Page 1

°›ÓÂÙÂ Û˘Ó‰ÚÔÌËÙ¤˜

TH™ ¢EYTEPA™

EÌÈÛÙÔÛ‡ÓË ÛÙËÓ ÂÓË̤ڈÛË ™‹ÌÂÚ· Ì·˙› Ì ÙË «£»

ÛÙË TÈÌ‹ º‡ÏÏÔ˘ 1ú ŒÙÔ˜ 112ÔÓ K·ıËÌÂÚÈÓ‹ ¶ÚˆÈÓ‹ EÊËÌÂÚ›‰· ·fi ÙÔ 1898 AÚÈıÌfi˜ º‡ÏÏÔ˘ 34.063 ∫˘Úȷ΋ 28 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ 2010 AÓ. ËÏ. 06.59'- ‰. 18.17' ¶∞¡™∂§∏¡√™ † μ’ ÙˆÓ ¡ËÛÙÂÈÒÓ (°ÚËÁÔÚ›Ô˘ ¶·Ï·Ì¿), ∫˘Ú¿ÓÓ˘ Ó.

64 ™ÂÏ›‰Â˜

ŒÓÙÔÓË ·ÓËÛ˘¯›· ÂÈÎÚ·Ù› ÛÙȘ μڢͤÏϘ

™Ê‹Ó· ∏¶∞ ¢ˆÚÂ¿Ó ·Û‡ÚÌ·ÙÔ ÿÓÙÂÚÓÂÙ ·fi ª¿ÚÙÈÔ ÛÙË ª·ÁÓËÛ›·

∞™Àƒª∞Δ√ ‰ˆÚÂ¿Ó ÿÓÙÂÚÓÂÙ ı· ¤¯Ô˘Ó ÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔÈ Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ ̤۷ ÛÙÔ ª¿ÚÙÈÔ. ∏ ÂÁηٿÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ ÔÏÔÎÏËÚÒÓÂÙ·È Î·È Ë ª·ÁÓËÛ›· ÂÈÛ¤Ú¯ÂÙ·È Û ̛· Ó¤· ÂÔ¯‹. ■ ÛÂÏ. 18

™Ù· ·˙‹ÙËÙ· ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ÙfiÓÔÈ ÛÈÙËÚÒÓ

√ ª·Ú¿Î √Ì¿Ì· ı· ÚÔÙ›ÓÂÈ ÛÙÔ °. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ Û˘ÌÊÂÚfiÙÂÚÔ˘˜ fiÚÔ˘˜ ‰·ÓÂÈÛÌÔ‡ - ∂ÌÏÔ΋ Î·È ÙÔ˘ ¢¡Δ ÓÙÔÓË ·ÓËÛ˘¯›· ÂÈÎÚ·Ù› ÛÙȘ μڢͤÏϘ Î·È ¿ÏϘ Â˘Úˆ·˚Τ˜ ÚˆÙ‡ԢÛ˜ Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ‰˘Ô 24ˆÚ·, ÌÂÙ¿ ÙȘ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ˆ˜ Ô ∞ÌÂÚÈηÓfi˜ Úfi‰ÚÔ˜ ª·Ú¿Î √Ì¿Ì·, ÚÔÙ›ıÂÙ·È Ó· ·ÓÙÈÚÔÙ›ÓÂÈ ÛÙÔ °. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘, ηٿ ÙËÓ Â›ÛÎÂ„Ë ÙÔ˘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˘ ÛÙËÓ √˘¿ÛÈÁÎÙÔÓ, ÛÙȘ 9 ª·ÚÙ›Ô˘, Û˘ÌÊÂÚfiÙÂÚÔ ÙÚfiÔ ‰·ÓÂÈÛÌÔ‡ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, ÎÔÈÓÔÙÈΤ˜ ËÁ¤˜ ¤ÏÂÁ·Ó fiÙÈ ÔÈ ∞ÌÂÚÈηÓÔ› ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏ›˙ÔÓÙ·È Ó· ÚÔÙ›ÓÔ˘Ó ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÏÂ˘Ú¿ ›Ù ÙË ¯ÔÚ‹ÁËÛË ‰·Ó›ˆÓ ÁÈ· ÙËÓ Â͢ËÚ¤ÙËÛË ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ¯Ú¤Ô˘˜ ·fi ·ÌÂÚÈηÓÈΤ˜ ÙÚ¿Â˙˜ Ì fiÚÔ˘˜ Û˘ÌÊÂÚfiÙÂÚÔ˘˜ ·fi ÂΛÓÔ˘˜ Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜, ›Ù ӷ ‰È·ÌÂÛÔÏ·‚‹ÛÔ˘Ó ÛÙÔ ¢ÈÂıÓ¤˜ ¡ÔÌÈÛÌ·ÙÈÎfi Δ·ÌÂ›Ô ÒÛÙ ӷ ÂÓÙ·¯ı› Ë ∂ÏÏ¿‰· Û Úfi-

Œ

°ÈÒÚÁÔ˜ ºÏˆÚ›‰Ë˜

ÁÚ·ÌÌ· Ì fiÚÔ˘˜ Û˘ÌÊÂÚfiÙÂÚÔ˘˜ ·fi ÂΛÓÔ˘˜ Ù˘ ∫ÔÌÈÛÈfiÓ. ∏ √˘¿ÛÈÁÎÙÔÓ ¤¯ÂÈ Î¿ı ÏfiÁÔ Ó· ÂÈı˘Ì› Ó· οÓÂÈ “¯·Ï¿ÛÙÚ·” Û ÔÔÈ·‰‹ÔÙÂ Â˘Úˆ·˚΋ Û˘Ìʈӛ· ÛÙ‹ÚÈ͢ ÙˆÓ ‰·ÓÂÈ·ÎÒÓ ·Ó·ÁÎÒÓ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ - fiÛÔ ·˘Ù‹ ‰ÂÓ ÂÈÙ˘Á¯¿ÓÂÙ·È, ÙÔ Â˘ÚÒ ‚¿ÏÏÂÙ·È ÎÈ ·˘Ùfi Â͢ËÚÂÙ› ÙËÓ ·ÌÂÚÈηÓÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌ›·, Ô˘ ı¤ÏÂÈ Ó· Û˘Ó¯›ÛÂÈ Ù· ·Î¤Ù· ÂÓ›Û¯˘Û˘ ÏfiÁˆ Ù˘ ÎÚ›Û˘. Δ·˘ÙÔ¯ÚfiÓˆ˜, Û ÔÏÈÙÈÎfi Â›‰Ô, ÙÔ Ó· ÛÙÚ·Ê› ÌÈ· ¯ÒÚ· Ù˘ Â˘Úˆ˙ÒÓ˘ ÛÙËÓ √˘¿ÛÈÁÎÙÔÓ ·ÓÙ› ÙˆÓ μÚ˘ÍÂÏÏÒÓ Î·È ÙÔ˘ μÂÚÔÏ›ÓÔ˘ ¯Ù˘¿ η›ÚÈ· ÙËÓ ·ÍÈÔÈÛÙ›· Î·È ÙÔ˘ ÓÔÌ›ÛÌ·ÙÔ˜ Î·È Ù˘ Â˘Úˆ˙ÒÓ˘, ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ˘ Â˘Úˆ·˚ÎÔ‡ ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹Ì·ÙÔ˜ Û˘ÓÔÏÈο. ■ ÛÂÏ. 7

™À¡∂¡Δ∂À•∂π™ ™Δ∏ «£»

«∑‹ÙËÌ· ·ÙÚȈÙÈ΋˜ ÂÈ‚›ˆÛ˘ Ë ˘ÏÔÔ›ËÛË Û¯Â‰›Ô˘ ÛÙ·ıÂÚfiÙËÙ·˜» ■ ÛÂÏ. 9

°ÈÒÚÁÔ˜ μÏ¿¯Ô˜

«Δ· ΢‚ÂÚÓËÙÈο ̤ÙÚ· ·ÁÓÔÔ‡Ó ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË ÙfiÓˆÛ˘ Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜» ■ ÛÂÏ. 8

ŒÚ¢ӷ-·ÎÙÈÓÔÁÚ·Ê›· ÁÈ· ÙÔ ÔÈÔÈ Â›Ì·ÛÙÂ, ÙÈ Ú¿ÙÙÔ˘ÌÂ, Û ÙÈ ÂÏ›˙Ô˘ÌÂ

∏ «Ù·˘ÙfiÙËÙ·» ÙˆÓ Î·ÙÔ›ÎˆÓ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘

™Δ∞ ·˙‹ÙËÙ· ÛÙÔ˘˜ Û˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÙÈÎÔ‡˜ Î·È È‰ÈˆÙÈÎÔ‡˜ ·ÔıË΢ÙÈÎÔ‡˜ ¯ÒÚÔ˘˜ ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ÙfiÓÔÈ ÛÈÙËÚÒÓ ÂÚÛÈÓ‹˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜, ηıÒ˜ ‰ÂÓ ÚÔ·ÙÂÈ ÙÔ ·Ú·ÌÈÎÚfi ¤ÛÙˆ ÂÌÔÚÈÎfi ÂӉȷʤÚÔÓ ÁÈ· ÙË ‰È¿ıÂÛË Ù˘ ÛÔ‰ÂÈ¿˜. ■ ÛÂÏ. 23

À¤Î˘„ 41¯ÚÔÓÔ˜ μÔÏÈÒÙ˘ ı‡Ì· ÙÚÔ¯·›Ô˘ ■

ÛÙË Û˘Ìʈӛ· Ì ª¤ÚÎÂÏ

ÛÂÏ. 12

∞π™£∞¡√ª∞™Δ∂ ·ÛÊ·Ï›˜ ÛÙËÓ fiÏË Ì·˜, ·Ó·Ù‡ÛÛÔ˘Ì ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ Â·Ê¤˜ ÌÂ Û˘ÁÁÂÓ›˜ Î·È Ê›ÏÔ˘˜, ·Ó Î·È ÌfiÏȘ ¤Ó· 11% Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ Û οÔÈ· ÌË ÎÂÚ‰ÔÛÎÔÈ΋ ÔÚÁ¿ÓˆÛË Î·È ÂÈϤÁÔ˘Ì ӷ ËÁ·›ÓÔ˘Ì ΢ڛˆ˜ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ Î·È Û οÔÈ· ÌÔ˘ÛÈ΋ ÂΉ‹ÏˆÛË. ∞fi ÙËÓ ¿ÏÏË ‰ÂÓ ·ıÏԇ̷ÛÙ ȉȷ›ÙÂÚ· Î·È ÂÎÙÈÌԇ̠fiÙÈ ÔÈ ˘¿Ú¯Ô˘Û˜ ˘Ô‰Ô̤˜, ÙÔ Ú¿ÛÈÓÔ, ÔÈ ¯ÒÚÔÈ ÛÙ¿ıÌ¢Û˘, Ë ·ÈÛıËÙÈ΋ ÙˆÓ ÎÙÈÚ›ˆÓ ‰ÂÓ ·Ó·‚·ıÌ›˙Ô˘Ó ÙËÓ ÔÈfiÙËÙ· ˙ˆ‹˜ Ì·˜. ∂›Û˘ ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ¯ÚÂÈ·˙fiÌ·ÛÙ ̤¯ÚÈ Î·È 15 ÏÂÙ¿ ÁÈ· Ó· ÌÂÙ·‚ԇ̠ÛÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ Ì·˜. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÌÂÚÈο ·fi Ù· ÔÏÏ¿ ÂӉȷʤÚÔÓÙ· Û˘ÌÂÚ¿ÛÌ·Ù· ¤Ú¢ӷ˜ Ô˘ ‰ÈÂÍ‹¯ıË ·fi ÙÔ ΔÌ‹Ì· ÈÚÔÙ·Í›·˜ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Ì ı¤Ì· ÙËÓ Ù·˘ÙfiÙËÙ· ÙÔ˘ ÔÏÂÔ‰ÔÌÈÎÔ‡ Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·ÙÔ˜ μfiÏÔ˘. ƒˆÙ‹ıËÎ·Ó Û˘ÓÔÏÈο 340 οÙÔÈÎÔÈ, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ, ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ, ·Ó¤ÊÂÚ·Ó ˆ˜ ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ù˘ fiÏ˘ ÙËÓ ·ÓÂÚÁ›· Î·È ÙÔ Î˘ÎÏÔÊÔÚÈ·Îfi, ÂÓÒ ˆ˜ ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚÔ˘˜ ·Ó·Ù˘ÍÈ·ÎÔ‡˜ ¿ÍÔÓ˜ ÂÎÙÈÌÔ‡Ó ÙÔ Ê˘ÛÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Î·È ÙËÓ ÎÂÓÙÚÔ‚·Ú‹ ÁˆÁÚ·ÊÈ΋ ı¤ÛË Ù˘ fiÏ˘. ■ ÛÂÏ. 14, 15

¡ÔÛÙ·ÏÁÈΤ˜ ·Ó·ÌÓ‹ÛÂȘ ·fi ÌÈ· Ì·ı‹ÙÚÈ¿ Ù˘

∏ ∂ÌÔÚÈ΋ ™¯ÔÏ‹ μfiÏÔ˘ Δπ™ ·Ó·ÌÓ‹ÛÂȘ ·fi ÙËÓ ∂ÌÔÚÈ΋ ™¯ÔÏ‹ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, Ù˘ ÔÔ›·˜ ˘‹ÚÍ ̷ı‹ÙÚÈ· ÚÈÓ ·fi ·ÚÎÂÙ¿ ¯ÚfiÓÈ·, ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÈ ÛÙË “£” Ë Î. ¡›ÎË ™·Ì·Ú¿. ■

ÛÂÏ. 21

∂¡¢π∞º∂ƒ√À™∞ ∞¡∞∫√π¡ø™∏ ¢È·ı¤ÙÔ˘Ì ÚÔ˜ ÒÏËÛË ·ÍÈfiÏÔÁ· ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ȉÈfiÎÙËÙ· ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù·, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù·-ÂÓÙ¿ÚÈ-ÙÂÛÛ¿ÚÈ-ÙÚÈ¿ÚÈ, ÂÙÔÈÌÔ·Ú¿‰ÔÙ· ‹ ˘fi ηٷÛ΢‹. ∂ÊfiÛÔÓ ‰È·ı¤ÙÂÙ ÙÔ ÌÈÛfi ÔÛfi Ù˘ ·Í›·˜ ÙÔ˘˜, ÌÔÚԇ̠ӷ Û·˜ ‰È¢ÎÔχÓÔ˘Ì ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÙÔ˘˜, Ì ÏËڈ̋ ÙÔ˘ ˘ÔÏÔ›Ô˘ ÌÈÛÔ‡ ÂÓÙfi˜ ÂÓÙ·ÂÙ›·˜, ¯ˆÚ›˜ ÙfiÎÔ˘˜ ‹ ¿ÏϘ ÂÈ‚·Ú‡ÓÛÂȘ (‰·ÓÂȷΤ˜ Û˘Ì‚¿ÛÂȘ, ÚÔÛËÌÂÈÒÛÂȘ, ·ÛÊ¿ÏÂȘ Î.Ï.). ΔÚÈ·ÓÙ¿Ê˘ÏÏÔ˜ ¡. ¶··ÁˆÚÁ›Ô˘, ∞Ú¯ÈÙ¤ÎÙˆÓ-∫·Ù·Û΢·ÛÙ‹˜ °·ÏÏ›·˜ 58, μfiÏÔ˜, ÙËÏ.: 24210 39508, 24210 38617 - ÎÈÓ.: 6944 442529

800-11-35000

∫·Ù·ÚÁÂ›Ù·È Ë ‰fiÌËÛË ÛÙ· «Ù˘ÊÏ¿» ÔÈÎfi‰· ∞¡∞Δƒ√¶∂™ ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ Ê¤ÚÓÂÈ ·fiÊ·ÛË Ù˘ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜, ∂Ó¤ÚÁÂÈ·˜ Î·È ∫ÏÈÌ·ÙÈ΋˜ ∞ÏÏ·Á‹˜ Ó· ηٷÚÁ‹ÛÂÈ ÙË ‰fiÌËÛË ÛÙ· ÏÂÁfiÌÂÓ· “Ù˘ÊÏ¿” ÔÈÎfi‰·, Ô˘ ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi ηٿÙÌËÛË. ■ ÛÂÏ. 16, 17

ºÔÓÈο ƒ›¯ÙÂÚ ÛÙË ÃÈÏ‹

¢∂∫∞¢∂™ ÔÈ ÓÂÎÚÔ› ·fi ÙÔÓ ÈÛ¯˘ÚfiÙ·ÙÔ ÛÂÈÛÌfi ÙˆÓ 8,8 ƒ›¯ÙÂÚ Ô˘ ¤ÏËÍ ÙË ÃÈÏ‹, ÚÔοÏÂÛ ÙÛÔ˘Ó¿ÌÈ Î·È ·ÓÈÎfi‚·Ï ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ Û ÌÂÁ¿ÏË ·ÎÙ›Ó· ·fi ÙÔ Â›ÎÂÓÙÚÔ. ■ ÛÂÏ. 31

∞ÏÏ·Á¤˜ ÁÈ· ÂÚÁ·ÛÈ·Îfi Î·È ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎfi ■

ÛÂÏ. 10

∞ƒ£ƒ∞ ™Δ∏ «£» °Ú¿ÊÔ˘Ó: ¢ËÌ. ™È¿ÙÚ·˜ ■ ÛÂÏ. 6 °È¿Ó. §Ô‚¤Ú‰Ô˜ ■ ÛÂÏ. 48 ™Ù. ∫fiÙÛÈÚ·˜ ■ ÛÂÏ. 4 °. ªÔ˘ÁÔÁÈ¿ÓÓ˘ ■ ÛÂÏ. 5 ¡¿ÓÙÈ· ™·Ì·Ú¿ ■ ÛÂÏ. 5 ¢ËÌ. ∫ÔÏ˘Ó‰Ú›Ó˘ ■ ÛÂÏ. 5

•ÂÎÈÓ¿ ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ÙÔ π∞™ø £ÂÛÛ·Ï›·˜ ■

ÛÂÏ. 19


A¶√æ∂π™

2

KYPIAKH 28 ºEBPOYAPIOY 2010

¢EI°MATA °PAºH™ Δύο τακτικές κυριάρχησαν τις τελευταίες μέρες. Η μία είχε να κάνει με τις λεκτιTÔ˘ ¢HMHTPH κές επιθέƒ∞§§∏ σεις, που εξαπέλυσαν ακόμη και κορυφαία κυβερνητικά στελέχη κατά της Γερμανίας. Μαζί έδωσαν και πήραν οι θεωρίες συνωμοσίας σε βάρος της χώρας, με την εμπλοκή Ευρωπαίων, χρηματιστών και άλλων σκοτεινών δυνάμεων. Η άλλη είχε να κάνει με την προοπτική προσφυγής της Ελλάδας στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Ένα “χαρτί” που έπαιξε η κυβέρνηση Παπανδρέου, προκειμένου να εξασφαλίσει στήριξη με τα μικρότερα δυνατά ανταλλάγματα. Με δεδομένο ότι η προσφυγή σε ένα Ταμείο, όπου οι Αμερικανοί έχουν ισχυρότερο λόγο, κάθε άλ-

λο παρά μια αυτονόητη προοπτική είναι για την ευρωζώνη. Επιπλέον, από την εμπειρία κρατών που στο ΔΝΤ βρήκαν μέσα στην κρίση καταφύγιο, οι όροι του δεν φαίνεται να είναι λιγότερο αυστηροί, ακόμη κι αν αφορούν μέλος της ευρωζώνης. Σε αυτή την περίπτωση θεωρείται πιο δύσκολη η διαχείριση των κοινωνικών αντιδράσεων, παρά με μια συμφωνία με την Ε.Ε. Οι Ευρωπαίοι εταίροι έχουν συμφέρον να μην οδηγηθεί σε πτώχευση η Ελλάδα και γι’ αυτό πιέζουν για τη λήψη μέτρων. Ωστόσο, η καγκελάριος Μέρκελ, όχι μόνο δεν μπορεί να αδιαφορήσει για την κοινή γνώμη της χώρας της, αλλά η Γερμανία έχει την άνεση να πάρει αποστάσεις και να φανεί διστακτική σε ενδεχόμενη βοήθεια. Η ισχυρότερη ευρωπαϊκή οικονομία είναι λιγότερο εκτεθειμένη στους κινδύνους που κρύ-

βουν, για παράδειγμα για τη Γαλλία, τα χρέη και τα ελλείμματα των μεσογειακών χωρών. Η σημερινή κατάσταση αποκαλύπτει αδυναμίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που έβαζε το (νομισματικό) κάρο μπροστά από το (πολιτικό) άλογο. Είναι ένας ημιτελής οργανισμός, που δεν έχει προχωρήσει σε ένα νέο ιστορικό βήμα, αλλά ούτε και τα σημερινά προβλήματα της ελληνικής οικονομίας αντιμετωπίζονται με τα ημίμετρα του παρελθόντος. Οι δημοσιονομικοί δείκτες της χώρας, από τους χειρότερους της ευρωζώνης, δεν είναι αποτέλεσμα των λαθών της ευρωπαϊκής πολιτικής, αλλά της πολιτικής τάξης και της πελατειακής λογικής της, της κατασπατάλησης ευρωπαϊκών πακέτων στήριξης και εθνικών πόρων, της ανυπαρξίας αναπτυξιακής πολιτικής. Είναι βέβαια γνωστό σε αυτή τη χώρα πόσο πιο δύσκολα γίνεται αυτοκριτική και πόσο πιο εύκολα γίνε-

ται κριτική και αποποίηση των ευθυνών. Όμως τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή, που η χώρα έχει ανάγκη από συμμάχους, από το να κατηγορούμε την Ευρώπη για τα προβλήματα που συσσώρευσε το οικονομικό μοντέλο της, έχει περισσότερη πρακτική αξία να ζητάμε να ξεκαθαρίσει ο μηχανισμός διάσωσης της οικονομίας, εφόσον χρειαστεί. Το βαρύ κλίμα, μετά τις δηλώσεις του Θεόδωρου Πάγκαλου για το χρυσό που πήραν οι Γερμανοί από την Τράπεζα της Ελλάδος και δεν τον επέστρεψαν, επιχειρήθηκε να αποφορτιστεί. Ευτυχώς υπάρχει η ωριμότητα να ξεπεραστεί η δύσκολη κατάσταση μεταξύ των δύο χωρών και δεν συνεχίστηκε ο φαύλος κύκλος στον οποίο οι Γερμανοί θα μπορούσαν να αντιπαραβάλουν ότι έχασαν π.χ. το ισχυρό μάρκο για να δώσουν στους υπόλοιπους το ευρώ κ.ο.κ. Τα γεγονότα του πολέμου έχουν γραφτεί στην Ιστορία. Από τότε οι Ευρωπαίοι ηγέτες καλλιέργησαν

την ιδέα της Ευρώπης χωρίς πόλεμο και αυτή οδηγήθηκε στην πιο μακρά περίοδο ευημερίας, με σημαντικά επιτεύγματα για δεκαετίες. Όσο για την Ελλάδα, που δεν είναι δυνατό με τις υπάρχουσες συνθήκες να αγνοήσει την παγκοσμιοποίηση, δεν μπορεί να έχει άλλη προτεραιότητα από την αλλαγή του τρόπου λειτουργίας της οικονομίας της.

*

Σε μια εποχή που ζητείται η εξοικονόμηση του κάθε ευρώ, έρχεται ως συνέπεια η επανεκτίμηση των προτεραιοτήτων. Το πόσο βαθιά μπορεί να φτάσει η αναμέτρηση με τις αληθινές ανάγκες μόνο ο χρόνος θα δείξει. Στο μεταξύ, αφού δόθηκαν δικαιώματα που εξέθεσαν τη χώρα, οι πολίτες με τη σειρά τους καλούνται να στραφούν στους εαυτούς τους. Η πρόκληση για ένα διαφορετικό τρόπο διαβίωσης είναι εκεί. Προς τη νέα κατεύθυνση,

που αναζητεί εναγωνίως η χώρα, η αλλαγή νοοτροπίας μπορεί να είναι πιο παραγωγική από κάθε Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Σταθερότητας. Πιο εποικοδομητική από ένα δεύτερο ή τρίτο σχέδιο διάσωσης της οικονομίας. Έχει αρχίσει να γίνεται πιο ξεκάθαρο και κατανοητό από παλιότερα πώς είναι να επικρατεί αστάθεια στην οικονομία, που επηρεάζει άμεσα την κοινωνική λειτουργία. Ο φόβος για το τι ενδέχεται να επακολουθήσει, φέρνει επαναπροσδιορισμό. Μπορεί να οδηγήσει σε οπισθοχώρηση ακόμη και παλιότερα σύμβολα του κοινωνικού στάτους, καθώς από τα πιο πολλά αποκτούν μεγαλύτερη αξία τα πρωταρχικά, τα βασικά. Σε μια κοινωνία που πρώτο μέλημά της αρχίζει να γίνεται η επιδίωξη της σταθερότητας, η κυβέρνηση οφείλει να διαβάζει με ακρίβεια και να αντιδρά με έξυπνο τρόπο στην αλλαγή διάθεσης των πολιτών. rallis@e-thessalia.gr

O ∫∞πƒ√™ [E§§A¢A] °È· Û‹ÌÂÚ· ∫˘Úȷ΋ ÚԂϤÔÓÙ·È Î·Ï¤˜ ηÈÚÈΤ˜ Û˘Óı‹Î˜, Ì ÙÔÈΤ˜ ÓÂÊÒÛÂȘ ÛÙȘ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜, ÚfiÛηÈÚ˜ ‚ÚÔ¯¤˜ ‹ ηٷÈÁ›‰Â˜ ÛÙȘ ∫˘ÎÏ¿‰Â˜, ÛÙËÓ ∫Ú‹ÙË Î·È ÛÙ· ¢ˆ‰ÂοÓËÛ·. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· Î˘Ì·Óı› ·fi -1 ¤ˆ˜ 15 ‚·ıÌÔ‡˜ ÛÙË μ. ∂ÏÏ¿‰·, ·fi 2 ¤ˆ˜ 17 ÛÙËÓ

O ∫∞πƒ√™

∫. ∂ÏÏ¿‰· Î·È ÛÙËÓ ◊ÂÈÚÔ, ·fi 5 ¤ˆ˜ 19 20 ‚·ıÌÔ‡˜ ÛÙ· ˘fiÏÔÈ· ËÂÈÚˆÙÈο. √È ¿ÓÂÌÔÈ ÛÙÔ ∞ÈÁ·›Ô ı· Ó¤Ô˘Ó ·fi ‚fiÚÂȘ ‰È¢ı‡ÓÛÂȘ ̤ÙÚÈÔÈ Ì¤¯ÚÈ ÈÛ¯˘ÚÔ› Î·È ÛÙ· ÓÔÙÈÔ·Ó·ÙÔÏÈο ÙÌ‹Ì·Ù· ‚ÔÚÂÈÔ‰˘ÙÈÎÔ› ۯ‰fiÓ ı˘ÂÏÏÒ‰ÂȘ ¤ˆ˜ ı˘ÂÏÏÒ‰ÂȘ, Ì ÛÙ·‰È·Î‹ ÂÍ·Ûı¤ÓËÛË ·fi Ù· ‚fiÚÂÈ·.

[£E™™A§IA] ¶H°H: E.ME.™. “AϤͷӉÚÔ˜ T·ÎÔ‡‰Ë˜”

™ÙÔ ¡ÔÌfi Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ Ô Î·ÈÚfi˜ ı· Â›Ó·È Û¯Â‰fiÓ ·›ıÚÈÔ˜. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ‚ÔÚÂÈÔ‰˘ÙÈÎÔ› ·ÛıÂÓ›˜ ¤ˆ˜ ̤ÙÚÈÔÈ. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· Î˘Ì·Óı› ·fi 3...20ÔC. ™ÙÔ μfiÏÔ 9...20ÔC.

™ÙÔ ¡ÔÌfi ÙˆÓ ΔÚÈÎ¿ÏˆÓ Ô Î·ÈÚfi˜ ı· Â›Ó·È Û¯Â‰fiÓ ·›ıÚÈÔ˜. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ‚ÔÚÂÈÔ‰˘ÙÈÎÔ› ·ÛıÂÓ›˜. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· Î˘Ì·Óı› ·fi 2...18ÔC. ™Ù· ΔڛηϷ 6...18ÔC.

™ÙÔ ¡ÔÌfi Ù˘ §¿ÚÈÛ·˜ Ô Î·ÈÚfi˜ ı· Â›Ó·È Û¯Â‰fiÓ ·›ıÚÈÔ˜. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ‚ÔÚÂÈÔ‰˘ÙÈÎÔ› ·ÛıÂÓ›˜ ¤ˆ˜ ̤ÙÚÈÔÈ. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· Î˘Ì·Óı› ·fi 2...19ÔC. ™ÙË §¿ÚÈÛ· 7...19ÔC

™ÙÔ ¡ÔÌfi Ù˘ ∫·Ú‰›ÙÛ·˜ Ô Î·ÈÚfi˜ ı· Â›Ó·È Û¯Â‰fiÓ ·›ıÚÈÔ˜. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ‚ÔÚÂÈÔ‰˘ÙÈÎÔ› ·ÛıÂÓ›˜. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· Î˘Ì·Óı› ·fi 3...19ÔC. ™ÙËÓ ∫·Ú‰›ÙÛ· 7...19ÔC.

TH™ ¢EYTEPA™

EÌÈÛÙÔÛ‡ÓË ÛÙËÓ ÂÓË̤ڈÛË


A¶√æ∂π™

3

KYPIAKH 28 ºEBPOYAPI√À 2010

¤ÓÙ ̋Ó˜ Û˘ÌÏËÚÒÓÔÓÙ·È ·˘Ù‹ ÙËÓ Â‚‰ÔÌ¿‰· ·fi ÙËÓ Ë̤ڷ Ô˘ ÙÔ ¶∞™√∫ ΤډÈÛ ÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜. ∫·Ó›˜ ηÏÔÚÔ·›ÚÂÙÔ˜ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ·ÌÊÈÛ‚ËÙ‹ÛÂÈ fiÙÈ Ë ÌÂÁ¿ÏË ÂÎÏÔÁÈ΋ Ó›ÎË ÙÔ˘ ¶∞™√∫ Û˘Óԉ‡ÙËΠ̠TÔ˘ £ANA™H ÙȘ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˜ ‰˘ÛÎÔϛ˜ X. ™AMAPA ‰È·Î˘‚¤ÚÓËÛ˘ Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· 35 ¯ÚfiÓÈ·. ∫·ÌÈ¿ ΢‚¤ÚÓËÛË ‰ÂÓ ÎÏ‹ıËΠӷ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ ÌÈ· ÙfiÛÔ ÌÂÁ¿ÏË ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË. ΔÔ ¶∞™√∫ ηÏÂ›Ù·È Î·È ÙËÓ ÔÚ›· Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ÚÔ˜ ÙË ¯ÚÂÔÎÔ›· Ó· ·Ó·Îfi„ÂÈ Î·È ÙËÓ ·ÍÈÔÈÛÙ›· Ù˘ ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi Ó· ·ÔηٷÛÙ‹ÛÂÈ. ∫·È fiÏ· ·˘Ù¿ ÙËÓ ÒÚ· Ô˘ ÙÔ ÔÏÈÙÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· Ô˘ ÁÓˆÚ›Û·Ì ·fi ÙËÓ ÌÂÙ·Ôϛ٢ÛË ¤ˆ˜ Û‹ÌÂÚ· ‰È¤Ú¯ÂÙ·È Â›Û˘ ÌÂÁ¿ÏË ÎÚ›ÛË Î·È ÛÙ· Ì¿ÙÈ· ÔÏÏÒÓ ÔÏÈÙÒÓ Ê·›ÓÂÙ·È ˆ˜ ÍÂÂÚ·Ṳ̂ÓÔ Î·È ¯ÚÂÔÎÔË̤ÓÔ. √ °. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ‰ÂÓ Â›¯Â Ì ÙËÓ ·Ó¿ÏË„Ë ÙˆÓ Â˘ı˘ÓÒÓ ‰È·Î˘‚¤ÚÓËÛ˘ ÌÚÔÛÙ¿ ÙÔ˘ ÌfiÓÔ ÙÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi Úfi‚ÏËÌ·, ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ ÔÏÈÙÈÎfi. ΔÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ··ÈÙÔ‡ÛÂ Î·È ··ÈÙ› ÌÂÙ·ÚÚ˘ıÌ›ÛÂȘ ‰ÔÌÈÎÔ‡ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·, ÌÂÁ¿Ï˘ ¤ÎÙ·Û˘. ÕÏψÛÙÂ Ë ∂ÏÏ¿‰· ηı˘ÛÙ¤ÚËÛ Ôχ Ó· ÂÎÛ˘Á¯ÚÔÓ›ÛÂÈ ÙȘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›Â˜ ÙÔ˘ ∫Ú¿ÙÔ˘˜. °È· ÙËÓ ·ÎÚ›‚ÂÈ· ÌÂÁ¿Ï˜ ÌÂÙ·ÚÚ˘ıÌ›ÛÂȘ ¤¯Ô˘Ì ӷ ‰Ô‡Ì ·fi ÙËÓ ÚÒÙË ÂÚ›Ô‰Ô ‰È·Î˘‚¤ÚÓËÛ˘ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ·fi ÙÔÓ ∂Ï¢ı¤ÚÈÔ μÂÓÈ˙¤ÏÔ.

ΔË Ó›ÎË ÙÔ˘ ¶∞™√∫ ÙËÓ Â›¯·Ó ÚÔÂÍÔÊÏ‹ÛÂÈ fiÏÔÈ. ªÂ ÚÒÙÔ Î·È Î·Ï‡ÙÂÚÔ ÙÔÓ ÚÒËÓ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi ∫. ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹, Ô ÔÔ›Ô˜ ¤Û¢Û ӷ ·Ô¯·ÈÚÂÙ‹ÛÂÈ ÙËÓ ∞ÏÂÍ¿Ó‰ÚÂÈ· ÚÈÓ ·˘Ù‹ ÙÔÓ ÂÁηٷÏ›„ÂÈ Ì ÙÔ ¯ÂÈÚfiÙÂÚÔ ÁÈ· ·˘ÙfiÓ ÙÚfiÔ. ΔÔ ÂÚÒÙËÌ· Ô˘ ÂÙ¤ıË ·Ú·ÌÔÓ¤˜ ÙˆÓ ÂÎÏÔÁÒÓ Î·È Û‹ÌÂÚ· Ù›ıÂÙ·È ÈÔ ÂÈÙ·ÎÙÈο ‹Ù·Ó: ΔÔ ¶∞™√∫ ‹Ù·Ó ¤ÙÔÈÌÔ Ó· ΢‚ÂÚÓ‹ÛÂÈ; ¢ËÏ·‰‹ ÁÓÒÚÈ˙ ÙÈ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ·ÚÂÏ¿Ì‚·ÓÂ Î·È ÙÈ Ì¤ÙÚ· ··ÈÙÔ‡ÓÙ·Ó ÁÈ· Ó· ÙËÓ ·Ó·ÙÚ¤„ÂÈ; ∏ ‰È΋ Ì·˜ ı¤ÛË Û˘ÓÔ„È˙fiÙ·Ó ÚÈÓ ÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ ÛÙÔ Û˘Ì¤Ú·ÛÌ·: √È ÔÏÈÙÈΤ˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ¶∞™√∫, fi¯È ÌfiÓÔ ‹Ù·Ó ·ÍÈÔÚfiÛ¯Ù˜ ·ÏÏ¿ ·ÓÙ·ÔÎÚ›ÓÔÓÙ·Ó Ï‹Úˆ˜ ÛÙȘ ··ÈÙ‹ÛÂȘ ÙˆÓ Î·ÈÚÒÓ. √È ÚÔÙ¿ÛÂȘ fï˜ ÁÈ· ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌ›· ·Ó ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ıÔϤ˜ Î·È ·ÓÙÈÊ·ÙÈΤ˜ ¿ÓÙˆ˜ ‰ÂÓ Î·Ù·ÓÔÔ‡Û·Ó ÙÔ Ì¤-

∞NTI§O°O™

æ˘¯ÔÊıfiÚ· Î·È ÂÈ˙‹ÌÈ· Ë ·‚‚·ÈfiÙËÙ·... ¶¤ÓÙ ̋Ó˜ Û˘ÌÏËÚÒÓÔÓÙ·È ·fi ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ÂÎÏÔÁ¤˜ Î·È ÔÈ ’ŒÏÏËÓ˜ Ôϛ٘ ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó Ó· ‚ÈÒÓÔ˘Ó ÌÈ· ÚˆÙÔÊ·Ó‹ ηٿÛÙ·ÛË ÌÂÙÚÔÏÔÁ›·˜ Î·È ÌÂÙÚÔÙÚÔÌÔÎÚ·Ù›·˜, ¯ˆÚ›˜ Ì¿ÏÈÛÙ· Ó· ‰È·Ê·›ÓÂÙ·È ÛÙÔÓ ÔÚ›˙ÔÓÙ· ÍÂοΔÔ˘ °IøP°OY ı·Ú· Ô ‰ÚfiÌÔ˜ Ô˘ ηÏÔ‡ÓÙ·È Ó· Δ™π°∫§πºÀ™∏ ‚·‰›ÛÔ˘Ó Ù· ÂfiÌÂÓ· ¯ÚfiÓÈ·, fiÛÔ ·ÓËÊÔÚÈÎfi˜ Î·È ·Ó ¤¯ÂÈ Á›ÓÂÈ ·˘Ùfi˜, ÂÍ·ÈÙ›·˜ Ù˘ ÎÚ›Û˘ Ô˘ Ù·Ï·Ó›˙ÂÈ ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌ›·. ™ÙȘ ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ˘ √ÎÙÒ‚ÚË ÔÈ Ôϛ٘ Â¤ÏÂÁ·Ó ΢‚¤ÚÓËÛË Ô˘ ‰ÂÛÌ¢fiÙ·Ó fiÙÈ ¤¯ÂÈ Û¯¤‰ÈÔ ÁÈ· Ó· ÍÂÂÚ¿ÛÔ˘Ì ÙËÓ ÎÚ›ÛË, ¤¯ÂÈ fiÚ·Ì· ÁÈ· ÙÔ Ò˜ ı· ‚·‰›ÛÔ˘ÌÂ, ¤¯ÂÈ ÁÓÒÛË ·ÎfiÌË Î·È ÁÈ· ÙÔ Ô‡ ı· ‚ÚÂıÔ‡Ó Ù· ÏÂÊÙ¿. ™ÙÔ ÂÓÙ¿ÌËÓÔ Ô˘ ÌÂÛÔÏ¿‚ËÛÂ, Ì¿ÏÏÔÓ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÂÈÛÙ› ÁÈ· η̛· ·fi ÙȘ ÙÚÂȘ ‰ÂÛ̇ÛÂȘ Î·È Ì¿ÏÏÔÓ Û˘ÁÎÏ›ÓÔ˘Ó ÛÙËÓ ¿Ô„Ë fiÙÈ ‚·‰›˙Ô˘Ì Ì ‚¿Úη ÙËÓ ÂÏ›‰· Î·È Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ÂÈÙ·Á¤˜ ÙÔ˘ ÛÙÚ·ÙËÁÔ‡ ¿ÓÂÌÔ˘ Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ŒÓˆÛ˘. ∂Ӊ¯Ô̤ӈ˜ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË Ó· ¤¯ÂÈ ‰›Î·ÈÔ fiÙ·Ó Ï¤ÂÈ fiÙÈ ‰ÂÓ ÁÓÒÚÈ˙ ÙËÓ ¤ÎÙ·ÛË ÙÔ˘ ÚÔ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜. ∂Ӊ¯Ô̤ӈ˜ Ó· ÌËÓ ÂÚ›ÌÂÓ ÙÔ Ì¤ÁÂıÔ˜ ÙˆÓ ȤÛÂˆÓ Ô˘ ‰¤¯ıËΠ·fi ÙÔ˘˜ ∂˘Úˆ·›Ô˘˜ ÂÙ·›ÚÔ˘˜, ·fi ÙȘ ‰ÈÂıÓ›˜ ·ÁÔÚ¤˜, ·fi ÙÔ˘˜ ÎÂÚ‰ÔÛÎfiÔ˘˜. ÿÛˆ˜ Ó· ¤ÁÈÓ·Ó Î¿ÔÈ· Ï¿ıË Ù·ÎÙÈ΋˜ Î·È ˘ÂÚ‚ÔÏÈÎÒÓ ‰ËÏÒÛÂˆÓ ÙÔ˘ Ù‡Ô˘ “ΔÈÙ·ÓÈÎfi˜” . ’πÛˆ˜ Ó· ¤‰ˆÛ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ¯ÚfiÓÔ ÁÈ· ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ‰È·‚ԇϢÛË. ÿÛˆ˜... ¶¤Ú·ÛÂ, fï˜ , ¤Ó· ÈηÓfi Î·È Û˘Ó¿Ì· ÎÚ›ÛÈÌÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· Î·È Ë ·Ú¿Ù·ÛË Ù˘ ·‚‚·ÈfiÙËÙ·˜ ÁÈ· ÙÔ Ò˜ ı· ·ÓÙÈÌÂÙˆÈÛÙ› Ë ÎÚ›ÛË ÌfiÓÔ Î·Ïfi ‰ÂÓ Î¿ÓÂÈ ÛÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌ›·, ·ÊÔ‡ ÔÈ Ú˘ıÌÔ› ·Ó¿Ù˘Í˘ ‚·›ÓÔ˘Ó Û˘Ó¯Ҙ ÌÂÈÔ‡ÌÂÓÔÈ Î·È ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È Û ·ÚÓËÙÈÎfi Â›‰Ô, ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ù˘ ·ÎÈÓËÛ›·˜ Û οı ÂÂÓ‰˘ÙÈ΋ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·, ·ÏÏ¿ Î·È ·ÚÔı˘Ì›·˜ ·ÎfiÌË Î·È ÙˆÓ ·ÏÒÓ ÔÏÈÙÒÓ Û ÔÔÈÔ‰‹ÔÙ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi ¿ÓÔÈÁÌ·, ÏfiÁˆ ÙÔ˘ Êfi‚Ô˘

ÂÎ ÙˆÓ ˘ÛÙ¤ÚˆÓ ÁÂıÔ˜ ÙÔ˘ ÚÔ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜ Ô˘ ηÏÔ‡ÓÙ·Ó Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÔ˘Ó. ªÂÙ¿ ·fi ¤ÓÙ ̋Ó˜ ¿ÛÎËÛ˘ Ù˘ ΢‚ÂÚÓËÙÈ΋˜ ÂÍÔ˘Û›·˜ ÌÔÚԇ̠ӷ ԇ̠fiÙÈ Ë Û‡Á¯˘ÛË Û’ fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ Ù· ÔÈÎÔÓÔÌÈο ·Ú·Ì¤ÓÂÈ Î·È ÔÈ ÊÔ‚›Â˜ ÁÈ· ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙˆÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ ÌÂÙ·ÚÚ˘ıÌ›ÛÂˆÓ Â›Ó·È ˘·ÚÎÙ¤˜. ªÚÔÛÙ¿ ÛÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË Î·È ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙȘ ·ÁÔÚ¤˜, Ô˘ ··ÈÙÔ‡Ó Î·È Â΂ȿ˙Ô˘Ó, Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ÌÂÙ¿ ·fi ÔÏÈÁˆÚ›Â˜, ˘·Ó·¯ˆÚ‹ÛÂȘ, Ù·Ï·ÓÙ‡ÛÂȘ ·ÔÊ¿ÛÈÛ ӷ Ï¿‚ÂÈ Ì¤ÙÚ·. ∂Í¿ÏÏÔ˘ ηٿϷ‚ fiÙÈ fiÏ· fiÛ· ¤ÏÂÁÂ Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ÚÔÂÎÏÔÁÈÎÒ˜ Î·È Ë ˘Ô˘ÚÁfi˜ ÙÔ˘ §Ô‡Î· ∫·ÙÛ¤ÏË ‰È·Ï·ÏÔ‡ÛÂ, fiÙÈ ‰ËÏ·‰‹ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÏÂÊÙ¿ ‰È·„‡ÛÙËÎ·Ó ÔÈÎÙÚ¿. Ÿˆ˜ ÔÌÔÏÔÁÔ‡Ó ÙÒÚ· ΢ÓÈο ˘Ô˘ÚÁÔ› ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Û¿ÏÈÔ. ¶·Ú’ fiÏ· ·˘Ù¿ fï˜ ̤ÙÚ· ·ÎÔ‡ÌÂ Î·È Ì¤ÙÚ· ‰ÂÓ ‚ϤÔ˘ÌÂ. ª¤¯ÚÈ ÛÙÈÁÌ‹˜ Ù· ÌfiÓ· ̤ÙÚ· Ô˘ ÂÏ‹ÊıËÛ·Ó Â›Ó·È ·˘Ù¿ Ù˘ ·‡ÍËÛ˘ ÙÔ˘ ÊfiÚÔ˘ ÛÙ· η‡ÛÈÌ·, Ù· ÔÙ¿ Î·È Ù· ÙÛÈÁ¿Ú·. ŸÏ· Ù· ¿ÏÏ· ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÂÍ·ÁÁÂϛ˜. √ÌÈÏԇ̠ÁÈ· ÚÔı¤ÛÂȘ fi¯È ·ÔÊ¿ÛÂȘ. ™ÙÔ ÌÂٷ͇ Ô ¯ÚfiÓÔ˜ ÙÚ¤¯ÂÈ Ê¤ÚÓÔÓÙ·˜ ÈÔ ÎÔÓÙ¿ ÙÔ ·‰È¤ÍÔ‰Ô Î·È ÂӉ¯Ô̤ӈ˜ ÙË ¯ÚÂÔÎÔ›·. ΔÔ ¯ÂÈÚfiÙÂÚÔ ·fi fiÏ·: ∏ ηı˘ÛÙ¤ÚËÛË Ô˘ ÛËÌÂÈÒÓÂÙ·È, Ë ·ÙÔÏÌ›· Ô˘ ÂȉÂÈÎÓ‡ÂÙ·È ÛÙËÓ ÚÔÒıËÛË ÌÂÙ·ÚÚ˘ıÌ›ÛÂˆÓ Û ‰ÈÔÈÎË-

ÙÈÎfi Â›Â‰Ô ¤¯Ô˘Ó ‚Ï·‚ÂÚ¤˜ Û˘Ó¤ÂȘ ÛÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌ›·, ÂÓÒ ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· Û˘Ì‚¿ÏÔ˘Ó ÛÙÔÓ ÂÚÈÔÚÈÛÌfi ÙˆÓ ÂÏÏÂÈÌÌ¿ÙˆÓ. ∞¤Ó·ÓÙÈ ÛÙËÓ ÚˆÙÔÊ·Ó‹ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË ÔÈ· Â›Ó·È Ë ÛÙ¿ÛË ÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ ‰˘Ó¿ÌˆÓ; ∏ ¡.¢. ·Ú¯Èο Ê¿ÓËΠ‰È·ÙÂıÂÈ̤ÓË Ó· ˘ÔÛÙËÚ›ÍÂÈ Ù· ΢‚ÂÚÓËÙÈο ̤ÙÚ·. ™ÙËÓ ÔÚ›· ˘·Ó·¯ÒÚËÛÂ Î·È Û˘Ó¤‰ÂÛ ÙË Û˘Ó·›ÓÂÛË Ì ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Î·È Û ı¤Ì·Ù· Ô˘ ‰ÂÓ ¿ÙÔÓÙ·È Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜. °ÂÓÈÎÒ˜ Ô Ó¤Ô˜ Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ·ÍȈ̷ÙÈ΋˜ ·ÓÙÈÔÏ›Ù¢Û˘ ‰Â›¯ÓÂÈ Î·Ï‹ ‰È¿ıÂÛË ÏËÓ fï˜ Û fi,ÙÈ ¤¯ÂÈ Ó· οÓÂÈ Ì ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·Ùfi˜ ÙÔ˘ ÙfiÛÔ ÛÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌ›·, fiÛÔ Î·È Û ·ÌÈÁÒ˜ ÔÏÈÙÈÎÔ‡ ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘ ·ÏÏ·Á¤˜, ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ·È¯Ì¿ÏˆÙÔ˜ ÙÔ˘ ·ÚÂÏıfiÓÙÔ˜. £· ·Ô‰ÔÎÈÌ¿ÛÂÈ ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹; £· ˘ÂÚ·ÛÈÛÙ› ÙÔÓ ÚÒËÓ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi ·¤Ó·ÓÙÈ Û ηÙËÁÔڛ˜ ÔÈ Ôԛ˜ Â›Ó·È ¤Ú·Ó οı ·ÌÊÈ‚ÔÏ›·˜ ‚¿ÛÈ̘; ΔÈ ÚÔ¤¯ÂÈ ÁÈ· ÙÔÓ ™·Ì·Ú¿; ¡· ·ÏÏ¿ÍÂÈ ÙÔ ÎfiÌÌ· ÙÔ˘ ‹ Ó· ˘ÂÚ·ÛÈÛÙ› ÙÔÓ ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹; ∂›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ Ì ÙÔ ›‰ÈÔ ÔÏÈÙÈÎfi ÚÔÛˆÈÎfi Ë ¡.¢. Ó· ›ÛÂÈ fiÙÈ ÌÔÚ› Ó· Â·Ó¤ÏıÂÈ ÛÙËÓ ÂÍÔ˘Û›·;

ÚÂÈ¿ÛÙËΠӷ ·ÎÔ˘ÛÙ› Ë ÊˆÓ‹ Ù˘ ÏÔÁÈ΋˜ ÁÈ· Ó· ÎÔ¿ÛÂÈ Ô ıfiÚ˘‚Ô˜ Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËΠ̠·ÊÔÚÌ‹ ¤Ó· ¿ÚıÚÔ ÁÂÚÌ·ÓÈÎÔ‡ ÂÚÈÔ‰ÈÎÔ‡ ÁÈ· ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î·È ÙÔ˘˜ ŒÏÏËÓ˜. ø˜ ÁÓˆÛÙfiÓ ÙfiÛÔ ˘Ô˘ÚÁÔ› Î·È ÛÙÂϤ¯Ë ÙÔ˘ ¶∞™√∫, fiÛÔ Î·È ÓÂÔ‰ËÌÔÎÚ¿Ù˜, Ìˉ¤ ÙÔ˘ ·Ú¯ËÁÔ‡ ÙÔ˘˜ ÂÍ·ÈÚÔ˘Ì¤ÓÔ˘, fiˆ˜ Â›Û˘ Î·È ÔÈ ·ÚÈÛÙÂÚÔ› ÚˆÙ·ÁˆÓ›ÛÙËÛ·Ó Û ‰ËÏÒÛÂȘ ηٿ ÙˆÓ °ÂÚÌ·ÓÒÓ ÚÔÙ¿ÛÛÔÓÙ·˜ ÙËÓ ÂıÓÈ΋ ÂÈÙ·Á‹ Ó· ··ÈÙ‹ÛÔ˘Ì ÔÏÂÌÈΤ˜ ·Ô˙ËÌÈÒÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô Ù˘ ηÙÔ¯‹˜ Î·È Ù· ÂÁÎÏ‹Ì·Ù· ÙˆÓ Ó·˙›. ∏ ·Ú¤Ì‚·ÛË ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ÛÙË μÔ˘Ï‹ ÌÂÙ¿ ·fi ÂÂÚÒÙËÛË ÙÔ˘ °. ∫·Ú·Ù˙·Ê¤ÚË Â·Ó·Ê¤ÚÂÈ ÙË Û˘˙‹ÙËÛË ÛÙË ÛˆÛÙ‹ ‰È¿ÛÙ·ÛË. ∂› ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜: “∏ ∂ÏÏ¿‰· ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ·Ú·ÈÙËı› ·fi ÙÔ ˙‹ÙËÌ· ÙˆÓ ÁÂÚÌ·ÓÈÎÒÓ ·Ô˙ËÌÈÒÛˆÓ, ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ı› Ó· ˘Ê›ÛÙ·Ù·È ÛÙȘ ‰ÈÌÂÚ›˜ Ì·˜ Û¯¤ÛÂȘ Ì ÙË °ÂÚÌ·Ó›·”.

Ã

ÁÈ· ÙÔ ·‡ÚÈÔ. ¢ÂÓ Â›Ó·È Ù˘¯·›Ô fiÙÈ Ì‹Ó· Ì ÙÔ Ì‹Ó· ÌÂÈÒÓÂÙ·È Ë ÈÛÙˆÙÈ΋ Â¤ÎÙ·ÛË, ÔÈ ·Ú·ÁÁÂϛ˜ ÛÙÔ ‚ÈÔÌ˯·ÓÈÎfi ÙÔ̤· ηÙڷ΢ÏÔ‡Ó Î·È Ë Î·Ù·Ó¿ÏˆÛË Î·Ù·ÁÚ¿ÊÂÈ ‰È·‰Ô¯Èο ·ÚÓËÙÈο ÚÂÎfiÚ. ∫·È fiÏ· ·˘Ù¿ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ÎÚ›ÛÈÌ· ˙ËÙ‹Ì·Ù· Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÔÏÈÙÈ΋˜ Î·È Î˘Ú›ˆ˜ ÙˆÓ ÌÂÙ·ÚÚ˘ıÌ›ÛÂˆÓ ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó Û ÂÎÎÚÂÌfiÙËÙ· ‹ ÂÍ·ÓÙÏÔ‡ÓÙ·È Û ÚÔ·Ó·ÁÁÂϛ˜ ‹ Î·È Û ‰È·¯ÂfiÌÂÓ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜, Ô˘ ÌfiÓÔ Û‡Á¯˘ÛË ÚÔηÏÔ‡Ó. ÷ڷÎÙËÚÈÛÙÈ΋ Ë ÂÚ›ÙˆÛË ÙÔ˘ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎÔ‡ ÓÔÌÔۯ‰›Ô˘, Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ·ÎfiÌË ÔÚÈÛÙÈÎÔÔÈËı› Î·È Ë ÌfiÓÔ Î·Ù‡ı˘ÓÛË Ô˘ ˘¿Ú¯ÂÈ Â›Ó·È ÁÈ· ÙË Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ·ԉ›ÍˆÓ, Ì ·‚¤‚·È· ÙË ¯ÚËÛÈÌfiÙËÙ¿ ÙÔ˘˜. ΔÔ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎfi ¤¯ÂÈ ÂÌϷΛ Û’ ¤Ó· ‰È¿ÏÔÁÔ, ¯ˆÚ›˜ ÙÔ˘˜ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡˜ ÂÙ·›ÚÔ˘˜ Î·È Û ÌÈ· ·Ú·ÊÈÏÔÏÔÁ›· Ô˘ ˆı› ÈÔ ÁÚ‹ÁÔÚ· ÛÙËÓ ¤ÍÔ‰Ô ·fi ÙÔÓ ÂÚÁ·ÛÈ·Îfi ‚›Ô ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ÂÚÁ·˙Ô̤ÓÔ˘˜, ‰ÈÔÁÎÒÓÔÓÙ·˜ ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· ÙˆÓ Δ·Ì›ˆÓ.

°È· ÙËÓ ∞ÚÈÛÙÂÚ¿ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ¿ÓÙ· Â›Î·ÈÚÔ ÙÔ ÂÚÒÙËÌ·. ¶ÈÛÙ‡ÂÈ fiÙÈ ÙÔ ÛËÌÂÚÈÓfi ∫Ú¿ÙÔ˜, fiˆ˜ Â›Ó·È ‰È·Úıڈ̤ÓÔ, Ì ÙÔÓ ÙÚfiÔ Ô˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›, Â›Ó·È Â¯ıÚfi˜ ‹ Û‡ÌÌ·¯Ô˜ ÙˆÓ Ï·˚ÎÒÓ Û˘ÌÊÂÚfiÓÙˆÓ; ¡ÔÌ›˙Ô˘Ì fiÙÈ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ, ·ÚÈÛÙÂÚfi˜ Ô˘ ı· ··ÓÙ‹ÛÂÈ fiÙÈ ÙÔ ∫Ú¿ÙÔ˜ ˘ÂÚ·Û›˙ÂÙ·È Ù· Ï·˚ο Û˘ÌʤÚÔÓÙ·. ∞Ó fï˜ ·˘Ù‹ Â›Ó·È Ë ·¿ÓÙËÛË ÚÔ·ÙÂÈ ¤Ó· ‰Â‡ÙÂÚÔ ÂÚÒÙËÌ·. °È·Ù› Ë ∞ÚÈÛÙÂÚ¿ ‰ÂÓ ÚˆÙÔÛÙ·Ù› ÒÛÙ ӷ ·ÏÏ¿ÍÂÈ ÙÔ ∫Ú¿ÙÔ˜ ‹ ‰ÂÓ ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ Î¿ÔȘ ÌÈÎÚ¤˜ ¤ÛÙˆ ÚÔÛ¿ıÂȘ ·ÏÏ·Á‹˜ Ô˘ ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÔÈ ‰˘Ô ΢ڛ·Ú¯Â˜ ÔÏÈÙÈΤ˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ; √ §·˚Îfi˜ √Úıfi‰ÔÍÔ˜ ™˘Ó·ÁÂÚÌfi˜ ÂÎÌÂÙ·ÏχÂÙ·È ÙȘ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜, ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹˜ ÛÙȘ Ӥ˜ Û˘Óı‹Î˜ Î·È ÂȉÂÈÎÓ‡ÂÈ Ì¤¯ÚÈ ÛÙÈÁÌ‹˜ ÂÓÙ˘ˆÛȷΤ˜ ÈηÓfiÙËÙ˜. ∏ ÌÂÁ¿ÏË ·ÓٛʷÛË, ÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ Úfi‚ÏËÌ· fï˜ ÁÈ· ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î·È Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ Â›Ó·È fiÙÈ ·˘ÙÔ› Ô˘ ¢ı‡ÓÔÓÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ÎÚ›ÛË, ‰ËÏ·‰‹ ÎfiÌÌ·Ù· Î·È ÔÏÈÙÈÎÔ›, ηÏÔ‡ÓÙ·È Ó· ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÔ˘Ó. ∂›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ Ó· ˘¿ÚÍÔ˘Ó ıÂÙÈο ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù·; ∂›Ó·È. Àfi ÙËÓ ÚÔ¸fiıÂÛË fiÙÈ Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜, ÚˆÙ›ÛÙˆ˜ Î·È Ô ·Ú¯ËÁfi˜ Ù˘ ·ÍȈ̷ÙÈ΋˜ ·ÓÙÈÔÏ›Ù¢Û˘ ‰Â˘ÙÂÚ¢fiÓÙˆ˜, ·ÚÓËıÔ‡Ó ÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ ÙÔ˘˜ Î·È ÙÔÏÌ‹ÛÔ˘Ó ÚÒÙ· Ó· ‰Ô˘Ó ÙËÓ ·ıÏ›· Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· Î·È ÌÂÙ¿ Ó· ÙÔÏÌ‹ÛÔ˘Ó Ó· ÙËÓ ·ÏÏ¿ÍÔ˘Ó.

“√‡Ù ·Ú·ÈÙԇ̷ÛÙÂ ÙˆÓ ‰ÈÎ·ÈˆÌ¿ÙˆÓ Ì·˜, Ô‡Ù ·Ú·Û˘ÚfiÌ·ÛÙ ·fi ÙËÓ ÂÈηÈÚfiÙËÙ· Î·È ÙËÓ ÚÔ‚ÔοÙÛÈ· ÂÓfi˜ ÂÓÙ‡Ô˘: “¢ÂÓ ¤¯Ô˘Ì ·Ú·ÈÙËı› ÔÙ¤. ΔÔ ı¤Ì· ˘Ê›ÛÙ·Ù·È ÛÙȘ ‰ÈÌÂÚ›˜ Û¯¤ÛÂȘ. ¶ÚÔ¤¯ÂÈ Ó· ‚¿ÏÔ˘Ì ٿÍË ÛÙÔ Û›ÙÈ Ì·˜, ·˘Ùfi ı· ÂÈ ·ÙÚȈÙÈÛÌfi˜. ¶ÚÔ¤¯ÂÈ Ó· ÙËÚÔ‡Ó ÔÈ ÂÙ·›ÚÔÈ Î·È ÙȘ ‰ÈΤ˜ ÙÔ˘˜ ‰ÂÛ̇ÛÂȘ”. “∞Ó Â·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ì ÙÔ ı¤Ì· ÂÈۋ̈˜ ÛÙË Ê¿ÛË ·˘Ù‹, ı· ÂÚÌËÓ¢ı›, ˆ˜ ·‰˘Ó·Ì›·, ˘ÂÎÊ˘Á‹ Î·È ·Ó·˙‹ÙËÛË ÁÈ· ¿ÏÏÔıÈ” . “¢ÂÓ ‹ıÂÏ· Ì›· Ù¤ÙÔÈ· ÂÎÙ›ÌËÛË, ÈÛÙ‡ÔÓÙ·˜ fiÙÈ ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ë Â͈ÙÂÚÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋ Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÙ·È ˆ˜ ÛËÌ·›· ¢ηÈÚ›·˜ ‹ ÁÈ· ÂÛˆÙÂÚÈ΋ ηٷӿψÛË”. “ΔËÓ ÂÈÎfiÓ· Ù˘ ·ÍÈÔÈÛÙ›·˜ ı· ÙËÓ ·ÔηٷÛÙ‹ÛÔ˘ÌÂ. ¶ÚÔ¤¯ÂÈ Ó· ·ԉ›ÍÔ˘Ì fiÙÈ ÌÔÚԇ̠ӷ ÛÙ·ıԇ̠ÛÙ· fi‰È· Ì·˜ Î·È Ó· ·ÔηٷÛÙ‹ÛÔ˘Ì ÙËÓ ÂıÓÈ΋ Ì·˜ ˘ÂÚËÊ¿ÓÂÈ·, ·ÏÏ¿ ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ì ÎÈ ·fi ÙÔ˘˜ ÂÙ·›ÚÔ˘˜ Ì·˜ Ó· ÙËÚ‹ÛÔ˘Ó Î·È ÙȘ ‰ÈΤ˜ ÙÔ˘˜ ÚËÙ¤˜ Î·È ¿ÚÚËÙ˜ ‰ÂÛ̇ÛÂȘ”...

√È ·ÏÏ·Á¤˜ ÛÙ· ÂÚÁ·Ûȷο ÂÍ·ÓÙÏÔ‡ÓÙ·È Û ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÁÈ· ÙȘ Â˘Úˆ·˚Τ˜ ··ÈÙ‹ÛÂȘ, ÂÓÒ Ë ·ÂÏ¢ı¤ÚˆÛË ÙˆÓ Â·ÁÁÂÏÌ¿ÙˆÓ ÌÂÙ·Ù›ıÂÙ·È ÁÈ· ÌÂÙ¿ ÙÔ ¶¿Û¯·. ∏ Ú¢ÛÙfiÙËÙ· ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ Î·È Î·Ù’ Â¤ÎÙ·ÛË Ë ·Ó¿Ù˘ÍË Â·Ê›ÂÙ·È ÛÙÔ ∂™¶∞, ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙËÓ Î·Ï‹ ‰È¿ıÂÛË ÙˆÓ ÙÚ·Â˙ÒÓ. ∏ ÂÈÛÔ‰ËÌ·ÙÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋ ÂÍ·ÓÙÏÂ›Ù·È Û ÙÚÔÌÔ-ʋ̘ ÁÈ· ÂÚÈÎÔ‹ ÌÈÛıÒÓ Î·È ÂȉÔÌ¿ÙˆÓ, ·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ· ηٿÚÁËÛË ÙÔ˘ 14Ô˘ Î·È ›Ûˆ˜ ÙÔ˘ 13Ô˘ ÌÈÛıÔ‡. √È ·ÏÏ·Á¤˜ ÛÙËÓ ÀÁ›· ÂÚÈÔÚ›˙ÔÓÙ·È ÛÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· οÔÈˆÓ ÎÏÈÓÒÓ ÛÙȘ ÂÓÙ·ÙÈΤ˜ ÙˆÓ ÓÔÛÔÎÔÌ›ˆÓ, ÙËÓ ÒÚ· Ô˘ ÂÚÈÎfiÙÔÓÙ·È ÔÈ ÂÊËÌÂڛ˜ ÙˆÓ ÁÈ·ÙÚÒÓ Î·È Ù· ÓÔÛÔÎÔÌ›· ·‰˘Ó·ÙÔ‡Ó Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó ·fi ÙËÓ ¤ÏÏÂÈ„Ë ÚÔÛˆÈÎÔ‡. ∏ ¶·È‰Â›· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ Ù· ‰Èο Ù˘ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ì ·ÚÎÂÙ¿ ·ÓÂÈÛÙËÌȷο ÙÌ‹Ì·Ù· Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó Ì ‰˘ÛÎÔÏ›· Î·È Ë fiÏË Û˘˙‹ÙËÛË Ó· ·Ó·ÏÒÓÂÙ·È ·Ó Ë ‚¿ÛË ÂÈÛ·ÁˆÁ‹˜ ÛÙ· ∞∂π Î·È Ù·

Δ∂π ı· Â›Ó·È ÙÔ 10 ‹ ÙÔ 8 ‹ ·Ó ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó Î·È Ò˜ Ù· ÂÚÈÊÂÚÂȷο ÎÔϤÁÈ·. √ ÂÚÈÔÚÈÛÌfi˜ Ù˘ Û·Ù¿Ï˘ ÛÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ ÙÔ̤· ¤¯ÂÈ Ì›ÓÂÈ Ì¤¯ÚÈ ÙÒÚ· ÛÙËÓ ·ÓÙÈηٿÛÙ·ÛË ÙˆÓ ÌÂÁ¿ÏÔ˘ ΢‚ÈÛÌÔ‡ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ, ÂÓÒ ÔÈ Â’ ·ÌÔÈ‚‹ ÂÈÙÚÔ¤˜ ‰ÂÓ Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ÂÚÈÔÚ›˙ÔÓÙ·È ‰Ú·Ì·ÙÈο, ·Ó ‰ÂÓ ·˘Í¿ÓÔÓÙ·È, fiˆ˜ ηٷÁÁ¤ÏÏÂÈ Ë ·ÓÙÈÔϛ٢ÛË. ŸÏ· ·˘Ù¿, ·ÏÏ¿ Î·È ÔÏÏ¿ ¿ÏÏ· ·˘Í¿ÓÔ˘Ó ÙËÓ ·‚‚·ÈfiÙËÙ·, Ô˘ ÌfiÓÔ Î·Ïfi ‰ÂÓ Î¿ÓÂÈ ÛÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌ›·. ªÂ ·˘Ùfi ˆ˜ ‰Â‰Ô̤ÓÔ, Ù· ̤ÙÚ· Ô˘ ı· ÔÚÈÛÙÈÎÔÔÈËıÔ‡Ó ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË Â‚‰ÔÌ¿‰·, ÌÂÙ¿ ÙËÓ Â›ÛÎÂ„Ë ÙÔ˘ ∂˘Úˆ·›Ô˘ ÂÈÙÚfiÔ˘, ·ÏÏ¿ Î·È ÙˆÓ ÎÔÈÓÔÙÈÎÒÓ ÂÏÂÁÎÙÒÓ Ô˘ ÚÔËÁ‹ıËÎ·Ó Î·È Ô˘ ̤۷ Û ϛÁ˜ Ë̤Ú˜ ¤Î·Ó·Ó “ʇÏÏÔ Î·È ÊÙÂÚfi” Ù· ÔÈÎÔÓÔÌÈο ÛÙÔȯ›· Ù˘ ¯ÒÚ·˜, ·˜ ÂÏ›ÛÔ˘Ì fiÙÈ ı· ‚¿ÏÔ˘Ó Ù¤ÏÔ˜ ÛÙËÓ „˘¯ÔÊıfiÚ· Î·È ÂÈ˙‹ÌÈ· ·‚‚·ÈfiÙËÙ·... tsiglifisis@e-thessalia.gr


A¶√æ∂π™

4

KYPIAKH 28 ºEBPOYAPIOY 2010

∞ÈÔÏÈο ¿Úη & ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ΔÔ˘

ºπ§π¶¶√À ∑∞Ã∞ƒ∏ (phil.zaharis@gmail.com) ™‡Ó‰ÂÛÌÔ˜ ∏ÌÂÚËÛ›ˆÓ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÒÓ ∂ÊËÌÂÚ›‰ˆÓ

›Ó·È ÙÂÏÈο ‹ fi¯È ··Ú·›ÙËÙ· Ù· ·ÈÔÏÈο ¿Úη; ™˘Ì‚¿ÏÏÔ˘Ó ‹ fi¯È ÛÙËÓ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈ΋ ÂÎÌÂÙ¿ÏÏ¢ÛË ÙˆÓ ·Ó·ÓÂÒÛÈÌˆÓ ËÁÒÓ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ (∞¶∂) Ô˘ ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜ ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó Û ÌÂÁ¿ÏÔ ‚·ıÌfi ·‰Ú·Ó›˜, ·Ú¿ ÙȘ ÎÏÈÌ·ÙÔÏÔÁÈΤ˜ Û˘Óı‹Î˜ Ô˘ ¢ÓÔÔ‡Ó ÙËÓ ÂÍ¿ψۋ ÙÔ˘˜; ΔÂÏÂ˘Ù·›·, ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜, Î·È ÂȉÈο Û ÂÚÈÔ¯¤˜ Ì ˘„ËÏ¿ ÔÛÔÛÙ¿ ·Ó¤ÌˆÓ, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡ÓÙ·È ÛÙȘ ‚Ô˘ÓÔÎÔÚʤ˜ ·ÈÔÏÈο ¿Úη Ô˘ ηٷϷ̂¿ÓÔ˘Ó Ì ·ÓÂÌÔÁÂÓÓ‹ÙÚȘ ÌÂÁ¿Ï˜ Û ¤ÎÙ·ÛË ÂÚÈÔ¯¤˜. Δ· ¿Úη ·˘Ù¿, Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ˆ˜ ÛÙfi¯Ô ÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹ ËÏÂÎÙÚÈ΋˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ Î·È ·fi οÔȘ Ï¢ڤ˜ ıˆÚÔ‡ÓÙ·È ˆ˜ Û˘Ì‚¿ÏÏÔ˘Ó ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈο ÛÙËÓ ·ÓÙÈηٿÛÙ·ÛË ÙˆÓ Û˘Ì‚·ÙÈÎÒÓ ÌÔÚÊÒÓ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ (ÔÚ˘ÎÙ¿ η‡ÛÈÌ·), ÍÂΛÓËÛ·Ó ‰ÂÈÏ¿ - ‰ÂÈÏ¿ Ó· οÓÔ˘Ó ÙËÓ ÂÌÊ¿ÓÈÛ‹ ÙÔ˘˜ Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ‰¤Î· Ì ‰Âη¤ÓÙ ¯ÚfiÓÈ· Î·È Û‹ÌÂÚ· ¤¯Ô˘Ó ÊÙ¿ÛÂÈ Û ٤ÙÔÈÔ ÛËÌÂ›Ô - Ì ÙËÓ ÂÌÏÔ΋ ÛÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘˜ ÌÂÁ¿ÏˆÓ ÂÙ·ÈÚÈÒÓ - fiÔ˘ ϤÔÓ ÌÔÚԇ̠ӷ ÌÈÏ¿Ì ηı·Ú¿ ÁÈ· ÌÈ· ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈ΋ ÚÔÔÙÈ΋. Δ· ¿Úη ·˘Ù¿ fï˜, ‰ÂÓ Â›Ó·È ·ÓÒ‰˘Ó· ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙÔ Ê˘ÛÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ, fiˆ˜ ÂÈÛËÌ·›ÓÔ˘Ó ÔÏÏÔ› Î·È ‰Ë ÂÎÚfiÛˆÔÈ ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈÎÒÓ ÔÚÁ·ÓÒÛˆÓ, ηıÒ˜ Û ·ÚÎÂÙ¿ ÌÂÁ¿ÏË ·fiÛÙ·ÛË Á‡Úˆ ·fi ·˘Ù¿ ‰ÂÓ Â›Ó·È ‰˘Ó·Ù‹ Ë ‰È·‚›ˆÛË ·fi ÙÔ ıfiÚ˘‚Ô Î·È ÙÔ ‚fiÌ‚Ô Ô˘ οÓÔ˘Ó ÔÈ ·ÓÂÌÔÁÂÓÓ‹ÙÚȘ. ∂ÓÔ¯ÔÔÈÔ‡ÓÙ·È Â›Û˘ ·ÎfiÌË Î·È ÁÈ· ÙËÓ ÚfiÎÏËÛË ˘ÚηÁÈÒÓ.

∂ÈÙÒÛÂȘ ÛÙ· ¢·›ÛıËÙ· ÔÈÎÔÛ˘ÛÙ‹Ì·Ù· ¶ÚÈÓ ·fi Ï›Á˜ Ë̤Ú˜ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠÛÙËÓ ∞ı‹Ó· Û¯ÂÙÈ΋ Ì ÙÔ ı¤Ì· ·ÓÔȯً ‰ËÌfiÛÈ· Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË Δ‡Ô˘ ÙÔ˘ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›Ô˘ ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ Î·È μȈÛÈÌfiÙËÙ·˜ Î·È ÙÔ˘ ¢ÈÎÙ‡Ô˘ √ÈÎÔÏÔÁÈÎÒÓ √ÚÁ·ÓÒÛÂˆÓ ∞ÈÁ·›Ô˘. ¶·ÚfiÓÙ˜ ‹Ù·Ó ÂÎÚfiÛˆÔÈ ÔÈÎÔÏÔÁÈÎÒÓ ÔÚÁ·ÓÒÛÂˆÓ Î·È ÊÔÚ¤ˆÓ (™‡ÏÏÔÁÔ˜ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ ∞Ú¯·ÈÔÏfiÁˆÓ, ∞Ú¯È¤Ï·ÁÔ˜, ∂ÏÏËÓÈ΋ √ÚÓÈıÔÏÔÁÈ΋ ∂Ù·ÈÚ›·, WWF, ºÈÏÔ‰·ÛÈ΋ ŒÓˆÛË ∞ıËÓÒÓ) Î·È ÂÎÚfiÛˆÔÈ ÙÔÈÎÒÓ ÔÚÁ·ÓÒÛÂˆÓ ÔÏÈÙÒÓ ·fi ÙËÓ ∫¤Ú΢ڷ, ∂˘Ú˘Ù·Ó›·, μÔȈٛ·, ºıÈÒÙȉ·, §·ÎˆÓ›·, ∂‡‚ÔÈ·, ™¤ÚÈÊÔ, ™Î‡ÚÔ, ÕÓ‰ÚÔ, πηڛ·, Δ‹ÓÔ, Δ·˛ÁÂÙÔ-¶¿ÚÓˆÓ·, μÔ˘ÏÈ·Á̤ÓË, ª·Ú·ıÒÓ· Î.¿. ™ÙË Û˘˙‹ÙËÛË ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËÎ·Ó ·fi„ÂȘ ÁÈ· ÙÔ ı¤Ì· Î·È ÙȘ ÚÔÔÙÈΤ˜ ÙˆÓ ·ÈÔÏÈÎÒÓ ¿ÚÎˆÓ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. √ Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›Ô˘ & μȈÛÈÌfiÙËÙ·˜, ªÈ¯·‹Ï ¢ÂÎÏÂÚ‹˜, ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛ fiÙÈ ÙÔ ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Ù˘ ∂ÈÎÚ·Ù›·˜ (™Ù∂) Ù· ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ· ¯ÚfiÓÈ· ˘¤‰ÂÈÍ ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË ÂȉÈ΋˜ ¯ˆÚÔÙ·Í›·˜ Î·È Â¤ÌÂÈÓ fiÙÈ ÔÈ ·ÓÂÌÔÁÂÓÓ‹ÙÚȘ Ú¤ÂÈ Ó· Ì›ÓÔ˘Ó Ì·ÎÚÈ¿ ·fi Ù· ‚Ô˘Ó¿, Ù· ‰¿ÛË Î·È Ù· ˘fiÏÔÈ· ¢·›ÛıËÙ· ÔÈÎÔÛ˘ÛÙ‹Ì·Ù·. ΔÔ ˘fi Û˘˙‹ÙËÛË ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ ÛÙË μÔ˘Ï‹, ›Â Ô Î. ¢ÂÁÎÏÂÚ‹˜, ·Ó¿ÁÂÈ ÙȘ ∞¶∂ Î·È ÙËÓ Î·Ù·ÔϤÌËÛË Ù˘ ÎÏÈÌ·ÙÈ΋˜ ·ÏÏ·Á‹˜ Û ÛÙfi¯Ô ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ·˜ ÁÈ· Ó· ‰ÈηÈÔÏÔÁ‹ÛÂÈ ÙËÓ ÂÁηٿÛÙ·ÛË ·ÓÂÌÔÁÂÓÓËÙÚÈÒÓ ·ÓÙÔ‡.

∞ÛÙ·ı¤˜ Ú‡̷ Î·È ÌÂÁ¿ÏÔ ÎfiÛÙÔ˜ √ Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¢ÈÎÙ‡Ô˘ √ÈÎÔÏÔÁÈÎÒÓ √ÚÁ·ÓÒÛˆÓ,

I‰ÈÔÎÙ‹Ù˘

∂ΉfiÙ˘

£E™™A§IKE™ EK¢O™EI™ A.E.

μ∞™π§∏™ Ã. ¢∞¡√™

I¿ÛÔÓÔ˜ Ì ∞ı. ¢È¿ÎÔ˘ 2 383 33 BO§O™ Kˆ‰ÈÎfi˜ 1802 ÙËÏ.: 24210 23303 (Û˘ÓÔÙÈ΋ 8 ÁÚ·ÌÌÒÓ) ÙËÏ. Û˘Ó‰ÚÔÌËÙÒÓ 8001135000 fax: 24210 32828, 23470

¢È¢ı˘ÓÙ‹˜

∞ϤͷӉÚÔ˜ ª·‚‹˜, ·ÚÔ˘Û›·Û ÔÈÎÔÓÔÌÈο Î·È Ù¯ÓÈο ÛÙÔȯ›· Î·È ·fi„ÂȘ ÂȉÈÎÒÓ ·fi ÙËÓ ∂˘ÚÒË Ô˘ ˘ÔÛÙËÚ›˙Ô˘Ó fiÙÈ Ë Ù¯ÓÔÏÔÁ›· ÙˆÓ ·ÓÂÌÔÁÂÓÓËÙÚÈÒÓ Â›Ó·È ·Ó·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈ΋ ÛÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË Ù˘ ÎÏÈÌ·ÙÈ΋˜ ·ÏÏ·Á‹˜. ™¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ÙˆÓ ·ÓÂÌÔÁÂÓÓËÙÚÈÒÓ ·Ó·Ê¤ÚıËΠfiÙÈ ·ÔÎÚ‡ÙÔÓÙ·È Û˘ÛÙËÌ·ÙÈο ·fi ÙËÓ ÎÔÈÓ‹ ÁÓÒÌË ÛÙÔȯ›· Ô˘ ·Ô‰ÂÈÎÓ‡Ô˘Ó fiÙÈ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó Ì Ú·ÁÌ·ÙÈ΋ ·fi‰ÔÛË 30%, ·Ú¿ÁÔ˘Ó ·ÛÙ·ı¤˜ Ú‡̷ Ô˘ ÚÔηÏ› ·ÓÈÛÔÚÚÔ›· ÛÙÔ Û‡ÛÙËÌ· Î·È ··ÈÙÔ‡ÓÙ·È ÙÂÚ¿ÛÙȘ ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ÂÓۈ̿وÛË ÙÔ˘ ·Ú·ÁfiÌÂÓÔ˘ Ú‡̷ÙÔ˜ Î·È ÙËÓ Â¤ÎÙ·ÛË ÙˆÓ ‰ÈÎÙ‡ˆÓ. ∞˘Ùfi Ô˘ ÙÔÓ›ÛÙËÎÂ Â›Ó·È fiÙÈ ÙÂÏÈο ‰ÂÓ Ì·˜ ··ÏÏ¿ÛÛÔ˘Ó ·fi ÙȘ Û˘Ì‚·ÙÈΤ˜ ÌÔÚʤ˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ Î·È Ì·˜ ÛÙÔȯ›˙Ô˘Ó ·ÎÚÈ‚fiÙÂÚ· ÏfiÁˆ Ù˘ ˘„ËÏ¿ ÂȉÔÙÔ‡ÌÂÓ˘ ÙÈÌ‹˜ Ô˘ ÂÚÓ¿ÂÈ ÛÙÔ˘˜ ÔÈÎÈ·ÎÔ‡˜ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÔ‡˜ Ì·˜. ∂ÓÒ ˘ÂÚÙÈÌ¿Ù·È Ë ·Í›· ÙˆÓ ·ÈÔÏÈÎÒÓ ÛÙ·ıÌÒÓ, ÙËÓ ›‰È· ÛÙÈÁÌ‹ ˘ÔÂÎÙÈÌÒÓÙ·È ÔÈ ÂÈÙÒÛÂȘ Ô˘ ¤¯ÂÈ Ë ÂÁηٿÛÙ·ÛË Î·È Ë ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘˜ ÛÙÔ˘˜ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˘˜ ı‡Ï·Î˜ Ù˘ ‚ÈÔÈÎÔÈÏfiÙËÙ·˜. ¢ÂÓ ‰›ÓÂÙ·È Î·ÌÈ¿ ÛËÌ·Û›· Â›Û˘ Û ÌÈ· ÛÂÈÚ¿ ¿ÏÏˆÓ ÂÈÙÒÛˆÓ, fiˆ˜ Ë Ì›ˆÛË Ù˘ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋˜ ÂÏ΢ÛÙÈÎfiÙËÙ·˜ ÙˆÓ ÓËÛÈÒÓ Î·È ÙˆÓ ‚Ô˘ÓÒÓ, Ë ˘ÔÙ›ÌËÛË Ù˘ ·Í›·˜ Ù˘ Á˘, Ë Ì›ˆÛË Ù˘ ÔÈfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ Ô˘ ·ÔÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÔÈ ÓÙfiÈÔÈ Î·È ÔÈ ˘ÚηÁȤ˜ Ô˘ ÍÂÛÔ‡Ó ·fi ÙȘ ÁÚ·Ì̤˜ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜.

¶Ï‹ÁÌ· ÛÙÔ Ê˘ÛÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ √ Î. πˆ¿ÓÓ˘ ∫·ÂÏÔ‡˙Ô˜, ̤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ¢™ ÙÔ˘ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›Ô˘, ÙfiÓÈÛ fiÙÈ Ë ·Ó¿Ù˘ÍË ÙˆÓ ·ÈÔÏÈÎÒÓ ÛÙ·ıÌÒÓ, fiˆ˜ ۯ‰ȿ˙ÂÙ·È, ı· ÂÈʤÚÂÈ Î·›ÚÈÔ Ï‹ÁÌ· ÛÙÔ Ê˘ÛÈÎfi Î·È ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ Ù˘ ¯ÒÚ·˜. √ ÚÔÛÙ·ÙÂ˘Ù¤Ô˜ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·˜ ÙˆÓ ÔÚÂÈÓÒÓ fiÁΈÓ, ÙˆÓ ÓËÛÈÒÓ Î·È ÙˆÓ ÌÓËÌ›ˆÓ ηÙÔ¯˘ÚÒÓÂÙ·È ÛÙÔ ™‡ÓÙ·ÁÌ·, Ô˘ fï˜ ÙÔ ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ ÚÔÛ·ı› Ó· ·Ó·ÈÚ¤ÛÂÈ. ¶ÚÔÛ‚ÔÏ‹ ÙÔ˘ ÙÔ›Ô˘ ÛËÌ·›ÓÂÈ ÚÔÛ‚ÔÏ‹ Ù˘ ÂıÓÈ΋˜ Ù·˘ÙfiÙËÙ·˜, ÁÈ·Ù› ¯ˆÚ›˜ ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ʇÛË ‰ÂÓ ı· ˘‹Ú¯Â ÂÏÏËÓÈÎfi˜ ÔÏÈÙÈÛÌfi˜. Δ¤ÏÔ˜, ·fi ÓÔÌÈ΋˜ ÏÂ˘Ú¿˜ ·Ó·Ê¤ÚıËÎ·Ó Î·È ÔÈ ÛÔ‚·Ú¤˜ ÓÔÌÈΤ˜ Û˘Ó¤ÂȘ ÙˆÓ ‰È·Ù¿ÍÂˆÓ ÙÔ˘ ÓÔÌÔۯ‰›Ô˘ ÁÈ· ÙȘ ∞¶∂ Ô˘ ¤Ú¯ÂÙ·È ˆ˜ ηٷ¤ÏÙ˘ Ó· ·Î˘ÚÒÛÂÈ Î¿ı ‰Èη›ˆÌ· ˘ÂÚ¿ÛÈÛ˘ ÙÔ˘ Ê˘ÛÈÎÔ‡ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜.

ΔÔ ™Ù∂ ‚¿˙ÂÈ ÊÚ¤ÓÔ Ì ·ÔÊ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ÛÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ·ÈÔÏÈÎÒÓ ¿ÚÎˆÓ ΔÔ ™Ù∂ ¤¯ÂÈ ‹‰Ë ÂΉÒÛÂÈ ·ÚÓËÙÈΤ˜ ·ÔÊ¿ÛÂȘ Û¯ÂÙÈΤ˜ Ì ·ÈÔÏÈο ¿Úη, fiˆ˜: ·) °È· ÙËÓ ÂÁηٿÛÙ·ÛË ÛÙÔ §ÂˆÓ›‰ÈÔ ∞Ú牛·˜, 19 ·ÓÂÌÔÁÂÓÓËÙÚÈÒÓ Û˘ÓÔÏÈ΋˜ ÈÛ¯‡Ô˜ 28,9 MW Û ÂÚÈÔ¯‹ ΢ڛˆ˜ ‰·ÛÈ΋. ∏ ∂ÈÙÚÔ‹ ∞Ó·ÛÙÔÏÒÓ ÙÔ˘ ™Ù∂ ÛÙȘ 12.7.2009 ¤ÎÚÈÓ “fiÙÈ Û˘ÓÙÚ¤¯ÂÈ ÂÚ›ÙˆÛË Ó· ·Ó·ÛÙ·Ï› Ë ÂÎÙ¤ÏÂÛË Ù˘ ÚÔÛ‚·ÏÏÔ̤Ó˘ Ú¿Í˘”. ‚) °È· ÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ ·ÈÔÏÈÎÔ‡ ¿ÚÎÔ˘ ÛÙË ı¤ÛË ΔÔ‡Ì·-∞ÓıÔ‚Ô‡ÓÈ ÙÔ˘ fiÚÔ˘˜ μ·ÚÓÔ‡˜ Ù˘ ºÏÒÚÈÓ·˜, ÎÔÓÙ¿ ÛÙȘ ¶Ú¤Û˜. Œ¯Ô˘Ó ‹‰Ë ÚÔÛʇÁÂÈ ÛÙÔ ™Ù∂ Ù¤ÛÛÂÚȘ ÔÈÎÔÏÔÁÈΤ˜ ÔÚÁ·ÓÒÛÂȘ: ∞ÚÎÙÔ‡ÚÔ˜, ∂ÏÏËÓÈ΋ √ÚÓÈıÔÏÔÁÈ΋ ∂Ù·ÈÚ›·, ∂ÏÏËÓÈ΋ ∂Ù·ÈÚ›· ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜. Î·È ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ Î·È Ë ∂Ù·ÈÚ›· ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜ ¶ÚÂÛÒÓ. ΔÔ ·ÈÔÏÈÎfi ¿ÚÎÔ Â›¯Â ¯ˆÚÔıÂÙËı› ̤۷ Û ÂÚÈÔ¯‹ Natura 2000.

Slow motion (·ÚÁ‹ ΛÓËÛË)

£∞¡∞™∏™ X. ™AMAPA™ AÚ¯ÈÛ˘ÓÙ¿ÎÙ˘

Kø™TA™ T™AM¶AZH™

E-mail: info@e-thessalia.gr http://www.e-thessalia.gr E-mail: (ÁÈ· ÂÌÔÚÈΤ˜ ηٷ¯ˆÚ‹ÛÂȘ): pub@e-thessalia.gr ¢È¢ı˘ÓÙ‹˜: 1914 - 1944 T. OIKONOMAKH™ 1945 -1990 °. ¶∞ƒ∞™∫∂À√¶√À§√™ 1990 - 1996 K. §OY§H™

ÈÂÛÙ‹ÚÈ· - ‰È·ÓÔÌ‹ Ù‡Ô˘: A' BI.¶E. BfiÏÔ˘

ÙËÏ.: 24210 95751-2, fax: 24210 95755 A¶A°OPEYETAI Ë ·Ó·‰ËÌÔÛ›Â˘ÛË, Ë ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹, ÔÏÈ΋, ÌÂÚÈ΋ ‹ ÂÚÈÏËÙÈ΋, Ë Î·Ù¿ ·Ú¿ÊÚ·ÛË ‹ ‰È·Û΢‹ ·fi‰ÔÛË ÙÔ˘ ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘ Ù˘ ÂÊËÌÂÚ›‰·˜ Ì ÔÔÈÔÓ‰‹ÔÙ ÙÚfiÔ, Ì˯·ÓÈÎfi, ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi, ʈÙÔÙ˘ÈÎfi, ˯ÔÁÚ·Ê‹Ûˆ˜ ‹ ¿ÏÏÔÓ, ¯ˆÚ›˜ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ÁÚ·Ù‹ ¿‰ÂÈ· ÙÔ˘ ÂΉfiÙË. NfiÌÔÈ 238/1970, 4301/1979, N. 100/1975, N¢ 3565/1956 Î·È 4254/1962 Î·È Î·ÓfiÓ˜ ÙÔ˘ ¢ÈÂıÓÔ‡˜ ¢Èη›Ô˘.

∞¶√ΔÀ¶øª∞Δ∞

TÔ˘ ™T∞Àƒ√À ¢HMO¶OY§OY

∂›Ó·È ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈ΋ Ë ‚Ú·‰‡ÙËÙ· Ì ÙËÓ ÔÔ›· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› Ë ÂÏÏËÓÈ΋ ‰ËÌfiÛÈ· ‰ÈÔ›ÎËÛË Î·È ÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ·. ∞Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÙ·È Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ Û ˙ËÙ‹Ì·Ù· Ù˘ ηıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ·˜ Î·È fi¯È ÌfiÓÔÓ. ŸÙ·Ó ¿ÏÏ· ÎÚ¿ÙË ·ÁÎÔÛÌ›ˆ˜ ÙÚ¤¯Ô˘Ó Ì ÈÏÈÁÁÈÒ‰ÂȘ Ù·¯‡ÙËÙ˜, ÂÌ›˜ ¿ÌÂ

Û·Ó ÙÔ ªÔ˘ÓÙ˙Ô‡ÚË... ΔÂÏÂ˘Ù·›Ô ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· Ë ·ÓÙ›‰Ú·ÛË ÙÔ˘ √™∂ ÛÙËÓ ·˘ÍË̤ÓË ˙‹ÙËÛË ı¤ÛÂˆÓ ·fi ÙÔ ÂÈ‚·ÙÈÎfi ÎÔÈÓfi, ΢ڛˆ˜ ÛÙË ÁÚ·ÌÌ‹ ÚÔ˜ £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË, ÏfiÁˆ ΔÂÌÒÓ. ŒÚÂ ӷ Êı¿ÛÂÈ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘, ÂÓÒ Ë Î·ÙÔÏ›ÛıËÛË ¤¯ÂÈ Û˘Ì‚Â› ÛÙȘ 17 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ Î·È Ë ˙‹ÙËÛË Â›Ó·È ·˘ÍË̤ÓË Ì¤¯ÚÈ Î·È 200% ·fi ÙfiÙÂ, ÚÔÎÂÈ̤-

√ ‰¿ÎÙ˘ÏÔ˜ Ù˘ ∞ÊÚÔ‰›Ù˘ ÙÈ Ë ∞ÊÚÔ‰›ÙË Â›¯Â Ù·¯ı› ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ ÛÙÔÓ ΔÚˆÈÎfi ¶fiÏÂÌÔ, ÙÔ Í¤Ú·Ì ‚¤‚·È· ·fi ÙËÓ “πÏÈ¿ΔÔ˘ ‰·” ÙÔ˘ √Ì‹™Δ∞Àƒ√À ÚÔ˘. ŸÙÈ fï˜ ∫√Δ™πƒ∞ ˆ˜ ∞ÊÚÔ‰›ÙË skotsiras@yahoo.gr Ù˘ ª‹ÏÔ˘ ı· ÂͤÊÚ·˙ ·ÓıÂÏÏËÓÈο ·ÈÛı‹Ì·Ù· Ì ٤ÙÔÈÔÓ ·ÁÔÚ·›Ô ÙÚfiÔ, ¤ÚÂ ӷ ÌÂÛÔÏ·‚‹ÛÂÈ Ë Î·Ï¿˙Ô˘Û· Ê·ÓÙ·Û›· Î·È Ë ¿ıÏÈ· ·ÈÛıËÙÈ΋ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊˆÓ ÙÔ˘ ÁÂÚÌ·ÓÈÎÔ‡ ÂÚÈÔ‰ÈÎÔ‡ “Focus” , ÁÈ· Ó· ÙÔ Ì¿ıÔ˘ÌÂ. ΔÔ Î·ÎfiÁÔ˘ÛÙÔ ‰ËÌÔÛ›Â˘Ì· Ì ÙËÓ ¿ÛÂÌÓË ¯ÂÈÚÔÓÔÌ›· Ù˘ ∞ÊÚÔ‰›Ù˘ ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Ì ÙÔÓ ÚÔ‚ÔηÙfiÚÈÎÔ Ù›ÙÏÔ “∞·ÙÂÒÓ˜ ÛÙËÓ Â˘Úˆ·˚΋ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·” ÍÂۋΈÛ ı‡ÂÏÏ· ·ÓÙȉڿÛÂˆÓ ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜. ¢ÂÓ Í‡ÓËÛ·Ó ÌfiÓÔ Ù· ·ÓÙ·Ó·ÎÏ·ÛÙÈο ÙˆÓ “·ÙÚȈÙÒÓ” Î·È ÙˆÓ Ï·˚ÎÈÛÙÒÓ. ∂ÈϤÔÓ, ·ÓÒÙ·ÙÔÈ ÔÏÈÙÈÎÔ› ·Ú¿ÁÔÓÙ˜, fiˆ˜ Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ μÔ˘Ï‹˜, Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ §∞√™, Ô ÂÎÚfiÛˆÔ˜ Δ‡Ô˘ Ù˘ ¡¢, Ô ÎÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈÎfi˜ ÂÎÚfiÛˆÔ˜ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ Î·È ¿ÏÏÔÈ, ·ÈÛı¿ÓıËÎ·Ó ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË Ó· ·ÓÙȉڿÛÔ˘Ó Ì ‰È¿ÊÔÚÔ˘˜ ÙÚfiÔ˘˜, Û οı ÂÚ›ÙˆÛË fï˜ ·¯Ú›·ÛÙ· Î·È ˘ÂÚ‚ÔÏÈο. °È·Ù› ÛÙËÓ ÂÔ¯‹ Ù˘ ÂÏ¢ıÂÚ›·˜ ÙÔ˘ Δ‡Ô˘ Ô Î·ı¤Ó·˜ ÌÔÚ›, ̤۷ ÛÙ· Ï·›ÛÈ· ÙÔ˘ ÓfiÌÔ˘ ‚¤‚·È·, Ó· ÂÎÊÚ¿˙ÂÙ·È fiˆ˜ ÙÔ˘ ·Ú¤ÛÂÈ. £· ÎÚÈı› ·fi ÙÔ˘˜ ·Ó·ÁÓÒÛÙ˜ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ·ÍÈÔÈÛÙ›· Î·È ÙÔ ‡ÊÔ˜ ÙÔ˘. ∞fi Î·Ó¤Ó·Ó ¿ÏÏÔÓ... ∏ ˘ÂÚ·ÓÙ›‰Ú·ÛË Ô˘ ÛËÌÂÈÒÓÂÙ·È ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜ ÁÈ· ÙÔ ÂÓ ÏfiÁˆ ÁÂÁÔÓfi˜ ˘¿Ú¯ÂÈ Î›Ó‰˘ÓÔ˜ Ó· Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ Û ·ÓÙÈÁÂÚÌ·ÓÈ΋ ˘ÛÙÂÚ›·. ¢È·Ù˘ÒÓÔÓÙ·È ·ÎfiÌË Î·È ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÁÈ· ...ÌÔ˚ÎÔÙ¿˙ ÙˆÓ ÁÂÚÌ·ÓÈÎÒÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ! °ÂÏÔÈfiÙËÙ˜. ™Â ÌÈ· ȉȷ›ÙÂÚ· ÎÚ›ÛÈÌË Û˘Á΢ڛ·, ηٿ ÙËÓ ÔÔ›· Ë ¯ÒÚ· Ì·˜ ˙ËÙ› ÙËÓ ¤ÌÚ·ÎÙË ÛÙ‹ÚÈÍË ·fi ÙÔ˘˜ ÂÙ·›ÚÔ˘˜ Ì·˜ ÛÙËÓ ∂.∂., Â›Ó·È ·ÓÙ›ıÂÙÔ Ì ٷ Û˘ÌʤÚÔÓÙ¿ Ì·˜ Ó· οÓÔ˘Ì ¢ı›˜ ÂÈı¤ÛÂȘ ÛÙËÓ ÈÛ¯˘ÚfiÙÂÚË ¯ÒÚ· Ù˘ ∂˘ÚÒ˘, “ÛÙÔÏ›˙ÔÓÙ¿˜” ÙËÓ Ì ··ÍȈÙÈÎÔ‡˜ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÌÔ‡˜ Î·È ‰ËÏËÙËÚÈ¿˙ÔÓÙ·˜ ÙȘ Û¯¤ÛÂȘ ÙˆÓ ‰˘Ô ¯ˆÚÒÓ. ∂›Ó·È ÚÔÊ·Ó¤˜ fiÙÈ Ë Î·Ï‡ÙÂÚË ·ÓÙ›‰Ú·Û‹ Ì·˜ ı· ‹Ù·Ó Ó· ÂÍ·Ï›„Ô˘ÌÂ, ÌÈ· ÒÚ· ·Ú¯‡ÙÂÚ·, ÙȘ ·‰˘Ó·Ì›Â˜ Î·È Ù· Ï¿ıË Ì·˜, ÁÂÓÈο ÙȘ ·ÊÔṲ́˜ Ù˘ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ Ì·˜ ÎÚÈÙÈ΋˜, Ô˘ Â›Ó·È ·Ï‹ıÂÈ· fiÙÈ ÂÓ›ÔÙ ÊÙ¿ÓÂÈ ·ÎfiÌË Î·È ÛÙÔ Â›Â‰Ô Ù˘ ηÎÔ‹ıÂÈ·˜ Î·È ÙÔ˘ Ú·ÙÛÈÛÌÔ‡. ŸÏ· Ù· ¿ÏÏ· ÂÚÈÛÛ‡ԢÓ.

Ÿ

∞’ fiÛÔ ÁÓˆÚ›˙ˆ, ‰ÂÓ ˘Ê›ÛÙ·Ù·È ™˘Ó‹ÁÔÚÔ˜ ÙˆÓ... ·Á·ÏÌ¿ÙˆÓ (ηٿ ÙÔ “™˘Ó‹ÁÔÚÔ˜ ÙÔ˘ ÔÏ›ÙË”), fiÔ˘ Ë ·ÎÚˆÙËÚÈ·Ṳ̂ÓË Î·È ˆ˜ ÚÔ˜ Ù· ‰˘Ô Ù˘ ¯¤ÚÈ· ı¿ Ù˘ ÔÌÔÚÊÈ¿˜ Î·È ÙÔ˘ ¤ÚˆÙ· ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ‰È·Ì·ÚÙ˘ÚËı› ÁÈ· ‚¿Ó·˘ÛË ÚÔÛ‚ÔÏ‹ Ù˘ ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ¿˜ Ù˘. ∂Ô̤ӈ˜, ‰ÂÓ Ù˘ ·Ô̤ÓÂÈ ·Ú¿ Ó· οÓÂÈ ¯Ú‹ÛË Ù˘... ıÂ˚΋˜ Ù˘ ȉÈfiÙËÙ·˜ Î·È Ó· ηٷڷÛÙ› ηٷÏϋψ˜, ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Ù˘ ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ¿˜ Ù˘ ‚¤‚·È·, ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ Ê·ÓÙ¿ÛÙËÎ·Ó Ì ÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ÙÚfiÔ ÙËÓ ·ÚÙÈ̤ÏÂÈ¿ Ù˘. ŸÛÔ ÁÈ· ÙËÓ ÂÏÏËÓÔÁÂÚÌ·ÓÈ΋ ÊÈÏ›·, Ô˘ ‰ÔÎÈÌ¿˙ÂÙ·È ·˘Ù¤˜ ÙȘ ̤Ú˜ Î·È Ú¤ÂÈ Ó· ·ÔηٷÛÙ·ı› ÂÂÈÁfiÓÙˆ˜, ·ÚfiÏÔ Ô˘ Ô £fi‰ˆÚÔ˜ ¶¿ÁηÏÔ˜ Ì ÙËÓ ·ı˘ÚÔÛÙÔÌ›· ÙÔ˘ Ú›¯ÓÂÈ, fi¯È ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿, Ï¿‰È ÛÙË ÊˆÙÈ¿, Û·˜ ÂÍÔÌÔÏÔÁÔ‡Ì·È fiÙÈ ‹Ú· ÙËÓ ÂÍ‹˜ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›·: ∞¢ı‡ÓıËη ÛÙË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÔÈ‹ÙÚÈ· Ù˘ ·Ú¯·ÈfiÙËÙ·˜, ÙË ™·ÊÒ, ÁÈ· Ó· ˙ËÙ‹ÛÂÈ ˆ˜ Ú¤Û‚ÂÈÚ· Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ ·fi ÙË Ê›ÏË Ù˘ ı¿ ∞ÊÚÔ‰›ÙË Ó· ÌÂÛÔÏ·‚‹ÛÂÈ, ÒÛÙÂ Ë °ÂÚÌ·Ó›· Ó· ÂÁηٷÏ›„ÂÈ ÙÔÓ ·ÚÓËÙÈÛÌfi Ù˘ ·¤Ó·ÓÙÈ Û’ ·˘Ù‹Ó (‰ËÏ·‰‹ ·¤Ó·ÓÙ› Ì·˜). π‰Ô‡ Ô Û¯ÂÙÈÎfi˜ ‰È¿ÏÔÁÔ˜ ∞ÊÚÔ‰›Ù˘ Î·È ™·ÊÒ˜: ∞ÊÚÔ‰›ÙË: “¶ÔÈ· Ó· ÔÓ¤ÛÂȘ Û’ ¤Î·ÓÂ, ™·ÊÒ ÌÔ˘; °È·Ù› ÎÈ ·Ó ÂÛÙÔ¯¿ÛÙË Ó· Û’ ·Ê‹ÎÂÈ - ›Ûˆ ÛÔ˘ ı· ÙËÓ Î¿Óˆ ÂÁÒ Ó· ÙÚ¤¯ÂÈ. ∫È ·Ó Ù· ‰ÒÚ· ÛÔ˘ οÓÂÈ ˆ˜ Ù’ ·ÚÓÈ¤Ù·È - ΛÓË Ó· ‰ÂȘ Ô˘ ı· ÛÔ˘ Ù· ÊÔÚÙÒÓÂÈ ¿ÏÈ. ∫È ·Ó ÛÔ˘ ϤÂÈ ˆ˜ È· ‰ÂÓ Û’ ·Á·¿ÂÈ, ı· Û’ ·Á·‹ÛÂÈ ¿ÏÈ, ı¤ÏÂÈ ‰Â ı¤ÏÂÈ”. ™·ÊÒ: “ŒÏ· ÏÔÈfiÓ ·ÎfiÌ· ÌÈ· ÊÔÚ¿ Ó· ÌÂ Ï˘ÙÚÒÛÂȘ ·’ Ù· ‚¿Û·Ó¿ ÌÔ˘, Ó· Á›ÓÔ˘Ó fiÛ· Ï·¯Ù·Ú¿ Ë „˘¯‹ ÌÔ˘, Û‡ÌÌ·¯fi ÌÔ˘ ¿ÓÙ· Ó· Û’ ¤¯ˆ ÛÙÔ Ï¢Úfi ÌÔ˘”. ∞ÊÔ‡ ÏÔÈfiÓ °ÂÚÌ·ÓÔ› ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔÈ ÛηÚÊ›ÛÙËÎ·Ó ÙËÓ È‰¤· Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ ∞ÊÚÔ‰›ÙË ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ Ì·˜, ‰ÈηÈԇ̷ÛÙ ÎÈ ÂÌ›˜ Ó· ÙËÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÔ˘Ì ˆ˜ ÌÂÛÔÏ·‚‹ÙÚÈ· ÁÈ· ÙËÓ ·ÔηٿÛÙ·ÛË ·ÈÛıËÌ¿ÙˆÓ ÊÈÏ›·˜ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ˘˜ ‰˘Ô Ï·Ô‡˜. ∞˘Ùfi˜ Â›Ó·È ¤Ó·˜ ÂÓ¿ÚÂÙÔ˜ “‰¿ÎÙ˘ÏÔ˜” Ù˘ ∞ÊÚÔ‰›Ù˘, Ì ÙË ÌÂÙ·ÊÔÚÈ΋ ¤ÓÓÔÈ· Ù˘ “ÎÚ˘Ê‹˜ ˘ÔΛÓËÛ˘” . ∞fi Ù· ·Ú·¿Óˆ Á›ÓÂÙ·È Û·Ê¤˜ fiÙÈ ÌÈ· ¿ÏÏË ÂΉԯ‹ ·ÓÙ›‰Ú·Û‹˜ Ì·˜ ÛÙÔ ¯˘‰·›Ô ÁÂÚÌ·ÓÈÎfi ‰ËÌÔÛ›Â˘Ì· ÌÔÚ› Ó· ›ӷÈ, ÂÎÙfi˜ Ù˘ ˘ÛÙÂÚ›·˜, ÙÔ ¯ÈÔ‡ÌÔÚ. ŒÙÛÈ, ÎÂÚ‰›˙Ô˘ÌÂ Î·È ÙËÓ ∞ÊÚÔ‰›ÙË Î·È ÙÔ˘˜ °ÂÚÌ·ÓÔ‡˜... ™ËÌ›ˆÛË: ΔÔ ÔÈËÙÈÎfi ·fiÛ·ÛÌ· Ù˘ ™·ÊÒ˜ Â›Ó·È ·fi ÙËÓ “ø‰‹ ÛÙËÓ ∞ÊÚÔ‰›ÙË”, ÙËÓ ÔÔ›· ÔÈ ∞ÏÂÍ·Ó‰ÚÈÓÔ› ÊÈÏfiÏÔÁÔÈ ıˆÚÔ‡Û·Ó ˆ˜ ÙÔ ˆÚ·ÈfiÙÂÚÔ ‰Â›ÁÌ· Ù˘ Ô›ËÛ‹˜ Ù˘. ∏ ·fi‰ÔÛË ÛÙ· Ó¤· ÂÏÏËÓÈο Â›Ó·È ÙÔ˘ √‰˘ÛÛ¤· ∂χÙË.

ÓÔ˘ Ó· ÚÔÛı¤ÛÂÈ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· ÛÙË ÁÚ·ÌÌ‹ μfi- ÃÚÂÈ¿ÛÙËÎ·Ó ‰‡Ô Ì‹Ó˜ Î·È ı· ¯ÚÂÈ·ÛÙÔ‡Ó ¿ÏÏÔ˘-§¿ÚÈÛ·˜ Î·È §¿ÚÈÛ·˜-£ÂÛÛ·ÏÔӛ΢. ÏÔÈ ÙfiÛÔÈ, ›Ûˆ˜ Î·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ, ̤¯ÚÈ Ó· ηı·ÚÈÛÙ› Ô ÂıÓÈÎfi˜ ‰ÚfiÌÔ˜ Î·È Ó· Á›ÓÔ˘Ó ÔÈ ··√ √™∂ ¤¯ÂÈ ˙Ë̛˜ ËÌÂÚËÛ›ˆ˜ ÂÚ›Ô˘ ÙÚ›· ÂÚ·›ÙËÙ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜ Â΂ڷ¯ÈÛÌÔ‡ ÛÙËÓ ÎÔÈÏ¿‰·. ηÙÔÌ̇ÚÈ· ¢ÚÒ... √ÔÈ·‰‹ÔÙ ȉȈÙÈ΋ Âȯ›ÚËÛË ı· ›¯Â ηÙ‚¿ÛÂÈ ÚÔÏ¿. øÛÙfiÛÔ Ô ŒÏÂÁÍ·Ó ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· ηıËÁËÙ¤˜ ·fi ÙËÓ √™∂ Û˘Ó¯›˙ÂÈ Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› Î·È Î·ÏÒ˜ ÏÂÈÙÔ˘Ú- ∂ÏÏ¿‰· Î·È ÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi, ·fi ÙËÓ ∂Ï‚ÂÙ›· Á› (ηÎÒ˜ ¤¯ÂÈ ÙÔ ÙÂÚ¿ÛÙÈÔ ¤ÏÏÂÈÌÌ·). ∞fi ÙȘ Î·È ÙÔ ∂ª¶, ÁˆÏfiÁÔÈ, ÛÙ·ÙÈÎÔ› Ì˯·ÓÈÎÔ› 17 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ fï˜ ̤¯ÚÈ ÙȘ 22 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ Î·È ‰ÂÓ Í¤Úˆ ÎÈ ÂÁÒ fiÛÔÈ Âȉ‹ÌÔÓ˜. ΔÂÏÈο Â›Ó·È ¿Óˆ ·fi ‰˘Ô Ì‹Ó˜. ΔfiÛÔ ¯ÚÂÈ¿ÛÙËÎÂ, ÚÔ¯ı¤˜ ·Ó·ÎÔÈÓÒıËΠˆ˜ ›Ûˆ˜ ‰Ôı› ÛÙËÓ ÁÈ· Ó· Ï¿‚ÂÈ Ë ‰ÈÔ›ÎËÛË Ù˘ Δƒ∞π¡√™∂, ÙËÓ ·- ΢ÎÏÔÊÔÚ›· Ë ÂıÓÈ΋ Ô‰fi˜ ÁÈ· ÙËÓ ¤ÍÔ‰Ô ÙÔ˘ fiÊ·ÛË Ó· ÚÔÛı¤ÛÂÈ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ·. ¶¿Û¯·. ª¤¯ÚÈ ÙfiÙ ı· ¤¯Ô˘Ó ÂÚ¿ÛÂÈ Ù¤ÛÛÂÚȘ Ì‹Ó˜, ÁÈ· ¤Ó· ¤ÚÁÔ Ô˘ ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ¶¤Ú·Û·Ó ‰˘Ô ÔÏfiÎÏËÚÔÈ Ì‹Ó˜ ÁÈ· ÌÈ· ·fiÊ·- ›¯Â ÔÏÔÎÏËÚˆı› Û ‰‡Ô ‹ Î·È Û ¤Ó· Ì‹Ó· ·ÛË ¤ÓÙ ÏÂÙÒÓ... °È·Ù› Î·È ÙÔ ÙÚÔ¯·›Ô ˘ÏÈÎfi ÎfiÌË, ÌÈ· Î·È Â›Ó·È Ô ÌÔÓ·‰ÈÎfi˜ ÂıÓÈÎfi˜ ‰Úfi˘¿Ú¯ÂÈ Î·È ÙÔ ÚÔÛˆÈÎfi ÁÈ· Ù· ÂÈϤÔÓ ÌÔ˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜, Ô˘ Û˘Ó‰¤ÂÈ ÙÔ ‚ÔÚÚ¿ Ì ÙÔ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ·, Ù· ÔÔ›· ¿ÏψÛÙ ÌfiÏȘ ÙÔÓ ÓfiÙÔ. ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ ∞‡ÁÔ˘ÛÙÔ Â›¯·Ó ηٷÚÁËı›. ∞Ó ‹Ù·Ó ÛÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ √™∂ ¤Ó·˜ ȉÈÒÙ˘ Î·È ∫·È ÔÏÏ¿ ¿ÏÏ· ·ÎfiÌË. ΔÈ Ó· ÚˆÙÔı˘ÌËıÔ‡ÙÔ˘ ‰ÈÓfiÙ·Ó Ë Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ¤¯ÂÈ ·‡ÍËÛË Ù˘ ÂÌÂ. ΔËÓ ·Ó·‚ÏËÙÈÎfiÙËÙ· Ô˘ Ì·˜ ‰È·ÎÚ›ÓÂÈ È‚·ÙÈ΋˜ ΛÓËÛ˘ 200%, ÙÈ Ï¤ÙÂ; ¢ÂÓ ı· ¿ÚÛÙË Ï‹„Ë ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Î·È ¿ÏÏˆÓ Ì¤ÙÚˆÓ, ·˙ ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›·; ÛÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛË ·ÔÊ¿ÛˆÓ, ÛÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË ¤ÚÁˆÓ. ŸÏ· ¿Ó ›Ûˆ, Û ·ÚÁ‹ ΛÓËÛË, ÁÈ· Ó· ÌËÓ ·Á¯ˆÓfiÌ·ÛÙ ÎÈfiÏ·˜... ∞ÏÏ¿ Î·È ÙÔ ›‰ÈÔ ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· ÙˆÓ ΔÂÌÒÓ ÙË ‚Ú·‰˘ÔÚ›· ·ÓÙ›‰Ú·Û˘ ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜ ‰Â›¯ÓÂÈ. dimopoulos@e-thessalia.gr


A¶√æ∂π™

5

KYPIAKH 28 º∂μƒOYAPI√À 2010

ªÂÙ·Ó¿ÛÙ˜: ∂Óۈ̿وÛË ‹ ·ÊÔÌÔ›ˆÛË ∞fi‰ÔÛË Èı·Á¤ÓÂÈ·˜ Û ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜ ∏ Û˘˙‹ÙËÛË ÁÈ· ÙÔ ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ ·fi‰ÔÛ˘ Èı·Á¤ÓÂÈ·˜ Û ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜ Â›Ó·È ÎÂÓÙÚÈ΋ ÛÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ ‰È¿ÏÔÁÔ Î·È ¤¯ÂÈ ˘Δ˘ ¡∞¡Δπ∞™ ÚÔ‰ÔÙ‹ÛÂÈ ÌÈ· ÛÂÈÚ¿ ·ÓÙȉڿÛˆÓ, ηıÒ˜ ™∞ª∞ƒ∞ Î·È ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌÒÓ. ∫·Ù·Ú¯‹Ó, ı· Ú¤ÂÈ Ó· ηٷÛÙ› ۷ʤ˜ fiÙÈ Ë ÌÂÙ·Ó·ÛÙ¢ÙÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋ Â›Ó·È ¤Ó· Úfi‚ÏËÌ· Ô˘ ÙÔ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ ÔÏfiÎÏËÚË Ë ∂˘ÚÒË Î·È fiˆ˜ ¤¯ÂÈ ·Ô‰ÂȯÙ›, ¯Ú˘Û‹ ÙÔÌ‹ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ‚ÚÂı›, ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ·ÎfiÌ·. ¢ËÏ·‰‹, ÌÈÏ¿Ì ÁÈ· ÌÈ· ‰È·‰Èηۛ·, Ë ÔÔ›· Â›Ó·È ÂÓÂÚÁ‹, ÂÍÂÏ›ÛÛÂÙ·È, ÔfiÙÂ Î·È Ë ÚÔÛ¿ıÂÈ· ı¤ÛÈÛ˘ ̤ÙÚˆÓ Â›Ó·È ‰‡ÛÎÔÏË, Â›ÔÓË Î·È ÚÈ„ÔΛӉ˘ÓË. ¶·ÚfiÏ· ·˘Ù¿, fï˜, Â›Ó·È ¤Ó· ˙‹ÙËÌ· ÙÔ ÔÔ›Ô Ú¤ÂÈ Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆÈÛÙ› ¿ÌÂÛ· Î·È ÛÙȘ Ú·ÁÌ·ÙÈΤ˜ ÙÔ˘ ‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ. ΔÔ ÌÂÙ·Ó·ÛÙ¢ÙÈÎfi ˙‹ÙËÌ· Â›Ó·È ÔÏ˘Û¯È‰¤˜ Î·È ÔÏ˘‰È¿ÛÙ·ÙÔ ÎÈ ·˘Ùfi ÁÈ·Ù› Ô ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÌÈ·˜ ηÙËÁÔÚ›·˜. À¿Ú¯Ô˘Ó ÔÈ ·Ú¿ÓÔÌÔÈ, ÔÈ ÓfiÌÈÌÔÈ, ÔÈ Ï·ıÚÔÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜, ÔÈ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜ ‰Â‡ÙÂÚ˘ ÁÂÓÈ¿˜, ÔÈ ÔÏÈÙÈÎÔ› Î·È ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ› ÚfiÛÊ˘Á˜. ∂›Û˘, ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÔÏÏ¿ ‰È·ÊÔÚÂÙÈο ̤ÙÚ· ÁÈ· ÙËÓ ¿ÛÎËÛË ÔÏÈÙÈ΋˜ ÁÈ· ÙËÓ Î¿ı ÔÌ¿‰· ¯ˆÚÈÛÙ¿ Î·È Ù· ÔÔ›· ÂÎÙ›ÓÔÓÙ·È Ì¤Û· ÛÙÔ ¯ÚfiÓÔ. ΔÔ ‚¤‚·ÈÔ Â›Ó·È fiÙÈ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ó· ˘¿ÚÍÂÈ ¤Ó·˜ ÎÂÓÙÚÈÎfi˜ ¿ÍÔÓ·˜ ÔÏÈÙÈ΋˜ ÛÙÔ ÌÂÙ·Ó·ÛÙ¢ÙÈÎfi ˙‹ÙËÌ· Ì ÛÙfi¯Ô ÙË Û˘ÓÔ¯‹ Ù˘ ÎÔÈÓˆÓ›·˜. ∞˜ ÛËÌÂȈı›, fiÙÈ ÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙÔ˘˜ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜ ‰Â‡ÙÂÚ˘ ÁÂÓÈ¿˜, ÛÙ· ·È‰È¿ ÓfiÌÈÌˆÓ ÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜.

∂Óۈ̿وÛË Î·È ·ÊÔÌÔ›ˆÛË ™ÙË Û˘˙‹ÙËÛË ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È Û˘Ó¯Ҙ ˆ˜ ÛÙfi¯Ô˜ Ù˘ ÌÂÙ·Ó·ÛÙ¢ÙÈ΋˜ ÔÏÈÙÈ΋˜ Ô fiÚÔ˜ ÂÓۈ̿وÛË. ŸÌˆ˜, Û˘¯Ó¿ ÙÔ ÂÚȯfiÌÂÓÔ ÙÔ ÔÔ›Ô ‰›‰ÂÙ·È ÛÙË Ï¤ÍË ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ÛÙËÓ ·ÊÔÌÔ›ˆÛË Î·È fi¯È ÛÙËÓ ÂÓۈ̿وÛË. ∂Óۈ̿وÛË ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ ÛÙfi¯Ô˜ ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜ ˘Ô‰Ô¯‹˜ Â›Ó·È Ë ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈÛË Ù˘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÙˆÓ ÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ ÛÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›·. ∞˘Ùfi ÂÈÙ˘Á¯¿ÓÂÙ·È Ì¤Ûˆ ÌÈ·˜ ÌÂıfi‰Ô˘, Ë ÔÔ›· ı· ‚·Û›˙ÂÙ·È ÛÙ· ·ÌÔÈ‚·›· ‰ÈηÈÒÌ·Ù·, Ù· ÔÔ›· Î·È ı· ·ÓÙ·ÔÎÚ›ÓÔÓÙ·È ÛÙȘ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ ÙˆÓ ÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ. ∞ÓÙÈı¤Ùˆ˜, Ë ·ÊÔÌÔ›ˆÛË ¤¯ÂÈ ·ÚÓËÙÈ΋ ÛË-

Ì·Û›·, ·ÊÔ‡ ÛËÌ·›ÓÂÈ ÙË ÛÙ·‰È·Î‹ ÂÍÔÌÔ›ˆÛË ÙˆÓ “ÂÈÛÎÂÙÒÓ” Ì ÙÔ˘˜ “ÔÈÎÔ‰ÂÛfiÙ˜” . ∫·È ·˘Ùfi ÁÈ·Ù› Ë Ì¤ıÔ‰Ô˜ Ô˘ ı· ·ÎÔÏÔ˘ıËı›, ÂÈ‚¿ÏÂÈ ¿ÌÂÛ· ‹ ¤ÌÌÂÛ· ·fi ÙÔ˘˜ ÚÒÙÔ˘˜ Ó· ·Ú·ÈÙËıÔ‡Ó ·fi ÙȘ ‰ÈΤ˜ ÙÔ˘˜ ·Ú·‰fiÛÂȘ, ÔÏÈÙÈÛÌfi, ÁÏÒÛÛ·, ıÚËÛΛ· Î·È ··ÈÙ› Ó· ·Û·ÛÙÔ‡Ó ÙËÓ ÎÔ˘ÏÙÔ‡Ú· ÙˆÓ ‰Â˘Ù¤ÚˆÓ. £ÂˆÚÂ›Ù·È ‰ËÏ·‰‹ fiÙÈ Ë ÌÈ· ÎÔ˘ÏÙÔ‡Ú· (·˘Ù‹ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ˘Ô‰Ô¯‹˜) Â›Ó·È ·ÓÒÙÂÚË ·fi ÙȘ ˘fiÏÔÈ˜. ™Â ÌÈ· Û‡Á¯ÚÔÓË ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋ ÎÔÈÓˆÓ›· (·Ó ıˆÚԇ̷ÛÙ ˆ˜ Ù¤ÙÔÈ·), Ô˘ Û¤‚ÂÙ·È Ù· ·ÓıÚÒÈÓ· ‰ÈηÈÒÌ·Ù·, ‰ÂÓ ÓÔÂ›Ù·È Ó· ÌÈÏ¿Ì ÁÈ· ·ÊÔÌÔ›ˆÛË Î·È Î·Ù’ Â¤ÎÙ·ÛË ÁÈ· ηٷ¿ÙËÛË ·ÓıÚˆ›ÓˆÓ ‰ÈηȈ̿وÓ. ∞Ó ı· Ú¤ÂÈ Ó· ˘¿Ú¯Ô˘Ó ‰ÈÎÏ›‰Â˜ ·ÛÊ·Ï›·˜ ÛÙÔ ı¤Ì· Ù˘ Èı·Á¤ÓÂÈ·˜; ™·ÊÒ˜ Î·È ı· Ú¤ÂÈ, ·ÏÏ¿ ·˘Ù¤˜ ÔÈ ‰ÈÎÏ›‰Â˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ¤¯Ô˘Ó ˆ˜ ¿ÍÔÓ· ÙÔ Û‚·ÛÌfi ÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ ÔÏÈÙÈÛÌÒÓ Î·È fi¯È Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó ÙÔ˘˜ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÔ‡˜ ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡˜ Ì fiÚÔ˘˜ Û˘Ì‚·ÙfiÙËÙ·˜ ‹ ÌË, ÂÓÂÚÁÔÔÈÒÓÙ·˜ Ì ·˘Ùfi ÙÔÓ ÙÚfiÔ ÙËÓ ÍÂÓÔÊÔ‚›· Î·È ÙÔ Ú·ÙÛÈÛÌfi. ∂›Û˘, ·Ó·ÊÔÚÈο Ì ÙË Û˘˙‹ÙËÛË ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜ ˘¿Ú¯ÂÈ Û˘¯Ó¿ Ë Û‡Á¯˘ÛË Ù˘ ¤ÓÓÔÈ·˜ Ù˘ ÔÏ˘ÔÏÈÙÈÛÌÈÎfiÙËÙ·˜. ∞ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÙ·È ˆ˜ οÙÈ Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ÚÔ·„ÂÈ ıÂÛÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ÌÈ· ÛÂÈÚ¿ ·fi ̤ÙÚ·, ÂÓÒ Ë ÔÏ˘ÔÏÈÙÈÛÌÈÎfiÙËÙ· Â›Ó·È È· ÁÂÁÔÓfi˜ fiÛÔ Î·È ·Ó ı¤ÏÔ˘Ì ӷ ÎÏ›ÓÔ˘Ì ٷ Ì·ÙÈ¿ Î·È Ù· ·˘ÙÈ¿ Ì·˜ Û ·˘Ùfi. ∫·Ù·Ú¯‹Ó, Ë ÔÏ˘ÔÏÈÙÈÛÌÈÎfiÙËÙ· Â›Ó·È ÌÈ· Ê˘ÛÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË, Ë ÔÔ›· ˘Ê›ÛÙ·Ù·È ·fi ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÔ› ÔÏÈÙÈÛÌÔ› Û˘Ì‚ÈÒÓÔ˘Ó ÛÙËÓ ›‰È· ¯ÒÚ·. ∂›Ó·È ÌÈ· Ê˘ÛÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË ÎÔÈÓˆÓÈÒÓ fiÔ˘ ÔÈ ‰È·ÊÔÚ¤˜ Â›Ó·È ˘·ÚÎÙ¤˜ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Û˘Óı¤ÙÔ˘Ó ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›· Î·È ·ÊÔÚÔ‡Ó ÁψÛÛÈο, ÂıÓÔÙÈο Î·È ıÚËÛ΢ÙÈο ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο. μ·ÛÈ˙fiÌÂÓÔÈ ÛÙËÓ ·Ú·¿Óˆ ÂÙ˘ÌÔÏÔÁ›· ÙÔ˘ fiÚÔ˘, ÚÔ·ÙÂÈ fiÙÈ ‹‰Ë ˙ԇ̠۠ÌÈ· ÔÏ˘ÔÏÈÙÈÛÌÈ΋ ÎÔÈÓˆÓ›·. ΔÔ ÂÚÒÙËÌ· Â›Ó·È ÙÈ ı¤ÏÔ˘Ì ӷ οÓÔ˘Ì Ì ·˘Ù‹. ™Â ·˘Ùfi ÙÔ ÛËÌ›Ô, ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È Î·È ÔÈ ·Ú·¿Óˆ ¤ÓÓÔȘ, Ë ÂÓۈ̿وÛË Î·È Ë ·ÊÔÌÔ›ˆÛË, ÔÈ Ôԛ˜ Â›Ó·È ÙÂÏ›ˆ˜ ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ˆ˜ ÙÚfiÔÈ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ˘ Î·È ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ Ú·ÎÙÈ΋ ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙÔ˘˜ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜. ∫·Ù¿ ÙË ÁÓÒÌË Ì·˜, ÌÈ· Û‡Á¯ÚÔÓË ÎÔÈÓˆÓ›· Ô˘ ÛÙËÚ›˙ÂÙ·È ÛÙËÓ ÈÛfiÙÈÌË ÎÔÈÓˆÓÈ΋ Î·È ÔÏÈÙÈ΋ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Î·È ÛÙ· ‰ÈηÈÒÌ·Ù·,

ÌfiÓÔ ÔʤÏË ÌÔÚ› Ó· ·ÔÎÔÌ›ÛÂÈ ·fi ÙËÓ ·Ú·‰Ô¯‹ Ù˘ ÔÏ˘ÔÏÈÙÈÛÌÈÎfiÙËÙ·˜ Ù˘ ÎÔÈÓˆÓ›·˜ Ù˘, Â¿Ó Î·È ÂÊfiÛÔÓ ÂÊ·ÚÌfiÛÂÈ ÙȘ ηٿÏÏËϘ ÔÏÈÙÈΤ˜. ∫·È ·˘Ùfi ı· ÂÈÙ¢¯ı› ¤¯ÔÓÙ·˜ ˆ˜ ÛÙfi¯Ô ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ÂÓۈ̿وÛË ÙˆÓ ÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ. √ fiÚÔ˜ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ÂÓۈ̿وÛË ÂӉ¯Ô̤ӈ˜ Â›Ó·È ÈÔ ‰fiÎÈÌÔ˜, ·ÊÔ‡ ÛÙfi¯Ô˜ Ù˘ οı ¯ÒÚ·˜ ˘Ô‰Ô¯‹˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È Ë ÛÙ·‰È·Î‹ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ÂÓۈ̿وÛË ÙˆÓ ÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ ÛÙË ¯ÒÚ· Î·È Ë ¤ÓÙ·Í‹ ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›·, ¯ˆÚ›˜ fï˜ Ó· Â›Ó·È ··Ú·›ÙËÙÔ Ó· ·ÔÔÈËıÔ‡Ó ÙˆÓ ·Ú·‰fiÛÂÒÓ ÙÔ˘˜, Ù˘ ÁÏÒÛÛ·˜, Ù˘ ıÚËÛΛ·˜ ÙÔ˘˜, Ù˘ ȉȷ›ÙÂÚ˘ ÔÏÈÙÈÛÌÈ΋˜ Ù·˘ÙfiÙËÙ¿˜ ÙÔ˘˜. ÃÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ‰ËÏ·‰‹ Ó· ·Ú¤¯ÂÙ·È Ë ∂¶π§√°∏ Î·È fi¯È Ó· ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡ÓÙ·È Ú·ÎÙÈΤ˜ ÂÈ‚ÔÏ‹˜. ¢ÈfiÙÈ Ë ÂÈ‚ÔÏ‹ ÌÔÚ› Ó· Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ ·ÎfiÌ· Î·È Û ۇÁ¯ÚÔÓ· Ê·ÈÓfiÌÂÓ· ÎÚ˘ÙÔ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÈÛÌÔ‡ Î·È ÎÚ˘ÙÔ˚ÛÏ·ÌÈÛÌÔ‡ Î·È ÙÂÏÈο ‰ÂÓ ı· ÂÈÙ˘Á¯¿ÓÂÙ·È Ô‡ÙÂ Ë ÂÓۈ̿وÛË ÙˆÓ ÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ, ·ÏÏ¿ Ô‡ÙÂ Î·È Ë ÎÔÈÓˆÓÈ΋ Û˘ÓÔ¯‹. ∏ ÌÂÙ·Ó·ÛÙ¢ÙÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋ Â›Ó·È ¤Ó· ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ı¤Ì· Î·È ı· Ú¤ÂÈ Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÙ·È Ì ۇÓÂÛË, ˘¢ı˘ÓfiÙËÙ· Î·È Û‚·ÛÌfi Î·È Ó· ÌËÓ ·ÔÙÂÏ› ‰›Ô ÂÎÌÂÙ¿ÏÏ¢Û˘ ÁÈ· ÌÈÎÚÔÎÔÌÌ·ÙÈÛÌÔ‡˜ Î·È ÚÔÛ¤Ï΢ÛË „ËÊÔÊfiÚˆÓ. ŸÏ· Ù· ÎfiÌÌ·Ù· ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÔ˘Ó ÙÔ ˙‹ÙËÌ· ÛÔ‚·Ú¿ Î·È Ì ‰È¿ıÂÛË Ú·ÁÌ·ÙÈ΋˜ Û˘Ó·›ÓÂÛ˘ Î·È fi¯È Ó· ÙËÓ ÂÈηÏÔ‡ÓÙ·È ÚÔ˜ ¯¿ÚÈÓ ÂÊ‹ÌÂÚˆÓ ÂÓÙ˘ˆÛÈ·ÛÌÒÓ. ∏ ∞ÚÈÛÙÂÚ¿ ÔÊ›ÏÂÈ Ó· ÂÊ·ÚÌfiÛÂÈ ÂÈÙ¤ÏÔ˘˜ ÙÔ ÚÔԉ¢ÙÈÎfi Ù˘ ÚÔÊ›Ï, Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·˜ ÛÔ‚·Ú¿ ˘fi„Ë ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· Î·È Ó· ÌËÓ ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÈ fiÙÈ ÙÂÏÈο ‰È·ÊˆÓ› ÁÈ· Ó· ‰È·ÊˆÓ›. ∫·È Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ı· Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È Û˘ÓÂ‹˜ Î·È ÚÔÛÂÎÙÈ΋ Û fi,ÙÈ ¤¯ÂÈ Ó· οÓÂÈ Ì ÙÔ ˙‹ÙËÌ· ÙˆÓ ÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ Î·È Ó· ¤¯ÂÈ ÌÈ· ÎÂÓÙÚÈ΋ ÌÂÙ·Ó·ÛÙ¢ÙÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋, Ô˘ ÛÙfi¯Ô ı· ¤¯ÂÈ ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ Û˘ÓÔ¯‹ Î·È Â˘ËÌÂÚ›· ÙÔ˘ Û˘ÓfiÏÔ˘ Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÎÔÈÓˆÓ›·˜. ™Â ÙÂÏÈ΋ ·Ó¿Ï˘ÛË Ú¤ÂÈ Ó· ·ÔÊ·Û›ÛÔ˘ÌÂ: ΔÈ ÎÔÈÓˆÓ›· ı¤ÏÔ˘ÌÂ; ªÈ· ÍÂÓÔÊÔ‚È΋, ÂÛˆÛÙÚÂÊ‹ ÎÔÈÓˆÓ›·, Ë ÔÔ›· ı· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ ÙÔ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi Ì ڷÙÛÈÛÌfi Î·È ÌÈÛ·ÏÏÔ‰ÔÍ›· ‹ ÌÈ· ÎÔÈÓˆÓ›· ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋, Ë ÔÔ›· ı· Û¤‚ÂÙ·È ÙÔ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi Î·È ı· ¤¯ÂÈ ·˘ÙÔÂÔ›ıËÛË Î·È ›ÛÙË ÛÙȘ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ¤˜ Ù˘, ı¤ÙÔÓÙ·˜ ÙÔÓ Â·˘Ùfi Ù˘ ÛÙÔÓ ˘ÁÈ‹ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÌfi Ù˘ ·ÁÎfiÛÌÈ·˜ ·Ú¤Ó·˜; ÕÏψÛÙÂ, fiˆ˜ ¤¯ÂÈ ÂÈ Î·È Ô ∞ϤÎÔ˜ º·ÛÈ·Ófi˜, Ë ÂÏÏËÓÈÎfiÙËÙ· ‰ÂÓ ÎÈÓ‰˘Ó‡ÂÈ ·fi ÙȘ ·ÏÏ·Á¤˜, ÎÈÓ‰˘Ó‡ÂÈ ·fi ÂÌ¿˜ ÙÔ˘˜ ›‰ÈÔ˘˜...

∫√ªª∞ ∞ÍÈÒÓ ∫∞π ∞Í›ˆÓ ∏Δ∞¡ ۷ʤ˜ ÙËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË ∫˘Úȷ΋ ÙÔ Ì‹Ó˘Ì· ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ Ù˘ ¡.¢., ∞ÓÙÒÓË ™·Ì·Ú¿, ÛÙËÓ ÔÌÈÏ›· ÙÔ˘ ÛÙÔ Î·Ù¿ÌÂÛÙÔ ™Ù¿‰ÈÔ ∂ÈÚ‹Ó˘ Î·È ºÈÏ›·˜. ŒÏ·Ì„·Ó ‰È¿ Ù˘ ·Ô˘Û›·˜ ÙÔ˘˜ ÈÛÙÔÚÈΔÔ˘ ¢∏ª∏Δƒ∏ ο ÛÙÂϤ¯Ë ÙÔ˘ ÎfiÌ∫√§À¡¢ƒπ¡∏* Ì·ÙÔ˜, ·ÏÏ¿ Ì ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘˜ Ó¤ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ, ÁÂÌ¿ÙÔÈ ˙ˆÓÙ¿ÓÈ·, ÂÏ›‰Â˜ Î·È ÔÚ¿Ì·Ù·! ªÂ ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘ ÛÙÔ ‚‹Ì·, Ô ∞ÓÙÒÓ˘ ™·Ì·Ú¿˜, ÂÓÂÚÁÔÔ›ËÛ ͷӿ ÙËÓ ·ÈÛÈÔ‰ÔÍ›· Î·È ÙÔ ¿ıÔ˜ ÙˆÓ Ô·‰ÒÓ ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ Î·È Ì ÙÔ È‰È·›ÙÂÚÔ ‡ÊÔ˜ - ‹ıÔ˜ Ô˘ ÙÔÓ ‰È·ÎÚ›ÓÂÈ, ¤‚·Ï “¿ÁÔ” ÛÙ· Ì›˙ÂÚ· Û¯¤‰È· οÔȈÓ, Ô˘ ÊÈÏÔ‰ÔÍÔ‡Ó Ó· ηıËÏÒÛÔ˘Ó Ì οı ÙÚfiÔ ÙËÓ ÔÚ›· Î·È ÙË Û˘Û›ڈۋ ÙÔ˘, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÈηÓÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó ÚÔÛˆÈο ÙÔ˘˜ Û˘ÌʤÚÔÓÙ· Î·È Ó· ÎÚ·Ù‹ÛÔ˘Ó fiÚıȘ ÙȘ ηڤÎϘ ÙÔ˘˜ Ô˘ “ÙÚ›˙Ô˘Ó” ... √‰ËÁfi Î·È ˘Í›‰·, ¤¯ÚËÛ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Ù˘ ¡.¢. Ô Úfi‰ÚÔ˜, ÚÔÙÚ¤ÔÓÙ¿˜ ÙÔÓ Ó· ÍÂÂÚ¿ÛÂÈ ÙÔ˘˜ Êfi‚Ô˘˜ ÙÔ˘, Ó· ÛÙ·ı› Í·Ó¿ ÛÙ· fi‰È· ÙÔ˘, Ó· ¿„ÂÈ Ó· ·ÈÛı¿ÓÂÙ·È ÂÈÙ¤ÏÔ˘˜ Ï·fi˜ ¢∂ÀΔ∂ƒ∏™ ∫∞Δ∏°√ƒπ∞™ Î·È Ì ÙËÓ ÈÔ “ÂÈÚËÓÈ΋” ÂͤÁÂÚÛË Ó· ÌÂÙ·ÙÚ·› ÙÔ Î›ÓËÌ· Û ∫√ªª∞ ∞ÍÈÒÓ Î·È ∞Í›ˆÓ. ™Â ÌÈ· ·Ú¿Ù·ÍË fiÔ˘ ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ ı· Û¤-

‚ÔÓÙ·È ÙÔ˘˜ Û˘Ó·ÓıÚÒÔ˘˜ ÙÔ˘˜, ‰ÂÓ ı· ÍÂÂÚÓÔ‡Ó Ù· fiÚÈ· Ù˘ ÚÔÛˆÈ΋˜ ÙÔ˘˜ ÂÏ¢ıÂÚ›·˜, Ô‡Ù ı· ÙËÓ Î·Ù·¯Ú¿˙ÔÓÙ·È, ·Ú·Ï‡ÔÓÙ·˜ ÙË ¯ÒÚ· Î·È Î·Ù·ÎÂÚÌ·Ù›˙ÔÓÙ·˜ Û˘ÓÂȉ‹ÛÂȘ Î·È ÛÈÏÒÓÔÓÙ·˜ Ú·ÁÌ·ÙÈο ÊÈÏÂχıÂÚ˜ ȉ¤Â˜, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÒÓÙ·˜ Ô˘ÙÔ›Â˜. - ¶Ú¤ÂÈ Ó· ÛËÎÒÛÔ˘Ì ÙȘ ·Í›Â˜ „ËÏ¿, Ó· ÙȘ οÓÔ˘Ì ÛËÌ·›·, fi¯È Ó· ÙȘ ÎÚ‡‚Ô˘Ì ÛÙÔ ˙ˆÓ¿ÚÈ... ÎfiÌÌ·Ù· ¯ˆÚ›˜ ·Í›Â˜ Â›Ó·È ∞¢∂π∞ ¶√À∫∞ªπ™∞... ÎÔÈӈӛ˜ ¯ˆÚ›˜ ·Í›Â˜ Â›Ó·È ∞°∂§∂™ ∞ƒ¶∞ÃΔπ∫ø¡ Î·È Ë ¡.¢. Â›Ó·È ÎfiÌÌ· ·ÍÈÒÓ... ‰ÔÎÈÌ·ÛÌ¤ÓˆÓ ·ÍÈÒÓ ÛÙÔ Î·Ì›ÓÈ Ù˘ ÈÛÙÔÚ›·˜ Î·È Ù˘ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ Î·È Ù˘ ¶·ÁÎfiÛÌÈ·˜... - ¡· ÂÓÙ¿ÍÔ˘Ì ÙÔ˘˜ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜ ÛÙËÓ ËÌÂÙ¤Ú· ·È‰Â›·, Ó· ÓÈÒıÔ˘Ó ŒÏÏËÓ˜ Î·È fi¯È Ó· ÓÈÒıÔ˘Ì ¿‚ÔÏ· Î·È Î·¯‡ÔÙ· ·¤Ó·ÓÙ› ÙÔ˘˜... Ó· ·Ó·ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ì ٷ ‰ÈηÈÒÌ·Ù¿ ÙÔ˘˜ - ÚÔ·Û›˙ÔÓÙ·˜ Î·È Ù· ‰Èο Ì·˜ Û˘ÌʤÚÔÓÙ·... - √È ¿ÓıÚˆÔÈ Â›Ó·È fiÏÔÈ ›ÛÔÈ ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙÔ ÓfiÌÔ... fï˜ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ›ÛË ÌÂÙ·¯Â›ÚÈÛË... ·ÔÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó Ù· ÚÔÓfiÌÈ· Ï›ÁÔÈ... ∫ÔÈÙ¿ÍÙ Á‡Úˆ Û·˜... À¿Ú¯ÂÈ ÈÛÔÓÔÌ›· Û‹ÌÂÚ·; À¿Ú¯ÂÈ Ú·ÁÌ·ÙÈ΋ ‰ÈηÈÔÛ‡ÓË; ∂Ì›˜ ›̷ÛÙ ‰Ò, Ë ¡.¢. Â›Ó·È Â‰Ò ÁÈ· Ó· ÚÔ·Û›ÛÂÈ Ù· ‰ÈηÈÒÌ·Ù· ÙˆÓ ÔÏÏÒÓ Î·È fi¯È ÙˆÓ ÂÏ¿¯ÈÛÙˆÓ... - ∏ ∂ÏÏ¿‰· ‰È·ı¤ÙÂÈ, ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi Î·È Ê˘ÛÈÎfi ·fiıÂÌ·, Ô˘ ‰ÂÓ ÙÔ ·ÍÈÔÔÈԇ̠·ÏÏ¿ ÙÔ ÏÂËÏ·ÙÔ‡ÌÂ! - ÃÈÏÈ¿‰Â˜ Ù˘¯ÈÔ‡¯ÔÈ Â›Ó·È ÛÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ „¿¯ÓÔÓÙ·˜ ÁÈ· ‰Ô˘ÏÂÈ¿, ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈ· ÎÏ›-

ÓÔ˘Ó, ÎÈÓ‰˘Ó‡ԢÌÂ Â¿Ó ‰ÂÓ ·Ó·Ù‡ÍÔ˘Ì ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ·! - ∞¡Δ∞°ø¡π™Δπ∫√Δ∏Δ∞ ¶∞¡Δ√À... ¡∞ ∞¡∞¶ΔÀ•√Àª∂ Δ√ ¢∞πª√¡π√ Δ√À ∂§§∏¡∞, ¡∞ Δ√¡ ∫∞¡√Àª∂ •∞¡∞ ¶∂ƒ∏º∞¡√ ¢∏ªπ√Àƒ°√. - ∂§∂À£∂ƒπ∞, ¢π∫∞π√™À¡∏, π™√¡√ªπ∞, ∞¡Δ∞°ø¡π™Δπ∫√Δ∏Δ∞, °π∞ ªπ∞ ∂§§∞¢∞ √¶ø™ ∞•π∑∂π ¡∞ ∂Ã√Àª∂. - ∏ ∂§§∞¢∞ Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÂÈ ÌÈ· øƒπª∏ ¢∏ª√∫ƒ∞Δπ∞ Î·È fi¯È ÌÈ· ¢∏ª√™π∞ À¶∏ƒ∂™π∞ ¶√À ∑∏Δπ∞¡∂À∂π æπÃ√À§∞! - ∏ ∂§§∞¢∞ ª¶√ƒ∂π ¡∞ μ°∂π ∞¶√ Δ√ Δ∂§ª∞! ∏ ∂§§∞¢∞ ¢∂¡ £∞ Ã∂√∫√¶∏™∂π... ™∏ª∞Δ√¢√Δ√Àª∂ Δ∏¡ ∂§§∞¢∞ Δ√À ∞Àƒπ√, ∞ƒ∫∂π ¡∞ ª∂Δ∞Δƒ∂æ√Àª∂ Δ∏¡ ∂§¶π¢∞ ™∂ ¶π™Δ∏, Δ∏¡ ª√¡∞¢π∫∏ ∞ÃΔπ¢∞ ™∂ ºø™... ∏ ∞¡∞°∂¡¡∏™∏ ¢∂¡ £∞ ∞ƒ°∏™∂π... ∂πª∞™Δ∂ Δ√ ∫√ªª∞ ª∂ √ƒ∞ª∞Δ∞ °π∞ Δ√¡ Δ√¶√, ¢∂¡ À¶√∫À¶Δ√Àª∂ ™∂ ¶∂πƒ∞™ª√À™, ™∂μ√ª∞™Δ∂ Δ∞ ¢π∫∞πøª∞Δ∞ Δ√À §∞√À ¢∂¡ º√μ√ª∞™Δ∂ Δπ¶√Δ∞ ¢∂¡ ∂Ã√Àª∂ ¡∞ ∫ƒÀæ√Àª∂ Δπ¶√Δ∞... √§∞ ™Δ√ ºø™... ™Â ·˘Ù‹ ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ·, Û ·˘Ùfi ÙÔ Î¿ÏÂÛÌ·, Û ·˘Ù‹ ÙË Ó¤· ·Ú¯‹ - ¤Ú· ·fi ÚÔÛˆÈΤ˜ ÂÈÏÔÁ¤˜, ÈÎڛ˜, ÚÔÛˆÈΤ˜ ÊÈÏÔ‰Ô͛˜ - ‰ÂÓ ÂÚÈÛÛ‡ÂÈ Î·Ó›˜, ηÓ›˜ ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· Ï›„ÂÈ. * √ ¢∏ª∏Δƒ∏™ ∫√§À¡¢ƒπ¡∏™ Â›Ó·È Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÀÂÚ. ∫Δ∂§ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î·È ª¤ÏÔ˜ ¡√.¢.∂. ¡¢ ¡. ª·ÁÓËÛ›·˜

£¤Ì·Ù· Î·È ·fi„ÂȘ ∏ ·Ô‰fiÌËÛË ÙÔ˘ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ ÎÚ¿ÙÔ˘˜ ‹ Ë Î˘ÚÈ·Ú¯›· Ù˘ ÂÎÌÂÙ¿ÏÏ¢Û˘

ΔÔ˘ °π∞¡¡∏

ª√À°√°π∞¡¡∏

√™√ ÎÈ ·Ó ÂÈ̤ÓÔ˘Ó ÔÈ ˘ÔÛÙËÚȯ٤˜ ÙˆÓ È‰Â·ÏÈÛÙÈÎÒÓ ·fi„ÂˆÓ ˆ˜ ÙÔ ÈÛÙÔÚÈÎfi Á›ÁÓÂÛı·È ‰È·ÌÔÚÊÒÓÂÙ·È ·fi ÙË ‚Ô‡ÏËÛË Î·È Ù· ¤ÚÁ· ÛËÌ·ÓÙÈÎÒÓ ·ÓıÚÒˆÓ, ÙfiÛÔ Ë Ì·ÚÍÈÛÙÈ΋ ¿Ô„Ë, ΢ڛˆ˜ ÛÙȘ ̤Ú˜ Ì·˜, ‰ÈηÈÒÓÂÙ·È, fiÙ·Ó ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ ˆ˜ ÙÔ ˘fi‚·ıÚÔ ÙˆÓ ÈÛÙÔÚÈÎÒÓ ÂÍÂÏ›ÍÂˆÓ ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi ÙȘ ÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ ‰È·‰Èηۛ˜ Î·È ·ÓÙÈ·ÏfiÙËÙ˜ ÎÈ fi,ÙÈ Â·ÎÔÏÔ˘ı› ·ÔÙÂÏ› ÙÔ ÂÔÈÎÔ‰fiÌËÌ· ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ˘fi-

‚·ıÚÔ˘. ∂ηÙfiÓ ÂÍ‹ÓÙ· ¯ÚfiÓÈ· ·fi ÙËÓ Î˘ÎÏÔÊÔÚ›· ÙÔ˘ “∫ÂÊ·Ï·›Ô˘” Î·È ÙÔ˘ “∫ÔÌÌÔ˘ÓÈÛÙÈÎÔ‡ ª·ÓÈʤÛÙÔ˘” ·fi ÙÔÓ ∫¿ÚÔÏÔ ª·ÚÍ, ÂÓfi˜ °ÂÚÌ·ÓÔ‡ ÊÈÏfiÛÔÊÔ˘, Ô˘ fiˆ˜ ˘ÔÛÙ‹ÚÈ˙Â, ‰ÂÓ ‹Úı ӷ “ÂÚÌËÓ‡ÛÂÈ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ” , ·ÏÏ¿ “Ó· ÙÔÓ ·ÏÏ¿ÍÂÈ” Î·È Ë ·ÓıÚˆfiÙËÙ·, ̤۷ ·fi ÙȘ ·ÏÈÓˆ‰›Â˜ Ù˘, ÙȘ ‰ÈÂΉÈ΋ÛÂȘ ÙˆÓ ·fiÎÏËÚˆÓ Ù˘ Á˘, ÙȘ Ú·ÁÌ·ÙÒÛÂȘ οÔÈˆÓ ÔÚ·Ì¿ÙˆÓ, ·ÏÏ¿ Î·È Ù˘ ·ÓÂÈÙ˘¯Ô‡˜ ‰fiÌËÛ˘ Ù˘ ÛÔÛÈ·ÏÈÛÙÈ΋˜ ȉÂÔÏÔÁ›·˜ Ô˘ ÂÍ·ÈÙ›·˜ ÁÚ·ÊÂÈÔÎÚ·ÙÈÎÒÓ ·Á΢ÏÒÛÂˆÓ Î·Ù¤ÚÚ¢Û ˆ˜ ¯¿ÚÙÈÓÔ˜ ‡ÚÁÔ˜, ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ¿ÏÈ ÛÙËÓ ·ÊÂÙËÚȷ΋ ÁÚ·ÌÌ‹ Ù˘ ηٷ‰˘Ó¿ÛÙÂ˘Û‹˜ Ù˘ ·fi Ù· ·Ì›ÏÈÎÙ· Û˘ÌʤÚÔÓÙ· ÙˆÓ ÂÎÌÂÙ·ÏÏ¢ÙÒÓ. ªÂÙ·ÔÏÂÌÈο Î·È ‡ÛÙÂÚ· ·fi ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË ÙÔ˘ 1929-31, Ô˘ ÔÈ Ô‰˘ÓËÚfiÙÂÚ˜ Û˘Ó¤ÂȤ˜ Ù˘ ·Âʇ¯ıËÛ·Ó ¯¿ÚË ÛÙËÓ ∫¸ÓÛÈ·Ó‹ ıˆڛ·, Ô˘ ÂÚÈfiÚÈ˙ ÙËÓ ·˘ı·ÈÚÂÛ›· Ù˘ ¿ÎÚ·Ù˘ ÊÈÏÂχıÂÚ˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜, Ù· Â˘Úˆ·˚ο ΢ڛˆ˜ ÎÚ¿ÙË ‰È·ÌfiÚÊˆÛ·Ó ‰Ô̤˜ Ô˘ Ô‰ËÁÔ‡Û·Ó ÛÙËÓ ÂÁηı›‰Ú˘ÛË ÂÓfi˜ ∫ÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ ∫Ú¿ÙÔ˘˜, ÙÔ ÔÔ›Ô ¤Ú·Ó ·fi ÙËÓ Â͢ËÚ¤ÙËÛË ÙÔ˘ ·‰ËÊ¿ÁÔ˘ ÎÂÊ·Ï·ÈÔÎÚ·ÙÈÎÔ‡ Ù¤Ú·ÙÔ˜, ı· ÊÚfiÓÙÈ˙Â Î·È ı· ‚ÂÏÙ›ˆÓ ÙȘ Û˘Óı‹Î˜ ˙ˆ‹˜ Ù˘ ÌÂÁ¿Ï˘ Ì¿˙·˜ ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ. ¶ÚÔ˜ ÛÙÈÁÌ‹Ó Ë ÔÈÎÔ‰fiÌËÛË ÙÔ˘ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ ÎÚ¿ÙÔ˘˜ ÂÈÙ‡¯ıËÎÂ. ¢ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËÎ·Ó ∞ÛÊ·ÏÈÛÙÈο Δ·Ì›·, ÂÁηıȉڇıËÎ·Ó ıÂÛÌÔ› ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ÚfiÓÔÈ·˜ Î·È ·ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë˜, ηıÈÂÚÒıËÎ·Ó ÂÚÁ·ÛȷΤ˜ ™˘ÏÏÔÁÈΤ˜ ™˘Ì‚¿ÛÂȘ Î·È ·Ó·‚·ıÌ›ÛÙËÎ·Ó ÔÈ Û˘Óı‹Î˜ ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ·˜ Î·È ‰Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈ·˜ È·ÙÚÈ΋˜ ÂÚ›ı·Ï„˘. ΔÔ ¿ÙÔÌÔ ¤ÓȈı “·ÛʷϤ˜” ηٿ ÙÔ ‰˘Ó·ÙfiÓ, οو ·fi ÙËÓ ÔÌڤϷ ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÙÔ˘ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ ÎÚ¿ÙÔ˘˜. ∏ ∂˘Úˆ·˚΋ ŒÓˆÛË ÍÂÎÈÓÒÓÙ·˜ ˆ˜ √ÈÎÔÓÔÌÈ΋ ∫ÔÈÓfiÙËÙ· ÛÙÔ ÚfiÙ˘Ô Ù˘ ·ÏÈ¿˜ ªÂ-ÓÂ-ÏÔ‡Í Î·È Ù˘ ™˘Óı‹Î˘ ÙÔ˘ Ã¿Ï˘‚·, ÊÈÏÔ‰fiÍËÛ ӷ ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÛÙËÓ ÔÚÁ¿ÓˆÛË ÔÏÈÙÈÎÔ‡ ÌÔÚÊÒÌ·ÙÔ˜, ÒÛÙ ӷ ·ÔÙÂϤÛÂÈ ÙÔ ÎÚ·ÙÈÎfi ·ÓÙÈÛÙ¿ıÌÈÛÌ· Î·È ÙÔ ÈÛfiÚÚÔÔ ÛΤÏÔ˜ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ‰‡Ô ˘ÂÚ‰˘Ó¿ÌˆÓ. ∫·È Ë ÌÂÓ ‰Â‡ÙÂÚË Î·Ù¤ÚÚ¢ÛÂ, Ë ÚÒÙË ¤ÌÂÈÓÂ Ë ·fiÏ˘ÙË Î˘Ú›·Ú¯Ë ÙÔ˘ Ï·Ó‹ÙË Ô˘ ¯ˆÚ›˜ ·È‰Ò ÂÈ‚¿ÏÏÂÈ ÙȘ ıÂÏ‹ÛÂȘ Ù˘, fiÔ˘ ÓÔÌ›˙ÂÈ. ∫·È Ë ∂˘ÚÒË ·‰‡Ó·ÌË Ó· ·ÓÙȉڿÛÂÈ ÛÙÔÓ ·ÁÁÏÔÛ·ÍÔÓÈÎfi Î·È ÁÂÚÌ·ÓÈÎfi ¿ÍÔÓ·, ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ··ı‹˜ ı·ً˜ ÙˆÓ ÂÍÂϛ͈Ó. ΔÔ ·ÁÎfiÛÌÈÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· ÙˆÓ ÌÂÁ¿ÏˆÓ Û˘ÌÊÂÚfiÓÙˆÓ, ·ÓÙÂÈÙ¤ıËÎÂ, ‰È¿ ÙˆÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ ÙÔÔÙËÚËÙÒÓ ÙÔ˘ ··ÓÙ·¯Ô‡ Ù˘ Á˘, ‚ڋΠÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›·, ηڷ‰ÔÎÒÓÙ·˜, ¿ÏψÛÙÂ, ÙfiÛÔ Î·ÈÚfi, Ó· ÍÂÊÙ›˙ÂÈ Î·È Ó· ·Ô‰ÔÌ› fi,ÙÈ ÚÔ˜ fiÊÂÏÔ˜ ÙˆÓ Ï·ÒÓ ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ıËÎÂ. ∞Ó ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ Âȉ›ˆÍË ·˘Ù‹ ÙÔ˘ ·ÁÎfiÛÌÈÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜, ÚÔÛÙÂı› Î·È Ë ÂÁ¯ÒÚÈ· ÂÎÌÂÙ·ÏÏ¢ÙÈ΋ Ù¿ÛË, Ù· ¿ÓÔÌ· Û˘ÌʤÚÔÓÙ· Ù˘ ΢ڛ·Ú¯Ë˜ Ù¿Í˘ Î·È ÙˆÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ ÂÎÚÔÛÒˆÓ ÙÔ˘˜, Ô˘ ÂÈ›ÙÔ˘Ó Ï˘Û۷Ϥ· Â› Ù˘ ÈÎÌ¿‰·˜ ÙÔ˘ Ï·Ô‡, ÙfiÙ ı· ·ÓÙÈÏËÊıԇ̠ÙË ÛÙ·‰È·Î‹ ·Ô‰fiÌËÛË ÙÔ˘ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ ÎÚ¿ÙÔ˘˜, Ì ÌÔÓ·‰Èο, ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο Î·È Ù·Ï·›ˆÚ· ı‡Ì·Ù· ·˘Ù‹˜ Ù˘ ηٿÛÙ·Û˘, ÙÔÓ ·Ïfi ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ Ï·fi, Ô˘ ›ÛÙ„Â, Ô ·ÊÂÏ‹˜, ˆ˜ ÌÔÚ› Ó· ÎÔÈÌ¿Ù·È ‹Û˘¯Ô˜ Ì ÙËÓ ·ÛÊ¿ÏÂÈ· Ù˘ ÂÚÁ·Û›·˜ ÙÔ˘, ÙË Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰ÔÙÈ΋ ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈÛË ÙˆÓ ÁËÚ·ÙÂÈÒÓ ÙÔ˘ Î·È ÓÔÛÔÎÔÌÂȷ΋ ÙÔ˘ ÚfiÓÔÈ· Û ÂÚ›ÙˆÛË ·Ó¿Á΢. ¶›ÛÙ„ ·ÎfiÌË, Ô ·ÊÂϤÛÙ·ÙÔ˜, ˆ˜ ÌÔÚ› Ó· ÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘ ¿Óˆ Û ÛÙ·ıÂÚ¤˜ ‚¿ÛÂȘ Î·È ÚÔÔÙÈΤ˜. ¡· ·ÓÙÚ‡ÂÙ·È, Ó· ÊÙÈ¿¯ÓÂÈ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·. ∂Ï›‰Â˜ Ô˘ ¤ÊÙÔ˘Ó ÛÙÔ ÎÂÓfi. ÕÎÔ˘ ∞ÓıÚˆ¿ÎÔ!!! - ÁÈ· Ó· ÌÂÙ·¯ÂÈÚÈÛıÒ ÙË ÊÚ¿ÛË ÙÔ˘ μ›Ï¯ÂÌ ƒ¿È¯ - › ÙÔ Û‡ÛÙËÌ·, ÔÏÏ¿ ‰ÂÓ ˙ËÙ¿˜; ¶ÔÈÔ˜ ÛÔ˘ ¤‰ˆÛ ÙÔ ‰Èη›ˆÌ· Ó· ··ÈÙ›˜ ·ÛÊ·Ï‹ ˙ˆ‹; ªfiÓÔ ÂÁÒ ‰ÈηÈÔ‡Ì·È Ó· ˙‹Ûˆ. √È ÂÎÚfiÛˆÔ› ÌÔ˘ ı· ÛÔ˘ ÈÔ˘Ó ÙÔ ·›Ì·. £· ÎϤ„Ô˘Ó, ı· ÏËÛÙ¤„Ô˘Ó, ı· ÛÎÔÙÒÛÔ˘Ó, ı· ÏÂËÏ·Ù‹ÛÔ˘Ó Ù· ÎÂÊ¿Ï·È· ÙˆÓ ∞ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÒÓ ÛÔ˘ Δ·Ì›ˆÓ, ı· Û ٷڿÍÔ˘Ó ÛÙË ÊÔÚÔÏÔÁ›·. ∫ÂÊ¿ÏÈ ‰ÂÓ ı· ÛËÎÒÛÂȘ. ∫·È ÔÈ ∂˘Úˆ·›ÔÈ Û‡ÌÌ·¯Ô› ÛÔ˘, ÙÔ ›‰ÈÔ Î¿ÓÔ˘Ó ÎÈ ·˘ÙÔ› ÁÈ· ÙÔ˘˜ Ï·Ô‡˜ ÙÔ˘˜, Û ËÈfiÙÂÚÔ ‚·ıÌfi, ̤¯ÚÈ Ó· ¤ÚıÂÈ ÎÈ ·˘ÙÒÓ Ë ÒÚ·. ◊ıÂϘ ϤÂÈ ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· - Ó· ˙ÂȘ Ì ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ·ÛÊ¿ÏÂÈ· Î·È ÂχıÂÚÔ˜; ¶Ú¤ÂÈ Ó· Âı¿ÓÂȘ!!! ∏ ˙Ô‡ÁÎÏ· Ù˘ ·ÁÎÔÛÌÈÔÔ›ËÛ˘ ¤¯ÂÈ ÛÎÂ¿ÛÂÈ ÔÏfiÎÏËÚË ÙËÓ ·ÓıÚˆfiÙËÙ·. ΔÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÂΛ Ù· ¿ÁÚÈ· ıËÚ›· ÌfiÏȘ ¯ÔÚÙ¿ÛÔ˘Ó, ‰ÂÓ ÂÈÚ¿˙Ô˘Ó ÙÔ ÂfiÌÂÓÔ ı‡Ì·. √È Û‡Á¯ÚÔÓÔÈ fï˜ ÂÈ΢ڛ·Ú¯ÔÈ Î·È Ù· ÌÈÛı·ÚÓ¿ fiÚÁ·Ó¿ ÙÔ˘˜ ‰ÂÓ ¯ÔÚÙ·›ÓÔ˘Ó Ì ٛÔÙ·. ΔÔ ·›Ì· ÙÔ˘˜ ÂÚÂı›˙ÂÈ Î·È ÙÔ˘˜ ·ÁÚȇÂÈ.


A¶√æ∂π™

6

∫Àƒπ∞∫∏ 28 º∂μƒ√À∞ƒπ√À 2010

æËÏ¿ÊËÛË ÙÔ˘ ÔÏÈÙÈÎÔ‡ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ ΔÔ˘

¢∏ª∏Δƒ∏ ™π∞Δƒ∞

¢È·ÁÓˆÛÙÈ΋ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË ªÂ ÙÔÓ fiÚÔ “ÔÏÈÙÈÎfi ÎfiÌÌ·” ÓÔÂ›Ù·È ÌÈ· Û˘ÏÏÔÁÈ΋ ÔÓÙfiÙËÙ· Ô˘ ÂȉÈÒÎÂÈ ÙËÓ ÂÈ‚ÔÏ‹ ‹ ÙË ‰È·ÌfiÚʈÛË Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˘ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ-ÔÏÈÙÈ΋˜ ηٿÛÙ·Û˘. ΔÔ Û˘ÏÏÔÁÈÎfi ·˘Ùfi ˘ÔΛÌÂÓÔ ‰È·ÎËÚ‡ÛÛÂÈ ÙÔ ‚·ÛÈÎfi ÙÔ˘ ÛÎÔfi, Ì ¤Ó· ıˆÚËÙÈÎfi Û¯¤‰ÈÔ ÙÂÏÈÎÒÓ ÂÊ·ÚÌÔÁÒÓ, Î·È ÂÓÂÚÁÔÔÈÂ›Ù·È ÁÈ· ÙËÓ ·fiÎÙËÛË Ù˘ ÂÍÔ˘Û›·˜, Ì ÙÚfiÔ˘˜ ȉÂÔÏÔÁÈο Û˘Ì‚·ÙÔ‡˜ Î·È Ì¤Û· ÚfiÛÊÔÚ· ηٿ ÙȘ ÂÚÈÛÙ¿ÛÂȘ. ¶ÚÔ··ÈÙÔ‡ÌÂÓ· ÌÈ·˜ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈ΋˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘ ÔÏÈÙÈÎÔ‡ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ ›ӷÈ: - Ë Û˘ÓÔÏÈ΋ ıÂÒÚËÛË Ù˘ ÎÔÈÓˆÓ›·˜, - Ë ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋ ·Ó¿Ï˘ÛË ÙˆÓ ·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈÎÒÓ ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ Ù˘ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ Î·È ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ˙ˆ‹˜, - Ë ÚÔÛ¿ıÂÈ· ‰È·ÌfiÚʈÛ˘ ÌÈ·˜ ÁÂÓÈ΋˜ ‹ ÏÂÈÔ„ËÊÈ΋˜ ı¤ÏËÛ˘ ÁÈ· ÌÂÙ·‚ÔÏ‹ ÙÔ˘ ÔÏÈÙÈÎÔ‡ status, ÁÈ· Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˜ ıÂÛÌÈΤ˜ Ú˘ıÌ›ÛÂȘ Î·È ÁÈ· ÂÊ·ÚÌÔÁ¤˜ Ó¤ˆÓ ۯ‰›ˆÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ-ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ˙ˆ‹˜ ηٿ ÙÔÓ ·ÚfiÓÙ· Î·È ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓÙ· ¯ÚfiÓÔ, - Ë ÔÏÈÙÈ΋ ‰È·ÊÒÙÈÛË ÙÔ˘ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ ÛÒÌ·ÙÔ˜ Î·È Ë Ô‰ËÁÂÛ›· Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿˜ ÙˆÓ Ô·‰ÒÓ, - Ë ÂÛˆÙÂÚÈ΋ ÙÔ˘ ÔÚÁ¿ÓˆÛË, Ô˘ ÚÔ¸Ôı¤ÙÂÈ, ÂÎÙfi˜ Ù˘ ·Ó·Áη›·˜ ηٷÓÔÌ‹˜ ÙˆÓ ÚfiψÓ, Î·È ÙÔ ÂÍÔ˘ÛÈ·ÛÙÈÎfi ÛÙÔÈ¯Â›Ô (‰È·Ù·ÎÙÈ΋ ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ·) ˆ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎfi ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÌ· Ù˘ ··Ú·›ÙËÙ˘ ÂÛˆÙÂÚÈ΋˜ ÈÂÚ·Ú¯›·˜. ∂›Ó·È ·˘ÙÔÓfiËÙÔ fiÙÈ Ë ÔÚÁ¿ÓˆÛË ·˘Ù‹ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÙËÓ ËÁÂÙÈ΋ ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ· ‹ ÔÌ¿‰· Î·È ÙÔÓ Î‡ÎÏÔ ÙˆÓ ·ÙfiÌˆÓ Ô˘ ÂÓÂÚÁÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÛÙ· Ï·›ÛÈ· ÙˆÓ Û¯Â‰›ˆÓ Î·È ÙˆÓ ÂÓÙÔÏÒÓ Ù˘ ËÁÂÛ›·˜. ™Â ÙÔ‡ÙÔ ÙÔ Û¯‹Ì·, Ô Max Weber ¤¯ÂÈ ÔÓÔÌ¿ÛÂÈ: ÙÔ˘˜ ÌÂÓ ËÁ¤Ù˜, “΢ڛԢ˜”, ÙÔÓ ‰Â ·ÎÏÔ ÙˆÓ ·ÙfiÌˆÓ Ô˘ ˘ËÚÂÙÔ‡Ó ÙËÓ ÂÛˆÙÂÚÈ΋ ÂÍÔ˘ÛÈ·ÛÙÈ΋ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·, “Ì˯·ÓÈÛÌfi (apparat) ÙˆÓ ËÁÂÙÒÓ”.1

πÛÙÔÚÈ΋ ·Ó›¯Ó¢ÛË °È· ÙËÓ ÚÒÙË ÂÌÊ¿ÓÈÛË ÙˆÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ÌÈ· ÎÔÈÓ‹ ÈÛÙÔÚÈ΋ ·Ú·‰Ô¯‹, ÔˆÛ‰‹ÔÙ fï˜ Â›Ó·È ÁÓˆÛÙ‹ Ë ÂÓÂÚÁfi˜ ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘˜ Û ‰È¿ÊÔÚ˜ ¯ÒÚ˜ Î·È ÈÛÙÔÚÈΤ˜ ÂÚÈfi‰Ô˘˜, fiˆ˜ Î·È Ë Û‡Ó‰ÂÛ‹ ÙÔ˘˜ ÌÂ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˘˜ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ-ÔÏÈÙÈÎÔ‡˜ ÚÔÔÚÈÛÌÔ‡˜, ÛÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ÔÊ›ÏÔÓÙ·È Û˘Ó‹ıˆ˜ ÔÈ ÔÓÔ̷ۛ˜ ÙÔ˘˜: ·ÛÙÈο, ÂÚÁ·ÙÈο, ÛÔÛÈ·ÏÈÛÙÈο, ÛÔÛȷωËÌÔÎÚ·ÙÈο, Â·Ó·ÛÙ·ÙÈο, ÎÔÌ-

ÌÔ˘ÓÈÛÙÈο Î.Ï. ∂ÓÙÂÏÒ˜ ·ÔÛ·ÛÌ·ÙÈο ·Ú·Ù›ıÂÓÙ·È Â‰Ò Ù· ÂfiÌÂÓ· ÛÙÔȯ›·: - ™ÙËÓ ∞ÁÁÏ›· ÂÌÊ·Ó›ÛÙËÎ·Ó ÙÔ 1641, ·. ÙÔ ÎfiÌÌ· ÙˆÓ “ÈÔÙÒÓ” (cavaliers), Ô˘ Û˘ÁÎÚÔÙ›ÙÔ ·fi ¢ÁÂÓ›˜ Î·È ÌÂÁ¿ÏÔ˘˜ Á·ÈÔÎÙ‹ÌÔÓ˜, ‚. ÙÔ ÎfiÌÌ· ÙˆÓ “ÛÙÚÔÁÁ˘ÏÒÓ ÎÂÊ·ÏÒÓ” (round heads), Ô˘ Û˘ÁÎÚÔÙ›ÙÔ ·fi ·ÛÙÔ‡˜ Î·È È‰ÈÔÎً٘ ÌÈÎÚÒÓ ·ÁÚÔÙÈÎÒÓ ÎÙËÌ¿ÙˆÓ. ªÂÙ¿ ÙÔ 1680, ‰È·ÌÔÚÊÒıËÎ·Ó Ù· ‰‡Ô ÈÛÙÔÚÈο ÎfiÌÌ·Ù·: ÙˆÓ “Tories” (Û˘ÓÙËÚËÙÈÎÒÓ) Î·È ÙˆÓ “Whigs” (ÊÈÏÂÏ¢ı¤ÚˆÓ). ™ÙÔ˘˜ ‰Â‡ÙÂÚÔ˘˜ ÔÊ›ÏÂÙ·È Ë Î·ıȤڈÛË Ù˘ ·Ú¯‹˜, fiÙÈ ÙÔ ÀÔ˘ÚÁÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È ·fi ÙÔ ∫ÔÈÓÔ‚Ô‡ÏÈÔ Î·È Ó· ÛÙËÚ›˙ÂÙ·È ÛÙËÓ ÏÂÈÔ„ËÊ›· ÙÔ˘. ΔÔ 1892 ȉڇıËΠÙÔ “™ÔÛÈ·ÏÈÛÙÈÎfi ∂ÚÁ·ÙÈÎfi ∫fiÌÌ·”, ÙÔ 1893 ȉڇıËΠÙÔ “∞ÓÂÍ¿ÚÙËÙÔ ∂ÚÁ·ÙÈÎfi ∫fiÌÌ·” Î·È ÙÔ 1906 Ù· ‰‡Ô ·˘Ù¿ ÎfiÌÌ·Ù· ÂÓÔÔÈ‹ıËÎ·Ó Î·È ·ÔÙ¤ÏÂÛ·Ó ÙÔ ÂÓÈ·›Ô “∂ÚÁ·ÙÈÎfi ∫fiÌÌ·”. - ™ÙË °·ÏÏ›·, ÌÂÙ¿ ÙËÓ ∂·Ó¿ÛÙ·ÛË (1789), ÏËÚÔ‡Û·Ó ÙËÓ ¤ÓÓÔÈ· ÙˆÓ ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ ÔÈ ·Ú·Ù¿ÍÂȘ Ù˘ “∂ıÓÈ΋˜ ¡ÔÌÔıÂÙÈ΋˜ ™˘Ó¤Ï¢Û˘” (1791), ‹ÙÔÈ: ÔÈ “™˘ÓÙ·ÁÌ·ÙÈÎÔ›”, ÔÈ “π·Îˆ‚›ÓÔÈ” Î·È ÔÈ “∞ÓÂÍ¿ÚÙËÙÔÈ”, Ì ÙË ÁÓˆÛÙ‹ ‰Ú¿ÛË ÙÔ˘˜, ¯ˆÚ›˜ Ó· ·ÁÓÔÂ›Ù·È Î·È Ë ‡·ÚÍË, ηٿ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô ·˘Ù‹, ‰È·ÊfiÚˆÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ ÔÌ›ÏˆÓ (clubs). - ™ÙË °ÂÚÌ·Ó›· ¤‰Ú·Û·Ó Û ÌÈ· ÎÚ›ÛÈÌË ÁÈ’ ·˘Ù‹ ÂÚ›Ô‰Ô: ÙÔ “∂ıÓÈÎfi-ÊÈÏÂχıÂÚÔ ∫fiÌÌ·”, Ô˘ ȉڇıËΠÙÔ 1866 Î·È ÛÙ‹ÚÈÍ ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ÙÔ˘ μ›ÛÌ·ÚÎ ÛÙ· ı¤Ì·Ù· Ù˘ ÂÓÔÔ›ËÛ˘ Î·È ÙˆÓ ‰ÈÂıÓÒÓ Û¯¤ÛÂˆÓ Ù˘ °ÂÚÌ·Ó›·˜, ÙÔ Û˘Ó˘¿Ú¯ÔÓ ÙfiÙ ·ÓÙÈÔÏÈÙ¢fiÌÂÓÔ “∫·ıÔÏÈÎfi ∫fiÌÌ· ÙÔ˘ ∫¤ÓÙÚÔ˘” Î·È ÙÔ ÂÓÈ·›Ô “™ÔÛȷωËÌÔÎÚ·ÙÈÎfi ∫fiÌÌ·”, Ô˘ ȉڇıËΠÙÔ 1875. ∫·Ù¿ ÙËÓ ÂÔ¯‹ ÙÔ˘ ÌÂÛÔÔϤÌÔ˘ ·Ó‹Ïı ÛÙËÓ ÂÍÔ˘Û›· (1932-’33) ÙÔ “∂ıÓÈÎfi ™ÔÛÈ·ÏÈÛÙÈÎfi ∫fiÌÌ· ÙˆÓ °ÂÚÌ·ÓÒÓ ∂ÚÁ·ÙÒÓ” (Ó·˙ÈÛÙÈÎfi), Ì ÙȘ ÁÓˆÛÙ¤˜ ÈÛÙÔÚÈΤ˜ Û˘Ó¤ÂȘ. - ™ÙËÓ πÙ·Ï›·, ÚÈÓ ·fi ÙËÓ ÂÓÔÔ›ËÛ‹ Ù˘ (1870-’71), ÔÈ ÔÏÈÙÈΤ˜ ÎÈÓ‹ÛÂȘ ÂıÓÈ΋˜ ÂÌ‚¤ÏÂÈ·˜ ›¯·Ó ˆ˜ ΛÓËÙÚÔ ÙÔÓ ·Ï˘ÙÚˆÙÈÛÌfi (irredentismo), fiˆ˜ Û˘Ó¤‚·ÈÓ Ì ÙËÓ ÔÚÁ¿ÓˆÛË “¡¤· πÙ·Ï›·” ÙÔ˘ ª·ÙÛ›ÓÈ. ™ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô ÙÔ˘ ÌÂÛÔÔϤÌÔ˘ ȉڇıËÎÂ, ÙÔ 1921, ÙÔ Ê·ÛÈÛÙÈÎfi ÎfiÌÌ·, ÙÔ ÔÔ›Ô Î·È ·Ó‹Ïı ηٿ ÙÔ ÂfiÌÂÓÔ ¤ÙÔ˜ ÛÙËÓ ÂÍÔ˘Û›·. ªÂÙ¿ ÙÔ μ’ ·ÁÎfiÛÌÈÔ fiÏÂÌÔ, ÛÙËÓ ∂ıÓÔÛ˘Ó¤Ï¢ÛË ÙÔ˘ 1946 ÂÎÚÔÛˆ‹ıËÎ·Ó Ù· ÎfiÌÌ·Ù·: ÃÚÈÛÙÈ·ÓÔ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈÎfi, ÛÔÛÈ·ÏÈÛÙÈÎfi, ÎÔÌÌÔ˘ÓÈÛÙÈÎfi, ‰ÂÍÈfi Î·È ÊÈÏÂχıÂÚÔ. - ™ÙË ƒˆÛ›·, ÔÈ ËÁ¤Ù˜ Ù˘ Â·Ó¿ÛÙ·Û˘ ›¯·Ó ÚÔ‚¿ÏÂÈ, Ôχ ÚÈÓ ·fi ÙÔ 1917, ÙËÓ ¿-

Ô„Ë fiÙÈ ‹Ù·Ó ·Ó¿ÁÎË Ó· È‰Ú˘ı› ¤Ó· Â·Ó·ÛÙ·ÙÈÎfi ÂÚÁ·ÙÈÎfi ÎfiÌÌ·, ˆ˜ Ù·ÍÈÎfi Î·È ‰È¢ı˘ÓÙÈÎfi ÛÙÔÈ¯Â›Ô Ì ‰È΋ ÙÔ˘ ÔÏÈÙÈ΋ ÚˆÙÔÔÚ›·, Ô˘ ı· ˘ÂÚ¤‚·ÈÓ ÙÔ Â›Â‰Ô Ù˘ Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙÈ΋˜ Û˘Ó›‰ËÛ˘. - ™’ ¤Ó· ¢ڇÙÂÚÔ Ï·›ÛÈÔ ·Ó·ÊÔÚ¿˜ ÛËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ Ô Gramsci ›‰Â ÙÔ ÎfiÌÌ· ˆ˜ ÙÔÓ “ËÁÂÌfiÓ·” Ù˘ ÓÂfiÙÂÚ˘ ÂÔ¯‹˜ Î·È ˆ˜ ¤ÎÊÚ·ÛË ÌÈ·˜ Û˘ÏÏÔÁÈ΋˜ ı¤ÏËÛ˘ Ô˘ Ù›ÓÂÈ ÚÔ˜ ¤Ó·Ó ÔÚÈṲ̂ÓÔ ÔÏÈÙÈÎfi ÛÎÔfi.2 ™˘Ó·Ê›˜ ÚÔ˜ ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÓÓÔÈÔÏÔÁ›· ˘‹ÚÍ·Ó Î·È ÔÈ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÌÔ› ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜, ˆ˜ “ÌÔÓÙ¤ÚÓÔ˘ Ú›ÁÎÈ·” Î·È ˆ˜ “Û˘ÏÏÔÁÈÎÔ‡ ‰È·ÓÔÔ˘Ì¤ÓÔ˘”.

