·Ú¯Èο Ô Î. ¶··‰ËÌfiÔ˘ÏÔ˜.“∏ ∂ÏÏ¿‰· ‰È·Ó‡ÂÈ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ ·˘Ù‹ Ì›· ÎÚ›ÛÈÌË ÂÚ›Ô‰Ô Î·È Â›Ó·È ‚¤‚·ÈÔ fiÙÈ Ì¤Ûˆ Ù˘ ∂.∂. Î·È ÙÔ˘ ¢¡Δ ı· ÂÈ‚ÏËıÔ‡Ó Ôχ ·˘ÛÙËÚ¿ ̤ÙÚ·. ∞˘Ù¿ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÂÚÈÎÔ¤˜ ÌÈÛıÒÓ Î·È ‰ÒÚˆÓ, οÙÈ Ô˘ ¤¯Ô˘Ì ‹‰Ë ‰ÂÈ Ó· Û˘Ì‚·›ÓÂÈ ÛÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ ÙÔ̤·. ∞ԉ‰ÂÈÁ̤ӷ, Ë ∂ÏÏ¿‰· ‰È·ı¤ÙÂÈ ÙÔ˘˜ ÈÔ ¯·ÌËÏÔ‡˜ ÌÈÛıÔ‡˜ ÛÙËÓ ∂.∂., Ú¿ÁÌ· Ô˘ ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ Ì›ˆÛË ı· ʤÚÂÈ ‰˘Û¿ÚÂÛÙ˜ Û˘Ó¤ÂȘ. ∂ÈϤÔÓ, ‰ÂÓ ÈÛÙ‡ˆ fiÙÈ Ù· Ó¤· ̤ÙÚ·, Â¿Ó Î·È ÂÊfiÛÔÓ ÔÚÈÛÙÈÎÔÔÈËıÔ‡Ó, ı· Û˘Ì‚¿ÏÏÔ˘Ó ÛÙËÓ ·‡ÍËÛË Ù˘ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ·˜ ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛˆÓ. ∏ ÂÚÈÎÔ‹ ÙÔ˘ 13Ô˘ Î·È 14Ô˘ ÌÈÛıÔ‡ ı· ÌÂÈÒÛÂÈ ÙȘ ÂÈÛÊÔÚ¤˜ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ Î·È ı· ÂȉڿÛÂÈ ·ÚÓËÙÈο ÛÙÔ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎfi Û‡ÛÙËÌ·. ¶¤Ú·Ó ·˘ÙÔ‡, ‰È·ÊˆÓÒ Ì ÙȘ ·ÏÏ·Á¤˜ Ô˘ ÂÈı˘ÌÔ‡Ó Ó· ÂÈʤÚÔ˘Ó ÛÙÔÓ È‰ÈˆÙÈÎfi ÙÔ̤· ∂.∂. Î·È ¢¡Δ ÂÊfiÛÔÓ Ô ™∂μ ·Ô‰¤¯ÂÙ·È ÙËÓ ÂıÓÈ΋ ÁÂÓÈ΋ Û˘ÏÏÔÁÈ΋ ۇ̂·ÛË ÂÚÁ·Û›·˜”. ™ÙȘ ÂÈÙÒÛÂȘ Ù˘ ÂÚÈÎÔ‹˜ ÙÔ˘ 13Ô˘ Î·È 14Ô˘ ÌÈÛıÔ‡ ·Ó·Ê¤ÚıËΠÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ô Î. ¶··‰ËÌfiÔ˘ÏÔ˜. “∫Ú›Óˆ Ì¿Ù·ÈË ÙËÓ ÂÚÈÎÔ‹ ÙÔ˘ 13Ô˘ Î·È 14Ô˘ ÌÈÛıÔ‡. ∞˘Ù‹ ı· ¤¯ÂÈ Û·Ó ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙË Ì›ˆÛË Ù˘ ·ÁÔÚ·ÛÙÈ΋˜ ‰‡Ó·Ì˘ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ Î·È ÙËÓ Î·ÙÈÔ‡Û· ÔÚ›· Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ̤ÙÚ· Ô˘ ‰ÂÓ ı· ·ԉ¯ıÔ‡ÌÂ Î·È Ù· ÔÔ›· ηÎÒ˜ ¤¯Ô˘Ó ÙÂı› ÛÙÔ ÙÚ·¤˙È ÙˆÓ ‰È·Ú·ÁÌ·Ù‡ÛˆÓ. ∏ ˘ÈÔı¤ÙËÛ‹ ÙÔ˘˜ ı· ÛËÌ¿ÓÂÈ ÚˆÙfiÁÓˆÚ˜ ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ ·ÓÙȉڿÛÂȘ Î·È ·ÓÂͤÏÂÁÎÙÔ˘˜ ·ÁÒÓ˜ Î·È Û˘ÏÏ·ÏËÙ‹ÚÈ·.

O ∫∞πƒ√™

¢ÂÓ Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ Ô ÌÈÛıˆÙfi˜ Ó· ÏËÚÒÓÂÈ ¿ÓÙ· Ù· Ï¿ıË ÙˆÓ ˘ÔÏÔ›ˆÓ. ª¤¯ÚÈ ÙÒÚ·, ÂÍ·ÈÙ›·˜ ÙˆÓ ÂÏ·ÙÂÈ·ÎÒÓ Û¯¤ÛˆÓ, ‰ÂÓ ˘ÈÔıÂÙ‹ıËÎ·Ó ÔÈ Ï‡ÛÂȘ Ô˘ ÚfiÙÂÈÓ ÙÔ Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙÈÎfi ΛÓËÌ·. ∏ ηٿÛÙ·ÛË ‰ÂÓ ÂÍÔ̷χÓıËΠÂÂȉ‹ ‰ÂÓ ÏÂÈÙÔ‡ÚÁËÛ·Ó ÔÈ ÂÈÛÚ·ÎÙÈÎÔ› Î·È ÂÏÂÁÎÙÈÎÔ› Ì˯·ÓÈÛÌÔ› ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜”. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ Î. ¶··‰ËÌfiÔ˘ÏÔ, ÚˆÙ·Ú¯ÈÎfi ̤ÏËÌ· Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È Ë ÂÍ¿ÏÂÈ„Ë Ù˘ ‰È·ÊıÔÚ¿˜ Î·È Ù˘ Û·Ù¿Ï˘.“À‹ÚÍ·Ó ¿ÓıÚˆÔÈ fiÏ· ·˘Ù¿ Ù· ¯ÚfiÓÈ· Ô˘ ·fi ÙȘ ı¤ÛÂȘ ÛÙȘ Ôԛ˜ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·Ó ¤Î·Ó·Ó Û·Ù¿Ï˜, ·ÏÏ¿ Î·È ·¿Ù˜. ™Î¿Ó‰·Ï· fiˆ˜ ·˘Ùfi ÙÔ˘ ¯ÚËÌ·ÙÈÛÙËÚ›Ô˘ Î·È ÙˆÓ ÔÌÔÏfiÁˆÓ ÛηӉ¿ÏÈÛ·Ó ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Î·È ÙÒÚ· ÔÈ ˘‡ı˘ÓÔÈ Ú¤ÂÈ Ó· ÙÈ̈ÚËıÔ‡Ó”. °È· ÙËÓ ·ÓÂÚÁ›· Ô˘ ı· Û˘Óԉ‡ÛÂÈ ÙËÓ ÂÓÂÚÁÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ Ì˯·ÓÈÛÌÔ‡ ÛÙ‹ÚÈ͢, ·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ· ÙËÓ Ôχ ÌÈÎÚ‹ ¢ı‡ÓË ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ ˆ˜ ÚÔ˜ ÛËÌÂÚÈÓ‹ ηٿÛÙ·ÛË Ì›ÏËÛ ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ô Î. ¶··‰ËÌfiÔ˘ÏÔ˜. “ΔÔ ·ÚÂÏıfiÓ ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÈ fiÙÈ Ë ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘ ¢¡Δ Û˘Óԉ‡ÙËΠ·fi ȉȷ›ÙÂÚ· ÛÎÏËÚ¿ ̤ÙÚ·. ™ÙË ¯ÒÚ· Ì·˜ ·˘Ù‹ ı· ÚÔηϤÛÂÈ ·‡ÍËÛË Ù˘ ·ÓÂÚÁ›·˜ ηıÒ˜ Ô ÎfiÛÌÔ˜ Ô˘ ı· ·ÔÏ˘ı› ‰ÂÓ ı· ÌÔÚ¤ÛÂÈ Ó· ·ÔÚÚÔÊËı› Û ¿ÏϘ ı¤ÛÂȘ. ™ÙÔȯ›· ·Ô‰ÂÈÎÓ‡Ô˘Ó fiÙÈ ÙÔ 2009 ·ÔχıËÎ·Ó ÂÈϤÔÓ 103.000 ¿ÓıÚˆÔÈ. ∞ÓÙÈÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È Î·Ó›˜ ÙË ÛÔ‚·ÚfiÙËÙ· Ù˘ ηٿÛÙ·Û˘ Î·È ÙȘ Û˘Ó¤ÂȘ Ù˘ Ó¤·˜ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û‹ÌÂÚ· ˘fi ‰È·ÌfiÚʈÛË. ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ Â˘ı‡ÓË Ô˘ ʤÚÂÈ Ô ÎfiÛÌÔ˜ ÁÈ· ÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ ÂÈÎfiÓ· Ù˘ ¯ÒÚ·˜, ·˘Ù‹ ı· ¤ÏÂÁ· fiÙÈ Â›Ó·È ÂÏ¿¯ÈÛÙË ·ÊÔ‡ ÎfiÌÌ·Ù· Î·È Î˘‚ÂÚÓ‹ÛÂȘ ‰ÈÂΉÈÎÔ‡Ó ÙËÓ ÚˆÙÔηı‰ڛ·”.

[∂§§∞¢∞]

¶H°H: E.ME.™. “AϤͷӉÚÔ˜ T·ÎÔ‡‰Ë˜”

™ÙÔ ¡ÔÌfi Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜, Ô Î·ÈÚfi˜ ı· Â›Ó·È Û¯Â‰fiÓ ·›ıÚÈÔ˜. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ‚fiÚÂÈÔÈ Î·È ÛÙÔ ∞ÈÁ·›Ô ¤ˆ˜ ̤ÙÚÈÔÈ. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· Î˘Ì·Óı› ·fi 9...25Ô C. ™ÙÔ μfiÏÔ 14...25Ô C. ™ÙÔ ¡ÔÌfi Ù˘ §¿ÚÈÛ·˜, Ô Î·ÈÚfi˜ ı· Â›Ó·È Û¯Â‰fiÓ ·›ıÚÈÔ˜. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ‚fiÚÂÈÔÈ ·ÛıÂÓ›˜ Î·È ÛÙÔ ∞ÈÁ·›Ô ¤ˆ˜ ̤ÙÚÈÔÈ. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· Î˘Ì·Óı› ·fi 7...25Ô C. ™ÙË §¿ÚÈÛ· 13...25Ô C. ™ÙÔ ¡ÔÌfi ÙˆÓ ΔÚÈοψÓ, Ô Î·ÈÚfi˜ ı· Â›Ó·È Û¯Â‰fiÓ ·›ıÚÈÔ˜. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ‚fiÚÂÈÔÈ ·ÛıÂÓ›˜. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· Î˘Ì·Óı› ·fi 7...24Ô C. ™Ù· Δڛη Ï· 11...24Ô C. ™ÙÔ ¡ÔÌfi Ù˘ ∫·Ú‰›ÙÛ·˜, Ô Î·ÈÚfi˜ ı· Â›Ó·È Û¯Â‰fiÓ ·›ıÚÈÔ˜. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ‚fiÚÂÈÔÈ ·ÛıÂÓ›˜. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· Î˘Ì·Óı› ·fi 7...24Ô C. ™ÙËÓ ∫·Ú‰›ÙÛ· 12...24Ô C.

°È· Û‹ÌÂÚ· ΔÂÙ¿ÚÙË Ô Î·ÈÚfi˜ ı· Â›Ó·È ÁÂÓÈο ·›ıÚÈÔ˜ Î·È ÌfiÓÔ ÛÙË ‚fiÚÂÈ· ∫Ú‹ÙË ı· ˘¿Ú¯Ô˘Ó Ï›Á˜ ÓÂÊÒÛÂȘ Ì Èı·ÓfiÙËÙ· ÁÈ· ·ÛıÂÓ›˜ ÙÔÈΤ˜ ‚ÚÔ¯¤˜ ÙȘ ÚˆÈÓ¤˜ ÒÚ˜. ΔȘ ·ÔÁÂ˘Ì·ÙÈÓ¤˜ ÒÚ˜ ÛÙ· ËÂÈÚˆÙÈο ı· ·Ó·Ù˘¯ıÔ‡Ó ÓÂÊÒÛÂȘ Î·È ı· ÂΉËψıÔ‡Ó ÌÂÌÔӈ̤Ó˜ ηٷÈÁ›‰Â˜ ÛÙ· ÔÚÂÈÓ¿ Ù˘ ∏›ÚÔ˘ Î·È Ù˘ ‰˘ÙÈ΋˜ ª·Î‰ÔÓ›·˜. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ·fi ‚fiÚÂȘ ‰È¢ı‡ÓÛÂȘ ÛÙ· ‰˘ÙÈο 3 Ì 4 ÌÔÊfiÚ Î·È ÛÙ· ·Ó·ÙÔÏÈο 4 Ì 6 Î·È ÛÙÔ ·ÈÁ·›Ô ÙÔÈο 7 ÌÔÊfiÚ. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· ÛËÌÂÈÒÛÂÈ ÌÈÎÚ‹ ¿ÓÔ‰Ô ÛÙ· ËÂÈÚˆÙÈο.

K¿ı Úˆ› ÛÙÔ Û›ÙÈ ‹ ÛÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô ÛÔ˘ °›ÓÂ Û˘Ó‰ÚÔÌËÙ‹˜ Ù˘ ñ TËÏ. 8 0 0 - 1 1 - 3 5 0 0 0


™Ù¿ÛÂȘ, Û˘ÛÙ¿ÛÂȘ, ÂÓÛÙ¿ÛÂȘ

3

Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 28 A¶ƒπ§π√À 2010

∞ÚÔÎ¿Ï˘Ù·

•Âηı¿ÚÈÛÌ· ΔÚÂȘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ¤ÂÛ·Ó ¯ı˜ ÛÙÔ ÙÚ·¤˙È Ù˘ Û˘Ó‰ڛ·Û˘ ÙÔ˘ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ƒ·‰ÈÔÊÒÓÔ˘, ÔÈ Ôԛ˜ ·ÊÔÚÔ‡Û·Ó ÙË Ì›ˆÛË ÙÔ˘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡, ÙË ÌÂٿٷÍË ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÛÙÔ ¢‹ÌÔ ‹ ÙËÓ ÂÓÔÈΛ·ÛË Ù˘ Ú·‰ÈÔÛ˘¯ÓfiÙËÙ·˜ Û ȉÈÒÙË Ì ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi. ΔÔ ı¤Ì· Â›Ó·È ˆ˜ ÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ƒ·‰ÈfiʈÓÔ Â›Ó·È ˙ËÌÈÔÁfiÓÔ ÁÈ· ÙÔ ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘ Î·È Ù· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈο ÙÔ˘ ¤ÍÔ‰· ÊÙ¿ÓÔ˘Ó ÂÙËÛ›ˆ˜ ÙȘ 400.000 ¢ÚÒ. √fiÙÂ, ÂΛ ÛÙËÓ Ï·Ù›· ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘ ÍÂηı·Ú›ÛÙ ÙÔ ˙‹ÙËÌ· ÙÔ Û˘ÓÙÔÌfiÙÂÚÔ ‰˘Ó·Ùfi...

∏ ·ÁˆÓ›· ÎÔÚ˘ÊÒÓÂÙ·È

¶Ô‡ ÙÔÓ ¯¿ÓÂȘ Ô‡ ÙÔÓ ‚Ú›ÛÎÂȘ... ÛÙ· ÙËÏÂÔÙÈο ·Ú¿ı˘Ú·. √ Ì·˚ÓÙ·Ófi˜ ÙˆÓ ÙËÏÂÔÙÈÎÒÓ ÂÎÔÌÒÓ, Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∂μ∂∞ ∫. ª›¯·ÏÔ˜. ™˘Ó‹ıˆ˜ ÔÌÈÏ› ˆ˜ Ó· Â›Ó·È Ô ÂÎÚfiÛˆÔ˜ Ù˘ ¡.¢. Î·È ÏfiÁˆ ÙÔ˘ ‰˘ÛÎfiψ˜ ·ÔÎÚ˘ÙfiÌÂÓÔ˘ Ó·ÚÎÈÛÛÈÛÌÔ‡ Ô˘ ÙÔÓ ‰È·ÎÚ›ÓÂÈ ÂÓ›ÔÙ ÌÔ˘Ú‰ÔÏÔÁ›. Ÿˆ˜ ¯ı˜. ∂ÈÙÈı¤ÌÂÓÔ˜ ÛÙÔÓ Î˘‚ÂÚÓËÙÈÎfi ÂÎÚfiÛˆÔ Î·È Û ÌÈ· ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÂÓÙ˘ˆÛÈ·ÛÌÔ‡ ÂÈηϤÛıËΠÙÔÓ ∫ÏÂÌ·ÓÛfi. £· Â·Ó·Ï¿‚ˆ › ÙË ÊÚ¿ÛË ÙÔ˘. ∏ ÔÏÈÙÈ΋ Â›Ó·È ÛÔ‚·Ú‹ ˘fiıÂÛË ÁÈ· Ó· ÙËÓ ÂÌÈÛÙ¢Ùԇ̠ÛÙÔ˘˜ ÔÏÈÙÈÎÔ‡˜. ΔÔ Î·ÚÊ› ÙÔ˘ ¶Âٷψً ‹Ù·Ó Î·È “Ô‡ Ó· ÙËÓ ÂÌÈÛÙ¢Ùԇ̠ÛÙÔ˘˜ ÛÙÚ·ÙȈÙÈÎÔ‡˜”; ¶ÚÔÊ·ÓÒ˜ ηÓ›˜ ÛÙÔ ¿ÓÂÏ ‰ÂÓ ÁÓÒÚÈ˙ ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈ΋ Ú‹ÛË ÙÔ˘ ∫ÏÂÌ·ÓÛfi: √ fiÏÂÌÔ˜ Â›Ó·È Ôχ ÛÔ‚·Ú‹ ˘fiıÂÛË ÁÈ· Ó· ÙÔÓ ÂÌÈÛÙ¢ıԇ̠ÛÙÔ˘˜ ÛÙÚ·ÙȈÙÈÎÔ‡˜. ∫¿ÙÈ ·Ó¿ÏÔÁÔ ›ÛÙÂ˘Â Î·È Ô ∂. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˜. ∂˘Ù˘¯Ò˜ ÁÈ·Ù› Û ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋ ÂÚ›ÙˆÛË Ô “ÌÂÁ¿ÏÔ˜ ÛÙÚ·ÙËÏ¿Ù˘” ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ı· ›¯Â Êı¿ÛÂÈ ÛÙÔ ªÔÓ·ÛÙ‹ÚÈ Î·È Ë £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË ı· ›¯Â ¤ÛÂÈ ÛÙ· ¯¤ÚÈ· ÙˆÓ μÔ˘ÏÁ¿ÚˆÓ. ÕÁÓÔÈ· ÙÔ˘ ª›¯·ÏÔ˘ ‹ ÓÔÛÙ·ÏÁ›· ÙˆÓ ÛÙÚ·ÙȈÙÈÎÒÓ 36 ¯ÚfiÓÈ· ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÙÒÛË Ù˘ ÃÔ‡ÓÙ·˜;

√ ¯ˆÚÈÎfi˜

ΔÈÌÔηٿÏÔÁÔ˜ ™ÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ƒ·‰ÈfiʈÓÔ, ÂÎÙfi˜ ·fi ÙÔÓ ÔÚÈÛÌfi ÁÂÓÈÎÔ‡ ‰È¢ı˘ÓÙ‹, Ô˘ ·Ó·ÎÔÈÓÒıËΠ¯ı˜, ¤‚Á·Ï·Ó, ϤÂÈ, Î·È Ó¤Ô ÙÈÌÔηٿÏÔÁÔ ‰È·ÊË̛ۈÓ, ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ Ë ÂÌ‚¤ÏÂÈ¿ ÙÔ˘ ‰ÂÓ ÊÙ¿ÓÂÈ ¤Íˆ ·fi ÙÔ ÔÏÂÔ‰ÔÌÈÎfi Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· Î·È ‰È·Ê‹ÌÈÛË Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ. ∞Ê‹ÛÙÂ, Ô˘ Ô‡ÙÂ Î·È ·ÚÌfi‰ÈÔ ¿ÙÔÌÔ Ó· ‚ÁÂÈ ÛÙË Á‡Ú· ÁÈ· Ó· Ì·˙¤„ÂÈ ‰È·ÊËÌ›ÛÂȘ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó. √ ÙÈÌÔηٿÏÔÁÔ˜ ÙÔ˘˜ Ì¿Ú·Ó ÌÂÙ¿...

£· ÏËÚˆıÔ‡Ó; ∞Ï‹ıÂÈ· ÙÈ Á›ÓÂÙ·È Ì ÙÔ˘˜ ·Ï‹ÚˆÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ ÛÙÔ ¢√À∫; £· ÏËÚˆıÔ‡Ó Ì¤¯ÚÈ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ ‚‰ÔÌ¿‰·˜, ÌÈ·˜ Î·È ·˘Ù‹ ‹Ù·Ó Ë ‰¤ÛÌ¢ÛË ÙˆÓ ·ÚÌÔ‰›ˆÓ ÙȘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˜ Ë̤Ú˜;. Ÿ¯È Ù›ÔÙ ¿ÏÏÔ, Ì· ÛÙÔ ¢ËÌ·Ú¯Â›Ô ·Ó·Ù‡¯ıËÎÂ Ë ÊËÌÔÏÔÁ›· fiÙÈ ·˘Ùfi ÙÔ Ì‹Ó· ÎÈÓ‰˘Ó‡ÂÈ Ó· Ì›ÓÂÈ ·Ï‹ÚˆÙÔ ·ÎfiÌË Î·È ÙÔ ÌfiÓÈÌÔ ÚÔÛˆÈÎfi...

ÀÔÁڷʤ˜ ΔËÓ ·Ù‹Û·Ó ÌÈ· ÊÔÚ¿ ÛÙË ¡¤· πˆÓ›· ÔÈ ÌÂÈÔ„Ëʛ˜ Ì ÙȘ ˘ÔÁڷʤ˜ ۠ΛÌÂÓÔ ÚÔ˜ ÙÔ ÚÔ‰ÚÂ›Ô ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘, fiÙ·Ó ‹Ù·Ó Ó· Û˘˙ËÙ‹ÛÔ˘Ó ÙÔ ı¤Ì· ÙÔ˘ “∫·ÏÏÈÎÚ¿ÙË” Î·È Ê·›ÓÂÙ·È ˆ˜ ¤‚·Ï·Ó Ì˘·Ïfi. ŒÙÛÈ Ë ÂÂÚÒÙËÛË Ô˘ η٤ıÂÛ·Ó ÁÈ· ÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ·Ó¤ÁÂÚÛ˘ ȉȈÙÈÎÔ‡ ∫Δ∂√, ¤¯ÂÈ ·˘Ù‹ ÙË ÊÔÚ¿ fi¯È ÌfiÓÔ ÙȘ ˘ÔÁڷʤ˜ ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ Ù˘ ÌÂÈÔ„ËÊ›·˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÔÏÔÁڿʈ˜ Ù· ÔÓfiÌ·Ù¿ ÙÔ˘˜. ΔÔ ¿ıËÌ·, ¤ÁÈÓ ̿ıËÌ· ÙÂÏÈο... °.•.

∂ÈÛËÌ¿ÓÛÂȘ...

ΔÔ˘ π. ∫. ¶ÚÂÙÂÓÙ¤ÚË

°π∞ §√°√À™ Ô˘ Ë ›‰È· ÁÓˆÚ›˙ÂÈ, Ë ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈ· ¡·˘ÙÈ΋ √ÌÔÛÔÓ‰›· (¶¡√) Â›Ó·È ·ÓÙ›ıÂÙË Ì ÙËÓ Î·Ù¿ÚÁËÛË ÙÔ˘ ÏÂÁfiÌÂÓÔ˘ ηÌÔÙ¿˙ ÛÙË Ó·˘ÛÈÏÔ˝·. ∫·Ì›· ·ÓÙ›ÚÚËÛË, ‰ËÌÔÎÚ·Ù›· ¤¯Ô˘ÌÂ, Ô Î·ı¤Ó·˜ ÌÔÚ› Ó· Û˘ÌʈÓ› ‹ Ó· ‰È·ÊˆÓ› Ì fi,ÙÈ ÙÔ˘ η٤‚ÂÈ. Δ∏¡ ∫∞Δ∞ƒ°∏™∏ ÙÔ˘ ηÌÔÙ¿˙, fï˜, ÂÈ‚¿ÏÏÂÈ Ë Â˘Úˆ·˚΋ ÓÔÌÔıÂÛ›·, ÙËÓ ÔÔ›· Ë ¯ÒÚ· Ì·˜ ˘Ô¯ÚÂÔ‡Ù·È Ó· ÂÊ·ÚÌfi˙ÂÈ. √ÚÈṲ̂ÓÔÈ ÈÛ¯˘Ú›˙ÔÓÙ·È fiÙÈ ÙËÓ ÂÈ‚¿ÏÏÂÈ Î·È Ë ·Ï‹ ÏÔÁÈ΋, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ı· ÛÙ·ıÒ Û ·˘Ùfi ‰ÈfiÙÈ Ë ·Ï‹ ÏÔÁÈ΋ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Â›Ó·È Û˘Ó‹ıˆ˜ ›‰Ô˜ ÂÓ ·ÓÂ·ÚΛ·. ∂Δ™π,¶∞ƒ√§√ Ô˘ ÙÔ ÂÈ‚¿ÏÏÂÈ Ë Â˘Úˆ·˚΋ ÓÔÌÔıÂÛ›·, Ë ∂ÏÏ¿‰· ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Î·Ù·ÚÁ‹ÛÂÈ ÙÔ Î·ÌÔÙ¿˙ ÂÂȉ‹ ¤¯ÂÈ ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋ ÁÓÒÌË Ë ¶¡√ - ÂӉ¯Ô̤ӈ˜ Î·È Î¿ÔÈÔÈ ¿ÏÏÔÈ ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ‰ÂÓ ÁÓˆÚ›˙ˆ... ∫∞π ¢∂¡ Â›Ó·È ÌfiÓÔ ·˘Ùfi. ∂Âȉ‹ Ë ¶¡√ ÚÂۂ‡ÂÈ fi,ÙÈ ÚÂۂ‡ÂÈ ÁÈ· ÙÔ Î·ÌÔÙ¿˙ (Î·È ‰Èη›ˆÌ¿ Ù˘, Â·Ó·Ï·Ì‚¿Óˆ...), ÂÌÔ‰›˙ÂÈ ÙËÓ ·Ô‚›‚·ÛË ‹/Î·È ÙËÓ ÂÈ‚›‚·ÛË ÛÙÔÓ ¶ÂÈÚ·È¿ ÙÔ˘ÚÈÛÙÒÓ Ô˘ ¤Ú¯ÔÓÙ·È ÁÈ· ÎÚÔ˘·˙Ȥڷ ·fi ¯ÒÚ˜ fiÔ˘ Ë Â˘Úˆ·˚΋ ÓÔÌÔıÂÛ›· ÂÚ› ηÌÔÙ¿˙ ·ÏÒ˜ ÂÊ·ÚÌfi˙ÂÙ·È. ¢ÂÓ ÊÙ¿ÓÂÈ, ‰ËÏ·‰‹, Ô˘ ‰ÂÓ ÙËÓ ÂÊ·ÚÌfi˙Ô˘Ì ÂÌ›˜. ¶Ú¤ÂÈ Ó· ÌËÓ ÙËÓ ÂÊ·ÚÌfi˙Ô˘Ó Î·È ÔÈ ¿ÏÏÔÈ. ã∂™, ∞™ Ô‡ÌÂ, ÙËÓ Ù·Ï·ÈˆÚ›· ˘¤ÛÙËÛ·Ó ¯›ÏÈÔÈ ÂÍ·ÎfiÛÈÔÈ ÂÈ‚¿Ù˜ ÂÓfi˜ ÎÚÔ˘·˙ÈÂÚfiÏÔÈÔ˘ ÛÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ÂÂÙÚ¿Ë (·fi ÙËÓ ¶¡√ Î·È ·ÊÔ‡ ¤ÎÔ‚·Ó ÚÔËÁÔ˘Ì¤Óˆ˜ ‚fiÏÙ˜ ‰˘Ô - ÙÚÂȘ ÒÚ˜ ÛÙ· ·ÓÔȯٿ ÙÔ˘ ÏÈÌ·ÓÈÔ‡...) Ó· ·Ô‚È‚·ÛÙÔ‡Ó ÌÂÓ, ·ÏÏ¿ Ó· ÌËÓ ÂÈ‚È‚·ÛÙÔ‡Ó ÁÈ· Ó· Á˘Ú›ÛÔ˘Ó ›Ûˆ! ∏Ïı·Ó, ‰ËÏ·‰‹, ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ Ó· Ì·˜ ÂÈÛÎÂÊÙÔ‡Ó, Ó· ‰Ô˘Ó ÙËÓ ∞ı‹Ó·, Ó· Ì·˜ ·Ê‹ÛÔ˘Ó Ù· ÏÂÊÙ¿ÎÈ· ÙÔ˘˜ Î·È ÙÔ˘˜ ÙÔ ‚Á¿Ï·Ì ÍÈÓfi. (Δ∞ ¡∂∞)

™ÙÔ Ó·‰›Ú ŸÙÈ ÔÈ ŒÏÏËÓ˜ ·ÓÙȉÚÔ‡Ó ÛÙËÓ ÚÔÛÊ˘Á‹ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ì·˜ ÛÙÔ ¢ÈÂıÓ¤˜ ¡ÔÌÈÛÌ·ÙÈÎfi Δ·Ì›Ô, ÙÔ ÁÓˆÚ›˙·ÌÂ Î·È Û›ÁÔ˘Ú· ‰ÂÓ ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ì ÙȘ ‰ËÌÔÛÎÔ‹ÛÂȘ ÁÈ· Ó· ÙÔ ÂȂ‚·ÈÒÛÔ˘Ó. ¡· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È fï˜ ÌfiÏȘ ÛÙÔ 50% Ô ‰ÈÎÔÌÌ·ÙÈÛÌfi˜, Ì¿ÏÏÔÓ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó Î·È Ë ÈÔ ·Ó·ÌÂÓfiÌÂÓË ÂͤÏÈÍË. ∫·È ·ÎfiÌË ‰ÂÓ Â›‰·Ì ÙȘ Ú·ÁÌ·ÙÈΤ˜ ÂÈÙÒÛÂȘ Ù˘ ÂÌÏÔ΋˜ ÙÔ˘ ¢¡Δ ÛÙË ˙ˆ‹ Ì·˜. √È ÔÏÈÙÈÎÔ› ÛÙ· ÙËÏÂÔÙÈο ¿ÓÂÏ ÌÈÏÔ‡Ó ÁÈ· ÙÂÎÙÔÓÈΤ˜ ·ÏÏ·Á¤˜ ÛÙÔ ÔÏÈÙÈÎfi ÙÔ›Ô. ÕÏÏÔ fï˜ Ó· ÙȘ ϤÓÂ Î·È ¿ÏÏÔ Ó· ÙȘ ‰Ô˘Ó...

™Â ÌÂÁ¿ÏË ·Ó˘ÔÌÔÓËÛ›·, fiˆ˜ Â›Ó·È Ê˘ÛÈÎfi ¿ÏψÛÙÂ, ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ Ù˘ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ÛÙË ª·ÁÓËÛ›·. ¶ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ó Ì ·ÁˆÓ›· ÙȘ ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂȘ Ù˘ ¯ˆÚÔÙ·ÍÈ΋˜ ηٷÓÔÌ‹˜ ÁÈ· Ó· ηıÔÚ›ÛÔ˘Ó ÙË ÛÙ¿ÛË ÙÔ˘˜. ¢ÂÓ Â›Ó·È Ï›ÁÔÈ ¿ÓÙˆ˜ ·˘ÙÔ› Ô˘ ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ó ÙȘ ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂȘ ÁÈ· Ó· ·ÔÊ·Û›ÛÔ˘Ó ·Ó ı· ‰ÈÂΉÈ΋ÛÔ˘Ó Î·È ¿ÏÈ ·ÍÈÒÌ·Ù· ‹ ı· ·Ô¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó. ΔÔ ÂfiÌÂÓÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È È‰È·›ÙÂÚ· ÂӉȷʤÚÔÓ (Î·È ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ·ÊÈο). Δ. ∫.

50%-45% ÁÈ· ÙÔÓ “∫·ÏÏÈÎÚ¿ÙË” ·fi ÙÔ˘˜ Ôϛ٘ ∂ӉȷʤÚÔÓÙ· Â›Ó·È Ù· ÛÙÔȯ›· ¤Ú¢ӷ˜ Ô˘ ‰ÈÂÓ‹ÚÁËÛ ·fi ÙÔÓ π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ (ÌfiÏȘ ·Ó·ÎÔÈÓÒıËΠÙÔ ÚÒÙÔ ÛΤÏÔ˜ Ù˘ ‰ÈÔÈÎËÙÈ΋˜ ÌÂÙ·ÚÚ‡ıÌÈÛ˘) Ë ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· “aftodioikisi.gr” Î·È Ë ÔÔ›· ÔÏÔÎÏËÚÒıËΠ¯ı˜, ηıÒ˜ Û‹ÌÂÚ· Â›Ó·È Ë ÌÂÁ¿ÏË Ì¤Ú·. Δ· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Ù˘ ¤Ú¢ӷ˜ Á›ÓÔÓÙ·È ÁÓˆÛÙ¿ Ì›· Ë̤ڷ ÚÈÓ ÙËÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÙÔ˘ ¯ˆÚÔÙ·ÍÈÎÔ‡ ۯ‰ȷÛÌÔ‡ Î·È Ù· ÔÔ›· ‰Â›¯ÓÔ˘Ó ˆ˜ ÙÔ 50% ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ ı¤ÏÂÈ ÙÔÓ “∫·ÏÏÈÎÚ¿ÙË”, ÂÓÒ ÙÔ 45% ıˆÚ› ˆ˜ ÎÈÓÂ›Ù·È Û ϿıÔ˜ ηÙ‡ı˘ÓÛË. ÀÂÚÔ¯‹ ÙˆÓ ıÂÙÈÎÒÓ ·fi„ˆÓ, ·ÏÏ¿ Î·È ÈÛ¯˘Ú‹ ÌÂÈÔ„ËÊ›· ·ÚÓËÙÈÎÒÓ ÁÈ· ÙÔÓ “∫·ÏÏÈÎÚ¿ÙË”, ηٷÁÚ¿ÊÂÈ Ë ÌÂÁ¿ÏË ‰ËÌÔÛÎfiËÛË Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠ·fi Ù· ̤۷ π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘, Ï›Á˜ Ë̤Ú˜ ÌÂÙ¿ ÙË ‰ËÌÔÛÈÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ۯ‰›Ô˘ ¤ˆ˜ Î·È ¯ı˜. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, ÛÙË ‰ËÌÔÛÎfiËÛË Ô˘ ‹Ú·Ó ̤ÚÔ˜ ۯ‰fiÓ 16.500 Ôϛ٘, ·Ó¿ÌÂÛ¿ ÙÔ˘˜, ÔÏÏ¿ ÛÙÂϤ¯Ë Î·È ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ÛÙËÓ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË, 50,33% ‰ËÏÒÓÂÈ fiÙÈ ÙÔ Û¯¤‰ÈÔ “∫·ÏÏÈÎÚ¿Ù˘” ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙË ÛˆÛÙ‹ ηÙ‡ı˘ÓÛË ¤Ó·ÓÙÈ ÙÔ˘ 45,38% Ô˘ ıˆÚ› fiÙÈ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ϿıÔ˜ ηÙ‡ı˘ÓÛË. ™’ ·˘Ùfi Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔÛÙÂı› Î·È ¤Ó· ÔÛÔÛÙfi Ù˘ Ù¿Í˘ ÙÔ˘ 2,5% Ô˘ Ó·È ÌÂÓ ‰ÂÓ Â›Ó·È ·ÚÓËÙÈÎfi ÛÙÔ Û¯¤‰ÈÔ, ·ÏÏ¿ ıˆÚ› fiÙÈ “¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ‚ÂÏÙÈÒÛÂȘ”. ΔÔ Ï‹Ú˜ ΛÌÂÓÔ Ù˘ ÂÚÒÙËÛ˘, ·ÏÏ¿ Î·È Ù· ·Ó·Ï˘ÙÈο ÛÙÔȯ›· ·Ó·ÊÔÚÈο Ì ÙȘ ··ÓÙ‹ÛÂȘ ¤¯Ô˘Ó ˆ˜ ÂÍ‹˜: √ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ ·ÚÔ˘Û›·Û ÙÔ “¶ÚfiÁÚ·ÌÌ· ∫·ÏÏÈÎÚ¿Ù˘”, ÙÔ ÔÔ›Ô ÚԂϤÂÈ 13 ·ÈÚÂÙ¤˜ ÂÚÈʤÚÂȘ, οو ·fi 370 ‰‹ÌÔ˘˜ Î·È 7 ÁÂÓÈΤ˜ ‰ÈÔÈ΋ÛÂȘ. £ÂˆÚ›Ù fiÙÈ ÙÔ Û¯¤‰ÈÔ ·˘Ùfi: ·. μÚ›ÛÎÂÙ·È ÚÔ˜ ÙË ÛˆÛÙ‹ ηÙ‡ı˘ÓÛË ‚. ÃÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ‚ÂÏÙÈÒÛÂȘ Á. μÚ›ÛÎÂÙ·È Û ϿıÔ˜ ηÙ‡ı˘ÓÛË ‰. ¢ÂÓ ÁÓˆÚ›˙ˆ / ¢ÂÓ ··ÓÙÒ ∞·ÓÙ‹ÛÂȘ: μÚ›ÛÎÂÙ·È ÚÔ˜ ÙË ÛˆÛÙ‹ ηÙ‡ı˘ÓÛË 8.244 (50,33%) ÃÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ‚ÂÏÙÈÒÛÂȘ 411 (2,51%) μÚ›ÛÎÂÙ·È Û ϿıÔ˜ ηÙ‡ı˘ÓÛË 7.434 (45,38%) ¢ÂÓ ÁÓˆÚ›˙ˆ / ¢ÂÓ ··ÓÙÒ 292 (1,78%) ™‡ÓÔÏÔ „‹ÊˆÓ: 16.381 Δ. ∫.

™ÙÔ ›‰ÈÔ ¤ÚÁÔ ∂È̤ÓÂÈ ÛÙ· ¯·ÌËÏ¿ ÔÛÔÛÙ¿ Ë ¡.¢. μÚ›ÛÎÂÙ·È, Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ‰ËÌÔÛÎÔ‹ÛÂȘ, Á‡Úˆ ÛÙÔ 20-21% ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ì¿ÏÈÛÙ· Ô˘ ÏËÛÈ¿˙Ô˘Ó ÔÈ ‰ËÌÔÙÈΤ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜, ÙÔ ÚÒÙÔ ÎÚ·˜ÙÂÛÙ ÙÔ˘ Î. ™·Ì·Ú¿. ∂›Ó·È ۷ʤ˜ ˆ˜ Ë ¡.¢. ÏËÚÒÓÂÈ ÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ıËÙ›· Ù˘ ÛÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË Î·È ı· ÂÚ¿ÛÂÈ ·ÚÎÂÙfi˜ ηÈÚfi˜ ÁÈ· Ó· ÙËÓ ÂÌÈÛÙ¢ÙÔ‡Ó Í·Ó¿ ÔÈ „ËÊÔÊfiÚÔÈ. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· ÙÔ ¶∞™√∫ ·ÓÙÈÛÙ¤ÎÂÙ·È. ∫Ú·Ù¿ ÌÂÁ¿ÏË ÔÛÔÛÙÈ·›· ‰È·ÊÔÚ¿ ·fi ÙË ¡.¢. Î·È ·ÎfiÌË ¤¯ÂÈ ÙË ÛÙ‹ÚÈÍË ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ, ÛÙÔÈ¯Â›Ô Î·ıÔÚÈÛÙÈÎfi ÁÈ· ÙËÓ Ôχ ‰‡ÛÎÔÏË ÂÚ›Ô‰Ô Ô˘ ‰È·Ó‡Ô˘ÌÂ. º.™.

¶¤ÊÙÂÈ ªÂ›ˆÛË ÛÙ· ÔÛÔÛÙ¿ Ô˘ ÙÔ˘ ‰›ÓÔ˘Ó ÔÈ ‰ËÌÔÛÎÔ‹ÛÂȘ, ˘Ê›ÛÙ·Ù·È Ô ™Àƒπ∑∞. ºÙ·›ÂÈ ÌfiÓÔ Ë ÂÛˆÛÙÚ¤ÊÂÈ· Ì ÙȘ ‰È·Ì¿¯Â˜ ÙˆÓ ‰È·ÊfiÚˆÓ ÚÂ˘Ì¿ÙˆÓ; ÿÛˆ˜ ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· Ó· ÂÛÙÈ¿˙ÂÈ ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ· ÛÙÔÓ ÔÏÈÙÈÎfi ÏfiÁÔ Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ›. ∫·È ‚¤‚·È· ÙÔ Ê¿ÚÌ·ÎÔ ÁÈ· ÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ ηٿÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ŒÏÏËÓ· ‰ÂÓ ı· Â›Ó·È Ó· ÚÔÙ›ÓÂÈ Ô ™Àƒπ∑∞ ÎÈÓËÌ·ÙÈΤ˜ ‰È·‰Èηۛ˜. ÃÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Î¿ÙÈ ¿ÏÏÔ, ·ÏÏ¿ Ô‡ ηÈÚfi˜ ÁÈ· Ù¤ÙÔȘ ÛΤ„ÂȘ, ·ÊÔ‡ fiÏÔÈ ÂÙÔÈÌ¿˙ÔÓÙ·È ÁÈ· ÙÔ Û˘Ó¤‰ÚÈÔ... º.™.

™ÙË Ê˘Ï·Î‹ ∫·È ¿ÏÏÔ ı· Ì·ÙÒÛÔ˘ÌÂ; ∞Ó Ì·˜ ¿ÚÔ˘Ó ÙÔ 13Ô Î·È 14Ô ÌÈÛıfi, Ò˜ ı· οÓÔ˘Ì ÙȘ ‰È·ÎÔ¤˜ Ì·˜; ΔȘ ¤ÍÙÚ· ·ÁÔÚ¤˜ Ì·˜; ¢ÂÓ ¤ÊÙÔ˘Ó Î·È ÔÈ ÙÈ̤˜ ÁÈ· Ó· ¤¯Ô˘Ì ÌÈ· ·ÚËÁÔÚÈ¿. £˘ÌfiÌ·ÛÙ fï˜ Ù· ·Ó·¯ÒÌ·Ù· Ô˘ ¤‚·ÏÂ Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ÁÈ· fi¯È ¿ÏϘ ÂÚÈÎÔ¤˜ ÛÙÔ˘˜ ÌÈÛıÔ‡˜. ª‹ˆ˜ ÂÁηٷÏ›ÔÓÙ·È ÛÈÁ¿-ÛÈÁ¿; ∞ÏÏ¿ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ¯·ÌËϤ˜ ·ÌÔÈ‚¤˜ Î·È ˙Ô˘Ó Ì ÚÔ˚fiÓÙ· Î·È ˘ËÚÂۛ˜ Ì ˘„ËϤ˜ ÙÈ̤˜. ∞˘Ùfi ÙÔ Í¤ÚÔ˘Ó ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ÙÔ˘˜ ÂӉȷʤÚÂÈ. £¤ÏÔ˘Ó Ó· Ì·˜ ‰·Ó›ÛÔ˘Ó Î·È Ó· ͤÚÔ˘Ó fiÙÈ ·˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ ‰ÂÓ ı· È·ÛÙÔ‡Ó ÎÔÚfiÈ‰Ô ·fi ÙÔ˘˜ ŒÏÏËÓ˜. £· ÌÂÈ Î·Ó¤Ó·˜ ÔÏÈÙÈÎfi˜ ÛÙË Ê˘Ï·Î‹ ÁÈ· fiÛ· ÙÚ·‚¿ÌÂ Î·È ‰ÂÓ ÊÙ·›ÌÂ; º.™.


∞fi„ÂȘ 4

Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 28 A¶ƒπ§π√À 2010

ΔÔ ‚‹Ì· ÙÔ˘ ÔÏ›ÙË [∂¶π™Δ√§∂™, ∂¶π™∏ª∞¡™∂π™, ™Ã√§π∞]

∞Ôڛ˜ ŒÓ·˜ ÌÂÁ¿ÏÔ˜ ÔÏÈÙÈÎfi˜

√ Î. ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ ∞ÏÂÍ·Ó‰Ú›‰Ë˜, Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯Ô˜, ÁÚ¿ÊÂÈ:

“∞Í›˙ÂÈ Ú·ÁÌ·ÙÈο Ó· ·ÔÚ› ηÓ›˜ ÁÈ· ÙË Ì˘ˆ›· ·fi ÙËÓ ÔÔ›· Ê·›ÓÂÙ·È fiÙÈ ¿Û¯Ô˘Ó Î·È ÁÈ’ ·˘Ùfi ‰ÂÓ ‚ϤÔ˘Ó ‹ ÁÈ· ÙËÓ ·‰È·ÊÔÚ›· Ô˘ ÂȉÂÈÎÓ‡Ô˘Ó ÔÈ ·ÚÌfi‰ÈÔÈ ÊÔÚ›˜ Ù˘ ¶ÔÏÈÙ›·˜, ·ÏÏ¿ ΢ڛˆ˜ ÔÈ ÊÔÚ›˜ ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡ Ì·˜, ·ÊÔ‡ ÁÈ· ÔÏÏ¿ ¯ÚfiÓÈ· ÙÒÚ· ·Ú·ÙËÚÔ‡ÓÙ·È - ¯ˆÚ›˜ Ó· ‰ÈÔÚıÒÓÔÓÙ·È - οÔÈ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÛÙË Û‹Ì·ÓÛË Ù˘ ÂıÓÈ΋˜ Ô‰Ô‡ μfiÏÔ˘ - §¿ÚÈÛ·˜ - ∫·ÙÂÚ›Ó˘ - £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢, Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ·ÎÔÏÔ‡ıˆ˜: 1) ∫ÈÓÔ‡ÌÂÓÔÈ Ô‰ÈÎÒ˜ ·fi μfiÏÔ (ÎfiÌ‚Ô˜ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ˘) ÚÔ˜ §¿ÚÈÛ· - ∫·ÙÂÚ›ÓË - £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË, Û˘Ó·ÓÙ¿ÌÂ, ÚÈÓ ÙËÓ ÚÒÙË ¤ÍÔ‰Ô ÚÔ˜ §¿ÚÈÛ· Î·È Û ÌÂÁ¿Ï˜ ¿Óˆ ÙÔ˘ Ô‰ÔÛÙÚÒÌ·ÙÔ˜, ÈӷΛ‰Â˜ Ì ÙËÓ ¤Ó‰ÂÈÍË “μ√§√™” Î·È ‚¤ÏË Ô˘ ‰Â›¯ÓÔ˘Ó Î›ÓËÛË Â˘ı›· ÂÌÚfi˜ Î·È ÂÈÛËÌ·›ÓÔ˘Ó Ôχ ÔÚı¿ ÙË Û˘Ó¤¯ÈÛË Ù˘ ÔÚ›·˜ Î·È fi¯È ÙËÓ ¤ÍÔ‰Ô, ÁÈ· fiÛÔ˘˜ ÚÔÊ·ÓÒ˜ ÂÈı˘ÌÔ‡Ó Ó· ÎÈÓËıÔ‡Ó ÚÔ˜ μfiÏÔ Ì¤Ûˆ Ù˘ ·Ï·È¿˜ Ô‰Ô‡ §¿ÚÈÛ·˜ - μfiÏÔ˘, ÛÙËÓ ÔÔ›· Ô‰ËÁ› Ë ‰Â‡ÙÂÚË ¤ÍÔ‰Ô˜ ÚÔ˜ §¿ÚÈÛ·. £· ÂÚ›ÌÂÓÂ, ÏÔÈfiÓ, fiÔÈÔ˜ ÁÓˆÚ›˙ÂÈ Î¿ˆ˜ ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹, fiÙÈ ÛÙË ‰Â‡ÙÂÚË ¤ÍÔ‰Ô ÚÔ˜ §¿ÚÈÛ·, ı· ˘‹Ú¯Â Î·È Ë ¤Ó‰ÂÈÍË ÚÔ˜ μfiÏÔ, Ì¿Ù·È· fï˜, ·ÊÔ‡ ÔÈ Û¯ÂÙÈΤ˜ ÈӷΛ‰Â˜ ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó ÌfiÓÔÓ §∞ƒπ™∞ Î·È ∞°π∞ Î·È Ë ¤Ó‰ÂÈÍË μ√§√™ ÂÍ·Ê·Ó›˙ÂÙ·È ÛÙËÓ Î˘ÚÈÔÏÂÍ›· Î·È Ô ÌË ÁÓÒÛÙ˘ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ·ÎfiÌË ı· „¿¯ÓÂÈ ÁÈ· ÙËÓ ¤ÍÔ‰Ô. 2) ∞Í›˙ÂÈ ·ÎfiÌË Ó· ·ÔÚ› ηÓ›˜ Î·È ÁÈ· ÙË Û‹Ì·ÓÛË ÙÔ˘ ›‰ÈÔ˘ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ Ù˘ ÂıÓÈ΋˜ Ô‰Ô‡, ·ÏÏ¿ ·fi ÙËÓ ·ÓÙ›ıÂÙË ÏÂ˘Ú¿ Ù˘, ‰ËÏ·‰‹ ·fi ∫·ÙÂÚ›ÓË - §¿ÚÈÛ· - ∫fiÌ‚Ô˜ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ˘ (¤ÍÔ‰Ô˜ ÚÔ˜ μfiÏÔ), ÙË Û¯ÂÙÈ΋ Ì ÙȘ ÂӉ›ÍÂȘ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÚÔÔÚÈÛÌÔ‡˜ §∞ƒπ™∞, §∞ªπ∞ Î·È μ√§√™ ÛÙȘ ÈӷΛ‰Â˜ Ô˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ¿Óˆ Î·È Ï·Á›ˆ˜ ÙÔ˘ Ô‰ÔÛÙÚÒÌ·ÙÔ˜ Î·È ÂÓËÌÂÚÒÓÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ÎÈÓÔ‡ÌÂÓÔ˘˜ Û’ ·˘Ùfi ÙÔ ÙÌ‹Ì· Ù˘ ÂıÓÈ΋˜ Ô‰Ô‡. ∂›¯· ÙËÓ ˘ÔÌÔÓ‹ Û ¤Ó· ·fi Ù· fi¯È Î·È ÔÏÏ¿ Ù·Í›‰È· ÌÔ˘ ÚÔ˜ ÙË μfiÚÂÈ· ∂ÏÏ¿‰· Ó· ηٷÁÚ¿„ˆ fiϘ ÙȘ Û¯ÂÙÈΤ˜ ÈӷΛ‰Â˜ Î·È ‰È·‚¿ÛÙ ·Ú·Î·ÏÒ ÙÈ ‰È·›ÛÙˆÛ·: ∞) ™ÙË ‰È·‰ÚÔÌ‹ ∫∞Δ∂ƒπ¡∏-§∞ƒπ™∞ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È 49 ÊÔÚ¤˜ Ô ÚÔÔÚÈÛÌfi˜ §∞ƒπ™∞, 16 ÊÔÚ¤˜ Ô ÚÔÔÚÈÛÌfi˜ §∞ªπ∞ Î·È 6 ÊÔÚ¤˜ Ô ÚÔÔÚÈÛÌfi˜ μ√§√™ Î·È ‚) ™ÙË ‰È·‰ÚÔÌ‹ §¿ÚÈÛ·-∫fiÌ‚Ô˜ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ˘ (¤ÍÔ‰Ô˜ ÚÔ˜ μfiÏÔ) ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È 12 ÊÔÚ¤˜ Ô ÚÔÔÚÈÛÌfi˜ §∞ªπ∞ Î·È ÌfiÓÔÓ 4 ÊÔÚ¤˜ Ô ÚÔÔÚÈÛÌfi˜ μ√§√™. ∂ÚˆÙÒ, ÏÔÈfiÓ, οı ·ÚÌfi‰ÈÔ. Œ¯ÂÈ È‰¤· Ò˜ Á›ÓÔÓÙ·È ÔÈ ÛËÌ¿ÓÛÂȘ ÙˆÓ fiÏÂˆÓ ÛÙȘ Û¯ÂÙÈΤ˜ ÈӷΛ‰Â˜ Ô˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÛÙȘ ‰È·‰ÚÔ̤˜ ÙˆÓ ÂıÓÈÎÒÓ Ô‰ÒÓ; ªÂ ÔÈ· ÛÂÈÚ¿ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ÔÈ fiÏÂȘ Î·È Ì ÔÈ· ·ÍÈÔÏfiÁËÛË; ∞Ó fi¯È, ·˜ ÊÚÔÓÙ›ÛÂÈ Ó· Ì¿ıÂÈ ÁÈ·Ù› Â›Ó·È ÂÈÂÈÎÒ˜ ··Ú¿‰ÂÎÙÔ, ¤Ó·˜ ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙ·ÙÔ˜ ·Ú¯·ÈÔÏÔÁÈÎfi˜ Î·È ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎfi˜ ÚÔÔÚÈÛÌfi˜, Ì ÙÔ ÌÔÓ·‰ÈÎfi ÏÈÌ¿ÓÈ Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î·È Ì›· ·fi ÙȘ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˜ fiÏÂȘ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÙ·È fiˆ˜ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÙ·È Î·È Î·Ó›˜ ·ÚÌfi‰ÈÔ˜ ÙfiÛ· ¯ÚfiÓÈ· Ó· ÌËÓ ·ÓÙȉڿ. ∂‡¯ÔÌ·È Î·È ÂÏ›˙ˆ Ó· ·ÓÙȉڿÛÔ˘Ó ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÙÒÚ· Î·È Ó· Á›ÓÔ˘Ó ÔÈ ··Ú·›ÙËÙ˜ ‰ÈÔÚıÒÛÂȘ Î·È ÚÔÛı‹Î˜” .

√ Î. μ·Û. ¶·Ï·Ìˉ¿˜ ÁÚ¿ÊÂÈ:

“ŒÚ¯ÔÓÙ·È ÛÙÈÁ̤˜, Ô˘ Ë ı‡ÌËÛË Ì·˜ ¿ÂÈ Ì·ÎÚÈ¿, ÔÏÏ¿ ¯ÚfiÓÈ· ›Ûˆ, Û ÌÂÁ¿Ï˜ Î·È ·ÍÂ¤Ú·ÛÙ˜ ÌÔÚʤ˜, Ô˘ “¤Ê˘Á·Ó” Î·È ¿ÊËÛ·Ó ›Ûˆ ÙÔ˘˜ ¤Ó· ‰˘Û·Ó·Ï‹ÚˆÙÔ ÎÂÓfi. √ ÓÔ˘˜ ÌÔ˘ ‹ÁÂ, ¤ÙÛÈ ·˘ıfiÚÌËÙ·, ÛÙÔÓ ÌÂÁ¿ÏÔ Î·È ·Â›ÌÓËÛÙÔ ÔÏÈÙÈÎfi ËÁ¤ÙË Ù˘ °·ÏÏ›·˜, ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ ºÚ·ÓÛÔ˘¿ ªÈÙÂÚ¿Ó (1916-1996). ÃÙ˘Ë̤ÓÔ˜ Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ· ·fi ηÚΛÓÔ ÙÔ˘ ÚÔÛÙ¿ÙË, ·ÔÊ¿ÛÈÛ ÌÈ· ̤ڷ Ó· ‰È·Îfi„ÂÈ ıÂÚ·›˜ Î·È Ê¿Ú̷η, ÁÈ· Ó· ʇÁÂÈ Ì›· ÒÚ· ·Ú¯‡ÙÂÚ· ·fi ÙË ˙ˆ‹. ∏ Û˘ÓÙËÚËÙÈ΋ “∂ÛÙ›·” , ÌÂÙ¿ ÙÔ ı¿Ó·Ùfi ÙÔ˘, ¤ÁÚ·„ ÛÙȘ 19-1-1996, ÙËÓ ·ÎfiÏÔ˘ıË ÓÂÎÚÔÏÔÁ›·: “∂¤ÏÂÍ ӷ ·Ôı¿ÓË, fiÙ·Ó ‰È·ÙËÚÔ‡ÛÂ, ·ÎfiÌË, Ï‹ÚË ÓÂ˘Ì·ÙÈÎ‹Ó ‰È·‡ÁÂÈ·Ó Î·È fiÙ·Ó Â›¯Â ÙÔ „˘¯ÈÎfiÓ Ûı¤ÓÔ˜ Ó· ·ÔÊ·Û›˙Ë, ÊÔ‚Ô‡ÌÂÓÔ˜, ÚÔÊ·ÓÒ˜ ÙËÓ ·Ú¿Ù·ÛÈÓ ÌÈ·˜ ˙ˆ‹˜, Ô˘ ı· η٤ÏËÁ ·ÚÁ¿ ‹ ÁÚ‹ÁÔÚ·, ÂȘ ÙÔÓ ÛˆÌ·ÙÈÎfiÓ Î·È ÓÂ˘Ì·ÙÈÎfiÓ Â˘ÙÂÏÈÛÌfiÓ. ◊ıÂÏ ӷ ʇÁË ˆ˜ Ô ºÚ·ÓÛÔ˘¿ ªÈÙÂÚ¿Ó Î·È fi¯È ˆ˜ Ë ÛÎÈ¿ ÙÔ˘ ºÚ·ÓÛÔ˘¿ ªÈÙÂÚ¿Ó, Ô˘ ı· ›¯Â ÚÔηϤÛÂÈ ÙÔÓ Ô›ÎÙÔÓ ‰È¿ ÙËÓ ·Ûı¤ÓÂÈ·Ó Î·È ÙËÓ ·Ó·ÎÔ‡ÊÈÛÈÓ ‰È¿ ÙÔÓ ı¿Ó·ÙÔÓ. ÃÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ‚‚·›ˆ˜ Ó· Â›Ó·È Î·Ó›˜ Ú¿ÁÌ·ÙÈ ·ÓÒÙÂÚÔ˜ ¿ÓıÚˆÔ˜, ‰È¿ Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ Ì ·˘Ùfi ÙÔ ÌÂÁ·Ï›ÔÓ ÙËÓ ˙ˆ‹Ó Î·È ÙÔÓ ı¿Ó·ÙÔÓ. ŸÙ·Ó ηÓ›˜ Â›Ó·È Ú¿ÁÌ·ÙÈ ÌÂÁ¿ÏÔ˜, ‰ÂÓ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ó· οıÂÙ·È ÂȘ ÙÔÓ ıÚfiÓÔÓ ÙÔ˘ ‰È¿ Ó· Îˉ¢Ù› ˆ˜ Úfi‰ÚÔ˜. ΔÔÓ Îˉ‡ÔÓ Ë ÈÛÙÔÚ›· ÙÔ˘ Î·È Ë ÔÏÈÙ›· ÙÔ˘, ηٷı¤ÙÔ˘Ó ‰Â Û٤ʷÓÔÓ ÂȘ ÙÔÓ Ù¿ÊÔÓ ÙÔ˘ Ù· ¤ÚÁ· ÙÔ˘. ¶ÔÏÏÔ› ÔÏÈÙÈÎÔ› ı· Â˙‹Ï¢ÔÓ ÙËÓ “Ù‡¯ËÓ” ÙÔ˘ ºÚ·ÓÛÔ˘¿ ªÈÙÂÚ¿Ó. ∞ÏÏ¿ fiÛÔÈ ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó ÙÔÓ „˘¯ÈÎfiÓ ÙÔ˘ Ûı¤ÓÔ˜;” .

∂¶∞§, Δ∂∂ Î·È ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi˜ ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏÈÛÌfi˜ √ Î. ¡ÈÎfiÏ·Ô˜ ∫·ÙÛÈ·‚ÚÈ¿˜ ÁÚ¿ÊÂÈ:

“ª¿ÚÙÈÔ˜ 2010. μÚÈÛÎfiÌ·ÛÙÂ Î·È ¿ÏÈ ÌÚÔÛÙ¿ Û “ÌÂÙ·ÚÚ‡ıÌÈÛË” Ù˘ ∂Î·›‰Â˘Û˘ Î·È È‰È·›ÙÂÚ· Ù˘ ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘. ◊‰Ë ¤¯ˆ ÁÚ¿„ÂÈ ¤Ó· ΛÌÂÓÔ Ì ı¤Ì· “∫·È ¿ÏÏË ÌÂÙ·ÚÚ‡ıÌÈÛË ÛÙËÓ ∂∂;” Î·È ·Ó ı¤ÏÂÈ Ô £Âfi˜ ı· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ Î·È ÙÚ›ÙÔ Ì ı¤Ì· ÙËÓ ·ÍÈÔÏfiÁËÛË. ™ÙÔ ·ÚfiÓ, ÁÈ· Ó· Â͢ËÚÂÙ‹ÛÔ˘Ì ÙË Û˘˙‹ÙËÛË, ı· ‚¿ÏÔ˘Ì Û ·ÓÙÈ·Ú¿ıÂÛË Ù· ∂¶∞§ Ì ٷ Δ∂∂, Ô˘ Î·È Ù· ˙‹Û·ÌÂ Î·È Ù· ˘ËÚÂÙ‹Û·ÌÂ. °È· Ó· ηٷÓÔ‹ÛÂÈ Î·Ó›˜ Ù· Ù˘ ¢Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈ·˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘ Â›Ó·È ··Ú·›ÙËÙÔ Ó· ÁÓˆÚ›˙ÂÈ Ù· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ÙÔ˘ Ì·ıËÙÈÎÔ‡ ‰˘Ó·ÌÈÎÔ‡: * À¿Ú¯ÂÈ ¤Ó· ÔÛÔÛÙfi Ì·ıËÙÒÓ Ô˘ ‰ÂÓ ı¤ÏÔ˘Ó ‹ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó ÛÔ˘‰¤˜ ¿Óˆ ÙˆÓ 18. ª¿ÏÈÛÙ· ÔÏÏÔ› ·fi ·˘ÙÔ‡˜ ‚Á·›ÓÔ˘Ó ÛÙÔ Â¿ÁÁÂÏÌ· ·fi 16 Î·È ‰ÂÓ ÂÈÙÚ¤ÂÙ·È Ó· ÙÔ˘˜ ¤¯Ô˘Ì ÂÌÂÈÚÔÙ¤¯Ó˜. ∂›Ó·È ··Ú·›ÙËÙÔ Ó· ÙÔ˘˜ ‰ÒÛÔ˘ÌÂ Î·È ıˆÚËÙÈ΋ ηٿÚÙÈÛË ÛÙÔ ·ÓÙÈΛÌÂÓfi ÙÔ˘˜ (ÙÔ˘˜ ÔÓÔÌ¿˙Ô˘Ì √Ì¿‰· 1). °È· ÙÔ ˘fiÏÔÈÔ Ì·ıËÙÈÎfi ÛÒÌ· ÌÔÚԇ̠۠·‰Ú¤˜ ÁÚ·Ì̤˜ Ó· ԇ̠ٷ ÂÍ‹˜: * ΔÔ 1/3 ËÁ·›ÓÂÈ ÛÙ· ∞Δ∂π (√Ì¿‰· 2), * ÙÔ ¿ÏÏÔ 1/3 ÛÙ· ∞∂π (√Ì¿‰· 3) * Î·È ÙÔ ˘fiÏÔÈÔ 1/3 (√Ì¿‰· 4) ̤ÓÂÈ ÂÎÙfi˜, ·ÓÂȉ›Î¢ÙÔ ÛÙ· 18, Ú¿ÁÌ· ··Ú¿‰ÂÎÙÔ. * ™‹ÌÂÚ·, ÂÚ›Ô˘ 25% ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ ·ÎÔÏÔ˘ı› ÙËÓ ∂∂ Î·È ÙÔ ¿ÏÏÔ 75% Ù· °ÂÓÈο §‡ÎÂÈ· (ÛÙË °ÂÚÌ·Ó›· Ù· ÔÛÔÛÙ¿ Â›Ó·È ·ÓÙ›ÛÙÚÔÊ·!!!). ∞˘Ùfi ÛËÌ·›ÓÂÈ ˆ˜ ۯ‰fiÓ ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙÔ˘ 75% ηٷʇÁÂÈ ÛÙ· ÊÚÔÓÙÈÛÙ‹ÚÈ· Î·È ·-

¶·Ú¿ÍÂÓ·...

«™ÂÚÛ¤ Ï· Ê·Ì» Î·È ÛÙȘ ‚ÚÂÙ·ÓÈΤ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜ §¤Ó fiÙÈ ›Ûˆ ·fi οı ÂÈÙ˘¯Ë̤ÓÔ ¿ÓÙÚ· ÎÚ‡‚ÂÙ·È Ì›· Á˘Ó·›Î·, ·ÏÏ¿ ÔÈ ËÁ¤Ù˜ ÙˆÓ ‚ÚÂÙ·ÓÈÎÒÓ ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ ·ÔÊ¿ÛÈÛ·Ó fiÙÈ Â›Ó·È ·ÎfiÌË Î·Ï‡ÙÂÚ· fiÙ·Ó ÛÙ¤ÎÂÙ·È ‰›Ï· ÙÔ˘˜. ∏ ™¿Ú· ªÚ¿Ô˘Ó ‹ “™·ÚªÚÔ” Ô˘ ıˆÚÂ›Ù·È ÙÔ “Ì˘ÛÙÈÎfi fiÏÔ” ÙÔ˘ Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡, ·ÏÏ¿ Î·È Ë ™·Ì¿Óı· ∫¿ÌÂÚÔÓ, Ë “™·Ì∫·Ì” ÙÔ˘ ËÁ¤ÙË Ù˘ ·ÓÙÈÔÏ›Ù¢Û˘, ¤¯Ô˘Ó ϤÔÓ ·ÓÔȯٿ Î·È ·ÓÂÓ‰Ô›·ÛÙ· ÂÌϷΛ Û ¤Ó·Ó “fiÏÂÌÔ Û˘˙‡ÁˆÓ” ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ˘ÔÛÙËÚ›ÍÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ¿ÓÙÚ˜ ÙÔ˘˜. ∏ ™¿Ú· ªÚ¿Ô˘Ó, Ë ÔÔ›· ·ÚÔ˘Û›·Û ¤ÚÛÈ ÛÙÔ Û˘Ó¤‰ÚÈÔ ÙˆÓ ∂ÚÁ·ÙÈÎÒÓ ÙÔÓ μÚÂÙ·Ófi Úˆı˘Ô˘ÚÁfi ˆ˜ “Ô Û‡˙˘Áfi˜ ÌÔ˘, Ô ‹Úˆ¿˜ ÌÔ˘”, ¤¯ÂÈ ‰ÈÎfi Ù˘ ηӿÏÈ ÛÙÔ YouTube ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÂÓÈÛ¯‡ÛÂÈ ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÙÔ˘ Û˘˙‡ÁÔ˘ Ù˘, ÂÓÒ ÙËÓ ·ÔηÏÔ‡Ó Î·È “μ·Û›ÏÈÛÛ· ÙÔ˘ ΔÔ˘›ÙÂÚ”, ‰ÈfiÙÈ Âȉ›‰ÂÙ·È Ì·ÓȈ‰Ò˜ ÛÙË ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘ ΔÔ˘›ÙÂÚ. ∏ ‰Â ™·Ì¿Óı· ∫¿ÌÂÚÔÓ, Ì ·ÚÈÛÙÔÎÚ·ÙÈ΋ ηٷÁˆÁ‹ Ô˘ ÊÙ¿ÓÂÈ Ì¤¯ÚÈ ÙË ‚·ÛÈÏ›· ÙÔ˘ ∂ÚÚ›ÎÔ˘ ÙÔ˘ VIII, ηÙËÁÔÚÂ›Ù·È ·fi ÙÔ˘˜ ÂÈÎÚÈÙ¤˜ Ù˘ fiÙÈ “ηÌÔ˘ÊÏ¿ÚÂÈ” ÙËÓ ·ÚÈÛÙÔÎÚ·ÙÈ΋ ÚÔÊÔÚ¿ Ù˘ Î·È ÚÔÛ·ı› Ó· ‰ÒÛÂÈ ÙËÓ ÂÈÎfiÓ· Ì›·˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓ˘ ÌËÙ¤Ú·˜. ∏ ™·Ì¿Óı· fï˜

ÁÔÚ¿˙ÂÈ Â͈ۯÔÏÈο ‚È‚Ï›·, ÂÈ‚·Ú‡ÓÔÓÙ·˜ ¿ÛÎÔ· ÙȘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȘ. * ΔÔ 1/3 ÙÔ˘ 75% ̤ÓÂÈ ÂÎÙfi˜ ·Ú¿ Ù· ÊÚÔÓÙÈÛÙ‹ÚÈ· Î·È ·ÓÂȉ›Î¢ÙÔ ÛÙ· 18! * ΔÔ ¿ÏÏÔ 1/3 ¿ÂÈ ÛÙ· ∞Δ∂π ¯ˆÚ›˜ ÛˆÛÙ¤˜ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ Î·È ÁÂÓÈο Û ۯÔϤ˜ Ô˘ ‰ÂÓ ÙÔ ÂӉȷʤÚÂÈ. ∞Ó ·˘Ùfi ÚÔÂÚ¯fiÙ·Ó ·fi Ù· ∂¶∞§, ı· ‹Á·ÈÓ ÛÙȘ ™¯ÔϤ˜ Ì Ôχ ηϤ˜ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ Î·È Â˘ÎÔÏfiÙÂÚ·. ¢ËÏ·‰‹, ۯ‰fiÓ, ¯ˆÚ›˜ ÊÚÔÓÙÈÛÙ‹ÚÈ·. * ∞fi ÙÔ ¿ÏÏÔ 1/3 ·˘ÙÔ› Ô˘ ¿Ó Û ۯÔϤ˜ ÔÏ˘Ù¯ÓÈΤ˜, È·ÙÚÈΤ˜ ‹ ·Ú·˚·ÙÚÈΤ˜ Î·È ÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ Î·È ·˘ÙÔ› ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÙȘ ··Ú·›ÙËÙ˜ ÁÓÒÛÂȘ Î·È ÂÚÁ·ÛÙËÚȷ΋ ÂÌÂÈÚ›· ÁÈ· ÛˆÛÙ¤˜ ÛÔ˘‰¤˜. ∂ÓÓÔÂ›Ù·È fiÙÈ ¤Ó· ÛˆÛÙfi ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ı¤ÛÂÈ ·fiÏ˘Ù˜ ‰È·¯ˆÚÈÛÙÈΤ˜ ÁÚ·Ì̤˜. ∞ÏÏ¿ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· Ù· ıˆÚ› Î·È fiÏ· ¤Ó·. Δ· Δ¯ÓÈο ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈο ∂Î·È‰Â˘Ù‹ÚÈ· (Δ∂∂) ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ∞ÚÛ¤ÓË Â›¯·Ó ÙËÓ ÔÌ¿‰· 1 Î·È ÊÈÏÔ‰ÔÍÔ‡Û·Ó Ó· ¿ÚÔ˘Ó Ì¤ÚÔ˜ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ 2. ¢ÂÓ Â›¯·Ó ÚfiÛ‚·ÛË ÛÙ· ∞∂π, ·ÏÏ¿ ÛÙËÓ Î·Ù¿ÚÙÈÛË Ì¤ÛˆÓ Î·È ·ÓÒÙÂÚˆÓ ÛÙÂϯÒÓ. °È· Ó· Î·Ï˘ÊıÔ‡Ó ÔÈ ·Ó¿ÁΘ ÙˆÓ ˘Ô„ËÊ›ˆÓ Ì˯·ÓÔÏfiÁˆÓ - ÁÈ·ÙÚÒÓ - ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Î·È ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ 3 Ù· §‡ÎÂÈ· ¤ÁÈÓ·Ó ∂ÓÈ·›· Î·È ÂÓ¤Ù·Í·Ó ÛÙ· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù¿ ÙÔ˘˜ Ì·ı‹Ì·Ù· fiˆ˜ ∞Ú¯¤˜ √ÈÎÔÓÔÌ›·˜ Î.Ï. ¢ÂÓ ·Ú›¯·Ó fï˜ Û ηÌÈ¿ ÂÚ›ÙˆÛË ÂÚÁ·ÛÙËÚȷ΋ ÂÌÂÈÚ›·. ΔÔ Û‡ÛÙËÌ· ∞ÚÛ¤ÓË Â›¯Â ·Ó·‚·ıÌ›ÛÂÈ ÙÔ §‡ÎÂÈÔ Ì ÔÏϤ˜ ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ fiÔ˘ ÔÏÏÔ› Ì·ıËÙ¤˜ ηٷÓÔÔ‡Û·Ó ÙËÓ ·ÓÂ¿ÚÎÂÈ¿ ÙÔ˘˜ Û οÔÈ· ·ÓÙÈΛÌÂÓ· Î·È Î·Ù¢ı‡ÓÔÓÙ·Ó ÛÙ· Δ∂∂. ΔÔ Û‡ÛÙËÌ· ∂¶∞§ - ∂¶∞™ (°È·ÓÓ¿ÎÔ˘) οÓÂÈ ÙËÓ ÔÌ¿‰· 1 ·˘ÙfiÓÔÌË (∂¶∞™) ·fi ÙË μ’ §˘Î›Ԣ Î·È ÊÈÏÔ‰ÔÍ› Ó· ÂÓÙ¿ÍÂÈ ÛÙ· ∂¶∞§ Î·È Ì¤ÚÔ˜ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ 4, Ì ÚÔÊ·Ó‹ ˆÊ¤ÏÂÈ· Û ·˘ÙÔ‡˜ ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜.

¤ÎÚ˘‚Â Î·È ¤Ó·Ó ¿ÏÏÔ ¿ÛÔ ÛÙÔ Ì·Ó›ÎÈ Ù˘: ™ÙËÓ ·Ú¯‹ Ù˘ ÚÔÂÎÏÔÁÈ΋˜ ÂÎÛÙÚ·Ù›·˜ ·ÔÎ¿Ï˘„ fiÙÈ ‹Ù·Ó ÙÂÛÛ¿ÚˆÓ ÌËÓÒÓ ¤ÁÎ˘Ô˜. ΔÔ ·È‰›, Ô˘ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· Â›Ó·È ÙÔ Ù¤Ù·ÚÙÔ ÙÔ˘ ˙‡ÁÔ˘˜, ¤¯ÂÈ ‹‰Ë ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙ› “ÙÔ ÌˆÚfi ÙˆÓ ÂÎÏÔÁÒÓ”.∞ÓÙ›ıÂÙ·, Ë πÛ·Ó›‰· Û‡˙˘ÁÔ˜ ÙÔ˘ ¡ÈÎ ∫ÏÂÁÎ Î·È ‰È·ÚÂ‹˜ ‰ÈÎËÁfiÚÔ˜ ‰ÈÂıÓÔ‡˜ ÂÈ¤‰Ô˘ ª›ÚÈ·Ì °ÎÔÓ˙¿Ï˜ ¡ÙÔ˘Ú¿ÓÙ˜, Ï¿ÌÂÈ ‰È¿ Ù˘ ·Ô˘Û›·˜ Ù˘, ·ÊÔ‡ ¤¯ÂÈ ‰ËÏÒÛÂÈ fiÙÈ “‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÙËÓ ÔÏ˘Ù¤ÏÂÈ·” Ó· ÂÁηٷÏ›„ÂÈ ÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ Ù˘ ÁÈ· Ó· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯ÂÈ ÛÙËÓ ÚÔÂÎÏÔÁÈ΋ ÂÎÛÙÚ·Ù›·. ∏ 42¯ÚÔÓË ¡ÙÔ˘Ú¿ÓÙ˜, ÌËÙ¤Ú· ÙÚÈÒÓ ·ÁÔÚÈÒÓ, ¤¯ÂÈ ‰ËÏÒÛÂÈ fiÙÈ Ù· ·È‰È¿ Î·È Ë ‰Ô˘ÏÂÈ¿ Ù˘ Â›Ó·È ÈÔ ÛËÌ·ÓÙÈο ·fi ÙËÓ Âȉ›ˆÍË Ó· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂÈ Ì›· “ˆÚ·ÈÔÔÈË̤ÓË ÂÈÎfiÓ·” ÙÔ˘ ·˘ÙÔ‡ Ù˘, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÚÔÛÂÏ·ÛÂÈ „ËÊÔÊfiÚÔ˘˜ ÁÈ· ÙÔ Û‡˙˘Áfi Ù˘. ∏ ›‰È· Ì¿ÏÈÛÙ·, ηıfiÙÈ πÛ·Ó›‰· ˘‹ÎÔÔ˜, ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ô‡ÙÂ Î·Ó Ó· ÙÔÓ „ËÊ›ÛÂÈ!

√ ÿ·Ó ª·Î°ÈÔ‡·Ó Î·È ÎˆÌÈÎfi˜ Û˘ÁÁڷʤ·˜ ŒÎÏËÍË ·ÔÙ¤ÏÂÛÂ Ë ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË fiÙÈ Ô μÚÂÙ·Ófi˜ Û˘ÁÁڷʤ·˜ Î·È ÛÂÓ·ÚÈÔÁÚ¿ÊÔ˜ ÿ·Ó ª·Î°ÈÔ‡·Ó (∏ ∂ÍÈϤˆÛË, ™ÙËÓ ∞ÎÙ‹) Û˘ÁηٷϤÁÂÙ·È Ê¤ÙÔ˜ ÛÙÔ˘˜ ÂÈÎÚ·Ù¤ÛÙÂÚÔ˘˜ ÁÈ· ÙÔ ‚Ú·‚Â›Ô ÙÔ˘ ∫·Ï‡ÙÂÚÔ˘ ∫ˆÌÈÎÔ‡ ª˘ıÈÛÙÔÚ‹Ì·ÙÔ˜ Bollinger Everyman Wodehouse, ÙÔ

ºÈÏÔ‰ÔÍ› Ó· ¿ÚÂÈ fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ˘Ô„‹ÊÈÔ˘˜ ÙˆÓ ∞Δ∂π (ÔÌ¿‰· 2) Î·È Ì¤ÚÔ˜ ÙˆÓ ˘Ô„ËÊ›ˆÓ ∞∂π (ȉ›ˆ˜ Ì˯·ÓÈÎÒÓ, ÁÈ·ÙÚÒÓ Î·È ·Ú·˚·ÙÚÈÎÒÓ Î·È ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Î·È ‰ÈÔ›ÎËÛ˘) Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ 3, ·Ú¤¯ÔÓÙ¿˜ ÙÔ˘˜ ·fi ÙËÓ ÚÒÙË ∂¶∞§ (9 ÒÚ˜ ÙËÓ Â‚‰ÔÌ¿‰·) Ì·ı‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ÎÏ¿‰Ô˘ Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÂÚÁ·ÛÙËÚȷ΋ ÂÌÂÈÚ›· ·fi ÙË μ’ §˘Î›Ԣ. Δ· Ì·ı‹Ì·Ù· ÁÂÓÈ΋˜ ·È‰Â›·˜ (º˘ÛÈ΋, ÃËÌ›·, ª·ıËÌ·ÙÈο ...ÏËÓ ∞Ú¯·›ˆÓ, Ô˘ ‰ÂÓ ‰È‰¿ÛÎÔÓÙ·È ÛÙ· ∂¶∞§) Â›Ó·È ›‰È· Ì ÙÔ˘ °§. ŒÓ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ı· ‰È·ÊˆÙ›ÛÂÈ ÁÈ· ÙËÓ ·Í›· ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜: √È ˘Ô„‹ÊÈÔÈ Ì˯·ÓÈÎÔ› ·fi ÙËÓ ∞’ §˘Î›Ԣ ‰È‰¿ÛÎÔÓÙ·È Ù¯ÓÈÎfi Û¯¤‰ÈÔ. ™ÙË μ’ §˘Î›Ԣ Ì·›ÓÔ˘Ó Û ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈ· Ì˯·ÓÒÓ... ™Ù· 18 Â›Ó·È ‹‰Ë Ì˯·ÓÈÎÔ› Î·È Â›Ù ¿Ó Û ۯÔϤ˜ ∞Δ∂π ›Ù ∞∂π ı· Â›Ó·È Û ·Û˘ÁÎÚ›Ùˆ˜ ηχÙÂÚË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË, ˆ˜ ÚÔ˜ Ù· ·ÓÙÈΛÌÂÓ· Ô˘ ı· ÛÔ˘‰¿ÛÔ˘Ó, ·fi ÂΛÓÔ˘˜ Ô˘ ı· ÌÔ˘Ó ÛÙȘ ›‰È˜ Û¯ÔϤ˜ ·fi Ù· °§. ΔÔ Û‡ÛÙËÌ· ‰ÂÓ ·¤Ù˘¯Â ·ÊÔ‡ ‰ÂÓ ÂÊ·ÚÌfiÛÙËΠηÓ: * ¢ÂÓ ÂÓËÌÂÚÒıËÎ·Ó Ô‡Ù ÔÈ Î·ıËÁËÙ¤˜ ÙˆÓ °˘ÌÓ·Û›ˆÓ ÁÈ· ÙȘ Ú˘ıÌ›ÛÂȘ Î·È ÙÔ˘˜ ÛÙfi¯Ô˘˜. * ¢ÂÓ Â›¯·Ó ȉ¤· ÁÈ’ ·˘Ùfi Î·È ÙȘ Û˘Ó¤ÂȤ˜ ÙÔ˘ Ù· ÛÙÂϤ¯Ë Ù˘ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘, Ù· ÔÔ›· ÎÔÌÌ·ÙÈο Î·È ·Ù¿Ï·ÓÙ·, ˆ˜ Û˘Ó‹ıˆ˜, ÙÔ ÔϤÌËÛ·Ó. * ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi˜ ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏÈÛÌfi˜ ‹Ù·Ó Î·È Â›Ó·È ÛÙËÓ Ô˘Û›· ·Ó‡·ÚÎÙÔ˜. ¢Â ÌˉÂÓ›˙Ô˘Ì ÙȘ ÚÔÛ¿ıÂȘ, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ·ÚÎÔ‡Ó. * ∂ÏÏԯ‡ÂÈ ¿ÓÙ·, fiˆ˜ Î·È ÛÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ∞ÚÛ¤ÓË, Ô fiÏÂÌÔ˜ ÙˆÓ Û˘ÌÊÂÚfiÓÙˆÓ. ∞fi ÙËÓ ¤ÎıÂÛË ÙˆÓ ·Ú·¿Óˆ ÌÔÚ› ηÓ›˜ Ó· ηٷÓÔ‹ÛÂÈ fiÙÈ: * ∏ ÂÈÏÔÁ‹ ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È È‰ÂÔÏÔÁÈ΋ ÂÈÏÔÁ‹, ·ÏÏ¿ ÌÂϤÙË ‰Â‰Ô̤ӈÓ. ∏ ÂÈÏÔÁ‹ ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È ÌfiÓÈÌË, Ó· ‚·Û›˙ÂÙ·È Û Ú·ÁÌ·ÙÈο ÛÙÔȯ›· Î·È ‰Â‰Ô̤ӷ, Ó· ¤¯ÂÈ Ì·ÎÚÔ¯ÚfiÓÈ· ÓÔ‹ Î·È Ó· ÛÙËÚȯı› Ì ÊÚÔÓÙ›‰· ·fi fiÏÔ˘˜ Ì·˜. * ∞fi ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ÙˆÓ ‚·ÛÈÎÒÓ ÛËÌ›ˆÓ ÙˆÓ ‰‡Ô Û˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ ÚÔÙÈÌfiÙÂÚÔ Ê·›ÓÂÙ·È ·˘Ùfi ÙˆÓ ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÒÓ §˘Î›ˆÓ. μÂÏÙÈÒÛÂȘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Á›ÓÔ˘Ó Û ‰È¿ÊÔÚ· ÛËÌ›· (··Ú·›ÙËÙÔ ÎÚ›Óˆ Ó· ˘¿ÚÍÂÈ ∞’ Ù¿ÍË ÛÙȘ ∂¶∞™ Î·È Ó· ÌÂÈ ÛÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ¿ ÙÔ˘˜ ÙÔ Ì¿ıËÌ· ÙˆÓ ¡¤ˆÓ ∂ÏÏËÓÈÎÒÓ Î·È Ë πÛÙÔÚ›·). * √˘ÛÈ·ÛÙÈÎfi˜ Î·È Û ‚¿ıÔ˜ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi˜ ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏÈÛÌfi˜ ÒÛÙÂ Ô Ì·ıËÙ‹˜ Î·È ÔÈ ÁÔÓ›˜ ÙÔ˘ Ó· ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó ·fi Ù· 15 ÙȘ ÎÏ›ÛÂȘ, ÙȘ ÂÈÏÔÁ¤˜ Î·È ÙȘ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ¤˜ ÙÔ˘ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ ∂Î·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜. ∞‰˘Ó·Ù› ηÓ›˜ Ó· ‰Â¯ı› fiÙÈ ı· ԇ̠ÛÙÔ Ì·ıËÙ‹ ÌfiÓÔ ÛÙ· 18 fiÙÈ Ì·›ÓÂÈ ÛÙÔ ∞ ∞∂π ÛÙÔ μ ∞Δ∂π ‹ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÈηÓfi˜ ÁÈ· ·ÓÒٷ٘ Û¯ÔϤ˜. ∂ÈÙ¤ÏÔ˘˜ ·˜ ÛÔ‚·Ú¢ÙÔ‡ÌÂ. √È ·ÏÏ·Á¤˜ ÔÓÔÌ¿ÙˆÓ, ÛÊÚ·Á›‰ˆÓ Î·È ÈӷΛ‰ˆÓ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÌÂÙ·ÚÚ˘ıÌ›ÛÂȘ. ÃÚÂÈ·˙fiÌ·ÛÙ ÛÔ‚·Ú‹ ‰Ô˘ÏÂÈ¿ Î·È Û˘Ó¯‹ ̤ÚÈÌÓ· ÁÈ· Ù· Û¯ÔÏ›· ·fi “Û˘Ì‚Ô‡ÏÔ˘˜ ÚÔÎÔÌ̤ÓÔ˘˜ Ì ·ÙÚȈÙÈÛÌfiÓ” , fiˆ˜ ı· ¤ÏÂÁÂ Ô ƒ‹Á·˜. ∫ÔÌÌ·ÙÈΤ˜ ËÁÂۛ˜ Î·È ÓÙÈÚÂÎÙ›‚˜ ‰ÂÓ ‰ÈfiÚıˆÛ·Ó Ù›ÔÙ· Î·È ¯¿Ï·Û·Ó ÔÏÏ¿. ∏ ÂÈÙ˘¯Ë̤ÓË Î·È ÛÔ‚·Ú‹ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÂÎ·›‰Â˘ÛË ı· ‰ÒÛÂÈ ÒıËÛË ÛÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË Ù˘ ¯ÒÚ·˜. ◊ ı· ÙÔÏÌ‹ÛÔ˘Ì ‹ ı· Ì›ÓÔ˘Ì ›Ûˆ”.

ÌÔÓ·‰ÈÎfi ‚ÚÂÙ·ÓÈÎfi ‚Ú·‚Â›Ô ÁÈ· ÙÔ Â›‰Ô˜ ·˘Ùfi. √ ª·Î°ÈÔ‡·Ó, Ô ÔÔ›Ô˜ ‰ÂÓ ıˆÚÂ›Ù·È ÎˆÌÈÎfi˜ Û˘ÁÁڷʤ·˜, ÚÔÙ¿ıËΠÁÈ· ÙÔ ‚È‚Ï›Ô ÙÔ˘ “Solar”, ÙÔ ÔÔ›Ô Ú·ÁÌ·Ù‡ÂÙ·È ÙËÓ ÎÏÈÌ·ÙÈ΋ ·ÏÏ·Á‹. ∏ ÂÊËÌÂÚ›‰· “The Times” ÂÚȤÁÚ·„ ÙÔ ‚È‚Ï›Ô ˆ˜ “ÙfiÛÔ ÎˆÌÈÎfi, fiÛÔ Î·È Ï·ÌÂÚfi -fiˆ˜ ˘ÔÓÔ› Î·È Ô Ù›ÙÏÔ˜ ÙÔ˘”.

ΔÔ ‰·Ó¤˙ÈÎÔ ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ «¡Ô‡Ì·» Â›Ó·È ÙÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ÙÔ˘ Ï·Ó‹ÙË ΔÔ ‰·Ó¤˙ÈÎÔ ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ “¡Ô‡Ì·”, ÙÔ˘ Ó·ÚÔ‡ ÛÂÊ ƒÂÓ¤ ƒÂÓÙ˙¤È, Â›Ó·È ÙÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ‚ÚÂÙ·ÓÈÎfi ÂÚÈÔ‰ÈÎfi Restaurant Magazine, ÂÎıÚÔÓ›˙ÔÓÙ·˜ ÛÙË ‰Â‡ÙÂÚË ı¤ÛË ÙÔ “El Bulli” ÙÔ˘ πÛ·ÓÔ‡ ºÂÚ¿Ó ∞ÓÙÚÈ¿, ÙÔ ÔÔ›Ô Â›¯Â ηٷÎÙ‹ÛÂÈ ÙËÓ ÚÒÙË ı¤ÛË Â› Ù¤ÛÛÂÚȘ Û˘Ó¯›˜ ¯ÚÔÓȤ˜. ΔÔ “¡Ô‡Ì·”, Ô˘ ÛÙÂÁ¿˙ÂÙ·È Û ̛· ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË ·Ôı‹ÎË ÛÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ Ù˘ ∫ÔÂÁ¯¿Á˘, ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó ÙÚ›ÙÔ ÛÙÔÓ Î·Ù¿ÏÔÁÔ Ì ٷ 50 ηχÙÂÚ· ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈ· ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘, Ô ÔÔ›Ô˜ ηٷÚÙ›˙ÂÙ·È ·fi 800 ‰ÈÂıÓ›˜ ÎÚÈÙÈÎÔ‡˜ Î·È ÂȉÈÎÔ‡˜ Ù˘ Á·ÛÙÚÔÓÔÌ›·˜.∞Ó·ÁÓˆÚ›˙ÔÓÙ·˜ ˆÛÙfiÛÔ ÙË Û¿ÓÈ· ÂÈÙ˘¯›· ÙÔ˘, ÙÔ ÂÚÈÔ‰ÈÎfi ·¤ÓÂÈÌ ÛÙÔÓ ºÂÚ¿Ó ∞ÓÙÚÈ¿ ÙÔÓ Ù›ÙÏÔ ÙÔ˘ “™ÂÊ Ù˘ ¢ÂηÂÙ›·˜”, Ô ÔÔ›Ô˜ ·ÔÓ¤ÌÂÙ·È ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿.


«

OI ¶O§ITE™ Y¶O™THPIZOYN ¶Ò˜ ÎÚ›ÓÂÙ ÙË Û˘Á¯ÒÓ¢ÛË Î·È Î·Ù¿ÚÁËÛË ÙˆÓ ‰ËÌfiÛÈˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ; °È¿ÓÓ˘ ∫·˚ÓÙ·ÚÙ˙‹˜ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯Ô˜ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi˜

“¶ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ıÂÙÈο ·’ fiÛÔ ·ÚÓËÙÈο. £ÂˆÚÒ fiÙÈ Â¿Ó Î·È ÂÊfiÛÔÓ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› οÙÈ Ù¤ÙÔÈÔ, Ë ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ı· ‚ÂÏÙȈı›. ∞˘Ùfi Ô˘ ÂÈı˘ÌÒ Â›Ó·È Ó· ÌËÓ ·ÔÏ˘ıÔ‡Ó ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ, ·ÏÏ¿ Ó· ·ÍÈÔÔÈËıÔ‡Ó Û ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ı¤ÛÂȘ”.

¡ÈÎfiÏ·Ô˜ ¢È·ÏÂÙ¿Ú·˜ ÊÔÈÙËÙ‹˜

“¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÈÛÙ‡ˆ ÁÈ· ÌÈ· Ôχ ηϋ ȉ¤· ·ÊÔ‡ Û‹ÌÂÚ· Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Ô˘ ÂÈÎÚ·Ù› ÛÙȘ ‰ËÌfiÛȘ ˘ËÚÂۛ˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È Î·Ï‹. ¶ÔÏÏÔ› ¿ÓıÚˆÔÈ ÚÔÛÏ‹ÊıËÎ·Ó ¯ˆÚ›˜ Ó· ˘¿Ú¯ÂÈ ·Ó¿ÁÎË. ∂›Ó·È ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ·Ú¿ ÙËÓ ˘ÂÚ‰ÈfiÁΈÛË ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ ‰ÂÓ Á›ÓÂÙ·È ÛˆÛÙ¿ Ë ‰Ô˘ÏÂÈ¿”.

∫ÒÛÙ·˜ ¡ÈÎÔÏÔ‡‰È·˜ ËÏÂÎÙÚÔÏfiÁÔ˜

“£ÂˆÚÒ fiÙÈ Ë Û˘Á¯ÒÓ¢ÛË Î·È Î·Ù¿ÚÁËÛË ÙˆÓ ‰ËÌfiÛÈˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ Â›Ó·È Ôχ ¯Ú‹ÛÈÌË. ΔÔ Úfi‚ÏËÌ· Â›Ó·È ¯ÚfiÓÈÔ Î·È ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËΠÂÂȉ‹ οÔÈÔÈ ÔÏÈÙÈÎÔ› ı¤ÏËÛ·Ó Ó· “Â͢ËÚÂÙ‹ÛÔ˘Ó” ·ÓıÚÒÔ˘˜ Î·È Î·Ù·ÛÙ¿ÛÂȘ”.

¢‹ÌËÙÚ· •Ô˘Ú¿Ê· ÔÈÎȷο

“ΔÔ ı¤Ì· ¤¯ÂÈ ‰‡Ô Ï¢ڤ˜. ∞fi ÙË Ì›·, ÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ ı· ‚ÚÂı› ˆÊÂÏË̤ÓÔ Î·È ·fi ÙËÓ ¿ÏÏË ÔÈ Ôϛ٘ ı· ˘ÔʤÚÔ˘Ó ÂÍ·ÈÙ›·˜ ÙˆÓ ·ÔχÛÂˆÓ Ô˘ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËıÔ‡Ó. ∏ ηٿÛÙ·ÛË ÛÙË ¯ÒÚ· Â›Ó·È ÎÚ›ÛÈÌË Î·È ‰˘ÛÙ˘¯Ò˜ ÈÛÙ‡ˆ fiÙÈ Ô ÎfiÛÌÔ˜ ı· ‰˘ÛÎÔÏ¢Ù› Ù· ÂfiÌÂÓ· ¯ÚfiÓÈ·”.

EÈ̤ÏÂÈ·: ¢∂™¶√π¡∞ ™∞∫∂§§∞ƒπ√À ºˆÙfi: ¶. °IANNAPO™

I‰ÈÔÎÙ‹Ù˘

£E™™A§IKE™ EK¢O™EI™ A.E. I¿ÛÔÓÔ˜ Ì ∞ı. ¢È¿ÎÔ˘ 2 383 33 BO§O™ Kˆ‰ÈÎfi˜ 1802 ÙËÏ.: 24210 23303 (Û˘ÓÔÙÈ΋ 8 ÁÚ·ÌÌÒÓ) ÙËÏ. Û˘Ó‰ÚÔÌËÙÒÓ 8001135000 fax: 24210 32828, 23470

∂ΉfiÙ˘

μ∞™π§∏™ Ã. ¢∞¡√™ ¢È¢ı˘ÓÙ‹˜

£∞¡∞™∏™ X. ™AMAPA™ AÚ¯ÈÛ˘ÓÙ¿ÎÙ˘

Kø™TA™ T™AM¶AZH™

E-mail: info@e-thessalia.gr http://www.e-thessalia.gr E-mail: (ÁÈ· ÂÌÔÚÈΤ˜ ηٷ¯ˆÚ‹ÛÂȘ): pub@e-thessalia.gr ¢È¢ı˘ÓÙ‹˜: 1914 - 1944 T. OIKONOMAKH™ 1945 -1990 °. ¶∞ƒ∞™∫∂À√¶√À§√™ 1990 - 1996 K. §OY§H™

ÈÂÛÙ‹ÚÈ· - ‰È·ÓÔÌ‹ Ù‡Ô˘: A' BI.¶E. BfiÏÔ˘

ÙËÏ.: 24210 95751-2, fax: 24210 95755 A¶A°OPEYETAI Ë ·Ó·‰ËÌÔÛ›Â˘ÛË, Ë ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹, ÔÏÈ΋, ÌÂÚÈ΋ ‹ ÂÚÈÏËÙÈ΋, Ë Î·Ù¿ ·Ú¿ÊÚ·ÛË ‹ ‰È·Û΢‹ ·fi‰ÔÛË ÙÔ˘ ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘ Ù˘ ÂÊËÌÂÚ›‰·˜ Ì ÔÔÈÔÓ‰‹ÔÙ ÙÚfiÔ, Ì˯·ÓÈÎfi, ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi, ʈÙÔÙ˘ÈÎfi, ˯ÔÁÚ·Ê‹Ûˆ˜ ‹ ¿ÏÏÔÓ, ¯ˆÚ›˜ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ÁÚ·Ù‹ ¿‰ÂÈ· ÙÔ˘ ÂΉfiÙË. NfiÌÔÈ 238/1970, 4301/1979, N. 100/1975, N¢ 3565/1956 Î·È 4254/1962 Î·È Î·ÓfiÓ˜ ÙÔ˘ ¢ÈÂıÓÔ‡˜ ¢Èη›Ô˘.

Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 28 A¶ƒπ§π√À 2010

ª∞Δπ∂™&°¡øª∂™

/5

∂ÏÏ›„ÂȘ Ô‰ËÁÒÓ ·ÛıÂÓÔÊfiÚˆÓ ΔÔ ÂÚÈÛÙ·ÙÈÎfi ÛÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ ÀÁ›·˜ ™ÎÈ¿ıÔ˘ Ì ÙÔ˘˜ ÂÍÔÚÁÈṲ̂ÓÔ˘˜ Ê›ÏÔ˘˜ Î·È Û˘ÁÁÂÓ›˜ ÙÔ˘ ÙÚ·˘Ì·ÙÈṲ̂ÓÔ˘ Ó¤Ô˘ Ô˘ ÌÂٷʤÚıËΠ̠π.Ã. Î·È fi¯È Ì ÙÔ ·ÛıÂÓÔÊfiÚÔ, fiÛÔ Î·È ·ÎÚ·›Ô Î·È ·Ó ›ӷÈ, ·ÔÙÂÏ› ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙˆÓ ÂÏÏ›„ÂˆÓ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ Ô˘ ·Ú·ÙËÚÔ‡ÓÙ·È ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Ù˘ ÀÁ›·˜. ™ÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ∫¤ÓÙÚÔ ÀÁ›·˜ ‰Ô˘ÏÂ‡Ô˘Ó ÙÚÂȘ Ô‰ËÁÔ› ·ÛıÂÓÔÊfiÚÔ˘. ∏ ÌÈ· ̤ڷ ¤¯ÂÈ ÙÚÂȘ ‚¿Ú‰È˜, ÂÔ̤ӈ˜ ηχÙÔÓÙ·È Û˘Ó‹ıˆ˜ ÔÈ ‰‡Ô, ·ÊÔ‡ ÔÈ Ô‰ËÁÔ› ı· Ú¤ÂÈ Ó· ¿ÚÔ˘Ó Î·È ÙÔ ÚÂfi ÙÔ˘˜. ∞Î¿Ï˘Ù˜ ‚¿Ú‰È˜ ηٷÁÚ¿ÊÔÓÙ·È Î·È Û ¿ÏÏ· ∫¤ÓÙÚ· ÀÁ›·˜. Δ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó Î·È ÔÈ ˘ÔÛ¯¤ÛÂȘ ÁÈ· ‰ÈÔÚÈÛÌÔ‡˜ ̤ÓÔ˘Ó ·ÎfiÌË ÛÙ· “ı·” . ¶Ï¤ÔÓ ¤¯Ô˘Ì Í¯¿ÛÂÈ Î·È ÙÔ˘˜ Û˘Ì‚·ÛÈÔ‡¯Ô˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ Ô˘ Â›Ó·È Ó· ¤ÚıÔ˘Ó ÛÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô μfiÏÔ˘ Î·È ·ÎfiÌË ¤Ú¯ÔÓÙ·È...

Δ· ÚˆÈÓ¿ ÊÚÔÓÙÈÛÙ‹ÚÈ· ΔÔ ··Ú¿‰ÂÎÙÔ Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ Ì ÙȘ ·Ô˘Û›Â˜ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô Û¯ÔÏ›·˙ ηıËÁËÙ‹˜ §˘Î›Ԣ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘. ª¿ÏÈÛÙ· ‹Á ÙË ‚·Ï›ÙÛ· Ï›ÁÔ ·Ú·¤Ú· ϤÁÔÓÙ·˜ ˆ˜ “‰ÂÓ Â›Ó·È ÛˆÛÙfi Ù· ÊÚÔÓÙÈÛÙ‹ÚÈ· Ó· ‚¿˙Ô˘Ó ÛÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ Ì·ı‹Ì·Ù· ÙÔ Úˆ› Î·È ¤ÙÛÈ Ó· ÙÔ˘˜ ˘Ô¯ÚÂÒÓÔ˘Ó Ó· ʇÁÔ˘Ó ·fi ÙÔ Û¯ÔÏ›Ô. ∞ÎfiÌË Î·È ÔÈ ÁÔÓ›˜ ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ ÛÙËÓ ·Ê¤ÏÂÈ¿ ÙÔ˘˜, fiÙ·Ó ¤Ú¯ÔÓÙ·È Ó· ‰ÈηÈÔÏÔÁ‹ÛÔ˘Ó ÙȘ ·Ô˘Û›Â˜ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ, Ì·˜ ϤÓ ÁÈ· ÙÔ ÚˆÈÓfi ÊÚÔÓÙÈÛÙ‹ÚÈÔ ÙÔ˘ ·È‰ÈÔ‡ ÙÔ˘˜. ∞fi ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó fiˆ˜ ı¤ÏÔ˘Ó. ∞ÏÏ¿, fiÙ·Ó ı· ¤ÚıÔ˘Ó ÔÈ ‚·ıÌÔ› ÙˆÓ ·ÓÂÏÏ·‰ÈÎÒÓ ÂÍÂÙ¿ÛÂˆÓ Î·È ‰ÂÓ Â›Ó·È ÈηÓÔÔÈËÙÈÎÔ›, ı· ϤÓ fiÙÈ ÊÙ·›ÂÈ ÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ Û¯ÔÏ›Ô...” . ∏ ¿ÏÏË ¿Ô„Ë ·˘ÙÔ‡ Ô˘ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ ·˘Ù¤˜ ÙȘ Ë̤Ú˜ ÛÙ· §‡ÎÂÈ·, ‰ËÏ·‰‹ ¤ÚË̘ ·›ıÔ˘Û˜ ‰È‰·Ûηϛ·˜ ÛÙ· §‡ÎÂÈ· Î·È ÔÈ Î·ıËÁËÙ¤˜ Ó· ÌËÓ Í¤ÚÔ˘Ó ÙÈ Ó· οÓÔ˘Ó...

§·ÛÔ‚ÚÔ¯‹ ÓÙÔÓfiÙÂÚÔ Ê·ÓÙ¿˙ÂÈ Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¤Ó·-‰‡Ô ¯ÚfiÓÈ· ÙÔ Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ Ù˘ Ï·ÛÔ‚ÚÔ¯‹˜ ÛÙËÓ fiÏË Ì·˜. ΔÔ Ì‹Ó· ∞Ú›ÏÈÔ Ì¿ÏÈÛÙ· Â›Ó·È ·ÚÎÂÙ¿ Û‡ÓËı˜, ηıÒ˜ Â›Ó·È Û˘¯ÓfiÙÂÚË Ë ‰È¤Ï¢ÛË ·fi ÙË ¯ÒÚ· Ì·˜ ÙˆÓ ‚·ÚÔÌÂÙÚÈÎÒÓ ¯·ÌËÏÒÓ Ù˘ ‚fiÚÂÈ·˜ ∞ÊÚÈ΋˜. ∏ ÚÔ¯ÙÂÛÈÓ‹ ‚ÚÔ¯fiÙˆÛË ·ÚÁ¿ ÙË Ó‡¯Ù· ϤڈÛ ·˘ÙÔΛÓËÙ· Î·È Û›ÙÈ· Î·È Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ˘˜ ÂȉÈÎÔ‡˜ ÙÔ Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ ı· Â·Ó·ÏËÊı› ̤¯ÚÈ Î·È ÙȘ ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ ÂfiÌÂÓÔ˘ Ì‹Ó·.

¶·Ó. °È·Ó., pangian21@yahoo.gr

º.™.

∞›ÛÙ¢ÙÔ, ·ÏÏ¿ ·ÏËıÈÓfi ¢‡ÛÎÔÏÔ ÛËÌÂ›Ô ¶ÔÏÏÔ› Â›Ó·È ·˘ÙÔ› Ô˘ ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ π¯ı˘·ÁÔÚ¿˜. ŸÌˆ˜, ÛÙÔ ÛËÌÂ›Ô Ù˘ ÂÈÛfi‰Ô˘ ÙÔ˘ ΔÂψÓ›Ԣ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û˘¯Ó¿ - ˘ÎÓ¿, ‰‡Ô ¤ˆ˜ ÙÚ›· ·‰¤ÛÔÙ· Û΢ÏÈ¿, Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ηٷÓÙ‹ÛÂÈ Ô Êfi‚Ô˜ Î·È Ô ÙÚfiÌÔ˜ ÙˆÓ ÂÚ·ÛÙÈÎÒÓ. ¶ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ ·Ôη̤̈ӷ οıÔÓÙ·È ÛÙÔ ÁÚ·Û›‰È ·fi ÙË ‰È·¯ˆÚÈÛÙÈÎË ÓËÛ›‰· Ù˘ ψÊfiÚÔ˘ §·ÌÚ¿ÎË Î·È ‰ÂÓ ÂÓÔ¯ÏÔ‡Ó Î·Ó¤Ó·Ó ÂÚ·ÛÙÈÎfi. ∞ÏÏ¿ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Î·È ¿ÏϘ ÛÙÈÁ̤˜, Ô˘ fiÏ· Ì·˙› ‹ ηٿ ÌfiÓ·˜, ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó ÙÔ˘˜ ÂÚ·ÛÙÈÎÔ‡˜ Î·È Â¿Ó ·˘ÙÔ› ‰ÂÓ Â›Ó·È „‡¯Ú·ÈÌÔÈ, ÙfiÙ ·Ú¯›˙Ô˘Ó Ó· Á·˘Á›˙Ô˘Ó. ∞˘Ùfi Û˘Ì‚·›ÓÂÈ Î·ÈÚfi ÙÒÚ· Î·È Ù· ·Ú¿ÔÓ· ·˘ÙÒÓ Ô˘ ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Â›Ó·È ÔÏÏ¿. ª¿ÏÈÛÙ· Û ÔÚÈṲ̂Ó˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ, fiÙ·Ó Ô Â˙fi˜ ‰ÂÓ ÏÂÈ-

√ ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ Ù˘ ¶ÔÏÂÔ‰ÔÌ›·˜ ™‡ÚÔ˘, ÛÙËÓ ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ· Ù˘ ÔÔ›·˜ Â›Ó·È Î·È Ë ª‡ÎÔÓÔ˜, ··ÏÏ¿¯ıËΠ·fi Ù· ηı‹ÎÔÓÙ¿ ÙÔ˘ ÏfiÁˆ “·‰ÈηÈÔÏfiÁËÙÔ˘ ÏÔ˘ÙÈÛÌÔ‡” . ∏ ›‰ËÛË ÌÔÈ¿˙ÂÈ Ó· ›ӷÈ... ÚˆÙ·ÚÈÏÈ¿ÙÈÎË. ∂›Ó·È fï˜ ·ÏËıÈÓ‹. ∂‰Ò Î·È ‰ÂηÂٛ˜ - fiˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó ÂηÙÔÓÙ¿‰Â˜ Â›ÛË̘ ÂÎı¤ÛÂȘ ÌÂÙ¿ ·fi Û¯ÂÙÈΤ˜ ¤Ú¢Ó˜ - ¤¯ÂÈ ‰È·ÈÛÙˆı› fiÙÈ ÔÈ ÔÏÂÔ‰Ơ̂˜ Â›Ó·È ÛÙȘ ÚÒÙ˜ ı¤ÛÂȘ Ù˘ Ï›ÛÙ·˜ ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ Ì ·˘ı·ÈÚÂۛ˜ ÛÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË. ∂›Ó·È Ë ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ¿ÓÙˆ˜ Ô˘ Á›ÓÂÙ·È ÁÓˆÛÙ‹ Ë ·fiÏ˘ÛË ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÔÏÂÔ‰ÔÌÈÎÔ‡ ÁÚ·Ê›Ԣ Ì ۷Ê›˜ ηÙËÁÔڛ˜ ÁÈ· ·‰ÈηÈÔÏfiÁËÙÔ ÏÔ˘ÙÈÛÌfi. ∞˘Ùfi Î·È ·Ó Â›Ó·È Ë Â›‰ËÛË... Δ. ∫.

ÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ „‡¯Ú·ÈÌ· Î·È ÙÚ¤ÍÂÈ ÙfiÙÂ Î·È Ù· ·‰¤ÛÔÙ· Û΢ÏÈ¿ ·Ú¯›˙Ô˘Ó Ó· ÙÔÓ Î˘ÓËÁÔ‡Ó. ∂›Û˘ Ù· ÙÚ›· ·˘Ù¿ ·‰¤ÛÔÙ· Û΢ÏÈ¿, ·Ú¯›˙Ô˘Ó Î·È ÙÚ¤¯Ô˘Ó ›Ûˆ ·fi ‰›Î˘ÎÏ· ‹ ·˘-

30ÂÙ›·˜

¶Úfi

Èڛ˜ ÁÈ·ÙÚÔ‡˜ Ù· ÓÔÛÔÎÔÌ›·

“ªÂ ηıÔÏÈ΋ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ηًÏı·Ó ¯ı¤˜ Û ·ÂÚÁ›· ÙÚÈÒÓ ËÌÂÚÒÓ ÔÈ ÓÔÛÔÎÔÌÂÈ·ÎÔ› ÁÈ·ÙÚÔ› ÙÔ˘ ∞¯ÈÏÏÔÔ‡ÏÂÈÔ˘ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ μfiÏÔ˘, ÂÎÊÚ¿˙ÔÓÙ·˜ ¤ÙÛÈ ÙËÓ ·ÓÙ›ıÂÛ‹ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ∫ÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ÀËÚÂÛÈÒÓ Ô˘ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ ÔÚÁ¿ÓˆÛË Ù˘ ˘Á›·˜ Î·È Ù˘ ÂÚÈı¿Ï„ˆ˜ ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜. §fiÁˆ Ù˘ ·ÂÚÁ›·˜, ÙfiÛÔ ¯ı¤˜, fiÛÔ Î·È Î·Ù¿ ÙȘ ‰‡Ô ÂfiÌÂÓ˜ ̤Ú˜ Ù˘ ·ÂÚÁ›·˜ (Û‹ÌÂÚ· Î·È ·‡ÚÈÔ) ÛÙÔ ÓÔÛÔÎÔÌÂ›Ô ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÔÓÙ·È ÌfiÓÔ Ù· ¤ÎÙ·ÎÙ· ÂÚÈÛÙ·ÙÈο ·fi ÙÔ˘˜ ÂÊËÌÂÚ‡ÔÓÙ˜ ÁÈ·ÙÚÔ‡˜”. ∫·ıÔÚ›ÛÙËÎÂ Ô ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ ÂÈÛ·ÎÙ¤ˆÓ

“ªÂ ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ ¶·È‰Â›·˜ π. μ·Ú‚ÈÙÛÈÒÙË Î·ıÔÚ›ÛÙËÎÂ Ô ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ ÂÈÛ·ÎÙ¤ˆÓ ηٿ Û¯ÔÏ‹ ÛÙ· ∞ÓÒÙÂÚ· Î·È ∞ÓÒٷٷ ∂Î·È‰Â˘ÙÈο π‰Ú‡Ì·Ù· ˆ˜ ·ÎÔÏÔ‡ıˆ˜: ∞’ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ∞ıËÓÒÓ-£ÂÔÏÔÁÈ΋ ™¯ÔÏ‹: ΔÌ‹Ì· £ÂÔÏÔÁ›·˜ ¿ÚÚÂÓ˜ 80, ı‹ÏÂȘ 60, ¶ÔÈÌ·ÓÙÈÎfi 120. ¡ÔÌÈ΋ ™¯ÔÏ‹: ΔÌ‹Ì· ¡ÔÌÈÎfi 750, ¢ËÌ. ¢Èη›Ô˘ Î·È ¶ÔÏÈÙÈÎÒÓ ∂ÈÛÙËÌÒÓ 630, √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ∂ÈÛÙËÌÒÓ 600. ºÈÏÔÛÔÊÈ΋ ™¯ÔÏ‹: ΔÌ‹Ì· ∞ÁÁÏÈÎÒÓ ÛÔ˘‰ÒÓ 250, °·ÏÏÈÎÒÓ 250, °ÂÚÌ·ÓÈÎÒÓ 100”. Δ· ˘¤Ú Î·È Ù· ηٿ ÙˆÓ ÙÚÈÒÓ Â˙fi‰ÚÔ̈Ó

“™‡ÛÎÂ„Ë Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠ¯ı¤˜ ÛÙȘ 8 ÙÔ

ÙÔΛÓËÙ· Ô˘ ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È Â› Ù˘ ψÊfiÚÔ˘ °. §·ÌÚ¿ÎË. ∏ ÂÚÈÛ˘ÏÏÔÁ‹ ÙÔ˘˜, ›Ûˆ˜ Ó· ‹Ù·Ó Ë Î·Ï‡ÙÂÚË Ï‡ÛË... £. ∫. μ.

28 ∞ÚÈÏ›Ô˘ 1980

‚Ú¿‰˘ ÛÙÔ ‰ËÌ·Ú¯Â›Ô μfiÏÔ˘, Ì ı¤Ì· ÙËÓ ‰È·ÌfiÚʈÛË ÙÌËÌ¿ÙˆÓ ÔÚÈÛÌ¤ÓˆÓ Ô‰ÒÓ Ù˘ fiψ˜ Û Â˙fi‰ÚÔÌÔ˘˜. ™ÙË Û‡ÛÎÂ„Ë ÌÂÙ¤Û¯ÔÓ, ‡ÛÙÂÚ· ·fi ÚfiÛÎÏËÛË ÙÔ˘ ‰ËÌ¿Ú¯Ô˘ ªÈ¯. ∫Ô˘ÓÙÔ‡ÚË, ÔÈ Î·Ù·ÛÙË̷ٿگ˜ ÙˆÓ Ô‰ÒÓ ∂ÚÌÔ‡, ∞ÓÙˆÓÔÔ‡ÏÔ˘ Î·È ΔÔ¿ÏË, ÁÈ· Ó· ÂÎÊÚ¿ÛÔ˘Ó ÙȘ ·fi„ÂȘ ÙÔ˘˜, ηıÒ˜ Î·È Ù· ̤ÏË Ù˘ ÂÈÙÚÔ‹˜ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹Ûˆ˜ Ú˘ÌÔÙÔÌÈÎÒÓ Î·È Ú˘ıÌÈÛÙÈÎÒÓ Û¯Â‰›ˆÓ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘”.

“∂ȯ›ÚËÛË ·˘ÙÔÎÙÔÓ›·˜” Ë ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ÙˆÓ ∫Ô˘‚·ÓÒÓ

“ΔÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ¤Ó· ÛοÊÔ˜ ‚Ô‡ÏÈ·ÍÂ Î·È 10 ¿ÏÏ· ·Ó·ÙÚ¿ËÎ·Ó ·fi ÙÔÓ ÛÙÔÏ›ÛÎÔ Ô˘ ÌÂٷʤÚÂÈ ÎÔ˘‚·ÓÔ‡˜ ÚfiÛÊ˘Á˜ ÛÙȘ ·ÎÙ¤˜ Ù˘ ºÏÒÚȉ·˜ Î·È fiˆ˜ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛÂ Ë ·ÌÂÚÈηÓÈ΋ ·ÎÙÔÊ˘Ï·Î‹ ˘¿Ú¯ÂÈ Êfi‚Ô˜ fiÙÈ ÔÏÏ¿ ¿ÙÔÌ· ¤¯·Û·Ó ÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘˜”.

¶ÔÏÈÙÈ΋ ÎÚ›ÛË ÛÙȘ ∏¶∞

“√ Úfi‰ÚÔ˜ ∫¿ÚÙÂÚ ·Ô‰¤¯ıËΠۋÌÂÚ· ÙËÓ ·Ú·›ÙËÛË ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ ∂͈ÙÂÚÈÎÒÓ ™¿¸ÚÔ˘˜ μ¿Ó˜, Ô˘ ˘Ô‚Ï‹ıËΠÙËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË ¢Â˘Ù¤Ú·, ¤ÓÙ ̤Ú˜ ÚÈÓ ·fi ÙËÓ ·ÔÙ˘¯Ë̤ÓË ·ÌÂÚÈηÓÈ΋ Âȯ›ÚËÛË ÛÙËÓ ¤ÚËÌÔ Ù˘ ¶ÂÚÛ›·˜”.

™∞¡ ™∏ª∂ƒ∞ ¶ÚÈÓ 20 ¯ÚfiÓÈ·... ÛÙË μÚÂÙ·Ó›·, ‰‡Ô ÓÂÎÚÔ› Î·È ‰Âο‰Â˜ ÙÚ·˘Ì·Ù›Â˜ ‹Ù·Ó Ô ·ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ Ù˘ ÂͤÁÂÚÛ˘ ÛÙË Ê˘Ï·Î‹ ™ÙÚÂÈÓÙ˙ °Ô˘¤È, Ô˘ ‹Ù·Ó Ë ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÛÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Î·È Ë ÔÔ›· ÛËÌÂÈÒıËΠÌÂٷ͇ 1˘ Î·È 25˘ ∞ÚÈÏ›Ô˘.

¶ÚÈÓ 10 ¯ÚfiÓÈ·... ¤ı·Ó Û ËÏÈΛ· 70 ÂÙÒÓ Ô ˙ˆÁÚ¿ÊÔ˜ μ·Û›Ï˘ ™Î˘Ï¿ÎÔ˜. ™Ù· ηÏÏÈÙ¯ÓÈο ‰ÚÒÌÂÓ· Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ ÂÌÊ·Ó›ÛÙËΠÛÙ· ̤۷ Ù˘ ‰ÂηÂÙ›·˜ ÙÔ˘ ’70. ΔÔ ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈ ÙÔ˘ ÛÙÔ ∫ÔψӿÎÈ ‹Ù·Ó ÙfiÔ˜ Û˘Ó¿ÓÙËÛ˘ ÙˆÓ ÓÂfiÙÂÚˆÓ Î·ÏÏÈÙ¯ÓÒÓ.


¶ÔÏÈÙÈ΋ 6

TETAPTH 28 ∞¶ƒπ§π√À 2010

°È· ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ Ú·ÁÌ·ÙÈ΋˜ ¯ÚÂÔÎÔ›·˜ ÙȘ ÚÔÛ¯›˜ ̤Ú˜

™‹Ì· ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘ ·fi ÙËÓ ∫ÔÌÈÛÈfiÓ ∏ Û˘Ìʈӛ· ÌÂٷ͇ “ÙÚfiÈη˜” - ¢¡Δ, ∫ÔÌÈÛÈfiÓ Î·È ∂∫Δ - ÎÈ ∂ÏÏ¿‰·˜ ı· ·Ó·ÎÔÈÓˆı› ÙÔ ÂÚ¯fiÌÂÓÔ ™¿‚‚·ÙÔ

¡¤· ˘Ô‚¿ıÌÈÛË ·fi ÙËÓ Standard and Poor’s

‹Ì· ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘ ÁÈ· ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ Î·È Ú·ÁÌ·ÙÈ΋˜ - ¤Ú·Ó Ù˘ Ù¯ÓÈ΋˜ - ¯ÚÂÔÎÔ›·˜ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ Ù· ÚÔÛ¯‹ 24ˆÚ·, ·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ· ÙË ‚ȈÛÈÌfiÙËÙ· Ù˘ Â˘Úˆ˙ÒÓ˘, ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË ÙÔ˘ “ÓÙfiÌÈÓÔ” Û ¯ÒÚ˜ Ù˘ ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ ÂͤÂÌ„·Ó ¯ı˜ Ô ·ÚÌfi‰ÈÔ˜ ÁÈ· Ù· ÔÈÎÔÓÔÌÈο ∂›ÙÚÔÔ˜ ŸÏÈ ƒÂÓ Î·È Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∫ÔÌÈÛÈfiÓ ∑Ô˙¤ ª·Úfi˙Ô, ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÎÏÂÈÛÙ‹˜ Û˘Ó‰ڛ·Û˘ Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜.

Της ∂πƒ∏¡∏™ ∫∞ƒ∞¡∞™√¶√À§√À

∞£∏¡∞, 27.

∂∫ Ó¤Ô˘ ˘Ô‚·ıÌ›˙ÂÈ Ô Ô›-

√ Î. ƒÂÓ ÍÂηı¿ÚÈÛ ÛÙÔ˘˜ Û˘Ó·‰¤ÏÊÔ˘˜ ÙÔ˘ ˆ˜ ÂÊfiÛÔÓ Ë ∂ÏÏ¿‰· ‰ÂÓ ‚ÚÂÈ Ù· ··Ú·›ÙËÙ· ¯Ú‹Ì·Ù· ÁÈ· Ó· ÍÂÏËÚÒÛÂÈ ÙÔ ÔÌfiÏÔÁÔ Ô˘ Ï‹ÁÂÈ ÙÔ ª¿ÈÔ “ı· ¯ÚÂÔÎÔ‹ÛÂÈ” - Î·È ÁÈ’ ·˘Ùfi ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÔÏÔÎÏËÚˆıÔ‡Ó Ù·¯‡Ù·Ù· ÔÈ ‰È·‰Èηۛ˜ ÙÔ˘ Ì˯·ÓÈÛÌÔ‡ ÛÙ‹ÚÈ͢, ÒÛÙ ӷ ˘¿ÚÍÂÈ ÂÎÙ·Ì›Â˘ÛË ÙˆÓ Û¯ÂÙÈÎÒÓ ÎÔÓ‰˘Ï›ˆÓ. ∂ÈηϤÛÙËΠÙËÏÂʈÓÈ΋ Û˘ÓÔÌÈÏ›· Ô˘ ›¯Â Ì ÙÔ °ÂÚÌ·Ófi ˘Ô˘ÚÁfi √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ μfiÏÊÁηÁÎ ™fiÈÌÏÂ, Ô ÔÔ›Ô˜ ÂÌÊ·Ó›ÛÙËÎÂ Û˘ÁÎÚ·ÙË̤ӷ ·ÈÛÈfi‰ÔÍÔ˜ ÁÈ· ÙÔ ÍÂ¤Ú·ÛÌ· ÙˆÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÛÙÔ μÂÚÔÏ›ÓÔ. ¶·ÚfiÏ· ·˘Ù¿, Ô ∂›ÙÚÔÔ˜ ‰ÂÓ ·¤ÎÏÂÈÛ ӷ ˘¿ÚÍÔ˘Ó ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÛÙË ‰È·‰Èηۛ· ¤ÁÎÚÈÛ˘ ·fi ÙË °ÂÚÌ·Ó›·. √ ·ÚÌfi‰ÈÔ˜ ÁÈ· Ù· ÔÈÎÔÓÔÌÈο ∂›ÙÚÔÔ˜ ¤Î·Ó ÁÓˆÛÙfi fiÙÈ Ë Û˘Ìʈӛ· ÌÂٷ͇ “ÙÚfiÈη˜” - ¢¡Δ, ∫ÔÌÈÛÈfiÓ Î·È ∂∫Δ - ÎÈ ∂ÏÏ¿‰·˜ ı· ·Ó·ÎÔÈÓˆı› ÙÔ ÂÚ¯fiÌÂÓÔ ™¿‚‚·ÙÔ 1Ë ª·˝Ô˘ - ÎÈ ·Ì¤Ûˆ˜ ÌÂÙ¿, ÙËÓ Â‚‰ÔÌ¿‰· Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ı›, ı· ˘¿ÚÍÂÈ Ë ‰È·‰Èηۛ· ¤ÁÎÚÈÛ˘ ·fi Ù· ∂ıÓÈο ∫ÔÈÓÔ-

‚Ô‡ÏÈ· ÙˆÓ ÎÚ·ÙÒÓ-ÌÂÏÒÓ Ù˘ Â˘Úˆ˙ÒÓ˘. ª·˙› Ì ÙËÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ù˘ Û˘Ìʈӛ·˜ ∂ÏÏ¿‰·˜-ÙÚfiÈη˜, ı· ˘¿ÚÍÂÈ Î·È Ë ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ÛÙÔ ÔÔ›Ô ı· ¤¯ÂÈ Û˘ÌʈӋÛÂÈ Ë ∂ÏÏ¿‰·. øÛÙfiÛÔ, Ô Î. ƒÂÓ ‰ÂÓ ·Ó·Ê¤ÚıËΠÛÂ

Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÔÛ¿ - ¿Ó, ‰ËÏ·‰‹, Ë Û˘Ìʈӛ· ı· ·ÊÔÚ¿ Ù· ·Ú¯Èο ÚÔ·ÔÊ·ÛÈṲ̂ӷ 45 ‰ÈÛ. ÙÔ˘ Ì˯·ÓÈÛÌÔ‡ ‹ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ¯Ú‹Ì·Ù· - ÌÔÏÔÓfiÙÈ ¤Î·Ó ÏfiÁÔ ÁÈ· “ÂÈÛÙÈÎfi Î·È Û˘ÁÎÚÔÙË̤ÓÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÙÚÈÂÙ›·˜” . ΔËÓ ›‰È· ÛÙÈÁÌ‹, ΢‚ÂÚÓËÙÈΤ˜ ËÁ¤˜

ÎÔ˜ Standard & Poor’s Ù· ÂÏÏËÓÈο ÔÌfiÏÔÁ· Û μμ+ ·fi μμμ+ Ì ÙËÓ ·ÈÙÈÔÏfiÁËÛË fiÙÈ Â›Ó·È ¤ÓÙÔÓË Ë ·ÓËÛ˘¯›· ÁÈ· ÙËÓ ÈηÓfiÙËÙ· Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ ÙÔ ¯Ú¤Ô˜ Ù˘. ∏ ηÙËÁÔÚ›· ·˘Ù‹, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ Reuters, ı¤ÙÂÈ Ù· ÂÏÏËÓÈο ÔÌfiÏÔÁ· Û Â›Â‰Ô “ÛÎÔ˘ȉÈÒÓ” (junk) Ô˘ ÛËÌ·›ÓÂÈ Â›Â‰Ô ˘„ËÏÔ‡ Ú›ÛÎÔ˘/˘„ËÏÒÓ ·Ô‰fiÛˆÓ. √ Ô›ÎÔ˜ ÚÔÛı¤ÙÂÈ fiÙÈ ‰È·ÙËÚ› ·ÚÓËÙÈÎfi outlouk, ‰ËÏ·‰‹ ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏ›˙ÂÙ·È Û Ӥ· ˘Ô‚¿ıÌÈÛË. ∞Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÙÔ˘ ·ÌÂÚÈηÓÈÎÔ‡ Ô›ÎÔ˘ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ fiÙÈ Ë ·fiÊ·Û‹ Ù˘ ‚·Û›˙ÂÙ·È Û “ÓÂfiÙÂÚË ·ÍÈÔÏfiÁËÛË ÙˆÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ, ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Î·È ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈÎÒÓ ÚÔÎÏ‹ÛÂˆÓ Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ Ë ÂÏÏËÓÈ΋ ΢‚¤ÚÓËÛË, ÛÙȘ ÚÔÛ¿ıÂȤ˜ Ù˘ Ó· ı¤ÛÂÈ ÙÔ ÊÔÚÙ›Ô ÙÔ˘ ¯Ú¤Ô˘˜ Û ̛· ÛÙ·ıÂÚ¿ ηıÔ‰È΋ ÙÚԯȿ” √ Standard and Poor’s ˘Ô‚·ıÌ›˙ÂÈ Â›Û˘ Eurobank, Alpha Bank, ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ Î·È ETE Ë S&P. “H ˘Ô‚¿ıÌÈÛË ‰ÂÓ ·ÓÙ·Ó·ÎÏ¿ Ù· Ú·ÁÌ·ÙÈο ‰Â‰Ô̤ӷ Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜, Ô‡Ù ÙËÓ ÚfiÔ‰Ô ÛÙ· ‚·ÛÈο ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈο ÌÂÁ¤ıË, ÂÓÒ ÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ÙÚ·Â˙ÈÎfi Û‡ÛÙËÌ·, ÌÂÙ¿ Î·È Ì ÙËÓ Â¤ÎÙ·ÛË ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ÙˆÓ 28 ‰ÈÛÂηÙÔÌÌ˘Ú›ˆÓ ¢ÚÒ ÁÈ· ·ÎfiÌË ¤Ó· ÂÍ¿ÌËÓÔ, ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ÛÙ·ıÂÚfi Î·È Ì ÙËÓ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓË Ú¢ÛÙfiÙËÙ·” ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ. “ΔÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ÙÚ·Â˙ÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ı› ·Ú¿ÏÏËÏ· Ó· ¤¯ÂÈ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ¿ÓÙÏËÛ˘ fiÏ˘ Ù˘ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓ˘ Ú¢ÛÙfiÙËÙ·˜ ·fi ÙËÓ ∂˘Úˆ·˚΋ ∫ÂÓÙÚÈ΋ ΔÚ¿Â˙·” Û˘ÌÏËÚÒÓÂÙ·È. ™ÙËÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÂÈÛËÌ·›ÓÂÙ·È fiÙÈ ÔÈ ‰È·Ú·ÁÌ·Ù‡ÛÂȘ Ì ÙËÓ Â˘Úˆ·˚΋ ∂ÈÙÚÔ‹, ÙËÓ ∂˘Úˆ·˚΋ ∫ÂÓÙÚÈ΋ ΔÚ¿Â˙· Î·È ÙÔ ¢ÈÂıÓ¤˜ ¡ÔÌÈÛÌ·ÙÈÎfi Δ·ÌÂ›Ô ÁÈ· ÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ Ì˯·ÓÈÛÌÔ‡ ÛÙ‹ÚÈ͢ Î·È ÙË ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ÚÔ¯ˆÚÔ‡Ó Î·ÓÔÓÈο Î·È ı· ÔÏÔÎÏËÚˆıÔ‡Ó ÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ Ë̤Ú˜.

ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· ¤ÏÂÁ·Ó, ˆ˜ Â¿Ó Ô Ì˯·ÓÈÛÌfi˜ ÛÙ‹ÚÈ͢ ‰ÂÓ ÚԂϤÂÈ ¯Ú‹Ì·Ù· ÁÈ· ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÙÚ›· ¯ÚfiÓÈ·, Ë ∂ÏÏ¿‰· ‰ÂÓ ı· ÌÔÚ› Ó· ·ÓÙÂÂͤÏıÂÈ ÛÙȘ ‰·ÓÂȷΤ˜ Ù˘ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ Ôχ Û‡ÓÙÔÌ· - Î·È ÁÈ’ ·˘Ùfi ÙÔ ÏfiÁÔ, fiˆ˜ ÂÍËÁÔ‡Û·Ó, “›̷ÛÙ ‰È·ÙÂıÂÈ̤ÓÔÈ Ó· Ô‡ÌÂ Ó·È Û fiÏ· ÁÈ· Ó· ÛÒÛÔ˘Ì ÙË ¯ÒÚ· ·fi ÙËÓ Î·Ù·ÛÙÚÔÊ‹” . √ ŸÏÈ ƒÂÓ ¤Î·Ó ÁÓˆÛÙfi ˆ˜ fiÏË Ë ‰È·‰Èηۛ· ı· ÔÏÔÎÏËÚˆı› Ì ۇÓÔ‰Ô ÎÔÚ˘Ê‹˜ ÛÙȘ 10-11 ª·˝Ô˘. ŸÌˆ˜ ÙÔ Îϛ̷ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ∂ÈÙÚfiˆÓ ‹Ù·Ó ȉȷÈÙ¤Úˆ˜ ‚·Ú‡ ÏfiÁˆ ÙˆÓ ÂÈÛËÌ¿ÓÛÂˆÓ ÙÔ˘ ∂ÈÙÚfiÔ˘, Ô˘ › ¢ı¤ˆ˜ fiÙÈ Ë ∂ÏÏ¿‰· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ Î·È Úfi‚ÏËÌ· Ú¢ÛÙfiÙËÙ·˜ ÛÙȘ ‰ÈÂıÓ›˜ ·ÁÔÚ¤˜ Î·È Úfi‚ÏËÌ· ¯ÚÂÔÎÔ›·˜ - ÎÈ ·˘Ù‹ Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ·ÏÏ¿ÍÂÈ Ì¤¯ÚÈ ÙÔ 2013 ‹ 2014. ™Â οÔÈ· ÛÙÈÁÌ‹, Ì¿ÏÈÛÙ·, ·Ó·ÚˆÙ‹ıËΠ“ηٿ fiÛÔÓ ·˘Ù‹ Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ·ÓÙÈÛÙÚ·Ê›” - Î·È ÛÈ‚˘ÏÏÈο › ˆ˜ Ï›ÁÔÈ Â›Ó·È ·˘ÙÔ› Ô˘ ÙÔ ÈÛÙ‡ԢÓ, ·ÔʇÁÔÓÙ·˜ Ó· ÂÈ ÙË ‰È΋ ÙÔ˘ ¿Ô„Ë. √ ∑Ô˙¤ ª·Úfi˙Ô, ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘, › ˆ˜ ‹‰Ë ˙ԇ̠ÙËÓ Â¤ÎÙ·ÛË Ù˘ ÎÚ›Û˘ ÛÙËÓ ˘fiÏÔÈË Â˘Úˆ˙ÒÓË - Î·È ÁÈ’ ·˘Ùfi Ú¤ÂÈ Ó· ·Ó·Ï¿‚ÂÈ Ë ∂˘ÚÒË ÙȘ ¢ı‡Ó˜ Ù˘. “∫·È ÛÙȘ ∏ӈ̤Ó˜ ¶ÔÏÈÙ›˜ Ì ÚÒÙËÛ·Ó ÙÈ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· οÓÂÙ” ›Â. “Ÿˆ˜ ·ÓÙÈÏ·Ì‚¿ÓÂÛÙÂ, Â‰Ò ·›˙ÂÙ·È Ë ·ÍÈÔÈÛÙ›· Ì·˜” !

™‡Ìʈӷ Ì Â›ÛËÌÔ ¤ÁÁÚ·ÊÔ Ù˘ ÁÂÚÌ·ÓÈ΋˜ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Ô˘ ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈÛ ÙÔ Reuters

¶ÚÈÓ ÙȘ 19 ª·˝Ô˘ Ë ÚÒÙË ‰fiÛË ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ∞£∏¡∞, 27.

K∞π ÙÒÚ· ÙÚ¤¯Ô˘Ó! ∏ ÂÎÙfiÍ¢-

ÛË ÙˆÓ spreads Î·È Ë ˘Ô‚¿ıÌÈÛË ·fi ÙË Standard & Poor’s fi¯È ÌfiÓÔ ÙˆÓ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ ÔÌÔÏfiÁˆÓ ·ÏÏ¿ Î·È Ù˘ ÈÛÙÔÏËÙÈ΋˜ ÈηÓfiÙËÙ·˜ Ù˘ ¶ÔÚÙÔÁ·Ï›·˜ ‚¿˙ÂÈ ÊˆÙÈ¿ ÛÙËÓ ∂∂, Ì ·ÍȈ̷ÙÔ‡¯Ô˘˜ ÙÔ˘ μÂÚÔÏ›ÓÔ˘ Ó· ·Ú·‰¤¯ÔÓÙ·È ϤÔÓ fiÙÈ ÙÔ Â˘ÚÒ ‰¤¯ÂÙ·È ÎÂÚ‰ÔÛÎÔÈ΋ Â›ıÂÛË. ™‡Ìʈӷ Ì Â›ÛËÌÔ ¤ÁÁÚ·ÊÔ Ù˘ ÁÂÚÌ·ÓÈ΋˜ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Ô˘ ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈÛ ÙÔ Reuters, Ë ÚÒÙË ‰fiÛË ÙÔ˘ ‰ÈÂıÓÔ‡˜ ·Î¤ÙÔ˘ Â›ÁÔ˘Û·˜ ‚Ô‹ıÂÈ·˜ ÚÔ˜ ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ηٷ‚ÏËı› ÚÈÓ ·fi ÙËÓ ‚·ÛÈ΋ ÚÔıÂÛÌ›· ·Ó·¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛ˘ Ù˘, ÛÙȘ 19 ª·˝Ô˘, (Û.Û. Ï‹ÁÔ˘Ó ÔÌfiÏÔÁ· 9 ‰ÈÛ Â˘ÚÒ) ΔÔ ¤ÁÁÚ·ÊÔ Ô˘ ·¢ı‡ÓÂÙ·È ÛÙ· ̤ÏË ÙÔ˘ ÎÔÈÓÔ‚Ô˘Ï›Ô˘ Û˘Óԉ‡ÂÈ ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ Ô˘ ÙÈÙÏÔÊÔÚÂ›Ù·È “ÓfiÌÔ˜ ÁÈ· ÙË ‰È·Ù‹ÚËÛË Ù˘ ÛÙ·ıÂÚfiÙËÙ·˜ Ù˘ ÓÔÌÈÛÌ·ÙÈ΋˜ ¤ÓˆÛ˘” Î·È ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È Û ¤Ó· ¿Ù˘Ô ¯ÚÔÓԉȿÁÚ·ÌÌ· Ì „ËÊÔÊÔڛ˜ ÛÙȘ ¯ÒÚ˜ Ù˘ ˙ÒÓ˘ ÙÔ˘ ¢ÚÒ ÛÙȘ 10 ª·˝Ô˘. ™ÙÔ ¤ÁÁÚ·ÊÔ ÂÈÛËÌ·›ÓÂÙ·È Â›Û˘ fiÙÈ ÔÈ Û˘ÓÔÌÈϛ˜ Ì ÙÔ ¢¡Δ Î·È ÙËÓ ∂ÈÙÚÔ‹ Ù˘ ∂∂ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔÓ ÛÙfi¯Ô Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÂÓ›Û¯˘Û˘ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÔÏÔÎÏËÚˆıÔ‡Ó ÛÙȘ

2 ª·˝Ô˘. √È ˘Ô˘ÚÁÔ› √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Ù˘ Â˘Úˆ˙ÒÓ˘ ı· Û˘˙ËÙ‹ÛÔ˘Ó Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ Û˘ÓÔÌÈÏÈÒÓ ÛÙȘ 4 ª·˝Ô˘ Û ÙËωȿÛ΄Ë. ™ÙÔ ¤ÁÁÚ·ÊÔ ·˘Ùfi ÛËÌÂÈÒÓÂÙ·È Â›Û˘ fiÙÈ ÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ÎÔÈÓÔ‚Ô‡ÏÈÔ ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ „ËÊ›ÛÂÈ ÁÈ· ¤Ó· 3ÂÙ¤˜ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÏÈÙfiÙËÙ·˜ ÛÙȘ 6 ‹ 7 ª·˝Ô˘. ΔÔ ¤ÁÁÚ·ÊÔ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Â›Û˘ fiÙÈ ÙÔ ¯ÚÔÓԉȿÁÚ·ÌÌ· ·˘Ùfi ¤¯ÂÈ Û˘ÌʈÓËı› Ì ÙËÓ πÙ·Ï›·, ÙË °·ÏÏ›·, ÙËÓ πÛ·Ó›·, ÙËÓ ∂˘Úˆ·˚΋ ∂ÈÙÚÔ‹ Î·È ÙËÓ ∂˘Úˆ·˚΋ ∫ÂÓÙÚÈ΋ ΔÚ¿Â˙·. ™ÙÔ Û¯¤‰ÈÔ ÓfiÌÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ¤ÎÙ·ÎÙË ‚Ô‹ıÂÈ· Ô˘ ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈÛ ÙÔ Reuters, ÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ı· Â›Ó·È ·ÚÌfi‰ÈÔ

Ó· ‰·Ó›ÛÂÈ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Û˘ÓÔÏÈο 8,4 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ. ΔÔ Û¯¤‰ÈÔ ÓfiÌÔ˘ fï˜ ‰ÂÓ Î¿ÓÂÈ Î·Ì›· ·Ó·ÊÔÚ¿ ÁÈ· Ó¤· ‰¿ÓÂÈ· ÙÔ 2011 ‹ ÙÔ 2012.

™fiÈÌÏÂ: ¢ÂÓ ı· ·Ê‹ÛÔ˘Ì ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Ó· ηٷÚÚ‡ÛÂÈ √ °ÂÚÌ·Ófi˜ ˘Ô˘ÚÁfi˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ, μfiÏÊÁηÓÁÎ ™fiÈÌÏÂ, ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ Ë °ÂÚÌ·Ó›· ‰ÂÓ ı· ·Ê‹ÛÂÈ ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Ó· ηٷÚÚ‡ÛÂÈ Î·È ‰È·‚‚·›ˆÛ fiÙÈ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ÙÔ˘ μÂÚÔÏ›ÓÔ˘ ·ÛΛ ȤÛÂȘ ÁÈ· Ó· ÏËÊı› ÁÚ‹ÁÔÚ· Ë ·fiÊ·ÛË ÁÈ· ÙËÓ ÂÎÙ·Ì›Â˘ÛË Ù˘ ‚Ô‹ıÂÈ·˜

ÚÔ˜ ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. ™Â Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË Ô˘ ı· ‰ËÌÔÛÈ¢ı›ÛÙËÓ ÂÊËÌÂÚ›‰· Handelsblatt, Ô μfiÏÊÁηÓÁÎ ™fiÈÌÏ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ : “∞˘Ùfi Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÂÈ ÙÒÚ· Â›Ó·È Ó· ÛÙ·Ï› ¤Ó· ۷ʤ˜ Û‹Ì· fiÙÈ ‰ÂÓ ı· ·Ê‹ÛÔ˘Ì ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Ó· ηٷÚÚ‡ÛÂÈ” “∂ÈÙÚ¤„Ù ÌÔ˘ Ó· ÙÔ ˆ ÍÂοı·Ú·: (ÙÔ ·Î¤ÙÔ ‚Ô‹ıÂÈ·˜ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·) ‰ÂÓ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ·Ó·‰È·Ú·ÁÌ¿Ù¢ÛË ÙÔ˘ ¯Ú¤Ô˘˜, ‰ÂÓ Ù›ıÂÙ·È Ù¤ÙÔÈÔ ı¤Ì·, Î·È ·˘Ùfi ‰ÂÓ Â›Ó·È Î¿ÙÈ Ô˘ οÔÈÔ˜ ·fi ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË Û˘˙ËÙ¿” ÚÔÛı¤ÙÂÈ. ¢È·‚‚·›ˆÛ ÂÍ¿ÏÏÔ˘ fiÙÈ Ë °ÂÚÌ·Ó›· ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÙÔ fi‰È ÛÙÔ ÊÚ¤ÓÔ. “¶È¤˙Ô˘Ì ÁÈ· Ì›· ÁÚ‹ÁÔÚË ·fiÊ·ÛË” ‰ËÏÒÓÂÈ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο. ΔÔ ÁÂÚÌ·ÓÈÎfi ˘Ô˘ÚÁÈÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÌÔÚ› Ó· Ï¿‚ÂÈ Û¯ÂÙÈ΋ ·fiÊ·ÛË ÙËÓ ÚÔÛ¯‹ ¢Â˘Ù¤Ú· Î·È Ó· Û˘˙ËÙËı› Ë ÂÎÙ·Ì›Â˘ÛË Ù˘ ‚Ô‹ıÂÈ·˜ ÛÙË ªÔ‡ÓÙÂÛÚ·Ù (fiÔ˘ ÂÎÚÔÛˆÔ‡ÓÙ·È ÔÈ ÂÚÈÊÂÚÂȷΤ˜ ΢‚ÂÚÓ‹ÛÂȘ) ÛÙȘ 7 ª·˚Ô˘, ηٿ ÙËÓ ÂÎÙ›ÌËÛË ÙÔ˘ μfiÏÊÁηÓÁÎ ™fiÈÌÏÂ.

ŒÎÙ·ÎÙË Û‡ÓÔ‰Ô˜ ÎÔÚ˘Ê‹˜ ÛÙȘ 10 ª·˝Ô˘ √È ËÁ¤Ù˜ ÙˆÓ ¯ˆÚÒÓ Ù˘ ˙ÒÓ˘ ÙÔ˘ ¢ÚÒ ¤¯Ô˘Ó ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›ÛÂÈ ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛË ÌÈ·˜ ‰È¿Û΄˘ ÎÔÚ˘Ê‹˜ ÛÙȘ

10 ª·˝Ô˘ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÂÁÎÚ›ÓÔ˘Ó ÙËÓ Î·Ù·‚ÔÏ‹ ÙˆÓ ‰·Ó›ˆÓ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î·È Ó· ‚ÔËı‹ÛÔ˘Ó ÛÙÔÓ ÙÂÚÌ·ÙÈÛÌfi Ù˘ ÎÚ›Û˘, ·Ó¤ÊÂÚ ÛÙÔ °·ÏÏÈÎfi ¶Ú·ÎÙÔÚ›Ô, ËÁ‹ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ ÈÛ·ÓÈ΋ ÚÔ‰ڛ· Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ŒÓˆÛ˘.

∞Ú¯¤˜ ª·˝Ô˘ „ËÊ›˙Ô˘Ó ÔÈ °¿ÏÏÔÈ ÁÈ· ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ∏ Û˘Ì‚ÔÏ‹ Ù˘ °·ÏÏ›·˜ ÛÙÔ Û¯¤‰ÈÔ Ù˘ ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈ΋˜ ‚Ô‹ıÂÈ·˜ ÚÔ˜ ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ı· ˘Ô‚ÏËı› ÛÙȘ 4 ª·˝Ô˘ Û „ËÊÔÊÔÚ›· ÛÙËÓ ∂ıÓÔÛ˘Ó¤Ï¢ÛË, ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛÂ Ô ªÂÚÓ¿Ú ∞ÎÔÁȤ, Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∫¿Ùˆ μÔ˘Ï‹˜ ÙÔ˘ Á·ÏÏÈÎÔ‡ ∫ÔÈÓÔ‚Ô˘Ï›Ô˘. ∏ Û˘ÓÂÈÛÊÔÚ¿ ·˘Ù‹ ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È Û 6,3 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ Û ‰·ÓÂȷΤ˜ ‰ÂÛ̇ÛÂȘ ·fi Ù· ÔÔ›· Ù· 3,3 ‰ÈÛÂηÙÔÌ̇ÚÈ· Û ÈÛÙÒÛÂȘ ÏËÚˆÌÒÓ.

¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘: ¶Ôχ ÎÔÓÙ¿ Û ÙÂÏÈ΋ Û˘Ìʈӛ· “∂›Ì·ÛÙ Ôχ ÎÔÓÙ¿ Û ÙÂÏÈ-

΋ Û˘Ìʈӛ·” ÂÎÙ›ÌËÛÂ Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ °. ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ ÌÈÏÒÓÙ·˜ ÛÙÔ Mega, Û˘ÌÏËÚÒÓÔÓÙ·˜ fiÙÈ “Â›Ó·È ·‰È·ÓfiËÙÔ Ë °ÂÚÌ·Ó›· Ó· ÌÏÔοÚÂÈ ÙË ‚Ô‹ıÂÈ·” .


¶ÔÏÈÙÈ΋ 7

Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 28 ∞¶ƒπ§π√À 2010

‘H ÙÒÚ· ‹ ÔÙ¤ ÙfiÓÈÛ ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÔÌÈÏ›·˜ ÙÔ˘ ÛÙËÓ ∫ÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋ √Ì¿‰· ÙÔ˘ ¶∞™√∫ Ô °. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘

“¡· ·Ó·ÁÂÓÓ‹ÛÔ˘Ì ÙË ¯ÒÚ·” ∏ ÂÔ¯‹ Ì·˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È Û˘ÓËıÈṲ̂ÓË, Â›Ó·È Ë ÛÙÈÁÌ‹ Ù˘ ·Ï‹ıÂÈ·˜ ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛÂ Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ∞£∏¡∞, 27.

¿ÏÂÛÌ· ÁÈ· Û˘ÛÙÚ¿Ù¢ÛË ÛÙÔÓ ·ÁÒÓ· Ó· ‚ÁÂÈ Ë ¯ÒÚ· ·fi ÙËÓ ÎˉÂÌÔÓ›· Î·È ÙËÓ ÂÈÙ‹ÚËÛË ·ˇı˘Ó ÛÙËÓ ∫ÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋ √Ì¿‰· ÙÔ˘ ¶∞™√∫ Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ °. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘. √ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ÙfiÓÈÛ ˆ˜ ·˘Ù¤˜ ÙȘ ‰‡ÛÎÔϘ ÒÚ˜ “‰ÂÓ Ê˘ÁÔÌ·¯Ô‡ÌÂ, ‰ÂÓ Ê˘ÁÔÔÓÔ‡ÌÂ. ∞Ó·Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ì ÙȘ ¢ı‡Ó˜ Ì·˜” , ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, ˙‹ÙËÛ ӷ ÂÍ·ÛÊ·ÏÈÛı› ÛÙË ¯ÒÚ· ËÚÂÌ›·, ÒÛÙ ӷ ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó ÔÈ ·Ó·Áη›Â˜ ·ÏÏ·Á¤˜ Î·È Ë √ÈÎÔÓÔÌ›· Ó· ηٷÛÙ› ‚ÈÒÛÈÌË. Ì ÙÔÓ ·‰‡Ó·ÌÔ. ™Â fiÏÔ˘˜ Û·˜ Ó· ÂÈÛËÌ¿Óˆ οÙÈ: ̤۷ ÛÙÔ ‰‹ıÂÓ ÙÂÙÚÈÌ̤ÓÔ Ù˘ ηıËÌÂÚÈÓ‹˜ ¿Ï˘ ÂÚÓ¿Ì ÙÔ Ì‹Ó˘Ì· fiÙÈ Ë ÂÔ¯‹ Ì·˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È Û˘ÓËıÈṲ̂ÓË. ∂›Ó·È Ë ÛÙÈÁÌ‹ Ù˘ ·Ï‹ıÂÈ·˜. ∞˘Ùfi ÙÔ ·Ô‰ÂÈÎÓ‡Ô˘Ì Ì ÙËÓ Î·ıËÌÂÚÈÓ‹ Ì·˜ ÛÙ¿ÛË. ∂ÍÂÚ¢Óԇ̠ÙȘ χÛÂȘ Ì ÙËÓ ·ÁˆÓ›· ÂΛÓÔ˘ Ô˘ ı¤ÏÂÈ ÙÔ Ù¤ÏÂÈÔ, ÙÔ ·ÓıÚÒÈÓÔ. ΔÔ ¤ÚÁÔ Ì·˜ Â›Ó·È ÙÈÙ¿ÓÈÔ Î·È ÚˆÙÔÔÚÈ·Îfi. ¶ÂÚ·Ù¿Ì Û ÓÂÚ¿ Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÂÍÂÚ¢ÓËı›, Ì ˘Í›‰· Ù· Û˘ÌʤÚÔÓÙ· Ù˘ ·ÙÚ›‰·˜” √ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ÛËÌ›ˆÛ fiÙÈ ÔÈ ·ÔÊ¿ÛÂȘ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Â›Ó·È Á¤Ê˘Ú· ÁÈ· ÙÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ. “√ Ï·fi˜ Ì¿˜ „‹ÊÈÛ ÁÈ· ÙȘ ÌÂÁ¿Ï˜ ·ÏÏ·Á¤˜. ∑ËÙÔ‡Û ÈÛÔÓÔÌ›· Î·È Â˘ÓÔÌ›·. ∑Ô‡Û ÙË ‚›· Ù˘ ‰È·ÊıÔÚ¿˜, Ì ÙÔ μ·ÙÔ¤‰È Î·È Ù· ÔÌfiÏÔÁ·. ªÂ ÙÔ˘˜ ‰ÈÔÚÈÛÌÔ‡˜ ÎÔÏÏËÙÒÓ Î·È ËÌÂÙ¤ÚˆÓ. ∑Ô‡Û ÙÔ Ê·ÎÂÏ¿ÎÈ ÛÙ· ÓÔÛÔÎÔÌ›·. ΔËÓ ·›ÛÙ¢ÙË ÁÚ·ÊÂÈÔÎÚ·Ù›· Ì ÙÔ ” ÁÚËÁÔÚfiÛËÌÔ“Ì ÙȘ ÊÔÚÔ··ÏÏ·Á¤˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÈÛ¯˘ÚÔ‡˜. ¢ÂÓ ·ÈÛı·ÓfiÙ·Ó Ô ŒÏÏËÓ·˜ ÔÏ›Ù˘ ·˘Ù‹˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜. ◊Ù·Ó ˘‹ÎÔÔ˜” › ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο. ΔfiÓÈÛÂ, Â›Û˘, fiÙÈ Ë ·ÓÙ›ÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ÔÏ›ÙË ‹Ù·Ó Ë ·ÂÈı·Ú¯›· Î·È fiÙÈ Ë ·ÓÔÌ›· ¤ÁÈÓ ηÓfiÓ·˜. “√È Î˘‚ÂÚÓÒÓÙ˜ ¤‰ÈÓ·Ó ÙÔ ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·. ∞˘Ù¿ ‹Úı·Ì ӷ ·ÏÏ¿ÍÔ˘ÌÂ. Δ· ›·Ì ÚÔÂÎÏÔÁÈο. ™ÙËÓ ¢∂£ ›· fiÙÈ ÛÙËÓ ÔÚ›· ÌÈ·˜ ¯ÒÚ·˜ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÛÙÈÁ̤˜ Ô˘ ηıÔÚ›˙Ô˘Ó ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ Ù˘. ¶Ô˘ ··ÈÙÔ‡Ó ·ÔÊ¿ÛÂȘ ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙËÓ ÎÚ›ÛË Î·È ÙËÓ ·Ú·ÎÌ‹. ™‹ÌÂÚ· Û˘ÁÎÚÔ‡ÔÓÙ·È ‰‡Ô ·ÓÙÈÏ‹„ÂȘ ÁÈ· ÙË ¯ÒÚ·. ∏ ËÁÂÛ›· ¤¯ÂÈ ·˘ÍË̤Ó˜ ¢ı‡Ó˜. Δ›ÔÙ· ‰ÂÓ ı· ·ÏÏ¿ÍÂÈ Â¿Ó ‰ÂÓ ·ÏÏ¿ÍÂÈ Ë ·ÓÙ›ÏË„Ë ¿ÛÎËÛ˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ ÂÍÔ˘Û›·˜. ∞˘Ù¿ ›¯· ÂÈ Î·È ·˘Ùfi οÓÔ˘ÌÂ. ªÂ ¿ıÔ˜, ·ÎfiÌË Î·È Ì ϿıË. ª·˜ ¤Ï·¯Â Ó· ‹Ì·ÛÙ ÂÌ›˜ Ô˘ ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ì ‰‡ÛÎÔϘ ¢ı‡Ó˜ ÁÈ· ÙËÓ ÔÚ›· ÂÏÏËÓÈÛÌÔ‡” ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛÂ. √ Î. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ÛËÌ›ˆÛ fiÙÈ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË Ô‡ÙÂ Ê˘ÁÔÌ·¯Â›, Ô‡ÙÂ Ê˘ÁÔÔÓ›. “∞Ôηχ„·Ì ÙȘ ·Ï‹ıÂȘ Ì ·ÚÚËÛ›·. •¤Ú·Ì fiÙÈ Ô Ï·fi˜ ÂÎÙÈÌ¿ ÙËÓ ÂÈÏÈÎÚ›ÓÂÈ·. ∏ ·ÓÙÈÔϛ٢ÛË Ì·˜ ηÙËÁfiÚËÛ fiÙÈ ÊÔ˘ÛÎÒÛ·Ì ÙËÓ ÂÈÎfiÓ· Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜. ∞˘ÙÔ› ›ӷÈ, fï˜, Ô˘ ¤Î·Ó·Ó ¿ıÏÈ· ·ÔÁÚ·Ê‹. ΔÔ ¤Î·Ó·Ó ÁÈ· ÌÈÎÚÔÎÔÌÌ·ÙÈÎÔ‡˜ ÏfiÁÔ˘˜. ¶Ï‹ÁˆÛ·Ó ÙËÓ ·ÍÈÔÈÛÙ›· Ì·˜ ‰ÈÂıÓÒ˜. °›Ó·ÌÂ Î·È ¿ÏÈ ÔÈ ÎÔ˘ÙÔfiÓËÚÔÈ. ∫·È Û‹ÌÂÚ· ÔÈ ›‰ÈÔÈ Ì·˜ ηÙËÁÔÚÔ‡Ó ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ ÎÚ‡„·Ì ÙȘ ·Ì·Úٛ˜ ÙÔ˘˜ οو ·fi ÙÔ ¯·Ï›. ΔÒÚ· Á›ÓÂÙ·È ÂÍÔÓ˘¯ÈÛÙÈÎfi˜ ¤ÏÂÁ¯Ô˜ Î·È ˘¿Ú¯ÂÈ

·ÓÙÔ‡ ‰È·Ê¿ÓÂÈ·. √ ·ÁÒÓ·˜ Ì·˜ Ó· ·ÔηٷÛÙ‹ÛÔ˘Ì ÙËÓ ·ÍÈÔÈÛÙ›· Ì·˜, ÁÈ·Ù› ¯ˆÚ›˜ ·˘Ù‹Ó ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ÔÈÎÔÓÔÌ›· Î·È Â¤Ó‰˘ÛË. ∞˘Ù‹ Ë ·Ï‹ıÂÈ· Ì¿˜ ÛfiηÚ fiÏÔ˘˜. ªÈ· ÂÈÎfiÓ· Ô˘ Ì·˜ Ï‹ÁˆÛ fiÏÔ˘˜ ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ ·ÓÙ·ÔÎÚ›ÓÂÙ·È ÛÙȘ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ˜ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜. §fiÁˆ Ù˘ ·fiÎÚ˘„˘ ÛÙÔȯ›ˆÓ ·fi ÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË Î˘‚¤ÚÓËÛË” √ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ÛËÌ›ˆÛ fiÙÈ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛ‹ ÙÔ˘ ‰ÂÓ ¤ÌÂÈÓ ¿Ú·ÁË. “¶‹Ú·Ì ¿ÌÂÛ· Î·È ·Ó·Áη›· ̤ÙÚ·. ™‹ÌÂÚ· Ê·›ÓÂÙ·È Ë ÛËÌ·Û›· ÙˆÓ fiÛˆÓ Î¿Ó·ÌÂ. ∞Ó Û‹ÌÂÚ· ‹Ì·ÛÙ·Ó ·Ó·ÍÈfiÈÛÙÔÈ, ÔÈÔ˜ ı· ¤ÊÙÈ·¯Ó ¤Ó· Ì˯·ÓÈÛÌfi ÛÙ‹ÚÈ͢ ÁÈ· ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·; À¿Ú¯ÂÈ ϤÔÓ Û˘ÏÏÔÁÈ΋ ‚Ô‡ÏËÛË Ù˘ ∂˘ÚÒ˘. √È Û‡ÌÌ·¯Ô› Ì·˜ ϤÓ οÙÈ ·Ïfi: ∏ ∂ÏÏ¿‰· ‹Ú ÙȘ ·ÔÊ¿ÛÂȘ Ù˘, ÙÒÚ· Ú¤ÂÈ Ó· Ù˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ì ÙËÓ ·ÛÊ¿ÏÂÈ· ÁÈ· Ó· οÓÂÈ ‚ÈÒÛÈÌË ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌ›· Ù˘. ¢ÂÓ ÙÔ˘˜ ¯·Ú›˙Ô˘Ì ¯Ú‹Ì·Ù·, ÙÔ˘˜ Ù· ‰·Ó›˙Ô˘ÌÂ. ∂›Ó·È ÌÈ· ηϋ Â¤Ó‰˘ÛË Û ÌÈ· ¯ÒÚ· ·ÔÊ·ÛÈṲ̂ÓË Ó· ¿ÂÈ ÌÚÔÛÙ¿” √ °. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛ ˆ˜ fiÛÔÈ Î·ÙËÁÔÚÔ‡Ó ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË ÁÈ· ÙÔ Ì˯·ÓÈÛÌfi, ·ÁÓÔÔ‡Ó ÛÎÔ›Ìˆ˜ ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË. “∞˘Ù‹ ÙËÓ ËÚÂÌ›· Ô˘ ‚ڋηÌ ÙËÓ ¤¯Ô˘Ì ·Ó¿ÁÎË ÁÈ· Ó· ·ÊÈÂÚˆıԇ̠ÛÙȘ ÌÂÁ¿Ï˜ ·ÏÏ·Á¤˜. ¡· ÌËÓ ·Û¯ÔÏԇ̷ÛÙ Ì ÙȘ ÔÚ¤ÍÂȘ ÙˆÓ ÎÂÚ‰ÔÛÎfiˆÓ Î·È Ù· ÂÈÙfiÎÈ· ηıËÌÂÚÈÓ¿. ¶·Ú·Ï¿‚·Ì ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÛÙ· Úfiı˘Ú· Ù˘ ηٿÚÚ¢Û˘ Î·È ı· ÙËÓ ·Ú·‰ÒÛÔ˘Ì ÈÛ¯˘Ú‹ Î·È ÎÔÈÓˆÓÈο ‰›Î·ÈË. À‹Ú¯·Ó ¯ÚfiÓÈ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ηÏԇ̷ÛÙ ӷ ·ÏÏ¿ÍÔ˘ÌÂ. ŸÌˆ˜ ‰ÂÓ Â›Ì·ÛÙ fiÏÔÈ ›‰ÈÔÈ. ΔÔ 2004 ›¯·Ì ÚfiÏÔ ÛÙËÓ ∂.∂, Ӥ˜ ÚÔÔÙÈΤ˜ Ì ÙËÓ

ΔÔ˘ÚΛ· Î·È ¤ÚÁ· ·ÓÙÔ‡. ŸÏ˜ ÔÈ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ ÁÈ· ÌÈ· Ó¤· ∂ÏÏ¿‰·. ΔÔ ÔÏÈÙÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· ÊÙ·›ÂÈ, ·ÏÏ¿ ÊÙ·›Ó ΢ڛˆ˜ ·˘ÙÔ› Ô˘ ‰ÂÓ ÙfiÏÌËÛ·Ó Ó· ÙÔ ·ÏÏ¿ÍÔ˘Ó” √ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ¤Î·Ó ȉȷ›ÙÂÚË ·Ó·ÊÔÚ¿ ÛÙÔÓ “∫·ÏÏÈÎÚ¿ÙË” Ô ÔÔ›Ô˜ ı· ÂÁÎÚÈı› ·‡ÚÈÔ (Û‹ÌÂÚ·) Î·È Ô ÔÔ›Ô˜, fiˆ˜ ›Â, Â·Ó·ıÂÌÂÏÈÒÓÂÈ ÙËÓ ·˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË. “¢È·Ê¿ÓÂÈ· ·ÓÙÔ‡ ÁÈ· οı ¢ÚÒ Ô˘ Íԉ‡ÂÙ·È. °›ÓÂÙ·È ‰Ú·ÛÙÈÎfi˜ ÂÚÈÔÚÈÛÌfi˜ fiÏˆÓ ÙˆÓ ‰ÔÌÒÓ ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜. ∂›Ó·È Ë ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚË ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ·ÚÌÔ‰ÈÔÙ‹ÙˆÓ ÛÙËÓ ·˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË. ∂›Ó·È Ë ·fi‰ÂÈÍË Ù˘ ·ÔÊ·ÛÈÛÙÈÎfiÙËÙ·˜ ÁÈ· ÂÍÔÚıÔÏÔÁÈÛÌfi ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜. ∞˘Ù‹ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË Î·ÏÂ›Ù·È Ó· οÓÂÈ ÙȘ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ·ÏÏ·Á¤˜ ÛÙÔ ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ ¯ÚfiÓÔ. Œ¯Ô˘Ì ÙÔ Û¯¤‰ÈÔ Î·È ÙËÓ ÂÓÙÔÏ‹ ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ Ï·Ô‡” √ Î. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ÙfiÓÈÛ fiÙÈ ‰ÂÓ Ì·˜ ÙÈÌ¿ fiÙÈ ‚ÚÈÛÎfiÌ·ÛÙÂ Î·È ¿ÏÈ ˘fi ÂÈÙ‹ÚËÛË. “∂Ì›˜ ·Ï¤„·Ì ÁÈ· ÙËÓ ·ÂÏ¢ı¤ÚˆÛË Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ ·fi ÂÍ·ÚÙ‹ÛÂȘ. ™‹ÌÂÚ· Ó¤Ô˜ ·ÁÒÓ·˜ ÁÈ· ·ÂÏ¢ı¤ÚˆÛË ·fi ÙËÓ ÎˉÂÌÔÓ›·. ™Ùfi¯Ô˜ Ì·˜ Ó· ʇÁÔ˘Ì ·fi ÙËÓ ÂÈÙ‹ÚËÛË. ŸÌˆ˜ ‰ÂÓ ı· ʇÁÔ˘Ó fiÛÔÈ Ì·˜ ÂÈÙËÚÔ‡Ó Ì ÙË ‚›· Î·È ÙȘ ¤ÙÚ˜, ·ÏÏ¿ fiÙ·Ó ı· ¤¯Ô˘Ì ‚¿ÏÂÈ Ù¿ÍË ÛÙ· ÔÈÎÔÓÔÌÈο Ì·˜. ™·˜ ηÏÒ Ó· ·ÓÙÈÛÙ·ıԇ̠۠Ú·ÎÙÈΤ˜ ·ÏȤ˜ Î·È ÓÔÔÙÚÔ›Â˜ Ô˘ Ì·˜ ηıËÏÒÓÔ˘Ó. ¡· ·Ó·‰Â›ÍÔ˘Ì fi,ÙÈ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ¤¯ÂÈ Ô ÂÏÏËÓÈÛÌfi˜ Î·È Ô ÙfiÔ˜. ∫·È ¤¯Ô˘Ì ÔÏÏ¿. ∂›Ì·ÛÙ ÂÚ‹Ê·ÓÔÈ ÁÈ· ·˘Ù¿ Ô˘ ¤¯Ô˘ÌÂ. ¡· ÛÙËÚ›ÍÔ˘Ì ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ·Ú·ÁˆÁ‹ Î·È ÙÔÓ ÔÏÈÙÈÛÌfi” ›Â Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜. “ÃÚÂÈ·˙fiÌ·ÛÙ ÙÔ ¯ÚfiÓÔ Î·È ·˘ÙfiÓ Ì·˜ ÙÔÓ ‰›ÓÂÈ Ô Ì˯·ÓÈÛÌfi˜. À¿Ú¯ÂÈ

ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌfi˜, ·ÏÏ¿ ÛÎÂÊÙ›Ù Ô˘ ı· ‚ÚÈÛÎfiÌ·ÛÙ·Ó Â¿Ó ‰ÂÓ ˘‹Ú¯Â ·˘Ùfi˜ Ô Ì˯·ÓÈÛÌfi˜. ÀÔ¯Ú¤ˆÛ‹ Ì·˜ Â›Ó·È Ó· ·ÏÏ¿ÍÔ˘Ì ÙË ¯ÒÚ·. ∞˘Ùfi Â›Ó·È ‰È΋ Ì·˜ ÂÈÏÔÁ‹. ¢ÂÓ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ó· Ì·˜ ÙÔ ÂÈ‚¿ÏÏÂÈ Î·Ó›˜. ¶Ú¤ÂÈ Ó· ‰È·Ú·ÁÌ·Ù¢Ùԇ̠ÙȘ ·ÏÏ·Á¤˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂfiÌÂÓË ÙÚÈÂÙ›·. ∂Ì›˜ ı· ‚¿ÏÔ˘Ì ٿÍË Î·È ı· ·Ó·ÙÚ¤„Ô˘Ì ηΤ˜ Ú·ÎÙÈΤ˜ ÛÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ Î·È ı· ÚÔÛٷهԢÌ ÙÔ˘˜ ÈÔ ·‰‡Ó·ÌÔ˘˜. £· ÊÙÈ¿ÍÔ˘Ì ¤Ó· ‰›¯Ù˘ ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÁÈ’ ·˘ÙÔ‡˜. ¡· οÓÔ˘Ì ÌÈ· ÈÛ¯˘Ú‹ Û˘ÌÌ·¯›· ÙˆÓ ˘ÁÈÒÓ ‰˘Ó¿ÌˆÓ. •ÂÎÈÓ‹Û·Ì ¤Ó· ‰È¿ÏÔÁÔ Ì ÙȘ ÂÚÈʤÚÂȘ, ·Ó·‰ÂÈÎÓ‡ÔÓÙ·˜ ÙȘ ·Ú·ÁˆÁÈΤ˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ Ù˘ ¯ÒÚ·˜” °È· ÙËÓ ·ÓÙÈÔϛ٢ÛË, ›Â: “ÕÎÔ˘Û· ÌÈ· Û˘ÁÁÓÒÌË. ◊Ù·Ó ÔÌÔÏÔÁ›· ÁÈ· ÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ·ÊÔÚÔ‡Û ÙÔ ·ÚfiÓ. ™˘ÁÁÓÒÌË ÛËÌ·›ÓÂÈ Â›Ì·È ¤ÙÔÈÌÔ˜ Ó· ·ÏϿ͈. ™ËÌ·›ÓÂÈ Ó· ÛÙËÚ›ÍÔ˘Ó ÙȘ ·ÏÏ·Á¤˜ Î·È fi¯È Ó· Û˘Ó¯›ÛÔ˘Ó Ó· ÚÔÛÙ·ÙÂ‡Ô˘Ó Ù· ÌÂÁ¿Ï· Û˘ÌʤÚÔÓÙ· οı ›‰Ô˘˜. ¡· Û˘ÓÙ·¯ıÔ‡Ó Ì·˙› Ì·˜. ¡· ÌËÓ ·Ô¯ˆÚÔ‡Ó ·fi ÙÔ ‰È¿ÏÔÁÔ” ÙfiÓÈÛÂ Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ·¢ı‡ÓıËΠ۠fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Ôϛ٘. “ΔÔ˘˜ ηÏÒ Ï¤ÁÔÓÙ·˜ ˆ˜ ‰ÂÓ ı· ˘Âڂԇ̠ÙËÓ ÎÚ›ÛË Â¿Ó ‰ÂÓ ‰Ô‡Ì ηٿ̷ٷ Ù· Ï¿ıË ÙÔ˘ ·ÚÂÏıfiÓÙÔ˜. ¡· ԇ̠fi¯È ÛÙËÓ ÎÔ˘ÏÙÔ‡Ú· Ù˘ ‹ÛÛÔÓÔ˜ ÚÔÛ¿ıÂÈ·˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÂÌ‰ˆı›. ª¿ı·Ì ӷ ˙ԇ̠̠‰·ÓÂÈο, ¯ˆÚ›˜ Ó· ·Ú¿ÁÔ˘Ì ÙÔ ··Ú·›ÙËÙÔ. ∞ÔıÂÒÛ·Ì ÙÔ ‚fiÏÂÌ· ÛÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ. ∏ ‰È·ÊıÔÚ¿ ·ÔÚÚÔÊ¿ ¤Ó· ÌÂÁ¿ÏÔ Ì¤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÂÈÛÔ‰‹Ì·Ùfi˜ Ì·˜. ∫·Ó›˜ ‰ÂÓ ·ÓÙȉÚÔ‡Û ÛÙÔ fiÙÈ Ù· Δ·Ì›· ¤Ì·ÈÓ·Ó Ì¤Û·. ∞˘Ùfi ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· η٤ÚÚ¢Û ˘fi ÙÔ ‚¿ÚÔ˜ Ù˘ Ï·˚΋˜ ηٷÎÚ·˘Á‹˜. ∞ÚÎÂÙ¿ ÎÔÚÔ˚‰¤„·Ì ·ÏÏ‹ÏÔ˘˜. ™‹ÌÂÚ· ¯ÚÂÈ·˙fiÌ·ÛÙ ÙÔ ¯ÚfiÓÔ Ó· οÓÔ˘Ì ‚·ıȤ˜ ·ÏÏ·Á¤˜ Ì·˙› Ì ÙÔÓ ÔÏ›ÙË. À¿Ú¯ÂÈ ‰›„· Î·È ÛÙ‹ÚÈÍË ·fi ÙÔÓ ÔÏ›ÙË” › ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, ÛËÌ›ˆÛ fiÙÈ ¤ÍÈ Ì‹Ó˜ ÙÒÚ· ·Û¯ÔÏԇ̷ÛÙ Ì ٷ ÛÚÂÓÙ˜. “∞ÚÎÂÙ¿! Ó· ·Û¯ÔÏËıԇ̠̠ÙȘ ÌÂÁ¿Ï˜ ·ÏÏ·Á¤˜. ∏ ÎÚ›ÛË ·ÔÙÂÏ› Î·È Â˘Î·ÈÚ›·. ªËÓ ÙËÓ ·Ê‹ÛÔ˘Ì ӷ ¿ÂÈ ¯·Ì¤ÓË. ªÔÚԇ̠Ôχ ηχÙÂÚ·, ·ÚΛ Ó· ÌËÓ ··ÍÈÒÓÔ˘Ì ÙȘ ÚÔÛ¿ıÂȤ˜ Ì·˜. ∂›Ì·È ·ÈÛÈfi‰ÔÍÔ˜. ø˜ ¯ÒÚ· ¤¯Ô˘Ì ÙÂÚ¿ÛÙȘ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜. ¡· ¿Ì Û ÌÈ· ‚ÈÒÛÈÌË ÔÈÎÔÓÔÌ›·. ™Â ÌÈ· ÎÔÈÓˆÓ›· ÔÏÈÙÒÓ Ì ¤ÓÙÔÓË ÎÔÈÓˆÓÈ΋ Û˘Ó›‰ËÛË. ªÈ· Û˘ÏÏÔÁÈ΋ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Î·È Û˘ÏÏÔÁÈ΋ ˙ˆ‹, Ì·ÎÚÈ¿ ·fi ÙÔÓ ·ÙÔÌÈÎÈÛÌfi Ô˘ Ì·˜ ÎÚ·ÙÔ‡Û ¯ˆÚÈṲ̂ÓÔ˘˜”.