∫ÔÌÌ·ÙÈο Û‡Ó‰ÚÔÌ· ÂÍÔ˘Û›· ∫¿ı ÔÏÈÙÈÎfi ÎfiÌÌ· ¤¯ÂÈ ˆ˜ ‚·ÛÈÎfi ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ ‰ÈÂΉ›ÎËÛ˘ ÙËÓ ÎÚ·ÙÈ΋ ÂÍÔ˘Û›·, ·Ú¿ÏÏËÏ· ‰Â, ·Ó·ı¤ÙÂÈ ÙËÓ ·˘ÙԉȿÚıÚˆÛË Ù˘ ‰ÔÌ‹˜ ÙÔ˘, ÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô ÙˆÓ ÂÛˆÙÂÚÈÎÒÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÒÓ ÙÔ˘ Î·È ÙË Ú‡ıÌÈÛË Ù˘ ‰ËÌfiÛÈ·˜ ‰Ú¿Û˘ ÙÔ˘, ÛÙË ‰ÈÔÈÎËÙÈ΋ ÂÍÔ˘Û›· ÔÚÁ¿ÓˆÓ ÙÔ˘ ÂÓÙ·ÁÌ¤ÓˆÓ Û ÌÈ· ÈÂÚ·Ú¯›·. ÕÛÎËÛË ÂÍÔ˘Û›·˜ ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ ·ÔÙÂÏ› ·ÛÊ·ÏÒ˜ Î·È Ë ÂÈ‚ÔÏ‹ “ÎÔÌÌ·ÙÈ΋˜ ÂÈı·Ú¯›·˜” ÛÙ· ÎÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈο ̤ÏË ÙÔ˘, fiÙ·Ó ·˘Ù¿ ηÏÔ‡ÓÙ·È Ó· ‰È·Ù˘ÒÛÔ˘Ó ¿Ô„Ë ‹ Ó· ‰ÒÛÔ˘Ó „‹ÊÔ ÛÙË μÔ˘Ï‹. ∂Í¿ÏÏÔ˘, ¤Ó· ÛÙÔÈ¯Â›Ô ÂÍÔ˘Û›·˜ ·ÓȯÓ‡ÂÙ·È Î·È ÛÙË Û¯¤ÛË ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ ÎfiÌÌ· Î·È ÛÙÔ˘˜ Ô·‰Ô‡˜ ÙÔ˘, fiÙ·Ó ÔÈ ÙÂÏÂ˘Ù·›ÔÈ Û˘ÌÌÔÚÊÒÓÔÓÙ·È Ì ÌÈ· ÎÔÌÌ·ÙÈ΋ ˘·ÁfiÚ¢ÛË (ÁÚ·ÌÌ‹) ÁÈ· ÙËÓ Ù‹ÚËÛË ÔÚÈṲ̂Ó˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿˜. ∂›Ó·È ¿ÓÙˆ˜ ۷ʤ˜ fiÙÈ, fiÙ·Ó Ë ÂÈı·Ú¯›· ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ Î·È ÙˆÓ Ô·‰ÒÓ ÂÓfi˜ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ ÂÌÓ¤ÂÙ·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·fi ÙËÓ ÂÍÔ˘ÛÈ·ÛÙÈ΋ ÈηÓfiÙËÙ· (¯·ÚÈÛÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·, ‰˘Ó·ÌÈÛÌfi, ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·) Ù˘, ¤ÙÛÈ ÎÈ ·ÏÏÈÒ˜, ÂÂÚ·Ṳ̂Ó˘ ËÁÂÛ›·˜ ÙÔ˘ Î·È ÏÈÁfiÙÂÚÔ ·fi ÙȘ ·Ú¯¤˜ Î·È ÙȘ ÂȉÈÒÍÂȘ ÙÔ˘, ÙfiÙÂ Ë ÚÔÔÙÈ΋ ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ ·˘ÙÔ‡ Â›Ó·È ÂÈÛÊ·Ï‹˜. ¯·ÚÈÛÌ·ÙÈ΋ ËÁÂÛ›· ∂›Ó·È ¿ÌÂÛ· ·ÓÙÈÏËÙfi Î·È Â˘ÂÍ‹ÁËÙÔ ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Î¿ı ÔÏÈÙÈÎfi ÎfiÌÌ· ÚÔ‚¿ÏÏÂÈ ÙËÓ - ηٿ ηÓfiÓ· ·ÙÔÌÈ΋ - ËÁÂÛ›· ÙÔ˘, ˆ˜ ¯·ÚÈÛÌ·ÙÈ΋. √ ËÁ¤Ù˘ ÔÏÈÙÈÎÔ‡ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ ʤÚÂÙ·È ˆ˜ οÙÔ¯Ô˜ ȉȷ›ÙÂÚˆÓ ÚÔÛfiÓÙˆÓ, Ô˘ ˘fiÛ¯ÔÓÙ·È ÂȉfiÛÂȘ ·ÓÒÙÂÚ˜ ·fi ÂΛӘ ÙÔ˘ ÎÔÈÓÔ‡ ̤ÙÚÔ˘. ∞˘Ùfi Û˘ÓÈÛÙ¿ ÌÈ· ·ÚÔ¯‹ ÂÁÁ‡ËÛ˘ (Ú·ÁÌ·ÙÈ΋˜ ‹ Ï·ÛÌ·ÙÈ΋˜) ÁÈ· ÙËÓ ËÁÂÙÈ΋ ηٷÏÏËÏfiÙËÙ· ÙÔ˘ ÚÔÛÒÔ˘, Û˘Á¯ÚfiÓˆ˜ ‰Â Î·È ÌÈ· ·¿ÓÙËÛË ÛÙÔ ÏÔÁÈÎfi ÂÚÒÙËÌ·: ÁÈ·Ù› ·˘Ùfi˜ Î·È fi¯È ÔÔÈÔÛ‰‹ÔÙ ¿ÏÏÔ˜; ΔÔ ÔÏÈÙÈÎfi ¯¿ÚÈÛÌ· ‰ÂÓ ·Ó·ÁÓˆÚ›˙ÂÙ·È ˆ˜ ÚfiÛÎÙËÌ· Û¯ÂÙÈ΋˜ ÂÎ·›‰Â˘Û˘ ÙÔ˘ ÊÔÚ¤· ÙÔ˘, ·ÏÏ¿ ˆ˜ ¤ÛˆıÂÓ ·Ó·‚χ˙Ô˘Û· ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÙÔ˘ ÚÔÛÒÔ˘ Ó· ·ÓÙ·ÔÎÚÈı› Û ÔÚÈṲ̂ÓË ·ÔÛÙÔÏ‹, Ô˘ Û¯ÂÙ›˙ÂÙ·È Ì ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜, ÔÏÈÙÈ΋˜, ËıÈ΋˜ ‹ „˘¯ÔÏÔÁÈ΋˜ ·Ó¿Á΢. Δ·˘ÙfiÛËÌÔ˜ ÚÔ˜ ÙËÓ ·Ú·Ù‹ÚËÛË ÙÔ‡ÙË Â›Ó·È Î·È Ô ·ÊÔÚÈÛÌfi˜ fiÙÈ: “√ ÊÔÚ¤·˜ ÙÔ˘ ¯·Ú›ÛÌ·ÙÔ˜ ·ÔÏ·‡ÂÈ Û‚·ÛÌÔ‡, ÏfiÁˆ Ù˘ ·ÔÛÙÔÏ‹˜ ÙÔ˘, Ô˘ ıˆÚÂ›Ù·È Û˘Ó‰Â‰Â̤ÓË Ì ÙÔ ÚfiÛˆfi ÙÔ˘”3. ™ÙË Û¯¤ÛË ·˘Ù‹ ÂÓ˘-

¿Ú¯Ô˘Ó Ù· ÛÙÔȯ›· Ù˘ ÌÔÓ·‰ÈÎfiÙËÙ·˜ Î·È ÙÔ˘ Û˘Á΢ÚÈ·ÎÔ‡. ∞ÛÊ·ÏÒ˜, Ë ›ÛÙË ÛÙÔ “¯¿ÚÈÛÌ·” ÂÓfi˜ ÎÔÌÌ·ÙÈÎÔ‡-ÔÏÈÙÈÎÔ‡ ËÁ¤ÙË ÌÔÚ›, Ì ÙË Û˘Ó‰ÚÔÌ‹ Ù˘ ·Ó¿Á΢, Ù˘ ÂÏ›‰·˜ ‹ ÙÔ˘ ÂÓıÔ˘ÛÈ·ÛÌÔ‡, Ó· ·Ó·‰Â›ÍÂÈ ÙÔ ÚfiÛˆÔ ÙÔ‡ÙÔ, ¤ÛÙˆ Î·È ÚfiÛηÈÚ·, Û ۈًڷ ‹ ‹Úˆ·. ™ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ‰Â ·˘Ù‹, Ë ÂÎÙ›ÌËÛË ÚÔ˜ ÙÔ ÚfiÛˆÔ ÙÔ˘ ËÁ¤ÙË ÌÂÙ·ÙÚ¤ÂÙ·È Û ·ÊÔÛ›ˆÛË, Ô˘ ·ÓÙ·Ó·ÎÏ¿Ù·È Û fiÏÔ ÙÔÓ ÔÏÈÙÈÎfi-·Ú·Ù·ÍÈ·Îfi ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ. ∂Í¿ÏÏÔ˘, Û ÛÙÂÓfi ÔÚ›˙ÔÓÙ·, Ë ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ó· ·Ó·‰Âȯı› ÌÈ· ÎÔÌÌ·ÙÈ΋ ËÁÂÛ›· ˆ˜ ¯·ÚÈÛÌ·ÙÈ΋, Á›ÓÂÙ·È Ì ÙËÓ Â›ÁÓˆÛË fiÙÈ ÙÔ “¯¿ÚÈÛÌ·” ÙÔ˘ ÎÔÌÌ·ÙÈÎÔ‡ ËÁ¤ÙË ÌÔÚ› - Ï›ÁÔ ‹ Ôχ - Ó· ÂÍ¿„ÂÈ ‹ Ó· ÌÂÙ·ÛÙÚ¤„ÂÈ ¤Ó· Û˘ÏÏÔÁÈÎfi ÔÏÈÙÈÎfi ÊÚfiÓËÌ·, Ó· ÙÔ ··ÁÎÈÛÙÚÒÛÂÈ ·fi Ù· ÎÚ·ÙÔ‡ÓÙ· Î·È Ó· ÙÔ Î·Ù¢ı‡ÓÂÈ ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ÔÈΛԢ˜ ÎÔÌÌ·ÙÈÎÔ‡˜ ÛÎÔÔ‡˜.

ÂÈı·Ú¯›· ∏ ÂÛˆÙÂÚÈ΋ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Î·È Ë ‰ËÌfiÛÈ· ‰Ú¿ÛË ÂÓfi˜ ÔÏÈÙÈÎÔ‡ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÓÔËıÔ‡Ó ¯ˆÚ›˜ ÙËÓ ÂÈı·Ú¯›· ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ ÙÔ˘ ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙȘ ηٷÛÙ·ÙÈΤ˜ ÚԉȷÁڷʤ˜ ÙÔ˘, ÛÙÔ˘˜ ÛÙÚ·ÙËÁÈÎÔ‡˜ ÙÔ˘ ۯ‰ȷÛÌÔ‡˜, ÛÙËÓ Î·ıÔÚÈṲ̂ÓË Î¿ı ÊÔÚ¿ Ù·ÎÙÈ΋ ÙÔ˘, ÛÙȘ ¿ÌÂÛ˜ ÂÓÙÔϤ˜ Ù˘ ËÁÂÛ›·˜ ÙÔ˘, ÛÙȘ ·ÔÊ¿ÛÂȘ ÙˆÓ Û˘ÏÏÔÁÈÎÒÓ ÙÔ˘ ÔÚÁ¿ÓˆÓ, ÛÙȘ ··ÈÙ‹ÛÂȘ Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ ÙÔ˘ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ Î·È ÛÙȘ ÚÔÛÎÏ‹ÛÂȘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÛÙ· ıÂÌÈÙ¿ ÂÁ¯ÂÈÚ‹Ì·Ù¿ ÙÔ˘. ™Â οı ÙÔ̤· Û˘ÏÏÔÁÈ΋˜ ‰Ú¿Û˘ Ë ÂÈı·Ú¯›· ÂÈ˙ËÙÂ›Ù·È Ì ÙËÓ Â›ÎÏËÛË ËıÈÎÒÓ ÏfiÁˆÓ, fiˆ˜ ÙÔ Î·ı‹ÎÔÓ, Ë ‰ÈÂΉ›ÎËÛË ˘ÂÚ·ÙÔÌÈÎÒÓ ÛÎÔÒÓ, Ë ÙÈÌ‹. ™ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ÙÔ˘ ÔÏÈÙÈÎÔ‡ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜, Ë ÂÈı·Ú¯›· ÓÔÂ›Ù·È ˆ˜ ÛÙÔÈ¯Â›Ô Û˘Ó·ÚÙÒÌÂÓÔ Ì ÙÔ ·›ÙËÌ· Ù˘ ·ÊÔÛ›ˆÛ˘ Î·È Ù˘ Û‡Ìڷ͢ Û ÌÈ· ÎÔÈÓ‹ ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ˘ ÙÔ˘ ÛÎÔÔ‡ ÁÈ· ÙÔÓ ÔÔ›Ô ˘¿Ú¯ÂÈ ÙÔ ÎfiÌÌ·. ™›ÁÔ˘Ú·, Ë ¤ÏÏÂÈ„Ë Ù˘ ÂÈı·Ú¯›·˜ ÌÔÚ› Ó· Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ Û ‰È¿Ï˘ÛË ÙÔ˘ Û˘ÓÂÎÙÈÎÔ‡ ÈÛÙÔ‡ ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜. øÛÙfiÛÔ, Ú¤ÂÈ Ó· ÛËÌÂȈı› fiÙÈ Ë ÎÔÌÌ·ÙÈ΋ ÂÈı·Ú¯›·, fiÙ·Ó ‰ÂÓ Â›Ó·È ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Û˘ÓÂȉËÙ‹˜ ·Ô‰Ô¯‹˜ Î·È Ù‹ÚËÛ˘ ηÓfiÓˆÓ, ·ÏÏ¿ ÂÈ‚ÔÏ‹˜ ÌÈ·˜ ·˘Ù·Ú¯È΋˜ ı¤ÏËÛ˘, Û˘ÓÈÛÙ¿ ˘ÔÙ·Á‹, ‰ËÏ·‰‹ ·ıËÙÈÎfi fiÚÔ Ô˘ ·Ó·ÛÙ¤ÏÏÂÈ ÙfiÛÔ ÙËÓ ·˘ıfiÚÌËÙË ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ· fiÛÔ Î·È ÙËÓ ·Ú·ÁˆÁÈÎfiÙËÙ· ȉÂÒÓ, ·fi ÙȘ Ôԛ˜ ¤¯ÂÈ ·Ó¿ÁÎË ¤Ó· ˙ˆÓÙ·Ófi Î·È ÂÏȉÔÊfiÚÔ ÎfiÌÌ·. ÁÚ·ÊÂÈÔÎÚ·Ù›· ∏ ÎÔÌÌ·ÙÈ΋ ÁÚ·ÊÂÈÔÎÚ·Ù›· ··ÈÙ› ÌÈ· ıÂÒÚËÛË ÛÔ‚·ÚfiÙÂÚË ·fi ΛÓË Ô˘ ÙËÓ ÂÎÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ·ÏÒ˜ ˆ˜ ÓÔÛËÚfi Û‡Ìو̷ Ù˘ ÂÛˆÙÂÚÈ΋˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙˆÓ ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ. ™ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·, Ë ÁÚ·ÊÂÈÔÎÚ·Ù›· ·˘Ù‹ ·ÔÙÂÏ› ¤ÎÊ·ÓÛË ÌÈ·˜ Ù¯ÓÈ΋˜ ÔÚÁ¿ÓˆÛ˘ ÚÔÔÚÈṲ̂Ó˘ Ó· ηχÙÂÈ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˜ ·Ó¿ÁΘ Ù˘ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ Î·È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ οı ÎfiÌÌ·ÙÔ˜, ‹ÙÔÈ: ÙËÓ ¿ÛÎËÛË ‰È·ÎÚÈÙÒÓ ÔÚÁ·ÓÈÎÒÓ Î·ıËÎfiÓÙˆÓ Î·È ·ÚÌÔ‰ÈÔًوÓ, ÙËÓ Î·Ù¿ÙÌËÛË ÙˆÓ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ ÁÚ·ÌÌ·ÙÂȷ΋˜ Î·È ‰È·¯ÂÈÚÈÛÙÈ΋˜ ˘ÔÛÙ‹ÚÈ͢, ÙËÓ Ù‹ÚËÛË Î·Ù·ÛÙ·ÙÈÎÒÓ Î·ÓfiÓˆÓ

Î·È ÙÚÂ¯Ô˘ÛÒÓ ·ÔÊ¿ÛˆÓ, ÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô Ù˘ ÂÈÎÔÈÓˆÓȷ΋˜ ‰Ú¿Û˘ (ÔÏÈÙÈ΋˜ ÚÔ·Á¿Ó‰·˜, ‰ËÌfiÛÈˆÓ ÁÓˆÛÙÔÔÈ‹ÛˆÓ, ˘ËÚÂÛ›·˜ Ù‡Ô˘) Î·È ÙËÓ ‡·ÚÍË ÌÈ·˜ ·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈ΋˜ ˘Ê‹˜ ÙˆÓ ÎÔÌÌ·ÙÈÎÒÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÒÓ. ™ÙȘ ··ÈÙ‹ÛÂȘ ·˘Ù¤˜, Ë ÁÚ·ÊÂÈÔÎÚ·Ù›· ·ÓÙ·ÔÎÚ›ÓÂÙ·È Ì ٷ ÚÔÛfiÓÙ· ÌÈ·˜ Ù¯ÓÈ΋˜ Â¿ÚÎÂÈ·˜ (·ÎÚ›‚ÂÈ·, ÌÂıÔ‰È΋ Û˘Ó¤¯ÂÈ·, ·Ú¯ÂÈ·Îfi ıËÛ·‡ÚÈÛÌ·, ˘·ÁˆÁ‹ Û ηÓfiÓ˜ Î·È ÈÂÚ·Ú¯›Â˜, ·ÛÊ¿ÏÂÈ· ‰È·‰ÈηÛÈÒÓ Î·È ¯ÂÈÚÈÛÌÒÓ), Ô˘ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Û ¿ÏϘ ‰ÈÔÈÎËÙÈΤ˜ Û˘Ó·ÚıÚÒÛÂȘ. ∂›Ó·È ÂÚÈÙÙfi Ó· ÂÈÛËÌ·Óı› fiÙÈ Ë ÁÚ·ÊÂÈÔÎÚ·Ù›· ÛÙ· ÎfiÌÌ·Ù· ·Ô‚·›ÓÂÈ Û˘¯Ó¿ ÂÈ‚Ú·‰˘ÓÙÈÎfi˜ ·Ú¿ÁˆÓ ÙˆÓ ÂÓÂÚÁÔÔÈ‹ÛÂÒÓ ÙÔ˘˜ Î·È ·˘Í¿ÓÂÈ ÙÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi ÎfiÛÙÔ˜ Ù˘ Û˘ÓÔÏÈ΋˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·˜ Ô˘ ηÏÔ‡ÓÙ·È Ó· ·Ó·Ù‡ÍÔ˘Ó. ¶¿ÓÙˆ˜, ÌÈ· Û‡Á¯ÚÔÓË ÎÔÌÌ·ÙÈ΋ ‰ÔÌ‹ Î·È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ¯ˆÚ›˜ ·Ó¿ÏÔÁË ÁÚ·ÊÂÈÔÎÚ·Ù›· Ê·›ÓÂÙ·È ϤÔÓ ·‰È·ÓfiËÙË.

ÂÛˆÙÂÚÈÎfi˜ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÌfi˜ ∏ Ê˘ÛÈ΋ ˘fiÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘ Î·È Ë ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ÙÔ˘ ÈÛÙÔÚ›· ÈÛÙÔÔÈÔ‡Ó fiÙÈ ıÂÌÂÏÈ҉˜ ·ÓıÚˆÔÏÔÁÈÎfi ÛÙÔÈ¯Â›Ô Â›Ó·È Ë Û˘Ó¯‹˜, ÔÏÏ·Ï‹ Î·È ÔÏ˘Â›Â‰Ë ‰ÈÂΉÈÎËÙÈÎfiÙËÙ·. ∞ÓÙÈΛÌÂÓ· ·ÓıÚÒÈÓ˘ ‰ÈÂΉ›ÎËÛ˘, ¤Íˆ ·fi ÙÔÓ Î‡ÎÏÔ ÙÔ˘ Ù˘ÊÏÔ‡ ÂÓÛÙ›ÎÙÔ˘, Â›Ó·È Î˘Ú›ˆ˜: Ù· ˘ÏÈο ·Á·ı¿ (ˆ˜ ¿ÌÂÛÔ ‹ ˆ˜ ÙÂÏÈÎfi ·ÓÙ›ÎÚÈÛÌ·), Ô ¯ÒÚÔ˜ (ȉÈÔÎÙËÛ›·, ı¤ÛË), Ë Ú˘ıÌÈÛÙÈ΋ ÈÛ¯‡˜ (·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ·, ÂÍÔ˘Û›·) Î·È Ë ·Ó·ÁÓÒÚÈÛË (‰fiÍ·). ∂›Ó·È ·˘ÙÔÓfiËÙÔ fiÙÈ ÙÔ ÛÙÔÈ¯Â›Ô Ù˘ ‰ÈÂΉÈÎËÙÈÎfiÙËÙ·˜ ‰ÂÓ ÂÍ·Ï›ÊÂÙ·È ·fi Ù· ¿ÙÔÌ· Ô‡Ù ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÌÈ·˜ ÂÛˆÎÔÌÌ·ÙÈ΋˜ ˙ˆ‹˜, fiÔ˘ ÔÈ ·Ó·fiÊ¢ÎÙ˜ ÂÍ·ÙÔÌÈ·ÛÂȘ ÚfiψÓ, ·Ó·ÁÓˆÚ›ÛˆÓ, ÚÔı¤ÛÂˆÓ Î·È ·ÓÙ·Ô‰fiÛÂˆÓ Ô‰ËÁÔ‡Ó Û ÂÌÊ·Ó›˜ Î·È ·Ê·Ó›˜ ‰È·ÁΈÓÈÛÌÔ‡˜ ‹ ηٿ ̤وÔ Û˘ÁÎÚÔ‡ÛÂȘ. ΔÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ·˘Ùfi: ·. ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› Î·Ù·Ï˘ÙÈο ÁÈ· ÙËÓ „˘¯È΋ ÂÓfiÙËÙ· ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜, ‚. ‰˘Û¯ÂÚ·›ÓÂÈ, ·Ó fi¯È ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ÙÔ˘˜ Û˘Ì·Ú¿Ù·ÍË, ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÙËÓ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ÙÔ˘˜ Û‡ÌÓÔÈ·, Á. ÂËÚ¿˙ÂÈ ÙȘ Ù·ÎÙÈΤ˜ ÎÈÓ‹ÛÂȘ ηÈ, Û ·ÎÚ·›Â˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ, ÙÔ˘˜ ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏÈÛÌÔ‡˜ Î·È ÙȘ ‰È·ÎËÚ˘ÎÙÈΤ˜ ı¤ÛÂȘ ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜.

∞ÍÈÔÏÔÁÈΤ˜ ·Ú·ÙËÚ‹ÛÂȘ ™ÙȘ Û‡Á¯ÚÔÓ˜ ÔÏ˘ÎÔÌÌ·ÙÈΤ˜ ‰ËÌÔÎڷٛ˜, ÔÈ ÔÏÈÙÈΤ˜ ÂÈÏÔÁ¤˜ ÙÔ˘ Ï·˚ÎÔ‡ ÛÒÌ·ÙÔ˜, ÔÈ ÂÊ·ÚÌÔÁ¤˜ ÙÔ˘ ·ÓÙÈÚÔÛˆ¢ÙÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ Î·È Ë ‰È·ÏÂÎÙÈ΋ ÙˆÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ ÚÔÙ¿ÛˆÓ, Û¯ÂÙ›˙ÔÓÙ·È ¿ÌÂÛ· ‹ ¤ÌÌÂÛ· Ì ٷ ÎfiÌÌ·Ù·. ∂Í¿ÏÏÔ˘, Ù· ÎfiÌÌ·Ù· ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ‰È·‡ÏÔ˘˜ Û˘ÓÂȉËÛȷ΋˜ ¤ÓÙ·Í˘ ÛÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ˙ˆ‹ Î·È Ô‰ËÁÔ‡˜ ·Ó¿ÏÔÁˆÓ ÂÎÙÈÌ‹ÛÂˆÓ Ù˘ ÂοÛÙÔÙ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜. ¶ÔÏÈÙÈΤ˜ ÂÎÊÚ¿ÛÂȘ Î·È ı¤ÛÂȘ ¯ˆÚ›˜ ÎÔÌÌ·ÙÈΤ˜ Û˘ÓÙÂÙ·Á̤Ó˜ Â›Ó·È ‰˘Ó·Ù¤˜ ÌfiÓÔ ÛÙÔ ıˆÚËÙÈÎfi ‰›Ô Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ ÊÈÏÔÛÔÊ›·˜, ηıÒ˜ Î·È ÛÙȘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ÁÂÓÈÎÔ‡ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ÔÏÈÙÂȷ΋ ˙ˆ‹. ΔÔ ÔÏÈÙÈÎfi ÎfiÌÌ· Â›Ó·È ¤Ó·˜ Û˘ÏÏÔÁÈÎfi˜ ‰ÈÂΉÈÎËÙ‹˜ ÙÔ˘ ηٿ ÙË ‰È΋ ÙÔ˘ ȉÂÔÏÔÁÈ΋

·Ú·‰Ô¯‹ - ‚¤ÏÙÈÛÙÔ˘ ÙÚfiÔ˘ ˙ˆ‹˜ ÁÈ· ÙÔ Ï·fi, Ì fiϘ ÙȘ ‰˘Ó·Ù¤˜ ·ÓÙ·ÔÎÚ›ÛÂȘ ÛÙËÓ ÔÈÎÈÏ›· ÙˆÓ ·Ó·ÁÎÒÓ ÙÔ˘. ∂ÓÙÔ‡ÙÔȘ, Ô ‰ÈÂΉÈÎËÙ‹˜ ·˘Ùfi˜ Û˘¯Ó¿ ÂÎÙÚ¤ÂÙ·È Û ÂΉËÏÒÛÂȘ Î·È ‰Ú¿ÛÂȘ ·ÚÓËÙÈΤ˜ ÁÈ· ÙÔ È‰Â҉˜ Ô˘ Ô ›‰ÈÔ˜ ¢·ÁÁÂÏ›˙ÂÙ·È. Δ¤ÙÔȘ ÂÎÙÚÔ¤˜ ›ӷÈ: Ô ÔÏÈÙÈÎfi˜ ·ÌÔÚ·ÏÈÛÌfi˜, Ë ¿ÚÓËÛË ÔÚıÒÓ ÚÔÙ¿ÛˆÓ, ·ÔÊ¿ÛÂˆÓ Î·È Ú¿ÍÂˆÓ ÙˆÓ ·ÓÙÈ¿ÏˆÓ, Ë ‰fiÏÈ· ÂÎÙÚÔÊ‹ ·‚¿ÛÈÌˆÓ ÂÏ›‰ˆÓ ‹ ·ÓËÛ˘¯ÈÒÓ ÛÙÔ Ï·˚Îfi ÛÒÌ·, Ë ÎÔÌÌ·ÙÈ΋ Ô‰ËÁÂÛ›· ÙÔ˘ Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÌÔ‡, Ì ÚfiıÂÛË ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙË ‹ ·ÓÙ›ıÂÙË Ù˘ ·ÔÛÙÔÏ‹˜ ÙÔ˘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˘, Ë Â‡ÓÔÈ· ˘¤Ú ÙˆÓ Ô·‰ÒÓ ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜, Ë Âȉ›ˆÍË ÌÈ·˜ ·ÔÎÏÂÈÛÙÈ΋˜ ÈηÓÔÔ›ËÛ˘ ÙˆÓ ·Ó·ÁÎÒÓ Î·È ÙˆÓ Û˘ÌÊÂÚfiÓÙˆÓ ÔÚÈṲ̂Ó˘ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ÔÌ¿‰·˜ - ¯ˆÚ›˜ ÂÓ·ÚÌfiÓÈÛË ÚÔ˜ ÙÔ Î·ıÔÏÈÎfi Û˘ÌʤÚÔÓ - Î.¿. ÕÍÈ· ȉȷ›ÙÂÚ˘ ÚÔÛÔ¯‹˜ Â›Ó·È Ë Û‡Á¯ÚÔÓË Ù¯ÓÈ΋ ÔÚÁ¿ÓˆÛË Î·È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙˆÓ ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ, Ì ٷ ·ÎfiÏÔ˘ı· ‚·ÛÈο ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο: ·. Ô ËÁÂÙÈÎfi˜ ÙÔ˘˜ ˘Ú‹Ó·˜ ÂÚÈ‚¿ÏÏÂÙ·È ·fi ¤Ó·Ó ·ÎÏÔ ·ÌÂÈ‚fiÌÂÓˆÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ Î·È ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎÒÓ Û˘Ì‚Ô‡ÏˆÓ, ‚. ÔÈ ‰ÈÔÈÎËÙÈΤ˜ ÙÔ˘˜ ˘Ôı¤ÛÂȘ ‰ÈÂÎÂÚ·ÈÒÓÔÓÙ·È ·fi Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈο (¤ÌÌÈÛı·) ÛÙÂϤ¯Ë, Á. Ë Î·Ù¿ÚÙÈÛË ÙˆÓ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÒÓ, ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Î·È Ù¯ÓÈÎÒÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘˜, Ë ÔÚÁ¿ÓˆÛË Î·È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ÂÈÎÔÈÓˆÓÈ·ÎÔ‡ ÙÔ˘˜ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ (Ì ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ·ÊÈÎÔ‡˜ Î·È ÚÔ·Á·Ó‰ÈÛÙÈÎÔ‡˜ ‰È·‡ÏÔ˘˜), ÔÈ ÛÊ˘ÁÌÔÌÂÙÚ‹ÛÂȘ Ù˘ ÎÔÈÓ‹˜ ÁÓÒÌ˘ Î·È Ë ÂÂÍÂÚÁ·Û›· ÙˆÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ ÙÔ˘˜, Ë ÔÚÁ¿ÓˆÛË ÙˆÓ ÂÎÏÔÁÈÎÒÓ ÙÔ˘˜ ·ÁÒÓˆÓ Î.Ï., ·Ó·Ù›ıÂÓÙ·È ˆ˜ ÂÚÁÔÏ·‚›Â˜ Û ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈΤ˜ ÌÔÓ¿‰Â˜ ¤¯Ô˘Û˜ Û¯ÂÙÈ΋ ÂÍÂȉ›Î¢ÛË. ™·ÊÒ˜, ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ·˘ÙÒÓ Â›Ó·È ÙÂÚ¿ÛÙÈÔ Î·È ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆÈÛÙ› ·Ú¿ Ì ÙË ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË Î¿ÔÈˆÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ·Ú·ÁfiÓÙˆÓ, Ô˘ ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ·ÍÈÒÓÔ˘Ó Â˘ÓÔ˚΋ ÌÂÙ·¯Â›ÚÈÛË ·fi ÙÔ ÎfiÌÌ·, ·ÓÂÍ·Úًو˜ ÙÔ˘ ·Ó ·˘Ùfi ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË ‹ ÛÙËÓ ·ÓÙÈÔϛ٢ÛË.4 ∫ÔÓÙÔÏÔÁ›˜, Û ¤Ó· ÙÂÛÙ ·ÍÈÔÈÛÙ›·˜ ÙÔ˘ ÔÏÈÙÈÎÔ‡ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜, ÂÁÁÚ¿ÊÔÓÙ·È ˆ˜ ˙ËÙÔ‡ÌÂÓ·: Ô ·ÎÚÈ‚‹˜ ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ ȉÂÔÏÔÁÈÎÔ‡ ÙÔ˘ ÛÙ›ÁÌ·ÙÔ˜ Î·È Ë Û˘ÓÂ‹˜ ÚÔ˜ ·˘Ùfi Ú·ÎÙÈ΋ ÙÔ˘, Ë ËıÈ΋ ÙˆÓ ÛÙfi¯ˆÓ Î·È Ù˘ ‰Ú¿Û˘ ÙÔ˘, Ë ¿ÛÎËÛË ·˘ÛÙËÚÔ‡ ÂϤÁ¯Ô˘ ÛÙËÓ ÂÈÛÚÔ‹ ÚÔÛÒˆÓ Î·È ¯ÚËÌ¿ÙˆÓ ÛÙÔ˘˜ ÎfiÏÔ˘˜ ÙÔ˘, Ë ·ÔÊ˘Á‹ οı ÂÍ·ÚÙËÛÈÔÁfiÓÔ˘ Â·Ê‹˜ ÙÔ˘ Ì ȉȈÙÈΤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ηÈ, ‚¤‚·È·, Ë ÈηÓfiÙËÙ¿ ÙÔ˘ Ó· ÁÔÓÈÌÔÔÈ› ÙÔ˘˜ ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌÔ‡˜ ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ ÁÈ· ÙËÓ ÙÚ¤¯Ô˘Û· ÔÏÈÙÈ΋ Î·È ÁÈ· ÙȘ ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ˜ ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ. ™ËÌÂÈÒÛÂȘ: 1. μÏ. Max Weber, √ÈÎÔÓÔÌ›· Î·È ∫ÔÈÓˆÓ›·, ∂’ ÙfiÌ.: ∫ÔÈÓˆÓÈÔÏÔÁ›· Ù˘ ÂÍÔ˘Û›·˜, ÌÙÊ. £. °ÎÈÔ‡Ú·˜, ∞ı‹Ó· 2009, ÛÂÏ. 21. 2. L. Gruppi, ∏ ¤ÓÓÔÈ· Ù˘ ËÁÂÌÔÓ›·˜ ÛÙÔÓ °ÎÚ¿ÌÛÈ, ÌÙÊ. ¶. ∫·ÛÙÔÚÈÓfi˜, ∞ı‹Ó· 1977, ÛÂÏ. 88-89. 3. Max Weber, fi.., ÛÂÏ. 259. 4. ¶Ú‚Ï. C. Crouch, ªÂÙ·‰ËÌÔÎÚ·Ù›·, ÌÙÊ. ∞. ∫ÈÔ˘ÎÈÔÏ‹˜, ∞ı‹Ó· 2006, ÛÂÏ. 139 Â.


¶√§πΔπ∫∏

7

KYPIAKH 28 ºEBPOYAPI√À 2010

™Ê‹Ó· USA ÛÙË Û˘Ìʈӛ· Ì ª¤ÚÎÂÏ Œ

ÓÙÔÓË ·ÓËÛ˘¯›· ÂÈÎÚ·Ù› ÛÙȘ μڢͤÏϘ Î·È ¿ÏϘ Â˘Úˆ·˚Τ˜ ÚˆÙ‡ԢÛ˜ Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ‰˘Ô 24ˆÚ·, ÌÂÙ¿ ÙȘ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ˆ˜ Ô ∞ÌÂÚÈηÓfi˜ Úfi‰ÚÔ˜, ª·Ú¿Î √Ì¿Ì·, ÚÔÙ›ıÂÙ·È Ó· ·ÓÙÈÚÔÙ›ÓÂÈ ÛÙÔ °ÈÒÚÁÔ ¶··Ó‰Ú¤Ô˘, ηٿ Δ˘ ∂πƒ∏¡∏™ ÙËÓ Â›ÛÎÂ„Ë ÙÔ˘ ÙÂÏ¢∫∞ƒ∞¡∞™√¶√À§√À Ù·›Ô˘ ÛÙËÓ √˘¿ÛÈÁÎÙÔÓ, ÛÙȘ 9 ª·ÚÙ›Ô˘, Û˘ÌÊÂÚfiÙÂÚÔ ÙÚfiÔ ‰·ÓÂÈÛÌÔ‡ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, ÎÔÈÓÔÙÈΤ˜ ËÁ¤˜ ¤ÏÂÁ·Ó fiÙÈ ÔÈ ∞ÌÂÚÈηÓÔ› ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏ›˙ÔÓÙ·È Ó· ÚÔÙ›ÓÔ˘Ó ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÏÂ˘Ú¿ ›Ù ÙË ¯ÔÚ‹ÁËÛË ‰·Ó›ˆÓ ÁÈ· ÙËÓ Â͢ËÚ¤ÙËÛË ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ¯Ú¤Ô˘˜ (Û.Û. ··ÈÙÔ‡ÓÙ·È ¿ÌÂÛ· οÔ˘ 25 ‰ÈÛ.) ·fi ·ÌÂÚÈηÓÈΤ˜ ÙÚ¿Â˙˜ Ì fiÚÔ˘˜ Û˘ÌÊÂÚfiÙÂÚÔ˘˜ ·fi ÂΛÓÔ˘˜ Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜, ›Ù ӷ ‰È·ÌÂÛÔÏ·‚‹ÛÔ˘Ó ÛÙÔ ¢ÈÂıÓ¤˜ ¡ÔÌÈÛÌ·ÙÈÎfi Δ·ÌÂ›Ô ÒÛÙ ӷ ÂÓÙ·¯ı› Ë ∂ÏÏ¿‰· Û ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ì fiÚÔ˘˜ Û˘ÌÊÂÚfiÙÂÚÔ˘˜ ·fi ÂΛÓÔ˘˜ Ù˘ ∫ÔÌÈÛÈfiÓ. ∏ √˘¿ÛÈÁÎÙÔÓ ¤¯ÂÈ Î¿ı ÏfiÁÔ Ó· ÂÈı˘Ì› Ó· οÓÂÈ “¯·Ï¿ÛÙÚ·” Û ÔÔÈ·‰‹ÔÙÂ Â˘Úˆ·˚΋ Û˘Ìʈӛ· ÛÙ‹ÚÈ͢ ÙˆÓ ‰·ÓÂÈ·ÎÒÓ ·Ó·ÁÎÒÓ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ - fiÛÔ ·˘Ù‹ ‰ÂÓ ÂÈÙ˘Á¯¿ÓÂÙ·È, ÙÔ Â˘ÚÒ ‚¿ÏÏÂÙ·È ÎÈ ·˘Ùfi Â͢ËÚÂÙ› ÙËÓ ·ÌÂÚÈηÓÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌ›·, Ô˘ ı¤ÏÂÈ Ó· Û˘Ó¯›ÛÂÈ Ù· ·Î¤Ù· ÂÓ›Û¯˘Û˘ ÏfiÁˆ Ù˘ ÎÚ›Û˘. ªÈ· ÂÍÔÌ¿Ï˘ÓÛË Ù˘ ÎÚ›Û˘ ÛÙËÓ Â˘Úˆ˙ÒÓË, ηٿ Û˘Ó¤ÂÈ·, Â›Ó·È Û ‚¿ÚÔ˜ ÙˆÓ ·ÌÂÚÈηÓÈÎÒÓ Û˘ÌÊÂÚfiÓÙˆÓ. Δ·˘ÙÔ¯ÚfiÓˆ˜, Û ÔÏÈÙÈÎfi Â›‰Ô, ÙÔ Ó· ÛÙÚ·Ê› ÌÈ· ¯ÒÚ· Ù˘ Â˘Úˆ˙ÒÓ˘ ÛÙËÓ √˘¿ÛÈÁÎÙÔÓ ·ÓÙ› ÙˆÓ μÚ˘ÍÂÏÏÒÓ Î·È ÙÔ˘ μÂÚÔÏ›ÓÔ˘

¯Ù˘¿ η›ÚÈ· ÙËÓ ·ÍÈÔÈÛÙ›· Î·È ÙÔ˘ ÓÔÌ›ÛÌ·ÙÔ˜, Î·È Ù˘ Â˘Úˆ˙ÒÓ˘, ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ˘ Â˘Úˆ·˚-

ÎÔ‡ ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹Ì·ÙÔ˜ Û˘ÓÔÏÈο. ∫È ·˘Ùfi, ΢ڛˆ˜, ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÙÔÓ›ÛÂÈ ÛÙÔÓ Î. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ Ë

ªÂ ÂÈϤÔÓ Ì¤ÙÚ· ÛÙË ‚·Ï›ÙÛ· ¤Ú¯ÂÙ·È Ô Â›ÙÚÔÔ˜ ŸÏÈ ƒÂÓ ∏ ÂÚ¯fiÌÂÓË Â‚‰ÔÌ¿‰· ı· Â›Ó·È Ë Î·ıÔÚÈÛÙÈ΋ fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÁÈ· ¤ÍÔ‰Ô ·fi ÙËÓ ÎÚ›ÛË Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜. √ Â›ÙÚÔÔ˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Î·È ¡ÔÌÈÛÌ·ÙÈÎÒÓ ÀÔı¤ÛÂˆÓ ŸÏÈ ƒÂÓ ¤Ú¯ÂÙ·È ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·, Èı·ÓÒ˜ ÙË ¢Â˘Ù¤Ú·, Ì ÛÙfi¯Ô Ó· ηٷϋÍÂÈ ÛÂ Û˘ÓÔÏÈ΋ Û˘Ìʈӛ· ÌÂ

∞Ó·ÙÚÔ‹ ÛÙȘ ÂÚÁ·ÛȷΤ˜ Û¯¤ÛÂȘ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘ ˙ËÙÔ‡Ó ÔÈ μڢͤÏϘ ∞£∏¡∞, 27.

H ¢ÂÏÈÍ›· ÛÙȘ ÂÚÁ·ÛȷΤ˜ Û¯¤ÛÂȘ Ì ÛÙfi¯Ô ÙËÓ ·‡ÍËÛË Ù˘ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ·˜ Â›Ó·È ÙÔ ÂfiÌÂÓÔ ‰›Ô ÛÙÔ ÔÔ›Ô ı· ‰ÔÎÈÌ·ÛÙÔ‡Ó Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· ¿ÌÂÛ· ÔÈ Û¯¤ÛÂȘ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Ì ÙȘ BڢͤÏϘ Î·È Ù· Û˘Ó‰Èοٷ. OÈ Û˘ÛÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ECOFIN ÚÔ˜ ÙÔ °ÈÒÚÁÔ ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ Ô˘ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· Â·Ó·ÏËÊıÔ‡Ó Î·È ÛÙÔ ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÙÔ˘ M·ÚÙ›Ô˘, ÂÚÈÁÚ¿ÊÔÓÙ·È ‹‰Ë ·fi ÙËÓ KÔÌÈÛÈfiÓ. OÈ BڢͤÏϘ ˙ËÙÔ‡Ó ¿ÌÂÛ· ·fi ÙËÓ EÏÏ¿‰· Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÛÙË Ì›ˆÛË ÙÔ˘ ˘„ËÏÔ‡ ÂÈ¤‰Ô˘ ÚÔÛٷ٢ÙÈÛÌÔ‡ ÙˆÓ ‰ËÌÔÛ›ˆÓ ˘·ÏϋψÓ, ÂÓ ÔÏ›ÁÔȘ ÛÙË ÛÙ·‰È·Î‹ ¿ÚÛË Ù˘ ÌÔÓÈÌfiÙËÙ·˜, ÛÙËÓ ·ÏÏ·Á‹ ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÙˆÓ Û˘ÏÏÔÁÈÎÒÓ Û˘Ì‚¿ÛÂˆÓ Î·È ÙËÓ ·ÓÙÈηٿÛÙ·Û‹ ÙÔ˘˜ Ì ÎÏ·‰ÈΤ˜ ‹ Î·È Û˘Ìʈӛ˜ ·Ó¿ ¯ÒÚÔ ÂÚÁ·Û›·˜, ÛÙËÓ ÂÓ‰˘Ó¿ÌˆÛË ÙˆÓ ÂÓÂÚÁÒÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÂÚÁ·Û›·˜, ÛÙËÓ ÂÓ›Û¯˘ÛË ÙÔ˘ Û˘Ó‰˘·ÛÌÔ‡ Ù˘ ¢ÂÏÈÍ›·˜ Ì ÙËÓ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·, ÙËÓ ÂÚ›ÊËÌË flexicurity, ÙË Û‡Ó‰ÂÛË Ù˘ ·Ú·ÁˆÁÈÎfiÙËÙ·˜ Ì ÙÔ˘˜ ÌÈÛıÔ‡˜ Î·È ÙË ÌÂÙ·ÚÚ‡ıÌÈÛË ÛÙÔ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi Û‡ÛÙËÌ·, ÒÛÙ ӷ ·Ú¿ÁÂÈ ÂÍÂȉÈÎÂ˘Ì¤ÓÔ ÂÚÁ·ÛÈ·Îfi ‰˘Ó·ÌÈÎfi. ™ÙÔ ÂÚÒÙËÌ· fiÙ Ú¤ÂÈ Ó· ÍÂÎÈÓ‹ÛÔ˘Ó ·˘Ù¤˜ ÔÈ ·ÏÏ·Á¤˜, Ë ·¿ÓÙËÛË Â›Ó·È ¿ÌÂÛ·. O ÏfiÁÔ˜ Â›Ó·È fiÙÈ ·fi ÙÔÓ IÔ‡ÓÈÔ Ë E.E. ‰ÂÓ ı· ÂÚÈÔÚ›˙ÂÙ·È Û ÁÂÓÈΤ˜ Û˘ÛÙ¿ÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ·‡ÍËÛË Ù˘ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ·˜, ·ÏÏ¿ ı· ¤¯ÂÈ Î·È Ù· ·Ó¿ÏÔÁ· ̤ÙÚ· ›ÂÛ˘. H ÂÍÂȉ›Î¢ÛË Ù˘ ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋˜ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË Ò˜ ÙÔ 2020 ı· ·Ó·ı¤ÙÂÈ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ηı‹ÎÔÓÙ· Û ¯ÒÚ˜ Î·È ÔÈ ÔÈÓ¤˜ ı· Â›Ó·È fi¯È ÌfiÓÔ Ô ·˘ÛÙËÚfi˜ ÎÔÈÓÔÙÈÎfi˜ ¤ÏÂÁ¯Ô˜, ·ÏÏ¿ Î·È Ë ÂÚÈÎÔ‹ ÙˆÓ ÎÔÓ‰˘Ï›ˆÓ. H EÏÏ¿‰· ‰È·ı¤ÙÂÈ ÙÔ ¯·ÌËÏfiÙÂÚÔ ‚·ıÌfi ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ·˜ ÛÙËÓ E˘Úˆ˙ÒÓË Î·È ÛÙȘ BڢͤÏϘ ÂÈ̤ÓÔ˘Ó fiÙÈ ‚·ÛÈ΋ ·ÈÙ›· Â›Ó·È ÙÔ ·ÓÂÏ·ÛÙÈÎfi ÌÔÓÙ¤ÏÔ ÙˆÓ ÂÚÁ·ÛÈ·ÎÒÓ Û¯¤ÛˆÓ. ™ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ˙ËÙÔ‡Ó ·ÂÏ¢ı¤ÚˆÛË ÙˆÓ ·ÔχÛÂˆÓ ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Ì ÚÔÛÙ·Û›· ÙÔ˘ ·ÔÏ˘Ì¤ÓÔ˘ ‰È¿ ÙˆÓ ÂȉÔÌ¿ÙˆÓ Î·È Ù˘ ÌÂÙÂÎ·›‰Â˘Û‹˜ ÙÔ˘ ÁÈ· Ó· ‚ÚÂÈ ÌÈ· Ó¤· ‰Ô˘ÏÂÈ¿ Î·È Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓË Î·Ù¿ÚÁËÛË fiÏˆÓ ÙˆÓ “ÚÔÓÔÌ›ˆÓ” Ô˘ ·Ó‚¿˙Ô˘Ó ÙÔ ÂÚÁ·ÛÈ·Îfi ÎfiÛÙÔ˜, ‰ËÏ·‰‹ ¢¤ÏÈÎÙ· ˆÚ¿ÚÈ·, ÒÛÙ ӷ ·ÔʇÁÔÓÙ·È ÔÈ ˘Âڈڛ˜, ÂÓÙ·ÙÈ΋ ··Û¯fiÏËÛË ÛÙÔ˘˜ Ì‹Ó˜ ·È¯Ì‹˜ Î.¿. H ΢‚¤ÚÓËÛË Ì¤¯ÚÈ ÙÒÚ· ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ··ÓÙ‹ÛÂÈ Â› Ù˘ Ô˘Û›·˜, ηıÒ˜ ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ·Ù˙¤ÓÙ· Ù˘ ÂÓÙ·ÂÙ›·˜. H Â·Ó·Ú‡ıÌÈÛË ÙˆÓ Â˘¤ÏÈÎÙˆÓ ÂÚÁ·ÛÈ·ÎÒÓ Û¯¤ÛÂˆÓ Ô˘ ۯ‰ȿ˙ÂÈ Ô AÓ‰Ú¤·˜ §Ô‚¤Ú‰Ô˜ ‰ÂÓ Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ÚÔ·ÙÂÈ ˆ˜ Û˘Ìʈӛ· ·fi ÙÔ ‰È¿ÏÔÁÔ ÂÚÁÔ‰ÔÙÒÓ - ÂÚÁ·˙Ô̤ӈÓ, ÂÓÒ ÛÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ ÙÔ̤· ÙÔ ÌfiÓÔ ‰Â›ÁÌ· ÁÚ·Ê‹˜ ‹Ù·Ó Ë ‰‹ÏˆÛË ÙÔ˘ £fi‰ˆÚÔ˘ ¶¿ÁηÏÔ˘ ÂÚ› ηٿÚÁËÛ˘ ı¤ÛÂˆÓ ˘·ÏÏ‹ÏˆÓ Î·È ÂӉ¯fiÌÂÓ˘ ·fiÏ˘Û˘.

ÕÓÁÎÂÏ· ª¤ÚÎÂÏ, Ô˘ ı· Û˘Ó·ÓÙËı› Ì·˙› ÙÔ˘ ÛÙȘ 5 ª·ÚÙ›Ô˘. ¶ÚÔ ËÌÂÚÒÓ, ‰È·ÚÚÔ¤˜ ·fi ÙÔ ª¤Á·ÚÔ ª·Í›ÌÔ˘ ¤ÏÂÁ·Ó fiÙÈ Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ‰ÂÓ ·¤ÎÏÂÈ ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ ÚÔÛÊ˘Á‹˜ ÛÙÔ ¢¡Δ, ÂÊfiÛÔÓ ÔÈ fiÚÔÈ Ù˘ ŒÓˆÛ˘ Â›Ó·È ÂÍ›ÛÔ˘ ÛÎÏËÚÔ›. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·, ˆÛÙfiÛÔ, ¤ÁÈÓ ۷ʤ˜ ˆ˜ ı· ÂÚfiÎÂÈÙÔ ÁÈ· ÌÈ· ÂÈÏÔÁ‹ ηٷÛÙÚÔÊÈ΋ ÁÈ· ¯ÒÚ· ÙÔ˘ ¢ÚÒ, Ì Ï‹ÚË ··ÏÔÈÊ‹ ÔÔÈÔ˘‰‹ÔÙ ‰ÈηÈÒÌ·ÙÔ˜ ‰È·Ú·ÁÌ¿Ù¢Û˘. øÛÙfiÛÔ, ÙÒÚ· ÔÚÈṲ̂ÓÔÈ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ ÙÔ˘ Î. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ‰ÂÓ ·ÔÎÏÂ›Ô˘Ó ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ Ó· ÙÔ Í·Ó·ÛÎÂÊı›, ‰Â‰Ô̤ÓÔ˘ fiÙÈ ÔÈ fiÚÔÈ Ô˘ ˙ËÙ¿ Ë ∂˘ÚÒË - ›Ù ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙË ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈ΋ ÂÈı·Ú¯›·, ›Ù ÁÈ· Ù· ÂÚÁ·Ûȷο, ›Ù ÁÈ· ÙÔ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈο - ÙÔ˘ Ê·›ÓÔÓÙ·È Â·¯ı›˜ Î·È Ì ‰˘Û·Ó¿ÏÔÁÔ ÔÏÈÙÈÎfi ÎfiÛÙÔ˜. °È· ·˘Ùfi, Û‡Ìʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜, Ô Î. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏ›˙ÂÙ·È Ó· ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂÈ Ù· ÚfiÛıÂÙ· ̤ÙÚ· ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ÙÔ˘ ·fi ÙËÓ √˘¿ÛÈÁÎÙÔÓ - οÙÈ Ô˘ ıÔÚ‡‚ËÛÂ Î·È ÙÔÓ Â›ÙÚÔÔ ŸÏÈ ƒÂÓ, Ô ÔÔ›Ô˜ Ì ÙË ÛÂÈÚ¿ ÙÔ˘ ̤¯ÚÈ ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ¯ı˜ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ‚¤‚·ÈÔ˜ fiÙÈ ı· ¤ÚıÂÈ ÙÂÏÈÎÒ˜ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· ·‡ÚÈÔ ÙÔ Úˆ› fiˆ˜ ›¯Â ۯ‰ȿÛÂÈ.

ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ΢‚¤ÚÓËÛË. √ Î. ƒÂÓ ı· ÂȉÈÒÍÂÈ ÙË Û‡Ó·„Ë Û˘Ìʈӛ·˜, ÛÙÔ ˘„ËÏfiÙÂÚÔ ‰˘Ó·Ùfi ÔÏÈÙÈÎfi Â›‰Ô, Ì ‰‡Ô ¿ÍÔÓ˜: ÀÈÔı¤ÙËÛË, ¯ˆÚ›˜ ηı˘ÛÙ¤ÚËÛË, ·fi ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÏÂ˘Ú¿ fiÏˆÓ ÙˆÓ Ì¤ÙÚˆÓ ÏÈÙfiÙËÙ·˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÂÍ·ÁÁÂÏı› ̤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· Î·È ·Ó·ÌÊ›‚ÔÏ· ÙˆÓ ÂÈÚfiÛıÂÙˆÓ Ì¤ÙÚˆÓ Ô˘ ÔÈ ∂˘Úˆ·›ÔÈ ÂÙ·›ÚÔÈ Ì·˜ ıˆÚÔ‡Ó ·Ó·Áη›· ÁÈ· Ó· ÌÂÈÒÛÔ˘Ì ηٿ 4% ÙÔ˘ ∞∂¶ ÙÔ ¤ÏÏÂÈÌÌ· Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ÂÓÙfi˜ ÙÔ˘ 2010. ™Â ·ÓÙ¿ÏÏ·ÁÌ·, ∫ÔÌÈÛÈfiÓ Î·È Eurogroup ı· ‰È·ÛÊ·Ï›ÛÔ˘Ó fiÙÈ Ë ∂ÏÏ¿‰· ı· ηٷʤÚÂÈ Ó· Â͢ÁÈ¿ÓÂÈ ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌ›· Ù˘ Î·È Ó· ÌÂÈÒÛÂÈ ÙÔ ¤ÏÏÂÈÌÌ·.


™À¡∂¡Δ∂À•∏

8

∫Àƒπ∞∫∏ 28 º∂μƒ√À∞ƒπ√À 2010

Δ

Ô ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÛÙ·ıÂÚfiÙËÙ·˜ Î·È ·Ó¿Ù˘Í˘ Ô˘ η٤ıÂÛÂ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ÙÔ˘ ¶∞™√∫ Î·È Ô ÙÚfiÔ˜ Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÙ·È ·fi ÙÔ˘˜ ÂÙ·›ÚÔ˘˜ Ì·˜ ηٷ‰ÂÈÎÓ‡ÂÈ ÙËÓ Ï·ıÂ̤ÓË ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ˘ Ù˘ ÎÚ›Û˘. ∞˘Ùfi ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ Ô Î. °ÈÒÚÁÔ˜ μÏ¿¯Ô˜, ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ Ù˘ ¡.¢, ÚÔÛı¤ÙÔÓÙ·˜ fiÙÈ ¤ÙÛÈ ‰›ÓÂÙ·È ÙÔ ¤ÚÂÈÛÌ· ÛÙÔ˘˜ Â˘Úˆ·›Ô˘˜ ÂÙ·›ÚÔ˘˜ Ó· ÂÈ‚¿ÏÔ˘Ó ÙȘ ÔÏÈÙÈΤ˜ ÙÔ˘˜ Û ‚¿ÚÔ˜ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜. ø˜ ÚÔ˜ Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ ÂÎÙÈÌ¿ fiÙÈ ·˘Ù¿ ‰ÂÓ ÔÊ›ÏÔÓÙ·È Û ÔÏÈÙÈΤ˜ ÙÔ˘ ÚfiÛÊ·ÙÔ˘ ·ÚÂÏıfiÓÙÔ˜ ·ÏÏ¿ Û ·Ú·Ï›„ÂȘ ÙˆÓ Î˘‚ÂÚÓ‹ÛÂˆÓ ·fi ÙÔ 1981 ¤ˆ˜ Û‹ÌÂÚ·. ∂ÎÊÚ¿˙ÂÈ ÙËÓ ÂÔ›ıËÛË fiÙÈ ‰ÂÓ ¤ÁÈÓ·Ó Ï¿ıË ·fi ÙȘ ΢‚ÂÚÓ‹ÛÂȘ Ù˘ ¡.¢ ˆ˜ ÚÔ˜ ÙÔÓ ˘ÔÏÔÁÈÛÌfi ÙÔ˘ ∞∂¶ Î·È ÛËÌÂÈÒÓÂÈ, fiÙÈ Ë ‰¤ÛÌË ÙˆÓ 23 ̤ÙÚˆÓ Ô˘ ÚfiÙÂÈÓÂ Ô Î. ™·Ì·Ú¿˜ ı· Û˘Ì‚¿ÏÂÈ ÛÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· Îϛ̷ÙÔ˜ Û˘Ó·›ÓÂÛ˘.

°πøƒ°√™ μ§∞Ã√™ “Δ· ΢‚ÂÚÓËÙÈο ̤ÙÚ· ·ÁÓÔÔ‡Ó ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË ÙfiÓˆÛ˘ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ ™˘Ó¤ÓÙ¢ÍË:

™øΔ∏ƒ∏™ §∂Δ™π√™

£ÔÏ‹ Î·È ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈ΋ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ Ë ÂÈÎfiÓ· Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜. Δ· ¤ˆ˜ ÙÒÚ· ̤ÙÚ· Ô˘ ¤¯ÂÈ ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂÈ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ÂÁÁ˘ÒÓÙ·, fiÙÈ ı· ηٷʤÚÔ˘Ì ӷ ÍÂʇÁÔ˘Ì ·fi ÙËÓ ÎÚ›ÛË Ì ÙȘ ‰ÈΤ˜ Ì·˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ Î·È fi¯È Ì ÙËÓ ‚Ô‹ıÂÈ· ÙˆÓ Â˘Úˆ·›ˆÓ ÂÙ·›ÚˆÓ Ì·˜; ∏ ηٿÛÙ·ÛË Ù˘ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ √ÈÎÔÓÔÌ›·˜, ÂÚÓ¿ÂÈ ›Ûˆ˜ ÙËÓ ÈÔ ‰‡ÛÎÔÏË Ê¿ÛË Ù˘ ÛÙ· ¯ÚfiÓÈ· Ù˘ ÌÂÙ·ÔÏ›Ù¢Û˘. §·Ì‚¿ÓÔÓÙ·˜ ˘fi„Ë Î·È ÙȘ Û˘Ó¤ÂȘ ·fi ÙËÓ ‰ÈÂıÓ‹ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË Â‡ÎÔÏ· ηٷϋÁÔ˘Ì ÛÙÔ Û˘Ì¤Ú·ÛÌ· ˆ˜ Ë ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË Û‹ÌÂÚ· ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙÔ ÂÁÁ‡˜ ̤Ï-

“£· Ú¤ÂÈ Ó· ηٷÛÙ› ۷ʤ˜ ˆ˜ Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ù˘ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ √ÈÎÔÓÔÌ›·˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ú¿ÍÂˆÓ Î·È ·Ú·Ï›„ÂˆÓ ÙÔ˘ ÚfiÛÊ·ÙÔ˘ ·ÚÂÏıfiÓÙÔ˜ ·ÏÏ¿ Â›Ó·È ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ‰È·¯Â›ÚÈÛ˘ fiÏˆÓ ÙˆÓ Î˘‚ÂÚÓ‹ÛÂˆÓ ·fi ÙÔ 1981 Î·È ÌÂÙ¿. √È ÂÚ›Ô‰ÔÈ ‰È·Î˘‚¤ÚÓËÛ˘ ·fi ÙÔ ¶∞™√∫ ÂÈ‚¿Ú˘Ó·Ó Î·Ù·Ï˘ÙÈο ÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ ÁÂÓȤ˜” ÓÔÌ›· Î·È ÛÙËÓ ·ÍÈÔÈÛÙ›· Ì·˜. ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÛÙ·ıÂÚfiÙËÙ·˜ Î·È ·Ó¿Ù˘Í˘ Ô˘ η٤ıÂÛ ÙÔ ¶∞™√∫, ·ÏÏ¿ Î·È Ô ÙÚfiÔ˜ Ô˘ ·˘Ùfi ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÙ·È ·fi ÙÔ˘˜ ÂÙ·›ÚÔ˘˜ Ì·˜ Î·È ·fi Ù· ‰ÈÂıÓ‹ ̤۷ ÂÓË̤ڈÛ˘, ηٷ‰ÂÈÎÓ‡Ô˘Ó fi¯È ÌfiÓÔ ÙËÓ Ï·ıÂ̤ÓË ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ˘ Ù˘ ÎÚ›Û˘ ·ÏÏ¿ ‰›ÓÔ˘Ó

“∏ ‰¤ÛÌË Ì¤ÙÚˆÓ Ô˘ ÚfiÙÂÈÓÂ Ô Î. ™·Ì·Ú¿˜ Â›Ó·È Û›ÁÔ˘Ú· ÌÈ· ·ÔÊ·ÛÈÛÙÈ΋ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· Ë ÔÔ›· ı· Û˘Ì‚¿ÏÂÈ ÛÙËÓ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· Îϛ̷ÙÔ˜ Û˘Ó·›ÓÂÛ˘ Û ·ÓÙ›ıÂÛË Ì ٷ ̤ÙÚ· Ô˘ ÂÍ‹ÁÁÂÈÏÂ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ÙÔ˘ ¶∞™√∫ Ù· ÔÔ›· ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÚÔηϤÛÔ˘Ó ·ÚÓËÙÈΤ˜ ÂÈÙÒÛÂȘ ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ Î·È ı· Ô‰ËÁ‹ÛÔ˘Ó Û ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ‡ÊÂÛË ÙËÓ ∂ÏÏËÓÈ΋ √ÈÎÔÓÔÌ›·. Δ· ΢‚ÂÚÓËÙÈο ̤ÙÚ·, ¤¯Ô˘Ó ÌfiÓÔ ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈÎfi ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·” ÏÔÓ Â›Ó·È ·ÛÙ·ı‹˜ Î·È Â˘ÌÂÙ¿‚ÏËÙË. ∏ ¡¤· ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·, ‰È¿ ÛÙfiÌ·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ∫ÒÛÙ· ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹, ÛÙËÓ ÔÌÈÏ›· ÙÔ˘ ÛÙËÓ ¢∂£, ·ÚÔ˘Û›·Û ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· Û fiÏË ÙËÓ ‰È¿ÛÙ·Û‹ ÙÔ˘ Î·È ÂÍ‹ÁÁÂÈÏ “ÛÎÏËÚ¿” ̤ÙÚ· ÁÈ· ÙËÓ ÔÚı‹ Î·È ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈ΋ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË Ù˘ ηٿÛÙ·Û˘. ∂ÈÛ‹Ì·Ó ‰Â, ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË Ó¤·˜ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Ì ӈ‹ Ï·˚΋ ÂÓÙÔÏ‹ Ô˘ ı· Ù˘ ¤‰ÈÓ ÔÏÈÙÈ΋ ‰‡Ó·ÌË Ó· ¿ÚÂÈ ·˘Ù¿ Ù· ̤ÙÚ·. ∏ Ù·ÎÙÈ΋ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ ÚÔÂÎÏÔÁÈο Ó· ·ÁÓÔ› ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·, Ù¿˙ÔÓÙ·˜ Ù· ¿ÓÙ· ÛÙÔ˘˜ ¿ÓÙ˜ Î·È ÌÂÙÂÎÏÔÁÈο Ó· ·ÓÙȉڿ ÓˆıÚ¿ - Û Ï·›ÛÈ· ·Ú·Í›·˜, ·Ó·‚ÏËÙÈÎfiÙËÙ·˜, ηı˘ÛÙÂÚ‹ÛÂˆÓ Î·È ÂÛˆÙÂÚÈ΋˜ ‰ÈÁψÛÛ›·˜ - ›¯Â Î·È ¤¯ÂÈ ÛÔ‚·Ú‹ Â›ÙˆÛË ÛÙËÓ ÔÈÎÔ-

ÂÈÚfiÛıÂÙÔ ¤ÚÂÈÛÌ· ÛÙÔ˘˜ ∂˘Úˆ·›Ô˘˜ ∂Ù·›ÚÔ˘˜ Ì·˜ Ó· ÂÈ‚¿ÏÔ˘Ó ÙȘ ÔÏÈÙÈΤ˜ ÙÔ˘˜ ÂȘ ‚¿ÚÔ˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ì·˜. ∏ Û˘ÁÎÚfiÙËÛË ÂÍÂÙ·ÛÙÈ΋˜ ÂÈÙÚÔ‹˜ ÁÈ· ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌ›· ı· Ú¤ÂÈ Î·Ù¿ ÙÔ ¶∞™√∫ Ó· ÂÚÈÔÚÈÛÙ› ÌfiÓÔ ÛÙËÓ ÂÓÙ·ÂÙ›· ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹. ∏ ‰Â ¡.¢ ÂÈ̤ÓÂÈ Ë ‰ÈÂÚ‡ÓËÛË Ó· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ ·fi ÙÔ 1981. ª‹ˆ˜ ¤ÙÛÈ Ô‰ËÁԇ̷ÛÙ Û ÌÈ· ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÔÏÈÙÈ΋ fi͢ÓÛË; ΔÔ ¶∞™√∫, ˙‹ÙËÛ ÙËÓ Û‡ÛÙ·ÛË ∂ÍÂÙ·ÛÙÈ΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ÁÈ· ÙËÓ √ÈÎÔÓÔÌ›·, ·‰È·ÊÔÚÒÓÙ·˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÎfiÓ· Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi Î·È ÙȘ Û˘Ó¤ÂȘ ÁÈ· ÙÔÓ ÙfiÔ. ∏ ¡¤· ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·, ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÊÔ‚Ëı› ÔÙ¤ Î·È Ù›ÔÙ· Î·È Ê˘ÛÈο ‰ÂÓ ÂÈı˘Ì› Û ηÌÈ¿ ÂÚ›ÙˆÛË

Ó· Û˘ÁÎ·Ï˘ÊıÔ‡Ó ÔÈ Â˘ı‡Ó˜ fiÔ˘ Î·È ÁÈ· fiÛÔ˘˜ ˘¿Ú¯Ô˘Ó. øÛÙfiÛÔ, ı· Ú¤ÂÈ Ó· ηٷÛÙ› ۷ʤ˜, ˆ˜ Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ù˘ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ √ÈÎÔÓÔÌ›·˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ú¿ÍÂˆÓ Î·È ·Ú·Ï›„ÂˆÓ ÙÔ˘ ÚfiÛÊ·ÙÔ˘ ·ÚÂÏıfiÓÙÔ˜ ·ÏÏ¿ Â›Ó·È ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ‰È·¯Â›ÚÈÛ˘ fiÏˆÓ ÙˆÓ Î˘‚ÂÚÓ‹ÛÂˆÓ ·fi ÙÔ 1981 Î·È ÌÂÙ¿. √È ÂÚ›Ô‰ÔÈ ‰È·Î˘‚¤ÚÓËÛ˘ ·fi ÙÔ ¶∞™√∫ ÂÈ‚¿Ú˘Ó·Ó Î·Ù·Ï˘ÙÈο ÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ ÁÂÓȤ˜. ∂¿Ó ÏÔÈfiÓ, ÛÙËÓ ∫˘‚¤ÚÓËÛË ÂÈı˘ÌÔ‡Ó ÂÈÏÈÎÚÈÓ¿ ÙËÓ ·Ï‹ıÂÈ· ÙfiÙ ı· Ú¤ÂÈ Ó· Û˘ÌʈӋÛÔ˘Ó fiÙÈ Ë ¤Ú¢ӷ Ù˘ ÂÍÂÙ·ÛÙÈ΋˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ¤¯ÂÈ ·ÊÂÙËÚ›· ÙȘ ·Ú¯¤˜ Ù˘ ‰ÂηÂÙ›·˜ ÙÔ˘ 1980. ∫·È ·ÚfiÙÈ Ë ÚfiÙ·ÛË ÙÔ˘ ¶∞™√∫ ÂÚÈÔÚ›˙ÂÈ ÙÔ ¯ÚfiÓÔ (·fi ÙÔ 2004) ‰ÂÓ ı· ÌÔÚ¤ÛÂÈ Ó· ·ÔʇÁÂÈ ÙËÓ ‰ËÌÔÛÈÔÔ›ËÛË ÛÙÔȯ›ˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô ÚÔ ÙÔ˘ 2004, ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·˜ Î·È ÙËÓ Â˘ı‡ÓË ñÏ‹Úˆ˜- ÁÈ· ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÈÎfiÓ·. ŒÁÈÓ·Ó ÈÛÙ‡ÂÙ ϷÓı·Ṳ̂ÓÔÈ ¯ÂÈÚÈÛÌÔ› ·fi ÙȘ ΢‚ÂÚÓ‹ÛÂȘ Ù˘ ¡.¢ ˆ˜ ÚÔ˜ ÙÔÓ ÙÚfiÔ ˘ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘ ÂÏÏ›ÌÌ·ÙÔ˜ ‰›ÓÔÓÙ·˜ ÛÙËÓ ∂.∂ ·Ó·ÏËı‹ ÛÙÔȯ›·; ∏ ∫˘‚¤ÚÓËÛË Ù˘ ¡¤·˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜, ·fi ÙËÓ ÚÒÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ·Ó¤Ï·‚ ÙËÓ ÂÍÔ˘Û›· ÙÔ 2004 ÚÔÛ¿ıËÛ ӷ ·ÔÎÔÌ›ÛÂÈ ÌÈ· ÍÂοı·ÚË ÂÈÎfiÓ· ÁÈ· ÙÔ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfi ¤ÏÏÂÈÌÌ· Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜. ∏ ¡.¢ ÙÔ ·Ú¤Ï·‚ ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ 108%

ÙÔ˘ ∞∂¶, ÙÔ Î·Ù¤‚·Û ÛÙÔ 105% ÙÔ 2007 Î·È ·Ó¤‚ËΠÛÙÔ 110% ÙÔ˘ ∞∂¶ fiÙ·Ó ¯Ù‡ËÛÂ Ë ‰ÈÂıÓ‹˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË. ¶ÈÛÙ‡ˆ ˆ˜ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó Á›ÓÂÈ Ï·Óı·Ṳ̂ÓÔÈ ¯ÂÈÚÈÛÌÔ› ·fi ÙȘ ∫˘‚ÂÚÓ‹ÛÂȘ Ù˘ ¡¤·˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ ˆ˜ ÚÔ˜ ÙÔÓ ˘ÔÏÔÁÈÛÌfi ÙÔ˘ ∞∂¶. ∂ÎÙÈÌÒ ˆ˜ ÙÔ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfi ¤ÏÏÂÈÌÌ· ÙÔ˘ ∞∂¶ Ô˘ ¿ÊËÛÂ Ë ∫˘‚¤ÚÓËÛË ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹ Â›Ó·È Î¿Ùˆ ·fi ÙÔ 10% ÂÓÒ Ë ÛËÌÂÚÈÓ‹ ÂÈÎfiÓ· ÔÊ›ÏÂÙ·È Û ÌÂÁ¿ÏÔ ‚·ıÌfi ÛÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ù˘ ∫˘‚¤ÚÓËÛ˘ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ Ì ÌÈ· ÛÂÈÚ¿ ÂÓÂÚÁÂÈÒÓ ‹ ·Ú·Ï›„ÂˆÓ Ó· “ÊÔ˘ÛÎÒÛÔ˘Ó” Ù¯ÓËÙ¿ ÙÔ ¤ÏÏÂÈÌÌ· ÙÔ˘ 2009 ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· Ê·Ó› ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈ΋ ÂÚÈÔÚ›˙ÔÓÙ¿˜ ÙÔ Î·Ù¿ 4 ÔÛÔÛÙÈ·›Â˜ ÌÔÓ¿‰Â˜. ∏ ‰¤ÛÌË Ì¤ÙÚˆÓ Ô˘ ÚfiÙÂÈÓÂ Ô Î. ™·Ì·Ú¿˜ ÌÔÚ› Ó· ÂÚÌËÓ¢ıÔ‡Ó ˆ˜ ÌÈ· ·ÔÊ·ÛÈÛÙÈ΋ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›·, Ë ÔÔ›· Û˘Ì‚¿ÏÏÂÈ ÛÙËÓ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· Îϛ̷ÙÔ˜ Û˘Ó·›ÓÂÛ˘; ∏ ‰¤ÛÌË Ì¤ÙÚˆÓ Ô˘ ÚfiÙÂÈÓÂ Ô Î. ™·Ì·Ú¿˜ Â›Ó·È Û›ÁÔ˘Ú· ÌÈ· ·ÔÊ·ÛÈÛÙÈ΋ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· Ë ÔÔ›· ı· Û˘Ì‚¿ÏÏÂÈ ÛÙËÓ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· Îϛ̷ÙÔ˜ Û˘Ó·›ÓÂÛ˘ Û ·ÓÙ›ıÂÛË Ì ٷ ̤ÙÚ· Ô˘ ÂÍ‹ÁÁÂÈÏÂ Ë ∫˘‚¤ÚÓËÛË ÙÔ˘ ¶∞™√∫ Ù· ÔÔ›· ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÚÔηϤÛÔ˘Ó ·ÚÓËÙÈΤ˜ ÂÈÙÒÛÂȘ ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ Î·È ı· Ô‰ËÁ‹ÛÔ˘Ó Û ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ‡ÊÂÛË ÙËÓ ∂ÏÏËÓÈ΋ √ÈÎÔÓÔÌ›·. Δ· ΢‚ÂÚÓËÙÈο ̤ÙÚ·, ¤¯Ô˘Ó ÌfiÓÔ ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈÎfi ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·, ·ÁÓÔÒÓÙ·˜ ÂȉÂÈÎÙÈο ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË ÙfiÓˆÛ˘ Ù˘ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ √ÈÎÔÓÔÌ›·˜. ∏ ¡¤· ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·, ¤¯ÂÈ ÛÔ‚·Ú¤˜ ÂÈÊ˘Ï¿ÍÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ÔÚıfiÙËÙ· Î·È ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ÙˆÓ Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓˆÓ Ì¤ÙÚˆÓ. ™ÎÔfi˜ ÙˆÓ 23 ̤ÙÚˆÓ Ô˘ ÚÔÙ›ÓÂÈ Ë ¡¤· ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·, ‰ÂÓ Â›Ó·È Ó· ÂÈ‚·Ú‡ÓÂÈ ·ÎfiÌ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Ù· ÌÈÎÚÔÌÂÛ·›· ÂÈÛÔ‰‹Ì·-

“ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÛÙ·ıÂÚfiÙËÙ·˜ Î·È ·Ó¿Ù˘Í˘ Ô˘ η٤ıÂÛ ÙÔ ¶∞™√∫, ·ÏÏ¿ Î·È Ô ÙÚfiÔ˜ Ô˘ ·˘Ùfi ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÙ·È ·fi ÙÔ˘˜ ÂÙ·›ÚÔ˘˜ Ì·˜ Î·È ·fi Ù· ‰ÈÂıÓ‹ ̤۷ ÂÓË̤ڈÛ˘, ηٷ‰ÂÈÎÓ‡Ô˘Ó fi¯È ÌfiÓÔ ÙË Ï·ıÂ̤ÓË ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ˘ Ù˘ ÎÚ›Û˘ ·ÏÏ¿ ‰›ÓÔ˘Ó ÂÈÚfiÛıÂÙÔ ¤ÚÂÈÛÌ· ÛÙÔ˘˜ ∂˘Úˆ·›Ô˘˜ ÂÙ·›ÚÔ˘˜ Ì·˜ Ó· ÂÈ‚¿ÏÔ˘Ó ÙȘ ÔÏÈÙÈΤ˜ ÙÔ˘˜ ÂȘ ‚¿ÚÔ˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ì·˜” Ù·. ™ÎÔfi˜ ÙÔ˘˜ Â›Ó·È Ó· ÙÔÓÒÛÔ˘Ó ÙËÓ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ·, Ó· ÂÓÈÛ¯‡ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·, Ó· ·˘Í‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ Î·Ù·Ó¿ÏˆÛË ÂÈ‚·Ú‡ÓÔÓÙ·˜ ÂÏ¿¯ÈÛÙ· ÙÔÓ ÎÚ·ÙÈÎfi ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi. Δ· ̤ÙÚ·, ·ÊÔÚÔ‡Ó fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÙÔÌ›˜ Ù˘ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ √ÈÎÔÓÔÌ›·˜ Î·È fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Ôϛ٘. ∏ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘˜ ı· ÂÍ·Ï›„ÂÈ ÙËÓ ·‚‚·ÈfiÙËÙ· Î·È ÙËÓ ·Ó·ÛÊ¿ÏÂÈ· Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó ÔÈ ŒÏÏËÓ˜ Ôϛ٘ Î·È ı· Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ Û ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ËÚÂÌ›·. μÚ›ÛÎÂÙ·È ϤÔÓ Ë ¡.¢ Û ÌÈ· ÙÚԯȿ ·Ó¿Î·Ì„˘ ›ıÔÓÙ·˜ ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›· fiÙÈ ¤¯ÂÈ ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÛÙËÓ ·Ó·Áη›· ÎÚÈÙÈ΋ ÁÈ· ÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ Î·È Ù· fiÛ· Ï¿ıË ¤¯Ô˘Ó Á›ÓÂÈ; √È ÂÎÏÔÁ¤˜ ÙÔ˘ √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘, ·ÔÙ¤ÏÂÛ·Ó ÁÈ· ÙË ¡¤· ¢ËÌÔÎÚ·Ù›· ÛËÌÂ›Ô ·Ó·ÊÔÚ¿˜ ÁÈ· ÙËÓ Û‡Á¯ÚÔÓË ÈÛÙÔÚ›·˜ Ù˘. ∏ Ì·˙È΋ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Ù˘ ‚¿Û˘, ÛÙËÓ ·Ó¿‰ÂÈÍË Ó¤Ô˘ ·Ú¯ËÁÔ‡, ·ÏÏ¿ Î·È Ë ÛËÌÂÚÈÓ‹ ‰‡ÛÎÔÏË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Ô˘ ÂÚÓ¿ Ô ÙfiÔ˜, ‰ÂÓ ·Ê‹ÓÔ˘Ó ÂÚÈıÒÚÈ· ÁÈ· ηı˘ÛÙÂÚ‹ÛÂȘ Î·È ·Ú·Ï›„ÂȘ. ∏ ¡¤· ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·, Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÔÓÙ·˜ Ì ıÂÙÈ΋ „‹ÊÔ ÛÙËÓ Û‡ÛÙ·ÛË fiÏˆÓ ÙˆÓ ÂÍÂÙ·ÛÙÈÎÒÓ ÂÈÙÚÔÒÓ, ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÈ ¤ÌÚ·ÎÙ· ˆ˜ Â›Ó·È ¤ÙÔÈÌË Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ Ù· Ù˘¯fiÓ Ï¿ıË ÙÔ˘ ·ÚÂÏıfiÓÙÔ˜, ÂÓÒ Ì ÙËÓ Ó¤· ËÁÂÛ›· Ù˘ Â›Ó·È ¤ÙÔÈÌË Ó· ·Û΋ÛÂÈ ÂÔÈÎÔ‰ÔÌËÙÈ΋ ·ÓÙÈÔϛ٢ÛË ÁÈ· fiÏ· Ù· ÊϤÁÔÓÙ· ˙ËÙ‹Ì·Ù· ÙÔ˘ Û‹ÌÂÚ·. ∞fi Ù· ·Ú·¿Óˆ, Á›ÓÂÙ·È Û·Ê¤˜ ˆ˜ Ë ¡¤· ¢ËÌÔÎÚ·Ù›· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ϤÔÓ Û ÙÚԯȿ ·Ó¿Î·Ì„˘ Î·È Â›Ó·È ¤ÙÔÈÌË Ó· Û˘ÁÎÚÔ˘ÛÙ› Ì ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË fiÔ˘ Î·È fiÙ·Ó ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ô ÙfiÔ˜ Ó· ÌÂÈ Í·Ó¿ Û ÙÚԯȿ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ·Ó¿Ù˘Í˘ Î·È ÎÔÈÓˆÓÈ-

΋˜ ¢ËÌÂÚ›·˜. ™ÙÔ Â›ÎÂÓÙÚÔ ÙˆÓ Û˘˙ËÙ‹ÛÂˆÓ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Î·È ÙÔ ı¤Ì· ÙÔ˘ ÂÎÏÔÁÈÎÔ‡ ÓfiÌÔ˘. ΔÂÏÈο ‚ϤÂÙ ӷ ÂÊ·ÚÌfi˙ÂÙ·È ÙÔ ÁÂÚÌ·ÓÈÎfi ÌÔÓÙ¤ÏÔ ‹ οÔÈÔ ¿ÏÏÔ; ∏ ¯ÒÚ· ÂÚÓ¿ ÌÈ· ¿Ú· Ôχ ‰‡ÛÎÔÏË ÂÚ›Ô‰Ô Î·È ··ÈÙ› ·fi ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ Ù˘ ËÁÂÛ›· Ó· ¿ÚÂÈ ¿ÌÂÛ· ·ÔÊ¿ÛÂȘ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·ÂÌϷΛ ÙÔ Û˘ÓÙÔÌfiÙÂÚÔ ‰˘Ó·Ùfi ·fi ·˘Ù‹ ÙË ‰‡ÛÎÔÏË ı¤ÛË. ∂›Ó·È ÚÔÊ·Ó¤˜, ˆ˜ Ë Û˘˙‹ÙËÛË ÁÈ· ÙËÓ ·ÏÏ·Á‹ ÙÔ˘ ÂÎÏÔÁÈÎÔ‡ ÓfiÌÔ˘ ÛÙËÓ ·ÚÔ‡Û· ¯ÚÔÓÈ΋ ÛÙÈÁÌ‹, ÌfiÓÔ ¿ÛÎÔË Î·È ¿Î·ÈÚË ÌÔÚ› Ó· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙ›. øÛÙfiÛÔ, ·Ó Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ı¤ÏÂÈ Ó· ·ÓÔ›ÍÂÈ ÙÒÚ· ÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ˙‹ÙËÌ·, ı· Ú¤ÂÈ Ó· οÓÂÈ ¤Ó· ÂÔÈÎÔ‰ÔÌËÙÈÎfi ‰È¿ÏÔÁÔ ¯ˆÚ›˜ Ó· ¤¯ÂÈ Ï¿‚ÂÈ ·ÔÊ¿ÛÂȘ ÂÎ ÙˆÓ ÚÔÙ¤ÚˆÓ. ∏ ¡.¢ ÈÛÙ‡ÂÈ ·ÎÚ¿‰·ÓÙ·, ˆ˜ Ë Î¿ı ¯ÒÚ· ¤¯ÂÈ ÙȘ ȉȷÈÙÂÚfiÙËÙ¤˜ Ù˘ Î·È Û η̛· ÂÚ›ÙˆÛË ‰ÂÓ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ˘ÈÔıÂÙ‹ÛÂÈ ·˘ÙÔ‡ÛÈÔ ¤Ó· ÂÎÏÔÁÈÎfi ÓfiÌÔ Ô ÔÔ›Ô˜ ¤¯ÂÈ Û¯Â‰È·ÛÙ› Ó· ÂÊ·ÚÌÔÛÙ› ÁÈ· ¿ÏÏË ¯ÒÚ·. ∞Ó·ÊÔÚÈο, Ì ÙËÓ ˘ÈÔı¤ÙËÛË ÙÔ˘ °ÂÚÌ·ÓÈÎÔ‡ ÌÔÓÙ¤ÏÔ˘ Î·È ÙȘ ÌÔÓÔ‰ÚÈΤ˜ ÂÚÈʤÚÂȘ, Ë ¡¤· ¢ËÌÔÎÚ·Ù›· ¤¯ÂÈ ÂÎÊÚ¿ÛÂÈ ÙȘ ·ÓÙÈÚÚ‹ÛÂȘ Ù˘, ÂÓÒ ¤¯ÂÈ ·ÓÙÈÚÔÙ›ÓÂÈ ÙȘ ÔÏÈÁÔ‰ÚÈΤ˜ ÂÚÈʤÚÂȘ. Δ˘¯fiÓ ÂÈÌÔÓ‹ Û ·ÏÏ·Á‹ ÙÔ˘ ÙˆÚÈÓÔ‡ ÂÎÏÔÁÈÎÔ‡ ÓfiÌÔ˘, Ô˘ ı· „ËÊÈÛÙ› ÌfiÓÔ ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ ¶∞™√∫, ı· ÛËÌ·›ÓÂÈ ·˘ÙfiÌ·Ù· ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ ÙÔ 2017. ∏ ¡¤· ¢ËÌÔÎÚ·Ù›· ÈÛÙ‡ÂÈ ˆ˜ Ô ÂÎÏÔÁÈÎfi˜ ÓfiÌÔ˜ Ú¤ÂÈ Ó· ‰È·ÎÚ›ÓÂÙ·È ·fi Û˘Ó¤¯ÂÈ· Î·È ‰È·¯ÚÔÓÈÎfiÙËÙ· ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ˘ÂÚ„ËÊÈÛÙ› ·fi ÙÔ ÎÔÈÓÔ‚Ô‡ÏÈÔ Î·È Ó· ¤¯ÂÈ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ·fi ÙËÓ ÂfiÌÂÓË ÎÈfiÏ·˜ ÂÎÏÔÁÈ΋ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË.


™À¡∂¡Δ∂À•∏

9

KYPIAKH 28 º∂μƒ√À∞ƒπ√À 2010

Δ

ËÓ ·Ó¿ÁÎË Ó· ·ÔʇÁÔ˘Ì ÙËÓ ·Á›‰· Ù˘ ·Î·Ù¿Û¯ÂÙ˘ ÌÂÙÚÔÏÔÁ›·˜, Ë ÔÔ›· ‰È·ÌÔÚÊÒÓÂÈ ¿Û¯ËÌË „˘¯ÔÏÔÁ›· Î·È Û‡Á¯˘ÛË ÛÙË ¯ÒÚ·, ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ Ô Î. °ÈÒÚÁÔ˜ ºÏˆÚ›‰Ë˜, ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ÙÔ˘ ¶∞™√∫, ÚÔÛı¤ÙÔÓÙ·˜ fiÙÈ Ë Û˘˙‹ÙËÛË ÁÈ· ÂÈϤÔÓ Ì¤ÙÚ· ¯ˆÚ›˜ ÙËÓ ·ÍÈÔÏfiÁËÛË Ù˘ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜ ÙˆÓ ‹‰Ë ·ÔÊ·ÛÈÛı¤ÓÙˆÓ ‰ÂÓ ˆÊÂÏ›. £ÂˆÚ› ÍÂÂÚ·Ṳ̂ÓË ÙËÓ Û˘˙‹ÙËÛË ÁÈ· ÙÔ Â¿Ó Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ¤Ï·‚ ÂÁη›Úˆ˜ Ù· ·Ó·Áη›· ̤ÙÚ· Î·È ‰ËÏÒÓÂÈ fiÙÈ ··ÈÙÂ›Ù·È Û˘ÓÙÂÙ·Á̤ÓË ‰Ú¿ÛË ÛÙ· ·ÓÔȯٿ ̤و·. £ÂˆÚ› fiÙÈ Ë ∂ÏÏ¿‰· ¤ÁÈÓ ‰›Ô ‚ÔÏ‹˜ ÁÈ· Ó· ‰ÔÎÈÌ·ÛÙÔ‡Ó ÔÈ ·ÓÙÔ¯¤˜ Ù˘ Â˘Úˆ˙ÒÓ˘ Î·È Ó· ÏËÁ› ÙÔ Â˘ÚÒ. ™¯ÔÏÈ¿˙ÔÓÙ·˜ ÙËÓ Û˘ÁÎÚfiÙËÛË ÂÍÂÙ·ÛÙÈ΋˜ ÁÈ· ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌ›· ÛËÌÂÈÒÓÂÈ fiÙÈ ·˘Ù‹ Ú¤ÂÈ Ó· Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ ÛÂ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˜ ¢ı‡Ó˜ Î·È ‰È‰¿ÁÌ·Ù· ÚÔ˜ ·ÔÊ˘Á‹Ó.

°πøƒ°√™ º§øƒπ¢∏™ “∑‹ÙËÌ· ·ÙÚȈÙÈ΋˜ ÂÈ‚›ˆÛ˘ Ë ˘ÏÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ۯ‰›Ô˘ ÛÙ·ıÂÚfiÙËÙ·˜” ™˘Ó¤ÓÙ¢ÍË:

™øΔ∏ƒ∏™ §∂Δ™π√™

H ÂÈ‚ÔÏ‹ ÌÂÏÏÔÓÙÈο ·ÎfiÌË ÈÔ ÛÎÏËÚÒÓ Ì¤ÙÚˆÓ ·fi ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ΢‚¤ÚÓËÛË, ηÙfiÈÓ ÈÛ¯˘ÚÒÓ ȤÛÂˆÓ ·fi ÙËÓ ∂.∂ Î·È ÙÔ ¢¡Δ, fiˆ˜ Ë ÂÚÈÎÔ‹ ÙÔ˘ 14Ô˘ ÌÈÛıÔ‡, ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ º¶∞, ¿ÁˆÌ· ÌÈÛıÒÓ Î.·, ÌÔÚ› Ó· ÔÊ›ÏÂÙ·È ÛÙÔ fiÙÈ ¤ˆ˜ ÙÒÚ· ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ›ÛÂÈ Ë ÂÏÏËÓÈ΋ ΢‚¤ÚÓËÛË, fiÙÈ ÎÈÓÂ›Ù·È Ì ÛÔ‚·ÚfiÙËÙ· Î·È Â›ÁÓˆÛË Ù˘ ηٿÛÙ·Û˘; ∏ ΢‚¤ÚÓËÛË ¤¯ÂÈ ¿ÚÂÈ ·ÔÊ¿ÛÂȘ Î·È ¤¯ÂÈ ¯·Ú¿ÍÂÈ ÙÔÓ ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏÈÛÌfi Ù˘, Ì ¢ı‡ÓË Î·È Ï‹ÚË Â›ÁÓˆÛË. À¿Ú¯ÂÈ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ‰¤ÛÌ¢ÛË ÁÈ· Ì›ˆÛË ÙÔ˘ ÂÏÏ›ÌÌ·ÙÔ˜ ηٿ 4% ÙÔ 2010 Î·È ·˘Ùfi ϤÔÓ ı· ÎÚ›ÓÂÙ·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, ηٿ Ù·ÎÙ¿ ¯ÚÔÓÈο ‰È·ÛÙ‹Ì·Ù·, fiˆ˜ ÚԂϤÂÈ Ë Û˘Ìʈӛ· Ì ÙËÓ ∂.∂. ◊‰Ë ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÂÓı·ÚÚ˘ÓÙÈο ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Ì ÙËÓ ·‡ÍËÛË ÂÛfi‰ˆÓ ÙÔ˘ Ù·ÎÙÈÎÔ‡ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ ÁÈ· ÙÔÓ π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ. ΔÔ Ó· Û˘˙ËÙ¿Ì ÁÈ· ÂÈϤÔÓ Ì¤ÙÚ·, ¯ˆÚ›˜ ÙËÓ ·ÍÈÔÏfiÁËÛË Ù˘ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜ ÙˆÓ ‹‰Ë ·ÔÊ·ÛÈÛı¤ÓÙˆÓ, ‰ÂÓ ˆÊÂÏ› Î·Ó¤Ó·Ó Î·È Û ٛÔÙ·. ¶Ú¤ÂÈ Ó· ·ÔʇÁÔ˘Ì ÙËÓ ·Á›‰· Ù˘ ·Î·Ù¿Û¯ÂÙ˘ “ÌÂÙÚÔÏÔÁ›·˜” , Ë ÔÔ›· ‰È·ÌÔÚÊÒÓÂÈ ¿Û¯ËÌË „˘¯ÔÏÔÁ›· Î·È Û‡Á¯˘ÛË ÛÙË ¯ÒÚ·, ÛÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›·, ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿. ∏ ›‰È· Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË, ÙÔ ›‰ÈÔ ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÛÙ·ıÂÚfiÙËÙ·˜ Î·È ·Ó¿Ù˘Í˘, ÚԂϤÂÈ fiÙÈ ı· Á›ÓÂÈ fi,ÙÈ ··ÈÙÂ›Ù·È ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ˘ÏÔÔÈËıÔ‡Ó ··Ú¤ÁÎÏÈÙ· ÔÈ ÛÙfi¯ÔÈ. ¶Ú¤ÂÈ Ó· ÂÚÁ·ÛÙԇ̠fiÏÔÈ, ÔÏÈÙÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· Î·È ÎÔÈÓˆÓ›· ÁÈ· ÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛ‹ ÙÔ˘ Î·È Ó· ÎÚÈıԇ̠ˆ˜ ÚÔ˜ ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ Î·È Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù¿ ÙÔ˘. À¿Ú¯ÂÈ, ˆÛÙfiÛÔ, Î·È Ë ·›ÛıË-

“∏ ÂÍÂÙ·ÛÙÈ΋ Ô˘ ı· Û˘ÁÎÚÔÙËı›, ı· Ú¤ÂÈ Ó· ‰ÒÛÂÈ ··ÓÙ‹ÛÂȘ ÛÙÔÓ ÂÏÏËÓÈÎfi Ï·fi Ô˘ ˙ËÙ¿ÂÈ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˜ ¢ı‡Ó˜ ÁÈ· ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ηٿÚÚ¢ÛË Ù˘ ¯ÒÚ·˜, ÛÙÔ˘˜ ͤÓÔ˘˜ ÂÙ·›ÚÔ˘˜ Ô˘ ÚˆÙÔ‡Ó Î·È ‰Èη›ˆ˜, ·Ó ı· ˘¿ÚÍÂÈ Î·Ù·ÏÔÁÈÛÌfi˜ ¢ı˘ÓÒÓ ÁÈ· ÙËÓ ·Ú·Ô›ËÛË ÙˆÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ Î·È ÙÔ ÂÍ›ÛÔ˘ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi Â›Û˘ Ó· ηٷ‰ÈοÛÂÈ ·ÓÙÈÏ‹„ÂȘ Î·È Ú·ÎÙÈΤ˜ Ô˘ Ì·˜ Ô‰‹ÁËÛ·Ó Û ·˘Ùfi ÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ·‰È¤ÍÔ‰Ô” ÛË fiÙÈ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ¤Î·Ó ·Ú¯ÈÎÒ˜ Ï·Óı·Ṳ̂Ó˜ ÂÎÙÈÌ‹ÛÂȘ Î·È Î·ı˘ÛÙ¤ÚËÛ ÛÙË Ï‹„Ë ÙˆÓ ·Ó·Áη›ˆÓ ̤ÙÚˆÓ... ¶ÈÛÙ‡ˆ fiÙÈ Ë ÎÚÈÙÈ΋ ÂÚ› ˘ÔÙ›ÌËÛ˘ ÙˆÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ Î·È Î·ı˘ÛÙ¤ÚËÛ˘, Â›Ó·È ¿‰ÈÎË Î·È Î˘Ú›ˆ˜ ¿Û¯ÂÈ Û ‰‡Ô Â›‰·. ¶ÚÒÙÔÓ, Á›ÓÂÙ·È ÂÎÙfi˜ Ú·ÁÌ·ÙÈ΋˜ ÔÏÈÙÈ΋˜ Î·È ÂÎ ÙˆÓ ˘ÛÙ¤ÚˆÓ Î·È ‰Â‡ÙÂÚÔÓ Î·È Î˘ÚÈfiÙÂÚÔ, ¯¿ÓÂÈ ÙË Û˘ÓıÂÙfiÙËÙ· ÙˆÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ¤¯ÂÈ Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË, Û ÔχÏÔÎÔ ÙÔ›Ô ‰ÈÂıÓÒÓ ·ÁÔÚÒÓ, Â˘Úˆ·˚ÎÒÓ Ï·ÈÛ›ˆÓ, ÂÈÏÔÁÒÓ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Î·È ‚‚·›ˆ˜ ·Ó·ÁÎÒÓ Ù˘ ÎÔÈÓˆÓ›·˜. ∂Ӊ¯Ô̤ӈ˜ Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· Ó· ‹Ù·Ó ηχÙÂÚ·, ·Ó ›¯·Ì ÎÈÓËı› Ù·¯‡ÙÂÚ· Û ·˘Ùfi Ô˘ οÓÔ˘Ì ۋÌÂÚ·, ·ÏÏ¿ ÙÔ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfi ÂÚÒÙËÌ· ›ӷÈ: ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ì ӷ ›¯·Ì ÎÈÓËı› ÓˆÚ›ÙÂÚ·; ∞Ó·ÊÂÚfiÌ·ÛÙ Û ‰È·¯Â›ÚÈÛË ÎÚ›Û˘ ˘„ËÏÔ‡ Ú›ÛÎÔ˘ Î·È ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘, Ì ÔÏÏÔ‡˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ ‰ÈÂıÓ›˜ Î·È ÂıÓÈÎÔ‡˜ Î·È fi¯È Û ̛· ·Ï‹ ηٿÛÙ·ÛË ËÚÂÌ›·˜ Î·È Î·ÓÔÓÈÎfiÙËÙ·˜. ™Â οı ÂÚ›ÙˆÛË, Ì›· Ù¤ÙÔÈ· Û˘˙‹ÙËÛË Â›Ó·È ϤÔÓ ÍÂÂÚ·Ṳ̂ÓË Î·È ·˘Ùfi Ô˘ ··ÈÙÂ›Ù·È Â›Ó·È ¿ÌÂÛË Î·È Û˘ÓÙÂÙ·Á̤ÓË ‰Ú¿ÛË ÛÙ· ·ÓÔȯٿ ̤و·. ŸÏ˜ ÔÈ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÙËÓ Â˘Úˆ·È΋ ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛË

ÁÈ· ÙËÓ ‰È¿ÛˆÛË Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó Ì¤ÚÔ˜ ÌÈ· ÚÔÏËÙÈ΋˜ ÔÏÈÙÈ΋˜, Ë ÔÔ›· ÛÙԯ‡ÂÈ ÛÙË ÛÙ·ıÂÚÔÔ›ËÛË ÔÈÎÔÓÔÌÈÒÓ Î·È ·fi ¿ÏϘ Â˘Úˆ·ÈΤ˜ ¯ÒÚ˜ Ô˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó ÛÔ‚·Ú¿ ÂÏÏ›ÌÌ·Ù·; ™›ÁÔ˘Ú· Ë Â˘Úˆ·˚΋ ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛË ÁÈ· ÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ˙‹ÙËÌ· ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ÛÙ¤ÎÂÙ·È ÌfiÓÔ Û ·˘Ùfi, ·ÏÏ¿ Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› Ì ÁÓÒÌÔÓ· ÙÔ Â˘Ú‡ÙÂÚÔ ÎÔÌÌ¿ÙÈ Ù˘ Â˘Úˆ˙ÒÓ˘ Ô˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈο ÂÏÏ›ÌÌ·Ù·. ∏ ÂÏÏËÓÈ΋ ÎÚ›ÛË ‰ÂÓ Â›Ó·È ÂÚÈÔÚÈṲ̂ÓÔ Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ, ·ÚfiÙÈ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÛÔ‚·Ú¤˜ ‰ÈΤ˜ Ì·˜ ¢ı‡Ó˜. ªÂ ·ÊÔÚÌ‹ ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ·Ó·‰ÂÈÎÓ‡ÔÓÙ·È ÛËÌ·ÓÙÈο ı¤Ì·Ù· ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ‰È·Î˘‚¤ÚÓËÛ˘ Î·È ÔÏÈÙÈ΋˜ ÂÓÔÔ›ËÛ˘ ÙÔ˘ Â˘Úˆ·˚ÎÔ‡ ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹Ì·ÙÔ˜. ∞˘Ù¿ ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· Ì›ÓÔ˘Ó ·Ó·¿ÓÙËÙ·.H ·Ì˯·Ó›· Î·È Ë ·Ú¿Ù·ÛË ÎÚ›ÛÈÌˆÓ ·ÓÔȯÙÒÓ ıÂÌ¿ÙˆÓ ÂÈÙ›ÓÂÈ ÙËÓ Â˘Úˆ·˚΋ ÎÚ›ÛË. Δ·˘Ùfi¯ÚÔÓ· Ì ÙȘ ÛÙ·ıÂÚÔÔÈËÙÈΤ˜ Î·È ·Ó·Ù˘ÍȷΤ˜ ·Ó·Û˘ÁÎÚÔÙ‹ÛÂȘ ÙˆÓ ÎÚ·ÙÒÓ-ÌÂÏÒÓ Î·È Î˘Ú›ˆ˜ ÙˆÓ ÂÂÈÁÔ˘ÛÒÓ ÂÚÈÙÒÛÂˆÓ fiˆ˜ Ë ¯ÒÚ· Ì·˜, Ú¤ÂÈ Ó· ‰ÔıÔ‡Ó ··ÓÙ‹ÛÂȘ Î·È Ó· ‚ÚÂıÔ‡Ó Ú·ÎÙÈΤ˜ χÛÂȘ Û Ì›˙ÔÓ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ Î·È ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ‰È·¯Â›ÚÈÛ˘, ·ÏÏ¿ Î·È ÚÔÔÙÈ΋˜ Ù˘ ∂˘ÚÒ˘. Δ· ‰È‰¿ÁÌ·Ù· Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È ÁÈ· οı ¯ÒÚ· ͯˆÚÈÛÙ¿, ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙȘ ¢ı‡Ó˜ Ù˘, ·ÏÏ¿ Î·È Û˘ÓÔÏÈο ÁÈ· ÙÔ Â˘Úˆ·˚Îfi ÂÁ¯Â›ÚËÌ·, ÙÔ ÔÔ›Ô Ú¤ÂÈ Ó· ·ÍÈÔÔÈ‹ÛÂÈ ÙȘ ÂÈ̤ÚÔ˘˜ ÎÚ›ÛÂȘ ˆ˜ ¢ηÈÚ›· Â˘Úˆ·˚΋˜ ·Ó·Á¤ÓÓËÛ˘. ∂ÈÛËÌ·›ÓÂÙ·È ÙÔ Âȯ›ÚËÌ· fiÙÈ Ë ∂ÏÏ¿‰· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ ÛÙfi¯·ÛÙÚÔ ÙˆÓ ‰ÈÂıÓÒÓ ÎÂÚ‰ÔÛÎfiˆÓ, Ô˘ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ÂÎÌÂÙ·ÏÏ¢ÙÔ‡Ó ÙË ‰˘ÛÌÂÓ‹ ı¤ÛË Ù˘ ¯ÒÚ·˜. ∂˘ÛÙ·ı› ·˘Ùfi ‹ ·ÏÒ˜ Â›Ó·È ÌÈ· ΛÓËÛË ÌÂÙ¿ıÂÛ˘ ÙˆÓ Â˘ı˘ÓÒÓ; ∏ ∂ÏÏ¿‰· Â›Ó·È ϤÔÓ Ê·ÓÂÚfi, ·fi fiÛ· ‰È·ÚÎÒ˜ ‚Á·›ÓÔ˘Ó ÛÙÔ Êˆ˜ Ù˘ ÂÈηÈÚfiÙËÙ·˜, fiÙÈ ¤ÁÈÓ ‰ÔÎÈÌ·ÛÙÈÎfi ‰›Ô ‚ÔÏ‹˜

ÁÈ· Ó· ‰ÔÎÈÌ·ÛÙÔ‡Ó Â˘Ú‡ÙÂÚ· ÔÈ ·ÓÙÔ¯¤˜ Ù˘ Â˘Úˆ˙ÒÓ˘ Î·È Ó· ÏËÁ› ÙÔ ÓfiÌÈÛÌ¿ Ù˘, ÙÔ Â˘ÚÒ. ∞˘Ùfi ÙÔ ·È¯Ó›‰È ¤¯ÂÈ ÎÂÚ‰ÔÛÎÔÈÎÔ‡˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÁˆÔÏÈÙÈÎÔ‡˜ ÛÙfi¯Ô˘˜, ‰ÈfiÙÈ ‚ÚÈÛÎfiÌ·ÛÙ ÛÙË ‰›ÓË ÌÈ·˜ ·ÁÎfiÛÌÈ·˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÎÚ›Û˘, fiÔ˘ οı ·ÁÎfiÛÌÈÔ˜ ·›¯Ù˘ ÚÔÛ·ı› Ó· ηÙÔ¯˘ÚÒÛÂÈ Û˘ÌʤÚÔÓÙ· Î·È Ó· ¿ÚÂÈ Î·Ï‡ÙÂÚË ı¤ÛË ÛÙÔÓ ·ÁÎfiÛÌÈÔ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÌfi. ∞˘Ùfi ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ ÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi Úfi‚ÏËÌ·, Ë ∂.∂. Ú¤ÂÈ Ó· ÙÔ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ ˆ˜ ‰ÈÎfi Ù˘ Î·È Û˘ÓÔÏÈÎfi Úfi‚ÏËÌ·. ∞fi ÙËÓ ¿ÏÏË ÎÈ Â‰Ò ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÂÙ·È Û‡Á¯˘ÛË, Ë ∂ÏÏ¿‰· ı· Ú¤ÂÈ Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ ¯ˆÚ›˜ ·Ó·‚ÔÏ‹ Î·È Ì ·˘ÍË̤ÓË Â˘ı‡ÓË ÙÔ ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈÎfi-·Ó·Ù˘ÍÈ·Îfi Ù˘ ˙‹ÙËÌ·. ¢ÈfiÙÈ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÔÏÏÔ› Î·È ÛÔ‚·ÚÔ› ‰ÈÎÔ› Ì·˜ ÏfiÁÔÈ - η΋˜ ÔÏÈÙÈ΋˜ ‰È·¯Â›ÚÈÛ˘, ηı˘ÛÙÂÚËÌ¤ÓˆÓ ‰È·ÚıÚˆÙÈÎÒÓ ÌÂÙ·ÚÚ˘ı̛ۈÓ, ÛÙÚ‚ÏÔ‡ ·Ó·Ù˘ÍÈ·ÎÔ‡ ˘ԉ›ÁÌ·ÙÔ˜, ·‰È¤ÍÔ‰Ô˘ ÙÚfiÔ˘ ˙ˆ‹˜ Î·È Î·Ù·Ó·ÏˆÙÈ΋˜ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿˜ - Ô˘ ηıÈÛÙÔ‡Ó ˙‹ÙËÌ· ·ÙÚȈÙÈ΋˜ ÂÈ‚›ˆÛ˘ ÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ۯ‰›Ô˘ ÛÙ·ıÂÚfiÙËÙ·˜ Î·È ·Ó¿Ù˘Í˘ Ù˘ ¯ÒÚ·˜. ∏ ∂ÏÏ¿‰· ÏÔÈfiÓ, ˙ËÙ¿ ıÂÌÈÙ¿ Î·È ‰›Î·È· ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ÛÙ‹ÚÈÍË Ù˘ ∂.∂. ÁÈ· ¤Ó· ¢ڇÙÂÚÔ Â˘Úˆ·˚Îfi ı¤Ì· Î·È Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ı¤ÏÂÈ ¯ÚfiÓÔ ÁÈ· Ó· ˘ÏÔÔÈ‹ÛÂÈ ÙÔ Î·ı‹ÎÔÓ, Ô˘ Â›Ó·È Ë ‰È΋ Ù˘ ‰È¤ÍÔ‰Ô˜ ·fi ÙËÓ ÎÚ›ÛË. ∏ ›ÛÔ‰Ô˜ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ ÛÙËÓ √¡∂ ÂÂÙ‡¯ıË Ì ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈο “Ì·ÁÂÈڤ̷ٷ” , fiˆ˜ ¤¯Ô˘Ó ·Ê‹ÛÂÈ Ó· ÂÓÓÔËı› ‰ËÌÔÛȇ̷ٷ ÙÔ˘ ‰ÈÂıÓÔ‡˜ Ù‡Ô˘, ·ÓÙÈÁÚ¿ÊÔÓÙ·˜ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο Ú·ÎÙÈΤ˜ Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó Î·È ¿ÏϘ Â˘Úˆ·ÈΤ˜ ¯ÒÚ˜; ¶ÔÈ· Â›Ó·È Ë ·ÏËıÈÓ‹ ÂÈÎfiÓ·; ∏ ¤ÓÙ·ÍË Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ì·˜ ÛÙËÓ Â˘Úˆ˙ÒÓË ·ÔÊ·Û›ÛÙËÎÂ Î·È ÎÚ›ıËΠÂÍ·ÓÙÏËÙÈο ̤۷ ·fi ¤Ó· Û‡ÓÔÏÔ ¤ÍÈ ÎÚÈÙËÚ›ˆÓ Î·È Ì ٷ˘Ùfi¯ÚÔÓË Â›ÛÔ‰Ô ÔÏÏÒÓ (12) ¯ˆÚÒÓ Ô˘ ÏËÚÔ‡Û·Ó ·˘Ù¿ Ù· ÎÚÈÙ‹ÚÈ·. ∂›Ó·È ¤Ó· ı¤Ì· Ô˘ ¤¯ÂÈ ÎÏ›ÛÂÈ ıÂÛÌÈο Û Â›Â‰Ô ÛÔ‚·Ú‹˜ Î·È ˘‡ı˘Ó˘ Û˘˙‹ÙËÛ˘ Î·È ·fi ÎÂÈ Î·È ¤Ú·, Ô Î·ı¤Ó·˜ ıÂÌÈÙ¿ ÌÔÚ› Ó· ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ ÙȘ ȉÂÔÏÔÁÈΤ˜ Î·È ÔÏÈÙÈΤ˜ ‰È·ÊˆÓ›Â˜ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙË ¯ÚËÛÈÌfiÙËÙ· Î·È ·Ó·ÁηÈfiÙËÙ· Ù˘ Û¯¤Û˘ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ Ì ÙËÓ ∂.∂. ∂ÎÙÈÌÒ fï˜ fiÙÈ “ÂÎ ÙÔ˘ ÔÓËÚÔ‡” ·Ó·ÎÈÓÂ›Ù·È -‰Â ÌÈÏÒ ÁÈ· ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·- ÛÙÔ ‰ÈÂıÓ‹ ¯ÒÚÔ Ì›· Û˘˙‹ÙËÛË ÁÈ· ÙÔ ·Ó ‹Ù·Ó ÓfiÌÈÌË Ë ÌÂıÔ‰ÔÏÔÁ›· Ì›· ÛÂÈÚ¿˜ ¯ˆÚÒÓ, ÌÂٷ͇ ·˘ÙÒÓ Î·È Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ì·˜, ¤ÓÙ·Í‹˜ ÙÔ˘˜ ÛÙË ˙ÒÓË ÙÔ˘ ¢ÚÒ.

“∏ ÂÏÏËÓÈ΋ ÎÚ›ÛË ‰ÂÓ Â›Ó·È ÂÚÈÔÚÈṲ̂ÓÔ Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ, ·ÚfiÙÈ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÛÔ‚·Ú¤˜ ‰ÈΤ˜ Ì·˜ ¢ı‡Ó˜. ªÂ ·ÊÔÚÌ‹ ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ·Ó·‰ÂÈÎÓ‡ÔÓÙ·È ÛËÌ·ÓÙÈο ı¤Ì·Ù· ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ‰È·Î˘‚¤ÚÓËÛ˘ Î·È ÔÏÈÙÈ΋˜ ÂÓÔÔ›ËÛ˘ ÙÔ˘ Â˘Úˆ·˚ÎÔ‡ ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹Ì·ÙÔ˜. ∞˘Ù¿ ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· Ì›ÓÔ˘Ó ·Ó·¿ÓÙËÙ·. H ·Ì˯·Ó›· Î·È Ë ·Ú¿Ù·ÛË ÎÚ›ÛÈÌˆÓ ·ÓÔȯÙÒÓ ıÂÌ¿ÙˆÓ ÂÈÙ›ÓÂÈ ÙËÓ Â˘Úˆ·˚΋ ÎÚ›ÛË” £ÂˆÚÒ fiÙÈ Î·È ·˘Ù‹ Ë ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÂÓÙ¿ÛÛÂÙ·È ÛÙË ÁÂÓÈÎfiÙÂÚË Âȯ›ÚËÛË ·ÔÛÙ·ıÂÚÔÔ›ËÛ˘ Ù˘ Â˘Úˆ˙ÒÓ˘ Î·È Ú¤ÂÈ Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆÈÛÙ› ˆ˜ Ù¤ÙÔÈ· ·fi ÙËÓ ∂.∂. Î·È Ù· ̤ÏË Ù˘. ∫Ú›ÓÂÙ ·Ó·fiÊ¢ÎÙË ÙËÓ Û˘ÁÎÚfiÙËÛË ÂÍÂÙ·ÛÙÈ΋˜ ÂÈÙÚÔ‹˜ Ô˘ ı· ‰ÈÂÚ¢ӋÛÂÈ ÙÔ ı¤Ì· ÙˆÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ Ô˘ ¤‰ÈÓÂ Ë ™Ù·ÙÈÛÙÈ΋ ÀËÚÂÛ›· ÛÙËÓ ∂.∂; ∏ ÂÍÂÙ·ÛÙÈ΋ Ô˘ ı· Û˘ÁÎÚÔÙËı› ı· Ú¤ÂÈ Ó· ‰ÒÛÂÈ ··ÓÙ‹ÛÂȘ ÛÙÔÓ ÂÏÏËÓÈÎfi Ï·fi Ô˘ ˙ËÙ¿ÂÈ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˜ ¢ı‡Ó˜ ÁÈ· ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ηٿÚÚ¢ÛË Ù˘ ¯ÒÚ·˜, ÛÙÔ˘˜ ͤÓÔ˘˜ ÂÙ·›ÚÔ˘˜ Ô˘ ÚˆÙÔ‡Ó Î·È ‰Èη›ˆ˜, ·Ó ı· ˘¿ÚÍÂÈ Î·Ù·ÏÔÁÈÛÌfi˜ ¢ı˘ÓÒÓ ÁÈ· ÙËÓ ·Ú·Ô›ËÛË ÙˆÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ Î·È ÙÔ ÂÍ›ÛÔ˘ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi Â›Û˘ Ó· ηٷ‰ÈοÛÂÈ ·ÓÙÈÏ‹„ÂȘ Î·È Ú·ÎÙÈΤ˜ Ô˘ Ì·˜ Ô‰‹ÁËÛ·Ó Û ·˘Ùfi ÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ·‰È¤ÍÔ‰Ô. ∏ ÂÍÂÙ·ÛÙÈ΋ ÂÈÙÚÔ‹ Ú¤ÂÈ Ó· Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ ÛÂ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˜ ¢ı‡Ó˜, ·ÏÏ¿ Î·È ‰È‰¿ÁÌ·Ù· ÚÔ˜ ·ÔÊ˘Á‹Ó. ¶Ú¤ÂÈ Ó· ·ÔÙÂϤÛÂÈ ¤Ó· ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ‚‹Ì· ÛÙËÓ ·Ó¿ÎÙËÛË Ù˘ ·ÍÈÔÈÛÙ›·˜ ÙÔ˘ ÔÏÈÙÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ¯ˆÚ›˜ ÎÔÌÌ·ÙÈÎÔ‡˜ Ú‚·ÓÛÈÛÌÔ‡˜ Î·È ·Ï·ÈÔÎÔÌÌ·ÙÈΤ˜ Ô͇ÓÛÂȘ. ∏ ¯ÒÚ· ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ¤Ó· Ó¤Ô ÍÂΛÓËÌ· ̤۷ ·fi ÚÔÛ¿ıÂÈ· Î·È ı˘-

ۛ˜ Î·È ·˘Ùfi Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÂÈ Ì ··ÏÏ·Á‹ ·fi ÙȘ ÓÔÔÙÚÔ›Â˜ Î·È ‰Ô˘Ï›˜ ÙÔ˘ ·ÚÂÏıfiÓÙÔ˜. √È ·ÓÙȉڿÛÂȘ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓˆÓ ÛÙ· ̤ÙÚ· Ô˘ ¤¯ÂÈ ÂÍ·ÁÁ›ÏÂÈ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ÊÔ‚fiÛ·ÛÙ fiÙÈ ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· Ô‰ËÁ‹ÛÔ˘Ó Û ÌÈ· ÛÔ‚·Ú‹ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ¤ÎÚËÍË; ∂ÁÎÚ›ÓÂÈ Ë ÎÔÈÓˆÓ›· ÙËÓ ·Ú·ÙÂٷ̤ÓË ÏÈÙfiÙËÙ·; ∏ ÂÏÏËÓÈ΋ ÎÔÈÓˆÓ›·, ÛÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ Ù˘ ̤ÚÔ˜ Â›Ó·È Û Ï‹ÚË ÁÓÒÛË Ù˘ ηٿÛÙ·Û˘. ŸÏÔÈ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ì ̤۷ ·fi ÚÔÛˆÈΤ˜ ÂÌÂÈڛ˜ Î·È Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¤˜, fiÙÈ Â›¯·Ì ÊÙ¿ÛÂÈ Ó· ˙ԇ̠۠ÛËÌÂ›Ô ¿Óˆ ·fi ÙȘ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ¤˜ Ì·˜. √È Â˘ı‡Ó˜ ‚¤‚·È· ÁÈ’ ·˘Ùfi ‰ÂÓ Â›Ó·È ›‰È˜ Û fiÏÔ˘˜. ΔÔ ÔÏÈÙÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· ʤÚÂÈ ÙÔ Î‡ÚÈÔ ‚¿ÚÔ˜ ·¤Ó·ÓÙÈ Û ̛· ÎÔÈÓˆÓ›· Ô˘ Û ÌÂÁ¿ÏÔ Ì¤ÚÔ˜ Ù˘ ‚ÔχÙËÎÂ, ÛÙȘ ÓÔÔÙÚÔ›Â˜ Î·È Ú·ÎÙÈΤ˜ Ô˘ ·˘Ùfi ηıȤڈÛÂ. ΔÒÚ· fï˜, Â›Ó·È Ë ÛÙÈÁÌ‹ Ù˘ ·Ê‡ÓÈÛ˘ ÁÈ· fiÏÔ˘˜. ¶Ú¤ÂÈ fiÏÔÈ Ó· ‚¿ÏÔ˘Ì ¯¤ÚÈ ÛÙË ‰È¿ÛˆÛË Ù˘ ·ÙÚ›‰·˜ Î·È ÙËÓ ·ÓÔÈÎÔ‰fiÌËÛË Ù˘ ÎÔÈÓˆÓ›·˜. ΔÔ ÂÁ¯Â›ÚËÌ· Â›Ó·È ·ÙÚȈÙÈÎfi Î·È ı· Á›ÓÂÈ Ì fiÚÔ˘˜ ‰Èη›Ô˘, ‰È·Ê¿ÓÂÈ·˜ Î·È ÂϤÁ¯Ô˘. ªÂ ·˘ÙÔ‡˜ ÙÔ˘˜ fiÚÔ˘˜ Ë ÎÔÈÓˆÓ›· ı· ·ÓÙ·ÔÎÚÈı› ÛÙÔ Î·ı‹ÎÔÓ Ù˘ Î·È ı· Û˘Ì‚¿ÏÂÈ ÛÙËÓ ·Ó·Á¤ÓÓËÛË Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ̤۷ ·fi ¤Ó· Ó¤Ô ˘fi‰ÂÈÁÌ· ·Ó¿Ù˘Í˘.

¢ËÌ‹ÙÚ˘ ΔÛÔ˘Î¿Ï˘ æ˘¯ÔÏfiÁÔ˜-æ˘¯ÔıÂÚ·Â˘Ù‹˜ Msc ¶·È‰Ô„˘¯ÔÏÔÁ›· Msc À·ÚÍȷ΋ æ˘¯ÔıÂÚ·›· °Ú·Ê›Ô: ¢ÔÓ ¢·ÏÂ˙›Ô˘ 13 - μfiÏÔ˜ ΔËÏ.: 24210 28131. ∫ÈÓ.: 6946 226453


¶√§πΔπ∫∏

10

KYPIAKH 28 ºEBPOYAPIOY 2010

ΔËÓ Î·Ù¿ıÂÛË ÛÙË μÔ˘Ï‹ ‰‡Ô ÓÔÌÔۯ‰›ˆÓ ÚÔˆı› ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ∂ÚÁ·Û›·˜

∞ÏÏ·Á¤˜ ÁÈ· ÂÚÁ·ÛÈ·Îfi Î·È ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎfi ∞£∏¡∞, 27.

ª

¤Û· ÛÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ Û·Ú¿ÓÙ· ̤Ú˜ ı· ¤¯Ô˘Ó ÔÏÔÎÏËÚˆı› ÔÈ Î˘‚ÂÚÓËÙÈΤ˜ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ ÛÙȘ ÂÚÁ·ÛȷΤ˜ Û¯¤ÛÂȘ Î·È ÛÙÔ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎfi Û‡ÛÙËÌ·. ΔÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ∂ÚÁ·Û›·˜... ·Ó‚¿˙ÂÈ Ù·¯‡ÙËÙ˜ Î·È ÊÈÏÔ‰ÔÍ› ̤¯ÚÈ ÙÔ ÚÒÙÔ ‰Âη‹ÌÂÚÔ ÙÔ˘ ∞ÚÈÏ›Ô˘ Ó· ¤¯Ô˘Ó ¿ÚÂÈ ÙÔ ‰ÚfiÌÔ ÁÈ· ÙË μÔ˘Ï‹ ‰‡Ô ÓÔÌÔÛ¯¤‰È·. ∏ ·Ú¯‹ ı· Á›ÓÂÈ Ì ÙÔ ÂÚÁ·ÛÈ·Îfi ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ, Ô˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ·Î¤ÙÔ Ì¤ÙÚˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· fiÛˆÓ ¤¯Ô˘Ó ÛÙÚ·Ê› ÛÙȘ ÏÂÁfiÌÂÓ˜ ¢¤ÏÈÎÙ˜ ÌÔÚʤ˜ ··Û¯fiÏËÛ˘. ∏ Û˘Ó¤¯ÂÈ· ı· Á›ÓÂÈ Ì ÙÔ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎfi ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ, ÙÔ ÔÔ›Ô ÚԂϤÂÈ ÚÈ˙ÈΤ˜ ·ÏÏ·Á¤˜ ÛÙÔÓ ÙÚfiÔ ˘ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ ÙˆÓ Û˘Óٿ͈Ó, ̤ÙÚ· ÁÈ· ÙÔÓ ÂÚÈÔÚÈÛÌfi ÙˆÓ ÚfiˆÚˆÓ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰ÔÙ‹ÛÂˆÓ Î·È ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ ÁÈ· ÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô ÙˆÓ ‰··ÓÒÓ. ªÂ ‚¿ÛË ÙÔ ¯ÚÔÓԉȿÁÚ·ÌÌ· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ηٷÚÙ›ÛÂÈ Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∂ÚÁ·Û›·˜ ∞Ó‰Ú¤·˜ §Ô‚¤Ú‰Ô˜ Î·È Ô ˘Ê˘Ô˘ÚÁfi˜ °ÈÒÚÁÔ˜ ∫Ô˘ÙÚÔ˘Ì¿Ó˘, ÔÈ ·ÏÏ·Á¤˜ ı· ÙÚ¤ÍÔ˘Ó Û ‰‡Ô ‰fiÛÂȘ. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ: 1. ΔÔ ÂÚÁ·ÛÈ·Îfi ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ ı· ηٷÙÂı› ÂÓÙfi˜ ÙÔ˘ ÂfiÌÂÓÔ˘ ‰ÂηË̤ÚÔ˘ ÛÙË μÔ˘Ï‹ Î·È ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ 23 ¿ÚıÚ·. ªÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ ı· ˘¿Ú¯Ô˘Ó Ú˘ıÌ›ÛÂȘ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÌÂÚÈÎÒ˜ ··Û¯ÔÏÔ‡ÌÂÓÔ˘˜, ÙÔ˘˜ “ÂÓÔÈÎÈ·˙fiÌÂÓÔ˘˜” ÂÚÁ·˙Ô̤ÓÔ˘˜ Î.¿. ¶¿ÓÙˆ˜ ̤¯ÚÈ Î·È ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÛÙÈÁÌ‹ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÙÚÔÔÔÈ‹ÛÂȘ ÛÙȘ ÚÔˆıÔ‡ÌÂÓ˜ ‰È·Ù¿ÍÂȘ, ÂȉÈÎfiÙÂÚ· fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙÔ˘˜ ÌÈÛıˆÙÔ‡˜ Ô˘ ·Ì›‚ÔÓÙ·È Ì ‰ÂÏÙ›· ·ÚÔ¯‹˜ ˘ËÚÂÛÈÒÓ. ∏ ÙÂÏÈ΋ Ú‡ıÌÈÛË ı· ÚԂϤÂÈ ˆ˜ Û˘Ìʈӛ· ÁÈ· ·ÚÔ¯‹ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ÙÂÎÌ·›ÚÂÙ·È fiÙÈ ˘ÔÎÚ‡ÙÂÈ Û‡Ì‚·ÛË ÂÍ·ÚÙË̤Ó˘ ÂÚÁ·Û›·˜, ÂÊfiÛÔÓ Ë ÂÚÁ·Û›· ·Ú¤¯ÂÙ·È ·˘ÙÔÚÔÛÒˆ˜, ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο ‹ ηٿ ·ÚÈÔ ÏfiÁÔ ÛÙÔÓ ›‰ÈÔ ÂÚÁÔ‰fiÙË ÁÈ· ¤ÍÈ Û˘Ó¯›˜ Ì‹Ó˜ (Î·È fi¯È ÁÈ· ÙÚÂȘ Ì‹Ó˜ fiˆ˜ ·Ú¯Èο ›¯Â ÚÔÙ·ı›). ∞ÎfiÌ· Ì›· ·ÏÏ·Á‹ Â›Ó·È ÙÔ fiÙÈ Ë ÂÚÁ·Û›· Ô˘ ·Ú¤¯ÂÙ·È ÙËÓ ¤ÎÙË Ë̤ڷ - ‰ËÏ·‰‹ ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ- Ì ·Ú·‚›·ÛË ÙÔ˘ ÂÓıË̤ÚÔ˘, ı· ·Ì›‚ÂÙ·È Ì ÚÔÛ·˘ÍË̤ÓÔ Î·Ù¿ 50% ËÌÂÚÔÌ›ÛıÈÔ (·Ú¯Èο Ë ÚÔÛ·‡ÍËÛË Â›¯Â ÚÔÙ·ı› Ó· Â›Ó·È 100%). ∂ÈϤÔÓ ÛÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ ı· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È Ú˘ıÌ›ÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ Ù·¯‡ÙÂÚË ¤Î‰ÔÛË ÙˆÓ Û˘ÓÙ¿ÍÂˆÓ ÛÙȘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ Ù˘ ‰È·‰Ô¯È΋˜ ·ÛÊ¿ÏÈÛ˘. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ Ô ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔ˜ ‰‡Ô ¯ÚfiÓÈ· ÚÈÓ ·fi ÙËÓ “¤ÍÔ‰Ô” ·fi ÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÂÚÁ·Û›·˜

ı· ÌÔÚ› Ó· ˙ËÙ¿ ÙËÓ ¤Î‰ÔÛË ÚÔÛ˘ÓÙ·ÍÈÔ‰ÔÙÈ΋˜ ‚‚·›ˆÛ˘, fiÔ˘ ı· ηٷÁÚ¿ÊÂÙ·È Ë ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈ΋ ÙÔ˘ ÈÛÙÔÚ›·. ∂ÈϤÔÓ ı· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËıÔ‡Ó Î¤ÓÙÚ· ·Ó·ÎÂÊ·Ï·›ˆÛ˘ ÂÓÛ‹ÌˆÓ -ηٿ Ù· ÚfiÙ˘· ÙÔ˘ π∫∞- Ì ÛÙfi¯Ô ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ 2010 ÔÈ Û˘ÓÙ¿ÍÂȘ Ó· ÂΉ›‰ÔÓÙ·È ÂÓÙfi˜ ÙÚÈÌ‹ÓÔ˘. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È ˆ˜ Û‹ÌÂÚ· Ë ¤Î‰ÔÛË Ù˘ Û‡ÓÙ·Í˘ ÌÔÚ› Ó· ηı˘ÛÙÂÚ‹ÛÂÈ ¤ˆ˜ Î·È ‰‡Ô ¯ÚfiÓÈ·. 2. ª¤Û· ÛÙÔ ÚÒÙÔ ‰ÂηÂÓı‹ÌÂÚÔ ÙÔ˘ ∞ÚÈÏ›Ô˘ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÎÏ›ÛÂÈ Î·È ÙÔ ∞ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎfi. ∏ ÂÈÙÚÔ‹ ÂÌÂÈÚÔÁÓˆÌfiÓˆÓ ÔÏÔÎÏËÚÒÓÂÈ ÙÔ ¤ÚÁÔ Ù˘ ÂÓÙfi˜ ‰Âη¤ÓÙ ËÌÂÚÒÓ, ı· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ ‰È¿ÏÔÁÔ˜ Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÙÔ ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ ı· ηٷÙÂı› ÛÙË μÔ˘Ï‹. ∏ ΢ÚÈfiÙÂÚË ·Ú¤Ì‚·ÛË ı· ·ÊÔÚ¿ ÙÔÓ ÙÚfiÔ ˘ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ ÙˆÓ Û˘ÓÙ¿ÍÂˆÓ ÁÈ· ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ Ù·Ì›ˆÓ ·ÚÈ·˜ ·ÛÊ¿ÏÈÛ˘ (Ì ÌÔÓ·‰È΋ ÂÍ·›ÚÂÛË ÙÔÓ √°∞). ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, ·fi ÙÔ 2018 ηıÈÂÚÒÓÂÙ·È Ë ‚·ÛÈ΋ Û‡ÓÙ·ÍË, Ë ÔÔ›· ı· ¯ÔÚËÁÂ›Ù·È Û fiÛÔ˘˜ ¤¯Ô˘Ó 15 ¤ÙË ·ÛÊ¿ÏÈÛ˘ ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙÔ˘˜ ·Ó·ÛÊ¿ÏÈÛÙÔ˘˜ Ì ÂÈÛÔ‰ËÌ·ÙÈο ÎÚÈÙ‹ÚÈ· (Ë Û‡ÓÙ·ÍË ·˘Ù‹ Ì ٷ ÛËÌÂÚÈÓ¿ ‰Â‰Ô̤ӷ ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ Â›Ó·È 360 ¢ÚÒ). °È· fiÛÔ˘˜ ¤¯Ô˘Ó ¿Óˆ ·fi 15 ¤ÙË ˘ËÚÂÛ›·˜ ÙÔ ÔÛÔÛÙfi Ù˘ Û‡ÓÙ·Í˘ ı· ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÙ·È Ì ӤԢ˜ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ¤˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ı· ·˘Í¿ÓÔÓÙ·È ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ٷ ¤ÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿˜.

ƒ˘ıÌ›ÛÂȘ ÁÈ· ¿ÚÛË ÙˆÓ ·‰ÈÎÈÒÓ

∂ȉÈΤ˜ Ú˘ıÌ›ÛÂȘ ı· ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÁÈ· ÙË ‰È·‰Ô¯È΋ ·ÛÊ¿ÏÈÛË, Ì ÛÙfi¯Ô ÙËÓ ¿ÚÛË ÙˆÓ ·‰ÈÎÈÒÓ.

™‹ÌÂÚ· fiÛÔÈ Î·Ï‡ÙÔÓÙ·È ·fi ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ‰‡Ô Δ·Ì›· ·›ÚÓÔ˘Ó ¤ˆ˜ Î·È 30% ¯·ÌËÏfiÙÂÚË Û‡ÓÙ·ÍË Û ۯ¤ÛË Ì fiÛÔ˘˜ ˘¿ÁÔÓÙ·È Û ¤Ó·Ó ÌfiÓÔ ÊÔÚ¤·. ªÂ ÙȘ ÚÔˆıÔ‡ÌÂÓ˜ ·ÏÏ·Á¤˜ ı· ÂȯÂÈÚËı› Ó· “‰ÈÔÚıˆı›” Û ¤Ó·Ó ‚·ıÌfi ·˘Ù‹ Ë ·‰ÈΛ·, ¯ˆÚ›˜ ˆÛÙfiÛÔ Ó· ˘¿ÚÍÂÈ Ï‹Ú˘ Â͛ۈÛË (ÂÎÙÈÌ¿Ù·È ˆ˜ ηٿ ̤ÛÔ fiÚÔ Ë ·‡ÍËÛË ı· Â›Ó·È 8%). ¶¿ÓÙˆ˜ ÏfiÁˆ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÛÙÂÓfiÙËÙ·˜ ÙˆÓ Δ·Ì›ˆÓ ÂÍÂÙ¿˙ÂÙ·È ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ ÔÈ Â˘ÓÔ˚Τ˜ ·˘Ù¤˜ Ú˘ıÌ›ÛÂȘ ÁÈ· ÙË ‰È·‰Ô¯È΋ ·ÛÊ¿ÏÈÛË Ó· ÌËÓ ÙÚ¤ÍÔ˘Ó Ê¤ÙÔ˜, ·ÏÏ¿ Ó· ÍÂÎÈÓ‹ÛÔ˘Ó ·fi ÙËÓ 1Ë π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ 2011.

§Ô‚¤Ú‰Ô˜: ΔÔ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎfi Î·È Ë ÂıÓÈ΋ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÂÍfi‰Ô˘ ·fi ÙËÓ ÎÚ›ÛË

™Â ¿ÚıÚÔ ÙÔ˘ ÛÙËÓ ÂÊËÌÂÚ›‰· “π™√Δπªπ∞” , Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∂ÚÁ·Û›·˜ Î·È ∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜ ∞ÛÊ¿ÏÈÛ˘ ∞Ó‰Ú¤·˜ §Ô‚¤Ú‰Ô˜, ·Ó·Ê¤ÚÂÈ: H ˘·ÁˆÁ‹ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ì·˜ Û ηıÂÛÙÒ˜ ÂÈÙ‹ÚËÛ˘, ηٿ ÙÔ˘˜ ÔÚÈÛÌÔ‡˜ ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 124 ·Ú¿ÁÚ·ÊÔÈ 9, 11 Î·È 14 Ù˘ ™˘Óı‹Î˘ Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ŒÓˆÛ˘, Â·Ó·Î·ıÔÚ›˙ÂÈ ÙȘ ÔÏÈÙÈΤ˜ ÂÈÏÔÁ¤˜ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘, ı¤ÙÔÓÙ·˜ ˆ˜ ÚÒÙË ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ· ÙËÓ ¤ÍÔ‰Ô Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ·fi ÙËÓ ·Ó·ÍÈÔÚÂ‹ ·˘Ù‹ ηٿÛÙ·ÛË, ̤ۈ Ù˘ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜ ÙÔ˘ ¶ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ™Ù·ıÂÚfiÙËÙ·˜ Î·È fiÛˆÓ ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ̤ÙÚˆÓ ¯ÚÂÈ·ÛÙÔ‡Ó. Δ·˘ÙÔ¯ÚfiÓˆ˜, ÎÈ ·˘Ùfi Â›Ó·È ·ÎfiÌ· ÈÔ ‰‡ÛÎÔÏÔ, ηı›ÛÙ·Ù·È ·ÎfiÌ· ÈÔ ¤ÓÙÔÓË Ë ·Ó¿ÁÎË ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÙˆÓ ¯ÚfiÓÈˆÓ ·‰˘Ó·ÌÈÒÓ Ù˘ ÂÏÏËÓÈ-

΋˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ Î·È ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ÎÚ¿ÙÔ˘˜ Ô˘ ·ÚÔ͇ÓıËÎ·Ó ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ·Ó‡ı˘Ó˘ ‰È·Î˘‚¤ÚÓËÛ˘ ÙˆÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›ˆÓ ÂÙÒÓ. Œ¯Ô˘ÌÂ, Ì ¿ÏÏ· ÏfiÁÈ·, ÊÙ¿ÛÂÈ ÛÙÔ ÛËÌÂ›Ô fiÔ˘ ·˘Ù‹ Ë ›‰È· Ë ˘fiÛÙ·ÛË Ù˘ ¯ÒÚ·˜, ˆ˜ ÂÓfi˜ Û‡Á¯ÚÔÓÔ˘ Â˘Úˆ·˚ÎÔ‡ ÎÚ¿ÙÔ˘˜, ÂÚÓ¿ÂÈ Ì¤Û· ·fi ÙÔ ÂÈÙ˘¯¤˜ ÍÂ¤Ú·ÛÌ· Ù˘ ÎÚ›Û˘. ™Â ·˘Ùfi ÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ë ·Ó·ÌfiÚʈÛË ÙÔ˘ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÔ‡ Ì·˜ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ¤¯ÂÈ ÚÔÛÏ¿‚ÂÈ ‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ Â›Ï˘Û˘ ÂÓfi˜ ÂıÓÈÎÔ‡ ı¤Ì·ÙÔ˜. ∞Ó Ù· ηٷʤÚÔ˘ÌÂ, ı· ·Ó·‰Â›ÍÔ˘Ì ÙËÓ ÈÛ¯˘Ú‹ ı¤ÏËÛË Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ ÙȘ ·‰˘Ó·Ì›Â˜ Ù˘, ÔÈ Ôԛ˜ ¤¯Ô˘Ó Ó·ÚÎÔıÂÙ‹ÛÂÈ ÙËÓ ÔÚ›· Ù˘ ÚÔ˜ ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË Î·È ÙËÓ Â˘ËÌÂÚ›· ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ Ù˘. ∏ Â›Ï˘ÛË ÏÔÈfiÓ ÙÔ˘ ∞ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÔ‡ ·ÊÂÓfi˜ ·ÔÙÂÏ› ÚÔ¸fiıÂÛË Ù˘ ÛÙ·ıÂÚÔÔ›ËÛ˘ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Î·È ·ÊÂÙ¤ÚÔ˘ Û˘ÓÙÂÏ› ÛÙËÓ Â·Ó¤ÓÙ·ÍË Ù˘ ¯·Ì¤Ó˘ Ì·˜ ·ÍÈÔÈÛÙ›·˜. ◊‰Ë, fï˜, Î·È ¤Ú·Ó Ù˘ ‰È·‰Èηۛ·˜ Ù˘ ÂÈÙ‹ÚËÛ˘ “Ô ÎfiÌÔ˜ ›¯Â ÊÙ¿ÛÂÈ ÛÙÔ ¯Ù¤ÓÈ” . ™ÙȘ ·Ú¯¤˜ Ù˘ ‰ÂηÂÙ›·˜ ÙÔ˘ 2010 ÙÔ ∞ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎfi ¤·„ ӷ Ù›ıÂÙ·È ÌfiÓÔ ˆ˜ ı¤Ì· ·ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë˜ ÙˆÓ ÁÂÓÂÒÓ. Δ›ıÂÙ·È ϤÔÓ ˆ˜ ˙‹ÙËÌ· ‡·Ú͢ ÙÔ˘ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ÁÈ· ÙËÓ ·ÚÔ‡Û· ÁÂÓÈ¿. ∏ ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ó· ÌÂÙ·ÙÂı› ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· ÛÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ, ÛÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ ÁÂÓȤ˜, ηı›ÛÙ·Ù·È ¿Ó¢ ·ÓÙÈÎÂÈ̤ÓÔ˘ ·Ó Û˘ÓÂȉËÙÔÔÈËı› ˆ˜ ÙÔ 2015 ‰ÂÓ ı· ˘¿Ú¯Ô˘Ó fiÚÔÈ ÁÈ· 14 Û˘ÓÙ¿ÍÂȘ ÂÙËÛ›ˆ˜. ¢ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ÏÔÈfiÓ, ηӤӷ ÂÚÈıÒÚÈÔ Ó· ¯¿ÛÔ˘Ì ·ÎfiÌË ÌÈ· ¢ηÈÚ›·.

∏ ΢‚¤ÚÓËÛË ·fi ÙËÓ ÚÒÙË ÛÙÈÁÌ‹ ¤ıÂÛ ˆ˜ ÂÌÚÔÛıÔ‚·Ú‹ ˘Ô¯Ú¤ˆÛ‹ Ù˘ ÙËÓ Â›Ï˘ÛË, Ì fiÚÔ˘˜ ·ÚfiÓÙÔ˜ Î·È Ì¤ÏÏÔÓÙÔ˜, ÙÔ˘ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÔ‡ ÚÔ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜. ™ËÎÒÓÔÓÙ·˜ ÙÔ ‚¿ÚÔ˜ ÌÈ·˜ ‰ÂηÂÙ›·˜ ·ÔÙ˘¯ÈÒÓ ÚÔÛÂÁÁ›Û·Ì ÙÔ ı¤Ì· ÔÏÔÎÏËڈ̤ӷ, ‰ÈÂÍ¿ÁÔÓÙ·˜, Â› ¤Ó· ÙÂÙÚ¿ÌËÓÔ, ‰È¿ÏÔÁÔ Ì ÙÔ˘˜ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡˜ ÊÔÚ›˜, ÙËÚÒÓÙ·˜ ÌÂ Û˘Ó¤ÂÈ· Ù· fiÛ· ‰È·ÎËڇͷÌ ÂÍ·Ú¯‹˜. ¶ÚÈÓ ·fi Ï›Á˜ Ë̤Ú˜, ηٷı¤Û·Ì ˆ˜ ΢‚¤ÚÓËÛË ÙȘ ÙÂÏÈΤ˜ Ì·˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÌÂÙ¿ ·fi ÙËÓ ÂÂÍÂÚÁ·Û›· ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ı· ÌÔÚ¤ÛÔ˘Ì ӷ ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ì ÛÙËÓ Î·Ù¿ıÂÛË ÙÔ˘ ۯ‰›Ô˘ ÓfiÌÔ˘ ÓˆÚ›ÙÂÚ· ·fi Ù· ¯ÚÔÓÈο fiÚÈ· ÁÈ· Ù· ÔÔ›· ›¯·Ì ‰ÂÛÌ¢ı›. ªÂ ÙË Û˘Ó‰ÚÔÌ‹ ÙˆÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ÂÙ·›ÚˆÓ ›̷ÛÙ ¤ÙÔÈÌÔÈ Ó· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÔ˘Ì ÌÈ· Ï‹ÚË Î·È ÔÏÔÎÏËڈ̤ÓË ÚfiÙ·ÛË ÁÈ· ÙË ‰È¿ÛˆÛË Ù˘ ÔÏ˘ÙÈÌfiÙÂÚ˘ ηٿÎÙËÛ˘ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ·fi ÙÔ 19Ô ·ÈÒÓ· ¤ˆ˜ Û‹ÌÂÚ·, ‰ËÏ·‰‹ Ù˘ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ·ÛÊ¿ÏÈÛ˘. ªÂ ÙȘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ Ì·˜ ‰ÂÓ ·ÏÏ¿˙Ô˘Ì ·ÏÒ˜ ·Ú·Ì¤ÙÚÔ˘˜ ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜, ÌÂÙ·ı¤ÙÔÓÙ·˜ ¯ÚÔÓÈο ÙËÓ ÂfiÌÂÓË ÎÚ›ÛË ÙÔ˘. £ÂÌÂÏÈÒÓÔ˘Ì ¤Ó· Ó¤Ô. ΔÔ Ó¤Ô Û‡ÛÙËÌ· Ô˘ ı· ıÂÌÂÏȈı› ÛÙȘ ‰ÔÌÈΤ˜ ·ÏÏ·Á¤˜ Ô˘ ÚÔÙ›ÓÔ˘Ì ı· Â›Ó·È ‰ËÌfiÛÈÔ, ηıÔÏÈÎfi, ‚ÈÒÛÈÌÔ, ÂÍÔÚıÔÏÔÁÈṲ̂ÓÔ, ‰È·Ê·Ó¤˜ Î·È ÎÔÈÓˆÓÈÎÒ˜ ‰›Î·ÈÔ. √È ‰·¿Ó˜ ÙÔ˘ ı· Â›Ó·È ÂÍÔÚıÔÏÔÁÈṲ̂Ó˜ Î·È ·Ôχو˜ ‰È·Ê·Ó›˜, ÙfiÛÔ ˆ˜ ÚÔ˜ ÙÔÓ ÚÔÔÚÈÛÌfi ÙÔ˘˜, fiÛÔ Î·È ˆ˜ ÚÔ˜ ÙÔ ÙÈ ·ÎÚÈ‚Ò˜ ı· ‰ÈηÈÔ‡Ù·È Ô ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔ˜ ˆ˜ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯Ô˜. √È ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒ˜ ·‰‡Ó·ÌÔÈ ‰ÂÓ ı· ÎÏËıÔ‡Ó Ó· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯Ô˘Ó ÛÙ· ‚¿ÚË ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ Î·È ÁÈ· ÙÔ˘˜ ¿Ù˘¯Ô˘˜ Î·È ·Ó‹ÌÔÚÔ˘˜ ı· ÂȉÂȯı› Ë ÔÊÂÈÏfiÌÂÓË ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ·ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë. ΔÔ Û‡ÛÙËÌ· ÙˆÓ Û¯ÂÙÈÎÒÓ Û˘ÓÙ·ÁÌ·ÙÈÎÒÓ ÂÁÁ˘‹ÛÂˆÓ ı· ·Ú·Ì›ÓÂÈ ÈÛ¯˘Úfi Î·È Ë ·ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë ÙˆÓ ÁÂÓÂÒÓ ı· ÂÎÊÚ·ÛÙ› Ì ۷Ê›˜ Î·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˘˜ ıÂÛÌÔ‡˜. H Â›Ï˘ÛË ÙˆÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÔ‡ Ì·˜ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜, Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ Ì·˜, ÛÙÚ¤ÊÂÙ·È Á‡Úˆ ·fi Ù¤ÛÛÂÚȘ ‚·ÛÈÎÔ‡˜ ¿ÍÔÓ˜: ·) ÙË ‰È¿ÎÚÈÛË Ù˘ ÚÔÓÔȷ΋˜ Û‡ÓÙ·Í˘ (ÙËÓ ÔÔ›· ı· ηٷ‚¿ÏÂÈ ÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜) Î·È Ù˘ ηٿ ΢ÚÈÔÏÂÍ›· Û‡ÓÙ·Í˘ Ô˘ ı· Â›Ó·È ·Ó¿ÏÔÁË ÙˆÓ ÂÈÛÊÔÚÒÓ Ô˘ ηٷ‚Ï‹ıËÎ·Ó Î·È ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ ÂÚÁ·Û›·˜ (·˘Ù‹ ÙË Û‡ÓÙ·ÍË ı· ηٷ‚¿ÏÔ˘Ó Ù· Δ·Ì›·), ‚) ÙËÓ Î·Ù¿ÚÁËÛË fiÏˆÓ ÙˆÓ ÂÏ·ÙÂÈ·ÎÒÓ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂˆÓ ÛÙÔ ∞ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎfi (ηٿÚÁËÛË ÂıÂÏÔ‡ÛÈˆÓ ÂÍfi-

‰ˆÓ, ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ ̤ÛÔ˘ fiÚÔ˘ ËÏÈΛ·˜ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰fiÙËÛ˘ ηٿ ‰‡Ô ¤ÙË ¤ˆ˜ ÙÔ 2015, ηٿÚÁËÛË Ï·ÛÌ·ÙÈÎÔ‡ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÔ‡ ¯ÚfiÓÔ˘), Á) ÙËÓ ˘·ÁˆÁ‹ Ù˘ ‰È·¯Â›ÚÈÛ˘ fiÏˆÓ ÙˆÓ ·ÔıÂÌ·ÙÈÎÒÓ ÙˆÓ Δ·Ì›ˆÓ Û ¤Ó·Ó ‰È·¯ÂÈÚÈÛÙÈÎfi ÊÔÚ¤· (.¯. ÙËÓ ΔÚ¿Â˙· Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜) Î·È ‰) ÙÔ ‰È·¯ˆÚÈÛÌfi ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ˘Á›·˜ ·fi ÙȘ ˘ËÚÂۛ˜ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙȘ Û˘ÓÙ¿ÍÂȘ Î·È ÙËÓ ˘·ÁˆÁ‹ ÙˆÓ ÚÒÙˆÓ ÛÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ÀÁ›·˜. Δ¤ÏÔ˜, Ì·˙› Ì ÙȘ ·ÏÏ·Á¤˜ ·˘Ù¤˜ Ú¤ÂÈ Ó· Û˘ÁÎÚ·Ù‹ÛÔ˘ÌÂ, ÙÔ 2010, ÙË Û·Ù¿ÏË ÛÙ· Ê¿Ú̷η Î·È ÙȘ ˘ËÚÂۛ˜ ˘Á›·˜, ηٿ 1,1 ‰ÈÛ. ú, ·ÏÏ¿ Î·È Ó· ·˘Í‹ÛÔ˘Ì ٷ ¤ÛÔ‰· ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ηٿ 1 ‰ÈÛ. ú Ì ÙË Ì›ˆÛË Ù˘ ÂÈÛÊÔÚÔ‰È·Ê˘Á‹˜ Î·È ÙËÓ ·‡ÍËÛË Ù˘ ‚¿Û˘ ÂÛfi‰ˆÓ ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜. ªÂ ÙËÓ ·ÏÏ·Á‹ ÙÔ˘ ∞ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÔ‡ ηıÒ˜ Î·È Ì ÙÔÓ ·ÁÒÓ· Ì·˜ ÁÈ· ÙÔÓ ÂÍÔÚıÔÏÔÁÈÛÌfi Î·È ÙËÓ Â͢Á›·ÓÛË ÙÔ˘ ÛËÌÂÚÈÓÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÚÔÛ·ıԇ̠ӷ Û˘Ì‚¿ÏÔ˘Ì ÛÙË ‰È¿ÛˆÛË Ù˘ ·ÙÚ›‰·˜, ·ÊÔ‡ ÙÔ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· Ì ٷ ‰Â‰Ô̤ӷ ÙÔ˘ 2009, ·ÏÏ¿ Î·È ÙȘ ‰ÔÌÈΤ˜ ÙÔ˘ ·‰˘Ó·Ì›Â˜, ı¤ÙÂÈ Û ΛӉ˘ÓÔ Û˘ÓÔÏÈο ÙËÓ ÂıÓÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌ›·. ◊‰Ë ÔÈ ·Ó¿ÁΘ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·‚ÔÏ‹ ÙˆÓ Û˘ÓÙ¿ÍÂˆÓ ·fi ÙÔ 2015 ·ÏÏ¿ Î·È ·fi ÙÔ 2009- ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó ·ÍÂ¤Ú·ÛÙ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÛÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌ›· Ù˘ ¯ÒÚ·˜. ∞ÚΛ Ó· ·Ó·Ê¤Úˆ ˆ˜, Ì ٷ ÈÛ¯‡ÔÓÙ· ‰Â‰Ô̤ӷ, fiÛË ·Ó¿Ù˘ÍË ÎÈ ·Ó ÂÈÙ‡¯ÂÈ Ë ÂıÓÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌ›· Ù· ÂfiÌÂÓ· ¯ÚfiÓÈ· ·˘Ù‹ ‰ÂÓ ı· ÂÚ¿ÛÂÈ ÛÙË ‚ÂÏÙ›ˆÛË ÙÔ˘ ‚ÈÔÙÈÎÔ‡ ÂÈ¤‰Ô˘ ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ, ·ÏÏ¿ ı· ‰··Ó¿Ù·È ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·‚ÔÏ‹ ÙˆÓ Û˘Óٿ͈Ó, ¯ˆÚ›˜ ÎÈfiÏ·˜ Ó· ÌÔÚ› Ó· ÈηÓÔÔÈ‹ÛÂÈ Ï‹Úˆ˜ ·ÎfiÌË Î·È ·˘Ù‹ ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË. ∫·È ¤Ú·, fï˜, ·fi ÙËÓ ÂÎÏ‹ÚˆÛË ÙˆÓ ·ÓˆÙ¤Úˆ ·Ó·ÁÎÒÓ, Ë fiÏË ÚÔÛ¿ıÂÈ¿ Ì·˜ ÛËÌ·ÙÔ‰ÔÙ›, ÂÓÙfi˜ Î·È ÂÎÙfi˜ ∂ÏÏ¿‰·˜, ÙȘ ‰ÂÛ̇ÛÂȘ Ì·˜ Î·È ÙË ÛÙ·ıÂÚ‹ ÔÏÈÙÈ΋ ‚Ô‡ÏËÛË Ó· ·ÏÏ¿ÍÔ˘Ì ٷ ηÎÒ˜ ΛÌÂÓ·, Ó· ‚Á¿ÏÔ˘Ì ÙË ¯ÒÚ· ·fi ÙËÓ ·Ó·ÍÈÔÚÂ‹ Ê¿ÛË Ù˘ ÂÈÙ‹ÚËÛ˘, ·ÏÏ¿ Î·È Ó· ÙË ıˆÚ·Î›ÛÔ˘Ì ·fi ÙÔ˘˜ ÎÂÚ‰ÔÛÎfiÔ˘˜. ∏ Ù‡¯Ë Ù˘ ·ÙÚ›‰·˜ ı¤ÏÔ˘Ì ӷ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙ· ¯¤ÚÈ· ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ Ù˘ Î·È ·˘Ùfi ÂÚÓ¿ÂÈ Ì¤Û· ·fi ÙËÓ Â›Ù¢ÍË ÙˆÓ ÛÙfi¯ˆÓ ÙÔ˘ ¶ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ™Ù·ıÂÚfiÙËÙ·˜ Ì fiÛ· ÂÈϤÔÓ Ì¤ÙÚ· Ë ˙ˆ‹ ı· ··ÈÙ‹ÛÂÈ Ó· ÚÔÛı¤ÛÔ˘ÌÂ, Ì fiÚÔ˘˜ ‰È¿ÛˆÛ˘ Ù˘ ·ÙÚ›‰·˜, ·ÏÏ¿ Î·È ‰ÈηÈÔÛ‡Ó˘.

¢˘ÛÌÂÓ‹ ÂͤÏÈÍË ÚԂϤÂÈ Ô ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎfi˜ ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ ÙÔ˘ IÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ˘ EÚÁ·Û›·˜ Ù˘ °™EE ηıËÁËÙ‹˜ ™. PÔÌfiÏ˘

“™ÙÚ·ÙÈ¿” 770.000 ·Ó¤ÚÁˆÓ ÛÙÔÓ OAE¢ ∞£∏¡∞, 27. ∂∫ƒ∏∫Δπ∫∏ ·‡ÍËÛË (ηٿ

37,12% ÙÔÓ I·ÓÔ˘¿ÚÈÔ Î·È Î·Ù¿ 29,6% ÙÓ ºÂ‚ÚÔ˘¿ÚÈÔ) ÙÔ˘ ·ÚÈıÌÔ‡ ÙˆÓ ·Ó¤ÚÁˆÓ Î·È ÙˆÓ ˘Ô··Û¯ÔÏÔ˘Ì¤ÓˆÓ Î·Ù·ÁÚ¿ÊÂÈ Ô OAE¢ ÛÙÔ ÚÒÙÔ ‰›ÌËÓÔ ÙÔ˘ 2010 ÂÓÒ Ô ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎfi˜ ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ ÙÔ˘ IÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ˘ EÚÁ·Û›·˜ Ù˘ °™EE, ηıËÁËÙ‹˜ ™. PÔÌfiÏ˘, ÚԂϤÂÈ fiÙÈ ÔÈ ¿ÓÂÚÁÔÈ ı· ÊÙ¿ÛÔ˘Ó ¤ˆ˜ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ ÙÔ˘˜ 850.000. TË ‰˘ÛÌÂÓ‹ ·˘Ù‹ ÂͤÏÈÍË, ÙfiÛÔ ÁÈ· ÙÔ ÛÙÔ›¯ËÌ· Ù˘ ‰È·Ù‹ÚËÛ˘ Ù˘ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ Û˘ÓÔ¯‹˜ ÛÂ Û˘Óı‹Î˜ ÎÚ›Û˘ fiÛÔ Î·È ÁÈ· Ù· ·-

ÛÊ·ÏÈÛÙÈο Ù·Ì›· Ù· ÔÔ›· ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÙ·È fiÙÈ ı· “¯¿ÛÔ˘Ó” ¤ÛÔ‰· ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ 3,4 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ Ê¤ÙÔ˜ ÂÍ·ÈÙ›·˜ Ù˘ ·ÓÂÚÁ›·˜, ·ÔÙ˘ÒÓÔ˘Ó Ù· ÛÙÔȯ›· ÙÔ˘ OAE¢ Ô˘ ·ÚÔ˘Û›·ÛÂ Ë “∏ÌÂÚËÛ›·” . M ‚¿ÛË Ù· ÛÙÔȯ›· ÙÔ˘ OÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ (Ô ÔÔ›Ô˜ ηٷÁÚ¿ÊÂÈ ÙÔ˘˜ “ηٿ ‰‹ÏˆÛ‹” ÙÔ˘˜ ·Ó¤ÚÁÔ˘˜, Û ·ÓÙ›ıÂÛË Ì ÙËÓ E™YE Ë ÔÔ›· “ÌÂÙÚ¿” ˆ˜ “ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜” ·ÎfiÌË ÎÈ fiÛÔ˘˜ ¤¯Ô˘Ó ··Û¯ÔÏËı› ¤ÛÙˆ Î·È 2 ÒÚ˜) Ô ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ ·Ó¤ÚÁˆÓ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ Û ÚˆÙÔÊ·Ó‹ ˘„ËÏ¿ Â›‰·, ÂÚ› Ù· 770.000 ¿ÙÔÌ·.

Ÿˆ˜ ÂÎÙÈÌ¿ Ô ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎfi˜ ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ ÙÔ˘ INE, Ô ·ÚÈıÌfi˜ ·˘Ùfi˜ “ı· ÍÂÂÚ¿ÛÂÈ Û‡ÓÙÔÌ· ÙÔ ÊÚ¿ÁÌ· ÙˆÓ 800.000. KÚ›ÛÈÌË ÂÚ›Ô‰Ô˜ ›ӷÈ, fiˆ˜ ˘ÔÁÚ·ÌÌ›˙ÂÈ Ô ™. PÔÌfiÏ˘, ÔÈ Ì‹Ó˜ Ô˘ ˘ÔÏ›ÔÓÙ·È ¤ˆ˜ Î·È ÙÔÓ ÂÚ¯fiÌÂÓÔ M¿ÈÔ ÔfiÙ ı· Ê·Ó› fiÛ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ “·ÓÙ¤¯Ô˘Ó” ÛÙËÓ ÎÚ›ÛË (‰È·ÙËÚÒÓÙ·˜ ÙÔ ÚÔÛˆÈÎfi ÙÔ˘˜) ·ÏÏ¿ Î·È fiÛ˜ ı¤ÛÂȘ ÂÚÁ·Û›·˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Í·Ó·‰ËÌÈÔ˘ÚÁËıÔ‡Ó, ¤ÛÙˆ Î·È ÂÔ¯Èο, ÛÙÔÓ ÎÏ¿‰Ô ÙÔ˘ ÙÔ˘ÚÈÛÌÔ‡ (Ë “‚·ÚÈ¿” ‚ÈÔÌ˯·Ó›· Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ô˘ ÙÔ 2009 η٤ÁÚ·„ ·ÒÏÂÈ· 50.000 ı¤ÛˆÓ

ÂÚÁ·Û›·˜). ™ÙÔ ›‰ÈÔ ‰È¿ÛÙËÌ·, ˆÛÙfiÛÔ, ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ·Ú¯›ÛÔ˘Ó Ó· “ÙÚ¤¯Ô˘Ó” Î·È Ù· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÂȉfiÙËÛ˘ ÙˆÓ ı¤ÛÂˆÓ ÂÚÁ·Û›·˜ ÙÔ˘ OAE¢. T· ÔÚÈÛÙÈο ÛÙÔȯ›· ÙÔ˘ OAE¢ ÁÈ· ÙÔÓ Ì‹Ó· I·ÓÔ˘¿ÚÈÔ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÛÙȘ Ï›ÛÙ˜ ÙˆÓ ÂÁÁÂÁÚ·ÌÌ¤ÓˆÓ ÂÈϤÔÓ 208.782 ¿ÙÔÌ· Û ۇÁÎÚÈÛË Ì ÙÔÓ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô Ì‹Ó· ÙÔ˘ 2009, ÛÙ· 771.299 ¿ÙÔÌ·. T· ÚÔÛˆÚÈÓ¿ ÛÙÔȯ›· ÙÔ˘ OAE¢ ÁÈ· ÙÔÓ Ì‹Ó· ºÂ‚ÚÔ˘¿ÚÈÔ (¤ˆ˜ Î·È ÙȘ 23 ÙÔ˘ ÌËÓfi˜) ηٷÁÚ¿ÊÔ˘Ó 175.475 ÂÈϤÔÓ ¿ÓÂÚÁÔ˘˜ Û ۇÁÎÚÈÛË Ì ÙÔÓ ·-

ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô ÂÚÛÈÓfi Ì‹Ó·, ÛÙ· 767.129 ¿ÙÔÌ·, ·fi 591.654.

ƒÂÎfiÚ fiÏˆÓ ÙˆÓ ÂÔ¯ÒÓ OÈ ·Ú·¿Óˆ ·ÚÈıÌÔ› ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÚÂÎfiÚ fiÏˆÓ ÙˆÓ ÂÔ¯ÒÓ Î·È Ì ·Ó·ÁˆÁ‹ ÛÙÔ Û˘ÓÔÏÈο ··Û¯ÔÏÔ‡ÌÂÓÔ ÂÚÁ·ÙÈÎfi ‰˘Ó·ÌÈÎfi (4,5 ÂηÙ. ¿ÙÔÌ·) ÂÎÙÈÓ¿ÛÛÔ˘Ó ÙÔ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfi ÔÛÔÛÙfi Ù˘ ·ÓÂÚÁ›·˜ ÛÙÔ 17,1%. OÈ ¿ÓÂÚÁÔÈ Ô˘ “·Ó·˙ËÙÔ‡Ó ÂÚÁ·Û›·” , Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ OAE¢ ÛÙÔ ‰›ÌËÓÔ Â›Ó·È ÛÙ·ıÂÚ¿ ÂÚ›

Ù· 531.000 ¿ÙÔÌ·, fiÛ· ¤¯ÂÈ ÂÌÊ·Ó›ÛÂÈ ˆ˜ ¿ÓÂÚÁÔ˘˜ Î·È Ë ™Ù·ÙÈÛÙÈ΋ YËÚÂÛ›· ‰›ÓÔÓÙ·˜ ˆ˜ ÁÂÓÈÎfi ÔÛÔÛÙfi ·ÓÂÚÁ›·˜ ÛÙË ¯ÒÚ· ÙÔ 10,6% (ÛÙÔȯ›· ÁÈ· ÙÔÓ Ì‹Ó· NԤ̂ÚÈÔ). Afi ÙÔÓ Û˘ÓÔÏÈÎfi ·ÚÈıÌfi ÙˆÓ ÂÁÁÂÁÚ·Ì̤ӈÓ, ÌfiÓÔ ÔÈ 250.000 ÏËÚÔ‡Ó ÙȘ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ Î·È ÂȉÔÙÔ‡ÓÙ·È ÂÓÒ ·ÓËÛ˘¯ËÙÈ΋ Â›Ó·È Î·È Ë ·‡ÍËÛË ÙˆÓ Ì·ÎÚÔ¯ÚfiÓÈ· (ÁÈ· ¿Óˆ ·fi 12 Ì‹Ó˜) ·Ó¤ÚÁˆÓ ÌÂٷ͇ I·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ Î·È ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ (167.907 ¤Ó·ÓÙÈ 161.194 ÙÔÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ Ì‹Ó·).


¶√§πΔπ∫∏

11

KYPIAKH 28 º∂μƒ√À∞ƒπ√À 2010

∂›ÛËÌË ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÙÔ˘ §Â˘ÎÔ‡ √›ÎÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ Â›ÛÎÂ„Ë ÙÔ˘ °. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘

™˘ÓÔÌÈϛ˜ ÂÊ’ fiÏ˘ Ù˘ ‡Ï˘ ÙÂÚÈÎÒÓ Ã›Ï·ÚÈ ∫Ï›ÓÙÔÓ Î·ıÒ˜ Î·È Ì ÛÙÂϤ¯Ë ÙÔ˘ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ∂ıÓÈ΋˜ ∞ÛÊ·Ï›·˜ Î·È ÙÔ˘ ∫ÔÁÎÚ¤ÛÔ˘.

∞£∏¡∞, 27.

Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÁÈ· ÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÙÔ˘ ª·Ú¿Î √Ì¿Ì· Ì ÙÔÓ °ÈÒÚÁÔ ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ÛÙËÓ √˘¿ÛÈÁÎÙÔÓ Âͤ‰ˆÛÂ Ô §Â˘Îfi˜ √›ÎÔ˜, ÛÙËÓ ÔÔ›· ÂÈÛËÌ·›ÓÂÙ·È fiÙÈ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙˆÓ ∏¶∞ ÚÔۂϤÂÈ ÛÙȘ ‰È·‚Ô˘Ï‡ÛÂȘ ÙÔ˘ Ì ÙÔÓ ŒÏÏËÓ· Úˆı˘Ô˘ÚÁfi “Û ¤Ó· ¢ڇ Ê¿ÛÌ· ÛÙÚ·ÙËÁÈÎÒÓ ˙ËÙËÌ¿ÙˆÓ” . “√ Úfi‰ÚÔ˜ √Ì¿Ì· ı· ˘ԉ¯ı› ÛÙÔÓ §Â˘Îfi √›ÎÔ ÙÔÓ ŒÏÏËÓ· Úˆı˘Ô˘ÚÁfi Î. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘, ÛÙȘ 9 ª·ÚÙ›Ô˘. ∏ ∂ÏÏ¿‰· Â›Ó·È ÌfiÓÈÌÔ˜ Û‡ÌÌ·¯Ô˜ ÙˆÓ ∏¶∞ ÛÙȘ ÎÔÈÓ¤˜ Ì·˜ ÚÔÛ¿ıÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÒıËÛË Ù˘ ÛÙ·ıÂÚfiÙËÙ·˜ Î·È Ù˘ ¢ËÌÂÚ›·˜ ÙfiÛÔ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ fiÛÔ Î·È Û ÔÏfiÎÏËÚÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ” ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙËÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Î·È ÂÈÛËÌ·›ÓÂÙ·È: “ø˜ ÁÂÓ¤ÙÂÈÚ· Ù˘ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜, Ë ∂ÏÏ¿‰· ÌÔÈÚ¿˙ÂÙ·È Ì ÙȘ ∏¶∞ ‚·ı›˜ ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÔ‡˜ Î·È ÈÛÙÔÚÈÎÔ‡˜ ‰ÂÛÌÔ‡˜. √ Úfi‰ÚÔ˜ ÚÔۂϤÂÈ ÛÙȘ ‰È·‚Ô˘Ï‡ÛÂȘ ÙÔ˘ Ì ÙÔÓ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ Û ¤Ó· ¢ڇ Ê¿ÛÌ· ÛÙÚ·ÙËÁÈÎÒÓ ˙ËÙËÌ¿ÙˆÓ” . ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ μ‹Ì·, ÛÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹ Ù˘ ·Ù˙¤ÓÙ·˜ ÙˆÓ Û˘ÓÔÌÈÏÈÒÓ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÙÔ ˙‹ÙËÌ· Ù˘ ÔÓÔÌ·Û›·˜ Ù˘ ¶°¢ª, ηıÒ˜ Ë √˘¿ÛÈÁÎÙÔÓ ÂÈı˘Ì› Ó· ÎÏ›ÛÂÈ ÙÔ ı¤Ì·. ™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ ·˘Ùfi, ıˆÚÂ›Ù·È ‰Â‰Ô̤ÓË Ë ÂÓÙ·ÙÈÎÔÔ›ËÛË ÙˆÓ Û˘ÓÔÌÈÏÈÒÓ, Ì Èı·Ó‹ ÂÓı¿ÚÚ˘ÓÛË Ù˘ ·ÌÂÚÈηÓÈ΋˜ ÏÂ˘Ú¿˜. ∂›Û˘, ÛÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ΢ÚÈ·Ú¯‹ÛÂÈ Î·È ÙÔ ∫˘ÚÈ·Îfi, Ì ÙȘ ∏¶∞ Ó· ıˆ-

¢ÚÔ‡ÙÛ·˜: “∏ ∂ÏÏ¿‰· ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ÙËÓ ·ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë ÙˆÓ ÎÔÈÓÔÙÈÎÒÓ ÂÙ·›ÚˆÓ”

ÚÔ‡Ó fiÙÈ ··ÈÙÂ›Ù·È ÛÙ‹ÚÈÍË ÙÔ˘ ΔÔ˘ÚÎÔ·ÚÈÔ˘ ËÁ¤ÙË ªÂ¯Ì¤Ù ∞Ï› Δ·Ï¿Ù ·fi fiϘ ÙȘ Ï¢ڤ˜. ∏ √˘¿ÛÈÁÎÙÔÓ ‚ϤÂÈ Â›Û˘ Ôχ ıÂÙÈο ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË ÛÙÂÓfiÙÂÚˆÓ ÂÏÏËÓÔÙÔ˘ÚÎÈÎÒÓ Â·ÊÒÓ ÁÈ· ÙÔ ∞ÈÁ·›Ô, ηıÒ˜ ¤¯Ô˘Ó ηٷÛÙ‹ÛÂÈ Û·Ê¤˜ fiÙÈ Ë Û˘Ó¯È˙fiÌÂÓË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ‰˘Û¯ÂÚ·›ÓÂÈ

ÙÔ˘˜ ۯ‰ȷÛÌÔ‡˜ ÙfiÛÔ Ù˘ ›‰È·˜ fiÛÔ Î·È ÙÔ˘ ¡∞Δ√. Δ˘ ÚfiÛÎÏËÛ˘ Ô˘ ¤Ï·‚Â Ô ŒÏÏËÓ·˜ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ Ó· ÌÂÙ·‚› ÛÙȘ ∏¶∞ ÚÔËÁ‹ıËÎ·Ó Â·Ê¤˜ ˘„ËÏfi‚·ıÌˆÓ ‰Èψ̷ÙÒÓ Ì ٷ ÎÚ›ÛÈÌ· ΤÓÙÚ· ÂÍÔ˘Û›·˜ ÛÙËÓ ·ÌÂÚÈηÓÈ΋ ÚˆÙÂ‡Ô˘Û·, ÙfiÛÔ ÙÔ ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ∂ıÓÈ΋˜ ∞ÛÊ·Ï›·˜ fiÛÔ Î·È ÙÔ ™Ù¤ÈÙ ¡ÙÈ¿ÚÙÌÂÓÙ.

◊Ù·Ó ÁÓˆÛÙfi fiÙÈ ÙÔ ˙‹ÙËÌ· Ù˘ ηْ ȉ›·Ó Û˘Ó¿ÓÙËÛ˘ ÙÔ˘ °. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ Ì ÙÔÓ ª. √Ì¿Ì· ÛÙÔÓ §Â˘Îfi √›ÎÔ Â›¯Â “·ÁÒÛÂÈ” ηıÒ˜ ÙÔ ¶ÂÓÙ¿ÁˆÓÔ Â›¯Â ‰˘Û·ÚÂÛÙËı› ·fi ÙË ÛÙ¿ÛË Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ ÛÙÔ ı¤Ì· ÙÔ˘ ∞ÊÁ·ÓÈÛÙ¿Ó. ∂ÎÙfi˜ ·fi ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ √Ì¿Ì·, Ô °. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· Û˘Ó·ÓÙËı› Ì ÙËÓ ˘Ô˘ÚÁfi ∂͈-

ª¤ÙÚ· ÁÈ· Ó· «‚Á¿ÏÔ˘Ó ÙËÓ ÂÎ·›‰Â˘ÛË ·fi ÙÔ Ù¤ÏÌ·» ∞£∏¡∞, 27.

ΔËÓ Î·ıȤڈÛË ÈÛÙÔÔÈËÙÈÎÔ‡ Â¿ÚÎÂÈ·˜ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ Î·È ÙÔÓ ıÂÛÌfi ÙÔ˘ ‰fiÎÈÌÔ˘ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡ ÚÔˆı› ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ¶·È‰Â›·˜. ªÂ Û˘Ó¤ÓÙ¢͋ Ù˘ ÛÙËÓ ∫·ıËÌÂÚÈÓ‹ Ù˘ ∫˘Úȷ΋˜, Ë ÕÓÓ· ¢È·Ì·ÓÙÔÔ‡ÏÔ˘ ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ fiÙÈ Ù· ̤ÙÚ· ·˘Ù¿ ı· ‚Á¿ÏÔ˘Ó ÙËÓ ÂÎ·›‰Â˘ÛË ·fi ÙÔ Ù¤ÏÌ· Ù˘, ÂÓÒ ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ ı· ‰Ôı› ¤ÌÊ·ÛË ÛÙ· ÓËÈ·ÁˆÁ›· Î·È ÙËÓ ˘Ô¯ÚˆÙÈ΋ ÂÎ·›‰Â˘ÛË. ∞·ÓÙÒÓÙ·˜ Û ÂÚÒÙËÛË ÁÈ· ÙÔ ÂÍÒÊ˘ÏÏÔ ÙÔ˘ ÁÂÚÌ·ÓÈÎÔ‡ ÂÚÈÔ‰ÈÎÔ‡ Focus, Ë ˘Ô˘ÚÁfi˜ ¶·È‰Â›·˜ ÛËÌÂÈÒÓÂÈ fiÙÈ ÌÈ· ¯ÒÚ· Ì ·˘ÙÔÂÔ›ıËÛË ‰ÂÓ ÂÈÙÚ¤ÂÙ·È Ó· ʈӷÛΛ ÁÈ· ÙÔ ÂÍÒÊ˘ÏÏÔ ÂÓfi˜ ÂÚÈÔ‰ÈÎÔ‡.

ΔËÓ ÂÔ›ıËÛË Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ΢‚¤ÚÓËÛ˘, fiÙÈ Ë ∂ÏÏ¿‰· ı· ÌÔÚ¤ÛÂÈ Ó· ÂͤÏıÂÈ ·fi ÙËÓ ÎÚ›ÛË, ‚·ÛÈ˙fiÌÂÓË ÛÙȘ ‰ÈΤ˜ Ù˘ ‰˘Ó¿ÌÂȘ, Ì ÙË Ï‹„Ë ‰›Î·ÈˆÓ ̤ÙÚˆÓ Î·È Ì¤Û· ·fi ¤Ó·Ó ‰È¿ÏÔÁÔ Ì ÙÔ Ï·fi, ηıÒ˜ Î·È ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜, ˆ˜ Ë ∞ı‹Ó· ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ˙ËÙ‹ÛÂÈ ·fi Î·Ó¤Ó·Ó ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ‚Ô‹ıÂÈ· ·Ú¿ ÌfiÓÔÓ ÔÏÈÙÈ΋ ÛÙ‹ÚÈÍË, ÙfiÓÈÛÂ Ô ·Ó·ÏËÚˆÙ‹˜ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∂͈ÙÂÚÈÎÒÓ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ¢ÚÔ‡ÙÛ·˜, ÛÂ Û˘Ó¤ÓÙ¢͋ ÙÔ˘ ÛÙËÓ ∞˘ÛÙÚȷ΋ ƒ·‰ÈÔʈӛ·. “∏ ∂ÏÏ¿‰· ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ÙËÓ ·ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë ÙˆÓ ÎÔÈÓÔÙÈÎÒÓ ÂÙ·›ÚˆÓ Î·È ÙÔ ‰˘Ó·ÌÈÎfi Î·È Û·Ê¤˜ Ì‹Ó˘Ì¿ ÙÔ˘˜ ÚÔ˜ ÙȘ ‰ÈÂıÓ›˜ ¯ÚËÌ·Ù·ÁÔÚ¤˜, ˆ˜ Ë ›‰È· ‰ÂÓ Â›Ó·È ÌfiÓË Ù˘ Î·È ˆ˜ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÎÂÚ‰ÔÛÎÔÔ‡Ó Û ‚¿ÚÔ˜ Ù˘” , ·Ó¤ÊÂÚ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ô Î. ¢ÚÔ‡ÙÛ·˜. ¶·Ú¤ÂÌ„Â ÛÙȘ ¢ı‡Ó˜ Ù˘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘, ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ ˆ˜ Ë ∂˘Úˆ·˚΋ ŒÓˆÛË ‰ÂÓ ·ÓÙ¤‰Ú·ÛÂ Î·È ‰ÂÓ ÂÓ‹ÚÁËÛ fiˆ˜ ı· ¤ÚÂ ÛÙËÓ ·ÚÔ˘Û›·ÛË ÛÙÔȯ›ˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌ›·, ·Ú¿ ÙȘ ÂÈÛËÌ¿ÓÛÂȘ Ô˘ Ù˘ ›¯·Ó Á›ÓÂÈ ·fi ÙËÓ ÙfiÙ ·ÓÙÈÔϛ٢ÛË, ÛÙËÓ ÔÔ›·, fiˆ˜ ÙfiÓÈÛÂ, ‰ÂÓ ‰›ÓÔÓÙ·Ó fiÏ· Ù· ÛÙÔȯ›· Î·È Ë ›‰È· ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Û ӷ Â›Ó·È Û ÁÓÒÛË ÙˆÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎÒÓ ‰È·ÛÙ¿ÛÂˆÓ ÙÔ˘ ÚÔ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜.

™ÙË £ÂÛÛ·Ï›· Ë Ï¿ÛÙÈÁÁ· Ù˘ PËÁ›ÏÏ˘, Û‡Ìʈӷ ÌÂ Ó¤Ô ‰ËÌÔÛ›Â˘Ì·, ÎÏ›ÓÂÈ ÚÔ˜ ÙÔÓ £·Ó. N¿ÎÔ

ŸÏÔÈ ÔÈ ˘Ô„‹ÊÈÔÈ ÂÚÈÊÂÚÂȿگ˜ Ù˘ ¡¢ ∞£∏¡∞, 27.

¶ÚfiÛˆ· Ô˘ ı· Û˘Ì‚ÔÏ›˙Ô˘Ó ÙË “Ó¤· Ù¿ÍË” ÛÙË PËÁ›ÏÏ˘ Î·È Û˘Á¯ÚfiÓˆ˜ ı· ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi ÌÂÁ¿ÏÔ˘˜ ÓÔÌÔ‡˜ Î·È ı· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÚÔÛÂÏ·ÛÔ˘Ó „‹ÊÔ˘˜ Î·È ·fi ¿ÏÏÔ˘˜ ÔÏÈÙÈÎÔ‡˜ ¯ÒÚÔ˘˜ ÏfiÁˆ Ù˘ ‰È·‰ÚÔÌ‹˜ ÙÔ˘˜ ÛÙȘ ÙÔÈΤ˜ ÎÔÈӈӛ˜ ·Ó·˙ËÙ¿ ÂÂÈÁfiÓÙˆ˜ Ë PËÁ›ÏÏ˘, ÒÛÙ ӷ ηٷÚÙ›ÛÂÈ ÙÔÓ Î·Ù¿ÏÔÁÔ ÙˆÓ ˘Ô„ËÊ›ˆÓ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Ú¯ÒÓ Ô˘ ÚԂϤÂÈ Ô “K·ÏÏÈÎÚ¿Ù˘” . OÈ ÂÎÏÔÁ¤˜ Ù˘ 14˘ NÔÂÌ‚Ú›Ô˘, Û‡Ìʈӷ Ì ‰ËÌÔÛ›Â˘Ì· Ù˘ “∏ª∂ƒ∏™π∞™” ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÙËÓ ÚÒÙË Ì¿¯Ë ÂÈÚÚÔ‹˜ ÙÔ˘ AÓÙ. ™·Ì·Ú¿ Î·È ÛÙË PËÁ›ÏÏ˘ ¤¯Ô˘Ó ‹‰Ë ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ Î·È ÌÂÙÚÔ‡Ó ÙËÓ ÂÌ‚¤ÏÂÈ· ÙˆÓ ÂӉȷÊÂÚÔÌ¤ÓˆÓ ˘Ô„ËÊ›ˆÓ. OÈ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ, ¿ÓÙˆ˜, Û¯ËÌ·Ù›˙Ô˘Ó Ï›ÛÙ· ·Ó·ÌÔÓ‹˜ ÂȉÈο ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ ·fi ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ ÂÚÈÊÂÚÂÈ¿Ú¯Ë Ó· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ‰ÚÔ˘Ó ˆ˜ “Ì›ÓÈ ˘Ô˘ÚÁÔ›” ÂÓÒ Ë N.¢. ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÂÎÙfi˜ ÂÍÔ˘Û›·˜. TÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ÛÙÔ›¯ËÌ· ÁÈ· ÙË N.¢. Â›Ó·È Ë ÂÚÈʤÚÂÈ· AÙÙÈ΋˜, fiÔ˘ Ù· ÔÓfiÌ·Ù· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ¤ÛÂÈ ÛÙÔ ÙÚ·¤˙È Â›Ó·È ÂÓ‰ÂÈÎÙÈο Ù˘ ÛÔ‚·ÚfiÙËÙ·˜ Ù˘ Ì¿¯Ë˜ Ô˘ ı· ‰Ôı›. H NÙfiÚ· M·ÎÔÁÈ¿ÓÓË Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ·ÔÎÏ›ÂÈ ÙËÓ Î¿ıÔ‰fi Ù˘ ÁÈ· ‰Â‡ÙÂÚË ÊÔÚ¿ ÛÙÔÓ ·˘ÙÔ‰ÈÔÈÎËÙÈÎfi ÛÙ›‚Ô, ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ Î·È

ÙˆÓ Û¯¤ÛÂÒÓ Ù˘ Ì ÙÔÓ AÓÙ. ™·Ì·Ú¿. ¢ÂÓ Ú¿ÙÙÔ˘Ó, fï˜, ÙÔ ›‰ÈÔ Ô B·Á. MÂ˚Ì·Ú¿Î˘ Î·È Ô ÕÚ˘ ™ËÏȈÙfiÔ˘ÏÔ˜, Ô˘ ‰ÂÓ Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ϤÂÈ “fi¯È” Î·È ÛÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ Î·ıfi‰Ô˘ ÙÔ˘ ÛÙÔ ‰‹ÌÔ Ù˘ Aı‹Ó·˜. H ¶ÂÏÔfiÓÓËÛÔ˜ Â›Ó·È ›Ûˆ˜ Ë ÌÔÓ·‰È΋ ÂÚÈʤÚÂÈ· ÛÙËÓ ÔÔ›· Ë N.¢. Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÓÂÈ ÛÔ‚·Ú¤˜ Èı·ÓfiÙËÙ˜ ÁÈ· Ó›ÎË. ø˜ Èı·Ófi˜ ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ ÂÚÈÊÂÚÂȿگ˘ ʤÚÂÙ·È Ô ÓÔ̿گ˘ MÂÛÛËÓ›·˜, Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ENAE ¢ËÌ. ¢Ú¿ÎÔ˜. EӉȷʤÚÔÓ ÁÈ· ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ ÂÚÈÊÂÚÂÈ¿Ú¯Ë ¤¯ÂÈ ÂΉËÏÒÛÂÈ Î·È Ô ÚÒËÓ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ °. M·ÓÒÏ˘, ‰È¢ÎÚÈÓ›˙ÔÓÙ·˜, fiÙÈ Ë PËÁ›ÏÏ˘ ¤¯ÂÈ ÙÔÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ÏfiÁÔ. O ÙÚ›ÙÔ˜ Èı·Ófi˜ ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ Â›Ó·È Ô ÚÒËÓ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ HÏ›·˜ ¶. A‰Ú·ÎÙ¿˜. H KÚ‹ÙË Â›Ó·È Ë ¯·Ì¤ÓË ÂÚÈʤÚÂÈ· ÁÈ· ÙË N.¢. Î·È ÁÈ’ ·˘Ùfi ·Ó·˙ËÙÂ›Ù·È ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ Ô˘ ı· ÛÒÛÂÈ Ù· ÚÔÛ¯‹Ì·Ù·. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó fiÙÈ Ì¤¯ÚÈ ÙÒÚ· ¤¯Ô˘Ó ¤ÛÂÈ ÛÙÔ ÙÚ·¤˙È Ù· ÔÓfiÌ·Ù· ÙÔ˘ ÚÒËÓ ‰ÈÔÈÎËÙ‹ ÙÔ˘ OAE¢ °. BÂÚÓ·Ú‰¿ÎË, ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ˘ Â˘Úˆ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹ K. ¶Ô˘¿ÎË. ™ÙË £ÂÛÛ·Ï›· Ë Ï¿ÛÙÈÁÁ· Ù˘ PËÁ›ÏÏ˘ ÎÏ›ÓÂÈ ÚÔ˜ ÙÔÓ ÚÒËÓ ˘Ê˘Ô˘ÚÁfi EÛˆÙÂÚÈÎÒÓ £·Ó¿ÛË N¿ÎÔ, ÂÓÒ ÂӉȷʤÚÔÓ ¤¯ÂÈ ÂΉËÏÒÛÂÈ Î·È Ô ÓÔ̿گ˘ §¿ÚÈÛ·˜ §. K·ÙÛ·Úfi˜. ¶Ôχ

¯·ÌËϤ˜ Èı·ÓfiÙËÙ˜ ÁÈ· Ó· ‰ÈÂΉÈ΋ÛÂÈ ÙÔ ¯Ú›ÛÌ· ÙÔ˘ ÂÚÈÊÂÚÂÈ¿Ú¯Ë ¤¯Ô˘Ó Ô ÚÒËÓ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ §¿ÚÈÛ·˜ KÒÛÙ·˜ AÁÔÚ·ÛÙfi˜ Î·È Ô Ó˘Ó ÓÔ̿گ˘ TÚÈÎ¿ÏˆÓ HÏ›·˜ BÏ·¯ÔÁÈ¿ÓÓ˘. H Î. Z¤ÙÙ· M·ÎÚ‹ ¤¯ÂÈ ‹‰Ë ·ÔÛ·ÊËÓ›ÛÂÈ fiÙÈ ‰ÂÓ ÂӉȷʤÚÂÙ·È. ™ÙË ™ÙÂÚ¿ EÏÏ¿‰· ÚÔ‚¿‰ÈÛÌ· ÁÈ· ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È Ó· ¤¯ÂÈ Ô Ó˘Ó ÓÔ̿گ˘ ºıÈÒÙȉ·˜ £·Ó¿Û˘ XÂÈÌ¿Ú·˜. EӉȷʤÚÔÓ ¤¯ÂÈ Âȉ›ÍÂÈ Î·È Ô £‡ÌÈÔ˜ AÏÂÍ·Ó‰Ú‹˜ ̤ÏÔ˜ Ù˘ K.E. Ù˘ N.¢. Î·È ÔÏÈÙÈÎfi˜ Ê›ÏÔ˜ ÙÔ˘ ÕÚË ™ËÏȈÙfiÔ˘ÏÔ˘. ™ÙËÓ HÂÈÚÔ Ë Ï‡ÛË ÁÈ· ÙË N.¢. ı· Â›Ó·È Ì¿ÏÏÔÓ Ô ÓÔ̿گ˘ Iˆ·ÓÓ›ÓˆÓ AÏ. K·¯ÚÈÌ¿Ó˘. EӉȷʤÚÔÓ Ê¤ÚÂÙ·È, ˆÛÙfiÛÔ, Ó· ¤¯ÂÈ ÂΉËÏÒÛÂÈ Î·È Ô ÚÒËÓ ˘Ê˘Ô˘ÚÁfi˜ AÓÙ. M¤˙·˜. ™ÙËÓ KÂÓÙÚÈ΋ M·Î‰ÔÓ›· Ô

ÚÒÙÔ˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÂΉËÏÒÛÂÈ ÂӉȷʤÚÔÓ Â›Ó·È Ô ¶·Ó. æˆÌÈ¿‰Ë˜. ø˜ Èı·Ófi˜ ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÚÈʤÚÂÈ· ʤÚÂÙ·È, Â›Û˘, Ô ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ ™Ù·‡ÚÔ˜ K·Ï·Ê¿Ù˘. ™ÙËÓ AÓ·ÙÔÏÈ΋ M·Î‰ÔÓ›· Î·È £Ú¿ÎË Ë PËÁ›ÏÏ˘ Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ‚ϤÂÈ ˆ˜ ηϋ χÛË ÙÔÓ ÚÒËÓ ˘Ô˘ÚÁfi °ÈÒÚÁÔ K·Ï·ÓÙ˙‹. EӉȷʤÚÔÓ ÁÈ· ÙË ı¤ÛË ¤¯ÂÈ, ¿ÓÙˆ˜, ÂΉËÏÒÛÂÈ Î·È Ô Ó˘Ó ÓÔ̿گ˘ •¿Óı˘ °ÈÒÚÁÔ˜ ¶·˘Ï›‰Ë˜. ™ÙË ¢˘ÙÈ΋ M·Î‰ÔÓ›· Ê·‚ÔÚ› ÁÈ· ÙËÓ ˘Ô„ËÊÈfiÙËÙ· Â›Ó·È Ô ÚÒËÓ ˘Ô˘ÚÁfi˜ XÚ. ºÒÏÈ·˜. EӉȷʤÚÔÓ ¤¯Ô˘Ó ÂΉËÏÒÛÂÈ Ô ÓÔ̿گ˘ KÔ˙¿Ó˘ °. ¢·Î‹˜, Ô ÚÒËÓ ÂÚÈÊÂÚÂȿگ˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ºÒÙ˘ °ÎÔ‡·˜ Î·È Ô Â›Û˘ ÚÒËÓ ÂÚÈÊÂÚÂȿگ˘ IÔÓ›ˆÓ AÓ‰Ú¤·˜ §ÂÔ‡‰Ë˜. ™ÙȘ K˘ÎÏ¿‰Â˜ Î·È Ù· ¢ˆ‰Âο-

∂¡∞ƒ•∏ π∞Δƒ∂π√À

™Δ∂ƒ°π√™ ∞¡. ¶π™¶∞™ ∂ȉÈÎfi˜ æ˘¯›·ÙÚÔ˜ ∞fiÊÔÈÙÔ˜ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ∞ıËÓÒÓ ¢∂Ã∂Δ∞π ª∂ ƒ∞¡Δ∂μ√À ™. ™˘Ú›‰Ë 3 (4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜) Δ.∫. 38221 μfiÏÔ˜

ΔËÏ./Fax: 24210 22029 ∫π¡. 693 66 58 788

ÓËÛ· Ô ÚÒËÓ ÂÚÈÊÂÚÂȿگ˘ M¿Ì˘ KfiÎÎÈÓÔ˜ ¤¯ÂÈ ‹‰Ë ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ ÂÎÛÙÚ·Ù›· ÒÛÙ ӷ Â›Ó·È Î·È ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ ·ÈÚÂÙfi˜. ∂ӉȷʤÚÔÓ ÂΉËÏÒÓÂÈ Î·È Ô ÚÒËÓ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ AÓ·ÛÙ. K·Ú·Ì¿ÚÈÔ˜. ™ÙÔ BfiÚÂÈÔ AÈÁ·›Ô Ë PËÁ›ÏÏ˘ ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È Ó· ÚÔˆı› ÙÔÓ ÚÒËÓ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹ °È¿ÓÓË KÔÛÌ›‰Ë. E›Û˘ ÂӉȷʤÚÔÓ ¤¯Ô˘Ó ÂΉËÏÒÛÂÈ Ô ÚÒËÓ ÂÚÈÊÂÚÂȿگ˘ ™¤ÚÁÈÔ˜ TÛ›ÊÙ˘, Ë ÚÒËÓ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ XÚÈÛÙ›Ó· K·ÏÔÁ‹ÚÔ˘ Î·È Ô Ó˘Ó ÓÔ̿گ˘ §¤Û‚Ô˘ ¶·‡ÏÔ˜ BÔÁÈ·Ù˙‹˜. ™ÙÔ IfiÓÈÔ ·Ó·˙ËÙÂ›Ù·È KÂÚ΢ڷ›Ô˜ ˘Ô„‹ÊÈÔ˜. M¤¯ÚÈ ÛÙÈÁÌ‹˜ ¤¯Ô˘Ó ¤ÛÂÈ ÛÙÔ ÙÚ·¤˙È Ù· ÔÓfiÌ·Ù· ÙÔ˘ ÓÔÌ¿Ú¯Ë ™Ù¤Ê·ÓÔ˘ ¶Ô˘ÏË̤ÓÔ˘, ÙÔ˘ ˘Ô„‹ÊÈÔ˘ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹ ™Ù¤Ê·ÓÔ˘ °Î›Î· Î·È ÙÔ˘ ÚÒËÓ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹ ™‡ÚÔ˘ ™‡ÚÔ˘.

∞Ï. ΔÛ›Ú·˜:

«¡· ·ÓÙÈÛÙ·ı› Ô Â˘Úˆ·˚Îfi˜ ÓfiÙÔ˜ ÛÙ· ̤ÙÚ·» ∞£∏¡∞, 27.

¶ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÁÈ· ÎÔÈÓ‹ ‰Ú¿ÛË ÙˆÓ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓˆÓ ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË Î·Ù¤ıÂÛÂ Ô ∞Ϥ͢ ΔÛ›Ú·˜ ÛÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ô˘ ›¯Â Ì ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ Ù˘ °™∂∂ °È¿ÓÓË ¶·Ó·ÁfiÔ˘ÏÔ Î·È ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ∞ÚÈÛÙÂÚ¿˜ §fiÙ·Ú ª›ÛÎÈ. ¢ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ÂıÓÈÎfi Û¯¤‰ÈÔ ÁÈ· ¤ÍÔ‰Ô ·fi ÙËÓ ÎÚ›ÛË, ·Ó¤ÊÂÚÂ Ô Î. ΔÛ›Ú·˜, ÙÔÓ›˙ÔÓÙ·˜ fiÙÈ Ë ÂÏ›‰· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ Û˘ÓÙÔÓÈÛÌfi ÙˆÓ ‰˘Ó¿ÌÂˆÓ Ù˘ ÂÚÁ·Û›·˜ Û ÔÏfiÎÏËÚË ÙËÓ ∂˘ÚÒË. √ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞ ÚfiÙÂÈÓ ̿ÏÈÛÙ· Ó· ˘¿ÚÍÂÈ ÌÈ· Ë̤ڷ ÎÔÈÓ‹˜ ·ÓÙ›‰Ú·Û˘ fiÏˆÓ ÙˆÓ Â˘Úˆ·›ˆÓ ÔÏÈÙÒÓ ÂÓ¿ÓÙÈ· ÛÙȘ ȤÛÂȘ Ô˘ ‰¤¯ÔÓÙ·È Î·È Û˘ÌʈӋıËΠӷ ÚÔÙ·ı› ˆ˜ ÎÔÈÓ‹ Ë̤ڷ ·ÓÙ›‰Ú·Û˘ Ó· Â›Ó·È Ë 24Ë ª·ÚÙ›Ô˘, Ì ·ÂÚÁ›Â˜, ÛÙ¿ÛÂȘ ÂÚÁ·Û›·˜ Î·È Û˘ÏÏ·ÏËÙ‹ÚÈ· Û fiϘ Ù˘ Â˘Úˆ·˚Τ˜ ¯ÒÚ˜, Ì ·È¯Ì‹ ÙÔ˘ ‰fiÚ·ÙÔ˜ ÙȘ ¯ÒÚ˜ Ù˘ ÓfiÙÈ·˜ ∂˘ÚÒ˘. ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘, Ô Î. ª›ÛÎÈ ÂͤÊÚ·Û ÙË Ï‡Ë ÙÔ˘ ÁÈ· Ù· ·ÚÓËÙÈο ‰ËÌÔÛȇ̷ٷ ÙÔ˘ ÁÂÚÌ·ÓÈÎÔ‡ Δ‡Ô˘. “∏ ·Ï‹ıÂÈ· Â›Ó·È fiÙÈ ÔÈ °ÂÚÌ·ÓÔ› ÊÔÚÔÏÔÁÔ‡ÌÂÓÔÈ ÏËÚÒÓÔ˘Ó ÊfiÚÔ˘˜ ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Íԉ‡ÔÓÙ·È ˘¤Ú ÙˆÓ ÙÚ·Â˙ÒÓ, ÔÈ Ôԛ˜ Ù· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó ÁÈ· Ó· ÎÂÚ‰ÔÛÎÔÔ‡Ó Û ‚¿ÚÔ˜ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜” ›Â Ô Î. ª›ÛÎÈ. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, ÙfiÓÈÛ fiÙÈ ‰Â Û˘ÌʈÓ› Ì ÙË ÛÙ¿ÛË Ô˘ ÎÚ¿ÙËÛÂ Ë ÁÂÚÌ·Ó›‰· ηÁÎÂÏ¿ÚÈÔ˜ ÕÁÎÂÏ· ª¤ÚÎÂÏ “Ë ÔÔ›· ¿Ú¯ÈÛ ӷ Û˘˙ËÙ¿ ÁÈ· Ù· ¯Ú‹Ì·Ù· Î·È ÙËÓ ‚Ô‹ıÂÈ· ÚÔ˜ ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. ∂Ì›˜ ›̷ÛÙ ̷˙› Ì ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ Î·È ÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ Â˘Úˆ·˚ÎÒÓ ¯ˆÚÒÓ Î·È Ú¤ÂÈ Ó· Û˘ÁÎÚÔÙ‹ÛÔ˘Ì ¤Ó· ÂÓÈ·›Ô ̤وÔ ÂÓ¿ÓÙÈ· Û’ ·˘Ù‹ ÙËÓ Â›ıÂÛË ÙˆÓ ÙÚ·Â˙ÒÓ Î·È ÙˆÓ ÙÚ·Â˙ÈÙÒÓ” √ Î. ª›ÛÎÈ Â› ·ÎfiÌË fiÙÈ ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· ‰ÂÓ ·ÊÔÚ¿ ÌfiÓÔ ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ·ÏÏ¿ Î·È ÙËÓ °ÂÚÌ·Ó›·. √ Î. ¶·Ó·ÁfiÔ˘ÏÔ˜ Û˘ÌÊÒÓËÛ fiÙÈ Ë ÎÚ›ÛË ‰ÂÓ ·ÊÔÚ¿ ÌfiÓÔ ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ·ÏÏ¿ ÔÏfiÎÏËÚË ÙËÓ ∂˘ÚÒË. ∂ÈÛ‹Ì·Ó ‰Â fiÙÈ Ù· ̤ÙÚ· Ô˘ ÂÍ·ÁÁ¤ÏÏÔÓÙ·È ‹ Ô˘ ı· ÂÍ·ÁÁÂÏıÔ‡Ó Â›Ó·È Ì¤ÙÚ· Ù· ÔÔ›· ‰ÂÓ ‰›ÓÔ˘Ó Î·ÌÈ¿ χÛË ÛÙÔ Úfi‚ÏËÌ· Î·È Â›Ó·È ¯ÂÈÚfiÙÂÚ· ·fi ÙËÓ ·ÚÚÒÛÙÈ·. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, ÂÂÛ‹Ì·Ó fiÙÈ “ÁÈ· Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÔ˘Ì ·˘Ù‹ ÙËÓ ÌÂÁ¿ÏË Â›ıÂÛË Ô˘ Á›ÓÂÙ·È ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜ Î·È ÙÔ Ï·fi Ù˘ ··ÈÙÔ‡ÓÙ·È Û˘ÓÙÔÓÈṲ̂Ó˜ ÚÔÛ¿ıÂȘ Î·È ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ Î·È ÔÏÈÙÈΤ˜.

μ∞∫∞§∞√™ ¡√ƒμ∏°π∞™

™¶Àƒ√¶√À§√™ ¡∂∞ Δπª∏

ú4.20 Û˘Ó º¶∞ ª¤¯ÚÈ ÙȘ 30-3-2010

£· Ì·˜ ‚Ú›Ù §·¯·Ó¿ 5, ÚÒËÓ æ˘Á›· ªÔ˘Ûٷηϋ, ÛÙ· ¶·Ï·È¿, ‰‡Ô ÙÂÙÚ¿ÁˆÓ· ÌÂÙ¿ Ù· æ·Ú¿‰Èη. ΔËÏ. ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ 24210 32356.


T√¶π∫√ P∂¶√ƒΔ∞∑

12

KYPIAKH 28 ºEBPOYAPIOY 2010

¶. ª·Úο΢

∏ ηٷ‚ÔÏ‹ º¶∞ ·fi ÙÔ˘˜ √Δ∞ Û ÂÊËÌÂÚ›‰Â˜ ∞¿ÓÙËÛË ÛÙËÓ ÂÚÒÙËÛË ÙÔ˘ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î. ¶·‡ÏÔ˘ ª·ÚοÎË Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ·fi‰ÔÛË ÙÔ˘ º¶∞ ÛÙÔÓ Â·Ú¯È·Îfi Δ‡Ô ·fi ÙȘ ηٷ¯ˆÚ‹ÛÂȘ ‰ËÌÔÛȇÛÂˆÓ ÊÔÚ¤ˆÓ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘, ¤‰ˆÛÂ Ô ÀÔ˘ÚÁfi˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ, Î. °ÈÒÚÁÔ˜ ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘. ™ÙËÓ ·¿ÓÙËÛ‹ ÙÔ˘, Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ: “ªÂ ÙȘ ‰È·Ù¿ÍÂȘ Ù˘ 77/388/∂√∫ (6Ë √‰ËÁ›·), fiˆ˜ ·Ó·‰È·Ù˘ÒıËÎÂ Î·È ÈÛ¯‡ÂÈ Ì ÙËÓ √‰ËÁ›· 2006/112/∂∫, Ù›ıÂÓÙ·È Ù· Ï·›ÛÈ· fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ ÊfiÚÔ˘ ÚÔÛÙÈı¤ÌÂÓ˘ ·Í›·˜ ÛÙ· ÎÚ¿ÙË - ̤ÏË. ∏ ˆ˜ ¿Óˆ Ô‰ËÁ›· ¤¯ÂÈ ÂÓۈ̷وı› ÛÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi ‰›Î·ÈÔ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ì·˜, Ì ÙÔÓ ∫Ò‰Èη º¶∞ (Ó. 2859/2000), fiˆ˜ ÈÛ¯‡ÂÈ. ∞fi ÙÔ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi ÙˆÓ ‰È·Ù¿ÍÂˆÓ ÙˆÓ ¿ÚıÚˆÓ 1,16 Î·È 35 ÙÔ˘ ·Ú·¿Óˆ ∫Ò‰Èη º¶∞, ÚÔ·ÙÂÈ fiÙÈ Ô ÊfiÚÔ˜ ÚÔÛÙÈı¤ÌÂÓ˘ ·Í›·˜ ÂÈÚÚ›ÙÂÙ·È ÛÙÔÓ ·ÓÙÈÛ˘Ì‚·ÏÏfiÌÂÓÔ (Ï‹ÙË) Î·È ·Ô‰›‰ÂÙ·È ÛÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ ·fi ÙÔÓ ˘fi¯ÚÂÔ ÛÙÔ ÊfiÚÔ (˘ÔΛÌÂÓÔ Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ› ·Ú¿‰ÔÛË ·Á·ıÒÓ ‹ ·ÚÔ¯‹ ˘ËÚÂÛÈÒÓ) ηٿ ÙÔ ¯ÚfiÓÔ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ˘ Ù˘ ·Ú¿‰ÔÛ˘ ·Á·ıÒÓ Î·È Ù˘ ·ÚÔ¯‹˜ ˘ËÚÂÛÈÒÓ. ™‡Ìʈӷ Ì ٷ ·ÓˆÙ¤Úˆ, ÔÈ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ› ΔÔÈ΋˜ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘, ÔÊ›ÏÔ˘Ó Ó· ηٷ‚¿ÏÏÔ˘Ó ÙÔÓ ÔÊÂÈÏfiÌÂÓÔ º¶∞ ÁÈ· ÙȘ ‰ËÌÔڷۛ˜ Ô˘ ·Ó·ı¤ÙÔ˘Ó ÛÙÔÓ Â·Ú¯È·Îfi Δ‡Ô. ™Â οı ÂÚ›ÙˆÛË, ¿ÓÙˆ˜, ÔÈ ÂΉfiÙ˜ ÂÊËÌÂÚ›‰ˆÓ ÔÊ›ÏÔ˘Ó Ó· ηٷ‚¿ÏÏÔ˘Ó ÛÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ ÙÔÓ ÔÊÂÈÏfiÌÂÓÔ º¶∞, ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ· Â¿Ó Ô ÊfiÚÔ˜ ¤¯ÂÈ ‹ fi¯È ηٷ‚ÏËı› ·fi ÙÔÓ ·ÓÙÈÛ˘Ì‚·ÏÏfiÌÂÓÔ. √È ·ÓˆÙ¤Úˆ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ÙÔ˘ ∫Ò‰Èη º¶∞ Â›Ó·È ·Ôχو˜ Û·Ê›˜ Î·È ‰ÂÓ ··ÈÙÂ›Ù·È ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ÓÔÌÔıÂÙÈ΋ Ú‡ıÌÈÛË ÛÙ· Ï·›ÛÈ· ÂÈ‚ÔÏ‹˜ ÙÔ˘ º¶∞” . °È· ÙÔ ›‰ÈÔ ı¤Ì·, ·¿ÓÙËÛË ¤‰ˆÛÂ Î·È Ô ˘Ê˘Ô˘ÚÁfi˜ ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ, ∞ÔΤÓÙÚˆÛ˘ Î·È ∏ÏÂÎÙÚÔÓÈ΋˜ ¢È·Î˘‚¤ÚÓËÛ˘, Î. °ÈÒÚÁÔ˜ ¡ÙfiÏÈÔ˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ fiÙÈ: ∫·Ù¿ Ù· ÔÚÈ˙fiÌÂÓ· ÛÙËÓ ·Ú. 5 ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 6 ÙÔ˘ Ó. 3548/2007, ÔÈ ‰·¿Ó˜ ‰ËÌÔÛ›Â˘Û˘ Ù˘ ‰È·Î‹Ú˘Í˘ Î·È Ù· ÏÔÈ¿ ¤ÍÔ‰· Ù˘ ‰ËÌÔÚ·Û›·˜ ·Ú¯È΋ Î·È Â·Ó·ÏËÙÈ΋˜, ı· ηٷ‚¿ÏÏÔÓÙ·È Û οı ÂÚ›ÙˆÛË ·fi ÙËÓ ·Ó·ı¤ÙÔ˘Û· ·Ú¯‹, Ì ÙËÓ ÚÔÛÎfiÌÈÛË ÙˆÓ ÓÔÌ›ÌˆÓ ‰ÈηÈÔÏÔÁËÙÈÎÒÓ. ™˘ÓÂÒ˜, Û ÂÚÈÙÒÛÂȘ ·Ú¿ÓÔÌ˘ ¿ÚÓËÛ˘ ‹ ·‰ÈηÈÔÏfiÁËÙ˘ ηı˘ÛÙ¤ÚËÛ˘ ÂΠ̤ÚÔ˘˜ ÙÔ˘ √Δ∞ Ó· ÚԂ› ÂÁη›Úˆ˜ ÛÙȘ ··Ú·›ÙËÙ˜ ÂÓ¤ÚÁÂȘ, ÒÛÙ ӷ ÂÍÔÊÏ‹ÛÂÈ ‚‚·ÈˆÌ¤ÓË ÔÊÂÈÏ‹ ÙÔ˘ ÚÔ˜ ÂΉfiÙË ÂÊËÌÂÚ›‰·˜, ·fi ‰ËÌÔÛ›Â˘ÛË ‰È·Î‹Ú˘Í˘ ¤ÚÁÔ˘, ÚÔÌ‹ıÂÈ·˜, ÌÂϤÙ˘ ‹ ˘ËÚÂÛ›·˜, Ë ¢/ÓÛË ΔÔÈ΋˜ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ Î·È ¢ÈÔ›ÎËÛ˘ Ù˘ ÔÈΛ·˜ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ Î·È Ô °ÂÓÈÎfi˜ °Ú·ÌÌ·Ù¤·˜ ·˘Ù‹˜, ÌfiÏȘ ‰È·ÈÛÙÒÛÔ˘Ó ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· ÔÊ›ÏÔ˘Ó Ó· ÎÈÓËıÔ‡Ó ¿ÌÂÛ· ÁÈ· ÙËÓ Â›Ï˘Û‹ ÙÔ˘” .

ΔËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÙÔ˘ ÓÔ‹ ¿ÊËÛ ¯ı˜ Ù· ÍËÌÂÚÒÌ·Ù· ÛÙË ªÔÓ¿‰· ∂ÓÙ·ÙÈ΋˜ £ÂÚ·›·˜, fiÔ˘ ÓÔÛËÏ¢fiÙ·Ó, Ô 41¯ÚÔÓÔ˜ ¡›ÎÔ˜ π·ÙÚfiÔ˘ÏÔ˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ›¯Â ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÙ› ÛÔ‚·Ú¿ Û ÙÚÔ¯·›Ô ‰˘ÛÙ‡¯ËÌ· Ô˘ ÛËÌÂÈÒıËΠÛÙ· Ù¤ÏË ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ ÛÙÔ ª¿Ú·ıÔ Î·È ÛÙÔ ÔÔ›Ô Â›¯Â ¯¿ÛÂÈ ÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘ Ô ·Ù¤Ú·˜ ÙÔ˘. √ 41¯ÚÔÓÔ˜ ¿ÓÙÚ·˜, Ô˘ ÂÚÁ·˙fiÙ·Ó ˆ˜ Ô‰ËÁfi˜ ÛÙÔ ∂∫∞μ μfiÏÔ˘, ÓÔÛËχÙËΠÁÈ· ‰‡Ô ÂÚ›Ô˘ Ì‹Ó˜ ÛÙË ª∂£, ÂÓÒ ˘Ô‚Ï‹ıËÎÂ Î·È Û ¯ÂÈÚÔ˘ÚÁÈΤ˜ ÂÂÌ‚¿ÛÂȘ. ΔÂÏÈο ÌÂÙ¿ ·fi ‰‡Ô ÂÚ›Ô˘ Ì‹Ó˜ ÓÔÛËÏ›·˜ ÛÙË ª∂£ η٤ÏËÍ ¯ı˜ Ù· ÍËÌÂÚÒÌ·Ù·. ∏ Îˉ›· ÙÔ˘ ¤ÁÈÓ ¯ı˜ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ÛÙÔÓ πÂÚfi ¡·fi ¶¤ÙÚÔ˘ Î·È ¶·‡ÏÔ˘. ŒÍÈ ·ÛıÂÓÔÊfiÚ· ÙÔ˘ ∂∫∞μ ¤Î·Ó·Ó ÔÌ‹, Ì ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ Ó· ı¤ÏÔ˘Ó Ì ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ ÙÚfiÔ Ó· ÂÎÊÚ¿ÛÔ˘Ó ÙË ıÏ›„Ë ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÙÔÓ ¿‰ÈÎÔ ¯·Ìfi ÙÔ˘ Û˘Ó·‰¤ÏÊÔ˘ ÙÔ˘˜.

ªÂÙ¿ ·fi ‰‡Ô ÂÚ›Ô˘ Ì‹Ó˜ ÓÔÛËÏ›·˜ ÛÙË ª∂£ ÙÔ˘ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ μfiÏÔ˘

¶¤ı·Ó 41¯ÚÔÓÔ˜-ı‡Ì· ÙÚÔ¯·›Ô˘

ΔÔ ÙÚÔ¯·›Ô ‰˘ÛÙ‡¯ËÌ·, fiÔ˘ ÙÚ·˘Ì·Ù›ÛÙËΠÛÔ‚·Ú¿ Ô 41¯ÚÔÓÔ˜ ¿ÓÙÚ·˜, ›¯Â

ÛËÌÂȈı› ÛÙ· Ù¤ÏË ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ ÛÙËÓ Â·Ú¯È·Î‹ Ô‰fi μfiÏÔ˘-¡¤·˜ ∞Á¯È¿ÏÔ˘. ™ÙÔ ‡„Ô˜ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ÙÔ˘ ª¿Ú·ıÔ˘ ȉȈÙÈ΋˜ ¯Ú‹Ûˆ˜ ÊÔÚÙËÁfi Ì ηÙ‡ı˘ÓÛË ·fi μfiÏÔ ÁÈ· ¡¤· ∞Á¯›·ÏÔ Â›¯Â ÂÈÛ¤ÏıÂÈ ÛÙÔ ·ÓÙ›ıÂÙÔ Ú‡̷ ΢ÎÏÔÊÔÚ›·˜, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· Û˘ÁÎÚÔ˘ÛÙ› ÌÂÙˆÈο Ì ȉȈÙÈ΋˜ ¯Ú‹Ûˆ˜ ·˘ÙÔΛÓËÙÔ Ô˘ Ô‰ËÁÔ‡ÛÂ Ô 41¯ÚÔÓÔ˜ ¿ÓÙÚ·˜ Î·È ÛÙÔ ÔÔ›Ô Â¤‚·ÈÓ·Ó Ë Á˘Ó·›Î· ÙÔ˘, ÙÔ ·ÁÔÚ¿ÎÈ ÙÔ˘˜ Î·È Ô ·Ù¤Ú·˜ ÙÔ˘ Ô‰ËÁÔ‡. ∞fi ÙË ÛÊÔ‰Ú‹ Û‡ÁÎÚÔ˘ÛË Â›¯Â ÛÎÔÙˆı› Ô 76¯ÚÔÓÔ˜ ·Ù¤Ú·˜ ÙÔ˘ 41¯ÚÔÓÔ˘, μ·Û›Ï˘ π·ÙÚfiÔ˘ÏÔ˜. √ ¡›ÎÔ˜ π·ÙÚfiÔ˘ÏÔ˜ ÙÚ·˘Ì·Ù›ÛÙËΠÔχ ÛÔ‚·Ú¿, ÂÓÒ ÈÔ ÂÏ·ÊÚ¿ ›-

¯·Ó ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÙ› Ë 33¯ÚÔÓË Û‡˙˘Áfi˜ ÙÔ˘ Î·È ÙÔ ÌfiÏȘ ÙÚÈÒÓ ÂÙÒÓ ·ÁÔÚ¿ÎÈ ÙÔ˘˜. ™‡Ìʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜, ‰‡Ô Ì‹Ó˜ ÌÂÙ¿ ÙÔ ÙÚÔ¯·›Ô ‰˘ÛÙ‡¯ËÌ· Ë Û‡˙˘ÁÔ˜ ÙÔ˘ 41¯ÚÔÓÔ˘ ·ÎfiÌË ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÍÂÂÚ¿ÛÂÈ Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ·fi ÙÔÓ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌfi Ù˘. √ ¡›ÎÔ˜ π·ÙÚfiÔ˘ÏÔ˜ ÂÚÁ·˙fiÙ·Ó ˆ˜ Ô‰ËÁfi˜ ÛÙÔ ∂∫∞μ Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¤ÍÈ ÂÚ›Ô˘ ¯ÚfiÓÈ· Î·È fiÏÔÈ ÔÈ Û˘Ó¿‰ÂÏÊÔ› ÙÔ˘ ¤¯Ô˘Ó Ó· Ô˘Ó ÁÈ· ÙËÓ ÂÚÁ·ÙÈÎfiÙËÙ· Î·È ÙËÓ Î·ÏÔÛ‡ÓË Ô˘ ÙÔÓ ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈ˙·Ó. ∂›Û˘ ÌÈ· 55¯ÚÔÓË Á˘Ó·›Î· ¤Ê˘Á ¯ı˜ ·fi ÙË ˙ˆ‹. ∏ Îˉ›· Ù˘ ı· Á›ÓÂÈ Û‹ÌÂÚ· ÛÙÔÓ πÂÚfi ¡·fi ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ ÃÚÈÛÙÔ‡ ÛÙÔ μfiÏÔ.

¢ÈËÌÂÚ›‰· ÛÙË ™Ô˘Ë‰›· Î·È Â·Ê¤˜ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔ‚ÔÏ‹ Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜

¶ÚÔÔÙÈΤ˜ ·ÂÚÔÔÚÈ΋˜ Û‡Ó‰ÂÛ˘ Ù˘ ¡. ∞Á¯È¿ÏÔ˘ Ì ÙË ™ÙÔίfiÏÌË ¢ ÈËÌÂÚ›‰· Ì ı¤Ì· “∏ ÌËÙÚÈ΋ ÁÏÒÛÛ· ÛÙȘ ÔÏ˘ÔÏÈÙÈÛÌÈΤ˜ ÎÔÈӈӛ˜”, Ô˘ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛÂ Ë ∂ÏÏËÓÈ΋ ∫ÔÈÓfiÙËÙ· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ Ù˘ ™fiÏÓ·, ÛÙË ™ÙÔίfiÏÌË, Î·È ÙÔ ∂ÏÏËÓÈÎfi ∞ÔÁÂ˘Ì·ÙÈÓfi ™¯ÔÏÂ›Ô ™fiÏÓ·˜, ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙË ¡∞ª, ÙÔ “∫ÔÈÓfi ÙˆÓ ª·ÁÓ‹ÙˆÓ”, ÙÔ ™˘ÓÙÔÓÈÛÙÈÎfi °Ú·ÊÂ›Ô ∂ÏÏËÓÈ΋˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘ ™ÙÔίfiÏÌ˘, ÙÔ ¢‹ÌÔ ™fiÏÓ·˜, ÙÔ ™˘ÓÙÔÓÈÛÙÈÎfi ŸÚÁ·ÓÔ ÙˆÓ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÒÓ ™˘ÏÏfiÁˆÓ ™fiÏÓ·˜, “Ett Levande Hagalund”, ÁÈ· ÙÔÓ ÂÔÚÙ·ÛÌfi Ù˘ ¶·ÁÎfiÛÌÈ·˜ ∏̤ڷ˜ ªËÙÚÈ΋˜ °ÏÒÛÛ·˜. ™ÙȘ ÂΉËÏÒÛÂȘ, ˆ˜ ÂÎÚfiÛˆÔ˜ Ù˘ ¡.∞.ª. ·Ú¤ÛÙË Ë ·ÓÙÈÓÔ̿گ˘ ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ Î·È μÈÒÛÈÌ˘ ∞Ó¿Ù˘Í˘, Î. ¡·Ù¿Û· √ÈÎÔÓfiÌÔ˘. ∏ Î. √ÈÎÔÓfiÌÔ˘, ¤Ú· ·fi ÙÔ ¯·ÈÚÂÙÈÛÌfi ÂΠ̤ÚÔ˘˜ Ù˘ ¡∞ª, ·Ó¤Ù˘ÍÂ, Ì ÙËÓ ÂÈÛ‹ÁËÛ‹ Ù˘, ÙÔ ı¤Ì· “ªËÙÚÈ΋ ÁÏÒÛÛ·: Ë ÂÏÏËÓÈ΋ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·, Ô ÚfiÏÔ˜ Ù˘ ΔÔÈ΋˜ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ Î·È ÔÈ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›Â˜ Ù˘ ¡Ô̷گȷ΋˜ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜”, ÚÔ‚¿ÏÏÔÓÙ·˜, ȉȷ›ÙÂÚ·, ÙȘ ‰Ú¿ÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ÔÌ·Ï‹ ¤ÓÙ·ÍË ÙˆÓ ÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ, ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ì·˜, ÂÓÒ Û˘ÌÌÂÙ›¯Â Û ÂȉÈ΋ Û˘Ó‰ڛ·ÛË, Ô˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒıËΠÛÙÔ ¯ÒÚÔ Ù˘ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ ∫ÔÈÓfiÙËÙ·˜, Ì ¿ÏÏÔ˘˜ ÌÂÙ·Ó·ÛÙ¢ÙÈÎÔ‡˜ ÊÔÚ›˜, ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ ™fiÏÓ·, πÙ·ÏÔ‡˜, ÕÚ·‚˜, πÚ·ÎÈÓÔ‡˜, ∂Ú˘ıÚ·›Ô˘˜ Î·È ™‡ÚÈÔ˘˜, fiÔ˘ ‰ÈÂÚ¢ӋıËÎ·Ó ÔÈ ÔÌÔÈfiÙËÙ˜ Î·È ÔÈ ‰È·ÊÔÚ¤˜ ÙˆÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó ÔÈ ‰È¿ÊÔÚ˜ ÌÂÙ·Ó·ÛÙ¢ÙÈΤ˜ ÔÌ¿‰Â˜, ÛÙË ª·ÁÓËÛ›· Î·È ÙË ™ÙÔίfiÏÌË. ∏ ·ÓÙÈÓÔ̿گ˘ ›-

¯Â, Â›Û˘, Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔÓ ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ ÙÔ˘ “∫ÔÈÓÔ‡ ÙˆÓ ª·ÁÓ‹ÙˆÓ”, Î. ∫ÒÛÙ· ¶ÒÔÙ·, Î·È ÙÔ Ì¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ¢. ™. ÙÔ˘ ™ˆÌ·Ù›Ԣ, Î. ¶·Û¯¿ÏË ¢‹ÌÔ˘, ηٿ ÙËÓ ÔÔ›· Û˘˙ËÙ‹ıËÎÂ Ë ÔÚ›· ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›·˜ ÙÔ˘ ηÏÔηÈÚÈÓÔ‡ Û˘Ó‰ڛԢ ÙÔ˘ “∫ÔÈÓÔ‡ ÙˆÓ ª·ÁÓ‹ÙˆÓ”, ·ÏÏ¿ Î·È Ë ˘ÏÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ۯ‰ȷÛÌÔ‡ ÙÔ˘ ™ˆÌ·Ù›Ԣ ÁÈ· ÙË ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË, Ì ÙË Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ù˘ ¡∞ª Î·È ÙÔ˘ ¶·Ó/Ì›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜, ηÏÔηÈÚÈÓÔ‡ Û¯ÔÏ›Ԣ ÁÈ· Ù· ·È‰È¿ ÙˆÓ ·fi‰ËÌˆÓ ª·ÁÓ‹ÙˆÓ, ·ÏÏ¿ Î·È ¿ÏÏˆÓ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ ÂÚÈÔ¯ÒÓ, ÂÊfiÛÔÓ ˘¿ÚÍÂÈ Ë ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ·.

™Â ÂȉÈ΋ Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ì ÙÔ ¢.™. Ù˘ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ ∫ÔÈÓfiÙËÙ·˜ ™fiÏÓ·, ÔÈ ‰‡Ô Ï¢ڤ˜ Û˘˙‹ÙËÛ·Ó ‰ÈÂÍÔ‰Èο ÙȘ ÌÔÚʤ˜ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜, ̤۷ ·fi ÙËÓ ÔÔ›· ı· ÚÔˆıËı› Ë Û˘ÛÙËÌ·ÙÈ΋ ÚÔ‚ÔÏ‹ Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜, ÛÙË ™ÙÔίfiÏÌË, ÂÓ fi„ÂÈ Î·È Ù˘ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛ˘ ÙˆÓ ªÂÛÔÁÂÈ·ÎÒÓ ∞ÁÒÓˆÓ, ÂÓÒ, ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙˆÓ ÔÌÔÁÂÓÒÓ, ‰È·Ù˘ÒıËΠÙÔ ·›ÙËÌ· ÁÈ· ÙËÓ ·ÂÚÔÔÚÈ΋ Û‡Ó‰ÂÛË Ù˘ ™ÙÔίfiÏÌ˘ Ì ÙË ¡. ∞Á¯›·ÏÔ, ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ ı· ‰È¢ÎÔχÓÂÈ ¤Ó· ÌÂÁ¿ÏÔ ·ÚÈıÌfi ÂÈÛÎÂÙÒÓ. ∏ Î. √ÈÎÔÓfiÌÔ˘ ÂÍ‹ÁËÛ ˆ˜, ϤÔÓ, ˘¿Ú¯ÂÈ Ë ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ù˘ ˘ÏÔÔ›ËÛ˘ ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ·ÈÙ‹Ì·ÙÔ˜, Ì ٷ Ó¤· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· Ô˘ ı· ˘ÏÔÔÈÔ‡ÓÙ·È, ·fi ʤÙÔ˜, ·fi ÙË Ryanair, ηıÒ˜ Ë Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ÂÙ·ÈÚ›·, Ô˘ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ› Ù‹ÛÂȘ ·fi ºÚ·ÓÎÊÔ‡ÚÙË ÚÔ˜ ¡. ∞Á¯›·ÏÔ, ¤¯ÂÈ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· Î·È ·fi ™ÙÔίfiÏÌË ÚÔ˜ ºÚ·ÓÎÊÔ‡ÚÙË. ΔË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ·˘Ù‹ Ë Î. √ÈÎÔÓfiÌÔ˘ ÙËÓ ÂÈÛ‹Ì·ÓÂ Î·È Î·Ù¿ ÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛ‹ Ù˘ Ì ÙËÓ ÂÎÚfiÛˆÔ Δ‡Ô˘ Ù˘ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ ¶ÚÂۂ›·˜, ÛÙË ™ÙÔίfiÏÌË, Î. μ. ∫Ô¯ÏÈ·Ú›‰Ô˘, Ì ÙËÓ ÔÔ›·, Û ıÂÚÌfi Îϛ̷, ›¯Â ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· Û˘˙ËÙ‹ÛÂÈ ÙȘ ÚÔÔÙÈΤ˜ ÁÈ· ÌÈ· ÈÔ Û˘ÛÙËÌ·ÙÈ΋ ÚÔ‚ÔÏ‹ Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î·È ÙˆÓ ªÂÛÔÁÂÈ·ÎÒÓ ∞ÁÒÓˆÓ Î·È ÙÔ˘˜ ÙÚfiÔ˘˜ ·Ó¿‰ÂÈ͢ Ù˘ ÛËÌ·Û›·˜ ÁÈ· ÙË Û‡Ó‰ÂÛË ™ÙÔίfiÏÌ˘-¡. ∞Á¯È¿ÏÔ˘. ∏ Î. ∫Ô¯ÏÈ·Ú›‰Ô˘ ˘ÔÛ¯¤ıËΠӷ ·Ú¤¯ÂÈ Î¿ı ‚Ô‹ıÂÈ·, ÒÛÙ ӷ Á›ÓÂÈ ÁÓˆÛÙ‹ Ë ÂÚÈÔ¯‹ Ì·˜ ÛÙÔ˘˜ ™Ô˘Ë‰Ô‡˜.

ÕÚ¯ÈÛÂ Ë ¢ÈÂıÓ‹˜ ŒÎıÂÛË ΔÔ˘ÚÈÛÌÔ‡ Freizeit

∏ ª·ÁÓËÛ›· ÛÙË ¡˘ÚÂÌ‚¤ÚÁË ªÂ ÌÂÁ¿ÏË ÂÈÙ˘¯›· ÍÂΛÓËÛÂ Î·È Ê¤ÙÔ˜ Ë ¢ÈÂıÓ‹˜ ŒÎıÂÛË ΔÔ˘ÚÈÛÌÔ‡ Freizeit ÛÙË ¡˘ÚÂÌ‚¤ÚÁË, ÌÈ· ·fi Ù˘ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˜ Ù˘ μ·˘·Ú›·˜, Ô˘ ηٿ ̤ÛÔ fiÚÔ Ë ÂÈÛ΄ÈÌfiÙËÙ· Ù˘ ·ÁÁ›˙ÂÈ ÙÔ˘˜ 150.000 °ÂÚÌ·ÓÔ‡˜ ÙÔ˘Ú›ÛÙ˜ Û fiÏË ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ¿ Ù˘. ™ÙËÓ ¤ÎıÂÛË Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó Û ¤Ó· ÂÓÈ·›Ô ÂÚ›ÙÂÚÔ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó ÙËÓ ÔÌÔÚÊÈ¿ ÙÔ˘ ÙfiÔ˘ ÙÔ˘˜ Ë ¡Ô̷گȷ΋ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË ª·ÁÓËÛ›·˜, Ë Δ.∂.¢.∫., ÙÔ ∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈÔ ª·ÁÓËÛ›·˜, Ë ŒÓˆÛË •ÂÓÔ‰fi¯ˆÓ, Ë ŒÓˆÛË ∂ÓÔÈÎÈ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ¢ˆÌ·Ù›ˆÓ Î·È ÔÈ ¢‹ÌÔÈ μfiÏÔ˘ Î·È ∞ÏÔÓÓ‹ÛÔ˘, Ô ¢‹ÌÔ˜ ªÔ˘ÚÂÛ›Ô˘ Ì ÙËÓ ∂ȯ›ÚËÛË ΔÔ˘ÚÈÛÙÈ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ ªÔ˘ÚÂÛ›Ô˘. ™‡Ìʈӷ Ì ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ªÔ˘ÚÂÛ›Ô˘, Ë ¤ÎıÂÛË, Ë ÔÔ›· ·ÔÙÂÏ› ¤Ó· ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÁÂÁÔÓfi˜ ÁÈ· ÙËÓ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋ ‚ÈÔÌ˯·Ó›·, ‰›ÓÂÈ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Û Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜ Î·È ıÂÛÌÈÎÔ‡˜ ÊÔÚ›˜ Ó· Û˘ÓÂÈÛʤÚÔ˘Ó ÛÙËÓ ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ‚ÂÏÙ›ˆÛË ÙˆÓ Û˘ÓıËÎÒÓ Ô˘ ÈÛ¯‡Ô˘Ó ÁÈ· ÙËÓ ·ÁÎfiÛÌÈ· ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋ ‚ÈÔÌ˯·Ó›·. √ ¢‹ÌÔ˜ ªÔ˘ÚÂÛ›Ô˘ ÚÔÛʤÚÔÓÙ·˜ ÔÈÎÈÏ›· ‰È·ÊÔÚÔÔÈËÌ¤ÓˆÓ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎÒÓ ÌÔÚÊÒÓ ÛÙԯ‡ÂÈ ÛÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ó· “Û¿ÛÂÈ” ÙËÓ ÂÔ¯ÈÎfiÙËÙ·. Ãı˜ 27/2/2010 Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËÎÂ Ë ¤Ó·ÚÍË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ Ù˘, Ì ‰˘Ó·ÌÈ΋ ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ªÔ˘ÚÂÛ›Ô˘ fiˆ˜ Û˘ÓËı›˙ÂÙ·È ¿ÏψÛÙ ٷ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ· Û ÂÎı¤ÛÂȘ ÙÔ˘ Â͈ÙÂÚÈÎÔ‡, Ì ¤Î‰ËÏÔ ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÙÔ˘ °ÂÚÌ·ÓÔ‡ ΔÔ˘Ú›ÛÙ· ÁÈ· ÙȘ ÔÌÔÚÊȤ˜ ÙÔ˘ ÙfiÔ˘, ·ÏÏ¿ Î·È ÙȘ ÔÏ˘¿ÚÈı̘ ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈΤ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ Ô˘ ÚÔÛʤÚÔÓÙ·È ÛÙÔ ¢‹ÌÔ ªÔ˘ÚÂÛ›Ô˘. ΔÔ ÂÚ›ÙÂÚfi ÂÈÛΤÊıËÎÂ Î·È Ì›ÏËÛ Ì fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÔÓÙ˜ ÊÔÚ›˜ Ô Î˘‚ÂÚÓËÙÈÎfi˜ ÂÎÚfiÛˆÔ˜ Î. ¶Âٷψً˜.

π‰È·›ÙÂÚË ¤ÌÊ·ÛË ¤¯ÂÈ ‰Ôı› ʤÙÔ˜ ÛÙË ÂÚÈÔ¯‹, Ì ·ÊÔÚÌ‹ Ù· ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈο Á˘Ú›ÛÌ·Ù· ÙÔ˘ Mamma - Mia, ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ ¡Ù·ÌÔ‡¯·Ú˘. ∂›Ó·È ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi fiÙÈ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÔÚÁ·ÓˆÌ¤Ó· ·Î¤Ù· ‰È·ÎÔÒÓ ÁÈ· ÙÔ ¢‹ÌÔ ªÔ˘ÚÂÛ›Ô˘ Û ÙÈ̤˜ Ô˘ ÍÂÎÈÓÔ‡Ó ·fi Ù· 300ú ÙÔ ¿ÙÔÌÔ ÁÈ· ÌÈ· ‚‰ÔÌ¿‰·, Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚·ÓÔ̤ÓÔ˘ ÙˆÓ Ô‰ÈÎÒÓ ÌÂÙ·ÊÔÚÒÓ ·fi Î·È ÚÔ˜ ÙÔ ∞ÂÚÔ‰ÚfiÌÈÔ Ù˘ ¡. ∞Á¯È¿ÏÔ˘, ‰È·ÌÔÓ‹ Û ÂÈÏÂÁ̤ӷ ηٷχ̷ٷ, ËÌȉȷÙÚÔÊ‹, ηıÒ˜ Î·È 2 ËÌÂÚ‹ÛȘ ÂΉÚÔ̤˜. ™Â Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Ì ٷ ‰ÂÏ·ÛÙÈο ·ÂÚÔÔÚÈο ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ· Ù˘ Air - Berlin Ô ¢‹ÌÔ˜ ªÔ˘ÚÂÛ›Ô˘ ηٷٿÛÛÂÙ·È ÛÙȘ ÚÒÙ˜ ı¤ÛÂȘ ÚÔÙÈÌ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ °ÂÚÌ·ÓÔ‡ ÙÔ˘Ú›ÛÙ·.∏ ÂÎÚÔÛÒËÛË ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ªÔ˘ÚÂÛ›Ô˘ ÛÙËÓ ΔÔ˘ÚÈÛÙÈ΋ ŒÎıÂÛË Ù˘ ¡˘ÚÂÌ‚¤ÚÁ˘ ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÙ·È ·fi ÙȘ Î˘Ú›Â˜: ¶ÚÒÈ· ª·Ú›· Î·È ¶ÚÒÈ· ∏ÚÒ Î·È ÙÔ˘˜ ˘‡ı˘ÓÔ˘˜ ÙÔ˘ Ù·ÍȉȈÙÈÎÔ‡ ÁÚ·Ê›Ԣ Les Hirondelles Î. ¢ËÌ‹ÙÚË §Â‚¤ÓÙË Î·È Î. ∞ϤͷӉÚÔ §Â‚¤ÓÙË. ∏ ¤ÎıÂÛË ı· ‰È·ÚΤÛÂÈ Ì¤¯ÚÈ ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ 7 ª·ÚÙ›Ô˘.

¶·Ú¿ÎÙÈÔ Í‡ÓËÌ· ÛÙÔÓ ¶·Á·ÛËÙÈÎfi Δ· ¯ÚÒÌ·Ù· ÙÔ˘ Ô˘Ú·ÓÔ‡ ·fi ÙÔ ÁÏ˘ÎÔ¯¿Ú·Ì· Î·È ÙÔ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓÔ Í‡ÓËÌ· Ù˘ ˘Ô‚Ú‡¯È·˜ ˙ˆ‹˜ ÛÙËÓ ·ÎÙ‹ ÙÔ˘ ¶·Á·ÛËÙÈÎÔ‡, Û˘Óı¤ÙÔ˘Ó ÌÔÓ·‰ÈΤ˜ ÂÈÎfiÓ˜ ÁÈ· fiÛÔ˘˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÍÂÂÚ¿ÛÔ˘Ó ÁÈ· Ï›ÁÔ Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ù˘ ηıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ·˜ Î·È Ó· ÙȘ ·ÔÏ·‡ÛÔ˘Ó. ∫›ÌÂÓÔ-ʈÙÔÁڷʛ˜: £Âfi‰ˆÚÔ˘ ¶ÂÚÚ¿ÎË


T√¶π∫√ P∂¶√ƒΔ∞∑

13

KÀƒπ∞∫∏ 28 º∂μƒ√À∞ƒπ√À 2010

∂ӉȷʤÚÔ˘Û· ÂΉ‹ÏˆÛË ¯ı˜ ÛÙÔ μfiÏÔ ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ÙÔ˘ ∂º∂Δ

¢˘Ó·Ùfi ÂÍ·ÁˆÁÈÎfi fiÏÔ Ë ÂÈÙÚ·¤˙È· ÂÏÈ¿, ·Ú¿ Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ÎÏ¿‰Ô˘ ∏ ·Ú·ÁˆÁ‹ ÙÔ˘ ÚÔ˚fiÓÙÔ˜ ÌÂÈÒıËΠʤÙÔ˜ ÛÙÔ ¡ÔÌfi ηٿ 50%

Œ

Ó· ·fi Ù· Ï›Á· ‰˘Ó·Ù¿ fiÏ· Ù˘ ÂÍ·ÁˆÁÈ΋˜ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÁˆÚÁ›·˜ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ Ë ÂÈÙÚ·¤˙È· ÂÏÈ¿, ·Ó Î·È ·ÎfiÌË ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÂÈÏ˘ı› ÛËÌ·ÓÙÈο ˙ËÙ‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ÎÏ¿‰Ô˘. ™ÙË ª·ÁÓËÛ›· ʤÙÔ˜ Ë ·Ú·ÁˆÁ‹ Ù˘ ÂÈÙÚ·¤˙È·˜ ÂÏÈ¿˜ ÌÂÈÒıËΠηٿ 50% Û ۯ¤ÛË Ì ¤Ú˘ÛÈ. ¡· ÛËÌÂȈı› ˆ˜ ÙÔ 70% Ù˘ ÂÈÙÚ·¤˙È·˜ ÂÏÈ¿˜ Ô˘ ·Ú¿ÁÂÙ·È ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ÂÍ¿ÁÂÙ·È. ΔÔ ·ÚfiÓ Î·È ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ Ù˘ ÂÈÙÚ·¤˙È·˜ ÂÏÈ¿˜ ·Ó·Ï‡ıËΠ۠ÂӉȷʤÚÔ˘Û· ËÌÂÚ›‰· Ë ÔÔ›· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠ¯ı˜ ÛÙÔ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô Volos Palace Î·È ‰ÈÔÚÁ·ÓÒıËΠ·fi ÙËÓ ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈ· ŒÓˆÛË ªÂÙ·ÔÈËÙÒÓ Δ˘ÔÔÈËÙÒÓ ∂Í·ÁˆÁ¤ˆÓ ∂ÈÙÚ·¤˙ÈˆÓ ∂Ï·ÈÒÓ (¶∂ª∂Δ∂). ™ÙËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË Ì›ÏËÛÂ Î·È Ô Ó¤Ô˜ Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∂ÓÈ·›Ô˘ ºÔÚ¤· ∂ϤÁ¯Ô˘ ΔÚÔÊ›ÌˆÓ (∂º∂Δ), ηıËÁËÙ‹˜ ªÈÎÚÔ‚ÈÔÏÔÁ›·˜ ΔÚÔÊ›ÌˆÓ ÛÙÔ °ÂˆÔÓÈÎfi ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ∞ıËÓÒÓ Î. °ÈÒÚÁÔ˜ ¡˘¯¿˜ Ô ÔÔ›Ô˜ ¤Î·Ó ÏfiÁÔ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË fi¯È ÌfiÓÔ ÔÛÔÙÈÎÒÓ ·ÏÏ¿ Î·È ÔÈÔÙÈÎÒÓ ÂϤÁ¯ˆÓ ÛÙËÓ ·ÛÊ¿ÏÂÈ· ÙˆÓ ÙÚÔÊ›ÌˆÓ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·.

ƒÂÔÚÙ¿˙:

ºøΔ∏™ ™¶∞¡√™

ΔÔ ı¤Ì· Ù˘ ËÌÂÚ›‰·˜ ‹Ù·Ó “∂ÏÏËÓÈ΋ ÂÈÙÚ·¤˙È· ÂÏÈ¿: ∂ıÓÈÎfi˜ ıËÛ·˘Úfi˜ Ì ËÌÂÚÔÌËÓ›· Ï‹Í˘;” Î·È Ì›ÏËÛ·Ó ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ Î·ıËÁËÙ¤˜ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘, ·ÏÏ¿ Î·È ÂÎÚfiÛˆÔÈ ·Ú·ÁˆÁÈÎÒÓ ÊÔÚ¤ˆÓ, ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ, ÁˆfiÓÔÈ. ∏ ËÌÂÚ›‰· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜ ÙÔ˘ ÂȯÔÚËÁÔ‡ÌÂÓÔ˘ ·fi ÙËÓ ∂˘Úˆ·˚΋ ŒÓˆÛË ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ÔÚÁ¿ÓˆÛ˘ ÙˆÓ ÂÏ·ÈÔ˘ÚÁÈÎÒÓ ÊÔÚ¤ˆÓ Î·È ÛÙ‹ÚÈ͢ ÙˆÓ ÂÏ·ÈÔ·Ú·ÁˆÁÒÓ. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙÚÈÂÙ¤˜ ÚfiÁÚ·ÌÌ·, Ë ˘ÏÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ÔÏÔÎÏËÚÒÓÂÙ·È ÙÔ 2012 Î·È ¤¯ÂÈ ˆ˜ ÛÙfi¯Ô ÙËÓ ÚÔ‚ÔÏ‹ Ù˘ ÙÔÈ΋˜ ÂÈÙÚ·¤˙È·˜ ÂÏÈ¿˜, ÙËÓ ÂÓË̤ڈÛË Î·È ÙËÓ ÂÈÌfiÚʈÛË ÙfiÛÔ ÙˆÓ ÂÎÚÔÛÒˆÓ ÙˆÓ ÂÏ·ÈÔ˘ÚÁÈÎÒÓ ÊÔÚ¤ˆÓ, fiÛÔ Î·È ÙˆÓ ›‰ÈˆÓ ÙˆÓ ÂÏ·ÈÔ·Ú·ÁˆÁÒÓ. √ Î. °ÈÒÚÁÔ˜ ¡˘¯¿˜ ·Ó·Ê¤ÚıËΠÛÙ· ÌÈÎÚfi‚È· Ô˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ¿Óˆ ÛÙËÓ ÂÏÈ¿ Ù· ÔÔ›· ÌÔÚÔ‡Ó ¯ÔÓ‰ÚÈο Ó· ¯ˆÚÈÛÙÔ‡Ó Û ÙÚÂȘ ÌÂÁ¿Ï˜ ÔÌ¿‰Â˜, Ù· ˆÊ¤ÏÈÌ·, Ù· ·ıÔÁfiÓ· ÌÈÎÚfi‚È· Ô˘ Â›Ó·È ÂÈ˙‹ÌÈ· Î·È ·˘Ù¿ Ô˘ ÚÔηÏÔ‡Ó ÚÔ-

‚Ï‹Ì·Ù· ·ÏÏÔ›ˆÛ˘ ÛÙËÓ ÂÏÈ¿. ¶ÚfiÛıÂÛ ‰Â ˆ˜ “Ë ÂÈÙÚ·¤˙È· ÂÏÈ¿ ·ÔÙÂÏ› ¤Ó· Ôχ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÚÔ˚fiÓ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·ÁÚfiÙ˜ Î·È ÁÈ’ ·˘Ùfi ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔÛ¯ı› ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ. ∏ ÂÈÙÚ·¤˙È· ÂÏÈ¿ ¤¯ÂÈ Ôχ ÌÂÁ¿Ï˜ ÂÍ·ÁˆÁÈΤ˜ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ¤Ó· ÚÔ˚fiÓ Ô˘ ÙÔ ÂÎÙÈÌÔ‡Ó ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi Î·È ÌÔÚԇ̠ӷ Û˘Ó·ÁˆÓÈÛÙԇ̠¿ÓÂÙ· Î·È ÙÔ˘˜ πÛ·ÓÔ‡˜ Ô˘ Â›Ó·È Ë ÚÒÙË ‰‡Ó·ÌË ‰ÈÂıÓÒ˜ ÛÙËÓ ÂÍ·ÁˆÁ‹ Ù˘ ÂÈÙÚ·¤˙È·˜ ÂÏÈ¿˜, ȉȷ›ÙÂÚ· Ù˘ ˙˘ÌÒÌÂÓ˘ ÂÏÈ¿˜. ∏ ∂ÏÏ¿‰· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙË ‰Â‡ÙÂÚË ı¤ÛË ‰ÈÂıÓÒ˜ ÛÙËÓ ÂÍ·ÁˆÁ‹ Ù˘ ÂÈÙÚ·¤˙È·˜ ÂÏÈ¿˜” .

∂Ή‹ÏˆÛË ÙÔ˘ ∑√¡Δ∞ √ ŸÌÈÏÔ˜ ∑√¡Δ∞ μfiÏÔ˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ·ÔÁÂ˘Ì·ÙÈÓfi ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË 3 ª·ÚÙ›Ô˘, ÛÙȘ 6 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì·, ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ “∫·Ó·Ú¿ÎÈ”. Δ· ¤ÛÔ‰· ı· ‰È·ÙÂıÔ‡Ó ÛÙÔ ÿ‰Ú˘Ì· ÁÈ· Ù· ·È‰È¿ Ù˘ ∂§∂¶∞¶. ΔÈÌ‹ ÚfiÛÎÏËÛ˘ 15∂. ¶ÚÔÛÎÏ‹ÛÂȘ ‰È·Ù›ıÂÓÙ·È ÛÙÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· “¶ƒ√Δ∞™π™”, ∞ÓÙˆÓÔÔ‡ÏÔ˘ 34, “ªÈ¯·‹Ï” -™ˆÎÚ¿ÙÔ˘˜ 17, ºÂÚÙÂÎÏ›‰Ë˜-¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ 75.

ΛΥΚΕΙΟ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΔΩΝ ΒΟΛΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1920

ΤΜΗΜΑ ΕΘΝΙΚΩΝ ΕΝΔΥΜΑΣΙΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΟΝΤΑΙ - ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ ΕΝΔΥΜΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ - ΠΑΡΕΛΑΣΕΙΣ - ΧΟΡΕΥΤΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ ΚΟΡΑΗ 79 ΤΗΛ.: 24210 33938 ΚΙΝ.: 6947 945613

∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¶∂ª∂Δ∂ Î. ¡¤ÏÔ˜ °ÂˆÚÁÔ‡‰Ë˜ ÙfiÓÈÛ ÁÈ· Ù· ˙ËÙ‹Ì·Ù· Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙÔÓ ÎÏ¿‰Ô Ù· ÂÍ‹˜: ∏ ·Ï‹ıÂÈ· Â›Ó·È fiÙÈ Ë ÂÈÙÚ·¤˙È· ÂÏÈ¿ ·ÔÙÂÏ› ¤Ó· ȉȷ›ÙÂÚ· ‰˘Ó·ÌÈÎfi ÚÔ˚fiÓ Ì ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ÔÈÔÙÈο ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Î·È ˘fi ÓÔÚÌ¿Ï Û˘Óı‹Î˜ ı· ¤ÚÂ ӷ ¤¯Ô˘Ì ¤Ó· ¿Ú· Ôχ ηÏfi ̤ÏÏÔÓ. ¶·ÚfiÏ· ·˘Ù¿ Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ‚ϤÔ˘Ì ηıËÌÂÚÈÓ¿, Â›Ó·È ¿Ú· ÔÏÏ¿, fiˆ˜ Ë ¤ÏÏÂÈ„Ë ÌËÙÚÒÔ˘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ÙÔ˘ ÎÏ¿‰Ô˘, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ˘¿Ú¯Ô˘Ó οÔÈÔÈ ¿ÏÏÔÈ ÊÔÚ›˜ Ô˘ Ó· ÂÌÔÚ‡ÔÓÙ·È Î·È Ó· ÌÂÙ·ÔÈÔ‡Ó ÙÔ ÚÔ˚fiÓ fi¯È Ì ÓfiÌÈ̘ Û˘Óı‹Î˜. ∂›Û˘ ÏfiÁˆ ÌË ·ÏÏ·Á‹˜ ÙÔ˘ ÚÔ‰ÚÈÎÔ‡ ¢È·Ù¿ÁÌ·ÙÔ˜ Ô˘ ÈÛ¯‡ÂÈ Â‰Ò Î·È 31 ¯ÚfiÓÈ·, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡ÓÙ·È ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ÂÍ·ÁˆÁ‹ ÙÔ˘ ÚÔ˚fiÓÙÔ˜. ΔÚ›ÙÔÓ ÂÈÎÚ·ÙÔ‡Ó ·ÓÙÈΛÓËÙÚ· ÛÙȘ ÂÍ·ÁˆÁ¤˜ Ù˘ ÂÈÙÚ·¤˙È·˜ ÂÏÈ¿˜ ΔÔ Ì¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ¢™ Ù˘ ¶∂ª∂Δ∂ Î. ÿÚ˘ ™ÈÔ‡Ú·˜ › ÌÂٷ͇

¿ÏÏˆÓ ˆ˜ ˘¿Ú¯ÂÈ Ì¤ÏÏÔÓ ÁÈ· ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÂÈÙÚ·¤˙È· ÂÏÈ¿ Î·È ÁÈ’ ·˘Ùfi fiÏÔÈ ÔÈ ÊÔÚ›˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ‰Ú¿ÛÔ˘Ó ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÌÈ·˜ ÂıÓÈ΋˜ ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋˜. ∏ ÙÔÈ΋ ÂÏÈ¿ Â›Ó·È ·Û›ÁÓˆÛÙË ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Î·È ÂÏ¿Ù˜ ÙÔ˘ Â͈ÙÂÚÈÎÔ‡ Ì·˜ ÙË ˙ËÙÔ‡Ó Û·Ó ÂÏÈ¿ μfiÏÔ˘. §fiÁˆ ÙˆÓ Î·ÈÚÈÎÒÓ Û˘ÓıËÎÒÓ Ë ÂÈÙÚ·¤˙È· ÂÏÈ¿ ÌÂÈÒıËΠʤÙÔ˜ ÛÙË ª·ÁÓËÛ›· ·fi ¤Ú˘ÛÈ Î·Ù¿ 50%.

∏ ·ÛÊ¿ÏÂÈ· ÙˆÓ ÙÚÔÊ›ÌˆÓ √ Î. ¡˘¯¿˜ Ì ÙËÓ È‰ÈfiÙËÙ¿ ÙÔ˘ ˆ˜ Ó¤Ô˜ Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∂º∂Δ ·Ó·Ê¤ÚıËΠÛÙÔ ı¤Ì· ÙˆÓ ÂϤÁ¯ˆÓ Î·È Ù˘ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ ÙˆÓ ÙÚÔÊ›ÌˆÓ Ï¤ÁÔÓÙ·˜ Ù· ÂÍ‹˜: À¿Ú¯ÂÈ ¤Ó· Û‡ÓÔÏÔ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ, fiˆ˜ ÔÚÁ·ÓˆÙÈÎÒÓ, Ô˘ ı· Ú¤ÂÈ Ó· Ù· ‰Ô‡Ì Ì ÌÈ· ¿ÏÏË Ì·ÙÈ¿, ÒÛÙ ӷ ÂÙ‡¯Ô˘Ì ÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË ‰˘Ó·Ù‹ χÛË. ¶Ú¤ÂÈ Ó· ÔÚÁ·ÓÒÛÔ˘Ì ÙËÓ ·ÛÊ¿ÏÂÈ· ÙˆÓ ÙÚÔÊ›ÌˆÓ Ì ¤Ó·Ó ¿ÏÏÔ ÙÚfiÔ. ¡· ‰Ô‡Ì ÙÈ ‹Á ¿Û¯ËÌ·. §‡ÛË

‰ÂÓ Â›Ó·È Ó· οÓÔ˘ÌÂ Û˘Ó¯Ҙ ÂϤÁ¯Ô˘˜. £¤ÏÔ˘Ì ÂϤÁ¯Ô˘˜ fi¯È ÌfiÓÔ ÔÛÔÙÈÎÔ‡˜ ·ÏÏ¿ Î·È ÔÈÔÙÈÎÔ‡˜. ÃÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ó· ‚ÂÏÙȈı› Ë ‰ÔÌ‹ ÙÔ˘ fiÏÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜. ¢ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡ÓÙ·È Î·ÈÓÔ‡ÚȘ ·Ó¿ÁΘ, ÚÔ˚fiÓÙ·, Û˘Óı‹Î˜ Ô˘ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÙȘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÔ˘ÌÂ. ∏ ·ÁˆÓ›· ÙˆÓ Î·Ù·Ó·ÏˆÙÒÓ ÁÈ· ÙËÓ ·ÛÊ¿ÏÂÈ· ÙˆÓ ÙÚÔÊ›ÌˆÓ ·˘Í¿ÓÂÙ·È Î·È ÂÌ›˜ ı¤ÏÔ˘Ì ÙËÓ ›ÂÛË ÙˆÓ Î·Ù·Ó·ÏˆÙÒÓ. ™ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ˙ԇ̠11.000.000 ηٷӷψ٤˜ Î·È fiÏÔÈ ·ÁˆÓÈԇ̠·ÎÚÈ‚Ò˜ ÁÈ· ÙÔ ›‰ÈÔ Ú¿ÁÌ·. £¤ÏÔ˘Ì ·ÛÊ·Ï‹ ÙÚfiÊÈÌ·. ¡· ›̷ÛÙ ۛÁÔ˘ÚÔÈ fiÙÈ ÙÚÒÁÔÓÙ·˜ οÙÈ, ‰ÂÓ ı· ¤¯Ô˘Ì Úfi‚ÏËÌ· ÙËÓ ÂfiÌÂÓË Ë̤ڷ. ∫·È ÁÈ· ÙËÓ ·ÛÊ¿ÏÂÈ· ÙˆÓ ÙÚÔÊ›ÌˆÓ ‰ÂÓ ·›˙Ô˘Ó ÚfiÏÔ ÌfiÓÔ Ù· Ê˘ÙÔÊ¿Ú̷η ·ÏÏ¿ Î·È Ù· ÌÈÎÚfi‚È·.

∑ËÙÔ‡Ó Ó· Û˘˙ËÙËı› ÛÙÔ Δ∂∂ ÙÔ °¶™ μfiÏÔ˘ ª∂ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ Ù˘ Ë ™˘ÓÂÚÁ·Û›· ªË¯·ÓÈÎÒÓ ˙ËÙ› Ó· Û˘˙ËÙËı› ÛÙÔ Δ∂∂ ÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ·Ó·ıÂÒÚËÛ˘ Î·È Â¤ÎÙ·Û˘ ÙÔ˘ °ÂÓÈÎÔ‡ ¶ÔÏÂÔ‰ÔÌÈÎÔ‡ ™¯Â‰›Ô˘ μfiÏÔ˘. Ÿˆ˜ ÂÈÛËÌ·›ÓÂÙ·È ÛÙËÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË “ÙÔÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ ¢ÂΤ̂ÚÈÔ Î·Ù·Ù¤ıËΠ·fi ÙÔ ÌÂÏÂÙËÙÈÎfi ÁÚ·ÊÂ›Ô “ ¢ÔÍÈ¿‰Ë-™‡Ì‚Ô˘ÏÔÈ ÁÈ· ÙËÓ ∞Ó¿Ù˘ÍË Î·È √ÈÎÈÛÙÈ΋ ∞∂” ÙÔ ∞’ ™Ù¿‰ÈÔ Ù˘ ˆ˜ ¿Óˆ ÌÂϤÙ˘ Ë ÔÔ›· Î·È ÎÔÈÓÔÔÈ‹ıËΠÛÙÔ Δ∂∂. ∏ ÌÂϤÙË ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛıËΠ·fi ÙÔ˘˜ ÌÂÏÂÙËÙ¤˜ ÛÙÔ˘˜ ÙÔÈÎÔ‡˜ ÊÔÚ›˜ ÛÙÔ ¢ËÌ·Ú¯Â›Ô Ù˘ ∞ÁÚÈ¿˜ Î·È Û˘ÌʈӋıËÎÂ Ë ¤ÁηÈÚË ˘Ô‚ÔÏ‹ ÚÔÙ¿ÛÂˆÓ fiÏˆÓ ÙˆÓ ÊÔÚ¤ˆÓ, ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ Û‹Ì·ÈÓ fiÙÈ ı· ¤ÚÂ ÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ Ë̤Ú˜ Ó· Û˘ÁÎÏËıÔ‡Ó Ù· fiÚÁ·Ó· ÙˆÓ ¢‹ÌˆÓ Î·È ÙˆÓ ˘fiÏÔÈˆÓ ÊÔÚ¤ˆÓ. ªÂ ÂÈÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘ Ô ·ÚÌfi‰ÈÔ˜ ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ οÏÂÛ ÙÔ Δ∂∂ ÁÈ· ÙËÓ ¤ÁηÈÚË Î·Ù¿ıÂÛË ·Ú·ÙËÚ‹ÛÂˆÓ Î·È ·fi„ÂˆÓ ÂÓ fi„ÂÈ Ù˘ ÂÈΛÌÂÓ˘ Û˘Ó‰ڛ·Û˘ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ μfiÏÔ˘ ÙËÓ ¢Â˘Ù¤Ú· 1/3/2010. ¢˘ÛÙ˘¯Ò˜ fï˜ ̤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· ÙÔ Ì›˙ÔÓ ·˘Ùfi ı¤Ì· ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Ô‡ÙÂ Î·Ó Û˘˙ËÙËı› ÛÙ· fiÚÁ·Ó· ÙÔ˘ Δ∂∂ ( ªfiÓÈ̘ ∂ÈÙÚÔ¤˜, ¢ÈÔÈÎÔ‡Û· ∂ÈÙÚÔ‹, ΔÔÈ΋ ∞ÓÙÈÚÔÛˆ›·).ΔÔ Δ∂∂ ı· fiÊÂÈÏ ηٿ ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ· Ó· ·Û¯ÔÏËı› Ì ÙÔ °¶™ μfiÏÔ˘ ÏfiÁˆ Ù˘ ÛÔ‚·ÚfiÙËÙ·˜ Î·È ÛÔ˘‰·ÈfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ı¤Ì·ÙÔ˜ ·ÏÏ¿ Î·È Ù˘ ÂÍÂȉÈÎÂ˘Ì¤Ó˘ ÁÓÒÛ˘ Ô˘ ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó Ù· ̤ÏË ÙÔ˘ ÛÙ· ÔÏÂÔ‰ÔÌÈο ˙ËÙ‹Ì·Ù· Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜. ŒÓ· ı¤Ì· Ô˘ ı· ¯·Ú¿ÍÂÈ Î·È ı· ηıÔÚ›ÛÂÈ ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ Î·È ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË Ù˘ fiÏ˘ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ·ÏÏ¿ Î·È Â˘Ú‡ÙÂÚÔ˘ ÔÏÂÔ‰ÔÌÈÎÔ‡ Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·ÙÔ˜. ¿ÍÈ˙ ηχÙÂÚ˘ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ˘ ·fi ÙÔÓ “Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ Ù˘ ÔÏÈÙ›·˜ Î·È ÙÔ˘ Ï·Ô‡” . √È ËÌÂÚ›‰Â˜ Î·È ÏÔÈ¤˜ ÂΉËÏÒÛÂȘ ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ó...”


T√¶π∫√ P∂¶√ƒΔ∞∑

14

KÀƒπ∞∫∏ 28 º∂μƒ√À∞ƒπ√À 2010

¶ÚÔÙ¿ÛÂȘ ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË ÁÈ· ¶∂¶ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Δπ™ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ

ηٿÚÙÈÛË ÙÔ˘ ¶∂¶ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô 2007-2013 ·¤ÛÙÂÈÏÂ Ô μÔ˘ÏÂ˘Ù‹˜ ¶∞™√∫ ª·ÁÓËÛ›·˜ ∫ÒÛÙ·˜ ∫·ÚÙ¿Ï˘ ÚÔ˜ ÙËÓ ÀÔ˘ÚÁfi √ÈÎÔÓÔÌ›·˜ §. ∫·ÙÛ¤ÏË. Ÿˆ˜ ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ Ô ∫. ∫·ÚÙ¿Ï˘, “Ë Î·ı˘ÛÙ¤ÚËÛË ÛÙËÓ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ·fi ÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË Î˘‚¤ÚÓËÛË Ì·˜ ·Ó·Áο˙ÂÈ Ó· ‰ÚÔÌÔÏÔÁ‹ÛÔ˘Ì ÙȘ ·Ó·Áη›Â˜ ÂÓ¤ÚÁÂȘ ¯ˆÚ›˜ ›ÛÙˆÛË ¯ÚfiÓÔ˘. ∏ ·fiÊ·ÛË Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Î·È ÂȉÈÎfiÙÂÚ· ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ √ÈÎÔÓÔÌ›·˜ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù¿ÚÙÈÛË ÙÔ˘ 1Ô˘ ۯ‰›Ô˘ ÙÔ˘ ·Ó·ıˆÚË̤ÓÔ˘ ¶∂¶ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ̤¯ÚÈ ÙȘ 10 ª·ÚÙ›Ô˘ 2010 Â›Ó·È ıÂÙÈ΋. ŸÌˆ˜ ·˘Ùfi ‰ÂÓ ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ ·ÚΛ Ó· ηٷÁÚ¿„Ô˘ÌÂ Î·È Ó· ÂÓÙ¿ÍÔ˘Ì ÛÙÔ ¶∂¶ ·Ï¿ Î·È ÌfiÓÔ fiÛ· ¤ÚÁ· Ù˘¯·›ÓÂÈ Ó· Â›Ó·È ÒÚÈÌ· ηıÒ˜ Û ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ı· ·Ú·ÏÂÈÊıÔ‡Ó ¤ÚÁ· Ô˘ ·Ú¿ÁÔ˘Ó ·Ó¿Ù˘ÍË. °È· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ÛÙË ª·ÁÓËÛ›·, Ù¯ÓÈ΋ ˆÚÈÌfiÙËÙ· ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó Ù· ¤ÚÁ· Ù˘ °’ ÚÔ‚Ï‹Ù·˜ ÙÔ˘ ÏÈ̤ÓÔ˜ μfiÏÔ˘, Ù˘ Â¤ÎÙ·Û˘ ÙÔ˘ ·/‰ ™ÎÈ¿ıÔ˘, ÙˆÓ ÏÈÌ¤ÓˆÓ ™ÎÈ¿ıÔ˘ Î·È ™ÎÔ¤ÏÔ˘, ÙˆÓ ‚ÈÔÏÔÁÈÎÒÓ Î·ı·ÚÈÛÌÒÓ Û ·Ú¿ÎÙÈÔ˘˜ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎÔ‡˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡˜ Ì ̤وÔ ÚÔ˜ ÙÔÓ ¶·Á·ÛËÙÈÎfi ‹ ÙÔ ∞ÈÁ·›Ô, Î.¿. ∂›Ó·È ‰Â ‚¤‚·ÈÔ fiÙÈ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ô ¡ÔÌfi˜ Ó· ÈηÓÔÔÈÂ›Ù·È Ï.¯. ·fi ÙËÓ ¤ÓÙ·ÍË Ù˘ ÌÂϤÙ˘ - Î·È Û 2Ë Ê¿ÛË ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ - Ù˘ Â¤ÎÙ·Û˘ ÙÔ˘ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ‡ ·fi §·Ú›Û˘ ÚÔ˜ ÙË ‰˘ÙÈ΋ ›ÛÔ‰Ô Ù˘ fiÏ˘. ∂›Ó·È ÚÔÊ·Ó¤˜ fiÙÈ Â›Ó·È ¤Ó· ¯Ú‹ÛÈÌÔ ¤ÚÁÔ Ô˘ ‰ÂÓ ı· ¤ÚÂ ӷ ·Ú·‚ÏÂÊı›, ·ÏÏ¿ Â›Ó·È Â›Û˘ ÚÔÊ·Ó¤˜ fiÙÈ ‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ¤ÚÁÔ ·fi ÙÔ ÔÔ›Ô ·Ú¿ÁÂÙ·È ·Ó¿Ù˘ÍË. Àfi ·˘Ùfi ÙÔ Ú›ÛÌ· Î·È Ì ÁÓÒÌÔÓ· ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ÙÔ ∂™¶∞ 2007-2013 ı· Ù‡¯ÂÈ ·Ú¿Ù·Û˘ ̤¯ÚÈ ÙÔ 2015, ÚÔÙ›ӈ Ó· ÂÓÙ·¯ıÔ‡Ó fiϘ ÂΛӘ ÔÈ ÌÂϤÙ˜ Ù¯ÓÈ΋˜ ˆÚ›Ì·ÓÛ˘ Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È Û ·Ó·Ù˘Íȷο ¤ÚÁ· ÒÛÙ ٷ ¤ÚÁ· ·˘Ù¿ Ó· ÂÓÙ·¯ıÔ‡Ó ÙÂÏÈο ÛÙÔ ¶∂¶ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Û ÂfiÌÂÓ˜ ·Ó·ıˆڋÛÂȘ ÙÔ˘, ÙÔ 2012 ‹ Î·È ·ÚÁfiÙÂÚ·. £· ‹Ù·Ó Îڛ̷ Ë ÔÏÈÁˆÚ›· Ù˘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Ó· “ÙÈ̈ڋÛÂÈ” ¤ÚÁ· Ô˘ ı· ¯·Ú·ÎÙËÚ›ÛÔ˘Ó ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂfiÌÂÓË ÂÈÎÔÛ·ÂÙ›·”.

ŒÚ¢ӷ - ·ÎÙÈÓÔÁÚ·Ê›· Ù˘ Ù·˘ÙfiÙËÙ·˜ Ù˘ fiÏ˘ ·fi ÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ £ÂÛÛ·Ï›·˜

¶ÔÈÔÈ Â›Ì·ÛÙÂ, ÙÈ Ú¿ÙÙÔ˘ÌÂ, Û ÙÈ ÂÏ›˙Ô˘ÌÂ

ÈÛı·ÓfiÌ·ÛÙ ·ÛÊ·Ï›˜ ÛÙËÓ fiÏË Ì·˜, ·Ó·Ù‡ÛÛÔ˘Ì ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ Â·Ê¤˜ ÌÂ Û˘ÁÁÂÓ›˜ Î·È Ê›ÏÔ˘˜, ·Ó Î·È ÌfiÏȘ ÙÔ 11% Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ Û οÔÈ· ÌË ÎÂÚ‰ÔÛÎÔÈ΋ ÔÚÁ¿ÓˆÛË, Î·È ÂÈϤÁÔ˘Ì ӷ ËÁ·›ÓÔ˘Ì ΢ڛˆ˜ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ Î·È Û οÔÈ· ÌÔ˘ÛÈ΋ ÂΉ‹ÏˆÛË. ∞fi ÙËÓ ¿ÏÏË ‰ÂÓ ·ıÏԇ̷ÛÙ ȉȷ›ÙÂÚ· Î·È ÂÎÙÈÌԇ̠fiÙÈ ÔÈ ˘¿Ú¯Ô˘Û˜ ˘Ô‰Ô̤˜, ÙÔ Ú¿ÛÈÓÔ, ÔÈ ¯ÒÚÔÈ ÛÙ¿ıÌ¢Û˘, Ë ·ÈÛıËÙÈ΋ ÙˆÓ ÎÙÈÚ›ˆÓ, ‰ÂÓ ·Ó·‚·ıÌ›˙Ô˘Ó ÙËÓ ÔÈfiÙËÙ· ˙ˆ‹˜ Ì·˜. ∂›Û˘ ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ¯ÚÂÈ·˙fiÌ·ÛÙ ̤¯ÚÈ Î·È 15 ÏÂÙ¿ ÁÈ· Ó· ÌÂÙ·‚ԇ̠ÛÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ Ì·˜. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÌÂÚÈο ·fi Ù· ÔÏÏ¿ ÂӉȷʤÚÔÓÙ· Û˘ÌÂÚ¿ÛÌ·Ù· ¤Ú¢ӷ˜ Ô˘ ‰ÈÂÍ‹¯ıË ·fi ÙÔ ΔÌ‹Ì· ÈÚÔÙ·Í›·˜ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Ì ı¤Ì· ÙËÓ Ù·˘ÙfiÙËÙ· ÙÔ˘ ÔÏÂÔ‰ÔÌÈÎÔ‡ Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·ÙÔ˜ μfiÏÔ˘. ƒˆÙ‹ıËÎ·Ó Û˘ÓÔÏÈο 340 οÙÔÈÎÔÈ ÔÈ ÔÔ›ÔÈ, ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ, ·Ó¤ÊÂÚ·Ó ˆ˜ ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ù˘ fiÏ˘ ÙËÓ ·ÓÂÚÁ›· Î·È ÙÔ Î˘ÎÏÔÊÔÚÈ·Îfi, ÂÓÒ ˆ˜ ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚÔ˘˜ ·Ó·Ù˘ÍÈ·ÎÔ‡˜ ¿ÍÔÓ˜ ÂÎÙÈÌÔ‡Ó ÙÔ Ê˘ÛÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Î·È ÙËÓ ÎÂÓÙÚÔ‚·Ú‹ ÁˆÁÚ·ÊÈ΋ ı¤ÛË Ù˘ fiÏ˘, ÛÙÔȯ›· Ô˘ ‰›ÓÔ˘Ó ÂÌ‚¿ı˘ÓÛË ÛÙËÓ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋ ·Ó¿Ù˘ÍË. ΔÔ 47% ÙˆÓ Î·ÙÔ›ÎˆÓ ıˆÚ› ˆ˜ ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚÔ ÎÏ¿‰Ô ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·˜ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ÙÔÓ ÙÔ˘ÚÈÛÌfi Î·È ÌfiÏȘ ¤Ó· 14% ÙË ‚ÈÔÌ˯·Ó›·. ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ Û ÌÂÁ¿ÏÔ (22%) ‹ Ôχ ÌÂÁ¿ÏÔ (18%) ‚·ıÌfi.

ƒÂÔÚÙ¿˙:

ºøΔ∏™ ™¶∞¡√™

∏ ¤Ú¢ӷ Ì ٛÙÏÔ “∏ Ù·˘ÙfiÙËÙ· ÙÔ˘ ÔÏÂÔ‰ÔÌÈÎÔ‡ Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·ÙÔ˜ μfiÏÔ˘” Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠ·fi ÙË ÊÔÈÙ‹ÙÚÈ· ÙÔ˘ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜ ªË¯·ÓÈÎÒÓ ÃˆÚÔÙ·Í›·˜ ¶ÔÏÂÔ‰ÔÌ›·˜ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ∫·ÙÂÚ›Ó· ∫·Ì¤ÚË ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ‰Èψ̷ÙÈ΋˜ Ù˘ ÂÚÁ·Û›·˜. ∂ȂϤˆÓ ηıËÁËÙ‹˜ ‹Ù·Ó Ô ∞Ó·ÏËÚˆÙ‹˜ ∫·ıËÁËÙ‹˜ ¶ÔÏÂÔ‰ÔÌ›·˜ Î·È ∂χıÂÚÔ˘ ÃÚfiÓÔ˘ Î. ∞Ϥ͢ ¢¤ÊÓÂÚ. ™ÎÔfi˜ Ù˘ ¤Ú¢ӷ˜ ‹Ù·Ó Ë Î·Ù·ÁÚ·Ê‹ ÙˆÓ ·fi„ˆÓ, ÙˆÓ ÛÙ¿ÛÂˆÓ Î·È ÙˆÓ ·ÓÙÈÏ‹„ÂˆÓ ÙˆÓ Î·ÙԛΈÓ, ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Î·È ÊÔÚ¤ˆÓ ÙÔ˘ ÔÏÂÔ‰ÔÌÈÎÔ‡ Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·ÙÔ˜ μfiÏÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋, ÔÏÂÔ‰ÔÌÈ΋ Î·È ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ‰ÔÌ‹ Î·È ÔÚÁ¿ÓˆÛË Ù˘ fiÏ˘, ÒÛÙ ·ÊÂÓfi˜ Ó· ÌÂÏÂÙËıÔ‡Ó Ì ÔÏÔÎÏËڈ̤ÓÔ ÙÚfiÔ ÔÈ ÚÔÔÙÈΤ˜ ·Ó¿Ù˘Í˘ Î·È Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ·ÊÂÙ¤ÚÔ˘, Ó· ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÙ› Ë Ù·˘ÙfiÙËÙ·, ηıÒ˜ Î·È ÔÈ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ Ô˘ ‰È·ÌÔÚÊÒÓÔ˘Ó ÙËÓ ÂÓ ÏfiÁˆ Ù·˘ÙfiÙËÙ·. ∏ ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹ Ù˘ ¤Ú¢ӷ˜ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠ̠ÙË ¯Ú‹ÛË ÂÓfi˜ ÂÚˆÙËÌ·ÙÔÏÔÁ›Ô˘ Ô˘ ·¢ı‡ÓıËΠ۠ηÙÔ›ÎÔ˘˜, ÂȯÂÈÚË̷ٛ˜ Î·È ÊÔÚ›˜ ÙÔ˘ ÔÏÂÔ‰ÔÌÈÎÔ‡ Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·ÙÔ˜ μfiÏÔ˘. ΔÔ ÂÚˆÙËÌ·ÙÔÏfiÁÈÔ ÂÚÈÂÏ¿Ì‚·Ó 112 ÂÚˆÙ‹ÛÂȘ ÔÈ Ôԛ˜ ‹Ù·Ó ¯ˆÚÈṲ̂Ó˜ Û ÂÓÓÈ¿ ‚·ÛÈΤ˜ ÔÌ¿‰Â˜: ÔÏÈÙÈÛÌfi˜, ·ıÏËÙÈÛÌfi˜, ÌÂÙ·ÎÈÓ‹ÛÂȘ, ÂıÂÏÔÓÙÈÛÌfi˜ Î·È Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÛÙ· ÎÔÈÓ¿, ‚·ıÌfi˜ ÈηÓÔÔ›ËÛ˘ Î·È ÔÈfiÙËÙ· ˙ˆ‹˜, ·Ó·Ù˘ÍȷΤ˜ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜, ·‰˘Ó·Ì›Â˜, ÚÔÔÙÈΤ˜ Î·È ·ÂÈϤ˜, ÂÈÎfiÓ· Î·È Ù·˘ÙfiÙËÙ· Ù˘ fi-

ªÂÙ·ÎÈÓ‹ÛÂȘ

∏ ∫·ÙÂÚ›Ó· ∫·Ì¤ÚË

Ï˘, ÚÔÛˆÈο ÛÙÔȯ›·. ∏ ÂÚ›Ô‰Ô˜ ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹˜ Ù˘ ¤Ú¢ӷ˜ ‹Ù·Ó Ô Ì‹Ó·˜ ¢ÂΤ̂ÚÈÔ˜ (2009) Î·È ÙÔ ÚÒÙÔ ‰Âη‹ÌÂÚÔ ÙÔ˘ π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ (2010). ∫·Ù¿ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô ·˘Ù‹ Û˘ÌÏËÚÒıËÎ·Ó 340 ÂÚˆÙËÌ·ÙÔÏfiÁÈ·, ÂÎ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ Ù· 288 Û˘ÌÏËÚÒıËÎ·Ó ·fi ηÙÔ›ÎÔ˘˜ Î·È ÂȯÂÈÚË̷ٛ˜ ÙÔ˘ ÔÏÂÔ‰ÔÌÈÎÔ‡ Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·ÙÔ˜, Ù· 42 ·fi ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ Û ÊÔÚ›˜ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ Î·È Ù˘ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜, Ù· 8 ·fi ˘„ËÏfi‚·ıÌ· ÛÙÂϤ¯Ë Û ÌÂÁ¿Ï˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ (¿Óˆ ÙˆÓ 20 ·ÙfïÓ) Î·È Ù· 2 ·Î˘ÚÒıËÎ·Ó ‰ÈfiÙÈ ‰ÂÓ Â›¯Â ··ÓÙËı› ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ÔÛÔÛÙfi ÙˆÓ ÂÚˆÙ‹ÛˆÓ. ∂ÚˆÙËÌ·ÙÔÏfiÁÈ· ÌÔÈÚ¿ÛÙËÎ·Ó Û¯Â‰fiÓ Û fiϘ ÙȘ ÂÚÈÔ¯¤˜ ÙÔ˘ ÔÏÂÔ‰ÔÌÈÎÔ‡ Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·ÙÔ˜ Î·È Û ÔÏϤ˜ ˘ËÚÂۛ˜. ΔÔ 40% ÙˆÓ ÂÚˆÙËı¤ÓÙˆÓ ·Ó‹ÎÔ˘Ó ÛÙÔ ·ÓÙÚÈÎfi ʇÏÔ Î·È ÙÔ 60% ÛÙÔ Á˘Ó·ÈÎÂ›Ô (ÛÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ 338 ÂÚˆÙËı¤ÓÙˆÓ, ÔÈ 202 Â›Ó·È Á˘Ó·›Î˜ Î·È ÔÈ 136 ¿ÓÙÚ˜). ∞fi ÙÔ˘˜ ÂÚˆÙËı¤ÓÙ˜ ·fiÊÔÈÙÔÈ ‰Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈ·˜ ÂÎ·›‰Â˘Û˘ ‹Ù·Ó ÙÔ 42% Î·È ÙÚÈÙÔ‚¿ıÌÈ·˜ ÂÎ·›‰Â˘Û˘ ÙÔ 38%. ΔÔ 40% ‹Ù·Ó ¿Á·ÌÔÈ Î·È ÙÔ 60% ¤ÁÁ·ÌÔÈ. ™ÙȘ ËÏÈÎȷΤ˜ ηÙËÁÔڛ˜ ÙË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÛÙËÓ ¤Ú¢ӷ Â›Ó·È ÂΛÓË ÙˆÓ ·ÙfiÌˆÓ ·fi 30 ¤ˆ˜ 44 ÂÙÒÓ (42%). ∞Ó·ÊÔÚÈο Ì ÙËÓ ·Û¯ÔÏ›· ÙˆÓ ·ÙfiÌˆÓ Ô˘ Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó ÛÙËÓ ¤Ú¢ӷ, ÙÔ 80% Â›Ó·È ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ, ÙÔ 9% Ì·ıËÙ¤˜ ‹ ÊÔÈÙËÙ¤˜ (2% Ì·ıËÙ¤˜ Î·È 7% ÊÔÈÙËÙ¤˜), ÙÔ 5% Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ÔÈ, ÙÔ 3% ·Û¯ÔÏÂ›Ù·È Ì ٷ ÔÈÎȷο Î·È ÙÔ 2% Â›Ó·È ¿ÓÂÚÁÔÈ. ™ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ 338 ÂÚˆÙËı¤ÓÙˆÓ, ÙÔ 63% ηÙÔÈΛ ÛÙÔ ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘, ÙÔ 19% ÛÙÔ ¢‹ÌÔ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜, ÙÔ 12% ηÙÔÈΛ Û οÔÈ· ¿ÏÏË ÂÚÈÔ¯‹ ÂÓÙfi˜ ÙÔ˘ ÔÏÂÔ‰ÔÌÈÎÔ‡ Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·ÙÔ˜, ÂÓÒ ÙÔ 6% ÙˆÓ ÂÚˆÙËı¤ÓÙˆÓ Î·ÙÔÈΛ ÂÎÙfi˜ ÔÏÂÔ‰ÔÌÈÎÔ‡ Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·ÙÔ˜ μfiÏÔ˘.

¶ÔÏÈÙÈÛÌfi˜ ΔÔ ÏÔ‡ÛÈÔ ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi ˘fi‚·ıÚÔ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ·Ó·ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó ÔÈ Ôϛ٘ ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Î·È ÙÂÏÈο Ê·›ÓÂÙ·È ˆ˜ Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÛÙ· ‰È¿ÊÔÚ· ‰ÚÒÌÂÓ· ‰›ÓÔÓÙ·˜ ¤ÌÊ·ÛË ÛÙÔÓ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ Î·È ÙË ÌÔ˘ÛÈ΋. ¶ÈÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ Ë Û˘¯ÓfiÙËÙ· Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÙˆÓ Î·ÙÔ›ÎˆÓ Û οÔÈÔ ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi ‰ÚÒÌÂÓÔ (ı·ÙÚÈ΋ ·Ú¿ÛÙ·ÛË, ÌÔ˘ÛÈÎfi ‰ÚÒÌÂÓÔ, ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈ΋ ÚÔ‚ÔÏ‹, ¯ÔÚ¢ÙÈ΋ ·Ú¿ÛÙ·ÛË, ¤ÎıÂÛË ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋˜, ÁÏ˘ÙÈ΋˜, ÎÂÚ·ÌÈ΋˜, ʈÙÔÁÚ·Ê›·˜ Î.¿.) Â›Ó·È ·ÚÎÂÙ¿ ÌÂÁ¿ÏË, ηıÒ˜ ÙÔ 23% ÙˆÓ ÂÚˆÙËı¤ÓÙˆÓ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı› οÔÈÔ ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi ‰ÚÒÌÂÓÔ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ·fi ÌÈ· ÊÔÚ¿ ÙÔ Ì‹Ó·, ÂÓÒ ÙÔ 51% ÙˆÓ ÂÚˆÙËı¤ÓÙˆÓ, ‰ËÏ·‰‹ ÂÚ›Ô˘ ¤Ó·˜ ÛÙÔ˘˜ ‰‡Ô, ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı› οÔÈÔ ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi ‰ÚÒÌÂÓÔ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÌÈ· ÊÔÚ¿ ÙÔ Ì‹Ó·. Δ· ‰ËÌÔÊÈϤÛÙÂÚ· ÔÏÈÙÈÛÙÈο ‰ÚÒÌÂÓ· Â›Ó·È ÔÈ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈΤ˜ ÚÔ‚ÔϤ˜ (38% ÙˆÓ ÂÚˆÙËı¤ÓÙˆÓ ËÁ·›ÓÂÈ ÛÙÔÓ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ Ì›· ÊÔÚ¿ ÙÔ Ì‹Ó·) Î·È Ù· ÌÔ˘ÛÈο ‰ÚÒÌÂÓ· (21% ÙˆÓ ÂÚˆÙËı¤ÓÙˆÓ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı› οÔÈÔ ÌÔ˘ÛÈÎfi ‰ÚÒÌÂÓÔ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ Ì›· ÊÔÚ¿ ÙÔ Ì‹Ó·), ÂÓÒ Ù· ÔÏÈÙÈÛÙÈο ‰ÚÒÌÂÓ· Ô˘ ¤Ú¯ÔÓÙ·È ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÛÙȘ ÚÔÙÈÌ‹ÛÂȘ ÙˆÓ Î·ÙÔ›ÎˆÓ Â›Ó·È ÔÈ ¯ÔÚ¢ÙÈΤ˜ ·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ Î·È ÔÈ ÂÎı¤ÛÂȘ ÂÈηÛÙÈÎÒÓ Ù¯ÓÒÓ (Ù· ÔÛÔÛÙ¿ ÙˆÓ Î·ÙÔ›ÎˆÓ Ô˘ ··ÓÙÔ‡Ó fiÙÈ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó Ù· ÂÓ ÏfiÁˆ ÔÏÈÙÈÛÙÈο ‰ÚÒÌÂÓ· Ôχ Û¿ÓÈ· ‹ ÔÙ¤, Â›Ó·È 56% Î·È 50% ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·). ∂ÈϤÔÓ, ÙÔ 84% ÙˆÓ ÂÚˆÙËı¤ÓÙˆÓ ¤¯ÂÈ ÂÈÛÎÂÊÙ› οÔÈÔÓ ·fi ÙÔ˘˜ ·Ú¯·ÈÔÏÔÁÈÎÔ‡˜ ¯ÒÚÔ˘˜ ‹ Ù· ÌÔ˘Û›· Ù˘ ¢ڇÙÂÚ˘ ÂÚÈÔ¯‹˜, Ì ÙÔ 36% Ó· ¤¯ÂÈ ÂÈÛÎÂÊÙ› ÙÔ˘˜ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˘˜ (15%) ‹ fiÏÔ˘˜ (21%) ÙÔ˘˜ ·Ú¯·ÈÔÏÔÁÈÎÔ‡˜ ¯ÒÚÔ˘˜ Î·È Ù· ÌÔ˘Û›· ÙÔ˘ ÔÏÂÔ‰ÔÌÈÎÔ‡ Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·ÙÔ˜. ∞ÎfiÌ·, ·Í›˙ÂÈ Ó· ÛËÌÂȈı› fiÙÈ ÙÔ 79% ÙˆÓ ÂÚˆÙËı¤ÓÙˆÓ ¤¯ÂÈ ÂÈÛÎÂÊÙ› ÙÔ ·Ú¯·ÈÔÏÔÁÈÎfi ÌÔ˘Û›Ô

ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ (∞ı·Ó·Û¿ÎÂÈÔ ∞Ú¯·ÈÔÏÔÁÈÎfi ªÔ˘Û›Ô). øÛÙfiÛÔ, fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ ÂÌÏÔ΋ ÙˆÓ ÂÚˆÙËı¤ÓÙˆÓ ÛÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÒÓ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔًوÓ, Ë ÂÈÎfiÓ· ‰ÂÓ Â›Ó·È ÙÔ ›‰ÈÔ ıÂÙÈ΋, ηıÒ˜ ÌfiÓÔ ÙÔ 21% ÂÌϤÎÂÙ·È Û οÔÈÔ ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi ‰ÚÒÌÂÓÔ, ‰ËÏ·‰‹ ÂÚ›Ô˘ 1 ÛÙÔ˘˜ 5. √È ÔÏÈÙÈÛÙÈΤ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ Ì ٷ ˘„ËÏfiÙÂÚ· ÔÛÔÛÙ¿ ÂÌÏÔ΋˜ ÙˆÓ ÂÚˆÙËı¤ÓÙˆÓ Â›Ó·È ÔÈ ÂÈηÛÙÈΤ˜ Ù¤¯Ó˜ (7% ÙˆÓ ÂÚˆÙËı¤ÓÙˆÓ ·Û¯ÔÏÂ›Ù·È Ì ÙË ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋/ ÁÏ˘ÙÈ΋/ ÎÂÚ·ÌÈ΋/ ʈÙÔÁÚ·Ê›· Î.¿.) Î·È ÔÈ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ Ô˘ Û¯ÂÙ›˙ÔÓÙ·È Ì ÙË ÌÔ˘ÛÈ΋ (7% ÙˆÓ ÂÚˆÙËı¤ÓÙˆÓ ·›˙ÂÈ Î¿ÔÈÔ fiÚÁ·ÓÔ ÌÔ˘ÛÈ΋˜ Î·È ÙÔ 5% Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ Û οÔÈ· ¯ÔÚˆ‰›·).

∞ıÏËÙÈÛÌfi˜ Δ· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Ù˘ ¤Ú¢ӷ˜ ‰Â›¯ÓÔ˘Ó fiÙÈ Ë ·ıÏËÙÈ΋ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· ÛÙÔ ÔÏÂÔ‰ÔÌÈÎfi Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· μfiÏÔ˘ Â›Ó·È ·ÚÎÂÙ¿ ÂÚÈÔÚÈṲ̂ÓË. ¶ÈÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, ÙÔ 33% ÙˆÓ ÂÚˆÙËı¤ÓÙˆÓ ‰ÂÓ ·ıÏÂ›Ù·È ÔÙ¤, ÂÓÒ ÙÔ 21% ·ıÏÂ›Ù·È ÏÈÁfiÙÂÚÔ ·fi Ì›· ÊÔÚ¿ ÙËÓ Â‚‰ÔÌ¿‰·. ª¿ÏÈÛÙ·, ·Í›˙ÂÈ Ó· ÛËÌÂȈı› fiÙÈ, ÙÔ 17% ÙˆÓ ÂÚˆÙËı¤ÓÙˆÓ ·ıÏÂ›Ù·È ÌfiÓÔ Ì ÙÔ ÂÚ¿ÙËÌ· (‰ËÏ·‰‹ ‰ÂÓ Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ Û ÔÚÁ·ÓˆÌ¤Ó· ·ıÏ‹Ì·Ù· Î·È Èı·Ófiٷٷ ‰ÂÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ› ·ıÏËÙÈΤ˜ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ). ªÂ ‚¿ÛË ÙȘ ÂÈÏÔÁ¤˜ ÙˆÓ ÂÚˆÙËı¤ÓÙˆÓ, Ù· ‰ËÌÔÊÈϤÛÙÂÚ· ·ıÏ‹Ì·Ù· Â›Ó·È ÙÔ ÂÚ¿ÙËÌ· (46%), ÙÔ ÎÔχÌÈ (17%) Î·È ÙÔ ÙÚ¤ÍÈÌÔ (16%) Î·È ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó ÙÔ Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ (14%), Ë Ô‰ËÏ·Û›· (11%), ÙÔ Ì¿ÛÎÂÙ (7%) Î·È ÙÔ ‚fiÏÂ˚ (6%). ¶·Ú·ÙËÚԇ̠ÁÂÓÈο ÌÈ· ÂÚÈÔÚÈṲ̂ÓË ¯Ú‹ÛË ÙˆÓ ·ıÏËÙÈÎÒÓ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂˆÓ ÙÔ˘ ÔÏÂÔ‰ÔÌÈÎÔ‡ Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·ÙÔ˜ ·fi ÙÔ˘˜ ηÙÔ›ÎÔ˘˜ ÙÔ˘. 줂·È·, ·Í›˙ÂÈ Ó· ÛËÌÂȈı› fiÙÈ ÙÔ 40% ÙˆÓ ÂÚˆÙËı¤ÓÙˆÓ ‰ËÏÒÓÂÈ fiÙÈ Ô ¯ÚfiÓÔ˜ Ù˘ ÂÚÁ·Û›·˜/ ÙˆÓ ÛÔ˘‰ÒÓ ÙÔ˘ ÂËÚ¿˙ÂÈ ÙÔÓ ÂχıÂÚÔ ¯ÚfiÓÔ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘ Û ·ıÏËÙÈΤ˜ ‰Ú·-

∞fi ÙË Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ÔÌ¿‰· ÂÚˆÙ‹ÛÂˆÓ ÚԤ΢„·Ó ÔÚÈṲ̂ӷ ÛÙÔȯ›· ÁÈ· ÙȘ ÌÂÙ·ÎÈÓ‹ÛÂȘ ÙˆÓ Î·ÙÔ›ÎˆÓ ÂÓÙfi˜ Î·È ÂÎÙfi˜ ÙÔ˘ ÔÏÂÔ‰ÔÌÈÎÔ‡ Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·ÙÔ˜. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ·, Ë ¤Ú¢ӷ ¤‰ÂÈÍ fiÙÈ ÙÔ 63% ÙˆÓ Î·ÙÔ›ÎˆÓ ÙÔ˘ ÔÏÂÔ‰ÔÌÈÎÔ‡ Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÌÂÙ·ÎÈÓÂ›Ù·È ·fi ÙËÓ Î·ÙÔÈΛ· ÙÔ˘ ÛÙÔÓ ÙfiÔ ÂÚÁ·Û›·˜ ÙÔ˘ Û ¯ÚfiÓÔ ÏÈÁfiÙÂÚÔ ‹ ›ÛÔ ÙÔ˘ ÂÓfi˜ ÙÂÙ¿ÚÙÔ˘ (·ÓÂÍ·Úًو˜ ÙÔ˘ ÙfiÔ˘ ÂÚÁ·Û›·˜ Î·È ÙÔ˘ ÙÚfiÔ˘ ÌÂٷΛÓËÛ˘), ÂÓÒ ÙÔ 22% ÌÂÙ·ÎÈÓÂ›Ù·È Û ¯ÚfiÓÔ 16 ¤ˆ˜ 30 ÏÂÙÒÓ, ‰ËÏ·‰‹ ÌfiÏȘ ÙÔ 5% ÙˆÓ Î·ÙÔ›ÎˆÓ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚË ·fi ÌÈÛ‹ ÒÚ· ÁÈ· Ó· ¿ÂÈ ÛÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÙÔ˘ (ÙÔ 10% ‰ÂÓ ÂÚÁ¿˙ÂÙ·È ‹ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÛÙ·ıÂÚfi ÙfiÔ ÂÚÁ·Û›·˜ ‹ ‰ÂÓ ·¿ÓÙËÛÂ). ΔÔ ÁÂÁÔÓfi˜ ·˘Ùfi Â›Ó·È È‰È·›ÙÂÚ· ÛËÌ·ÓÙÈÎfi, ηıÒ˜ Ô ¯ÚfiÓÔ˜ Ô˘ ¯¿ÓÂÙ·È Û ÌÂÙ·ÎÈÓ‹ÛÂȘ Â›Ó·È ¤Ó·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ Ô˘ ÂËÚ¿˙Ô˘Ó ÙËÓ ÔÈfiÙËÙ· ˙ˆ‹˜. ∞Ó·ÊÔÚÈο Ì ÙÔÓ ÙÚfiÔ ÌÂٷΛÓËÛ˘ ÙˆÓ ÂÚˆÙËı¤ÓÙˆÓ ÚÔ˜ ÙÔÓ ÙfiÔ ÂÚÁ·Û›·˜ ÙÔ˘˜, ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ÔÛÔÛÙfi (40%) ÂÈϤÁÂÈ Ó· ÌÂÙ·ÎÈÓËı› Ì ·˘ÙÔΛÓËÙÔ (πà ‹ Ù·Í›), ÂÓÒ ¤Ó· ȉȷ›ÙÂÚ· ÌÂÁ¿ÏÔ ÔÛÔÛÙfi ÌÂÙ·ÎÈÓÂ›Ù·È Ì ٷ fi‰È· (25%). ∞ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó ÔÈ ÌÂÙ·ÎÈÓ‹ÛÂȘ Ì ÌÔÙÔÛÈÎϤٷ ‹ Ì˯·Ó¿ÎÈ (12%), Ì Ô‰‹Ï·ÙÔ (9%) Î·È Ì ÙÔ ·ÛÙÈÎfi ψÊÔÚÂ›Ô (8%). ¶·Ú·ÙËÚԇ̠fiÙÈ ÙÔ ÔÛÔÛÙfi ÙˆÓ Î·ÙÔ›ÎˆÓ Ô˘ ÂÈϤÁÂÈ ÙÔ Ô‰‹Ï·ÙÔ ˆ˜ ̤ÛÔ ÌÂٷΛÓËÛ˘ ÚÔ˜ ÙÔÓ ÙfiÔ ÂÚÁ·Û›·˜ ÙÔ˘ Â›Ó·È ÌÈÎÚfi. ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÛÙȘ ÌÂÙ·ÎÈÓ‹ÛÂȘ ÙˆÓ Î·ÙÔ›ÎˆÓ ÂÎÙfi˜ ÙÔ˘ ÔÏÂÔ‰ÔÌÈÎÔ‡ Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·ÙÔ˜ μfiÏÔ˘, Ë ¤Ú¢ӷ ¤‰ÂÈÍ fiÙÈ Â›Ó·È ·ÚÎÂÙ¿ Û˘¯Ó¤˜, ·ÊÔ‡ ÙÔ 16% ÌÂÙ·ÎÈÓÂ›Ù·È ÂÎÙfi˜ ¶™ Û ηıËÌÂÚÈÓ‹ ‚¿ÛË, ÙÔ 12% 2-3 ÊÔÚ¤˜ ÙËÓ Â‚‰ÔÌ¿‰·, ÙÔ 21% Ì›· ÊÔÚ¿ ÙËÓ Â‚‰ÔÌ¿‰· Î·È ÙÔ 29% ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ·fi Ì›· ÊÔÚ¿ ÙÔ Ì‹Ó·. ªÂ ‚¿ÛË ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÌÂٷΛÓËÛË ÙˆÓ ÂÚˆÙËı¤ÓÙˆÓ ÂÎÙfi˜ ÙÔ˘ ÔÏÂÔ‰ÔÌÈÎÔ‡ Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·ÙÔ˜ μfiÏÔ˘, ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÌÂÙ·ÎÈÓ‹ÛÂȘ Á›ÓÔÓÙ·È ÚÔ˜ ÙÔ ¶‹ÏÈÔ (34%), ÙËÓ ∞ı‹Ó· (16%), ÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË (13%) Î·È ÙË §¿ÚÈÛ· (11%). ∞ÎfiÌ·, ·ÍÈÔÛËÌ›ˆÙÔ Â›Ó·È ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ÙÔ 57% ÙˆÓ ÌÂÙ·ÎÈÓ‹ÛÂˆÓ ÂÎÙfi˜ ÙÔ˘ ÔÏÂÔ‰ÔÌÈÎÔ‡ Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·ÙÔ˜ ¤¯Ô˘Ó ÚÔÔÚÈÛÌfi ÙË £ÂÛÛ·Ï›·.

∂ıÂÏÔÓÙÈÛÌfi˜ Î·È Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÛÙ· ÎÔÈÓ¿ ™ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ 296 ηÙԛΈÓ, ÙÔ 10% Â›Ó·È Ï‹Úˆ˜ ÂÓËÌÂڈ̤ÓÔ ÁÈ· Ù· ÙÔÈο ˙ËÙ‹Ì·Ù·,


T√¶π∫√ P∂¶√ƒΔ∞∑

15

KÀƒπ∞∫∏ 28 º∂μƒ√À∞ƒπ√À 2010

- √È ·fi„ÂȘ ÙˆÓ Î·ÙÔ›ÎˆÓ ÁÈ· ÙÔÈο, ÔÈÎÔÓÔÌÈο Î·È ÎÔÈÓˆÓÈο ˙ËÙ‹Ì·Ù·

ÛÙÔ ÔÏÂÔ‰ÔÌÈÎfi Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· μfiÏÔ˘ ÙÔ 47% ·ÚÎÂÙ¿ ÂÓËÌÂڈ̤ÓÔ, ÙÔ 38% Ï›ÁÔ ÂÓËÌÂڈ̤ÓÔ, ÂÓÒ ÙÔ 6% ‰ËÏÒÓÂÈ fiÙÈ ¤¯ÂÈ Ï‹ÚË ¿ÁÓÔÈ·. √È Î˘ÚÈfiÙÂÚÔÈ ÙÚfiÔÈ ÂÓË̤ڈÛ˘ ÙˆÓ Î·ÙÔ›ÎˆÓ ÁÈ· Ù· ÙÔÈο ˙ËÙ‹Ì·Ù· Â›Ó·È Ì¤Û· ·fi ÙȘ ÙÔÈΤ˜ ÂÊËÌÂÚ›‰Â˜ Î·È Ù· ÙÔÈο ÂÚÈÔ‰Èο (ÂÈϤ¯ıËΠ·fi ÙÔ 63% ÙˆÓ Î·ÙԛΈÓ), ̤۷ ·fi Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ ÌÂ Û˘Ó·‰¤ÏÊÔ˘˜, Û˘ÁÁÂÓ›˜ ‹ Ê›ÏÔ˘˜ (46%) Î·È Ì¤Û· ·fi Ù· ÙÔÈο ÙËÏÂÔÙÈο ηӿÏÈ· (36%). ∞ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó ÙÔ ¢È·‰›ÎÙ˘Ô (14%), Ë ÂÓË̤ڈÛË ÌfiÓÔ Ì¤Û· ·fi ÙËÓ ÙËÏÂfiÚ·ÛË (ÏËÓ ÙˆÓ ÙÔÈÎÒÓ Î·Ó·ÏÈÒÓ) Î·È ÙÔÓ ·ıËÓ·˚Îfi Ù‡Ô (8%) Î·È ÙÔ ÙÔÈÎfi Ú·‰ÈfiʈÓÔ (2%). ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ ÂıÂÏÔÓÙÈ΋ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙˆÓ Î·ÙÔ›ÎˆÓ Û οÔÈ· ‰Ú¿ÛË/ ÂÓ¤ÚÁÂÈ· Ô˘ ·ÊÔÚ¿ ÙÔ ÔÏÂÔ‰ÔÌÈÎfi Û˘ÁÎÚfiÙËÌ·, ÙÔ 21% ‰ËÏÒÓÂÈ Úfiı˘ÌÔ Ó· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯ÂÈ, ÙÔ 49% Â›Ó·È Ì¿ÏÏÔÓ Úfiı˘ÌÔ, ÂÓÒ ·ÓÙ›ıÂÙ·, ÙÔ 21% ··ÓÙ¿ÂÈ Ì¿ÏÏÔÓ fi¯È Î·È ÙÔ 8% Û›ÁÔ˘Ú· fi¯È. √ ÙÔ̤·˜ ÛÙÔÓ ÔÔ›Ô ÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔÈ ‰Â›¯ÓÔ˘Ó ÙË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÚÔı˘Ì›· Ó· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯Ô˘Ó ÂıÂÏÔÓÙÈο Â›Ó·È Ô ÙÔ̤·˜ ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ (ÂÈϤÁÂÙ·È ·fi ÙÔ 40% fiÛˆÓ ·¿ÓÙËÛ·Ó ıÂÙÈο ÛÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ÂÚÒÙËÛË). ∂ÈÚfiÛıÂÙ·, Û‡Ìʈӷ Ì ٷ ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Ù˘ ¤Ú¢ӷ˜, ÌfiÓÔ ÙÔ 11% ÙˆÓ Î·ÙÔ›ÎˆÓ (ÂÚ›Ô˘ 1 ÛÙÔ˘˜ 10) Â›Ó·È Ì¤ÏÔ˜ οÔÈ·˜ ÙÔÈ΋˜ ÌË ÎÂÚ‰ÔÛÎÔÈ΋˜ ÔÚÁ¿ÓˆÛ˘, ÂÎ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ÙÔ 4% Â›Ó·È Ì¤ÏÔ˜ Û ÊÈÏ·ÓıÚˆÈ΋ ÔÚÁ¿ÓˆÛË, ÙÔ 3% Û ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈ΋ ÔÚÁ¿ÓˆÛË Î·È ÙÔ 3% Û ÔÚÁ¿ÓˆÛË ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ ‹ ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÔ‡ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·. 줂·È·, ·Í›˙ÂÈ Ó· ÛËÌÂȈı› fiÙÈ, ÙÔ 43% ÙˆÓ ÂÚˆÙËı¤ÓÙˆÓ ‰ËÏÒÓÂÈ fiÙÈ Ô ¯ÚfiÓÔ˜ Ù˘ ÂÚÁ·Û›·˜/ ÙˆÓ ÛÔ˘‰ÒÓ ÙÔ˘ ÂËÚ¿˙ÂÈ ÙÔÓ ÂχıÂÚÔ ¯ÚfiÓÔ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘ ÛÙ· ÎÔÈÓ¿ ‹ Û οÔÈ· ÂıÂÏÔÓÙÈ΋ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· Û ÌÂÁ¿ÏÔ (26%) ‹ Ôχ ÌÂÁ¿ÏÔ (17%) ‚·ıÌfi. √È ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ Â·Ê¤˜ ÙˆÓ Î·ÙÔ›ÎˆÓ ÙÔ˘ ÔÏÂÔ‰ÔÌÈÎÔ‡ Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·ÙÔ˜ Â›Ó·È ·ÚÎÂÙ¿ Û˘¯Ó¤˜, ηıÒ˜ ÙÔ 84% ÙˆÓ ÂÚˆÙËı¤ÓÙˆÓ ¤Ú¯ÂÙ·È Û Â·Ê‹ Ì οÔÈÔ Û˘ÁÁÂÓÈÎfi ‹ ÊÈÏÈÎfi ÙÔ˘ ÚfiÛˆÔ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÌÈ· ÊÔÚ¿ ÙËÓ Â‚‰ÔÌ¿‰·. ª¿ÏÈÛÙ·, ÙÔ 45% ÙˆÓ ÂÚˆÙËı¤ÓÙˆÓ Û˘Ó·ÓÙ¿ÂÈ Î¿ÔÈÔ ÊÈÏÈÎfi ‹ Û˘ÁÁÂÓÈÎfi ÙÔ˘ ÚfiÛˆÔ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Ù˘ ‰Ô˘ÏÂÈ¿˜ ÙÔ˘ οı ̤ڷ ‹ ۯ‰fiÓ Î¿ı ̤ڷ, ÂÓÒ ·ÚÎÂÙ¿ Û˘¯Ó¤˜ Â›Ó·È Î·È ÔÈ ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ ÂÈÛΤ„ÂȘ Û Û›ÙÈ·, ·ÊÔ‡ ÙÔ 59% ÙˆÓ ÂÚˆÙËı¤ÓÙˆÓ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ì οÔÈÔ Û˘ÁÁÂÓÈÎfi ‹ ÊÈÏÈÎfi ÙÔ˘ ÚfiÛˆÔ ÛÙÔ Û›ÙÈ ÙÔ˘ ÂÓfi˜ ‹ ÙÔ˘ ¿ÏÏÔ˘ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÌÈ· ÊÔÚ¿ ÙËÓ Â‚‰ÔÌ¿‰·. Δ¤ÏÔ˜, ÙÔ 51% ÙˆÓ ÂÚˆÙËı¤ÓÙˆÓ Û˘Ó·ÓÙ¿ÂÈ Î¿ÔÈÔ ÊÈÏÈÎfi ‹ Û˘ÁÁÂÓÈÎfi ÙÔ˘ ÚfiÛˆÔ ¤Íˆ Û ¯ÒÚÔ˘˜ ·Ó·„˘¯‹˜ (‰ËÌfiÛÈÔ˘˜ ‹ ȉȈÙÈÎÔ‡˜) ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÌÈ· ÊÔÚ¿ ÙËÓ Â‚‰ÔÌ¿‰·, Ì ÙÔ 17% Ó· ··ÓÙ¿ÂÈ Î¿ı ̤ڷ ‹ ۯ‰fiÓ Î¿ı ̤ڷ. øÛÙfiÛÔ, Û ÂfiÌÂÓË ÂÚÒÙËÛË, ÙÔ 55% ÙˆÓ ÂÚˆÙËı¤ÓÙˆÓ ·ÍÈÔÏÔÁ› ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ Û˘ÓÔ¯‹ Î·È Ù· ÎÔÈÓˆÓÈο ‰›ÎÙ˘· ÌÂٷ͇ ÙˆÓ Î·ÙÔ›ÎˆÓ ÙÔ˘ ¶™ μfiÏÔ˘ ˆ˜ ̤ÙÚÈ· ·Ó·Ù˘Á̤ӷ, ÙÔ 35% ıˆÚ› fiÙÈ Â›Ó·È Ï›ÁÔ ‹ η-

ıfiÏÔ˘ ·ÓÂÙ˘Á̤ӷ (25% Î·È 10% ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·) Î·È ÌfiÏȘ ÙÔ 9% ıˆÚ› fiÙÈ Â›Ó·È Ôχ (8%) ‹ ¿Ú· Ôχ (1%) ·ÓÂÙ˘Á̤ӷ

μ·ıÌfi˜ πηÓÔÔ›ËÛ˘ Î·È ¶ÔÈfiÙËÙ· ∑ˆ‹˜ ™Â ÌÈ· ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘ ‚·ıÌÔ‡ ÈηÓÔÔ›ËÛ˘ ÙˆÓ Î·ÙÔ›ÎˆÓ ·fi ÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ ÔÏÂÔ‰ÔÌÈÎfi Û˘ÁÎÚfiÙËÌ·, ÙÔ˘˜ ˙ËÙ‹ıËΠӷ ·ÍÈÔÏÔÁ‹ÛÔ˘Ó fiÛÔ ÈηÓÔÔÈËÙÈΤ˜ Â›Ó·È ÔÈ ˘Ô‰Ô̤˜ Î·È ÂÈÏÔÁ¤˜ Ô˘ ÙÔ˘˜ ÚÔÛʤÚÂÈ Ë fiÏË. ŒÓ· ·fi Ù· ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚ· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Ô˘ ÚԤ΢„·Ó ·fi ·˘Ù‹Ó ÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›· ÂÚˆÙ‹ÛÂˆÓ Â›Ó·È ÙÔ fiÙÈ ÌfiÓÔ 1 ÛÙÔ˘˜ 2 ηÙÔ›ÎÔ˘˜ (49%) ÈÛÙ‡ÂÈ fiÙÈ ÙÔ ÔÏÂÔ‰ÔÌÈÎfi Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· μfiÏÔ˘ ÚÔÛʤÚÂÈ Â·ÚΛ˜ ˘Ô‰Ô̤˜ Î·È ÂÈÏÔÁ¤˜ ÁÈ· ÙÔÓ ÂχıÂÚÔ ¯ÚfiÓÔ (ÔÏÈÙÈÛÌfi˜, ·ıÏËÙÈÛÌfi˜, „˘¯·ÁˆÁ›·) ÙˆÓ Î·ÙÔ›ÎˆÓ ÙÔ˘. π‰È·›ÙÂÚ· ÛËÌ·ÓÙÈο, fï˜, Â›Ó·È Î·È Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Ù˘ ¤Ú¢ӷ˜ Ô˘ ÚÔ·ÙÔ˘Ó ·Ó·ÊÔÚÈο Ì ÙÔ ‚·ıÌfi ÈηÓÔÔ›ËÛ˘ ÙˆÓ Î·ÙÔ›ÎˆÓ ·fi ÙȘ ‚·ÛÈΤ˜ ˘Ô‰Ô̤˜ ÙÔ˘ ÔÏÂÔ‰ÔÌÈÎÔ‡ Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·ÙÔ˜, fiˆ˜ ·ıÏËÙÈΤ˜, ÔÏÈÙÈÛÙÈΤ˜, ·Ó·„˘¯‹˜, ‚ÈÔÌ˯·ÓÈΤ˜, ÂÎ·È‰Â˘ÙÈΤ˜, ÂÌÔÚÈΤ˜, ÌÂÙ·ÊÔÚÈΤ˜, ÙÔ˘ÚÈÛÙÈΤ˜, ˘Á›·˜ Î·È ÚfiÓÔÈ·˜. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ·, ÔÈ ··ÓÙ‹ÛÂȘ ÙˆÓ Û˘ÌÌÂÙ¯fiÓÙˆÓ ÛÙËÓ ¤Ú¢ӷ ¤‰ÂÈÍ·Ó ÌÈ· ̤ÙÚÈ· ÈηÓÔÔ›ËÛË ÙˆÓ Î·ÙÔ›ÎˆÓ ·fi ÙȘ ‚·ÛÈΤ˜ ˘Ô‰Ô̤˜ Ù˘ fiÏ˘, ηıÒ˜ ÛÙËÓ ÏÂÈÔ„ËÊ›· ÙÔ˘˜ Î˘Ì·›ÓÔÓÙ·È ·fi ÙÔ “Ï›ÁÔ ÈηÓÔÔÈËÙÈΤ˜” ¤ˆ˜ ÙÔ “·ÚÎÂÙ¿ ÈηÓÔÔÈËÙÈΤ˜” . ∂ÈÚfiÛıÂÙ·, Û‡Ìʈӷ Ì ٷ ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Ù˘ ¤Ú¢ӷ˜, ÙÔ 97% ÙˆÓ Î·ÙÔ›ÎˆÓ ıˆÚ› fiÙÈ ÔÈ ¯ÒÚÔÈ ÛÙ¿ıÌ¢Û˘ ÛÙÔ ÔÏÂÔ‰ÔÌÈÎfi Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· (΢ڛˆ˜ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘) Â›Ó·È ÂÏ¿¯ÈÛÙÔÈ (59%) ‹ Ï›ÁÔÈ (38%), ÂÓÒ ÌfiÏȘ ÙÔ 3% ÙˆÓ Î·ÙÔ›ÎˆÓ ÈÛÙ‡ÂÈ fiÙÈ ·ÊıÔÓÔ‡Ó. ΔÔ ÁÂÁÔÓfi˜ ·˘Ùfi Â›Ó·È È‰È·›ÙÂÚ· ÛËÌ·ÓÙÈÎfi, ηıÒ˜ Ë ‡·ÚÍË Â·ÚÎÒÓ ¯ÒÚˆÓ ÛÙ¿ıÌ¢Û˘ ·ÔÙÂÏ› ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ·Ú¿ÌÂÙÚÔ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÙ‹ÙˆÓ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ fiÏ˘ (Ô˘ Û˘ÓÂ¿ÁÂÙ·È ·‡ÍËÛË Ù˘ ˙ˆÓÙ¿ÓÈ·˜ Ù˘), ·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ· ÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË Â͢ËÚ¤ÙË-

ÛË ÙˆÓ ÂÈÛÎÂÙÒÓ ÙÔ˘ ÔÏÂÔ‰ÔÌÈÎÔ‡ Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·ÙÔ˜. ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜ Ú·Û›ÓÔ˘ ÙÔ˘ ÔÏÂÔ‰ÔÌÈÎÔ‡ Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·ÙÔ˜, ÙÔ 37% ÙˆÓ Î·ÙÔ›ÎˆÓ ÈÛÙ‡ÂÈ fiÙÈ Â›Ó·È ÂÏ¿¯ÈÛÙÔÈ, ÙÔ 53% fiÙÈ Â›Ó·È Ï›ÁÔÈ Î·È ÌfiÓÔ ÙÔ 9% ÈÛÙ‡ÂÈ fiÙÈ ·ÊıÔÓÔ‡Ó. ∏ ¤Ú¢ӷ ¤‰ÂÈÍÂ, Â›Û˘, fiÙÈ ÙÔ 77% ÙˆÓ Î·ÙÔ›ÎˆÓ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÈηÓÔÔÈË̤ÓÔ ·fi ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Î·È ÙËÓ ·ÈÛıËÙÈ΋ ÂÈÎfiÓ· ÙˆÓ ‰ËÌfiÛÈˆÓ Î·È È‰ÈˆÙÈÎÒÓ ÎÙÈÚ›ˆÓ ÙÔ˘ ˘fi ÌÂϤÙË ÔÏÂÔ‰ÔÌÈÎÔ‡ Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·ÙÔ˜. ∏ ·Ï·ÈfiÙËÙ· ÙˆÓ ÎÙÈÚ›ˆÓ Î·È ÔÈ ÂÁηٷÏÂÏÂÈÌ̤Ó˜ ηÙÔÈ˘ ÂÓÙfi˜ ÙÔ˘ ·ÛÙÈÎÔ‡ ÈÛÙÔ‡, ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Ì ÙËÓ ‡·ÚÍË ÂÓfi˜ ÛËÌ·ÓÙÈÎÔ‡ ·ÚÈıÌÔ‡ ÂÁηٷÏÂÏÂÈÌÌ¤ÓˆÓ ‚ÈÔÌ˯·ÓÈÎÒÓ ÎÙÈÚ›ˆÓ Î·È ·ÔıËÎÒÓ, ˘Ô‚·ıÌ›˙Ô˘Ó ÛËÌ·ÓÙÈο ÙËÓ ·ÈÛıËÙÈ΋ ÂÈÎfiÓ· ÙÔ˘ ÎÙÈÚÈ·ÎÔ‡ ·Ôı¤Ì·ÙÔ˜ Ù˘ fiÏ˘. ∏ ¤ÏÏÂÈ„Ë ¯ÒÚˆÓ Ú·Û›ÓÔ˘, Ô˘ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó Ó‡ÌÔÓ˜ Ô͢ÁfiÓÔ˘ Û ÌÈ· fiÏË, Î·È Ë ˘Ô‚·ıÌÈṲ̂ÓË ÔÈfiÙËÙ· Î·È ·ÈÛıËÙÈ΋ ÂÈÎfiÓ· ÙÔ˘ ÎÙÈÚÈ·ÎÔ‡ ·Ôı¤Ì·ÙÔ˜, ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ·Ó·ÛÙ·ÏÙÈÎÔ‡˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ÙÔ˘ ˘fi ÌÂϤÙË ÔÏÂÔ‰ÔÌÈÎÔ‡ Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·ÙÔ˜, ηıÒ˜ Û˘Ì‚¿ÏÏÔ˘Ó ÛËÌ·ÓÙÈο ÛÙËÓ ˘Ô‚¿ıÌÈÛË Ù˘ ÔÈfiÙËÙ·˜ ˙ˆ‹˜ Î·È Û˘ÓÂÒ˜, ÛÙË Ì›ˆÛË Ù˘ ÂÏ΢ÛÙÈÎfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘. ¢‡Ô ·ÎfiÌ· ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ Ô˘ ‰È·‰Ú·Ì·Ù›˙Ô˘Ó ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÚfiÏÔ ÛÙËÓ ÂÓ›Û¯˘ÛË Ù˘ ÔÈfiÙËÙ·˜ Ù˘ fiÏ˘, Â›Ó·È Ë ·ÛÊ¿ÏÂÈ· Î·È Ë ¤ÏÏÂÈ„Ë Ê·ÈÓÔÌ¤ÓˆÓ ÍÂÓÔÊÔ‚›·˜ Î·È Ú·ÙÛÈÛÌÔ‡. ΔÔ 85% ÙˆÓ Î·ÙÔ›ÎˆÓ ÙÔ˘ ÔÏÂÔ‰ÔÌÈÎÔ‡ Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·ÙÔ˜ ·ÈÛı¿ÓÂÙ·È ·ÛÊ¿ÏÂÈ· ÛÙËÓ fiÏË (·Ó Î·È ÙÔ 30% fi¯È ¿ÓÙ·) Î·È ÌfiÓÔ ÙÔ 14% ··ÓÙ¿ÂÈ fiÙÈ ‰ÂÓ ÓÈÒıÂÈ ÌÂÁ¿ÏË (11%) ‹ ηıfiÏÔ˘ ·ÛÊ¿ÏÂÈ· (3%). ∂ÈϤÔÓ, ÙÔ 73% ÙˆÓ Î·ÙÔ›ÎˆÓ ÙÔ˘ ÔÏÂÔ‰ÔÌÈÎÔ‡ Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·ÙÔ˜ μfiÏÔ˘ ·ÍÈÔÏÔÁ› ÙÔ Â›Â‰Ô Ú·ÙÛÈÛÌÔ‡ Î·È ÍÂÓÔÊÔ‚›·˜ ÛÙÔ ÂÓ ÏfiÁˆ ÔÏÂÔ‰ÔÌÈÎfi Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ˆ˜ ¯·ÌËÏfi (28%) ‹ ̤ÙÚÈÔ (45%). ∞ÓÙ›ıÂÙ·, ÙÔ 29% ÙˆÓ Î·ÙÔ›ÎˆÓ ÈÛÙ‡ÂÈ fiÙÈ ÙÔ Â›Â‰Ô Ú·ÙÛÈÛÌÔ‡ Î·È ÍÂÓÔÊÔ‚›·˜ Â›Ó·È Û¯ÂÙÈο ˘„ËÏfi (22%) ‹ ˘„ËÏfi (5%). Δ¤ÏÔ˜, ÛÙËÓ ·ÚÔ‡Û· ÂÓfiÙËÙ· ÂÚˆÙ‹ÛÂˆÓ ˙ËÙ‹ıËΠ·fi

ÙÔ˘˜ ηÙÔ›ÎÔ˘˜ Ó· ·ÍÈÔÏÔÁ‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÔÈfiÙËÙ· ˙ˆ‹˜ ÛÙÔ ÔÏÂÔ‰ÔÌÈÎfi Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· μfiÏÔ˘ ÁÈ· ¤ÓÙ ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ËÏÈÎȷΤ˜ ÔÌ¿‰Â˜. ¶·Ú·ÙËÚԇ̠fiÙÈ Ë ÔÈfiÙËÙ· ˙ˆ‹˜ ÛÙÔ ÔÏÂÔ‰ÔÌÈÎfi Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· μfiÏÔ˘ ·ÍÈÔÏÔÁÂ›Ù·È ˆ˜ ̤ÙÚÈ· ÁÈ· fiϘ ÙȘ ËÏÈÎȷΤ˜ ÔÌ¿‰Â˜, Ì ÙËÓ ÔÈfiÙËÙ· ˙ˆ‹˜ ÁÈ· Ù· ¿ÙÔÌ· ËÏÈΛ·˜ 30 ¤ˆ˜ 60 ÂÙÒÓ Ó· ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È Ï›ÁÔ Î·Ï‡ÙÂÚË, fi¯È fï˜ Î·È È‰È·›ÙÂÚ· ηϋ. ™˘ÌÂÚ·ÛÌ·ÙÈο, Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·˜ ˘fi„Ë ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ ·ÔÙÂÏÂÛÌ¿ÙˆÓ Ù˘ ·ÚÔ‡Û·˜ ÔÌ¿‰·˜ ÂÚˆÙ‹ÛˆÓ, Ô ‚·ıÌfi˜ ÈηÓÔÔ›ËÛ˘ ÙˆÓ Î·ÙÔ›ÎˆÓ ·fi ÙËÓ ÔÈfiÙËÙ· ˙ˆ‹˜ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ ÔÏÂÔ‰ÔÌÈÎfi Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· μfiÏÔ˘ ÎÈÓÂ›Ù·È Û ̤ÙÚÈ· Â›‰·.

∞Ó·Ù˘ÍȷΤ˜ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ Î·È ·‰˘Ó·Ì›Â˜ ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ Ù· ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚ· ÏÂÔÓÂÎÙ‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ÔÏÂÔ‰ÔÌÈÎÔ‡ Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·ÙÔ˜ μfiÏÔ˘, ÂÈϤÁÔÓÙ·˜ 3 ̤۷ ·fi 18 Èı·Ó¿ ÏÂÔÓÂÎÙ‹Ì·Ù·, ÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔÈ ÙfiÓÈÛ·Ó È‰È·›ÙÂÚ· ÙË ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙËÙ· ÙÔ˘ Ê˘ÛÈÎÔ‡ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ Ù˘ ¢ڇÙÂÚ˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ (62%), ÙË ÎÂÓÙÚÔ‚·Ú‹ ÁˆÁÚ·ÊÈ΋ ı¤ÛË ÙÔ˘ ÔÏÂÔ‰ÔÌÈÎÔ‡ Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÛÙÔÓ ÂÏÏ·‰ÈÎfi ¯ÒÚÔ (57%) Î·È ÙËÓ ‡·ÚÍË ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ (51%). ∏ ÛËÌ·Û›· ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ·ÔÙÂÏÂÛÌ¿ÙˆÓ Â›Ó·È È‰È·›ÙÂÚ· ÌÂÁ¿ÏË, ηıÒ˜ ˘Ô‰ÂÈÎÓ‡Ô˘Ó ÙÔ˘˜ ÙÔÌ›˜ ÛÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ÌÔÚ› Ó· ÛÙËÚȯı› Ë ÌÂÏÏÔÓÙÈ΋ ·Ó¿Ù˘ÍË Ù˘ fiÏ˘. ª¿ÏÈÛÙ·, ·Ú·ÙËÚԇ̠fiÙÈ Ù· ÏÂÔÓÂÎÙ‹Ì·Ù· Ô˘ ÂÈϤ¯ÙËÎ·Ó ·fi ÙÔ˘˜ ηÙÔ›ÎÔ˘˜ ˆ˜ Ù· ÈÔ ÈÛ¯˘Ú¿, ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÏÂÔÓÂÎÙ‹Ì·Ù· Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó Î˘Ú›ˆ˜ ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ÙÔ˘ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎÔ‡ ÙÔ̤·. ∞Ó·ÊÔÚÈο Ì ٷ ÌÂÈÔÓÂÎÙ‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ÔÏÂÔ‰ÔÌÈÎÔ‡ Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·ÙÔ˜ μfiÏÔ˘, ÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔÈ Ì¤Û· ·fi 19 Èı·Ó¿ ÌÂÈÔÓÂÎÙ‹Ì·Ù· Â¤ÏÂÍ·Ó ˆ˜ ÈÛ¯˘ÚfiÙÂÚ· ÙÔ ˘„ËÏfi ÔÛÔÛÙfi ·ÓÂÚÁ›·˜ (57%), Ù· ΢ÎÏÔÊÔÚȷο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Î·È ÙËÓ ¤ÏÏÂÈ„Ë ¯ÒÚˆÓ ÛÙ¿ıÌ¢Û˘ (40%), Ù· ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· (27%) Î·È ÙËÓ ·Ó˘·ÚÍ›·, ‹ ÌË ÂÊ·ÚÌÔÁ‹, ÛÙÚ·ÙËÁÈÎÒÓ Û¯Â‰›ˆÓ ·Ó¿Ù˘-

͢ Î·È ÚÔÒıËÛ˘ Ù˘ ÂÈÎfiÓ·˜ ÙÔ˘ ÔÏÂÔ‰ÔÌÈÎÔ‡ Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·ÙÔ˜ (27%). ∂ÈÚfiÛıÂÙ·, Û‡Ìʈӷ Ì ÙË ÁÓÒÌË ÙˆÓ ÂÚˆÙËı¤ÓÙˆÓ, Ô ÈÛ¯˘ÚfiÙÂÚÔ˜ ÎÏ¿‰Ô˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·˜ ÛÙËÓ Â˘Ú‡ÙÂÚË ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ÔÏÂÔ‰ÔÌÈÎÔ‡ Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·ÙÔ˜ μfiÏÔ˘ Â›Ó·È Ô ÙÔ˘ÚÈÛÌfi˜ (47%) Î·È ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó Ë ‚ÈÔÌ˯·Ó›· (14%), ÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ Î·È Ë ¤Ú¢ӷ (9%) Î·È Ë ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ Î·È Ù· ÌÂÁ¿Ï· ηٷÛ΢·ÛÙÈο ¤ÚÁ· (7%). ∞ÎfiÌ·, Û‡Ìʈӷ Ì ٷ ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Ù˘ ¤Ú¢ӷ˜, ÙÔ 91% ÙˆÓ Î·ÙÔ›ÎˆÓ ıˆÚ› fiÙÈ ÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ¤¯ÂÈ Û˘Ì‚¿ÏÂÈ ÛÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË Ù˘ fiÏ˘, ÂÓÒ ÙÔ 7% ıˆÚ› fiÙÈ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Û˘Ì‚¿ÏÂÈ. ∂ÈϤÔÓ, ·Í›˙ÂÈ Ó· ÛËÌÂȈı› fiÙÈ ÙÔ 93% ı· Û˘ÌʈÓÔ‡Û Ì ÙËÓ ›‰Ú˘ÛË ÂÓfi˜ Ó¤Ô˘ ·ÓÂÈÛÙËÌÈ·ÎÔ‡ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ ÛÙÔ μfiÏÔ Î·È ÌfiÏȘ ÙÔ 6% ı· ‰È·ÊˆÓÔ‡ÛÂ. ∞fi ÙÔ˘˜ Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÔÓÙ˜ ÛÙËÓ ¤Ú¢ӷ ˙ËÙ‹ıËÎÂ, Â›Û˘, Ë ·ÍÈÔÏfiÁËÛË ÙˆÓ ·Ó·Ù˘ÍÈ·ÎÒÓ ÚÔÔÙÈÎÒÓ ÙÔ˘ ÔÏÂÔ‰ÔÌÈÎÔ‡ Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·ÙÔ˜ μfiÏÔ˘, ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜, Ù˘ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î·È Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜. ∞Ó·ÊÔÚÈο Ì ÙȘ ÚÔÔÙÈΤ˜ ·Ó¿Ù˘Í˘ ÙÔ˘ ÔÏÂÔ‰ÔÌÈÎÔ‡ Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·ÙÔ˜, ÙÔ 17% ÙȘ ·ÍÈÔÏfiÁËÛ ˆ˜ ηıfiÏÔ˘ ηϤ˜, ÙÔ 42% ˆ˜ ηϤ˜, ÙÔ 25% ˆ˜ ·ÚÎÂÙ¿ ηϤ˜, ÙÔ 11% ˆ˜ Ôχ ηϤ˜ Î·È ÌfiÏȘ ÙÔ 3% ˆ˜ ¿ÚÈÛÙ˜. π‰È·›ÙÂÚ· ÛËÌ·ÓÙÈÎfi Â›Ó·È ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ, Û˘ÁÎÚÈÙÈο Ì ÙȘ ··ÓÙ‹ÛÂȘ ÙˆÓ ÂÚˆÙËı¤ÓÙˆÓ ÁÈ· ÙȘ ˘fiÏÔÈ˜ ¯ˆÚÈΤ˜ ÂÓfiÙËÙ˜, ÙÔ ÔÏÂÔ‰ÔÌÈÎfi Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· μfiÏÔ˘ Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ¯ÂÈÚfiÙÂÚ˜ ·Ó·Ù˘ÍȷΤ˜ ÚÔÔÙÈΤ˜ ·fi ÙÔ ¡ÔÌfi ª·ÁÓËÛ›·˜ Î·È ÙËÓ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· £ÂÛÛ·Ï›·˜, ·ÏÏ¿ ηχÙÂÚ˜ ·fi ÙȘ ÚÔÔÙÈΤ˜ ·Ó¿Ù˘Í˘ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ (ÔÈ ‰È·ÊÔÚ¤˜ ˆÛÙfiÛÔ Â›Ó·È ÌÈÎÚ¤˜). Δ¤ÏÔ˜, ˙ËÙ‹ıËÎÂ Ë ÁÓÒÌË ÙˆÓ Î·ÙÔ›ÎˆÓ ÁÈ· ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ÚÔ·ÛÙÈ·ÎÔ‡ ÛȉËÚfi‰ÚÔÌÔ˘ §¿ÚÈÛ·˜-μfiÏÔ˘ (Ë ÔÔ›· ı· ÌÂÈÒÛÂÈ ÛËÌ·ÓÙÈο ÙË ¯ÚÔÓÔ·fiÛÙ·ÛË ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ‰‡Ô fiψÓ, ÂÓÈÛ¯‡ÔÓÙ·˜ ÙȘ ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ Û¯¤ÛÂȘ) Î·È ÙÔ 88% ·¿ÓÙËÛ fiÙÈ ÙÔ ÂÓ ÏfiÁˆ ¤ÚÁÔ ı· ÂÈʤÚÂÈ ÔʤÏË Î·È ÛÙȘ ‰‡Ô fiÏÂȘ, ÙÔ 4% fiÙÈ ı· ÂÈʤÚÂÈ ÔʤÏË ÌfiÓÔ ÛÙË §¿ÚÈÛ·, ÂÓÒ ¤Ó· 4% ÈÛÙ‡ÂÈ fiÙÈ ÙÔ ÂÓ ÏfiÁˆ ¤ÚÁÔ ı· ˙ËÌÈÒÛÂÈ ÙÔ ÔÏÂÔ‰ÔÌÈÎfi Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· μfiÏÔ˘.

∏ ƒÔ‰Ô‡Ï· ∑‹ÛË ÁÈ· ÙË Ï›ÌÓË ∫¿ÚÏ· ∞¡∞º√ƒ∞ η٤ıÂÛ ÛÙË

μÔ˘Ï‹ Ë μÔ˘ÏÂ˘Ù‹˜ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î·È μ’ ∞ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ Ù˘ μÔ˘Ï‹˜ ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ, η ƒÔ‰Ô‡Ï· ∑‹ÛË, ÚÔ˜ ÙÔÓ ÀÔ˘ÚÁfi ÀÔ‰ÔÌÒÓ, ªÂÙ·ÊÔÚÒÓ Î·È ¢ÈÎÙ‡ˆÓ, Î. ¢ËÌ‹ÙÚË ƒ¤·, Â·ÓÂÚ¯fiÌÂÓË ÛÙÔ ı¤Ì· ÙÔ˘ ÏËÌÌ˘ÚÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘ Δ·ÌÈÂ˘Ù‹Ú· Ù˘ §›ÌÓ˘ ∫¿ÚÏ·˜. ªÂ ÙËÓ ·Ó·ÊÔÚ¿ Ù˘ Ë μÔ˘ÏÂ˘Ù‹˜ ª·ÁÓËÛ›·˜, ‰È·‚È‚¿˙ÔÓÙ·˜ ·Ú¿ÏÏËÏ· Î·È Û¯ÂÙÈÎfi ˘fiÌÓËÌ· ÙÔ˘ ·ÚÌfi‰ÈÔ˘ ∞ÓÙÈÓÔÌ¿Ú¯Ë ª·ÁÓËÛ›·˜, ÙÔÓ›˙ÂÈ ÚÔ˜ ÙÔÓ ÀÔ˘ÚÁfi fiÙÈ Â›Ó·È ·Ó·Áη›Ô Ó· ÏËÊıÔ‡Ó fiϘ ÔÈ ··Ú·›ÙËÙ˜ ÂÓ¤ÚÁÂȘ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÌË ¯·ı› Ë È‰È·›ÙÂÚ· “ÏÔ‡ÛÈ·” Û ÓÂÚ¿, ÊÂÙÈÓ‹ ¯ÂÈÌÂÚÈÓ‹ ÂÚ›Ô‰Ô˜. Ÿˆ˜ ÛËÌÂÈÒÓÂÙ·È, ‹‰Ë ÙÔ 1/3 Ù˘ ¯ˆÚËÙÈÎfiÙËÙ·˜ Ù˘ Ï›ÌÓ˘ ¤¯ÂÈ Î·Ï˘Êı› Î·È ı· Ú¤ÂÈ Ì¤Ûˆ Ù˘ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ Ù˘ ¡∞ª Ì ÙÔÓ Δ√∂μ ¶ËÓÂÈÔ‡ Î·È ÙËÓ ·ÍÈÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ·ÓÙÏÈÔÛÙ·Û›ˆÓ ÙÔ˘ ¶ËÓÂÈÔ‡, Ì ÂÏÂÁ¯fiÌÂÓ˜ ·ÚÔ¯¤˜, Ó· Û˘Ó¯ÈÛÙ› Ô ÏËÌÌ˘ÚÈÛÌfi˜ Ù˘ §›ÌÓ˘, ¤ˆ˜ fiÙÔ˘ ÔÏÔÎÏËÚˆı› Î·È Î·ı·ÚÈÛÌfi˜ Ù˘ Ù¿ÊÚÔ˘ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜ ÓÂÚÔ‡ (2Δ) ·fi ÙÔÓ ¶ËÓÂÈfi. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, Ë Î· ∑‹ÛË, ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ ÙË ÛËÌ·Û›· Ô˘ ¤¯ÂÈ ÁÈ· ÙËÓ Â˘Ú‡ÙÂÚË ÂÚÈÔ¯‹ Ë Î·Ù·Û΢‹ ÙÔ˘ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ ¿Ú‰Â˘Û˘, ÙÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚÔ Î·È ÎÚÈÛÈÌfiÙÂÚÔ Â› Ù˘ Ô˘Û›·˜ ¤ÚÁÔ, ÌÂÙ¿ ÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ ÙÔ˘ ›‰ÈÔ˘ ÙÔ˘ Δ·ÌÈÂ˘Ù‹Ú·. ªÂ ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛ‹ ÙÔ˘ ÙÔ ¤ÚÁÔ ı· ·Î˘ÚÒÛÂÈ ÙȘ 4.000 ÁˆÙÚ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ οÌÔ˘ Ù˘ ∫¿ÚÏ·˜ Ô˘ ·ÔÌ˘˙Ô‡Ó ÙÔÓ ˘‰ÚÔÊfiÚÔ ÔÚ›˙ÔÓÙ· Î·È Â˘ı‡ÓÔÓÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ÂÌÊ¿ÓÈÛË ˘Ê¿ÏÌ˘ÚˆÓ ÓÂÚÒÓ Ô˘ ·ÂÈÏÔ‡Ó Ì ÂÚËÌÔÔ›ËÛË ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹. ∂›Ó·È ÏÔÈfiÓ ·Ó·Áη›· Ë ÁÂÓÓ·›· ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘, ÒÛÙ ӷ ÔÏÔÎÏËÚˆı› ¤ÁηÈÚ· Î·È Ó· ·ÍÈÔÔÈËı› ÙÔ ÓÂÚfi ÙÔ˘ Ù·ÌÈÂ˘Ù‹Ú·, ‰Ôı¤ÓÙÔ˜ Ì¿ÏÈÛÙ· ÙÔ˘ ÁÂÁÔÓfiÙÔ˜ fiÙÈ Ì¤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· ¤¯Ô˘Ó ‰È·ÙÂı› ÌfiÓÔ 200.000 ¢ÚÒ ·fi ÙÔ Û˘ÓÔÏÈÎfi ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi ÙˆÓ 26 ÂηÙÔÌÌ˘Ú›ˆÓ ¢ÚÒ, Ì ¯ÚÔÓԉȿÁÚ·ÌÌ· ηٷÛ΢‹˜ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ·fi ÙÔ ª¿ÈÔ ÙÔ˘ 2008 ¤ˆ˜ ÙÔÓ ª¿ÈÔ ÙÔ˘ 2011. ∂›Û˘, Ë μÔ˘ÏÂ˘Ù‹˜ ª·ÁÓËÛ›·˜ ˘ÔÁÚ·ÌÌ›˙ÂÈ fiÙÈ ÎÔÌ‚È΋˜ ÛËÌ·Û›·˜ ÁÈ· ÙËÓ Â˘Ú‡ÙÂÚË ÂÚÈÔ¯‹ ıˆÚÂ›Ù·È Ë ¿ÌÂÛË ¤ÓÙ·ÍË, ÛÙÔ ΔÔÌ·Îfi ¶ÚfiÁÚ·ÌÌ· ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ (∂¶∂ƒ∞∞), Î·È Ë ‰ËÌÔÚ¿ÙËÛË ÙÔ˘ ˘Ô¤ÚÁÔ˘ ·ÓÙÈÏËÌÌ˘ÚÈ΋˜ ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÙÔ˘ ¯ÂÈÌ¿ÚÚÔ˘ ∫ÂÚ·ÛÈÒÙË Î·ıÒ˜ Î·È Ë Î·Ù·Û΢‹ ÙˆÓ ¤ÚÁˆÓ ÔÚÂÈÓ‹˜ ˘‰ÚÔÓÔÌ›·˜.


T√¶π∫√ P∂¶√ƒΔ∞∑

16

KYPIAKH 28 ºEBPOYAPIOY 2010

ªË¯·ÓÔÁÚ·ÊÈο ·fi ˘Ô„‹ÊÈÔ˘˜ ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÒÓ §˘Î›ˆÓ ∞¶√ 3 ª·ÚÙ›Ô˘ ̤¯ÚÈ Î·È

16 ª·ÚÙ›Ô˘ 2010 ı· Á›ÓÂÈ Ë ˘Ô‚ÔÏ‹ ÙˆÓ Ì˯·ÓÔÁÚ·ÊÈÎÒÓ ‰ÂÏÙ›ˆÓ ÙˆÓ ˘Ô„ËÊ›ˆÓ ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÒÓ §˘Î›ˆÓ ÁÈ· Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÛÙȘ ·ÓÂÏÏ·‰ÈΤ˜ ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ ÁÈ· ÂÈÛ·ÁˆÁ‹ ÛÙ· Δ∂π, ÛÙËÓ ∞™¶∞πΔ∂, ÛÙȘ ∞ÓÒÙÂÚ˜ ™¯ÔϤ˜ ΔÔ˘ÚÈÛÙÈ΋˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘, ÛÙȘ ∞ÓÒÙÂÚ˜ ™ÙÚ·ÙȈÙÈΤ˜ ™¯ÔϤ˜ À·ÍȈ̷ÙÈÎÒÓ, ÛÙȘ ™¯ÔϤ˜ ∞ÛÙ˘Ê˘Ï¿ÎˆÓ Î·È ÛÙȘ Û¯ÔϤ˜ ÙˆÓ ∞η‰ËÌÈÒÓ ∂ÌÔÚÈÎÔ‡ ¡·˘ÙÈÎÔ‡. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È ˆ˜ ·fi Ù· ∂¶∞§ ÔÈ ˘Ô„‹ÊÈÔÈ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ‰È·ÁˆÓÈÛÙÔ‡Ó ÛÙȘ ·ÓÂÏÏ·‰ÈΤ˜ ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ Î·È ÁÈ· Ù· ∞∂π. 줂·È· Î·È Ê¤ÙÔ˜ ÙÔ Û¯ÂÙÈÎfi ÂӉȷʤÚÔÓ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ÌÂÁ¿ÏÔ, ·ÊÔ‡ ÌfiÏȘ 20 ˘Ô„‹ÊÈÔÈ ÂӉȷʤÚıËÎ·Ó Ó· ‰ÈÂΉÈ΋ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÂÈÛ·ÁˆÁ‹ ÙÔ˘˜ ÛÙ· ∞∂π.

∏ ·Ó·Î‡ÎψÛË ÛÙ· Û¯ÔÏ›·

ŸÏÔ Î·È ·˘Í¿ÓÔ˘Ó Ù· Û¯ÔÏ›· Ô˘ ÚÔˆıÔ‡Ó ÙËÓ ·Ó·Î‡ÎψÛË ÁÈ· ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈÎÔ‡˜ ÛÎÔÔ‡˜. ΔËÓ Ù¿ÛË ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ Ó· Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÛÙËÓ ·Ó·Î‡ÎψÛË, ·Ó·‰ÂÈÎÓ‡ÂÈ Î·È Û¯ÂÙÈ΋ ¤Ú¢ӷ Ô˘ ¤ÁÈÓ ÛÙÔ 9Ô °˘ÌÓ¿ÛÈÔ ·fi Ì·ıËÙ¤˜. ∏ Ì·ı‹ÙÚÈ· Ù˘ μ’ Δ¿Í˘ ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ ∞ÏÎÌ‹ÓË ª¿ÙÛÈÔ˘ Ô˘ Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ ÛÙËÓ ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈ΋ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ › ˆ˜ ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ÈÛÙÂ‡Ô˘Ó fiÙÈ ·fi ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ı· ‚Á¿ÏÔ˘Ì ٷ ÛÎÔ˘›‰È· ·fi Ù· Û›ÙÈ· Ì·˜, ÁÏÈÙÒÓÔ˘Ì ·fi ·˘Ù¿. ŸÌˆ˜ ÏfiÁˆ Ù˘ ˘ÂÚηٷӿψÛ˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡ÓÙ·È ÙfiÓÔÈ ÛÎÔ˘ȉÈÒÓ Î·È ÂÏÏ›„ÂÈ Î·Ù¿ÏÏËÏˆÓ ¯ÒÚˆÓ Ù·Ê‹˜ ÙÔ˘˜ Ú˘·›ÓÂÙ·È ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ. §‡ÛË ÛÙÔ Úfi‚ÏËÌ· ÌÔÚ› Î·È Ú¤ÂÈ Ó· ‰ÒÛÂÈ Ë ·Ó·Î‡ÎψÛË. ¶ÚÔÛˆÈο οӈ ·Ó·Î‡ÎψÛË ¯·ÚÙÈÔ‡, ·ÏÔ˘ÌÈÓ›Ô˘ Î·È Ï·ÛÙÈÎÔ‡.

∫·Ù·ÚÁÂ›Ù·È Ë ‰fiÌËÛË Û’ fiÛ· ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi ηٿÙÌËÛË, Ì ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘

™Â ÔÌËÚ›· ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ȉÈÔÎً٘ ∞ Ó·ÙÚÔ¤˜ ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ Ê¤ÚÓÂÈ ·fiÊ·ÛË Ù˘ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ ∂Ó¤ÚÁÂÈ·˜ Î·È ∫ÏÈÌ·ÙÈ΋˜ ∞ÏÏ·Á‹˜, Ó· ηٷÚÁ‹ÛÂÈ ÙË ‰fiÌËÛË ÛÙ· ÏÂÁfiÌÂÓ· “Ù˘ÊÏ¿” ÔÈÎfi‰·, Ô˘ ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi ηٿÙÌËÛË. ∏ Ú‡ıÌÈÛË, Ô˘ ÛÙËÚ›¯ıËΠ۠·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ Ù˘ ∂ÈÎÚ·Ù›·˜, ¤¯ÂÈ ·Ó·‰ÚÔÌÈ΋ ÈÛ¯‡ ·fi ÙÔ 1985 Î·È Û‡Ìʈӷ Ì ˘ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡˜ Ï‹ÙÙÂÈ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ÓÔÈÎÔ΢ÚÈ¿ ÛÙÔ ÓÔÌfi ª·ÁÓËÛ›·˜, Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÛÙËÓ Î·ÙÔ¯‹ ÙÔ˘˜ ·Ó¿ÏÔÁ· ÔÈÎfi‰·. ¶¿ÓÙˆ˜ Ì ÙËÓ ·fiÊ·ÛË Ì·›ÓÂÈ Ù¤ÏÔ˜ ÛÙËÓ ·˘ı·›ÚÂÙË ‰fiÌËÛË ÛÙȘ ÂÂÎÙ¿ÛÂȘ ÔÈÎÈÛÌÒÓ Ì¤¯ÚÈ 2.000 ηÙÔ›ÎÔ˘˜.

ƒÂÔÚÙ¿˙:

Õ¯ÚËÛÙ· Ù· ÔÈÎfi‰·

™Δ. ¢∏ª√¶√À§√™

∏ Ú‡ıÌÈÛË ·ÊÔÚ¿ fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÔÚÈÔıÂÙË̤ÓÔ˘˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡˜ ̤¯ÚÈ 2000 ηÙÔ›ÎÔ˘˜, ΢ڛˆ˜ fï˜ ÙÔ˘˜ ·Ú·ÏÈ·ÎÔ‡˜, fiÔ˘ ·Ú·ÙËÚÂ›Ù·È Î·È Ë ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ˙‹ÙËÛË ÁÈ· ηٷÙÌ‹ÛÂȘ ÔÈÎÔ¤‰ˆÓ. ™ÙË ª·ÁÓËÛ›· ·ÊÔÚ¿ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ȉÈÔÎً٘ ÔÈÎÔ¤‰ˆÓ ÛÙÔ˘˜ ¢‹ÌÔ˘˜ ™ËÈ¿‰·˜, ∞ÚÙ¤Ìȉ·˜, ∞ÊÂÙÒÓ, ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹˜, ªËÏÂÒÓ, ªÔ˘ÚÂÛ›Ô˘, ∑·ÁÔÚ¿˜, ¶ÙÂÏÂÔ‡, ™Ô‡Ú˘, ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙ· ÓËÛÈ¿ ÙˆÓ μÔÚ›ˆÓ ™ÔÚ¿‰ˆÓ. “ΔÔ ·ÓÒÙ·ÙÔ ‰ÈηÛÙ‹ÚÈÔ ÂÈ‚¿ÏÏÂÈ ÔÏÂÔ‰ÔÌÈο Û¯¤‰È·, Ó· ¯·Ú¿ÛÛÔ˘Ì ‰ÚfiÌÔ˘˜ Î·È ÌÂÙ¿ Ó· ¯Ù›˙Ô˘Ì” , ÙÔÓ›˙ÂÈ Ô Î. •ËÚ·ÎÈ¿˜. π‰ÈÔÎً٘ “Ù˘ÊÏÒÓ” ÔÈÎÔ¤‰ˆÓ ¤¯Ô˘Ó ÍÂÛËΈı› Î·È ‹‰Ë ÙÔ ˙‹ÙËÌ· ¤Êı·Û ̤¯ÚÈ Î·È ÛÙËÓ ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈ· √ÌÔÛÔÓ‰›· π‰ÈÔÎÙËÙÒÓ ∞ÎÈÓ‹ÙˆÓ (¶√ªπ¢∞). ∂ÈÛËÌ·›ÓÔ˘Ó fiÙÈ “·Ó Î·È ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÚfiÛÔ„Ë Ù· ÔÈÎfi‰¿ ÙÔ˘˜ Û ‰ËÌfiÛÈÔ ‹ ȉȈÙÈÎfi ‰ÚfiÌÔ, Ì ÓfiÌÈ̘ ‰È·‰Èηۛ˜, Ì ¤ÁÎÚÈÛË ·fi ÙËÓ ¶ÔÏÂÔ‰ÔÌ›· Î·È ÌÂ Û˘Ì‚ÔÏ·ÈÔÁÚ·ÊÈ΋ Ú¿ÍË ·Ú·¯ÒÚËÛ˘ Ô‰Ô‡ Î·È Ì ÙËÓ Î·Ù·‚ÔÏ‹ ˘„ËÏÔ‡ ÊfiÚÔ˘ Ê˘ÛÈο, ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· ·ÍÈÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ È‰ÈÔÎÙËÛ›· ÙÔ˘˜. ΔÒÚ· fï˜ Ù· ÔÈÎfi‰¿ ÙÔ˘˜ ı· Â›Ó·È ϤÔÓ ¿¯ÚËÛÙ·” . ¶ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌfi ÂÎÊÚ¿˙Ô˘Ó Î·È ÔÈ ‰‹Ì·Ú¯ÔÈ ÙˆÓ ÂÚÈÔ¯ÒÓ Ô˘ Ï‹ÙÙÔÓÙ·È, fiˆ˜ Ô ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ ªËÏÂÒÓ Î·È Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ Δ∂¢∫ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î. ∞. ∞Ú¤ı·˜, ηıÒ˜ ÙÔ ˙‹ÙËÌ· ϤÔÓ Î·ı›ÛÙ·Ù·È Î·È ÎÔÈÓˆÓÈÎfi. ªÂ ‚¿ÛË ÙËÓ ÂÁ·ÎÏÈÔ Ô˘ ¤¯ÂÈ Êı¿ÛÂÈ ÛÙȘ ¶ÔÏÂÔ‰Ơ̂˜, ÚËÙ¿ ··ÁÔÚ‡ÂÙ·È Ë ¤Î‰ÔÛË ÔÈÎÔ‰ÔÌÈÎÒÓ ·‰ÂÈÒÓ Û ȉÈÔÎÙËۛ˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ·ÔÎÙËı› Ì ÙË ‰È·‰Èηۛ· Ù˘ ηٿÙÌËÛ˘.

dimopoulos@e-thessalia.gr

∏ ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ (·ÚÈıÌfi˜ ÚˆÙÔÎfiÏÏÔ˘ ÂÁ΢ÎÏ›Ô˘ 3678) ¤Ú¯ÂÙ·È Ó· “Ù·Ú¿ÍÂÈ Ù· ÓÂÚ¿” ·Ó·ÊÔÚÈο Ì ÙË ‰fiÌËÛË ÛÙȘ ÂÂÎÙ¿ÛÂȘ ÔÈÎÈÛÌÒÓ Ì¤¯ÚÈ 2.000 ηÙÔ›ÎÔ˘˜, ηıÒ˜ ı¤ÙÂÈ ϤÔÓ Û ÌÈ· ȉÈfiÙ˘Ë ÔÌËÚ›· ÙÔ˘˜ ȉÈÔÎً٘ ÔÈÎÔ¤‰ˆÓ, Ô˘ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ·ÓÂÁ›ÚÔ˘Ó ÔÈÎÔ‰Ô̤˜. ∫È ·˘Ùfi ‰ÈfiÙÈ ÔÈ ÙÂÏÂ˘Ù·›ÔÈ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ó ÙËÓ ÂÎfiÓËÛË ÙÔÈÎÒÓ Ú˘ÌÔÙÔÌÈÎÒÓ Û¯Â‰›ˆÓ, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó Û ÔÈÎÔ‰fiÌËÛË. ¢È·ÊÔÚÂÙÈο ·˘Ù‹ ··ÁÔÚ‡ÂÙ·È. ∞fi ÙËÓ ¿ÏÏË fï˜ ÚÔÛٷهÂÙ·È ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Î·È Ù›ıÂÓÙ·È Î·ÓfiÓ˜ ÛˆÛÙ‹˜ ÔÏÂÔ‰fiÌËÛ˘, ηıÒ˜ ̤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· ·ÓÂÁ›ÚÔÓÙ·Ó ÔÈÎÔ‰Ô̤˜, ¯ˆÚ›˜ Ó· ·Ê‹ÓÂÙ·È ÙÔ ··Ú·›ÙËÙÔ Ï¿ÙÔ˜ ‰ÚfiÌÔ˘. ŒÙÛÈ ·Ú·ÙËÚÂ›Ù·È ÙÔ Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ Ó· ·ÓÂÁ›ÚÔÓÙ·È ÔÈÎÔ‰Ô̤˜ Û Ï¿ÙÔ˜ ‰ÚfiÌÔ˘ Ôχ ÌÈÎÚfi, ·’ fiÔ˘ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ‰È¤ÏıÔ˘Ó ˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÈο Ô¯‹Ì·Ù· ‹ ·ÛıÂÓÔÊfiÚ·. √È ÔÈÎÈÛÌÔ› Ô˘ Ï‹ÙÙÔÓÙ·È ·fi ÙËÓ ·fiÊ·ÛË Ù˘ Î. Δ›Ó·˜ ªÈÚÌ›ÏË, Û‡Ìʈӷ Ì ˘ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡˜ Ù˘ ¶ÔÏÂÔ‰ÔÌ›·˜ Ù˘ ¡Ô̷گȷ΋˜ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ Â›Ó·È fiÏÔÈ Û¯Â‰fiÓ ÙÔ˘ ¶ËÏ›Ô˘, ΢ڛˆ˜ ÔÈ ·Ú·ÏÈ·ÎÔ›, ηıÒ˜ Î·È Ù˘ ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡. ∏ ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ Ù˘ ∂ÈÎÚ·Ù›·˜ (1828/2008) ¤ÎÚÈÓ ·ÓÙÈÛ˘ÓÙ·ÁÌ·ÙÈΤ˜ ÙȘ ‰È·Ù¿ÍÂȘ, Ô˘ ÈÛ¯‡Ô˘Ó Â› 25 ¯ÚfiÓÈ· Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· ¤¯ÂÈ ·Ó·‰ÚÔÌÈ΋ ÈÛ¯‡. “∏ ·fiÊ·ÛË Ù˘ ÀÔ˘ÚÁÔ‡ ˘ÈÔıÂÙ› ÙËÓ ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ™Ù∂ Î·È ÙËÓ Â›¯· ÂÈηÏÂ-

∏ ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈ΋ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘

1Ô˘ °˘ÌÓ·Û›Ô˘ ¡.πˆÓ›·˜ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ ÂÍfiÚÌËÛË ÙËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË ∫˘Úȷ΋ 21/2/2010, ÛÙËÓ ÎÔÓÙÈÓ‹ ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ §Ô˘˙›ÓÈÎÔ˘, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ Ô˘ ˘ÏÔÔÈ› Ì ı¤Ì· “¶ÂÙÚfiÎÙÈÛÙ· ÎÙ›ÛÌ·Ù· Î·È Ê‡ÛË” . ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ·Û¯ÔÏÂ›Ù·È Ì ٷ ÂÙÚfiÎÙÈÛÙ· Ù˘ ·ÁÚÔÙÈ΋˜ ÂÚÈÔ¯‹˜ ÙˆÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓˆÓ ·ÈÒÓˆÓ, ˆ˜ ÛÙÔȯ›· ÔÏÈÙÈÛÙÈ΋˜ ÎÏËÚÔÓÔÌÈ¿˜, Ô˘ ‰ËÏÒ-

ÛÙ› ÛÙË Û˘˙‹ÙËÛË ÛÙÔ ¡Ô̷گȷÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ. ∂›¯· ÂÈ fiÙÈ ··ÁÔÚ‡ÔÓÙ·È ÔÈ Î·Ù·ÙÌ‹ÛÂȘ Î·È Ó· ·ÓÔ›ÁÔ˘Ó ‰ÚfiÌÔ˘˜ ÛÙËÓ ∫ÔÚfiË Î·È Ó· ϤÓ fiÙÈ ÂÁÒ ¤¯ˆ ‰ÚfiÌÔ, ¿Ú· ÌÔÚÒ Ó· ¯Ù›Ûˆ. ¢ÂÓ ÌÔÚ›˜ Ó· ÙÔ Î¿ÓÂȘ, ‰ÈfiÙÈ ıˆÚÂ›Ù·È È‰ÈˆÙÈ΋ ÔÏÂÔ‰fiÌËÛË. ∞˘Ù‹ ÙËÓ ·fiÊ·ÛË Ô ÚÒËÓ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ¶∂Ãø¢∂ °. ™Ô˘ÊÏÈ¿˜ ‰ÂÓ ÙËÓ Â›¯Â ÂÓÂÚÁÔÔÈ‹ÛÂÈ Î·È ‹Úı ÙÒÚ· Ë Î. ªÈÚÌ›ÏË Î·È ÙËÓ ÎÔÈÓÔÔ›ËÛ Ì ÂÁ·ÎÏÈÔ Î·È ‹Ù·Ó ˘Ô¯Úˆ̤ÓË Ó· ÙÔ Î¿ÓÂÈ. ÕÚ· ı· ÁÏÈÙÒÛÔ˘Ì ·fi ÔÏÏ¿ Ú¿ÁÌ·Ù· ÛÙÔ ¶‹ÏÈÔ, fiˆ˜ fiÙÈ ¿ÓÔÈÁ·Ó ‰ÚfiÌÔ˘˜ Î·È ¤·ÈÚÓ·Ó ‚‚·ÈÒÛÂȘ fiÙÈ ˘¿Ú¯ÂÈ ‰ÚfiÌÔ˜

Î·È ¤¯ÙÈ˙·Ó Û ÔÈÎÈÛÌÔ‡˜ Ô˘ ·Ó·Ù‡ÛÛÔÓÙ·Ó ¯ˆÚ›˜ ÔÏÂÔ‰ÔÌÈÎfi Û¯¤‰ÈÔ” , ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ Ô ·ÓÙÈÓÔ̿گ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î. ∏Ï. •ËÚ·ÎÈ¿˜. “ÕÊËÓ·Ó ‰˘Ô ̤ÙÚ· ‰ÚfiÌÔ Î·È ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Û ӷ ÂÚ¿ÛÂÈ Ô‡Ù ˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÈÎfi. ∞˘Ù‹ Â›Ó·È È‰ÈˆÙÈ΋ ÔÏÂÔ‰fiÌËÛË. ∫¿ÓÔ˘Ó Î·Ù·ÙÌ‹ÛÂȘ Î·È ¯Ù›˙Ô˘Ó Î·È Î¿ÓÔ˘Ó ¤Ó·Ó ÔÈÎÈÛÌfi ·‚›ˆÙÔ. ÕÚ· Â›Ó·È ıÂÙÈÎfi. ∞·ÈÙÂ›Ù·È ÙÔÈÎfi Ú˘ÌÔÙÔÌÈÎfi Û¯¤‰ÈÔ. ∞ÓÙȉÚÔ‡Û·Ó ÛÙËÓ ∫ÔÚfiË, ÂÂȉ‹ ÍÂΛÓËÛÂ Ë ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ÓÔ̷گȷ΋ ·Ú¯‹ ÙËÓ ÔÏÂÔ‰fiÌËÛË Î·È ·Ó¿ÁÎ·Û·Ó ÙÔ ¢‹ÌÔ Ó· ÙËÓ ¿ÚÂÈ ›Ûˆ” , ÚfiÛıÂÛÂ Ô Î. •ËÚ·ÎÈ¿˜.

∂ÍfiÚÌËÛË ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈ΋˜ ÔÌ¿‰·˜ ÙÔ˘ 1Ô˘ °˘ÌÓ·Û›Ô˘ ¡. πˆÓ›·˜

√È Ì·ıËÙ¤˜ ÌÂÏÂÙÔ‡Ó Ù· ÂÙÚfiÎÙÈÛÙ· ˆ˜ ÛÙÔÈ¯Â›Ô ÔÏÈÙÈÛÙÈ΋˜ ÎÏËÚÔÓÔÌÈ¿˜ ÓÔ˘Ó ÙËÓ ‹È· ·Ú¤Ì‚·ÛË ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘ ÛÙË Ê‡ÛË Î·È Â› ϤÔÓ ‰È·ÌÔÚÊÒÓÔ˘Ó Ì Û‚·ÛÌfi Î·È ÛËÌ·ÙÔ‰ÔÙÔ‡Ó Ì ¯¿ÚË ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ. ΔÚÈ¿ÓÙ· Ì·ıËÙ¤˜ ÌÂ Û˘ÓÔ‰Ô‡˜ ÙÔ˘˜ ˘‡ı˘ÓÔ˘˜ ηıËÁËÙ¤˜ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ™·Î·‚¿Ï· ∫ˆÓ/ÓÔ, ˘ԉȢı˘ÓÙ‹ ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ, ∞Ú‚·ÓÈÙÔÔ‡ÏÔ˘ ™Ì·Ú¿Á‰·, ™·ÚËÛÙ¿ıË ∂˘ÛÙ¿ıÈÔ Î·È ™˘Ú¤ÏË ™‡ÚÔ Î·È ¿ÏÏÔ˘˜ ηıËÁËÙ¤˜ ÁÓÒÚÈÛ·Ó ·fi ÎÔÓÙ¿ οÔÈ· ÛÙÔȯ›· ÙÔ˘ ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ Ì·˜, Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ÛÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ¿ ÙÔ˘˜. Δ¤ÙÔÈ· ÔÏÈÙÈÛÌÈο ÛÙÔȯ›· ÙÔ˘ ·ÁÚÔÙÈÎÔ‡ ÎfiÛÌÔ˘ ÙˆÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓˆÓ ·ÈÒÓˆÓ Â›Ó·È ÔÈ ·ÁÚÔÙÈÎÔ› ıfiÏÔÈ-ηχ‚È·, ˆ˜ ¯ÚËÛÙÈΤ˜ ηٷÛ΢¤˜ ÙˆÓ ·ÁÚÔÙÒÓ, Ù· ¤ÙÚÈÓ· ÁÂʇÚÈ·, ˆ˜ ÛÙÔȯ›· Ô˘ Û˘Ó¤‰Â·Ó Î·È Û˘Ó‰¤Ô˘Ó ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ Î·È ‚ÔËıÔ‡Ó ÛÙȘ ÌÂÙ·ÊÔÚ¤˜ Î·È ÙËÓ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›· Î·È Ù· ͈ÎÏ‹ÛÈ· Î·È ÔÈ ‚Ú‡Û˜, ˆ˜ ÛËÌ›· ·Ó·ÊÔÚ¿˜ Ù˘ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ˙ˆ‹˜ ÙÔ˘ ÙfiÔ˘. ŒÓ· ΢ÚȷοÙÈÎÔ ÚˆÈÓfi ÙÔ˘ ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ ·È‰È¿ Ô˘ ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ‚‰ÔÌ¿‰·˜ ηٷȤ˙ÔÓÙ·È ÛÙÔ˘˜ ÎÏÂÈÛÙÔ‡˜ ¯ÒÚÔ˘˜ ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ ‹ ÙÔ˘ ÛÈÙÈÔ‡ ÙÔ˘˜ ‚Ú‹Î·Ó Ì’ ·˘Ù‹ ÙËÓ ·ÊÔÚ-

Ì‹ ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· οÓÔ˘Ó ¤Ó· ·Ó·ÓˆÙÈÎfi ÂÚ›·ÙÔ ÛÙËÓ ÂÍÔ¯‹, Ì·ÎÚÈ¿ ·fi ÙÔ ıfiÚ˘‚Ô Ù˘ fiÏ˘, ̤۷ ÛÙÔ˘˜ ‹¯Ô˘˜, ÙȘ Ì˘Úˆ‰È¤˜ Î·È Ù· ¯ÚÒÌ·Ù· ÌÈ·˜ ÚÒÈÌ· ·ÓÔÈÍÈ¿ÙÈ΢ ʇÛ˘. ∞fiÏ·˘Û·Ó ÙË ‰È·‰ÚÔÌ‹ ·fi ÙÔ º˘ÙfiÎÔ ÛÙÔ §Ô˘˙›ÓÈÎÔ, ÌÈ· ÂÚÈÔ¯‹ ÙfiÛÔ ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ¡¤· πˆÓ›·, ·ÏÏ¿ Î·È ÙfiÛÔ ¿ÁÓˆÛÙË Û οÔÈÔ˘˜, ÂÓıÔ˘ÛÈ¿ÛÙËÎ·Ó ·fi ÙËÓ ÔÌÔÚÊÈ¿ ÙÔ˘ ÙÔ›Ô˘, ·Ó·Î¿Ï˘„·Ó ÙÔ ÌÂÁ·ÏÂ›Ô Ù˘ ËÚÂÌ›·˜ Î·È Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ÌÂÙÔ˘Û›ˆÛ·Ó ÙË ıˆÚËÙÈ΋ ÁÓÒÛË Û ‚Ȉ̷ÙÈ΋ ÂÌÂÈÚ›·. ∞Ó·ÁÓÒÚÈÛ·Ó ¤Ó·Ó ¤ÙÚÈÓÔ ıfiÏÔ, ÌÂϤÙËÛ·Ó Ù· ˘ÏÈο, ÙȘ ‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ Î·È ÙËÓ ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈ΋ ÙÔ˘ Î·È Û˘˙‹ÙËÛ·Ó ÁÈ·

ÙË ¯ÚËÛÈÌfiÙËÙ¿ ÙÔ˘. ŒÂÈÙ· ·ÎÔ‡ÁÔÓÙ·˜ ÙÔÓ ‹¯Ô ÙˆÓ ‰È¿Ê·ÓˆÓ ÓÂÚÒÓ ÙÔ˘ •ÂÚÈ¿ Ô˘ ηÙ‚·›ÓÂÈ ·fi ÙÔ ‚Ô˘Ófi ¤ÊÙ·Û·Ó ÛÙÔ ¤ÙÚÈÓÔ ÁÂʇÚÈ ÙÔ˘ §Ô˘˙›ÓÈÎÔ˘, ÛËÌÂ›Ô ·Ó·ÊÔÚ¿˜ ÛÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ Î·È ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ˙ˆ‹ ÙÔ˘ ÙfiÙÂ. ∫·Ù¤ÏËÍ·Ó ÛÙ· ͈ÎÏ‹ÛÈ· Î·È ÙȘ ‚Ú‡Û˜ Ì ٷ ·ÈˆÓfi‚È· Ï·Ù¿ÓÈ·, ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ÙËÓ ËÏÈΛ· ÚÔÛ¤ÁÁÈÛ·Ó ÌÂÙÚÒÓÙ·˜ ÙËÓ ÂÚ›ÌÂÙÚÔ ÙÔ˘ ÎÔÚÌÔ‡ ÙÔ˘˜. ∂˘Ù˘¯‹˜ Û˘Á΢ڛ· Ë ·ÚÔ˘Û›· ÙˆÓ ˙ÒˆÓ ÙÔ˘ ·ÁˆÁÈ¿ÙË Ù˘ ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ·˜ ÛÙË ‚Ú‡ÛË, ÁÈ· Ó· ÂȂ‚·ÈÒÛÂÈ ¤ÌÚ·ÎÙ· ÙÔ ÚfiÏÔ Ù˘ ÔÙ›ÛÙÚ·˜. ∏ Â·Ê‹ Ì ÙË Ê‡ÛË Î·È Ë ·ÍÈÔ-

˙‹Ï¢ÙË ÚÔı˘Ì›· ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ Ó· ·Ó·ÁÓˆÚ›ÛÔ˘Ó Û fiÛ· ¤‚ÏÂ·Ó ÛÙÔȯ›· Ô˘ ıˆÚËÙÈο ÌfiÓÔ ÁÓÒÚÈ˙·Ó, η٤ÛÙËÛ·Ó ÙËÓ ÂΉÚÔÌ‹ ·˘Ù‹ ȉȷ›ÙÂÚ· ÂӉȷʤÚÔ˘Û· Î·È ·Ô‰ÔÙÈ΋ ÁÈ· fiÏÔ˘˜, ·ÊÔ‡ ÂÎÏ‹ÚˆÛ Ì ÙÔÓ ÈÔ Â˘¯¿ÚÈÛÙÔ Î·È ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfi ÙÚfiÔ ÙÔÓ ·È‰Â˘ÙÈÎfi Ù˘ ÛÎÔfi. Δ· ·È‰È¿, ·Ó·Óˆ̤ӷ Î·È ÁÂÌ¿Ù· ˙ˆÓÙ¿ÓÈ·, ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛ·Ó Ù¤ÙÔȘ ÂÍÔÚÌ‹ÛÂȘ ·Ó·Áη›Â˜ Î·È ÔÈ Û˘ÓÔ‰Ô› ηıËÁËÙ¤˜ ‰È·›ÛÙˆÛ·Ó fiÙÈ ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ÙÔ˘˜ Á›ÓÔÓÙ·È ÈÔ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈÎÔ›, fiÙ·Ó ÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô ÍÂʇÁÂÈ ·fi ÙÔ Û˘Ì‚·ÙÈÎfi ÙÔ˘ ÚfiÏÔ Î·È ÌÂٷʤÚÂÙ·È Û ·ÓÔȯÙÔ‡˜ ¯ÒÚÔ˘˜ ÚÔÛʤÚÔÓÙ·˜ Ó¤· ÂÚÂı›ÛÌ·Ù·. º·›ÓÂÙ·È ˆ˜ ÔÈ ÛËÌÂÚÈÓÔ› Ì·ıËÙ¤˜ Â›Ó·È Ì·ıËÙ¤˜ ÙˆÓ ·ÓÔȯÙÒÓ ÔÚÈ˙fiÓÙˆÓ Î·È Î¿Ùˆ ·fi ÙȘ ηٿÏÏËϘ Û˘Óı‹Î˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÎÙÈÌ‹ÛÔ˘Ó ÙfiÛÔ ÙËÓ ·Í›· Ù˘ ÁÓÒÛ˘ fiÛÔ Î·È ÙË ÌÔÓ·‰ÈÎfiÙËÙ· ÙÔ˘ οı Ú¿ÁÌ·ÙÔ˜ ÛÙË ˙ˆ‹, Ó· ÈÛ¯˘ÚÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó ÙË ı¤ÏËÛ‹ ÙÔ˘˜ ÁÈ· Û‚·ÛÌfi ÛÙË Ê‡ÛË Î·È ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ·’ Ù· ÔÔ›· ÂÍ·ÚÙ¿Ù·È Ë ˙ˆ‹ ÙÔ˘˜ Î·È Ó· ‰È·Ê˘Ï¿ÍÔ˘Ó Ù· ÛÙÔȯ›· Ù˘ ÔÏÈÙÈÛÌÈ΋˜ Ì·˜ ÎÏËÚÔÓÔÌÈ¿˜ Î·È ·Ú¿‰ÔÛ˘.