√ Î. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ÂÈÙ¤ıËΠÛÙË ¡¢ ÂÈÚÚ›ÙÔÓÙ·˜ ¢ı‡Ó˜ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÛÙËÓ ÔÔ›· ¤¯ÂÈ ÂÚȤÏıÂÈ Ë ¯ÒÚ·. ΔfiÓÈÛ ˆ˜ Ë “Û˘ÁÁÓÒÌË” Ô˘ ˙‹ÙËÛÂ Ë ËÁÂÛ›· ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ ·ÔÙÂÏ› ÔÌÔÏÔÁ›·, ¿ÏÏ· ı· ¤ÚÂ ӷ ‰ÔıÔ‡Ó ÂÍËÁ‹ÛÂȘ ÁÈ·Ù› Ì ¢ı‡ÓË Ù˘ ¡¢ Ë ∂ÏÏ¿‰· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ˘fi ÎˉÂÌÔÓ›·. “™˘ÁÁÓÒÌË ÛËÌ·›ÓÂÈ Â›Ì·È ¤ÙÔÈÌÔ˜ Ó· ·ÏϿ͈, ·ÏÏ¿ Ù¤ÙÔÈ· ·ÏÏ·Á‹ ·fi ÙË ¡¢ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ì ‰ÂÈ” ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛÂ Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜. ∞¢ı˘ÓfiÌÂÓÔ˜ ÛÙÔ˘˜ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·Ùfi˜ ÙÔ˘ Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ˙‹ÙËÛ ÙË ÛÙ‹ÚÈÍ‹ ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ “ÂıÓÈ΋” , fiˆ˜ ›Â, ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÁÈ· ÙËÓ ·ÓfiÚıˆÛË ÙÔ˘ ·ÚÔ˘˜ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ Î·È ÙfiÓÈÛ fiÙÈ Ë ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ Ì˯·ÓÈÛÌÔ‡ ÛÙ‹ÚÈ͢ ‰›ÓÂÈ ÛÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË ÙÔÓ ··Ú·›ÙËÙÔ ¯ÚfiÓÔ ÁÈ· Ó· οÓÂÈ ÙȘ ·Ó·Áη›Â˜ ·ÏÏ·Á¤˜. ∫·ÙËÁfiÚËÛ ÙËÓ ·ÓÙÈÔϛ٢ÛË fiÙÈ ‰ÂÓ ÛÙËÚ›˙ÂÈ ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÁÈ· ˘¤Ú‚·ÛË Ù˘ ÎÚ›Û˘ Î·È ‰‹ÏˆÛ ·ÔÊ·ÛÈṲ̂ÓÔ˜ Ó· Í·Ó·‰ÒÛÂÈ ÛÙÔ˘˜ ŒÏÏËÓ˜ ·ÛÊ¿ÏÂÈ· Î·È ·ÍÈÔÚ¤ÂÈ·. “¶ÂÚÓ¿Ì ̷˙› ÙË ‰˘ÛÎÔÏfiÙÂÚË ÛÙÈÁÌ‹ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜. √È ÚÔÎÏ‹ÛÂȘ Â›Ó·È ÚˆÙfiÁÓˆÚ˜ ÁÈ· fiÏË ÙËÓ ∂˘ÚÒË. √È Â˘ı‡Ó˜ Ì·˜ Â›Ó·È ÈÛÙÔÚÈΤ˜. √È ·ÔÊ¿ÛÂȘ Ì·˜ ηıÔÚÈÛÙÈΤ˜ ÁÈ· ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ ÙÔ˘ ∂ÏÏËÓÈÛÌÔ‡. ∞˘Ù¿ ‰ÂÓ Â›Ó·È ˘ÂÚ‚ÔÏ‹. ∂›Ì·ÛÙ ÛÙȘ ÚÒÙ˜ ÛÂÏ›‰Â˜ Ù˘ ÂÈηÈÚfiÙËÙ·˜. ¶ÔÏÏ¿ ‰ËÌÔÛȇ̷ٷ Ì·˜ ¤¯Ô˘Ó ÏËÁÒÛÂÈ. Œ¯Ô˘Ì ‰È·‚¿ÛÂÈ ÙȘ ÈÔ ·ÓıÚÒÈÓ˜ ÂÚÈÁڷʤ˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÙȘ ÈÔ ¿‰ÈΘ ÂÈı¤ÛÂȘ ·fi ÂÁοıÂÙÔ˘˜ Ï·˚ÎÈÛÙ¤˜” ÙfiÓÈÛÂ Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜. “ΔÔ˘˜ Ì‹Ó˜ ·˘ÙÔ‡˜ ¤¯Ô˘Ì ˙‹ÛÂÈ ÔÏϤ˜ χ˜, ·ÏÏ¿ Î·È ¯·Ú¤˜ Î·È ÂÈÙ˘¯›Â˜. Δ·Íȉ‡ÔÓÙ·˜ ·fi ¯ÒÚ· Û ¯ÒÚ· ¤ÓȈ۷ ÙË ÌÔÓ·ÍÈ¿ Ù˘ ÂÍÔ˘Û›·˜. £¤Ïˆ Ó· Û·˜ ¢¯·ÚÈÛÙ‹Ûˆ ÁÈ·Ù› ÛÙ·ı‹Î·Ù ÛÙÔ ‡„Ô˜ Û·˜. Œ¯ÂÙ ‰ÒÛÂÈ „˘¯‹ ÛÙÔÓ ·ÁÒÓ· Ô˘ οÓÔ˘Ì ·fi ÎÔÈÓÔ‡. ŸÏÔÈ Ì·˜ Ì ÙÔ Î¤ÊÈ Ô˘ Ì·˜ ‰›ÓÂÈ Ë È‰¤· fiÙÈ ÙÔ Î¿ÓÔ˘Ì ÁÈ· ÙËÓ ·ÙÚ›‰· Ì·˜. ¶¿Óˆ ·fi ÙËÓ ·ÛËÌ·ÓÙfiÙËÙ· ÙÔ˘ ÔÏÈÙÈÎÔ‡ ÎfiÛÙÔ˘˜ ˘¿Ú¯ÂÈ Ë ÚÔÛÊÔÚ¿ ÁÈ· ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. ∞˘Ù‹ Ë ÛÙ¿ÛË Â›Ó·È ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ÁÈ· ÌÈ· ¿ÏÏË ÔÏÈÙÈ΋ ÎÔ˘ÏÙÔ‡Ú· ÛÙÔÓ ÙfiÔ Ì·˜” ÛËÌ›ˆÛÂ Ô Î. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘, ÚÔÛı¤ÙÔÓÙ·˜: “∂›Ì·ÛÙ ÔÈ ÊÔÚ›˜ Ù˘ ·ÏÏ·Á‹˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ ·Ó¿ÁÎË Ë ¯ÒÚ· Ì·˜. ∞˘Ù‹ Â›Ó·È Ë ÂÓÙÔÏ‹ ÙÔ˘ Ï·Ô‡ Ì·˜. ¡· ÂÁÁ˘Ëıԇ̠ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Ù˘ ÂÚËÊ¿ÓÈ·˜ ¯ˆÚ›˜ ‰Ô˘Ï›˜ Î·È ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ Û ÙÚ›ÙÔ˘˜. ΔËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÙÔ˘ ¢Èη›Ô˘ Î·È Ù˘ ¢È·Ê¿ÓÂÈ·˜, Ù˘ ·ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë˜ ∞£∏¡∞, 27.

∏ Û˘Ìʈӛ· Ì ÙȘ μڢͤÏϘ

Î·È ÙÔ ¢ÈÂıÓ¤˜ ¡ÔÌÈÛÌ·ÙÈÎfi Δ·ÌÂ›Ô ÁÈ· ÙÔ˘˜ fiÚÔ˘˜ ‰·ÓÂÈÛÌÔ‡ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ “ı· Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ Û ¤Ó· ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ‰‡ÛÎÔÏÔ ÙÚÈÂÙ¤˜ ÚfiÁÚ·ÌÌ·”, ·Ú·‰¤¯ÙËÎÂ Ô °ÈÒÚÁÔ˜ ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘, ÌÈÏÒÓÙ·˜ ÛÙË Û˘Ó‰ڛ·ÛË Ù˘ ÎÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋˜ ÔÌ¿‰·˜ ÙÔ˘ ¶∞™√∫. ∂ÎÙ›ÌËÛ fiÙÈ Ì¤Û· Û ·˘Ùfi ÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ· ı· Á›ÓÂÈ Ë ÈÔ ‰‡ÛÎÔÏË ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈ΋ ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹ Ô˘ ¤¯ÂÈ Á›ÓÂÈ ÔÙ¤ ÛÙË ¯ÒÚ·. √ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ·Ó¤ÊÂÚ fiÙÈ Ë ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ ı· ÂÍ·ÚÙËı› ·fi ÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛË ÛÂÈÚ¿˜ ‰È·ÚıÚˆÙÈÎÒÓ ·ÏÏ·ÁÒÓ Î·È ÂÎÙ›ÌËÛ fiÙÈ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË

°ÈÒÚÁÔ˜ ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘: ∏ ÂfiÌÂÓË ÙÚÈÂÙ›· ı· Â›Ó·È ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ‰‡ÛÎÔÏË

“ ŸÙ·Ó ¯ÚˆÛÙ¿˜ ‰ÂÓ Â›Û·È ÂχıÂÚÔ˜”... ı· ·Ó·ÁηÛÙ› Ó· Û˘ÁÎÚÔ˘ÛÙ› Ì Ôχ ÎfiÛÌÔ Î·È Ó· ÌËÓ ¯·˚‰¤„ÂÈ ·˘ÙÈ¿. Ÿˆ˜ ›Â, ÔÈ Û˘Óı‹Î˜ Î·È Ë ·ÌÊÈÛ‚‹ÙËÛË Ô˘ ‰¤¯ÂÙ·È Ë ¯ÒÚ· Â›Ó·È Ù¤ÙÔȘ Ô˘ ‰ÂÓ ÂÈÙÚ¤Ô˘Ó Î·Ì›· ˘·Ó·¯ÒÚËÛË ÛÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛË ÙˆÓ Û˘ÌʈÓËı¤ÓÙˆÓ. “¶Ú¤ÂÈ Ó· ԇ̠ÙËÓ ·Ï‹ıÂÈ· ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ” ÚfiÛıÂÛÂ. ∞Ó¤ÊÂÚ fiÙÈ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ı· ‹ıÂÏ ӷ ¤¯ÂÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ¯ÚfiÓÔ ÁÈ· Ó· “·ÏÒÛÂÈ” ÙȘ ÌÂÙ·ÚÚ˘ıÌ›ÛÂȘ, ·ÏÏ¿ ·˘Ùfi ‰ÂÓ Â›Ó·È

ÂÊÈÎÙfi, ÂÍ·ÈÙ›·˜ Ù˘ ›ÂÛ˘ fiÛˆÓ ÔÓÙ¿ÚÔ˘Ó ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜. √È ‰È·Ú·ÁÌ·Ù‡ÛÂȘ Ì ÙËÓ ÙÚfiÈη ∫ÔÌÈÛÈfiÓ - ∂∫Δ - ¢¡Δ ı· ¤¯Ô˘Ó ÔÏÔÎÏËÚˆı› Èı·Ófiٷٷ ÙËÓ ÂfiÌÂÓË Â‚‰ÔÌ¿‰·, ÚfiÛıÂÛÂ Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜. ÀÔÁÚ¿ÌÌÈÛ fiÙÈ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ·ÌÊÈ‚ÔÏ›· ˆ˜ fiÏ· ı· Â›Ó·È ¤ÙÔÈÌ· ¤ˆ˜ ÙȘ 19 ª·˝Ô˘, ËÌÂÚÔÌËÓ›· ÛÙËÓ ÔÔ›· Ë ∂ÏÏ¿‰· ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÂÈÛÙÚ¤„ÂÈ ÛÙÔ˘˜ ‰·ÓÂÈÛÙ¤˜ Ù˘ 9 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ.

¶·Ú¿ ÙȘ ‰˘ÛÎÔϛ˜ Ô˘ ı· ʤÚÂÈ, Ô °. ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛ ÎÂÎÙË̤ÓÔ ÙÔ Ì˯·ÓÈÛÌfi ÛÙ‹ÚÈ͢ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ Î·È ·Ó‡ı˘ÓÔ˘˜ fiÛÔ˘˜ ÂÈÎÚ›ÓÔ˘Ó ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË ÂÂȉ‹ ˙‹ÙËÛ ÙËÓ ÂÓÂÚÁÔÔ›ËÛ‹ ÙÔ˘. ΔfiÓÈÛ fiÙÈ ‰ÂÓ ·ÓÙÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È Ô‡ ı· ‚ÚÈÛÎfiÌ·ÛÙ·Ó Û‹ÌÂÚ· ¯ˆÚ›˜ ÙÔ Ì˯·ÓÈÛÌfi. “∑ԇ̠ÛÙÈÁ̤˜ ÂıÓÈ΋˜ ÂÈ‚›ˆÛ˘” ›Â, ÚÔÛı¤ÙÔÓÙ·˜ fiÙÈ ÙÒÚ· Â›Ó·È Ë ÒÚ· ÙˆÓ ·ÔÊ¿ÛˆÓ. ÀÔÛ¯¤ıËΠfiÙÈ ÔÈ ı˘Û›Â˜ ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ ı· ¤¯Ô˘Ó ·ÓÙ›ÎÚ˘ÛÌ· Î·È Û ÙÚ›· ¯ÚfiÓÈ· ·fi ÙÒÚ· “ı· ÌÔÚԇ̠ӷ ÛÙÂÎfiÌ·ÛÙ ÌÚÔÛÙ¿ ÙÔ˘˜ ÂÚ‹Ê·ÓÔÈ, Ì Û‚·ÛÌfi ÛÙȘ ·Í›Â˜ Ì·˜”.


¶ÔÏÈÙÈ΋ 8

TETAPTH 28 ∞¶ƒπ§π√À 2010

∞ÈÛÈfi‰ÔÍÔ˜ Î·È Ú·ÏÈÛÙ‹˜ Ô ¶Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ ÁÈ· ÙËÓ ¤ÍÔ‰Ô ·fi ÙËÓ ÎÚ›ÛË

“ªÂ ÔÏϤ˜ ‰˘ÛÙ˘¯Ò˜ ı˘Û›Â˜” ™˘Ó¿ÓÙËÛË Ì ÙÔÓ ˘Ô˘ÚÁfi ∂͈ÙÂÚÈÎÒÓ ÙˆÓ ∏ÓˆÌ¤ÓˆÓ ∞Ú·‚ÈÎÒÓ ∂ÌÈÚ¿ÙˆÓ Δƒπ™∂

∞ÔÎÏ›ÂÙ·È Ë ∂ÏÏ¿‰· Ó· ÎËÚ‡ÍÂÈ ÛÙ¿ÛË ÏËÚˆÌÒÓ ™π∫∞°√, 27. “∞¶√∫§∂π∂Δ∞π Ë ∂ÏÏ¿‰·, ‹ ¿ÏÏÔ

ÎÚ¿ÙÔ˜ ̤ÏÔ˜ Ù˘ Â˘Úˆ˙ÒÓ˘, Ó· οÓÂÈ ÛÙ¿ÛË ÏËÚˆÌÒÓ” ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛ ·fi ÙÔ ™ÈοÁÔ Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ∫ÂÓÙÚÈ΋˜ ΔÚ¿Â˙·˜ (∂∫Δ), ∑·Ó-∫ÏÔÓÙ ΔÚÈÛ¤. “∞˘Ùfi, ÙÔ ¤¯ˆ Í·Ó·›, ηْ Â̤ ·ÔÎÏ›ÂÙ·È Ë ÛÙ¿ÛË ÏËÚˆÌÒÓ ·fi ¤Ó· ÎÚ¿ÙÔ˜-̤ÏÔ˜ Ù˘ Â˘Úˆ˙ÒÓ˘” ‰È·Î‹Ú˘ÍÂ Ô Î. ΔÚÈÛ¤, Ô˘ ··ÓÙÔ‡Û ÛÙÔ ÂÚÒÙËÌ·, “ÔȘ ı· Â›Ó·È ÔÈ ÂÈÙÒÛÂȘ ÁÈ· ÙÔ Â˘ÚÒ, Â¿Ó Ë ∂ÏÏ¿‰·, ‹ ¿ÏÏÔ Ì¤ÏÔ˜ Ù˘ Â˘Úˆ˙ÒÓ˘, οÓÂÈ ÛÙ¿ÛË ÏËÚˆÌÒÓ” ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, fiˆ˜ ·ÎÚÈ‚Ò˜ Î·È ¯ı˜ (ÚÔ¯ı¤˜) ÛÙË ¡¤· ÀfiÚÎË, Ô Î. ΔÚÈÛ¤ ·ÚÓ‹ıËΠÂ›ÌÔÓ· Ó· ·Ó·ÊÂÚı› Û ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ÏÂÙÔ̤ÚÂÈ·, ·Ó·ÊÔÚÈο Ì ÙȘ Û˘Ó¯È˙fiÌÂÓ˜ ‰È·Ú·ÁÌ·Ù‡ÛÂȘ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ Ì ÙËÓ ∂∂, ÙËÓ ∂ÈÙÚÔ‹ ÙˆÓ μÚ˘ÍÂÏÏÒÓ Î·È ÙÔ ¢¡Δ, ÁÈ· ¤Ó·Ó “Ì˯·ÓÈÛÌfi ÛÙ‹ÚÈ͢” ÚÔ˜ ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌ›·.

™Δƒ√™ ∫∞¡

“Èڛ˜ ‚Ô‹ıÂÈ· ÔÈ ŒÏÏËÓ˜ ı· ‚ÚÂıÔ‡Ó Û ·ÊfiÚËÙË ı¤ÛË”

√π ∂§§∏¡∂™ Ú¤ÂÈ Ó· ηٷÈÔ‡Ó “¤Ó· ‰˘Û¿ÚÂÛÙÔ Ê¿ÚÌ·ÎÔ” Î·È Ó· ·ԉ¯ÙÔ‡Ó ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ·fi ÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi Â¿Ó ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ÍÂÂÚ¿ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÎÚ›ÛË Ì ÙÔ ¯Ú¤Ô˜ ÙÔ˘˜, ‰‹ÏˆÛÂ Ô ÁÂÓÈÎfi˜ ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ ÙÔ˘ ¢ÈÂıÓÔ‡˜ ¡ÔÌÈÛÌ·ÙÈÎÔ‡ Δ·Ì›Ԣ. √ ¡ÙÔÌÈӛΠ™ÙÚÔ˜ ∫·Ó ÛÂ Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË Û Á·ÏÏÈ΋ ÂÊËÌÂÚ›‰·, Ô˘ ı· ‰ËÌÔÛÈ¢Ù› ·‡ÚÈÔ (Û‹ÌÂÚ·) ·Ó·Ê¤ÚÂÈ fiÙÈ Ë ∂ÏÏ¿‰· Â›Ó·È ·ÓÙÈ̤وË Ì ÔÏÏ¿ Ô‰˘ÓËÚ¿ ¯ÚfiÓÈ·, ·ÏÏ¿ Ë ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈ΋ ı· ‹Ù·Ó “·ÊfiÚËÙË” “£· ‹Ù·Ó Ï¿ÓË Ó· ÈÛÙ‡ԢÌ fiÙÈ Î¿ÔÈÔ˜ ÌÔÚ› Ó· È·ı› ˘ÚÔ‚ÔÏÒÓÙ·˜ ÙÔÓ ÁÈ·ÙÚfi Ô˘ Û˘ÓÙ·ÁÔÁÚ·Ê› ¤Ó· ‰˘Û¿ÚÂÛÙÔ Ê¿ÚÌ·ÎÔ” ·Ó¤ÊÂÚÂ Ô ¡ÙÔÌÈӛΠ™ÙÚÔ˜ ∫·Ó, ÚÔÛı¤ÙÔÓÙ·˜: “μÚÈÛÎfiÌ·ÛÙÂ Â‰Ò ÁÈ· Ó· ‚ÔËı‹ÛÔ˘Ì ÙÔ˘˜ ŒÏÏËÓ˜. ∂¿Ó ‰ÂÓ ÙÔ˘˜ ‚ÔËı‹ÛÔ˘ÌÂ, ı· ‚ÚÂıÔ‡Ó Û ·ÊfiÚËÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË” “√È ŒÏÏËÓ˜ Ú¤ÂÈ Ó· ·ÓÙÈÏËÊıÔ‡Ó fiÙÈ Ë ÂÍÈÛÔÚÚfiËÛË ÙˆÓ ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈÎÒÓ, ÌÂÙ¿ ·fi ÔÏÏ¿ ¯ÚfiÓÈ· ·ÚfiÛÂÎÙˆÓ ÎÈÓ‹ÛˆÓ, ı· Â›Ó·È ÂÒ‰˘ÓË Î·È ‰‡ÛÎÔÏË. ∞ÏÏ¿ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ¿ÏÏË Ï‡ÛË ÁÈ· Ó· ‚ÁÔ˘Ó ·fi ·˘Ù‹ ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË” ·Ó¤ÊÂÚÂ Ô ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ ÙÔ˘ ¢ÈÂıÓÔ‡˜ ¡ÔÌÈÛÌ·ÙÈÎÔ‡ Δ·Ì›Ԣ.

™ÙË °ÂÚÌ·Ó›· ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ ¡ÙÔÌÈӛΠ™ÙÚÔ˜ ∫·Ó Î·È ∑·Ó ∫ÏÔÓÙ ΔÚÈÛ¤ ı· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ·‡ÚÈÔ (Û‹ÌÂÚ·) ÛÙË °ÂÚÌ·Ó›·, fiÔ˘ ı· Û˘Ó·ÓÙËıÔ‡Ó Ì ÙËÓ ª¤ÚÎÂÏ Î·È ¿ÏÏÔ˘˜ ÔÏÈÙÈÎÔ‡˜.

∞£∏¡∞, 27.

Δ

ËÓ ·ÈÛÈÔ‰ÔÍ›· ÙÔ˘ fiÙÈ Ë ∂ÏÏ¿‰· ı· ηٷʤÚÂÈ Ó· ÍÂÂÚ¿ÛÂÈ ÙËÓ ÎÚ›ÛË, “Ì ÔÏϤ˜ ı˘Û›Â˜ Î·È ‰˘ÛÙ˘¯Ò˜ ÈÎÚ¤˜ ı˘Û›Â˜ ·fi ÙÔ˘˜ ·‰‡Ó·ÌÔ˘˜” , ÂͤÊÚ·ÛÂ Ô ¶Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜, ∫¿ÚÔÏÔ˜ ¶·Ô‡ÏÈ·˜, ÛÙËÓ ÚÒÙË ÙÔ˘ ·Ú¤Ì‚·ÛË ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÂÓÂÚÁÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ Ì˯·ÓÈÛÌÔ‡ ÛÙ‹ÚÈ͢.√ ¶Úfi‰ÚÔ˜ Û˘Ó·ÓÙ‹ıËΠ̠ÙÔÓ ˘Ô˘ÚÁfi ∂͈ÙÂÚÈÎÒÓ ÙˆÓ ∏ÓˆÌ¤ÓˆÓ ∞Ú·‚ÈÎÒÓ ∂ÌÈÚ¿ÙˆÓ, ÛÙÔÓ ÔÔ›Ô ÂÍ‹ÁËÛ ÙȘ ‰˘ÛÎÔϛ˜ Ô˘ ÂÚÓ¿ Ë ∂ÏÏ¿‰·. “¢ÂÓ ÔÊ›ÏÔÓÙ·È ÔÏÔÎÏËÚˆÙÈο Û ÂÌ¿˜, ·ÏÏ¿ Û ÔÏÏÔ‡˜ ÏfiÁÔ˘˜ Î·È ·Èٛ˜ fiˆ˜ Ë ÎÂÚ‰ÔÛÎÔÈ΋ Ì·Ó›· ÔÚÈÛÌ¤ÓˆÓ Î‡ÎψÓ. ∫·È Ë ÁÂÈÙÔÓÈ¿ Û·˜ ‰ÔΛ̷Û ·˘Ùfi ÙÔ ÈÎÚfi ·ÈÁÓ›‰È ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ Î‡ÎψÓ. ” ∂Û›˜ ›¯·Ù ÔÏϤ˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ Î·È ÔÏϤ˜ Âʉڛ˜ Î·È Ù· ηٷʤڷÙÂ. ∂Ì›˜ ›̷ÛÙ ·ÈÛÈfi‰ÔÍÔÈ fiÙÈ ı· ÎÂÚ‰›ÛÔ˘Ì Ì ÔÏϤ˜ ı˘Û›Â˜ Î·È ‰˘ÛÙ˘¯Ò˜ Ì ÈÎÚ¤˜ ı˘Û›Â˜ ·fi ÙÔ˘˜ ·‰‡Ó·ÌÔ˘˜” ÚfiÛıÂÛÂ Ô ¶Úfi‰ÚÔ˜. √ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∂͈ÙÂÚÈÎÒÓ ÙˆÓ ∏∞∂ ˘¤ÁÚ·„ ÌÓËÌfiÓÈÔ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ Ì ÙÔÓ ·Ó·ÏËÚˆÙ‹ ˘Ô˘ÚÁfi ∂͈ÙÂÚÈÎÒÓ ¢ËÌ‹ÙÚË

∞£∏¡∞, 27.

Δ√ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ ‚Ô˘Ï¢ÙÒÓ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ ÛÙ¤ÎÂÙ·È ÛÙÔ Ï¢Úfi ÙÔ˘ Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡, Ì ÛÎÏËÚ‹ ‰Ô˘ÏÂÈ¿ Î·È Û˘Ó¯‹ Â·Ê‹ Ì ÙÔ˘˜ Ôϛ٘, ‰‹ÏˆÛÂ Ô ÃÚ‹ÛÙÔ˜ ¶·Ô˘ÙÛ‹˜ ηٿ ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË Ù˘ Û˘Ó‰ڛ·Û˘ Ù˘ ∫ÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋˜ √Ì¿‰·˜, ˘fi ÙËÓ ÚÔ‰ڛ· ÙÔ˘ °ÈÒÚÁÔ˘ ¶··Ó‰Ú¤Ô˘. √ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ Ù˘ ∫ÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋˜ √Ì¿‰·˜ ‰È·‚‚·›ˆÛ ÙÔÓ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi fiÙÈ fiÏÔÈ ÔÈ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ ·ÓÂÍ·ÈÚ¤Ùˆ˜ ¤¯ÂÈ ÛÙÚ·Ù¢ı› ÛÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ·˘Ù‹, ·ÓÙ·ÔÎÚ›ÓÂÙ·È Ì fiϘ ÙÔ˘ ÙȘ ‰˘Ó¿ÌÂȘ ÛÙÔ “ÌÂÁ¿ÏÔ ·ÙÚȈÙÈÎfi ÚÔÛÎÏËÙ‹ÚÈÔ Ô˘ ·¢ı‡Ó·Ù ÛÙȘ ˘ÁÈ›˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÎÔÈÓˆÓ›·˜” . √ ÃÚ‹ÛÙÔ˜ ¶·Ô˘ÙÛ‹˜ ¢¯·Ú›ÛÙËÛ ȉȷ›ÙÂÚ· ÂΠ̤ÚÔ˘˜ ÙˆÓ ‚Ô˘Ï¢ÙÒÓ ÙÔÓ ˘Ô˘ÚÁfi Î·È ÙÔÓ ˘Ê˘Ô˘ÚÁfi √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ °ÈÒÚÁÔ ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ Î·È º›ÏÈÔ ™·¯ÈÓ›‰Ë ÁÈ· ÙȘ ÚÔÛ¿ıÂȤ˜ ÙÔ˘˜ Î·È ÙÔ˘˜ ‰È·‚‚·›ˆÛ fiÙÈ ¤¯Ô˘Ó ÙË ÛÙ‹ÚÈÍË fiÏ˘ Ù˘ ∫√ ÙÔ˘ ¶∞™√∫. “Œ¯Ô˘Ì Ï‹ÚË Û˘Ó›‰ËÛË fiÙÈ Â›Ó·È ÛÙÚ·Ì̤ӷ Â‰Ò ÛÙË Û˘Ó‰ڛ·ÛË Ì·˜ Û‹ÌÂÚ· Ù· ‚ϤÌÌ·Ù· Ù˘ ‰ÈÂıÓÔ‡˜ ÎÔÈÓfiÙËÙ·˜, ÙˆÓ Ê›ÏˆÓ, ÙˆÓ ÂÙ·›ÚˆÓ, ÙˆÓ ÎÂÚ‰ÔÛÎfiˆÓ, ηıÒ˜ Î·È fiÛˆÓ ÂÈ‚Ô˘Ï‡ÔÓÙ·È Ù· ÂÏÏËÓÈο Û˘ÌʤÚÔÓÙ· Î·È ÙËÓ ÚÔÔÙÈ΋ Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜. °È·Ù› Ô Î·ı¤Ó·˜, ÁÈ· ÙÔ˘˜ ‰ÈÎÔ‡˜ ÙÔ˘ ÏfiÁÔ˘˜, ÂӉȷʤÚÂÙ·È ÁÈ· Ù· ·ÓÙ·Ó·ÎÏ·ÛÙÈο Î·È ÙË Û˘ÓÔ¯‹ Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÎÔÈÓˆÓ›·˜, ÁÈ· Ù· ·ÓÙ·Ó·ÎÏ·ÛÙÈο Î·È ÙË Û˘ÓÔ¯‹ Ù˘ ΢‚ÂÚÓËÙÈ΋˜ ÏÂÈÔ„ËÊ›·˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ˘ Û˘ÓfiÏÔ˘ ÙÔ˘ ÔÏÈÙÈÎÔ‡ ÎfiÛÌÔ˘ Ù˘ ¯ÒÚ·˜. ∂ӉȷʤÚÂÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ·ÍÈÔÈÛÙ›· Ù˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙˆÓ ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈÎÒÓ ıÂÛÌÒÓ Î·È È‰È·›ÙÂÚ· ÙÔ˘ ∫ÔÈÓÔ‚Ô˘Ï›Ô˘” ›Â Ô Î. ¶·Ô˘ÙÛ‹˜. ™ËÌ›ˆÛ fiÙÈ “¤¯Ô˘Ì Ï‹ÚË Û˘Ó›‰ËÛË ÙÔ˘ ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈÎÔ‡ ÂÎÙÚԯȷÛÌÔ‡, Ù˘ Ï‹ÚÔ˘˜ ‰È¿Ï˘Û˘ ÙÔ˘ ÎÚ·ÙÈÎÔ‡ Ì˯·ÓÈÛÌÔ‡ Î·È ÙˆÓ ·‰ÈÂÍfi‰ˆÓ Ô˘ ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛÂ Ë ¡¢, ·ÏÏ¿ ¤¯Ô˘ÌÂ Î·È Ï‹ÚË Û˘Ó›‰ËÛË Ù˘ ÙÈÙ¿ÓÈ·˜ ÚÔÛ¿ıÂÈ·˜” , Ô˘ ηٷ‚¿ÏÏÂÈ Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ Î·È fiÏË Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ÙÔ˘˜ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˘˜ ÂÙ¿ Ì‹Ó˜, “̤۷ Û ̛· ÚˆÙfiÁÓˆÚË Û˘Á΢ڛ· Î·È Û ¤Ó· ÚˆÙÔÊ·Ó¤˜ ‰ÈÂıÓ¤˜ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÌÒÓ, Û˘ÁÎÚÔ‡ÛˆÓ, ÛÙÚ·ÙËÁÈÎÒÓ ÂÈÏÔÁÒÓ ÛÂ Â˘Úˆ·˚Îfi Î·È ·ÁÎfiÛÌÈÔ Â›Â‰Ô Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ·Í›· Î·È ÙËÓ ÚÔÔÙÈ΋ ÙÔ˘ ∂˘Úˆ·˚ÎÔ‡ ¡ÔÌÈÛÌ·ÙÈÎÔ‡

¢ÚÔ‡ÙÛ·. ™Â ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ Ô Î. ¢ÚÔ‡ÙÛ·˜ ·Ó¤ÙÚÂÍ ÛÙËÓ ÚfiÛÊ·ÙË Â›ÛÎÂ„Ë ÙÔ˘ ¶ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ∫¿ÚÔÏÔ˘ ¶·Ô‡ÏÈ· ÛÙÔ ∞ÌÔ‡ ¡Ù¿ÌÈ, ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙȘ ‰‡Ô Û˘Ìʈӛ˜ Ô˘ ˘ÂÁÚ¿ÊËÛ·Ó ÚfiÛÊ·Ù· ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙȘ ‰‡Ô ¯ÒÚ˜ (ÁÈ· ÙËÓ ·ÔÊ˘Á‹ ‰ÈÏ‹˜ ÊÔÚÔÏÔÁ›·˜ Î·È ÁÈ· ÙȘ ·ÂÚÔÔÚÈΤ˜ Û˘Ó‰¤ÛÂȘ) ÂÓÒ ÙfiÓÈÛÂ, ˆ˜ Ë ÙÚ›ÙË Û˘Ìʈӛ· Ô˘ ˘ÂÁÚ¿ÊË Û‹ÌÂÚ· ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙ· ‰‡Ô ˘Ô˘ÚÁ›· ∂͈ÙÂÚÈÎÒÓ. √ ∞ÌÓÙÔ˘Ï¿¯ ªÈÓ ∑·ÁȤÓÙ ∞Ï ¡·¯È¿Ó ÂÂÛ‹Ì·Ó fiÙÈ Ë ¯ÒÚ· ÙÔ˘ ÚÔˆı› ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ·Ó¿Ù˘ÍË Ì¤Ûˆ Ù˘ Û˘ÓÂÚÁ·-

Û›·˜, fiÔ˘ “ÚˆÙÔÔÚÈ·Îfi ÚfiÏÔ ¤¯ÂÈ Ë Ê›ÏË ∂ÏÏ¿‰·” , ÛËÌ›ˆÛ fiÙÈ “·Ó·˙ËÙÔ‡ÓÙ·È Ó¤ÔÈ ÙÔÌ›˜ ÂÂÓ‰‡ÛˆӔ Î·È fiÙÈ ÛÙÔ

Ï·›ÛÈÔ ·˘Ùfi Ë ÛËÌÂÚÈÓ‹ Û˘˙‹ÙËÛË ÂÈÎÂÓÙÚÒıËΠÛÙÔÓ ÔÏÈÙÈÛÌfi, ÙÔÓ ÙÔ˘ÚÈÛÌfi Î·È ÛÙËÓ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·.

∂›Ì·ÛÙ ÛÙÔ Ï¢Úfi ÙÔ˘ Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡, ÙÔ Ì‹Ó˘Ì· Ù˘ ∫√ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ ‰È¿ ÛÙfiÌ·ÙÔ˜ ¶·Ô˘ÙÛ‹

“™ÙÚ·ÙÂ˘Ì¤ÓÔÈ ÛÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ·”

™˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜” . ∞Ó¤ÊÂÚ ·ÎfiÌË fiÙÈ fiÏÔÈ ÔÈ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ ÙÔ˘ ΢‚ÂÚÓÒÓÙÔ˜ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ ¤¯Ô˘Ó Ï‹ÚË Û˘Ó›‰ËÛË Ù˘ ·ÁˆÓ›·˜ ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ, fiÛÔ ·ÔηχÙÂÙ·È “Ë ÙÚ·ÁÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË, ÛÙËÓ ÔÔ›· Ô‰‹ÁËÛ ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌ›· Ë ¡¢ Î·È Ô Î. ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹˜, ̤¯ÚÈ Ó· ·Ô‰Ú¿ÛÂÈ ·fi ÙËÓ ÂÍÔ˘Û›· ÙÔÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ ™Â٤̂ÚÈÔ” . ÀÔÁÚ¿ÌÌÈÛ fiÙÈ “ÔÈ ŒÏÏËÓ˜ Ôϛ٘ Â›Ó·È ¤ÙÔÈÌÔÈ Ó· ·ԉ¯ıÔ‡Ó ÙȘ ı˘Û›Â˜ Ô˘ ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È, ·ÏÏ¿ ··ÈÙÔ‡Ó ‰›Î·ÈË ·fi‰ÔÛË ÙˆÓ Â˘ı˘ÓÒÓ Û fiÛÔ˘˜ Î·È Û fiÔÈÔ˘˜ ·Ó‹ÎÔ˘Ó” . √ Î. ¶·Ô˘ÙÛ‹˜ › ·ÎfiÌË fiÙÈ ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ÂÁÎψ‚ÈÛÙÔ‡ÌÂ

ÛÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ, ·ÏÏ¿ ·ÓÙÏÒÓÙ·˜ ‰È‰¿ÁÌ·Ù· ·fi ·˘Ùfi, Ó· ÛÙÚ·Êԇ̠ÛÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ, “fi¯È ·ÏÒ˜ ÁÈ· Ó· ÛÒÛÔ˘Ì ÙË ¯ÒÚ·, ·ÏÏ¿ ÁÈ· Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ì ÌÈ· ÈÛ¯˘Ú‹ ∂ÏÏ¿‰·” .

ΔÈ Â›·Ó ÔÈ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜

√È ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ Ô˘ ‹Ú·Ó ÙÔ ÏfiÁÔ ÂͤÊÚ·Û·Ó ÙË ÛÙ‹ÚÈÍ‹ ÙÔ˘˜ ÛÙÔÓ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi Î·È ÛÙÔ ¤ÚÁÔ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘, ÌÂٷʤÚÔÓÙ·˜ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ÙËÓ ·ÁˆÓ›·, ÙËÓ ·Ó·ÛÊ¿ÏÂÈ· Î·È ÙÔ Êfi‚Ô, fiˆ˜ ›·Ó, Ô˘ ‰È·Î·Ù¤¯ÂÈ ÙÔ˘˜ Ôϛ٘, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ·Ú¿ÏÏËÏ· ·ÁˆÓÈÔ‡Ó Î·È ÁÈ· ÙȘ ÚÔÔÙÈΤ˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜, ÂÓÒ ··ÈÙÔ‡Ó ÙÈ̈ڛ·

ÙˆÓ ÂÓfi¯ˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ÛËÌÂÚÈÓ‹ ηٿÛÙ·ÛË Ù˘ ¯ÒÚ·˜. √È ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ ıÂÒÚËÛ·Ó ·Ó·fiÊ¢ÎÙË ÙËÓ ÂÓÂÚÁÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ Ì˯·ÓÈÛÌÔ‡ ÛÙ‹ÚÈ͢, ÌÂÚÈÎÔ› ÂÍ ·˘ÙÒÓ, fï˜, ›·Ó fiÙÈ ·˘Ùfi ‰ÂÓ ÛËÌ·›ÓÂÈ ˆ˜ ÁÈ· ÙÔ ¶∞™√∫ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÎfiÎÎÈÓ˜ ÁÚ·Ì̤˜. “∏ ÂÓÂÚÁÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ Ì˯·ÓÈÛÌÔ‡ ‰ÂÓ ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ Ú¤ÂÈ Ó· ‰Â¯ıԇ̠a priori ÔÙȉ‹ÔÙ” ›Â Ô ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ∫Ô˘ÛÂÏ¿˜. ΔËÓ ·Ó¿ÁÎË Û˘ÁÎÚ¿ÙËÛ˘ ÙÔ˘ “ÓÔÌÔıÂÙÈÎÔ‡ ˘ÂÚÏËıˆÚÈÛÌÔ‡” ÂͤÊÚ·ÛÂ Ô ª›Ì˘ ∞Ó‰ÚÔ˘Ï¿Î˘, ÂÈÛËÌ·›ÓÔÓÙ·˜ fiÙÈ “Ë ·Ó·ÁηÛÙÈ΋ ÚÔÛÊ˘Á‹ ÛÙÔÓ Ì˯·ÓÈÛÌfi ·ÔÙÚ¤ÂÈ ¿ÌÂÛ· ÙËÓ ¯ÚÂÔÎÔ›·, ¯ˆÚ›˜ fï˜ ·˘Ù‹ Ó· ·ÔÎÏ›ÂÙ·È, ·Ó Û˘Á¯ÚÔÓÈÛÙÔ‡Ó fiÏÔÈ ÔÈ ë‰·›ÌÔÓ˜’” . °È· Ï·˚ÎÈÛÌfi Â¤ÎÚÈÓ ÙËÓ ·ÓÙÈÔϛ٢ÛË Ô ™Ù. ∫Ô˘ÙÌÂÚ›‰Ë˜, ÚÔÛı¤ÙÔÓÙ·˜ fiÙÈ ˘¿Ú¯ÂÈ “·Û‡ÌÌÂÙÚË ÏËÚÔÊfiÚËÛË ÁÈ· ÙÔÓ Ì˯·ÓÈÛÌfi Î·È ÙÔ ¢¡Δ” . “ΔÔ Ó· ÏËÚÒÛÔ˘Ó ·˘ÙÔ› Ô˘ ¤ÊÙ·ÈÍ·Ó, fiÔ˘ ÎÈ ·Ó ·Ó‹ÎÔ˘Ó, ·ÔÙÂÏ› ·Ï‹ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ù˘ ·ÛÙÈ΋˜ ‰ËÌÔÎÚ·Ù›·˜” ›Â Ë ™ÔÊ›· ™·ÎÔÚ¿Ê·, ÂÎÊÚ¿˙ÔÓÙ·˜ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ÙȘ ÂÓÛÙ¿ÛÂȘ Ù˘ ÛÙÔ ÚËı¤Ó ·fi ÙÔÓ ˘Ô˘ÚÁfi √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ fiÙÈ “ÌÈÏ¿ÂÈ Ë ·ÁÔÚ¿” Î·È ÂÚˆÙÒÓÙ·˜ “Ô‡ Â›Ó·È ÔÈ ÎfiÎÎÈÓ˜ ÁÚ·Ì̤˜” .

™ÙËÓ ÙÔÔı¤ÙËÛË ÙÔ˘ ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ÂÓÒÈÔÓ Ù˘ ∫√

™ÎÏËÚ‹ ÎÚÈÙÈ΋ ·fi ÙËÓ aÓÙÈÔϛ٢ÛË ∞£∏¡∞ ,27.

°π∞ ÊıËÓÔ‡˜ Ï·˚ÎÈÛÌÔ‡˜ Ô˘ ‰ÂÓ Î·Ï‡ÙÔ˘Ó ÙȘ ¢ı‡Ó˜ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ ¤Î·Ó ÏfiÁÔ Ô ÂÎÚfiÛˆÔ˜ Ù˘ ¡¢ ¶¿ÓÔ˜ ¶·Ó·ÁȈÙfiÔ˘ÏÔ˜, Û¯ÔÏÈ¿˙ÔÓÙ·˜ ÙËÓ ÔÌÈÏ›· ÙÔ˘ Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡ ÛÙËÓ ∫√ ÙÔ˘ ∫ÈÓ‹Ì·ÙÔ˜. √͇ٷÙË ÎÚÈÙÈ΋ Î·È ·fi Ù· ÎfiÌÌ·Ù· Ù˘ ∞ÚÈÛÙÂÚ¿˜. √ Î. ¶·Ó·ÁȈÙfiÔ˘ÏÔ˜ ·Ó·Ê¤ÚıËΠȉȷ›ÙÂÚ· ÛÙËÓ ÎÚÈÙÈ΋ Ô˘ ¿ÛÎËÛÂ Ô Î. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ÛÙÔÓ Úfi‰ÚÔ Ù˘ ¡¢ ÁÈ· ÙË Û˘ÁÁÓÒÌË Ô˘ ˙‹ÙËÛ ·fi ÙËÓ ÂÏÏËÓÈÎfi Ï·fi: “ΔÔ fiÙÈ Ô Î. ™·Ì·Ú¿˜ ›¯Â ÙËÓ ÙfiÏÌË Ó· ˙ËÙ‹ÛÂÈ Û˘ÁÁÓÒÌË ÁÈ· Ù· fiÔÈ· Ï¿ıË Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Ù˘ ¡¤·˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜, Â›Ó·È Ú¿ÍË Â˘ı‡Ó˘ Î·È ‰Â›ÁÌ· Ó¤·˜ ÔÏÈÙÈ΋˜ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿˜, Ô˘ ··ÈÙ› ÔÏfiÎÏËÚÔ˜ Ô ÂÏÏËÓÈÎfi˜ Ï·fi˜. ” ∞ÓÙ›ıÂÙ·, Ô Î. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÙÔ ı¿ÚÚÔ˜ Ó· ˙ËÙ‹ÛÂÈ Û˘ÁÓÒÌË ÁÈ· Ù· ‰ÂÈÓ¿ Ô˘ ¤ÊÂÚ ÛÙË ¯ÒÚ·, Â› ‰ÂηÂٛ˜, ÙÔ ¶∞™√∫. √ Ï·fi˜ ‚ϤÂÈ ÙË ‰È·ÊÔÚ¿.” ΔÔ ∫∫∂ Û ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ ÙÔ˘ ÙÔÓ›˙ÂÈ fiÙÈ Ë ÔÌÈÏ›· ÙÔ˘ Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡ ‹Ù·Ó ¤Ó· ·Ú·Ï‹ÚËÌ· ·ÂÈÏÒÓ ÚÔ˜ ÙÔ Ï·fi Î·È Û˘ÎÔÊ¿ÓÙËÛ˘ ÙÔ˘ ÂÚÁ·ÙÈÎÔ‡-Ï·˚ÎÔ‡ ÎÈÓ‹Ì·ÙÔ˜. √ ™À¡ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÈ ÙËÓ ÔÌÈÏ›· ÙÔ˘ Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡ “ÌÓËÌÂ›Ô ˘ÔÎÚÈÛ›·˜ Î·È ÚÔÎÏËÙÈÎfiÙËÙ·˜” . ∞˘ÙÔ› Ô˘ ¢ı‡ÓÔÓÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ÎÚ›ÛË, Ì·˙› Ì ÙÔ˘˜ ÚÔηÙfi¯Ô˘˜ ÙÔ˘˜, ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È ÙÒÚ· ˆ˜ ÛˆÙ‹Ú˜, ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙËÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË.

°È· “ۯ‰ȷÛÌfi ·fi ÙËÓ ·Ú¯‹” ¤Î·Ó ÏfiÁÔ Ô °ÈÒÚÁÔ˜ ºÏˆÚ›‰Ë˜, ÙÔÓ›˙ÔÓÙ·˜ fiÙÈ ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ÂÈÎÚ·Ù‹ÛÔ˘Ó ÈÛÔ‰ˆÙÈΤ˜ ·ÓÙÈÏ‹„ÂȘ ÁÈ· ÙÔ ÔÏÈÙÈÎfi Û‡ÛÙËÌ·. °È· ÛÙ‹ÚÈÍË ÙÔ˘ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ ÎÚ¿ÙÔ˘˜, ¤ÏÂÁ¯Ô ÙÔ˘ ÙÚ·Â˙ÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ Î·È ¿ÛË ı˘Û›· ·Ó·¯·›ÙÈÛË Ù˘ ÂÚÈıˆÚÈÔÔ›ËÛ˘ ÙÌËÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ Ï·Ô‡ ¤Î·Ó ÏfiÁÔ Ô ∫ÒÛÙ·˜ ∫·ÚÙ¿Ï˘. ∏ ∂Ï›‰· ΔÛÔ˘Ú‹ › fiÙÈ “ÂÂȉ‹ ÔÏÏ¿ ·ÎÔ‡ÁÔÓÙ·È, ΢‚¤ÚÓËÛË ÂıÓÈ΋˜ ÛˆÙËÚ›·˜ Â›Ó·È Ë ÛËÌÂÚÈÓ‹” Î·È Î¿ÏÂÛ ÙÔ˘˜ ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈÎÔ‡˜ Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙ¤˜ Ó· ÎÚ·Ù‹ÛÔ˘Ó “ÌÈ· ÛÙ¿ÛË Û‡ÓÂÛ˘ Î·È ÏÔÁÈ΋˜ ÛÙÔ˘˜ Ì·˙ÈÎÔ‡˜ ¯ÒÚÔ˘˜” . °È· ·ÏÏ·Á‹ ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜ Î·È ÂÈÙ¿¯˘ÓÛË Ù˘ ‰ËÌÔÚ¿ÙËÛ˘ ¤ÚÁˆÓ ¤Î·Ó ÏfiÁÔ Ô °È¿ÓÓ˘ ∞ÌÔÈÚ›‰Ë˜, ÂÓÒ ÙÔ ¯Ù‡ËÌ· Ù˘ ·ÎÚ›‚ÂÈ·˜, Û‡ÁÎÚÔ˘ÛË Ì ٷ ηÚÙ¤Ï Î·È ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ‰È¯Ù‡ˆÓ ·ÛÊ·Ï›·˜ ÁÈ· Ù· ÙÌ‹Ì·Ù· ÙÔ˘ Ï·Ô‡ Ô˘ ·ÂÈÏÔ‡ÓÙ·È Ì ÂÚÈıˆÚÈÔÔ›ËÛË ˙‹ÙËÛÂ Ô ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ ∫Ô˘ÚÔ˘ÌÏ‹˜. “∂›Ù ¤Ù˘¯·Ó, ›Ù fi¯È, Ù· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÙÔ˘ ¢¡Δ, fiÔ˘ ÂÊ·ÚÌfiÛÙËηÓ, ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ›¯·Ì ·Ó·‰È·ÓÔÌ‹ ˘¤Ú ÙˆÓ Ï›ÁˆÓ” ›Â Ô ¶¿ÚȘ ∫Ô˘ÎÔ˘ÏfiÔ˘ÏÔ˜, ÚÔÛı¤ÙÔÓÙ·˜ fiÙÈ Ú¤ÂÈ Ó· ·ÏÔ˘ÛÙ¢ıÔ‡Ó ÔÚÈṲ̂Ó˜ ‰È·‰Èηۛ˜ Î·È ÚÒÙËÛÂ: “¢ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó ë¤ÓÙ ·ÏÈοÚÈ·’ ÙÔ˘ ™¢√∂ Ó· È¿ÛÔ˘Ó ÙÔ˘˜ Ï·ıÚ¤ÌÔÚÔ˘˜ η˘Û›ÌˆÓ;” . ΔË Ï‹„Ë ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈÎÒÓ Ì¤ÙÚˆÓ ˆ˜ ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ “ÒÛÙ ӷ ‚Áԇ̠ÈÔ ÌÚÔÛÙ¿” ˙‹ÙËÛÂ Ô ¡¿ÛÔ˜ ∞ÏÂ˘Ú¿˜, ÂÓÒ Ô §¿ÌÚÔ˜ ª›¯Ô˜ ¤Î·Ó ÏfiÁÔ ÁÈ· ÙËÓ ‡·ÚÍË “ÚÔÛÒˆÓ ·Ó·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô˘ ÌÂÁ¤ıÔ˘˜ Ì ÙÔÓ ÚfiÏÔ ÙÔ˘˜“. √ ŒÎÙˆÚ ¡·ÛÈÒη˜ › fiÙÈ “Ú¤ÂÈ Ó· ¿ÚÔ˘Ì ̤ÙÚ· Ô˘ Ó· ’ÂÎÏ‹ÍÔ˘Ó’ ÙȘ ·ÁÔÚ¤˜” . “£· ÍÂÎÈÓ‹ÛÔ˘Ì ·fi ÙËÓ ·Ú¯‹ ÁÈ· Ó· Ù· οÓÔ˘Ì fiÏ· fiˆ˜ Ú¤ÂÈ” ›Â, Ù¤ÏÔ˜, Ô ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ ÙÔ˘ ∂ıÓÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ ™ˆÎÚ¿Ù˘ •˘Ó›‰Ë˜, ÂÈÛËÌ·›ÓÔÓÙ·˜ ˆ˜ ÙÔ ∫›ÓËÌ· ¤¯ÂÈ Ó· ÂÈÙÂϤÛÂÈ ‰‡ÛÎÔÏÔ ¤ÚÁÔ, ηıÒ˜ Ú¤ÂÈ Ó· Û˘ÁÎÂÚ¿ÛÂÈ ÂÒ‰˘Ó· ̤ÙÚ·, ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· ÙˆÓ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓˆÓ Î·È ÙˆÓ ÌË ÚÔÓÔÌÈÔ‡¯ˆÓ Î·È ÙËÓ “Â·ÓÂÎΛÓËÛË” Ù˘ ¯ÒÚ·˜.


¶ÔÏÈÙÈ΋ 9

TETAPTH 28 ∞¶ƒπ§π√À 2010

ªÂ ÙÔ ÛÎÂÙÈÎfi fiÙÈ “ÚÔοÏÂÛÂ Î·È ÚÔηÏ› ‚Ï¿‚Ë ÛÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜”

¡.¢.: √ ∞ÓÙÒÓ˘ ™·Ì·Ú¿˜ ‰È¤ÁÚ·„ ÙÔÓ ∞ÚÈÛÙ. ¶·˘Ï›‰Ë

™∏ª∂ƒ∞

¶·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È ÙÔ ıÂÛÌÈÎfi Î·È ¯ˆÚÔÙ·ÍÈÎfi Û¯¤‰ÈÔ ÙÔ˘ “∫·ÏÏÈÎÚ¿ÙË” ∞£∏¡∞, 27.

√ ¡∂√™ ·˘ÙÔ‰ÈÔÈÎËÙÈÎfi˜ ¯¿Ú-

ΔË ƒfi‰Ô ÂÈÛΤÙÂÙ·È Û‹ÌÂÚ· Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ N¤·˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ ∞£∏¡∞, 27.

ª

 ·›ÙËÌ· ÙÔ˘ ÚÔ¤-

‰ÚÔ˘ Ù˘ ¡¢, ∞ÓÙÒÓË ™·Ì·Ú¿, Î·È ÙË Û‡ÌʈÓË ÁÓÒÌË Ù˘ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ¢ÂÔÓÙÔÏÔÁ›·˜ ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜, ‰ÈÂÁÚ¿ÊË ÔÚÈÛÙÈο ·fi ̤ÏÔ˜ Ù˘ ¡¤·˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ Ô ÚÒËÓ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∞ÈÁ·›Ô˘ Î·È Ù¤ˆ˜ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ¢ˆ‰ÂηӋÛÔ˘ ∞ÚÈÛÙÔÙ¤Ï˘ ¶·˘Ï›‰Ë˜, Ì ÙÔ ÛÎÂÙÈÎfi fiÙÈ “ÚÔοÏÂÛÂ Î·È ÚÔηÏ› ‚Ï¿‚Ë ÛÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜” . “∏ ∂ÈÙÚÔ‹ ÔÌfiʈӷ ·ÔÊ¿ÛÈÛ fiÙÈ Û˘ÓÙÚ¤¯Ô˘Ó ÔÈ ÏfiÁÔÈ Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ÛÙÔ ·ÓˆÙ¤Úˆ ¤ÁÁÚ·ÊÔ ÙÔ˘ ¶ÚÔ¤‰ÚÔ˘ Ù˘ ¡¢, ‰ËÏ·‰‹ fiÙÈ Ì ÙËÓ ÂÓ Á¤ÓÂÈ ÛÙ¿ÛË Î·È Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ ÙÔ˘ Ô Î. ∞ÚÈÛÙÔÙ¤Ï˘ ¶·˘Ï›‰Ë˜ ÚÔοÏÂÛÂ Î·È ÚÔηÏ› ‚Ï¿‚Ë ÛÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜.

∫·ÙfiÈÓ ÙÔ‡ÙÔ˘, Ì ÔÌfiʈÓË ·fiÊ·Û‹ Ù˘ Ë ∂ÈÙÚÔ‹ ¢ÂÔÓÙÔÏÔÁ›·˜ Ù˘ ¡¢ ‰È·ÁÚ¿ÊÂÈ ÔÚÈÛÙÈο ÙÔÓ Ù¤ˆ˜ μÔ˘ÏÂ˘Ù‹

Î. ∞ÚÈÛÙÔÙ¤ÏË ¶·˘Ï›‰Ë ·fi ̤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ Ù˘ ¡¢” ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ë Û¯ÂÙÈ΋ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ù˘ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ¢ÂÔÓÙÔ-

ÏÔÁ›·˜. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ Ô Î. ™·Ì·Ú¿˜ ı· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË (Û‹ÌÂÚ·) ÛÙË ƒfi‰Ô -ÂÎÏÔÁÈ΋

ÂÚÈʤÚÂÈ· ÙÔ˘ Î. ¶·˘Ï›‰ËÁÈ· Ó· ·ÓÔ›ÍÂÈ ÙȘ ÂÚÁ·Û›Â˜ ÙÔ˘ ÚÔÛ˘Ó‰ÚÈ·ÎÔ‡ ‰È·ÏfiÁÔ˘ ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜. ™ÙË ¡¢ ˘‹Ú¯Â ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌfi˜ ÁÈ· ÙËÓ Èı·ÓÔÏÔÁÔ‡ÌÂÓË ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘ ÚÒËÓ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹ ¢ˆ‰ÂηӋÛÔ˘, ·ÏÏ¿ Î·È ·ÓËÛ˘¯›· ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙ›‰Ú·ÛË ÙˆÓ Ê›ÏˆÓ ÙÔ˘ ÚÒËÓ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹ ÌÂÙ¿ ÙË ‰È·ÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘. √ Î. ¶·˘Ï›‰Ë˜ ›¯Â ‰È·ÌËÓ‡ÛÂÈ fiÙÈ ÙÔ ÂÁ¯Â›ÚËÌ· Ù˘ “·˘ÙÔοı·ÚÛ˘” ‰ÂÓ ÙÔÓ ·ÊÔÚ¿ Î·È Â¤ÌÂÈÓ fiÙÈ ı· ‰ÒÛÂÈ ÙÔ “·ÚÒÓ” ÙfiÛÔ ÛÙȘ ÚÔÛ˘Ó‰ÚȷΤ˜ ‰È·‰Èηۛ˜ Ù˘ ¡¤·˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ fiÛÔ Î·È ÛÙÔ ™˘Ó¤‰ÚÈÔ ÙÔ˘ ÚÔÛ¯ԇ˜ πÔ˘Ó›Ô˘. “∂ÁÒ ‰ÂÓ Â›Ì·È ˘¿ÏÏËÏÔ˜ ÁÈ· Ó· ‚Áˆ Û ÂıÂÏÔ‡ÛÈ·. ΔÔ Ó· ·Ó·˙ËÙÔ‡ÓÙ·È ·Ô‰ÈÔÔÌ·›ÔÈ ÙÚ¿ÁÔÈ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÙÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ” ›¯Â ‰ËÏÒÛÂÈ ÚÔÛÊ¿Ùˆ˜.

AÚ¯¤˜ ª·˝Ô˘ ηٷٛıÂÙ·È ÙÔ ·Ó·ıˆÚË̤ÓÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ∞ÁÚÔÙÈ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘

√ “∞ϤͷӉÚÔ˜ ª·ÏÙ·Ù˙‹˜” ÛÙËÓ ∂∂ ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ √¶∂∫∂¶∂, ÙÔ 35% Ú¤ÂÈ Ó· ÂÈÛÙÚ¤„Ô˘Ó ÙȘ ÂȉÔÙ‹ÛÂȘ “ÁÈ·Ù› ‹Ù·Ó „‡ÙÈΘ ÔÈ ‰ËÏÒÛÂȘ Ô˘ ¤Î·Ó·Ó” ∞£∏¡∞, 27.

™Δ∏¡ ·Ú¯¤˜ ª·˝Ô˘ ı· ηٷ-

ÙÂı› ÛÙËÓ ∂∂ ÙÔ ·Ó·ıˆÚË̤ÓÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ∞ÁÚÔÙÈ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ “∞ϤͷӉÚÔ˜ ª·ÏÙ·Ù˙‹˜” , ÂÓË̤ڈÛ ÙËÓ μÔ˘Ï‹ ¯ı˜ Ë ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∫·ÙÂÚ›Ó· ª·Ù˙ÂÏ‹, ·Ó·ÎÔÈÓÒÓÔÓÙ·˜ fiÙÈ “ÔÏÔÎÏËÚÒıËÎÂ Ô Û¯Â‰È·ÛÌfi˜ Î·È fiϘ ÔÈ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓ˜ ÚÔÛ·ÚÌÔÁ¤˜ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÛÙËÓ ·Ó·ıÂÒÚËÛË ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜” . ∞·ÓÙÒÓÙ·˜ Û ۯÂÙÈ΋ ÂÂÚÒÙËÛË 16 μÔ˘Ï¢ÙÒÓ Ù˘ ¡¢, Ë ˘Ô˘ÚÁfi˜ ˘Âڷ̇ÓıËÎ Ù˘ ÂÈÏÔÁ‹˜ ÙÔ˘ ·Ó·ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜, ÂÈÛËÌ·›ÓÔÓÙ·˜ fiÙÈ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·ÁηÈfiÙËÙ· ·˘Ù‹ ˘‹ÚÍ Ï‹Ú˘ Û˘Ó·›ÓÂÛË ÌÂ

fiϘ ÙȘ ÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ, ÙÔ˘˜ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡˜ Î·È ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡˜ ÂÙ·›ÚÔ˘˜. “ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ·ÔÙÂÏ› ·Ó·Ù˘-

ÍÈ·Îfi ˘ÏÒÓ· ÛÙËÓ ‡·ÈıÚÔ Î·È ÙËÓ ·ÁÚÔÙÈ΋ ·Ó¿Ù˘ÍË. ¶Ôχ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÙÒÚ· Ì ÙËÓ Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÚfiÙ·ÛË ÁÈ· ÙÔÓ ∫·ÏÏÈÎÚ¿ÙË ı· ÙÂıÔ‡Ó Î·È ¿ÏÈ ÛÙ· Ï·›ÛÈ· ÙˆÓ Ó¤ˆÓ ‰‹ÌˆÓ ÔÈ ˘Ô‰Ô̤˜ Ô˘ ı· Á›ÓÔ˘Ó Î·È ı· Â·ÓÂÍÂÙ·ÛıÔ‡Ó ÛÙ· Ï·›ÛÈ· Î·È ÙÔ˘ ∞ϤͷӉÚÔ˘ ª·ÏÙ·Ù˙‹” , ÙfiÓÈÛÂ. ∏ ∫.ª·Ù˙ÂÏ‹ ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓË ÛÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ¡¤ÔÈ ∞ÁÚfiÙ˜ › ˆ˜ ·ÔÊ¿ÛÈÛ ÙËÓ ¤ÓÙ·ÍË ÙÔ˘ Û˘ÓfiÏÔ˘ ÙˆÓ ˘Ô„ËÊ›ˆÓ Ô˘ ÏËÚÔ‡Ó Ù· ÎÚÈÙ‹ÚÈ·, ηıÒ˜ “‰ÂÓ ‹Ù·Ó ‰˘Ó·Ùfi Ó· ˘¿Ú¯Ô˘Ó ·ÁÚfiÙ˜ ‰‡Ô Ù·¯˘Ù‹ÙˆÓ” . ∞Ó¤ÊÂÚ fiÙÈ Ì ‚¿ÛË ÙËÓ Â·ÓÂͤٷÛË ÙˆÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ, Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÏËÚˆı› ̤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ·, ·fi ÙÔÓ √¶∂∫∂¶∂, ÙÔ 35% Ú¤-

ÂÈ Ó· ÂÈÛÙÚ¤„Ô˘Ó ÙȘ ÂȉÔÙ‹ÛÂȘ “ÁÈ·Ù› ‹Ù·Ó „‡ÙÈΘ ÔÈ ‰ËÏÒÛÂȘ Ô˘ ¤Î·Ó·Ó” . “∞fi ÙËÓ Â͢Á›·ÓÛË ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ Ù· ¯Ú‹Ì·Ù· ·˘Ù¿ ı· Ì›ÓÔ˘Ó ÛÙÔÓ Îˆ‰ÈÎfi ¡¤ÔÈ ∞ÁÚfiÙ˜ Î·È ı· ·Ó·‰È·ÓÂÌËıÔ‡Ó ÛÙÔ˘˜ Ó¤Ô˘˜ ·ÁÚfiÙ˜ ›Ù ¤¯Ô˘Ó ˘ÔÁÚ¿„ÂÈ Â›Ù fi¯È. ∞fi ÙËÓ Â͢Á›·ÓÛË ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ Î·È ·fi ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË Î·È ÙË Û‡Ó‰ÂÛ‹ ÙÔ˘˜ ·fi Ù· ™¯¤‰È· μÂÏÙ›ˆÛ˘ ı· ÙÔ˘˜ ÂÓÙ¿ÍÔ˘Ì ÛÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈ΋ ÏÔÁÈ΋ ÎÈ fi¯È ÛÙËÓ ÂÏ·ÙÂȷ΋ ·ÓÙ›ÏË„Ë” ›Â Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ Ë ˘Ô˘ÚÁfi˜. ŸÙÈ ¿ÊËÛ ·Ó·¿ÓÙËÙ· Ù· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ÂÚˆÙ‹Ì·Ù· Ô˘ ¤ıÂÛ·Ó ÔÈ ÂÂÚˆÙÒÓÙ˜ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜, ηٷÏfiÁÈÛ ÛÙËÓ ˘Ô˘ÚÁfi Ô ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ ∞ÁÚÔÙÈ-

ÎÔ‡ Ù˘ ¡¢, ∫ÒÛÙ·˜ ∫fiÏÏÈ·˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ÚÒÙËÛ fiÙ ı· ÚÔÎËÚ˘¯ı› ÙÔ ÚÒÙÔ Ì¤ÙÚÔ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ Î·È Û˘ÌÏ‹ÚˆÛ fiÙÈ ·ÚfiÙÈ ÂÈÛÂÚ¯fiÌ·ÛÙ ÛÙËÓ ·ÓÙÈ˘ÚÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô, η̛· ‰ËÌÔÚ·Û›· ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· ‰·ÛÒÓ ‰ÂÓ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ÂͤÏÈÍË.

Ù˘ ÙÔ˘ “∫·ÏÏÈÎÚ¿ÙË” , ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ ıÂÛÌÈÎÒÓ ‰È·Ù¿ÍÂˆÓ ÙÔ˘ ۯ‰›Ô˘, ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È ·fi ÙÔÓ ˘Ô˘ÚÁfi ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ °È¿ÓÓË ƒ·ÁÎÔ‡ÛË ÛÙÔ ÀÔ˘ÚÁÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ, ÙÔ ÔÔ›Ô Û˘Ó‰ÚÈ¿˙ÂÈ ÛÙË 1:00 ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Ù˘ ΔÂÙ¿ÚÙ˘ (Û‹ÌÂÚ·). ΔÔ ÀÔ˘ÚÁÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ‹Ù·Ó ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈṲ̂ÓÔ ÁÈ· ÙËÓ ΔÚ›ÙË (¯ı˜), ·ÏÏ¿ ·Ó·‚Ï‹ıËΠÏfiÁˆ Ù˘ Û‡ÁÎÏËÛ˘ Ù˘ ∫ÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋˜ √Ì¿‰·˜ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ Ì ı¤Ì· ÙÔ Ì˯·ÓÈÛÌfi ÛÙ‹ÚÈ͢ Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜. √ ¯¿ÚÙ˘ ÙÔ˘ “∫·ÏÏÈÎÚ¿ÙË” ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÏÈÁfiÙÂÚÔ˘˜ ·fi 370 ‰‹ÌÔ˘˜ Î·È 13 ·˘ÙÔ‰ÈÔÈÎËÙÈΤ˜ ÂÚÈʤÚÂȘ Î·È ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ‹‰Ë ÛÙ· ¯¤ÚÈ· ÙÔ˘ Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡. ∞ÎfiÌ· Î·È Ì ÙËÓ ÌÔÚÊ‹ ÙÔ˘ ÚÔۯ‰›Ô˘, Ô “∫·ÏÏÈÎÚ¿Ù˘” ¤¯ÂÈ Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂÈ ·ÓÙȉڿÛÂȘ, ΢ڛˆ˜ ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙˆÓ ‰ËÌ¿Ú¯ˆÓ, Ì ·È¯Ì‹ ÙˆÓ ·ÈÙËÌ¿ÙˆÓ ÙËÓ ÎÔÛÙÔÏfiÁËÛË Î·È ÙËÓ ·fi‰ÔÛË fiÚˆÓ ÁÈ· ÙȘ Ӥ˜ Û˘Á¯ˆÓ‡ÛÂȘ. √È ÓÔ̿گ˜ ‰ËÏÒÓÔ˘Ó ˘¤Ú ÙÔ˘ “∫·ÏÏÈÎÚ¿ÙË” , ˘fi ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ. ªÂ ‚¿ÛË ÙÔ Û¯¤‰ÈÔ, Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ÂÏ›˙ÂÈ Û ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ÂÚÈÎÔ¤˜ ‰··ÓÒÓ ·fi ÙÔ˘˜ Ó¤Ô˘˜ ‰‹ÌÔ˘˜, ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ Ì¤Ûˆ ÙˆÓ ÛËÌ·ÓÙÈÎÒÓ Û ·ÚÈıÌfi Û˘Á¯ˆÓ‡ÛÂˆÓ ‰ËÌÔÙÈÎÒÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛˆÓ. Ÿˆ˜ ÂÎÙÈÌ¿Ù·È, ·fi ÙËÓ Î·Ù¿ÚÁËÛË ÂÚ›Ô˘ 670 ‰‹ÌˆÓ ·ÏÏ¿ Î·È 68 ÓÔÌ·Ú¯ÈÒÓ Î·È Â·Ú¯ÈÒÓ Û fiÏË ÙË ¯ÒÚ·, ı· ˘¿ÚÍÂÈ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi fiÊÂÏÔ˜ ÌfiÓÔÓ ·fi ÙÔÓ ÂÚÈÔÚÈÛÌfi ÙˆÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎÒÓ ‰··ÓÒÓ ÂÚ›Ô˘ 1,8 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ ÙÔÓ ¯ÚfiÓÔ. ™Â fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙Ô̤ÓÔ˘˜, ÙÔ Û¯¤‰ÈÔ Ê¤ÚÓÂÈ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ÌÂٷٿÍÂȘ, ÂÓÒ ÂÚˆÙËÌ·ÙÈο ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó Ó· ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÛÙÔ ÙÈ ı· Á›ÓÂÈ Ì ÙÔ˘˜ 25.000 Û˘Ì‚·ÛÈÔ‡¯Ô˘˜, fiÙ·Ó ı· Ï‹ÍÂÈ Ë Û‡Ì‚·Û‹ ÙÔ˘˜.


EÈηÈÚfiÙËÙ· 10 ΔÔ §·˚Îfi §·¯Â›Ô

T∂Δ∞ƒΔ∏ 28 ∞¶ƒπ§π√À 2010

∞ÔÊ¿ÛÈÛ·Ó ¯ı˜ °™∂∂ Î·È ∞¢∂¢À Ì ·È¯Ì‹ Ù· ÛÎÏËÚ¿ ÔÈÎÔÓÔÌÈο ̤ÙÚ·

∞£∏¡∞, 27.

™Δ∏ ÛËÌÂÚÈÓ‹ (17Ë) ÎÏ‹ÚˆÛË ÙÔ˘ §·˚-

ÎÔ‡ §·¯Â›Ô˘, ÎÏËÚÒıËÎÂ Ô ·ÚÈıÌfi˜ 69067. ŒÁÈÓ Δ∑∞∫-¶√Δ. ¶ÔÛfi 2.690.000,00 ú ÌÂٷʤÚÂÙ·È ÛÙÔÓ ΔÚ›‰˘ÌÔ §·¯Ófi Ù˘ ÂfiÌÂÓ˘ ÎÏ‹ÚˆÛ˘. √ ·ÚÈıÌfi˜ 28964 ÎÂÚ‰›˙ÂÈ 10.000,00 ú. √ ·ÚÈıÌfi˜ 44880 ÎÂÚ‰›˙ÂÈ 5.000,00 ú. ∞fi 1.000 ú ÎÂÚ‰›˙Ô˘Ó ÔÈ ·ÚÈıÌÔ› 4937 11824 16041 19190 24497 31865 36111 40873 51625 56964 61007 63791 73662 78040 79759 ∞fi 500 ú ÎÂÚ‰›˙Ô˘Ó ÔÈ ·ÚÈıÌÔ› 1031 3044 7100 8772 10701 14258 21453 27371 30423 34669 38985 43697 47114 48746 53738 55192 58897 59074 65524 66843 71319 75074 ∞fi 350 ú ÎÂÚ‰›˙Ô˘Ó ÔÈ ·ÚÈıÌÔ› 550 1642 2333 3725 4256 5708 6519 7991 9559 9990 10912 11583 12745 13296 13847 14749 15420 16962 18203 19961 20742 22114 22945 23746 25208 25959 26690 27422 28933 29111 29852 31034 32406 33137 33918 35420 36862 37743 38374 40062 41734 42065 42886 44448 45009 45261 45732 46453 47865 49293 51054 52206 52957 54259 54340 54621 56023 57415 58166 59835 60546 61728 62209 62880 64442 64913 66075 67706 69057 69817 70568 72070 72841 74453 76025 76746 77418 78462 79054 79078 ∞ÚÈıÌfi˜ ¶ÚfiÛıÂÙ˘ ∫Ï‹ÚˆÛ˘: 0 ·) ∞fi 40,00 ú ÎÂÚ‰›˙Ô˘Ó fiÏÔÈ ÔÈ ·ÚÈıÌÔ› Ô˘ Ï‹ÁÔ˘Ó Û 67 ‚) ∞fi 20,00 ú ÎÂÚ‰›˙Ô˘Ó fiÏÔÈ ÔÈ ·ÚÈıÌÔ› Ô˘ Ï‹ÁÔ˘Ó Û 7 Á) ∞fi 10,00 ú ÎÂÚ‰›˙Ô˘Ó fiÏÔÈ ÔÈ ·ÚÈıÌÔ› ·fi 69000 ¤ˆ˜ 69999, ·fi 28000 ¤ˆ˜ 28999 Î·È ·fi 44000 ¤ˆ˜ 44999. Δ· ·Ú·¿Óˆ Î¤Ú‰Ë ·ÓÙÈÛÙÔÈ¯Ô‡Ó Û ·Î¤Ú·È· ÁÚ·ÌÌ¿ÙÈ· ÙˆÓ 10,00 ú. ¶ƒ√™√Ã∏: ™Â ÂÚ›ÙˆÛË ÔÏÏ·ÏÔ‡ ΤډԢ˜ ηٷ‚¿ÏÏÂÙ·È Δ√ ª∂°∞§ÀΔ∂ƒ√. Δ· Î¤Ú‰Ë ·Ú·ÁÚ¿ÊÔÓÙ·È ÌÂÙ¿ Δ∂Δƒ∞ª∏¡√. ∏ ÂfiÌÂÓË ÎÏ‹ÚˆÛË ı· Á›ÓÂÈ ÙËÓ ΔƒπΔ∏ 4 ª∞´√À 2010.

ΔÔ ∂ıÓÈÎfi §·¯Â›Ô ∞£∏¡∞, 27.

™Δ∏ ¯ıÂÛÈÓ‹ ÎÏ‹ÚˆÛË ÙÔ˘ ∂ıÓÈÎÔ‡

§·¯Â›Ô˘, Ë̤ڷ 19Ë, Ù˘¯ÂÚ¤˜ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ‹Ù·Ó ÔÈ: 35 Î·È 151. ŸÏÔÈ ÔÈ ·ÚÈıÌÔ› Ô˘ ÎÏËÚÒıËÎ·Ó Î·È Ù· ÔÛ¿ Ô˘ ÎÂÚ‰›˙Ô˘Ó Â›Ó·È: ºÔÚÔÏÔÁËÙ¤ÔÈ §·¯ÓÔ›. √ ·ÚÈıÌfi˜ 35893 ÎÂÚ‰›˙ÂÈ 50.000,00 ú. √ ·ÚÈıÌfi˜ 151493 ÎÂÚ‰›˙ÂÈ 10.000,00 ú. √È ·ÚÈıÌÔ› 35915 Î·È 151515 ÎÂÚ‰›˙Ô˘Ó ·fi 5.000,00 ú. √È ·ÚÈıÌÔ› 35626 35880 151226 Î·È 151480 ÎÂÚ‰›˙Ô˘Ó ·fi 2.000,00 ú. ∞fi 1.000 ú ÎÂÚ‰›˙Ô˘Ó ÔÈ ·ÚÈıÌÔ› 35488 35512 35809 35854 35858 35978 151088 151112 151409 151454 151458 151578 ∞fi 500 ú ÎÂÚ‰›˙Ô˘Ó ÔÈ ·ÚÈıÌÔ› 35010 35015 35018 35036 35037 35042 35046 35047 35054 35060 35064 35083 35096 35112 35113 35120 35143 35148 35157 35163 35167 35198 35209 35212 35225 35245 35295 35297 35324 35333 35381 35384 35394 35414 35432 35447 35454 35456 35481 35484 35493 35527 35535 35571 35586 35588 35639 35649 35663 35672 35678 35680 35719 35727 35728 35760 35788 35792 35796 35804 35827 35830 35855 35860 35885 35901 35921 35923 35933 35974 151014 151032 151047 151054 151056 151081 151084 151093 151127 151135 151171 151186 151188 151239 151249 151263 151272 151278 151280 151319 151327 151328 151360 151388 151392 151396 151404 151427 151430 151455 151460 151485 151501 151521 151523 151533 151574 151610 151615 151618 151636 151637 151642 151646 151647 151654 151660 151664 151683 151696 151712 151713 151720 151743 151748 151757 151763 151767 151798 151809 151812 151825 151845 151895 151897 151924 151933 151981 151984 151994 Δ¤ÏÔ˜, ·fi 240,00 ú ÎÂÚ‰›˙Ô˘Ó fiÏÔÈ ÔÈ ¿ÏÏÔÈ ·ÚÈıÌÔ› ·fi 35000 ¤ˆ˜ 35999 Î·È ·fi 151000 ¤ˆ˜ 151999 Ô˘ ‰ÂÓ ·Ó·ÁÚ¿ÊÔÓÙ·È ÛÙÔÓ ·Ú·¿Óˆ ›Ó·Î·.

¡¤· 24ˆÚË ·ÂÚÁ›· ÛÙȘ 5 ª·˝Ô˘ ∫ÈÓËÙÔÔ›ËÛË ÙËÓ ›‰È· ̤ڷ Î·È ·fi ÙÔ ¶∞ª∂ ∞£∏¡∞, 27.

 24ˆÚË ·ÂÚÁ›· ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË 5 ª·˝Ô˘ ηÏ› Ë ∞¢∂¢À Î·È Ë °™∂∂, ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·˜ fiÙÈ Ë ÊÂÙÈÓ‹ ¶ÚˆÙÔÌ·ÁÈ¿ ‚Ú›ÛÎÂÈ ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ Î·È ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÎÔÈÓˆÓ›· ÌÚÔÛÙ¿ Û ÌÈ· ÚˆÙfiÁÓˆÚË Â›ıÂÛË ÛÙ· ‚·ÛÈο Î·È ıÂÌÂÏÈÒ‰Ë ÎÔÈÓˆÓÈο ‰ÈηÈÒÌ·Ù·. ∫·Ù¿ ÙË Û˘Ó‰ڛ·Û‹ Ù˘ Ë ÂÎÙÂÏÂÛÙÈ΋ ÂÈÙÚÔ‹ Ù˘ °™∂∂ (¤ÂÈÙ· ·fi Û¯ÂÙÈ΋ ·fiÊ·ÛË - ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰fiÙËÛË Ù˘ √ÏÔ̤ÏÂÈ·˜ Ù˘ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘) ·ÔÊ¿ÛÈÛÂ Î·È ÚÔ΋ڢÍ 24ˆÚË ÁÂÓÈ΋ ·ÂÚÁ›· ÁÈ· ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË 05 ª·˝Ô˘ Ì ·ÈÙ‹Ì·Ù· - ‰ÈÂΉÈ΋ÛÂȘ: - ΔËÓ ·fiÎÚÔ˘ÛË ÙˆÓ ÓÂÔÊÈÏÂÏ¢ı¤ÚˆÓ Â΂ȷÛÌÒÓ Î·È ··ÈÙ‹ÛÂˆÓ Ù˘ ÙÚfiÈη˜ (∫ÔÌÈÛÈfiÓ, ∂∫Δ, ¢¡Δ) ÁÈ· ÙËÓ ÈÛÔ¤‰ˆÛË ÙˆÓ ÂÚÁ·ÛÈ·ÎÒÓ Î·È ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ‰ÈÎ·ÈˆÌ¿ÙˆÓ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙Ô̤ӈÓ. - ΔËÓ ·fiÚÚÈ„Ë fiÔÈˆÓ ·ÓÙÈ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÒÓ Û˘ÓÙ·ÁÒÓ ·Î˘ÚÒÓÔ˘Ó ÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ Î·È ÎÔÈÓˆÓÈÎfi ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· Ù˘ ·ÛÊ¿ÏÈÛ˘, ÌÂÈÒÓÔ˘Ó ÙȘ Û˘ÓÙ¿ÍÂȘ, ·˘Í¿ÓÔ˘Ó Ù· fiÚÈ· ËÏÈΛ·˜, ÂÓÒ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ‰ÂÓ ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙Ô˘Ó ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ‚ȈÛÈÌfiÙËÙ· ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ·ÛÊ¿ÏÈÛ˘. - ΔËÓ ¿ÌÂÛË ˘ÔÁÚ·Ê‹ ∂°™™∂ Î·È ÎÏ·‰ÈÎÒÓ ™™∂, Ì ÙȘ Ôԛ˜ ı· ‰È·ÛÊ·Ï›˙ÔÓÙ·È Ì ÂχıÂÚ˜ Û˘ÏÏÔÁÈΤ˜ ‰È·Ú·ÁÌ·Ù‡ÛÂȘ ÔÈ ÌÈÛıÔ›, Ù· ËÌÂÚÔÌ›ÛıÈ·, Ù· ÂÚÁ·Ûȷο ‰ÈηÈÒÌ·Ù·, ÔÈ ı¤ÛÂȘ ÂÚÁ·Û›·˜. ªÂÙ¿ ÙËÓ ·ÂÚÁ›· Ù˘ 5˘ ª·˝Ô˘, Ë ÂÎÙÂÏÂÛÙÈ΋ ÂÈÙÚÔ‹ ı· Û˘Ó‰ÚÈ¿ÛÂÈ Í·Ó¿, ÁÈ· Ó· ηıÔÚ›ÛÂÈ ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÙˆÓ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛˆÓ. ™ÙË ‰‹ÏˆÛ‹ ÙÔ˘, Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ °™∂∂ °È¿ÓÓ˘ ¶·Ó·ÁfiÔ˘ÏÔ˜ ·Ó¤ÊÂÚ fiÙÈ Ì ÙË Ì·˙È΋ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ Ù˘ ÂÚÁ·Û›·˜ ÛÙËÓ ·ÂÚÁ›· Î·È Û ¤Ó· ÌÂÁ¿ÏÔ Û˘ÏÏ·ÏËÙ‹ÚÈÔ ı· ÛÙ·Ï› ‰˘-

Ó·ÌÈÎfi Ì‹Ó˘Ì· ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›·˜ ÚÔ˜ ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË Î·È ÚÔ˜ ÙËÓ ÙÚfiÈη fiÙÈ ÔÈ ÓÂÔÊÈÏÂχıÂÚÔÈ ÂÈÚ·Ì·ÙÈÛÌÔ› ÛÙȘ Ï¿Ù˜ Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÎÔÈÓˆÓ›·˜ Â›Ó·È ÂÁÎÏËÌ·ÙÈÎÔ›. √ Î. ¶·Ó·ÁfiÔ˘ÏÔ˜ ÂÈÛ‹Ì·Ó fiÙÈ ÙÔ ÂÚȯfiÌÂÓÔ Î·È ÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ·ÂÚÁ›·˜ ı¤ÙÂÈ fiÏ· Ù· ˙ËÙ‹Ì·Ù· Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÛÙ· ÂÚÁ·Ûȷο, ÙȘ ·ÌÔÈ‚¤˜, ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ·ÛÊ¿ÏÈÛË Ì ÚÔÌÂÙˆ›‰· ÙÔ ·›ÙËÌ·: “∫¿Ùˆ Ù· ¯¤ÚÈ· ·fi ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜

ÛÙÔÓ È‰ÈˆÙÈÎfi ÙÔ̤·” . √ ȉȈÙÈÎfi˜ ÙÔ̤·˜ ‰ÂÓ ·Ú¿ÁÂÈ ÂÏÏ›ÌÌ·Ù·. √ ȉȈÙÈÎfi˜ ÙÔ̤·˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ¤ÏÏÂÈ„Ë ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ·˜, ÏfiÁˆ ÙÔ˘ ÎfiÛÙÔ˘˜ ÂÚÁ·Û›·˜. √ ȉȈÙÈÎfi˜ ÙÔ̤·˜ Â›Ó·È Ë ÌÔÓ·‰È΋ ÂÏ›‰· Ó· ÌÔÚ¤ÛÂÈ Ó· ·Ú·¯ı› ÏÔ‡ÙÔ˜ Î·È Ó· ‰È·ÓÂÌËı› ‰›Î·È· Û ·˘Ù‹ ÙË ¯ÒÚ·” . “§¤Ì fiÙÈ Ë ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ·ÛÊ¿ÏÈÛË ‰ÂÓ Âȉ¤¯ÂÙ·È Ú˘ı̛ۈÓ, Ô˘ ı· Ô‰ËÁÔ‡Ó Û ·‡ÍËÛË ÙˆÓ ÔÚ›ˆÓ ËÏÈΛ·˜ Î·È Û Ì›ˆÛË ÙˆÓ Û˘-

Óٿ͈Ó, ÁÈ·Ù› ÙÔ Û‡ÛÙËÌ¿ Ì·˜ ¤¯ÂÈ ‹‰Ë ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Î·È Ô ÌfiÓÔ˜ ÙÚfiÔ˜ Â͇ÚÂÛ˘ fiÚˆÓ Â›Ó·È Ó· ¯Ù˘Ëı› Ë Ì·‡ÚË ·‰‹ÏˆÙË ÂÚÁ·Û›· Î·È Ë ÂÈÛÊÔÚÔ‰È·Ê˘Á‹. ∂›Û˘, Ô 13Ô˜ Î·È Ô 14Ô˜ ÌÈÛıfi˜ ÛÙÔÓ È‰ÈˆÙÈÎfi ÙÔ̤· Â›Ó·È ·‰È·Ú·ÁÌ¿Ù¢ÙÔÈ. ΔÔ Ï·›ÛÈÔ ÙˆÓ Û˘ÏÏÔÁÈÎÒÓ Û˘Ì‚¿ÛÂˆÓ ÂÚÁ·Û›·˜, ÙÔ ÔÔ›Ô ¤¯ÂÈ „ËÊÈÛÙ› ÔÌfiʈӷ ·fi ÙÔ ∂ÏÏËÓÈÎfi ∫ÔÈÓÔ‚Ô‡ÏÈÔ Î·È Â›Ó·È Û˘ÓÙ·ÁÌ·ÙÈο ηÙÔ¯˘ÚˆÌ¤ÓÔ, ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ÙÂı›

ÂÓ ·ÌÊÈ‚fiψ” ÙfiÓÈÛÂ Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ °™∂∂. “™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛ‹˜ Ì·˜ ηÏԇ̠ÙȘ ÂÚÁÔ‰ÔÙÈΤ˜ ÔÚÁ·ÓÒÛÂȘ Â‰Ò Î·È ÙÒÚ· Ó· ˘ÔÁÚ¿„Ô˘Ó ÙËÓ ∂°™™∂, ÒÛÙ ӷ ÛÙ›ÏÔ˘Ì ·fi ÎÔÈÓÔ‡ ÙÔ Ì‹Ó˘Ì· fiÙÈ Ô È‰ÈˆÙÈÎfi˜ ÙÔ̤·˜ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ÌÂÈ ÛÙË Ì¤ÁÁÂÓË ÙˆÓ ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈÎÒÓ ÂÚÈÔÚÈÛÌÒÓ” ÚfiÛıÂÛÂ Ô Î. ¶·Ó·ÁfiÔ˘ÏÔ˜. ™Â ÂÚÒÙËÛË ÁÈ· ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ Û˘Ó¿ÓÙËÛ˘ Ù˘ °™∂∂ Ì ÙÔ ¢¡Δ, Û ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ÎÏËı› ·fi ÙÔ ¢¡Δ, Ô Î. ¶·Ó·ÁfiÔ˘ÏÔ˜ ·¿ÓÙËÛ fiÙÈ “·ÊÔ‡ ı· ÌÔ‡ ˙ËÙËı› ˆ˜ Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ °™∂∂, fiˆ˜ ¤¯ˆ ¿ÂÈ Î·È Û ¿ÏϘ Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂȘ ÛÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ, ‚‚·›ˆ˜ ı· ¿ˆ, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ˘ÂÚ·ÛÈÛÙÒ Ù· ‰ÈηÈÒÌ·Ù· ÙˆÓ ÂÚÁ·˙Ô̤ӈÓ. ∂›Ó·È ηı‹ÎÔÓ ÌÔ˘, ¤ÛÙˆ Î·È ·Ó ÔÈ ˘¿ÏÏËÏÔÈ Ù˘ ÙÚfiÈη˜ ¤¯Ô˘Ó ÙȘ ‰ÈΤ˜ ÙÔ˘˜ ÔÏÈÙÈΤ˜ Ô‰ËÁ›Â˜, ‰ÂÛ̇ÛÂȘ Î·È È‰ÂÔÏÔÁÈΤ˜ ·Á΢ÏÒÛÂȘ. ∞Ó ˙ËÙËı› ˆ˜ ÚÔ‰ÚÂ›Ô °™∂∂, ·˘Ùfi ı· ÙÔ Î·ıÔÚ›ÛÂÈ Ë ÏÂÈÔ„ËÊ›· Ù˘ Û˘ÓÔÌÔÛÔÓ‰›·˜” . ΔËÓ ·Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛË 24ˆÚ˘ ·ÂÚÁ›·˜ ÙËÓ ›‰È· ̤ڷ (5 ª·˝Ô˘) ·ÔÊ¿ÛÈÛÂ Î·È ÙÔ ¶∞ª∂, ηÏÒÓÙ·˜ ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ ÛÙË Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË Ô˘ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÛÙËÓ √ÌfiÓÔÈ·.

√È Ê·Ú̷΢ÙÈΤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ηٿ Â›‰˘ Ì›ˆÛ˘ ÙÈÌÒÓ Ê·ÚÌ¿ÎˆÓ ∞£∏¡∞, 27.

√ ™‡Ó‰ÂÛÌÔ˜ º·Ú̷΢ÙÈÎÒÓ ∂ȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ∂Ï-

Ï¿‰Ô˜ Ì ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ ÙÔ˘ ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ fiÙÈ Ë ÚfiıÂÛË Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ÁÈ· Â›Â‰Ë Ì›ˆÛË ÛÙȘ ÙÈ̤˜ ÙˆÓ Ê·Ú̿ΈÓ, “ı· ÙÈÓ¿ÍÂÈ ÛÙÔÓ ·¤Ú· ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· È·ÙÚÔÊ·Ú̷΢ÙÈ΋˜ ÂÚ›ı·Ï„˘ ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜” .

∫·Ù¿ ÙÔÓ ™º∂∂ “ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ¤Ó· ̤ÙÚÔ - ¤ÎÙڈ̷” Î·È ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ Êfi‚Ô˘˜ fiÙÈ “ı· Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ Û ·fiÛ˘ÚÛË ÔÏÏÒÓ ··Ú·›ÙËÙˆÓ Ê·Ú̿ΈÓ, Ù· ÔÔ›· ı· ÛÙÂÚËıÔ‡Ó ÔÈ ŒÏÏËÓ˜ ·ÛıÂÓ›˜ Ì fi,ÙÈ ·˘Ùfi Û˘ÓÂ¿ÁÂÙ·È ÁÈ· ÙË ‰ËÌfiÛÈ· ˘Á›·” . √ ™º∂∂ ÂÎÙÈÌ¿ fiÙÈ ÙÔ Ì¤ÙÚÔ Ú·ÎÙÈο ı· ÏÂÈ-

ÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ˆ˜ Ù·ÊfiϷη ÁÈ· ÙË Ê·ÚÌ·ÎÔ‚ÈÔÌ˯·Ó›· ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î·È ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ Êfi‚Ô˘˜ fiÙÈ ı· ÚÔηϤÛÂÈ Î‡Ì· ·ÔχÛÂˆÓ “Û ¤Ó·Ó ·fi ÙÔ˘˜ ÂÏ¿¯ÈÛÙÔ˘˜ ˘ÁÈ›˜ Î·È ·Ó·Ù˘ÛÛfiÌÂÓÔ˘˜ ÎÏ¿‰Ô˘˜, Ô˘ ‰È·ı¤ÙÂÈ Û‹ÌÂÚ· Ë ¯ÂÈÌ·˙fiÌÂÓË ÂÏÏËÓÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌ›·”.

MIKPE™ TO¶IKE™ EI¢H™EI™ ŒÎÏ‚·Ó ËÏÂÎÙÚÈÎfi Ú‡̷ Â› ¤ÓÙ ¯ÚfiÓÈ·...

ÙÔ ËÏÂÎÙÚÈÎfi Ú‡̷. ∂Í ·ÈÙ›·˜ Ì¿ÏÈÛÙ· ÙˆÓ ·Ú¿ÓÔÌˆÓ Û˘Ó‰¤ÛˆÓ, ηٿ ηÈÚÔ‡˜ ÚÔηÏÔ‡ÓÙ·È ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ËÏÂÎÙÚÔ‰fiÙËÛ˘.

Δƒ∂π™ ·ı›ÁÁ·ÓÔÈ, ËÏÈΛ·˜ 57, 36 Î·È 40 ÂÙÒÓ, fi-

ÏÔÈ ÙÔ˘˜ οÙÔÈÎÔÈ Ù˘ Û˘ÓÔÈΛ·˜ ∞ÏÈ‚ÂÚ›Ô˘ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜ Û˘ÓÂÏ‹ÊıËÛ·Ó ÁÈ· ÎÏÔ‹ ËÏÂÎÙÚÈÎÔ‡ Ú‡̷ÙÔ˜. ∫·ÙËÁÔÚÔ‡ÓÙ·È fiÙÈ ¤ÎÏ‚·Ó Ú‡̷ Ì ·Ú¿ÓÔ̘ Û˘Ó‰¤ÛÂȘ ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÂÓÙ·ÂÙ›·. ∏ ·Í›· ÙÔ˘ Ú‡̷ÙÔ˜ ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÙ·È ·fi ÙËÓ ¢∂∏ Û 4000 ¢ÚÒ. ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ› ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘˜ Ù˘ ¢∂∏ ¤Î·Ó·Ó ·˘ÙÔ„›· ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Î·È ‰È·›ÛÙˆÛ·Ó fiÙÈ ÔÈ ·ı›ÁÁ·ÓÔÈ Â›¯·Ó ÚԂ› Û ·Ú¿ÓÔ̘ Û˘Ó‰¤ÛÂȘ ÌÂٷʤÚÔÓÙ·˜ ËÏÂÎÙÚÈÎfi Ú‡̷ ·fi ÎÂÓÙÚÈÎfi ÚÔÏfiÈ Ù˘ ¢∂∏ ÛÙ· Û›ÙÈ· ÙÔ˘˜. √È Û˘ÏÏËÊı¤ÓÙ˜ Ô‰ËÁÔ‡ÓÙ·È ÛÙÔÓ ∂ÈÛ·ÁÁÂϤ·. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ ‰ÂÓ Â›Ó·È Ë ÚÒÙË ÊÔÚ¿ Ô˘ ÂÓÙÔ›˙ÔÓÙ·È ·ı›ÁÁ·ÓÔÈ ÛÙÔ ∞ÏÈ‚¤ÚÈ Ó· ÎϤ‚Ô˘Ó

¡¤Â˜ ‰È·ÚÚ‹ÍÂȘ Û ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· £Àª∞Δ∞ ·ÁÓÒÛÙˆÓ ‰È·ÚÚËÎÙÒÓ ¤ÂÛ·Ó ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô 24ˆÚÔ ¿ÏÏÔÈ ‰‡Ô μÔÏÈÒÙ˜. √È ÎϤÊÙ˜ Ì‹Î·Ó ÛÙ· ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù¿ ÙÔ˘˜ Î·È ÙÔ˘˜ ‹Ú·Ó ¯Ú‹Ì·Ù· Î·È ÎÔÛÌ‹Ì·Ù· ·Í›·˜ ¯ÈÏÈ¿‰ˆÓ ¢ÚÒ. √È ‰È·ÚÚ‹ÍÂȘ ÛËÌÂÈÒıËÎ·Ó ÚÔ¯ı¤˜ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ, ·fi ÙȘ ‰‡Ô ¤ˆ˜ ÙȘ ÙÚÂȘ, Û ‰‡Ô ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· Â› ÙˆÓ Ô‰ÒÓ ™Ù·ı¿ Î·È ∫Ô˘Ù·Ú¤ÏÈ·. ™ÙËÓ ÚÒÙË ÂÚ›ÙˆÛË ÔÈ ‰Ú¿ÛÙ˜ ÂÈÛ‹Ïı·Ó ÛÙÔ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· ·fi ÙËÓ ÎÂÓÙÚÈ΋ ›ÛÔ‰Ô, ¯ˆÚ›˜

›¯ÓË ·Ú·‚›·Û˘, ÂÓÒ ÛÙËÓ ‰Â‡ÙÂÚË ·Ê·›ÚÂÛ·Ó ÙÔÓ “̇ÏÔ” Ù˘ ÎÏÂȉ·ÚÈ¿˜. √È ‰Ú¿ÛÙ˜ ÂÈÛ‹Ïı·Ó ÛÙÔ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 41¯ÚÔÓ˘, Á‡Úˆ ÛÙȘ ‰‡Ô ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ. ∞Ê·›ÚÂÛ·Ó ÙÔ ÔÛfi ÙˆÓ 350 ¢ÚÒ Î·È ÎÔÛÌ‹Ì·Ù· ·Í›·˜ 15.000 ¢ÚÒ, Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ‰‹ÏˆÛË Ù˘ ·ıÔ‡Û·˜ ÛÙËÓ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·. ∏ ÎÏÔ‹ ηٷÁÁ¤ÏıËΠÛÙËÓ Àԉȇı˘ÓÛË ∞ÛÊ·Ï›·˜ ¯ı˜ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ. √È ¿ÁÓˆÛÙÔÈ ‰Ú¿ÛÙ˜ ÂÈÛ‹Ïı·Ó Î·È ÛÙÔ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 33¯ÚÔÓÔ˘ ·Ú·‚È¿˙ÔÓÙ·˜ ÙÔÓ “̇ÏÔ” Ù˘ ÎÂÓÙÚÈ΋˜ fiÚÙ·˜. ∫·È ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ·˘Ù‹ ·Ê·›ÚÂÛ·Ó 350 ¢ÚÒ Î·È ÎÔÛÌ‹Ì·Ù· ·Í›·˜ 10.000 ¢ÚÒ. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ ÔÈ ‰È·ÚÚ‹ÍÂȘ ÛÈÙÈÒÓ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ϤÔÓ Î·ıËÌÂÚÈÓfi Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ Î·È ·fi ÙËÓ ·Ú¯‹ ÙÔ˘ ¤ÙÔ˘˜ ηٷÁÚ¿ÊÂÙ·È ·‡ÍËÛË Û ÔÛÔÛÙfi 20% ÂÚ›Ô˘ Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô ÂÚÛÈÓfi ‰È¿ÛÙËÌ·.


M·ÁÓËÛ›· 11

TETAPTH 28 A¶PI§I√À 2010

∂ÈÛËÌ¿ÓıËΠÛÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÙÔ˘ NÔ̷گȷÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ª·ÁÓËÛ›·˜

∫›Ó‰˘ÓÔ˜ ηٷÛÙÚÔÊ‹˜ ÂÚÈ·ÛÙÈÎÒÓ ‰·ÛÒÓ Δ· ¯Ú¤Ë Î·È ÔÈ ˙ËÌȤ˜ ÍÂÂÚÓÔ‡Ó Ù· 2,5 ÂηÙ. ¢ÚÒ ÛÙËÓ ∫∂∫∞¡∂ª

ΛӉ˘ÓÔ˜ Ô˘ ˘¿Ú¯ÂÈ ÁÈ· ÂӉ¯fiÌÂÓË Î·Ù·ÛÙÚÔÊ‹ ‹ ˘Ô‚¿ıÌÈÛË ÙˆÓ ÂÚÈ·ÛÙÈÎÒÓ ‰·ÛÒÓ Á‡Úˆ ·fi ÙÔ ÔÏÂÔ‰ÔÌÈÎfi Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ Î·È Ë ¤ÏÏÂÈ„Ë ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛ˘ ÁÈ· ÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛË ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ ·Ó·‚¿ıÌÈÛ‹˜ ÙÔ˘˜, ÂÈÛËÌ¿ÓıËΠηٿ ÙËÓ ¯ıÂÛÈÓ‹ Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÙÔ˘ ÓÔ̷گȷÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ Î·È Ì ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Û˘˙‹ÙËÛ˘ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ‰·ÛÔÔÓ›·˜ ÁÈ· ÙÔ 2010 Ô˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛıËΠ·fi ÙËÓ ¢·ÛÈ΋ ˘ËÚÂÛ›·.

ª¿ÏÈÛÙ· ·˘Ù‹ ÙËÓ ÛÙÈÁÌ‹ Ù· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ÂÚÈ·ÛÙÈο ‰¿ÛË ˘ÔʤÚÔ˘Ó ·fi ·ÚÚÒÛÙȘ, ÂÓÒ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Î·Ì›· ·Ú¤Ì‚·ÛË ÁÈ· ÙËÓ ·ÔηٿÛÙ·Û‹ ÙÔ˘˜. ∞fi ÙËÓ ‰È¢ı‡ÓÙÚÈ· Ù˘ ¢·ÛÈ΋˜ ˘ËÚÂÛ›·˜ Î. ¢ËÌËÙÚ·ÎÔÔ‡ÏÔ˘ ÙÔÓ›ÛıËΠfiÙÈ “Ù· ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ù· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó Ù· ÂÚÈ·ÛÙÈο ‰¿ÛË Ù˘ °ÔÚ›ÙÛ·˜ Î·È ÙÔ˘ ™·Ú·ÎËÓÔ‡” . √ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ Ù˘ Ì›˙ÔÓÔ˜ ·ÓÙÈÔÏ›Ù¢Û˘ Î. π. ¶Ú›ÓÙ˙Ô˜ ÙfiÓÈÛ ÙÔÓ Î›Ó‰˘ÓÔ Ó· ¯·ıÔ‡Ó ÂÚÈ·ÛÙÈο ‰¿ÛË Û ̛· ÂÔ¯‹ Ô˘ ÔÈ ˘ÚηÁȤ˜ ηٷÛÙÚ¤ÊÔ˘Ó Ì¤ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ Î·È Ë ÂÈÎfiÓ· Û‹ÌÂÚ· Â›Ó·È ÙÚ·ÁÈ΋ ‰ÈfiÙÈ ¤Ú˘ÛÈ ÙÔ ÊıÈÓfiˆÚÔ ‰ÂÓ ¤ÁÈÓ·Ó ÔÈ ··Ú·›ÙËÙÔÈ „ÂηÛÌÔ›. √ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ Ù˘ ¡∞™ Î. °ÂÒÚÁÈÔ˜ ÷ÚÌ¿Ó˘ ÛËÌ›ˆÛ fiÙÈ “ÂÚÈÛÛ‡ÂÈ Ë ˘ÔÎÚÈÛ›· ·ÊÔ‡ ·fi ÙËÓ Ì›· οÔÈÔÈ Ï¤Ó ÁÈ· ÚÔÛÙ·Û›· ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ ·ÏÏ¿ ·fi ÙËÓ ¿ÏÏË ‰ÂÓ ·›ÚÓÔ˘Ó Î·Ó¤Ó· ̤ÙÚÔ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· Î·È ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ‰·ÛÒÓ, Û ̛· ÂÚÈÔ¯‹ Ô˘ ˘ÔʤÚÂÈ ·fi ÙËÓ ·ÙÌÔÛÊ·ÈÚÈ΋ Ú‡·ÓÛË” . √ ·ÓÙÈÓÔ̿گ˘ Î. ¡ÈÎ. ¡Ù›ÙÔÚ·˜ › fiÙÈ “Ë Î·Ï‡ÙÂÚË ‚Ô‹ıÂÈ· ÛÙ· ‰¿ÛË Â›Ó·È Ó· ÌËÓ Ù· ÂÈÚ¿˙Ô˘Ì” Î·È ÚfiÛıÂÛ : “√ ™·Ú·ÎËÓfi˜ ÁÈ· Ó· Ú·ÛÈÓ›ÛÂÈ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÂÚÈÊÚ·¯ı› Î·È Ó· ÚÔÛٷ٢ı› ·fi ÙËÓ ‚fiÛÎËÛË.√È „ÂηÛÌÔ› ‰ÂÓ Â›Ó·È ÛˆÛÙ‹ ÂÈÏÔÁ‹ Î·È Î·ıfiÏÔ˘ ÔÈÎÔÏÔÁÈ΋. °È· Ó· Á›ÓÂÈ ·Ó·‰¿ÛˆÛË ı· Ú¤ÂÈ Ó· ‚ÔËı‹ÛÔ˘Ó Î·È fiÏÔÈ ·˘ÙÔ› Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ˘fi ÙËÓ È‰ÈÔÎÙËÛ›· ÙÔ˘˜ Ù· ‰¿ÛË” .

™˘˙‹ÙËÛË ÁÈ· ∫∂∫∞¡∂ª Δ· ÃÚ¤Ë Î·È ÔÈ ˙ËÌȤ˜ ÍÂÂÚÓÔ‡Ó ·˘Ù‹ ÙËÓ ÛÙÈÁÌ‹ ÛÙËÓ ∫∂∫∞¡∂ª, Û‡Ìʈӷ Ì ٷ ÛÙÔȯ›· Ô˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËηÓ, Ù· 2,5 ÂηÙ. ¢ÚÒ, Ì ÙË ÓÔ̷گȷ΋ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ ∂‡Ë ∫·Ú˘‰¿ÎË Ó· ÛËÌÂÈÒÓÂÈ fiÙÈ “Ë ÓÔ̷گȷ΋ ·Ú¯‹ ‰ÂÓ ¤Ï·‚ ˘fi„Ë Ù˘ ÙË ÌÂϤÙË ‚ȈÛÈÌfiÙËÙ·˜ ÁÈ· ÙË Ó¤· ÂÙ·ÈÚ›· Ô˘ ‰ÂÓ ¤ÛÙÂÏÓÂ Î·È ÙfiÛÔ ıÂÙÈο ÌËӇ̷ٷ ·ÏÏ¿ Î·È ÙȘ ·ÓÙ›ıÂÙ˜ ÚÔ˜ ÙË Û˘Á¯ÒÓ¢ÛË ÊˆÓ¤˜” . ∞¿ÓÙËÛË ÛÙËÓ ÂÚÒÙËÛË Ô˘ ›¯Â ηٷı¤ÛÂÈ Ë ¡∞™ Û ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÙÔ˘ ÓÔ̷گȷÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Ô˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ Ë ∫∂∫∞¡∂ª ·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ· ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙Ô̤ӈÓ, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó ·Ï‹ÚˆÙÔÈ, ¤‰ˆÛÂ Ô ‰È¢ı‡ÓˆÓ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ Δ. ¶·¿˜. ∞ÊÔ‡ ·ÚÔ˘Û›·Û ÛÙÔȯ›· ÁÈ· ÙË 15ÂÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙˆÓ ‰˘Ô Â-

Ù·ÈÚÈÒÓ, ∞¡∂ª Î·È ∫∂∫∞¡∞ª Î·È ·Ó·Ê¤ÚıËΠÛÙË Ó¤· ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋ Ô˘ ¤¯ÂÈ ¯·Ú¿ÍÂÈ Ë ÓÔ̷گȷ΋ ·Ú¯‹ Ì ÛÙfi¯Ô ÙÔÓ ÂÚÈÔÚÈÛÌfi ÙÔ˘ ÎfiÛÙÔ˘˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ Ù˘ Ó¤·˜ ϤÔÓ ÂÙ·ÈÚ›·˜ Ì ÌÂÈÒÛÂȘ ·ÌÔÈ‚ÒÓ ÛÙÂϯÒÓ Î·È ÂÚÈÔÚÈÛÌfi Û˘Ì‚¿ÛˆÓ, Ù· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈο ¤ÍÔ‰· Ù˘ ∫∂∫∞¡∂ª ı· ÌÂȈıÔ‡Ó Û 580¯ÈÏ. ¢ÚÒ ÂÓÒ ÂÍÔÈÎÔÓfiÌËÛË ı· Â¤ÏıÂÈ Î·È ·fi Ù· ÓÔ›ÎÈ·, fiÙ·Ó Ë ÂÙ·ÈÚ›· ÛÙÂÁ·ÛÙ› ÛÙÔ ÎÙ›ÚÈÔ ∫·ÓÔ‡. ™Â fiÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ ÏËڈ̋ ÙÔ˘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡, ÔÈ ÔÊÂÈϤ˜ ·fi ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· Â›Ó·È ‡„Ô˘˜ 300.000 ¢ÚÒ -¤ÚÂ ӷ ¤¯Ô˘Ó ηٷ‚ÏËı› ¤ˆ˜ Î·È ‰˘Ô ¯ÚfiÓÈ· ÚÈÓ- Î·È ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó ÙËÓ ÛËÌÂÚÈÓ‹ Ù·ÌÂȷ΋ ‰˘ÛÎÔÏ›·. ∞ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ Ó· ¤¯Ô˘Ó ÏËÚˆı› ̤¯ÚÈ ÙÔÓ Ì‹Ó· π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ Î·È Ó· ¤¯Ô˘Ó Ï¿‚ÂÈ ÙÔ ‰ÒÚÔ ¶¿Û¯·. √ Î. ¶·¿˜ ¤‰ˆÛ ‰È·‚‚·›ˆÛË fiÙÈ ÂÓÙfi˜ Ù˘ ‚‰ÔÌ¿‰·˜ ı· ÙÔ˘˜ ηٷ‚ÏËıÔ‡Ó ÔÊÂÈÏfiÌÂÓ· ÙÔ˘ ºÂ‚ÚÔ˘¿ÚÈÔ Î·È ÂӉ¯Ô̤ӈ˜ ÚÔηٷ‚ÔÏ‹ ÁÈ· ÙÔ Ì‹Ó· ª¿ÚÙÈÔ. ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙÔ ÂÚÁ·ÛÈ·Îfi ̤ÏÏÔÓ ÙÔ˘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ ÂÓfi„ÂÈ “∫·ÏÏÈÎÚ¿ÙË” , Ô Î. ¶·¿˜ › fiÙÈ ı· ÌÂٷٷ¯ıÔ‡Ó ÛÙËÓ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·, ·Ó Î·È ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ‰È¿Ù·ÍË ÁÈ· ÙË ÌÂÙ·‚·ÙÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô Ô˘ ı· ÌÂÛÔÏ·‚‹ÛÂÈ. ∫Ï›ÓÔÓÙ·˜ ÙËÓ

‰È΋ Ù˘ ·Ú¤Ì‚·ÛË Ë Î. ∂‡Ë ∫·Ú˘‰¿ÎË Â› fiÙÈ Ë ÌÂٿٷÍË ÈÛ¯‡ÂÈ ÌfiÓÔ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ ÛÙË ÓÔ̷گȷ΋ ·˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË Î·È ÚfiÛıÂÛ : “™ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ¤ÁÈÓÂ Ë Û˘Ó¤ÓˆÛË ÂÓfi˜ ÙÒÌ·ÙÔ˜ Ì ¤Ó·Ó ÂÙÔÈÌÔı¿Ó·ÙÔ . ∏ ÓÔ̷گȷ΋ ·Ú¯‹ ¤¯ÂÈ ÛÙfi¯Ô ÙËÓ Â͢ËÚ¤ÙËÛË ÂÏ·ÙÂÈ·ÎÒÓ Û¯¤ÛˆÓ. √È ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ‚ÈÒÓÔ˘Ó Î·ıÂÛÙÒ˜ ·Ó·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜, ηıÒ˜ ÔÏϤ˜ Û˘Ì‚¿ÛÂȘ ¤¯Ô˘Ó Ï‹ÍÂÈ ·fi ÙÔ ¢ÂΤ̂ÚÈÔ ÂÓÒ ‰ÂÓ ‰È·ÛÊ·Ï›˙ÂÙ·È ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ ÙÔ˘˜ ÂÓfi„ÂÈ ∫·ÏÏÈÎÚ¿ÙË” .

°È· ¶·Ó·ÁÈÒÙÈÎÔ Δ¤ÏÔ˜ ÙÔ ÓÔ̷گȷÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ·ÔÊ¿ÛÈÛ ÙËÓ ·Ó·‚ÔÏ‹ Ï‹„˘ ·fiÊ·Û˘ Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈ΋ ۇ̂·ÛË ÌÂٷ͇ ¡∞ª Î·È ÙÔ˘ ÊÔÚ¤· ‰È·¯Â›ÚÈÛ˘ ÛÙÔ ¶·Ó·ÁÈÒÙÈÎÔ (Û˘Ó‰¤ÛÌÔ˘ ‡‰Ú¢Û˘ ·Ô¯¤Ù¢Û˘ ¡ÔÙ›Ô˘ ¶ËÏ›Ô˘) ·Ó·ÊÔÚÈο Ì ÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙˆÓ ˘ÊÈÛÙ¿ÌÂÓˆÓ ˘Ô‰ÔÌÒÓ. ª¿ÏÈÛÙ· ı· ˘¿ÚÍÂÈ Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÙÔ˘ Û˘Ó‰¤ÛÌÔ˘ ÛÙËÓ ÔÔ›· ı· ·Ú‚ÚÂı› Î·È ÂÎÚfiÛˆÔ˜ Ù˘ ÓÔ̷گȷ΋˜ ·Ú¯‹˜. £. ∫. μ√°π∞Δ∑∏™

42¯ÚÔÓÔ˜ ÛÙË ¡¤· πˆÓ›· ¯ı˜ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ

∞ÂÈÏÔ‡Û ӷ ˉ‹ÍÂÈ ·fi ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ fiÚÔÊÔ ∞fi ÙÔ Ì·ÏÎfiÓÈ ÙÔ˘ ‰Â˘Ù¤ÚÔ˘ ÔÚfiÊÔ˘ ÔÏ˘Î·ÙÔÈΛ·˜ ÛÙË ¡¤· πˆÓ›·, ÛÙȘ 12 ÂÚ›Ô˘ ¯ı˜ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ, ·ÂÈÏÔ‡Û ӷ ¤ÛÂÈ ¤Ó·˜ 42¯ÚÔÓÔ˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ʤÚÂÙ·È Ó· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·Ó Û ÌÂÁ¿ÏË Û‡Á¯˘ÛË Î·È ÂÎÙfi˜ ·˘ÙÔ‡ ÌÂÙ¿ ·fi η˘Á¿ Ì ʛÏË ÙÔ˘. ∞ÎÔÏÔ‡ıËÛ ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛË ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜ Î·È ¶˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÈ΋˜ ÁÈ· Ó· ÙÔÓ ·ÔÙÚ¤„Ô˘Ó. ΔÂÏÈο Ô 42¯ÚÔÓÔ˜ ‰ÂÓ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ ÙËÓ ·ÂÈÏ‹ ÙÔ˘. ™‡Ìʈӷ Ì ̷ÚÙ˘Ú›Â˜ ÁÂÈÙfiÓˆÓ Ô 42¯ÚÔÓÔ˜ Û ¤Í·ÏÏË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Â›¯Â ·Ó¿‚ÂÈ ÛÙ· οÁÎÂÏ·, ·ÂÈÏÔ‡Û fiÙÈ ı· ¤ÛÂÈ ÛÙÔ ÎÂÓfi, ÂÓÒ ÂÙÔ‡Û ·fi ÙÔ

Ì·ÏÎfiÓÈ ÁÏ¿ÛÙÚ˜ Î·È Î·Ú¤ÎϘ. ™‡Ìʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜ Ô 42¯ÚÔÓÔ˜ ÂÈÛΤÊıËΠÙËÓ 38¯ÚÔÓË ÛÙÔ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ¿ Ù˘ Î·È ‰È·ÏËÎÙ›ÛÙËηÓ. ∏ Á˘Ó·›Î·, ·fi fiÏÔ ·˘Ùfi ÙÔ ÛÎËÓÈÎfi, ˘¤ÛÙË Ó¢ÚÈÎfi ÎÏÔÓÈÛÌfi Î·È ÌÂٷʤÚıËΠ̠·ÛıÂÓÔÊfiÚÔ ÙÔ˘ ∂∫∞μ ÛÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô μfiÏÔ˘. ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ› ÙÔ˘ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜ Î·È Ù˘ Àԉȇı˘ÓÛ˘ ∞ÛÊ·Ï›·˜ Ì ÙË Û˘Ó‰ÚÔÌ‹ ˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÒÓ ¤ÛÙËÛ·Ó Âȯ›ÚËÛË ‰È¿ÛˆÛ‹˜ ÙÔ˘˜ Î·È Î·Ù¿ÊÂÚ·Ó Ó· ÙÔÓ ·ÔÙÚ¤„Ô˘Ó Ó· ÚԂ› ÛÙËÓ Ú¿ÍË ÙÔ˘. ∏ ¶˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÈ΋ ÀËÚÂÛ›· ¤Û¢Û Ì ‰‡Ô

Ô¯‹Ì·Ù· Î·È ¤ÍÈ ¿ÓÙÚ˜ Î·È ·Ó¤Ù˘Í ÙÔ ‰È·ÛˆÛÙÈÎfi ÛÂÓÙfiÓÈ, ÒÛÙ ÛÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ Ô˘ ¤Î·Ó Ú¿ÍË ÙȘ ·ÂÈϤ˜ ÙÔ˘ Ó· ÌËÓ ÙÚ·˘Ì·Ù›˙ÔÓÙ·Ó. ΔÂÏÈο, ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ› ηٿÊÂÚ·Ó Ó· ‚ÚÂıÔ‡Ó ‰›Ï· ÙÔ˘, Ó· ÙÔÓ ·ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó Î·È Û ‹ÚÂÌÔ È· Îϛ̷ Ó· ÙÔÓ ·ÔÙÚ¤„Ô˘Ó Ó· ¤ÛÂÈ ÛÙÔ ÎÂÓfi. ∏ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›· ‰ÈÂÚÂ˘Ó¿ ÙÔ˘˜ ·ÎÚȂ›˜ ÏfiÁÔ˘˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ Ô 42¯ÚÔÓÔ˜ ‹ıÂÏ ӷ ˉ‹ÍÂÈ ·fi ÙÔ Ì·ÏÎfiÓÈ. øÛÙfiÛÔ Ù· ÚÒÙ· ÛÙÔȯ›· Ù˘ ÚÔ·Ó¿ÎÚÈÛ˘ ·Ô‰›‰Ô˘Ó ÙËÓ Ú¿ÍË ÙÔ˘ ÛÙÔÓ ‰È·ÏËÎÙÈÛÌfi Ì ÙËÓ Ê›ÏË ÙÔ˘.

∞ÚÁÒ: √ Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ˘ «¡·˘‰fiÌÔ˜» ÁÈ· ÂÚÁ·Û›Â˜ Û˘ÓÙ‹ÚËÛ˘ ∫·È Û¯fiÏÈÔ ÙÔ˘ ¢ËÌ¿Ú¯Ô˘ μfiÏÔ˘ ∞Ï. μÔ‡ÏÁ·ÚË ∞Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÙË Û˘˙‹ÙËÛË ÛÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ μfiÏÔ˘ ÁÈ· ÙȘ ÂÚÁ·Û›Â˜ Û˘ÓÙ‹ÚËÛ˘ Ù˘ ∞ÚÁÔ‡˜ Âͤ‰ˆÛÂ Ô ˘ÔÓ·‡·Ú¯Ô˜ (·) - §™, Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ˘-¡·˘‰fiÌÔ˜, ∞. ∫Ô‡ÚÙ˘, ÛÙËÓ ÔÔ›·, ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ, ·Ó·Ê¤ÚÂÈ: “∞’ °È· ÙËÓ ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛË/Û˘ÓÙ‹ÚËÛË Ù˘ ∞ÚÁÔ‡˜: ™Â fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÂÌ¿˜ ˆ˜ πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ, Â·ÓÂÈÏËÌ̤ӷ ¤¯Ô˘Ì ‰ËÏÒÛÂÈ ÚËÙ¿ Î·È ‰ËÌfiÛÈ·, fiÙÈ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ì η̛· ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ··›ÙËÛË ‹ ÚÔÛ‰ÔΛ· ·fi ÙÔ ¢‹ÌÔ, ÁÈ· ÙËÓ fiÔÈ· ‚Ô‹ıÂÈ· ‹ Û˘Ó‰ÚÔÌ‹ Ì·˜ ¯ÚÂÈ·ÛÙ› ÛÙËÓ ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛË Î·È ÊÚÔÓÙ›‰· ÙÔ˘ ÛοÊÔ˘˜. - ∂Ô̤ӈ˜, ÔÈ ˘·ÈÓÈÁÌÔ› ‹ ·fiÚÈÛÙ˜ ·Ó·ÊÔÚ¤˜ ÁÈ· “¢·ÈÛıËۛ˜ Ì ÙÔ ·˙ËÌ›ˆÙÔ” ‹ “ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡˜ Â΂ȷ-

ÛÌÔ‡˜”, ÂÌ¿˜ ‰ÂÓ Ì·˜ ·ÊÔÚÔ‡Ó Î·È Â›Ó·È „¢‰Â›˜ Î·È Û˘ÎÔÊ·ÓÙÈÎÔ›. μ’ °È· ÙËÓ ·˘ıÂÓÙÈÎfiÙËÙ· Ù˘ Ó·˘‹ÁËÛ˘ Ù˘ ∞ÚÁÔ‡˜: Ãı˜, οÔÈÔÈ ·˘ÙÔ¯ÚÈ˙fiÌÂÓÔÈ/ÓÂfiÎÔÔÈ “ÂȉÈÎÔ›”, ·Ó·Î¿Ï˘„·Ó ¿Óˆ ÛÙËÓ ∞ÚÁÒ, ˘ÏÈο ͤӷ ÚÔ˜ ÙËÓ ÂÔ¯‹ Ù˘ (ÛÙÔ˘È¿-‚ÂÚÓ›ÎÈ·), ηıÒ˜ Î·È ·ÓÙϛ˜ ÛÙÔ Î‡ÙÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ ·¿ÓÙÏËÛË ÙÔ˘ ı·Ï·ÛÛfiÓÂÚÔ˘ Ô˘ ÂÈÛÚ¤ÂÈ ÛÙÔ ÛοÊÔ˜. ∫·È ÂÌ›˜ ·Ó·ÚˆÙÈfiÌ·ÛÙÂ: - ÕÚ·Á ‰ÂÓ ‰È¿‚·Û·Ó Ô‡Ù ÌÈ· ÊÔÚ¿ ÛÙÔ ÂÁ¯ÂÈÚ›‰È· Ô˘ ÙÔ˘˜ ·Ú·‰ÒÛ·ÌÂ, fiÙÈ “ÛÙ· Ûη̷ۛٷ ÙˆÓ Í‡ÏˆÓ (fi¯È ÛÙȘ Û˘Ó‰¤ÛÂȘ) ¤¯ÂÈ ÌÂÈ Í˘ÏÔ˘ÚÁÈ΋ ÎfiÏÏ· Ì ÚÈÔÓ›‰È, ÁÈ· Ó· ·ÓÙ¤ÍÂÈ ÙÔ ÛοÊÔ˜ ÔÏÏ¿ ¯ÚfiÓÈ· Î·È fi¯È ÌfiÓÔ ¤ÓÙÂ-¤ÍÈ”;

- ÕÚ·Á ‰ÂÓ ¿ÎÔ˘Û·Ó ÔÙ¤ fiÙÈ fiÏ· Ù· ͇ÏÈÓ· ÏÔ›· (·Ú¯·›· Î·È Û‡Á¯ÚÔÓ·) Â›Ó·È ˘ÁȤ˜ Ó· “οÓÔ˘Ó ÓÂÚ¿”, Ù· ÔÔ›· Ì ¤Ó· ÙÚfiÔ (ÎÔ˘‚¿‰Â˜ ‹ ·ÓÙÏ›·) Ú¤ÂÈ Ó· ··ÓÙÏÔ‡ÓÙ·È; 3.- ™ÙÔ ¯ıÂÛÈÓfi ¢ËÌÔÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ, ÁÈ· Ó· ‰È·ÛΉ¿ÛÔ˘Ó ÙË ‰È΋ ÙÔ˘˜ ηٷÛÙÚÔÊÈ΋ ÂÈÔÏ·ÈfiÙËÙ·, οÔÈÔÈ Âȯ›ÚËÛ·Ó ¿ÏÈ (fiˆ˜ Û˘ÓËı›˙Ô˘Ó ¿ÏψÛÙÂ) Ó· Ï‹ÍÔ˘Ó, ÙfiÛÔ ÙËÓ ˘fiÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ›‰ÈÔ˘ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ·Ó·Î·Ù·Û΢‹˜ Ù˘ ∞ÚÁÔ‡˜, fiÛÔ Î·È ÙËÓ ˘fiÏË„Ë ÙˆÓ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙÒÓ ÙÔ˘”. ªÂ ·ÊÔÚÌ‹ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ô˘ Âͤ‰ˆÛÂ Ô Î. ∫Ô‡ÚÙ˘ ÁÈ· ÙËÓ ∞ÚÁÒ Î·È Ù· fiÛ· ÂÈÛËÌ¿ÓıËÎ·Ó ÛÙÔ ÚÔ¯ıÂÛÈÓfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÂÚˆÙËı›˜ Ô ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ μfiÏÔ˘ ∞ϤÎÔ˜ μÔ‡ÏÁ·Ú˘ Û¯ÔÏ›·Û “Party is over....”

ŒÎÙ·ÎÙË ÁÂÓÈ΋ Û˘Ó¤Ï¢ÛË ÙˆÓ ‰ÈÎËÁfiÚˆÓ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ŒÎÙ·ÎÙË ÁÂÓÈ΋ Û˘Ó¤Ï¢ÛË, Ì ÌÂÁ¿ÏË Ì¿ÏÈÛÙ· Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÌÂÏÒÓ, Û˘ÁοÏÂÛ ¯ı˜ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Ë ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ ¢ÈÎËÁÔÚÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ μfiÏÔ˘. √ ÎÏ¿‰Ô˜, ˆ˜ ÁÓˆÛÙfiÓ, ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ Â·ÁÚ‡ÓËÛË ·fi Ù· ̤۷ ÙÔ˘ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ˘ Ì‹Ó·. √ Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ Î. ∞Ó·ÛÙ. μÔÏÈÒÙ˘ ÂÓË̤ڈÛ ٷ ̤ÏË ÁÈ· ÙËÓ Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·, ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Ù˘ ¢Â˘Ù¤Ú·˜, fiÏˆÓ ÙˆÓ ÚÔ¤‰ÚˆÓ ÙˆÓ ¢ÈÎËÁÔÚÈÎÒÓ ™˘ÏÏfiÁˆÓ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ì ÙÔÓ ÀÔ˘ÚÁfi ¢ÈηÈÔÛ‡Ó˘ Î. ∫·ÛÙ·Ó›‰Ë. ™˘˙ËÙ‹ıËÎ·Ó ı¤Ì·Ù· Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙÔ˘˜ ‰ÈÎËÁfiÚÔ˘˜, fiˆ˜ Ë ·ÂÏ¢ı¤ÚˆÛË ÙˆÓ ÎÏÂÈÛÙÒÓ Â·ÁÁÂÏÌ¿ÙˆÓ, ÔÈ Î·ÙÒÙÂÚ˜ ·ÌÔÈ‚¤˜ ‰ÈÎËÁfiÚˆÓ, ÙÔ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎfi Î·È ÊÔÚÔÏÔÁÈÎfi. √È ‰ÈÎËÁfiÚÔÈ ¤ıÂÛ·Ó ˘fi„Ë ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁÔ‡ ÙȘ ‰ÈΤ˜ ÙÔ˘˜ ·fi„ÂȘ Á‡Úˆ ·fi ÙȘ ÂÂÚ¯fiÌÂÓ˜ ·ÏÏ·Á¤˜. Ÿˆ˜ ›Â Ô Î. μÔÏÈÒÙ˘, Ô ÀÔ˘ÚÁfi˜ ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛ ÏÔÁÈΤ˜ ÙȘ ·fi„ÂȘ Î·È ‰ÂÛ̇ÙËΠfiÙÈ ı· ÂÍÂÙ·ÛÙÔ‡Ó ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙˆÓ ·ÏÏ·ÁÒÓ Ô˘ Á›ÓÔÓÙ·È. ¡¤· Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÙˆÓ ÂÎÚÔÛÒˆÓ ÙˆÓ ‰ÈÎËÁfiÚˆÓ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÂÓÙfi˜ 15ÓıË̤ÚÔ˘ Ì ÙÔ˘˜ ÀÔ˘ÚÁÔ‡˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Î. ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ Î·È ∂ÚÁ·Û›·˜ Î. §Ô‚¤Ú‰Ô. ™ÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË ·˘Ù‹ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· Â›Ó·È Î·È Ô Î. ∫·ÛÙ·Ó›‰Ë˜. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ ÛÙËÓ ÂÈÙÚÔ‹ ‰È·‚Ô‡Ï¢Û˘ Ô˘ ¤¯ÂÈ Û˘ÛÙ·ı› Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÔÈ Úfi‰ÚÔÈ ÙˆÓ ¢ÈÎËÁÔÚÈÎÒÓ ™˘ÏÏfiÁˆÓ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ Î·È μfiÏÔ˘. √È ‰ÈÎËÁfiÚÔÈ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ·ÔÊ¿ÛÈÛ·Ó ¯ı˜, ηٿ ÙËÓ ÁÂÓÈ΋ Û˘Ó¤Ï¢ÛË, Ó· ÌËÓ ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó ÛÙËÓ ·ÚÔ‡Û· Ê¿ÛË Û Ӥ˜ ·Ô¯¤˜, Ó· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó ÙȘ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ Î·È ·Ó¿ÏÔÁ· Ó· Â·Ó·Î·ıÔÚ›ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÛÙ¿ÛË ÙÔ˘˜.

∞ıˆÒıËΠÁÈ· ÙËÓ Î·ÙÔ¯‹ ÂÎÚËÎÙÈÎÒÓ ∞ıÒÔ˜ ÎÚ›ıËΠ·fi ÙÔ ΔÚÈÌÂϤ˜ ¶ÏËÌÌÂÏÂÈÔ‰ÈÎÂ›Ô μfiÏÔ˘ Ô 65¯ÚÔÓÔ˜ ·fi ÙËÓ ∂˘ÍÂÈÓÔ‡ÔÏË ÛÙÔ Û›ÙÈ ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘, ÌÂÙ¿ ·fi ·ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋ ¤Ú¢ӷ, ›¯·Ó ‚ÚÂı› ‰Âο‰Â˜ ÎÈÏ¿ ·fi Ì·‡ÚË ˘Ú›Ùȉ·, ÛοÁÈ·, ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ Î¿Ï˘Î˜, ηıÒ˜ Î·È ˙˘Á·ÚȤ˜ ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋˜ Î·È Ì˯·ÓÈ΋˜ ·ÎÚ›‚ÂÈ·˜. √ 65¯ÚÔÓÔ˜ ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·Ó ˆ˜ Ô ÚÔÛˆÚÈÓ¿ ˘‡ı˘ÓÔ˜ ηٷÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÂÌÔÚ›·˜ fiψÓ, ȉÈÔÎÙËÛ›·˜ Ù˘ ÎfiÚ˘ ÙÔ˘, Û ‚¿ÚÔ˜ Ù˘ ÔÔ›·˜ ÂÎÎÚÂÌ› ‰›ÎË. √ 65¯ÚÔÓÔ˜ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍ ÛÙÔ ‰ÈηÛÙ‹ÚÈÔ fiÙÈ Ù· ÂÎÚËÎÙÈο ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·Ó ÛÙÔ Û›ÙÈ ÙÔ˘ ÂÂȉ‹ Ô Á·ÌÚfi˜ ÙÔ˘ Â›Ó·È Î˘ÓËÁfi˜ Î·È ·Ó¤ÊÂÚ fiÙÈ ‹Ù·Ó ÁÈ· ÚÔÛˆÈ΋ ¯Ú‹ÛË, ÁÈ· ÙËÓ Â͢ËÚ¤ÙËÛË ÙÔ˘ ΢ÓËÁÈÔ‡. ∏ ¤Ú¢ӷ ÛÙÔ Û›ÙÈ ÙÔ˘ 65¯ÚÔÓÔ˘ ›¯Â Á›ÓÂÈ ·fi ÙËÓ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›· Ï›ÁÔ ÌÂÙ¿ ÙÔ ¶¿Û¯·.


M·ÁÓËÛ›· 12 ¶·Ú¤Ì‚·ÛË ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË ÛÙËÓ ∫.√. ¶∞™√∫ ™Δ∏¡ ·Ú¤Ì‚·Û‹ ÙÔ˘ ηٿ

ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ™˘Ó‰ڛ·Û˘ Ù˘ ∫ÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋˜ √Ì¿‰·˜ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ ÁÈ· ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË, Ô ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ¶∞™√∫ ª·ÁÓËÛ›·˜ ∫ÒÛÙ·˜ ∫·ÚÙ¿Ï˘ ÂÂÛ‹Ì·Ó ٷ ÂÍ‹˜: “∂›Ó·È ıÂÙÈÎfi fiÙÈ Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Ì ÙËÓ ÔÌÈÏ›· ÙÔ˘ ·¿ÓÙËÛ Û ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ ˘ÔÓÔÌÂ‡Ô˘Ó ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌ›· Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ‰È·‰›‰ÔÓÙ·˜ fiÙÈ Â›Ó·È ‰‹ıÂÓ Î·Ï‡ÙÂÚÔ Ë ∂ÏÏ¿‰· Ó· ÂÈÛÙÚ¤„ÂÈ ÛÙË ‰Ú·¯Ì‹, ·ÏÏ¿ Î·È fiÙÈ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›˙ÂÈ ÙËÓ ·Ó·‰È·Ú·ÁÌ¿Ù¢ÛË ÙÔ˘ ¯Ú¤Ô˘˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜, οÙÈ Ô˘ ·Ó Û˘Ó¤‚·ÈÓ ı· Û‹Ì·ÈÓ ·Ú·‰Ô¯‹ ¯ÚÂÔÎÔ›·˜. ∫·Ù¿ ÙË ‰È΋ ÌÔ˘ ·Ó¿ÁÓˆÛË, “ÎfiÎÎÈÓË ÁÚ·ÌÌ‹” Â›Ó·È Ó· ·Ó·‰È·Ó›ÌÔ˘Ì ÙÔ ÂÈÛfi‰ËÌ· ˘¤Ú ÙˆÓ ÌË Â¯fiÓÙˆÓ ·ÓÙ› ·ÏÒ˜ Ó· ·Ó·‰È·Ó›ÌÔ˘Ì ٷ Ó¤· ‰¿ÓÂÈ· Ô‰ËÁÒÓÙ·˜ Í·Ó¿ ÙË ¯ÒÚ· Û ̛· “ÊÔ‡Ûη” ¢ËÌÂÚ›·˜. ∞ԉ¯fiÌÂÓÔÈ ·˘Ù‹ ÙËÓ “ÎfiÎÎÈÓË ÁÚ·ÌÌ‹” ÚÔÛٷهԢÌ ÙÔ ÎÔÈÓˆÓÈÎfi ÎÚ¿ÙÔ˜ Î·È Ù· ‰ËÌfiÛÈ· ·Á·ı¿, ·ÏÏ¿ Î·È ‰ÈÂΉÈÎԇ̠ÙËÓ ·ÛÊ¿ÏÂÈ· ÙÔ˘ ¯ÚËÌ·ÙÔÈÛÙˆÙÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜. °È· Ó· Á›ÓÂÈ Ë ·Ó·‰È·ÓÔÌ‹ ÙÔ˘ ÂÈÛÔ‰‹Ì·ÙÔ˜ Â›Ó·È ·Ó·Áη›Ô Ó· ÌËÓ ·ԉ¯ıԇ̠·ÏÒ˜ Ù· ̤ÙÚ·, ·ÏÏ¿ Ó· Ù· Û˘Ó‰È·ÌÔÚÊÒÛÔ˘Ì ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔÓ ÙÚÈÌÂÚ‹ Ì˯·ÓÈÛÌfi ÛÙ‹ÚÈ͢. √Ê›ÏÔ˘Ì Â›Û˘ Ó· ·Ó·¯·ÈÙ›ÛÔ˘Ì Ì ÂȉÈο ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÙËÓ “ÁÎÂÙÔÔ›ËÛË” ÙÌËÌ¿ÙˆÓ Ù˘ ÎÔÈÓˆÓ›·˜ Ô˘ Ë ÎÚ›ÛË Ù· ¤¯ÂÈ Ï‹ÍÂÈ ¿ÌÂÛ· Î·È Ù· ¤¯ÂÈ ·ÔÌÔÓÒÛÂÈ ·fi ÙÔÓ ˘fiÏÔÈÔ ÎÔÈÓˆÓÈÎfi ÈÛÙfi Ì ‰Ú·Ì·ÙÈΤ˜ ÂÈÙÒÛÂȘ. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·Ó¤ÚÁÔ˘˜ (·ÏÈÔ‡˜ Î·È Ó¤Ô˘˜), Ù· ¿ÙÔÌ· Ì ·Ó·Ëڛ˜ Î·È ÙȘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȤ˜ ÙÔ˘˜, ÙÔ˘˜ ¯·ÌËÏfiÌÈÛıÔ˘˜ Î·È ¯·ÌËÏÔÛ˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯Ô˘˜. √Ê›ÏÔ˘Ì ӷ ÛÙËÚ›ÍÔ˘Ì ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÂÚÈʤÚÂÈ· Î·È ÂȉÈÎfiÙÂÚ· ÂÚÈÔ¯¤˜ Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ·Ó¿Ù˘Í˘, Èı·ÓÒ˜ ÁÈ·Ù› ‚·Û›ÛÙËÎ·Ó Û ¤Ó·Ó ÙÔ̤· ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·˜ Î·È ÙÒÚ· Â›Ó·È Â˘¿ÏˆÙ˜ ÛÙËÓ ÎÚ›ÛË. Δ¤ÏÔ˜ Â›Ó·È ˘Ô¯Ú¤ˆÛ‹ Ì·˜ Ó· ·ÏÏ¿ÍÂÈ ÙÔ ÔÏÈÙÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· Î·È ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ‰ËÌfiÛÈ·˜ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘, ·ÏÏ¿ Î·È Ó· ·Ô‰ÔıÔ‡Ó ÔÈ ÔÏÈÙÈΤ˜ Î·È ÔÈÓÈΤ˜ ¢ı‡Ó˜ ÛÙÔ˘˜ ÔÏÈÙÈÎÔ‡˜ Î·È ÛÙ· ̤ÏË Ù˘ ‰ËÌfiÛÈ·˜ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ Ô˘ ·Ú·‚›·Û·Ó ÙÔ˘˜ ÓfiÌÔ˘˜” .

¢‹ÏˆÛË °. ∞ÓÙˆÓÈ¿‰Ë √ Î. °. ∞ÓÙˆÓÈ¿‰Ë˜, ÚÔ˚ÛÙ¿ÌÂÓÔ˜ ÙÔ˘ √™∂ μfiÏÔ˘, ‰‹ÏˆÛÂ Î·È ··ÓÙÒÓÙ·˜ Û ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÙÔ˘ ¶AME ·Ó·Ê¤ÚÂÈ: “ŸÛ· ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ÛÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÙÔ˘ ¶∞ª∂, Â›Ó·È ·Ó˘fiÛٷٷ Î·È „¢‰‹, ˘ÂÚ¿Óˆ οı ʷÓÙ·Û›·˜ Î·È ·ÁÁ›˙Ô˘Ó Ù· fiÚÈ· ÙÔ˘ ΈÌÈÎÔ‡” .

TETAPTH 28 ∞¶ƒπ§π√À 2010

¢ÈÔÚÁ·ÓÒıËΠ·fi ÙÔ ™Àƒπ∑∞ Î·È ÙËÓ ¶ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ∞ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë˜

™˘ÁΤÓÙÚˆÛË Î·È ÔÚ›· ÛÙÔ μfiÏÔ Î·Ù¿ ÙˆÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Ì¤ÙÚˆÓ ¶¤Ù·Í·Ó Î·È ·˘Á¿ ηٿ ÙˆÓ ÁÚ·Ê›ˆÓ Ù˘ ¡Ô̷گȷ΋˜ ÙÔ˘ ¶∞™√∫

˘ÁΤÓÙÚˆÛË ÛÙËÓ Ï·Ù›· ∂Ï¢ıÂÚ›·˜ Î·È ÔÚ›· ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›·˜ ÛÙÔ˘˜ ÎÂÓÙÚÈÎÔ‡˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ Ù˘ fiÏ˘, ÂÓ¿ÓÙÈ· ÛÙ· ÔÈÎÔÓÔÌÈο ̤ÙÚ· Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘, ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛÂ, ¯ı˜, Ô ™Àƒπ∑∞ Î·È Ë ¶ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ∞ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë˜ ∂ÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ Î·È ∞Ó¤ÚÁˆÓ. ™ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÔÚ›·˜ ÔÚÈṲ̂ÓÔÈ ·fi ÙÔ˘˜ ‰È·‰Ëψ٤˜ ¤Ù·Í·Ó ·˘Á¿ ÛÙ· ÁÚ·Ê›· Ù˘ ¡Ô̷گȷ΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ÙÔ˘ ¶∞™√∫, Â› Ù˘ Ô‰Ô‡ ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜, ʈӿ˙ÔÓÙ·˜ Û˘Óı‹Ì·Ù· ÁÈ· Ù· ΢‚ÂÚÓËÙÈο ̤ÙÚ·. √ÌÈÏËÙ‹˜ ÛÙË Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ‹Ù·Ó Ô ÚÒËÓ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˜ Ù˘ ª∂Δ∫∞ Î. μ·Û. ∫·Ï·ÓÙ˙‹˜, Ô ÔÔ›Ô˜, ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ, ·Ó¤ÊÂÚÂ: “√ ·ÁÒÓ·˜ ÙˆÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›ˆÓ ‰˘fiÌÈÛÈ ÌËÓÒÓ Û˘ÓÙÚÔÊÈ¿ Ì ¿ÏÏÔ˘˜ Û˘ÌÔϛ٘ Ì·˜ ·Ê‹ÓÔ˘Ó ÌÈ· ·Ú·Î·Ù·ı‹ÎË, ÙËÓ ÔÔ›· Û˘Ó˘¤ÁÚ·„·Ó ·ÁˆÓÈÛÙ¤˜ ·fi ‰È¿ÊÔÚÔ˘˜ ÔÏÈÙÈÎÔ‡˜ ¯ÒÚÔ˘˜. ™˘Ó·ÁˆÓÈÛÙ¤˜ Ô˘ ÁÈ· ¿ÏÏ· ÛÔ‚·Ú¿ ˙ËÙ‹Ì·Ù· ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ηÙÔÚıÒÛÂÈ ·ÎfiÌË Ó· ÔÚ‡ÔÓÙ·È ÛÙȘ ›‰È˜ Ï·Ù›˜ Î·È ‰ÚfiÌÔ˘˜. ∏ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ı· Ú¤ÂÈ Ó· Û˘Ó¯ÈÛÙ›. Δ· ̤ÙÚ· Ô˘ ¤Ú¯ÔÓÙ·È ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆÈÛÙÔ‡Ó Û ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ Ï·Ù›˜ Î·È ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ Ô‰Ô‡˜” . ¡· ·Ó·ÊÂÚı› fiÙÈ Û‡Ìʈӷ Ì ¤Á΢Ú˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ Ë ‰ÈÔ›ÎËÛË Ù˘ ª∂Δ∫∞ ˙‹ÙËÛ ÙËÓ ·Ó·‚ÔÏ‹ Ù˘ ÂΉ›Î·Û˘ ÙˆÓ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÒÓ Ì¤ÙÚˆÓ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ηٷı¤ÛÂÈ ÔÈ ÙÚÂȘ ·ÔÏ˘Ì¤ÓÔÈ Î·È ¤¯Ô˘Ó ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÙ› Ó· Û˘˙ËÙËıÔ‡Ó ·‡ÚÈÔ ¶¤ÌÙË. ΔÔ Ì¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞ °. ∞ÓÙˆÓÈ¿‰Ë˜ ÙfiÓÈÛ ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ: “∏ Û˘Á΢ڛ· ··ÈÙ› ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ÂÓfiÙËÙ· Î·È ·ÓÙ›‰Ú·ÛË ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙ· ̤ÙÚ· Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘. ∫·Ïԇ̠ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ ÎÈ fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Ôϛ٘ Ó· ÎÈÓËÙÔÔÈËıÔ‡Ó ÁÈ· Ó’ ·Î˘Úˆı› Ë Î˘‚ÂÚÓËÙÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋. ªÈ· ÔÏÈÙÈ΋ Ô˘ Ï‹ÙÙÂÈ ÛÙËÓ Î·Ú‰È¿ ÙÔ˘˜ ÌÈÛıÔ‡˜ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙Ô̤ӈÓ, ÙȘ Û˘ÓÙ¿ÍÂȘ Î·È Î˘Ú›ˆ˜ ÙÔ˘˜ ·ÛıÂÓ¤ÛÙÂÚÔ˘˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈο Û˘ÌÔϛ٘ Ì·˜. ∫·Ïԇ̠fiÏÔ˘˜ ÎÈ fiϘ Ó· ‰ÒÛÔ˘Ó ‚ÚÔÓÙÂÚfi “·ÚÒÓ” ÛÙ· Û˘ÏÏ·ÏËÙ‹ÚÈ· Ù˘ ∂ÚÁ·ÙÈ΋˜ ¶ÚˆÙÔÌ·ÁÈ¿˜ Î·È Î·Ïԇ̠fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ ÙËÓ ¶¤ÌÙË ÙÔ Úˆ› ¤Íˆ ·fi Ù· ‰ÈηÛÙ‹ÚÈ· ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ÁÈ· Ó· Û˘Ì·Ú·ÛÙ·ıԇ̠ÛÙÔ˘˜ ·ÔÏ˘Ì¤ÓÔ˘˜ Ù˘ ª∂Δ∫∞ ÁÈ· Ó· ÛÙ›ÏÔ˘ÌÂ Ì‹Ó˘Ì· fiÙÈ ÌfiÓÔ Ì ÙÔ Ï·fi ÎÈÓËÙÔÔÈË̤ÓÔ Î·È ÛÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ ÌÔÚ› Ó· ·Ó·ÙÚ·› ·˘Ù‹ Ë ÔÏÈÙÈ΋ Ô˘ ¯Ù˘¿ ÎÂÎÙË̤ӷ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ Ô˘ ηٷÎÙ‹ıËÎ·Ó Ì ÛÎÏËÚÔ‡˜ ·ÁÒÓ˜ Î·È Û‹ÌÂÚ· Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ¤Ó· ÚÔ˜ ¤Ó· Ù· ·›ÚÓÂÈ ›Ûˆ Ì ÙÔ ÚfiÛ¯ËÌ· Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÎÚ›Û˘

Î·È ÙˆÓ ÂÈÙ·ÁÒÓ Ù˘ ∂.∂. Î·È ÙÔ˘ ¢.¡.Δ. ∫·Ïԇ̠۠ÂÓfiÙËÙ· ‰Ú¿Û˘, ÎÏÈ̿ΈÛË ÙˆÓ ·ÁÒÓˆÓ Î·È Û˘ÓÙÔÓÈÛÌfi, ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·ÙÚÔ‹ ·˘Ù‹˜ Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜, ÁÈ· ÙËÓ ˘ÂÚ¿ÛÈÛË ÙˆÓ ÂÚÁ·ÙÈÎÒÓ Î·È ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ‰ÈηȈ̿وӔ . ™ÙËÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ ÙÔ˘ Ô ™Àƒπ∑∞, ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ, ·Ó·Ê¤ÚÂÈ: “ÀÔÁÚ·ÌÌ›˙Ô˘Ì ÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ¤ÏÏÂÈÌÌ· ‰ËÌÔÎÚ·Ù›·˜, ÙÔ ¤ÏÏÂÈÌÌ· “ÓÔÌÈÌÔÔ›ËÛ˘” ÛÙË Ï‹„Ë ÙfiÛÔ ÛÔ‚·ÚÒÓ ·ÔÊ¿ÛÂˆÓ ÙfiÛÔ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ (Ô˘ Ì ¿ÏϘ ÂÍ·ÁÁÂϛ˜ ÂÎϤ¯ıËÎÂ), fiÛÔ Î·È ÙˆÓ ÌË - ÂÎÏÂÁÌ¤ÓˆÓ - ÁÚ·ÊÂÈÔÎÚ·ÙÒÓ ÙÔ˘ ¢¡Δ Î·È Ù˘ ∂∂ Ô˘ ¤Ú¯ÔÓÙ·È Ó· ÙÛ·Ï··Ù‹ÛÔ˘Ó ‰ÈηÈÒÌ·Ù· Î·È ÚÔÛ‰Ô˘ ÂηÙÔÌÌ˘Ú›ˆÓ ÂÚÁ·˙Ô̤ӈÓ. ¶ÚÔÙ›ÓÔ˘Ì ‰ËÌÔ„‹ÊÈÛÌ· Û¯ÂÙÈο Ì ٷ ̤ÙÚ· Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ - ¢¡Δ - ∂∂” . Ÿˆ˜ ÚԷӷʤÚıËÎÂ, ·ÎÔÏÔ‡ıËÛ ÔÚ›·

ÛÙÔ˘˜ ÎÂÓÙÚÈÎÔ‡˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ Ù˘ fiÏ˘, fiÔ˘ ÔÚÈṲ̂ÓÔÈ ·fi ÙÔ˘˜ ‰È·‰Ëψ٤˜ ¤Ù·Í·Ó ·˘Á¿ ÛÙ· ÁÚ·Ê›· Ù˘ ¡Ô̷گȷ΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ÙÔ˘ ¶∞™√∫, Â› Ù˘ Ô‰Ô‡ ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜, ʈӿ˙ÔÓÙ·˜ Û˘Óı‹Ì·Ù· ÂÓ¿ÓÙÈ· ÛÙ· ΢‚ÂÚÓËÙÈο ̤ÙÚ·.

ΔÔ ∂∂∫ ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ ÙÔ ∂ÚÁ·ÙÈÎfi ∂·Ó·ÛÙ·ÙÈÎfi ∫fiÌÌ· ÛÙËÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ô˘ Âͤ‰ˆÛÂ, ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ, ·Ó·Ê¤ÚÂÈ: “∏ Ù·ÍÈ΋ Û‡ÁÎÚÔ˘ÛË Â›Ó·È ·Ó·fiÊ¢ÎÙË Î·È ÚÔÙ›ÓÂÈ ÁÂÓÈ΋ ·ÂÚÁ›· ‰È·ÚΛ·˜ ÁÈ· Ó· ʇÁÔ˘Ó Î·È ÙÔ ¢.¡.Δ. Î·È Ë ∂.∂. Î·È ÔÈ Î˘‚ÂÚÓ‹ÛÂȘ Ô˘ ÙȘ ÂÎÊÚ¿˙Ô˘Ó, Ó· ηٷÚÁËı› ÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi ¯Ú¤Ô˜ ÎÈ ·˘Ùfi ÌÔÚ› Ó· Á›ÓÂÈ ÌfiÓÔ ·fi ÙËÓ Â·Ó·ÛÙ·ÙÈ΋ ΢‚¤ÚÓËÛË ÙˆÓ ÂÚÁ·ÙÒÓ” .

∂›ÛÎÂ„Ë ÛÙÔÓ ·‰ÂÏÊÔÔÈË̤ÓÔ ¢‹ÌÔ Ferrazzano

∞ÓÙÈÚÔÛˆ›· ·fi ªÔ‡ÚÂÛÈ ÛÙËÓ πÙ·Ï›· ™Δ√ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ÂÓ›Û¯˘Û˘ ÙˆÓ ‰ÂÛÌÒÓ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ªÔ˘ÚÂÛ›Ô˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ Î·È ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ Ferrazzano Ù˘ πÙ·Ï›·˜ Î·È ¤ÂÈÙ· ·fi Â›ÛËÌË ÚfiÛÎÏËÛË ÙÔ˘ ¢ËÌ¿Ú¯Ô˘ Ferrazzano Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠÂ›ÛÎÂ„Ë ÛÙÔÓ ·‰ÂÏÊÔÔÈË̤ÓÔ ¢‹ÌÔ. ∏ ÔÏ˘¿ÚÈıÌË ·ÔÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ªÔ˘ÚÂÛ›Ô˘ Ì ·Ú¯ËÁfi ÙÔ ¢‹Ì·Ú¯Ô Î. ∫ˆÓ. §Â‚¤ÓÙË, ‰ËÌÔÙÈÎÔ‡˜ Û˘Ì‚Ô‡ÏÔ˘˜ Î·È ÙÔÈÎÔ‡˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ·Ê›¯ıË ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Ù˘ ¶·Ú·Û΢‹˜ 23 ∞ÚÈÏ›Ô˘ ÛÙÔ ¢‹ÌÔ Ferrazzano fiÔ˘ ÙÔ˘˜ ηψÛfiÚÈÛÂ Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ Ì ۇÛÛˆÌÔ ÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ÙÔ˘ ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ. ™ÎÔfi˜ Ù˘ Â›Û΄˘ ‹Ù·Ó Ë ÂÓ‰˘Ó¿ÌˆÛË ÙˆÓ Û¯¤ÛÂˆÓ ·Á¿˘, ÊÈÏ›·˜ Î·È Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ Î·ÙÔ›ÎˆÓ ÙˆÓ ‰‡Ô ¢‹ÌˆÓ, ·ÏÏ¿ ΢ڛˆ˜ Ë ·ÓÙ·ÏÏ·Á‹ ȉÂÒÓ Î·È ÂÌÂÈÚÈÒÓ ÛÙ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ù˘ ÙÔÈ΋˜ ·˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘, ÛÙÔÓ ÔÏÈÙÈÛÌfi, ÛÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌ›· ÔÚÂÈÓÒÓ ÂÚÈÔ¯ÒÓ, ÛÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ, ÛÙÔÓ ÙÔ˘ÚÈÛÌfi, ÛÙȘ ·Ú·‰ÔÛȷΤ˜ Ù¤¯Ó˜, ηıÒ˜ Î·È ÛÙËÓ ·fi ÎÔÈÓÔ‡ ‰ÈÂΉ›ÎËÛË Â˘Úˆ·˚ÎÒÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ. ∏ ·ÔÛÙÔÏ‹ ·ÊÔ‡ ÍÂÓ·Á‹ıËΠÛÙ· ¯ˆÚÈ¿ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ Î·È ¤Ù˘¯Â ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋˜ ÊÈÏÔÍÂÓ›·˜ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ·ÓËÁ˘ÚÈ΋ Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÛÙÔ ¢ËÌ·Ú¯Â›Ô fiÔ˘ Û˘˙ËÙ‹ıËÎ·Ó Ë ÚÔÒıËÛË

ÎÔÈÓÔ‡ ·ÈÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÛÙËÓ ∂˘Úˆ·˚΋ ŒÓˆÛË, ÁÈ· ÙËÓ ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ·Ó·‚¿ıÌÈÛË ÙÔ˘ ıÂÛÌÔ‡ ÙˆÓ ·‰ÂÏÊÔÔÈ‹ÛÂˆÓ Î·È ÙËÓ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÂÓ›Û¯˘Û‹ ÙÔ˘, ·fi ∂ȉÈο ∞Ó·Ù˘Íȷο ¶ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù·, ·Ó¤Ï·‚·Ó ÙËÓ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÒıËÛË Û¯¤ÛÂˆÓ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ Î·È ·ÌÔÈ‚·›ˆÓ ·ÓÙ·ÏÏ·ÁÒÓ Û ‰ÈÌÂÚ¤˜ ‹ ÔÏ˘ÌÂÚ¤˜ Â›‰Ô, ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ·Ú·ÁˆÁÈÎÒÓ Î·È ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ÊÔÚ¤ˆÓ ÙˆÓ fiÏÂÒÓ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ˘˜ ÙÔÌ›˜: ·) ∂Î·›‰Â˘ÛË, ‚)

¶ÔÏÈÙÈÛÌfi˜, Á) ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ, ‰) ∂ÌfiÚÈÔ, Â) ΔÔ˘ÚÈÛÌfi˜, ÛÙ) ∞ıÏËÙÈÛÌfi˜. ∂›Û˘ ÂÈÛËÌ¿ÓıËΠfiÙÈ ÙÔ Ferrazzano Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ÌÓËÌfiÓÈÔ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ Ô˘ ˘ÔÁÚ¿ÊËΠÛÙËÓ ΔÛ·Áηڿ‰· ÙÔ 2007 ·fi ÙÔ ¢‹ÌÔ ªÔ˘ÚÂÛ›Ô˘ - ∞Ú·‰ÈÔ˘ Ferrazzano Î·È ÛÂ Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ì ÙÔ ™˘Ó¤‰ÚÈÔ ∞‰ÂÏÊÔÔÈËÌ¤ÓˆÓ ¶fiÏÂˆÓ Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛÂ Ô ¢‹ÌÔ˜ ªÔ˘ÚÂÛ›Ô˘ ÙÔ ª¿ÈÔ ÙÔ˘ 2009 Î·È ÙÔ Û˘Ó¤‰ÚÈÔ Ô˘ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÂÈ ÛÙÔ ¢‹ÌÔ ∞Ú·‰›Ô˘ ∫‡-

ÚÔ˘ ÙÔ ™Â٤̂ÚÈÔ ÙÔ˘ 2010 ηÏÂ›Ù·È Ó· ηٷı¤ÛÂÈ ÚfiÙ·ÛË ÛÙËÓ ∂˘Úˆ·˚΋ ŒÓˆÛË ÒÛÙ ӷ ÊÈÏÔÍÂÓ‹ÛÂÈ ÂΛ ÙÔ ™˘Ó¤‰ÚÈÔ ÙÔ˘ 2011 Ì ÛÎÔfi ÙË Û˘Ó¯‹ ‰È‡ڢÓÛË Î·È ÙÔÓ ÂÌÏÔ˘ÙÈÛÌfi Ù˘ ÊÈÏ›·˜ Î·È Ù˘ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ fiÏÂˆÓ Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÙÔÌ›˜, ÁÈ· ÙËÓ ÚfiÔ‰Ô Î·È ÙËÓ Â˘ËÌÂÚ›· ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ. √ ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ªÔ˘ÚÂÛ›Ô˘ ÙfiÓÈÛ fiÙÈ ·˘Ù‹ Ë Û˘Ó¿ÓÙËÛË, Â›Ó·È ¯Ú‹ÛÈÌË Î·È ÛËÌ·ÓÙÈ΋. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, fiˆ˜ ·Ó¤Ù˘ÍÂ Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ªÔ˘ÚÂÛ›Ô˘ ÔÈ ÛÎÔÔ› Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÙÂı› ÁÈ· ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ Â›Ó·È Ó· ÚÔ‚¿ÏÔ˘Ì ÙȘ ÔÌÔÚÊȤ˜ ÙˆÓ ÙfiˆÓ Ì·˜, Ó· ·Ó·‰Â›ÍÔ˘Ì ٷ Û˘ÁÎÚÈÙÈο Ì·˜ ÏÂÔÓÂÎÙ‹Ì·Ù·, Ó· ÂÎÌÂÙ·ÏÏ¢ıԇ̠fiϘ ÙȘ ·ÚÔ˘ÛÈ·˙fiÌÂÓ˜ ¢ηÈڛ˜ ÛÙÔÓ ∂˘Úˆ·˚Îfi ÔÚ›˙ÔÓÙ· Î·È Ó· ı¤ÛÔ˘Ì ¤ÙÛÈ Ù· ıÂ̤ÏÈ· ÌÈ·˜ ‹È·˜ Î·È ·ÂÈÊfiÚÔ˘ ÔÏÈÙÈÛÙÈ΋˜ Î·È ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋˜ ·Ó¿Ù˘Í˘ ÁÈ· ÙȘ ÂÚÈÔ¯¤˜ Ì·˜. ∞ÎÔÏÔ‡ıˆ˜ ÙÔ ÏfiÁÔ ‹ÚÂ Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ Ferrazzano, Ô ÔÔ›Ô˜ ÂͤÊÚ·Û ÙË ¯·Ú¿ ÙÔ˘ Î·È ÙË Û˘ÁΛÓËÛË ÁÈ· ·˘Ù‹ ÙËÓ Â›ÛÎÂ„Ë Î·È ÙfiÓÈÛ fiÙÈ Ë Â›ÛÎÂ„Ë ·˘Ù‹ ›¯Â ˆ˜ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙËÓ ·Ó·ı¤ÚÌ·ÓÛË ÙˆÓ Û¯¤ÛˆÓ. ∏ ·ÔÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ªÔ˘ÚÂÛ›Ô˘ Â¤ÛÙÚ„ ¯ı˜ ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Ì ÂÍ·ÈÚÂÙÈΤ˜ ÂÓÙ˘ÒÛÂȘ.

ªÂÙ¿ ÙȘ 19 ª·˝Ô˘ Û ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ ÔÈ ·Ú·ÁˆÁÔ› ™À¡∞¡Δ∏™∏ Ì ˘„ËÏfi‚·ıÌ· ÛÙÂϤ¯Ë ÙˆÓ ˘Ô˘ÚÁ›ˆÓ ∞ÁÚÔÙÈ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ Î·È √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Â›¯·Ó ¯ı˜ Ù· ̤ÏË ÙÔ˘ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ Ù˘ ÔÌÔÛÔÓ‰›·˜ ·Ú·ÁˆÁÒÓ Ï·˚ÎÒÓ ·ÁÔÚÒÓ Ì ÎÂÓÙÚÈÎfi ·›ÙËÌ· ÙË ÌË ÙÔÔı¤ÙËÛË ÛÙȘ Ï·˚Τ˜ ·ÁÔÚ¤˜ Ù·ÌÂÈ·ÎÒÓ Ì˯·ÓÒÓ. ∞fi ÏÂ˘Ú¿˜ ¡ÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÛÙȘ ‰È·‰Ô¯ÈΤ˜ ·˘Ù¤˜ Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂȘ ·Ú¢ڤıËÎÂ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ ·Ú·ÁˆÁÒÓ Ï·˚ÎÒÓ ·ÁÔÚÒÓ ¡ÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î. ∞fiÛÙÔÏÔ˜ Δ۷ηӛη˜. √ ›‰ÈÔ˜ ÙfiÓÈÛ ˆ˜ “·ÎfiÌË ‰ÂÓ Â›Ó·È Û·Ê¤˜ fiÙ ı· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ ·fi ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô Ë ÙÔÔı¤ÙËÛË ÙˆÓ Ù·ÌÂÈ·ÎÒÓ Ì˯·ÓÒÓ. ∂Ì›˜ ‚¤‚·È· ‰ÈÂΉÈÎԇ̠ӷ ÌËÓ ÌÔ˘Ó Î·ıfiÏÔ˘ ÔÈ Ù·ÌÂȷΤ˜ Ì˯·Ó¤˜ ÛÙȘ Ï·˚Τ˜ ·ÁÔÚ¤˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÏfiÁÔ˘˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ì ÂÍËÁ‹ÛÂÈ. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· ı¤Û·ÌÂ Î·È ¿ÏÏ· ˙ËÙ‹Ì·Ù· Ô˘ Ì·˜ ··Û¯ÔÏÔ‡Ó ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ÊÔÚÔÏÔÁ›·˜. ¢›ÓÔ˘Ì ¯ÚfiÓÔ ÛÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË Ì¤¯ÚÈ ÙȘ 19 ª·˝Ô˘, ÔfiÙ ı· ÍÂηı·Ú›ÛÂÈ Î·È ÙÔ ÎÚ›ÛÈÌÔ ˙‹ÙËÌ· ÙÔ˘ ‰·ÓÂÈÛÌÔ‡ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ÁÈ· ÙË ÊÂÙÈÓ‹ ¯ÚÔÓÈ¿. ∞Ó Ì¤¯ÚÈ ÙfiÙ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Ú˘ıÌÈÛÙ› ÙÔ ˙‹ÙËÌ· Î·È ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ¿ÚÂÈ ›Ûˆ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ÙÔ Ì¤ÙÚÔ ÁÈ· ÙȘ Ù·ÌÂȷΤ˜ Ì˯·Ó¤˜, ÙfiÙ ›̷ÛÙ ·ÔÊ·ÛÈṲ̂ÓÔÈ Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ì Û ‰˘Ó·ÌÈΤ˜ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ” . √ Î. Δ۷ηӛη˜ ‰ÂÓ ı¤ÏËÛ ӷ ·Ó·Ï‡ÛÂÈ ÙÈ Â›‰Ô˘˜ ‰˘Ó·ÌÈΤ˜ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ ı· οÓÔ˘Ó ÔÈ ·Ú·ÁˆÁÔ› ·ÚÎÔ‡ÌÂÓÔ˜ Ó· ·Ó·Ê¤ÚÂÈ fiÙÈ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ·Ú·ÁˆÁÒÓ ·ÎÔ‡ÛÙËÎ·Ó Î·È ·fi„ÂȘ, fiˆ˜ Ó· ηٷı¤ÛÔ˘Ó ÙȘ ¿‰ÂȘ. ¶¿ÓÙˆ˜ ÔÈ ·Ú·ÁˆÁÔ› Â›Ó·È ·ÔÊ·ÛÈṲ̂ÓÔÈ Ó· ÛÙÚ·ÊÔ‡Ó Î·È ÓÔÌÈο ηٿ Ù˘ ·fiÊ·Û˘ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ÁÈ· Ù·ÌÂȷΤ˜ Ì˯·Ó¤˜ ÛÙȘ Ï·˚Τ˜ ·ÁÔÚ¤˜.

√ ¶. ª·Úο΢ ÁÈ· ‰ÈÔÚÈÛÌfi ÔχÙÂÎÓˆÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ ™∂ ÂÚÒÙËÛË Ô˘ η٤ıÂÛ ÛÙË

μÔ˘Ï‹ Ô ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÙÔ˘ §∞√™ Î. ¶. ª·Úο΢ ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ: “™Ô‚·Ú¤˜ ·ÓÙȉڿÛÂȘ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ, Ù¤ÎÓ· ‹ ÁÔÓ›˜ ÔχÙÂÎÓÔÈ, ¤¯ÂÈ ÚÔηϤÛÂÈ ÙÔ ÔÏ˘ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ ÁÈ· ÙËÓ ¶·È‰Â›·, Ô˘ ·ÚÔ˘Û›·Û ÙÔ ·ÚÌfi‰ÈÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ÛÙȘ 13 ∞ÚÈÏ›Ô˘. ∂ÚˆÙ¿Ù·È Ë Î. ˘Ô˘ÚÁfi˜: ¶ÔȘ Â›Ó·È ÔÈ ÚÔı¤ÛÂȘ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÂÓ ÂÓÂÚÁ›· ÔχÙÂÎÓÔ˘˜ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡˜ Î·È ÙÔ˘˜ ÂӉȷÊÂÚÔ̤ÓÔ˘˜ ÁÈ· ‰ÈÔÚÈÛÌfi ÔχÙÂÎÓÔ˘˜; ¶Ò˜ ÌÔÚ› Ó· ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ fiÙÈ ·Ó·ÁÓˆÚ›˙ÂÈ ÙË Û˘ÓÂÈÛÊÔÚ¿ ÙˆÓ ÔχÙÂÎÓˆÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ, ÛÙËÓ Â›Ï˘ÛË ÙÔ˘ ‰ËÌÔÁÚ·ÊÈÎÔ‡ ÚÔ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜, fiÙ·Ó ÙËÓ ›‰È· ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ı¤ÙÂÈ “‚¤ÙÔ” ÛÙȘ ÚÔÛÏ‹„ÂȘ ÔχÙÂÎÓˆÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ. ∂¿Ó ·‡ÛÔ˘Ó ÎÈ ·˘Ù¤˜ ÔÈ ÚÔÛÏ‹„ÂȘ, Ì ÔÈÔ ÙÚfiÔ ı· Î·Ï˘ÊıÔ‡Ó Ù· ÎÂÓ¿ ÙˆÓ ˆÚÔÌ›ÛıÈˆÓ Ô˘ ı· ·Ú·ÙËÚËıÔ‡Ó ÙË Ó¤· Û¯ÔÏÈ΋ ¯ÚÔÓÈ¿;


M·ÁÓËÛ›· 13

TETAPTH 28 ∞¶ƒπ§π√À 2010

ΔÔ Ì¤ÙÚÔ ı· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ ·fi ÙȘ 15 ª·˝Ô˘ Î·È ı· ‰È·ÚΤÛÂÈ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ‰‡Ô Ì‹Ó˜

∂ÎÙÒÛÂȘ Û ÙÚ›ÙÂÎÓÔ˘˜-ÔχÙÂÎÓÔ˘˜ ·fi Ù· ÂÌÔÚÈο ηٷÛÙ‹Ì·Ù· μfiÏÔ˘

 ÌÂȈ̤Ó˜ ÙÈ̤˜ ÛÙÔ˘˜ ÙÚ›ÙÂÎÓÔ˘˜ Î·È ÙÔ˘˜ ÔχÙÂÎÓÔ˘˜ ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜ ı· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ ·fi ÙȘ 15 ª·˝Ô˘ Î·È ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÁÈ· ¤Ó· ‰›ÌËÓÔ, Ô ∂ÌÔÚÈÎfi˜ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ μfiÏÔ˘, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ ·ÊÂÓfi˜ Ó· ÙÔÓˆı› Ë Î·Ù·Ó·ÏˆÙÈ΋ ˙‹ÙËÛË, ·ÊÂÙ¤ÚÔ˘ Ó· ‚ÔËıËıÔ‡Ó Î¿ÔȘ ¢·›ÛıËÙ˜ ÎÔÈÓˆÓÈο ÔÌ¿‰Â˜. ∂›Û˘ ÌfiÏȘ ‰‡Ô ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ Â›Ó·È ÔÈ ÂÁÁڷʤ˜ ÂÌÔÚÈÎÒÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ·fi ÙȘ ‰È·Áڷʤ˜ ÁÈ· ÙÔ 2009 Î·È ÙÔ ÚÒÙÔ ÙÚ›ÌËÓÔ ÙÔ˘ 2010 ÛÙÔ ¡ÔÌfi ª·ÁÓËÛ›·˜, fiÙ·Ó ¿ÏÏ· ¯ÚfiÓÈ· ÔÈ ÂÁÁڷʤ˜ ‹Ù·Ó Ôχ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ·fi ÙȘ ‰È·Áڷʤ˜.