T√¶π∫√ P∂¶√ƒΔ∞∑

17

KYPIAKH 28 ºEBPOYAPIOY 2010

˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜, ∂Ó¤ÚÁÂÈ·˜ Î·È ∫ÏÈÌ·ÙÈ΋˜ ∞ÏÏ·Á‹˜

“Ù˘ÊÏÒÓ” ÔÈÎÔ¤‰ˆÓ ÛÙË ª·ÁÓËÛ›· ªÂ ‚¿ÛË ÙËÓ ÂÁ·ÎÏÈÔ ··ÁÔÚ‡ÂÙ·È Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο Ë ÔÈÎÔ‰fiÌËÛË Û ÔÈÎfi‰· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ·ÔÎÙËı› Â‰Ò Î·È ¯ÚfiÓÈ·, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ··ÍÈÒÓÔÓÙ·È ÂÚÈÔ˘Û›Â˜ Î·È Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡ÓÙ·È ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ·ÎfiÌË Î·È Û ÔÈÎfi‰· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÂÈ ÔÏÂÔ‰ÔÌÈΤ˜ ¿‰ÂȘ. ªÂ ÙÔ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ Î·ıÂÛÙÒ˜, fiÛÔÈ È‰ÈÔÎً٘ ‰È¤ıÂÙ·Ó Ù· ÏÂÁfiÌÂÓ· “Ù˘ÊÏ¿” ÔÈÎfi‰· , ‰ËÏ·‰‹ ÔÈÎfi‰· Ô˘ ‰ÂÓ Â›¯·Ó ÚfiÛÔ„Ë Û Â·Ú¯È·Îfi, ‰ËÌÔÙÈÎfi, ÂıÓÈÎfi ‰ÚfiÌÔ, ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÔ˘Ó, ·ÚΛ Ó· ·Ú·¯ˆÚÔ‡Û·Ó ÛÙÔÓ ÔÈÎÂ›Ô ¢‹ÌÔ, ‚¿ÛÂÈ ÙÔ˘ ÓfiÌÔ˘ ÙÔ˘ 1985 (ÓfiÌÔ˜ ΔÚ›ÙÛË) ÙÌ‹Ì· ÙÔ˘ ·ÎÈÓ‹ÙÔ˘ ÙÔ˘˜ ˆ˜ ÎÔÈÓfi¯ÚËÛÙÔ ¯ÒÚÔ ‹ ¯ÒÚÔ Ï¿ÙÔ˘˜ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÙÂÛÛ¿ÚˆÓ Ì¤ÙÚˆÓ. ª¿ÏÈÛÙ· ÙÔ˘˜ ‰ÈÓfiÙ·Ó Î·È ÌfiÓÔ˘˜, ηıÒ˜ ÙÔ˘˜ Â¤ÙÚÂ ӷ ·˘Í‹ÛÔ˘Ó ÙË ‰fiÌËÛË Ì¤¯ÚÈ Î·È 30% Â› Ù˘ ¤ÎÙ·Û˘, Ô˘ ·Ú·¯ˆÚÔ‡Û·Ó ÛÙÔ˘˜ ¢‹ÌÔ˘˜. “∏ ¶ÔÏÂÔ‰ÔÌ›· ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ™Ù∂ ‹Ù·Ó ÂÈÊ˘Ï·ÎÙÈ΋. ŒÎ·Ó·Ó ·˘ÙÔ„›·. Œ‚ÏÂ·Ó ·Ó ˘¿Ú¯ÂÈ ‰ÚfiÌÔ˜, ¤¯ÂÈ Î·ÏÒ˜. ∞Ó ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ... ¶·Ï·ÈfiÙÂÚ· Ì ÌÈ· ‚‚·›ˆÛË ÙÔ˘ ‰ËÌ¿Ú¯Ô˘ ¤·ÈÚÓ˜ ÙÔ “Ú¿ÛÈÓÔ Êˆ˜” , ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ô Î. •ËÚ·ÎÈ¿˜, Ô˘ ÛËÌÂÈÒÓÂÈ fiÙÈ ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Ù˘ ∫ÔÚfi˘ ÙÔ 60% ÙˆÓ ÔÈÎÔ¤‰ˆÓ Â›Ó·È “Ù˘ÊÏ¿” .

√ÌËÚ›· ÔÈÎÔ‰ԇ¯ˆÓ “ΔÔ 1985 ·Ó·Ù¤ıËΠÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ·ÓÔȯÙÒÓ fiψÓ, ÂÂȉ‹ ˘‹Ú¯Â ¤ÓÙÔÓË ÔÈÎÈÛÙÈ΋ ·Ó¿ÁÎË. μÁ¿Ï·Ì fiÚÈ· ÔÈÎÈÛÌÒÓ Ì ·fiÊ·ÛË ¡ÔÌ¿Ú¯Ë (º∂∫). ΔÔ ÚÒÙÔ Ï¿ıÔ˜. ∂›Ó·È ¤Ó·˜ ÙÚfiÔ˜ Ô˘ ÚÔÛ‚Ï‹ıËÎÂ, fiˆ˜ ÛÙËÓ ∫ÔÚfiË. ∞˘Ùfi fï˜ ¤ÁÈÓÂ, Ì ÙËÓ ÚÔ¸fiıÂÛË fiÙÈ ·Ì¤Ûˆ˜ ı· ÍÂÎÈÓÔ‡Û·Ó ÔÏÂÔ‰ÔÌ‹ÛÂȘ ÙˆÓ ÔÈÎÈ-

ÛÌÒÓ ·fi ÙË ¡ÔÌ·Ú¯›· ‹ ÙÔ˘˜ ¢‹ÌÔ˘˜, ÁÈ· Ó· ÌÔÚ› Ô ÎfiÛÌÔ˜ Ó· ¯Ù›˙ÂÈ. •ÂΛÓËÛ·Ó Ì¿ÏÈÛÙ· ‰¤Î· ÔÏÂÔ‰ÔÌÈΤ˜ ÌÂϤÙ˜ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ì·˜, fiˆ˜ ÛÙËÓ ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹, ·ÏÏ¿ ·˘Ù¤˜ ÎfiÏÏËÛ·Ó ÌÂÙ¿, ÁÈ·Ù› Ô Î·ı¤Ó·˜ ¤ÏÂÁÂ, ı· ‰ÒÛˆ ÂÁÒ ÂÈÛÊÔÚ¿; ¢ÂÓ ‰›Óˆ Î·È ÎfiÏÏËÛ·Ó ÔÈ ÌÂϤÙ˜. ŒÁÈÓÂ Ë ÚÔÛÊ˘Á‹ ÛÙÔ ™Ù∂ Î·È ¤Ú¯ÂÙ·È Ë ÀÔ˘ÚÁfi˜ Î·È ‚Á¿˙ÂÈ ÙËÓ ·fiÊ·-

ÛË” , ‰ËÏÒÓÂÈ Ô Î. °. ¢ÂÌÈÚ›‰Ë˜, ÌÂÏÂÙËÙ‹˜, Ô˘ ›¯Â ·Û¯ÔÏËı› Ì ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ·ÓÔȯ٤˜ fiÏÂȘ. ªÂ ÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË Ú‡ıÌÈÛË ÔÈÎfiÂ‰Ô ‰‡Ô ÛÙÚÂÌÌ¿ÙˆÓ Ì ÙËÓ Î·Ù¿ÙÌËÛË ÌÔÚÔ‡Û ӷ ·ÔʤÚÂÈ Ù¤ÛÛÂÚ· ÔÈÎfi‰· ÙˆÓ 500 Ù.Ì. ¤Î·ÛÙÔ, ·fi Ù· ÔÔ›· ÔÈÎÔ‰ÔÌÔ‡ÓÙ·Ó Ù· 400 Ù.Ì. Û ηı¤Ó·, Ì ÙËÓ ·Ó¿ÏÔÁË ÂÈÛÊÔÚ¿ ÛÂ

ÁË ÛÙÔ ¢‹ÌÔ. ªÂ ÙËÓ ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ ÙÔ ÔÈÎfiÂ‰Ô ÙˆÓ ÙÂÛÛ¿ÚˆÓ ÛÙÚÂÌÌ¿ÙˆÓ ‰ÂÓ Î·Ù·ÙÌÂ›Ù·È ϤÔÓ Î·È Ô ÔÈÎÔ‰ԇ¯Ô˜ ı· ÌÔÚ› Ó· ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÂÈ ÌfiÏȘ 400 Ù.Ì. £· ¯¿ÓÂÈ ‰ËÏ·‰‹ ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌË ¤ÎÙ·ÛË 1200 Ù.Ì. “™ˆÛÙ¿ ÙÔ ™Ù∂ ÚÔ¯ÒÚËÛ ÛÙËÓ ·fiÊ·Û‹ ÙÔ˘, ·ÏÏ¿ ÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô Î·È ÔÈ ¢‹ÌÔÈ ‹ ÔÈ ¡ÔÌ·Ú¯›Â˜ Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó ¿ÌÂÛ· Û ÔÏÂÔ‰ÔÌÈΤ˜ ÌÂϤÙ˜. °È·Ù› ÔÈ ÂÚÈÙÒÛÂȘ Â›Ó·È ÔÏϤ˜. ¢ËÌÈÔ˘ÚÁÂ›Ù·È Úfi‚ÏËÌ·, ‰ÈfiÙÈ Ë ¢ÈÔ›ÎËÛË Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ ¿ÌÂÛ· Û ÔÏÂÔ‰ÔÌÈΤ˜ ÌÂϤÙ˜ Î·È ÔÈ È‰ÈÔÎً٘ Ó· ÙȘ ·ԉ¯ıÔ‡Ó. °È·Ù› ÊÙ·›ÓÂ Î·È ÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔÈ, fiˆ˜ ÛÙËÓ ∫ÔÚfiË. ªÈ· ¯·Ú¿ ¤¯ÙÈ˙·Ó, ·ÏÏ¿ ·Ó ÙÔ˘˜ ÂÈ ÙÒÚ· fiÙÈ Â›Ó·È ·Ú¿ÓÔÌ·... √˘‰¤Ó ηÎfiÓ ·ÌÈÁ¤˜ ηÏÔ‡” , ÚÔÛı¤ÙÂÈ Ô Î. ¢ÂÌÈÚ›‰Ë˜. “√È ÂÚÈÙÒÛÂȘ Ì ÔÈÎÔ‰ÔÌÈΤ˜ ¿‰ÂȘ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÔÏϤ˜, ·ÏÏ¿ Â›Ó·È ÌÂÁ¿ÏË Ë Èı·ÓfiÙËÙ· Ó· Â›Ó·È ÔÏÏÔ› fiÛÔÈ ¤¯Ô˘Ó οÓÂÈ Î·Ù·ÙÌ‹ÛÂȘ Î·È ¤¯Ô˘Ó ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ Û ·ÁÔÚ¤˜, ¯ˆÚ›˜ Ó· ¤¯Ô˘Ó ÂΉÒÛÂÈ ¿‰ÂÈ· Î·È ·˘ÙÔ› ΢ڛˆ˜ ¤¯Ô˘Ó Î·È ÙÔ Úfi‚ÏËÌ·, ‰ÈfiÙÈ ‰ÂÓ ı· ÌÔÚ¤ÛÔ˘Ì ӷ ÙÔ˘˜ ÂΉÒÛÔ˘Ì ¿‰ÂÈ·” , ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ Ë ÚÔ˚Ûٷ̤ÓË Ù˘ ¶ÔÏÂÔ‰ÔÌ›·˜ Ù˘ ¡Ô̷گȷ΋˜ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î. ∞‰¿ÌÔ˘. “ª·˜ ‰›ÓÂÈ Ô ÓfiÌÔ˜ 2508 ÙË ‰˘-

Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· οÓÔ˘Ì ÙÔÈο ÂÂÌ‚¿ÛÂȘ Û ÔÈÎÈÛÌÔ‡˜ Î·È Ó· οÓÔ˘Ì ‰È·ÓÔ›ÍÂȘ, ˆÛÙfiÛÔ ··ÈÙÂ›Ù·È Ú˘ÌÔÙfiÌËÛË, ÙÔÈÎfi Ú˘ÌÔÙÔÌÈÎfi Û¯¤‰ÈÔ ·fi ÙËÓ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· £ÂÛÛ·Ï›·˜” , ÚÔÛı¤ÙÂÈ Ë Î. ∞‰¿ÌÔ˘. “∂›Ó·È ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ· Ù˘ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ Î·È Â›Ó·È ¤Ó· Úfi‚ÏËÌ· ·˘Ùfi, ‰ÈfiÙÈ ·ÊÔÚ¿ fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡˜ ÙÔ˘ ÓÔÌÔ‡. º·ÓÙ·ÛÙ›Ù Û ¤Ó·Ó ÔÈÎÈÛÌfi Ó· ¤¯ÂÈ Á›ÓÂÈ ÌfiÓÔÓ Û ¤Ó· ÔÈÎfiÂ‰Ô ·˘Ùfi. ΔÈ ÙÔÈÎfi Ú˘ÌÔÙÔÌÈÎfi Ó· οÓÂȘ ÁÈ· ÌÈ· ȉÈÔÎÙËÛ›·; ∞˘Ù¿ ÚÔ¸Ôı¤ÙÔ˘Ó Î·È ÎfiÛÙÔ˜. ¡· ˘Ô‚ÏËı› Ô ¢‹ÌÔ˜ ‹ Ë ¡ÔÌ·Ú¯›· Û ‰·¿ÓË Ó· ÂÎÔÓ‹ÛÂÈ ÌÂϤÙË; ∞˘Ù¿ Â›Ó·È ÌÂÌÔӈ̤ӷ, ÔÈÔ˜ Ó· ÙÔÓ Ù·ÎÙÔÔÈ‹ÛÂÈ ÙÔÓ ÔÈÎÔ‰ԇ¯Ô;” ηٷϋÁÂÈ Ë ÚÔ˚Ûٷ̤ÓË Ù˘ ¶ÔÏÂÔ‰ÔÌ›·˜ Ù˘ ¡Ô̷گȷ΋˜ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘. ∏ ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ™Ù∂ ÔÚ›˙ÂÈ fiÙÈ ÔÈ Ú˘ıÌ›ÛÂȘ ÙÔ˘ ÓfiÌÔ˘ ÙÔ˘ 1985 Â›Ó·È ·Ó›Û¯˘Ú˜, ηıÒ˜ ÂÈÙÚ¤Ô˘Ó Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡ÓÙ·È ÎÔÈÓfi¯ÚËÛÙÔÈ ¯ÒÚÔÈ, ‰ÚfiÌÔÈ Ï·Ù›˜, ·ÔÛ·ÛÌ·ÙÈο Î·È Ì ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ȉȈÙÒÓ, ÚÈÓ ·fi ÙËÓ ¤ÁÎÚÈÛË ÔÔÈ·Û‰‹ÔÙ ÔÏÂÔ‰ÔÌÈ΋˜ ÌÂϤÙ˘. ŒÙÛÈ fï˜ ·Ú·‚È¿˙ÂÙ·È ÙÔ ™‡ÓÙ·ÁÌ· (¿ÚıÚÔ 24), Ô˘ ˘·ÁÔÚ‡ÂÈ ÙÔÓ ÔÚıÔÏÔÁÈÎfi ÔÏÂÔ‰ÔÌÈÎfi ۯ‰ȷÛÌfi Ù˘ ¯ÒÚ·˜. ∏ ·fiÊ·ÛË ÂΉfiıËΠÌÂÙ¿ ·fi ÚÔÛÊ˘Á‹ ȉÈÔÎÙ‹ÙË ÛÙÔ ¡·‡ÏÈÔ.


T√¶π∫√ P∂¶√ƒΔ∞∑

18

KÀƒπ∞∫∏ 28 º∂μƒ√À∞ƒπ√À 2010

√ÏÔÎÏËÚÒıËÎÂ Ë ÂÁηٿÛÙ·ÛË ÎÂÚ·ÈÒÓ Û 22 ÛËÌ›· ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡

¢ˆÚÂ¿Ó ·Û‡ÚÌ·ÙÔ ÿÓÙÂÚÓÂÙ ·fi ª¿ÚÙÈÔ ÛÙË ª·ÁÓËÛ›·

Û‡ÚÌ·ÙÔ ‰ˆÚÂ¿Ó “πÓÙÂÚÓÂÙ” ı· ¤¯Ô˘Ó ÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔÈ Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ ̤۷ ÛÙÔÓ ª¿ÚÙÈÔ. ∏ ÂÁηٿÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ ÔÏÔÎÏËÚÒÓÂÙ·È Î·È Ë ª·ÁÓËÛ›· ÂÈÛ¤Ú¯ÂÙ·È Û ̛· Ó¤· ÂÔ¯‹. ΔÔ ÂÁ¯Â›ÚËÌ· ¤ÊÂÚ ÂȘ ¤Ú·˜ Ë ¡Ô̷گȷ΋ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË ª·ÁÓËÛ›·˜, Ì ÛÙfi¯Ô ÙËÓ ·Ó·‚¿ıÌÈÛË Ù˘ ÔÈfiÙËÙ·˜ ÙˆÓ ·Ú¯fiÌÂÓˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ Ôϛ٘. ™Â Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î·È ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙˆÓ ¢‹ÌˆÓ μfiÏÔ˘, ¡¤·˜ πˆÓ›·˜, ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜, πˆÏÎÔ‡, ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ·˜, ™ÎÈ¿ıÔ˘ Î·È ™ÎÔ¤ÏÔ˘ ÚÔ¯ÒÚËÛÂ Ë ˘ÏÔÔ›ËÛË ÂÁηٿÛÙ·Û˘ ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ‰ˆÚÂ¿Ó ÚfiÛ‚·Û˘ ÛÙÔ ¢È·‰›ÎÙ˘Ô. ◊‰Ë Û οÔÈ· ÛËÌ›· ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, fiˆ˜ ÛÙÔÓ ÕÁÈÔ ¡ÈÎfiÏ·Ô Î·È Û ÌÈÎÚ‹ ·fiÛÙ·ÛË ·fi ÙÔ ÎÙ›ÚÈÔ Ù˘ ¡Ô̷گȷ΋˜ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘, ˘¿Ú¯ÂÈ ÈÏÔÙÈ΋ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·. ∞ÚÎÂÙÔ› Ì ÙÔÓ ÊÔÚËÙfi ÙÔ˘˜ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹, ÂȉÈο ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Î·È ÛÙ· ηʤ Á‡Úˆ ·fi ÙÔÓ ªËÙÚÔÔÏÈÙÈÎfi ¡·fi, Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ·˘Ù‹ ÙËÓ ·ÚÔ¯‹ ˘ËÚÂÛ›·˜. Ÿˆ˜ ÙÔÓ›˙ÂÈ Ë ÁÂÓÈ΋ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ Ù˘ ¡Ô̷گȷ΋˜ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î. °ÈfiÏ· μ·Ï·ÙÛÔ‡, ÙÔ ‰›ÎÙ˘Ô ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› Û fiÏÔ ÙÔ ¡ÔÌfi ̤۷ ÛÙÔÓ ª¿ÚÙÈÔ, ηıÒ˜ ÔÏÔÎÏËÚÒıËÎÂ Ë ÂÁηٿÛÙ·ÛË ÎÂÚ·ÈÒÓ Û 23 ÛËÌ›·. ∏ Î. μ·Ï·ÙÛÔ‡ ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ Ì¤Û· ÛÙÔ ª¿ÚÙÈÔ ı· Á›ÓÂÈ Ë ·ÚÔ˘Û›·ÛË ÌÂϤÙ˘ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ·ÎÙÈÓÔ‚ÔÏ›· ÙˆÓ ÎÂÚ·ÈÒÓ ÙÔ˘ ·Û‡ÚÌ·ÙÔ˘ πÓÙÂÚÓÂÙ. ™ËÌÂÈÒÓÂÈ fiÙÈ Â› ‰‡Ô ¯ÚfiÓÈ· Á›ÓÔÓÙ·Ó ÌÂÙÚ‹ÛÂȘ ·fi ÙȘ Ôԛ˜ ÚÔ·ÙÂÈ fiÙÈ ‰ÂÓ ÂËÚ¿˙ÂÙ·È Ë ˘Á›· ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ. ƒÂÔÚÙ¿˙:

Δ√À§∞ ∫∂∫∞Δ√À ™ÙËÓ ·ÚÔ‡Û· Ê¿ÛË, fiˆ˜ ÂÂÛ‹Ì·ÓÂ Ë Î. μ·Ï·ÙÛÔ‡, ˘¿Ú¯ÂÈ ¤Ó· ÁÚ·ÊÂÈÔÎÚ·ÙÈÎfi Úfi‚ÏËÌ·, Ô˘ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÍÂÂÚ·ÛÙ› ÂÓÙfi˜ ÙˆÓ ËÌÂÚÒÓ. Ÿˆ˜ ÂÍËÁ› ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· ¤¯ÂÈ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËı› ·fi ÙËÓ ¢∂∏. ¢ÂÓ ·Ó‚¿˙ÂÈ ÙÔÓ ‰È·ÎfiÙË ÁÈ· Ó· ËÏÂÎÙÚÔ‰ÔÙËı› ÙÔ fiÏÔ Û‡ÛÙËÌ· ÂÂȉ‹ ··ÈÙ› ÙËÓ ÚÔÛÎfiÌÈÛË ÔÏÂÔ‰ÔÌÈÎÒÓ ·‰ÂÈÒÓ ÁÈ· ÙËÓ ÂÁηٿÛÙ·ÛË ÙˆÓ ÎÂÚ·ÈÒÓ. ∏ ‰È·‰Èηۛ· ¤Î‰ÔÛ˘ ÙˆÓ ·‰ÂÈÒÓ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ÂͤÏÈÍË Î·È ÂÓÙfi˜ ÙÔ˘ Ì‹Ó· ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ë ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ·Û‡ÚÌ·ÙÔ˘ ‰ˆÚÂ¿Ó ÿÓÙÂÚÓÂÙ. ¶¤Ú·Ó ÙˆÓ ·Ó·ÁÎÒÓ ÙˆÓ ÌÔÓ›ÌˆÓ Î·ÙÔ›ÎˆÓ Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ - Î·È Ê˘ÛÈο ÙÔ˘ ÌÂÁ¿ÏÔ˘ ·ÚÈıÌÔ‡ ÙˆÓ ÊÔÈÙËÙÒÓ - ÁÈ· ¢ڢ˙ˆÓÈ΋ ÚfiÛ‚·ÛË, ÙÔ ¤ÚÁÔ ı· Â͢ËÚÂÙ‹ÛÂÈ ÙËÓ Â˘Ú‡ÙÂÚË ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ·Ó¿Ù˘ÍË ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡ - ÚÔÛʤÚÔÓÙ·˜ ÙËÓ ˘Ô‰ÔÌ‹ ÁÈ· ˘ËÚÂۛ˜ ˘„ËÏ‹˜ ÚÔÛÙÈı¤ÌÂÓ˘ ·Í›·˜ Û ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Î·È ÙÔ˘ÚÈÛÙÈΤ˜ ÌÔÓ¿‰Â˜. ∞fi Ù¯ÓÈ΋˜ ·fi„ˆ˜ ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi ¤Ó· Û‡ÓÔÏÔ Î·Ù¢ı˘ÓÙÈÎÒÓ ÎÂÚ·ÈÒÓ, ÔÈ Ôԛ˜ Â›Ó·È ÂÁηÙÂÛÙË̤Ó˜ Û ‰ËÌfiÛÈ· ÎÙ›ÚÈ· (ÎÙ›ÚÈ· Ù˘ ¡∞ª, ∞¡∂ª, ‰ËÌÔÙÈο ηٷÛÙ‹Ì·Ù· ÎÏ). °È· ÙȘ ·ÔÌ·ÎÚ˘Ṳ̂Ó˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÙÔÈÎÔ› ·Ó·ÌÂÙ·‰fiÙ˜. ™˘ÓÔÏÈο ÙÔ ·Û‡ÚÌ·ÙÔ ‰›ÎÙ˘Ô ı· ‰È·Û˘Ó‰Âı› Ì ÌÈÛıˆÌ¤Ó˜ ÁÚ·Ì̤˜ ∞DSL Ì ÙÔ ‰›ÎÙ˘Ô ÎÔÚÌfi ÙÔ˘ √Δ∂ ·Ú¤¯ÔÓÙ·˜ Û˘ÓÔÏÈ΋ Ù·¯‡ÙËÙ· ¤ˆ˜ 100kbps ÁÈ· 1000 ¯Ú‹ÛÙ˜ Ù·˘ÙÔ¯ÚfiÓˆ˜. √È ¯Ú‹ÛÙ˜, ÛÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ı· ¯ÔÚËÁËı› Έ‰ÈÎfi˜ ÚfiÛ‚·Û˘, ı· Û˘Ó‰¤ÔÓÙ·È ·Ú¯Èο - ·ÊÔ‡ ÏËÎÙÚÔÏÔÁ‹ÛÔ˘Ó ÙÔÓ Îˆ‰ÈÎfi ÙÔ˘˜ Û ̛· ÁÂÓÈ΋ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· ÂÈÛfi‰Ô˘, Ë ÔÔ›· ı· ÂÚȤ¯ÂÈ ÙÔ ‰È·ÊËÌÈÛÙÈÎfi ˘ÏÈÎfi ÙˆÓ ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ ‹ ¿ÏÏˆÓ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ, Ô˘ ı· ηχ„Ô˘Ó ÔÈÎÔÓÔÌÈο ÙËÓ ÂÁηٿÛÙ·ÛË Î·È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ‰ÈÎÙ‡Ô˘. ∫·ÙfiÈÓ ı· ·ÔÎÙÔ‡Ó ÚfiÛ‚·ÛË ÛÙÔ ‰È·‰›ÎÙ˘Ô ÌÂ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ˆÛÙfiÛÔ - ¯ÚÔÓÈÎfi ÂÚÈıÒÚÈÔ (timeout), ÒÛÙ ӷ ÂÈÙÚ¤ÂÙ·È Ë ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ·fi ÙÔ Ì¤ÁÈÛÙÔ ‰˘Ó·Ùfi ·ÚÈıÌfi ÔÏÈÙÒÓ. Œ¯ÂÈ ÚÔ‚ÏÂÊı› Ë ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· Ì›· ÂȉÈ΋˜ ηÙËÁÔÚ›·˜ ¯ÚËÛÙÒÓ - ÔÈ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÔ› ¯Ú‹ÛÙ˜ ÛÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ı· ·Ú¤¯ÂÙ·È ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ¯ÚÔÓÈο ÚÔÛ‚·ÛÈÌfiÙËÙ· - ¤Ó·ÓÙÈ Û˘Ì‚ÔÏÈÎÔ‡ ÌËÓÈ·›Ô˘ ÙÈÌ‹Ì·ÙÔ˜- Ì ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ·Ú¿Î·Ì„˘ Ù˘ ÂÈÛ·ÁˆÁÈ΋˜

ÛÂÏ›‰·˜ Ì ÙÔ ‰È·ÊËÌÈÛÙÈÎfi ˘ÏÈÎfi. ∂ÈϤÔÓ ÛÙÔ˘˜ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÔ‡˜ ¯Ú‹ÛÙ˜ ı· ·Ú¤¯ÂÙ·È Ë ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Û‡Ó‰ÂÛ˘ Û ÂȉÈ΋ ÛÂÏ›‰· ÂÈÛfi‰Ô˘ ‰È·ÌÔÚʈ̤ÓË Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ˘ԉ›ÍÂȘ ÙÔ˘˜. ∏ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· Ù˘ ηÙËÁÔÚ›·˜ ÙˆÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÒÓ ¯ÚËÛÙÒÓ ·ÔÛÎÔ› ÛÙË ‚¤ÏÙÈÛÙË Â͢ËÚ¤ÙËÛË ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡, Ô˘ ‰È·¯ÂÈÚ›˙ÔÓÙ·È ÌÈÎÚÔÌÂÛ·›Â˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ. ªÂ ÙÔÓ ÙÚfiÔ ·˘Ùfi ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, ¤Ó·˜ ȉÈÔÎÙ‹Ù˘ ÍÂÓÔ‰Ô¯Âȷ΋˜ ÌÔÓ¿‰·˜, ı· ÌÔÚ› Ó· ÚÔÌËı¢Ù› ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˘˜ Έ‰ÈÎÔ‡˜ ÁÈ· ηχÙÂÚË Â͢ËÚ¤ÙËÛË ÙˆÓ ÂÏ·ÙÒÓ ÙÔ˘, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Û˘Ó‰ÂfiÌÂÓÔÈ ÛÙÔ ‰È·‰›ÎÙ˘Ô ı· ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·Ú¯Èο Û Â·Ê‹ Ì ÙËÓ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· Ù˘ ÌÔÓ¿‰·˜. ∞ÎfiÌË ÌÂÏÂÙ¿Ù·È Ë ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÌÂÏÏÔÓÙÈο - Ì›·˜ ηÙËÁÔÚ›·˜ premium ¯ÚËÛÙÒÓ ÛÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ı· ·Ú¤¯ÂÙ·È Ë ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÚfiÛ‚·Û˘ Ì ٷ¯‡ÙËÙ· ÈηӋ Ó· ˘ÔÛÙËÚ›ÍÂÈ ˘ËÚÂۛ˜ ÙËÏÂʈӛ·˜ Î·È ÙËÏÂÛ˘Ó‰È¿Û΄˘. ∏ ∂ȉÈ΋ °Ú·ÌÌ·Ù›· æËÊÈ·ÎÔ‡ ™¯Â‰È·ÛÌÔ‡ ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ √ÈÎÔÓÔÌ›·˜ Î·È √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ, ‚·ÛÈ˙fiÌÂÓË ÛÙËÓ ÂÈÙ˘¯›· Ù˘ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›·˜ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ÛËÌ›ˆÓ ‰ˆÚÂ¿Ó ·Û‡ÚÌ·Ù˘ ¢ڢ˙ˆÓÈ΋˜ ÚfiÛ‚·Û˘ ÛÙÔ ™‡ÓÙ·ÁÌ·, ÙÔ £ËÛ›Ô, ÙËÓ ¶Ï·Ù›· ∫ÔÙ˙È¿ Î·È ÙÔ ∂ıÓÈÎfi ÿ‰Ú˘Ì· ∂Ú¢ÓÒÓ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·, ηıÒ˜ Î·È ÛÙËÓ Ôχ ÌÂÁ¿ÏË ·ÓÙ·fiÎÚÈÛË ÙÔ˘ ÎÔÈÓÔ‡, ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛ ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· 279 Ó¤ˆÓ ÛËÌ›ˆÓ ‰ˆÚÂ¿Ó ·Û‡ÚÌ·Ù˘ ÚfiÛ‚·Û˘ (WiFi hotspots) Û ¢‹ÌÔ˘˜, ¡ÔÌ·Ú¯›Â˜, ¶ÂÚÈʤÚÂȘ, Δ∂¢∫ Î·È ¿ÏÏÔ˘˜ ÊÔÚ›˜ ·fi ÔÏfiÎÏËÚË ÙË ¯ÒÚ·. ∏ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË ¤ÁÈÓ ·fi ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· “∫ÔÈÓˆÓ›· Ù˘ ¶ÏËÚÔÊÔÚ›·˜” . ªÂÁ¿ÏÔ Ì¤ÚÔ˜ Ù˘ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛ˘ ÛÙË ª·ÁÓËÛ›·, fiˆ˜ ÙÔÓ›˙ÂÈ Ô Î. ÕÁ˘ ∑Ô‡ÌÔ˜, “ÎfiËΔ, Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔÓ ·Ú¯ÈÎfi ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi Î·È ÛÙËÓ ÙÂÏÈ΋ ηٷÓÔÌ‹ ‰fiıËΠÛÙË ¡Ô̷گȷ΋ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ ÔÛfi ÙˆÓ 245.000 ¢ÚÒ. Ÿˆ˜ ÙÔÓ›˙ÂÈ Ô Î. ∑Ô‡ÌÔ˜, Ë ¡Ô̷گȷ΋ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË ·Ó·ÁοÛıËΠӷ ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÛÙËÓ ÂÁηٿÛÙ·ÛË ÎÂÚ·ÈÒÓ Û 23 ÛËÌ›· ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡ Ì ‰Èο Ù˘ ¤ÍÔ‰·. ª¤¯ÚÈ ÛÙÈÁÌ‹˜ ¤¯ÂÈ ˘ÏÔÔÈËı› Ì fiÚÔ˘˜ Ù˘ ¡∞ª: 1.WiFi ÛÙËÓ ¶Ï·Ù›· ∞Á›Ô˘ ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ 2.WiFi ÛÙÔ ÎÙ‹ÚÈÔ Ù˘ ¡∞ª ÂÛˆÙÂÚÈο Î·È ÂÚÈÌÂÙÚÈο 3.WiFi Ì ‰ÔÚ˘ÊÔÚÈ΋ Û‡Ó‰ÂÛË ÛÙÔ ΔÚ›ÎÂÚÈ, Ô˘ ·ÎÔÏÔ‡ıËÛ ÂÎ·›‰Â˘ÛË ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ ÛÙȘ Ӥ˜ Ù¯ÓÔÏÔÁ›Â˜ ·fi ÔÌ¿‰· ÂıÂÏÔÓÙÒÓ ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔ ∫∂∫∞-

¡∞ª. 4.¶ÚÔ‚ÔÏ‹ Î·È ÚÔÒıËÛË Ù˘ ¢ڢ˙ˆÓÈÎfiÙËÙ·˜ Ì ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi Î·È ·ÔÓÔÌ‹ ÊÔÚËÙÒÓ ∏/À Î·È Û˘Ó‰¤ÛÂˆÓ ÿÓÙÂÚÓÂÙ. ªÂ ÂȉÔÙÔ‡ÌÂÓ· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù·. 1. WiFi Û ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈÔ ¡¤·˜ ∞Á¯È¿ÏÔ˘ (Ì Úfi‚ÏÂ„Ë Ô ÂÍÔÏÈÛÌfi˜ Ó· ÌÂÙ·ÊÂÚı› ÛÙË Ó¤· Ù¤Ú˘Á· ÙÔ˘ ·ÂÚÔ‰ÚÔÌ›Ô˘). 2. ∂ÁηٿÛÙ·ÛË 23 ÛËÌ›ˆÓ Û fiÏÔ ÙÔ ÓÔÌfi ª·ÁÓËÛ›·˜. ™˘ÓÔÏÈο ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÔ‡ÓÙ·È ·fi ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· “∫ÔÈÓˆÓ›· Ù˘ ¶ÏËÚÔÊÔÚ›·˜” 279 ÛËÌ›· ‰ˆÚÂ¿Ó ·Û‡ÚÌ·Ù˘ ÚfiÛ‚·Û˘ Û fiÏË ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· √È Ó¤Â˜ Ù¯ÓÔÏÔÁ›Â˜ ÏËÚÔÊÔÚÈ΋˜ Î·È ÙËÏÂÈÎÔÈÓˆÓÈÒÓ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ‰ÂÓ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó Â˘Ú‡ ÎÔÈÓˆÓÈÎfi ·Á·ıfi. “∞˘Ù‹ Â›Ó·È Ì›· Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· Ë ÔÔ›· ÌÔÚ› Ó· ·Ó·ÙÚ·› ÌfiÓÔ Ì ÙË ‰˘Ó·ÌÈ΋ ·Ú¤Ì‚·ÛË ÙˆÓ ÙÔÈÎÒÓ ÎÔÈÓˆÓÈÒÓ Î·È Ì ÙË Û˘ÓÙÔÓÈṲ̂ÓË ¿ÛÎËÛË ÔÏÈÙÈÎÒÓ Î·È ˘ÏÔÔ›ËÛË ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ ·fi ÙËÓ ÙÔÈ΋ ·˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË, ÒÛÙÂ, Û fiÛÔ ÙÔ ‰˘Ó·ÙfiÓ ‚Ú·¯‡ÙÂÚÔ ¯ÚfiÓÔ Ó· ηٷÔÏÂÌ‹ÛÔ˘Ì ÙËÓ Ù¯ÓÔÊÔ‚›·,

ÙÔÓ „ËÊÈ·Îfi ·Ó·ÏÊ·‚ËÙÈÛÌfi Î·È Î¿ı Ӥ· ÌÔÚÊ‹ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ ·ÔÎÏÂÈÛÌÔ‡ Ô˘ ·˘Ùfi˜ Û˘ÓÂ¿ÁÂÙ·È, Ó· ·ÍÈÔÔÈ‹ÛÔ˘Ì ÙËÓ ·ÁÎfiÛÌÈ· ÁÓÒÛË, Ó· ηÙÔ¯˘ÚÒÛÔ˘Ì ÙË ‰È·Ê¿ÓÂÈ· Î·È ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘ ÔÏ›ÙË ÛÙȘ ‰È·‰Èηۛ˜ Ï‹„˘ ÙˆÓ ·ÔÊ¿ÛˆÓ, Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ì Ӥ˜ ¢ηÈڛ˜ ÁÈ· ÂÎ·›‰Â˘ÛË Î·È ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·, Ó· ÏËÛÈ¿ÛÔ˘Ì ÂÓ Ù¤ÏÂÈ ÙÔÓ Â˘Úˆ·˚Îfi „ËÊÈ·Îfi ̤ÛÔ fiÚÔ, ηıÈÛÙÒÓÙ·˜ ÙȘ Ӥ˜ Ù¯ÓÔÏÔÁ›Â˜ ÚÔÛ‚¿ÛÈÌÔ Î·È Â˘Ú‡ ÎÔÈÓˆÓÈÎfi ·Á·ıfi” ÙÔÓ›˙ÂÈ Ô ¡Ô̿گ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î. ¶··ÙfiÏÈ·˜. “¶ÈÛÙ‡ԢÌ ·ÎfiÌË, ÛËÌÂÈÒÓÂÈ, fiÙÈ Ë ·Ó¿ÏË„Ë Î·ÈÓÔÙfiÌˆÓ ÚˆÙÔ‚Ô˘ÏÈÒÓ Î·È Ë ˘ÏÔÔ›ËÛË Û‡Á¯ÚÔÓˆÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ ·fi ÙËÓ ÙÔÈ΋ ·˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÒıËÛË ÙˆÓ Ó¤ˆÓ Ù¯ÓÔÏÔÁÈÒÓ ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÎÔÈÓˆÓ›·, ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ٷ ÂÈÛÙËÌÔÓÈο ȉڇ̷ٷ Î·È Ù· ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈ·, ı· Û˘Ì‚¿ÏÏÂÈ Î·ıÔÚÈÛÙÈο ÙfiÛÔ ÛÙËÓ ·ÔΤÓÙÚˆÛË ÙˆÓ ·Ó·Ù˘ÍÈ·ÎÒÓ ‰È·‰ÈηÛÈÒÓ fiÛÔ Î·È ÛÙËÓ ·ÚÔ¯‹ Û‡Á¯ÚÔÓˆÓ ÔÈÔÙÈÎÒÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ‰ÈÔÈÎËÙÈ΋˜ Â͢ËÚ¤-

ÙËÛ˘ Î·È ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ÚÔÛÙ·Û›·˜, ‰ËÏ·‰‹ ı· Û˘Ì‚¿ÏÏÂÈ ÙÂÏÈο, ηıÔÚÈÛÙÈο ÛÙËÓ ÂÈÛ·ÁˆÁ‹ Ì·˜ ÛÙËÓ ÂÔ¯‹ Ù˘ ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋˜ ‰È·Î˘‚¤ÚÓËÛ˘” . ∏ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· £ÂÛÛ·Ï›·˜, Û‡Ìʈӷ Ì ÛÙÔȯ›· Û¯ÂÙÈÎÒÓ ÂÚ¢ÓÒÓ, ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ı¤ÛÂȘ Ù˘ ‰È›ۉ˘Û˘ Ù˘ ¢ڢ˙ˆÓÈÎfiÙËÙ·˜ Î·È Ë ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÙˆÓ ÛËÌ›ˆÓ ·Û‡ÚÌ·Ù˘ ÚfiÛ‚·Û˘ ÛÙÔ ¢È·‰›ÎÙ˘Ô ı· Û˘Ì‚¿ÏÂÈ: * ÛÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË Ù˘ ¢ڢ˙ˆÓÈÎfiÙËÙ·˜ * ÛÙËÓ ·‡ÍËÛË Ù˘ ¯Ú‹Û˘ ÙÔ˘ ¢È·‰ÈÎÙ‡Ô˘ Î·È ÙˆÓ Ó¤ˆÓ Ù¯ÓÔÏÔÁÈÒÓ ·fi ÙÔ˘˜ Ôϛ٘ Î·È ÙȘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ, * ÛÙË ‰È·ıÂÛÈÌfiÙËÙ· ÙÔ˘ ¢È·‰ÈÎÙ‡Ô˘ ̤ۈ ·Û‡ÚÌ·ÙˆÓ ÌÂıfi‰ˆÓ ÚfiÛ‚·Û˘, οÓÔÓÙ¿˜ ÙÔ ¤ÙÛÈ ÚÔÛÈÙfi Û ηÙËÁÔڛ˜ ¯ÚËÛÙÒÓ (ÙÔ˘Ú›ÛÙ˜, ÂȯÂÈÚË̷ٛ˜, ÂÌfiÚÔ˘˜) Ô˘ ‰ÂÓ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ··Ú·›ÙËÙ· Û οÔÈÔ ÛÙ·ıÂÚfi ¯ÒÚÔ, * ÛÙËÓ ·ÍÈÔÔ›ËÛË ·fi ÙÔ˘˜ Ôϛ٘ ÙˆÓ ‰È·‰ÈÎÙ˘·ÎÒÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ Î·È ËÁÒÓ ÏËÚÔÊfiÚËÛ˘ Ô˘ Â›Ó·È ‰È·ı¤ÛÈÌ· ̤۷ ·fi ÙÔ ¢È·‰›ÎÙ˘Ô.

¶ÚÔ‚ÔÏ‹ ∏ ¡∞ª ‰ÂÛ̇ÂÙ·È Ó· ·Ó·Ù‡ÍÂÈ ÌÈ· ηÌ¿ÓÈ· ÁÈ· ÙËÓ ÚÔ‚ÔÏ‹ ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ˘ Ì ÙȘ ·ÎfiÏÔ˘ı˜ ÂÓ¤ÚÁÂȘ: ŒÎ‰ÔÛË ÂÓËÌÂÚˆÙÈÎÔ‡ Ê˘ÏÏ·‰›Ô˘ ÁÈ· ÙËÓ ÂÓ¤ÚÁÂÈ· Î·È ÙÔÓ ÙÚfiÔ Û‡Ó‰ÂÛ˘ ÛÙÔÓ ·Û‡ÚÌ·ÙÔ ¯ÒÚÔ Û ٤ÛÛÂÚȘ ÁÏÒÛÛ˜ (∂ÏÏËÓÈο, ∞ÁÁÏÈο, °·ÏÏÈο, °ÂÚÌ·ÓÈο). ∞Ó¿Ù˘ÍË ÂÓËÌÂÚˆÙÈÎÔ‡ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÔ‡ ÂÚÈÙ¤ÚÔ˘ ÛÙÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜ ÙÔ˘ ·ÂÚÔ‰ÚÔÌ›Ô˘ ¡¤·˜ ∞Á¯È¿ÏÔ˘ (°Ú·ÊÂ›Ô ΔÔ˘ÚÈÛÌÔ‡ ¡Ô-

Ì·Ú¯›·˜) ¢ÂÏÙ›· Δ‡Ô˘ Î·È ·ÚÔ˘Û›·ÛË/Â›ÛÎÂ„Ë ÙÔ˘ ·Û‡ÚÌ·ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ˘ ÚfiÛ‚·Û˘ ÛÙÔ ‰È·‰›ÎÙ˘Ô ·fi ÙÔÓ ¡ÔÌ¿Ú¯Ë ª·ÁÓËÛ›·˜. ∫·Ù·¯ˆÚ‹ÛÂȘ Û ¤ÓÙ˘· Î·È ÂÚÈÔ‰Èο ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡. ∂·Ú΋ Î·È ‰È·ÎÚÈÙÈ΋ Û‹Ì·ÓÛË ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ˘ ·Û‡ÚÌ·Ù˘ ÚfiÛ‚·Û˘. ∂ÓË̤ڈÛË ÙˆÓ Û¯ÂÙÈÎÒÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÒÓ ÎÏ¿‰ˆÓ Î·È Ù˘ ŒÓˆÛ˘ •ÂÓÔ‰fi¯ˆÓ ª·ÁÓËÛ›·˜. ª·˙È΋ ·ÔÛÙÔÏ‹ News Letter Î·È Bulk SMS Û ÎÔÈÓfiÙËÙ˜ Î·È ÔÌ¿‰Â˜ ·ÓıÚÒˆÓ Î·È ÂȯÂÈÚ‹ÛˆÓ.

ªÂÏÏÔÓÙÈΤ˜ ˘ËÚÂۛ˜ 1. ¶ÚfiÛ‚·ÛË Û ÙÔ˘ÚÈÛÙÈο portal Î·È Û ˘ËÚÂۛ˜ online-booking. 2. ∏ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÂÓË̤ڈÛ˘ Î·È ÚfiÛ‚·Û˘ Û Ú·ÁÌ·ÙÈÎfi ¯ÚfiÓÔ Û fiÏÔ ÙÔ ÏËÚÔÊÔÚÈ·Îfi ˘ÏÈÎfi Ô˘ ı· ·Ó·Ù˘¯ı› ÛÙ· Ï·›ÛÈ· ÙˆÓ ªÂÛÔÁÂÈ·ÎÒÓ ∞ÁÒÓˆÓ. 3. Web-Banking Î·È ËÏÂÎÙÚÔÓÈΤ˜ ˘ËÚÂۛ˜ ÎÚ·Ù‹ÛÂˆÓ Î·È ÂȂ‚·›ˆÛ˘ ¿ÊÈ͢. 4. ΔËÏÂʈӛ· VOIP ÁÈ· ·ÚÔ¯‹ ¯·ÌËÏÔ‡ ÎfiÛÙÔ˘˜ ÙËÏÂʈÓÈÎÒÓ ÎÏ‹ÛˆÓ. 5. ∂¤ÎÙ·ÛË ÙÔ˘ ÛÙȘ Ӥ˜ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ·ÂÚÔ‰ÚÔÌ›Ô˘. 6. ¢È·ÊËÌÈÛÙÈ΋ ∂ÎÌÂÙ¿ÏÏ¢ÛË Ù˘ ·ÚÔ¯‹˜ ‰È·‰ÈÎÙ‡Ô˘ ·fi ÙȘ ÂÙ·ÈÚ›˜ Ô˘ ÊÈÏÔÍÂÓÔ‡ÓÙ·È ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Î·È ‰ÈÔ¯ÂÙ‡ÛÂÈ ÙˆÓ ÂÛfi‰ˆÓ ÛÙËÓ Â¤ÎÙ·ÛË Ù˘ Î¿Ï˘„˘ ÙÔ˘ ‰ÈÎÙ‡Ô˘. 7. §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ∏ÏÂÎÙÚÔÓÈÎÔ‡ ∂ÚˆÙËÌ·ÙÔÏÔÁ›Ô˘ Û 4 ÁÏÒÛÛ˜ Ì ÛÙfi¯Ô ÙËÓ ·ÍÈÔÏfiÁËÛË Î·È ÙËÓ Û˘ÏÏÔÁ‹ ÙˆÓ ÚÔÙÈÌ‹ÛÂˆÓ ÙˆÓ ÂÈÛÎÂÙÒÓ ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ˘.

∂Î·È‰Â˘ÙÈ΋ ¢Ú¿ÛË ÙÔ˘ ∫¤ÓÙÚÔ˘ ¶ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈ΋˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘ ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ·˜ ∫¤ÓÙÚÔ ¶ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈ΋˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘ ( ∫.¶.∂.) ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ·˜, ÛÙ· Ï·›ÛÈ· ÙˆÓ ÛÎÔÒÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘ Î·È ÙÔ˘ ∂ıÓÈÎÔ‡ £ÂÌ·ÙÈÎÔ‡ ¢ÈÎÙ‡Ô˘ ¶.∂. “ ΔÔ ¢¿ÛÔ˜ ”, ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈ΋ ‰Ú¿ÛË ÁÈ· Ì·ıËÙ¤˜ Î·È ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡˜ Ù˘ μ/ıÌÈ·˜ ÂÎ·›‰Â˘Û˘ ÙÔ˘ ¡. ª·ÁÓËÛ›·˜ Ì ı¤Ì·: “¢È·‰ÚÔ̤˜, ¢Ú¿ÛÂȘ ÛÙÔ ¢¿ÛÔ˜” ÛÙȘ 18/02/2010. ™˘ÌÌÂÙ›¯·Ó: ÔÈ ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈΤ˜ ÔÌ¿‰Â˜ ÙÔ˘ 1Ô˘ °˘ÌÓ·Û›Ô˘ ¡.πˆÓ›·˜, ÙÔ˘ 4Ô˘ °˘ÌÓ·Û›Ô˘ μfiÏÔ˘, ÙÔ˘ π‰ÈˆÙÈÎÔ‡ °˘ÌÓ·Û›Ô˘ “ÕÁÈÔ˜

Δ√

√È Û˘Ó‰ÚÔÌËÙ¤˜ Ù˘ “£” °È· fiÔȘ ηı˘ÛÙÂÚ‹ÛÂȘ, Ï¿ıË Î·È ·Ú·Ï›„ÂȘ ÛÙË ‰È·ÓÔÌ‹ Ù˘ “£∂™™∞§π∞™” ÔÈ Û˘Ó‰ÚÔÌËÙ¤˜ Î·È ·Ó·ÁÓÒÛÙ˜ Ù˘ ÂÊËÌÂÚ›‰·˜ ÌÔÚÔ‡Ó - ÏËÓ ™·‚‚¿ÙÔ˘ Î·È ∫˘Úȷ΋˜ - Ó· ÂÈÎÔÈÓˆÓÔ‡Ó, ¯ˆÚ›˜ ¯Ú¤ˆÛË, Ì ÙÔÓ ·ÚÌfi‰ÈÔ ˘¿ÏÏËÏÔ ÛÙÔ ÙËϤʈÓÔ 800-11-35000. ∞fi ÙȘ 7 ÙÔ Úˆ› ¤ˆ˜ ÙȘ 2 ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ. £¤ÏÔ˘Ì ӷ ·Îԇ̠ٷ ·Ú¿ÔÓ·, ÙȘ ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›Â˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÙȘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÙˆÓ ·Ó·ÁÓˆÛÙÒÓ Ì·˜ Û’ fi,ÙÈ ¤¯ÂÈ Û¯¤ÛË Ì ÙË ‰È·ÓÔÌ‹ ÙÔ˘ ʇÏÏÔ˘.

∞fiÛÙÔÏÔ˜ Ô ¡¤Ô˜”, ÙÔ˘ 5Ô˘ °ÂÓÈÎÔ‡ §˘Î›Ԣ μfiÏÔ˘ Î·È ÙÔ˘ °˘ÌÓ·Û›Ô˘-§.Δ. ™Ô‡Ú˘ Ì ÙÔ˘˜ Û˘ÓÔ‰Ô‡˜ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡˜. ∏ ˘ÏÔÔ›ËÛË Ù˘ ‰Ú¿Û˘ ÍÂΛÓËÛ Ì Â˙ÔÔÚ›·, Ì ·ÊÂÙËÚ›· ÙÔ ‰·ÛÈÎfi ÌÔÓÔ¿ÙÈ, ·fi ÙËÓ ∞ÏÈÎfiÂÙÚ· (˘„fiÌÂÙÚÔ 978Ì.) Î·È ¿ÊÈÍË ÙÔ ÂÚÈ·ÛÙÈÎfi ‰¿ÛÔ˜ Ù˘ ∞Á›·˜ ΔÚÈ¿‰·˜ ÛÙË ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ ÙÔ˘ ¶ËÏ›Ô˘, (˘„fiÌÂÙÚÔ 750m.). ∫·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ Â˙ÔÔÚ›·˜ ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ¤Ï˘Û·Ó «“°Ú›ÊÔ˘˜ ÛÙÔ ‰¿ÛÔ˜”» Ì ÙȘ °Î›Î· ∞ı·Ó·Û›· Î·È ∞ÁÁÂÏÔÔ‡ÏÔ˘ ∞ÁÁÂÏÈ΋, ̤ÏË. ÙÔ˘ ∫.¶.∂. ªÔ˘˙·Î›Ô˘ ∫·Ú‰›ÙÛ·˜. ∫·Ù¿ ÙËÓ ¿ÊÈÍË ÛÙÔ ÂÚÈ·ÛÙÈÎfi ‰¿ÛÔ˜ Ù˘ ∞Á›·˜ ΔÚÈ¿‰·˜ ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ Ì›ÏËÛ·Ó Î·È ˙ˆÁÚ¿ÊÈÛ·Ó ÁÈ· Ù· “¢¤ÓÙÚ· ÙÔ˘ ÙfiÔ˘ ÌÔ˘” Ì ÙÔÓ °ÎÔڛϷ £ˆÌ¿, ̤ÏÔ˜. ÙÔ˘ ∫.¶.∂. ªÔ˘˙·Î›Ô˘ ∫·Ú‰›ÙÛ·˜. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ù· ·È‰È¿ ¯ˆÚ›ÛÙËÎ·Ó Û ÔÌ¿‰Â˜ Î·È Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó Û ΢ÎÏÈο ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈ· Ì ı¤Ì·Ù·: “√ ÎfiÛÌÔ˜ ÙÔ˘ ¢¿ÛÔ˘˜” ·fi ÙÔÓ ∞ÏÂ͛Ԣ °ÈÒÚÁÔ, ̤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ∫.¶.∂ ∫fiÓÈÙÛ·˜ πˆ·ÓÓ›ÓˆÓ. “ªÂÏÂÙÒÓÙ·˜ ÙÔ ¤‰·ÊÔ˜” ·fi ÙÔÓ ¶··˚ˆ¿ÓÓÔ˘ ÕÁÁÂÏÔ, ̤ÏÔ˜

ÙÔ˘ ∫.¶.∂ ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ·˜ “º˘ÛÈ΋ ∞Ó·Á¤ÓÓËÛË” ·fi ÙË °Ô‡Ï· ª·Ú›·, ̤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ∫.¶.∂ ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ·˜. “∏ Ê˘ÛÈ΋ Î·È Ë ¯ËÌ›· ÙÔ˘ ‰¿ÛÔ˘˜” ·fi ÙÔ μ›ÁÎÏ· ¶·Ó·ÁÈÒÙË Ì¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ∫.¶.∂ ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ·˜ “¶ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏÈÛÌfi˜ ÛÙÔ ¢¿ÛÔ˜” ·fi ÙÔ °ÎÚ¿ÛÛÔ °ÈÒÚÁÔ, ̤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ∫.¶.∂ ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ·˜ ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ·ÎÔÏÔ‡ıËÛ·Ó ˘·›ıÚȘ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ Ì ÙȘ ¢Ú¿ÎÔ˘ ∞Ì·Ï›· ·fi ÙÔ Δ.∂.º.∞.∞ ∞ÚÈÛÙ. ¶·Ó. £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢, °Ï˘ÓÈ¿ ∂ϤÓË, ∫·ıËÁ‹ÙÚÈ· º˘ÛÈ΋˜ ∞ÁˆÁ‹˜, fiÔ˘ ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ‹Ú·Ó ̤ÚÔ˜ Û ·È¯Ó›‰È· ÁÓˆÚÈÌ›·˜ ,Â-

ÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ Î·È ·Ó¿Ù˘Í˘ ÂÌÈÛÙÔÛ‡Ó˘ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙ· ̤ÏË Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ Î·È Ì ÙÔÓ ∫ÔÛÌfiÔ˘ÏÔ ™Ù˘ÏÈ·Ófi, √‰ËÁfi μÔ˘ÓÔ‡, ÔÚÂÈ‚·ÙÈ΋ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· (¤Ú·ÛÌ· ÔÙ·ÌÔ‡ Ì ÛÎÔÈÓ› ). ™ËÌ·ÓÙÈ΋ ‹Ù·Ó, Ù¤ÏÔ˜, Î·È Ë ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ Ù˘ ∫ÔÈÓfiÙËÙ·˜ ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ·˜, πˆ¿ÓÓË ∫ÂÚ·ÛÈÒÙË. ∂˘¯·ÚÈÛÙԇ̠Ôχ Î·È ÙÔÓ ™Ù˘ÏÈ¿‰Ë ∫ˆÓ/ÓÔ, ̤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ∫.¶.∂. μÂÚÙ›ÛÎÔ˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢, ÁÈ· ÙËÓ ‚Ô‹ıÂÈ¿ ÙÔ˘. À‡ı˘ÓË ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÙÚÈ· Ù˘ ‰Ú¿Û˘ ‹Ù·Ó Ë °Ô‡Ï· ª·Ú›· ̤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ∫.¶.∂ ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ·˜.


T√¶π∫√ P∂¶√ƒΔ∞∑

19

KÀƒπ∞∫∏ 28 º∂μƒ√À∞ƒπ√À 2010

∞fi ÙȘ 22 ª·ÚÙ›Ô˘ ı· ÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È 130 ÁÈ·ÙÚÔ› Î·È 300 ¿ÙÔÌ· ÚÔÛˆÈÎfi ·fi ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜

•ÂÎÈÓ¿ ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ÙÔ π∞™ø £ÂÛÛ·Ï›·˜ £· ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÌÈ· ÌÂÁ¿ÏË Ì·È¢ÙÈ΋ Î·È ÁÂÓÈ΋ ÎÏÈÓÈ΋ Ì Ï‹ıÔ˜ È·ÙÚÈÎÒÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ

ÙȘ 22 ª·ÚÙ›Ô˘ ı· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ù˘ Ë Ì·È¢ÙÈ΋ Î·È ÁÂÓÈ΋ ÎÏÈÓÈ΋ “π∞™ø £ÂÛÛ·Ï›·˜” Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ¡›Î·È·˜ Ù˘ §¿ÚÈÛ·˜. ∂Λ Û ÌÈ· ¤ÎÙ·ÛË 60 ÛÙÚÂÌÌ¿ÙˆÓ Î·Ù·Û΢¿ÛÙËΠ¤Ó· ÌÂÁ¿ÏÔ ÎÙ›ÚÈÔ Û˘ÓÔÏÈÎÔ‡ ÂÌ‚·‰Ô‡ 25.000 ÙÂÙÚ·ÁˆÓÈÎÒÓ Ì¤ÙÚˆÓ ÙÔ ÔÔ›Ô ÛÙËÓ ÙÂÏÈ΋ ÙÔ˘ ·Ó¿Ù˘ÍË ı· ‰È·ı¤ÙÂÈ 213 ÎϛӘ Î·È ı· Â›Ó·È ÂÍÔÏÈṲ̂ÓÔ Ì ȷÙÚÈο Ì˯·Ó‹Ì·Ù· Ù˘ ÙÂÏÂ˘Ù·›·˜ Ϥ͢ Ù˘ Ù¯ÓÔÏÔÁ›·˜. √˘ÛÈ·ÛÙÈο ÙÔ Ì¤ÁÂıÔ˜ ÙÔ˘ π∞™ø £ÂÛÛ·Ï›·˜ ·Ú·¤ÌÂÈ Û ¤Ó· ÌÂÁ¿ÏÔ ÓÔÛÔÎÔÌÂ›Ô ÙÔ ÔÔ›Ô fï˜ ·Ó‹ÎÂÈ ÛÙÔ˘˜ ÁÈ·ÙÚÔ‡˜. ∫ÂÓÙÚÈÎfi Û‡ÓıËÌ· ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ Ô˘ ÛÙÂϯÒÓÔ˘Ó ÙËÓ ÎÏÈÓÈ΋ ›ӷÈ: “È·ÙÚÈΤ˜ ˘ËÚÂۛ˜ μÔÛÙfiÓ˘ Ì ÙÈÌÔÏfiÁÈ· £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î·È Û‚·ÛÌfi˜ ÛÙÔÓ ¿ÓıÚˆÔ”. √È ÁÈ·ÙÚÔ› Ô˘ ı· ÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È ÛÙËÓ ÎÏÈÓÈ΋, ·ÁÁ›˙Ô˘Ó ÙÔ˘˜ 130 Î·È ÙÔ ˘fiÏÔÈÔ ÚÔÛˆÈÎfi Ù· 300 ¿ÙÔÌ·. ™‡ÓıËÌ· ÙÔ˘ π∞™ø £ÂÛÛ·Ï›·˜ Â›Ó·È “π·ÙÚÈΤ˜ ˘ËÚÂۛ˜ μÔÛÙfiÓ˘ Ì ÙÈÌÔÏfiÁÈ· £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î·È Û‚·ÛÌfi ÛÙÔÓ ¿ÓıÚˆÔ” . Ÿˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ô Î. ™Î·Ú›Ì·˜ ÔÈ ÙÈ̤˜ ÙÔ˘ π∞™ø Â›Ó·È Î·ÙÒÙÂÚ˜ ·fi ÙȘ ÙÈ̤˜ Ô˘ ÈÛ¯‡Ô˘Ó Û‹ÌÂÚ· ÛÙÔ μfiÏÔ. ∂ÈÚfiÛıÂÙ· ı· Á›ÓÔ˘Ó Û˘Ì‚¿ÛÂȘ Ì fiÏ· Ù· Ù·Ì›·, ÒÛÙ fiÏÔÈ ÔÈ Ôϛ٘ Ó· ¤¯Ô˘Ó ÚfiÛ‚·ÛË ÛÙË Ó¤· ∫ÏÈÓÈ΋” .

ƒÂÔÚÙ¿˙:

ºøΔ∏™ ™¶∞¡√™ ∏ “£” ‚Ú¤ıËΠÚÔ¯ı¤˜ ¶·Ú·Û΢‹ ÛÙÔ “π∞™ø £ÂÛÛ·Ï›·˜” , fiÔ˘ Û˘˙‹ÙËÛ Ì ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ ÙÔ˘ π∞™ø £ÂÛÛ·Ï›·˜, Ì·ÈÂ˘Ù‹Ú·, Î. º·›‰ˆÓ· ™Î·Ú›Ì· ÁÈ· ÙÔ fiÏÔ ÂÁ¯Â›ÚËÌ· Î·È ÙÔ˘˜ ÛÙfi¯Ô˘˜ ÙÔ˘ Î·È ÍÂÓ·Á‹ıËΠÛÙÔ˘˜ ÌÂÁ¿ÏÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜ Ù˘ ÎÏÈÓÈ΋˜ ¤¯ÔÓÙ·˜ ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ÁÓˆÚ›ÛÂÈ ÙȘ ˘„ËÏÔ‡ ÂÈ¤‰Ô˘ ˘Ô‰Ô̤˜ Ô˘ ‰È·ı¤ÙÂÈ. ΔÔ π∞™ø £ÂÛÛ·Ï›·˜ ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ·fi ÙȘ 22 ª·ÚÙ›Ô˘ Î·È Ù· ÂÁη›ÓÈ· ı· ÙÂÏÂÛÙÔ‡Ó ÂÚ›Ô˘ ¤Ó· Ì‹Ó· ·ÚÁfiÙÂÚ·. ΔÔ π∞™ø £ÂÛÛ·Ï›·˜ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ¡›Î·È·˜ Ù˘ §¿ÚÈÛ·˜ (ÛÙÔ 8Ô ¯ÈÏÈfiÌÂÙÚÔ Ù˘ ·ÏÈ¿˜ ÂıÓÈ΋˜ Ô‰Ô‡ §·Ú›Û˘-∞ıËÓÒÓ) Û ¤ÎÙ·ÛË 60 ÛÙÚÂÌÌ¿ÙˆÓ Ë ÔÔ›· ·ÁÔÚ¿ÛÙËΠ·fi ÙÔÓ ŸÌÈÏÔ π∞™ø. ¶Ï¤ÔÓ ¤¯ÂÈ Î·Ù·Û΢·ÛÙ› ¤Ó· Û‡Á¯ÚÔÓÔ Î·È ÂÈ‚ÏËÙÈÎfi ÎÙ›ÚÈÔ ÂÌ‚·‰Ô‡ 25.000 ÙÂÙÚ·ÁˆÓÈÎÒÓ Ì¤ÙÚˆÓ Ì ¿ÓÂÙÔ˘˜ Î·È ÌÂÁ¿ÏÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜ ηıÒ˜ Î·È ˘„ËÏÔ‡ ÂÈ¤‰Ô˘ ÍÂÓÔ‰Ô¯ÂÈ·Îfi Î·È È·ÙÚÈÎfi ÂÍÔÏÈÛÌfi. √ Î. ™Î·Ú›Ì·˜ ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛ ˆ˜ Ë ˘fiıÂÛË ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ π∞™ø ÛÙËÓ £ÂÛÛ·Ï›· ÍÂΛÓËÛ ӷ Û˘˙ËÙÈ¤Ù·È ÚÈÓ ÂÙ¿ ¯ÚfiÓÈ·. ª¿ÏÈÛÙ· ÁÈ·ÙÚÔ› ·fi ÙÔ μfiÏÔ ‹Ù·Ó ·˘ÙÔ› Ô˘ ¤ıÂÛ·Ó ÚÒÙÔÈ ÙÔ ı¤Ì·. ΔÂÏÈο Ë ÂÈÏÔÁ‹ Ù˘ ¡›Î·È·˜ ‰ÂÓ ¤ÁÈÓÂ Ù˘¯·›· ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ Ù˘ ∫ÏÈÓÈ΋˜. ∂ÎÔÓ‹ıËÎ·Ó ‰ËÌÔÁÚ·ÊÈΤ˜, ¯ˆÚÔÙ·ÍÈΤ˜ Î·È ¿ÏϘ ÌÂϤÙ˜ Î·È ‰fiıËΠȉȷ›ÙÂÚË ÛËÌ·Û›· ÛÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Ë Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ÂÚÈÔ¯‹ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È 45-50 ¯ÈÏÈfiÌÂÙÚ· ·fi ÙȘ ˘fiÏÔÈ˜ ıÂÛÛ·ÏÈΤ˜ fiÏÂȘ ‰ËÏ·‰‹ μfiÏÔ, ΔڛηϷ Î·È ∫·Ú‰›ÙÛ·. π‰›ˆ˜ ÁÈ· ÙÔ μfiÏÔ, ÂÂȉ‹ Ë ÚfiÛ‚·ÛË Â›Ó·È Ì¤Ûˆ Ù˘ ¶∞£∂, οÔÈÔ˜ ÌÔÚ› Ó· ÌÂÙ·‚› ÛÙËÓ ∫ÏÈÓÈ΋ Ì¿ÍÈÌÔ˘Ì Û 35 ÏÂÙ¿.

∏ ∫ÏÈÓÈ΋ √ Î. ™Î·Ú›Ì·˜ ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ·ÎÔ‡ÁÔÓÙ·˜ ÙË Ï¤ÍË π∞™ø ÛΤÊÙÔÓÙ·È ·˘ÙfiÌ·Ù· ÙÔ Ì·ÈÂ˘Ù‹ÚÈÔ. ΔÔ Ì·ÈÂ˘Ù‹ÚÈÔ fï˜ ‹Ù·Ó Ë ·Ú¯‹ Ù˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘ ÔÌ›ÏÔ˘ π∞™ø Ô ÔÔ›Ô˜ Û‹ÌÂÚ· Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÙÔ π∞™ø (ÚÒËÓ Ì·ÈÂ˘Ù‹ÚÈÔ ∏ƒ∞), ÙÔ π∞™ø ¶·›‰ˆÓ Ô˘ ÍÂΛÓËÛ ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ ™Â٤̂ÚÈÔ, ÙË MEDSTEM Ô˘ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈÂ›Ù·È ÛÙË Ê‡Ï·ÍË ‚Ï·ÛÙÔ΢ÙÙ¿ÚˆÓ Î·È ÙÔ π∞™ø £ÂÛÛ·Ï›·˜. ™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ ·˘Ùfi Ô Î. ™Î·Ú›Ì·˜

ΔÔ ÚÔÛˆÈÎfi

ÛËÌÂÈÒÓÂÈ ˆ˜ ÙÔ π∞™ø £ÂÛÛ·Ï›·˜ ı· Â›Ó·È Ì·È¢ÙÈ΋ Î·È ÁÂÓÈ΋ ÎÏÈÓÈ΋. ∏ ∫ÏÈÓÈ΋ Ì ÙÔ ¿ÓÔÈÁÌ¿ Ù˘ ı· ¤¯ÂÈ 175 ÎϛӘ Î·È Û Ï‹ÚË ·Ó¿Ù˘ÍË 213. ∞˘Ù¤˜ ηٷӤÌÔÓÙ·È ˆ˜ ÂÍ‹˜: 22 ÛÙË ª·È¢ÙÈ΋, ‰¤Î· ÛÙË °˘Ó·ÈÎÔÏÔÁÈ΋, 14 ÛÙË ÃÂÈÚÔ˘ÚÁÈ΋, ‰¤Î· ÛÙËÓ √ÚıÔ‰È΋, ‰¤Î· ÛÙËÓ øƒ§, ‰¤Î· ÛÙË °Ó·ıÔ¯ÂÈÚÔ˘ÚÁÈ΋, ‰¤Î· ÛÙËÓ √˘ÚÔÏÔÁÈ΋, ‰¤Î· ÛÙË ¡Â˘ÚÔ¯ÂÈÚÔ˘ÚÁÈ΋, ÔÎÙÒ ÛÙËÓ ∂ÓÙ·ÙÈ΋ ∂ÓËÏ›ÎˆÓ Î·È ·›‰ˆÓ, ‰Âη¤ÓÙ ÛÙË ªÔÓ¿‰· ÚfiˆÚˆÓ, ‰¤Î· ÛÙËÓ ¶·È‰Ô¯ÂÈÚÔ˘ÚÁÈ΋, ‰¤Î· ÛÙËÓ ¶·È‰Ôøƒ§, ‰¤Î· ÛÙËÓ ¶·ıÔÏÔÁÈ΋, ‰¤Î· ÛÙËÓ ∫·Ú‰ÈÔÏÔÁÈ΋ Î·È ‰¤Î· ÛÙËÓ √Êı·ÏÌÔÏÔÁÈ΋. √ ›‰ÈÔ˜ ÙÔÓ›˙ÂÈ ÁÈ· ÙË ÌÔÓ¿‰· ÂÓÙ·ÙÈ΋˜ ÓÔÛËÏ›·˜ ÓÂÔÁÓÒÓ fiÙÈ ÙÚÂȘ ·fi ÙȘ ‰Ò‰Âη ÎϛӘ ı· Â›Ó·È ÂÈ¤‰Ô˘ πππ ÔÈ Ôԛ˜ ÚÔÔÚ›˙ÔÓÙ·È ÁÈ· ÙË ÓÔÛËÏ›· ÓÂÔÁÓÒÓ ÌÈÎÚÔ‡ ‚¿ÚÔ˘˜ ‹ Ì ÛÔ‚·Ú¿ ηډÈÔ·Ó·Ó¢ÛÙÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·. ™ÙËÓ ÂÚÈʤÚÂÈ· Ô È‰ÈˆÙÈÎfi˜ ÙÔ̤·˜ ‰ÂÓ ‰È·ı¤ÙÂÈ Î¿ÙÈ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô Î·È ÔÈ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ Â͢ËÚÂÙÔ‡ÓÙ·È ·fi Ù· ‰ËÌfiÛÈ· ÓÔÛÔÎÔÌ›· Ì ٷ ÁÓˆÛÙ¿ Û fiÏÔ˘˜ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·. ∂›Û˘, ÂÓÒ Ë ÓÔÌÔıÂÛ›· Ì·˜ Â¤‚·Ï ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ ·ÚÈıÌfi ÎÏÈÓÒÓ ÛÙË ªÔÓ¿‰· ÓÂÔÁÓÒÓ, ÚÔ¯ˆÚ‹Û·Ì Û ÌÈ· Ì›· ÌÂÁ¿ÏË Â¤Ó‰˘ÛË Êı¿ÓÔÓÙ·˜ ÙȘ ‰Âη¤ÓÙ ÎϛӘ, ¤¯ÔÓÙ·˜ ˆ˜ ÁÓÒÌÔÓ· ÙËÓ ·ÛÊ¿ÏÂÈ· ÙˆÓ ÓÔÛËÏ¢fiÌÂÓˆÓ Î·È ÙˆÓ ÓÂÔÁÓÒÓ ÁÓˆÚ›˙ÔÓÙ·˜ fiÙÈ ÛÙ· ÚfiˆÚ· ÓÂÔÁÓ¿ ÙË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÛËÌ·Û›· ¤¯Ô˘Ó Ù· ÚÒÙ· ÏÂÙ¿ Ù˘ ˙ˆ‹˜ ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÔÏfiÎÏËÚÔ ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ ÙÔ˘˜, ηıÒ˜ Î·È ÙȘ ··ÈÙ‹ÛÂȘ ÙˆÓ Ì·ÈÂ˘Ù‹ÚˆÓ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜. ™ÙÔ ÚÔÛ¯¤˜ ̤ÏÏÔÓ ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ¶·È‰È·ÙÚÈ΋ ∫ÏÈÓÈ΋, ªÔÓ¿‰· ∞ÈÌÔοı·ÚÛ˘ Î·È ¶˘ÚËÓÈ΋ π·ÙÚÈ΋.

∫ÏÈÓÈ΋ ÙˆÓ ÁÈ·ÙÚÒÓ √ Î. ™Î·Ú›Ì·˜ ˘ÔÁÚ·ÌÌ›˙ÂÈ Ì ÓfiËÌ· ˆ˜ Ô ŸÌÈÏÔ˜ π∞™ø ·Ó‹ÎÂÈ Û ÁÈ·ÙÚÔ‡˜. ¢ÂÓ ¤¯Ô˘Ì ‰ËÏ·‰‹ ÂȯÂÈÚË̷ٛ˜. ŒÙÛÈ ÌÔÚԇ̠ӷ ηÓÔÓ›ÛÔ˘Ì ٷ ÙÈÌÔÏfiÁÈ¿ Ì·˜, ÒÛÙ ӷ Â͢ËÚÂÙÔ‡ÌÂ Î·È ÙÔ˘˜ ÁÈ·ÙÚÔ‡˜ Î·È ÙÔ˘˜ ·ÛıÂÓ›˜. ΔÔ ›‰ÈÔ ·ÎÚÈ‚Ò˜ ÌÔÓÙ¤ÏÔ ·ÎÔÏÔ˘ıÂ›Ù·È Î·È ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ÙÔ˘ π∞™ø £ÂÛÛ·Ï›·˜. ™ÙÔ ÌÂÙÔ¯ÈÎfi Û¯‹Ì· Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÂÚ›Ô˘ 130 ÁÈ·ÙÚÔ› ·fi ÙËÓ Â˘Ú‡ÙÂÚË ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ÂÎ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ÔÈ 60 ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi ÙÔ μfiÏÔ. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ηٷÍȈ̤ÓÔ˘˜ ÁÈ·ÙÚÔ‡˜ Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜. ∞˘ÙÔ› ÔÈ ÁÈ·ÙÚÔ› η٤¯Ô˘Ó ÂÚ›Ô˘ ÙÔ 25% ÙÔ˘ ÌÂÙÔ¯ÈÎÔ‡ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ ¤¯ÔÓÙ·˜ ηٷ‚¿ÏÏÂÈ Á‡Úˆ ÛÙ· 7,5 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ¢ÚÒ. ΔÔ ˘fiÏÔÈÔ 75% ·Ó‹ÎÂÈ ÛÙËÓ π∞™ø ∞.∂. Ë ÔÔ›· ÛÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ÔÛÔÛÙfi ·Ó‹ÎÂÈ ÛÙÔ˘˜ ÁÈ·ÙÚÔ‡˜. ∏ π∞™ø Â›Ó·È ÂÈÛËÁ̤ÓË ÛÙÔ ÃÚËÌ·ÙÈÛÙ‹ÚÈÔ ∞ıËÓÒÓ Î·È ÛÙÔ ÌÂÙÔ¯ÈÎfi ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ·fi 2.000 ÁÈ·ÙÚÔ› ηıÒ˜ Î·È ¿ÏÏÔÈ ÌÂÌÔӈ̤ÓÔÈ ÂÂÓ‰˘Ù¤˜ ‹ ÓÔÌÈο ÚfiÛˆ·. Δ· ‰ÈÔÈÎËÙÈο Û˘Ì‚Ô‡ÏÈ· ÙˆÓ ÎÏÈÓÈÎÒÓ ÙÔ˘ ÔÌ›ÏÔ˘ ··ÚÙ›˙ÔÓÙ·È ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο ·fi ÁÈ·ÙÚÔ‡˜. ™ÙÔ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÙÔ˘ π∞™ø £ÂÛÛ·Ï›·˜ Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó Ù¤ÛÛÂÚȘ ÁÈ·ÙÚÔ› ·fi ÙË £ÂÛÛ·Ï›· ÂÎ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ÔÈ ‰‡Ô ‰ÂÛÌÂ‡Ô˘Ó Ì ÙËÓ ˘ÔÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘˜ ÙËÓ ÂÙ·ÈÚ›· Î·È ¤ÓÙ ·fi ÙËÓ ∞ı‹Ó·. √ Î. ™Î·Ú›Ì·˜ ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ ˆ˜ “ÛÎÔfi˜ Ì·˜ Â›Ó·È Ë ÔÏ˘ÌÂÙÔ¯ÈÎfiÙËÙ· ÙÔ˘ Û¯‹Ì·ÙÔ˜. ª¤Û· ·fi ·˘Ù‹ ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘ Ô ÁÈ·ÙÚfi˜ ‰ÂÛ̇ÂÙ·È ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙËÓ ÎÏÈÓÈ΋, ÁÈ·Ù› Â›Ó·È Î·È Ô ›‰ÈÔ˜ ȉÈÔÎÙ‹Ù˘. Δ· ÂÚÈÛÙ·ÙÈο ı· Ù· ʤÚÂÈ Ô ÁÈ·ÙÚfi˜. ∞˘Ùfi˜ ı· ʤÚÂÈ ÙËÓ ÎÂÚ‰ÔÊÔÚ›· ÛÙËÓ Âȯ›ÚËÛË Î·È

√ Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ π∞™ø £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î. º. ™Î·Ú›Ì·˜

·˘Ùfi˜ ı· ‰È·ÛÊ·Ï›ÛÂÈ ÙËÓ Â¤Ó‰˘ÛË. ∏ ϤÍË ÎÏÂȉ› ÁÈ· ÂÌ¿˜ Â›Ó·È ·˘Ù‹ ÙÔ˘ Û˘ÓÂÚÁ¿ÙË. ΔÔ ÌÔÓÙ¤ÏÔ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜, ‰ËÏ·‰‹ ÙÔ˘ Û˘ÓÂÚÁ¿ÙË ÌÂÙfi¯Ô˘ ‹ ÙÔ˘ Â͈ÙÂÚÈÎÔ‡ Û˘ÓÂÚÁ¿ÙË, ı· ÙÔ ·ÔÊ·Û›ÛÂÈ Ô ›‰ÈÔ˜. ™Â ·˘Ù‹ ÙË ÏÔÁÈ΋ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹Û·Ì Â·ÓÂÈÏËÌ̤Ó˜ Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂȘ ÛÙËÓ ÎÏÈÓÈ΋ ηÏÒÓÙ·˜ ÙÔ˘˜ ÁÈ·ÙÚÔ‡˜ fiÏˆÓ ÙˆÓ ÓÔÌÒÓ ÁÈ· ÂÓË̤ڈÛË Î·È ÍÂÓ¿ÁËÛË ÛÙȘ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ Ù˘ ∫ÏÈÓÈ΋˜” .

™‡Á¯ÚÔÓÔ˜ ÂÍÔÏÈÛÌfi˜, ÚÔÛÈÙ¤˜ ÙÈ̤˜ “∂‰Ò ÂÚ¯fiÌ·ÛÙ ÁÈ· Ó· οÓÔ˘Ì ÙË ‰È·ÊÔÚ¿” ÛËÌÂÈÒÓÂÈ Ì ÓfiËÌ· Ô Î. ™Î·Ú›Ì·˜. √ ÍÂÓÔ‰Ô¯ÂÈ·Îfi˜ Î·È È·ÙÚÈÎfi˜ ÂÍÔÏÈÛÌfi˜ Ù˘ ∫ÏÈÓÈ΋˜ Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ·ÔÙÂÏÔ‡Ó Â¯¤ÁÁ˘· ÁÈ· ÌÈ· Ù¤ÙÔÈ· ÂͤÏÈÍË. “√È ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ, ÙÔ ÍÂÓÔ‰Ô¯ÂÈ·Îfi ÎÔÌÌ¿ÙÈ, Ù· Ì˯·Ó‹Ì·Ù· Â›Ó·È ÙÂÏÂ˘Ù·›·˜ Ù¯ÓÔÏÔÁ›·˜, ÙˆÓ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚˆÓ ÂÚÁÔÛÙ·Û›ˆÓ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘. °ÂÓÈο Ô È·ÙÚÔ‚ÈÔÏÔÁÈÎfi˜ ÂÍÔÏÈÛÌfi˜ Â›Ó·È ÂÓÙ˘ˆÛÈ·Îfi˜. √ Ì·ÁÓËÙÈÎfi˜ ÙÔÌÔÁÚ¿ÊÔ˜ 1.5 tesla Avanto Ù˘ Siemens, Ô ∞ÍÔÓÈÎfi˜ ÙÔÌÔÁÚ¿ÊÔ˜ Ù˘ Toshiba 128 ÙÔÌÒÓ Ì ÂÎÏËÎÙÈ΋ Ù·¯‡ÙËÙ· Î·È ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ·Ó·›Ì·ÎÙ˘ ÛÙÂÊ·ÓÈÔÁÚ·Ê›·˜ ·Ê‹ÓÔ˘Ó ¿ÚÈÛÙ˜ ÂÓÙ˘ÒÛÂȘ. Δ¤ÏÔ˜ Ô Û‚·ÛÌfi˜ ÛÙÔ˘˜ ÓÔÛËÏ¢fiÌÂÓÔ˘˜, Ë ‚Ô‹ıÂÈ· ÛÙÔÓ ¿ÓıÚˆÔ Î·È ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜, Ë ·ÛÊ¿ÏÂÈ· ÙˆÓ ÁÈ·ÙÚÒÓ ÛÙËÓ ÂÎÙ¤ÏÂÛË ÙÔ˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹Ì·Ùfi˜ ÙÔ˘˜ Î·È Ë ÚÔÛÙ·Û›· ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ Â›Ó·È Ï¤ÍÂȘ ÎÏÂȉȿ ÙÔ˘ π∞™ø” ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ô Î. ™Î·Ú›Ì·˜.

¶ÂÚ›Ô˘ ÛÙ· 300 ·Ó¤Ú¯ÔÓÙ·È Ù· ¿ÙÔÌ· Ô˘ ı· ÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È ÛÙÔ ÍÂΛÓËÌ· Ù˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘ π∞™ø £ÂÛÛ·Ï›·˜ ÂÎ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ÔÛÔÛÙfi Â›Ó·È ÓÔÛËÏÂ˘Ù¤˜. ∏ ÂÈÏÔÁ‹ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ¤¯ÂÈ ‹‰Ë Á›ÓÂÈ Î·È ϤÔÓ Î·ÏÔ‡ÓÙ·È ÁÈ· Ó· ·Ó·Ï¿‚Ô˘Ó ˘ËÚÂÛ›·. ŸÏÔÈ ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ÚÔ-

¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜. “ΔÔ π∞™ø £ÂÛÛ·Ï›·˜ ¤ÁÈÓ ÁÈ· ÙÔ˘˜ £ÂÛÛ·ÏÔ‡˜ Î·È ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ·fi ÙÔ˘˜ £ÂÛÛ·ÏÔ‡˜. Œ¯ÂÈ Á›ÓÂÈ Ë ÂÈÏÔÁ‹ ÙÔ˘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ Ô˘ ı· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ ÍÂΛÓËÌ· Ù˘ ∫ÏÈÓÈ΋˜ Ì ·˘ÛÙËÚ¿ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈο ÎÚÈÙ‹ÚÈ·, ÒÛÙ ӷ Â›Ó·È ¿ÚÈÛÙÔ. ΔÔ ı¤Ì· ÙÔ˘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ Â›Ó·È Ôχ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÁÈ· ÂÌ¿˜. °È’ ·˘Ùfi Î·È ÛÙÔ Î·Ù·Û΢·ÛÙÈÎfi ÎÔÌÌ¿ÙÈ ¤¯Ô˘Ó ÚÔ‚ÏÂÊı› ¯ÒÚÔÈ ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ı· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó ¤Ó· ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ÂÚÁ·Û›·˜” ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ Ô Î. ™Î·Ú›Ì·˜. ¶ÚÔÛı¤ÙÂÈ ‰Â fiÙÈ ‰›ÓÂÙ·È È‰È·›ÙÂÚË ¤ÌÊ·ÛË ÛÙËÓ ÂÎ·›‰Â˘ÛË ÙÔ˘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡, ηıÒ˜ ‰È·Ú΋˜ ÛÙfi¯Ô˜ Â›Ó·È Ó· ‰È·ı¤ÙÂÈ ˘„ËÏ‹ ÔÈfiÙËÙ· ÛÙËÓ ·ÚÔ¯‹ ˘ËÚÂÛÈÒÓ.


T√¶π∫√ P∂¶√ƒΔ∞∑

20

KYPIAKH 28 ºEBPOYAPIOY 2010

∞ÏÏ·Á¤˜ ÛÙ· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· ÙÔ˘ ∞ÛÙÈÎÔ‡ ∫Δ∂§ ∞¡∞¶ƒ√™∞ƒª√∑√¡Δ∞π

Ù· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· ÙÔ˘ ∞ÛÙÈÎÔ‡ ∫Δ∂§ ÛÙË ÁÚ·ÌÌ‹ ÓÔ‡ÌÂÚÔ 5 ÏfiÁˆ Ï‹Í˘ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ™˘Ó-ÎÔÈÓˆÓ›· Ô˘ ı· Á›ÓÂÈ Û‹ÌÂÚ·. √È ·ÏÏ·Á¤˜ ÛÙ· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· Ù˘ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˘ ÁÚ·ÌÌ‹˜ ı· ÈÛ¯‡Ô˘Ó ·fi ·‡ÚÈÔ ¢Â˘Ù¤Ú· 1 ª·ÚÙ›Ô˘. °È· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÔÈ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÈÎÔÈÓˆÓÔ‡Ó ÛÙÔ ÙËÏ. 2421024232.

™˘Ó¿ÓÙËÛË ÚÔ¤‰ÚˆÓ Δ.√. ÛÙË ¡√¢∂ ™À¡∞¡Δ∏™∏ ÁÓˆÚÈÌ›·˜ ÙÔ˘ ÂÚÈÊÂÚÂÈ¿Ú¯Ë £ÂÛÛ·Ï›·˜ Ù˘ ¡.¢. Î. ÃÚ‹ÛÙÔ˘ ¢ËÌ¿ÎÔ˘ Ì ÙÔ˘˜ ÚÔ¤‰ÚÔ˘˜ ÙˆÓ ÙÔÈÎÒÓ ‰ËÌÔÙÈÎÒÓ ÔÚÁ·ÓÒÛÂˆÓ ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠ¯ı˜ ÛÙ· ÁÚ·Ê›· Ù˘ ¡√¢∂ ª·ÁÓËÛ›·˜. ™ÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË ‹Ù·Ó Î·È Ô ·ÚÌfi‰ÈÔ˜ ÙÔÌ¿گ˘ ÁÈ· ÙÔ ¡ÔÌfi Î. °ÈÒÚÁÔ˜ ¶·Ù¿Î˘. ∂π¡∞π ÁÓˆÛÙfi fiÙÈ ÛÙÔ ¶‹ÏÈÔ ¤¯Ô˘Ó ηٷÁÚ·Ê› Á‡Úˆ ÛÙ· 60 ·Ú·‰ÔÛȷο ¤ÙÚÈÓ· ÙÔ͈ٿ ÁÂʇÚÈ·. Δ· ÁÂʇÚÈ· ·˘Ù¿, ηٷÛ΢¤˜ ÙÔ˘ 18Ô˘ Î·È 19Ô˘ ·ÈÒÓ·, οÔÙ Â͢ËÚÂÙÔ‡Û·Ó ÙÔ ·ÓÂÙ˘Á̤ÓÔ ‰È·ÎÔÌÈÛÙÈÎfi ÂÌfiÚÈÔ ÙˆÓ ¯ˆÚÈÒÓ ÙÔ˘ ¶ËÏ›Ô˘ ÂÂÎÙ›ÓÔÓÙ·˜ Ù· ÌÔÓÔ¿ÙÈ· Î·È Ù· ηÏÓÙÂÚ›ÌÈ· ¿Óˆ ·fi ¯Â›Ì·ÚÚÔ˘˜, ڤ̷ٷ Î·È ÔÙ¿ÌÈ·. Δ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·fi Ù· ÁÂʇÚÈ· ·˘Ù¿, ηٷÛ΢·Ṳ̂ӷ Ì ÙË ÛÔÊ›· Î·È ÙËÓ ÂÌÂÈÚÈ΋ Ù¤¯ÓË ËÂÈÚˆÙÒÓ Ì·ÛÙfiÚˆÓ, ¿ÓÙÂÍ·Ó ÛÂÈÛÌÔ‡˜, ÏËÌ̇Ú˜, ηÙÔÏÈÛı‹ÛÂȘ, ÔϤÌÔ˘˜ Î·È ÙË ÊıÔÚ¿ ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ Î·È Û‹ÌÂÚ· ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÌÓËÌ›· Ù˘ Ï·˚΋˜ ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈ΋˜ Î·È ·ÓÂÎÙ›ÌËÙË ÔÏÈÙÈÛÙÈ΋ ÎÏËÚÔÓÔÌÈ¿ Ô˘ ÂÎÙÈÌÔ‡Ó Î·È ı·˘Ì¿˙Ô˘Ó ÔÈ ÂÚÈ·ÙËÙ¤˜ Ô˘ Ù· Û˘Ó·ÓÙÔ‡Ó ÛÙȘ ‰È·‰ÚÔ̤˜ ÙÔ˘˜. ŒÓ· Ù¤ÙÔÈÔ ·Ú·‰ÔÛÈ·Îfi ÁÂʇÚÈ, ˘‹Ú¯Â ̤¯ÚÈ ÚfiÛÊ·Ù· ̤۷ ÛÙ· ‰ÈÔÈÎËÙÈο fiÚÈ· Ù˘ ∫ÔÈÓfiÙËÙ·˜ ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ·˜ Î·È ÛÙË ‰È·‰ÚÔÌ‹ ·fi º˘ÙfiÎÔ ÁÈ· §¤Û¯È·ÓË, ÙÔ ÁÂʇÚÈ ÙÔ˘ “∞Ï‚‹˙Ô˘” , ‹ “ÛÙ’ ∞Ï‚›˙È” , ¿ÁÓˆÛÙ˘ ËÌÂÚÔ-

£· ˘ÏÔÔÈËı› ¿ÌÂÛ· Î·È ı· ÂÍÔÈÎÔÓÔÌËıÔ‡Ó 2.500 ΢‚Èο ÓÂÚÔ‡ ËÌÂÚËÛ›ˆ˜

¢∂À∞ªμ: ŒÚÁÔ ÂÚÈÔÚÈÛÌÔ‡ ÙˆÓ ‰È·ÚÚÔÒÓ

ÙÔÓ ÂÚÈÔÚÈÛÌfi ‰È·ÚÚÔÒÓ ÙÔ˘ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ ‰È·ÓÔÌ‹˜ μfiÏÔ˘ ÛÙԯ‡ÂÈ ¤ÚÁÔ Ô˘ ı· ˘ÏÔÔÈËı› ÛÙÔ ‰›ÎÙ˘Ô ‡‰Ú¢Û˘ Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∂ȯ›ÚËÛ˘ ⁄‰Ú¢Û˘ Î·È ∞Ô¯¤Ù¢Û˘ ªÂ›˙ÔÓÔ˜ ÂÚÈÔ¯‹˜ μfiÏÔ˘ ÙÔ˘˜ ÂfiÌÂÓÔ˘˜ Ì‹Ó˜.ΔÔ ¤ÚÁÔ ¤¯ÂÈ ÂÓÙ·¯ı› ÛÙÔ ∂ȯÂÈÚËÛÈ·Îfi ¶ÚfiÁÚ·ÌÌ· “¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Î·È ∞ÂÈÊfiÚÔ˜ ∞Ó¿Ù˘ÍË 2007-2013” ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ Î·È Û˘Á¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÂ›Ù·È ·fi ÙÔ Δ·ÌÂ›Ô ™˘ÓÔ¯‹˜. √ Û˘ÓÔÏÈÎfi˜ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ÊÙ¿ÓÂÈ Ù· 4.325.300 ¢ÚÒ Î·È Ì ÙÔ º¶∞ Ù· 5.103.854 ¢ÚÒ. ¶ÚÔ¯ı¤˜ ¶·Ú·Û΢‹ Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¢∂À∞ªμ Î·È ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ μfiÏÔ˘ Î. ∞ϤÎÔ˜ μÔ‡ÏÁ·Ú˘ ˘¤ÁÚ·„ ÙÔ Û˘ÌʈÓËÙÈÎfi ·Ô‰Ô¯‹˜ ÙˆÓ fiÚˆÓ Ù˘ ·fiÊ·Û˘ ¤ÓÙ·Í˘ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó ÔÈ ‰È·‰Èηۛ˜ ÁÈ· ÙË ‰ËÌÔÚ¿ÙËÛ‹ ÙÔ˘, ÂÓÒ ÛÙ· ̤۷ Ù˘ ‚‰ÔÌ¿‰·˜ ÛÂ Û˘Ó¿ÓÙËÛ‹ ÙÔ˘ Ì ÙÔÓ °.°. ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ∂Ó¤ÚÁÂÈ·˜, ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ Î·È ∫ÏÈÌ·ÙÈ΋˜ ∞ÏÏ·Á‹˜ Î. ∞. ∞Ó‰ÚÂfiÔ˘ÏÔ Â›¯Â Û˘˙ËÙ‹ÛÂÈ ·Ó·Ï˘ÙÈο ÙÔ ı¤Ì· ·˘Ùfi, ÂÈÛËÌ·›ÓÔÓÙ·˜ ÙËÓ ·Ó·ÁηÈfiÙËÙ· ˘ÏÔÔ›ËÛ‹˜ ÙÔ˘. Ÿˆ˜ ÙfiÓÈÛÂ Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ μfiÏÔ˘ Û ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ˘ÔÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘ Û˘ÌʈÓËÙÈÎÔ‡, Ë ÂÎÙ¤ÏÂÛË ÙÔ˘ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ·ÔÙ¤ÏÂÛ ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ· ÁÈ· ÙË ¢∂À∞ªμ Î·È ‰ÈÂΉÈ΋ıËΠ¤ÓÙÔÓ· Ë ¤ÓÙ·Í‹ ÙÔ˘ ÛÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ô˘ ¯ÂÈÚ›˙ÂÙ·È ÙÔ ˘Ô˘ÚÁ›Ô, ηıÒ˜ ηıËÌÂÚÈÓ¿ ηٷÁÚ¿ÊÂÙ·È ÛÙÔ ‰›ÎÙ˘Ô ‡-

‰Ú¢Û˘ Ù˘ ¢∂À∞ªμ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÔÛÔÛÙfi ‰È·ÚÚÔÒÓ, ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ ÂÈϤÔÓ ÛËÌ·›ÓÂÈ Î·È ÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ ·ÒÏÂȘ ÙfiÛÔ ÁÈ· ÙËÓ ∂ȯ›ÚËÛË, fiÛÔ Î·È ÁÈ· ÙÔ˘˜ η-

ٷӷψ٤˜. ¶ÈÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, ÙÔ ¤ÚÁÔ ÁÈ· ÙÔÓ ÂÚÈÔÚÈÛÌfi ÙˆÓ ‰È·ÚÚÔÒÓ ·ÊÔÚ¿ Û ̛· ÌÂÁ¿Ï˘ ¤ÎÙ·Û˘ ·Ú¤Ì‚·ÛË, Ë ÔÔ›· ÛÙÔ Û‡ÓÔÏfi

Ù˘ ۯ‰fiÓ ı· ÂÎÙÂÏÂÛÙ› ÛÙÔ ‰›ÎÙ˘Ô ‡‰Ú¢Û˘ ÙˆÓ fiÏÂˆÓ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ Î·È Ù˘ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜. ªÂÙ¿ ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘, fiˆ˜ ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛÂ Ô Î. μÔ‡ÏÁ·Ú˘, ı· ÂÈÙ¢¯ı› ÂÚÈÔÚÈÛÌfi˜ ‰È·ÚÚÔ‹˜ 2.500 Î.Ì. ÓÂÚÔ‡ ËÌÂÚËÛ›ˆ˜, ‰ËÏ·‰‹ ÙÔ˘ 7% ÙÔ˘ ·Ú·ÁfiÌÂÓÔ˘ ÓÂÚÔ‡ Î·È ·Ú¿ÏÏËÏ· ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙ÔÓÙ·È Û˘Óı‹Î˜ ˘ÁÈÂÈÓ‹˜ ÛÙÔ ‰È·ÓÂÌfiÌÂÓÔ ÓÂÚfi Î·È ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡ÓÙ·È Û˘Óı‹Î˜ ÁÈ· ÙÔÓ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfiÙÂÚÔ Î·È “Â˘Ê˘¤ÛÙÂÚÔ” ¤ÏÂÁ¯Ô ÙÔ˘ ˘‰Ú·ÁˆÁ›Ԣ. ΔÔ ¤ÚÁÔ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÙËÓ ÂÁηٿÛÙ·ÛË Û˘ÓÔÏÈο 75 ÛÙ·ıÌÒÓ ÂϤÁ¯Ô˘ Î·È ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛ˘: ·) ÙˆÓ 15 ÛÙ·ıÌÒÓ Ù‡Ô˘ ∞ ÁÈ· ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ηıÔÚÈÛÌÔ‡ ÙfiÛÔ Ù˘ ›ÂÛ˘, fiÛÔ Î·È Ù˘ ÂÈÙÚÂfiÌÂÓ˘ ·ÚÔ¯‹˜, ‚) 15 ÛÙ·ıÌÒÓ Ù‡Ô˘ μ ÁÈ· ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÙÔ˘ ÂÚÈÔÚÈÛÌÔ‡ Ù˘ ·ÚÔ¯‹˜, Á) 15 ÛÙ·ıÌÒÓ Ù‡Ô˘ ° ÁÈ· ÙËÓ ·ÚÔ¯‹ ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ

Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Û ÂfiÌÂÓ· ÂÈÏÂÁ̤ӷ ÛËÌ›· ÙÔ˘ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ Î·È ‰) 30 ÛÙ·ıÌÒÓ Ù‡Ô˘ ¢ ÁÈ· ÙËÓ ·ÚÔ¯‹ ÏËÚÔÊfiÚËÛ˘ Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ›ÂÛË Û ¿ÎÚ· ÙÔ˘ ‰ÈÎÙ‡Ô˘. ∂›Û˘, ı· ηٷÛ΢·ÛÙÔ‡Ó 45 ÊÚ¿ÙÈ·, Ù· ÔÔ›· ı· ·Ó·Ù‡ÛÛÔÓÙ·È Î·Ù¿ ÙË ‰È·‰ÚÔÌ‹ ÙÔ˘ ·ÁˆÁÔ‡ Î·È ı· ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó ˘fiÁÂÈ·, Ì ‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ 2Ì. Ï¿ÙÔ˜, 2Ì. ‚¿ıÔ˜ Î·È 5Ì. Ì‹ÎÔ˜, Ì ÛÎÔfi ÙËÓ ÙÔÔı¤ÙËÛË ÙˆÓ 45 ÛÙ·ıÌÒÓ ÂϤÁ¯Ô˘ Ù‡Ô˘ ∞, μ Î·È °. ∞ÎfiÌË ÙÔ ¤ÚÁÔ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ Û˘Ó‰¤ÛÂˆÓ ÙˆÓ ÛÙ·ıÌÒÓ ÂϤÁ¯ˆÓ ‰È·ÚÚÔÒÓ, ηıÒ˜ Î·È ÙˆÓ ˘fiÏÔÈˆÓ ηٷӷÏÒÛÂˆÓ Ì ÙÔ ‰›ÎÙ˘Ô Ù˘ ¢∂∏. ΔÔ ¯ÚÔÓԉȿÁÚ·ÌÌ· ˘ÏÔÔ›ËÛ˘ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ Â›Ó·È 18 Ì‹Ó˜, ÂÓÒ ·Í›˙ÂÈ Ó· ÛËÌÂȈı› ˆ˜ ηٿ ÙËÓ ÂÎÙ¤ÏÂÛ‹ ÙÔ˘ ı· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËıÔ‡Ó 10 Ӥ˜ ı¤ÛÂȘ ÂÚÁ·Û›·˜ Î·È ‰‡Ô ηٿ ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘.

∏ ηٷÛÙÚÔÊ‹ ·Ú·‰ÔÛÈ·ÎÔ‡ ÙÔ͈ÙÔ‡ ÁÂÊ˘ÚÈÔ‡

ºˆÙfi μ

ºˆÙfi ∞

ÌËÓ›·˜ ηٷÛ΢‹˜, Ô˘ ÁÂʇڈÓ ÙË ÚÂÌ·ÙÈ¿ ÙÔ˘ •ËÚÈ¿ (ÛÙË ÊˆÙÔÁÚ·Ê›· ∞ Ê·›ÓÂÙ·È ÙÔ ÁÂʇÚÈ ÚÈÓ ÙËÓ Î·Ù·ÛÙÚÔÊ‹). ΔÔ ÁÂʇÚÈ ·˘Ùfi ‰¤¯ÙËΠÚfiÛÊ·Ù· ÌÈ· ÚˆÙÔÊ·Ó‹ Â›ıÂÛË ‚·Ó‰¿ÏˆÓ Ì ÛÎÔfi ÙËÓ Î·Ù·ÛÙÚÔÊ‹ ÙÔ˘ Ô˘ ‰˘ÛÙ˘¯Ò˜ ‰ÂÓ ı· ·ÚÁ‹-

À¿Ú¯ÂÈ ıÂÚ·›· ÁÈ· ÙÔÓ ÂÓ‹ÏÈη Ô˘ ÙÚ·˘Ï›˙ÂÈ; ñ ΔÈ Â›Ó·È ÙÚ·˘ÏÈÛÌfi˜ Î·È Ò˜ ÂΉËÏÒÓÂÙ·È; √ ÙÚ·˘ÏÈÛÌfi˜ Â›Ó·È ÌÈ· ‰˘ÛÎÔÏ›· ÛÙË ÚÔ‹ Ù˘ ÔÌÈÏ›·˜. ∂ΉËÏÒÓÂÙ·È Ì “ÎfiÏÏËÌ·/ÌÏÔοÚÈÛÌ·” ÛÙËÓ ·Ú¯‹ ‹ ÙË Ì¤ÛË Ù˘ Ϥ͢, Û·Ó Â·Ó¿ÏË„Ë Û˘ÏÏ·‚ÒÓ ‹ Û·Ó ÂÈÌ‹Î˘ÓÛË ‹¯ˆÓ. ¶ÈÔ Û˘¯Ó¿ ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ÛÙÔ ÍÂΛÓËÌ· ÌÈ·˜ ÊÚ¿Û˘ Î·È ÌÔÚ› Ó· Û˘Óԉ‡ÂÙ·È ·fi Û˘Û¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ÚÔÛÒÔ˘ ‹ ÙÔ˘ ÛÒÌ·ÙÔ˜ Î·È ·˘ÍË̤ÓË Ì˘˚΋ ¤ÓÙ·ÛË. ∂›Ó·È ÌÈ· ‰˘ÛÎÔÏ›· ÛÙË ÚÔ‹ Ù˘ ÔÌÈÏ›·˜ Ë ÔÔ›· ÌÔÚ› Ó· ÂËÚ¿˙ÂÈ ÛËÌ·ÓÙÈο ÙËÓ Â˘ÎÔÏ›· Ì ÙËÓ ÔÔ›· Ô ¿ÓıÚˆÔ˜ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›. ªÔÚ› Ó· ÙÔÓ Ô‰ËÁ› ÛÙÔ Ó· ·ÏÏ¿˙ÂÈ Ù· ÏfiÁÈ· ÙÔ˘, Ó· ·ÔʇÁÂÈ Ï¤ÍÂȘ ÚfiÛˆ· ‹ ÂÚÈÛÙ¿ÛÂȘ, ·ÎfiÌË Î·È Ó· ·Ú·ÈÙËı› ·fi ÙËÓ ÂÈı˘Ì›· ÙÔ˘ Ó· ÂÈÎÔÈÓˆÓ‹ÛÂÈ ÏÂÎÙÈο. ∏ ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ô˘ οÓÂÈ ÙÔ ¿ÙÔÌÔ Ô˘ ÙÚ·˘Ï›˙ÂÈ Ó· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ ‹ Ó· ·ÔʇÁÂÈ ÙÔÓ ÙÚ·˘ÏÈÛÌfi ÚÔηÏ› ¤ÓÙÔÓË „˘¯ÔÏÔÁÈ΋ ›ÂÛË Î·È Èı·ÓÒ˜ ÌÈ· ·›ÛıËÛË ·ÓÂ¿ÚÎÂÈ·˜ Î·È Ì·Ù·›ˆÛ˘ Ù˘ ÂÈı˘Ì›·˜ ÁÈ· ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·. Δ· Û˘Ó·ÈÛı‹Ì·Ù· Ô˘ ·Ó·Ù‡ÛÛÔÓÙ·È Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔÓ ÙÚ·˘ÏÈÛÌfi ·ÔÙÂÏÔ‡Ó Ù· ÏÂÁfiÌÂÓ· ÂÛˆÙÂÚÈο ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ÙÔ˘, Ù· ÔÔ›·, ·˘Í·ÓfiÌÂÓ· Ì ÙÔ ¯ÚfiÓÔ, ÙÔÓ Û˘ÓÙËÚÔ‡Ó. ñ ™Â ÙÈ ÔÛÔÛÙfi ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È Ô ÙÚ·˘ÏÈÛÌfi˜ ÛÙÔ˘˜ ÂÓ‹ÏÈΘ; ∞ÓÂÍ¿ÚÙËÙ· ·fi ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ Ù¿ÍË, Â˘Ê˘˝·, Â¿ÁÁÂÏÌ· ‹ ËÏÈΛ·, ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ÌÂ Û˘¯ÓfiÙËÙ· 1% ÙÔ˘ Û˘ÓÔÏÈÎÔ‡ ÏËı˘ÛÌÔ‡, Û ÚfiÛˆ· Î·È ÙˆÓ ‰‡Ô ʇψÓ, Û ·Ó·ÏÔÁ›· ·Ó‰ÚÒÓ ñ Á˘Ó·ÈÎÒÓ 4 ÚÔ˜ 1. ñÀ¿Ú¯ÂÈ ıÂÚ·›· ÁÈ· ÙÔÓ ÂÓ‹ÏÈη Ô˘ ÙÚ·˘Ï›˙ÂÈ; ¶·ÚfiÙÈ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ıÂÚ·›· Ì ÙËÓ ¤ÓÓÔÈ· Ù˘ ›·Û˘, ÙÔ ÚfiÛˆÔ Ô˘ ÙÚ·˘Ï›˙ÂÈ ÌÔÚ› Ó· ÙÚÔÔÔÈ‹ÛÂÈ ÙÔÓ ÙÚ·˘ÏÈÛÌfi ÙÔ˘ Û ¤Ó·Ó ÂÏÂÁ¯fiÌÂÓÔ, ‡ÎÔÏÔ Î·È ·Ô‰ÂÎÙfi ÙÚfiÔ ÔÌÈÏ›·˜ Î·È Ó· ÂϤÁ¯ÂÈ Ù· Û˘Ó·ÈÛı‹Ì·Ù¿ ÙÔ˘ Û¯ÂÙÈο Ì ·˘ÙfiÓ. Δ· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù·, ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ Â›Ó·È: ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ·‡ÍËÛË Ù˘ ¢ÊÚ¿‰ÂÈ·˜, Ì›ˆÛË Ù˘ Û˘¯ÓfiÙËÙ·˜ Î·È ¤ÓÙ·Û˘ ÙˆÓ ÛÙÈÁÌÒÓ ÙÔ˘ ÙÚ·˘ÏÈÛÌÔ‡, ¢ÎÔÏfiÙÂÚË ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·, ıÂÙÈ΋ ·ÏÏ·Á‹ ÛÙÔÓ ÙÚfiÔ Ù˘ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ Î·È ÛÙÔ ÚfiÏÔ Ô˘ ÙÔ ÚfiÛˆÔ Ô˘ ÙÚ·˘Ï›˙ÂÈ ¤¯ÂÈ ÛÙËÓ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·, ¢ÎÔÏfiÙÂÚË Û˘Ó·Ó·ÛÙÚÔÊ‹ Ì ÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜. ñ√ ÙÚ·˘ÏÈÛÌfi˜ Â·ÓÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ÌÂÙ¿ ÙËÓ ıÂÚ·›·; ¡·È. √ ÙÚ·˘ÏÈÛÌfi˜ ÂÓ‰¤¯ÂÙ·È Ó· Â·ÓÂÌÊ·ÓÈÛÙ› ÌÂÙ¿ ÙËÓ ıÂÚ·›·, Û˘Ó‹ıˆ˜ fï˜ Û Ôχ ÌÈÎÚfiÙÂÚË ¤ÓÙ·ÛË Î·È Û˘¯ÓfiÙËÙ· Î·È Ì ¿ÏÏ· ËÈfiÙÂÚ· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο. ™˘Ó‹ıˆ˜ ıÂÚ·›· Û˘ÓÙ‹ÚËÛ˘ ‹ ÔÏÈÁfi¯ÚÔÓË Â·Ó·ÏËÙÈ΋ ıÂÚ·›· ‚ÔËı¿ ÛÙË ‰È·Ù‹ÚËÛË Ù˘ ηϋ˜ ÔÌÈÏ›·˜.

ÛÂÈ Ó· ¤ÚıÂÈ (ÛÙË ÊˆÙÔÁÚ·Ê›· μ Ê·›ÓÂÙ·È ÙÔ ÁÂʇÚÈ ÌÂÙ¿ ÙËÓ Â›ıÂÛË). ¶ÂÚÈÁÚ¿ÊÔ˘Ì ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÙË ÌÂıÔ‰ÔÏÔÁ›· Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ Î¿ÔÈÔ˜ ÁÈ· Ó· ηٷÛÙÚ¤„ÂÈ ¤Ó· ·Ú·‰ÔÛÈ·Îfi ¤ÙÚÈÓÔ ÙÔ͈Ùfi ÁÂʇÚÈ, ÌÂıÔ‰ÔÏÔ-

Á›· Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ı‹ıËΠÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ÙÔ˘ ÁÂÊ˘ÚÈÔ‡ ·˘ÙÔ‡, ·ÏÏ¿ Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËı› Î·È Û ¿ÏÏ· ÁÂʇÚÈ· ·Ó¿ ÙËÓ ÂÈÎÚ¿ÙÂÈ· Ì ٷ ›‰È· ı·̷ÙÈο ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù·: ∞. ™˘ÌÏËÚÒÓÔ˘Ì ÙȘ ¤ÙÚ˜ Ô˘ Ï›Ô˘Ó ·fi ÙÔ ÙfiÍÔ ÙÔ˘

ñÀ¿Ú¯Ô˘Ó ‰È·ÊÔÚÂÙÈο ›‰Ë ıÂÚ·›·˜; √ ÙÚ·˘ÏÈÛÌfi˜ οı ·ÓıÚÒÔ˘ Â›Ó·È ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi˜. À¿Ú¯Ô˘Ó ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ıÂÚ·¢ÙÈΤ˜ ÚÔÛÂÁÁ›ÛÂȘ Ô˘ Ù·ÈÚÈ¿˙Ô˘Ó Û ‰È·ÊÔÚÂÙÈο ÚfiÛˆ·. √ ıÂÚ·Â˘Ù‹˜ Â›Ó·È ·˘Ùfi˜ Ô˘ ·ÍÈÔÏÔÁ› ÙÔ Î¿ı ÂÚÈÛÙ·ÙÈÎfi Î·È ÚÔÙ›ÓÂÈ ÙËÓ Î·Ù¿ÏÏËÏË ıÂÚ·›· ‹ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi ıÂÚ·ÂÈÒÓ. ΔÔ ∫¤ÓÙÚÔ §fiÁÔ˘ ∂À §∂°∂π¡ ÍÂÎÈÓ¿ ÙÔÓ ¡¤Ô ∫‡ÎÏÔ

“™˘˙ËÙ‹ÛÂȘ Ì ∞Ó‹Û˘¯Ô˘˜ °ÔÓ›˜”

Ô˘ ·¢ı‡ÓÂÙ·È Û ÁÔÓ›˜ Ô˘ ‰ÂÓ ÂÊËÛ˘¯¿˙Ô˘Ó Û ÁÔÓ›˜ Ô˘ ·ÓËÛ˘¯Ô‡Ó Û ÁÔÓ›˜ Ô˘ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ËÛ˘¯¿ÛÔ˘Ó. √È “™˘˙ËÙ‹ÛÂȘ” ÔÚÁ·ÓÒÓÔÓÙ·È Û ·ÎÏÔ˘˜ 3 Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂˆÓ Ì ÎÔÈÓ‹ ıÂÌ·ÙÔÏÔÁ›·, Û˘ÓÙÔÓ›˙ÔÓÙ·È ·fi ÙËÓ æ˘¯ÔÏfiÁÔ ÙÔ˘ ∫¤ÓÙÚÔ˘, η. ∞ÁÁÂÏÈ΋ ÃÔÚÙ·ÚÁÈ¿, Î·È ·ÊÔÚÔ‡Ó ÂÚÈÔÚÈṲ̂ÓÔ ·ÚÈıÌfi ÁÔÓ¤ˆÓ / Û˘ÌÌÂÙ¯fiÓÙˆÓ. √ ¶ÚÒÙÔ˜ ∫‡ÎÏÔ˜ ÍÂÎÈÓ¿ ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË 3 ª·ÚÙ›Ô˘ 2010, Ì ı¤Ì·: ™˘ÁÎÚÔ‡ÛÂȘ Ì ÙÔ ·È‰›: Ô‡ Ú¤ÂÈ Ó· ÌÔ˘Ó Ù· fiÚÈ·; Δ¯ÓÈΤ˜ ∞ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈ΋˜ ¶·Ú¤Ì‚·Û˘ °È· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜, ·¢ı˘Óı›Ù ÛÙË °Ú·ÌÌ·Ù›· ÙÔ˘ ∫¤ÓÙÚÔ˘ ÛÙÔ μfiÏÔ (ηıËÌÂÚÈÓ¿: 10.00-13.00 & 17.00-20.00) ΔËϤʈÓÔ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜: 2421033320 & 2421033327 ∞ÈÙ‹ÛÂȘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ‰ÂÎÙ¤˜ ¤ˆ˜ ÙȘ 28 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ 2010

∂À£À¡∏ ™Δ∏§∏™: ∫∂¡Δƒ√ §√°√À ∂À §∂°∂π¡ À‡ı˘ÓÔÈ ∫¤ÓÙÚÔ˘: ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ª·ÚÔ‡ÛÔ˜, §ÔÁÔ‰ÈÎfi˜ ∫ÂÚ·ÛÈ¿ ª·ÚÔ‡ÛÔ˘, °ÏˆÛÛÔÏfiÁÔ˜

¢π∞°¡ø™∏ A¶√∫∞Δ∞™Δ∞™∏ ✓§fiÁÔ˜ ✓ºˆÓ‹ ✓OÌÈÏ›· ✓¢˘ÛÏÂÍ›· ✓M·ıËÛȷΤ˜ ¢˘ÛÎÔϛ˜ ✓EÚÁÔıÂÚ·›· ✓æ˘¯Ô·È‰·ÁˆÁÈ΋ AÓ¿Ù˘ÍË ✓™˘Ì‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋ AÁˆÁ‹

Y‡ı˘ÓÔÈ K¤ÓÙÚÔ˘: ¢∏ª∏Δƒ∏™ M∞ƒ√À™√™ §ÔÁÔ‰ÈÎfi˜ K∂ƒ∞™π∞ BfiÏÔ˜: ™¶Àƒπ¢∏ 2-I∞™√¡√™ T.K. 38221 - TËÏ.: (24210) 33320 TËÏ./Fax: (24210) 33327 M∞ƒ√À™√À §¿ÚÈÛ·: Ã. ™ªÀƒ¡∏™ 7 - TËÏ.: 2410 231333 Fax: 2410 231364 °ÏˆÛÛÔÏfiÁÔ˜

ÁÂÊ˘ÚÈÔ‡ ‹ Ô˘ Â›Ó·È Êı·Ṳ́Ó˜, Ì ¤ÙÚ˜ ¿ÏÏÔ˘ ¯ÚÒÌ·ÙÔ˜, ·fi ¿ÏÏÔ Ì¤ÚÔ˜ ÒÛÙ ÙÔ ÁÂʇÚÈ Ó· ÌËÓ ÂÓÙ¿ÛÛÂÙ·È ¯ÚˆÌ·ÙÈο ÛÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙ· ¯ÒÚÔ ·ÏÏ¿ Ó· “οÓÂÈ ·ÓÙ›ıÂÛË” . μ. ƒ›¯ÓÔ˘Ì ÛÙÔÓ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙ· ¯ÒÚÔ fiÔ˘ ÌÔÚԇ̠ÙÛÈ̤ÓÙÔ ÁÈ· Ó· ÈÛ¯˘ÚÔÔÈ‹ÛÔ˘Ì ÙËÓ Î·Ù·Û΢‹. °. ∫·Ù·Û΢¿˙Ô˘Ì Ï·ÎfiÛÙÚˆÙÔ Ì ÙÛÈ̤ÓÙÔ ·ÓÙ› ÁÈ· ηÏÓÙÂÚ›ÌÈ Ô˘ οÔÙ ÂÚÓÔ‡Û ¿Óˆ ·fi ÙÔ ÁÂʇÚÈ ÒÛÙÂ Ë ‰È¤Ï¢ÛË Â˙ÒÓ Î·È Ì˯·ÓÒÓ Ó· Â›Ó·È ÈÔ ¿ÓÂÙË. ¢. ÃÙ›˙Ô˘Ì ÙÔȯ›· ‰ÂÍÈ¿ Î·È ·ÚÈÛÙÂÚ¿ ÙÔ˘ ÁÂÊ˘ÚÈÔ‡ Ì ÌÈ· Ù¤ÙÔÈ· ÏÈıÔ‰ÔÌ‹ Ô˘ ı· ˙‹Ï¢ ·ÎfiÌË Î·È ¤Ó·˜ ÂÍÚÂÛÈÔÓÈÛÙ‹˜ ηÏÏÈÙ¤¯Ó˘ (ÎÔÈÓÒ˜ ÙÔÔıÂÙԇ̠ÙȘ ¤ÙÚ˜ ÙÔ˘ ÙÔȯ›Ô˘ fiˆ˜ Ì·˜ ¤ÚıÂÈ). ∂. ∞ÔÙÂÏÂÈÒÓÔ˘Ì ÙÔ ¤ÚÁÔ Ì·˜ ÂÓÈÛ¯‡ÔÓÙ·˜ Ù· ‰˘Ô ÙÔȯ›· Ì ÌÂÁ¿ÏÔ˘ ¿¯Ô˘˜ Î·È ‡„Ô˘˜ “ÎÔ˘·ÛÙ¤˜” ·fi ÙÛÈ̤ÓÙÔ, ·ÏÏ¿˙ÔÓÙ·˜ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ÙË ÁˆÌÂÙÚ›·,

ÙÔ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· Î·È ·ÏÏÔÈÒÓÔÓÙ·˜ ÂÓÙÂÏÒ˜ ÙË Ê˘ÛÈÔÁӈ̛· ÙÔ˘ ÁÂÊ˘ÚÈÔ‡. ™Δ. ¢ÂÓ ·ÔÌ·ÎÚ‡ÓÔ˘Ì ¯·Ï›ÎÈ Î·È ÊÂÚÙ¤˜ ‡Ï˜ οو ·fi ÙÔ ÛÙÂÊ¿ÓÈ Ù˘ η̿ڷ˜ ÙÔ˘ ÁÂÊ˘ÚÈÔ‡ ÒÛÙ ӷ ÂÌÔ‰›˙Ô˘Ì ÙË ÚÔ‹ ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡ Ô˘ ηÙ‚¿˙ÂÈ Ë ÚÂÌ·ÙÈ¿. ∞Ó ÂÎÙÂϤÛÔ˘Ì ٷ ‚‹Ì·Ù· ·˘Ù¿ Î·È ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ì ÌÈ· ÌÂÁ¿ÏË ÓÂÚÔÔÓÙ‹, ÙÔ ÓÂÚfi Ù˘ ÚÂÌ·ÙÈ¿˜ ‰ÂÓ ı· ÂÚÓ¿ÂÈ È· ¿Óˆ ·fi ÙÔ ÁÂʇÚÈ fiˆ˜ ¤Î·Ó ̤¯ÚÈ ÙÒÚ·, ·ÏÏ¿ ÚÔÛÎÚÔ‡ÔÓÙ·˜ Ì ÔÚÌ‹ Î·È ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·˜ ÌÂÁ¿ÏË ·ÓÙ›ÛÙ·ÛË ÛÙ· ÙÔȯ›· (‚Ϥ ÛÙ¿‰ÈÔ ¢) ı· Û˘Ì·Ú·Û‡ÚÂÈ Î·È fiÏË Ì·˙› ÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ ‰È·ÙËÚÒÓÙ·˜ ÙÔ ÁÂʇÚÈ “ÛÙ’ ∞Ï‚›˙È” ÌfiÓÔ ÛÙË ÌÓ‹ÌË Ì·˜ Î·È Û οÔȘ ʈÙÔÁڷʛ˜. ¶ÔÏÏ¿ Â›Ó·È Ù· ÂÚˆÙ‹Ì·Ù· Ô˘ ı· Ì›ÓÔ˘Ó ·Ó·¿ÓÙËÙ·: ¶ÔÈÔ˜ ¤‰ˆÛ ÙËÓ ¿‰ÂÈ· ÁÈ· ÌÈ· Ù¤ÙÔÈ· Â¤Ì‚·ÛË Û ¤Ó· ÌÓËÌ›Ô; ŒÁÈÓ ÌÂϤÙË; ¶ÔÈÔ˜ ÙËÓ ÂÓ¤ÎÚÈÓÂ; ¶ÔÈÔ˜ ¤Î·Ó Â›‚ÏÂ„Ë ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘; £· ·Ô‰ÔıÔ‡Ó Â˘ı‡Ó˜ fiÙ·Ó ¤ÛÂÈ ÙÔ ÁÂʇÚÈ; ∫·È ¿ÏÏ· ÔÏÏ¿. ∞Ó Î·È Ê·›ÓÂÙ·È ·Û‹Ì·ÓÙÔ ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ Ù˘ ηٷÛÙÚÔÊ‹˜ ÂÓfi˜ ÁÂÊ˘ÚÈÔ‡ Û ÌÈ· ÚÂÌ·ÙÈ¿ ÙÔ˘ ¶ËÏ›Ô˘, ·ÓÙÈηÙÔÙÚ›˙ÂÈ ˆÛÙfiÛÔ ÙËÓ ·ÔÛ‡ÓıÂÛË ÙˆÓ ·ÚÌfi‰ÈˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ, ÙËÓ ·Û¯ÂÙÔÛ‡ÓË Î·È ÚÔ¯ÂÈÚfiÙËÙ· ÙˆÓ ÂÚÁÔÏ¿‚ˆÓ, ÙˆÓ Ì˯·ÓÈÎÒÓ Î·È fiÏˆÓ ÙˆÓ ÂÌÏÂÎfiÌÂÓˆÓ Ì ٤ÙÔȘ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›Â˜ ÊÔÚ¤ˆÓ, ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›Â˜ Ô˘ Â›Ó·È ÚÔÙÈÌfiÙÂÚÔ Ó· Ï›Ô˘Ó ÁÈ· Ó· ÌË Ì·˜ Ï›„Ô˘Ó Î·È ¿ÏÏ· ÁÂʇÚÈ·. ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ μ›ÁÎÏ·˜, ¶ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÔÏfiÁÔ˜


T√¶π∫√ P∂¶√ƒΔ∞∑

21

KÀƒπ∞∫∏ 28 º∂μƒ√À∞ƒπ√À 2010

¢È‹ÌÂÚÔ μȈ̷ÙÈÎfi ™ÂÌÈÓ¿ÚÈÔ √π √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ› ∫¤ÓÙÚÔ˘ ¶·È-

√È ·Ó·ÌÓ‹ÛÂȘ ÌÈ·˜ Ì·ı‹ÙÚÈ·˜, ·ÚÎÂÙ¤˜ ‰ÂηÂٛ˜ ÌÂÙ¿...

∏ ∂ÌÔÚÈ΋ ™¯ÔÏ‹ μfiÏÔ˘ ¢

È·‚¿˙ÔÓÙ·˜ ÛÙÔ μ‹Ì· ÙÔ˘ ¶ÔÏ›ÙË Ù˘ “£ÂÛÛ·Ï›·˜” Ù˘ 18/2 ÙÔ ¿ÚıÚÔ ÙÔ˘ Î. ∫ˆÓ. ∑ˆÁÚ¿ÊÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ∂ÌÔÚÈ΋ ™¯ÔÏ‹, ·ÈÛı¿ÓıËη ‚·ıÈ¿ Û˘ÁΛÓËÛË Î·È ÓÔÛÙ·ÏÁ›· Ì·˙›. À‹ÚÍ· ÎÈ ÂÁÒ 6 ¯ÚfiÓÈ· Ì·ı‹ÙÚÈ· ÙÔ˘ ÂÎÏÂÎÙÔ‡ ·˘ÙÔ‡ ™¯ÔÏ›Ԣ Î·È Â›¯· ηıËÁËÙ‹ ÙÔ ¡›ÎÔ ™·Ì·Ú¿, ÙÔÓ ÔÔ›Ô ÌÓËÌÔÓ‡ÂÈ Ì Û‚·ÛÌfi Ô Û˘ÁÁڷʤ·˜ ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘.

∞ÈÛı¿ÓıËη, ÏÔÈfiÓ, ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË Ó· ÁÚ¿„ˆ ‰˘Ô ÏfiÁÈ· ·fi ηډȿ˜, ¤ÙÛÈ ·˘ıfiÚÌËÙ·, ·Ï¿ Î·È ·ÏËıÈÓ¿. ¡·È! Œ¯ÂÈ ‰›Î·ÈÔ Ô Î. ∑ˆÁÚ¿ÊÔ˜ “Ë ∂ÌÔÚÈ΋ ™¯ÔÏ‹ μfiÏÔ˘ ‹Ù·Ó ¤Ó· ‰ËÌfiÛÈÔ Û¯ÔÏÂ›Ô Ì¤Û˘ ∂Î·›‰Â˘Û˘ (Ô˘ ˘·ÁfiÙ·Ó ÙfiÙ ÛÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô μÈÔÌ˯·Ó›·˜ Î·È Ô˘ ·Ú›¯Â ÛÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ Ù˘ fi¯È ÎÔ‡ÊȘ Î·È ¿¯ÚËÛÙ˜ ÁÓÒÛÂȘ, ·ÏÏ¿ fiÏ· Ù· ÂÊfi‰È· ÁÈ· ÌÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÛÙ·‰ÈÔ‰ÚÔÌ›·, ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ›Ûˆ˜ ·fi ·˘Ù¿ Ô˘ ·Ú¤¯Ô˘Ó Û‹ÌÂÚ· Ù· ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈ·!” . Δ· Ì·ı‹Ì·Ù·: §ÔÁÈÛÙÈ΋, ºÔÚÔÏÔÁÈÎfi ¢›Î·ÈÔ, ¢ËÌfiÛÈÔ §ÔÁÈÛÙÈÎfi, ∂ÌÔÚÂ˘Ì·ÙÔÏÔÁ›·, ∂ÌÔÚÈÔÏÔÁ›·, ∂ÈÛÙÔÏÔÁÚ·Ê›· ‹Ù·Ó ··Ú·›ÙËÙ· Ó· Ù· η٤¯ÂÈ fiÔÈÔ˜ ı· ·Û¯ÔÏ›ÙÔ Ì ÂÌÔÚÈΤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ. √È Í¤Ó˜ ÁÏÒÛÛ˜ ∞ÁÁÏÈο Î·È °·ÏÏÈο ‰È‰¿ÛÎÔÓÙ·Ó ÂÓÙ·ÙÈο. ∫·È fiÏ· ·˘Ù¿ ·fi ÂÎÏÂÎÙÔ‡˜ ηıËÁËÙ¤˜ Ì ÌÂÙ·Ù˘¯È·Î¤˜ ÛÔ˘‰¤˜ ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, ‰È‰¿ÛÎÔÓÙ·Ó Î·È fiÏ· Ù· Ì·ı‹Ì·Ù· ÙÔ˘ °˘ÌÓ·Û›Ô˘ (ÂÍ·Ù¿ÍÈÔ˘ ÙfiÙÂ) fï˜ Ì ÏÈÁfiÙÂÚ˜ ÒÚ˜ ‰È‰·Ûηϛ·˜, ȉȷ›ÙÂÚ· Ù· ∞Ú¯·›·. ΔÔ ÁÂÁÔÓfi˜ Î·È ÌfiÓÔ fiÙÈ ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈ˙·Ó ÚÈÓ ·ÎfiÌ· ·ÔÊÔÈÙ‹ÛÔ˘Ó ı¤ÛÂȘ Û ÂÌÔÚÈΤ˜ Î·È ‚ÈÔÌ˯·ÓÈΤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ, Û ÙÚ¿Â˙˜ Î·È √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡˜ - Ô μfiÏÔ˜ ÙfiÙ ›¯Â ÌÂÁ¿ÏË ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ¿ÓıÈÛË - ¤‰ÂȯÓ Ù˘ ÔÈfiÙËÙ· Ù˘ ηٿÚÙÈÛ˘ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ Ù˘ ∂ÌÔÚÈ΋˜ ™¯ÔÏ‹˜. ∂ÎÙfi˜ ·fi Ù· Ì·ı‹Ì·Ù· (5 ÒÚ˜

ÙÔ Úˆ› Î·È 3 ÒÚ˜ ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì·) Î·È Ù· ™¿‚‚·Ù· ‚¤‚·È·, ›¯·Ì ÎÈ ¿ÏϘ ··Û¯ÔÏ‹ÛÂȘ. ΔËÓ ·ıÏËÙÈ΋ ÔÌ¿‰· ÎÔÚÈÙÛÈÒÓ Ì ‰È·ÎÚ›ÛÂȘ ÛÙÔ˘˜ ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ˘˜ Î·È Û ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎÔ‡˜ ·ÁÒÓ˜, Ì·˙› Ì ÙËÓ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ °˘ÌÓ·Û›Ô˘ £ËϤˆÓ. ∫·È ·ÎfiÌ· ÛÙËÓ ∂ÌÔÚÈ΋ ™¯ÔÏ‹ ȉڇıËÎÂ Î·È ÔÌ¿‰· √‰ËÁÒÓ ÙÔ 1936, Ô˘ ÂÓۈ̷ÙÒıËΠ̠ÙËÓ 1Ë ÔÌ¿‰· Ô˘ ȉڇıËΠÙÔ 1937 ÛÙÔ ø‰Â›Ô ∞Ó¤ÙÙ·˜ ΔÛÔÏ¿ÎË. À‹Ú¯Â ‰Â Î·È ÌÈ· ÔÌ¿‰· ¶ÚÔÛÎfiˆÓ ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο ·fi Ì·ıËÙ¤˜ Ù˘ ∂ÌÔÚÈ΋˜ Ôχ ·ÍÈfiÏÔÁË. ªÈ· ÚˆÙfiÙ˘Ë ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ‰Ú¿ÛË Ì·˜ ‹Ù·Ó Ô˘ 13 Ì·ıËÙ¤˜ Ù˘ Ù¿Í˘ ÌÔ˘ ·Û¯ÔÏËı‹Î·Ì Ì ı¤Ì·Ù· ÔÏÈÙÈÛÙÈο “°È· ÌÈ· Ó¤· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·” ‹Ù·Ó Ô ÛÙfi¯Ô˜ Ì·˜. ∂›¯·ÌÂ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ ÙÔÓ ÂÍ·›ÚÂÙÔ Î·ıËÁËÙ‹ Ì·˜ ªÈ¯·‹Ï ΔۛϷÁ·. £˘Ì¿Ì·È ˆ˜ ÁÚ¿„·Ì ÛÙÔ §fiÁÈÔ ªÂÏ‹ ¡ÈÎÔÏ·˝‰Ë, Ô ÔÔ›Ô˜ ÙfiÛÔ ÂÓıÔ˘ÛÈ¿ÛÙËΠÔ˘ Ì·˜ ·ÊȤڈÛ ÙÔ Î‡ÚÈÔ ¿ÚıÚÔ Ù˘ ÂÊËÌÂÚ›‰·˜ Ì ٛÙÏÔ “ÛÙÔ˘˜ ‰ÂηÙÚ›˜ Ì·ıËÙ¤˜ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘” . Œ¯ˆ Ê˘Ï¿ÍÂÈ ÙÔ ¿ÚıÚÔ, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ı˘Ì¿Ì·È ÙÔÓ Ù›ÙÏÔ Ù˘ ÂÊËÌÂÚ›‰·˜. §¿ıÔ˜ ÌÔ˘. ¢Ô˘Ï¤„·Ì Ôχ ÁÈ’ ·˘Ù‹ ÙË “Ó¤· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·” . ª¤¯ÚÈ Ô˘ ıÂÏ‹Û·Ì ӷ ·Ó‚¿ÛÔ˘Ì ¤Ó· ı·ÙÚÈÎfi ¤ÚÁÔ ·ÍÈÒÛÂˆÓ ÙÔÓ “∞Ú¯ÔÓÙÔ¯ˆÚÈ¿ÙË” ÙÔ˘ ªÔÏȤÚÔ˘. ™‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ Â‰Ò Ô Î·ıËÁËÙ‹˜ Δ¯ÓÈÎÒÓ ™‡ÚÔ˜ ∫fiÎÎÈÓÔ˜, Ô ÁÓˆÛÙfi˜ ˙ˆÁÚ¿ÊÔ˜. ¢Ô˘Ï¤„·Ì Ôχ, ÊÙ¿Û·Ì ۯ‰fiÓ ÛÙËÓ ÙÂÏÈ΋ Úfi‚·, fï˜ ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÛÙÈÁÌ‹ Ì·˜ ·Ó·ÎÔÈÓÒ-

ıËΠ·Ï¿ “fiÙÈ “ÙÔ ·Ó¤‚·ÛÌ· ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ Ì·Ù·ÈÒÓÂÙ·È” . ∏ ·ÔÁÔ‹ÙÂ˘Û‹ Ì·˜ ÌÂÁ¿ÏË, Ë ·fiÊ·ÛË ¿ÛÙÔ¯Ë, ÁÈ·Ù› Ë Î·ıËÁ‹ÙÚÈ· ÙˆÓ °·ÏÏÈÎÒÓ ¤ÎÚÈÓ ÙÔ ¤ÚÁÔ ·Î·Ù¿ÏÏËÏÔ Ó· ·Ó‚› ·fi “·Ó‹ÏÈÎÔ˘˜” (›¯Â ÌfiÏȘ ‰ÈÔÚÈÛÙ› ÛÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô Ì·˜). ŸÌˆ˜ Ì·˜ ¤ÌÂÈÓÂ Ë ÏÔ‡ÛÈ· ÂÌÂÈÚ›· Ô˘ ·ÔÎÙ‹Û·ÌÂ, ÔÈ ÁÓÒÛÂȘ Á‡Úˆ ·fi ÙÔ ı¤·ÙÚÔ, ÙÔ Û˘ÁÁڷʤ· Î·È ÙÔ Î¤ÊÈ Î·È Ë ‰È·ÛΤ‰·ÛË ÙȘ ÒÚ˜ Ù˘ Úfi‚·˜. Ÿˆ˜ ‹Ù·Ó Ê˘ÛÈÎfi, ÍÂı‡Ì·ÓÂ Î·È Ô ÂÓıÔ˘ÛÈ·ÛÌfi˜ Ì·˜ ÁÈ· ÙËÓ ÔÏÈÙÈÛÙÈ΋ ÔÌ¿‰·, ‹Ì·ÛÙ·Ó ÛÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· Ù¿ÍË Î·È Ú›Í·Ì fiÏË Ì·˜ ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ó· ·ÍȈıԇ̠ÙÔ ÈÔ ˘„ËÏfi ‚·ıÌfi ÛÙÔ ·ÔÏ˘Ù‹ÚÈÔ. ΔÂÏÂÈÒÓÔÓÙ·˜ ı· ‹ıÂÏ· ÛÙȘ ·Ó·ÌÓ‹ÛÂȘ ·˘Ù¤˜ Ó· ÚÔÛı¤Ûˆ ÌÂÚÈΤ˜ ÙˆÚÈÓ¤˜ ÌÔ˘ ÛΤ„ÂȘ ÁÈ· ÙÔ ™¯ÔÏÂ›Ô ÌÔ˘. ∂›Ó·È ÙÔ ·fiÛÙ·ÁÌ·

65 Î·È ϤÔÓ ¯ÚfiÓˆÓ Ô˘ ¤Ú·Û·Ó ·fi ÙfiÙÂ. ∫Ú›ÓÔÓÙ·˜, ÏÔÈfiÓ, ÙËÓ Ì·ıËÙÈ΋ Ì·˜ ˙ˆ‹ ÛÙËÓ ∂ÌÔÚÈ΋ ™¯ÔÏ‹, ϤÁˆ ·‰›ÛÙ·ÎÙ· Û‹ÌÂÚ· Ù· ÂÍ‹˜: ªÔÚ› Ó· ‹Ì·ÛÙ·Ó Û·Ó Ì·ıËÙ¤˜ ÙfiÙ ·ÚÎÂÙ¿ ÈÂṲ̂ÓÔÈ, Ì ¤ÏÏÂÈ„Ë Ù˘ ÂÏ¢ıÂÚ›·˜ Ô˘ ·ÔÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ Û‹ÌÂÚ·. ŸÌˆ˜ ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ·fi Ì·˜ ›¯·ÌÂ Û˘Ó›‰ËÛË, ÁÈ·Ù› ¿Ì ۯÔÏ›Ô. π‰È·›ÙÂÚ· Ù· ·È‰È¿ Ù· ÌÂÁ·ÏˆÌ¤Ó· Ì ÛÙÂÚ‹ÛÂȘ Î·È ‹Û·Ó Ôχ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·fi Ù· ÛËÌÂÚÈÓ¿. ◊ÍÂÚ·Ó ·fi Ù· ÚÒÙ· ¯ÚfiÓÈ· Ù˘ ˙ˆ‹˜ ÙÔ˘˜ ÙÈ Û‹Ì·ÈÓ ÙÔ “ÁÈ· Ó· ˙‹ÛÂȘ ηχÙÂÚ·” Î·È ÙÔ “ÁÈ· Ó· Á›ÓÂȘ ¿ÓıÚˆÔ˜ ÛÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›·” Ô˘ ÙÔ˘˜ ÈÈÏÔ‡Û·Ó ÔÈ ÁÔÓ›˜ ÙÔ˘˜. À‹Ú¯Â ÙfiÙÂ, fiˆ˜ ͤڈ ˆ˜ ˘¿Ú¯ÂÈ Î·È Û‹ÌÂÚ·, ¤ÓÙÔÓ· Ë ‰È¿ıÂÛË ÁÈ· Ì¿ıËÛË, ÙÔ ›ÛÌ·, Ë ¿ÌÈÏÏ·, Ë ÊÈÏÔ‰ÔÍ›·, ÔÈ ÛÙfi¯ÔÈ

¶·ÚÔ˘Û›·ÛË ‚È‚Ï›Ô˘ ¢. ™È¿ÙÚ· ÁÈ· ÙËÓ ∏̤ڷ Ù˘ °˘Ó·›Î·˜ √ ¢‹ÌÔ˜ μfiÏÔ˘ Î·È Ë ∂ÈÙÚÔ‹ ÁÈ· Ù· ¢ÈηÈÒÌ·Ù· Ù˘ °˘Ó·›Î·˜, ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó ÙÔ ‚È‚Ï›Ô ÙÔ˘ ‚ÔÏÈÒÙË ÓÔÌÈÎÔ‡ Î·È Û˘ÁÁڷʤ·, ¢ËÌ‹ÙÚË ™È¿ÙÚ·, Ì ı¤Ì· “∏ ¶ÂÚÈ¤ÙÂÈ· Ù˘ °˘Ó·›Î·˜ ª¤Û· ÛÙÔ˘˜ ∞ÈÒÓ˜” . ∏ ÂΉ‹ÏˆÛË ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÙËÓ ¢Â˘Ù¤Ú· 8 ª·ÚÙ›Ô˘ ÛÙȘ 7.00 Ì.Ì. ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ÂΉËÏÒÛÂˆÓ ÙÔ˘ ¢ËÌ·Ú¯Â›Ô˘ BfiÏÔ˘. ∏ ÂΉ‹ÏˆÛË ÂÓÙ¿ÛÛÂÙ·È ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ ÂÔÚÙ·ÛÌÔ‡ Ù˘ ∂ÂÙ›Ԣ Ù˘ ¶·ÁÎfiÛÌÈ·˜ ∏̤ڷ˜ Ù˘ °˘Ó·›Î·˜. °È· ÙÔ ‚È‚Ï›Ô ÙÔ˘ ηٷÍȈ̤ÓÔ˘ ‚ÔÏÈÒÙË ÌÂÏÂÙËÙ‹ Î·È ‰È·ÓÔËÙ‹ ı· ÌÈÏ‹ÛÔ˘Ó oÈ: ∂˘¿ÁÁÂÏÔ˜ ∞˘‰›ÎÔ˜, ∫·ıËÁËÙ‹˜ ¶·ÓÂÈÛÙË-

Ì›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜, Ë EϤÓË ª·Í‚·Ó›‰Ô˘, ‰ÈÎËÁfiÚÔ˜ Î·È ÚÒËÓ Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ °˘Ó·ÈÎÒÓ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ Î·È Ô ª›Ì˘ ¶··˚ˆ¿ÓÓÔ˘, ‰ÈÎËÁfiÚÔ˜. ΔËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË ı· ÚÔÏÔÁ›ÛÂÈ Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ μfiÏÔ˘, ∞ϤÎÔ˜ μÔ‡ÏÁ·Ú˘ Î·È ı· Û˘ÓÙÔÓ›ÛÂÈ Ë ¡Ù›Ó· ¶··ÛÙÂÊ¿ÓÔ˘, ÊÈÏfiÏÔÁÔ˜, Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ÁÈ· Ù· ¢ÈηÈÒÌ·Ù· Ù˘ °˘Ó·›Î·˜. √ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ™È¿ÙÚ·˜ ¤¯ÂÈ ÛÔ˘‰¿ÛÂÈ ÓÔÌÈο Î·È ÔÏÈÙÈΤ˜ ÂÈÛً̘. ™Ù· ·ÓÙÈΛÌÂÓ· ÙˆÓ ÌÂÏÂÙÒÓ ÙÔ˘ Û˘ÁηٷϤÁÔÓÙ·È È‰›ˆ˜ ‰ÈηÈÈÎÔ›, ‰ÈηÈÔ‰ÔÙÈÎÔ› Î·È ÎÔÈÓÔÙÈÎÔ› ıÂÛÌÔ› Ù˘ ÙÔ˘ÚÎÔÎÚ·ÙÔ‡ÌÂÓ˘ ∂ÏÏ¿‰·˜.

ŒÚÁ· ÙÔ˘ ›ӷÈ: - OÈ ·ÁÔÚ·ˆÏËۛ˜ ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ ÛÙËÓ ÙÔ˘ÚÎÔÎÚ·ÙÔ‡ÌÂÓË ∂ÏÏ¿‰· (¢È¿ÎÚÈÛË Ù˘ ∞η‰ËÌ›·˜ ∞ıËÓÒÓ). - ∂ÏÏËÓÈο ∫ÔÈÓÔÙÈο ¢ÈηÛÙ‹ÚÈ· ηٿ ÙËÓ ΔÔ˘ÚÎÔÎÚ·Ù›·. - ¢¤Î· ÎÔÈÓˆÓÈÔÏÔÁÈΤ˜ Î·È ÔÏÈÙÈΤ˜ ÂÈÛÙ¿ÛÂȘ (‰ÔΛÌÈ·). - √ ¡ÈÎfiÏ·Ô˜ ¶·ÓÙ·˙fiÔ˘ÏÔ˜ Î·È ÙÔ “›‰ÈÔÓ ‰›Î·ÈÔÓ” ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ - °È¿ÓÓ˘ ™·ÎÂÏÏ›ˆÓ, ¤Ó· ÔÚÙÚ·›ÙÔ ·fi ÌӋ̘. - √ ¢‹ÌÔ˜ ¶·Á·ÛÒÓ (μfiÏÔ˘), 1881-1954. - ∏ ÊÈÏÔÛÔÊ›· ÙÔ˘ ıÂÛÌÔ‡ Ù˘ ÙÔÈ΋˜ ·˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ Î·È Ë ÈÛÙÔÚÈ΋ ‰È·‰ÚÔÌ‹ ÙÔ˘ ÛÙÔÓ ÂÏÏ·‰ÈÎfi

¯ÒÚÔ. - √ ÎÔÈÓÔÙÈÎfi˜ ÔÏÈÙÈÛÌfi˜ Ù˘ ÙÔ˘ÚÎÔÎÚ·ÙÔ‡ÌÂÓ˘ ÓËÛȈÙÈ΋˜ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ - “∏ ¶ÂÚÈ¤ÙÂÈ· Ù˘ °˘Ó·›Î·˜ ª¤Û· ÛÙÔ˘˜ ∞ÈÒÓ˜”.

ÁÈ· ÈÔ „ËÏ¿, Û ¿ÏÏÔ˘˜ Ôχ Û ¿ÏÏÔ˘˜ ÈÔ Ï›ÁÔ. ŸÌˆ˜ fiÏÔÈ ‹ÍÂÚ·Ó Î·Ï¿ ˆ˜ ÙÔ Û‹ÌÂÚ· ÎÙ›˙ÂÈ ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ ÙÔ˘˜. ∞fi ÙËÓ ¿ÏÏË ÏÂ˘Ú¿, ÔÈ Î·ıËÁËÙ¤˜ Ì·˜, ¯ˆÚ›˜ Ó· Â›Ó·È ·È‰·ÁˆÁÔ›, ›¯·Ó ÔÏϤ˜ ¢·ÈÛıËۛ˜, Ì·˜ ηٷϿ‚·ÈÓ·Ó Î·È ÓÈÒı·Ì fiÙÈ Ì·˜ ·Á·Ô‡Û·Ó Î·È ‹Ù·Ó ¤ÙÔÈÌÔÈ Ó· ı˘ÛÈ¿ÛÔ˘Ó ÒÚ˜ ÁÈ· Ó· ·Û¯ÔÏËıÔ‡Ó ÔÏfi„˘¯· Ì·˙› Ì·˜, Ó· χÛÔ˘Ó ÙȘ ·Ôڛ˜ Ì·˜, Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù¿ Ì·˜. ∂›¯· ÙË ÌÂÁ¿ÏË Ù‡¯Ë Ó· ·ÓÙÚ¢ÙÒ ·ÚÁfiÙÂÚ· ÛÙËÓ Î·ÙÔ¯‹, ¤Ó·Ó ηıËÁËÙ‹ ÌÔ˘, Ô˘ ÁÈ· 25 ۯ‰fiÓ ¯ÚfiÓÈ· ˘ËÚ¤ÙËÛ ے ·˘Ùfi ÙÔ ™¯ÔÏ›Ô. ∫·È ¤ÙÛÈ Û˘Ó¤¯ÈÛ· ÁÈ· ¿ÏÏ· ÔÏÏ¿ ·ÎfiÌ· ¯ÚfiÓÈ· Ó· ˙ˆ Ì·˙› ÙÔ˘ ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· Ù˘ ∂ÌÔÚÈ΋˜ ™¯ÔÏ‹˜. ª¤Ú· Ì ÙË Ì¤Ú· Û˘ÓÂȉËÙÔÔÈÔ‡Û·, ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÒÓÙ·˜ ÙÔÓ, ÙÈ Û‹Ì·ÈÓ ӷ Â›Û·È ‰¿ÛηÏÔ˜! Ÿ¯È ÌfiÓÔ Ó· ÚÔÛʤÚÂȘ ÁÓÒÛÂȘ, ·ÏÏ¿ ·ÎfiÌ· ÙÔÓ Â·˘Ùfi ÛÔ˘ ÙÔÓ ›‰ÈÔ, Ù· ÓÈ¿Ù· ÛÔ˘, fiÏË ÙËÓ Î·Ú‰È¿ ÛÔ˘ Î·È ¿Óˆ ·’ fiÏ· ÙÔ ·Ú¿‰ÂÈÁÌ¿ ÛÔ˘. °È·Ù› “‰È‰¿ÛΈ ¤Ó· ·È‰› ÛËÌ·›ÓÂÈ ÚÔÛʤÚÔÌ·È Ô ›‰ÈÔ˜ Û· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·” . ΔÂÏÂÈÒÓÔÓÙ·˜, ı· ‹ıÂÏ· Ó· ·Ó·Ê¤Úˆ ÙÔÓ ÔÚÈÛÌfi Ô˘ ¤‰ˆÛ οÔÈÔ˜ ÌÂÁ¿ÏÔ˜ ‰¿ÛηÏÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ ·È‰Â›ˆÓ: “¶·È‰ÂÈ¿ Â›Ó·È ÙÔ Ì¤ÛÔÓ Ô˘ ‰›ÓÂÈ ÛÙÔ Ó¤Ô ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ·Ó·Ù‡ÍÂÈ ÙËÓ ÎÚ›ÛË ÙÔ˘ Î·È ÙȘ ·Ì¤ÙÚËÙ˜ ÈηÓfiÙËÙ¤˜ ÙÔ˘, ÒÛÙ ӷ ÙȘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÈ ÁÈ· Ó· Á›ÓÂÈ ¤Ó·˜ ÂÓ‹ÏÈη˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈÎfi˜ ÎÈ Â˘Ù˘¯ÈṲ̂ÓÔ˜” . ™ÙËÓ ∂ÌÔÚÈ΋ ™¯ÔÏ‹ μfiÏÔ˘ ÁÈÓfiÙ·Ó ÌÈ· Ù¤ÙÔÈ· ÚÔÛ¿ıÂÈ·, Û›ÁÔ˘Ú·. ¡›ÎË ™·Ì·Ú¿

‰ÈÔ‡ ÙˆÓ ¢‹ÌˆÓ μfiÏÔ˘ Î·È ¡. πˆÓ›·˜ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÔ˘Ó ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ªÂÙ·ÍÔ˘ÚÁ›Ԣ ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ 6 Î·È ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ 7 ª·ÚÙ›Ô˘, ÂÎ·È‰Â˘ÙÈ΋ ‰ÈËÌÂÚ›‰· Ì ı¤Ì· “ΔÔ ı·ÙÚÈÎfi ·È¯Ó›‰È ÛÙËÓ ÂÎ·›‰Â˘ÛË. ¶·È‰·ÁˆÁÈ΋ ıˆڛ· - Ú·ÎÙÈ΋”. μ·ÛÈÎfi˜ ÂÈÛËÁËÙ‹˜ Â›Ó·È Ô Î. §¿Î˘ ∫Ô˘ÚÂÙ˙‹˜, ·È‰·ÁˆÁfi˜, „˘¯ÔÏfiÁÔ˜, ÛÎËÓÔı¤Ù˘, Û˘ÁÁڷʤ·˜, ηıËÁËÙ‹˜ ÛÙÔ ª·Ú¿ÛÏÂÈÔ ¢.¢.∂. ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ∞ıËÓÒÓ. ΔÔ ı¤Ì· ÙÔ˘ ‚Ȉ̷ÙÈÎÔ‡ ÛÂÌÈÓ·Ú›Ô˘ Â›Ó·È ÙÔ ı·ÙÚÈÎfi ·È¯Ó›‰È Î·È Ë ‰È·ıÂÌ·ÙÈÎfiÙËÙ¿ ÙÔ˘ ˆ˜ ÎÔ›ÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛ˘ ÙˆÓ ÂÈ̤ÚÔ˘˜ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ, ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÒÓ Î·È Î·ÏÏÈÙ¯ÓÈÎÒÓ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÙ‹ÙˆÓ ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ. ¶ÈÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ı· ‰Ôı› ¤ÌÊ·ÛË ÛÙËÓ ¤ÓÓÔÈ· Ù˘ ¯ˆÚÔ¯ÚÔÓÈÎfiÙËÙ·˜ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ‰È·ıÂÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜ Î·È ÛÙËÓ ·ÈÛıËÙÈ΋ ‰È·ÌfiÚʈÛË ÙÔ˘ Ì·ı‹Ì·ÙÔ˜ ̤ۈ ÙÔ˘ ı·ÙÚÈÎÔ‡ ·È¯ÓȉÈÔ‡. ΔÔ ÛÂÌÈÓ¿ÚÈÔ Á›ÓÂÙ·È ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÂÌ„˘¯ˆÙ¤˜ ·fi ÙËÓ ÔÌ¿‰· “¶ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ∫·ÏÏÈÙ¯ÓÒÓ μfiÏÔ˘” Î·È ÙËÓ ÔÌ¿‰· “ŒÎÊÚ·ÛË” ·fi ÙËÓ fiÏË Ù˘ §¿ÚÈÛ·˜. O ˙ˆÁÚ¿ÊÔ˜ ÎÔ˜ ∫ÒÛÙ·˜ ∫ÔÌÓËÓfi˜ ı· ÂÈÌÂÏËı› ÙȘ ÂÈηÛÙÈΤ˜ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Ù˘ ‰ÈËÌÂÚ›‰·˜. ΔÔ ‰È‹ÌÂÚÔ ·¢ı‡ÓÂÙ·È Û ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡˜ Î·È Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜ Ô˘ ·Û¯ÔÏÔ‡ÓÙ·È Ì ÙËÓ Û¯ÔÏÈ΋ Î·È ÚÔÛ¯ÔÏÈ΋ ËÏÈΛ·, Û ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ô˘ ÂӉȷʤÚÔÓÙ·È ÁÈ· ÙÔ ı·ÙÚÈÎfi ·È¯Ó›‰È Î·È Û ÊÔÈÙËÙ¤˜ ÛÔ˘‰·ÛÙ¤˜. ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ù˘ ËÌÂÚ›‰·˜ ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÙÔÔıÂÙ‹ÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ·È‰·ÁˆÁÈ΋ ÙÔ˘ ı¿ÙÚÔ˘, ÙÔ ı·ÙÚÈÎfi ·È¯Ó›‰È Î·È ÙËÓ ‰ÔÌÈ΋ Û˘ÁÎÚfiÙËÛË Î·È ÂÊ·ÚÌÔÁ¤˜ (‚Ȉ̷ÙÈÎfi˜ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·˜), ÂÓÒ ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ ÛÂÈÚ¿ μȈ̷ÙÈÎÒÓ ∂ÚÁ·ÛÙËÚ›ˆÓ. °È· ÏËÚÔÊÔڛ˜ Î·È ·ÔÛÙÔÏ‹ ·ÈÙ‹ÛÂˆÓ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜, ÔÈ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·¢ı‡ÓÔÓÙ·È ÛÙȘ Î.Î. ∞ÔÛÙÔÏ›‰Ô˘ ™ÔÊ›· (∫ÔÈÓˆÓÈ΋ §ÂÈÙÔ˘ÚÁfi˜, √ÚÁ·ÓÈÛÌfi˜ ∞ÓÔȯً˜ ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜ ¶·È‰ÈÔ‡ Î·È ºÚÔÓÙ›‰·˜ √ÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜ ¢. ¡. πˆÓ›·˜) 24210 61133 TËÏ. Î·È Fax , 6972708935, ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹ ∞›ÁÏË (∫ÔÈÓˆÓÈ΋ §ÂÈÙÔ˘ÚÁfi˜, √ÚÁ·ÓÈÛÌfi˜ K¤ÓÙÚÔ˘ ∂Î·›‰Â˘Û˘ ¶·È‰ÈÔ‡ ¢. μfiÏÔ˘) 24210 70574 Î·È Fax: 24210 54239, 6977591116 Î·È ™Ù·ÚÔÔ‡ÏÔ˘ ŸÏÁ· (¶ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ∫·ÏÏÈÙ¯ÓÒÓ μfiÏÔ˘) 6937649140.


T√¶π∫√ P∂¶√ƒΔ∞∑

22

KÀƒπ∞∫∏ 28 º∂μƒ√À∞ƒπ√À 2010

ªÔ˘ÛÈ΋ ‚Ú·‰È¿ ™Ù. ∫·˙·ÓÙ˙›‰Ë ∂•∞πƒ∂Δπ∫√π ηÏÏÈÙ¤¯Ó˜ ı· ÂÌÊ·ÓÈÛÙÔ‡Ó Û ÌÈ· ÌÂÁ¿ÏË Î·È Í¯ˆÚÈÛÙ‹ ‚Ú·‰È¿ ÁÈ· ÙË ˙ˆ‹ Î·È ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ ıÚ‡ÏÔ˘ ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÔ‡, ÙÔ˘ ·Í¤¯·ÛÙÔ˘ ™Ù¤ÏÈÔ˘ ∫·˙·ÓÙ˙›‰Ë Î·È ı· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÔ˘Ó ÙȘ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˜ ÂÈÙ˘¯›Â˜ ÙÔ˘ ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË 3 ª·ÚÙ›Ô˘ Î·È ÒÚ· 8.00 Ì.Ì. ÛÙÔÓ ·ÙÌÔÛÊ·ÈÚÈÎfi ¯ÒÚÔ Ù˘ ¶·ÏÈ¿˜ ∏ÏÂÎÙÚÈ΋˜. (¶ÏËÚÔÊÔڛ˜: ∫ˆÓ. ™ÎÚÈ¿·˜ Mobile: 6974881944). ΔËÓ ÂÚÌËÓ›· ÙˆÓ ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÒÓ ¤¯Ô˘Ó ·Ó·Ï¿‚ÂÈ ÔÈ, ȉȷ›ÙÂÚ· ÁÓˆÛÙÔ› ÛÙÔÓ ÌÔ˘ÛÈÎfi ¯ÒÚÔ °. ƒÔ‰·Î›‰Ë˜, £. ™ÎÔÙ›‰·˜ Î·È ∂‡Ë ∫˘Ú›ÙÛË, ÂÓÒ ÙËÓ ÔÚ¯‹ÛÙÚ· ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÔÈ ÌÔÓ·‰ÈÎÔ›: °È¿ÓÓ˘ ¶ÔÏ›Ù˘ (ÌÔ˘˙Ô‡ÎÈ), ∫. ∫·Ú·ÌÂÚfiÔ˘ÏÔ˜ (ÎÈı¿Ú·), μ·ÁÁ. ¢Ô‰ÔÓÙ˙›‰Ë˜ (·ÎÎÔÚÓÙÂfiÓ), ¶. ∑·¯fiÔ˘ÏÔ˜ (Ì¿ÛÔ), ¢ËÌ. ¶Ôχ˙Ô˜ (Δ‡Ì·Ó·) . √È ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎÔ› ·˘ÙÔ› ηÏÏÈÙ¤¯Ó˜ ÂÁÁ˘ÒÓÙ·È ÁÈ· ÌÈ· ȉȷ›ÙÂÚË Î·È ÔÈÔÙÈ΋ ‚Ú·‰È¿ Î·È ÁÈ· ¤Ó· οÏÂÛÌ· Û ¤Ó· ÔÓÂÈÚÈÎfi Î·È ÚˆÙfiÁÓˆÚÔ Ù·Í›‰È, ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Ù˘ ηϋ˜ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ ÌÔ˘ÛÈ΋˜, ̤۷ ·fi ÙË ˙ˆ‹ Î·È ÙÔ ¤ÚÁÔ, ÙÔ˘ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˘, ›Ûˆ˜, ŒÏÏËÓ· ÂÚÌËÓÂ˘Ù‹, ÙÔ˘ ™Ù¤ÏÈÔ˘ ∫·˙·ÓÙ˙›‰Ë, Ô˘ ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó ˙ˆÓÙ·Ó¿, ̤۷ ·fi ÙÔ˘˜ ÔÏ˘¿ÚÈıÌÔ˘˜ ™˘ÏÏfiÁÔ˘˜ ÙˆÓ º›ÏˆÓ ÙÔ˘ Û ÔÏfiÎÏËÚÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ. ™ÙËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË ·˘Ù‹ ı· ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙÔ‡Ó ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ Î·È ˙ˆÓÙ·Ó¤˜ ÂÌÂÈڛ˜ ·fi ÙË ˙ˆ‹ Î·È ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ ™Ù. ∫·˙·ÓÙ˙›‰Ë ·fi ÙÔÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi Î. ∫ÒÛÙ· ª¿ÚÏ·. ∂ÈÛÈÙ‹ÚÈ· ÁÈ· ÙËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË ÙÔ˘ ™Ù. ∫·˙·ÓÙ˙›‰Ë ÚÔˆÏÔ‡ÓÙ·È ·fi ÙÔ Ù·ÌÂ›Ô ÙÔ˘ “∞¯›ÏÏÂÈÔÓ” (ΔËÏ. 2421032818) ηıËÌÂÚÈÓ¿ 11 .Ì. 1 Ì.Ì Î·È 6-9 Ì.Ì. Î·È ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË 3/3 ÛÙÔ “∞¯›ÏÏÂÈÔÓ” 11.Ì. -1 Ì.Ì. Î·È ·fi ÙÔ Ù·ÌÂ›Ô Ù˘ ¶. ∏ÏÂÎÙÚÈ΋˜ 6 9 Ì.Ì. fiÔ˘ ı· Á›ÓÂÈ Ë ÂΉ‹ÏˆÛË. ™˘Ì‚ÔÏÈ΋ ÙÈÌ‹ ÂÈÛfi‰Ô˘ 5 ¢ÚÒ.

∫ÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈΤ˜ ÚÔ‚ÔϤ˜ ÛÙË ¡. πˆÓ›· ª∂ ÙËÓ Ù·ÈÓ›· “∂ÌÈÛÙ‡-

ÛÔ˘ ÙËÓ ·Á¿Ë” Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· •È¿Ô - ™Ô˘¿È °Ô˘¿ÓÁÎ, Û˘Ó¯›˙ÔÓÙ·È ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ 5 ª·ÚÙ›Ô˘ ÔÈ ÚÔ‚ÔϤ˜ Ù˘ ∫ÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈ΋˜ ∫ÔÈÓfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÔ‡ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ¡. πˆÓ›·˜. √È ÚÔ‚ÔϤ˜ Á›ÓÔÓÙ·È ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ÂΉËÏÒÛÂˆÓ ÙÔ˘ ªÂÙ·ÍÔ˘ÚÁ›Ԣ (∫·Ú·Ì·Ù˙¿ÎË Î·È ∞Ó··‡Ûˆ˜) ÛÙËÓ ¡.πˆÓ›· οı ¶·Ú·Û΢‹ ÛÙȘ 9:30 ÙÔ ‚Ú¿‰˘. ∂ÌÈÛÙ‡ÛÔ˘ ÙËÓ ·Á¿Ë. Zuo you. ∫›Ó· 2008. ™ÎËÓÔıÂÛ›·: •È¿Ô - ™Ô˘¿È °Ô˘¿ÓÁÎ. ∏ıÔÔÈÔ›: Δ·˚Û¤ÓÁÎ ΔÛÂÓ, °Ô˘¤È °Ô˘¤È §ÈÔ˘. 115 ÏÂÙ¿.

¢‡ÛÎÔÏ· ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ÚÔÛʇÁÔ˘Ó ÛÙËÓ ∂ÈıÂÒÚËÛË ∂ÚÁ·Û›·˜

¶ÂÚÈÔÚÈṲ̂ӷ Ù· “fiÏ·” ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÙˆÓ ÂÚÁ·ÛÈ·ÎÒÓ ‰ÈÎ·ÈˆÌ¿ÙˆÓ Δ· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ÙˆÓ ÙÚÈÌÂÚÒÓ ÛÙȘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ Ù˘ ª∂Δ∫∞ Î·È Ù˘ μÈÔÛÒÏ

ÚfiÛÊ·ÙË ÂÚ›ÙˆÛË ·fiÏ˘Û˘ ÙˆÓ ÙÚÈÒÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÛÙË ª∂Δ∫∞, ·Ó¤‰ÂÈÍ Ì ÙÔÓ ÈÔ ·Ó¿ÁÏ˘ÊÔ ÙÚfiÔ ÙȘ Û˘Óı‹Î˜ οو ·fi ÙȘ Ôԛ˜ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û‹ÌÂÚ· ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ, Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó Î·È ÙÔ˘˜ ÙÚfiÔ˘˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÛÙË ‰È¿ıÂÛ‹ ÙÔ˘˜ ÁÈ· Ó· ·ÓÙȉڿÛÔ˘Ó.

ƒÂÔÚÙ¿˙:

£∞¡∞™∏™ ∫. μ√°π∞Δ∑∏™

Ÿˆ˜ ÛËÌÂÈÒÓÂÈ Ô ÓÔÌÈÎfi˜ Î. ª·ÚÁ·Ú›Ù˘ ¶·ÙÛÈ·ÓÙ¿˜, Ô˘ ·Û¯ÔÏÂ›Ù·È Â› Ì·ÎÚfiÓ Ì ٤ÙÔȘ ˘Ôı¤ÛÂȘ, “‰‡ÛÎÔÏ· ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ÚÔÛʇÁÔ˘Ó ÛÙËÓ ∂ÈıÂÒÚËÛË ∂ÚÁ·Û›·˜ ÁÈ· ÙË ‰ÈÂΉ›ÎËÛË ÙˆÓ ÂÚÁ·ÛÈ·ÎÒÓ ÙÔ˘˜ ‰ÈÎ·ÈˆÌ¿ÙˆÓ ÁÂÓÈο Î·È Ôχ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÁÈ· Ó· ˙ËÙ‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ ·Î‡ÚˆÛË Ì›·˜ ·fiÏ˘Û˘” ÁÈ· Ó· ÚÔÛı¤ÛÂÈ: “°È’ ·˘Ùfi Î·È ÔÈ ÂÚÁ·ÙÈΤ˜ ‰È·ÊÔÚ¤˜ Ô˘ ÂΉÈο˙ÔÓÙ·È Î·È Ù· ‰ÂÏÙ›· ÂÚÁ·ÙÈÎÒÓ ‰È·ÊÔÚÒÓ (ÌË Î·Ù·‚ÔÏ‹ ‰Â‰Ô˘ÏÂ˘Ì¤ÓˆÓ ·Ô‰Ô¯ÒÓ, ÌË Î·Ù·‚ÔÏ‹ ·Ô˙ËÌ›ˆÛ˘ ·fiÏ˘Û˘, ÌË Î·Ù·‚ÔÏ‹ ‰ÒÚˆÓ, ÂȉÔÌ¿ÙˆÓ ·‰Â›·˜) Ô˘ Û˘ÓÙ¿ÛÛÔÓÙ·È Î¿ı ¯ÚfiÓÔ ·fi ÙËÓ ∂ÈıÂÒÚËÛË ∂ÚÁ·Û›·˜, ‰ÂÓ ÍÂÂÚÓÔ‡Ó Ù· 250-300. ∞fi ·˘Ù¤˜ Ô˘ Êı¿ÓÔ˘Ó ÛÙËÓ ∂ÈıÂÒÚËÛË ∂ÚÁ·Û›·˜ Â›Ó·È ÌÂÙÚË̤Ó˜ ÛÙ· ‰¿¯Ù˘Ï· ÙÔ˘ ÂÓfi˜ ¯ÂÚÈÔ‡ ÔÈ ˘Ôı¤ÛÂȘ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙËÓ ·Î‡ÚˆÛË ·fiÏ˘Û˘ Î·È ¤¯Ô˘Ó ·›ÙËÌ· ÙËÓ Â·Ó·ÚfiÛÏË„Ë. ¶·›ÚÓÔ˘Ó ‰ËÌÔÛÈfiÙËÙ· ·ÎfiÌË ÏÈÁfiÙÂÚ˜ Î·È Î˘Ú›ˆ˜ ·˘Ù¤˜ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÔÚÁ·ÓˆÌ¤Ó˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ” . ∞˘Ù‹ Â›Ó·È Ë Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·. ŸÌˆ˜, ·Ú¿ÏÏËÏ· Ë ˙ˆ‹ Î·È Ë Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ·Ó¤‰ÂÈÍÂ Î·È Î·Ù¿ fiÛÔ ÔÈ ˘¿Ú¯ÔÓÙ˜ ÂÏÂÁÎÙÈÎÔ› Ì˯·ÓÈÛÌÔ› ÌÔÚÔ‡Ó Ó· οÓÔ˘Ó ÙÔ ¤ÚÁÔ ÁÈ· ÙÔ ÔÔ›Ô ˘¿Ú¯Ô˘Ó Î·È Î·Ù¿ fiÛÔ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó ÂÍÈÛÔÚÚÔËÙÈο Î·È Ó· ‚ÔËı‹ÛÔ˘Ó ÙÔÓ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· Ô˘ ‰È·ÌÔÚÊÒÓÂÙ·È Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ Î·È ¤¯ÂÈ ˆ˜ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi Ù˘ “ÙËÓ ·ÔÌ›ˆÛË ÂÚÁ·ÙÈÎÒÓ ÓfiÌˆÓ Ô˘ Ó· ÙÔÓ ÚÔÛÙ·ÙÂ‡Ô˘Ó Ú·ÁÌ·ÙÈο” . ¶ÈÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ̤¯ÚÈ Î·È ÙËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË ¶·Ú·Û΢‹ ÛÙËÓ ·ÚÌfi‰È· ˘ËÚÂÛ›· Ù˘ ∂ÈıÂÒÚËÛ˘ ∂ÚÁ·Û›·˜ ÙÔ˘ ÓÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜ ›¯·Ó Á›ÓÂÈ 240 ηٷÁÁÂϛ˜ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ “ÁÈ· ·fiÏ˘Û‹ ÙÔ˘˜, ÁÈ· ÌË Î·Ù·‚ÔÏ‹ ‰Â‰Ô˘ÏÂ˘Ì¤ÓˆÓ ·Ô‰Ô¯ÒÓ, ÁÈ· ÌË Î·Ù·‚ÔÏ‹ ‰ÒÚÔ˘ ÂÔÚÙÒÓ, ÁÈ· ÌË Î·Ù·‚ÔÏ‹ ¯ÚËÌ¿ÙˆÓ ·fi ¿‰ÂÈ· ‹ Â›‰ÔÌ·” . ∂ÎÙÈÌ¿Ù·È fiÙÈ ÙÔ ¤Ó· ÙÚ›ÙÔ ·˘ÙÒÓ, ÂÈχÔÓÙ·È ÌÂ Û˘Ì‚È‚·-

ÛÌfi ÂÓÒ ÔÈ ˘fiÏÔÈ˜ ηٷϋÁÔ˘Ó ÛÙ· ¢ÈηÛÙ‹ÚÈ· . ∏ ∂ÈıÂÒÚËÛË ∂ÚÁ·Û›·˜ Û‡Ìʈӷ Ì ٷ fiÛ· ÂÈ‚¿ÏÏÂÈ Ë ÓÔÌÔıÂÛ›·, ÔÊ›ÏÂÈ ·Ú¯Èο Ó· ηϤÛÂÈ Û ÂÚÁ·ÙÈ΋ ‰È·ÊÔÚ¿ ÙÔÓ ÂÚÁÔ‰fiÙË. ∂¿Ó ·˘Ùfi˜ ‰ÂÓ ·ÓÙ·ÔÎÚÈı› Ë ∂ÈıÂÒÚËÛË Î·Ù·ı¤ÙÂÈ Ì‹Ó˘ÛË Î·È ·Ú¿ÏÏËÏ· ÚÔÙÚ¤ÂÈ ÙÔÓ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ Ó· ˘Ô‚¿ÏÂÈ ·ÁˆÁ‹. ∂¿Ó Ô ÂÚÁÔ‰fiÙ˘, fï˜, ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙ›, Î·È ‰ÂÓ Â¤ÏıÂÈ Û˘Ìʈӛ· ÙfiÙ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˜ Î·È ÂÚÁÔ‰fiÙ˘ Ô‰ËÁÔ‡ÓÙ·È ÌÔÈÚ·›· Ó· χÛÔ˘Ó ÙȘ ‰È·ÊÔÚ¤˜ ÙÔ˘˜ ÛÙ· ¢ÈηÛÙ‹ÚÈ·. μ¿ÛÂÈ Ù˘ ÈÛ¯‡Ô˘Û·˜ ÓÔÌÔıÂÛ›·˜ “Ô ∂ÈıˆÚËÙ‹˜ ÂÚÁ·Û›·˜ Â›Ó·È ·ÚÌfi‰ÈÔ˜ Ó· ÂϤÁ¯ÂÈ ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ fiÏˆÓ ÙˆÓ ‰È·Ù¿ÍÂˆÓ Ù˘ ÂÚÁ·ÙÈ΋˜ ÓÔÌÔıÂÛ›·˜ Î·È ÚÈÓ ÚԂ› Û ˘fi‰ÂÈÍË ÁÈ· ÚÔÛÊ˘Á‹ ÛÙ· ¶ÔÏÈÙÈο Î·È ÔÈÓÈο ‰ÈηÛÙ‹ÚÈ· ÚÔ˜ ÙÔÓ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ, ÔÊ›ÏÂÈ Ó· ÚÔ‚·›ÓÂÈ ÛÂ Û˘ÛÙ¿ÛÂȘ Î·È ÂÂÌ‚¿ÛÂȘ ÚÔ˜ Û˘Ó‰È·ÏÏ·Á‹ ÙˆÓ ‰‡Ô ÌÂÚÒÓ. √ ÚfiÏÔ˜ ÙˆÓ ∂ÈıˆÚËÙÒÓ ÂÚÁ·Û›·˜ ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ˘ÔÙÈÌ¿Ù·È Ô‡Ù ·fi ÙÔ˘˜ ›‰ÈÔ˘˜, Ô‡ÙÂ Î·È ·fi ÙÔ Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙÈÎfi ΛÓËÌ·” . Ÿˆ˜ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ÙÔÓ›˙ÂÈ Ô Î. ¶·ÙÛÈ·ÓÙ¿˜ “Â¿Ó Ô ÚfiÏÔ˜ ÙÔ˘ ∂ÈıˆÚËÙ‹ ÂÚÁ·Û›·˜ ·ÛÎÂ›Ù·È Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο, Ô‰ËÁ› ·ÚÎÂÙ¤˜ ÊÔÚ¤˜ Û Â͈‰ÈηÛÙÈ΋ Â›Ï˘ÛË ÙˆÓ ‰È·ÊÔÚÒÓ ˘¤Ú ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ Î·È ÛÙË ‰È·Ù‹ÚËÛË Îϛ̷ÙÔ˜ ÂÚÁ·Ûȷ΋˜ ÂÈÚ‹Ó˘. ∏ ÙÔÔı¤ÙËÛË ÂÓfi˜ ÂÈıˆÚËÙ‹ ÂÚÁ·Û›·˜ Û ÂÚÈÙÒÛÂȘ ¿Î˘ÚˆÓ ·ÔχÛÂˆÓ fiÙ·Ó Â›Ó·È ÂÌÂÚÈÛٷو̤ÓË Ó·È ÌÂÓ ‰ÂÓ ˘ÔηıÈÛÙ¿ Ù· ¢ÈηÛÙ‹ÚÈ· Î·È ÙËÓ ·ÔÊ·ÛÈÛÙÈ΋ ÙÔ˘˜ ‰ÈηÈÔ‰ÔÛ›· ÛÙËÓ ·ÔÓÔÌ‹ Ù˘ ‰ÈηÈÔÛ‡Ó˘, ·ÏÏ¿ ÔˆÛ‰‹ÔÙ ·ÔÙÂÏ› ¤Ó· ÛÔ‚·Úfi ·Ô‰ÂÈÎÙÈÎfi ÛÙÔÈ¯Â›Ô Î·È ÚfiÎÚÈÌ· ÂÓfi„Ë Ù˘ ‰ÈηÛÙÈ΋˜ ‰È¤ÓÂ͢. °È’ ·˘Ùfi Î·È ÔÈ ÂÚÁÔ‰fiÙ˜ ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ Û ÂÚÈÙÒÛÂȘ ¿Î˘ÚˆÓ ·ÔχÛÂˆÓ ·ÔʇÁÔ˘Ó Ó· ·ÓÔ›ÍÔ˘Ó “Ù· ¯·ÚÙÈ¿ ÙÔ˘˜” ηٿ ÙËÓ ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙˆÓ ÙÚÈÌÂÚÒÓ, ‰ËÏ·‰‹ Ó· ·Ó·ÊÂÚıÔ‡Ó ÛÙȘ ·Èٛ˜ ‹ Î·È ÛÙÔ˘˜ ÏfiÁÔ˘˜ Ù˘ ·fiÏ˘Û˘” .

√È ‰‡Ô ·ÔÊ¿ÛÂȘ ∂›Ó·È ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈΤ˜ ÔÈ ‰È·ÊÔÚ¤˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÔÈ ·ÔÊ¿ÛÂȘ-Áӈ̷Ù‡ÛÂȘ Ù˘ ∂ÈıÂÒÚËÛ˘ ∂ÚÁ·Û›·˜, ÁÈ· ÙȘ ·Ô-

χÛÂȘ ÛÙË ª∂Δ∫∞ Î·È ÛÙË μÈÔÛÒÏ. ∏ ÚfiÛÊ·ÙË ·fiÊ·ÛË- Áӈ̿Ù¢ÛË ÁÈ· ÙȘ ÙÚÂȘ ·ÔχÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ª∂Δ∫∞ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ù· ÂÍ‹˜: “∫·Ù¿ ÙËÓ ¿Ô„Ë Ù˘ ˘ËÚÂÛ›·˜ ÂÂȉ‹ ÔÈ ·fi„ÂȘ ÙˆÓ ÂÓ ‰ÈÂÓ¤ÍÂÈ ÌÂÚÒÓ Â›Ó·È ÂÎ ‰È·Ì¤ÙÚÔ˘ ·ÓÙ›ıÂÙ˜ Î·È ÂÂȉ‹ Ë Î·Ù·¯ÚËÛÙÈÎfiÙËÙ· Î·È Î·Ù¿ Û˘Ó¤ÂÈ· Ë ·Î˘ÚfiÙËÙ· ÙˆÓ ·ÔχÛÂˆÓ ÎÚ›ÓÂÙ·È ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο Î·È ÌfiÓÔÓ ·fi Ù· ¶ÔÏÈÙÈο ¢ÈηÛÙ‹ÚÈ·, ÂÊfiÛÔÓ ÔÈ ·ÔÏ˘ı¤ÓÙ˜ ÈÛ¯˘Ú›˙ÔÓÙ·È ·fiÏ˘ÛË ÂΉÈÎËÙÈ΋ ÁÈ· ÏfiÁÔ˘˜ Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙÈ΋˜ ‰Ú¿Û˘ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔÛʇÁÔ˘Ó ÛÙ· ¶ÔÏÈÙÈο ¢ÈηÛÙ‹ÚÈ· Ù· ÔÔ›· ı· ÎÚ›ÓÔ˘Ó Î·È ÙËÓ Ô˘Û›· Ù˘ ‰È·ÊÔÚ¿˜. Œ¯Ô˘Ì fï˜ ÙËÓ ÁÓÒÌË fiÙÈ Ë ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ı¤ÛË Ù˘ ª∂Δ∫∞ ∞.∂. ‰ÂÓ ı· ÎÏÔÓÈÛÙ› ·fi ÙËÓ Û˘Ó¤¯ÈÛË Ù˘ ··Û¯fiÏËÛ˘ ÙˆÓ ÙÚÈÒÓ ÂÚÁ·˙Ô̤ӈÓ-·ÔÏ˘ı¤ÓÙˆÓ ÁÈ’ ·˘Ùfi Î·È ÚÔÙ›ÓÔ˘Ì ÙËÓ ·Ó¿ÎÏËÛË ÙˆÓ ·ÔχÛÂˆÓ Î·È ÙËÓ Â·Ó·ÚfiÛÏË„‹ ÙÔ˘˜” . ∞fi ÙËÓ ¿ÏÏË Ë ·fiÊ·ÛËÁӈ̿Ù¢ÛË ÁÈ· ÙȘ ·ÔχÛÂȘ ÛÙË μÈÔÛÒÏ Ô˘ ›¯·Ó Á›ÓÂÈ ÙÔÓ √ÎÙÒ‚ÚÈÔ ÙÔ˘ 2008, ·Ó¤ÊÂÚ ٷ ÂÍ‹˜: “∫·Ù¿ ÙËÓ ¿Ô„Ë Ù˘ ˘ËÚÂÛ›·˜, Ë Âȯ›ÚËÛË ÚÈÓ ÚԂ› ÛÙÔ ÛÎÏËÚfi ̤ÙÚÔ ÙˆÓ ·ÔχÛÂˆÓ ı· ¤ÚÂ ÚÔËÁÔ˘Ì¤Óˆ˜ Ó· ηϤÛÂÈ ÙÔ ÂÚÁÔÛÙ·ÛÈ·Îfi ۈ̷ÙÂ›Ô Û ‰È·‚ԇϢÛË. ∫·È ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ‚ÚÂı› ¤Ó·˜ ¿ÏÏÔ˜ ÈÔ ‹ÈÔ˜ ÙÚfiÔ˜ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ˘ ÙÔ˘ ÚÔ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜. Ÿˆ˜ Ì ‰È·ıÂÛÈÌfiÙËÙ·, ÂÎ ÂÚÈÙÚÔ‹˜ ÂÚÁ·Û›· Î.Ï. ∂›-

Û˘ Ë Âȯ›ÚËÛË Ó· ÂÍÂÙ¿ÛÂÈ Ù· ÔÈÎÔÓÔÌÈο Î·È ÎÔÈÓˆÓÈο ÎÚÈÙ‹ÚÈ· ÚÈÓ ÚԂ› ÛÙȘ ·ÔχÛÂȘ, fiˆ˜ ÔÈÎÔÁÂÓÂȷ΋ ηٿÛÙ·ÛË, ÚÔ¸ËÚÂÛ›·, ËÏÈΛ·, ËÌÂÚÔÌËÓ›· ÚfiÛÏ˄˘. ∂ÊfiÛÔÓ ‰ÂÓ ÙËÚ‹ıËÎ·Ó fiϘ ·˘Ù¤˜ ÔÈ ‰È·‰Èηۛ˜, Ë ‰È·‚ԇϢÛË Î·È Ë ÂͤٷÛË ÙˆÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ÎÚÈÙËÚ›ˆÓ, ÔÈ ·Ú·¿Óˆ ·ÔχÛÂȘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÎÚÈıÔ‡Ó Î·Ù·¯ÚËÛÙÈΤ˜ ·fi Ù· ¶ÔÏÈÙÈο ¢ÈηÛÙ‹ÚÈ· Ù· ÔÔ›· Î·È ı· ÎÚ›ÓÔ˘Ó ÙËÓ Ô˘Û›· Ù˘ ‰È·ÊÔÚ¿˜”. ∞˘Ùfi ›¯Â ˆ˜ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙËÓ ‰Èη›ˆÛË ÁÈ· ‰‡Ô ·fi ÙÔ˘˜ ·ÔÏ˘ı¤ÓÙ˜ Ù˘ μÈÔÛÒÏ, Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› Ó¤· ÙÂÙÂÏÂṲ̂ӷ Î·È ÁÈ· ¿ÏÏÔ˘˜ Û˘Ó·‰¤ÏÊÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Ô˘ ÚÔÛʇÁÔ˘Ó ‰ÈηÛÙÈο ‰ÈÂΉÈÎÒÓÙ·˜ ÙËÓ Â·Ó·ÚfiÛÏË„‹ ÙÔ˘˜. ΔÔ ªÔÓÔÌÂϤ˜ ¶ÚˆÙÔ‰ÈÎÂ›Ô μfiÏÔ˘ Ì ÚfiÛÊ·ÙË ·fiÊ·Û‹ ÙÔ˘, ·¤ÚÚÈ„Â ÙËÓ ·›ÙËÛË Ô˘ ›¯Â οÓÂÈ Ë ÂÙ·ÈÚ›· Ù˘ μÈÔÛÒÏ Ì ÙËÓ ÔÔ›· ˙ËÙÔ‡Û ӷ ·Ó·ÛÙ·Ï› Ë ÂÎÙ¤ÏÂÛË ·fiÊ·Û˘ ÙÔ˘ ¢ÈηÛÙËÚ›Ô˘ ‚¿Û˘ Ù˘ ÔÔ›·˜, Ë μÈÔÛÒÏ ˘Ô¯ÚÂÒıËΠӷ Â·Ó·ÚÔÛÏ¿‚ÂÈ ÙÔ˘˜ ‰‡Ô ·ÔÏ˘Ì¤ÓÔ˘˜ ·fi ÙȘ 12 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 2009 Î·È ¤ÙÛÈ ÔÈ ‰‡Ô ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ı· ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ó Ó· ··Û¯ÔÏÔ‡ÓÙ·È Î·ÓÔÓÈο ÛÙÔ ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ. ª¿ÏÈÛÙ· fiÙ·Ó Â͉fiıË ÙÔÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ ¡Ô¤Ì‚ÚÈÔ Ë ıÂÙÈ΋ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ‰‡Ô ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ Ù˘ μÈÔÛÒÏ, Ë ÂÙ·ÈÚ›· ÌÂÚÈΤ˜ Ë̤Ú˜ ·ÚÁfiÙÂÚ· ÙÔ˘˜ ¤‚Á·Ï ‰È·ıÂÛÈÌfiÙËÙ·. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ÛÎÂÙÈÎfi Ù˘ ·fiÊ·Û˘: ¶ÚÒÙÔÓ Ë ˘Ô¯Ú¤ˆÛË ÙÔ˘ ÂÚÁÔ‰fiÙË

ÁÈ· Ú·ÁÌ·ÙÈ΋ ··Û¯fiÏËÛË ˘Ê›ÛÙ·Ù·È ·fi ÙÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ÛËÌÂ›Ô ¤Î‰ÔÛ˘ Ù˘ ÚˆÙfi‰È΢ ÔÚÈÛÙÈ΋˜ ·fiÊ·Û˘ Î·È ‰Â‡ÙÂÚÔÓ Ù· ‰ÈηÛÙ‹ÚÈ· ·Ó·ÁÓˆÚ›˙ÔÓÙ·˜ ÙËÓ ·Î˘ÚfiÙËÙ· Ù˘ ηٷÁÁÂÏ›·˜ Î·È Î·Ù·‰Èο˙ÔÓÙ·˜ ÙÔÓ ÂÚÁÔ‰fiÙË Ó· ‰¤¯ÂÙ·È ÙȘ ˘ËÚÂۛ˜ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙Ô̤ӈÓ, ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·ÚÓËıÔ‡Ó Ó· ÎËÚ‡ÍÔ˘Ó ÙËÓ ·fiÊ·ÛË ÚÔÛˆÚÈÓ¿ ÂÎÙÂÏÂÛÙ‹ Ì ÙËÓ ·ÈÙÈÔÏÔÁ›· fiÙÈ ‰ÂÓ Û˘ÓÙÚ¤¯Ô˘Ó ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎÔ› ÏfiÁÔÈ ‹ fiÙÈ ‰ÂÓ Èı·ÓÔÏÔÁÂ›Ù·È ˆ˜ Ë Î·ı˘ÛÙ¤ÚËÛË Ù˘ ÂÎÙ¤ÏÂÛ˘ ÌÔÚ› Ó· ÚÔηϤÛÂÈ ÛÙÔÓ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ ·ÓÂ·ÓfiÚıˆÙË ‚Ï¿‚Ë. ∏ ‰Èη›ˆÛË ÙˆÓ ‰‡Ô ·ÔÏ˘ı¤ÓÙˆÓ ¤Ú¯ÂÙ·È Û ̛· ȉȷ›ÙÂÚ· ÎÚ›ÛÈÌË Î·Ì‹ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ Ù˘ μÈÔÛÒÏ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ‚ÚÂı› ÛÙÔ ÛÙfi¯·ÛÙÚÔ ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ‰È¿ÛÙËÌ· ηıÒ˜ ÌÂÙ¿ ·fi ‰‡Ô ÂÚÈfi‰Ô˘˜ ‰È·ıÂÛÈÌfiÙËÙ·˜ ÌÂٷ͇ ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ Î·È π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ ÙÔ˘ 2010 ÌfiÏȘ Â¤ÛÙÚ„·Ó ÛÙÔ ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ, ¤ÁÈÓ·Ó 4 ·ÔχÛÂȘ. ª›· ȉȷ›ÙÂÚË Î·ÙËÁÔÚ›· ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û Ôχ ¿Û¯ËÌË ı¤ÛË Â›Ó·È “ÔÈ ÂÓÔÈÎÈ·˙fiÌÂÓÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ” ‹ ·˘ÙÔ› Ô˘ ÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È Û ÂÚÁÔÏ¿‚Ô˘˜. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È Î˘Ú›ˆ˜ ÁÈ· Ó¤Ô˘˜ Ô˘ Ï‹ÙÙÔÓÙ·È ·fi ÙËÓ ·ÓÂÚÁ›· Î·È ·Ó·Áο˙ÔÓÙ·È Ó· ÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È Ì ¯·ÌËϤ˜ ·Ô‰Ô¯¤˜ ‹ Î·È ¯ˆÚ›˜ ·ÛÊ¿ÏÈÛË, ¯ˆÚ›˜ ÂȉfiÌ·Ù· Î·È ˆÚ¿ÚÈ·. √ÚÈṲ̂ÓÔÈ ·fi ·˘ÙÔ‡˜ ¤¯Ô˘Ó ˘„ËÏfi ÌÔÚʈÙÈÎfi Â›‰Ô, Â›Ó·È Î¿ÙÔ¯ÔÈ ÌÂÙ·Ù˘¯È·ÎÒÓ Ù›ÙÏˆÓ ÛÔ˘‰ÒÓ. ÕÏÏÔÈ ¿ÏÈ ·ÔχıËÎ·Ó ·fi Ù· ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈ· Ô˘ ‰Ô‡Ï¢·Ó ÁÈ· ÔÏÏ¿ ¯ÚfiÓÈ· Î·È ‚Ú¤ıËÎ·Ó ÛÙËÓ ›‰È· ı¤ÛË ˆ˜ ÂÓÔÈÎÈ·˙fiÌÂÓÔÈ Ì ¯·ÌËÏfiÙÂÚ˜ ·Ô‰Ô¯¤˜. √È ÂÓÔÈÎÈ·˙fiÌÂÓÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ‰ÂÓ ·ÔÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈο Î·È ÂÚÁ·Ûȷο ‰ÈηÈÒÌ·Ù· fiˆ˜ fiÏÔÈ ÔÈ ¿ÏÏÔÈ Û˘Ó¿‰ÂÏÊÔ› ÙÔ˘˜. √‡ÙÂ Ê˘ÛÈο ·Ì›‚ÔÓÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ›‰È· ÂÚÁ·Û›· Ì ÙȘ ›‰È˜ Û˘Ì‚¿ÛÂȘ, ÂÍ·ÈÙ›·˜ Ù˘ ÂÚÁ·Ûȷ΋˜ Û¯¤Û˘ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó. √È ¯ÒÚÔÈ ÙÔ˘ ∂ÈÛÈÙÈÛÌÔ‡, Ù˘ √ÈÎÔ‰ÔÌ‹˜, ÙÔ˘ ∂ÌÔÚ›Ô˘ ÎÚ·ÙÔ‡Ó Ù· Û΋ÙÚ· Û ·˘Ù¤˜ ÙȘ ηٷÁÁÂϛ˜ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÛÙÔ˘˜ ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘˜ Ù˘ ∂ÈıÂÒÚËÛ˘ ∂ÚÁ·Û›·˜.

∞‡ÚÈÔ Ù· ÂÁη›ÓÈ· ÙÔ˘ “∞ÛÙÚÔÓÔÌÈÎÔ‡ 15ÓıË̤ÚÔ˘” ∞Àƒπ√ ¢Â˘Ù¤Ú· Î·È ÒÚ· 8 Ì.Ì. ÙÂÏÔ‡ÓÙ·È ÛÙÔ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ ¡. πˆÓ›·˜ (™Ù·‰›Ô˘ Î·È ª·Ó‰ËÏ·Ú¿) Ù· ÂÁη›ÓÈ· ÙÔ˘ “∞ÛÙÚÔÓÔÌÈÎÔ‡ 15ÓıË̤ÚÔ˘”, ·fi ÙËÓ ∂Ù·ÈÚ›· ∞ÛÙÚÔÓÔÌ›·˜ Î·È ¢È·ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ Ù˘ fiÏ˘ Ì·˜. ΔËÓ ›‰È· ÒÚ· ÙÂÏÔ‡ÓÙ·È Î·È Ù· ÂÁη›ÓÈ· Ù˘ “∞Ó·‰ÚÔÌÈ΋˜ ŒÎıÂÛ˘ ∞ÛÙÚÔÓÔÌ›·˜” Ì ÂÎı¤Ì·Ù· Ù˘ 20ÂÙÔ‡˜ ÔÚ›·˜ Ù˘ ∂Ù·ÈÚ›·˜ ÙÔ˘ Î. ∂˘ÛÙ·ı›Ô˘ ∑·ÊÚ·ÓÙ˙¿, ̤ÏÔ˘˜

ÙÔ˘ ¢.™. Ù˘ ∂Ù·ÈÚ›·˜, ÙÔ˘ ∂∫º∂ ª·ÁÓËÛ›·˜ (‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ Ô Î. ™ÂÚ·ÊÂ›Ì ™·Ófi˜), Ù˘ ‚È‚ÏÈÔı‹Î˘ ÙÔ˘ 2Ô˘ §˘Î›Ԣ ¡. πˆÓ›·˜ Î·È ÙÔ˘ Î. ¶·Ó·ÁÈÒÙË ¶ÏÈ¿ÛÛ·, ˙ˆÁÚ¿ÊÔ˘ Ì ›Ó·Î˜ ÂÌÓ¢Ṳ̂ÓÔ˘˜ ·fi ÙÔ ¢È¿ÛÙËÌ·. ™ÙÔ Î·ıËÌÂÚÈÓfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÙÔ˘ 15ÓıË̤ÚÔ˘ ·˘ÙÔ‡ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ÔÌÈϛ˜, ÛÂÌÈÓ¿ÚÈ·, ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈ· Î·È ·ÛÙÚÔ‚Ú·‰È¤˜, Ô˘ ı· Á›ÓÔÓÙ·È ·fi ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ˜

Î·È ÂÚ·ÛÈÙ¤¯Ó˜ ·ÛÙÚÔÓfiÌÔ˘˜ ÛÙȘ 8 Ì.Ì., ÛÙÔÓ ›‰ÈÔ ¯ÒÚÔ, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ Û¯ÂÙÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ·. ∏ fiÏË ÂΉ‹ÏˆÛË ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÙ·È Ì ÙË Û˘Ì·Ú¿ÛÙ·ÛË Ù˘ ∂∫¶√§ ª·ÁÓËÛ›·˜ (Úfi‰ÚÔ˜ Ô Î. ∂˘¿ÁÁÂÏÔ˜ ∑·¯·ÚfiÔ˘ÏÔ˜) Î·È Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∫ÔÈÓˆÊÂÏÔ‡˜ ∂ȯ›ÚËÛ˘ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜ (Úfi‰ÚÔ˜ Ô Î. ™Ù¤Ê·ÓÔ˜ §¿˙Ô˜). Δ· Ì·ı‹Ì·Ù· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Ù· ·Ú·ÎÔ-

ÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ó, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ù˘ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰·˜ Ù˘ ∂Ù·ÈÚ›·˜ www.astronomos.gr fiÏÔÈ ÔÈ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ, ÂÓÙÂÏÒ˜ ‰ˆÚÂ¿Ó Î·È Â¿Ó ¤¯Ô˘Ó Ù·ÎÙÈ΋ ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛË, ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ı· Ï¿‚Ô˘Ó ÙË Û¯ÂÙÈ΋ ‚‚·›ˆÛË. ∏ ·Ó·‰ÚÔÌÈ΋ ¤ÎıÂÛË ı· Â›Ó·È ·ÓÔȯً ·fi ÙȘ 09.00 ¤ˆ˜ ÙȘ 13.00 Î·È ·fi ÙȘ 18.00 ¤ˆ˜ ÙȘ 21.00 ηıËÌÂÚÈÓ¿ ·ÎfiÌË Î·È ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ Î·È ÙËÓ ∫˘Úȷ΋.


T√¶π∫√ P∂¶√ƒΔ∞∑

23

KÀƒπ∞∫∏ 28 º∂μƒ√À∞ƒπ√À 2010

¶·Ú·ÙËÚËÙ‹ÚÈÔ ÙÈÌÒÓ, Û‡ÛÙ·ÛË ÊÔÚ¤· Î·È ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÛÙ‹ÚÈÍË ˙ËÙÔ‡Ó Û˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÙ¤˜ Î·È ·ÁÚfiÙ˜

™Ù· ·˙‹ÙËÙ· ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ÙfiÓÔÈ ÛÈÙËÚÒÓ ÛÙÔÓ Î¿ÌÔ ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜

Ù· ·˙‹ÙËÙ· ÛÙÔ˘˜ Û˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÙÈÎÔ‡˜ Î·È È‰ÈˆÙÈÎÔ‡˜ ·ÔıË΢ÙÈÎÔ‡˜ ¯ÒÚÔ˘˜ ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ÙfiÓÔÈ ÛÈÙËÚÒÓ ÂÚÛÈÓ‹˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜, ηıÒ˜ ‰ÂÓ ÚÔ·ÙÂÈ ÙÔ ·Ú·ÌÈÎÚfi ¤ÛÙˆ ÂÌÔÚÈÎfi ÂӉȷʤÚÔÓ ÁÈ· ÙË ‰È¿ıÂÛË ÙȘ ÛÔ‰ÂÈ¿˜. ∂ÈϤÔÓ, ‰Ú·Ì·ÙÈ΋ ÁÈ· ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ ·ÁÚÔÙÒÓ Â›Ó·È Ë Ì›ˆÛË, Ë ÔÔ›· ηٷÁÚ¿ÊÂÙ·È ÛÙȘ ÙÈ̤˜ ¯ÔÓÙÚÈ΋˜ ‰È¿ıÂÛ˘ ÙˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ. ∂Ó‰ÂÈÎÙÈÎfi Ù˘ ÂÈÎÚ·ÙÔ‡Û·˜ ηٿÛÙ·Û˘ Â›Ó·È ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Ë ŒÓˆÛË ∞ÁÚÔÙÈÎÒÓ ™˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌÒÓ (∂∞™) μfiÏÔ˘ ‰ÈÂÓ‹ÚÁËÛ ÙÚÂȘ ‰È·ÁˆÓÈÛÌÔ‡˜ ÁÈ· ÙËÓ ÒÏËÛË Ù˘ ÂÚÛÈÓ‹˜ ÛÔ‰ÂÈ¿˜, ¯ˆÚ›˜, ˆÛÙfiÛÔ, Ó· ηٷʤÚÂÈ Ó· ÙË ‰È·ı¤ÛÂÈ. ™ÙÔ ÌÂٷ͇, ˆ˜ ·fiÏ˘ÙË ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÙ·È ·fi ÙËÓ ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈ· ™˘ÓÔÌÔÛÔÓ‰›· ∂ÓÒÛÂˆÓ °ÂˆÚÁÈÎÒÓ ™˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌÒÓ (¶∞™∂°∂™) Ë ·Ó¿ÁÎË ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÛÙ‹ÚÈ͢ Ì ¢ÓÔ˚ÎÔ‡˜ fiÚÔ˘˜ ÙˆÓ Û˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÙÈÎÒÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛˆÓ, ÔÈ Ôԛ˜ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÓÔ˘Ó ÔÛfiÙËÙ˜ ‰ËÌËÙÚÈ·ÎÒÓ. ƒÂÔÚÙ¿˙:

μ∞°°∂§∏™ ∫∞ƒ∞ª∞¡∏™ karamanis@e-thessalia.gr

™ÙȘ ·Ôı‹Î˜ Ù˘ ŒÓˆÛ˘ ∞ÁÚÔÙÈÎÒÓ ™˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌÒÓ (∂∞™) μfiÏÔ˘ ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó 8.000 ÙfiÓÔÈ ÛÈÙËÚÒÓ ÂÚÛÈÓ‹˜ ÛÔ‰ÂÈ¿˜, ηıÒ˜ ·fi ÙÔ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ ÊıÈÓfiˆÚÔ ‰ÂÓ ÚÔ·ÙÂÈ ÙÔ ·Ú·ÌÈÎÚfi ¤ÛÙˆ ÂÌÔÚÈÎfi ÂӉȷʤÚÔÓ ÁÈ· ÙË ‰È¿ıÂÛ‹ ÙÔ˘˜. ∂›Ó·È ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi fiÙÈ Ë ¢Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈ· ™˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÙÈ΋ √ÚÁ¿ÓˆÛË μfiÏÔ˘ ÚÔ¯ÒÚËÛ ÛÙË ‰ÈÂÓ¤ÚÁÂÈ· ÙÚÈÒÓ ‰È·ÁˆÓÈÛÌÒÓ, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ·¤‚ËÛ·Ó ¿Î·ÚÔÈ. √Ú·Ùfi Â›Ó·È ϤÔÓ ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ Ë ·Ú›ÛÙ˘ ÔÈfiÙËÙ·˜ ÂÚÛÈÓ‹ ÛÔ‰ÂÈ¿ Ó· ‰È·ÙÂı› ˆ˜ ˙ˆÔÙÚÔÊ‹, ηıÒ˜ ÔÈ ·ÔıË΢ÙÈÎÔ› ¯ÒÚÔÈ Ù˘ ∂∞™ μfiÏÔ˘ Ú¤ÂÈ Ó· ·ÂÏ¢ıÂÚˆıÔ‡Ó ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËıÔ‡Ó ÁÈ· ÙË Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË Ù˘ Ó¤·˜ ÛÔ‰ÂÈ¿˜. “¶ÚÔÙ›ӷÌ ÛÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ËÁÂÛ›· ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ ∞ÁÚÔÙÈ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ Î·È ΔÚÔʛ̈Ӕ ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∂∞™ μfiÏÔ˘ Î. ¡ÈÎ. ¶Ú›ÓÙ˙Ô˜ “ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ·Ú·ÙËÚËÙËÚ›Ô˘ ÙÈÌÒÓ Î·È ÊÔÚ¤·, Ô ÔÔ›Ô˜ ı· Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÓÂÈ ÙȘ ÔÛfiÙËÙ˜ ÙˆÓ ÛÈÙËÚÒÓ Î·È ı· ‰È·Ú·ÁÌ·Ù‡ÂÙ·È ÙË ‰È¿ıÂÛ‹ ÙÔ˘˜ ÛÙȘ ·ÁÔÚ¤˜. ΔfiÛÔ ÂÌ›˜, fiÛÔ Î·È ÔÈ ˘fiÏÔÈ˜ ÛÈÙÔ·Ú·ÁˆÁÈΤ˜ ¢Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌȘ ™˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÙÈΤ˜ √ÚÁ·ÓÒÛÂȘ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ıˆÚԇ̠ÙȘ ÚÔÙÂÈÓfiÌÂÓ˜ χÛÂȘ ˆ˜ ÙȘ ϤÔÓ Î·Ù¿ÏÏËϘ. ∏ ∂∞™ μfiÏÔ˘ ¤‰ˆÛ ÚÔηٷ‚ÔÏ‹ ÛÙÔ˘˜ ·Ú·ÁˆÁÔ‡˜ ̤ÏË Ù˘, ˆÛÙfiÛÔ Ù· ÛÈÙËÚ¿ ÂÚÛÈÓ‹˜ ÛÔ‰ÂÈ¿˜ ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó ÛÙ· ·˙‹ÙËÙ·. ¢ÂÓ Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ Ì ÙËÓ ÙÈÌ‹ 13 ÎÈÏÒÓ ÛÈÙ·ÚÈÔ‡ Ô ·Ú·ÁˆÁfi˜ Ó· ·ÁÔÚ¿˙ÂÈ ¤Ó· ÎÈÏfi „ˆÌ›. ™ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Î·Ù¿ ÙËÓ ÔÔ›· ‰ÂÓ ‰È·ÙÂıÔ‡Ó Ù· ÛÈÙËÚ¿, ‰ÂÓ ı· ¤¯Ô˘Ì ˆ˜ ŒÓˆÛË ·ÔıË΢ÙÈÎÔ‡˜ ¯ÒÚÔ˘˜ ÁÈ· ÙË Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË Ù˘ Ó¤·˜ ÛÔ‰ÂÈ¿˜. ∏ ηٿÛÙ·ÛË Â›Ó·È Ú¿ÁÌ·ÙÈ ‰Ú·Ì·ÙÈ΋ ÁÈ· ÙÔÓ ·ÁÚÔÙÈÎfi ÎfiÛÌÔ, Ô ÔÔ›Ô˜ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ‰È·ı¤ÛÂÈ ÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹ ÙÔ˘. ∂ÈÙ¤ÏÔ˘˜, οÙÈ Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÂÈ, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ηٷÛÙ› ‰˘Ó·Ù‹ Ë ¿ÌÂÛË ‰È¿ıÂÛË Ù˘ ÛÔ‰ÂÈ¿˜” ˘ÔÁÚ·ÌÌ›˙ÂÈ Ô Î. ¶Ú›ÓÙ˙Ô˜. ™ÙÔ ÌÂٷ͇, ÙËÓ ·fiÏ˘ÙË ·Ó¿ÁÎË ÛÙ‹ÚÈ͢ ÙˆÓ Û˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÙÈÎÒÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Ì ¢ÓÔ˚ÎÔ‡˜ fiÚÔ˘˜ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛ˘ ÁÈ· ·ÁÔÚ·Ûı›Û˜ ‹ ·Ú·ÏËÊı›Û˜ ÔÛfiÙËÙ˜ ‰ËÌËÙÚÈ·ÎÒÓ ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ ÌÂϤÙË Ù˘ ¶∞™∂°∂™, Ô˘ ÂÎÔÓ‹ıËΠ̠·ÊÔÚÌ‹ ÙȘ ÚfiÛÊ·Ù˜ ·ÚÓËÙÈΤ˜ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ ÛÙË ‰È¿ıÂÛË ÙˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ. ∞fi Ù· ÛÙÔȯ›· Ù˘ ›‰È·˜ ÌÂϤÙ˘ ÚÔ·ÙÂÈ ÙÔ Û˘Ì¤Ú·ÛÌ· fiÙÈ Â›Ó·È Ôχ Èı·Ó‹ Ë ‰È·Ù‹ÚËÛË ÙˆÓ

ÙÈÌÒÓ ·Ú·ÁˆÁÔ‡ ÛÙ· ÛËÌÂÚÈÓ¿ ¯·ÌËÏ¿ Â›‰· ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ 2010 ÙfiÛÔ ÛÙÔ ÛÈÙ¿ÚÈ, fiÛÔ Î·È ÛÙÔÓ ·Ú·‚fiÛÈÙÔ. ™‡Ìʈӷ Ì ٷ Û˘ÌÂÚ¿ÛÌ·Ù· Ù˘ ÌÂϤÙ˘, Ë ÂÓ›Û¯˘ÛË ÙˆÓ Û˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÙÈÎÒÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛˆÓ, ÔÈ Ôԛ˜ ·Û¯ÔÏÔ‡ÓÙ·È Ì ÙË Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ‰ËÌËÙÚÈ·ÎÒÓ, ı· Ú¤ÂÈ Ó· ˘ÏÔÔÈËı› ›Ù Ì ÂȉfiÙËÛË ÂÈÙÔΛԢ ηٿ ‰‡Ô ÌÔÓ¿‰Â˜ ›Ù Ì ·ÚÔ¯‹ Ù˘ ÂÁÁ‡ËÛ˘ ÙÔ˘ ∂ÏÏËÓÈÎÔ‡ ¢ËÌÔÛ›Ô˘ ηٿ 50% ÁÈ· Ù· ‰¿ÓÂÈ· Ô˘ ı· Û˘Ó·ÊıÔ‡Ó. ™Â ·ÓÂÏÏ·‰ÈÎfi Â›Â‰Ô Ë Î·ÏÏȤÚÁÂÈ· Ì·Ï·ÎÔ‡ Û›ÙÔ˘ ηٿ ÙËÓ Î·ÏÏÈÂÚÁËÙÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô 2008 - 2009 ÂÎÙÈÌ¿Ù·È fiÙÈ ÌÂÈÒıËΠÛÙÔ ÔÛÔÛÙfi Ù˘ Ù¿Í˘ ÙÔ˘ 6% ÂÚ›Ô˘, ηχÙÔÓÙ·˜ ¤ÎÙ·ÛË 1.630.000 ÛÙÚÂÌÌ¿ÙˆÓ, Ì ÂÎÙ›ÌËÛË ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ÛÙÔ Â›Â‰Ô ÙˆÓ 481.000 ÙfiÓˆÓ, ÌÂȈ̤ÓË Î·Ù¿ 10 %, Û ۯ¤ÛË Ì ÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË. ΔÔ ÂÌfiÚÈÔ, ˆÛÙfiÛÔ, ÙÔ˘ ÎÔÈÓÔ‡ Û›ÙÔ˘ ÂËÚ¿˙ÂÙ·È ÛËÌ·ÓÙÈο ·fi ÙȘ ÂÈÛ·ÁˆÁ¤˜, ÔÈ Ôԛ˜ ·fi ÙÔÓ π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ Ì¤¯ÚÈ Î·È ÙÔ ¡Ô¤Ì‚ÚÈÔ ÙÔ˘ 2009 ·Ó‹Ïı·Ó Û 772.000 ÙfiÓÔ˘˜ ¤Ó·ÓÙÈ 705.000 ÙËÓ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë ÂÚÈfi‰Ô˘ ÙÔ˘ 2008. ∏ ¿ÓÔ‰Ô˜ ÙˆÓ ÂÈÛ·ÁˆÁÒÓ Û˘Ó‰¤ÂÙ·È ¿ÌÂÛ· Ì ÙËÓ ÙÒÛË Ù˘ ̤Û˘ ÙÈÌ‹˜ ÛÙ· 172 ¢ÚÒ Ô ÙfiÓÔ˜ ¤Ó·ÓÙÈ 286 ¢ÚÒ ÙËÓ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë ÂÚ›Ô‰Ô ÙÔ˘ 2008. ΔÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ Ì¤ÚÔ˜ ÙˆÓ ÂÈÛ·ÁˆÁÒÓ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÚÔ‹Ïı ·fi ÙËÓ √˘ÁÁ·Ú›· Û ÔÛÔÛÙfi Ù˘ Ù¿Í˘ ÙÔ˘ 24%, ÙË °·ÏÏ›· 19%, ÙË μÔ˘ÏÁ·Ú›· 11% Î·È ÙË ƒÔ˘Ì·Ó›· ηٿ 7,5%. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÂÈÛ·ÁˆÁ¤˜, ÔÈ Ôԛ˜ Î¿Ï˘„·Ó ÙÔ 61% ÂÚ›Ô˘ Ù˘ Û˘ÓÔÏÈο ÂÈÛ·¯ı›۷˜ ÔÛfiÙËÙ·˜, ÂÓÒ ·ÈÛıËÙ¿ ÌÂȈ̤Ó˜ ‹Ù·Ó ÔÈ ÂÈÛ·ÁˆÁ¤˜ ·fi ÙË ƒˆÛ›·, Ë ÔÔ›· Ù· ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ· ¯ÚfiÓÈ· ‰È·ÙËÚÔ‡Û ٷ ÚˆÙ›·. ∞fi ÙȘ ΢ÚÈfiÙÂÚ˜ ¯ÒÚ˜ ÚÔ¤Ï¢Û˘ Ì·Ï·ÎÔ‡ Û›ÙÔ˘ ÂÈÛ·ÁˆÁ‹˜, ÙȘ ÈÔ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈΤ˜ ÙÈ̤˜ ÚÔÛ¤ÊÂÚÂ Ë √˘ÎÚ·Ó›· Ì 122 ¢ÚÒ ÙÔÓ ÙfiÓÔ, ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡ÌÂÓË ·fi ÙË ƒÔ˘Ì·Ó›· Ì 128 Î·È ÙË μÔ˘ÏÁ·Ú›· Ì 137 ¢ÚÒ ÙÔÓ ÙfiÓÔ ¿ÓÙ·. ™Â ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ·fiÛÙ·ÛË ·ÎÔÏÔ‡ıËÛ·Ó Ë °·ÏÏ›· Ì 180 ¢ÚÒ Î·È Ë √˘ÁÁ·Ú›· Ì 184 ¢ÚÒ ÙÔÓ ÙfiÓÔ ¿ÓÙ·.

™ÎÏËÚfi ÛÈÙ¿ÚÈ ∏ ·Ú·ÁˆÁ‹ ÛÎÏËÚÔ‡ Û›ÙÔ˘ ηٿ ÙËÓ Î·ÏÏÈÂÚÁËÙÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô 2008 - 2009 ÂÎÙÈÌ¿Ù·È fiÙÈ ·Ó‹Ïı Û 1,33 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ÙfiÓÔ˘˜, ÂÓÒ Ë ¤ÎÙ·ÛË Ô˘ ηÏÏÈÂÚÁ‹ıËΠÂÎÙÈÌ¿Ù·È Û˘ÓÔÏÈο ÛÙ· 5.250.000 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù·, ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·˜ ·‡ÍËÛË Û ÔÛÔÛÙfi Ù˘ Ù¿Í˘ ÙÔ˘ 8,5%. ΔÔ ÂÌfiÚÈÔ Î·È ÔÈ ÙÈ̤˜ ÛÎÏËÚÔ‡ Û›ÙÔ˘ ÂËÚ¿ÛÙËÎ·Ó ÛËÌ·ÓÙÈο ·fi ÙËÓ ÂͤÏÈÍË ÙˆÓ

ÂÍ·ÁˆÁÒÓ, ΢ڛˆ˜ ÚÔ˜ ÙËÓ πÙ·Ï›· Ô˘ Û˘ÛÙËÌ·ÙÈο ·ÔÚÚÔÊ¿ ÌÂÁ¿ÏÔ Ì¤ÚÔ˜, Î·È ÚÔ˜ ÙȘ ¯ÒÚ˜ Ù˘ μfiÚÂÈ·˜ ∞ÊÚÈ΋˜. ∞fi ÙÔÓ π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ Ì¤¯ÚÈ Î·È ÙÔ ¡Ô¤Ì‚ÚÈÔ ¤Ú˘ÛÈ ÔÈ Û˘ÓÔÏÈΤ˜ ÂÍ·ÁˆÁ¤˜ ÛÎÏËÚÔ‡ Û›ÙÔ˘ ˘ÂÚ¤‚ËÛ·Ó Û ÔÛfiÙËÙ· Î·È ·Í›· ÙȘ ÂÍ·ÁˆÁ¤˜ ÙÔ˘ 12ÌËÓÔ˘ 2008 Î·È ·Ó‹Ïı·Ó ÛÙÔ˘˜ 523.000 ÙfiÓÔ˘˜ ¤Ó·ÓÙÈ 243.000 Ù˘ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ˘ ÚÔ¤ÚÛÈÓ˘ ÂÚÈfi‰Ô˘, ÛËÌÂÈÒÓÔÓÙ·˜ ÂÓÙ˘ˆÛȷ΋ ¿ÓÔ‰Ô, Û˘Ó‰ÂfiÌÂÓË Ì ÙËÓ ÙÒÛË Ù˘ ̤Û˘ ÙÈÌ‹˜ ÛÙ· 225 ¢ÚÒ ÙÔÓ ÙfiÓÔ ¤Ó·ÓÙÈ 354 ¢ÚÒ ÙËÓ ÚÔ¤ÚÛÈÓË ¯ÚÔÓÈ¿.

ÙËÓ √˘ÁÁ·Ú›· ηٿ 25.000 ÙfiÓÔ˘˜ ¿ÓÙ·. ∂Í·ÈÚÂÙÈο ÂÚÈÔÚÈṲ̂Ó˜ ‹Ù·Ó ÔÈ ÔÛfiÙËÙ˜ ÂÈÛ·ÁˆÁ‹˜ ·fi ÙËÓ √˘ÎÚ·Ó›·, Ë ÔÔ›· ηٿ ÙËÓ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë ÂÚ›Ô‰Ô ÙÔ˘ 2008 ‰È·ÙËÚÔ‡Û ٷ ÚˆÙ›·. ∞fi ÙȘ ΢ÚÈfiÙÂÚ˜ ¯ÒÚ˜ ÚÔ¤Ï¢Û˘ ·Ú·‚ÔÛ›ÙÔ˘ ÂÈÛ·ÁˆÁ‹˜ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 2009 ÙȘ ϤÔÓ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈΤ˜ ÙÈ̤˜ ÚÔÛ¤ÊÂÚÂ Ë μÔ˘ÏÁ·Ú›· Ì 131 ¢ÚÒ ÙÔÓ ÙfiÓÔ, ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡ÌÂÓË ·fi ÙËÓ √˘ÁÁ·Ú›· Ì 141, ÂÓÒ. Û ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ·fiÛÙ·ÛË ·ÎÔÏÔ‡ıËÛ·Ó Ë ™ÂÚ‚›· Î·È Ë ƒÔ˘Ì·Ó›· Ì 157 ¢ÚÒ ÙÔÓ ÙfiÓÔ.

∞Ú·‚fiÛÈÙÔ˜

ΔÈ̤˜ ·Ú·ÁˆÁÔ‡ ∞‰È¿ıÂÙ· ·Ôı¤Ì·Ù·

∏ ·Ú·ÁˆÁ‹ ·Ú·‚ÔÛ›ÙÔ˘ ηٿ ÙËÓ Î·ÏÏÈÂÚÁËÙÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô 2008 - 2009 ·Ó‹Ïı ÛÙ· 2,341 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ÙfiÓÔ˘˜ ηٷÁÚ¿ÊÔÓÙ·˜ Ì›ˆÛË ÛÙÔ ÔÛÔÛÙfi Ù˘ Ù¿Í˘ ÙÔ˘ 5%, ÂÓÒ ÔÈ ÂÎÙ¿ÛÂȘ Ô˘ ηÏÏÈÂÚÁ‹ıËÎ·Ó ·Ó‹Ïı·Ó Û˘ÓÔÏÈο ÛÙ· 2.400.000 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù·. ΔÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· ·fi ÙÔÓ π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ Ì¤¯ÚÈ Î·È ÙÔ ¡Ô¤Ì‚ÚÈÔ ÙÔ˘ 2009 ÔÈ ÂÈÛ·ÁˆÁ¤˜ ·Ú·‚ÔÛ›ÙÔ˘ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ·Ó‹Ïı·Ó ÛÙÔ˘˜ 144.000 ÙfiÓÔ˘˜ ÂÚ›Ô˘, ¤Ó·ÓÙÈ 451.000 ÙËÓ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë ÂÚ›Ô‰Ô ÙÔ˘ 2008, ÛËÌÂÈÒÓÔÓÙ·˜ ÙÒÛË Û ÔÛÔÛÙfi Ù˘ Ù¿Í˘ ÙÔ˘ 68%, ·ÏÏ¿ Î·È ÙÒÛË Ù˘ ̤Û˘ ÙÈÌ‹˜ ÛÙ· 156 ¢ÚÒ Ô ÙfiÓÔ˜, ¤Ó·ÓÙÈ 229 ¢ÚÒ ÙÔ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· ÙÔ˘ 2008. ΔÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ Ì¤ÚÔ˜ ÙˆÓ ÂÈÛ·ÁˆÁÒÓ ÚÔ‹Ïı ·fi ÙË ™ÂÚ‚›· ηٿ 136.000 ÙfiÓÔ˘˜,, ÙË μÔ˘ÏÁ·Ú›· 29.000, ÙË °·ÏÏ›· 23.000 ηÈ

√ ÈÛ¯˘Úfi˜ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÌfi˜ ·fi ÂÈÛ·ÁfiÌÂÓ· ÛÈÙËÚ¿ ˆ˜ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ù˘ ·˘ÍË̤Ó˘ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ Î·È ÙˆÓ ·ÔıÂÌ¿ÙˆÓ ÛÂ Â˘Úˆ·˚Îfi Î·È ‰ÈÂıÓ¤˜ Â›Â‰Ô Ô‰‹ÁËÛ ÛÂ Î¿Ì„Ë ÙȘ ÙÈ̤˜ ·Ú·ÁˆÁÔ‡. ™‡Ìʈӷ Ì ÚfiÛÊ·Ù· ÛÙÔȯ›· ∂ÓÒÛÂˆÓ ∞ÁÚÔÙÈÎÒÓ ™˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌÒÓ (∂∞™), Ù· ·‰È¿ıÂÙ· ·Ôı¤Ì·Ù· ÛÙȘ Û˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÙÈΤ˜ ·Ôı‹Î˜ ˘ÂÚ‚·›ÓÔ˘Ó ÙÔ˘˜ 165.000 ÙfiÓÔ˘˜ ÛÎÏËÚÔ‡ Û›ÙÔ˘ Î·È ÙÔ˘˜ 95.000 ÙfiÓÔ˘˜ ·Ú·‚ÔÛ›ÙÔ˘. ∞fi Ù· Û˘ÁÎÚÈÙÈο ÛÙÔȯ›· Ô˘ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛÂ Ë ¶∞™∂°∂™ ·fi ÔÚÈṲ̂Ó˜ ∂∞™ ˆ˜ ÚÔ˜ ÙȘ ÙÈ̤˜ ·Ú·ÁˆÁÔ‡ 2007, 2008 Î·È 2009 ÚÔ·ÙÔ˘Ó Ù· ÂÍ‹˜: ™ÙÔ ÛÎÏËÚfi ÛÈÙ¿ÚÈ Ë Ì¤ÛË ÙÈÌ‹ ·Ú·ÁˆÁÔ‡ ÙÔ 2007 ·Ó‹ÏıÂ, ηٿ ̤ÛÔ fiÚÔ, Û 0,24 ¢ÚÒ ÙÔ ÎÈÏfi, Ì ÂÎÙÂٷ̤ÓÔ Â‡ÚÔ˜ ·-

fiÎÏÈÛ˘. ∏ ̤ÛË ÙÈÌ‹ ·Ú·ÁˆÁÔ‡ ÁÈ· ÙÔ 2008 ‹Ù·Ó 0,22 ¢ÚÒ ÙÔ ÎÈÏfi, ÌÂȈ̤ÓË Î·Ù¿ 7,9% ÂÚ›Ô˘ Û ۯ¤ÛË Ì ÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ÂÚ›Ô‰Ô. √È ÙÈ̤˜ ·Ú·ÁˆÁÔ‡ ÛÎÏËÚÔ‡ Û›ÙÔ˘ ÂÛԉ›·˜ 2009 ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÂÌÔÚÈ΋˜ ÂÚÈfi‰Ô˘ ÎÈÓ‹ıËÎ·Ó ÙˆÙÈο. ™Â ÂÚÈÔ¯¤˜ Ù˘ μfiÚÂÈ·˜ ∂ÏÏ¿‰·˜, ÔÈ ‚ÚÔ¯ÔÙÒÛÂȘ ηٿ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô Û˘ÁÎÔÌȉ‹˜ ÚÔοÏÂÛ·Ó ÔÈÔÙÈ΋ ˘Ô‚¿ıÌÈÛË, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙË ‰È·‚¿ıÌÈÛË ÙÔ˘ ÚÔ˚fiÓÙÔ˜ Û ÚÈÓ Î·È ÌÂÙ¿ ‚ÚÔ¯ÔÙÒÛÂˆÓ Î·È ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë ‰È·ÊÔÚÔÔ›ËÛË Ù˘ ÙÈÌ‹˜. ™‡Ìʈӷ Ì ÚfiÛÊ·Ù· ÛÙÔȯ›· ∂ÓÒÛˆÓ, ÔÈ ÙÚ¤¯Ô˘Û˜ ÙÈ̤˜ ·Ú·ÁˆÁÔ‡ ˘Ô¯ˆÚÔ‡Ó Î¿Ùˆ ·fi ÙÔ 0,15 ¢ÚÒ ÙÔ ÎÈÏfi, ÂÓÒ Ë ·ÁÔÚ¿ Ȥ˙ÂÈ ÁÈ· ·ÎfiÌË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË Û˘ÚÚ›ÎÓˆÛË ·ÎfiÌË Î·È ÛÙÔ 0,11.. ™Â ·ÚÎÂÙ¤˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ¤¯Ô˘Ó ‰Ôı› ÛÙÔ˘˜ ·Ú·ÁˆÁÔ‡˜ ÚÔηٷ‚ÔϤ˜ Ù˘ Ù¿Í˘ ÙˆÓ 0,12 Î·È 0,15 ¢ÚÒ ÙÔ ÎÈÏfi, ÂÓÒ Î·Ù·ÁÚ¿ÊÔÓÙ·È Î·È ˘„ËÏfiÙÂÚ˜ ÚÔηٷ‚ÔϤ˜ ‹ ÔÚÈÛÙÈΤ˜ ÙÈ̤˜ ·Ú·ÁˆÁÔ‡ ÛÙÔ 0,20 ¢ÚÒ ÙÔ ÎÈÏfi ¿ÓÙ·, ÔÈ Ôԛ˜ ·ÊÔÚÔ‡Ó Û ÔÈÔÙÈÎfi ÛÈÙ¿ÚÈ Ù˘ ·Ú¯‹˜ Ù˘ ÂÚÈfi‰Ô˘. ™ÙÔÓ ·Ú·‚fiÛÈÙÔ Ë Ì¤ÛË ÙÈÌ‹ ·Ú·ÁˆÁÔ‡ ÙÔ 2007 ·Ó‹Ïı ηٿ ̤ÛÔ fiÚÔ ÛÙÔ 0,24 ¢ÚÒ ÙÔ ÎÈÏfi. ∏ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë ÙÈÌ‹ ÁÈ· ÙÔ 2008 ‹Ù·Ó ÛÙÔ 0,13 ¢ÚÒ, ÌÂȈ̤ÓË Î·Ù¿ 44% ÂÚ›Ô˘ Û ۯ¤ÛË Ì ÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ÂÚ›Ô‰Ô. °È· ÙÔÓ ·Ú·‚fiÛÈÙÔ ÂÛԉ›·˜ 2009 ÔÈ ÙÚ¤¯Ô˘Û˜ ÙÈ̤˜ ·Ú·ÁˆÁÔ‡ ÛÙË μfiÚÂÈ· Î·È ÙËÓ ∫ÂÓÙÚÈ΋ ∂ÏÏ¿‰· ·Ó¤Ú¯ÔÓÙ·È Î·Ù¿ ̤ÛÔÓ fiÚÔ ÛÙÔ 0,12 ¢ÚÒ ÙÔ ÎÈÏfi, Î˘Ì·ÈÓfiÌÂÓ˜ ·fi 0,10 ̤¯ÚÈ 0,13. ™ÙÔ Ì·Ï·Îfi ÛÈÙ¿ÚÈ Ë Ì¤ÛË ÙÈÌ‹ ·Ú·ÁˆÁÔ‡ ·Ó‹Ïı ÙÔ 2007

ÛÙÔ 0,20 ¢ÚÒ ÙÔ ÎÈÏfi. ∏ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë ÁÈ· ÙÔ 2008 ‹Ù·Ó ÛÙÔ 0,15, ÌÂȈ̤ÓË Î·Ù¿ 28% ÂÚ›Ô˘ Û ۯ¤ÛË Ì ÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ÂÚ›Ô‰Ô. ™‡Ìʈӷ Ì ÚfiÛÊ·Ù· ÛÙÔȯ›· ∂ÓÒÛˆÓ, ÔÈ ÙÚ¤¯Ô˘Û˜ ÙÈ̤˜ ·Ú·ÁˆÁÔ‡ ·Ó¤Ú¯ÔÓÙ·È Î·Ù¿ ̤ÛÔÓ fiÚÔ ÛÙ 0,11 ¢ÚÒ ÙÔ ÎÈÏfi, ÂÓÒ Î·Ù·ÁÚ¿ÊÔÓÙ·È ÂÚÈÙÒÛÂȘ fiÔ˘ ÔÈ ·Ú·ÁˆÁÔ› ¤Ï·‚·Ó ÌfiÓÔ ÚÔηٷ‚ÔÏ‹ Ù˘ Ù¿Í˘ ÙÔ˘ 0,08 ¢ÚÒ ÙÔ ÎÈÏfi ¿ÓÙ·.

¶ÚÔÔÙÈΤ˜ √È ÂÎÙ¿ÛÂȘ Û›ÙÔ˘ Ô˘ ı· Û˘ÁÎÔÌÈÛÙ› ÙËÓ ÙÚ¤¯Ô˘Û· ¯ÚÔÓÈ¿ ÂÎÙÈÌÒÓÙ·È ÛÙ· 2.210 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù·, ηٿ 1% ÌÂȈ̤Ó˜ Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔ 2009. ∂ÊfiÛÔÓ ÔÈ ·Ô‰fiÛÂȘ ‰È·ÙËÚËıÔ‡Ó ÛÙÔ ›‰ÈÔ Â›‰Ô, Ë ·ÁÎfiÛÌÈ· ·Ú·ÁˆÁ‹ ÂÎÙÈÌ¿Ù·È fiÙÈ ı· ·Ó¤ÏıÂÈ ÛÙ· 653 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ÙfiÓÔ˘˜, ηٷÁÚ¿ÊÔÓÙ·˜ Ì›ˆÛË ÛÙÔ ÔÛÔÛÙfi Ù˘ Ù¿Í˘ ÙÔ˘ 3% Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔ 2009, ·ÔÙÂÏÒÓÙ·˜, ˆÛÙfiÛÔ, ÙËÓ ÙÚ›ÙË Î·Ù¿ ÛÂÈÚ¿ ÌÂÁ¿ÏË Û˘ÁÎÔÌȉ‹. ∫Ú›ÛÈÌÔ Ì¤ÁÂıÔ˜ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó Ù· ·Ôı¤Ì·Ù· Ù¤ÏÔ˘˜ Ù˘ ÂÌÔÚÈ΋˜ ÂÚÈfi‰Ô˘ 2009 - 2010, Ù· ÔÔ›· ÂÎÙÈÌÒÓÙ·È ·˘ÍË̤ӷ ÁÈ· ‰Â‡ÙÂÚË Û˘Ó¯‹ ¯ÚÔÓÈ¿) ÛÙÔ ÔÛÔÛÙfi Ù˘ Ù¿Í˘ ÙÔ˘ 20% Î·È ÛÙ· 197 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ÙfiÓÔ˘˜. °È· ÙÔÓ ·Ú·‚fiÛÈÙÔ Ù· ·Ôı¤Ì·Ù· Ù¤ÏÔ˘˜ ÂÎÙÈÌ¿Ù·È fiÙÈ ı· ¤¯Ô˘Ó ÌÈÎÚ‹ Î¿Ì„Ë , ı· ‰È·ÙËÚËıÔ‡Ó fï˜ Û ˘„ËÏ¿ Â›‰·. ªÂ Ô̷Ϥ˜ ηÈÚÈΤ˜ Û˘Óı‹Î˜, Ù· ÂÎÙÈÌÒÌÂÓ· ÛÙÔȯ›· ‰Â›¯ÓÔ˘Ó Èı·Ó‹ ‰È·Ù‹ÚËÛË ÙˆÓ ÙÈÌÒÓ ÛÙ· ÛËÌÂÚÈÓ¿ ¯·ÌËÏ¿ Â›‰· ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÙÚ¤¯Ô˘Û·˜ ¯ÚÔÓÈ¿˜ ÙfiÛÔ ÛÙÔ ÛÈÙ¿ÚÈ, fiÛÔ Î·È ÛÙÔÓ ·Ú·‚fiÛÈÙÔ.


A¡£ƒø¶√°ƒ∞º∏ª∞Δ∞

24

KYPIAKH 28 ºEBPOYAPIOY 2010

ªÈ· ∂ÈÚ‹ÓË ·’ ÙË ¢ Ô Ó Ô ‡ Û · ∫›ÌÂÓÔ-ºˆÙÔÁڷʛ˜:

∫Àƒπ∞∫√™ ¶∞¶∞°∂øƒ°π√À

“T

È Î·ÈÚfi˜, ı ÌÔ˘ ÎÈ ·˘Ùfi˜!..Δ› ·ÌÌÔ¯·ÏȤ˜ ÎÈ Â-

ÙÔ‡Ù˜...”

* ∫·ıÒ˜ ·ÓËÊÔÚ›˙ˆ ÛÙ· ¤ÙÚÈÓ· ÛηÏÔ¿ÙÈ· Ù˘ ªÂÚÛ›Ó˘, ·ÎÔ‡ˆ ÌÈ· ʈӋ, ÁÂÌ¿ÙË Î·ËÌfi ÁÈ· ÙÔÓ Î·ÈÚfi, ·fi ÌÈ· Ì·˘ÚÔÊÔÚÂ̤ÓË Á˘Ó·›Î·, ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô Û›ÙÈ. ΔÂÏÂ˘Ù·›Ô, fiˆ˜ ¯‡ÓÂÙ·È ÙÔ ¯ˆÚÈÔ˘‰¿ÎÈ ÛÙÔÓ Î·Ù‹ÊÔÚÔ, ÚÒÙÔ fiˆ˜ ·ÓËÊÔÚ›˙ˆ ÙÔ ÛηψÙfi ηÏÓÙÂÚ‡ÌÈ. “ΔÈ ¤¯ÂÈ Ô Î·ÈÚfi˜, ηϋ ÌÔ˘” , Ù˘ ·¢ı‡Óˆ ·fiÙÔÌ· ÙÔ ÏfiÁÔ, ÁÈ· Ó· Ì¿ıˆ Û ÙÈ ÊÙ·›ÂÈ Ô Î·ÈÚfi˜ Î·È Ò˜ ÙËÓ ÂËÚ¿˙ÂÈ. “ΔÈ Ó¿¯ÂÈ ·È‰› ÌÔ˘, ‰Â ‚ϤÂȘ, fiÏÔ Ì·˚ÛÙÚÔ˘˜ ÎÈ ·ÌÌÔ¯·ÏȤ˜... ¡ÈÛ¿ÊÈ È·...” ∫ÔÓÙÔÛÙ¤ÎÔÌ·È Î·È ·›ÚÓˆ ÌÈ· ‚·ıÈ¿Ó ·Ó¿Û· ¤Íˆ ·fi ÙÔ ÎÔÓ¿ÎÈ Ù˘. ¶Ò˜ Û ϤÓ ÙËÓ ڈٿˆ. “∂ÈÚ‹ÓË” , ÌÔ˘ ·ÔÎÚ›ÓÂÙ·È... Î·È ÌÈ· ·Î‡Ì·ÓÙË Á·Ï‹ÓË ÔÚÙÛ¿ÚÂÈ ·fi ÙÔ Ì¤Û· ·Ú¿ı˘ÚÔ Ù˘ „˘¯‹˜ Ù˘... ªÈÛ‹ ÛÂÈÚ¿ ‰fiÓÙÈ·, fiÛ· ·fiÌÂÈÓ·Ó ·fi ÙȘ Û˘ÌÊÔÚ¤˜, ÙÛÂÌ¤ÚÈ ÁÎÚ›˙Ô, ¯·Ú·ÎȤ˜ ÛÙ· Ì¿ÁÔ˘Ï· Î·È ÛÙËÓ „˘¯‹, ·ÏÏ¿ fiÚıÈ· Î·È ¯·ÌÔÁÂÏ·ÛÙ‹... ∞˘Ù‹ Â›Ó·È Ë Î˘ÚԇϷ Ô˘ ÛÙ¤ÎÂÙ·È ·¤Ó·ÓÙ› ÌÔ˘. “∂ÈÚ‹ÓË” , ÌÔ˘ ͷӷϤÂÈ ÙÒÚ· Ì’ ¤Ó· ‰È·ÎÚÈÙÈÎfi ÛÙÂÓ·ÁÌfi, “ÎÈ ÂÙÔ‡ÙÔ˜ Â‰Ò ÂÈÓ’ Ô ª‹ÙÛÔ˜ ÌÔ˘, o Û‡ÓÙÚÔÊfi˜ ÌÔ˘” Î·È ÌÔ‡ ‰Â›¯ÓÂÈ ÛÙÔ ‚¿ıÔ˜ ÌÈ·˜ ÛËÏÈ¿˜ ¤Ó· ̷ڷ̤ÓÔ ¯·Ì·ÓÙÚ¿ÎÈ, Ô˘ ¯·ÌÔÁÂÏ¿ÂÈ Î·ÏÔοÁ·ı·. ∫ÂÓÙÚ¿Úˆ ÙÔ ‚ϤÌÌ· Ó· È‰Ò ÙÔ ¯ÒÚÔ Ù˘, ÙÔÓ ·ÁÈ·Ṳ̂ÓÔ ÊÙˆ¯ÈÎfi ÂÚ›Á˘ÚÔ, Ù· ÙÛÔ˘ÌϤÎÈ· Ù˘ Î·È Ù’ ·Á·ı¿ Ù˘ Ô‡Ó·È ÛÙÔÈ‚·Á̤ӷ fiÏ· ¿ÙÛ·Ï·. ŒÓ· η̷ڿÎÈ Ô˘ Ê·›ÓÂÙ·È ÛÙÔ ‚¿ıÔ˜ ÌÔÈ¿˙ÂÈ Ì ¯·ÌËÏÔÙ¿‚·ÓË ÛËÏÈ¿, ÂÓÒ ÛÙÔÓ ·˘ÏfiÁ˘ÚÔ Î˘Ì·Ù›˙ÂÈ Ôχ¯ÚˆÌË ÌÔ˘Á¿‰·. ¶·ÏÈ·Ù˙Ô‡Ú˜, Û·Ṳ̂Ó˜ ηڤÎϘ, Û·Ì¿ÚÈ·, ÛÎÔ˘ÚÈ·Ṳ̂ӷ ÂÚÁ·Ï›· Â›Ó·È ¯˘Ì¤Ó· ʇډËÓ Ì›Á‰ËÓ ·Ó¿ÌÂÛ· Û ÏÈıÔÛˆÚÔ‡˜ Î·È ÌÈ·Ó ·‚Ú·ÁÈ¿. ¶›Ûˆ Ù˘ ‚ÂÏ¿˙ÂÈ ÌÈ· ÚÔ‚·Ù›Ó·. ™Ù· ‰È¿ÎÂÓ· Ô˘ ·Ê‹ÓÂÈ Ô Î˘Ì·ÙÈÛÌfi˜ Ù˘ ÌÔ˘Á¿‰·˜ ÎÚ¤ÌÂÙ·È ÌÈ· Ó¿¸ÏÔÓ Û·ÎԇϷ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ¡¤Ô˘ æ˘¯ÈÎÔ‡... ¶›Ûˆ ·fi fiÏ· Ù· Ì¿Ù·È· Î·È ·Û‡ÏÏËÙ· ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ ÙÔ ·¤Ó·Ô ʈ˜ ÛÙÂÁ¿˙ÂÈ ÙÔ „˘¯ÈÎfi ÙÔ˘ Á·Ï¿˙ÈÔ˘ ¤Ï·ÁÔ˘. À¿Ú¯ÂÈ ÎÈ ¤Ó· ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ Î·Ì·Ú¿ÎÈ - ÙÔ˘·Ï¤Ù· Ô˘ ÙËÓ “¤ÊÎÈ·ÍÂ Ë ÎfiÚË ÌÔ˘ ·’ ÙÔÓ ¶ÂÚ·›·” , fiˆ˜ ÌÔ˘ ϤÂÈ, “Â͈ÙÂÚÈ΋, ÁÈ· ÒÚ· ·Ó¿Á΢...”

√ ÁÈ·Ïfi˜ Ù˘ ªÂÚÛ›Ó˘

ªÂ ‰¤¯ÂÙ·È ÛÙÔ ÊÙˆ¯ÈÎfi Ù˘, ¢›¯ˆ˜ ÚÔηٿÏË„Ë Î·È ‰›¯ˆ˜ ÊÔ‚›· fiÙÈ ı· ÙÚÔ͈̿, ı· Ûȯ·ıÒ ‹ ı’ ·Ó·ÙÚȯȿۈ. £¤ÏÂÈ Ó· ÌÔ˘ „‹ÛÂÈ Î·Ê¤, Ó· ÌÔ˘ ÚÔÛʤÚÂÈ ‰˘Ô ۇη, ¤Ó· ÙÛ·Ì› ÛٷʇÏÈ Î·È Ï›ÁË Ì¤ÓÙ·. ªÔ‡ ʤÚÓÂÈ ¤Ó· Ì·ÙÛ¿ÎÈ Ú›Á·ÓË, Ù˘ÏÈÁ̤ÓÔ Ì ÙfiÛË ·Á¿Ë, Ô˘ ‰Â ÌÂÙÚÈ¤Ù·È Ì ٛÔÙ·, ¤Ó· Ù›ÔÙ· ·’ ·˘Ù‹Ó Ô˘ ÈÛÔ‡Ù·È Ì ÂÏÒÚÈÔ ·ÓÙ›‰ˆÚÔ ·Á¿˘ ÁÈ· ̤ӷ, ÌfiÓÔ Î·È ÌfiÓÔ ÂÂȉ‹ Ù˘ ·‡ı˘Ó· ÌÈÛfi ÏfiÁÔ, ÌÈ· ÈÛfiÙÈÌË ÎÔ˘‚¤ÓÙ·... * ∞ÚÈÛÙÂÚ¿ fiˆ˜ Ì·›Óˆ, ¤Ó·

η̷ÚÔÛΤ·ÛÙÔ ·ÔıËοÎÈ, fiÔ˘ Ê˘Ï¿ÂÈ fiÏ· Ù· ηÏÔ‡‰È· Ù˘ Ë Î˘Ú·-∂ÈÚ‹ÓË, ۇη ÏÈ·ÛÙ¿, ÓÙÔÌ¿Ù˜, ÛٷʇÏÈ·, Ú›Á·Ó˜, Ï›Á˜ ÌÂÏÈÙ˙¿Ó˜ Î·È ÁÏ˘ÎÔ·Ù¿Ù˜. ŸÏ· ÙÔ‡Ù· Ù’ ·Á·ı¿ Ô˘ ÛˆÚ‡ÔÓÙ·È ÎÈ ·ıÚÔ›˙Ô˘Ó ÙËÓ Ú·Ì¿ÙÂÈ· Ù˘, ·Ó¿ÌÂÛ· Û ÙÛ·Ì·ÛʇÚÈ·, ÛÎÂ‡Ë Î·È ÙËÁ¿ÓÈ· Î·È Ï¿‰È· Ù·ÁÁÈ·Ṳ̂ӷ, ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi ÙÔ ÌÔÛÙ·Ó¿ÎÈ Ù˘, ÙÔÓ ·ÍÈfiÌ·¯Ô ÎË¿ÎÔ Ô˘ ÊÚÔÓÙ›˙ÂÈ ÛÙËÓ ÂÚ‚fiÏ· ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡, οو ÛÙËÓ Ï·Ù›·, Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÌÈÛfi Ì›ÏÈ ¤Íˆ ·fi ÙÔ ¯ˆÚÈfi. ¡·È! ∏ Ï·Ù›· Ù˘ ªÂÚÛ›Ó˘ Â›Ó·È Ë ÌfiÓË Ï·Ù›· ÂÏ-

∏ Û‡Á¯ÚÔÓË ËÚˆ›‰· ÌÚÔÛÙ¿ ·fi ÙËÓ ÌÔ˘Á¿‰· Ù˘

ÏËÓÈÎÔ‡ ¯ˆÚÈÔ‡, Ô˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È Ô‡Ù ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ô‡Ù ÛÙËÓ ÂÚÈʤÚÂÈ· ÙˆÓ ÛÈÙÈÒÓ, ·ÏÏ¿ οÌÔÛÔ ¤Íˆ ·fi ÙÔÓ ÔÈÎÈÛÌfi. ∂Λ fiÔ˘ ·Ó·‚χ˙ÂÈ Î·È Ë ÌfiÓË ËÁ‹ ÓÂÚÔ‡ ÔÏfiÎÏËÚÔ˘ ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡. ∂¯ÂÈ Ï·Ù¿ÓÈ, ¤¯ÂÈ ‰ÂÍ·ÌÂÓ‹, ÔÙ›ÛÙÚ˜ Î·È ÂÚ‚fiÏÈ·. ∫·È ›ÛÎÈÔ Ê˘ÛÈÎfi Ôχ. ¢¤Î· ÏÂÙ¿ ·fi ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô Û›ÙÈ, ÙÔ Û›ÙÈ Ù˘ ΢ڷ-∂ÈÚ‹Ó˘. * ÷ÌËÏÒÓˆ ÙÔ ÎÂÊ¿ÏÈ ÁÈ· Ó¿Ìˆ. ΔÚÂȘ ÛˆÚÔ› ÛÙȘ ÁˆÓȤ˜ ÙÔ˘ ‰ˆÌ·Ù›Ô˘, ·fi Ù¤ÌϘ Î·È ıËÎÈ¿ÛÌ·Ù· οÓÔ˘Ó ÈÛ¿ÚÈıÌ· ÎÚ‚¿ÙÈ·. ™’ ¤Ó· ·’

·˘Ù¿ ÛËÎÒÓÂÙ·È ¤Ó· ÎÂÊ·Ï¿ÎÈ ·ÁÔÚÈÔ‡ Î·È Ì ¯·ÈÚÂÙ¿ÂÈ... ∫È ·Ì¤Ûˆ˜ Í·Ó·Á¤ÚÓÂÈ. “∂ÈÓ’ Ô ÁÈÔ˜ ÌÔ˘ ÂÙÔ‡ÙÔ˜, ¤¯ÂÈ „˘¯ÔÏÔÁÈο... ÎÈ ¤¯ÂÈ Î·È Û·Ṳ̂ÓÔ ÙÔ ¯ÂÚ¿ÎÈ ÙÔ˘...” ΔÔÓ ¯·ÈÚÂÙ¿ˆ, ‰Â Ì’ ·ÓÙȯ·ÈÚÂÙ¿... “ΔÔ˘ ¤¯Ô˘Ó ‚¿ÏÂÈ ÙÔÓ ·ÁÎÒÓ· ·Ó¿Ô‰·” , ÌÔ‡ ϤÂÈ Ë Î˘Ú¿ ∂ÈÚ‹ÓË, “ÛÙÔ ÓÔÛÔÎÔÌ›Ô, ÛÙË ¡¿ÍÔ, ‡ÛÙÂÚ· ÙÔÓ ‹Á·Ì ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· , ‰ÂÓ Î¿Ì·Ó ٛÔÙ˜, ¤ÌÂÈÓ’ ¤ÙÛÈ, Ì’ ·Ó¿Ô‰Ô ÙÔÓ ·ÁÎÒÓ·...” ¶Ú¿ÁÌ·ÙÈ Ô ·ÁÎÒÓ·˜ ÙÔ˘ ÂÈÓ’ ·fi͈ Î·È ÌÔÈ¿˙ÂÈ ·Ú¿Ù·ÈÚÔ Í¤ÓÔ Ì¤ÏÔ˜...¡ÙÚ¤ÂÙ·È Ï›ÁÔ Ô Ó·Úfi˜ fï˜ ÙÔ ÏfiÁÔ ·›ÚÓÂÈ ·fiÙÔÌ· Ô ·Ù¤Ú·˜ ÙÔ˘ Ô˘ οıÂÙ·È ·Ì›ÏËÙÔ˜ ÛÙËÓ ¿ÎÚË, ÁÈ· Ó· Ì ڈًÛÂÈ Ô‡ı ÎÚ·Ù¿ÂÈ Ë ÛÎÔ‡ÊÈ· ÌÔ˘... ΔÔ˘ ··ÓÙÒ Î·È ÙfiÙ ʈٛ˙ÂÙ·È ÙÔ ÚfiÛˆfi ÙÔ˘ ÎÈ ·Ú¯›˙ÂÈ ÙËÓ ·Ê‹ÁËÛ‹ ÙÔ˘: “ÀËÚ¤ÙËÛ· Ô˘ Ϙ ÛÙË §¿ÚÈÛ·, Ôχ ˆÚ·›· fiÏË. ∞! ΔÈ Î·Ï¿ Ô˘ ‹Ù·Ó, ηı·Ú‹, fiÌÔÚÊË fiÏË, ›¯Â ÎÈ ¤Ó· ÔÙ¿ÌÈ ÛÙËÓ ¿ÎÚË Ô˘ ÛÔ˘Ï·ÙÛ¿ÚÈ˙·Ó ÔÈ ·ÚÁfiÛ¯ÔÏÔÈ... ΔÔ ’52 ‹ÌÔ˘Ó· ÂΛ ÎÈ ¤ÌÂÈÓ· ‰˘fiÌÈÛË ¯ÚfiÓÈ·... ∫È Â›¯· Î·È Î·Ïfi ‰ÈÔÈÎËÙ‹... Ô˘ ‹ıÂÏ ӷ ÌÔ˘ ‰ÒÛÂÈ Î·È ¿‰ÂÈ· ÙÈÌËÙÈ΋... Ô˘ Ϙ Ì ·Ú·Î·ÏÔ‡Û ӷ ÙËÓ ¿Úˆ... ‰Âη¤ÓÙ ̤Ú˜, Ó¿Úıˆ ÛÙÔ ÓËÛ› ÌÔ˘, ·ÏÏ¿ ÂÁÒ ÙÔ˘ Ϥˆ ‰ÂÓ ÙË ı¤Ïˆ, ÁÈ·Ù› ÌÔÚ› Ó· ÌË Á˘Ú›Ûˆ ÛÙËÓ ÒÚ· ÌÔ˘... ı¤Ïˆ ¤ÓÙ ̤Ú˜ Ó· ¿ˆ ÛÙÔ ÓËÛ› ÌÔ˘, Ó· η٤‚ˆ ÛÙÔÓ ¶ÂÚ·›· Ì ÙÔ ÙÚ¤ÓÔ, Ó· ÂÚÈ̤ӈ Ó¿‚Úˆ ÔÛÙ¿ÏÈ ÁÈ· ÙË ¡¿ÍÔ, ‡-

ÛÙÂÚ· Ó· ‚Úˆ Ì·Ô‡Ó· ÁÈ· ÙËÓ ∞ÌÔÚÁfi ÎÈ ·fi ÎÂÈ ¿ÓÙ fiÙ ı· ÂÚ¿ÛÂÈ Ë ÙÛÂÚӛη ÁÈ· ÙË ¢ÔÓÔ‡Û·... ¿ÏϘ ÙfiÛ˜ Ó· Á˘Ú›Ûˆ ·fi ÎÂÈ, ·Ó Ì È¿ÛÂÈ Î·È Î·ÌÈ¿ ÊÔ˘ÚÙÔ‡Ó·, ı· ·ÙÛ›Ûˆ ÙȘ ̤Ú˜... ÙÈ Ó· ÙËÓ Î¿Ìˆ ÙËÓ ¿‰ÂÈ·, Ó· ÙË Ê¿ˆ ÛÙ· ·fiÚÈ·; “ “∫·È ÙÈ ¤Î·Ì˜” ÙÔ˘ Ϥˆ, ‰ÂÓ ‹Ú˜ ¿‰ÂÈ· ‰˘fiÌÈÛË ¯ÚfiÓÈ·;” “Ÿ¯È ¤ÌÂÈÓ· ÂΛ, Ò˜ Ó· ÙËÓ ¿Úˆ, ·ÊÔ‡ Ë ÙÛÂÚӛη ·fi ÙËÓ ∞ÌÔÚÁfi ¿ÏÏÔÙ ÂÚ¯fiÙ·Ó ÛÙÔ ÓËÛ› ÎÈ ¿ÏÏÔÙ fi¯È...∫¿Ì·Ì ˆ˜ Î·È Â›ÎÔÛÈ Ì¤Ú˜ Ó· ÊÙ¿ÛÔ˘Ì ¢ÔÓÔ‡Û·...” “∞Û ÙÔ ·È‰›” , ÙÔÓ ·ÓÙ›ÛÎÔ„Â Ë Î˘Ú¿ ÙÔ˘, “ÌË ÙÔ ˙·Ï›˙ÂȘ Ì ÙÔ ÛÙÚ·ÙȈÙÈÎfi ÛÔ˘...” ∂ΛÓË ÙËÓ ÒÚ· Ë Î˘ÚԇϷ Ù˘ ªÂÚÛ›Ó˘ ÌÔ‡ÊÂÚÓ ÙÔÓ Î·Ê¤, Ì ÎÔ˘ÏÔ˘Ú¿ÎÈ Î·È Û˘Î·Ï¿ÎÈ·. “¶Ô˘ Ϙ ·ÏÏËοÚÈ ÌÔ˘, ÌÈ· ¯·Ú¿ ›̷ÛÙ ‰Ò, ¤ Ê˘Û¿ÂÈ Ï›ÁÔ, ¤¯Ô˘ÌÂ Î·È ÙÔ‡ÙÔ ÙÔ ·ÏÏËηڿÎÈ Ó· ÊÚÔÓÙ›˙Ô˘ÌÂ, ηϿ ›̷ÛÙ ‰fiÍ· ÙÔ ıÂfi...” “¶fiÛ· ·È‰È¿ ¤¯ÂȘ, Î˘Ú¿ ∂ÈÚ‹ÓË,” , ÙÔÏÌÒ Ó· ÙË ÚˆÙ‹Ûˆ. “¶¤ÓÙ” , ÌÔ˘ ϤÂÈ ÎÈ ·ÓÙ›˜ ÁÈ· η̿ÚÈ ¯·ÌËÏÒÓÂÈ ÙÔ ÎÂÊ¿ÏÈ ÎÈ ·Ó·ÛÙÂÓ¿˙ÂÈ. “Δ· ‰˘fi Â›Ó·È ÛÙÔÓ ¶ÂÚ·›·, Ù· ‰˘fi ÌÔ‡ ·fiı·Ó·Ó, ¤Ó· ÛÙ· ÂÈÎÔÛȉ‡Ô ÎÈ ¤Ó· ÛÙ· ÙÚÈ·ÓÙ·‰‡Ô ÎÈ ÂÙÔ‡ÙÔ ÙÔ ÛÙÂÚÓÔÔ‡ÏÈ Ùfi¯ˆ ‰ˆ¯¿ÌÔ˘ ·Ó‹ÌÔÚÔ, Ì „˘¯ÔÏÔÁÈο... ‰fiÍ· Ùfi ıÂfi Ùfi¯Ô˘Ì ·ÚËÁÔÚÈ¿...” * √ Ì·ÚÌ·-ª‹ÙÛÔ˜ ‚‰ÔÌ‹ÓÙ· ¤ÍË ¯ÚfiÓˆÓ ÎÈ Ë Î˘Ú¿ ∂ÈÚ‹ÓË ÂÍ‹ÓÙ· ÂÓÓÈ¿, ÁˆÚÁÔ› ÙÔ Â¿ÁÁÂÏÌ·, fiˆ˜ ϤÂÈ ÎÈ Ë Ù·˘ÙfiÙËÙ¿ ÙÔ˘˜, Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ÔÈ È· ÙÔ˘ √°∞, ÎÚ·Ù¿ÓÂ Â‰Ò ¿Óˆ ÛÙË ªÂÚÛ›ÓË Ù˘ ¢ÔÓÔ‡Û·˜, ÙË ÛËÌ·›· Ù˘ ∑ˆ‹˜ fiÚıÈ· ÎÈ ·ÏÒ‚ËÙË, ·ÚfiÏ· Ù· ÛÙÚ·¿ÙÛ· Ô˘ ÙÔ˘˜ ¤Ù˘¯·Ó. ∫ÔÈÙ¿˙ˆ Á‡Úˆ ÌÔ˘. ∞ÓıÚˆÔÈ Î·È ÔÓÙ›ÎÈ·, ÛÎȤ˜ Î·È ÎÔÊÙ¤˜ ·Ó¿Û˜, ÌӋ̘ ‚·ÚȤ˜ Î·È Ì˘Úˆ‰È¤˜ ÚÔ·ÈÒÓȘ, Û·‚·ÓˆÌ¤Ó˜ Ì ÌÔ‡¯Ï·, fiÏ· Ì·˙› ·Í¯ÒÚÈÛÙ·, ‰È·Ï¤Ô˘Ó ÙÔ ¤Û¯·ÙÔ Î·Ù·Ê‡ÁÈÔ Ù˘ ˙ˆ‹˜, ÛÙÔÓ ÔÓÙ¿ Ù˘ ΢ڷ-∂ÈÚ‹Ó˘. ∏ ·Ú·ÛÙÈ¿ Ì ٷ ͇Ϸ, ÙÔ Ï˘ÛÙ·ÚÈfi, ÙÔ Ì·Á¤ÚÈÎÔ ÛÙËÓ ¿ÎÚË, Ì ÙÔ ÙËÁ¿ÓÈ ¤ÙÔÈÌÔ Ó· ÙÛÔ˘ÚÔ˘ÊÏ›ÛÂÈ. ™ÙÔ ‚¿ıÔ˜ ¿ÏÏË ÌÈ· ÙÚ‡· Â›Ó·È ÛÎÂ·Ṳ̂ÓË Ì Ì·Ù·Ó›·. ∞ÁÓˆÛÙÔ Ô‡ ‚Á¿˙ÂÈ. ΔÔ ÛÙÂÚÓÔÔ‡ÏÈ, ¿ÓÙ· Í·ψ̤ÓÔ ÎÈ ·Ì›ÏËÙÔ, ÎÚ·Ù¿ÂÈ ÙÔ ¯ÂÚ¿ÎÈ ÙÔ˘, ÙÔ ÍÂÁΈÓÈ·Ṳ̂ÓÔ, Ô Ì·ÚÌ·-ª‹ÙÛÔ˜ ı˘Ì¿Ù·È ÙÔ ÛÙÚ·Ùfi, ÙË ÌfiÓË ÊÔÚ¿ Ô˘ ¤Ê˘Á ·’ ÙÔ ÓËÛ›, Î·È ÓÔÛÙ·ÏÁ› ÙË §¿ÚÈÛ·, ÙË ÌfiÓË fiÏË Ô˘ ı˘Ì¿Ù·È - ÎÈ Â›‰·Ó Ù· Ì¿ÙÈ· ÙÔ˘, Ë Î˘Ú¿∂ÈÚ‹ÓË ¯·ÌÔÁÂÏ¿ÂÈ, ¿ÓÙ· „˘¯ˆÌ¤ÓË Î·È ÚˆÌ·Ï¤· ÎÈ ˆÛÙfiÛÔ ÛÊÚ·Á›˙ÂÈ Ì ÎÔ˘Ú¿ÁÈÔ


2/

¢π∞¢ƒ√ª∂™ - ¶ÂÈÚ·ÙÈΤ˜ ÈÛÙÔڛ˜ Ì ÙË Ì·Á›· Ù˘ ı¿Ï·ÛÛ·˜ - ∏ ∞ıˆÓÈ΋ ¶ÔÏÈÙ›· ̤۷ ·fi Ì˘ıÈÛÙÔÚËÌ·ÙÈ΋ ‰Ú¿ÛË

3

ΔÔ Ó‡̷ ÙÔ˘ ª·Ú·ıÒÓ· Î·È ÙÔ ∞Ú¯·ÈÔÏÔÁÈÎfi ªÔ˘Û›Ô

4

÷ڛϷԘ ΔÚÈÎÔ‡˘: ¶ÂÚȉȿ‚·ÛË ÛÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘ ÔÚ·Ì·ÙÈÛÙ‹ Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡ - ªÂÙ·ÓÔ›·˜ ηÈÚfi˜ Î·È ‰Â‹Ûˆ˜ ÒÚ·

5

- ∏ ∞˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚ›· ÙÔ˘ ÛÙÏÂÚ - «¡¤· ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌ›·» ·fi ÙÔÓ £·Ó¿ÛË ∂˘ÛÙ·ı›Ô˘

6

∞ºπ∂ƒøª∞: √¢∏°π™ª√™ - ÃÚÔÓÔÏfiÁÈÔ Ù˘ 70¯ÚÔÓ˘ ‰Ú¿Û˘ ·fi ÙËÓ ›‰Ú˘ÛË ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ √‰ËÁÈÛÌÔ‡ μfiÏÔ˘

7

- ¶·ÁÎfiÛÌÈÔ ¤·ıÏÔ Ô‰ËÁÈÛÌÔ‡ ÁÈ· ÚÔÛÊÔÚ¿ Û ¯ˆÚÈ¿ Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ - ΔÔ ÚÒÙÔ √‰ËÁÈÎfi Ù·Í›‰È ÛÙËÓ ∞›Á˘ÙÔ

8

- √ √‰ËÁÈÛÌfi˜ ÛÎÔÚ¿ ¯·ÌfiÁÂÏ· ÛÙ· μ·ÏοÓÈ·

9

- ¡¤· ÓÔ‹ ·fi ÙËÓ È‰¤· Ù˘ ¶·ÁÎfiÛÌÈ·˜ ºÈÏ›·˜ - ¢ÈÂıÓ›˜ ‰Ú¿ÛÂȘ Ì ·ÊÂÙËÚ›· ÙÔ μfiÏÔ

10

- ΔÔ‡ÚÎÈΘ ‚Ú‡Û˜ ÛÙÔ ¶‹ÏÈÔ - §·˚Τ˜ ·Ú·‰fiÛÂȘ ÙÔ˘ ª¿ÚÙË

11

- ª¿¯Ë ÁÈ· ÙË ÛˆÙËÚ›· Ù˘ ÛÔÊ›·˜ Ù˘ ·Ú¯·ÈfiÙËÙ·˜ - ∞ÏÏËÁÔÚÈÎfi ·Ú·Ì‡ıÈ ÙÚfiÌÔ˘

12

- √ ÔÓÂÈÚÔfiÏÔ˜ Î·È È‰ÈÔÊ˘‹˜ º¿˘ÓÌ·Ó ÛÙËÓ ¶. ∏ÏÂÎÙÚÈ΋ - ∫ˆÌˆ‰›Â˜ ÙÔ˘ ΔÛ¤¯ˆÊ ·fi ÙË £Â·ÙÚÈ΋ ™ÎËÓ‹

13

- ∫ÒÛÙ·˜ ΔÛfiÎÏ˘:«∏ ·ÚÔÓÔËÛ›· ÙÔ˘ ¶ÚÔÌËı¤·» ÛÙËÓ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏË - ŒÚÁ· ÙˆÓ ÚÒÙˆÓ ¯ÚfiÓˆÓ Ù˘ ÚˆÛÈ΋˜ ÚˆÙÔÔÚ›·˜

14

- «£ÂÛÛ·ÏÈ΋ °Ë»Û ¤ÚÁ· ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋˜ °. ªÈ¯·ËÏ›‰Ë ŒÚÁ· °. Î·È ¢. ∫·ÊÂÓÙ·Ú¿ÎË ÁÈ· ÙËÓ Â¤ÙÂÈÔ ÙÔ˘ Δ›¯Ô˘˜ μÂÚÔÏ›ÓÔ˘

15

- ª‡ËÛË ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ ÛÙ· Ì˘ÛÙÈο Ù˘ ÌÔ˘ÛÈ΋˜ - ªÔ˘ÛÈÎfi Ù·Í›‰È ÛÙÔ ¯ÚfiÓÔ Î·È ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Ì ™‡Ï‚È· ΔÛÈÌ·Ó¿ÎÔ˘

16

E¶IME§EIA: ¢HMHTPH™ PA§§H™ KA§§ITEXNIKH E¶IME§EIA: °IANNH™ M¶I™¢PA™

KYPIAKH 28 ºEBPOYAPIOY 2010

ªÂ¡Ô˘ Χάνονται έτσι ευκαιρίες να δοθούν πιο επαρκείς απαντήσεις στο τι συνιστά την προσωπική ευτυχία. Το μεγάλο στοίχημα παραμένει η αναμόρφωση της παιδείας, σε συνδυασμό με τον επανασχεδιασμό των κανόνων εισόδου και κινητικότητας στην αγορά εργασίας. Επιπλέον, όταν διαγράφονται δυναμικότερες προοπτικές, το σχολείο ή το πανεπιστήμιο αποκτούν στο μεταξύ μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Όμως ίσως πιο σημαντικό είναι να συζητηθεί ποια είναι η κοινωνία που θέλουν οι πολιτικοί να εμπνεύσουν στους νέους, πέρα από τους μελλοντικούς ρόλους, που θα προσπαθήσουν να αποκτήσουν στην οικονομία. Στοιχεία ερευνών έχουν αποδώσει τα αίτια της οικονομικής κρίσης σε κρίση αξιών. Η ηθική, παρά τις διαψεύσεις της θα παραμείνει σημαντική για να σχηματίζει τα ερωτήματα γύρω από την πολιτική και την οικονομία, ενώ θα πλαισιώνει και τις απαντήσεις. Για τους αρχαίους έλληνες η ηθική δεν ήταν ένα είδος αφηρημένου παιχνιδιού λέξεων, χωρίς ουσιαστικό αντίκρισμα, αλλά η αγάπη για σύνεση, φρόνηση που οδηγεί σε ζωές με νόημα και περιεχόμενο. Για τους σύγχρονους έλληνες πόση αξία έχει το διαχρονικό ερώτημα ποιο είναι το πιο σωστό πράγμα να γίνει;

Επιλογή κατεύθυνσης

Π

ρώτη επιλογή αποτελούν και φέτος οι στρατιωτικές και αστυνομικές σχολές για τους υποψήφιους των πανελλαδικών εξετάσεων. Δεν θα μπορούσαν να σκέφτονται διαφορετικά από άλλες χρονιές, όταν σε πεΤου Δημήτρη ρίοδο οικονομικής κρίσης γίνεΡάλλη ται περισσότερος λόγος για δύσκολη δεκαετία ή και εικοσαετία, που ξεπερνά το παρόν και αγγίζει το μέλλον τους. Σήμερα που η Ελλάδα καλείται να διαλέξει κατεύθυνση ανάμεσα στο παρελθόν και στο μέλλον, να αποδείξει ότι διαθέτει δυνατότητες για να προχωρήσει, οι επιλογές των παιδιών θέτουν εντονότερα το ερώτημα τι κοινωνία θέλουμε. Με ποια πρότυπα και ποιες πρακτικές για να προχωρήσει μπροστά. Με ποιες συνήθειες και χαρακτήρες που να προσφέρουν βαθιές ανταμοιβές. Οι κοινωνικές δεξιότητες, που χρειάζονται οι νέοι, είναι εφόδια μόνο για την εύρεση εργασίας; Τότε μένουν στο περιθώριο άλλες δυνατότητες που υποτάσσονται στην ανάγκη για ασφάλεια. Ένας νέος, πέρα από το να είναι τυπικός και ακριβής, δεν θα χρειαστεί στην πορεία της ζωής να αναλάβει προκλήσεις, να είναι θαρραλέος ή απαιτητικός, να είναι αυθόρμητος ή συμπονετικός;

rallis@e-thessalia.gr

ºˆÙfi: ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ °È¿ÓÓ·ÚÔ˜

¶·ÚÔ˘Û›·ÛË ‚È‚Ï›Ô˘ ÙÔ˘ ∫ÒÛÙ· °·ÓˆÙ‹

ΔÔ ª¿ÚÙÈÔ Û “¶Ô‰ËÏ¿ÙÈÛÛ·” Î·È “ÿÚÙ·”

Ταξίδι ενηλικίωσης από την ελληνική επαρχία

SLAM: Ραντεβού με την ποίηση στο Βόλο

Η παρουσίαση βιβλίου του Κώστα Γ. Γανωτή “Περιμένοντας το Λάκη Ρα” (Εκδόσεις του Εικοστού Πρώτου) θα γίνει αύριο Δευτέρα 1 Μαρτίου, 8 μ.μ., στη “Χάρτα” (βιβλιοπωλείο-καφενείο, Σκενδεράνη 16α, Βόλος, τηλ. 24210 33250). Λίγα λόγια θα μας πουν οι Γιώργος Γληνός οικονομολόγος, Πέτρος Μανταίος δημοσιογράφος, Δημήτρης Πιατάς ηθοποιός, Μάριος Σπηλιόπουλος εικαστικός, καθηγητής σχολής ΑΣΚΤ. Ακόμη θα μας διαβάσει αποσπάσματα ο συγγραφέας του βιβλίου Κώστας Γανωτής. Λίγα τραγούδια θα μας πει ο Κώστας Γανωτής και ο Λάκης Ράντσιος με το Στάθη Μιλάνο. Ο Μάριος Σπηλιόπουλος, ζωγράφος, Καθηγητής της Α.Σ.Κ.Τ. σημειώνει σχετικά: “H Μυθιστορία “Περιμένοντας τον Λάκη Ρα” του Κώστα Γανωτή, είναι ένα οδοιπορικό, μια ασθμαίνουσα περιπλάνηση με ένα αγροτικό DATSUN στην άλλη πλευρά, την “κρυμμένη”, της δεκαετίας του ’70. Ένας έφηβος, που ασφυκτιά στην ελληνική επαρχία (Νέα Αγχίαλος), ένα “ανώμαλο ρήμα” στην γραμματική του καθωσπρεπισμού των συνταγματαρχών, προσπαθεί να ανασάνει στην αποπνικτική ατμόσφαιρα της ασυνάρτητης Ελλάδας. Κόντρα στο σχολείο, κόντρα στα χλευαστικά βλέμματα, με μαλλιά και μια κιθάρα, αναμετριέται μέσα στα σκυλάδικα του Βόλου με τη νύχτα και την ανάγκη να σταθεί όρθιος χωρίς να ξέρει γιατί. Με αφοπλιστική ειλικρίνεια, αφηγείται τα “ανδραγαθήματα” και το ταξίδι της επώδυνης ενηλικίωσής του με τον τσαμπουκά του “θα σου δείξω εγώ”, ξοφλώντας γραμμάτια παλιάς απόρριψης από τη γενέθλια γη. Με τη μουσική και το γράψιμο σαν όπλα (ίσως τα μοναδικά) μέσα στην Αθήνα της μεταπολιτευτικής γκλαμουριάς και τις μεγάλες πίστες των θεαμάτων, της δεκαετίας του ’80. Ένας επαρχιώτης “οργισμένος Βαλκάνιος” , χωρίς μοτοσικλέτα Μachules, που περιδιαβαίνει τα ιστορικά γεγονότα από την έξω τους μεριά, ένας “επαρχιώτης Φάνης” που κραυγάζει πως υπάρχει στη μέσα τσέπη της ζωής...” Ο Κώστας Γανωτής γεννήθηκε στη Νέα Αγχίαλο. Το 1983 εμφανίζεται στη δισκογραφία και μέχρι το 1996 κυκλοφορεί 5 προσωπικούς δίσκους (Κατά τ’ άλλα καλά - Έθνος Εξαιρετικά - Γαλάζιο - Καραβάνια - Πακέτο) και συμμετέχει στις μουσικές παραστάσεις “Λεωφόρος Α΄” “Λεωφόρος Β΄” και “ΖΟΟΜ” . Το 1994 παρουσιάζει στο Ανοιχτό Θέατρο, την μουσική παράσταση “Παραμυθία Τριανταφυλιάς” η οποία βασίζεται στο βιβλίο Ευδαίμων Κοντοθώρης ή Παραμυθία της Τριανταφυλλιάς, το πρώτο του βιβλίο, που κυκλοφόρησε το 1995. Το 2004 συνθέτει το τραγούδι “Λάβετε Θέσεις - Έτοιμοι - Παύσατε πυρ” (απόσπασμα από την Ωδή στον Υδροχόο του Τάκη Παπατσώνη), με αφορμή τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004, με τη συμμετοχή των Δήμητρα Γαλάνη, Άλκηστη Πρωτοψάλτη, Πέμη Ζούνη, Κατερίνα Θάνου, Μαρία Χούκλη. Στις 3 Δεκεμβρίου του 2005, Παγκόσμια Ημέρα Ανθρώπων με Αναπηρία, κυκλοφορεί το τραγούδι “Όχι δεν είναι χίμαιρα” (απόσπασμα από το ποίημα Αττικό του Άγγελου Σικελιανού), με ερμηνευτή το Γιώργο Νταλάρα. Το 2009 δημιουργεί το μουσικό σχήμα “Εκ-ποίηση” με το Δημήτρη Μπαρμπαγάλα και τον Αλέξανδρο Παρασκευόπουλο. Η μυθιστορία Περιμένοντας τον Λάκη Ρα είναι το δεύτερό του βιβλίο.

Tης Αντιγόνης Κατσαδήμα

SLAM ΕΙΝΑΙ αυτό που δεν ξαναπαρουσιάστηκε. Είναι φευγαλέο, μπορεί και απότομο. Slamιαστές και slamιάστριες αντλούν έμπνευση από τη ζωή και τη σκηνή, για να ανοίξουν στο κοινό μια θύρα από τον εαυτό και το έργο τους, μόλις μέσα σε 3 λεπτά: ουκ εν τω πολλώ το ευ. Ας σημειώσω: το κοινό είναι πρόσωπα και όχι νούμερα. Ενδιαφέρονται γι’ αυτό που βλέπουν. Τι γίνεται, αν μερικοί στίχοι χαθούν κατά τη διάρκεια της παράστασης; Μανωλίτο! Μου συνέβη, συμμετέχοντας στο “πρώτο κύμα”. Πέρασα κι εγώ απ’ το Dasein της Σολωμού, -στα Εξάρχεια-, αρχές Νοεμβρίου 2009. Λοιπόν: ισχύει ότι, και η σιωπή είναι μέρος της παράστασης. Είναι απλό. Ποτέ δεν ξέρεις τι επιφυλάσσει ο εαυτός σου, αν δεν τον προκαλέσεις να στο δείξει: για σένα και από σένα. Αντέχεις να είσαι στην απέξω; Είναι τόσο απλό. SLAM: αμερικάνικο όνομα, καταγωγής Σαν Φρανσίσκο. Δίνει την αφορμή για ποιητικά ζωντανά ραντεβού, σε διάφορες πόλεις της Ελλάδας. Δραματοποιημένες πρωτότυπες δουλειές εν δράσει. Ναι στην αλλαγή του τόνου της φωνής, ναι στην πρωτότυπη δραματουργία, αλλά όχι -είναι ασυγχώρητο- το “ποίημα” να διαβάζεται από μέσα. Προτείνεται να είναι φρέσκο, ζωηρό, ευφάνταστο αλλά όχι επιτηδευμένο. Είναι underground - εξ’ ου και slam- αλλά αν προκύψει αλλιώς στην ελληνική εκδοχή του, από τους συμμετέχοντες, δεν θα βγει κανείς χαμένος. Όλα είναι μέσα στο παιχνίδι και όλοι κερδίζουν σε εμπειρία. 26 χρόνια μετά, η καρδιά SLAM πάντα εδώ θα χτυπά. Από το Σικάγο στην Αθήνα, η πρό(σ)κληση ταξιδεύει, αναδεύει αέρα βουνού και θάλασσας. Τώρα, το Μάρτιο πραγματοποιείται SLAM και στο Βόλο, στην προοδευτική πόλη της Θεσσαλίας (κάποιοι μας λένε “αυστριακούς” αλλά τουλάχιστον, μπροστά στο παρόν κρίσης σθεναρά λέμε όχι στο μέλλον σύγκρισης με τη Γερμανία και τη Μέρκελ. Πιο καλή η Αυστρία με κάπως πιο ανάλαφρα γερμανικά, και... πιο καλή η γειτόνισσα της dolce vita Ιταλία. Τώρα, εμείς του Νότου, που έχουμε και “ένωση’’, PIGS - Portugal, Italy, Greece, Spain-, δεν βγάζουμε και κοινό νόμισμα, να γίνουμε και pigοβελώνηδες; Αμέ, και το γουρούνι είναι το πιο έξυπνο ζώο, τι νομίζεις;).

Αγάπα το SLAM με τα ελαττώματά σου... Το “τρίτο κύμα” θα περάσει από δύο καφέ, στην Ποδηλάτισσα (Π. Μελά- Τ. Οικονομάκη), στις 22 Μαρτίου, και στη Χάρτα (Σκενδεράνη 16Α), στις 23 Μαρτίου 2010. Επειδή κάθε δημιουργικός άνθρωπος επιθυμεί να γυρίζει στις ίδιες τροχιές σκέψης. Τα περιοδικά ποίησης POEMA, (ΔΕ)ΚΑΤΑ, POETIX, INDEX, BOOK PRESS και ΦΑΡΦΟΥΛΑΣ φροντίζουν και πετούν τη σκούφια σε όποιον-α slamιαστή-ρια δε μπορεί να περιμένει. Ύστερα από όλα αυτά, ακόμη παρακολουθείς τα δελτία κρίσης; Για τα Slamιαστήρια Καλής Θέλησης Βόλου Δηλώσεις συμμετοχής στην Ποδηλάτισσα (Π. Μελά - Τ.Οικονομάκη) και στη Χάρτα (Σκενδεράνη 16Α).


¢π∞¢ƒ√ª∂™

EK¢O™EI™ / 3

KYPIAKH 28 ºEBPOYAPIOY 2010

“√ ªÔÓfiÊı·ÏÌÔ˜” ÛÙÔ ‚È‚Ï›Ô Ù˘ ∫·ÙÂÚ›Ó·˜ ∫·ÚÈ˙ÒÓË

Πειρατικές ιστορίες με τη μαγεία της θάλασσας οια είναι άραγε η συνήθης εικόνα που έχουμε για τους πειρατές; Λίγο άγριους, λίγο απολίτιστους, με κόκκινες μπαντάνες, ξύλινα πόδια και παπαγάλους με ακατάπαυστη φλυαρία στους ώμους. Κάτι σαν τον Jack Sparrow. Να όμως, που η Κατερίνα Της Ελισάβετ Καριζώνη, μαζεύει δέκα απ’ αυτούς και μας Ε. Σπαντιδάκη τους παρουσιάζει μέσα από το δικό της, μοναlylle.spantidaki @gmail.com δικό βλέμμα. Σαφώς και το στερεότυπο του Sparrow δεν απέχει πολύ, αλλά η διαφορά έγκειται στο εξής: είναι αληθινά πρόσωπα, πειρατές μαθημένοι στις θάλασσες του Αιγαίου. Δέκα μικρές ιστορίες που η κάθε μία τους εξιστορεί το κορύφωμα του καθενός. Δέκα μικρές ιστορίες που τους παρουσιάζουν πολύ περισσότερο σαν ανθρώπους παρά κουρσάρους. Ναι, οι σκηνές είναι αλλεπάλληλες, η βία διάχυτη, το δέος τεράστιο.

Π

Η κάθε ιστορία έχει και κάτι να σου πει, κάτι γι’ αυτόν τον πειρατή μπαίνοντας λίγο πιο βαθιά στην ψυχή του, αρκεί να την προσέξεις, να την διαβάσεις “λίγο παραπάνω” . Τους παρουσιάζει να ερωτεύονται και να κουρσεύουν με τον ίδιο συναρπαστικό τρόπο, χωρίς περιορισμούς, χωρίς τους συγκρατεί τίποτα. Τους απογυμνώνει με κάθε πληγωμένο τέλος, με κάθε μύχια σκέψη που δεν είναι μεν γραμμένη, αλλά φωνάζει μέσα από τις λέξεις. Η συγγραφέας χρησιμοποιεί ορολογία ναυτική, δίνει πλήρη και ακριβή εικόνα των καταστάσεων και των γεγονότων, καταφέρνοντας κάτι που σπανίζει: δεν γίνεται κουραστική. Η γλώσσα της, όμως, είναι το κάτι άλλο. Ακούς την συζήτηση, ακούς την διαταγή, βλέπεις την στάση του σώματος του πρωταγωνιστή την ώρα που σκέφτεται, που εξομολογείται, που παίρνει την απόφαση. Είναι προφανής από τις πρώτες γραμμές του βιβλίου ότι η έρευνα της Καρι-

ζώνη υπήρξε τεράστια και εκτενής. Διαπιστώνεται μάλιστα στο τέλος του βιβλίου, όπου παραθέτει τη βιβλιογραφία και τις πηγές που συμβουλεύτηκε. Η λογοτεχνική της αφήγηση δίνει άλλο χρώμα σε ιστορίες που θα περνούσαν κατά τ’ άλλα απαρατήρητες; Η συγγραφέας μέσα σε 171 σελίδες σπέρνει στον αναγνώστη τον σπόρο της περιέργειας. Η επιλογή του τίτλου δεν μου ήταν προφανής. Η ιστορία του Μονόφθαλμου είναι από τις τελευταίες, και μέχρι να φτάσω εκεί, είχα αγαπήσει τον καθένα τους ξεχωριστά, και θα μπορούσαν να έχουν κερδίσει την θέση τους στον τίτλο. Μόνο όταν διαβάσεις την ιστορία του, καταλαβαίνεις. Μόνο όταν διαπιστώσεις το τέλος του, βλέπεις τι είναι αυτό που τον κάνει ξεχωριστό. Όσο ξεχωριστός είναι και ο Κόμης Τερεμώ ή ο Φραγκόπουλος. Ήταν οι γυναίκες από πίσω τους που τους έδιναν την ζωή, την υπόσταση που τους έκανε διαφορετικούς.

Tου Κώστα Νίκα Η Αθηνά Μπασιούκα γεννήθηκε το 1982 και ζει στον Βόλο. Το 1999 συμμετείχε ως Έφηβη Βουλευτής στην Δ’ σύνοδο της Βουλής των Εφήβων, ενώ η έκθεση που είχε στείλει, επιλέχθηκε ανάμεσα σε 20.000 εκθέσεις και ξεχώρισε για τις καινοτόμες ιδέες και τις ανατρεπτικές της απόψεις. Η Αθηνά σήμερα εργάζεται ως συντάκτρια συλλεκτικών εκδόσεων στον Βόλο και γράφει άρθρα σε περιοδικά, ενώ ασχολείται με τον εθελοντισμό, μέσω του σωματείου “Φίλοι του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου Βόλου” . Είναι απόφοιτη του τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και έχει παρακολουθήσει αρκετά σεμινάρια και συνέδρια σχετικά με τον κλάδο της. Αγαπημένες της ασχολίες αποτελούν, η φωτογραφία, η αστυνομική λογοτεχνία και τα ταξίδια. Το 2006 κυκλοφόρησε το πρώτο αστυνομικό της μυθιστόρημα με τίτλο “Ο φόνος είναι μια εύκολη υπόθεση” από τις εκδόσεις “Μοντέρνοι Καιροί” και πρόσφατα κυκλοφόρησε και το δεύτερο αστυνομικό, επίσης, βιβλίο, από τον ίδιο εκδοτικό οίκο με τίτλο “Άγ(ρ)ιο έγκλημα στην Αθωνική Πολιτεία”. Για την Αθηνά Μπασιούκα, ή έννοια της “κοινωνίας” είναι πανταχού παρούσα σε οτιδήποτε. Σε όλες τις εκφάνσεις της ανθρώπινης ζωής εξετάζει πάντα τις κοινωνικές προεκτάσεις που αυτές έχουν. Έτσι και στο νέο της αστυνομικό μυθιστόρημα, ξετυλίγεται μια ενδιαφέρουσα αστυνομική ιστορία, που αποτυπώνει εν μέρει την σύγχρονη κοινωνική πραγματικότητα της Αθωνικής Πολιτείας μέσα από μια ιδιαίτερη μυθιστορηματική δράση και πλοκή. Σύμφωνα με την υπόθεση του βιβλίου στο ναό της Ιεράς Μονής του Αγίου Όρους, βρίσκεται φυλαγμένος από τον 13ο αιώνα ένας μοναδικός θησαυρός της χριστιανοσύνης. Πρόκειται για τα Δώρα που είχαν προ-

Αυτές οι γυναίκες δεν ήταν πάντα εκεί. Δεν ήταν πάντα πριγκηπέσες με λάφυρα και πλούτη απ’ τα κουρσέματα. Αυτές οι γυναίκες πόνεσαν, ευτύχισαν, θυσιάστηκαν και αγαπήθηκαν. Οι γυναίκες πίσω απ’ τους κουρσάρους προσδιόρισαν τον χαρακτήρα τους και την πορεία της ζωής τους. Άλλωστε μια παροιμία λέει ότι ο χαρακτήρας σου είναι η μοίρα σου. Δεν θα μπορούσε να υπάρξει καλύτερο παράδειγμα απ’ αυτούς τους δέκα άντρες.

Το βιβλίο κλείνει με το “Ταξίδι στο Λεβάντε” . Μια πειρατική ιστορία πιο διαφορετική από τις άλλες. Το “Ταξίδι στο Λεβάντε” δεν είναι εύκολο ανάγνωσμα. Ούτε ευχάριστο. Είναι μια αληθινή ιστορία που κλείνει το βιβλίο με ουσιαστικό προβληματισμό για την φύση του ανθρώπου και τα όριά της. Τι είναι αυτό που κάνει τον άνθρωπο κτήνος; Πόσο οι κουρσάροι αυτοί, τρομεροί και φοβεροί όπως έχουν μείνει στην ιστορία, είναι περισσότερο τρομεροί και

φοβεροί απ’ ό,τι πρέπει; Μήπως όταν προκύπτει η ανάγκη, πειρατής ή κόμης, οι σκέψεις του μυαλού είναι ίδιες; Γιατί αν το επιτάσσουν οι καταστάσεις, το κοινωνικό status, τα πλούτη και η ευγένεια καταλύονται. Το μόνο που επικρατεί είναι το ένστικτο. Ακόμα και αυτή η περιβόητη λογική του ανθρώπου καταρρέει. Και τότε μένει ένα ζώο πολύ πιο επικίνδυνο από τ’ άλλα. Πρωταγωνίστρια όμως, και κυρά είναι η θάλασσα. Η θάλασσα είναι αυτή που τους σώνει ή τους κρατά για εκείνη. Η θάλασσα είναι η πραγματική αιτία που γίνονται όλα. Μάγισσα πιο δυνατή απ’ όποια κι αν γνωρίζουμε. Η θάλασσα τους κάνει να παρατάνε παιδιά και γυναίκες, και η θάλασσα είναι αυτή που τους δίνει το δικό τους, προσωπικό οξυγόνο. Χωρίς την θάλασσα είναι χαμένοι, είναι, ειρωνικώς, “έξω από τα νερά τους” . Στη θάλασσα ξέρει να λειτουργεί ο νους τους και στην ξηρά να τρελαίνεται. Κι αυτοί που με δικοί τους απόφαση βγήκαν μια για πάντα, κουβάλησαν αρκετή στη ψυχή τους. Είναι απίθανος ο τρόπος που η Κατερίνα Καριζώνη έχει γράψει ένα τόσο ενδιαφέρον βιβλίο. Ένα βιβλίο με αλήθειες και ιστορικά πρόσωπα, που ταυτόχρονα, μου θύμισε τον παππού μου καπετάνιος μεν, ουδέποτε κουρσάροςκαι τις ιστορίες που εξακολουθεί να λέει. Η θάλασσα δεν τον έχει αφήσει. Φουρτουνιάζει ακόμα την ψυχή του, κι ας έχει να τη δει χρόνια. Έτσι και αυτό το βιβλίο: φουρτουνιάζει την ψυχή του αναγνώστη και δεν τον αφήνει να ησυχάσει μέχρι να τον κάνει δικό του, να τον κερδίσει, να τον μαγέψει. (Τίτλος: Ο Μονόφθαλμος κι άλλες πειρατικές ιστορίες. Συγγραφέας: Κατερίνα Καριζώνη. Εκδόσεις: Καστανιώτη)

ΔÔ Ó¤Ô ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎfi Ì˘ıÈÛÙfiÚËÌ· Ù˘ ‚ÔÏÈÒÙÈÛÛ·˜ ∞ıËÓ¿˜ ª·ÛÈԇη

Η Αθωνική Πολιτεία μέσα από μυθιστορηματική δράση

σφέρει οι Τρεις Μάγοι στον νεογέννητο Ιησού: το χρυσάφι, το λιβάνι και την σμύρνα, που δυστυχώς κάποια μέρα εκλάπηκαν. Για την εξιχνίαση του εγκλήματος

αυτού, τέσσερις άνθρωποι, οι καλύτεροι του είδους τους, επιστρατεύονται για να λύσουν το μυστήριο της κλοπής. Πρόκειται για έναν ικανό αξιωματικό της Αστυνομίας, έναν υπεύθυνο ασφαλείας του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, μια καθηγήτρια με γνώσεις των Βυζαντινών Θησαυρών του Αγίου Όρους που συνεργάζεται σε υποθέσεις αρχαιοκαπηλίας με την αστυνομία και έναν νεαρό, αυθεντία στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές, γνώστη ψυχολογίας. Η ετερόκλητη αυτή ομάδα δρα με πλήρη μυστικότητα και προσοχή προκειμένου να διαλευκάνει το μυστήριο. Το βασικό τους σχέδιο είναι να υποδυθεί ένας από αυτούς τον μοναχό και να γνωρίσει από κοντά τον κόσμο του μοναχισμού και της Αθωνικής κοινωνίας, μιας κοινωνίας που στην πραγματικότητα δεν είναι αυτό που φαίνεται, καθώς μηχανορραφίες, ίντριγκες, μυστήρια αλλά και καλά κρυμμένα μυστικά παραμονεύουν σε κάθε γωνιά του σκοτεινού μοναστηριού. Ο ήρωας του βιβλίου, γίνεται μάρτυρας ενός αποτρόπαιου εγκλήματος και ανακαλύπτει ένα ιερό μυστικό που διχάζει το μοναστήρι, θέτοντας σε κίνδυνο την ίδια του την ζωή. Η συγγραφέας κινείται με ιδιαίτερη ευλυγισία σε ένα θεματικό πεδίο, γεμάτο παγίδες, σε έναν προβληματισμό γύρω από το πνευματικό-θρησκευτικό στοιχείο και την ανθρώπινη φύση. Προσφέρει στους αναγνώστες ένα δίπολο ερεθισμάτων. Από τη μία παρουσιάζει τον Αθωνικό ευσεβισμό και μοναχισμό που διέπεται από την μυστική εμπειρία και το αθέατο αλλά απαραίτητο μοναχικό ιδεώδες, ως επιλογή ζωής και από την άλλη, τον μοναχισμό ως απάρνηση της ανθρώπινης

φύσης. Η ίδια θέτει διάφορα ερωτήματα σχετικά με τον μοναχισμό. Είναι ο μοναχισμός άραγε στην Αθωνική Πολιτεία ένας κόσμος που ζει σε κλίμα απόλυτης γαλήνης και ηρεμίας σε έναν απομακρυσμένο τόπο αφοσίωσης στον Θεό; Είναι ένας αντιφατικός κόσμος, ένα ιδεόγραμμα με συμβολική λειτουργία, ένα κράμα από θρησκευτικό φανατισμό και δεισιδαιμονίες που κρύβει μέσα του το ψέμα, την ασυδοσία και το έγκλημα; Το μετέωρο ερώτημα που αφήνει τελικά, είναι αν υπάρχει μια ασύμφιλη αντίθεση ανάμεσα στους δύο αυτούς κόσμους ή αν πρόκειται στην ουσία για τον ίδιο κόσμο. Το “Άγ(ρ)ιο Έγκλημα στην Αθωνική Πολιτεία” είναι ένα βιβλίο ευχάριστο, φιλόξενο και ευπρόσιτο στον αναγνώστη που τον κερδίζει αμέσως. Αποτελεί ένα αξιοανάγνωστο μυθιστόρημα που κινείται ανάμεσα στο παρελθόν και το παρόν. Με αφορμή ένα γεγονός, την κλοπή του μοναδικού αυτού θησαυρού του Αγίου Όρους (συγγραφικό τέχνασμα του αστυνομικού μυθιστορήματος) αποκαλύπτονται γεγονότα και αλήθειες που ήταν καλά κρυμμένες όλα αυτά τα χρόνια. Η υπόθεση ξετυλίγεται σε γρήγορους μυθιστορηματικούς ρυθμούς και ακολουθεί μια κινηματογραφική αφήγηση. Είναι ένα βιβλίο μυστηρίου και δράσης με ιστορικές αλήθειες που αποτυπώνουν με τον δικό τους τρόπο την σύγχρονη κοινωνική πραγματικότητα του μοναχισμού. Τα blogs μέσα από τα οποία μπορείτε να βρείτε δουλειά της συγγραφέως είναι leaveyourmyth.blogspot.com και 400euros.blogspot.com


¢π∞¢ƒ√ª∂™

4 / EK¢O™EI™

KYPIAKH 28 ºEBPOYAPIOY 2010

ŒÎ‰ÔÛË ÙÔ˘ π‰Ú‡Ì·ÙÔ˜ §¿ÙÛË Î·È Ù˘ Eurobank ÌÂ Û˘ÁÁڷʤ· ÙÔÓ °. ™Ù·˚Ó¯¿Ô˘ÂÚ

Το πνεύμα του Μαραθώνα και το Αρχαιολογικό Μουσείο

Τ

Tου ΚΩΣΤΑ Δ. ΠΑΤΡΙΚΟΥ

ο Κοινωφελές Ίδρυμα Ι. Σ. Λάτση και η Τράπεζα EFG Eurobank Εργασίας, καθιέρωσε εδώ και δέκα χρόνια την έκδοση κατ’ έτος ενός αφιερωματικού τόπου - λευκώματος για τα Μουσεία της πατρίδας μας. Η σειρά φέρει τον τίτλο “Ο Κύκλος των Μουσείων”. Τον Οκτώβριο του 2009 τυπώθηκε στην Αθήνα και κυκλοφόρησε πρόσφατα ο 10ος τόμος με τίτλο “Ο Μαραθών και το Αρχαιολογικό Μουσείο”. Πρόκειται για ένα καλαίσθητο ογκώδη τόμο με πλούσιο περιεχόμενο τόσο σε κείμενα, όσο και σε εικονογράφηση. Είναι μεγάλου σχήματος 35,5Χ27,5 cm και είναι πανόδετος με άρτια και προσεγμένη στάχωση και αριθμεί 330 σελίδες.

Το εμπροσθόφυλλό του κοσμείται με την εικόνα οπλίτη μαραθωνομάχου πολεμιστή που φέρει δόρυ και ασπίδα. Ο τόμος για καλύτερη προστασία φέρει επικάλυμμα στο οποίο εικονίζεται παράσταση της μάχης του Μαραθώνα από μελανόμορφη λήκυθο (χρονολογείται στη 10ετία 490-480 π.Χ.) του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου. Συγγραφέας του τόμου είναι ο αρχαιολόγος Γ. Σταϊνχάουερ και ο σχεδιασμός και η καλλιτεχνική επιμέλεια του Δημ. Καλοκύρη. Ο Παντελής Μπουκάλας έκανε την τυπογραφική διόρθωση και την εκδοτική φροντίδα την είχε η γνωστή Ειρ. Λούβρου των εκδόσεων “Όλκος”. Το βιβλίο τυπώθηκε στην Αθήνα σε 21.400 αντίτυπα. Οι καλλιτεχνικές φωτογραφίες που έδωκαν νέο περιεχόμενο στο κείμενο και νέα πνοή στα εκθέματα του Μουσείου είναι του Σωκρ. Μαυρομμάτη. Ο τόμος ανοίγει με το χάρτη της περιοχής του Μαραθώνα και ακολουθεί ο πίνακας των περιεχομένων. Το βιβλίο το προλογίζουν α) ο υπουργός Πολιτισμού και Τουρισμού κ. Παύλος Γερουλάνος ο οποίος στο ευσύνοπτο και περιεκτικό σημείωμά του αναφέρει ότι οι Αθηναίοι πριν 2.500 χρόνια συνειδητοποίησαν την ισχύ της Δημοκρατίας και “το ριζοσπαστικό και καινοτόμο νέο σύστημα απέρριπτε τον αυταρχισμό και την ολιγαρχία, τη συγκέντρωση της δύναμης σε έναν ή λίγους. Αντιμετώπιζε τον κάθε πολίτη, την κάθε μειοψηφία με σεβασμό. Το “νενικήκαμεν” του Φειδιππίδη ήταν κάτι παραπάνω από την εξαγγελία νίκης μιας δύναμης απέναντι σε μια άλλη. Ήταν η εξαγγελία νίκης μιας πεποίθησης απέναντι σε μια άλλη. Της πεποίθησης ότι όλοι οι άνθρωποι είμαστε ίσοι απέναντι στην πολιτεία και ότι οι κοινωνίες που χτίζονται πάνω σ’ αυτή την πεποίθηση είναι πιο δυνατές από τις κοινωνίες που βασίζονται στην ισχύ των λίγων. Γι’ αυτό το πνεύμα του Μαραθώνα επιβιώνει μέχρι σήμερα για να θυμίζει τη δύναμη της δημοκρατίας πάνω στον αυταρχισμό, τη δύναμη του “εμείς” πάνω στο “εγώ”. β) Η Μαριάννα Λάτση αναφερόμενη στη φετινή έκδοση σημειώνει ότι διαφέρει από τις προηγούμενες. Και αυτό διότι σημείο αναφορά της έκδοσης που κρατάτε στα χέρια σας, δεν είναι η αρχαία τέχνη ως δημιούργημα του ανθρώπου αλλά ο ίδιος ο άνθρωπος και η μοναδική ικανοποίηση του να συνθέτει την ιστορία μέσα από τα πιο απρόβλεπτα και ευφάνταστα σενάρια. Για τη νίκη των Αθηναίων και Πλαταιέων και την κατατρόπωση των Περσών τονίζει ότι κατηγοριοποιήθηκε στην ιστορική συνείδησή μας ως ένας άθλος. “Είναι ένα από τα κορυφαία διδάγματα ολικής ανατροπής στην παγκόσμια ιστορία, μια νίκη έξω από το μέτρο του εφικτού και ένα από τα ζωντανότερα ανά τους αιώνες παραδείγματα επικράτειας των ιδανικών της ελευθερίας ενάντια στην ισχύ των όπλων και της λογικής. Οι Μαραθωνομάχοι που αποτελούν διαχρονικά σύμβολα ρώμης και ήθους σφυρηλάτησαν τη συνείδηση του αθηναίου πολίτη και σηματοδότησαν τη χαραυγή μιας νέας εποχής για την αρχαία Αθήνα και την ανθρωπότητα” και κλείνοντας, αναφέρει ότι η έκδοση αυτή ήταν φόρος τιμής και ιερό καθήκον. Τέλος, ευχαριστεί το συγγραφέα για το πόνημά του και εκφράζει την ευγνωμοσύνη της σε όλους εκείνους που με το ανασκαφικό τους έργο συνέβαλαν στην διαμόρφωση της Ιστορίας του Μαραθώνα και τις θερμές ευχαριστίες της στο υπ. Πο., που στηρίζει τις προσπάθειες του Ιδρύματος Λάτση για την ανάδειξη του πολιτισμού. γ) Ο συγγραφέας Γ. Σταϊνχάουερ στο πολύ γλαφυρό και εμπεριστατωμένο πρόλογό του, αναφερόμενος στη νίκη του Μαραθώνα τονίζει ότι η νίκη αυτή έδωσε το πρώτο μεγάλο πλήγμα στην περσική αλαζονεία και μέσα από αυτή ανδρώθηκε η αθηναϊκή δημοκρατία. “Η μάχη αυτή ωστόσο αποτέλεσε - μαζί και πέρα από όλα αυτά - την πρώτη και τη μεγάλη δοκιμασία της ενότητας και την πηγή της αυτοπεποίθησης που θεμελίωσε το μεγαλείο της Αθήνας και το ήθος μιας μεγάλης εποχής”. Περαίνοντας τονίζει ότι το βιβλίο δεν θα το δούμε ως ένα απλό λεύκωμα για να περάσει η ώρα όπως και στον Μαραθώνα δεν θα δούμε ένα τουριστικό αξιοθέατο, αλλά ένα προσκύνημα στο παρελθόν και μια

δέσμευση για το μέλλον. Δεν παραλείπει να ευχαριστήσει το Ίδρυμα Λάτση και ιδιαίτερα τη Μαριάννα Λάτση και όλους όσους συνέβαλαν για την έκδοση του τόμου και το Βαγγέλη Χρόνη που του ανέθεσε τη συγγραφή. Αμέσως μετά ακολουθεί η εισαγωγή που ο συγγραφέας μας κατατοπίζει για την περιοχή της πεδιάδας του Μαραθώνα η οποία με την μάχη του Σεπτεμβρίου του 490 π.Χ, μεταξύ Ελλήνων και Περσών και τη νίκη των Ελλήνων (Αθηναίων και Πλαταιέων) την ταυτίζει με την ιδέα της νικηφόρας αντίστασης της δημοκρατίας στην ασιατική δεσποτεία., Ακόμη αναφέρεται στις επισκέψεις των Ευρωπαίων περιηγητών κατά τον 17ο και 18ο αι., τις ανασκαφικές επεμβάσεις για την ανακάλυψη του προϊστορικού Μαραθώνα από Έλληνες και ξένους αρχαιολόγους (οικισμός Νεολιθικής εποχής, πρωτοελλαδικό νεκροταφείο του Τσέπι, μισοελλαδικοί τύμβοι του Βρανά κ.ά.). Ακόμη αναφέρει την ανέγερση του Μουσείου του Μαραθώνα το 1975 με τη γενναιοδωρία του φιλάρχαιου ομογενή επιχειρηματία Ευγενίου Παναγόπουλου τη μνήμη του οποίου διατηρεί σήμερα η μαρμάρινη επιγραφή στην είσοδο του Μουσείου. Με τις ανασκαφές που διενεργεί η Β’ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων, συμπληρώνεται κάθε τόσο η αρχαιολογική εικόνα του Μαραθώνα με νέα στοιχεία. Στους Ρωμαϊκούς χρόνους στην περιοχή του Μαραθώνα έγιναν πολλά έργα από τον Ηρώδη των Αττικό όπως η Πύλη Ομονοίας στον Αυλώνα, το Πύθιο κοντά στο σπήλαιο του Πανός, ο μεσαιωνικός πύργος της Οινόης, το ιερό των Αιγύπτιων θεών και το Βαλανείο στην άκρη της Μπρέξιζας, τα οποία αναφέρονται στο ειδικό κεφάλαιο του τόμου. Η εισαγωγή κλείνει με το συμπέρασμα ότι ο Μαραθών αποτελεί ένα ιερό σύμβολο και το υπ.Πο,. χρηματοδότησε ένα ευρύ πρόγραμμα για την αναβάθμιση της ενοποίησης των χώρων, την ανακαίνιση του Μουσείου και τη συνέχιση της έρευνας στο ιερό των Αιγυπτίων θεών στη Μπρεξίζα. Το κυρίως μέρος του βιβλίου διαρθρώνεται σε 5 κυρίως κεφάλαια με τις επί μέρους ενότητές τους: Α) “Μαραθών: Η πορεία ενός ιστορικού τοπίου μέσα στο χρόνο”. Προκαταρκτικά ο συγγραφέας μας ενημερώνει ότι ο Μαραθώνας αποτελεί αδιάλειπτη συνέχεια της ανθρώπινης παρουσίας από τα προϊστορικά χρόνια μέχρι τα ρωμαϊκά χρόνια. Ωστόσο είναι η μεγάλη ιστορική στιγμή της μάχης του 490 π.Χ. που θα φωτίζει το όνομα του Μαραθώνα. Στη συνέχεια ακο-

λουθούν οι ενότητες: α) “Το τοπίο”. Εδώ κατατοπιζόμεθα για τη θέση, το διαμελισμό οριζόντιο και κάθετο και τη χλωρίδα και την πανίδα της περιοχής. β) “Η προϊστορία”. Το πεδινό έδαφος και τα νερά είλκυσαν αγρότες που εγκαταστάθηκαν στην περιοχή και ασχολήθηκαν με τη σπορά. γ) “Η Νεολιθική εποχή”. Στα παράλια της Ν. Μάκρης έχει ανακαλυφθεί ο αρχαιότερος νεολιθικός πολιτισμός με λεπτότεχνη κεραμική. δ) “Η πρωτοελλαδική εποχή”. Αναφέρεται στο νέο πνεύμα του πρώιμου πολιτισμού του χαλκού στις πρωτοελλαδικές εγκαταστάσεις της παραλίας του Σχοινιά, του Πλάσι και της κοιλάδας του Βρανά. ε) “Η Μεσοελλαδική και Μυκηναϊκή εποχή”. Επτά τύμβοι στην περιοχή του Βρανά μας μιλούν για την οργανωμένη κοινότητα των πρώτων κυκλαδιτών αποίκων. στ) “Ο Μυθολογικός Μαραθών”. Αναφέρεται στους ήρωες Ηρακλή προς τιμή του οποίου υπήρχε το Ηράκλειο και το Θησέα που σκοτώνει τον Μαραθώνιο Ταύρο (προσωποποίηση της ορμητικής δύναμης του ποταμού Χαράδρου). ζ) “Η κλασική Τετράπολη”. Αναφέρεται στη Μαραθώνια τετρακωψία τα 4 κλασικά χωριά Προβάλινθος, Μαραθών, Τρικόρινθος και Οινόη. Β’ Κεφάλαιο: “Η ιστορική στιγμή”. Οι κάτοικοι των προαναφερόμενων χωριών θα περνούσαν ξαφνικά το 490 π.Χ. ως το σύμβολο της αιώνιας σύγκρουσης του ανθρωπισμού και της ελευθερίας πάνω στο δεσποτισμό. Το κεφάλαιο αυτό περιλαμβάνει τις ενότητες: α) “Η απόβαση”, β) “Η αντίδραση των Αθηναίων”, γ) “Η αναμονή της μάχης”, δ) “Η σύγκρουση”. Εδώ τονίζεται ότι η μάχη ήταν φοβερή, γεμάτη κατορθώματα και θαύματα. Εξαιρετική παράσταση της μάχης μας δείχνει η παράσταση της ληκύθου που απεικονίζεται στην κουβερτούρα του παρόντος τόμου ό.π. ε) “Ο Μαραθωνοδρόμος”. Αναφέρεται στο μαραθωνοδρόμο αγγελιοφόρο της νίκης που οπλισμένος φθάνει τρέχοντας στην Αθήνα για να αφήσει την τελευταία του πνοή μαζί με τη νικηφόρα κραυγή “νενικήκαμεν” μπροστά στο Πρυτανείο. στ) “Η επόμενη μέρα”. Πριν προλάβουν οι Αθηναίοι να αναπαυτούν και να θάψουν τους νεκρούς ο Μιλτιάδης σπεύδει με όλο το στρατό του στην Αθήνα, γιατί οι Πέρσες ετοίμαζαν απόβαση. Οι 192 νεκροί Μαραθωνομάχοι τάφηκαν στο πεδίο της μάχης κατά φυλές, ενώ πι πέρα τάφηκαν οι Πλαταιείς και οι απελευθερωμένοι δούλοι, τους δε Πέρσες τους έθαψαν ομαδικά με πρόχειρο και υποτιμητικό τρόπο. ζ) “Τα μνημεία της νίκης”. Τη μεγάλη νίκη δηλώνει το στεφάνι (τέσσερα φύλλα ελιάς) που κοσμεί το κράνος της Αθηνάς στα νομίσματα της πό-

λης. Την Άρτεμη την τίμησαν προσθέτοντας δίπλα στην κουκουβάγια του οπισθότυπου του τετράδραχμου που έκοψαν μετά τη μάχη, τη σελήνη στο χάσιμό της, προσωποποίηση της θεάς, και συγχρόνως αναφορά στο χρόνο της μεγάλης μάχης. Στο ιερό της Ολυμπίας του Μαραθώνα αντιπροσωπεύουν δύο κράνη και ένα περσικό ανάθημα. Γ. Κεφάλαιο: “Η Δόξα του Μαραθώνα”, με τις ενότητες: α) “Η πραγματική διάσταση της μάχης και η συμβολική σημασία της μάχης”, β) “Η μυθική διάσταση της μάχης”, γ) “Το πολιτικό παρασκήνιο της νίκης” και δ) “Το ιδανικό του Μαραθωνομάχου και η νέα αντίληψη του ανθρώπου”. Δ’ Κεφάλαιο: “Ο Μαραθών των Ιστορικών χρόνων στο Μουσείο”. Την ανάμνηση της μάχης διατηρούν τα ευρήματα του τύμβου και στη μέση το τρόπαιο της μάχης, άλλα εκθέματα είναι επιτύμβιες στήλες και διάφορα κτερίσματα που είναι ανθεμωτές λήκυθοι και κύλικες με αδιευκρίνιστες μυθολογικές παραστάσεις, απεικονίσεις μαχών, αρμάτων ή συμποσίων. Ανάμεσά τους ξεχωρίζει ένα πλαστικό αγγείο του 5ου αι. π.Χ. με δύο ακτινωτές γυναικείες κεφαλές. Εντυπωσιακό είναι και το ανάγλυφο της Πασιμάχης του α΄ μισού του 4ου αι. π.Χ. από τον Βρανά που παριστάνει νεκρή γυναίκα που σκύβει πάνω από την πυξίδα με τα κοσμήματα, ενώ σ’ άλλο ανάγλυφο από την Τρικόρυνθο η νεκρή λεχώνα παραδίδει το βρέφος της στη θεραπαινίδα. Ακόμα συναντούμε την ανάγλυφη παράσταση του νεαρού αθλητή με το δούλο του και τα αθλητικά σύνεργά του και τον κυνηγετικό σκύλο να του φιλάει τα πόδια. Θαυμάσιοι είναι και οι δύο μαρμάρινοι παναθηναϊκοί αμφορείς που στόλιζαν τον τάφο του νικητή των αγώνων Γύλη καθώς και το ολόγλυφο επιτύμβιο άγαλμα μιας ενθρονισμένης γυναίκας. Στο αίθριο του Μουσείου τα ταφικά ανάγλυφα των δημοτών πλαισιώνουν τα μνημεία της μάχης ενώ στο βάθος το τρόπαιο των Αθηναίων αντικρίζει τα μνημεία της Ανατολής όχι του Πέρση, αλλά αυτά που έστησε ο μαραθώνιας καταγωγής ρωμαλέος συγκλητικός πολυεκατομμυριούχος ο Ηρώδης Αττικού. Τα εκθέματα του Μουσείου είναι γλυπτά, λίθινα και νεολιθικής κεραμικής. Κεφάλαιο Ε΄: “Ο Ρωμαϊκός Μαραθών και ο Τελευταίος Μαραθώνιος”. Αναφέρεται στον Ηρώδη τον Αττικού, ο οποίος ανήκει σε μια εποχή όπου η μάχη του Μαραθώνα αποτελεί μακρινή αλλά όχι ξεχασμένη δόξα. Ο Μαραθώνας2 κατά το συγγραφέα δεν είναι πια ο Δήμος της εποχής της μεγάλης μάχης. Ζει κάτω από τη σκιά και το περιθώριο της τεράστιας ιδιοκτησίας και των κτισμάτων του Ηρώδη, γιου του Αττικού απογόνου της μαραθώνιας οικογένειας η ανάμνηση της οποίας φθάνει έως τον 2ο αι. π.Χ. Υπήρξε ευεργέτης πολλών ελληνικών πόλεων και ιερών. Στα πατρογονικά του κτήματα στο Μαραθώνα, συναντά κανείς ιερά και μνημεία, λουτρά, κυνηγετικά περίπτερα κ.ά. Πάνω στο τεχνητό νησί του μικρού Έλους της Μπρεξίζας έκτισε το ιερό της Ίσιδας και του Οσίριδος που το πλαισίωναν κολοσσικά αγάλματα. Πολλά από τα μνημεία που δημιούργησε αναφέρονται στην εισαγωγή του τόμου, ενώ πολλά από τα αγάλματα που κατείχε βρίσκονται σε διάφορα ελληνικά και ξένα μουσεία. Ο τόμος κλείνει με τη χαλκογραφία νυχτερινό τοπίο του Μαραθώνα του H. W. Williams, γύρω στα 1820, την επιλογή της βιβλιογραφίας και την προέλευση των φωτογραφιών που κοσμούν το λεύκωμα. Ο συγγραφέας με τα καλογραμμένα, γλαφυρά και επιστημονικά τεκμηριωμένα κείμενά του μα κατατόπισε τοπικά, χρονικά, ιστορικά και αρχαιολογικά για το Μαραθώνα και την περιοχή του και μας ξενάγησε στο Μουσείο με τα θαυμάσια εκθέματά του. Αξίζει και εμείς να επισκεφθούμε την περιοχή να προσκυνήσουμε στον τύμβο των Αθηναίων και να θαυμάσουμε τα ευρήματα του Μουσείου. Κλείνοντας συγχαίρουμε το Ίδρυμα Ι. Σ. Λάτση και ιδιαίτερα τη Μαριάννα Λάτση για τη συμβολή της στα πολιτιστικά δρώμενα της πατρίδας μας, το συγγραφέα για το άψογο και τέλειο πόνημά του, το υπ.Πο και όλους εκείνους που καταπιάστηκαν με την έκδοση του τόμου.


¢π∞¢ƒ√ª∂™

EK¢O™EI™ / 5

KYPIAKH 28 ºEBPOYAPIOY 2010

Tου ΓΙΑΝΝΗ ΜΟΥΓΟΓΙΑΝΗ

Οι φράσεις του Χαρίλαου Τρικούπη, πρωθυπουργού της πρώτης προσπάθειας εξαστικοποίησης της ελληνικής κοινωνίας, “Τις πταίει;”, “Δυστυχώς επτωχεύσαμεν” και “Η Ελλάς πρώρισται να ζήση και θα ζήση” είναι στη σημερινή εποχή επίκαιρες παρά ποτέ. Εκατόν τριάντα χρόνια πριν, οι συνθήκες ήταν διαφορετικές από τις σημερινές της παγκοσμιοποιημένης κοινωνίας, όπου ο εθνικός λόγος υστερεί, η πατριωτική πρωτοβουλία παρακάμπτεται και οι αλλοδαπές πιέσεις, στ’ όνομα μιας ακατανόητης και διστακτικής πολιτικής ενοποίησης της Ευρώπης, οργιάζουν. Ωστόσο, μια βαθύτερη εξέταση του θέματος οδηγεί στο συμπέρασμα πως, με διαφορετικές συνθήκες, η ουσία του προβλήματος παραμένει η ίδια. Η Λύντια Τρίχα είναι νομικός και ιστορικός της νεότερης ελληνικής ιστορίας. Η ενασχόλησή της με το πρωτογενές ιστορικό υλικό και τα τεκμήρια της ιστορίας, τόσο στην Εταιρεία του Ελληνικού Λογοτεχνικού και Ιστορικού Αρχείου (Ε.Λ.Ι.Α.), όπου εργάστηκε αφιλοκερδώς επί σειρά ετών, όσο και στα υπόλοιπα Ιστορικά Αρχεία, της δίνουν τη δυνατότητα επεξεργασίας και αξιοποίησης του πολύπλοκου αυτού υλικού που οδηγεί στην σύνθεση ιστορικών δοκιμίων, αλλά και εκτενέστερων εργασιών που διαφωτίζουν την νεότερη ιστορία μας. Πρόσφατο έργο της Λύντια Τρίχα είναι αυτό που κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις ΚΑΠΟΝ με τίτλο “Χαρίλαος Τρικούπης - Μια βιογραφική περιήγηση” (Εκδόσεις ΚΑΠΟΝ, Αθήνα 2009, σ.σ. 248). Όπως χαρακτηριστικά επισημαίνει ο τίτλος πρόκειται για μια τεκμηριωμένη περιδιάβαση στη ζωή και το έργο του πρωτοπόρου και οραματιστή πρωθυπουργού της Ελλάδος, που δραστηριοποιήθηκε πολιτικά στο δεύτερο μισό του 19ου αιώνα και έβγαλε την Ελλάδα από το καθεστώς του κοτσαμπαδισμού και την οδήγησε στο προσκήνιο της αστικής μεταλλαγής της Ο Χαρίλαος, υιός του Σπυρίδωνα Τρικούπη και της Αικατερίνης Μαυροκορδάτου, κληρονόμησε από τον πατέρα του την ευφυΐα και την πολιτική διορατικότητα. Ο Σπυρίδων υπήρξε ο πρώτος πρωθυπουργός του νεοαπελευθερωμένου κράτους και ι-

μÈÔÁÚ·ÊÈ΋ ÂÚÈ‹ÁËÛË ·fi ÙË §‡ÓÙÈ· ΔÚ›¯·

Χαρίλαος Τρικούπης: Περιδιάβαση στη ζωή του οραματιστή πρωθυπουργού

στορικός της επανάστασης. Ο Χαρίλαος γεννήθηκε το 1832 στο Ναύπλιο, τέταρτο παιδί της οικογένειας από την οποία επέζη-

σαν δύο, αυτός και η αδελφή του Σοφία. Ο ίδιος δεν παντρεύτηκε ποτέ και ζούσε με τη φροντίδα και την συμπαράσταση της Σοφίας. Μετά τις σπουδές του και την αποφοίτησή του από τη Νομική Σχολή των Παρισίων, διορίζεται σε διπλωματικές θέσεις στο Παρίσι, στο Λονδίνο και αλλού. Στην πολιτική αναμείχθηκε για πρώτη φορά το 1863 όταν εκλέχτηκε πληρεξούσιος της Ελληνικής Κοινότητας του Λονδίνου στη Β’ Εθνοσυνέλευση. Από εκεί και ύστερα εκλέχτηκε επτά φορές πρωθυπουργός, ανακηρύχθηκε πατέρας του Κοινοβουλευτισμού, εισηγητής της Αρχής της Δεδηλωμένης και θεμελιωτής του Δημοκρατικού πολιτεύματος. Επί είκοσι χρόνια (1875-1895) δέσποσε στην πολιτική ζωή της χώρας συμβάλλοντας στον εκσυγχρονισμό της οικονομικής, πολιτικής και κοινωνικής ζωής όσο κανένας άλλος. Πέθανε σε ένα δωμάτιο του ξενοδοχείου Grar et d’ Ablion στις Κάννες, στις 30 Μαρτίου 1896. Ο αντίπαλός του Δηληγιάννης, που στο μεταξύ είχε κερδίσει τις εκλογές, αρνήθηκε επίμονα να διαθέσει πολεμικό πλοίο για την μεταφορά της σορού του στην Ελλάδα. Τα έξοδα κάλυψαν διάφοροι ομογενείς με επικεφαλής τον πολιτικό του φίλο Ανδρέα Συγγρό. Η διάρθρωση του βιβλίου - Λευκώματος αυτού της Λύντια Τρίχα ακολουθεί επιστημονικούς κανόνες κατά τρόπο που να διατηρείται η συνοχή της αφήγησης και να αναδεικνύεται το πρωτοπόρο ανακαινιστικό και εκσυγχρονιστικό έργο του Τρικούπη. Ο μεστός και ολοκληρωμένος λόγος συνταιριασμένος με την πλούσια εικονογράφηση που θεμελιώνει τις απόψεις της συγγραφέως, καθιστά το βιβλίο ένα συμπυκνωμένο βιογραφικό corpous που αναδεικνύει την προσωπικότητα του Τρικούπη. Το σπάνιο και εν πολλοίς άγνωστο απεικονιστικό υλικό από πίνακες, γκραβούρες, έγγραφα,

χειρόγραφα, ιδιόχειρες επιστολές και φωτογραφίες, με τον συνακόλουθο πλούσιο σχολιασμό τους, ξαναζωντανεύουν την Τρικούπεια περίοδο, κατά την οποία τέθηκαν τα θεμέλια της σύγχρονης Ελλάδας. Ο Χαρίλαος Τρικούπης ήταν ο πρώτος που συνέλαβε και εστερνίσθηκε την άποψη πως δεν μπορούσε η χώρα να προοδεύσει χωρίς την εγκαθίδρυση των απαραίτητων αναπτυξιακών υποδομών. Στην προσπάθειά του αυτή έπεισε τους ομογενείς του παροικιακού ελληνισμού να επιστρέψουν στην Ελλάδα μεταφέροντας μαζί και τα κεφάλαιά τους. Πρώτος απ’ όλους ο πολιτικός του φίλος Ανδρέας Συγγρός, που ως τότε δραστηριοποιούνταν στην Κωνσταντινούπολη, όχι φυσικά σε αναπτυξιακές δράσεις. Η δουλειά του ήταν να δανείζει με υψηλούς τόκους το Οθωμανικό κράτος και αργότερα το Αιγυπτιακό κράτος. Ο Τρικούπης τον έφερε στην Ελλάδα και του ανέθεσε να προχωρήσει σε αναπτυξιακές επενδύσεις, Σιδηρόδρομοι, Ισθμός της Κορίνθου, Τράπεζα Ηπειροθεσσαλίας κ.ά., χωρίς φυσικά να ξεχνάει και την παλιά του δουλειά που ήταν ο δανεισμός στο κράτος. Έτσι με την εισαγωγή των ομογενειακών κεφαλαίων ο Τρικούπης εφάρμοσε την πολιτική του στα δημόσια έργα. Κατασκεύασε Σιδηρόδρομου, ανάπτυξε το οδικό δίκτυο, διάνοιξε την Διώρυγα της Κορίνθου και τον Πορθμό του Ευρίπου, προχώρησε στην αποξήρανση της Κωπαΐδας, ανοικοδόμησε κτίρια και εγκατέστησε φάρους, εκσυγχρόνισε το Στρατό αλλά και την πολιτική ζωή του τόπου. Η μεγαλοφυής προσπάθεια του Τρικούπη ανακόπηκε από τον επόμενο πρωθυπουργό Δηλιγιάννη και τους επακολουθήσαντες μέχρι το Κίνημα του 1909 που έφερε στην εξουσία τον δεύτερο μεγάλο Έλληνα αναμορφωτή τον Ελευθέριο Βενιζέλο.

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ ΔÔ ‚È‚Ï›Ô ÙÔ˘ ∞Ú¯ÈÌ·Ó‰Ú›ÙË ∂ÈÊ·Ó›Ô˘ √ÈÎÔÓfiÌÔ˘ Ì ¿ÚˆÌ· ªÂÁ¿Ï˘ ™·Ú·ÎÔÛÙ‹˜

Μετανοίας καιρός και δεήσεως ώρα «..Αγαπήσατε τον ενεστώτα καιρόν και την Αγίαν Τεσσαρακοστή χαίροντες υποδέξασθε, ως σωφροσύνης διδάσκαλον και αρετής μητέρα και τροφόν των υιών του Θεού και παιδαγωγόν άτακτων και γαλήνην ψυχών και ευστάθιαν βίου και ειρήνην ένσπονδον και ατάραχον...» Αστέριος Αμασείας Tου Τάκη Παντελόπουλου Κινούμενος στην φιλοσοφία , τον πνευματικό χαρακτήρα και το αγωνιστικό πνεύμα της ιερής Ορθόδοξης περιόδου που διανύομε, της Μεγάλης Σαρακοστής, όπως σοφά υπαινίσσεται στο παραπάνω κείμενο ο λόγιος Αστέριος Αμασείας, ο Αρχιμ. Επιφάνιος Οικονόμου με το νέο του βιβλίο “ΜΕΤΑΝΟΙΑΣ ΚΑΙΡΟΣ ΚΑΙ ΔΕΗΣΕΩΣ ΩΡΑ Σπουδή στην Αγία και Μεγάλη Τεσσαρακοστή” , μας δίνει την ευκαιρία να ακολουθήσουμε τη διαδρομής αυτής της περιόδου και μας καλεί να έχουμε πάντα στο νου και στην καρδιά μας την εσωτερική ζωή της Εκκλησίας και της Ορθοδόξου πίστης μας για να βιώνουμε τα οφέλη αυτής της πνευματικής περιόδου . Ένα καλαίσθητο βιβλίο που αριθμεί 150 σελίδες, σε μικρό σχήμα 20X12 , με πλούσιο και μεστό νοημάτων περιεχόμενο, που περιλαμβάνει εκτός από το προλογικό σημείωμα, στο οποίο ο συγγραφέας δημιουργεί ένα νοητικό πρόκριμα προετοιμάζοντας τον αναγνώστη στην προσέγγιση των εννοιών, ώστε να γίνουν πιο βιωματικές. Ακολουθούν πέντε ενότητες , που αφορούν ομιλίες, που εκφωνήθηκαν από τον ίδιο, σε διάφορες Μητροπόλεις της Πατρίδας μας, κατά την περίοδο της Σαρακοστής. Οι ενότητες φέρουν τους παρακάτω εύστοχους και ευρηματικούς τίτλους: α) “ Κύριε Δέσποτα της ζωής μου” , β) “Το στάδιον των αρετών οδοδείκτης Ορθόδοξης ζωής” , γ) “Μη αποστρέψεις το πρόσωπον Σου από του παιδός σου, ότι θλίβομαι” , δ) “Μετανοίας καιρός και δεήσεως ώρα” και

ε) “Η Παναγία στον Μεγάλο Κανόνα” . Κάθε ενότητα διαμοιράζει το περιεχόμενο της σε υποενότητες με υπότιτλους - έννοιες αρετών και

συναισθημάτων - μια διαδικασία που σκοπό έχει να καθοδηγήσει τον αναγνώστη στην εξοικείωση των νοημάτων που περιέχουν τα κείμενα και στην απόλυτη κατανόησή τους. Κείμενα με το κύρος, την εμβέλεια, το ήθος και το πνευματικό μεγαλείο, που απλόχερα διαχέεται από τη σοφία των γραφών, των ευαγγελίων και των πατερικών κειμένων, υλικό που χρησιμοποιεί ο συγγραφέας στη δόμηση των ομιλιών, τεκμηριώνοντας και τις προσωπικές του απόψεις και εμπειρίες. Ο λόγος του απλός εμπλουτισμένος με φράσεις από τον ανεξάντλητο λεκτικό θησαυρό της εκκλησιαστικής ορολογίας. Με όλα αυτά ο συγγραφέας δημιουργεί τους βασικούς πυλώνες όπου στηρίζει με υπευθυνότητα πνευματικού ανθρώπου και σεβασμό στο ακροατήριο (ως κηρύγματα ) και στους αναγνώστες του βιβλίου, τα διαχρονικά μηνύματα και τις αναλλοίωτες πνευματικές αξίες του Ευαγγελίου. Από τα κείμενα των ομιλιών, που το περιεχόμενο τους δε μένει σε γενικόλογες θεολογικές σκέψεις αλλά προχωρεί και πραγματεύεται τα σύγχρονα προβλήματα, αντλεί, ο κάθε αναγνώστης και πιστός της εκκλησίας πνευματικά ερανίσματα, με περιεχόμενο που εγγίζει κοινωνιολογικές θέσεις της σύγχρονης εποχής. Υπενθυμίζει στον άνθρωπο το υπέρτατο καθήκον της συμμετοχής του στο πλούσιο πνευματικό γίγνεσθαι αυτής της περιόδου και ανοίγει διαύλους επικοινωνίας, που οδηγούν στο “Ενώπιος ενωπίω” του Θείου. Έμμεσα μας γνωρίζει ότι η μέθεξη με τα Θεία Διδάγματα και η εφαρμογή τους εί-

ναι ο καθρέφτης της πνευματικής στάθμης, του κάθε ανθρώπου που τον ελέγχει στην καθημερινότητά του. Το πόνημα αυτό, που αποτελεί μια ερεθιστική πνευματικά πρόκληση και χρηστική παρουσία στην αγωνιστική αυτή περίοδο της Σαρακοστής, συμπληρώνει το προηγούμενο εκδοτικό του έργο, που αποτελείται από τα βιβλία: α) “Η Προσευχή της Μεγάλης Σαρακοστής” ( Βόλος 2001), β) “Από την ατέλεια στην αγιότητα” (Αθήνα 2004), γ) “ Ορθόδοξες θέσεις - Σύγχρονες προσεγγίσεις” (Αθήνα 2006 ). Είχε επίσης την επιμέλεια του Α’ Τόμου των έργων Χριστοδούλου -Ποιμαντορικαί Εγκύκλιοι - έκδοση της I. Μητροπόλεως Δημητριάδος με τη συνεργασία του Εκδοτικού Οργανισμού “Π. Κυριακίδη” . Ο ίδιος Εκδοτικός Οργανισμός, με τη συνεργασία της I. Μητροπόλεως, ανέλαβε την έκδοση δύο σειρών: α) “Σύγχρονη Ποιμαντική Βιβλιοθήκη” , που ανήκει και το βιβλίο που παρουσιάζομε, και β) “Χριστοδούλου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, του από Δημητριάδος- ΕΡΓΑ.” Σειρές που τη γενική επιμέλεια έχει ο π. Επιφάνιος. Κλείνοντας το σύντομο αυτό σημείωμα, απευθύνουμε πολλές ευχαριστίες στον π. Επιφάνιο για την πνευματική αυτή πανδαισία που μας προσφέρει μέσα στην αγιαστική περίοδο της Σαρακοστής, τον συγχαίρομε θερμά για την ωραία και επιτυχή προσπάθεια του και του ευχόμαστε να του χαρίζει ο θεός ψυχική και πνευματική αντοχή, ώστε τα εκδοτικά του δημιουργήματα να γίνουν πολλαπλάσια.


¢π∞¢ƒ√ª∂™

6 / EK¢O™EI™

KYPIAKH 28 ºEBPOYAPIOY 2010

“Νέα κοινωνική οικονομία” από τον Θανάση Ευσταθίου

∏ Û˘ÁÎÏÔÓÈÛÙÈ΋ ÈÛÙÔÚÈ΋ ÌÂϤÙË ÙÔ˘ Mark Mazower

¶ÚÔ˚fiÓ ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋˜ ¤Ú¢ӷ˜ ÙˆÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›ˆÓ ‰ÂηÂÙÈÒÓ

Η

Κυκλοφόρησε από τις “Εκδόσεις Παπασωτηρίου”, το νέο βιβλίο του Θανάση Ευσταθίου, με τον τίτλο: “Θεωρία παραγωγικότητας - Προς μία μικτή (κράτους - ιδιωτών) νέα κοινωνική οικονομία”. Το θεματικό περιεχόμενο του βιβλίου είναι το αποτέλεσμα μακρόχρονης επιστημονικής έρευνας από το 1981 έως το 2005. Η παρακολούθηση των γεγονότων στην κοινωνική οικονομία κατά την εικοσαετία αυτή , οδήγησε στη διαπίστωση της ύπαρξης ενός οικονομικού νόμου που λειτουργεί καταστροφικά στο μοντέλο του νεοφιλελεύθερου καπιταλισμού των τελευταίων δεκαετιών του 20ου και της πρώτης δεκαετίας του 21ου αιώνα. Είναι ο γενικός νόμος των αντίστροφων τάσεων στην παραγωγικότητα. Η δράση αυτού του οικονομικού νόμου γεννά κοινωνικές δυνάμεις των οποίων το αποτέλεσμα είναι τελικά ευλογία σε μία κοινωνική οικονομία ισορροπίας. Αντίθετα σε μία οικονομία ακραίου καπιταλισμού ,του νεοφιλελευθερισμού, στις μέρες μας αποτελεί κατάρα. Μέσα από την κοινωνική εντροπία (κοινωνικό χάος - αποδιοργάνωση) ξεπετάγονται οικονομικές δυνάμεις τυφλές, κερδοσκόποι - νόμιμοι ληστές του πλούτου των εθνών. Πώς; Την προοδευτικά αυξανόμενη τεχνολογική παραγωγικότητα κατά το μέγιστο μέρος καρπούνται αυτές οι κεφαλαιοκρατικές δυνάμεις όλο και περισσότερο στην πορεία του χρόνου, με τρόπο και αποτελέσματα αντίστροφα. Έτσι οδηγούνται στην οδό της καταστροφής οι πρωτογενείς συντελεστές της παραγωγής: εργασία και φυσικό περιβάλλον, εκ των οποίων ως δευτερογενείς συντελεστές προέκυψαν, το κεφάλαιο και η τεχνογνωσία. Και δυστυχώς αυτή η κοινωνική κατάρα φαίνεται πάντοτε νόμιμη!!! Με τη συνέργια , “έννομης τάξης” και νεοφιλελεύθερων κυβερνήσεων , αναπότρεπτα η διεθνής οικονομία οδηγείται σε τρομερά καταστρεπτικό οικονομικό σεισμό, του οποίου το σεισμικό επίκεντρο είναι στο στενότερο κύκλο των θεσμικών κέντρων του οικονομικού φιλελευθερισμού (στην παρούσα κρίση στις ΗΠΑ) από όπου το οικονομικό σεισμικό κύμα αναμεταδίδεται διεθνώς. Ανάλογα δε με τις κοινωνικοοικονομικές συνθήκες σε χώρες εκτός του οικονομικού σεισμικού κύκλου, ενδέχεται οι καταστρεπτικές διαταράξεις σ’ αυτές να είναι και μεγαλύτερες και από εκείνες εντός του οικονομικού σεισμικού επικέντρου. Να τονισθεί, πως αυτού του είδους η οικονομική κρίση δεν είναι η συνήθης συγκυριακή εντός του κύκλου των οικονομικών διακυμάνσεων. Στη σημερινή οικονομική κρίση,(αντίστοιχή της υπήρξε μόνο το ΚΡΑΧ του 1929) παρατηρούνται πριν το ξέσπασμα , κατά τη διάρκειά της και μετά έντονες παρενέργειες. Κοινωνικές , οικονομικές , ηθικές, ψυχολογικές προ πάντων όμως πολιτισμικές. Η έκδοση , που έγινε υπό την αιγίδα της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Μαγνησίας , είναι εντελώς επίκαιρη λόγω της έντασης των κάθε λογής επιπτώσεων αλλά και πληροφοριών , που σήμερα εμφανίζει η οικονομική κρίση και στη χώρα μας. Παρουσιάζει δε εξαιρετικό ενδιαφέρον και αφιερώνεται από τον Συγγραφέα “Στην Ιερή σκιά των Μεγάλων Αναμορφωτών , της Οικονομικής Επιστήμης, Άγγελου Αγγελόπουλου και της πολιτικής ζωής Ανδρέα Παπανδρέου. Σημειώνει στον πρόλογο του βιβλίου ο Ομότιμος Καθηγητής του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών , Σπύρος Π. Ζερβός: “...τόσο ενδιαφέρουσα και πρωτότυπη επιστημονική έρευνα. Χρησιμοποίησα παραπάνω τον όρο “έργο” και όχι “βιβλίο” , γιατί ο Θανάσης Ευσταθίου ποτέ δεν γίνεται μεταπωλητής γνώσης και συγγραφέας. Πάντοτε δίδει τον εαυτό του ολόκληρο σε ότι κάνει και γι’ αυτό αξίζει ολόκληρη την αγάπη μας και την προσοχή μας”. Ο ΘΑΝΑΣΗΣ Α. ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ γεννήθηκε στη Μακρινίτσα Πηλίου και είναι εγκατεστημένος στη Νέα Ιωνία Βόλου. Τελείωσε τη Μέση εκπαίδευση στο Βόλο. Μετά τις Πανεπιστημιακές του σπουδές στην Αθήνα , τον απασχόλησε η επιστημονική έρευνα τόσο στο χώρο της οικονομικής επιστήμης , όσο και στο χώρο των Μαθηματικών και ειδικά στην Άλγεβρα. Εξέδωσε τις παρακάτω επιστημονικές εργασίες: 1.ΑΛΓΕΒΡΙΚΩΝ ΕΞΙΣΩΣΕΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ 2.ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ (Πραγματικής) ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ 3.ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΙΚΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΟΥ ΤΙΜΑΡΙΘΜΟΥ 4.ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ & ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ (Μαζί με την κόρη του Φωτεινή Ευσταθίου - Εκπαιδευτικό). Τέλος πολλά Επιστημονικά άρθρα σε διάφορα περιοδικά. Το βιβλίο του Θανάση Ευσταθίου, “Θεωρία παραγωγικότητας Προς μία μικτή (Κράτους - Ιδιωτών) Νέα Κοινωνική Οικονομία” διατίθεται από το βιβλιοπωλείο “Παπασωτηρίου” και προγραμματίζεται η παρουσίασή του στο αναγνωστικό κοινό από τον Βουλευτή Μίμη Ανδρουλάκη στο τέλος του προσεχούς Απριλίου , στο Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου Νέας Ιωνίας.

Η Αυτοκρατορία του Χίτλερ Tου Γιάννη Μουγογιάννη

ιστορία της Ευρώπης και του ευρύτερου παγκόσμιου περιβάλλοντος κατά τον 20ο αιώνα, σημαδεύεται από την ταχεία άνοδο και την βίαιη πτώση του γερμανικού ναζισμού και των παρεπόμενων ιδεολογιών που με τον ένα ή τον άλλο τρόπο φύτρωσαν στον ευρωπαϊκό χώρο. Η λαίλαπα της Χιτλερικής θηριωδίας με τις δεκάδες εκατομμυρίων των θυμάτων, τους βασανισμούς, τις εθνοκαθάρσεις και τα κρεματόρια, σκέπασε στα μισά του αιώνα, την Ευρώπη, αφήνοντας πίσω της καταστραμμένες χώρες και τάφους αθώων πολιτών.

Κάθε τόσο έρχονται στο φως καινούργια στοιχεία από τη ναζιστική θηριωδία που δυστυχώς μέχρι σήμερα υπάρχουν κατάπτυστα υπολείμματα. Ο γερμανικός λαός που ανέδειξε επιστήμονες, φιλοσόφους, καλλιτέχνες, μουσικούς και καλλιέργησε τα πνευματικά προσόντα του, υποτάχθηκε σε έναν ανισόρροπο, κομπλεξικό και λαοπλάνο αυστριακό που από το τίποτα ανήλθε στα ύπατα αξιώματα του γερμανικού κράτους και αιματοκύλισε την Ευρώπη. Και φυσικά ο παράφρων αυτός, εκπρόσωπος του ανερμάτιστου και ντροπιασμένου μικροαστού από την ήττα του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου και την ταπεινωτική Συνθήκη των Βερσαλλιών, κατόρθωσε, εκμεταλλευόμενος τις συνθήκες αυτές να δημιουργήσει το επιθετικό, επεκτατικό και άκρως ρατσιστικό εθνικοσοσιαλιστικό κόμμα. Και μην ξεχνάμε πως ο Χίτλερ όπως και ο γελοίος σύμμαχός του ο Μουσολίνι, δεν επεβλήθη ως δικτάτωρ στρατιωτικός στασιαστής. Αντίθετα, εξελέγη με εκλογές, διέθετε μεγάλη λαϊκή βάση και εξελίχθηκε ως απόλυτος κυρίαρχος της ναζιστικής ιδεολογίας. Την μεθοδολογία ανάδειξης του Χίτλερ που χαϊδεύοντας τις απροσανατόλιστες ιδεολογικά μικρομεσαίες κοινωνικές μάζες, αναρριχήθηκε στην εξουσία, την ακολούθησαν και άλλοι αργότερα με κοινοβουλευτική κάλυψη, αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Και τώρα στο θέμα μας. Ο Μαρκ Μαζάουερ θεωρείται σήμερα ένας από τους πλέον έγκριτους νέους ιστορικούς, με πληθώρα οικονομικών και κοινωνικών μελετών και ιστορικών διερευνήσεων στα γεγονότα του 20ου αιώνα. Σπούδασε στην Οξφόρδη, δίδαξε στο Πρίνστον και στο Σάσσεξ και σήμερα είναι καθηγητής στο Columbia University. Το πρόσφατο ογκώδες ιστορικό μελέτημα, φέρει τον τίτλο: “Η Αυτοκρατορία του Χίτλερ - Ναζιστική εξουσία στην Κατοχική Ευρώπη” (Εκδόσεις “Αλεξάνδρεια” , Αθήνα 2009, σ.σ. 726). Η μετάφραση είναι του Κώστα Κουρεμένου και εκδόθηκε στη σειρά “Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία” που την επιμελείται ο Κώστας Κωστής και ο Σωκράτης Πετμεζάς.

Στο βιβλίο αυτό με την επιστημονική του δομή και τις ρηξικέλευθες απόψεις του συγγραφέα, ο Μαρκ Μαζάουερ αντλώντας από ένα πρωτόγνωρο φάσμα πηγών, αποκαλύπτει πως οι ναζί σχεδίασαν, διατήρησαν και τελικά έχασαν την ευρωπαϊκή αυτοκρατορία τους, ταυτόχρονα δε επισημαίνει ποιο ήταν το αποτρόπαιο όραμα του κόσμου που θα είχε πραγματοποιήσει ο Χίτλερ, αν κέρδιζε τον πόλεμο. Το όραμά του ήταν να εγκαταστήσει μια αυτοκρατορία στην Ευρώπη, όχι σε Ασία και Αφρική όπως οι αποικιοκράτες παλαιότερα, όπου θα κυριαρχούσε η υπεροψία της Αρίας Φυλής και θα ήταν απαλλαγμένη από το “εβραϊκό μίασμα” . Και αυτό προς στιγμήν φάνηκε πως θα ήταν κατορθωτό, αφού τις χώρες της δυτικής Ευρώπης, Γαλλία, Ολλανδία, Βέλγιο, Δανία κατακτήθηκαν χωρίς κανένα κόπο και με την εγκατάσταση ελεγχόμενων από τους ναζί κυβερνήσεων, ήταν δυνατή η επικράτησή τους. Εκεί που τα βρήκαν σκούρα και που τους αφαίρεσε το προνόμιο της καλοκαιρινής εφαρμογής του σχεδίου Μπαρμπαρόσα εναντίον της Σοβιετικής Ένωσης, ήταν η αντίσταση της Ελλάδας και της Κρήτης. Η λυσσαλέα αντίδραση των Σοβιετικών και ο επελθών χειμώνας δυσχέρανε τα σχέδια του Χίτλερ. Ο αντιστράτηγος Φέρντιναντ Χάιμ, τόνισε σε μια διάλεξή του στους συγκρατούμενους του αιχμαλώτους πολέμου το 1945: Ρώτησε και απάντησε ο ίδιος: “Μπορούσαμε να είχαμε κερδίσει τον πόλεμο, έστω κι αν δεν είχαν γίνει στρατιωτικά λάθη; Η άποψή μου είναι όχι. Από το 1941 και μετά αν όχι και νωρίτερα, ήταν χαμένος και ο Μεγάλος Πόλεμος, γιατί οι πολιτικοί στόχοι ήταν εντελώς δυσανάλογοι με τις στρατιωτικές και οικονομικές δυνατότητες της Γερμανίας... Ήμασταν τόσο αθεράπευτα βλάκες, ώστε πιστέψαμε πως μπορούσαμε να τα βάλουμε με τον κόσμο όλο και δεν βλέπαμε πως αυτό ήταν εντελώς αδύνατο στην κατάσταση που βρισκόμαστε στη Γερμανία” . Όπως προβάλλεται μέσα από τη συνολική θεώρηση του θέματος από τον Μάρκ Μα-

∏ Ó·˙ÈÛÙÈ΋ Âϛ٠ÛÙËÓ ·È¯Ì·ÏˆÛ›· ªÔÓÙfiÚÊ Ï ª·ÈÓ, ηÏÔη›ÚÈ 1945. √ ƒ›ÌÂÓÙÚÔ Â›Ó·È fiÚıÈÔ˜ ÛÙËÓ ÚÒÙË ÛÂÈÚ¿, ÛÙËÓ ¿ÎÚË ·ÚÈÛÙÂÚ¿.

ζάουερ, η Αυτοκρατορία του Χίτλερ αποτέλεσε την μεγαλύτερη, πιο βάναυση και πιο φιλόδοξη αναδιάταξη της Ευρώπης που επιχειρήθηκε ποτέ στην ιστορία της. Το μέλλον για την οποία την προόριζε, ήταν μια νέα φυλετική τάξη πραγμάτων, στηριγμένη στο ξερίζωμα, την επανεγκατάσταση και την εξόντωση εκατομμυρίων ανθρώπων. Η δημοκρατία, το διεθνές δίκαιο, οι πιο στοιχειώδεις κανόνες συνύπαρξης, καταλύθηκαν καθώς μαζικές δολοφονίες, σύγχρονες τεχνικές διαχείρισης και κολοσσιαίες διοικητικές και οργανωτικές ανεπάρκειες, συγχωνεύθηκαν σε ένα θανάσιμο ιδεολογικό και πολιτικό κοκτέιλ. Ο Μαζάουερ με την δυνατότητα που διαθέτει εμβάθυνσης στο ουσιαστικό περιεχόμενο των γεγονότων, χαρτογραφεί το τοπίο της ναζιστικής αυτοκρατορικής φαντασίας, την μετατροπή της Ευρώπης σε μια τεράστια αγορά για τα γερμανικά προϊόντα και την κατοχή των εθνοκαθαρμένων ρωσικών στεπών με την κυριαρχία των Ες - Ες στην προσπάθεια επιβολής της τελικής λύσης. Μετά τους πρώτους θριάμβους στα πεδία των μαχών, η χρεοκοπία του πολιτικού οράματος των ναζί για την Ευρώπη, άρχισε να διαφαίνεται καθώς η Νέα Τάξη Πραγμάτων κατατοπιζόταν μετά τις αλλεπάλληλες αποτυχίες κι άφηνε πίσω της μια Ευρώπη τσακισμένη από την τρομοκρατία, τη γενοκτονία, τη μαζική καταστροφή αλλά και τους άθλιους προσκυνημένους των κατεχόμενων περιοχών. Το βιβλίο αυτό του Μαρκ Μαζάουερ χαρακτηρίστηκε ως ένα αριστούργημα υψηλής διάνοιας, γεμάτο διεισδυτικές ματιές σε μια σκοτεινή περίοδο της Ευρώπης, ένα βιβλίο που προσφέρει την καλύτερη διαθέσιμη επισκόπηση της κατακόρυφης ανόδου και της βίαιης πτώσης της ναζιστικής αυτοκρατορίας.


AÊȤڈ̷

¢π∞¢ƒ√ª∂™ KYPIAKH 28 ºEBPOYAPIOY 2010

7

O¢H°I™MO™ 1938 - 1948 5.1938 Τελετή Υπόσχεσης της 1ης ομάδας Οδηγών παρουσία της Προέδρου του ΣΕΟ Ελένης Αντ. Μπενάκη και της Φανής Χαρτουλάρη. Ίδρυοη του Τοπικού Τμήματος Βόλου. 6.1939 Ο Οδηγισμός αυτοδιαλύεται αρνούμενος να προσχωρήσει στην ΕΟΝ. 3.1945 Επανασύσταση του Οδηγισμού. Εμφάνιση 7 Οδηγών μαζί με τους Προσκόπους στην παρέλαση της 25ης Μαρτίου στην παραλία Βόλου. Άνοιξη - Καλοκαίρι 1945: Σύσταση Τοπικού Συμβουλίου του ΣΕΟ. Ίδρυση σταδιακά 5 Ομάδων Οδηγών. Στέγαση των ομάδων στο ημιυπόγειο της Εμπορικής Σχολής Βόλου. 7.1945 3 Στελέχη του Βόλου παρακολούθησαν την 1η Πανελλήνια Εκπαιδευτική κατασκήνωση “Χαρούμενο Χωριό”. 7.1945 1η Κατασκήνωση στο Χορευτό με 40 0δηγούς και Στελέχη του Βόλου. 1946 Ιδρύεται η πρώτη στην Ελλάδα εκπαιδευτική ομάδα Στελεχών. 1946-1947 Συνεχής προσφορά υπηρεσίας στο Στρατιωτικό αναρρωτήριο και στο ΠΙΚΠΑ. Δέματα στα θύματα του Εμφυλίου. 1947-1948 Ίδρυση του 1ου Σμήνους Πουλιών του Τ.Τ. Βόλου.

1948 - 1952 1948 Το Υπουργείο Εξωτερικών απονέμει το Μετάλλιο εξαίρετων πράξεων στο Τοπικό Τμήμα Βόλου τιμώντας το για την προσφορά υπηρεσίας στους στρατευμένους και στα θύματα πολέμου. 1948-1949 15πενθήμερες κατασκηνώσεις στη Σκόπελο. 12.1949 Στελέχη του Βόλου ψάλλουν τα κάλαντα. Με το ποσόν των 505.000 δρχ. ενισχύουν τα παιδιά του εμφυλίου πολέμου. 1950 Το 1943 δύο μικρά χωριά, το Κόνιαρι και ο Άγιος Γεδεών πυρπολούνται από τα στρατεύματα κατοχής. Το 1950 οι Οδηγοί του Βόλου υιοθετούν τον οικισμό Χλόη (περιοχή Βελεστίνου), που θεμελιώθηκε στη θέση τους, προσφέροντας ιματισμό, τρόφιμα, κλινοσκεπάσματα. Για δυο χρόνια προσφέρουν στο χωριό υπηρεσίες και απασχολούν τα παιδιά με προγράμματα.

1952-1961 1954 Το Τ.Τ. πραγματοποίησε Έρανο υπέρ των σεισμοπλήκτων και μοίρασε 1182 δέματα. 1961 Το Τ.Τ. πραγματοποίησε Έρανο για τα συσσίτια της I. Μητροπόλεως. Συγκεντρώθηκαν 18.000 δρχ. και 1508 κιλά τρόφιμα. Προσφορά εργασίας από τα Στελέχη στα συσσίτια πλημμυροπαθών. 1956 Το Τοπικό Τμήμα Βόλου αποκτά δική του στέγη. “Το Σπίτι της Οδηγού”, στην οδό Ι. Καρτάλη 26. 1959 Το Τ.Τ. Βόλου οργανώνει την πρώτη κατασκήνωση Υπηρεσίας στο Μεγάλο Περιστέρι Ηπείρου. 1960 Με τη βοήθεια της Τοπικής Εφόρου και των βοηθών της ιδρύονται 5 ομάδες στην Περιφέρεια Μαγνησίας. 1960 Συμμετοχή Στελεχών στην κατασκήνωση υπηρεσίας στο Καστρί Αττικής με την ευκαιρία του Παγκοσμίου Συνεδρίου των Οδηγών. 1961 Μεγάλη Πανελλήνια Κατασκήνωση οργανώνει το Τ.Τ. Βόλου στη Σκιάθο, “τα Παπαδιαμάντεια”, με πρόγραμμα αφιερωμένο στο μεγάλο διηγηματογράφο. 1960-1961 Τα Σμήνη του Βόλου πραγματοποιούν “Χαρούμενα Δάση” για πρώτη φορά.

1962-1967 1965 Το Πανελλήνιο Πρόγραμμα “Ουράνιο Τόξο” έδωσε την ευκαιρία να ασχοληθούν σοβαρά οι Κλάδοι του Οδηγισμού Βόλου με θέματα όπως η θρησκεία, η Πατρίδα, η Οικογένεια, η Ατομική Πρόοδος και η Προσφορά Υπηρεσίας. 1965-66 Το Τοπικό Τμήμα Βόλου έχει τη μεγαλύτερη συμμετοχή στους Πανθεσσαλικούς Αγώνες, γιορτή που οργάνωσε η Περιφέρεια Θεσσαλίας στο Βόλο. 1966-67 “Χιλιόμετρα αγάπης”, Σύνθημα της δεύτερης χρονιάς για το έπαθλο “Ειρήνη Τσιμπούκη”, προσφορά στο ελληνικό χωριό. Το Τ.Τ. Βόλου μαζί με Αλμυρό, Αγριά, Βελεστίνο και Αργαλαστή αναλαμβάνουν το χωριό Γλαφυρές: Ίδρυση δανειστικής βιβλιοθήκης, δενδροφυτεύσεις, στολές σχολικές στα παιδιά του Δημοτικού, εξωραϊσμός πλατείας, βρύσης, αιθουσών διδασκαλίας, ίδρυση παιδικής χαράς. 1ο Πανελλήνιο Βραβείο στην Περιφέρεια Θεσσαλίας για το σύνθημα “Χιλιόμετρα αγάπης”. 1966 Εγκαίνια του δεύτερου ορόφου στο Σπίτι της Οδηγού.

1968-1974 1969 Έκθεση “Ελληνικών θησαυρών”. Το Τοπικό Τμήμα Βόλου συγκέντρωσε και πρόβαλε τους λαϊκούς θησαυρούς της περιοχής. 1969 Η Περιφέρεια Μαγνησίας βραβεύεται με το 1ο βραβείο στη μνήμη της Ειρήνης Τσιμπούκη για το πρόγραμμα “Ελληνικοί θησαυροί”. 1969 Το Διεθνές Έπαθλο Donald Ross απονέμεται στην Περιφέρεια Θεσσαλίας για τη μεγάλη κοινωνική προσφορά σε 3 χωριά της Θεσσαλίας με το πρό-

Χρονολόγιο της 70χρονης δράσης από την ίδρυση τμήματος Οδηγισμού Βόλου 1986-1991

γραμμα “Χιλιόμετρα Αγάπης”. 1968 Χριστουγεννιάτικη γιορτή για τα παιδιά του Δήμου Βόλου. 1970 Εορτασμός της Ημέρας Σκέψης στην Παιδόπολη Αγριάς. 1971 Εβδομάδα Οδηγισμού με προσφορά υπηρεσίας στο Ορφανοτροφείο και στο Γηροκομείο του Βόλου. 1973 Διάθεση χρηματικού ποσού στο Σοροπτιμιστικό Όμιλο Βόλου για την κατασκευή του αγάλματος της Μητέρας. 1969/1972 Φιλοξενία Οδηγών από Αμερική, Δανία, Αίγυπτο και Λίβανο. 1974 Ετοιμασία και αποστολή δεμάτων στην Κύπρο.

1974-1978 1974 Ίδρυση Ειδικής Ομάδας στο ίδρυμα “Άσπρες Πεταλούδες”. 1975-1978 -1975-1978 Εξωραϊσμοί και προσφορά δώρων και κουκλοθέατρου σε Ιδρύματα της πόλης. Ενίσχυση αρρώστων. Εξωραϊσμός κήπων Ασύλου και ιδρύματος Κωφαλάλων. Συνεργασία των Μεγάλων Οδηγών με το σχολείο των Γλαφυρών. Εξόρμηση σε συνεργασία με γυναικείες οργανώσεις για τη δημιουργία νέου κτιρίου του Ιδρύματος Κωφαλάλων. Αποστολή δεμάτων στο χωριό Κωφοί. 1976 Φιλοξενία 23 Αμερικανίδων Οδηγών στο Βόλο. 1969-1978 Πραγματοποιήθηκαν από το Τ.Τ. Βόλου 4 κατασκηνώσει Πουλιών.

1978-1983 1978 Οι Μ. Οδηγοί υιοθετούν το χωριό Γλαφυρές και πέντε φορές το χρόνο επισκέπτονται τα παιδιά του χωριού και τα απασχολούν με ψυχαγωγικό πρόγραμμα. 1979 Πουλιά του Τ.Τ. συμμετέχουν στο 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Πουλιών στην Πνύκα. 1979 Όλοι οι Κλάδοι προσφέρουν στα παιδιά της Παιδιατρικής Κλινικής, του Άσυλου Παιδιού, του Ιδρύματος Κωφαλάλων και του Ιδρύματος Άσπρες Πεταλούδες. 1980 Αθλητικοί Αγώνες Πουλιών στο Καλλιμάρμαρο. Διακρίθηκαν πολλά Πουλιά από το Τ.Τ. 1980 Συμμετοχή Στελεχών του Βόλου στην Κατασκήνωση Υπηρεσίας στα ελληνόφωνα χωριά της Ν. Ιταλίας. 1980-1982 Οικονομική ενίσχυση σε άπορες οικογένειες ηλικιωμένων και πασχαλινές λαμπάδες σε παιδιά ιδρυμάτων. 1982 50 Στελέχη και Μ. Οδηγοί προσφέρουν υπηρεσία στη Βαλκανική Έκθεση που οργανώθηκε από το Δήμο Βόλου. 1982 Ίδρυση Ομάδας Συνεργασίας Παλαιών Οδηγών στο Βόλο. 1979-1983 Πραγματοποιούνται 20 κατασκηνώσεις των τριών Κλάδων.

1983-1986 7.1984, 8-1984 Φιλοξενία 12 Γαλλίδων και δεκατριών Γιαπωνέζων Οδηγών από το Τοπικό Τμήμα Βόλου. 2-13.8.1984 Συμμετοχή στην παγκόσμια κατασκήνωση Όλυμπος ë84 με 100 Οδηγούς, την Τοπική Έφορο και δύο μέλη του Τ.Σ. 1984 Πανελλήνια Συνάντηση Παλαιών Οδηγών οργανώνει η Ομάδα Συνεργασίας Βόλου στην Πορταριά με συμμετοχή 230 μελών από όλη την Ελλάδα. 5.10.1985 Εγκαίνια νέων Εστιών Κλάδου Πουλιών στο “Σπίτι της Οδηγού”. 27.1.1985 Εκδήλωση για τα παιδιά της πόλης στο Δημαρχείο με αφορμή τον εορτασμό του Διεθνούς Έτους Νεότητας. 16.3.1985 Εκστρατεία καθαριότητας στα πλαίσια δραστηριοτήτων προσφοράς στην πόλη. 28.6.1986 Πανθεσσαλική κατασκήνωση Κλάδου Πουλιών στην Πορταριά Πηλίου.

1987 Πουλιά και Οδηγοί του Τ.Τ. συγκέντρωσαν 140.000δρχ. από τα κάλαντα Χριστουγέννων και τα διέθεσαν στους σεισμόπληκτους της Καλαμάτας, στη Unicef, στις Άσπρες Πεταλούδες. 1988 Συμμετοχή 10 Μ. Οδηγών του Τ.Τ. στο πρόγραμμα αναδάσωσης της Ρόδου. 1989 Στο Φεστιβάλ Μουσικής στο Βεάκειο συμμετέχουν 315 Πουλιά του Τ.Τ. Βόλου και της Περιφέρειας Μαγνησίας. 1990 Συμμετοχή στο πρόγραμμα του Λιμεναρχείου για τον καθαρισμό των ακτών. 1991 Το Τοπικό Τμήμα συγκεντρώνει και διανέμει 60 μεγάλα κιβώτια με ρούχα και τρόφιμα στους καταυλισμούς προσφύγων της Αλβανίας στο Δελβινάκι της Ηπείρου. 1990 Με την ίδρυση του 1ου μικτού Σμήνους η δύναμη του Τμήματος είναι: 9 Σμήνη, 8 Ομάδες Οδηγών, 3 Ομάδες Μ. Οδηγών, 52 Στελέχη, 10 μέλη Τ.Σ. και 35 μέλη Ομάδας Συνεργασίας. 1991 Δέκα μέλη του Ρουμανικού Οδηγισμού συμμετέχουν και εκπαιδεύονται σε κατασκήνωση του Κλάδου Πουλιών του Τ.Τ. στη Μακρινίτσα.