™˘Ó¯›˙ÔÓÙ·˜ ÙȘ ÛÙԯ‡ÛÂȘ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· Û ¢¿ÏˆÙ˜ ÏËı˘ÛÌȷΤ˜ ÔÌ¿‰Â˜ Ô ∂ÌÔÚÈÎfi˜ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ μfiÏÔ˘ ÚÔ¯ˆÚ› Û ·ÎfiÌË ÌÈ· ÂӉȷʤÚÔ˘Û· ΛÓËÛË. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ·, fiˆ˜ ·ÔÊ·Û›ÛÙËΠÛÙËÓ ÚÔ¯ıÂÛÈÓ‹ Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÙÔ˘ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ÙÔ˘ ∂ÌÔÚÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ μfiÏÔ˘, ·fi ÙȘ 15 ª·˝Ô˘ ÂÚ›Ô˘ ı· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ Ë ¯ÔÚ‹ÁËÛË ÌÂÈˆÌ¤ÓˆÓ ÙÈÌÒÓ ÛÙÔ˘˜ ÙÚ›ÙÂÎÓÔ˘˜ Î·È ÙÔ˘˜ ÔχÙÂÎÓÔ˘˜ ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜. ∞Ú¯Èο ÙÔ ·›ÙËÌ· ÁÈ· ÌÂȈ̤Ó˜ ÙÈ̤˜ ÚÔÂÚ¯fiÙ·Ó ·fi ÙÔ˘˜ ÙÚ›ÙÂÎÓÔ˘˜, fï˜ ÙÂÏÈο ÙÔ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Û˘ÌÂÚȤϷ‚Â Î·È ÙÔ˘˜ ÔχÙÂÎÓÔ˘˜, ·ÊÔ‡ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ·Ó‹ÎÔ˘Ó ÛÙËÓ ›‰È· ηÙËÁÔÚ›·. ∏ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ Ù˘ fiÏ˘ ÚÔÛ¿ıÂÈ·˜ Â›Ó·È ÈÏÔÙÈ΋, Ô˘ ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ ÙÔ Ì¤ÙÚÔ ı· ÈÛ¯‡ÂÈ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ Ì¤¯ÚÈ ÙȘ 15 πÔ˘Ï›Ô˘, ÔfiÙÂ Î·È ÌÂÙ¿ ÍÂÎÈÓÔ‡Ó ÔÈ ıÂÚÈÓ¤˜ ÂÎÙÒÛÂȘ. ŸÛÔÈ ¤ÌÔÚÔÈ fï˜ ÙÔ ÂÈı˘ÌÔ‡Ó, ı· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Û˘Ó¯›ÛÔ˘Ó ÙȘ ÚÔÛÊÔÚ¤˜ ÛÙÔ˘˜ ÙÚ›ÙÂÎÓÔ˘˜ Î·È ÙÔ˘˜ ÔχÙÂÎÓÔ˘˜. ∞fi ·‡ÚÈÔ ı· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ Ë ÂÓË̤ڈÛË ÙˆÓ ÂÌfiÚˆÓ ·fi ÙÔ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÙÔ˘ ∂ÌÔÚÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘. ™ÙÔ˘˜ ÙÚ›ÙÂÎÓÔ˘˜ Î·È ÙÔ˘˜ ÔχÙÂÎÓÔ˘˜ ı· ‰Ôı› ÌÈ· Ï›ÛÙ·, fiÔ˘ ı· ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È fiϘ ÔÈ ÂÌÔÚÈΤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Ô˘ ·ÔÊ¿ÛÈÛ·Ó Ó· ÙÔ˘˜ οÓÔ˘Ó ¤ÎÙˆÛË, ÂÓÒ ı· ·Ó·ÁÚ¿ÊÂÙ·È Î·È

ÙÔ ÔÛÔÛÙfi Ù˘ ¤ÎÙˆÛ˘. √ Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∂ÌÔÚÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ μfiÏÔ˘ Î. ∞ϤͷӉÚÔ˜ ª·Á·ÏÈfi˜ ÙfiÓÈÛ ˆ˜ “‹Ù·Ó ÔÌfiʈÓË ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘, ηıÒ˜ Î·È ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ÙÔ˘ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›Ô˘ Î. ™ËÏÈfiÔ˘ÏÔ˘, Ó· ˘¿ÚÍÔ˘Ó Î¿ÔȘ ÂÎÙÒÛÂȘ ÛÙÔ˘˜ ÙÚ›ÙÂÎÓÔ˘˜ Î·È ÙÔ˘˜ ÔχÙÂÎÓÔ˘˜. ™ÙȘ ÛËÌÂÚÈÓ¤˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ Û˘Óı‹Î˜ Ô˘ ˙Ô‡ÌÂ, ·ÓÙ·ÔÎÚÈı‹-

ηÌ ÛÙÔ ·›ÙËÌ· ÙˆÓ ÙÚ›ÙÂÎÓˆÓ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·˜ Î·È ÙÔ˘˜ ÔχÙÂÎÓÔ˘˜” . ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È ˆ˜ ‹‰Ë Ô ∂ÌÔÚÈÎfi˜ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ μfiÏÔ˘ ÚÔ¯ÒÚËÛÂ Â‰Ò Î·È ¤Ó· ¯ÚfiÓÔ Û ÂÎÙÒÛÂȘ ÛÙÔ˘˜ ÊÔÈÙËÙ¤˜ Ì ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ 300 ÂȯÂÈÚ‹ÛˆÓ. ∂›Û˘ ÌÂȈ̤Ó˜ ÙÈ̤˜ ÈÛ¯‡Ô˘Ó Â‰Ò Î·È ÌÂÚÈÎÔ‡˜ Ì‹Ó˜ Î·È ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·Ó¤ÚÁÔ˘˜, ̤ÙÚÔ Ô˘ ı· Û˘Ó¯ÈÛÙ› ̤¯ÚÈ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘. ∫·È ÛÂ

·˘Ù‹ ÙËÓ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó 300 ÂÚ›Ô˘ ÂÌÔÚÈΤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ.

∫Ï›ÛÈÌÔ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ √ Î. ª·Á·ÏÈfi˜ ·ÚÔ˘Û›·Û ¯ı˜ ÛÙÔȯ›· Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙȘ ÂÁÁڷʤ˜ Î·È ÙȘ ‰È·Áڷʤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ÛÙÔ ÂÌÔÚÈÎfi ÙÌ‹Ì· ÙÔ˘ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›Ô˘ ÁÈ· ÙÔ 2009 Î·È ÙÔ

ÚÒÙÔ ÙÚ›ÌËÓÔ ÙÔ˘ 2010. ™‡Ìʈӷ Ì ٷ ÛÙÔȯ›· ÏÔÈfiÓ ÂÁÁÚ¿ÊËÎ·Ó 160 ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Î·È ‰È·ÁÚ¿ÊËÎ·Ó 158 ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ. À¿Ú¯ÂÈ Û˘ÓÂÒ˜ ÌÈ· ÈÛÔÚÚÔ›· ÂÁÁÚ·ÊÒÓ-‰È·ÁÚ·ÊÒÓ Û ÌÈ· ‰‡ÛÎÔÏË ¯ÚÔÓÈ¿, fiˆ˜ ÙÔ 2009. ŸÌˆ˜ Ù· ÛÙÔȯ›· ¤¯Ô˘Ó Î·È ÌÈ· ‰Â‡ÙÂÚË ·Ó¿ÁÓˆÛË. Ÿˆ˜ ÙfiÓÈÛÂ Ô Î. ª·Á·ÏÈfi˜, ÚÒÙÔÓ, ¿ÏϘ ¯ÚÔÓȤ˜ ÔÈ ‰È·Áڷʤ˜ ÂÌÔÚÈÎÒÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ‹Ù·Ó ÏÈÁfiÙÂÚ˜ ˆ˜ ·ÚÈıÌfi˜, ÂÓÒ ˘ÔÏ›ÔÓÙ·Ó Î·Ù¿ Ôχ ÙˆÓ ÂÁÁÚ·ÊÒÓ. ÕÚ· ¤¯Ô˘Ì ÌÈ· ·‡ÍËÛË ÙˆÓ ‰È·ÁÚ·ÊÒÓ. ¢Â‡ÙÂÚÔÓ, ÙÔ 2009 ÌfiÏȘ ›¯Â ·Ú¯›ÛÂÈ Ó· Ê·›ÓÂÙ·È ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Ë ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË. ΔÒÚ· Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· Â›Ó·È Ôχ ¯ÂÈÚfiÙÂÚ· Î·È ÙÔ ˙‹ÙËÌ· Â›Ó·È ÔÈÔ˜ ı· ·ÔÊ·Û›ÛÂÈ Ó· ·ÓÔ›ÍÂÈ ÌÈ· ÂÌÔÚÈ΋ Âȯ›ÚËÛË. ΔÚ›ÙÔÓ, ÛÙȘ ÂÌÔÚÈΤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ‰ÂÓ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ÌfiÓÔ Ù· ηٷÛÙ‹Ì·Ù· ¤Ó‰˘Û˘ Î·È ˘fi‰ËÛ˘, ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ Ù˘ÚÔÈÙ¿‰ÈÎÔ, ÙÔ ÌÈÎÚfi ηÊÂÓ›Ô, ÙÔ ÛÔ˘‚Ï·Ù˙›‰ÈÎÔ. √ ›‰ÈÔ˜ ˙‹ÙËÛ ÙËÓ Â›Û¢ÛË Ù˘ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜ ÙˆÓ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÈÎÒÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ Ì¤Ûˆ ÙÔ˘ Δ∂ª¶ª∂ Î·È ÙfiÓÈÛ ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË ¤Ó·Ú͢ ÙˆÓ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ ÛÙÔ ªÂÛÔÁÂÈ·Îfi ÈÚÈfi. “ªÂÛÔÁÂÈ·Îfi ÈÚÈfi ·ÎÔ‡ÌÂ Î·È ªÂÛÔÁÂÈ·Îfi ÈÚÈfi ‰ÂÓ ‚ϤÔ˘Ì” › ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο. ºÒÙ˘ ™·Ófi˜

ªÂ ηٿ ÏÂÈÔ„ËÊ›· ·fiÊ·ÛË Î·È ÌÂÙ¿ ·fi ¤ÓÙÔÓË ·ÓÙÈ·Ú¿ıÂÛË

¢¿ÓÂÈÔ 300.000 ú Ï·Ì‚¿ÓÂÈ Ô ¢‹ÌÔ˜ ºÂÚÒÓ ∏ ¶ƒ√Δ∞™∏ ÁÈ· ÙË Ï‹„Ë ‰·Ó›Ԣ 300.000 ¢ÚÒ ·fi ÙË ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ÁÈ· ηٷÛ΢‹ ÁÂÒÙÚËÛ˘ ÛÙÔ ∞ÂÚÈÓfi Î·È ·ÔÏËڈ̋ ¤ÚÁˆÓ, fiˆ˜ Ë ‰È·ÌfiÚʈÛË Ù˘ Ï·Ù›·˜ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ˘ Î·È Ë Î·Ù·Û΢‹ ÂÓfi˜ ‡ÚÁÔ˘ ÚÔÏÔÁÈÔ‡ Ô˘ ›¯Â ÁÎÚÂÌÈÛÙ› ÚÔοÏÂÛ ı‡ÂÏÏ· ·ÓÙȉڿÛÂˆÓ ÛÙËÓ ÚÔ¯ıÂÛÈÓ‹ Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘. ∏ ·ÓÙÈÔϛ٢ÛË ¤Î·Ó ÏfiÁÔ ÁÈ· “˘¤ÚÔÁÎÔ ‰·ÓÂÈÛÌfi” Î·È Â¤ÎÚÈÓ ÙË ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ÁÈ· ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋. √ ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ºÂÚÒÓ Î. ∫ˆÓ. ∫·Ó¿Ú˘ ·Ó¤ÊÂÚ fiÙÈ ÙÔ ¤ÚÁÔ Ù˘ ÁÂÒÙÚËÛ˘ ‰ËÌÔÚ·ÙÂ›Ù·È ÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ ‰Âη¤ÓÙ Ë̤Ú˜, ÂÓÒ ÔÈ ÌÂÙÚ‹ÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ÔÈfiÙËÙ· ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡ Ù˘ ÂÓÔÈÎÈ·˙fiÌÂÓ˘ ÁÂÒÙÚËÛ˘ ȉÈÒÙË, ¤‰ÂÈÍ·Ó fiÙÈ ÙÔ ÓÂÚfi Â›Ó·È ·Ú›ÛÙ˘ ÔÈfiÙËÙ·˜ Î·È Û˘ÓÂÒ˜ ηٿÏÏËÏÔ ÚÔ˜ fiÛË. ΔÂÏÈο ηٿ ÏÂÈÔ„ËÊ›· Ë ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ı· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÛÙË Ï‹„Ë ÙÔ˘ ‰·Ó›Ԣ. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ· ÛÙËÓ ÚÔ¯ıÂÛÈÓ‹ Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËÎÂ Ë ÌÂϤÙË Ù˘ ΔÀ¢∫ ÁÈ· Ì›· ÁÂÒÙÚËÛË ÛÙÔ ∞ÂÚÈÓfi, ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ 150.000 ¢ÚÒ. ∏ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ Ù˘ ÌÂÈÔ„ËÊ›·˜ Î. ∂ϤÓË §·˝ÙÛÔ˘ ·ÓÙ¤‰Ú·Û ΢ڛˆ˜ ÁÈ· ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ÙÔ ı¤Ì· ‹Ïı ÚÔ˜ Û˘˙‹ÙËÛË ˆ˜ ηÙÂ›ÁÔÓ ÂÓÒ ı· ¤ÚÂ ӷ Â›Ó·È ÛÙËÓ ËÌÂÚ‹ÛÈ· ‰È¿Ù·ÍË. √ ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ·ÓÙ¤ÙÂÈÓ fiÙÈ ÙÔ ¤ÚÁÔ Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÂÈ ¿ÌÂÛ· ÁÈ· Ó· Ï˘ı› ÙÔ ˘‰ÚÔ-

‰ÔÙÈÎfi Úfi‚ÏËÌ· ÙÔ˘ ‰ËÌÔÙÈÎÔ‡ ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·ÙÔ˜, ηıÒ˜ ÛÙȘ ˘¿Ú¯Ô˘Û˜ ÁˆÙÚ‹ÛÂȘ ¤¯ÂÈ ·ÓȯÓ¢ı› ·ÚÛÂÓÈÎfi. ΔÂÏÈο ÂÏ‹ÊıË Ë ·fiÊ·ÛË ÁÈ· ÙË Ï‹„Ë ‰·Ó›Ԣ ‡„Ô˘˜ 100.000∂ ·fi ÙÔ Δ·ÌÂ›Ô ¶·Ú·Î·Ù·ıËÎÒÓ Î·È ¢·Ó›ˆÓ Ô˘ ÎÈ ·Ó ‰ÂÓ ÂÁÎÚÈı› - Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ‰ÂÛ̇ÙËΠfiÙÈ ı· ‰È·ı¤ÛÂÈ ¤Ó· ˘fiÏÔÈÔ ÔÛÔ‡ Ô˘ ¤¯ÂÈ ·fi ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· “£ËÛ¤·˜” ÁÈ· Ó· ÙÔ ˘ÏÔÔÈ‹ÛÂÈ. ª¤¯ÚÈ ‰Â Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ Ë Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ÁÂÒÙÚËÛË, ·ÔÊ·Û›ÛÙËÎÂ Ë Ì›ÛıˆÛË ÌÈ·˜ ȉȈÙÈ΋˜ ÁÂÒÙÚËÛ˘ ¤Ó·ÓÙÈ 20.000 ¢ÚÒ Ì¤¯ÚÈ ÙÔ ºÂ‚ÚÔ˘¿ÚÈÔ ÙÔ˘ 2011. √È ÌÂÙÚ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ ÃËÌ›Ԣ ÙÔ˘ ∫Ú¿ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÙËÓ ÔÈfiÙËÙ· ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡ ÛÙË Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤-

ÓË ÁÂÒÙÚËÛË ‰Â›¯ÓÔ˘Ó fiÙÈ ÙÔ ÓÂÚfi Â›Ó·È Î·Ù¿ÏÏËÏÔ ÁÈ· fiÛË, ηıÒ˜ Ù· ÓÈÙÚÈο Ô˘ ·ÓȯÓ‡ıËÎ·Ó Â›Ó·È Û ÔÛÔÛÙfi 13,8 Ì fiÚÈÔ ÙÔ 50 Î·È ÙÔ ·ÚÛÂÓÈÎfi ÛÙÔ 3,6 Ì fiÚÈÔ ÙÔ 10. ∂›Û˘ ηٿ ÏÂÈÔ„ËÊ›· ÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ·ÔÊ¿ÛÈÛ ÙË Ï‹„Ë ‰·Ó›Ԣ ‡„Ô˘˜ 200.000∂ ÁÈ· ÙËÓ ·ÔÏËڈ̋ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ÙÔ˘ ‡ÚÁÔ˘ ˆÚÔÏÔÁ›Ô˘ ‡„Ô˘˜ 23 ̤ÙÚˆÓ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ˘ Ô˘ ›¯Â ÁÎÚÂÌÈÛÙ›. ∏ Î. §·˝ÙÛÔ˘ ·ÓÙ¤ÙÂÈÓ ˘ÔÛÙËÚ›˙ÔÓÙ·˜ fiÙÈ ‰ÂÓ Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ Ó· Ï·Ì‚¿ÓÂÙ·È ‰¿ÓÂÈÔ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ ÚÔÏÔÁÈÔ‡. Ÿˆ˜ ÂÍ‹ÁËÛÂ Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô˜, ÔÊ›ÏÔÓÙ·È ÛÙÔ ÌÂÏÂÙËÙ‹ 109.000∂ ÂÓÒ ı· Ú¤ÂÈ Ó’ ·ÁÔÚ·-

ÛÙ› Î·È Ô Ì˯·ÓÈÛÌfi˜ ÁÈ· ÙȘ Ù¤ÛÛÂÚȘ ÌÂÁ¿Ï˜ ÔıfiÓ˜ Ô˘ ÂÎÙÈÌ¿Ù·È fiÙÈ ı· ÎÔÛÙ›ÛÂÈ 40.000 ‹ 80.000 ¢ÚÒ. ΔÔ ˘fiÏÔÈÔ ÔÛfi ı· ‰È·ÙÂı› ÁÈ· ÙËÓ ·ÔÏËڈ̋ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ Ù˘ ·Ó¿Ï·Û˘ Ù˘ Ï·Ù›·˜. “∂›Ó·È ÙÔ ÚÒÙÔ ‰¿ÓÂÈÔ Ô˘ ·›ÚÓÂÈ Ô ¢‹ÌÔ˜ ºÂÚÒÓ fiÏ· Ù· ¯ÚfiÓÈ· Ô˘ Â›Ì·È ¢‹Ì·Ú¯Ô˜” ÙfiÓÈÛÂ Ô Î. ∫·Ó¿Ú˘ ÎÈ ·Ó¤ÊÂÚ fiÙÈ ÌfiÓÔ Ë ¢∂À∞º ̤¯ÚÈ ÙÒÚ· ‹Ú ‰¿ÓÂÈÔ ÎÈ ·˘Ùfi ÁÈ· Ó· ηχ„ÂÈ ›‰È· Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Û ¤ÚÁ·. ΔÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÂÓËÌÂÚÒıËΠ·fi ÙÔ ¢‹Ì·Ú¯Ô ÁÈ· ÙÔ ·›ÙËÌ· Ù˘ ¢∂À∞ªμ Ó· ÂÓÙ·¯ıÔ‡Ó ÔÈ ˘ËÚÂۛ˜ Ù˘ ¢∂À∞º ÛÙË ¢∂À∞ªμ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· Û˘Ó·ÈÓ¤ÛÂÈ ÛÙË Û‡Ó‰ÂÛË ÙÔ˘ ·Ô¯ÂÙ¢ÙÈÎÔ‡ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ (fiˆ˜ Î·È ÙˆÓ ¢‹ÌˆÓ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜, πˆÏÎÔ‡ Î·È Ù˘ ∫ÔÈÓfiÙËÙ·˜ ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ·˜) Ì ÙÔ ‚ÈÔÏÔÁÈÎfi ηı·ÚÈÛÌfi. Ÿˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚıËÎÂ, Ì ·fiÊ·Û‹ Ù˘ ·fi ÙÔ 2005 ·ÎfiÌË Ë ¢∂À∞ªμ ›¯Â ·ԉ¯Ù› Ó· Á›ÓÂÈ Ë Û‡Ó‰ÂÛË ÙˆÓ ·Ô¯ÂÙ‡ÛÂˆÓ ÙˆÓ fiÌÔÚˆÓ ‰‹ÌˆÓ Ì ÙȘ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ‚ÈÔÏÔÁÈÎÔ‡. ÕÏψÛÙ ·˘Ùfi ·ÔÙÂÏÔ‡Û ÚÔ¸fiıÂÛË ÁÈ· Ó· Ï¿‚ÂÈ ÙË ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË ·fi ÙËÓ ∂˘Úˆ·˚΋ ŒÓˆÛË ÁÈ· ÙËÓ Â¤ÎÙ·ÛË ÙÔ˘ μÈÔÏÔÁÈÎÔ‡ ∫·ı·ÚÈÛÌÔ‡. ÀÂÓı‡ÌÈÛ fiÙÈ fiÏÔÈ ÔÈ ÚÔ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓÔÈ √Δ∞ ¤¯Ô˘Ó ˙ËÙ‹ÛÂÈ Â·ÓÂͤٷÛË ÙÔ˘ ı¤Ì·ÙÔ˜ Û Ӥ· Û‡ÛÎÂ„Ë Ô˘ ı· Á›ÓÂÈ ÛÙË ¢∂À∞ªμ, ÂÓÒ ¤¯Ô˘Ó ·Ó·ı¤ÛÂÈ Û ÓÔÌÈÎÔ‡˜ ÙË ‰ÈÂÚ‡ÓËÛË ÙÔ˘ ı¤Ì·ÙÔ˜.

∞ÎfiÌË ÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ·ÔÊ¿ÛÈÛ ÙËÓ ·Ô‰Ô¯‹ ÔÛÔ‡ ‡„Ô˘˜ 150.000 ¢ÚÒ ·fi ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· “£ËÛ¤·˜” ÁÈ· ÙË ÌÂϤÙË ÌÂÙ·ÙÚÔ‹˜ ÌÈ·˜ ·Ôı‹Î˘ -Ô˘ ·Ú·¯ÒÚËÛ·Ó ÙË ¯Ú‹ÛË Ù˘ ÁÈ· 20 ¯ÚfiÓÈ· ÔÈ ·ÁÚÔÙÈÎÔ› Û˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌÔ› Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜- Û ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi ΤÓÙÚÔ. ∂›Û˘ ·ÔÊ¿ÛÈÛ ÔÌfiʈӷ ÙËÓ ÂȯÔÚ‹ÁËÛË Ì 39.000 ¢ÚÒ ÙˆÓ Û˘ÏÏfiÁˆÓ Î·È ÛˆÌ·Ù›ˆÓ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜, ηıÒ˜ Â›Û˘ Î·È ÙËÓ Î·Ù·ÓÔÌ‹ Ù˘ ™∞Δ∞ ‡„Ô˘˜ 88.572 ¢ÚÒ Î·È ÙËÓ ·Ô‰Ô¯‹ ÔÛÔ‡ 67.679 ÁÈ· ÙËÓ ÏËڈ̋ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ·ÓÙÈηٿÛÙ·Û˘ ÛˆÏ‹ÓˆÓ ·ÌÈ¿ÓÙÔ˘. ∂›Û˘ η٤ÓÂÈÌ ÛÙ· Û¯ÔÏ›· ÔÛfi 12.000 ¢ÚÒ ÁÈ· ÙËÓ Î¿Ï˘„Ë ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎÒÓ ‰··ÓÒÓ. √ Î. ∫·Ó¿Ú˘ ‰È¢ÎÚ›ÓÈÛ fiÙÈ ÙÔ ÔÛfi Â›Ó·È ÂÏ¿¯ÈÛÙÔÓ, ηıÒ˜ ʤÙÔ˜ ÛÙË ª·ÁÓËÛ›· ·Ó·ÏÔÁ› ÔÛfi 500.000∂ ¤Ó·ÓÙÈ 2,5 ÂÎ. ÙÔ˘ ÂÚÛÈÓÔ‡.

√È ÂȯÂÈÚË̷ٛ˜ ÙˆÓ ·Ú·Ï›ˆÓ ı· ¯ÚÂÒÓÔÓÙ·È ÙÔ˘˜ Ó·˘·ÁÔÛÒÛÙ˜ ∞¡∞Δƒ√¶∂™ ÛÙÔ Ó·˘·ÁÔÛˆÛÙÈÎfi ¤ÚÁÔ Î·È ÙȘ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ ÙˆÓ ¢‹ÌˆÓ Ô˘ ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó ÛÙ· ‰ÈÔÈÎËÙÈο ÙÔ˘˜ fiÚÈ· ·Ú·Ï›Â˜ ʤÚÓÂÈ ¤ÁÁÚ·ÊÔ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÙÔ˘ ¶ÔÏ›ÙË fiÔ˘ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È fiÙÈ ÛÙÔ ÂÍ‹˜ ÔÈ ¢‹ÌÔÈ ‰ÂÓ Â›Ó·È ϤÔÓ ·ÚÌfi‰ÈÔÈ Î·È ÙÔ ¤ÚÁÔ ·ÔÙÂÏ› ˘fiıÂÛË ÙˆÓ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÒÓ Ô˘ ÌÈÛıÒÓÔ˘Ó ÙÔÓ ·ÈÁÈ·Ïfi. Ãı˜ Ô ¢‹ÌÔ˜ ∞ÊÂÙÒÓ ·Î‡ÚˆÛ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈṲ̂ÓË ‰ËÌÔÚ·Û›· ÁÈ· ÙËÓ ÂÓÔÈΛ·ÛË ÔÌÚÂÏÔηıÈÛÌ¿ÙˆÓ ÛÙËÓ ·Ú·Ï›· ÙÔ˘ ∞ÌÔ‚Ô‡ Î·È Ù˘ ∫·ÏÏÈÊÙ¤Ú˘ ÛÙËÓ ÕÊËÛÔ. ΔÔ ¤ÁÁÚ·ÊÔ Ô˘ ÂÛÙ¿ÏË ÛÙÔ §ÈÌÂÓ·Ú¯Â›Ô μfiÏÔ˘ Ì ÎÔÈÓÔÔ›ËÛË ÛÙÔ˘˜ ¢‹ÌÔ˘˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ: “ªÂ ∫ÔÈÓ‹ ÀÔ˘ÚÁÈ΋ ∞fiÊ·ÛË ÙˆÓ ˘Ê˘Ô˘ÚÁÒÓ ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ √ÈÎÔÓÔÌ›·˜ Î·È √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ‰ÂÓ Î·ı›ÛÙ·ÓÙ·È ϤÔÓ ˘fi¯ÚÂÔÈ ÁÈ· ÙËÓ ÚfiÛÏË„Ë ÈηÓÔ‡ ·ÚÈıÌÔ‡ Ó·˘·ÁÔÛˆÛÙÒÓ ÛÙȘ ÏÔ˘ÙÚÈΤ˜ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ, ηıÒ˜ Î·È ÛÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ ‚¿ıÚÔ˘ (·Ú·ÙËÚËÙËÚ›Ô˘) ÔÈ √Δ∞, ·ÏÏ¿ ÔÈ ›‰È˜ ÔÈ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ (ÂÎÌÈÛıˆÙ¤˜ ı·Ï¿ÛÛÈˆÓ Ì¤ÛˆÓ ·Ó·„˘¯‹˜, ÔÌÚÂÏÔηıÈÛÌ¿ÙˆÓ, ÍÂÓÔ‰Ô¯ÂȷΤ˜ ÌÔÓ¿‰Â˜) Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ·ÔÎÙ‹ÛÂÈ ÌÈÛıˆÙÈ΋ Û¯¤ÛË Ì ÙÔ˘˜ ‰‹ÌÔ˘˜” . ΔÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô Ì ÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ¤ÁÁÚ·ÊÔ Î·Ï› ÙÔ §ÈÌÂÓ·Ú¯Â›Ô Ó· ÂÓËÌÂÚÒÛÂÈ ÂÁÁڿʈ˜ ÙȘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ, ˆÛÙfiÛÔ ‰È¢ÎÚÈÓ›˙ÂÈ ˆ˜ Ë ˘ËÚÂÛ›· ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÙÔ˘ ¶ÔÏ›ÙË ¤¯ÂÈ ·¢ı‡ÓÂÈ ÂÚÒÙËÌ· ÛÙÔ Û˘Ó·ÚÌfi‰ÈÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ ÁÈ· ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ Ù˘ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˘ ∫ÔÈÓ‹˜ ÀÔ˘ÚÁÈ΋˜ ∞fiÊ·Û˘ Î·È ÙfiÙ ı· ‰Ôı› ÓÂfiÙÂÚË ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË. Ÿˆ˜ ·Ó¤ÊÂÚÂ Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ∞ÊÂÙÒÓ Î. ∫Ô˘ÙÛÔÊÏ›Ó˘, ÛÂ Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ô˘ ›¯Â ¯ı˜ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Ì ÙÔ˘˜ ηٷÛÙË̷ٿگ˜ Ô˘ ÂӉȷʤÚÔÓÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ÂÎÌÂÙ¿ÏÏ¢ÛË Ù˘ ·Ú·Ï›·˜ ÙÔ˘ ∞ÌÔ‚Ô‡ Î·È Ù˘ ∫·ÏÏÈÊÙ¤Ú˘ Û˘˙‹ÙËÛ·Ó ÙfiÛÔ ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË Ó· ÌÂȈı› ÙÔ ÔÛfi ÙˆÓ 20 ¢ÚÒ ·Ó¿ ÙÂÙÚ·ÁˆÓÈÎfi ̤ÙÚÔ, ηıÒ˜ ıˆÚÂ›Ù·È ˘„ËÏfi ÏfiÁˆ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÎÚ›Û˘ Î·È ÏfiÁˆ ÙÔ˘ fiÙÈ ϤÔÓ ÔÈ Î·Ù·ÛÙË̷ٿگ˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó’ ·Ó·Ï¿‚Ô˘Ó Î·È Ù· ¤ÍÔ‰· ÙÔ˘ Ó·˘·ÁÔÛÒÛÙË. À¿Ú¯Ô˘Ó fï˜ ·ÚÎÂÙ¤˜ ·Û¿ÊÂȘ ÛÙË Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ÂÁ·ÎÏÈÔ Î·È ‹‰Ë ·fi ÙÔ §ÈÌÂÓ·Ú¯Â›Ô ¤¯Ô˘Ó ˙ËÙËı› ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ÂÍËÁ‹ÛÂȘ. ∂ÈϤÔÓ Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ‰ÂÛ̇ÙËΠӷ ʤÚÂÈ ÚÔ˜ Û˘˙‹ÙËÛË ÙÔ ı¤Ì· Û ¤ÎÙ·ÎÙË Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘.


M·ÁÓËÛ›· 14 ¢‹ÌÔ˜ ∞ÚÙ¤Ìȉ·˜

∂Ì̤ÓÂÈ ÛÙË Û˘Ó¤ÓˆÛË Ì ¢‹ÌÔ˘˜ ¶ËÏ›Ô˘ ™Δ∏ Û˘Ó¤ÓˆÛ‹ ÙÔ˘ Ì ¢‹ÌÔ˘˜ ÙÔ˘ ¶ËÏ›Ô˘ ÂÌ̤ÓÂÈ Ô ¢‹ÌÔ˜ ∞ÚÙ¤Ìȉ·˜ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ “∫·ÏÏÈÎÚ¿ÙË” Î·È Ë ·fiÊ·ÛË ·˘Ù‹ ÂÎÊÚ¿ÛÙËΠÛÙËÓ ÚÔ¯ıÂÛÈÓ‹ ¤ÎÙ·ÎÙË Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘. ™‹ÌÂÚ· ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ë Â›ÛËÌË ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÙÔ˘ ¯ˆÚÔÙ·ÍÈÎÔ‡ ۯ‰ȷÛÌÔ‡ ·fi ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ. ∏ ·ÓÙÈÔϛ٢ÛË ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ∞ÚÙ¤Ìȉ·˜ ˙‹ÙËÛ ÙËÓ ·Ó·‚ÔÏ‹ Ù˘ Û˘˙‹ÙËÛ˘ Î·È ÙËÓ Â·Ó·ÊÔÚ¿ ÙÔ˘ ı¤Ì·ÙÔ˜ ÌÂÙ¿ ÙËÓ Â›ÛËÌË ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË. ∏ ÏÂÈÔ„ËÊ›· fï˜ Â·Ó¤ÊÂÚ ÙȘ ·fi„ÂȘ ÂÚ› ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·˜ ÂÓfi˜ ¢‹ÌÔ˘ ∫ÂÓÙÚÔ‰˘ÙÈÎÔ‡ ¶ËÏ›Ô˘, Ù· fiÚÈ· ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ı· Û˘Ì›ÙÔ˘Ó Ì ٷ fiÚÈ· ÙÔ˘ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ¶ÂÚÈÔ¯‹˜. ∞ÔÚÚ›ÙÂÈ Î¿ı ÚfiÙ·ÛË Ô˘ ·ÊÔÚ¿ ÛÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÂÓfi˜ ÁÈÁ·ÓÙÈ·›Ô˘ ¢‹ÌÔ˘. ™ÙËÓ ·fiÊ·ÛË ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ˆ˜ “ÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ıˆÚ› ÙÔ ÚÔÛ¯¤‰ÈÔ ÙÔ˘ ¡fiÌÔ˘ ‰È¿ÙÚËÙÔ, ·ÓÂÊ¿ÚÌÔÛÙÔ Î·È ‰˘ÛÌÂÓ¤˜ ÁÈ· ÙËÓ Ù‡¯Ë ÙÔ˘ ÙfiÔ˘. “√È ˘ÂÚÛ˘ÛÛˆÚÂ˘Ì¤Ó˜ ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ˜, Ô ˘‰ÚÔÎÂÊ·ÏÈÛÌfi˜ ÙˆÓ ·ÛÙÈÎÒÓ Î¤ÓÙÚˆÓ Û ‚¿ÚÔ˜ ÙˆÓ ÚÔÛËÌÌ¤ÓˆÓ ‰‹ÌˆÓ, Ë ÂÈÎ¿Ï˘„Ë ·ÚÌÔ‰ÈÔًوÓ, Ë ÈÛ¯Ó‹ ·ÓÙÈÚÔÛÒ¢ÛË ÙˆÓ ÌÈÎÚÒÓ ‰‹ÌˆÓ Û ÂÚ›ÙˆÛË Û˘Ó¤ÓˆÛ˘ Ì ÌÂÁ¿ÏÔ˘˜ Î·È ÔÈ Û˘ÓÂÓÒÛÂȘ ¯ˆÚ›˜ Ó· Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ˘fi„Ë ÙÔÈο, ÁˆÁÚ·ÊÈο, ÏËı˘ÛÌȷο ÎÚÈÙ‹ÚÈ·, ηıÒ˜ Î·È Ô ÂÏ¿¯ÈÛÙÔ˜ ¯ÚfiÓÔ˜ Ô˘ ‰›ÓÂÙ·È ÛÙ· fiÚÁ·Ó· Ù˘ ·˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ÁÈ· ‰È·‚ԇϢÛË, Â›Ó·È ÌÂÚÈο ·fi Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ÌfiÓÔ Î·Îfi ÛÙÔÓ ÙfiÔ Î·È ÛÙÔ˘˜ Ôϛ٘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó” ÂÈÛËÌ·›ÓÂÙ·È ÛÙËÓ ·fiÊ·ÛË. ª¿ÏÈÛÙ· Ë ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ Ù˘ ∞ÚÙ¤Ìȉ·˜ ÂÈÛËÁ‹ıËÎÂ Î·È ÙËÓ ·Ó·‚ÔÏ‹ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÚÔÂÙÔÈÌ·ÛÙÔ‡Ó ÔÈ ˘Ô‰Ô̤˜ Ô˘ ı· ‚ÔËı‹ÛÔ˘Ó ÛÙËÓ ÈÔ ÔÌ·Ï‹ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘, ·ÏÏ¿ Î·È Ó· ˆÚÈÌ¿ÛÂÈ Ë È‰¤· Î·È Ô ÙÚfiÔ˜ Ú·ÁÌ¿ÙˆÛ‹˜ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙÔ˘˜ Ôϛ٘. ÀÂÓı˘Ì›˙ÂÙ·È ˆ˜ Û¯ÂÙÈ΋ ·fiÊ·ÛË, ÁÈ· ÚÔÛ¿ÚÙËÛË ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ∞ÚÙ¤Ìȉ·˜ ÛÙÔ ¶‹ÏÈÔ ¤¯Ô˘Ó Ï¿‚ÂÈ Î·È fiÏÔÈ ÔÈ ·ÁÚÔÙÈÎÔ› Û˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌÔ› Ô˘ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹, ·ÏÏ¿ Î·È Ë ∂∞™ ¶ËÏ›Ô˘ Î·È μÔÚ›ˆÓ ™ÔÚ¿‰ˆÓ.

¡¤· ÙÌ‹Ì·Ù· ÁÈ· ECDL Î·È ∏/À ÛÙÔ ¢›·˘ÏÔ ¡∂∞ ÙÌ‹Ì·Ù· ÂÎÌ¿ıËÛ˘ ˘ÔÏÔÁÈÛÙÒÓ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ ¶ÏËÚÔÊfiÚËÛ˘ ¡¤ˆÓ μfiÏÔ˘ “¢›·˘ÏÔ˜”. √È Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÔÓÙ˜ ÌÔÚÔ‡Ó (ÌÂÙ¿ ·fi ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ) Ó· Ô‰ËÁËıÔ‡Ó ÛÙËÓ ·fiÎÙËÛË Ù˘ ÈÛÙÔÔ›ËÛ˘ ECDL. Δ· Ì·ı‹Ì·Ù· ı· Á›ÓÔÓÙ·È Î¿ı ΔÚ›ÙË & ¶¤ÌÙË 16:00 ¤ˆ˜ 19:00. ΔÔ ÙÌ‹Ì· ÍÂÎÈÓ¿ ÙËÓ ¶¤ÌÙË 6 ª·˝Ô˘ 2010 Î·È ı· ‰È‰·¯ÙÔ‡Ó ÔÈ ‚·ÛÈΤ˜ ÂÓfiÙËÙ˜ Ô˘ ˙ËÙ¿ ÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ ÛÙÔ˘˜ ‰È·ÁˆÓÈÛÌÔ‡˜ ÙÔ˘ ∞™∂¶. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÛÙË ÁÚ·ÌÌ·Ù›· - ΔÔ¿ÏË 14 - ÙËÏ. 25363. flÚ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ 10.00 - 22.00 ·fi ¢Â˘Ù¤Ú· ¤ˆ˜ Î·È ¶·Ú·Û΢‹ Î·È ™¿‚‚·ÙÔ 10:00 - 14:00.

T∂Δ∞ƒΔ∏ 28 ∞¶ƒπ§π√À 2010

ŒÓ· Ì‹Ó· ı· ‰È·ÚΤÛÔ˘Ó ÔÈ ÚÔ·ÁˆÁÈΤ˜ Î·È ·ÔÏ˘Ù‹ÚȘ ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ

™ÙȘ 18 ª·˝Ô˘ ·Ú¯›˙Ô˘Ó ÔÈ ÂÓ‰ÔÛ¯ÔÏÈΤ˜ ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ Û °˘ÌÓ¿ÛÈ· Î·È §‡ÎÂÈ·

Œ

Ó·˜ Ì‹Ó·˜ ÂÍÂÙ¿ÛÂˆÓ ÂÚÈ̤ÓÂÈ 12.000-13.000 Ì·ıËÙ¤˜ °˘ÌÓ·Û›ˆÓ Î·È §˘Î›ˆÓ ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜, ηıÒ˜, Û‡Ìʈӷ Ì ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ¶·È‰Â›·˜ ÛÙȘ 18 ª·˝Ô˘ Ë̤ڷ ΔÚ›ÙË ÍÂÎÈÓÔ‡Ó ÔÈ ÂÓ‰ÔÛ¯ÔÏÈΤ˜ ÚÔ·ÁˆÁÈΤ˜ Î·È ·ÔÏ˘Ù‹ÚȘ ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ ÛÙ· °˘ÌÓ¿ÛÈ· Î·È Ù· °ÂÓÈο §‡ÎÂÈ· Î·È ÔÈ Ôԛ˜ ı· ÙÂÚÌ·Ù›ÛÔ˘Ó ÛÙȘ 18 πÔ˘Ó›Ô˘. ™Ù· ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈο §‡ÎÂÈ· ÔÈ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ˜ ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ ı· ÍÂÎÈÓ‹ÛÔ˘Ó ÛÙȘ 17 ª·˝Ô˘. Ù˘ ¢’ Ù¿Í˘ ÙˆÓ ∂ÛÂÚÈÓÒÓ ∂¶∞§ ı· ‰ÈÂÍ·¯ıÔ‡Ó ·fi ÙËÓ ¶¤ÌÙË 10 πÔ˘Ó›Ô˘ ̤¯ÚÈ Î·È ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË 23 πÔ˘Ó›Ô˘. ∂¶∞™: √È ÚÔ·ÁˆÁÈΤ˜ ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ Ù˘ ∞’ Ù¿Í˘ ÙˆÓ ∂¶∞™ ı· ‰ÈÂÍ·¯ıÔ‡Ó ·fi ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· 17 ª·˝Ô˘ ̤¯ÚÈ Î·È ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ 11 πÔ˘Ó›Ô˘. √È Ù˘¯È·Î¤˜ ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ Ù˘ μ’ Ù¿Í˘ ÙˆÓ ∂¶∞™ ı· ‰ÈÂÍ·¯ıÔ‡Ó ·fi ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· 17 ª·˝Ô˘ ̤¯ÚÈ Î·È ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ 11 πÔ˘Ó›Ô˘. ∏ ÂÍÂÙ·ÛÙ¤· ‡ÏË ÙˆÓ Ì·ıËÌ¿ÙˆÓ ı· ·Ó·ÎÔÈÓˆı› ÛÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ ¤ÓÙ ÂÚÁ¿ÛÈ̘ Ë̤Ú˜ ÚÈÓ ·fi ÙË Ï‹ÍË ÙˆÓ Ì·ıËÌ¿ÙˆÓ, ÁÈ· Ù· ∏ÌÂÚ‹ÛÈ· Î·È Ù· ∂ÛÂÚÈÓ¿ °ÂÓÈο §‡ÎÂÈ· Î·È ¤ÓÙ ÂÚÁ¿ÛÈ̘ Ë̤Ú˜ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÚÈÓ ·fi ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË ÙˆÓ ÂÍÂÙ¿ÛˆÓ, ÁÈ· Ù· ∂¶∞§ Î·È ÙȘ ∂¶∞™. ∏ ÂÍÂÙ·ÛÙ¤· ‡ÏË ÙˆÓ Ì·ıËÌ¿ÙˆÓ Ó· ·Ó·ÚÙËı› ÂÈÚfiÛıÂÙ· ÛÙÔÓ ›Ó·Î· ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂˆÓ Ù˘ ÔÈΛ·˜ Û¯ÔÏÈ΋˜ ÌÔÓ¿‰·˜.

¶ÈÔ ·Ó·Ï˘ÙÈο ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÙˆÓ ÂÍÂÙ¿ÛÂˆÓ ¤¯ÂÈ ˆ˜ ÂÍ‹˜: °˘ÌÓ¿ÛÈ·: √È ÚÔ·ÁˆÁÈΤ˜ Î·È ·ÔÏ˘Ù‹ÚȘ ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ fiÏˆÓ ÙˆÓ Ù¿ÍÂˆÓ ÙÔ˘ °˘ÌÓ·Û›Ô˘ ı· ·Ú¯›ÛÔ˘Ó ÙËÓ ΔÚ›ÙË 18 ª·˝Ô˘ Î·È ı· ‰È·ÚΤÛÔ˘Ó Ì¤¯ÚÈ Î·È ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ 18 πÔ˘Ó›Ô˘ 2010. ∏ÌÂÚ‹ÛÈ· °ÂÓÈο §‡ÎÂÈ·: √È ÚÔ·ÁˆÁÈΤ˜ ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ ÙˆÓ ∞’ Î·È μ’ Ù¿ÍÂˆÓ ı· ·Ú¯›ÛÔ˘Ó ÙËÓ ΔÚ›ÙË 18 ª·˝Ô˘ Î·È ı· ‰È·ÚΤÛÔ˘Ó Ì¤¯ÚÈ Î·È ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ 18 πÔ˘Ó›Ô˘. √È ·ÔÏ˘Ù‹ÚȘ ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ Ù˘ °’ Ù¿Í˘ ∏ÌÂÚËÛ›ˆÓ °∂§ ÛÙ· Ì·ı‹Ì·Ù· Ù· ÔÔ›· ÂÍÂÙ¿˙ÔÓÙ·È Û ÂıÓÈÎfi Â›‰Ô, ı· ·Ú¯›ÛÔ˘Ó ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ 14 ª·˝Ô˘ Î·È ı· ‰È·ÚΤÛÔ˘Ó Ì¤¯ÚÈ Î·È ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· 31 ª·˝Ô˘, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ô˘ ı· ·Ó·ÎÔÈÓÒıËΠ·fi ÙÔ ˘. ¶·È‰Â›·˜. √È ·ÔÏ˘Ù‹ÚȘ ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ Ù˘ °’ Ù¿Í˘ ÙˆÓ ∏ÌÂÚËÛ›ˆÓ °∂§ ÛÙ· Ì·ı‹Ì·Ù· Ù· ÔÔ›· ÂÍÂÙ¿˙ÔÓÙ·È Û Â›Â‰Ô Û¯ÔÏÈ΋˜ ÌÔÓ¿‰·˜ ı· ‰ÈÂÍ·¯ıÔ‡Ó ·fi ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË 2 πÔ˘Ó›Ô˘ Î·È ı· ‰È·ÚΤÛÔ˘Ó Ì¤¯ÚÈ Î·È ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ 18 πÔ˘Ó›Ô˘. ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÙˆÓ ÂÍÂÙ¿ÛÂˆÓ ÁÈ· Ù· Ì·ı‹Ì·Ù· Ô˘ ÂÍÂÙ¿˙ÔÓÙ·È Û Â›Â‰Ô Û¯ÔÏÈ΋˜ ÌÔÓ¿‰·˜ ı· ·Ó·ÎÔÈÓˆı› ÛÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ ¤ÓÙ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ Ë̤Ú˜ ÚÈÓ ·fi ÙË Ï‹ÍË ÙˆÓ Ì·ıËÌ¿ÙˆÓ. ∂ÛÂÚÈÓ¿ °ÂÓÈο §‡ÎÂÈ·: √È ÚÔ·ÁˆÁÈΤ˜ ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ ÙˆÓ ∞’, μ’ Î·È °’ ٿ͈Ó, ηıÒ˜ Â›Û˘ Î·È ÔÈ ·Ô-

Ï˘Ù‹ÚȘ ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ Ù˘ ¢’ Ù¿Í˘ ÙˆÓ ∂ÛÂÚÈÓÒÓ °∂§, ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ÚԂϤÂÙ·È ÂͤٷÛË ÌfiÓÔ Û Â›Â‰Ô Û¯ÔÏÈ΋˜ ÌÔÓ¿‰·˜, ı· ·Ú¯›ÛÔ˘Ó ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· 17 ª·˝Ô˘ Î·È ı· ‰È·ÚΤÛÔ˘Ó Ì¤¯ÚÈ Î·È ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË 16 πÔ˘Ó›Ô˘. √È ·ÔÏ˘Ù‹ÚȘ ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ Ù˘ ¢’ Ù¿Í˘ ÙˆÓ ∂ÛÂÚÈÓÒÓ °∂§ ÛÙ· Ì·ı‹Ì·Ù· Ù· ÔÔ›· ÂÍÂÙ¿˙ÔÓÙ·È Û ÂıÓÈÎfi Â›‰Ô, ı· ·Ú¯›ÛÔ˘Ó ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ 15 ª·˝Ô˘ Î·È ı· ‰È·ÚΤÛÔ˘Ó Ì¤¯ÚÈ Î·È ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ 29 ª·˝Ô˘, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ô˘ ·Ó·ÎÔÈÓÒıËΠ·fi ÙÔ ˘. ¶·È‰Â›·˜ ¢.μ.ª£. √È ·ÔÏ˘Ù‹ÚȘ ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ Ù˘ ¢’ Ù¿Í˘ ÙˆÓ ∂ÛÂÚÈÓÒÓ °∂§ ÛÙ· Ì·ı‹Ì·Ù· Ù· ÔÔ›· ÂÍÂÙ¿˙ÔÓÙ·È Û Â›Â‰Ô Û¯ÔÏÈ΋˜ ÌÔÓ¿‰·˜ ı· ‰ÈÂÍ·¯ıÔ‡Ó ·fi ÙËÓ ΔÚ›ÙË 1 πÔ˘Ó›Ô˘ ̤¯ÚÈ Î·È ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ 18 πÔ˘Ó›Ô˘. ∂¶∞§-∂¶∞™: ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÙˆÓ ÂÍÂÙ¿ÛÂˆÓ ı· ·Ó·ÎÔÈÓˆı› ÛÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ ÙˆÓ ∏ÌÂÚË-

Δƒπ£∂™π√ ¢ËÌÔÙÈÎfi ™¯ÔÏ›Ô

∞fi ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË Û¯ÔÏÈ΋ ¯ÚÔÓÈ¿ Ì ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ¶·È‰Â›·˜

ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ·fi ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË Û¯ÔÏÈ΋ ¯ÚÔÓÈ¿ ÛÙÔ ∂ȉÈÎfi ∫·Ù¿ÛÙËÌ· ∫Ú¿ÙËÛ˘ ¡¤ˆÓ μfiÏÔ˘, Û‡Ìʈӷ Ì ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ ¶·È‰Â›·˜, Ô˘ ÚÔ¯ı¤˜ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ·¤ÛÙÂÈÏ ÛÙË ¢È‡ı˘ÓÛË ¶ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ·˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÙȘ ·ÔÊ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ›‰Ú˘ÛË Û¯ÔÏÈÎÒÓ ÌÔÓ¿‰ˆÓ. ™ÙÔ ¡ÔÌfi ª·ÁÓËÛ›·˜ ÙÔ ÌÔÓ·‰ÈÎfi Û¯ÔÏÂ›Ô Ô˘ ȉڇıËΠÁÈ· ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË Û¯ÔÏÈ΋ ¯ÚÔÓÈ¿ Â›Ó·È ÙÔ ÙÚÈı¤ÛÈÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ÛÙÔ ∫·Ù¿ÛÙËÌ· ∫Ú¿ÙËÛ˘ ¡¤ˆÓ. ΔÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ·›ÙËÌ· Ô˘ ›¯Â οÓÂÈ Ë ¢È‡ı˘ÓÛË ÁÈ· ›‰Ú˘ÛË ÙÂÙÚ·ı¤ÛÈÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ ™ÙÂÊ¿ÓÔ˘ ÛÙÔ ™ˆÚfi, ÙÂÏÈο ‰ÂÓ ÂÁÎÚ›ıËΠ·fi ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ¶·È‰Â›·˜. ΔÔ Û¯ÔÏÂ›Ô ÛÙÔÓ ÕÁÈÔ ™Ù¤Ê·ÓÔ ı· Â͢ËÚÂÙÔ‡Û ÙȘ ·Ó¿ÁΘ 55 ÂÚ›Ô˘ ·È‰ÈÒÓ Ô˘ ηıËÌÂÚÈÓ¿ ÌÂÙ·ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È Û ۯÔÏ›· ÙˆÓ ∞Ï˘ÎÒÓ Î·È ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ÁÈ· Ó· ÊÔÈÙ‹ÛÔ˘Ó, ·ÊÔ‡ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘˜ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ¢ËÌÔÙÈÎfi. ∞Ó ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ¶·È‰Â›·˜ ÂÓ¤ÎÚÈÓ ÙËÓ ›‰Ú˘ÛË ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡, ÙfiÙÂ Ë ¡ÔÌ·Ú¯›· ı· ÂÓÂÚÁÔÔÈÔ‡ÛÂ Î·È ÙȘ ‰È·‰Èηۛ˜ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ ÙÔ˘ ‰È‰·ÎÙËÚ›Ô˘ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ ‚ÚÂı› ÁÈ· Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËı› ˆ˜ ÌÂÏÏÔÓÙÈ-

Û›ˆÓ Î·È ∂ÛÂÚÈÓÒÓ ∂¶∞§, ηıÒ˜ Î·È ÙˆÓ ∂¶∞™, ÙÔ ·ÚÁfiÙÂÚÔ ‰‡Ô ̤Ú˜ ÚÈÓ ·fi ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË ÙˆÓ ÂÍÂÙ¿ÛˆÓ. ∏ÌÂÚ‹ÛÈ· ∂¶∞§: √È ÚÔ·ÁˆÁÈΤ˜ ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ Ù˘ ∞’ Î·È μ’ Ù¿Í˘ ÙˆÓ ∏ÌÂÚËÛ›ˆÓ ∂¶∞§ ı· ‰ÈÂÍ·¯ıÔ‡Ó ·fi ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· 17 ª·˝Ô˘ ̤¯ÚÈ Î·È ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ 18 πÔ˘Ó›Ô˘. √È ·ÔÏ˘Ù‹ÚȘ Î·È Ù˘¯È·Î¤˜ ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ

Ù˘ °’ Ù¿Í˘ ÙˆÓ ∏ÌÂÚËÛ›ˆÓ ∂¶∞§ ı· ‰ÈÂÍ·¯ıÔ‡Ó ·fi ÙËÓ ¶¤ÌÙË 10 πÔ˘Ó›Ô˘ ̤¯ÚÈ Î·È ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË 23 πÔ˘Ó›Ô˘. ∂ÛÂÚÈÓ¿ ∂¶∞§: √È ÚÔ·ÁˆÁÈΤ˜ ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ Ù˘ ∞’, μ’ Î·È °’ Ù¿Í˘ ÙˆÓ ∂ÛÂÚÈÓÒÓ ∂¶∞§ ı· ‰ÈÂÍ·¯ıÔ‡Ó ·fi ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· 17 ª·˝Ô˘ ̤¯ÚÈ Î·È ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ 11 πÔ˘Ó›Ô˘. √È ·ÔÏ˘Ù‹ÚȘ Î·È Ù˘¯È·Î¤˜ ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ

ºÒÙ˘ ™·Ófi˜

∂ÈÛΤ„ÂȘ ÛÙ· ∫¤ÓÙÚ· ¶ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈ΋˜ H ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋ ¢È‡ı˘ÓÛË ∂Î·›‰Â˘Û˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î·È ÙÔ π.∫.À. Û˘Ó‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛ·Ó Â›ÛÎÂ„Ë ·fi ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· 26-4-10 ¤ˆ˜ ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ 30-4-10 ÁÈ· ÂȉÈÎÔ‡˜ Û ı¤Ì·Ù· ∂Î·›‰Â˘Û˘ Î·È ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋˜ ∫·Ù¿ÚÙÈÛ˘ ÛÙËÓ ¶ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ· Î·È ¢Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈ· ∂Î·›‰Â˘ÛË ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ ÔÈ Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÔÓÙ˜ Ó· ÁÓˆÚ›ÛÔ˘Ó Î·Ï‡ÙÂÚ· ˙ËÙ‹Ì·Ù· Ù˘ ¶ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈ΋˜

∂Î·›‰Â˘Û˘ Î·È ÙˆÓ ÂÊ·ÚÌÔÁÒÓ Ù˘ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. ™ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó 12 ÛÙÂϤ¯Ë Ù˘ ¶ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈ΋˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘ ·fi fiϘ ÙȘ ¯ÒÚ˜ Ù˘ ∂. ŒÓˆÛ˘. ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÂÈÛΤ„ÂȘ Û 3 ∫¶∂ Ù˘ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ £ÂÛÛ·Ï›·˜: ™ÙÔ ∫¶∂ ∫ÈÛÛ¿‚Ô˘-ª·˘ÚÔ‚Ô˘Ó›Ô˘, ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ·˜ Î·È ªÔ˘˙·Î›Ô˘.

∫·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ Â›Û΄˘ ÔÈ Î·Ù·ÚÙÈ˙fiÌÂÓÔÈ ı· ÁÓˆÚ›ÛÔ˘Ó ·fi ÎÔÓÙ¿ ÙÔ˘˜ ÙÚfiÔ˘˜ ˘ÏÔÔ›ËÛ˘ Ù˘ ¶ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈ΋˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘ ·fi Ù· ∫¶∂ Ù˘ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋˜ ¢È‡ı˘ÓÛ˘ ∂Î·›‰Â˘Û˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î·È ·Ú¿ÏÏËÏ· ı· ¤¯Ô˘Ó ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ‰Ô˘Ó ÙȘ Ê˘ÛÈΤ˜ ÔÌÔÚÊȤ˜ ÙˆÓ ÙÂÛÛ¿ÚˆÓ ÓÔÌÒÓ Ù˘ ÂÚÈʤÚÂÈ·˜.

ΔÚÈı¤ÛÈÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ÛÙÔ ∂ȉÈÎfi ∫·Ù¿ÛÙËÌ· ∫Ú¿ÙËÛ˘ ¡¤ˆÓ ÛÙÔ μfiÏÔ Î‹ Û¯ÔÏÈ΋ ÛÙ¤ÁË. ™¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ›‰Ú˘ÛË ¿ÓÙˆ˜ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ÛÙȘ º˘Ï·Î¤˜ ÛÙË ¢È‡ı˘ÓÛË ¶ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ·˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘ ÂÈÎÚ·Ù› ÈηÓÔÔ›ËÛË, ·ÊÔ‡ ¤Ó· Û¯ÔÏÂ›Ô Û˘Ì‚¿ÏÏÂÈ ÛÙËÓ ÓÂ˘Ì·ÙÈ΋ Î·È ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ·Ó¿Ù˘ÍË ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È ˆ˜ ÛÙÔ ∂ȉÈÎfi ∫·Ù¿ÛÙËÌ· ∫Ú¿ÙËÛ˘ ¡¤ˆÓ μfiÏÔ˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› Â‰Ò Î·È ¯ÚfiÓÈ· ·Ú¿ÚÙËÌ· °˘ÌÓ·Û›Ô˘. ∂Ô̤ӈ˜ ÛÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ı· Á›ÓÂÙ·È Ë ÚÒÙË ¤ÓÙ·ÍË ÙÔ˘ ·Ó‹ÏÈÎÔ˘ ÎÚ·ÙÔ˘Ì¤ÓÔ˘ ÛÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ı· ·ÎÔÏÔ˘ı› Ë ÊÔ›ÙËÛË ÛÙÔ °˘ÌÓ¿ÛÈÔ. ΔÔ ıÂÙÈÎfi ·Ú¿ÏÏËÏ· Â›Ó·È fiÙÈ ı· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËıÔ‡Ó Î·È ÙÚÂȘ ı¤ÛÂȘ ‰·ÛÎ¿ÏˆÓ ÛÙËÓ ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ· ÂÎ·›‰Â˘ÛË ÙÔ˘ ÓÔÌÔ‡. √ ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ ¢È‡ı˘ÓÛ˘ ¶ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ·˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î. ∫ÒÛÙ·˜ ∑›ÎÔ˜ ÙfiÓÈÛ ˆ˜ “Â›Ó·È ÌÈ· ¢¯¿ÚÈÛÙË ÂͤÏÈÍË. ÕÚ¯ÈÛ ÌÈ· ÚÔÛ¿ıÂÈ· ʤÙÔ˜ ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·

Ì ÙÔ ‰È¢ı˘ÓÙ‹ ÙˆÓ º˘Ï·ÎÒÓ ÛÙÔ μfiÏÔ Ì ·ÊÔÚÌ‹ Î·È ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÂΛ ÂÓfi˜ ·Ú·ÚÙ‹Ì·ÙÔ˜ °˘ÌÓ·Û›Ô˘. •ÂΛÓËÛÂ Ô ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌfi˜ ÁÈ· Ó· οÓÔ˘ÌÂ Î·È ÂÌ›˜ ¤Ó· ¢ËÌÔÙÈÎfi Î·È ÙÔ ÔÔ›Ô ÙÂÏÈο ¤ÁÈÓÂ. ™˘ÓÔÏÈο ı· Â͢ËÚÂÙËıÔ‡Ó Á‡Úˆ ÛÙ· 60 ·È‰È¿. ΔÔ ÙÚÈı¤ÛÈÔ ‰ËÌÔÙÈÎfi ı· Â›Ó·È ·˘ÙfiÓÔÌÔ,

ÂÓÒ ¤ÁÈÓ·Ó fiϘ ÔÈ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓ˜ Û˘ÓÂÚÁ·Û›Â˜ Ì ٷ ˘Ô˘ÚÁ›· ¢ÈηÈÔÛ‡Ó˘ Î·È ¶·È‰Â›·˜. ΔÔ Ò˜ ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ÙÔ ˆÚÔÏfiÁÈÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ·, ı· ÙÔ ‰È·ÌÔÚÊÒÛÔ˘Ó ÔÈ Û¯ÔÏÈÎÔ› Û‡Ì‚Ô˘ÏÔÈ. ªËÓ Í¯ӿÌ ˆ˜ ÛÙȘ º˘Ï·Î¤˜ ı· ‰È‰¿ÛÎÔÓÙ·È Î·È ¿ÙÔÌ· ÂÓ‹ÏÈη Î·È ·ÏÏÔ‰·Ô›. ÿÛˆ˜ ¯ÚÂÈ·ÛÙ› Ó· ‚¿ÏÔ˘-

ÌÂ Î·È Î¿ÔÈ· ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈ·” . ™ÙÔ ÌÂٷ͇ ıÔÏ‹ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Ì ÙË Û˘Á¯ÒÓ¢ÛË ÙˆÓ ÙÚÈÒÓ ¡ËÈ·ÁˆÁ›ˆÓ Û ∞Ó‹ÏÈÔ, ∫ÈÛÛfi Î·È ÕÁÈÔ ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ Ì ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÂÓfi˜ ÔÏ˘‰‡Ó·ÌÔ˘ ¡ËÈ·ÁˆÁ›Ԣ. ΔÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ¶·È‰Â›·˜ ˙‹ÙËÛ ӷ ¤¯ÂÈ Î·È ÙË ÁÓˆÌÔ‰fiÙËÛË ÙÔ˘ ¡Ô̷گȷÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘, fï˜, fiˆ˜ ÙfiÓÈÛ ¯ı˜ Ô Î. ∑›ÎÔ˜, Ë ¡Ô̷گȷ΋ ∂ÈÙÚÔ‹ ¶·È‰Â›·˜ ‰ÂÓ Â›¯Â ÚÔˆı‹ÛÂÈ ÙÔ ı¤Ì· ÛÙË Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÙÔ˘ ¡Ô̷گȷÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ·Ú·Ì¤ÓÂÈ “ÛÙÔÓ ·¤Ú·” Ë Û˘Á¯ÒÓ¢ÛË ÙˆÓ ÓËÈ·ÁˆÁ›ˆÓ, ·Ú¿ ÙË ıÂÙÈ΋ ÛÙ¿ÛË ÙfiÛÔ Ù˘ ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ ÂÎ·›‰Â˘Û˘, fiÛÔ Î·È Ù˘ ‰È‡ı˘ÓÛ˘ ÂÎ·›‰Â˘Û˘. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È ˆ˜ ·ÎfiÌË Î·È ¯ı˜ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ÁÓˆÛÙfi ·Ó ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ¶·È‰Â›·˜ ı· ¤ÛÙÂÏÓ ÙȘ ·ÔÊ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙȘ ηٷÚÁ‹ÛÂȘ, ˘Ô‚È‚·ÛÌÔ‡˜ Î·È Û˘Á¯ˆÓ‡ÛÂȘ Û¯ÔÏ›ˆÓ ÛÙÔ ¡ÔÌfi. ºÒÙ˘ ™·Ófi˜


M·ÁÓËÛ›· 15

Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 28 ∞¶ƒπ§π√À 2010

ªÂÙ¿ ·fi ·Ó·Ï‡ÛÂȘ ÙÔ˘ °ÂÓÈÎÔ‡ ÃËÌ›Ԣ ÙÔ˘ ∫Ú¿ÙÔ˘˜ ÌÂٷ͇ ·ÓÙÈÓÔÌ¿Ú¯Ë - ¢ËÌ¿Ú¯Ô˘

∞ÓÙÈ·Ú¿ıÂÛË ÁÈ· ÓÈÙÚÈο, ·ÚÛÂÓÈÎfi, ÓÈΤÏÈÔ Û ÓÂÚ¿ ÙÔ˘ ¢. ∞ÚÙ¤Ìȉ·˜

Δ

ÚÂȘ ËÁ¤˜, ·fi fiÔ˘ ÔÈ ‰ËÌfiÙ˜ ÙÔ˘ ¢. ∞ÚÙ¤Ìȉ·˜ Î·È ¿ÏÏÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔÈ ·›ÚÓÔ˘Ó ÓÂÚfi ÁÈ· Ó· ÈÔ˘Ó, ‚Ú¤ıËÎ·Ó Ó· ¤¯Ô˘Ó ÔÈ ‰‡Ô ÂÍ ·˘ÙÒÓ “·ÚÛÂÓÈÎfi Î·È ÓÈΤÏÈÔ” Î·È Ë Ì›· “ÓÈÙÚÈο”, ÌÂÙ¿ ·fi ÌÂÙÚ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ °ÂÓÈÎÔ‡ ÃËÌ›Ԣ ÙÔ˘ ∫Ú¿ÙÔ˘˜, Û‡Ìʈӷ Ì ¯ıÂÛÈÓ¤˜ ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ ·ÓÙÈÓÔÌ¿Ú¯Ë Î. ¡›ÎÔ˘ ¡Ù›ÙÔÚ·. √ ›‰ÈÔ˜ ÂÈÛ‹Ì·Ó “ÙÔ˘˜ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘˜ ÁÈ· ÙËÓ ˘Á›· ÙˆÓ Î·ÙԛΈӔ, ÂÓÒ ·¤‰ˆÛ ¢ı‡Ó˜ ÛÙË ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹, ϤÁÔÓÙ·˜ fiÙÈ “ÁÓˆÚ›˙ÂÈ ÙÔ ı¤Ì· ·fi ÙȘ 17 ∞ÚÈÏ›Ô˘ Î·È ‰ÂÓ ÂÓË̤ڈÛ ÙÔ˘˜ ηÙÔ›ÎÔ˘˜”. ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ∞ÚÙ¤Ìȉ·˜ Î. ¢ËÌ. ∞ÏÂÍfiÔ˘ÏÔ˜ ÙfiÓÈÛ fiÙÈ “ÔÈ ÌÂÙÚ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ Î. ¡Ù›ÙÔÚ· Â›Ó·È ·ÏȤ˜ Î·È ÔÈ Ó¤Â˜ Ô˘ ¤ÁÈÓ·Ó ÛÙÔ ÌÂٷ͇ ‰ÂÓ ‰Â›¯ÓÔ˘Ó Î·Ó¤Ó· Úfi‚ÏËÌ·”. ƒÂÔÚÙ¿˙: £∞¡∞™∏™ ∫. μ√°π∞Δ∑∏™

¶ÈÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ Ô ·ÓÙÈÓÔ̿گ˘ Î. ¡Ù›ÙÔÚ·˜ ÙfiÓÈÛÂ: “∞Ú¯¤˜ ª·ÚÙ›Ô˘, ÌÂÙ¿ ÙÔ ÎÏ›ÛÈÌÔ Ì›·˜ ÁÂÒÙÚËÛ˘ ·fi ÙÔ ¢‹ÌÔ, ‹Ú·Ì ÂÙ¿ ‰Â›ÁÌ·Ù· ·fi ÎÔÈÓfi¯ÚËÛÙ˜ ‚Ú‡Û˜ Î·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ: ¶ÚÒÙÔÓ, ·fi ÙËÓ ÎÔÈÓfi¯ÚËÛÙË ‚Ú‡ÛË ÛÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô ∫¿Ùˆ §Â¯ˆÓ›ˆÓ, Ë ‰Â‡ÙÂÚË ·fi ÙÔ ÛËÌÂ›Ô ∂Δ∂∞¶, ·fi ÙË ÁÂÒÙÚËÛË ÛÙËÓ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·, ·fi ÙȘ ËÁ¤˜ ∑¿Áη, ·fi ÎÔÈÓfi¯ÚËÛÙË ‚Ú‡ÛË ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙˆÓ ¶ÂÚÈÙ¤ÚˆÓ, ·fi ÙË ÁÂÒÙÚËÛË Ã·Ù˙›Ó· Î·È ·fi ÙË ÁÂÒÙÚËÛË Ù˘ ªÂÙ·ÌfiÚʈÛ˘. ∞fi Ù· ÂÙ¿ ·˘Ù¿ ‰Â›ÁÌ·Ù·, ¤¯Ô˘Ì ÙË ÁÂÒÙÚËÛË Ù˘ ªÂÙ·ÌfiÚʈÛ˘, fiÔ˘ ‚Ú¤ıËΠ·ÚÛÂÓÈÎfi 40,6 ÌÈÏÈÁÚ·ÌÌ¿ÚÈ· ·Ó¿ Ï›ÙÚÔ Î·È Ì fiÚÈÔ Ù· 10 ÌÈÏÈÁÚ·ÌÌ¿ÚÈ· ·Ó¿ Ï›ÙÚÔ, ÓÈΤÏÈÔ 48,6 ÌÈÏÈÁÚ·ÌÌ¿ÚÈ· ·Ó¿ Ï›ÙÚÔ Î·È Ì fiÚÈÔ Ù· 20 ÌÈÏÈÁÚ·ÌÌ¿ÚÈ· ·Ó¿ Ï›ÙÚÔ. ™ÙË ÁÂÒÙÚËÛË Ã·Ù˙›Ó· ‚Ú¤ıËÎ·Ó ÓÈÙÚÈο 75,7 ÌÈÏÈÁÚ·ÌÌ¿ÚÈ· ·Ó¿ Ï›ÙÚÔ Î·È Ì fiÚÈÔ Ù· 50 ÌÈÏÈÁÚ·ÌÌ¿ÚÈ· ·Ó¿ Ï›ÙÚÔ. ∂›Û˘, Ù· ‰Â›ÁÌ·Ù· Ô˘ ‹Ú·Ì ·fi ÙËÓ ÎÔÈÓfi¯ÚËÛÙË ‚Ú‡ÛË ·fi ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙˆÓ ¶ÂÚÈÙ¤ÚˆÓ ¤‰ÂÈÍ·Ó fiÙÈ ¤¯Ô˘Ó ·ÚÛÂÓÈÎfi 45,4 ÌÈÏÈÁÚ·ÌÌ¿ÚÈ· ·Ó¿ Ï›ÙÚÔ Î·È Ì fiÚÈÔ Ù· 10 ÌÈÏÈÁÚ·ÌÌ¿ÚÈ· ·Ó¿ Ï›ÙÚÔ Î·È ÓÈΤÏÈÔ 49,2 ÌÈÏÈÁÚ·ÌÌ¿ÚÈ· Î·È Ì fiÚÈÔ Ù· 20 ÌÈÏÈÁÚ·ÌÌ¿ÚÈ· ·Ó¿ Ï›ÙÚÔ. ∏ ˘ËÚÂÛ›· Ô˘ ¤Î·Ó ÙȘ ·Ó·Ï‡ÛÂȘ ÙˆÓ ‰ÂÈÁÌ¿ÙˆÓ ÛËÌÂÈÒÓÂÈ fiÙÈ Ù· ·Ú·¿Óˆ ‰Â›ÁÌ·Ù· Â›Ó·È ÌË ·ÛʷϤ˜ Î·È ·Î·Ù¿ÏÏËÏÔ ÁÈ· ηٷӿψÛË Ì ÔÔÈÂÛ‰‹ÔÙÂ Û˘Óı‹Î˜ Î·È ÌÔÚÊ‹, Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ∫À∞ 388295/2007, Ô˘ Â›Ó·È ÂÓۈ̿وÛË √‰ËÁ›·˜ Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ŒÓˆÛ˘. Δ· ˘fiÏÔÈ· Ù¤ÛÛÂÚ· ‰Â›ÁÌ·Ù· Â›Ó·È Î·ÓÔÓÈο Î·È ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Úfi‚ÏËÌ·, ·ÊÔ‡ Ë ÔÈfiÙËÙ· ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡ Â›Ó·È Î·Ù¿ÏÏËÏË. ∂Ì›˜ ‰›ÓÔ˘Ì ٷ ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ÛÙË ‰ËÌÔÛÈfiÙËÙ·, ÒÛÙÂ Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ Ó· ··ÓÙ‹ÛÂÈ Â¿Ó Ô ÎfiÛÌÔ˜ ›ÓÂÈ ÓÂÚfi ·ÎfiÌË ·fi ÙȘ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˜ ÁˆÙÚ‹ÛÂȘ” . √ Î. ¡. ¡Ù›ÙÔÚ·˜ ÙfiÓÈÛ fiÙÈ Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ÙˆÓ ·Ó·Ï‡ÛÂˆÓ ·fi Ù· ‰Â›ÁÌ·Ù· ı· ηٷÙÂıÔ‡Ó ÛÙÔÓ ∂ÈÛ·ÁÁÂϤ· μfiÏÔ˘ Î·È ÚfiÛıÂÛÂ: “∂›Ó·È ˘Ô¯Ú¤ˆÛË ÙÔ˘ οı ¢ËÌ¿Ú¯Ô˘ Ó· ‰›ÓÂÈ Î·ı·Úfi ÓÂÚfi ÛÙÔ˘˜ ‰ËÌfiÙ˜ ÙÔ˘. ∂Ì›˜ ›̷ÛÙ Ì˯·ÓÈÛÌfi˜ Ô˘ ÂϤÁ¯ÂÈ ÙÔ ¢‹ÌÔ Â¿Ó Ô ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ ‰›ÓÂÈ Î·Ïfi ÓÂÚfi. ∞˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ ‰ÂÓ ‰›ÓÂÈ Î·Ïfi ÓÂÚfi Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô˜. ∏ ˘ËÚÂÛ›· Ù˘ ¡ÔÌ·Ú¯›·˜

fiÏ· ·˘Ù¿ Ù· ÛÙÔȯ›· ı· Ù· ¿ÂÈ ÛÙÔÓ ∂ÈÛ·ÁÁÂϤ·. Δ· ‰Â›ÁÌ·Ù· ÁÈ· ·Ó¿Ï˘ÛË ‰fiıËÎ·Ó ÛÙÔ ÃËÌÂ›Ô ÙÔ˘ ∫Ú¿ÙÔ˘˜. √È ‰ÂÈÁÌ·ÙÔÏË„›Â˜ ¤ÁÈÓ·Ó ÛÙȘ 2 Î·È 3 ª·ÚÙ›Ô˘ Î·È ÙÔ ÃËÌÂ›Ô ÙÔ˘ ∫Ú¿ÙÔ˘˜ Ì·˜ ¤ÛÙÂÈÏ ٷ ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù¿ ÙÔ˘ ÛÙȘ 16 ∞ÚÈÏ›Ô˘ Î·È ÙËÓ ÂfiÌÂÓË Ë̤ڷ ÎÔÈÓÔÔÈ‹ıËÎ·Ó ·fi ÙË ¡Ô̷گȷ΋ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË ª·ÁÓËÛ›·˜ ÛÙÔ ¢‹ÌÔ, Ô ÔÔ›Ô˜ ÂȉÔÔÈ‹ıËΠۯÂÙÈο ÛÙËÓ ·Ú¯‹ ÙËÏÂʈÓÈο Î·È ÌÂÙ¿ ÙÔ˘ ÛÙ¿ÏıËÎ·Ó Ì ʷ͔ .

∏ ·¿ÓÙËÛË ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ∞ÚÙ¤Ìȉ·˜ £¤Û·Ì ˘fi„Ë ÙÔ˘ ‰ËÌ¿Ú¯Ô˘ ∞ÚÙ¤Ìȉ·˜ ÙȘ ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂȘ ÙÔ˘ ·ÓÙÈÓÔÌ¿Ú¯Ë Î. ¡›ÎÔ˘ ¡Ù›ÙÔÚ· Î·È ÙÔ˘ ˙ËÙ‹Û·Ì ¤Ó· Û¯fiÏÈÔ. ∞˘Ùfi˜, ·ÊÔ‡ ÙfiÓÈÛ fiÙÈ Ë ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ∞ÚÙ¤Ìȉ·˜ ‹Ú ÛÙ· ¯¤ÚÈ· Ù˘ Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ÙˆÓ ·Ó·Ï‡ÛÂˆÓ ÛÙȘ 23 ∞ÚÈÏ›Ô˘ ÚfiÛıÂÛÂ: “∂Ì›˜ ‰ÒÛ·Ì ÂÓÙÔÏ‹ ÛÙÔ ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈÔ ÙÔ˘ Î. °Ô‡Ó·ÚË Ó· οÓÂÈ ·Ó·Ï‡ÛÂȘ ÛÙȘ ÁˆÙÚ‹ÛÂȘ ·fi ÙȘ Ôԛ˜ ˘‰ÚÔ‰ÔÙÂ›Ù·È Ë ÂÚÈÔ¯‹ Ì·˜. Δ· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù·

Ô˘ Ì·˜ ¤‰ˆÛÂ Â›Ó·È fiÙÈ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Î·Ó¤Ó· Úfi‚ÏËÌ· ÛÙÔ ÓÂÚfi. √È ·Ó·Ï‡ÛÂȘ Ô˘ ·Ó·ÎÔÈÓÒıËÎ·Ó ·fi ÙÔÓ Î. ¡Ù›ÙÔÚ· Â›Ó·È ·ÏȤ˜ Î·È ·¤¯Ô˘Ó ·Ú·Û¿ÁÁ·˜ ·fi ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·. √È ÁˆÙÚ‹ÛÂȘ Ô˘ ›¯·Ó Úfi‚ÏËÌ·, ‰ËÏ·‰‹ ·˘Ù‹ Ù˘ ªÂÙ·ÌfiÚʈÛ˘ Î·È ·˘Ù‹ Ù˘ ÷Ù˙›Ó·˜, ÙȘ ¤¯Ô˘Ì ‹‰Ë ÎÏ›ÛÂÈ Î·È ‰ÂÓ ·›ÚÓÔ˘Ì ÓÂÚfi ·’ ·˘Ù¤˜ ÁÈ· ˘‰ÚÔ‰fiÙËÛË” . ∂ȉÈÎfiÙÂÚ· ÛÙËÓ ·¿ÓÙËÛË ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ∞ÚÙ¤Ìȉ·˜ ÛËÌÂÈÒÓÔÓÙ·È, ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ, Ù· ÂÍ‹˜: “ªÂ ·ÊÔÚÌ‹ ÙȘ ÛËÌÂÚÈÓ¤˜ ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ ·ÓÙÈÓÔÌ¿Ú¯Ô˘ Î. ¡Ù›ÙÔÚ· Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙËÓ ÔÈfiÙËÙ· ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡ ÙÔ˘ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ ‡‰Ú¢Û˘ ∫¿Ùˆ §Â¯ˆÓ›ˆÓ Î·È ÙȘ ÂÓ¤ÚÁÂȘ Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∞Ú¯‹˜ ¤¯Ô˘Ì ӷ ‰ËÏÒÛÔ˘Ì ٷ ÂÍ‹˜: 1) √ ¢‹ÌÔ˜ Ì·˜ ·fi ÙȘ ·Ú¯¤˜ ª·ÚÙ›Ô˘ 2010 Î·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÛÙȘ 03/03/2010 ‰È·›ÛÙˆÛ fiÙÈ ÙÔ ÓÂÚfi ÙÔ˘ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ ‡‰Ú¢Û˘ ÙˆÓ ∫¿Ùˆ §Â¯ˆÓ›ˆÓ ÂÌÊ¿ÓÈÛ ·Û˘Ó‹ıË ıÔÏÂÚfiÙËÙ· ÂÓÒ ÔÈ ÂÚÁ·ÛÙËÚÈ·ÎÔ› ¤ÏÂÁ¯ÔÈ Ô˘ ‰ÈÂÓÂÚÁ› Û ٷÎÙÈ΋ ‚¿ÛË Ì ‰È·ÈÛÙÂ˘Ì¤ÓÔ ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈÔ ¤‰ÂÈÍ·Ó ˘ÂÚ‚¿-

ÛÂȘ ˆ˜ ÚÔ˜ ÙȘ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÂȘ ·ÚÛÂÓÈÎÔ‡ Î·È ÓÈÎÂÏ›Ô˘. ΔÔ Úfi‚ÏËÌ· ·Ô‰fiıËΠ۠ÁˆÏÔÁÈο ·›ÙÈ· Î·È ·ԉ›¯ÙËΠfiÙÈ ÚÔÂÚ¯fiÙ·Ó ·fi ÙË ÁÂÒÙÚËÛË ªÂÙ·ÌfiÚʈÛ˘ ÛÙËÓ ÔÔ›· ÂÍ·ÈÙ›·˜ Ù˘ ‰È·Ù·Ú·¯‹˜ Ù˘ ÈÛÔÚÚÔ›·˜ ÙÔ˘ ‰¿ÊÔ˘˜ ÌÂÙ¿ ÙȘ ¤ÓÙÔÓ˜ ‚ÚÔ¯ÔÙÒÛÂȘ ÙÔ˘ ¯ÂÈÌÒÓ· ÂÈÛ‹Ïı·Ó ÁÂÒ‰ÂȘ Û˘ÛÙ·ÙÈο (¯ÒÌ·) Ô˘ ÂÚÈ›¯·Ó ÏfiÁˆ ÙˆÓ ÂÙÚˆÌ¿ÙˆÓ Ù˘ ¢ڇÙÂÚ˘ ÂÚÈÔ¯‹˜, ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ Ù· ÚÔ·Ó·ÊÂÚı¤ÓÙ· Û˘ÛÙ·ÙÈο. 2) ∏ ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ¿ÌÂÛ· ÌfiÏȘ Ù˘ ÁÓˆÛÙÔÔÈ‹ıËÎ·Ó Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Î·È ÙÔ ·›ÙÈÔ ÙÔ˘ ÚÔ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜ ÚÔ¤‚Ë: ·) ™Â ‰È·ÎÔ‹ Ù˘ ˘‰ÚÔ‰fiÙËÛ˘ ·fi ÙË Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ÁÂÒÙÚËÛË Î·È ÙÚÔÊÔ‰ÔÛ›· ÙÔ˘ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ ‡‰Ú¢Û˘ Ì ÓÂÚfi Ù˘ ÁÂÒÙÚËÛ˘ Ù˘ ÚÒËÓ ∂Δ∂∞¶, ‚) ∂ÓË̤ڈÛ ÙȘ ·ÚÌfi‰È˜ ·Ú¯¤˜ (¢È‡ı˘ÓÛË ÀÁ›·˜) ÁÈ· Ù· ÂÚÁ·ÛÙËÚȷο Â˘Ú‹Ì·Ù·, Á) ∂ÓË̤ڈÛ ÙÔ˘˜ ‰ËÌfiÙ˜ Ì ‰ÂÏÙ›· Δ‡Ô˘ ÚÔ˜ ÙȘ ÂÊËÌÂÚ›‰Â˜ Î·È Ì ÔχˆÚ˜ Ú·‰ÈÔʈÓÈΤ˜ Û˘ÓÂÓÙ‡ÍÂȘ ÙÔ˘ ȉ›Ô˘ ÙÔ˘ ¢ËÌ¿Ú¯Ô˘ ÚÔÛˆÈο. 3) ∞fi ÙfiÙÂ Î·È Ì¤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· ·ÎÔÏÔ‡ıËÛ·Ó Â·Ó·Ï·Ì‚·ÓfiÌÂÓÔÈ Î·È ÂÓ‰Âϯ›˜ ÂÚÁ·ÛÙËÚÈ·ÎÔ› ¤ÏÂÁ¯ÔÈ, ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ Î·È ‰›ÓÔ˘Ì ÛÙË ‰ËÌÔÛÈfiÙËÙ·, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ‰Â›ÍÂÈ ÙÔ ·Ú·ÌÈÎÚfi Úfi‚ÏËÌ· ÛÙËÓ ÔÈfiÙËÙ· ÓÂÚÔ‡ Î·È ‰ÂÓ Û˘ÓÙÚ¤¯ÂÈ Î·Ó¤Ó·˜ ·Ôχو˜ ΛӉ˘ÓÔ˜ ÁÈ· ÙË ‰ËÌfiÛÈ· ˘Á›·. 4) ∫·È ÂÓÒ ·˘Ù‹ Â›Ó·È Ë Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·, Ì ¤ÎÏËÍË ·ÎÔ‡Û·Ì ÙȘ ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ ÔÏÈÙÈÎÔ‡ ÚÔ˚Ûٷ̤ÓÔ˘ Ù˘ ¢È‡ı˘ÓÛ˘ ÀÁ›·˜, ÙÔ˘ ·ÓÙÈÓÔÌ¿Ú¯Ô˘ Î. ¡Ù›ÙÔÚ· Ó· ÂÈηÏÂ›Ù·È ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ·Ó·Ï‡ÛÂˆÓ ÚÔÁÂÓ¤ÛÙÂÚ· Ù˘ ÁÓˆÛÙÔÔ›ËÛ˘ ÙˆÓ ·ÔÙÂÏÂÛÌ¿ÙˆÓ ÛÙÔ ¢‹ÌÔ Î·È ÙˆÓ ·ÓÙ›ÛÙÔȯˆÓ ÂÓÂÚÁÂÈÒÓ Ô˘ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ÂȂ‚·ÈÒÓÔ˘Ó Ù· ‰Èο Ì·˜ Â˘Ú‹Ì·Ù·. √ ¢‹ÌÔ˜ Ì·˜ ı· ÂÚ›ÌÂÓ ÔÈ Û˘Ó·ÚÌfi‰È˜ ·Ú¯¤˜ Î·È ÂȉÈο Ô ÔÏÈÙÈÎfi˜ ÚÔ˚ÛÙ¿ÌÂÓÔ˜ Ó· Û˘Á¯·Ú› Î·È Ó· Â·ÈÓ¤ÛÂÈ ÙË ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ Ë ÔÔ›· ¤Î·Ó ·˘Ùfi ·ÎÚÈ‚Ò˜ Ô˘ ¤ÚÂ Ì ·fiÏ˘ÙË ‰È·Ê¿ÓÂÈ·, ˘¢ı˘ÓfiÙËÙ· Î·È ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·. ∞ÓÙ› ·˘ÙÔ‡ ‰È·Ù˘ÒÓÔ˘Ó ·fi„ÂȘ Ô˘ ÛÙËÚ›˙ÔÓÙ·È Û ·˘ı·›ÚÂÙ˜ ·ÈÙÈ¿ÛÂȘ ‹ „¢‰‹ ÛÙÔȯ›· Ô˘ ›Ù ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi ¿ÁÓÔÈ· ›Ù ·fi ÂÌ·ı›˜ ÔÏÈÙÈΤ˜ ÛÎÔÈÌfiÙËÙ˜ Ô˘ ‰È·ÛÙÚ‚ÏÒÓÔ˘Ó ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· Î·È ÙÚÔÌÔÎÚ·ÙÔ‡Ó ÙÔ˘˜ Ôϛ٘”.

∞fi ÌÂı·‡ÚÈÔ ÛÙËÓ ÕÏÏË ªÂÚÈ¿

°ÈÔÚÙ‹ §Ô˘ÏÔ˘‰ÈÒÓ ·fi ÙÔ ¢. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜ ¢π√ƒ°∞¡ø¡∂Δ∞π Î·È Ê¤ÙÔ˜

·fi ÙÔ ¢‹ÌÔ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜ Ë Î·ıÈÂڈ̤ÓË ϤÔÓ °ÈÔÚÙ‹ ÙˆÓ §Ô˘ÏÔ˘‰ÈÒÓ, Ë ÔÔ›· ı· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ 30 ∞ÚÈÏ›Ô˘ (ÒÚ· 19:30) Î·È ı· ‰È·ÚΤÛÂÈ Ì¤¯ÚÈ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ Ù˘ ∫˘Úȷ΋˜ 9 ª·˝Ô˘. √ Î. μÏ·¯Ô‡ÙÛÔ˜ ¢ËÌ‹ÙÚ˘, Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∞ıÏËÙÈÎÔ‡ Î·È ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÔ‡ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜, Ì›ÏËÛ ÛÙË “£” ÁÈ· ÙË ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË Î·È ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ô˘ ı· Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÛÙË °ÈÔÚÙ‹ ÙˆÓ §Ô˘ÏÔ˘‰ÈÒÓ, ÂÓÒ ÎÏ›ÓÔÓÙ·˜ οÏÂÛ fiÏÔ˘˜

ÙÔ˘˜ ηÙÔ›ÎÔ˘˜ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ Î·È ÙˆÓ Á‡Úˆ ¢‹ÌˆÓ Ó· ÂÈÛÎÂÊÙÔ‡Ó ÙËÓ ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ ÁÈ· Ó· ı·˘Ì¿ÛÔ˘Ó ·fi ÎÔÓÙ¿ Ù· ÏÔ˘ÏÔ‡‰È· Ô˘ ı· ÎÔÛÌÔ‡Ó ÙÔ ¯ÒÚÔ. “™ÙË ÁÈÔÚÙ‹ ·˘Ù‹ ı· Ï¿‚Ô˘Ó Ì¤ÚÔ˜ ·ÓıÔ·Ú·ÁˆÁÔ› Ù˘ ÕÏÏ˘ ªÂÚÈ¿˜. §Ô˘ÏÔ‡‰È· οı ›‰Ô˘˜ ı· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÂΛ ¤ÙÛÈ ÒÛÙ οı ÂÈÛΤÙ˘ Ó· ¤¯ÂÈ ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ÂÈϤÍÂÈ ·˘Ùfi Ô˘ Û˘Ó¿‰ÂÈ Ì ÙÔ ÁÔ‡ÛÙÔ, ·ÏÏ¿ Î·È ÙȘ ·Ó¿ÁΘ ÙÔ˘”. √È Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜ ·ÓıÔÎfiÌÔÈ Î·È ÔÈ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ ÙÔ˘˜, ı· ÂÓËÌÂÚÒÓÔ˘Ó Û˘Ó¯Ҙ ÙÔ ÎÔÈÓfi

ÁÈ· ÙÔÓ ÙÚfiÔ Î·È ÙÔÓ ÙfiÔ ÛÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ Ù· Ê˘Ù¿ Ô˘ ı· ‰È·Ù›ıÂÓÙ·È ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·Óı›ÛÔ˘Ó. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ Î. μÏ·¯Ô‡ÙÛÔ, Û ÌÈ· ÂÔ¯‹ ÎÚ›Û˘ fiˆ˜ Ë ÛËÌÂÚÈÓ‹ Ë ÁÈÔÚÙ‹ ·˘Ù‹ ÌÔÚ› Ó· ·ÔÙÂϤÛÂÈ ÁÈ· οı ¿ÓıÚˆÔ ÌÈ· ¢¯¿ÚÈÛÙË “Ê˘Á‹” Î·È ¤Ó· ‰È¿ÏÂÈÌÌ· ·fi ÙË ‰‡ÛÎÔÏË Î·ıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ·. “∂Èı˘Ìԇ̠ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙˆÓ μÔÏȈÙÒÓ Î·È Â›Ì·ÛÙ ‚¤‚·ÈÔÈ fiÙÈ ÔÈ ·Ú¢ÚÈÛÎfiÌÂÓÔÈ ı· ·Ô¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó ¤¯ÔÓÙ·˜ ·Ó·ÎÙ‹ÛÂÈ ÙËÓ Î·Ï‹ ÙÔ˘˜ ‰È¿ıÂÛË” .

¡· ÛËÌÂÈÒÛÔ˘Ì fiÙÈ ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ 1Ë ª·˝Ô˘ Î·È ÒÚ· 20:30 ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› Ë ¤Ó·ÚÍË Ù˘ ŒÎıÂÛ˘ μÈ‚Ï›Ô˘, ·ÏÏ¿ Î·È Ù˘ ¶·Ú·‰ÔÛȷ΋˜ ™‡ÓıÂÛ˘ Ì ÏÔ˘ÏÔ‡‰È· Ô˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÔ˘Ó Ô ∞ıÏËÙÈÎfi˜ Î·È ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi˜ √ÚÁ·ÓÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜ Î·È Ô ∂͈ڷ˚ÛÙÈÎfi˜ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ Ù˘ ÕÏÏ˘ ªÂÚÈ¿˜. √ ÎfiÛÌÔ˜ ı· ¤¯ÂÈ ¤ÙÛÈ ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ηٷÈ·ÛÙ› Ì ÙȘ Û˘Óı¤ÛÂȘ ÏÔ˘ÏÔ˘‰ÈÒÓ Ì ÙȘ ÈÔ fiÌÔÚʘ Î·È ÚˆÙfiÙ˘˜ ÂÍ’ ·˘ÙÒÓ Ó· ‚Ú·‚‡ÔÓÙ·È. ¢¤ÛÔÈÓ· ™·ÎÂÏÏ·Ú›Ô˘

∂Áη›ÓÈ· ÚÒÙÔ˘ ·ÓıÔÎÔÌÈÎÔ‡ Û˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌÔ‡ ¢√À∫ ∂°∫∞π¡π∞∑∂Δ∞π ·‡ÚÈÔ ¶¤ÌÙË 29 ∞ÚÈÏ›Ô˘ (6.30Ì.Ì.) Ô ÚÒÙÔ˜ ·ÓıÔÎÔÌÈÎfi˜ Û˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ ¢√À∫, Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ °ÂˆÚÁ›Ô˘ πˆÏÎÔ‡. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ¤Ó· ·ÁÚfiÎÙËÌ· fiÔ˘ ¤¯ÂÈ ÛÙËı› ¤Ó· ÌÂÁ¿ÏÔ ıÂÚÌÔ΋ÈÔ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ Ê˘ÙÒÓ, ÙÔ ÔÔ›Ô ·ÔÙÂÏ› Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ÙËÓ “¤‰Ú·” ÙÔ˘ ÚÒÙÔ˘ ∞ÓıÔÎÔÌÈÎÔ‡ ™˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌÔ‡ “∏ÏÈÔÙÚfiÈ·” ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ ÀÁ›·˜ Î·È ∫ÔÈÓˆÓÈÎÒÓ £ÂÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘. À‡ı˘ÓË ÙÔ˘ Û˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌÔ‡ Ô˘ ÍÂΛÓËÛ ӷ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ÚÈÓ ¤ÓÙ ÂÚ›Ô˘ Ì‹Ó˜ Â›Ó·È Ë Î. ¶¤ÚÚ˘ ª·Ù˙·ÊϤÚË, Ë ÔÔ›· Ì·˙› Ì ÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ Ù˘ ¤Ù˘¯·Ó Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó ¤Ó·Ó ÚfiÙ˘Ô Û˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌfi Ô˘ ¿ÓÂÙ· ·ÓÙ·ÁˆÓ›˙ÂÙ·È ÙȘ ȉȈÙÈΤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ. ΔÔ ıÂÚÌÔ΋ÈÔ ÍÂΛÓËÛ ӷ ÔÚÁ·ÓÒÓÂÙ·È ·fi ÙÔ ¢√À∫ ÌÂıÔ‰Èο Ì ÛÙfi¯Ô Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËı› ¤Ó·˜ ‰Â‡ÙÂÚÔ˜ Û˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌfi˜ fiˆ˜ Ë “∞ÚÁÒ” Ô˘ ı· ÚÔÛʤÚÂÈ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ·ÔηٿÛÙ·ÛË Î·È ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ Â·Ó¤ÓÙ·ÍË ÛÙ· ÕÙÔÌ· Ì ∂ȉÈΤ˜ ∞Ó¿ÁΘ. ™ÙÔ ·ÁÚfiÎÙËÌ· 5 ÂÚ›Ô˘ ÛÙÚÂÌÌ¿ÙˆÓ Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ ··Û¯ÔÏÔ‡ÓÙ·È 10 ·È‰È¿ Ì ∂ȉÈΤ˜ ∞Ó¿ÁΘ ·fi Ù· ·Ú·ÁˆÁÈο ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈ· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘. ™ÙÔ ıÂÚÌÔ΋ÈÔ Ê˘ÙÂ‡Ô˘Ó Ê˘Ù¿ Âԯȷο, ÂÓÒ ·fi ÙÔ ª¿ÚÙÈÔ ·Ú¿ÁÔ˘Ó ‹‰Ë Ù· ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· Ê˘ÙÒÚÈ·, ·Ú·ÁˆÁ‹ Ô˘ ‹‰Ë ·ÍÈÔÔÈÂ›Ù·È ÁÈ· ÙÔÓ Â͈ڷ˚ÛÌfi Î·È Î·ÏψÈÛÌfi Û ¿Úη Î·È Ï·Ù›˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘. √ ÂÓ ÏfiÁˆ Û˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌfi˜ ·ÔÙÂÏ› ÌÈ· Ó¤· ÂͤÏÈÍË ÛÙË ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· ÙÔ˘ ¢.√.À.∫. ÛÙÔÓ ÙÔ̤· ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ÚÔ˜ ¿ÙÔÌ· Ì ·Ó·Ëڛ˜ Î·È Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο Â›Ó·È ·fi ÙȘ ÂÏ¿¯ÈÛÙ˜ ÚÔÛ¿ıÂȘ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Á›ÓÂÈ Û ·ÓÂÏÏ·‰ÈÎfi Â›Â‰Ô Ì ÛÙfi¯Ô ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÚÔ¸Ôı¤ÛÂˆÓ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈ΋˜ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋˜ Î·È ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ¤ÓÙ·Í˘ Î·È ·ÔηٿÛÙ·Û˘ ÙˆÓ ∞ÌÂ∞.


M·ÁÓËÛ›· 16 ΔÔ ∫∫∂ ÁÈ· ·ÔχÛÂȘ ÛÙË ª∂Δ∫∞ Δ√ ∫∫∂ Û ÂÚÒÙËÛË ÚÔ˜ ÙÔÓ

˘Ô˘ÚÁfi ∂ÚÁ·Û›·˜ Î·È ∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜ ∞ÛÊ¿ÏÈÛ˘ Ì ı¤Ì· “¡· ÌË Á›ÓÔ˘Ó ·ÔχÛÂȘ ÛÙË ª∂Δ∫∞ Ô˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ÛÙÔ μfiÏÔ” ÙÔÓ›˙ÂÈ, ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ: “∏ ª∂Δ∫∞, ı˘Á·ÙÚÈ΋ ÙÔ˘ √Ì›ÏÔ˘ ª˘ÙÈÏËÓ·›Ô˜, ÛÙÔ μfiÏÔ, ÎÏÈÌ·ÎÒÓÂÈ ÙÔ˘˜ Â΂ȷÛÌÔ‡˜ Ì ·ÓÙÂÚÁ·ÙÈΤ˜ ÂÓ¤ÚÁÂȘ. √È ·ÔχÛÂȘ ÙÚÈÒÓ Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙÒÓ Ì ٷÍÈÎfi „ËÊÔ‰¤ÏÙÈÔ, ¤¯Ô˘Ó ÛÙfi¯Ô ÙÔÓ ÂÎÊÔ‚ÈÛÌfi ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÁÈ· Ó· ÌË ÛËÎÒÛÔ˘Ó ÎÂÊ¿ÏÈ Î·È ‰ÈÂΉÈÎÔ‡Ó Ù· ‰ÈηÈÒÌ·Ù¿ ÙÔ˘˜. ¶ÚÔ¯ÒÚËÛ Û Ӥ˜ ȤÛÂȘ Î·È Â΂ȷÛÌÔ‡˜ Û ‚¿ÚÔ˜ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ Ì Â΂ȷÛÙÈο ‰ÈÏ‹ÌÌ·Ù· ÙÔ˘ Ù‡Ô˘ “‹ ˘Ô·ÙÂÙ ‹ ·ÔχÂÛÙ” . ΔÒÚ· Ë ª∂Δ∫∞ ÂÓÙ›ÓÂÈ ÙËÓ Â›ıÂÛ‹ Ù˘ ÛÙËÚÈ˙fiÌÂÓË ÛÙËÓ ·ÓÙÈÏ·˚΋ ÔÏÈÙÈ΋ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘. ™˘Ó‰È·Ï¤ÁÂÙ·È Ì ÙËÓ ÏÂÈÔ„ËÊ›· ÙÔ˘ ۈ̷Ù›Ԣ, ÁÈ· Ó· ·ÔÊ·Û›ÛÔ˘Ó Ì ÔÈÔ ÙÚfiÔ ı· ¯¿ÛÔ˘Ó ÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÙÔ˘˜ Î·È ı· ηٷÚÁ‹ÛÔ˘Ó ÙȘ ÂÚÁ·ÛȷΤ˜ ÙÔ˘˜ Û¯¤ÛÂȘ. ¡· ÛËÌÂȈı› fiÙÈ Ë ª∂Δ∫∞ ›¯Â ηı·Ú¿ Î¤Ú‰Ë ÙÔ 9ÌËÓÔ ÙÔ˘ 2009 19,9 ÂÎ. ú, Ì ÈÛ¯˘Ú‹ ηı·Ú‹ Ù·ÌÂȷ΋ ı¤ÛË Ù˘ ª∂Δ∫∞ (31 ÂÎ.ú ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ °’ ÙÚÈÌ‹ÓÔ˘ ÙÔ˘ 2009) Î·È Ì ·ÓÂÎÙ¤ÏÂÛÙÔ ˘fiÏÔÈÔ ¤ÚÁˆÓ Ô˘ ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È Û 2,2 ‰ÈÛ.ú. ∂ÚˆÙ¿Ù·È Ô Î. ˘Ô˘ÚÁfi˜, ÙÈ Ì¤ÙÚ· ı· ¿ÚÂÈ ÁÈ· Ó· ·ÔÙÚ·Ô‡Ó ÔÈ ·ÔχÛÂȘ Î·È fiϘ ÔÈ ÂÏ·ÛÙÈΤ˜ ÌÔÚʤ˜ ÂÚÁ·Û›·˜, ÚÔÛٷهÔÓÙ·˜ ·Ú¿ÏÏËÏ· Ù· ‰ÈηÈÒÌ·Ù· ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÛÙËÓ Âȯ›ÚËÛË” .

∂Ή‹ÏˆÛË ÁÈ· ÚÔÛÙ·Û›· ‚ÈÔÔÈÎÈÏfiÙËÙ·˜ ·fi ˘ÚηÁÈ¿ Δ√ ΔÌ‹Ì· ¶ÔÏÈÙÈ΋˜ ¶ÚÔÛÙ·-

Û›·˜ Ù˘ ¡Ô̷گȷ΋˜ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙËÓ ÂÎÔÌ‹ ∞ÓıÚÒˆÓ ŒÚÁ· ·fi ÙÔ ƒ¿‰ÈÔ ª·ÚÎfiÓÈ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ› ÂÓËÌÂÚˆÙÈ΋ ÂΉ‹ÏˆÛË Ì ı¤Ì· “2010. ŒÙÔ˜ μÈÔÔÈÎÈÏfiÙËÙ·˜. ∏ ÚÔÛÙ·Û›· Ù˘ μÈÔÔÈÎÈÏfiÙËÙ·˜ ·fi ÙÔÓ Î›Ó‰˘ÓÔ ˘ÚηÁÈ¿˜ Ì ÙË Ì¤ÚÈÌÓ· Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ ÚÔÛÙ·Û›·˜” Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ı· ÚÔ‚ÏËı› ÙÔ ÓÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú “ΔÔ ÙÚ›ÁˆÓÔ Ù˘ ʈÙÈ¿˜” , ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ÙÔ˘ ™∫∞´. ∏ ÂΉ‹ÏˆÛË ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› Û‹ÌÂÚ·, 28 ∞ÚÈÏ›Ô˘, ÛÙȘ 19.00, ÛÙÔ ªÔ˘ÛÂ›Ô ¶ÏÈÓıÔÎÂÚ·ÌÔÔÈ›·˜ ΔÛ·Ï·¿Ù· ÙÔ˘ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÔ‡ π‰Ú‡Ì·ÙÔ˜ ÙÔ˘ √Ì›ÏÔ˘ ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜. ∏ ›ÛÔ‰Ô˜ ÁÈ· ÙÔ ÎÔÈÓfi Â›Ó·È ÂχıÂÚË. √ÌÈÏËÙ¤˜ Ù˘ ÂΉ‹ÏˆÛ˘: - ªˆÚ·˝Ù˘ μ·Û›Ï˘, ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ ∞ÔÛÙ›ڈÛ˘ ∞.∂. - ¶··ÙfiÏÈ·˜ ∞fiÛÙÔÏÔ˜, ¡Ô̿گ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜. - √ÈÎÔÓfiÌÔ˘ ¡·Ù¿Û·, ·ÓÙÈÓÔ̿گ˘ ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜. - ªfiηÚ˘ ¡ÈÎfiÏ·Ô˜, Úfi‰ÚÔ˜ ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈ·˜ ŒÓˆÛ˘ ¢·ÛÔÏfiÁˆÓ ¢ËÌÔÛ›ˆÓ À·ÏϋψÓ. - §È·Ú›ÎÔ˜ ∫ˆÓ/ÓÔ˜, ˘‡ı˘ÓÔ˜ ¶ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈÎÒÓ ¶ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ WWF ∂ÏÏ¿˜. - ΔÛ·Ì¿˙˘ ÷ڿϷÌÔ˜, ÂÓÙÂÙ·Ï̤ÓÔ˜ ÓÔÌ. Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜, ˘‡ı˘ÓÔ˜ ¶ÔÏÈÙÈ΋˜ ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜ Ù˘ ¡∞ª.

TETAPTH 28 ∞¶ƒπ§π√À 2010

√È ÚÔÙÂÈÓfiÌÂÓ˜ χÛÂȘ ·fi ÙÔ ¢‹Ì·Ú¯Ô μfiÏÔ˘ ÛÙÔ ¯ıÂÛÈÓfi ¢.™.

™ÙÔÓ “·¤Ú·” Ë ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ƒ·‰ÈÔÊÒÓÔ˘

ÙÔÓ “·¤Ú·” ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ë Û˘Ó¤¯ÈÛË Ù˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ƒ·‰ÈÔÊÒÓÔ˘, ηıÒ˜ Ù· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈο ÙÔ˘ ¤ÍÔ‰· ·Ó¿ ¤ÙÔ˜ ÎÚ›ÓÔÓÙ·È ˘¤ÚÔÁη Î·È ·ÁÁ›˙Ô˘Ó ÙȘ 400.000 ¢ÚÒ. ™ÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÙÔ˘ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ƒ·‰ÈÔÊÒÓÔ˘ ÔÈ Ï‡ÛÂȘ Ô˘ ηٷ٤ıËÎ·Ó ·fi ÙË ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹, ¯ˆÚ›˜ ˆÛÙfiÛÔ Ó· ÏËÊı› οÔÈ· ÔÚÈÛÙÈ΋ ·fiÊ·ÛË, ‹Ù·Ó Ë Ì›ˆÛË ÚÔÛˆÈÎÔ‡, Ë Î·Ù¿ÚÁËÛ‹ ÙÔ˘ Ì ÙË ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ÙÔ˘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ ÛÙÔ ¢‹ÌÔ Î·È Ë ÂÓÔÈΛ·ÛË Ù˘ Ú·‰ÈÔÛ˘¯ÓfiÙËÙ·˜ Û ȉÈÒÙË Î·ÙfiÈÓ ‰È·ÁˆÓÈÛÌÔ‡. “™Ùfi¯Ô˜ Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∞Ú¯‹˜ Â›Ó·È Ë ‰È·ÛÊ¿ÏÈÛË ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ Ì ۇ̂·ÛË ·ÔÚ›ÛÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘” ÙfiÓÈÛ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ μfiÏÔ˘ ∞Ï. μÔ‡ÏÁ·Ú˘.

ƒÂÔÚÙ¿˙: °πøƒ°√™ •À¡√™, xinos@e-thessalia.gr

ΔÔ ı¤Ì· Ù˘ Û˘Ó¤¯ÈÛ˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ƒ·‰ÈÔÊÒÓÔ˘ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÍÂηı·Ú›ÛÂÈ ÂÓÙfi˜ ÙÔ˘ ÂfiÌÂÓÔ˘ ‰ÂηË̤ÚÔ˘, Û Ӥ· Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÙÔ˘ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ Î·È ·ÊÔ‡ ÚÒÙ· ˘¿ÚÍÂÈ Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ì ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ Û ·˘Ùfi. ¡· ·Ó·ÊÂÚı› fiÙÈ ÛÙÔÓ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ ÁÈ· ÙÔ 2010 ÙÔ Û˘ÓÔÏÈÎfi ÔÛfi Ô˘ ¤¯ÂÈ ÚÔ‚ÏÂÊı› ÁÈ· Ù· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈο ÙÔ˘ ¤ÍÔ‰· ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È ÛÙȘ 375.000 ¢ÚÒ, ÂÓÒ ÛÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ƒ·‰ÈfiʈÓÔ ÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È 10 ¿ÙÔÌ· ÌÂ Û˘Ì‚¿ÛÂȘ ·ÔÚ›ÛÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ Î·È ··Û¯ÔÏÔ‡ÓÙ·È ¿ÏÏ· 13 ¿ÙÔÌ· ˆ˜ Â͈ÙÂÚÈÎÔ› Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜. ™ÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÙÔ˘ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘, Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ μfiÏÔ˘ ∞Ï. μÔ‡ÏÁ·Ú˘, ·Ó¤ÊÂÚÂ, ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ, ˆ˜ “Ô “∫·ÏÏÈÎÚ¿Ù˘ ÚԂϤÂÈ ÙËÓ ‰È·Ù‹ÚËÛË ÌÈ·˜ ∂ȯ›ÚËÛ˘ ∂ȉÈÎÔ‡ ™ÎÔÔ‡, fiˆ˜ Â›Ó·È ÙÔ ƒ·‰ÈfiʈÓÔ” , ˆÛÙfiÛÔ ¤Î·Ó ÂÎÙÂÓ›˜ ·Ó·ÊÔÚ¤˜ ÛÙ· ÔÈÎÔÓÔÌÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ ÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ƒ·‰ÈfiʈÓÔ, ·ÊÔ‡ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ηıfiÏÔ˘ ¤ÛÔ‰·. Ÿˆ˜ ÚԷӷʤÚıËÎÂ, Ô Î. μÔ‡ÏÁ·Ú˘ ÂÈÛ‹Ì·Ó ˆ˜ “ÛÙfi¯Ô˜ Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∞Ú¯‹˜ Â›Ó·È Ë ‰È·ÛÊ¿ÏÈÛË ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÌÂ

Û˘Ì‚¿ÛÂȘ ·ÔÚ›ÛÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘” , ı¤Ì· ÁÈ· ÙÔ ÔÔ›Ô ı· ˙ËÙ‹ÛÂÈ ÙË ÁÓˆÌÔ‰fiÙËÛË Ù˘ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ £ÂÛÛ·Ï›·˜, ÂÓ fi„ÂÈ Î·È ÙÔ˘ “∫·ÏÏÈÎÚ¿ÙË” . √ ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ μfiÏÔ˘, ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓÔ˜ ÛÙ· ÛËÌÂÚÈÓ¿ ‰Â‰Ô̤ӷ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ƒ·‰ÈÔÊÒÓÔ˘, ıˆÚ› ˆ˜ χÛÂȘ ÙË Ì›ˆÛË ÙÔ˘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡, ÙËÓ Î·Ù¿ÚÁËÛ‹ ÙÔ˘ Ì ·Ú¿ÏÏËÏË ÌÂٿٷÍË ÙÔ˘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ ÛÙÔ ¢‹ÌÔ Î·È ÙËÓ ÂÓÔÈΛ·ÛË Ù˘ Ú·‰ÈÔÛ˘¯ÓfiÙËÙ·˜ Û ȉÈÒÙË Ì ÙË ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹ ‰È·ÁˆÓÈÛÌÔ‡. π‰È·›ÙÂÚ˜ ·Ó·ÊÔÚ¤˜ ÛÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÙÔ˘ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ƒ·‰ÈÔÊÒÓÔ˘ ¤ÁÈÓ·Ó Î·È ÛÙÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi “¿ÓÔÈÁÌ·” ̤¯ÚÈ 31-12-2009, ÙÔ ÔÔ›Ô ÊÙ¿ÓÂÈ ÙȘ

195.000 ¢ÚÒ. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, Ó· ·Ó·ÊÂÚı› fiÙÈ ÛÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÙÔ˘ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ƒ·‰ÈÔÊÒÓÔ˘ ·Ó·ÎÔÈÓÒıËÎÂ Ë ÙÔÔı¤ÙËÛË ÙÔ˘ Δ˙·Ó¤ÙÔ˘ ¶··ÁˆÚÁ›Ô˘ ÛÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ ÁÂÓÈÎÔ‡ ‰È¢ı˘ÓÙ‹, Ô ÔÔ›Ô˜ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ÙËÓ ·Ó·Û˘ÁÎÚfiÙËÛË ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ Î·È ÙÔ Ó¤Ô ÙÈÌÔηٿÏÔÁÔ ÁÈ· ÙȘ ‰È·ÊËÌ›ÛÂȘ. ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ Ë ∫·ÙÂÚ›Ó· ª·ÚÌÔ˘‰¿ÎË ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓË ÛÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ƒ·‰ÈÔÊÒÓÔ˘ ÙfiÓÈÛ ˆ˜ “Ë ¯ıÂÛÈÓ‹ Û˘Ó‰ڛ·ÛË Â›¯Â ηı·Ú¿ ÂÓËÌÂÚˆÙÈÎfi ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·, ¯ˆÚ›˜ Ó· ÏËÊı› η̛· Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ·fiÊ·ÛË. ∞fi ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ μfiÏÔ˘ ÎÈÓ‹ıËΠÛÙËÓ ÙÔ-

Ôı¤ÙËÛ‹ ÙÔ˘ ‰ÈÂÚ¢ÓËÙÈο Î·È ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËΠԢÛÈ·ÛÙÈο ·Ó¤ÙÔÈÌÔ˜, ‰ÂÓ ÚÔ¯ˆÚ‹Û·Ì Û ϋ„Ë ·ÔÊ¿ÛˆӔ , ÚÔÛ¤ıÂÛÂ Ë ›‰È·.

√ÈÎÔÓÔÌÈο ÛÙÔȯ›·

∞˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ ÛÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ƒ·‰ÈfiʈÓÔ ÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È 10 Û˘ÓÔÏÈο ¿ÙÔÌ· ÌÂ Û˘Ì‚¿ÛÂȘ ÂÚÁ·Û›·˜ ·ÔÚ›ÛÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘. ∞fi ·˘Ù¿, ÔÈ ¤ÓÙ ÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È ˆ˜ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔÈ, ˆÛÙfiÛÔ Ô ¤Ó·˜ Â›Ó·È ·ÔÛ·Ṳ̂ÓÔ˜ ÛÙËÓ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· μÔÚ›Ԣ ∞ÈÁ·›Ô˘, ·ÏÏ¿ ÏËÚÒÓÂÙ·È ·fi ÙÔÓ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘. Δ· ˘fiÏÔÈ· ¤ÓÙ ¿ÙÔÌ· Ô˘ ÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È ÌÂ Û˘Ì‚¿ÛÂȘ ·ÔÚ›ÛÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘, Â›Ó·È ¤Ó·˜ Ù¯ÓÈÎfi˜- ˯ÔÏ‹Ù˘, ÙÚÂȘ ˯ÔÏ‹Ù˜

Î·È ÌÈ· ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜. ∂›Û˘, Ì ÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ƒ·‰ÈfiʈÓÔ Û˘ÓÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È Î·È 13 Â͈ÙÂÚÈÎÔ› Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜, ÁÈ· ÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹ ÌÔ˘ÛÈÎÒÓ ÂÎÔÌÒÓ ÌÈ·˜ ¤ˆ˜ ‰˘Ô ˆÚÒÓ ËÌÂÚËÛ›ˆ˜, ·ÏÏ¿ ·fi ·˘ÙÔ‡˜ ÏËÚÒÓÔÓÙ·È Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘ ÌfiÓÔ ÔÈ ÔÎÙÒ ÌÂ Û˘Ì‚ÔÏÈο ÔÛ¿. ™‡Ìʈӷ Ì ٷ ÔÈÎÔÓÔÌÈο ÛÙÔȯ›·, Ô ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ ÁÈ· ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ƒ·‰ÈÔÊÒÓÔ˘ ÙÔ 2010 ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È ÛÙȘ 375.000 ¢ÚÒ. ∞fi ÙÔ ÚÔ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓÔ ÔÛfi, ÔÈ 322.000 ¢ÚÒ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙË ÌÈÛıÔ‰ÔÛ›· ÙÔ˘ ÌfiÓÈÌÔ˘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ Î·È ÙȘ ÂÚÁ·ÛȷΤ˜ ÂÈÛÊÔÚ¤˜, ÁÈ· ·ÌÔÈ‚¤˜ ÙÚ›ÙˆÓ (ÏÔÁÈÛÙ¤˜, ‰ÈÎËÁfiÚÔ˜) ÙÔ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈ˙fiÌÂÓÔ ÔÛfi ÊÙ¿ÓÂÈ ÂÙËÛ›ˆ˜ ÙȘ 6.000 ¢ÚÒ, ÁÈ· ·ÚÔ¯¤˜ ÙÚ›ÙˆÓ (¢∂∏, ¢∂À∞ªμ, ηı·Ú›ÛÙÚȘ) ÚԂϤÂÙ·È ÙÔ Û˘ÓÔÏÈÎfi ÔÛfi ÙˆÓ 13.300 ¢ÚÒ Î·È ÁÈ· ‰È¿ÊÔÚ· ¤ÍÔ‰· (·Ó·ÏÒÛÈÌ· Î.Ï.) ¤¯ÂÈ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÙ› ÁÈ· ÙÔ 2010 ÙÔ Û˘ÓÔÏÈÎfi ÔÛfi ÙˆÓ 10.000 ¢ÚÒ ÂÙËÛ›ˆ˜. ¡· ·Ó·ÊÂÚı› fiÙÈ ÁÈ· ÙÔ˘˜ Â͈ÙÂÚÈÎÔ‡˜ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ ÙÔ Û˘ÓÔÏÈÎfi ÔÛfi Ô˘ ¤¯ÂÈ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÙ› ÁÈ· ÙÔ 2010 ÊÙ¿ÓÂÈ ÙȘ 23.700 ¢ÚÒ. “∞ÁοıÈ” ÛÙ· ÔÈÎÔÓÔÌÈο ÛÙÔȯ›· ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ƒ·‰ÈÔÊÒÓÔ˘ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÔÈ ÔÊÂÈϤ˜ ÚÔ˜ Ù· ∞ÛÊ·ÏÈÛÙÈο Δ·Ì›·, ÔÈ Ôԛ˜ Û˘ÓÔÏÈο ·ÁÁ›˙Ô˘Ó ÙȘ 100.000 ¢ÚÒ ÂÚ›Ô˘.

∞fi ÙÔ˘˜ ÙÚÂȘ ·ÔÏ˘Ì¤ÓÔ˘˜ Û ¯ıÂÛÈÓ‹ Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË

METKA: “¶˘Ú¿” ηٿ ÂÚÁÔ‰ÔÛ›·˜ Î·È ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ™ˆÌ·Ù›Ԣ ∂ÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ “¶Àƒ∞” ηٿ Ù˘ ÂÚÁÔ‰ÔÛ›·˜ Î·È Ù˘ ÏÂÈÔ„ËÊ›·˜ ÙÔ˘ ™ˆÌ·Ù›Ԣ ∂ÚÁ·˙Ô̤ӈÓ, ÂÎÊÚ¿˙ÔÓÙ·˜ ·Ú¿ÏÏËÏ· ÙËÓ ÂÔ›ıËÛË fiÙÈ ı· ‰ÈηȈıÔ‡Ó ·fi ÙË ¢ÈηÈÔÛ‡ÓË ÛÙËÓ ·˘ÚÈ·Ó‹ ÂΉ›Î·ÛË ÙˆÓ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÒÓ Ì¤ÙÚˆÓ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ηٷı¤ÛÂÈ Î·Ù¿ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ ª∂Δ∫∞, ÂÍ·¤Ï˘Û·Ó ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Û˘Ó¤ÓÙ¢Í˘ Δ‡Ô˘ Ô˘ ·Ú·¯ÒÚËÛ·Ó ¯ı˜, ÔÈ ÙÚÂȘ ·ÔÏ˘Ì¤ÓÔÈ. ∞ӷʤÚıËηÓ, ‰Â, ÛÙË Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË 4.000 Î·È ϤÔÓ ˘ÔÁÚ·ÊÒÓ ÛÙ‹ÚÈ͢ ·fi fiÏË ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ηÏÒÓÙ·˜ ÙÔ˘˜ μÔÏÈÒÙ˜ Ó· ÛÙ·ıÔ‡Ó ·‡ÚÈÔ ÛÙÔ Ï¢Úfi ÙÔ˘˜ ÛÙ· ‰ÈηÛÙ‹ÚÈ·. √È Î.Î. μ·Û. ∫·Ï·ÓÙ˙‹˜, ∫. μÔÁÈ·Ù˙‹˜ Î·È ∞Ï. ¶·˘Ï›‰Ë˜ ÙfiÓÈÛ·Ó, ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ, ˆ˜ “ÔÈ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ ·¤‰ÂÈÍ·Ó Ì ÙÔÓ ϤÔÓ Î·ÙËÁÔÚËÌ·ÙÈÎfi ÙÚfiÔ ÙÔ ‰›ÎÈÔ ‰È·ÊfiÚˆÓ Û˘ÏÏÔÁÈÎÔÙ‹ÙˆÓ Î·È ¯ÈÏÈ¿‰ˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ fiÙÈ ÔÈ ·ÔχÛÂȘ ÛÙȘ 12 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ ‹Ù·Ó Ë ·Ú¯‹ ÌÈ·˜ ¯ˆÚ›˜ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ ¿ÁÚÈ·˜ Â›ıÂÛ˘ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ ÛÙ· ‰ÈηÈÒÌ·Ù· ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ Ù˘ Î·È Ù˘ Û˘ÚÚ›ÎÓˆÛ˘ ÙÔ˘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ Ù˘” . ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·, ¿ÛÎËÛ·Ó ‰ÚÈÌ›· ÎÚÈÙÈ΋ ÛÙËÓ ÏÂÈÔ„ËÊ›· ÙÔ˘ ™ˆÌ·Ù›Ԣ ∂ÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ Ù˘ ª∂Δ∫∞, ÂÈÛËÌ·›ÓÔÓÙ·˜ ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ: “ŒÚÂ ӷ ηÌÊıÔ‡Ó ÔÈ ·ÓÙÈÛÙ¿ÛÂȘ fiψÓ, ÂÓÒ Î·Ù·Á¤Ï·ÛÙË, ΈÌÈ΋, ·ÏÏ¿ Û˘Á¯ÚfiÓˆ˜ ÙÚ·ÁÈ΋ Î·È ÂÈΛӉ˘ÓË Â›Ó·È Ë ÛÙ¿ÛË Ù˘ ÏÂÈÔ„ËÊ›·˜ Ù˘ ‰ÈÔ›-

ÙÔ˘ Î·È ÙÔ˘˜ μÔÏÈÒÙ˜ Ó· ‚ÚÂıÔ‡Ó ·‡ÚÈÔ ÛÙȘ 9.Ì. ¤Íˆ ·fi Ù· ¢ÈηÛÙ‹ÚÈ· ÁÈ· Û˘Ì·Ú¿ÛÙ·ÛË ÛÙÔÓ ·ÁÒÓ· ÙÔ˘˜.

ΔÔ ∫∫∂ (Ì-Ï)

ÎËÛ˘ ÙÔ˘ ™ˆÌ·Ù›Ԣ. ∂›Ó·È ··Ú¿‰ÂÎÙÔ ÙÔ Î›ÌÂÓÔ Ô˘ ÍÂΛÓËÛ·Ó Ó· ÌÔÈÚ¿˙Ô˘Ó ·fi ¯ı˜ Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ ÁÈ· Ó· Ï¿‚Ô˘Ó ÙËÓ ˘ÔÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘˜ ÂÍ·ÁÓ›˙ÔÓÙ·˜ ÙÔÓ Â·˘Ùfi ÙÔ˘˜, ÂÈÙÈı¤ÌÂÓÔÈ Î·Ù¿ ÙˆÓ ÚˆÙÔ‚Ô˘ÏÈÒÓ ÙÔ˘ ∂∫μ Î·È ÙˆÓ ÊÔÚ¤ˆÓ ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡ Ô˘ ÂӉȷʤÚıËÎ·Ó ÁÈ· ÙÔ Úfi‚ÏËÌ¿ Ì·˜” . ∞Ó·ÊÂÚfiÌÂÓÔÈ ÛÙËÓ ·˘ÚÈ·Ó‹ ÂΉ›Î·ÛË ÙˆÓ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÒÓ Ì¤ÙÚˆÓ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ηٷı¤ÛÂÈ Î·Ù¿ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ ª∂Δ∫∞, ÔÈ ÙÚÂȘ ÚÒËÓ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ, ÂͤÊÚ·Û·Ó ÙËÓ ·ÈÛÈÔ‰ÔÍ›· ˆ˜ ı· ‰ÈηȈıÔ‡Ó, ηıÒ˜ fiˆ˜ ÙfiÓÈÛ·Ó ¤¯Ô˘Ó ÛÙÔ Ï¢Úfi ÙÔ˘˜ ÊÔÚ›˜ Î·È Û˘ÏÏfiÁÔ˘˜ ·fi fiÏË ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ¤¯Ô˘Ó ÂÎÊÚ¿ÛÂÈ ÙË Û˘Ì·Ú¿ÛÙ·Û‹ ÙÔ˘˜. ª¿ÏÈÛÙ·, ÙÔ „‹ÊÈÛÌ· ·ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÙÚÂȘ

·ÔÏ˘Ì¤ÓÔ˘˜ ¤¯Ô˘Ó ˘ÔÁÚ¿„ÂÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·fi 4.000 ¿ÙÔÌ·, ÛÙÔ ÔÔ›Ô, ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ, ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ˆ˜, “ÔÈ ·ÔχÛÂȘ Â›Ó·È Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙÈΤ˜ ‰ÈÒÍÂȘ, ÚÔÛ¿ıÂÈ· ʛ̈Û˘ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ‰Ô˘ÏÂÈ¿˜ Ù˘ ÂχıÂÚ˘ ¤ÎÊÚ·Û˘” . “¶ÈÛÙ‡ԢÌ ·ÎÚ¿‰·ÓÙ· ˆ˜ ÛÙȘ 29 ∞ÚÈÏ›Ô˘, ̤ڷ ÂΉ›Î·Û˘ ÙˆÓ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÒÓ Ì¤ÙÚˆÓ Ô˘ ηٷı¤Û·ÌÂ, Ë ¢ÈηÈÔÛ‡ÓË ı· Ì·˜ ‰ÒÛÂÈ ÙÔ ‰Èη›ˆÌ· Ó· ÂÈÛÙÚ¤„Ô˘Ì ¿ÏÈ ÛÙÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ÙÔ˘ ÂÚÁÔÛÙ·Û›Ô˘ Î·È Ó· οÓÔ˘Ì ·˘Ùfi Ô˘ οӷÌ ÁÈ· ÔÏÏ¿ ¯ÚfiÓÈ· Ô Î·ı¤Ó·˜ Ì·˜. ¡· ÂÚÁ·ÛÙÔ‡ÌÂ, Ù›ÌÈ· Î·È ·Ô‰ÔÙÈο. ¶ÈÛÙ‡ԢÌ fiÙÈ Ë ¢ÈηÈÔÛ‡ÓË ı· Ì·˜ ‰ÒÛÂÈ ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· Û˘Ó¯›ÛÔ˘Ì ӷ ¤¯Ô˘Ì ÙÔ ÎÂÊ¿ÏÈ „ËÏ¿” ‰‹ÏˆÛÂ Ô Î. ∫·Ï·ÓÙ˙‹˜, ηÏÒÓÙ·˜ fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÚÒËÓ Û˘Ó·‰¤ÏÊÔ˘˜

∞Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Û˘Ì·Ú¿ÛÙ·Û˘ ÛÙÔ˘˜ ÙÚÂȘ ·ÔÏ˘Ì¤ÓÔ˘˜ Ù˘ ª∂Δ∫∞ Âͤ‰ˆÛÂ Ë √ÚÁ¿ÓˆÛË μfiÏÔ˘ ÙÔ˘ ∫∫∂ (Ì-Ï), ÛÙËÓ ÔÔ›·, ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ, ·Ó·Ê¤ÚÂÈ: “√È ÂÚÁ¿Ù˜ Î·È Ô Ï·fi˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÓÈ΋ÛÔ˘Ó. Œ¯Ô˘Ó ÙÔ ‰›ÎÈÔ Î·È ÙË ‰‡Ó·ÌË. ∂›Ó·È ÔÈ Ú·ÁÌ·ÙÈÎÔ› ·Ú·ÁˆÁÔ› ÙÔ˘ ÏÔ‡ÙÔ˘ ·˘Ù‹˜ Ù˘ ÎÔÈÓˆÓ›·˜. ∏ ¿ÌÂÛË ÔÚÁ¿ÓˆÛË Ù˘ ·ÓÙ›ÛÙ·Û˘, Ë ·fiÚÚÈ„Ë ÙˆÓ Â΂ȷÛÌÒÓ Ù˘ ÂÚÁÔ‰ÔÛ›·˜, Ë ‰ÈÂΉ›ÎËÛË ÙÔ˘ ‰ÈηÈÒÌ·ÙÔ˜ ÛÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ Â›Ó·È ¿ÌÂÛ· ηı‹ÎÔÓÙ· ÙȘ ̤Ú˜ Ô˘ ¤Ú¯ÔÓÙ·È. ∏ ·ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë ÛÙÔ˘˜ ÙÚÂȘ ·ÔÏ˘Ì¤ÓÔ˘˜ ·ÁˆÓÈÛÙ¤˜ ÂÚÁ¿Ù˜ ÙËÓ ¶¤ÌÙË 29/4 ÛÙ· ‰ÈηÛÙ‹ÚÈ· ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ÌÔÚ› Ó· Â›Ó·È ÙÔ ÚÒÙÔ ‚‹Ì· ÁÈ· ÙËÓ ÔÚÁ¿ÓˆÛË ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ·ÁÒÓ·” .

ΔÔ ™˘Ó‰ÈοÙÔ “ª‹ÙÛÔ˜ ¶··Ú‹Á·˜”

™ÙÔ ÌÂٷ͇, ÙÔ ™˘Ó‰ÈοÙÔ ∂ÚÁ·ÙÔ¸·ÏÏ‹ÏˆÓ ªÂÙ¿ÏÏÔ˘ ¡. ª·ÁÓËÛ›·˜ “ª‹ÙÛÔ˜ ¶··Ú‹Á·˜” Û ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ ÙÔ˘ ÛËÌÂÈÒÓÂÈ: “∏ ¢ÈÔ›ÎËÛË Ù˘ √ÌÔÛÔÓ‰›·˜ (¶√∂ª) ÚÔ΋ڢÍ ÙÚ›ˆÚË ·-

ÓÂÏÏ·‰È΋ ÛÙ¿ÛË ÂÚÁ·Û›·˜ ÁÈ· ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË 28 ∞Ú›ÏË 2010 Ì ‚·ÛÈο ·ÈÙ‹Ì·Ù·: 1. ¡· ÌËÓ Î·Ù·ÚÁËı› Ë ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ·ÛÊ¿ÏÈÛË. 2. ¡· ÌËÓ Î·Ù·ÚÁËıÔ‡Ó ÔÈ ™™∂. 3. ÀÔÁÚ·Ê‹ ÈηÓÔÔÈËÙÈÎÒÓ ™™∂. 4. ∫·Ù·‚ÔÏ‹ ‰Â‰Ô˘ÏÂ˘Ì¤ÓˆÓ ËÌÂÚÔÌÈÛı›ˆÓ ÛÙȘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Ô˘ ÔÊ›ÏÔ˘Ó (∫∞¡∞∫∏™ Î.¿.). 5. Ÿ¯È ÛÙË Ì›ˆÛË ÌÈÛıÒÓ - ÂȉÔÌ¿ÙˆÓ - ·Ê·›ÚÂÛË ‰ÒÚˆÓ. 6. ŸÏÔ˜ Ô ÎÏ¿‰Ô˜ ÛÙ· μ∞∂. 7. ∫·Ì›· ·ÏÏ·Á‹ ÛÙȘ ÂÚÁ·ÛȷΤ˜ Û¯¤ÛÂȘ. 8. ¡· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÔ˘Ó ÔÈ ·ÔχÛÂȘ - ‰È·ıÂÛÈÌfiÙËÙ˜ - ·ÏÏ·Á¤˜ ÂÚÁ·ÛÈ·ÎÒÓ Û¯¤ÛˆÓ. ™˘Ó¿‰ÂÏÊÔÈ, Ì ÙË Û‡ÌʈÓË ÁÓÒÌË Ù˘ √ÌÔÛÔÓ‰›·˜, ÙÔ ™˘Ó‰ÈοÙÔ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÂÈ ÙËÓ ÙÚ›ˆÚË ÛÙ¿ÛË ·‡ÚÈÔ ¶¤ÌÙË 29 ∞Ú›ÏË, ·fi 09.00 ¤ˆ˜ 12.00. ∞˘Ùfi Á›ÓÂÙ·È ÁÈ·Ù› ÙËÓ ›‰È· ̤ڷ ÂΉÈο˙ÔÓÙ·È ÛÙ· ‰ÈηÛÙ‹ÚÈ· ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ Ù· ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈο ̤ÙÚ· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ηٷı¤ÛÂÈ ÔÈ ÙÚÂȘ ·ÔÏ˘ı¤ÓÙ˜ Û˘Ó¿‰ÂÏÊÔ› Ì·˜, ÁÈ· ÙË Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙÈ΋ ÙÔ˘˜ ‰Ú¿ÛË ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ Ù˘ ª∂Δ∫∞. ΔÔ ™˘Ó‰ÈοÙÔ Î·Ï› fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÌÂÙ·ÏÏÂÚÁ¿Ù˜ ÛÂ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË Û˘Ì·Ú¿ÛÙ·Û˘ Î·È ÛÙ‹ÚÈ͢ ÛÙÔÓ ·ÁÒÓ· Ô˘ ‰›ÓÔ˘Ó ÔÈ ÙÚÂȘ Û˘Ó¿‰ÂÏÊÔ› Ì·˜ ·‡ÚÈÔ ¶¤ÌÙË 29 ∞Ú›ÏË, ÛÙȘ 9.00 ÛÙ· ‰ÈηÛÙ‹ÚÈ·”. °ÈÒÚÁÔ˜ •˘Ófi˜


M·ÁÓËÛ›· 17

TETAPTH 28 ∞¶ƒπ§π√À 2010

∂Ή‹ÏˆÛË ÁÈ· ÙÔ˘˜ ¤ÊË‚Ô˘˜ Î·È ÙÔ ‰È·‰›ÎÙ˘Ô Δ√ ΔÔÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ¶ÚfiÏË-

„˘ ¶·Ú·‚·ÙÈÎfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÂΉ‹ÏˆÛË Ô˘ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› Û‹ÌÂÚ· ÛÙȘ 7.30 Ì.Ì. ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ÙÔ˘ ∞¯ÈÏÏ›Ԣ Ì ı¤Ì·: “¢È·‰›ÎÙ˘Ô Î·È ¤ÊË‚ÔÈ: ∞ÛÊ·Ï‹˜ ÏÔ‹ÁËÛË - ™˘ÌÙÒÌ·Ù· ηٿ¯ÚËÛ˘ -¶·Ú·‚·ÙÈÎfiÙËÙ·” . √ÌÈÏËÙ¤˜ Ù˘ ÂΉ‹ÏˆÛ˘ ı· ›ӷÈ:∏ Î. μÂÚfiÓÈη ™·Ì·Ú¿ - ¢È‰¿ÎÙˆÚ ªË¯·ÓÈÎfi˜ ¶ÏËÚÔÊÔÚÈ΋˜, ™˘ÓÙÔÓ›ÛÙÚÈ· ÙÔ˘ ∂ÏÏËÓÈÎÔ‡ ∫¤ÓÙÚÔ˘ ∞ÛÊ·ÏÔ‡˜ ¢È·‰ÈÎÙ‡Ô˘ Î·È ∂ÈÎÂÊ·Ï‹˜ Ù˘ ¢Ú¿Û˘ Saferinternet.gr √ Î.°ÈÒÚÁÔ˜ ∫ÔÚÌ¿˜ - π·ÙÚfi˜, ∂ÈÛÙËÌÔÓÈÎfi˜ ™˘ÓÂÚÁ¿Ù˘ ªÔÓ¿‰·˜ ∂ÊË‚È΋˜ ÀÁ›·˜ (μ’ ¶·È‰È·ÙÚÈ΋ ∫ÏÈÓÈ΋ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ∞ıËÓÒÓ, ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô ¶·›‰ˆÓ “¶. & ∞. ∫˘ÚÈ·ÎÔ‡” ). √ Î. ÷ڿϷÌÔ˜ ™Ù·¯Ù¤·˜ , ¢È‰¿ÎÙˆÚ ¶ÏËÚÔÊÔÚÈÎfi˜ ¶∂ 19, ™¯ÔÏÈÎfi˜ ™‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ Ù˘ ¶ÏËÚÔÊÔÚÈ΋˜ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ £ÂÛÛ·Ï›·˜. ΔËÓ Ù¯ÓÈ΋ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË Ù˘ ÂΉ‹ÏˆÛ˘ ¤¯ÂÈ ÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ πÛÙÔÚ›·˜ (¢∏∫π) ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘.

AÛÊ·ÏÙÔÛÙÚÒÛÂȘ ‰ÚfiÌˆÓ μfiÏÔ˘ ™Δ∏¡ ·ÛÊ·ÏÙfiÛÙÚˆÛË 23 Û˘ÓÔÏÈο Ô‰ÒÓ ÚÔ¯ÒÚËÛ ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ 2009 Ë ¢È‡ı˘ÓÛË Δ¯ÓÈÎÒÓ ÀËÚÂÛÈÒÓ - ΔÌ‹Ì· √‰ÔÔÈ›·˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘. √È ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·Ó ÛÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÁÈ· ÙȘ ·ÔηٷÛÙ¿ÛÂȘ Î·È ‚ÂÏÙÈÒÛÂȘ Ô‰ÒÓ Û fiϘ ÙȘ Û˘ÓÔÈ˘ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘.

¡¤Ô ¢.™. ∂ª¢À¢∞™ ™∂ ™ÒÌ· Û˘ÁÎÚÔÙ‹ıËΠ¯ı˜ ΔÚ›ÙË ÙÔ Ó¤Ô ¢ÈÔÈÎËÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Ù˘ ŒÓˆÛ˘ ªË¯·ÓÈÎÒÓ ¢ËÌÔÛ›ˆÓ À·ÏÏ‹ÏˆÓ ¢Èψ̷ÙÔ‡¯ˆÓ ∞ÓÒÙ·ÙˆÓ ™¯ÔÏÒÓ ª·ÁÓËÛ›·˜ (∂ª¢À¢∞™), Ô˘ ÚԤ΢„ ·fi ÙȘ ·Ú¯·ÈÚÂۛ˜ Ô˘ ‰ÈÂÍ‹¯ıËÛ·Ó ÙËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË Â‚‰ÔÌ¿‰·. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ·, Ë Û‡ÓıÂÛË ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘, Ô˘ „ËÊ›ÛÙËΠÔÌfiʈӷ ·fi Ù· ̤ÏË ÙÔ˘ Î·È ¤¯ÂÈ ıËÙ›· ¤ˆ˜ ÙÔ 2012, ¤¯ÂÈ ˆ˜ ÂÍ‹˜: °È¿ÓÓ˘ ∞Ó·ÛÙ·Û›Ô˘, ¶Úfi‰ÚÔ˜, ∫·ÙÂÚ›Ó· ∫ÔÛÌ›‰Ô˘ ∞ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜, ∞ÓÙÒÓÈÔ˜ ƒ·Ê·Ó›‰Ë˜ °ÂÓÈÎfi˜ °Ú·ÌÌ·Ù¤·˜, ∏Ï›·˜ ΔÛ·Ì›Ú·˜ ∞Ó·ÏËÚˆÙ‹˜ °Ú·ÌÌ·Ù¤·˜, ¡ÈÎfiÏ·Ô˜ °ÂˆÚÁÈ¿‰Ë˜ Δ·Ì›·˜, ∞ÚÈÛÙÔÙ¤Ï˘ £ÂÔ¯·ÚfiÔ˘ÏÔ˜ Î·È °ÈÒÚÁÔ˜ °›‰·Ú˘ ̤ÏË.

¡¤Ô ¢.™. ∂Ï·ÛÛÔÓÈÙÒÓ Δ√ Ó¤Ô ÙÔ˘˜ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÂͤÏÂÍ·Ó Ù· ̤ÏË ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ∂Ï·ÛÛÔÓÈÙÒÓ ¡. ª·ÁÓËÛ›·˜, ÛÂ Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠÛÙÔ μfiÏÔ, Ë ÔÔ›· ÛËÌÂÈˆÙ¤Ô ‹Ù·Ó Ë ϤÔÓ Ì·˙È΋ ÙˆÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›ˆÓ ¯ÚfiÓˆÓ . ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ Î·È ÛÙÔ Ó¤Ô ¢.™. Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ Ô Î. ∫ˆÓ. ™ÎÚÈ¿·˜ Î·È Ë Û‡ÓıÂÛË ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ¢.™. Â›Ó·È Ë ·Ú·Î¿Ùˆ: ¶Úfi‰ÚÔ˜: ™ÎÚÈ¿·˜ ∫ˆÓ., ∞ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜: ¶ÚÔ‚›‰·˜ ∂˘ı. °ÂÓ. °Ú·ÌÌ·Ù¤·˜: ∫ÔÓÙÔÁÈ¿ÓÓË ª·Ú›·, ∞Ó. °. °Ú·ÌÌ·Ù¤·˜: ¶··¤ÙÚÔ˜ ∞Ú., Δ·Ì›·˜: ∫·ÏÈ·ÎÔ‡‰·˜ π., ∞Ó. Δ·Ì›·˜: ¶Ô˘ÚÓ¿Ú· - ΔÛÈÌÔ‡ÚÙÔ˘ ∂ϤÓË, ŒÊÔÚÔ˜ ¢ËÌÔÛ›ˆÓ ™¯¤ÛˆÓ: £ÒÌÔ˘ ∫Ô˘ÎÔ˘Ú¿‚· ∂˘Ù. Î·È ª¤ÏË: ¶··Ù˙¤ÏÔ˜ ∫ˆÓ. Î·È °Î·Ó¿ÙÛÈÔ˜ ∞ÓÙ.

ÀÔÏÔÁ›˙ÔÓÙ·È Û 30-35 οı ‚‰ÔÌ¿‰·, Ì ÙËÓ ¤ÏÏÂÈ„Ë ‰¤Î· Ô‰ËÁÒÓ ·ÛıÂÓÔÊfiÚÔ˘

¢Âο‰Â˜ ·Î¿Ï˘Ù˜ ‚¿Ú‰È˜ ÛÙ· ∫¤ÓÙÚ· ÀÁ›·˜

°

‡Úˆ ÛÙȘ 30-35 ·Ó¤Ú¯ÔÓÙ·È Û ‚‰ÔÌ·‰È·›· ‚¿ÛË ÔÈ ·Î¿Ï˘Ù˜ ·fi Ô‰ËÁÔ‡˜ ·ÛıÂÓÔÊfiÚˆÓ ‚¿Ú‰È˜ ÛÙ· ∫¤ÓÙÚ· ÀÁ›·˜ ÏfiÁˆ ¤ÏÏÂȄ˘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡. ™‡Ìʈӷ Ì ٷ ÛÙÔȯ›· ÙÔ˘ ™ˆÌ·Ù›Ԣ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÛÙ· ∫¤ÓÙÚ· ÀÁ›·˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔÛÏËÊıÔ‡Ó ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ‰¤Î· Ô‰ËÁÔ› ·ÛıÂÓÔÊfiÚˆÓ, ÒÛÙ ӷ ηχÙÔÓÙ·È fiϘ ÔÈ ‚¿Ú‰È˜ Î·È Ó· Â͢ËÚÂÙÔ‡ÓÙ·È Ù· ÂÚÈÛÙ·ÙÈο. ƒÂÔÚÙ¿˙: ºøΔ∏™ ™¶∞¡√™

ΔÔ ÂÚÈÛÙ·ÙÈÎfi Ì ÙÔ Ó·Úfi Ô˘ ÙÚ·˘Ì·Ù›ÛÙËΠÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· Ù˘ ÂÚ·Ṳ̂Ó˘ ∫˘Úȷ΋˜ ÛÙË ™ÎÈ¿ıÔ Î·È ÌÂٷʤÚıËΠfi¯È Ì ÙÔ ·ÛıÂÓÔÊfiÚÔ, ·ÏÏ¿ Ì π.Ã. ÛÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ ÀÁ›·˜, ·Ó¤‰ÂÈÍ ÙÔ ÛÔ‚·Úfi Úfi‚ÏËÌ· Ô˘ ˘¿Ú¯ÂÈ Ì ÙȘ ÂÏÏ›„ÂȘ Ô‰ËÁÒÓ ·ÛıÂÓÔÊfiÚˆÓ. ™˘ÓÔÏÈο ‰¤Î· Î·È ϤÔÓ Ô‰ËÁÔ› ·ÛıÂÓÔÊfiÚÔ˘ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔÛÏËÊıÔ‡Ó ÛÙ· ∫¤ÓÙÚ· ÀÁ›·˜ ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÌËÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÎÂÓ¿ Î·È Ó· ηχÙÔÓÙ·È fiϘ ÔÈ ‚¿Ú‰È˜. ª¿ÏÈÛÙ· ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È ‰¤Î· Ô‰ËÁÔ› ·ÛıÂÓÔÊfiÚˆÓ Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ ÔÚÁ·ÓÈÛÌfi ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙˆÓ ∫¤ÓÙÚˆÓ ÀÁ›·˜ Ô˘ ÈÛ¯‡ÂÈ Â‰Ò Î·È 20-25 ¯ÚfiÓÈ·. √ ÛËÌÂÚÈÓfi˜ ÔÚÁ·ÓÈÛÌfi˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙˆÓ ∫¤ÓÙÚˆÓ ÀÁ›·˜ ÚԂϤÂÈ ÙËÓ ÚfiÛÏË„Ë ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ¤ÍÈ ·ÙfiÌˆÓ ˆ˜ ϋڈ̷ ·ÛıÂÓÔÊfiÚÔ˘ Û οı ∫¤ÓÙÚÔ ÀÁ›·˜. ŸÌˆ˜ ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙËÓ ÙÂÏÈ΋ ¢ı›· Ô Ó¤Ô˜ ÔÚÁ·ÓÈÛÌfi˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙˆÓ ∫¤ÓÙÚˆÓ ÀÁ›·˜, fiÔ˘ ÚԂϤÂÙ·È Ë ·‡ÍËÛË ÙˆÓ ·ÙfiÌˆÓ ˆ˜ ÏËÚÒÌ·Ù· ·ÛıÂÓÔÊfiÚÔ˘ ·fi ¤ÍÈ Û ÂÓÓÈ¿. ªÂ ·˘Ù¿ Ù· ‰Â‰Ô̤ӷ ‰ÂÓ ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È ÌfiÓÔ ‰¤Î· Ô‰ËÁÔ›, ·ÏÏ¿ 20 ÁÈ· Ó· Î·Ï˘ÊıÔ‡Ó ÌÂÏÏÔÓÙÈο Ù· ÎÂÓ¿. ∏ ηٿÛÙ·ÛË Û ÔÏÏ¿ ∫¤ÓÙÚ· ÀÁ›·˜ ÏfiÁˆ Ù˘ ¤ÏÏÂȄ˘ Ô‰ËÁÒÓ ·ÛıÂÓÔÊfiÚˆÓ Â›Ó·È ‰‡ÛÎÔÏË Ô˘ ¤¯ÂÈ ˆ˜ Û˘Ó¤ÂÈ· ÙȘ ÔÏϤ˜ ·Î¿Ï˘Ù˜ ‚¿Ú‰È˜. Ÿˆ˜ ÙfiÓÈÛÂ Ë Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ۈ̷Ù›Ԣ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÛÙ· ∫¤ÓÙÚ· ÀÁ›·˜ ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡ Î. ¡¤ÏË ÃÔÓ‰ÚÔÁÈ¿ÓÓË, ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÎÂÓ¿ ÛÙÔ˘˜ Ô‰ËÁÔ‡˜ ·ÛıÂÓÔÊfiÚˆÓ, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ̤ÓÔ˘Ó Î·Ù¿ ̤ÛÔ fiÚÔ ÙËÓ Â‚‰ÔÌ¿‰· Á‡Úˆ ÛÙȘ 30-35 ‚¿Ú‰È˜ ·Î¿Ï˘Ù˜. ∏ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÙˆÓ ‰È¢ı˘ÓÙÒÓ Â›Ó·È Ó· ηχÙÔÓÙ·È fiϘ ÔÈ ‚¿Ú‰È˜ ÙÔ ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ, fiÔ˘ Ô ÎfiÛÌÔ˜ ÎÈÓÂ›Ù·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ. À¿Ú¯Ô˘Ó Ì¿ÏÈÛÙ· ÂÚÈÙÒÛÂȘ, fiÔ˘, ·Ó ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Ô‰ËÁÔ›, ·›ÚÓÔ˘Ó Ù· ·˘ÙÔΛÓËÙ¿ ÙÔ˘˜ ÔÈ ›‰ÈÔÈ ÔÈ ÁÈ·ÙÚÔ› ÁÈ· Ó· ¿Ó ÛÙÔ Û˘Ì‚¿Ó Î·È Ó· ÂÚÈı¿Ï„Ô˘Ó ÙÔÓ ·ÛıÂÓ‹. ™Â οÔȘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ, fiÙ·Ó ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Î·ÓÔÓÈο Ô‰ËÁfi˜ Û ÌÈ· ‚¿Ú‰È·, ·˘Ù‹ Á›ÓÂ-

Ù·È on-call, ‰ËÏ·‰‹ Ô Ô‰ËÁfi˜ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ Û›ÙÈ ÙÔ˘ ‹ Û ·fiÛÙ·ÛË ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ ÀÁ›·˜, ÒÛÙÂ, fiÙ·Ó ¯ÚÂÈ·ÛÙ›, Ó· ¿ÂÈ ÁÚ‹ÁÔÚ· ÛÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ ÀÁ›·˜ ÁÈ· Ó· ÌÂÙ·‚› Ì ÙÔ ·ÛıÂÓÔÊfiÚÔ ÛÙÔ ÂÚÈÛÙ·ÙÈÎfi. ŒÓ· ¿ÏÏÔ ÛÔ‚·Úfi Úfi‚ÏËÌ· Â›Ó·È Ë Î·Î‹ ηٿÛÙ·ÛË ÙˆÓ ·ÛıÂÓÔÊfiÚˆÓ. Ÿˆ˜ ›Â Ë Î. ÃÔÓ‰ÚÔÁÈ¿ÓÓË ÙÔ ·ÛıÂÓÔÊfiÚÔ ÛÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ ÀÁ›·˜ ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹˜ ‰È·ÚÎÒ˜ ¯·Ï¿ÂÈ Î·È ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ Û˘ÓÂÚÁ›Ô. ∞ÏÏ¿ Î·È Ù· ·ÛıÂÓÔÊfiÚ· ÙÔ˘ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ Ô˘ ÙÔ ·ÓÙÈηıÈÛÙÔ‡Ó, ‰ÂÓ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û ηχÙÂÚË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË. ™‡Ìʈӷ Ì ٷ ÛÙÔȯ›· ÙÔ˘ ÙÔÈÎÔ‡ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ Î¤ÓÙÚˆÓ ˘Á›·˜, ÛÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ ÀÁ›·˜ ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹˜ ÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È Ù¤ÛÛÂÚȘ Ô‰ËÁÔ› ·ÛıÂÓÔÊfiÚÔ˘, ÂÓÒ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ‰‡Ô ÎÂÓ¿. ™Â οÔȘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ÁÈ· Ó· ˘¿Ú¯ÂÈ ÌÈ· Î¿Ï˘„Ë Ù˘ ‚¿Ú‰È·˜ ˘¿Ú¯ÂÈ ÙÔ oncall Û‡ÛÙËÌ·. ÃÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ë ÚfiÛÏË„Ë ‰‡Ô Ô‰ËÁÒÓ. ™ÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ ÀÁ›·˜ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ˘ ·fi ÙÔ˘˜ ¤ÍÈ Ô‰ËÁÔ‡˜ ·ÛıÂÓÔÊfiÚÔ˘, ÂÓÂÚÁÔ› Â›Ó·È ÔÈ Ù¤ÛÛÂÚȘ, ·ÊÔ‡ ¤Ó·˜ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰ÔÙ‹ıËÎÂ Î·È ¤Ó·˜

¿ÏÏÔ˜ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ Úfi‚ÏËÌ· ˘Á›·˜. ∂›Ó·È ·Ó¿ÁÎË Ó· ÚÔÛÏËÊıÔ‡Ó ¿ÏÏÔÈ ‰‡Ô Ô‰ËÁÔ›. ™ÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ ÀÁ›·˜ ∑·ÁÔÚ¿˜ ÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È ¤ÓÙ ԉËÁÔ› ·ÛıÂÓÔÊfiÚÔ˘, ÂÓÒ Ô ¤ÎÙÔ˜ Ô˘ ÚԂϤÂÙ·È ·fi ÙÔÓ ÔÚÁ·ÓÈÛÌfi ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜, ÚÔÛʤÚÂÈ ·˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ ÙȘ ˘ËÚÂۛ˜ ÙÔ˘ ÛÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô μfiÏÔ˘. °ÂÓÈο ÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ ÀÁ›·˜ ‰ÂÓ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ È‰È·›ÙÂÚÔ Úfi‚ÏËÌ·. ™ÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ ÀÁ›·˜ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Ù¤ÛÛÂÚȘ ÂÓÂÚÁÔ› Ô‰ËÁÔ› ·ÛıÂÓÔÊfiÚÔ˘, ÂÓÒ ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ ÔÈ ·Ó¿ÁΘ ηχÙÔÓÙ·È Î·È ·fi ÙÔ ∂∫∞μ. ΔÔ ∫¤ÓÙÚÔ ÀÁ›·˜ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ÙËÓ ÚfiÛÏË„Ë ¿ÏÏˆÓ ‰‡Ô Ô‰ËÁÒÓ. ™ÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ ÀÁ›·˜ ™ÎÈ¿ıÔ˘ ÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È ÙÚÂȘ Ô‰ËÁÔ› ·ÛıÂÓÔÊfiÚÔ˘ Î·È ‰‡Ô ÙÚ·˘Ì·ÙÈÔÊÔÚ›˜, ÂÓÒ Ë Ù¤Ù·ÚÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ Ô‰ËÁÔ‡ ·ÛıÂÓÔÊfiÚÔ˘ ¤¯ÂÈ ÚÔÎËÚ˘¯ı›. ™ÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ ÀÁ›·˜ ™ÎÔ¤ÏÔ˘ ÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È ‰‡Ô Ô‰ËÁÔ› Î·È Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔÛÏËÊıÔ‡Ó ¿ÏÏÔÈ Ù¤ÛÛÂÚȘ. ÕÏψÛÙ ÏËÛÈ¿˙ÂÈ ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ Ì ÙËÓ ·ÏÌ·ÙÒ‰Ë ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ ÏËı˘ÛÌÔ‡ ÙÔ˘ ÓËÛÈÔ‡ ÏfiÁˆ ÙˆÓ ÙÔ˘ÚÈÛÙÒÓ. Δ¤ÏÔ˜ ÛÙÔ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi π·ÙÚÂ›Ô ∞ÏÔÓÓ‹ÛÔ˘ ÂÚÁ¿˙ÂÙ·È ¤Ó·˜ Ô‰ËÁfi˜ ·ÛıÂÓÔÊfiÚÔ˘.

∂ÂÚÒÙËÛË ÛÙÔ ¢‹ÌÔ ÁÈ· ÙȘ ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡ÌÂÓ˜ ‰È·‰Èηۛ˜

N. IˆÓ›·: ∞ÓÙȉڿÛÂȘ ÌÂÈÔ„ËÊ›·˜ ÁÈ· ·Ó¤ÁÂÚÛË È‰ÈˆÙÈÎÔ‡ ∫Δ∂√ ™∂πƒ∞ ÂÚˆÙËÌ¿ÙˆÓ ı¤ÙÔ˘Ó ÔÈ ÌÂÈÔ„Ëʛ˜ ÛÙÔ ¢‹ÌÔ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜ Û¯ÂÙÈο Ì ÙȘ ‰È·‰Èηۛ˜ Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ı‹ıËÎ·Ó ·fi ÙË ¢È‡ı˘ÓÛË ¶ÔÏÂÔ‰ÔÌ›·˜, ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ ȉȈÙÈÎÔ‡ ∫Δ∂√, Ô˘ ·ÓÂÁ›ÚÂÙ·È Û ÂÎÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ fiÏ˘ ÔÈÎfiÂ‰Ô ÙÔ˘ ÀÂÚ·ÛÙÈÎÔ‡ ∫Δ∂§. √È ÌÂÈÔ„Ëʛ˜ Û ÂÂÚÒÙËÛË Ô˘ η٤ıÂÛ·Ó, ˘ÔÛÙËÚ›˙Ô˘Ó fiÙÈ Ë ·Ú¯È΋ ¤ÁÎÚÈÛË ÚÔ˜ ÙÔ ÀÂÚ·ÛÙÈÎfi ∫Δ∂§ Â›Ó·È ÁÈ· ÙË ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘ ÔÈÎÔ¤‰Ô˘ ˆ˜ ÎfiÌ‚Ô˘ ΢ÎÏÔÊÔÚȷ΋˜ Û‡Ó‰ÂÛ˘, ˆÛÙfiÛÔ ·˘Ù‹ Ë ¯Ú‹ÛË ¤¯ÂÈ ·ÏÏ¿ÍÂÈ Î·È ÂÁ΢ÌÔÓ› ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘˜ ÁÈ· ÙËÓ ·ÛÊ¿ÏÂÈ· ÙˆÓ Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹. ™ÙËÓ ÂÂÚÒÙËÛË, ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ, ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È: “™Â ÂÎÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ ÔÈÎfi‰Ô, ȉÈÔÎÙËÛ›·˜ ÙÔ˘ ÀÂÚ·ÛÙÈÎÔ‡ ∫Δ∂§ ÛÙËÓ Ô‰fi §·Ú›Û˘, Û˘Ó¯›˙ÔÓÙ·È ÔÈ ÂÚÁ·Û›Â˜ ·Ó¤ÁÂÚÛ˘ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂˆÓ π. ∫Δ∂√ Ì ‚¿ÛË ÔÈÎÔ‰ÔÌÈΤ˜ ¿‰ÂȘ Ô˘ ÂΉfiıË-

Î·Ó ÙÔ 2009 ·fi ÙËÓ ¶ÔÏÂÔ‰ÔÌ›· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ Ì·˜, ¡. πˆÓ›·˜. À¿Ú¯Ô˘Ó ÂÚˆÙËÌ·ÙÈο ÁÈ· ÔÏÏ¿ ·fi Ù· ÔÔ›· ¤¯Ô˘Ì Á›ÓÂÈ ‰¤ÎÙ˜ ˆ˜ ÚÔ˜ ÙË ÓÔÌÈÌfiÙËÙ· ÁÈ· ÔÏϤ˜ ·fi ÙȘ Ú˘ıÌ›ÛÂȘ ‹ ÙȘ ÂÚÁ·Û›Â˜ Ô˘ ÂÁÎÚ›ıËÎ·Ó ÁÈ· ÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ÛËÌ›Ô. ∏ ·Ú¯È΋ ¤ÁÎÚÈÛË ·fi ÙËÓ ¶ÔÏÂÔ‰ÔÌ›· ¡. πˆÓ›·˜, ÙÔ ¢ÂΤ̂ÚÈÔ ÙÔ˘ 2008, ‹Ù·Ó ÁÈ· ηٿ ·Ú¤ÎÎÏÈÛË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÎfiÌ‚Ô˘ ΢ÎÏÔÊÔÚ›·˜ ÛÙÔ ÔÈÎfiÂ‰Ô ÁÈ· ÙËÓ Â͢ËÚ¤ÙËÛË ÙˆÓ ÏˆÊÔÚ›ˆÓ ÙÔ˘ ÀÂÚ·ÛÙÈÎÔ‡ ∫Δ∂§, Ì ÙÔ ÛÎÂÙÈÎfi Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ÂΛ ÛÙ·ıÌfi˜ Â͢ËÚ¤ÙËÛ˘ ψÊÔÚ›ˆÓ. ∏ ·fiÊ·ÛË ·˘Ù‹ ·Ó·ÎÏ‹ıËΠÙÔ ºÂ‚ÚÔ˘¿ÚÈÔ ÙÔ˘ 2009 Ì ·fiÊ·Û‹ Û·˜, ‰ÈfiÙÈ ·fi ÂÙÒÓ Â›¯Â ÛÊÚ·ÁÈÛÙ› ÙÔ Ú·Ù‹ÚÈÔ Î·˘Û›ÌˆÓ ÙÔ˘ ÀÂÚ·ÛÙÈÎÔ‡ ∫Δ∂§ ÛÙÔ ÔÈÎfi‰Ô, ÂÔ̤ӈ˜ ‰ÂÓ Û˘Ó¤ÙÚ¯ ÏfiÁÔ˜ ‡·Ú͢ ΢ÎÏÔÊÔÚÈ·ÎÔ‡ ÎfiÌ‚Ô˘. ∏ ·Ó¿ÎÏËÛË Ù˘ ·fiÊ·Û˘ ·Î˘ÚÒıËΠÛÙȘ 27

ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ ÙÔ˘ 2009, ¿ÏÈ Ì ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ¢ËÌ¿Ú¯Ô˘ Î·È Â·Ó‹Ïı Û ÈÛ¯‡ Ë ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ 2008. √È ¿‰ÂȘ Î·È ÔÈ Î·Ù¿ ·Ú¤ÎÎÏÈÛË ÂÁÎÚ›ÛÂȘ ·ÊÔÚÔ‡Û·Ó ÛÙËÓ Â͢ËÚ¤ÙËÛË ÙÔ˘ ÀÂÚ·ÛÙÈÎÔ‡ ∫Δ∂§ ÁÈ· ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ¯ÒÚÔ˘ Û˘ÓÙ‹ÚËÛ˘ Î·È ÛÙ¿ıÌ¢Û˘ ψÊÔÚ›ˆÓ ÙÔ˘. ŸÌˆ˜ ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ô ¯ÒÚÔ˜ ·˘Ùfi˜ ÂÓÔÈÎÈ¿ÛÙËΠ۠ȉÈÒÙË, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ÛÙÔ ›‰ÈÔ ÛËÌÂ›Ô È‰ÈˆÙÈÎfi ∫Δ∂√, ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ÙÔÓ ÎfiÌ‚Ô Ô˘ ›¯Â ‰Ôı› ÛÙÔ ∫Δ∂§. ΔÔ ¢ÂΤ̂ÚÈÔ ÙÔ˘ 2009 Ë ¶ÔÏÂÔ‰ÔÌ›· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ Ì·˜ ‰È·‚‚·ÈÒÓÂÈ fiÙÈ Ë ¤ÁÎÚÈÛË ÁÈ· ηٿ ·Ú¤ÎÎÏÈÛË Î˘ÎÏÔÊÔÚȷ΋ Û‡Ó‰ÂÛË ÛÙÔ ÂÓ ÏfiÁˆ ÔÈÎfiÂ‰Ô ¤¯ÂÈ ‰Ôı› ÁÈ· ÙÔ ÀÂÚ·ÛÙÈÎfi ∫Δ∂§ ÎÈ fi¯È ÁÈ· ¿ÏÏË È‰ÈˆÙÈ΋ ÂÙ·ÈÚ›·. Δ· ·Ú·¿Óˆ ›¯·Ù ‰È·‚‚·ÈÒÛÂÈ Î·È ÂÛ›˜ ÚÔÛˆÈο ÛÙË ÁÂÓÈ΋ Û˘Ó¤Ï¢ÛË ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ π‰ÈÔÎÙËÙÒÓ ™˘ÓÂÚÁ›ˆÓ ∞˘ÙÔÎÈ-

Ó‹ÙˆÓ ÛÙȘ 26 ª·ÚÙ›Ô˘ 2009 fiÔ˘ Û‡Ìʈӷ Ì ٷ Â›ÛËÌ· Ú·ÎÙÈο Ù˘ Û˘Ó¤Ï¢Û˘, ›¯Â ‰ËÏÒÛÂÈ fiÙÈ “ÙËÓ ¿‰ÂÈ· ÙËÓ ˘¤ÁÚ·„· ÌfiÓÔ ÁÈ· Ù· ∫Δ∂§ Î·È ÁÈ· Î·Ó¤Ó·Ó ¿ÏÏÔ. ∏ ¿‰ÂÈ· Â›Ó·È ÌfiÓÔ ÁÈ· Ù· ∫Δ∂§” . ∂Âȉ‹ ÔÈ ÂÚÁ·Û›Â˜ ·Ó¤ÁÂÚÛ˘ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂˆÓ ∫Δ∂√ ÛÙÔ ÔÈÎfiÂ‰Ô Û˘Ó¯›˙ÔÓÙ·È Î·ÓÔÓÈο Ì ÙË ¯Ú‹ÛË ÂÓfi˜ ÎfiÌ‚Ô˘ ΢ÎÏÔÊÔÚȷ΋˜ Û‡Ó‰ÂÛ˘ Ô˘ ÂÁÎÚ›ıËΠÁÈ· ¿ÏÏË ¯Ú‹ÛË ÎÈ ¿ÏÏÔÓ Î˘ÎÏÔÊÔÚÈ·Îfi ÊfiÚÙÔ, οÙÈ Ô˘ ÂӉ¯Ô̤ӈ˜, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› ϤÔÓ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘˜ ÁÈ· ÙËÓ ·ÛÊ¿ÏÂÈ· ΢ÎÏÔÊÔÚ›·˜ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹, ÔÈ ‰Â Û˘Ó¯›˜ ·ÏÏ·Á¤˜ ·ÔÊ¿ÛÂˆÓ ÚÔηÏÔ‡Ó ÂÚˆÙËÌ·ÙÈο, ˙ËÙԇ̠ÛÙËÓ ÂfiÌÂÓË Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÙÔ˘ ¢.™. Ó· ÂÈÛ·¯ı› ÛÙËÓ ËÌÂÚ‹ÛÈ· ‰È¿Ù·ÍË ı¤Ì· ÚÔ˜ ÂÓË̤ڈÛË Î·È Û˘˙‹ÙËÛË ÙÔ˘ ‰ËÌÔÙÈÎÔ‡ Ì·˜ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ Î·È Ï‹„Ë ·fiÊ·Û˘ ÁÈ· ÙËÓ ·ÔηٿÛÙ·ÛË Ú·ÁÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ÂӉ¯Ô̤ӈ˜ ¤¯Ô˘Ó ‰È·Ù·Ú·¯ı›” .

¡¤Ô ÏÔ›Ô ÛÙË ÁÚ·ÌÌ‹ μfiÏÔ˘ - ™ÔÚ¿‰ˆÓ ·fi πÔ‡ÓÈÔ ™∏ª∂ƒ∞ Û˘Ó‰ÚÈ¿˙ÂÈ ÙÔ ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ∞ÎÙÔÏÔ˚ÎÒÓ ™˘ÁÎÔÈÓˆÓÈÒÓ (™∞™) fiÔ˘ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ηıÔÚÈÛÙÔ‡Ó Ù· ÏÔ›· Ù· ÔÔ›· ı· Û˘Ó‰¤ÛÔ˘Ó ÙȘ μfiÚÂȘ ™ÔÚ¿‰Â˜ Ì ÙÔ μfiÏÔ, ÙÔÓ ÕÁÈÔ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ ÂÓ fi„ÂÈ Î·È ÙÔ˘ ηÏÔηÈÚÈÔ‡. ™ÙÔ ÌÂٷ͇, ÙÔ “ÚÔ-ÚÔ” Ô˘ ¤¯ÂÈ ·ÁÔÚ·ÛÙ› ·fi ÁÓˆÛÙfi μÔÏÈÒÙË ÂȯÂÈÚËÌ·Ù›· ÒÛÙ ӷ ‰ÚÔÌÔÏÔÁËı› ÛÙË ÁÚ·ÌÌ‹ μfiÏÔ˘ - μÔÚ›ˆÓ ™ÔÚ¿‰ˆÓ Â›Ó·È ¤ÙÔÈÌÔ Û fiÏ· ÁÈ· Ó· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ Ù· Ù·Í›‰È· ÙÔ˘ Î·È Ó· Â͢ËÚÂÙ‹ÛÂÈ ÙȘ ÌÂÙ·ÊÔÚ¤˜ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Î·È ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ. ∂ÎÙÈÌ¿Ù·È fiÙÈ ı· ‰ÚÔÌÔÏÔÁËı› ÛÙË Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ÁÚ·ÌÌ‹ ·fi ÙȘ 10 πÔ˘Ó›Ô˘. ΔÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ÏÔ›Ô ¤¯ÂÈ ¯ˆÚËÙÈÎfiÙËÙ· 20 ÊÔÚÙËÁÒÓ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ. √ ÂÂÓ‰˘Ù‹˜, Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ·ÓÙÈÓÔÌ¿Ú¯Ë Î. ∂‡Ë ∞‰·Ì¿ÎË, ¤Ú¯ÂÙ·È ÁÈ· Ó· Ì›ÓÂÈ Î·È ‹‰Ë ¤¯ÂÈ ˘Ô‚¿ÏÂÈ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· ÛÙÔ ˘Ô˘ÚÁ›Ô. “∞˘Ùfi ı· Ì·˜ χÛÂÈ ¤Ó· ÙÂÚ¿ÛÙÈÔ Úfi‚ÏËÌ·. ∞Ó Ì’ ·˘Ùfi ‰ÈÔ¯ÂÙ‡ÔÓÙ·È Ù· ÊÔÚÙËÁ¿, ı· Ï˘ı› ÙÔ ı¤Ì· ÙÚÔÊÔ‰ÔÛ›·˜ ÙˆÓ ÓËÛÈÒÓ, ÂÓÒ ·ÔÛ˘ÌÊÔÚÂ›Ù·È ÙÔ Ê¤ÚÈ ÌÔÙ, ÁÈ· Ó· ÌÔÚ› Ó· ÌÂٷʤÚÂÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· π.Ã. ·˘ÙÔΛÓËÙ·” , ÂÈÛ‹Ì·ÓÂ Ë Î. ∂‡Ë ∞‰·Ì¿ÎË ÚÔ Î·ÈÚÔ‡, fiÙ·Ó Â›¯Â ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂÈ ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÙÔ˘ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˘ ÂÂÓ‰˘Ù‹. ™‡Ìʈӷ Ì fiÛ· ·Ó¤ÊÂÚÂ Ë ›‰È·, ÙÔ ÏÔ›Ô ¤¯ÂÈ Î¿ÓÂÈ Ù¯ÓÈÎÔ‡˜ ÂϤÁ¯Ô˘˜ Î·È ¤¯ÂÈ ˘Ô‚¿ÏÂÈ ÛÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô Ù· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· ÁÈ· ¤ÁÎÚÈÛË. ∞Ó Ù· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· ÂÁÎÚÈıÔ‡Ó, ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· ·fi ·Ú¯¤˜ πÔ˘Ó›Ô˘.

∂Áη›ÓÈ· ¤ÎıÂÛ˘ ʈÙÔÁÚ·Ê›·˜ Ì·ıËÙÒÓ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ∂°∫∞π¡π∞∑∂Δ∞π ·‡ÚÈÔ ¶¤ÌÙË

29 ∞ÚÈÏ›Ô˘ Î·È ÒÚ· 11 .Ì., ÛÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ Δ¤¯Ó˘ Δ˙ÈfiÚÙ˙ÈÔ ÓÙ ∫›ÚÈÎÔ, ŒÎıÂÛË ºˆÙÔÁÚ·Ê›·˜, Ì ٷ ¤ÚÁ· ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ Ô˘ Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó ÛÙÔÓ 4Ô ª·ıËÙÈÎfi ¢È·ÁˆÓÈÛÌfi ºˆÙÔÁÚ·Ê›·˜, ÁÈ· Ì·ıËÙ¤˜ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡. √ ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi˜ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒıËΠ·fi ÙÔÓ ΔÔ̤· ¶·È‰Â›·˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ Î·È ÙÔ ΔÌ‹Ì· ºˆÙÔÁÚ·Ê›·˜ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ π∂∫, Ì ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· Ù˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ¶·È‰Â›·˜ Î·È ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ÙÔ˘ ¢π∂∫, ‰ËÌÔÙÈ΋˜ Û˘Ì‚Ô‡ÏÔ˘, Î. ™Ô‡Ï·˜ ª·ÚÙ˙ÈÒη Î·È Ì ÙË ÛÙ‹ÚÈÍË Ù˘ ¶ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ·˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘ ª·ÁÓËÛ›·˜, Ù˘ ºˆÙÔÁÚ·ÊÈ΋˜ §¤Û¯Ë˜ μfiÏÔ˘ Î·È Ù˘ ™‡Ìڷ͢ ™¯ÔÏ›ˆÓ. ΔÔ ı¤Ì· ÙÔ˘ ‰È·ÁˆÓÈÛÌÔ‡ ‹Ù·Ó ÂχıÂÚÔ, Ì ʈÙÔÁڷʛ˜ ÌÂÁ¤ıÔ˘˜ 15Ã21 ÂηÙÔÛÙ¿. ∏ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ÍÂ¤Ú·Û οı ÚÔÛ‰ÔΛ·, ÂÓÒ ÙfiÛÔ ÙÔ Î·ÏÏÈÙ¯ÓÈÎfi Â›‰Ô, fiÛÔ Î·È Ë ÚˆÙÔÙ˘›· ÙˆÓ ıÂÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ÔÈ ÌÈÎÚÔ› Ì·ıËÙ¤˜ Â¤ÏÂÍ·Ó Ó· ʈÙÔÁÚ·Ê›ÛÔ˘Ó ÂÓÙ˘ˆÛ›·Û·Ó ÙËÓ ÎÚÈÙÈ΋ ÂÈÙÚÔ‹ ÙÔ˘ ‰È·ÁˆÓÈÛÌÔ‡. ∂ÂϤÁËÛ·Ó 3 ʈÙÔÁڷʛ˜, ÛÙȘ Ôԛ˜ ·ÓÙÈÛÙÔÈ¯Ô‡Ó Î·È Ù· 3 ÚÒÙ· ‚Ú·‚›·, Ù· ÔÔ›· Î·È ı· ·Ó·ÎÔÈÓˆıÔ‡Ó ÛÙ· ÂÁη›ÓÈ· Ù˘ ÌÂı·˘ÚÈ·Ó‹˜ ¤ÎıÂÛ˘. √È ÓÈÎËÙ¤˜ ı· Ï¿‚Ô˘Ó Û˘Ì‚ÔÏÈο ‰ÒÚ· ·fi ÙÔ ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘, ÂÓÒ fiÏÔÈ ÔÈ Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÔÓÙ˜ ı· Ï¿‚Ô˘Ó ÙÈÌËÙÈο ‰ÈÏÒÌ·Ù· Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜. ∏ Î. ™Ô‡Ï· ª·ÚÙ˙ÈÒη ‰‹ÏˆÛ ۯÂÙÈο: “ ¢ÈÔÚÁ·ÓÒÓÔ˘Ì ʤÙÔ˜, ÁÈ· 4Ë Û˘Ó¯‹ ¯ÚÔÓÈ¿, ÙÔ ª·ıËÙÈÎfi ¢È·ÁˆÓÈÛÌfi ºˆÙÔÁÚ·Ê›·˜, Ô˘ ¤¯ÂÈ ϤÔÓ Á›ÓÂÈ ıÂÛÌfi˜ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi˜ Î·È ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi˜ ÁÈ· ÙËÓ fiÏË Ì·˜. ª¤Û· ·fi ·˘Ù‹ ÙË ‰Ú¿ÛË, ÊÈÏÔ‰ÔÍԇ̠ӷ ·Ê˘Ó›ÛÔ˘Ì ÙËÓ Î·ÏÏÈÙ¯ÓÈ΋ ÏÂ˘Ú¿ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ, Ó· ÙÔ˘˜ ¢·ÈÛıËÙÔÔÈ‹ÛÔ˘Ì ¿Óˆ Û ı¤Ì·Ù· Δ¤¯Ó˘ Î·È ∞ÈÛıËÙÈ΋˜ Î·È ÁÈ·Ù› fi¯È, Ó· ·ÓȯÓ‡ÛÔ˘ÌÂ Î·È Ó¤· ٷϤÓÙ·” .