1991-1993 1992 Εγκαίνια της νέας πτέρυγας στο “Σπίτι της Οδηγού”. 5.1992 Εορτασμός των 60 χρόνων του Ελληνικού Οδηγισμού: Συμμετοχή στο Πανελλήνιο Συνέδριο στη Χαλκιδική. Εορτασμός των 55 χρόνων του Τ.Τ. Βόλου. 1991-1992 Αποστολή δεμάτων στη Βόρεια Ήπειρο. - Δημιουργική απασχόληση των παιδιών της Β. Ηπείρου στην Παιδόπολη Αγριάς και στην Παιδιατρική κλινική του Νοσοκομείου. - Οργάνωση εκδηλώσεων για τον Μακεδονικό Αγώνα και το Μακεδονικό Ζήτημα. 7.1993 Το Τ.Τ. φιλοξενεί 31 παιδιά από την περιοχή της Κορυτσάς για 10 μέρες. 1993-1998 19.12.1994 Συγκέντρωση πακέτων Ειρήνης με τη βοήθεια της Ύπατης Αρμοστείας Προσφύγων του ΟΗΕ για τα παιδιά του Μαυροβουνίου. 12.1994 Καθαρισμός κοίτης χειμάρρου Αναύρου στο Βόλο. 2.1995 Δενδροφύτευση, δημιουργία Δάσους του Οδηγισμού στη θέση Αλικόπετρα 5.1995 Τιμητικά διπλώματα σε 2 Στελέχη του Βόλου για τη βοήθεια τους στους σεισμοπαθείς του Ν. Γρεβενών. 1995 “Οδοιπορικό φιλίας” οργανώνει η Ομάδα Συνεργασίας του Βόλου. Συμμετέχουν 200 μέλη από τα Τ.Τ. Θεσσαλίας. 1996 120 Οδηγοί και 22 Στελέχη του Τ.Τ. συμμετέχουν στη Διεθνή Κατασκήνωση “Ολυμπία ë96” στην Αρχαία Ολυμπία. 1996 Συμμετοχή του Κλάδου Μ. Οδηγών στο Διεθνές Συμπόσιο “Αμφικτιονία 1996” στην Αθήνα. 1996 Με πρωτοβουλία της ομάδας Συνεργασίας Βόλου ιδρύεται η Δανειστική Βιβλιοθήκη “Φανή Χαρτουλάρη” στην Αιανή Κοζάνης με πρώτη αποστολή 1.500 βιβλίων. 1993-1998 Το Τ.Τ. Βόλου πραγματοποίησε 12 κατασκηνώσεις του Κλάδου Πουλιών, 12 κατ/σεις του Κλάδου Οδηγών, 3 κατασκηνώσεις του Κλάδου Μεγάλων Οδηγών. 8.1998 Κατασκήνωση Υπηρεσίας στο Μάναγρο Χίου.

1998-2000 1998 Πανηγυρικός Εορτασμός των 60 χρόνων του Τοπικού Τμήματος Βόλου με μια σειρά εκδηλώσεων στην πόλη. 2-8.10.1998 Εβδομάδα Οδηγισμού: Οδηγικό πρόγραμμα από Κλάδο Οδηγών σε όλα τα δημοτικά σχολεία ίου Βόλου, Καθαρισμός των πρανών του Αναύρου από Οδηγούς και Μ. Οδηγούς, Μεγάλο παιχνίδι Πόλης από Αστέρια και Πουλιά. 23.10-5.12.98 Ανθρωπιστική πρωτοβουλία του Τ.Τ. για τους Κούρδους Πρόσφυγες της Πεντέλης σε συνεργασία με τους Γιατρούς του Κόσμου. Δύο τόνοι τροφίμων και ειδών καθαριότητας και ένα εκατομμύριο δρχ. ήταν το αποτέλεσμα κινητοποίησης. 2.1999 Οργάνωση σεμιναρίων στο Σπίτι της Οδηγού για την προσωπική ανάπτυξη των Στελεχών. 8-9.5.1999 Καθαρισμός παραλίας της πόλης σε συνεργασία με το Δήμο Βόλου. 7-11.6.1999 Πουλιά και Στελέχη του Τ.Τ. συμμετέχουν στο 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Πουλιών στη Σκοτίνα. 1999 Πραγματοποιήθηκαν από Στελέχη του Τ.Τ. Βόλου: 1 Κατασκήνωση Κλ. Αστεριών, 2 Κατασκηνώσεις Κλ. Πουλιών, 1 Κατασκήνωση Οδηγών, 1 Κατασκήνωση Κοινοτικής Ανάπτυξης Κλ. Μεγάλων Οδηγών. 8.2000 40 Μεγάλοι Οδηγοί και 9 Στελέχη συμμετέχουν στην κατασκήνωση του Κλάδου Μεγάλων Οδηγών “Προσανατολισμοί 2000” στη Σκοτίνα.

2000 Πραγματοποιούνται: Κατασκηνώσεις Κλάδου Αστεριών, Πουλιών και Οδηγών του Τ.Τ.

2001-2002 4.2001 Εκπαιδευτικό διήμερο για τον Κλάδο Πουλιών του Τ.Τ. στην Αθήνα. 1.2002 Παρουσίαση Οδηγικού Παιδαγωγικού προγράμματος σε σχολεία Α/θμιας Εκπαίδευσης. 1.2002, 3.2002 Εκδηλώσεις - Αφιερώματα στο Νίκο Καζαντζάκη και τους “Ξεχασμένους Έλληνες των Ιμαλαΐων, του Δούναβη, της Μεγάλης Ελλάδας και της Κορσικής”. 26.6.2002 Σύσσωμο το Τ.Τ. στην υποδοχή του Πατριάρχη Βαρθολομαίου. 9.2002 Ανακαίνιση στο “Σπίτι της Οδηγού”. 2002 Εθελοντική αιμοδοσία από το Τοπικό Τμήμα. 6.10.2002 Συμμετοχή του Τ.Τ. στο Έπαθλο “Ειρήνη Καλλιγά” με την ίδρυση δανειστικής βιβλιοθήκης στις Αφέτες Πηλίου. 2001-3 -Συμμετοχή Στελεχών του Τ.Τ. στην 1η Διαβαλκανική Κατασκήνωση Νέων, στο συνέδριο Αρχηγών, σε τηλεμαραθώνιο για τα παιδιά του Ιράκ, στην Πανελλήνια Κατασκήνωση Κλ. Πουλιών.

2003-2008 2003 Συμμετοχή Οδηγών, Στελεχών και Μελών του Τοπικού Συμβουλίου στο πρόγραμμα “Ερμής” για την προσβασιμότητα ατόμων με ειδικές ανάγκες στα καταστήματα. 3.4.2003 Συμμετοχή στην ανθρωπιστική βοήθεια στον ιρακινό λαό. 8.2003 6 Οδηγοί με την Αρχηγό της ομάδας βραβεύονται με το α’ βραβείο στο “Μαραθώνιο Ενωμοτιών” και ταξιδεύουν στη Βαρκελώνη. 5.5.2004 Πανηγυρική εκδήλωση στη μνήμη της Ειρήνης Καλλιγά στο “Σπίτι της Οδηγού”. Μετονομασία οδού σε οδό “Ειρήνης Καλλιγά”. 7.2004 Συμμετοχή του Τ.Τ. στη λαμπαδηδρομία εν όψει των Ολυμπιακών Αγώνων. 8.2004 Συμμετοχή Στελεχών ως Εθελοντών στους Ολυμπιακούς Αγώνες “Αθήνα 2004” . 29.4, 2005 Προσφορά βοήθειας στις πληγείσες περιοχές της Ν.Α. Ασίας. 16.10.2005 Πανηγυρικός Εορτασμός της Ημέρας Οδηγισμού στην παραλία Βόλου 2005 Μέλη της Ομάδας Συνεργασίας επισκέπτονται τακτικά το Γηροκομείο Βόλου και κρατούν συντροφιά στους υπερήλικες. 2005-2006 Συμμετοχή και δραστηριοποίηση πολλών στελεχών του Τ.Τ. Βόλου σε τμήματα ανάπτυξης, καθώς και σε δράσεις (σεμινάρια, εκπαιδεύσεις, συνέδρια) της Κεντρικής Διοίκησης. 2.2.2006 Εκδήλωση - παρουσίαση του βιβλίου “Στου χρόνου τα γυρίσματα” της κ. Ζαραφωνίτη. 6.2007 Συμμετοχή στο περίπτερο των Εθελοντικών Οργανώσεων στην έκθεση βιβλίου στην παραλία του Βόλου.Συμμετοχή στην εκδήλωση κατά των ναρκωτικών. 9.2007 Εκστρατεία κινητοποίησης μελών και συμπολιτών για τη συγκέντρωση ειδών για τους πυροπαθείς της χώρας από τις πυρκαγιές του καλοκαιριού. 9.2007 Συμμετοχή Στελεχών στην εκπαίδευση Ενηλίκων της Νομαρχίας για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών. 9.2007 Κυκλοφορία επικοινωνιακού υλικού του Τ.Τ. και διάθεση του στα παιδιά 14.10.2007 Άνοιγμα χρονιάς με καθαρισμό του λόφου της Γορίτσας 10.2007 Μέλη του Συμβουλίου και της Ομάδας Συνεργασίας παραδίδουν συγκεντρωθέντα είδη σε πυρόπληκτη οικογένεια της Συκής Μαγνησίας. 2003-2008 Πραγματοποιήθηκαν 4 κατασκηνώσεις του Κλάδου Αστεριών στα Χάνια και στις Μηλιές Πηλίου, 3 κατασκηνώσεις του Κλάδου Πουλιών στη Γατζέα, 1 στα Καλά Νερά και 1 τριήμερο στις Μηλιές, - 5 κατασκηνώσεις του Κλάδου Οδηγών στον Άγιο Δημήτριο, στη Μήλινα, στην Κέρκυρα και στη Χίο, συμμετοχή σε κατασκήνωσηση στη Σκύρο και - 4 κατασκηνώσεις του Κλάδου Μ. Οδηγών στη Σαμοθράκη, το Παρανέστι Δράμας, στη Μηλίνα και στη Χίο, συμμετοχή στην κατασκήνωση στα Κανάλια Καρδίτσας. 2004, 2005, 2007 Συμμετοχή Οδηγών και Στελεχών σε κατασκηνώσεις στη Δανία, Φιλανδία. 12.2006/2007 Οι χριστουγεννιάτικες εορταγορές σημειώνουν μεγάλη επιτυχία. 5.2008 “Οδοιπορικό Φιλίας”, Πανθεσσαλική Συνάντηση Παλαιών Οδηγών διοργανώνεται στο Βόλο από την Ομάδα Συνεργασίας Παλαιών Οδηγών Βόλου, του Τ.Τ. Βόλου. Συμμετείχαν 200 μέλη από τους τέσσερις Θεσσαλικούς Νομούς. 1.6.2008 Αποκαλυπτήρια της προτομής της ηρωίδας Μαργαρίτας Μπασδέκη που προσέφερε το Τοπικό Τμήμα Βόλου στη Μακρινίτσα. 19.10.2008 Πανηγυρικός Εορτασμός των 70 χρόνων του Τ.Τ. Βόλου.


8

AÊȤڈ̷

¢π∞¢ƒ√ª∂™ KYPIAKH 28 ºEBPOYAPIOY 2010

O¢H°I™MO™ ¢ÈÂıÓ‹˜ ·Ó·ÁÓÒÚÈÛË Ù˘ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋˜ ∂ÊÔÚ›·˜ ÁÈ· ÙÔ ÎÔÈÓˆÓÈÎfi ¤ÚÁÔ Ù˘

Παγκόσμιο έπαθλο οδηγισμού για προσφορά σε χωριά της Θεσσαλίας “Στο Παγκόσμιον Έπαθλον Οδηγισμού εις Περιφερειακήν Εφορείαν Θεσσαλίας” , που δόθηκε ως “αναγνώρισις της Υπηρεσίας των Οδηγών προς τα χωριά με το πρόγραμμα “Χιλιόμετρα Αγάπης” αναφέρεται στις σελίδες της η “Θ” το 1969. Το Διεθνές Έπαθλο Donald Ross απονέμεται για τη μεγάλη κοινωνική προσφορά σε τρία χωριά της Θεσσαλίας, μεταξύ των οποίων ήταν και οι Γλαφυρές Μαγνησίας. Συγκεκριμένα σημειώνονται τα ακόλουθα: “Το Παγκόσμιο Συμβούλιον του Οδηγισμού κατά την διάρκεια του 20ου Παγκοσμίου Συνεδρίου, που έλαβε χώραν εις το Ελσίνσκι της Φιναλδίας από 17-28 Ιουλίου 1969 απέμεινεν είς την Περιφερειακήν Εφορείαν Θεσσαλίας το έπαθλον Donald Ross δια την εξαιρετικήν προσφοράν υπηρεσίας των Οδηγών της Θεσσαλίας προς το ελληνικό χωριό, με το πρόγραμμα τους “Χιλιόμετρα Αγάπης” του έτους 1967. Την απονομήν έκαμε ιδιοχείρως η Αρχιοδηγός Λαίδη Baden Powell εις την ελληνικήν αντιπροσωπείαν, που αποτελείτο από την Γενικήν Έφορον Ι.Ε.Ο. κ. Δώρα Βουρλούμη, την κ. Άννα Ηπιώτη, μέλος της επιτροπής προγραμματισμού και την κ. Φανή Χαρτουλάρη, Έφορον Διεθνών Σχέσεων. Η καταπληκτική αυτή είδησίς έφθασε τηλεγραφικώς εις την Περιφερειακήν Έφορον Θεσσαλίας κ. Νίκη Σαμαρά και αμέσως εκυκλοφόρησε μεταξύ του οδηγικού κόσμου. Το έπαθλο Donald Ross απονέμεται κατ’ έτος εις ομάδα Οδηγών ενός τμήματος της υφηλίου που μεταξύ άλλων ομάδων του παγκοσμίου Οδηγισμού πραγματοποίησε την πλέον εξαιρετικήν εργασίαν εις τον τομέα της προσφοράς υπηρεσίας. Είναι ένα βαρύτιμο κύπελλο εις το οποίον αναγράφεται κάθε έτος η τιμώμενη ομάδα και φυλάσσεται εις το παγκόσμιον οδηγικό κέντρο “Chalet” της Ελβετίας. Επιδεικνύεται δε εις τους υψηλούς επισκέπτας και φιλοξενουμένους, μέλη του Παγκοσμίου Οδηγισμού. Εν αντίγραφον του εν λόγω κυπέλλου λαμβάνει ητιμωμένη ομάς, το οποίον φυλάσσει για

πάντα εις τα γραφεία της. Ο Οδηγισμός της Ελλάδος και ιδιαίτερα ο Οδηγισμός Θεσσαλίας πανηγυρίζει και αισθάνεται συγκίνησιν και υπερηφάνεια διά την μεγάλη τιμή. Και δικαίως, διότι η προσφορά υπηρεσίας προς τα χωριά ήταν άξια παντός επαίνου. Παραθέτομεν περιληπτικώς τα κυριότερα σημεία της καταπληκτικής ομολογουμένως εργασίας των

Οδηγών εις τα χωριά Γλαφυρές Μαγνησίας, Τσαπουρνιά Λάρισας και Κερασιά Καρδίτσης. Εις τον τομέα Πατρίδα προσέφεραν μάλλινες σημαίες για όλα σχεδόν τα σπίτια των χωριών. Έκτισαν ηρώον εις Τσαπουρνιά και έστειλαν δέματα προς όλους τους στρατευμένους των χωριών. Εις τον τομέα θρησκεία: ανακαίνισαν τρεις εκκλησίες των χωριών, εδώρησαν ιερά σκεύη και εικόνες, καρέκλες κ.λπ., ώστε να καλυφθούν όλες οι ανάγκες. Εξωράισαν και ανακαίνισαν νεκροταφεία και οστεοφυλάκια με τοποθέτηση σταυρών, κανδηλών κ.λπ. Έκαμαν λειτουργίες, παρακλήσεις και τρισάγια καθώς και βαπτίσεις εις Τσαπουρνιά. Όλα τα ανωτέρω είχαν ιδιαίτερη σημασία και αξία λόγω του ότι το χωριό εστερείτο από ετών ιερέων. Εις τον τομέα υγεία: Είχαν συνεχή επαφή με τις μητέρες με συζητήσεις και υποδείξεις στα θέματα υγείας και βρεφοκομίας. Εδώρησαν φαρμακεία (ένα ανά τρία σπίτια) με τα απαραίτητα φάρμακα και οδηγίες χρησιμοποιήσεών των, καθώς και φαρμακεία πλήρη εις τα σχολεία και τις κοινότητες. Οργάνωσαν πρόχειρο ιατρείο με τα απαραίτητα έπιπλα προς διευκόλυνσιν του αγροτικού ιατρού εις Τσαπουρνιά. Εμοίρασαν σε όλα τα παιδιά σακουλάκια με είδη υγιεινής (βούρτσα οδόντων, οδοντόπαστα, σαπούνι, σφουγγάρι και χτένα). Εμοίρασαν 800 κιλά ασβέστη στους κατοίκους των 3 χωριών διά καθαριότητα. Εις Γλαφυρές διαμόρφωσαν ένα χώρο σε αθλητικό γήπεδο και εδώρησαν τα απαραίτητα αθλητικά όργανα εις τα σχολεία των 3 χωριών. Οργάνωσαν ομιλίες με θέματα θρησκευτικού, πατριωτικού και κοινωνικού περιεχομένου από πρόσωπα ειδικά και κατάλληλα. Ίδρυσαν δανειστικές βιβλιοθήκες και στα τρία χωριά με προσφορά 1.050 βιβλίων και 250 περιοδικών. Εδημιούργησαν 2 ξενώνες με τα απαραίτητα έπιπλα και εξοπλισμό εις Κερασιά και Τσαπουρνιά. Ετοποθέτησαν τουριστικές και κατατοπιστικές πινακίδες και εις τα 3 χωριά. Οργάνωσαν πολλές εκδηλώ-

σεις, όπως εκθέσεις χειροτεχνίας, λαϊκά πανηγύρια, αγώνες κ.λπ., καθώς και ψυχαγωγικές εκδηλώσεις και εις τα 3 χωρι .Εις τα σχολεία πλην του εξωραϊσμού προσέφεραν χάρτες, πίνακες, κουρτίνες και διάφορα διακοσμητικά είδη. Εις όλους δε τους μαθητές πετσέτες και πετσετοθήκες και πολλά σκεύη τραπεζιού και εβράβευσαν με βιβλία όλους τους πρώτους μαθητάς κάθε τάξεων. Εξωράισαν τα γραφεία των κοινοτήτων, ετακτοποίησαν συστηματικά και καλαίσθητα τα αρχεία και εδώρησαντα απαραίτητα έπιπλα και σκεύη.Εξωράισαν τους δρόμους και τις βρύσες, τοποθέτησαν καλάθια αχρήστων στις πλατείες. Εις Κερασιά και Τσαπουρνιά εξωράισαν ακόμα και τα καφενεία με γλάστρες, εταζέρες, εικόνες, πίνακες και περιοδικά και τραπεζομάνδηλα. Εφύτευσαν συνολικά 1985 δένδρα και εις τα 3 χωριά. Εδώρησαν δε εις τους κατοίκους 700 δέματα ρουχισμού και 3.000 δώρα ατομικά. Τρία μεγάλα έργα, ένα σε κάθε χωριό, θα θυμίζουν πάντα το πέρασμα των Οδηγών: Η παιδική χαρά “Ειρήνη Τσιμπούκη” στις Γλαφυρές.Η πλατεία “Ειρήνη Τσιμπούκη” στην Τσαπουρνιά με τους πάγκους της, την παιδική χαρά και το ηρώον της. Και η πνευματική στέγη “Ειρήνη Τσιμπούκη” στην Κερασιά, ένα κτίριο 40 τετραγ. μέτρων που χρησιμοποιείται ήδη ως αίθουσα διαλέξεων και συγκεντρώσεων. Εκεί στεγάζεται και η δανειστική βιβλιοθήκη και τα γραφεία της Κοινότητας. Διά να πραγματοποιηθεί η ως άνω εργασία εργάσθησαν Οδηγοί, Στελέχη και Μέλη Τοπικών Συμβουλίων των Τοπικών Τμημάτων Βόλου, Ν. Ιωνίας, Αλμυρού, Αγριάς, Βελεστίνου και Αργαλαστής του Νομού Μαγνησίας. Λαρίσης, Τυρνάβου, Αγιάς, Ελασσόνος, του Νομού Λαρίσης, Τρικάλων, Καλαμπάκας του Νομού Τρικάλων και Καρδίτσης, Σοφάδων και Μουζακίου του Νομού Καρδίτσης. Τα χρήματα δια την πραγματοποίηση του όλου έργου εξευρέθησαν από εκδηλώσεις που οργάνωσαν τα ανωτέρω Τμήματα και από προσφορές εις είδη εκ μέρους Δημοσίων Υπηρεσιών, οργανώσεων, μελών και φίλων του Οδηγισμού”.

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ ∏ ·ÚÔÛ‰fiÎËÙË ÂÌÂÈÚ›· ÛÙȘ ·Ú¯¤˜ Ù˘ ‰ÂηÂÙ›·˜ ÙÔ˘ ’50

Το πρώτο Οδηγικό ταξίδι στην Αίγυπτο Tης Μαρίας Πιτούλη

Το γεγονός της Ενσωμάτωσης του Ελληνικού Οδηγισμού της Αιγύπτου στον Οδηγισμό της Ελλάδας, έγινε η αιτία της πρόσκλησης των Ελληνίδων Οδηγών στην Αίγυπτο. Οι προσκεκλημένες ήτανε ομάδες της Αθήνας, με μόνη εξαίρεση το Βόλο που η πρόσκληση συμπεριέλαβε. Τύχη αγαθή; Ναι! Μόνο που αυτή η τύχη μας είχε... ονοματεπώνυμο! Ιωάννα Σαράτση-Κοράκη! Βολιώτισσα, δικιά μας! Οδηγός, Αρχηγός. Κόρη του γνωστού Βολιώτη λόγιου, ιατροφιλόσοφου Δημητρίου Σαράτση. Παντρεμένη με τον Έλληνα της Αιγύπτου Κοράκη, ζούσε στην Αλεξάνδρεια και φυσικά έγινε ενεργό μέλος του εκεί Οδηγισμού. Υπήρξε ξεχωριστή προσωπικότητα, κυρίαρχη παρουσία για μας, σε όλα όσα ζήσαμε σ’ αυτό το ταξίδι. Την όμορφη και κομψή σιλουέτα της αμέσως την αναγνωρίσαμε. Την αντικρίσαμε μόλις φτάσαμε με το πλοίο στο λιμάνι της Αλεξάνδρειας. Στην προβλήτα μας περίμενε η Ιωάννα Σαράτση-Κοράκη με τις Ελληνίδες κυρίες του Τοπικού ένστολες. Χαρούμενα, φιλόξενα πρόσωπα. Και γύρω σκόρπιες οι μελαμψές φιγούρες των ιθαγενών με τις άσπρες κελεμπίες. Η Αφρικάνικη ταυτότητα της γης που βλέπαμε. Κι εμείς - νέα κορίτσια - όλες στη γέφυρα του πλοίου, αμίλητες κοιτάγαμε άπληστα, με ένταση και συγκίνηση την Αλεξάν-

δρεια. Αποτυπώναμε ό,τι βλέπαμε! Αλλά με τη φαντασία μας και σαν όνειρο σε όνειρο, μέσα στην αχλή εκείνου του πρωινού, ζωντανεύαμε την Αλεξάνδρεια των Πτολεμαίων και το ένα θαύμα από τα επτά του κόσμου: τον γιγαντιαίο φάρο της! Για μας άρχιζε η υπέροχη περιπέτεια του... υπερ-

πόντιου Οδηγικού μας ταξιδιού και της θρυλικής ελληνικής φιλοξενίας. Στην εποχή εκείνη, στα 1951, στα φτωχά και “πέτρινα” χρόνια της Ελλάδας, ζώντας ακόμη τ’ απόνερα του εμφυλίου και τις πληγές πολέμου και κατοχής, αυτό το απροσδόκητο Οδηγικό ταξίδι υ-

πήρξε και για μας γεγονός αξιοσημείωτο, μεγάλο και αξέχαστο. Του το χρωστάμε του Οδηγισμού! Αφήνοντας πίσω όλα όσα χώριζαν τους ανθρώπους, ο Οδηγισμός μας έπιανε από το χέρι και μας πήγαινε απλά στους δρόμους της καρδιάς, της φιλίας, της αγάπης, της γνώσης των άλλων, όσοι μακρινοί και αν ήτανε. Και τότε τα νιάτα μας αποδέχτηκαν ολόθερμα αυτόν τον Οδηγό - Οδηγισμό! Όλα εκεί λοιπόν ξέφευγαν από την ατμόσφαιρα της τυπικής πρόσκλησης. Σαν να άνοιξαν αγκαλιές για παιδιά που επέστρεψαν! Ξεσηκωμός! Μέναμε σ’ ένα σχολείο θαυμάσιο, όπου κάθε πρωί κατέφθαναν πανέρια με φρέσκα φρούτα, μπανάνες, χουρμάδες, ψωμάκια, τυράκια και άλλα πολλά. Οι κυρίες του Οδηγισμού μάς δεξιώθηκαν στα υπέροχα σπίτια τους με γεύματα θαυμάσια, Ελληνικά. Οι Έλληνες πάντα και παντού φιλοκαλούν. Πλούσια σπίτια βέβαια, αλλά χωρίς ίχνος του “κιτς”, του νεοπλουτισμού, χωρίς φτηνές υπερβολές. Με αρχοντιά και οικογενειακή παράδοση υψηλής αισθητικής. Και πάνω απ’ όλα, με ανοιχτή καρδιά και χαρά που δεν κρυβότανε. Οικογένεια Ιωάννας Σαράτση-Κοράκη, οικογένεια Γρυπάρη, οικογένεια Κανελλοπούλου, οικογένεια Αριστομένη Αγγελοπούλου - του γνωστού μεγάλου Αιγυπτιώτη ζωγράφου, βολιώτικης καταγωγής και πατέρα της Ήβης Αγγελοπούλου - Προξενείο, Πατριαρχείο και άλλα. Μοσκοβολιά Ελλάδας!


AÊȤڈ̷

¢π∞¢ƒ√ª∂™ KYPIAKH 28 ºEBPOYAPIOY 2010

9

O¢H°I™MO™

Ο Οδηγισμός σκορπά χαμόγελα στα Βαλκάνια Η ανθρωπιστική βοήθεια στην Αλβανία

Π

Tης Καρολίνας Σταμοπούλου

αγωμένος χειμώνας. Ξημερώματα. Είχε αρχίσει κι όλας να χιονίζει. Το ραδιόφωνο μόλις είχε αναγγείλει τα δυσάρεστα νέα του Περσικού Πολέμου. 17 Ιανουαρίου του ë91. Όμως εμείς είχαμε προγραμματίσει μια αποστολή και με τίποτε δεν θα την αναβάλαμε. Τα πάντα ήσαν έτοιμα! Το πούλμαν φορτωμένο ασφυκτικά αποβραδίς με εξήντα μεγάλα δέματα ρουχισμού και τροφίμων. Έτοιμες; Ξεκινάμε! Ένα συνεργείο από κάποιο ραδιοφωνικό σταθμό μας αντιλήφθηκε και μας σταματά. - Εσείς που πάτε; - Στα σύνορα με την Αλβανία. Στους καταυλισμούς των προσφύγων. - Μα οι συνθήκες είναι πολύ δύσκολες, δεν το ξέρετε; - Το ξέρουμε και λοιπόν; Ήμασταν δεκατέσσερις. Μέλη του Τ. Συμβουλίου και Στελέχη αποφασισμένες. θα μοιράζαμε τα ρούχα και τα τρόφιμα οι ίδιες. - Αναβολή ίσον ματαίωση! Πάμε! Το πούλμαν παλιό χωρίς καθόλου θέρμανση. Προορισμός το Δελβινάκι και τα γύρω χωριά. Από καιρό είχαμε συγκεντρώσει στο “Σπίτι της Οδηγού” ρούχα και τρόφιμα που όλη η πόλη γενναιόδωρα πρόσφερε μετά από το κάλεσμα μας. Είχαμε 60 μεγάλα δέματα. Μέρες και μέρες δουλέψαμε να τα ξεχωρίσουμε σε κατηγορίες και να τα συσκευάσουμε. Και να γράψουμε έξω από κάθε δέμα το περιεχόμενο: Ρούχα για επίτοκες, για μωρά, για παιδιά, για γυναίκες, για άνδρες. Παπούτσια για όλες τις ηλικίες. Κάθε λογής τρόφιμα. Χαιρόμασταν για την ανακούφιση που θα δώσουμε στα αδέλφια μας τους Βορειοηπειρώτες κι αυτό μετρίαζε την ταλαιπωρία μας και το κρύο. Και δεν ήμασταν μόνο εμείς που νοιαζόμασταν. Όλος ο Οδηγισμός της Ελλάδας είχε κινητοποιηθεί να δώσει χέρι. Και επιτέλους φτάνουμε στο Δελβινάκι μετά από πολύωρη περιπέτεια μέσα στους χιονισμένους δρόμους και μέσα στη παγωνιά που με το τραγούδι μας και το κέφι μας καταφέρναμε να ξεπεράσουμε. Ο Δήμαρχος μας καλωσορίζει συγκινημένος. Πρόσφυγες, αρχές και εμείς όλοι μαζί στο χώρο που χρησιμοποιείται για τραπεζαρία, καθόμαστε στο ίδιο τραπέζι και μοιραζόμαστε τα αχνιστά γιουβαρλάκια που μόλις σερβίρονται από το καζάνι! Κόκκινο κρασί που μας ζεσταίνει, ευχές, ευχαρίστηση, εγκαρδιότητα, μάτια που δακρύζουν και υποσχέσεις να ξανάρθουμε. Τα δέματα χέρι-χέρι ξεφορτώνονται. Φεύγουμε για τα Δολιανά. Στη διαδρομή διαβάζουμε τα ονόματα των χωριών, γνωστών από το Αλβανικό έπος. Καμιά δεν έμεινε ασυγκίνητη. Στα Δολιανά μας περιμένει η χαρά της συνάντησης με τις Οδηγούς των Ιωαννίνων που, όπως μας είπαν, δουλεύουν καθημερινά προσφέροντας βοήθεια, εκπαίδευση σε θέματα υγιεινής και δίνοντας, όσο γίνεται, λύσεις σε καθημερινά προβλήματα των ανθρώπων. Ο παπάς του χωριού ήρωας! Έχει επωμισθεί τη μεγάλη φροντίδα και τον ατελείωτο κόπο της τακτοποίησης των προσφύγων. Μαζί με την παπαδιά ακούραστα αγωνίζονται να λύνουν τα καθημερινά ποικίλα προβλήματα. Τους παραδίδουμε τα δέματα και συνεχίζουμε προς την Πωγωνιανή μέχρι που το καθετί έχει μοιραστεί. Με ξελαφρωμένο το σαραβαλάκι που άντεξε ωστόσο, κατάκοπες αλλά γεμάτες ικανοποίηση που τα καταφέραμε, παίρνουμε το δρόμο της επιστροφής μέσα στην νύχτα. - Ας δοξάσουμε το Θεό που μας χάρισε μια ακόμα οδηγική εμπειρία, μια ακόμα τόσο “γεμάτη” μέρα, είπε συγκινημένη η Σούλα, που ήταν και η ψυχή της όλης προσπάθειας.

Η φιλοξενία παιδιών από τη Β. Ήπειρο

Τ

Tης Άννυς Κορώνη

ο καλοκαίρι του 1993 στηριζόμενες στις αξίες του Οδηγισμού και στην προσφορά, φιλοξενήσαμε στη Μακρινίτσα Πηλίου μια ομάδα από Βορειοηπειρωτόπουλα. Στόχος μας ήταν να δώσουμε σ’ αυτά τα παιδιά την ευκαιρία να ζήσουν μέσα από το τόσο γνωστό σε εμάς Οδηγικό παιχνίδι, στιγμές μάθησης, δημιουργίας και ξενοιασιάς. Τις μέρες που έζησαν μαζί μας μίλησαν ελληνικά κάνοντας καινούργιους φίλους Έλληνες και ήρθαν σε επαφή με την ιστορία της Ελλάδας με τις συχνές επισκέψεις σε ιστορικούς και αρχαιολογικούς χώρους. Μέσα από το Οδηγικό πρόγραμμα, παιχνίδια, μεγάλο παιχνίδι, νυχτερινό παιχνίδι, πρακτικές γνώσεις, ψυχαγωγία, έζησαν ώρες χαράς. Το χαμόγελο που ζωγραφιζόταν πιο πλατύ στα πρόσωπα τους και η εμπιστοσύνη τους απέναντί μας μεγάλωνε μέρα με τη μέρα. Η κατα-

ήθη και έθιμα άλλου λαού και να ζήσουμε αυτό που λέγεται Παγκόσμια φιλία. Η δουλειά, η διασκέδαση, η συζήτηση, το παιχνίδι, η επταήμερη συμβίωση, ο Οδηγισμός μας έφεραν πολύ κοντά και νέοι δεσμοί φιλίας αναπτύχθηκαν. Είχα τη θαυμαστή εμπειρία να ζήσω μαζί με μέλη του Ρουμάνικου Οδηγισμού και τη μεγάλη ευθύνη να συνδράμω στο ρόλο που είχαμε αναλάβει, να μεταδώσουμε γνώσεις και να αναπτύξουμε την ιδέα του Οδηγισμού έξω από τα στενά γεωγραφικά όρια της Ελλάδας. Ο Οδηγισμός άλλωστε δεν έχει σύνορα, είναι αυτός που κάθε χρόνο αυξάνεται αγκαλιάζοντας στους κόλπους του ολοένα και περισσότερα παιδιά, νέους και ενήλικες. Ευχαριστώ πολύ το Αρχηγείο μου για την άψογη συνεργασία και την αμέριστη συμπαράσταση του στο δύσκολο αυτό έργο που μας είχε ανατεθεί.

σκήνωση αυτή ήταν μια ευκαιρία να ανταλλάξουμε απόψεις και να συζητήσουμε μαζί τους και να γνωρίσουμε μέσα από τις αφηγήσεις τους το διαφορετικό τρόπο ζωής τους, που έχει όμως έντονο το Ελληνικό στοιχείο. Όταν ήρθε η ώρα της επιστροφής και τα συνοδέψαμε στα σύνορα της Αλβανίας, τα ανάμικτα συναισθήματά τους μας έδωσαν να καταλάβουμε πόσο πέτυχε η προσπάθειά μας. Άλλωστε, δεν ήταν λίγα τα θετικά σχόλια και συμπεράσματα των παιδιών και των δασκάλων - συνοδών.

Με τις Ρουμάνες Οδηγούς στη Μακρινίτσα

Τ

Tης Μαίρης Ρηγάκη

ην περίοδο 1990-ë91 το Σώμα Ελληνίδων Οδηγών συμμετείχε ενεργά στην προσπάθεια επανίδρυσης και αναβίωσης του Οδηγισμού στη Ρουμανία μετά από 53 χρόνια αναστολής της λειτουργίας του. Ήταν ένα δύσκολο εγχείρημα που στέφθηκε, όμως, με απόλυτη επιτυχία, αφού το Σ.Ε.Ο. στάθηκε η πρώτη Οδηγική φίλη των Οδηγών της Ρουμανίας και μαζί θέσαμε τα θεμέλια της καινούριας οργάνωσης του Οδηγισμού εκεί. Στο πλαίσιο αυτής της προσπάθειας είχα την τύχη να οργανώσω το καλοκαίρι του 1991 στη Μακρινίτσα Πηλίου κατασκήνωση, στην οποία δέκα μέλη του Ρουμανικού Οδηγισμού εκπαιδεύτηκαν με επιτυχία σε τεχνική εκπαίδευση. Κεντρική ιδέα του “Χαρούμενου Δάσους” ήταν “Το τρένο των εκπλήξεων” και στόχος ήταν να μεταλαμπαδεύσουμε στις Ρουμάνες φίλες μας τα Οδηγικά ιδανικά, την κατασκηνωτική τέχνη και το Οδηγικό πνεύμα. Ήταν μια ωραία ευκαιρία, για να συζητήσουμε και να ανταλλάξουμε απόψεις μεταξύ μας, να μοιραστούμε εμπειρίες, να γνωρίσουμε τα

Μήνυμα για τους κούρδους πρόσφυγες

Τ

ην Παρασκευή 25 Δεκεμβρίου 1998 το Σώμα Ελληνίδων Οδηγών στέλνει μήνυμα αγάπης προς τους Κούρδους πρόσφυγες μέσα από τις σελίδες της “Θ”. Η Τοπική Έφορος Βόλου κ. Κατερίνα Τριανταφύλλου - Βαρδάκη σημείωνε σχετικά: “Μπορείς να εξακολουθείς να σκέφτεσαι και να ενεργείς ανθρώπινα, μπορείς να αντιστέκεσαι σε μια καθημερινότητα, που όλο και πιο συχνά συνθλίβει με τους ασθματικούς της ρυθμούς τη ζωή μας και απειλεί να μας μετατρέψει σε μια αδιάφορη κοινωνία που στόχο της θα έχει μόνο να περιφρουρήσει τα κεκτημένα και να εξασφαλίσει στους άμεσα δικούς της πλούτο και ευημερία. Όλοι οι συμπολίτες μας απέδειξαν ότι διαθέτουν πλεόνασμα ανθρωπιάς και πραγματικά μας συγκίνησαν με την άμεση ανταπόκριση τους στην ανθρωπιστική πρωτοβουλία που αναλάβαμε εμείς οι Οδηγοί του Τοπικού Τμήματος Βόλου σε συνεργασία με τους “Γιατρούς του Κόσμου” και υλοποιήσαμε στο Βόλο από 23 Νοεμβρίου έως και 5 Δεκεμβρίου συγκεντρώνοντας τρόφιμα και είδη καθαριότητας για τους Κούρδους Πρόσφυγες που ζουν σε καταυλισμούς στην Πεντέλη. Από τα πιο μικρά μέλη μας, τα Αστέρια και τα Πουλιά έως και τους Οδηγούς και Μεγάλους Οδηγούς και τα Στελέχη μας, τα μέλη του Τοπικού Συμβουλίου και της ομάδας Συνεργασίας έγινε μια συντονισμένη προσπάθεια να φτάσει παντού το μήνυμά μας, να αγγίξουμε την ευαισθησία των Βολιωτών και να συγκεντρώσουμε όσο το δυνατόν περισσότερα αγαθά. Συνειδητά ανέλαβαν οι Οδηγοί όλων των ηλικιών να κινητοποιήσουν γνωστούς και άγνωστους, συγκάτοικους στις πολυκατοικίες, συμμαθητές, συγγενείς και φίλους και πράγματι τα κατάφεραν” .

Δ· ΛÌÂÓ· Î·È ÔÈ ÊˆÙÔÁڷʛ˜ ÙÔ˘ ·ÊÈÂÚÒÌ·ÙÔ˜ ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi ÙËÓ ÚfiÛÊ·ÙË ¤Î‰ÔÛË “70 ¯ÚfiÓÈ· ‰Ú¿Û˘ Î·È ÚÔÛÊÔÚ¿˜” ÙÔ˘ ÙÔÈÎÔ‡ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ μfiÏÔ˘ ÙÔ˘ ™ÒÌ·ÙÔ˜ ∂ÏÏËÓÈÎÔ‡ √‰ËÁÈÛÌÔ‡.


AÊȤڈ̷

10

¢π∞¢ƒ√ª∂™ KYPIAKH 28 ºEBPOYAPIOY 2010

O¢H°I™MO™

Νέα πνοή από την ιδέα της Παγκόσμιας Φιλίας

Ή

Της Κατερίνας Κυριέρη

μουν 5 χρόνων όταν έγινα Πουλί στον Οδηγισμό του Βόλου. Ήταν τότε που η γιαγιά μου Μαρία Παπαδάκου ήταν Πρόεδρος του Τοπικού Τμήματος. Μου μιλούσε για τους Οδηγούς και ήταν φυσικό να ενθουσιαστώ και να τρέξω κοντά τους σε μια ομάδα Πουλιών. Έμεινα πολλά χρόνια Πουλί, Οδηγός, Μεγάλη Οδηγός, ώσπου έφυγα για σπουδές. Οι εμπειρίες που απέκτησα ήταν πολλές και πολύτιμες. Χρωστάω πολλά στον Οδηγισμό. Ο Οδηγισμός με διαπότισε με αξίες, ιδανικά και αρχές που αργότερα αντιλήφθηκα ότι με συνοδεύουν σε όλη την πορεία της ζωής μου. Αγάπη, αλληλεγγύη, συναδέλφωση και φιλία είναι μερικές από αυτές... Αυτή η υπέροχη ιδέα της φιλίας ή ακόμη καλύτερα της Παγκόσμιας φιλίας ανάμεσα σε διαφορετικά έθνη, λαούς και πολιτισμούς που πριν από εκατό χρόνια ο ιδρυτής του Προσκοπισμού την οραματίστηκε, μπορεί να κρατηθεί άσβεστη, ακόμη και μέσα σε ένα παγκοσμιοποιημένο σύμπλεγμα σχέσεων στους τομείς της οικονομίας, του εμπορίου, της κοινωνίας, της τεχνολογίας, της κουλτούρας και της πολιτικής. Από την ορολογία και μόνο, “φιλέω=αγαπώ”, μπορεί κανείς να αντιληφθεί ότι η φιλία μονιάζει, ευλογεί και προσδίδει μια ευρεία πνευματική διάσταση. Πώς όμως μπορούμε να είμαστε ή να γίνουμε φίλοι με τους άλλους είτε στην χώρα μας είτε σε άλλη χώρα; Ο Οδηγισμός βοηθάει προς αυτήν την κατεύθυνση. Με τις συγκεντρώσεις κάθε Σάββατο τα παιδιά έρχονται κοντά, επικοινωνούν, μοιράζονται συναισθήματα και εμπειρίες και γίνονται φίλοι. Επιπλέον, με τις κατασκηνώσεις και τις εκδρομές που διοργανώνει στο εσωτερικό και εξωτερικό κάθε χρόνο, ο Οδηγισμός φέρνει τους νέους και τις νέες από όλο τον κόσμο να ζήσουν για λίγες μέρες μαζί, να παίξουν, να γελάσουν και να δημιουργήσουν από κοινού, αφήνοντας στην άκρη τις διαφορετικές νοοτροπίες και συνήθειες.

Ως Οδηγός πήρα μέρος σε όλες τις κατασκηνώσεις και εκδρομές που διοργανώθηκαν στο εξωτερικό, όπως Αγγλία (Sussex) και Φινλανδία. Ήταν από τις πρώτες εκδρομές που πραγματοποίησα στο εξωτερικό, μόνη μου και σε μικρή ηλικία. Εμπειρίες αφάνταστες, που με γέμισαν με ζωντάνια και ζέση να γνωρίσω τι υπάρχει πέ-

ρα από το δικό μου μικρό κόσμο στον οποίο μεγάλωνα... Τα μάτια μου άνοιξαν, το μυαλό μου διευρύνθηκε, οι αισθήσεις μου αυξήθηκαν και οι φιλίες μου μεγάλωσαν... από τότε δεν σταμάτησα να ταξιδεύω και να αποκτώ νέους φίλους σε όλο τον κόσμο... Γαλλία, Ισπανία, Βέλγιο, Ολλανδία, Βραζιλία, Πορτογαλία, Ιταλία είναι μόνο με-

ρικές από τις χώρες, όπου έκανα πραγματικούς φίλους. Η φιλία δεν γνωρίζει σύνορα, ξεπερνάει εμπόδια και δίνει νέα πνοή στη ζωή μας. Δεν δημιουργείται εύκολα, ούτε χαρίζεται, αλλά αποκτάται με τον καιρό, μέσω μιας αμοιβαίας προσπάθειας για επικοινωνία και ανάπτυξη αισθήματος εμπιστοσύνης. Σήμερα ξέρω πως όπου και αν βρεθώ, είτε είναι Ελλάδα είτε είναι Αγγλία, υπάρχει ένας φίλος για να δω, μια πόρτα ανοιχτή, ένα σπίτι για να μπω και να κοιμηθώ, αν χρειαστεί. “Η φιλία μοιάζει σαν τα παλιά κιτρινισμένα βιβλία που η πάροδος του χρόνου τους προσδίδει μεγαλύτερη αξία” έλεγε ο Βίκτωρ Ουγκώ. Είναι όντως μια πρόκληση να χτίσουμε γέφυρες φιλίας ανάμεσά μας ή με ξένους, ειδικά σε μια εποχή που από πολλούς χαρακτηρίζεται “πεζή”, λόγω του άκρατου ατομικισμού, καταναλωτισμού και αδιαφορίας. Όμως, δεν είναι ανέφικτο όσο υπάρχουν κινήσεις, όπως αυτή του Οδηγισμού, όπου νέοι και νέες σε όλο τη γη μαθαίνουν να αποκτούν τις δικές τους “σταθερές” αξίες και όνειρα και να αντιστέκονται σε δυσκολίες και παγιωμένες καταστάσείς. Εκτός από ανεξάντλητη πηγή χαράς και διασκέδασης ο Οδηγισμός διδάσκει - με μοναδικό τρόπο - ότι οι δεσμοί βαθιάς και αληθινής φιλίας στηρίζονται στην αγάπη, εντιμότητα και έλλειψη συμφέροντος, που μας επιτρέπουν να είμαστε ο εαυτός μας και να συμπεριφερόμαστε αδερφικά στους άλλους.

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΜΕ ΑΦΕΤΗΡΙΑ ΤΟ ΒΟΛΟ Ε, αυτό ήταν μια μοναδική, μια ανεπανάληπτη εμπειρία. Ήταν αυτό που είπε ο παπάς της Bova Marina. - Εδώ δεν είστε ξένες. Είστε από την Ελλάδα και ήρθατε στη Μεγάλη Ελλάδα!

Η διεθνής κατασκήνωση Κλάδου Οδηγών στον Όλυμπο

Σ

Tης Δήμητρας Στέφου

ε υψόμετρο 1000 μέτρων στη θέση “Ξερολακιά” του Ολύμπου 150 ομάδες Οδηγών από την Ελλάδα, Αίγυπτο και Τζέντα, καθώς και 17 ξένες αντιπροσωπείες από Αγγλία, Αυστραλία, Αυστρία, Γαλλία, Γερμανία, Ελβετία, Ηνωμ. Πολιτείες, Ιαπωνία, Ιρλανδία, Καναδά, Κύπρο, Μάλτα, Νορβηγία, Ν. Αφρική, Ολλανδία, Φιλανδία, Χονγκ Κονγκ, συμμετείχαν από 2 Αυγούστου μέχρι 13 Αυγούστου 1984 στη Διεθνή κατασκήνωση Κλάδου Οδηγών που οργάνωσε το Σ.Ε.Ο. Από το Βόλο έδωσαν το “παρών” 6 ομάδες Οδηγών με τα Αρχηγεία τους. “Φιλίαν φύλασσε” ήταν η Κεντρική ιδέα της κατασκήνωσης παρμένη από τη σοφία των Αρχαίων Ελλήνων. Στο πρόγραμμα περιλαμβάνονταν πολλά ενδιαφέροντα εργαστήρια: “Τα χρώματα της Ίριδας”, “Οι αντίλαλοι του Ολύμπου”, “Στον κόσμο του Πάνα”, “Το κουτί της Πανδώρας”, “Η Καλυψώ και ο Δράκος”, “Η γοητεία του Ορφέα”, “Η τέχνη της Τερψιχόρης”, “Ο κύκλος του γερανού”, “Το νήμα της αράχνης”, “Το υφαντό της Πηνελόπης”, “Το δώρο του Προμηθέα” , “Το έργο των Νυμφών”, “Η μητέρα γη”, “Ο πάπυρος των ημερών μας”, “Ο Ερμής και το εμπόριο”, “Χοροί πέρα από τα Σύνορα”. Το πρόγραμμα περιελάμβανε επίσης Μεγάλο Παιχνίδι και πορείες σε τρεις διαδρομές, που καθεμιά κατέληγε σε μια αρκετά υψηλή κορυφή του Ολύμπου σε υψόμετρο 2.000 μέτρων. Όλα ήταν πρωτότυπα, πολύ ενδιαφέροντα, άψογα οργανωμένα και ενθουσίασαν όλες όσες συμμετείχαν. Η επιτυχία της παγκόσμιας αυτής κατασκήνωσης ήταν μοναδική. Σήμερα, μετά από 24 χρόνια, αναπολώντας εκείνες τις μέρες μπορώ να επαναλάβω και να συμπληρώσω εντυπώσεις των παιδιών που έγραψαν τότε στις αξιολογήσεις τους: Πατήσαμε μια κορυφή του Ολύμπου στα 2.600 μέτρα. Ανακαλύψαμε νέες ασχολίες και ενδιαφέροντα στα ποικίλα εργαστήρια. Ζήσαμε μια διεθνή ατμόσφαιρα κοντά στις ξένες μας. Δημιουργήσαμε με τα χέρια και τη φαντασία. Θεμελιώσαμε φιλίες μέσα στις δύσκολες συνθήκες ζωής.

Η 19η Παγκόσμια Συνέλευση Παλαιών Προσκόπων και Οδηγών

Τ Δοκιμάσαμε το αθλητικό μας πνεύμα. Δείξαμε τη δύναμη της θέλησής μας ξεπερνώντας δυσκολίες με χαμόγελο. Ανταλλάξαμε ιδέες με νέες κοπέλες από μέρη μακρινά. Θαυμάσαμε τον ξάστερο ουρανό και ένα φεγγάρι που έφεγγε σα μέρα στον απέραντο οδηγικό καταυλισμό. Χωρίσαμε γεμάτες έντονες και αξέχαστες εντυπώσεις που θα μας συντροφεύουν σ’ όλη μας τη ζωή.

Το ταξίδι στη Νότιο Ιταλία και Σικελία

Τ

Tης Σούλας Αναστασοπούλου-Σαλτίκη

ον Ιούλιο του 1980 ο Κλάδος Μ. Οδηγών του ΣΕΟ οργάνωσε για τα Στελέχη του ένα ταξίδι στα Ελληνόφωνα χωριά της Νότιας Ιταλίας. Στόχος του ταξιδιού ήταν η επαφή με τους κατοίκους των χωριών και η γνωριμία με τον τρόπο της ζωής τους. Το πρόγραμμα περιελάμβανε: απασχόληση των παιδιών με διάφορα παιχνίδια, έκθεση ελληνικής λαϊκής τέχνης, πανηγύρια, συστηματική συγκέντρωση λαογραφικών στοιχείων. Η επιτυχία αυτής της προσπάθειας, που ξεπέρασε κάθε προσδοκία, οφειλόταν κυρίως στη ζεστασιά των ανθρώπων του τόπου, που ανταποκρίθηκαν σε όλες τις εκδηλώσεις, αλλά και στην

οργάνωση του ταξιδιού. Πώς μας υποδέχτηκαν στο Μαρτάνο που ήταν το ορμητήριό μας; Μια αφίσα αναρτημένη σε διάφορα σημεία της πόλης Μαρτάνο έκανε γνωστή την άφιξή μας. Comune di Martano Erutte simeri esse Alonari ce menune ettu es Martano os ti tedrati 9 triadio Korasia ce ghineke a thin Grecia. E ftanune stes efta to vrai sto Municipio. Elate oli antropi ce ghineke korasia ce palikaria nes xeretisome ces nos pume kalos irtate. Ήταν ήδη μεσάνυχτα, όταν το πούλμαν πλησίαζε στην κεντρική πλατεία του χωριού. Ένα τσούρμο παιδιά ξεχύθηκαν και έτρεξαν να μας προϋπαντήσουν. Και όχι μόνο παιδιά αλλά και μεγάλοι μαζί τους. Η πλατεία ήταν φωτισμένη και στολισμένη σαν να ’τανε μεγάλη γιορτή. Σε δευτερόλεπτα η κούραση από μιάμισης μέρας ταξίδι εξαφανίστηκε. Κατεβήκαμε από το αυτοκίνητο και όλοι έτρεξαν να μας βοηθήσουν να ξεφορτώσουμε. Πολλά χέρια απλωμένα να δώσουν βοήθεια και έτοιμα να σφίξουν τα δικά μας, λες και ήμασταν παλιά αγαπημένα πρόσωπα. Καλώς ήρθατε, ένα καλώς ήρθατε ζεστό, βγαλμένο από την καρδιά. Ήταν η πρώτη εγκάρδια επαφή που είχαμε και δεν θα ξεχάσουμε ποτέ τι νιώσαμε και πόσο χαρήκαμε κοντά τους. Το τελευταίο κομμάτι του ταξιδιού μας ήταν η επίσκεψη στις Αρχαιότητες της Σικελίας.

Της Ρέας Ξιώνη

ο μεγαλύτερο γεγονός για τις ομάδες Παλαιών Προσκόπων και Οδηγών Ελλάδος ήταν η 19η Παγκόσμια συνέλευση (Ifofsag), που έγινε τον Οκτώβριο του ë91 στη Χαλκιδική. Μια οργανωτική επιτροπή από 30 περίπου μέλη, μαζί με αυτά του κλιμακίου της Θεσσαλονίκης, ασχολήθηκε αποκλειστικά με το θέμα της Οργάνωσης της συνέλευσης. Βολιώτισσες ήμασταν δύο, η Τζένη Αντωνίου και εγώ και η Νίκη Σαμαρά, που ήταν τότε και Πρόεδρος των παλαιών Προσκόπων και Οδηγών Ελλάδας (ΕΣΠΟΕ). Η ελληνική βραδιά ήταν μια μεγάλη γιορτή, κάτι πρωτόγνωρο για τους ξένους μας. Η παραδοσιακή μουσική με τα λαϊκά όργανα και τους ελληνικούς χορούς από διάφορα συγκροτήματα της Θεσσαλονίκης ήταν αληθινή πανδαισία. Ντυμένες κι εμείς με πηλιορείτικες στολές πηγαίναμε στα τραπέζια, κουβεντιάζαμε και ξεσηκώναμε τους νέους φίλους μας να χορέψουν μαζί μας. Μας ακολουθούσαν. Ήταν ένα μεγάλο πανηγύρι, ένα αληθινό ξεφάντωμα. Αλλά και τα ελληνικά φαγητά και το άφθονο κρασί συνέβαλαν στη δημιουργία του κεφιού που ήταν διάχυτο. Μοιράστηκαν 5.000 χειροτεχνήματα στους φιλοξενούμενους, φτιαγμένα με φροντίδα και μεράκι από τα μέλη της ομάδας συνεργασίας. Τόσες αμέτρητες ώρες εργασίας όλη της Ελλάδας για τη φιλία δεν θα ξεχαστούν, είπε ο Πρόεδρος της Ifofsag. Στην τελετή λήξεως έγινε η παράδοση της σημαίας της Παγκόσμιας φιλίας από την Πρόεδρο Νίκη Σαμαρά στον εκπρόσωπο της Ινδονησίας.


¢π∞¢ƒ√ª∂™

AP£PA / 11

KYPIAKH 28 ºEBPOYAPIOY 2010

Τούρκικες βρύσες στο Πήλιο

Π

Tου Γιώργου Θωμά

ροφταίνω τον αναγνώστη με τον υπότιτλο, ώστε να μην περάσει από τη σκέψη του ίσως πως κάποιοι Τούρκοι μετανάστες ύψωσαν βρύσες σε πηλιορείτικα χωριά! Τούρκους μετανάστες σήμερα δεν έχουμε. Κάποτε όμως γνώρισε και το Πήλιο τούρκικο φέσι σε μια μακρινή μάλιστα διάρκεια χρόνου: Από τα 1423 έως τα 1881 - τετρακόσια πενήντα οκτώ χρόνια! Τούρκοι ανώνυμοι, αλλά και επώνυμοι είχαν εγκατασταθεί σε πόλεις και σε χωριά ασκώντας κυριαρχική επίδραση στον ντόπιο πληθυσμό.

Μαζί ωστόσο με την καταπίεση, κάποιοι Τούρκοι αξιωματούχοι δημιούργησαν και έργα προσοχής στο χώρο κατασκευής βρυσών. Όχι βέβαια για να ευεργετήσουν τους Έλληνες, αλλά για να εξοφλούν ένα χρέος τους απέναντι στη θρησκεία τους. Ήταν μια προσπάθεια εξόφλησης χρέους ιερού, όπως το ένιωθαν, απέναντι στο Κοράνι τους, που επιτάσσει λατρεία του νερού αναγνωρίζοντας σ’ αυτό μια μορφή ιερότητας. Έτσι οι Τούρκοι επιδίωκαν να κατασκευάζουν βρύσες, έργα που τα έλεγαν και “σεμπάτ” , συχωροψύχια. Γενικά η βρύση ήταν ένας χώρος ιερός για τους μουσουλμάνους. Πιο ακουστός Τούρκος κτίτορας βρυσών στο Πήλιο ήταν ο Αχμέτ αγάς, πιθανότατα κάτοικος της Αργαλαστής, έστω και κατά διαστήματα, πίσω-μπρος του 1778. Άγνωστη εντελώς η μορφή του και άγνωστη η “πολιτεία” του στην Αργαλαστή. Αυτός λοιπόν ύψωσε το 1778 τη βρύση (σε περίοπτο χτίσμα με αετωματική επίστεψη) που σώζεται μέχρι σήμερα και τρέχει κανονικά νερό. Είναι πολύ λίγα μέτρα στα δυτικά του εξωκλησιού “Αϊ-Γιάννης” μέσα στη ρηχή ρεματιά στα δεξιά του αμαξόδρομου της Αργαλαστής προς το Μετόχι και τη Μηλίνα. Ο ίδιος ο Αχμέτ έφκιασε κι άλλες βρύσες στην περιοχή, αλλά και στο Νεοχώρι, το Χόρτο και το Λαύκο. Εδώ όμως τη βρύση του δεν την αποκαλούν με το όνομά του. Κυριάρχησε το παραπλήσιο θρησκευτικό χτίσμα, κι η βρύση μέχρι σήμερα λέγεται “βρύση στο Μοναστηράκι” . Είναι στα αριστερά του καλντιριμιού από το Λαύκο στη Μηλίνα, κάτω από θεόρατα πλατάνια. Βρύση του Αχμέτ στο Χόρτο σώζεται επίσης έως τώρα, ανακαινισμένη όμως και με σκέπαστρο. Ωστόσο, το όνομα του Αχμέτ είναι γραμμένο και παραμένει στην εντοιχισμένη πλάκα της βρύσης. Αξίζει ένα θερμό “εύγε” στους ανακαινιστές που σεβάστηκαν την ενεπίγραφη πλακόπετρα και την αξιοποίησαν. Αλλά και στη ζωντανή παράδοση των γύρω χωριών, το όνομα του Αχμέτ αγά έμενε ζωντανό. Φορέας της παράδοσης ήταν το 1975 η ενενηντάχρονη τότε Λαυκιώτισσα Αριστή Κυριακού. Η μακαρίτισσα λοιπόν, κοντά στα άλλα, μου έλεγε για

Της ΑΡΓΥΡΩΣ ΜΑΜΑΛΗ - ΚΟΠΑΝΟΥ “Πεντάγνωμο” ονομάζει ο λαός μας το μήνα Μάρτη, εννοώντας την αστάθεια του καιρού που παρατηρείται κατά τη διάρκειά του στη χώρα μας και αποβαίνει πολλές φορές καταστροφική για φυτά και ζώα. Η λαϊκή φαντασία προσωποποιεί το μήνα (το ίδιο κάνει και με τους υπόλοιπους μήνες) και του αποδίδει δύστροπο χαρακτήρα: “Ο Μάρτης ο πεντάγνωμος πέντε φορές εχιόνισε και πάλι το μετάνιωσε και δεν εξαναχιόνισε”. Δύο λαϊκές παραδόσεις αναφέρονται σ’ αυτή του ακριβώς την ιδιότητα: “Ο Μάρτης έχει δύο γυναίκες, τη μια πολύ όμορφη και φτωχή, την άλλη πολύ άσχημη και πλούσια. Εκείνος κοιμάται στη μέση κι όταν γυρίζει από την άσχημη κατσουφιάζει και τότε μαυρίζει και σκοτεινιάζει ο κόσμος, όταν γυρίζει από την όμορφη γελάει, χαίρεται και λάμπει η πλάση. Αλλά τις περισσότερες φορές γυρίζει από την άσχημη, γιατί είναι πλούσια και τρέφει την φτωχή και όμορφη”. Η άλλη παράδοση αναφέρει τα εξής: “Οι δώδεκα μήνες είχαν τον παλιό καιρό ένα βουτσάκι γεμάτο κρασί, με δώδεκα πίρους, σε σειρά από πάνω ως κάτω. Κάποτε θέλησαν να μοιράσουν το κρασί και να πάρει ο καθένας τον πίρο του. “Αφήστε σε μένα τον κάτω πίρο, γιατί είμαι γέροντας και δεν μπορώ ν’ ανέβω ψηλά” είπε ο πονηρός ο Μάρτης. Οι άλλοι μήνες δεν κατάλαβαν την πονηριά του και τον άφησαν. Τότε ο Μάρτης άρχισε σιγά-σιγά να κουτσοπίνει, ξοδεύοντας το κρασί, ενώ οι άλλοι ήθελαν να φυλάξουν το μερτικό τους. Πέρασε καιρός και όταν άνοιξαν τους πίρους δεν έβγαινε καθόλου κρασί, ενώ του Μάρτη κάτι έτρεψε ακόμη. Οι κουτοί μήνες κατάλαβαν ότι τους ήπιε το κρασί, έπιασαν το Μάρ-

τούτον τον αγά και το έχω γράψει στο σημειωματάριό μου. Ήταν πολύ σκληρός κι αγέλαστος, και επιστράτευε με το ζόρι τους άντρες για έργα που προγραμμάτιζε και κατασκεύαζε στην περιοχή. Ξυλοφόρτωνε κιόλας τους ραγιάδες που αντιδρούσαν κι είχε γίνει ο φόβος και ο τρόμος των Νοτιοπηλιορειτών. Τόσο πολύ τον έτρεμαν, ώστε οι μεγαλύτεροι στα χρόνια τον επικαλούνταν για να ηρεμήσουν τα μικρά παιδιά ή να τα συνεφέρουν. “Καθήστε καλά - τα φοβέριζαν - γιατί θα έρθ’ι Αχμέτς να σας πάρ’...” . Παράλληλα με τον Αχμέτ, κι ένας άλλος αγάς κι-

∏ ‚Ú‡ÛË ÛÙÔ ªÔÓ·ÛÙËÚ¿ÎÈ ÌÂٷ͇ §·‡ÎÔ˘ Î·È ªËϛӷ˜, Ô˘ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛÂ Ô ∞¯Ì¤Ù ·Á¿˜ ÙÔ 1778

νιόταν εκείνη τη δεκαετία στην περιφέρειά μας, που θέλησε κι αυτός να δέσει το όνομά του με βρύση. Ήταν ο Ιοσμάν, ένα άγνωστο πρόσωπο ακόμα και στην παράδοση του Πηλίου. Αυτός λοιπόν χρηματοδότησε την κατασκευή βρύσης στο Λεφόκαστρο της Αργαλαστής το 1777, η οποία έως τις τελευταίες δεκαετίες έφερνε το όνομά του: Βρύση του Ιοσμάναγα. Να σκεφτεί τώρα κανείς

πώς την αγκάλιασαν οι Τούρκοι του Δράμαλη (1821) και πιο ύστερα του Κιουταχή (1823) όταν κατέβαιναν από τη Λάρισα - χιλιάδες Τουρκομάνι - για να καταπνίξουν το επαναστατικό κίνημα στο Νότιο Πήλιο. Ήταν και άλλοι όμως Τούρκοι αξιωματούχοι που ύψωναν βρύσες στο Πήλιο, όπως κι αλλού βέβαια, για να αφήσουν έτσι το όνομά τους στον τόπο. Αναφέρομαι πρώτα στον Μπαϊράμ ζαπίτη (=αστυνομικό) που άφησε το όνομά του όχι μονάχα στη βρύση του στις Πινακάτες, αλλά και σε ολόκληρη τη συνοικία της βρύσης (βλ. Βαγγέλη Σκουβαρά, Πηλιορείτικα Β’, Αθήναι 1983, σελ. 211). Αναφέρομαι ύστερα και σε αγά της Πορταριάς που χρηματοδότησε τη βρύση την πλατεία των Σταγιατών, η οποία λεγόταν παλιά “βρύση τ’ Αγά” . Ήταν μάλιστα τόσο ευνοϊκή η απήχηση του νερού της, ώστε οι Τούρκοι του Κάστρου Βόλου γέμιζαν τουλούμια με νερό και τα έστελναν με ζαγοριανά καράβια, πεσκέσι στο Σουλτάνο! (βλ. Σάκη Κολέτσου, Τα σταγιατιώτικα νερά, περιοδ. “Η Πορταριά” , Ιούλιος-Αύγουστος 2003). Στη Ζαγορά πάλι υπήρχε του “Μπραΐμ η βρύση” , νομίζω πως τη λέγανε και “Τούρκα” αν θυμάμαι καλά από τον καιρό που ζούσα στη Ζαγορά - από τα 1958 έως τα 1966 - (ας με διορθώσει ο φίλος μου Ζαγοριανός Μανώλης Γκαγκάκης). Υπήρξε μάλιστα και μια “Δούκα βρύση” το 1750, για την οποία σημειώνει ο Γιάννης Κορδάτος πως “ίσως να θυμίζει κανέναν φεουδάρχη της τελευταίας βυζαντινής εποχής ή κανένα Βενετσάνο” (Ιστορία της επαρχίας Βόλου και Αγιάς, Αθήνα 1960, σελ. 358). Τέλος, ένα νερό που όριζε κι αυτό τα σύνορα Μακρυράχης και Ανηλίου, αποκαλούνταν - άγνωστο γιατί - “Χαβουγλού” ή “Χαβουζλού” . Σήμερα ποιος γεύεται τα “αθάνατα” και τα χωνευτικά νερά από τις βρύσες του Πηλίου μέσα από την ευκολία των υδρευτικών δικτύων στα χωριά και τους εξοχικούς οικισμούς; Τουλάχιστον ας γίνονται αντικείμενα προσοχής αυτοί οι “μικροί ναΐσκοι του Θεού” , όπως ονόμασε τις βρύσες ο κορυφαίος λαογράφος του περασμένου αιώνα Δημήτριος Λουκάτος.

æ‹ÁÌ·Ù· ¶·Ú¿‰ÔÛ˘

Λαϊκές παραδόσεις του Μάρτη τη και αποφάσισαν να το δικάσουν. Έτσι, μια έλεγαν να τον κρεμάσουν και τότε εκείνος έκλαιγε και μέχρι σήμερα ακόμη κλαίγοντας φέρνει βροχή και μια έλεγαν να το συγχωρέσουν κι εκείνος γελούσε και μέχρι σήμερα γελώντας φέρνει λιακάδα. Τις κακοκαιρίες του μήνα ο λαός ονομάζει “μαρτιάτικα” και οι κτηνοτρόφοι υποφέρουν από αυτά. Τα αρνιά και τα κατσίκια, που έχουν ανάγκη να μεγαλώσουν, “δέρνονται” από τα κρύα και τα νερά, ενώ τα δέντρα, τα αμπέλια και τα σπαρτά ανακόπτουν τη βλάστησή τους από τις χαμηλές θερμοκρασίες και πολλές φορές από τα χιόνια. Οι γεωργοί σταματούν τις δουλειές τους και έτσι ο λαός εκφράζεται με κακία για το Μάρτη. Τον αποκαλεί “γδάρτη” για την ψυχρότητα των ανέμων, “παλουκοκάφτη”, “Κλαψομάρτη” κ.ά. Παραδόσεις γύρω από τον άστατο καιρό του μήνα είναι οι παρακάτω: “Κάποτε μια γριά τσομπάνισσα τις τελευταίες ημέρες του μήνα είπε: “Πριτσ Μαρτάκι μ’, δεν σ’ έχω ανάγκη πια” εννοώντας το βαρύ χειμώνα και το κρύο. Τότε ο Μάρτης, για να την τιμωρήσει, δανείστηκε δύο μέρες από το Φλεβάρη και έτσι τον άφησε κουτσό με είκοσι οκτώ μέρες, ενώ εκείνος έκανε τις δικές του τριανταμία για να μαρμαρώσει από το κρύο τη γριά, την καλύβα και τα γιδοπρόβατά της”. Στις ελληνικές ράχες δείχνουν ποιμνιόμορφες πέτρες που είναι, λένε, παγωμένα κοπάδια με τη γριά

από τα τελευταία κρύα του Μάρτη. Άλλη παράδοση μας λέει ότι τόσο πολύ ήταν κάποτε το μαρτιάτικο κρύο, ώστε μια γριά για να ζεσταθεί έκαψε τα “γλυτήριά” της, δηλαδή τα τυλιγάδια όπου τύλιγε το νήμα για να βραχεί και να στεγνώσει τεντωμένο. “Γι’ αυτόνα τον παλιόκαιρο, για ένα δαυλί φωτιά, έκαψε τα γλυτήριά της μια δύστυχη γριά”. Όταν αλλάξει όμως γνώμη ο μήνας ο μαρτιάτικος, ήλιος... βγαίνει για τα καλά! Μαυρίζει τα πρόσωπα των παιδιών, ενώ των κοριτσιών τα γεμίζει στίγματα. Ο λαός μας θεωρούσε το μαύρισμα ασχήμια και τα κορίτσια τα ήθελε άσπρα και ροδομάγουλα, γι’ αυτό είπε: “Ο οπ’ όχει κόρην ακριβή, το Μάρτη ήλιος μη τη δει” και “Του Μάρτη ήλιος βάφει και πέντε μήνες δεν ξεβάφει”. Τότε με ένα γραφικό έθιμο υποδέχονταν τις πρώτες μέρες του μήνα: “Το βράδυ της παραμονής οι μάνες των παιδιών έπαιρναν άσπρη και κόκκινη κλωστή, την έστριβαν και την έδεναν στους καρπούς των χεριών. Αυτός ήταν ο “μάρτης”. Τον φορούσαν μέχρι να δουν το πρώτο χελιδόνι, τότε τον έβγαζαν και τον άφηναν στα δέντρα ή στις τριανταφυλλιές για να πάρουν το χρώμα τους. Άλλοτε πάλι τον έκαιγαν στη λαμπάδα της Ανάστασης ή γύρω από το αρνί που ψηνόταν (Θήβα, Μέγαρα κ.ά.). Η κλωστή αυτή εξασφάλισε, παλιότερα, και άλλα χαρίσματα. Στις Κυδωνίες της Μ. Ασίας και στην Κάρπαθο έδεναν “μάρ-

τη” στο μεγάλο δάχτυλο του ποδιού, για να μην σκοντάφτουν, καθώς και στο χερούλι της στάμνας για να παραμένει το νερό κρύο. Επίσης, στα πόδια και στο λαιμό των βρεφών για αβασκανία. Το έθιμο έχει τις ρίζες του στο Βυζάντιο, καθώς το αναφέρει και ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Οι αρχαίοι Έλληνες έδεναν κλωστή στα πόδια τους, την “κρόκη” , (όσοι έπαιρναν μέρος στα Ελευσίνια μυστήρια), ερνώ φορούσαν άσπρες και κόκκινες κλωστές για να διώχνουν το κακό. Καθώς στις 20-21 του Μάρτη έχουμε εαρινή ισημερία, ο λαός μας θεωρεί ότι τότε είναι η αρχή του θέρους. Οι μέρες γίνονται ίσες με τις νύχτες, γι’ αυτό λέει: “Από Μαρτιού και Σεπτεμβριού ίσια το μερόνυχτο” και “Από Μάρτη καλοκαίρι κι από Αύγουστο χειμώνα”. Ευεργετική δύναμη κλείνουν οι ανοιξιάτικες ελαφριές βροχές και ο ζεστός ήλιος γονιμοποιεί τη φύση και την κάνει να βλασταίνει, γι’ αυτό και: “Αν κάνει ο Μάρτης δυο νερά κι Απρίλης άλλο ένα, χαρά σ’ εκείνον το ζευγά πο ’χει πολλά σπαρμένα”. Αλλά και: “Η αγάπη σου πουλάκι μου είναι σαν του Μαρτιού το χιόνι, όπου το κάνει αποβραδίς και το πρωί το λιώνει!”. Πηγές: Μ. Πολίτου “Παραδόσεις, Γ. Μέγας “Ελληνικές γιορτές”, Αικ. Τοτάκου “Λαογραφικό ημερολόγιο” και αρχείο της γράφουσας.


12/ KINHMATO°PAºO™

¢π∞¢ƒ√ª∂™ KYPIAKH 28 ºEBPOYAPIOY 2010

ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÚÔ‚ÔÏÒÓ Û ‰È‹ÌÂÚÔ ·ÊȤڈ̷ ÛÙÔ ªÂÙ·ÍÔ˘ÚÁ›Ô

Αλληγορικό παραμύθι τρόμου “ÕÛ ÙÔ Î·Îfi Ó· ÌÂÈ” ÛÙÔ “™ÈÓ¤ ªÂÛfiÁÂÈÔ˜” Συνεχίζεται ο κύκλος χειμερινός προβολών του “Σινέ Μεσόγειος” με την ταινία “Άσε το κακό να μπει”, που προβάλλεται την Τρίτη 2 Μαρτίου στις 9.30 μ.μ. στο Αχίλλειο. (Σουηδία 2008. Σκηνοθεσία: Τόμας Άλφρεντσον Σενάριο: Τζον Ατζβίντε Λίντκβιστ Πρωταγωνιστούν: Κάρε Χέντεμπραντ, Λίνα Λεάντερσον, Περ Ράγκναρ). Ένα μοναχικό πιτσιρίκι παίζει στο χιόνι. Ξαφνικά μια μέρα δεν είναι πια μόνο. Ένα άφυλο κορίτσι, που μυρίζει ανθρώπινα μόνο αφού έχει πιει αίμα, αναγνωρίζει στο πρόσωπό του το άλλο της μισό. Αν όμως τη θέλεις στη ζωή σου πρέπει να την καλέσεις να μπει. Η Έλι δεν μπορεί να μπει απρόσκλητη πουθενά, αφού η παραβίαση της ιδιωτικότητας οποιουδήποτε ανθρώπου τη σκοτώνει επιτόπου, αφαιρώντας κάθε σταγόνα αίματος από το αιώνια ανήλικο σώμα της. Ο Όσκαρ, θύμα βασανισμών στο σχολείο και πλήρους αδιαφορίας στο σπίτι, αφήνει μια χαραμάδα ανοιχτή για πιθανούς συνοδοιπόρους. Και κάθε φορά που συναντάει την Έλι στο προαύλιο, την ανοίγει όλο και πιο πολύ. Όταν μαθαίνει την αλήθεια είναι πια αργά: η μοναξιά του χάσκει πλέον ορθάνοιχτη. Ο Oskar είναι ένας δωδεκάχρονος που ζει στην παγωμένη Σουηδία. Μοναχικός, κλεισμένος στον εαυτό του, νιώθει μια περίεργη έλξη προς τη βία, την οποία όμως δεν εξωτερικεύει ποτέ, μολονότι μερικοί συμμαθητές του στο σχολείο τον ’τραμπουκίζουν’. Όταν μια συνομήλική του εξίσου μοναχική και μυστηριώδης θα μετακομίσει στο διπλανό διαμέρισμα μαζί με τον πατέρα της, o Oscar θα βρει έναν άνθρωπο με τον οποίο μπορεί να επικοινωνήσει. Εν τω μεταξύ πληθαίνουν οι περιπτώσεις αποκρουστικών φόνων στην γύρω περιοχή και οι καινούριοι ένοικοι της πολυκατοικίας φαίνεται να έχουν κάποια σχέση. Το καλύτερο θα ήταν να επισκεφθείτε τη σκοτεινή αίθουσα γνωρίζοντας όσο το δυνατόν λιγότερα για τούτο το έξοχο παραμύθι τρόμου από την Σουηδία, που ανανεώνει έναν κορεσμένο μύθο με τον πλέον ανορθόδοξο τρόπο: επιστρέφοντας στην μήτρα του, στα γενοφάσκια του! Υιοθετεί το πνεύμα του μυθιστορήματος που πρωτοεισήγαγε αυτό το ’τέρας’ στον χώρο του φανταστικού, τοποθετεί τη δράση στο σήμερα και επιχειρεί μια διαφορετική ανάγνωση, μεταθέτοντας το ενδιαφέρον από τις ανησυχίες του ’τέρατος’ σε εκείνες του ερωτικού του αντικειμένου και χρησιμοποιώντας το πρώτο σαν σύμβολο. Υπομονετικό και λεπτομερώς μελετημένο χτίσιμο της ιστορίας, διάσπαρτοι συμβολισμοί και λειτουργικές σκηνές φρίκης : το ’Ασε το Κακό να Μπει’ (τα συγχαρητήριά μας στον διανομέα για την εξαιρετικά εύστοχη απόδοση του τίτλου στα ελληνικά) είναι ένα αλληγορικό παραμύθι τρόμου που οι φίλοι του φανταστικού σινεμά δεν πρέπει να χάσουν με τίποτα!

Το Φεστιβάλ μικρού μήκους Δράμας στη Νέα Ιωνία ε ένα διήμερο αφιέρωμα στο 32ο Φεστιβάλ Μικρού Μήκους Δράμας συνεχίζονται την Τετάρτη 3 και την Πέμπτη 4 Μαρτίου, ώρα 9:00 μ.μ., οι κινηματογραφικές προβολές του Πολιτιστικού Οργανισμού του Δήμου Ν. Ιωνίας. Οι προβολές θα γίνουν στην αίθουσα εκδηλώσεων του Μεταξουργείου (Καραμπατζάκη και Αναπαύσεως) και η είσοδος είναι ελεύθερη. Μία εκδήλωση του Φεστιβάλ εδώ και έντεκα χρόνια είναι “ Το Φεστιβάλ Δράμας ταξιδεύει....” με εκδηλώσεις σε πολλές πόλεις στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό.

Μ

γουν μεταξύ τους όλες οι γενιές του ελληνικού και όχι μόνο κινηματογράφου.Γιορτή κινηματογράφου για 32η συνεχή χρόνια στην πόλη της Δράμας, με συνεχή ανοδική πορεία τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Όταν η Κινηματογραφική Λέσχη Δράμας ξεκινούσε δειλά αλλά με πολλή όρεξη και μεράκι χωρίς την βοήθεια κανενός το Φεστιβάλ αυτό το 1978, κανείς από τους πρωτεργάτες δεν μπορούσε να φανταστεί την πορεία και εξέλιξη που θα είχε το Φεστιβάλ αυτό. Πολύ σύντομα αποδείχθηκε ότι η Δράμα ήθελε και μπορούσε να κρατήσει το Φεστιβάλ αυτό που σε μερικά χρόνια ανακηρύχθηκε το Επίσημο Εθνικό Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους. Η άψογη οργάνωση και φιλοξενία από τους ανθρώπους που όλα αυτά τα χρόνια δουλεύουν για την άνοδο του Φεστιβάλ έφερε τα ποθητά αποτελέσματα. Το Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους της Δράμας είναι Δημοτική Επιχείρηση βάση της προγραμματικής Σύμβασης που υπογράφηκε μεταξύ του Δήμου Δράμας και του Υπουργείου Πολιτισμού από τον Αύγουστο του 1996.To Φεστιβάλ της Δράμας έχει αποκτήσει τα τελευταία 15 χρόνια και διεθνές διαγωνιστικό τμήμα, το οποίο συναγωνίζεται ισότιμα τα μεγαλύτερα Ευρωπαϊκά Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους. Η συμμετοχή των σκηνοθετών από όλο τον κόσμο είναι σταθερά ανοδική. Την πρώτη χρονιά του διεθνούς τμήματος οι αιτήσεις συμμετοχής ήταν στις 250 περίπου, φτάνοντας την δέκατη πέμπτη χρονιά να είναι 1000 περίπου από όλες σχεδόν τις χώρες του κόσμου.

Το πρόγραμμα του φετινού διημέρου στο Βόλο έχει ως εξής: Τετάρτη 3 Μαρτίου: 1. Και εγώ για μένα - Τζώρτζης Γρηγοράκης 19 35mm 2 Το νόημα της ζωής - Γιάννης ΖιόγκαςΊριδα Ζιόγκα 15 35mm 3 Κατάληψη - Αλέξανδρος Χαντζής 17 35mm 4 Δεκεμβριανοί σπόροι - Παναγιώτης Καραγιώργας 29 digi 5 Ο σκούφος - Κων/νος Κουκούλης 10 digi 6 Without glasses - Κων/νος Αντωνόπουλος 9 digi 7 Γάτα εξ ουρανού - Δήμητρα Νικολοπούλου 22 35mm 8 Λήθη - Γαβριήλ Τζάφκας 17 35mm 9 Μετά τον χαρακτηριστικό ήχο - Αχιλλέας Κυριακίδης 14 35mm Πέμπτη 4 Μαρτίου: 1 Mesecina - Σοφία Εξάρχου 32 35mm 2 Ο σκύλος - Νίκος Labot 20 35mm 3 Η ιστορία ενός φιλήσυχου ανθρώπου Γιώργος Μπακάλης 18 digi 4 Μεταξουργείο - Σπ. Κοντοστάνος Χρ. Νίκου ΠΑΝ. Πνευματικατικάτος Δαμ. Βογανατσής Χρ. Δέπολλα Πην. Λεκαδίτη” 27 digi 5 Πυρετός - Γιώργος Μπουγιούκος 10 35mm 6 Οσίκι - Γιάννης Βεσλεμές 14 35mm 7 Μια νύχτα μαζί - Ελευθερία Αστρινάκη 13 35mm 8 Νανούρισμα - Γιάννα Αμερικάνου 15 35mm Το Φεστιβάλ της Δράμας είναι η γιορτή του κινηματογράφου. Κάθε Σεπτέμβριο σμί-

∏ ÈÛÙÔÚ›· Ù˘ À·Ù›·˜ Ù˘ ∞ÏÂÍ¿Ó‰ÚÂÈ·˜ ÛÙȘ ·›ıÔ˘Û˜

Μάχη για τη σωτηρία της σοφίας της αρχαιότητας Η βραβευμένη με Όσκαρ Ρέιτσελ Βάις (“Ο Επίμονος Κηπουρός“συνεργάζεται για πρώτη φορά με τον διακεκριμένο σκηνοθέτη Αλεχάντρο Αμενάμπαρ (“Η Θάλασσα Μέσα Μου”, “Οι Άλλοι”, σε ένα σπαρακτικό έπος, όπου τα ιδανικά και η ανθρωπιά δοκιμάζονται κάτω από την σκιά του πολέμου. Η ταινία “Αgora” προβάλλεται στο Odeon Λίντο. Η ιστορία μας ταξιδεύει στη Ρωμαϊκή Αίγυπτο, τον 4ο αιώνα μ.Χ., όπου η αστρολόγος-φιλόσοφος Υπατία της Αλεξάνδρειας μάχεται για να σώσει την συγκεντρωμένη σοφία του αρχαίου κόσμου. Η μειοψηφία του Χριστιανικού πληθυσμού υποκινεί τη βία στους δρόμους της Αλεξάνδρειας, με αποτέλεσμα το ξέσπασμα ενός εμφυλίου πολέμου τεραστίων διαστάσεων. Ο σκλάβος της Υπάτιας, Ντάβους, είναι διχασμένος ανάμεσα στην αγάπη για την αφέντρα του και στην πιθανότητα να αποκτήσει την ελευθερία του, με την έλευση του Χριστιανισμού. Κόρη του Θέωνα, τελευταίου διευθυντή της θρυλικής Βιβλιοθήκης της Αλεξάνδρειας, η Υπατία έζησε τον 4ο αιώνα μ.Χ., όταν επήλθε η παρακμή της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας και ο κόσμος άρχισε να αλλάζει. Αστρονόμος, μαθηματικός και φιλόσοφος, η Υπατία ήταν μια διάσημη επιστήμονας και σύμβολο της ανοχής στην πατρίδα της την Αλεξάνδρεια. Αν και οι επιστημονικές της δουλειές έχουν χαθεί, η εικόνα της που έχει μείνει στην ιστορία είναι αυτή μιας δυνατής γυναίκας που αφιέρωσε τη ζωή της στην έρευνα για την αλήθεια. “Προσπαθήσαμε να παρουσιάσουμε ο,τιδήποτε είναι γνωστό για την Υπατία” τονίζει ο Αλεχάντρο Αμενάμπαρ. “Πολλά είναι

γνωστά για τον θάνατό της, για το τι σήμαινε για την πόλη της εκείνη την περίοδο, για την ίδια ως άνθρωπο και για το τι συμβολίζει. Όμως λίγα πράγματα είναι γνωστά

για τη δουλειά της”. “Δεν είχα ακούσει ποτέ κάτι για την Υπατία και εξεπλάγην όταν άρχισα να διαβάζω διάφορα για τη ζωή της και να ανακαλύπτω πράγματα” υποστηρίζει η Ρέιτσελ Βάις, που υποδύεται την Υπατία στην ταινία. “Πρόκειται για μια εκπληκτική γυναίκα που είχε μια ασυνήθιστη ζωή. Ήταν αναμφίβολα μύθος στην Ευρώπη του 18ου αιώνα μεταξύ των ρομαντικών ποιητών. Την εξιδανίκευσαν και τη λάτρεψαν, έγραψαν ποιήματα γι’ αυτήν, η οποία ήταν μια ρομαντική ηρωίδα. Φαντάζομαι όλα αυτά συνέβησαν γιατί ήταν ένα σύμβολο του πάθους, της μάθησης και της λογικής και σκοτώθηκε από φονταμενταλιστές”. “Η Υπατία είχε δύο πολύ ενδιαφέροντα χαρακτηριστικά” τονίζει ο σεναριογράφος Ματέο Χιλ. “Από τη μια, αντιπροσώπευε ξεκάθαρα την ελληνική διανόηση, την έρευνα για την αλήθεια μέσω της σκέψης, σε έναν κόσμο όπου οι θρησκείες είχαν μεγάλη επιρροή στις καθημερινές ζωές των ανθρώπων και η ίδια συνεχώς προσπαθούσε να αυξήσει αυτή την επιρροή. Από την άλλη, ήταν μια γυναίκα σε έναν ανδροκρατούμενο κόσμο. Μια γυναίκα που ήθελε να ζήσει τη ζωή της όπως θα έκανε ένας άνδρας, με την ίδια ελευθερία στο να κάνει έρευνα και να αφοσιωθεί στη φιλοσοφία, όπως ο πατέρας της. Γι’ αυτό και πήρε την απόφαση να μην δοθεί ποτέ σε κανέναν άνδρα- ώστε να μην της κλέψουν την ελευθερία που χρειαζόταν...”. Τα γυρίσματα έγιναν στη Μάλτα, στο ίδιο ακριβώς σημείο όπου ” στήθηκε“το Κολοσσαίο για την ταινία ” Μονομάχος“.


¢π∞¢ƒ√ª∂™

£EATPO / 13

KYPIAKH 28 ºEBPOYAPIOY 2010

√ °. ∫ÔÙ·Ó›‰Ë˜ ˙ˆÓÙ·Ó‡ÂÈ ·‡ÚÈÔ Î·È ÌÂı·‡ÚÈÔ ÙÔ ÓÔÌÂÏ›ÛÙ· Ê˘ÛÈÎfi

Ο ονειροπόλος και ιδιοφυής Φάυνμαν στην Π. Ηλεκτρική “Μήδεια” στην Π. Ηλεκτρική Τη “Μήδεια” του Ζαν Ανούιγ παρουσιάζει το ΔηΠεΘε Βόλου σε σκηνοθεσία Πέτρου Νάκου, με τη Μίνα Χειμώνα στον ομώνυμο ρόλο στο Θέατρο της Παλαιάς Ηλεκτρικής στις 8 μ.μ. Μετάφραση /απόδοση: Altera Pars. Σύλληψη/Σκηνοθεσία: Πέτρος Νάκος. Φωτισμοί: Παναγιώτης Μανούσης. Μουσική επιμέλεια: Δημήτρης Παπασπυρόπουλος. Ζωγραφική/Γλυπτική: Σταύρος Διακουμής. Κοστούμια: Δέσποινα Χειμώνα. Επιμέλεια κίνησης: Μαρία Αλβανού. Video Art: 2forMotion (Αγγελίνα Βοσκοπούλου - Στέλιος Σάρρος). Ηθοποιοί: Μίνα Χειμώνα (Μήδεια), Πέτρος Νάκος (Ιάσων), Αλέκα Τουμαζάτου (Τροφός), Χρήστος Χαρμπάτσης (Κρέων), Σίμος Κυπαρρισόπουλος (Νεαρός). Τιμή εισιτηρίου: 15€ και 10€ τα φοιτητικά - μαθητικά εισιτήρια.

Το θεατρικό παιχνίδι στην εκπαίδευση Οι Οργανισμοί Κέντρου Παιδιού των Δήμων Βόλου και Ν. Ιωνίας διοργανώνουν εκπαιδευτική διημερίδα με θέμα: “Το θεατρικό παιχνίδι στην εκπαίδευση. Παιδαγωγική θεωρία - πρακτική” το Σάββατο 6 και την Κυριακή 7 Μαρτίου, στο χώρο του Μεταξουργείου. Βασικός εισηγητής είναι ο κ. Λάκης Κουρετζής, παιδαγωγός, ψυχολόγος, σκηνοθέτης, συγγραφέας, καθηγητής στο Μαράσλειο Δ.Δ.Ε. του Πανεπιστημίου Αθηνών. Το θέμα του βιωματικού σεμιναρίου είναι το θεατρικό παιχνίδι και η διαθεματικότητά του ως κοίτη συνάντησης των επιμέρους εκπαιδευτικών, πολιτιστικών και καλλιτεχνικών δραστηριοτήτων του σχολείου. Πιο συγκεκριμένα θα δοθεί έμφαση στην έννοια της χωροχρονικότητας στο πλαίσιο της διαθεματικότητας και στην αισθητική διαμόρφωση του μαθήματος μέσω του θεατρικού παιχνιδιού. Το σεμινάριο γίνεται σε συνεργασία με εμψυχωτές από την ομάδα “Πρωτοβουλία Καλλιτεχνών Βόλου” και την ομάδα “Έκφραση” από την πόλη της Λάρισας.O ζωγράφος κ. Κώστας Κομνηνός θα επιμεληθεί τις εικαστικές εγκαταστάσεις στο χώρο της διημερίδας. Το διήμερο απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς και επαγγελματίες που ασχολούνται με την σχολική και προσχολική ηλικία, σε ανθρώπους που ενδιαφέρονται για το θεατρικό παιχνίδι και σε φοιτητές σπουδαστές.Στο πρόγραμμα της ημερίδας της πρώτης ημέρας αναμένεται να υπάρξουν οι ακόλουθες προσεγγίσεις: “Τι είναι και σε τι αποβλέπει η παιδαγωγική θεάτρου”, “Το θεατρικό παιχνίδι - Δομική συγκρότηση”, “Εφαρμογές” (Βιωματικός χαρακτήρας). Τη δεύτερη μέρα θα υπάρξουν βιωματικά εργαστήρια. (Περισσότερες πληροφορίες: κ. Αποστολίδου Σοφία (Κοινωνική Λειτουργός, Οργανισμός Ανοιχτής Προστασίας Παιδιού και Φροντίδας Οικογένειας Δ. Ν. Ιωνίας) 24210 61133 τηλ. 6972708935, κ. Καραμανλή Αίγλη (Κοινωνική Λειτουργός, Οργανισμός Kέντρου Εκπαίδευσης Παιδιού Δ. Βόλου) 24210 70574 τηλ. 24210 54239, 6977591116, κ. Σταροπούλου Όλγα (Πρωτοβουλία Καλλιτεχνών Βόλου).

Η

πρώτη από τις φιλοξενούμενες παραστάσεις της “Καλλιτεχνικός Οργανισμός - ΔηΠεΘε Δήμου Βόλου” “QED - Τι απέδειξε ο κύριος Φάυνμαν” παρουσιάζεται στις 1 και 2 Μαρτίου στο Θέατρο της Παλαιάς Ηλεκτρικής. Θα ακολουθήσουν: “Σεμινάρια Βλακείας” του Σάκη Σερέφα με τον Δημήτρη Πιατά, “Εχθροί εξ αίματος” του Αρκά σε σκηνοθεσία Βαγγέλη Θεοδωρόπουλου και η χειμερινή θεατρική σεζόν θα κλείσει με την “Δεσποινίδα Μαργαρίτα” του Ρομπέρτο Ατάυντε σε σκηνοθεσία Σπύρου Μαβίδη.

Μια κορυφαία μορφή της επιστήμης, ο Νομπελίστας φυσικός Ρίτσαρντ Φάυνμαν (1918 - 1988) ζωντανεύει στη σκηνή. Βραβευμένος με Νόμπελ Φυσικής το 1965 για τη δουλειά του πάνω στην κβαντική ηλεκτροδυναμική (Quantum Electro-Dynamics), από τα αρχικά του οποίου προκύπτει ο τίτλος του έργου “QED”, ο Φάυνμαν ήταν μια πολύπτυχη μαγευτική προσωπικότητα που άγγιξε πολλούς τομείς της επιστημονικής δημιουργίας, της τέχνης και της κοινωνίας. Ένας άνθρωπος που στάθηκε γενναίος απέναντι στη ζωή, στην επιστήμη, την τέχνη και τις γυναίκες. Γενναίος απέναντι στην εξουσία και απέναντι στον θάνατο. Ο Φάυνμαν λίγο πριν πεθάνει θα πει: “Μια ζωή χόρευα και ερωτοτροπούσα με τη φύση, αλλά δεν σ’ αφήνει να της σηκώσεις το πέπλο της.” Συντελεστές: Μετάφραση: Γιάννης Μήλιος & Γιώργος Κοτανίδης. Σκηνοθεσία: Ιωσήφ Βαρδάκης. Σκηνικά - Κοστούμια: Μαγιού Τρικεριώτη. Φωτισμοί: Ανδρέας Μπέλλης. Μουσική Επιμέλεια: Θάνος Αμοργινός. Μακιγιάζ: Δήμητρα Φαφαλιού. Ψηφιακό περιβάλλον: Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού Παίζουν: Γιώργος Κοτανίδης, Δώρα Σαμψώνα Ο Ρίτσαρντ Φάυνμαν ετοιμάζει στο γραφείο του μια διάλεξη με τίτλο “Όλα όσα γνωρίζουμε”. Μας εξηγεί μερικά από τα μυστήρια του σύμπαντος και του ατόμου και μας μιλάει για όσα έζησε και όσα ονειρεύεται, αποκαλύπτοντας συναρπαστικά περιστατικά από τη ζωή του. Ο Φάυνμαν δεν είναι ένας οποιοσδήποτε άνθρωπος.

Είναι ένας Νομπελίστας Φυσικός που βραβεύτηκε για την Κβαντική Ηλεκτρο-Δυναμική (QED), ένας χαρισματικός λέκτορας, ιδιοφυής επιστήμονας αλλά και κλόουν, που καταφέρνει να κρατάει καθηλωμένο το ακροατήριό του κάθε φορά που δίνει διάλεξη. Είναι ένας από τους φυσικούς που, στα 25 του χρόνια, δούλεψε για την κατασκευή της πρώτης ατομικής βόμβας. Είναι παθιασμένος ντράμερ, ερασιτέχνης ηθοποιός, δημιουργικός ζωγράφος, ονειροπόλος ταξιδιώτης, αθεράπευτος γυναικάς, ένας υπερδραστήριος άνθρωπος. Συγκρούεται με το κατεστημένο στο όνομα της αλήθειας και αντιμάχεται τη σοβαροφάνεια με ειρωνεία και χιούμορ. Μια φοιτήτριά του, η Μύριαμ Φήλντ, τον πολιορκεί και προσπαθεί να του αποσπάσει μυστικά γύρω από την φυσική επιστήμη και το σύμπαν. Κάποια στιγμή θα της αποκαλύψει ότι: “Μια ζωή χόρευα και ερωτοτροπούσα με τη Φύση, αλλά ποτέ δε μ’ άφησε ν’ ανασηκώσω το πέπλο της”. Στη διάρκεια της ίδιας νύχτας, έρχεται αντιμέτωπος με ερωτήματα για τη ζωή και το θάνατο καθώς πρέπει να πάρει μια σημαντική απόφαση: θα παραδοθεί στον καρκίνο που τον ξαναχτυπά ή θα υποστεί ακόμα μία εγχείρηση με 50% πιθανότητες επιτυχίας; Μια μάχη ανάμεσα στη λογική και το συναίσθημα, ανάμεσα στο Θεό και τη Φύση, ανάμεσα στο ψέμα και την αλήθεια. Κι όταν το συναίσθημα τον κυριεύσει, η επαφή με την Φήλντ, την φοιτήτριά του θα του υπενθυμίσει τη χαρά της ζωής και θα αποφασίσει να δώσει τη μάχη.

“¶ÚfiÙ·ÛË Á¿ÌÔ˘” Î·È “∞ÚÎÔ‡‰·” Ì ‰È·¯ÚÔÓÈο ÌËӇ̷ٷ

Κωμωδίες του Τσέχωφ από τη Θεατρική Σκηνή Στο καινούργιο θέατρο που βρίσκεται στον Πολυχώρο Τσαλαπάτα - VILLAGE CINEMAS δόθηκε η πρεμιέρα με επιτυχία της Θεατρικής Σκηνής με τα δύο Μονόπρακτα του Αντον Τσέχοφ, τις δύο υπέροχες κωμωδίες “Πρόταση γάμου” και “Αρκούδα”. Παραστάσεις δίνονται κάθε Παρασκευή & Σάββατο: 21.00 μ.μ. Κυριακή: 20.00 μ.μ. Μετάφραση: Ερρίκος Μπελιέ. Σκηνοθεσία: Χριστίνα Στόγια. Μουσική επιμέλεια: Άννυ Κουτσούκου Παίζουν οι ηθοποιοί: Γιάννης Νάπας, Μαρία Χαϊντούτη, Μιχάλης Φυγιετάκης, Γιάννης Βαρζάκας και Δέσποινα Χατζή. Όπως τονίζει η σκηνοθέτης κ. Χριστίνα Στόγια: “Επιλέξαμε τις κωμωδίες μονόπρακτα του Αντον Τσέχωφ, “Πρόταση γάμου” και “Αρκούδα”, για πολλούς λόγους. Σε τόσο δύσκολους καιρούς που βιώνουμε δεν θα μπορούσαμε να διαλέξουμε τίποτα άλλο πέρα από κωμωδίες. Επιπλέον, αναζητήσαμε την ποιότητα μέσα στην εποχή του ευτελισμού και του εύκολου κέρδους που επιδιώκουν οι επιτήδειοι. Το χιούμορ του Τσέχωφ είναι έξυπνο και

πνευματώδες και γι αυτόν τον λόγο μοναδικό. Οι εύκολες και φθηνές βωμολοχίες που χαρακτηρίζουν την εποχή μας δεν έχουν θέση στην τέχνη αυτού του τεράστιου δημιουργού. Έτσι, εμείς, δεν προσπαθούμε να προκαλέσουμε γέλιο με αυτόν τον κοινότυπο τρόπο. Τέλος, μέσα από τα έργα του Τσέχωφ διακρίνουμε σημαντικά διαχρονι-

κά στοιχεία, τα οποία πρέπει να μας προβληματίσουν. Τα προβλήματα που είχαν οι άνθρωποι τότε ήταν σοβαρά και είναι αλήθεια τόσο επίκαιρα. Η μοναξιά, η διεκδίκηση της ύλης και οι διαφορές για το μοίρασμα και τα σύνορα των χωραφιών, είναι σημαντικά θέματα του τότε αλλά και του σήμερα. Μα πάνω απ’όλα ο Εγωισμός, ο μεγαλύτερος εχθρός του ανθρώπου, είναι πρόβλημα επίκαιρο που μάλλον στις μέρες μας το συναντάμε πιο έντονα, θα έλεγα. Άλλωστε, αυτό το τροφοδοτεί η έλλειψη παιδείας και κοινωνικότητας των σύγχρονων ανθρώπων. Αυτά λοιπόν διαχειρίζεται με έξυπνο πνεύμα και χιούμορ αυτός ο μεγάλος συγγραφέας κι αυτή η υπέροχη μετάφραση του Ερρίκου Μπελιέ, που μας βοήθησε τόσο πολύ να αναγνωρίσουμε τα δυνατά σημεία των δύο μονόπρακτων. Ευχόμαστε κι ελπίζουμε στην στήριξη των θεατών που αγαπούν το θέατρο”. Τιμές εισιτηρίων: 10 ευρώ/άτομο. Φοιτητικό: 7 ευρώ.


14/ EK£E™EI™

¢π∞¢ƒ√ª∂™ KYPIAKH 28 ºEBPOYAPIOY 2010

∏ ¤ÎıÂÛË ÙÔ ª¿ÚÙÈÔ ÁÈ· ÙËÓ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈ΋ ¶ÚˆÙÂ‡Ô˘Û· Ù˘ ∂˘ÚÒ˘

Κώστας Τσόκλης: “Η απρονοησία του Προμηθέα” στην Κωνσταντινούπολη

Έ

Tου Σωτήρη Λέτσιου

να ολόκληρο κτίριο στην Κωνσταντινούπολη που φλέγεται. Περπατώντας μέσα θα έχει κανείς την αίσθηση ότι καίγεται. Μυθολογικοί ήρωες, που συναντούν ήρωες της ζωής μέσα από το φίλτρο της πρόσφατης επικαιρότητας των πυρκαγιών, το καλοκαίρι του 2007. Ο Κώστας Τσόκλης συνεχίζει ακούραστα να εκφράζει τον εικαστικό του λόγο, αυτή τη φορά μέσα από την έκθεση “Η απρονοησία του Προμηθέα”, που θα εγκαινιαστεί στις 25 Μαρτίου, στο Σισμανόγλειο Μέγαρο (στο κέντρο της Κωνσταντινούπολης) και διοργανώνεται από την Istanbul 2010, Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης, το Γενικό Προξενείο της Ελλάδος στην Κωνσταντινούπολη και το Κρατικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης και θα διαρκέσει έως τις 23 Μαΐου. Η έκθεση, που απλώνεται στους δυο ορόφους του Σισμανογλείου Μεγάρου, περιλαμβάνει βίντεο προβολές, τις καιόμενες φωτογραφίες, 50 μικρά ζωγραφικά με τα αποφθέγματα του καλλιτέχνη στην τούρκικη γλώσσα και ακόμα τρία μεγάλα ζωγραφικά έργα. Κάποια από τα αποφθέγματα αναφέρουν“...Όμως, οι εικόνες οι παλιές εξακολουθούν να οδηγούν τα βήματά μας, τα αισθήματά μας, τις αποφάσεις μας κι ας μη το ξεχνάμε. Δεν θα κάνουμε ποτέ πρωτοποριακή τέχνη όσο η παιδική μας ηλικία θα προηγείται της ωριμότητάς μας...”, “Η Τέχνη θα ëπρεπε να μαγεύει, μεταμορφώνοντας την τραγωδία σε αγαλλίαση, τη βία σε αισθητική απόλαυση, το αδιάφορο σε ουσιώδες. Θα ëπρεπε να είναι μεσάζων ανάμεσα στην πραγματικότητα και την επιθυμία - ή το αντίθετο. Θα μπορούσε να είναι η δημιουργία αισθητικών κρυψώνων, όπου συνωμότες φύλακες θα κρατούν τις πόρτες κλειστές, και θα αποπροσανατολίζουν τους αμύητους”, “...Θα ήθελα στο τέλος, να με θυμάστε σαν έναν άνθρωπο που αιμορραγεί μπροστά σε γεγονότα που δεν μπορεί να επηρεάσει, που κλαίει για ικανότητες που αχρηστεύονται, που θυμώνει δικαίως ή αδίκως μπροστά σε έναν κόσμο που δεν κατανοεί και μ’ έναν Θεό που

δεν αναγνωρίζει, γιατί δεν έτυχε ποτέ να τον συναντήσει. Έναν άνθρωπο που...κι όμως”. Η ιστορικός τέχνης- μουσειολόγος και πρόεδρος του ΔΣ του ΚΜΣΤ, Κατερίνα Κοσκινά που υπογράφει την επιμέλεια της έκθεσης αναφέρει στο κείμενο με τίτλο “Μια νέα ζωγραφική πραγματικότητα” που βρίσκεται στο συνοδευτικό κατάλογο: “Ο Κώστας Τσόκλης είχε από νωρίς δηλώσει με τα έργα και τα λεγόμενά του την αγωνία του για τη δημιουργία εικόνων ως αναπαράσταση πραγματικών, συμβολικών ή συγκινησιακών καταστάσεων. Ήταν λοιπόν φυσικό να στραφεί στα μέσα που του παρείχαν οι ολοένα εξελισσόμενες δυνατότητες αναπαράστασης της εποχής του, για τη δημιουργία “φορτισμένων” εικόνων”. Η ίδια όσον αφορά τη συγκεκριμένη έκθεση συμπληρώνει: “Ο κύκλος με τον ίδιο στο ρόλο του Οιδίποδα (2006) και ο Προμηθέας Δεσμώτης (2007-2008), επαναφέρουν στο επίκεντρο της τεχνοτροπίας του τη σύμπραξη ζωγραφικής και βίντεο προβολής τονίζοντας περαιτέρω τη ζωγραφικότητα της προβολής και την αληθοφάνεια του ζωγραφικού πίνακα, αποδίδοντας σε φυσικό μέγεθος τα πρόσωπα στις προβολές και επιμηκύνοντας τον “κινηματογραφικό χρόνο”. Στους ήρωες των τραγωδιών, στους ήρωες της ζωής του και

στις αναφορές σε ακραίες συναισθηματικές καταστάσεις, έρχεται να προστεθεί και η επικαιρότητα. Αναφέρεται σε αυτήν κατ’ εξαίρεσιν επειδή τα επακόλουθά της σημάδεψαν μία ολόκληρη χώρα. Τη δική του. Τη χώρα που καθόλου συμπτωματικά έχει σημαδευτεί όχι μόνο από το μύθο του Προμηθέα, αλλά και από τη φιλοσοφία των προσωκρατικών και ειδικότερα του Ηράκλειτου. Ο μεγάλος αυτός φιλόσοφος έθεσε στο επίκεντρο της κοσμολογίας του το Πυρ, υποστηρίζοντας ότι, ως “αείζωον” είναι η αρχή και το τέλος των πάντων. Έτσι, οι πυρκαγιές που ξέσπασαν το καλοκαίρι του 2007 ταυτόχρονα σε διαφορετικά μέρη της Ελλάδας, γίνονται αφορμή για τη δημιουργία ενός έργου που στέκεται στον αντίποδα του Προμηθέα Δεσμώτη, έργου-ύμνου στον άνθρωπο που έκλεψε τη φωτιά από τους Θεούς για την πρόοδο του γένους του. Η Απρονοησία του Προμηθέα είναι η νέα ενότητα έργων του Κώστα Τσόκλη που παραπέμπει στη “μαύρη” όψη του πυρός που σχετίζεται μόνο με καταστροφές. Δίνει τον τίτλο στην έκθεση που γίνεται στο πλαίσιο της Istanbul, Cultural Capital of Europe και αποτελεί με τους ζωγραφικούς πίνακες, τα αποφθέγματα του καλλιτέχνη και τις καιόμενες φωτογραφίες, μια καταγγελία για τον τρόπο που οι άνθρωποι χειρίζονται το “όπλο” που τους έδωσε ο Προμηθέας και ένα μανιφέστο για την ελευθερία και τις δυνατότητες έκφρασης της ζωγραφικής”.

∏ ¤ÎıÂÛË Ì¤¯ÚÈ Ù· Ù¤ÏË ª·˝Ô˘ ÛÙË ªÔÓ‹ §·˙·ÚÈÛÙÒÓ ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË

Έργα των πρώτων χρόνων της ρωσικής πρωτοπορίας Tου Σωτήρη Λέτσιου

Η ποίηση συναντά τις εικαστικές τέχνες. Και ο απρόσμενος “γάμος” δυο κινημάτων από διαφορετικούς τομείς της τέχνης - ο φουτουρισμός εφορμώντας από τη λογοτεχνία και ο κυβισμός από τα εικαστικά- γενούν τον καθαρό ρωσικό σύνθετο όρο “κυβοφουτουρισμό”, καθώς και νέες προοπτικές για αυτούς τους δυο τομείς τεχνών. Με αφορμή τα 100 χρόνια από το πρώτο βιβλίο μανιφέστο του ρωσικού φουτουρισμού “Το Δόκανο των Δικαστών” (SADOK SUDEI) το Κρατικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης(ΚΜΣΤ) διοργανώνει ομότιτλη έκθεση με έργα των πρώτων χρόνων της Ρωσικής Πρωτοπορίας (1900-1915) από τη Συλλογή Κωστάκη του Μουσείου, η οποία εγκαινιάστηκε στις 19 Φεβρουαρίου, στη Μονή Λαζαριστών στη Θεσσαλονίκη, και θα διαρκέσει έως τα τέλη Μαίου. Η έκθεση παρουσιάζει πρώιμα έργα της πρωτοπορίας έως το 1915 με έμφαση στην περίοδο του κυβοφουτουρισμού και των επιρροών από τον γαλλικό κυβισμό και τον ιταλικό φουτουρισμό. Όλα τα έργα προέρχονται από τη συλλογή Κωστάκη του ΚΜΣΤ. Συγκεκριμένα παρουσιάζονται για πρώτη φορά τα σχέδια από τα ταξίδια της Ποπόβα στην Ευρώπη (Γαλλία - Ιταλία) και κυβοφουτουριστικές μελέτες του Ιβάν Κλιουν. Παρουσιάζονται επίσης πρώιμα έργα της Νατάλια Γκοντσαρόβα, της Ελένα Γκουρό, του Μιχαήλ Λαριόνοφ, του Ιβάν Πούνι, της Όλγας Ροζάνοβα, της Ναντιέζντα Ουνταλτσόβα κ.ά που δείχνουν το πέρασμα από τον συμβολισμό στον κυβοφουτουρισμό.

Πολλά έργα δεν έχουν παρουσιαστεί ποτέ στο κοινό. Η έκθεση συνοδεύεται από εκδόσεις της περιόδου του ρωσικού κυβοφουτουρισμού με επίκεντρο το πρώτο βιβλίο μανιφέστο των Ρώ-

σων φουτουριστών κυκλοφόρησε το 1910 και είχε τίτλο “Το Δόκανο Των Δικαστών” (Sadok Sudei). Το 1913 κυκλοφόρησε η δεύτερη ανθολογία με τον ίδιο τίτλο μανιφέστο. Μεταφέροντάς μας στο κλίμα της εποχής η διευθύντρια του ΚΜΣΤ και επιμελήτρια της έκθεσης, Μαρία Τσαντσάνογλου αναφέρεται στο περιεχόμενο της έκθεσης: “Η δεκαετία του 1910 είναι για τις ρωσικές τέχνες η χρυσή δεκαετία της αμφισβήτησης, της ρήξης με το παρελθόν και των αισθητικών ανατροπών. Μια νέα γενιά Ρώσων δημιουργών αναζητά νέες γλώσσες έκφρασης, παρακολουθεί τις εξελίξεις στην ευρωπαϊκή τέχνη των δύο πρώτων δεκαετιών του 20ού αιώνα, δημιουργεί συνθετικές αισθητικές προτάσεις με κυρίαρχες την σύνδεση του κυβισμού και του φουτουρισμού σε ένα ενιαίο κίνημα με το όνομα “κυβοφουτουρισμός” αλλά και την σύνθεση όλων των τεχνών στην κοινή προσπάθεια αναζήτησης μιας νεωτερικότητας μέσα από την επαναπροσέγγιση της παράδοσης και την κατάργηση της γραμμικής εξέλιξης της ιστορίας. Στα χρόνια αυτά παρουσιάζεται μια αξιοσημείωτη αύξηση του αριθμού των γυναικών δημιουργών (Ελένα Γκουρό, Νατάλια Γκοντσαρόβα, Λιουμπόβ Ποπόβα, Ναντιέζντα Ουνταλτσόβα, Βέρα Πέστελ, Αλεξάντρα Έξτερ, Βαρβάρα Στεπάνοβα κ.ά.) που ταξιδεύουν στην Ευρώπη, μελετούν και εργάζονται εντατικά στη διαμόρφωση της νέας τέχνης. Επίσης στα χρόνια αυτά εκδηλώνεται μια έξαρση των κοινωνικο-πολιτικών θεωριών κι ένα ζωτικό ενδιαφέρον από πλευράς καλλιτεχνών να εντάξουν την

καλλιτεχνική δημιουργία στο κοινωνικό γίγνεσθαι”. Η ίδια συμπληρώνει: “Η πρωτοποριακή ομάδα των κυβοφουτουριστών, στην ενασχόλησή τους για αναζήτηση νέων μορφών για τις τέχνες, πάντρεψε από την πρώτη στιγμή, φυσικά και αβίαστα την ποίηση με τις εικαστικές τέχνες. Εξάλλου, ο καθαρά ρωσικός αυτός σύνθετος όρος “κυβοφουτουρισμός” παντρεύει δύο κινήματα στην τέχνη, ένα καθαρά εικαστικό, τον κυβισμό, κι ένα που έχει αφετηρία τους λογοτεχνικούς πειραματισμούς, τον φουτουρισμό. Αυτός ο “γάμος” άνοιξε απρόσμενα τους ορίζοντες και για τα δύο αυτά είδη τεχνών που περίπου από το 1909 και ως την δια νόμου επιβολή της διάκρισης των τεχνών στη Σοβιετική Ένωση το 1934 λειτουργούσαν αδιαίρετα και αλληλοσυμπληρούμενα. Ο φυσικός γόνος αυτής της ένωσης είναι το βιβλίο. Τα φουτουριστικά βιβλία, ένα μεγάλο κεφάλαιο της “ρωσικής πρωτοπορίας” εκδίδονται με κυβιστική και πριμιτιβιστική εικονογράφηση, με τυπογραφικούς πειραματισμούς και χρήση “υπέρλογης” ποιητικής γλώσσας, γεγονός που αποτελεί ένα ακόμη δείγμα των προθέσεων των καλλιτεχνών της πρωτοπορίας για σύνθεση των τεχνών και ριζική αναμόρφωση των κωδίκων αναπαράστασης και επικοινωνίας με το κοινό του” . Αξίζει ακόμη να σημειωθεί ότι στο πλαίσιο της έκθεσης θα διοργανωθούν προβολές ταινιών καθ’ όλη τη διάρκεια της έκθεσης, κύκλος διαλέξεων (ΜάρτιοςΑπρίλιος) και ειδικό αφιέρωμα στα 80 χρόνια από τον θάνατο του Ρώσου φουτουριστή Βλαντίμιρ Μαγιακόφσκι.


¢π∞¢ƒ√ª∂™

EK£E™EI™ / 15

KYPIAKH 28 ºEBPOYAPIOY 2010

ŒÎıÂÛË ·fi ÙÔ ª¿ÚÙÈÔ Ì¤¯ÚÈ ÙÔ ª¿ÈÔ ÛÙÔ ªÔ˘ÛÂ›Ô ΔÛ·Ï·¿Ù·

“Θεσσαλική Γη” σε έργα ζωγραφικής Γ. Μιχαηλίδη γκαινιάζεται τη Δευτέρα 8 Μαρτίου στο Μουσείο Πλινθοκεραμοποιίας Ν. & Σ. Τσαλαπάτα η έκθεση έργων ζωγραφικής Γιάννη Μιχαηλίδη με θέμα τη “Θεσσαλική γη” . Διάρκεια έκθεσης μέχρι 30 Μαίου. Συνεπής στην ανίχνευση του χρόνου, της μνήμης και των υλικών, ο Γιάννης Μιχαηλίδης παρουσιάζει την καινούργια του δουλειά στο Μουσείο Τσαλαπάτα.

Ε

Ο χρόνος είναι ένα θέμα που απασχολεί τον Μιχαηλίδη, ο οποίος, ενώ δεν έχει ασχοληθεί σχεδόν ποτέ με την ανθρώπινη φιγούρα, αποτυπώνει τα ίχνη και τη διάρκεια της δράσης των ανθρώπων. Ανθρώπινα και φυσικά δημιουργήματα, η διάβρωση και η φθορά που επιφέρουν στην ύλη το νερό και ο χρόνος, αποτελούν τις πηγές της προσωπικής εικονογραφίας του σε όλη την καλλιτεχνική του διαδρομή. Η ιστορικός τέχνης Ελισάβετ Πλέσσα σημειώνει σε κείμενο της με αφορμή την έκθεση: “...Εκθέτοντας στο παλιό εργοστάσιο τα έργα της “Θεσσαλικής Γης” ο Μιχαηλίδης κατόρθωσε, πολύ μακριά από τη λογική μιας εγκατάστασης ή μιας εννοιολογικής προσέγγισης, να αναδείξει ήδη υπάρχουσες εικαστικές συγγένειες ανάμεσα στις μακρόσυρτες πινελιές του και στη συνέχεια των νεροσωλήνων, ανάμεσα στα χρώματα της ώχρας και στη γη που μοιράζονται τα χαρτιά του και οι πλίνθινοι τοίχοι • αλλά και να βυθίσει το βλέμμα μας στο ίδιο βαθύ μπλε του νερού που αναδεύουν τα έργα του και οι μνήμες των άδειων δεξαμενών.....” . Ο Γιάννης Μιχαηλίδης γεννήθηκε στη Σκιάθο το 1940. Ζει και εργάζεται στην Αθήνα. ’Εχει ασχοληθεί με τις γραφικές τέχνες, έχει διδάξει σε ιδιωτική

σχολή στην Αθήνα και στο εργαστήριο γραφιστικής τέχνης του Δήμου Βόλου. ’Εργα του υπάρχουν στις συλλογές του Υπουργείου Πολιτισμού, της Εθνικής Πινακοθήκης, της Βουλής των Ελλήνων, της Δημοτικής Πινακοθήκης Βόλου, της Δημοτικής Πινακοθήκης Λάρισας, της Δημοτικής Πινακοθήκης Ρόδου, του Πανεπιστημίου Βόλου,της Εθνικής Τράπεζας, του Μορφωτικού Ιδρύματος της Εθνικής Τράπεζας(Αθήνας-Θεσσαλονίκης), της ALPHA BANK, του Ιδρύματος Ιωάννου Φ. Κωστόπουλου, της Αγροτικής Τράπεζας, της Ιονικής Τράπεζας,της Γενικής Τράπεζας, της Τράπεζας Πειραιώς, του Πολιτιστικού Ιδρύματος Ομίλου Πειραιώς, του Τελλόγλειου Ιδρύματος Θεσσαλονίκης, του Μακεδονικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης, της Πινακοθήκης Πιερίδη, της Πινακοθήκης Εμφιετζόγλου καθώς και σε ιδιωτικές συλλογές. Έχει πραγματοποιήσει ατομικές εκθέσεις από το 1968 σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Βόλο, Λάρισα, Πειραιά, Ηράκλειο, Ρέθυμνο. Επίσης, από το 1963 έχει συμμετοχή σε ομαδικές εκθέσεις σε Αθήνα, Βόλο, Λάρισα, Τρίκαλα, Καρδίτσα, Πειραιά, Ηράκλειο, Πήλιο Ντάλας - ΗΠΑ, Ύδρα, Ρώμη, Λάρισα,Θεσσαλονίκη, Lodz - Πολωνία, Χανιά, Λήμνο.

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ ™Â ¤ÎıÂÛË Í¤ÓˆÓ Î·È EÏÏ‹ÓˆÓ Î·ÏÏÈÙ¯ÓÒÓ ÛÙË ƒÒÌË

Έργα Γιώργου και Δέσποινας Καφενταράκη για την επέτειο του Τείχους του Βερολίνου Σε παγκόσμια ομαδική εικαστική έκθεση για την εικοστή επέτειο από την Πτώση του Τείχους του Βερολίνου ο Γιώργος και η Δέσποινα Καφενταράκη παρουσίασαν έργα τους. Η έκθεση 143 καλλιτεχνών, 129 ξένων και 14 ελλήνων σε Ρώμη - Βερολίνο 9 - 25 Νοεμβρίου συγκέντρωσε σύγχρονες δημιουργίες, μεταξύ των οποίων και των βολιωτών καλλιτεχνών. Ειδικότερα το Μουσείο της Ελληνικής Συλλογής Νόμπελ έλαβε μέρος στην έκθεση που διοργανώθηκε στη Ρώμη με αφορμή τον εορτασμό της 20ης επετείου της Πτώσης του Τείχους του Βερολίνου με τα έργα 14 Ελλήνων καλλιτεχνών, που ξεχώρισαν για το πρωτότυπο θέμα τους. Η πρωτοβουλία τέθηκε υπό την αιγίδα του Ιταλικού υπουργείου Πολιτισμού, της Νομαρχίας, της Επαρχίας, της Πόλεως της Ρώμης, της Πόλεως του Ριέτι, των Πρεσβειών της Κίνας, Ρωσίας, Ηνωμένων Αραβι-

κών Εμιράτων, Αιγύπτου, Σλοβακίας και της Ένωσης Δημοσιογράφων της Ρώμης. Να προσθέσουμε επίσης ότι 3.000 επετειακές πολυτελείς θήκες οι οποίες περιέχουν 14 έργα σημαντικών Ελλήνων καλ-

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ ŒÎıÂÛË Ì ÂÈÎfiÓ˜ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ÛÙË “ÿÚÙ·”

Φωτογραφίες από την οπτική γωνία του Αργύρη Ζαφειρίδη Από τις 5 έως τις 20 Μαρτίου θα γίνει έκθεση φωτογραφίας στο καφενείο-βιβλιοπωλείο “Χάρτα” στην Σκενδεράνη 16 α-β στο Βόλο. Οι φωτογραφίες του είναι μια επιλογή από τις καλύτερες που έχουν παρουσιαστεί στο διαδίκτυο την τελευταία χρονιά κι έχουν επιλεγεί με βάσει τα σχόλια και την αποδοχή τους από τους θεατές των παρουσιάσεων απ όλο τον κόσμο. Με έντονη ιμπρεσιονιστική διάθεση μας μεταφέρει γνώριμες σκηνές από τον Βόλο και την γύρω περιοχή με μια διαφορετική ματιά, όπου τα καθημερινά στοιχεία αποκτούν άλλη βαρύτητα και οι λεπτομέρειες αναδεικνύονται σε πρωτεύοντες ρόλους. Χρώματα, φόρμες και όγκοι από άλλες οπτικές γωνίες που σίγουρα θα δεν θα σας αφήσουν αδιάφορους. “Πολλές ευχαριστίες στους φιλότεχνους ιδιοκτήτες του χώρου, Αλέκο & Ράνια Σπυρόπουλου και τον συγγραφέα Γιάννη Παπαδόπουλο για την φιλοξενία, στους φίλους και την οικογένεια μου που με βοήθησαν να στήσω την έκθεση, και βέβαια στον Δήμο Ζαγοράς , στο Σύλλογο Iδιοκτητών Kέντρων Ξένων Γλωσσών Mαγνησίας και στον εκδοτικό οίκο Burlington, που με την χορηγία τους υλοποιήθηκε η έκθεση” δηλώνει εν όψει της παρουσίασης των φωτογραφιών του στη “Χάρτα” ο Αργύρης Ζαφειρίδης.

λιτεχνών που διακρίθηκαν για τα πρωτότυπα θέματά τους και διανεμήθηκαν σ’ όλο τον κόσμο με μια ευχή: “Ποτέ πια άλλο Τείχος”!

Η νυχτερινή όψη της Μακρινίτσας από τον Αβραάμ Παυλίδη Η νυχτερινή όψη των μοναδικών τοπίων της Μακρινίτσας αποτυπώνεται στις φωτογραφίες του Αβραάμ Παυλίδη, που φιλοξενούνται στο Ημερολόγιο 2010 της Κοινότητας Μακρινίτσας. Ο φωτογράφος, με καταγωγή από τις Σέρρες, που σήμερα και εργάζεται στη Θεσσαλονίκη καταγράφει με το φακό του την αρχιτεκτονική και την κουλτούρα κυρίως της ξεχασμένης ελληνικής επαρχίας. Μια ενδιαφέρουσα ανάλυση του φωτογραφικού έργου του Αβραάμ Παυλίδη, για την ιδιαιτερότητα και την μοναδικότητα που τον χαρακτηρίζει, το βαθύτερο κίνητρο του έργου του, τις ταξιδιωτικές εμπειρίες και τις έρευνές του, που αποτυπώνονται στις φωτογραφίες του, παρουσιάζει ο κ. Ηρακλής Παπαϊωάννου, επιμελητής του Μουσείου Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης, στο λεύκωμα: “Εστίες παράδοσης” του Αβραάμ Παυλίδη, έκδοση του Μουσείου φωτογραφίας Θεσσαλονίκης (Θεσσαλονίκη, 2004). Σε αυτό τονίζει, μεταξύ άλλων: “Η προσέγγιση του Παυλίδη υιοθετεί το ύφος του φωτογραφικού ντοκουμέντου, με τρόπο άμεσο, καταγραφικό, παρά νοσταλγικό. Ο ευρυγώνιος, που παραμορφώνει συχνά τα άκρα της εικόνας, βοηθά να περιληφθεί εντός κάδρου ένα αντιπροσωπευτικό μέρος των στενών εσωτερικών χώρων. Τα κάδρα είναι απλά, λειτουργικά, χωρίς καινοτόμες λύσεις ή περίπλοκες αναζητήσεις, προτάσσοντας την ευχερή ανάγνωση των πληροφοριών. Στο ίδιο πνεύμα, το χρώμα χρησιμοποιείται για να διαγραφεί η ατμόσφαιρα με μεγαλύτερη ακρίβεια, εισφέροντας την αίσθηση ότι αρκετοί χώροι διαθέτουν μεγαλύτερη χρωματική τόλμη από ότι συνηθίζεται σήμερα. Σε κάθε φωτογραφία καταγράφεται το χωριό, η περιοχή, η χρήση και η ηλικία του χώρου (αν είναι διαθέσιμη), το όνομα του ενοίκου και η ακριβής ημερομηνία λήψης, δημιουργώντας ένα μικρό μητρώο πληροφοριών που ισχυροποιεί τον τεκμηριωτικό χαρακτήρα των φωτογραφιών, επιτρέποντας τους να κινούνται μεταξύ σχηματικής γενίκευσης και απόλυτης προσωποποίησης, καθώς προσφέρονται οι ακριβείς συντεταγμένες. Ο Παυλίδης αξιοποιεί τον διαθέσιμο φωτισμό που εισβάλλει από παράθυρα, πόρτες, χαραμάδες, ανοίγματα κάθε είδους. Σε μερικές περιπτώσεις φωτίζει τις σκοτεινές περιοχές του θέματος με φορητά γκαζάκια ή κεριά που κρύβει πίσω από αντικείμενα ή αρχιτεκτονικά στοιχεία, αξιοποιώντας το φως τους χωρίς να φαίνονται, παρότι είναι εντός κάδρου. Το φως που παράγεται ανατρέπει τη χρωματική ισορροπία της εικόνας, δημιουργώντας τελικά ένα ιδιότυπο αποτέλεσμα, με θερμές εστίες σε ένα κατά τα άλλα ουδέτερο ή ψυχρό περιβάλλον. Ο Παυλίδης δεν διεκδικεί καλλιτεχνικά εύσημα: είναι ένας ευσεβής προσκυνητής, αυτοδίδακτος ερευνητής και ανιδιοτελής καταγραφέας μέρους του νεώτερου ελληνικού λαϊκού πολιτισμού. Το έργο του εγείρει το καίριο ερώτημα της θνητότητας του πολιτισμού, σε μια περίοδο που έχει δοθεί μεγάλη έμφαση στην διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς” .


¢π∞¢ƒ√ª∂™

16 / MOY™IKH

KYPIAKH 28 ºEBPOYAPIOY 2010

∂ÓÒ ÁÈ· ÙËÓ ¿ÓÔÈÍË ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›˙ÔÓÙ·È Î·È ÔÈ Û˘Ó·˘Ï›Â˜ Ù˘ ™˘ÌʈÓÈ΋˜

Μύηση των μαθητών στα μυστικά της μουσικής

Η

Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σε συνεργασία με το Δημοτικό Ωδείο Βόλου οργανώνουν έναν εξαιρετικά ενδιαφέροντα μουσικό-παιδαγωγικό κύκλο εκδηλώσεων που απευθύνεται σε παιδιά όλων των τάξεων του Δημοτικού σχολείου αλλά και του νηπιαγωγείου .Πρόκειται για μια σειρά από εκδηλώσεις μ’ ένα ευρύ φάσμα από μουσικές που καλύπτουν την κλασσική μουσική αλλά και εκδηλώσεις όπου η μουσική συνδέεται με άλλες τέχνες όπως, η ζωγραφική, πεζογραφία και τα παραμύθια. Τα προγράμματα ξεκίνησαν στις 23 Φεβρουαρίου και θα ολοκληρωθούν στις 15 Μαΐου Θα γίνονται τα πρωινά 10.30 -11.30 στους χώρους του Δημοτικού Ωδείου & του Θεάτρου της Παλιάς Ηλεκτρικής. Τα προγράμματα ανάμεσα στα οποία μπορούν τα σχολεία να επιλέξουν μια η και περισσότερες παραστάσεις, είναι: - Ζωγραφική & Μουσική Μια σύγχρονη ΑΡΓΩ ταξιδεύει με ήχους ,εικόνες και πολλές περιπέτειες στη Μεσόγειο. Θέατρο Παλιάς Ηλεκτρικής - Ιστορία της κιθάρας Ένα παραμύθι με πολύ γέλιο και περιπέτειες που μας γνωρίζει το θαυμαστό κόσμο της κυρίας ... Κιθάρας. Δημοτικό Ωδείο αίθουσα Έρση Σαρατση - Εδώ Λιλιπούπολη Τραγούδια μαζί με πληροφορίες και ιστορίες για τη θρυλική Λιλιπούπολη δίνοντας τη δυνατότητα στα μικρά παιδιά να βιώσουν αυτό το μικρό θαύμα που εξακολουθεί να υπάρχει μέχρι σήμερα. Θέατρο Παλιάς Ηλεκτρικής - Η ιστορία της μουσικής: Ένα μουσικό παραμύθι Μύθοι, θρύλοι και παιχνίδια για την μουσική με την συνοδεία παραδοσιακής και βυζαντινής μουσικής. - Γνωριμία με την Μπάντα Μουσικοί από τη Φιλαρμονική Δήμου Βόλου θα ξεναγήσουν τα παιδιά στον κόσμο των πνευστών και κρουστών οργάνων Θέατρο Παλιάς Ηλεκτρικής.

Το πρόγραμμα συναυλιών Ενταγμένη πλέον στο νέο ενιαίο οργανισμό η Συμφωνική Ορχήστρα Δήμου Βόλου πραγματοποιεί μια δυναμική επανεκκίνηση ανακοινώνοντας το πρόγραμμα της

για την Άνοιξη και το καλοκαίρι του 2010. Συγκεκριμένα: - Στις 21 Μαρτίου θα παρουσιάσει το Κονσέρτο για πιάνο και ορχήστρα του Μίκη Θεοδωράκη με τον τίτλο “Ελικών” με τον βολιώτη πιανίστα Ντίνο Μαστρογιάννη. Τη συναυλία θα διευθύνει ο διακεκριμένος μαέστρος και καλλιτεχνικός διευθυντής της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών κ.Βύρωνας Φιδετζής. Θέατρο Παλιάς Ηλεκτρικής. - Στις 3 Μαΐου μέλη της Συμφωνικής Ορχήστρας θα συνοδεύσουν ζωντανά την περίφημη κλασσική ταινία του Γερμανικού βωβού εξπρεσιονιστικού κινηματογράφου το “Το εργαστήρι του δόκτορα Καλιγκάρι” σε πρωτότυπη μουσική του βολιώτη συνθέτη Ανδρέα Μιμαίου σε μια ειδική νυχτερινή προβο-

λή( κινηματογράφος Αχίλλειο). - Στις 23 Μαΐου ο διεθνούς φήμης πιανίστας Γιώργος Λαζαρίδης • που την περίοδο αυτή περιοδεύει με την Φιλαρμονική Ορχήστρα της Αγίας Πετρούπολης με μαέστρο τον Γιούρι Τεμερκάνοβ σε όλη την Ευρώπηθα παρουσιάσει με την Βίκυ Γιάννουλα το κοντσέρτο για 4 χέρια του Μότσαρτ σε μια βραδιά με έργα του μεγάλου αυστριακού συνθέτη. Διευθύνει ο βολιώτης μαέστρος Ιωακείμ Μπαλτσαβιάς. - Τον Ιούλιο του 2010 η Συμφωνική Ορχήστρα σε σύμπραξη με την Εστουδιαντίνα θα δώσουν μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα συναυλία με σολίστες από διάφορες Μεσογειακές χώρες μέσα στα πλαίσια του Μεσογειακού Φεστιβάλ. Ενορχήστρωση Δήμος Βουγιούκας. Διευθύνει ο Ιωακείμ Μπαλτσαβιάς.

™˘Ó·˘Ï›· ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÔ‡ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ Ì °¿ÏÏÔ˘˜

Μουσικό ταξίδι στο χρόνο στο χώρο με την Σύλβια Τσιμπανάκου Ο Δήμος Βόλου-Καλλιτεχνικός Οργανισμός - ΔΗΠΕΘΕ Κ.Ε. με τη συνεργασία του Ελληνικού Συνδέσμου Βόλου, του Συνδέσμου Καθηγητών Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Ν. Μαγνησίας και του Συλλόγου Αποφοίτων Ελληνογαλλικής Σχολής “Άγιος Ιωσήφ” οργανώνουν από κοινού συναυλία με τίτλο “Με τα φτερά της μουσικής σου στέλνω καληνύχτα” την Πέμπτη 4 Μαρτίου και ώρα 20.30 στο Θέατρο της Παλιάς Ηλεκτρικής Εταιρείας Βόλου, με κεντρικό πρόσωπο φωνή, τη γνωστή Βολιώτισσα σοπράνο Σύλβια Τσιμπανάκου. Η συναυλία περιλαμβάνει τραγούδια που σηματοδοτούν το μακρύ ταξίδι του ελληνικού λόγου και της προσωδίας του, μέσα στο χρόνο και το γεωγραφικό χώρο. Το πρόγραμμα ξεκινά με ένα τραγούδι στην αρχαία ελληνική αιολική διάλεκτο και σε ποίηση της λυρικής ποιήτριας Σαπφούς με την εξαιρετική μουσική του Αλέκου Ξένου, έναν ύμνο στη Σελήνη, “Δέδυκε μεν α Σελάνα”. Στη συνέχεια η μουσική γέφυρα, αφού διαβεί τα τοπία της λόγιας οπερατικής εγχώριας μουσικής παραγωγής του περασμένου αιώνα, θα περάσει στα αγαπητά κοσμικά μουσικά μοτίβα της δεκαετίας του ’50 και μυρίζοντας ανθούς από τα πεντάγραμμα του Μάνου Χατζιδάκι και τις λαϊκές ζωγραφιές του ζειμπέκικου χορού των 9/8 θα κλείσει τραγουδώντας μια γλυκιά “Καληνύχτα” σε γκρεκάνικη διάλεκτο από το Σαλέρνο της Kάτω Ιταλίας. Κεντρικό πρόσωπο φωνή - φως στο μελωδικό αυτό ταξίδι, η γνωστή Βολιώτισσα σοπράνο με τη διεθνή

αναγνώριση και καριέρα Σύλβια Τσιμπανάκου. Μαζί της οι νέοι, πολλά υποσχόμενοι μαθητές της, με πρώτο τον ανατέλλοντα στη Μ. Βρετανία Απόστολο Γκούμα, τη Στελλίνα Αποστολοπούλου και τον Μάριο Νιζάμη. Στο πιάνο η μαέστρος Ανθή Γουρουντή. Η παραπάνω εκδήλωση προγραμματίστηκε στο πλαίσιο του Σεμιναρίου Γλώσσας και Ιστορίας, που ξεκινά αυτές τις μέρες στο Βόλο (από την Κυριακή 28 Φεβρουαρίου μέχρι την Κυριακή 7 Μαρτίου 2010) και γίνεται για Γάλλους - φίλους της ελληνικής γλώσσας και του ελληνικού πολιτισμού, με θέμα “Στη χώρα των Αργοναυτών”. Το Σεμινάριο αυτό οργάνωσε ο πολιτιστικός σύλλογος για την διάδοση του ελληνικού πολιτισμού “Οδύσσεια - Περίπλοι και Ανακαλύψεις” που εδρεύει στο Παρίσι. Το σεμινάριο που διοργανώνεται για πρώτη φορά στο Βόλο έχει σκοπό μέσα από τη διδασκαλία των νέων ελληνικών, να παρουσιάσει την ιστορία του τόπου και παράλληλα να δείξει τη σημερινή δυναμική της κοινωνίας του Βόλου. Στο πρόγραμμα παίρνουν μέρος Γάλλοι φιλέλληνες, λάτρεις του ελληνικού πολιτισμού που μέσα από κείμενα λογοτεχνίας και ιστορίας αλλά και επισκέψεις, εκδρομές, μουσικές βραδιές θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν όχι μόνο τη γλώσσα αλλά και τη χώρα, τους Έλληνες, την νοοτροπία τους, τα προβλήματά τους. Η οργάνωση. Ο Σύλλογος “Odyssee - Periples et Decouvertes” (Οδύσσεια - Περίπλοι και Ανακαλύψεις), που διοργανώνει τη “Συνάντηση” έχει έδρα το Παρίσι και εργά-

ζεται για την προβολή και προώθηση του ελληνικού κόσμου και του πολιτισμού. Από το 2003 ο σύλλογος δραστηριοποιείται όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά σε όλο τον ελληνικό κόσμο ( Μαύρη Θάλασσα, Μικρά Ασία, Αίγυπτο, Κάτω Ιταλία, κλπ.) οργανώνοντας μαθήματα ελληνικής γλώσσας, λογοτεχνίας, ιστορίας αλλά και επισκέψεις και συναντήσεις φέρνοντας έτσι φιλέλληνες ξένους σε άμεση επαφή όχι μόνο με την ιστορία αλλά και με την ελληνική πραγματικότητα. (www.odyssee-periples.org). Την ευθύνη και την επίβλεψη της όλης οργάνωσης έχει ο Γιώργος Κωστακιώτης, που είναι μέλος του συμβουλίου του Συλλόγου “Οδύσσεια - Περίπλοι και Ανακαλύψεις” και διδάσκει τα ελληνικά ως ξένη γλώσσα στο Παρίσι σε ενήλικες στα πλαίσια των δραστηριοτήτων του Συλλόγου και σε συνεργασία με άλλους φιλελληνικούς συλλόγους. Το σεμινάριο στο Βόλο πραγματοποιείται επίσης με τη συνεργασία της Αρετής Κονδυλίδου, ιστορικού αρχαιολόγου, DEA Κοινωνικής Ανθρωπολογίας στο Παρίσι. Για την πραγματοποίηση του παραπάνω Σεμιναρίου, το πρόγραμμα πραγματοποιείται με την συνεργασία και την υποστήριξη του Δήμου Βόλου, του Δήμου Νέας Ιωνίας, του Εκκλησιαστικού Λυκείου Βόλου και της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Μαγνησίας. Παράλληλα με το καθημερινό πρόγραμμα μαθημάτων πολλές επισκέψεις-αποδράσεις συμπληρώνουν τη διαμονή.

Nick Gravenites: Μπλουζ ήχοι στο “Καφέ Σαντάν” Στο “Καφέ Σαντάν” εμφανίζεται αύριο το βράδυ ο Nick Gravenites για να προσφέρει στο κοινό αυθεντικό μπλουζ ήχο. Ο Νικ τολμά και εισχωρεί στα “κατάμαυρα” μπαρ για να ακούσει τη μουσική που του αρέσει παραπάνω: τα μπλουζ. Μουσική - που όπως και την τζαζ - τη γέννησαν οι μαύροι και εκμεταλλεύτηκαν οι λευκοί. Είχε τελειώσει το σχολείο και σπούδαζε λογοτεχνία στο Πανεπιστήμιο του Σικάγο. Έγραφε μάλιστα μικρές ιστορίες και ποιήματα. Και καθώς στο τέλος της δεκαετίας του ’50 συνέπεσε με την άνθηση του μπλουζ και το Πανεπιστήμιο ήταν μέσα στο “μαύρο” γκέτο ο Νίκος βρέθηκε στο επίκεντρο των γεγονότων. Παίζει φολκ μουσική - όπως όλοι οι λευκοί τότε - και μυεί τους άσημους τότε Μάικ Μπλούμφηλντ και Πωλ Μπάτερφηλντ στην μπλουζ και στα μαύρα κλαμπς. Όλα αυτά ερασιτεχνικά και για το κέφι του αφού η επαγγελματική του καριέρα δεν άρχισε παρά στα 29 του χρόνια. Κι όμως η Γκραβενίτης έπαιξε ηλεκτρική φολκ και μπλούζ από το 1960 και αν ο Ντύλαν που το τόλμησε το 1964-65 θεωρήθηκε αιρετός αυτός έπρεπε ήδη να έχει καεί στην πυρά. Η παρέα μεγάλωσε και εκτός από τους Μπλούμφηλντ και Μπάτερφηλντ προστέθηκαν ο Στηβ Μίλερ, ο Έλβιν Μπίσοπ, ο Χάβρεϋ Μαντέλ και πολλοί άλλοι. Οι Μπάτερφηλντ Μπλουζ Μπαντ συνοδεύουν τον Μπομπ Ντύλαν στο Νιούπορτ και από τότε και για 20 χρόνια ο Γκραβενίτης ο πρώτος λευκός διδάξας του ηλεκτρικού μπλουζ είναι στα μέσα και στα έξω της Αμερικανικής μουσικής σκηνής. Ρυθμ εντ Μπλουζ, ποπ και ροκ, συμμετέχει σε όλα. Οι φίλοι του και μαθητές του έχουν γίνει όλοι μέλη γνωστών συγκροτημάτων: Jefferson Airplane, Big Brother ant the holding company με τραγουδίστρια της Τζάνις Τζόπλιν. Έως ότου γίνει έρμαιο των σκληρών ναρκωτικών και πάρει διαζύγιο από τη ζωή, ο Νικ και η Τζάνις ήταν πραγματικά αδέλφια. Της έδινε συμβουλές για την καριέρα της και συνθέσεις για τους δίσκους της. Η Τζάνις όμως ήταν ένα μοναχικό απελπισμένο άτομο. Ο Γκραβενίτης συνεχίζει να γράφει τραγούδια για όλους ώσπου αποφασίζει να ασχοληθεί ξανά με το συγκρότημά του τους Electric Flag. Τσακώνεται όμως με τον ατίθασο και ναρκομανή Μπάντυ Μάιλς και ο δίσκος είναι μια αποτυχία. Οπότε κάνει στροφή στην παραγωγή (εκτός από σύνθεση) και συνεργάζεται (για δεύτερη φορά) με έναν ακόμη μεγάλο μπλουζίστα τον Ότις Ρας.


A¡£ƒø¶√°ƒ∞º∏ª∞Δ∞

25

KYPIAKH 28 ºEBPOYAPIOY 2010

∫˘‚fiÛÈÙ· ¿Óˆ ÛÙËÓ ¤ÙÚ·

∏... ÎÂÓÙÚÈ΋ Ï·Ù›· ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡

fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÔÚ›˙ÔÓÙ˜ Ù˘ ˙ˆ‹˜... * “¡· ÛÔ˘ ‚¿Ïˆ ÁÈ· ÙÔ ‰ÚfiÌÔ Î·Ó·-‰˘fi ÓÙÔÌ¿Ù˜, ·’ ÙÔÓ Î‹Ô, Ó· ÛÔ‡ ‰ÒΈ ÎÈ ¤Ó· ÎÔÌÌ¿ÙÈ Ì˘˙‹ıÚ·, ‰ÂÓ ¤¯ˆ Ù›ÔÙ’ ¿ÏÏÔ, ·È‰› ÌÔ˘...” “ΔÈ ¿ÏÏÔ Ó· ÌÔ‡ ‰ÒÛÂȘ, ΢ڷ-∂ÈÚ‹ÓË, ÏÈfiÙÂÚÔ ·’ ·˘Ù¿; ª· fiÏ· ηϿ, fiˆ˜ Ϙ, ·ÏÏ¿ ·fi ÙÚfiÊÈÌ·, ÂÊfi‰È· ÁÈ· Ù· ˙Ò· Î·È ÙȘ ¿ÏϘ ·Ó¿ÁΘ, Ò˜ ¿ÙÂ; ΔËÓ Í·Ó·ÚˆÙÒ” “∂, fiÙ ¤¯Ô˘ÌÂ, fiÙ fi¯È, fiÙ ¤Ú¯ÂÙ·È ÙÔ ‚·fiÚÈ, fiÙ οÓÂÈ Î·È ‰˘fi ‚‰ÔÌ¿‰Â˜ Ó· Ì·˜ ı˘ÌËı›, ηϿ ›ӷÈ, ‰ÂÓ ÍÈΤ„·ÌÂ Î·È ÔÙ¤, ‰fiÍ· ÙÔ ıÂfi...” “∂¯Ô˘ÌÂ Î·È ÙË Á›‰· Ì·˜, ÙËÓ ÚÔ‚·Ù›Ó·, ÙȘ ÎfiÙ˜ Î·È ÙÔÓ

Á¿˚‰·ÚÔ, ÁÈ· Ù’ ·ÁÒÁÈ·, ηϿ ›̷ÛÙÂ, ‰Â Ì·˜ Ï›ÂÈ Î·È Ù›ÔÙ·...” ¢ÂÓ ÙÔ˘˜ Ï›ÂÈ Ù›ÔÙ·, ÙÈ Ó· ÙÔ˘˜ Ï›ÂÈ, ¿ÏÏÔ ·fi ÙË ÛÙÔÚÁ‹ Î·È ÙÔ ÏfiÁÔ, οÔÈÔ˘ ÂÚ·ÛÙÈÎÔ‡, Ô˘ οÓÔ˘Ó Î·ÈÚfi Ó· ȉԇÓ, Â‰Ò ¿Óˆ ÛÙÔ Î·Ú·Ô‡ÏÈ ÙÔ‡ÙÔ Ù˘ ¢ÔÓÔ‡Û·˜, ÙËÓ ÎÔ˘‚¤ÓÙ·, ÙË Û˘ÌfiÓÈ· ÎÈ ·˜ ÌËÓ ÙËÓ ¤¯Ô˘Ó ¿ÌÂÛË ·Ó¿ÁÎË. * √ Ì·˚ÛÙÚÔ˜ ÙÔ Á˘Ú›˙ÂÈ Û ÁÚ¤ÁÔ, ·ÏÏ¿˙ÂÈ ÙÔ ÛÎËÓÈÎfi ·¿Óˆ ÛÙÔ ‚Ô˘Ó›, οو ÛÙÔ ¤Ï·Ô ÙÔ ÌÏ Á›ÓÂÙ·È ÈÔ ˙ˆËÚfi, ÈÔ ‚·ı‡, ͯˆÚ›˙ÂÈ ÙÒÚ· ·’ Ù’ ·Ó·ÙÔÏÈο, Û· Ó¿Ó·È ‰›Ï·, Ë ∞ÌÔÚÁfi˜ ÎÈ ·fi ÙÔ ÓÔÙÈ¿ ÍÂÛËÎÒÓÂÙ·È Ë ∫¤ÚÔ˜ ÎÈ fiϘ ÔÈ Û·Ṳ́Ó˜ Î·È ·ÓÒÓ˘Ì˜ ‚Ú·¯ÔÓËÛ›‰Â˜. ∏ ΢ڷ-

μÈÁÏ¿ÙÔÚ·˜ ÛÙÔ ¤Ï·ÁÔ ÙÔ ·ÎÚÈÓfi ͈ÎÏ‹ÛÈ Ù˘ ªÂÚÛ›Ó˘

∂ÈÚ‹ÓË Ï·Ó¿ÚÂÈ ÙÔ ‚ϤÌÌ· Ù˘ ηٿ ÙËÓ ·Ó·ÙÔÏ‹, ·Ó·ÛÙÂÓ¿˙ÂÈ. ΔÔ ÚfiÛˆfi Ù˘ Ì·ÛÙÈÁÒÓÂÈ ÂΛÓÔ˜ Ô ·¤Ú·˜ Ô ÌÔÓ·‰ÈÎfi˜, Ì ٷ Ê›ÏÙÚ· ÙÔ˘ Ù· ÂÍ·›ÛÈ·, Ù· Ì·ÁÈο, Ô˘ Ì·Ï·ÎÒÓÂÈ ÙÔ ÛÊ¿¯ÙË Ù˘ ηډȿ˜ - Î·È Ô˘ ‰ÂÓ ÙÔӠͯÓÒ ÔÙ¤... ŸÌˆ˜ Ò˜ Ó· ͯ¿Ûˆ Î·È ÙÔ‡ÙË ‰ˆ ÙËÓ ·Î·Ù·Ó›ÎËÙË ÌÔ›Ú·, Ô˘ È‡ÂÈ Ë Î·ıËÌÂÚÈÓ‹ ËÚˆ˚‰· Ù˘ ªÂÚÛ›Ó˘, ÛÙË ¢ÔÓÔ‡Û· Î·È Î·Ù·ÙÚÔÒÓÂÈ Ì ÙÔÓ ÙÚfiÔ Ù˘ fiÏ· Ù· ‰ÂÈÓ¿ Î·È ÙȘ ·Ó·ԉȤ˜... μÚ¿¯Ô˜ Ë Î˘Ú·-∂ÈÚ‹ÓË, ηٷ¿Óˆ ÛÙȘ Ì¿ÛÙÈÁ˜ Î·È ÙȘ Û˘ÊÔÚ¤˜, ÛËÌ·›· Ô˘ ·ÏˆÓ›˙ÂÈ ÛÙÔ Á·Ï¿˙ÈÔ ·ÏÈÛ‚ÂÚ›ÛÈ ÙÔ˘ ∞ÈÁ·›Ô˘, ·Ó›ÎËÙË ¤·ÏÍË, ·ÎÚÈ‚Ò˜ ÛÙ· fiÚÈ· ÙÔ˘ ÁÎÚÂÌÔ‡, Ô‡Ó·È ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô Ô¯˘Úfi ÌÈ·˜ ·ÂÚfi‚È·˜ ·Ú-

Ì¿‰·˜ ÛÈÙÈÒÓ, Ô˘ ÙËÓ ÎÚ·Ù¿ÂÈ fiÚıÈ· ÙÔ ‚¿ıÚÔ ÌÈ·˜ ·Ï‡ÁÈÛÙ˘ „˘¯‹˜, Ô˘ ·Ï¤ıÂÈ ÙË ˙ˆ‹ Ì ٷ ¯¤ÚÈ·, Ì ÙËÓ Î·Ú‰È¿ Î·È ÙËÓ ˘ÔÌÔÓ‹ - Î·È Ò˜ Ó· οÌÂÈ ·ÏÏÈÒ˜;;;

À° √ ÔÈÎÈÛÌfi˜ Ù˘ ªÂÚÛ›Ó˘ (‹ ÙÔ˘ ªÂÚÛËÓÈÔ‡, fiˆ˜ ϤÁÂÙ·È ·ÏÏÈÒ˜) ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ ·Ó·ÙÔÏÈÎfi ÎÚ¿ÛÂ‰Ô ÙÔ˘ ÔÚÂÈÓÔ‡ ÓËÛÈÔ‡ Ù˘ ¢ÔÓÔ‡Û·˜, ÛÙËÓ ·ÓÙ›ıÂÙË Î·Ù‡ı˘ÓÛË ·fi ÂΛÓË Ô˘ Â›Ó·È Ë ÚˆÙÂ‡Ô˘Û· Î·È ÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ Ù˘, Ô ™Ù·˘Úfi˜. ∂¯ÂÈ ÌÂÛËÌ‚ÚÈÓfi ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏÈÛÌfi Î·È ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ˘„fiÌÂÙÚÔ ‰È·ÎÔÛ›ˆÓ ̤ÙÚˆÓ ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ¶›Ûˆ Ù˘ ·Ó·Ù‡ÛÛÂÙ·È ÙÔ ‚Ô˘Ófi Ù˘ μ¿Ú‰È·˜, ÂÓÒ Ôχ ÎÔÓÙ¿ Ù˘ ·ÏÒÓÂÙ·È Ë ˆÚ·ÈfiÙÂÚË ·ÎÙ‹ ÙÔ˘ ÓËÛÈÔ‡, ÙÔ §È‚¿‰È. μfiÚÂÈ· ·fi ÙÔÓ ÔÈÎÈÛÌfi

Î·È ÚÔÛÈÙ‹ ÌfiÓÔ ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ë ÂÚ›ÊËÌË ºˆÎÔÛËÏÈ¿, Ô Î¿‚Ô˜ Ù˘ ÔÔ›·˜ Ê·›ÓÂÙ·È ·fi „ËÏ¿ Ì ‰¤Ô˜. √ ÔÈÎÈÛÌfi˜ ·¤¯ÂÈ ÂÚ›Ô˘ Ù¤ÛÛÂÚ· ¯ÈÏÈfiÌÂÙÚ· ·fi ÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ. ª¤¯ÚÈ ÚfiÛÊ·Ù· (ÚÈÓ ‰ËÏ·‰‹ ‰È·ÓÔȯÙ› Ô ‰ÚfiÌÔ˜, Ô˘ fiˆ˜ ¤Ì·ı· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ·ÛÊ·ÏÙÔÛÙÚÒıËÎÂ) Ë ÂÈÎÔÈÓˆÓ›· Ì ÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ ÁÈÓfiÙ·Ó ·fi ¤Ó· ÂÚ›Ù¯ÓÔ ÎÈ ÂÎÏ˯ÙÈÎfi ηÏÓÙÂÚ‡ÌÈ Ô˘ ¤ÊÙ·Ó ˆ˜ ÙË ªÂÚÛ›ÓË, ÂÚÓÒÓÙ·˜ ·fi ‰È·‰Ô¯ÈΤ˜ ·Ú·Ï›Â˜, ÁÈ· Ó· „ËÏÒÛÂÈ ‡ÛÙÂÚ· ÛÙËÓ ·fiÙÔÌË Ï·ÁÈ¿, ̘ ·fi ÌÈ·Ó ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ Î·È ÁˆÌÂÙÚÈο ÊÚÔÓÙÈṲ̂ÓË ÎÏ›ÛË ÙÔ˘ ÂÙÚÒ‰Ô˘˜ ‰¿ÊÔ˘˜ Ù˘. ΔË ‰È·‰ÚÔÌ‹ ·˘Ù‹ ·ÎÔÏÔ‡ıËÛ· ÎÈ ÂÁÒ ÁÈ· Ó’ ·Ó¤‚ˆ ˆ˜ ÙË ªÂÚÛ›ÓË Î·È ÌÔÚÒ Ó· ‚Â-

‚·ÈÒÛˆ Ì ÂÈÏÈÎÚ›ÓÂÈ· ˆ˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Ù›ÔÙ· Ó· ˙ËϤ„ÂÈ ÙÔ ÌÔÓÔ¿ÙÈ Ù˘ ·fi Ù· ‰‡ÛÎÔÏ· Î·È ˆÚ·›· ÔÚÂÈÓ¿ ÌÔÓÔ¿ÙÈ· Ù˘ ËÂÈÚˆÙÈ΋˜ ¯ÒÚ·˜ Ì·˜. H Û˘ÁÎÔÈÓˆÓ›· Ì ÙÔ ÓËÛ› Â›Ó·È ¤Ó· ÌÂÁ¿ÏÔ ÎÈ ·ÍÂ¤Ú·ÛÙÔ Úfi‚ÏËÌ·, ÁÈ·Ù› ÙÔ ÓËÛ› Â›Ó·È ·ÔÎÔÌ̤ÓÔ ·fi ÙȘ ˘fiÏÔÈ˜ ªÈÎÚ¤˜ ∫˘ÎÏ¿‰Â˜ Ô˘ Û˘ÓˆıÔ‡ÓÙ·È ÌÂٷ͇ ¡¿ÍÔ˘ Î·È ∞ÌÔÚÁÔ‡, ÂÓÒ Ë ¢ÔÓÔ‡Û· Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ ‚fiÚÂÈÔ ÙfiÍÔ Ù˘ ΢ÎÏ·‰È΋˜ ÌÈÎÚÔÓËÛ›·˜ Ì·ÛÙÈÁÒÓÂÙ·È Û˘¯Ó¿ ˘ÎÓ¿ ·fi ÙÔ˘˜ Ì·ÓÈ·Ṳ̂ÓÔ˘˜ ‚ÔÚÈ¿‰Â˜ Ô˘ ‰ÂÓ ÂÈÙÚ¤Ô˘Ó ÙËÓ Â‡ÎÔÏË ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË ÙÔ˘ ÓËÛÈÔ‡ ·ÎfiÌË Î·È ÙˆÓ ÌÂÁ¿ÏˆÓ ÏÔ›ˆÓ ÏfiÁˆ Ù˘ η΋˜ ‰È·ÙÔÌ‹˜ ÙÔ˘ ÏÈÌ·ÓÈÔ‡ Ù˘ (ÎÔ˘Êfi ·̷).

ΔÔ ˘¤ÚÔ¯Ô ¤ÙÚÈÓÔ Î·ÏÓÙÂÚ›ÌÈ Ô˘ ·ÓËÊÔÚ›˙Ô˘Ì ÁÈ· ÙË ªÂÚÛ›ÓË


T√ B∏ª∞

26

Δ√À

A§ªÀƒ√À KYPIAKH 28 ºEBPOYAPI√À 2010

¢ÂÈÎÙÈο & ‰ËÎÙÈο *™∂ ¶∂¢π√ ¤ÓÙÔÓ˘ ·ÓÙÈ·Ú¿ıÂÛ˘ ÌÂÙ·ÙÚ¿ËΠÛÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÙÔ˘ ¢.™. ∞ÏÌ˘ÚÔ‡, Ë Û˘˙‹ÙËÛË ÁÈ· ÙËÓ ¤ÁÎÚÈÛË Ù˘ ÚÔÌÂϤÙ˘, Ô˘ ·ÊÔÚ¿ Ù· ¤ÚÁ· ·Ó¿Ï·Û˘ ÛÙËÓ ÎÂÓÙÚÈ΋ Ï·Ù›· Ù˘ fiÏ˘. °È· “˘ÂÚ‚ÔÏÈÎfi ÎfiÛÙÔ˜ Î·È ÌË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈΤ˜ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ” , ¤Î·Ó ÏfiÁÔ Ô ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ Ù˘ Ì›˙ÔÓÔ˜ ÌÂÈÔ„ËÊ›·˜ ÃÚ. μÔ‡ÏÁ·Ú˘. “¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÛÔ‚·Ú‹ ÌÂϤÙË, Ë ÔÔ›· Ù›ıÂÙ·È Û ‰È·‚ԇϢÛË ÛÙÔ˘˜ ÙÔÈÎÔ‡˜ ÊÔÚ›˜” , ‰‹ÏˆÛ ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ μ·ÁÁ. ÷Ù˙Ë΢ÚÈ¿ÎÔ˜. *Δ∏¡ ¶∞ƒ∞™Δ∞™∏, ˆÛÙfiÛÔ, ÛÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ˙‹ÙËÌ· ¤ÎÏÂ„Â Ë ‰ËÌÔÙÈ΋ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ Ù˘ ÏÂÈÔ„ËÊ›·˜ ∂ϤÓË ª·Ù›Î·, Ë ÔÔ›· ηٷ„‹ÊÈÛ ÙËÓ ÚÔÌÂϤÙË ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘. ∫·È Ê˘ÛÈο, Ë ÛÙ¿ÛË Ù˘ ·˘Ù‹, ÛÙ¿ıËΠ·ÊÔÚÌ‹ ÁÈ· Û¯fiÏÈ·, ηıÒ˜ fiÏÔÈ ÙËÓ ÂÚÌ‹ÓÂ˘Û·Ó ˆ˜ ¤ÎÊÚ·ÛË ‰˘Û·Ú¤ÛÎÂÈ·˜ ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ Ù˘, ÁÈ· ÙËÓ ÚfiÛÊ·ÙË ·ÔÌ¿ÎÚ˘ÓÛ‹ Ù˘ ·fi ÙË ı¤ÛË Ù˘ ·ÓÙȉËÌ¿Ú¯Ô˘. *¢ƒπªÀ ηÙËÁÔÚÒ Î·Ù¿ ÙÔ˘ ¢ËÌ¿Ú¯Ô˘ ÚÔÛˆÈο ÂÍ·¤Ï˘ÛÂ Ô ÃÚ. μÔ‡ÏÁ·Ú˘ Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÂÂÚÒÙËÛË ÙÔ˘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˘, ÁÈ· ÙË ‰È·ÌfiÚʈÛË ‰ÚfiÌÔ˘ Ô˘ Ô‰ËÁ› Û ȉÈÔÎÙËÛ›· Û˘ÁÁÂÓÈÎÔ‡ ÚÔÛÒÔ˘ ÙÔ˘ μ·ÁÁ. ÷Ù˙Ë΢ÚÈ¿ÎÔ˘. “¢ÂÓ Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ Ô ÂÚÁÔÏ¿‚Ô˜ Ó· ‰Ô‡Ï„ ·ÌÈÛı›. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È Î·ı·Ú¿ ÁÈ· ÍÂϋڈ̷ ÚÔÂÎÏÔÁÈÎÔ‡ ÁÚ·ÌÌ·Ù›Ô˘, ηıÒ˜ fiÏË Ë ·ÁÚÔÙÈ΋ Ô‰ÔÔÈ›· Â›Ó·È ·‰È¿‚·ÙË Î·È ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ‰Ôı› Ô‡Ù ¤Ó· ¢ÚÒ” , ·Ó¤ÊÂÚ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ô ÃÚ. μÔ‡ÏÁ·Ú˘. *æ∏ºπ™ª∞ Û˘Ì·Ú¿ÛÙ·Û˘ ÛÙÔÓ ·ÁÒÓ· ÙˆÓ ÂÚÁ·˙Ô̤ӈÓ, ‰ËÌÔÛ›Ô˘ Î·È È‰ÈˆÙÈÎÔ‡ ÙÔ̤· Âͤ‰ˆÛ ÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡, ÙÔÓ›˙ÔÓÙ·˜ ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ ˆ˜ “ÛÙÔ ÎÚ›ÛÈÌÔ ·˘Ùfi ‰È¿ÛÙËÌ· Ô˘ ‰È¤Ú¯ÂÙ·È Ë ¯ÒÚ· Ì·˜ ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ¤¯Ô˘Ó Âȉ›ÍÂÈ Û‡ÓÂÛË Î·È ˘¢ı˘ÓfiÙËÙ· Î·È ¤ÙÛÈ Ú¤ÂÈ Î·È ·˘ÙÔ› Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆÈÛÙÔ‡Ó ·fi ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË” .

¶ÂÚÈÊÂÚÂȷΤ˜ ÂÈÛËÌ¿ÓÛÂȘ °Ú¿ÊÂÈ Ô °IøP°O™ •YNO™

∞ÔÎÚÈ¿ÙÈÎÔ˜ ¯ÔÚfi˜ ªÂ ÌÂÁ¿ÏË ÂÈÙ˘¯›· Î·È Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Ï‹ıÔ˜ ÎfiÛÌÔ˘ ¤ÁÈÓ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ “¶·Ú¿‰ÔÛË” ÛÙË ™Ô‡ÚË Ô ÂÙ‹ÛÈÔ˜ ¯ÔÚfi˜ ÙÔ˘ ªÔÚʈÙÈÎÔ‡ Î·È §·ÔÁÚ·ÊÈÎÔ‡ √Ì›ÏÔ˘ ¶ÙÂÏÂÔ‡. ∏ ÂΉ‹ÏˆÛË Ô˘ ·ÔÙÂÏ› ıÂÛÌfi ϤÔÓ ÁÈ· Ù· ‰ÚÒÌÂÓ· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ¢¯·Ú›ÛÙËÛÂ Î·È ÈηÓÔÔ›ËÛ ÙÔ˘˜ ·Ú¢ÚÈÛÎÔ̤ÓÔ˘˜ ÙfiÛÔ ·fi ·fi„ˆ˜ ÔÚÁ¿ÓˆÛ˘, fiÛÔ Î·È ÌÔ˘ÛÈ΋˜ Î·È ¯ÔÚÔ‡. ΔËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË ¯·ÈÚ¤ÙËÛÂ Ë Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ √Ì›ÏÔ˘ ∂ϤÓË ¶··ÏÂÍÔÔ‡ÏÔ˘-μ·ÏˆÌ¤ÓÔ˘ Î·È Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ¶ÙÂÏÂÔ‡ ¶·ÓÙ·˙‹˜ ¶··ÛÙÂÚÁ›Ô˘. ∏ Úfi‰ÚÔ˜ ¢¯·Ú›ÛÙËÛ ÙÔ˘˜ ·Ú¢ÚÈÛÎÔ̤ÓÔ˘˜ ÁÈ· ÙËÓ ·Á¿Ë ÙÔ˘˜ ÚÔ˜ ÙÔÓ ŸÌÈÏÔ Î·È ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛ¤ÏÂ˘Û‹ ÙÔ˘˜ Û οı ÙÔ˘ ÂΉ‹ÏˆÛË. ∂˘¯·Ú›ÛÙËÛ Â›Û˘ ÙÔ ¢‹ÌÔ ¶ÙÂÏÂÔ‡ ÁÈ· ÙË ‚Ô‹ıÂÈ¿ ÙÔ˘ ÛÙÔÓ ÂÌÏÔ˘ÙÈÛÌfi Ù˘ ÈÌ·ÙÈÔı‹Î˘ Ì 12 Ӥ˜ ÙÔÈΤ˜ ÊÔÚÂÛȤ˜, ηıÒ˜ Â›Û˘ Î·È ÁÈ· ÙȘ ‰È¢ÎÔχÓÛÂȘ Ô˘ ·Ú¤¯ÔÓÙ·È. ∂›Û˘ ¢¯·Ú›ÛÙËÛ ÙËÓ ª·Ú›· ¶··ÛÙÂÚÁ›Ô˘ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛÊÔÚ¿ ÚÔ˜ ÙÔÓ ŸÌÈÏÔ ‰‡Ô ÚÔÛˆÈÎÒÓ Ù˘ ÊÔÚÂÛÈÒÓ. Δ¤ÏÔ˜ ¢¯·Ú›ÛÙËÛ ÙÔÓ ÃÚ‹ÛÙÔ μÔ‡ÏÁ·ÚË, ‰ÈÎËÁfiÚÔ Î·È ‰ËÌÔÙÈÎfi Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡, ÁÈ· ÙȘ ·ÊÈÏÔÎÂÚ‰Ò˜ ÚÔÛÊÂÚı›Û˜ ˘ËÚÂۛ˜ ÙÔ˘ ÛÙËÓ ·Ó·ÁÓÒÚÈÛË ÙÔ˘ √Ì›ÏÔ˘, ηıÒ˜ Î·È ÙÔÓ ÁÓˆÛÙfi ¯ÔÚԉȉ¿ÛηÏÔ - Ï·ÔÁÚ¿ÊÔ ∫ÒÛÙ· °ÎÔ˘ÓÙ¿Ú· ÁÈ· ÙÔ ÔχÙÈÌÔ ¤ÚÁÔ ÙfiÛÔ ÛÙÔÓ ŸÌÈÏÔ, fiÛÔ Î·È ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ·. √ ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ÛÙËÓ ·ÓÙ·¿ÓÙËÛ‹ ÙÔ˘ ˘ÔÛ¯¤ıËΠοı ÛÙ‹ÚÈÍË ·fi ÏÂ˘Ú¿˜ ¢‹ÌÔ˘ Î·È Û˘Á¯¿ÚËΠÙÔÓ ŸÌÈÏÔ ÁÈ· ÙË ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ¿ ÙÔ˘, ¢¯fiÌÂÓÔ˜ ÁÈ· ÙÔ 2010 Ù· ηχÙÂÚ·. ∞ÎÔÏÔ‡ıˆ˜ ÔÈ ¯ÔÚ¢ÙÈΤ˜ ÔÌ¿‰Â˜, 4 ÛÙÔÓ ·ÚÈıÌfi, ‰‡Ô ·È‰ÈΤ˜

Î·È ‰‡Ô ÂÓËϛΈÓ, ¯fiÚ„·Ó Ì ¯¿ÚË Î·È ÙÂÏÂÈfiÙËÙ· ·Ú·‰ÔÛÈ·ÎÔ‡˜ ¯ÔÚÔ‡˜ Ì ·Ú·‰ÔÛȷΤ˜ ÊÔÚÂÛȤ˜. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ¯fiÚ„·Ó: ÃÈÒÙÈÎÔ, °È·ÙÚfi, ™Ù· ÙÚ›·, ∫ÔÚ·ÎÈ·Ó›ÙÈÎÔ, ™Ô‡ÛÙ· ¢ˆ‰ÂηӋÛÔ˘, ™˘ÚÙfi ¶fiÏ˘, ¶·Ú·Ì˘ıÈ¿, ∑·ÁÔÚ›ÛÈÔ, ª·˙·ÚÁοӷ, ∫ÔÊÙfi, ¶ËÏÈÔÚ›ÙÈÎÔ, ™ÙȘ ÙÚÂȘ, ª·˚ÓÙÔ‡Ûη, ¶Ë‰Ë¯Ùfi ƒfi‰Ô˘, √Ì·Ï ¶fiÓÙÔ˘ Î·È Ãڈ̷ÙÈÛÙ¿ ΔÛÔ˘Ú¿È·. ∞ÎÔÏÔ‡ıˆ˜ ÔÈ ·Ú¢ÚÈÛÎfiÌÂÓÔÈ ‰È·ÛΤ‰·Û·Ó ̤¯ÚÈ ÙȘ ÚˆÈÓ¤˜ ÒÚ˜. ∂˘¯¿ÚÈÛÙË ·ÚÔ˘Û›· “Ù· ·È‰È¿ ·fi ÙÔ˘˜ ∞Á›Ô˘˜ £ÂÔ-

£Â·ÙÚÈÎfi ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈ

*∞¶√°√∏Δ∂ÀΔπ∫∏ ‹Ù·Ó Ë Î›ÓËÛË ÛÙ· ÂÌÔÚÈο ηٷÛÙ‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙˆÓ ÊÂÙÈÓÒÓ ¯ÂÈÌÂÚÈÓÒÓ ÂÎÙÒÛˆÓ. ™‡Ìʈӷ Ì ٷ ÛÙÔȯ›· Ù˘ ŒÓˆÛ˘ ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÔ‚ÈÔÙ¯ÓÒÓ Î·È ∂ÌfiÚˆÓ Â·Ú¯›·˜ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ Ô Ù˙›ÚÔ˜ ÛËÌ›ˆÛ ÙÒÛË Û ÔÛÔÛÙfi 20% Û˘ÁÎÚÈÙÈο Ì ÙËÓ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë ÂÚÛÈÓ‹ ÂÚ›Ô‰Ô. √È Î·Ù·ÛÙË̷ٿگ˜ ¢ÂÏÈÛÙÔ‡Ó fiÙÈ ı· ηٷʤÚÔ˘Ó Ó· ÚÔÛÂÏ·ÛÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ηٷӷψ٤˜ Ì ٷ ·ÓÔÈÍÈ¿ÙÈη ›‰Ë, ηıÒ˜ Ë ÂÔÚÙ·ÛÙÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô˜ ÙÔ˘ ¶¿Û¯· ÍÂÎÈÓ¿ Û ¤Ó· Ì‹Ó·. *∞¡∞ƒΔ∏£∏∫∂ ÛÙÔ ‰È·‰›ÎÙ˘Ô Ë ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· ÙÔ˘ ∂ÏÏËÓÈÎÔ‡ √ÚÂÈ‚·ÙÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ (∂√™) ∞ÏÌ˘ÚÔ‡, Ì ‰È‡ı˘ÓÛË www.eosalmyrou.gr. ™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘, ̤¯ÚÈ Ó· ÂÓËÌÂÚˆı› Ï‹Úˆ˜ Ë ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· Ì ÙȘ ‰Ú¿ÛÂȘ Î·È Ù· ¿ÚıÚ·, ÔÈ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ ı· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÈÎÔÈÓˆÓÔ‡Ó Ì¤Ûˆ ÙÔ˘ ˘¿Ú¯ÔÓÙÔ˜ mail (eos.almyrou@gmail.com), ηıÒ˜ Î·È ÛÙ· ÙËϤʈӷ ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘, 24220 26280 Î·È ÎÈÓ. 698 9822066. *™∏ª∞¡Δπ∫√ “ÙÚ›ÔÓÙÔ” ηٿÊÂÚ ӷ ¿ÚÂÈ ÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ∫˘Úȷ΋ ÛÙËÓ ¤‰Ú· ÙÔ˘ ÁÈ· ÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Ù˘ ¢’ ∂ıÓÈ΋˜ Ô ¶‡Ú·ÛÔ˜ ¡¤·˜ ∞Á¯È¿ÏÔ˘, ηٷʤÚÓÔÓÙ·˜ Ó· ÂÈÎÚ·Ù‹ÛÂÈ Ì ÛÎÔÚ 2-1 ÙÔ˘ ¶˘ÚÁÂÙÔ‡. √È ∞Á¯È·Ï›Ù˜ ÌÂÙ¿ ·fi ‰˘Ô Ì‹Ó˜ ¯ˆÚ›˜ Ó›ÎË, ÌÔÚÔ‡Ó ÌÂÙ¿ ÙÔ ÚÔ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓÔ ıÂÙÈÎfi ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ·ÙÂÓ›˙Ô˘Ó ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ Ì ·ÈÛÈÔ‰ÔÍ›·, ηıÒ˜ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙËÓ 5Ë ı¤ÛË Ù˘ ‚·ıÌÔÏÔÁ›·˜ Ì 31 fiÓÙÔ˘˜. *∏ ¶√§À ηϋ ÂÌÊ¿ÓÈÛË ÙˆÓ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙÒÓ ÙÔ˘ °.™. ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ ·ÔÙ˘ÒıËΠÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ∫˘Úȷ΋ ÁÈ· ÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Ù˘ ∞’ ∂¶™£, Ì ÙÔ ÂÓÙ˘ˆÛÈ·Îfi 4-0 Â› Ù˘ ∞ÎÚfiÔÏ˘. √È “΢·ÓfiÏ¢ÎÔÈ” ÊÈÁÔ˘Ú¿ÚÔ˘Ó ÛÙËÓ 3Ë ı¤ÛË ÙÔ˘ ‚·ıÌÔÏÔÁÈÎÔ‡ ›Ó·Î·, ¤¯ÔÓÙ·˜ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÂÈ 38 fiÓÙÔ˘˜, ‰Â›¯ÓÔÓÙ·˜ ˆ˜ ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ‰È¿ÛÙËÌ· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û ·ÓÔ‰È΋ ÔÚ›·... *π™√¶∞§π∞ Ì ÛÎÔÚ 1-1 ·Ú·¯ÒÚËÛ ÛÙËÓ ¤‰Ú· ÙÔ˘ ÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ∫˘Úȷ΋ ÁÈ· ÙÔ ›‰ÈÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Ô ∞›·˜ ™Ô‡Ú˘, ÛÙËÓ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ ∫ÂÓÙ·‡ÚÔ˘. √È ™Ô˘ÚÈÒÙ˜ ‰ÂÓ ·¤‰ˆÛ·Ó ηÏfi Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ, ˆÛÙfiÛÔ ·Ú¿ ÙÔ ÚÔ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó Ó· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙËÓ 9Ë ı¤ÛË Ù˘ ‚·ıÌÔÏÔÁ›·˜, ¤¯ÔÓÙ·˜ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÂÈ 27 Û˘ÓÔÏÈο fiÓÙÔ˘˜. *™¶√À¢∞π√ “‰ÈÏfi” ηٿÊÂÚ ӷ ¿ÚÂÈ ÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ∫˘Úȷ΋ ÁÈ· ÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Ù˘ ∞’ ∂¶™£, Ë ŒÓˆÛË ¶ÚˆÙÂۛϷԘ/ ∞¯ÈÏϤ·˜, ÎÂÚ‰›˙ÔÓÙ·˜ Ì ÛÎÔÚ 2-0 ÙÔÓ ª·ÁÓËÛÈ·Îfi. √È ¶ÙÂÏ¿Ù˜ “·Ó¿Û·Ó·Ó” ‚·ıÌÔÏÔÁÈο ÌÂÙ¿ ·fi ·˘Ù‹ ÙÔ˘˜ ÙËÓ ÂÈÙ˘¯›· Î·È Í¤Ê˘Á·Ó ·fi ÙËÓ ÚÔÙÂÏÂ˘Ù·›· ı¤ÛË ÙÔ˘ ‚·ıÌÔÏÔÁÈÎÔ‡ ›Ó·Î·, ¤¯ÔÓÙ·˜ 17 fiÓÙÔ˘˜.

‰ÒÚÔ˘˜” , Ê›ÏÔÈ fiÏÔÈ ÙÔ˘ √Ì›ÏÔ˘. ΔËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË Ù›ÌËÛ·Ó Ì ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘˜ Î·È ÔÈ: ¶Úfi‰ÚÔ˜ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ Î·È ‰È¢ı‡ÓÙÚÈ· ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™¯ÔÏ›Ԣ ¶ÙÂÏÂÔ‡ ∞ı·Ó·Û›· ¶··ÛÙ·Ì¿ÙË, ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ ∫ÒÛÙ·˜ ™·Ófi˜, ‰ËÌÔÙÈÎfi˜ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ΔÚÈ·ÓÙ¿Ê˘ÏÏÔ˜ ÷Ù˙ËÏ‹˜, ÚÔ˚ÛÙ¿ÌÂÓÔ˜ 1Ô˘ °Ú·Ê›Ԣ ∞/ıÌÈ·˜ ∂Î/Û˘ °È¿ÓÓ˘ ¶··˚ˆ¿ÓÓÔ˘, Ô Úfi‰ÚÔ˜ Î·È ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∂Ï·ÈÔ˘ÚÁÈÎÔ‡ ™˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌÔ‡ ¶ÙÂÏÂÔ‡ ¡ÈÎfiÏ·Ô˜ §ÂÌÔÓ‹˜ Î·È °ÂÒÚÁÈÔ˜ ∫·ÚÔ‡Ù˘ Î·È Ï‹ıÔ˜ ÎfiÛÌÔ˘.

√ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ μÏ¿¯ˆÓ ª¤Û· Û ̛· Ôχ ˙ÂÛÙ‹ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· ¤ÁÈÓ ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ 19 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ Û ٷ‚¤ÚÓ· Ù˘ ™Ô‡Ú˘ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ÙÔ˘ ¢.™. ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ μÏ¿¯ˆÓ ∂·Ú¯›·˜ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ Ì ÔÏÏ¿ ̤ÏË ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ·fi ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ ™Ô‡Ú˘. ∏ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË Û˘Ó¿ÓÙËÛË ¤ÁÈÓ Ì ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ÙÔ˘ ¢.™. ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ Î·È ÂÓÙ¿ÛÛÂÙ·È Û ̛·

ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÚÔÛ¤Ï΢Û˘ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚˆÓ ÌÂÏÒÓ ÛÙÔ ™‡ÏÏÔÁÔ Î·È ÂÓ‰˘Ó¿ÌˆÛ‹˜ ÙÔ˘. √È ·Ú¢ÚÈÛÎfiÌÂÓÔÈ ÙÚ·ÁÔ‡‰ËÛ·Ó ÔÏ˘ÊˆÓÈο ÙÚ·ÁÔ‡‰È· Û ̛· Ôχ fiÌÔÚÊË ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·, ÂÓËÌÂÚÒıËÎ·Ó ÁÈ· ÙȘ ‰Ú¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘, ¯fiÚ„·Ó Î·È ·Ó·Ó¤ˆÛ·Ó ÙÔ˘˜ ‰ÂÛÌÔ‡˜ Ì ÙÔ ™‡ÏÏÔÁÔ. ∞ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë ‰Ú¿ÛË ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› Î·È ÛÙÔÓ ∞ÏÌ˘Úfi Û ËÌÂÚÔÌËÓ›· Ô˘ ı· ·Ó·ÎÔÈÓˆı›.

∂ΉÚÔÌ‹ ÛÙÔ ¶ÂÚÙÔ‡ÏÈ ∏ÌÂÚ‹ÛÈ· ÂΉÚÔÌ‹ ÛÙÔ Ì·Á¢ÙÈÎfi ¶ÂÚÙÔ‡ÏÈ, Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ 12 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘, ÙÔ 1Ô °˘ÌÓ¿ÛÈÔ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡. √ ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ ∞ÔÛÙÔÏ¿Î˘ £ˆÌ¿˜ Î·È ÔÈ Û˘ÓÔ‰Ô› ηıËÁËÙ¤˜ μ·ÏηÓÈÒÙ˘ ¢ËÌ‹ÙÚ˘, ºÔ‡ÓÙ· °ÂˆÚÁ›·, ª·Î¿ÌË μ¿Ûˆ, ΔÛÈ·Ì·Ó‹ ∂ϤÓË, ƒ¿ÙË ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·, ∞Ó‰ÚÈÙÛ¿ÓÔ˘ ∫·ÙÂÚ›Ó· Î·È ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜, Ì ΤÊÈ, ÂÓıÔ˘ÛÈ·ÛÌfi Î·È Ê˘ÛÈÔÏ·ÙÚÈ΋ ‰È¿ıÂÛË ÍÂΛÓËÛ·Ó, ¤¯ÔÓÙ·˜ ÁÈ· Û‡ÌÌ·¯Ô ÙÔÓ ·›ıÚÈÔ Î·ÈÚfi. ª·˙› ÙÔ˘˜ Î·È Ë ÂÎÏÂÎÙ‹ Û˘ÓÙÚÔÊÈ¿ ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ °ÔÓ¤ˆÓ Î·È ∫ˉÂÌfiÓˆÓ ·ÔÙÂÏÔ‡ÌÂÓË ·fi ÙËÓ Úfi‰ÚÔ ∂Λ˙ÔÁÏÔ˘ ∑ˆ‹, ÙÔÓ ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ °ÂÒÚÁÈÔ Î·È Ù· ̤ÏË ∞ÚÁ˘ÚÔÔ‡ÏÔ˘ ª·Ú›·, ∫ÔÏÔ‚Ô‡ ¡Ù›Ó· Î·È ∫ÔÎΛÓÔ˘ ÕÚÙÂÌË. √ ·Ú¿‰ÂÈÛÔ˜ ÙÔ˘ ‚Ô˘ÓÔ‡ ͉ÈψÓfiÙ·Ó ÌÚÔÛÙ¿ ÙÔ˘˜

Û ÌÈ· Ê·ÓÙ·ÛÌ·ÁÔÚÈ΋ ¯ÚˆÌ·ÙÈ΋ ·Ó‰·ÈÛ›·, ̤۷ ÛÂ Û˘Ó¯›˜ ÂÓ·ÏÏ·Á¤˜ ÙÔ˘ ηÈÚÔ‡, Ô˘ ·fi ÙÔÓ ÌÂı˘Ṳ̂ÓÔ ‹ÏÈÔ Ì¤Û· ·fi Ù· Û‡ÓÓÂÊ· ÂÚÓÔ‡Û·Ì Û ÌÈ· ¿ÁÚÈ· ‚ÚÔ¯‹, Ì ·ÔÎÔڇʈ̷ ÙÔ ÊÚ¤ÛÎÔ ¯ÈfiÓÈ Ô˘ ·Û¿ÏÈ˙ Ì ÙȘ ·ÛËÌȤ˜ ÙÔ˘ ·ÓÙ·‡ÁÂȘ ÙȘ ¯ÈÔÓÔÛΤ·ÛÙ˜ ÎÔÚʤ˜. ™ÙÔ ¯ÈÔÓÔ‰ÚÔÌÈÎfi ΤÓÙÚÔ Ì ÙÔÓ ˘ÂÚÛ‡¯ÚÔÓÔ ÂÍÔÏÈÛÌfi ÙÔ˘, ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ·fiÏ·˘Û·Ó ÛÎÈ ÁÈ· ·Ú¯¿ÚÈÔ˘˜ Î·È ÚÔ¯ˆÚË̤ÓÔ˘˜ Î·È ¤ÏÎËıÚ·. √È ÈÔ

ÚÔÌ·ÓÙÈÎÔ› ÚÔÙ›ÌËÛ·Ó ÙËÓ ·Ó¿‚·ÛË Ì “ÏÈÊÙ” ·ÔÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·˜ ÙË ÛÙˆÈ΋ Á·Ï‹ÓË ÙÔ˘ ÙÔ›Ô˘. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÁÂ˘Ì¿ÙÈÛ·Ó Û ¤Ó· fiÌÔÚÊÔ ·Ú·‰ÔÛÈ·Îfi ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ ÛÙËÓ ∂Ï¿ÙË. ΔÔ 1Ô °˘ÌÓ¿ÛÈÔ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ ¢¯·ÚÈÛÙ› ȉȷ›ÙÂÚ·, ÙÔÓ ¢‹Ì·Ú¯Ô ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ ÷Ù˙Ë΢ÚÈ¿ÎÔ ∂˘¿ÁÁÂÏÔ Î·È ÙÔÓ ÁˆfiÓÔ ∫·ÙÛ·Úfi μ·Û›ÏÂÈÔ ÁÈ· ÙËÓ Â˘ÁÂÓÈ΋ ÙÔ˘˜ ¯ÔÚËÁ›·, Ô˘ ÊÚfiÓÙÈÛ·Ó ÁÈ· ÙËÓ ·ÛÊ·Ï‹ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ Ì Ô‡ÏÌ·Ó.

™˘Ó¯›˙ÂÈ ÙËÓ ÂÈÙ˘¯Ë̤ÓË ÔÚ›· ÙÔ˘, ÙÔ ı·ÙÚÈÎfi ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ Ô˘ ΤډÈÛ ÙȘ ηډȤ˜ ÙˆÓ ı·ÙÒÓ Ô˘ ›¯·Ó ÙË ¯·Ú¿ Ó· ‰Ô˘Ó ÙËÓ ·›ÛÙ¢ÙË ÎˆÌˆ‰›· ÙÔ˘ ∑ˆÚ˙ ºÂ˚ÓÙÒ, “ƒ¿ÊÙ˘ ΢ÚÈÒÓ” Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· ÙÔ˘ ¢ËÌ‹ÙÚË ¡¿ÓÔ˘. ªÂÙ¿ ÙËÓ ÂÚÛÈÓ‹ ÂÈÙ˘¯›· Î·È ÙË ÌÂÁ¿ÏË ÚÔۤϢÛË ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ Ô ‹¯Ë˜ ¤¯ÂÈ ÙÂı› „ËÏ¿ Î·È Ë ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ô˘ Á›ÓÂÙ·È ·fi ÙÔ˘˜ Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÔÓÙ˜, ·ÏÏ¿ Î·È ·fi ÙÔ˘˜ ˘‡ı˘ÓÔ˘˜ Â›Ó·È ÌÂÁ¿ÏË. ™ÙË ı·ÙÚÈ΋ ÔÌ¿‰·, ÌÂÙ¿ Î·È ÙËÓ ÚÔÛı‹ÎË ÔÏÏÒÓ Ó¤ˆÓ ÌÂÏÒÓ ÂÈÎÚ·Ù› ÂÓıÔ˘ÛÈ·ÛÌfi˜, ·Á¿Ë ÁÈ· ·˘ÙfiÓ ÙÔ Ì·ÁÈÎfi ÎfiÛÌÔ Ù˘ Ù¤¯Ó˘, fiÚÂÍË ÁÈ· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·, Î·È ·Ó˘ÔÌÔÓËÛ›· ÁÈ· ÙË ¯·Ú¿ ÙÔ˘ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ˘ “Ù·ÍȉÈÔ‡” ÌÂٷʤÚÔÓÙ·˜ fi¯È ÌfiÓÔ ÙÔ˘˜ ËıÔÔÈÔ‡˜ Ô˘ ı· Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó, ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ˘˜ ı·٤˜ Ô˘ ı· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈ· ·Ú¿ÛÙ·ÛË, Ì·ÎÚÈ¿ ·fi Ù· ¿Á¯Ë Ù˘ ηıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ·˜, ÚÔÛʤÚÔÓÙ·˜ ¿ÏÏË ÌÈ· ÂӉȷʤÚÔ˘Û· ÂÌÂÈÚ›· Î·È ÌÈ· ·Ó¿Û· ÍÂÁÓÔÈ·ÛÈ¿˜. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÌÈ· ·Ú¿ÛÙ·ÛË ¤ÎÏËÍË... Ô˘ ÍÂʇÁÂÈ ·fi Ù· ̤¯ÚÈ ÙÒÚ· ÛÙ¿ÓÙ·Ú ÙÔ˘ ÂÚ·ÛÈÙ¯ÓÈÎÔ‡ ı¿ÙÚÔ˘, Ë ÔÔ›· ı· ·Ó·ÎÔÈÓˆı› Ï›Á˜ ̤Ú˜ ÚÈÓ ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›·Û‹ Ù˘, ÎÚ·ÙÒÓÙ·˜ ¤ˆ˜ ÙfiÙ Û ·ÁˆÓ›· ÙÔ‡˜ ı·٤˜, ÌÂÙ¿ ·fi ÔÌfiʈÓË ·fiÊ·ÛË ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ Ù˘ ÔÌ¿‰Ô˜. ΔÔ ı·ÙÚÈÎfi ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈ ÎÚ·Ù¿ ÙȘ “fiÚÙ˜” ÙÔ˘ ·ÓÔȯ٤˜, ÁÈ’’ ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ ÂӉȷʤÚÔÓÙ·È Ó· Á›ÓÔ˘Ó ÎÔÈÓˆÓÔ› ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ Ì·ÁÈÎÔ‡ ÎfiÛÌÔ˘ ÙȘ Ù¤¯Ó˘, ›ÙÂ Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÔÓÙ·˜ ÛÙËÓ Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈ· ·Ú¿ÛÙ·ÛË Â›Ù ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÒÓÙ·˜ ·Ï¿ Ù· Ì·ı‹Ì·Ù· ·ÔÎÔÌ›˙ÔÓÙ·˜ ÌÔÓ·‰ÈΤ˜ ÂÌÂÈڛ˜. ŸÛÔÈ ı¤ÏÔ˘Ó ÌÔÚÔ‡Ó Â›Û˘ Ó· ÛÙËÚ›ÍÔ˘Ó ÙËÓ ÔÌ¿‰·, Û ¿ÏϘ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜, fiˆ˜ ηٷÛ΢‹ ÛÎËÓÈÎÒÓ, ÎÔÛÙÔ˘ÌÈÒÓ, ˘‡ı˘ÓÔÈ ÊÚÔÓÙÈÛÙËÚÈ·ÎÔ‡ ˘ÏÈÎÔ‡, Ì·ÎÈÁÈ¿˙, ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌfi˜, ÚÔ‚ÔÏ‹ Î·È ÚÔÒıËÛË Ù˘ ‰Ú¿Û˘ Ù˘ ÔÌ¿‰Ô˜ ÛÙ· ªª∂. ™ÙËÓ ÔÌ¿‰· Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó: ∞ϤÎÔ˜ ∫·Ú·Ì¿Û˘, ÃÚ‹ÛÙÔ˜ ∫·Ú·˙Ô‡˘, ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ¡Ùԇη˜, ÿȉˆ ∞ÁÁÂÏÔ‡‰Ë, ∂Ï¢ıÂÚ›· ªÔ˘ÎÔ˘‚¿Ï·, ª›Ó· ÷Ù˙ËÏ‹, ª·Ú›· °È·Ù·Á¿Ó·, ∂‡Ë ™·Ì·Ú¿, ¶··Ó¿ÙÛÈÔ˜ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜, ∫˘Úȷ΋ £ÂÔ‰ÒÚÔ˘, ª·ÚÈ¿ÓÓ· °ÂˆÚÁ›Ô˘, ™ÔÊ›· °ÎÔ˘ÓÙ‹, ¢‹ÌËÙÚ· ™ÙÂÊ·Ó‹, ∫·ÏfiÁËÚÔ˜ πˆ¿ÓÓ˘, ŒÏÂÓ· ª·ÓÙ‹, °È¿ÓÓ˘ ∫·ÌÔ˘Ú›‰Ë˜, ∫ÒÛÙ·˜ ∑Ô‡˘. ΔËϤʈÓÔ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ ÁÈ· Û˘ÌÌÂÙÔ¯¤˜: ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ 2422024857.


T√ B∏ª∞

Δ√À

A§ªÀƒ√À

27

KYPIAKH 28 ºEBPOYAPI√À 2010

™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ ‰È·‰ËÌÔÙÈ΋˜ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ Ì ÙÔ˘˜ √Δ∞ Ù˘ ÓÔÙÈÔ‰˘ÙÈ΋˜ ª·ÁÓËÛ›·˜

¶ÚfiÁÚ·ÌÌ· ·Ó·Î‡ÎψÛ˘ ÛÙË ™Ô‡ÚË £· ÙÔÔıÂÙËıÔ‡Ó 49 Û˘ÓÔÏÈο ο‰ÔÈ Û fiÏ· Ù· ¢ËÌÔÙÈο ¢È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù·

ÙËÓ ˘ÔÁÚ·Ê‹ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈ΋˜ ۇ̂·Û˘ Ì ÙÔ˘˜ ¢‹ÌÔ˘˜ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡, ¡¤·˜ ∞Á¯È¿ÏÔ˘, ¶ÙÂÏÂÔ‡ Î·È ÙËÓ ∫ÔÈÓfiÙËÙ· ∞Ó¿‚Ú·˜, ı· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ Ô ¢‹ÌÔ˜ ™Ô‡Ú˘, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯ÂÈ Û ÚfiÁÚ·ÌÌ· ‰È·‰ËÌÔÙÈ΋˜ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈ΋ ‰È·¯Â›ÚÈÛË ÙˆÓ ‰ËÌÔÙÈÎÒÓ ·Ô‚Ï‹ÙˆÓ Û˘Û΢·Û›·˜. ™¯ÂÙÈ΋ ·fiÊ·ÛË ¤Ï·‚ ÛÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÙÔ˘ Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ™Ô‡Ú˘ Î·È ı· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ó ÔÈ ¢‹ÌÔÈ ¶ÙÂÏÂÔ‡ Î·È Ë ∫ÔÈÓfiÙËÙ· ∞Ó¿‚Ú·˜. μ¿ÛÂÈ ÙÔ˘ ۯ‰ȷÛÌÔ‡ ÚԂϤÂÙ·È Ë ÚÔÌ‹ıÂÈ· 184 ο‰ˆÓ ·Ó·Î‡ÎψÛ˘ ·Ó·ÏÔÁÈο Ì ÙÔÓ ÏËı˘ÛÌfi οı ¢‹ÌÔ˘, ÂÓÒ ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÙ·È ˆ˜ Ë ÔÛfiÙËÙ· ÙˆÓ ·Ó·Î˘ÎÏÒÛÈÌˆÓ ˘ÏÈÎÒÓ ı· ·Ó¤ÏıÂÈ ÂÙËÛ›ˆ˜ ÛÙÔ˘˜ 526 ÙfiÓÔ˘˜. ¡· ·Ó·ÊÂÚı› fiÙÈ ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÂÊ·ÚÌfi˙ÂÙ·È ‹‰Ë ÛÙÔ ¢‹ÌÔ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡, Ô ÔÔ›Ô˜ ı· ·Ó·Ï¿‚ÂÈ ÙÔ Û˘ÓÙÔÓÈÛÌfi ÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ √Δ∞ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜. ƒÂÔÚÙ¿˙:

°πøƒ°√™ •À¡√™, xinos@e-thessalia.gr

“™Ùfi¯Ô˜ Ì·˜ Ì ÙËÓ ˘ÔÁÚ·Ê‹ Ù˘ ÚÔ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓ˘ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈ΋˜ ۇ̂·Û˘ Â›Ó·È Ë ·Ó·‚¿ıÌÈÛË Ù˘ ÔÈfiÙËÙ·˜ ˙ˆ‹˜ ÙˆÓ Î·ÙÔ›ÎˆÓ ÙˆÓ ÂÚÈÔ¯ÒÓ Ô˘ Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó, ̤ۈ Ù˘ χÛ˘ ÙÔ˘ ÚÔ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜ Ù˘ ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈ΋˜ ‰È·¯Â›ÚÈÛ˘ ÙˆÓ ‰ËÌÔÙÈÎÒÓ ·Ô‚Ï‹ÙˆÓ Û˘Û΢·Û›·˜ Ô˘ Â› ÛÂÈÚ¿ ÂÙÒÓ Ì·˜ ··Û¯ÔÏ›”, ÙÔÓ›˙ÂÈ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ™Ô‡Ú˘ ∫ˆÓ. ∫·Ú·ÁÎÈfi˙ÔÁÏÔ˘. Ÿˆ˜ ÚԷӷʤÚıËÎÂ, Ô ¢‹ÌÔ˜ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ ̤ۈ Ù˘ ÔÚÁ·ÓˆÌ¤Ó˘ ¢È‡ı˘ÓÛ˘ ∫·ı·ÚÈfiÙËÙ·˜ - ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜, ˘ÏÔÔÈ› ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ù˘ ∂Ó·ÏÏ·ÎÙÈ΋˜ ¢È·¯Â›ÚÈÛ˘ ÙˆÓ ‰ËÌÔÙÈÎÒÓ ·Ô‚Ï‹ÙˆÓ Û˘Û΢·Û›·˜ ·fi ÙÔ 2008, ¤¯ÔÓÙ·˜ ˘ÔÁÚ¿„ÂÈ Û‡Ì‚·ÛË Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ Ì ÙËÓ “∂ÏÏËÓÈ΋ ∂Ù·ÈÚ›· ∞ÍÈÔÔ›ËÛ˘- ∞ӷ·ÎψÛ˘ ∞.∂.”. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ Û¯¤‰ÈÔ Ù˘ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈ΋˜ ۇ̂·Û˘, Ô ¢‹ÌÔ˜ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ ¤¯ÂÈ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÛÙË Û˘ÏÏÔÁ‹ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËÌ¤ÓˆÓ Û˘Û΢·ÛÈÒÓ ‹ Î·È ·Ô‚Ï‹ÙˆÓ Û˘Û΢·Û›·˜ Ô˘ ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È Î·È ·fi ÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜ √.Δ.∞. Ù˘ ÓÔÙÈÔ‰˘ÙÈ΋˜ ª·ÁÓËÛ›·˜. √È ‰ËÌfiÙ˜ ÙÔ˘ οıÂ Û˘Ì‚·ÏÏfiÌÂÓÔ˘ √.Δ.∞. ı· ÙÔÔıÂÙÔ‡Ó Ù· ·fi‚ÏËÙ· Û˘Û΢·Û›·˜ Ô˘ Â›Ó·È Î·Ù·Û΢·Ṳ̂ӷ ·fi ·Ó·Î˘ÎÏÒÛÈÌ· ˘ÏÈο (·ÏÔ˘Ì›ÓÈÔ, Ï¢ÎÔÛ›‰ËÚÔ˜, ¯·ÚÙ›, Á˘·Ï› Î·È Ï·ÛÙÈÎfi) Û ۿÎÔ˘˜ ·Ó·Î‡ÎψÛ˘ Ô˘ ı· ÙÔ˘˜ ‰È·ÓÂÌËıÔ‡Ó ˆ˜ ̤۷ ÚÔÛˆÚÈÓ‹˜ ·Ôı‹Î¢Û˘ ·fi ÙÔ ¢‹ÌÔ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ ‹ Û ¿ÏÏÔ Ì¤ÛÔ Ô˘ ı· ÂÈϤÍÂÈ Ô ¢‹ÌÔ˜ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡, ÙÔ ÂÚȯfi-

ÌÂÓÔ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ı· ·ÔÚÚ›ÙÔ˘Ó ÛÙÔ˘˜ ο‰Ô˘˜ Ì˯·ÓÈ΋˜ ·ÔÎÔÌȉ‹˜. ¶ÚԂϤÂÙ·È Ë ‰È¿ıÂÛË ÂÓfi˜ ·ÔÚÚÈÌÌ·ÙÔÊfiÚÔ˘ Ô¯‹Ì·ÙÔ˜ ·fi ÙÔ ¢‹ÌÔ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ ÁÈ· ÙË Û˘ÏÏÔÁ‹ Î·È ÙË ‰È¿ıÂÛË ÙˆÓ ‰ËÌÔÙÈÎÒÓ ·Ô‚Ï‹ÙˆÓ Û˘Û΢·Û›·˜, ηıÒ˜ Î·È Ë ··Û¯fiÏËÛË ÙÂÛÛ¿ÚˆÓ ·ÙfiÌˆÓ Î·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÂÓfi˜ Ô‰ËÁÔ‡ ÁÈ· ÙÔ ·ÔÚÚÈÌÌ·ÙÔÊfiÚÔ ÙÔÓ ÔÔ›Ô ı· ‰È·ı¤ÛÂÈ Ô ¢‹ÌÔ˜ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡, ÂÓfi˜ ÂÚÁ¿ÙË Î·ı·ÚÈfiÙËÙ·˜ ˆ˜ Û˘ÓÔ‰fi˜ ÙÔ˘ ·ÔÚÚÈÌÌ·ÙÔÊfiÚÔ˘, ÂÓfi˜ ‰Â‡ÙÂÚÔ˘ ÂÚÁ¿ÙË Î·ı·ÚÈfiÙËÙ·˜ ˆ˜ ‰Â‡ÙÂÚÔ˜ Û˘ÓÔ‰fi˜ ÙÔ˘ ·ÔÚÚÈÌÌ·ÙÔÊfiÚÔ˘ Î·È ÂÓfi˜ ·ÙfiÌÔ˘ Ô˘ ı· ¤¯ÂÈ ÙËÓ Â˘ı‡ÓË ÁÈ· ÙË ÁÚ·ÌÌ·ÙÂȷ΋ Î·È ÔÈÎÔ-

ÓÔÌÈ΋ ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛË ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜. Î·È ÙÔÓ ÔÔ›Ô ı· ‰È·ı¤ÛÂÈ Ô ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi˜ √ÚÁ·ÓÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘. Ÿˆ˜ ÚԷӷʤÚıËÎÂ, ‚¿ÛÂÈ ÙÔ˘ ۯ‰ȷÛÌÔ‡ ÚԂϤÂÙ·È Ë ÚÔÌ‹ıÂÈ· 184 ο‰ˆÓ ·Ó·Î‡ÎψÛ˘ ·Ó·ÏÔÁÈο Ì ÙÔÓ ÏËı˘ÛÌfi οı ¢‹ÌÔ˘. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, Ô ¢‹ÌÔ˜ ™Ô‡Ú˘ ı· ÚÔÌËı¢Ù› 49 ο‰Ô˘˜ ·Ó·Î‡ÎψÛ˘, Ë ¡¤· ∞Á¯›·ÏÔ˜ 92, Ô ¢‹ÌÔ˜ ¶ÙÂÏÂÔ‡ 35 Î·È Ë ∫ÔÈÓfiÙËÙ· ∞Ó¿‚Ú·˜ 8 ο‰Ô˘˜. ¡· ·Ó·ÊÂÚı› fiÙÈ Ë ÂÙ‹ÛÈ· ÔÛfiÙËÙ· ÙˆÓ ·Ú·ÁfiÌÂÓˆÓ ·ÛÙÈÎÒÓ ·Ô‚Ï‹ÙˆÓ ÛÙÔ˘˜ ÚÔ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓÔ˘˜ ¢‹ÌÔ˘˜, Â›Ó·È 3.144 ÙfiÓÔÈ ÁÈ· ÙË ¡¤· ∞Á¯›·ÏÔ, 1.104 ÁÈ· ÙË ™Ô‡ÚË, 780 ÁÈ· ÙÔÓ ¶ÙÂÏÂfi Î·È 240 ÁÈ· ÙËÓ ∞Ó¿‚Ú·.

∞fi ÙËÓ ÔÛfiÙËÙ· ·˘Ù‹, ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ·Ó·ÎÙ¿Ù·È ÂÚ›Ô˘ ÙÔ 10% ˆ˜ ·Ó·Î˘ÎÏÒÛÈÌÔ ˘ÏÈÎfi Û˘Û΢·Û›·˜. ªÂÙ¿ ÙÔ˘˜ ˘ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡˜ Ë ÔÛfiÙËÙ· ·˘Ù‹ ı· ·Ó¤ÏıÂÈ ÛÙÔ˘˜ 526,8 ÙfiÓÔ˘˜ ·Ó¿ ¤ÙÔ˜. ΔÔ Û˘ÓÔÏÈÎfi ÎfiÛÙÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛË Ù˘ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈ΋˜ ۇ̂·Û˘ ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È ÛÙȘ 50.000 ¢ÚÒ ÂÚ›Ô˘, ÂÓÒ Ë ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË ÁÈ· ÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛ‹ Ù˘, ı· ÚÔ¤ÏıÂÈ ·fi fiÚÔ˘˜ ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ı· ÂÍ·ÛÊ·ÏÈÛÙÔ‡Ó ·fi ÙËÓ ¤ÓÙ·ÍË ÛÙÔ ¶ÚfiÁÚ·ÌÌ· ∂Ó·ÏÏ·ÎÙÈ΋˜ ¢È·¯Â›ÚÈÛ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÒÓ ∞Ô‚Ï‹ÙˆÓ ™˘Û΢·Û›·˜ Î·È ·fi ȉ›Ô˘˜ fiÚÔ˘˜. ¡· ·Ó·ÊÂÚı› fiÙÈ Ë ¶ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈ΋ ™‡Ì‚·ÛË ı· ¤¯ÂÈ Û ÚÒÙË Ê¿ÛË ‰È¿ÚÎÂÈ· ¤ÍÈ ÂÙÒÓ Î·È ı· Û˘ÛÙ·ı› ÎÔÈÓ‹ ÂÈÙÚÔ‹ ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛ˘ ÁÈ· ÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, Ë ∂ÈÙÚÔ‹ ¶·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛ˘ ı· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı› ÙËÓ ÂÎÙ¤ÏÂÛË ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜, ÙËÓ Ù‹ÚËÛË ÙÔ˘ ¯ÚÔÓԉȷÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ Î·È ÙˆÓ fiÚˆÓ Ù˘ ¶ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈ΋˜ ™‡Ì‚·Û˘ Î·È ı· ÂÈχÂÈ ÙȘ ¿Û˘ ʇÛˆ˜ ‰È·ÊÔÚ¤˜ Ô˘ Ù˘¯fiÓ ı· ÚÔ·„Ô˘Ó ÌÂٷ͇ ÙˆÓ Û˘Ì‚·ÏÏÔÌ¤ÓˆÓ Û fiÏË ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÂÎÙ¤ÏÂÛ˘ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘. £· Û˘ÓÙ¿ÛÛÂÈ ÌËÓÈ·›· ¤ÎıÂÛË, ‚¿ÛË Ù˘ ÔÔ›·˜ ı· Á›ÓÂÙ·È Ë ÙÚÈÌËÓÈ·›· ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË ·fi ÙÔÓ Î¿ı ¢‹ÌÔ ÁÈ· ÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜. ∞ÓÙ›ÛÙÔȯ˜ ·ÔÊ¿ÛÂȘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÛÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ·Ó·Î‡ÎψÛ˘ ı· Ï¿‚Ô˘Ó Î·È Ù· ¢ËÌÔÙÈο ™˘Ì‚Ô‡ÏÈ· ™Ô‡Ú˘, ¶ÙÂÏÂÔ‡ Î·È ∞Ó¿‚Ú·˜. “¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ¤Ó· ÂÁ¯Â›ÚËÌ· Ô˘ ı· Û˘Ì‚¿ÏÂÈ Ù· ̤ÁÈÛÙ· ÛÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ Î·È ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ÙË Û˘Ó‰ÚÔÌ‹ fiÏˆÓ ÙˆÓ Î·ÙÔ›ÎˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÙ˘¯‹ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘”, ÚÔÛ¤ıÂÛÂ Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ™Ô‡Ú˘ ∫ˆÓ. ∫·Ú·ÁÎÈfi˙ÔÁÏÔ˘.

™ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙˆÓ ¯ÂÈÌÂÚÈÓÒÓ ÂÎÙÒÛˆÓ, Û˘ÁÎÚÈÙÈο Ì ÙËÓ ÂÚÛÈÓ‹ ÂÚ›Ô‰Ô

¶ÙÒÛË 20% ÙÔ˘ Ù˙›ÚÔ˘ ÛÙËÓ ÂÌÔÚÈ΋ ·ÁÔÚ¿ ÙÔ˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ “∫¿ı ¤ÚÛÈ Î·È Î·Ï‡ÙÂÚ·” ϤÂÈ ÛÔÊ¿ Ë Ï·˚΋ Ú‹ÛË Î·È ·’ fi,ÙÈ Ê·›ÓÂÙ·È Ù·ÈÚÈ¿˙ÂÈ ·fiÏ˘Ù· ÛÙËÓ ÂÈÎfiÓ· Ô˘ ·ÚÔ˘Û›·ÛÂ Ë ÂÌÔÚÈ΋ ·ÁÔÚ¿ ÙÔ˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙˆÓ ÊÂÙÈÓÒÓ ¯ÂÈÌÂÚÈÓÒÓ ÂÎÙÒÛˆÓ. ∏ ·ÁÔÚ·ÛÙÈ΋ ΛÓËÛË ÌÔÚ› Ó· ‹Ù·Ó ·˘ÍË̤ÓË Û ۇÁÎÚÈÛË Ì ÙËÓ ·Ú·Í›· ÙˆÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓˆÓ ÌËÓÒÓ, ˆÛÙfiÛÔ ‰ÂÓ ÛÙ¿ıËΠÈηӋ Ó· ‰ÒÛÂÈ ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ “·Ó¿Û·” Ô˘ ÂÚ›ÌÂÓÂ Ô ÂÌÔÚÈÎfi˜ ÎfiÛÌÔ˜ ÙÔ˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡. ™‡Ìʈӷ Ì ٷ ÛÙÔȯ›· Ù˘ ŒÓˆÛ˘ ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÔ‚ÈÔÙ¯ÓÒÓ Î·È ∂ÌfiÚˆÓ Â·Ú¯›·˜ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡, Ô Ù˙›ÚÔ˜ ÛËÌ›ˆÛ ÙÒÛË Û ÔÛÔÛÙfi 20% Û˘ÁÎÚÈÙÈο Ì ÙËÓ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë ÂÚÛÈÓ‹ ÂÚ›Ô‰Ô. √È Î·Ù·ÛÙË̷ٿگ˜ ¢ÂÏÈÛÙÔ‡Ó fiÙÈ ı· ηٷʤÚÔ˘Ó Ó· ÚÔÛÂÏ·ÛÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ηٷӷψ٤˜ Ì ٷ ·ÓÔÈÍÈ¿ÙÈη ›‰Ë, ηıÒ˜ Ë ÂÔÚÙ·ÛÙÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô˜ ÙÔ˘ ¶¿Û¯· ÍÂÎÈÓ¿ Û ¤Ó· Ì‹Ó·. ∞ÔÁÔËÙ¢ÙÈ΋ ‹Ù·Ó Ë Î›ÓËÛË ÛÙ· ÂÌÔÚÈο ηٷÛÙ‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙˆÓ ÊÂÙÈÓÒÓ ¯ÂÈÌÂÚÈÓÒÓ ÂÎÙÒÛˆÓ. √È Î·Ù·Ó·ÏˆÙ¤˜ ÂÌÊ·Ó›ÛÙËÎ·Ó ‰ÈÛÙ·ÎÙÈÎÔ› ÛÙȘ ·ÁÔÚ¤˜ ÙÔ˘˜ Î·È ÂÚÈÔÚ›ÛÙËÎ·Ó ÛÙËÓ ÚÔÌ‹ıÂÈ· ÙˆÓ ··Ú·›ÙËÙˆÓ ÌfiÓÔ ·Á·ıÒÓ. ΔË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË Î›ÓËÛË ·ÚÔ˘Û›·Û·Ó Ù· ηٷÛÙ‹Ì·Ù· ¤Ó‰˘Û˘- ˘fi‰ËÛ˘ Î·È Ù· ·È‰Èο ›‰Ë, ˆÛÙfiÛÔ Î·È Û ·˘Ù¤˜ ÙȘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ÔÈ Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜ ‰ËÏÒ-

ÓÔ˘Ó ·ÔÁÔËÙÂ˘Ì¤ÓÔÈ ·fi ÙÔÓ Ù˙›ÚÔ ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂÒÓ ÙÔ˘˜. √È Î·Ù·ÛÙË̷ٿگ˜ ÙÔ˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ ÂÈÛËÌ·›ÓÔ˘Ó ·ÎfiÌË fiÙÈ “Ë ÌÂȈ̤ÓË ·ÁÔÚ·ÛÙÈ΋ ΛÓËÛË ÔÊ›ÏÂÙ·È Î·Ù¿ ·ÚÈÔ ÏfiÁÔ ÛÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÛÙÂÓfiÙËÙ· Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó ÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔÈ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ÏfiÁˆ Ù˘ ˘„ËÏ‹˜ ·ÓÂÚÁ›·˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙ· ·˘ÍË̤ӷ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ·ÁÚÔÙÈÎÔ‡ ÎfiÛÌÔ˘” . Ÿˆ˜ ·Ó¤ÊÂÚÂ Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ŒÓˆÛ˘ ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÔ‚ÈÔÙ¯ÓÒÓ Î·È ∂ÌfiÚˆÓ Â·Ú¯›·˜ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ Î. πˆ·Ó. ª·Î·-

ӛη˜, “Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÛÙËÓ ÂÌÔÚÈ΋ ·ÁÔÚ¿ Ù˘ fiÏ˘ Â›Ó·È ·ÚÎÂÙ¿ ‰‡ÛÎÔÏË, ηıÒ˜ Ô Ù˙›ÚÔ˜ ÛÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô ÙˆÓ ¯ÂÈÌÂÚÈÓÒÓ ÂÎÙÒÛÂˆÓ ÛËÌ›ˆÛ ÙÒÛË Û ÔÛÔÛÙfi 20% Û˘ÁÎÚÈÙÈο Ì ÙËÓ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë ÂÚÛÈÓ‹ ÂÚ›Ô‰Ô” . ∞fi ÙȘ ÚÒÙ˜ ÂÎÙÈÌ‹ÛÂȘ ÙˆÓ ÂÌfiÚˆÓ Ù˘ fiÏ˘ ÚÔ·ÙÂÈ fiÙÈ Ë ·ÁÔÚ¿ ‰Ô‡Ï„ ԢÛÈ·ÛÙÈο ÌfiÓÔ ÙȘ ÚÒÙ˜ Ë̤Ú˜ ÙˆÓ ÂÎÙÒÛˆÓ, ÂÓÒ ÙËÓ ˘fiÏÔÈË ÂÚ›Ô‰Ô Ë Î›ÓËÛË ‹Ù·Ó ÌÂÓ ·˘ÍË̤ÓË Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔ˘˜ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ˘˜ Ì‹Ó˜, ¯ˆÚ›˜ ˆÛÙfiÛÔ, Ó· ÎÚ›ÓÂÙ·È

ÈηÓÔÔÈËÙÈ΋ ·fi ÙÔ˘˜ Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜ Ù˘ fiÏ˘ ÁÈ· Ó· ηχ„Ô˘Ó ÔÚÈṲ̂Ó˜ ·fi ÙȘ ÌÂÁ¿Ï˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ ÙÔ˘˜ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ. ΔÔ ˙ËÙÔ‡ÌÂÓÔ ÙÒÚ· ÁÈ· ÙÔ˘˜ Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜ ÙÔ˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ Â›Ó·È Ó· ηٷʤÚÔ˘Ó Ó· “·Ó·Û¿ÓÔ˘Ó” ÔÈÎÔÓÔÌÈο Ì ÙËÓ ÒÏËÛË ÙˆÓ ·ÓÔÈÍÈ¿ÙÈÎˆÓ ÂȉÒÓ Ô˘ ı· ·Ú¯›ÛÔ˘Ó Ó· οÓÔ˘Ó ÛÈÁ¿ - ÛÈÁ¿ ÙËÓ ÂÌÊ¿ÓÈÛ‹ ÙÔ˘˜ ÛÙȘ ‚ÈÙÚ›Ó˜ ÙˆÓ Î·Ù·ÛÙËÌ¿ÙˆÓ, ηıÒ˜ Û ¤Ó· ÂÚ›Ô˘ Ì‹Ó· ÍÂÎÈÓ¿ Î·È Ë ÂÔÚÙ·ÛÙÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô˜ ÙÔ˘ ¶¿Û¯·. ∂ÚˆÙËı›˜ Û¯ÂÙÈο Ô Î. ª·Î·Ó›Î·˜ ηٿ fiÛÔ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ÛÙËÓ fiÏË ÙÔ˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ Ó· ‚¿ÏÔ˘Ó “ÏԢΤÙÔ” ‹ Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó Û ·fiÏ˘ÛË ÚÔÛˆÈÎÔ‡, ÙfiÓÈÛ ˆ˜ “‰˘Ô ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ Î·Ù·ÛÙ‹Ì·Ù· ¤¯Ô˘Ó ÎÏ›ÛÂÈ ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ‰È¿ÛÙËÌ·, ÏfiÁˆ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ‰˘ÛÚ·Á›·˜” . √ ›‰ÈÔ˜, ¿ÓÙˆ˜, ÚÔÛ¤ıÂÛÂ, ˆ˜ “Ô ¢‹ÌÔ˜ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ηٷ‚¿ÏÂÈ Ù· ÔÛ¿ Ô˘ ÔÊ›ÏÂÈ ÛÙÔ˘˜ Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜ Ù˘ fiÏ˘, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ‰Ôı› ÌÈ· ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ “¤ÓÂÛË” ÛÙËÓ ÙÔÈ΋ ·ÁÔÚ¿” , ˙‹ÙËÌ· Ô˘ ¤ıÂÛ ˘fi„Ë Î·È ÙÔ˘ ¢ËÌ¿Ú¯Ô˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ μ·ÁÁ. ÷Ù˙Ë΢ÚÈ¿ÎÔ˘ ÛÙËÓ ÚfiÛÊ·ÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛ‹ ÙÔ˘˜. °ÈÒÚÁÔ˜ •˘Ófi˜

¶ÚÔÛÏ‹„ÂȘ ÛÙÔÓ ∞ÏÌ˘Úfi ™ÙËÓ ÚfiÛÏË„Ë 12 ·ÙfiÌˆÓ Ì ۇ̂·ÛË ÂÚÁ·Û›·˜ ÔÚÈṲ̂ÓÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ ÌÂÚÈ΋˜ ··Û¯fiÏËÛ˘, ¯ÚÔÓÈ΋˜ ‰È¿ÚÎÂÈ·˜ ̤¯ÚÈ 18 Ì‹Ó˜ Î·È Â‚‰ÔÌ·‰È·›·˜ ··Û¯fiÏËÛ˘ 20 ˆÚÒÓ, ı· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ Ô ¢‹ÌÔ˜ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ· ÔÈ ı¤ÛÂȘ ·ÊÔÚÔ‡Ó: ªÈ· ı¤ÛË ¢ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡- √ÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡ (¶∂-Δ∂), ÌÈ· ı¤ÛË ¶ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÔÏfiÁÔ˘ ¶∂, ÌÈ· ı¤ÛË °ÂˆfiÓÔ˘ (¶∂- Δ∂), ‰˘Ô ı¤ÛÂȘ ÂÚÁ·ÙÒÓ Ú·Û›ÓÔ˘ À∂, Ù¤ÛÛÂÚȘ ı¤ÛÂȘ ÂÚÁ·ÙÒÓ Î·ı·ÚÈfiÙËÙ·˜ À∂, ‰˘Ô ı¤ÛÂȘ Ê˘Ï¿ÎˆÓ Û¯ÔÏÈÎÒÓ ÎÙÈÚ›ˆÓ Î·È ÌÈ· ı¤ÛË Ô‰ËÁÔ‡. √È ˘Ô„‹ÊÈÔÈ Ú¤ÂÈ Ó· ¤¯Ô˘Ó ËÏÈΛ· ·fi 18 ¤ˆ˜ 65 ÂÙÒÓ. ¡· ¤¯Ô˘Ó ÙËÓ ˘Á›· Î·È ÙË Ê˘ÛÈ΋ ηٷÏÏËÏfiÙËÙ· Ô˘ ÙÔ˘˜ ÂÈÙÚ¤ÂÈ ÙËÓ ÂÎÙ¤ÏÂÛË ÙˆÓ Î·ıËÎfiÓÙˆÓ Ù˘ ı¤Û˘ Ô˘ ÂÈϤÁÔ˘Ó. ¡· ÌËÓ ¤¯Ô˘Ó ÎÒÏ˘Ì· ηٿ ÙÔ ¿ÚıÚÔ 8 ÙÔ˘ ˘·ÏÏËÏÈÎÔ‡ ÎÒ‰Èη (ηٷ‰›ÎË, ˘Ô‰ÈΛ·). √È ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·Ú·Ï¿‚Ô˘Ó ÙËÓ ÚÔ΋ڢÍË ·fi Ù· ÁÚ·Ê›· Ù˘ ¢È‡ı˘ÓÛ˘ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎÒÓ ÀËÚÂÛÈÒÓ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ Î·È Ó· ˘Ô‚¿ÏÔ˘Ó ·›ÙËÛË ÛÙÔ ›‰ÈÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô Ì¤¯ÚÈ ÙȘ 3 ª·ÚÙ›Ô˘.

∞ıÏËÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ ™ÎÔÔ‚ÔÏ‹˜ ÛÙËÓ ∞Á¯›·ÏÔ ∞fiÊ·ÛË ÁÈ· ÙË ‰ÈÂÓ¤ÚÁÂÈ· ‰ËÌÔÚ·Û›·˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÎÌ›ÛıˆÛË ‰ËÌÔÙÈ΋˜ ¤ÎÙ·Û˘ 70 ÛÙÚÂÌÌ¿ÙˆÓ ÛÙËÓ ı¤ÛË “∫Ú¿ÁÎÔ” , ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ηٷÛ΢·ÛÙ› ∞ıÏËÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ √Ï˘ÌÈ·ÎÒÓ ∞ÁˆÓÈÛÌ¿ÙˆÓ ™ÎÔÔ‚ÔÏ‹˜ (‹ÏÈÓÔ˘ ÛÙfi¯Ô˘), ı· Ï¿‚ÂÈ ÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ¡¤·˜ ∞Á¯È¿ÏÔ˘, ÙÔ ÔÔ›Ô ı· Û˘Ó‰ÚÈ¿ÛÂÈ ·‡ÚÈÔ ¢Â˘Ù¤Ú· 1 ª·ÚÙ›Ô˘ (8Ì.Ì.). ™ÙËÓ ›‰È· Û˘Ó‰ڛ·ÛË ı· Û˘˙ËÙËıÔ‡Ó ·ÎfiÌË: ŒÁÎÚÈÛË ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ 2010 Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∫ÔÈÓˆÊÂÏÔ‡˜ ∂ȯ›ÚËÛ˘, ¤ÁÎÚÈÛË ·ÔÏÔÁÈÛÌÒÓ ¤ÙÔ˘˜ 2009 ÙˆÓ ™¯ÔÏÈÎÒÓ ∂ÈÙÚÔÒÓ, ·Ô‰Ô¯‹ ›ÛÙˆÛ˘ ÁÈ· ÙËÓ Î¿Ï˘„Ë ‰··ÓÒÓ ÌÈÛıÔ‰ÔÛ›·˜ ÌfiÓÈÌÔ˘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ ÙÔ˘ ∫∂¶ Î·È ÂÍfiÊÏËÛË ÔÊÂÈÏÒÓ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ¡¤·˜ ∞Á¯È¿ÏÔ˘ ·ÚÂÏıfiÓÙˆÓ ÂÙÒÓ.

°ÂÓÈ΋ ™˘Ó¤Ï¢ÛË ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ™·Ú·Î·ÙÛ·Ó·›ˆÓ °ÂÓÈ΋ ™˘Ó¤Ï¢ÛË ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ ÙÔ˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ Û‹ÌÂÚ· ∫˘Úȷ΋ 28 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ (11.Ì.), Ô ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ™·Ú·Î·ÙÛ·Ó·›ˆÓ ∂˘ÍÂÈÓÔ‡ÔÏ˘ Î·È ¶ÂÚȯÒÚˆÓ “∏ ™Ù¿ÓË” . ∏ ™˘Ó¤Ï¢ÛË ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÛÙ· ÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ÛÙËÓ ∂˘ÍÂÈÓÔ‡ÔÏË Ì ٷ ·Ú·Î¿Ùˆ ı¤Ì·Ù· ËÌÂÚ‹ÛÈ·˜ ‰È¿Ù·Í˘: √ÈÎÔÓÔÌÈÎfi˜ ·ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ ÂÙÒÓ 20082009, ÂÚ·Á̤ӷ ·ÂÚ¯fiÌÂÓ˘ ¢ÈÔ›ÎËÛ˘, ÔÚÈÛÌfi˜ ËÌÂÚÔÌËÓ›·˜ ÂÎÏÔÁÒÓ. ™Â ÂÚ›ÙˆÛË ÌË ··ÚÙ›·˜ Ë ™˘Ó¤Ï¢ÛË ı· Á›ÓÂÈ ÛÙȘ 7 ª·ÚÙ›Ô˘ ÙËÓ ›‰È· ÒÚ·.

™ÙËÓ ∞ÎÚfiÔÏË Ô ™‡ÏÏÔÁÔ˜ μÏ¿¯ˆÓ ∂ΉÚÔÌ‹ ÛÙÔ Ó¤Ô ªÔ˘ÛÂ›Ô Ù˘ ∞ÎÚfiÔÏ˘ Ì ÔÚÁ·ÓˆÌ¤ÓË ÍÂÓ¿ÁËÛË ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÙÔ ÂÚ¯fiÌÂÓÔ ™¿‚‚·ÙÔ 6 ª·ÚÙ›Ô˘, Ô §·ÔÁÚ·ÊÈÎfi˜ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ μÏ¿¯ˆÓ Â·Ú¯›·˜ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡. ÏfiÁˆ ÙˆÓ ÂÚÈÔÚÈÛÌ¤ÓˆÓ ı¤ÛÂˆÓ ı· ÙËÚËı› ÛÂÈÚ¿ ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ·˜. Δ· ̤ÏË ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ Ô˘ ÂÈı˘ÌÔ‡Ó Ó· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯Ô˘Ó ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·¢ı‡ÓÔÓÙ·È Û fiÏ· Ù· ̤ÏË ÙÔ˘ ¢.™. ΔÈÌ‹ ÂΉÚÔÌ‹˜ 25 ¢ÚÒ ÙÔ ¿ÙÔÌÔ (ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÙË ÌÂÙ¿‚·ÛË, ÙÔ ÂÈÛÈÙ‹ÚÈÔ ÙÔ˘ ªÔ˘Û›Ԣ Î·È ÍÂÓ¿ÁËÛË” .


Oπ∫√¡√ªπ∞

28

KYPIAKH 28 ºEBPOYAPIOY 2010

∂›ÛÎÂ„Ë ÙÔ˘ ∂ÌÔÚÈÎÔ‡ ∞ÎfiÏÔ˘ıÔ˘ Ù˘ ∫‡ÚÔ˘ ÛÙÔ ∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈÔ ª·ÁÓËÛ›·˜ √π À¶∏ƒ∂™π∂™ Ô˘ ·Ú¤¯Ô˘Ó Ù· ÂÎ·È‰Â˘ÙÈο ȉڇ̷ٷ Ù˘ ∫‡ÚÔ˘ ÛÙÔ˘˜ ÛÔ˘‰·ÛÙ¤˜ ‹Ù·Ó ÙÔ ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ Ù˘ ÂÓËÌÂÚˆÙÈ΋˜ Â›Û΄˘ Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ ÙËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË ΔÂÙ¿ÚÙË ÛÙÔ ∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈÔ ª·ÁÓËÛ›·˜ Ô ∂ÌÔÚÈÎfi˜ ∞ÎfiÏÔ˘ıÔ˜ Ù˘ ∫˘Úȷ΋˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· Î. ∞Ó‰Ú¤·˜ ™ÂÏ›·˜. √ Î. ™ÂÏ›·˜, Ô˘ Û˘Óԉ¢fiÙ·Ó ·fi ÙÔ ‚ÔËıfi ∂ÌÔÚÈÎfi ∞ÎfiÏÔ˘ıÔ Î. πˆÛ‹Ê ∫˘Ú·›Ô Î·È ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ Î·È ÙÔ ÁÂÓÈÎfi ÁÚ·ÌÌ·Ù¤· Ù˘ ŒÓˆÛ˘ ∫˘Ú›ˆÓ ¡. ª·ÁÓËÛ›·˜ ÎÎ. ∞‰¿ÌÔ ªÔ˘˙Ô˘Ú‹ Î·È ¶·ÓÙÂÏ‹ ¶··‰fiÔ˘ÏÔ, Û˘Ó·ÓÙ‹ıËΠ̠ÙÔÓ ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ ÙÔ˘ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›Ô˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î. º›ÏÈÔ ™·Ì·Ï¤ÎÔ. √È ÂÎÚfiÛˆÔÈ Ù˘ ∫‡ÚÔ˘ ÂÓËÌ¤ÚˆÛ·Ó ·Ó·Ï˘ÙÈο ÙÔÓ Î. ™·Ì·Ï¤ÎÔ ÁÈ· ÙȘ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈΤ˜ ˘ËÚÂۛ˜ Ô˘ ·Ú¤¯ÔÓÙ·È ÛÙË ÌÂÁ·ÏfiÓËÛÔ ÛÙÔ˘˜ ÛÔ˘‰·ÛÙ¤˜. √È ›‰ÈÔÈ ÂÂÛ‹Ì·Ó·Ó fiÙÈ ÔÏÏ¿ ·È‰È¿ ·fi ÙË ª·ÁÓËÛ›· Î·È ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ· ·fi ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Ô˘ ÁÈ· ‰È·ÊfiÚÔ˘˜ ÏfiÁÔ˘˜ ·ÔÊ·Û›˙Ô˘Ó Ó· ÛÔ˘‰¿ÛÔ˘Ó ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· ÂÈϤÍÔ˘Ó ÙËÓ ∫‡ÚÔ, fiÔ˘ Ù· ÂÎ·È‰Â˘ÙÈο ȉڇ̷ٷ ·Ú¤¯Ô˘Ó ˘„ËÏÔ‡ ÂÈ¤‰Ô˘ ÁÓÒÛÂȘ, ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙ÔÓÙ·˜ ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋ Î·È Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ηٷ͛ˆÛË. ª¿ÏÈÛÙ·, fiˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚıËÎÂ, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ÚÔÛ¿ıÂÈ·˜ Ô˘ ηٷ‚¿ÏÏÂÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ÂÓË̤ڈÛË ÙˆÓ ˘Ô„ËÊ›ˆÓ ÛÔ˘‰·ÛÙÒÓ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ¤¯ÂÈ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛı› Ë ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË ÛÙÔ μfiÏÔ ÌÈ·˜ ÂÓËÌÂÚˆÙÈ΋˜ ÂΉ‹ÏˆÛ˘. ∏ ÂΉ‹ÏˆÛË ·˘Ù‹ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÙË ¢Â˘Ù¤Ú·, 15 ª·ÚÙ›Ô˘, ÛÙÔ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô Volos Palace. ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ Ô ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›Ô˘ ˘ÔÛ¯¤ıËΠӷ ÛÙËÚȯı› Ë ÚÔÛ¿ıÂÈ· ·˘Ù‹ Ù˘ ∫˘Úȷ΋˜ ÏÂ˘Ú¿˜, Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÔÓÙ·˜ ÛÙËÓ ÂÓËÌÂÚˆÙÈ΋ ÂΉ‹ÏˆÛË Î·È ÚÔ‚¿ÏÏÔÓÙ·˜ ·˘Ù‹ ̤۷ ·fi ÙËÓ ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ ÛÂÏ›‰· ÙÔ˘ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›Ô˘, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÂÓËÌÂÚˆıÔ‡Ó Ù· ̤ÏË ÙÔ˘ Î·È fiÛÔÈ ÂÈı˘ÌÔ‡Ó Ó· ÙËÓ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ó. ∫·Ù¿ ÙËÓ ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ Û˘Ó¿ÓÙËÛ˘ Ù˘ ÂÚ·Ṳ̂Ó˘ ΔÂÙ¿ÚÙ˘ Û˘˙ËÙ‹ıËÎÂ Î·È Ë ÚÔÔÙÈ΋ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ ÙˆÓ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›ˆÓ §Â˘ÎˆÛ›·˜ Î·È ª·ÁÓËÛ›·˜, ηıÒ˜ ˘¿Ú¯ÂÈ ÁfiÓÈÌÔ ¤‰·ÊÔ˜ ÁÈ· Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÙˆÓ ‰‡Ô Ï¢ÚÒÓ.

∏ ÎÚ›ÛË ¤ÏËÍÂ Î·È ÙËÓ ¶··ÛÙÚ¿ÙÔ˜ ∞£∏¡∞, 27. ∫∞Δ∂μ∞∑∂π ‰È·ÎfiÙ˜ ÛÙȘ ÁÚ·Ì̤˜

·Ú·ÁˆÁ‹˜ ÙËÓ ÂfiÌÂÓË Â‚‰ÔÌ¿‰· Ë Î·ÓÔ‚ÈÔÌ˯·Ó›· ¶··ÛÙÚ¿ÙÔ˜, ηıÒ˜ Ë ˙‹ÙËÛË ¤¯ÂÈ ÌÂȈı› ‰Ú·ÛÙÈο ÙÔ ÚÒÙÔ ‰›ÌËÓÔ ÙÔ˘ 2010 Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô ‰È¿ÛÙËÌ· ÙÔ˘ 2009. √È ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ı· ˘Ô¯ÚˆıÔ‡Ó Ó· Ï¿‚Ô˘Ó Ì¤ÚÔ˜ Ù˘ ηÓÔÓÈ΋˜ ÙÔ˘˜ ¿‰ÂÈ·˜. ∞fi ÙËÓ Î·ÓÔ‚ÈÔÌ˯·Ó›·, Ë ÔÔ›· ·Ó‹ÎÂÈ ÛÙËÓ ÔÏ˘ÂıÓÈ΋ ƒhilip ªorris, ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó fiÙÈ Ë ‰È·ÎÔ‹ Ù˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘ ÂÚÁÔÛÙ·Û›Ô˘ ÛÙÔÓ ∞ÛÚfi˘ÚÁÔ ı· ‰È·ÚΤÛÂÈ ÔÚÈṲ̂Ó˜ Ë̤Ú˜ Ù˘ ÂfiÌÂÓ˘ ‚‰ÔÌ¿‰·˜, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ‰È¢ÎÚÈÓ›˙Ô˘Ó ·Ó Ë ·fiÊ·ÛË ·˘Ù‹ ı· ÈÛ¯‡ÛÂÈ Î·È ÁÈ· ÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ ‚‰ÔÌ¿‰Â˜. ∏ ÂÙ·ÈÚ›· ··Û¯ÔÏ› ÛÙÔÓ ∞ÛÚfi˘ÚÁÔ 850 ¿ÙÔÌ·, ·ÏÏ¿ ÙÔ Ì¤ÙÚÔ ·ÊÔÚ¿ ÙÔ˘˜ ÂÚÁ¿Ù˜ ÛÙȘ ÁÚ·Ì̤˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ Ô˘ ˘ÔÏÔÁ›˙ÔÓÙ·È Û ÂÚ›Ô˘ 700 Î·È fi¯È ÙÔ˘˜ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡˜ ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘˜. Ÿˆ˜ ÂÈÛËÌ·›ÓÔ˘Ó ·fi ÙËÓ ¶··ÛÙÚ¿ÙÔ˜, ÙÔ 2009 Ô Î‡ÎÏÔ˜ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ ˘Ô¯ÒÚËÛ Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔ 2008, ·ÏÏ¿ Ë ÙÒÛË ·˘Ù‹ ÁÈÁ·ÓÙÒıËΠÙÔ˘˜ ÚÒÙÔ˘˜ ‰‡Ô Ì‹Ó˜ ÙÔ˘ 2010, ÁÈ’ ·˘Ùfi Î·È Ë ‰ÈÔ›ÎËÛË ÚÔ¯ÒÚËÛ ÛÙËÓ ·fiÊ·ÛË ÁÈ· ÚÔÛˆÚÈÓ‹ ·‡ÛË ÙˆÓ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ ÒÛÔ˘ Ó· ·Ó·Î¿Ì„Ô˘Ó ÔÈ ·Ú·ÁˆÁÈΤ˜ Ù˘ ·Ó¿ÁΘ. ΔÔ ·ÓËÛ˘¯ËÙÈÎfi Â›Ó·È fiÙÈ ·ÎfiÌË Ë ¶··ÛÙÚ¿ÙÔ˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÂÚ¿ÛÂÈ ÛÙ· ÙÛÈÁ¿Ú· Ù˘ ÙËÓ ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ ÊfiÚÔ˘ ηٷӿψÛ˘, ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ ÚÔ˚‰Â¿˙ÂÈ ÁÈ· ·ÎfiÌË ‰˘ÛÎÔÏfiÙÂÚ˜ Ë̤Ú˜ ·ÊÔ‡ ÙÔ ·Î¤ÙÔ ÙˆÓ 3,20 ¢ÚÒ ı· “ÛηÚÊ·ÏÒÛÂÈ” ÛÙ· 3,80 ¢ÚÒ.

¶ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÌÂȈı› ÙÔ ¤ÏÏÂÈÌÌ· ʤÙÔ˜ ÛÙÔ 8,7%

¡¤Ô ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi ˙ËÙÔ‡Ó ÔÈ ÂÏÂÁÎÙ¤˜ ∞£∏¡∞, 27.

º

ÙÈ¿ÍÙÂ Ó¤Ô ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi. ∞˘Í‹ÛÙ ÙÔ˘˜ ¤ÌÌÂÛÔ˘˜ ÊfiÚÔ˘˜, Îfi„Ù ÎÚ·ÙÈΤ˜ ‰·¿Ó˜ Î·È ÙÚ¤ÍÙ ÙȘ ·ÔÎÚ·ÙÈÎÔÔÈ‹ÛÂȘ, Â¿Ó ı¤ÏÂÙ ӷ ÌÂÈÒÛÂÙ ÙÔ ¤ÏÏÂÈÌÌ· ʤÙÔ˜ ÛÙÔ 8,7%. √ ·ÏÈfi˜ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ ·Ô‰‹ÌËÛÂ...” ! ∞˘Ùfi Û˘Ó¤ÛÙËÛ ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ΢‚¤ÚÓËÛË, Ô ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ Ù˘ ÂÏÂÁÎÙÈ΋˜ ÙÚfiÈη˜ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·, Î. Servaas Deroose, ·Ó·ÏËÚˆÙ‹˜ ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ˘Ôı¤ÛÂˆÓ Ù˘ ∫ÔÌÈÛÈfiÓ. μ¤ÏÁÔ˜ ÙËÓ Î·Ù·ÁˆÁ‹, Ì ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ›ڷ ÛÙ· ÔÈÎÔÓÔÌÈο, ηıfiÙÈ Â›Ó·È Î·È Î·ıËÁËÙ‹˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÛÙÔ ·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ÙÔ˘ Ghent. √ Î. Deroose ¤ÌÂÈÓ ÙÚÂȘ ̤Ú˜ Û ÎÂÓÙÚÈÎfi ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô Ù˘ ÚˆÙÂ‡Ô˘Û·˜ Ì·˙› Ì ٷ ˘fiÏÔÈ· ̤ÏË ÙÔ˘ ÂÏÂÁÎÙÈÎÔ‡ ÎÏÈÌ·Î›Ô˘. √ ÎÔÌÈÛ¿ÚÈÔ˜ Û˘Ó¤Ê·Á ̛· ÊÔÚ¿ Ì ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ ÙÔ˘ ™√∂ °ÈÒÚÁÔ ∑·ÓÈ¿, Û ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ ¤ÚÈÍ Ù˘ Ï·Ù›·˜ ™˘ÓÙ¿ÁÌ·ÙÔ˜. ¶·Ú¿ ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ÛÙÔÓ Î. Deroose ·Ú¤ÛÔ˘Ó Ù· ÂÏÏËÓÈο ‰¤ÛÌ·Ù·, ÚÔÙ›ÌËÛ ÙÔ „¿ÚÈ fiˆ˜ Î·È ¿ÏÏ· ÛÙÂϤ¯Ë Ù˘ ∂.∂. √ Â›ÙÚÔÔ˜ Deroose ‹Ù·Ó ·˘Ùfi˜ Ô˘ Ì·˙› Ì ÙÔ˘˜ ‰‡Ô ÂÏÂÁÎÙ¤˜ Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ∫ÂÓÙÚÈ΋˜ ΔÚ¿Â˙·˜, Klaus Masuch Î·È Phillip Rother, ˘¤‰ÂÈÍ·Ó ÛÙÔÓ Úfi‰ÚÔ ÙÔ˘ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ∂ÌÂÈÚÔÁÓˆÌfiÓˆÓ (™√∂) fiÙÈ Ë ∂ÏÏ¿‰· ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ÚfiÛıÂÙ· ̤ÙÚ· 4,8 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ ¤ˆ˜ 2% ÙÔ˘ ∞∂¶ ÁÈ· Ó· ÂÙ‡¯ÂÈ ÙÔ ÛÙfi¯Ô Ì›ˆÛ˘ ÙÔ˘ ÂÏÏ›ÌÌ·ÙÔ˜. ΔÔ ÂÏÂÁÎÙÈÎfi ÎÏÈÌ¿ÎÈÔ, Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ π™√Δπªπ∞, ‰È¤ÎÚÈÓ fiÙÈ Ô ˘ÊÈÛÙ¿ÌÂÓÔ˜ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ ¯ˆÏ·›ÓÂÈ Û ÂÙ¿ ÛËÌ›· Î·È ÚfiÙÂÈÓ ÛÙÔÓ °ÈÒÚÁÔ ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ Ó· ηٷÚÙ›ÛÂÈ Ó¤Ô, Ì ÌÈÎÚfiÙÂÚ˜ ·ÓÂÏ·ÛÙÈΤ˜ ‰·¿Ó˜ (Û.Û.:

Û‹ÌÂÚ· ÊÙ¿ÓÔ˘Ó ÛÙÔ 81,3% ÙÔ˘ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ ÌÈÛıÔ›, Û˘ÓÙ¿ÍÂȘ, ·ÛÊ¿ÏÈÛË, ÂÚ›ı·Ï„Ë, ¯ÚÂÔχÛÈ· Î·È ‰·¿Ó˜ ÁÈ· ÙfiÎÔ˘˜) Î·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˘˜ ¤ÌÌÂÛÔ˘˜ ÊfiÚÔ˘˜. ø˜ ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ÊfiÚÔ˘˜ Û˘˙ËÙ¿Ù·È Ë ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ º¶∞ (¤ˆ˜ 2 ÌÔÓ¿‰Â˜) Î·È ÙˆÓ ∂º∫ Û η‡ÛÈÌ· Î·È ÚÔ˚fiÓÙ· ηÓÔ‡. ∏ ÂÎÚfiÛˆÔ˜ ÙÔ˘ ¢¡Δ Marialuz Moreno Badia Ù¿¯ıËΠ˘¤Ú Ù˘ ·‡ÍËÛ˘ ÙˆÓ ÔÚ›ˆÓ ËÏÈΛ·˜ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰fiÙËÛ˘, ·fi Ù· 65 ÛÙ· 67 ¤ÙË, Ù˘ ÂÚÈÎÔ‹˜ ÙÔ˘ 14Ô˘ ÌÈÛıÔ‡ Î·È Ó¤Ô˘ „·Ïȉ›ÛÌ·ÙÔ˜ ÙˆÓ ÂȉÔÌ¿ÙˆÓ Ô˘ Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ÛÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ. Δ· ̤ÙÚ· ı· ÎÏÂȉÒÛÔ˘Ó ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔÓ ºÈÓÏ·Ó‰fi ∂›ÙÚÔÔ √lli Rehn Ô˘ Êı¿ÓÂÈ ÙË ¢Â˘Ù¤Ú·. ∏ ÂÏÂÁÎÙÈ΋ ÙÚfiÈη ‰È¤ÎÚÈÓ ÛÙ·ÛÈÌfiÙËÙ· ÛÙȘ ·ÔÎÚ·ÙÈÎÔÔÈ‹ÛÂȘ Î·È ÙÚÔÌ·ÎÙÈ΋ ηı˘ÛÙ¤ÚËÛË ÛÙÔ Ó¤Ô ÊÔÚÔÏÔÁÈÎfi ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ. “¶fiÙ ı· Á›ÓÂÈ ÓfiÌÔ˜ ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜;” , ÚÒÙËÛ·Ó Ù· ÛÙÂϤ¯Ë Ù˘ ∂.∂. ÙÔÓ °ÈÒÚÁÔ ∑·ÓÈ¿.

∂Ù¿ ÛËÌ›· Ù¤ıËÎ·Ó ÛÙÔ ÌÈÎÚÔÛÎfiÈÔ ∂ÎÙfi˜ ·fi ÙȘ ·ÔÎÚ·ÙÈÎÔÔÈ‹ÛÂȘ, ÙËÓ ‡ÊÂÛË (ÂÎÙÈÌÔ‡Ó fiÙÈ ÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ∞∂¶ ı· Û˘ÚÚÈ-

ÎÓˆı› ηٿ 1% ¤ˆ˜ 2% ʤÙÔ˜, ¤Ó·ÓÙÈ 0,3% Ô˘ ÚԂϤÂÈ ÙÔ ¶™∞) Î·È ÙÔ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎfi, ÙÔ ÎÏÈÌ¿ÎÈÔ ¤‚·Ï ¿ÏÏÔ˘˜ 4 ·ÛÙÂÚ›ÛÎÔ˘˜ ÛÙÔ ¶ÚfiÁÚ·ÌÌ· ™Ù·ıÂÚfiÙËÙ·˜. ∞Ó·Ï˘ÙÈÎfiÙÂÚ·: 1.ŒÛÔ‰·: ∏ Î¿Ì„Ë ÙˆÓ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎÒÓ ÂÛfi‰ˆÓ ÙÔ ºÂ‚ÚÔ˘¿ÚÈÔ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙÈÛ ÙÔ˘˜ ÙÔÔÙËÚËÙ¤˜ Ù˘ ∫ÔÌÈÛÈfiÓ, ‰Â›¯ÓÔÓÙ·˜ ¤ÙÛÈ ÛÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË ÙÔ ‰ÚfiÌÔ ÁÈ· ÙË Ï‹„Ë ÚfiÛıÂÙˆÓ Ì¤ÙÚˆÓ Ô˘ ı· ‰È·ÛÊ·Ï›˙Ô˘Ó Ì›ˆÛË ÙÔ˘ ÂÏÏ›ÌÌ·ÙÔ˜ ÛÙÔ 8,7% ʤÙÔ˜. ™‡Ìʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜, ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·‡ÍËÛË Î·Ù¿ 16,5% ÙÔ˘ π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ (Û.Û.: Û˘ÓÂ›· Ù˘ ¤ÎÙ·ÎÙ˘ ÂÈÛÊÔÚ¿˜ 691 ÂηÙ. ¢ÚÒ ·fi ÙȘ ÌÂÁ¿Ï˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ) Ù· ÛÙÔȯ›· ÙÔ˘ 20‹ÌÂÚÔ˘ ‰Â›¯ÓÔ˘Ó fiÙÈ Ù· Ù·ÎÙÈο ¤ÛÔ‰· ¤ÂÛ·Ó ÛÙÔ 8,9%. ∞Ó Î·È Ô Ú˘ıÌfi˜ ·‡ÍËÛ˘ Ô˘ ÛËÌÂÈÒÓÔ˘Ó ÎÈÓÂ›Ù·È ÂÓÙfi˜ ÙˆÓ ÛÙfi¯ˆÓ Ô˘ ı¤ÙÂÈ Ô ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ (9%), ÂÓÙÔ‡ÙÔȘ ÛÙË ÛËÌ›ˆÛË Ô˘ ÎÚ¿ÙËÛ·Ó ÔÈ ÂÏÂÁÎÙ¤˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È fiÙÈ “Ù· ÊÔÚÔÏÔÁÈο ¤ÛÔ‰· ·ÒÏÂÛ·Ó ÙË ‰˘Ó·ÌÈ΋ ÙÔ˘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ˘ Ì‹Ó·” . 2.¢·¿Ó˜: ¶ÂÈı·Ú¯Ë̤ÓË Â›Ó·È Ë ÔÚ›· ÙˆÓ ÎÚ·ÙÈÎÒÓ ‰··ÓÒÓ ÛÙÔ ÚÒÙÔ ‰›ÌËÓÔ ÙÔ˘ ¤ÙÔ˘˜. ∫¿ÙÈ Ô˘ ¿ÚÂÛ ÛÙÔ ÌÂÈÎÙfi ÂÏÂÁÎÙÈÎfi ÎÏÈÌ¿ÎÈÔ, ·ÚΛ

‚¤‚·È· fiˆ˜ Û¯ÔÏ›·ÛÂ Ë ÚÔÛ¿ıÂÈ· ·˘Ù‹˜ Ù˘ ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹˜ Ó· Û˘Ó¯ÈÛÙ› Î·È ÙÔ˘˜ ÂfiÌÂÓÔ˘˜ ‰¤Î· Ì‹Ó˜. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ¶ÚfiÁÚ·ÌÌ· ™Ù·ıÂÚfiÙËÙ·˜ ÔÈ ‰·¿Ó˜ ʤÙÔ˜ ÚԂϤÂÙ·È Ó· ÂÚÈÔÚÈÛÙÔ‡Ó ÛÙÔ 50,6% ÙÔ˘ ∞∂¶ ·fi 52% ÙÔ 2009, ‰ËÏ·‰‹ 1,4% ÙÔ˘ ∞∂¶ ‹ ÂÚ›Ô˘ 3,5 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ. 3.ΔfiÎÔÈ: °ÎÚ›˙· ˙ÒÓË ·ÔÙ¤ÏÂÛ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÂÏÂÁÎÙ¤˜ Ù˘ ∫ÔÌÈÛÈfiÓ ÙÔ ‡„Ô˜ ÙˆÓ ‰··ÓÒÓ ÁÈ· ÙfiÎÔ˘˜ Ô˘ ÚԂϤÂÈ Ô ÊÂÙÈÓfi˜ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ ÁÈ· ÙËÓ ·ÔÏËڈ̋ ÙÔ˘ ‰ËÌÔÛ›Ô˘ ¯Ú¤Ô˘˜. ∂ÎÙ›ÌËÛ·Ó fiÙÈ ÙÔ ÔÛfi Ô˘ ÚԂϤÂÈ Ô ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ Â›Ó·È Ôχ ÌÈÎÚfi Û ۯ¤ÛË Ì fi,ÙÈ ı· ÏËÚÒÛÂÈ Ú·ÁÌ·ÙÈο, ʤÚÓÔÓÙ·˜ ˆ˜ ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ÙË Ì¤¯ÚÈ ÙÒÚ· ÔÚ›· ÙˆÓ spreads ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙ· ÁÂÚÌ·ÓÈο Î·È Ù· ÂÏÏËÓÈο ÔÌfiÏÔÁ·. ™‡Ìʈӷ Ì ٷ ÛÙÔȯ›· ÙÔ˘ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡, ÔÈ ÙfiÎÔÈ Ô˘ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÏËÚˆıÔ‡Ó ÙÔ 2010 ·Ó¤Ú¯ÔÓÙ·È Û 12,95 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ ·fi 12,34 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ ÙÔ 2009. Δ· ¯ÚÂÔχÛÈ· ÂÎÙÈÌ¿Ù·È fiÙÈ ı· ÌÂȈıÔ‡Ó Î·Ù¿ 33%, ÛÙ· 19,51 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ ·fi 29,14 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ Ê¤ÙÔ˜, ÁÂÁÔÓfi˜ ÙÔ ÔÔ›Ô ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÙ·È fiÙÈ ı· ‰ÒÓÂÈ “·Ó¿Û·” ÛÙÔ ÂÈ‚·Ú˘Ì¤ÓÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ‰·ÓÂÈÛÌÔ‡ ÙÔ 2010 Ô˘ ı· ÊÙ¿ÛÂÈ Ù· 54 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ. 4.∂™¶∞ - ¢ËÌfiÛȘ ∂ÂÓ‰‡ÛÂȘ: ŒÓÙÔÓÔ˜ ‹Ù·Ó Ô ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌfi˜ ÙˆÓ ∫ÔÈÓÔÙÈÎÒÓ ÁÈ· ÙË ¯·ÌËÏ‹ ·ÔÚÚfiÊËÛË ÙˆÓ ÎÔÓ‰˘Ï›ˆÓ ÙÔ˘ ∂™¶∞ Ô˘ ÊÙ¿ÓÂÈ ÌfiÏȘ ÛÙÔ 3,5% ÙË ‰ÈÂÙ›· 2007-2009. ™Ùfi¯Ô˜ ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ √ÈÎÔÓÔÌ›·˜ Â›Ó·È Ë ·ÔÚÚfiÊËÛË ÙˆÓ ÎÔÈÓÔÙÈÎÒÓ ÎÔÓ‰˘Ï›ˆÓ Ó· ÊÙ¿ÛÂÈ ÛÙÔ 15% ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ 2010, οÙÈ Ô˘ ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ ÙÔ ∂™¶∞ Î·È Ô Ó¤Ô˜ ÂÂÓ‰˘ÙÈÎfi˜ ÓfiÌÔ˜ ı· ÚÔÛ·ı‹ÛÔ˘Ó Ó· ˙ÂÛÙ¿ÓÔ˘Ó ÙËÓ ·ÁÔÚ¿ Ì ÙÔ ÔÛfi ÙˆÓ 5 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ ‹ 2% ÙÔ˘ ∞∂¶, Û ÙÔÌ›˜ fiˆ˜ Â›Ó·È Ë ÂÓ¤ÚÁÂÈ·, Ë ‚ÈÔ-

Ù¯ÓÔÏÔÁ›·, Ô ÙÔ˘ÚÈÛÌfi˜, Ë Î·ÈÓÔÙÔÌ›·, Ë ÂÍ·ÁˆÁÈ΋ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· Î·È Ë Ú¿ÛÈÓË ·Ó¿Ù˘ÍË. ΔÔ Úfi‚ÏËÌ· Ô˘ ÂÓÙfiÈÛ·Ó ÔÈ ∫ÔÈÓÔÙÈÎÔ› Î·È ÙÔ ÔÔ›Ô ¤¯ÂÈ ÂÈÛËÌ¿ÓÂÈ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË, ¤¯ÂÈ Ó· οÓÂÈ Ì ÙËÓ Î¿Ï˘„Ë ÙÔ˘ ÛΤÏÔ˘˜ Ù˘ ÂıÓÈ΋˜ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÛÙ· ÂÂÓ‰˘ÙÈο ¤ÚÁ·. 5.∞ÔÎÚ·ÙÈÎÔÔÈ‹ÛÂȘ: ™ÙÔ ¶ÚfiÁÚ·ÌÌ· ™Ù·ıÂÚfiÙËÙ·˜ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ÚԂϤÂÈ ÁÈ· ʤÙÔ˜ ¤ÛÔ‰· 2,5 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ ·fi ÙȘ ·ÔÎÚ·ÙÈÎÔÔÈ‹ÛÂȘ. Δ· ÛÙÂϤ¯Ë Ù˘ ∫ÔÌÈÛÈfiÓ Î·È Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ∫ÂÓÙÚÈ΋˜ ΔÚ¿Â˙·˜ ÌÔÚ› Ó· ÛËÌ›ˆÛ·Ó ·˘Ùfi ÙÔ ÔÛfi ÛÙÔ ÌÏÔοÎÈ ÙÔ˘˜, fï˜ ¤‚·Ï·Ó Î·È ¤Ó·Ó ·ÛÙÂÚ›ÛÎÔ. √ ·ÛÙÂÚ›ÛÎÔ˜ ¤¯ÂÈ Ó· οÓÂÈ Ì ÙÔÓ ¯ÚfiÓÔ ˘ÏÔÔ›ËÛ˘ ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜, ·ÊÔ‡ ̤¯ÚÈ ÛÙÈÁÌ‹˜ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ·Ù˙¤ÓÙ·. 6.ºÔÚÔÏÔÁÈÎfi ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ: “¶ÚÔ˜ ÙË ÛˆÛÙ‹ ηÙ‡ı˘ÓÛË ÎÈÓÂ›Ù·È Ô Ó¤Ô˜ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎfi˜ ÓfiÌÔ˜, ·ÏÏ¿ fiÙ ı· ·Ô‰ÒÛÂÈ;” . ∞˘Ùfi ‹Ù·Ó ÙÔ Û¯fiÏÈÔ ÙÔ˘ ÎÏÈÌ·Î›Ô˘ ÙˆÓ ÂÏÂÁÎÙÒÓ ÁÈ· ÙÔ Ó¤Ô ÊÔÚÔÏÔÁÈÎfi, Û˘ÌÏËÚÒÓÔÓÙ·˜ Â›Û˘ fiÙÈ ¤¯ÂÈ Î·ı˘ÛÙÂÚ‹ÛÂÈ ·ÈÛıËÙ¿ Ó· Á›ÓÂÈ Î·È Â›ÛËÌ· ÓfiÌÔ˜ ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜. 7.ºÔÚÔ‰È·Ê˘Á‹ - §ËÍÈÚfiıÂÛÌ·: ™ÙȘ μڢͤÏϘ ‰˘ÛÎÔχÔÓÙ·È Ó· Ì·˜ ÈÛÙ¤„Ô˘Ó fiÙ·Ó Ï¤Ì fiÙÈ ı· ÂÚÈÔÚ›ÛÔ˘Ì ÙË Ì¿ÛÙÈÁ· Ù˘ ÊÔÚÔ‰È·Ê˘Á‹˜ (Û.Û. ÚÔÛ‰ÔÎÒÓÙ·È ¤ÛÔ‰· 2,4 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ) ‹ ı· ÂÈÛÚ¿ÍÔ˘Ì ÏËÍÈÚfiıÂÛÌ· ¯Ú¤Ë Û ÂÚ›Ô‰Ô ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÎÚ›Û˘. ¶¿ÓÙˆ˜ Ù· ·ÓÂ›‰ÂÎÙ· ›Ûڷ͢ ·fi Ù· ÏËÍÈÚfiıÂÛÌ· ÙˆÓ 28 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ ·Ó¤‚ËÎ·Ó ÂÈΛӉ˘Ó· ÛÙÔ ÔÛfi ÙˆÓ 15 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ ·fi 8 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ Ô˘ ‹Ù·Ó ηٿ ÙËÓ ÚÔÂÎÏÔÁÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô. ∏ ΢‚¤ÚÓËÛË Â› ÛÙÔ ÎÏÈÌ¿ÎÈÔ fiÙÈ ·fi Ù· ˘fiÏÔÈ· 13 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ ÛÙfi¯Ô˜ Â›Ó·È Ó· ÂÈÛÚ·¯ıÔ‡Ó ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ 500 ÂηÙ. ¢ÚÒ.

Œ¯ÂÈ Û‚‹ÛÂÈ... Ì˯·Ó¤˜ Ë ÂÏÏËÓÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌ›·

ªÂ›ˆÛË 2% ÙÔ˘ ∞∂¶ ‚ϤÂÈ Ë ΔÚ¿Â˙· Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ ∞£∏¡∞, 27. Oπ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ·ÓÂ›ÛË̘ Â-

ÎÙÈÌ‹ÛÂȘ Ù˘ TÚ¿Â˙·˜ Ù˘ EÏÏ¿‰Ô˜, Ù˘ KÔÌÈÛÈfiÓ Î·È ¿ÏÏˆÓ ÂÁ¯ÒÚÈˆÓ Î·È ‰ÈÂıÓÒÓ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ ÚÔÛ‰ÈÔÚ›˙Ô˘Ó ÙË Û˘ÚÚ›ÎÓˆÛË ÙÔ˘ AE¶ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ 2% ‹ ·ÎfiÌË Î·È ˘„ËÏfiÙÂÚ·. M¿ÏÈÛÙ·, ÙÚ·Â˙Èο ÛÙÂϤ¯Ë ÌÈÏÔ‡Ó ·ÎfiÌË Î·È ÁÈ· Ì›ˆÛË Ù˘ Ù¿Í˘ ÙÔ˘ 4%, ÂÓÒ ‰ÂÓ Ï›Ô˘Ó ÔÈ ·Ó·Ï˘Ù¤˜ ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÚÔ‰Èο˙Ô˘Ó fiÙÈ Ë ‡ÊÂÛË ı· Â›Ó·È ·ÚÔ‡Û· ηı’ fiÏË ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÚÔÛ¿ıÂÈ·˜ ÁÈ· ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈ΋ ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹ Î·È Ì›ˆÛË ÙÔ˘ ÂÏÏ›ÌÌ·ÙÔ˜ οو ·fi ÙÔ 3% ÙÔ˘ AE¶. ¢ËÏ·‰‹ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ¤ˆ˜ ÙÔ 2012 ·Ó ÙÔ ¶ÚfiÁÚ·ÌÌ· ™Ù·ıÂÚfiÙËÙ·˜ ÂÎÙÂÏÂÛÙ› ηٿ ÁÚ¿ÌÌ·. EÈÚfiÛıÂÙ· ÔÈ ÚˆÙÔÊ·Ó›˜ ȤÛÂȘ ·fi KÔÌÈÛÈfiÓ, E˘Úˆ·˚΋ KÂÓÙÚÈ΋ TÚ¿Â˙·, ¢ÈÂıÓ¤˜ NÔÌÈÛÌ·ÙÈÎfi T·ÌÂ›Ô Î·È ·ÁÔÚ¤˜ ÁÈ· ÙË Ï‹„Ë Ì¤ÙÚˆÓ ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈÎÔ‡ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·

¤¯Ô˘Ó ÂÁÎψ‚›ÛÂÈ ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË ÛÙËÓ Â͢Á›·ÓÛË ÙˆÓ ‰ËÌfiÛÈˆÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Î·È ¤¯Ô˘Ó ʤÚÂÈ Û ‰Â‡ÙÂÚË ÌÔ›Ú· ÙȘ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ ÛÙ‹ÚÈ͢ Ù˘ ·Ó·Ù˘Íȷ΋˜ ÚÔÔÙÈ΋˜ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜. KÈ fiÏ· Ù· ̤ÙÚ· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÏËÊı› (·‡ÍËÛË ÂÌÌ¤ÛˆÓ ÊfiÚˆÓ) ‹ ¤¯Ô˘Ó ÂÍ·ÁÁÂÏı› (¿ÁˆÌ· ·Ô‰Ô¯ÒÓ, „·Ï›‰ÈÛÌ· ÂȉÔÌ¿ÙˆÓ Î·È ·‡ÍËÛË Û˘ÓÙÂÏÂÛÙÒÓ º¶A) Ô‰ËÁÔ‡Ó Ì ̷ıËÌ·ÙÈ΋ ·ÎÚ›‚ÂÈ·, fiˆ˜ ϤÓ ÔÈ ·Ó·Ï˘Ù¤˜, Û ηı‹ÏˆÛË Ù˘ ˙‹ÙËÛ˘ Î·È ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ‡ÊÂÛË. ¢ÂÓ Â›Ó·È Ù˘¯·›Ô ˆ˜ ÙÔ EcoFin ¤¯ÂÈ ˙ËÙ‹ÛÂÈ ·ÎfiÌË Î·È Ì›ˆÛË ÙÔ˘ ¶ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ¢ËÌÔÛ›ˆÓ EÂÓ‰‡ÛÂˆÓ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÂÈÙ¢¯ı› Ô ÛÙfi¯Ô˜ ·ÔÎÏÈ̿ΈÛ˘ ÙÔ˘ ÂÏÏ›ÌÌ·ÙÔ˜.

∂ÎÙÈÌ‹ÛÂȘ M ·˘Ù¿ Ù· ‰Â‰Ô̤ӷ, ÏËÚÔÊÔڛ˜ ·fi ˘ËÚÂÛÈ·ÎÔ‡˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ Ù˘ TÚ¿Â˙·˜ Ù˘ EÏÏ¿‰·˜ ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó,

Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ “∏ª∂ƒ∏™π∞” fiÙÈ Ë Ì›ˆÛË ÙÔ˘ AE¶ ı· ÚÔÛÂÁÁ›ÛÂÈ ÙÔ 2%. ™ÙËÓ KÔÌÈÛÈfiÓ “‚ϤÔ˘Ó” 1% Ì -2% Î·È Û ¤ÎıÂÛË ÂÁ¯ÒÚÈÔ˘ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ ‰È·Ù˘ÒÓÂÙ·È Ë ÂÎÙ›ÌËÛË ÁÈ· 1,2% Ì -2,2%. ™ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô OÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ıˆÚÔ‡Ó ϤÔÓ ˆ˜ Ë Úfi‚ÏÂ„Ë ÛÙÔ ¶ÚfiÁÚ·ÌÌ· ™Ù·ıÂÚfiÙËÙ·˜ Î·È AÓ¿Ù˘Í˘ ÁÈ· -0,3% Ì 0,8% Â›Ó·È ·‰‡Ó·ÙÔÓ Ó· ÂȂ‚·Èˆı› Î·È ÌÈÏÔ‡Ó ÁÈ· Èı·Ó‹ ·fiÎÏÈÛË ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ Ì›·˜ ÔÛÔÛÙÈ·›·˜ ÌÔÓ¿‰·˜. ÕÏψÛÙÂ, ¤Ú˘ÛÈ Ô˘ ‰ÂÓ ˘‹ÚÍ Ì›ˆÛË ·Ô‰Ô¯ÒÓ ÛÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ (ÂʤÙÔ˜ ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÙ·È ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÛÙÔ 5% ¯ˆÚ›˜ Ó· ÚÔÛÌÂÙÚËıÔ‡Ó Ù· ÂÂÚ¯fiÌÂÓ· ¤ÎÙ·ÎÙ· ̤ÙÚ·) Î·È ‰ÂÓ Â›¯·Ì ÙfiÛÔ ÌÂÁ¿ÏË ·‡ÍËÛË ÙˆÓ ÂÌÌ¤ÛˆÓ ÊfiÚˆÓ Ë Ì›ˆÛË ÙÔ˘ AE¶ ·Ó‹Ïı ÛÙÔ 2%. EÈϤÔÓ ı· Ú¤ÂÈ Ó· Û˘Ó˘ÔÏÔÁ›ÛÔ˘ÌÂ Î·È ÙȘ ÏËıˆÚÈÛÙÈΤ˜ ȤÛÂȘ, ÔÈ Ôԛ˜ Ô‰ËÁÔ‡Ó Û ·Ô‰˘Ó¿ÌˆÛË Ù˘ ·ÁÔÚ·ÛÙÈ΋˜ ‰‡-

Ó·Ì˘. TÒÚ· fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙȘ ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÚfiÏÔ ÌÔÚ› Ó· ·›ÍÂÈ Ë Â›Û¢ÛË ·ÔÚÚfiÊËÛ˘ ÎÔÓ‰˘Ï›ˆÓ ·fi ÙÔ E™¶A. H ΢‚¤ÚÓËÛË ¤¯ÂÈ ‚¿ÏÂÈ „ËÏ¿ ÙÔÓ ‹¯˘ ÛÙÔ 10%, Ì ÙÔ˘˜ KÔÈÓÔÙÈÎÔ‡˜ ÂÌÂÈÚÔÁÓÒÌÔÓ˜ Ô˘ ÂÈÛΤÊıËÎ·Ó ÌÂÛÔ‚‰fiÌ·‰· ÙËÓ Aı‹Ó· Ó· ÂÎÊÚ¿˙Ô˘Ó ÙȘ ·ÌÊÈ‚Ôϛ˜ ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÙÔ Î·Ù¿ fiÛÔ ÌÔÚ› Ó· ˘ÏÔÔÈËı› Ô ÛÙfi¯Ô˜ ·˘Ùfi˜. AÎfiÌË ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ÂÎÎÚÂÌfiÙËÙ· Ë Î·Ù¿ıÂÛË ÛÙË BÔ˘Ï‹ ÓÔÌÔۯ‰›Ô˘ Ô˘ ı· ·ÏÔÔÈ› ÙË ‰È·‰Èηۛ· ˘ÏÔÔ›ËÛ˘ ÙÔ˘ E™¶A Î·È fiˆ˜ fiÏ· ‰Â›¯ÓÔ˘Ó ‰ÂÓ ı· ·ÔÙÂϤÛÂÈ ÓfiÌÔ˘ ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜ ÚÔÙÔ‡ ÂÎÓ‡ÛÂÈ ÙÔ ÚÒÙÔ ÙÚ›ÌËÓÔ ÙÔ˘ ¤ÙÔ˘˜. E›Û˘, Ì ÙËÓ ·ÍÈÔÈÛÙ›· Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ÛÙÔ Ó·‰›Ú ηÓ›˜ ‰ÂÓ ·Ó·Ì¤ÓÂÈ ·‡ÍËÛË ÙˆÓ Í¤ÓˆÓ ¿ÌÂÛˆÓ ÂÂÓ‰‡ÛˆÓ. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ·ÎfiÌË... ·ÎÔ˘Ì‹ÛÂÈ ı¤Ì·Ù· fiˆ˜ ÙÔ ¿ÓÔÈÁÌ· ÙˆÓ ·ÁÔ-

ÚÒÓ, ÙÔ ¿ÓÔÈÁÌ· ÙˆÓ “ÎÏÂÈÛÙÒÓ” Â·ÁÁÂÏÌ¿ÙˆÓ, ·ÏÏ¿ Î·È ÔÈ ·ÔÎÚ·ÙÈÎÔÔÈ‹ÛÂȘ ÔÈ Ôԛ˜ ˘fi ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· ÚÔÛÂÏ·ÛÔ˘Ó Í¤Ó· ÎÂÊ¿Ï·È·.

∞ÚÓËÙÈÎÔ› Ú˘ıÌÔ› T¤ÏÔ˜, Î·È ÔÈ ÙÚ¿Â˙˜ Ô˘ ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· ·›ÍÔ˘Ó ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ÚfiÏÔ ÛÙËÓ ÂÓ›Û¯˘ÛË Ù˘ Ú¢ÛÙfiÙËÙ·˜ ÓÔÈÎÔ΢ÚÈÒÓ Î·È ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û ‰‡ÛÎÔÏË ı¤ÛË. TÚ·Â˙Èο ÛÙÂϤ¯Ë ·Ó·Ì¤ÓÔ˘Ó ÁÈ· ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙÔ˘ 2010 ·ÚÓËÙÈÎfi Ú˘ıÌfi ÈÛÙˆÙÈ΋˜ Â¤ÎÙ·Û˘. ¶ÚԂϤÔ˘Ó fiÙÈ Ù· ˘fiÏÔÈ· ÙˆÓ ¯ÔÚËÁ‹ÛÂˆÓ ÚÔ˜ ÓÔÈÎÔ΢ÚÈ¿ ı· ηıËψıÔ‡Ó ÛÙ· Â›‰· ÙÔ˘ -1% Ì -2%, ·fi ÙÔ 4% ÙÔ 2009. M ÙÔ˘˜ ÙÚ·Â˙ÈÎÔ‡˜ ‰È·‡ÏÔ˘˜ Ú¢ÛÙfiÙËÙ·˜... ÎÏÂÈÛÙÔ‡˜ Â›Ó·È ‰Â‰Ô̤ÓÔ fiÙÈ ı· ¤¯Ô˘Ì ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ˘Ô¯ÒÚËÛË ÙˆÓ ÂÂÓ‰‡ÛÂˆÓ ·ÏÏ¿ Î·È Ù˘ ηٷӿψÛ˘.


Oπ∫√¡√ªπ∞

29

KÀƒπ∞∫∏ 28 º∂μƒ√À∞ƒπ√À 2010

Δ· ̤ÙÚ· ‰ÂÓ ı· Â›Ó·È ·Ó·Ù˘Íȷο ÂÎÙÈÌÔ‡Ó 9 ÛÙȘ 10 ÌÈÎÚÔÌÂÛ·›Â˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ

∞ÎÚ›‚ÂÈ· - ·ÓÂÚÁ›· ı· ÊÔ˘ÓÙÒÛÔ˘Ó Ì ÙË Ó¤· ÊÔÚÔÏÔÁÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋ ∞£∏¡∞, 27.

Δ

ËÓ ·ÎÚ›‚ÂÈ· Î·È ÙËÓ ·ÓÂÚÁ›· ı·... ÊÔ˘ÓÙÒÛÔ˘Ó Ù· ÊÔÚÔÏÔÁÈο ̤ÙÚ·, fiˆ˜ ˘ÔÛÙËÚ›˙Ô˘Ó ÂÓÓ¤· ÛÙȘ ‰¤Î· ÌÈÎÚÔÌÂÛ·›Â˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ, ÂÓÒ ÔÎÙÒ ÛÙȘ ‰¤Î· ıˆÚÔ‡Ó fiÙÈ ·˘Ù¤˜ Â›Ó·È Ô˘ ı· ÏËÚÒÛÔ˘Ó Ù·... Û·Ṳ̂ӷ Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· ·‰›Îˆ˜... ¢‡Ô ÛÙȘ ÙÚÂȘ οÓÔ˘Ó ÏfiÁÔ ÁÈ· “ÎÚ˘Ê‹ ·Ù˙¤ÓÙ·” Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘, ·Ó Î·È Ì›· ÛÙȘ ‰‡Ô ÂÎÙÈÌÔ‡Ó fiÙÈ Ì ÙȘ ·˘ÛÙËÚ¤˜ ΢ÚÒÛÂȘ ı· ÌÂȈı› Ë ÊÔÚÔ‰È·Ê˘Á‹.

∞˘Ùfi ÚÔ·ÙÂÈ ·fi ¤Ú¢ӷ ÙÔ˘ πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ˘ ªÈÎÚÒÓ ∂ȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Ù˘ °™∂μ∂∂ Ô˘ ¤ÁÈÓ ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙËÓ ÂÙ·ÈÚ›· MARC AE Î·È ÙÔ ÛΤÏÔ˜ Ù˘ Ô˘ ·ÊÔÚ¿ ÛÙ· ÊÔÚÔÏÔÁÈο ¤‰ˆÛ ÛÙË ‰ËÌÔÛÈfiÙËÙ· Ë °ÂÓÈ΋ ™˘ÓÔÌÔÛÔÓ‰›· ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÒÓ μÈÔÙ¯ÓÒÓ ∂ÌfiÚˆÓ ∂ÏÏ¿‰·˜. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ·, ÔÈ ÂÓÓ¤· ÛÙȘ 10 ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ıˆÚÔ‡Ó fiÙÈ Ù· ÊÔÚÔÏÔÁÈο ̤ÙÚ· ‰ÂÓ ı· Â›Ó·È ·Ó·Ù˘Íȷο, ηıÒ˜ ÌÈ· ÂӉ¯fiÌÂÓË ·‡ÍËÛË, Ì ÔÔÈÔ‰‹ÔÙ ÙÚfiÔ, ÙÔ˘ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎÔ‡ ÎfiÛÙÔ˘˜ ı· ÂËÚ¿ÛÂÈ ·ÚÓËÙÈο ÙȘ ÙÈ̤˜ Î·È ÙËÓ ··Û¯fiÏËÛË. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, ÙÔ 78,9% ‰ËÏÒÓÂÈ fiÙÈ ı· ÂËÚ¿ÛÂÈ Î·È Ù· ‰‡Ô ÌÂÁ¤ıË, ÙÔ 7,2% ÌfiÓÔ ÙËÓ ··Û¯fiÏËÛË, ÙÔ 6,8% ÌfiÓÔ ÙȘ ÙÈ̤˜, ÂÓÒ ÌfiÏȘ ÙÔ 5,2% ‰ËÏÒÓÂÈ fiÙÈ ‰ÂÓ ı· ÂËÚ¿ÛÂÈ Î·Ó¤Ó· ·fi Ù· ‰‡Ô. ™Â Û¯¤ÛË Ì ÙË ‰È·‚ԇϢÛË Ô˘ ¤¯ÂÈ ‰ÈÂÍ·¯ı› ̤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· Ë ¤Ú¢ӷ ¤¯ÂÈ ‰Â›ÍÂÈ: * ªfiÓÔ ÙÔ 34,1% ıˆÚ› fiÙÈ Ô ‰È¿ÏÔÁÔ˜ Â›Ó·È ÂÈÏÈÎÚÈÓ‹˜, ÂÓÒ ÙÔ 46,8% ÙÔÓ ÎÚ›ÓÂÈ ÚÔÛ¯ËÌ·ÙÈÎfi. ŒÓ· ÔÛÔÛÙfi 19,3% ‰ÂÓ ·¿ÓÙËÛÂ. * √È ‰‡Ô ÛÙȘ ÙÚÂȘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ıˆÚÔ‡Ó fiÙÈ ˘¿Ú¯ÂÈ “ÎÚ˘Ê‹ ·Ù˙¤ÓÙ·”. * ™ÙËÓ ÂÚÒÙËÛË ÁÈ· ÙÔÓ ÙÚfiÔ ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹˜ Ù˘ ‰È·‚Ô‡Ï¢Û˘, ÔÈ ‰‡Ô ÛÙȘ ÙÚÂȘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ‰‹ÏˆÛ·Ó fiÙÈ Ô ‰È¿ÏÔÁÔ˜ ¤ÚÂ ӷ ›¯Â Ï¿‚ÂÈ ¯ÒÚ· ¿ÌÂÛ· ÌÂٷ͇ ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ÊÔÚ¤ˆÓ Î·È ÔÏÈÙÈ΋˜ ËÁÂÛ›·˜ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ, ¤Ó·ÓÙÈ ÂÓfi˜ ÔÛÔÛÙÔ‡ 19,9% Ô˘ ÚÔÙÈÌ¿ ÙËÓ ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ ‰È·‚ԇϢÛË. ∏ ¤Ú¢ӷ Â›Û˘ ¤‰ÂÈÍ fiÙÈ Ë ÏÂÈÔÓfiÙËÙ· ÙˆÓ ÂÚˆÙËı¤ÓÙˆÓ ıˆÚ› fiÙÈ Ù· ÊÔÚÔÏÔÁÈο ̤ÙÚ· ‰ÂÓ ı· Â›Ó·È ‰›Î·È·. ¶ÈÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ·fi 8 ÛÙȘ 10 ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ıˆÚÔ‡Ó fiÙÈ ÙÔ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎfi ÎfiÛÙÔ˜ Ô˘ ÂӉ¯Ô̤ӈ˜ ı· ÚÔ·„ÂÈ ·fi Ù· Ó¤· ̤ÙÚ· ı· ÂÈ‚·Ú‡ÓÂÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÙȘ ÌÈÎÚ¤˜ Î·È Ôχ ÌÈÎÚ¤˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ, ÔÈ Ôԛ˜ ıˆÚÔ‡ÓÙ·È

Î·È ÔÈ Â‡ÎÔÏÔÈ ÛÙfi¯ÔÈ. ™Â Û¯¤ÛË Ì ÙÔ ˙‹ÙËÌ· ÙÔ˘ ηٿ fiÛÔ ¤Ó· ÈÔ ·˘ÛÙËÚfi ˆ˜ ÚÔ˜ ÙȘ ΢ÚÒÛÂȘ ÙÔ˘ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· ı· Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ Û Ì›ˆÛË Ù˘ ÊÔÚÔ‰È·Ê˘Á‹˜ Î·È Ù˘ ‰È·ÊıÔÚ¿˜, Ë ¤Ú¢ӷ ¤‰ÂÈÍ fiÙÈ: * √È ÌÈÛ¤˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ıˆÚÔ‡Ó fiÙÈ ı· ÌÂȈı› Ë ÊÔÚÔ‰È·Ê˘Á‹, ÂÓÒ ÔÈ ¿ÏϘ ÌÈÛ¤˜ ‰‹ÏˆÛ·Ó ›Ù ı· ·˘ÍËı› (12,6%) ›Ù ı· ·Ú·Ì›ÓÂÈ ÛÙ· ›‰È· Â›‰· (34,1%). * ΔÔ 44,7% ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ ‰ÂÓ ı· ÂËÚ¿ÛÂÈ ÙÔ Ì¤ÁÂıÔ˜ Ù˘ ‰È·ÊıÔÚ¿˜, ÙÔ 35,5% ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ ı· ÌÂȈı›, ÂÓÒ ÙÔ 18,9% ÂÎÙÈÌ¿ fiÙÈ ı· ·˘ÍËı› Ë ‰È·ÊıÔÚ¿. π‰È·›ÙÂÚÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó ÔÈ ··ÓÙ‹ÛÂȘ ÛÙÔ ÂÚÒÙËÌ· ˆ˜ ÚÔ˜ ÙÔÓ ÙÚfiÔ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎÔ‡ ÂϤÁ¯Ô˘ Ô˘ ÚÔÙÈÌÔ‡Ó ÔÈ ÌÈÎÚ¤˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ. ¶ÈÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, ÙÔ 57,4% ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ÚÔÙÈÌÔ‡Ó ¤Ó· ÚÔ·ÈÚÂÙÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· “·˘ÙÔÂϤÁ¯Ô˘” Ì ηٷ‚ÔÏ‹ ÂÓfi˜ ·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈÎÔ‡ ÔÛÔÛÙÔ‡ ÒÛÙ ӷ ·ÔʇÁÂÙ·È Ë ÂÌÏÔ΋ Ì ÙȘ ÊÔÚÔÏÔÁÈΤ˜ ·Ú¯¤˜, ÂÓÒ ÌfiÓÔ ÙÔ 30,4% ÚÔÙÈÌ¿ ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ÂϤÁ¯Ô˘ ‚¿ÛÂÈ ÂÛfi‰ˆÓ - ÂÍfi‰ˆÓ.

¢˘ÛÔ›ˆÓ˜ ÔÈ ÚԂϤ„ÂȘ ÁÈ· ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ ¢˘ÛÔ›ˆÓ˜ Â›Ó·È ÔÈ ÚԂϤ„ÂȘ ÙˆÓ ÌÈÎÚÔÌÂÛ·›ˆÓ ·Ó·ÊÔÚÈο Ì ÙÔ

̤ÏÏÔÓ ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂÒÓ ÙÔ˘˜, fiˆ˜ ÚÔ·ÙÂÈ ·fi Ù· ˘fiÏÔÈ· Â˘Ú‹Ì·Ù· Ù˘ ¤Ú¢ӷ˜. √ÏË Ë ‰ËÌÔÛÎfiËÛË ÙÔ˘ πª∂ °™∂μ∂∂ Î·È Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ MARC AE ı· ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙ› ÙËÓ ÂfiÌÂÓË Â‚‰ÔÌ¿‰·. ∏ ¤Ú¢ӷ ‰ÈÂÓÂÚÁ‹ıËΠ۠·ÓÂÏÏ·‰ÈÎfi ·ÓÙÈÚÔÛˆ¢ÙÈÎfi ‰Â›ÁÌ· 809 ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ (ÛÙÔ˘˜ ÎÏ¿‰Ô˘˜ ÂÌÔÚ›Ô˘, ÌÂÙ·Ô›ËÛ˘, ˘ËÚÂÛÈÒÓ) ηٿ ÙÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· 812 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ 2010. ∞ÓÙÈΛÌÂÓÔ Ù˘ ¤Ú¢ӷ˜ ·ÔÙ¤ÏÂÛÂ Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÙˆÓ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ Ôχ ÌÈÎÚÒÓ Î·È ÌÈÎÚÒÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ (0-49 ¿ÙÔÌ· ÚÔÛˆÈÎfi) ηٿ ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ÂÍ¿ÌËÓÔ ÙÔ˘ 2009, ηıÒ˜ Î·È ÔÈ ÚԂϤ„ÂȘ ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÙÔ ÂfiÌÂÓÔ (2010), Û ۯ¤ÛË Ì ÌÈ· ÛÂÈÚ¿ ‚·ÛÈÎÒÓ ÌÂÁÂıÒÓ fiˆ˜ Ë ··Û¯fiÏËÛË, Ô Î‡ÎÏÔ˜ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ, Ë Ú¢ÛÙfiÙËÙ·, Ë ˙‹ÙËÛË, ÔÈ ·Ú·ÁÁÂϛ˜ Î·È ÔÈ ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ, ÂÓÒ ·Ú¿ÏÏËÏ· ηχÙÔÓÙ·È Î·È ˙ËÙ‹Ì·Ù· fiˆ˜ Ë ‰·ÓÂÈÔ‰fiÙËÛË ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ÁÈ· ·ÔÏËڈ̋ ¯ÚÂÒÓ Î·È Ë ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ·ÛÊ¿ÏÈÛË ÙˆÓ ·˘ÙÔ··Û¯ÔÏÔ‡ÌÂÓˆÓ.

¶ÚԂϤ„ÂȘ ÁÈ· 130.000 ·ÔχÛÂȘ ™Ù· fiÚÈ· ÙÔ˘ ·ÓÈÎÔ‡ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ϤÔÓ ÌÈÎÚÔÌÂÛ·›ÔÈ Î·È Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜. √ Ù˙›ÚÔ˜ ηٷÚÚ¤ÂÈ Î·È ÔÈ

44 Ë̤Ú˜ ÙˆÓ ÂÎÙÒÛÂˆÓ Â›Ó·È ·Ôχو˜ ÂÓ‰ÂÈÎÙÈΤ˜ ·˘ÙÔ‡, Ë Ú¢ÛÙfiÙËÙ· ÂȉÈο Û ·˘Ù‹ ÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›· ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Â›Ó·È ·Ó‡·ÚÎÙË Î·È “Ë ·ÁÔÚ¿ ¤¯ÂÈ ÛÙÂÁÓÒÛÂÈ”. ø˜ ÙÔÓ πÔ‡ÓÈÔ ÚԂϤÂÙ·È fiÙÈ ÛÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›· ÙˆÓ ÌÈÎÚÔÌÂÛ·›ˆÓ (Ì ˆ˜ 50 ··Û¯ÔÏÔ˘Ì¤ÓÔ˘˜) ı· ·ÔÏ˘ıÔ‡Ó ÂÚ› ÙÔ˘˜ 130.000 ÂÚÁ·˙Ô̤ÓÔ˘˜, ÂÓÒ fiÛÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ·Ô¯ˆÚÔ‡Ó ‰ÂÓ ·ÓÙÈηı›ÛÙ·ÓÙ·È. ™Â ·˘Ùfi ÙÔ ÛÎËÓÈÎfi Ù˘ fiÏÔ Î·È ‚·ı‡ÙÂÚ˘ Ì ÙÔ ¤Ú·ÛÌ· ÙˆÓ Â‚‰ÔÌ¿‰ˆÓ ‡ÊÂÛ˘ Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ·ÁÔÚ¿˜ ÚÔÛÙ›ıÂÙ·È Ë ÔÚ›· ÙˆÓ ¯ÂÈÌÂÚÈÓÒÓ ÂÎÙÒÛˆÓ, Ô˘ ‹Ù·Ó ηٷÛÙÚÂÙÈ΋ Û ·ÚÎÂÙ¤˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ. ΔȘ ÚÒÙ˜ ‚‰ÔÌ¿‰Â˜ ÙÔ˘ 2010 ‹Ïı·Ó Ù· ÚÒÙ· ηο ÌËӇ̷ٷ ÁÈ· ÙËÓ ÔÚ›· ÙÔ˘ Ù˙›ÚÔ˘ ÙˆÓ ÂÌÔÚÈÎÒÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛˆÓ, ˆÛÙfiÛÔ Â‚‰ÔÌ¿‰· Ì ÙËÓ Â‚‰ÔÌ¿‰· Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÂȉÂÈÓˆÓfiÙ·Ó. √È ¤ÌÔÚÔÈ ÛÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ¿ ÙÔ˘˜ Ó· Ú¢ÛÙÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó Ù· ·Ôı¤Ì·Ù· Î·È Ó· “ÍÂÛÙÔοÚÔ˘Ó” ·‡ÍËÛ·Ó Ù· ÔÛÔÛÙ¿ ÙˆÓ ÂÎÙÒÛˆÓ- ‰ÂÓ ¤ÏÂÈ„·Ó Ì¿ÏÈÛÙ· Î·È ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Ì ÔÛÔÛÙ¿ ÂÎ ÙÒÛÂˆÓ ¿Óˆ ÙÔ˘ 50%, ÂÓÒ ·ÚÎÂÙ¤˜ ÌÈÎÚ¤˜ ÂÌÔÚÈΤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ÙÔ ÚÒÙÔ ‰›ÌËÓÔ ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ “ÍÂÔ‡ÏËÛ·Ó” Î·È ¤ÎÏÂÈÛ·Ó·ÏÏ¿ ¯ˆÚ›˜ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·. ∏ Ì›ˆÛË ÙÔ˘ Ù˙›ÚÔ˘ ÙˆÓ ÂÎÙÒÛÂˆÓ Î˘Ì¿ÓıËΠ·fi 15% ˆ˜ 20% ηٿ ̤ÛÔ fiÚÔ ¤Ó·ÓÙÈ Ù˘ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ˘ ÂÚ˘ÛÈÓ‹˜ ÂÚÈfi‰Ô˘. √È ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ Ê˘ÛÈο “ÙÚ¤¯Ô˘Ó” Î·È Ë “ı¿Ï·ÛÛ·” ÙˆÓ ÌÂÙ·¯ÚÔÓÔÏÔÁËÌ¤ÓˆÓ ÂÈÙ·ÁÒÓ ÌÂÁ·ÏÒÓÂÈ. ª›· ·ÎfiÌË ¤Ó‰ÂÈÍË Ù˘ ηٿÛÙ·Û˘ Ô˘ ÂÈÎÚ·Ù› Â›Ó·È Ë ·ÈÛıËÙ‹ Ì›ˆÛË Ù˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·˜ Ó¤ˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ·fi ÙȘ ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ 2010. ΔÔ ÁÂÓÈÎfiÙÂÚÔ Îϛ̷ ·Ó·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ ·fi ÙË ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË Î·È ÙËÓ ÂÈ‚ÔÏ‹ ÛÎÏËÚÒÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Ì¤ÙÚˆÓ Â›Ó·È ÚÔÊ·Ó¤˜ ηÈ, fiˆ˜ ÛËÌÂÈÒÓÔ˘Ó ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜, ı· ÂȉÂÈÓÒÛÂÈ ÙÔ ‹‰Ë ¿Û¯ËÌÔ Îϛ̷.

ª¤¯ÚÈ 6.610 ¢ÚÒ ¯¿ÓÔ˘Ó ÔÈ ‰ËÌfiÛÈÔÈ ˘¿ÏÏËÏÔÈ ∞£∏¡∞, 27. μ∞£√™ ·‡ıÌÂÓÔ ı· ‰Ô˘Ó ÛÙËÓ

ÙÛ¤Ë ÙÔ˘˜ ÔÈ ‰ËÌfiÛÈÔÈ ˘¿ÏÏËÏÔÈ Ô˘ ı· ÏËÚÒÛÔ˘Ó ÙË ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈ΋ ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹. ∞fi ÙËÓ ÙÛ¤Ë ÙÔ˘˜ ı· οÓÔ˘Ó ÊÙÂÚ¿ ʤÙÔ˜ ÂÚ› Ù· 2,4 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ, ÔÛfi Ô˘ ·ÓÙÈÛÙÔȯ› ÛÙÔ 1% ÙÔ˘ ∞∂¶. ∏ ΢‚¤ÚÓËÛË ˘fi ÙȘ ·ÊfiÚËÙ˜ ȤÛÂȘ μÚ˘ÍÂÏÏÒÓ Î·È ·ÁÔÚÒÓ ¤¯ÂÈ Ó· ÂÈϤÍÂÈ Â›Ù ÙËÓ ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ ÔÛÔÛÙÔ‡ Ì›ˆÛ˘ ÙˆÓ ÂȉÔÌ¿ÙˆÓ ·fi ÙÔ 10% ÛÙÔ 20% ›Ù ÙËÓ Î·Ù¿ÚÁËÛË ÙÔ˘ 14Ô˘ ÌÈÛıÔ‡ ÁÈ· ÙËÓ ÔÔ›· ÂÌ̤ÓÂÈ Î·Ù¿ ·ÚÈÔ ÏfiÁÔ Ë ∂˘Úˆ·˚΋ ∫ÂÓÙÚÈ΋ ΔÚ¿Â˙·. ŸÌˆ˜ Î·È ÛÙȘ ‰‡Ô ÂÚÈÙÒÛÂȘ ÔÈ ·ÒÏÂȘ ·Ô‰Ô¯ÒÓ ı· Â›Ó·È ÚˆÙfiÁÓˆÚ˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘˜ ÙÔ˘ ÛÙÂÓÔ‡, ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ˘ ¢ڇÙÂÚÔ˘ ‰ËÌfiÛÈÔ˘ ÙÔ̤·. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ·, ·Ó ÎÔÔ‡Ó Ù· ÂȉfiÌ·-

Ù· ηٿ 20%, ÔÈ Û˘ÓÔÏÈΤ˜ ÂÙ‹ÛȘ ·ÒÏÂȘ ÍÂÎÈÓÔ‡Ó ·fi Ù· 422 ¢ÚÒ ÁÈ· ¯·ÌËÏfiÌÈÛıÔ˘˜ ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘˜ Ù˘ ÎÂÓÙÚÈ΋˜ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ Î·È Êı¿ÓÔ˘Ó Ù· 6.610 ¢ÚÒ ÁÈ· ˘„ËÏfi‚·ıÌÔ˘˜ ‰ÈηÛÙÈÎÔ‡˜. ∞Ó ÙÒÚ· ÛÙÔ -10% ÙˆÓ ÂȉÔÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ‹‰Ë ¤¯ÂÈ ÂÍ·ÁÁÂÏı› Î·È ı·... ÎÔÛÙ›ÛÂÈ ·fi 211 ¤ˆ˜ 3.305 ¢ÚÒ ÙÔ ¯ÚfiÓÔ ÚÔÛÙÂı› Î·È ÙÔ Îfi„ÈÌÔ ÙÔ˘ 14Ô˘ ÌÈÛıÔ‡, ı· Ú¤ÂÈ Ó· Û˘Ó˘ÔÏÔÁÈÛÙÔ‡Ó ·ÒÏÂȘ ÌÂٷ͇ 711 Î·È 1.666 ¢ÚÒ ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ٷ ¤ÙË ÚÔ¸ËÚÂÛ›·˜ Î·È ÙÔ Â›Â‰Ô ÌfiÚʈÛ˘. £· Ú¤ÂÈ Ó· ÛËÌÂȈı› fiÙÈ ÔÈ ˘¿ÏÏËÏÔÈ Ì ϛÁ· ¤ÙË ˘ËÚÂÛ›·˜ Î·È ¯·ÌËÏ¿ ÂȉfiÌ·Ù· ı· ‰Â¯ıÔ‡Ó ÙÂÚ¿ÛÙÈÔ Ï‹ÁÌ· Ì ÙËÓ Î·Ù¿ÚÁËÛË ÙÔ˘ 14Ô˘ ÌÈÛıÔ‡. ∞ÓÙ›ıÂÙ· ÙÔ ÛÂÓ¿ÚÈÔ ·˘Ùfi... ‚ÔχÂÈ Ì›· ÛÂÈÚ¿ ˘·ÏÏ‹ÏˆÓ fiˆ˜ ÂÊÔ-

ÚÈ·ÎÔ›, ÙÂψÓÂÈ·ÎÔ›, ‰ÈηÛÙÈÎÔ› Î·È ¿ÏÏÔÈ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ·ÎfiÌË Î·È Ô ‚·ÛÈÎfi˜ ÌÈÛıfi˜ ÁÈ· 33 ¯ÚfiÓÈ· ÚÔ¸ËÚÂÛ›·˜ Â›Ó·È Î·Ù¿ Ôχ ¯·ÌËÏfiÙÂÚÔ˜ ÙˆÓ ÂȉÔÌ¿ÙˆÓ Ô˘ Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó. ŒÙÛÈ ÔÈ Î·ÙËÁÔڛ˜ ·˘Ù¤˜ ·‡¯ÔÓÙ·È ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ „·Ï›‰ÈÛÌ· ÙˆÓ ÂȉÔÌ¿ÙˆÓ.

¶Ï‹ÁÌ· ΔÔ ‚¤‚·ÈÔ Â›Ó·È fiÙÈ fiÔÈÔ ÎÈ ·fi Ù· ‰‡Ô ÛÂÓ¿ÚÈ· ÂÈÏÂÁ› ·fi ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË, ÙÔ Ï‹ÁÌ· ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·ÎÔ‡˜ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡˜ ı· Â›Ó·È ÙÂÚ¿ÛÙÈÔ, ηıÒ˜ ̤۷ Û ϛÁ˜ ̤Ú˜ ı· ¯·ı› Â› Ù˘ Ô˘Û›·˜ ÙfiÛÔ Ô 14Ô˜, fiÛÔ Î·È Ô 13Ô˜ ÌÈÛıfi˜, Ì ÙËÓ ¤ÓÓÔÈ· fiÙÈ Ù· ÏÂÊÙ¿ Ô˘ ı· Ï›„Ô˘Ó ·ÓÙÈÛÙÔÈ¯Ô‡Ó ÁÈ· ÙË Û˘ÓÙÚÈÙÈ΋ ÏÂÈÔ„ËÊ›· ÙˆÓ ˘·ÏÏ‹ÏˆÓ Û ‰‡Ô ‚·ÛÈÎÔ‡˜ ÌÈÛıÔ‡˜.

∫·È ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ·ÒÏÂȘ Û ÌfiÓÈÌË ‚¿ÛË, ηıÒ˜ ÔÈ ÎÔÈÓÔÙÈÎÔ› ÂÙ·›ÚÔÈ ‰ÂÓ ÂÍÂÙ¿˙Ô˘Ó ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ ·Ó·ÛÙÔÏ‹˜, ·ÏÏ¿ ¿ÁÈ·˜ Ì›ˆÛ˘ ÂȉÔÌ¿ÙˆÓ ‹ ηٿÚÁËÛ˘ ÙÔ˘ 14Ô˘ ÌÈÛıÔ‡. ∂›Û˘ ÙÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi ÂÈÙÂÏÂ›Ô ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÍÂηı·Ú›ÛÂÈ ·Ó ÛÙȘ ÂÂÚ¯fiÌÂÓ˜ ÂÚÈÎÔ¤˜ ı· Û˘ÌÂÚÈÏËÊı› Î·È ÙÔ Îfi„ÈÌÔ Ù˘ 14˘ Û‡ÓÙ·Í˘ Ô˘ ·ÔÙÂÏ› ÚfiÙ·ÛË ÙÔ˘ ¢ÈÂıÓÔ‡˜ ¡ÔÌÈÛÌ·ÙÈÎÔ‡ Δ·Ì›Ԣ. ∏ ÂÈÛÔ‰ËÌ·ÙÈ΋ ı· ¤¯ÂÈ ·Ó·‰ÚÔÌÈ΋ ÈÛ¯‡ ·fi 1˘ π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ 2010. ∂ÈÚfiÛıÂÙ· ı· Ú¤ÂÈ Û˘ÓÂÎÙÈÌËı› fiÙÈ ÔÈ ÂÓ ÂÓÂÚÁ›· ˘¿ÏÏËÏÔÈ Î·Ù·ÁÚ¿ÊÔ˘Ó ·ÒÏÂȘ Î·È ·fi: ΔÔ „·Ï›‰ÈÛÌ· ÙˆÓ ÚfiÛıÂÙˆÓ ·ÌÔÈ‚ÒÓ. ΔËÓ Î·Ù¿ÚÁËÛË Ù˘ ·˘ÙÔÙÂÏÔ‡˜ ÊÔÚÔÏfiÁËÛ˘. ΔËÓ ¿ÓÔ‰Ô ÙÔ˘ ÏËıˆÚÈÛÌÔ‡.

“¶Úfi‚ÏÂ„Ë ÂÈÛÊ¿ÏÂÈ·˜” ÛÙÔ ÁÂÚÌ·ÓÈÎfi ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi ÁÈ· ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· μ∂ƒ√§π¡√, 27. √ °ÂÚÌ·Ófi˜ ˘Ô˘ÚÁfi˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ, μfiÏ-

ÊÁηÓÁÎ ™fiÈÌÏÂ, ÚÔÙ›ıÂÙ·È Ó· ηٷı¤ÛÂÈ ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË Â‚‰ÔÌ¿‰· Û˘ÌÏËڈ̷ÙÈ΋ ÚfiÙ·ÛË, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ÙÂÏÈ΋˜ Û˘˙‹ÙËÛ˘ ÙÔ˘ ÁÂÚÌ·ÓÈÎÔ‡ ÎÔÈÓÔ‚Ô˘Ï›Ô˘ ÁÈ· ÙÔÓ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi ÙÔ˘ 2010, ÛÙËÓ ÔÔ›· ı· ˘¿Ú¯ÂÈ “Úfi‚ÏÂ„Ë ÂÈÛÊ¿ÏÂÈ·˜” ÁÈ· ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ‚Ô‹ıÂÈ· ÚÔ˜ ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. ∏ ›‰ËÛË ·˘Ù‹, Ô˘ ‰È¤ÚÚ¢Û ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ, ı· ‰ËÌÔÛÈ¢ı› ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ¢Â˘Ù¤Ú· ÛÙË ÁÂÚÌ·ÓÈ΋ ÂÊËÌÂÚ›‰· Handelsblatt. ™‡Ìʈӷ Ì ·ÎÏÔ˘˜ Ù˘ ÁÂÚÌ·ÓÈ΋˜ ΢‚¤ÚÓËÛ˘, Ô˘ ÂÈηÏÂ›Ù·È Ë ÂÊËÌÂÚ›‰·, Ô Î. ™fiÈÌÏ ı· ÚÔÙ›ÓÂÈ Ó· ÚÔÛÙÂı› ÛÙÔÓ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi ÌÈ· “Úfi‚ÏÂ„Ë ÂÈÛÊ¿ÏÂÈ·˜” (‹ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘) ÁÈ· ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ‚Ô‹ıÂÈ· ÚÔ˜ ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. ™ÙË Û¯ÂÙÈ΋ ÚÔ‰ËÌÔÛ›Â˘ÛË Ù˘ Handelsblatt ‰ÂÓ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÙÔ ‡„Ô˜ ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ÔÛÔ‡, ÂÓÒ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ¿ÁÓˆÛÙÔ Â¿Ó ı· ÔÚÈÛÙ› Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ÔÛfi, “Ô˘ ı· ·ÍÈÔÔÈËı› ÌfiÓÔ Û ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ÚÔ·„ÂÈ ·Ó¿ÁÎË” fiˆ˜ ÂÈÛËÌ·›ÓÂÙ·È ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ ·fi ¿ÏϘ ËÁ¤˜ ›¯·Ó οÓÂÈ ÏfiÁÔ ÁÈ· ¤Ó· ÔÛfi Ù˘ ٿ͈˜ ÙˆÓ 5 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ. ΔÔ ÔÛfi ·˘Ùfi ı· ·ÓÙÈÛÙÔȯԇÛ ÛÙÔ ÌÂÚ›‰ÈÔ Ù˘ °ÂÚÌ·Ó›·˜ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÌÈ·˜ Û˘ÓÙÔÓÈṲ̂Ó˘ ‚Ô‹ıÂÈ·˜ ÙˆÓ ¯ˆÚÒÓ Ù˘ Â˘Úˆ˙ÒÓ˘ ÚÔ˜ ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, Û˘ÓÔÏÈÎÔ‡ ‡„Ô˘˜ 25 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ ÂÚ›Ô˘. ¶¿ÓÙˆ˜, Ô ÂÎÚfiÛˆÔ˜ ÙÔ˘ ÁÂÚÌ·ÓÈÎÔ‡ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ, ª›¯·ÂÏ ŸÊÂÚ, Û¯ÔÏÈ¿˙ÔÓÙ·˜ ÙÔ ‰ËÌÔÛ›Â˘Ì· Ù˘ Handelsblatt, ¤Î·Ó ÏfiÁÔ ÁÈ· “ÂÈηۛ˜” , ηıÒ˜, fiˆ˜ ›Â, Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ‰ÂÓ ÂÍÂÙ¿˙ÂÈ ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ ÂȉÈ΋˜ ̤ÚÈÌÓ·˜ ÂÓ›Û¯˘Û˘ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙˆÓ ÙÂÏÈÎÒÓ ‰È·‚Ô˘Ï‡ÛÂˆÓ ÁÈ· ÙÔÓ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi ÙÔ˘ 2010.

“∞fi ÙÔ 2004 ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ì ٷ ÂÏÏËÓÈο ÛÙ·ÙÈÛÙÈο” μƒÀ•∂§§∂™, 27. ™Δπ™ Â˘Úˆ·˚Τ˜ ΢‚ÂÚÓ‹ÛÂȘ ·Ô‰›‰ÂÈ ÙÌ‹-

Ì· ÙˆÓ Â˘ı˘ÓÒÓ ÁÈ· ÙË ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜, Ô ÁÂÓÈÎfi˜ ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ Ù˘ Eurostat, μ¿ÏÙÂÚ ƒ·ÓÙÂÚÌ¿¯ÂÚ, ÛÂ Û˘Ó¤ÓÙ¢͋ ÙÔ˘ ÛÙË ÁÂÚÌ·ÓÈ΋ ÂÊËÌÂÚ›‰· Suddeutsche Zeitung ÙÔ˘ ªÔÓ¿¯Ô˘.

“§Ô˘Î¤ÙÔ” Û ¿ÏÏË Ì›· ÙÚ¿Â˙· ÛÙȘ ∏¶∞ √À∞™π°∫Δ√¡, 27. ∏ Ú˘ıÌÈÛÙÈ΋ ·Ú¯‹ ÙÔ˘ ¯ÚËÌ·ÙÔÈÛÙˆÙÈÎÔ‡

ÙÔ̤· ÛÙȘ ∏ӈ̤Ó˜ ¶ÔÏÈÙ›˜ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ fiÙÈ Î·Ù¤Û¯ÂÛ ÌÈ· ÌÈÎÚ‹ ÙÚ¿Â˙· ÛÙË ¡Â‚¿‰· ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹, ·˘Í¿ÓÔÓÙ·˜ ÛÙȘ 21 ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ Ùˆ¯Â‡ÛÂˆÓ ÙÚ·Â˙ÒÓ Ê¤ÙÔ˜, ÂÓÒ ÔÈ ÌÈÎÚfiÙÂÚ˜, ΢ڛˆ˜, ÙÚ¿Â˙˜ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÏfiÁˆ ÙˆÓ ÏÂÁfiÌÂÓˆÓ “ÙÔÍÈÎÒÓ” ‰·Ó›ˆÓ Ô˘ ›¯·Ó ¯ÔÚËÁ‹ÛÂÈ. ∏ ÔÌÔÛÔӉȷ΋ ÂÙ·ÈÚ›· ·ÛÊ¿ÏÈÛ˘ ÙˆÓ Î·Ù·ı¤ÛÂˆÓ (Federal Deposit Insurance Corp, FDIC) ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ fiÙÈ Ë Carson River Community Bank ÛÙÔ ∫¿ÚÛÔÓ ™›ÙÈ, ÛÙËÓ ÎÔÌËÙ›· ƒ›ÓÔ, ÛÙË ¡Â‚¿‰·, ¤ÎÏÂÈÛÂ. ∏ ˘ËÚÂÛ›· ·Ó¤ÊÂÚ ·˘Ù‹Ó ÙËÓ Â‚‰ÔÌ¿‰· fiÙÈ Ô ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ “ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÎÒÓ” ÙÚ·Â˙ÒÓ ÛÙȘ ∏¶∞ ÛËÌ›ˆÛË ·ÏÌ·ÙÒ‰Ë ·‡ÍËÛË, ηٿ 27%, ÙÔ Ù¤Ù·ÚÙÔ ÙÚ›ÌËÓÔ ÙÔ˘ 2009, Êı¿ÓÔÓÙ·˜ ÙȘ 702. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙÔÓ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ·ÚÈıÌfi ·fi ÙÔ 1993 Î·È ÌÈ· ¤Ó‰ÂÈÍË fiÙÈ Ë ·Ó¿Î·Ì„Ë ÙÔ˘ ÙÔ̤· ·Ú·Ì¤ÓÂÈ “¿ÓÈÛË” , Û‡Ìʈӷ Ì ·Ó·Ï˘Ù¤˜. ™ÙËÓ ÌÂÁ¿ÏË ÏÂÈÔ„ËÊ›· ÙÔ˘˜ ·˘Ù¤˜ ÔÈ ÙÚ¿Â˙˜ ‰ÂÓ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· Ùˆ¯Â‡ÛÔ˘Ó, ·ÏÏ¿ ÙÔ Ì¤ÁÂıÔ˜ ÙÔ˘ ηٷÏfiÁÔ˘ ‰Â›¯ÓÂÈ fiÙÈ ¿Ú· ÔÏÏ¿ ¯ÚËÌ·ÙÔÈÛÙˆÙÈο ȉڇ̷ٷ ¤¯Ô˘Ó ÛÔ‚·Ú¤˜ ·‰˘Ó·Ì›Â˜. ∞fi ÙÔÓ π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ ÙÔ˘ 2008, ¤¯Ô˘Ó ÎÏ›ÛÂÈ 186 ÙÚ¿Â˙˜ ÛÙȘ ∏¶∞. ∞ӷ̤ÓÂÙ·È fiÙÈ ÙÔ 2010 ı· ÎÔÚ˘ÊˆıÔ‡Ó ÔÈ Ùˆ¯Â‡ÛÂȘ ÙÚ·Â˙ÒÓ ÏfiÁˆ ÙˆÓ Û˘ÓÂÂÈÒÓ Ù˘ ÂÁ¯ÒÚÈ·˜ Î·È ·ÁÎfiÛÌÈ·˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÎÚ›Û˘.


¢π∂£¡∏

30

KYPIAKH 28 ºEBPOYAPIOY 2010

™‡ÓÔ‰Ô˜ ÎÔÚ˘Ê‹˜ ÁÈ· ÙËÓ ˘ÚËÓÈ΋ ·ÛÊ¿ÏÂÈ· ÛÙËÓ √˘¿ÛÈÁÎÙÔÓ √À∞™π°∫Δ√¡, 27. √ ¶ƒ√∂¢ƒ√™ ÙˆÓ ∏¶∞, ª·Ú¿Î √-

Ì¿Ì·, ı· Û˘ÁηϤÛÂÈ ÛÙȘ 12 Î·È 13 ∞ÚÈÏ›Ô˘ Ì›· ‰ÈÂıÓ‹ Û‡ÓÔ‰Ô ÎÔÚ˘Ê‹˜ ÁÈ· ÙËÓ ˘ÚËÓÈ΋ ·ÛÊ¿ÏÂÈ· ÛÙËÓ √˘¿ÛÈÁÎÙÔÓ, ÂȂ‚·›ˆÛ ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ Ô §Â˘Îfi˜ √›ÎÔ˜. “™ÙȘ 12 Î·È 13 ∞ÚÈÏ›Ô˘, Ô Úfi‰ÚÔ˜ ı· ÊÈÏÔÍÂÓ‹ÛÂÈ Ì›· Û‡ÓÔ‰Ô ÎÔÚ˘Ê‹˜ ÁÈ· ÙËÓ ˘ÚËÓÈ΋ ·ÛÊ¿ÏÂÈ· ÛÙÔ ™˘Ó‰ÚÈ·Îfi ∫¤ÓÙÚÔ Ù˘ √˘¿ÛÈÁÎÙÔÓ” , ‰‹ÏˆÛÂ Ô ÂÎÚfiÛˆÔ˜ ÙÔ˘ √Ì¿Ì·, ƒfiÌÂÚÙ °ÎÈÌ˜. “√ ÛÎÔfi˜ ·˘Ù‹˜ Ù˘ Û˘Ófi‰Ô˘ ÎÔÚ˘Ê‹˜ Â›Ó·È Ó· Û˘˙ËÙËıÔ‡Ó Ì¤ÙÚ· Ô˘ ÌÔÚԇ̠ӷ ¿ÚÔ˘ÌÂ Û˘ÏÏÔÁÈο ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÂȂ‚·ÈÒÛÔ˘Ì ÙËÓ ·ÛÊ¿ÏÂÈ· ÙˆÓ Â˘¿ÏˆÙˆÓ ˘ÚËÓÈÎÒÓ ˘ÏÈÎÒÓ Î·È Ó· ·ÔÙÚ¤„Ô˘Ì ÂÓ¤ÚÁÂȘ ˘ÚËÓÈ΋˜ ÙÚÔÌÔÎÚ·Ù›·˜” , ÚfiÛıÂÛÂ Ô °ÎÈÌ˜, ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ηıËÌÂÚÈÓ‹˜ Û˘Ó¤ÓÙ¢Í˘ Δ‡Ô˘. √ √Ì¿Ì· ›¯Â ηϤÛÂÈ ÁÈ· Ì›· Ù¤ÙÔÈ· ‰È¿ÛÎÂ„Ë Ì ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ì›·˜ ÔÌÈÏ›·˜ ÙÔ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ ¤ÙÔ˜ ÛÙËÓ ¶Ú¿Á·, ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÔÔ›·˜ Ù¿¯ıËΠ˘¤Ú ÂÓfi˜ ÎfiÛÌÔ˘ ¯ˆÚ›˜ ·ÙÔÌÈο fiÏ·. - ΔÔ ÚÒÙÔ ÙÔ˘ ÙÛÂÎ-·, ˆ˜ Úfi‰ÚÔ˜ ÙˆÓ ∏¶∞, ı· οÓÂÈ Ô ª·Ú¿Î √Ì¿Ì·, ÙËÓ ∫˘Úȷ΋, fiˆ˜ ·Ó·ÎÔÈÓÒıËΠ·fi ÙÔÓ ÂÎÚfiÛˆÔ ÙÔ˘ §Â˘ÎÔ‡ √›ÎÔ˘. √ 48¯ÚÔÓÔ˜ ∞ÌÂÚÈηÓfi˜ Úfi‰ÚÔ˜ ı· οÓÂÈ ÙȘ ÂÙ‹ÛȘ È·ÙÚÈΤ˜ ÙÔ˘ ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ ÙËÓ ∫˘Úȷ΋, ÛÙÔ ∂ıÓÈÎfi ¡·˘ÙÈÎfi π·ÙÚÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ, Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ï›ÁÔ ¤Íˆ ·fi ÙËÓ √˘¿ÛÈÓÁÎÙÔÓ. ª¿ÏÈÛÙ·, Ô ª·Ú¿Î √Ì¿Ì·, ηٿ ÙËÓ Â›Û΄‹ ÙÔ˘ ÛÙÔ È·ÙÚÈÎfi ΤÓÙÚÔ ÛÙË μËıÂÛ‰¿, ÛÙÔ ª¤ÚÈÏ·ÓÙ, ۯ‰ȿ˙ÂÈ Ó· ÂÈÛÎÂÊı› ÙÚ·˘Ì·Ù›Â˜ ÛÙÚ·ÙÈÒÙ˜.

ŒÓÛÙ·ÛË ∫‡ÚÔ˘ ÛÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Ù˘ ΔÔ˘ÚΛ·˜ Û ·Û΋ÛÂȘ Ù˘ ∂.∂. §∂À∫ø™π∞, 27. ∂¡™Δ∞™∏ ÛÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Ù˘ ΔÔ˘ÚΛ·˜

Û ·Û΋ÛÂȘ Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ŒÓˆÛ˘ Ô˘ ÚÔÛ¿ıËÛ ӷ “ÂÚ¿ÛÂÈ” ÙÔ ¡∞Δ√ ÚÔ¤‚·ÏÂ Ë ∫‡ÚÔ˜, Ë ÔÔ›· ÛÙËÚ›¯ıËΠ·fi ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ÙË °ÂÚÌ·Ó›· Î·È ÙË °·ÏÏ›·. ∏ ÚfiÙ·ÛË ÁÈ· ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Ù˘ ΔÔ˘ÚΛ·˜ ÛÙȘ ·Û΋ÛÂȘ Ù˘ ∂.∂. ¤ÁÈÓ ·fi ÙÔÓ ÁÂÓÈÎfi ÁÚ·ÌÌ·Ù¤· ÙÔ˘ ¡∞Δ√, ∞ÓÙÂÚ˜ ºÔÁÎ ƒ·ÛÌÔ‡ÛÂÓ, ÛÙËÓ ¿Ù˘Ë Û‡ÓÔ‰Ô ÙˆÓ ˘Ô˘ÚÁÒÓ ÕÌ˘Ó·˜ Ù˘ ∂.∂. √ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ÕÌ˘Ó·˜ Ù˘ ∫‡ÚÔ˘, ∫ÒÛÙ·˜ ¶··ÎÒÛÙ·˜, ·Ó¤ÊÂÚ ˆ˜ Ù· ÂÌfi‰È· ÛÙȘ Û¯¤ÛÂȘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ŒÓˆÛ˘- ¡∞Δ√ ‰ÂÓ Â›Ó·È ıÂÛÌÈο, ·ÏÏ¿ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ù˘ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿˜ Ù˘ ΔÔ˘ÚΛ·˜, Ë ÔÔ›· ‰ÂÓ ·Ó·ÁÓˆÚ›˙ÂÈ ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·. ΔfiÓÈÛ ˆ˜ Ë ÚfiÙ·ÛË ‰ÂÓ ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ Á›ÓÂÈ ·Ô‰ÂÎÙ‹, ÙËÓ ÒÚ· Ô˘ Ë ΔÔ˘ÚΛ· ı¤ÙÂÈ ‚¤ÙÔ ÛÙËÓ ¤ÓÙ·ÍË Ù˘ ∫˘Úȷ΋˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ Û ÔÏÏÔ‡˜ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡˜.

∞Ù›Ì·Û·Ó ÙËÓ Î·Ùۛη Î·È Ú¤ÂÈ Ó· ÙËÓ ·ÓÙÚ¢ÙÔ‡Ó ª√∑∞ªμπ∫∏, 27. ¢À√ Ó·ÚÔ› ·fi ÙË ªÔ˙·Ì‚›ÎË Ô˘ Û˘ÓÂ-

Ï‹ÊıËÛ·Ó ÁÈ· ÎÙËÓÔ‚·Û›·, ¤¯Ô˘Ó Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÔ˘Ó Î¿ÙÈ Ôχ ¯ÂÈÚfiÙÂÚÔ ·fi ÙËÓ ÂÈ‚ÔÏ‹ ÙÔ˘ ÚÔ‚ÏÂfiÌÂÓÔ˘ ÚÔÛÙ›ÌÔ˘, ηıÒ˜ Ô È‰ÈÔÎÙ‹Ù˘ ÙÔ˘ ˙ÒÔ˘, Ì›·˜ ηÙۛη˜, ˙ËÙ› ÙËÓ ·ÔηٿÛÙ·Û‹ Ù˘ ̤ۈ Ù˘ Û‡Ó·„˘ ·Ú·‰ÔÛÈ·ÎÔ‡ Á¿ÌÔ˘. √È ‰‡Ô Ó·ÚÔ› Û˘ÓÂÏ‹ÊıËÛ·Ó Â’ ·˘ÙÔÊfiÚˆ ·fi ÙËÓ ·ÛÙ˘ÓÔÌ›·, ÎÔÓÙ¿ Û ¤Ó· ¯ˆÚÈfi ÛÙËÓ ÎÂÓÙÚÈ΋ ªÔ˙·Ì‚›ÎË. ∞˘ÙfiÙ˘ Ì¿ÚÙ˘Ú·˜ ÂȂ‚·›ˆÛ ÛÙÔ ÎÚ·ÙÈÎfi Ú·‰ÈfiʈÓÔ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ fiÙÈ ÔÈ ‰‡Ô ¿Ó‰Ú˜ ‚›·Û·Ó ÙÔ ˙ÒÔ. √ ÂÈÛ·ÁÁÂϤ·˜ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ ı· ‰Èˆ¯ıÔ‡Ó Û›ÁÔ˘Ú· ÁÈ· ·fiÂÈÚ· ÎÏÔ‹˜ ÙÔ˘ ˙ÒÔ˘, ηıÒ˜ ÙÔ Â›¯·Ó ¿ÚÂÈ ·fi ÙÔÓ È‰ÈÔÎÙ‹ÙË ÙÔ˘, ·ÏÏ¿ ·˘Ùfi Â›Ó·È ÙÔ ÏÈÁfiÙÂÚÔ ·fi Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù¿ ÙÔ˘˜: Ô È‰ÈÔÎÙ‹Ù˘ Ù˘ ηÙۛη˜ ··ÈÙ› ÙÒÚ· Ó· ÙÔ˘ ηٷ‚¿ÏÔ˘Ó ÙËÓ “ÏfiÌÔÏ·” , ÙËÓ Úԛη Ô˘ Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ·Ú¿‰ÔÛË Ô Á·ÌÚfi˜ Ú¤ÂÈ Ó· ηٷ‚¿ÏÂÈ ÛÙÔ˘˜ ÁÔÓ›˜ Ù˘ Ó‡Ê˘ ÚÈÓ ÙÔÓ Á¿ÌÔ.

√È ∂ÚÁ·ÙÈÎÔ› Ì›ˆÛ·Ó ÂÓÙ˘ˆÛȷο ÙË ‰È·ÊÔÚ¿ Ì ÙÔ˘˜ ΔfiÚȘ

∫Ï›ÓÂÈ ÙËÓ „·Ï›‰· Ô ªÚ¿Ô˘Ó §√¡¢π¡√, 27.

Ÿ

¯È ÌfiÓÔ ÌÂÈÒÓÔ˘Ó ı·̷ÙÈο ÙË ‰È·ÊÔÚ¿ ÙÔ˘˜ ·’ ÙÔ˘˜ “™˘ÓÙËÚËÙÈÎÔ‡˜” , ·ÏÏ¿ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ÌÔÈ¿˙Ô˘Ó Ó· ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙Ô˘Ó ·ÎfiÌË Î·È Ì ٷ ÛËÌÂÚÈÓ¿ ÔÛÔÛÙ¿ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ¤‰Ú˜ ÛÙË μÔ˘Ï‹ ÙˆÓ ∫ÔÈÓÔÙ‹ÙˆÓ ÔÈ Î˘‚ÂÚÓÒÓÙ˜ “∂ÚÁ·ÙÈÎÔ›” ÙÔ˘ °ÎfiÚÓÙÔÓ ªÚ¿Ô˘Ó, Û‡Ìʈӷ Î·È Ì ‰ËÌÔÛÎÔ‹ÛÂȘ Ô˘ ‰ËÌÔÛȇıËÎ·Ó ¯ı˜. √È ‰ËÌÔÛÎÔ‹ÛÂȘ ‰ÂÓ ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ·Ó ÙÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ Îϛ̷ ÁÈ· ÙÔ˘˜ μÚÂÙ·ÓÔ‡˜ “ΔfiÚȘ” , ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Û‹ÌÂÚ· ÍÂÎÈÓÔ‡Ó ÙË ‰È‹ÌÂÚË Â·ÚÈÓ‹, ÚÔÂÎÏÔÁÈ΋ ÙÔ˘˜ ¢È¿ÛÎÂ„Ë ÛÙÔ ªÚ¿ÈÙÔÓ, ·ÊÔ‡, Û‡Ìʈӷ Ì ٷ ÛÙÔȯ›· Ô˘ ÚԤ΢„·Ó ·’ ÙËÓ ¤Ú¢ӷ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ Ipsos-MORI Î·È Ù· ÔÔ›· ‰ËÌÔÛ›Â˘ÛÂ Ë ÂÊËÌÂÚ›‰· “Daily Telegraph” ηıÒ˜ Î·È ·’ ÙË ¯ıÂÛÈÓ‹, ηıËÌÂÚÈÓ‹ ‰ËÌÔÛÎfiËÛË Ô˘ ‰ËÌÔÛȇÂÈ Ë “Sun” , Ô ¿ÏÏÔÙ ·‰È·ÌÊÈÛ‚‹ÙËÙÔ˜ ÌÂÏÏÔÓÙÈÎfi˜ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜, Ô ·Ú¯ËÁfi˜ ÙˆÓ “ΔfiÚȘ” , ¡Ù¤È‚ÈÓÙ ∫¿ÌÂÚÔÓ, ‚ϤÂÈ Ó· ÙÔÓ ÏËÛÈ¿˙ÂÈ ÁÔÚÁ¿ Î·È ·ÂÈÏËÙÈο Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ °ÎfiÚÓÙÔÓ ªÚ¿Ô˘Ó. ΔÔ ÚÔ‚¿‰ÈÛÌ· ÙˆÓ “ΔfiÚȘ” ¤Ó·ÓÙÈ ÙˆÓ “Êı·Ṳ́ӈӔ ˘ÔÙ›ıÂÙ·È “∂ÚÁ·ÙÈÎÒÓ” ÌÂÈÒÓÂÙ·È ‰Ú·Ì·ÙÈο, ηıÒ˜ ÏËÛÈ¿˙Ô˘Ó ÔÈ ÂÎÏÔÁ¤˜ ÙÔ˘ ª·˝Ô˘. ∂›Ó·È ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi Ù˘ ‰Ú·Ì·ÙÈÎfiÙËÙ·˜ ÙˆÓ ÂÍÂÏ›ÍÂˆÓ fiÙÈ Ì¤Û· Û 12 Ì‹Ó˜ ·’ ÙËÓ ÂÚÛÈÓ‹ ·ÚÈÓ‹ ‰È¿Û΄Ë- ÔÈ “™˘ÓÙËÚËÙÈÎÔ›” ‚ϤÔ˘Ó ÙÔ ÚÔ‚¿‰ÈÛÌ¿ ÙÔ˘˜ ÙˆÓ 19 ÌÔÓ¿‰ˆÓ Ó· ¤¯ÂÈ ÂÚÈÔÚÈÛÙ› Û‹ÌÂÚ· ÌfiÏȘ ÛÙÔ 5%... ∏ ‰ËÌÔÛÎfiËÛË Ù˘ Ipsos, Ì ‚¿ÛË ÙȘ ··ÓÙ‹ÛÂȘ fiÛˆÓ ‰ËÏÒÓÔ˘Ó “fiÙÈ Û›ÁÔ˘Ú· ı· ¿Ó ӷ „ËÊ›ÛÔ˘Ó” , ‰›ÓÂÈ ÛÙÔ˘˜ “ΔfiÚȘ” ÔÛÔÛÙfi 37%, ÛÙÔ˘˜ “∂ÚÁ·ÙÈÎÔ‡˜” 32% Î·È ÛÙÔ˘˜ “ºÈÏÂχıÂÚÔ˘˜” 19%. ∏ ÙÒÛË ÙˆÓ “ΔfiÚȘ” ÛÙ· ÛËÌÂÚÈÓ¿ Â›‰· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› ÙË ÌÈÎÚfiÙÂÚË ‰È·ÊÔÚ¿ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ‰‡Ô ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ ·fi ÙÔÓ ¢ÂΤ̂ÚÈÔ ÙÔ˘ 2008, fiÙ·Ó Ô °ÎfiÚÓÙÔÓ ªÚ¿Ô˘Ó ¤ÊÙ·Ó ÛÙÔ ÎÔڇʈ̷ Ù˘ ‰ËÌÔÙÈÎfiÙËÙ¿˜ ÙÔ˘ ÏfiÁˆ Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ ÙÔ˘ ¤Ó·ÓÙÈ Ù˘ ¯ÚËÌ·ÙÔÈÛÙˆÙÈ΋˜ ÎÚ›Û˘. ™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ “Telegraph” , ÙÔ ÛËÌÂÚÈÓfi ÔÛÔÛÙfi ÙˆÓ “∂ÚÁ·ÙÈÎÒÓ” ÙÔ‡˜ ηıÈÛÙ¿ ÚÒÙË ‰‡Ó·ÌË (Ì 19 ·Ú·¿Óˆ ¤‰Ú˜) Û’ ¤Ó· ÎÔÈÓÔ‚Ô‡ÏÈÔ ¯ˆÚ›˜ ·fiÏ˘ÙË ÏÂÈÔ„ËÊ›·, ÁÈ·Ù› ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ ÔÛÔÛÙfi ·’ ÙÔ˘˜ “™˘ÓÙËÚËÙÈÎÔ‡˜” ÁÈ· Ó· ÎÂÚ‰›-

Ô˘ÚÁfi˜ °ÎfiÚÓÙÔÓ ªÚ¿Ô˘Ó, Ô ÔÔ›Ô˜ ‰ÂÓ ÊËÌ›˙ÂÙ·È ÁÈ· ÙÔ... ¯¿ÚÈÛÌ¿ ÙÔ˘ Ó· ÎÂÚ‰›˙ÂÈ ÙȘ ÂÓÙ˘ÒÛÂȘ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘, ‹‰Ë ÚÔۤϷ‚ ‰‡Ô ÚÒËÓ Û˘Ì‚Ô‡ÏÔ˘˜ ÙÔ˘ ª·Ú¿Î √Ì¿Ì· ÁÈ· Ó· ÙÔÓ ‚ÔËı‹ÛÔ˘Ó Ó· ÚÔÂÙÔÈÌ·ÛÙ›. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ∞Ó›Ù· ¡Ù·Ó, ÚÒËÓ ‰È¢ı‡ÓÙÚÈ· ∂ÈÎÔÈÓˆÓÈÒÓ ÙÔ˘ §Â˘ÎÔ‡ √›ÎÔ˘ Î·È ÙÔÓ ªÈÏ ∫Ó·, Ô˘ ¤¯ÂÈ ÂÚÁ·ÛÙ› Û ÙÚÂȘ ÚÔ‰ÚÈΤ˜ ÚÔÂÎÏÔÁÈΤ˜ ÂÎÛÙÚ·Ù›˜ ÙˆÓ ∞ÌÂÚÈηÓÒÓ “¢ËÌÔÎÚ·ÙÈÎÒÓ” . √ ∫Ó· ı· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËı› ÁÈ· ÙË ÁÂÓÈ΋ ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋ Ù˘ ÂÎÛÙÚ·Ù›·˜, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ˘˜ “Financial Times” . ÛÔ˘Ó ·fiÏ˘ÙË ÏÂÈÔ„ËÊ›·, ÂÂȉ‹ ÔÈ „‹ÊÔÈ ÙÔ˘˜ Â›Ó·È Û˘ÁÎÂÓÙڈ̤Ó˜ Û ·ÛÙÈΤ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜, Ô˘ ηχÙÔ˘Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÎÔÈÓfiÙËÙ˜. ∏ ‰ËÌÔÛÎfiËÛË Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠ·fi 19 ¤ˆ˜ Î·È 22 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘, fiÙ·Ó ÂÈÎÚ·ÙÔ‡Û ÛÙËÓ ÂÈηÈÚfiÙËÙ· Ë ·ÔÎ¿Ï˘„Ë ÙÔ˘ “Observer” fiÙÈ Ô ªÚ¿Ô˘Ó ÙÚÔÌÔÎÚ·Ù› ÙÔ ÚÔÛˆÈÎfi ÙÔ˘ Úˆı˘Ô˘ÚÁÈÎÔ‡ ÁÚ·Ê›Ԣ. ∏ ‰ËÌÔÛÎfiËÛË Ù˘ “Sun” ‰›ÓÂÈ ÙÔ ÚÔ‚¿‰ÈÛÌ· ÙˆÓ “ΔfiÚȘ” ÛÙÔ 6% ÁÈ· ٤ٷÚÙË Û˘Ó¯‹ ̤ڷ, Ì 39% ¤Ó·ÓÙÈ 33% ÁÈ· ÙÔ˘˜ “∂ÚÁ·ÙÈÎÔ‡˜” Î·È 16% ÁÈ· ÙÔ˘˜ “ºÈÏÂχıÂ-

ÚÔ˘˜” .

¶ÚÔۤϷ‚Â Û˘Ì‚Ô‡ÏÔ˘˜ ÙÔ˘ √Ì¿Ì· ΔÚÂȘ 90ÏÂÙ˜ ÙËÏÂÔÙÈΤ˜ ÚÔÂÎÏÔÁÈΤ˜ ·Ó·ÌÂÙÚ‹ÛÂȘ ·ÔÊ¿ÛÈÛ·Ó Ó· ‰ÒÛÔ˘Ó ÔÈ ·Ú¯ËÁÔ› ÙˆÓ “∂ÚÁ·ÙÈÎÒÓ” , “™˘ÓÙËÚËÙÈÎÒÓ” Î·È “ºÈÏÂχıÂÚˆÓ” ÛÙË μÚÂÙ·Ó›·. Δ· ÂÈÙÂÏ›· fiÏˆÓ ÙˆÓ ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ ‚¿˙Ô˘Ó Ù· ‰˘Ó·Ù¿ ÙÔ˘˜ ÁÈ· Ó· ÚÔÂÙÔÈÌ¿ÛÔ˘Ó Ì ÙÔÓ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ÙÚfiÔ ÙÔ˘˜ ˘Ô„ËÊ›Ô˘˜ ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÙËÓ Úˆı˘Ô˘ÚÁ›·. ∞’ ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘, Ô Úˆı˘-

μÚÂÙ·ÓÔ› ÔÏÈÙÈÎÔ› ı‡Ì·Ù· “ÂÈÚ·Ù›·˜” ÛÙÔ Twitter O ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∂Ó¤ÚÁÂÈ·˜ Î·È Ë Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ μÔ˘Ï‹˜ ÙˆÓ ∫ÔÈÓÔÙ‹ÙˆÓ ÛÙË μÚÂÙ·Ó›· Â›Ó·È ‰‡Ô ·fi Ù· ı‡Ì·Ù· ··ÙÂÒÓˆÓ Ô˘ ÂÈÛ¤‚·Ï·Ó ÛÙ· ÚÔÊ›Ï ¯ÚËÛÙÒÓ ÙÔ˘ Twitter Î·È ¤ÛÙÂÏÓ·Ó ÂÍ ÔÓfiÌ·Ùfi˜ ÙÔ˘˜ ÌËӇ̷ٷ ÛÂÍÔ˘·ÏÈÎÔ‡ ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘. ∏ ÌÂÁ¿ÏË ˘ËÚÂÛ›· ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ‰ÈÎÙ‡ˆÛ˘ ÂÏ‹ÁË ·fi ¤Ó· ·ÎfiÌ· ·̷ ÂÈı¤ÛÂˆÓ Ì¤Ûˆ Ù˘ Ù·ÎÙÈ΋˜ ÙÔ˘ “„·Ú¤Ì·ÙÔ˜” (phishing), ηٿ ÙËÓ

ÔÔ›· ÔÈ ¯Ú‹ÛÙ˜ ‰ÂÏ¿˙ÔÓÙ·È Ó· ÂÈÛÎÂÊıÔ‡Ó Ï·ÛÙ¤˜ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰Â˜ Î·È Ó· ηٷ¯ˆÚ›ÛÔ˘Ó ÂΛ ÙÔ˘˜ Έ‰ÈÎÔ‡˜ ÚfiÛ‚·Û‹˜ ÙÔ˘˜. ŸÛÔÈ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó ÙÔ ÚÔÊ›Ï ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ ∂Ó¤ÚÁÂÈ·˜ ∂ÓÙ ª›ÏÈÌ·ÓÙ ÂÍÂÏ¿ÁËÛ·Ó fiÙ·Ó ‰È¿‚·Û·Ó ¤Ó· Ì‹Ó˘Ì· Ô˘ ·Ó·ÊÂÚfiÙ·Ó Â˘ı¤ˆ˜ ÛÙË ÛÂÍÔ˘·ÏÈ΋ ˙ˆ‹ ÙÔ˘. “ÃÚÈÛÙ¤ ÌÔ˘, Ê·›ÓÂÙ·È fiÙÈ ¤ÂÛ· ı‡Ì· Ù˘ ÙÂÏÂ˘Ù·›·˜ ·¿Ù˘ phishing ÛÙÔ Twitter” ¤ÁÚ·„Â Ô ›‰ÈÔ˜ Ô ª›ÏÈÌ·ÓÙ Ï›ÁË ÒÚ· ·ÚÁfiÙÂÚ·. ΔÔ ›‰ÈÔ Û˘Ó¤‚Ë Î·È ÛÙËÓ Úfi‰ÚÔ Ù˘ μÔ˘Ï‹˜ ÙˆÓ ∫ÔÈÓÔÙ‹ÙˆÓ Ã¿ÚÈÂ٠äÚÌ·Ó, Ë ÔÔ›· ·Ú·‰¤¯ÙËΠfiÙÈ ÙÔ ÚÔÊ›Ï Ù˘ ÛÙÔ Twitter ›¯Â ÛÙ›ÏÂÈ ¤Ó· ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô Ì‹Ó˘Ì· ÛÙÔÓ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹ Ù˘ ·ÓÙÈÔÏ›Ù¢Û˘ ∞Ï·Ó ¡Ù¿ÓηÓ. “¶ÔÙ¤ ‰ÂÓ ı· ¤ÛÙÂÏÓ· ¤Ó· Ù¤ÙÔÈÔ tweet” ÂÚÈÔÚ›ÛÙËΠӷ ‰ËÏÒÛÂÈ Ë Ã¤ÚÌ·Ó, ¯ˆÚ›˜ Ó· ‰È¢ÎÚÈÓ›ÛÂÈ ÙÔ ·ÎÚÈ‚¤˜ ÂÚȯfiÌÂÓÔ ÙÔ˘ ÌËӇ̷ÙÔ˜. £‡Ì·Ù· ÙÔ˘ phishing ¤¯Ô˘Ó ¤ÛÂÈ ÛÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ ·ÎfiÌ· Î·È ÂÂÈڷ̤ÓÔÈ ¯Ú‹ÛÙ˜ ÙÔ˘ ¢È·‰ÈÎÙ‡Ô˘. ΔËÓ ¶¤ÌÙË, ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, Ë Intel UK ·ÔÏÔÁ‹ıËΠÁÈ· ÙËÓ ÂÈÛ‚ÔÏ‹ ¯¿ÎÂÚ ÛÙÔ ÚÔÊ›Ï Ù˘ ÛÙÔ Twitter.

√ ÌÂÛËÌÂÚÈ·Ófi˜ ‡ÓÔ˜ ‚ÂÏÙÈÒÓÂÈ (ηÈ) ÙËÓ ÈηÓfiÙËÙ· Ì¿ıËÛ˘ √À∞™π°∫Δ√¡, 27. ∂∫Δ√™ ·fi ÙÔ Î·Ú‰È·ÁÁÂÈ·Îfi Û‡ÛÙËÌ·, Ô ÌÂÛËÌÂÚÈ·Ófi˜ ‡ÓÔ˜ ‚ÂÏÙÈÒÓÂÈ ·ÈÛıËÙ¿ Î·È ÙËÓ ÈηÓfiÙËÙ· Ì¿ıËÛ˘, ÂȂ‚·ÈÒÓÔ˘Ó Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÂÈÚ¿Ì·Ù· ÛÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ Ù˘ ∫·ÏÈÊfiÚÓÈ·. √È ÂÚ¢ÓËÙ¤˜ ˘ÔÏÔÁ›˙Ô˘Ó Ì¿ÏÈÛÙ· fiÙÈ 90 Ì 100 ÏÂÙ¿ ÛȤÛÙ·˜ Â›Ó·È ÙÔ È‰·ÓÈÎfi ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·˙ˆÔÁfiÓËÛ˘ Ù˘ ÌÓ‹Ì˘. Ÿˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ÙÔ ÂÚÈÔ‰ÈÎfi Economist, o ¢Ú ª¿ıÈÔ˘ √˘fiÎÂÚ ÛÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ Ù˘ ∫·ÏÈÊfiÚÓÈ· ÛÙÔ ª¤ÚÎÏÂ˚ ÂÛÙÈ¿ÛÙËΠÛÙË ÏÂÁfiÌÂÓË ÂÂÈÛԉȷ΋ ÌÓ‹ÌË, Ë ÔÔ›· ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ ·ÔÌÓËÌfiÓ¢ÛË Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓˆÓ ÁÂÁÔÓfiÙˆÓ, Û ·ÓÙȉȷÛÙÔÏ‹ Ì ÙË ‰È·‰ÈηÛÙÈ΋ ÌÓ‹ÌË, Ë ÔÔ›· ·ÊÔÚ¿ Ì·ıË̤Ó˜ ‰ÂÍÈfiÙËÙ˜ fiˆ˜ Ë Ô‰‹ÁËÛË ÂÓfi˜ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙÔ˘. ™ÙËÓ ¤Ú¢ӷ ÙÔ˘ ¢Ú √˘fiÎÂÚ Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó 39 ÂıÂÏÔÓÙ¤˜ ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ‹Ú·Ó ̤ÚÔ˜ Û ‰‡Ô ÂÈÚ·Ì·ÙÈΤ˜ Û˘Ó‰ڛ˜ ·ÔÌÓËÌfiÓ¢Û˘, Ì›· ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Î·È Ì›· ÛÙȘ 6 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì·. ™ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙˆÓ Û˘Ó‰ÚÈÒÓ, ÔÈ Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÔÓÙ˜ ÎÏ‹ıËÎ·Ó Ó· ·ÔÌÓËÌÔÓ‡ÛÔ˘Ó 100

Û˘Ó‰˘·ÛÌÔ‡˜ ÂÈÎfiÓˆÓ Î·È Ï¤ÍˆÓ. √È ÌÈÛÔ› ·fi ÙÔ˘˜ ÂıÂÏÔÓÙ¤˜ ¤ÌÂÈÓ·Ó ¿˘ÓÔÈ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ‰‡Ô Û˘Ó‰ÚÈÒÓ, ÂÓÒ ÔÈ ˘fiÏÔÈÔÈ Â›¯·Ó ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ÎÔÈÌËıÔ‡Ó ÂӉȿÌÂÛ· ÂÚ›Ô˘ 100 ÏÂÙ¿. ¶Ú¿ÁÌ·ÙÈ, Ë ÔÌ¿‰· Ô˘ ›¯Â ÎÔÈÌËı› ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ·ÚÔ˘Û›·Û ÛËÌ·ÓÙÈο ˘„ËÏfiÙÂÚ˜ ÂȉfiÛÂȘ. Δ· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Ù˘ ¤Ú¢-

Ó·˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËÎ·Ó ÙËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË Â‚‰ÔÌ¿‰· ÛÙÔ ÂÙ‹ÛÈÔ Û˘Ó¤‰ÚÈÔ Ù˘ ∞ÌÂÚÈηÓÈ΋˜ ŒÓˆÛ˘ ÁÈ· ÙËÓ ¶ÚfiÔ‰Ô Ù˘ ∂ÈÛÙ‹Ì˘.

ªÂٷʤÚÔÓÙ·˜ ·Ó·ÌÓ‹ÛÂȘ ¶ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˜ ÌÂϤÙ˜ ›¯·Ó ηٷ‰Â›ÍÂÈ fiÙÈ Ô ‡ÓÔ˜ ÁÂÓÈο ·›˙ÂÈ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÚfiÏÔ ÛÙËÓ Â‰Ú·›ˆÛË ·Ó·ÌÓ‹ÛÂˆÓ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ‹‰Ë Û¯ËÌ·ÙÈÛÙ› ÛÙÔÓ Â-

ÁΤʷÏÔ. ªÂ ¿ÏÏ· ÏfiÁÈ·, Ë ÛÙ¤ÚËÛË ‡ÓÔ˘ ›Ûˆ˜ Ì·˜ οÓÂÈ Ó· ͯӿÌ Ú¿ÁÌ·Ù· Ô˘ ÌfiÏȘ ›¯·Ì ̿ıÂÈ. ∏ Ó¤· ¤Ú¢ӷ ‰Â›¯ÓÂÈ fiÙÈ Ô ÌÂÛËÌÂÚÈ·Ófi˜ ‡ÓÔ˜ ÂÈÙÂÏ› ÌÈ· ÂÈϤÔÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·, Ó· ÚÔÂÙÔÈÌ¿˙ÂÈ ÙÔÓ ÂÁΤʷÏÔ ÁÈ· ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ηÈÓÔ‡ÚÁÈˆÓ ·Ó·ÌÓ‹ÛˆÓ. ¢Â›¯ÓÂÈ, ‰ËÏ·‰‹, fiÙÈ Ë ÛÙ¤ÚËÛË ‡ÓÔ˘ ›Ûˆ˜ Ì·˜ ÂÌÔ‰›˙ÂÈ ÂÍ·Ú¯‹˜ Ó· ·ÔÌÓËÌÔÓ‡ÛÔ˘Ì Ӥ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜. √È ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ˜ ÈÛÙÂ‡Ô˘Ó Û‹ÌÂÚ· fiÙÈ ÔÈ ÂÂÈÛԉȷΤ˜ ·Ó·ÌÓ‹ÛÂȘ ·ÔıË·ÔÓÙ·È ÚÔÛˆÚÈÓ¿ Û ÌÈ· ÎÂÓÙÚÈ΋ ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ÂÁÎÂÊ¿ÏÔ˘ Ô˘ ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È ÈfiηÌÔ˜. ¶ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ‰ڷȈıÔ‡Ó Î·È Ó· ·ÔÎÙ‹ÛÔ˘Ó ÌfiÓÈÌÔ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·, ÔÈ ÚÔÛˆÚÈÓ¤˜ ·Ó·ÌÓ‹ÛÂȘ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙÔÓ ÈfiηÌÔ Ú¤ÂÈ Ó· ÌÂÙ·ÊÂÚıÔ‡Ó ÛÙÔÓ ÚÔÌÂÙˆÈ·›Ô ÊÏÔÈfi. ¶ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˜ ÌÂϤÙ˜ Ô˘ ‚·Û›˙ÔÓÙ·Ó Û ËÏÂÎÙÚÔÂÁÎÂÊ·ÏÔÁÚ·Ê‹Ì·Ù· ›¯·Ó ‰Â›ÍÂÈ fiÙÈ Ë ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ·Ó·ÌÓ‹ÛÂˆÓ ·fi ÙÔÓ ÈfiηÌÔ ÛÙÔÓ ÚÔ-

ÌÂÙˆÈ·›Ô ÊÏÔÈfi Û˘Ó‰¤ÂÙ·È ¯ÚÔÓÈο Ì ÙÔ ÏÂÁfiÌÂÓÔ ™Ù¿‰ÈÔ 2 ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÈÓÔ˘ ‡ÓÔ˘. ∞˘Ùfi Ô‰ËÁ› ÛÙÔ Û˘Ì¤Ú·ÛÌ· fiÙÈ Ë È‰·ÓÈ΋ ÛȤÛÙ· ‰È·ÚΛ 90 ¤ˆ˜ 100 ÏÂÙ¿: Δ· ÚÒÙ· 30 ÏÂÙ¿ ·ÓÙÈÛÙÔÈ¯Ô‡Ó Û ¤Ó·Ó ÂÏ·ÊÚ‡ ‡ÓÔ Ô˘ ‚ÂÏÙÈÒÓÂÈ ÙȘ ÎÈÓËÙÈΤ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›Â˜, ÂÓÒ Ù· ÂfiÌÂÓ· 30 ÏÂÙ¿ ·ÓÙÈÛÙÔÈ¯Ô‡Ó ÛÙÔ ·Ó·˙ˆÔÁÔÓËÙÈÎfi ™Ù¿‰ÈÔ 2. ∞ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó 60-90 ÏÂÙ¿ ‡ÓÔ˘ REM, Ê¿ÛË Î·Ù¿ ÙË ÔÔ›· ÂΉËÏÒÓÔÓÙ·È Ù· fiÓÂÈÚ·. ™ÙË Ê¿ÛË REM ÈÛÙ‡ÂÙ·È fiÙÈ Ô ÂÁΤʷÏÔ˜ Û˘Ó‰¤ÂÈ ÙȘ ÊÚ¤ÛΘ ·Ó·ÌÓ‹ÛÂȘ Ì ÙȘ ·Ï·ÈfiÙÂÚ˜, ÙȘ ÂÓÙ¿ÛÛÂÈ ‰ËÏ·‰‹ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ÂÌÂÈÚ›·˜. ª¿ÏÈÛÙ· Ù· ÔʤÏË Ô˘ ÚÔÛʤÚÂÈ ·˘Ùfi˜ Ô Û‡ÓÙÔÌÔ˜ ÌÂÛËÌÂÚÈ·Ófi˜ ‡ÓÔ˜ Â›Ó·È Û˘ÁÎÚ›ÛÈÌ· Ì ٷ ÔʤÏË ·fi ¤Ó·Ó Ï‹ÚË Ó˘¯ÙÂÚÈÓfi ‡ÓÔ, ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ Ô ¢Ú √˘fiÎÂÚ. ∏ ¤ÚÂ˘Ó¿ ÙÔ˘ ¤Ú¯ÂÙ·È ÂÍ¿ÏÏÔ˘ Ó· ÚÔÛÙÂı› Û ·Ï·ÈfiÙÂÚ˜ ÌÂϤÙ˜ Ô˘ ¤‰ÂÈ¯Ó·Ó fiÙÈ Ë ÛȤÛÙ· ÌÂÈÒÓÂÈ ÙÔÓ Î›Ó‰˘ÓÔ ı·Ó¿ÙÔ˘ ·fi ηډȷÁÁÂȷο ÓÔÛ‹Ì·Ù·.


¢π∂£¡∏

31

KÀƒπ∞∫∏ 28 º∂μƒ√À∞ƒπ√À 2010

¢Âο‰Â˜ ÔÈ ÓÂÎÚÔ›, ÂÓÒ ÌÂÁ¿ÏË ·ÓËÛ˘¯›· ÚÔοÏÂÛ ÙÔ ÙÛÔ˘Ó¿ÌÈ Ô˘ ·ÎÔÏÔ‡ıËÛÂ

™ÂÈÛÌfi˜ 8,8 ƒ›¯ÙÂÚ Û˘ÁÎÏfiÓÈÛ ÙË ÃÈÏ‹ ™∞¡Δπ∞°√, 27.

Δ

Ô˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ 78 ›ӷÈ, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ Ù˘ ÃÈÏ‹˜, ÔÈ ÓÂÎÚÔ› ·fi ÙÔÓ ÈÛ¯˘ÚfiÙ·ÙÔ ÛÂÈÛÌfi ÙˆÓ 8,8 ƒ›¯ÙÂÚ Ô˘ ¤ÏËÍ ÙË ÃÈÏ‹, ÚÔοÏÂÛ ÙÛÔ˘Ó¿ÌÈ Î·È ·ÓÈÎfi‚·Ï ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ Û ÌÂÁ¿ÏË ·ÎÙ›Ó· ·fi ÙÔ Â›ÎÂÓÙÚÔ. “¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ¤Ó· ÌÂÁ¿ÏÔ ÛÂÈÛÌfi”, ‰‹ÏˆÛÂ Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ ∂ÓÙÌÔ‡ÓÙÔ ¶ÂÚ¤˜ °ÈfiÌ· Î·È ·ˇı˘Ó ¤ÎÎÏËÛË ÁÈ· ËÚÂÌ›· ÛÙÔÓ ÏËı˘ÛÌfi.

™‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ¯ÈÏÈ·Ó¤˜ ·Ú¯¤˜, Ô ÛÂÈÛÌfi˜ ¤ÁÈÓ ·ÈÛıËÙfi˜ ÛÙȘ 03:34 ÙÔÈ΋ ÒÚ· Î·È ÙÔ Â›ÎÂÓÙÚÔ ÂÓÙÔ›ÛÙËΠ63 ¯ÈÏÈfiÌÂÙÚ· ‰˘ÙÈο Ù˘ ÌÈÎÚ‹˜ fiÏ˘ ∫·Ô˘Î¤Ó˜, ÂÚ›Ô˘ 400 ¯ÈÏÈfiÌÂÙÚ· ÓÔÙ›ˆ˜ Ù˘ ÚˆÙÂ‡Ô˘Û·˜ ™·ÓÙÈ¿ÁÔ. “√˘‰¤ÔÙ ÛÙË ˙ˆ‹ ÌÔ˘ ¤¯ˆ ˙‹ÛÂÈ Î¿ÙÈ Ù¤ÙÔÈÔ, ‹Ù·Ó Û·Ó Ó· ÂÚ¯fiÙ·Ó ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘”, ‰‹ÏˆÛ ¤Ó·˜ οÙÔÈÎÔ˜ Ù˘ fiÏ˘ ΔÂÌÔ‡ÎÔ, Û ÙÔÈÎfi ÙËÏÂÔÙÈÎfi ÛÙ·ıÌfi. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ ›‰ÈÔ, ÛÙÔ ΔÂÌÔ‡ÎÔ ¤¯Ô˘Ó ÚÔÎÏËı› ˙ËÌȤ˜ Û ÎÙ›ÚÈ· Î·È ÂÎÎÂÓÒıËΠÙÔ ÓÔÛÔÎÔÌ›Ô. ∑ËÌȤ˜ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È Î·È ÛÙÔ ÈÛÙÔÚÈÎfi ΤÓÙÚÔ ÙÔ˘ ™·ÓÙÈ¿ÁÔ, Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È 320 ¯ÈÏÈfiÌÂÙÚ· ‚ÔÚ›ˆ˜ Ù˘ fiÏ˘ ∫ÔÓÛÂÛÈfiÓ, fiÔ˘ ÂÓÙÔ›˙ÂÙ·È ÙÔ Â›ÎÂÓÙÚÔ Ù˘ ‰fiÓËÛ˘. ∫ÔÓÙ¿ ÛÙËÓ ÚˆÙÂ‡Ô˘Û· ¤¯ÂÈ Î·Ù·ÚÚ‡ÛÂÈ Ì›· Á¤Ê˘Ú· Û ·˘ÙÔÎÈÓËÙfi‰ÚÔÌÔ. ™ÙÔ ™·ÓÙÈ¿ÁÔ ÚÔÎÏ‹ıËΠ‰È·ÎÔ‹ ËÏÂÎÙÚÔ‰fiÙËÛ˘ Û ÌÂÁ¿Ï· ÙÌ‹Ì·Ù· Ù˘ fiÏ˘, ÂÓÒ ‰ÂÓ Â›Ó·È ‰˘Ó·Ù‹ Ë ÙËÏÂʈÓÈ΋ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›· Ì ÙȘ ÂÚÈÔ¯¤˜ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ Â›ÎÂÓÙÚÔ. ∏ Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ªÈÛ¤Ï ª·ÛÂϤ٠οÏÂÛ ÙÔÓ ÏËı˘ÛÌfi Ó· ‰È·ÙËÚ‹ÛÂÈ ÙËÓ „˘¯Ú·ÈÌ›· ÙÔ˘. “ªÂ ¤Ó· ÛÂÈÛÌfi ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ÌÂÁ¤ıÔ˘˜ ‰ÂÓ ÌÔÚԇ̠ӷ ·ÔÎÏ›ÛÔ˘Ì ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ·ÚÈıÌfi ı˘Ì¿ÙˆÓ”, ·Ó¤ÊÂÚÂ Ë ª·ÛÂϤÙ. ΔÔ ∫¤ÓÙÚÔ ¶ÚÔÂȉÔÔ›ËÛ˘ ÁÈ· ΔÛÔ˘Ó¿ÌÈ ÛÙÔÓ ∂ÈÚËÓÈÎfi ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ fiÙÈ ·fi ÙË ‰fiÓËÛË ÚÔÎÏ‹ıËΠÙÛÔ˘Ó¿ÌÈ, Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ¤¯ÂÈ Î·Ù·ÛÙÚÔÊÈΤ˜ Û˘Ó¤ÂȘ ÛÙȘ ·ÎÙ¤˜ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ Â›ÎÂÓÙÚÔ. ◊‰Ë ¤¯Ô˘Ó ÂΉÔı› ÚÔÂȉÔÔÈ‹ÛÂȘ ÁÈ· ÙÔÓ Î›Ó‰˘ÓÔ ÙÛÔ˘Ó¿ÌÈ ÛÙȘ ·ÎÙ¤˜ Ù˘ ÃÈÏ‹˜, ÙÔ˘ ¶ÂÚÔ‡, ÙÔ˘ πÛËÌÂÚÈÓÔ‡, Ù˘ ∫ÔÏÔÌ‚›·˜, ÙÔ˘ ¶·Ó·Ì¿, Ù˘ ∫fiÛÙ· ƒ›Î· Î·È Ù˘ ∞ÓÙ·ÚÎÙÈ΋˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ· ÙË Á·ÏÏÈ΋ ¶ÔÏ˘ÓËÛ›· Î·È ÙËÓ π·ˆÓ›·. ∏ ‰fiÓËÛË ¤ÁÈÓ ·ÈÛıËÙ‹ ÛÙȘ Â·Ú¯›Â˜ ªÂÓÙfi˙· Î·È ™·Ó ÃÔ˘¿Ó, ÛÙË ÁÂÈÙÔÓÈ΋ ∞ÚÁÂÓÙÈÓ‹. ªÂÙ¿ ÙÔÓ Î‡ÚÈÔ ÛÂÈÛÌfi ·ÎÔÏÔ‡ıËÛ ̛· ÛÂÈÚ¿ ÌÂÙ·ÛÂÈÛÌÒÓ, Ì ÙÔÓ ÈÛ¯˘ÚfiÙÂÚÔ Ó· ¤¯ÂÈ Ì¤ÁÂıÔ˜ 6,9

‚·ıÌÔ‡˜ Ù˘ Îϛ̷η˜ ƒ›¯ÙÂÚ. ∏ fiÏË ∫ÔÓÛÂÛÈfiÓ, fiÔ˘ ÂÓÙÔ›˙ÂÙ·È ÙÔ Â›ÎÂÓÙÚÔ ÙÔ˘ ÛÂÈÛÌÔ‡ ¤¯ÂÈ ÏËı˘ÛÌfi ÂÚ›Ô˘ 670.000 ·ÓıÚÒˆÓ Î·È Â›Ó·È Ì›· ·fi ÙȘ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˜ ÛÙË ÃÈÏ‹. ∂Í·ÈÙ›·˜ ÙÔ˘ ÛÂÈÛÌÔ‡ ¤ÎÏÂÈÛ ÙÔ ‰ÈÂıÓ¤˜ ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈÔ ÛÙËÓ ÚˆÙÂ‡Ô˘Û· ™·ÓÙÈ¿ÁÔ Î·È ·Î˘ÚÒıËÎ·Ó fiϘ ÔÈ Ù‹ÛÂȘ ̤¯ÚÈ Óˆ٤ڷ˜. πÛ¯˘Ú‹ ÌÂÙ·ÛÂÈÛÌÈ΋ ‰fiÓËÛË ¤ÁÈÓ ·ÈÛıËÙ‹ ÚÈÓ ·fi Ï›Á· ÏÂÙ¿ ÛÙËÓ ÚˆÙÂ‡Ô˘Û· Ù˘ ÃÈÏ‹˜, ™·ÓÙÈ¿ÁÔ, Û‡Ìʈӷ Ì ·˘ÙfiÙ˜ Ì¿ÚÙ˘Ú˜. ∏ ¯ÈÏÈ·Ó‹ ÙËÏÂfiÚ·ÛË Î·È ÙÔÈÎÔ› Ú·‰ÈÔÛÙ·ıÌÔ› ÌÂÙ·‰›‰Ô˘Ó fiÙÈ ¤¯Ô˘Ó ηٷÚÚ‡ÛÂÈ ·ÚÎÂÙ¿ ÎÙ›ÚÈ· ÛÙËÓ fiÏË ∫Ô˘Ú›ÎÔ. ΔÔ 1960 Ë ÃÈÏ‹ ›¯Â ÏËÁ› ·fi ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ÛÂÈÛÌfi Ô˘ ¤¯ÂÈ Î·Ù·ÁÚ·Ê› ÛÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· ÙÔ˘ Ï·Ó‹ÙË, ·fi ÙÔ 1900, fiÙ·Ó ¿Ú¯ÈÛÂ Ë Î·Ù·ÁÚ·Ê‹ Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓˆÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ ÁÈ· Ù· ¯Ù˘‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ∂ÁΤϷ‰Ô˘. √ ÛÂÈÛÌfi˜ ›¯Â ̤ÁÂıÔ˜ 9,5 ‚·ıÌÒÓ Ù˘ Îϛ̷η˜ ƒ›¯ÙÂÚ Î·È Â›¯Â ÈÛÔ‰ÒÛÂÈ ÙËÓ fiÏË μ·Ï‰›‚È·, ÛÎÔÙÒÓÔÓÙ·˜ 1.655 ·ÓıÚÒÔ˘˜. ∞fi ÙÔ ÛÂÈÛÌfi ·˘Ùfi ›¯Â ÚÔÎÏËı› ÙÛÔ˘Ó¿ÌÈ Ô˘ ¤ÊÙ·Û ̤¯ÚÈ Ù· ¡ËÛÈ¿ ÙÔ˘ ¶¿Û¯·, ÙË Ã·‚¿Ë, ÙËÓ π·ˆÓ›· Î·È ÙȘ ºÈÏÈ›Ó˜, Û ·fiÛÙ·ÛË ¯ÈÏÈ¿‰ˆÓ ÌÈÏ›ˆÓ.

√ ΛӉ˘ÓÔ˜ ÙÛÔ˘Ó¿ÌÈ §›Á· ÏÂÙ¿ ÌÂÙ¿ ÙÔÓ ÈÛ¯˘ÚfiÙ·ÙÔ ÛÂÈÛÌfi ÂΉfiıËΠÚÔÂȉÔÔ›ËÛË ÁÈ· ÙÛÔ˘Ó¿ÌÈ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Û ÛÙË ÃÈÏ‹, ÙÔ ¶ÂÚÔ‡ Î·È ÙÔÓ πÛËÌÂÚÈÓfi. §›Á˜ ÒÚ˜ ·ÚÁfiÙÂÚ· ˘Ô‚·ıÌ›ÛÙËÎÂ Ô Î›Ó‰˘ÓÔ˜ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÁÈ· ÙË ÃÈÏ‹, ÙÔ ¶ÂÚÔ‡, ÙÔÓ πÛËÌÂÚÈÓfi, ÙÔÓ ¶·Ó·Ì¿, ÙËÓ ∫fiÛÙ· ƒ›Î·, ÙËÓ ∫ÔÏÔÌ‚›· Î·È ÙËÓ ∞ÓÙ·ÚÎÙÈ΋. ∞ÓÙ›ıÂÙ·, Ô Î›Ó‰˘ÓÔ˜ ·Ú¤ÌÂÈÓ ÁÈ· ÙË ¡‹ÛÔ ÙÔ˘ ¶¿Û¯·, fiÔ˘ ÚÔÏËÙÈο ÂÎÎÂÓÒıËÎ·Ó ÂÚÈÔ¯¤˜. ∂›Û˘, ·ÌÂÚÈηÓÈΤ˜ ·Ú¯¤˜ Â¤ÎÙÂÈÓ·Ó ÙËÓ ÚÔÂȉÔÔ›ËÛË ÁÈ· ÙÛÔ˘Ó¿ÌÈ Û fiϘ ÙȘ ¯ÒÚ˜ ÙÔ˘ ∂ÈÚËÓÈÎÔ‡ øηÓÔ‡, ÂÚÈÏ·Ì‚·ÓÔ̤Ó˘ Ù˘ ÷‚¿Ë.