M·ÁÓËÛ›· 18 KÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ ‰·ÛÎ¿ÏˆÓ Î·È ÓËÈ·ÁˆÁÒÓ Δ∂Δƒ∞øƒ∏ ÛÙ¿ÛË ÂÚÁ·Û›·˜ ÍÂÎÈÓÔ‡Ó ·fi

Û‹ÌÂÚ· ̤¯ÚÈ Î·È ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· 3 ª·˝Ô˘ ÔÈ ‰¿ÛηÏÔÈ Î·È ÔÈ ÓËÈ·ÁˆÁÔ› Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜, ÂÓÒ ÛÙȘ 4 Î·È 5 ª·˝Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÔ‡Ó 48ˆÚË ·ÂÚÁȷ΋ ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛË, fiˆ˜ ·ÔÊ¿ÛÈÛ ¯ı˜ Ë ¢È‰·ÛηÏÈ΋ √ÌÔÛÔÓ‰›· ∂ÏÏ¿‰Ô˜ (¢√∂). ∂ȉÈÎfiÙÂÚ· fiˆ˜ ÙÔÓ›ÛÙËΠ·fi ÙÔ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Ù˘ ¢√∂, Ô˘ Û˘Ó‰ڛ·ÛÂ, Ì ·ÊÔÚÌ‹ “ÙËÓ Î·Ù¿ıÂÛË ÙÔ˘ ·ÓÙÈÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡ ÔÏ˘ÓÔÌÔۯ‰›Ô˘ Ì ÙË ‰È·‰Èηۛ· ÙÔ˘ Â›ÁÔÓÙÔ˜ ÛÙË μÔ˘Ï‹ ·fi ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ¶·È‰Â›·˜ ·ÔÊ¿ÛÈÛÂ: ·. ΔËÓ ÔÚÁ¿ÓˆÛË ¤ÎÙ·ÎÙ˘ Û˘Ó¤ÓÙ¢Í˘ Δ‡Ô˘ Ì·˙› Ì ÙËÓ √§ª∂ ÙËÓ ¶¤ÌÙË 29/4 ÛÙ· ÁÚ·Ê›· Ù˘ ¢√∂. ‚. ΔËÓ Î‹Ú˘ÍË ÙÂÙÚ¿ˆÚ˘ ‰È¢ÎÔÏ˘ÓÙÈ΋˜ ÛÙ¿Û˘ ÂÚÁ·Û›·˜ ÛÙÔ ‰È‰·ÎÙÈÎfi ˆÚ¿ÚÈÔ ÙÔ˘ οı ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡ ÁÈ· ÙȘ 28, 29, 30 ∞ÚÈÏ›Ô˘ Î·È 3 ª·˝Ô˘ 2010, ÁÈ· Ó· ‰Ôı› Ë ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÔÚÁ¿ÓˆÛ˘ Î·È ·Ó¿Ù˘Í˘ ‰Ú¿ÛÂˆÓ ·fi ÙÔ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi ΛÓËÌ· Î·È ÙÔ˘˜ ΔÔÈÎÔ‡˜ ™˘ÏÏfiÁÔ˘˜, Á. ΔËÓ ÔÚÁ¿ÓˆÛË ·ÓÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡ Û˘ÏÏ·ÏËÙËÚ›Ô˘ ÙËÓ ¶¤ÌÙË 29-4-2010 Î·È ÒÚ· 18.00 ÛÙ· ¶ÚÔ‡Ï·È· Î·È ÔÚ›· ÚÔ˜ ÙË μÔ˘Ï‹. ∫·ÏÔ‡ÓÙ·È ÔÈ ™‡ÏÏÔÁÔÈ Ù˘ ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ Ó· ÌÈÛıÒÛÔ˘Ó ÏˆÊÔÚ›· ÁÈ· ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙˆÓ Û˘Ó·‰¤ÏÊˆÓ ÛÙÔ Û˘ÏÏ·ÏËÙ‹ÚÈÔ Ù˘ ∞ı‹Ó·˜. ‰. ™˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÛÙȘ ·ÂÚÁȷΤ˜ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÂȘ Ù˘ 1˘ ª¿Ë Û’ fiÏË ÙË ¯ÒÚ·. Â. ΔËÓ Î‹Ú˘ÍË 48ˆÚ˘ ·ÂÚÁȷ΋˜ ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛ˘ ÛÙȘ 4 Î·È 5 ª·˝Ô˘ 2010. ΔËÓ ΔÚ›ÙË 4/5 ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÔ˘Ì ·ÓÂÎ·È‰Â˘ÙÈο Û˘ÏÏ·ÏËÙ‹ÚÈ· ÛÙȘ ÌÂÁ¿Ï˜ fiÏÂȘ Î·È Î·Ïԇ̠۠·ÓÂÏÏ·‰ÈÎfi ·ÓÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi Û˘ÏÏ·ÏËÙ‹ÚÈÔ 12.00 ÛÙ· ¶ÚÔ‡Ï·È·. ΔËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË 5/5 Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ì ÛÙ· ·ÓÂÚÁ·ÙÈο Û˘ÏÏ·ÏËÙ‹ÚÈ· Û’ fiÏË ÙË ¯ÒÚ·. ÛÙ. ¡¤· 48ˆÚË ·ÂÚÁȷ΋ ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛË ÙȘ Ë̤Ú˜ ÂÈÛ·ÁˆÁ‹˜ Î·È „‹ÊÈÛ˘ ÙÔ˘ ÔÏ˘ÓÔÌÔۯ‰›Ô˘ ÛÙËÓ √ÏÔ̤ÏÂÈ· Ù˘ μÔ˘Ï‹˜ Î·È ÛÂ Û˘ÓÙÔÓÈÛÌfi Ì ÙÔ ÂÚÁ·ÙÈÎfi ΛÓËÌ·. ΔÔ ÂfiÌÂÓÔ ‰È¿ÛÙËÌ· Î·È Ì¤¯ÚÈ ÙȘ 7-52010 ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËıÔ‡Ó ¤ÎÙ·ÎÙ˜ °ÂÓÈΤ˜ ™˘ÓÂχÛÂȘ ÙˆÓ ™˘ÏÏfiÁˆÓ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ì ÚfiÙ·ÛË ÁÈ· ÎÏÈ̿ΈÛË ÙÔ˘ ·ÁÒÓ·, ÂÓÒ ÛÙȘ 10 ª·˝Ô˘ ı· Û˘Ó‰ÚÈ¿ÛÂÈ Ë ÔÏÔ̤ÏÂÈ· ÚÔ¤‰ÚˆÓ. ™Â ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ Ù˘ Ë ¶∞™∫ ∂Î·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ ¶ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ·˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘ ÙÔÓ›˙ÂÈ, ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ, ˆ˜: “∏ ¶.∞.™.∫. ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ ¶.∂., ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ ÙËÓ Î·ÙËÁÔÚËÌ·ÙÈ΋ Ù˘ ·ÓÙ›ıÂÛË ÛÙȘ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ÙÔ˘ ÔÏ˘ÓÔÌÔۯ‰›Ô˘ ÁÈ· ÙËÓ ¶·È‰Â›·, Ô˘ ›‰·Ó ÙÔ Êˆ˜ Ù˘ ‰ËÌÔÛÈfiÙËÙ·˜ ÙÔ ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ, ̤ۈ ÙÔ˘ Ù‡Ô˘. ∂›Ó·È ¤Ú· ÁÈ· ¤Ú· ·ÓÙȉÂÔÓÙÔÏÔÁÈÎfi Ó· ‰ËÌÔÛȇÂÙ·È ÙÔ ¶ÔÏ˘ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ ÛÙÔÓ Δ‡Ô, ÚÈÓ ·˘Ùfi ‰Ôı› ÛÙÔ˘˜ ÊÔÚ›˜ Ù˘ ∂Î·›‰Â˘Û˘, fiˆ˜ ›¯Â ‰ÂÛÌ¢ı› Ë ˘Ô˘ÚÁfi˜ ¶·È‰Â›·˜. ø˜ ·Ú¿Ù·ÍË Â›¯·Ì ÙÔÓ›ÛÂÈ ·fi ÙȘ 12 ÙÔ˘ ¡Ô¤Ì‚ÚË 2009 fiÙÈ ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ‰ÈÔÚÈÛÌÔ‡ ÛÙËÓ ¶. ∂. ( 60% ∞™∂¶ - 40% ÂÓÈ·›Ô˜ ›Ó·Î·˜ ) Â›Ó·È ·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈÎfi - ·‰È¿‚ÏËÙÔ Î·È ÁÈ’ ·˘Ùfi ·‰È·Ú·ÁÌ¿Ù¢ÙÔ. ∏ ÙÈ̈ÚËÙÈ΋, ÙÚÈÂÙ‹˜, ·Ú·ÌÔÓ‹ ÙÔ˘ ÓÂÔ‰ÈfiÚÈÛÙÔ˘ ÛÙËÓ ÔÚÁ·ÓÈ΋ ÙÔ˘ ı¤ÛË, Ô ıÂÛÌfi˜ ÙÔ˘ ‰fiÎÈÌÔ˘ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡ fiˆ˜ ÂÈÛ¿ÁÂÙ·È, Ë ·Ú·ÌÔÓ‹ fiÏˆÓ ÙˆÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ Â› ‰ÈÂÙ›· ÛÙËÓ ÔÚÁ·ÓÈ΋ ÙÔ˘˜ ı¤ÛË, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ıÂÌÂÏÈÒÛÔ˘Ó ‰Èη›ˆÌ· ÌÂÙ¿ıÂÛ˘ Î.Ï. Â›Ó·È ‰È·Ù¿ÍÂȘ Ô˘ Ì·˜ ‚Ú›ÛÎÔ˘Ó Î·ÙËÁÔÚËÌ·ÙÈο ·ÓÙ›ıÂÙÔ˘˜” . º.™.

√ ¡Ô̿گ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÁÈ· ÙËÓ ·ÒÏÂÈ· ¢ËÌ. ΔÛ¿ÙÛÔ˘ ™Δ∏¡ ∞ı‹Ó· ‚Ú¤ıËΠ¯ı˜ ÙÔ Úˆ› Ô ¡Ô̿گ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î. ∞. ¶··ÙfiÏÈ·˜ ÁÈ· Ó· ·Ú¢ÚÂı› ÛÙËÓ Îˉ›· ÙÔ˘ Ù¤ˆ˜ Â˘Úˆ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹ Î·È ÁÓˆÛÙÔ‡ Û˘ÓÙ·ÁÌ·ÙÔÏfiÁÔ˘ ¢ËÌ‹ÙÚË ΔÛ¿ÙÛÔ˘. √ Î. ¶··ÙfiÏÈ·˜ ¤Î·Ó ÙËÓ ·Ú·Î¿Ùˆ ‰‹ÏˆÛË: “√ ¯·Ìfi˜ ÙÔ˘ ¢ËÌ‹ÙÚË ΔÛ¿ÙÛÔ˘ ·ÔÙÂÏ› ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ·ÒÏÂÈ· ÁÈ· fiÏÔ˘˜ Ì·˜. ΔÔ ÎÂÓfi Ô˘ ·Ê‹ÓÂÈ ›Ûˆ ÙÔ˘ Â›Ó·È ‰˘Û·Ó·Ï‹ÚˆÙÔ. ∏ ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋ ÎÔÈÓfiÙËÙ· ıÚËÓ› ¤Ó·Ó ·fi ÙÔ˘˜ ÂÈÊ·Ó¤ÛÙÂÚÔ˘˜ ÂÎÚÔÛÒÔ˘˜ Ù˘ ÛÙË ÌÂÙ·ÔÏÂÌÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô, ÂÓÒ Ë ÔÏÈÙÈ΋ ˙ˆ‹ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Á›ÓÂÙ·È Ôχ ÊÙˆ¯fiÙÂÚË” . √ ¡Ô̿گ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ Û˘Ó‰ÂfiÙ·Ó ÚÔÛˆÈο Ì ÙÔ ¢ËÌ‹ÙÚË ΔÛ¿ÙÛÔ Î·È ÂÍ·ÈÙ›·˜ Ù˘ ·ÒÏÂÈ¿˜ ÙÔ˘, ‰ÂÓ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËÎÂ Ë ·fi ηÈÚÔ‡ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈṲ̂ÓË ÂΉ‹ÏˆÛË Ì ı¤Ì· “∂˘Úˆ·˚΋ ¶ÔÏÈÙ›· Û ÂÚÈfi‰Ô˘˜ ÎÚ›Û˘” .

TETAPTH 28 ∞¶ƒπ§π√À 2010

™ÙÔ ÌÂٷ͇, ˘„ËÏfi ‚·ıÌfi ·¤Û·Û ÙÔ Δ∂º∞∞ ·fi Â͈ÙÂÚÈÎÔ‡˜ ·ÍÈÔÏÔÁËÙ¤˜

¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ: ¶ÂÚÈÔÚÈÛÌfi˜ ‰··ÓÒÓ Û ËÏÂÎÙÚÈ΋ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·

Ôχ ηÏfi ‚·ıÌfi ‹Ú ÙÔ Δ∂º∞∞ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ·fi ÙÔ˘˜ Â͈ÙÂÚÈÎÔ‡˜ ·ÍÈÔÏÔÁËÙ¤˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÂÈÛΤÊıËÎ·Ó ÙÔ ΔÌ‹Ì· ÚÈÓ ¤Ó· Ì‹Ó· ÂÚ›Ô˘, ÂϤÁ¯ÔÓÙ·˜ ÙȘ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ, ÙÔ ÂÚ¢ÓËÙÈÎfi ¤ÚÁÔ Î·È Û˘ÓÔÌÈÏÒÓÙ·˜ Ì ÊÔÈÙËÙ¤˜, ηıËÁËÙ¤˜ Î·È ÙÔ ˘fiÏÔÈÔ ÚÔÛˆÈÎfi. ™ÙÔ ÌÂٷ͇, Û ÌÈ· ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Ó· ÂÚÈÔÚ›ÛÂÈ ÙȘ ‰·¿Ó˜ ÛÙËÓ ËÏÂÎÙÚÈ΋ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·, Èı·Ófiٷٷ ÙÔ ∞η‰ËÌ·˚Îfi ÿ‰Ú˘Ì· ı· Ì›ÓÂÈ ÎÏÂÈÛÙfi ÁÈ· ÙÚÂȘ ‚‰ÔÌ¿‰Â˜ ÙÔÓ ∞‡ÁÔ˘ÛÙÔ, ηıÒ˜ Î·È ·fi Ì›· ‚‰ÔÌ¿‰· Ù· ÃÚÈÛÙÔ‡ÁÂÓÓ· Î·È ÙÔ ¶¿Û¯·. ƒÂÔÚÙ¿˙: ºøΔ∏™ ™¶∞¡√™

πηÓÔÔ›ËÛË ÂÈÎÚ·Ù› ÛÙÔ Δ∂º∞∞ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ·fi Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Ù˘ Â͈ÙÂÚÈ΋˜ ·ÍÈÔÏfiÁËÛ˘. ∏ ¤ÎıÂÛË ÙˆÓ Â͈ÙÂÚÈÎÒÓ ·ÍÈÔÏÔÁËÙÒÓ Ì ٷ ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ÎÔÈÓÔÔÈ‹ıËÎÂ Â‰Ò Î·È ÌÂÚÈΤ˜ Ë̤Ú˜ ÛÙÔ ÚÔ‰ÚÂ›Ô ÙÔ˘ Δ∂º∞∞. √ ·ÓÙÈÚ‡Ù·Ó˘ Î. °È¿ÓÓ˘ £ÂÔ‰ˆÚ¿Î˘ Î·È ‰È‰¿ÛÎˆÓ ÛÙÔ Δ∂º∞∞ ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛ ˆ˜ ÔÈ Â͈ÙÂÚÈÎÔ› ·ÍÈÔÏÔÁËÙ¤˜ ·fi Ù¤ÛÛÂÚȘ ¯ÒÚ˜ ÙÔ˘ Â͈ÙÂÚÈÎÔ‡, fiˆ˜ ª. μÚÂÙ·Ó›·, ∏¶∞, ™ÈÁηÔ‡ÚË, ·ÍÈÔÏfiÁËÛ·Ó Ôχ ıÂÙÈο ÙÔ Δ∂º∞∞ ˆ˜ ¤Ó· ΔÌ‹Ì· Ô˘ ·ÓÙ·ÔÎÚ›ÓÂÙ·È ÛÙȘ Û‡Á¯ÚÔÓ˜ ·Ó¿ÁΘ Ù˘ ÂÈÛÙ‹Ì˘ ÙÔ˘ ·ıÏËÙÈÛÌÔ‡. Δ· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Ù˘ ¤ÎıÂÛ˘ ı· ÎÔÈÓÔÔÈËıÔ‡Ó Î·È ÛÙËÓ ∞Ú¯‹ ¢È·ÛÊ¿ÏÈÛ˘ ¶ÔÈfiÙËÙ·˜ (∞¢π¶) Ô˘ Û˘ÓÙÔÓ›˙ÂÈ ÙËÓ ÂÛˆÙÂÚÈ΋ Î·È Â͈ÙÂÚÈ΋ ·ÍÈÔÏfiÁËÛË fiÏˆÓ ÙˆÓ ∞∂π Î·È Δ∂π ·ÓÂÏÏ·‰Èο. ™ÙÔ Δ∂º∞∞ ı· Á›ÓÂÙ·È Î¿ı ¯ÚfiÓÔ Ë ÂÛˆÙÂÚÈ΋ ·ÍÈÔÏfiÁËÛË, ÂÓÒ Ë Â͈ÙÂÚÈ΋ ·ÍÈÔÏfiÁËÛË Î¿ı ٤ÛÛÂÚ· ¯ÚfiÓÈ·. Ÿˆ˜ ÙfiÓÈÛÂ Ô Î. £ÂÔ‰ˆÚ¿Î˘, “ÙÔ ΔÌ‹Ì· ∂ÈÛÙ‹Ì˘ º˘ÛÈ΋˜ ∞ÁˆÁ‹˜ Î·È ∞ıÏËÙÈÛÌÔ‡ ¶£ ÈÛÙ‡ÂÈ fiÙÈ Ë ·ÍÈÔÏfiÁËÛË ·ÔÙÂÏ› ‚·ÛÈÎfi ÛÙÔÈ¯Â›Ô ÙˆÓ Â˘ı˘ÓÒÓ ÙÔ˘ ÚÔ˜ ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÎÔÈÓˆÓ›· Î·È ÙÔ˘˜ ÊÔÈÙËÙ¤˜ Î·È ÊÔÈÙ‹ÙÚȤ˜ ÙÔ˘. ¶›ÛÙÂ˘Â Â‰Ò Î·È ¯ÚfiÓÈ· ÛÙËÓ ·Ó¿ÁÎË ·ÍÈÔÏfiÁËÛ˘ ÙÔ˘ ‰È‰·ÎÙÈÎÔ‡ Î·È ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎÔ‡ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ Ì ÛÙfi¯Ô ÙË ‰È·Ú΋ ‚ÂÏÙ›ˆÛË Ù˘ ÔÈfiÙËÙ·˜ ÙˆÓ ÛÔ˘‰ÒÓ ÙÔ˘. ∞fi ÙÔ 2004, Ôχ ÚÈÓ ·Ú¯›ÛÂÈ Ë Â›ÛËÌË ‰È·‰Èηۛ· ·ÍÈÔÏfiÁËÛ˘ ·fi ÙËÓ ∞¢π¶, ÙÔ ÙÌ‹Ì· ›¯Â Û˘ÓÙ¿ÍÂÈ ÂÛˆÙÂÚÈΤ˜ ÂÎı¤ÛÂȘ ·ÍÈÔÏfiÁËÛ˘. ∏ ·ÍÈÔÏfiÁËÛË ·Ó·‰ÂÈÎÓ‡ÂÈ Ù· ‰˘Ó·Ù¿ Î·È ·‰‡Ó·Ù· ÛËÌ›· ÂÓfi˜ ·ÓÂÈÛÙËÌÈ·ÎÔ‡ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜. ¢Â›¯ÓÂÈ ÙÔÓ ÈÔ ·ÛÊ·Ï‹ ‰ÚfiÌÔ ÁÈ· ÙË ‚ÂÏÙ›ˆÛ‹ ÙÔ˘, ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ӷ ÚÔÛʤÚÂÈ ÙȘ ηχÙÂÚ˜ ‰˘Ó·Ù¤˜ ÛÔ˘‰¤˜ ÛÙÔ˘˜ ÊÔÈÙËÙ¤˜ ÙÔ˘. ∏ ‰È·‰Èηۛ· ·˘Ù‹ Ù˘ ÂÛˆÙÂÚÈ΋˜ Î·È Â͈ÙÂÚÈ΋˜ ·ÍÈÔÏfiÁËÛ˘ ÔÏÔÎÏËÚÒıËÎÂ. Ÿˆ˜ ηٷϋÁÔ˘Ó Î·È ÔÈ Â͈ÙÂÚȪ∂ ÙÔ Δ¯ÓÈÎfi §‡ÎÂÈÔ Ù˘ Έ-

ÌfiÔÏ˘ ™ÂÓÙ °ÎfiÓÙ¯·ÚÓÙ Ù˘ √˘ÁÁ·Ú›·˜ ·‰ÂÏÊÔÔÈ‹ıËΠÙÔ 1Ô ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi §‡ÎÂÈÔ (∂¶∞§) ∞ÁÚÈ¿˜ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈ΋˜ Â›Û΄˘ Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ì ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ 47 Ì·ıËÙÒÓ Î·È ¤ÍÈ Î·ıËÁËÙÒÓ. ∂›Ó·È Ë ÙÚ›ÙË ·‰ÂÏÊÔÔ›ËÛË Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ› ÙÔ ∂¶∞§ ∞ÁÚÈ¿˜ Ì ۯÔÏ›· ÙÔ˘ Â͈ÙÂÚÈÎÔ‡. ΔËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ÁÓˆÚ›ÛÔ˘Ó Î·ÈÓÔ‡ÚÈÔ˘˜ ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡˜, Ó· ÏËÚÔÊÔÚËıÔ‡Ó ÁÈ· Ù· ÂÎ·È‰Â˘ÙÈο Û˘ÛÙ‹Ì·Ù· ¿ÏÏˆÓ ¯ˆÚÒÓ Î·È Ó· Û˘ÓÔÌÈÏ‹ÛÔ˘Ó ÌÂ Û˘ÓÔÌËÏ›ÎÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ·fi ¿ÏÏ· ÎÚ¿ÙË Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ŒÓˆÛ˘ ›¯·Ó ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ÙÔ˘ ∂¶∞§ ∞ÁÚÈ¿˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Ì ÙË Û˘Óԉ›· ¤ÍÈ Î·ıËÁËÙÒÓ ÙÔ˘˜ Ù·Í›‰Â„·Ó ÚÈÓ ÌÂÚÈΤ˜ Ë̤Ú˜ Û ∞˘ÛÙÚ›· Î·È √˘ÁÁ·Ú›·, ÂÓÒ ¤Ú·Û·Ó Î·È ·fi ÙË μÂÓÂÙ›·. ™Ùfi¯Ô˜ ÙÔ˘ Ù·ÍȉÈÔ‡ ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ ∫ÂÓÙÚÈ΋ ∂˘ÚÒË ‹Ù·Ó Ë ·‰ÂÏÊÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ Ì ¤Ó· Ù¯ÓÈÎfi §‡ÎÂÈÔ ÌÈ·˜ ΈÌfiÔÏ˘ Ù˘ √˘ÁÁ·Ú›·˜ Ì ÙËÓ ÔÓÔÌ·Û›· “™ÂÓÙ °ÎfiÓÙ¯·ÚÓÙ” . ∂›Û˘ ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ÂÈÛΤÊıËÎ·Ó ÙË μÔ˘‰·¤ÛÙË, ÂÓÒ Â›¯·Ó ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ÂÈÛÎÂÊıÔ‡Ó Î·È Û¯ÔÏ›· ÛÙËÓ ∞˘ÛÙÚ›·. √ ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ ÙÔ˘ ∂¶∞§ ∞ÁÚÈ¿˜ Î. ÃÚ‹ÛÙÔ˜ ª·Ú¿ÙÔ˜ ÙfiÓÈÛ ˆ˜ ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ·¤ÎÙËÛ·Ó ÏÔ‡ÛȘ ÂÌÂÈڛ˜ ·fi ÙÔ Ù·Í›‰È ÙÔ˘˜, ÂÓÒ ÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô ·-

ÎÔ› ·ÍÈÔÏÔÁËÙ¤˜, ÙÔ Δ∂º∞∞ ÙÔ˘ ¶£, ¤¯ÂÈ Î¿ÓÂÈ Ôχ ηϋ ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ó· ‰È·‰Ú·Ì·Ù›ÛÂÈ ¤Ó·Ó ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ÚfiÏÔ ÛÙËÓ ÂÈÛÙ‹ÌË Ù˘ Ê˘ÛÈ΋˜ ·ÁˆÁ‹˜ Î·È ÙÔ˘ ·ıÏËÙÈÛÌÔ‡ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î·È Ó· Á›ÓÂÈ ¤Ó· ·ÍÈÔÛ¤‚·ÛÙÔ ÙÌ‹Ì· Û ‰ÈÂıÓ¤˜ Â›‰Ô. ΔÔ ÙÌ‹Ì· ·ÈÛı¿ÓÂÙ·È ÈηÓÔÔÈË̤ÓÔ ·fi ÙË ‰È·‰Èηۛ· ·˘Ù‹ Î·È ‰ÂÛ̇ÂÙ·È fiÙÈ Ù· ÂfiÌÂÓ· ¯ÚfiÓÈ·, ı· ÚÔÛ·ı‹ÛÂÈ ·ÎfiÌ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ” .

∫ÏÂÈÛÙfi ÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ;

™‹ÌÂÚ· ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÛÙÔ ¶Â‰›ÔÓ ÕÚˆ˜ Ë ËÌÂÚ›‰· ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ Ì ı¤Ì· ÙËÓ ÂÍÔÈÎÔÓfiÌËÛË ËÏÂÎÙÚÈ΋˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ Ô˘ ηٷӷÏÒÓÔ˘Ó Ù· ÎÙ›ÚÈ·. ∞fi ÙËÓ ¶Ú˘Ù·ÓÈ΋ ∞Ú¯‹, ·ÏÏ¿ Î·È ¿ÏÏ· ÛÙÂϤ¯Ë Û˘˙ËÙÈ¤Ù·È ÙÔ Ôχ ÛÔ‚·Úfi ÂӉ¯fiÌÂÓÔ Ó· Ì›ÓÂÈ ÎÏÂÈÛÙfi ÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ÙÚÂȘ ‚‰ÔÌ¿‰Â˜ ÙÔ˘ ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘, ÂÚ›Ô‰Ô˜ fiÔ˘ ÔÈ ·Ó¿ÁΘ ÁÈ· ηٷӿψÛË ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ ÏfiÁˆ ÎÏÈÌ·ÙÈÛÙÈÎÒÓ Â›Ó·È Ôχ ÌÂÁ¿Ï˜, ÂÓÒ ÛÙÔ ›‰Ú˘Ì· ÂÚÁ¿˙ÂÙ·È ÌfiÏȘ ÙÔ 1/5 ÙÔ˘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ ÏfiÁˆ ‰È·ÎÔÒÓ. À¿Ú¯Ô˘Ó Ì¿ÏÈÛÙ· ÛΤ„ÂȘ Ó· Ì›ÓÂÈ ÎÏÂÈÛÙfi ÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ·fi Ì›· ‚‰ÔÌ¿‰· Ù· ÃÚÈÛÙÔ‡ÁÂÓÓ· Î·È ÙÔ ¶¿Û¯·.

™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ˘˜ ˘ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡˜ ÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ÌÔÚ› Ó· ÂÍÔÈÎÔÓÔÌ‹ÛÂÈ ÂÚ›Ô˘ 10% ÙˆÓ ‰··ÓÒÓ, fiÛ· ‰ËÏ·‰‹ Â›Ó·È Î·È Ù· ¯Ú‹Ì·Ù· Ô˘ ÂÚÈÎfiÙÔÓÙ·È ·fi ÙÔÓ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi ÙÔ˘ ÏfiÁˆ Ù˘ ÎÚ›Û˘.

μÚ·‚Â›Ô Û ÂÚ¢ÓËÙ‹ ÙÔ˘ Δ∂º∞∞

¢ÈÂıÓ¤˜ μÚ·‚Â›Ô ÁÈ· ÙËÓ ∞ÚÈÛÙ›· ÛÙËÓ ∫ÏÈÓÈ΋ ŒÚ¢ӷ ¤Ï·‚ ÚfiÛÊ·Ù· Ô ÂÚ¢ÓËÙ‹˜ ÙÔ˘ ∫¤ÓÙÚÔ˘ ŒÚ¢ӷ˜, Δ¯ÓÔÏÔÁ›·˜ Î·È ∞Ó¿Ù˘Í˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î·È Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˘ ÙÔ˘ Δ∂º∞∞ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜, Î. °ÈÒÚÁÔ˜ ™·Îο˜. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, ÌÈ· ÂÚ¢ÓËÙÈ΋ ÂÚÁ·Û›· ÛÙËÓ ÔÔ›· Û˘ÌÌÂÙ›¯Â Ô ¢Ú. ™·Îο˜, ÎÏÈÓÈÎfi˜ ÂÚÁÔÊ˘ÛÈÔÏfiÁÔ˜, ÂÈϤ¯ÙËÎÂ Î·È ¤Ï·‚ ÙÔ ÂÙ‹ÛÈÔ ‰ÈÂıÓ¤˜ ‚Ú·‚Â›Ô Ù˘ ∞ÌÂÚÈηÓÈ΋˜ ∂Ù·ÈÚ›·˜ ∂Ó‰ÔÎÚÈÓÔÏÔÁ›·˜ ÎÈ ÂÓfi˜ ÂÎ ÙˆÓ ÎÔÏÔÛÛÒÓ ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ÙˆÓ Ê·Ú̷΢ÙÈÎÒÓ ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ, ÁÈ· ÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË ‰ËÌÔÛÈÂ˘Ì¤ÓË ÎÏÈÓÈ΋ ¤Ú¢ӷ ÂÓ‰ÔÎÚÈÓÔÏÔÁ›·˜ Î·È ÌÂÙ·‚ÔÏÈÛÌÔ‡ ÁÈ· ÙÔ ¤ÙÔ˜ 2009. ∞˘Ùfi ÙÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ‚Ú·‚Â›Ô ·Ó·ÁÓˆÚ›˙ÂÈ ÙȘ Ù¤ÛÛÂÚȘ ηχÙÂÚ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜ ÎÏÈÓÈ΋˜ ¤Ú¢ӷ˜ οı ¯ÚÔÓÈ¿˜, ‰ËÌÔÛÈÂ˘Ì¤Ó˜ ÛÙÔ Î·Ù·ÍȈ̤ÓÔ ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎfi ÂÚÈÔ‰ÈÎfi “Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism” .

∏ ‚Ú·‚Â˘Ì¤ÓË ÂÚ¢ÓËÙÈ΋ ÂÚÁ·Û›· ›¯Â ÙÔÓ Ù›ÙÏÔ: “∏ Â›‰Ú·ÛË Ù˘ ·Ó·Û˘Ó‰˘·Ṳ̂Ó˘ ÏÂÙ›Ó˘ ÛÙ· Â›‰· ÛÏ·¯ÓÈÎÔ‡ Ï›Ô˘˜, ‰˘ÛÏÈȉ·ÈÌ›·˜ Î·È ·ÓÙ›ÛÙ·Û˘ ÛÙËÓ ÈÓÛÔ˘Ï›ÓË Û ·ÛıÂÓ›˜ Ì HIV Î·È Û¯ÂÙÈ˙fiÌÂÓË Ì ÙË ÓfiÛÔ ÏÈÔ‰˘ÛÙÚÔÊ›· Î·È ˘ÔÏÂÙÈÓ·ÈÌ›·” . √ ÛÎÔfi˜ Ù˘ ¤Ú¢ӷ˜ ‹Ù·Ó Ó· ÂÍÂÙ·ÛÙÔ‡Ó Ù· Èı·Ó¿ ÏÂÔÓÂÎÙ‹Ì·Ù· Ù˘ ÂÍ¿ÌËÓ˘ ˘Ô‰fiÚÈ·˜ ¯ÔÚ‹ÁËÛ˘ ·Ó·Û˘Ó‰˘·Ṳ̂Ó˘ ÏÂÙ›Ó˘ ÛÙË ıÂÚ·›· ÙˆÓ ÌÂÙ·‚ÔÏÈÎÒÓ ·ÚÂÓÂÚÁÂÈÒÓ Ù˘ ·ÓÙÈÚÂÙÚÔ˚΋˜ ıÂÚ·›·˜ (.¯. ‰È·‚‹Ù˘, ΛÚÚˆÛË ÙÔ˘ ‹·ÙÔ˜, Û˘ÛÛÒÚ¢ÛË ÂÓ‰ÔÎÔÈÏÈ·ÎÔ‡ Ï›Ô˘˜), Û ·ÛıÂÓ›˜ Ì HIV/AIDS Î·È ÂÌÊ·Ó‹ Û˘ÌÙÒÌ·Ù· ÏÈÔ‰˘ÛÙÚÔÊ›·˜. √È ·ÛıÂÓ›˜ Ô˘ ¿Û¯Ô˘Ó ·fi ÏÈÔ‰˘ÛÙÚÔÊ›· ¤¯Ô˘Ó ·˘ÍË̤ÓË ·ÓÙ›ÛÙ·ÛË ÛÙËÓ ÈÓÛÔ˘Ï›ÓË ÛÙÔ ‹·Ú Î·È ÙÔ˘˜ ÛÎÂÏÂÙÈÎÔ‡˜ ̇˜ Î·È ÂÌÊ·Ó›˙Ô˘Ó ·˘ÍË̤ÓÔ Î·Ú‰È·ÁÁÂÈ·Îfi ΛӉ˘ÓÔ. ÃÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ÌË ·ÚÂÌ‚·ÙÈΤ˜ ÌÂıfi‰Ô˘˜, ÌÂÏÂÙ‹ıËÎ·Ó ·ÏÏ·Á¤˜ ÛÙËÓ ÔÈfiÙËÙ·, ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙÔ Ì¤ÁÂıÔ˜ ÙÔ˘ ‹·ÙÔ˜, ηıÒ˜ Î·È ÙˆÓ ÛÎÂÏÂÙÈÎÒÓ Ì˘ÒÓ. ªÂ ÙË ¯Ú‹ÛË Ú·‰ÈÔ˚ÛÔÙfiˆÓ, ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÌÈ·˜ ¢ÁÏ˘Î·ÈÌÈ΋˜ ˘ÂÚÈÓÛÔ˘ÏÈÓ·ÈÌÈ΋˜ ‰ÔÎÈÌ·Û›·˜ ·ÔÎÏÂÈÛÌÔ‡ (euglycemic hyperinsulinemic insulin clamp), ÂÍÂÙ¿ÛÙËÎÂ Ô ÌÂÙ·‚ÔÏÈÛÌfi˜ ÏÈȉ›ˆÓ Î·È ˘‰·Ù·ÓıڿΈÓ, ηıÒ˜ Â›Û˘ Î·È Ë Û˘ÓÂÈÛÊÔÚ¿ ÙÔ˘ ‹·ÙÔ˜ ÛÙÔ ÌÂÙ·‚ÔÏÈÛÌfi Ù˘ ÁÏ˘Îfi˙˘, ÚÈÓ Î·È ÌÂÙ¿ ·fi ÙË ¯ÔÚ‹ÁËÛË ÏÂÙ›Ó˘. Δ· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ‹Ù·Ó Ôχ ıÂÙÈο, ·ÊÔ‡ ·Ú·ÙËÚ‹ıËΠ̛ˆÛË ÙˆÓ ÂÈ¤‰ˆÓ ÙÔ˘ ÛÏ·¯ÓÈÎÔ‡ Ï›Ô˘˜ ηٿ 32%, Ì›ˆÛË ÙˆÓ ÙÚÈÁÏ˘ÎÂÚȉ›ˆÓ ηٿ 20% Î·È ·‡ÍËÛË ÛÙËÓ Â˘·ÈÛıËÛ›· ÛÙËÓ ÈÓÛÔ˘Ï›ÓË, ¯ˆÚ›˜ Âȉ›ӈÛË Ù˘ ÂÚÈÊÂÚÈ΋˜ ÏÈÔ‰˘ÛÙÚÔÊ›·˜. ŸÏÔÈ ÔÈ ·ÛıÂÓ›˜ Â¤‰ÂÈÍ·Ó ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ‚ÂÏÙ›ˆÛË ÛÙËÓ ˘Á›· ÙÔ˘˜ Î·È Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ‹Ù·Ó ÂÓı·ÚÚ˘ÓÙÈο ÁÈ· ÙË ÌÂÏÏÔÓÙÈ΋ ¯ÔÚ‹ÁËÛË ÏÂÙ›Ó˘ ˆ˜ Ê·Ú̷΢ÙÈ΋ ·ÁˆÁ‹ ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË Ù˘ ÏÈÔ‰˘ÛÙÚÔÊ›·˜, ηٷϋÁÂÈ Ô ÂÚ¢ÓËÙ‹˜.

™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡ Ù·ÍȉÈÔ‡ Ì ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ 47 Ì·ıËÙÒÓ

∂¶∞§ ∞ÁÚÈ¿˜: A‰ÂÏÊÔÔ›ËÛË Ì Ù¯ÓÈÎfi §‡ÎÂÈÔ √˘ÁÁ·Ú›·˜

‰ÂÏÊÔÔÈ‹ıËΠ̠¤Ó· Ù¯ÓÈÎfi χÎÂÈÔ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÔÏϤ˜ ÂȉÈÎfiÙËÙ˜, ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ, ÙËÓ ÏËÚÔÊÔÚÈ΋ Î·È ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌ›·, fiˆ˜ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ ÛÙÔ ∂¶∞§ ∞ÁÚÈ¿˜. √È Ì·ıËÙ¤˜ ¤ÁÈÓ·Ó ‰ÂÎÙÔ› Ì ÂÓıÔ˘ÛÈ·ÛÌfi ·fi Ù· Û¯ÔÏ›·, ÂÓÒ ‰È·›ÛÙˆÛ·Ó Î·È ÙÔ Ôχ ηÏfi Â›Â‰Ô Ù˘ ˘ÏÈÎÔÙ¯ÓÈ΋˜ ˘Ô‰ÔÌ‹˜ ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ Û¯ÔÏ›ˆÓ. ◊Ù·Ó Ë ÙÚ›ÙË ·‰ÂÏÊÔÔ›ËÛË Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ› ÙÔ ∂¶∞§ ∞ÁÚÈ¿˜ ÌÂÙ¿ ÙȘ ·‰ÂÏÊÔÔÈ‹ÛÂȘ Ì ۯÔÏÂ›Ô Ù˘ ∫ÔÛÙ¿ÓÙ˙· ÛÙË ƒÔ˘Ì·Ó›· Î·È ÙÔ˘ ƒ‹ÁÈÔ ÛÙËÓ ∫·Ï·‚Ú›· Ù˘ ¡fiÙÈ·˜ πÙ·Ï›·˜.

™ÙÔ ÌÂٷ͇ ÙÔ 1Ô ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi §‡ÎÂÈÔ (∂¶∞§) ¡. πˆÓ›·˜ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ˘ÏÔÔ›ËÛ˘ Â˘Úˆ·˚ÎÔ‡ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ “Leonardo de Vinci” ÊÈÏÔͤÓËÛ ÂÙ¿ Ì·ıËÙ¤˜ ·fi ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi §‡ÎÂÈÔ Ù˘ fiÏ˘ Bersenbrueck Ù˘ °ÂÚÌ·Ó›·˜ ÁÈ· ÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ· 13/3/2010 ¤ˆ˜ 2/4/2010. √È Ì·ıËÙ¤˜ ηٿ ÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ· Ù˘ ·Ú·ÌÔÓ‹˜ ÙÔ˘˜ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ·Ó Ú·ÎÙÈ΋ ÂÍ¿ÛÎËÛË Û ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜.

∏ ÈÙ·ÏÈ΋ ÁÏÒÛÛ·

™Â ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÙÔ˘ ¶·ÓÂÏÏË-

Ó›Ô˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ∫·ıËÁËÙÒÓ πÙ·ÏÈ΋˜ °ÏÒÛÛ·˜ Î·È ºÈÏÔÏÔÁ›·˜ ÙÔÓ›˙ÂÙ·È, ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ, ˆ˜ Ù· ÈÙ·ÏÈο ¤¯Ô˘Ó ÂÓÙ·¯ı› Ï‹Úˆ˜ ÛÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ì·ıËÌ¿ÙˆÓ fiÏˆÓ ÙˆÓ °˘ÌÓ·Û›ˆÓ Î·È §˘Î›ˆÓ Ù˘ ¯ÒÚ·˜. ™Ù· °˘ÌÓ¿ÛÈ· ‰È‰¿ÛÎÔÓÙ·È ˆ˜ ‰Â‡ÙÂÚË Í¤ÓË ÁÏÒÛÛ· Î·È ÛÙ· §‡ÎÂÈ· ˆ˜ Ì¿ıËÌ· ÂÈÏÔÁ‹˜” . √ ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ˜ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ·¢ı‡ÓÂÙ·È ÛÙÔ˘˜ ÁÔÓ›˜ ˆıÒÓÙ·˜ ÙÔ˘˜ Ó· ÂÈϤÍÔ˘Ó Ù· ·È‰È¿ ÙÔ˘˜ ÙËÓ ÈÙ·ÏÈ΋ ÁÏÒÛÛ· ÛÙÔ Û¯ÔÏ›Ô. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÛÙËÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó, ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ, ˆ˜ “ÂÈϤÁÔÓÙ·˜ Ù· ÈÙ·ÏÈο ˆ˜ ‰Â‡ÙÂÚË Í¤ÓË ÁÏÒÛÛ· ÛÙÔ °˘ÌÓ¿ÛÈÔ - ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ· ·fi ÙËÓ ÂÈÏÔÁ‹ Ô˘ οӷÙ ÛÙȘ ‰‡Ô ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ Ù¿ÍÂȘ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ - ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙ÂÙ fiÙÈ Ù· ·È‰È¿ Û·˜ ı· οÓÔ˘Ó Ì›· Â¤Ó‰˘ÛË ÁÈ· ÙÔ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi ÙÔ˘˜ ̤ÏÏÔÓ, ηıÒ˜: 1. ªÂ ÙËÓ πÙ·Ï›· ¤¯Ô˘Ì ÙȘ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÂÌÔÚÈΤ˜ Î·È ÙÔ˘ÚÈÛÙÈΤ˜ Û˘Ó·ÏÏ·Á¤˜. ™ÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÂÚÁ·Û›·˜ Ë ÈÙ·ÏÈ΋ ÁÏÒÛÛ· ıˆÚÂ›Ù·È ÛËÌ·ÓÙÈÎfi Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi ÂÊfi‰ÈÔ.

2. ∏ πÙ·Ï›· - ÌÈ· ·fi ÙȘ ÈÔ ·Ó·Ù˘Á̤Ó˜ ‚ÈÔÌ˯·ÓÈο ¯ÒÚ˜ - Â›Ó·È ‰›Ï· Ì·˜! ∏ ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘ ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ Ù˘ ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜ Â›Ó·È ¤ÓÙÔÓË Î·È ‰È·¯ÚÔÓÈ΋. ∞ÔÙÂÏ› ‰Â ÙÔ ÈÔ ÎÔÓÙÈÓfi ÔÈÔÙÈÎfi ÚÔÔÚÈÛÌfi ÁÈ· ÚÔÙ˘¯È·Î¤˜ Î·È ÌÂÙ·Ù˘¯È·Î¤˜ ÛÔ˘‰¤˜ 3. ∂›Ó·È ¢ڤˆ˜ ÁÓˆÛÙfi ˆ˜ Ë ÈÙ·ÏÈ΋ Â›Ó·È ÁÏÒÛÛ· ‡˯Ë, ·Ï‹ ÛÙËÓ ·Ó¿ÁÓˆÛË, ¢¯¿ÚÈÛÙË Î·È Â‡ÎÔÏË, ηıÒ˜ Ë ÁÚ·ÌÌ·ÙÈ΋ Î·È ÙÔ Û˘ÓÙ·ÎÙÈÎfi Ù˘ ÌÔÈ¿˙Ô˘Ó ·ÚÎÂÙ¿ Ì Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜. ŒÙÛÈ ÌÔÚ› Ó· ‰È‰·¯ı› ÛÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ Û¯ÔÏÂ›Ô ¯ˆÚ›˜ Ó· ¯ÚÂÈ·ÛÙ› Â͈ۯÔÏÈ΋ ‚Ô‹ıÂÈ·, Ì ¿ÌÂÛ· Î·È ÔÚ·Ù¿ ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù·. 4. °È· ÙÔ˘˜ ·Ú·¿Óˆ, ÂÍ¿ÏÏÔ˘, ÏfiÁÔ˘˜ ÙÔ ÔÛÔÛÙfi Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÛÙȘ ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ∫Ú·ÙÈÎÔ‡ ¶ÈÛÙÔÔÈËÙÈÎÔ‡ °ÏˆÛÛÔÌ¿ıÂÈ·˜ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ¶·È‰Â›·˜ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ· Û Ôχ ˘„ËÏ¿ Â›‰·. ÀÂÓı˘Ì›˙Ô˘Ì ˆ˜ Ë ÈÛÙÔÔÈË̤ÓË ÁÓÒÛË ÙˆÓ ÂÍÂÙ¿ÛÂˆÓ ·˘ÙÒÓ ÌÔÚÈÔ‰ÔÙÂ›Ù·È ·fi ÙÔ ∞™∂¶” . ºÒÙ˘ ™·Ófi˜


∞ƒ™∏ μ∞ƒø¡

“∞ÚÁ˘Úfi˜” Ô ∑·ÚÒÓ˘ ÛÙÔ ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ ÂÊ‹‚ˆÓ

T∂Δ∞ƒΔ∏ 28 A¶ƒπ§π√À 2010

ÛÂÏ. 23

√§Àª¶π∞∫√™ μ.

™ÙËÓ ·ÓÙÂ›ıÂÛË Ô ∞¯. ª¤Ô˜ ÁÈ· Ù· “‡ÔÙ·” ·È¯Ó›‰È· ÛÂÏ. 21

∂•∞πƒ∂Δπ∫√ Δ√ ∫§πª∞ ™Δ√À™ “∫À∞¡√§∂À∫√À™” ª∂Δ∞ Δ∏¡ ∂¶πΔÀÃπ∞ ™Δ∏¡ ∫√∑∞¡∏

÷ÌfiÁÂÏ· ÛÙË ¡›ÎË ™√À¶∂ƒ §π°∫∞

ÕÚ˘-√Ï˘ÌÈ·Îfi˜ Î·È ∞∂∫-¶∞√∫ Û‹ÌÂÚ· ÁÈ· Ù· Ï¤È ÔÊ ÛÂÏ. 20

Δ™∞ª¶π√¡™ §π°∫

ª·ÚÙÛÂÏfiÓ·ÿÓÙÂÚ ·Ó·ÌÂÙÚÒÓÙ·È ÁÈ· ÌÈ· ı¤ÛË ÛÙÔÓ ÙÂÏÈÎfi ÛÂÏ. 20

¢

È¿Ï·Ù· Â›Ó·È Ù· ¯·ÌfiÁÂÏ· ÛÙȘ Ù¿ÍÂȘ Ù˘ ¡›Î˘. ∏ ÂÈÙ˘¯›· ÛÙËÓ ∫Ô˙¿ÓË Â› Ù˘ ÔÌÒÓ˘Ì˘ ÔÌ¿‰·˜ ·Ó¤‚·Û ηٷÎfiÚ˘Ê· ÙÔ ËıÈÎfi ÛÙÔ “΢·ÓfiÏ¢ÎÔ ÛÙÚ·Ùfi‰Ԕ Î·È Á¤ÌÈÛ ÙÔ˘˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ Ì ·ÈÛÈÔ‰ÔÍ›· ÁÈ· ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜. ™‹ÌÂÚ· ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· Á›ÓÂÈ ÁÓˆÛÙ‹ Ë ·fiÊ·ÛË ÁÈ· ÙËÓ ¤ÊÂÛË ÙÔ˘ ¶˘ÚÛÔ‡ °Ú‚ÂÓÒÓ ÁÈ· ÙÔÓ ·ÁÒÓ· Ì ÙË ‚ÔÏÈÒÙÈÎË ÔÌ¿‰·.

ƒÂÔÚÙ¿˙: μ∞™π§∏™ ∫ƒπ™π§∞™

∂Í·ÈÚÂÙÈÎfi Â›Ó·È ÙÔ Îϛ̷ ÛÙË ¡›ÎË. Δ· Û‡ÓÓÂÊ· Ô˘ ›¯·Ó Ì·˙¢Ù› ¿Óˆ ·fi ÙË ¡. πˆÓ›· ÌÂÙ¿ ÙËÓ ‹ÙÙ· ·fi Ù· ΔڛηϷ ¤¯Ô˘Ó ÂÍ·Ê·ÓÈÛÙ›. °È· ÌÈ· ·ÎfiÌË ÊÔÚ¿ ·ԉ›¯ıËΠfiÙÈ ÛÙÔ˘˜ “΢·ÓfiÏ¢ÎÔ˘˜” ·Ú¤ÛÔ˘Ó Ù· ‰‡ÛÎÔÏ·. ∞¤Ó·ÓÙÈ Û ÌÈ· ÛÎÏËÚÔÙÚ¿¯ËÏË ÔÌ¿‰·, Ô˘ ›¯Â ¿ÌÂÛË ·Ó¿ÁÎË ·fi ÙÔ˘˜ ‚·ıÌÔ‡˜, ÂΛÓÔÈ ¤‰ÂÈÍ·Ó fiÙÈ ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó Ù· ηٿÏÏËÏ· „˘¯Èο ·Ôı¤Ì·Ù·, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·ÓÙ·ÂͤÏıÔ˘Ó Û ‰‡ÛÎÔϘ Û˘Óı‹Î˜. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· ¤‰ˆÛ·Ó ·¿ÓÙËÛË Û ‰È¿ÊÔÚ· Û¯fiÏÈ· Ô˘ ›¯·Ó ·ÎÔ˘ÛÙ› ÂȘ ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÙÔ Ì·Ù˜ Ì ٷ ΔڛηϷ. ∏ ¡›ÎË, ·Ó Î·È ‰ÂÓ “ηÈÁfiÙ·Ó” ÙfiÛÔ ÁÈ· ÙÔ “ÙÚ›ÔÓÙÔ” , fiÛÔ Ë ∫Ô˙¿ÓË, ¤·ÈÍ ÙÔ Ì·Ù˜ ÛÙ· ›ÛÈ· Î·È Î·Ù¿ÊÂÚ ӷ ÎÂÚ‰›ÛÂÈ Ì 1-0 ʤÚÓÔÓÙ·˜ Û Ôχ ‰‡ÛÎÔÏË ı¤ÛË ÙÔÓ ·ÓÙ›·Ïfi Ù˘. ∂Ô̤ӈ˜ Ô Ãfiگ ª¿ÚÈÔ˜ ›¯Â οı ÏfiÁÔ Ó· ·ÈÛı¿ÓÂÙ·È ÈηÓÔÔÈË̤ÓÔ˜ ·fi ÙËÓ ÂÌÊ¿ÓÈÛË ÙˆÓ ·ÈÎÙÒÓ ÙÔ˘. ª¿ÏÈÛÙ· ÛÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ ÚÔfiÓËÛË ÌÔ›Ú·ÛÂ Û˘Á¯·ÚËÙ‹ÚÈ· Û fiÏÔ˘˜, ·ÊÔ‡ ¿ÎÔ˘Û·Ó Î·È ÂÎÙ¤ÏÂÛ·Ó Î·Ù¿ ÁÚ¿ÌÌ· ÙȘ ÂÓÙÔϤ˜ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙÔ Ò˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÔ˘Ó ÙËÓ ∫Ô˙¿ÓË. ΔÔ˘˜ ˙‹ÙËÛ ӷ Û˘Ó¯›ÛÔ˘Ó ÛÙÔÓ ›‰ÈÔ Ú˘ıÌfi Î·È ÎfiÓÙÚ· ÛÙË μ¤ÚÔÈ· ÙËÓ ÂfiÌÂÓË ∫˘Úȷ΋, ÙÔ ÔÔ›Ô ·ÛÊ·ÏÒ˜ ıˆÚÂ›Ù·È ·ÎfiÌË ÈÔ ‰‡ÛÎÔÏÔ ·È¯Ó›‰È. ¶¿ÓÙˆ˜ ‰ÂÓ ·Ú¤ÏÂÈ„Â Ó· ÙÔ˘˜ οÓÂÈ Î·È Î¿ÔȘ ·Ú·ÙËÚ‹ÛÂȘ, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÌËÓ Â·Ó·Ï¿‚Ô˘Ó Î¿ÔÈ· Ï¿ıË Ô˘ ¤ÁÈÓ·Ó ÛÙËÓ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË Ù˘ ÂÚ·Ṳ̂Ó˘ ∫˘Úȷ΋˜. ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙÔÓ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ÙÔ̤· Ù¤ÛÛÂÚȘ ‹Ù·Ó ·fiÓÙ˜ ·fi ÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ ÚÔfiÓËÛË.

¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙÔ˘˜ ºÂÚÓ¿ÓÙÔ °Î·Ï‚¤˙ (·È̿و̷ ÛÙÔ ÁfiÓ·ÙÔ), ∞ϤͷӉÚÔ ∫·Î·˙Ô‡ÎË Î·È ¢ËÌ‹ÙÚË ¶··ÛÙÂÚÁ›Ô˘ (ÂÓԯϋÛÂȘ ÛÙÔ˘˜ ÚÔÛ·ÁˆÁÔ‡˜), ηıÒ˜ Î·È Ô ™‡ÚÔ˜ ¡Ù·ÎÔ‡Ú, Ô ÔÔ›Ô˜ Ù·Ï·ÈˆÚÂ›Ù·È ·fi ÌÈÎÚÔÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌfi. ∂›Û˘ ÌfiÓÔ ·Û΋ÛÂȘ Ê˘ÛÈ΋˜ ηٿÛÙ·Û˘ ¤Î·ÓÂ Ô ∂ÚÓ¤ÛÙÔ °Îfi̘ ™¿ÓÙÛ˜ Î·È ‰ÂÓ Û˘ÌÌÂÙ›¯Â Û ·Û΋ÛÂȘ Ì ÙËÓ Ì¿Ï· ÁÈ· ÚÔÏËÙÈÎÔ‡˜ ÏfiÁÔ˘˜. ∂Í¿ÏÏÔ˘ ¯ı˜ Ë ∫∂¢ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ÙË ‰È·ÈÙËÙÈ΋ ÙÂÙÚ¿‰· ÁÈ· ÙÔÓ ·ÁÒÓ· Ù˘ ¡›Î˘ Ì ÙË μ¤ÚÔÈ· ÛÙÔ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎfi. “ÕÚ¯ÔÓÙ·˜” Ù˘ Û˘Ó¿ÓÙËÛ˘ ı· Â›Ó·È Ô Î. ª¿ÓÙ·ÏÔ˜ ·fi ÙËÓ ∞ı‹Ó·. μÔËıÔ› ÙÔ˘ ı· Â›Ó·È ÔÈ Î.Î. ΔÛÔÏ¿Î˘, ª·Ì¿˜, Ì ٤ٷÚÙÔ ‰È·ÈÙËÙ‹ ÙÔÓ Î. ∑·Ú·‚›ÓÔ, fiÏÔÈ ÙÔ˘˜ ÙÔ˘ Û˘Ó‰¤ÛÌÔ˘ ∞ıËÓÒÓ. ÃÚ¤Ë ·Ú·ÙËÚËÙ‹ ‰È·ÈÙËÛ›·˜ ı· ÂÎÙÂÏ› Ô Î. ªÂÚÛ‹˜ ·fi ÙËÓ ∂¶™ ∞Ú牛·˜.

™‹ÌÂÚ· Ë ·fiÊ·ÛË ÁÈ· ÙÔÓ ¶˘ÚÛfi °Ú. ™‹ÌÂÚ· ΔÂÙ¿ÚÙË ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· Á›ÓÂÈ ÁÓˆÛÙ‹ Ë ·fiÊ·ÛË ÁÈ· ÙËÓ ¤ÊÂÛË Ô˘ ¤¯ÂÈ ·Û΋ÛÂÈ Ô ¶˘ÚÛfi˜ °Ú‚ÂÓÒÓ ÁÈ· ÙÔÓ ·ÁÒÓ· Ì ÙË ¡›ÎË, Ô˘ ÂÚfiÎÂÈÙÔ Ó· Á›ÓÂÈ ÛÙȘ 14 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘. ∞Ú¯Èο ÔÈ “΢·ÓfiÏ¢ÎÔÈ” ›¯·Ó ÎÂÚ‰›ÛÂÈ ÙËÓ ˘fiıÂÛË, ·ÏÏ¿ Ô ¶˘ÚÛfi˜ ¿ÛÎËÛ ¤ÊÂÛË. ∂›Û˘ Û‹ÌÂÚ· ı· ·Ó·ÎÔÈÓˆıÔ‡Ó ÔÈ ·ÔÊ¿ÛÂȘ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙȘ ÂʤÛÂȘ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó οÓÂÈ ¤ÓÙ ۇÏÏÔÁÔÈ, Ë ∞Ó·Á¤ÓÓËÛË °È·ÓÓÈÙÛÒÓ, Ô ¶∞√¡∂, Ë ∞Ó·Á¤ÓÓËÛË ∂·ÓÔÌ‹˜, Ô ¶˘ÚÛfi˜ °Ú‚ÂÓÒÓ Î·È Ô ºˆÎÈÎfi˜ ηٿ ÙÔ˘ ·ÚÔ˘˜ ÙˆÓ ·ÁÒÓˆÓ ÙÔ˘˜ Ì ÙË ¡›ÎË. ∫·È Â‰Ò Ë ‚ÔÏÈÒÙÈÎË ¶∞∂ ›¯Â ‰ÈηȈı› ÚˆÙfi‰Èη. ∂›Û˘ Û‹ÌÂÚ· ΔÂÙ¿ÚÙË Ë ¡›ÎË ı· ·ÔÏÔÁË-

ı› ÁÈ· ÙËÓ ·Ô‚ÔÏ‹ ÙÔ˘ °. °È·ÓÓ·ÎÔ‡ ÁÈ· ·Ú¿‚·ÛË ÙˆÓ ¿ÚıÚˆÓ 1, 3, 5, 8, 11, 14, 15 ÙÔ˘ ¶ÂÈı·Ú¯ÈÎÔ‡ ∫Ò‰Èη ÛÙÔ ÓÙ¤ÚÌÈ Ì ٷ ΔڛηϷ. ™ÙÔ ÌÂٷ͇ ·Ó·‚ÔÏ‹ ‹Ú·Ó ÔÈ ˘Ôı¤ÛÂȘ ‰‡Ô Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙÒÓ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ηٷı¤ÛÂÈ ÚÔÛÊ˘Á‹. √ ÏfiÁÔ˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ºÒÙË Δ¿ÛÛÔ Î·È ª¿ÚÈÔ ª·˘ÚÔ˘‰‹, ÔÈ ˘Ôı¤ÛÂȘ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ı· ÂΉÈηÛÙÔ‡Ó ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË Â‚‰ÔÌ¿‰·. ¶¿ÓÙˆ˜ ¯ı˜ Ô Δ¿ÛÛÔ˜ Â¤ÛÙÚ„ ÛÙȘ ÚÔÔÓ‹ÛÂȘ ÌÂÙ¿ ·fi ÙÔÓ ÛÔ‚·Úfi ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌfi Ô˘ ›¯Â ˘ÔÛÙ› ÛÙÔÓ ÒÌÔ.

∂ÈÙ˘¯›Â˜ ·ıÏËÙÒÓ Ù˘ ¡›Î˘ ÛÙÔÓ ÛÙ›‚Ô √ÏÔÎÏËÚÒıËΠÛÙËÓ ∫·ÙÂÚ›ÓË Ë ‚’ Ê¿ÛË ÙˆÓ Ì·ıËÙÈÎÒÓ ·ÁÒÓˆÓ °˘ÌÓ·Û›ˆÓ Î·È §˘Î›ˆÓ. ™ÙÔ ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· μÔÚ›Ԣ √Ì›ÏÔ˘ Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó ÔÈ ·ıÏËÙ¤˜ Î·È ·ıÏ‹ÙÚȘ Ù˘ ¡›Î˘ μfiÏÔ˘ Î·È Ì·ıËÙ¤˜ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·ÙÔ˜ Ù˘ ¡. πˆÓ›·˜. ΔËÓ 1Ë ı¤ÛË Î·Ù¤ÎÙËÛÂ Ë ·ıÏ‹ÙÚÈ· ÙˆÓ “΢·ÓÔχΈӔ ∂ϤÓË £Â›Ô˘ ÛÙ· 2.000 ̤ÙÚ· Ì Â›‰ÔÛË 7.02. ΔËÓ 5Ë ı¤ÛË ‹ÚÂ Ô ¢ÈÔÓ‡Û˘ ª¤Ù· ÛÙ· 2.000 ̤ÙÚ· ÌÂ Ê˘ÛÈο ÂÌfi‰È· Ì ·ÙÔÌÈ΋ Â›‰ÔÛË 6.32. ™ÙÔ ›‰ÈÔ ·ÁÒÓÈÛÌ· Û˘ÌÌÂÙ›¯Â Î·È Ô §ÔÚ¤ÓÙ˙Ô ª¤Ù·, Ô ÔÔ›Ô˜ Ì ¯ÚfiÓÔ 7.09 η٤Ϸ‚ ÙËÓ 6Ë ı¤ÛË. ∞fi ÙÔ˘˜ ÙÚÂȘ ·ıÏËÙ¤˜ Ù˘ ¡›Î˘ Ë ∂ϤÓË £Â›Ô˘ Î·È Ô ¢ÈÔÓ‡Û˘ ª¤Ù· ‹Ú·Ó ÙËÓ ÚfiÎÚÈÛË ÁÈ· ÙËÓ ÙÂÏÈ΋ Ê¿ÛË fiÔ˘ Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÔÈ ÔÎÙÒ Î·Ï‡ÙÂÚÔÈ ·ıÏËÙ¤˜ Î·È ·ıÏ‹ÙÚȘ Û οı ·ÁÒÓÈÛÌ·. ∏ ÙÂÏÈ΋ Ê¿ÛË ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÛÙȘ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ ™¯ËÌ·Ù·Ú›Ô˘ ÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ· 3-5 ª·˝Ô˘.


20

T∂Δ∞ƒΔ∏ 28 A¶ƒπ§π√À 2010

T.V. ™∏ª∂ƒ∞ ΔÂÙ¿ÚÙË ÌÔÚ›Ù ӷ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÙ ÙȘ ÂÍ‹˜ ·ıÏËÙÈΤ˜ ÌÂÙ·‰fiÛÂȘ: ∂Δ1 17.00 ¶ÂÚÈÛÙ¤ÚÈ-ΔڛηϷ -∑- (∞1 Ì¿ÛÎÂÙ) ¡∂Δ 21.45 ª·ÚÙÛÂÏfiÓ·-ÿÓÙÂÚ -∑(ΔÛ¿ÌÈÔÓ˜ §ÈÁÎ) ™¶√ƒ+ 21.30 ª·ÙÛÂÚ¿Ù·-ΔÚÂÓÙ›ÓÔ -∑- (ÈÙ·ÏÈÎfi ‚fiÏÂ˚) ™∫∞´ 16.45 ∞∂∫-¶∞√∫ -∑- (Ï¤È ÔÊ ™Ô‡ÂÚ §›Áη) 19.00 ∫ÔÏÔÛÛfi˜-¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜ ∑- (∞1 Ì¿ÛÎÂÙ) NOVASPORTS 1 16.00 ÕÚ˘-ª·ÚÔ‡ÛÈ -∑- (∞1 Ì¿ÛÎÂÙ) 19.00 ÕÚ˘-√Ï˘ÌÈ·Îfi˜ -∑- (Ï¤È ÔÊ ™Ô‡ÂÚ §›Áη) 01.30 √˘ÓÈ‚ÂÚÛÈÙ¿ÚÈÔ-™¿Ô ¶¿Ô˘ÏÔ -∑- (∫fi· §ÈÌÂÚÙ·‰fiÚ˜) 03.50 ºÏ·Ì¤ÓÁÎÔ-∫ÔÚ›ÓıÈ·Ó˜ -∑(∫fi· §ÈÌÂÚÙ·‰fiÚ˜) NOVASPORTS 2 19.00 Δ™™∫∞ ªfiÛ¯·˜-∑ÂÓ›Ù ñ∑(ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ƒˆÛ›·˜) NOVASPORTS 3 17.00 ∞∂∫-∏Ï˘ÛÈ·Îfi˜ -∑- (∞1 Ì¿ÛÎÂÙ) NOVASPORTS 4 14.00 ΔÔ˘ÚÓÔ˘¿ ATP Masters 1000 -∑- (Ù¤ÓȘ) NOVASPORTS 7 14.40 ∂ÏÏËÓÈΤ˜ πÔ‰ÚƠ̂˜ -∑CONNX TV SPORTS 1 17.00 ¶·ÓÈÒÓÈÔ˜-∫·‚¿Ï· -∑- (∞1 Ì¿ÛÎÂÙ) 19.00 ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ˜-√Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ∑- (∞1 Ì¿ÛÎÂÙ)

μA§μ∂ƒ¢∂

“∂›¯· ÚfiÙ·ÛË ÙÔÓ ª¿ÚÙÈÔ ·fi ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi” ™Δ∏¡ ·ÔÎ¿Ï˘„Ë ˆ˜ Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ÙÔÓ ÏËÛ›·ÛÂ Î·È ÙÔ˘ ˙‹ÙËÛ ӷ ·Ó·Ï¿‚ÂÈ Ù· ËÓ›· Ù˘ Ù¯ÓÈ΋˜ ËÁÂÛ›·˜ ÙÔÓ ª¿ÚÙÈÔ ÚÔ¯ÒÚËÛÂ Ô ∂ÚÓ¤ÛÙÔ μ·Ï‚¤Ú‰Â. √ μ¿ÛÎÔ˜ Ì›ÏËÛ ÛÙËÓ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· “Deia.com” , ÙÔÓ›˙ÔÓÙ·˜ ˆ˜ ·ÚÓ‹ıËΠÚÈÓ ·fi ¤Ó· Ì‹Ó· Ó· ηı›ÛÂÈ ÛÙÔÓ “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔ” ¿ÁÎÔ, ηıÒ˜ ‰ÂÓ ÙÔ ıÂÒÚËÛ ۈÛÙfi. ΔËÓ ›‰È· ÒÚ· ÙfiÓÈÛ ˆ˜ ÂÚÈ̤ÓÂÈ ÚÔÙ¿ÛÂȘ Î·È ı· ÙȘ ÂÍÂÙ¿ÛË Ì ÚÔÛÔ¯‹ ÁÈ· Ó· ‰ÂÈ ÔÈ· ÔÌ¿‰· ı· ·Ó·Ï¿‚ÂÈ. “¶ÂÚÈ̤ӈ Ó· ÙÂÏÂÈÒÛÂÈ Ë ÛÂ˙fiÓ ÁÈ· Ó· ‰ˆ ·Ó ı· ÚÔ·„ÂÈ Î¿ÙÈ ÂӉȷʤÚÔÓ. ŸÏ· ı· ÂÍ·ÚÙËıÔ‡Ó ·fi ÙȘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ Ô˘ ı· ¤ÚıÔ˘Ó. ∞Ó ‰ÂÓ Û˘Ì‚Â› οÙÈ, ‰ÂÓ ÌÔÚÒ Ó· οӈ οÙÈ ¿ÏÏÔ” , › ·Ú¯Èο Î·È Û˘ÌÏ‹ÚˆÛ ۯÂÙÈο Ì ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡: “¶Ú¿ÁÌ·ÙÈ, ›¯·Ó ÂÈÎÔÈÓˆÓ‹ÛÂÈ Ì·˙› ÌÔ˘ ÚÈÓ ·fi ÂÚ›Ô˘ ¤Ó· Ì‹Ó·, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ‹ıÂÏ· Ó· ¿ˆ ÂΛÓË ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô, ÁÈ·Ù› ›¯· ʇÁÂÈ ·fi ÙË μÈÁÈ·ÚÂ¿Ï ÙÔ ºÂ‚ÚÔ˘¿ÚÈÔ Î·È ‰ÂÓ ‹ıÂÏ· Ó· ·Ó·Ï¿‚ˆ ¿ÏÏË ÔÌ¿‰· ÙÔ ª¿ÚÙÈÔ. ¢ÂÓ ‹Ù·Ó ÛˆÛÙfi” . °È· ÙÔ ·Ó ı· ÚÔÙÈÌÔ‡Û ӷ ÂÚÁ·ÛÙ› ÛÙËÓ ·ÙÚ›‰· ÙÔ˘ ›Â: “∞˘Ù¿ Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· ‰ÂÓ Ù· ۯ‰ȿ˙ÂȘ. ŸÏ· ı· ÂÍ·ÚÙËıÔ‡Ó ·fi ÙÔ ÙÈ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ı· ¤ÚıÔ˘Ó. ¶¤Ú˘ÛÈ Ë ÂÚÈ¤ÙÂÈ· ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ‹Á ηϿ, ·ÏÏ¿ Â¤ÛÙÚ„·. £· ÂÚÈ̤ӈ Ó· ‰ˆ ·Ó ÚÔ·„ÂÈ Î¿ÙÈ Î·È ·Ó fi¯È, fiÏ· ηϿ. Δ¤ÏÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ ÊËÌÔÏÔÁ›· ÁÈ· °¤ÛÙÂ, ›Â: “∂›Ó·È ·Ï‹ıÂÈ· ˆ˜ fiÙ·Ó ‹ÌÔ˘Ó ÛÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi ›¯·Ì ڈًÛÂÈ ÙËÓ ªÈÏÌ¿Ô ÁÈ· ÙÔÓ °¤ÛÙÂ, ÁÈ·Ù› ›¯·Ì ÔÏÏÔ‡˜ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÔ‡˜ ̤ۈÓ, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ Ô‰‹ÁËÛ Ô˘ıÂÓ¿ ·˘Ùfi ÁÈ·Ù› Ë ªÈÏÌ¿Ô ‰ÂÓ ÙÔÓ ¤‰ÈÓÂ. ◊Ù·Ó Ì›· ·fi ·˘Ù¤˜ ÙȘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ Ô˘ ÂÍÂÙ¿˙ÂȘ ÙÔ Úˆ› Î·È “Îfi‚ÔÓÙ·È” ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì·”.

√ ∞ƒ∏™ À¶√¢∂Ã∂Δ∞π Δ√¡ √§Àª¶π∞∫√ ∫∞π ∏ ∞∂∫ Δ√¡ ¶∞√∫

™¤ÓÙÚ· ÛÙ· Ï¤È ÔÊ Ú¯›˙Ô˘Ó Û‹ÌÂÚ· Ù· Ï¤È ÛÙË ™Ô‡ÂÚ §›Áη Î·È ‡ÛÙÂÚ· ·fi ¤ÍÈ ·ÁˆÓÈÛÙÈΤ˜ ÛÙÔ Ì›ÓÈ ·˘Ùfi ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ı· Á›ÓÂÈ ÁÓˆÛÙ‹ Ë ÔÌ¿‰· Ô˘ ı· ¿ÚÂÈ ÙÔ ÂÈÛÈÙ‹ÚÈÔ ÁÈ· Ù· ÚÔÎÚÈÌ·ÙÈο ÙÔ˘ ΔÛ¿ÌÈÔÓ˜ §ÈÁÎ Ù˘ Ó¤·˜ ÂÚÈfi‰Ô˘. ™ÙȘ 16.45 Ë ∞∂∫ ı· ˘ԉ¯ı› ÙÔÓ ¶∞√∫ ÛÙÔ √∞∫∞, ÂÓÒ ÛÙȘ 19.00 Ô ÕÚ˘ ÛÙÔ “∫Ï. μÈÎÂÏ›‰Ë˜” ı· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi.

ÕÚ˘-√Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ΔÔÓ ∫¿ÚÏÔ˜ ∞Ú¿ÓÔ ÛÙËÓ 19ÌÂÏË ·ÔÛÙÔÏ‹ ÁÈ· ÙÔÓ ÛËÌÂÚÈÓfi ·ÁÒÓ· (19.00)Ì ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi Û˘ÌÂÚȤϷ‚Â Ô ÚÔÔÓËÙ‹˜ ÙˆÓ ÕÚË ŒÎÙÔÚ ƒ·Ô‡Ï ∫Ô‡ÂÚ. √ ·Ì˘ÓÙÈÎfi˜ ÙˆÓ “ÎÈÙÚ›ÓˆÓ” Â›Ó·È ÙÈ̈ÚË̤ÓÔ˜, Ë ÔÌ¿‰· Ù˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ fï˜ ¤¯ÂÈ Î¿ÓÂÈ ¤ÊÂÛË Ë ÔÔ›· ÂΉÈο˙ÂÙ·È Û‹ÌÂÚ· Î·È ·Ó ‰ÈηȈı› Ô 30¯ÚÔÓÔ˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ‹˜ ı· ‰ÒÛÂÈ Î·ÓÔÓÈο ÙÔ “·ÚÒÓ” . ªÂÙ¿ ÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ ÚÔfiÓËÛË Ô ∞ÚÁÂÓÙÈÓfi˜ Ù¯ÓÈÎfi˜ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ÙËÓ ·ÔÛÙÔÏ‹ Ë ÔÔ›· ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi ÙÔ˘˜ ÂÍ‹˜ 19 Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜: ™ËÊ¿Î˘, ¶¤ÛÎÔ‚ÈÙ˜, ¡¤ÙÔ, √ÚÙ›ı, ƒÔÓ¿ÏÓÙÔ, ¡·ÛÔ‡ÙÈ, °Î·ÚÛ›·, ºÂÚÓ¿ÓÙÂ˙, ÷‚›ÙÔ, ¶Ú›ÙÙ·˜, ∫fiÎÂ, Δ˙fiÓÛÔÓ, ∞ÓÙÔ‡, ªÂÚȤÌ, ∞ÁÙ˙›‰Ë˜, §·ÌÚÈ¿ÎÔ˜, μ·ÁÁ¤ÏË, ¡Ù¤ÈÏÈ Î·È ∞Ú¿ÓÔ. ∂ÎÙfi˜ ·ÔÛÙÔÏ‹˜ ¤ÌÂÈÓ·Ó Ô ÙÚ·˘Ì·Ù›·˜ ΔfiÓÈ ∫¿Ï‚Ô Î·È ÔÈ ÙÈ̈ÚË̤ÓÔÈ ∫¿ÌÔÚ·, ¡·ÊÙ› Î·È ∫Ô˘ÏÔ˘¯¤Ú˘. √ ¡·ÊÙ› Â›Ó·È Î·È ÙÚ·˘Ì·Ù›·˜ Î·È Û‡Ìʈӷ Ì· ÏËÚÔÊÔڛ˜ ı· Ì›ÓÂÈ ÁÈ· ‰‡Ô ‚‰ÔÌ¿‰Â˜ ÂÎÙfi˜ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ ‰Ú¿Û˘. ∞fi ÙËÓ ¿ÏÏË ÏÂ˘Ú¿ Ô ÚÔÔÓËÙ‹˜ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡, ªfi˙ÈÓÙ·Ú ª¿ÓÙÔ‚ÈÙ˜, ı· ¤¯ÂÈ ÛÙË ‰È¿ıÂÛ‹ ÙÔ˘ ÙÔÓ ŒÓÙÛÔ ª·Ú¤Ûη. √ πÙ·Ïfi˜ ̤ÛÔ˜ ÚÔÔÓ‹ıËΠηÓÔÓÈο ¯ı˜ Î·È ¤ÙÛÈ ı· ÌÔÚ¤ÛÂÈ Ó· ÂÓÈÛ¯‡ÛÂÈ ÙÔ˘˜ “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔ˘˜” ÛÙËÓ ·Ú¯‹ Ù˘ ÚÔ-

Û¿ıÂÈ¿˜ ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÙËÓ ‰È·Ù‹ÚËÛË Ù˘ 2˘ ı¤Û˘. ¶Ï¤ÔÓ, fi¯È ÌfiÓÔ ı· ‚ÚÂı› ÛÙËÓ ·ÔÛÙÔÏ‹ ·ÏÏ¿ ÂÎÙÈÌ¿Ù·È fiÙÈ ı· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ ÛÙËÓ 11¿‰· ÙÔ˘ ·ÁÒÓ·, ·ÓÙ› ÙÔ˘ §ÂÓÙ¤ÛÌ·.. ∞ÎfiÌË ÎÈ ¤ÙÛÈ ÔÈ ·Ô˘Û›Â˜ Ô˘ ı· ¤¯ÂÈ Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ı· Â›Ó·È ÔÏϤ˜ Î·È ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜. ∂ÎÙfi˜ ı· Â›Ó·È ÔÈ ΔÔÚÔÛ›‰Ë˜, ¡ÙÈfiÁÎÔ Î·È ∑·˚Ú›, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Û˘Ó¤¯ÈÛ·Ó Ù· ·ÙÔÌÈο ÙÔ˘˜ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù·. ∏ ·ÔÛÙÔÏ‹ ÙˆÓ ¶ÂÈڷȈÙÒÓ fiˆ˜ ÙËÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛÂ Ô ªfi˙ÈÓÙ·Ú ª¿ÓÙÔ‚ÈÙ˜ Â›Ó·È Ë ÂÍ‹˜: ∫fi‚·Ù˜, ¡ÈÎÔÔÏ›‰Ë˜, °Î·Ï›ÙÛÈÔ˜, §ÂÔÓ¿ÚÓÙÔ, ∑‚ϿÎÔÊ, ¶¿ÓÙÔ˜, ¡ÙÔÌ›, ƒ. ªÚ¿‚Ô, ∞. ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜, ª¤ÏÌÂÚÁÎ, ¡ÙÔ˘ÓÙÔ‡, ™ÙÔÏÙ›‰Ë˜, ŸÛηÚ, §ÂÓÙ¤ÛÌ·, °. ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜, ª·Ú¤Ûη, ºÂÙÊ·Ù˙›‰Ë˜, ª‹ÙÚÔÁÏÔ˘, ¡Ù¿ÚÌÈÛ¿ÈÚ, §Ô‡· §Ô‡·.

∞∂∫-¶∞√∫ ™ÙÔÓ ¿ÁÎÔ ÁÈ· ÙÚ›ÙÔ Û˘Ó¯fiÌÂÓÔ ·ÁÒÓ· ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó·

Ì›ÓÂÈ Ô ÿÛÌ·ÂÏ ªÏ¿ÓÎÔ, fiˆ˜ Ê¿ÓËΠ·fi ÙȘ ‰ÔÎÈ̤˜ ÙÔ˘ ¡ÙÔ‡Û·Ó ª¿Á‚ÈÙ˜ ÁÈ· ÙËÓ ÚÂÌȤڷ Ù˘ ∞∂∫ ÛÙ· Ï¤È ÔÊ ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙÔÓ ¶∞√∫ Û‹ÌÂÚ· ÛÙÔ √∞∫∞ (16:45). √ ™ÂÚ‚Ô¤ÏÏËÓ·˜ Ù¯ÓÈÎfi˜ ¤‰ÂÈÍ ˆ˜ ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏ›˙ÂÙ·È ÛÙË ¯ÚËÛÈÌÔÔ›ËÛË ÂÓfi˜ 4-4-1-1 Ì ÙÔÓ ¡¿ÙÛÔ ™ÎfiÎÔ Ó· ÎÈÓÂ›Ù·È ›Ûˆ ·fi ÙÔÓ ƒ¿ÊÈÎ Δ˙ÈÌÔ‡Ú Î·È ÙÔÓ ªÏ¿ÓÎÔ Ó· ÂÚÈÔÚ›˙ÂÙ·È, ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ·Ú¯Èο, Û ÚfiÏÔ ı·ً, fiˆ˜ Û˘Ó¤‚Ë Î·È ÛÙ· Ì·Ù˜ Ì §Â‚·‰ÂÈ·Îfi Î·È ∞ÛÙ¤Ú· ΔÚ›ÔÏ˘ ÙȘ ‰‡Ô ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ·ÁˆÓÈÛÙÈΤ˜. ™Â fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÛÙȘ ˘fiÏÔÈ˜ ı¤ÛÂȘ, Ô ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ §·Áfi˜ Ê·›ÓÂÙ·È Ó· Â›Ó·È Ë ÂÈÏÔÁ‹ ÁÈ· ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ ·ÚÈÛÙÂÚÔ‡ Ì·Î ÂÏÏ›„ÂÈ Î·È ÙÔ˘ ·Ó¤ÙÔÈÌÔ˘ ¡›ÎÔ˘ ∫·Ú¿ÌÂÏ·. ¢ÂÍÈ¿ ı· ·›ÍÂÈ Ô ∞Ú·Ô‡¯Ô Î·È ÎÂÓÙÚÈÎfi ·Ì˘ÓÙÈÎfi ‰›‰˘ÌÔ ı· Â›Ó·È Ô ª·˚ÛÙfiÚÔ‚ÈÙ˜ Ì ¤Ó·Ó ÂÎ ÙˆÓ ª·ÓˆÏ¿ ‹ °È¿¯ÈÙ˜. ∞Ó Ô 19¯ÚÔÓÔ˜ ·Ì˘ÓÙÈÎfi˜, Ô˘ Û˘ÌÂÚÈÏ‹ÊıËΠÛÙËÓ ·ÔÛÙÔÏ‹, ‰È·ÈÛÙˆı› ˆ˜ ÍÂ¤Ú·Û ÙȘ ÂÓÔ-

¯Ï‹ÛÂȘ ÛÙÔÓ ÙÂÙڷΤʷÏÔ, ı· Â›Ó·È ·ÚÙÂÓ¤Ú ÙÔ˘ ™Ô˘Ë‰Ô‡. ™ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ·˘Ù‹ Ô °È¿¯ÈÙ˜ ı· ÌÂÙ·ÙÂı› ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ‰›Ï· ·fi ÙÔÓ ∫·Ê¤ Î·È ‰ÂÓ ı· ÍÂÎÈÓ‹ÛÔ˘Ó ‚·ÛÈÎÔ› °Î¤ÓÙÛÔÁÏÔ˘ ‹ ª¿ÎÔ˜. §ÂÔÓ¿ÚÓÙÔ Î·È ª·ÓÙԇη ı· ηχÙÔ˘Ó Ù· ¿ÎÚ· Ù˘ ÌÂÛ·›·˜ ÁÚ·ÌÌ‹˜ Ù˘ “ŒÓˆÛ˘” . √ ¡ÙÔ‡Û·Ó ª¿Á‚ÈÙ˜ Â¤ÏÂÍ 20 Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ ÛÙËÓ ·ÔÛÙÔÏ‹. ∞˘ÙÔ› Â›Ó·È ÔÈ: ™¿¯·. ∞Ú·Ì·Ù˙‹˜, ∫·Ê¤˜, ∞Ú·Ô‡¯Ô, äÚÛÈ, Õς˜, ª·˚ÛÙfiÚÔ‚ÈÙ˜, §ÂÔÓ¿ÚÓÙÔ, Δ˙ÂÌÔ‡Ú, ª·ÓÙԇη, °È¿¯ÈÙ˜, ª¿ÎÔ˜, °ÎÂÚ¤ÈÚÔ, ªÏ¿ÓÎÔ, §·Áfi˜, ª·ÓˆÏ¿˜, ¡¤ÌÂı, °ÂˆÚÁ¤·˜, ™ÎfiÎÔ, °Î¤ÓÙÛÔÁÏÔ˘. Èڛ˜ οÔÈÔ ·ÚfiÔÙÔ ÔÏÔÎÏËÚÒıËÎÂ Ë ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· ÙÔ˘ ¶∞√∫ ÁÈ· ÙÔÓ ÂÓ·ÚÎÙ‹ÚÈÔ ·ÁÒÓ· ÙˆÓ ϤÈ-ÔÊ ÎfiÓÙÚ· ÛÙËÓ ∞∂∫, ηıÒ˜ ÏËÓ ÙÔ˘ ™Ó¿Ô˘ÙÛÂÚ Ô˘ ‰ÂÓ ÍÂ¤Ú·Û ÙȘ ÂÓԯϋÛÂȘ ÛÙÔÓ ¤Ûˆ Ï¿ÁÈÔ Û‡Ó‰ÂÛÌÔ Î·È ÙÔÓ ∫ÚÈÛÙÈ¿ÓÔ ªÔڿ˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ·ÔıÂÚ·›·˜ Î·È ·ÔηٿÛÙ·Û˘ ÌÂÙ¿ ÙË Ú‹ÍË Û˘Ó‰¤ÛÌÔ˘ Ô˘ ˘¤ÛÙË, Ô ÚÔÔÓËÙ‹˜ ÙÔ˘ “¢ÈÎÂÊ¿ÏÔ˘” ºÂÚÓ¿ÓÙÔ ™¿ÓÙÔ˜ Â¤ÏÂÍ ÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË ‰˘Ó·Ù‹ ·ÔÛÙÔÏ‹. √ ¶ÔÚÙÔÁ¿ÏÔ˜ Ù¯ÓÈÎfi˜ ÌÂÙ¿ ÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ ÚˆÈÓ‹ ÚÔfiÓËÛË ÛÙÔ Á‹Â‰Ô Ù˘ ΔÔ‡Ì·˜ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ÙËÓ ·ÔÛÙÔÏ‹ Ô˘ Ù·Í›‰Â„ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· Î·È Ë ÔÔ›· ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi ÙÔ˘˜ ·Ú·Î¿Ùˆ 18 Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜: X·ÏÎÈ¿˜, ∫Ú¤ÛÈÙ˜, ∞Ú·Ì·Ù˙‹˜, ∫Ô˘ÙÛÈ·ÓÈÎÔ‡Ï˘, ª·ÏÂ˙¿˜, ºˆÙ¿Î˘, ΔÛÈÚ›ÏÔ, ∫ÔÓÙÚ¤Ú·˜, ∂ÓÙ›ÓÈÔ, ºÈÏÔ̤ÓÔ, °Î·ÚÛ›·, ÿ‚ÈÙ˜, §›ÓÔ, ªÔ˘ÛÏ›ÌÔ‚ÈÙ˜, ™·‚›ÓÈ, ™ÔÚϤÓ, μÈÂ˚Ú›ÓÈ· Î·È μÈÙfiÏÔ. √ ¶ÔÚÙÔÁ¿ÏÔ˜ ı· ÙÔÔıÂÙ‹ÛÂÈ Î¿Ùˆ ·fi Ù· ‰ÔοÚÈ· ÙÔÓ Ã·ÏÎÈ¿ Î·È ÛÙËÓ ¿Ì˘Ó·, ·fi ‰ÂÍÈ¿ ÚÔ˜ ·ÚÈÛÙÂÚ¿, ÙÔ˘˜ ∞Ú·Ì·Ù˙‹, ∫ÔÓÙÚ¤Ú·˜, ª·ÏÂ˙¿ Î·È §›ÓÔ. ™ÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ ÌÂÛ·›·˜ ÁÚ·ÌÌ‹˜ ı· ·ÁˆÓÈÛÙÔ‡Ó Ô °Î·ÚÛ›· Î·È Ô μÈÙfiÏÔ, ¤¯ÔÓÙ·˜ ÛÙ· Ï¿ÁÈ· ÙÔÓ ™ÔÚÏ¤Ó Î·È ÙÔÓ ÿ‚ÈÙ˜. ΔÔ ÂÈıÂÙÈÎfi ‰›‰˘ÌÔ ı· ·ÔÙÂϤÛÔ˘Ó Ô μÈÂ˚Ú›ÓÈ· Î·È Ô ªÔ˘ÛÏ›ÌÔ‚ÈÙ˜.

ª¶∞ƒΔ™∂§√¡∞- π¡Δ∂ƒ ∞¡∞ª∂Δƒø¡Δ∞π ™∏ª∂ƒ∞ °π∞ ªπ∞ £∂™∏ ™Δ√¡ Δ∂§π∫√ Δ√À Δ™∞ª¶π√¡™ §π°∫

“ΔÈÙ·ÓÔÌ·¯›·” ÛÙË μ·ÚÎÂÏÒÓË ∏ ª·ÚÙÛÂÏfiÓ· Î·È Ë ÿÓÙÂÚ ı· ‰ÈÂΉÈ΋ÛÔ˘Ó Û‹ÌÂÚ· ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ÛÙȘ 21.45 ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ÂÈÛÈÙ‹ÚÈÔ ÁÈ· ÙÔÓ ÙÂÏÈÎfi ÙÔ˘ ΔÛ¿ÌÈÔÓ˜ §ÈÁÎ, Ô ÔÔ›Ô˜ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÛÙȘ 22 ª·˝Ô˘ ÛÙÔ “™·ÓÙÈ¿ÁÔ ªÂÚÓ·Ì¤Ô˘” . ∏ Ó›ÎË ÙˆÓ “ÓÂÚ·Ù˙Ô‡ÚÈ” Ì ÛÎÔÚ 3-1, ÙÔ˘˜ ‰›ÓÂÈ ¤Ó· ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÚÔ‚¿‰ÈÛÌ·, ·ÏÏ¿ ÔÈ “ÌÏ·Ô˘ÁÎÚ¿Ó·” ı· ÚÔÛ·ı‹ÛÔ˘Ó Ó· ·Ó·ÙÚ¤„Ô˘Ó ÙËÓ ÂȘ ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ηٿÛÙ·ÛË Î·È Ó· ·›ÍÔ˘Ó ÛÙËÓ ¤‰Ú· Ù˘ ÌÈÛËÙ‹˜ ·ÓÙÈ¿ÏÔ˘ (ƒÂ¿Ï ª·‰Ú›Ù˘). √È πÙ·ÏÔ› ı· ÚÔÛ·ı‹ÛÔ˘Ó Ó· ·ÁˆÓÈÛÙÔ‡Ó ÛÙÔÓ ¤ÌÙÔ ÙÂÏÈÎfi Ù˘ ÈÛÙÔÚ›·˜ ÙÔ˘˜ Î·È Ó· ηٷÎÙ‹ÛÔ˘Ó ÙÔ ÙÚ›ÙÔ ÙÔ˘˜ ‚·Ú‡ÙÈÌÔ ÙÚfi·ÈÔ, ÌÂÙ¿ ÙË ¯Ú˘Û‹ ‰ÈÂÙ›· 19641965. ∂›Û˘, ›¯·Ó ¯¿ÛÂÈ Û ‰‡Ô ÙÂÏÈÎÔ‡˜ ÙÔ 1966-67 Î·È ÙÔ 1971-72. ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘˜, ÔÈ ∫·Ù·Ï·ÓÔ› ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ·›ÍÔ˘Ó ÛÙÔ Ù¤Ù·ÚÙÔ ÙÂÏÈÎfi Ù˘ ÈÛÙÔÚ›·˜ ÙÔ˘˜ Î·È Ó· Á›ÓÔ˘Ó Ë ÚÒÙË ÔÌ¿‰· Ô˘ ηٷÎÙ¿ ‰Â‡ÙÂÚË ÛÂÚ› ÛÂ˙fiÓ ÙÔ ΔÛ¿ÌÈÔÓ˜ §ÈÁÎ, ÌÂÙ¿ ·fi 20 ¯ÚfiÓÈ·. ∏ ª·ÚÙÛÂÏfiÓ· ›¯Â ηٷÎÙ‹ÛÂÈ ÙÔ ÙÚfi·ÈÔ ÙÔ

1991-92, ÙÔ 2005-06 Î·È ÙÔ 2008-09. ∏ ÿÓÙÂÚ ÙËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË ∫˘Úȷ΋ ÂÈÎÚ¿ÙËÛ Ì 3-1 Ù˘ ¶·Ï¤ÚÌÔ ÛÙÔ “Δ˙Ô˘Û¤ ªÂ¿ÙÛ·” Î·È ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ‰‡Ô ‚·ıÌÔ‡˜ ÌÚÔÛÙ¿ ·fi ÙË ƒfiÌ· ÛÙÔÓ ‚·ıÌÔÏÔÁÈÎfi ›Ó·Î· Ù˘ Serie A. ∏ ª·ÚÙÛÂÏfiÓ· Ó›ÎËÛ Ì ÙÔ ›‰ÈÔ ÛÎÔÚ ÙË ÃÂÚ¤ı ÛÙÔ “∫·Ì ¡Ô˘” Î·È Â›Ó·È ÚÒÙË ÛÙËÓ ¶ÚÈ̤ڷ ¡ÙÈ‚È˙ÈfiÓ, ¤¯ÔÓÙ·˜ ¤Ó·Ó ‚·ıÌfi ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·fi ÙË ƒÂ¿Ï ª·‰Ú›Ù˘.

√ ∑ÔÛ¤ ªÔ˘Ú›ÓÈÔ ‰ÂÓ ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÈ ÙÔÓ ÙÈ̈ÚË̤ÓÔ ™Ù¿ÓÎÔ‚ÈÙ˜ Î·È ÙÔÓ ÙÚ·˘Ì·Ù›· ™·ÓÙfiÓ (Ù·Í›‰Â„·Ó ˆÛÙfiÛÔ ÛÙË μ·ÚÎÂÏÒÓË ÁÈ· „˘¯ÔÏÔÁÈÎÔ‡˜ ÏfiÁÔ˘˜). ∞ÓÙ›ıÂÙ·, Ô °Ô˘¤ÛÏÂÈ ™Ó¿ÈÓÙÂÚ Ù·Í›‰Â„ ÛÙËÓ πÛ·Ó›· ·ÊÔ‡ Ô √ÏÏ·Ó‰fi˜ ÍÂ¤Ú·Û ÙÔÓ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌfi ÙÔ˘ Î·È Û˘ÌÂÚÈÏ‹ÊıËΠ·fi ÙÔÓ ∑ÔÛ¤ ªÔ˘Ú›ÓÈÔ ÛÙËÓ ·ÔÛÙÔÏ‹ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜. ∞Ó·Ï˘ÙÈο, Ô ªÔ˘Ú›ÓÈÔ ‹Ú ̷˙› ÙÔ˘ Ù¤ÛÛÂÚȘ ÙÂÚÌ·ÙÔʇϷΘ (ΔfiÏÓÙÔ, ™¤˙·Ú, √ÚÏ·-

ÓÙfiÓÈ, ª¤ÏÂÙ˜), ÔÎÙÒ ·Ì˘ÓÙÈÎÔ‡˜ (∫fiÚÓÙÔÌ·, ∑·Ó¤ÙÈ, ª·˚ÎfiÓ, §Ô‡ÛÈÔ, ª·ÙÂÚ¿ÙÛÈ, ™¿ÌÔ˘ÂÏ, ∫›‚Ô˘, ™·ÓÙfiÓ), ÔÎÙÒ Ì¤ÛÔ˘˜ (™Ù¿ÓÎÔ‚ÈÙ˜, ∫Ô˘·Ú¤ÛÌ·, ªfiÙ·, ™Ó¿ÈÓÙÂÚ, ªÔ˘ÓÙ¿ÚÈ, ª·ÚÈÁο, ∫·ÌÈ¿ÛÔ, ∫ÚÈÓ) Î·È ¤ÓÙ ÂÈıÂÙÈÎÔ‡˜ (∂Ùfi, ªÈÏ›ÙÔ, ¶¿ÓÙÂÊ, ª·ÏÔÙ¤ÏÈ, ∞ÚÓ·Ô‡ÙÔ‚ÈÙ˜). ∞Ó ‰ÂÓ ˘¿ÚÍÂÈ Î¿ÔÈÔ ·ÚfiÔÙÔ, Ô ªÔ˘Ú›ÓÈÔ ı· ·Ê‹ÛÂÈ ÂÎÙfi˜ 18·‰·˜ ÙÔ˘˜ √ÚÏ·ÓÙfiÓÈ, ª¤ÏÂÙ˜, ™·ÓÙfiÓ, ™Ù¿ÓÎÔ‚ÈÙ˜, ∫ÚÈÓ, ∞ÚÓ·Ô‡ÙÔ‚ÈÙ˜ Î·È ¤Ó·Ó ÂÎ ÙˆÓ ª·ÚÈÁο, ∫Ô˘·Ú¤ÛÌ·, Ë ª·ÏÔÙ¤ÏÈ (ÏfiÁˆ ÙÔ˘ ·ÚÓËÙÈÎÔ‡ Îϛ̷ÙÔ˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËı› ÁÈ· ÙÔÓ πÙ·Ïfi). √ ¶Â °ÎÔ˘·ÚÓÙÈfiÏ· ı· ·Ú·Ù¿ÍÂÈ ÙËÓ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ ¯ˆÚ›˜ ÙÔÓ ÙÚ·˘Ì·Ù›· πÓȤÛÙ·, ÙÔÓ ÙÈ̈ÚË̤ÓÔ ¶Ô˘ÁÈfiÏ, ÂÓÒ Ô ∞ÌÈÓÙ¿Ï Â›Ó·È ·ÌÊ›‚ÔÏÔ˜. ™ÙÔ fiÚÈÔ ÙˆÓ Î·ÚÙÒÓ ·fi ÏÂ˘Ú¿˜ ª·ÚÙÛÂÏfiÓ· Â›Ó·È ÔÈ Õς˜ Î·È ¶ÈΤ, ÂÓÒ ÁÈ· ÙËÓ ÿÓÙÂÚ Â›Ó·È ÔÈ ™¿ÌÔ˘ÂÏ, ª·˚ÎfiÓ, ∑·Ó¤ÙÈ Î·È ∂Ùfi. √ Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ª·ÚÙÛÂÏfiÓ·, ∑Ô¿Ó §·fiÚÙ·, ÂÌÊ·Ó›ÛÙËΠ·ÈÛÈfi‰ÔÍÔ˜ fiÙÈ Ë ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ ı· ¿ÚÂÈ ÙÔ ÂÈÛÈÙ‹-

ÚÈÔ Ù˘ ÚfiÎÚÈÛ˘ ÛÙÔÓ ÌÂÁ¿ÏÔ ÙÂÏÈÎfi ÙÔ˘ ΔÛ¿ÌÈÔÓ˜ §ÈÁÎ: “ªÔÚԇ̠ӷ ¿ÚÔ˘Ì ÙË Ó›ÎË, ·ÏÏ¿ ͤÚÔ˘Ì fiÙÈ ·˘Ùfi Â›Ó·È ‰‡ÛÎÔÏÔ. √È ·›ÎÙ˜ ı· ‰ÒÛÔ˘Ó ÙÔÓ Î·Ï‡ÙÂÚÔ Â·˘Ùfi ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÙËÓ ÚfiÎÚÈÛË. ¶ÔÙ¤ ‰ÂÓ ı· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÔ˘Ì ‚›·, ·ÊÔ‡ ÛÙfi¯Ô˜ Ì·˜ Â›Ó·È Ó· ·›˙Ô˘Ì Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ Î·È ‰ÂÓ ‹Ì·ÛÙ·Ó ÔÙ¤ ‚›·ÈÔÈ. £¤ÏÔ˘Ì ӷ ıÚȷ̂‡ÛÂÈ ÙÔ Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ” . ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ ÚÔ˚ÛÙÔÚ›·, ÔÈ ‰‡Ô ÔÌ¿‰Â˜ ·Ó·ÌÂÙÚ‹ıËÎ·Ó ÛÙËÓ Ê¿ÛË ÙˆÓ Ơ̂ψÓ. ™ÙȘ 16 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ ÛÙÔ “™·Ó ™›ÚÔ” ‰ÂÓ ˘‹ÚÍ ÓÈÎËÙ‹˜ (0-0) ÂÓÒ ÛÙÔÓ ‰Â‡ÙÂÚÔ ·ÁÒÓ· ÛÙÔ “∫·Ì ¡Ô˘” ÛÙȘ 24 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘, Ë ª·ÚÙÛÂÏfiÓ· ›¯Â ÂÈÎÚ·Ù‹ÛÂÈ Ì 2-0 Ì ÁÎÔÏ ÙˆÓ ¶ÈΤ Î·È ¶¤‰ÚÔ. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· ÔÈ ‰‡Ô ÔÌ¿‰Â˜ ›¯·Ó ·Ó·ÌÂÙÚËı› Î·È ÛÙË ‰Â‡ÙÂÚË Ê¿ÛË ÙˆÓ ÔÌ›ÏˆÓ ÙËÓ ÛÂ˙fiÓ 2002-2003. ∏ ª·ÚÙÛÂÏfiÓ· ›¯Â ÓÈ΋ÛÂÈ Ì 3-0 ÛÙÔ “∫·Ì ¡Ô˘” , ÂÓÒ ÛÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ·È¯Ó›‰È ‰ÂÓ ·Ó·‰Â›¯ÙËΠÓÈÎËÙ‹˜ (0-0). ¢È·ÈÙËÙ‹˜ Ù˘ Û˘Ó¿ÓÙËÛ˘ ı· Â›Ó·È Ô μ¤ÏÁÔ˜ ºÚ·ÓÎ ¡Ù ªϤÎÂÚÂ.


T∂Δ∂ƒΔ∏ 28 A¶ƒπ§π√À 2010

™˘Á¯·›ÚÔ˘Ó ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi μ. √ ∞√¡∞ª ªÂ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ ÙÔ˘ Ô ∞√¡∞ª Û˘Á¯·›ÚÂÈ ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi ÁÈ· ÙËÓ ¿ÓÔ‰Ô ÛÙË ™Ô‡ÂÚ §›Áη: “√ Úfi‰ÚÔ˜ ∞fiÛÙÔÏÔ˜ ∫·Ó·‚fi˜ Î·È Ù· ̤ÏË ÙÔ˘ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ÙÔ˘ ∞ıÏËÙÈÎÔ‡ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ Ù˘ ¡Ô̷گȷ΋˜ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜, Û˘Á¯·›ÚÔ˘Ó ıÂÚÌ¿ ÙÔ˘˜ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ¤˜ Ù˘ ·Ófi‰Ô˘ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘ ÛÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘ Ù˘ ™Ô‡ÂÚ §›Áη. ∏ ‰ÈÔ›ÎËÛË, ÔÈ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ Î·È ÙÔ Ù¯ÓÈÎfi ÂÈÙÂÏÂ›Ô ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡, ¯¿ÚÈÛ·Ó ÛÙÔÓ ·ıÏËÙÈÛÌfi Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ Ì›· ÌÂÁ¿ÏË ÂÈÙ˘¯›·, ηıÒ˜ Ë ÔÌ¿‰· ı· ÂÚ¿ÛÂÈ ÙÔ “ηÙÒÊÏÈ” Ù˘ ÌÂÁ¿Ï˘ ηÙËÁÔÚ›·˜ ¤ÂÈÙ· ·fi ‰‡Ô ‰ÂηÂٛ˜ ·Ô˘Û›·˜. ∏ ¿ÓÔ‰Ô˜ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘ ‰ÈηÈÒÓÂÈ ÙȘ Â›ÔÓ˜ ÚÔÛ¿ıÂȘ fiÏˆÓ fiÛˆÓ ÌÔ¯ıÔ‡Ó Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ ÁÈ· ÙÔ Î·Ïfi ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘, ÂÓÒ ·Ú¿ÏÏËÏ· ÂÈ‚Ú¿‚¢Û ÙÔ˘˜ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ μÔÏÈÒÙ˜ ÊÈÏ¿ıÏÔ˘˜ Ô˘ ÛÙ‹ÚÈÍ·Ó ÙË ÊÂÙÈÓ‹ ÚÔÛ¿ıÂÈ· Î·È Â›‰·Ó ÙËÓ ·Á·Ë̤ÓË ÔÌ¿‰· ÙÔ˘˜ Ó· ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙ› ÛÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Ù˘ μ’ ∂ıÓÈ΋˜ ηÙËÁÔÚ›·˜. ΔËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘ ı· ‚ÚÂı› ‰›Ï· ÛÙÔ˘˜ “ÌÂÁ¿ÏÔ˘˜” ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘, ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ ı· ˆÊÂÏ‹ÛÂÈ ÔÈÎÈÏÔÙÚfiˆ˜ ÙËÓ fiÏË Î·È Î·Ù’ Â¤ÎÙ·ÛË ÙÔ ÓÔÌfi. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, fï˜, ·˘Ùfi ı· ÛËÌ¿ÓÂÈ Î·È ·‡ÍËÛË ÙˆÓ Â˘ı˘ÓÒÓ, ·ÏÏ¿ Î·È ÙˆÓ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂˆÓ ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙÔÓ ÈÛÙÔÚÈÎfi Û‡ÏÏÔÁÔ ·’ fiÏÔ˘˜ Ì·˜, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ Ó· ÎÂÚ‰›ÛÂÈ ¤Ó· ·ÎfiÌË ÌÂÁ¿ÏÔ ÛÙÔ›¯ËÌ·, fiˆ˜ ·ÎÚÈ‚Ò˜ ¤Ú·ÍÂ Î·È Ê¤ÙÔ˜ οÓÔÓÙ¿˜ Ì·˜ ˘ÂÚ‹Ê·ÓÔ˘˜” .

√È ·Ï·›Ì·¯ÔÈ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μ. √ Û‡Ó‰ÂÛÌÔ˜ ·Ï·ÈÌ¿¯ˆÓ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙÒÓ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘ Ì ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ô˘ Âͤ‰ˆÛÂ Û˘Á¯·›ÚÂÈ ÙÔ˘˜ “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔ˘˜” ÁÈ· ÙËÓ ¿ÓÔ‰Ô ÛÙË ™Ô‡ÂÚ §›Áη. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ Ë ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È Ù· ÂÍ‹˜: “√ Úfi‰ÚÔ˜ ÙˆÓ ·Ï·ÈÌ¿¯ˆÓ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙÒÓ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘, Î. Δ¿Î˘ ™˘ÓÂÙfiÔ˘ÏÔ˜, ÙÔ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Î·È Ù· ̤ÏË ÙÔ˘ Û˘Ó‰¤ÛÌÔ˘, Û˘Á¯·›ÚÔ˘Ó ÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË Ù˘ ¶∞∂, ÙÔ Ù¯ÓÈÎfi ÙÈÌ Î·È ÙÔ˘˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ ÁÈ· ÙËÓ ¿ÓÔ‰Ô Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÛÙË ™Ô‡ÂÚ §›Áη. ∂›Û˘, Û˘Á¯·›ÚÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ÊÈÏ¿ıÏÔ˘˜ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÛÙ‹ÚÈÍ·Ó fiÏË ÙË ¯ÚÔÓÈ¿ ÙÔÓ Û‡ÏÏÔÁÔ Î·È ‚Ô‹ıËÛ·Ó Ù· ̤ÁÈÛÙ· ÁÈ· ÙËÓ Â›Ù¢ÍË ÙÔ˘ ÛÙfi¯Ô˘. √È ·Ï·›Ì·¯ÔÈ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ ı· Â›Ó·È ¿ÓÙ· ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ ÔÌ¿‰· Î·È Â‡¯ÔÓÙ·È ÙË Ó¤· ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ Ó· ¤¯ÂÈ ·ÎfiÌË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˜ ÂÈÙ˘¯›Â˜ ÛÙË ™Ô‡ÂÚ §›Áη” .

√È ‰È·ÈÙËÙ¤˜ Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘ ∞fi ÙÔÓ ™¢¶£ Ï¿‚·ÌÂ Î·È ‰ËÌÔÛȇԢÌ ÙËÓ ·Ú·Î¿Ùˆ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË: “ΔÔ ¢.™. ÙÔ˘ ™˘Ó‰¤ÛÌÔ˘ ¢È·ÈÙËÙÒÓ ¶Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ (μfiÏÔ˘) Û˘Á¯·›ÚÂÈ ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ, Ù· ̤ÏË ÙÔ˘ ¢.™., ÙÔ Ù¯ÓÈÎfi ÂÈÙÂÏ›Ô, ÙÔ˘˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ Î·È ÙÔ˘˜ ÊÈÏ¿ıÏÔ˘˜ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ÂÈÙ˘¯›· ÙÔ˘˜ Ó· Â·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó ÙËÓ ÔÌ¿‰· ÌÂÙ¿ ·fi ÔÏÏ¿ ¯ÚfiÓÈ· ÛÙË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË Î·ÙËÁÔÚ›· ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘. ∞˘Ù‹ Ë ÂÈÙ˘¯›· ·ÔÙÂÏ› ‰Èη›ˆÛË fiÏˆÓ Ô˘ Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó Û’ ·˘Ù‹ ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ·, ı· ‚ÔËı‹ÛÂÈ ÙËÓ fiÏË ÔÈÎÈÏÔÙÚfiˆ˜ Î·È ı· ‰ÒÛÂÈ Ó¤· ÒıËÛË ÛÙÔ ÙÔÈÎfi Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ Î·È ÙË ‰È·ÈÙËÛ›·. ∂˘¯fiÌ·ÛÙÂ Ë Ó¤· ¯ÚÔÓÈ¿ Ó· Â›Ó·È ÙÔ ›‰ÈÔ ÂÙ˘¯Ë̤ÓË Î·È Ë ÔÌ¿‰· Ó· ÂÎÏËÚÒÛÂÈ ÙÔ˘˜ Ó¤Ô˘˜ ÛÙfi¯Ô˘˜ Ô˘ ı· ‚¿ÏÂÈ Ë ‰ÈÔ›ÎËÛ‹ Ù˘” .

21

Δ√¡π™∂ √ ∞Ã. ª¶∂√™ °π∞ Δ∏¡ ∂ª¶§√∫∏ Δ√À √§Àª¶π∞∫√À μ. ™Δ∞ “À¶√¶Δ∞” ¶∞πáπ¢π∞

“¡ÙÚÔ‹ Ó· ÛÈÏÒÓÔÓÙ·È ˘ÔÏ‹„ÂȘ” ¿ÓÔ‰Ô˜ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘ ÛÙË ™Ô‡ÂÚ §›Áη ÌÔÚ› Ó· ¤¯ÂÈ ÂÍ·ÛÊ·ÏÈÛÙ›, ˆÛÙfiÛÔ, ÌÈ· ÛÂÈÚ¿ ·fi ˙ËÙ‹Ì·Ù· ··Û¯ÔÏÔ‡Ó ÙËÓ ¶∞∂. √ ∞¯ÈÏϤ·˜ ª¤Ô˜ ·Ô¯ÒÚËÛ ·fi ÙËÓ ÚÔ‰ڛ· Ù˘ ¶∞∂ Î·È ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂÈ ÙÔ fiÓÔÌ· ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ Î·È ‰È¢ı‡ÓÔÓÙ· Û˘Ì‚Ô‡ÏÔ˘, ÂÓÒ ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË Â‚‰ÔÌ¿‰· ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ÍÂηı·Ú›ÛÂÈ ÙÔ ı¤Ì· ÙÔ˘ ÚÔÔÓËÙ‹. ªÂÙ¿ ÙË ‰ËÌÔÛÈÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ·ÁÒÓˆÓ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙ› “‡ÔÙÔÈ” ·fi ÙËÓ √À∂º∞ Î·È ÛÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ÂÌϤÎÂÙ·È Î·È Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘, Ô Î. ª¤Ô˜ ¤Ú·Û ¯ı˜ ÛÙËÓ ·ÓÙÂ›ıÂÛË.

ƒÂÔÚÙ¿˙: ∂À£Àª∏™ ¢. Ã√ÀΔ∞™ ªÂ ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ ÛÙÔÓ “Nova™ÔÚ FM” ·Ó·Ê¤ÚıËΠÛÙÔ ˙‹ÙËÌ· Ô˘ ¤¯ÂÈ ÚÔ·„ÂÈ, ÂÓÒ ÂÈÙ¤ıËΠÛÙÔÓ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹ ÙÔ˘ §∞√™, ∞ı. ¶Ï‡ÚË Ï¤ÁÔÓÙ·˜ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο: “√ ¿ÓıÚˆÔ˜ Ô˘ ¤‚Á·Ï ÛÙË ‰ËÌÔÛÈfiÙËÙ· ÙÔ˘˜ ·ÁÒÓ˜, ·Ó ‰ÂÓ ÙÔ˘˜ ¤‚Á·˙ ‰ÂÓ ı· ÙÔÓ ‹ÍÂÚ ԇÙÂ Ë Ì¿Ó· ÙÔ˘. ∂›Ó·È ¤Ó·˜ ·Ó‡·ÚÎÙÔ˜ ÔÏÈÙÈÎfi˜ Ì 600 ÛÙ·˘ÚÔ‡˜ Ô˘ „¿¯ÓÂÈ ‰ËÌÔÛÈfiÙËÙ· Î·È ‚ڋΠÙÚfiÔ ÁÈ· Ó· ÚÔ‚ÏËı›. √‡Ù ÔÈ Û˘ÁÁÂÓ›˜ ÙÔ˘ ‰ÂÓ ÙÔÓ Í¤ÚÔ˘Ó. ¢ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ‰È·Û‡ÚÂÈ ÔÌ¿‰Â˜, ¿ÙÔÌ·, ÔÓfiÌ·Ù· Î·È ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȘ. ™ÎÂÊÙfiÌ·ÛÙ ÛÔ‚·Ú¿ Ì ÙÔ ÓÔÌÈÎfi Ì·˜ ÙÌ‹Ì· Ó· ˘¿ÚÍÂÈ ·ÓÙ›‰Ú·ÛË” . °È· ÙËÓ ÂÌÏÔ΋ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘ Û ÙÚÂȘ “‡ÔÙÔ˘˜” ·ÁÒÓ˜ ʤÙÔ˜ ÙfiÓÈÛÂ: “¢ÂÓ Â›Ì·ÛÙ Û ÙÚÂȘ ‡ÔÙÔ˘˜ ·ÁÒÓ˜, ·ÏÏ¿ Û 82! ΔÈ ÂÏ·ÊÚÒ˜ ‡ÔÙÔ Î·È ‰ÈÂÊı·Ṳ́ÓÔ; ∞˘Ù¿ Â›Ó·È ÁÂÏÔ›· Ú¿ÁÌ·Ù·. ŸÏÔ ·˘Ùfi ÙÔ ÍÂÎÈÓÔ‡Ó ÔÈ ÂÙ·ÈÚ›˜ ·Ú¿ÓÔÌÔ˘ ÛÙÔȯ‹Ì·ÙÔ˜ Ô˘ ‰ÚÔ˘Ó ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î·È Û fiÏÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ. √ Ê¿ÎÂÏÔ˜ ¤¯ÂÈ ¿ÂÈ ÛÙËÓ ÂÈÛ·ÁÁÂÏ›· Î·È ·fi ÂΛ ‰È¤ÚÚ¢Û Ì ÁÚ·ÌÌ·Ù›˜ Î·È Ê·ÚÈÛ·›Ô˘˜. ¢›ÓÂȘ ‰¤Î· ¢ÚÒ Û’ ¤Ó·Ó ÁÚ·ÌÌ·Ù¤· Î·È ÛÔ˘ ‰›ÓÂÈ ÙË ‰ÈÎÔÁÚ·Ê›·. √È ‰ÈηÛÙÈÎÔ› ‚ϤÔÓÙ·˜ ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ Ê¿ÎÂÏÔ ÁÂÏ¿ÓÂ. ¢ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ÙÔ ·Ú·ÌÈÎÚfi. £¤ÏÔ˘Ó Ó· ÍÂÎÈÓ‹ÛÔ˘Ó ¤Ú¢ӷ; ∞˜ ¿Ó ÛÙËÓ ΔÚ¿Â˙· Ù˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ Î·È Ó· ‰Ô˘Ó ÙË Ï›ÛÙ· Ì ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÂÌ‚¿ÛÌ·Ù· ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi. £· ‚ÚÔ˘Ó ÔÏÏÔ‡˜, ·ÏÏ¿ fi¯È ÙÔÓ ∞¯ÈÏϤ· ª¤Ô” . °È· ÙÔ ·Ó ı· Û˘Ì‚¿ÏÂÈ Ô ›‰ÈÔ˜ Û ÂӉ¯fiÌÂÓË ¤Ú¢ӷ ·¿ÓÙËÛÂ: “∂‡¯ÔÌ·È Ó· Ì·˜ ηϤÛÔ˘Ó, ÒÛÙ ӷ ‰ÒÛÔ˘Ì ··ÓÙ‹ÛÂȘ Î·È Ó· Û˘Ì‚¿ÏÔ˘Ì ÛÙËÓ ¤Ú¢ӷ, ·ÏÏ¿ Â›Ó·È ÓÙÚÔ‹ Ó· ÛÈÏÒÓÔÓÙ·È ˘ÔÏ‹„ÂȘ ¯ˆÚ›˜ Ô‡ÙÂ Î·Ó ÂӉ›ÍÂȘ. ¢ÂÓ Â›Ó·È fiÏ· ·ÁÁÂÏÈο Ï·Ṳ̂ӷ ÛÙÔ Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ Î·È ·Ó ÎÏËıÒ ı· Û˘Ì‚¿Ïˆ Î·È ı· Û˘ÌÌÂÙ¤¯ˆ Û ÔÔÈ·‰‹ÔÙÂ Û˘˙‹ÙËÛË ‹ ·Ó¿ÎÚÈÛË. ¢ÂÓ Á›ÓÂÙ·È Ù›ÔÙ· ÈÔ ·Ú¿‰ÔÍÔ ‹ ·Ú¿ÏÔÁÔ ·fi fi,ÙÈ Á›ÓÂÙ·È ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi. ¶·ÓÙÔ‡ Á›ÓÔÓÙ·È Ú¿ÁÌ·Ù·, fiˆ˜ Ì›· ·‰È¿ÊÔÚË ÔÌ¿‰· Ó· ÎÂÚ‰›ÛÂÈ Î¿ÔÈ· Ô˘ ¤¯ÂÈ ÛÙfi¯Ô˘˜. ΔÔ Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ Â›Ó·È ¤ÙÛÈ ÊÙÈ·Á̤ÓÔ. ¢ÂÓ Â›Ó·È Ë ∂ÏÏ¿‰· ÙÔ Ì·‡ÚÔ Úfi‚·ÙÔ. ™Â Ì›· ÚfiÛÊ·ÙË ¤Ú¢ӷ Ô˘ ¤ÁÈÓ ‰È·ÈÛÙÒıËΠˆ˜ 10-11 ¯ÒÚ˜ ‹Ù·Ó ÌÏÂÁ̤Ó˜ Û ‰›ÎÙ˘Ô ·Ú¿ÓÔÌÔ˘ ÛÙÔȯ‹Ì·ÙÔ˜, ·ÏÏ¿ ·Ó¿ÌÂÛ¿ ÙÔ˘˜ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó Ë ∂ÏÏ¿‰·” . °È· ÙÔ Ò˜ Ú¤ÂÈ Ó· “ÚÔÛٷ٤„Ô˘Ó” ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ ÙÔ˘ Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘ ÙÔ ¯ÒÚÔ ÙfiÓÈÛÂ: “ªÂ fiÏ· ·˘Ù¿ Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· ·ÔÚÒ Ò˜ ·˘Ùfi˜ Ô Ï›ÁÔ˜ ÎfiÛÌÔ˜ Û˘Ó¯›˙ÂÈ Ó· ¤Ú¯ÂÙ·È ÛÙÔ Á‹‰Ô, Ó· ·›ÚÓÂÈ ÂÊËÌÂÚ›‰Â˜ Î·È Ó· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı› ÂÎÔÌ¤˜. £· Ú¤ÂÈ fiÏÔÈ Ì·˜ Ó· ÚÔÛٷ٤„Ô˘Ì ÙÔ ¯ÒÚÔ, ·fi ÙÔÓ ÔÔ›Ô ˙Ô˘Ó ÔÏÏÔ› ¿ÓıÚˆÔÈ. ∞˜ Ì·˜ Ô˘Ó Î¿ÔÈÔÈ ÚÔÔÓËÙ¤˜ Ô˘ ÌÈÏÔ‡Ó ÁÈ· ‚ÚÒÌÈÎÔ ÂÏÏËÓÈÎfi Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ Ô‡ ¤‚Á·Ï·Ó ‰›ψ̷ Î·È Û ÔÈ· ¯ÒÚ· ÂÚÁ¿ÛÙËηÓ. ∞˘ÙÔ› Ô˘ ‰Ô˘ÏÂ‡Ô˘Ó ¤¯Ô˘Ó ˘Ô¯Ú¤ˆÛË Ó· ÚÔÛٷهԢÓ

ÙÔ ¿ıÏËÌ· Î·È fi¯È Ó· ÙÔ ‰˘ÛÊËÌÔ‡Ó” .

ΔËÓ ¶·Ú·Û΢‹ Ë ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ √ ∞¯ÈÏϤ·˜ ª¤Ô˜ ÁÈ· ÌÈ· ·ÎfiÌË ÊÔÚ¿ ÊÚfiÓÙÈÛ ӷ ηıËÛ˘¯¿ÛÂÈ ÙÔ˘˜ ÊÈÏ¿ıÏÔ˘˜ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡, ϤÁÔÓÙ·˜ ˆ˜ Ë ·Ú·›ÙËÛ‹ ÙÔ˘ ·fi ÙËÓ ÚÔ‰ڛ· Ù˘ ¶∞∂ ‰ÂÓ ı· ÂËÚ¿ÛÂÈ ÙÔ Û¯Â‰È·ÛÌfi Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÂÓ fi„ÂÈ Ù˘ Ó¤·˜ ¯ÚÔÓÈ¿˜ fiÔ˘ ÔÈ “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔÈ” ı· ·ÁˆÓÈÛÙÔ‡Ó ÛÙË ™Ô‡ÂÚ §›Áη: “∫¿ı Ú¿ÁÌ· Ô˘ οÓÂÈ ¤Ó·˜ ¿ÓıÚˆÔ˜ Â›Ó·È ‚¿ÛÂÈ Û¯Â‰›Ô˘ Î·È ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌÔ‡. ∏ ·Ú·›ÙËÛË ·˘Ù‹ ‹Ù·Ó ·Ó·ÌÂÓfiÌÂÓË, ÁÈ· ÏfiÁÔ˘˜ ÚÔÛˆÈÎÔ‡˜, ·ÏÏ¿ Û η̛· ÂÚ›ÙˆÛË ‰ÂÓ ·ÁÁ›˙ÂÈ ÙÔ Û¯Â‰È·ÛÌfi ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘. ΔÔ È‰ÈÔÎÙËÛÈ·Îfi ηıÂÛÙÒ˜ Î·È Ë ÌÂÙÔ¯È΋ Û‡ÓıÂÛË ‰ÂÓ ·ÏÏ¿˙Ô˘Ó” . ΔËÓ ¶·Ú·Û΢‹ Ô ∞¯ÈÏϤ·˜ ª¤Ô˜ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ‰ÒÛÂÈ Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË Δ‡Ô˘ ÛÙȘ 11 ÙÔ Úˆ› ÛÙ· ÁÚ·Ê›· Ù˘ ¶∞∂, fiÔ˘ Î·È ı· ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂÈ ÙÔ fiÓÔÌ· ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘, Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜ Ó· οÓÔ˘Ó ÏfiÁÔ ˆ˜ ·˘Ùfi˜ ›Ûˆ˜ Ó· Â›Ó·È Ô ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÛÙ‹˜ μ·Û›Ï˘ ∫·ÚÚ¿˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ¿ÏψÛÙ η٤¯ÂÈ ¤Ó· ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÔÛÔÛÙfi ÌÂÙÔ¯ÒÓ Ù˘ ¶∞∂ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘. ∂›Û˘, Ô Î. ª¤Ô˜ ı· ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ÙÔ˘˜ ÏfiÁÔ˘˜ Ô˘ ÙÔÓ Ô‰‹ÁËÛ·Ó Ó· ·Ú·ÈÙËı› ·fi ÙËÓ ÚÔ‰ڛ· Ù˘ ¶∞∂ Î·È ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ ‰È¢ı‡ÓÔÓÙ· Û˘Ì‚Ô‡ÏÔ˘, ÂÓÒ ı· ·Ó·ÊÂÚı› Î·È ÛÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘, ·Ó Î·È fiˆ˜ ÙfiÓÈÛ ¯ı˜ ÔÈ ÛÙfi¯ÔÈ Ô˘ ı· ı¤ÛÂÈ Ë ÔÌ¿‰· ÁÈ· ÙË Ó¤· ¯ÚÔÓÈ¿ ı· Â›Ó·È ˘„ËÏÔ›: “√ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È Ô‡Ù £Ú·Û‡‚Ô˘ÏÔ˜, Ô‡Ù ¶·ÓËÏÂÈ·Îfi˜ Î·È ·Ó¤‚ËΠÛÙËÓ ÚÒÙË Î·ÙËÁÔÚ›· ÁÈ· Ó· ·Ú·Ì›ÓÂÈ. μ¿˙Ô˘Ì ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌfi ÁÈ· ηıȤڈÛË. √È ÂÈÙ˘¯›Â˜ οÔÈ· ÛÙÈÁÌ‹ ı· ¤ÚıÔ˘Ó fiÙ·Ó Ë ÔÌ¿‰· Â›Ó·È ˘ÁÈ‹˜” .

∞ÓÔȯÙfi ÙÔ ı¤Ì· ÙÔ˘ ÚÔÔÓËÙ‹ ΔËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË Â‚‰ÔÌ¿‰· ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È

Ó· ÍÂηı·Ú›ÛÂÈ ÙÔ ı¤Ì· ÙÔ˘ ÚÔÔÓËÙ‹, ÛÂ Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ô˘ ı· ¤¯ÂÈ Ô ∞¯ÈÏϤ·˜ ª¤Ô˜ Ì ÙÔÓ ™¿ÎË ΔÛÈÒÏË. √ ∫·Ú‰ÈÙÛÈÒÙ˘ Ù¯ÓÈÎfi˜ Ì ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ ÙfiÓÈÛ ˆ˜ ·Ó ˘¿ÚÍÂÈ ÎÔÈÓ‹ ÊÈÏÔÛÔÊ›· Á‡Úˆ ·fi ÙÔ ÛÙ‹ÛÈÌÔ Î·È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÔÏϤ˜ Èı·ÓfiÙËÙ˜ Ë Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ó· Û˘Ó¯ÈÛÙ›: “À¿Ú¯Ô˘Ó fiϘ ÔÈ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ ÁÈ· Ó· Ì›ӈ, ·ÏÏ¿ fiÏ· ı· ÂÍ·ÚÙËıÔ‡Ó ·fi ÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ô˘ ı· ¤¯ˆ Ì ÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË” ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍÂ Ô ™¿Î˘ ΔÛÈÒÏ˘, ÂÓÒ ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ Ô ∞¯ÈÏϤ·˜ ª¤Ô˜ ÙÔÓ›˙ÂÈ ÁÈ· ÙÔ ı¤Ì· ÙÔ˘ ÚÔÔÓËÙ‹: “√Ùȉ‹ÔÙ ı¤Ïˆ Ó· οӈ ÛÙË ˙ˆ‹ ÌÔ˘ ÙÔ ÂÙ˘¯·›Óˆ. ∏ ·Ú·ÌÔÓ‹ ‹ fi¯È ÙÔ˘ Î. ΔÛÈÒÏË ÛÙËÓ ÔÌ¿‰· ÂÍ·ÚÙ¿Ù·È ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο ·fi ̤ӷ. ΔËÓ ÚfiıÂÛ‹ ÌÔ˘ ÙË ¤¯ˆ ÂÎÊÚ¿ÛÂÈ Â‰Ò Î·È Î·ÈÚfi. Œ¯Ô˘Ó Á›ÓÂÈ Î¿ÔȘ Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ Î·È ÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ ̤Ú˜ ı· Û˘˙ËÙ‹ÛÔ˘ÌÂ Î·È ¿ÏÈ . ∂›Ì·ÛÙ Û ηÏfi ‰ÚfiÌÔ, ·ÏÏ¿ ı· Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÂÈ Ë Û˘˙‹ÙËÛË ÁÈ· ÙÔÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌfi” .

∂ÈÛÙÚÔÊ‹ ÛÙȘ ÚÔÔÓ‹ÛÂȘ ªÂÙ¿ ÙÔ ‰È‹ÌÂÚÔ ÚÂfi ÙÔ˘ ›¯·Ó ÔÈ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡, ·fi Û‹ÌÂÚ· ÂÈÛÙÚ¤ÊÔ˘Ó ÛÙȘ ÚÔÔÓ‹ÛÂȘ Î·È ÍÂÎÈÓ¿ Ë ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· ÁÈ· ÙÔ Î˘ÚȷοÙÈÎÔ ·È¯Ó›‰È Ì ÙÔÓ ¶·ÓÛÂÚÚ·˚Îfi ÂÎÙfi˜ ¤‰Ú·˜. ∏ Ù¯ÓÈ΋ ËÁÂÛ›· ‰ÂÓ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ ·ÁˆÓÈÛÙÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·, ηıÒ˜ ¤¯ÂÈ fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ·›ÎÙ˜ ÛÙË ‰È¿ıÂÛ‹ ÙÔ˘, ÌÈ· Î·È ÂͤÙÈÛ ÙËÓ ÔÈÓ‹ ÙÔ˘ Ô ¡›ÎÔ˜ æ˘¯ÔÁÈfi˜. √ Î. ™‡ÚÔ˜ ™ÂÏ›ÌÔ˜ ÙÔ˘ Û˘Ó‰¤ÛÌÔ˘ §·ÎˆÓ›·˜ ÔÚ›ÛÙËΠӷ ‰È¢ı‡ÓÂÈ ÙËÓ Î˘ÚȷοÙÈÎË ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ Ì ÙÔÓ ¶·ÓÛÂÚÚ·˚Îfi, Ì ‚ÔËıÔ‡˜ ÙÔ˘˜ Î.Î. °ÈÒÚÁÔ ¶·Ï·Ì›‰· Â›Û˘ ·fi ÙË §·ÎˆÓ›· Î·È ∂˘ÛÙ¿ıÈÔ ∑·Ú·ÎÔ‚›ÙË ·fi ÙË ªÂÛÛËÓ›·. Δ¤Ù·ÚÙÔ˜

¢ˆÚÔ‰Ô˘ Û ˘„ËÏ¿ ÈÛÙ¿ÌÂÓ· ÚfiÛˆ· ÛÙË ‰›ÎË Calciopoli ¢¤Î· Ӥ˜ ÙËÏÂʈÓÈΤ˜ ÎÏ‹ÛÂȘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËÎ·Ó ÛÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ·ÎÚfi·ÛË ÁÈ· ÙÔ ÔÏÈÙÈÎfi ÛΤÏÔ˜ ÙÔ˘ ÛηӉ¿ÏÔ˘ Calciopoli ÛÙÔ ‰ÈηÛÙ‹ÚÈÔ Ù˘ ¡¿ÔÏ˘. √È ÂÈÛ·ÁÁÂÏ›˜ Δ˙Ô˘˙¤ ¡·ÚÓÙÔ‡ÙÛÈ Î·È ™Ù¤Ê·ÓÔ ∫·Ô˘¿ÓÔ ¤Ï·‚·Ó ÁÓÒÛË ÙˆÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ ·fi ÙËÓ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎfi ÂÈıˆÚËÙ‹ ∫Ï·Ô‡ÓÙÈÔ ™·Ï‚¿ÓÔ. √ ™·Ï‚¿ÓÔ Î·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ Âͤٷۋ˜ ÙÔ˘ › ÛÙÔ ‰ÈηÛÙ‹ÚÈÔ ÁÈ· ÙËÓ ˘ÔÙÈı¤ÌÂÓË Û¯¤ÛË ÙÔ˘ §Ô˘ÙÛÈ¿ÓÔ ªfiÙ˙È, ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·˜ Ì›· ÛÂÈÚ¿ ÛÙÔȯ›ˆÓ Ô˘ ÂÌϤÎÔ˘Ó ¿ÙÔÌ· ·fi ÙËÓ ÈÙ·ÏÈ΋ ·ÛÙ˘ÓÔÌ›·, ‰ÈηÛÙ¤˜ Î·È ¿ÏÏ· ¿ÙÔÌ·. √ ™·Ï‚¿ÓÔ ÛÙËÓ Û˘Ó¤¯ÂÈ· ·Ó·Ê¤ÚıËΠ۠ϛÛÙ· Ì ‰ÒÚ· Ù· ÔÔ›· ›¯·Ó Ï¿‚ÂÈ ·˘Ù¿ Ù· ¿ÙÔÌ·, ÛÙËÓ ÔÔ›· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ·˘ÙÔΛÓËÙ·, ÚÔÏfiÁÈ· Î·È ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ· ‰È·ÚΛ·˜. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ô ¡›ÎÔÏ· ¶¤ÓÙ·, ̤ÏÔ˜ Ù˘ ˘ÂÚ·ÛÈÛÙÈ΋˜ ÔÌ¿‰·˜ ÙÔ˘ ªfiÙ˙È, ·ÚÔ˘Û›·Û ÙË Ï›ÛÙ· Ì ÙȘ 10 ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ÎÏ‹ÛÂȘ Ô˘ ÚԤ΢„·Ó ·fi ÙȘ 171.000 ˘ÔÎÏÔ¤˜. ∞˘Ù¤˜ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙËÏÂʈӋ̷ٷ Ô˘ ÂÌϤÎÔ˘Ó ÛÙËÓ ˘fiıÂÛË ÙȘ ÿÓÙÂÚ, ªÔÏfiÓÈ·, ¶¿ÚÌ· Î·È ∫¿ÏÈ·ÚÈ Ì·˙› Ì ÙÔ˘˜ ·Ú¯È‰È·ÈÙËÙ¤˜. ∏ ‰›ÎË ı· Û˘Ó¯ÈÛÙ› ÛÙȘ 11 ª·˝Ô˘, fiÙ·Ó Î·È ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ηٷı¤ÛÂÈ Î·È Ô ÚÔÔÓËÙ‹˜ Ù˘ ΔÛ¤ÏÛÈ, ∫¿ÚÏÔ ∞ÓÙÛÂÏfiÙÈ.

‰È·ÈÙËÙ‹˜ ı· Â›Ó·È Ô Î.. ªÔ˘Ù¿Î˘ ·fi ÙËÓ ∏Ì·ı›·. √ Î. ™ÂÏ›ÌÔ˜ ›¯Â “ÛÊ˘Ú›ÍÂÈ” ʤÙÔ˜ ÙÔ ·È¯Ó›‰È ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ Ì ÙËÓ ∫¤Ú΢ڷ ÂÎÙfi˜ ¤‰Ú·˜ (0-0), ÂÓÒ ‰Èˇı˘ÓÂ Î·È ‰‡Ô Ì·Ù˜ ÙÔ˘ ¶·ÓÛÂÚÚ·˚ÎÔ‡, Ì ÙÔÓ πˆÓÈÎfi ÂÎÙfi˜ ¤‰Ú·˜ fiÔ˘ ÔÈ ™ÂÚÚ·›ÔÈ ËÙÙ‹ıËÎ·Ó Ì 2-1 Î·È Ì ÙÔÓ ∂ıÓÈÎfi ÂÓÙfi˜, fiÔ˘ Ô ¶·ÓÛÂÚÚ·˚Îfi˜ ¤¯·Û Ì 1-0.

∞Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÙÔ˘ ™º∂√μ ∞fi ÙÔÓ ™º∂√μ Ï¿‚·ÌÂ Î·È ‰ËÌÔÛȇԢÌ ÙËÓ ·Ú·Î¿Ùˆ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË: “∏ ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ ™º∂√μ Û˘Á¯·›ÚÂÈ ÙËÓ ·Á·Ë̤ÓË Ì·˜ ÔÌ¿‰· ÁÈ· ÙËÓ ¿ÓÔ‰Ô ÛÙË ™Ô‡ÂÚ §›Áη. √È ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ʛϷıÏÔÈ Î·È Ô·‰Ô› ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘ Û fiÏË ÙË ª·ÁÓËÛ›· ÓÈÒıÔ˘Ó ÂÚ‹Ê·ÓÔÈ Î·È ¯·ÚÔ‡ÌÂÓÔÈ. ŸÏË Ë fiÏË ·ÓËÁ˘Ú›˙ÂÈ ÁÈ· ÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ Â›Ù¢ÁÌ· ÌÂÙ¿ ·fi 20 ÔÏfiÎÏËÚ· ¯ÚfiÓÈ·. ŒÓ· ÌÂÁ¿ÏÔ Â˘¯·ÚÈÛÙÒ ÛÙÔÓ Úfi‰Úfi Ì·˜, Î. ∞¯ÈÏϤ· ª¤Ô, ÁÈ· ÙË ÌÂÁ¿ÏË ¯·Ú¿ Ô˘ Ì·˜ ¤‰ˆÛÂ Î·È ÁÈ· fiÙÈ ¤Î·Ó ÁÈ· ÙËÓ ÔÌ¿‰· Ì·˜. ŒÓ· ÌÂÁ¿ÏÔ Â˘¯·ÚÈÛÙÒ Î·È ÛÙÔ˘˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ Ô˘ Ù›ÌËÛ·Ó ÙË Ê·Ó¤Ï· Î·È Ì ÙȘ ÂÈÙ˘¯›Â˜ ÙÔ˘˜ Ô‰‹ÁËÛ·Ó ÙËÓ ÔÌ¿‰· ÛÙ· Û·ÏfiÓÈ· Ù˘ ™Ô‡ÂÚ §›Áη. ™˘Á¯·ÚËÙ‹ÚÈ· Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Ô·‰Ô‡˜ Ì·˜ Ô˘ ÛÙ‹ÚÈÍ·Ó Î·È Û˘Ì·Ú·ÛÙ¿ıËÎ·Ó ÙËÓ ÔÌ¿‰· Û fiÏ· Ù· ·È¯Ó›‰È·, ÙfiÛÔ ÂÓÙfi˜, fiÛÔ Î·È ÂÎÙfi˜ ¤‰Ú·˜. ™˘Á¯·ÚËÙ‹ÚÈ· Û fiÛÔ˘˜ ÛÙ¿ıËÎ·Ó Î·È Û˘Ì·Ú·ÛÙ¿ıËÎ·Ó ÛÙËÓ ÔÌ¿‰· Ù· ¤ÙÚÈÓ· ¯ÚfiÓÈ· Î·È ÎÚ¿ÙËÛ·Ó ÙËÓ ÔÌ¿‰· ˙ˆÓÙ·Ó‹. ™‹ÌÂÚ· ϤÔÓ, ÙÔ fiÓÂÈÚfi Ì·˜ ¤ÁÈÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·. ªÂÙ¿ ÙÔ ·È¯Ó›‰È Ì ÙË ƒfi‰Ô ηÏԇ̠fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÊÈÏ¿ıÏÔ˘˜ Ì·˜ Ó· ·ÓËÁ˘Ú›ÛÔ˘Ì fiÏÔÈ ÛÙÔ˘˜ ÎÂÓÙÚÈÎÔ‡˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ Ù˘ fiÏ˘, ÛÙ¤ÏÓÔÓÙ·˜ ÙÔ Ì‹Ó˘Ì· fiÙÈ Ë ÔÌ¿‰· Â¤ÛÙÚ„ ÂΛ fiÔ˘ ·Ó‹ÎÂÈ Î·È ı· ·Ú·Ì›ÓÂÈ ÁÈ· ¿ÓÙ·. ™‹ÌÂÚ· ‰ÈηÈԇ̷ÛÙ ӷ ·ÓËÁ˘Ú›˙Ô˘ÌÂ Î·È ÌÂÙ¿ ÙȘ ÂΉËÏÒÛÂȘ ¯·Ú¿˜, ‰˘Ó·ÌÈο ı· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÔ˘ÌÂ Î·È ı· ÚÔ‚¿ÏÔ˘Ì ٷ ·ÈÙ‹Ì·Ù¿ Ì·˜, Û fiÔÈÔ˘˜ ÚÔÛ·ıÔ‡Ó Ó· Ì·˜ ··ÍÈÒÛÔ˘Ó Î·È Ó· Ì·˜ ˘Ô‚·ıÌ›ÛÔ˘Ó. ¡· ͯ¿ÛÔ˘Ó ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi Ô˘ ‹ÍÂÚ·Ó. ∑ËÙԇ̠ۂ·ÛÌfi Î·È ÈÛfiÙÈÌË ÌÂÙ·¯Â›ÚÈÛË Î·È ÚÔ‚ÔÏ‹. ŸÛÔ ÁÈ· ÙȘ ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂȘ ÂÚ› ÛÙËÌ¤ÓˆÓ ·È¯ÓȉÈÒÓ ÂΠ̤ÚÔ˘˜ Ù˘ ÔÏÈÙ›·˜ ÓÈÒıÔ˘Ì ·Ë‰›· Î·È ·ÔÁÔ‹Ù¢ÛË ÁÈ’ ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ Ù· ηٷÁÁ¤ÏÏÔ˘Ó ¯ˆÚ›˜ ·ԉ›ÍÂȘ Î·È ÙÂÎÌ‹ÚÈ·. ∞ÊÔ‡ Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ· ÔÈ ÔÏÈÙÈÎÔ› ¯ÚÂÔÎfiËÛ·Ó ÙË ¯ÒÚ· Ì·˜, Û‹ÌÂÚ· ÁÈ· Ó· ηχ„Ô˘Ó ÙȘ ¢ı‡Ó˜ ÙÔ˘˜ Î·È ÁÈ· Ó· ·ÔÚÔÛ·Ó·ÙÔÏ›ÛÔ˘Ó ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Ú›¯ÓÔ˘Ó Ï¿ÛË ÛÙÔ Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ Î·È ÛÙÔ˘˜ Û˘ÏÏfiÁÔ˘˜. ∫·Ó›˜ ϤÔÓ ‰ÂÓ ÙÔ˘˜ ÈÛÙ‡ÂÈ Î·È Î·Ó›˜ ‰ÂÓ ÙÔ˘˜ ·›ÚÓÂÈ ÛÙ· ÛÔ‚·Ú¿...”


22

T∂Δ∞ƒΔ∏ 28 A¶ƒπ§π√À 2010

∂Ì‚fiÏÈÌË ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ Û‹ÌÂÚ· ÛÙË μ’ ∂¶™£ ™∏ª∂ƒ∞ ΔÂÙ¿ÚÙË 28/4 ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› Ë ÂÌ‚fiÏÈÌË 30Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ÛÙË μ’ ∂.¶.™.£. ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Î·È ÔÈ ‰È·ÈÙËÙ¤˜ ¤¯Ô˘Ó ˆ˜ ÂÍ‹˜: °Ë. ƒÈ˙Ô̇ÏÔ˘(5 Ì.Ì.) ∞ÛÙ¤Ú·˜ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ· (¶··ÁˆÚÁ›Ô˘, °. ∫ÚËÙÈÎfi˜, ¶·ÏÈÔ‡Ú·˜) °Ë. ¡Â¿ÔÏ˘ (5 Ì.Ì.) ¢¿ÊÓË-¶ËϤ·˜ (ΔÛ·ÚÙÛ¿Ï˘, μÂÚÙfiÔ˘ÏÔ˜, ΔÛ·ÎÔ‡Ì˘) °Ë. ∞ÁÈ·˜ ¶·Ú·Û΢‹˜ (5 Ì.Ì.) πˆÏÎfi˜-¢‹ÌËÙÚ· (ΔÛÈÁÁÈÓ¤˜, ΔÛ·ÁÁ¿Ú˘, ª·˚Ú¿Ì˘) °Ë. μ’ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎfi (5 Ì.Ì.) ∂ıÓÈÎfi˜-ÕÓı. °·˙‹˜ (∫·Ú·ÁÈ¿ÓÓ˘, °fiÚÁÔÚ˘, ∞Ó‰ÚÈÒÙ˘) °Ë. ∂Δμ∞ (5 Ì.Ì.) ÕÚ˘ ªÂÏÈÛ۷ٛΈÓ.-∞ıÏ. ŒÓˆÛË 2002 (∞. ¢·Ïԇη˜, ª·Ï¿Ê·˜, ª·ÚÌ¿ÎÔ˘) °Ë. ªÈÎÚÔıË‚ÒÓ (5 Ì.Ì.) ªÈÎÚÔı‹‚˜-ÃÏfiË (™ÎÔ˘Ï¿˜, ∫·˝‰Ë˜, ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ë˜) °Ë. ∞ÂÚÈÓÔ‡ (5 Ì.Ì.) ¢fiÍ· ∞ÂÚÈÓÔ‡ª˘ÚÌˉfiÓ˜ (¶ÂÙÚfiÔ˘ÏÔ˜, ∞ÔÛÙÔÏfiÔ˘ÏÔ˜, ªÔ˘ÚÁ¿Ó˘) °Ë.™ÎÔ¤ÏÔ˘ (12 Ì ) ™ÎfiÂÏÔ˜-∏Ú·ÎÏ‹˜ (¶·ÏÈÔ‡Ú·˜, ∫·ÙÛ·Úfi˜, ª·˚Ú·Ì˘) ™·Ú·ÎËÓfi˜-ƒ.º. ∫ÈÛÛÔ‡ 3-0 ·.·.

™ÙȘ 10/5 Ë °.™ Ù˘ ∂¶™£ ™ÙȘ 10/5 Ë̤ڷ ¢Â˘Ù¤Ú· Î·È ÒÚ· 7 Ì.Ì. Î·È Û ÂÚ›ÙˆÛË ÌË ··ÚÙ›·˜ ÛÙȘ 8 Ì.Ì. ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› Ë Δ·ÎÙÈ΋ °ÂÓÈ΋ ™˘Ó¤Ï¢ÛË Ù˘ ∂.¶.™.£. ÛÙ· ÁÚ·Ê›· Ù˘ ŒÓˆÛ˘ (ƒÔ˙Ô‡ 17 - ∂ÚÌÔ‡). ∏ °™ ¤¯ÂÈ ı¤Ì·: “¢ÈÔÈÎËÙÈÎfi˜ Î·È √ÈÎÔÓÔÌÈÎfi˜ ∞ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ ¤ÙÔ˘˜ 2009”.

∞Ó·Ó¤ˆÛÂ Ô °Î¿Áη˜ Ì ¶‡Ú·ÛÔ √ §ÂˆÓ›‰·˜ °Î¿Áη˜ ı· Û˘Ó¯›ÛÂÈ Ó· ÚÔÛʤÚÂÈ Î·È ÙË Ó¤· ¯ÚÔÓÈ¿ ÙȘ ˘ËÚÂۛ˜ ÙÔ˘ ÛÙÔÓ ¶‡Ú·ÛÔ, ηıÒ˜ Ô 29¯ÚÔÓÔ˜ ·Ì˘ÓÙÈÎfi˜ Û˘ÌÊÒÓËÛ Ì ÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ Ù˘ ¡. ∞Á¯È¿ÏÔ˘. “∏ ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ ∞™ ¶‡Ú·ÛÔ˜ ¡¤·˜ ∞Á¯È¿ÏÔ˘ ·Ó·ÎÔÈÓÒÓÂÈ ÙËÓ ·Ó·Ó¤ˆÛË Ù˘ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ Ì ÙÔÓ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ‹ §ÂˆÓ›‰· °Î¿Áη ÁÈ· ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ÛÂ˙fiÓ 2010-2011. ΔÔÓ ıˆÚԇ̠‚·ÛÈÎfi ̤ÏÔ˜ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ Ì·˜ ÛÙÔ ÛÙfi¯Ô Ô˘ ¤¯Ô˘Ì ı¤ÛÂÈ ÁÈ· ÙËÓ Î·ıȤڈÛË ÛÙË ¢’ ∂ıÓÈ΋ ˆ˜ Ì›· ˘ÔÏÔÁ›ÛÈÌË ‰‡Ó·ÌË Î·È Â›Ì·ÛÙÂ Â˘Ù˘¯Â›˜ Ô˘ ı· ·Ó‹ÎÂÈ ÛÙÔ ¤Ì„˘¯Ô ‰˘Ó·ÌÈÎfi Ì·˜ ÁÈ· ÙÚ›ÙË ¯ÚÔÓÈ¿” ÙÔÓ›˙ÂÈ Ì ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ Ù˘ Ë ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ ¶˘Ú¿ÛÔ˘.. √ §ÂˆÓ›‰·˜ °Î¿Áη˜ ÁÂÓÓ‹ıËΠÛÙȘ 6 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ 1979 Î·È ÍÂΛÓËÛ ӷ ·›˙ÂÈ Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ ÛÙÔÓ ª·ÁÓËÛÈ·Îfi, ÂÓÒ ÌÂÙ¿ ‹Ú ÌÂÙ·ÁÚ·Ê‹ ÁÈ· ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi μfiÏÔ˘. ™ÙÔÓ ¶‡Ú·ÛÔ ·ÁˆÓ›˙ÂÙ·È ·fi ÙÔ 2008 º¤ÙÔ˜ ¤¯ÂÈ. ·ÁˆÓÈÛÙ› Û 23 ·È¯Ó›‰È· ÁÈ· ÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· (‰Â‡ÙÂÚÔ˜ ¤ˆ˜ ÙÒÚ· ÛÂ Û˘ÌÌÂÙÔ¯¤˜), ÂÓÒ ¤¯ÂÈ ÂÙ‡¯ÂÈ Î·È ¤Ó· ÁÎÔÏ Ì ÙÔÓ ∞ÙÚfiÌËÙÔ ™ÂÚ¯ÂÈ¿‰·˜. ™Â ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ ÛÙËÓ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘, Ô §ÂˆÓ›‰·˜ °Î¿Áη˜ ÂÈÛ‹Ì·ÓÂ: “μÚ›ÛÎÔÌ·È ‰‡Ô ¯ÚfiÓÈ· ÙÒÚ· ÛÙÔÓ ¶‡Ú·ÛÔ Î·È ıˆÚÒ fiÙÈ Â›Ì·È Û ¤Ó·Ó Û‡ÏÏÔÁÔ Ô˘ ‰Ô˘Ï‡ÂÈ Û Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈο ÚfiÙ˘·, ¤¯ÔÓÙ·˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ¤Ó· ηÏfi ¤Ì„˘¯Ô ‰˘Ó·ÌÈÎfi, Ì ‰È·ÎÂÎÚÈ̤ÓË Ù¯ÓÈ΋ ËÁÂÛ›· Î·È ·ÓıÚÒÔ˘˜ ·fi ÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË Ô˘ Â›Ó·È Û˘Ó¤¯ÂÈ· ‰›Ï· Ì·˜, ÌÈ· ÔÌ¿‰· Ô˘ οı ¯ÚfiÓÔ ‚¿˙ÂÈ ÙÔÓ ‹¯Ë „ËÏfiÙÂÚ·. ∏ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÌÔ˘ Ì ÙËÓ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ ¶˘Ú¿ÛÔ˘ ˘‹ÚÍ ¿„ÔÁË, Ë Û˘Ì·Ú¿ÛÙ·ÛË ÛÙËÓ ‰‡ÛÎÔÏË ÁÈ· Â̤ӷ ÂÚÛÈÓ‹ ¯ÚÔÓÈ¿ ‹Ù·Ó ·Ì¤ÚÈÛÙË Î·È ÁÈ· ·˘Ùfi ¢¯·ÚÈÛÙÒ fiÏÔ˘˜ ÛÙËÓ ÔÌ¿‰·. ∂›Ì·È ¯·ÚÔ‡ÌÂÓÔ˜ Ô˘ ı· Û˘Ó¯›Ûˆ Ó· ÚÔÛʤڈ ÙȘ ˘ËÚÂۛ˜ ÌÔ˘ ÛÙÔÓ ¶‡Ú·ÛÔ”.

™Δ∏¡ Δ∂§π∫∏ º∞™∏ Δ√À ¶∞¡∂§§∏¡π√À Δ√Àƒ¡√À∞ μ√§∂´ °À¡∞π∫ø¡

£· ‰ÒÛÂÈ ÙÔÓ Î·Ï‡ÙÂÚÔ Â·˘Ùfi Ù˘ Ë ¡›ÎË ∞ Ó·¯ˆÚ› ·‡ÚÈÔ ¶¤ÌÙË ÁÈ· ÙÔ ª¤ÙÛÔ‚Ô Ë Á˘Ó·ÈΛ· ÔÌ¿‰· ‚fiÏÂ˚ Ù˘ ¡›Î˘, fiÔ˘ ı· ÊÈÏÔÍÂÓËı› ÙÔ ÙÚÈ‹ÌÂÚÔ 30/4-2/5/2010 Ë ÙÂÏÈ΋ Ê¿ÛË ÙÔ˘ ·ÓÂÏÏËÓ›Ô˘ ÙÔ˘ÚÓÔ˘¿ ·Ófi‰Ô˘ ÛÙËÓ ∞2 ∂ıÓÈ΋ ηÙËÁÔÚ›· ‚fiÏÂ˚ Á˘Ó·ÈÎÒÓ.

∏ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ Ô˘ ‰ÈÂÍ¿ÁÂÙ·È Û ηıËÌÂÚÈÓ‹ ‚¿ÛË, Î˘Ï¿ ¯ˆÚ›˜ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÒÓ Î·È fiϘ ÔÈ ·›ÎÙÚȘ Â›Ó·È ·Ó¤ÙÔÈ̘ Î·È ÛÙË ‰È¿ıÂÛË Ù˘ Ù¯ÓÈ΋˜ ËÁÂÛ›·˜. ∏ ÔÌ¿‰· ı· ÚÔÔÓËı› ÙÔ ‚Ú¿‰˘ Ù˘ ¶¤ÌÙ˘, ηıÒ˜ Î·È ÙÔ Úˆ› Ù˘ ¶·Ú·Û΢‹˜ ÛÙÔ ÎÏÂÈÛÙfi Á˘ÌÓ·ÛÙ‹ÚÈÔ ÙÔ˘ ªÂÙÛfi‚Ô˘. ΔÔ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ù˘ ÙÂÏÈ΋˜ Ê¿Û˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÙȘ ·Ó·ÌÂÙÚ‹ÛÂȘ: ¶·Ú·Û΢‹ 30/4 (1Ë ∞ÁˆÓÈÛÙÈ΋) 18:00 ¡›ÎË μ.-ÕıÏÂÛË ∏Ú·Î. 20:00 °.™. ÕÚÁÔ˘˜-∏Ú·ÎÏ‹˜ πˆ·Ó. ƒÂfi: ª. ∞ϤͷӉÚÔ˜ °È·Ó.) ™¿‚‚·ÙÔ 1/5 (2Ë ∞ÁˆÓÈÛÙÈ΋) 16:00 °.™. ÕÚÁÔ˘˜-¡›ÎË μ. 18:00 ÕıÏÂÛË ∏Ú·Î.-ª. ∞ϤͷӉÚÔ˜ °È·Ó. ƒÂfi: ∏Ú·ÎÏ‹˜ πˆ·Ó. ∫˘Úȷ΋ 2/5 (3Ë ∞ÁˆÓÈÛÙÈ΋) 11:00 °.™. ÕÚÁÔ˘˜-ª. ∞ϤͷӉÚÔ˜ °È·Ó. 13:00 ÕıÏÂÛË ∏Ú·Î.-∏Ú·ÎÏ‹˜ πˆ·Ó. ƒÂfi: ¡›ÎË μfiÏÔ˘ ∏ ̤¯ÚÈ ÛÙÈÁÌ‹˜ ‚·ıÌÔÏÔÁÈ΋ Û˘ÁÎÔ-

Ìȉ‹ ÙˆÓ ÔÌ¿‰ˆÓ Ô˘ ÚÔÎÚ›ıËÎ·Ó ·fi ÙËÓ ∞’ º¿ÛË Î·È ÌÂٷʤÚÔ˘Ó ÙËÓ ‚·ıÌÔÏÔÁ›· ÛÙ· ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ ·È¯Ó›‰È· Â›Ó·È Ë ·ÎfiÏÔ˘ıË: 1. ∏Ú·ÎÏ‹˜ πˆ·Ó. 5 (‚·ıÌÔ›) 2. ª. ∞ϤͷӉÚÔ˜ °È·Ó. 4 3. ÕıÏÂÛË ∏Ú·Î. 3 4. ¡›ÎË μ. 0 5. °.™. ÕÚÁÔ˘˜ 0 ªÂÙ¿ ÙËÓ ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹ ÙˆÓ ·ÁÒÓˆÓ, ÔÈ ÔÌ¿‰Â˜ Ô˘ ı· ηٷϿ‚Ô˘Ó ÛÙËÓ ÙÂÏÈ΋ ‚·ıÌÔÏÔÁÈ΋ ηٿٷÍË ÙËÓ 1Ë , 2Ë Î·È 3Ë ı¤ÛË ı· ·Ó¤ÏıÔ˘Ó ÛÙËÓ ∞2 ∂ıÓÈ΋ ∫·ÙËÁÔÚ›·. ∏ 12¿‰· Ù˘ ¡›Î˘ Ô˘ ı· ‰ÒÛÂÈ ÙËÓ Ì¿¯Ë ÁÈ· ÙËÓ ¿ÓÔ‰Ô ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi ÙȘ ·ıÏ‹ÙÚȘ: ¡·˘ÛÈο ∞ʤÓÙÔ˘ (ÎÂÓÙÚÈÎfi˜), ºˆÙÂÈÓ‹ ¢ËÌ¿ÎÔ˘ (ÎÂÓÙÚÈÎfi˜), ¶ËÓÂÏfiË ¡ÙÈÓÔÔ‡ÏÔ˘ (ÎÂÓÙÚÈÎfi˜), ¶·ÙÚ›ÙÛÈ· ¶·¿ (·Û·‰fiÚÔ˜), ª·Ú›Ó· ∫ÔÏÔ‚Ô‡ (·ÎÚ·›··Ú¯ËÁfi˜), ∫·ÙÂÚ›Ó· °È·ÁÎÔ˘Ó›‰Ô˘ (·ÎÚ·›·), πÔ˘Ï›· §ÒÏÔ˘ (·ÎÚ·›·), ∞ÓÙˆÓ›· ªÔ˘Û‰Ô‡ÎÔ˘ (·ÎÚ·›·), °Ï˘ÎÂÚ›·

ΔÚÈ‡Ï· (‰È·ÁÒÓÈÔ˜), ∂ϤÓË ∞ÓÙˆÓ›Ô˘ (‰È·ÁÒÓÈÔ˜), ¡ÈÎÔϤٷ ºÔÚÏ›‰· (Ï›ÌÂÚÔ) Î·È ∞Óı‹ ¶··‰ËÌËÙÚ›Ô˘ ( Ï›ÌÂÚÔ). ¶ÚÔÔÓ‹ÙÚÈ· Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ Â›Ó·È Ë ™ÔÊ›· ªÔ˘ÌÔ‡ÎË Î·È ‚ÔËıfi˜ Ô Î. ª·Ú›ÓÔ˜ ∫Ô˘ÙÛÔÁÈ¿ÓÓ˘. ŒÊÔÚÔÈ ÙÔ˘ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ Â›Ó·È ÔÈ Î.Î. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ¶·˘Ï›‰Ë˜, ∂Ï¢ı¤ÚÈÔ˜ ∫·Ú·ÁÈ¿ÓÓ˘. ¶ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· Û˘Ì·Ú·ÛÙ·ıÔ‡Ó ÛÙË ‰‡ÛÎÔÏË ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÙˆÓ ÎÔÚÈÙÛÈÒÓ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜, ¤¯ÂÈ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛı› Ó· Ù·Íȉ¤„Ô˘Ó ÛÙÔ ª¤ÙÛÔ‚Ô Ì¤ÏË ÙÔ˘ ¢.™. Ù˘ ∂Ú·ÛÈÙ¯ÓÈ΋˜ ¡›Î˘, ÁÔÓ›˜ ÙˆÓ ·ıÏËÙÚÈÒÓ, Ê›ÏÔÈ Î·ıÒ˜ Î·È ÔÚÁ·ÓˆÌ¤ÓÔÈ Ô·‰Ô› ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ ηٷÎχ˙ÔÓÙ·˜ ÙȘ Âͤ‰Ú˜ ÙÔ˘ ÎÏÂÈÛÙÔ‡ Á˘ÌÓ·ÛÙËÚ›Ô˘. ΔÔ ¢.™. Ù˘ ∂Ú·ÛÈÙ¯ÓÈ΋˜ ¡›Î˘ ¢¯·ÚÈÛÙ› ÙËÓ Âȯ›ÚËÛË ÙÔ˘ Î. °. °È·ÓÓԇη ÁÈ· ÙËÓ ¯ÔÚËÁ›· ÛÙȘ ÂÌÊ·Ó›ÛÂȘ Ù˘ Á˘Ó·ÈΛ·˜ ÔÌ¿‰·˜ ‚fiÏÂ˚.

™˘Ìʈӛ· °ÈÔ˘‚¤ÓÙÔ˘˜ Ì ªÂÓ›ÙÂı; ¶ƒ√¶√¡∏Δ∏™ Ù˘ °ÈÔ˘‚¤ÓÙÔ˘˜ ı· Â›Ó·È Ô ƒ¿Ê· ªÂÓ›ÙÂı ·fi ÙË Ó¤· ÛÂ˙fiÓ. Ÿˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ë “Tuttosport”, Ô πÛ·Ófi˜ Ù¯ÓÈÎfi˜ Û˘ÌÊÒÓËÛ ÚÔÊÔÚÈο Û fiÏ· Ì ÙÔ˘˜ “ÌÈ·ÓÎÔÓ¤ÚÈ” ÛÂ Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ô˘ ›¯Â Ô ÂÎÚfiÛˆÔ˜ ÙÔ˘ πÛ·ÓÔ‡ ª·ÓÔ˘¤Ï °·Úı›· ∫Ô˘ÈÏfiÓ Ì ÙÔÓ ‰È¢ı˘ÓÙ‹ Ù˘ °ÈÔ˘‚¤ÓÙÔ˘˜ ƒÔÌ¤ÚÙÔ ª¤ÙÂÁη ÛÙÔ ªÔÓ·Îfi. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ Ô ÂÎÚfiÛˆÔ˜ ÙÔ˘ πÛ·ÓÔ‡ ª·ÓÔ˘¤Ï °·Úı›· ∫Ô˘ÈÏfiÓ Û˘Ó·ÓÙ‹ıËΠ̠ÙÔÓ ‰È¢ı˘ÓÙ‹ Ù˘ °ÈÔ˘‚¤ÓÙÔ˘˜ ƒÔÌ¤ÚÙÔ ª¤ÙÂÁη ÛÙÔ ªÔÓ·Îfi Î·È Û˘ÌÊÒÓËÛ·Ó Û fiÏ·. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÙÔ ÚÂÔÚÙ¿˙ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ fiÙÈ Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ °ÈÔ˘‚¤ÓÙÔ˘˜, ∑·Ó-∫ÏÔÓÙ ªÏ·Ó, ı· Ù·Íȉ¤„ÂÈ ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ ÛÙËÓ ∞ÁÁÏ›· ̤۷ ÛÙÔ ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· Û˘˙ËÙ‹ÛÂÈ Ô ›‰ÈÔ˜ Ì ÙÔÓ ªÂÓ›ÙÂı, ÂÓÒ ‹‰Ë ‚Á‹Î·Ó ÛÙËÓ ÂÈÊ¿ÓÂÈ· Î·È Ù· ÚÒÙ· ÔÓfiÌ·Ù· Ô˘ ı¤ÏÂÈ Ó· ʤÚÂÈ ÛÙÔ ΔÔÚ›ÓÔ. Ÿˆ˜ Â›Ó·È Ê˘ÛÈÎfi ÛÙË Ï›ÛÙ· ÙÔ˘ ªÂÓ›ÙÂı ˘¿Ú¯Ô˘Ó ·›ÎÙ˜ Ô˘ ÁÓˆÚ›˙ÂÈ Î·Ï¿ ·fi ÙËÓ §›‚ÂÚÔ˘Ï Î·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ Ô πÛ·Ófi˜ Ù¯ÓÈÎfi˜ ¤¯ÂÈ ˙ËÙ‹ÛÂÈ ÙÔ˘˜ ΔfiÚ˜, ª·ÛÎÂÚ¿ÓÔ, ∫Ô‡ÈÙ Î·È ™ÎÚÙÂÏ, Ì ÙȘ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˜ ‰˘ÛÎÔϛ˜ Ó· ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ Ë ÂÚ›ÙˆÛË ÙÔ˘ ºÂÚÓ¿ÓÙÔ ΔfiÚ˜. ¶¿ÓÙˆ˜, ÛÙÔ ΔÔÚ›ÓÔ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÂȂ‚·ÈÒÛÂÈ ÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ÚÂÔÚÙ¿˙ ÎÚ·ÙÒÓÙ·˜ ÛÈÁ‹ ȯı‡Ô˜, ·ÏÏ¿ fiˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ë ÂÊËÌÂÚ›‰·, ˘¿Ú¯ÂÈ Ì›· ·ÏÏ·Á‹ ÛÙËÓ ‰È¿ıÂÛË ÙˆÓ ‰ÈÔÈÎÔ‡ÓÙˆÓ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ Ô˘ ÔÊ›ÏÂÙ·È ÛÙËÓ Â›Ù¢ÍË Û˘Ìʈӛ·˜. √ ÚÔÔÓËÙ‹˜ Ù˘ §›‚ÂÚÔ˘Ï ‹Ù·Ó Ô ÚˆÙ·Ú¯ÈÎfi˜ ÛÙfi¯Ô˜ Ù˘ ÈÙ·ÏÈ΋˜ ÔÌ¿‰·˜ ·fi ÙËÓ Ë̤ڷ Ô˘ ·ÔÌ·ÎÚ‡ÓıËÎÂ Ô ΔÛ›ÚÔ ºÂÚ¿Ú·, ÂÓÒ ÚfiÛÊ·Ù· ‹Ù·Ó Î·È Ë “Gazzetta dello Sport” Ô˘ ›¯Â ÁÚ¿„ÂÈ ÁÈ· ÚÔÊÔÚÈ΋ Û˘Ìʈӛ·, Ô˘ ·ÊÔÚ¿ Û ÙÚÈÂÙ¤˜ Û˘Ì‚fiÏ·ÈÔ Ì ·ÔÏ·‚¤˜ ‡„Ô˘˜ 4,5 ÂηÙÔÌÌ˘Ú›ˆÓ ¢ÚÒ.

■ √ ∫∂¡Δ∞Àƒ√™ ∏ΔΔ∏£∏∫∂ ª∂ 28-26 ∞¶√ Δ√¡ ªπ§ø¡∞ °π∞¡. ™Δ∞ ª¶∞ƒ∞∑ ∞¡√¢√À ™Δ∏ μ’ ∂£¡π∫∏ Ã∞¡Δª¶√§

ŒÎÏÂÈÛ ÙË ¯ÚÔÓÈ¿ Ì „ËÏ¿ ÙÔ ÎÂÊ¿ÏÈ ª

 „ËÏ¿ ÙÔ ÎÂÊ¿ÏÈ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛ ÙȘ ÂÊÂÙÈÓ¤˜ ·ÁˆÓÈÛÙÈΤ˜ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ ÙÔ˘ Ô ∫¤ÓÙ·˘ÚÔ˜ ∞ÁÚÈ¿˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ÙËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË ∫˘Úȷ΋ ÛÙÔ ÎÏÂÈÛÙfi Á˘ÌÓ·ÛÙ‹ÚÈÔ Ù˘ ∫·ÙÂÚ›Ó˘ Ù¤ıËΠ·ÓÙÈ̤وÔ˜ ÙÔ˘ ª›ÏˆÓ· °È·ÓÓÈÙÛÒÓ, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ·’ Ê¿Û˘ ÙˆÓ Ì·Ú¿˙ ·Ófi‰Ô˘ ÛÙË μ’ ∂ıÓÈ΋ ηÙËÁÔÚ›· ¯¿ÓÙÌÔÏ ·Ó‰ÚÒÓ. √ ÚˆÙ·ıÏËÙ‹˜ ∫ÂÓÙÚÈ΋˜ ∂ÏÏ¿‰·˜ ËÙÙ‹ıËΠ28-26 ·fi ÙÔÓ ª›ÏˆÓ·, Ô ÔÔ›Ô˜ ÚÔÎÚ›ıËΠÛÙËÓ ÂfiÌÂÓË Ê¿ÛË ÙˆÓ Ì·Ú¿˙ (ÛÙȘ 2/5 ı· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ Û Â›Û˘ ÓÔÎ-¿Ô˘Ù Ì·Ù˜ ÙË °.∂. ºÏÒÚÈÓ·˜, ÚˆÙ·ıÏ‹ÙÚÈ· ¢˘ÙÈ΋˜ ª·Î‰ÔÓ›·˜), “Û¿˙ÔÓÙ·˜” ¤ÙÛÈ ÙÔ ·‹ÙÙËÙÔ ÛÂÚ› ÙˆÓ ∞ÁÚȈÙÒÓ. ¢‡Ô ‹Ù·Ó Ù· ÛÙÔȯ›· Ô˘ ÂËÚ¤·Û·Ó Û ÌÂÁ¿ÏË ‚·ıÌfi ÙËÓ ¤Î‚·ÛË Ù˘ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛ˘: Ë ÂÌÂÈÚ›· ÙˆÓ ·ÈÎÙÒÓ ÙÔ˘ ª›ÏˆÓ· (Ë ÔÌ¿‰· ÙˆÓ °È·ÓÓÈÙÛÒÓ ÙËÓ ÂÚÛÈÓ‹ ÛÂ˙fiÓ ÙÂÚÌ¿ÙÈÛ ÛÙËÓ 5Ë ı¤ÛË ÛÙÔ μfiÚÂÈÔ fiÌÈÏÔ Ù˘ μ’ ∂ıÓÈ΋˜, ·ÏÏ¿ ˘Ô‚È‚¿ÛÙËΠÛÙÔ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ÏfiÁˆ Ù˘ ·Ó·‰È¿ÚıÚˆÛ˘ Ô˘ ÚÔ¯ÒÚËÛ ÙË ÔÌÔÛÔÓ‰›·), ·ÏÏ¿ Î·È ÔÈ ·Ô˘Û›Â˜ ‚·ÛÈÎÒÓ ÛÙÂϯÒÓ ÙÔ˘ ∫ÂÓÙ·‡ÚÔ˘, fiˆ˜ ‹Ù·Ó ÔÈ °ÈÒÚÁÔ˜ ªÔ‡ÙÔ˜ Î·È °ÈÒÚÁÔ˜ ∫˘ÚÈ¿ÎÔ˜ Î·È Ô ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ ¡›ÎÔ˘ ∫·ÔÙ¿, Ô ÔÔ›Ô˜ ¤·ÈÍ Ì ·˘ÙÔı˘Û›· ¤¯ÔÓÙ·˜ ÛÔ‚·Úfi Úfi‚ÏËÌ· ÛÙÔ ÁfiÓ·ÙÔ (¯È·ÛÙfi). Δ· ‰ÂοÏÂÙ·: 4-4, 8-10, 16-17 (ËÌ›¯ÚÔÓÔ), 19-21, 23-24, 26-28 (ÙÂÏÈÎfi). ¢›ÏÂÙ·: 3-7, ¤Ó·ÏÙÈ: 1/3 ñ 2/3. ¢È·ÈÙËÙ¤˜: ¶. ª·˘Ú›‰Ë˜ ñ ∑. ∫˘ÚÈ·ÎÔ‡. ∫∂¡Δ∞Àƒ√™ (°È¿ÓÓ˘ ΔÛÈ¿·˜/°È¿ÓÓ˘ ∞ı·Ó·Û·Ú¿Î˘): ∞Ó·ÛÙ·Û›Ô˘, ∫¿-

‚Ô˘Ú·˜, ™ÎÂÙfiÔ˘ÏÔ˜ 3, μ·ÏηÌÂÏ‹˜, ∫·ÔÙ¿˜ 3, ¶·Ó¿ÁÔ˜ 3, ¶·ÓÙÂÏ‹˜ 13, ∞‰¿Ì 2 , ºÈÏ›Ô˘ 1, ∫·Ú·Ó¿ÛÈÔ˜ 1, ºÔ˘ÚÏ‹˜, ∞ÚÎÔ˘‰¤·˜, ∫·ÙÛ›Ó·˜. ªπ§ø¡∞™ (∞Ó·ÛÙ·Û›· ∞ÁÈ·ÓÓ›‰Ô˘): ∫·Ú··Ó·ÁȈٛ‰Ë˜, ∞ÔÛÙÔÏ›‰Ë˜, ¡ÈÎÔÏ·˚‰Ë˜ 5, ª·˘ÚfiÔ˘ÏÔ˜ 1, £ÂÔ‰ˆÚ›‰Ë˜ 3, ª·ÚÌ·ÚÔ‡Û˘ 4, ™È·Ì¿Ù·˜ 8, ∫·ÙÌ·‰¿˜ 2, ∫Ô˘˙ԢΛ‰Ë˜, ªÔ˘ÙÔ‡‰Ë˜ 2, ∞Ì·ÍfiÔ˘ÏÔ˜, ¶·Ó·ÁȈٿÎÔ˜, ªÂÙ·Í¿˜ 3, πˆÛËÊ›‰Ë˜.

¡›Î˜ ÁÈ· ·Ì·›‰Â˜ Î·È ·ÁÎÔÚ·Û›‰Â˜ ¡ÈÎËÊfiÚ· Û˘Ó¤¯ÈÛ·Ó ÔÈ ÔÌ¿‰Â˜ ·Ì·›‰ˆÓ Î·È ·ÁÎÔÚ·Û›‰ˆÓ ÙÔ˘ ∫ÂÓÙ·‡ÚÔ˘ ∞ÁÚÈ¿˜, ηıÒ˜ ÂÈ‚Ï‹ıËηÓ

ÙˆÓ ·ÓÙ›ÛÙÔȯˆÓ Û˘ÁÎÚÔÙËÌ¿ÙˆÓ Ù˘ ÕÌÈÏÏ·˜ §¿ÚÈÛ·˜ Û ·ÁÒÓ˜ ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ ∫. ∂ÏÏ¿‰·˜. √È ·ÁÒÓ˜ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËÎ·Ó ÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ∫˘Úȷ΋ ÛÙÔ ÎÏÂÈÛÙfi Á˘ÌÓ·ÛÙ‹ÚÈÔ ÙÔ˘ ∂∞∫ μfiÏÔ˘. ∞ÌÊfiÙÂÚÔÈ ‹Ù·Ó Û˘Ó·Ú·ÛÙÈÎÔ› Û ÂͤÏÈÍË, Ì ÙÔ˘˜ Ó·ÚÔ‡˜ ·ıÏËÙ¤˜ Î·È ·ıÏ‹ÙÚȘ ÙÔ˘ ∫ÂÓÙ·‡ÚÔ˘ Ó· ·Ó·ÙÚ¤Ô˘Ó Ù· ÂȘ ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ÛÎÔÚ ÙˆÓ ÚÒÙˆÓ ËÌȯÚfiÓˆÓ Î·È Ó· ÎÂÚ‰›˙Ô˘Ó Ù· ·È¯Ó›‰È·. ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙÔ Ì·Ù˜ ÙˆÓ ·Ì·›‰ˆÓ, Ù· ·Ì˘ÓÙÈο Ï¿ıË Ô˘ ¤ÁÈÓ·Ó ÛÙÔ ÍÂΛÓËÌ·, ¤‰ˆÛ·Ó ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· ÛÙËÓ ÕÌÈÏÏ· Ó· ÚÔËÁËı› Ì 10-7 ÛÙËÓ ·Ó¿·˘Ï· ÙÔ˘ ËÌȯÚfiÓÔ˘. øÛÙfiÛÔ, ÛÙËÓ Â·Ó¿ÏË„Ë ÙÔ ÛÎËÓÈÎfi ¿ÏÏ·ÍÂ. ªÂ ˘Ô‰ÂÈÁÌ·ÙÈ΋ ¿Ì˘Ó·, ·ÏÏ¿ Î·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ χÛÂȘ ÛÙÔ ÛÎÔÚ¿ÚÈÛÌ·, ÔÈ ·›ÎÙ˜ ÙÔ˘ °ÈÒÚÁÔ˘ ∫˘ÚÈ¿ÎÔ˘ ·Ó¤ÙÚ„·Ó ÙËÓ ÂȘ ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ηٿÛÙ·ÛË Î·È ÛÙÔ 21Ô ÏÂÙfi ÙÔ˘ ‚Ú¤ıËÎ·Ó Ó· ÚÔËÁÔ‡ÓÙ·È Ì 18 ñ 13. ™Â ÂΛÓË ÙË ¯ÚÔÓÈ΋ ÛÙÈÁÌ‹ Ô Ù¯ÓÈÎfi˜ ÙÔ˘ ∫ÂÓÙ·‡ÚÔ˘ ¤‰ˆÛ ¯ÚfiÓÔ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ Î·È ÛÙÔ˘˜ Ó·ÚfiÙÂÚÔ˘˜ ·›ÎÙ˜ Ô˘ ›¯Â ÛÙË ‰È¿ıÂÛ‹ ÙÔ˘, ÂÈÙÚ¤ÔÓÙ·˜ ÛÙËÓ ÕÌÈÏÏ· Ó· ÌÂÈÒÛÂÈ ÛÙÔ ÙÂÏÈÎfi 18-16. ªÂ ÙË Ó›ÎË ÙÔ˘˜ ·˘Ù‹ ÔÈ ·Ì·›‰Â˜ ÚÔÎÚ›ıËÎ·Ó ÛÙÔÓ ÙÂÏÈÎfi ÙÔ˘ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ ∫. ∂ÏÏ¿‰·˜. √ ∫¤ÓÙ·˘ÚÔ˜ ∞ÁÚÈ¿˜ ·ÁˆÓ›ÛÙËΠ̠ÙÂÚÌ·ÙÔʇϷη ÙÔÓ ∫ÒÛÙ· ªÔ˘ÚÁ¿ÓË Ô˘ ·¤ÎÚÔ˘Û ٤ÛÛÂÚ· ·fi Ù· ¤ÓÙ ¤Ó·ÏÙÈ Ô˘ ΤډÈÛ·Ó ÔÈ ÊÈÏÔÍÂÓÔ‡ÌÂÓÔÈ Î·È Â›¯Â ÛËÌ·ÓÙÈ΋ Û˘Ì‚ÔÏ‹ ÛÙË Ó›ÎË Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÙÔ˘, ηıÒ˜ Î·È Ì ÙÔ˘˜ ÃÚ‹ÛÙÔ §·Á‰fi (3), ∞ÓÙÒÓË ∫·ÙÛ›-

η (2), ÕÎË ¢·‚ÈÙ‹‰Ë (2), ¢ËÌ‹ÙÚË °·Ú˘Ê¿ÏÏÔ˘ (2), ¡›ÎÔ ªÔ˘ÚÁ¿ÓË (2), ∞ÔÛÙfiÏË °È·ÓÓ‹ (5), ÃÚ‹ÛÙÔ ™·Îο (2), ™¤¯Ô˘ ∞ÚÏ›ÓÙ, ¢ËÌ‹ÙÚË ¢ÂÌÂÏ‹, °ÈÒÚÁÔ μÔ‡ÏÁ·ÚË Î·È ¶¤ÙÚÔ ÿÏÛÈ. ™ÙÔ ›‰ÈÔ ÌÔÙ›‚Ô Î‡ÏËÛÂ Î·È Ô ·ÁÒÓ·˜ ÙˆÓ ·ÁÎÔÚ·Û›‰ˆÓ. ∏ ÔÌ¿‰· Ù˘ ÕÌÈÏÏ·˜ Ì‹Î ÈÔ ‰˘Ó·Ù¿ ÛÙÔ ·È¯Ó›‰È Î·È ÛÙÔ ·’ ËÌ›¯ÚÔÓÔ ‚Ú¤ıËΠÌÚÔÛÙ¿ ÛÙÔ ÛÎÔÚ Ì 6-3. ¢‡Ô ÏÂÙ¿ ÚÈÓ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛ˘, Ô ∫¤ÓÙ·˘ÚÔ˜ “Á‡ÚÈÛ” ÙË ÚÔ‹ ÙÔ˘ Ì·Ù˜. ÿÚË ÛÙËÓ Î·Ù·ÏËÎÙÈ΋ ¿Ì˘Ó· ÙˆÓ ÎÔÚÈÙÛÈÒÓ, ·ÏÏ¿ Î·È ÙËÓ ÂÈıÂÙÈ΋ ‰ÂÈÓfiÙËÙ· Ù˘ ∂Ï¢ıÂÚ›·˜ ∞‰¿ÌÔ˘ Ô˘ ¤Ù˘¯Â ¤ÓÙ ÁÎÔÏ, Ë ÔÌ¿‰· Ù˘ ∞ÁÚÈ¿˜ ÚÔËÁ‹ıËΠ11-9. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ë ÕÌÈÏÏ· Ì›ˆÛ ÛÙÔ ÁÎÔÏ, ·ÏÏ¿ Ë ∫·ÙÂÚ›Ó· ΔÔ˘ÊÂÍ‹ ·¤ÎÚÔ˘Û ÛÔ˘Ù Ù˘ °ÎfiÚÙÛÔ˘ ÂÏ¿¯ÈÛÙ· ‰Â˘ÙÂÚfiÏÂÙ· ÚÈÓ ·ÎÔ˘ÛÙ› Ë ÎfiÚÓ· Ù˘ ÁÚ·ÌÌ·Ù›·˜ Î·È ‰È·Ù‹ÚËÛ ÙÔ 11-10 ˘¤Ú ÙÔ˘ ∫ÂÓÙ·‡ÚÔ˘. √È ·ıÏ‹ÙÚȘ Ù˘ ƒ¿ÓÈ·˜ μ·ÛÈÏÂÈ¿‰Ô˘ Û˘Ó¯›˙Ô˘Ó ÙȘ ·ÁˆÓÈÛÙÈΤ˜ ÙÔ˘˜ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ, ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÔÓÙ·˜ ÙËÓ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ ª. ∞ϤͷӉÚÔ˘ ∫·Ï·Ì¿Î·˜ ÙËÓ ÚÔÛ¯‹ ∫˘Úȷ΋ 2 ª·˚Ô˘ ÛÙÔ μfiÏÔ. ∏ Û‡ÓıÂÛË ÙÔ˘ ∫ÂÓÙ·‡ÚÔ˘ ∞ÁÚÈ¿˜: ∫·ÙÂÚ›Ó· ΔÔ˘ÊÂÍ‹ (ÙÂÚÌ·ÙÔʇϷη˜), ∂Ï¢ıÂÚ›· ∞‰¿ÌÔ˘ (5), °Ï˘ÎÂÚ›· ∫·Ó·‚Ô‡ (2), ∫·ÙÂÚ›Ó· °·Ú˘Ê¿ÏÏÔ˘, ∫·ÙÂÚ›Ó· ∫ÔÓ‰Ú¿ÎË, ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›Ó· ∫Ô˘ÏÔ˘ÎÙÛ‹, ∂ÏÈÛÛ¿‚ÂÙ ∫ÔÓÙÔ‡, ∏ÚÒ ∞ÓÙˆÓ›Ô˘, ∂Ï¢ıÂÚ›· ΔÛÈ·Ì¿ÏÔ˘ (1), ÃÚ‡Û· ª·ÓıÔÁÈ¿ÓÓË (2) Î·È £ÂÔ‰ÒÚ· ªËÏ›ÓË (1).


T∂Δ∂ƒΔ∏ 28 A¶ƒπ§π√À 2010

∂ÈÙ˘¯›Â˜ ·ıÏËÙÒÓ ÙÔ˘ ™¢Àμ ¢‡Ô ·ıÏËÙ¤˜ ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ¢ÚÔ̤ˆÓ ÀÁ›·˜ μfiÏÔ˘ ›¯·Ó ÙËÓ ÙÈÌ‹ Ó· ÂÎÚÔÛˆ‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ μfiÏÔ Û ·ÔÛÙÔÏ‹ ·ıÏËÙÒÓ ·fi fiÏË ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Û ¤Ó·Ó ·fi ÙÔ˘˜ ÈÔ ÁÓˆÛÙÔ‡˜ Ì·Ú·ıÒÓÈÔ˘˜ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘, ÙÔÓ Ì·Ú·ıÒÓÈÔ Ù˘ μÔÛÙfiÓ˘. √È ·ıÏËÙ¤˜ Ô˘ Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó ÛÙËÓ ·ÔÛÙÔÏ‹ Â›Ó·È Ô ™‡ÚÔ˜ ª·ÛÈ¿Ï·˜ Î·È Ë ∂˘·ÁÁÂÏ›· ¶··¯Ú‹ÛÙÔ˘. ∂›Û˘, Ô ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ¢ÚÔ̤ˆÓ ÀÁ›·˜ μfiÏÔ˘ ¤‰ˆÛ ÙÔ ‰˘Ó·ÌÈÎfi ÙÔ˘ “·ÚÒÓ” Î·È Û ¿ÏϘ ‰‡Ô ·ıÏËÙÈΤ˜ ÂΉËÏÒÛÂȘ, Ì ·ÔÛÙÔÏ‹ 18 ·ıÏËÙÒÓ. ™ÙȘ 18 ∞ÚÈÏ›Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠ̠ÂÈÙ˘¯›· Ô ‰ÈÂıÓ‹˜ Ì·Ú·ıÒÓÈÔ˜ “ª¤Á·˜ ∞ϤͷӉÚÔ˜” , ηıÒ˜ Î·È ÔÈ ·ÁÒÓ˜ 10 Î·È 5 ¯ÈÏÈÔ̤ÙÚˆÓ ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, ÛÙÔÓ Ì·Ú·ıÒÓÈÔ ÙÂÚÌ¿ÙÈÛ·Ó Ì Ôχ ηÏfi ¯ÚfiÓÔ ÔÈ ‰ÚÔÌ›˜ ÙÔ˘ ™¢Àμ ¡›ÎÔ˜ ™ÎÔ‡Ù·Ú˘ Î·È ¡›ÎÔ˜ ™È‰ËÚfiÔ˘ÏÔ˜ ¡›ÎÔ˜, ÛÙ· 10 ¯ÏÌ., Ô ∑·Ê. ¶·ÓfiÔ˘ÏÔ˜, Ô ™Ù. μ·ÛÈÏÂÈ¿‰Ë˜, Ô ∫ˆÓ. ÷Ù˙Ë΢ÚÈ¿ÎÔ˘, Ô °. ¶·ÙÛ·ÚÔ‡¯·˜, Ô ¡. πˆ¿ÓÓÔ˘ Î·È Ô ¢ËÌ. ∫ÔÓÙÔÁÈ¿ÓÓ˘, ÂÓÒ ÛÙ· 5 ¯ÏÌ. ÙÂÚÌ¿ÙÈÛÂ Ô μ·Û›Ï˘ ÷ÏÎÈ¿˜ μ·Û. Î·È Ô ∫ÒÛÙ·˜ ÷ÏÎÈ¿˜. ΔËÓ ›‰È· ̤ڷ ‰ÈÂÍ‹¯ıË ÛÙ· ΔڛηϷ Ô 3Ô˜ ËÌÈÌ·Ú·ıÒÓÈÔ˜ “£. ™Ù·ÌfiÔ˘ÏÔ˜” . √È ·ıÏËÙ¤˜ Ô˘ ‹Ú·Ó ̤ÚÔ˜ Î·È ÙÂÚÌ¿ÙÈÛ·Ó Ì ÂÈÙ˘¯›· ‹Ù·Ó ÔÈ ∫. ƒ¤Ô˜ 2Ô˜ ÛÙË ÁÂÓÈ΋ ηٿٷÍË, ÂÓÒ ·ÎÔÏÔ‡ıËÛ·Ó ÔÈ ·ıÏËÙ¤˜ ∫. ∫˘ÚÈ·˙‹˜, ∞ÚÁ. μÔ˘ÚÏÔÁÈ¿ÓÓ˘, ∫. ™Ù·Ù‹Ú˘, ™Ù. Çٷ˜ ™Ù. Î·È ∫. ¶·Ï¿ÓÙ˙·˜. √ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ¢ÚÔ̤ˆÓ ÀÁ›·˜ μfiÏÔ˘ Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ ÂÓÂÚÁ¿ Û ÔÏϤ˜ ·ıÏËÙÈΤ˜ ÂΉËÏÒÛÂȘ Î·È ·ÁÒÓ˜ ‰ÚfiÌÔ˘ ·ÓÙÔ¯‹˜. ª¿ÏÈÛÙ· ÚÔÂÙÔÈÌ¿˙ÂÙ·È ÁÈ· ÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ·ıÏËÙÈÎfi ÁÂÁÔÓfi˜ ÙÔ˘ ∫Ï·ÛÈÎÔ‡ ª·Ú·ıˆÓ›Ô˘ Ù˘ ∞ı‹Ó·˜, ÁÈ· Ù· 2.500 ¯ÚfiÓÈ· ·fi ÙË Ì¿¯Ë ÙÔ˘ ª·Ú·ıÒÓ·, ÛÙȘ 31 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ 2010, Ì ·ÔÛÙÔÏ‹ 35 ·ıÏËÙÒÓ.

¶√¢√™º∞πƒ√

™ÙÔ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎfi Ô ÙÂÏÈÎfi˜ ÙˆÓ °˘ÌÓ·Û›ˆÓ ∞‡ÚÈÔ ¶¤ÌÙË ‰ÈÂÍ¿ÁÂÙ·È Ô ÙÂÏÈÎfi˜ ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘ ·ÁÔÚÈÒÓ ÁÈ· Ù· °˘ÌÓ¿ÛÈ· ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜. ∞Í›˙ÂÈ Ó· ÛËÌÂȈı› fiÙÈ ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ʤÙÔ˜ Ô ÙÂÏÈÎfi˜ Û¯ÔÏÈÎÔ‡ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ ı· ÊÈÏÔÍÂÓËı› ÛÙÔ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎfi ÛÙ¿‰ÈÔ Î·È ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ‰ÒÛÔ˘Ó ÙÔ “·ÚÒÓ” ÔÏÏÔ› Ì·ıËÙ¤˜ Ì·˙› Ì ÙÔ˘˜ ÁÔÓ›˜ ÙÔ˘˜. ∏ ÒÚ· ¤Ó·Ú͢ ¤¯ÂÈ ÔÚÈÛÙ› ÁÈ· ÙȘ 10 ÙÔ Úˆ› Î·È ·ÓÙ›·ÏÔÈ ı· ÙÂıÔ‡Ó ÙÔ 3Ô °˘ÌÓ¿ÛÈÔ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜ Ì ÙÔ 9Ô °˘ÌÓ¿ÛÈÔ μfiÏÔ˘. √ ·ÁÒÓ·˜ ı· ¤¯ÂÈ ‰È¿ÚÎÂÈ· 70 ÏÂÙÒÓ (‰‡Ô ËÌ›¯ÚÔÓ· ÙˆÓ 35 ÏÂÙÒÓ ÙÔ Î·ı¤Ó·) Î·È ·Ó ‰ÂÓ ·Ó·‰Âȯı› ÓÈÎËÙ‹˜ ı· ˘¿ÚÍÂÈ ·Ú¿Ù·ÛË Î·È ¤Ó·ÏÙÈ ÂÊfiÛÔÓ ¯ÚÂÈ·ÛÙ›. √È ‰‡Ô “ÌÔÓÔÌ¿¯ÔÈ” ÁÈ· Ó· ÊÙ¿ÛÔ˘Ó Ì¤¯ÚÈ Â‰Ò ¤‰ˆÛ·Ó ÙÚ›· ·È¯Ó›‰È·, ·fi Ù· ÔÔ›· ‚Á‹Î·Ó ÓÈÎËÙ¤˜. ™ÙÔÓ ¿ÁÎÔ ÙÔ˘ 3Ô˘ °˘ÌÓ·Û›Ô˘ ¡. πˆÓ›·˜ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ô °È¿ÓÓ˘ ∫·ÙÛÈοÚ˘, ÂÓÒ ÙËÓ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ 9Ô˘ °˘ÌÓ·Û›Ô˘ μfiÏÔ˘ ÎÔÔ˘ÙÛ¿ÚÂÈ Ô μ·ÁÁ¤Ï˘ μÔ˘ÚÔ‡ÎÔ˜. ªÂÙ¿ ÙË Ï‹ÍË ÙÔ˘ ÙÂÏÈÎÔ‡ ı· Á›ÓÔ˘Ó ÔÈ ·ÔÓÔ̤˜ ÙˆÓ ÌÂÙ·ÏÏ›ˆÓ ÛÙÔ˘˜ ÓÈÎËÙ¤˜ Î·È ÛÙÔ˘˜ ËÙÙË̤ÓÔ˘˜ ·fi ÙÔ˘˜ ‰È¢ı˘ÓÙ¤˜ ÙˆÓ ‰‡Ô Û¯ÔÏ›ˆÓ Î·È ÈÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÙÔÓ Î. ÃÚ‹ÛÙÔ ¶·˚¿Ë ÙÔ˘ 3Ô˘ °˘ÌÓ·Û›Ô˘ ¡. πˆÓ›·˜ Î·È ÙÔÓ Î. °ÈÒÚÁÔ μÏ·¯¿‚· ÙÔ˘ 9Ô˘ °˘ÌÓ·Û›Ô˘ μfiÏÔ˘. ΔÔ Î‡ÂÏÏÔ ÙÔ˘ ÓÈÎËÙ‹ ı· ·ÔÓ›ÌÂÈ Ô ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ ÙÔ˘ °Ú·Ê›Ԣ º˘ÛÈ΋˜ ∞ÁˆÁ‹˜ Î. ¡›ÎÔ˜ ¶··¯Ú‹ÛÙÔ˜.

23

™Δ√ ¶∞¡∂§§∏¡π√ ¶ƒøΔ∞£§∏ª∞ ∞ ƒ™∏™ μ∞ƒø¡ ∂º∏μø¡

™∞§¶π°°π¢∏™

“∞ÚÁ˘Úfi˜” Ô ∑·ÚÒÓ˘

“™Â 15 ̤Ú˜ ı· ͤڈ ·Ó ı· Ì›ӈ”

È· Ôχ ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ÂÈÙ˘¯›· ÁÓÒÚÈÛÂ Ë ‚ÔÏÈÒÙÈÎË ¿ÚÛË ‚·ÚÒÓ. √ Δ·Íȿگ˘ ∑·ÚÒÓ˘ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘ η٤ÎÙËÛ ÙÔ ·ÚÁ˘Úfi ÌÂÙ¿ÏÏÈÔ ÛÙÔ ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ ¶ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ÕÚÛ˘ ‚·ÚÒÓ ÂÊ‹‚ˆÓ, Ô˘ ‰ÈÂÍ‹¯ıË ÛÙËÓ ∞Úȉ·›·, ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÔÓÙ·˜ fiÙÈ ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÛÔ˘‰·›Ô ٷϤÓÙÔ.

ª

ƒÂÔÚÙ¿˙: μ∞™π§∏™ ∫ƒπ™π§∞™ “ŒÏ·Ì„” Ì ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘ Ô Δ·Íȿگ˘ ∑·ÚÒÓ˘ ÛÙÔ ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ ¶ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ÕÚÛ˘ ‚·ÚÒÓ ÂÊ‹‚ˆÓ, ÙÔ ÔÔ›Ô ‰ÈÂÍ‹¯ıË ÛÙÔ ÎÏÂÈÛÙfi Á˘ÌÓ·ÛÙ‹ÚÈÔ Ù˘ ∞Úȉ·›·˜. √ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÌfi˜ ‹Ù·Ó ÌÂÁ¿ÏÔ˜, ·ÊÔ‡ Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó ÎÔÚ˘Ê·›ÔÈ ·ıÏËÙ¤˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ì·˜ Û’ ·˘Ù‹ ÙËÓ ËÏÈΛ·, ·ÏÏ¿ Ô Ó·Úfi˜ ·ÚÛÈ‚·Ú›ÛÙ·˜ ¤ÊÂÚ ÂȘ ¤Ú·˜ ÙËÓ ·ÔÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘. ¢È·ÁˆÓ›ÛÙËΠÛÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›· ÙˆÓ 105 ÎÈÏÒÓ, fiÔ˘ ¤‰ˆÛ ÌÂÁ¿ÏË “Ì¿¯Ë” . ª¿ÏÈÛÙ· ‰ÈÂΉ›ÎËÛ Â› ›ÛÔȘ fiÚÔȘ ÙÔ ¯Ú˘Ûfi ÌÂÙ¿ÏÏÈÔ, ÙÔ ÔÔ›Ô ¤¯·Û ÛÙȘ ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ. ¶ÈÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ Ô Δ·Íȿگ˘ ∑·ÚÒÓ˘ ۋΈÛ 135 ÎÈÏ¿ ÛÙÔ ˙ÂÙ¤, 108 ÛÙÔ ·Ú·Û¤ Î·È 243 ÛÙÔ Û‡ÓÔÏÔ, ÙÔ ÔÔ›Ô ÙÔÓ ·Ó¤‚·Û ÛÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ Ûηϛ ÙÔ˘ ‚¿ıÚÔ˘. √ μÔÏÈÒÙ˘ ÚˆÙ·ıÏËÙ‹˜ ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ÙÂÚÌ·Ù›ÛÂÈ ·ÎfiÌË „ËÏfiÙÂÚ·, ·ÏÏ¿ ›¯Â ÌÈ· ·Ù˘¯›· ÛÙËÓ Î›ÓËÛË ÙÔ˘ ˙ÂÙ¤. ∂Λ Ô ·ıÏËÙ‹˜ Ô˘ ÚÒÙ¢Û ¤Î·Ó Â›‰ÔÛË 141 ÎÈÏÒÓ Î·È ·¤ÌÂÓ ÌÈ· ·ÎfiÌË ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÛÙÔÓ ∑·ÚÒÓË ÁÈ· Ó· ÙÔÓ ÍÂÂÚ¿ÛÂÈ. ŒÙÛÈ ·Ó¤‚ËΠÛÙ· 142 ÎÈÏ¿, Ù· ÔÔ›· ۋΈÛ ·Ú¯Èο, ·ÏÏ¿ ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ë Ì¿Ú· ÙÔ˘ ÁÏ›ÛÙÚËÛ ·fi Ù· ¯¤ÚÈ· ¯¿ÓÔÓÙ·˜ ¤ÙÛÈ ÙË ÌÂÁ¿ÏË Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ÙÂÚÌ·Ù›ÛÂÈ ÚÒÙÔ˜ ÛÙÔ ˙ÂÙ¤ Î·È Ó· ÏËÛÈ¿ÛÂÈ ÈÔ ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ ¯Ú˘Ûfi ÌÂÙ¿ÏÏÈÔ. ¶·Ú’ fiÏ· ·˘Ù¿ Ë ÂÈÙ˘¯›· ÙÔ˘ Δ·ÍÈ¿Ú¯Ë ∑·ÚÒÓË ıˆÚÂ›Ù·È ÙÂÚ¿ÛÙÈ·. ∂›¯Â Ó· Û˘Ó·ÁˆÓÈÛÙ› Ì ·ıÏËÙ¤˜ ˘„ËÏÔ‡ ÂÈ¤‰Ô˘ Î·È Î·Ù¿ÊÂÚ ӷ ‰È·ÎÚÈı› οÓÔÓÙ·˜ ˘ÂÚ‹Ê·ÓÔ ÙÔÓ ÚÔÔÓËÙ‹ ÙÔ˘, ª¿ÌË ªÔÚÙÛ¤ÏË: “∂›Ó·È Ôχ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÁÈ· ÙÔÓ μfiÏÔ Ó· ÊÙ¿ÓÂÈ ÙfiÛÔ „ËÏ¿ Û ¤Ó· ·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ·. ∫È fï˜ ÁÈ· οÔÈÔ˘˜ Ô˘ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó ·fi ¿ÚÛË ‚·ÚÒÓ ÁÈ· Ì·˜ ‰ÂÓ ·ÔÙÂÏ›

¤ÎÏËÍË. ∂›Ó·È ÚÔ˚fiÓ ÛÎÏËÚ‹˜ ‰Ô˘ÏÂÈ¿˜ Ô˘ Á›ÓÂÙ·È ÛÙÔÓ Û‡ÏÏÔÁÔ Î¿Ùˆ ·fi ‰‡ÛÎÔϘ Û˘Óı‹Î˜. ¶ÂÚÈ̤ӷÌ fiÙÈ Î¿ÔÈ· ÛÙÈÁÌ‹ ı· ·ÔʤÚÂÈ Î·ÚÔ‡˜, Ú¿ÁÌ· Ô˘ ¤ÁÈÓ ÙÂÏÈο” ÙfiÓÈÛ ÛÙË “£” Ô ¤ÌÂÈÚÔ˜ ÚÔÔÓËÙ‹˜. ¶¿ÓÙˆ˜ Ô Î. ªÔÚÙÛ¤Ï˘ ‹Ù·Ó ȉȷ›ÙÂÚ· η˘ÛÙÈÎfi˜ ÁÈ· Ù· ÎÚÔ‡ÛÌ·Ù· ÓÙfiÈÓÁÎ: “¢˘ÛÙ˘¯Ò˜ Ù· ·Ó·‚ÔÏÈο ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÙË Û‡Á¯ÚÔÓË Ì¿ÛÙÈÁ· ÙÔ˘ ·ıÏËÙÈÛÌÔ‡. ∏ ¿ÚÛË ‚·ÚÒÓ Â›Ó·È ¤Ó· ·fi Ù· ·ıÏ‹Ì·Ù·, fiÔ˘ ¤¯ÂÈ ÏËÁ› Û ÌÂÁ¿ÏÔ ‚·ıÌfi Î·È ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜. ªÂÙ¿ χ˘ ÌÔ˘ ›‰· ·ÚÎÂÙÔ‡˜ ·ıÏËÙ¤˜ Ó· ÌËÓ ÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÛÙÔ ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ·. √È Û˘Ó¯›˜ Î·È ·˘ÛÙËÚÔ› ¤ÏÂÁ¯ÔÈ ·fi ÙÔÓ ∂™∫∞¡ ¤¯Ô˘Ó ʤÚÂÈ ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Î·È Ù· ÎÚÔ‡ÛÌ·Ù· ÓÙfiÈÓÁÎ ¤¯Ô˘Ó ÂÚÈÔÚÈÛÙ›. ∞˘Ùfi ÂÈÙÚ¤ÂÈ È· ÛÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi Ó· ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙ› ÛÙ· ·ÓÂÏÏ‹ÓÈ· ÚˆÙ·-

ıÏ‹Ì·Ù·, ηıÒ˜ ÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÌfiÓÔ “ηı·ÚÔ›” ·ıÏËÙ¤˜ Î·È Ô Û˘Ó·ÁˆÓÈÛÌfi˜ Â›Ó·È ˘ÁÈ‹˜. ª·Î¿ÚÈ ·˘Ùfi Ó· Û˘Ó¯ÈÛÙ› Î·È ÛÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ” . ∫Ï›ÓÔÓÙ·˜ Ô μÔÏÈÒÙ˘ ÚÔÔÓËÙ‹˜ οÏÂÛ ÙË ÓÂÔÏ·›· Ó· ·Û¯ÔÏËı› Ì ÙËÓ ¿ÚÛË ‚·ÚÒÓ: “∞¢ı‡Óˆ ¤ÎÎÏËÛË ÛÙ· Ó¤· ·È‰È¿ Ó· ¤ÚıÔ˘Ó ÈÔ ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ ¿ÚÛË ‚·ÚÒÓ. ™ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi οÓÔ˘Ì ‚ÈÔÏÔÁÈ΋ ÚÔfiÓËÛË ¯ˆÚ›˜ Ê¿Ú̷η Î·È Û΢¿ÛÌ·Ù·. £¤ÏÔ˘Ì “ηı·ÚÔ‡˜” ·ıÏËÙ¤˜ Ô˘ ·Û¯ÔÏÔ‡ÓÙ·È Ì ÙÔ ¿ıÏËÌ· ÁÈ·Ù› ÙÔ ·Á·Ô‡Ó Ú·ÁÌ·ÙÈο Î·È Ì¤Û· ·fi ÛÎÏËÚ‹ ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ¤Ú¯ÔÓÙ·È Î·È ÔÈ ‰È·ÎÚ›ÛÂȘ” . °È· fiÛÔ˘˜ ÁÔÓ›˜ ÂӉȷʤÚÔÓÙ·È Ó· ÂÁÁÚ¿„Ô˘Ó Ù· ·È‰È¿ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ ÙÌ‹Ì· ¿ÚÛ˘ ‚·ÚÒÓ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÈÎÔÈÓˆÓÔ‡Ó Ì ÙÔÓ ª¿ÌË ªÔÚÙÛ¤ÏË ÛÙÔ ÙËÏ. 6946130454.

™Δ√ ∫À¶∂§§√ ∞™º∞§Δπ¡ø¡ ƒ∞§π ª∂ SUZUKI SWIFT SPORT

¶ÚˆÙÈ¿ ÁÈ· ¶·Ú·Û΢¿, ª·ÏˆÙ‹  ÙÔÓ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ÙÚfiÔ ÍÂΛÓËÛ ÙÔÓ 1Ô Á‡ÚÔ ÁÈ· ÙÔ ∂ÏÏËÓÈÎfi ∫‡ÂÏÏÔ ∞ÛÊ¿ÏÙÈÓˆÓ ƒ¿ÏÈ 2010 Ë SUZUKI ¶·Ú·Û··˜, Ô˘ ‰ÈÂÍ‹¯ıË ÙÔ ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ 24-25 ∞ÚÈÏ›Ô˘ ÛÙË μ¤ÚÔÈ·. ΔÔ ϋڈ̷ °È¿ÓÓ˘ ¶·Ú·Û΢¿˜ Î·È ¢È·Ó¤ÏÏÔ˜ ª·ÏˆÙ‹˜, “ÁÚ¿ÊÔÓÙ·˜” ¿Ú· Ôχ ηÏÔ‡˜ ¯ÚfiÓÔ˘˜, ‹Úı·Ó ÚÒÙÔÈ Î·È Î·Ï‡ÙÂÚÔÈ ÛÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›· ¡2. ŒÙÚÂÍ·Ó Ì ÙÔ Î·Ù·ÏËÎÙÈÎfi Î·È ·Ó¤ÌÔÚÊÔ Suzuki Swift Sport, Ô˘ ÚÔÂÙÔÈÌ¿˙ÂÈ ÛÙȘ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ Ù˘ Ë SUZUKI ¶·Ú·Û΢¿˜ & ™È· √∂, Î·È ¿ÓÙ· Ì ÙËÓ ÔχÙÈÌË ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË Î·È ‚Ô‹ıÂÈ· ÙˆÓ ¯ÔÚËÁÒÓ Ù˘, Ô˘ Â›Ó·È Ë ÂÊËÌÂÚ›‰· “∏ £∂™™∞§π∞” , ÙÔ ÂÚÈÔ‰ÈÎfi “∂¡Δ√™” Î·È Ù· ÂÏ·ÛÙÈο “HANKOOK” .

ª

¶·Ú¿ÏÏËÏ· °È¿ÓÓ˘ ¶·Ú·Û΢¿˜ Î·È ¢È·Ó¤ÏÏÔ˜ ª·ÏˆÙ‹˜ ‹Úı·Ó ÙÚ›ÙÔÈ ÛÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›· F2 (°ÂÓÈ΋ ηٿٷÍË ÙÔ˘ ·ÁÒÓ· ̤¯ÚÈ 1600 cc). ªÂÙ¿ ·fi ·˘Ùfi ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·, Ë ÔÌ¿‰· ÊÈÁÔ˘Ú¿ÚÂÈ ÚÒÙË ÛÙËÓ ‚·ıÌÔÏÔÁ›· ÙÔ˘ ıÂÛÌÔ‡. √ Ô‰ËÁfi˜ ÙÔ˘ ÏËÚÒÌ·ÙÔ˜ °È¿ÓÓ˘ ¶·Ú·Û΢¿˜ ·ÊȤڈÛ ÙË ÛÔ˘‰·›· Ó›ÎË ÛÙÔ˘˜ ¯ÔÚËÁÔ‡˜ Ô˘ ÛÙËÚ›˙Ô˘Ó ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ô˘ ηٷ‚¿ÏÏÔ˘Ó Ì·˙› Ì ÙÔÓ ¢È·Ó¤ÏÏÔ ª·ÏˆÙ‹: “∂˘¯·ÚÈÛÙԇ̠ÙÔ˘˜ ¯ÔÚËÁÔ‡˜ Ì·˜, ÙËÓ ÂÊËÌÂÚ›‰· “∏ £∂™™∞§π∞” , ÙÔ ÂÚÈÔ‰ÈÎfi “∂¡Δ√™” Î·È Ù· ÂÏ·ÛÙÈο

“HANKOOK” Î·È ÙÔ˘˜ ·ÊÈÂÚÒÓÔ˘Ì ÙËÓ ÂÈÙ˘¯›· ·˘Ù‹” › ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ô °È¿ÓÓ˘ ¶·Ú·Û΢¿˜ Î·È Û˘Ó¤¯ÈÛÂ:: “◊Ù·Ó ¤Ó·˜ Ôχ ‰‡ÛÎÔÏÔ˜ ·ÁÒÓ·˜. ∞˘Ù¤˜ ÔÈ ÂȉÈΤ˜ Â›Ó·È Ôχ ÁÚ‹ÁÔÚ˜, ‚Á¿˙Ô˘Ó ÔÏÏ¿ ¯ÒÌ·Ù· Î·È ÙÔ ÁÓˆÚ›˙·ÌÂ. ¶ÚÔÂÙÔÈÌ¿Û·Ì ÙÔ ·˘ÙÔΛÓËÙfi Ì·˜ Î·È ÂÌÈÛÙ¢ı‹Î·Ì ·ÎfiÌ· ÌÈ· ÊÔÚ¿ Ù· ÂÏ·ÛÙÈο HANKOOK, Ù· ÔÔ›· ‰Ô‡Ï„·Ó Ù¤ÏÂÈ· Î·È ‰Èη›ˆÛ·Ó ÙËÓ ÂÈÏÔÁ‹ Ì·˜. √‰ËÁ‹Û·Ì ÛÙÔ ÚÒÙÔ ÛΤÏÔ˜ ÁÚ‹ÁÔÚ· ·ÏÏ¿ ¯ˆÚ›˜ Ó· ·›ÚÓÔ˘Ì ڛÛη. ™ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ÛΤÏÔ˜ ·ÏÏ¿Í·Ì οÔȘ Ú˘ıÌ›ÛÂȘ, ÔÈ Ôԛ˜

‰ÂÓ Ì·˜ ‚Ô‹ıËÛ·Ó. ™ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ۤڂȘ ‰ÈÔÚıÒÛ·Ì ÛËÌ·ÓÙÈο ÙÔ ÛÙ‹ÛÈÌÔ ÙÔ˘ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙÔ˘. ŒÙÛÈ Ô‰ËÁ‹Û·Ì ηٷÏËÎÙÈο ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÂȉÈ΋ ÙÔ˘ ·ÁÒÓ· Î·È ÎÂÚ‰›Û·Ì ·Ê‹ÓÔÓÙ·˜ ÂÚ›Ô˘ ÂÓ¿ÌÈÛÈ ÏÂÙfi ›Ûˆ Ì·˜ ÙÔÓ ‰Â‡ÙÂÚÔ. ∂fiÌÂ-

ÓÔ˜ ·ÁÒÓ·˜ ÙÔ˘ ıÂÛÌÔ‡ ÁÈ· ÂÌ¿˜ Â›Ó·È ÙÔ ƒ¿ÏÈ ∫¤ÓÙ·˘ÚÔ˜ ÛÙȘ 29-30 ª·˝Ô˘ ÛÙÔ ·Ó¤ÌÔÚÊÔ ¶‹ÏÈÔ. £· οÓÔ˘Ì ٷ ¿ÓÙ· ÁÈ· Ó· ÚÔÛʤÚÔ˘Ì ¢¯·Ú›ÛÙËÛË ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Ì·˜ Ô˘ Ì·˜ ·Á·¿ÂÈ Î·È Ì·˜ ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ” ÙfiÓÈÛÂ Ô °. ¶·Ú·Û΢¿˜.

°È’ ¿ÏÏË ÌÈ· ÊÔÚ¿ Ô ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ™·ÏÈÁÁ›‰Ë˜ ·¤Ê˘Á ӷ ÌÈÏ‹ÛÂÈ ÁÈ· ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ ÙÔ˘, ÙÔÓ›˙ÔÓÙ·˜ ˆ˜ ÙÔ ı¤Ì· ı· ÍÂηı·Ú›ÛÂÈ ÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ 15 ̤Ú˜. √ ŒÏÏËÓ·˜ ÂÈıÂÙÈÎfi˜ Ì›ÏËÛ ÛÙÔÓ Ú·‰ÈÔʈÓÈÎfi ÛÙ·ıÌfi “Nova™¶√ƒ FM” ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù¿ÎÙËÛË ÙÔ˘ ÓÙ·ÌÏ, ÌÔ›Ú·Û ¤Ó· ÛˆÚfi “¢¯·ÚÈÛÙÒ” ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ÙÔ˘ ¶∞√ Î·È ÙÔÓ ¡ÈÎfiÏ· ¶·Ù¤Ú·, ÂͤÊÚ·Û ÙËÓ ÛÙ‹ÚÈÍ‹ ÙÔ˘ ÛÙÔÓ Úfi‰ÚÔ Ù˘ Ú¿ÛÈÓ˘ ¶∞∂ ˘ÔÁÚ·ÌÌ›˙ÔÓÙ·˜ ˆ˜ Ú¤ÂÈ Ó· Ì›ÓÂÈ, ·Ó·Ê¤ÚıËΠÛÙËÓ ∂ıÓÈ΋ ∂ÏÏ¿‰·˜ Î·È ÙÔ ªÔ˘ÓÙÈ¿Ï Ù˘ ¡fiÙÈ·˜ ∞ÊÚÈ΋˜, ¤‚Á·Ï ÙÔ... η¤ÏÔ ÛÙÔÓ ¡›ÎÔ ¡ÈfiÏÈ·, ÂÓÒ ÙfiÓÈÛ ˆ˜ ÚÔÙÈÌ¿ Ó· ·›˙ÂÈ Û¤ÓÙÂÚ ÊÔÚ. ªÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ Â›Â: °È· ÙÔ ·Ó ı· Ì›ÓÂÈ ÛÙÔÓ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi: “¢ÂÓ ÙÔ ÁÓˆÚ›˙ˆ, ‰ÂÓ ÌÔÚÒ Ó· ‰ÒÛˆ ÌÈ· ·¿ÓÙËÛË. ∂›Ó·È ¤Ó· ı¤Ì· Ô˘ ÛÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ 15 Ë̤Ú˜ ı· ÍÂηı·Ú›ÛÂÈ. Œ¯ˆ ¢¯·ÚÈÛÙ‹ÛÂÈ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ÁÈ· ÙËÓ ·Á¿Ë ÙÔ˘. ∂›Ó·È ÏÔÁÈÎfi οÔÈÔÈ Ó· ¤¯Ô˘Ó ‰˘Û·Ú¤ÛÎÂÈ·, ·ÏÏ¿ Ë ÏÂÈÔ„ËÊ›· Ì ·Á·¿ Î·È ÌÔ˘ ÙÔ ‰Â›¯ÓÂÈ. Œ¯ˆ οÔȘ ÛΤ„ÂȘ ÛÙÔ Ì˘·Ïfi ÌÔ˘, Ô˘ ‰ÂÓ Â›Ì·È Û ı¤ÛË Ó· ÌÔÈÚ·ÛÙÒ” °È· ÙÔ Ì˘ÛÙÈÎfi Ù˘ ηٿÎÙËÛ˘ ÙÔ˘ ÓÙ·ÌÏ: “√ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜ ›¯Â ʤÙÔ˜ ÛÙ·ıÂÚfiÙËÙ· ÛÙËÓ ·fi‰ÔÛ‹ ÙÔ˘, ¤ÙÚ¯ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ, ›¯Â χÛÂȘ Û ·È¯Ó›‰È· Ô˘ ‰ÂÓ ÂÚ¯fiÙ·Ó ÁÚ‹ÁÔÚ· ÙÔ ÁÎÔÏ ‹ ÛÙÚ¿‚ˆÓ·Ó. ΔÔ Ó· ·›ÚÓÂȘ ¤Ó· ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ÂÚ·ÙÒÓÙ·˜ Ô‡Ù fiÌÔÚÊÔ Â›Ó·È, ·ÏÏ¿ Ô‡ÙÂ Î·È Â‡ÎÔÏÔ Ó· Û˘Ì‚Â› ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·” . °È· ÙÔÓ ÙÂÏÈÎfi ∫˘¤ÏÏÔ˘: “◊ıÂÏ· Ôχ ¤Ó· ÁÎÔÏ, ·ÏÏ¿ ÌÂÙÚ¿ ÙÔ Ó· ηٷÎÙ‹ÛÂȘ ÙÔÓ Ù›ÙÏÔ, ¤ÛÙˆ Î·È Ì ·˘ÙÔÁÎfiÏ. ™Â Ù¤ÙÔÈ· ·È¯Ó›‰È· ̤ÓÂÈ Ë Ô˘Û›·, Ô‡Ù ÔÈÔ˜ ¤·ÈÍ ηϿ Ô‡Ù ٛÔÙ ¿ÏÏÔ” . °È· ÙË Û˘Ì‚ÔÏ‹ ÙÔ˘ ¡›ÎÔ˘ ¡ÈfiÏÈ· ÛÙËÓ ÔÚ›· Ù˘ ÔÌ¿‰·˜: “∂›Ó·È ÌÂÁ¿ÏË Ë Û˘Ì‚ÔÏ‹ ÙÔ˘ ¡›ÎÔ˘ ¡ÈfiÏÈ·. ∂›Ó·È Î·È ÚÔÔÓËÙ‹˜ Î·È ¿ÓıÚˆÔ˜. Œ¯ÂÈ Î·Ï¤˜ Û¯¤ÛÂȘ Ì ÙÔ˘˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜, ÁÓˆÚ›˙ÂÈ ÙÔ ¯ÒÚÔ Î·È ·Û¯ÔÏÂ›Ù·È ÔÏϤ˜ ÒÚ˜ ηıËÌÂÚÈÓ¿. ¢ÂÓ ¤¯ˆ Ó· ˆ οÙÈ Î·Îfi. ΔÔ fiÙÈ ‹Úı ·fi Ì›· ÂıÓÈ΋ ÔÌ¿‰· Î·È ‹Ú ÙÔ ÓÙ·ÌÏ Ù· ϤÂÈ fiÏ·. ΔÔ˘ ·Í›˙ÂÈ Ì›· Ù¤ÙÔÈ· ÂÈÙ˘¯›·.∂›Ó·È ¤Ó·˜ ¿ÓıÚˆÔ˜ „·Á̤ÓÔ˜ Î·È ·Á·¿ ·˘Ùfi Ô˘ οÓÂÈ. ¶¤Ú·Û·Ó ηÏÔ› ÚÔÔÓËÙ¤˜ ·fi ÙÔÓ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi, ·ÏÏ¿ ÂÁÒ ‰¤ıËη ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Ì ÙÔÓ ¡ÈfiÏÈ·. ¢ÂÓ ı¤Ïˆ Ó· ˘ÔÙÈÌ‹Ûˆ ÚÔÔÓËÙÈο ηӤӷÓ. •ÂÎÈÓ‹Û·Ì Ì ÙÔÓ Î. ΔÂÓ ∫¿ÙÂ Î·È ‰ÂÓ ı¤Ïˆ Ó· ·Ê‹Ûˆ ·È¯Ì¤˜. ŸÌˆ˜ ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ÌÂÚ›‰ÈÔ ÂÈÙ˘¯›·˜ ·Ó‹ÎÂÈ ÛÙÔÓ ¡›ÎÔ ¡ÈfiÏÈ· Î·È ÙÔ˘˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜”. °È· ÙÔ ÌÂÚ›‰ÈÔ ÙÔ˘ ¡ÈÎfiÏ· ¶·Ù¤Ú· ÛÙËÓ ÂÈÙ˘¯›·: “∂›Ó·È ·Ô‰ÂÎÙfi˜ ·fi fiÏÔ˘˜. ∂ÎÎÚÂÌ› ¤Ó· ı¤Ì· Ì ÙÔ Û˘Ì‚fiÏ·ÈÔ Î·È ÌÔ˘ ¤¯ÂÈ ÊÂÚı› ¿„ÔÁ·, fiˆ˜ Î·È Ô ÚÔÔÓËÙ‹˜. ∫·Ïfi ı· ‹Ù·Ó Ó· Ì›ÓÂÈ, ·ÏÏ¿ ÂÎÎÚÂÌÔ‡Ó Î¿ÔÈ· ı¤Ì·Ù· ÁÈ· Ó· Û˘Ó¯›ÛÂÈ Û ·˘Ù‹ ÙË ı¤ÛË Î·È ‰ÂÓ ÌÔ˘ ¤ÊÙÂÈ ÏfiÁÔ˜ ÁÈ· ·˘Ù¿” . °È· ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÛÙÔ ¶·ÁÎfiÛÌÈÔ ∫‡ÂÏÏÔ: “ΔÔ ªÔ˘ÓÙÈ¿Ï Â›Ó·È Ë ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ. ¢ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË Â˘ÏÔÁ›· Î·È ÙÈÌ‹ ·fi ÙÔ Ó· ·›˙ÂȘ ÛÙËÓ ∂ıÓÈ΋ ÔÌ¿‰·. £¤Ïˆ Ó· ¤¯ˆ ÙËÓ ˘Á›· ÁÈ· Ó· ¿Úˆ ̤ÚÔ˜. ÿÛˆ˜ Ó· ÌËÓ ¤¯ˆ ÙËÓ Ù‡¯Ë Ó· ·ÁˆÓÈÛÙÒ Í·Ó¿ Û ·˘Ù‹ ÙË ÁÈÔÚÙ‹. ∂›¯·Ì 16 ¯ÚfiÓÈ· Ó· ÊÙ¿ÛÔ˘Ì Û ¤Ó· ¶·ÁÎfiÛÌÈÔ ∫‡ÂÏÏÔ” .


24

T∂Δ∂ƒΔ∏ 28 A¶ƒπ§π√À 2010

°À¡. μ√§∂´

ªÂÁ¿ÏË ·Ó·ÙÚÔ‹ ·fi ÙÔÓ ¶∞√ √ ¶∞¡∞£∏¡∞´∫√™ ‹Ù·Ó Ô ÓÈÎËÙ‹˜ ÛÙÔÓ ÚÒÙÔ ·ÁÒÓ· Ù˘ ÛÂÈÚ¿˜ ÙˆÓ ÙÂÏÈÎÒÓ Ù˘ ∞1 °˘Ó·ÈÎÒÓ, ηıÒ˜ ÂÈÎÚ¿ÙËÛ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ Ì 3-2 ÛÂÙ ÛÙÔ ÎÏÂÈÛÙfi ÙÔ˘ ƒ¤ÓÙË Î·È “¤Û·Û” ÙÔ ÏÂÔÓ¤ÎÙËÌ· Ù˘ ¤‰Ú·˜ ÙÔ˘ “·ÈˆÓ›Ô˘” ·ÓÙÈ¿ÏÔ˘ ÙÔ˘. √È “ÂÚ˘ıÚfiϢΘ” ÚÔËÁ‹ıËÎ·Ó 20, ·ÏÏ¿ -fiˆ˜ ·ԉ›¯ıËΠÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·- ‰ÂÓ Â›¯·Ó Ù· „˘¯Èο ·Ôı¤Ì·Ù· Ó· ·ÓÙȉڿÛÔ˘Ó ÛÙËÓ ·ÓÙÂ›ıÂÛË ÙˆÓ “Ú·Û›ÓˆÓ” ŒÙÛÈ ÔÈ ·›ÎÙÚȘ ÙÔ˘ Δ¿ÎË ºÏÒÚÔ˘ ¤Ê˘Á·Ó ·fi ÙÔ “ªÂϛӷ ªÂÚÎÔ‡ÚË” Ì ÌÈ· ÌÂÁ¿ÏË Ó›ÎË, Ë ÔÔ›· ÙÔ˘˜ ‰›ÓÂÈ ÏÂÔÓ¤ÎÙËÌ· ÁÈ· ÙÔÓ Ù›ÙÏÔ. √ ‰Â‡ÙÂÚÔ˜ ÙÂÏÈÎfi˜ ı· ‰ÈÂÍ·¯ı› ·‡ÚÈÔ ¶¤ÌÙË ÛÙÔ ÎÏÂÈÛÙfi ÙÔ˘ ªÂÙ˜ (20:00). √ Ù›ÙÏÔ˜ ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏËÙ‹ ÎÚ›ÓÂÙ·È ÛÙȘ ÙÚÂȘ ӛΘ. Δ· ÛÂÙ (ÚÒÙÔ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È Ô ÁË‰ԇ¯Ô˜ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜): 25-17, 2522, 18-25, 21-25, 8-15.

∞1 ª¶∞™∫∂Δ

∞ÁˆÓ›· ÁÈ· ÔÎÙ¿‰· Î·È ·Ú·ÌÔÓ‹ ∏ ∞À§∞π∞ Ù˘ ηÓÔÓÈ΋˜ ‰È¿ÚÎÂÈ·˜ ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ Ù˘ ∞1 Ì¿ÛÎÂÙ ¤ÊÙÂÈ Û‹ÌÂÚ·, Ì ÙÔ ÙÔ›Ô Ó· ÌËÓ ¤¯ÂÈ ÍÂηı·Ú›ÛÂÈ ÙfiÛÔ ·Ó·ÊÔÚÈο ÛÙȘ ÔÌ¿‰Â˜ Ô˘ ı· ¤ÛÔ˘Ó ÛÙËÓ ∞2, fiÛÔ Î·È ÂΛӘ Ô˘ ı· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÙÂÏÈο ÛÙËÓ 8¿‰·. ¶ÂÚÈÛÙ¤ÚÈ Î·È ¶·ÓÈÒÓÈÔ˜ ‰›ÓÔ˘Ó ÛÎÏËÚ‹ Ì¿¯Ë ÁÈ· Ó· ‚ÚÂıÔ‡Ó ÛÙËÓ 8Ë ÚÔÓÔÌÈÔ‡¯Ô ı¤ÛË Ô˘ Ô‰ËÁ› ÛÙ· Ï¤È ÔÊ, ÂÓÒ fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ ˘fiıÂÛË ·Ú·ÌÔÓ‹ ÛÙË Î·ÙËÁÔÚ›·, Ô °.™. √χÌÈ· §¿ÚÈÛ·˜ ¤¯ÂÈ ‹‰Ë “·Ô¯·ÈÚÂÙ‹ÛÂÈ” Î·È Ô ‰Â‡ÙÂÚÔ˜ “·›˙ÂÙ·È” ÌÂٷ͇ ∏Ï˘ÛÈ·ÎÔ‡ Î·È ΔÚÈοψÓ, Ì ÙËÓ ∫·‚¿Ï· Ó· ¤¯ÂÈ ¿ÚÂÈ ÌÈ· ·Ó¿Û· ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÂÓÙfi˜ ¤‰Ú·˜ ӛ΢ Ù˘ Â› ÙÔ˘ ÕÚË ÙË ÂÚ·Ṳ̂ÓË ∫˘Úȷ΋, ·ÏÏ¿ ÁÈ· Ó· Ûˆı› Û›ÁÔ˘Ú· ı· Ú¤ÂÈ Ó· ¿ÚÂÈ “‰ÈÏfi” ÛÙË ¡. ™Ì‡ÚÓË. ¶¿ÓÙˆ˜ Ì ˘Ô‚È‚·ÛÌfi ·ÂÈÏÂ›Ù·È Î·È Ë ∞∂∫, Ë ÔÔ›· ηÏÂ›Ù·È Ó· ÎÂÚ‰›ÛÂÈ Û‹ÌÂÚ· ÙÔÓ ∏Ï˘ÛÈ·Îfi Û’ ¤Ó· Ì·Ù˜ ·ÔÊ·ÛÈÛÙÈ΋˜ ÛËÌ·Û›·˜ Î·È ÁÈ· ÙÔ˘˜ ‰‡Ô. ∞Ó·Ï˘ÙÈο ÙÔ ÛËÌÂÚÈÓfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· Î·È ÔÈ ‰È·ÈÙËÙ¤˜ ÙˆÓ ·ÁÒÓˆÓ ¤¯Ô˘Ó ˆ˜ ÂÍ‹˜: 16.00 ÕÚ˘-ª·ÚÔ‡ÛÈ: Δ·Ó·Ù˙‹˜, ºÔ‡Ê˘, ™Ù·Ì·ÙfiÔ˘ÏÔ˜ 17.00 ¶·ÓÈÒÓÈÔ˜-∫·‚¿Ï·: μÔÚ¿‰Ë˜, ™˘Ú›‰ˆÓÔ˜, °ÂˆÚÁÈ¿‰Ë˜ 17.00 °.™. √χÌÈ·-¶∞√∫: ¶··¤ÙÚÔ˘, ∞Ó‰ÚÈÎfiÔ˘ÏÔ˜, ª·¯·ÈÚÈ·Ó¿Î˘ 17.00 ∞∂∫-∏Ï˘ÛÈ·Îfi˜: °ÎfiÓÙ·˜, ∫ÔÚÔÌËÏ¿˜, ª¿ÓÔ˜ 17.00 ¶ÂÚÈÛÙ¤ÚÈ-ΔڛηϷ: ™¯ÈÓ¿˜, ∫·Ú·Î·ÙÛÔ‡Ó˘, ª‹Ù˘ 19.00 ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ˜-√Ï˘ÌÈ·Îfi˜: ÃÚÈÛÙÔ‰Ô‡ÏÔ˘, ¶··‰ËÌËÙÚ›Ô˘, ªËÙÛfiÔ˘ÏÔ˜ 19.00 ∫ÔÏÔÛÛfi˜-¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜: ªÔ˘˙¿Î˘, ∞Ó·ÛÙfiÔ˘ÏÔ˜, ™ÒÌÔ˜

∏ ‚·ıÌÔÏÔÁ›· (Û 25 ·ÁÒÓ˜) 1. ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . .49 2. √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .47 3. ª·ÚÔ‡ÛÈ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .43 4. ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 5. ¶∞√∫ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .39 6. ∫ÔÏÔÛÛfi˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .39 7. ÕÚ˘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .37 8. ¶·ÓÈÒÓÈÔ˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .36 9. ¶ÂÚÈÛÙ¤ÚÈ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .36 10. ∞∂∫ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .33 11. ∫·‚¿Ï· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .33 12. ∏Ï˘ÛÈ·Îfi˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32 13. ΔڛηϷ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 14. °.™. √χÌÈ· . . . . . . . . . . . . . . . . . .29

ΔÔ EXTRA 5 √π Ù˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÙÔ˘ EXTRA 5: 7, 13, 16, 23, 34

ΔÔ SUPER 3 √π Ù˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÙÔ˘ SUPER 3 ÛÙËÓ ÚÒÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ ÎÏ‹ÚˆÛË ‹Ù·Ó 2 7 8 ÛÙËÓ ‰Â‡ÙÂÚË 1 6 3 Î·È ÛÙËÓ ÙÚ›ÙË 1 0 3.

°π∞ Δ∏ ¢∏ª√™π√¶√π∏™∏ Δø¡ À¶√¶Δø¡ ™Δ√πÃ∏ª∞Δπ∫∞ ∞°ø¡ø¡

∞ÓÙ›‰Ú·ÛË ·fi ∂¶√ Î·È ŒÓˆÛË Δ ËÓ ·ÓÙ›‰Ú·ÛË Ù˘ ∂¶√ Î·È Ù˘ ŒÓˆÛ˘ ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÔ‡ ¶Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘ μ’ Î·È °’ ∂ıÓÈ΋˜ ÚÔοÏÂÛÂ Ë Î·Ù·ÁÁÂÏ›· ÙÔ˘ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹ ÙÔ˘ §∞√™ £·Ó¿ÛË ¶Ï‡ÚË ÁÈ· ‡ÔÙ· ·È¯Ó›‰È· Û ™Ô‡ÂÚ §›Áη Î·È μ’ ∂ıÓÈ΋. ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ Ô Î. ¶Ï‡Ú˘, ·¿ÓÙËÛ ÛÙ· fiÛ· ÈÛ¯˘Ú›˙ÔÓÙ·È ÔÈ ÂÌÏÂÎfiÌÂÓ˜ ÔÌ¿‰Â˜ ÙÔÓ›˙ÔÓÙ·˜ fiÙÈ fiÛ˜ Â›Ó·È Î·ı·Ú¤˜ Ú¤ÂÈ Ó· ¿Ó ÛÙËÓ UEFA.

∏ ∂¶√ Ì ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ Ù˘ ÂÓËÌÂÚÒÓÂÈ ÁÈ· fiϘ ÙȘ ÂÓ¤ÚÁÂȘ ÛÙȘ Ôԛ˜ ¤¯ÂÈ ÚԂ› ÁÈ· ÙË ‰ÈÂÚ‡ÓËÛË Ù˘ ˘fiıÂÛ˘ Ì ÙÔ˘˜ ‡ÔÙÔ˘˜, ÛÙÔȯËÌ·ÙÈο, ·ÁÒÓ˜: “ªÂ ·ÊÔÚÌ‹ Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÛÙÔȯ›· Ô˘ ‰ËÌÔÛÈÔÔÈ‹ıËÎ·Ó Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔ˘˜ ‡ÔÙÔ˘˜, ÛÙÔȯËÌ·ÙÈο, ·ÁÒÓ˜ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÛˆÓ, Û˘ÓÔÙÈο ·Ó·ÎÂÊ·Ï·ÈÒÓÔ˘Ì ÙȘ ÂÓ¤ÚÁÂȘ Ù˘ ∂¶√, Ô˘ ÂÍ ·Ú¯‹˜ ÊÚfiÓÙÈÛ ӷ ‰ÚÔÌÔÏÔÁ‹ÛÂÈ Ì ˘‡ı˘ÓË Î·È ··Ú¤ÁÎÏÈÙË ÛÙ¿ÛË ÙȘ ‰È·‰Èηۛ˜ ‰È¢Ú‡ÓËÛ˘ Ù˘ ˘fiıÂÛ˘. ΔÔ ¡Ô¤Ì‚ÚÈÔ ÙÔ˘ 2009 Ô Î. ¶ÈÏ¿‚ÈÔ˜ Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ·fi ÙËÓ UEFA Ù· ÚÒÙ· ÛÙÔȯ›· ÁÈ· ˘fiÙÔ˘˜ ÛÙÔȯËÌ·ÙÈο ·ÁÒÓ˜. ¢È·ÈÛÙÒÓÂÙ·È ·Ì¤Ûˆ˜ fiÙÈ ÔÈ Ê¿ÎÂÏÔÈ ÂÚȤ¯Ô˘Ó ÂӉ›ÍÂȘ Î·È Û˘ÌÂÚ¿ÛÌ·Ù· Ô˘ ÚÔ·ÙÔ˘Ó ·fi ÁÚ·Ê‹Ì·Ù·. °ÓˆÚ›˙ÔÓÙ·˜ fiÙÈ Ë ·ıÏËÙÈ΋ ‰ÈηÈÔÛ‡ÓË ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÙÔ˘˜ Ì˯·ÓÈÛÌÔ‡˜ ÁÈ· ÙË ‰ÈÂÚ‡ÓËÛË Ù˘ ˘fiıÂÛ˘ Û ‚¿ıÔ˜, Ô‡Ù ÌÔÚ› Ó· ¿ÚÂÈ Î·Ù·‰ÈηÛÙÈΤ˜ ·ÔÊ¿ÛÂȘ ÁÈ· ÔÌ¿‰Â˜ ÛÙËÚÈ˙fiÌÂÓË Û ÂӉ›ÍÂȘ, Ë ∂¶√ Â¤ÏÂÍ ӷ ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ ÙÔ Û˘ÓÙÔÌfiÙÂÚÔ Ë ‰ÈÂÚ‡ÓËÛË Ù˘ ˘fiıÂÛ˘ ·fi ÙË ‰ÈηÈÔÛ‡ÓË. ∏Ù·Ó Ô ÌfiÓÔ˜ ‰ÚfiÌÔ˜ ¢ı‡Ó˘, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ¯˘ı› ¿ÏÂÙÔ Êˆ˜ ÛÙȘ ηٷÁÁÂϛ˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ‡ÔÙÔ˘˜ ·ÁÒÓ˜. ™ÙȘ 27 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ Ô °ÂÓÈÎfi˜ °Ú·ÌÌ·Ù¤·˜ ∞ıÏËÙÈÛÌÔ‡ ¶. ªÈÙÛ·Í‹˜ ‹Ú ÛÙ· ¯¤ÚÈ· ÙÔ˘ ÙÔÓ ÚÒÙÔ Ê¿ÎÂÏÔ Ì ٷ ÛÙÔȯ›· Ù˘ UEFA ÁÈ· Ù· ‡ÔÙÔ˘˜ ·ÁÒÓ˜. ∞fi ÙfiÙÂ Û˘Ó¯›ÛÙËÎÂ Ë ÂÓË̤ڈۋ ÙÔ˘, οı ÊÔÚ¿ Ô˘ ¤ÊÙ·Ó·Ó ÛÙ· ¯¤ÚÈ· Ù˘ ∂¶√ Ó¤· ÛÙÔȯ›·. ™ÙȘ 9 ª·ÚÙ›Ô˘ 2010 ·Ú·‰fiıËÎÂ Ô ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˜ Ê¿ÎÂÏÔ˜. ™ÙȘ 11 ª·ÚÙ›Ô˘, fiÏ·

∏ ŒÓˆÛË μ’ Î·È °’ ∂ıÓÈ΋˜ ‹Ú ı¤ÛË ¯ı˜ ÁÈ· Ù· ‡ÔÙ· ·È¯Ó›‰È· Ù· ÛÙÔȯ›· ‰È·‚È‚¿ÛÙËÎ·Ó ÛÙÔÓ ÂÈÛ·ÁÁÂϤ· ÙÔ˘ ∞Ú›Ԣ ¶¿ÁÔ˘ ·fi ÙÔÓ Á.Á.∞. ÁÈ· ÙËÓ ‰ÈÂÚ‡ÓËÛË Ù˘ ˘fiıÂÛ˘. ™ÙȘ 19 ª·ÚÙ›Ô˘, Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∂¶√ ÎÏ‹ıËΠӷ ·ÓÔ›ÍÂÈ Ô ›‰ÈÔ˜ ÙÔÓ Î‡ÎÏÔ ÙˆÓ Î·Ù·ı¤ÛÂˆÓ ÛÙË ‰ÈηÈÔÛ‡ÓË, ‰ËÏÒÓÔÓÙ·˜ fiÙÈ “ÍÂÎÈÓ¿ÂÈ ÌÈ· ‰È·‰Èηۛ· ıÂÛÌÈ΋. ∂›Ì·ÛÙ ˘Ô¯Úˆ̤ÓÔÈ Ó· ÙË ‰È¢ÎÔχÓÔ˘ÌÂ Î·È fi¯È Ó· ÙË ı¤ÛÔ˘Ì Û ΛӉ˘ÓÔ” . ¶·Ú¿ÏÏËÏ· Ë ∂¶√, ‰Â›¯ÓÔÓÙ·˜ ·ÔÊ·ÛÈÛÙÈÎfiÙËÙ· ÁÈ· ÙË ıˆÚ¿ÎÈÛË ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘ Î·È ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ·Ú¿ÓÔÌˆÓ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔًوÓ, η٤ıÂÛÂ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆÈÛÙ› ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· ÔÚÈÛÙÈο. Œ¯Ô˘Ó ‰ËÌÔÛÈ¢Ù› Î·È ¤¯Ô˘Ó ˘ÔÛÙËÚȯı› Ì ·ÚıÚÔÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ ›‰ÈÔ˘ ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ Ù˘, ™. ¶ÈÏ¿‚ÈÔ˘. ªÂٷ͇ ·˘ÙÒÓ Ë ∂¶√ ¤¯ÂÈ ÚÔÙ›ÓÂÈ ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ∞ÓÂÍ¿ÚÙËÙ˘ ∞Ú¯‹˜/∂ÈÙÚÔ‹˜ Ì ÙËÓ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Ù˘ ÔÏÈÙ›·˜, Ë ÔÔ›· ı· ÂÔÙ‡ÂÈ ÙÔ˘˜ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÎÔ‡˜ ·ÁÒÓ˜. ªÂ ÈηÓÔÔ›ËÛË ·ÎÔ‡Û·Ì ÔÈ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ·˘Ù¤˜ Ó· Á›ÓÔÓÙ·È ·Ô‰ÂÎÙ¤˜, ‰È· ÛÙfiÌ·ÙÔ˜ Ù˘ ˘Ê˘Ô˘ÚÁÔ‡ ∞ıÏËÙÈÛÌÔ‡ ÕÓÙ˙ÂÏ·˜ °ÎÂÚ¤ÎÔ˘” . ∞·Ú¿‰ÂÎÙË ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛÂ Ë ŒÓˆÛË μ’-°’ ∂ıÓÈ΋˜ -Ì ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ô˘ Âͤ‰ˆÛÂ- ÙË ‰ËÌÔÛÈÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ·ÁÒÓˆÓ Ô˘ ʤÚÔÓÙ·È Ó· Â›Ó·È ‡ÔÙÔÈ Î·È Ó·

ÂÚȤ¯ÔÓÙ·È ÛÙÔ˘˜ ʷΤÏÔ˘˜ Ô˘ ·¤ÛÙÂÈÏÂ Ë √À∂º∞ ÛÙËÓ ∂¶√. ™Â ·˘Ù‹ οÓÂÈ ÁÓˆÛÙfi fiÙÈ Ô ÏfiÁÔ˜ ÁÈ· ÙÔÓ ÔÔ›Ô ÚÔ¯ÒÚËÛÂ Ë Ï›Áη ÛÙËÓ ı¤ÛÈÛË ÙˆÓ ϤÈ-ÔÊ Î·È ϤÈ-¿Ô˘Ù ‹Ù·Ó Ó· ÌËÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ·‰È¿ÊÔÚÔÈ ·ÁÒÓ˜ Î·È Ó· ÌËÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÂÚˆÙËÌ·ÙÈο Á‡Úˆ ·fi ÙËÓ ·ÍÈÔÈÛÙ›· Î·È ÙË ÊÂÚÂÁÁ˘fiÙËÙ· ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜. ∞Ó·Ï˘ÙÈο Ë ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË: “∏ ŒÓˆÛË ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÔ‡ ¶Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘ μ’ Î·È °’ ∂ıÓÈ΋˜ ηÙËÁÔÚ›·˜, Ì ·fiÊ·Û‹ Ù˘ ηٿ ÙË ÊÂÙÈÓ‹ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô, ÁÈ· ÙËÓ ·ÍÈÔÈÛÙ›· ÙˆÓ ·ÁÒÓˆÓ Î·È ÙË ÊÂÚÂÁÁ˘fiÙËÙ· ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜, ÂÊ‹ÚÌÔÛ ÙÔÓ ıÂÛÌfi ÙˆÓ PLAY OFF Î·È PLAY OUT, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ÌËÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ·‰È¿ÊÔÚÔÈ ·ÁÒÓ˜, Î·È Ô˘‰Â›˜, ÚÈÓ ÙË Ï‹ÍË ÙˆÓ ÚˆÙ·ıÏËÌ¿ÙˆÓ Ó· ÁÓˆÚ›˙ÂÈ ÔȘ ÔÌ¿‰Â˜ ÚÔ‚È‚¿˙ÔÓÙ·È, ÔȘ ˘Ô‚È‚¿˙ÔÓÙ·È Î·È ÔȘ ı· ÌÂÙ¿Û¯Ô˘Ó ÛÙË ‰È·‰Èηۛ· ÙˆÓ PLAY OFF Î·È PLAY OUT. H ŒÓˆÛË ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÔ‡ ¶Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘ μ’ & °’ ∂ıÓÈ΋˜ ηÙËÁÔÚ›·˜ ıˆÚ› ··Ú¿‰ÂÎÙÔ ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜, Ó· ‰›‰ÂÙ·È ÛÙË ‰ËÌÔÛÈfiÙËÙ·, ÂÈÏÂÎÙÈο Î·È ·ÔÛ·ÛÌ·ÙÈο, ̤ÚÔ˜ ÙˆÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ Ô˘ ÂÚȤ¯ÂÈ Ô Ê¿ÎÂÏÔ˜ Ù˘ UEFA ÁÈ· ÂÏÂÁ¯fiÌÂÓÔ˘˜ -ÛÙÔȯËÌ·ÙÈο- ·ÁÒÓ˜, ÛÙËÓ ÈÔ ÎÚ›ÛÈÌË Î·Ì‹ Ù˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ ÂÚÈfi‰Ô˘, ¯ˆÚ›˜ Ó· ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÛÙÔȯ›· Î·È Ú·ÁÌ·ÙÈο

‰Â‰Ô̤ӷ, Ô˘ Ó· ·Ô‰ÂÈÎÓ‡Ô˘Ó ÙËÓ ÂÓÔ¯‹ ÚÔÛÒˆÓ ‹ ÔÌ¿‰ˆÓ. ∂›Ó·È ‚¤‚·ÈÔÓ fiÙÈ Î¿ÔÈÔÈ ÛÙÔ¯Â‡Ô˘Ó Ó· Ï‹ÍÔ˘Ó ÙÔ ‹‰Ë ÂÍ·ıÏȈ̤ÓÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈο ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Ù˘ μ’ Î·È °’ ∂ıÓÈ΋˜ ηÙËÁÔÚ›·˜. ¢ËÏÒÓÔ˘Ì ÚÔ˜ οı ηÙ‡ı˘ÓÛË, fiÙÈ Â›ÌÂı· ÛÙË ‰È¿ıÂÛË, ÙfiÛÔ ÙˆÓ ¶ÔÏÈÙÂÈ·ÎÒÓ fiÛÔ Î·È ÙˆÓ ∞ıÏËÙÈÎÒÓ ∞Ú¯ÒÓ, Ó· ·ԉ¯ıԇ̠ÔÔÈÔ‰‹ÔÙ ıÂÛÌÈÎfi Ï·›ÛÈÔ, ÙÔ ÔÔ›Ô ı· ıˆÚ·Î›˙ÂÈ ÙË ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹ ÙˆÓ ·ÁÒÓˆÓ Î·È Ó· Û˘ÓÂÚÁ·ÛÙԇ̠ÁÈ· ÙËÓ ÚÔ·ÁˆÁ‹ Î·È Â͢Á›·ÓÛË ÙÔ˘ ∂ÏÏËÓÈÎÔ‡ ¶Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘. ∂Âȉ‹, Ô Ê¿ÎÂÏÔ˜ Ù˘ UEFA ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ‹‰Ë ÛÙ· ¯¤ÚÈ· ¢ÈηÛÙÈÎÒÓ §ÂÈÙÔ˘ÚÁÒÓ, ı· Ú¤ÂÈ ¿·ÓÙ˜ Ó· ·Ó·Ì¤ÓÔ˘Ì Ì Û‚·ÛÌfi ÙËÓ ·fiÊ·ÛË Ù˘ ¢ÈηÈÔÛ‡Ó˘” . ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ Ô Î. ¶Ï‡Ú˘ ÌÈÏÒÓÙ·˜ ÛÙÔ Ú·‰ÈÔʈÓÈÎfi ÛÙ·ıÌfi “Libero” ÙfiÓÈÛÂ: “∞Ó ÌÈ· ÔÌ¿‰· Â›Ó·È Î·ı·Ú‹ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Ó· ÊÔ‚Ëı› Ù›ÔÙÂ Î·È ‰ÂÓ Ù˘ ÊÙ·›ÂÈ Î·Ó¤Ó·˜ ¶Ï‡Ú˘ ÁÈ· ÙËÓ ‰ËÌÔÛÈÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ, ηχÙÂÚ· Ó· ÛÙÚ·ÊÔ‡Ó Û ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ Û˘Ó¤Ù·Í·Ó ÙȘ Ï›ÛÙ˜ Ì ÙÔ˘˜ ·ÁÒÓ˜. ∞Ó ÙÒÚ· ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ÌÔ˘ οÓÔ˘Ó Ì‹Ó˘ÛË, ·˜ ͤÚÔ˘Ó fiÙÈ ÙfiÙ ·ÔÎÙÒ Î·È ÂÁÒ ¤ÓÓÔÌÔ Û˘ÌʤÚÔÓ ÁÈ· Ó· ¤¯ˆ ÚfiÛ‚·ÛË Û ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ÛÙÔȯ›· Î·È ÛÙ· ÔÈÎÔÓÔÌÈο ÛÙÔȯ›· ÙˆÓ ÔÌ¿‰ˆÓ ÁÈ· Ó· „¿Íˆ ηχÙÂÚ· ÙÔ ı¤Ì·”

°π∞ Δ∏ ¢π∂•∞°ø°∏ Δ∏™ ¶ƒ√∫ƒπª∞Δπ∫∏™ º∞™∏™ Δ√À ∂Àƒø¶∞´∫√À ¶ƒøΔ∞£§∏ª∞Δ√™ ¶√§√

ÕÚ¯ÈÛÂ Ë ·ÓÙ›ÛÙÚÔÊË Ì¤ÙÚËÛË ∏ ·ÓÙ›ÛÙÚÔÊË Ì¤ÙÚËÛË ÍÂΛÓËÛ ÁÈ· ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË ÙˆÓ ·ÁÒÓˆÓ Ù˘ ÚÔÎÚÈÌ·ÙÈ΋˜ Ê¿Û˘ ÁÈ· ÙÔÓ 2Ô fiÌÈÏÔ ÙÔ˘ 29Ô˘ ∂˘Úˆ·˚ÎÔ‡ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ fiÏÔ ·Ó‰ÚÒÓ, Ô˘ ı· ‰ÈÂÍ·¯ıÔ‡Ó ÛÙÔ ÎÏÂÈÛÙfi ÎÔÏ˘Ì‚ËÙ‹ÚÈÔ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜ “μ·Û›ÏÂÈÔ˜ ¶ÔχÌÂÚÔ˜” . ∏ fiÏË Ì·˜ ÙÔ ÙÚÈ‹ÌÂÚÔ 30 ∞ÚÈÏ›Ô˘-2 ª·˝Ô˘ ı· ÊÈÏÔÍÂÓ‹ÛÂÈ Ì›· ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË, Ì ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Ù˘ ∂ıÓÈ΋˜ ÔÌ¿‰·˜ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÙˆÓ ·ÓÙ›ÛÙÔȯˆÓ Û˘ÁÎÚÔÙËÌ¿ÙˆÓ Ù˘ °·ÏÏ›·˜, Ù˘ ™ÏÔ‚ÂÓ›·˜ Î·È ÙˆÓ ™ÎÔ›ˆÓ, Ô˘ ı· ‰ÈÂΉÈ΋ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÚfiÎÚÈÛ‹ ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ ÙÂÏÈ΋ Ê¿ÛË ÙÔ˘ ∂˘Úˆ·˚ÎÔ‡ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜.

™ÙÔ μfiÏÔ ı· Á›ÓÔ˘Ó Ù· ·È¯Ó›‰È· ÙÔ˘ 2Ô˘ ÔÌ›ÏÔ˘, ÛÙÔÓ ÔÔ›ÔÓ ÌÂÙ¤¯ÂÈ Ë ∂ıÓÈ΋ Ì·˜ ÔÌ¿‰·. ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜ ‰‡Ô ÚÔÎÚÈÌ·ÙÈÎÔ‡˜ ÔÌ›ÏÔ˘˜, ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÛÙÚ¤ÊÂÙ·È Û ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏË (ΔÔ˘ÚΛ·) Î·È √Ú·ÓÙ¤· (ƒÔ˘Ì·Ó›·) ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·.

¶·Ú·Û΢‹ 30/4: flÚ· 18.30: ™ÏÔ‚ÂÓ›·-°·ÏÏ›· Î·È ÒÚ· 20.00: ∂ÏÏ¿‰·™ÎfiÈ·. ™¿‚‚·ÙÔ 1/5: flÚ· 18.30: °·ÏÏ›·-™ÎfiÈ· Î·È ÒÚ· 20.00: ∂ÏÏ¿‰·-™ÏÔ‚ÂÓ›·. ∫˘Úȷ΋ 2/5: flÚ· 18.30: ™ÎfiÈ·-™ÏÔ‚ÂÓ›· Î·È ÒÚ· 20.00: ∂ÏÏ¿‰·-°·ÏÏ›·. ∏ ›ÛÔ‰Ô˜ ÁÈ· ÙÔ ÎÔÈÓfi ı· Â›Ó·È ÂχıÂÚË, ÔfiÙ ÔÈ Ê›Ï·ıÏÔÈ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Ì·˜ ı· ¤¯Ô˘Ó ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ó ı¤·Ì· ˘„ËÏÒÓ ÚԉȷÁÚ·ÊÒÓ.

ΔËÓ ¶¤ÌÙË Ë Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË Δ‡Ô˘

™ÙËÓ ÙÔ˘ÚÎÈ΋ fiÏË ı· ‰ÈÂÍ·¯ıÔ‡Ó Ù· Ì·Ù˜ ÙÔ˘ 1Ô˘ ÚÔÎÚÈÌ·ÙÈÎÔ‡ ÔÌ›ÏÔ˘ Ì ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙˆÓ ÂıÓÈÎÒÓ ÔÌ¿‰ˆÓ Ù˘ ΔÔ˘ÚΛ·˜, Ù˘ πÛ·Ó›·˜, Ù˘ ª¿ÏÙ·˜ Î·È Ù˘ ™ÏÔ‚·Î›·˜, ÂÓÒ Â› ÚÔ˘Ì·ÓÈÎÔ‡ ‰¿ÊÔ˘˜ ı· Á›ÓÔ˘Ó Ù· ·È¯Ó›‰È· ÙÔ˘ 3Ô˘ ÔÌ›ÏÔ˘ Ì ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· Ù˘ ª. μÚÂÙ·Ó›·˜, Ù˘ ƒÔ˘Ì·Ó›·˜, Ù˘ √ÏÏ·Ó‰›·˜ Î·È Ù˘ ƒˆÛ›·˜. √È ‰‡Ô ÚÒÙÔÈ Î¿ı ÁÎÚÔ˘ ı· ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÔ˘Ó Ù· ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ· ÁÈ· ÙËÓ ÙÂÏÈ΋ Ê¿ÛË ÙÔ˘ 29Ô˘ ∂˘Úˆ·˚ÎÔ‡ ÚˆÙ·-

ıÏ‹Ì·ÙÔ˜, ÙÔ ÔÔ›Ô ı· Á›ÓÂÈ ÛÙÔ ∑¿ÁÎÚÂÌ Ù˘ ∫ÚÔ·Ù›·˜ ÙÔÓ ∞‡ÁÔ˘ÛÙÔ ÙÔ˘ 2010. ΔÔ˘˜ ·ÁÒÓ˜ ÛÙÔ μfiÏÔ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÔ˘Ó Ë ∫ÔÏ˘Ì‚ËÙÈ΋ √ÌÔÛÔÓ‰›· ∂ÏÏ¿‰·˜ (∫.√.∂.) Î·È Ë ∂˘Úˆ·˚΋ √ÌÔÛÔÓ‰›· ∫Ôχ̂ËÛ˘ (L.E.N.), ÂÓÒ ÛÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘˜ ı· Û˘Ó‰Ú¿ÌÔ˘Ó Ë ¡Ô̷گȷ΋ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË ª·ÁÓËÛ›·˜ Î·È ÔÈ ¢‹ÌÔÈ μfiÏÔ˘ Î·È ¡¤·˜ πˆÓ›·˜. ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ·, ¤¯ÂÈ ˆ˜ ÂÍ‹˜:

∏ Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË Δ‡Ô˘ ÁÈ· Ù· ̤۷ ÂÓË̤ڈÛ˘ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Ì·˜ ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›ÛÙËΠÁÈ· ·‡ÚÈÔ ¶¤ÌÙË 29/4 Î·È ÒÚ· 13.30 ÛÙÔ ¢ËÌ·Ú¯Â›Ô Ù˘ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜, ÛÙËÓ ÔÔ›· ı· ÌÈÏ‹ÛÔ˘Ó Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∫√∂ Î. ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ¢È·ıÂÛfiÔ˘ÏÔ˜, Ô ¡Ô̿گ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î. ∞fiÛÙÔÏÔ˜ ¶··ÙfiÏÈ·˜, ηıÒ˜ Î·È ÔÈ ¢‹Ì·Ú¯ÔÈ μfiÏÔ˘ Î. ∞ϤÎÔ˜ μÔ‡ÏÁ·Ú˘ Î·È ¡¤·˜ πˆÓ›·˜ Î. ¶·‡ÏÔ˜ ª·‚›‰Ë˜. ŸÛÔ ÁÈ· ÙËÓ Ù¯ÓÈ΋ Û‡ÛÎÂ„Ë ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ˘˜ ÂÎÚÔÛÒÔ˘˜ ÙˆÓ ÙÂÛÛ¿ÚˆÓ ÂıÓÈÎÒÓ ÔÌ¿‰ˆÓ, ·ÏÏ¿ Î·È ÙˆÓ ˘‡ı˘ÓˆÓ ·fi ÙÔ˘˜ ÊÔÚ›˜ Ô˘ Û˘ÓÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È ÁÈ· ÙË ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË ÙˆÓ ·ÁÒÓˆÓ, ı· Á›ÓÂÈ ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ 30/4 Î·È ÒÚ· 12.00 ÛÙÔ ÎÔÏ˘Ì‚ËÙ‹ÚÈÔ Ù˘ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜.


¶ÔÏÈÙÈÛÌfi˜/

√ªπ§π∂™

— ΔÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ø‰Â›Ô ¡¤·˜ πˆÓ›·˜, ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÙfiÛÔ ÂÈÙ˘¯Ë̤ÓË ÂÈÛ‹ÁËÛË Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛÂ Ô ‰¿ÛηÏÔ˜ Î·È ÂÌ„˘¯ˆÙ‹˜ ª·ÓfiÏ˘ ºÈÏÈ¿Î˘ ÛÙÔ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜, Î·È ÙË ÌÂÁ¿ÏË ÂÈı˘Ì›· ÙˆÓ Û˘ÌÌÂÙ¯fiÓÙˆÓ ÁÈ· ÌÈ· Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ùfi˜ ÙÔ˘, ÙÔÓ ÊÈÏÔÍÂÓ› Û ¤Ó· ‰Â‡ÙÂÚÔ Î‡ÎÏÔ ·ÚÔ˘Û›·Û˘, Ô ÔÔ›Ô˜ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÙÔ ÙÚÈ‹ÌÂÚÔ 7 - 9 ª·˝Ô˘ Ì ı¤Ì·: “∫ÔÈÓˆÓÈÎfi £¤·ÙÚÔ & ªÔ˘ÛÈÎÔÎÈÓËÙÈ΋” Ì ÙÔ ª·ÓfiÏË ºÈÏÈ¿ÎË (‰¿ÛηÏÔ˜ - ÂÌ„˘¯ˆÙ‹˜ ‰È‰¿ÛÎˆÓ ÛÙË ªÂÙÂÎ·›‰Â˘ÛË ¡ËÈ·ÁˆÁÒÓ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ∫Ú‹Ù˘). ¶ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÛÙÔ ÙËÏ. Ù˘ ÁÚ·ÌÌ·Ù›·˜ ÙÔ˘ ø‰Â›Ô˘ 24210-65212 Î·È 6947196558. — ΔËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ∫˘Úȷ΋ 2 ª·˝Ô˘ Î·È ÒÚ· 8 Ì.Ì., ı· Á›ÓÂÈ ÛÙÔ √ÈÎÔÓÔÌÈÎfi ΔÌ‹Ì· ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ (°. ∫·ÚÙ¿ÏË 72-ƒÔ˙Ô‡, ÚÒËÓ °·ÏÏÈÎfi πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ) Ë ÙÂÏÂ˘Ù·›· ·ÛÙÚÔÓÔÌÈ΋ ÔÌÈÏ›· Ù˘ ÊÂÙÈÓ‹˜ ¯ÚÔÓÈ¿˜, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ “∞ÛÙÚÔÓÔÌ›· ÁÈ· fiÏÔ˘˜” Ù˘ ∂Ù·ÈÚ›·˜ ∞ÛÙÚÔÓÔÌ›·˜ Î·È ¢È·ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ Ù˘ fiÏ˘ Ì·˜. ΔËÓ ÔÌÈÏ›· ı· οÓÂÈ Ô Î·ıËÁËÙ‹˜ ÙˆÓ ª·ıËÌ·ÙÈÎÒÓ ÙÔ˘ 4Ô˘ °˘ÌÓ·Û›Ô˘ μfiÏÔ˘ Î. ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ ªÏ·ÙÛ‹˜, ̤ÏÔ˜ Ù˘ ∂Ù·ÈÚ›·˜ Î·È ı· ÂÚÈÛÙÚ·Ê› Á‡Úˆ ·fi ÙËÓ ¤ÓÓÔÈ· ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘, fiˆ˜ ÙËÓ ¤‚ÏÂ·Ó ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ ·fi ÙËÓ ·Ú¯·ÈfiÙËÙ·, Ì ÙÔ ÏÂÁfiÌÂÓÔ “΢ÎÏÈÎfi ¯ÚfiÓÔ” Î·È Ì ÙË ÊÈÏÔÛÔÊÈ΋ ÌÂÙÂͤÏÈÍË Ù˘ ¤ÓÓÔÈ·˜ ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ ÛÙË “ÁÚ·ÌÌÈ΋” ÛËÌÂÚÈÓ‹ ·Ú·‰Ô¯‹. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ı· Á›ÓÂÈ ÈÛÙÔÚÈ΋ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË ÙˆÓ “ÂÚÁ·Ï›ˆÓ” Ù˘ ·Ú¯·ÈfiÙËÙ·˜, Ô˘ ÌÂÙÚÔ‡Û·Ó ÌÈÎÚ¿ ¯ÚÔÓÈο ‰È·ÛÙ‹Ì·Ù· (ÎÏ„‡‰Ú˜ Î.Ï.), ı· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ ÈÛÙÔÚÈ΋ ÂÈÛÎfiËÛË ÙˆÓ ËÏÈ·ÎÒÓ ÚÔÏÔÁÈÒÓ Ù˘ ·Ú¯·ÈfiÙËÙ·˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÙˆÓ Û‡Á¯ÚÔÓˆÓ. ™ÙËÓ ›‰È· ÂΉ‹ÏˆÛË ı· Á›ÓÔ˘Ó ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂȘ ÁÈ· ÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ ÂΉËÏÒÛÂȘ Ù˘ ∂Ù·ÈÚ›·˜, fiˆ˜ Â›Ó·È Ë ÂΉÚÔÌ‹ ÛÙÔ ¶Ï·ÓËÙ¿ÚÈÔ “¡fiËÛȘ” Ù˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢, ÙÔ £ÂÚÈÓfi ™¯ÔÏÂ›Ô ∞ÛÙÚÔÓÔÌ›·˜, ÙÔ ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ ∞ÛÙÚÔÓÔÌÈÎfi ™˘Ó¤‰ÚÈÔ ¡ÂÔÏ·›·˜ Î.Ï. — ™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ ∞ÓÙÈÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ù˘ ¶ÏËÚÔÊÔÚÈ΋˜, ·‡ÚÈÔ ¶¤ÌÙË 29 ∞ÚÈÏ›Ô˘ Î·È ÒÚ· 18.00, ÛÙÔ ∞ÌÊÈı¤·ÙÚÔ ÙÔ˘ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜ (°. ∫·ÚÙ¿ÏË-ƒÔ˙Ô‡, Ú. °·ÏÏÈÎfi πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ) ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ËÌÂÚ›‰· Ì ı¤Ì· “ÃÚ‹ÛË ¢È·‰ÈÎÙ‡Ô˘, ∂Í¿ÚÙËÛË Î·È ∏ÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi ŒÁÎÏËÌ·” . √ÌÈÏËÙ¤˜ ı· ›ӷÈ: ™·Ì·Ú¿ μÂÚfiÓÈη, ™˘ÓÙÔÓ›ÛÙÚÈ· ÙÔ˘ ∂ÏÏËÓÈÎÔ‡ ∫¤ÓÙÚÔ˘ ∞ÛÊ·ÏÔ‡˜ ¢È·‰ÈÎÙ‡Ô˘, ∫ÔÚÌ¿˜ °ÂÒÚÁÈÔ˜, È·ÙÚfi˜, ªÔÓ¿‰· ∂ÊË‚È΋˜ ÀÁ›·˜ μ’ ¶·È‰È·ÙÚÈ΋ ∫ÏÈÓÈ΋ ¶·Ó. ∞ıËÓÒÓ, ÂÎÚfiÛˆÔ˜ ∂ÏÏËÓÈÎÔ‡ ∫¤ÓÙÚÔ˘ ∞ÛÊ·ÏÔ‡˜ ¢È·‰ÈÎÙ‡Ô˘, ¶··ÓÙˆÓ›Ô˘ ∞ÓÙÒÓÈÔ˜, ∞ÛÙ˘ÓfiÌÔ˜ μ’, ÂÎÚfiÛˆÔ˜ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜ ¢›ˆÍ˘ ∏ÏÂÎÙÚÔÓÈÎÔ‡ ∂ÁÎÏ‹Ì·ÙÔ˜ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢. — ∞‡ÚÈÔ ¶¤ÌÙË 29/4 ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ “ΔÚÂȘ πÂÚ¿Ú¯·È” (¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜-√ÁÏ) Î·È ÒÚ· 6.30 Ì.Ì. Ô Î. ∫˘Ú. ¡ËÛÈÒÙ˘ ı· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂÈ Ì DVD ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ §›ÌÓ˘ √¯Ú›‰Ô˜ Î·È ÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘ ∫Ï‹ÌÂÓÙÔ˜ √¯Ú›‰Ô˜ Î·È ÙÔ˘ √Û›Ô˘ ¡·Ô‡Ì. £· Â·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ ‰È¿ÏÔÁÔ˜. ∂›ÛÔ‰Ô˜ ÂχıÂÚË. — √ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ °˘Ó·ÈÎÒÓ ™ÎÈ¿ıÔ˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÂΉ‹ÏˆÛË - ·ÊȤڈ̷ ÛÙËÓ ∏̤ڷ Ù˘ ªËÙ¤Ú·˜ Î·È Û·˜ ηÏ› Ó· Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÙ ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ 2 ª·˝Ô˘ Î·È ÒÚ· 19:30 ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ÂΉËÏÒÛÂˆÓ °˘ÌÓ·Û›Ô˘ - §˘Î›Ԣ ™ÎÈ¿ıÔ˘. ΔÔ ·ÊȤڈ̷ ı· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÔÌÈÏ›· Ì ı¤Ì· “∏ £Â˚΋ ∞ÔÛÙÔÏ‹ Ù˘ ª¿Ó·˜ ̤۷ ·fi ÙËÓ Ô›ËÛË” ·fi ÙË ¢Ú. ∂ϤÓË ∫ÔÓÙÚ¿ÚÔ˘ - ¶ÔÈ‹ÙÚÈ·. ΔËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË ¯·ÈÚÂÙ›˙ÂÈ Ë Î. μԇϷ §·ÌÚÔÔ‡ÏÔ˘ ηıËÁ‹ÙÚÈ· ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ∞ıËÓÒÓ. ∞ÎÔÏÔ˘ı› ÌÔ˘ÛÈ΋ ‚Ú·‰È¿ ÛÙÔ ·Ó·„˘ÎÙ‹ÚÈÔ “AMARETTO” .

∂∫¢ƒ√ª∂™

— √ º˘ÛÈÔÏ·ÙÚÈÎfi˜ ŸÌÈÏÔ˜ μfiÏÔ˘ “√ ¶∞¡” ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›˙ÂÈ ÙȘ ·Ú·Î¿Ùˆ ÂÍÔÚÌ‹ÛÂȘ: ™·‚.-∫˘Ú. 1-2/5 (¶ÚˆÙÔÌ·ÁÈ¿): ŸÚÔ˜ ¶·ÁÁ·›Ô ∫·‚¿Ï·˜-Â˙ÔÔÚÈ΋/ÔÚÂÈ‚·ÙÈ΋. ∞. ™·‚.: ªÂÛÔÚfiË-μÔÛÎÔ‚Ú‡ÛË-ªÂÛÔÚfiË (4 ÒÚ.-1/5)-‰È·ÌÔÓ‹ ÛÙÔ ¢·ÛÈÎfi ÈÚÈfi ¶·ÁÁ·›Ô˘, ∫˘Ú.: ∫·‚¿Ï·-ªÔÓÔ¿ÙÈ ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡ (4 ÒÚ.-1/5) μ. ™·‚.: ªÂÛÔÚfiË-∫·Ù·Ê‡ÁÈÔ ∂√™ ∫·‚¿Ï·˜ (4,5 ˆÚ.-2/5)-‰È·ÌÔÓ‹ ÛÙÔ Î·Ù·Ê‡ÁÈÔ. ∫˘Ú.: ∫·Ù·Ê‡ÁÈÔ-ÎÔÚ˘Ê‹ ΔÚ›ÎÔÚÊÔ-ªÔÓ‹ ∂ÈÎÔÛÈÊÔ›ÓÈÛÛ·˜ (5 ˆÚ.-2/5). ∫˘Úȷ΋ 9/5: ∞Ó·ÙÔÏÈÎfi ¶‹ÏÈÔ-ÔÚÂÈÓ‹ Â˙ÔÔÚ›· ¶Ô˘Ú›-μ¤ÓÂÙÔ, ø.¶.: 9, μ.¢.: 3/5 (ÌÂÁ¿ÏË ‰È¿ÚÎÂÈ·). ™·‚.-∫˘Ú.-¢Â˘Ù. 22-23-24/5 (∞Á›Ô˘ ¶Ó‡̷ÙÔ˜): °Ô˘Ì¤ÓÈÛÛ·-¶¿ÈÎÔ ª·Î‰ÔÓ›·˜-™ÎÚ· Â˙ÔÔÚÈ΋/ÂÚÈËÁËÙÈ΋. ∂›ÛÎÂ„Ë ÛÙÔÓ ·Ú¯·ÈÔÏ. ¯ÒÚÔ Ù˘ μÂÚÁ›Ó·˜, ‰È·ÌÔÓ‹ Û ÍÂÓÒÓ· ÛÙË °Ô˘Ì¤ÓÈÛÛ·, ·Ú·‰ÔÛÈ·Îfi ÁϤÓÙÈ Ì ¯¿ÏÎÈÓ· Ó¢ÛÙ¿, ‹Ș Â˙ÔÔڛ˜ ÛÙÔ ¶¿ÈÎÔ, Â›ÛÎÂ„Ë Û ÙÔÈο ÔÈÓÔÔÈ›·, ηٷÚÚ¿ÎÙ˜ ™ÎÚ·. ™·‚. 26/6-∫˘Ú. 3/7: ™ÂÚ‚›·Â˙ÔÔÚÈ΋/ÂÚÈËÁËÙÈ΋. 9/‹ÌÂÚÔ Â˙ÔÔÚÈÎfi ·ÓfiÚ·Ì· ÙˆÓ ÈÔ ÊËÌÈÛÌ¤ÓˆÓ ÏÔ˘ÙÚÔfiÏÂˆÓ Ù˘ ™ÂÚ‚›·˜ Ì spa, ÏÔ‡ÛÈ· ‚Ï¿ÛÙËÛË, ‚·Úο‰Â˜, ‹Ș ‰·ÛˆÌ¤Ó˜ Â˙ÔÔڛ˜ Û ˘„fiÌÂÙÚÔ Î·È ÂÚÈËÁ‹ÛÂȘ. ¢ËÏÒÛÂȘ Î·È ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÛÙ· ÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ √Ì›ÏÔ˘, ™fiψÓÔ˜ 2 (μ-18), ÙËÏ. 24210 24290, οı ÂÚÁ¿ÛÈÌË Ì¤Ú· ÙÔ Úˆ› 10.00-12.00 Î·È Ù· ·ÔÁ‡̷ٷ ¢Â˘Ù¤Ú·˜, ΔÂÙ¿ÚÙ˘ Î·È ¶·Ú·Û΢‹˜ 18.00-20.00 ∂›Û˘, Î·È ÛÙÔ ÎÈÓËÙfi ÙÔ˘ √Ì›ÏÔ˘ 6976904236. — ΔÔ ΔÔÈÎfi ¶·Ú¿ÚÙËÌ· ÙˆÓ ™˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ˆÓ Ù˘ ∂ıÓÈ΋˜ ΔÚ¿Â˙·˜ ¡. ª·ÁÓËÛ›·˜ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÂÈ ÙÚÈ‹ÌÂÚË ÂΉÚÔÌ‹ ÛÙËÓ √˘Ú·ÓÔ‡ÔÏË (ÂÚ›ÏÔ˘˜ ∞Á›Ô˘ ŸÚÔ˘˜) - ∫·‚¿Ï· - •¿ÓıË - ¢Ú¿Ì· ·fi 17 ª·˝Ô˘ ̤¯ÚÈ 19 ª·˝Ô˘. °È· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ Î·È ‰ËÏÒÛÂȘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ̤¯ÚÈ 7/5 ÛÙ· ÙËϤʈӷ 24210 56920, ÎÈÓ. 6944283653. — √ ™‡Ó‰ÂÛÌÔ˜ ∞ÔÊÔ›ÙˆÓ °˘ÌÓ·Û›Ô˘ £ËϤˆÓ μfiÏÔ˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ 2‹ÌÂÚË ÂΉÚÔÌ‹ ÛÙȘ 15-16 ª·˝Ô˘, ÛÙ· ∑·ÁÔÚÔ¯ÒÚÈ·-πˆ¿ÓÓÈÓ·. ¢ËÏÒÛÂȘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜-ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÛÙÔ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎfi ÁÚ·ÊÂ›Ô VIS TRAVEL, ∞ÓÙˆÓÔÔ‡ÏÔ˘ 3, ÙËÏ. 24210 31059-30 Î·È 22501. — √ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ∂Ï·ÛÛÔÓÈÙÒÓ ¡. ª·ÁÓËÛ›·˜ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ 9 ª·˝Ô˘, ÁÈ· Ù· ̤ÏË Î·È ÙÔ˘˜ Ê›ÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÌÔÓÔ‹ÌÂÚË ÂΉÚÔÌ‹ ÛÙÔ ¡¤Ô ªÔ˘ÛÂ›Ô Ù˘ ∞ÎÚfiÔÏ˘ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·, Ô˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ Ì ˘ÂÚÔÏ˘ÙÂϤ˜ Ô‡ÏÌ·Ó (·fi μfiÏÔ -∞ı‹Ó· Ì ÂÈÛÙÚÔÊ‹), ÂÈÛÈÙ‹ÚÈÔ Î·È Ï‹ÚË ÍÂÓ¿ÁËÛË ÛÙÔ ªÔ˘Û›Ô. ∞Ó·¯ÒÚËÛË ·fi μfiÏÔ 07.00 Î·È ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ÙÔ ‚Ú¿‰˘. ™˘ÓÔÏÈÎfi ÎfiÛÙÔ˜ ÌfiÓÔ 20 ú (ÁÈ· ËÏÈ˘ ¿Óˆ ·fi 65 18 ú). ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ Î·È ‰ËÏÒÛÂȘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ∫ˆÓ. ™ÎÚÈ¿·˜ 6974-881944. — √ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ™˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ˆÓ √∞∂∂ (Δ∂μ∂-Δ™∞) μfiÏÔ˘ ¡. ª·ÁÓËÛ›·˜, Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ› ÙȘ ÂÍ‹˜ ÂΉËÏÒÛÂȘ: 1) 6 ª·˝Ô˘, Ë̤ڷ ¶¤ÌÙË, ·ÔÁÂ˘Ì·ÙÈÓfi ÛÙËÓ ¶·Ó·Á›· ∞ÚÌÂÓ›Ô˘ Î·È ÂÓ Û˘Ó¯›· Ê·ÁËÙfi ÛÙÔ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ. 2) 27 ª·˝Ô˘, Ë̤ڷ ¶¤ÌÙË, ËÌÂÚ‹ÛÈ· ÛÙË μÂÚ‰ÈÎÔ‡Û· - ∂Ï·ÛÛfiÓÔ˜. ∂ÁÁڷʤ˜ Î·È ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÛÙ· ÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘, ÷Ù˙Ë·ÚÁ‡ÚË 1, ÙËÏ. 24210 23789, 10 .Ì. - 12 Ì. οı ̤ڷ, ÂÎÙfi˜ ™·‚‚¿ÙÔ˘.

H ÈÛÙÔÚ›· ÙˆÓ ‰ÚfiÌˆÓ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡

Â›ÛËÌË ·ÚÔ˘Û›·ÛË ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘ ÙÔ˘ ¢ËÌ‹ÙÚË ΔÛÔ‡ÙÛ· Ì ٛÙÏÔ “√È ¢ÚfiÌÔÈ Ì·˜ ¤¯Ô˘Ó ÙË ‰È΋ ÙÔ˘˜ πÛÙÔÚ›·”, Á›ÓÂÙ·È ÛÙÔÓ ∞ÏÌ˘Úfi ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ 2 ª·˝Ô˘ ÛÙȘ 19:30, ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ÙÔ˘ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÔ‡ ∫¤ÓÙÚÔ˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡, Ì ÔÌÈÏËÙ¤˜ ÙÔÓ Î·ıËÁËÙ‹ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ∞ıËÓÒÓ Î. ÃÚ‹ÛÙÔ ΔÚÈηÏÈÓfi, ÙÔÓ π·ÙÚfi ÃÂÈÚÔ˘ÚÁfi Î. ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ ∫Ô˘Ù·Ú¤ÏÔ, Î·È ÙÔÓ ›‰ÈÔ ÙÔ Û˘ÁÁڷʤ·. £· Û˘ÓÙÔÓ›ÛÂÈ Ô ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˜ ÃÚ‹ÛÙÔ˜ ªÔ˘ÎÒÚÔ˜. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ¤Ó· ÈÛÙÔÚÈÎfi ¢ÚÔÌÔ-ÏfiÁÈÔ ÙÔ˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡, Ù˘ ∂˘ÍÂÈÓÔ˘fiψ˜, ÙÔ˘ ∫ÚÔΛԢ Î·È ÙÔ˘ ¶Ï·Ù¿ÓÔ˘. √ Û˘ÁÁڷʤ·˜ ÂÚȉȷ‚·›ÓÂÈ ¤Ó·Ó ÚÔ˜ ¤Ó·, fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ ÙˆÓ ·Ú·¿Óˆ fiÏÂˆÓ Î·È ¯ˆÚÈÒÓ, Ï·Ù›˜ Î·È ¿Úη Î·È ÂÍËÁ› ÙËÓ ÔÓÔÌ·ÙÔ‰ÔÛ›· ÙÔ˘˜. ∂›Ó·È ÁÓˆÛÙfi ¿ÏψÛÙ fiÙÈ Ù· ÔÓfiÌ·Ù· ÙˆÓ Ô‰ÒÓ ¤¯Ô˘Ó ‰Ôı› ÏfiÁˆ οÔÈˆÓ ÈÛÙÔÚÈÎÒÓ ÁÂÁÔÓfiÙˆÓ ‹ ÚÔ˜ ÙÈÌ‹ οÔÈˆÓ ÛËÌ·ÓÙÈÎÒÓ ÚÔÛˆÈÎÔÙ‹ÙˆÓ Ù˘ ÈÛÙÔÚ›·˜ ‹ Ì˘ıÔÏÔÁ›·˜ οı ÂÚÈÔ¯‹˜. ™ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ÙÔ ‚È‚Ï›Ô Â›Ó·È Ì›· ‚fiÏÙ·

ÛÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· Î·È ÙË Ì˘ıÔÏÔÁ›· Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ÙÔ˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ Î·È fi¯È Ì›· ·Ï‹ ‚fiÏÙ· ÛÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ ÙˆÓ fiψÓ. ∂ÓÈÛ¯˘ÙÈο ÙˆÓ fiÛˆÓ ÁÚ¿ÊÔÓÙ·È ÛÙÔ ‚È‚Ï›Ô ·ÔÙÂÏÔ‡Ó Î·È ÔÈ 210 ʈÙÔÁڷʛ˜ Î·È ÔÈ 5 ¯¿ÚÙ˜ Ô˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È Û ·˘Ùfi. ∂›Ó·È Ì›· ÚÔÛÂÁ̤ÓË Î·È Î·Ï·›ÛıËÙË ¤Î‰ÔÛË 84 ÛÂÏ›‰ˆÓ, Ë ÔÔ›· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠ¯¿ÚË ÛÙË Û˘Ó‰ÚÔÌ‹ Î·È Ù˘ ¡.∂.§.∂. ª·ÁÓËÛ›·˜. ΔÔ ‚È‚Ï›Ô ‹‰Ë ‰È·Ù›ıÂÙ·È ·fi Ù· ‚È‚ÏÈÔˆÏ›· ÙÔ˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ Î·È Ù· ÎÂÓÙÚÈο ‚È‚ÏÈÔˆÏ›· ÙÔ˘ μfiÏÔ˘.

“∫·Ù·ÈÁ›‰· ÛÙËÓ ÔÌ›¯ÏË” ÌÂı·‡ÚÈÔ ÛÙȘ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈΤ˜ ÚÔ‚ÔϤ˜

™‡Á¯ÚÔÓÔ ÊÈÏÌ ÓÔ˘¿Ú ÛÙÔ ªÂÙ·ÍÔ˘ÚÁÂ›Ô ª∂ ÙËÓ Ù·ÈÓ›· “∫·Ù·ÈÁ›‰· ÛÙËÓ ÔÌ›¯ÏË” Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· ªÂÚÙÚ¿Ó Δ·‚ÂÚÓȤ, Û˘Ó¯›˙ÔÓÙ·È ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ 30 ∞ÚÈÏ›Ô˘ ÔÈ ÚÔ‚ÔϤ˜ Ù˘ ∫ÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈ΋˜ ∫ÔÈÓfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÔ‡ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ¡. πˆÓ›·˜. √È ÚÔ‚ÔϤ˜ Á›ÓÔÓÙ·È ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ÂΉËÏÒÛÂˆÓ ÙÔ˘ ªÂÙ·ÍÔ˘ÚÁ›Ԣ (∫·Ú·Ì·Ù˙¿ÎË Î·È ∞Ó··‡Ûˆ˜) ÛÙË ¡. πˆÓ›· οı ¶·Ú·Û΢‹ ÛÙȘ 9:30 ÙÔ ‚Ú¿‰˘. °·ÏÏ›·/∏¶∞, 2009. ™ÎËÓÔıÂÛ›·: ªÂÚÙÚ¿Ó Δ·‚ÂÚÓȤ. ™ÂÓ¿ÚÈÔ: °È¤Ú˙È ∫ÚÔÌÔÏfiÊÛÎÈ, ª·›ÚË ŸÏÛÔÓ-∫ÚÔÌÔÏfiÊÛÎÈ, ·fi Ì˘ıÈÛÙfiÚËÌ· ÙÔ˘ Δ˙¤È̘ §È ªÂÚÎ. ∏ıÔÔÈÔ›: ΔfiÌÈ §È Δ˙fiÔ˘Ó˜, Δ˙ÔÓ °ÎÔ‡ÓÙÌ·Ó, ¶›ÙÂÚ ™Ù¿ÚÛÁηÚÓÙ, ∫¤ÏÈ ª·Î¡ÙfiÓ·ÏÓÙ. ™ÙÔ˘˜ ‚·ÏÙfiÙÔÔ˘˜ Ù˘ §Ô˘È˙È¿Ó·, ¤Ó·˜ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎfi˜ ÓÙÂÙ¤ÎÙÈ‚ ÚÔÛ·ı› Ó· ÂÍȯÓÈ¿ÛÂÈ ÌÈ· ÛÂÈÚ¿ ‰ÔÏÔÊÔӛ˜ ·fi ¤Ó·Ó ηٿ Û˘ÚÚÔ‹ ‰ÔÏÔÊfiÓÔ, Û ¤Ó· Û‡Á¯ÚÔÓÔ ÊÈÏÌ ÓÔ˘¿Ú Ô˘ Û˘Ó‰˘¿˙ÂÈ Ì ÙÚfiÔ Û˘Ó·Ú·ÛÙÈÎfi ÙÔ Ì˘ÛÙ‹ÚÈÔ Ì ÙËÓ Ô›ËÛË Î·È ÙÔ Ê·ÓÙ·ÛÙÈÎfi. ª˘ÛÙËÚÈÒ‰ÂȘ ‰ÔÏÔÊÔӛ˜, ÂÓÔ¯¤˜, ·ÏÏ¿ Î·È Ù· Ê·ÓÙ¿ÛÌ·Ù· ÙÔ˘ ·ÚÂÏıfiÓÙÔ˜ Â›Ó·È ÛÙÔ Â›ÎÂÓÙÚÔ ÙÔ˘ Û˘Ó·Ú·ÛÙÈÎÔ‡ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ‡ ıÚ›ÏÂÚ “∫·Ù·ÈÁ›‰· ÛÙËÓ ÔÌ›¯ÏË”, Ô˘ Ô °¿ÏÏÔ˜

ÛÎËÓÔı¤Ù˘ ªÂÚÙÚ¿Ó Δ·‚ÂÚÓȤ Á‡ÚÈÛ ÛÙËÓ ∞ÌÂÚÈ΋, Ì ‚¿ÛË ÙÔ Ì˘ıÈÛÙfiÚËÌ· “™ÙËÓ ËÏÂÎÙÚÈ΋ ÔÌ›¯ÏË Ì ÔÌfiÛÔÓ‰Ô˘˜ ÓÂÎÚÔ‡˜” ÙÔ˘ Δ˙¤È̘ §È ªÂÚÎ. ∏ Ù·ÈÓ›· ·ÊËÁÂ›Ù·È ÙȘ ¤Ú¢Ó˜ ÙÔ˘ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ‡ ÓÙÂÙ¤ÎÙÈ‚ ¡Ù¤È‚ ƒfiÌÈÛÔ (ΔfiÌÈ §È Δ˙fiÔ˘Ó˜) Ó· ÂÍȯÓÈ¿ÛÂÈ ÙË Û¯¤ÛË ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙȘ ÛÂÍÔ˘·ÏÈΤ˜ ‰ÔÏÔÊÔӛ˜ Á˘Ó·ÈÎÒÓ, ·fi ¤Ó·Ó ηٿ Û˘ÚÚÔ‹ ‰ÔÏÔÊfiÓÔ, ÛÙÔ˘˜ ‚·ÏÙfiÙÔÔ˘˜ Ù˘ §Ô˘È˙È¿Ó·, Ì ¤Ó· ·ÏÈfiÙÂÚÔ ÊfiÓÔ Ô˘ ¤ÁÈÓ ÙÚÈ¿ÓÙ· ¯ÚfiÓÈ· ÚÈÓ, ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ÛÙÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜ Á˘Ú›˙ÂÙ·È ÌÈ· Ù·ÈÓ›· Ì ı¤Ì· ÙÔÓ ·ÌÂÚÈηÓÈÎfi ∂ÌʇÏÈÔ ¶fiÏÂÌÔ. √ Δ·‚ÂÚÓȤ ÌÂÙ¤ÊÂÚ ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· ·fi ÙË ‰ÂηÂÙ›· ÙÔ˘ ’90, fiˆ˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È ÛÙÔ Ì˘ıÈÛÙfiÚËÌ·, ÛÙË §Ô˘È˙È¿Ó· ÌÂÙ¿ ÙÔÓ Ù˘ÊÒÓ· ∫·ÙÚ›Ó·, Î·È Ù· Â·ÎfiÏÔ˘ı· Ù˘ ÙÚ·Áˆ‰›·˜, ȉȷ›ÙÂÚ· ÛÙËÓ ÂÚ›ÂÚÁË Û·Ù¿ÏË ÙˆÓ ÂηÙÔÌÌ˘Ú›ˆÓ ‰ÔÏ·Ú›ˆÓ Ô˘ ‰fiıËÎ·Ó ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÔÈÎÔ‰fiÌËÛË Ù˘ ηÙÂÛÙÚ·Ì̤Ó˘ ÂÚÈÔ¯‹˜. ∂‰Ò ‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È ·Ï¿ ÁÈ· ÙÔ Û˘ÓËıÈṲ̂ÓÔ ·ÌÂÚÈηÓÈ-

Îfi ÊÈÏÌ ÓÔ˘¿Ú, ·ÏÏ¿ ÁÈ· ÌÈ· Û‡˙¢ÍË ÙÔ˘ ÚÒÙÔ˘ Ì ÙÔ Á·ÏÏÈÎfi ÓÔ˘¿Ú, Ì ÙË ÊÚ¤ÛÎÈ· Ì·ÙÈ¿ ÂÓfi˜ ÛÎËÓÔı¤ÙË Ô˘ ‚ϤÂÈ ›Ûˆ ·fi ÙȘ ÂÈÎfiÓ˜ Î·È Ô˘, fiˆ˜ ÌÔ˘ ·Ó¤ÊÂÚÂ Ô ›‰ÈÔ˜ ÛÂ Û˘Ó¤ÓÙ¢͋ ÙÔ˘, “fiÙ·Ó Î¿Óˆ ÌÈ· Ù·ÈÓ›· Ì’ ·Ú¤ÛÂÈ Ó· ÂÍÂÚ¢ÓÒ ÙÔ

ºˆÙÔÁڷʛ˜ ·fi “ΔÔ Ù·Í›‰È ÙÔ˘ π¿ÛÔÓ·” Δ∏¡ ∫˘Úȷ΋ 9 ª·˝Ô˘ Î·È ÒÚ· 20.00 ÛÙÔ ¶ÔÚÊ˘ÚÔÁ¤ÓÂÈÔ ÿ‰Ú˘Ì· ∞ÁÚÈ¿˜, Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÂ›Ù·È Ë ÚÔ‚ÔÏ‹ ʈÙÔÁÚ·ÊÈÎÔ‡ ÓÙÔÎÔ˘Ì¤ÓÙÔ˘ ÙÔ˘ °È¿ÓÓË °ÂÚfiÔ˘ÏÔ˘: “ΔÔ Ù·Í›‰È ÙÔ˘ π¿ÛÔÓ·” . °È· Ó· Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂÈ ÙËÓ ∞ÚÁÒ ÛÙËÓ ∫Ôϯ›‰· ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ ÙÔ˘ 2009, ¤Ó·˜ ŒÏÏËÓ·˜ Â·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ÙÔ Ì‡ıÔ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÒÓÙ·˜ ÙËÓ ∞ÚÁÔÓ·˘ÙÈ΋ ∂ÎÛÙÚ·Ù›· Ì ÙÔ Ô‰‹Ï·Ùfi ÙÔ˘. ªfiÓÔ˜, ¯ˆÚ›˜ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË ‹ ‚Ô‹ıÂÈ·, Û ‰˘fiÌÈÛÈ Ì‹Ó˜ ηχÙÂÈ 6.150 ¯ÈÏÈÔ̤ÙÚ· ÛÙ· ·Ú¿ÏÈ· Ù˘ ª·‡Ú˘ £¿Ï·ÛÛ·˜ Î·È ÛÙ· ‚¿ıË Ù˘ ∞Ó·ÙÔÏ‹˜ ηٿ ÙËÓ ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ÙÔ˘ ÛÙËÓ πˆÏÎfi Ì ÌÈ· ¯Ô‡ÊÙ· ÁË Ù˘ ∫Ôϯ›‰·˜. ¶ÂÚÓÒÓÙ·˜ ·fi ÙËÓ ¶ÚÔÔÓÙ›‰·, ÙËÓ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏË, ÙË μÈı˘Ó›·, ÙËÓ ¶·ÊÏ·ÁÔÓ›·, ÙË ™ÈÓÒË, ÙË ÁË ÙˆÓ ∞Ì·˙fiÓˆÓ, ÙÔÓ ¶fiÓÙÔ, ÙËÓ ∫Ôϯ›‰·, ÙËÓ ∫··‰ÔΛ·, ÙÔ ‰ÚfiÌÔ ÙÔ˘ ÌÂÙ·ÍÈÔ‡, ÙËÓ πˆÓ›·, ÙË ª·ÁÓËÛ›·, ÛÙË ‰È·‰ÚÔÌ‹ ÙÔ˘ ·Ó·Î·Ï‡ÙÂÈ ‰È·¯ÚÔÓÈο ÛËÌ¿‰È· ÙÔ˘ ̇ıÔ˘ Ù˘ ÈÛÙÔÚ›·˜ Î·È ÙÔ˘ ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ Ù˘ ªÈÎÚ·Û›·˜. ªÂ ÙË ÊˆÙÔÁÚ·ÊÈ΋ ÙÔ˘ Ì˯·Ó‹ ηٷÁÚ¿ÊÂÈ ÙfiÔ˘˜ Î·È ·ÓıÚÒÔ˘˜ ÛÙÔ ·ÚfiÓ fiˆ˜ ÙÔ ·ÓÙÈÎÚ›˙ÂÈ ÛÙ· Ì¿ÙÈ· ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ Ô˘ Û˘Ó·ÓÙ¿ ÛÙËÓ ÔÏÈÙÈÛÙÈ΋ ÙÔ˘ ‰È·‰ÚÔÌ‹ Î·È ÌÂٷʤÚÂÈ ÂÈÎfiÓ˜ Ô˘ Ì·˜ Ù·ÍÈ‰Â‡Ô˘Ó Û ¤Ó· ¯ˆÚÔ¯ÚfiÓÔ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ì·ÎÚÈ¿, ·ÏÏ¿ Î·È Û˘Á¯ÚfiÓˆ˜ ÈÔ ÎÔÓÙ¿ ·fi fiÛÔ ı· ÂÚÈ̤ӷÌÂ.

™Ù· 81 ÎÂÓ¿ ÎÔ˘Ù¿ÎÈ· ÙÔ˘ ·‚Ô˘ ÙÔÔıÂÙ‹ÛÙ ·ÚÈıÌÔ‡˜ Ì ٤ÙÔÈÔ ÙÚfiÔ, ÒÛÙ οı ÛÂÈÚ¿, ÛÙ‹ÏË Î·È Ï·›ÛÈÔ 3x3 Ó· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ fiÏ· Ù· „ËÊ›· ·fi ÙÔ 1 Ò˜ ÙÔ 9. ™ÎÔfi˜ ÙÔ˘ ·˙Ï Â›Ó·È Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËıÔ‡Ó fiÏ· Ù· ÓÔ‡ÌÂÚ·, ¯ˆÚ›˜ οÔÈÔ Ó· ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ‰Â‡ÙÂÚË ÊÔÚ¿ Û ηı¤Ó· ·fi Ù· ·Ú·¿Óˆ. Œ¯ÂÙ ˘fi„Ë Û·˜ fiÙÈ ÙÔ Su - Doku χÓÂÙ·È Ì ÙË ÏÔÁÈ΋. AÔʇÁÂÙ ÏÔÈfiÓ Ó· Ì·ÓÙ‡ÂÙÂ, ·Ú¿ ÙÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙÔ˘˜ ·ÚÈıÌÔ‡˜ ÛÙ· ÙÂÙÚ¿ÁˆÓ· Ô˘ ›ÛÙ ۛÁÔ˘ÚÔÈ fiÙÈ ÂΛ Â›Ó·È Î·È Ë ÌÔÓ·‰È΋ ÙÔ˘˜ ı¤ÛË. EYKO§O

¯ÒÚÔ, Ó· Ì·ı·›Óˆ ÁÈ’ ·˘ÙfiÓ - ¤ÙÛÈ ÁÈ· ÙËÓ Ù·ÈÓ›· ÌÔ˘ ·˘Ù‹ ¤Î·Ó· ÔÏϤ˜ ¤Ú¢Ó˜, ¿ÎÔ˘Á·, ¿ÓÔÈÁ· Ù· Ì¿ÙÈ· ÌÔ˘ Ó· ·ÓÙÈÏËÊıÒ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Î·È ÙËÓ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·. °È·Ù›, fiˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Î·È Ô ƒfiÌÈÛÔ ÛÙËÓ Ù·ÈÓ›·, fiÙ·Ó ÎÔÈÙ¿˜, Ú¤ÂÈ Î·È Ó· ‚ϤÂȘ”.

¢Y™KO§O

§À™∏ ¶ƒ√∏°√Àª∂¡√À

EYKO§O

— ºÂÁÁ›Ù˜, ηıÚ¤ÊÙ˜, „¢ÙÔ·Ú¿ı˘Ú· ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È Û ¤ÎıÂÛË ÛÙË ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ· ·fi ÙË Û˘ÏÏÔÁ‹ - ‰ˆÚ¿ ÙÔ˘ ™‡ÚÔ˘ ∫Ô˘˚ÎÔ‡ÌË ÛÙÔ ªÔ˘ÛÂ›Ô §·˚΋˜ Δ¤¯Ó˘ Î·È πÛÙÔÚ›·˜. ¢È¿ÚÎÂÈ· ¤ÎıÂÛ˘ ¤ˆ˜ Î·È ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ πÔ˘Ó›Ô˘ 2010. flÚ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ηıËÌÂÚÈÓ¿ ÏËÓ ¢Â˘Ù¤Ú·˜, 10.00 - 16.00. ¶ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÛÙÔÓ ·ÚÈıÌfi ÙËÏÂÊÒÓÔ˘ 24280 99505. — ΔÔ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi ÿ‰Ú˘Ì· √Ì›ÏÔ˘ ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÙËÓ ¤ÎıÂÛË ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋˜ ÙÔ˘ °È¿ÓÓË ªÈ¯·ËÏ›‰Ë “£ÂÛÛ·ÏÈ΋ ÁË” ÛÙÔ ªÔ˘ÛÂ›Ô ¶ÏÈÓıÔÎÂÚ·ÌÔÔÈ›·˜ ¡. & ™. ΔÛ·Ï·¿Ù·. ΔËϤʈӷ 210 3256921-3, 24210 29844 (ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÛÙȘ ÒÚ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›Â˜ ÙÔ˘ ªÔ˘Û›Ԣ 10.00 - 18.00, ÂÎÙfi˜ ΔÚ›Ù˘). — ŒÎıÂÛË Ì ٛÙÏÔ future-TOPias Ù˘ ∞Ó·ÛÙ·Û›·˜ - ∑ˆ‹˜ ™Ô˘ÏÈÒÙÔ˘ ÊÈÏÔÍÂÓ› ÙÔ ∫·Ê¤ ÙˆÓ Δ¯ÓÒÓ μ¿ÌÌ· ¡˘ÎÙfi˜ (π¿ÛÔÓÔ˜ 155), ÛÙÔ μfiÏÔ, ¤ˆ˜ ÌÂı·‡ÚÈÔ 30/4. — ΔÔ ªÔ˘ÛÂ›Ô - ¶ÈÓ·ÎÔı‹ÎË “ÃÚ˘ÛԇϷ ∑ÒÁÈ·” ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ÛÙ·ıÂÚ¿ οı ¢Â˘Ù¤Ú· Î·È ¶·Ú·Û΢‹ 11.00-13.00 Î·È ÙȘ ˘fiÏÔÈ˜ ̤Ú˜ ÌÂÙ¿ ·fi ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈṲ̂ÓÔ Ú·ÓÙ‚ԇ ÛÙ· ÙËϤʈӷ ÙÔ˘ ¢∏.∫.π. (ÙËÏ. 24210 39644, 21664, fax: 24210 22927). — ™ÙËÓ ·›ıÔ˘Û· Ù¤¯Ó˘ “∏Ï›Ô˘ ª¤Ï·ıÚÔÓ” (°ÎÏ·‚¿ÓË 37 Ì ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜, 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜), ÙÔ ÿ‰Ú˘Ì· ÙˆÓ ∞ÊÒÓ ¢ÂÏËÁÂÒÚÁË ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÂÈηÛÙÈΤ˜ ÂÎı¤ÛÂȘ. √È Î·ÏÏÈÙ¤¯Ó˜ Ô˘ ÂÈı˘ÌÔ‡Ó Ó· ÂÎı¤ÛÔ˘Ó ¤ÚÁ· ÙÔ˘˜, ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÈÎÔÈÓˆÓÔ‡Ó Ì ÙÔ ÙËϤʈÓÔ 6932 119479. ¢È¢ÎÚÈÓ›˙ÂÙ·È fiÙÈ Ë Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÛÙȘ ÂÎı¤ÛÂȘ Â›Ó·È ‰ˆÚ¿Ó.

¢Y™KO§O

∂∫£∂™∂π™

25

¶·ÚÔ˘Û›·ÛË ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘ ÙÔ˘ ¢ËÌ‹ÙÚË ΔÛÔ‡ÙÛ·

Su-Doku

EΉËÏÒÛÂȘ

Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 28 A¶ƒπ§π√À 2010


26

¶ÔÏÈÙÈÛÌfi˜/

μÚ·‰È¿ ËÏÂÎÙÚÔ·ÎÔ˘ÛÙÈ΋˜ ÌÔ˘ÛÈ΋˜ Δ√ “ten from hinterland” ı· ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙ› Û‹ÌÂÚ· ÛÙÔ bar ª·ÓÈÙÔ‡ ÛÙÔ μfiÏÔ. ∂›Ó·È Ë ÌÔ˘ÛÈ΋ ‰È·‰ÚÔÌ‹, ·fi ÙËÓ “∂Ó‰Ô¯ÒÚ·” ÙÔ˘ 2000 ÛÙÔ Û‹ÌÂÚ·. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÌÈ· Ì›ÍË Ë¯ËÙÈÎÒÓ ÛÎËÓÒÓ Ô˘ Û˘ÓÙ›ıÂÓÙ·È ‹ ·ÔÛ˘ÓÙ›ıÂÓÙ·È ¿ÏÏÔÙ ÚÔÛ·ıÒÓÙ·˜ Ó· Û¯ËÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó, ¿ÏÏÔÙ ӷ ÂÓۈ̷ÙÒÛÔ˘Ó ¯ÚÔÓÈΤ˜ ÛÙÈÁ̤˜, ¿ÓÙ· Ì ‰È¿ıÂÛË Ù·ÍȉÈÔ‡ Î·È Ì ÂӉȿÌÂÛ˜ ÛÙ¿ÛÂȘ ÛÙÔ ·Úfi‚ÏÂÙÔ. √ ‰›ÛÎÔ˜ “∂Ó‰Ô¯ÒÚ·” (¢›ÛÎÔÈ ∂‰Ò ∂-08) ÛÙËÓ ÚˆÙfiÙ˘Ë ÌÔÚÊ‹ ÙÔ˘ Â›Ó·È ¤Ó· ËÏÂÎÙÚÔ·ÎÔ˘ÛÙÈÎfi avant-garde ¤ÚÁÔ ‰È¿ÚÎÂÈ·˜ 40 ÏÂÙÒÓ Î·È ‰Ô˘Ï‡ÙËΠ̠ÙËÓ Ù¯ÓÈ΋ ÙÔ˘ sound collage, fiÔ˘ ÔÈ Ë¯ÔÁÚ·Ê‹ÛÂȘ, Ë ÂÂÍÂÚÁ·Û›· Î·È Ë ÙÂÏÈ΋ Ì›ÍË ¤ÁÈÓ Ì ÙË ¯Ú‹ÛË ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹. “ten from hinterland” live, Ì ÙÔÓ Û˘Óı¤ÙË ∏Ï›· ÷Ù˙fiÁÏÔ˘ ÛÙÔ ¯ÂÈÚÈÛÌfi sequencer ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹ Î·È ÛÙÔÓ ÂχıÂÚÔ È·ÓÈÛÙÈÎfi ·˘ÙÔۯ‰ȷÛÌfi. Guest, Ë ∞Ó·ÛÙ·Û›· °Î›ÙÛË Ì live poetry. ™‹ÌÂÚ· ÛÙȘ 10.30 Ì.Ì. ÛÙÔ bar ª·ÓÈÙÔ‡, °Ú·‚È¿˜ 16 Â˙fi‰ÚÔÌÔ˜, ›ÛÔ‰Ô˜ 10 ¢ÚÒ Ì ÔÙfi.

ΔڛηϷ: ΔÈÌËÙÈ΋ ÂΉ‹ÏˆÛË ÁÈ· ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˘˜ Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ™∂ ÂȉÈ΋ ÂΉ‹ÏˆÛË, Ë ÔÔ›· ÚÔοÏÂÛ ٷ ıÂÚÌ¿ Î·È ÎÔϷ΢ÙÈο Û¯fiÏÈ· ÙˆÓ ‚Ú·‚¢ı¤ÓÙˆÓ Î·È fi¯È ÌfiÓÔ, Ô˘ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛÂ Ë ¡Ô̷گȷ΋ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË ΔÚÈοψÓ, ‚Ú·‚‡ÙËÎ·Ó ÔÈ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔÈ Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î·È Ì¤ÏË Ù˘ ŒÓˆÛ˘ ™˘ÓÙ·ÎÙÒÓ £ÂÛÛ·Ï›·˜, ™ÙÂÚ¿˜ ∂ÏÏ¿‰·˜ Î·È ∂˘‚Ô›·˜. ∏ ÂΉ‹ÏˆÛË Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ÙÔ˘ ™·‚‚¿ÙÔ˘ 24-42010 ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ΔÚÈÎη›ˆÓ, fiÔ˘ ·Ú¿ÏÏËÏ· ÏÂÈÙÔ‡ÚÁËÛÂ Î·È ¤ÎıÂÛË ‚È‚Ï›Ô˘, ηٿ ÙËÓ ÔÔ›· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËÎ·Ó 71 Ù›ÙÏÔÈ ‚È‚Ï›ˆÓ, ¤ÚÁ· ‰ËÌÔÛÈÔÁڿʈÓ. ΔËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË Ù›ÌËÛ·Ó Ì ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘˜ Ô ÂÎÚfiÛˆÔ˜ Ù˘ πÂÚ¿˜ ªËÙÚfiÔÏ˘ ΔÚ›Î΢ Î·È ™Ù·ÁÒÓ ÚˆÙÔÛ‡ÁÎÂÏÔ˜ Î.Î. μ·ÚıÔÏÔÌ·›Ô˜, ÔÈ ÚÒËÓ ˘Ô˘ÚÁÔ› Î.Î. §¤Áη˜ Î·È Ã·Ù˙ËÁ¿Î˘, Ô ÚÒËÓ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ Ù˘ ¡.¢. Î. ™Îڤη˜, Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ΔÚÈÎη›ˆÓ Î. Δ·Ì‹ÏÔ˜ Î·È ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ·ˇı˘Ó·Ó ¯·ÈÚÂÙÈÛÌfi Û˘Á¯·›ÚÔÓÙ·˜ ÙË ¡Ô̷گȷ΋ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË ΔÚÈÎ¿ÏˆÓ ÁÈ· ·˘Ù‹ ÙËÓ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›·, ÓÔ̷گȷÎÔ› Î·È ‰ËÌÔÙÈÎÔ› Û‡Ì‚Ô˘ÏÔÈ, Ô ÁÓˆÛÙfi˜ Û fiÏÔ˘˜ Ì·˜ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˜ Î. ™fiÌÔÏÔ˜ Î·È ·ÚÎÂÙÔ› Û˘Ó¿‰ÂÏÊÔ› ÙÔ˘ ·fi fiÏË ÙË £ÂÛÛ·Ï›·. ∏ ÂΉ‹ÏˆÛË ÔÏÔÎÏËÚÒıËΠ̠ÙȘ ‚Ú·‚‡ÛÂȘ ÙˆÓ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊˆÓ Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜.

¶·Ú¿Ù·ÛË ÛÙÔ ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi Ô›ËÛ˘ Δ√ ø‰Â›Ô ºÔ˘ÓÙÔ‡ÏË ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÙÔÓ 5Ô ¢È·ÁˆÓÈÛÌfi ¶Ô›ËÛ˘ μfiÏÔ˘, ÛÙÔÓ ÔÔ›Ô ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Ï¿‚Ô˘Ó Ì¤ÚÔ˜ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ Î¿ı ÂıÓÈÎfiÙËÙ·˜, ÂÓ‹ÏÈΘ, Ì·ıËÙ¤˜, ·ÎfiÌË Î·È ·È‰È¿. √ ¢È·ÁˆÓÈÛÌfi˜ ηχÙÂÈ fiϘ ÙȘ ηÙËÁÔڛ˜ Ô›ËÛ˘ Î·È ÛÙÈ¯Ô˘ÚÁÈ΋˜ Î·È ‰›ÓÂÈ ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· ÛÙÔ˘˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡˜ Ó· ÚÔ‚¿ÏÏÔ˘Ó ÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÙÔ˘˜ Î·È Ó· ‰È·ÎÚÈıÔ‡Ó. √È ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ‰ËÏÒÛÔ˘Ó Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÁÈ· Ï›Á˜ ·ÎfiÌË Ì¤Ú˜. ¢fiıËΠÌÈÎÚ‹ ·Ú¿Ù·ÛË Ì¤¯ÚÈ 30 ∞ÚÈÏ›Ô˘ 2010. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÛÙÔ ÙËϤʈÓÔ 24210 39930, ηıËÌÂÚÈÓ¿ 6.30 8.30 Ì.Ì.

Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 28 A¶ƒπ§π√À 2010

∫˘ÎÏÔÊfiÚËÛ ÙÔ Ó¤Ô Ù‡¯Ô˜ Ì ·ÊȤڈ̷ ÛÙȘ ‰Ú¿ÛÂȘ ÙÔ˘˜

“∂Ó μfiψ” ÁÈ· ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÔ‡˜ ÊÔÚ›˜ Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜

Δ

Ô Ó¤Ô, 36Ô, Ù‡¯Ô˜ ÙÔ˘ “∂Ó μfiψ”, Ô˘ ΢ÎÏÔÊfiÚËÛ ÛÙËÓ 7Ë ¢ÈÂıÓ‹ ŒÎıÂÛË μÈ‚Ï›Ô˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ (22-25 ∞ÚÈÏ›Ô˘) Î·È ·fi Û‹ÌÂÚ· ÛÙÔ μfiÏÔ, ÂÛÙÈ¿˙ÂÈ ÛÙÔ˘˜ ÊÔÚ›˜ ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡, ÙȘ ˘Ô‰Ô̤˜ Î·È ÙȘ ‰Ú¿ÛÂȘ ÙÔ˘˜ Û˘Ì‚¿ÏÏÔÓÙ·˜ Û ÌÈ· ÚÒÙË ÚÔÛ¿ıÂÈ· ηٷÁÚ·Ê‹˜ ÙÔ˘˜ Û Â›Â‰Ô ª·ÁÓËÛ›·˜. ™ÙÔ ·ÊȤڈ̷ ‰›ÓÔ˘Ó ÙÔ “·ÚÒÓ” fiÏÔÈ ÔÈ ¢‹ÌÔÈ Î·È ÔÈ ∫ÔÈÓfiÙËÙ˜ Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î·È ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È ÔÈ ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÔ› ÊÔÚ›˜, ÔÈ ˘Ô‰Ô̤˜ Ô˘ ‰È·ı¤ÙÂÈ Î¿ı ¢‹ÌÔ˜ Î·È ÔÈ ÂΉËÏÒÛÂȘ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Á›ÓÂÈ ıÂÛÌÔ›, ÂÓÒ Á›ÓÂÙ·È Î·È ÂÈÏÔÁ‹ ÔÚÈÛÌ¤ÓˆÓ ÚfiÛÊ·ÙˆÓ ÂΉËÏÒÛÂˆÓ Ô˘ ͯÒÚÈÛ·Ó.

™Ùfi¯Ô˜ ÙÔ˘ ·ÊÈÂÚÒÌ·ÙÔ˜ Â›Ó·È Ó· ·ÔÙÂϤÛÂÈ ÙË ‚¿ÛË ÒÛÙ ӷ Û˘Ó¯ÈÛÙ› Ë Î·Ù·ÁÚ·Ê‹ ÙˆÓ ÔÏÏÒÓ Î·È ·ÍÈfiÏÔÁˆÓ ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÒÓ ‰Ú¿ÛÂˆÓ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Ì·˜. £· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ 2Ô ·ÊȤڈ̷ ÛÙËÓ “¶ÔÏÈÙÈÛÙÈ΋ ÎÏËÚÔÓÔÌÈ¿” Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ Ì ηٷÁÚ·Ê‹ Î·È ·ÚÔ˘Û›·ÛË ÙˆÓ ·Ú¯·ÈÔÏÔÁÈÎÒÓ Î·È ÈÛÙÔÚÈÎÒÓ ¯ÒÚˆÓ, ÙˆÓ ÌÓËÌ›ˆÓ, ÙˆÓ ÌÔ˘Û›ˆÓ, ÙˆÓ ·Ú¯Â›ˆÓ Î·È ‚È‚ÏÈÔıËÎÒÓ ÔÏfiÎÏËÚÔ˘ ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡ Î·È ÙÔÓ Î‡ÎÏÔ ı· ÎÏ›ÛÂÈ ¤Ó· 3Ô ·ÊȤڈ̷ ÛÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ ÙÔ˘ ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡. ªÂ ÙÔÓ ÙÚfiÔ ·˘Ùfi ÂȯÂÈÚÂ›Ù·È Ó· ‰Ôı› ÔÏ˘ÚÈÛÌ·ÙÈο ÙÔ ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi ÛÙ›ÁÌ· ÙÔ˘ ÓÔÌÔ‡, ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ô˘, ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ, ı· Û˘Ì‚¿ÏÏÂÈ ÛÙËÓ ÂÈÙ˘¯Ë̤ÓË ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË Ù˘ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈ΋˜ ªÂÛÔÁÂÈ¿‰·˜. ∏ ÂÎÙfi˜ ·ÊÈÂÚÒÌ·ÙÔ˜ ‡ÏË ÊÈÏÔÍÂÓ›

T˘ §πΔ™∞™ ¶∞ƒπ™∞∫∏ ™Δ∏¡ ÂÔ¯‹ Ô˘ Ë ıÚËÛ΢-

ÙÈ΋ ÌÔ˘ÛÈ΋ ÙÔ˘ 17Ô˘ ·ÈÒÓ· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› ÌÈ· ı·˘Ì¿ÛÈ· Û‡ÓıÂÛË ÌÂٷ͇ Ù˘ Û˘Ì‚ÔÏ‹˜ ÙˆÓ ÔÏ˘ÊˆÓÈÛÙÒÓ Ù˘ ∞Ó·Á¤ÓÓËÛ˘ Î·È Ù˘ Û˘Ì‚ÔÏ‹˜ ÙˆÓ ÌÂÁ¿ÏˆÓ ‰·ÛÎ¿ÏˆÓ Ù˘ ÈÙ·ÏÈ΋˜ fiÂÚ·˜, Ë ÂÓfiÚÁ·ÓË ıÚËÛ΢ÙÈ΋ ÌÔ˘ÛÈ΋ ÙÔÓ 17Ô ·ÈÒÓ· ·Ó·‰ËÌÈÔ˘ÚÁÂ›Ù·È ÛËÌ·ÓÙÈο. √È Ó¤Â˜ ÌÔÚʤ˜ Ô˘ ÁÂÓÓÈÔ‡ÓÙ·È, ηıÈÂÚÒÓÔÓÙ·È. ™Â οı fiÚÁ·ÓÔ ·ÓÙÈÛÙÔÈ¯Ô‡Ó ÔÚÈṲ̂Ó˜ ÌÔÚʤ˜, Ô˘ Â›Ó·È ·Ó·Áη›Â˜, ÙÔ Ï·Ô‡ÙÔ, ÙÔ ÎÏ·‚Û¤Ó, ÙÔ ‚ÈÔÏ›, ÚÔËÁÔ‡ÓÙ·È ·fi fiÏ· Ù· ¿ÏÏ· fiÚÁ·Ó· Î·È Ë Ù¯ÓÈ΋ ÙÔ˘˜ ·Ó·Áο˙ÂÈ ÙÔ˘˜ Û˘Óı¤Ù˜ Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó ÔÚÈṲ̂ÓÔ˘˜ ÙÚfiÔ˘˜ ÁÚ·Ê‹˜. ™ÙËÓ πÙ·Ï›· ̤¯ÚÈ Ù· ̤۷ ÙÔ˘ 17Ô˘ ·ÈÒÓ· ΢ÚÈ·Ú¯Ô‡Û ÙÔ ÂÎÎÏËÛÈ·ÛÙÈÎfi fiÚÁ·ÓÔ. ¶ÂÚ›ÊËÌÔ˜ Û˘Óı¤Ù˘ ‹Ù·Ó Ô Δ˙ÈÚfiÏ·ÌÔ ºÚÂÛÎÔÌ¿ÏÓÙÈ (15831643), Ô˘ ‹Ù·Ó Î·È ÔÚÁ·Ó›ÛÙ·˜, Ô ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˜ ‰ÂÍÈÔÙ¤¯Ó˘ ÂΛӢ Ù˘ ÂÔ¯‹˜. ŒÁÚ·„ ÂÚ›ÊË̘ ÙÔοÙ˜ Î·È Î·ÓÙÛ¤Ù˜, Ô˘ ‰È·ÎÚ›ÓÔÓÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ÔÈÎÈÏ›·, ÙÔ Ú˘ıÌfi Î·È ÙÔ ÂχıÂÚÔ ‡ÊÔ˜. ∞fi Ù· ¤ÚÁ· ·˘Ù¿ Ô ºÚÂÛÎÔÌ¿ÏÓÙÈ ·Ó·‰Â›¯ÙËΠ۠¤Ó·Ó ·˘ÙÔۯ‰ȷÛÙ‹ Ì Ôχ ȉÈÔÊ˘˝·. ™ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ÌÈÛfi ÙÔ˘ 17Ô˘ ·ÈÒÓ· ÂÈ‚¿ÏÏÂÙ·È ÙÔ ‚ÈÔÏ›. ∏ ηٷÁˆÁ‹ ÙÔ˘ Â›Ó·È ·fi ÙÔ Ï·Ô‡ÙÔ Î·È ÙË Ï‡Ú·. ∏ ÌÔ˘ÛÈ΋ ÙÔ˘ ‚ÈÔÏÈÔ‡ ÛÙËÓ πÙ·Ï›· ·›ÚÓÂÈ ÌÈ· ı¤ÛË ÛËÌ·ÓÙÈ΋ Î·È Û˘ÓÙÂÏ› ÛÙÔ Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËı› ÌÈ· Ó¤· ÌÔ˘ÛÈ΋ ÌÔÚÊ‹, Ë ÌÔÚÊ‹ Ù˘ ÛÔÓ¿Ù·˜. ™ÔÓ¿Ù· ÛËÌ·›ÓÂÈ Î¿ı ÂÓfiÚÁ·ÓÔ ÎÔÌÌ¿ÙÈ. ™ÙËÓ ·Ú¯‹ Ë ÛÔÓ¿Ù· ‹Ù·Ó ¤Ó· ÂÎÎÏËÛÈ·ÛÙÈÎfi ÎÔÌÌ¿ÙÈ ÁÚ·Ì̤ÓÔ ÁÈ· fiÚÁ·ÓÔ ‹ ÁÈ· ‰È¿ÊÔÚ· fiÚÁ·Ó· Ì ÙË Û˘Óԉ›· ÙÔ˘ ÂÎÎÏËÛÈ·ÛÙÈÎÔ‡ ÔÚÁ¿ÓÔ˘ Î·È ÔÓÔÌ·˙fiÙ·Ó ÛÔÓ¿Ù· ÂÎÎÏËÛÈ·ÛÙÈ΋. ™˘Á¯ÚfiÓˆ˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËÎÂ Î·È ÌÈ· ¿ÏÏË

ÛÙË §ÔÁÔÙ¯ӛ· ÙÚ›· Û‡ÓÙÔÌ· ‰ÈËÁ‹Ì·Ù· Ù˘ Û˘ÌÔÏ›ÙÈÛÛ·˜ ƒ›ÙÛ·˜ ºÚ¿ÁÎÔ˘ - ∫ÈΛÏÈ· Ì ٛÙÏÔ “°Ú¿ÌÌ·Ù· ÛÙËÓ ∞ÓÓԇϷ” , ÂÓÒ ÛÙ· ∂ÈηÛÙÈο Ë μ¤Ú· μ·Û·Ú‰¿ÓË ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÙËÓ ÂӉȷʤÚÔ˘Û· ¤ÎıÂÛË ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋˜ Ù˘ ∫¿ÏÏ˘ ∫·ÛÙÒÚË, Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠÚfiÛÊ·Ù· ÛÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ Δ¤¯Ó˘ Δ˙ÈfiÚÙ˙ÈÔ ÓÙ ∫›ÚÈÎÔ. ¶ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È, ·ÎfiÌË, ‰‡Ô ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ÂΉËÏÒÛÂȘ ÁÈ· ÙÔ μfiÏÔ: ΔÔ ∫·ÚÓ·‚¿ÏÈ 2010, fiˆ˜ ÙÔ ·ÔÙ‡ˆÛÂ Ô Ê·Îfi˜ ÙÔ˘ §¤ÔÓÙ· ªÔ˘ÚÙ˙Ô‡ÎÔ˘ Î·È Ë πÛÙÈÔ‰ÚÔÌ›· ªÂÁ¿ÏˆÓ πÛÙÈÔÊfiÚˆÓ (Regatta) Ì ٛÙÏÔ “πÛÙÔÚÈΤ˜ £¿Ï·ÛÛ˜ 2010” Ô˘ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ· 9-12 ª·˝Ô˘ 2010. ∏ ·Ù˙¤ÓÙ· ÎÏ›ÓÂÈ ÙËÓ ÂÎÙfi˜ ·ÊÈÂÚÒÌ·ÙÔ˜ ‡ÏË Î·Ù·ÁÚ¿ÊÔÓÙ·˜ ÙËÓ ÔÏÈÙÈÛÙÈ΋ ΛÓËÛË Ù˘ fiÏ˘ Ì·˜ Î·È ÙËÓ

ÂΉÔÙÈ΋ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· Ì ÙȘ Ӥ˜ ΢ÎÏÔÊÔڛ˜ ‚È‚Ï›ˆÓ, Ô˘ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô ·˘Ù‹ ‹Ù·Ó ·ÚÎÂÙ¤˜ Î·È ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜. ΔÔ “∂Ó μfiψ” ·ÔÙÂÏ› ÙËÓ ÙÚÈÌËÓÈ·›· ÂÚÈÔ‰È΋ ¤Î‰ÔÛË ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘, Ô˘ ·ÓÂÏÏÈÒ˜ ΢ÎÏÔÊÔÚ› ÁÈ· ÌÈ· ‰ÂηÂÙ›· Î·È ı· ÙÔ ‚Ú›Ù ÛÙ· ·ÎfiÏÔ˘ı· ÛËÌ›· ‰È·ÓÔÌ‹˜: ∫ÔÓÙÔÛÙ¿ı˘ ∞ı. (∂Ï. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ 1), ºÔ˘ÚÎÈÒÙ˘ °. (π¿ÛÔÓÔ˜ 71), ™·Ì·ÏÙ¿Ó˘ °. (π¿ÛÔÓÔ˜ 137), μfiÓÙ˙Ô˜ ¢. (¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ 247), ¢ËÌËÙÚÒÊ ∂. (∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘ 43), ƒ¿ÁÎÔ˜ π. - ¶·Ó·ÁfiÔ˘ÏÔ˜ ¡. (¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 124). μÈ‚ÏÈÔˆÏ›·: °Ú·Ê‹ (∂ÚÌÔ‡ 157), ¶·È‰Â›· (¢ÔÓ ¢·ÏÂ˙›Ô˘ 2), ◊ÏÈÔ˜ (∏›ÚÔ˘ 8), ¶¤Ó· (∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 126), Subway (¶. ªÂÏ¿ 32), Public (√ÁÏ 28), ÿÚÙ· (™ÎÂÓ‰ÂÚ¿ÓË 16μ), ¶··ÛˆÙËÚ›Ô˘ (¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ - ∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘).

∞ÊȤڈ̷: ∏ ªÔ˘ÛÈ΋ Î·È Ë ÂͤÏÈÍ‹ Ù˘

∏ ÂÓfiÚÁ·ÓË ÌÔ˘ÛÈ΋ ÙÔ˘ 17Ô˘ ·ÈÒÓ· ÌÔÚÊ‹, Ë ÌÔÚÊ‹ Ù˘ ÛÔÓ¿Ù·˜ ‰ˆÌ·Ù›Ô˘, ̠ͯˆÚÈÛÙ¿ ÎÔÌÌ¿ÙÈ·. ∏ ÛÔÓ¿Ù· Û˘Ó‰¤ÂÙ·È Ì ÌÈ· ÌÔÚÊ‹, Ô˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËΠÙÔÓ 16Ô ·ÈÒÓ·, ÙË ÛÔ˘›Ù·. ∏ ÛÔ˘›Ù· Â›Ó·È ÁÚ·Ì̤ÓË ÁÈ· ¤Ó· ÌÔ˘ÛÈÎfi fiÚÁ·ÓÔ ‹ ÁÈ· ÔÚ¯‹ÛÙÚ· Ì ‰È·‰Ô¯‹ ¯ÔÚÒÓ Û ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÔ‡˜ Ú˘ıÌÔ‡˜ ÛÙËÓ ›‰È· fï˜ ÙÔÓÈÎfiÙËÙ·. ∏ ¯ÔÚ¢ÙÈ΋ ÌÔ˘ÛÈ΋ ›¯Â ÌÂÁ¿ÏË Â›‰Ú·ÛË ÛÙËÓ ÂÓfiÚÁ·ÓË ÌÔ˘ÛÈ΋. ∞ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ·˘Ù‹˜ ‹Ù·Ó Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËıÔ‡Ó Ó¤Â˜ ÌÔÚʤ˜, fiˆ˜ ÙÔ Ì·Ï¤ÙÔ - ı¤·Ì· Ì ¯ÔÚÔ‡˜, ·ÓÙƠ̘̂, Ú˘ıÌÈο ÙÚ·ÁÔ‡‰È· - Î·È Ë ÛÔ˘›Ù· Ô˘ ·Ó·Ê¤Ú·ÌÂ. ΔÔ ‚ÈÔÏ› ÛÙËÓ πÙ·Ï›· ‹Ù·Ó ÙÔ fiÚÁ·ÓÔ Ô˘ ÚÔÙÈÌÔ‡Û·Ó ÔÈ Û˘Óı¤Ù˜ Ù˘ ÛÔÓ¿Ù·˜. √ ÚÒÙÔ˜ Ô˘ ¤ÁÚ·„ ÛÔÓ¿Ù˜ ÁÈ· ‚ÈÔÏ› ÌfiÓÔ, ‹Ù·Ó Ô ªÈ¿Ù˙ÈÔ ª·Ú›ÓÈ (1595-1660). √È ÛÔÓ¿Ù˜ Ô˘ Â›Ó·È ÁÂÌ¿Ù˜ ÏÔ‡ÛÈÔ ÙfiÓÔ Î·È ¯ÚÒÌ· ˙ˆËÚfi Ô˘ Û˘ÓÙ¤ÏÂÛ·Ó ÛÙËÓ ÙÂÏÂÈÔÔ›ËÛË ·˘Ù‹˜ Ù˘ ÊfiÚÌ·˜. √ Vitali (1644-1692) fï˜ ¤ÁÚ·„ ÔÏϤ˜ ÛÔÓ¿Ù˜ ÁÈ· ‰‡Ô, ÙÚ›· ‹ Î·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ÌÔ˘ÛÈο fiÚÁ·Ó·. À‹ÚÍÂ Ô È‰Ú˘Ù‹˜ ÙÔ˘ Ú˘ıÌÔ‡ Ù˘ ÛÔÓ¿Ù·˜ ‰ˆÌ·Ù›Ô˘. √ °ÎÈÔ˘˙¤ ΔÔÚ¤ÏÏÈ Â›Ó·È Ô ÚÒÙÔ˜ Ô˘ ¤ÁÚ·„ ÎÔÓÙÛ¤ÚÙ· ÁÈ· ‚ÈÔÏ› Î·È ÔÚ¯‹ÛÙÚ·. Δ· ·ÚÈÛÙÔ˘ÚÁ‹Ì·Ù· fï˜ Ù˘ ÛÔÓ¿Ù·˜ ‰ˆÌ·Ù›Ô˘ ÔÊ›ÏÔÓÙ·È ÛÙÔÓ ∞Ú¯¿ÁÁÂÏÔ ∫ÔÚ¤ÏÏÈ (1653-1713) ÛÙÔÓ ÌÂÁ¿ÏÔ ·˘Ùfi ‚ÈÚÙÔ˘fi˙Ô, Ô˘ ¤˙ËÛ ÛÙË ƒÒÌË Î·È ¤ÁÚ·„ ۷ڿÓÙ· ÔÎÙÒ ÛÔÓ¿Ù˜ ÁÈ· ÙÚ›· fiÚÁ·Ó· (‰‡Ô ‚ÈÔÏÈ¿ Î·È Ì¿ÛÔ), ÛÔÓ¿Ù˜ ÁÈ· ‚ÈÔÏ› ÛfiÏÔ Î·È Ì¿ÛÔ, ηıÒ˜ Î·È 12 ÎÔÓÙÛ¤ÚÙ· ÁÎÚfiÛÛÈ ÁÈ· ‚ÈÔÏ› Î·È ‚ÈÔÏÔÓÙÛ¤ÏÔ (Couserto Grosso) ·ÏÈ¿ ÌÔÚÊ‹ ÂÓfiÚÁ·Ó˘ Û‡ÓıÂÛ˘, Ì ÔÏÏ¿ ̤ÚË.

™’ ·˘Ù‹ ÂÓ·ÏÏ¿ÛÛÔÓÙ·È ÛfiÏÈ ¤Ó· ‹ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· fiÚÁ·Ó· Î·È ÙÔ‡ÙÙÈ - Ë ÔÚ¯‹ÛÙÚ· Û˘Ó‹ıˆ˜ ÂÁ¯fiÚ‰ˆÓ. Δ· ¤ÚÁ· ÙÔ˘ ‰È·ÎÚ›ÓÔÓÙ·È ÁÈ· ÙË Û‡ÓıÂÛ‹ ÙÔ˘˜, ÙË ÏÔÁÈ΋, ÁÈ· ÙËÓ ÈÛÔÚÚÔ›· ÙÔ˘ ‹¯Ô˘ Î·È ÙÔ ‰È‰·ÎÙÈÎfi ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·. ∂›Ó·È Ô ÌfiÓÔ˜ Ô˘ ÂÍ·ÎÚ›‚ˆÛ ÙÈ ·ÎÚÈ‚Ò˜ Ù·›ÚÈ·˙ ÛÙË Ê‡ÛË ÙÔ˘ ÌÔ˘ÛÈÎÔ‡ ÔÚÁ¿ÓÔ˘. ™ÙË °·ÏÏ›·, ÙÔ Ï·Ô‡ÙÔ, ÙÔ ÂÎÎÏËÛÈ·ÛÙÈÎfi fiÚÁ·ÓÔ Î·È ÙÔ ÎÏ·‚Û¤Ó, ¤¯Ô˘Ó ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ·Í›· ·fi Ù· fiÚÁ·Ó· Ô˘ ·›˙ÔÓÙ·È Ì ‰ÔÍ¿ÚÈ. ∏ ÌÔÚÊ‹ Ù˘ ÛÔ˘›Ù·˜ ηÏÏÈÂÚÁÂ›Ù·È ·fi ÙËÓ ·Ú¯‹ ÙÔ˘ 17Ô˘ ·ÈÒÓ·. ΔfiÛÔ ÔÈ Ï·Ô˘Ù›ÛÙ˜, fiÛÔ Î·È ÔÈ ‚ÈÔÏÔÓ›ÛÙ˜ ηÏÏÈÂÚÁÔ‡Ó Ì ˙‹ÏÔ ÙË ÌÔÚÊ‹ Ù˘ ÛÔ˘›Ù·˜. ΔÔ˘˜ Ï·Ô˘Ù›ÛÙ˜ ·Ú¯›˙Ô˘Ó Ó· Û˘Ó·ÁˆÓ›˙ÔÓÙ·È ·fi Ù· ÚÒÙ· ¯ÚfiÓÈ· ÙÔ˘ 17Ô˘ ·ÈÒÓ· ÔÈ ÎÏ·‚ÛÂÓ›ÛÙ˜. √È ·‰ÂÏÊÔ› ∫Ô˘ÂÚ¤Ó ˘‹ÚÍ·Ó ‰È¿ÛËÌÔÈ Û˘Óı¤Ù˜ ÙÔ˘ ∫Ï·‚Û¤Ó. ª¿ÏÈÛÙ¿, Ô ºÚ·ÓÛÔ˘¿ ∫Ô˘ÂÚ¤Ó “Ô ª¤Á·˜” ıˆÚÂ›Ù·È Ô Î·Ï‡ÙÂÚÔ˜ ‰ÂÍÈÔÙ¤¯Ó˘ ÙÔ˘ ÎÏ·‚Û¤Ó, ÚÔÈÎÈṲ̂ÓÔ˜ Ì ÌÈ· ÂȉÈ΋ ȉÈÔÊ˘˝· ÁÈ· ÙÔ fiÚÁ·ÓÔ ·˘Ùfi. ™Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ‰¤Î· ¯ÚfiÓÈ· ÙÔ˘ 17Ô˘ ·È-

ÒÓ·, ÔÈ Û˘Óı¤Ù˜ Ù˘ °·ÏÏ›·˜ Û˘Ó¤ıÂÛ·Ó ÛÔÓ¿Ù˜, Û‡Ìʈӷ Ì ٷ ÈÙ·ÏÈο ·Ú·‰Â›ÁÌ·Ù· ÁÈ· ‚ÈÔÏ›, ·ÎfiÌ· Î·È ÁÈ· ‰‡Ô ‚ÈÔÏÈ¿ Î·È Ì¿ÛÔ Û˘Ó¯¤˜, ˘ÈÔıÂÙÒÓÙ·˜ ¤ÙÛÈ ÌÈ· ÊfiÚÌ· Ô˘ ı· ÛËÌ›ˆÓ ¤Ó· ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ÛÙ·ıÌfi ÛÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· ÙÔ˘ ‚ÈÔÏÈÔ‡, ÛÙË °·ÏÏ›·. ∂›Ó·È Ë ÊfiÚÌ· Ù˘ ÛÔÓ¿Ù·˜ Ô˘ ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi ÌÈ· ÛÂÈÚ¿ ¯ÔÚÒÓ, fiÔ˘ ÂÓ·ÏÏ¿ÛÛÔÓÙ·È ·ÚÁ¤˜ Ì ÁÚ‹ÁÔÚ˜ ÎÈÓ‹ÛÂȘ Î·È Ô˘ ·˘Ù‹ Ë ÌÔÚÊ‹ ÌÔÈ¿˙ÂÈ Ì ÙË ÛÔ˘›Ù· ÁÈ· ÎÏ·‚Û¤Ó. √ ∫Ô˘ÂÚ¤Ó ¤ÁÚ·„ ٤ÛÛÂÚ· ‚È‚Ï›· ÁÈ· ÛÔ˘›Ù˜. ∂ÌÓ¢Ṳ̂ÓÔ˜ ·fi ÙË Á·ÏÏÈ΋ ·Ú¿‰ÔÛË Î·È ¤¯ÔÓÙ·˜ ÌÂÏÂÙ‹ÛÂÈ ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ ∫ÔÚ¤ÏÈ, ÚÔÛ¿ıËÛ ӷ ÂÓÒÛÂÈ ÙÔ Á·ÏÏÈÎfi ÁÔ‡ÛÙÔ Ì ÙÔ ÈÙ·ÏÈÎfi. ∏ ÁÔËÙ›·, Ë ‰È·ÎÚÈÙÈ΋ Û˘ÁΛÓËÛË Î·È Ë ÙÚ˘ÊÂÚfiÙËÙ·, Â›Ó·È ·fi Ù· ·ÚÈ· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ÙÔ˘. √ ∫Ô˘ÂÚ¤Ó ¤ÁÚ·„ Â›Û˘ Ì›· ‹ ‰‡Ô ‚ÈfiϘ. ∏ ‚ÈfiÏ· - ΢ڛˆ˜ Ë Ì¿Û· ‚ÈfiÏ· - ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·Ó ÛÙË °·ÏÏ›· ÁÈ· ηÈÚfi Î·È ·È˙fiÙ·Ó ·fi ÌÂÁ¿ÏÔ˘˜ ‰ÂÍÈÔÙ¤¯Ó˜, fiˆ˜ Ô ª·Ú¤Ó ª·Ú·›. ∏ °ÂÚÌ·Ó›· ‰¤¯ÙËΠÙËÓ ÈÙ·ÏÈ΋ Î·È ÙË Á·ÏÏÈ΋ Â›‰Ú·ÛË

ÛÙËÓ ÂÓfiÚÁ·ÓË ÌÔ˘ÛÈ΋, Ô˘ ¿Ú¯ÈÛ ӷ ·Ó·Ù‡ÛÛÂÙ·È Î·Ù¿ ÙÔÓ 17Ô ·ÈÒÓ·. √È ÁÂÚÌ·ÓÈΤ˜ ÛÔÓ¿Ù˜ ÁÈ· ‚ÈÔÏ› ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ‚¤‚·È· ÙËÓ ÚˆÙÔÙ˘›· ÙˆÓ ÈÙ·ÏÈÎÒÓ Î·È Á·ÏÏÈÎÒÓ Û˘Óı¤ÛˆÓ, ͯˆÚ›˙Ô˘Ó fï˜ ÁÈ· ÙË ÛÈÓıËÚÔ‚fiÏ· ¯¿ÚË Î·È ÙË ÁÚ·ÊÈÎfiÙËÙ·. øÚ·›Â˜ ÛÔÓ¿Ù˜ ÁÈ· ÙÚ›· fiÚÁ·Ó· ¤ÁÚ·„Â Ô °Èfi¯·Ó ÊÔ˘ ∫Ú›ÁÎÂÚ (1649-1725) Î·È Ô Ã¿ÈÓÚȯ ÊÔÓ ª›ÌÂÚ, Ô˘ ηÏÏȤÚÁËÛ ̿ÏÈÛÙ· ÙË ÛÔÓ¿Ù· ÁÈ· ‚ÈÔÏ› ÛfiÏÔ ¯ˆÚ›˜ Û˘Óԉ›· Î·È ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· Ù˘ ÛÎÔÚÓÙ·ÙÔ‡Ú· (·ÏÏ·Á‹ ¯ÔÚ‰›ÛÌ·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ‚ÈÔÏÈÔ‡ ÁÈ· Ó· ÂÈÙ˘Á¯¿ÓÔÓÙ·È Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔÈ ·ÚÌÔÓÈÎÔ› Û˘Ó‰˘·ÛÌÔ›). √ ™·ÌÔ˘‹Ï ™¿ÈÓÙ (1587-1654) ¤ÁÚ·„ ÁÈ· ÎÏ·‚Û¤Ó Î·È Î˘Ú›ˆ˜ ÁÈ· fiÚÁ·ÓÔ ÌÈ· ÛÔ˘›Ù· ·fi Ê·Óٷۛ˜, ÙÚ·ÁÔ‡‰È·, ηÓٿ٘ Î·È ÙÔοÙ˜ Î·È Â›Ó·È ıÂÚÌfi˜ Ô·‰fi˜ Ù˘ Variation (·Ú·ÏÏ·Á‹˜). √ ™¿ÈÓÙ ÛÙÔ fiÚÁ·ÓÔ ÚÔÒıËÛÂ Î·È ÙÔ ÙÚ·ÁÔ‡‰È ÙˆÓ ‰È·Ì·ÚÙ˘ÚÔ̤ӈÓ. √ °Èfi¯·Ó ºÚfiÌÂÚÁÎÂÚ (1616-1667) ÔÚÁ·Ó›ÛÙ·˜ ÙÔ˘ ·˘ÙÔÎÚ¿ÙÔÚ·, ¤ÁÚ·„ ÙÔοÙ˜, ηÓٿ٘ ÁÈ· fiÚÁ·ÓÔ Ô˘ Â›Ó·È ·˘ÙÔۯ‰ȷÛÌÔ› Û ‡ÊÔ˜ ‚ÂÓÂÙÛÈ¿ÓÈÎÔ, ÂÓÒ ÔÈ ÛÔ˘›Ù˜ ÁÈ· ÎÏ·‚Û¤Ó Ê·ÓÂÚÒÓÔ˘Ó ÙË Á·ÏÏÈ΋ ·ÏfiÙËÙ· Î·È ÎÔÌ„fiÙËÙ·. √ °Èfi¯·Ó ¶¿¯ÂÏÌÂÏ (16531706) Ô ‚·ı˘ÛÙfi¯·ÛÙÔ˜ ·˘Ùfi˜ ‰¿ÛηÏÔ˜ Ô˘ ¤ÁÚ·„ ÙÔοÙ˜, ÛÔ˘›Ù˜ Î·È Ô˘ Ù· ¤ÚÁ· ÙÔ˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó ÌÈ· Ú·ÁÌ·ÙÈ΋ ÛÔÊ›·, ıˆÚÂ›Ù·È Î·È ÛÙÔ ÎÏ·‚Û¤Ó Î·È ÛÙÔ fiÚÁ·ÓÔ ·fi ÙÔ˘˜ ÈÔ ¿ÌÂÛÔ˘˜ ÚÔ‰ÚfiÌÔ˘˜ ÙÔ˘ ª·¯. ™ÙËÓ πÛ·Ó›· ͯˆÚ›˙ÂÈ Ô ÃÔ˘¤Ó ∫·Ì·Ó›ÏϘ (1644-1712), ÔÚÁ·Ó›ÛÙ·˜ Ù˘ μ·Ï¤ÓıÈ·˜.


XÚËÌ·ÙÈÛÙ‹ÚÈÔ 27

Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 28 A¶ƒπ§π√À 2010

K§EI™IMO TH™ 27H™ ∞¶ƒπ§π√À

∫§∂π™πª√ %ª∂Δ. O°KO™ ∂§∞à ª∂°. EYPø °ÂÓÈÎfi˜ ¢Â›ÎÙ˘

1.696,68

-6,00

ª∂°∞§∏ ∫∂º∞§∞π√¶√π∏™∏ AEGEAN ∞∂ ALAPIS ∞μ∂∂(∫√) ALPHA BANK ∞∂(∫√) COCA COLA EEE (∫√) EUROBANK PROPERTIES FOLLI - FOLLIE ∞.μ.∂.∂.(∫O) FORTHNET AE(∫√) FOURLIS ™Àªª∂Δ√Ãø¡ ∞∂(∫√) FRIGOGLASS ∞.∂.(∫√) GENIKI BANK (∫√) INTRALOT (∫√) J&P ∞μ∞• ∞∂ ∂ƒ°√§∏¶Δπ∫∏ Δ√Àƒ.∂ª¶.μπ√ª.√π∫. À§π∫.(∫√) JUMBO ∞.∂.(∫√) LAMDA DEVELOPMENT S.A.(∫√) MARFIN INVESTMENT GROUP MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD S & B μπ√ª∏Ã∞¡π∫∞ √ƒÀ∫Δ∞ (∫√) SPRIDER STORES ∞.∂. ∞¡∂∫ ∞∂(∫√) ∞¡∂∫ ∞∂(¶√) ∞¡∂∫ ∞∂(¶√) ∞Δ∂ μ∞¡∫ μπ√Ã∞§∫√ ∂μ.Ã∞§∫√À & ∞§√Àª(∫∞) °∂∫ Δ∂ƒ¡∞ ∞∂ ™Àªª∂Δ√Ãø¡ °ƒ. ™∞ƒ∞¡Δ∏™ ∞μ∂∂(∫√) ¢/∫√™ √ƒ°∞¡π™ª√™ §∞ª¶ƒ∞∫∏(∫√) ¢∏ª√™π∞ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∏ ∏§∂∫Δƒπ™ª√À ∞.∂ ∂£¡π∫∏ Δƒ∞¶∂∑∞ Δ∏™ ∂§§∞¢√™ (∫√) ∂§μ∞§ ∞∂(∫∞) ∂§§∞∫Δøƒ ∞∂(∫√) ∂§§∏¡π∫∞ ¶∂Δƒ∂§∞π∞ ∞∂(∫√) ∂§§∏¡π∫∞ Ã∏ª∞Δπ™Δ∏ƒπ∞ ∞∂ (∫√) ∂Δ. À¢ƒ∂À™∂ø™ & ∞¶√Ã∂ÀΔ.(∫√) ∂Δ∞πƒ∂π∞ À¢ƒ∂À™∂ø™ ∫∞π ∞¶√Ã∂Δ∂À™∂ø™ £∂™/¡π∫∏™ ∞∂ π∞™ø ∞.∂.(∫√) π∞Δƒπ∫√ ∞£∏¡ø¡ ∂∞∂(∫√) π¡Δƒ∞∫√ª ∞∂ ™Àªª∂Δ√Ãø¡ (∫√) ∫∞Δ. ∞º√ƒ√§√°∏Δø¡ ∂π¢ø¡ ∞∂(∫√) ª∂Δ∫∞ ∞∂(∫√) ª∏Ã∞¡π∫∏ ∞∂(∫√) ª∏Ã∞¡π∫∏ ∞∂(¶√) ª√Δ√ƒ √π§ ∂§§∞™ ª¶∞ª¶∏™ μøμ√™ ¢π∂£¡∏™ Δ∂áπ∫∏ ªÀΔπ§∏¡∞π√™ ∞∂ √ªπ§√™ ∂¶πÃ(∫√) √§¶ ∞∂ √¶∞¶ ∞∂ √ƒ°.Δ∏§∂/¡πø¡ Δ∏™ ∂§§∞¢√™ (∫√) √ƒ°∞¡π™ª√™ §πª∂¡√™ £∂™™∞§√¡π∫∏™ ¶§∞π™π√ COMPUTERS A.E.(∫√) ™π¢∂¡√ƒ ∞.∂.(∫√) ™ø§∏¡√Àƒ°∂π∞ ∫√ƒπ¡£√À ∞∂(∫√) Δ∞ÃÀ¢ƒ√ªπ∫√ Δ∞ªπ∂ÀΔ∏ƒπ√ ∂§§∞¢√™ ∞Δ∂ Δ∂ƒ¡∞ ∂¡∂ƒ°∂π∞∫∏ ∞μ∂Δ∂ ΔπΔ∞¡ ∞¡.∂Δ.Δ™πª∂¡Δø¡(∫√) ΔπΔ∞¡ ∞¡.∂Δ.Δ™πª∂¡Δø¡(¶√) Δƒ∞¶∂∑∞ ∂FG EUROBANK A.E.(∫√) Δƒ∞¶∂∑∞ ∫À¶ƒ√À (∫√) Δƒ∞¶∂∑∞ ¶∂πƒ∞πø™ ∞.∂(∫√) À°∂π∞ ¢π∞°¡ø™Δπ∫√ £∂ƒ∞¶∂ÀΔπ∫√ ∫∂¡Δƒ√ ∞£∏¡ø¡ AE Ã∞§∫√ƒ ∞∂ (¶ƒø∏¡ μ∂∫Δøƒ)(∫∞)

2,95 0,32 5,3 19,71 5,33 14,8 0,7 7,5 9,3 0,46 3,1 1,79 5,7 3,9 1,3 1,7 4,52 0,5 0,36 2,3 1,31 1,13 3,37 4,06 4,5 1,02 11,5 10 1,09 3,17 7,04 5,6 5,5 4,09 2,53 0,98 0,66 4,79 9,07 0,61 0,54 8,61 2,05 3,87 11,52 14,63 7,97 11,81 4,8 2,76 0,83 2,83 3,99 17,85 12,26 5,13 4,1 4,93 0,95 0,78

-4,84 106268 0,00 29843583 -11,96 6111961 -1,05 561823 -3,44 38524 0,14 54171 -9,09 270748 -6,13 177214 -5,10 66994 -11,54 833276 -6,06 728601 -6,28 49789 -6,71 215632 -2,50 11305 1,56 5283433 -6,08 5446861 -2,38 4706 -18,03 310560 -12,20 372592 0,00 0 -6,43 2550 -13,74 934541 -7,42 152096 -14,53 313689 -6,25 12202 -13,56 19672 -5,89 838013 -9,99 11100119 -7,63 40673 -6,49 345896 -2,90 304527 -3,45 682080 -7,41 36910 -6,62 40523 -8,33 45732 -2,97 73362 -12,00 551142 -4,20 12017 -7,92 79180 -16,44 490397 -10,00 89465 -4,65 90261 -22,35 733958 -12,05 531705 -9,22 2652 -6,22 1383505 -1,73 3012503 -6,20 5058 -3,03 950 -11,54 103431 -13,54 83121 -11,56 903715 -9,32 131867 -8,46 201718 -5,69 1831 -5,35 2984244 -7,87 2785039 -9,38 2651963 -5,00 248277 -10,35 67297

2,95 0,29 4,99 19,51 5,33 14,18 0,69 7,21 9,01 0,46 3,05 1,78 5,44 3,89 1,23 1,67 4,52 0,49 0,34 2,3 1,31 1,08 3,3 3,94 4,4 1,01 11,4 9,94 1,07 3,06 6,91 5,41 5,44 4,05 2,5 0,96 0,62 4,66 9 0,6 0,5 8,5 1,95 3,79 11,52 14,58 7,54 11,8 4,8 2,73 0,81 2,79 3,86 17,31 12,24 4,77 3,92 4,78 0,94 0,77

3,15 0,32 6 20 5,5 14,9 0,79 7,99 9,8 0,52 3,39 1,85 6,01 4,05 1,32 1,83 4,63 0,61 0,4 2,3 1,32 1,31 3,64 4,59 4,55 1,18 12,76 10,9 1,2 3,39 7,27 5,8 5,88 4,3 2,7 1,03 0,74 5,1 9,85 0,73 0,58 9 2,6 4,36 12,4 15,45 8,14 12,4 4,98 3,14 1 3,25 4,24 20 12,65 5,42 4,43 5,49 1,04 0,87

1,25 0,89 0,37 1,68 0,59 0,42 0,53 0,24 0,69 1,13 3,7 0,87 0,74 1,08 7,42 1,07 1,01 0,32 1,71 0,52 0,36 2,8 3,99 0,72 2,07 0,5 2,22 0,3 0,46 0,75 0,89 0,94 0,79 3,06 0,45 0,36 1 0,54 0,42 0,58

1,27 0,89 0,44 1,9 0,67 0,52 0,58 0,29 0,73 1,13 3,88 0,91 0,78 1,16 7,6 1,14 1,06 0,38 1,9 0,67 0,37 2,8 4,33 0,85 2,18 0,55 2,38 0,3 0,59 0,81 1,06 0,98 0,86 3,34 0,49 0,38 1,17 0,6 0,44 0,61

ª∂™∞π∞ ∫∞π ªπ∫ƒ∏ ∫∂º∞§∞π√¶√π∏™∏ ALPHA TRUST ∞¡¢ƒ√ª∂¢∞ ∞∂∂à ALSINCO A.E ∂π¢ø¡ ∂¡¢À™∏™ -À¶√¢∏™∏™ (∫√) ASPIS BANK ∞¡.Δƒ∞¶∂∑π∫∏ ∂Δ∞πƒπ∞ AUTOHELLAS ∞.∂.(∫√) BYTE COMPUTER ∞μ∂∂(∫√) CENTRIC MULTIMEDIA ∞∂ CYCLON ∂§§∞™ ∞∂ DIONIC ∞∂μ∂ EURODRIP ∞.μ.∂.°.∂.(∫√) EUROLINE AEEX (KO) EUROMEDICA ∞.∂.¶∞ƒ√Ã∏™ π∞Δƒπ∫ø¡ À¶∏ƒ∂™πø¡ F.G EUROPE ∞∂ (∫√) F.H.L ∫Àƒπ∞∫π¢∏™ ª&° ∞μ∂∂(∫√) FASHION BOX ∂§§∞™ ∞∂ FLEXOPACK AEBEP(∫√) INFOQUEST ∞∂μ∂(∫√) INFORM ¶.§À∫√™(∫√) INTRAKAT ∞∂ KLEEMAN HELLAS A.B.E.E(∫√) LAVIPHARM ∞∂(∫√) LOGISMOS ∞∂ MEDICON HELLAS ∞.∂. MERMEREN KOMBINAT AD PRILEP MEVACO ª∂Δ∞§§√Àƒ°π∫∏ (∫√) MLS ¶§∏ƒ√º√ƒπ∫∏ NEWSPHONE HELLAS SA NEXANS ∂§§∞™ ∞¡.μπ√ª.∂Δ.(∫√) NUTRIART A.B.E.E. PASAL ∞.∂. ∞¡∞¶ΔÀ•∂ø™ ∞∫π¡∏Δø¡ PROFILE ∞∂μ∂ ¶§∏ƒ√º√ƒπ∫∏™ PROTON Δƒ∞¶∂∑∞ ∞.∂ REDS AE (KO) REVOIL ∞∂ RILKEN μπ√ª. ∫∞§§À¡Δπ∫ø¡(∫√) SCIENS ¢π∂£¡∏™ ™Àªª∂Δ√Ãø¡ ∞.∂∫O) SPACE ∂§§∞™ ∞.∂.(∫√) TRASTOR ∞∂∂¶ VELL GROUP ∞.∂ YALCO-∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√À ∞∂(∫∞) ∞. S COMPANY ∂ª¶√ƒπ∫∏ -μπ√ª. ∂Δ.-∏/À (∫√)

1,25 0,89 0,39 1,85 0,6 0,45 0,55 0,24 0,7 1,13 3,7 0,87 0,75 1,09 7,52 1,08 1,02 0,33 1,78 0,54 0,37 2,8 4,27 0,84 2,12 0,53 2,27 0,3 0,51 0,77 0,93 0,94 0,8 3,07 0,45 0,36 1,01 0,59 0,42 0,58

-3,85 -4,30 -15,22 -0,54 -7,69 -13,46 -5,17 -20,00 -5,41 0,00 -6,33 -9,38 -3,85 -9,17 -1,57 -8,48 -1,92 -13,16 -6,32 -15,63 -7,50 0,00 -3,18 5,00 -3,20 -3,64 -2,58 3,45 -10,53 -4,94 -14,68 -3,09 -9,09 -9,71 -8,16 -7,69 -8,18 0,00 0,00 -7,94

2896 20 315924 11650 6195 334662 5027 188640 9814 0 1748 3810 5500 360 4620 30875 9894 224995 3872 49050 29150 300 151 5700 29996 167433 8315 1500 42399 2850 667724 6350 15450 3065 15420 1500 7756 103025 11 6927

∫§∂π™πª√ %ª∂Δ. O°KO™ ∂§∞à ª∂°. EYPø ∞°ƒ.√π∫√™ ™¶Àƒ√À(∫√) ∞π√§π∫∏ ∞∂∂Ã(∫√) ∞∫ƒπΔ∞™ μπ√ª. •À§√À ∞.∂.(∫√) ∞§∫√ ∂§§∞™ ∞μ∂∂(∫√) ∞§√ÀªÀ§ μπ√ª. ∞§√Àªπ¡π√À (∫√) ∞§º∞ °∫ƒπ™π¡ ∞.∂ ∞ƒΔ√μπ√ª/¡π∞ ∫∞ƒ∞ª√§∂°∫√™(∫O) ∞Δ∂ ∞™º∞§π™Δπ∫∏ ∞∂ ∞Δ§∞¡Δπ∫ ™√À¶∂ƒª∞ƒ∫∂Δ ∞.∂. (KO) ∞ΔΔπ∫∂™ ∂∫¢√™∂π™ ∞.∂.(∫√) ∞º√π Ã.∫√ƒ¢∂§§√À ∞∂μ∂(∫∞) ∞Ã√¡ ∞.∂. ™Àªª∂Δ√Ãø¡(∫√) μ∞ƒ¢∞™ ∞∂μ∂∂ μπ√∫∞ƒ¶∂Δ ∞.∂ (∫√) μπ™ ∞∂(∫√) μ√°π∞Δ∑√°§√À SYSTEMS A.E.(KO) °∞§∞•π¢π £∞§∞™™π∂™ ∫∞§§π∂ƒ°∂π∂™ (KO) °∂¡.∂ª¶√ƒπ√À & μπ√ª/¡π∞™(∫√) °π√Àƒ√ª¶ƒ√∫∂ƒ™ ª∂™πΔ∂™ ∞™º∞§π™∂ø¡ ∞∂ ¢∞´√™ ¶§∞™Δπ∫∞ ∞μ∂∂(∫√) ¢π∞™ ∞∂∂Ã(∫O) ¢π∞™ πãÀ√∫∞§§π∂ƒ°∂π∂™ ABEE(∫√) ¢π∂£¡∏™ ∂¶∂¡¢ÀΔπ∫∏ ∞∂∂Ã(∫O) ¢√ªπ∫∏ ∫ƒ∏Δ∏™ ∞.∂.(∫√) ¢√Àƒ√™ ∞∂(∫√) ¢ƒ√ª∂∞™ ¶∞¶∞¶∞¡∞°πøΔ√À ∞μ∂∂∞ (∫√) ∂.¶∞πƒ∏™ ∞μ∂∂ ¶§∞™Δπ∫ø¡(∫√) ∂μƒ√º∞ƒª∞ ∞μ∂∂(∫√) ∂∫¢√Δπ∫√™ √ƒ°∞¡π™ª√™ §πμ∞¡∏ ∂∫Δ∂ƒ ∞∂(∫√) ∂§. ¢. ª√À∑∞∫∏™(∫∞) ∂§∞™Δƒ√¡ ∞∂μ∂(∫√) ∂§μ∂ - ∂¡¢Àª∞Δø¡ ∞∂(∫√) ∂§°∂∫∞ ∞.∂.(∫√) ∂§∂À£∂ƒ∏ Δ∏§∂√ƒ∞™∏ ∞.∂.(∫√) ∂§π¡√π§ ∂§§∏¡π∫∏ ∂Δ∞πƒπ∞ ¶∂Δƒ∂§∞πø¡ ∞∂ ∂§§.μπ√ª.∑∞Ã∞ƒ∏™ ∞∂(∫∞) ∂§§∏¡π∫∞ ∫∞§ø¢π∞(∫√) ∂§§∏¡π∫∏ Àº∞¡Δ√Àƒ°π∞(∫O) ∂§Δ√¡ ∞∂μ∂.(∫O) ∂§Δƒ∞∫ ∞∂(∫O) ∂ª¶√ƒπ∫∏ ∂π™∞°.¢πΔƒ√Ãø¡ & ª∏Ã∞¡ø¡ £∞§∞™™∏™ ∞.∂.∂ ∂¶π§∂∫Δ√™ (∫√) ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂π™ ∏Ã√À ∫∞π ∂π∫√¡∞™ ∞∂ ∂Δ∂ª ∞∂(∫∞) ∂Àƒø¶∞´∫∏ ¶π™Δ∏ ∞∂°∞(∫√) ∂Àƒø™Àªμ√À§√π ™Àªμ√À§√π Δ∂á√§√°π∞™ ∫∞π ∞¡∞¶ΔÀ•∏™ ∞∂ ∑∞ª¶∞ ∞∂(∫∞) ∑∏¡ø¡ ∞∂ ƒ√ª¶√Δπ∫∏™ ∫∞𠶧∏ƒ√º√ƒπ∫∏™ ∏§∂∫Δƒ√¡π∫∏ ∞£∏¡ø¡ ∞.∂. (∫√) π∫Δπ¡√™ ∂§§∞™ ∞.∂-μπ√ª.ª∞ƒ(∫√) π§À¢∞ ∞∂ πª¶∂ƒπ√ ∞ƒ°ø ∞.M.∂(∫√) π¡Δ∂ƒ°√À¡Δ •À§∂ª¶√ƒπ∞ ∞Δ∂¡∂(∫√) π¡Δ∂ƒ°√À¡Δ •À§∂ª¶√ƒπ∞ ∞Δ∂¡∂(¶√) π¡Δ∂ƒΔ∂∫ ∞∂(∫√) πãÀ√Δƒ√ºπ∞ ™∂§√¡Δ∞ ∞∂°∂(∫√) ∫∞£∏ª∂ƒπ¡∏ ∞.∂. ∂∫¢√™∂π™(∫√) ∫∞ƒ∞Δ∑∏ BIOM.& •∂¡√¢/∫∂™ ∂¶πÃ.∞.∂. (∫√) ∫§ª ∞∂ ∫√ƒƒ∂™ ∞.∂ ∫ƒ∂.∫∞ ∞∂(∫√) ∫ƒ∂Δ∞ º∞ƒª ∞μ∂∂(∫√) ∫ƒπ ∫ƒπ ∞μ∂∂ ∫Δ∏ª∞ ∫. §∞∑∞ƒπ¢∏ ∞.∂.(∫√) ∫À§π¡¢ƒ√ª. ∫.™∞ƒ∞¡Δ√¶√À§√À(∫O) ∫À§π¡¢ƒ√ªÀ§√™ §√À§∏(∫√) ∫Àƒπ∞∫√À§∏™ ª.∫.¡. ∞.∂.(∫√) §∞¡∞∫∞ª ∞∂(∫√) ª∞£π√™ ¶Àƒπª∞Ã∞ ∞∂(∫O) ªπG R∂∞L ∂SΔ∞Δ∂ ∞.∂. ªπ¡∂ƒμ∞ ∞º√π π&μ §∞¢∂¡∏™ (∫∞) ª¶∏Δƒ√™ ™Àªª∂Δ√Ãπ∫∏ ∞∂(∫√) ªÀ§√π ∫∂¶∂¡√À ¡.μ∞ƒμ∂ƒ∏™ -MODA BAGNO ∞∂(∫√) ¡.§∂μ∂¡Δ∂ƒ∏™ ∞∂(∫A) ¡.§∂μ∂¡Δ∂ƒ∏™ ∞∂(¶∞) ¡∞∫∞™ ª√À™π∫∏ (∫√) ¡∞ÀΔ∂ª¶√ƒπ∫∏ ∞.∂.(∫√) ¡∂øƒπ√¡ ∞.∂. (∫√) ¡∏ƒ∂À™ πã/°∂π∂™ Ãπ√À ∞∂.(∫√) ¡Δƒ√À∫º∞ƒª¶∂¡ ∂§§∞™ ∞∂μ∂ DFH SA (∫√) √ªπ§. π¡Δ∂∞§ ∞μ∂∂ ¢∂ & ™π∞(∫√) ¶. ¶∂Δƒ√¶√À§√™ ∞∂μ∂(∫√) ¶∞ƒ¡∞™™√™ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂π™ ∞μ∂(∫√) ¶∏°∞™√™ ∂∫¢√Δπ∫∏ ∞.∂.(∫√) ¶§∞™Δπ∫∞ £ƒ∞∫∏™ ∞μ∂∂(∫O) ¶§∞™Δπ∫∞ ∫ƒ∏Δ∏™ ∞.μ.∂.∂.(∫√) ™∂§ª∞¡(∫√) ™Δ∂§π√™ ∫∞¡∞∫∏™ ∞μ∂∂ ™º∞∫π∞¡∞∫∏™ ∞∂μ∂(∫√) ™ø§.§.Δ∑πƒ∞∫π∞¡ ¶ƒ√ºπ§ ∞E(∫∞) Δ∂áπ∫∂™ ∂∫¢√™∂π™ ∞.∂.(∫√) Δ∂áπ∫∏ √§Àª¶π∞∫∏ ∞∂(∫√) Δ∏§∂ΔÀ¶√™ ∞∂(∫√) Δƒ∞¶∂∑∞ ∞ΔΔπ∫∏™(∫√) Δƒ∞¶∂∑∞ ∂§§∞¢√™(∫√) ºπ¡Δ∂•¶√ƒΔ(∫√) Ã∞π¢∂ª∂¡√™(∫√) Ã∞Δ∑∏∫ƒ∞¡πøΔ∏ ∞§∂Àƒ/¡π∞(∫√)

0,52 1,7 0,7 0,3 0,68 0,76 0,63 1,53 0,63 1,26 0,29 0,44 0,32 0,61 1 1,22 0,32 0,29 0,81 7,23 0,64 1,54 0,74 1,07 0,95 0,36 0,53 0,53 0,44 0,66 0,29 0,36 0,96 0,55 1,19 1,97 0,58 1,03 0,33 0,45 2,29 1,29 0,3 0,6 0,45 0,5 2,82 8,39 1,34 1,49 0,46 0,42 0,36 0,5 0,49 0,7 0,44 5,07 1,24 1,29 5,33 0,52 5,25 1,35 0,58 2,9 1,49 0,42 0,64 0,34 4 1,39 0,67 0,75 0,41 0,56 0,46 1 0,49 0,67 0,48 0,42 0,82 2,77 0,56 2,34 0,45 3,31 0,42 1,55 0,82 0,46 0,46 0,36 4,18 1,08 38,93 0,4 1,06 0,46

-8,77 -7,10 -2,78 -3,23 -9,33 -9,52 -8,70 0,00 -5,97 0,00 -3,33 -8,33 -5,88 -8,96 0,00 0,00 -3,03 -6,45 0,00 -2,95 -4,48 -4,35 -6,33 -9,32 0,00 -7,69 -7,02 -3,64 10,00 -9,59 -6,45 -5,26 -7,69 -6,78 -8,46 -3,43 -9,38 -8,85 -5,71 -6,25 0,00 -10,42 0,00 -7,69 -10,00 -10,71 -2,08 -9,30 -2,19 -0,67 -4,17 2,44 -14,29 0,00 0,00 -7,90 -6,38 1,40 -1,59 -7,86 -2,02 -11,86 -5,41 -2,88 -9,38 0,00 -8,59 -8,70 0,00 -12,82 0,00 0,00 -1,47 0,00 -8,89 -8,20 -8,00 0,00 -7,55 -8,22 -9,43 -8,70 -4,65 -9,48 -18,84 -2,50 -16,67 -4,61 5,00 -5,49 -7,87 0,00 -2,13 -14,29 -0,48 -8,48 -3,16 0,00 -9,40 0,00

1632 1894 661 42240 7926 237 3151 77333 41400 0 7138 15900 7088 5920 0 0 2859 98555 0 1591 107020 1620 16933 13690 0 9970 13032 3704 3900 542 11008 54727 2382 17520 5226 5630 38899 9945 4550 4156 451 1868 55200 110 15914 6186 85045 730 101523 1407 26060 615152 32786 0 0 20480 146926 7870 26370 48499 3568 18544 155 18840 1100 0 3585 5357 0 180 5575 0 570 0 8950 2000 100 0 4730 212 239874 2100 2831 4190 131830 122 50210 605 6080 1715 8031 0 15000 149146 7954 41438 21678 0 642 0

0,52 1,67 0,7 0,28 0,68 0,76 0,63 1,53 0,54 1,26 0,27 0,44 0,32 0,61 1 1,22 0,31 0,29 0,81 6,9 0,64 1,47 0,73 1,07 0,95 0,36 0,52 0,5 0,39 0,66 0,28 0,35 0,94 0,54 1,17 1,85 0,56 1,02 0,32 0,44 2,29 1,19 0,29 0,6 0,45 0,5 2,8 8,35 1,27 1,41 0,44 0,4 0,34 0,5 0,49 0,69 0,43 4,98 1,14 1,26 5,22 0,49 5,2 1,26 0,58 2,9 1,48 0,42 0,64 0,33 4 1,39 0,66 0,75 0,41 0,56 0,46 1 0,48 0,66 0,48 0,42 0,78 2,76 0,56 2,16 0,44 3,14 0,36 1,48 0,81 0,46 0,43 0,35 4 1,07 38,77 0,4 1,06 0,46

0,55 1,8 0,78 0,31 0,71 0,8 0,7 1,6 0,63 1,26 0,3 0,45 0,35 0,67 1 1,22 0,33 0,31 0,81 7,4 0,67 1,6 0,78 1,08 0,95 0,4 0,6 0,54 0,44 0,66 0,31 0,37 1,06 0,57 1,29 2 0,67 1,1 0,35 0,49 2,29 1,33 0,3 0,6 0,5 0,56 2,88 8,91 1,34 1,51 0,47 0,48 0,4 0,5 0,49 0,77 0,48 5,12 1,26 1,35 5,4 0,59 5,4 1,35 0,61 2,9 1,63 0,44 0,64 0,39 4,01 1,39 0,67 0,75 0,48 0,58 0,46 1 0,52 0,75 0,53 0,42 0,9 2,99 0,68 2,64 0,52 3,31 0,42 1,7 0,85 0,46 0,46 0,4 4,25 1,18 40,37 0,4 1,23 0,46

7,7 1,39 0,32

0,00 -0,71 0,00

2130 720 1500

7,7 1,39 0,32

7,7 1,39 0,32

∂π¢π∫ø¡ Ã∞ƒ∞∫Δ∏ƒπ™Δπ∫ø¡ ALPHA ∞™. ∞∫π¡∏Δ∞ ∞.∂.(∫√) ATTICA GROUP ∞∂(∫√) CPI A.E. ∏§∂∫Δƒ√¡π∫ø¡ ∏/À (∫√)

∫§∂π™πª√ %ª∂Δ. O°KO™ ∂§∞à ª∂°. EYPø CROWN HELLAS CAN ∞∂(∫√) ELBISCO AE ™Àªª∂Δ√Ãø¡(∫∞) ELMEC SPORT ∞μ∂Δ∂(∫√) EMPORIKI BANK S.A(∫√) INFORMER ∞∂(∫√) INTERFISH πãÀ√∫∞§§π∂ƒ°∂π∂™ ∞∂ ∫√ MARFIN ∂°¡∞Δπ∞ Δƒ∞¶∂∑∞ OLYMPIC CATERING A.E.(∫√) PAPERPACK-Δ™√À∫∞ƒπ¢∏™ ∞.μ.∂.∂.(∫√) QUALITY & RELIABILITY ABEE(∫√) SATO ∞∂(∫O) SPIDER ª∂Δ∞§/Ã∞¡π∞(∫√) UNIBIOS ∞∂ ™Àªª∂Δ√Ãø¡(∫√) VIVARTIA ∞μ∂∂ (∫O) VIVERE AE ∫√ ∞£∏¡∞ ∞Δ∂(∫√) ∞§º∞ - μ∏Δ∞ μ∞™π§√¶√À§√™(∫√) ∞™Δ∏ƒ ¶∞§∞™ μ√À§π∞°ª. ∞•∂(∫√) μ∞§∫∞¡ ∞∫π¡∏Δ∞ ∞∂ (∫O) μπ√Δ∂ƒ ∞∂(∫√) °∂∫∂ ∞.∂(∫∞) ∂∫¢√™∂π™ §Àª¶∂ƒ∏ ∞.∂.(∫√) ∏ƒ∞∫§∏™ (∞¡.°∂¡.∂Δ.Δ™πª∂¡)(∫√) π.ª¶√ÀΔ∞ƒ∏™ & Àπ√™ HOLDING(∫∞) π.ª¶√ÀΔ∞ƒ∏™ & Àπ√™ HOLDING(¶A) π√¡π∫∏ (•∂¡√¢√Ã.∂¶πÃ.)(∫√) ∫.∫∞ƒ¢∞™π§∞ƒ∏™ & Àπ√π ∞∂μ∂(∫√) ∫∞¶¡√μπ√ª∏Ã∞¡π∞ ∫∞ƒ∂§π∞ ∞∂(∫A) ∫∂∫ƒ√æ •∂¡√¢.Δ√Àƒ.√π∫.§∞Δ.(∫√) ∫§ø™Δ√Àº∞¡Δ√Àƒ°π∞ ¡∞À¶∞∫Δ√À ∞μ∂∂ (∫∞) §∞ªæ∞ (∞¡.∂Δ.∂§§.•∂¡√¢√Ã.)(∫O) ªπ¡øπ∫∂™ °ƒ∞ªª∂™ ∞.¡.∂.(∫√) ª√ç√™ ∞∂(∫√) ¶.°.¡π∫∞™ ∞μ∂∂(∫√) ™∞¡À√ ∂§§∞™ ∞∂μ∂(∫O) ™À™Δ. ªπ∫ƒ√À¶√§√°π™Δø¡ ∞∂(∫√) Δƒπ∞ ∞§º∞(∫√) Δƒπ∞ ∞§º∞(¶√) ºπ∂ƒ∞Δ∂• ∞º√π ∞¡∂∑√À§∞∫∏(∫√) Ã.∫.Δ∂°√¶√À§√™ ∂∫¢√™∂π™ ∞∂(∫√) Ã.ª¶∂¡ƒ√Àª¶∏ & Àπ√™ ∞∂(∫√) Ã∞Δ∑∏πø∞¡¡√À ∞μ∂∂ (∫√)

7,95 0,36 0,78 3,67 0,39 0,32 1,16 1,47 0,15 0,18 0,19 0,24 0,15 21,01 0,43 0,54 35,73 2,44 0,72 0,18 7,6 0,6 5,53 0,17 0,4 14 0,18 71 2,7 0,3 19,99 3 0,14 1,31 0,18 0,25 15,65 7 0,16 0,79 3,48 0,19

0,00 0,00 -2,50 0,27 0,00 0,00 1,75 0,00 -16,67 0,00 -13,64 0,00 0,00 2,24 -14,00 -8,48 0,00 -4,31 -2,70 -5,26 0,00 0,00 -0,90 0,00 0,00 0,00 -5,26 0,00 -3,92 0,00 0,00 2,04 -6,67 0,00 0,00 -7,41 -9,95 -8,97 -5,88 0,00 0,00 0,00

0 1000 10 15250 31 0 7295 0 760 0 29200 0 18880 1124 613 40 0 5786 5650 59001 0 16220 10161 8500 0 0 92010 0 113 0 0 10763 59922 0 8500 10 20 40 1000 0 14086 81800

7,95 0,36 0,78 3,6 0,39 0,32 1,05 1,47 0,15 0,18 0,18 0,24 0,14 20,55 0,4 0,54 35,73 2,39 0,67 0,17 7,6 0,6 5,46 0,16 0,4 14 0,17 71 2,62 0,3 19,99 3 0,14 1,31 0,18 0,25 15,65 7 0,16 0,79 3,48 0,18

7,95 0,36 0,78 3,8 0,39 0,32 1,18 1,47 0,19 0,18 0,2 0,24 0,15 21,1 0,46 0,54 35,73 2,5 0,74 0,19 7,6 0,6 5,59 0,17 0,4 14 0,19 71 2,7 0,3 19,99 3,06 0,15 1,31 0,18 0,25 15,65 7 0,16 0,79 3,48 0,19

0,15 0,09 0,9 0,35 0,6 0,27 0,68 0,18 0,08 0,15 3,7 0,09 0,76 0,1 0,14 0,14 0,19 0,8 0,06 0,09 0,2 0,24 0,36 8,26 0,35 0,4 0,23 0,2 0,72 0,12

0,00 0,00 -8,16 0,00 -9,09 -3,57 0,00 0,00 -11,11 0,00 0,00 -10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -9,09 0,00 -2,70 0,00 0,00 0,00 -4,17 0,00 -10,00 -7,69

120076 0 200 0 24887 108873 1400 0 27000 21971 0 47786 0 0 0 5711 0 0 0 0 6810 34850 3133 0 20 16000 1081 6150 10820 3000

0,14 0,09 0,9 0,35 0,6 0,26 0,67 0,18 0,08 0,15 3,7 0,08 0,76 0,1 0,14 0,13 0,19 0,8 0,06 0,09 0,2 0,23 0,34 8,26 0,35 0,39 0,22 0,2 0,72 0,12

0,15 0,09 0,9 0,35 0,61 0,28 0,68 0,18 0,09 0,15 3,7 0,09 0,76 0,1 0,14 0,14 0,19 0,8 0,06 0,09 0,22 0,25 0,37 8,26 0,35 0,41 0,23 0,2 0,72 0,12

1,01 2,09 1,49 4,03 2,52 2,47 1,4 1,05 2,1 2,62 2,1 2,15

1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1,01 2,09 1,49 4,03 2,52 2,47 1,4 1,05 2,1 2,62 2,1 2,15

1,01 2,09 1,49 4,03 2,52 2,47 1,4 1,05 2,1 2,62 2,1 2,15

1,07 0,06 0,62 0,64 2,19 1,2 0,67 0,12 0,12 0,1 0,05 0,12 0,1 0,48 0,39 0,54 0,78 0,12 0,88

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1,07 0,06 0,62 0,64 2,19 1,2 0,67 0,12 0,12 0,1 0,05 0,12 0,1 0,48 0,39 0,54 0,78 0,12 0,88

1,07 0,06 0,62 0,64 2,19 1,2 0,67 0,12 0,12 0,1 0,05 0,12 0,1 0,48 0,39 0,54 0,78 0,12 0,88

À¶√ ∂¶πΔ∏ƒ∏™∏ ALTEC ∞μ∂∂(∫√) COMPUCON ∂º∞ƒª√°∂™ À¶√§√°π™Δø¡ ∞μ∂∂ HELLAS ONLINE ∏§∂∫Δƒ√¡π∫∂™ À¶∏ƒ∂™π∂™ PLIAS ∞¡/ª∏ μπ√ª/∫∏ &∂ª/∫∏ ∂Δ∞πƒ∂π∞ ∫∞Δ/∫ø¡ ∞°∞£ø¡ (KA) ∞∂°∂∫ ∞∂(∫√) ∞ΔΔπ - ∫∞Δ ∞Δ∂(∫√) μ∞ƒ∞°∫∏™ ∞μ∂¶∂ ∞∂(∫√) μ∞ƒμ∞ƒ∂™√™ ∞.∂. (∫∞) ∂¢ƒ∞™∏ - Ã.æ∞§§π¢∞™ ∞Δ∂(∫√) ∂π∫√¡∞ - ∏Ã√™ ∞.∂.∂.(∫√) ∂§μπ∂ª∂∫ ∞.∂ ∂§§.πãÀ√∫∞§§. ∞μ∂∂(∫√) ∂§ºπ∫√(∫√) ∂ª¶√ƒπ∫√™ ¢∂™ª√™(∫√) ∂ª¶√ƒπ∫√™ ¢∂™ª√™(¶√) ∂Àƒø™Àªª∂Δ√Ã∂™ ∫∂º∞§∞π√À & ∂¶∂¡¢À™∂ø¡ ∞∂ π¶¶√Δ√Àƒ ∞∂(∫A) ∫∂ƒ∞ª∂π∞ ∞§§∞Δπ¡∏ AE ∫§ø¡∞Δ∂• √ªπ§. ∂¶πÃ∂πƒ. AE(∫O) ∫§ø¡∞Δ∂• √ªπ§. ∂¶πÃ∂πƒ. AE(¶O) ∫√Àª¶∞™ ∞.∂. ™Àªª∂Δ√Ãø¡(∫√) ª.π.ª∞π§∏™ ∞∂μ∂(∫√) ª∞ƒ∞∫ ∞μ∂∂ √ªπ§. π¡Δ∂∞§ ∞μ∂∂ ¢∂ & ™π∞(¶√) ¶∂ƒ™∂À™ ¶ƒ√π√¡Δ∞ ∂π¢π∫∏™ ¢π∞Δƒ√º∏™ ∞μ∂∂ -∫√ ¶∂Δ∑∂Δ∞∫∏™ ∞∂(∫√) ¶ƒ√√¢∂ÀΔπ∫∏ ∞Δ∂(∫√) ƒπ¡Δ∂¡∫√ ∞∂ (∫√) ™π¢∏ƒ∂ª¶√ƒπ∫∏ ª∞∫∂¢√¡π∞™ ∞∂ Δ∂•∞¶ƒ∂Δ ∞∂(∫√)

∂¡∞§§∞∫Δπ∫∏ ∞°√ƒ∞ ALPHA TRUST ∞.∂.¶.∂.À. ENVITEC AE EPSILON NET AE EUROXX Ã∏ª∞Δπ™Δ∏ƒπ∫∞∫∏ ∞.∂.¶.∂.À. PERFORMANCE TECHNOLOGIES ∞.∂ ¶§∏ƒ√º√ƒπ∫∏™ μπ√π∞Δƒ & ƒ√ª¶√Δ. Δ∂á√§. ∂¡Δ∂ƒ™√ºΔ ∞∂ ∫ƒ∏Δø¡ ∞ƒΔ√™ ∞.∂.μ.∂ ª∂¡ΔπΔ∂ƒƒ∞ ∞μ∂E ¡Δ√¶§∂ƒ ∞μ∂∂ √¶Δ√∏§∂∫Δƒ√¡π∫∂™ ∂ƒ°∞™π∂™ ∞μ∂Δ∂ º√À¡Δ§π¡∫ ∞μ∂∂

À¶√ ∞¡∞™Δ√§∏ ALTIUS ∞∂∂∂à KO BETANET ABEE HITECH SNT ∞∂ MICROLAND COMPUTERS(∫√) ∞§À™π¢∞ ∞μ∂∂(∫√) ∞§À™π¢∞ ∞μ∂∂(¶√) ∞™¶π™ ¶ƒ√¡√π∞ ∞∂°∞(∫√) ∞Δ∂ƒªø¡ ∞.∂(∫√) ∞º√π ª∂™√ÃøƒπΔ∏ ∞Δ∂(∫√) ¢π∂∫∞Δ ∞Δ∂(∫√) ∂¡øª∂¡∏ ∫§ø™Δ√Àº∞¡Δ√Àƒ°π∞ ∞.∂(∫O) §∞¡ ¡∂Δ ∞.∂ (∫√) ª∞•πª - ¶∂ƒΔ™π¡π¢∏™ ∞∂(∫∞) ¡∞ÀΔπ§π∞∫∏ ∂Δ∞πƒπ∞ §∂™μ√À (∫√) ¶ƒ∞•πΔ∂§∂π√ ∞.∂. ¶ƒ∞•πΔ∂§∂π√ ∞∂ (¶√) ™∞√™ º∂ƒƒÀ™ Ã∞§Àμ¢√ºÀ§§ø¡(∫√) øª∂°∞ ∞∂∂à (∫√)


AÌÔÈ‚·›· KÂÊ¿Ï·È· 28

Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 28 A¶ƒπ§π√À 2010

K§EI™IMO TH™ 26H™ ∞¶ƒπ§π√À

ENEP°HTIKO

MEPI¢IA

KA£APH METAB. TIMH TIMH METAB. TIMH ¶POH°. ¢IA£E™H™ E•A°OPA™ A¶O 1/1/10

∂™øΔ∂ƒπ∫√À AAAB ∂π™√¢∏ª∞Δ√™ ∫∞π √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ. ALLIANZ √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA √ª√§√°π∞∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À GENIKI √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ∞™º∞§/∫ø¡ √ƒ°∞¡π™ªø¡ ∂π™√¢∏ª∞Δ√™-√ª√§√°π∞∫√ ∂™øΔ. ATE ∂π™√¢∏ª∞Δ√™ √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ. ∞Δ∂ ∫∂º∞§∞π√À & À¶∂ƒ∞•π∞™ √ª√§.∂™øΔ. ∞ΔΔπ∫∏™ ∂π™√¢∏ª∞Δ√™ √ª√§.∂™øΔ. CITI FUND √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ¢∏§√™ ∂π™√¢∏ª∞Δ√™ ¢∏§√™ BASE 95 - √ª√§√°π∞∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ∂ƒª∏™ EI™√¢∏ª∞Δ√™ ∂Àƒø¶.¶π™Δ∏ EUROBOND √ª.∂™. EUROBANK EFG (LF) GREEK GOVERNMENT BOND FUND EUR EUROBANK EFG I (LF) GREEK GOVERNMENT BOND FUND EUR INTERAMERICAN ™Δ∞£∂ƒ√ √ª√§√°π∞∫√ ∂™. INTERNATIONAL √ª√§√°ø¡ ∂™øΔ. π√¡π∫∏ ∑ø∏™ ™À¡Δ.¶ƒ√°ƒ.√ª√§.∂™øΔ. ∫À¶ƒ√À ∂§§∏¡π∫√ √ª√§√°π∞∫√ ∂™øΔ. MILLENNIUM VALUE PLUS √ª√§√°π∞∫√ ∂™. PROBANK √ª√§√°π∞∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À HSBC ∂π™√¢∏ª∞Δ√™ √ª√§√°π∞∫√ ∂™. ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ √ª√§√°ø¡ ∂™øΔ. Δ.Δ. ∂§Δ∞ √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ. PROTON √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À

23.413.025,07 5.135.606,05 4,5590 20.512.531,76 2.820.705,14 7,2721 121.094.814,50 15.304.882,25 7,9122 13.590.163,51 2.228.568,64 6,0982 327.437.173,75 107.941.823,29 3,0335 26.619.226,89 3.368.403,23 7,9026 16.182.977,89 2.630.583,78 6,1519 6.777.255,13 1.447.853,93 4,6809 11.143.379,57 1.635.560,66 6,8132 116.704.134,10 14.106.400,14 8,2731 1.252.159,16 120.000,00 10,4347 47.006.095,47 6.761.233,95 6,9523 5.419.660,59 1.612.393,55 3,3613 23.966.466,92 2.658.998,78 9,0133 8.829.792,71 974.493,43 9,0609 180.923.779,24 13.789.131,13 13,1208 14.572.665,57 936.699,83 15,5575 3.575.215,22 659.551,34 5,4207 9.702.281,76 2.041.241,41 4,7531 7.589.164,55 2.289.654,30 3,3145 8.476.387,43 2.445.770,39 3,4657 12.402.872,24 1.849.432,70 6,7063 32.342.004,67 3.769.320,19 8,5803 9.757.631,67 5.440.360,42 1,7936 3.627.620,76 283.839,03 12,7806

-0,30% -1,48% -1,62% -1,63% -1,08% -1,91% -2,75% -1,17% -0,22% -1,48% -0,04% -0,30% -1,88% -3,02% -3,02% -2,79% -2,10% -0,11% -0,90% -2,03% -0,51% -3,02% -1,30% -1,47% -1,95%

4,6502 7,3812 7,9122 6,2049 3,0335 7,9026 6,1519 4,7090 6,9154 8,2731 10,9564 7,0218 3,6302 9,0133 9,0609 13,1864 15,8687 5,5291 4,7531 3,3808 3,4657 6,7734 8,6661 1,7936 12,9723

4,4678 -9,46% 7,2176 -12,53% 7,8529 -12,47% 6,0372 -12,52% 3,0335 -14,62% 7,8433 -12,43% 6,1058 -14,13% 4,6435 -12,77% 6,8132 -10,65% 8,2731 -6,76% 10,3304 -4,57% 6,9175 -12,42% 3,3613 -15,38% 8,9457 -13,37% 9,0609 -13,22% 13,0224 -13,58% 15,4019 -7,23% 5,3665 -8,07% 4,7056 -9,39% 3,2482 -13,60% 3,4397 -6,32% 6,7063 -12,34% 8,4945 -13,45% 1,7891 -7,05% 12,6528 -12,62%

81.371.517,93 27.678.279,36 3.510.527,36 159.828.965,33 32.579.247,04 7.034.798,60 27.366.008,08 31.312.523,54 16.205.982,60 10.520.638,23 30.331.937,57 11.686.315,23 20.202.990,06 36.323.037,36 321.000.258,34 5.589.784,45 27.407.832,29 55.433.715,79 126.480.218,61 53.808.282,25 17.721.179,21 116.573,40 6.603.340,99 660.152,17 14.294.771,85 1.078.013,40 1.380.269,20 32.864.487,55 2.134.301,88 4.959.570,22 13.403.510,11 3.436.821,99 3.181.947,49 122.634.870,24 58.264.626,95 14.538.418,67 54.343.359,49 103.739.030,75 56.170.768,25 11.633.881,06 54.608.672,91 77.140.798,15 40.688.231,48 4.062.661,40 478.747,92 9.410.548,42 67.137.599,28 19.734.420,17 2.897.745,92 4.401.888,66 5.477.797,46

-0,15% -0,02% 0,00% -0,38% -0,07% -0,09% -0,58% -0,02% -0,66% -0,72% -2,04% 0,02% -0,93% -0,19% -0,51% -0,48% -1,62% -1,60% -0,35% -0,06% -0,01% 0,12% 0,12% -0,15% -0,15% -0,04% -0,04% -0,36% -0,27% -0,70% -0,17% -0,51% -0,75% -0,60% -0,52% -0,03% -0,34% -0,02% -0,28% -0,33% -0,07% -0,70% -0,02% -0,93% -1,46% -1,17% -0,02% -0,08% 0,02%

16,7193 12,7452 10,2351 4,5424 7,0030 7,0916 8,4437 9,1135 9,4093 4,0142 7,7335 6,9868 3,0667 5,3154 6,0160 5,8386 9,6240 11,0656 8,9196 10,5039 11,3404 1.240,2300 1.234,8800 1.142,7200 1.172,2600 963,6200 1.021,5800 1.012,9900 1.016,3300 4,5591 3,6111 3,1048 8,2214 3,3079 10,6657 10,4953 9,3347 3,1560 9,6138 28,9307 9,3562 1,1039 10,5449 3,3601 2,9808 4,8571 2,7410 3,3650 4,0249 208,1657 3,4036

16,2276 12,3703 9,9341 4,5083 6,9505 7,0384 7,8808 8,6711 8,9525 3,9057 7,3581 6,9344 3,0240 5,3154 6,0160 5,8386 9,1657 10,5387 8,4524 9,9537 11,3404 1.240,2300 1.234,8800 1.142,7200 1.172,2600 963,6200 1.021,5800 1.012,9900 1.016,3300 4,5024 3,5577 3,0589 8,0999 3,1627 10,2475 10,0837 9,1480 3,1323 9,2368 28,5709 9,1691 1,0956 10,4658 3,2613 2,9510 4,8085 2,6868 3,1690 3,9850 207,1300 3,2384

∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALICO ∫ƒ∞Δπ∫ø¡ √ª√§√°ø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALICO EΔ∞πƒπ∫ø¡ √ª√§√°πø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞LICO ¢√§∞ƒπ∞∫√ √ª√§√°πø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞LPHA ∂Àƒø¶.∂Δ∞πƒ.√ª√§√°ø¡ √ª.∂•. ALPHA ∂Àƒø¶.∫ƒ∞Δπ∫ø¡ √ª√§√°ø¡ √ª.∂•. ALPHA GLOBAL ∞¡∞¢À√ª∂¡ø¡ ∞°√ƒø¡ √ª√§√°πAKO ∂•. ALPHA ∞¡ø √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA BANCASSURANCE EE100 √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA BANCASSURANCE EE101 √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND √ª.∂•. ALPHA BEST OF STRATEGIES √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞Δ∂ √ª√§√°πø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞ΔΔπ∫∏™ √ª√§√°πø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ¢∏§√™ USD BOND √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. ¢∏§√™ EUROBOND √ª√§√°π∞∫√ ∂•. ¢∏§√™ ¢π∂£¡ø¡ √ª√§√°πø¡ - √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ¢∏§√™ DELTA SKY √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. ¢∏§√™ DELTA SMART √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. ¢∏§√™ DELTA BONUS √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. ¢∏§√™ DELTA FASMA √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. ¢∏§√™ ¢√§§∞ƒπ∞∫√ (USD) - √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À NBG EMERGING EUROBOND - CLASS A (EUR) NBG EMERGING EUROBOND - CLASS B (EUR) NBG INCOME PLUS - CLASS ∞ (EUR) NBG INCOME PLUS - CLASS B (EUR) NBG STRATEGIC BOND - CLASS A (EUR) NBG STRATEGIC BOND - CLASS B (EUR) NBG SYN GROWTH STRATEGY II /A (EUR)(3) NBG SYN GROWTH STRATEGY II / B (EUR)(3) ∂§§∏¡π∫∏ TRUST √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ BOND √ª√§√°π∞∫√ ∂•. ∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ YIELDPLUS (√ª√§√°π∞∫√ ∂•.) ∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ ∂π™√¢.(√ª√§.∂•øΔ.) EUROBANK CLICK √ª√§√°π∞∫√ E•øΔ∂ƒπ∫√À EUROBANK DOUBLE CLICK √ª√§√°π∞∫√ E•øΔ∂ƒπ∫√À INTERAMERICAN DOUBLE CLICK √ª√§√°π∞∫√ E•øΔ∂ƒπ∫√À EUROBANK ALL WEATHER √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À EUROBANK GLOBAL BOND √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À EUROBANK WIN-WIN √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À INTERAMERICAN ¢√§∞ƒπ√À √ª√§√°π∞∫√ ∂•. EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURPOSE COMMODITY MAX 30 EUROBANK EFG (LF) ABSOLUTE RETURN EUR EUROBANK EFG (LF) ABSOLUTE RETURN II EUR ∫À¶ƒ√À DUAL STRATEGY √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. ∫À¶ƒ√À EURIBOR RETURN (EUR) √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. ∫À¶ƒ√À LIBOR RETURN (USD) √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. MARFIN INCOME √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À MARFIN £∂™ªπ∫ø¡ Ã∞ƒΔ√º. √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À HSBC √ª√§√°πø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ¢√§∞ƒπ√À PIRAEUSINVEST EUROPEAN BOND FUND (EUR) Δ.Δ. ∂§Δ∞ EUROPLUS √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ.

4.964.252,96 2.215.096,94 349.849,36 35.185.855,50 4.652.184,31 991.995,80 3.403.041,30 3.538.878,75 1.774.016,65 2.666.682,92 4.039.783,17 1.672.626,21 6.627.322,83 6.833.542,63 53.357.368,89 957.385,15 2.990.264,23 5.260.012,95 14.889.033,01 5.378.856,49 1.562.663,29 93,99 5.347,36 577,70 12.194,15 1.118,71 1.351,11 32.442,91 2.100,00 1.093.287,34 3.767.415,00 1.123.561,92 392.839,12 38.000.880,32 5.572.018,99 1.412.940,66 5.821.639,76 32.870.300,36 5.959.574,65 404.139,05 5.836.655,42 69.879.715,57 3.858.583,31 1.233.286,69 160.610,82 1.937.487,11 24.738.494,23 6.040.558,06 727.154,70 21.251,97 1.657.687,00

16,3915 12,4953 10,0344 4,5424 7,0030 7,0916 8,0416 8,8481 9,1352 3,9452 7,5083 6,9868 3,0484 5,3154 6,0160 5,8386 9,1657 10,5387 8,4949 10,0037 11,3404 1.240,2300 1.234,8800 1.142,7200 1.172,2600 963,6200 1.021,5800 1.012,9900 1.016,3300 4,5364 3,5577 3,0589 8,0999 3,2272 10,4566 10,2895 9,3347 3,1560 9,4253 28,7868 9,3562 1,1039 10,5449 3,2942 2,9808 4,8571 2,7139 3,2670 3,9850 207,1300 3,3045

0,74% 2,32% 9,07% 0,84% 1,37% 6,28% -5,57% -6,56% -6,18% 0,27% -8,17% 2,57% -3,41% 14,64% 5,37% 1,84% -2,88% -0,28% -1,87% -0,60% 5,28% 2,03% 2,05% -1,39% -1,38% -1,66% -1,64% -0,91% -0,89% 1,70% 1,55% -2,19% 0,26% -1,06% -1,88% -1,71% -3,28% 1,41% -2,33% 8,63% -4,32% -1,66% -1,77% -0,09% 0,50% 0,79% -5,66% -1,71% 8,47% -0,93% 0,60%

ª∂Δ√Ãπ∫∞ ∞/∫ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À AAAB ∂¶π§∂°ª∂¡ø¡ ª∂Δ√Ãø¡ ∂™øΔ. ALICO ª∂Δ.∂™øΔ. ª∂™∞π∞™ & ªπ∫ƒ∏™ ∫∂º∞§∞π√¶√π∏™∏™ ALICO INDEX FUND FTSE20 ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™. ALICO ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ALLIANZ ∂¶π£∂Δπ∫∏™ ™Δƒ∞Δ.ª∂Δ.∂™. ALLIANZ ª∂Δ√Ãø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ∞LPHA BLUE CHIPS ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™. ALPHA ª∂Δ√Ãπ∫O ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA ATHENS INDEX FUND ª∂Δ.∂™. ALPHA ∂¶π£∂Δπ∫∏™ ™Δƒ∞Δ∏°π∫∏™ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™. ALPHA ETF FTSE ATHEX 20 ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA TRUST ∞¡∞¶ΔÀ•π∞∫√ ª∂Δ.∂™. ALPHA TRUST ¡∂ø¡ ∂¶πÃ.ª∂Δ√Ã.∂™. GENIKI ∂¶π§∂°ª∂¡ø¡ ∞•πø¡ ª∂Δ. ∂™øΔ. ALPHA TRUST OPPORTUNITIES ª∂Δ. ∂™øΔ. CITI FUND ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ATE ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ATE ª∂Δ√Ãπ∫√ ª∂™∞π∞™-ªπ∫ƒ∏™ ∫/™∏™ ∂™øΔ. ∞ΔΔπ∫∏™ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ATTICA MARATHON ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ¢∏§√™ SMALL CAP ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™. ¢∏§√™ BLUE CHIPS ¢∏§√™ TOP-30 NBGAM ETF °∂¡π∫√™ ¢∂π∫Δ∏™ Ã.∞.- ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ. NBG HELLENIC ALLSTARS - CLASS A (EUR) NBG HELLENIC ALLSTARS - CLASS B (EUR) ∂§§∏¡π∫∏ TRUST ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ∂ƒª∏™ ¢À¡∞ªπ∫√ ∂ƒª∏™ ¶ƒøΔ√¶√ƒ√™ ∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ ∞¡∞¶ΔÀ•.(ª∂Δ.∂™øΔ.)

7.693.519,62 4.219.532,29 21.281.626,02 33.636.919,36 13.920.254,09 14.399.346,92 165.370.356,86 159.489.724,26 18.525.425,61 19.316.063,13 52.931.108,03 39.824.587,39 42.146.505,07 29.417.553,63 1.177.794,43 14.599.946,83 71.546.789,06 1.939.851,13 10.567.739,70 823.194,01 66.106.076,33 147.852.339,92 23.288.757,69 5.111.142,43 182.426,06 12.920.591,70 1.300.085,80 106.649.488,82 9.318.132,09 8.138.346,54

3.189.669,61 568.693,11 4.751.813,99 2.148.603,71 4.736.476,07 2.114.250,67 15.468.571,24 14.897.986,30 2.760.856,71 1.655.589,16 5.956.041,00 1.199.114,35 3.354.981,31 5.811.817,90 215.942,34 8.239.872,74 14.714.943,61 1.949.600,14 9.472.380,27 144.209,42 40.764.590,26 18.836.123,95 16.811.394,62 279.525,00 193,41 13.679,93 384.796,08 6.953.933,14 4.382.156,29 1.444.213,38

2,4120 7,4197 4,4786 15,6552 2,9389 6,8106 10,6907 10,7055 6,7100 11,6672 8,8870 33,2117 12,5624 5,0617 5,4542 1,7719 4,8622 0,9950 1,1156 5,7083 1,6217 7,8494 1,3853 18,2851 943,1900 944,4900 3,3786 15,3366 2,1264 5,6351

-2,66% -3,43% -2,62% -2,94% -2,15% -2,53% -2,39% -2,32% -2,75% -2,33% -2,63% -2,60% -2,81% -2,47% -2,09% -2,94% -2,18% -2,73% -2,27% -2,79% -2,68% -2,50% -2,42% -2,83% -0,43% -0,43% -2,75% -2,45% -2,44% -2,75%

2,5326 7,7907 4,7025 16,4380 3,0418 7,0490 10,7976 10,8126 6,7771 11,7839 8,9314 33,8759 12,8136 5,1629 5,5633 1,8339 4,8622 0,9950 1,1323 5,7939 1,6217 7,8494 1,3853 18,2851 943,1900 944,4900 3,4124 15,7967 2,1902 5,8042

2,3638 -18,08% 7,3455 -20,20% 4,4338 -21,54% 15,4986 -18,58% 2,9095 -14,04% 6,7425 -17,71% 10,5838 -16,30% 10,5984 -16,49% 6,6429 -17,68% 11,5505 -16,28% 8,8159 -21,44% 32,8796 -17,67% 12,4368 -12,01% 5,0111 -15,23% 5,3997 -14,67% 1,7719 -18,92% 4,8136 -13,61% 0,9851 -14,62% 1,1044 -15,11% 5,6512 -15,70% 1,6055 -17,77% 7,7709 -18,57% 1,3714 -18,69% 18,2851 -17,65% 943,1900 -15,40% 944,4900 -15,39% 3,3110 -18,95% 15,1832 -15,42% 2,1051 -16,75% 5,5787 -15,59%

ENEP°HTIKO

MEPI¢IA

KA£APH METAB. TIMH TIMH METAB. TIMH ¶POH°. ¢IA£E™H™ E•A°OPA™ A¶O 1/1/10

EUROBANK GREEK EQUITIES ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 53.299.994,39 5.903.653,50 9,0283 EUROBANK £∂™ªπ∫ø¡ Ã∞ƒΔ√ºÀ§∞∫πø¡ ª∂Δ. ∂™. 6.393.249,58 2.322.591,70 2,7526 INTERAMERICAN ¢À¡∞ªπ∫√ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™. 174.808.277,42 7.970.269,38 21,9325 INTERAMERICAN ANA¶ΔÀ™™√ª∂¡ø¡ ∂Δ∞πƒπø¡ ª∂Δ.∂™. 59.156.602,96 11.980.263,10 4,9378 EUROBANK EFG (LF) EQUITY-GREEK EQUITIES FUND EUR 27.176.904,81 65.753.975,31 0,4133 EUROBANK EFG (LF) EQUITY-INSTITUTIONAL PORT EUR 1.804.159,97 4.143.453,41 0,4354 EUROBANK EFG I (LF) SPECIAL PURP BLUE CHIPS P EUR 81.417.750,69 10.226.966,45 7,9611 EUROBANK EFG I (LF) SP PURP BLUE CHIPS P II EUR 48.662.979,33 6.347.751,08 7,6662 EUROBANK EFG I (LF) SP PURP BLUE CHIPS III PROTECT EUR 43.682.844,28 5.168.413,43 8,4519 EUROBANK EFG (LF) EQUITY - FLEXI STYLE GREECE EUR 5.010.561,42 3.738.755,35 1,3402 EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURPOSE GREEK MAX 50 EUR 560.607,49 57.209,22 9,7993 INTERAMERICAN (LF) SPECIAL PURPOSE GREEK MAX 50 EUR 2.554.512,02 260.646,51 9,8007 INTERNATIONAL ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 11.260.618,85 3.373.439,40 3,3380 INTERNATIONAL E¶π§√°∏™ ª∂Δ√Ãπ∫ø¡ ∞•πø¡ ª∂Δ.∂™. 2.085.077,93 1.101.722,77 1,8926 ∫À¶ƒ√À ∂§§∏¡π∫√ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ. 17.999.620,44 7.186.436,79 2,5047 ∫À¶ƒ√À ∂§§∏¡π∫√ ¢À¡∞ªπ∫√ ª∂Δ.∂™. 9.625.147,84 5.335.539,39 1,8040 MARFIN √§Àª¶π∞ METOXIKO ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 53.117.321,01 4.643.573,11 11,4389 MARFIN ∞£∏¡∞ ¢À¡∞ªπ∫√ ª∂Δ√Ãø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 12.438.156,67 6.498.577,53 1,9140 HSBC ∞¡∞¶ΔÀ•π∞∫√ ª∂Δ√Ãø¡ ∂™øΔ. 63.211.705,44 1.627.552,71 38,8385 HSBC TOP 20 ª∂Δ√Ãø¡ ∂™øΔ. 3.846.236,06 498.280,03 7,7190 HSBC ª∂™∞π∞™ ∫∂º∞§.ª∂Δ.∂™øΔ. 6.152.742,09 1.748.525,17 3,5188 ING ∞/∫ ¢À¡∞ª.∂¶πÃ. ª∂Δ. ∂™øΔ. 12.285.456,83 17.379.914,80 0,7069 ING ∞/∫ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ. 42.876.531,67 5.124.081,55 8,3677 ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ¢À¡∞ª.∂¶πÃ. ª∂Δ. ∂™øΔ. 6.243.489,86 9.210.175,94 0,6779 ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ. 32.835.570,87 4.139.456,49 7,9323 PROBANK ∂§§∞™ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 7.354.157,98 2.615.636,14 2,8116 MILLENNIUM BLUE CHIPS ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™. 23.645.698,38 13.845.933,69 1,7078 MILLENNIUM MID- CAP ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 15.948.793,54 8.272.720,82 1,9279 Δ.Δ. ∂§Δ∞ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ. 851.542,62 882.619,88 0,9648 ∂¶∂¡¢ÀΔπ∫∏ ∫ƒ∏Δ∏™ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 527.197,56 216.255,27 2,4378 PROTON ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 5.151.477,92 643.586,04 8,0043

-1,87% 9,0283 8,9380 -12,91% -2,28% 2,7526 2,7251 -17,81% -1,97% 22,1518 21,7132 -13,03% -2,82% 4,9872 4,8884 -14,75% -1,88% 0,4133 0,4092 -13,10% -2,35% 0,4354 0,4310 -18,89% -0,90% 7,9611 7,8815 -5,73% -0,65% 7,6662 7,6662 -8,10% -0,63% 8,4519 8,4519 -6,42% -1,79% 1,3402 1,3268 -8,95% -0,94% 9,7993 9,6033 -10,68% -0,94% 9,8007 9,6047 -10,68% -2,56% 3,5049 3,3046 -16,76% -2,32% 1,9872 1,8737 -17,95% -2,32% 2,5047 2,4797 -14,54% -2,61% 1,8040 1,7860 -16,49% -2,55% 11,5533 11,2101 -17,37% -2,87% 1,9331 1,8757 -15,47% -2,30% 39,8095 38,8385 -17,13% -3,21% 7,9120 7,7190 -21,17% -2,39% 3,6068 3,5188 -17,40% -2,60% 0,7210 0,7069 -18,54% -2,78% 8,5351 8,3677 -17,97% -2,78% 0,6898 0,6643 -18,15% -2,77% 8,0711 7,7737 -18,74% -2,02% 2,8116 2,7835 -13,59% -2,58% 1,7932 1,6907 -18,04% -2,62% 2,0243 1,8893 -19,57% -2,38% 0,9841 0,9552 -13,01% -2,07% 2,5353 2,4134 -14,47% -2,04% 8,3245 7,9243 -14,53%

∂•øΔ∂ƒπ∫√À

ENEP°HTIKO

ALLIANZ MIKTO ∂™øΔ.(UNIT LINKED) ∞LPHA ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ∞LPHA ™À¡Δ∏ƒ∏Δπ∫√ ªπ∫Δ√ ∂™. ALPHA TRUST EUROSTAR ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. ∂¶∞°°∂§ª∞Δπ∫√ Δ∞ª∂π√ √π∫√¡√ª√§√°ø¡ INTERLIFE ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ∞™º∞§π™Δπ∫ø¡ √ƒ°∞¡π™ªø¡ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. ∞Δ∂ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ∞ªÀ¡Δπ∫∏™ ™Δƒ∞Δ∏°π∫∏™ ∞ΔΔπ∫∏™ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ¢∏§√™ ªπ∫Δ√ ¢∏§√™ ™À§§√°π∫√ ¢∏§√™ ∂¶π∫/∫∏™ ™À¡Δ∞•∏™ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. ¢∏§√™ Δ∞∫Δπ∫∏™ ∫∞Δ∞¡√ª∏™ ∫∂º∞§∞πø¡ ¢∏§√™ ¶∂Δ √Δ∂ ªπ∫Δ√ ∂™. ∂ƒª∏™ ªπ∫Δ√ ∂Àƒø¶.¶π™Δ∏ EUROINVEST ªπ∫Δ√ ∂™. INTERAMERICAN ∂§§∏¡π∫√ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À INTERNATIONAL ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À HSBC ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ING ∞/∫ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ £∂™ªπ∫ø¡ ∂¶∂¡¢ÀΔø¡ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ∞™º∞§π™Δπ∫ø¡ º√ƒ∂ø¡ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. ∫À¶ƒ√À ∂§§∏¡π∫√ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. MARFIN GREEK VALUE ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À PROTON ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À N.P. INSURANCE ¡∂√™ ¶√™∂π¢ø¡ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À Δ.Δ. ∂§Δ∞ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. Δ.Δ. ∂§Δ∞ £∂™ªπ∫ø¡ ∂¶∂¡¢ÀΔø¡ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒ.

MEPI¢IA

KA£APH METAB. TIMH TIMH METAB. TIMH ¶POH°. ¢IA£E™H™ E•A°OPA™ A¶O 1/1/10

42.229.056,76 5.902.697,91 7,1542 82.480.995,51 10.452.442,70 7,8911 26.699.028,08 2.593.829,78 10,2933 11.639.822,52 1.257.767,53 9,2544 3.525.807,80 409.340,72 8,6134 4.965.249,29 575.281,89 8,6310 605.625.004,53 146.435.751,63 4,1358 29.435.567,87 9.127.304,85 3,2250 5.094.289,99 869.960,73 5,8558 66.812.342,10 5.087.435,03 13,1328 26.946.422,06 5.364.415,08 5,0232 12.322.141,72 1.262.688,27 9,7587 11.826.185,54 1.277.684,41 9,2560 8.868.711,49 2.909.809,17 3,0479 22.889.983,55 3.516.122,75 6,5100 3.765.301,37 2.233.754,51 1,6856 40.992.983,72 2.883.631,46 14,2157 8.072.078,02 1.568.671,67 5,1458 39.133.464,14 4.614.838,86 8,4799 14.323.639,46 5.031.227,70 2,8469 13.635.035,87 4.928.527,04 2,7666 862.402,04 120.000,00 7,1867 1.107.321,83 150.492,23 7,3580 12.705.613,52 4.019.117,59 3,1613 4.004.858,83 1.467.065,08 2,7298 3.146.778,32 508.874,82 6,1838 893.861,19 451.034,88 1,9818 14.962.746,32 6.887.287,88 2,1725 2.103.243,87 252.189,43 8,3399

-2,11% 7,5119 7,0827 -17,15% -1,63% 7,9700 7,8122 -13,69% -0,83% 10,3962 10,1904 -10,25% -2,24% 9,4164 9,1619 -13,38% -2,35% 8,7641 8,5273 -13,88% -2,41% 8,7389 8,5447 -14,36% -1,62% 4,1358 4,1358 -13,41% -2,20% 3,2250 3,1928 -11,44% -2,02% 5,9436 5,7972 -13,77% -2,08% 13,1328 13,0015 -13,82% -1,36% 5,0232 4,9730 -7,27% -0,98% 9,7587 9,6611 -7,11% -0,75% 9,2560 9,2560 -9,74% -1,11% 3,0479 3,0174 -8,06% -1,46% 6,7053 6,4449 -14,21% -1,89% 1,8204 1,6856 -15,10% -1,16% 14,3579 14,0735 -14,15% -2,38% 5,4031 5,0943 -5,93% -0,91% 8,6283 8,4799 -5,30% -1,81% 2,8896 2,8469 -16,80% -2,36% 2,7943 2,7389 -16,38% -2,18% 7,2586 7,1148 -15,95% -2,26% 7,4316 7,2844 -15,83% -1,42% 3,1613 3,1297 -12,37% -2,05% 2,8117 2,6479 -9,01% -1,90% 6,3693 6,0601 -15,49% -1,53% 1,9917 1,9739 -15,27% -1,51% 2,1725 2,1671 -8,26% -2,31% 8,3399 8,3399 -12,91%

∂•øΔ∂ƒπ∫√À

ALICO ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALLIANZ MILLENNIUM E.M.E.A. ª∂Δ. ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA ¡∞ÀΔπ§π∞ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA ENERGY ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA SELECT ¡√Δπ√-∞¡∞Δ√§π∫∏™ ∂Àƒø¶∏™ ª∂Δ. ∂•. ALPHA TRUST EMERGING EUROPE ª∂Δ.∂•. ∞Δ∂ US ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞Δ∂ EUROZONE ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ATTICA REAL ESTATE ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ¢∏§√™ ¢π∂£¡∂™ ¢∏§√™ ∂Àƒø¶∞π∫√ ¢∏§√™ ¶ƒ∞™π¡∏ ∂¡∂ƒ°∂π∞ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À NBG GLOBAL EQUITY - CLASS ∞ (EUR) NBG GLOBAL EQUITY - CLASS B (EUR) NBG EUROPEAN ALLSTARS - CLASS A (EUR) NBG EUROPEAN ALLSTARS - CLASS B (EUR) NBG SOCIALLY RESPONSIBLE - CLASS A (EUR) NBG SOCIALLY RESPONSIBLE - CLASS B (EUR) ∂§§∏¡π∫∏ TRUST ∫À¶ƒπ∞∫√ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ. ∂§§∏¡π∫∏ TRUST ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ EUROPEAN OPPORTUNITIES ª∂Δ. ∂•. ∂Àƒø¶∞´∫∏ ¶π™Δ∏ EMERGING MARKETS OPPORTUN. ª∂Δ.∂•. ∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ GLOBAL OPPORTUNITIES (ª∂Δ. ∂•.) ∂Àƒø¶∞´∫∏ ¶π™Δ∏ AMERICAN OPPORTUNITIES ª∂Δ. ∂•. EUROBANK GLOBAL EQUITIES ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À EUROBANK EMERGING EUROPE ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À INTERAMERICAN ∞¡∞¶ΔÀ°ª∂¡ø¡ ∞°√ƒø¡ ª∂Δ. ∂•. INTERAMERICAN ¡∂∞ ∂Àƒø¶∏ ª∂Δ. ∂•. EUROBANK EFG (LF) EQUITY- GLOBAL EQUITIES FUND EUR EUROBANK EFG (LF) EQUITY- EMERGING EUROPE FUND EUR EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURPOSE CLICK EUR EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURP DBLE CLICK EUR EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURP ALL WEATHER EUR EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURP ALL WEATHER PLUS EUR EUROBANK EFG I (LF) SPECIAL PURPOSE DUAL FORMULA EUR ∫À¶ƒ√Y FUND OF FUNDS METOXIKO EUROBANK EFG (LF) SP 6% EQUITY FORMULA $ USD MILLENNIUM EUROZONE ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•. MILLENNIUM AMERICA US ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•. MILLENNIUM CHINA GROWTH ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À MARFIN EUROPEAN EQUITY ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À MARFIN GLOBAL ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À HSBC AMERICAN EQUITY ª∂Δ. ∂•øΔ. HSBC ∞¡∞¢À√ª∂¡ø¡ ∞°√ƒø¡ ª∂Δ.∂•øΔ. HSBC ¶∞¡∂Àƒø¶∞π∫√ ª∂Δ.∂•øΔ. ING ∞/∫ GLOBAL ª∂Δ.∂•. ¶∂πƒ∞πø™ BALKAN FUND ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À PIRAEUSINVEST EUROPEAN EQUITY FUND (EUR) Δ.Δ. ∂§Δ∞ √π∫√§√°π∫√ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ.

16.925.119,45 1.283.966,97 13,1819 3.252.075,58 411.045,21 7,9117 6.496.756,86 1.154.018,75 5,6297 11.436.333,17 1.004.688,81 11,3830 18.591.645,38 1.398.588,36 13,2932 3.821.544,76 625.861,61 6,1061 8.125.241,35 1.531.484,56 5,3055 4.181.288,49 1.814.172,48 2,3048 1.059.552,47 134.013,14 7,9063 20.569.365,91 5.858.948,79 3,5108 30.928.363,38 8.298.627,62 3,7269 1.199.387,56 120.000,00 9,9949 779.032,17 652,48 1.193,9600 37.409.046,94 30.816,93 1.213,9100 761.441,38 701,30 1.085,7600 44.555.478,57 40.980,16 1.087,2500 43.401,22 43,99 986,5500 4.722.082,68 4.779,40 988,0100 4.120.208,80 1.155.173,62 3,5667 2.160.729,12 424.597,79 5,0889 4.379.896,20 2.801.844,91 1,5632 1.865.361,67 699.495,17 2,6667 3.978.145,85 1.474.557,24 2,6979 1.564.935,51 559.971,53 2,7947 56.357.320,24 41.147.671,80 1,3696 9.080.535,91 576.924,81 15,7395 17.426.124,19 1.238.395,41 14,0715 49.057.589,40 4.224.358,05 11,6130 11.188.898,28 15.468.949,98 0,7233 14.888.623,34 15.340.717,80 0,9705 2.809.000,71 321.810,96 8,7287 3.357.677,92 384.778,70 8,7263 1.298.590,00 150.011,03 8,6566 144.307.710,57 17.363.150,51 8,3111 43.444.553,01 6.114.368,96 7,1053 1.987.349,27 604.888,46 3,2855 29.776.311,54 2.787.320,36 10,6828 6.179.901,68 2.841.702,53 2,1747 4.507.372,53 2.156.265,97 2,0904 1.816.756,83 488.263,27 3,7209 1.620.553,58 519.665,45 3,1185 8.984.050,92 5.948.037,95 1,5104 18.401.771,94 6.068.243,06 3,0325 22.871.136,94 4.292.878,08 5,3277 13.850.590,89 4.798.612,04 2,8864 33.360.560,88 14.885.793,71 2,2411 689.287,32 38.847,48 17,7434 3.720.953,02 13.080,84 284,4600 2.126.445,48 383.391,82 5,5464

0,22% 0,95% 0,60% -0,19% 0,22% 1,38% -0,45% 0,58% 0,90% 0,53% 0,88% -0,01% 0,39% 0,39% 0,57% 0,57% 0,35% 0,35% -1,67% 1,27% 0,83% 0,45% 0,35% -0,58% 0,35% 1,04% 0,35% 1,07% 0,33% 0,81% -0,79% -0,69% -0,71% -0,93% -1,38% 0,67% 0,00% 0,70% -0,15% 1,51% 0,79% 0,05% -0,62% 0,86% 1,06% -0,02% 0,82% 0,68% 0,31%

13,8410 8,1886 5,6860 11,4968 13,4261 6,2282 5,3055 2,3048 8,0249 3,5108 3,7269 9,9949 1.193,9600 1.213,9100 1.085,7600 1.087,2500 986,5500 988,0100 3,6024 5,1398 1,6101 2,7467 2,7653 2,8785 1,3696 15,7395 14,2122 11,7291 0,7233 0,9705 8,7287 8,7263 8,6566 8,3111 7,1053 3,2855 10,6828 2,2834 2,1949 3,9069 3,2121 1,5255 3,1083 5,4609 2,9586 2,2859 18,0539 290,1492 5,7128

13,0501 9,30% 7,8326 21,06% 5,5734 25,61% 11,2692 11,40% 13,1603 7,45% 6,0450 10,46% 5,2524 10,29% 2,2818 -1,55% 7,8272 7,68% 3,4757 2,12% 3,6896 -1,81% 9,8950 -0,05% 1.193,9600 7,10% 1.213,9100 7,11% 1.085,7600 -1,04% 1.087,2500 -1,03% 986,5500 -0,19% 988,0100 -0,17% 3,4954 -11,35% 4,9871 5,28% 1,5476 6,08% 2,6400 13,31% 2,6709 13,33% 2,7668 16,73% 1,3559 8,78% 15,5821 17,43% 13,9308 7,69% 11,4969 16,86% 0,7161 8,90% 0,9608 17,91% 8,5541 -3,76% 8,5518 -4,08% 8,4835 -3,04% 8,1449 -5,96% 7,0342 -7,32% 3,2526 6,61% 10,4691 1,05% 2,1312 -2,32% 2,0486 12,09% 3,6465 -0,75% 3,0249 3,95% 1,4802 5,98% 3,0325 19,61% 5,3277 9,29% 2,8864 4,01% 2,2411 8,51% 17,3885 14,09% 284,4600 2,09% 5,4355 1,72%

¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ ∞/∫ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À AAAB ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ ∂™øΔ. ALICO ¢π∞£∂™πªø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ALLIANZ μƒ∞Ã/™ªø¡ ∂¶∂¡¢.¢π∞Ã. ¢π∞£.∂™øΔ. ∞LPHA ¢π∞Ã∂πƒ.¢π∞£∂™πªø¡ ∂™. ∞Δ∂ ¢π∞Ã∂πƒ. ¢π∞£∂™πªø¡ ∂™øΔ. ∞ΔΔπ∫∏™ ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ CITI FUND ¢π∞£∂™πªø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À GENIKI ¢π∞£∂™πªø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À INTERAMERICAN ¢π∞Ã. ¢π∞£. ∂™. INTERNATIONAL ¢π∞Ã.¢π∞£∂™πªø¡ ∂™øΔ. ∂ƒª∏™ μƒ∞Ã/™ªø¡ Δ√¶√£∂Δ∏™∂ø¡ ¢π∞Ã.¢π∞£.∂™. MARFIN SMART CASH ¢π∞Ã.¢π∞£. HSBC ¢π∞£∂™πªø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ∫À¶ƒ√À ∂§§∏¡π∫√ ¢π∞Ã.¢π∞£.∂™øΔ. ING ∞/∫ ¢.¢. ∂™øΔ. ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ¢.¢. ∂™øΔ. PROBANK ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ ∂™. MILLENNIUM μƒ∞Ã/™ªø¡ Δ√¶√£∂Δ.¢π∞Ã.¢π∞£.∂™. Δ.Δ. ∂§Δ∞ ¢π∞Ã/™∏™ ¢π∞£/ªø¡ ∂™øΔ.

12.677.584,28 25.801.512,84 7.117.358,15 264.951.556,85 10.941.643,62 2.543.802,53 3.714.220,30 6.988.322,81 58.241.139,26 4.496.187,46 79.607.795,65 197.521.868,53 187.039.209,81 7.723.813,20 12.654.618,51 32.312.477,49 4.805.544,86 13.065.069,86 137.174.424,64

1.935.527,21 6,5499 2.093.789,55 12,3229 1.245.294,24 5,7154 23.931.172,90 11,0714 1.585.836,50 6,8996 718.329,07 3,5413 551.531,16 6,7344 1.283.323,62 5,4455 7.865.975,60 7,4042 759.292,83 5,9215 24.350.443,37 3,2693 51.481.747,24 3,8367 97.873.398,21 1,9110 1.652.076,01 4,6752 2.359.680,15 5,3629 6.129.209,23 5,2719 1.352.780,91 3,5523 1.616.998,94 8,0798 58.924.600,02 2,3280

0,02% 6,5630 6,4189 0,63% -0,10% 12,4461 12,1997 0,00% -0,08% 5,7154 5,6582 -2,25% -0,09% 11,0714 11,0714 0,30% 0,00% 6,8996 6,8996 -0,07% -0,83% 3,5448 3,5271 -2,06% -0,08% 6,7344 6,7344 0,20% -0,63% 5,4455 5,3910 -1,40% -0,04% 7,4116 7,3672 0,25% 0,02% 5,9363 5,8919 2,20% 0,00% 3,2693 3,2693 0,02% -0,41% 3,8559 3,8175 -1,44% 0,03% 1,9110 1,9110 0,78% 0,02% 4,6752 4,6284 0,75% 0,01% 5,3629 5,3629 0,45% -0,36% 5,2719 5,2719 -1,19% 0,01% 3,5523 3,5345 0,12% -0,14% 8,2414 7,9182 -0,93% 0,03% 2,3280 2,3280 0,92%

74.010.415,97 36.135.356,20 39.516.934,98 1.500.779,80 39.871.129,55

6.360.848,38 11,6353 3.114.638,06 11,6018 35.871.933,15 1,1016 1.361.984,25 1,1019 38.325.702,65 1,0403

-0,04% 11,6353 11,6353 0,00% 0,01% 11,6018 11,6018 0,23% 0,01% 1,1016 1,1016 0,28% 0,01% 1,1019 1,1019 0,30% -0,06% 1,0403 1,0403 -1,08%

∂•øΔ∂ƒπ∫√À ¢∏§√™ MONEY PLUS ¢π∞Ã.¢π∞£. ∂•. EUROBANK DOLLAR PLUS ¢π∞Ã. ¢π∞£. ∂•øΔ. (USD) EUROBANK EFG (LF) MONEY MARKET-INCOME PLUS$ USD EUROBANK EFG I(LF) MONEY MARKET INCOME PLUS $ USD EUROBANK EFG (LF) MONEY MARKET- CASH FUND EUR

ALICO MIKTO ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALICO ∂¶π∫√Àƒπ∫√ ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∂¶π∫√Àƒπ∫∏™ ∞™º∞§π™∏™ MIKTO ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞§§∏§√μ√∏£∂π∞™ MIKTO ∂•øΔ∂ƒπ∫√À BETA GLOBAL MIKTO ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA ƒ√Àª∞¡π∞™ ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA GLOBAL ™À¡Δ∏ƒ∏Δπ∫√ ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ATE ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞ΔΔπ∫∏™ ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ¢∏§√™ ™Δƒ∞Δ∏°π∫ø¡ Δ√¶√£∂Δ∏™∂ø¡ ªπ∫Δ√ ∂•øΔ. INTERNATIONAL ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À MARFIN ABSOLUTE RETURN ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À

380.171,24 5,2300 171.581,84 10,1671 123.009,01 9,4814 1.339.929,80 9,7866

18,2643 11,4656 11,7046 11,1913 5,7347 7,5636 10,6298 6,3171 2,8340 10,2820 3,7644 2,6772

0,30% 0,15% 0,34% 0,56% 0,39% -0,09% 0,01% -0,01% 0,51% -0,35% -0,37% -0,87%

19,1775 18,0817 2,66% 12,0389 11,2363 0,78% 12,2898 11,4705 1,16% 11,7509 10,9675 2,75% 5,8494 5,6774 5,45% 7,6392 7,4880 17,51% 10,7361 10,5235 2,16% 6,3171 6,2539 2,92% 2,8765 2,8057 0,58% 10,2820 10,2306 2,27% 3,9150 3,7268 16,21% 2,7040 2,6504 -2,66%

ª∂Δ√Ãπ∫∞ ALICO FUND OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫√ ALICO FUND OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂ª¶√ƒ∂Àª∞Δπ∫ø¡ ∞•πø¡ ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS BRIC ªET. ∂•. ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS USA ª∂Δ. ∂•. ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS EUROPE ª∂Δ. ∂•. ALPHA F OF F COSMOS STARS COMMODITIES ª∂Δ. ∂•. ALPHA F OF F COSMOS STARS SILK ROUTE ASIA MET.∂•. ALPHA TRUST EUROPEAN FUND OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫√ ∞Δ∂ ª∂Δ√Ãπ∫√ GLOBAL FUND OF FUNDS ¢∏§√™ SYNTHESIS BEST RED - FOF ª∂Δ√Ãπ∫√ EUROBANK EQUITY BLEND FUND OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫√ EUROBANK EFG (LF) FUND OF FUNDS-EQUITY BLEND EUR EUROBANK EFG (LF) FUND OF FUNDS-BRIC EUR INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS-BRIC EUR ∫À¶ƒ√Y FUND OF FUNDS METOXIKO MARFIN FUND OF FUNDS £∂™ªπ∫ø¡ Ã∞ƒΔ√º. METOXIKO ¶∂πƒ∞πø™ FUND OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫√

17.989.949,85 5.048.649,09 3.719.866,87 276.776,11 24.400.643,34 2.537.753,01 29.282.558,38 3.716.679,56 54.484.560,25 5.895.043,36 14.512.761,36 2.269.811,67 83.318.059,28 4.978.910,72 6.315.551,65 2.251.358,83 4.761.332,69 1.283.832,86 17.625.743,02 2.051.075,11 56.367.646,37 19.626.548,89 59.516.475,84 72.490.826,57 36.500.124,33 42.523.973,82 27.341.507,33 31.851.393,81 1.987.349,27 604.888,46 51.492.213,19 17.395.608,38 3.934.058,45 420.946,18

3,5633 13,4400 9,6151 7,8787 9,2424 6,3938 16,7342 2,8052 3,7087 8,5934 2,8720 0,8210 0,8583 0,8584 3,2855 2,9601 9,3458

0,30% 0,34% 0,67% 0,49% 0,89% 0,19% 0,82% 0,69% 0,11% 0,58% 0,69% 0,64% 0,88% 0,88% 0,67% 0,58% 0,87%

3,7415 14,1120 9,7113 7,9575 9,3348 6,4577 16,9015 2,8613 3,7087 8,5934 2,8720 0,8210 0,8583 0,8670 3,2855 3,1081 9,4860

3,5277 13,3056 9,5189 7,7999 9,1500 6,3299 16,5669 2,7771 3,6716 8,5075 2,8433 0,8128 0,8411 0,8498 3,2526 2,8121 9,2757

4,69% 5,28% 10,47% 16,36% 7,46% 4,20% 12,91% 3,95% 9,10% 7,01% 12,78% 12,20% 11,01% 11,01% 6,61% 11,06% 3,34%

0,37% 3,5193 0,30% 10,3544 -0,16% 9,2370 0,02% 8,9268 0,27% 6,1256 0,13% 3,1682 0,17% 1,0296 -0,57% 9,2116 0,24% 3,1380 -0,79% 2,3981 -0,48% 2,7706 0,52% 10,1355

3,4497 9,7627 9,1446 8,8375 5,7688 3,1365 1,0193 9,0310 3,1066 2,2382 2,5859 9,9353

9,05% 7,14% 1,65% 2,43% 0,83% 5,66% 4,94% -3,03% 3,80% -7,22% -5,33% 9,14%

ªπ∫Δ∞ ∞LPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS GLOBAL ªπ∫Δ√ ∂•. ALICO FUND OF FUNDS ªπ∫Δ√ ¢∏§√™ SYNTHESIS BEST GREEN - FOF ªπ∫Δ√ ¢∏§√™ SYNTHESIS BEST YELLOW - FOF ªπ∫Δ√ ∂ƒª∏™ FUND OF FUNDS ªπ∫Δ√ EUROBANK BALANCED BLEND FUND OF FUNDS ªπ∫Δ√ EUROBANK EFG (LF) FUND OF FUNDS BALANCED BLEND EUR HSBC BALANCED STRATEGY FOF ªπ∫Δ√ ∫À¶ƒ√Y FUND OF FUNDS MIKTO MILLENNIUM FUND OF FUNDS ªπ∫Δ√ MILLENNIUM ∞ªÀ¡Δ. ™Δƒ∞Δ∏°. FUND OF FUNDS MIKTO ¶∂πƒ∞πø™ FUND OF FUNDS ªπ∫Δ√

18.820.366,36 5.401.147,56 3,4845 1.743.479,39 176.799,71 9,8613 73.646.426,99 7.972.999,15 9,2370 31.164.670,04 3.491.119,72 8,9268 6.349.774,03 1.067.686,73 5,9472 56.100.942,50 17.707.261,35 3,1682 59.715.820,99 57.998.894,39 1,0296 8.215.007,07 909.647,31 9,0310 3.741.456,26 1.192.312,86 3,1380 30.528.737,73 13.366.953,57 2,2839 5.030.897,01 1.906.608,59 2,6387 5.517.597,72 551.184,53 10,0104

√ª√§√°π∞∫∞ ¢∏§√™ SYNTHESIS BEST BLUE - FOF √ª√§√°π∞∫√ NBG SYNESIS ARBITRAGE STRATEGY - CLASS A (EUR)(7) NBG SYNESIS ARBITRAGE STRATEGY - CLASS B (EUR)(7) ¶∂πƒ∞πø™ FUND OF FUNDS √ª√§√°π∞∫√

9.689.347,44 11.546,08 1.453.553,25 1.997.573,50

940.540,03 9,59 1.210,57 198.173,85

10,3019 1.203,4700 1.200,7200 10,0799

-0,21% 0,01%

10,3019 1.203,4700 1.200,7200 10,1807

10,1989 0,21% 1.203,4700 4,34% 1.200,7200 4,35% 10,0043 1,13%

¢E§TIO TIMøN ™YNA§§A°MATO™ ∂¡∞¡Δπ ∂Àƒø °π∞ ™À¡∞§§∞°∂™ ª∂Ãπ π™√Δπª√À ∂Àƒø 10.000 (¶√™√Δ∏Δ∞ ¡√ªπ™ª∞Δ√™ ∞¡∞ 1 ∂Àƒø) ME™H TIMH ¢√§§∞ƒπ√ ∏.¶.∞ . . . . . . . . . . . . . . . .1,329 §πƒ∞ ∞°°§π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . .0,86705 ∫√ƒø¡∞ ¢∞¡π∞™ . . . . . . . . . . . . . . .7,4422 ∫√ƒø¡∞ ™√À∏¢π∞™ . . . . . . . . . . . . . .9,577 °π∂¡ π∞¶ø¡π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . .124,7 ºƒ∞°∫√ ∂§μ∂Δπ∞™ . . . . . . . . . . . . .1,4353 ∫√ƒø¡∞ ¡√ƒμ∏°π∞™ . . . . . . . . . . . .7,844 ¢√§§∞ƒπ√ ∫∞¡∞¢∞ . . . . . . . . . . . . .1,334 ¢√§§∞ƒπ√ ∞À™Δƒ∞§π∞™ . . . . . . . . .1,4395

A°OPA

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,3396 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,87399 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,5017 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9,6536 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .125,7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,4468 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,9068 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,3447 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,451

¶ø§H™H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,3091 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,85404 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,3306 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9,4333 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .122,83 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,4138 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,7263 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,314 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,4179

¢E§TIO TIMøN ™YNA§§A°MATO™ ∫∞π •∂¡ø¡ Δƒ∞¶∂∑√°ƒ∞ªª∞Δπø¡ (¶√™√Δ∏Δ∞ ¡√ªπ™ª∞Δ√™ ∞¡∞ 1 ∂Àƒø)

∂™øΔ∂ƒπ∫√À 1.988.277,23 1.744.497,75 1.166.295,77 13.113.387,27

1.159.254,93 577.347,31 359.432,59 249.151,73 354.458,48 2.267.475,85 6.186.743,29 5.966.404,76 8.445.068,43 3.707.399,29 584.809,85 5.787.634,99

FUNDS OF FUNDS

ªπ∫Δ∞ ∞/∫ AAAB ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ALICO ∂§§∏¡π∫√ ªπ∫Δ√ SOLIDUS MID RISK GREEK MUTUAL FUND-∂§§∏¡π∫√ ªπ∫Δ√ ALLIANZ MIKTO ∂™øΔ∂ƒπ∫√À

21.173.031,50 6.619.650,66 4.207.006,60 2.788.336,95 2.032.698,93 17.150.353,62 65.763.767,13 37.690.310,70 23.933.114,93 38.119.564,45 2.201.430,69 15.494.926,19

-2,53% 5,4915 5,1777 -16,88% -1,68% 10,6755 10,0654 -18,10% -0,81% 9,6710 9,3866 -2,98% -1,91% 10,1291 9,6887 -15,08%

A°OPA ¶ø§H™H ¢√§§∞ƒπ√ ∏.¶.∞ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,3299 .........................................................1,3281 §πƒ∞ ∞°°§π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,86766 .......................................................0,86644 ∫√ƒø¡∞ ¢∞¡π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,4474 ...........................................................7,437 ∫√ƒø¡∞ ™√À∏¢π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9,5837 .........................................................9,5703 °π∂¡ π∞¶ø¡π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .124,79 .........................................................124,61 ºƒ∞°∫√ ∂§μ∂Δπ∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,4363 .........................................................1,4343 ∫√ƒø¡∞ ¡√ƒμ∏°π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,8495 .........................................................7,8385 ¢√§§∞ƒπ√ ∫∞¡∞¢∞ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,3349 .........................................................1,3331 ¢√§§∞ƒπ√ ∞À™Δƒ∞§π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,4405 .........................................................1,4385

OÈ ÙÈ̤˜ Û˘Ó·ÏÏ¿ÁÌ·ÙÔ˜ Î·È Í¤ÓˆÓ ÙÚ·Â˙ÔÁÚ·ÌÌ·Ù›ˆÓ ‰È·Ê¤ÚÔ˘Ó ·fi TÚ¿Â˙· Û TÚ¿Â˙·


¢ÈÂıÓ‹ 29

Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 28 ∞¶ƒπ§π√À 2010

∂ÂÈÛfi‰È· ÁÈ· ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘ ÚˆÛÈÎÔ‡ ÛÙfiÏÔ˘ Î·È ·˘Á¿ ηٿ ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘

™ÙËÓ ΔÔ˘ÚΛ·

¶Â‰›Ô Ì¿¯Ë˜ Ë μÔ˘Ï‹ ÛÙËÓ √˘ÎÚ·Ó›· ∫π∂μ√, 27.

‰›Ô Ì¿¯Ë˜ ¤ÁÈÓ ÙËÓ ΔÚ›ÙË ÙÔ ∫ÔÈÓÔ‚Ô‡ÏÈÔ Ù˘ √˘ÎÚ·Ó›·˜ fiÙ·Ó ‰È·‰Ëψ٤˜ Ù˘ ·ÓÙÈÔÏ›Ù¢Û˘ ÂÈÛ¤‚·Ï·Ó ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ÙËÓ ÒÚ· Ô˘ ÙÔ ÛÒÌ· ÂÙÔÈÌ·˙fiÙ·Ó Ó· ÂÈ΢ÚÒÛÂÈ ÙË Û˘Ìʈӛ· ÁÈ· ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘ ÚˆÛÈÎÔ‡ ÛÙfiÏÔ˘ ÛÙË ‚¿ÛË Ù˘ ™Â‚·ÛÙÔ‡ÔÏ˘ ÛÙË ª·‡ÚË £¿Ï·ÛÛ·. √È ‰È·‰Ëψ٤˜ ¤Ù·Í·Ó ·˘Á¿ ηٿ ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ÙÔ˘ ∫ÔÈÓÔ‚Ô˘Ï›Ô˘ μÔÏfiÓÙÈÌÈÚ §›Ù‚ÈÓ Ô˘ ÚÔÛ¿ıËÛ ӷ ÚÔÛٷ٢ٛ Ì ÙËÓ ÔÌڤϷ ÙÔ˘, ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ÙÔ Reuters. ∞ÎfiÌË ¤Ù·Í·Ó ηÓÔÁfiÓ· Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ë ·›ıÔ˘Û· Û˘Ó‰ÚÈ¿ÛÂˆÓ Ó· ÁÂÌ›ÛÂÈ Î·Ófi.

¶·Ú¿ ÙȘ ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›Â˜, Ë μÔ˘Ï‹ ÂÈ·ڈÛ ÙËÓ ÂÓ ÏfiÁˆ Û˘Ìʈӛ· Ì 236 „‹ÊÔ˘˜, ÌfiÏȘ 10 ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˘˜ ·fi ÙÔ˘˜ ·Ó·Áη›Ô˘˜. ŒÍˆ ·fi ÙÔ ∫ÔÈÓÔ‚Ô‡ÏÈÔ, Û‡Ìʈӷ Ì ̷ÚÙ˘Ú›Â˜, ÔÈ ‰È·‰Ëψ٤˜ ‹Ù·Ó ·ÚÎÂÙ¤˜ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜. ∏ ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›· ÔÚÁ·ÓÒıËΠ·fi ÙËÓ ·ÓÙÈÔϛ٢ÛË. ∏ ƒˆÛ›· ›¯Â ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÂÈ ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘ ÛÙfiÏÔ˘ Ù˘ ÛÙË ‚¿ÛË Ù˘ ª·‡Ú˘ £¿Ï·ÛÛ·˜ ̤¯ÚÈ ÙÔ 2017 ·ÏÏ¿ ÚfiÛÊ·Ù· ˘ÔÁÚ¿ÊËÎÂ Û˘Ìʈӛ· ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ˘˜ ÚÔ¤‰ÚÔ˘˜ ÙˆÓ ‰‡Ô ¯ˆÚÒÓ ÁÈ· ·Ú¿Ù·ÛË Ù˘ ·ÚÔ˘Û›·˜ ̤¯ÚÈ ÙÔ 2042 Ì ·ÓÙ¿ÏÏ·ÁÌ· ηχÙÂÚ˜ ÙÈ̤˜ (¤ÎÙˆÛË 30%) ÁÈ· ÙÔ ÚˆÛÈÎfi Ê˘ÛÈÎfi ·¤ÚÈÔ. ™ÙË ¯ÒÚ· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ô ƒÒÛÔ˜ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ μÏ·ÓÙÈÌ›Ú ¶Ô‡ÙÈÓ, Ô ÔÔ›Ô˜ ›¯Â Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ì ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ °È·ÓÔ˘Îfi‚ÈÙ˜ Ì ÛÎÔfi ÙË Û‡ÛÊÈÁÍË ÙˆÓ Û¯¤ÛÂˆÓ ÙˆÓ ‰‡Ô ¯ˆÚÒÓ ÌÂÙ¿ ÙȘ ¤ÓÙÔÓ˜ ÙÚÈ‚¤˜ Î·È ·ÓÙÈ·Ú·ı¤ÛÂȘ ÙˆÓ ÂÚ·ÛÌ¤ÓˆÓ ÂÙÒÓ. ∞ÓÙÈı¤Ùˆ˜, Ë ·ÓÙÈÔϛ٢ÛË Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ıˆÚ› ÙËÓ Û˘Ìʈӛ· ÚÔ‰ÔÛ›· ÙˆÓ Û˘ÌÊÂÚfiÓÙˆÓ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Î·È Â›¯·Ó ˙ËÙ‹ÛÂÈ ÙËÓ ·ÔÌ¿ÎÚ˘ÓÛ‹ ÙÔ 2017, fiˆ˜ ÚÔ‚ÏÂfiÙ·Ó ·Ú¯Èο. ∏ Û˘Ìʈӛ· „ËÊ›ÛÙËΠÙËÓ ΔÚ›ÙË Î·È ·fi ÙË ÚˆÛÈ΋ ¢Ô‡Ì· Ì 410 „‹ÊÔ˘˜ ˘¤Ú Î·È Î·Ì›· ηٿ. ∏ ÚÒËÓ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ Ù˘ √˘ÎÚ·Ó›·˜ °ÈÔ‡ÏÈ· ΔÈÌÔÛ¤ÓÎÔ Î¿ÏÂÛ ۋÌÂÚ· ÙÔ˘˜ Ôϛ٘

Ù˘ √˘ÎÚ·Ó›·˜ Ó· ‰È·‰ËÏÒÛÔ˘Ó ÛÙȘ 11 ª·˝Ô˘ ÛÙÔ ∫›Â‚Ô Ì ·›ÙËÌ· ÙË ‰È¿Ï˘ÛË ÙÔ˘ ÎÔÈÓÔ‚Ô˘Ï›Ô˘ Î·È ÙËÓ Î‹Ú˘ÍË ÚfiˆÚˆÓ ÂÎÏÔÁÒÓ Û ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›· ÁÈ· ÙË Û˘Ìʈӛ· ·Ú·ÌÔÓ‹˜ ¤ˆ˜ ÙÔ 2042 ÙÔ˘ ÚˆÛÈÎÔ‡ ÛÙfiÏÔ˘ ÛÙË ª·‡ÚË £¿Ï·ÛÛ· ÛÙË ÓfiÙÈ· √˘ÎÚ·Ó›·. ™‹ÌÂÚ· ηÏԇ̠“fiÏË ÙË ¯ÒÚ· Ó· Û˘ÁÎÂÓÙÚˆı› ÛÙȘ 11 ª·˝Ô˘ ‰Ò, ÌÚÔÛÙ¿ ·fi ÙÔ ÎÔÈÓÔ‚Ô‡ÏÈÔ, ÁÈ· Ó· ÂÌÔ‰›ÛÂÈ ÙȘ ÂÚÁ·Û›Â˜ ÙÔ˘ ÎÔÈÓÔ‚Ô˘Ï›Ô˘ Î·È Ó· ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÂÈ ÚfiˆÚ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜” , ‰‹ÏˆÛÂ Ë ΔÈÌÔÛ¤ÓÎÔ ÂÓÒÈÔÓ ¯ÈÏÈ¿‰ˆÓ ÊÈÏÔ‰˘ÙÈÎÒÓ ‰È·‰ËψÙÒÓ.

¶˘ÚËÓÈ΋ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· √ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ Ù˘ ƒˆÛ›·˜ μÏ·ÓÙÈÌ›Ú ¶Ô‡ÙÈÓ ÚfiÙÂÈÓ ۋÌÂÚ· ÛÙËÓ √˘ÎÚ·Ó›·, ÔÈ ‰‡Ô ¯ÒÚ˜ Ó· ÂÓÒÛÔ˘Ó Ù· ÛËÌ·ÓÙÈο ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈ¿ ÙÔ˘˜ Ô˘ ·Ú¿ÁÔ˘Ó ˘ÚËÓÈ΋ ÂÓ¤ÚÁÂÈ· ÁÈ· ÂÈÚËÓÈ΋ ¯Ú‹ÛË, ÌÂÚÈΤ˜ Ë̤Ú˜ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ˘ÔÁÚ·Ê‹ Ù˘ Â›Ì·¯Ë˜ Û˘Ìʈӛ·˜ ÁÈ· ÙË ‰È·Ù‹ÚËÛË Ù˘ ÚˆÛÈ΋˜ ÛÙÚ·ÙȈÙÈ΋˜ ‚¿Û˘ ÛÙËÓ ∫ÚÈÌ·›·. √ ·Ú¯ËÁfi˜ Ù˘ ÚˆÛÈ΋˜ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ ۇÓÙÔÌË ·ÏÏ¿ ÂÙÂÚÔ¯ÚÔÓÈṲ̂ÓË Â›ÛÎÂ„Ë ÛÙÔ ∫›Â‚Ô, ηٿ ÙËÓ ÔÔ›· Û˘Ó·ÓÙ‹ıËΠ̠ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ Ù˘ √˘ÎÚ·Ó›·˜ μ›ÎÙÔÚ °È·ÓÔ˘Îfi‚ÈÙ˜ Î·È ÙÔÓ ÔÌfiÏÔÁfi ÙÔ˘ ª›ÎÔÏ· ∞˙¿ÚÔÊ. ∏ Â›ÛÎÂ„Ë ÛËÌÂÈÒıËΠÌÂÚÈΤ˜ ÒÚ˜ ·fi ÙËÓ ÚÔ‚ÏÂfiÌÂÓË „ËÊÔÊÔÚ›· ÛÙÔ ÎÔÈÓÔ-

‚Ô‡ÏÈ· Ù˘ ƒˆÛ›·˜ Î·È Ù˘ √˘ÎÚ·Ó›·˜ ÁÈ· ÙË Û˘Ìʈӛ· Ô˘ ÂÈÙ‡¯ıËΠÙËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË Â‚‰ÔÌ¿‰· Û ۯ¤ÛË Ì ÙË ‰È·Ù‹ÚËÛË ¤ˆ˜ ÙÔ 2042 Ù˘ ÚˆÛÈ΋˜ Ó·˘ÙÈ΋˜ ‚¿Û˘ ÛÙËÓ ∫ÚÈÌ·›· Ì ·ÓÙ¿ÏÏ·ÁÌ· ÌÈ· ÌÂÁ¿ÏË Ì›ˆÛË ÙˆÓ ÙÈÌÒÓ ÛÙȘ ÂÈÛ·ÁˆÁ¤˜ ÙÔ˘ ÚˆÛÈÎÔ‡ Ê˘ÛÈÎÔ‡ ·ÂÚ›Ô˘ ÛÙËÓ √˘ÎÚ·Ó›·. ∞ÎÔÏÔ˘ıÒÓÙ·˜ ÙË ÁÚ·ÌÌ‹ Ù˘ ‰Èψ̷ÙÈ΋˜ Â·Ó·ÚÔÛ¤ÁÁÈÛ˘ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ‰‡Ô ¯ˆÚÒÓ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÂÎÏÔÁ‹ ÛÙËÓ ÚÔ‰ڛ· ÙÔ ºÂ‚ÚÔ˘¿ÚÈÔ ÙÔ˘ °È·ÓÔ˘Îfi‚ÈÙ˜, Ô ¶Ô‡ÙÈÓ ‰ËÌÔÛÈÔÔ›ËÛ ¤Ó· Û¯¤‰ÈÔ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ “ÌÂÁ¿Ï˘ ÂÌ‚¤ÏÂÈ·˜” ÛÙÔÓ ˘ÚËÓÈÎfi ÙÔ̤·. ªÈ· Í·ÊÓÈ΋ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ¤ÁÈÓ ÙËÓ ÂÔ̤ÓË Ù˘ 24˘ ÂÂÙ›Ԣ Ù˘ ˘ÚËÓÈ΋˜ ηٷÛÙÚÔÊ‹˜ ÛÙÔ ΔÛÂÚÓfiÌÈÏ Ù˘ √˘ÎÚ·Ó›·˜.

“∂›Ó·È ÌÈ· Ï‹Ú˘ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ˘ÚËÓÈÎÒÓ ‚ÈÔÌ˯·ÓÈÒÓ Ì·˜. ¶ÚÔÙ›ÓÔ˘Ì ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÌÈ·˜ ÌÂÁ¿Ï˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ ÛÙËÓ ÔÔ›· ı· ·Ó‹ÎÔ˘Ó Ù· ˘ÚËÓÈο ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈ·, Ë Î·Ù·Û΢‹ Ì˯·ÓÒÓ Ô˘ ÚÔÔÚ›˙ÔÓÙ·È ÁÈ· Ù· ˘ÚËÓÈο Î·È Ô Î‡ÎÏÔ˜ ÙÔ˘ ˘ÚËÓÈÎÔ‡ η˘Û›ÌÔ˘”. ‰‹ÏˆÛÂ Ô ¶Ô‡ÙÈÓ ÛÙÔÓ Úfi‰ÚÔ °È·ÓÔ˘Îfi‚ÈÙ˜, Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ‰ËÏÒÛÂȘ Ô˘ ÌÂÙ·‰fiıËÎ·Ó ·fi ÙȘ ˘ËÚÂۛ˜ ÙÔ˘ ÛÙËÓ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· ÙÔ˘. “∞Ó ÔÈ Ô˘ÎÚ·ÓÔ› ÂÌÂÈÚÔÁÓÒÌÔÓ˜ ¯·Ú·ÎÙËÚ›ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÚfiÙ·ÛË ˘ÂÚ‚ÔÏÈο ·Ó·ÙÚÂÙÈ΋, ›̷ÛÙ ¤ÙÔÈÌÔÈ Ó· ÂÓÂÚÁ‹ÛÔ˘Ì ÚÔԉ¢ÙÈο” , ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛÂ Ô ¶Ô‡ÙÈÓ. √ °È·ÓÔ˘Îfi‚ÈÙ˜ ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛ ÙËÓ ÚfiÙ·ÛË “ÂӉȷʤÚÔ˘Û·” Î·È ·Ó¤ÊÂÚ fiÙÈ ¤¯ÂÈ ‹‰Ë Û˘˙ËÙ‹ÛÂÈ Â’ ·˘ÙÔ‡ Ì ÙÔÓ ÔÌfiÏÔ-

Áfi ÙÔ˘ ¡ÙÌ›ÙÚÈ ªÂÓÙ‚¤ÓÙÂÊ Û ÌÈ· ·fi ÙȘ ÚfiÛÊ·Ù˜ Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂȘ ÙÔ˘˜. √ ¶Ô‡ÙÈÓ Â·Ó¤Ï·‚ ÙËÓ ÚfiÛÊ·ÙË Û˘Ìʈӛ· ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ‰‡Ô ¯ˆÚÒÓ ÁÈ· ÙË ÚˆÛÈ΋ ÛÙÚ·ÙȈÙÈ΋ ‚¿ÛË ÛÙË ™Â‚·ÛÙÔ‡ÔÏË Ù˘ ÓfiÙÈ·˜ √˘ÎÚ·Ó›·˜, ‰ËÏÒÓÔÓÙ·˜ Û ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˘˜ fiÙÈ Ë Û˘Ìʈӛ· ı· ‚·Ú‡ÓÂÈ ÛËÌ·ÓÙÈο ÙÔ ÚˆÛÈÎfi ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi. “∏ ÙÈÌ‹ Ô˘ Ì·˜ ˙ËÙÔ‡Ó Â›Ó·È ˘ÂÚ‚ÔÏÈ΋” , ‰‹ÏˆÛÂ. ™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ Û˘Ìʈӛ·˜ Ô˘ ˘ÔÁÚ¿ÊËΠÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË ÛÙËÓ √˘ÎÚ·Ó›· ·fi ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ Ù˘ ƒˆÛ›·˜ ¡ÙÌ›ÙÚÈ ªÂÓÙ‚¤ÓÙÂÊ Î·È ÙÔÓ Ô˘ÎÚ·Ófi ÔÌfiÏÔÁfi ÙÔ˘ μ›ÎÙÔÚ °È·ÓÔ˘Îfi‚ÈÙ˜, Ë ƒˆÛ›· ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÏËÚÒÛÂÈ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ 40 ‰ÈÛÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ‰ÔÏ¿ÚÈ· Ù· ÂfiÌÂÓ· 10 ¯ÚfiÓÈ· ÁÈ· ÙË ‰È·Ù‹ÚËÛË ÙÔ˘ ÛÙfiÏÔ˘ Ù˘ ÛÙË ª·‡ÚË £¿Ï·ÛÛ· ÛÙËÓ ∫ÚÈÌ·›·. √ ÚˆÛÈÎfi˜ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ ı· ¯¿ÛÂÈ ÙÚ›· ‰ÈÛÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ‰ÔÏ¿ÚÈ· ÙÔ 2010 Î·È Ù¤ÛÛÂÚ· ‰ÈÛÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ÙÔ 2011 ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ Û˘Ìʈӛ·˜, ›Â. “øÛÙfiÛÔ ÁÈ· ÂÌ¿˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÌfiÓÔ ı¤Ì· ¯ÚËÌ¿ÙˆÓ ·ÏÏ¿ Î·È Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ Ì ÙËÓ √˘ÎÚ·Ó›·. ∞˘Ùfi Â›Ó·È ÙÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚÔ”, ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛÂ. ∏ ‰È·Ù‹ÚËÛË ÙÔ˘ ÚˆÛÈÎÔ‡ ÛÙfiÏÔ˘ ÛÙËÓ √˘ÎÚ·Ó›· ÁÈ· 25 ¯ÚfiÓÈ· ›¯Â ÚÔηϤÛÂÈ ÙË ÊÈÏÔ‰˘ÙÈ΋ ·ÓÙÈÔϛ٢ÛË Ù˘ √˘ÎÚ·Ó›·˜ Ô˘ ›¯Â ‰ËÏÒÛÂÈ fiÙÈ ı· ÂÌfi‰È˙ ÙËÓ ÂÈ·ڈÛË ·˘Ù‹.

¶ÂÚÈÛÙ·ÙÈÎfi ‚È·ÛÌÔ‡ Î·È ‰ÔÏÔÊÔÓ›·˜ ÓË›ˆÓ ∞°∫Àƒ∞, 27.

¡∂∂™ ηٷÁÁÂϛ˜ ÁÈ· ÙË ÛÂÍÔ˘·ÏÈ΋ ηÎÔÔ›ËÛË Î·È ÙË ‰ÔÏÔÊÔÓ›· ‰‡Ô ÓË›ˆÓ ÛÙËÓ Â·Ú¯›· ™È›ÚÙ Ù˘ ΔÔ˘ÚΛ·˜ ¤Ú¯ÔÓÙ·È ÛÙÔ Êˆ˜, Ï›Á˜ Ë̤Ú˜ ÌÂÙ¿ ÙȘ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÁÈ· ÙÔÓ ÔÌ·‰ÈÎfi ‚È·ÛÌfi Ô˘ ˘¤ÛÙËÛ·Ó Ì·ı‹ÙÚȘ ÛÙËÓ ›‰È· Â·Ú¯›·, ÛÙÔ ÓÔÙÈÔ·Ó·ÙÔÏÈÎfi ÙÌ‹Ì· Ù˘ ¯ÒÚ·˜. ™‡Ìʈӷ Ì ÙȘ Ӥ˜ ·Ó·ÊÔÚ¤˜, ÔÎÙÒ ·ÁfiÚÈ· 11 ¤ˆ˜ 14 ÂÙÒÓ ·fi ÔÈÎÔÙÚÔÊÂ›Ô ÁÈ· ¿ÔÚ· ·È‰È¿ ‚›·Û·Ó ¤Ó· ·ÁfiÚÈ 2 ÂÙÒÓ Î·È ¤Ó· ÎÔÚ›ÙÛÈ 3 ÂÙÒÓ ·ÊÔ‡ ÚÒÙ· Â΂›·Û·Ó Ì ʈÙÔÁڷʛ˜ ÙËÓ Í·‰¤ÏÊË ÙÔ˘ ·ÁÔÚÈÔ‡. ∫·Ù·ÁÁ¤ÏÏÂÙ·È ·ÎfiÌË fiÙÈ ÚÔÛ¿ıËÛ·Ó Ó· ÛÎÔÙÒÛÔ˘Ó Ù· Ó‹È· Î·È fiÙÈ ÙÔ ÎÔÚÈÙÛ¿ÎÈ ˘¤Î˘„Â, ÂÓÒ ÙÔ ·ÁfiÚÈ ÙÚ·˘Ì·Ù›ÛÙËΠÛÔ‚·Ú¿. Δ· ÂÚÈÛÙ·ÙÈο Û˘Ó¤‚ËÛ·Ó ÙÔÓ ∞Ú›ÏÈÔ ÙÔ˘ 2009 Ì ÙȘ ¤Ú¢Ó˜ ÙˆÓ ∞Ú¯ÒÓ Ó· ÌËÓ ¤¯Ô˘Ó ÔÏÔÎÏËÚˆı› ·ÎfiÌ·. ∏ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›· Û˘Ó¤Ï·‚ ÂÓÓ¤· ˘fiÙÔ˘˜, ·fi ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ÔÈ ¤ÍÈ ÎÏ›ÛÙËÎ·Ó ÁÈ· ÌÂÚÈÎÔ‡˜ Ì‹Ó˜ Û ·Ó·ÌÔÚʈًÚÈÔ. ΔËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË Â‚‰ÔÌ¿‰· ›¯Â Á›ÓÂÈ ÁÓˆÛÙfi fiÙÈ ·Ó‹ÏÈΘ Ì·ı‹ÙÚȘ ‚È¿˙ÔÓÙ·Ó Î·Ù’ ÂÍ·ÎÔÏÔ‡ıËÛË ·fi ÙÔ˘˜ ηÙÔ›ÎÔ˘˜ ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡ fiÔ˘ ‰È¤ÌÂÓ·Ó ÛÙËÓ Â·Ú¯›· ™È›ÚÙ. ∏ ΢‚¤ÚÓËÛË, fiˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ë Hurriyet, ÙÔÓ›˙ÂÈ fiÙÈ Â›Ó·È Ï¿ıÔ˜ Ù· ª¤Û· ∂ÓË̤ڈÛ˘ Ó· ÌÂÙ·‰›‰Ô˘Ó ÙfiÛÔ ·Ï·È¤˜ ˘Ôı¤ÛÂȘ. ª¿ÏÈÛÙ·, Ë ˘Ô˘ÚÁfi˜ ¶·È‰Â›·˜ ÌÂÙ¿ ÙȘ ηٷÁÁÂϛ˜ Ì›ÏËÛ ÁÈ· ÎÈÙÚÈÓÈÛÌfi ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙˆÓ ªª∂. √È ÂȉÈÎÔ› ÂÈÛËÌ·›ÓÔ˘Ó fiÙÈ ÔÈ ‰Ú¿ÛÙ˜ ÌÔÚ› Ó· ‹Ù·Ó Î·È ÔÈ ›‰ÈÔÈ ı‡Ì·Ù· ηÎÔÔ›ËÛ˘.

πÚ¿Ó: ¡¤Â˜ ‰È·‰ËÏÒÛÂȘ ÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ Ë ·ÓÙÈÔϛ٢ÛË

™˘Ó¤Ï·‚ Â› 17 ¯ÚfiÓÈ· ηٷ˙ËÙÔ‡ÌÂÓÔ Ì·ÊÈfi˙Ô

Δ∂Ã∂ƒ∞¡∏, 27.

ƒøª∏, 27.

™ÙȘ 12 πÔ˘Ó›Ô˘, ¤Ó· ¯ÚfiÓÔ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·ÌÊÈÏÂÁfiÌÂÓË Â·ÓÂÎÏÔÁ‹ ∞¯Ì·ÓÙÈÓÂ˙¿ÓÙ

√π ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ Ù˘ ÈÚ·ÓÈ΋˜ ·-

ÓÙÈÔÏ›Ù¢Û˘ ªÈÚ¯ÔÛÂ˝Ó ªÔ˘Û·‚› Î·È ªÂ¯ÓÙ› ∫·ÚÔ˘Ì› οÏÂÛ·Ó ÙÔ˘˜ Ô·‰Ô‡˜ ÙÔ˘˜ Ó· ‰È·‰ËÏÒÛÔ˘Ó Ì ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ù˘ ÂÂÙ›Ԣ Ù˘ ·ÌÊÈÏÂÁfiÌÂÓ˘ Â·ÓÂÎÏÔÁ‹˜ ÙÔ˘ πÚ·ÓÔ‡ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ª·¯ÌÔ‡ÓÙ ∞¯Ì·ÓÙÈÓÂ˙¿ÓÙ, ÛÙȘ 12 πÔ˘Ó›Ô˘, ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙÔÓ ÈÛÙfiÙÔÔ Ù˘ ·ÓÙÈÔÏ›Ù¢Û˘ Sahamnews.org. “√ ªÂ¯ÓÙ› ∫·ÚÔ˘Ì› Î·È Ô ªÈÚ¯ÔÛÂ˝Ó ªÔ˘Û·‚› Â¤ÌÂÈÓ·Ó ÛÙË ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË ÌÈ·˜ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛ˘ ÛÙȘ 12 πÔ˘Ó›Ô˘ Î·È Î¿ÏÂÛ·Ó fiϘ ÙȘ ÔÚÁ·ÓÒÛÂȘ Î·È Ù· ÌÂÙ·ÚÚ˘ıÌÈÛÙÈο ÎfiÌÌ·Ù· Ó· ˘Ô‚¿ÏÔ˘Ó Ù· ·ÈÙ‹Ì·Ù¿ ÙÔ˘˜ (ÁÈ· ÙË ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË ÌÈ·˜ ‰È·‰‹ÏˆÛ˘) ÛÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ” ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙÔÓ Sahamnews.org. √È ∫·ÚÔ˘Ì› Î·È ªÔ˘Û·‚› ‰È·Ù‡ˆÛ·Ó ÙËÓ ¤ÎÎÏËÛË ·˘Ù‹ ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Û˘Ó¿ÓÙËÛ‹˜ ÙÔ˘˜ ÙË ¢Â˘Ù¤Ú·. ∫¿ı ‰ËÌfiÛÈ· Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË Ú¤ÂÈ Ó· ÂÁÎÚ›ÓÂÙ·È ÚÔËÁÔ˘Ì¤Óˆ˜ ·fi ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ, ÙÔ ÔÔ›Ô ·fi ÙÔÓ πÔ‡ÓÈÔ ÙÔ˘ 2009 ¤¯ÂÈ ··ÁÔÚ‡ÛÂÈ fiϘ ÙȘ ‰È·‰ËÏÒÛÂȘ Ù˘ ·ÓÙÈÔÏ›Ù¢Û˘. ™ÙÔ ÌÂٷ͇, Ô ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÛÎÏËÚÔ˘ÚËÓÈÎÔ‡ ÈÚ·ÓÈÎÔ‡ ÔÏÈÙÈÎÔ‡ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ ÚÔÂȉÔÔ›Ë-

Û ۋÌÂÚ· ÙȘ ∏¶∞ fiÙÈ Û ÂÚ›ÙˆÛË Â›ıÂÛ˘, ÙÔ πÚ¿Ó ÌÔÚ› Ó· ··ÓÙ‹ÛÂÈ “ÛÙÚ·ÁÁ·Ï›˙ÔÓÙ·˜ ÙÔ Ï·ÈÌfi Ù˘ ¢‡Û˘” Ì ÙÔ ÎÏ›ÛÈÌÔ ÙˆÓ ™ÙÂÓÒÓ ÙÔ˘ ÃÔÚÌÔ‡˙, Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Ôχ ÌÂÁ¿ÏË ÛËÌ·Û›· ÁÈ· ÙȘ ·ÁÎfiÛÌȘ ÚÔÌ‹ıÂȘ ÂÙÚÂÏ·›Ô˘. “∞Ó Ë ∞ÌÂÚÈ΋ ÙÚÂÏ·ı›, Ù· ·È‰È¿ ÙÔ˘ ¤ıÓÔ˘˜ ÛÙȘ ¤ÓÔϘ ‰˘Ó¿ÌÂȘ Ù˘ πÛÏ·ÌÈ΋˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ ı· ÛÙÚ·ÁÁ·Ï›ÛÔ˘Ó ÙÔ Ï·ÈÌfi Ù˘ ¢‡Û˘ ÛÙ· ™ÙÂÓ¿ ÙÔ˘ ÃÔÚÌÔ‡˙” ÛËÌ›ˆÛÂ Ô ªÔ¯·Ì¿ÓÙ¡·Ì› ÷ÌÈÌ›, ÁÂÓÈÎfi˜ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ ÙÔ˘ Û˘ÓÙËÚËÙÈÎÔ‡ ∫fiÌÌ·ÙÔ˜ ÙÔ˘ πÛÏ·ÌÈÎÔ‡ ™˘Ó·ÛÈÛÌÔ‡, Û ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘, ÙȘ Ô-

ԛ˜ ÌÂÙ¤‰ˆÛ ÙÔ ËÌÈÂ›ÛËÌÔ Ú·ÎÙÔÚÂ›Ô Âȉ‹ÛÂˆÓ Fars. ΔÔ ÎfiÌÌ· ·˘Ùfi ıˆÚÂ›Ù·È fiÙÈ ·ÛΛ ÂÈÚÚÔ‹ ÛÙË ¯ÒÚ·, ȉȷ›ÙÂÚ· ÛÙÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi ‰›Ô. ΔËÓ ∫˘Úȷ΋ ÔÏÔÎÏËÚÒıËÎ·Ó Ù· Á˘ÌÓ¿ÛÈ· ‰È¿ÚÎÂÈ·˜ ÙÂÛÛ¿ÚˆÓ ËÌÂÚÒÓ Ô˘ ¤Î·Ó·Ó ÔÈ ºÚÔ˘ÚÔ› Ù˘ ∂·Ó¿ÛÙ·Û˘ ÛÙÔÓ ∫fiÏÔ Î·È ÛÙ· ™ÙÂÓ¿ ÙÔ˘ ÃÔÚÌÔ‡˙ ηٿ Ù· ÔÔ›· ÚÔ¯ÒÚËÛ·Ó ÛÙË ‰ÔÎÈÌ‹ ¤ÓÙ ˘Ú·‡ÏˆÓ, Û‡Ìʈӷ Ì ٷ ÈÚ·ÓÈο ̤۷ ÂÓË̤ڈÛ˘. ∞fi Ù· ™ÙÂÓ¿ ÙÔ˘ ÃÔÚÌÔ‡˙ ‰È¤Ú¯ÂÙ·È ÂÚ›Ô˘ ÙÔ 40% Ù˘ ·ÁÎfiÛÌÈ·˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ÂÙÚÂÏ·›Ô˘. ΔËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË Â‚‰ÔÌ¿‰·, ÙÔ

·ÌÂÚÈηÓÈÎfi ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ÕÌ˘Ó·˜ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ fiÙÈ ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ı› Ó· ·ÔÙÂÏ› Ì›· ÂÈÏÔÁ‹ Ë ·Ó¿ÏË„Ë ÛÙÚ·ÙȈÙÈ΋˜ ‰Ú¿Û˘ ·fi ÙȘ ∏¶∞ ηٿ ÙÔ˘ πÚ¿Ó, ÌÔÏÔÓfiÙÈ Ë √˘¿ÛÈÁÎÙÔÓ ÂÈ˙ËÙ› ÙË ‰È·ÎÔ‹ ÙˆÓ ˘ÚËÓÈÎÒÓ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÙ‹ÙˆÓ Ù˘ Δ¯ÂÚ¿Ó˘ ̤ۈ Ù˘ ‰Èψ̷ٛ·˜ Î·È ÙˆÓ Î˘ÚÒÛˆÓ. √ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∂͈ÙÂÚÈÎÒÓ Ù˘ μÚ·˙ÈÏ›·˜ ™¤ÏÛÔ ∞ÌÔÚ›Ì ‰‹ÏˆÛ ۋÌÂÚ· ˆ˜ Ë ¯ÒÚ· ÙÔ˘ Â›Ó·È ¤ÙÔÈÌË Ó· ÂÍÂÙ¿ÛÂÈ ÂӉ¯fiÌÂÓË ÚfiÙ·ÛË ÁÈ· ·ÓÙ·ÏÏ·Á‹ η˘Û›ÌˆÓ ÛÙÔ ¤‰·Êfi˜ Ù˘ fï˜ ·˘Ùfi ÙÔ ·›ÙËÌ· ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ‰È·Ù˘ˆı› ·ÎfiÌ· ÛÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛ‹ Ù˘, ÌÂÙ¤‰ˆÛ ÙÔ Ú·ÎÙÔÚÂ›Ô Irna.

¢È·„‡‰ÂÈ Ô ΔÛ¿‚˜ √ Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ μÂÓÂ˙Ô˘¤Ï·˜ √‡ÁÎÔ ΔÛ¿‚˜ ·¤ÚÚÈ„Â ˆ˜ “·fiÏ˘Ù· „¢‰‹” Ù· ÔÚ›ÛÌ·Ù· ¤ÎıÂÛ˘ ÙÔ˘ ·ÌÂÚÈηÓÈÎÔ‡ ¶ÂÓÙ·ÁÒÓÔ˘ fiÙÈ ÛÙÔ ¤‰·ÊÔ˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ÙÔ˘ ÂÓÈÛ¯‡ÂÙ·È Ë ·ÚÔ˘Û›· ÙÌËÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘ ÈÚ·ÓÈÎÔ‡ ÛÙÚ·ÙÔ‡. Ÿˆ˜ ·Ó¤ÊÂÚÂ Ô ΔÛ¿‚˜ ·˘Ù¤˜ ÔÈ Î·ÙËÁÔڛ˜ Â·Ó¤Ú¯ÔÓÙ·È Î·È Â·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È Û˘¯Ó¿ ÛÙȘ ·ÌÂÚÈηÓÈΤ˜ ÂÎı¤ÛÂȘ “ÒÛÙ ·ÚÁfiÙÂÚ· Ó· ‰ÈηÈÔÏÔÁÔ‡Ó Ù· ¿ÓÙ·” . ¶ÚfiÛıÂÛ fiÙÈ ÔÈ Î·ÙË-

ÁÔڛ˜ Â›Ó·È Ì¤ÚÔ˜ Ì›·˜ Ù·ÎÙÈ΋˜ “‰˘ÛÊ‹ÌÈÛ˘ Î·È „ÂÌ¿ÙˆÓ” ÙˆÓ ∏¶∞ ¤Ó·ÓÙÈ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ÙÔ˘. ∂ÈϤÔÓ, Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ μÂÓÂ˙Ô˘¤Ï·˜ ηÙËÁfiÚËÛ ÙË ∫ÔÏÔÌ‚›· fiÙÈ Â¤ÙÚ„ Û ·ÌÂÚÈηÓÈÎfi ηٷÛÎÔ¢ÙÈÎfi ·ÂÚÔÛοÊÔ˜ Ó· ‰ÈÂÍ¿ÁÂÈ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÔ‡ ÔϤÌÔ˘ ¤Ó·ÓÙÈ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ÙÔ˘. ™ÙËÓ ¤ÎıÂÛË, Ô˘ ·Ú·‰fiıËΠÛÙÔ ∫ÔÁÎÚ¤ÛÔ ÙˆÓ ∏¶∞, ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È fiÙÈ Ì¤ÏË Ù˘ ¢‡Ó·Ì˘ ∫Ô˘ÓÙ˜, Â›ÏÂÎÙÔ˘ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ ÙˆÓ ºÚÔ˘ÚÒÓ Ù˘ ∂·Ó¿ÛÙ·Û˘, ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ‹‰Ë ÛÙË μÂÓÂ˙Ô˘¤Ï· ÂÓÒ ÂÂÎÙ›ÓÔ˘Ó ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ ¡fiÙÈ· ∞ÌÂÚÈ΋. øÛÙfiÛÔ, ·ÍȈ̷ÙÔ‡¯ÔÈ ÙÔ˘ ¶ÂÓÙ·ÁÒÓÔ˘ ηْ ȉ›·Ó ‰ËÏÒÓÔ˘Ó fiÙÈ ‰ÂÓ ·ÓËÛ˘¯Ô‡Ó fiÙÈ Ë ·ÚÔ˘Û›· ÙˆÓ πÚ·ÓÒÓ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ·ÂÈÏ› ÙȘ ∏¶∞. ÀÂÓı˘Ì›˙ÂÙ·È fiÙÈ Î·Ù¿ ÙȘ ∏¶∞ ÔÈ ºÚÔ˘ÚÔ› Ù˘ ∂·Ó¿ÛÙ·Û˘ ıˆÚÂ›Ù·È ÔÚÁ¿ÓˆÛË Ô˘ ˘Ôı¿ÏÂÈ ÙËÓ ÙÚÔÌÔÎÚ·Ù›·. ΔÔ πÚ¿Ó Î·È Ë μÂÓÂ˙Ô˘¤Ï· - ‰‡Ô ¯ÒÚ˜ Ì ¤ÓÙÔÓ· ·ÓÙÈ·ÌÂÚÈηÓÈο ·ÈÛı‹Ì·Ù· - Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ· ¤¯Ô˘Ó ÂÓÈÛ¯‡ÛÂÈ ÙÔ˘˜ ‰ÂÛÌÔ‡˜ ÙÔ˘˜ ÛÙÔÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi ÙÔ̤·, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÛÂ Û˘Ìʈӛ˜ ÛÙÔÓ ·Ì˘ÓÙÈÎfi ÙÔ̤·.

∂¡∞™ ÓÔÓfi˜ Ù˘ Ì·Ê›·˜ ÛÙËÓ

∫·Ï·‚Ú›· Ô˘ ıˆÚÔ‡ÓÙ·Ó ·fi ÙȘ ∞Ú¯¤˜ Û·Ó ¤Ó·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÈÔ ÂÈΛӉ˘ÓÔ˘˜ Û˘ÓÂÏ‹ÊıË ÙÔ ‚Ú¿‰˘ Ù˘ ¢Â˘Ù¤Ú·˜ ·fi ÙËÓ ÈÙ·ÏÈ΋ ·ÛÙ˘ÓÔÌ›·, ÌÂÙ¤‰ˆÛ ÙÔ ÂȉËÛÂÔÁÚ·ÊÈÎfi Ú·ÎÙÔÚÂ›Ô Ansa. √ Δ˙Ô‚¿ÓÈ ΔÂÁοÓÔ, 70 ÂÙÒÓ, Ô˘ ηٷ˙ËÙo‡Ù·Ó Â‰Ò Î·È 17 ¯ÚfiÓÈ·, ›¯Â ηٷ‰ÈηÛÙ› ÂÚ‹ÌËÓ Û ÈÛfi‚È· οıÂÈÚÍË ÁÈ· ‰ÔÏÔÊÔӛ˜, ÂÌfiÚÈÔ fiÏˆÓ Î·È Û‡ÛÙ·ÛË Û˘ÌÌÔÚ›·˜. ∏ Û‡ÏÏË„Ë ¤ÁÈÓ ÛÙËÓ ∫·Ï·‚Ú›·. £ÂˆÚÂ›Ù·È ¤Ó·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ·Ú¯ËÁÔ‡˜ Ù˘ ¡ÙÚ·ÁΤٷ, ÙÔ˘ ÈÛ¯˘ÚfiÙÂÚÔ˘ ·fi Ù· Ù¤ÛÛÂÚ· Û˘Ó‰Èοٷ ÙÔ˘ ÔÚÁ·ÓˆÌ¤ÓÔ˘ ÂÁÎÏ‹Ì·ÙÔ˜ ÛÙËÓ πÙ·Ï›·. ΔÔ Ansa ÌÂÙ·‰›‰ÂÈ Â›Û˘ fiÙÈ Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚·ÓfiÙ·Ó ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ˘˜ 30 ÈÔ ÂÈΛӉ‡ÓÔ˘˜ Ê˘Á¿‰Â˜ Ù˘ πÙ·Ï›·˜. ΔÔ ÈÙ·ÏÈÎfi ÈÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ Eurispes ÂÎÙÈÌ¿ fiÙÈ ÙÔ 2007 Ë ¡ÙÚ·ÁΤٷ ›¯Â ¤ÛÔ‰· ·fi ÙȘ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ¤˜ Ù˘ (ÂÌfiÚÈÔ Ó·ÚΈÙÈÎÒÓ Î·È fiψÓ, ÔÚÓ›· Î·È Â΂ȷÛÌÔ›) ‡„Ô˘˜ 44 ‰ÈÛÂηÙÔÌÌ˘Ú›ˆÓ ¢ÚÒ, Ô˘ ·ÓÙÈÛÙÔÈ¯Ô‡Ó ÛÙÔ 2,9% ÙÔ˘ ∞∂¶ Ù˘ πÙ·Ï›·˜. ªÂÙ¿ ÙË Û‡ÏÏË„Ë, Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ Û˘Ó¯¿ÚË ÙËÓ ·ÛÙ˘ÓÔÌ›· ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÙ˘¯›· Ù˘.


OÈÎÔÓÔÌ›· 30

To Û˘ÓÔÏÈÎfi Ï·›ÛÈÔ ÙˆÓ ı¤ÛÂˆÓ ÙÔ˘ ∫∫∂ ·ÍÈÔÔ›ËÛ˘ ÙˆÓ ·Ó·ÓÂÒÛÈÌˆÓ ËÁÒÓ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ ÁÈ· ÙËÓ ÈηÓÔÔ›ËÛË ÙˆÓ Ï·˚ÎÒÓ ·Ó·ÁÎÒÓ ·Ó¤Ù˘ÍÂ Ô ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÙÔ˘ ∫∫∂ Î. ∞. ¡¿ÓÔ˜ ÛÙË Û˘˙‹ÙËÛË Â› ÙÔ˘ ÓÔÌÔۯ‰›Ô˘ ÁÈ· ÙȘ ∞¶∂, Ù˘ ·ÚÌfi‰È·˜ ÂÈÙÚÔ‹˜ ¶·Ú·ÁˆÁ‹˜ Î·È ∂ÌÔÚ›Ô˘ Ù˘ μÔ˘Ï‹˜. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ· Ô Î. ¡¿ÓÔ˜, ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ, Ù· ÂÍ‹˜: “∂›Ì·ÛÙ ÚÈ˙Èο ·ÓÙ›ıÂÙÔÈ Ì ÙËÓ ·Ú¿‰ÔÛË ÙˆÓ ∞¶∂ ÛÙÔ ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ, ÙËÓ ÔÔ›· ÚÔˆı› ·Ú·¤Ú· ÙÔ ˘fi„Ë ™¯¤‰ÈÔ ¡fiÌÔ˘, ÁÈ· ÛÔ‚·ÚÔ‡˜ ÏfiÁÔ˘˜, fiˆ˜: ™ÙÚ·ÙËÁÈ΋˜ ÛËÌ·Û›·˜ ÙÔÌ›˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜, fiˆ˜ Ô ÙÔ̤·˜ Ù˘ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜, Ú¤ÂÈ Ó· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ˘fi ÙÔÓ ·ÔÎÏÂÈÛÙÈÎfi ¤ÏÂÁ¯Ô Î·È ÙË ‰È·¯Â›ÚÈÛË ÙÔ˘ ‰ËÌÔÛ›Ô˘. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ· ÁÈ· ÙȘ ∞¶∂ Ë È‰ÈˆÙÈÎÔÔ›ËÛ‹ ÙÔ˘˜ ¤‰ˆÛ ÌÈ· ÈÛ¯˘Ú‹ ÒıËÛË (Û‡Ìʈӷ ¿ÓÙ· Ì ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ‚Ô‡ÏËÛË Î·È ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Û¯Â‰È·ÛÌÔ‡ ÙˆÓ ‰˘Ó¿ÌÂˆÓ ÙÔ˘ ‰ÈÎÔÌÌ·ÙÈÛÌÔ‡, ¶∞™√∫ Î·È ¡¢) ÛÙË ‰È›ۉ˘ÛË ÙÔ˘ ÌÂÁ¿ÏÔ˘ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘ ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ· ÛÙÔÓ ÙÔ̤· Ù˘ ËÏÂÎÙÚÈ΋˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜. ∏ ¯ˆÚÔı¤ÙËÛË, ηٷÛ΢‹ Î·È Û‡Ó‰ÂÛË Ì ÙÔ ‰›ÎÙ˘Ô ‰È·ÓÔÌ‹˜ ÙˆÓ ÌÔÓ¿‰ˆÓ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ËÏÂÎÙÚÈ΋˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ ·fi ·Ó·ÓÂÒÛÈ̘ ËÁ¤˜ (·ÚÈ· ·ÈÔÏÈο ¿Úη) Á›ÓÂÙ·È Ì ÌÔÓ·‰ÈÎfi ÎÚÈÙ‹ÚÈÔ ÙË ÌÂÁÈÛÙÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ÎÂÚ‰ÒÓ Û ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘ Ê˘ÛÈÎÔ‡ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜, Ù˘ ÙÔÈ΋˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜, ·ÏÏ¿ Î·È Ù˘ ÈÛÙÔÚÈ΋˜ Ì·˜ ÎÏËÚÔÓÔÌÈ¿˜ Î·È ÌÓ‹Ì˘ (‚Ϥ .¯. ÂÚ›ÙˆÛË ª·ÎÚÔÓ‹ÛÔ˘ Î·È °˘¿ÚÔ˘). ¢›ÓÔ˘Ì ȉȷ›ÙÂÚÔ ‚¿ÚÔ˜ ÛÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· ÙÔ˘ Ï·˚ÎÔ‡ ÂÈÛÔ‰‹Ì·ÙÔ˜, ÙÔ ÔÔ›Ô Ï‹ÙÙÂÈ ÙÔ ™¯¤‰ÈÔ ¡fiÌÔ˘, ηıÒ˜ ÔÈ ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ˘„ËϤ˜ ÙÈ̤˜ Ù˘ ∏.∂. ·fi ∞¶∂, Ô˘ ÂÈÛÚ¿ÙÙÔ˘Ó ÔÈ ÂÂÓ‰˘Ù¤˜, ÂÈ‚·Ú‡ÓÔ˘Ó Ù· Ï·˚ο ÛÙÚÒÌ·Ù· ̤۷ ·fi ÙÔ˘˜ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÔ‡˜ Ù˘ ¢∂∏.

∂ÎÙfi˜ οı ÂϤÁ¯Ô˘, ÍÂ¤Ú·Û ÙȘ 700 ÌÔÓ¿‰Â˜, ·˘Í¿ÓÔÓÙ·˜ ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ ‰·ÓÂÈÛÌÔ‡

¡¤Ô ÚÂÎfiÚ ÛÙÔ spread ̤ۈ... °ÂÚÌ·Ó›·˜ ∞£∏¡∞, 27.

ÏÏÂ¿ÏÏËÏ· Ù· ÚÂÎfiÚ ÛÙÔ spread ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ 10ÂÙÔ‡˜ ÔÌÔÏfiÁÔ˘ ¤Ó·ÓÙÈ ÙÔ˘ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô˘ ÁÂÚÌ·ÓÈÎÔ‡: ΔÔ ·fiÁÂ˘Ì· Ù˘ ΔÚ›Ù˘ “ÛηÚʿψÛ” ÛÙȘ 712 ÌÔÓ¿‰Â˜ ‚¿Û˘, ÁÈ· Ó· ÎÏ›ÛÂÈ ÙÂÏÈο ÛÙȘ 658 Ì.‚. ™Â Ó¤Ô ˘„ËÏfi ÂÎÙ›Ó·Í·Ó ÙÔ spread ÔÈ ÁÂÚÌ·ÓÈΤ˜ ·ÏÈÓˆ‰›Â˜ ÁÈ· ÙËÓ ·ÚÔ¯‹ ‚Ô‹ıÂÈ·˜ ÚÔ˜ ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·.

√ ÏfiÁÔ˜, ·˘Ù‹ ÙË ÊÔÚ¿, ‹Ù·Ó ÔÈ ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ °ÈÔ‡ÚÁÎÂÓ ∫fiÂÏÈÓ, ÂȉÈÎÔ‡ Â› ıÂÌ¿ÙˆÓ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ ÙˆÓ ∂χıÂÚˆÓ ¢ËÌÔÎÚ·ÙÒÓ (FDP) ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ÁÂÚÌ·ÓÈÎÔ‡ ΢‚ÂÚÓËÙÈÎÔ‡ Û˘Ó·ÛÈÛÌÔ‡, Ô ÔÔ›Ô˜ Î·È ·Ó¤ÊÂÚ ˆ˜ Ë ∂ÏÏ¿‰· Û˘Ó¯›˙ÂÈ Ó· ÎÈÓ‰˘Ó‡ÂÈ Ó· ÌË Ï¿‚ÂÈ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ‚Ô‹ıÂÈ·, ·Ó ‰ÂÓ Î·Ù·Ê¤ÚÂÈ Ó· ÌÂÈÒÛÂÈ ÙÔ ¤ÏÏÂÈÌÌ¿ Ù˘. “ÿÛˆ˜ οÔÈÔ˜ Ó· Ú¤ÂÈ Ó· ÂÈ fi¯È, Â¿Ó Ë ∂ÏÏ¿‰· ‰ÂÓ ÈηÓÔÔÈ‹ÛÂÈ ÙȘ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ Î·È Ë ¯ÒÚ· ·Ï¿ ¤ÏıÂÈ Ó· ¿ÚÂÈ ¯Ú‹Ì·Ù· Ì ÈÔ Â˘ÓÔ˚ÎÔ‡˜ fiÚÔ˘˜ ·fi ÙËÓ Â˘Úˆ˙ÒÓË ·fi fi,ÙÈ ÙȘ ÙÚ¿Â˙˜”, ‰‹ÏˆÛÂ. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, fiˆ˜ ‰‹ÏˆÛ ÛÙÔ Reuters, ÙËÓ ΔÚ›ÙË, Ô ÂÎÚfiÛˆÔ˜ ÙˆÓ ÃÚÈÛÙÈ·ÓÔ‰ËÌÔÎÚ·ÙÒÓ Ù˘ °ÂÚÌ·Ó›‰·˜ ηÁÎÂÏ·Ú›Ô˘ ÕÓÁÎÂÏ· ª¤ÚÎÂÏ (CDU) ÁÈ· ı¤Ì·Ù· ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡, ı· ÂÁ›ÚÔ˘Ó ˙‹ÙËÌ· ·Ó·‰È¿ÚıÚˆÛ˘ ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ¯Ú¤Ô˘˜ ÛÙȘ Û˘ÓÔÌÈϛ˜ Ô˘ ı· ¤¯Ô˘Ó Ì ÙÔ ¢¡Δ Î·È ÙËÓ ∂∫Δ ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË, ÛÙÔ μÂÚÔÏ›ÓÔ. ∂ÎÚfiÛˆÔ˜ Ù˘ ∫ÔÌÈÛÈfiÓ ‰È¤„¢Û ÙË ÊËÌÔÏÔÁ›· ÁÈ· ·Ó·‰È¿ıÚˆÛË ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ¯Ú¤Ô˘˜, ϤÁÔÓÙ·˜ fiÙÈ ·˘Ùfi ÙÔ ı¤Ì· ‰ÂÓ Û˘˙ËÙÂ›Ù·È ÛÙȘ ‰È·‚Ô˘Ï‡ÛÂȘ Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Ì ÙËÓ ∂∂ Î·È ÙÔ ¢¡Δ √È Û˘Óı‹Î˜ Ô˘ ÂÈÎÚ·ÙÔ‡Ó ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÔÌÔÏfiÁˆÓ Â›Ó·È ·ÎÚ·›Â˜ (·Ô˘Û›· Û˘Ó·ÏÏ·ÁÒÓ, ·Ó‡·ÚÎÙË ˙‹ÙËÛË, ÙÈ̤˜ Û ÂÏ¿¯ÈÛÙÔ˘˜ Ù›ÙÏÔ˘˜ Î.ÙÏ.), Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ë ÂÈÎfiÓ· Ô˘ ‰È·ÌÔÚÊÒÓÂÙ·È Ó· ÌËÓ Â›Ó·È Ï‹Úˆ˜ ·ÓÙÈÚÔÛˆ¢ÙÈ΋ Ù˘ Ú·ÁÌ·ÙÈ΋˜ ηٿÛÙ·Û˘. ΔÔ ·ÛÊ¿ÏÈÛÙÚÔ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘ (CDS) ÛηÚʿψÛ ̤¯ÚÈ ÙȘ 770 ÌÔÓ¿‰Â˜ ‚¿Û˘. ΔÔ spread ÛÙ· 3ÂÙ‹ ÔÌfiÏÔÁ· ÎÈÓÂ›Ù·È ÛÙȘ 1.270 ÌÔÓ¿‰Â˜ (ÙÔ ÂÈÙfiÎÈÔ ÛÙÔ 13,75%), ÂÓÒ ÙÔ spread ÛÙ· 2ÂÙ‹ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙȘ 1.475 ÌÔÓ¿‰Â˜. πÛ¯˘Ú¤˜ ȤÛÂȘ ÂΉËÏÒÓÔÓÙ·È Î·È ÛÙ· ÔÌfiÏÔÁ· Ù˘ ¶ÔÚÙÔÁ·Ï›·˜ Î·È Ù˘ πÛ·Ó›·˜. “¶·Ú¿ ÙË ‰¤ÛÌ¢ÛË Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Ó· ÂÊ·ÚÌfiÛÂÈ Ï‹Úˆ˜ Ù· ·Ó·ÎÔÈÓˆı¤ÓÙ· ̤ÙÚ· ÁÈ· ÙÔ 2010 Î·È ÙȘ ‰ËÏÒÛÂȘ ÙˆÓ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÎÚ·ÙÒÓ Î·È Î˘‚ÂÚÓ‹ÛÂˆÓ Ù˘ Â˘Úˆ˙ÒÓ˘ ÛÙȘ 25 ª·ÚÙ›Ô˘ Î·È ÙÔ˘ Eurogroup ÛÙȘ 11 ∞ÚÈÏ›Ô˘, ÔÈ ȤÛÂȘ ÛÙȘ ¯ÚËÌ·ÙÔÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ ·ÁÔÚ¤˜ ·Ú·Ì¤-

ÓÔ˘Ó Î·È ÚfiÛÊ·Ù· ¤¯Ô˘Ó ÂÓÙ·ı›” , ‰‹ÏˆÛ ÙËÓ ΔÚ›ÙË Ô ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∂∫Δ §Ô˘Î¿˜ ¶··‰‹ÌÔ˜, ηٿ ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›·ÛË Ù˘ ÂÙ‹ÛÈ·˜ ¤ÎıÂÛ˘ Ù˘ ÙÚ¿Â˙·˜ ÁÈ· ÙÔ 2009 ÛÙÔ ∂˘Úˆ·˚Îfi ∫ÔÈÓÔ‚Ô‡ÏÈÔ. “∂›Ó·È ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÙÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ô˘ ÂÎÔÓÂ›Ù·È ·˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ ·fi ÙËÓ ∂˘Úˆ·˚΋ ∂ÈÙÚÔ‹, ÙËÓ ∂∫Δ Î·È ÙÔ ¢¡Δ Ì·˙› Ì ÙȘ ÂÏÏËÓÈΤ˜ ·Ú¯¤˜ Ó· ÂÍÂȉÈ·ÂÈ Ù· ÂÎÙÂÓ‹ ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈο ̤ÙÚ·, ÙȘ ‰È·ÚıÚˆÙÈΤ˜ ÌÂÙ·ÚÚ˘ıÌ›ÛÂȘ Ô˘ ı· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÔ˘Ó Ù· ÚˆÙ·Ú¯Èο ·›ÙÈ· ÙˆÓ ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈÎÒÓ ·ÓÈÛÔÚÚÔÈÒÓ Î·È ÙˆÓ ‰È·ÚıÚˆÙÈÎÒÓ ·‰˘Ó·ÌÈÒÓ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ‰È·ÛÊ·ÏÈÛÙ› Ë ‚ȈÛÈÌfiÙËÙ· ÙˆÓ ‰ËÌfiÛÈˆÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Î·È Ó· ‚ÂÏÙȈı› Ë ‰ÈÂıÓ‹˜ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ· Ù˘ ¯ÒÚ·˜”, ÚÔÛ¤ıÂÛÂ. ∂Ó Ùˆ ÌÂٷ͇, ÙÚ›· ÛÂÓ¿ÚÈ· ·Ó·‰È¿ÚıÚˆÛ˘ ÙÔ˘ ¯Ú¤Ô˘˜ ηÏÏÈÂÚÁÔ‡ÓÙ·È ·fi ÌÂÚ›‰· ÙÔ˘ ·ÁÁÏÔÛ·ÍÔÓÈÎÔ‡ Δ‡Ô˘, ·-

Ú¿ ÙȘ ηÙËÁÔÚËÌ·ÙÈΤ˜ ‰È·„‡ÛÂȘ Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ΢‚¤ÚÓËÛ˘, Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ Î·È ÙÔ˘ ¢¡Δ. ΔÔ ‚·ÛÈÎfi ÛÂÓ¿ÚÈÔ Ô˘ ÚÔ‚¿ÏÏÔ˘Ó Ù· ͤӷ ªª∂ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ ·Ó·‰È¿ÚıÚˆÛË Ì “ÎÔ‡ÚÂÌ·” (haircut). ™Â ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË, ηÙfiÈÓ Û˘ÓÂÓÓfiËÛ˘ Ì ÙÔ˘˜ ÔÌÔÏÔÁÈÔ‡¯Ô˘˜ Ô˘ ÎÚ·ÙÔ‡Ó ÛÙ· ¯·ÚÙÔÊ˘Ï¿ÎÈ¿ ÙÔ˘˜ ÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ‰ËÌfiÛÈÔ ¯Ú¤Ô˜ ÙˆÓ 273,4 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ, ÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ ÚÔ‚·›ÓÂÈ Û ·ÔÌ›ˆÛË Ù˘ ·Í›·˜ ÙˆÓ ÔÌÔÏfiÁˆÓ. ŒÙÛÈ, ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, ÔÚ›˙ÂÙ·È fiÙÈ ÁÈ· οı 100 ¢ÚÒ ÔÊÂÈÏ‹˜ ı· ·ÔÏËÚˆıÔ‡Ó Ù· 60. ™ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ÛÂÓ¿ÚÈÔ, ·Ó·Ï˘Ù¤˜ Î·È ÔÈÎÔÓÔÌÔÏfiÁÔÈ, ΢ڛˆ˜ ÛÙËÓ ¿ÏÏË fi¯ıË ÙÔ˘ ∞ÙÏ·ÓÙÈÎÔ‡, ÂÈÛËÁÔ‡ÓÙ·È ·Ú¿Ù·ÛË Ù˘ Ï‹Í˘ ÙˆÓ ˘ÊÈÛÙ¿ÌÂÓˆÓ ÔÌÔÏfiÁˆÓ ηٿ ¤ÓÙ ¯ÚfiÓÈ· Ì ÙÔ ›‰ÈÔ ÂÈÙfiÎÈÔ. ªÂ ·˘Ùfi ÙÔÓ ÙÚfiÔ, ÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ Ô˘ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÏËÚÒÛÂÈ ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ ÌfiÓÔ ÁÈ· Ï‹ÍÂȘ ÔÌÔÏfiÁˆÓ 27,26 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ, ı· ÌÂ-

Ù·ı¤ÛÂÈ ÙËÓ ÂÍfiÊÏËÛË Ù˘ ˘Ô¯Ú¤ˆÛ‹˜ ÙÔ˘ ÙÔ 2016, ·›ÚÓÔÓÙ·˜ ·Ó¿Û· ¤ÓÙ ÂÙÒÓ ÁÈ· Ó· ‰ÒÛÂÈ ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ· ÛÙË Ì›ˆÛË ÙÔ˘ ÂÏÏ›ÌÌ·ÙÔ˜. ™ÙÔ ÙÚ›ÙÔ ÛÂÓ¿ÚÈÔ, Ù˘ ÚÔÂÍfiÊÏËÛ˘ ‚Ú·¯˘¯ÚfiÓÈÔ˘ ¯Ú¤Ô˘˜ ·fi ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ‚·ÛÈ΋ ÚÔ¸fiıÂÛË Â›Ó·È Ô Ì˯·ÓÈÛÌfi˜ ∂∂- ¢¡Δ Ó· ‰ÒÛÂÈ ÛÙË ¯ÒÚ· ʤÙÔ˜ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·fi Ù· ÂÚ›Ô˘ 30 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ Ô˘ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ÁÈ· Ó· ηχ„ÂÈ ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ ‰·ÓÂÈ·ÎÒÓ ·Ó·ÁÎÒÓ Ù˘. “°È· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, ·Ó Ù· ÎÂÊ¿Ï·È· Â›Ó·È ÙÂÏÈο 45 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ, Ù· 15 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËıÔ‡Ó ÁÈ· ÂÍfiÊÏËÛË ¯Ú¤Ô˘˜ Ô˘ Ï‹ÁÂÈ ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ Î·È Â›Ó·È Û‹ÌÂÚ· Û ¯·ÌËϤ˜ ÙÈ̤˜”, ÂÍËÁ› Û٤ϯԘ Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜ ÔÌÔÏfiÁˆÓ. ΔÔ 2011, Ë ÔÓÔÌ·ÛÙÈ΋ ·Í›· ÙˆÓ ÔÌÔÏfiÁˆÓ Ô˘ Ï‹ÁÔ˘Ó Â›Ó·È 27,67 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ. ∏ ÙÚ¤¯Ô˘Û· ·Í›· ÙÔ˘˜ fï˜, ÌÂÙ¿ ÙËÓ Î¿ıÂÙË ÙÒÛË ÙˆÓ ÙÈÌÒÓ ÙˆÓ ÔÌÔÏfiÁˆÓ, Â›Ó·È Û‹ÌÂÚ· 25,67 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ. ∞Ó ÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ Â›¯Â Ù· ¯Ú‹Ì·Ù· Ó· ·ÁÔÚ¿ÛÂÈ ·fi ÙÔ˘˜ ÔÌÔÏÔÁÈÔ‡¯Ô˘˜ ÙÔ˘˜ Ù›ÙÏÔ˘˜ Ô˘ Ï‹ÁÔ˘Ó ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘, ı· “ΤډÈ˙” ¿ÌÂÛË Ì›ˆÛË ÙÔ˘ ¯Ú¤Ô˘˜ ·ÊÔ‡ ı· ¤Û‚ËÓ ·fi ÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ ¯Ú¤Ô˜ ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· 100 ¢ÚÒ Î·È ı· Ï‹ÚˆÓ ÁÈ· ÙË ‰È·ÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘˜ 80 ¢ÚÒ. √È ÙÚ¿Â˙˜ Î·È ¿ÏÈ ı· ›¯·Ó ˙Ë̛˜, ·ÏÏ¿ Ë ‰È·‰Èηۛ· ‰ÂÓ ı· ‹Ù·Ó ˘Ô¯ÚˆÙÈ΋. ΔÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ·˘Ùfi ÛÂÓ¿ÚÈÔ ‰ÂÓ ·ÔÎÏ›ÂÙ·È ·fi ÛÙÂϤ¯Ë ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ. ∏ ·ÁÔÚ¿ ÚÔÂÍÔÊÏ› ϤÔÓ ÍÂοı·Ú· ·Ó·‰È¿ÚıÚˆÛË ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ¯Ú¤Ô˘˜ ‹ ÛÙ¿ÛË ÏËÚˆÌÒÓ, ÙÔÓ›˙ÂÈ Û ·Ó¿Ï˘ÛË Ù˘ Ë ¶‹Á·ÛÔ˜ ∞Ã∂¶∂À, ÂÈÛËÌ·›ÓÔÓÙ·˜ fiÙÈ Ë ÂÔ›ıËÛË ·˘Ù‹ ·ÔÙ˘ÒÓÂÙ·È fi¯È ÌfiÓÔ ÛÙȘ ˘„ËϤ˜ ·Ô‰fiÛÂȘ ÙˆÓ ÎÚ·ÙÈÎÒÓ Ù›ÙÏˆÓ Ô˘ ηٷٿÛÛÔ˘Ó ÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ¯Ú¤Ô˜ ÌÂٷ͇ ·˘ÙÒÓ Ô˘ ÂÌÊ·Ó›˙Ô˘Ó ˘„ËÏfi ÈÛÙˆÙÈÎfi ΛӉ˘ÓÔ (·‰˘Ó·Ì›· Â͢ËÚ¤ÙËÛ˘ ‹/Î·È ·ÔÏËڈ̋˜ ÛÙË Ï‹ÍË), ·ÏÏ¿ Î·È ·fi ÙËÓ ·ÓÙÈÛÙÚÔÊ‹ Ù˘ ηÌ‡Ï˘ ÙˆÓ ÂÈÙÔΛˆÓ.∏ ·ÓÙÈÛÙÚÔÊ‹ Ù˘ ηÌ‡Ï˘ ·Ô‰fiÛÂˆÓ ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ ÔÈ ‚Ú·¯˘¯ÚfiÓÔÈ Ù›ÙÏÔÈ ¤¯Ô˘Ó ˘„ËÏfiÙÂÚ· ÂÈÙfiÎÈ· ·fi ÙÔ˘˜ Ì·ÎÚÔ¯ÚfiÓÈÔ˘˜.

√ ∞. ¡¿ÓÔ˜ ÁÈ· ·Ó·ÓÂÒÛÈ̘ ËÁ¤˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜

TETAPTH 28 A¶PI§I√À 2010

∞ÛÊ˘ÎÙÈΤ˜ ȤÛÂȘ ÚÔοÏÂÛ·Ó ÙÒÛË ÙÔ˘ ¢Â›ÎÙË 6%

ª·˙ÈÎfi ÍÂÔ‡ÏËÌ· ÛÙÔ ÃÚËÌ·ÙÈÛÙ‹ÚÈÔ ∞£∏¡∞, 27.

™Â ÎÏÔÈfi ·ÛÊ˘ÎÙÈÎÒÓ ȤÛÂˆÓ ‚Ú¤ıËÎÂ Ë ¯ÚËÌ·ÙÈÛÙËÚȷ΋ ·ÁÔÚ¿ ÛÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÙÔ˘ ÃÚËÌ·ÙÈÛÙËÚ›Ô˘. ∞ÚÓËÙÈο Â¤‰Ú·Û ÛÙÔ ∂ÏÏËÓÈÎfi ÃÚËÌ·ÙÈÛÙ‹ÚÈÔ ÙfiÛÔ Ë ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ‰È‡ڢÓÛË ÙÔ˘ spread, fiÛÔ Î·È Ù· ‰ËÌÔÛȇ̷ٷ ÙÔ˘ ͤÓÔ˘ Δ‡Ô˘ ÂÚ› ·Ó·‰È¿ÚıÚˆÛ˘ ÙÔ˘ ¯Ú¤Ô˘˜. O °ÂÓÈÎfi˜ ¢Â›ÎÙ˘ ΔÈÌÒÓ Î·Ù¤ÁÚ·„Â Ó¤Ô ¯·ÌËÏfi ¤ÙÔ˘˜ Î·È ¤ÎÏÂÈÛ ÛÙȘ 1.696,68 ÌÔÓ¿‰Â˜ ¤Ó·ÓÙÈ 1.804,91 ÌÔÓ¿‰ˆÓ Ù˘ ÚÔËÁÔ˘Ì¤Ó˘, ÛËÌÂÈÒÓÔÓÙ·˜ ÙÒÛË 108,23 ÌÔÓ¿‰ˆÓ, ‹ Û ÔÛÔÛÙfi 6,00%. √ ‰Â›ÎÙ˘ FTSE/ASE 20 ¤ÎÏÂÈÛ ÛÙȘ 822,39 ÌÔÓ¿‰Â˜, Ì ÙÒÛË Û ÔÛÔÛÙfi 6,85%, ÂÓÒ Ô ‰Â›ÎÙ˘ FTSE/ASE 40 ¤ÎÏÂÈÛ ÛÙȘ 1.886,61 ÌÔÓ¿‰Â˜, Ì ÙÒÛË Û ÔÛÔÛÙfi 6,48%. √ ‰Â›ÎÙ˘ FTSE/ASE SMALLCAP 80 ¤ÎÏÂÈÛ ÛÙȘ 295,92 ÌÔÓ¿‰Â˜, Ì ÙÒÛË Û ÔÛÔÛÙfi 7,28%, ÂÓÒ Ô ‰Â›ÎÙ˘ FTSE 140 ¤ÎÏÂÈÛ ÛÙȘ 1.856,64 ÌÔÓ¿‰Â˜, Ì ÙÒÛË Û ÔÛÔÛÙfi 6,82%. √ ‰Â›ÎÙ˘ Ftse/Athex International ¤ÎÏÂÈÛ ÛÙȘ 2.176,98 ÌÔÓ¿‰Â˜, Ì ÙÒÛË 6,78%. π‰È·›ÙÂÚ· ·ÛÊ˘ÎÙÈΤ˜ ‹Ù·Ó ÔÈ ȤÛÂȘ ÛÙȘ ÙÚ·Â˙ÈΤ˜ ÌÂÙÔ¯¤˜. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ· Ë ∂ıÓÈ΋ ˘Ô¯ÒÚËÛ ηٿ 9,99%, Ë Alpha -11,96%, Ë Eurobank -5,35%, Ë ΔÚ¿Â˙· ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ -9,38%, Ë ΔÚ¿Â˙· ∫‡ÚÔ˘ 7,87%, ÙÔ ΔΔ -11,56% Î·È Ë Marfin Popular 6,08%.√È ÂÈ̤ÚÔ˘˜ ‰Â›ÎÙ˜ ¤ÎÏÂÈÛ·Ó ˆ˜ ÂÍ‹˜: ∞ÛÊ¿ÏÂȘ: 1.595,58 -4,55%, μÈÔÌ˯·ÓÈο ¶ÚÔ˚fiÓÙ· Î·È ÀËÚÂۛ˜: 3.093,03 -7,10%, ∂ÌfiÚÈÔ: 2.082,78 -7,41%, ∫·Ù·Û΢¤˜ Î·È ÀÏÈο: 2.591,43 -8,89%, ª¤Û· ∂ÓË̤ڈÛ˘: 2.007,13 -8,00%, ¶ÂÙڤϷÈÔ Î·È ∞¤ÚÈÔ : 2.681,30 -3,44%, ¶ÚÔÛˆÈο Î·È √ÈÎȷο ¶ÚÔ˚fiÓÙ·: 3.139,61 -4,83%, ¶ÚÒÙ˜ ÀϘ: 2.052,49 -11,41%, Δ·Í›‰È· Î·È ∞Ó·„˘¯‹:

2.583,55 -6,24%, Δ¯ÓÔÏÔÁ›·: 769,30 -9,28%, ΔËÏÂÈÎÔÈӈӛ˜: 2.193,80 -1,73%, ΔÚ¿Â˙˜: 1.677,40 -9,23%, ΔÚfiÊÈÌ· Î·È ¶ÔÙ¿: 7.007,16 1,25%, ÀÁ›·: 2.797,98 -1,59%, ÀËÚÂۛ˜ ∫ÔÈÓ‹˜ øʤÏÂÈ·˜: 3.305,28 -6,42%, ÃËÌÈο: 5.638,95 9,00%, ÃÚËÌ·ÙÔÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ ÀËÚÂۛ˜: 2.617,12 -0,08%13 ÌÂÙÔ¯¤˜ ÎÈÓ‹ıËÎ·Ó ·ÓÔ‰Èο, 193 ÙˆÙÈο Î·È 26 ·Ú¤ÌÂÈÓ·Ó ÛÙ·ıÂÚ¤˜. ΔË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ¿ÓÔ‰Ô ÛËÌ›ˆÛ·Ó ÔÈ ÌÂÙÔ¯¤˜: ∂ΉfiÛÂȘ §È‚¿ÓË +10,00%, ™¤ÏÌ·Ó (ÎÔ) +5,00%, ªevaco +5,00%, Nutriart+3,45% Î·È πÏ˘‰· +2,44%. ΔË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÙÒÛË Î·Ù¤ÁÚ·„·Ó ÔÈ ÌÂÙÔ¯¤˜: μˆ‚fi˜ -22,35%, Dionic -20,00%, Sprider -19,67% Î·È ¶·ÚÓ·ÛÛfi˜ -18,84%. ∏ ·Í›· ÙˆÓ Û˘Ó·ÏÏ·ÁÒÓ ·Ó‹Ïı ÛÙ· 335,676 ÂηÙ. ¢ÚÒ.


OÈÎÔÓÔÌ›· 31

Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 28 ∞¶ƒπ§π√À 2010

“ƒ‹ÍË Ì ÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ” Î·È Ì›ˆÛË ÂÏÏ›ÌÌ·ÙÔ˜ ηٿ 5% Û˘ÓÈÛÙ¿ Ô °. ¶ÚÔ‚fiÔ˘ÏÔ˜

⁄ÊÂÛË ¿Óˆ ÙÔ˘ 2% ÚԂϤÂÈ Ë ΔÙ∂ ∞£∏¡∞, 27.

μ

·ı‡ÙÂÚË ‡ÊÂÛË ÁÈ· ʤÙÔ˜ ÚԂϤÂÈ Ô ‰ÈÔÈÎËÙ‹˜ Ù˘ ΔÚ¿Â˙·˜ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ °. ¶ÚÔ‚fiÔ˘ÏÔ˜ ÛÙËÓ ∂Ù‹ÛÈ· ŒÎıÂÛË ÙÔ˘ ȉڇ̷ÙÔ˜ Û˘ÛÙ‹ÓÔÓÙ·˜ ÛÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ Û ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË Ì›ˆÛË ÙÔ˘ ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈÎÔ‡ ÂÏÏ›ÌÌ·ÙÔ˜. √ Î. ¶ÚÔ‚fiÔ˘ÏÔ˜ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÔÓÙ·˜ ÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ ÎÚ›ÛË ÚˆÙÔÊ·Ó‹ ÁÈ· Ù· ÌÂÙ·ÔÏÂÌÈο ‰Â‰Ô̤ӷ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ fiÙÈ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó’ ·ÓÙÈÌÂÙˆÈÛÙ› Ì ÏÔÁÈΤ˜ ¿ÏÏˆÓ ÂÔ¯ÒÓ. ¶ÚԂϤÂÈ fiÙÈ Ë ˘Ô¯ÒÚËÛË ÙÔ˘ ∞∂¶ ÁÈ· ʤÙÔ˜ ı· ÍÂÂÚ¿ÛÂÈ ÙÔ 2%, ÂÓÒ ÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ ÃÚ¤Ô˜ Â›Ó·È Èı·ÓfiÓ ÙÔ 2009 Ó· ÍÂÂÚ¿ÛÂÈ ÙÔ 120% ÙÔ˘ ∞∂¶ Î·È ÙÔ ¤ÏÏÂÈÌÌ· ÙÔ 13,6%.

Àfi ÙȘ Û˘Óı‹Î˜ ·˘Ù¤˜ ÂÎÙÈÌ¿ fiÙÈ Ê¤ÙÔ˜ Ë ··Û¯fiÏËÛË ı· ˘Ô¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ Î·È Ë ·ÓÂÚÁ›· ı· ÚÔÛÂÁÁ›ÛÂÈ ÙÔ 11%. ∞Ó·ÁÓˆÚ›˙ÂÈ fiÙÈ ÔÈ ‰˘ÛÌÂÓ›˜ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ ÛÙ· ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈο Î·È Ô ÎÏÔÓÈÛÌfi˜ Ù˘ ÂÌÈÛÙÔÛ‡Ó˘ ÙˆÓ ·ÁÔÚÒÓ ÂÈ‚¿Ú˘Ó·Ó ÂÓ Ù¤ÏÂÈ Î·È ÙÔ ÙÚ·Â˙ÈÎfi Û‡ÛÙËÌ·. ªÂ ‰Â‰Ô̤Ó˜ ÙȘ Û˘Óı‹Î˜ ·˘Ù¤˜ ÎÚ›ÓÂÈ fiÙÈ ÙÔ ·›ÙËÌ· ÂÓÂÚÁÔÔ›ËÛ˘ ÙÔ˘ Ì˯·ÓÈÛÌÔ‡ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÈ΋˜ ÛÙ‹ÚÈ͢ Â›Ó·È È‰È·›ÙÂÚ· ıÂÙÈ΋ ÂͤÏÈÍË. √È ·ÏÏ·Á¤˜ Ô˘ ··ÈÙÔ‡ÓÙ·È Â›Ó·È ÂÍ·ÈÚÂÙÈο Â›ÁÔ˘Û˜, ÂÓÒ Ô ‰ÚfiÌÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ ¤ÍÔ‰Ô ·fi ÙËÓ ÎÚ›ÛË ı· Â›Ó·È Ì·ÎÚ‡˜ Î·È ‰‡Û‚·ÙÔ˜ ÂÎÙÈÌ¿ Ë ΔÙ∂. ™˘Ó·ÎfiÏÔ˘ı· ıˆÚ› fiÙÈ “ı· ¯ÚÂÈ·ÛÙÔ‡Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ Î·È ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˘ ‰È¿ÚÎÂÈ·˜ ÚÔÛ¿ıÂÈ·˜ ·’ fiÏÔ˘˜” . “¢ÂÓ ÌÔÚԇ̠ӷ ϤÔÓ Ó· ÔÚ¢Ùԇ̠ÌÂ Û˘ÓÙ·Á¤˜ ÙÔ˘ ·ÚÂÏıfiÓÙÔ˜” ÙfiÓÈÛ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ô Î. ¶ÚÔ‚fiÔ˘ÏÔ˜. “°È· Ó’ ·ÓÙÈÛÙÚ¤„Ô˘Ì ÙȘ ‰˘ÛÌÂÓ›˜ Ù¿ÛÂȘ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÂÎÏ‹ÍÔ˘Ì ıÂÙÈο ÙȘ ·ÁÔÚ¤˜” , ÂÎÙÈÌ¿ Ô ‰ÈÔÈÎËÙ‹˜ Ù˘ ΔÙ∂. ∏ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ ÙˆÓ ·ÁÔÚÒÓ ÔÊ›ÏÂÙ·È Î·Ù¿ ‚¿ÛË ÛÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ¤ÏÏÂÈÌÌ· ÂÌÈÛÙÔÛ‡Ó˘ Î·È ·ÍÈÔÈÛÙ›·˜ Ô˘ ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ı› Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ Ë ÂÏÏËÓÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌ›·. ™’ ·˘Ùfi fï˜ ÚÔÛÙ›ıÂÓÙ·È ÔÈ ·ÓËÛ˘¯›Â˜ ˆ˜ ÚÔ˜ ÙËÓ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ· Î·È ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜, ‰‡Ô ·Ú·Ì¤ÙÚÔ˘˜ ·fi ÙȘ Ôԛ˜ ı· ÂÍ·ÚÙËı› Ë ·ÚfiÛÎÔÙË Â͢ËÚ¤ÙËÛË ÙÔ˘ ‰Ë-

ÌfiÛÈÔ˘ ¯Ú¤Ô˘˜ ÛÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ. ªÂ ¿ÏÏ· ÏfiÁÈ·, ÔÈ ·ÁÔÚ¤˜ ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó Ó· ÂÛÙÈ¿˙Ô˘Ó ÙËÓ ÚÔÛÔ¯‹ ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ ‰˘Ó·ÌÈ΋ ÙÔ˘ ¯Ú¤Ô˘˜, ÙfiÓÈÛÂ Ô ‰ÈÔÈÎËÙ‹˜ Ù˘ ΔÙ∂. ™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ ·˘Ùfi Ô Î. ¶ÚÔ‚fiÔ˘ÏÔ˜ Û˘ÛÙ‹ÓÂÈ Ë ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈ΋ Â͢Á›·ÓÛË ÛÙÔ ÛΤÏÔ˜ ÙˆÓ ‰··ÓÒÓ Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ ·ÎfiÌË ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·fi fi,ÙÈ Ì¤¯ÚÈ ÛÙÈÁÌ‹˜ ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›˙ÂÙ·È, ÒÛÙ ӷ ÂÈÙ¢¯ı› ÂʤÙÔ˜ Ì›ˆÛË ÙÔ˘ ÂÏÏ›ÌÌ·ÙÔ˜ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË Î·È ÙÔ˘ 5% ÙÔ˘ ∞∂¶, ȉȷ›ÙÂÚ· ·Ó ÏËÊı› ˘fi„Ë fiÙÈ ÙÔ ¤ÏÏÂÈÌÌ· ÙÔ˘ 2009 ·Ó·ıˆڋıËΠ۠13,6% Î·È ÌÔÚ› Ó· ·Ó·ıˆÚËı› ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ. ∏ ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹ ·˘Ù‹ Â›Ó·È ÂÊÈÎÙ‹ ·Ó ÂȉȈ¯ıÔ‡Ó, Ì ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ·ÔÊ·ÛÈÛÙÈÎfiÙËÙ· Î·È Ù·¯‡ÙÂÚÔ ‚ËÌ·ÙÈÛÌfi, Ô ÂÚÈÔÚÈÛÌfi˜ Ù˘ Û·Ù¿Ï˘ Î·È Ë Û˘Á¯ÒÓ¢ÛË ‹ Î·È Î·Ù¿ÚÁËÛË ÊÔÚ¤ˆÓ ÙÔ˘ ‰ËÌfiÛÈÔ˘ ÙÔ̤·, Ô˘ ‰ÂÓ ÚÔÛʤÚÔ˘Ó Ú·ÁÌ·ÙÈÎfi ¤ÚÁÔ. ∏ ΔÙ∂ ÚÔÎÚ›ÓÂÈ ÙË Ì›ˆÛË ÙˆÓ ‰··ÓÒÓ ˆ˜ “ÂÚÁ·Ï›Ԕ ÁÈ· ÙËÓ ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈ΋ ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹, ‰Â‰Ô̤ÓÔ˘ fiÙÈ ÂӉ¯fiÌÂÓË ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ·‡ÍËÛË ÙˆÓ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎÒÓ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙÒÓ ı· ›¯Â ‰˘ÛÌÂÓ¤Ûٷ٘ Û˘Ó¤ÂȘ ÛÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·. £· ÂÙ‡¯·ÈÓ ‰ËÏ·‰‹ ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ·ÓÙ›ıÂÙ· ·fi Ù· ÂÈı˘ÌËÙ¿: Û˘ÚÚ›ÎÓˆÛË ·ÓÙ› ·‡ÍËÛ˘ ÙˆÓ ÂÛfi‰ˆÓ. √ ‰ÈÔÈÎËÙ‹˜ Ù˘ ΔÙ∂ ıˆÚ› fiÙÈ Ë ÚÔÙÂÈÓfiÌÂÓË ÂÈÙ¿¯˘ÓÛË Ù˘ ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈ΋˜ ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹˜ ‹‰Ë ·fi ÂʤÙÔ˜, ı· ‚ÔËı‹ÛÂÈ Ó· ÌÂȈı›

ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ ‰·ÓÂÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘, Ì ·Ï˘ÛȉˆÙ¤˜ ¢ÓÔ˚Τ˜ ÂȉڿÛÂȘ ÛÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ ‰·ÓÂÈÛÌÔ‡ ÙˆÓ ÙÚ·Â˙ÒÓ Î·È Î·Ù’ Â¤ÎÙ·ÛË ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Î·È ÙˆÓ ÓÔÈÎÔ΢ÚÈÒÓ.

ΔÔ ÙÚ·Â˙ÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· H ‰È·ÌfiÚʈÛË ÌÈ·˜ ÌÂÛÔÚfiıÂÛÌ˘ ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋˜ ·fi ̤ÚÔ˘˜ ÙˆÓ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ ÙÚ·Â˙ÒÓ Ô˘ ı· ÚԂϤÂÈ, Ì Ú·ÏÈÛÌfi Î·È ÚÔÓÔËÙÈÎfiÙËÙ·, Û˘ÓÂÚÁ·Û›Â˜ Î·È Û˘ÓÂÓÒÛÂȘ ‰˘Ó¿ÌˆÓ, ÂÈ‚¿ÏÏÂÙ·È ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ ÔÈ ÙÚ¿Â˙˜ Ì·˜ Ó· ÚÔÛ·ÚÌÔÛÙÔ‡Ó

ÛÙ· Ó¤· ‰Â‰Ô̤ӷ Ì ‰ÈÔÚ·ÙÈÎfiÙËÙ·, ÂÈÛ‹Ì·ÓÂ Ô ‰ÈÔÈÎËÙ‹˜ Ù˘ ΔÚ¿Â˙·˜ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ·, ·¢ı˘ÓfiÌÂÓÔ˘˜ ÛÙÔ˘˜ ÙÚ·Â˙›Ù˜ ÂÈÛ‹Ì·Ó fiÙÈ ÛÙËÓ ·ÚÔ‡Û· Ê¿ÛË ÂÈ‚¿ÏÏÔÓÙ·È Ë ‰È·Ù‹ÚËÛË ÛËÌ·ÓÙÈÎÒÓ ÂÚÈıˆÚ›ˆÓ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘, ¿Óˆ ·fi Ù· ÂÏ¿¯ÈÛÙ· Ô˘ ηıÔÚ›˙Ô˘Ó ÔÈ ÂÔÙÈÎÔ› ηÓfiÓ˜, Ô Û¯ËÌ·ÙÈÛÌfi˜ Â·ÚÎÒÓ ÚԂϤ„ÂˆÓ ÁÈ· ÙËÓ Î¿Ï˘„Ë ÙÔ˘ ÈÛÙˆÙÈÎÔ‡ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘, Ô ÂÍÔÚıÔÏÔÁÈÛÌfi˜ ÙˆÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎÒÓ ÂÍfi‰ˆÓ Î·È Ë Â˘¤ÏÈÎÙË Î·È Û˘ÓÂÙ‹ ‰È·¯Â›ÚÈÛË ÙˆÓ ‰È·ı¤ÛÈÌˆÓ ËÁÒÓ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛ˘.

Δ· ˘ÁÈ‹ ¯ÚËÌ·ÙÔÔÈÎÔÓÔÌÈο ÌÂÁ¤ıË, Ë ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈ΋ ‰È·¯Â›ÚÈÛË ÙˆÓ ÎÈÓ‰‡ÓˆÓ Î·È Ë ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚˆÓ Î·È ÈÔ Â‡ÚˆÛÙˆÓ Û¯ËÌ¿ÙˆÓ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ‚·ÛÈΤ˜ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ÈÛ¯˘ÚÔÔ›ËÛË Ù˘ ·ÓıÂÎÙÈÎfiÙËÙ·˜ ÙˆÓ ÙÚ·Â˙ÒÓ ÛÙȘ Èı·Ó¤˜ ·Ó·Ù·Ú¿ÍÂȘ Î·È ÙËÓ ÔÌ·Ï‹ ÚfiÛ‚·ÛË ÛÙȘ ËÁ¤˜ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛ˘. £ÂˆÚÒ fiÙÈ Û ÌÂÛÔÚfiıÂÛÌÔ ÔÚ›˙ÔÓÙ· Ë ·Ó·‰È¿Ù·ÍË ÙÔ˘ ÙÚ·Â˙ÈÎÔ‡ ÙÔ̤· Â›Ó·È ·Ó·fiÊ¢ÎÙË. ∏ ΔÚ¿Â˙· Ù˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜, ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ Ù˘, ı· Û˘Ó¯›ÛÂÈ Ó· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı› ÛÙÂÓ¿ Î·È Ó· ·ÚÂÌ‚·›ÓÂÈ ÛÙȘ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ, ÒÛÙ ٷ ÂfiÌÂÓ· ‰‡ÛÎÔÏ· ‚‹Ì·Ù· Ó· Á›ÓÔ˘Ó Ì ÙÔÓ ÈÔ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfi ÙÚfiÔ, ÙfiÓÈÛÂ. √È ‰˘ÛÌÂÓ›˜ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ, ΢ڛˆ˜ ÛÙ· ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈο ÌÂÁ¤ıË, Î·È Ô ÎÏÔÓÈÛÌfi˜ Ù˘ ÂÌÈÛÙÔÛ‡Ó˘ ÙˆÓ ·ÁÔÚÒÓ ÂÈ‚¿Ú˘Ó·Ó ÂÓ Ù¤ÏÂÈ Î·È ÙÔ ÙÚ·Â˙ÈÎfi Û‡ÛÙËÌ·. ∂ÓÒ Û ÔÏϤ˜ ¿ÏϘ ¯ÒÚ˜ Ë ÎÚ›ÛË ÂΉËÏÒıËΠ·Ú¯Èο ÛÙÔ ¯ÚËÌ·ÙÔÈÛÙˆÙÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· Î·È ·fi ÂΛ ÌÂٷʤÚıËΠÛÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌ›·, ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Ë ÊÔÚ¿ ‹Ù·Ó ·ÓÙ›ıÂÙË, ·Ó¤ÊÂÚÂ. ∫·È ÚfiÛıÂÛÂ: “ΔÔ ÙÚ·Â˙ÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· η٤ÏËÍ ӷ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ ‰˘Û¯¤ÚÂȘ Ú¢ÛÙfiÙËÙ·˜, fiÙ·Ó Ë ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË Ô‰‹ÁËÛ ÛÙËÓ ˘Ô‚¿ıÌÈÛË Ù˘ ÈÛÙÔÏËÙÈ΋˜ ÈηÓfiÙËÙ·˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜, Û˘Ó·ÎfiÏÔ˘ı· Î·È ÙˆÓ ÙÚ·Â˙ÒÓ, ÂÚÈÔÚ›˙ÔÓÙ·˜ ÙËÓ ÚfiÛ‚·Û‹ ÙÔ˘˜ ÛÙȘ ‰ÈÂıÓ›˜ ÎÂÊ·Ï·È·ÁÔÚ¤˜” .

“¶·Ú¿ÏÏËÏ·, Ë ÂÈ‚Ú¿‰˘ÓÛË ÙÔ˘ Ú˘ıÌÔ‡ ·Ófi‰Ô˘ ÙˆÓ Î·Ù·ı¤ÛˆÓ, ÏfiÁˆ Î·È Ù˘ ‡ÊÂÛ˘, ÂËÚ¤·Û ÙËÓ ÂÁ¯ÒÚÈ· ÚÔÛÊÔÚ¿ ‰·ÓÂÈ·ÎÒÓ ÎÂÊ·Ï·›ˆÓ. ∂›Ó·È ·ÍÈÔÛËÌ›ˆÙÔ fiÙÈ, ·Ú¿ Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ·˘Ù¿, Ô ÂÙ‹ÛÈÔ˜ Ú˘ıÌfi˜ ÈÛÙˆÙÈ΋˜ Â¤ÎÙ·Û˘ ÚÔ˜ ÙÔÓ È‰ÈˆÙÈÎfi ÙÔ̤· ·Ú¤ÌÂÈÓ ıÂÙÈÎfi˜ ηı’ fiÏË ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ 2009, Û ·ÓÙ›ıÂÛË Ì fi,ÙÈ Û˘Ó¤‚Ë ÛÙË ˙ÒÓË ÙÔ˘ ¢ÚÒ, fiÔ˘ ˘‹ÚÍ·Ó Î·È ÂÚ›Ô‰ÔÈ ·ÚÓËÙÈ΋˜ ÌÂÙ·‚ÔÏ‹˜. ΔÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ÙÚ·Â˙ÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· Â¤‰ÂÈÍ ÈÛ¯˘Ú¤˜ ·ÓÙÔ¯¤˜ ÛÙËÓ ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ‰ÈÂıÓÔ‡˜ ÎÚ›Û˘, ÁÂÁÔÓfi˜ ÛÙÔ ÔÔ›Ô Û˘ÓÂÙ¤ÏÂÛÂ Î·È Ë ·ÚÔ¯‹ ¿ÊıÔÓ˘ Ú¢ÛÙfiÙËÙ·˜ ·fi ÙÔ ∂˘ÚˆÛ‡ÛÙËÌ· Ì ¯·ÌËÏfi ÎfiÛÙÔ˜” , ÛËÌ›ˆÛÂ.

∫·Ì·Ó¿ÎÈ ÁÈ· ·ÓÂÚÁ›· ™Â ÂÚ›Ô‰Ô ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÎÚ›Û˘ ÔÈ Ó¤ÔÈ Û˘ÁηٷϤÁÔÓÙ·È ÛÙȘ ÈÔ Â˘¿ÏˆÙ˜ ÔÌ¿‰Â˜ ÙÔ˘ ÏËı˘ÛÌÔ‡. ∏ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË ÂÈ‚¿ÏÏÂÈ ÙËÓ ¤ÁηÈÚË Ï‹„Ë Ì¤ÙÚˆÓ ÁÈ· Ó· ‰È¢ÎÔÏ˘Óı› Ë ÂÓÂÚÁfi˜ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙˆÓ Ó¤ˆÓ Û ÂÎ·È‰Â˘ÙÈΤ˜ ‰È·‰Èηۛ˜ ‹ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ηٿÚÙÈÛ˘ ηıÒ˜ Î·È ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÂÚÁ·Û›·˜. ∏ ·Ú·ÙÂٷ̤ÓË ·ÓÂÚÁ›· Ô‰ËÁ› Û ·ÒÏÂÈ· ‰ÂÍÈÔًوÓ, ÂÓÒ ÔÈ Ì·ÎÚÔ¯ÚfiÓÈ· ¿ÓÂÚÁÔÈ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó Î·È ¿ÏÏ· ÎÔÈÓˆÓÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· fiÛÔ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó ÂÎÙfi˜ ··Û¯fiÏËÛ˘, ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙËÓ ¤ÎıÂÛË ÙÔ˘ ‰ÈÔÈÎËÙ‹ Ù˘ ΔÙ∂.

∂Ӊ¯fiÌÂÓÔ ·ÂÏ¢ı¤ÚˆÛ˘ ÙˆÓ ÙÈÌÔÏÔÁ›ˆÓ, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ Û˘Ìʈӛ·˜ Ì ÙËÓ ∂∂ Î·È ÙÔ ¢¡Δ

ŒÚ¯ÂÙ·È “ËÏÂÎÙÚÔÛfiΔ ·fi ÙË ¢∂∏; “™Ù·‰È·Î‹” ·‡ÍËÛË ·fi ÙÔ 2011 ˙ËÙ› Ô ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ Ù˘ ∂ȯ›ÚËÛ˘ ∞£∏¡∞, 27.

™Δ∞¢π∞∫∏ ·‡ÍËÛË ÙˆÓ ÙÈÌÔ-

ÏÔÁ›ˆÓ ÙÔ˘ ËÏÂÎÙÚÈÎÔ‡ Ú‡̷ÙÔ˜ ·fi ÙÔ 2011, ˙ËÙ› Ô ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ Ù˘ ¢∂∏, ∞ÚıÔ‡ÚÔ˜ ∑ÂÚ‚fi˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ‰ÂÓ ·ÔÎÏ›ÂÈ ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ ¿ÌÂÛ˘ “·ÂÏ¢ı¤ÚˆÛ˘ ÙˆÓ ÙÈÌÔÏÔÁ›ˆÓ” , ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ Û˘Ìʈӛ·˜ Ì ÙËÓ ∂∂ Î·È ÙÔ ¢¡Δ, ¯ˆÚ›˜, fiˆ˜ ›Â, Ó· ¤¯ÂÈ ÙÂı› Ù¤ÙÔÈÔ ˙‹ÙËÌ· ÛÙËÓ Âȯ›ÚËÛË. √ Î. ∑ÂÚ‚fi˜ ˙ËÙ› ÙËÓ ·‡ÍËÛË ÙˆÓ ÙÈÌÔÏÔÁ›ˆÓ ÂÓ fi„ÂÈ Ù˘ ηٿÚÁËÛ˘ Ù˘ ‰ˆÚÂ¿Ó Î·Ù·ÓÔÌ‹˜ ‰ÈÎ·ÈˆÌ¿ÙˆÓ ÂÎÔÌ‹˜ ·ÂÚ›ˆÓ ÙÔ˘ ıÂÚÌÔÎË›Ô˘ ÙÔ 2013, Ë ÔÔ›· ı· Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ Û ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ ÎfiÛÙÔ˘˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜. ªÂ Ù· ÛËÌÂÚÈÓ¿ ‰Â‰Ô̤ӷ, Ë ÂÈ‚¿Ú˘ÓÛË Ù˘ ¢∂∏ ·fi ÙËÓ ˘Ô¯Ú¤ˆÛË ·ÁÔÚ¿˜ ÙˆÓ ‰ÈÎ·ÈˆÌ¿ÙˆÓ ÂÎÔÌ‹˜ Ú‡ˆÓ Î˘Ì·›ÓÂÙ·È ÛÙ· 800 ÂηÙ. ¢ÚÒ ÂÙËÛ›ˆ˜. ™‡Ìʈӷ Ì ÌÂϤÙ˜ ÙÔ˘ ∂ıÓÈÎÔ‡ ªÂÙÛfi‚ÂÈÔ˘ ¶ÔÏ˘Ù¯Ó›Ԣ, Ë ÂÈ‚¿Ú˘ÓÛË ÌÔÚ› Ó· Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ Û ·˘Í‹-

£ÂÚÈÓfi ˆÚ¿ÚÈÔ ÁÈ· ÙÔ Ó˘¯ÙÂÚÈÓfi ÙÈÌÔÏfiÁÈÔ Ù˘ ¢∂∏ ·fi ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ ∞£∏¡∞, 27.

∞¶√ ÙÔ ÂÚ¯fiÌÂÓÔ ™¿‚‚·ÙÔ, 1Ë ª·˝Ô˘, Ù›ıÂÙ·È Û ÈÛ¯‡ ÙÔ ıÂÚÈÓfi ˆÚ¿ÚÈÔ ÁÈ· ÙÔ Ó˘¯ÙÂÚÈÓfi ÙÈÌÔÏfiÁÈÔ Ù˘ ¢∂∏, ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È Û ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ù˘ ∂ȯ›ÚËÛ˘. ΔÔ ˆÚ·›Ô Â›Ó·È ·fi ÙȘ 11 ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ¤ˆ˜ ÙȘ 7 ÙÔ Úˆ›.

ÛÂȘ 25%, ˆÛÙfiÛÔ ÙÔ ÙÂÏÈÎfi ̤ÁÂıÔ˜ ÂÍ·ÚÙ¿Ù·È ·fi ÙËÓ ÙÈÌ‹ ÙˆÓ Ú‡ˆÓ Ô˘ ‰È·Ú·ÁÌ·Ù‡ÂÙ·È ÛÙ· ‰ÈÂıÓ‹ ¯ÚËÌ·ÙÈÛÙ‹ÚÈ·. √ Î. ∑ÂÚ‚fi˜ ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛ ¿ÓÙˆ˜ fiÙÈ ÔÈ Û˘ÛÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ¢¡Δ ÁÈ· ÙË ‚ÂÏÙ›ˆÛË Ù˘ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ·˜ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó Î·È ÌÂÈÒÛÂȘ ÙÈÌÒÓ, οÙÈ Ô˘ ·ÊÔÚ¿ ÚÔÊ·ÓÒ˜ Î·È ÙËÓ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·, ÔfiÙ ÙÔ ·˙Ï Á›ÓÂÙ·È ÈÔ Û‡ÓıÂÙÔ. ∏ ÁÂÓÈ΋ ηÙ‡ı˘ÓÛË ¿ÓÙˆ˜ ÙˆÓ ÚÔÙ¿ÛÂˆÓ Ô˘ ¤¯ÂÈ ‹‰Ë ˘Ô‚¿ÏÂÈ Ë ¢∂∏ ÛÙË ƒ˘ıÌÈÛÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ∂Ó¤ÚÁÂÈ·˜ Â›Ó·È Ù· ÙÈÌÔÏfiÁÈ· Ó· ·ÓÙ·Ó·ÎÏÔ‡Ó ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ Î·È Ó· ·ÔʇÁÔÓÙ·È ÔÈ ÂȉÔÙ‹ÛÂȘ, Ô˘ ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÌÂȈıÔ‡Ó Ù· ÙÈÌÔÏfiÁÈ· Ì ˘„ËÏ¿ ÂÚÈıÒÚÈ· ΤډԢ˜ Î·È Ó· ·˘ÍËıÔ‡Ó Ù· ˙ËÌÈÔÁfiÓ·. ™ÙȘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È Â›Û˘ Ë ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÂȉÈÎÔ‡ ¯·ÌËÏÔ‡ ÙÈÌÔÏÔÁ›Ô˘ ÁÈ· ÙȘ ¢·ı›˜ ÔÌ¿‰Â˜ ÏËı˘-

ÛÌÔ‡ Î·È Ë ¿ÚÛË ÙˆÓ ÛÙÚ‚ÏÒÛÂˆÓ Ô˘ ÂÓÙÔ›˙ÂÈ Ë ¢∂∏ ÛÙË ‰È¿ÚıÚˆÛË Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜ ËÏÂÎÙÚÈ΋˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜. √ Î. ∑ÂÚ‚fi˜ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ fiÙÈ ÙÔ Ó¤Ô ÂȯÂÈÚËÛÈ·Îfi Û¯¤‰ÈÔ Ù˘ ¢∂∏ ı· Â›Ó·È ¤ÙÔÈÌÔ Û 11,5 Ì‹Ó· Î·È ı· ‰›ÓÂÈ ¤ÌÊ·ÛË ÛÙȘ ∞Ó·ÓÂÒÛÈ̘ ¶ËÁ¤˜ ∂Ó¤ÚÁÂÈ·˜, Ì ‰Â‰Ô̤ÓÔ Î·È ÙÔÓ ÂıÓÈÎfi ÛÙfi¯Ô ÁÈ· Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘˜ ηٿ 40% ÛÙÔ ÈÛÔ˙‡ÁÈÔ ËÏÂÎÙÚÈ΋˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜, ˆ˜ ÙÔ 2020. ¢‹ÏˆÛ ·ÓÔȯÙfi˜ ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›Â˜ Ì ȉÈÒÙ˜ ÛÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹, ÂÓfi„ÂÈ Î·È ÙÔ ÁÂÁÔÓfiÙÔ˜ fiÙÈ ÔÈ Û˘Óı‹Î˜ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛ˘ ÂȉÂÈÓÒÓÔÓÙ·È ÏfiÁˆ ÎÚ›Û˘, ·¤ÎÏÂÈÛ fï˜ ÙȘ Û˘ÓÂÚÁ·Û›Â˜ ÛÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ ÏÈÁÓÈÙÈÎÒÓ ÌÔÓ¿‰ˆÓ ÛÙȘ Ôԛ˜ Ë ¢∂∏ ¤¯ÂÈ ÛËÌ·ÓÙÈ΋ Ù¯ÓÔÁÓˆÛ›·. Àfi ÂͤٷÛË ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Î·È Ë Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙË Ã·Ï˘‚Ô˘ÚÁÈ΋ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ ÌÔÓ¿‰·˜ Ê˘ÛÈÎÔ‡ ·ÂÚ›Ô˘ ÛÙËÓ ∂ÏÂ˘Û›Ó·. √ Î. ∑ÂÚ‚fi˜ Ù¿¯ıËΠ˘¤Ú Ù˘

‰È·Ù‹ÚËÛ˘ ÙÔ˘ 51% ÙˆÓ ÌÂÙÔ¯ÒÓ Ù˘ ¢∂∏ ·fi ÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ (¯ˆÚ›˜ Ó· ÌÔÚ› Ó· ·ÔÎÏÂÈÛı› ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ Ì›ˆÛ˘ Ù˘ ÎÚ·ÙÈ΋˜ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜), ÂÓÒ ‰‹ÏˆÛ ·ÓÙ›ıÂÙÔ˜ Ì ÚÔÙ¿ÛÂȘ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Á›ÓÂÈ ÁÈ· ÒÏËÛË ÌÔÓ¿‰ˆÓ ËÏÂÎÙÚÔ·Ú·ÁˆÁ‹˜. ∏ ¢∂∏, ·Ó¤ÊÂÚÂ, ı· ÚÔÛ·ı‹ÛÂÈ Ó· ·Ó·ÏËÚÒÛÂÈ Ù· ¤ÛÔ‰· Ô˘ ı· ¯¿ÛÂÈ Ù· ÂfiÌÂÓ· ¯ÚfiÓÈ· Ì ÙÔ ‚·ıÌÈ·›Ô ¿ÓÔÈÁÌ· Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜ ËÏÂÎÙÚÈÛÌÔ‡ Ì ÙË ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔ›ËÛË Û Ӥ˜ ·ÁÔÚ¤˜, ›Ù Û ¿ÏϘ ¯ÒÚ˜, ›Ù Û Ӥ· ‰›· ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·˜ fiˆ˜ Ë ÂÍÔÈÎÔÓfiÌËÛË ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜, Ë ‰È·¯Â›ÚÈÛË ·ÔÚÚÈÌÌ¿ÙˆÓ, ÙÔ Ê˘ÛÈÎfi ·¤ÚÈÔ, Ë ·ÍÈÔÔ›ËÛË Ù˘ ·Î›ÓËÙ˘ ÂÚÈÔ˘Û›·˜. ∞Ó¤ÊÂÚ ٤ÏÔ˜ fiÙÈ ˆ˜ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ ı· ÔÏÔÎÏËÚˆıÔ‡Ó ÔÈ 1.600 ÚÔÛÏ‹„ÂȘ Ô˘ ÍÂΛÓËÛ·Ó ÙÔ 2007, ηıÒ˜ Ë ¢∂∏ ÂÍ·ÈÚ¤ıËΠ·fi ÙÔ ÁÂÓÈÎfi ¿ÁˆÌ· ÙˆÓ ÚÔÛÏ‹„ÂˆÓ ÛÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ ÙÔ̤·.


32 ΔÔ Î·ÎÔÌ·ıË̤ÓÔ ·È‰›: ∞Èٛ˜ Î·È ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ∏ ÂÔ¯‹ Ì·˜ ˘ÔʤÚÂÈ ·fi ÙË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË Û‡Á¯˘ÛË Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔ ÙÈ Â›Ó·È Î·Ïfi Î·È Î·Îfi ÛÙË ‰È··È‰·ÁÒÁËÛË ÙÔ˘ ·È‰ÈÔ‡. √È ·fi„ÂȘ Ù˘ ·˘Ù·Ú¯È΋˜ ·˘ÛÙËÚfiÙËÙ·˜ ‹ Ù˘ ˘ÂÚ‚ÔÏÈο ¯·Ï·Ú‹˜ ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋˜ ‰È··È‰·ÁÒÁËÛ˘ ÙÒÚ· ÈÛÙ‡ÂÙ·È ˆ˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈΤ˜ Û¯¤ÛÂȘ, ÁÈ·Ù› Ì·ı·›ÓÔ˘Ó Ù· ·È‰È¿ Ó· ÂÈÎÔÈÓˆÓÔ‡Ó Ì ÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜ Û‡Ìʈӷ Ì ÔÈÔ˜ ¤¯ÂÈ ÙË ‰‡Ó·ÌË Â¿Óˆ ÛÙÔÓ ¿ÏÏÔÓ. Δ· ·È‰È¿ ÚÈÓ ÙËÓ ËÏÈΛ· ÙˆÓ 7 ÂÙÒÓ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÔ‡Ó ˘‡ı˘Ó· ÁÈ· ÙȘ Ú¿ÍÂȘ ÙÔ˘˜, ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ·Ó·Ù˘¯ı› ‚ÈÔÏÔÁÈο ·ÚÎÂÙ¿ ÒÛÙ ӷ ·ÔÎÙ‹ÛÔ˘Ó ÙȘ ¤ÓÓÔȘ Ù˘ ¢ı‡Ó˘ Î·È ËıÈÎfiÙËÙ·˜, ·ÏÏ¿ Â›Ó·È Ê˘ÛÈÔÏÔÁÈÎÒ˜ ÂÁˆÎÂÓÙÚÈο Î·È ˙Ô˘Ó Î·È Ì·ı·›ÓÔ˘Ó ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο ̤۷ ·fi Ù· fiÚÈ·, Ù· ÁÔÓÂ˚ο ÚfiÙ˘· Î·È ÙȘ Û˘Ó‹ıÂȘ. ΔÔ ·È‰› ıˆÚÂ›Ù·È Î·ÎÔÌ·ıË̤ÓÔ fiÙ·Ó ¤¯ÂÈ ÙÔ Û‡Ó‰ÚÔÌÔ “ı¤Ïˆ ·˘Ùfi Ô˘ ı¤Ïˆ” , Î·È ·ÔÎÙ¿ÂÈ Ì ÙËÓ ·ÓÔ¯‹ ÙˆÓ ÁÔÓÈÒÓ ÔÙȉ‹ÔÙ ˙ËÙ‹ÛÂÈ, ÙÔ ÔÔ›Ô ‰ÂÓ Â›Ó·È ·Ó·Áη›Ô, ·ÏÏ¿ ÂÈı˘ÌËÙfi, ‹ Û ÛÙÈÁ̤˜ Ô˘ ÂÓÒ ÙÔ ·È‰› ¤¯ÂÈ ¿‰ÈÎÔ ÔÈ ÁÔÓ›˜ ÂÓı·ÚÚ‡ÓÔ˘Ó ÙËÓ ·‰ÈΛ· ‹ ‰ÂÓ ÙËÓ ÙÈ̈ÚÔ‡Ó ˘Ô¯ˆÚÒÓÙ·˜ ·fi ÙËÓ ÁÎÚ›ÓÈ· ÙÔ˘ ·È‰ÈÔ‡. ŒÙÛÈ Ì·ı·›ÓÂÈ ˆ˜ ÌÔÚ› Ó· Û¿ÛÂÈ Ù· fiÚÈ· ÁÈ· Ó· ÈηÓÔÔÈ‹ÛÂÈ ÙËÓ ÂÈı˘Ì›· Î·È ÙÔÓ ÂÁˆÈÛÌfi ÙÔ˘. À¿Ú¯Ô˘Ó ÙÚfiÔÈ ÁÈ· Ó· “ÍÂ-ηÎÔÌ¿ıÔ˘Ó” ÔÈ ÁÔÓ›˜ ¤Ó· ·È‰›: 1) ¡· ϤÓ fi¯È ¯ˆÚ›˜ Ó· ÓÈÒıÔ˘Ó ÂÓÔ¯¤˜. 2) ¡· ‚¿ÏÔ˘Ó ·fi ÙËÓ ËÏÈΛ· ÙˆÓ 18 ÌËÓÒÓ ÛÙ·ıÂÚ¿ Î·È ÍÂοı·Ú· fiÚÈ· Î·È Î·ÓfiÓ˜ Ô˘ Ó· Â›Ó·È ·‰È·Ú·ÁÌ¿ÙÂ˘Ù· Î·È Ó· Ù· ÙËÚÔ‡Ó Î·È ÔÈ ›‰ÈÔÈ, ÂÂȉ‹ Â›Ó·È ÚfiÙ˘· ÁÈ· Ù· ·È‰È¿. 3) ¡· ÂÈ‚Ú·‚Â‡Ô˘Ó ¿ÓÙ· ÙÔ Î·Ïfi. 4) ¡· ÌËÓ ·ÓÙÈÛÙ·ıÌ›˙Ô˘Ó Ù˘¯fiÓ ÂÏÏ›„ÂȘ Ù˘ ·Á¿˘ Ì ÙÔ Ó· ‰›ÓÔ˘Ó ‰ÒÚ·. 5) ¡· Ì¿ıÔ˘Ó ÛÙÔ ·È‰› Ó· οÓÂÈ ‰Ô˘ÏÂȤ˜, Ó· Û˘ÓÂÚÁ¿˙ÂÙ·È, Ó· ·›ÚÓÂÈ Â˘ı‡Ó˜ Î·È Ó· ‚¿˙ÂÈ ÛÙfi¯Ô˘˜. 6) ¡· ʤÚÔ˘Ó ÙÔ ·È‰› ÛÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· Ô˘ ¤¯ÂÈ ÙȘ ··ÁÔÚ‡ÛÂȘ, Ù· fiÚÈ· Î·È ÙȘ ·ÔÁÔËÙ‡ÛÂȘ Ù˘. 7) ¡· Â›Ó·È ‰›Î·ÈÔÈ. ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ΔÛÔ˘Î¿Ï˘

TETAPTH 28 ∞¶ƒπ§π√À 2010

∂È‚Ï‹ıËΠ3-0 Ù˘ §ÈfiÓ Î·È ¤Ú·Û ÛÙÔÓ ÙÂÏÈÎfi ÙÔ˘ ΔÛ¿ÌÈÔÓ˜ §ÈÁÎ

£Ú›·Ì‚Ô˜ Ù˘ ª¿ÁÂÚÓ Ì ԉËÁfi ÙÔÓ ŸÏÈÙ˜ √

ÿ‚ÈÙÛ· ŸÏÈÙ˜ ‹Ù·Ó Ô ÌÂÁ¿ÏÔ˜ ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙ‹˜ ÛÙÔÓ ËÌÈÙÂÏÈÎfi ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙË §ÈfiÓ Î·È ÙËÓ ª¿ÁÂÚÓ ªÔÓ¿¯Ô˘. √ ∫ÚÔ¿Ù˘ ÂÈıÂÙÈÎfi˜ ÛËÌ›ˆÛ “¯·Ù ÙÚÈΔ ÛÙËÓ ÂÈ‚ÏËÙÈ΋ Ó›ÎË ÙˆÓ μ·˘·ÚÒÓ Ì¤Û· ÛÙÔ “∑ÂÚÏ¿Ó” Ì 3-0 Î·È ÌÂ Û˘ÓÔÏÈÎfi ÛÎÔÚ 4-0 Ë ÁÂÚÌ·ÓÈ΋ ÔÌ¿‰· ¤Ú·Û ıÚÈ·Ì‚Â˘ÙÈο ÛÙÔÓ ÙÂÏÈÎfi ÙÔ˘ ΔÛ¿ÌÈÔÓ˜ §ÈÁÎ.∞˘Ù‹ Â›Ó·È Ë fiÁ‰ÔË ÊÔÚ¿ Ô˘ oÈ μ·˘·ÚÔ› ÊÙ¿ÓÔ˘Ó ÛÙÔÓ ÙÂÏÈÎfi Ù˘ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛ˘, ÚÒÙË ÌÂÙ¿ ÙÔ 2001, fiÙ·Ó Î·È Â›¯·Ó ¿ÚÂÈ ÙÔ ÙÚfi·ÈÔ ÛÙÔ ªÈÏ¿ÓÔ, Ì ·ÓÙ›·ÏÔ ÙËÓ μ·Ï¤ÓıÈ· ÛÙËÓ ‰È·‰Èηۛ· ÙˆÓ ¤Ó·ÏÙÈ. ªÂ ‰¤Î· ·›ÎÙ˜ ¤·È˙·Ó ÔÈ °¿ÏÏÔÈ ·fi ÙÔ 59’ ÏfiÁˆ ·Ô‚ÔÏ‹˜ ÙÔ˘ ∫ÚȘ Ì ‰‡Ô ΛÙÚÈÓ˜ οÚÙ˜ ÛÙËÓ ›‰È· Ê¿ÛË. ªfiÏȘ ÛÙÔ 2’ Ô ŸÏÈÙ˜ ¤ÎÏ„ ÙËÓ Ì¿Ï· ·fi ÙÔÓ ∫ÚȘ Î·È ·fi ‰ÂÍÈ¿ ¤‚Á·Ï ÙËÓ ¿Û· ÛÙÔÓ ΔfiÌ·˜ ª›ÏÂÚ, Ô ÔÔ›Ô˜ ‹Ù·Ó ÌfiÓÔ˜ Ì ÙÔÓ §ÔÚ›˜, ·ÏÏ¿ Ë Ì¿Ï· ·fi ÙÔ Ï·Û¤ ÙÔ˘ ¤Ú·Û ‰›Ï· ·fi ÙÔ ·ÚÈÛÙÂÚfi ‰ÔοÚÈ. ∏ ÂfiÌÂÓË Î·Ï‹ ÛÙÈÁÌ‹ ÛÙÔ Ì·Ù˜ ‹Úı ÛÙÔ 26’ Î·È ‹Ù·Ó ·˘Ù‹ ÛÙËÓ ÔÔ›· Ô ŸÏÈÙ˜ ¿ÓÔÈÍ ÙÔ ÛÎÔÚ ÁÈ· ÙËÓ ª¿ÁÂÚÓ. √ ƒfiÌÂÓ Ì ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ ¿Û· ‚ڋΠÙÔÓ ª›ÏÂÚ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ·fi ·ÚÈÛÙÂÚ¿, Ô ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˜ ¤Î·Ó ÙÔ Á‡ÚÈÛÌ· ÛÙÔ ‡„Ô˜ ÙÔ˘ ¤Ó·ÏÙÈ, fiÔ˘ Ô ŸÏÈÙ˜ ÎÔÓÙÚfiÏ·Ú Ì Ï¿ÙË, Á‡ÚÈÛÂ Î·È ÛÔ‡Ù·Ú ·Ì¤Ûˆ˜ ÛÙ¤ÏÓÔÓÙ·˜ ÙËÓ Ì¿Ï· ÛÙ· ‰›¯Ù˘·. °È· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÛÙÔ Ì·Ù˜ ·›ÏËÛ ÛÔ‚·Ú¿ Ë §ÈfiÓ ÛÙÔ 31’ Ì Ôχ ÌÂÁ¿ÏË Â˘Î·ÈÚ›· ÙÔ˘ ª¿ÛÙÔ˜. √ °ÎÔ‚Ô‡ ¤Î·Ó ۤÓÙÚ· ·fi ‰ÂÍÈ¿ Î·È ‚ڋΠÛÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ‰ÔοÚÈ ÛÙÔÓ μÚ·˙ÈÏÈ¿ÓÔ, Ô ÔÔ›Ô˜ ÌfiÓÔ˜ Ì ÙÔÓ ªÔ˘Ù Ï¿Û·Ú ÛÙËÓ Î›ÓËÛË, ·ÏÏ¿ Ë Ì¿Ï· ¤Ú·Û ϛÁÔ ¿Ô˘Ù. ™ÙÔ 34’ Ô ƒfiÌÂÓ ¤Î·Ó ÛÔ˘Ù ¤Íˆ ·fi ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Î·È Ë Ì¿Ï· ·ÊÔ‡ ÎfiÓÙÚ·Ú ÛÙÔÓ °ÎÔÓ·ÏfiÓ Î·Ù¤ÏËÍ ÎfiÚÓÂÚ ÂÚÓÒÓÙ·˜ ‰›Ï· ·fi ÙÔ ·ÚÈÛÙÂÚfi ‰ÔοÚÈ. √ ∫ÏÔÓÙ ¶È¤Ï ÛÙÔ ËÌ›¯ÚÔÓÔ ¤Ú·ÛÂ Î·È ‰Â‡ÙÂÚÔ ÂÈıÂÙÈÎfi, ÙÔÓ °ÎÔÌ›˜ Î·È ·˘Ùfi˜ ¤¯·Û ÙËÓ ÚÒÙË Â˘Î·ÈÚ›· ÙÔ˘ ‰Â˘Ù¤ÚÔ˘ ̤ÚÔ˘˜ ÛÙÔ 50’, Ì ÛÔ˘Ù ÛÙËÓ Î›ÓËÛË ·fi ÙËÓ Û¤ÓÙÚ· ÙÔ˘ ¡ÙÂÏÁο‰Ô, ·Ï-

√ ŸÏÈÙ˜ Ì Á˘ÚÈÛÙfi ÛÔ˘Ù ·ÓÔ›ÁÂÈ ÙÔÓ ‰ÚfiÌÔ ÁÈ· ÙË ÌÂÁ¿ÏË Ó›ÎË Ù˘ ª¿ÁÂÚÓ

Ï¿ Ë Ì¿Ï· ¤Ú·Û „ËÏ¿ ¿Ô˘Ù. ŒÂÈÙ· ·fi ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÙÔ˘ ƒfiÌÂÓ ·fi ·ÚÈÛÙÂÚ¿ ÛÙÔ 53’ Î·È Á‡ÚÈÛÌ¿ ÙÔ˘ ÛÙÔÓ ¿ÍÔÓ· ¤Íˆ ·fi ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹, Ô ™‚¿ÈÓÛÙ·˚ÁÎÂÚ ¤È·Û ·Ó›Û¯˘ÚÔ ÛÔ˘Ù ÛÙËÓ Î›ÓËÛË, ÙÔ ÔÔ›Ô ¤Ú·Û fï˜ ¿Óˆ ·fi ÙÔ ÔÚÈ˙fiÓÙÈÔ ‰ÔοÚÈ. √ §ÔÚ›˜ ¯ÚÂÈ¿ÛÙËΠӷ Â¤Ì‚ÂÈ ÛÙÔ 57’ ·ÔÎÚÔ‡ÔÓÙ·˜ ÛÔ˘Ù ÙÔ˘ ƒfiÌÂÓ, ÂÓÒ Ù· ¿ÓÙ· ÙÂÏ›ˆÛ·Ó ÛÙÔ 59’, fiÙ·Ó Ô ∫ÚȘ ·Ô‚Ï‹ıËÎÂ Î·È ¿ÊËÛ ÙËÓ §ÈfiÓ Ì ‰¤Î· ·›ÎÙ˜. √ ∫ÚȘ ‹Ú ΛÙÚÈÓË ÁÈ· Ù¿ÎÏÈÓ ÛÙÔÓ ŸÏÈÙ˜, ·Ó Î·È ‚ڋΠÙËÓ Ì¿Ï·, fï˜ ÂÓ Û˘Ó¯›· ¯ÂÈÚÔÎÚfiÙËÛ ÂÈÚˆÓÈο ÙÔÓ ªÔ˘Û¿Î·, ·ÓÙÈÎÚ›˙ÔÓÙ·˜ ÙË ‰Â‡ÙÂÚË Î›ÙÚÈÓË ™ÙËÓ ·Ì¤Ûˆ˜ ÂfiÌÂÓË Ê¿ÛË Ô °ÎÔ‚Ô‡ ¤È·Û ηÏfi ÛÔ˘Ù ¤Íˆ ·fi ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹, ÙÔ ÔÔ›Ô ·¤ÎÚÔ˘Û ÂÓÙ˘ˆÛȷο Ô ªÔ˘Ù, ÂÓÒ ÛÙÔ 67’ Ô ŸÏÈÙ˜ ‰ÈÏ·Û›·Û ٷ ÚÔÛˆÈο ÙÔ˘ Ù¤ÚÌ·Ù· Î·È Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÙÔ˘. √ ∫ÚÔ¿Ù˘ ‚Á‹Î ÙÂÙ-·-ÙÂÙ Ì ÙÔÓ §ÔÚ›˜ ·fi ·ÚÈÛÙÂÚ¿ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Î·È ‰ÂÓ ‰˘ÛÎÔχ-

ÙËΠӷ ÙÔÓ ÓÈ΋ÛÂÈ, ·›ÚÓÔÓÙ·˜ ı·˘Ì¿ÛÈ· “·Û›ÛÙ” ·fi ÙÔÓ ÕÏÙÈÓÙÔ Ì fiÌÔÚÊË ÚÔÛ¿ıÂÈ· Î·È Î¿ıÂÙË ¿Û·. ™Ô˘Ù ÙÔ˘ ƒfiÌÂÓ ·¤ÎÚÔ˘Û ÛÙÔ 71’ Ô §ÔÚ›˜, ÛÙÔ 75’ Ô ª·ÎÔ‡Ó ‹Ú ... ÙËÓ ÌÔ˘ÎÈ¿ ·fi ÛÙfiÌ· ÙÔ˘ ŸÏÈÙ˜, ‰ÈÒ¯ÓÔÓÙ·˜ Û ÎfiÚÓÂÚ ÚÈÓ ÛÔ˘Ù¿ÚÂÈ, fï˜ Ô ∫ÚÔ¿Ù˘ ÙÂÏÈο ¤Ù˘¯Â ÙÔ “¯·Ù-ÙÚÈΔ ÛÙÔ 78’. √ ª›ÏÂÚ ¤‚Á·Ï ۤÓÙÚ· ·fi ‰ÂÍÈ¿ Î·È Ô ŸÏÈÙ˜ Ì ÎÂÊ·ÏÈ¿ ¤Î·Ó ÙÔ 0-3 ÊÙ¿ÓÔÓÙ·˜ Ù· 7 ÁÎÔÏ Û 9 Ì·Ù˜ ÛÙÔ ÊÂÙÈÓfi ΔÛ¿ÌÈÔÓ˜ §ÈÁÎ. ¢È·ÈÙËÙ‹˜: ªÔ˘Û¿Î· (∂Ï‚ÂÙ›·) §π√¡: §ÔÚ›˜, ƒÂ‚ÂÁȤÚ, ∫ÚȘ, ªÔ˘ÌÛfiÓÁÎ, ™ÈÛÔÎfi (46’ °ÎÔÌ›˜), ª·ÎÔ‡Ó, °ÎÔÓ·ÏfiÓ, °ÎÔ‚Ô‡, ª¿ÛÙÔ˜, ¡ÙÂÏÁο‰Ô (67’ ¶È¿ÓÈÙ˜), §ÈÛ¿ÓÙÚÔ §fi˜ (79’ ŒÓÙÂÚÛÔÓ). ª¶∞°∂ƒ¡: ªÔ˘Ù, §·Ì, μ·Ó ªÔ‡ÈÙÂÓ (46’ ¡ÙÂÌÈΤÏȘ), ª·ÓÙÛÙÔ‡ÌÂÚ, ∫ÔÓÙ¤ÓÙÔ, º·Ó ªfiÌÂÏ, ™‚·ÈÓÛÙ¿ÈÁÎÂÚ (78’ ∞Ï¿Ì·), ƒfiÌÂÓ (76’ ∫Ïfi˙Â), ÕÏÙÈÓÙÔ, ª›ÏÂÚ, ŸÏÈÙ˜.

ΔÔ ÂıÓÈÎfi ÛÔÚ ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ Û ΛӉ˘ÓÔ! ΔÔ˘ ¶¿ÙÙ· °ÂˆÚÁ›Ô˘

¶ÔÏÏ¿ ·ÎÔ‡ÛÙËÎ·Ó ÙÔÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ηÈÚfi, Û “ÙËω›Î˜” Î·È ¿ÏÏ· ̤۷ ÂÓË̤ڈÛ˘, ÁÈ· ÙÔ “‰ÈÂÊı·Ṳ́ÓÔ Î·È Û¿Ù·ÏÔ ÎÚ¿ÙÔ˜”, Ì›· ¿Ô„Ë Ô˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È ¿Û¯ÂÙË Ì ÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ Û˘Á΢ڛ· Ô˘ ‚ÈÒÓÔ˘Ì ˆ˜ ¯ÒÚ·. ª‹ˆ˜ fï˜ ı· ‹Ù·Ó ÈÔ ÛˆÛÙfi - ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ¤¯Ô˘Ì ̛· ÈÔ ÔÏÔÎÏËڈ̤ÓË ÂÈÎfiÓ· ÁÈ· ÙÔ ı¤Ì· - Ó· ‰Ô‡Ì ÁÈ· Ï›ÁÔ Î·È Ì›· ¿ÏÏË ¿Ô„Ë ÂÍ›ÛÔ˘ - ·Ó fi¯È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ - ÛËÌ·ÓÙÈ΋; ∂›Ó·È Ï¿ıÔ˜ ·Ó ÓÔÌ›˙ÂÈ Î·Ó›˜ fiÙÈ ÙÔ ÂıÓÈÎfi ÛÔÚ ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È ·fi ÙÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ·ıÏËÙÈÛÌÔ‡. ¶¤Ú· ·fi ÙÔ Ì¿ÛÎÂÙ, ·˜ Ô‡ÌÂ, ‹ ÙÔ Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ - ‰˘Ô ·ıÏ‹Ì·Ù· Ô˘ Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ· ‚Á‹Î·Ó ÛÙÔ ÚÔÛ΋ÓÈÔ - ˘¿Ú¯ÂÈ ·ÛÊ·ÏÒ˜ οÙÈ ¿ÏÏÔ Ì ÈÔ ‚·ıȤ˜ ¯ÚÔÓÈο Ú›˙˜. ΔÔ ÂıÓÈÎfi ÛÔÚ ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ Â›Ó·È ÙÔ Ò˜ ı· ÎϤ„Ô˘Ì ÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜! μ·ÛÈÎfi ‰›Ô ¿ÛÎËÛ˘ ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ...ÛÔÚ, Ë ÊÔÚÔ‰È·Ê˘Á‹, Ë ÊÔÚÔ·ÔÊ˘Á‹, Î·È fi¯È ÌfiÓÔ ‚¤‚·È·. ª¤¯ÚÈ ÚÈÓ ·fi ÌÂÚÈο ¯ÚfiÓÈ·, ÂÏ¿¯ÈÛÙÔÈ Î·Ù·ÛÙË̷ٿگ˜ Î·È ¿ÏÏÔÈ ÂȯÂÈÚË̷ٛ˜ ‰È¤ıÂÙ·Ó Ù·ÌÂȷΤ˜ Ì˯·Ó¤˜. £ÂÛ›ÛÙËÎ·Ó Ó¤ÔÈ ÓfiÌÔÈ, ȤÛÙËÎÂ Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Î·È Ù·ÌÂȷΤ˜ Ì˯·Ó¤˜ Ì‹Î·Ó ۯ‰fiÓ ·ÓÙÔ‡ - ÂÎÙfi˜ ›Ûˆ˜ ·fi ÌÂÚÈΤ˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ Ô˘ ı· Ú¤ÂÈ Î·È ÂΛ Ó· ÌÔ˘Ó Û‡ÓÙÔÌ· - ·ÏÏ¿ Ë ÊÔÚÔ‰È·Ê˘Á‹ Û˘Ó¯›ÛÙËÎÂ. ™Â Ï›Á˜ ÌfiÓÔ ÂÚÈÙÒÛÂȘ Îfi‚ÔÓÙ·Ó ·ԉ›ÍÂȘ! ∞˘Ùfi Û‹Ì·ÈÓ (‹ ÛËÌ·›ÓÂÈ) fiÙÈ, ·ÊÔ‡ Ô ÂÏ¿Ù˘ ‰Â ˙ËÙÔ‡Û ÙËÓ ·fi‰ÂÈÍË - ÁÈ·Ù› Û ٛÔÙ ‰ÂÓ ÙÔ˘ ¯ÚÂÈ·˙fiÙ·Ó - ÂΛÓÔ˜ Ô˘ Ô˘ÏÔ‡Û ÙÔ ÔÔÈÔ‰‹ÔÙ ÚÔ˚fiÓ ¤‚·˙ ÛÙËÓ ÙÛ¤Ë ÙÔ˘ ÔÏfiÎÏËÚÔ ÙÔ ÔÛfi Ô˘ ÂÈÛ¤Ú·ÙÙÂ, ¯ˆÚ›˜ ÔÙ¤ Ó· ·Ô‰ÒÛÂÈ ÙÔ ÔÊÂÈÏfiÌÂÓÔ ÚÔ˜ ÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ ÔÛÔÛÙfi ÊfiÚÔ˘. ΔÔ ›‰ÈÔ, ·Ó fi¯È ¯ÂÈÚfiÙÂÚ·, Û˘Ó¤‚·ÈÓ - Î·È Û˘Ì‚·›ÓÂÈ - Î·È Ì ¤Ó· ·ÚÎÂÙ¿ ˘„ËÏfi ÔÛÔÛÙfi Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÒÓ Ô˘ ÚÔÛ¤ÊÂÚ·Ó ÔÔÈ·Û‰‹ÔÙ ÌÔÚÊ‹˜ ˘ËÚÂÛ›· ‹ ÂÚÁ·Û›· ÚÔ˜ ÙÔ ÎÔÈÓˆÓÈÎfi Û‡ÓÔÏÔ. £ÂˆÚÒ ÂÚÈÙÙfi ·ÛÊ·ÏÒ˜ ÙÔ Ó· ԇ̠fiÙÈ, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈο ¤Ó· ÎÚ¿ÙÔ˜, ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È fiÚÔ˘˜, ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ·ÓÙÏ› ·fi ÙȘ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ ÙÔ˘. ∞˘Ùfi ›Û¯˘Â ·ÓÙÔ‡ Î·È ¿ÓÙÔÙÂ Î·È ‰Â ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ ·ÏÏÈÒ˜. ∂ΛÓÔÈ, ¿Ú·, Ô˘ ‰ÂÓ ·Ô‰›‰Ô˘Ó ÙÔ˘˜ ÔÊÂÈÏfiÌÂÓÔ˘˜ ÚÔ˜ ÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ ÊfiÚÔ˘˜, Â›Ó·È ‰ÈÏ¿ ·Ú¿ÓÔÌÔÈ, ·ÏÏ¿ Î·È ·Ó¤ÓÙÈÌÔÈ Û˘Á¯ÚfiÓˆ˜: ¢ÂÓ ÎϤ‚Ô˘Ó ÌfiÓÔ ÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ˘˜ Û˘ÓÂ›˜ ÛÙȘ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ ÙÔ˘˜ Ôϛ٘. ªÂ ÙËÓ ·Ú¿ÓÔÌË ·˘Ù‹ ÛÙ¿ÛË ÙÔ˘˜, Û˘Ì‚¿ÏÏÔ˘Ó ÛÙË ‰˘ÛÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜ Î·È ÛÙÔ Ó· ÌËÓ ¤¯ÂÈ ·˘Ùfi ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ·ÓÙ·ÔÎÚÈı› ÛÙÔÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎfi ÙÔ˘ ÚfiÏÔ Î·È ÛÙ· ˘¤ÚÔÁη ¤ÍÔ‰· Ô˘ ¤¯ÂÈ Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ. ™’ ·˘Ùfi ‰ÂÓ Û˘Ó›ÛÙ·Ù·È Û‹ÌÂÚ· ÙÔ ÙÂÚ¿ÛÙÈÔ ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈÎfi Úfi‚ÏËÌ· Ô˘ Ë ¯ÒÚ· Ì·˜ ¤¯ÂÈ ˆ˜ ‚Úfi¯Ô ÛÙÔ Ï·ÈÌfi ÌÚÔÛÙ¿ Ù˘; 줂·È·, ÂÎÙfi˜ ·fi ÙË ÊÔÚÔ‰È·Ê˘Á‹, ÛÙÔ Úfi‚ÏËÌ· ·˘Ùfi Û˘Ó¤‚·Ï·Ó ·Ó·ÌÊ›‚ÔÏ· Î·È ÔÈ ‰È¿ÊÔÚ˜ ·Ê·ÈÌ¿ÍÂȘ - fiˆ˜ ·ÎÔ‡ÁÂÙ·È - ÙÔ˘ ‰ËÌÔÛ›Ô˘ ¯Ú‹Ì·ÙÔ˜ ·Ï-

Ï¿ Î·È ÔÈ ·ÏfiÁÈÛÙ˜ Û·Ù¿Ï˜ Ô˘ Á›ÓÔÓÙ·Ó ·fi ÙÔÓ ›‰ÈÔ ÙÔÓ ÎÚ·ÙÈÎfi Ì˯·ÓÈÛÌfi, Ì›· ·Ú¿ÌÂÙÚÔ˜ Ô˘ Â‰Ò ‰ÂÓ ı· Ì·˜ ··Û¯ÔÏ‹ÛÂÈ, fiˆ˜ ˘·ÈÓÈÎÙÈο ·Ó¤ÊÂÚ· Î·È ÛÙËÓ ·Ú¯‹. Œ¯ˆ ·ÎÔ‡ÛÂÈ Ó· ÌÈÏÔ‡Ó Î¿ÔÈÔÈ Ì ٷ ηχÙÂÚ· ÏfiÁÈ· ÁÈ· ¿ÏÏÔ˘˜ ∂˘Úˆ·›Ô˘˜, ·ÏÏ¿ Ì¿ÏÏÔÓ ·ÔÛȈÔ‡Ó ÙÔ ÈÔ Ô˘ÛÈ҉˜. ∏ ϤÍË “∂˘Úˆ·›Ô˜” ‰ÂÓ Â›Ó·È ‚¤‚·È· ¯ˆÚ›˜ ÂÚȯfiÌÂÓÔ. Œ¯ÂÈ ÙȘ Û˘ÓÙÂÙ·Á̤Ó˜ Ù˘ Î·È ··ÈÙ› οÔȘ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ. ¶¿Óˆ ·’ fiÏ·, ÔÈ Ôϛ٘ ¿ÏÏˆÓ ÈÔ ÚÔËÁÌ¤ÓˆÓ Â˘Úˆ·˚ÎÒÓ ¯ˆÚÒÓ ¤¯Ô˘Ó Û ÌÂÁ¿ÏÔ ‚·ıÌfi ·Ó·Ù˘Á̤ÓË ÙË ÊÔÚÔÏÔÁÈ΋ ÙÔ˘˜ Û˘Ó›‰ËÛË. °ÓˆÚ›˙Ô˘Ó Ò˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ¤Ó· ÎÚ¿ÙÔ˜ Î·È Û˘ÓÂÈÛʤÚÔ˘Ó Ô Î·ı¤Ó·˜ ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙȘ ÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ ÙÔ˘ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜. §›Á· ¤¯Ô˘Ó; §›Á· Û˘ÓÂÈÛʤÚÔ˘Ó. ¶ÔÏÏ¿ ¤¯Ô˘Ó; ¶ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· Û˘ÓÂÈÛʤÚÔ˘Ó ÛÙÔÓ ÎÔÈÓfi ÎÔÚ‚·Ó¿. ∞ÓÙ›ÛÙÚÔÊ· ‰ÂÓ ı· ÌÔÚÔ‡Û ·ÛÊ·ÏÒ˜ ·˘Ùfi Ó· ÂÊ·ÚÌÔÛÙ›! ¶¿ÓÙˆ˜, fiÏÔÈ Û˘ÓÂÈÛʤÚÔ˘Ó, οÙÈ Ô˘ ‰ÂÓ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜. ™Â Ì·˜ ıˆÚÂ›Ù·È “Ì·ÁÎÈ¿” ÙÔ Ó· ÊÔÚԉȷʇÁÂȘ! ∂›Ù ÂÓ Ì¤ÚÂÈ Â›Ù ÔÏÔÎÏËÚˆÙÈο. £ÂˆÚÂ›Ù·È ‰ËÏ·‰‹ “Ì·ÁÎÈ¿” ÙÔ Ó· ÎϤ‚ÂȘ ÂÓ „˘¯ÚÒ ÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜! ∏ ÊÔÚÔÏÔÁÈ΋ Ì·˜ Û˘Ó¤ÂÈ· - ¿ÓÙÔÙ ‚¤‚·È·, ·ÏÏ¿ ÂȉÈο ÛÙȘ ̤Ú˜ Ô˘ ‰È·Ó‡Ô˘Ì - ‰ÂÓ ·ÔÙÂÏ› ·ÏÒ˜ Ì›· ÓÔÌÈ΋˜ ‹ ËıÈ΋˜ ʇÛˆ˜ ˘Ô¯Ú¤ˆÛË. ∂›Ó·È ÂÈÙ·ÎÙÈ΋ ·Ó¿ÁÎË. ŸÔ˘ ÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ ¢ËÌÂÚ›, ÂΛ ¢ËÌÂÚÔ‡Ó Î·È ÔÈ Ôϛ٘ ÙÔ˘. ∞ÓÙÈı¤Ùˆ˜, fiÔ˘ ÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ “‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Û¿ÏÈÔ” , fiˆ˜ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ Û‹ÌÂÚ· ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜, Ë ‰˘ÛÙ˘¯›· ηڷ‰ÔΛ ÁÈ· fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Ôϛ٘ ÙÔ˘. ∫È Â‰Ò Â›Ó·È Ô˘ οÔÈ· ÂÍÔÚÁÈÛÙÈο Ê·ÈÓfiÌÂÓ·, Ô˘ ·Îԇ̠ӷ Û˘Ì‚·›ÓÔ˘Ó Û’ ·˘Ù‹ ÙË ¯ÒÚ·, ·ÔÙÂÏÔ‡Ó fiÓÙˆ˜ Ì›· ‚·Ú‡Ù·ÙË ÚfiÎÏËÛË Î·Ù¿ Ù˘ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ¢·ÈÛıËÛ›·˜ Î·È Û˘Ó¤ÂÈ·˜, ·ÏÏ¿ ›Ûˆ˜ Î·È ÔÈ ·Èٛ˜ ÁÈ· ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ‰È¿ÊÔÚˆÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ÚËÁÌ¿ÙˆÓ Î·È ÂÎÙÚÔÒÓ. ∞Ó Î¿ÔÈÔÈ ÌÔÚʈ̤ÓÔÈ Î·È Î·Ù¿ ÙÂÎÌ‹ÚÈÔ Â˘ËÌÂÚÔ‡ÓÙ˜ Ôϛ٘ ·˘Ù‹˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ‰ÂÓ ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó ÂÏ¿¯ÈÛÙË ÎÔÈÓˆÓÈ΋ Î·È ÊÔÚÔÏÔÁÈ΋ Û˘Ó›‰ËÛË - fiˆ˜ .¯. ¤Ó·˜ ÌÂÁ·ÏÔÁÈ·ÙÚfi˜ ÙÔ˘ ∫ÔÏˆÓ·Î›Ô˘ Ô˘ ‰‹ÏˆÛÂ Ô ·ıÂfiÊÔ‚Ô˜ 318 ú ÂÙ‹ÛÈÔ ÂÈÛfi‰ËÌ·! - ÙfiÙ ÙÈ ÌÔÚ› ηÓ›˜ Ó· ÂÚÈ̤ÓÂÈ ·fi ¿ÏϘ ÔÌ¿‰Â˜ ·ÙfïÓ, ·fi ÙȘ Ôԛ˜ ·Ô˘ÛÈ¿˙ÂÈ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο Ë ÌfiÚʈÛË Î·È Ë Û˘Ó›‰ËÛË ÙÔ˘ ·Ó‹ÎÂÈÓ Û ¤Ó· ÎÔÈÓˆÓÈÎfi Û‡ÓÔÏÔ, Ù· ̤ÏË ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÌfiÓÔ ‰ÈηÈÒÌ·Ù· ·ÏÏ¿ ÚˆÙ›ÛÙˆ˜ Î·È ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ; °È’ ·˘Ùfi ÂÈ‚¿ÏÏÂÙ·È, ·ÚÌfi‰ÈÔÈ ·˘Ù‹˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜, Ó· ‚Ú›Ù fiÏÔ˘˜ ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ ÂÁÎÏËÌ·ÙÔ‡Ó Û ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘ Û˘ÓfiÏÔ˘! ¢ÂÓ Í¤ÚÔ˘Ì Ò˜. √ ÎfiÛÌÔ˜ Â›Ó·È ÂÍÔÚÁÈṲ̂ÓÔ˜. ∂Ê·ÚÌfiÛÙ fiÔȘ ÌÂıfi‰Ô˘˜ ı¤ÏÂÙÂ: Δ˘ CIA , ÙÔ˘ Echelon, ÙˆÓ Ì˘ÛÙÈÎÒÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ, ÔÙȉ‹ÔÙÂ, ·ÏÏ¿ ‚Ú›Ù ÙÔ˘˜! μÚ›Ù ÙÔ˘˜ Î·È Îfi„Ù ÙÔ˘˜ ÙÔÓ ...‚‹¯·! °È· ÙÔ˘˜ ·Ú¿ÓÔÌÔ˘˜ ·ÎfiÌ· Î·È ÙÔ Ó· ·Ú·ÓÔÌ‹ÛÔ˘Ó ÔÈ ·ÚÌfi‰ÈÔÈ ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ıˆÚÂ›Ù·È ·Ú¿ÓÔÌÔ! ΔË ÛÙÈÁÌ‹ ηٿ ÙËÓ ÔÔ›· Ù¤ÙÔȘ ̤ıÔ‰ÔÈ ÂÊ·ÚÌfi˙ÔÓÙ·È ÁÈ· ·ıÒÔ˘˜ Ôϛ٘ - ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ οÔÈÔÈ Ó· ÙÔ˘˜ Ï‹ÍÔ˘Ó ÔÈÎÔÓÔÌÈο, ËıÈο, ÎÔÈÓˆÓÈο - ‰ÂÓ ı· ‹Ù·Ó ÛˆÛÙfi Ó· ÂÊ·ÚÌfi˙ÔÓÙ·È ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÂÁÎÏË̷ٛ˜; ª‹ˆ˜ ÙÂ-

ÏÈο ÊÙ¿Û·Ì ÛÙÔ ¤Û¯·ÙÔ ÛËÌÂ›Ô fiÔ˘ ÔÈ ÂÁÎÏË̷ٛ˜ ¤¯Ô˘Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ‰ÈηÈÒÌ·Ù· ·fi ÙÔ˘˜ ·ıÒÔ˘˜ Î·È ÓÔÌÔÙ·Á›˜; ∞˘Ùfi Ô˘ Û˘¯Ó¿ ·Îԇ̠fiÙÈ “Ì ̿ı·Ó ÙfiÛ· ¯ÚfiÓÈ· Ó· ÎϤ‚ˆ, ÙÒÚ· ÌÔ˘ ϤÓ ӷ ÙÔ Í¯¿Ûˆ” , ·ÛÊ·ÏÒ˜ Î·È ‰ÂÓ ·ÔÙÂÏ› η̛· ‰ÈηÈÔÏÔÁ›·. ΔÔ fiÙÈ ÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ Ú¤ÂÈ ÎÈ ÂΛÓÔ Ó· ÔÚÁ·ÓÒÛÂÈ Î·Ï‡ÙÂÚ· ÙÔ˘˜ ÂÏÂÁÎÙÈÎÔ‡˜ Î·È ÊÔÚÔÂÈÛÚ·ÎÙÈÎÔ‡˜ ÙÔ˘ Ì˯·ÓÈÛÌÔ‡˜, Ó· ÂÍÔÚıÔÏÔÁ‹ÛÂÈ ÙË ÛÙ¿ÛË ÙÔ˘ Î·È Ó· Á›ÓÂÈ ÊÔÚÔÏÔÁÈο ÈÔ ‰›Î·ÈÔ, Â›Ó·È Â›Û˘ ÛˆÛÙfi Î·È ÂȂ‚ÏË̤ÓÔ. ŸÌˆ˜ ηӤӷ˜ ‰ÂÓ ‰ÈηÈÔÏÔÁÂ›Ù·È Ó· ÊÔÚԉȷʇÁÂÈ, ÂÂȉ‹ “¤ÙÛÈ ÙÔÓ Ì¿ı·Ó” ! ŸÏ· οÔÙ Îfi‚ÔÓÙ·È Ì ÙÔ Ì·¯·›ÚÈ, fiÙ·Ó ÔÈ Û˘Óı‹Î˜ ÙÔ ··ÈÙÔ‡Ó. ∫·È ȉȷÈÙ¤Úˆ˜ Û‹ÌÂÚ· ÔÈ Û˘Óı‹Î˜ ·˘Ùfi ··ÈÙÔ‡Ó, ηıÒ˜ ¯ˆÚ›˜ ÙË ÊÔÚÔ‰È·Ê˘Á‹ - Î·È ÙȘ ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈΤ˜ ·Ê·ÈÌ¿ÍÂȘ, fiˆ˜ ›·Ì - η̛· ÎÚ›ÛË ‰ÂÓ ı· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙·Ì ˆ˜ ¯ÒÚ·. ∂›Ó·È, ÛÙ’ ·Ï‹ıÂÈ·, Ó· ·ÔÚ› ηÓ›˜ - Î·È Ó· ÂÍÔÚÁ›˙ÂÙ·È Û˘Ó¿Ì· - Ì ÓÔÔÙÚÔ›Â˜ Û·Ó ·˘Ù¤˜: ∏ Û˘Ó¤ÂÈ· ÛÙȘ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ Ì·˜ ·ÊÔÚ¿ ÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜ Î·È fi¯È ÂÌ¿˜. √È ·Ú¯¤˜ Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡ÌÂ Â›Ó·È ÁÈ· ÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜. √ Û‚·ÛÌfi˜ Û οÔȘ ·Í›Â˜ Â›Ó·È ÁÈ· ÙÔ Á›ÙÔÓ· Î·È Ë ÊÔÚÔÏÔÁÈ΋ Û˘Ó›‰ËÛË Â›Ó·È ÁÈ· Ù· ÎÔÚfiȉ· (Î·È ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ·ÔÚԇ̠ÎÈfiÏ·˜ Ò˜ ηٿÓÙËÛÂ Ô ÎfiÛÌÔ˜ Î·È Ò˜ ÊÙ¿Û·Ì Ҙ ‰Ò! ). ¢ÂÓ ı· ‹ıÂÏ· Â‰Ò Ó· οӈ ·Ó·ÊÔÚ¤˜ ÛÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ Î·È Û ÂÁÎÏËÌ·ÙÈο Ï¿ıË Ô˘ ¤ÁÈÓ·Ó. Œ¯Ô˘Ì ÌÚÔÛÙ¿ Ì·˜ Ì›· ÛÎÏËÚ‹ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· Î·È Ú¤ÂÈ ˆ˜ ¯ÒÚ· Ó· ÙË ‰È·¯ÂÈÚÈÛÙÔ‡ÌÂ. ªfiÓÔÈ Ì·˜, ηٿ ÙÔ ‰˘Ó·Ùfi, ÒÛÙ ӷ ‰ÒÛÔ˘Ì ÙËÓ Î·Ù¿ÏÏËÏË ·¿ÓÙËÛË ˆ˜ Ï·fi˜, ÙfiÛÔ ÛÙÔ˘˜ ͤÓÔ˘˜ ÂÈÎÚÈÙ¤˜ Î·È ÎÂÚ‰ÔÛÎfiÔ˘˜, fiÛÔ Î·È ÛÙÔ˘˜ ‰È¿ÊÔÚÔ˘˜ Ô›ÎÔ˘˜ ·ÍÈÔÏfiÁËÛ˘. ∫·È ·˘Ùfi ‰ÂÓ ·ÎÔ˘Ì¿ ÌfiÓÔ ÛÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ì·˜. ª·˜ ‰È·ÂÚÓ¿ fiÏÔ˘˜ ˆ˜ ÎfiÎÎÈÓË ÁÚ·ÌÌ‹ ̤¯ÚÈ ÙÔÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ÔÏ›ÙË. √ ηı¤Ó·˜ ÌÔÚ› Ó· οÓÂÈ Ï›Á˜ ¤ÛÙˆ ÊÚfiÓÈ̘ ÛΤ„ÂȘ fiÙÈ ¤¯ÂÈ Â›ÁÓˆÛË Ù˘ ÛËÌÂÚÈÓ‹˜ ηٿÛÙ·Û˘ Î·È Ó· Û˘Ì‚¿ÏÂÈ ÛÙÔ Ì¤ÙÚÔ Ô˘ ÙÔ˘ ·Ó·ÏÔÁ›. ΔÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔ ·ԉ›ÍÂȘ ÌÔÚԇ̠ӷ ·›ÚÓÔ˘Ì fiÏÔÈ Ì·˜ - ·ÎfiÌ· Î·È ÁÈ· ÙȘ ÈÔ ·Û‹Ì·ÓÙ˜ ·ÁÔÚ¤˜ Ì·˜ - ·ÊÔ‡ ϤÔÓ ¤¯Ô˘Ó ÙË ÛËÌ·Û›· ÙÔ˘˜ Î·È ÁÈ· ÙËÓ ÙÛ¤Ë ÙÔ˘ ηıÂÓfi˜. ∫·È ‰Â ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ·ÛÊ·ÏÒ˜ Ó· ÙȘ ˙ËÙ‹ÛÔ˘ÌÂ. ª·˜ ÙȘ ‰›ÓÔ˘Ó ·Ì¤Ûˆ˜ - Î·È ¯ˆÚ›˜ ÚÔÛÙÚÈ‚¤˜ - ÔÈ ˆÏËÙ¤˜ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ ‹ ÔÈ ¿ÚÔ¯ÔÈ ˘ËÚÂÛÈÒÓ. √ÔÈÔȉ‹ÔÙ ÎÈ ·Ó Â›Ó·È ·˘ÙÔ›. ∞fi „ÈÏÈηÙ˙›‰Èη ̤¯ÚÈ Û˘ÓÂÚÁ›· ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ. ∞˘Ù¤˜ ÔÈ ÒÚ˜ Â›Ó·È Ô˘ ı· Ú¤ÂÈ Ó· Ì·˜ ÎÈÓËÙÔÔÈÔ‡Ó fiÏÔ˘˜, ¤ÛÙˆ Î·È ·Ó ·˘Ùfi ı¤ÙÂÈ Û ΛӉ˘ÓÔ ÙÔ ...ÂıÓÈÎfi ÛÔÚ ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ! (¶ÚÔÛÔ¯‹ fï˜ ÛÙȘ Û˘Ìʈӛ˜ Ô˘ οÓÔ˘Ì ÛÙ· ‰È¿ÊÔÚ· Û˘ÓÂÚÁ›· ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ - Ô˘ Â›Ó·È ·ÛÊ·ÏÒ˜ Î·È Ë ÈÔ ‰‡ÛÎÔÏË ÂÚ›ÙˆÛË. ª¤Û· ÛÙËÓ ·Ú¯È΋ ÙÈÌ‹ Ô˘ Ì·˜ ‰›ÓÔ˘Ó, Ú¤ÂÈ Ó· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È Î·È Ô º.¶.∞. ŸÙ·Ó Û˘ÌʈӋÛÔ˘Ì .¯. ÁÈ· 50 ú, ·˘Ùfi ÛËÌ·›ÓÂÈ 40+10 ú Î·È fi¯È 50+10 ú! ™Â Ì›· ·ÚfiÌÔÈ· ÂÚ›ÙˆÛË, οÔÈÔ˜ ‹Ú ·fi‰ÂÈÍË ÙˆÓ 40 ú, ÂÓÒ Ï‹ÚˆÛ 50 ú! ∫¿ÙÈ Â›Ó·È Î·È ·˘Ùfi ‚¤‚·È·, ¤ÛÙˆ Î·È ÌË ÓfiÌÈÌÔ. √ ηı’ fiÏ· Û˘ÓÂ‹˜ ¿ÓÙˆ˜ ı· ‰ÒÛÂÈ ·fi‰ÂÈÍË ÙˆÓ 50 ú).


Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 28 ∞¶ƒπ§π√À 2010

33


ªÈÎÚ¤˜ ∞ÁÁÂϛ˜ 34 TÒÚ· Î·È ÛÙÔ Internet: www.e-thessalia.gr

Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 28 ∞¶ƒπ§π√À 2010

ENOIKIAZONTAI

¶ø§∂πΔ∞π

§πΔ√™ π∞™ø¡

∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π διαμέρισμα 1ου ορόφου 95 τ.μ., διαμπερές με κλειστό πάρκιν, Διός 3, Ν. Δημητριάδα. Πληρ. τηλ. 24210-55144. (271) ∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π δυάρι 65 τ.μ., 3ος όροφος, ατομική θέρμανση φυσικό αέριο, ηλιακός, κλιματιστικό, μεγάλο μπαλκόνι, αποθήκη. Ζωοδόχου Πηγής 4, τηλ. 6948-607923, 24210-81122 (9.00-20.00). (272)

πρόσωπο σε πάρκο στην περιοχή Καλλιθέα της Ν. Ιωνίας και θέα το Πήλιο, νεόδμητη μεζονέτα 183 τ.μ., εξαιρετικής διαρρύθμισης 4 υ/δ, τζάκι, δεύτερη κουζίνα, θέση parking, βοηθητικοί χώροι. Kapa ikia ¶∞¶∞ƒπ∑√™ BASSOMPIERRE O.E. Κτηματικές συναλλαγές Ογλ 45 Βόλος Τηλ. 24210-22744 6972-318618 (593)

Πωλούνται 100 τροχόσπιτα μεταχειρισμένα από 1.850 Ε. Επίσης σε εμάς θα βρείτε και καινούργια τροχόσπιτα. Ελέγχονται και μεταφέρονται όλα. Πληρ. τηλ. 2410-541150 και 2410-541451. (869)

ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ “π∞™ø¡” ∫ø¡/Δπ∞ §∞´¡∞ - ª∞∫∞ƒø¡∞ ΔËÏ. 24210-22824 Άγιος Κωνσταντίνος: ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα καινούργιο διαμπερές 92 τ.μ. 3ος με 2 υ/δ μπάνιο, wc, τζάκι, πάρκιν (606)

¶ø§OYNTAI ™ÙÔÓ ÕË-°È¿ÓÓË ¶ËÏ›Ô˘ ¶ø§√À¡Δ∞π διαμερίσματα 45 τ.μ., 30 μ. από τη θάλασσα, τζάκι, κεντρική θέρμανση και απέραντη θέα στο Αιγαίο. Τιμές ευκαιρίας. Τηλ. 6932-488400 και 6974660520, www.pelionhouses.com (615) ¶∏§π√-∫∞Δø §∂Ãø¡π∞ Πωλείται επικερδής επιχείρηση beach-bar στην παραλία, με πλήρη εξοπλισμό εστιατορίου. Δεκτές μόνο σοβαρές προτάσεις. Τηλ. 6945 932806. (214)

PROTO KAT∞™∫∂À∞™Δπ∫∏ ∂Δ∂ Πωλούνται διαμερίσματα 2ου, 3ου, 4ου ορόφου, με parking και αποθήκη, και μεζονέτες σε καταπληκτική τοποθεσία. Πλεονεκτούμε γιατί είναι: - Πολυτελής κατασκευή - Με θέα - Μπροστά σε πάρκο - Χωρίς το θόρυβο της πόλης - Κεντρικά (περιοχή Κύπρου) - Ιδιαίτερα οικονομικά Πληροφορίες στα τηλέφωνα: 24210-71085, 6947262852. (602)

Δ∂áπ∫∏ ∂Δ∞πƒ∂π∞ °. ∞¡£∏™ - ∫. ∫∞¡Δπ∫√™ ∞ƒÃπΔ∂∫Δ√¡∂™ ª∏Ã∞¡π∫√π ∞¡Δø¡√¶√À§√À 181 μ√§√™ Δ∏§. 24210-47518, 47939 ∫π¡. 6978/773321

¶ø§√À¡Δ∞π: Διαμερίσματα πολυτελούς κατασκευής και άψογης λειτουργικότητας-θέσεις στάθμευσης-αποθήκες στο υπόγειο. Περιοχές Αγ. ΚωνσταντίνουΜεταμορφώσεως-Οξυγόνο, από 1.380 ¢ÚÒ/Ì2. Δεκτές ανταλλαγές με ακίνητα. (599)

∞°. ∫ø¡/¡√™ ΠΩΛΕΙΤΑΙ ρετιρέ διαμέρισμα 112 τ.μ. με 3 υ/δ, 2 wc, διαμπερές, θέα, μεγάλες βεράντες, θάλασσα Γορίτσα Πήλιο σχεδόν καινούριο 8ετίας. Καλή τιμή. ΕΥΡΩΚΤΗΜΑ ΕΛΛΑΣ ΑΚΙΝΗΤΑ Ξενοφώντος 1 Τηλ. 24210-26032 Κιν. 6977/615627 (603)

μ√§√™ ∂À∫∞πƒπ∞ α) Πωλείται διαμ/μα 108 τ.μ., 3 υ/δ, κλειστό πάρκιν, 4ος, καινούργιο, 4ετίας, γωνιακό ανατολικό. 158.000 Ε. β) Πωλείται διαμ/μα 79 τ.μ., 3ος, 2 υ/δ, μεγάλες βεράντες. 103.000 Ε. ΕΥΡΩΚΤΗΜΑ ΕΛΛΑΣ ΑΚΙΝΗΤΑ Ξενοφώντος 7 Βόλος Τηλ. 6977-615627 (126)

¶·Á·ÛÒÓ 131 ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ - μfiÏÔ˜

¶ø§∂πΔ∞π

TËÏ. 24210-48017 Î·È 6974-707033

περιοχή Καραγάτς πλησίον Κασσαβέτη μονοκατοικία 85 τ.μ. σε οικόπεδο 133 τ.μ. και Σ.Δ. 2,1. Kapa ikia ¶∞¶∞ƒπ∑√™ BASSOMPIERRE O.E. Κτηματικές συναλλαγές Ογλ 45 Βόλος Τηλ. 24210-22744 6972-318618 (594)

Πωλούνται κεντρικά ακίνητα Διαμερίσματα (παλαιά - καινούρια). Μονοκατοικίες και οικόπεδα εντός και εκτός πόλεως. Κτήματα και αγροτεμάχια παραθαλάσσια και χερσαία. Υπεύθυνη εξυπηρέτηση με πείρα του αντικειμένου άνω των 35 ετών. Εμπιστευθείτε μας. (600)

ευρύχωρο οροφοδιαμέρισμα διπλοκατοικίας 120 τ.μ., περιοχή Πέτρου και Παύλου Ν. Ιωνίας, 3 υ/δ, μεγάλος ενιαίος χώρος σαλόνι-τραπεζαρία, ποσοστά του οικοπέδου σε πολύ καλή τιμή. Kapa ikia ¶∞¶∞ƒπ∑√™ BASSOMPIERRE O.E. Κτηματικές συναλλαγές Ογλ 45 Βόλος Τηλ. 24210-22744 6972-318618 (595)

¶ø§∂πΔ∞π πλησίον οδού Λαρίσης ακίνητο με πρόσωπο σε 2 δρόμους αποτελούμενο από ισόγεια καταστήματα 320 τ.μ. και ορόφους συνολικής επιφάνειας 457 τ.μ. για γραφεία και κατοικίες. Kapa ikia ¶∞¶∞ƒπ∑√™ BASSOMPIERRE O.E. Κτηματικές συναλλαγές Ογλ 45 Βόλος Τηλ. 24210-22744 6972-318618 (596)

¶ø§∂πΔ∞π διώροφη μονοκατοικία 180 τ.μ. σε οικόπεδο 161 τ.μ. σε ήσυχο σημείο της περιοχής Χιλιαδούς, μεγάλος ενιαίος χώρος με τζάκι, 4 υ/δ όλα με μπαλκόνια, 2 μπάνια w/c, βοηθητικοί χώροι, ιδανικό για μεγάλη οικογένεια. Kapa ikia ¶∞¶∞ƒπ∑√™ BASSOMPIERRE O.E. Κτηματικές συναλλαγές Ογλ 45 Βόλος Τηλ. 24210-22744 6972-318618 (597)

¶ø§∂πΔ∞π στις Αλυκές, περιοχή Αμπελάκια, με αναφαίρετη θέα τη θάλασσα αγροτεμάχιο 4.040 τ.μ. Kapa ikia ¶∞¶∞ƒπ∑√™ BASSOMPIERRE O.E. Κτηματικές συναλλαγές Ογλ 45 Βόλος Τηλ. 24210-22744 6972-318618 (598)

ÃÀ™∞¡£∏ ¡. ™π§∂§∏ ΔËÏ. 24210-47722, 6944-845616 ¶ø§√À¡Δ∞π ετοιμοπαράδοτα διαμερίσματα 93, 84, 56 και 120 τ.μ., στην περιοχή της Καλλιθέας με θέσεις πάρκιν και αποθήκες. Επίσης ∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π ισόγειο γωνιακό κατάστημα. (254)

∞∫π¡∏Δ∞ ∞£∞¡∞™π√À www.athanasiourealestate.com

¶ø§∂πΔ∞π

√π∫√¢√ªπ∫∂™ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂π™

ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ “π∞™ø¡” ∫ø¡/Δπ∞ §∞´¡∞ - ª∞∫∞ƒø¡∞ Δ∏§. 24210-22824

ÕÁÈÔ˜ ∫ˆÓ/ÓÔ˜ ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα 105 τ.μ. 2ος όροφος, διαμπερές, 2 μεγάλα υπνοδωμάτια, σαλοτραπεζαρία, μεγάλη κουζίνα και 2 αποθήκες. Τιμή ευκαιρίας. (616)

∫Δ∏ª∞Δ√ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ ¶∞¶∞¢∏ª∏Δƒπ√À ΔËÏ./Fax °Ú·Ê›Ԣ: 24210 54087 697 74 11 883 Πωλούνται οικόπεδα, παλιές μονοκατοικίες, διαμερίσματα, πολυτελούς κατασκευής, χωράφια, βιοτεχνικοί χώροι στο Βόλο και γενικότερα στο Νομό Μαγνησίας. (621)

¶ø§∂πΔ∞π ο εξοπλισμός κοσμηματοπωλείου στο κέντρο του Βόλου λόγω αναχώρησης, σε τιμή ευκαιρίας 30.000 Ε. Πληρ. τηλ. 6974-456215 και 6970864447. (472)

¶ø§∂πΔ∞π επικερδής επιχείρηση έναντι Νοσοκομείου λόγω συνταξιοδότησης. Δίδεται και εγγύηση. πληρ. τηλ. 6973-790730. (613)

¶ø§∂πΔ∞π 16761 Στον Κάλαμο Αργαλαστής πωλείται κτήμα 8,5 στρεμμάτων (ελαιοπερίβολο 150 καρποφόρα δέντρα) με καλύβι και νερό πηγής. Πανοραμική θέα στον Παγασητικό. Τιμή 130.000 ευρώ. Μεσίτης ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, τηλ. 24210-48017 και 6974707033. (255)

ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ “Δ™∂§π√™ ∞∫π¡∏Δ∞” ∂ıÓ. ∞ÓÙÈÛÙ¿Ûˆ˜ 40 ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜-μfiÏÔ˜ 697.4647.587 Î·È 24280 78.267 Πωλούνται παντός είδους ακίνητα: Μονοκατοικίες, οικόπεδα, διαμ/ατα, επαγγελματικές στέγες, καταστήματα, βιοτεχνικοί χώροι, παραθαλάσσια οικόπεδα/κατοικίες/εξοχικά, αξιόλογα κτηματο-οικόπεδα και αγροτεμάχια... Υπεύθυνη εξυπηρέτηση με ζήλο, αγάπη και υπευθυνότητα. (665)

-----------------------------------∞¶√ Δ∂áπ∫∏ ∂Δ∞πƒ∂π∞ “μ. ∫∞Δ™∞ƒ√™ ∂.∂.” ƒ. º∂ƒ∞π√À 130 Δ∏§. 24210-47963-64 ∫π¡. 6944-357213

¶ø§√À¡Δ∞π Ãøƒπ™ º¶∞ ™ÙËÓ ¶∞ƒ∞§π∞ ∞°ƒπ∞™: Διαμερίσματα επάνω στο κύμα από 35-106 τ.μ. κουζίνες, ντουλάπες Ιταλίας, πόρτες μασίφ, δάπεδα τζάκια γρανίτες, λουτρά λουξ με άνεση και λειτουργικότητα. Υπερπολυτελούς κατασκευής. ∞§§∏ ª∂ƒπ∞: Βίλες πολυτελείς με θέα των 143-165 τ.μ. με ή χωρίς ημιυπόγειο 100 τ.μ. ανεξάρτητες πολυτελείς με δικό τους οικόπεδο από 300-420 τ.μ. ∑∏Δ∂πΔ∞π: Κεντρικό οικόπεδο στο Βόλο για αγορά ή αντιπαροχή. (635)

-----------------------------------ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ ¶∞¡π√¶√À§√™ ∞¶√™Δ√§√™ ™Àªμ√À§√™ ∞°√ƒ∞™ ∫∞π ¶ø§∏™∏™ ™ˆÎÚ¿ÙÔ˘˜ 29 - ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË ΔËÏ. 2421035335/31231 Fax: 2421031232 ∫ÈÓ.: 6932221749 e-mail: info@paniopoulos.gr www.paniopoulos.gr

°∫∞ƒ™√¡π∂ƒ∂™ 1. ™Ù·‰›Ô˘ 30 Ù.Ì. 65.000 ∂ ∞2 2. ¶·ÏÈ¿ μfiÏÔ˘ 32 Ù.Ì. 45.000 ∂ ∞6 ¢À∞ƒπ∞ 1. ™Ù·‰›Ô˘ 50 Ù.Ì. 100.000 ∂ μ1 2. ∑ÔÚÌ¿ 58 Ù.Ì. 95.000 ∂ μ5 3. ƒ. ºÂÚ·›Ô˘ 47 Ù.Ì. 80.000 ∂ μ7 4. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· ÚÂÙÈÚ¤ 70 Ù.Ì. 85.000∂ μ10 5. ∫·ÚÙ¿ÏË 49 Ù.Ì. 63.000 ∂ μ11 6. μÏ·¯¿‚· 52 Ù.Ì. 95.000 ∂ μ12 7. μÏ·¯¿‚· 54 Ù.Ì. 98.000 ∂ μ13 Δƒπ∞ƒπ∞ 1. ™Ù·‰›Ô˘ 72 Ù.Ì. 130.000 ∂ °4 2. ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 98 Ù.Ì. 130.000 °5 3. ∫·ÚÙ¿ÏË 76 Ù.Ì. 110.000 ∂ °7 4. ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 88 Ù.Ì. 100.000 ∂ °9 5. ÕÓ·˘ÚÔ˜ 78 Ù.Ì. 210.000 ∂ °11 6. ÕÓ·˘ÚÔ˜ 78 Ù.Ì. 210.000 ∂ °14 7. ¶·Á·ÛÒÓ 90 Ù.Ì. 160.000 ∂ °15 8. ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜ 93 Ù.Ì. Ì ¿ÚÎÈÓ Î·È ·Ôı‹ÎË 180.000 ∂ °20 Δ∂™™∞ƒπ∞ - ¶∂¡Δ∞ƒπ∞ 1. ∫·Ú·˚ÛοÎË 170 Ù.Ì. 220.000 ∂ ¢2 2. ¡ÈÎÔÙÛ¿Ú· 116 Ù.Ì. 140.000 ∂ ¢3 3. ∫·ÙÛ·ÓÙÒÓË 135 Ù.Ì. 190.000 ∂ ¢6 4. ÕÓ·˘ÚÔ˜ 120 Ù.Ì. 310.000 ∂ ¢7 5. ª·ÁÓ‹ÙˆÓ 104 Ù.Ì. 185.000 ∂ ¢11 6. ÃÈÏÈ·‰Ô‡ ∞Á. °ÂÚ¿ÛÈÌÔ˜ 122 Ù.Ì. 120.000 ∂ ¢14 ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™ 1. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· ÌÂ˙ÔÓ. 150 Ù.Ì. 220.000 ∂ ∑1 2. ¶ÚÔÊ. ∏Ï›·˜ ·Ï·Èfi ·Ú¯ÔÓÙÈÎfi 125+125 Ù.Ì. Û ÔÈÎfi. 511 Ù.Ì. 200.000 ∂ ∑2 3. ¡. πˆÓ›· 85 Ù.Ì. Û ÔÈÎfi. 120 Ù.Ì. 120.000 ∂ ∑3 4. ∫ÚÈı·ÚÈ¿ 180 Ù.Ì. Û 245 Ù.Ì. 200.000 ∂ ∑6 5. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 114 Ù.Ì. 200.000 ∂ ∑11 6. ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜ 180 Ù.Ì. 300.000 ∂ ∑14 7. ∞ÁÚÈ¿ 160 Ù.Ì. 700.000 ∂ ∑15 8. ∞Ó‹ÏÈÔ 130 Ù.Ì. 80.000 ∂ ∑21 9. §·‡ÎÔ˜ ¶ËÏ›Ô˘ 200 Ù.Ì. 140.000 ∂ ∑23

¶ø§√À¡Δ∞π μεζονέτες πολυτελούς κατασκευής με θέση στάθμευσης, τζάκι, αυτόνομη θέρμανση με φυσικό αέριο και αυτοτελή περιβάλλοντα χώρο, περιοχή Αγίου Νεκταρίου Ν. Ιωνία (γωνία Διογένους και Κάλβου). Πληρ. κ. ΤΣΟΛΗΣ, πολ. μηχανικός, τηλ. 24210-78325, 6973-380076. (203)

(623)

10. ∞ӷηÛÈ¿ 474 Ù.Ì. 650.000 ∂ ∑24 11. ∞ÁÚÈ¿ 160 Ù.Ì. 400.000 ∂ ∑25 12. ª¿Ú·ıÔ˜ 136 Ù.Ì. 90.000 ∂ ∑26 13. ¶·¿ ¡ÂÚfi ∞Á. πˆ¿ÓÓ˘ 63 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 240 Ù.Ì. 250.000 ∂ ∑32 14. ∫ÚÈı·ÚÈ¿ 134 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 115 Ù.Ì. 250.000 ∂ ∑34 15. ¢Ú¿ÎÂÈ· ¶ËÏ›Ô˘ 340 Ù.Ì. ·Ú·‰ÔÛÈ·Îfi ·Ú¯ÔÓÙÈÎfi 500.000 ∂ ∑35 16. ¡ÂÔ¯ÒÚÈ ¶ËÏ›Ô˘ ·Ú·‰ÔÛȷ΋ ÔÈΛ· 102 Ù.Ì. 120.000 ∂ ∑37 17. ÃÈÏÈ·‰Ô‡ ¿Óˆ ·fi ª·ÎÚ˘ÁÈ¿ÓÓË ÔÈΛ· 75 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 205 Ù.Ì. 120.000 ∂ ∑38 18. πˆÏÎÔ‡ ¿Óˆ ·fi °. ¢‹ÌÔ˘ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· ‰Â‡ÙÂÚÔ˘ Î·È ÙÚ›ÙÔ˘ ÔÚfiÊÔ˘ 185 Ù.Ì. 280.000 ∂ ∑40 ηٿÏÏËÏË ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ¯Ú‹ÛË (ÊÚÔÓÙÈÛÙ‹ÚÈÔ). 19. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 176 Ù.Ì. ‰ÈÒÚÔÊË Ì ı¤· ÙÔ μfiÏÔ 250.000 ∂ ∑41 20. Αχιλλοπούλου 82,5 τ.μ. σε οικόπεδο 108,52 τ.μ. 120.000 Ε Ζ42 21. ¶·Ï·È¿ μfiÏÔ˘ ÚÒÙÔ˜ fiÚÔÊÔ˜ ‰ÈˆÚfiÊÔ˘ ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹˜ 126 Ù.Ì. Î·È ÈÛfiÁÂÈÔ˜ ¯ÒÚÔ˜ 50 Ù.Ì. 240.000 ∂ ∑43. 22. °ÏÒÛÛ· ™ÎÔ¤ÏÔ˘ ‰‡Ô ‰ÈÒÚÔʘ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜ Ì ˘fiÁÂÈÔ Î·È ÈÛ›Ó˜ 150 Ù.Ì. Ë Ì›· Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 4.100 Ù.Ì. ™À¡. 650.000 ∂ ∑44. √π∫√¶∂¢∞ 1. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 720 Ù.Ì. 73.000 ∂ ∏2 2. ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ 500 Ù.Ì. 100.000 ∂ ∏7 3. ∞Ï˘Î¤˜ 600 Ù.Ì. 250.000 ∏8 4. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 6.500 Ù.Ì. 45.000 ∂ ∏11 5. ÕÊËÛÔ˜ 1.605,7 Ù.Ì. 320.000 ∂ ∏12 6. ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 170 Ù.Ì. Ì ÔÈΛ· 270.000 ∂ ∏13 7. ∞ÁÚÈ¿ 750 Ù.Ì. 280.000 ∂ ∏14 8. ∞ÏËÁ·ÚȤ˜ 4.028 Ù.Ì. 250.000 ∏17 9. §·‡ÎÔ˜ 2.000 Ù.Ì. 35.000 ∂ ∏29 10. º˘ÙfiÎÔ 437 Ù.Ì. 50.000 ∂ ∏37 11. ∞Ï˘Î¤˜ 341 Ù.Ì. 95.000 ∂ ∏38 12. ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi˜ 390 Ù.Ì. 300.000 ∂ ∏39 13. ÕÓˆ μfiÏÔ˜ 146 Ù.Ì. 90.000 ∂ ∏40 14. ΔÛ·Áηڿ‰· 4.131 Ù.Ì. 360.000 ∂ ∏41 15. ¡. πˆÓ›· 730 Ù.Ì. 210.000 ∂ ∏42 16. ¶ÚÔÊ‹Ù˘ ∏Ï›·˜ ∞Ï˘ÎÒÓ 4.000 Ù.Ì. 160.000 ∂ ∏46 17. ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ Ì ı¤· ÙÔ μfiÏÔ 5.884 Ù.Ì. 180.000 ∂ ∏48 18. ∞Ï˘Î¤˜, ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ™√À´¶∞™ 315 Ù.Ì. 150.000 ∂ ∏52 19. Δ¤ÚÌ· ∫‡ÚÔ˘ 521 Ù.Ì. 350.000 ∂ ∏53 20. ª·ÁÓ‹ÙˆÓ 171 Ù.Ì. 210.000 ∂ ∏56 21. Αγριά 723,62 τ.μ. κατάλληλο για ξενοδοχείο 600.000 Ε Η58 22. Αγριά εκτός σχεδίου 4.000 τ.μ. 250.000 Ε Η59 ∞°ƒ√Δ∂ª∞Ãπ∞ 1. ∫¿Ùˆ ∫·Ù˯ÒÚÈ 6.292 Ù.Ì. 45.000 ∂ Δ6 2. ªËϛӷ 4.018 Ù.Ì. 220.000 ∂ Δ7 3. ¶ÂÚÈÔ¯‹ ∞Ê‹ÛÔ˘ 6.491 Ù.Ì. 40.000 ∂ Δ8 4. ÃfiÚÙÔ ¶ËÏ›Ô˘ Ì ı¤· ‰›Ï· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· 522 Ù.Ì. 180.000 ∂ Δ11 5. ∞Á. ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ ¶ËÏ›Ô˘ 4.500 Ù.Ì. 50.000 ∂ Δ12 6. ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi˜ ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· 5.700 Ù.Ì. 300.000 ∂ Δ13 ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ 1. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ 43 Ù.Ì. 35.000 ∂ £2 2. ¢. °ÂˆÚÁÈ¿‰Ô˘ 50 Ù.Ì. Ì ¿ÚÎÈÓ 150.000 ∂ £3 3. §·Ú›Û˘ ÙÚÈÒÊ. 170 Ù.Ì. 300.000 ∂ £6 4. ¢ÔÓ ¢·ÏÂ˙›Ô˘ 133 Ù.Ì. Ì ·Ù¿ÚÈ 70 Ù.Ì. 350.000 ∂ £10 5. °. ¢‹ÌÔ˘ 94,2 Ù.Ì. Î·È ˘fiÁÂÈÔ 50 Ù.Ì. 180.000 ∂ £25 °ƒ∞º∂π∞ 1. ∞ÓÙˆÓÔÔ‡ÏÔ˘ 52 Ù.Ì. 70.000 ∂ π1 ∂¡√π∫π∞∑√¡Δ∞π ¢È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· - ∫·Ù·ÛÙ‹Ì·Ù· - °Ú·Ê›· √§∞ Δ∞ ∞∫π¡∏Δ∞ ™∂ ∞¶√∫§∂π™Δπ∫∏ ¢π∞£∂ ™∏ (642)

-----------------------------------KTHMATπ∫∂™ ™À¡∞§§∞°∂™ ¶∞´¶∞∏ ∑ø°ƒ∞ºπ∞ §ÒÚË 1 & π¿ÛÔÓÔ˜ (4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜) Δ.∫. 38221, μ√§√™ Δ∏§. 24210-25846, FAX 24210-20267

¶ø§√À¡Δ∞π ∞. √π∫√¶∂¢∞ 1. √ÈÎfiÂ‰Ô 211 Ù.Ì. ÛÙËÓ ¶ÈÓ‰¿ÚÔ˘ - ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ˘. 2. √ÈÎfiÂ‰Ô ÛÙËÓ ∞ӷηÛÈ¿ 632 Ù.Ì., Ì ·Ï·È¿ ¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ·. μ. √π∫√¶∂¢∞ ™Δ√ ¶∏§π√ 1. √ÈÎfiÂ‰Ô 500 Ù.Ì. ÛÙËÓ ∫Ô˘ÎÔ˘Ú¿‚·. 2. √ÈÎfiÂ‰Ô 1.000 Ù.Ì. Ì ı¤· ÛÙËÓ ∫Ô˘ÎÔ˘Ú¿‚·. 3. √ÈÎfiÂ‰Ô 4.028 Ù.Ì. ÛÙË ı¤ÛË ∞ÏËÁ·ÚȤ˜ (¿Óˆ ·fi ÙÔÓ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi ÕÏÏ˘ ªÂÚÈ¿˜). °. ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ 1. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 117 Ù.Ì., 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ Ì ·Ôı‹ÎË Î·È Áηڿ˙ 5ÂÙ›·˜ ∫Ô˘ÓÙÔ˘ÚÈÒÙÔ˘™ÔψÌÔ‡. 2. °Î·ÚÛÔÓȤڷ 27 Ù.Ì., ÷Ù˙Ë·ÚÁ‡ÚË 51, ÙÈÌ‹ 25.000 ∂. 3. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 117 Ù.Ì., ÛÙË μÏ·¯¿‚· - ª·ÁÓ‹ÙˆÓ 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜. 4. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 100 Ù.Ì. ÛÙË μÏ·¯¿‚· - ª·ÁÓ‹ÙˆÓ 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜. ¢. ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ 1. πÛfiÁÂÈÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· 120 Ù.Ì., ÛÙË ¡Â¿ÔÏË. 2. √ÈÎfiÂ‰Ô 158 Ù.Ì., Ì ̷Á·˙› 77 Ù.Ì., ÛÙË ¡. πˆÓ›· (∂ÏÏËÛfiÓÙÔ˘). ∂. ∞°ƒ√Δ∂ª∞Ãπ∞ 1. √ÈÎfiÂ‰Ô 12 ÛÙÚÂÌ. ∞Á. ¶·Ú·Û΢‹. 2. √ÈÎfiÂ‰Ô 485 Ù.Ì., ÛÙ· ∫‹È·. 3. ¢Ú¿ÎÂÈ· 4 ÛÙÚÂÌ. 4. ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 8 ÛÙÚÂÌ., Ì ÂÏȤ˜ ÛÙÔÓ •ËÚfiηÌÔ. 5. ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 14 ÛÙÚ¤Ì. ÛÙË ªÂÏÈ¿ Ê¿ÙÛ· ÛÙÔÓ ·Ï·Èfi ‰ÚfiÌÔ μfiÏÔ˘ - §¿ÚÈÛ·˜ 83 Ì. ∑. ¶∏§π√ - ¶∞ƒ∞£∞§∞™™π∞ 1.√ÈÎfiÂ‰Ô ÛÙ· ¶Ï·Ù·Ó›‰È· 2 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù· ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ 50 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. 2. √ÈÎfiÂ‰Ô 1.055 Ù.Ì. ÛÙÔ ∫·Ù˯ÒÚÈ. 3. √ÈÎfiÂ‰Ô ÛÙ· ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿ (∑ÂÚ‚fi¯È·) 406 Ù.Ì. ÎÙ›˙ÂÈ 128 Ù.Ì. ∏. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™ 1. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· ÛÙÔÓ ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ˘ Ì ÔÈÎfi‰Ô. 2. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· ÙÚÈÒÚÔÊË 260 Ù.Ì. ÛÙË ¢ËÌ¿Ú¯Ô˘ °ÂˆÚÁÈ¿‰Ô˘. 3. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· ‰ÈÒÚÔÊË ÂÚÈÔ¯‹ ∂Ù¿ ¶Ï·Ù¿ÓÈ·. 4. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 110 Ù.Ì. Ì ÛÔʛٷ ÛÙÔ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ. £. ∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π ◊ ¶ø§∂πΔ∞π 1. °Ú·ÊÂ›Ô 44 Ù.Ì. ÛÙÔ 2Ô fiÚÔÊÔ ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË-°·ÏÏ›·˜. (643)

¶ƒ√ΔÀ¶√ ∫∂¡Δƒ√ ∞°√ƒø¡ ∫∞π ¶ø§∏™∂ø¡ ∞∫π¡∏Δø¡ ƒ. º∂ƒ∞π√À 105∞ Δ∏§.&FAX 24210-52061, ∫π¡ 6972391647 ∫Δ∏ª∞Δ√ª∂™πΔ∏™ ™Δ∂∫∞™ ∏§π∞™ √π∫π∂™ Βόλος (Καλλιθέα) διώροφη οικία 150 τ.μ. σε οικόπεδο 150 τ.μ. με προοπτική. Άνω Λεχώνια, μεζονέτα καινούργια 400 τ.μ., μετά υπογείου 110 τ.μ., σε οικόπεδο 1.000 τ.μ. με θέα τη θάλασσα. Άλλη Μεριά οικία διώροφη 230 τ.μ. με 40 τ.μ. βοηθητικό χώρο σε οικόπεδο 352 τ.μ. με θέα Ν. Ιωνία, ισόγεια οικία, 106 τ.μ., σε οικόπεδο 150 τ.μ. ΦΥΤΟΚΟ, καινούργια ανεξάρτητη μεζονέτα τριών επιπέδων, πολυτελούς κατασκευής 100 τ.μ. Ο κύριος χώρος 73 τ.μ. το ισόγειο με κλειστό γκαράζ σε οικόπεδο 275 τ.μ., με απεριόριστη θέα στο Βόλο. ΑΛΛΗ ΜΕΡΙΑ ισόγεια οικία 150 τ.μ. σε οικόπεδο 556,40 τ.μ., με θέα. ΒΟΛΟΣ (Άναυρος) ισόγεια οικία 75 τ.μ. σε οικόπεδο 135 τ.μ. με προοπτική ορόφου. ª∞∫ƒπ¡πΔ™∞, ‰ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 172 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 250 Ù.Ì., ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ Ï·Ù›·, Ì ʷÓÙ·ÛÙÈ΋ ı¤· ÛÙÔ μfiÏÔ. Αργαλαστή διώροφη οικία 80 τ.μ. σε οικόπεδο 65 τ.μ. περίπου κοντά στο Δημαρχείο, τιμή 40.000 Ε. ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ ΒΟΛΟΣ κεντρικό 79 τ.μ. 4ου ορόφου κοντά στην πλατεία Ελευθερίας. μ√§√™, 150 Ù.Ì. ÛÙÔ ∫∂¡Δƒ√, 4Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, Ì 200 Ù.Ì. Ì·ÏÎfiÓÈ. ΒΟΛΟΣ, 63 τ.μ. 2ου ορόφου ανατολικό 5 ετών. ΒΟΛΟΣ, γκαρσονιέρα 30 τ.μ. ρετιρέ με μεγάλο μπαλκόνι, Καρτάλη - Γαζή. Αγριά καινούργια δυάρια 50 τ.μ. με δυνατότητα συνένωσης 100 τ.μ.. Βόλος Ν. Δημητριάδα καινούργια διαμερίσματα από 50 τ.μ. έως 100 τ.μ. √π∫√¶∂¢∞ ΜΑΚΡΥΝΙΤΣΑ 1.040 τ.μ. οικοδομήσιμο με θέα στο Βόλο, κατάλληλο για οικία, ξενοδοχείο, γκαράζ. ΑΛΛΗ ΜΕΡΙΑ 2.083,49 τ.μ. με πανοραμική θέα στο Βόλο οικοδομήσιμο. ΑΛΛΗ ΜΕΡΙΑ 1.500 τ.μ. εντός οικισμού δίνεται και το μισό. Ν. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΑ 213 τ.μ. μεσαίο με Σ.Δ. 0,8. Δ™∞°∫∞ƒ∞¢∞ 4.654 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡, Ì ı¤· ÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ‰›ÓÂÙ·È Î·È ÙÌËÌ·ÙÈο. ¶∞ƒ∞£∞§∞™™π∞ Μπούφα, οικόπεδο 3.328 τ.μ. εντός οικισμού, φάτσα στο κύμα. ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ Βόλος κεντρικά ισόγεια καταστήματα με πατάρι και υπόγειο 150 τ.μ., 120 τ.μ. Ν. Ιωνία ισόγεια καινούρια καταστήματα 40,50,35 τ.μ. σε κεντρικό δρόμο. (646)

-----------------------------------™ET™IKA™ ¢HMHTPIO™ IMMOBILIENBURO KTHMATOME™ITIKE™ ™YNA§§A°E™ Iø§KOY 6 BO§O™ TH§.: 24210 37043 KINHTO: 6977 269693 FAX: 24210 28678

¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ 1. °Î·ÚÛÔÓȤڷ 20 Ù.Ì. (ÕÁ. ∫ˆÓ/ÓÔ˜) ÈÛfiÁÂÈ·, 20.000∂. 2. °Î·ÚÛÔÓȤڷ 25 Ù.Ì. ƒÔ˙Ô‡ 2Ô˘ ÔÚ., 28.0000∂. 3. °Î·ÚÛÔÓȤڷ 34 Ù.Ì. ¶·Á·ÛÒÓ, 2Ô˘ ÔÚ., ηÈÓ., 55.000∂. 4. ¢˘¿ÚÈ 45 Ù.Ì. 2Ô˜ ÔÚ., ÎÂÓÙÚÈÎfi, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ. 5. ¢˘¿ÚÈ 50 Ù.Ì. 2Ô˘ ÔÚ., ÎÂÓÙÚÈÎfi, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ Î·È ÁÈ· ÁÚ·Ê›Ô. 6. ¢˘¿ÚÈ 54 Ù.Ì. ƒ. ºÂÚ·›Ô˘ 2Ô ÔÚ., ηÈÓ. 7. ¢˘¿ÚÈ 45 Ù.Ì. ηÈÓ., ª. ∞Û›·˜, ¡. πˆÓ›·. 8. ¢˘¿ÚÈ 64 Ù.Ì., ·ÏÈfi, 1Ô˘ ÔÚ., ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË, 47.000∂. 9. ΔÚÈ¿ÚÈ 78 Ù.Ì. 2Ô˜ ÔÚ., ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË, ηÈÓ. 10. ΔÚÈ¿ÚÈ 78 Ù.Ì. 3Ô˜ ÔÚ., ∞¯ÈÏϤˆ˜, ηÈÓ. 11. ΔÚÈ¿ÚÈ 77 Ù.Ì. 4Ô˜ ÔÚ., ΔÔ¿ÏË Î·È ÁÈ· ÁÚ·Ê›Ô. 12. ΔÚÈ¿ÚÈ 100 Ù.Ì. 4Ô˜ ÔÚ., ηÈÓ., ÁˆÓÈ·Îfi. 13. ΔÚÈ¿ÚÈ 100 Ù.Ì., 4Ô˘ ÔÚ., ηÈÓ., °·ÏÏ›·˜. 14. ΔÂÛÛ¿ÚÈ 110 Ù.Ì. 4Ô˜ ÔÚ., ÚÂÙÈÚ¤, ¢ÔÓ ¢·ÏÂ˙›Ô˘. 15. ΔÂÛÛ¿ÚÈ 120 Ù.Ì. 5Ô˜ ÔÚ., °. ¢‹ÌÔ˘-∫·ÚÙ¿ÏË. 16. ªÂ˙ÔÓ¤Ù˜ 120-150 Ù.Ì. ÛÙË ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·, ∫·Ú·Á¿Ù˜, ¡. πˆÓ›·, ∞ÁÚÈ¿. 17. ΔÂÛÛ¿ÚÈ 110 Ù.Ì. ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË Î·ÈÓ., ÁˆÓÈ·Îfi, ı¤·. 18. ÕÓ·˘ÚÔ˜ 70 Ù.Ì., 1Ô˜ ÔÚ., ÏÔ˘Í, ·Ôı‹ÎË+¿ÚÎÈÓ. 19. ∫ÂÓÙÚÈÎfi ÙÂÛÛ¿ÚÈ 112 Ù.Ì., 4Ô˜ ÔÚ. Î·È ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÛÙ¤ÁË. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™ 1. ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë 47 Ù.Ì., Û 170 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. 2. ÕÁ. ∞Ó¿ÚÁ˘ÚÔÈ 80 Ù.Ì. Û 177 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. 3. °. ¢‹ÌÔ˘ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 230 Ù.Ì. 200.000∂. 4. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· 70 Ù.Ì. Û 158 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. 5. ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë 75 Ù.Ì. Û 260 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. ∂¡√π∫π∞∑√¡Δ∞π 1. ¢˘¿ÚÈ 10ÂÙ›·˜ ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· 56 Ù.Ì. 1Ô˘ ÔÚ., 350∂. 2. ÕÓˆ μfiÏÔ˜ ÂÈψ̤ÓÔ 2¿ÚÈ, 60 Ù.Ì., 350∂. 3. ¢˘¿ÚÈ ÎÂÓÙÚÈÎfi, 5Ô˘ ÔÚ., ÂÈψ̤ÓÔ, 350∂. 4. ΔÚÈ¿ÚÈ 90 Ù.Ì. ∞¯ÈÏÏÔÔ‡ÏÔ˘, 2Ô˘ ÔÚ., 370∂. 5. ªÂ˙ÔÓ¤Ù· ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· 130 Ù.Ì.+‰ÒÌ·+·Ôı‹ÎË+¿ÚÎÈÓ, ∫·Ú·Á¿Ù˜. 6. ΔÂÛÛ¿ÚÈ 110 Ù.Ì., ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ¡. πˆÓ›·, 4Ô˜ ÔÚ., 430∂. √π∫√¶∂¢∞ 1. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· 158 Ù.Ì. Û.‰. 1,8, 85.000∂. 2. ÕÁ. ∞Ó¿ÚÁ˘ÚÔÈ 177 Ù.Ì. Û.‰. 1,2, 83.000∂.

➡ ™YNEXEIA ™TH ™E§I¢A 35


ªÈÎÚ¤˜ ∞ÁÁÂϛ˜ 35

Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 28 A¶ƒπ§π√À 2010

➡ ™YNEXEIA A¶O ™E§I¢A 34

™ET™IKA™ ¢HMHTPIO™ IMMOBILIENBURO KTHMATOME™ITIKE™ ™YNA§§A°E™ Iø§KOY 6 BO§O™ TH§.: 24210 37043 KINHTO: 6977 269693 FAX: 24210 28678

3. ª·‚›ÏË 158 Ù.Ì. Û.‰. 1,8, 95.000∂. 4. ∫·˙·Ó¿ÎÈ 200 Ù.Ì. Û.‰. 1,2, 90.000∂. 5. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· ÁˆÓÈ·Îfi, 270 Ù.Ì., 130.000∂. 6. ÕÓ·˘ÚÔ˜ 117 Ù.Ì. Û.‰. 2,1. ΔÈÌ‹ 120.000∂. 7. ™ˆÚfi˜ 620, 600, 590 Ù.Ì., Ì ı¤·. 8. ÕÓˆ μfiÏÔ˜ 760 Ù.Ì., ÁˆÓÈ·Îfi, ı¤·, 130.000∂. 9. ÕÓˆ μfiÏÔ˜ 2.400 Ù.Ì. Ì ı¤· 60.000∂. 10. ÕÁ. ™˘Ú›‰ˆÓ·˜ 195 Ù.Ì., 75.000∂. 11. ª·‚›ÏË 180 Ù.Ì., 120.000∂. 12. ª·˘ÚÔÎÔÚ‰¿ÙÔ˘ 175 Ù.Ì., 90.000∂. ∂∫Δ√™ μ√§√À 1. ªËÏȤ˜ 1.200 Ù.Ì. ÎÂÓÙÚÈÎfi, 135.000, Ì ı¤·. 2. ªԇʷ 400, 500 Î·È 600 Ù.Ì., ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡. 3. ª·Ï¿ÎÈ ÂÏ·ÈÒÓ·˜ 4.600 Ù.Ì., ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. 4. ∫. §Â¯ÒÓÈ· ÎÙ‹Ì· 3.000 Ù.Ì., 70.000∂. 5. ÿÓÈ· 350 Ù.Ì., ÛÙÔÓ ÎÂÓÙÚÈÎfi ‰ÚfiÌÔ. 6. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 350 Ù.Ì., Ì ËÌÈÙÂÏ‹ Ô›ÎËÌ·. 7. ∫¿Ï·ÌÔ˜ 1.700 Ù.Ì., 70Ì. ·fi ÙÔ Î‡Ì·. 8. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 4.300 Ù.Ì., ˘¤ÚÔ¯Ë ı¤·, 80.000∂. 9. ÕÊËÛÛÔ˜ 2¿ÚÈ, 37 Ù.Ì., Ì ·˘Ï‹, ı¤·, 85.000∂. 10. ªËϛӷ ÔÈΛ· 100 Ù.Ì., ηÙÔÈ΋ÛÈÌË, ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡. 11. §ÂÊfiηÛÙÚÔ 1.200 Ù.Ì., Ì ı¤·, 50.000∂. 12. ∞ӷηÛÈ¿ 50 Ù.Ì. ÔÈΛ· Û 170 Ù.Ì., ÔÈÎfi‰Ô. 13. ∫. ¡ÂÚ¿ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜, ηÈÓÔ‡ÚÁȘ 70 Ù.Ì. Ì 120 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. 14. ªԇʷ 4.500 Ù.Ì. Ì ı¤·, ÂÏ·ÊÚÈ¿ ÎÏ‹ÛË. (647)

-----------------------------------∫Δ∏ª∞Δ√ª∂™πΔ∏™ Δƒ∞∫∞™ ™Δ∞£∏™ ∞ƒ°√¡∞ÀΔø¡ 32 ¶∞ƒ∞§π∞ - μ√§√™ 24210-22142 6937-775383

°∫∞ƒ™√¡π∂ƒ∂™ ¶ÏËÛ›ÔÓ ª·ÚÈÓfiÔ˘ÏÔ˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· 27 Ù.Ì. ÚÔÛfi„ˆ˜ 45.000 ∂. ¶Ú¿ÎÙÈÎÂÚ Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈ· 26 Ù.Ì. 36.000 ∂. ¶ÏËÛ›ÔÓ ∫‡ÚÔ˘ 25 Ù.Ì., ηÈÓÔ‡ÚÁÈ·, 5Ô˜ ÔÚ. 41.000 ∂. ∞Á. ¡ÈÎfiÏ·Ô˜ 22 Ù.Ì., ¢ÒÌ· 22.000 ∂. ∞Á. ¡ÈÎfiÏ·Ô˜ 39 Ù.Ì., 4Ô˜ ÔÚ. 45.000 ∂. ¶Ú¿ÎÙÈÎÂÚ 34 Ù.Ì., ÚÔÛfi„ˆ˜ 1Ô˜ ÔÚ. 32.000 ∂. ∫·ÛÛ·‚¤ÙË 30 Ù.Ì. ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· 1Ô˜ ÔÚ. ·Î¿Ï˘ÙÔ˘ 56.000 ∂. ¢À∞ƒπ∞ ∞Á. ∞Ó¿ÚÁ˘ÚÔÈ 50 Ù.Ì. 7ÂÙ›·˜ 65.000 ∂. °¿ÙÛÔ˘ 50 Ù.Ì. 2Ô˜ ÔÚ. 50.000 ∂. §. μ‡ÚˆÓÔ˜ 4Ô˜ ÔÚ. ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 51 Ù.Ì., 90.000 ∂. ∫·ÏÏÈı¤· ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 2Ô˜ ÔÚ. 56 Ù.Ì., 90.000 ∂. ÕÓ·˘ÚÔ˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 45 Ù.Ì., Ì P. 85.000 ∂. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· 50 Ù.Ì. 2Ô˜ ÔÚ., ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 75.000 ∂. π. Δ˙¿ÓÔ˘ 68 Ù.Ì., 3Ô˜ ÔÚ. ÁˆÓÈ·Îfi 68.000 ∂. μÔ˘ÙÛ¿ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ÈÛfiÁÂÈÔ Ôχ ηÏfi Ì ·˘Ï‹ Î·È Ú¿ÛÈÓÔ 57.000 ∂. ¡Â¿ÔÏË 54 Ù.Ì., Ì P. 3Ô˜ ÔÚ., 78.000 ∂. ¶ÏËÛ›ÔÓ ∫‡ÚÔ˘ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ÁˆÓÈ·Îfi 68 Ù.Ì., 1Ô˜ ÔÚ. (‰‡Ô ÎÚ‚/Ú˜) Ì ƒ., 106.000 ∂. ¡. πˆÓ›· ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 45 Ù.Ì., 65.000 ∂. ¡. πˆÓ›· 62 Ù.Ì. ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 3Ô˜ ÔÚ., 88.000 ∂. Δƒπ∞ƒπ∞ ¶ÏËÛ›ÔÓ ∫‡ÚÔ˘ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ÁˆÓÈ·Îfi 68 Ù.Ì. Ì ƒ., 106.000 ∂. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· 87 Ù.Ì., ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, Ù˙¿ÎÈ, ƒ., ·Ôı‹ÎË, 127.000 ∂. ∫Ú›ÙÛÎË 81 Ù.Ì., 1Ô˜, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ Ì ƒ. 120.000 ∂. ∫·Ô‰ÈÛÙÚ›Ô˘ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 3Ô˜ ÔÚ., 78 Ù.Ì., Ù˙¿ÎÈ, ƒ., ·Ôı‹ÎË 137.000 ∂. ¡. πˆÓ›· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· ηÈÓÔ‡ÚÁÈ·, 4Ô˜ Î·È 5Ô˜ ÔÚ. Ì ÏÂÔÓ¤ÎÙËÌ· Ì·ÏÎfiÓÈ 110 Ù.Ì., 113.000 ∂. ¡. πˆÓ›· ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 82 Ù.Ì, 3Ô˜ ÔÚ., ‰È·ÌÂÚ¤˜, Ù˙¿ÎÈ, ƒ., ·Ôı‹ÎË, 124.000 ∂. ¡. πˆÓ›· ÔÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· 4Ô˜ ÔÚ. Ôχ ηÏfi 86 Ù.Ì., ı¤·, 137.000 Â. ∫·Ó¿ÚË 88 Ù.Ì., ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 1Ô˜ ÔÚ., 158.000 Â. ∫‡ÚÔ˘ 94 Ù.Ì., 5Ô˜ ÔÚ. ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, Ù˙¿ÎÈ, ƒ+·Ôı., 159.000 ∂. Δ∂™™∞ƒπ∞ ™ÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 6Ô˜ ÔÚ., ÚÂÙÈÚ¤ 109 Ù.Ì., 250.000 ∂. ™ÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 4Ô˜ ÔÚ., 130 Ù.Ì., 273.000 ∂. ¶ÏËÛ›ÔÓ ª·ÚÈÓfiÔ˘ÏÔ˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, 5Ô˜ ÔÚ., 105,5 Ù.Ì., Ù˙¿ÎÈ, ƒ., ·Ôı., 211.000 ∂. ∞Á. ∞Ó¿ÚÁ˘ÚÔÈ 110 Ù.Ì., ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, 5Ô ÔÚ. °Ï¿‰ÛÙˆÓÔ˜ 107 Ù.Ì. ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, 4Ô˜, Ù˙¿ÎÈ, ƒ., ·Ôı., 192.000 ∂. ¡Â¿ÔÏË 110 Ù.Ì, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, Ù˙¿ÎÈ, ƒ., 158.000 ∂. ¡. πˆÓ›· ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 105 Ù.Ì., 6Ô˜ ÔÚ., Ù˙¿ÎÈ, ƒ., ·Ôı., 175.000 ∂. ∂¶∞°°∂§ª∞Δπ∫∂™ ™Δ∂°∂™ ¶Ï·Ù›· ∂Ï¢ıÂÚ›·˜ 61 Ù.Ì., ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ Ì ƒ., 120.000 ∂. ¶Ï·Ù›· ∂Ï¢ıÂÚ›·˜ ˘fi ·Ó¤ÁÂÚÛË 64, 71 Ù.Ì., 2.000 ÙÔ Ù.Ì. ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ °ˆÓÈ·Îfi 114 Ù.Ì. Ì 90 Ù.Ì., ·‡ÏÂÈÔ ¯ÒÚÔ 155.000 ∂. (§ÂÈÙÔ˘ÚÁ› ˆ˜ ηÊÂÙ¤ÚÈ· Ï‹-

Úˆ˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË, ÂÓÔ›ÎÈÔ 700 ∂.). √π∫√¶∂¢∞ 130 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi ÏËÛ›ÔÓ μπ√™∫Àƒ, 32.000 ∂. 150 Ù.Ì. ÏËÛ›ÔÓ Ù¤ÓȘ ™.¢. 0,8, 52.000 ∂. 185 Ù.Ì. ÏËÛ›ÔÓ Ù¤ÓȘ ™.¢. 0,8 70.000 ∂. 420 Ù.Ì. ÃÈÏÈ·‰Ô‡ ¿Óˆ Ù˘ °.¢‹ÌÔ˘, ÁˆÓÈ·Îfi, ·Ó·ÙÔÏÈÎfi Ó¤Ô Û¯¤‰ÈÔ ™.¢. 0,8 220.000 ∂. ∫·Ú·Á¿Ù˜, ÁˆÓÈ·Îfi 473 Ù.Ì., 273.000 ∂. ƒ. ºÂÚ·›Ô˘ ÁˆÓÈ·Îfi 127 Ù.Ì., ™.¢. 2,4 ÏËÛ›ÔÓ ¯ÂÈÌ¿ÚÚÔ˘ ∞Ó·‡ÚÔ˘ 150.000 ∂. ª·ÎÚ˘Ó›ÙÛ˘ ÁˆÓÈ·Îfi 165 Ù.Ì. ™.¢. 2,1 140.000 ∂. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· 250 Ù.Ì., ‰È·ÌÂÚ¤˜ 160.000 ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ 580 Ù.Ì., Ì ÌÈÎÚ‹ ÔÈΛ· ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË 70 Ù.Ì. 260.000 ∂. ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË ÏËÛ›ÔÓ ∂ÚÌÔ‡ 300 Ù.Ì., 15 Ì. ÚfiÛÔ„Ë ™.¢. 2,7 480.000 ∂. ∞Ï˘Î¤˜ 250 Ù.Ì. ÏËÛ›ÔÓ ∫˘·Ó‹ ∞ÎÙ‹ ™.¢. 0,8 115.000 ∂. ∞Ï˘Î¤˜ ÏËÛ›ÔÓ ÎÏÈÓÈ΋˜ °¿ÙÔ˘ 240 Ù.Ì., ‰È·ÌÂÚ¤˜ 120.000 ∂. ∞Ï˘Î¤˜ 220 Ù.Ì., ÚÒÙÔ ÛÙÔ Î‡Ì·, 240.000 ∂. ∞ÁÚÈ¿-™Ô˘ÙÚ·Ï›, 280 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi ÏËÛ›ÔÓ £ˆÌ¿ ™.¢. 0,8, 135.000 ∂. ∞ÁÚÈ¿ ı¤ÛË μ·Úο 240 Ù.Ì., 67.000 ∂. ∞ÁÚÈ¿ ÏËÛ›ÔÓ Ì¿ÚÎÂÙ Lead 500 Ù.Ì., ™.¢. 0,7 100.000 ∂. ª·Ï¿ÎÈ 2.000 Ù.Ì., ÚÒÙÔ ÛÙÔ Î‡Ì· ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ ÎÙ›˙ÂÈ 1.000 Ù.Ì., 460.000 ‰›‰ÂÙ·È Î·È ·ÓÙÈ·ÚÔ¯‹. ª¿Ú·ıÔ˜ 20 Ì. ·fi ı¿Ï·ÛÛ· 319 Ù.Ì., 75.000 ∂. ª¿Ú·ıÔ˜ 50 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ· 329 Ù.Ì., 65.000 ∂. §·‡ÎÔ˜ 700 Ù.Ì., ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ 17.000 ∂. ¶Ï·Ù·ÓÈ¿˜ 4.200 Ù.Ì. Ì ı¤· 42.000 ∂. ªÂÙfi¯È 500 Ù.Ì., ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ Ì ı¤· ¶·Á·ÛËÙÈÎfi-ªËϛӷ 15.000 ∂. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™ - ª∂∑√¡∂Δ∂™ ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 160 Ù.Ì., Ì 60 Ù.Ì., ˘fiÁÂÈÔ Ì ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·. 220.000 ∂. ªÂ˙ÔÓ¤Ù· ∫. ¡ÂÚ¿ 70 Ù.Ì., 136.000 ∂. ªËϛӷ ¤ÙÚÈÓË ‰ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ·, Ì Ï·Ù¿ÓÈ· 110.000 ∂. ÃÈÏÈ·‰Ô‡ 75 Ù.Ì. Û 220 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Û ¿ÚÔ‰Ô 115.000 ∂ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂π™ ¶ˆÏÂ›Ù·È Âȯ›ÚËÛË ÙÛÈÔ˘Ú¿‰ÈÎÔ 25.000 ∂. (648)

-----------------------------------BRUSALIS K. NERA International Estate Agency-Immobilien TËÏ.: (24230) 22795 - 22465, (24210) 35540 KÈÓ.: 697-3022534 ∂-mail: info@pelion-estate.gr www.pelion-estate.gr ¢IAMEPI™MATA 1. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 88 Ù.Ì., 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 10ÂÙ›·˜, Ì ı¤·, ∫¿Ùˆ °·Ù˙¤·. 2.¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 85 Ù.Ì. Ê¿ÙÛ· ı¿Ï·ÛÛ· ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿. 3. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 131 Ù.Ì. ÚÂÙÈÚ¤, ‰È·ÌÂÚ¤˜, 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, 15 ÂÙÒÓ, ∞ÓÙˆÓÔÔ‡ÏÔ˘-ƒ. ºÂÚ·›Ô˘. ª∂∑√¡∂Δ∂™ ªÂ˙ÔÓ¤Ù· ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· 180 Ù.Ì. Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 250 Ù.Ì. 100 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ· (220.000 ∂), ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿. ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 77 Ù.Ì. ÂÈψ̤ÓË 20 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ· (140.000 ∂), ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿. BI§E™-OIKIE™ 1.¢ÈÒÚÔÊË ¤ÙÚÈÓË ·Ú·‰ÔÛȷ΋ ÔÈΛ· 180 Ù.Ì., Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 500 Ù.Ì., Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·, ÕÓˆ °·Ù˙¤·. 3. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· ‰ÈÒÚÔÊË 250 Ù.Ì. 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 4 ÛÙÔ‡ÓÙÈÔ ÂÓÔ›ÎÈÔ 12.000 ∂ ÙËÓ ÛÂ˙fiÓ 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 125 Ù.Ì. ˘ÂÚ ÏÔ˘Í Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·, 100 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ÕÊËÛÛÔ˜. 4. ª·Á·˙› 70 Ù.Ì. ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ·Ú·Ï›· ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿. 5. •ÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô 280 Ù.Ì. ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈÔ 8 ‰ˆÌ·Ù›ˆÓ, ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿. 6. ¢ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 130 Ù.Ì. Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 6 ÛÙÚ. 200 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·, Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·, §ÂÊfiηÛÙÚÔ. 7. (∂˘Î·ÈÚ›·) ÔÈΛ· 125 Ù.Ì. Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 300 Ù.Ì. 120Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· (260.000∂) ¶Ï·Ù·Ó›‰È·. 8. ¢ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 76 Ù.Ì. Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.500 Ù.Ì. Ì ı¤·, 75.000 ∂, ∫ÔÚÒË. 9. √ÈΛ· 65 Ù.Ì. Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.300 Ù.Ì., 50 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ· ÕÊËÛÔ˜. 10. ¢ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 185 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 250 Ù.Ì. ηÈÓÔ‡ÚÁÈ·, 100Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿. 11. ¢ÈÒÚÔÊË ¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 100 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 300 Ù.Ì., ÕÓˆ §Â¯ÒÓÈ·. 12. ¢ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 150 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 125 Ù.Ì. ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ· ¡. πˆÓ›·. OIKO¶E¢A 1.√ÈÎfiÂ‰Ô 2 ÛÙÚ. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ Ì ·Ï·È¿ ÎÙ›ÛÌ·Ù·, ∫¿Ùˆ °·Ù˙¤·. 2. √ÈÎfiÂ‰Ô 5.500 Ù.Ì., ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡, ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·, ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· ηٷÛ΢·ÛÙÈ΋ ÂÙ·ÈÚ›·. ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜. 3. √ÈÎfiÂ‰Ô 400 Ù.Ì. 100Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ‰›ÓÂÙ·È ·ÓÙÈ·ÚÔ¯‹, ÛÙ· ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿. 4. √ÈÎfiÂ‰Ô 1 ÛÙÚ. Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·, ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜ ¡ËÏ›·˜. 5. √ÈÎfiÂ‰Ô 4.700 Ù.Ì. ∫. §Â¯ÒÓÈ· 6. √ÈÎfiÂ‰Ô 3.300 Ù.Ì. ¿Óˆ ÛÙÔ Î‡Ì· ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ ∫ÔÚÒÈ. 7. √ÈÎfiÂ‰Ô 1 ÛÙÚ. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ ªËϛӷ. 8. √ÈÎfiÂ‰Ô 4 ÛÙÚ. Ì ı¤· 200Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿. 9. √ÈÎfiÂ‰Ô 2 ÛÙÚ. Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·, ªËÏȤ˜. 10. √ÈÎfiÂ‰Ô 2 ÛÙÚ. ¿Óˆ ÛÙÔ Î‡Ì· ÌÂٷ͇ ∫·ÏÒÓ ¡ÂÚÒÓ-∫ÔÚÒÈ. 11. √ÈÎfiÂ‰Ô 1.500 Ù.Ì., Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·, ÕÓˆ °·Ù˙¤·. 12. √ÈÎfiÂ‰Ô 4 ÛÙÚ. 200 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ· ÛÙËÓ ∫Ú˘„¿Ó· ∫. °·Ù˙¤·. 13. √ÈÎfiÂ‰Ô 4 ÛÙÚ. 100 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ· Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·, ÕÊËÛÛÔ 14. (∂˘Î·ÈÚ›·) ÔÈÎfiÂ‰Ô 2 ÛÙÚ. 45.000 ∂, ∞ÚÁ˘Ú¤Èη. 15. √ÈÎfiÂ‰Ô 500 Ù.Ì. Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤· ÛÙË μ˘˙›ÙÛ· 16. √ÈÎfiÂ‰Ô 270 Ù.Ì. Ë 540 Ù.Ì. Ê¿ÙÛ· ı¿Ï·ÛÛ·, ∫¿Ùˆ °·Ù˙¤·.

∞°ƒ√Δ∂ª∞Ãπ∞ 1. (∂˘Î·ÈÚ›·) ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 20 ÛÙÚ. Ì ı¤·, 110.000 ∂, ¶Ï·Ù·ÓÈ¿. °›ÓÂÙ·È ‰È¢ÎfiÏ˘ÓÛË ‰·Ó›ˆÓ ̤ۈ TÚ·¤˙˘. °IA O§O TO ¶H§IO M¶POY™A§H™. (651)

-----------------------------------∫Δ∏ª∞Δ√ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ VOLOS REAL ESTATE Δ™√À∫¡π¢∞™ §∞ª¶ƒ√™ 28˘ √∫Δøμƒπ√À 100 - ∫. ∫∞ƒΔ∞§∏ (2Ô˜ √ƒ√º√™) Δ∏§.: 24210-24388 KIN. 6947302966 FAX: 24210-21538 WEB SITE www.volosrealestate.gr e-mail: ltsouknidas@mail.gr √π∫√¶∂¢∞ ÕÁ. ™Ù¤Ê·ÓÔ˜ (™ˆÚfi˜) 617 Ù.Ì. Ì ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·, ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. K·Ú·Á¿Ù˜ 467 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi, ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔÓ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· 256 Ù.Ì. Î·È 500 Ù.Ì. ¿ÚÙÈ· Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌ· Ì ™.¢. 1.8. ¡. πˆÓ›· 240 Ù.Ì.ÁˆÓÈ·Îfi ÔÈÎfiÂ‰Ô ™.¢. 2,4 Ì ·ÏÈ¿ ÔÈΛ·. ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ 600 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. ∞˚‚·ÏÈÒÙÈη 2 ÔÈÎfi‰· ÙˆÓ 329 Ù.Ì. ¿ÚÙÈ· Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌ·. ∞Ï˘Î¤˜ 559 Ù.Ì. Î·È 300 Ù.Ì. ¿ÚÙÈ· Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌ·. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 4 ÛÙÚ. ÂÎÙfi˜ ۯ‰›Ô˘. ∫¿Ùˆ §Â¯ÒÓÈ· 1 ÛÙÚ. ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. ªËϛӷ 1 ÛÙÚ. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. μ˘˙›ÙÛ· 3 ÔÈÎfi‰· ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ ÎÂÓÙÚÈο ¿ÚÙÈ· Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌ· √π∫π∂™ ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ 3ÒÚÔÊË ÌÔÓ/Λ· (˘fiÁÂÈÔ 90 Ù.Ì., ÈÛfiÁÂÈÔ 110 Ù.Ì., ·’ ÔÚ. 110 Ù.Ì., ‚’ ÔÚ. 76 Ù.Ì.) Ì ʷÓÙ·ÛÙÈ΋ ı¤· ˆÏÂ›Ù·È Î·È ¯ˆÚÈÛÙ¿ Û 416 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô 10ÂÙ›·˜. ÕÓˆ μfiÏÔ˜ ÔÈΛ· 60 Ù.Ì. Û 437 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ʷÓÙ·ÛÙÈ΋ ı¤·. ¡. πˆÓ›· “μ·Û‰¤ÎÈÔ” ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 130 Ù.Ì., ÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ηٷÛ΢‹˜ ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙË Û ÁˆÓÈ·Îfi ÔÈÎfiÂ‰Ô 200 Ù.Ì. °·Ì‚¤Ù· 106 ÈÛfiÁÂÈÔ ‰ÈÏÔηÙÔÈΛ·˜ ¿ÌÂÛ· ηÙÔÈ΋ÛÈÌË. ª·‚›ÏË ÌÔÓ/ÎÈ·, 2 ˘/‰ Ï‹Úˆ˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË Û 120 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. ∞Á. ¶·Ú·Û΢‹ 107 Ù.Ì. ÌÔÓ/ÎÈ· Û 280 Ù.Ì. ÔÈÎ. ‰È·ÌÂÚ¤˜. ∂ÈÛÎÔ‹˜ 71 Ù.Ì. ÔÈΛ· Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 162 Ù.Ì. ¡. πˆÓ›· ∂ÁÁÏÂ˙ÔÓËÛ›Ô˘ 42 Ù.Ì. ÔÈΛ· Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 140 Ù.Ì. Ì ™.¢. 2.1. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 2 ÔÈ˘ 100 Ù.Ì. Î·È 140 Ù.Ì. Û ‰ÈÎfi ÙÔ˘˜ ÔÈÎfiÂ‰Ô 300 Ù.Ì. ¶ÈӷοÙ˜ 90 Ù.Ì. Û 4 ÛÙÚ. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ı¤· Î·È 140 Ù.Ì. Û 500 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. ªÔ‡ÚÂÛÈ 4ÂÙ›·˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 200 Ù.Ì. Û 4 ÛÙÚ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·. °∞ƒ™√¡π∂ƒ∂™-¢À∞ƒπ∞-Δƒπ∞ƒπ∞-Δ∂™™∞ƒπ∞ πˆÏÎÔ‡ 2Ô˘ ÔÚ. 33 Ù.Ì. ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË 48 Ù.Ì., 1Ô˘ ÔÚ. ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· Â·Á/΋ ÛÙ¤ÁË. º. πˆ¿ÓÓÔ˘ 1Ô˘ ÔÚ., 54 Ù.Ì. ÂÙÔÈÌÔ·Ú¿‰ÔÙÔ. ∫‡ÚÔ˘ 3Ô˘ ÔÚ. 51 Ù.Ì. 3ÂÙ›·˜, ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË. ∑¿¯Ô˘ studio 42 Ù.Ì., 2Ô˘ ÔÚ. ÂÙÔÈÌÔ·Ú¿‰ÔÙÔ. πˆÏÎÔ‡ 1Ô˘ ÔÚ. 70 Ù.Ì. Ï‹Úˆ˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ. ¶·Á·ÛÒÓ 4Ô˘ ÔÚ. 70 Ù.Ì. ‰È·ÌÂÚ¤˜ Ï‹Úˆ˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ. ¡. πˆÓ›· 77 Ù.Ì. Ï‹Úˆ˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ. ¡. πˆÓ›· 88 Ù.Ì. 1Ô˘ ÔÚ. 15ÂÙ›·˜ Û ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÎÔÓÙ¿ Û ۯÔÏ›·. ∫ÔÚ·‹ 90 Ù.Ì. 2Ô˘ ÔÚ. 20ÂÙ›·˜ ÚÔÛfi„ˆ˜. ƒ. ºÂÚ·›Ô˘ ÂÙÔÈÌÔ·Ú¿‰ÔÙ· ÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ηٷÛ΢‹˜ 2Ô˘ ÔÚ. 85 Î·È 132 Ù.Ì. ∫·ÛÛ·‚¤ÙË 90 Ù.Ì. 2Ô˘ ÔÚ. ÓÂfi‰ÌËÙÔ Ì parking Î·È ·Ôı‹ÎË. ∫·ÛÛ·‚¤ÙË 105 Ù.Ì. 1Ô˘ ÔÚ. ‰È·ÌÂÚ¤˜ Ì parking Î·È ·Ôı‹ÎË 5ÂÙ›·˜ Û ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË. ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 104 Ù.Ì. 3Ô˘ ÔÚ. 30ÂÙ›·˜ ÚÔÛfi„ˆ˜ ‰È·ÌÂÚ¤˜. ∫Ô˘Ù·Ú¤ÏÈ· 120 Ù.Ì. 1Ô˘ ÔÚ. ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· Â·Á/΋ ÛÙ¤ÁË ‰È·ÌÂÚ¤˜. ¶ø§∏™∂π™ ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δø¡ ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË 2ÒÚÔÊÔ ÎÂÓÙÚÈÎfi ηٿÛÙËÌ· 80+80 Ù.Ì. Â¤Ó‰˘ÛË. 2·˜ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 45 Ù.Ì. £Ô˘Îȉ›‰Ô˘ 55 Ù.Ì. ηٿÛÙËÌ·. ∂¡√π∫π∞™∂π™ ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δø¡ °. ∫·ÚÙ¿ÏË Ì ÷Ù˙Ë·ÚÁ‡ÚË 90 Ù.Ì. ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, ÁˆÓÈ·Îfi. ∂ÌÔÚÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ “¡∞∫√™ CENTER” ÈÛfiÁÂÈÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· 60 Ù.Ì. μ·ÛÛ¿ÓË-ªÈÎÚ·ÛÈ·ÙÒÓ 37 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi. ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ˘ 45 Ù.Ì. ∂¡√π∫π∞™∂π™ ¢π∞ª/Δø¡ ∂ÚÌÔ‡ 1Ô˜ ÔÚ. 170 Ù.Ì. ÁÈ· Â·Á/΋ ÛÙ¤ÁË. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·, √ÚÌÈÓ›Ô˘ 2Ô˘ ÔÚ. 81 Ù.Ì., ‰È·ÌÂÚ¤˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ, ·˘ÙÔÓÔÌ›· º/∞/ À¶∞ƒÃ∂𠶧∏ƒ∂™ ∞ƒÃ∂π√ √π∫√¶∂¢ø¡ ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δø¡ ª∏ ¢∏ª√™π∂À√ª∂¡ø¡ (653)

-----------------------------------∫Δ∏ª∞Δ√ª∂™πΔπ∫∏ ª∞°¡∏™π∞™ ¶∞¶∞¶√™Δ√§√À ™Δ∞ª∞Δπ∞ ƒ√™Δøμ 39 μ√§√™ ΔËÏ. 24210-56010 ÎÈÓ. 6977 876175 e-mail: info@ktimamag.gr

¢IAMEPI™MATA Γαζή - Χατζηαργύρη 115 τ.μ. γωνιακό 5ος ορ. 140.000 Ε. Ιάσονος-Χατζηργύρη γραφεία, 46 τ.μ., 3ος ορ., 40.000 MONOKATOIKIE™ Διμήνι 2ώροφο 115+115 τ.μ. οικόπ. 700 τ.μ, θέα Πορταριά 2ώροφο 100 + 100 τ.μ. οικόπ. 800 τ.μ. θέα 220.000 Γατζέα 2ώροφο, 175 τ.μ.+100 τ.μ. υπό-

γειο, καινούργιο+παλιά πέτρινη αποθήκη 160 τ.μ., σε οικόπεδο 300 τ.μ. ÕÊËÛÛÔ˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 80 Ù.Ì. +˘fiÁÂÈÔ 40 Ù.Ì., ηÈÓÔ‡ÚÁÈ·, ¿ÚÎÈÓ, 200.000 ∂ Μακρινίτσα 3ώροφο, 240 τ.μ. οικόπ. 690 τ.μ., 350.000. Φυτόκο οικία 120 τ.μ. + αποθήκη 200 τ.μ., οικόπ. 2.700 τ.μ., 300.000. Άνω Λεχώνια παλιό 2ώροφο, πέτρινο, οικόπ. 295 τ.μ. 80.000 Ε. ÕÓ·˘ÚÔ˜, ·ÏÈ¿ ÔÈΛ· 100 Ù.Ì., ÔÈÎfi. 120 Ù.Ì., 140.000. OIKO¶E¢A-KTHMATA Αλαμάνας (έναντι Τσαλαπάτα) 2.200 τ.μ. τρίφατσο και 820 τ.μ. γωνιακό Αγριά, 5,7 στρ. με ελιές, θέα Παγασητικό, τετραγωνισμένο, 160.000Ε. Κάτω Γατζέα ελαιόκτημα, 3 στρ., οικοδομήσιμο, με καλύβι, 100.000Ε. Πορταριά Αγ. Ιωάννης 3 στρ. 100.000 Πορταριά, Αγ. Τριάδα 4 στρ., 50.000 Χρυσή Ακτή Παναγίας 350 τ.μ. 55.000 Ε Πορταριά, Προφήτης Ηλίας, 4 στρ., 100.000 Πορταριά Αλυκόπετρα 12 στρ., 85.000 Μάραθος 8 στρ. 80.000 Ε και 4 στρ. 50.000 Ε Αγ. Στέφανος (Σωρός) 611 τ.μ. 85.000 Ε Σουτραλί 450 τ.μ., κοντά στο κύμα 230.000 Ε. Αλυκές κτήμα 19 στρ. άνωθεν Ε.Ο. Μάραθος (κόμβος) κτήμα 10 στρ. με κτίσμα 100 τ.μ., 370.000 Μεταμόρφωση πλησίον Ερμού 300 τ.μ. μεγάλη πρόσοψη. Αργαλαστή κέντρο 1.200 τ.μ. μόνο 40.000 Αφέτες, επί εθν. οδού κτήμα 3,3 στρ. 50.000 και 6 στρ. 40.000. Πορταριά κεντρικό οικόπεδο 3.800 τ.μ. μοναδικό. ÕÏÏË ªÂÚÈ¿, ÔÈÎfiÂ‰Ô 834 Ù.Ì., ı¤·, 130.000. °PAºEIA - KATA™THMATA Κάτω Γατζέα κεντρική επιχείρηση ειδών κήπου Δράκεια 2όροφος ξενώνας καινούριος Αργοναυτών επαγγελματικό ακίνητο, οικόπεδο 560 τ.μ. Χάνια, κεντρικό εστιατόριο 120 τ.μ., οικόπ. 1.000 τ.μ. Καλά Νερά ξενοδοχείο κεντρικό 28 δωματίων Κ. Λεχώνια ξενώνας 3ώροφος καινούργιος λουξ, οικόπδ. 1.500 τ.μ. μοναδικός. Καλά Νερά ξενώνας 2ώροφος στην παραλία. Σκιάθος, Κουκουναριές, μεγάλο, σύγχρονο ξενοδοχειακό συγκρότημα. Πήλιο, Χάνια μεγάλη κεντρική πολυτελής ξενοδοχειακή μονάδα Πορταριά κεντρικός ξενώνας εννέα (9) δωματίων, οικόπ. 335 τ.μ. Διμήνι, αποθήκη 550 τ.μ. οικόπ. 4.800 τ.μ. (654)

-----------------------------------Sofia Halkia Consulting - Real Estate 38 Sp.Spiridi st, P.C. 38 221 VOLOS Tel. +30 24210 35166 Fax 24210 35649 www.sofiahalkia.gr

∑∏Δ∏™∏ ¶ÂÏ¿Ù˜ Ì·˜ ÂӉȷʤÚÔÓÙ·È ÁÈ· ¿ÌÂÛË ·ÁÔÚ¿ / ÂÓÔÈΛ·ÛË ÁηÚÛÔÓÈ¤ÚˆÓ / ‰È·ÌÂÚÈÛÌ¿ÙˆÓ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘. √π∫π∂™ - ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ ¶ƒ√Δ∞™∏ ª∞™ ∞§À∫∂™: ¶ˆÏÂ›Ù·È ‰ÈÒÚÔÊË Î·ÙÔÈΛ· 145 Ù.Ì., ˘fiÁÂÈÔ (ηÙÔÈ΋ÛÈÌÔ) 42 Ù.Ì., ΋Ô 36 Ù.Ì. & Parking, 150 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ¢øƒ∂∞¡ ¢∂∏ ÁÈ· 20 ¯ÚfiÓÈ·. ΔÈÌ‹ 230.000∂ μ√§√™ ¶ˆÏÂ›Ù·È ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 80 Ù.Ì. ¢ fiÚÔÊÔ˘ ‰˘ÙÈο Ù˘ ¡ÔÌ·Ú¯›·˜ Û ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ ÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ηٷÛ΢‹˜ Ì 2 ˘/‰, 1 ÏÔ˘ÙÚfi, Û·ÏfiÓÈ Â˘Ú‡¯ˆÚÔ Î·È ÎÔ˘˙›Ó·. ¢È·ÌÂÚ¤˜ Ì ·˘ÙÔÓÔÌ›· ı¤ÚÌ·ÓÛ˘ Ê/·, ·Ôı‹ÎË & parking. ΔÈÌ‹ 145.000∂ μ√§√™: ¶ˆÏÂ›Ù·È ÛÙËÓ ∞ÚÁÔÓ·˘ÙÒÓ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÛÙÔÓ 2Ô fiÚÔÊÔ Ì ÂÌ‚·‰fiÓ 160 Ù.Ì., ˘¤ÚÔ¯Ë ı¤·, advantage ˘·›ıÚÈÔ ¯ÒÚÔ 150 Ù.Ì. μ√§√™: ¶ˆÏÂ›Ù·È ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· ÚÂÙÈÚ¤ 113 Ù.Ì. Ì ÌÂÁ¿ÏÔ ·›ıÚÈÔ, 3 ÎÚ‚·ÙÔο̷Ú˜, ¿ÚÎÈÓÁÎ & ·Ôı‹ÎË. ¶·Ú¿‰ÔÛË Û 1 ¯ÚfiÓÔ. μ√§√™: ¶ˆÏÂ›Ù·È ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÛÙËÓ Ï·Ù›· ∂Ï¢ıÂÚ›·˜ 100 Ù.Ì. ÛÙÔÓ 2Ô fiÚÔÊÔ Ì ·Ôı‹ÎË. μ√§√™: ¶ˆÏÂ›Ù·È - ∂ÓÔÈÎÈ¿˙ÂÙ·È ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÛÙÔÓ 4Ô fiÚÔÊÔ ÛÙËÓ Ï·Ù›· ∂Ï¢ıÂÚ›·˜ 112 Ù.Ì. Ì 3 ˘/‰. μ√§√™: ¶ˆÏÔ‡ÓÙ·È ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· οو ·fi ÙË °. ¢‹ÌÔ˘, ÎÔÓÙ¿ Û ¿ÚÎÔ 96 Ù.Ì. Ì 2 ˘/‰ & 103 Ù.Ì. Ì 3 ˘/‰. μ√§√™: ¶ˆÏÂ›Ù·È ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· Â› Ù˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ ÛÙÔÓ 4Ô fiÚÔÊÔ 92 Ù.Ì. Ì 2 ˘/‰. ΔÈÌ‹ 92.000∂ μ√§√™: ¶ˆÏÔ‡ÓÙ·È ‰˘¿ÚÈ· - ÁÚ·Ê›· 45 & 50 Ù.Ì. Ì ̛· ı¤ÛË parking ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ ¶Ï·Ù›· ∂Ï¢ıÂÚ›·˜. ∂•√Ãπ∫∞ ª∂°∞§∏ ∂À∫∞πƒπ∞: ∞°ƒπ∞: ¶ˆÏÂ›Ù·È ÓÂfi‰ÌËÙË Î·ÙÔÈΛ· 51 Ù.Ì. (‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ÌÂÙ·ÙÚ·› Û 90 Ù.Ì.) Ì ÂÓÈ·›Ô ηıÈÛÙÈÎfi, 1 ˘/‰, Ì¿ÓÈÔ, ı¤ÚÌ·ÓÛË Ì Ê/·. ∞¡ø °∞Δ∑∂∞: ¶ˆÏÂ›Ù·È 2ÒÚÔÊË ·ÏÈ¿ ¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 160 Ù.Ì. Ì ÂÏ·ÈÔÂÚ›‚ÔÏÔ 4070 Ù.Ì. ( ı¤ÛË ª·Ú¿ıË) ı¤· fiÏÔ ÙÔÓ ¶·Á·ÛËÙÈÎfi. ΔÈÌ‹ 140.000∂ ∞ƒ°∞§∞™Δ∏: ¶ˆÏÂ›Ù·È Î·ÙÔÈΛ· ÛÙËÓ Ï·Ù›· Ù˘ ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹˜ Ì ÚÔÔÙÈ΋ ÁÈ· 2Ô fiÚÔÊÔ & ¤ÙÚÈÓË ‰ÈÒÚÔÊË ·ÏÈ¿ ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ Î·È ÏfiÁˆ ÙÔ˘ fiÙÈ Â›Ó·È ·Ú·‰ÔÛȷ΋ ‰ÈηÈÔ‡Ù·È ÂȉfiÙËÛË ÁÈ· ÙËÓ ·Ó··Ï·›ˆÛ‹ Ù˘. ΔÈÌ‹ 70.000∂ ™∫π∞£√™: ¶ˆÏÂ›Ù·È Î·ÙÔÈΛ· 2 ÂÈ¤‰ˆÓ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ ™ÎÈ¿ıÔ˘ Ì ÂÌ‚·‰fiÓ 61 Ù.Ì. ΔÈÌ‹ 88.000∂ ·ÔχÙÔ˘ ÌÂÙÚËÙÔ›˜. ∫∞Δø °∞Δ∑∂∞: ¶ˆÏÂ›Ù·È ·˘ÙfiÓÔÌË ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 71,19 Ù.Ì. Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô & ¿ÚÎÈÓÁÎ 50Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. π‰·ÓÈÎfi ÂÍÔ¯ÈÎfi. ∫ƒπ£∞ƒπ∞: ¶ˆÏÂ›Ù·È ÔÈÎfiÂ‰Ô 220 Ù.Ì. Ì ÔÈΛ· 64 Ù.Ì. Ì ΋Ô Î·È parking (300Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·). ΔÈÌ‹ 105.000∂ ∫√À∫√Àƒ∞μ∞ ¶∏§π√À: ¶ˆÏÂ›Ù·È ÔÈÎfiÂ‰Ô 450 Ù.Ì. Ì ·Ú·‰ÔÛȷ΋ ÔÈΛ· 120 Ù.Ì. £¤· Û fiÏÔ ÙÔÓ ¶·Á·ÛËÙÈÎfi. À¿Ú¯ÂÈ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ·

‰·ÓÂÈÔ‰fiÙËÛ˘ Ì ÂȉfiÙËÛË 50%. ª∏§π¡∞: ¶ˆÏÂ›Ù·È ÔÈÎfiÂ‰Ô 615 Ù.Ì. Ì 2ÒÚÔÊË ÔÈΛ· 100 Ù.Ì. Ì 26 Ù.Ì. ·Ôı‹ÎË. ΔÈÌ‹ 110.000∂ ∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π μ√§√™: °Ú·ÊÂ›Ô ÚÔ‚ÔÏ‹˜ ÛÙÔÓ 1Ô fiÚÔÊÔ 200 Ù.Ì. Â› Ù˘ ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· ÊÚÔÓÙÈÛÙ‹ÚÈÔ, È·ÙÚ›Ô, ÈÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ. ∂¶∞°°∂§ª∞Δπ∫∂™ ™Δ∂°∂™ ¶ƒ√Δ∞™∏ ∂¶∂¡¢À™∏™: ™∫π∞£√™: ¶ˆÏÔ‡ÓÙ·È Î·Ù·ÛÙ‹Ì·Ù· ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜ Ù˘ ™ÎÈ¿ıÔ˘, 110 Ù.Ì. Î·È 72 Ù.Ì. ÌÈÛıˆÌ¤Ó· ÛÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ Ì Ôχ ηϋ ·fi‰ÔÛË 5,5%. ∞§À∫∂™: ¶ˆÏÂ›Ù·È Â› Ù˘ μ¿Î¯Ô˘ ·Î›ÓËÙÔ 106 Ù.Ì. Ì Ôχ ηϋ Ì›ÛıˆÛË. ÀÔÏ›ÂÙ·È ™˘ÓÙÂÏÂÛÙ‹˜ ¢fiÌËÛ˘. μ√§√™: ¶ˆÏÂ›Ù·È Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 33 Ù.Ì., 2 ¯ÒÚÔÈ & WC, ÛÙÔÓ 2Ô fiÚÔÊÔ ÛÙËÓ ¶Ï·Ù›· ∂Ï¢ıÂÚ›·˜. μ√§√™: ¶ˆÏÂ›Ù·È ÁÚ·ÊÂ›Ô ÚÔ‚ÔÏ‹˜ Â› Ù˘ ∞ÚÁÔÓ·˘ÙÒÓ ÛÙÔÓ 2Ô fiÚÔÊÔ Ì ÂÌ‚·‰fiÓ 53 Ù.Ì. Î·È ı¤· fiÏÔ ÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ. √π∫√¶∂¢∞ ¶ƒ√Δ∞™∏ ª∞™: ∞ƒ°∞§∞™Δ∏: ª¤Û· ÛÙÔ ¯ˆÚÈfi ˆÏÂ›Ù·È ÔÈÎfiÂ‰Ô 3 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù· Ì ı¤·, ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ∫·Ì¿Ú·. ΔÈÌ‹ 75.000∂. μ√§√™ ¶ˆÏÂ›Ù·È ÔÈÎfiÂ‰Ô 126 Ù.Ì. ÛÙËÓ Ô‰fi ºπ§∂§§∏¡ø¡ Ì ™.¢. 2,7. ¢›Ï· ÛÙÔ ¿ÚÎÔ. ∞§À∫∂™: ¶ˆÏÂ›Ù·È ÔÈÎfiÂ‰Ô 200 Ù.Ì. Ì ™.¢. 0,8, Ï›Á· ‚‹Ì·Ù· ·fi ÙËÓ Ï·˙ ÙˆÓ ∞Ï˘ÎÒÓ 80.000 ∞¡∞∫∞™π∞: ¶ˆÏÔ‡ÓÙ·È ÔÈÎfi‰· ÛÙËÓ ∞ӷηÛÈ¿ Ì ÂÌ‚·‰fiÓ 1389 Ù.Ì. & 1300 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡, ¿ÚÙÈ· & ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌ·. π‰·ÓÈÎfi ÁÈ· ÔÈÎÈÛÌfi. μ√§√™: ¶ˆÏÂ›Ù·È ÔÈÎfiÂ‰Ô ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ ¡¤·˜ ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜, 312 Ù.Ì. ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. ΔÈÌ‹ 135.000∂ ∞¡ø °∞Δ∑∂∞: ¶ˆÏÔ‡ÓÙ·È 3 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù· ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ ¿ÚÙÈÔ & ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ Ì ı¤· fiÏÔ ÙÔ ¶·Á·ÛËÙÈÎfi. (¶ÚfiÙ·ÛË ÁÈ· Û˘ÁÎÚfiÙËÌ·) ∫∞Δø °∞Δ∑∂∞: ¶ˆÏÂ›Ù·È ÔÈÎfiÂ‰Ô 2300 Ù.Ì. ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ, ¯Ù›˙ÂÈ 200 Ù.Ì., ÂÊ·ÙfiÌÂÓÔ ÛÙÔÓ ÂıÓÈÎfi, ı¤· Û fiÏÔ ÙÔÓ ¶·Á·ÛËÙÈÎfi. ∫∞Δø §∂Ãø¡π∞: ¶ˆÏÂ›Ù·È ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ ÂÎÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ Ì ÂÌ‚·‰fiÓ 4534 Ù.Ì. ÂÚÈÔ¯‹ Û¯ÔÏ›Ԣ. ÕÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. ΔÈÌ‹ 135.000∂ ª∏§π∂™: ¶ˆÏÂ›Ù·È ÔÈÎfiÂ‰Ô ¿ÚÙÈÔ & ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ, ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡, 86 Ù.Ì. ¯Ù›˙ÂÈ 69 Ù.Ì. ΔÈÌ‹ 30.000∂ ª∏§π¡∞ ¶ˆÏÂ›Ù·È ÔÈÎfiÂ‰Ô 260 Ù.Ì. Ì ™.¢. 0,8 ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ 300 Ì. ·fi ÙËÓ ı¿Ï·ÛÛ· & ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ·Ó¤ÁÂÚÛ˘ 2 ÔÚfiÊˆÓ - 108 Ù.Ì. (Ô fiÚÔÊÔ˜). ΔÈÌ‹ 125.000∂ ª∏§π¡∞: ¶ˆÏÔ‡ÓÙ·È ÔÈÎfi‰· 795 Ù.Ì. (Ì ÌÈÎÚfi ÎÙ›ÛÌ·) & 1780 Ù.Ì. ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ∞Á. ∞Ó‰Ú¤· Û ·fiÛÙ·ÛË 30 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ· Ì ÂÏ·Èfi‰ÂÓÙÚ·, ÂÚÈÔÈË̤ӷ & ÂÚÈÊÚ·Á̤ӷ. ª¶√Àº∞: ¶ˆÏÂ›Ù·È ÔÈÎfiÂ‰Ô ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ 360 Ù.Ì. ¿ÚÙÈÔ & ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ, ¯Ù›˙ÂÈ 264 Ù.Ì. ∞¤¯ÂÈ ·fi ÙËÓ ·Ú·Ï›· ∫ÔÚfi˘ 150 Ì. ΔÈÌ‹ 70.000∂ •À¡√μƒÀ™∏: ¶ˆÏÔ‡ÓÙ·È 2 ÔÈÎfi‰· 7 & 10 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù· 30.000 & 43.000∂ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·, ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌ· Î·È ·¤¯Ô˘Ó 3.5 ¯ÏÌ. ·fi ÙËÓ ·Ó¤ÌÔÚÊË ·Ú·Ï›· ÙˆÓ ¶ÔÙÈÛÙÈÎÒÓ •˘Ófi‚Ú˘Û˘. ÕÏÂÙË ı¤· fiÏÔ ÙÔ ∞ÈÁ·›Ô. ™∫π∞£√™: ¶ˆÏÂ›Ù·È ÔÈÎfiÂ‰Ô ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ ÓËÛÈÔ‡ 340 Ù.Ì. ÌÂ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ‹ ‰fiÌËÛ˘ 1.4, ¯Ù›˙ÂÈ 476 Ù.Ì. ∫·Ù¿ÏÏËÏÔ ÁÈ· ηٷÛÙ‹Ì·Ù· ‹ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎfi Î·Ù¿Ï˘Ì·. ΔÈÌ‹ 235.000∂. ∂¡√π∫π∞∑√¡Δ∞π μ√§√™: ∂ÓÔÈÎÈ¿˙ÂÙ·È ÔÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· ÛÙÔ 2Ô, 140 Ù.Ì. Ì 4 ˘ÓÔ‰ˆÌ¿ÙÈ·, Ì¿ÓÈÔ, wc, ÎÔ˘˙›Ó·, ÌÂÁ¿ÏÔ Û·ÏfiÓÈ, ·˘ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË & Ê˘ÛÈÎfi ·¤ÚÈÔ. ¶Ôχ Ï›Á· ÎÔÈÓfi¯ÚËÛÙ·. μ√§√™: ∂ÓÔÈÎÈ¿˙ÂÙ·È ÚÂÙÈÚ¤ 106 Ù.Ì. ÛÙËÓ πˆ¿ÓÓÔ˘ ∫·ÚÙ¿ÏË ÌÂ Ê˘ÛÈÎfi ·¤ÚÈÔ, ȉ·ÓÈ΋ ‚ÂÚ¿ÓÙ·. ∫¤ÓÙÚÔ ·fiÎÂÓÙÚÔ. π‰·ÓÈÎfi ÁÈ· ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· ÎÔÓÙ¿ Û ۯÔÏ›· Î·È Â͈ۯÔÏÈΤ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜. μ√§√™: ∂ÓÔÈÎÈ¿˙ÂÙ·È ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· (¯ˆÚ›˜ ÎÔÈÓfi¯ÚËÛÙ·) Û Â˙fi‰ÚÔÌÔ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ÛÙÔÓ 2Ô fiÚÔÊÔ, 100 Ù.Ì. ΔÔ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi 3 ÎÚ‚·ÙÔο̷Ú˜, Ì¿ÓÈÔ, WC, ÎÔ˘˙›Ó·, Û·ÏfiÓÈ, Ù˙¿ÎÈ & Ê˘ÛÈÎfi ·¤ÚÈÔ (˙ÂÛÙfi ÓÂÚfi ̤ۈ ·˘ÙÔ‡). ∂À∫∞πƒπ∂™ μ√§√™: ¶ˆÏÔ‡ÓÙ·È Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÁÚ·Ê›· ÏËÛ›ÔÓ ‰ÈηÛÙËÚ›ˆÓ μfiÏÔ˘, Ì ÙȘ ÈÔ Û‡Á¯ÚÔÓ˜ ÚԉȷÁڷʤ˜. ªÔÓ·‰È΋ ¢ηÈÚ›· ÁÈ· Â¤Ó‰˘ÛË. ∫∞Δø §∂Ãø¡π∞: ¶ˆÏÔ‡ÓÙ·È 2 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù· ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ (& ÌÂÌÔӈ̤ӷ), Ì ÚfiÛÔ„Ë ÛÙÔÓ Â·Ú¯È·Îfi ‰ÚfiÌÔ. ΔÈÌ‹ 200.000∂ μ√§√™: ∂ÓÔÈÎÈ¿˙ÂÙ·È / ¶ˆÏÂ›Ù·È ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ∞Á. μ·ÛÈÏ›Ԣ, ·Ôı‹ÎË 170 Ù.Ì. ¢È·ı¤ÙÔ˘Ì ÁÈ· ÂÓÔ›ÎÈÔ Î·ÙÔÈ˘ & ‰È·ÌÂÚ› ÛÌ·Ù·, Â›Û˘ ÛÙÔ ·Ú¯Â›Ô Ì·˜ ‰È·ı¤ÙÔ˘Ì ÌÂÁ¿ÏË Áο̷ ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ. (656)

-----------------------------------“EYES” Real Estate Solutions §·ÌÚ¿ÎË Î·È §·¯·Ó¿ ∫fiÌ‚Ô˜ ∫Δ∂§ - μ√§√™ ΔËÏ. 24210-25219 Fax. 24210-38482 e-mail: eyes@kolimitras.gr ¶ø§√À¡Δ∞π * ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÌÔÓfi¯ˆÚÔ 34,41 Ù.Ì., 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, ¶·Á·ÛÒÓ Î·È √ÚÊ·ÓÔÙÚÔÊ›Ԣ (∞∫ 10), Ì ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ı¤Û˘ ÛÙ¿ıÌ¢Û˘. * ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· Ì 3 ˘/‰ 101,83 Ù.Ì., 3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, ¶·Á·ÛÒÓ Î·È √ÚÊ·ÓÔÙÚÔÊ›Ԣ (∞∫ 14), Ì ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ı¤Û˘ ÛÙ¿ıÌ¢Û˘, Ù˙¿ÎÈ Î·È ·˘ÙÔÓÔÌ›· Ê/·, * ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· Ì 2 ˘/‰, 86,82 Ù.Ì., 4Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, ¶·Á·ÛÒÓ Î·È √ÚÊ·ÓÔÙÚÔÊ›Ԣ (∞∫ 15), Ì ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ı¤Û˘ ÛÙ¿ıÌ¢Û˘, Ù˙¿ÎÈ Î·È ·˘ÙÔÓÔÌ›· Ê/·. * ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 3 ÂÈ¤‰ˆÓ Ì 3 ˘/‰, Ù˙¿ÎÈ, ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·, ÛÙËÓ Ô‰fi ∞ÏΛ˘, ÛÙË ¡¤· ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·, ˘fi ÂÚ¿ÙˆÛË, Ì 50 Ù.Ì. Û οı Â›‰Ô. * ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 99 Ù.Ì., 103 Ù.Ì., 108 Ù.Ì., 6Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· Ì 3 ˘/‰, Ù˙¿ÎÈ, ÌÂÁ¿Ï˜ ‚ÂÚ¿ÓÙ˜, 2·˜ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ Î·È ∫Ô˘-

ÓÙÔ˘ÚÈÒÙÔ˘ (∞∫ 71-72 Î·È ∞∫ 73). * ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 289 Ù.Ì., Û 3 Â›‰·, Û˘ÓÔÈΛ· ∂æ∞, ∞ÁÚÈ¿ μfiÏÔ˘ (∞∫ 226). * ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 93 Ù.Ì., 5Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, 2 ˘/‰ Ì ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎfi ÂÍÔÏÈÛÌfi, Ì Ù˙¿ÎÈ, ÂÛˆÙÂÚÈ΋ ·Ôı‹ÎË, ·/c, 2 ı¤ÛÂȘ ÛÙ¿ıÌ¢Û˘, Ù¤ÓÙ˜, ˘‰ÚÔÌ·Û¿˙, ÚÔÂÁηٿÛÙ·ÛË Û˘Ó·ÁÂÚÌÔ‡, ÂÓÙÔȯÈṲ̂Ó˜ Û˘Û΢¤˜, ·Ôı‹ÎË ÛÙÔ ‰ÒÌ·, ∫··‰ÔΛ·˜ 8 Î·È π·ÛÔÓ›‰Ô˘, ¡¤· πˆÓ›·. *¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 145 Ù.Ì., ¿ÓÂÙÔÈ ¯ÒÚÔÈ, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, ∫·Û·‚¤ÙË Î·È ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ (∞∫ 149). * ∫·Ù¿ÛÙËÌ· 84 Ù.Ì., 5 ı¤ÛÂȘ ÛÙ¿ıÌ¢Û˘ ÂÎ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ 2 ÎÏÂÈÛÙ¤˜, Û ÚÔÓÔÌȷ΋ ı¤ÛË, ¶·Á·ÛÒÓ Î·È √ÚÊ·ÓÔÙÚÔÊ›Ԣ. * ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi˜ ÈÛfiÁÂÈÔ˜ ¯ÒÚÔ˜ 262 Ù.Ì. Î·È ˘fiÁÂÈÔ˜ 392 Ù.Ì., ÛÙË ¡¤· ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·, Û Ôχ ηϋ ı¤ÛË. * √ÈÎfiÂ‰Ô 509 Ù.Ì., ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ-ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡-ÕÁÈÔ˜ §·˘Ú¤ÓÙÈÔ˜, ¢‹ÌÔ˘ ∞ÚÙ¤ÌȉԘ, Û ηϋ ı¤ÛË. * √ÈÎfiÂ‰Ô 20 ÛÙÚÂÌÌ¿ÙˆÓ, ÛÙÔ §·ÙÔÌ›Ô, ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ Ì “Ê¿ÙÛ·” 60 Ì. ÂÚ›Ô˘ Û ·ÛÊ·ÏÙfi‰ÚÔÌÔ ·Ú¿ÏÏËÏÔ Ì ÙËÓ ÂıÓÈ΋ Ô‰fi Î·È Ì ¤ÙÔÈÌË ÚÔÌÂϤÙË ÂÁηٿÛÙ·Û˘ ‚ÈÔÌ˯·ÓÈÎÔ‡ ÎÙÈÚ›Ô˘, ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· ÔÏϤ˜ ¯Ú‹ÛÂȘ. * √ÈÎfiÂ‰Ô 300 Ù.Ì., ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ, ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ Ú˘ÌÔÙÔÌ›·˜ μfiÏÔ˘, ÛÙȘ ‚fiÚÂȘ Û˘ÓÔÈ˘ (√.Δ. 1089 μ)-∫·ÏÏÈı¤·, ÁˆÓÈ·Îfi, Û ‰ÚfiÌÔ Ï¿ÙÔ˘˜ 25 Ì. * √ÈÎfiÂ‰Ô 7.316,93 Ù.Ì., ªÂÏÈ¿Ó ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹˜ ¶ËÏ›Ô˘ (°∏ 74 Î·È 75). * √ÈÎfiÂ‰Ô 7.630,35 Ù.Ì., “Ê¿ÙÛ·” Û ‰ÚfiÌÔ ÛÙËÓ ÕÓˆ ™·ÚÙÈ¿-ÂÚÈÔ¯‹ §·ÙÔÌ›Ԣ (°∏ 167). * √ÈÎfiÂ‰Ô 2.157 Ù.Ì., Ì ηٿÙÌËÛË Û 1.004,37 Ù.Ì. Î·È 1.152,51 Ù.Ì. Î·È Ì ¿‰ÂȘ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· ÁÈ· 4+4 ·Ú·‰ÔÛȷο Û›ÙÈ·, ÛÙËÓ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ μfiÏÔ˘, ı¤ÛË “∞ÏÒÓÈ” Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË Ú·ÁÌ·ÙÈο ı¤· ÛÙÔ μfiÏÔ Î·È ÛÙÔÓ ¶·Á·ÛËÙÈÎfi (∞.Δ.). * ∂ÍÔ¯È΋ ηÙÔÈΛ·, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù·, Û ‰‡Ô Â›‰·, 50-90 Ù.Ì., ÛÙËÓ ∫ÔÚÒË (ªԇʷ) ¶ËÏ›Ô˘, ÛÂ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ·, ΢ÚÈÔÏÂÎÙÈο ¿Óˆ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· (∂∫ 80). * ∂ÍÔ¯ÈΤ˜ ηÙÔÈ˘ (2), ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜ ·fi 101 Ù.Ì. Ë Î·ıÂÌÈ¿ Û ‰‡Ô Â›‰·, ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ˜, ̠ͯˆÚÈÛÙ¿ ÔÈÎfi‰· ·fi 270 Ù.Ì., ÛÙËÓ ∫ÔÚÒË (ªԇʷ) ¶ËÏ›Ô˘ (∂∫ 81). * ¶·Ú·‰ÔÛȷ΋, ËÌÈÙÂÏ‹˜ ηÙÔÈΛ·, Û 3 Â›‰·, 182 Ù.Ì. Ì 2 Ù˙¿ÎÈ· Î·È ¿ÓÂÙÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜, Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË Î·È ·ÓÂÌfi‰ÈÛÙË ı¤· ÛÙÔ μfiÏÔ Î·È ÛÙÔÓ ¶·Á·ÛËÙÈÎfi. * ΔÚÂȘ ÌÔÓfi¯ˆÚ˜ ÁηÚÛÔÓȤÚ˜ ·fi 36,50 Ù.Ì. Ë Î¿ı ̛·, ÛÙË ¡¤· πˆÓ›·, ¢·‚¿ÎË Î·È ªÈÎÚ¿˜ ∞Û›·˜, Ì ·Ôı‹ÎË. (663)

-----------------------------------∞∫π¡∏Δ∞ ∞£∞¡∞™π√À ¶∞°∞™ø¡ 131/∞¡∞§∏æ∂ø™ μ√§√™ - 24210-48017 ∫∞π 6974707033 www.AthanasiouRealEstate.com

¶ø§√À¡Δ∞π ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™ 1671/∂Ó ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ¶·ÓÛÈfiÓ (ÙÚÈÒÚÔÊÔ ∞Ú¯ÔÓÙÈÎfi) ÎÙ›ÛÌ· Û˘ÓÔÏÈ΋˜ ¤ÎÙ·Û˘ 600 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 500 Ù.Ì. (11 ‰ˆÌ¿ÙÈ·-‰‡Ô ÛÔ˘˝Ù˜) ·Ó¿ÎÚÈ‚· Î·È ·Ó¤ÌÔÚÊË Â›ψÛË ˘„ËÏ‹˜ ·ÈÛıËÙÈ΋˜. ª·Á¢ÙÈ΋ ı¤·. ¶ÏËÚfiÙËÙ· 100%. 1654/μ›Ï· ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· ÕÁ. ™Ù¤Ê·ÓÔ/™ˆÚfi/·Ó¤ÌÔÚÊË. 1656/™Ù· ∞˚‚·ÏÈÒÙÈη Ôχ fiÌÔÚÊÔ Û›ÙÈ 90 Ù.Ì. Û 124 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 1644/¶·Ï·È¿-ÈÛfiÁÂÈÔ Î·È fiÚÔÊÔ˜ 70+70 Ù.Ì. (¿ÚÔ‰Ô˜ ∞ı. ¢È¿ÎÔ˘) Û ÔÈÎ. 147 Ù.Ì. 1514/™Ù·ÁÈ¿Ù˜ ‚›Ï· ·Ó¤ÌÔÚÊË 270 Ù.Ì. Û 820 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. 1623/ÕÁÈÔ ™Ù¤Ê·ÓÔ ‰ÈÒÚ./Œ¯ÂÈ 5 ‰˘¿ÚÈ· Î·È ÁηÚÛÔÓȤڷ/ÂÓÔÈÎÈ·Ṳ̂ӷ Ì 1.500 ¢ÚÒ ÌËÓÈ·›ˆ˜. ΔÈÌ‹ 320 ¯ÈÏ. ¢ÚÒ. - 4/¡. πˆÓ›· ‰ÈÒÚÔÊË 110 Ù.Ì. Ôχ ηϋ 160 ¯. ¢ÚÒ. 1633/™ÙËÓ πˆÏÎÔ‡ 105 Ù.Ì. Û 200 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô, 3 ‰ˆÌ., Î.Ï. 1639/™ÙË μ‡ÚˆÓÔ˜ ‰ÈÒÚ. ·Ï·È¿, ÁˆÓÈ·Îfi ÔÈÎ. 180 Ù.Ì. 1626/™ÙËÓ ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ ÈÛfiÁÂÈÔ˜ 150 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 556, 40 Ù.Ì. ¶ø§√À¡Δ∞π ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ 1669/™ÙËÓ ÔÏ˘Î·ÙÔÈΛ· √͢ÁfiÓÔ˘ (Ì¿ÚÎÂÙ μÂÚfiÔ˘ÏÔ˘), 3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ¤Ó· ÂÚÈÔÈË̤ÓÔ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ·, 2 ˘/‰ Î.Ï. 1667/™ÙËÓ ∫·Ô‰ÈÛÙÚ›Ô˘ (ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ √͢ÁfiÓÔ) ÔÏ˘ÙÂϤ˜ 101 Ù.Ì., μ’ ÔÚfiÊÔ˘, 3 ˘/‰, Ù˙¿ÎÈ, ·Ôı‹ÎË Î.Ï. 1548/ÃÈÏÈ·‰Ô‡, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ‰˘¿ÚÈ ÔÏ˘ÙÂϤ˜, Ù˙¿ÎÈ/¿ÚÎÈÓ/·Ôı‹ÎË. - ÃÈÏÈ·‰Ô‡ ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÌÈÎÚ¿-ÌÂÁ¿Ï· ÂÙÔÈÌÔ·Ú¿‰ÔÙ·. 1555/°. ∫·ÚÙ¿ÏË, ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· Ì Áηڿ˙, ·Ôı‹ÎË Î.Ï. 1556/ƒÂÙÈÚ¤ ·Ï·Èfi, ÷Ù˙Ë·ÚÁ‡ÚË 120 Ù.Ì. - 3 ˘/‰ Î.Ï. ∂›Û˘ ˆÏÔ‡ÓÙ·È Û ‰È¿ÊÔÚ˜ ÙÔÔıÂۛ˜ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ Î·È Ù˘ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜ ÌÈÎÚ¿ Î·È ÌÂÁ¿Ï· ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù·. ¶ø§√À¡Δ∞π ∞°ƒ√Δ∂ª∞Ãπ∞-∫Δ∏ª∞Δ∞ 1665/(1) ™ÙÔ §·‡ÎÔ ÎÙ‹Ì· 13 ÛÙÚÂÌÌ¿ÙˆÓ ÂÊ·ÙfiÌÂÓÔ Ù˘ ·ÛÊ¿ÏÙÔ˘, ‰ÈÎfi ÙÔ˘ ÓÂÚfi, Ì·Á¢ÙÈ΋ ı¤· ÛÙË ªËϛӷ, ΔÚ›ÎÂÚÈ Î.Ï. (2) ™ÙÔ ÃfiÚÙÔ ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.300 Ù.Ì. ∫·È Ù· ‰‡Ô ˘¤ÚÔ¯· ÎÔÌÌ¿ÙÈ·. 1668/∫Ù‹Ì· ÂÙ¿ (7) ÛÙÚÂÌÌ¿ÙˆÓ ÎÔÓÙ¿ ÛÙȘ ·Ôı‹Î˜ ∫À¢∂¶ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ˘. 1634/1635/™ÙËÓ ∫ÔÚfiÈ ÔÙÈÛÙÈο ÂÏ·ÈÔÂÚ›‚ÔÏ· 11,5 Î·È ¤ÙÂÚÔ 6,5 ÛÙÚ¤Ì. 1574/ÃfiÚÙÔ ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹˜ 6 ÛÙÚ¤Ì. ÂÊ¿. ·ÛÊ¿ÏÙÔ˘. ¶ø§√À¡Δ∞π √π∫√¶∂¢∞ 1670/™ÙÔÓ ÕÁ. ™Ù¤Ê·ÓÔ (™ˆÚfi) 609 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi, ı¤· μfiÏÔ Î·È ¶‹ÏÈÔ, ˆÚ·ÈfiÙ·ÙÔ, ÌË ÙÔ ¯¿ÛÂÙÂ. 1647/™ÙÔÓ ÕÁ. ™Ù¤Ê·ÓÔ (™ˆÚfi) ÌÂÛ·›Ô 588 Ù.Ì. ı¤·. 1493/ÈÚÈfi §·ÌÈÓÔ‡ ÌÂÁ¿ÏÔ, ·Ó¤ÌÔÚÊÔ, ÁˆÓÈ·Îfi ÔÈÎfiÂ‰Ô 6,5 ÛÙÚ¤Ì. ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘, ‰›ÓÂÙ·È Î·È ·ÓÙÈ·ÚÔ¯‹. 1588/¡¤· πˆÓ›· ÂÚÈÔ¯‹ (¡¤Ô ¢¤ÏÙ·) ‰‡Ô (2) ÔÈÎfi‰· ·fi 332 Ù.Ì. ¤Î·ÛÙÔ. 1558/™¤ÛÎÏÔ 680 Ù.Ì. ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ ÂÎÎÏËÛ›·. 1394/ΔÛ·Áηڿ‰· 8 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù· ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡. ∞∫π¡∏Δ∞ ∞£∞¡∞™π√À 24210 48017 ÎÈÓ. 6974707033 (852)


ªÈÎÚ¤˜ ∞ÁÁÂϛ˜ 36 ∞§º∞ ª∂™πΔπ∫√ ∫∞¡Δ∂ƒ∂ ALFA REAL ESTATE KANTERE ∫ÙËÌ·ÙÔÌÂÛÈÙÈΤ˜ ™˘Ó·ÏÏ·Á¤˜ π¿ÛÔÓÔ˜ 77 (1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜) ·¤Ó·ÓÙÈ ·fi ÙËÓ ΔÚ¿Â˙· ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜

ΔËÏ. 24210-29160 Fax: 24210-29131 ∫ÈÓ. 6944-456407, 6944-690972 e-mail: Kanteref@otenet.gr ∂¶π§∂°ª∂¡∂™ ¶ø§∏™∂π™ ∞∫π¡∏Δø¡ 1. ∂•∞πƒ∂Δπ∫√ ¢À∞ƒπ 63 Ù.Ì. (2Ô˜) 5ÂÙ›·˜ , ¢ڇ¯ˆÚÔ Î·ıÈÛÙÈÎfi, ÎÔ˘˙›Ó·, ÏÔ˘ÙÚfi, ÌÂÁ¿Ï˜ ‚ÂÚ¿ÓÙ˜ (∂Ù¿ ¶Ï·Ù¿ÓÈ·). 2. §∂πΔ√Àƒ°π∫√ ¢À∞ƒπ 45 Ù.Ì. (1Ô˜) ‰‡Ô ¯ÒÚÔÈ, ÎÔ˘˙., ÏÔ˘ÙÚfi, ¯ÔÏ, ηٿÏÏËÏÔ Î·È ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÛÙ¤ÁË (ÎÂÓÙÚÈÎfiÙ·ÙÔ §π¡Δ√), ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ. 3. ƒ∂Δπƒ∂ ¢À∞ƒπ 45 Ù.Ì. (5Ô˜) ¿Óˆ 30ÂÙ›·˜, ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤· (ηıÈÛÙÈÎfi, ¯ÔÏ, ÎÔ˘˙., 1 ˘/‰ ‰È·ÌÂÚ¤˜ (∞Á. ¡ÈÎfiÏ·Ô˜). 4. £∞Àª∞™π√ √ƒ√º√¢π∞ª. Δƒπ∞ƒπ 77 Ù.Ì. (2Ô˜) ηıÈÛÙÈÎfi, ÎÔ˘˙., Ù˙¿ÎÈ, ‰È·ÌÂÚ¤˜, 2 ˘/‰, ÌÂÁ¿Ï˜ ‚ÂÚ¿ÓÙ˜, Ù¤ÓÙ˜, ¿ÚÎÈÓ, 3ÂÙ›·˜ (∞Ó¿ÏË„Ë). 5. ∞¡∂Δ√ Δƒπ∞ƒπ 78 Ù.Ì. (2Ô˜) ∞¡∞∫∞π¡π™ª∂¡√ Û·Ó Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 27ÂÙ›·˜, ηıÈÛÙÈÎfi, ÎÔ˘˙. ¯ˆÚÈÛÙ‹, ÏÔ˘ÙÚfi, 2 ˘/‰, ‚ÂÚ¿ÓÙ˜, ‰È·ÌÂÚ¤˜ Ì ٤ÓÙ˜, ·Ôı‹ÎË. (¡. πˆÓ›·) ¢ηÈÚ›·. 6. øƒ∞π√Δ∞Δ√ ¢/™ª∞ 12∂Δπ∞™, 108 Ù.Ì. (3Ô˜) Ì ۷ÏfiÓÈ-ÙÚ·., ÎÔ˘˙., Ù˙¿ÎÈ, ÏÔ˘ÙÚfi, wc, 3 ˘/‰, ÌÂÁ¿Ï˜ ‚ÂÚ¿ÓÙ˜, ‰È·ÌÂÚ¤˜+Ù¤ÓÙ˜ Î·È ·/c Î·È ·˘ÙÔÓÔÌ›· Ê/· (ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË). 7. ∫∞Δ∞¶§∏∫Δπ∫√ ¢/™ª∞ 100 Ù.Ì. (5Ô˜) 14∂Δπ∞™ Ì ¿ÚÎÈÓ+·Ôı‹ÎË, Û·ÏfiÓÈ ÌÂÁ¿ÏÔ, ηıÈÛÙÈÎfi Ì ¿ÛÔ ÎÔ˘˙›Ó·, ÏÔ˘ÙÚfi, ÌÂÁ¿Ï˜ ‚ÂÚ¿ÓÙ˜, Ì ÂÓÙÔȯÈÛÌ. ËÏÂÎÙÚ. ›‰Ë, ·˘ÙÔÓÔÌ. Ê/· (∞Ó¿ÏË„Ë). 8. £∞Àª∞™π√ À¶∂ƒ §√À• ¡∂√¢ª∏Δ√ 100 Ù.Ì. (4Ô˜) Ì ¿ÚÎÈÓ Î·È ·Ôı‹ÎË (Û·ÏfiÓÈ, ηıÈÛÙ., ÎÔ˘˙›Ó·, Ù˙¿ÎÈ, ÏÔ˘ÙÚfi, wc, 3 ˘/‰, fiÚÙ· ·ÛÊ·Ï›·˜, ·˘ÙÔÓÔÌ›·, ı¤· (ÕÓ·˘ÚÔ˜). 9. À¶∂ƒ√Ã∏ ª√¡√∫∞Δ√π∫π∞ 90 Ù.Ì. (Û·Ó Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈ·) Û ÔÈÎÔ. 150 Ù.Ì. Ì ·˘Ï‹ (ηıÈÛÙ.-Û·Ï.-¯ˆÚ›˜ ÎÔ˘˙›Ó·, ÏÔ˘ÙÚfi, 2 ˘/‰, ·Ôı‹ÎË ÎÈfiÛÎÈ, ‰‡Ô ›ÛÔ‰ÔÈ (ÕÁÈÔ˜ °ÂÒÚÁÈÔ˜ ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë). 10. ∫∂¡Δƒπ∫∏ ª√¡√∫∞Δ√π∫π∞ (ÂÈÛ΢¿˙ÂÙ·È) Ì ˘fiÁÂÈÔ Ì ÛηÏÈ¿ ˘ÂÚ˘„ˆÌ¤ÓÔ˘ ÔÚfiÊÔ˘ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 160 Ù.Ì., ·˘Ï‹, 4 ‰ˆÌ¿ÙÈ·, ÏÔ˘ÙÚfi, ·Ôı‹ÎË, ¿ÚÎÈÓ (∞Ó¿ÏË„Ë). 11. øƒ∞π√Δ∞Δ∞ √π∫√¶∂¢∞ 645 Ù.Ì. Î·È 300 Ù.Ì. Ì ÂÈÎÏÈÓ‹ ı¤· ÂÊ·ÙfiÌÂÓ· Â˙fi‰ÚÔÌÔ˘ Î·È ¿ÚÎÔ˘ (¡.π. °ÂˆÔÓÈ΋). 12. Δ∂Δƒ∞°ø¡π™ª∂¡√ √π∫√¶∂¢√ Ì ÎÙ›ÛÌ·, Û˘ÓÔÏÈο 180 Ù.Ì. Û ‹Û˘¯Ô ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ (∞Á. °ÂÚ·Û. ÃÈÏÈ·‰Ô‡). 13. Δƒπøƒ√º∏ √π∫√¢√ª∏ °π∞¶π ÛÙ· ÙÔ‡‚Ï· (˘fiÁÂÈÔ, ÈÏÔÙ‹ ÁηÚÛ. 1Ô˜ Î·È 2Ô˜, 3Ô˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù·, ¢ηÈÚ›· (∞¯ÈÏÏÔ.-¶ÂÚÚ·È‚Ô‡). 14. ¶ƒ√¡√ªπ∞∫√ √π∫√¶∂¢√ 1.000 Ù.Ì. ∞Á›· ∫˘Úȷ΋, ΔÚ›ÎÂÚÈ Ì ·¤Ú·ÓÙË ı¤· ı¿Ï·ÛÛ· (™.¢. 0,5) 70 ̤ÙÚ· ·fi ·Ú·Ï›·. (263)

ZHTOYNTAI ∑∏Δ∂πΔ∞π από εταιρεία μηχ/κών και μεταλ. κατασκευών, ηλεκτρολόγος να γνωρίζει από αυτοματισμό και PLC. Προϋπηρεσία απαραίτητη. Αποστολή βιογραφικών στην Τ.Θ. 764, Τ.Κ. 38500 Βόλος. (165) ∑∏Δ∂πΔ∞π σερβιτόρος για ταβέρνα στην Άλλη Μεριά. Πληρ. τηλ. 6972456221. (256) ∑∏Δ∂πΔ∞π από μεταφορική εταιρεία στο Βόλο άτομο για συντήρηση φορτηγών. Τηλ. 24210-95634-5, κιν. 6932241780. (164)

∑∏Δ∂πΔ∞π Τεχνολόγος-Ακτινολόγος (χειριστής) απόφοιτος Τ.Ε.Ι. Πληρ. τηλ. 24210-23338 ώρες 9 π.μ. έως 8 μ.μ. (138)

∑∏Δ∂πΔ∞π πωλήτρια έμπειρη με άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ή δικύκλου για τη Σκιάθο σε εταιρεία διανομής τροφίμων. Πληρ. τηλ. 24210-35283, 2427029293. (270)

™YNOIKE™IA §À¢π∞ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. Σχέση - συμβίωση - γάμος. Εχεμύθεια και αποτελεσματικότητα - 59χρονη εκπαιδευτικός, γοητευτική, ανεξάρτητη. - 65χρονος συν/χος ευπαρουσίαστος, ευκατάστατος, υγιέστατος. - 65χρονος καθηγητής, πολύ εμφανίσιμος, χωρίς υποχρεώσεις. - 69χρονος εφοριακός, ακίνητα, ευπαρουσίαστος, εύρωστος. (624)

MA£HMATA

∫·ıËÁ‹ÙÚÈ· ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ του Πανεπιστημίου Αθηνών με φροντιστηριακή πείρα παραδίδει μαθήματα σε μαθητές (Γυμνασίου-Λυκείου). Τιμές οικονομικές. Τηλ. 6973 566992. (622)

¢IAºOPA ∞°√ƒ∞∑ø παλιά χρυσά, κοσμήματα δόντια ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΕΡΕΝΤΙΔΗΣ, Ιωλκού 17 (έναντι ΟΤΕ). Απαραίτητα αστυνομική ταυτότητα. Πληρ. τηλ. 24210-36355. (601) Δƒ∞¶∂∑π∫∞ ¢∞¡∂π∞ Ãøƒπ™ Ã√¡√Δƒπμ∏ Τέλος οι περιορισμοί χορήγησης δανείων. Αναλαμβάνουμε αναχρηματοδοτήσεις υπαρχουσών οφειλών, χορήγηση νέων δανείων (στεγαστικών, προσωπικών, επιχειρηματικών). Πληροφορίες 6932-528388 (591)

¡Δ∂¡Δ∂∫Δπμ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Α.Υ.Π. Αναγνωρισμένη Υπηρεσία Πληροφοριών, www.spyro.gr Υπηρεσίες: Έρευνας και επίλυσης προσωπικών υποθέσεων, Εποπτείας ανηλίκων και V.I.P. προσώπων, Εντοπισμού προσώπων και περιουσιακών στοιχείων, Συνδρομή δικαστικών ερευνών, Συμβουλευτικές παροχές, μελέτες ασφαλείας και προστασίας τηλεπικοινωνιών. Βόλος: 24210-27106 & 6974372702, Λάρισα: 2410-663111. (039)

∞ª∂™∞ διαθέσιμα μετρητά από όλες τις πιστωτικές σας κάρτες 1.000-100.000 ακόμα και με υπέρβαση ορίου. Επίσης δάνεια σε υπαλλήλους του δημοσίου, συνταξιούχους, στρατιωτικούς ανεξαρτήτως Τειρεσία. Δάνεια παντός τύπου με επιτόκιο όχι πάνω από 3,6%. Τηλ. 6978-414000, 6957-638377. (160)

Η 3π βιομηχανία τροφίμων ΖΗΤΕΙ να προσλάβει

À¶∂À£À¡√/∏ ανάπτυξης περιοχής Μαγνησίας για την ανάπτυξη του τμήματος πωλήσεων. Απαραίτητα προσόντα: 1) Προϋπηρεσία τουλάχιστον 2-3 χρόνια στις πωλήσεις (θα προτιμηθούν οι έχοντες εμπειρία στα τρόφιμα). 2) Ηλικία έως 35 ετών. 3) Καλή χρήση Η/Υ. 4) Δυνατότητα ταξιδιών. 5) Επιθυμητή γνώση αγγλικών. 6) Τελειόφοιτος/η Λυκείου. Παροχές εταιρίας: 1) Εταιρικό αυτοκίνητο. 2) Εταιρικό τηλέφωνο. 3) Μισθός/bonus. Οι συνεντεύξεις θα δίδονται στην έδρα της εταιρίας που βρίσκεται στο 6ο χλμ. Καρδίτσας - Αθηνών. Βιογραφικά σημειώματα στο fax: 24410-62256. Πληροφορίες στο 24410-62255, email: 3psalads@otenet.gr (162)

∞ª∂™∞ παίρνετε μετρητά μέσω πιστωτικών καρτών των τραπεζών Alpha-ETE-Eurobank-MarfinPostbank-Κύπρου-Αγροτική με ή χωρίς διαθέσιμο υπόλοιπο. Πολλές άτοκες δόσεις. Εξυπηρέτηση πανελλαδικά, κος Λευτέρης 6988-073086. (915)

ΒΟΛΟΣ

∂¡∂ÃÀƒ√¢∞¡∂π™Δ∏ƒπ√ λειτουργεί με κρατική άδεια. Ενέχυρα χρυσαφικών και κοσμημάτων. Πλήρης εχεμύθεια. Επίσης και αγορές χρυσαφικών σε ασυναγώνιστες τιμές. Κ. Καρτάλη 195 Β. Τηλ. 2421042905. (620)

Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 28 A¶ƒπ§π√À 2010

¶·Ú·„˘¯ÔÏÔÁÈÎfi ΤÓÙÚÔ

∞ª∂™∏ §À™∏

∞ƒ∫∞¡∞

για μετρητά από όλες τις πιστωτικές σας κάρτες σε 5’ λεπτά έχουν δεν έχουν διαθέσιμο, μέχρι 44 άτοκες δόσεις, ακόμα και με τρίμηνη καθυστέρηση. Ραντεβού στο χώρο σας 7 ημέρες την εβδομάδα, 09.0022.00, κα Ελπίδα 2415001000, 2421500032, 6974533556. (894)

∫˘Ú›· ƒ›Ó· Î·È Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ ‰Èψ̷ÙÔ‡¯ÔÈ ·ÛÙÚÔÏfiÁÔÈ, ·Ú·„˘¯ÔÏfiÁÔÈ-ÌÂÙ·Ê˘ÛÈÎÔ›, „˘¯ÔÂÚ¢ÓËÙ·› Ì ÎÏËÚÔÓÔÌÈÎfi ¯¿ÚÈÛÌ·, ÈÛ¯˘Ú‹ ‰È·›ÛıËÛË, ÂÓfiÚ·ÛË-‰ÈfiÚ·ÛË, ÔÚ·Ì·ÙÈÛÌfi˜. °È· Ù· Ú·ÓÙ‚ԇ Û·˜ ÛÙÔ ÎÈÓËÙfi: 6989176612. (159)

Ταχ. Δ/νση: Ξενοφώντος 1 Τ.Κ.: 38333 Πληροφορίες: Χρ. Παρναβέλα Τηλ.: 24210 39163 - 26271 FAX: 24210 39162 E-mail: dasavol@thessalia.gov.gr

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΡ. 13/2010 ΑΠΟΦΑΣΗΣ Α’/ΘΜΙΑΣ Ε.Ε.Δ.Α Ν. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

Ã∂π∞∑∂™Δ∂ ª∂Δƒ∏Δ∞; έχουμε τη λύση. Άμεσα σας δίνουμε μετρητά αν έχετε πιστωτικές κάρτες ακόμα και με υπέρβαση ορίου και εξοφλείτε σε πολλές άτοκες δόσεις. Αυθημερόν εξυπηρέτηση, ραντεβού στο χώρο σας. Τηλέφωνο χωρίς χρέωση από σταθερό και κινητό για όλη την κεντρική Ελλάδα, 8003003707, κος Αγγελάκης. (893)

∂§§∏¡π∫∏ ¢∏ª√∫ƒ∞Δπ∞ ¶∂ƒπº∂ƒ∂π∞ £∂™™∞§π∞™ °∂¡. ¢/¡™∏ ¶∂ƒπº∂ƒ∂π∞™ ¢/¡™∏ ¢∞™ø¡ ª∞°¡∏™π∞™ ¢∞™∞ƒÃ∂π√ μ√§√À

¢∏ª√Δπ∫∏ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∏ À¢ƒ∂À™∏™ - ∞¶√Ã∂Δ∂À™∏™ ª∂π∑√¡√™ ¶∂ƒπ√Ã∏™ μ√§√À

ΔΙΑΚΟΠΗ ΝΕΡΟΥ Αύριο ¶¤ÌÙË 29/4/2010 θα γίνει διακοπή νερού στην ∞ã μπ¶∂ από 09.00 .Ì. έως 14.00 λόγω απαραίτητων εργασιών σε κεντρικό αγωγό της ύδρευσης. ΕΚ ΤΗΣ ΔΕΥΑΜΒ

°ÓˆÛÙÔÔÈ‹ÛÂȘ Á¿ÌˆÓ Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ του Σπυρίδωνα και της Ιωάννας, το γένος Στούρνα, που γεννήθηκε στην Σιέρρα Ελβετίας και κατοικεί στη Ζυρίχη και η ANDREA BARBARA SCHWYTER (ΑΝΤΡΕΑ ΒΑΡΒΑΡΑ ΣΒΗΤΕΡ) του Paul (Πάουλ) και της Esther (Έστερ), το γένος Landolt (Λάντολτ), που γεννήθηκε στη Ζυρίχη και κατοικεί στη Ζυρίχη, πρόκειται να παντρευτούν στην Αγριά Μαγνησίας. Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΜΠΑΝΤΑΒΑΝΟΣ του Δημητρίου και της Στεργιανής, το γένος Κακαζιάνη, που γεννήθηκε στο Βόλο και κατοικεί στον Άγ. Γεώργιο Φερών Μαγνησίας και η ΕΛΕΝΗ ΠΑΣΣΙΑ του Ιωάννη και της Βασιλικής, το γένος Χριστοδούλου, που γεννήθηκε στο Βόλο και κατοικεί στον Άγ. Γεώργιο Φερών Μαγνησίας, πρόκειται να παντρευτούν στο Αρμένιο Λάρισας. Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΓΑΡΑΝΤΖΙΩΤΗΣ του Βλασίου και της Ελένης, το γένος Αλεβιζοπούλου, που γεννήθηκε στη Χώρα Μεσσηνίας και κατοικεί στην Αθήνα και η ΣΟΦΙΑ ΜΕΣΗΜΒΡΙΝΟΥ του Ορθόδοξου και της Βασιλικής, το γένος Παυλίδου, που γεννήθηκε στο Βόλο και κατοικεί στη Νέα Αγχίαλο Μαγνησίας, πρόκειται να παντρευτούν στη Νέα Αγχίαλο Μαγνησίας.

¢∏ª√∫ƒπΔ∂π√ ¶∞¡∂¶π™Δ∏ªπ√ £ƒ∞∫∏™ ¶ƒÀΔ∞¡∂π∞ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΗΣ Δ.Ε.Π. Στο αριθ. 296/14 Απριλίου 2010 ΦΕΚ τ. ΤΡΙΤΟ δημοσιεύθηκε η προκήρυξη για την πλήρωση μίας (1) θέσης Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) για τις ανάγκες του Τμήματος Ιατρικής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης και συγκεκριμένα: ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Τομέας: Χειρουργικής - Μία (1) θέση Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο “Νευροχειρουργική” . Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν μέχρι 21/6/2010 αίτηση υποψηφιότητας, μαζί με όλα τα απαραίτητα για την κρίση τους δικαιολογητικά, στη Γραμματεία του Τμήματος Ιατρικής, Δραγάνα Πανεπιστημιούπολη, 68100 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ, τηλ.: 25510-30921, 30928. Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται από τη Γραμματεία του Τμήματος. Κομοτηνή 21/4/2010 Ο Πρύτανης Καθηγητής Κωνσταντίνος Σιμόπουλος

¢∏ª√∫ƒπΔ∂π√ ¶∞¡∂¶π™Δ∏ªπ√ £ƒ∞∫∏™ ¶ƒÀΔ∞¡∂π∞ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΗΣ Δ.Ε.Π. Στο αριθ. 271/6 Απριλίου 2010 τ. ΤΡΙΤΟ δημοσιεύθηκε προκήρυξη για την πλήρωση μίας (1) θέσης Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) για τις ανάγκες Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης και συγκεκριμένα: ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΗΣ - Μία (1) θέση Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, και στο γνωστικό αντικείμενο “Φυσική Αγωγή με έμφαση στα Χειμερινά Αθλήματα” . Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν μέχρι 21/6/2010 αίτηση υποψηφιότητας, μαζί με όλα τα απαραίτητα για την κρίση τους δικαιολογητικά, στη Γραμματεία του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Πανεπιστημιούπολη, 69100 Κομοτηνή, 25310-39621. Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται από τη Γραμματεία του Τμήματος. Κομοτηνή 21/4/2010 Ο Πρύτανης Καθηγητής Κωνσταντίνος Σιμόπουλος

Ανακοινώνεται η αρ. 13/2010 απόφαση της Α’/θμιας Ε.Ε.Δ.Α. Ν. Μαγνησίας, που εκδόθηκε μετά την παραπομπή της αρ. 1485/23-3-2009 Πράξης Χαρακτηρισμού του Δασάρχη Βόλου, στη θέση “Μετερίζια” , περιοχής Δημοτικού Διαμερίσματος Συκής του Δήμου Αφετών που αφορά έκταση συνολικού εμβαδού 2.002,94 τ.μ., όπως αυτή εμφανίζεται στο από Νοέμβριο 2008, τοπογραφικό διάγραμμα της Τοπογράφου Μηχανικού Μελίδου Αναστασίας, κλίμακας 1:500, σύμφωνα με την οποία η παραπάνω έκταση πληροί τις προϋποθέσεις υπαγωγής στο άρθρο 12 παρ. 1 και στο άρθρο 21 παρ. 8 του Ν. 3208/2003, δεν υπάγεται στις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 12 του ίδιου Νόμου και ως εκ τούτου δεν υπάγεται στις διατάξεις της Δασικής Νομοθεσίας. Η απόφαση θα είναι αναρτημένη για ένα μήνα στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Αφετών και επιτρέπεται η υποβολή ενστάσεων ενώπιον της Β’/θμιας Επιτροπής Επιλύσεως Δασικών Αμφισβητήσεων της Περιφέρειας Θεσσαλίας (Τσιμισκή 5 - Λάρισα). Με Ε.Γ.Γ.Π.Θ. Ο Δασάρχης Βόλου Κουτσούκος Ιωάννης Δασολόγος

∂§§∏¡π∫∏ ¢∏ª√∫ƒ∞Δπ∞ √ƒ°∞¡π™ª√™ °∂øƒ°π∫ø¡ ∞™º∞§π™∂ø¡ ¢π√π∫∏™∏ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗ ΔΕΛΤΙΩΝ ΘΕΑΜΑΤΟΣ Ο Οργανισμός Γεωργικών Ασφαλίσεων στο πλαίσιο Προγράμματος ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΘΕΑΤΡΩΝ, του Λογαριασμού Αγροτικής Εστίας (Λ.Α.Ε.): α) Ανακοινώνει ότι θα διανείμει συνολικά 100.000 Δελτία Θεάματος Ελεύθερης Επιλογής για παραστάσεις - συμπεριλαμβανομένων και των παιδικών - της θερινής θεατρικής περιόδου 2010 και της χειμερινής περιόδου 20102011, οι οποίες θα δοθούν σε πόλεις όλων των Νομών της χώρας. β) Καλεί όσους θεατρικούς επιχειρηματίες ενδιαφέρονται να συνάψουν σχετική σύμβαση με τον ΟΓΑ, να στείλουν το αργότερο μέχρι 21-5-2010 Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία να αναφέρουν: 1. Τα πλήρη στοιχεία της επιχείρησης. 2. Την κανονική τιμή του εισιτηρίου πλατείας. 3. Την χρονική διάρκεια των παραστάσεων (ημερολογιακώς). 4. Αν ανήκουν στην Π.Ε.Ε.Θ. Οι ως άνω Αιτήσεις - Δηλώσεις, μπορούν να υποβληθούν είτε απευθείας στα γραφεία του Οργανισμού, είτε μέσω Fax, ή να αποσταλούν ταχυδρομικά στην κατωτέρω διεύθυνση: ΠΡΟΣ: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ (Ο.Γ.Α.) ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΛΑΔΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Πατησίων 30 - 10170 ΑΘΗΝΑ Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται καθημερινά 08.00 έως 14.00 στα τηλέφωνα: * 210 - 3322214 κα Γαλάτη * 210 - 3322303 κα Φώτη * 210 - 3322233 κα Κόνιαρη * και fax 210 - 3841602.

ANAKOINΩΣH ¢∏ª√™π∞ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∏ ∏§∂∫Δƒπ™ª√À ∞.∂. ΔΙΑΚΟΠΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΟΛΟΥ Ειδοποιούνται οι κάτοικοι των παρακάτω περιοχών ότι για να εκτελεσθούν απαραίτητες τεχνικές εργασίες της ΔΕΗ θα γίνει διακοπή του ηλεκτρικού ρεύματος: ¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 30 ∞¶ƒπ§π√À 2010 ∞¶√ øƒ∞ 08.00 - 15.00 ¢∏ª√™ ∫∞ƒ§∞™: Δ.Δ. ΡΙΖΟΜΥΛΟΥ Αν οι εργασίες τελειώσουν νωρίτερα, το ρεύμα θα ξαναδοθεί πριν το χρόνο λήξης της διακοπής που αναφέρεται πιο πάνω. Γι’ αυτό το λόγο οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις και τα δίκτυα της ΔΕΗ θα πρέπει να θεωρούνται ότι έχουν συνέχεια ρεύμα. Έτσι για λόγους ασφαλείας απαγορεύεται η προσέγγιση σε αγωγούς ή άλλα στοιχεία του δικτύου, ακόμα και αν βρίσκονται καταγής, γιατί υπάρχει σοβαρός κίνδυνος ατυχήματος. Επίσης όσοι έχουν ηλεκτρικούς κινητήρες, πρέπει μετά τη διακοπή να τους ελέγξουν αν περιστρέφονται όπως πριν. ΑΠΟ ΤΗ ΔΕΗ


37

Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 28 A¶ƒπ§π√À 2010

∫ˉ‡ÙËÎÂ Ô Û˘ÓÙ·ÁÌ·ÙÔÏfiÁÔ˜ Î·È ÚÒËÓ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ¢ËÌ. ΔÛ¿ÙÛÔ˜

∞¶ƒπ§π√™

28

ΔˆÓ ÂÓ ∫˘˙›Îˆ 9 Ì·ÚÙ‡ÚˆÓ, ª¤ÌÓˆÓÔ˜ ÔÛ›Ô˘ “Το αίμα του Ιησού καθαρίζει ημάς από πάσης αμαρτίας, εις το λατρεύειν Θεώ ζώντι” (Α’ Ιωάν. α’ 7, Εβρ. θ’ 14).

∞£∏¡∞, 27.

ˉ‡ÙËΠÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· Ù˘ ΔÚ›Ù˘ (¯ı˜) ·fi ÙÔ ∞ã ¡ÂÎÚÔÙ·ÊÂ›Ô ∞ıËÓÒÓ Ô Û˘ÓÙ·ÁÌ·ÙÔÏfiÁÔ˜ Î·È ÚÒËÓ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ΔÛ¿ÙÛÔ˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ·‚›ˆÛ ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ Û ËÏÈΛ· 77 ÂÙÒÓ. ∏ ÓÂÎÚÒÛÈÌÔ˜ ·ÎÔÏÔ˘ı›· ÂÙÂϤÛıË ·fi ÙÔ ¡·fi ÙˆÓ ∞Á›ˆÓ £ÂÔ‰ÒÚˆÓ, ¯ÔÚÔÛÙ·ÙÔ‡ÓÙÔ˜ ÙÔ˘ ·Ú¯ÈÂÈÛÎfiÔ˘ ∞ıËÓÒÓ πÂÚˆÓ‡ÌÔ˘, ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘ ÌËÙÚÔÔÏ›ÙË ∑·Î‡ÓıÔ˘ ÃÚ˘ÛÔÛÙfiÌÔ˘. ∂È΋‰ÂÈÔ˘˜ ÂÎÊÒÓËÛ·Ó Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∂ıÓÈ΋˜ ∞Ì˘Ó·˜ Î·È Û˘ÓÙ·ÁÌ·ÙÔÏfiÁÔ˜ ∂˘¿ÁÁÂÏÔ˜ μÂÓÈ˙¤ÏÔ˜, Ô ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ ∞ıËÓ·›ˆÓ ¡È΋ٷ˜ ∫·ÎÏ·Ì¿Ó˘, Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∂¢∂∫ °È·ÓÓ¿Î˘ √Ì‹ÚÔ˘, Ô Ú‡Ù·Ó˘ ÙÔ˘ ¶·ÓÙ›Ԣ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ ΔÛ›Ú˘, Ô Î·ıËÁËÙ‹˜ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ÿÁÎÂÓ Ù˘ °ÂÚÌ·Ó›·˜ °Î›ÓÙÂÚ ª¤Ì·Ó, Ô Î·ıËÁËÙ‹˜ Ù˘ ¡ÔÌÈ΋˜ ™¯ÔÏ‹˜ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ∞ıËÓÒÓ º. ™˘ÚfiÔ˘ÏÔ˜, Ô Î·ıËÁËÙ‹˜ ™˘ÓÙ·ÁÌ·ÙÈÎÔ‡ ¢Èη›Ô˘ °. ª·˘ÚÈ¿˜, Ô ÌËÙÚÔÔÏ›Ù˘ ∑·Î‡ÓıÔ˘ ÃÚ˘ÛfiÛÙÔÌÔ˜, ÂÎÚfiÛˆÔ˜ Ù˘ ¢ÈÂıÓÔ‡˜ ∞η‰ËÌ›·˜ ∂Ï¢ıÂÚ›·˜, ηıÒ˜ Î·È ÙÔ˘ ∫¤ÓÙÚÔ˘ ∂˘Úˆ·˚ÎÔ‡ Î·È ™˘ÓÙ·ÁÌ·ÙÈÎÔ‡ ¢Èη›Ô˘- π‰Ú‡Ì·ÙÔ˜ £ÂÌÈÛÙÔÎÏ‹ Î·È ¢ËÌ‹ÙÚË ΔÛ¿ÙÛÔ˘. √È ÔÌÈÏËÙ¤˜ ÂÍ‹Ú·Ó ÙËÓ ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ· Î·È ÙËÓ ÚÔÛÊÔÚ¿ ÙÔ˘ ¢ËÌ‹ÙÚË ΔÛ¿ÙÛÔ˘ ÛÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ Î·È ÙËÓ ÂÈÛÙ‹ÌË, ·Ó·Ê¤ÚıËÎ·Ó ÛÙËÓ ·ÓÙȉÈÎÙ·ÙÔÚÈ΋ ÙÔ˘ ‰Ú¿ÛË Î·È ÛÙȘ ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ÚÔÛ¿ıÂȘ Ô˘ η٤‚·Ï ÁÈ· ÙË ‰È·ÌfiÚʈÛË ÙÔ˘ ÛËÌÂÚÈÓÔ‡ ™˘ÓÙ¿ÁÌ·ÙÔ˜ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ Î·È ·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ· ÙË ‰È·ÌfiÚʈÛË ÙÔ˘ ÂÈΛÌÂÓÔ˘ Û˘ÓÙ¿ÁÌ·ÙÔ˜ Ù˘ ∂˘ÚÒ˘. √ Î. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˜ ·Ó¤ÊÂÚ fiÙÈ “ÂÏ¿¯ÈÛÙÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ Í¤ÚÔ˘Ó ÙfiÛÔ Î·Ï¿ fiÛÔ ÁÓÒÚÈ˙Â Ô ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ΔÛ¿ÙÛÔ˜

Δεν είναι δυνατόν να λατρεύση ο άνθρωπος τον Θεόν με καρδίαν ακάθαρτον, με ψυχήν μολυσμένην από την αμαρτίαν. Εις τον άγιον Θεόν αρμόζει λατρεία, που προέρχεται από καρδίαν καθαράν. Αλλά πως θα γίνη καθαρά η ψυχή, που την έχει μολύνει η αμαρτία; Υπάρχει το φάρμακον, υπάρχει το μέσον. Είναι το αίμα του Ιησού Χριστού, του αγίου και αναμάρτητου Κυρίου. Είναι το αίμα, που εχύθη ακριβώς διά να απαλλάξη τον άνθρωπον από τους μολυσμούς και την ευθύνην της αμαρτίας. Το αίμα λοιπόν του Χριστού, το οποίον εις το τέλος της Θείας Λειτουργίας προσφέρεται εις τους πιστούς διά να κοινωνήσουν, αυτό είναι το μέσον του αγιασμού των ψυχών. Αυτό επιδρά ως φάρμακον θεραπευτικόν του μετανοούντος και αυτό χρησιμεύει ως τροφή πνευματική, που δυναμώνει τον Χριστιανόν διά να ακολουθήση τον βίον της αρετής. Η κοινωνία του αίματος του Χριστού καθαρίζει την ψυχήν, ώστε να προσφέρη εις τον Θεόν ευάρεστον λατρείαν.

Άρθρο 1: Αντικείμενο της πρόσκλησης Με την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος καλούνται οι ενδιαφερόμενοι δυνητικοί ωφελούμενοι να υποβάλουν αίτηση στην Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Ζαγοράς (Κ.Ε.Δ.Ζ.) για την ένταξή τους στη Δομή “ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ & ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΤΟΜΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΖΟΥΝ ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ ΒΟΗΘΕΙΑΣ” . Η διαδικασία επιλογής των ωφελουμένων που θα ακολουθηθεί θα γίνει με βάση κριτήρια, που έχουν καταρτιστεί από την αναθέτουσα Αρχή που είναι η Περιφέρεια Θεσσαλίας μέσω της Διεύθυνσης Σχεδιασμού και Ανάπτυξης, η οποία ενεργεί ως δικαιούχος της πράξης, και αφορούν: α) την κατάσταση υγείας τους β) την οικονομική τους κατάσταση γ) την οικογενειακή τους κατάσταση. Ο ενδεικτικός μέγιστος αριθμός ωφελουμένων θα ανέρχεται σε πενήντα (50). Η παρούσα πρόσκληση και το Παράρτημα αυτής διατίθενται, σε έντυπη μορφή, στα γραφεία της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ζαγοράς (Κ.Ε.Δ.Ζ.) στο Δημαρχείο Ζαγοράς & στα γραφεία της Δομής κατά τις εργάσιμες ημέρες και από ώρες 09.00 έως 14.00. Επιπλέον είναι διαθέσιμη στις ιστοσελίδες του Δήμου Ζαγοράς: www.zagora.gov.gr & www.zagoraview.gr.

√ªπ§√™ ∑√¡Δ∞ μ√§√À ¶ÚÔ΋ڢÍË ∂ÎÏÔÁÒÓ

Ì ÔÈÔ ÙÚfiÔ ÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ Î·È ÙÔ È‰ÈˆÙÈÎfi, ÙÔ ÌÈÎÚfi Î·È ÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ‰È·ÛÙ·˘ÚÒÓÔÓÙ·È Ì¤Û· ÛÙËÓ ÈÛÙÔÚ›·”. ΔfiÓÈÛ fiÙÈ “‰ÂÓ ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÙ·È È· Ë ÔÚ›· Ù˘ Â˘Úˆ·˚΋˜ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛ˘ ¯ˆÚ›˜ ÙË ÌÓ›· Ù˘ ‰È΋˜ ÙÔ˘ Û˘Ì‚ÔÏ‹˜ ÛÙË ‰È·ÌfiÚʈÛË Ù˘ ÛÙ¿Û˘ ÙÔ˘ ∂˘Úˆ·˚ÎÔ‡ ∫ÔÈÓÔ‚Ô˘Ï›Ô˘ ÛÙȘ ÌÂÁ¿Ï˜ ÛÙÈÁ̤˜ ÙÔ˘ ∞ÌÛÙÂÚÓÙ·Ì, Ù˘ ¡›Î·È·˜ ·ÏÏ¿ Î·È Ù˘ ·ÙÂϤÛÊÔÚ˘ ™˘ÓÙ·ÁÌ·ÙÈ΋˜ ™˘Óı‹Î˘”. √ Î. √Ì‹ÚÔ˘ ÂÈÛ‹Ì·Ó ÙËÓ Î·ıÔÚÈÛÙÈ΋ Û˘Ì‚ÔÏ‹ ÙÔ˘ ¢ËÌ‹ÙÚË ΔÛ¿ÙÛÔ˘ ÛÙËÓ Â˘Úˆ·˚΋ ÂÓۈ̿وÛË Ù˘ ∫‡ÚÔ˘ “Ì ÙË ÛÎÏËÚ‹ Î·È ıÂÚÌ‹ Û˘Ì‚ÔÏ‹ ÙÔ˘ ˆ˜ ̤ÏÔ˘˜ ÁÈ· Ì›· ‰ÂηÂÙ›· Ù˘ ÌÈÎÙ‹˜ ÎÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋˜ ÂÈ-

ÙÚÔ‹˜ ∫‡ÚÔ˘ - ∂˘Úˆ·˚΋˜ ŒÓˆÛ˘”. √ Î. ∫·ÎÏ·Ì¿Ó˘ ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛ ÙÔÓ ÂÎÏÈfiÓÙ· ¤Ó·Ó ÓÂ˘Ì·ÙÈÎfi Ù·Áfi Ô˘ ÍÂÂÚÓÔ‡Û ٷ ÂÛηÌ̤ӷ, “Ì ÙÚfiÔ Ô˘ ‰È‡ڢÓ ÙÔ˘˜ ÔÚ›˙ÔÓÙ˜ Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ Î·È Ù˘ ÎÔÈÓˆÓ›·˜”. ™ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÙÔ˘ ηÙÔÈΛ· Û˘Ófi‰Â˘Û ÙÔÓ ¢ËÌ‹ÙÚË ΔÛ¿ÙÛÔ Ï‹ıÔ˜ ·Î·‰ËÌ·˚ÎÒÓ Î·È ÔÏÈÙÈÎÒÓ, ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ Ô ÚÒËÓ ¶Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ ∫ˆÛÙ‹˜ ™ÙÂÊ·ÓfiÔ˘ÏÔ˜, Ô ÚÒËÓ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ∫ÒÛÙ·˜ ™ËÌ›Ù˘, Ô ÚÒËÓ Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ μÔ˘Ï‹˜ ∞fiÛÙÔÏÔ˜ ∫·ÎÏ·Ì¿Ó˘, Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ °È¿ÓÓ˘ ƒ·ÁÎÔ‡Û˘, Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∂ÚÁ·Û›·˜ ∞Ó‰Ú¤·˜ §Ô‚¤Ú‰Ô˜ Î·È Ë ˘Ô˘ÚÁfi˜ ¶·È‰Â›·˜ ∞ÓÓ· ¢È·Ì·ÓÙÔÔ‡ÏÔ˘.

∂§§∏¡π∫∏ ¢∏ª√∫ƒ∞Δπ∞ ¶∂ƒπº∂ƒ∂π∞ £∂™™∞§π∞™ ¡√ª√™ ª∞°¡∏™π∞™ ∫√π¡øº∂§∏™ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∏ ¢∏ª√À ∑∞°√ƒ∞™ (∫.∂.¢.∑.) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΔΟΜΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ & ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΤΟΜΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΖΟΥΝ ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ ΒΟΗΘΕΙΑΣ Η πρόσκληση έχει σταλεί προς δημοσίευση στον τοπικό Τύπο και συγκεκριμένα: Στις εφημερίδες “ΘΕΣΣΑΛΙΑ” & “ΝΕΟΣ ΤΥΠΟΣ” . Άρθρο 2: Περιοχή εφαρμογής Περιοχή εφαρμογής στην οποία αναφέρεται η παρούσα πρόσκληση αποτελεί η περιοχή του Δήμου Ζαγοράς. Άρθρο 3: Δικαιούχοι συμμετοχής Στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις όλοι οι ηλικιωμένοι κάτοικοι του Δήμου Ζαγοράς που έχουν υπερβεί το εξηκοστό πέμπτο (65) έτος της ηλικίας τους, καθώς και μη ηλικιωμένα άτομα (ΑΜΕΑ κ.λπ.) και χρήζουν κατ’ οίκον βοήθειας, υποστηρικτικών υπηρεσιών, αλλά και ιατρικών ή και νοσηλευτικών υπηρεσιών. Άρθρο 4: Χρόνος και Τόπος υποβολής αιτήσεων

4.1. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων ένταξης είναι η 28/4/2010, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14.00. 4.2. Οι αιτήσεις υποβάλλονται στα γραφεία της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ζαγοράς (Κ.Ε.Δ.Ζ.) είτε ιδιοχείρως, είτε με ταχυμεταφορά (courier), υπόψιν κ. Βαλασσά Αλεξάνδρας. 4.3. Αιτήσεις οι οποίες θα υποβληθούν μετά το πέρας της παραπάνω ημερομηνίας και ώρας θα εξετάζονται κατά περίπτωση με βάση το χαρακτήρα του επείγοντος και τον αριθμό των ωφελουμένων που έχει ενταχθεί στη Δομή. Άρθρο 5: Διευκρινίσεις πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος - Πληροφορίες 5.1. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητούν πληροφορίες και διευκρινίσεις για το περιεχόμενο της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος από

την Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Ζαγοράς (Κ.Ε.Δ.Ζ.) στο τηλέφωνο 24260-23708 (υπεύθυνη Βαλασσά Αλεξάνδρα), κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 09.00 - 14.00 και στο γραφείο της δομής, στο τηλ.: 2426022170 (υπεύθυνη Πλίτση Αθανασία). 5.2. Σε περίπτωση που κάποιοι από τους δυνητικούς δικαιούχους δεν μπορούν να προσέλθουν, λόγω προβλημάτων υγείας, για την παραλαβή και συμπλήρωση του εντύπου ωφελουμένων θα απευθύνονται στα παραπάνω τηλέφωνα και άτομα προκειμένου να τους επισκεφτούν κατ’ οίκον για την σύνταξη του εντύπου. Άρθρο 6: Αξιολόγηση αιτήσεων Αποτελέσματα επιλογής. 6.1. Η αξιολόγηση των αιτήσεων ένταξης θα γίνει από τριμελή επιτροπή η οποία θα ορισθεί από το Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Ζαγοράς (Κ.Ε.Δ.Ζ.). 6.2. Η επιτροπή αξιολόγησης εξετάζει τις υποβληθείσες προτάσεις σύμφωνα με συγκεκριμένη διαδικασία και κριτήρια επιλογής, και τις κατατάσσει σε πίνακες προτεραιότητας. 6.3. Μετά την ολοκλήρωση του έργου της Επιτροπής Αξιολόγησης κοινοποιεί στους δυνητικούς ωφελουμένους τον πλήρη κατάλογο των αποτελεσμάτων. Ζαγορά 20-04-2010 Η Πρόεδρος του Δ.Σ. Τσαπράζη - Μανίνη Αφροδίτη

Ο Όμιλος ΖΟΝΤΑ Βόλου, προκηρύσσει εκλογές, για την ανάδειξη νέου Δ.Σ. την 10η Μαΐου 2010, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19.00 στο ξενοδοχείο “PARK”. Αιτήσεις υποψηφιοτήτων στις κυρίες Λιλή Τσιάντου τηλ.: 2421027026, Πέππη Ζάππα τηλ.: 24210-60521, Δέσποινα Θεοδωρίδου τηλ.: 24210-49471. Βόλος 26-4-2010 Η Εφορευτική Επιτροπή

KH¢EIE™ Τον πολυαγαπημένο μας σύζυγο, πατέρα, παππού, αδελφό και θείο

¡π∫√§∞√ ∫∞ÀÃπ∞

Συνταξιούχο Αγροτικής Τράπεζας Ετών 84 κηδεύουμε σήμερα Τετάρτη 28 Απριλίου και ώρα 10.30 π.μ. στον Ιερό Ναό Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Βόλου. Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους να συνοδεύσουν την εκφορά του. Η σύζυγος: Μαρία Τα τέκνα: Κωνσταντίνα και Βασιλική Η εγγονή: Δανάη Τα αδέλφια Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στην αίθουσα του Κοιμητηρίου. ΘΕΡΜΗ ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ ΜΕΤΑ ΤΟ ΠΕΡΑΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΤΗΣ, Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΔΕΝ ΘΑ ΔΕΧΕΤΑΙ ΣΥΛΛΥΠΗΤΗΡΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ. ΕΠΙΘΥΜΙΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΕΙΝΑΙ ΑΝΤΙ ΣΤΕΦΑΝΩΝ ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΝΑ ΔΟΘΟΥΝ ΣΤΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΒΟΛΟΥ.

¶EN£√™ - EYXAPI™THPI√ Την αγαπημένη μας αδελφή, εξαδέλφη και θεία

ª∞ƒπ∞ §√À∫π¢√À ¶∞¡Δ∂§π¢√À

κηδεύσαμε χθες Τρίτη 27 Απριλίου και ώρα 5.30 μ.μ. από το σπίτι μας Βενιζέλου 35 και στον Ιερό Ναό Ευαγγελιστρίας. Ευχαριστούμε θερμά όλους όσοι μας συμπαραστάθηκαν στο πένθος μας. Νέα Ιωνία 28 Απριλίου 2010 Τα αδέλφια: Ελένη Λουκίδου, Θεοφάνης - Λίτσα Παντελίδου, Αναστασία - Αλέξανδρος Καβάσης, Μέλη - Ανδρέας Πεκέσογλου Τα εξαδέλφια Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς


38/ °È· οı ÒÚ· TETAPTH 28 ∞¶ƒπ§π√À 2010

∫§π¡π∫∂™ π∫∞ ™‹ÌÂÚ· ΔÂÙ¿ÚÙË ‰ÈËÌÂÚ‡ÂÈ Î·È ‰È·Ó˘ÎÙÂÚ‡ÂÈ ÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô μfiÏÔ˘.

T∏§∂ºø¡∞ IKA °IA P∞¡Δ∂μ√À 184, BO§OY: 2421039625, N. IøNIA™: 2421060041, 2421081383, 2421081327

T∏§∂ºø¡∞ N√™√∫√ª∂π√À TH§EºøNIKO KENTPO: 24210 94200 Î·È 77500 TH§EºøNO °IA PANTEBOY:1535 E•øΔ∂ƒπ∫∞ π∞Δƒ∂π∞ NEOY KTIPIOY: 24210-94221 Î·È 94222

§∞´∫∂™ ∞°√ƒ∂™

™‹ÌÂÚ· ΔÂÙ¿ÚÙË: √¶øƒ√∫∏¶∂ÀΔπ∫∞: ™ÙËÓ Ô‰fi §. μ‡ÚˆÓÔ˜ ·fi ∫Ô˘Ù·Ú¤ÏÈ· ¤ˆ˜ ∫·Ô‰ÈÛÙÚ›Ô˘. ∂¡¢À™∏ - À¶√¢∏™∏: ™ÙËÓ Ô‰fi ™ÙÚ. ª·ÎÚ˘ÁÈ¿ÓÓË ·fi ∞Ú. ∑¿¯Ô˘ ¤ˆ˜ 54Ô˘ ™˘ÓÙ¿ÁÌ·ÙÔ˜. ∞‡ÚÈÔ ¶¤ÌÙË: √¶øƒ√∫∏¶∂ÀΔπ∫∞: ™ÙËÓ Ô‰fi ∫˘Ú›ÏÔ˘ ·fi ∂. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ ¤ˆ˜ ∞Á. ºˆÙÂÈÓ‹˜. ∂¡¢À™∏ - À¶√¢∏™∏: ™ÙËÓ Ô‰fi ª˘ÙÈÏ‹Ó˘ ¯ÒÚÔ˜ ¿ÚÎÈÓ μ·Ì‚·ÎÔ˘ÚÁ›·˜.

¶ƒ∞Δ∏ƒπ∞ À°ƒø¡ ∫∞À™πªø¡ ™ÙÔ˘˜ ¢‹ÌÔ˘˜ μfiÏÔ˘, ¡. πˆÓ›·˜ (ˆÚ¿ÚÈÔ 06.00-00.30): ¶··ÓÈÎÔÏ¿Ô˘ πˆÏÎÔ‡ 363, ÃÚÈÛÙÔ‰Ô‡ÏÔ˘ ∞Ó··‡Ûˆ˜ ¶·Ó·ÁȈٷÎfiÔ˘ÏÔ˜ ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 124, ∑·Ì¤ÙÔÁÏÔ˘ §·ÌÚ¿ÎË 34, º·ÙÛ‹˜ ∂. ∞Ï˘Î¤˜, °¿ÙÔ˜ §·Ú›Û˘ 202, ∂ÚÌ‹˜ §·Ú›Û˘ 170, ∞ÊÔ› Δ˙¤Î· ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 177. ∫·È ·fi ÙȘ 00.30-06.00: ∞ÊÔ› Δ˙¤Î· ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 177. ™ÙÔ˘˜ ¢‹ÌÔ˘˜ ∞ÚÙ¤Ìȉ·˜, ªËÏÂÒÓ, ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹˜ Î·È ™ËÈ¿‰Ô˜ (ˆÚ¿ÚÈÔ 06.00-00.30): μ·Ú‰¿Î˘ ∞ÁÚÈ¿, ¶·ÏËÎÒÛÙ·˜ ∞. §Â¯ÒÓÈ·, μÔÏÈÒÙ˘ ¶Ï·Ù·Ó›‰È·, ∞ÏÙ›Ó˘ ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿, ∂Ì‚·ÏˆÙ‹˜ ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹, ªÔ¸ÛÈ¿‰Ô˘ §·‡ÎÔ˜, ¢‡¯Ù·˜ ΔÚ›ÎÂÚÈ. ™ÙÔ˘˜ ¢‹ÌÔ˘˜ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ Î·È ¡. ∞Á¯È¿ÏÔ˘ (ˆÚ¿ÚÈÔ 06.00-00.30): ΔÛ¿Ú·˜ ∞ÏÌ˘Úfi˜, ∫ÔÓÙÔÛÙ¿ıË ¶·Ú. ∞ÏÌ˘Úfi˜, ∫·ÚηÏÈ¿ ∞ÏÌ˘Úfi˜, °È·ÓÓ¿˜ ∫ÚfiÎÈÔ, ∞ÊÔ› ™·Ì·Ú¿ ∞Á¯›·ÏÔ˜, ΔÈÌϷϤ͢ ªÈÎÚÔı‹‚˜, °ÎÚ›ÓÈ·˜ ¶Ï¿Ù·ÓÔ˜, ∞ÏÂ͛Ԣ ª¿Ú·ıÔ˜, ¢·˚ÏÈ¿Ó˘ ∞Ì·ÏÈ¿ÔÏË, ¢ÂÚ‚›ÛË ™Ô‡ÚË. ™ÙÔ ¢‹ÌÔ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜ (ˆÚ¿ÚÈÔ ·fi 06.00-00.30): ∞ıËÓ·›Ô˜ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿, ª‹ÙÚÔ˘ ∞Ó‹ÏÈÔ, ª¿ÎÚË ªÔ‡ÚÂÛÈ. ™ÙÔ ¢‹ÌÔ ∑·ÁÔÚ¿˜ (ˆÚ¿ÚÈÔ ·fi 06.00-00.30): £·ÚÛ›Ù˘. ™ÙÔ˘˜ ¢‹ÌÔ˘˜ ∞ÈÛˆÓ›·˜, ºÂÚÒÓ, ∫¿ÚÏ·˜ (ˆÚ¿ÚÈÔ ·fi 06.00-00.30): §·Ôο·˜ ™ÙÂÊ·ÓÔ‚›ÎÂÈÔ, ªfiÏÈ·˜ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ, °È¿ÙÛÔ˜ ƒÈ˙fiÌ˘ÏÔ˜, ™˘ÚÙ·‰ÈÒÙ˘ ÃÏfiË, ªÔ˘Û›Ô˘ ™¤ÛÎÏÔ, ΔÛÈÒÏ˘ ∞ÂÚÈÓfi, ΔÚÈ¿ÓÙÔ˜ §·Ú›Û˘ μπ¶∂, °Î·Ú·ÁοÓË ∞ÊÔ› 10Ô ¯ÏÌ. §·Ú›Û˘ μπ¶∂, ΔÛÈÁÎÈÓ¤˜ ∫·Ó¿ÏÈ·, ∫Ô„È·Ï‹˜ 9Ô ¯ÏÌ. §·Ú›Û˘ μπ¶∂, ¶··Ì‹ÙÚÔ˘ 11Ô ¯ÏÌ. §·Ú›Û˘ μπ¶∂.

¢ƒ√ª√§√°π∞ ∞ª∞•√™Δ√πÃπø¡ EI™ITHPIA ¶PO¶ø§OYNTAI ™TO °PAºEIO TOY O™E IA™ONO™ - POZOY A¶O 07.30 - 14.30 ΔËϤʈӷ ÁÈ· ÏËÚÔÊÔڛ˜ 1110 (Ì ¯Ú¤ˆÛË 1 ·ÛÙ. ÌÔÓ¿‰·˜) TH§. 2421028.555 - 2421024.056 ∞ÏÏ·Á¤˜ ‰ÚÔÌÔÏÔÁ›ˆÓ √™∂ ·fi 21/2/2010 μ√§√™-§∞ƒπ™∞: 6.24 I.C., 7.01, 9.00, 10.58, 12.57, 14.56, 16.57, 19.49, 21.49, 23.48. §∞ƒπ™∞-μ√§√™: 6.02, 8.02, 10.00, 11.58, 13.57, 18.00, 19.38 I.C., 20.50, 22.48. §∞ƒπ™∞-£∂™™∞§√¡π∫∏: 06.00, 7.15, 08.00, 10.02, 12.00, 14.00, 15.10, 15.53, 17.56, 20.00, 21.03. £∂™™∞§√¡π∫∏-§∞ƒπ™∞: 5.30, 6.08, 8.08, 9.45, 12.15, 13.20, 14.10, 16.00, 17.34, 19.45, 21.45. TÔ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ §API™A-£E™™A§ONIKH ‰È·ÚΛ 1 ÒÚ· Î·È 30 ÏÂÙ¿. μ√§√™-∞£∏¡∞: 6.24 I.C. ·¢ı›·˜. ∞£∏¡∞-μ√§√™: 15.53 I.C. ·¢ı›·˜. §∞ƒπ™∞-∞£∏¡∞: 7.11 I.C., 8.34 I.C.∂., 11.36 I.C., 13.00 I.C., 14.18, 16.14 I.C., 18.09, 20.11 I.C.∂., 00.58, 3.11 I.C. ∞£∏¡∞-§∞ƒπ™∞: 6.50 I.C., 7.58 I.C.∂., 9.21, 10.51 I.C., 13.21 I.C., 14.52, 15.53 I.C., 19.29 I.C.∂., 20.30 I.C., 23.59. μ√§√™-∫∞§∞ª¶∞∫∞: 6.24 I.C., 9.00 I.C., 10.58, 12.57, 14.56 I.C., 16.57. ∫∞§∞ª¶∞∫∞-§∞ƒπ™∞: 7.44, 10.24, 13.31, 14.03, 17.36, 18.22 I.C., 21.00, 21.50. μ√§√™-∞§∂•∞¡¢ƒ√À¶√§∏: 9.00 I.C., 14.56, 21.49 I.C. Δ· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· ÙÔ˘ I.C. Â›Ó·È ·¢ı›·˜ ·fi §¿ÚÈÛ·-∞ÏÂÍ·Ó‰ÚÔ‡ÔÏË, ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ Â›Ó·È Ì ‰‡Ô ·ÏÏ·Á¤˜ 1Ë ÛÙË §¿ÚÈÛ· Ì ÚÔ·ÛÙÈ·Îfi Î·È 2Ë ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË Ì I.C. ∞§∂•∞¡¢ƒ√À¶√§∏-μ√§√™: 6.42 I.C., 15.22 (̤¯ÚÈ §¿ÚÈÛ·), 20.32 I.C. Δƒ∂¡√ ¶∏§π√À ∂π™πΔ∏ƒπ∞ ¶ƒ√¶ø§√À¡Δ∞π ™Δ√ °ƒ∞º∂π√ Δ√À √™∂ π∞™√¡√™ 17 ∞¶√ 08.00-14.00 ∫∞£∂ ª∂ƒ∞, ∂∫Δ√™ ™∞μμ∞Δ√À, ∫Àƒπ∞∫∏™ & ∞ƒ°πø¡. Δ∏§. 24210 28555, 24210 24056 * ΔÚ¤ÓÔ ¶ËÏ›Ô˘: ™¿‚‚·ÙÔ - ∫˘Úȷ΋ Î·È ·ÚÁ›Â˜: ÕÓˆ §Â¯ÒÓÈ· 11.00, ªËÏȤ˜ 16.00.

¢ƒ√ª√§√°π∞ §∂øº√ƒ∂πø¡ ∫Δ∂§ À¶∂ƒ∞™Δπ∫ø¡ °ƒ∞ªªø¡ ¡√ª√À ª∞°¡∏™π∞™ ™Ù·ıÌfi˜ μfiÏÔ˘: 2421033254, 2421025527, 8001135555 Δ∏§∂ºø¡√ Ãøƒπ™ Ã∂ø™∏: 800 11 35555 ∏§∂∫Δƒ√¡π∫∏ ¢π∂À£À¡™∏: ktelvol@otenet.gr ™Ù·ıÌfi˜ ∞ıËÓÒÓ: 2108329585, 2108317186, ™Ù·ıÌfi˜ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢: 2310595424, ™Ù·ıÌfi˜ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡: 2422023733, ™Ù·ıÌfi˜ πˆ·ÓÓ›ÓˆÓ: 2651027441, 2651026211, ™Ù·ıÌfi˜ ¶¿ÙÚ·˜: 2610623886, 2610623887, 2610623888, ™Ù·ıÌfi˜ §·Ì›·˜:2231022627 ¢ÚÔÌÔÏfiÁÈ· ∞ıËÓÒÓ & £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ πÛ¯‡Ô˘Ó ·fi ª. ¢Â˘Ù¤Ú· 21/4/2008 ¢ƒ√ª√§√°π∞ Ã∂πª∂ƒπ¡∏™ ¶∂ƒπ√¢√À °ƒ∞ªª∏™ ∞£∏¡∞™ (11/9/200920/6/2010) ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ∞ı‹Ó· (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 01.00, 05.00, 07.00, 09.00, 10.30, 12.00, 13.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 21.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ∞ı‹Ó· (™∞μμ∞Δ√): 01.00, 05.00, 07.00, 09.00, 10.30, 12.00, 13.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 21.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ∞ı‹Ó· (∫Àƒπ∞∫∏): 01.00, 07.00, 09.00, 10.30, 12.00, 13.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 21.00. ∞fi ∞ı‹Ó· ÁÈ· μfiÏÔ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 06.30, 08.00, 09.30, 11.00, 12.00, 13.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 20.00, 22.00. ∞fi ∞ı‹Ó· ÁÈ· μ√§√ (™∞μμ∞Δ√): 06.30, 08.00, 09.30, 11.00, 12.00, 13.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.30,

™Ù·˘ÚfiÏÂÍÔ

20.00, 22.00. ∞fi ∞ı‹Ó· ÁÈ· μ√§√ (∫Àƒπ∞∫∏): 08.00, 09.30, 11.00, 12.00, 13.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 20.00, 22.00. * ΔÔ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ 13.30: ∞ı‹Ó·-μfiÏÔ˜ & 13.30 μfiÏÔ˜-∞ı‹Ó· ̤ۈ ∞Á›ˆÓ £ÂÔ‰ÒÚˆÓ ÌfiÓÔ ΔÂÙ¿ÚÙË, ¶·Ú·Û΢‹ Î·È ∫˘Úȷ΋. * Δ· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· μfiÏÔ˘-∞ıËÓÒÓ: 01.00, 05.00, 09.00, 12.00, 15.00 & 17.00 express. * Δ· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· μfiÏÔ˘-∞ıËÓÒÓ: 07.00, 10.30, 13.30, 16.00, 18.30 & 21.00 ̤ۈ ∞§ªÀƒ√À. * ΔÔ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ 05.00 μfiÏÔ˜-∞ı‹Ó· ∫Àƒπ∞∫∂™ & ∂√ƒΔ∂™ ∞¡∂∫Δ∂§∂™Δ√. * ΔÔ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ 06.30 ∞ı‹Ó·-μfiÏÔ˜ ∫Àƒπ∞∫∂™ & ∂√ƒΔ∂™ ∞¡∂∫Δ∂§∂™Δ√. Afi BO§O ÁÈ· £E™™A§ONIKH (̤ۈ AÁÈfiηÌÔ˘) 3 ÒÚ˜+15 ÏÂÙ¿: 07.15, 10.15, 14.00, 17.30. Afi £E™™A§ONIKH ÁÈ· BfiÏÔ (̤ۈ AÁÈfiηÌÔ˘) 3 ÒÚ˜+15 ÏÂÙ¿: 08.00, 11.15, 14.15, 18.00. * ŸÏ· Ù· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· μfiÏÔ˘-£ÂÛ/ӛ΢-μfiÏÔ˘ express. * ΔÔ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ 04.30 μfiÏÔ˜-£ÂÛ/Ó›ÎË ∫Àƒπ∞∫∂™ & ∂√ƒΔ∂™ ∞¡∂∫Δ∂§∂™Δ√. * ΔÔ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ 07.00 £ÂÛ/Ó›ÎË-μfiÏÔ˜ ∫Àƒπ∞∫∂™ & ∂√ƒΔ∂™ ∞¡∂∫Δ∂§∂™Δ√. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ΔڛηϷ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 06.30, 11.00, 15.00, 19.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ΔڛηϷ (™∞μμ∞Δ√): 06.45, 11.00, 15.00, 19.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ΔڛηϷ (∫Àƒπ∞∫∏): 06.45, 11.00, 15.00, 19.00. ∞fi ΔڛηϷ ÁÈ· μfiÏÔ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 07.00, 11.30, 15.00, 19.00. ∞fi ΔڛηϷ ÁÈ· μfiÏÔ (™∞μμ∞Δ√): 07.00, 11.30, 15.00, 19.00. ∞fi ΔڛηϷ ÁÈ· μfiÏÔ (∫Àƒπ∞∫∏): 07.00, 11.30, 15.00, 19.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· §¿ÚÈÛ· (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 05.45, 06.45, 07.30, 09.00, 10.30, 12.00, 13.15, 14.30, 15.30, 17.30, 19.30, 21.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· §¿ÚÈÛ· (™∞μμ∞Δ√): 07.00, 08.30, 10.00, 11.30, 13.00, 14.30, 15.30, 17.00, 19.00, 21.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· §¿ÚÈÛ· (∫Àƒπ∞∫∏): 07.00, 08.30, 10.00, 11.30, 13.00, 14.30, 15.30, 17.00, 19.00, 21.00. ∞fi §¿ÚÈÛ· ÁÈ· μfiÏÔ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 05.45, 06.45, 07.30, 09.00, 10.30, 12.00, 13.15, 14.30, 15.30, 17.30, 19.30, 21.00. ∞fi §¿ÚÈÛ· ÁÈ· μfiÏÔ (™∞μμ∞Δ√): 07.00, 08.30, 10.00, 11.30, 13.00, 14.30, 15.30, 17.00, 19.00, 21.00. ∞fi §¿ÚÈÛ· ÁÈ· μfiÏÔ (∫Àƒπ∞∫∏): 07.00, 08.30, 10.00, 11.30, 13.00, 14.30, 15.30, 17.00, 19.00, 21.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· πˆ¿ÓÓÈÓ· (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 08.15, 13.30, 17.30. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· πˆ¿ÓÓÈÓ· (™∞μμ∞Δ√): 08.15, 13.30, 17.30. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· πˆ¿ÓÓÈÓ· (∫Àƒπ∞∫∏): 08.15, 13.30, 17.30. ∞fi πˆ¿ÓÓÈÓ· ÁÈ· μfiÏÔ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 10.15, 15.00, 20.00. ∞fi πˆ¿ÓÓÈÓ· ÁÈ· μfiÏÔ (™∞μμ∞Δ√): 10.15, 15.00, 20.00. ∞fi πˆ¿ÓÓÈÓ· ÁÈ· μfiÏÔ (∫Àƒπ∞∫∏): 10.15, 15.00, 20.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ∞ÁÚ›ÓÈÔ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞ & ∫Àƒπ∞∫∏): 17.15. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: 14.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· §·Ì›· (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞ & ™∞μμ∞Δ√): 08.15, 15.15. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞ & ∫Àƒπ∞∫∏): 09.00, 15.00, (™¿‚‚·ÙÔ): 09.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· §·Ì›· (∫Àƒπ∞∫∏): 15.15. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ¶¿ÙÚ· (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞ & ∫Àƒπ∞∫∏): 15.00. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞ & ∫Àƒπ∞∫∏): 15.30. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ∫Ô˙¿ÓË (¢∂ÀΔ.-ΔƒπΔ.-Δ∂Δ.-¶∂ª¶.-™∞μ.): 12.30. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: 09.10. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ∫Ô˙¿ÓË (¶∞ƒ. & ∫Àƒ.): 12.30, 15.00, 19.15. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: 09.10, 16.00, 19.00.

¢ƒ√ª√§√°π∞ B. ™¶√ƒ∞¢ø¡ ¢ƒ√ª√§√°π∞ FLYING CAT 5 ∞fi ¢∂ÀΔ∂ƒ∞ ¤ˆ˜ ™∞μμ∞Δ√, ÒÚ· 14.30, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ·, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ∫Àƒπ∞∫∏, ÒÚ· 16.00, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ·, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ∫ÂÓÙÚÈÎfi ¶Ú·ÎÙÔÚÂ›Ô HELLENIC SEAWAYS-SPORADES TRAVEL ¢∏ª. ª¶∞ƒΔ∑√¶√À§√™ - ∞ƒ°√¡∞ÀΔø¡ 33 Δ∏§. 24210 23400, 23415, 35846 ¢POMO§O°IA E•¶PE™ EYBOIA ∞¶√ μ√§√ °π∞ Δƒπ∫∂ƒπ-¶∂À∫π ¢ÚÔÌÔÏfiÁÈ· ·fi 7/4 ¤ˆ˜ 22/5: Δ∂Δ∞ƒΔ∏: ¢ÂÓ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ› ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ. ¶∂ª¶Δ∏: ∞fi ∞Á. ∫˘Úȷ΋ 08.20, ·fi μfiÏÔ 14.00. ¶∞ƒ∞™∫∂À∏: ∞fi ∞Á. ∫˘Úȷ΋ 08.20, ·fi μfiÏÔ 14.00. ™∞μμ∞Δ√: ∞fi μfiÏÔ 08.45, ·fi ∞Á. ∫˘Úȷ΋ 10.25.

∫Àƒπ∞∫∏: ∞fi μfiÏÔ 08.45, ·fi ∞Á. ∫˘Úȷ΋ 10.25. ¢∂ÀΔ∂ƒ∞: ∞fi μfiÏÔ 14.00. ΔƒπΔ∏: ∞fi ∞Á. ∫˘Úȷ΋ 08.20, ·fi μfiÏÔ 14.00. ¶§∏ƒ√º√ƒπ∂™: ÛÙÔ VIS TRAVEL, ∞ÓÙˆÓÔÔ‡ÏÔ˘ 3 (·Ó¿ÌÂÛ· ·fi π¿ÛÔÓÔ˜ Î·È ∞ÚÁÔÓ·˘ÙÒÓ). ΔËÏ. 24210 31059, 31060.

Xƒ∏™πª∞ Δ∏§∂ºø¡∞ N√ª∞ƒÃπ∞∫∏ AÀΔ√¢π√π∫∏™∏ T· ÙËϤʈӷ ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ Ù˘ NÔ̷گȷ΋˜ A˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ M·ÁÓËÛ›·˜, ÛÙ· ÔÔ›· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·¢ı‡ÓÔÓÙ·È ÔÈ Ôϛ٘ ÁÈ· Â͢ËÚ¤ÙËÛ‹ ÙÔ˘˜ ›ӷÈ: TH§. KEN. ¢IOIK. ...................................2421070951-9 & 2421075555 °Ú·Ì. NÔÌ. .................................................2421070931 - 2421071022 .......................................................................2421075512 -2421075513 °Ú·Ê. NÔÌ. - ™‡Ì‚. .......................................2421070931 - 2421075319 ......................................................................-2421071022 -2421075526 Eȉ. ™‡Ì. - E. ™˘Ó. .......................................2421070950 - 2421075318 .............................................................................................-2421075527 °Ú·Ê.T‡Ô˘ & ¢ËÌ. ™¯¤Û. ...........................2421070927 - 2421075338 °Ú·Ì. NÔÌ. ™˘Ì............................................. 2421070976 - 2421075528 ............................................................................................- 2421075529 °Ú·Ì. NÔÌ·Ú¯. EÈÙÚÔ‹˜............................. 2421071233 -2421075307 ¶ÂÚÈ‚., XˆÚÔÙ. & YÔ‰ÔÌ..................................................... 2421075519 °Ú·Ì. NÔÌ·Ú¯. EÈÙÚÔ‹˜............................ 2421070960 - 2421075317 OÈÎÔÓ. AÓ¿Ù˘Í˘ & A·Û¯fiÏ...............................................2421075523 °Ú·Ì. NÔÌ. E. AÁÚ. AÓ. .............................2421071228 - 2421075525 °Ú·Ì. NÔÌ·Ú¯. EÈÙÚ. ..................................2421059370 - 2421075304 YÁ›·˜ & KÔÈÓˆÓÈ΋˜ ¶·Ú¤Ì‚·Û˘ ......................................2421075517 °Ú·Ì. NÔÌ·Ú¯. EÈÙÚ....................................2421071161 - 2421075313 ¶·È‰., ¶ÔÏÈÙ. & ¶ÔÏÈÙ. ¢ÈÎ......................................................2421075521 ¢/N™H ¶PO°. & AN......................................2421070946 - 2421075301 .............................................................................................-2421075514 TÌ‹Ì. ¢È·¯Â›Ú. ¶ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ .............................................2421075309 ¢È‡ı. ¶ÂÚÈ‚¿Ï., XˆÚÔÙ. Î·È ¶.E...........................................2421047623 ¢È‡ı. T¯Ó. YËÚÂÛÈÒÓ .............................2421070974 -24210 75256 ¢È‡ı. MÂÙ·ÊÔÚÒÓ Î·È EÈÎÔÈÓ.............................................2421083767 ¢È‡ı˘ÓÛË KTEO ..................................................................2421095395 ¢È‡ı. BÈÔÌ. - EÓ¤ÚÁ. Î·È T¯ÓÔÏ...........................................2421034080 ¢È‡ı. EÌ. Î·È TÔ˘Ú. ..................................2421070943 - 2421075336 ¢È‡ı. EÚÁ·Û›·˜ ...........................................2421070967 - 2421075369 ¢È‡ı. AÁÚÔÙ. AÓ¿Ù˘Í˘......................................................2421075200 ¢È‡ı˘ÓÛË KÙËÓÈ·ÙÚÈ΋˜ ...................................................... 2421045207 TÌ‹Ì· AÏÈ›·˜ ..............................................2421033230 - 2421022861 ¢ÈÔ›ÎËÛË AÁÚÔÊ˘Ï·Î‹˜ ........................................................2421070923 ¢È‡ı˘ÓÛË YÁ›·˜ ................................................................ 2421020452 ¢È‡ı˘ÓÛË ¶ÚfiÓÔÈ·˜ ........................................................2421075233-4 ¢È‡ı. ¶ÔÏ. ¢ÈÎ. & ¶ÚÔÛÙ. ¶ÔÏ. ...................2421070964 - 2421075325 ¢È‡ı. ¶ÚˆÙ. EÎ·›‰Â˘Û˘ ............................2421039077-2421039085 ¢È‡ı. ¢Â˘ÙÂÚÔ‚. EÎ·›‰Â˘Û˘ ...........................................2421047387 ¢È‡ı. ¢ÈÔÈÎ. YËÚ.........................................2421070921- 2421075323 ¢È‡ı. OÈÎÔÓ. YËÚ ...................................... 2421070944 - 2421075363 TH§EºøNA E§§HNIKH™ A™TYNOMIA™ AME™H ¢PA™H ....................................................................................100 TH§EºøNIKO KENTPO..........................................................2421039045 A™TYN. TMHM.BO§OY..........................................................2421076984 A™TYN. TMHM. NEA™ IøNIA™ ...............................................2421076985 TMHM. A™ºA§. BO§OY ........................................................2421076957 TMHM. TPOXAIA™ BO§OY ....................................................2421076968 TM. TOYP. A™TYN. BO§OY....................................................2421076987 A™TYN. TMHMA ¶EPIº. BO§OY ..........................................2421085401 ¶Àƒ√™μ∂™Δπ∫∏ ..................................................................................199 EKAB:...................................................................................................166 ºˆÙÈÛÌÔ‡ BÏ¿‚˜ ¢. BO§OY ...............................................2421064931 ¢EH BÏ¿‚˜..................................................2421063666 - 2421063667 ¢EYAMB BÏ¿‚˜...................................................................2421055555

øÚÔÛÎfiÈÔ ANIE§

¢I¶§øMATOYXO™ A™TPO§O°O™ - EPEYNHTPIA TAPø ¢¤¯ÂÙ·È Ì ڷÓÙ‚ԇ ηıËÌÂÚÈÓ¿ ΔËÏ. 6974456215

√ƒπ∑√¡Δπ∞ 1. ¶ÔχÙÈÌÔ ÙÔ ‰¤ÚÌ· ÙÔ˘. 2. ΔÔ ¤Ó· ¿ÎÚÔ ÙÔ˘˜ Â›Ó·È ÂÍÔÁΈ̤ÓÔ - •Â¯ˆÚ›˙ÂÈ ÛÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Ù˘ (ÁÂÓ.). 3. ∂ӉȷʤÚÂÈ Ô... ÏÔ‡ÙÔ˜ ÙÔ˘ - ∫·ı·Ú¿ Î·È Í¿ÛÙÂÚ· (·ÓÙ›ÛÙÚ.). 4. ™˘ÓËıÈṲ̂ÓÔ fiÓÔÌ·... ˘Ô˙˘Á›Ô˘ (·ÓÙ›ÛÙÚ.). 5. ™ÙÔ ÁÂÚÌ·ÓÈÎfi ·˘Ùfi ÎÚ·Ù›‰ÈÔ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Î·È Ë ºÚ·ÓÎÊÔ‡ÚÙË - ΔfiÛ· ¯ÚfiÓÈ· ¤˙ËÛÂ Ô ¡. ∫·˙·ÓÙ˙¿Î˘ - ŒÓ· Û‡ÌʈÓÔ. 6. ™˘ÓıÂÙÈÎfi Ù˘... ·Ú·Ï›·˜ - ÀÔÓÔÔ‡Ó Î·È Ù· fiÛ· ¤¯Ô˘Ó ÂÈÚÚÔ‹. 7. ªÔ˘ÛÈ΋ ÓfiÙ· - ∫·ÏÔηÈÚÈÓ¿ ÊÚÔ‡Ù· (Ì ¿ÚıÚÔ). 8. ™·Ú¿ÛÛÂÙ·È ·fi ÂÌʇÏȘ ·ÓÙÈı¤ÛÂȘ - °·ÏÏÈÎfi Û‡ÌʈÓÔ. 9. ∞ıËÓ·˚Îfi ÚÔ¿ÛÙÈÔ (ÁÂÓ.) - ÃÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È ·ÓÙÈıÂÙÈο (·ÓÙ›ÛÙÚ.). 10. ªÔÚ› Ó· ÙÔ ÂÎÊÚ¿ÛÂÈ Î·È Ë... ÛȈ‹ - ™˘ÓÒÓ˘ÌË Ù˘ Ù·Ú·¯‹˜ ϤÍË. 11. ™˘ÓËıÈṲ̂Ó˜ ÛÙȘ ÔÏÂÌÈΤ˜ ·Ó·ÌÂÙÚ‹ÛÂȘ. 12. °ÓˆÛÙfi ÁÈ· Ù· Ì·‡Ú· ÙÔ˘ ¤Ï·Ù· ‚Ô˘Ófi Ù˘ ∫ÂÊ·ÏÔÓÈ¿˜ - ∂›‰Ô˜ ηÏÏ˘ÓÙÈÎÔ‡, ÍÂÓÈο. ∫∞£∂Δ∞ 1. ÷ڷÎÙËÚÈÛÌfi˜ ËÁ‹˜, ·ÏÏ¿ ηÈ... ʈӋ˜. 2. ∫ÈÓËÙ‹ÚÈÔ˜ Ô ÚfiÏÔ˜ Ù˘ - ¢È¿ÎÚÈÛË ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÒÓ. 3. ªÔ˘ÛÈΤ˜ Î·È ı·̷ÙÈΤ˜ - ∏ ÚÈÓ ÙÔ ¶¿Û¯· ∫˘Úȷ΋. 4. °È· ÙË ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ˘ÁÚÒÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È - •ÂÓÈ΋ Û˘ÓÙÔÌÔÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ ÁˆÁÚ·ÊÈÎÔ‡ Ï¿ÙÔ˘˜ (·ÓÙ›ÛÙÚ.) - ¢‡Ô ÌfiÓÔ ·fi ÙÔ... ÌfiÓÔ.

5. §¤ÍË Ù˘ ‰ËÌÔÙÈ΋˜ ÁÈ· ÙÔ Ì·ÓÙÚ› (·ÓÙ›ÛÙÚ.) - ™Â ÔÏÏ¿ Ê·ÁËÙ¿ ··Ú·›ÙËÙÔ˜. 6. ∏ Ì˘ıÔÏÔÁ›· Ì·˜ ÙË ı¤ÏÂÈ Ó· ·ÔÎÚÔ‡ÂÈ ÙÔÓ ¤ÚˆÙ· ÙÔ˘ ∞fiÏψӷ - ¶ÔÛfiÙËÙ· ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ (·ÓÙ›ÛÙÚ.). 7. ∞¯ÒÚÈÛÙÔ ÌfiÚÈÔ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ Ï¤ÍÂˆÓ - ◊Úˆ·˜ ÎÂÏÙÈÎÔ‡ ıÚ‡ÏÔ˘, Ô˘ ÂÓ¤Ó¢Û ÌÂÁ¿ÏÔ ‰Ú·Ì·ÙÔ˘ÚÁfi (·ÓÙ›ÛÙÚ.). 8. ∞fiÚ·ÙÔ˜ ¯ıÚfi˜ Ì·˜ - ∞ÚÓËÙÈÎfi ÌfiÚÈÔ Ù˘ ·Ú¯·›·˜ - ∞ÓÙȉȷÛÙ¤ÏÏÂÙ·È ÚÔ˜... ¿ÏÏÔ. 9. Ÿ,ÙÈ Î·È ÙÔ 7·’ ÔÚÈ˙fiÓÙÈ· - ∞ӷʤÚÔÓÙ·È Î·È Ù¤ÙÔÈ·... ·ÈÛı‹Ì·Ù· - ™¯ÂÙÈο Ì ÙÔ˘˜ ‚ÈÔÌ˯¿ÓÔ˘˜ ·Ú¯Èο (·ÓÙ›ÛÙÚ.). 10. ¶ÔÈ‹Ì·Ù¿ ÙÔ˘ ÌÂÏÔÔ›ËÛÂ Ô ªÔ˘Ï¤˙ (Ì ¿ÚıÚÔ) - ΔÔ Î·ÏÔη›ÚÈ ¤¯ÂÈ ¿ÓÙ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚË Î›ÓËÛË. 13. §·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ÛÔ‚·Ú¿ ˘fi„Ë (ıËÏ.). 12. °ÓˆÛÙfi˜ ·fi Έ̈‰›Â˜ ÙÔ˘ ¶ÏÔ‡ÙÔ˘ Î·È ÙÔ˘ ªÔÏȤÚÔ˘ ˘ËÚ¤Ù˘ (·ÈÙ.) - ¢ÂÓ ‚Á·›ÓÂÈ ¿ÓÙÔÙÂ... ‡ÎÔÏ· (·ÓÙ›ÛÙÚ.). §À™∏ Δ√À ¶ƒ√∏°√Àª∂¡√À √ƒπ∑√¡Δπ∞: 1. ™∫√À§∏∫π-∂ª∞ 2. π∞ªμ√™-∞¶§∂™ 3. Δπ∞-°π∞¡¡∏™ 4. ∏¡π√Ã√π-∏∏ 5. √ ∫∏¢∂ªø¡ 6. ∞™ª∞-√¡∞°ƒ√π 7. √™-√§∞ 8. §√À∫π™Δ√Ã√™ 9. √ƒ°∞¡∞∫π 10. ¶∞ƒ∫√-∞Ã∞¡∏™ 11. √π™√º∞°√™ 12. ™∞™∞-¡∏™∞∫π∞. ∫∞£∂Δ∞: 1. ™πΔ∏ƒ∞-§√¶∞™ 2. ∫∞π¡-ª¶√ƒ∞ 3. √ ª∞π√™-À°ƒ√™ 4. Àμ-√∫∞-∫∞∫π∞ 5. §√°Ã∏√π¡√™ 6. ∏™π√¢√™-√¡ 7. ∞π∂¡-™∫∞º∏ 8. ¡∞πª∞™ΔπÃ∞™ 9. ¶¡-ø°-∞°∞ 10. ∂§∏-Ã√ƒ¡-¡√∫ 11. ª∂™∏-√§√-π™∏ 12. ∞™-∏§π∞™∏™.

∫ƒπ√™ μÚ›Ù ¯ÚfiÓÔ ÁÈ· Ó· ÂÚ¿ÛÂÙ ¤Ó· fiÌÔÚÊÔ ‚Ú¿‰˘ Ì ÙÔÓ ÂÚˆÙÈÎfi Û·˜ Û‡ÓÙÚÔÊÔ. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 32-10-443-21-8. Δ∞Àƒ√™ ∫¿ÓÙ ¤Ó· Ù·Íȉ¿ÎÈ Ô˘ ı· Û·˜ ‚Á¿ÏÂÈ ·fi ÙË ÚÔ˘Ù›Ó·. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 53-20-18-33-22-11. ¢π¢Àª√π ¶ÈÛÙ¤„Ù ÛÙÔÓ Â·˘Ùfi Û·˜ Û‹ÌÂÚ· Î·È ı· ‰Â›Ù ÔÏϤ˜ ·ÏÏ·Á¤˜ ÛÙË ˙ˆ‹ Û·˜. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 13-20-33-23-49. ∫∞ƒ∫π¡√™ ªÂ ˘ÔÌÔÓ‹ Î·È Ì¤ıÔ‰Ô ı· ÍÂʇÁÂÙ ·fi ÚfiÛÊ·Ù˜ ÂÓÙ¿ÛÂȘ. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 43-20-11-23-4-8. §∂ø¡ ∫ÙËÙÈÎÔ› Î·È Î·¯‡ÔÙÔÈ ı· ›ÛÙ ۋÌÂÚ· Î·È ÁÂÓÈο fiÏË ÙË Ì¤Ú·. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 54-3-22-12-3-6. ¶∞ƒ£∂¡√™ ∏ ̤ڷ ‰ÈÔÚıÒÓÂÈ Ï¿ıË Î·È ‰¤ÓÂÈ Û¯¤ÛÂȘ, ‰ÒÛÙ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÚÔÛÔ¯‹ ÛÙ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈο Û·˜. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 14-3-22-12-3-8. ∑À°√™ ªÈ· ˘fiıÂÛË ·fi ÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ ı· Û·˜ ··Û¯ÔÏ‹ÛÂÈ ¤ÓÙÔÓ· Û‹ÌÂÚ·. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 43-20-22-12-3-9. ™∫√ƒ¶π√™ ∑ËÙ‹ÛÙ ‚Ô‹ıÂÈ· Î·È ·fi ÙÔ˘˜ Ê›ÏÔ˘˜ Û·˜ Û‹ÌÂÚ· Î·È ı· Û·˜ ‰Ôı›. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 44-29-11-23-43-24. Δ√•√Δ∏™ ∂›Û·ÛÙ ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈṲ̂ÓÔÈ Á‡Úˆ ·fi Ù· ı¤Ì·Ù· Ù˘ ηÚȤڷ˜ Û·˜. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 13-5-45-6-9-8. ∞π°√∫∂ƒø™ ∫·ıÒ˜ ÂÚÓÔ‡Ó ÔÈ Ì¤Ú˜ Ë „˘¯ÔÏÔÁÈ΋ Û·˜ ηٿÛÙ·ÛË fiÏÔ Î·È ı· ‚ÂÏÙÈÒÓÂÙ·È. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 6-50-44-324-2. À¢ƒ√Ã√√™ √È ÂÓÙ¿ÛÂȘ Ô˘ ı· ˘¿Ú¯Ô˘Ó ·fi ÙÔ Úˆ› ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ Ë̤ڷ˜ ı· Â›Ó·È ÚÔÛˆÚÈÓ¤˜. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 4-11-23-45-38-3. πãÀ∂™ ∞Ê‹ÛÙ ٷ Ú¿ÁÌ·Ù· Ó· ˆÚÈÌ¿ÛÔ˘Ó Î·È ‡ÛÙÂÚ· ÌÈÏ‹ÛÙ ÁÈ· Ù· Û¯¤‰È¿ Û·˜. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 65-40-22-12-4-9.

OTE BÏ¿‚˜.........................................................................................121 ¢‹ÌÔ˜ N.IˆÓ›·˜.....................................................................2421353100 §ÈÌÂӷگ›Ô...........................................................................2421028888 E§¶A (Ô‰È΋ ‚Ô‹ıÂÈ·) .....................................................................10400 EXPRESS SERVICE ............................................................................1154 HELLAS SERVICE ..............................................................................1057 O¢IKH BOH£EIA ¶H§IOY BfiÏÔ˜ ....................................................................................6944121288 X¿ÓÈ·......................................................................................6948745813 TÛ·Áηڿ‰· ..........................................................................6948475814 MËϛ˜...................................................................................6948745815 YËÚ. AÔÎ. AÔÚÚ. ¢. BO§OY.............................................2421064744 YËÚ. AÔÎ. AÔÚÚ. ¢. N. IøNIA™........................................ 2421080865 I¢IøTIKO KTEO................................2428078222-10300 (¯ˆÚ›˜ Έ‰ÈÎfi) IKTEO BfiÏÔ˘ ..................................................2421096780,2421096720 XÈÔÓÔ‰ÚÔÌÈÎfi ΤÓÙÚÔ ...........................................................2428073719 K·Ù·Ê‡ÁÈÔ.............................................................................2428073702 ™Δ∞£ª√™ A’ B√∏£∂πø¡ °π∞ ¶√À§π∞ N. Iø¡π∞™ ......................................................................24210 80483, 2421060301 O§YM¶IAKH AEP..........................................2421020910 - 2421024910 EÙ. MÂÏ. & ÚÔÛÙ. ¶ÂÚ. N. M·ÁÓ...........................................2421027771 Δ∏§∂ºø¡√ EKTAKTH™ ANA°KH™ Ù˘ ¢HMO™IA™ E¶IXEIPH™H™ AEPIOY (¢E¶A A.E.)...........................................................................2105551666 Δ∏§∂ºø¡√ EKTAKTH™ ANA°KH™ Ù˘ E¶A £E™™A§IA™ ..........................................8001187878 (·fi ÛÙ·ıÂÚfi) MÔÓ¿‰· ™˘Ì‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋˜ Î·È ıÂÚ·›·˜ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜ £.¶. E•O¢O™2410 237811 ¶I§OTO™ ..............................................................................2421023439 º§O°A: ™‡ÏÏÔÁÔ˜ °ÔÓ¤ˆÓ ·È‰ÈÒÓ Ì ηÚΛÓÔ .................24210 24628

TA•I PA¢IOTA•I .........................................................................24210 27777 PA¢IOTA•I MA°NH™IA™ .................................................... 24210 61000 A°PIA™ .................................................................................24280 92502 BE§E™TINOY........................................................................24250 22725 ANø §EXøNIøN...................................................................24280 93389

°ƒ∞º∂π∞ Δ∂§∂Δø¡ μfiÏÔ˜: ∞ÁÁÂϤÙÔ˜ ¡ÈÎfiÏ·Ô˜, “AÁÁÂϤÙÔ˜”, ·) ∂Ï. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ 50, ‚) ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 112 ÙËÏ. 24210 20743, μ·˚Ó¿ ∞ÚÈ¿‰ÓË §. ∂ÈÚ‹Ó˘ 50-¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜, ÙËÏ. 24210-61114, °ÎÏ¿‚·ÙÔ˜ ¡›ÎÔ˜ ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜ 89-∞Ó·Ï‹„ˆ˜ ÙËÏ. 24210-52702, ∫·ÙÛÈÊÔ‡ ª·ÚÈϤӷ “¶ÏÔ‡ÙˆÓ” ¢ÔÚ˘Ï·›Ô˘ 51 ÙËÏ. 2421069609, ∫Ô˘Ù›Ó· ∞ÁÏ·˝· “∫Ô˘Ù›Ó·˜” 2·˜ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 35 ÙËÏ. 24210-24070, §˘Ú›ÙÛ˘ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ “°·Ï‹ÓË” ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 59 - μ·ÛÛ¿ÓË, ÙËÏ. 24210-44444, ª¿ÏÏ·˜ ∞ÔÛÙfiÏ˘ “ª¿ÏÏ·˜” ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 187, ÙËÏ. 24210-20260, ª¿ÚÏ·˜ πˆ¿ÓÓ˘ “μ·ÙÛ·Ú¤·˜” ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 42∞, ÙËÏ. 2421028341, ƒÈ˙¿Î˘ ∂˘¿ÁÁÂÏÔ˜ “∏ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÊÚÔÓÙ›‰·” πˆÏÎÔ‡ 323 ÙËÏ. 24210-40179, ™·Ó›‰Ë˜ •ÂÓÔÊÒÓ “™·Ó›‰Ë˜” ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 223, ÙËÏ. 24210-48600, ™Ù¤ÏÏÔ˜ °ÈÒÚÁÔ˜ “∞Ú¯¿ÁÁÂÏÔ˜” ·) πˆÏÎÔ‡ 98 -§. B‡ÚˆÓÔ˜ ÙËÏ. 24210-51113, Δ˙¤Î· ∂ÈÚ‹ÓË “¡¿ÚÎÈÛÛÔ˜” ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 105-107 - º. πˆ¿ÓÓÔ˘ ÙËÏ. 24210-34552. AÁÚÈ¿: ™·Ó›‰Ë˜ •ÂÓÔÊÒÓ “™·Ó›‰Ë˜” ∂Ï. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ 15 ∞ÁÚÈ¿ ÙËÏ. 2428092443 BÂÏÂÛÙ›ÓÔ:(AÁ. °ÂÒÚÁÈÔ˜ ºÂÚÒÓ) KˆÓÛÙ·ÓÙ¤ÏÔ˜ £ˆÌ¿˜, ÙËÏ. 6978-655306, 24250 22020. ∞ÏÌ˘Úfi˜: °È·ÓÓ¿ £ÂÔ‰ÒÚ· “∫·Ú·ÁÎÔ‡Ó˘” ÙËÏ. 2422023332, ∫·ÙÛ·Ô‡Ó˘ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ “∫·ÙÛ·Ô‡Ó˘” ÙËÏ. 24220-23705, ª·˘ÚÔÁ¤Ó˘ ™¿‚‚·˜ “ª·˘ÚÔÁ¤Ó˘” ÙËÏ. 24220-23214. ∑·ÁÔÚ¿:∫Ô˘ÚÂÏ¿˜ ΔÚÈ·ÓÙ¿Ê˘ÏÏÔ˜ “∫Ô˘ÚÂÏ¿˜” ÙËÏ. 24260-23255 ™ÎÈ¿ıÔ˜: AÁÁÂϤÙÔ˜ ™Ù·Ì¿Ù˘ “H °ˆÓÈ¿ ÙˆÓ AÁÁ¤ÏˆÓ” ÙËÏ. 24270-21748 °ƒ∞º∂π∞ Δ∂§∂Δø¡ ∂∫Δ√™ ™øª∞Δ∂π√À 1. ∫·˚Ì¿Î˘ ∏Ï›·˜, ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 91, ÙËÏ. 24210-72072, 2. ¶··¯Ú‹ÛÙÔ˜ ¡›ÎÔ˜ 2·˜ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 51, ÙËÏ. 24210-25360. 3.K·Ï·ÓÙ˙‹ EϤÓË “ K·Ï·ÓÙ˙‹” AÓ··‡Ûˆ˜ 69 N. IˆÓ›· ÙËÏ.24210-81524

™Î¿ÎÈ EÈ̤ÏÂÈ·: AÓ‰ÚÈÒÙ˘ E. ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘

Δ∞ ª∂Δ∞∫π¡√Àª∂¡∞ ¶π√¡π∞

√ ∞ϤͷӉÚÔ˜ ∞ÏȤ¯ÈÓ ‹Ù·Ó ¤Ó·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÎÔÚ˘Ê·›Ô˘˜ ÛηÎÈÛÙ¤˜, ÁÓˆÛÙfi˜ ÁÈ· ÙÔ “ı˘ÂÏÏ҉˜, ¢ÚËÌ·ÙÈÎfi Î·È ÂÈıÂÙÈÎfi ÛηÎÈÛÙÈÎfi ‡ÊÔ˜ ÙÔ˘” . √ ı¿Ó·ÙÔ˜ ÙÔÓ ‚ڋΠÛÙÔ ‰ˆÌ¿ÙÈÔ ÙÔ˘ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô˘ ŒÛÙÔÚÈÏ Ù˘ ¶ÔÚÙÔÁ·Ï›·˜ ÙÔ 1946, ÌÈ· Ë̤ڷ ÚÈÓ ÙÔ ·ÁÎfiÛÌÈÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Ì ·ÓÙ›·ÏÔ ÙÔÓ ªÈ¯·‹Ï ªÔÙ‚›ÓÈÎ. ∫ˉ‡ıËΠ‰ËÌÔÛ›· ‰·¿ÓË ÛÙÔ ÎÔÈÌËÙ‹ÚÈÔ ªÔÓÙ ¶·ÚÓ¤˜ ÛÙÔ ¶·Ú›ÛÈ. ΔÔ Ì˘ÛÙ‹ÚÈÔ ÍÂÎÈÓ¿ fiÙ·Ó Ù· Ì·ÚÌ¿ÚÈÓ· ÈfiÓÈ· Ô˘ ÎÔÛÌÔ‡Ó ÙÔ ÌÓËÌÂ›Ô ÙÔ˘, ÌÂÙ·ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È Û¯Â‰fiÓ Î¿ı ‚Ú¿‰˘ Ì˘ÛÙËÚȈ‰Ò˜, Û¯ËÌ·Ù›˙ÔÓÙ·˜ ·Û˘Ó¿ÚÙËÙ˜ ı¤ÛÂȘ ·È¯ÓȉÈÔ‡. ¶¿Ú· ÔÏÏÔ› ı¤ÏËÛ·Ó Ó· ηٷÓÔ‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ ı¤ÛË ÙˆÓ ÈÔÓÈÒÓ Ì ÙË Ì¤ıÔ‰Ô ·Ó·ÛÙÚÔÊ‹˜ ÎÈÓ‹ÛˆÓ, ·ÏÏ¿ ·˘Ùfi ÛÙ¿ıËΠ·‰‡Ó·ÙÔ. ∂ÈÛÙÚ·Ù‡ıËÎ·Ó ·Ó›Û¯˘ÚÔÈ ÛηÎÈÛÙÈÎÔ› ˘ÔÏÔÁÈÛÙ¤˜ Î·È Î¿ı ›‰Ô˘˜ ‚È‚Ï›Ô ·Ú·„˘¯ÔÏÔÁ›·˜, ¯ˆÚ›˜ Ê˘ÛÈο ηӤӷ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·. ¶ÔÏÏÔ› ›·Ó ˆ˜ ÙÔ ¿ıÔ˜ ÙÔ˘ ÁÈ· ÛοÎÈ ÙÔÓ ¤¯ÂÈ ÛÙÔȯÂÈÒÛÂÈ, ¿ÏÏÔÈ ¿ÏÈ Ï¤Ó ˆ˜ Â›Ó·È fiÏ· ÌÈ· ηÎfiÁÔ˘ÛÙË Ê¿ÚÛ·, ÛËÌ·Û›· ¤¯ÂÈ ˆ˜ Ô ∞ϤͷӉÚÔ˜ ∞ÏȤ¯ÈÓ “˙ÂÈ” ̤۷ ·fi ÙȘ ÂÚÈÛÔ‡‰·ÛÙ˜ ·ÚÙ›‰Â˜ Ô˘ ÌÂÏÂÙ¿Ì fiÏÔÈ ÂÌ›˜ ÔÈ ÌÂÙ·ÁÂÓ¤ÛÙÂÚÔ› ÙÔ˘.

¶∞°∫√™ªπ√ ¶ƒøΔ∞£§∏ª∞ ™Δ∏ ™√ºπ∞ μ√À§°∞ƒπ∞™

™‹ÌÂÚ· ÛÙȘ 15.00 ÒÚ· ∂ÏÏ¿‰·˜ ÍÂÎÈÓ¿ Ô Ù¤Ù·ÚÙÔ˜ Á‡ÚÔ˜ (·fi ÙÔ˘˜ ‰Ò‰Âη), ·fi ÙËÓ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË ·ÁÎfiÛÌÈÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ ÛοÎÈ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔÓ μÔ‡ÏÁ·ÚÔ μ·Û›ÏÈ ΔÔ¿ÏÔ‚ Î·È ÙÔÓ πÓ‰fi μÈÛ‚·Ó¿ı·Ó ∞Ó¿ÓÙ. ªÔÚ›Ù ӷ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÙ “˙ˆÓÙ·Ó¿” ÙËÓ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË, οÓÔÓÙ·˜ “ÎÏÈΔ ÛÙË ‰È·‰ÈÎÙ˘·Î‹ Â›ÛËÌË ‰È‡ı˘ÓÛË ÙˆÓ ·ÁÒÓˆÓ: http://www.anand-topalov.com. ∏ ¯ıÂÛÈÓ‹ ·ÚÙ›‰· ÙÔ˘ 3Ô˘ Á‡ÚÔ˘ ̤¯ÚÈ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ÁÚ·ÊfiÙ·Ó Ë ÛÙ‹ÏË ÂÍÂÏ›¯ıËΠˆ˜ ÂÍ‹˜: ΔÔ¿ÏÔ‚- ∞Ó¿ÓÙ ™fiÊÈ· 27 ∞ÚÈÏ›Ô˘ 2010. ÕÓÔÈÁÌ· ™Ï·‚ÈÎfi 1.d4 d5 2.c4 c6 3.Nf3 Nf6 4.Nc3 dxc4 5.a4 Bf5 6.Ne5 e6 7.f3 c5 8.e4 Bg6 9.Be3 cxd4 10.Qxd4 Qxd4 11.Bxd4 Nfd7 12.Nxd7 Nxd7 13.Bxc4 a6 14.Rc1 Rg8 15.h4 h6 16.Ke2 Bd6 17.h5 Bh7 18.a5 Ke7 19.Na4 f6 20.b4 Rgc8 21. Bc5 *

ΔÔ ‚‹Ì· ÛÙÔ˘˜ ÎÔÚ˘Ê·›Ô˘˜ ÛηÎÈÛÙ¤˜ §fiÁÈ· Ô˘ ¤ÌÂÈÓ·Ó ÛÙË ÛηÎÈÛÙÈ΋ ÈÛÙÔÚ›·

“∫¿ı ÈfiÓÈ Â›Ó·È ÂÓ ‰˘Ó¿ÌÂÈ ‚·Û›ÏÈÛÛ·” ¢Ú. ∞ÏÂÍ¿ÓÙÂÚ ∞ÏÂÍ¿ÓÙÚÔ‚ÈÙ˜ ∞ÏȤ¯ÈÓ 1892-1946 O 4Ô˜ ·ÁÎfiÛÌÈÔ˜ ÚˆÙ·ıÏËÙ‹˜ ÛοÎÈ

∞§∏™ª√¡∏Δ∏ ¶∞ƒΔπ¢∞ ∞Ó‰ÚÈÒÙ˘ ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘- ™ÙÔÏ¿Î˘ §Â˘Ù¤Ú˘ 08.08.1999 ÷ÓÈ¿ ∫Ú‹Ù˘ ™ÎÔÙÛ¤˙ÈÎÔ ÕÓÔÈÁÌ· 1.Â4 Â5 2.π˙3 πÁ6 3.‰4 Âx‰4 4.πx‰4 πx‰4 5.μx‰4 ‰6 6.∞Á4 μ˙6 7.μÂ3 ı6 8.πÁ3 Á6 9.0ñ0 ∞Â6 10.∞‰3 πÂ7 11.˙4 Ë6 12.Â5 ‰xÂ5 13.˙xÂ5 μË7 14.πÂ4 π‰5 15.π˙6+ ƒ‰8 16.μË3 ∞Á5+ 17.ƒı1 ı5 18.ı4 ∞Â7 19.∞Ë5 ƒÁ7 20.πx‰5+ Áx‰5 21.∞xÂ7 ¶ıÂ8 22.∞‰6+ ƒÁ6 23.∞‚5+ ƒ‚6 24.μ‚3 ·6 (‰È¿ÁÚ·ÌÌ·)

ª∞Δ Û 4 ÎÈÓ‹ÛÂȘ ΔÈ ·›˙Ô˘Ó Ù· ÏÂ˘Î¿;

§Y™H 25.∞Á6+! ƒxÁ6 26.μÁ3+ ƒ‚5 27.·4+ ƒ‚6 28.μÁ5# 1ñ0

º∞ƒª∞∫∂π∞ ™‹ÌÂÚ· ΔÂÙ¿ÚÙË 28 ∞ÚÈÏ›Ô˘ ‰ÈËÌÂÚÂ‡Ô˘Ó ·fi 8 .Ì. - 10 Ì.Ì. Ù· Ê·Ú̷Λ·: ™Ù·Ì·Ù›Ô˘ ¢¤ÛÔÈÓ·˜, ¶·Á·ÛÒÓ 103, ÙËÏ.: 24210-71520, ΔÛ¿ÙÛÔ˘ °ÂˆÚÁ›·˜ - ΔÛ¿ÙÛÔ˘ ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘, ™˘ÛÙÂÁ·Ṳ̂ӷ º·Ú̷Λ·, ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË 102 - 28˘ √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ (Ú. ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜), ÙËÏ.: 24210-29947, ¡¿ÛÙÔ˘ - °È·Ï·Ì¿ ƒÔ˙·Ï›·˜, π¿ÛÔÓÔ˜ 77 - ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË, ÙËÏ.: 24210-37570. ∞ÓÔÈÎÙfi Ë̤ڷ Î·È Ó‡ÎÙ· ÂÎÙfi˜ 13.30-17.00 ı· Â›Ó·È ÙÔ Ê·Ú̷ΛÔ: °Ô˘ÏÈ·ÓÔ‡ μ·ÛÈÏÈ΋˜, πˆÏÎÔ‡ 352 (™Ù¿ÛË ¶·ÓÙ·˙ÔÔ‡ÏÔ˘), ÙËÏ.: 2421047426. ™ÙË ¡. πˆÓ›· ·ÓÔÈÎÙfi Ë̤ڷ Î·È Ó‡ÎÙ· ı· Â›Ó·È ÙÔ Ê·Ú̷ΛÔ: ¡ÙÔÎÔ‡˙Ë ¶·ÓÙÂÏ‹, ª·È¿Ó‰ÚÔ˘ 32 - §ÂˆÊ. ∂ÈÚ‹Ó˘ (ÚÒËÓ ∞ı. ΔÚÈÁÎÒÓË), ÙËÏ.: 24210-60306. TH§. ºAPMAKEIøN: 1434

TA ™KAKI™TIKA NEA KONTA ™A™ KA£E TETAPTH KAI ™ABBATO


TËÏÂfiÚ·ÛË 39

TETAPTH 28 ∞¶ƒπ§π√À 2010

™Ã√§π∞

¶ƒ√°ƒ∞ªª∞

™˘ÌÌÔÚ›· ÂÚ·ÛÙÒÓ ¶H§IO 06 VHF, 62 UHF - ™øPO™ 22 UHF

08.15 08.45 09.15

ÿÓÙÈ ª¿ÓÈ: √ Ì·ÛÙÔÚ¿ÎÔ˜ ∏ ∫Ô˘ÓÂÏÔ‡ÔÏË ª›ÎÈ ª¿Ô˘˜: ¶·›˙ˆ Î·È Ì·ı·›Óˆ √‰fi˜ ÊÙÂÚÒÓ “™˘ÌÌÔÚ›· ÂÚ·ÛÙÒÓ” Œ¯Ô˘ÌÂ Î·È Ï¤Ì ∂ȉ‹ÛÂȘ - ∞ıÏËÙÈο - ∫·ÈÚfi˜ √˘Ú¿ÓÈÔ ÙfiÍÔ (∂) ºÈÓ¤·˜ Î·È ºÂÚÌ ∞›ı·ÓË ∫ÈÌ Ã¿Ó· ªÔÓÙ¿Ó· Δ˙fiÓ·˜ ¶ÂÚÈÛÙ¤ÚÈ-ΔڛηϷ ¢ÚfiÌÔÈ ª·ÁÂÈÚ‡ÔÓÙ·˜ Ì ÙÔÓ Δ˙·Î ƒÈ̤ÈÎ ¡ÔÈÎÔ΢ڤ˜ Û ·fiÁÓˆÛË ∂ȉ‹ÛÂȘ - ∞ıÏËÙÈο - ∫·ÈÚfi˜ √È ÎÂÚ·›Â˜ Ù˘ ÂÔ¯‹˜ Ì·˜ ŒÁÎÏËÌ· Î·È ¤Ú¢ӷ (∂)

09.45 10.00 12.00 14.00 14.30 15.00 15.30 16.00 16.30 17.00 19.00 20.00 21.00 22.00 23.00 24.00 01.30

* TÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È Ì ÂÎÔÌ¤˜ Û Â·Ó¿ÏË„Ë.

¶H§IO 64 - ™øPO™ 26 UHF

06.00 10.30 12.00 15.30 15.45 18.30 20.00 21.00 21.30 21.45 01.15 01.45 02.00 04.00 05.30

“∫∫·ÏË̤ڷ” Ì ÙÔ °ÈÒÚÁÔ ∞˘ÙÈ¿ ∂‰Ò Î·È ÙÒÚ· ¶Ôχ ÌÏ· ÌÏ· ∂ȉ‹ÛÂȘ ªÂÛËÌÂÚÈ·Ófi express ™‹ÌÂÚ· Ì ÙÔÓ ÕÎË ¶·˘ÏfiÔ˘ÏÔ ∂ȉ‹ÛÂȘ À‰ÚfiÁÂÈÔ˜ Auto Alter ∑·Ì·ÓÊÔ‡ Hit parade (∂) Auto Alter “¢‡Ô ·‰¤ÏÊÈ·” “Δ˙¤ÈÓ ¡ÙÔ: ∂ÈΛӉ˘ÓË ÁÔËÙ›·” À‰ÚfiÁÂÈÔ˜ (∂)

¶H§IO 48 UHF

07.30 10.00 13.00 13.15 16.00 17.00 18.00 19.00 20.00 21.00 22.00 23.00 24.00 01.00

¶¿Óˆ ÛÙËÓ ÒÚ· ∫·Ê¤˜ Ì ÙËÓ ∂ϤÓË ∂ȉ‹ÛÂȘ ∫Ô˘˜ ÎÔ˘˜ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ¢¤ÛÙ ÙÔ˘˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ Fatus olus ∂ȉ‹ÛÂȘ ∫¿ÙÈ „‹ÓÂÙ·È ™›ÙÈ ·fi ÙËÓ ·Ú¯‹ ªÈ· Ó‡ÊË ÁÈ· ÙÔ ÁÈÔ ÌÔ˘ ∂ÊÈ¿ÏÙ˘! ÛÙËÓ ÎÔ˘˙›Ó· (∂) Sex and the city √È ÈÛÙÔڛ˜ ÙÔ˘ ·ÛÙ˘ÓfiÌÔ˘ ª¤Î· (∂) 10Ë ÂÓÙÔÏ‹ (E) ∏ ÎÔ˘˙›Ó· Ù˘ Ì·Ì¿˜ (∂) ∂ÈÎfiÓ˜ (∂) ΔËÏ·ÁÔÚ¤˜ ∫Ô˘˜ ÎÔ˘˜ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ (∂)

02.15 03.15 04.15 05.15 05.30

£E™™A§IA TV 111111111111111111111111111

06.00 06.50 08.00 09.30 11.00 12.00 13.00 14.00 14.30 16.00 17.00 17.10 18.00 19.00 21.00 21.30 23.00 23.50 01.15 02.45

°ÂÁÔÓfiÙ· (∂) ∏ ÒÚ· Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ (∂) ∫·ÏË̤ڷ £ÂÛÛ·Ï›· ¶ÔÏÈÙÈÎÔ› ‰È¿ÏÔÁÔÈ (∂) ªË ÌÔ˘ ÂȘ ¡ÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú ΔËÏ·ÁÔÚ¤˜ ªÔ˘ÛÈÎfi ËÌ›ˆÚÔ ΔÔ Ì·Áη˙›ÓÔ Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ΔËÏ·ÁÔÚ¤˜ °ÂÁÔÓfiÙ· Û 5’ Î·È ‰ÂÏÙ›Ô ÛÙË ÓÔËÌ·ÙÈ΋ ∏ ÒÚ· Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ °ÂÁÔÓfiÙ· ∂ÏÏËÓÈ΋ Ù·ÈÓ›· °ÂÁÔÓfiÙ· Û 10’ Î·È ‰ÂÏÙ›Ô ÛÙË ÓÔËÌ·ÙÈ΋ ∂Ó §Â˘ÎÒ ∂ȉ‹ÛÂȘ ∂ÏÏËÓÈ΋ Ù·ÈÓ›· ∫·ÏË̤ڷ £ÂÛÛ·Ï›· (∂) ΔÔ Ì·Áη˙›ÓÔ Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ (∂)

¶H§IO 31 UHF - ™øPO™ 46 UHF

¶H§IO 41 UHF, 62 UHF - ™øPO™ 28 UHF

06.00 10.00 12.00 13.00 15.00 16.00 18.00 19.00 20.45 21.00 21.45 23.45 24.00 00.30 01.30

¶ÚˆÈÓ‹ ÂÓË̤ڈÛË ™˘Ì‚·›ÓÂÈ ÙÒÚ· ∂ȉ‹ÛÂȘ ª¤ÓÔ˘Ì ∂ÏÏ¿‰· ∂ȉ‹ÛÂȘ Œ¯ÂÈ ÁÔ‡ÛÙÔ ∂ȉ‹ÛÂȘ “√ÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˘” ™·Ó Û‹ÌÂÚ· ÙÔÓ 20Ô ·ÈÒÓ· Champions ¡∂Δ ª·ÚÙÛÂÏfiÓ·-ÿÓÙÂÚ Champions NET (™) ∂ȉ‹ÛÂȘ ∞ıÏËÙÈ΋ ΔÂÙ¿ÚÙË ¶ÔÏÂÌÈÛÙ¤˜ “√È ÙÂÏÂ˘Ù·›ÔÈ ÛÙ·˘ÚÔÊfiÚÔÈ”

¶H§IO 58 UHF - ™øPO™ 23 UHF

06.45 07.45 10.15 11.15 12.30 13.30 16.30 16.45 18.45 19.45 21.00 23.15 01.30 02.30 03.30

∫ÈÓÔ‡ÌÂÓ· Û¯¤‰È· ¶ÚˆÈÓ‹ ÌÂϤÙË ¡ËÛÙÈÎÔ› Ú¿ÎÙÔÚ˜ ª·Ú›Ó· ∂ȉ‹ÛÂȘ Super Star ∂ȉ‹ÛÂȘ ºÒÙ˘-ª·Ú›· live π·ÙÚÈΤ˜ ˘Ôı¤ÛÂȘ ∂ȉ‹ÛÂȘ “ÕÊı·ÚÙÔ˜” “∂ÓÙÔÏ‹ ÂÍfiÓÙˆÛ˘” Supernatural Invasion “ª·‡ÚÔ Úfi‚·ÙÔ”

111111111111111111111111111

08.00 09.30 10.30 12.00 15.00 17.00 18.00 19.30 21.00 22.00 24.00 00.30 01.30 06.00 07.00

¶ÚˆÈÓ‹ ·Ù˙¤ÓÙ· ª·˙› ¶ÚˆÈÓ¤˜ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ ΔËÏÂˆÏ‹ÛÂȘ ¶·Ú¿ı˘ÚÔ ÛÙË £ÂÛÛ·Ï›· ∞ÛÙÚÈΤ˜ ÚԂϤ„ÂȘ ∂ȉ‹ÛÂȘ MAD: OK ∂ȉ‹ÛÂȘ ¢Â‰Ô̤ÓÔ ∂ȉ‹ÛÂȘ ¶fiÎÂÚ bonus ªÔ˘ÛÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ∂ȉ‹ÛÂȘ ¶·È‰È΋ ÂÎÔÌ‹

10.00 15.00 16.00 17.00 17.30 18.00 19.00 20.00 21.00 22.00 22.10 00.20

√ÏÔ̤ÏÂÈ· Ù˘ μÔ˘Ï‹˜ ∫Ï·ÛÈ΋ ÌÔ˘ÛÈ΋ ∂Î·È‰Â˘ÙÈ΋ ÙËÏÂfiÚ·ÛË ∂ȉ‹ÛÂȘ ª·ÁÈÎfi˜ Ê·Ófi˜ ÃÚfiÓÔ˜ Δ·Í›‰È ÛÙËÓ Ô ÌÔ˘ÛÈ΋ ∫fiÎÎÈÓË ‰˘Ó·ÛÙ›· ΔÂÎÓÔÔ›ËÛË, Ì›· ÁfiÓÈÌË ÚÔÛ¿ıÂÈ· ∂ȉ‹ÛÂȘ “∞ÚÛÂÓÈÎfi, ıËÏ˘Îfi” ∂ȉ‹ÛÂȘ

06.00 07.00 10.00 13.10 14.00 15.00 16.00 17.10 17.20 18.10 19.00 20.00 21.00 22.00 23.10 24.00 01.00 01.15 02.15 03.15 04.15 05.00

∞¤ÚÈÓ˜ ÛȈ¤˜ (∂) ∫ÔÈÓˆÓ›· ÒÚ· MEGA ŸÌÔÚÊÔ˜ ÎfiÛÌÔ˜ ÙÔ Úˆ› ∏ ˙ˆ‹ Ù˘ ¿ÏÏ˘ ∂ȉ‹ÛÂȘ ªÔ˘ÎÈ¿ Î·È Û˘¯ÒÚÈÔ ™’ ·Á·Ò - Ì’ ·Á·¿˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ ¢‡Ô ͤÓÔÈ ∏ ˙ˆ‹ Ù˘ ¿ÏÏ˘ Δ· Ì˘ÛÙÈο Ù˘ ∂‰¤Ì ∂ȉ‹ÛÂȘ ∏ ÔÏ˘Î·ÙÔÈΛ· ∏ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· ‚Ï¿ÙÂÈ ™ÙÔ ·Ú¿ ¤ÓÙ Antony Bourdain: No reservations ∂ȉ‹ÛÂȘ ∂›Ì·ÛÙ ÛÙÔÓ ·¤Ú· ™ÎÔÚÈfi˜ ªÂÏ¿‰Â˜ ÁÈ· ‰‡Ô ΔËÏÂÌ¿ÚÎÂÙÈÓÁÎ ∂Ù¿ ηο Ù˘ ÌÔ›Ú·˜ ÌÔ˘

¶H§IO 44 UHF-™øPO™ 33 UHF

07.30 08.00 09.00 09.30 11.00 12.00 13.00 14.20 14.30 15.30 16.00 16.30 17.00 17.50 17.55 18.05 18.15 18.30 21.00 21.05 21.40 22.00 23.00 00.30 01.00 01.30 02.30 04.30 05.00 05.10

√ ı·˘Ì·ÛÙfi˜ ÎfiÛÌÔ˜ Ù˘ ʇÛ˘ √È ÎfiÚ˜ ÙÔ˘ ª·Î §¤ÔÓÙ ª·ÁÈÎfi˜ ÎfiÛÌÔ˜ ∫·ıËÌÂÚÈÓ¿ ∞ÏËıÈÓ¿ ÛÂÓ¿ÚÈ· (∂) Δ· ‚·Û›ÏÂÈ· ÙÔ˘ Ô˘Ú¿ÓÈÔ˘ ÙfiÍÔ˘ ∂ȉ‹ÛÂȘ ¢ÂÏÙ›Ô Î·ÈÚÔ‡ √È ÎfiÚ˜ ÙÔ˘ ª·Î §¤ÔÓÙ ΔfiÏÌË Î·È ÁÔËÙ›· ∏ ¯·Ú¿ Ù˘ ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋˜ ª·ÁÈÎfi˜ ÎfiÛÌÔ˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ ∫·ÈÚfi˜ ∞ıÏËÙÈο ∂ȉ‹ÛÂȘ ÛÙË ÓÔËÌ·ÙÈ΋ ŒÎÙË ·›ÛıËÛË ∫˘Úȷ΋ ÛÙÔ ¯ˆÚÈfi (∂) ∫Ï‹ÚˆÛË §√ΔΔ√ √ Á‡ÚÔ˜ ÙˆÓ ı·Ï·ÛÛÒÓ ¢ÂÏÙ›Ô Î·ÈÚÔ‡ ∂ȉ‹ÛÂȘ ∞ÓȯÓ‡ÛÂȘ §ËÛÌÔÓË̤Ó˜ ÌÔÚʤ˜ (∂) ∏ £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË Ù˘ ÓÔÛÙ·ÏÁ›·˜ Ì·˜ (∂) ÕÍÈÔÓ ÂÛÙ› (∂) ∫·ıËÌÂÚÈÓ¿ (∂) ΔfiÏÌË Î·È ÁÔËÙ›· ΔËÏÂÌ¿ÚÎÂÙÈÓÁÎ “√ ∫Ô‚¿ÏÛÎÈ Û˘Ó·ÓÙ¿ ÙËÓ ™ÌÈÓÙ”

* ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È Ì ÂÎÔÌ¤˜ Û Â·Ó¿ÏË„Ë.

¶H§IO 35,55 UHF - ™øPO™ 56 UHF

07.00 10.00 12.50 13.00 13.25 14.15 15.15 16.15 17.40 17.50 19.00 20.00 21.00 22.00 23.00 24.00 01.00 01.10 02.10 03.10 04.10 04.45 05.20

∫·ÏË̤ڷ ∂ÏÏ¿‰· 10-1 Ì·˙› ªÂ ·Á¿Ë ∂ȉ‹ÛÂȘ ÕÎÚˆ˜ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·ÎfiÓ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ Î·È ∂ϤÓ˘ (∂) ΔÔ Î·Ê¤ Ù˘ ÷ڿ˜ (∂) ∞Í›˙ÂÈ Ó· ÙÔ ‰ÂȘ ∂ȉ‹ÛÂȘ Love bites ∫¿ÚÌ· ∂ȉ‹ÛÂȘ ªÂ ÙÔ ‰ÂÍ› √ÓÂÈÚÔ·Á›‰· ƒ¿‰ÈÔ ·Ú‚‡Ï· Criminal Minds ∂ȉ‹ÛÂȘ √ÓÂÈÚÔ·Á›‰· European poker tour ŒÚˆÙ·˜ ÎϤÊÙ˘ ΔËÏÂÌ¿ÚÎÂÙÈÓÁÎ Mobile fun ™’ ·Á·Ò ÁÈ· ¿ÓÙ·

111111111111111111111111111

06.00 10.00 13.00 14.00 15.00 16.00 16.45 19.00 21.00 22.00 23.00 24.00 01.00 02.00 03.00 04.00 05.00

¶ÚÒÙË °Ú·ÌÌ‹ ™∫∞´ ΔÒÚ· ¡Ù·ÓÙ¿ ÚÒÙˆÓ ‚ÔËıÂÈÒÓ ◊ ÂÁÒ ‹ Ô Û·ÏÔ˜ The “F” word American’s next top model ∞∂∫-¶∞√∫ ∫ÔÏÔÛÛfi˜-¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ Top chef masters CSI ¡¤· ÀfiÚÎË: ™ÙÔÓ ÙfiÔ ÙÔ˘ ÂÁÎÏ‹Ì·ÙÔ˜ ™∫∞´ goal CSI ª·˚¿ÌÈ: ™ÙÔÓ ÙfiÔ ÙÔ˘ ÂÁÎÏ‹Ì·ÙÔ˜ 24 ∞ÏÏ¿ÍÙ ÙÔ ÛÒÌ· Û·˜ ª·ÙȤ˜ ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ª¤Û· ÛÙÔ ˙ˆÔÏÔÁÈÎfi ΋Ô

¶H§IO 24 UHF - ™øPO™ 45 UHF

07.30 08.15 08.45 09.45 11.30 12.30 15.00 17.00 18.00 19.00 20.00 20.45 21.00 21.30 23.00 23.45 00.30 01.30 03.30

¶ÚˆÈÓ‹ ÂÓË̤ڈÛË ¶·È‰ÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ∞ÛÙÚÔÏÔÁÈ΋ ·Ù˙¤ÓÙ· Õڈ̷ ∂ÏÏ¿‰·˜ ∞ÛÙÚÔÏÔÁÈΤ˜ ÚԂϤ„ÂȘ ¶ÚÔÙ¿ÛÂȘ ·ÁÔÚ¿˜ ∫ÂÓÙÚÈ΋ ∂ÏÏ¿‰· ηÏËÛ¤Ú· ¡ÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú ∂ȉ‹ÛÂȘ ¡ÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú ¶·È‰Èο £¤Ì· Ë̤ڷ˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ ∞fi„ÂȘ ∂ȉ‹ÛÂȘ Ÿ,ÙÈ Ê¿Ì fi,ÙÈ Èԇ̠(∂) Fashion show (∂) ∫ÂÓÙÚÈ΋ ∂ÏÏ¿‰· ηÏËÛ¤Ú· (∂) ¡˘¯ÙÂÚÈÓ¤˜ ‰È·‰ÚÔ̤˜

£Â¿Ì·Ù· ODEON §π¡Δ√ Δ∏§. 24210 24311

£∂∞ª∞Δ∞ ∞¶√ 22-28/4 ∞π£√À™∞ 1 “∞√ƒ∞Δ√™ ™À°°ƒ∞º∂∞™” ™∫∏¡√£∂™π∞ ƒ√ª∞¡ ¶√§∞¡™∫π ¶ÚÔ‚ÔϤ˜: 7.30 Î·È 10.00 ∞π£√À™∞ 2 “Ã∞ƒπ ª¶ƒ∞√À¡” ª∂ Δ√¡ ª∞´∫§ ∫∂´¡ ¶ÚÔ‚ÔϤ˜: 8.30 Î·È 10.30 Dolby Digital

VILLAGE 4 CINEMAS VOLOS Δ∏§∂ºø¡√: 24210 94600

∂μ¢√ª∞¢∞ ¶ƒ√μ√§ø¡: 22-28/4/2010 ∞π£√À™∞ 1: ¶ø™ ¡∞ ∂∫¶∞π¢∂À™∂Δ∂ Δ√ ¢ƒ∞∫√ ™∞™ (¶∞π¢π∫√ ª∂Δ/¡√): ¶¤ÌÙË-ΔÂÙ¿ÚÙË: 17.30, ∫˘Úȷ΋: 11.30, 13.30, 15.30, 17.30. ∞√ƒ∞Δ√™ ™À°°ƒ∞º∂∞™ (£ƒπ§∂ƒ ªÀ™Δ∏ƒπ√À): ¶¤ÌÙË-ΔÂÙ¿ÚÙË: 19.30, 22.00, 00.30. ∞π£√À™∞ 2: ∏ ΔπΔ∞¡√ª∞Ãπ∞ (¶∂ƒπ¶∂Δ∂π∞ º∞¡Δ∞™π∞™) 3D: ¶¤ÌÙË-ΔÂÙ¿ÚÙË: 19.15, 21.45, 00.15, ∫˘Úȷ΋: 12.00, 14.30, 17.00, 19.15, 21.45, 00.15. ∞π£√À™∞ 3: ∏ ¶ƒπ°∫π¶π™™∞ ∫∞π √ μ∞Δƒ∞Ã√™ (¶∞π¢π∫√ ª∂Δ/¡√): ∫˘Úȷ΋: 12.30, 17.00. ∂¶π∫∏ƒÀ™™√¡Δ∞™ Δ∏¡ ¶ƒø∏¡ (∫øªø¢π∞): ¶¤ÌÙË-ΔÂÙ¿ÚÙË: 19.00, 21.30, ∫˘Úȷ΋: 14.45, 19.00, 21.30. ¶∞ƒ∞¡√π∞ (£ƒπ§∂ƒ): ¶¤ÌÙË-ΔÂÙ¿ÚÙË: 23.45. ∞π£√À™∞ 4: KICK-ASS (¶∂ƒπ¶∂Δ∂π∞ º∞¡Δ∞™π∞™): ¶¤ÌÙË-ΔÂÙ¿ÚÙË: 18.30, 21.00, 23.30, ∫˘Úȷ΋: 13.00, 16.00, 18.30, 21.00, 23.30.

∫ˆÌˆ‰›· ·Ú·ÁˆÁ‹˜ 1972, Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· μ·ÁÁ¤ÏË ™ÂÚÓÙ¿ÚË. ¶·›˙Ô˘Ó: ¡Ù›ÓÔ˜ ∏ÏÈfiÔ˘ÏÔ˜, ª¿Úˆ ∫ÔÓÙÔ‡, ¡›ÎÔ˜ ƒ›˙Ô˜, ∫·›ÙË ¶¿ÓÔ˘.

ªÂÙ¿ ·fi ¯ÚfiÓÈ· ‰È·ÌÔÓ‹˜ ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi, ¤Ó·˜ ‰ÈÂıÓÔ‡˜ Ê‹Ì˘ Ï¤È ÌfiÈ, Ô ƒ¤ÓÔ˜, ÂÈÛÙÚ¤ÊÂÈ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Ì ÙËÓ ÚfiıÂÛË Ó· ·ÓÔ›ÍÂÈ ÌÈ· Û¯ÔÏ‹ ÁÈ· Ï¤È ÌfiÈ. √ ·ÏÈfi˜ ÙÔ˘ Ê›ÏÔ˜ Δ˙fiÚÙ˙˘ ı· ÙÔÓ ‚ÔËı‹ÛÂÈ, ÂÂÓ‰‡ÔÓÙ·˜ ¯Ú‹Ì·Ù· ÛÙÔ Û¯¤‰Èfi ÙÔ˘. √ ƒ¤ÓÔ˜ Û‡ÓÙÔÌ· ı· Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÂÈ ·ÚÎÂÙÔ‡˜ Ì·ıËÙ¤˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ı· ÂÎ·È‰Â˘ÙÔ‡Ó Î·È ı· ÌÂÙ·ÊÂÚıÔ‡Ó ÛÙÔ ¡·‡ÏÈÔ. ∂Λ ÙÔ˘˜ ÂÚÈ̤ÓÂÈ ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ÛÙ¿‰ÈÔ Ù˘ ÂÎ·›‰Â˘Û‹˜ ÙÔ˘˜: ¶Ú¤ÂÈ Ó· ÁÔËÙ‡ÛÔ˘Ó ÏÔ‡ÛȘ Î˘Ú›Â˜. ∂Δ1 10.00

Δ· ‚·Û›ÏÂÈ· ÙÔ˘ Ô˘Ú¿ÓÈÔ˘ ÙfiÍÔ˘ ™ÂÈÚ¿ ÓÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú ·Ú·ÁˆÁ‹˜ 2008 Ô˘ ı· ÔÏÔÎÏËÚˆı› Û 24 ˆÚÈ·›· ÂÂÈÛfi‰È·, Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· ¶¿ÙÚÈÎ ªÂÚÓ¿ÚÓÙ.

ªÂÚÈο ·fi Ù· ·Ú¯·ÈfiÙÂÚ· ‚·Û›ÏÂÈ· Ù˘ ¡fiÙÈ·˜ ∞ÊÚÈ΋˜ ¤¯Ô˘Ó ηٷʤÚÂÈ Ó· ÚÔÛٷ٤„Ô˘Ó ÙËÓ ÏÔ‡ÛÈ· ÔÏÈÙÈÛÙÈ΋ ÎÏËÚÔÓÔÌÈ¿ ÙÔ˘˜ ·fi ͤÓ˜ ÂÈÚÚÔ¤˜. ªÂٷ͇ ·˘ÙÒÓ Â›Ó·È ÔÈ ÔÈ Swazis Î·È ÔÈ Ndebeles, οÙÔÈÎÔÈ ÙÔ˘ ÌÈÎÚÔ‡ ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜ Ù˘ ∑Ô˘·˙ËϿӉ˘. ∂ÓÒ ÔÈ Swazis ¤¯Ô˘Ó ‰È·ÙËÚ‹ÛÂÈ ÙËÓ ˘¤ÚÔ¯Ë Ì·¯ËÙÈ΋ ÎÏËÚÔÓÔÌÈ¿ ÙÔ˘˜, ÔÈ Ndebele ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó ¤Ó· ÈÔ ‰‡ÛÎÔÏÔ Î·ı‹ÎÔÓ. ¡· ηٷʤÚÔ˘Ó Ó· ʤÚÔ˘Ó Û ÌÈ· ÈÛÔÚÚÔ›· ÙȘ ÌÔÓÙ¤ÚÓ˜ ÂÈÚÚÔ¤˜ Ì ÙËÓ ·Ú¿‰ÔÛ‹ ÙÔ˘˜. √È Á˘Ó·›Î˜ Ù˘ Ê˘Ï‹˜ Ô˘ Â›Ó·È ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈΤ˜, ¤¯Ô˘Ó ·Ó·Ï¿‚ÂÈ Ó· ‰È‰¿ÍÔ˘Ó ÙËÓ ·Ú¿‰ÔÛË ÛÙÔ˘˜ ÓÂfiÙÂÚÔ˘˜. ªÂ ÙËÓ ¿ÚÔ‰Ô ÙˆÓ ¯ÚfiÓˆÓ ¤¯Ô˘Ó ·Ó·Ù‡ÍÂÈ ÌÈ· ÂÎÏËÎÙÈ΋ ÎÔ˘ÏÙÔ‡Ú· Î·È Î·ÏÏÈÙ¯ÓÈ΋ ÎÏËÚÔÓÔÌÈ¿. Δ· ÚÔ‡¯·, Ù· ÎÔÛÌ‹Ì·Ù·, Ù· Û›ÙÈ· ÙÔ˘˜ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ‰Â›ÁÌ·Ù·. ∂Δ3 12.00

√ÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· ¶··‰ÔÔ‡ÏÔ˘ ∫ˆÌˆ‰›·, ·Ú·ÁˆÁ‹˜ 1960, Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· ƒÔ‚‹ÚÔ˘ ª·ÓıÔ‡ÏË. ¶·›˙Ô˘Ó: √Ú¤ÛÙ˘ ª·ÎÚ‹˜, ∫¿ÎÈ· ∞Ó·Ï˘Ù‹, ¡Ù›ÓÔ˜ ∏ÏÈfiÔ˘ÏÔ˜, ª·Ú›· ºˆÎ¿.

√ ∞Ϥ͢ ÂÚÁ¿˙ÂÙ·È ˆ˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi˜ ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ Û ÌÈ· ·ıËÓ·˚΋ Âȯ›ÚËÛË. ∑ÂÈ Ì ÙÔ ıÂ›Ô Î·È Ì ÙË ı›· ÙÔ˘. ∂ÚˆÙ‡ÂÙ·È ÌÈ· ÎÔ¤Ï·, ÙË μ·Ú‚¿Ú·, Ë ÔÔ›· ÂÚÁ¿˙ÂÙ·È ˆ˜ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ ÛÙËÓ Âȯ›ÚËÛË Î·È Â›Ó·È ÁÂÈÙfiÓÈÛÛ¿ ÙÔ˘. √È ·ÓÙȉڿÛÂȘ ÙˆÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ ÙÔ˘˜ Â›Ó·È ¤ÓÙÔÓ˜, ·ÏÏ¿ ¤Ó·˜ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·Îfi˜ Ê›ÏÔ˜, Ô ÔÔ›Ô˜ Â›Ó·È ÂÚˆÙÂ˘Ì¤ÓÔ˜ Ì ÙËÓ ÂÍ·‰¤ÏÊË Ù˘ μ·Ú‚¿Ú·˜, ı· ‚ÔËı‹ÛÂÈ ÙÔ ˙¢Á¿ÚÈ Ó· ·ÓÙÚ¢Ù›. ¡∂Δ 19.00

ÕÊı·ÚÙÔ˜ ªÂÙ·Ê˘ÛÈÎfi ıÚ›ÏÂÚ, ·Ú·ÁˆÁ‹˜ 2000, Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· ¡¿ÈÙ ™È¿Ì·Ï·Ó. ¶·›˙Ô˘Ó: ªÚÔ˘˜ °Ô˘›ÏȘ, ™¿ÌÈÔ˘ÂÏ Δ˙¿ÎÛÔÓ, ƒfiÌÈÓ ƒ¿ÈÙ ¶ÂÓ.

ªÂÙ¿ ·fi ¤Ó· ÊÔ‚ÂÚfi ÛȉËÚÔ‰ÚÔÌÈÎfi ·Ù‡¯ËÌ· Ì ı‡Ì·Ù· 131 ·ÓıÚÒÔ˘˜, Ô ¡Ù¤È‚ÈÓÙ ¡Ù·Ó, ʇϷη˜ ·ÛÊ·Ï›·˜ Î·È ÌÔÓ·‰ÈÎfi˜ ÂÈ˙ÒÓ, Û˘ÓÂȉËÙÔÔÈ› ˆ˜ ÙÔ˘ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ Î¿ÙÈ ·ÓÂÍ‹ÁËÙÔ, Ì ˘ÂÚÊ˘ÛÈΤ˜ ‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ. ŒÓ·˜ ·ÈÓÈÁÌ·ÙÈÎfi˜ ¿ÓÙÚ·˜, Ô πÏ¿È˙· ¶ÚÈÓ˜, ÙÔÓ ÔÔ›Ô Û˘Ó·ÓÙ¿ Ù˘¯·›·, ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ Ó· ÂÍËÁ‹ÛÂÈ ÙÔ Èı·Ófi ÓfiËÌ· fiÛˆÓ Û˘Ì‚·›ÓÔ˘Ó Á‡Úˆ, ·ÏÏ¿ Î·È Ì¤Û· ÙÔ˘... STAR 21.00

¢‡Ô ·‰¤ÏÊÈ· ¶ÂÚÈ¤ÙÂÈ·, ·Ú·ÁˆÁ‹˜ 2004, Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· ∑·Ó ∑·Î ∞Ófi. ¶·›˙Ô˘Ó: °Î¿È ¶ÈÚ˜, ∑·Ó ∫ÏÔÓÙ ¡ÙÚ¤ÈÊÔ˘˜, ∫ÚÈÛÙÈ¿Ó ∫Ï·‚Ȥ.

μ·ıÈ¿ ÛÙËÓ Î·Ú‰È¿ Ù˘ ˙Ô‡ÁÎÏ·˜, ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙ· ÂÚ›È· ÙˆÓ Ó·ÒÓ, ‰‡Ô ÌÈÎÚ¿ ÙÈÁÚ¿ÎÈ· ÁÂÓÓÈÔ‡ÓÙ·È. ΔÔ ¤Ó· Â›Ó·È Â˘ÁÂÓÈÎfi Î·È ÓÙÚÔ·Ïfi, ÙÔ ¿ÏÏÔ ÙÔÏÌËÚfi Î·È ı·ÚڷϤÔ. ∑Ô˘Ó ÌÈ· ·Ó¤ÌÂÏË Î·È ·È¯ÓȉȿÚÈÎË ˙ˆ‹, ̤¯ÚÈ Ô˘ ÌÈ· ̤ڷ ·È¯Ì·ÏˆÙ›˙ÔÓÙ·È Î·È ¯ˆÚ›˙Ô˘Ó ·fi ÙÔ˘˜ ÁÔÓ›˜ ÙÔ˘˜, ηıÒ˜ Î·È ÙÔ ¤Ó· ÙÔ ¿ÏÏÔ. ªÈ· ÛÙÚÔÊ‹ Ù˘ ÌÔ›Ú·˜ Ù· ÂÓÒÓÂÈ Í·Ó¿ ·ÏÏ¿ fi¯È ÚÔÙÔ‡ ÌÂÁ·ÏÒÛÔ˘Ó Ï‹Úˆ˜. ∞̤ۈ˜ ÙÔ ¤Ó· ÁÓˆÚ›˙ÂÈ ÙÔ ¿ÏÏÔ, ÙÔ˘˜ ¤Ú¯ÂÙ·È Í·Ó¿ Ë ·›ÛıËÛË Ù˘ ÛηÓÙ·ÏÈ¿˜ Î·È ‰Ú·ÂÙ‡ԢÓ, ·Ú¯›˙ÔÓÙ·˜ ¤Ó· ·Í¤¯·ÛÙÔ Ù·Í›‰È ÂÈÛÙÚÔÊ‹˜ ÛÙÔ Û›ÙÈ. ALTER 02.00


40/

TETAƒΔ∏ 28 A¶ƒπ§π√À 2010

¶ÚÔÎÔ‹

ºøTO™KIA™EI™

ΔÔ˘ ¢∏ª∏Δƒ∏ ¢∞¡π∫∞

¶Ò˜ Ó· ÍÂʇÁÂÈ Î·Ó›˜, fiÙ·Ó ÌÚÔÛÙ¿ ÔÚıÒÓÔÓÙ·È Ù¤ÙÔÈ· ÂÌfi‰È·...

«∫Ú¿ÙÔ˜-·Ú¿Áη»! ¢È·‰Ô¯Èο Â›Ó·È Ó· Ï‹ÁÌ·Ù· Ô˘ ‰¤¯ÂÙ·È Ë ¯ÒÚ· ÂÍ·ÈÙ›·˜ Ù˘ ηٿÛÙ·Û˘ Ô˘ ¤¯ÂÈ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËı› ÛÙÔÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi ÙÔ̤·. ΔÔ˘ °IøP°OY ¢ÂÓ Â›Ó·È ÌfiÓÔ ÙÔ Δ™π°∫§πºÀ™∏ fiÙÈ ¤ÊÙ·Û ӷ “˙ËÙÈ·Ó‡ÂÈ” ‰·ÓÂÈο, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÌÔÚ¤ÛÂÈ Ó· Â͢ËÚÂÙ‹ÛÂÈ ÙÚ¤¯Ô˘Û˜ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ, Â›Ó·È Î·È Ë fiÏË ‰È·‰Èηۛ· ‰È·Ú·ÁÌ¿Ù¢Û˘ Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ıÂ›Ù·È ·fi ÙÔ˘˜ ·ÂÛÙ·Ï̤ÓÔ˘˜ Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ŒÓˆÛ˘ Î·È ÙÔ˘ ¢ÈÂıÓÔ‡˜ ¡ÔÌÈÛÌ·ÙÈÎÔ‡ Δ·Ì›Ԣ, Ô˘ ÌfiÓÔ ÙÈÌËÙÈ΋ ‰ÂÓ Â›Ó·È. ∫·È Ò˜ ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ›ӷÈ, fiÙ·Ó ˘Ô˘ÚÁÔ› “·Ó·ÎÚ›ÓÔÓÙ·È” ·fi ÙÔ˘˜ ·ÂÛÙ·Ï̤ÓÔ˘˜ Ù¯ÓÔÎÚ¿Ù˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Ȥ˙Ô˘Ó Ì οı ÙÚfiÔ ÁÈ· ÙË Ï‹„Ë Ì¤ÙÚˆÓ, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÌÂȈı› ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ Ë ¯ÒÚ·, ÙËÓ ›‰È· ÒÚ· Ô˘ ÔÈ ÂÎÏÂÎÙÔ› ÙÔ˘ Ï·Ô‡ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ¯ˆÚ›˜ “‰È·Ú·ÁÌ·Ù¢ÙÈο ·ÙÔ‡”. ™’ fiÏ· ·˘Ù¿ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔÛÙÂıÔ‡Ó Î·È Û¯fiÏÈ· ÙˆÓ Í¤ÓˆÓ ·ÂÛÙ·Ï̤ӈÓ. “Œ¯Ô˘Ì ӷ οÓÔ˘Ì Ì ¤Ó· “ÎÚ¿ÙÔ˜-·Ú¿Áη” ›Â, Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ÂÊËÌÂÚ›‰· “ΔÔ μ‹Ì·”, ¤Ó·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙÔ˘ ÎÏÈÌ·Î›Ô˘ Ù˘ ÙÚfiÈη˜ Û ˘Ô˘ÚÁfi Ô˘ ÙÔ˘ ÔÌÔÏfiÁËÛ fiÙÈ ‰ÂÓ ÁÓˆÚ›˙ÂÈ Ô‡ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÎÔÓ‰‡ÏÈ·, Ù· ÔÔ›· ˘‹Ú¯·Ó ÛÙ· ¯·ÚÙÈ¿, ·ÏÏ¿ fi¯È Î·È ÛÙ· Ù·Ì›· ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ, ηıÒ˜ Î·È fiÙÈ ‰ÂÓ ÁÓˆÚ›˙ÂÈ ÙÔÓ ·ÎÚÈ‚‹ ·ÚÈıÌfi ÙˆÓ ˘·ÏÏ‹ÏˆÓ Ô˘ ··Û¯ÔÏÔ‡ÓÙ·È ÛÙÔ ˘Ô˘ÚÁ›Ô. ∂›Ó·È ·Ï‹ıÂÈ· fiÙÈ Ù¤ÙÔȘ ÂÎÊÚ¿ÛÂȘ Ô˘ Ì·˜ ˘ÔÙÈÌÔ‡Ó Ì·˜ ÂÍÔÚÁ›˙Ô˘Ó, ·ÏÏ¿ ·Ó ÛÎÂÊıԇ̠ڷÏÈÛÙÈο ı· ‰È·ÈÛÙÒÛÔ˘Ì fiÙÈ Î·È ÂÌ›˜ ÔÈ ›‰ÈÔÈ ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ ¤¯Ô˘Ì ÌÈÏ‹ÛÂÈ ÁÈ· “Ì¿¯·ÏÔ”, ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓÔÈ ÛÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜. ∞˘Ùfi ÙÔ “Ì¿¯·ÏÔ” ‹Ù·Ó ‡ÎÔÏÔ Ó· ÙÔ ‰È·ÈÛÙÒÛÔ˘Ó ÔÈ Í¤ÓÔÈ ·ÂÛÙ·Ï̤ÓÔÈ. ΔÔ ı¤Ì· Â›Ó·È fiÙÈ ÁÈ’ ·˘Ù‹ ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÙËÓ Î‡ÚÈ· ¢ı‡ÓË ÙËÓ ¤¯Ô˘Ì ÂÌ›˜, ÔÈ ŒÏÏËÓ˜, Ô˘ ÂÈÙÚ¤„·Ì ӷ Á›ÓÂÈ Ë ¯ÒÚ· “ÎÚ¿ÙÔ˜·Ú¿Áη”. ¶ÚÒÙ· ·’ fiÏ· ÔÈ ÔÏÈÙÈÎÔ› Ô˘ ›¯·Ó ÙËÓ Â˘ı‡ÓË ÙˆÓ ·ÔÊ¿ÛÂˆÓ Î·È Î·Ù¿ ‰Â‡ÙÂÚÔ ÏfiÁÔ ÔÈ Ôϛ٘, Ô˘ fi¯È ÌfiÓÔ ·Ó¯ı‹Î·Ì ·˘Ù‹ ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË, ·ÏÏ¿ Î·È ÙË Û˘ÓÙËÚ‹Û·Ì ÂÂȉ‹ Ì·˜ ‚fiÏ¢ ‹ ÂÂȉ‹ ·‰È·ÊÔÚÔ‡Û·ÌÂ. ∏ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÙˆÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ ı· ··ÈÙ‹ÛÔ˘Ó ÔÏÏ‹ ‰Ô˘ÏÂÈ¿ Î·È ÔÏϤ˜ ı˘Û›Â˜. ∂Í›ÛÔ˘ fï˜ ÎÔÈ·ÛÙÈ΋ ı· Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È Î·È Ë ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÁÈ· ÙËÓ ·ÔηٿÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ·ÚÔ˘˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜. ∫·È ·˘Ùfi ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÙÔ ¿ÚÔ˘Ì ϤÔÓ ·fiÊ·ÛË...

ʈÙÔÁÚ. ¶∞¡. °π∞¡¡∞ƒ√™

¶ÚÔ‚ÔοÙÔÚ˜

∫fi‚ÂÙ·È “¡· ÎÔ›, fi,ÙÈ Îfi‚ÂÙ·È” Â›Ó·È ÙÔ Ì‹Ó˘Ì· Ù˘ ÙÚfiÈη˜ (¢¡Δ, ∂∂, ∂∫Δ) ÚÔ˜ ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ΢‚¤ÚÓËÛË, ·fi ÙËÓ ÔÔ›· ˙ËÙÔ‡Ó Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÛÙËÓ Î·Ù¿ÚÙÈÛË Ó¤Ô˘ ¶ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ™Ù·ıÂÚfiÙËÙ·˜ ÁÈ· ÙËÓ ÙÚÈÂÙ›· 20112013. ∂ÓÙ¿ÍÂÈ, ηٷϿ‚·Ì fiÙÈ ÛÙfi¯Ô˜ Â›Ó·È Ô 13Ô˜ Î·È 14Ô˜ ÌÈÛıfi˜, ·ÊÔ‡ Î·È Ë ·Ú¯È΋ ·‰È·ÏÏ·Í›· Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ÛÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ˙‹ÙËÌ· ÌÂÙ·ÙÚ¿ËΠÙÒÚ· Û ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ ÛÙÈÏ “Ù· ¿ÓÙ· Â›Ó·È ·ÓÔÈÎÙ¿” . ÕÓÙ ÛÂÚ‚›ÚÂÙ¤ ÙÔ, Ó· ÙÔ ¿ÚÔ˘Ì ·fiÊ·ÛË...

ª·˜ ¯ÚÂÔÎÔÔ‡Ó ∞fi ÙËÓ ¿ÏÏË, Ë °ÂÚÌ·Ó›‰· ηÁÎÂÏ¿ÚÈÔ˜ ª¤ÚÎÂÏ Û˘Ó¯›˙ÂÈ Ó· Ì·˜ οÓÂÈ ÙË ˙ˆ‹ ‰‡ÛÎÔÏË Î·È ‰ÂÓ ÂÁÎÚ›ÓÂÈ ÙËÓ ¤ÎÙ·ÎÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ·Ó ‰ÂÓ ¿ÚÔ˘Ì Ӥ· ̤ÙÚ·. ∫·È fiÛÔ ÙÔ μÂÚÔÏ›ÓÔ ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ·‰È¿ÏÏ·ÎÙÔ, Ù· ÛÚÂÓÙ ı· ÂÙÔ‡Ó ÛÙ· ‡„Ë Î·È ÔÈ ‰ÈÂıÓ›˜ ÎÂÚ‰ÔÛÎfiÔÈ ı· ˙ËÙÔ‡Ó ÂÈÙfiÎÈÔ 9,5% ÁÈ· Ì·˜ ‰·Ó›ÛÔ˘Ó. ™˘Ì¤Ú·ÛÌ·; £¤ÏÔ˘Ó Ó· Ì·˜ ¯ÚÂÔÎÔ‹ÛÔ˘Ó Î·È Ì·˜ ÙÔ Ï·Û¿ÚÔ˘Ó Ì ÎÔÌ„fi ÙÚfiÔ...

∞fi °ÂÚÌ·Ó›· ÌÂÚÈ¿ ¤¯Ô˘Ó ηٷÊÙ¿ÛÂÈ ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜ Î·È Î¿ÙÈ ÚÔ‚ÔοÙÔÚ˜ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔÈ, Ô˘ ÂÚÈʤÚÔÓÙ·È Û Ï·Ù›˜, η˙›ÓÔ, ÛÔ˘‚Ï·Ù˙›‰Èη Î·È Ù·‚¤ÚÓ˜, ı¤ÏÔÓÙ·˜, ϤÂÈ, Ó· ηٷÁÚ¿„Ô˘Ó ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ Û·Ù¿ÏË, ÌÂÙÚÒÓÙ·˜ ÙȘ ÌÔ˘ÎȤ˜ Ì·˜. ΔÈ ÙÔ˘˜ ··ÓÙ¿ÌÂ; ∫·Ï‡ÙÂÚ· ÊÙˆ¯Ô› Î·È ·ÍÈÔÚÂ›˜ ÁÈ· οÔÈÔ ‰È¿ÛÙËÌ·, ·Ú¿ Ù·ÂÈӈ̤ÓÔÈ Î·È Â·›Ù˜ ÁÈ· fiÏË Ì·˜ ÙË ˙ˆ‹...

√ ÎÔ˘Ì·Ú¿˜ ¡· Î·È ¤Ó· ¢¯¿ÚÈÛÙÔ Ó¤Ô Ì¤Û· ÛÙÔÓ ÔÚ˘Ì·Á‰fi ÙˆÓ Ì¤ÙÚˆÓ Î·È ÙˆÓ Ì·‡ÚˆÓ ËÌÂÚÒÓ Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜. √ Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ μÔ˘Ï‹˜ ºÈÏ. ¶ÂÙÛ¿ÏÓÈÎÔ˜ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ fiÙÈ ÙÔ ÔÛfi Ô˘ ¤¯ÂÈ Û˘ÁÎÂÓÙÚˆı› ÛÙÔÓ ÙÚ·Â˙ÈÎfi ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi ÁÈ· ÙËÓ ·fiÛ‚ÂÛË ÙÔ˘ ‰ËÌfiÛÈÔ˘ ¯Ú¤Ô˘˜, ÊÙ¿ÓÂÈ Ù· 3 ÂÎ. ¢ÚÒ. ÕÓÙ ‚Ú ÎÔ˘Ú¿ÁÈÔ, ÌfiÓÔ 295 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ ·Ô̤ÓÔ˘Ó Î·È ı· ͯÚÂÒÛÔ˘Ì Ì ÙÔÓ ÎÔ˘Ì·Ú¿...

“§Ô˘Î¤ÙÔ” ™Â ηٿÚÁËÛË ‹ Û˘Á¯ÒÓ¢ÛË 102 √ÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ Î·È ÀËÚÂÛÈÒÓ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘ ı· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ Û ÚÒÙË Ê¿ÛË Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË, ÛÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ¿ Ù˘ Ó· ›ÛÂÈ ÙÔ˘˜ ÂÏÂÁÎÙ¤˜ ÙÔ˘ ¢¡Δ Î·È Ù˘ ∂.∂. fiÙÈ Â›Ó·È ·ÔÊ·ÛÈṲ̂ÓË Ó· ÂÚÈÛÙ›ÏÂÈ Ì ¤ÌÚ·ÎÙÔ ÙÚfiÔ ÙËÓ ÎÚ·ÙÈ΋ Û·Ù¿ÏË. ∞Ó ‰Â›-

Âȉ‹ ÂÌ›˜ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡ÌÂ, ÁÈ’ ·˘Ùfi ÔÈ ÂÈ΢ڛ·Ú¯ÔÈ ‹Úı·ÓÂ. ¶·ÓÙÂÏÒ˜ ·Ó›Î·ÓÔÈ Ù· ÛÙÔȯÂÈÒ‰Ë Ó· ÔÚÁ·ÓÒÛÔ˘ÌÂ Î·È Ó· ÂϤÁÍÔ˘ÌÂ. ∂Ì›˜ ÙÔ˘˜ ʤڷÌÂ. ∂Ì›˜ ÙËÓ fiÚÙ· ÛÙÔÓ Â¯ıÚfi ‰È¿Ï·Ù· ·ÓԛͷÌÂ. ∂Ì›˜ Ô ¢Ô‡ÚÂÈÔ˜ πÔ˜ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ ›̷ÛÙÂ. ∂Ì›˜ Ô πÔ‡‰·˜ ÙÔ˘ ‰ÈÎÔ‡ Ì·˜ ÃÚÈÛÙÔ‡ Á›Ó·ÌÂ. ∂Í¢ÙÂÏÈÛÌfi˜ Î·È ‰È·Û˘ÚÌfi˜ ‰È·ÛÙ¿ÛÂˆÓ ÂÈÎÒÓ. μ¿ÏÙÂ Ê˘Ï·Î‹ ÙÔ˘˜ Â›ÔÚÎÔ˘˜ ‰ËÌÔÛ›Ô˘˜ ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘˜. ∞ÓÔ›ÍÙ ÙÔ˘˜ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÔ‡˜ ÙÔ˘˜. ¢Ë̇ÛÙ ÙËÓ ÂÚÈÔ˘Û›· ÙÔ˘˜. ∞˘Ùfi ϤÂÈ ÂÚ›Ô˘ ÙÔ ¢¡Δ. ∂› ÂÙ¿ Î·È ϤÔÓ Ì‹Ó˜ ÔÈ Ì˯·ÓÈÛÌÔ› ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó fiˆ˜ ÚÈÓ. ™·˜ ÙÔ ’¯ˆ Í·Ó·›. ∏ ¯ÚÂÔÎÔ›· ‰ÂÓ Â›Ó·È ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋. ¶ÚˆÙ›ÛÙˆ˜ Â›Ó·È ÔÏÈÙÈ΋ Î·È ÎÔÈÓˆÓÈ΋. ™Â fiÏÔ ÙÔ Ê¿ÛÌ· Ù˘ ÂÈÎÚ¿ÙÂÈ·˜. °È· Ó· Û˘Ó¤ÏıÔ˘ÌÂ. ¡· Û˘ÌÌ·˙¢ÙÔ‡ÌÂ. °È· Ó· Ú˘Ù·Ó‡ÛÂÈ Ë ÎÔÈÓ‹ ÏÔÁÈ΋. ∂Ó· Ú¿ÁÌ· Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÂÈ. ¡· ÌÂÙ·‚È‚¿ÛÔ˘Ì οı ÂÍÔ˘Û›· ÛÙÔ˘˜ ͤÓÔ˘˜. ∫·Ì›· ÚÔÎÔ‹ ÂÏÏËÓÈ΋. ¶Ò˜ ı· ÙÈ̈ڋÛÔ˘Ì ÙÔ ÓÙ·‚·Ù˙ÈÏ›ÎÈ Ù˘ ¶ÔÏÂÔ‰ÔÌ›·˜; ªÂ ÙÔ ¢ÈÂıÓ¤˜ ¶ÔÏÂÔ‰ÔÌÈÎfi Δ·Ì›Ô. Δ· Ï·ÌfiÁÈ· Ù˘ ∂ÊÔÚ›·˜; ªÂ ÙÔ ¢ÈÂıÓ¤˜ ∂ÊÔÚÈ·Îfi Δ·Ì›Ô. ΔËÓ ·ÛÙÚÔÓÔÌÈ΋ ‰È·ÊıÔÚ¿ ÙˆÓ ‰‹ÌˆÓ; ªÂ ÙÔ ¢ÈÂıÓ¤˜ Δ·Ì›Ô. ¶Ò˜ ı· ÂÍ·Ê·Ó›ÛÔ˘Ì ٷ ·ÁÚÔÙÈο ηÊÂÓ›·; ªÂ ÙÔ ¢ÈÂıÓ¤˜ ∞ÁÚÔÙÈÎfi Δ·Ì›Ô. ¶Ò˜ ı· ·ÓÔÚıÒÛÔ˘Ì ÙËÓ ¶·È‰Â›·; ªÂ ÙÔ ¢ÈÂıÓ¤˜ Ù˘ ¶·È‰Â›·˜ Δ·Ì›Ô. ¶Ò˜ ı· ÂÍÔÓÙÒÛÔ˘Ì ÙË Ì·Ê›· Ê·ÚÌ¿ÎˆÓ Î·È ÓÔÛÔÎÔÌ›ˆÓ; ªÂ ÙÔ ¢ÈÂıÓ¤˜ Ù˘ ÀÁ›·˜ Δ·Ì›Ô. °È· Ù· ¿ÓÙ·. ∞ÎfiÌ· Î·È ÁÈ· Ù· Â˙Ô‰ÚfiÌÈ·. ∞ÎfiÌ· Î·È ÁÈ· ÙȘ ¿‰ÂȘ ÛÙ¿ıÌ¢Û˘ ηÙԛΈÓ. √Ϙ ÔÈ ÂÍÔ˘Û›Â˜, ·ÎfiÌ· Î·È ÔÈ ·Ú·ÌÈÎÚ¤˜, Ó· ÌÂÙ·‚È‚·ÛÙÔ‡Ó ÛÙÔ ¢ÈÂıÓ¤˜ Δ·Ì›Ô. ∞ӛηÓÔÈ Ó· ΢‚ÂÚÓ‹ÛÔ˘ÌÂ. ∞ӛηÓÔÈ Ó· ΢‚ÂÚÓËıÔ‡ÌÂ. ∞ӛηÓÔÈ ÙÔ˘˜ ÛˆÛÙÔ‡˜ Ó· ÂÎϤÍÔ˘ÌÂ. ∞ӛηÓÔÈ Ù· ÛÙÔȯÂÈÒ‰Ë Ó· Ú¿ÍÔ˘ÌÂ. ∞ӛηÓÔÈ ÙÔÓ Â·˘Ùfi Ì·˜ Ó· ÂϤÁÍÔ˘ÌÂ. ∞ӛηÓÔÈ Ù· ÎfiÌÌ·Ù· Ó· Û˘ÌÌ·˙¤„Ô˘ÌÂ. ∞ӛηÓÔÈ ÙÔ Û›ÙÈ Ì·˜ Ó· ηı·Ú›ÛÔ˘ÌÂ. ∞ӛηÓÔÈ ÙÔ ·È‰› Ì·˜ Ó· ÚÔÛٷهÛÔ˘ÌÂ. ∂ ÙfiÙ ÂÌ›˜, ·Ú¤· Ì ÙÔ˘˜ ÔÏÈÙÈÎÔ‡˜, ÙÈ ı· ·ÔÁ›ÓÔ˘ÌÂ; ∫·Ú·˙ÔÂÈÛÚ¿ÎÙÔÚ˜ ÙÔ˘ ¢ÈÂıÓÔ‡˜ ¡ÔÌÈÛÌ·ÙÈÎÔ‡ Δ·Ì›Ԣ. °È·Ù› Ô‡Ù ∞ÚÂÙ‹ Ô‡Ù ΔfiÏÌË. ∂Ô̤ӈ˜ ÂÏ¢ıÂÚ›· ÌˉÂÓÈ΋. ∞˘Ù‹ Ë ·fiÏ˘ÙË Î·Ù¿ÓÙÈ·. º¤ÚÙ ÙÔ˘˜ ͤÓÔ˘˜ Ì·˜ Î·È ‰Ô‡Ì ÚÔÎÔ‹! (∞fi Δ√ μ∏ª∞)

∞NTI§O°O™

Ù ÙË Ï›ÛÙ·, ı· ÙÚ·‚¿Ù ٷ Ì·ÏÏÈ¿ Û·˜ ÁÈ· ÙÔ Ô‡ ¿Ó ٷ ÏÂÊÙ¿ ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ Ï·Ô‡ ÙfiÛ· ¯ÚfiÓÈ·. “§Ô˘Î¤ÙÔ” ·ÚÈÔÈ, ¯ˆÚ›˜ η̛· ηı˘ÛÙ¤ÚËÛË...

¢ËÌÔÛÎfiËÛË π “∫ÏËÚÒÓÂÈ” Û‹ÌÂÚ· ÁÈ· ÙÔ ¯ˆÚÔÙ·ÍÈÎfi ۯ‰ȷÛÌfi ÙÔ˘ “∫·ÏÏÈÎÚ¿ÙË” ÛÙÔ ˘Ô˘ÚÁÈÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ. ¶ÏËÓ fï˜, Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∫∂¢∫∂ Î·È ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ∞ıËÓ·›ˆÓ ¡ÈÎ. ∫·ÎÏ·Ì¿Ó˘ ÎÚ¿ÙËÛÂ, ϤÂÈ, ÛÙÔ Û˘ÚÙ¿ÚÈ ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ‰ËÌÔÛÎfiËÛ˘, Û‡Ìʈӷ Ì ٷ ÔÔ›· ÙÔ 55% Ì 60% ÙˆÓ ¢ËÌ¿Ú¯ˆÓ Ù¿ÛÛÔÓÙ·È ˘¤Ú Ù˘ ·˘ÙÔ‰ÈÔÈÎËÙÈ΋˜ ÌÂÙ·ÚÚ‡ıÌÈÛ˘. ¶Ô˘ ÛËÌ·›ÓÂÈ Ú·ÎÙÈο fiÙÈ Î·È ÔÏÏÔ› “Á·Ï¿˙ÈÔÈ” ¢‹Ì·Ú¯ÔÈ ÛÙËÚ›˙Ô˘Ó ÙÔ ÂÁ¯Â›ÚËÌ·, ·ÏÏ¿ ÛÙË ¡.¢. ÊÔ‚‹ıËÎ·Ó Ó· ÙÔ Ô˘Ó ‰ËÌfiÛÈ·...

¢ËÌÔÛÎfiËÛË ππ ÀÂÚÔ¯‹ ÙˆÓ ıÂÙÈÎÒÓ ·fi„ˆÓ, ·ÏÏ¿ Î·È ÈÛ¯˘Ú‹ ÌÂÈÔ„ËÊ›· ·ÚÓËÙÈÎÒÓ ÁÈ· ÙÔÓ “∫·ÏÏÈÎÚ¿ÙË”, ηٷÁÚ¿ÊÂÈ Î·È ‰Â‡ÙÂÚË ‰ËÌÔÛÎfiËÛË, ÛÙËÓ ÔÔ›· ‹Ú·Ó ̤ÚÔ˜ 16.500 Ôϛ٘. ™‡Ìʈӷ Ì ٷ ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù·, ÙÔ 50,33% ‰ËÏÒÓÂÈ fiÙÈ ÙÔ Û¯¤‰ÈÔ “∫·ÏÏÈÎÚ¿Ù˘” ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙË ÛˆÛÙ‹ ηÙ‡ı˘ÓÛË ¤Ó·ÓÙÈ ÙÔ˘ 45,38% Ô˘ ıˆÚ› fiÙÈ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ϿıÔ˜ ηÙ‡ı˘ÓÛË. ™ÙËÓ Ú¿ÍË ı· ‰Ô‡Ì ÔȘ ·fi„ÂȘ ¤¯Ô˘Ó ‰›ÎÈÔ... °.•.

tsiglifisis@e-thessalia.gr

2742010 ·fi ÙÔÓ AıËÓ·˚Îfi

T‡Ô √È ÂÈÙ·¯‡ÓÛÂȘ ÙˆÓ ‰È·Ú·ÁÌ·Ù‡ÛÂˆÓ ÁÈ· ÙÔ ‰·ÓÂÈÛÌfi Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ì·˜ ·fi ∂∂, ∂∫Δ Î·È ¢¡Δ, Ù· Ó¤· ÛÎÏËÚ¿ ̤ÙÚ· ÁÈ· ÂÈϤÔÓ ÙÚ›· ¯ÚfiÓÈ·, Ô˘ ˙ËÙ› Ë °ÂÚÌ·Ó›‰· ηÁÎÂÏ¿ÚÈÔ˜ ÕÓÁÎÂÏ· ª¤ÚÎÂÏ ÚÈÓ ‰ÒÛÂÈ ÙË Û˘ÁηٿıÂÛ‹ Ù˘ ÁÈ· ÙËÓ ÂÓÂÚÁÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ Ì˯·ÓÈÛÌÔ‡ ÛÙ‹ÚÈ͢ ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ‰·ÓÂÈÛÌÔ‡, ηıÒ˜ Î·È ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ Ì·Ú¿˙ ·ÔχÛÂˆÓ ·fi ÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ¢ËÌfiÛÈÔ, ·ÏÏ¿ Î·È ÔÈ ÌÂÈÒÛÂȘ ÙˆÓ ÌÈÛıÒÓ ÛÙÔÓ È‰ÈˆÙÈÎfi ÙÔ̤·, ‹Ù·Ó Ù· ı¤Ì·Ù· Ô˘ ΢ÚÈ¿Ú¯ËÛ·Ó ¯ı˜ ÛÙȘ ·ıËÓ·˚Τ˜ ÂÊËÌÂÚ›‰Â˜.

∏ ÂÊËÌÂÚ›‰· ∞¢∂™ª∂ÀΔ√™ ΔÀ¶√™ ÁÚ¿ÊÂÈ fiÙÈ “ÙÔ ‰ÚfiÌÔ Ù˘ ÂÍfi‰Ô˘ ·fi ÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ Î·È ÙÔÓ Â˘Ú‡ÙÂÚÔ ‰ËÌfiÛÈÔ ÙÔ̤· ÙfiÛÔ ÛÂ Û˘Ì‚·ÛÈÔ‡¯Ô˘˜ ÔÚÈṲ̂ÓÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘, fiÛÔ -Û ÔÚÈṲ̂Ó˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ- Î·È Û ·ÔÚ›ÛÙÔ˘ ·ÓÔ›ÁÂÈ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË, ÂÈϤÁÔÓÙ·˜, ‹‰Ë, ÙȘ ÚÒÙ˜ ‰Âο‰Â˜ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ Ô˘ ı· “‚¿ÏÔ˘Ó ÏԢΤÙÔ”. ∏ ÂÊËÌÂÚ›‰· Δ√ μ∏ª∞ ÁÚ¿ÊÂÈ fiÙÈ “ÁÈ· ·ÎfiÌË Ì›· ÊÔÚ¿ ÙÔ ıÂÙÈÎfi Îϛ̷ Ô˘ ‹Á ӷ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËı› ÁÈ· ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Ì ÙËÓ ÚÔÛÊ˘Á‹ ÛÙÔ Ì˯·ÓÈÛÌfi ÛÙ‹ÚÈ͢ ·ÓÙÈÛÙÚ¿ÊËΠ·fi ‡ÔÙ· ÛÂÓ¿ÚÈ· Ô˘ οÓÔ˘Ó ÏfiÁÔ ÁÈ· ¯ÚÂÔÎÔ›· Ù˘ ¯ÒÚ·˜. Δ· ÛÂÓ¿ÚÈ· ·˘Ù¿ ÙÚÔÊÔ‰ÔÙ› Î·È Ë ·Ú¿Ù·ÛË Ù˘ ·‚‚·ÈfiÙËÙ·˜ ÁÈ· ÙË ÛÙ‹ÚÈÍË Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜”. ∏ ÂÊËÌÂÚ›‰· ∏ μƒ∞¢À¡∏ ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ “ÙÔ Ï¤ˆ ÍÂοı·Ú·: Ë °ÂÚÌ·Ó›· ı· ‚ÔËı‹ÛÂÈ (ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·) ·Ó ÏËÚÔ‡ÓÙ·È ÔÈ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ”, ÛËÌ›ˆÛ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ë ∞. ª¤ÚÎÂÏ. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÙfiÓÈÛ fiÙÈ “ηٷÓÔ› Ôχ ηϿ ÙȘ ·ÓËÛ˘¯›Â˜ ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ ÛÙË °ÂÚÌ·Ó›·” Î·È ÚÔÛ¤ıÂ-

Û fiÙÈ ÁÈ’ ·˘Ùfi ÂÈ̤ÓÂÈ “Û ¤Ó· Ï‹Ú˜, ηϿ ÚÔÂÙÔÈÌ·Ṳ̂ÓÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ·”. ∏ ÂÊËÌÂÚ›‰· ∂£¡√™ ÛËÌÂÈÒÓÂÈ fiÙÈ “Ì ÛÙfi¯Ô ÙÔ ÓÔÈÎÔ·ÚÂÌ· ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜, ÚÔˆıÔ‡ÓÙ·È Û˘Á¯ˆÓ‡ÛÂȘ Î·È Î·Ù·ÚÁ‹ÛÂȘ ÂηÙÔÓÙ¿‰ˆÓ ÊÔÚ¤ˆÓ Î·È ÔÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘. ∞ÔÊ¿ÛÂȘ ¿ÚıËÎ·Ó ¯ı˜ Û ۇÛÎÂ„Ë ˘fi ÙÔÓ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi”. ∏ ÂÊËÌÂÚ›‰· ∏ ¡π∫∏ ÁÚ¿ÊÂÈ fiÙÈ “‰È¿¯˘ÙË ·›ÛıËÛË ÙÚfiÌÔ˘ Î·È ·‚‚·ÈfiÙËÙ·˜ ÚÔοÏÂÛ ÛÙÔ˘˜ ŒÏÏËÓ˜ Ë ¤Ï¢ÛË ÙÔ˘ ¢ÈÂıÓÔ‡˜ ¡ÔÌÈÛÌ·ÙÈÎÔ‡ Δ·Ì›Ԣ ÛÙË ¯ÒÚ· ̤ۈ ÙÔ˘ Ì˯·ÓÈÛÌÔ‡ ÛÙ‹ÚÈ͢ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ Ì·˜. ∂ÎÙfi˜ ·fi Ù· ÂÈÛÔ‰‹Ì·Ù· Ô˘ ϤÔÓ Â›Ó·È ÔÏÔÊ¿ÓÂÚÔ fiÙÈ ı· ÂÚÈÎÔÔ‡Ó ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙˆÓ ÚÔı¤ÛÂˆÓ ÙÔ˘ Ì˯·ÓÈÛÌÔ‡ Î·È ÙˆÓ ÂÓÙÔÏÒÓ ÙÔ˘ ¢¡Δ, ÔÈ Ôϛ٘ ϤÔÓ ÊÔ‚Ô‡ÓÙ·È Î·È ÁÈ· ÙËÓ... ÂÍ·Ê¿ÓÈÛË ÙˆÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÒÓ ÙÔ˘˜, Ô˘ ÚԂϤÔ˘Ó fiÙÈ ı· ı˘ÛÈ·ÛÙÔ‡Ó ÛÙÔÓ Î˘ÎÂÒÓ· ÙˆÓ ÂÍÂÏ›ÍÂˆÓ Ô˘ ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›˙ÔÓÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌ›·”.

∞¶√°∂Àª∞Δπ¡∏: “•ËÏÒÓÔ˘Ó Î·È ÙÔ ∂™À. ¢Ú·ÛÙÈΤ˜ ÂÚÈÎÔ¤˜ ÙˆÓ ‰··ÓÒÓ ÁÈ· ÙËÓ ˘Á›· Î·È ÏÔ˘Î¤Ù· Û ÓÔÛÔÎÔÌ›· ˙ËÙ› ÙÔ ¢¡Δ”. ∏ ∞À°∏: “ÕÓÔÈÍ·Ó ·Ú¿ı˘ÚÔ ÁÈ· ·ÔχÛÂȘ ÛÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ. ∫·Ù·ÚÁÔ‡ÓÙ·È Û ÚÒÙË Ê¿ÛË 75 ‰ËÌfiÛÈÔÈ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ›”. ∂§∂À£∂ƒ√ΔÀ¶π∞: “£· Û·˜ ‰ÒÛÔ˘ÌÂ, ·ÏÏ¿ ı· Ì·ÙÒÛÂÙÂ. ª¤ÚÎÂÏ: ÃÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È ÂÈϤÔÓ Ì¤ÙÚ· ÏÈÙfiÙËÙ·˜ ÁÈ· 3 ¯ÚfiÓÈ·”. ∂§∂À£∂ƒ√™: “ºÏ¤ÁÂÙ·È” ÙÔ ª·Í›ÌÔ˘ ·fi ÙȘ ·ÓÙȉڿÛÂȘ ÁÈ· ÙÔ ¢¡Δ. •ÂÛËÎÒıËÎ·Ó Ù· ÛÙÂϤ¯Ë Î·È ÔÈ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ ÙÔ˘ ¶∞™√∫”. Δ∞ ¡∂∞: “£˘Û›· ‰‡Ô ÌÈÛıÔ› ÛÙËÓ ԉȿ Ù˘ ª¤ÚÎÂÏ. ∂È̤ÓÂÈ ÁÈ· ÛÎÏËÚfiÙÂÚ· ̤ÙÚ· ÚÈÓ ÂÈ ÙÔ “Ó·È”. ƒπ∑√™¶∞™Δ∏™: “√ ‰ÚfiÌÔ˜ ·Ó¿Ù˘Í˘ ÙÔ˘ Ï·Ô‡ Â›Î·ÈÚÔ˜ fiÛÔ ÔÙ¤. ™˘Ó¤ÓÙ¢ÍË Ù‡Ô˘ Ù˘ °° Ù˘ ∫∂ ÙÔ˘ ∫∫∂”.

28-04-10  

28-04-2010

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you