™ÙÔ ™›‰ÓÂ˚, ÙÔ ·˘ÛÙÚ·ÏÈ·Ófi ΤÓÙÚÔ ÚÔÂȉÔÔ›ËÛ˘ ÁÈ· ÙÛÔ˘Ó¿ÌÈ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ fiÙÈ ÂΉfiıËΠÚÔÂȉÔÔ›ËÛË Î·È ÁÈ· ÙȘ ·˘ÛÙÚ·ÏÈ·Ó¤˜ ·ÎÙ¤˜ ÛÙÔÓ ∂ÈÚËÓÈÎfi Î·È ÂÂÛ‹Ì·Ó ÙËÓ Èı·ÓfiÙËÙ· ÁÈ· ÂÈΛӉ˘Ó· ·̷ٷ, ÁÈ· ÈÛ¯˘Ú¿ Ú‡̷ٷ ÛÙÔÓ ˆÎ·Ófi Î·È ÁÈ· ÏËÌ̇Ú˜ ηٿ Ì‹ÎÔ˜ Ù˘ ·ÎÙ‹˜ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ ™›‰ÓÂ˚, ηıÒ˜ Î·È Û ÎÔÓÙÈÓ¿ ÓËÛÈ¿.

ΔÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ∂͈ÙÂÚÈÎÒÓ ΔËÏÂʈÓÈ΋ ÁÚ·ÌÌ‹ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ Ì ÙË ªÔÓ¿‰· ¢È·¯Â›ÚÈÛ˘ ∫Ú›ÛÂˆÓ ÂÓÂÚÁÔÔ›ËÛ ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ∂͈ÙÂÚÈÎÒÓ Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔ ÛÂÈÛÌfi ÛÙË ÃÈÏ‹. Ÿˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È, Ë ÌÔÓ¿‰· ÂÓÂÚÁÔÔÈ‹ıËΠÂÍ·ÈÙ›·˜ ÙÔ˘ ÛÂÈÛÌÔ‡, ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ÔÈ ŒÏÏËÓ˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Û˘ÁÁÂÓ›˜ ‹ ÊÈÏÈο ÚfiÛˆ· ÛÙË ¯ÒÚ·, Ó· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÓËÌÂÚˆıÔ‡Ó ÁÈ· ÙËÓ Ù‡¯Ë ÙÔ˘˜. ∏ ÙËÏÂʈÓÈ΋ ÁÚ·ÌÌ‹ Ô˘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÈÎÔÈÓˆÓÔ‡Ó Â›Ó·È: 2103681912. ŒÙÔÈÌË Ó· ÌÂÙ·‚› ÛÙË ÃÈÏ‹, ·Ó ˙ËÙËı› ·fi ÙÔÓ √∏∂, Â›Ó·È Ë ∂ÏÏËÓÈ΋ √Ì¿‰· ¢È¿ÛˆÛ˘ (∂√¢). ◊‰Ë, 25ÌÂϤ˜ ÎÏÈÌ¿ÎÈÔ Ù˘ ∂√¢, ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ÂÙÔÈÌfiÙËÙ·, ÒÛÙÂ, ÌfiÏȘ ‰Ôı› ÙÔ Û‹Ì· ·fi ÙÔÓ √∏∂, Ó· ÌÂÙ·‚› ÛÙË ÃÈÏ‹ ÌÂ

ÙÔÓ ··Ú·›ÙËÙÔ ÂÍÔÏÈÛÌfi. Ÿˆ˜ ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ Ô ˘‡ı˘ÓÔ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Ù˘ ∂√¢, ∞Ϥ͢ §È¿ÌÔ˜, “‚ÚÈÛÎfiÌ·ÛÙ ·ÎfiÌË ÛÙÔ ÛÙ¿‰ÈÔ Û˘ÏÏÔÁ‹˜ ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ, ̤ۈ ÙÔ˘ √∏∂, ÛÙÔÓ ÔÔ›Ô Â›Ì·ÛÙ ÈÛÙÔÔÈË̤ÓÔÈ, Î·È Ì¤Ûˆ ÙˆÓ Í¤ÓˆÓ ªª∂, ÁÈ· Ó· Ì¿ıÔ˘Ì ÔÈ· ·ÎÚÈ‚Ò˜ Â›Ó·È Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Ô˘ ÂÈÎÚ·Ù› ÛÙË ÃÈÏ‹ ÌÂÙ¿ ·fi ÙÔ ÛÂÈÛÌfi”. ªÂÙ¿ ÙËÓ Î·ı˘ÛÙ¤ÚËÛË Ô˘ ÚÔÎÏ‹ıËΠÛÙËÓ ·ÔÛÙÔÏ‹ Ù˘ ∂√¢ ÛÙËÓ ∞˚Ù‹, Ë ÔÚÁ¿ÓˆÛË ¤¯ÂÈ ‹‰Ë Ù·ÍÈÓÔÌË̤ÓÔ ÙÔÓ ÂÍÔÏÈÛÌfi Ù˘ Î·È ˙˘ÁÈṲ̂ÓÔ, ÒÛÙ ӷ ÌË ¯·ı› ¯ÚfiÓÔ˜ ÛÙÔ ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈÔ, ÏfiÁˆ ÙÔ˘ ‚¿ÚÔ˘˜ ÙÔ˘ ˘ÏÈÎÔ‡, ÂÓÒ ‹‰Ë ¤¯ÂÈ ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÂÈ Î·È ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙË, ȉÈÒÙË Î·È ¿ÏÈ, Ô ÔÔ›Ô˜ ı· ηχ„ÂÈ ÙËÓ Ù‹ÛË ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ Ù˘ ∂√¢, Û ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ÙÂÏÈο ¯ÚÂÈ·ÛÙ› Ó· ÌÂÙ·‚› Ë ÔÚÁ¿ÓˆÛË ÛÙË ÃÈÏ‹. ∏ ÌÂÙ¿‚·ÛË ÙÔ˘ ÎÏÈÌ·Î›Ô˘ ı· Á›ÓÂÈ Î·È ¿ÏÈ Ì Ù‹ÛË ÂÙ·ÈÚ›·˜ ÔÏÈÙÈ΋˜ ·ÂÚÔÔÚ›·˜. “¶ÚÔ˜ ÙÔ ·ÚfiÓ Â›Ì·ÛÙ Û ηٿÛÙ·ÛË ÂÙÔÈÌfiÙËÙ·˜. ∞ÏÏ¿, ÌfiÏȘ ¿ÚÔ˘Ì ÙÔ Û‹Ì·, ÌÔÚԇ̠ӷ ʇÁÔ˘Ì ¿ÌÂÛ·”, ÙÔÓ›˙ÂÈ Ô ˘‡ı˘ÓÔ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Ù˘ ∂√¢, ∞Ϥ͢ §È¿ÌÔ˜.

∂ηÙfî˜ ÓÂÎÚÒÓ ·È‰ÈÒÓ ÛÙÔ ∞ÊÁ·ÓÈÛÙ¿Ó ·È‰ÈÒÓ Û ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ÙˆÓ ÂȉÈÎÒÓ ‰˘Ó¿ÌÂˆÓ Ì ÂȯÂÈÚ‹Ì·Ù· fiˆ˜ fiÙÈ Ù· ı‡Ì·Ù· ‹Ù·Ó Û ̿¯ÈÌË ËÏÈΛ· ‹ fiÙÈ ÔÈ ‰˘Ó¿ÌÂȘ ÙÔ˘ ‚Ú¤ıËÎ·Ó Û ·˘ÙÔ¿Ì˘Ó·.

∫∞ª¶√À§, 27. ∏ Û‡ÁÎÚÔ˘ÛË ÛÙÔ ∞ÊÁ·ÓÈÛÙ¿Ó

¶·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó Ù· ‚ÚÂÙ·ÓÈο ÛÙÚ·Ù‡̷ٷ ÛÙÔ ∞ÊÁ·ÓÈÛÙ¿Ó

Ì˘ ∞ÚˆÁ‹˜ ÁÈ· ÙËÓ ∞ÛÊ¿ÏÂÈ· ÙÔ˘ ∞ÊÁ·ÓÈÛÙ¿Ó (ISAF). “£· Û˘˙ËÙ‹ÛÔ˘Ì ÙËÓ ISAF Î·È ÙÔ ÛÙÚ·Ùfi ÙÔ˘ ∞ÊÁ·ÓÈÛÙ¿Ó ÁÈ· Ó· ‰Ô‡Ì ÙÈ ÌÔÚ› Ó· Á›ÓÂÈ fiÙ·Ó ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó ·È‰È¿ Û ÛÙÚ·ÙȈÙÈΤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ” , ÛËÌ›ˆÛÂ. “∂Ï›˙Ô˘Ì ӷ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ì ¤Ó· ÚˆÙfiÎÔÏÏÔ ÚÔ-

∞°∫Àƒ∞, 27. ∫∞Δ∏°√ƒπ∂™ ÔÈ Ôԛ˜ Û¯ÂÙ›˙Ô-

ÓÙ·È Ì ̛· Û˘ÓˆÌÔÛ›· ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·ÙÚÔ‹ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘, Ô˘ ¤¯ÂÈ ÈÛÏ·ÌÈÛÙÈΤ˜ ηٷ‚ÔϤ˜, ··ÁÁ¤ÏıËÎ·Ó ÂȘ ‚¿ÚÔ˜ ‰‡Ô ΔÔ‡ÚÎˆÓ ÛÙÚ·ÙËÁÒÓ ÂÓ ·ÔÛÙÚ·Ù›·, ÌÂÙ¤‰ˆÛ ÙÔ ÙËÏÂÔÙÈÎfi ηӿÏÈ CNN-Turk, Ì›· ÂÓ¤ÚÁÂÈ· Ô˘ ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ÚÔηϤÛÂÈ Ó¤· ¤ÓÙ·ÛË ÛÙȘ Û¯¤ÛÂȘ ÙÔ˘ ΢‚ÂÚÓÒÓÙÔ˜ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ Î·È ÙˆÓ ÎÔÛÌÈÎÒÓ ÂÓfiÏˆÓ ‰˘Ó¿ÌˆÓ. √ ΔÛÂÙ›Ó ¡ÙÔÁοÓ, ÚÒËÓ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ Ù˘ ÙÔ˘ÚÎÈ΋˜ ¶ÚÒÙ˘ ™ÙÚ·ÙÈ¿˜, Î·È Ô ∂ÓÁÎ›Ó ∞Ï¿Ó, ÚÒËÓ ‰ÈÔÈÎËÙ‹˜ ÙˆÓ ÂȉÈÎÒÓ ‰˘Ó¿ÌˆÓ, Â›Ó·È ÔÈ ÈÔ ˘„ËÏfi‚·ıÌÔÈ ·ÍȈ̷ÙÈÎÔ› Ô˘ Û˘ÏÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È Â›ÛËÌ· ¤ÂÈÙ· ·fi ÙËÓ ÚÔÛ·ÁˆÁ‹ ÂÚ›Ô˘ 50 ·ÍȈ̷ÙÈÎÒÓ ÙË ¢Â˘Ù¤Ú·, Û ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˘˜ ·fi 30 ·fi ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ¤¯Ô˘Ó ¤ˆ˜ ÙÒÚ· ··ÁÁÂÏı› ηÙËÁÔڛ˜.

∂›ıÂÛË ÈÛÏ·ÌÈÛÙÒÓ ÂÍÙÚÂÌÈÛÙÒÓ ÛÙȘ ºÈÏÈ›Ó˜

¶ÂÚ›Ô˘ 350 ÛÎÔÙÒıËÎ·Ó ¤Ú˘ÛÈ, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ √∏∂

ÛÙÔ›¯ÈÛ ÙË ˙ˆ‹ ÂÚ›Ô˘ 350 ·È‰ÈÒÓ ÙÔ 2009, ‰‹ÏˆÛ ·˘Ù‹Ó ÙËÓ Â‚‰ÔÌ¿‰· Ë ÂÈÙÂÙÚ·Ì̤ÓË ÙÔ˘ ÁÂÓÈÎÔ‡ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤· ÙÔ˘ √∏∂ ÁÈ· Ù· ·È‰È¿ ÛÙȘ ¤ÓÔϘ Û˘ÚÚ¿ÍÂȘ, ƒ·Óٛη ∫Ô˘Ì·Ú·ÛÔ˘¿ÌÈ. ∞fi Ù· ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ 346 ·È‰È¿ Ù· ÔÔ›· ¤¯·Û·Ó ÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘˜ ¤Ú˘ÛÈ “131 (ÛÎÔÙÒıËηÓ) ·fi ·ÂÚÔÔÚÈο Ï‹ÁÌ·Ù·, 22 ·fi (ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ) ¤Ú¢ӷ˜ Î·È ÂÊfi‰Ô˘ ·fi ÙȘ ÂȉÈΤ˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ, 128 ÛÎÔÙÒıËÎ·Ó ·fi ·ÓÙÈ΢‚ÂÚÓËÙÈο ÛÙÔȯ›·, ·fi ‰ÔÏÔÊÔӛ˜ Î·È ÂÈı¤ÛÂȘ ·˘ÙÔÎÙÔÓ›·˜” , ‰‹ÏˆÛÂ Ë ∫Ô˘Ì·Ú·ÛÔ˘¿ÌÈ ÛÙËÓ ‰È¿ÚÎÂÈ· Â›Û΄‹˜ Ù˘ ÛÙËÓ ∫·ÌÔ‡Ï. ∏ ∫Ô˘Ì·Ú·ÛÔ˘¿ÌÈ ÂͤÊÚ·Û ·Ú¿ÏÏËÏ· ÙËÓ ·ÓËÛ˘¯›· Ù˘ ÁÈ· ÙÔ fiÙÈ ·È‰È¿ ÛÙÚ·ÙÔÏÔÁÔ‡ÓÙ·È ÁÈ· Ó· ÔÏÂÌ‹ÛÔ˘Ó ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ Ù˘ ¢ÈÂıÓÔ‡˜ ¢‡Ó·-

∫fiÓÙÚ· ‰È·ÚΛ·˜ ∂ÚÓÙÔÁ¿Ó - ™ÙÚ·ÙÔ‡

ÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ù· ·È‰È¿ ·˘Ù¿ ı· ·ÂÏ¢ıÂÚÒÓÔÓÙ·È Î·È Ó· Â·ÓÂÓÙ¿ÛÛÔÓÙ·È ÛÙȘ ÎÔÈÓfiÙËÙ¤˜ ÙÔ˘˜” . ∂› ·ÎfiÌ· fiÙÈ ÙËÓ ·ÓËÛ˘¯Â› Ë ÛÂÍÔ˘·ÏÈ΋ ‚›· Ô˘ ·ÛÎÂ›Ù·È Û ·È‰È¿, ÂȉÈο Û ‚¿ÚÔ˜ ·ÁÔÚÈÒÓ. ΔÔ NATO ¤¯ÂÈ Â·ÓÂÈÏËÌ̤ӷ ‰ÈηÈÔÏÔÁ‹ÛÂÈ ÙÔ ı¿Ó·ÙÔ

™Ù· ÂfiÌÂÓ· ¤ÓÙ ¯ÚfiÓÈ· ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ë ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ÙˆÓ ‚ÚÂÙ·ÓÈÎÒÓ ÛÙÚ·ÙÂ˘Ì¿ÙˆÓ ·fi ÙÔ ∞ÊÁ·ÓÈÛÙ¿Ó, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ ÛÙÚ·ÙËÁfi ÛÂÚ ¡Ù¤È‚ÈÓÙ ƒ›ÙÛ·ÚÓÙ˜. √ ÛÙÚ·ÙËÁfi˜ ƒ›ÙÛ·ÚÓÙ˜, ÛÂ Û˘Ó¤ÓÙ¢͋ ÙÔ˘ Ô˘ ‰ËÌÔÛȇÂÙ·È Û‹ÌÂÚ· ·fi ÙËÓ ÂÊËÌÂÚ›‰· Daily Telegraph, ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ ÔÈ ‰˘Ó¿ÌÂȘ Ù˘ Û˘ÌÌ·¯›·˜ ¤¯Ô˘Ó Êı¿ÛÂÈ Û “ÛËÌÂ›Ô Î·Ì‹˜” ÛÙÔÓ fiÏÂÌÔ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙˆÓ Δ·ÏÈÌ¿Ó, ¯¿ÚË ÛÙË ÌÂÁ¿ÏË Û˘ÌÌ·¯È΋ Â›ıÂ-

ÛË Û ÂÚÈÔ¯‹ Ô˘ ›¯·Ó ˘fi ¤ÏÂÁ¯Ô ÔÈ ·ÓÙ¿ÚÙ˜ ÛÙÔ ÓfiÙÈÔ ∞ÊÁ·ÓÈÛÙ¿Ó. ¶ÚfiÛıÂÛ Â›Û˘ fiÙÈ Ë ÛËÌÂÚÈÓ‹ ‚ÚÂÙ·ÓÈ΋ ‰‡Ó·ÌË, Ë ÔÔ›· ·ÚÈıÌ› 10.000 ¿Ó‰Ú˜, ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ·Ú¯›ÛÂÈ Ó· ÌÂÈÒÓÂÙ·È ·ÎfiÌ· Î·È ·fi ÙÔ 2011, Ì ÙËÓ ÏÂÈÔ„ËÊ›· ÙˆÓ ÛÙÚ·ÙÂ˘Ì¿ÙˆÓ Ó· ·ÔÛ‡ÚÂÙ·È Ì¤Û· ÛÙ· ÂfiÌÂÓ· ¤ÓÙ ¯ÚfiÓÈ·. “∞ӷ̤ÓÔ˘Ì fiÙÈ Ë ÛÙÚ·ÙȈÙÈ΋ Û‡ÁÎÚÔ˘ÛË ı· ·ÔÎÏÈ̷Έı› ÙÔ 2011. √ Ì¿¯ÈÌÔ˜ ÛÙÚ·Ùfi˜ Ì·˜ ı· ·Ú¯›ÛÂÈ Ó· ÌÂÈÒÓÂÙ·È ·fi ÙÔ 2011, ·ÏÏ¿ ı· ·Ú·Ì›ÓÔ˘Ì ÛÙÚ·ÙȈÙÈο ÂÓÂÚÁÔ› Û ÚfiÏÔ ˘ÔÛÙ‹ÚÈ͢ ÁÈ· Ù· ÂfiÌÂÓ· ¤ÓÙ ¯ÚfiÓÈ·” . ∞Í›˙ÂÈ Ó· ·Ó·ÊÂÚı› fiÙÈ ÂÙ¿ Ì‹Ó˜ ÚÈÓ, Ô ÛÙÚ·ÙËÁfi˜ ƒ›ÙÛ·ÚÓÙ˜ ÚÔÂȉÔÔÈÔ‡Û fiÙÈ Ë μÚÂÙ·Ó›· ›Ûˆ˜ ¯ÚÂÈ·ÛÙ› Ó· ‰È·ÙËÚ‹ÛÂÈ ÛÙÚ·Ù‡̷ٷ ÛÙÔ ∞ÊÁ·ÓÈÛÙ¿Ó ÁÈ· 40 ¯ÚfiÓÈ·.

ª∞¡π§∞, 27. ¢∂∫∞Δƒ∂π™ ¿ÓıÚˆÔÈ, ÔÈ 12 ÂÎ

ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ¿Ì·¯ÔÈ, ÛÎÔÙÒıËÎ·Ó Î·È ÔÏÏÔ› ·ÎfiÌ· ÙÚ·˘Ì·Ù›ÛÙËÎ·Ó ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ ·fi Â›ıÂÛË ÈÛÏ·ÌÈÛÙÒÓ ÂÍÙÚÂÌÈÛÙÒÓ ÛÙÔ ¯ˆÚÈfi ΔÔ˘Ì›Á·Ó, ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ fiÏË ª·ÏÔ‡ÛÔ, ÛÙȘ ÓfiÙȘ ºÈÏÈ›Ó˜. ¶ÂÚ›Ô˘ 70 ̤ÏË Ù˘ ÔÚÁ¿ÓˆÛ˘ ÕÌÔ˘ ™·ÁÈ¿Ê Â¤‰Ú·Ì·Ó ÙËÓ ·˘Á‹ ÛÙÔ ¯ˆÚÈfi, ÂÚ›Ô˘ 900 ¯ÏÌ. ÓfiÙÈ· Ù˘ ÚˆÙÂ‡Ô˘Û·˜, ‰‹ÏˆÛÂ Ô ∞ÓÙfiÓÈÔ ªÂÓÙfiÛ·, ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ Ù˘ ·ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜ ÛÙËÓ Â·Ú¯›· ª·ÛÈÏ¿Ó. “√È ·ÒÏÂȘ ‹Ù·Ó ¤Ó· ̤ÏÔ˜ ΢‚ÂÚÓËÙÈ΋˜ ÔÏÈÙÔÊ˘Ï·Î‹˜ Î·È 12 ¿Ì·¯ÔÈ” ›Â. √ ªÂÓÙfiÛ· ÚfiÛıÂÛ fiÙÈ ÔÈ ÙÚ·˘Ì·ÙÈṲ̂ÓÔÈ ¯ˆÚÈÎÔ› ÌÂٷʤÚıËÎ·Ó ÂÛ¢Ṳ̂ӷ Û ÎÔÓÙÈÓ¿ ÓÔÛÔÎÔÌ›· ÁÈ· Ó· ÙÔ˘˜ ·Ú·Û¯ÂıÔ‡Ó ÔÈ ÚÒÙ˜ ‚Ô‹ıÂȘ, ÂÓÒ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÛÙ¿ÏıËÎ·Ó ‰˘Ó¿ÌÂȘ ÙÔ˘ ÛÙÚ·ÙÔ‡ ÁÈ· Ó· ηٷ‰ÈÒÍÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ‰Ú¿ÛÙ˜ Ù˘ Â›ıÂÛ˘. ∏ Â›ıÂÛË ÛËÌÂÈÒıËΠÌÂÚÈΤ˜ ÒÚ˜ ·ÊfiÙÔ˘ ¿ÓÙÚ˜ ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ·ÛÊ·Ï›·˜ ‰È¤ÛˆÛ·Ó, ÛÙËÓ ÎÔÓÙÈÓ‹ fiÏË ™Ô˘Ì›ÛÈ, ‰˘Ô ∫ÈÓ¤˙Ô˘˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Â›¯·Ó ··¯ı› ·fi Ì·¯ËÙ¤˜ Ù˘ ÕÌÔ˘ ™·ÁÈ¿Ê ÚÈÓ ÙÚÂȘ Ì‹Ó˜ Î·È ϤÔÓ.

™˘ÓÂÏ‹ÊıË Û٤ϯԘ Ù˘ Ì·Ê›·˜ ÛÙËÓ πÛ·Ó›· ª∞¢ƒπΔ∏, 27. ∂¡∞ ·fi Ù· ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ· ÔÓfiÌ·Ù·

Ù˘ ÈÙ·ÏÈ΋˜ Ì·Ê›·˜ Î·È ‰˘Ô ÛÙÂÓÔ‡˜ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ ÙÔ˘ Û˘Ó¤Ï·‚Â Ë ÈÛ·ÓÈ΋ ·ÛÙ˘ÓÔÌ›· Û‡Ìʈӷ Ì ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÙÔ˘ ÈÛ·ÓÈÎÔ‡ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙÔÓ ∫›ÚÔ ºÈÁοÚÔ, ÙÔÓ ÔÔ›Ô Î·Ù·˙ËÙÔ‡Û·Ó ÔÈ ·Ú¯¤˜ ÁÈ· ÂÌfiÚÈÔ Ó·ÚΈÙÈÎÒÓ, ‰ÔÏÔÊÔӛ˜ Î·È ÔÏÔηÙÔ¯‹. ∞fi ÙȘ ÈÙ·ÏÈΤ˜ ·Ú¯¤˜ ıˆÚÂ›Ù·È ¤Ó·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ·Ú¯ËÁÔ‡˜ Ù˘ ∫·ÌfiÚ·. √È Û˘ÏÏ‹„ÂȘ ¤ÁÈÓ·Ó ÛÙÔ ™·Ó ¶¤‰ÚÔ ÓÙ ∞ÏηÓÙ¿Ú·, ÛÙËÓ ∫fiÛÙ· ÓÙÂÏ ™ÔÏ Ù˘ πÛ·Ó›·˜, Î·È ¤Ú¯ÔÓÙ·È ÛÂ Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÛÂÈÚ¿˜ Û˘ÏÏ‹„ÂˆÓ ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ‚‰ÔÌ¿‰Â˜. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È ˆ˜ ÛÙȘ 27 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ ›¯·Ó Û˘ÏÏËÊı› ¿ÏÏ· ‰‡Ô ¿ÙÔÌ·, ÛÙË μ·ÚÎÂÏfiÓË, Ù· ÔÔ›· ıˆÚÔ‡ÓÙ·Ó ËÁÂÙÈο ÛÙÂϤ¯Ë Ù˘ ∫·ÌfiÚ·, ÂÓÒ ÌÈ· ‚‰ÔÌ¿‰· ÓˆÚ›ÙÂÚ· ÔÈ ÈÛ·ÓÈΤ˜ ·Ú¯¤˜ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ·Ó ÙË Û‡ÏÏË„Ë ÂÓfi˜ ̤ÏÔ˘˜, Ù˘ Ì·Ê›·˜ Ù˘ ™ÈÎÂÏ›·˜, Ù˘ ∫fi˙· ¡fiÛÙÚ·.


ªπ∫ƒ∂™ ∞°°∂§π∂™

32

KYPIAKH 28 º∂μƒ√À∞ƒπ√À 2010

TÒÚ· Î·È ÛÙÔ Internet: www.e-thessalia.gr

ENOIKIAZONTAI ∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π γκαρσονιέρα ημιυπόγεια επιπλωμένη 30 τ.μ. πολυτελούς κατασκευής, ατομικό φ/α, Δεληγιώργη 155. Πληρ. τηλ. 6977-231857, 24210-51102. (657)

∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π χώρος 190 τ.μ. 1ος ορ. και 2ος όροφος πρώην Σούσουρο, Αντωνοπούλου-Δημητριάδος. Πληρ. τηλ. 6973-536895. (102)

∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π ή πωλείται κατάστημα Αλεξάνδρας με Κουταρέλια, υπόγειο, ισόγειο, πατάρι, 300 τ.μ. Πληρ. τηλ. 6974 877171. (920)

∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π οικόπεδο 8.200 τ.μ. με κτίσμα 3.000 τ.μ. στην Α’ ΒΙΠΕ Βόλου. Πληρ. τηλ. 6932-853141. (656)

3. ∫·Ù¿ÛÙËÌ· 35 Ù.Ì., °·ÏÏ›·˜ (Ï. ∂Ï¢ıÂÚ›·˜) ·Ù¿ÚÈ, 700∂. 4. ∫·Ù¿ÛÙËÌ· 35 Ù.Ì., ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ ∞Ó·Ï‹„ˆ˜, ¤Ó·ÓÙÈ ¡ÔÌ·Ú¯›·˜, ÌfiÓÔ 270∂. 5. ∫·Ù·ÛÙ‹Ì·Ù· ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÏËÛ›ÔÓ π∫∞ 57 Ù.Ì. Ì ·Ó¿ÏÔÁÔ ˘fiÁÂÈÔ 350∂ Î·È 45 Ù.Ì. Ì 22 Ù.Ì. ˘fiÁÂÈÔ, 300∂ 6. Διώροφο αρχοντικό 280 τ.μ., με ανάλογη αυλή, στο κέντρο του Βόλου, 2.200Ε. 7. ∫·Ù¿ÛÙËÌ·, ÁˆÓ›· π¿ÛÔÓÔ˜, 75 Ù.Ì., ·Ù¿ÚÈ 30 Ù.Ì., ·ÓÙ› 2.100∂. 8. ¶Â‰›ÔÓ ÕÚˆ˜ ηٷÛÙ‹Ì·Ù· 240 ¤ˆ˜ 280 Ù.Ì. ·fi 1.000∂ 9. ∫Ù›ÚÈÔ 4ÒÚÔÊÔ °·ÏÏ›·˜-∫. ∫·ÚÙ¿ÏË, ÁˆÓ›·, 920 Ù.Ì., ¯·ÌËÏ‹ ÙÈÌ‹. 10. ¢ÈÌËÓ›Ô˘ (§·Ú›Û˘) ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ,300 Ù.Ì., 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, 600∂. “Δ∑∞ªΔ∑∏™” ∏ ∂°°À∏™∏ ∫∞π ™Δπ™ ∂¡√π∫π∞™∂π™ (685)

¶ø§OYNTAI ™ÙÔÓ ÕË-°È¿ÓÓË ¶ËÏ›Ô˘ ¶ø§√À¡Δ∞π διαμερίσματα 45 τ.μ., 30 μ. από τη θάλασσα, τζάκι, κεντρική θέρμανση και απέραντη θέα στο Αιγαίο. Τιμές ευκαιρίας. Τηλ. 6932-488400 και 6974660520, www.pelionhouses.com (930) ∞°. ¶∞ƒ∞™∫∂À∏-μ√§√À. Πωλείται γωνιακό οικόπεδο 536 τ.μ. με οικία 85 τ.μ. κτίζει συνολικά 328 τ.μ.+ημιυπόγειο. Απέχει 60μ. νοτίως από Δημοτικό Σχολείο και εκκλησία Αγ. Παρασκευής. Πληρ. τηλ. 24210 50305, 6948-464869 και 6972 802305. (670)

¶ø§∂πΔ∞π ∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π επαγγελματικός χώρος στο εμπορικό κέντρο του Βόλου, οδός Ερμού-Λώρη 21, στον 1ο όροφο, εμβαδού 260 τ.μ., κατάλληλος για γραφεία, εταιρείες, φροντιστήρια κ.λπ. Κλιματισμός, αυτόνομο αέριο, δικτύωση. 6972 293402, 24210 88069. moraitis-ltd@altctrl.cc. (690)

R∂/ª∞à ¢√ª∏

ΔËÏ. 24210-20008 Υπεύθυνη: ΣΟΦΙΑ ΒΛΑΧΟΥ ∂¡√π∫π∞∑√¡Δ∞π στην Αγριά 2 καταστήματα 47 τ.μ. το καθένα, 420 Ε και 380 Ε έκαστο. Σε κεντρικό δρόμο, κοντά στο σταθμό. (570)

R∂/ª∞à ¢√ª∏

ΔËÏ. 24210-20008 Υπεύθυνη: ΣΟΦΙΑ ΒΛΑΧΟΥ ∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π διαμέρισμα 3ου ορόφου, ημιεπιπλωμένο 100 τ.μ., κοντά στο στρατόπεδο Ν. Ιωνίας. Αυτόνομη θέρμανση, πάρκιν, 380 (571)

°-¢ Δ∑∞ªΔ∑∏™ ∫Δ∏ª∞Δ√ª∂™πΔ∏™ ™¶Àƒπ¢∏ 3 Δ∏§. 24210-25365 ∫π¡. 6974021304 www.tzamtzis.com ∂¡√π∫π∞∑√¡Δ∞π

¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ ª∂°∞§∞ 1. √ÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· 135 Ù.Ì., ¡ÈÎÔÙÛ¿Ú·∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜, 3 À/¢, 2 W.C., 450∂. ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ ∫∞π¡√Àƒ°π∞ 1. 4¿ÚÈ ªÈÎÚ·ÛÈ·ÙÒÓ-∫Ô˘ÓÙÔ˘ÚÈÒÙÔ˘, 105 Ù.Ì., 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, LUX, Ù˙¿ÎÈ, 650∂. 2. πˆÏÎÔ‡ (¿ÓˆıÂÓ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ‡) ÔÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· 125 Ù.Ì., ÛÔʛٷ 70 Ù.Ì., ∞Δ. º∞, ÎÏÂÈÛÙfi ¿ÚÎÈÓ, 550∂. 3. ∫·Ú·Á¿Ù˜, ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ· ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù·, ·) 3¿ÚÈ 90 Ù.Ì., ‰È·ÌÂÚ¤˜ 400∂, ‚) °Î·ÚÛÔÓȤڷ 37 Ù.Ì. ÂÈψ̤ÓË ËÌÈ˘fiÁÂÈ·, ÏÔ˘Í 250∂ 4. ¡. πˆÓ›· (ª. ∞Û›·˜) 98 Ù.Ì., 4¿ÚÈ, fiÚÔÊÔ˜ 4Ô˜, Ù˙¿ÎÈ, Ê/· ·ÙÔÌ. ¿ÚÎÈÓ, 500∂. ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ 1. 2¿ÚÈ ÚfiÛԄ˘ 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ΔÔ¿ÏË 2 (·Ú·Ï›·) 48 Ù.Ì., ∞Δ√ª. º.∞. 350∂ Î·È ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ¯Ú‹ÛË. 2. μ·ÛÛ¿ÓË-2·˜ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ ·) 4¿ÚÈ Ì ı¤· ÁˆÓ›·, 115 Ù.Ì., fiÚÔÊÔ˜ 3Ô˜, parking, 500∂. ‚) 4¿ÚÈ 85 Ù.Ì., fiÚÔÊÔ˜ 2Ô˜, ‰È·ÌÂÚ¤˜, 370∂. 3. ¢˘ÔÌÈÛ¿ÚÈ 66 Ù.Ì., πˆÏÎÔ‡ (π¿ÛÔÓÔ˜) 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ·˘ÙÔÓÔÌ›·, 280∂. 4. 2¿ÚÈ ·ÓÒÁÂÈÔ ‰ÈÏÔηÙÔÈΛ·˜ ∫. ª·ÎÚ‹ 60 Ù.Ì., Ì AC, ·ÓÙ› 250∂. ∂∫Δ√™ μ√§√À™ 1. ∫ÚÈı·ÚÈ¿ ‚›Ï· ‰ÈÒÚÔÊË, ÂÈψ̤ÓË, Ê¿ÙÛ· ı¿Ï·ÛÛ·, 80 Ù.Ì., ÔÈÎfiÂ‰Ô 500 Ù.Ì., ηÏÔÚÈʤÚ, Ù˙¿ÎÈ, A/C, Ì 40 Ù.Ì. ˘fiÁÂÈÔ, 900∂. 2. ªÈÎÚfi 2¿ÚÈ, 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ηÏÔÚÈʤÚ, ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·, ∞ÁÚÈ¿, 200∂. ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ °ƒ∞º∂π∞ 1. ∞ıËÓÒÓ (ÏËÛ›ÔÓ ALEX PACK) ηٿÛÙËÌ· 80 Ù.Ì., ·Î¿Ï˘ÙÔ˜ 250 Ù.Ì., ·ÓÙ› 550. 2. ∫·Ù¿ÛÙËÌ· 100 Ù.Ì., ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ, ∞ı. ¢È¿ÎÔ˘-∂ÚÌÔ‡, 550∂.

γωνιακή μονοκατοικία διώροφη 170 τ.μ. σε αρίστη κατάσταση με γκαράζ επί της Μαυροκορδάτου. Τιμή 420.000 Ε. Τηλ. 6987-684445. (653)

RE/MAX ¢√ª∏

ΔËÏ.: 24210 20008 ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: ΜΙΧΑΛΗΣ ΓΑΡΤΖΟΛΑΚΗΣ ¶ø§∂πΔ∞π Οικόπεδο 740 τ.μ. στην Τσαγκαςράδα Πηλίου στο κέντρο του χωριού. (666)

RE/MAX ¢√ª∏

ΔËÏ.: 24210 20008 ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: ΜΙΧΑΛΗΣ ΓΑΡΤΖΟΛΑΚΗΣ ¶ø§∂πΔ∞π Οικόπεδο 225 τ.μ. στις Αλυκές, άρτιο και οικοδομήσιμο, 200 μέτρα από τη θάλασσα. (667)

¶ø§∂πΔ∞π ∂¶∞°°∂§ª∞Δπ∫∏ ™Δ∂°∏

√π∫√¢√ªπ∫∂™ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂π™

ÃÀ™∞¡£∏ ¡. ™π§∂§∏

ΔËÏ. 24210-47722, 6944-845616 ¶ø§√À¡Δ∞π ετοιμοπαράδοτα διαμερίσματα 93, 84 και 56 τ.μ., στην περιοχή της Καλλιθέας με θέσεις πάρκιν και αποθήκες. Επίσης ∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π ισόγειο γωνιακό κατάστημα. (348)

¶ø§∂πΔ∞π

¶∏§π√

RE/MAX ¢√ª∏

επικερδής επιχείρηση έναντι Νοσοκομείου λόγω συνταξιοδότησης. Δίδεται και εγγύηση. πληρ. τηλ. 6973-790730. (927)

∫∞§∞ ¡∂ƒ∞, εντός οικισμού, σε ήσυχη και πράσινη τοποθεσία, πωλείται ποιοτική και υψηλών προδιαγραφών, νεόδμητη, ανεξάρτητη μονοκατοικία 180 τ.μ., 250τ.μ. οικόπεδο, 150μ. από θάλασσα, 228.000Ε, Ταπεινός ΕΕ, 6973 694651. (218)

Άγ. Στέφανος νεόδμητη μεζονέτα 2 επιπέδων, 240 τ.μ., λουξ, 4 Υ/Δ, 3 W.C., τζάκι, πισίνα, parking, αποθήκη, σε προνομιούχο οικόπεδο 600 τ.μ. (692)

¶ø§∂πΔ∞π 1670/

¶ø§∂πΔ∞π

ένα πανέμορφο οικόπεδο έκτασης 609 τ.μ. στον Άγιο Στέφανο (Σωρός) του Βόλου, γωνιακό με καταπληκτική θέα σε ολόκληρη την πόλη του Βόλου, Πήλιο και Παγασητικό, μην το χάσετε. Πληροφορίες στον κτηματομεσίτη ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ. Τηλ. 24210-48017 ή στο 6974-707033, κάθε μέρα εκτός Σαββάτου, ώρες 10.30 έως 15.00 και 20.00-22.00. (522)

σπάνια υπερπολυτελής βίλα πλησίον Αγριάς με πανοραμική θέα τη θάλασσα, αποτελούμενη από ισόγειο ανεξάρτητο διαμέρισμα και μεζονέτα 1ου και 2ου ορόφων, σύνολο επιφάνειας 350 τ.μ., άριστης αρχιτεκτονικής, διαθέτει όλες τις σύγχρονες ανέσεις και όμορφο περιβάλλοντα χώρο. Kapa ikia ¶∞¶∞ƒπ∑√™ BASSOMPIERRE O.E. Κτηματικές συναλλαγές Ογλ 45 Βόλος Τηλ. 24210-22744 6972-318618 (903)

¶ø§∂πΔ∞π στη Ν. Αγχίαλο οικόπεδο 520 τ.μ. γωνιακό, ανατολικό, άρτιο και οικοδομήσιμο με κτίριο 55 τ.. με ανεμπόδιστη θέα, τιμή 82.000 Ε. Πληρ. τηλ. 6974916110. (336)

∞∫π¡∏Δ∞ ∞£∞¡∞™π√À ¶·Á·ÛÒÓ 131 ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ - μfiÏÔ˜ www.athanasiourealestate.com

TËÏ. 24210-48017 Î·È 6974-707033 Πωλούνται κεντρικά ακίνητα Διαμερίσματα (παλαιά - καινούρια). Μονοκατοικίες και οικόπεδα εντός και εκτός πόλεως. Κτήματα και αγροτεμάχια παραθαλάσσια και χερσαία. Υπεύθυνη εξυπηρέτηση με πείρα του αντικειμένου άνω των 35 ετών. Εμπιστευθείτε μας. (910)

ª∞Δπ¡∞ ª∞Àƒπ∞ °π∞¡¡∞∫√¶√À§√™ §∞ª¶ƒ√™ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΠΟΛΥΜΕΡΗ 33, ΒΟΛΟΣ ΤΗΛ./FAX: 24210 39341 ΚΙΝ. 6976 272574-6974 063226 WEB SITE: www.sakip.gr EMAIL: info@sakip.gr

¶ø§∂πΔ∞π διώροφη μονοκατοικία 175 τ.μ. σε οικόπεδο 161 τ.μ. σε ήσυχο σημείο της περιοχής Χιλιαδούς και κάτω από τη Γ. Δήμου με μεγάλο ενιαίο χώρο με τζάκι, 4 υ/δ όλα με μπαλκόνια, 2 μπάνια w/c, βοηθητικοί χώροι, σε πολύ καλή τιμή. Kapa ikia ¶∞¶∞ƒπ∑√™ BASSOMPIERRE O.E. Κτηματικές συναλλαγές Ογλ 45 Βόλος Τηλ. 24210-22744 6972-318618 (904)

¶ø§∂πΔ∞π κατάστημα μεγάλης προβολής 298 τ.μ.+ πατάρι, με δυνατότητα κατάτμησης. Kapa ikia ¶∞¶∞ƒπ∑√™ BASSOMPIERRE O.E. Κτηματικές συναλλαγές Ογλ 45 Βόλος Τηλ. 24210-22744 6972-318618 (905)

¶ø§∂πΔ∞π πλησίον εκκλησίας Μεταμόρφωσης 2άρι πρόσοψης λίγων ετών, 2ου ορόφου, 48 τ.μ., μισθωμένο προς 300 Ε μηνιαίως, μεγάλα μπαλκόνια, αυτόνομη θέρμανση. Kapa ikia ¶∞¶∞ƒπ∑√™ BASSOMPIERRE O.E. Κτηματικές συναλλαγές Ογλ 45 Βόλος Τηλ. 24210-22744 6972-318618 (906)

¶ø§∂πΔ∞π ΕΥΚΑΙΡΙΑ κατάστημα 76 τ.μ., γωνιακό, επί της Αναλήψεως, με καλό μίσθωμα. (968)

ª∞Δπ¡∞ ª∞Àƒπ∞ °π∞¡¡∞∫√¶√À§√™ §∞ª¶ƒ√™

¶ø§∂πΔ∞π

∂À∫∞πƒπ∞

¶ø§∂πΔ∞π Δυάρι 43 τ.μ., 2ος όροφος, καινούργιο, με πάρκιν πιλοτής, καλό μίσθωμα, κοντά στη Φοιτητική Λέσχη (2ας Νοεμβρίου). (969)

πλησίον οδού Λαρίσης ακίνητο με πρόσωπο σε 2 δρόμους αποτελούμενο από ισόγεια καταστήματα 320 τ.μ. και ορόφους συνολικής επιφάνειας 457 τ.μ. για γραφεία και κατοικίες. Kapa ikia ¶∞¶∞ƒπ∑√™ BASSOMPIERRE O.E. Κτηματικές συναλλαγές Ογλ 45 Βόλος Τηλ. 24210-22744 6972-318618 (907)

∞¡¢ƒ∂∞™ ¡π∫. ¢√°∫∞∫∏™

∞ÁÚÔÓfiÌÔ˜ ΔÔÔÁÚ¿ÊÔ˜ ªË¯. ∂ª¶ ∫ÙËÌ·ÙÔÌÂÛ›Ù˘ ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË 220 μfiÏÔ˜ ΔËÏ.: 24210 78200-8 Fax: 24210 78209 ∫ÈÓ.: 6972 770726 www.adn.gr e-mail: info@adn.gr ¶ˆÏ‹ÛÂȘ-ÂÓÔÈÎÈ¿ÛÂȘ ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ (911)

RE/MAX ¢√ª∏

¶ø§∂πΔ∞π

ΔËÏ.: 24210 20008 ΡΙΑ ΣΚΟΥΡΤΗ

ÎÂÓÙÚÈÎfi ηٿÛÙËÌ· Ô‰fi˜ ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ 33 Ù.Ì., ÔÛÔÛÙfi Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ 60%. ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 6973 553550. (700)

RE/MAX ¢√ª∏

ΔËÏ.: 24210 20008 ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΠΟΥΡΝΙΩΤΗΣ ¶ø§∂πΔ∞π Στη Ν. Δημητριάδα πάνω από την Ορμινίου, οικόπεδο 513 τ.μ., με πρόσοψη 44μ. στον κεντρικό δρόμο, με δόμηση 410 τ.μ. Σε τιμή ευκαιρίας! (686)

RE/MAX ¢√ª∏

ΔËÏ.: 24210 20008 ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΠΟΥΡΝΙΩΤΗΣ ¶ø§∂πΔ∞π Στην περιοχή Χιλιαδού, μονοκατοικία κατοικήσιμη 73 τ.μ., σε οικόπεδο 217 τ.μ. με σ.δ. 2,1. Σε τιμή ευκαιρίας! (686)

RE/MAX ¢√ª∏

ΔËÏ.: 24210 20008 ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΠΟΥΡΝΙΩΤΗΣ ¶ø§∂πΔ∞π Στην περιοχή Οξυγόνο, καινούργιο διαμέρισμα 57 τ.μ., 1ου ορόφου, διαμπερές, με αποθήκη και μεγάλο μπαλκόνι. (686)

Μεζονέτα 3ετίας, 157 τ.μ., 3 επιπέδων, λουξ, 3 Υ/Δ, 3 μπάνια, roof garden, σε γωνιακό οικόπεδο με ανεξ/το 2άρι. (693)

RE/MAX ¢√ª∏ ΔËÏ.: 24210 20008 ΡΙΑ ΣΚΟΥΡΤΗ

Οικόπεδα στον Άγ. Στέφανο. (694)

RE/MAX ¢√ª∏ ΔËÏ.: 24210 20008 ΡΙΑ ΣΚΟΥΡΤΗ

Κεντρικό οικόπεδο 202 τ.μ. με διώροφη οικία 120 τ.μ., σ.δ. 2,4, πρόσοψη 10μ. (668)

∞§À∫∂™ ¶ø§∂πΔ∞𠉛Ï· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ¤·˘ÏȘ 500 Ù.Ì. Û ÙÚ›· Â›‰·, ÁˆÓÈ·Îfi ÔÈÎfi‰Ô, ÓÂfiÎÙÈÛÙË (·Î·ÙÔ›ÎËÙË), ÔÏ˘ÙÂϤÛÙ·ÙË, 4 ˘ÓÔ‰ˆÌ¿ÙÈ· fiÏ· Ì ·›ıÚÈÔ, 3 Ù˙¿ÎÈ·, ÈÛ›Ó· Â͈ÙÂÚÈ΋ ıÂÚÌ·ÈÓfiÌÂÓË, ·›ıÔ˘Û· spa, Ì ¯·Ì¿Ì, ÌÈÎÚÔÈÛ›Ó·-˘‰ÚÔÌ·Û¿˙, Á˘ÌÓ·ÛÙ‹ÚÈÔ, ÎÏÂÈÛÙfi Áηڿ˙ ÁÈ· 3-4 π.Ã., ·ÏÂÍ›ÛÊ·ÈÚ· ÎÚ‡ÛÙ·ÏÏ·, ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈÎfi˜ ʈÙÈÛÌfi˜, Ì¿ÚÌÂÎÈÔ˘, ΋Ô˜, ·˘Ï‹. π‰ÈÒÙ˘ ÙËÏ. 6974 033394, 24210 37950. (688)

™Δ√ ∫∂¡Δƒ√ Δ√À μ√§√À 1. Οδός Τοπάλη, μεταξύ Ερμού και Δημητριάδος 85 τ.μ., 2ος όροφος, πλήρης ανακαινισμένο, έτοιμο προς χρήση, κατάλληλο για Ιατρείο-Οδοντιατρείο-Δικηγορικό Γραφείο και συναφή επαγγέλματα. 2. Οδός Αλοννήσου, μεταξύ Ερμού και Δημητριάδος, 115 τ.μ., 4ος όροφος. Υπεύθυνος: ONLINE SOLUTIONS Τηλ. 24210-25000 Κιν. 6979-726165 (565)

¶ø§∏™∏ ª√¡√∫∞Δ√π∫π∞™ Άγιος Ονούφριος: Μονοκατοικία 139 τ.μ., σε οικόπεδο 178 τ.μ. Τιμή ευκαιρίας 120.000 Ε μαζί με τα έξοδα. Υπεύθυνος: ONLINE SOLUTIONS Τηλ. 24210-25000 Κιν. 6979-726165 (566)

ΔËÏ.: 24210 20008 ΡΙΑ ΣΚΟΥΡΤΗ

¢È·Ù›ıÂÓÙ·È προς πώληση επί της 2ας Νοεμβρίου, ετοιμοπαράδοτα διαμερίσματα υψηλής αισθητικής με 3 υπνοδωμάτια, των 100105-108 και 114 τ.μ. με αποθήκη, θέσεις στάθμευσης, σε ελκυστικές τιμές, με εκπληκτική θέα προς το Πήλιο και το λιμάνι του Βόλου. Αθωνική Development. Τηλ. 2310 456900, 6949072037 (917)

RE/MAX ¢√ª∏ ΔËÏ.: 24210 20008

¶ø§∂πΔ∞π Κεντρικό διαμέρισμα 104 τ.μ., 3άρι, 2ου ορόφου, επί της Ιωλκού, περιοχή Νομαρχίας. (696)

RE/MAX ¢√ª∏ ΔËÏ.: 24210 20008

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΠΟΛΥΜΕΡΗ 33, ΒΟΛΟΣ ΤΗΛ./FAX: 24210 39341 ΚΙΝ. 6976 272574-6974 063226 WEB SITE: www.sakip.gr EMAIL: info@sakip.gr

ª∞Δπ¡∞ ª∞Àƒπ∞ °π∞¡¡∞∫√¶√À§√™ §∞ª¶ƒ√™ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΠΟΛΥΜΕΡΗ 33, ΒΟΛΟΣ ΤΗΛ./FAX: 24210 39341 ΚΙΝ. 6976 272574-6974 063226 WEB SITE: www.sakip.gr EMAIL: info@sakip.gr

¶ø§∂πΔ∞π Τριάρι 67 τ.μ., 3ος όροφος, πρόσοψη, 2 υ/δ, χωριστή κουζίνα, μπάνιο και σαλόνι, σε καλή κατάσταση, σε καλό σημείο στην Κασσαβέτη. (970)

PROTO KAT∞™∫∂À∞™Δπ∫∏ ∂Δ∂ Πωλούνται διαμερίσματα 2ου, 3ου, 4ου ορόφου, με parking και αποθήκη, και μεζονέτες σε καταπληκτική τοποθεσία. Πλεονεκτούμε γιατί είναι: - Πολυτελής κατασκευή - Με θέα - Μπροστά σε πάρκο - Χωρίς το θόρυβο της πόλης - Κεντρικά (περιοχή Κύπρου) - Ιδιαίτερα οικονομικά Πληροφορίες στα τηλέφωνα: 24210-71085, 6947262852. (913)

¶ø§∂πΔ∞π στη Ν. Ιωνία, πλησίον Μεταξουργείου, νεόδμητο, διαμπερές διαμέρισμα 2ου ορόφου 82 τ.μ., σε ακίνητο 6 διαμερισμάτων, άριστης διαρρύθμισης και προσανατολισμού, μεγάλα μπαλκόνια, ιταλική κουζίνα, φυσικό αέριο, θέση στάθμευσης. Kapa ikia ¶∞¶∞ƒπ∑√™ BASSOMPIERRE O.E. Κτηματικές συναλλαγές Ογλ 45 Βόλος Τηλ. 24210-22744 6972-318618 (908) (919)

¶ø§∂πΔ∞π Οικόπεδο 135 τ.μ. πολύ κοντά στο κέντρο του Βόλου, περιοχή Αναλήψεως. (696)

RE/MAX ¢√ª∏ ΔËÏ.: 24210 20008

¶ø§∂πΔ∞π Οικόπεδο 580 τ.μ. στον Άγ. Στέφανο, σε προνομιακή θέση, με απεριόριστη θέα. (696)


ªπ∫ƒ∂™ ∞°°∂§π∂™

33

KYPIAKH 28 º∂μƒ√À∞ƒπ√À 2010

¶ø§√À¡Δ∞π μεζονέτες πολυτελούς κατασκευής με θέση στάθμευσης, τζάκι, αυτόνομη θέρμανση με φυσικό αέριο και αυτοτελή περιβάλλοντα χώρο, περιοχή Αγίου Νεκταρίου Ν. Ιωνία (γωνία Διογένους και Κάλβου). Πληρ. κ. ΤΣΟΛΗΣ, πολ. μηχανικός. τηλ. 24210-78325, 6973-380076. (276)

¶ø§√À¡Δ∞π-∫∞ƒ∞°∞Δ™

α) Μονοκατοικία καινούργια, ανατολική, 147 τ.μ.+104 τ.μ. σύνολο 250 τ.μ. σε οικόπ. 190 τ.μ. με αυλή ανεξάρτητη, εξαιρετική ποιότητα κατασκευής. Β) Μονοκατοικία 100 τ.μ. σε 140 οικόπ. ανατολική 135.000Ε με αυλή Φ/Α. ΕΥΡΩΚΤΗΜΑ ΕΛΛΑΣ ΑΚΙΝΗΤΑ Ξενοφώντος 1 τηλ. 24210 28944 κιν. 6977/615 627 (914)

¶ø§∂πΔ∞π

ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ μονοκατοικία Αγ. Παρασκευή 110 τ.μ., με 3 Υ/Δ, 2 W.C., σε 150 τ.μ. οικόπεδο, τιμή ευκαιρίας 158.000Ε. ΕΥΡΩΚΤΗΜΑ ΕΛΛΑΣ ΑΚΙΝΗΤΑ Ξενοφώντος 1 τηλ. 24210 28944 κιν. 6977/615 627 (915)

¶ø§√À¡Δ∞π α) 79 τ.μ. 2ος, 2 Υ/Δ, καινούργιο, 108.000Ε. Β) 5ετίας 3ος, 2 Υ/Δ, 25ετίας, 80.000Ε. ΕΥΡΩΚΤΗΜΑ ΕΛΛΑΣ ΑΚΙΝΗΤΑ Ξενοφώντος 1 τηλ. 24210 28944 κιν. 6977/615 627 (916)

√π∫√¢√ªπ∫∂™ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂π™

Δ∂áπ∫∏ ∂Δ∞πƒ∂π∞ °. ∞¡£∏™ - ∫. ∫∞¡Δπ∫√™ ∞ƒÃπΔ∂∫Δ√¡∂™ ª∏Ã∞¡π∫√π ∞¡Δø¡√¶√À§√À 181 μ√§√™ Δ∏§. 24210-47518, 47939 ∫π¡. 6978/773321

¶ø§√À¡Δ∞π: Διαμερίσματα πολυτελούς κατασκευής και άψογης λειτουργικότητας-θέσεις στάθμευσης-αποθήκες στο υπόγειο. Περιοχές Αγ. ΚωνσταντίνουΜεταμορφώσεως-Οξυγόνο, από 1.380 ¢ÚÒ/Ì2. Δεκτές ανταλλαγές με ακίνητα. (909)

EURO HOME ª∞°¡∏™π∞™

¢. ª∂§∂Δπ√À & ™π∞ ∂.∂. Κ. ΚΑΡΤΑΛΗ 142 ΒΟΛΟΣ Τηλ. 24210-30835 Fax. 24210-30845 ¶ø§∂πΔ∞π ΑΓΡΙΑ: μεζονέτα 155 τ.μ., 3 υ/δ, τζάκι, μπάνιο, wc, 210.000 Ε. (646)

EURO HOME ª∞°¡∏™π∞™

¢. ª∂§∂Δπ√À & ™π∞ ∂.∂. Κ. ΚΑΡΤΑΛΗ 142 ΒΟΛΟΣ Τηλ. 24210-30835 Fax. 24210-30845 ¶ø§∂πΔ∞π ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ: οικόπεδο 625 τ.μ., οικοδομήσιμο, 90.000 Ε. (647)

EURO HOME ª∞°¡∏™π∞™

¢. ª∂§∂Δπ√À & ™π∞ ∂.∂. Κ. ΚΑΡΤΑΛΗ 142 ΒΟΛΟΣ Τηλ. 24210-30835 Fax. 24210-30845 ΕΥΚΑΙΡΙΑ στο απόλυτο κέντρο. Τιμή 100.000 Ε, 115 τ,μ. ρετιρέ. (648)

∞.∫. & ¡. §π£∞¢πøΔ∏ ΛΑΡΙΣΗΣ 214 Α (άνωθεν αντιπροσωπείας αυτοκινήτων SEAT)

¶ø§√À¡Δ∞π καταστήματα 32 τ.μ. και 51 τ.μ. με δυνατότητα ένωσης, διαμερίσματα με 1 και 2 δωμάτια με αποθήκη και πάρκιν, παροχή φ/α, σε ετοιμοπαράδοτη οικοδομή πολυτελούς κατασκευής επί της οδού 54ου Συντάγματος ΕΛΑΣ 174 με Αγ. Βασιλείου. Κιν. 6972-030140, 6974531311. (104)

Δ∂áπ∫∏ ∂Δ∞πƒ∂π∞

¶ƒπ°∫√™ πø∞¡¡∏™ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ μÏ·¯¿‚· 9 - μfiÏÔ˜ Δ∏§. 24210-20901 ∫π¡. 6974-650280

∫∂¡Δƒ√ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΣΤΕΓΕΣ πολυτελή γραφεία-ιατρεία 4767-71-114-118 τ.μ. με θέσεις στάθμευσης. Κοραή 106-112, υπό κατασκευή. (521)

R∂/ª∞à ¢√ª∏

ΔËÏ. 24210-20008 Υπεύθυνη: ΣΟΦΙΑ ΒΛΑΧΟΥ ¶ø§∂πΔ∞π ∂À∫∞πƒπ∞ διαμέρισμα 71 τ.μ. 2ου ορόφου, κοντά στον ποταμό Κραυσίδωνα, στη Ν. Ιωνία, 60.000 Ε. (568)

R∂/ª∞à ¢√ª∏

EURO HOME ª∞°¡∏™π∞™

¢. ª∂§∂Δπ√À & ™π∞ ∂.∂. Κ. ΚΑΡΤΑΛΗ 142 ΒΟΛΟΣ Τηλ. 24210-30835 Fax. 24210-30845 ¶ø§∂πΔ∞π ΑΓΡΙΑ Σουτραλί, μεζονέτα 144+70 υπόγειο με πισίνα. Τιμή 310.000 Ε. (649)

¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞

Πωλούνται καινούργια παλαιά και υπό κατασκευή 2άρια, 3άρια και 4άρια διαμ/τα (μερικά από αυτά είναι ΡΕΤΙΡΕ με πανοραμική θέα) σε λογικές τιμές από 46 τ.μ. και άνω, στο Βόλο, Ν. Ιωνία, Αλυκές και Ν. Αγχίαλο. Δεκτά δάνεια μέσω ΟΕΚ. Μεσίτης: “ΤΣΕΛΙΟΣ ΑΚΙΝΗΤΑ” 697.4647.587 - 24280-78267 (687)

¢. ª∂§∂Δπ√À & ™π∞ ∂.∂. Κ. ΚΑΡΤΑΛΗ 142 ΒΟΛΟΣ Τηλ. 24210-30835 Fax. 24210-30845 ¶ø§∂πΔ∞π ΑΝΩ ΒΟΛΟΣ: οικόπεδο 1.000 τ.μ. άρτιο οικοδομήσιμο, καταπληκτική θέα. Τιμή 210.000 Ε. (650)

ª√¡√∫∞Δ√π∫π∞

(και καλή... και φτηνή!!!) Πωλείται γωνιακή, ανατολική, υπερυψωμένη μονοκ/κία 81,00 τ.μ. με 2 υ/δ σαλόνι, τραπεζαρία, κουζίνα, λουτρό, με καινούργια, σκεπασμένη βεράντα 35 τ.μ. σε οικόπεδο 253 τ.μ. στον οικισμό Αϊδινίου-Νέας Αγχιάλου. (Οι ευκαιρίες δεν περιμένουν...). Μεσίτης: “ΤΣΕΛΙΟΣ ΑΚΙΝΗΤΑ” 697.4647.587 - 24280-78267 (687)

∞ÃÃÃ... £∞§∞™™∞ ª√À!!!

στον Άγιο Γεώργιο Κυνηγών, πωλείται γωνιακό, αξιόλογο ακίνητο πέντε (5) στρέμματα, άρτιο και οικοδομήσιμο σε λοφίσκο, με καταπληκτική θέα, 82 μέτρα από τη θάλασσα. Δόμηση 220 τ.μ. συν 220 τ.μ. ημιισόγειο. Ιδανικό και για 2 κατοικίες. Μεσίτης: “ΤΣΕΛΙΟΣ ΑΚΙΝΗΤΑ” 697.4647.587 - 24280-78267 (687)

∞¡ø μ√§√™

(Προφήτης Ηλίας) Ξε - πωλείται φανταστικό επίπεδο οικοπεδάκι 145 τ.μ. μπαλκόνι στο Βόλο και Παγασητικό με αναφαίρετη και απεριόριστη θέα έως την... Κρήτη!!! Δόμηση 120 τ.μ. (απέχει 45 μ. από τον κεντρικό δρόμο Πορταριάς πριν τη στροφή για Σταγιάτες). Τιμή 28.000Ε!!! Μεσίτης: “ΤΣΕΛΙΟΣ ΑΚΙΝΗΤΑ” 697.4647.587 - 24280-78267 (687)

Με πρόσοψη επί της Εθνικής οδού Αγχιάλου-Μικροθηβών πωλούνται τρία ακίνητα 4.500, 5.000 και 8.800 τ.μ. άρτια και οικοδομήσιμα, πολλαπλών χρήσεων και ειδικότερα για επαγγελματική/βιοτεχνική χρήση, σε πολύ λογικές τιμές. Μεσίτης: “ΤΣΕΛΙΟΣ ΑΚΙΝΗΤΑ” 697.4647.587 - 24280-78267 (687)

∫·ÙÔÏ›ÛıËÛË ÙÈÌ‹˜!!!

EURO HOME ª∞°¡∏™π∞™

¢. ª∂§∂Δπ√À & ™π∞ ∂.∂. Κ. ΚΑΡΤΑΛΗ 142 ΒΟΛΟΣ Τηλ. 24210-30835 Fax. 24210-30845 ¶ø§∂πΔ∞π ΒΟΛΟΣ: διαμέρισμα 107 τ.μ., 3 υ/δ, πάρκιν, τζάκι, 180.000 Ε. (651)

EURO HOME ª∞°¡∏™π∞™

ΔËÏ. 24210-20008 Υπεύθυνη: ΣΟΦΙΑ ΒΛΑΧΟΥ

¢. ª∂§∂Δπ√À & ™π∞ ∂.∂. Κ. ΚΑΡΤΑΛΗ 142 ΒΟΛΟΣ Τηλ. 24210-30835 Fax. 24210-30845

¶ø§∂πΔ∞π οικόπεδο στο Λαύκο, 850 τ.μ. πάνω στον κεντρικό δρόμο για επαγγελματική χρήση, 50.000 Ε. (569)

Ν. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΑ, Βόλος οικόπεδο 315 τ.μ., γωνιακό, 160.000 Ε. (652)

ΒΟΛΟΣ. Πωλούνται μεζονέτες αυτόνομες ή σε μικρά συγκροτήματα ετοιμοπαράδοτες και υπό κατασκευήν στις περιοχές: Καραγάτς, Δημητριάδα, Άλλη Μεριά, Ν. Ιωνία, Αλυκές, από 220.000Ε και άνω. Ν. Αγχίαλο παραθαλάσσια μεζονέτα 90 τ.μ. συν 2άρι 60 τ.μ. 175.000Ε. Μεσίτης: “ΤΣΕΛΙΟΣ ΑΚΙΝΗΤΑ” 697.4647.587 - 24280-78267 (687)

¶ø§√À¡Δ∞π √π∫√¶∂¢∞

στο Καραγάτς, Καλλιθέα, Αγία Παρασκευή,Προφήτη Ηλία (Άνω Βόλο), Κατηχώρι, Ν. Ιωνία, Αλυκές, Άγ. Στέφανο, Κριθαριά, Μάραθο, Μαμιδάκη, Αλωνάκι Αγχιάλου, Δημητριάδα Νέας Αγχιάλου και εντός της Νέας Αγχιάλου. Μεσίτης: “ΤΣΕΛΙΟΣ ΑΚΙΝΗΤΑ” 697.4647.587 - 24280-78267 (687)

∂£¡π∫∏ √¢√™

EURO HOME ª∞°¡∏™π∞™

ª∂∑√¡∂Δ∂™

Στους πρόποδες της Ανακασιάς (τέρμα Ιωλκού) και μέσα σε ωραιότατο τοπίο από πλατάνια, πωλείται ημιτελής μεζονέτα στα τούβλα, 100 τ.μ. συν αποπερατωμένη γκαρσονιέρα 25 τ.μ. στο υπόγειο και σε οικόπεδο 130 τ.μ. (νέα τιμή... από 95.000Ε στις 78.000Ε!!!) Μεσίτης: “ΤΣΕΛΙΟΣ ΑΚΙΝΗΤΑ” 697.4647.587 - 24280-78267 (687)

(ͯ·Ṳ̂ÓÔ ÎÔÌÌ¿ÙÈ ·fi ÙÔÓ ·Ú¿‰ÂÈÛÔ... ÛÙË ÁË!!!)

Στην πιο ωραία και ήσυχη περιοχή της Αγχιάλου στο Στούπι, πωλείται αξιόλογο οικόπεδο (ποτιστικό περιβόλι) 4.000 τ.μ. με 69μ. πρόσοψη και 58μ. βάθος. Ιδανικό και για 2 κατοικίες ή εξοχικά. Δόμηση 200 τ.μ. συν 200 τ.μ. ημι-ισόγειο. Μεσίτης: “ΤΣΕΛΙΟΣ ΑΚΙΝΗΤΑ” 697.4647.587 - 24280-78267 (687)

(Ì ¤Ó· ÛÌ¿ÚÔ... 2 ÙÚ˘ÁfiÓÈ·)

2 ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ-ΕΥΚΑΙΡΙΑ!!! Στη Ν. Ιωνία πωλούνται (2) αυτοτελή, γωνιακά, ισόγεια καταστήματα: α) 101,50 τ.μ. με προοπτική προς 68.000Ε και β) 53,50 τ.μ. συν υπόγειο 55,00 τ.μ. προς 55.000Ε μισθωμένα, σε οικόπεδο 245 τ.μ. μισθωμένα (πωλούνται και μεμονωμένα) έναντι Βαμβακουργίας προσεχώς Μεσογειακό χωριό. Μεσίτης: “ΤΣΕΛΙΟΣ ΑΚΙΝΗΤΑ” 697.4647.587 - 24280-78267 (687)

ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ ¡π∫√§∞√™ ™. ∫∞ƒ∞∫∞™Δ∞¡π∞™ ∫√ÀΔ∞ƒ∂§π∞ 96 μ√§√™ Δ∏§. 24210-51589 ∫π¡. 6972-915553 ¶ø§√À¡Δ∞π ∞. ∫∂¡Δƒπ∫∞ ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ πÛÔÁ›Ԣ 75 Ù.Ì., ÙÈÌ‹ 90.000 ∂. 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 106 Ù.Ì., ÙÈÌ‹ 127.000 ∂. 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 75 Ù.Ì., ÙÈÌ‹ 90.000 ∂. 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 28,40 Ù.Ì., ÙÈÌ‹ 35.000 ∂. 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 79,10 Ù.Ì., 95.000 ∂. 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 86,75 Ù.Ì., 104.500 ∂. μ. ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ πÛÔÁ›Ԣ 47,60 Ù.Ì., ·Ù¿ÚÈ 23,80, ·Ôı‹ÎË 47,60, ÙÈÌ‹ 180.000 ∂. πÛÔÁ›Ԣ 60,80 Ù.Ì., ·Ù¿ÚÈ 30,40, ·Ôı‹ÎË 60,40, ÙÈÌ‹ 229.000 ∂. πÛÔÁ›Ԣ 60,32 Ù.Ì., ·Ù¿ÚÈ 30,25, ·Ôı‹ÎË 72,70, ÙÈÌ‹ 234.000 ∂. πÛÔÁ›Ԣ 110 Ù.Ì., ÁˆÓÈ·Îfi ÙÈÌ‹ 180.000 ∂. °. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∞ πÛfiÁÂÈ· ÔÈΛ· 74 Ù.Ì. Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 170 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi, ÙÈÌ‹ 165.000 ∂. ∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π √ÈÎfiÂ‰Ô 260 Ù.Ì., Ù¤ÚÌ· ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË. √π∫√¶∂¢∞ ∫∞π ∞°ƒ√Δ∂ª∞Ãπ∞ ™∂ √§√ Δ√ ¶∏§π√ ∞ƒΔπ∞ ∫∞π √π∫√¢√ª∏™πª∞ (962)

-----------------------------------ª∞Δπ¡∞ ª∞Àƒπ∞ °π∞¡¡∞∫√¶√À§√™ §∞ª¶ƒ√™ ™Àªμ√À§∂ÀΔπ∫∏ ∞∫π¡∏Δ∏™ ¶∂ƒπ√À™π∞™ ¶√§Àª∂ƒ∏ 33, μ√§√™ Δ∏§/FAX 24210-39341 ∫π¡. 6976-272574 - 6974-063226 WEB SITE www.sakip.gr EMAIL: info@sakip.gr

∂¡√π∫π∞∑√¡Δ∞π ∫·Ù¿ÛÙËÌ· ÁˆÓÈ·Îfi 35 Ù.Ì. ÙËÓ ¶·Á·ÛÒÓ ÏËÛ›ÔÓ 2·˜ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘. μ·ÛÛ¿ÓË ÏËÛ›ÔÓ ª·ÁÓ‹ÙˆÓ, ÁηÚÛÔÓȤڷ 34 Ù.Ì., 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜. ÕÓ·˘ÚÔ˜ ‰˘¿ÚÈ 67 Ù.Ì., 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ·˘ÙÔÓÔÌ›· Ê/·, ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·. ¶ø§√À¡Δ∞π ªÂ˙ÔÓ¤Ù˜ ∞Á. √ÓÔ‡ÊÚÈÔ˜, ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙË ‰ÈÒÚÔÊË ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 140 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 520 Ù.Ì., ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·, ÎÏÂÈÛÙfi ¿ÚÎÈÓ. ¡¤· ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· - ¶Úfiԉ˜ °ÔÚ›ÙÛ·˜, ·ÓÂÚ¯fiÌÂÓ˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜ 115 Ù.Ì. Ì ËÌÈ˘fiÁÂÈÔ ÂÎÌÂÙ·ÏÏ¢fiÌÂÓÔ 60-100 Ù.Ì. ÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ηٷÛ΢‹˜ Ì ¯Ú‹ÛË roof garden Ì ı¤· ı¿Ï·ÛÛ· Î·È ¶‹ÏÈÔ. ∞ÁÚÈ¿, ·ÏÈ¿ ÔÈΛ· Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 175 Ù.Ì., ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ·Ó¤ÁÂÚÛ˘ ÔÈΛ·˜ 120 Ù.Ì. Ì ¯ˆÚÈÛÙfi ˘fiÁÂÈÔ. ∞ÁÚÈ¿, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· ˘fi ηٷÛ΢‹ 155 Ù.Ì. Ì ‰ÈÎfi Ù˘ ΋Ô 40 Ù.Ì., ÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ηٷÛ΢‹˜, ·Ú·‰ÔÙ¤· ÙÔÓ πÔ‡ÓÈÔ. ÕÊËÛÔ˜, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 155 Ù.Ì., ¿ÚÈÛÙ˘ ηٷÛ΢‹˜, ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·, ı¤ÛË ÛÙ¿ıÌ¢Û˘. ∫¿Ùˆ §Â¯ÒÓÈ·, ËÌÈÙÂÏ‹˜ ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙË ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 146 Ù.Ì. Ì ˘fiÁÂÈÔ 80 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 575 Ù.Ì. ¢È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· ª·ÁÓ‹ÙˆÓ Ì π. ∫·ÚÙ¿ÏË, 2¿ÚÈ 60 Ù.Ì., 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜., ·Î·Ï‡ÙÔ˘, ÌÈÛıˆÌ¤ÓÔ ÎÂÓÙÚÈ΋ ı¤ÚÌ·ÓÛË Ê/·. ∂À∫∞πƒπ∞ ∫ÔÚ·‹ ÏËÛ›ÔÓ ∂ÚÌÔ‡, 4¿ÚÈ 100 Ù.Ì., 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ, ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÛÙ¤ÁË. ∫·Ó¿ÚË ÏËÛ›ÔÓ ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 2¿ÚÈ 58 Ù.Ì., 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ÁˆÓÈ·Îfi, ·Ó·ÙÔÏÈÎÔÌÂÛËÌ‚ÚÈÓfi ÌÈÛıˆÌ¤ÓÔ. §. μ‡ÚˆÓÔ˜ ÏËÛ›ÔÓ ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜, ÔÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· 114 Ù.Ì., 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ·Ôı‹ÎË Î·È ¿ÚÎÈÓ, ÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ηٷÛ΢‹˜. 54Ô˘ ™˘ÓÙ. ∂§∞™, ÏËÛ›ÔÓ ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜, 4¿ÚÈ 121 Ù.Ì., ÔÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ·, ˘fi ηٷÛ΢‹, ·Ôı‹ÎË Î·È ¿ÚÎÈÓ. ∫·ÛÛ·‚¤ÙË ÏËÛ›ÔÓ ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜, 4¿ÚÈ 111,70 Ù.Ì., ÈÛfiÁÂÈÔ, ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÛÙ¤ÁË. ¶·Ï·È¿ ÏËÛ›ÔÓ ∂ÎÎÏËÛ›·˜ ∞Á. £ÂÔ‰ÒÚˆÓ, ÔÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· 126 Ù.Ì., 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ Ì ¯Ú‹ÛË ÈÏÔÙ‹˜ ÁÈ· 2 ı¤ÛÂȘ ¿ÚÎÈÓ. ¡ÈÎÔÙÛ¿Ú· Ì ∞Ó·Ï‹„ˆ˜, 3¿ÚÈ 76 Ù.Ì., ÚÂÙÈÚ¤, ˘fi ηٷÛ΢‹, ˘fiÁÂÈÔ ¿ÚÎÈÓ Î·È ·Ôı‹ÎË, ı¤· ¶‹ÏÈÔ. ∫·ÛÛ·‚¤ÙË ÏËÛ›ÔÓ ª·ÁÓ‹ÙˆÓ, 2 3¿ÚÈ· 80 Ù.Ì.+86 Ù.Ì., 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜. ¶ÂÚÈÔ¯‹ √͢ÁfiÓÔ˘, 3¿ÚÈ 86 Ù.Ì., ÚÂÙÈÚ¤, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, ·Ôı‹ÎË Î·È ¿ÚÎÈÓ ÈÏÔÙ‹˜, ı¤· ¶‹ÏÈÔ.

√ÈÎfi‰· ∫‡ÚÔ˘ ÏËÛ›ÔÓ °. ¢‹ÌÔ˘, ÔÈÎfiÂ‰Ô 152 Ù.Ì., ÌÂÛ·›Ô, ÚfiÛÔ„Ë 9Ì. ªÂÏÈÛÛ¿ÙÈη, Â›Â‰Ô ÔÈÎfiÂ‰Ô 4.015 Ù.Ì., ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤· fiÏÔ ÙÔ μfiÏÔ. ª¿Ú·ıÔ˜, ÔÈÎfiÂ‰Ô 355 Ù.Ì., ÌÂÁ¿ÏË ‰fiÌËÛË, ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·. ÕÏÏË ªÂÚÈ¿, ÔÈÎfiÂ‰Ô 485 Ù.Ì., ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡, ı¤· ÙÔ μfiÏÔ. ÕÏÏË ªÂÚÈ¿, ÔÈÎfiÂ‰Ô 2.200 Ù.Ì., ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡, ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· ·Ó¤ÁÂÚÛË ÌÂ˙ÔÓ¤ÙˆÓ. ∞ʤÙ˜, ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.884 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡, ı¤· ÙÔÓ ¶·Á·ÛËÙÈÎfi. ¢ÈÌ‹ÓÈ - ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ ∞’ μπ¶∂, ÔÈÎfiÂ‰Ô 5.624,77 Ù.Ì. ∫¿Ùˆ °·Ù˙¤·, ÚÒÙÔ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· ÔÈÎfiÂ‰Ô 533 Ù.Ì. ‰È·ÌÂÚ¤˜. ∞Ï˘Î¤˜, ÔÈÎfiÂ‰Ô 2.500 Ù.Ì. (‰›ÓÂÙ·È ÌÔÓÔÎfiÌÌ·ÙÔ ‹ Îfi‚ÂÙ·È) 100 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ∞Ï˘Î¤˜ - ªÈÌ›ÎÔ˜, 2 Û˘Ó¯fiÌÂÓ· ÔÈÎfi‰· 303 Ù.Ì.+365 Ù.Ì., ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ™ˆÚfi˜, ÔÈÎfiÂ‰Ô 625 Ù.Ì. ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ ÂÎÎÏËÛ›· ÙÔ˘ ∞Á. ™ÙÂÊ¿ÓÔ˘. ∞ÁÚÈ¿, ÔÈÎfiÂ‰Ô 180 Ù.Ì. ÚfiÛÔ„Ë ÛÙÔÓ ÎÂÓÙÚÈÎfi ‰ÚfiÌÔ, ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ¯Ú‹ÛË. ∞ÁÚÈ¿, ÔÈÎfiÂ‰Ô 684 Ù.Ì., ÁˆÓÈ·Îfi ÙڛʷÙÛÔ. §·‡ÎÔ˜, ÔÈÎfiÂ‰Ô 852 Ù.Ì., ÚfiÛÔ„Ë Û ÎÂÓÙÚÈÎfi ‰ÚfiÌÔ, ÂÓÙfi˜ ˙ÒÓ˘ ª∂£√¢π∫√Δ∏Δ∞ - ™À¡∂¶∂π∞ ∞¶√Δ∂§∂™ª∞Δπ∫√Δ∏Δ∞ (963)

-----------------------------------¶∞¶∞¢∏ª∏Δƒπ√À ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 363 - ∫·Ó¿ÚË ΔËÏ. 24210-54087 ∫ÈÓ. 6977-411883 www.papadimitriouestate.gr

√π∫√¶∂¢∞ 1. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· 316 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi ¤Ó·ÓÙÈ ¿ÚÎÔ˘ Û ÌÂÁ¿ÏÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ 160.000. 2. ∫·Ú·Á¿Ù˜ 400 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi, 210.000. 3. ∞ÛÙ¤ÚÈ· ∞ÁÚÈ¿˜ 445 Ù.Ì., 80.000. 4. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· 373 Ù.Ì., ÁˆÓÈ·Îfi ¯ˆÚ›˜ ÂÊÔÚ›· 200.000. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™ 1. ∞˚‚·ÏÈÒÙÈη ÌÈÎÚ‹ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 2 ÎÚ‚/Ú˜, ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· 125.000. 2. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· ·Ï·È¿ ‰ÈÒÚÔÊË Ì ·˘Ï‹, 100 Ù.Ì., Ô Î¿ı fiÚÔÊÔ˜, ÁˆÓȷ΋ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 145 Ù.Ì., ™.¢. 2,10, ¯Ú‹˙ÂÈ ·Ó·Î·›ÓÈÛ˘ 165.000. 3. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· ·Ó·Î·ÈÓÈÛÌ. ∞Á. ¶·Ú·Û΢‹ Û 300 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô 175.000. 4. ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 150 Ù.Ì., Î·È ÈÛfiÁÂÈÔ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 40 Ù.Ì. ÛÙË ¡. πˆÓ›· ÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ηٷÛ΢‹˜ 260.000. 5. ∫ÔÓÙ¿ ÛÙÔ •ÂÓ›· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 4Ô˜+5Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ Ì ÙÚÂȘ ÎÚ‚·ÙÔο̷Ú˜, Ù˙¿ÎÈ, parking, ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· 165.000. 6. ¡. ¢ËÌËÙÚ. ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 120 Ù.Ì. Ì ηÙÔÈ΋ÛÈÌÔ ËÌÈ˘fiÁÂÈÔ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· Î·È ·˘Ï‹ ÛÙÔ ›Ûˆ ̤ÚÔ˜, ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤· 215.000 Î·È Ì ˘‰ÚÔÌ·Û¿˙. 7. ¡. ¢ËÌËÙÚ. ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· ÁˆÓȷ΋ Ì ·˘Ï‹, ı¤· ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË, lux ηٷÛ΢‹ 300.000. ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ 1. ¶ÂÚÈÔ¯‹ ∞Á. ∫ˆÓ/ÓÔ˘ ÙÚÈ¿ÚÈ 90 Ù.Ì. 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ÛÙËÓ ∫·ÛÛ·‚¤ÙË, ÚÔÛfi„ˆ˜, ÌÂÁ¿Ï· Ì·ÏÎfiÓÈ·, ¿ÚÎÈÓ, ·Ôı‹ÎË 170.000. 2. 109 Ù.Ì. ÚÂÙÈÚ¤, 250.000, ∞Á. ∫ˆÓ/ÓÔ˜. 3. 96 Ù.Ì. ÚÂÙÈÚ¤, 3 ÎÚ‚/Ú˜, 2 ¿ÚÎÈÓ, 165.000, ÂÚ. √͢ÁfiÓÔ˘. 4. ΔÚÈ¿ÚÈ 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ ÂÚ. √͢ÁfiÓÔ˘, 2 ¿ÚÎÈÓ, 125.000 2 ÂÙÒÓ. (964)

-----------------------------------“EYES” Real Estate Solutions §·ÌÚ¿ÎË Î·È §·¯·Ó¿ ∫fiÌ‚Ô˜ ∫Δ∂§ - μ√§√™ ΔËÏ. 24210-25219 Fax. 24210-38482 e-mail: eyes@kolimitras.gr ¶ø§√À¡Δ∞π

* ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÌÔÓfi¯ˆÚÔ 34,41 Ù.Ì., 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, ¶·Á·ÛÒÓ Î·È √ÚÊ·ÓÔÙÚÔÊ›Ԣ (∞∫ 10), Ì ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ı¤Û˘ ÛÙ¿ıÌ¢Û˘. * ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· Ì 3 ˘/‰ 101,83 Ù.Ì., 3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, ¶·Á·ÛÒÓ Î·È √ÚÊ·ÓÔÙÚÔÊ›Ԣ (∞∫ 14), Ì ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ı¤Û˘ ÛÙ¿ıÌ¢Û˘, Ù˙¿ÎÈ Î·È ·˘ÙÔÓÔÌ›· Ê/·, * ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· Ì 2 ˘/‰, 86,82 Ù.Ì., 4Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, ¶·Á·ÛÒÓ Î·È √ÚÊ·ÓÔÙÚÔÊ›Ԣ (∞∫ 15), Ì ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ı¤Û˘ ÛÙ¿ıÌ¢Û˘, Ù˙¿ÎÈ Î·È ·˘ÙÔÓÔÌ›· Ê/·. * ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 3 ÂÈ¤‰ˆÓ Ì 3 ˘/‰, Ù˙¿ÎÈ, ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·, ÛÙËÓ Ô‰fi ∞ÏΛ˘, ÛÙË ¡¤· ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·, ˘fi ÂÚ¿ÙˆÛË, Ì 50 Ù.Ì. Û οı Â›‰Ô. * ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 99 Ù.Ì., 103 Ù.Ì., 108 Ù.Ì., 6Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· Ì 3 ˘/‰, Ù˙¿ÎÈ, ÌÂÁ¿Ï˜ ‚ÂÚ¿ÓÙ˜, 2·˜ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ Î·È ∫Ô˘ÓÙÔ˘ÚÈÒÙÔ˘ (∞∫ 71-72 Î·È ∞∫ 73). * ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 289 Ù.Ì., Û 3 Â›‰·, Û˘ÓÔÈΛ· ∂æ∞, ∞ÁÚÈ¿ μfiÏÔ˘ (∞∫ 226). * ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 93 Ù.Ì., 5Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, 2 ˘/‰ Ì ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎfi ÂÍÔÏÈÛÌfi, Ì Ù˙¿ÎÈ, ÂÛˆÙÂÚÈ΋ ·Ôı‹ÎË, ·/c, 2 ı¤ÛÂȘ ÛÙ¿ıÌ¢Û˘, Ù¤ÓÙ˜, ˘‰ÚÔÌ·Û¿˙, ÚÔÂÁηٿÛÙ·ÛË Û˘Ó·ÁÂÚÌÔ‡, ÂÓÙÔȯÈṲ̂Ó˜ Û˘Û΢¤˜, ·Ôı‹ÎË ÛÙÔ ‰ÒÌ·, ∫··‰ÔΛ·˜ 8 Î·È π·ÛÔÓ›‰Ô˘, ¡¤· πˆÓ›·. *¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 145 Ù.Ì., ¿ÓÂÙÔÈ ¯ÒÚÔÈ, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, ∫·Û·‚¤ÙË Î·È ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ (∞∫ 149). * ∫·Ù¿ÛÙËÌ· 84 Ù.Ì., 5 ı¤ÛÂȘ ÛÙ¿ıÌ¢Û˘ ÂÎ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ 2 ÎÏÂÈÛÙ¤˜, Û ÚÔÓÔÌȷ΋ ı¤ÛË, ¶·Á·ÛÒÓ Î·È √ÚÊ·ÓÔÙÚÔÊ›Ԣ. * ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi˜ ÈÛfiÁÂÈÔ˜ ¯ÒÚÔ˜ 262 Ù.Ì. Î·È ˘fiÁÂÈÔ˜ 392 Ù.Ì., ÛÙË ¡¤· ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·, Û Ôχ ηϋ ı¤ÛË. * √ÈÎfiÂ‰Ô 509 Ù.Ì., ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ-ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡-ÕÁÈÔ˜ §·˘Ú¤ÓÙÈÔ˜, ¢‹ÌÔ˘ ∞ÚÙ¤ÌȉԘ, Û ηϋ ı¤ÛË. * √ÈÎfiÂ‰Ô 20 ÛÙÚÂÌÌ¿ÙˆÓ, ÛÙÔ §·ÙÔÌ›Ô, ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ Ì “Ê¿ÙÛ·” 60 Ì. ÂÚ›Ô˘ Û ·ÛÊ·ÏÙfi‰ÚÔÌÔ ·Ú¿ÏÏËÏÔ Ì ÙËÓ ÂıÓÈ΋ Ô‰fi Î·È Ì ¤ÙÔÈÌË ÚÔÌÂϤÙË ÂÁηٿÛÙ·Û˘ ‚ÈÔÌ˯·ÓÈÎÔ‡ ÎÙÈÚ›Ô˘, ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· ÔÏϤ˜ ¯Ú‹ÛÂȘ. * √ÈÎfiÂ‰Ô 300 Ù.Ì., ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ, ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ Ú˘ÌÔÙÔÌ›·˜ μfiÏÔ˘, ÛÙȘ ‚fiÚÂȘ Û˘ÓÔÈ˘ (√.Δ. 1089 μ)-∫·ÏÏÈı¤·, ÁˆÓÈ·Îfi, Û ‰ÚfiÌÔ Ï¿ÙÔ˘˜ 25 Ì. * √ÈÎfiÂ‰Ô 7.316,93 Ù.Ì., ªÂÏÈ¿Ó ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹˜ ¶ËÏ›Ô˘ (°∏ 74 Î·È 75). * √ÈÎfiÂ‰Ô 7.630,35 Ù.Ì., “Ê¿ÙÛ·” Û ‰ÚfiÌÔ ÛÙËÓ ÕÓˆ ™·ÚÙÈ¿-ÂÚÈÔ¯‹ §·ÙÔÌ›Ԣ (°∏ 167). * √ÈÎfiÂ‰Ô 2.157 Ù.Ì., Ì ηٿÙÌËÛË ÛÂ

1.004,37 Ù.Ì. Î·È 1.152,51 Ù.Ì. Î·È Ì ¿‰ÂȘ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· ÁÈ· 4+4 ·Ú·‰ÔÛȷο Û›ÙÈ·, ÛÙËÓ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ μfiÏÔ˘, ı¤ÛË “∞ÏÒÓÈ” Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË Ú·ÁÌ·ÙÈο ı¤· ÛÙÔ μfiÏÔ Î·È ÛÙÔÓ ¶·Á·ÛËÙÈÎfi (∞.Δ.). * ∂ÍÔ¯È΋ ηÙÔÈΛ·, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù·, Û ‰‡Ô Â›‰·, 50-90 Ù.Ì., ÛÙËÓ ∫ÔÚÒË (ªԇʷ) ¶ËÏ›Ô˘, ÛÂ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ·, ΢ÚÈÔÏÂÎÙÈο ¿Óˆ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· (∂∫ 80). * ∂ÍÔ¯ÈΤ˜ ηÙÔÈ˘ (2), ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜ ·fi 101 Ù.Ì. Ë Î·ıÂÌÈ¿ Û ‰‡Ô Â›‰·, ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ˜, ̠ͯˆÚÈÛÙ¿ ÔÈÎfi‰· ·fi 270 Ù.Ì., ÛÙËÓ ∫ÔÚÒË (ªԇʷ) ¶ËÏ›Ô˘ (∂∫ 81). (965)

-----------------------------------ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ ∫ø¡/¡√™ ¢πμ∞¡∏™ ∫. ∫∞ƒΔ∞§∏ 97 Δ∏§. 24210 28995 - 34067 ∫π¡. 6944 - 523583 divanis1@otenet.gr www.estatedivanis.gr

∂˘Î·Èڛ˜: 1. ∫·Ù¿ÛÙËÌ· ÂÓÔÈÎÈ¿˙ÂÙ·È ÛÙË ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ 89ÙÌ. + ·Ù¿ÚÈ Î·È ˘fiÁÂÈÔ Û ÎÂÓÙÚÈÎfiÙ·ÙÔ ÛËÌÂ›Ô (ÁÈ· ÔÏϤ˜ ¯Ú‹ÛÂȘ) ∫51 2. ¶ˆÏÂ›Ù·È ÂÈÎÂÚ‰¤ÛÙ·ÙË Âȯ›ÚËÛË ·¤Ó·ÓÙÈ ·fi ÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô ÙÔ˘ ÓÔÛÔÎÔÌ›Ԣ μ20 ªÔÓÔηÙÔÈ˘: 1. ÕÓˆ μfiÏÔ˜ ÔÈΛ· 80ÙÌ. Û 1.350ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ª20 2. ™ÎÈ¿ıÔ˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 195ÙÌ. Û 4.000ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ÈÛ›Ó· ¢33 3. ¡.πˆÓ›· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 172ÙÌ. Û 123ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ï‹Úˆ˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË º10 4. ÿÓÈ· ‰ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 90ÙÌ.Û 1200ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ∏60 5. ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜ ¡ËÏ›·˜ ¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 94ÙÌ. Û 359ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ∑1 6. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ ‚›Ï· 265ÙÌ.Û 4.500ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ∏20 7. ÕÓˆ °·Ù˙¤· 4 ·˘ÙfiÓÔ̘ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜ ·fi 150ÙÌ. Ë Î¿ı ÌÈ· Û 300ÙÌ.ÔÈÎ. º50 8. ¶Ï·Ù·Ó›‰È· 2 ·˘ÙfiÓÔ̘ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜ 135ÙÌ. ¤Î·ÛÙÔ˜ Û 250ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô º50 9. ªÔ‡ÚÂÛÈ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 190ÙÌ. Û 4.050ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô °31 10. ÃÈÏÈ·‰Ô‡ 123ÙÌ. 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 3ÏÔηÙÔÈΛ·˜ ÚfiÛÔ„Ë ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ ∂6 11. ∞Ï˘Î¤˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 124ÙÌ. Û 347ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ı¤· ÙÔ μfiÏÔ ∫88 12. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ ÔÏ˘ÙÂÏ‹˜ ‚›Ï· 200ÙÌ. Û 350ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô (ı¤· μfiÏÔ˜) ∫90 13. •ÂÓÔÊÒÓÙÔ˜ 2fiÚÔÊÔ 180ÙÌ. Û 315ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô £66 14. ™ˆÚfi˜ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ‰È·ÌÂÚÈÛÌ¿ÙˆÓ ( 9) 400ÙÌ. Û 990ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ¢80 15. ™Ô˘ÙÚ·Ï› ‚›Ï· 300ÙÌ. Û 700ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô (ÔÏ˘ÙÂÏ‹˜ ηٷÛ΢‹) ∏61 16. ™ˆÚfi˜ ÈÛfiÁÂÈÔ ‰ÈÏÔηÙÔÈΛ·˜ 85ÙÌ. Û 600ÙÌ.ÔÈÎfiÂ‰Ô ∏41 17. √ÁÏ ÔÈΛ· 83ÙÌ. Û 106ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ã3 18. ∞Á. μ·ÛÈÏ›Ԣ 90ÙÌ. Û 131ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ÁˆÓȷ΋ •10 ¢È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù·: 1. °ÎÏ·‚¿ÓË Î·ÈÓÔ‡ÚÈ· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 105ÙÌ., ÔÏÏ¿ extra £21 2. ™˘Ú›‰Ë 3¿ÚÈ 75ÙÌ. ÁˆÓÈ·Îfi 3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ (Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÛÙ¤ÁË) ∏50 3. °¿ÙÛÔ˘ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 77ÙÌ. 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ‰È·ÌÂÚ¤˜ μ51 4. ∫Ô˘Ù·Ú¤ÏÈ· 150ÙÌ. 5Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ø95 5. ºÈÏÂÏÏ‹ÓˆÓ 86ÙÌ. 3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ‰È·ÌÂÚ¤˜ ¢60 6. ¡. πˆÓ›· 74ÙÌ. 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ∞86 7. ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜ 110ÙÌ. 3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ‰È·ÌÂÚ¤˜ ∑98 8. °ÎÏ·‚¿ÓË 75ÙÌ. 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ‰È·ÌÂÚ¤˜ ¢81 9. ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ˘ 75ÙÌ. 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ μ5 √ÈÎfi‰·: 1. ª¿Ú·ıÔ˜ 450ÙÌ. Ì ı¤· ÙË ı¿Ï·ÛÛ· ∫18 2. °·˙‹ 302ÙÌ. ÁˆÓÈ·Îfi £20 3. ¶·Ï·È¿ ÁˆÓÈ·Îfi ÔÈÎfiÂ‰Ô 476ÙÌ. Δ8 4. ¶ÙÂÏÂfi˜ (¶ËÁ¿‰È) ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.500ÙÌ Δ23 5. ÕÓˆ μfiÏÔ˜ 560ÙÌ. Ì ı¤· ÙÔ μfiÏÔ ∫20 6. μ˘˙›ÙÛ· 1.094ÙÌ. Â¿Óˆ Û ‰ÚfiÌÔ •33 7. §Â¯ÒÓÈ· 8.000ÙÌ. ÁˆÓÈ·Îfi ƒ10 8. ∫¿Ï·ÌÔ˜ ÔÈÎfiÂ‰Ô 13.500ÙÌ. Ì 87ÙÌ.ÔÈΛ· Î·È ¤ÙÚÈÓË ·Ôı‹ÎË 108ÙÌ. ¢10 9. ªËϛӷ (‚·ıÈ¿ ÛËÏÈ¿) 4.300ÙÌ. ‰›Ï· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· ∏33 10. ™ˆÚfi˜ 600ÙÌ. ∏40 11. ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ ÓÔÛÔÎÔÌÂ›Ô ÔÈÎfiÂ‰Ô 900ÙÌ. Ã10 12. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 4.017ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ã22 13. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 2.323ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì 80Ì. Ê¿ÙÛ· Ã22 14. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ (ı¤ÛË ∫¿Ú·‚Ô˜) 293ÙÌ. ÌÂÛ·›Ô º55 15. μÏ·¯¿‚· 365ÙÌ. Ì ¤ÙÚÈÓÔ ·Ï·Èfi ‰›·ÙÔ ÎÙ›ÛÌ· 272ÙÌ. ∞56 16. ¡. πˆÓ›· 273ÙÌ. ÌÂÛ·›Ô ∑98 17. ™Ù·ÁÈ¿Ù˜ 2.610ÙÌ. ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ Â›Â‰Ô μ12 ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯È·: 1. μ˘˙›ÙÛ· 24.246ÙÌ. ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· ÍÂÓÔ‰Ô¯Âȷ΋ ÌÔÓ¿‰· ∂33 2. ™ÎfiÂÏÔ˜ 26.600ÙÌ. ηٿÏÏËÏÔ Î·È ÁÈ· ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô ∂1 3. ªËϛӷ 5.500ÙÌ. ‰›Ï· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· ∏45 4. ªËϛӷ 17.500ÙÌ. Ì ı¤· ÙË ı¿Ï·ÛÛ· ¡8 5. ¢ÈÌ‹ÓÈ 15.817ÙÌ. Ì ı¤· ÙÔ ‚fiÏÔ Î·Ù¿ÏÏËÏÔ Î·È ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÛÙ¤ÁË ∑11 6. ™ÎÈ¿ıÔ 5.592ÙÌ. ÎÙ›˙ÂÈ 650ÙÌ. Ì ı¤· Û fiÏÔ ÙÔ ÓËÛ› μ14 √ÏfiÎÏËÚ· ÎÙ›ÚÈ·: 1. ∫ÂÓÙÚÈÎfi ÎÙ›ÚÈÔ 1.500ÙÌ. ¤ÙÚÈÓÔ Û 587ÙÌ.ÔÈÎfiÂ‰Ô ∂2 2. ∞ÏÌ˘Úfi˜ ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ ηٷÛÙËÌ¿ÙˆÓ ËÌÈÙ ϋ˜ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ˘fiÁÂÈÔ 870ÙÌ., ÈÛfiÁÂÈÔ 870ÙÌ., 1Ô˜ + 2Ô˜ + 3Ô˜ ·fi 720ÙÌ.¤Î·ÛÙÔ˜ (Î·È ÂÓÔÈÎÈ¿˙ÂÙ·È) ∂20 ∫·Ù·ÛÙ‹Ì·Ù·: 1. ∞ıËÓÒÓ Î·Ù¿ÛÙËÌ· - ‚ÈÔÙ¯ÓÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ ÎÂÓÙÚÈÎfiÙ·ÙÔ 600ÙÌ. Δ6 2. ÕÛÚ˜ ¶ÂÙ·ÏÔ‡‰Â˜ ηٿÛÙËÌ· 228ÙÌ. Û 382ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô §31 3. ¶·Ï·È¿ ηٿÛÙËÌ· ¤ÙÚÈÓÔ 185ÙÌ. Û 278ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ∑5 4. ™Ù·ÁÈ¿Ù˜ 68ÙÌ. Û 120ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì Âȯ›ÚËÛË ƒ2 5. ¢. °ÂˆÚÁÈ¿‰Ô˘ 25ÙÌ. + 10ÙÌ. ·Ù¿ÚÈ ª14 6. °ÎÏ·‚¿ÓË Î·Ù¿ÛÙËÌ· 60ÙÌ. Ì 30ÙÌ. ·Ù¿ÚÈ ∂44 7. ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË 206ÙÌ. (¿Óˆ ·fi ∞Ó·Ï‹„ ˆ˜) ∏2 8. ∞ıËÓÒÓ 170ÙÌ. ÎÙ›ÛÌ· + 70ÙÌ. 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ Û 1.340ÙÌ. ÔÈÎ. 4

➡ ™YNEXEIA ™TH ™E§I¢A 34


ªπ∫ƒ∂™ ∞°°∂§π∂™

34

KYPIAKH 28 º∂μƒ√À∞ƒπ√À 2010

➡ ™YNEXEIA A¶O ™E§I¢A 33

ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ ∫ø¡/¡√™ ¢πμ∞¡∏™ ∫. ∫∞ƒΔ∞§∏ 97 Δ∏§. 24210 28995 - 34067 ∫π¡. 6944 - 523583 divanis1@otenet.gr www.estatedivanis.gr

9. ∞ıËÓÒÓ Î·Ù¿ÛÙËÌ· 500ÙÌ. °10 10. ∞Ó·ÙÔÏÈÎfi ¶‹ÏÈÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· (ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ) 150ÙÌ. +150ÙÌ. ˘fiÁÂÈÔ Ì ÚÔÔÙÈ΋ ÔÚfi ÊÔ˘ ∞8 11. ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 130ÙÌ. ÁˆÓÈ·Îfi + 2 fiÚÔÊÔÈ 360ÙÌ. £26 12. ∞ıËÓÒÓ ÈÛfiÁÂÈÔ 300ÙÌ. Î·È 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 400ÙÌ. ∂75 ∂ȯÂÈÚ‹ÛÂȘ: 1. ¡. πˆÓ›· studio ÎÔÌ̈ÙÈ΋˜ - Ó˘¯ÈÒÓ 160ÙÌ. Ï‹Ú˜ ÂÍÔÏÈṲ̂ÓÔ ∞95 2. ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË Âȯ›ÚËÛË ÂÛÙÈ·ÙÔÚ›Ô˘ 100ÙÌ. + 70ÙÌ. ·Ôı‹ÎË μ18 μÈÔÙ¯ÓÈÎÔ› ¯ÒÚÔÈ: 1. ¡Â¿ÔÏË μÈÔÙ¯ÓÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 340ÙÌ. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.400ÙÌ. ∫5 ∂ÚÁÔÛÙ¿ÛÈ·: 1. ∞’ μπ.¶∂. μfiÏÔ˘ 1800ÙÌ. ÂÚÁ·ÛÈ·Îfi˜ ¯ÒÚÔ˜ Û 3.000ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ÔÏ˘ÙÂÏ‹˜ ηٷ Û΢‹ ø10 2. μ’ μÈÔÌ˯·ÓÈ΋ ÂÚÁ·ÛÈ·Îfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 4.500ÙÌ. Û 12.300ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô £24 3. ∞’ μÈÔÌ˯·ÓÈ΋ ÂÚÁ·ÛÈ·Îfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 1.500ÙÌ. Û 4.360ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô μ21 ∂ÓÔÈÎÈ¿ÛÂȘ: 1. ∞’ μπ¶∂ 900ÙÌ. ‚ÈÔÙ¯ÓÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ Û 3.000ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ∞98 2. ™ÙËÓ πˆÏÎÔ‡ (∫·ÏÏÈı¤·) ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· ÔÏ˘ÙÂϤÛÙ·ÙË 184ÙÌ. (2À/¢, 2 ÏÔ˘ÙÚ¿, 2 Ù˙¿ÎÈ·, Û·ÏÔÓÔÙÚ·Â˙·Ú›·, ÎÔ˘˙›Ó·) Ï‹Ú˜ ·Ó·Î·Ù·Û΢‹, ηٿÏÏËÏÔ Î·È ÁÈ· È·ÙÚÂ›Ô ÊÚÔÓÙÈÛÙ‹ÚÈÔ ∞1 3. ¶·Ï·È¿ ηٿÛÙËÌ· 1.000ÙÌ.(ÈÛfiÁÂÈÔ + 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜) ¶15 4. À„ËÏ¿ÓÙÔ˘ ηٿÛÙËÌ· 1.200ÙÌ. ∑2 5. ¶·Ï·È¿ ηٿÛÙËÌ· ¤ÙÚÈÓÔ 129ÙÌ. ª18 6. ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ ηٿÛÙËÌ· 30ÙÌ. •3 7. ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË Î·Ù¿ÛÙËÌ· 84ÙÌ. ÁˆÓÈ·Îfi ∂40 8. ΔÔ¿ÏË 45ÙÌ. (Â·Á. ÛÙ¤ÁË) ÛÙÔÓ ËÌÈfiÚÔÊÔ ∞10 9. ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 85ÙÌ. 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ηÈÓÔ‡ÚÈÔ ∂40 10. ¢ÈÌ‹ÓÈ 400ÙÌ. ‚ÈÔÙ¯ÓÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ Û 550ÙÌ. ÔÈÎ. ƒ6 11.√ÚÊ·ÓÔÙÚÔÊ›Ԣ 2 ηٷÛÙ‹Ì·Ù· ·) 113.63ÙÌ. Î·È ‚) 65ÙÌ. ∂62 12. π¿ÛÔÓÔ˜ ηٿÛÙËÌ· 250ÙÌ. + 200ÙÌ. · Ù¿ÚÈ ÁˆÓÈ·Îfi ∞99 13. ∞Ó·ÙÔÏÈÎfi ¶‹ÏÈÔ Âȯ›ÚËÛË ÂÛÙÈ·ÙÔÚ›Ô˘ 150ÙÌ,. Ï‹Úˆ˜ ÂÍÔÏÈṲ̂ÓË ∞8 14. ∞ıËÓÒÓ Î·Ù¿ÛÙËÌ· ÈÛfiÁÂÈÔ 300ÙÌ.Î·È 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 400ÙÌ. ∂75 15. ∞Á. ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 85ÙÌ. 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ∑50 16. ¢ÈÌ‹ÓÈ 300ÙÌ. ·ÔıË΢ÙÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ Û 4.000ÙÌ.ÔÈÎfiÂ‰Ô ∏51 17. ∞Ï˘Î¤˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 120ÙÌ. ηÈÓÔ‡ÚÈ· Û 200ÙÌ.ÔÈÎfiÂ‰Ô • 15 18. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ ηٿÛÙËÌ· 89ÙÌ. ÁˆÓÈ·Îfi ∫51 19. ∫·ÛÛ·‚¤ÙË Î·Ù¿ÛÙËÌ· 35ÙÌ. ∫51 20. √°§ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 103ÙÌ. 4Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ μ13 21. ÕÓ·˘ÚÔ˜ 145ÙÌ. 4Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ∞92 22. ¶ÂÚÚ·È‚Ô‡ 150ÙÌ. ÈÛfiÁÂÈÔ ‰ÈÏÔηÙÔÈΛ·˜ ∞88 23. ¡. πˆÓ›· 52ÙÌ. ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÂÈψ̤ÓÔ ∞7 24. ¡. πˆÓ›· ηٿÛÙËÌ· 1.200ÙÌ. (ηٿÛÙËÌ· ªÀ£√™) ∞8 25. °·˙‹ ηٿÛÙËÌ· 80ÙÌ. ÁˆÓÈ·Îfi °1 ¶∞¡Δ∞ ª∂ ™∂μ∞™ª√ ™Δ√¡ ¶∂§∞Δ∏ (933)

------------------------------------

ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√

∑∞Ã∞ƒ∞™ ¡π∫√§∞√™ ª√Àƒ∂™π ¶∏§π√À ΔËÏ. 2426049533, 2426048928 ∫ÈÓ. 6948003746 Πωλούνται σε όλο το Πήλιο οικόπεδα, αγροτεμάχια, παλιές οικίες και βίλες καινούργιες πολυτελούς κατασκευής. (934)

-----------------------------------∞¶√ Δ∂áπ∫∏ ∂Δ∞πƒ∂π∞ “μ. ∫∞Δ™∞ƒ√™ ∂.∂.” ƒ. º∂ƒ∞π√À 130 Δ∏§. 24210-47963-64 ∫π¡. 6944-357213

¶ø§√À¡Δ∞π Ãøƒπ™ º¶∞ ™ÙËÓ ¶∞ƒ∞§π∞ ∞°ƒπ∞™: Διαμερίσματα επάνω στο κύμα από 35-106 τ.μ. κουζίνες, ντουλάπες Ιταλίας, πόρτες μασίφ, δάπεδα τζάκια γρανίτες, λουτρά λουξ με άνεση και λειτουργικότητα. Υπερπολυτελούς κατασκευής. ∞§§∏ ª∂ƒπ∞: Βίλες πολυτελείς με θέα των 143-165 τ.μ. με ή χωρίς ημιυπόγειο 100 τ.μ. ανεξάρτητες πολυτελείς με δικό τους οικόπεδο από 300-420 τ.μ. ∑∏Δ∂πΔ∞π: Κεντρικό οικόπεδο στο Βόλο για αγορά ή αντιπαροχή. (935)

-----------------------------------∏§π∞™ ∫√∫ª√Δ√™ πø§∫√À 7 Δ∏§. 2421038 - 556, 24210 - 47316 ∫π¡. 6978393556

¶ø§√À¡Δ∞π √π∫√¶∂¢∞ ÃÈÏÈ¿‰Ô˘ 130 Ù.Ì. 45.000 ∂ ∫·ÛÛ·‚¤ÙË 145 Ù.Ì. 80.000 ∂

°·Ì‚¤Ù· 145 Ù.Ì. ª·Û‰¤ÎË 165 Ù.Ì. 95.000 ∂ √ÁÏ 190 Ù.Ì. 120.000 ª·‚›ÏË 350 Ù.Ì. ÁˆÓ›·. ∑¿¯Ô˘ 200 Ù.Ì. 90.000 ∂ √͢ÁfiÓÔ 210 Ù.Ì. ∫·Ú·Á¿Ù˜ 300-400 Ù.Ì. §Â‡Î· 280 Ù.Ì. 144.000 ∂ ª·ÎÚ˘ÁÈ¿ÓÓË 230 Ù.Ì. ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜ 300 Ù.Ì. √ÚÊ·ÓÔÙÚÔÊÂ›Ô 400 Ù.Ì. ∂˘ÚÈ›‰Ô˘ 147 Ù.Ì. ÁˆÓ›·. ¶ÂÚÚ·È‚Ô‡ 215 Ù.Ì. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿˜ 200-400 Ù.Ì. ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë 310 Ù.Ì. 120.000 ∂ ∞Ë °ÈÒÚÁË 480 Ù.Ì. 125.000 ∂ °ËÚÔÎÔÌÂ›Ô 740 Ù.Ì. 138.000 ∂ ∞Á. ¶·Ú·Û΢‹ 200 Ù.Ì. 50.000 ∂ ∞. ªÂÚÈ¿ 3.500 Ù.Ì. ¡. πˆÓ›· 730 Ù.Ì. 150.000 ∂ ∞ıËÓÒÓ 1.000 Ù.Ì. ∞Á. ¡ÂÎÙ¿ÚÈÔ 360 Ù.Ì. ¡Â¿ÔÏË 250-480 Ù.Ì. ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi 2.200 Ù.Ì. ∞Ï˘Î¤˜ 200-300-400 Ù.Ì. ™ÎÈ¿ıÔ 225 Ù.Ì., ™ˆÚfi 600 Ù.Ì. √π∫π∂™ §Â‡Î· 2 ‰ˆÌ. 65.000 ∂ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜ 3 ‰ˆÌ. 75.000 ∂ μÏ·¯¿‚· 3 ‰ˆÌ. 95.000 ∂ ª·ÁÓ‹ÙˆÓ ÙÚÈÒÚÔÊË ª·‚›ÏË 3 ‰ˆÌ. 125.000 ∂ •ÂÓ›· 3 ‰ˆÌ. 95.000 ∂ μ‡ÚˆÓÔ˜ ÙÚÈÒÚÔÊË, ηڷÁÈ·›. °·ÏÏ›·˜ ‰ÈÒÚÔÊË. ∞Á. μ·Û›ÏË 3 ‰ˆÌ. 125.000 ∂ ∫·Ú·Á¿Ù˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· Ó¤· ∞Û‚ÂÛÙ·ÚÈ¿ 3 ‰ˆÌ. 110.000 ∂ ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë 3 ‰ˆÌ. 120.000 ∂ ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿˜ 3 ‰ˆÌ. 110.000 ∂ ¡. πˆÓ›· 3 ‰ˆÌ. 92.000 ∂ ∞ÁÚÈ¿ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· Ó¤·. ™ÎÈ¿ıÔ 3 ‰ˆÌ. ÎÂÓÙÚÈ΋. °∫∞ƒ™√¡π∂ƒ∂™ ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË 30 Ù.Ì. 33.000 ∂ ∞Á. ¡ÈÎfiÏ· 37 Ù.Ì. Jambo 29 Ù.Ì. Ó¤·. ¶¿ÚÎÔ 28 Ù.Ì. Ê¿ÙÛ·˜. ÷Ù˙Ë·ÚÁ‡ÚË 29 Ù.Ì. Ó¤·. ¢À∞ƒπ∞ ¡ÔÌ·Ú¯›· 50 Ù.Ì. 55.000 ∂ ºÈÏÂÏÏ‹ÓˆÓ 55 Ù.Ì. 57.000 ∂ ™Ù·ı¿ 50 Ù.Ì. Ó¤Ô. ºÂÚ·›Ô˘ 60 Ù.Ì. Ó¤Ô. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ 67 Ù.Ì. 70.000 ∂ °·˙‹ ÚÂÙÈÚ¤ 60.000 ∂ ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 60 Ù.Ì. 58.000 ∂ ∫·ÚÙ¿ÏË 62 Ù.Ì. 65.000 ∂ ¢ÈηÛÙ‹ÚÈ· 58 Ù.Ì. Ó¤Ô. Δƒπ∞ƒπ∞ ∞Ó¿ÏË„Ë 95 Ù.Ì. 90.000 ∂ ∞Á. ¡ÈÎfiÏ·Ô 98 Ù.Ì. 105.000 ∂ ¶Ï. ∂Ï¢ıÂÚ›·˜ 85 Ù.Ì. 110.000 ∂ ™Ù·ı¿ 90 Ù.Ì. Ó¤Ô. ∞Á. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ 86 Ù.Ì. Ó¤Ô 130.000 ∂ ª·ÎÚ˘Ó›ÙÛ˘ 94 Ù.Ì. 103.000 ∂ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ 98 Ù.Ì. Ó¤Ô. ¡. πˆÓ›· 74 Ù.Ì. 60.000 ∂ Δ∂™™∞ƒπ∞ ∞Á. ¡ÈÎfiÏ· 100 Ù.Ì. 105.000 ∂ ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË 115 Ù.Ì. 125.000 ∂ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ 115 Ù.Ì. 125.000 ∂ ∫·Ó¿ÚË 170 Ù.Ì. 180.000 ∂ ¡ÔÌ·Ú¯›· 135 Ù.Ì. 145.000 ∂ ¶ÂÚÚ·È‚Ô‡ 135 Ù.Ì. 140.000 ∂ ƒÔ˙Ô‡ 107 Ù.Ì. Ó¤Ô. °·Ì‚¤Ù· 115 Ù.Ì. 138.000 ∂ ¶¿ÚÎÔ 155 Ù.Ì. Ê¿ÙÛ·˜. ƒ. ºÂÚ·›Ô˘ 120 Ù.Ì. Ó¤Ô. °ƒ∞º∂π∞ ¶ÏËÛ›ÔÓ ∂ÚÌÔ‡ 107 Ù.Ì. 90.000 ∂ ¢ÈηÛÙ‹ÚÈ· 33 Ù.Ì. 42.000 ∂ ¶Ï. ∂Ï¢ıÂÚ›·˜ 85 Ù.Ì. 110.000 ∂ ™ˆÎÚ¿ÙÔ˘˜ 50 Ù.Ì. 65.000 ∂ ∞Á. ¡ÈÎfiÏ· 115 Ù.Ì. 95.000 ∂ ª∞°∞∑π∞ °·˙‹ 50 Ù.Ì. 86.000 ∂ ¶·Á·ÛÒÓ 56 Ù.Ì. ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 70 Ù.Ì. ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 50 Ù.Ì. ∂ÚÌÔ‡ 120 Ù.Ì. 2·˜ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 45 Ù.Ì. 120.000 ∂ ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ 33 Ù.Ì. ∞ıËÓÒÓ 260 Ù.Ì. ª·È¿Ó‰ÚÔ˘ 150 Ù.Ì. •∂¡√¢√Ã∂π∞ ∞ΛÓËÙÔ 16 studios ÛÙË ™ÎÈ¿ıÔ ÎÂÓÙÚÈÎfi. ¶ø§√À¡Δ∞π √π∫π∂™ ∫∞π √π∫√¶∂¢∞ ™∂ √§∞ Δ∞ Ãøƒπ∞ Δ√À ¶∏§π√À ¶ø§√À¡Δ∞π √π∫π∂™ - √π∫√¶∂¢∞ ∫∞π •∂¡√¢√Ã∂π∞ ™Δ∏ ™∫π∞£√ °π¡√¡Δ∞π ∂∫Δπª∏™∂π™ ∞∫π¡∏Δø¡ ª∂ ™À°∫ƒπΔπ∫∞ ™Δ√πÃ∂π∞ ∂¡√π∫π∞∑√¡Δ∞π ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ ∫∞π ª∞°∞∑π∞ (938)

-----------------------------------°∂øƒ°π√™ ∞¡Δ. £∂√Ã∞ƒ∏™ ∂¶∂¡¢ÀΔπ∫√™ ™Àªμ√À§√™ ∞∫π¡∏Δø¡

°∞§§π∞™ 10 1Ô˜ √ƒ√º√™ Δ∏§. & FAX 2421023742 ∫π¡. 6977/639025 e-mail: theoharg@otenet.gr °∫∞ƒ™√¡π∂ƒ∂™ 1. ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 27 Ù.Ì., 2Ô˜, ·Ó·Î·ÈÓ. 29.500. 2. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 28 Ù.Ì., ηÈÓ., ı¤·, 89.000. 3. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜ 25 Ù.Ì., 1Ô˜, 35.000. ¢À∞ƒπ∞ 1. μÏ·¯¿‚· 50 Ù.Ì. (7 ÂÙÒÓ) ËÌÈÒÚ. 59.000. 2. μÏ·¯¿‚· 53 Ù.Ì., 1Ô˜, 70.000. 3. μÏ·¯¿‚· 52 Ù.Ì., 1Ô˜, ηÈÓ., 91.000. 4. μÏ·¯¿‚· 52 Ù.Ì., 2Ô˜, ηÈÓ., 96.000. 3. °·ÏÏ›·˜ 55 Ù.Ì., 4Ô˜, 8 ÂÙÒÓ, 125.000. Δƒπ∞ƒπ∞ 1. ∞. °·˙‹ 103 Ù.Ì., 3Ô˜, 130.000. 2. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ 89 Ù.Ì., 1Ô˜, 85.000. 3. ¶ÂÚÚ·È‚Ô‡ 80 Ù.Ì., 3Ô˜, 79.000. 4. Δ·ÍÈ·Ú¯ÒÓ 88 Ù.Ì. 1Ô˜ (4 ÂÙÒÓ) 109.000. 5. ∑¿¯Ô˘ 92 Ù.Ì. 4Ô˜ ÎÔÌϤ 141.000. 6. °. ∫·ÚÙ¿ÏË 80 Ù.Ì., 1Ô˜, ηÈÓ., 125.000. 7. £Ú¿Î˘ 74 Ù.Ì., 5Ô˜ (4 ÂÙÒÓ) 105.000. 8. ∞¯ÈÏ/ÏÔ˘ Û ÙÚÈÒÚÔÊÔ, 1Ô˜, 95 Ù.Ì., 83.000, 2Ô˜, 75 Ù.Ì., 72.000. 9. ∞ÁÚÈ¿ 96 Ù.Ì., 1Ô˜, ηÈÓ., Ù˙¿ÎÈ, Ì % ÔÈÎÔ¤‰Ô˘ ËÌÈ˘. 95.000. 10. ∫Ú›ÙÛÎË 1Ô˜, ‰ÈˆÚ., 75 Ù.Ì., 70.000. 11. ¡. πˆÓ›· 92 Ù.Ì., 3Ô˜, ηÈÓ., ÎÔÌϤ, 140.000. Δ∂™™∞ƒπ∞-¶∂¡Δ∞ƒπ∞ 1. ∞. °·˙‹ 116 Ù.Ì., 5Ô˜, 116.000. 2. ∞. °·˙‹ 146 Ù.Ì., 5Ô˜, 148.000. 3. ∞. °·˙‹ 97 Ù.Ì., 5Ô˜, ·Ó·ÙÔÏ., ÔÏ˘ÙÂÏ., ¿ÚÎÈÓ, Ù˙¿ÎÈ, ·Ôı., ηÈÓ., 185.000. 4. ∫. ¶·Ï·Ì¿ ÌÂ˙ÔÓ. 170 Ù.Ì., ÔÚÔÊÔ‰. Û 3ÒÚÔÊË ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹, 150.000. 5. ∞ı. ¢È¿ÎÔ˘ 129 Ù.Ì. (1991) 1Ô˜, 153.000. 6. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· 121 Ù.Ì. 1Ô˜ ·Ó·Î. 130.000. 7. °. ∫·ÚÙ¿ÏË 101 Ù.Ì., 4Ô˜, ηÈÓ., ÎÔÌϤ, 170.000 Î·È ·ÓÙ·ÏÏ·Á‹ Ì ÔÈÎfi‰Ô.

8. ƒÈ˙fiÌ˘ÏÔ˜ 115 ÙÌ., 1Ô˜, ËÌÈÙÂÏ. 78.000. √π∫√¶∂¢∞ 1. π. ∫·ÚÙ¿ÏË 100 Ù.Ì. ÁˆÓ. (™.¢. 2,1) 56.000. 2. ™ˆÚfi˜ 585 Ù.Ì. ˘¤ÚÔ¯Ë ı¤· 135.000. 3. ∞Ï˘Î¤˜ (Ï·˙) 205 Ù.Ì., 90.000, 85 Ù.Ì. (¯Ù›˙ÂÈ 105 Ù.Ì.) 45.000, 307 Ù.Ì. 105.000 (¡ÙÔÌ¿Ù·) 160 Ù.Ì., ÁˆÓ., 105.000, 160 Ù.Ì., 90.000, 175 Ù.Ì. 85.000, 170 Ù.Ì. 85.000 (°¿ÙÔ˜) 366 Ù.Ì. ÁˆÓ., 107.000. 4. πˆÏÎÔ‡ 740 Ù.Ì. ‰È·Ì. (ÎÙ›˙ÂÈ 400 Ù.Ì. ÈÛÔÁ.+400 Ù.Ì. ˘ÔÁ.+200 Ù.Ì. ·Ù¿ÚÈ) 480.000. 5. ÕÁ. ∞Ó¿ÚÁ˘ÚÔÈ 218 Ù.Ì. ÁˆÓ. 135.000. 6. πˆÏÎÔ‡ 117 Ù.Ì., (ÎÙ›˙ÂÈ 160 Ù.Ì.) 85.000. 7. πˆÏÎÔ‡ 235 Ù.Ì. (ÎÙ›˙ÂÈ 320 Ù.Ì.) 190.000. 8. ¡. πˆÓ›· 180 Ù.Ì. ÁˆÓ. (2,4) 99.000. 9. ¡. πˆÓ›· 370 Ù.Ì. (™.¢. 2,4) 275.000. 10. ¡. πˆÓ›· 230 Ù.Ì. (2,4) 80.000. 11. πˆÏÎÔ‡ 1.120 Ù.Ì. (2,4) 3.250.000. 12. ∫·Ú·Á¿Ù˜ 740 Ù.Ì. (‰ÈÛ. ÁˆÓ.) Ê·ÓÙ·ÛÙ. 505.000, 370 Ù.Ì., ÁˆÓ. ı¤·, 255.000, 1.450 ÙÂÙÚ¿ÁˆÓÔ, ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ı¤· 1.020.000, 528 Ù.Ì., 339.000. 13. ª¿Ú·ıÔ˜ (‰ÈÂıÓ‹˜) 8 ÛÙÚ., 50Ì. Ê¿ÙÛ·, 190.000. 14. ∞Á¯›·ÏÔ˜ 220 Ù.Ì. )0,80) 39.000. 15. ∞Ï˘Î¤˜ (¶Ú. ∏Ï›·˜) 430 Ù.Ì. 80.000. 16. §·‡ÎÔ˜ 13 ÛÙÚ. Ê·ÓÙ·ÛÙ. ÂÈ‰. 320.000. 17. ™˘Î‹ (¶ÔÙfiÎÈ) 11 ÛÙÚ. (ÌÚÔÛÙ¿) 70.000. 18. •˘Ófi‚Ú˘ÛË (¶ÔÙÈÛÙÈο) ‰È¿ÊÔÚ· ·ÁÚÔÙ/¯È·. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™ 1. ¡. πˆÓ›· 141 Ù.Ì. (3 Â›‰·)+·˘Ï‹, 70 Ù.Ì., ÁˆÓ., ηÈÓ., 200.000. 2. ∞Ï˘Î¤˜ (¡ÙÔÌ¿Ù·) ÌÂ˙ÔÓ. ÔÏ˘ÙÂÏ. 130 Ù.Ì.+30 Ù.Ì. ·Ôı. ÈÏÔÙ‹˜+Ù·Ú¿ÙÛ· ‚·Ù‹ Û ÔÈÎfi. 160 Ù.Ì. ηÈÓ. 280.000. 3. ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 100 Ù.Ì. / 170 Ù.Ì. 265.000. 4. ¡. πˆÓ›· ‰ÈÒÚÔÊÔ (50 Ù.Ì.+40 Ù.Ì.) Û ÔÈÎfi. 70 Ù.Ì. 58.000. 5. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿˜ ÌÂ˙ÔÓ. 140 Ù.Ì. (12 ÂÙÒÓ) 185.000. 6. ¡. πˆÓ›· 75 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 230 Ù.Ì. 79.000. 7. ™ˆÚfi˜ ÌÂ˙ÔÓ. 102 Ù.Ì. Û ÔÈÎfi. 590 Ù.Ì. (2000)+ÂÈϤÔÓ ‰fiÌËÛË, ı¤·, 290.000. 8. ™ˆÚfi˜ ÔÏ˘ÙÂÏ‹˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 3 ÂÈ¤‰ˆÓ Ôχ ÌÂÁ¿ÏË Û ÔÈÎfi. 600 Ù.Ì. 2Ô ÏÈÌ¿ÓÈ ¶ƒøΔ∏ ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·, 950.000. 9. ªÂÙfi¯È ‰ÈˆÚ. ·ÏÈfi 100 Ù.Ì. ÔÈÎÔ. 40.000 10. ºÈÏ. πˆ¿ÓÓÔ˘ ‰ÈÒÚ.) 90 Ù.Ì.+70 Ù.Ì.) ·ÏÈfi Û ÔÈÎfi. 125 Ù.Ì., 195.000. 11. ∞ÁÚÈ¿, ÙÚÈÒÚÔÊË ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ 96 Ù.Ì. ËÌÈ˘.+127 Ù.Ì. 1Ô˜+121 Ù.Ì., 2Ô˜, Û ÔÈÎfi. 500 Ù.Ì. ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· 595.000. 12. ¡. πˆÓ›· ÌÂ˙ÔÓ. 140 Ù.Ì. (¿‰ÂÈ· 1990)+ËÌÈ˘ÔÁ. 70 Ù.Ì. 180.000. 13. ™Ù·ÁÈ¿Ù˜ Ê·ÓÙ·ÛÙ. ‰ÈÒÚÔÊ 170 Ù.Ì./820 Ù.Ì. ÔÈÎÔ. ÂÎÏËÎÙÈ΋ ı¤· 465.000. 14. ∫·Ù˯ÒÚÈ 70 Ù.Ì. Û 350 Ù.Ì. ı¤·, 150.000. 15. ªËÏȤ˜ (Û˘ÁÎÚfiÙËÌ·) 80 Ù.Ì. Û ÔÈÎfi. 170 Ù.Ì. ÔÏ˘ÙÂÏ. ı¤· 295.000. ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞-∂¶∞°°/∫∂™ ™Δ∂°∂™ 1. ƒÈ˙fiÌ˘ÏÔ˜ 250 Ù.Ì., ÁˆÓ., ÈÛÔÁ. 195.000. 2. πˆÏÎÔ‡ 28 Ù.Ì. ÈÛfiÁÂÈÔ 43.000. 3. ¡. πˆÓ›· Ì·Á·˙› 75 Ù.Ì. ÁˆÓ.+ (˘ÔÁ. 70 Ù.Ì. ÎÔ˘˙›Ó·)+‰ÈÎfi ÙÔ˘ Â˙Ô‰ÚfiÌÈÔ ÁÈ· ÙÚ·¤˙È·, ηÈÓ. 215.000. 4. ºÈÏ. ∂Ù·ÈÚ›·˜ ÈÛÔÁ. 67 Ù.Ì.+˘ÔÁ. 67 Ù.Ì. ηÈÓ., 110.000. 5. ∞. °·˙‹ 160 Ù.Ì. ËÌÈÛÔÁ. ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ Ï‹Úˆ˜ (ÂÓÔ›ÎÈÔ 450) 85.000. 6. ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË 52 Ù.Ì. ÁˆÓ. ηÈÓ. 148.000. 7. ƒ. ºÂÚ·›Ô˘ 180 Ù.Ì.+˘ÔÁ. 100 Ù.Ì.+·Ù·Ú. 80 Ù.Ì+¿ÚÎÈÓ (10ÂÙ›·˜) 360.000. 8. •ÂÓÒÓ·˜ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 9 ‰ˆÌ¿ÙÈ·, Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 340 Ù.Ì. (1998) 530.000. 9. ¶Â‰›ÔÓ ÕÚˆ˜ 420 Ù.Ì. Û ÔÈÎfi. 600 Ù.Ì. Î·È ÂÈϤÔÓ ‰ÔÌ‹˜, 510.000. ∂¶∂¡¢À™∂π™-∂À∫∞πƒπ∂™ 1·. ∫. ¶·Ï·Ì¿ ÌÂ˙ÔÓ. 150 Ù.Ì. 150.000. 1. ƒÈ˙fiÌ˘ÏÔ˜ ÛÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ ‰Ú. Ì·Á·˙› ÁˆÓ. Î·È Û›ÙÈ Â¿Óˆ, ÔÏÏ·ÏÒÓ ¯Ú‹ÛˆÓ, Ê·ÓÙ·ÛÙÈ΋ ÙÈÌ‹. 2. ∞¤Ú·˜ ˘¿Ú¯Ô˘Û·˜ ‰ÈÒÚÔÊ˘ ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹˜ (¿‰ÂÈ· 2006) 2Ô˜ 105 Ù.Ì., 3Ô˜ 75 Ù.Ì., 4Ô˜ 45 Ù.Ì., 195.000. ∂¡√π∫π∞∑√¡Δ∞π 1. ∞Á¯›·ÏÔ˜ ÎÂÓÙÚÈÎfiÙ·ÙÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· 160 Ù.Ì.+ËÌÈ˘. 80 Ù.Ì. (1.100∂). ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂π™ 1. ¶·È‰fiÙÔÔ˜ ÛÙÔ μfiÏÔ ÂÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·. ¶§∏ƒ√º√ƒπ∂™-∂∫¢√™∏ ¢∞¡∂πø¡ (939)

-----------------------------------Thomas Real Estate §π∞∫√∫∞¶∏™ Ã. £øª∞™ ∫Δ∏ª∞Δ√ª∂™πΔ∏™ ∂§. μ∂¡π∑∂§√À 52∞-μ√§√™ ΔËÏ. & fax 24210-39110 ÎÈÓ. 6943756537 e-mail:info@thomasrealestategr.com www.thomasrealestategr.com

√π∫√¶∂¢∞ 1. ¡¤· ∞Á¯›·ÏÔ˜, ∫ÚÈı·ÚÈ¿, ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈÔ 500 Ù.Ì. Û ‰ÚfiÌÔ 4 Ì. ÙÈÌ‹ 160.000 ∂. 2. ¢‹ÌÔ˜ ∞ÚÙ¤ÌȉԘ, ∞Á. §·˘Ú¤ÓÙÈÔ˜ ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ, ·ÓÔÚ·ÌÈ΋ ı¤· ÙÔÓ ¶·Á·ÛËÙÈÎfi, 7 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù·. 3. μfiÏÔ˜, ÂÚÈÔ¯‹ ∞ÏÌ˘Úfi˜ ·¤Ó·ÓÙÈ ·fi ÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ ÀÁ›·˜ 2 ÔÈÎfi‰· ÙˆÓ 650 Ù.Ì., ÙÔ ¤Ó· 85.000 ∂ ‹ Î·È Ù· 2 160.000 ∂. 4. ¶‹ÏÈÔ, ÂÚÈÔ¯‹ ¢Ú¿ÎÂÈ·, ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ ¢Ú¿ÎÂÈ·˜ - ÷ӛˆÓ 4,5 ÛÙÚ. ÙÈÌ‹ 65.000 ∂. 5. ¶‹ÏÈÔ (¢‹ÌÔ˜ ªÔ˘ÚÂÛ›Ô˘) ÂÚÈÔ¯‹ ∞Á. πˆ¿ÓÓ˘ ¿Óˆ ·fi ÙÔÓ ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈÔ ‰ÚfiÌÔ 350 Ù.Ì., ÙÈÌ‹ 200.000 ∂. 6. ™˘Î‹, ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈÔ 5,5 ÛÙÚ. ÙÈÌ‹ 70.000 ∂. 7. ™˘Î‹ 1 ÛÙÚ. ÙÈÌ‹ 30.000 ∂. 8. ™˘Î‹ 550 Ù.Ì. ÙÈÌ‹ 20.000 ∂. 9. ¶ÙÂÏÂfi˜ 3.000 Ù.Ì. ÙÈÌ‹ 250.000 ∂ 10. ¶ÙÂÏÂfi˜ 4.150 Ù.Ì. ÙÈÌ‹. 140.000 ∂. 11. ¶ÙÂÏÂfi˜ 17.000 Ù.Ì. 150.000 ∂/ 12. ¶ÙÂÏÂfi˜ 2.300 Ù.Ì. ÙÈÌ‹ 60.000 ∂ 13. ªԇʷ ∫ÔÚfiË 3 ÔÈÎfi‰· 500 ÛÙÚ. ÙÈÌ‹ 100.000 ∂. 14. ¢‹ÌÔ˜ ∞ÁÚÈ¿˜, ÂÚÈÔ¯‹ ¢Ú¿ÎÂÈ·, ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ 5.250 Ù.Ì. 50.000 ∂. 15. μfiÏÔ˜, ¡¤· ∞Á¯›·ÏÔ˜, ªÈÎÚÔı‹‚˜ 2.300 Ù.Ì., ÙÈÌ‹ 50.000 ∂. 16. μfiÏÔ˜, ª·Ï¿ÎÈ 4.000 Ù.Ì. ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ, ÙÈÌ‹ 130.000 ∂. 17. ¶‹ÏÈÔ, ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ· 600 Ù.Ì., ÙÈÌ‹ 150.000 ∂. 18. ∑·ÁÔÚ¿ ÛÙÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ÛËÌÂ›Ô ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡ ÛÙËÓ ¿ÎÚË ÙÔ˘ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ Â› Ù˘ Â·Ú¯È·Î‹˜ Ô‰Ô‡ ∑·ÁÔÚ¿˜-¶Ô˘Ú›Ô˘ (ÚfiÛˆÔ 90 Ù.Ì. ÙÔ fiÏÔ ÔÈÎfi‰Ô) 300 Ù.Ì. Ì ¿‰ÂÈ· ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹˜ 85 Ù.Ì. ΔÈÌ‹ 80.000 ∂. 19. ¢‡Ô ÔÈÎfi‰· ÛÙÔÓ ∞ÏÌ˘Úfi 650 Ù.Ì. ÙÔ Î¿ı ¤Ó· ‹ ¤Ó· ÙˆÓ 1.300 Ù.Ì. ·¤Ó·ÓÙÈ ·fi ÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÀÁ›·˜ 85.000 ÙÔ ¤Ó· ‹ 160.000 Ù· ‰‡Ô. 20. ªËϛӷ, ÂÚÈÔ¯‹ “ª·‡ÚË ¶¤ÙÚ·” 1.000 Ù.Ì. 170.000. 21. ¢Ú¿ÎÂÈ·, ∞Á. ∞ÈηÙÂÚ›ÓË ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÌfi˜ ·fi ‰·ÛÈ΋ ˘ËÚÂÛ›· 500 Ì. ·fi ¢Ú¿ÎÂÈ· 5.000 Ù.Ì. ΔÈÌ‹ 120.000 ∂. 22. ÿÓÈ· 500 Ì. ·fi ÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ ‰ÚfiÌÔ ÁÈ· ∑·ÁÔÚ¿ 4.250 Ù.Ì. ΔÈÌ‹ 90.000 ∂. 23. ¢‹ÌÔ˜ ªÔ˘ÚÂÛ›Ô˘, •Ô˘Ú›¯ÙÈ, ÚfiÛÔ„Ë 40-45 Ì. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ 9.620 Ù.Ì., ÙÈÌ‹

200.000 ∂. 24. ¢‹ÌÔ˜ ªÔ˘ÚÂÛ›Ô˘, •Ô˘Ú›¯ÙÈ, ÚfiÛÔ„Ë 40 Ì. ÂÊ·ÙfiÌÂÓÔ ÛÙÔ ·ÓÔȯÙfi £¤·ÙÚÔ, 1090 Ù.Ì., ÙÈÌ‹ 60.000 ∂. 25. ¢‹ÌÔ˜ ªÔ˘ÚÂÛ›Ô˘, •Ô˘Ú›¯ÙÈ, ÂÚÈÔ¯‹ §ÈÌÓÈÒÓ·˜ 1.500 Ù.Ì., ÙÈÌ‹ 45.000 ∂. 26. μfiÏÔ˜, ¢‹ÌÔ˜ ™ËÈ¿‰Ô˜ ı¤ÛË ΔÔ˘ÚοÚÈ Â› Ù˘ Ô‰Ô‡ Ô˘ Û˘Ó‰¤ÂÈ ¶Ï·Ù·ÓÈ¿-∫·ÙËÁÈÒÚÁË, ÂÎÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ ·¤¯ÂÈ ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ· 1.250 Ì., ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤· 8.768 Ù.Ì. ΔÈÌ‹ 100.000 ∂. 27. ªԇʷ, ∫ÔÚÒË 5 ÔÈÎfi‰· ·ÔÙÂÏÔ‡ÌÂÓ· ·fi 500 Ù.Ì., 377 Ù.Ì., 360 Ù.Ì., 360 Ù.Ì., Î·È 360 Ù.Ì., ÙÔ Î·ı¤Ó·, fiÏ· Ì·˙› 2.000 Ù.Ì., ÙÔ ¤Ó· 60.000 ∂. 28. ΔÛ·Áηڿ‰·, ª˘ÏÔfiÙ·ÌÔ˜ 5.170 Ù.Ì., Â›‰Ô. ΔÈÌ‹ 500.000 ∂. 29. ÕÓˆ °·Ù˙¤·, ∞Á. ΔÚÈ¿‰· 1.100 Ù.Ì. ΔÈÌ‹ 60.000 ∂. 30. ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜, ÔÈÎfiÂ‰Ô 650 Ù.Ì., Ì ÈÏÔÙ‹, 2ÒÚÔÊË, ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·. ΔÈÌ‹ 100.000 ∂. 31. Διμήνι, κοντά στα αρχαία, θέση Σαμπάναγα 5.500 τ.μ. 120.000 32. Σκόπελος, 12.000 τ.μ., τιμή 90.000 33. Τρίκερι Αγ. Κυριακή, οικοδομή 200 τ.μ., 2000 τ.μ. οικόπεδο 150.000 34. ¢ÈÌ‹ÓÈ, 5.000 Ù.Ì., ÙÈÌ‹ 60.000 ∂. 35. ¢ÈÌ‹ÓÈ, 4.000 Ù.Ì., ÙÈÌ‹ 22.000 ∂. 36. ™ÎÈ¿ıÔ˜, ÂÚÈÔ¯‹ “∫·Ï‡‚È·” , ÙÈÌ‹ 1.100.000. ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ - ¶ø§√À¡Δ∞π 1. μfiÏÔ˜, ¶ÂÚÚ·È‚Ô‡ Ì ƒ. ºÂÚ·›Ô˘ 78 Ù.Ì., 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ı¤ÚÌ·ÓÛË ·ÙÔÌÈ΋ ÙÈÌ‹ 85.000 ∂. 1·. ∫∞ƒΔ∞§∏-ª∞°¡∏Δø¡ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 90 Ù.Ì., ηٷÛ΢‹ 78, 2 ˘/‰, 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ÎÂÓÙÚÈ΋ ı¤ÚÌ·ÓÛË, ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ, ¿ÚÈÛÙÔ, ʈÙÂÈÓfi, ‰È·ÌÂÚ¤˜, Û·ÏfiÓÈ, ¯ÔÏ, Ê˘ÛÈÎfi ·¤ÚÈÔ, ÙÈÌ‹ 95.000 ¢ÚÒ. 2. ¢‡Ô ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· ÙˆÓ 40 Ù.Ì. ÛÙËÓ ∞ÏfiÓÓËÛÔ, ÛÙÔ ¶·ÙËÙ‹ÚÈ Û ‰·ÛÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Ì ˘¤ÚÔ¯Ë ı¤· ÛÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ. 3. ™ÙË ¡. πˆÓ›· ÔÚÔÊԉȷÌÂÚ›ÛÌ·Ù· 31 Î·È 32 Ù.Ì. ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· Ì ÂÓÈ·›· ÎÔ˘˙›Ó·, ·Ôı‹ÎË, ·˘ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË, 30 ÂÙÒÓ, Î·È Ù· ‰‡Ô 80.000 ∂. 4. ÛڈÓÔ˜ 73, ÂÚÈÔ¯‹ √͢ÁfiÓÔ, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 57 Ù.Ì. ΔÈÌ‹ 95.000 ∂. 5. μfiÏÔ˜, °Ï·‡ÛÙˆÓÔ˜ 17, ‰˘¿ÚÈ 50 Ù.Ì., ÂÈψ̤ÓÔ, Ê˘ÛÈÎfi ·¤ÚÈÔ, ¿ÚÎÈÓ, ·Ôı‹ÎË, ÙÈÌ‹ 84.000 ∂, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ. 6. μfiÏÔ˜, ∫ÔÚ·‹ 89, 4¿ÚÈ 107 Ù.Ì., Ê˘ÛÈÎfi ·¤ÚÈÔ, ÂÈψ̤ÓÔ, ¿ÚÎÈÓ, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, ÙÈÌ‹ 193.000 ∂. 7. μfiÏÔ˜, ª·ÓÁ‹ÙˆÓ 110, 1Ô˜, 3Ô˜, Î·È 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 84 Ù.Ì., Ê˘ÛÈÎfi ·¤ÚÈÔ, ¿ÚÎÈÓ, ÂÈψ̤ӷ, Ô 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 141.000 ∂ Î·È 3Ô˜ Î·È 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 147.000 ∂, ηÈÓÔ‡ÚÁÈ·.. 8. μfiÏÔ˜, ÁηÚÛÔÓȤڷ, ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘ 2, 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ÙÈÌ‹ 53.000 ∂. 9. ¶ˆÏÔ‡ÓÙ·È Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈ· ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù·, ¤ÙÔ˜ ηٷÛ΢‹˜ 2009 ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ ¡. πˆÓ›·˜ Ô‰fi˜ ªÈÏÙÈ¿‰Ô˘, 91 Ù.Ì. Ì Ù˙¿ÎÈ Î·È ÈÏÔÙ‹ ÁÈ· ı¤ÛË parking, ÙÈÌ‹ ¢ηÈÚ›·˜ 140.000 ∂. 10. ¡¤· πˆÓ›·, ÂÚÈÔ¯‹ ∞ÌÂÏfiÎËÔÈ ∞Úη‰›Ô˘ 3, 50 Ù.Ì., fiÚÔÊÔ˜ 3Ô˜, ÙÈÌ‹ 42.000 ∂. 11. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 96 Ù.Ì. ÛÙÔ ¡ÂÔ¯ÒÚÈ Ì·˙› Ì ÔÈÎfi‰Ô, ÙÈÌ‹ 150.000 ∂. 12. ™ÎÈ¿ıÔ˜, ‰ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ ™ÎÈ¿ıÔ˘, Û˘ÓÔÏÈÎÔ‡ ÂÌ‚·‰Ô‡ 210 Ù.Ì. (ηٿÏÏËÏË Î·È ÁÈ· ÂÓÔÈÎÈ·˙fiÌÂÓ· ‰ˆÌ¿ÙÈ·), ÙÈÌ‹ 230.000 ∂. 13. ™ÎÈ¿ıÔ˜, ÙÚÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· Ì ÌÈÛıˆÌ¤ÓÔ ÈÛfiÁÂÈÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· 58 Ù.Ì. ÛÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ Ù˘ ™ÎÈ¿ıÔ˘, Û˘ÓÔÏÈÎÔ‡ ÂÌ‚·‰Ô‡ 310 Ù.Ì. (ηٿÏÏËÏË Î·È ÁÈ· ÂÓÔÈÎÈ·˙fiÌÂÓ· ‰ˆÌ¿ÙÈ·), ÙÈÌ‹ 450.000 ∂. 14. ™ÎÈ¿ıÔ˜, ÂÚÈÔ¯‹ “ΔÚÔ‡ÏÔ˜” ËÌÈÙÂÏ‹˜ ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ (ÁÈ·›) Û˘ÓÔÏÈÎÔ‡ ÂÌ‚·‰Ô‡ 185. Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÔ¤‰Ô˘ 1.750 Ù.Ì., ÂÊ·ÙfiÌÂÓË Â› Ù˘ Â·Ú¯È·Î‹˜ Ô‰Ô‡ ™ÎÈ¿ıÔ˘ - ∫Ô˘ÎÔ˘Ó·ÚȤ˜ 100 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ· (Ï·˙ ΔÚÔ‡ÏÔ˘) Î·È 2 ¯ÈÏ. ·fi ÙȘ ∫Ô˘ÎÔ˘Ó·ÚȤ˜ ηٿÏÏËÏË ÁÈ· ηÙÔÈΛ· ‹ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÛÙ¤ÁË (ÂÓÔÈÎÈ·˙fiÌÂÓ· ‰ˆÌ¿ÙÈ·), ÙÈÌ‹ 350.000 ∂. μfiÏÔ˜, ºÈÏÂÏÏ‹ÓˆÓ-°·ÏÏ›·˜, 92 Ù.Ì. 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ ÙÈÌ‹ 65.000. μfiÏÔ˜, °ÎÏ·‚¿ÓË-∂ÚÌÔ‡, 45 Ù.Ì., ÙÈÌ‹ 30.000. μfiÏÔ˜, ∫·Ú·˚ÛοÎË 82, ÔÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· 117 Ù.Ì., 190.000. μfiÏÔ˜, ∫‡ÚÔ˘-∞ÏÂÍ¿Ó‰ÚÔ˘ ΔÛÈÌÔ‡ÎË, 102 Ù.Ì., ÓÂfi‰ÌËÙÔ, ÙÈÌ‹ 165.000. μfiÏÔ˜, ∫‡ÚÔ˘-∞ÏÂÍ¿Ó‰ÚÔ˘ ΔÛÈÌÔ‡ÎË, 28 Ù.Ì. studio ÓÂfi‰ÌËÙÔ, ÙÈÌ‹ 48.000. ƒÈ˙fiÌ˘ÏÔ˜, 101 Ù.Ì., ¿Óˆ ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ ·Ï·È¿˜ ÂıÓÈ΋˜ Ô‰Ô‡ μfiÏÔ˘-§¿ÚÈÛ·˜, ÙÈÌ‹ 75.000 ∂. ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂π™ ¶ˆÏÂ›Ù·È Âȯ›ÚËÛË “Ô˘˙ÂÚ›” Û ÙÈÌ‹ ¢ηÈÚ›·˜ ÏfiÁˆ ÌÂÙ·‰ËÌfiÙ¢Û˘. ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ - ¶ø§√À¡Δ∞π 1. °¿ÙÛÔ˘-∞Óı›ÌÔ˘ °·˙‹, 80 Ù.Ì., 37.000 ∂. ∂ÓÔ›ÎÈÔ 230 ∂. 2. ƒÈ˙fiÌ˘ÏÔ˜, 2 ηٷÛÙ‹Ì·Ù· 114 Î·È 124 ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·, Û‡ÓÔÏÔ 238 Ù.Ì. ΔÈÌ‹ 192.000∂. ∫∞ƒ∞°π∞¶π ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· 104 Ù.Ì. 1Ô˜ Î·È 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, 75.000 ∂. ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ - ∂¡√π∫π∞∑√¡Δ∞π 1. μfiÏÔ˜, ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ˘ 34, ÈÛfiÁÂÈÔ 47 Ù.Ì. ÌÂÁ¿ÏÔ ·Ù¿ÚÈ. ΔÈÌ‹ 300 ¢ÚÒ. 2. ¡Â¿ÔÏË, μ·ÏÙÂÙÛ›Ô˘ 10, ÈÛfiÁÂÈÔ Ì ·Ù¿ÚÈ 120 Ù.Ì., 400 ∂. 3. ∞ı‹Ó·, √Ì‹ÚÔ˘, 27,118 Ù.Ì., ·Ù¿ÚÈ 53, Û‡ÓÔÏÔ 171 Ù.Ì., ÙÈÌ‹ 2.250 ∂. μπ§∂™ - ∂¡√π∫π∞∑√¡Δ∞π 1. ¶‹ÏÈÔ, ¢‹ÌÔ˜ ∑·ÁÔÚ¿˜ ÂÚÈÔ¯‹ ÃÔÚ¢Ùfi ‰ˆÌ¿ÙÈ· ÂÈψ̤ӷ Ì ÂÓÙÔȯÈṲ̂ÓË ÎÔ˘˙›Ó·, ÔÏ˘ÙÂÏ›·˜, 100 ∂ ÙËÓ Ë̤ڷ. •∂¡√¢√Ã∂π∞ - ¶ø§√À¡Δ∞π 1. ™ÎfiÂÏÔ˜, ÂÚÈÔ¯‹ ™Ù¿Ê˘ÏÔ˜ ™ÎÔ¤ÏÔ˘, ÍÂÓÔ‰Ô¯ÂÈ·Îfi Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ·ÔÙÂÏÔ‡ÌÂÓÔ ·fi 3 ÎÙ›ÚÈ· 160 Ù.Ì. ÙÔ Î·ı¤Ó·, ‰È·ÌÔÚʈ̤ÓÔÈ ¯ÒÚÔÈ ÁÈ· Á‹Â‰Ô Ù¤ÓÓȘ, Ì¿ÚÌÂÎÈÔ˘ Î·È Û˘ÓÙÚÈ‚¿ÓÈ. (940)

-----------------------------------∫Δ∏ª∞Δπ∫∏ ª¶ƒ∞¡√™ ∞¶√ 1925

™∫∂¡¢∂ƒ∞¡∏ 15 Δ∏§. 24210/22351 ∫π¡. 6974/764446 ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ 1. ÕÓ·˘ÚÔ˜ 114 Ù.Ì. 3Ô˜ fiÚ. 2. ∫¤ÓÙÚÔ, ηÈÓÔ‡ÚÈ· 4¿ÚÈ·, 3¿ÚÈ·, ÁηÚÛÔÓȤÚ˜. 3. ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 160 Ù.Ì. 4. °Ú·ÊÂ›Ô 54 Ù.Ì. Î·È 22 Ù.Ì. π¿ÛÔÓÔ˜ 5. ΔÚÈÎÔ‡Ë 80 Ù.Ì. Ì parking 3Ô˜ 6. ƒ. ºÂÚ·›Ô˘ 80 Ù.Ì. Ì ¿ÚÎÈÓ 1Ô˜. 7. ¶ÂÚÈÔ¯‹ ∞Ó·‡ÚÔ˘ 102 Ù.Ì., 210.000∂. 8. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ηٷÛ΢‹˜ 150 Ù.Ì. 9. ∫ÂÓÙÚÈÎfi 160 Ù.Ì. 20 ÂÙÒÓ. 10. ∫ÂÓÙÚÈÎfi 3¿ÚÈ, 25ÂÙ›·˜, 80.000∂. 11. ¡. πˆÓ›· 80 Ù.Ì. 1Ô˜ ÔÚ. 12. ¡ÈÎÔÙÛ¿Ú·, ÚÂÙÈÚ¤ 100 Ù.Ì., 78 Ù.Ì. 13. ∞Á. ∫ˆÓ/ÓÔ˜ 10 Ì. ÚfiÛÔ„Ë ı¿Ï·ÛÛ·.

14. ¡. πˆÓ›· 80 Ù.Ì., 4Ô˘ ÔÚ. 15. ¢˘¿ÚÈ 55 Ù.Ì. (2 ÂÙÒÓ). √π∫π∂™ 1. ∞Ï˘Î¤˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 153 Ù.Ì. 2. ÃÈÏÈ·‰Ô‡ 90 Ù.Ì., Û ÔÈÎ. 160 Ù.Ì. 3. ∫·Ù˯ÒÚÈ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜ ˘fi ηٷÛÎ. 4. ∫‡ÚÔ˘ 60 Ù.Ì. 70.000 ¢ÚÒ. 5. ∫ÚÈı·ÚÈ¿ 112 Ù.Ì., ÌÂ˙ÔÓ¤Ù·, ÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ηٷÛ΢‹˜. 6. ªÂ˙ÔÓ¤Ù· ∞Ï˘Î¤˜ 180 Ù.Ì. 7. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· 105 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi. 8. ∞Á. √ÓÔ‡ÊÚÈÔ˜ 80 Ù.Ì. (·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ). 9. ¶·Á·Û·› 160 Ù.Ì., ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· ÁˆÓȷ΋. 10. ¢ÈÏÔηÙÔÈΛ· 85+80 Ù.Ì. (∫·ÏÏÈı¤·). 11. ¶ÔÏ˘ÙÂÏ‹˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· (™Ô˘ÙÚ·Ï›). 12. ΔÚÈÒÚÔÊÔ ·Î›ÓËÙÔ (ÓÂfi‰ÌËÙÔ) ÏÔ˘Í. 13. ∫·ÏÏÈı¤· ‰ÈÒÚÔÊÔ 150 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 150 Ù.Ì. 14. ∞Ï˘Î¤˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜ ÚfiÛÔ„Ë ı¿Ï·ÛÛ·. √π∫√¶∂¢∞ 1. º. πˆ¿ÓÓÔ˘ 171 Ù.Ì. 2. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ 140 Ù.Ì. 3. ∞Ï˘Î¤˜ 300 Ù.Ì., 250 Ù.Ì. 4. ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜ 1.280 Ù.Ì. (ÂÓÙfi˜). 5. 5 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù· ÚfiÛÔ„Ë ı¿Ï·ÛÛ· ÛÙÔ μ¤ÓÂÙÔ (¢ηÈÚ›·). 6. ∞Á. ΔÚÈ¿‰· °·Ù˙¤·˜ 2.200 Ù.Ì. Û 135.000. 7. ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ 4 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù·. 8. ÕÁÈÔÈ ∞Ó¿ÚÁ˘ÚÔÈ 3.000 Ù.Ì. 9. ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ 2.500 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡. 10. ™ÎfiÂÏÔ˜ (ÏËÛ›ÔÓ ÏÈ̤ӷ) 1.000 Ù.Ì. 11. ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ 1.750 Ù.Ì. 12. π. ∫·ÚÙ¿ÏË 98 Ù.Ì., 50.000∂. 13. ∞Á. ∞Ó¿ÚÁ˘ÚÔÈ 204 Ù.Ì. 14. ¢ÈÌËÓ›Ô˘ 800 Ù.Ì. ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ 1. §·Ú›Û˘ (ÔÈÎfi‰Ô+ÎÙ›ÛÌ·) 1.000 Ù.Ì. 2. ∫¤ÓÙÚÔ 35 Ù.Ì. 3. ∫¤ÓÙÚÔ, ÁˆÓÈ·Îfi, 40 Ù.Ì. 4. •ÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô ÛÙËÓ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 4 ÂηÙ. ¢ÚÒ. 5. ¶·Ú·Ï›· ∞Á. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ 117 Ù.Ì. 6. π·ÙÚ›· (ÎÂÓÙÚÈο) 48+42 Ù.Ì. 7. ¶·ÏÈ¿, 240 Ù.Ì. ÈÛfiÁÂÈÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ·. ∂∫Δ∞™∂π™ 1. 9.500 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù·. 2. ™ÎfiÂÏÔ˜ 600 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù· ÚfiÛÔ„Ë 8km ı¿Ï·ÛÛ·. (941)

-----------------------------------∂Àƒø∫Δ∏ª∞ ∂§§∞™ ∞∫π¡∏Δ∞ √§√∫§∏ƒøª∂¡∂™ À¶∏ƒ∂™π∂™ •∂¡√ºø¡Δ√™ 1, μ√§√™ ΔËÏ. 6977 615627 - 6938 388894, 24210 28944 www.euroktima.com

∂À∫∞πƒπ∂™ 1. ∫∂¡Δƒπ∫√ ‰˘¿ÚÈ 56 Ù.Ì. 4Ô˜ 58.000∂ 2. ∞Ì·ÏÈ¿ÔÏË 15 ÛÙÚ. ¿Óˆ ÛÙÔ Î‡Ì·, 170.000∂. 3. ∫. ∫∞ƒΔ∞§∏ ηÈÓ., ÙÚÈ¿ÚÈ 76 Ù.Ì., 2Ô˜, Ì ÎÏÂÈÛÙfi ¿ÚÎÈÓ,110.000∂. 4. ¡. πø¡π∞ 2¿ÚÈ 49 Ù.Ì., 4Ô˜, 73.000∂. 5. ∞°. ™Δ∂º∞¡√™ 600 Ù.Ì., 85.000∂. ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ ∫∂¡Δƒ√ 1. 94 Ù.Ì., 2 ˘/‰ Ì ÔÏÏ¿ extra, ¿ÚÎÈÓ, 3Ô˜, 172.000∂. 2. 80 Ù.Ì. 2 ˘/‰ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 121.000∂. 3. 103 Ù.Ì., 2 À/¢, Ï‹Úˆ˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ, 3Ô˜ ÔÚ., ·Ó·ÙÔÏÈÎfi, ı¤·, ‚ÂÚ¿ÓÙ˜, 133.000∂. ¡∂∞ ∂Δ√πª∞ ¢π∞ª/Δ∞ 1. ™ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ∞¡∞Àƒ√À ÁηÚÛÔÓ. 2¿ÚÈ·, 3¿ÚÈ·, 4¿ÚÈ·, Ì ˘¤ÚÔ¯Ë ı¤·. 2. ¶§∏™π√¡ ƒ. º∂ƒ∞π√À 2¿ÚÈ, 50 Ù.Ì., 3¿ÚÈ, 85 Ù.Ì., 4¿ÚÈ, 130 Ù.Ì. 3. ºπ§∞ƒ∂Δ√À 105 Ù.Ì., ÙÚÈ¿ÚÈ, Ì ˘¤ÚÔ¯Ë ı¤· ¶‹ÏÈÔ, 2 À/¢, ¿ÚÎÈÓ, ·Ôı‹ÎË. μ√§√™ ∫∂¡Δƒ√ ¶ø§√À¡Δ∞π ¡∂∞ ¢π∞ª/Δ∞ 1. °Î·ÚÛÔÓȤÚ˜. 2. 2¿ÚÈ 47 Ù.Ì., 50 Ù.Ì., 60 Ù.Ì. 3. 3¿ÚÈ· 76 Ù.Ì., 80 Ù.Ì., 90 Ù.Ì. 4. 4¿ÚÈ·, 95 Ù.Ì., 100 Ù.Ì., 120 Ù.Ì. 5. °∫∞ƒ™√¡π∂ƒ∂™ 28, 30, 38 Ù.Ì. √π∫√¶∂¢∞ 1. μ√§√™ ÎÂÓÙÚÈÎfi 1.290 Ù.Ì. Ì ™.¢. 2,4 1.000∂/Ù.Ì. ÎÙ›˙ÂÈ 3.000 Ù.Ì. 2. ¡. πˆÓ›· 275 Ù.Ì., Ì 2,4 ™.¢., 190.000Â. 3. ∞§§∏ ª∂ƒπ∞ 587 Ù.Ì. ÔÈÎ. ·Ó·ÙÔÏÈÎfi, Ì ¿‰ÂÈ· ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹˜, 155.000∂. 4. ∞°ƒπ∞ 500 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ Î·È 8 ÛÙÚ. ¿Óˆ Û ‰ÚfiÌÔ. ∞›ÛÙ¢ÙË ı¤· 20.000∂/ÛÙÚ. ¶∞°∞™∏Δπ∫√™ 5. 170.000 Ù.Ì. 25.000∂/ÛÙÚ. ·ÓÔÚ·ÌÈÎfi ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. 6. ¶√ƒΔ∞ƒπ∞ 1.100 Ù.Ì. & 1.500 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡. ªÂ ı¤· & 5 ÛÙÚ. ¿Óˆ ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ, Ì ˘¤ÚÔ¯Ë ı¤·. 7. ∫∞ƒ∞°∞Δ™ 368 ÙÌ., 450 Ù.Ì. 700 Ù.Ì. 8. Δ™∞°∫∞ƒ∞¢∞ 22 ÛÙÚÂÌ. ˘¤ÚÔ¯Ë ı¤· ¿Óˆ ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ, ÙÈÌ‹ 195.000∂. 9. ª∞∫ƒπ¡πΔ™∞ 500 Ù.Ì. ı¤· ı·˘Ì¿ÛÈ·. 10. ª∏§π∂™ 13 ÛÙÚ. Ì ı¤· Î·È 5 ÔÈÎ. ÛÙ· 1.000 Ù.Ì. Ì ˘¤ÚÔ¯Ë ı¤·. 11. ª∏§π¡∞ 500 Ù.Ì. ‰›Ï· ÛÙÔ Î‡Ì· 110.000∂ & 5 ÛÙÚ. 250.000∂. 12. ª¶√Àº∞ 7 ÛÙÚ. ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ 250.000/ÛÙÚ., ¿Óˆ ÛÙÔ Î‡Ì·. 13. ∫ƒπ£∞ƒπ∞ 250 Ù.Ì., 330 Ù.Ì. 1.000 Ù.Ì., 2.000 Ù.Ì., Ì ˘¤ÚÔ¯Ë ı¤· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ¿ÚÙÈ·, ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌ· 200∂/Ù.Ì. 14. §∂º√∫∞™Δƒ√ 2,3 ÛÙÚÂÌ. ¿Óˆ ÛÙÔ Î‡Ì·, 155.000∂. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™-∂•√Ãπ∫∞ 1. ∞°π√™ μ∞™π§∂π√™ 100 Ù.Ì., Û 140 ÔÈÎ. Ì ·˘Ï‹ ·Ó·ÙÔÏÈ΋, 135.000 ∂. 2. ¶ÂÚÈÔ¯‹ °. ¢‹ÌÔ˘-∑¿¯Ô˘ 170 Ù.Ì. Û 200 ÔÈÎ., 185.000 ∂. 3. ¶ÏËÛ›ÔÓ ∂ıÓ. ∞ÓÙÈÛÙ. 71 Ù.Ì., 90.000 ∂. 4) °∞∑∏ 120 Ù.Ì., 165.000 ∂. 5. ¡. ¢∏ª∏Δƒπ∞¢∞ 180 Ù.Ì., 3 ˘/‰, 3 w.c, Û 140 Ù.Ì. ÔÈÎ. 225.000 ∂ ¡∂∞. 6. ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ 148 Ù.Ì., Û 250 Ù.Ì. ÔÈÎ. ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ £∂∞ 320.000 ∂. 7. ¶√ƒΔ∞ƒπ∞ Ӥ˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜ Ì 2 ‹ 3 ˘/‰, ˘¤ÚÔ¯Ë ı¤·, ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ ÙÈÌ‹. 8. ∞°ƒπ∞ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ·Ó·ÙÔÏÈ΋ 135 Ù.Ì. 205.000 ∂. 9. ∫. °∞Δ∑∂∞ ÌÂ˙ÔÓ. 95 Ù.Ì., ı¤· ı¿Ï·ÛÛ· Ó¤· 195.000 ∂ ÂÙÔÈÌÔ·Ú¿‰ÔÙË. 10. ∫∞§∞ ¡∂ƒ∞ ÌÂ˙ÔÓ. 70 Ù.Ì., 85 Ù.Ì., 105 Ù.Ì., ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· ‚ÈÔÏ. ηı·Ú. 11. ª∏§π∂™ Ӥ˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜ Ì ı¤· ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ ÙÈÌ‹ ÔÈfiÙËÙ· ηٷÛ΢‹˜. 12. ª√ÀƒΔπ∞™ ¶∏§π√À 80 Ù.Ì., Û 900 Ù.Ì. ÔÈÎ. ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ΔÈÌ‹ ¢ηÈÚ›·˜. 13. ∫∞ƒ∞°∞Δ™ ·Ó·ÙÔÏÈ΋ 147 Ù.Ì.+104 Ù.Ì., Û˘ÓÔÏÈο 250 Ù.Ì., Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 190 Ì ·˘Ï‹, ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙË, ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ ÔÈfiÙËÙ· ηٷÛ΢‹˜. ∂¡√π∫π∞™∂π™ 1. ∞§À∫∂™ ηٿÛÙËÌ· 145 Ù.Ì.+87 Ù.Ì., ·˘Ï‹ ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. 2. Δ·‚¤ÚÓ· Ï‹Úˆ˜ ÂÍÔÏÈṲ̂ÓË ¿Óˆ ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ, ·Ó·ÙÔÏÈÎfi ¶‹ÏÈÔ, ¤ÙÔÈÌË ÁÈ· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· 800∂ ÙÔ Ì‹Ó·. 3. ΔÂÛÛ¿ÚÈ 120 Ù.Ì. ·Ó·ÙÔÏÈÎfi 450∂. (942)

ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ ¶∞¡π√¶√À§√™ ∞¶√™Δ√§√™ ™Àªμ√À§√™ ∞°√ƒ∞™ ∫∞π ¶ø§∏™∏™ ™ˆÎÚ¿ÙÔ˘˜ 29 - ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË ΔËÏ. 2421035335/31231 Fax: 2421031232 ∫ÈÓ.: 6932221749 e-mail: info@paniopoulos.gr www.paniopoulos.gr °∫∞ƒ™√¡π∂ƒ∂™ 1. ™Ù·‰›Ô˘ 30 Ù.Ì. 65.000 ∂ ∞2 2. ¶·ÏÈ¿ μfiÏÔ˘ 32 Ù.Ì. 45.000 ∂ ∞6 ¢À∞ƒπ∞ 1. ™Ù·‰›Ô˘ 50 Ù.Ì. 100.000 ∂ μ1 2. ∑ÔÚÌ¿ 58 Ù.Ì. 95.000 ∂ μ5 3. ƒ. ºÂÚ·›Ô˘ 47 Ù.Ì. 80.000 ∂ μ7 4. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· ÚÂÙÈÚ¤ 70 Ù.Ì. 85.000∂ μ10 5. ∫·ÚÙ¿ÏË 49 Ù.Ì. 63.000 ∂ μ11 6. μÏ·¯¿‚· 52 Ù.Ì. 95.000 ∂ μ12 7. μÏ·¯¿‚· 54 Ù.Ì. 98.000 ∂ μ13 Δƒπ∞ƒπ∞ 1. ™Ù·‰›Ô˘ 100 Ù.Ì. 140.000 ∂ °1 2. ™Ù·‰›Ô˘ 72 Ù.Ì. 130.000 ∂ °4 3. ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 98 Ù.Ì. 130.000 °5 4. ∫·ÚÙ¿ÏË 76 Ù.Ì. 110.000 ∂ °7 5. ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 88 Ù.Ì. 100.000 ∂ °9 6. °. ¢‹ÌÔ˘ 80 Ù.Ì. 130.000 ∂ °10 7. ÕÓ·˘ÚÔ˜ 78 Ù.Ì. 210.000 ∂ °11 8. ÕÓ·˘ÚÔ˜ 78 Ù.Ì. 210.000 ∂ °14 9. ¶·Á·ÛÒÓ 90 Ù.Ì. 160.000 ∂ °15 10. ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜ 93 Ù.Ì. Ì ¿ÚÎÈÓ Î·È ·Ôı‹ÎË 180.000 ∂ °20 Δ∂™™∞ƒπ∞ - ¶∂¡Δ∞ƒπ∞ 1. ∞Á. ∫ˆÓ/ÓÔ˜ 117 Ù.Ì. 360.000 ∂ ¢1 2. ∫·Ú·˚ÛοÎË 170 Ù.Ì. 220.000 ∂ ¢2 3. ¡ÈÎÔÙÛ¿Ú· 116 Ù.Ì. 140.000 ∂ ¢3 4. ∫·ÙÛ·ÓÙÒÓË 135 Ù.Ì. 190.000 ∂ ¢6 5. ÕÓ·˘ÚÔ˜ 120 Ù.Ì. 310.000 ∂ ¢7 6. ª·ÁÓ‹ÙˆÓ 104 Ù.Ì. 185.000 ∂ ¢11 7. ÃÈÏÈ·‰Ô‡ ∞Á. °ÂÚ¿ÛÈÌÔ˜ 122 Ù.Ì. 120.000 ∂ ¢14 ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™ 1. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· ÌÂ˙ÔÓ. 150 Ù.Ì. 220.000 ∂ ∑1 2. ¶ÚÔÊ. ∏Ï›·˜ ·Ï·Èfi ·Ú¯ÔÓÙÈÎfi 125+125 Ù.Ì. Û ÔÈÎfi. 511 Ù.Ì. 200.000 ∂ ∑2 3. ¡. πˆÓ›· 85 Ù.Ì. Û ÔÈÎfi. 120 Ù.Ì. 120.000 ∂ ∑3 4. ∫ÚÈı·ÚÈ¿ 180 Ù.Ì. Û 245 Ù.Ì. 200.000 ∂ ∑6 5. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 114 Ù.Ì. 200.000 ∂ ∑11 6. ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜ 180 Ù.Ì. 300.000 ∂ ∑14 7. ∞ÁÚÈ¿ 160 Ù.Ì. 700.000 ∂ ∑15 8. ∞Ó‹ÏÈÔ 130 Ù.Ì. 80.000 ∂ ∑21 9. §·‡ÎÔ˜ ¶ËÏ›Ô˘ 200 Ù.Ì. 140.000 ∂ ∑23 10. ∞ӷηÛÈ¿ 474 Ù.Ì. 650.000 ∂ ∑24 11. ∞ÁÚÈ¿ 160 Ù.Ì. 400.000 ∂ ∑25 12. ª¿Ú·ıÔ˜ 136 Ù.Ì. 90.000 ∂ ∑26 13. ¶·¿ ¡ÂÚfi ∞Á. πˆ¿ÓÓ˘ 63 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 240 Ù.Ì. 250.000 ∂ ∑32 14. ∫ÚÈı·ÚÈ¿ 134 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 115 Ù.Ì. 250.000 ∂ ∑34 15. ¢Ú¿ÎÂÈ· ¶ËÏ›Ô˘ 340 Ù.Ì. ·Ú·‰ÔÛÈ·Îfi ·Ú¯ÔÓÙÈÎfi 500.000 ∂ ∑35 16. ¡ÂÔ¯ÒÚÈ ¶ËÏ›Ô˘ ·Ú·‰ÔÛȷ΋ ÔÈΛ· 102 Ù.Ì. 120.000 ∂ ∑37 17. ÃÈÏÈ·‰Ô‡ ¿Óˆ ·fi ª·ÎÚ˘ÁÈ¿ÓÓË ÔÈΛ· 75 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 205 Ù.Ì. 120.000 ∂ ∑38 18. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 135 Ù.Ì. Ì ˘fiÁÂÈÔ 70 Ù.Ì. 190.000 ∂ ∑39 19. πˆÏÎÔ‡ ¿Óˆ ·fi °. ¢‹ÌÔ˘ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· ‰Â‡ÙÂÚÔ˘ Î·È ÙÚ›ÙÔ˘ ÔÚfiÊÔ˘ 185 Ù.Ì. 280.000 ∂ ∑40 ηٿÏÏËÏË ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ¯Ú‹ÛË (ÊÚÔÓÙÈÛÙ‹ÚÈÔ). 20. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 176 Ù.Ì. ‰ÈÒÚÔÊË Ì ı¤· ÙÔ μfiÏÔ 250.000 ∂ ∑41 21. Αχιλλοπούλου 82,5 τ.μ. σε οικόπεδο 108,52 τ.μ. 120.000 Ε Ζ42 √π∫√¶∂¢∞ 1. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 720 Ù.Ì. 73.000 ∂ ∏2 2. ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ 500 Ù.Ì. 100.000 ∂ ∏7 3. ∞Ï˘Î¤˜ 600 Ù.Ì. 250.000 ∏8 4. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 6.500 Ù.Ì. 45.000 ∂ ∏11 5. ÕÊËÛÔ˜ 1.605,7 Ù.Ì. 320.000 ∂ ∏12 6. ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 170 Ù.Ì. Ì ÔÈΛ· 270.000 ∂ ∏13 7. ∞ÁÚÈ¿ 750 Ù.Ì. 280.000 ∂ ∏14 8. ∞ÏËÁ·ÚȤ˜ 4.028 Ù.Ì. 250.000 ∏17 9. §·‡ÎÔ˜ 2.000 Ù.Ì. 35.000 ∂ ∏29 10. º˘ÙfiÎÔ 437 Ù.Ì. 50.000 ∂ ∏37 11. ∞Ï˘Î¤˜ 341 Ù.Ì. 95.000 ∂ ∏38 12. ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi˜ 390 Ù.Ì. 300.000 ∂ ∏39 13. ÕÓˆ μfiÏÔ˜ 146 Ù.Ì. 90.000 ∂ ∏40 14. ΔÛ·Áηڿ‰· 4.131 Ù.Ì. 360.000 ∂ ∏41 15. ¡. πˆÓ›· 730 Ù.Ì. 210.000 ∂ ∏42 16. ¶ÚÔÊ‹Ù˘ ∏Ï›·˜ ∞Ï˘ÎÒÓ 4.000 Ù.Ì. 160.000 ∂ ∏46 17. ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ Ì ı¤· ÙÔ μfiÏÔ 5.884 Ù.Ì. 180.000 ∂ ∏48 18. ∞Ï˘Î¤˜, ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ™√À´¶∞™ 315 Ù.Ì. 150.000 ∂ ∏52 19. Δ¤ÚÌ· ∫‡ÚÔ˘ 521 Ù.Ì. 350.000 ∂ ∏53 20. ∞Ï˘Î¤˜ ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ Ï·˙ 429,16 Ù.Ì. 100.000 ∂ ∏54 21. ∞Ï˘Î¤˜ ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ Ï·˙ 1.168 Ù.Ì. 280.000 ∂ ∏55 22. ª·ÁÓ‹ÙˆÓ 171 Ù.Ì. 210.000 ∂ ∏56 23. Κοντά στο LIDL Φυτόκου 250 τ.μ. 100.000 Ε Η57 24. Αγριά 723,62 τ.μ. κατάλληλο για ξενοδοχείο 600.000 Ε Η58 25. Αγριά εκτός σχεδίου 4.000 τ.μ. 250.000 Ε Η59 ∞°ƒ√Δ∂ª∞Ãπ∞ 1. ∫¿Ùˆ ∫·Ù˯ÒÚÈ 6.292 Ù.Ì. 45.000 ∂ Δ6 2. ªËϛӷ 4.018 Ù.Ì. 220.000 ∂ Δ7 3. ¶ÂÚÈÔ¯‹ ∞Ê‹ÛÔ˘ 6.491 Ù.Ì. 40.000 ∂ Δ8 4. ÃfiÚÙÔ ¶ËÏ›Ô˘ Ì ı¤· ‰›Ï· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· 522 Ù.Ì. 180.000 ∂ Δ11 5. ∞Á. ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ ¶ËÏ›Ô˘ 4.500 Ù.Ì. 50.000 ∂ Δ12 6. ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi˜ ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· 5.700 Ù.Ì. 300.000 ∂ Δ13 ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ 1. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ 43 Ù.Ì. 35.000 ∂ £2 2. ¢. °ÂˆÚÁÈ¿‰Ô˘ 50 Ù.Ì. Ì ¿ÚÎÈÓ 150.000 ∂ £3 3. §·Ú›Û˘ ÙÚÈÒÊ. 170 Ù.Ì. 300.000 ∂ £6 4. ¢ÔÓ ¢·ÏÂ˙›Ô˘ 133 Ù.Ì. Ì ·Ù¿ÚÈ 70 Ù.Ì. 350.000 ∂ £10 5. °. ¢‹ÌÔ˘ 94,2 Ù.Ì. Î·È ˘fiÁÂÈÔ 50 Ù.Ì. 180.000 ∂ £25 °ƒ∞º∂π∞ 1. ∞ÓÙˆÓÔÔ‡ÏÔ˘ 52 Ù.Ì. 70.000 ∂ π1 ∂¡√π∫π∞∑√¡Δ∞π ¢È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· - ∫·Ù·ÛÙ‹Ì·Ù· - °Ú·Ê›· √§∞ Δ∞ ∞∫π¡∏Δ∞ ™∂ ∞¶√∫§∂π™Δπ∫∏ ¢π∞£∂™∏ (943)

ÛÙÔ Internet:

www.e-thessalia.gr


ªπ∫ƒ∂™ ∞°°∂§π∂™

35

KYPIAKH 28 º∂μƒ√À∞ƒπ√À 2010

KTHMATπ∫∂™ ™À¡∞§§∞°∂™ ¶∞´¶∞∏ ∑ø°ƒ∞ºπ∞ §ÒÚË 1 & π¿ÛÔÓÔ˜ (4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜) Δ.∫. 38221, μ√§√™ Δ∏§. 24210-25846, FAX. 24210-20267 ¶ø§√À¡Δ∞π ∞. √π∫√¶∂¢∞ 1. √ÈÎfiÂ‰Ô 211 Ù.Ì. ÛÙËÓ ¶ÈÓ‰¿ÚÔ˘ - ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ˘. 2. √ÈÎfiÂ‰Ô ÛÙËÓ ∞ӷηÛÈ¿ 632 Ù.Ì., Ì ·Ï·È¿ ¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ·. μ. √π∫√¶∂¢∞ ™Δ√ ¶∏§π√ 1. √ÈÎfiÂ‰Ô 500 Ù.Ì. ÛÙËÓ ∫Ô˘ÎÔ˘Ú¿‚·. 2. √ÈÎfiÂ‰Ô 1.000 Ù.Ì. Ì ı¤· ÛÙËÓ ∫Ô˘ÎÔ˘Ú¿‚·. 3. √ÈÎfiÂ‰Ô 4.028 Ù.Ì. ÛÙË ı¤ÛË ∞ÏËÁ·ÚȤ˜ (¿Óˆ ·fi ÙÔÓ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi ÕÏÏ˘ ªÂÚÈ¿˜). °. ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ 1. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 117 Ù.Ì., 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ Ì ·Ôı‹ÎË Î·È Áηڿ˙ 5ÂÙ›·˜ ∫Ô˘ÓÙÔ˘ÚÈÒÙÔ˘™ÔψÌÔ‡. 2. °Î·ÚÛÔÓȤڷ 27 Ù.Ì., ÷Ù˙Ë·ÚÁ‡ÚË 51, ÙÈÌ‹ 25.000 ∂. 3. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 117 Ù.Ì., ÛÙË μÏ·¯¿‚· - ª·ÁÓ‹ÙˆÓ 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜. 4. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 100 Ù.Ì. ÛÙË μÏ·¯¿‚· - ª·ÁÓ‹ÙˆÓ 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜. ¢. ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ 1. πÛfiÁÂÈÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· 120 Ù.Ì., ÛÙË ¡Â¿ÔÏË. 2. √ÈÎfiÂ‰Ô 158 Ù.Ì., Ì ̷Á·˙› 77 Ù.Ì., ÛÙË ¡. πˆÓ›· (∂ÏÏËÛfiÓÙÔ˘). ∂. ∞°ƒ√Δ∂ª∞Ãπ∞ 1. √ÈÎfiÂ‰Ô 12 ÛÙÚÂÌ. ∞Á. ¶·Ú·Û΢‹. 2. √ÈÎfiÂ‰Ô 485 Ù.Ì., ÛÙ· ∫‹È·. 3. ¢Ú¿ÎÂÈ· 4 ÛÙÚÂÌ. 4. ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 8 ÛÙÚÂÌ., Ì ÂÏȤ˜ ÛÙÔÓ •ËÚfiηÌÔ. 5. ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 14 ÛÙÚ¤Ì. ÛÙË ªÂÏÈ¿ Ê¿ÙÛ· ÛÙÔÓ ·Ï·Èfi ‰ÚfiÌÔ μfiÏÔ˘ - §¿ÚÈÛ·˜ 83 Ì. ∑. ¶∏§π√ - ¶∞ƒ∞£∞§∞™™π∞ 1.√ÈÎfiÂ‰Ô ÛÙ· ¶Ï·Ù·Ó›‰È· 2 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù· ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ 50 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. 2. √ÈÎfiÂ‰Ô 1.055 Ù.Ì. ÛÙÔ ∫·Ù˯ÒÚÈ. 3. √ÈÎfiÂ‰Ô ÛÙ· ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿ (∑ÂÚ‚fi¯È·) 406 Ù.Ì. ÎÙ›˙ÂÈ 128 Ù.Ì. ∏. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™ 1. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· ÛÙÔÓ ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ˘ Ì ÔÈÎfi‰Ô. 2. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· ÙÚÈÒÚÔÊË 260 Ù.Ì. ÛÙË ¢ËÌ¿Ú¯Ô˘ °ÂˆÚÁÈ¿‰Ô˘. 3. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· ‰ÈÒÚÔÊË ÂÚÈÔ¯‹ ∂Ù¿ ¶Ï·Ù¿ÓÈ·. 4. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 110 Ù.Ì. Ì ÛÔʛٷ ÛÙÔ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ. (944)

-----------------------------------KTISIS ∫Δ∏ª∞Δ√ª∂™πΔπ∫∏ ¶∞´∑∞¡√™ μ∞™. ¶√§À°∂ƒπ¡√™ ∞¶. NAKOS CENTER 1Ô˜ √ƒ√º√™ 6945 125 805 www.ktisis-realestate.com

∂¶∂¡¢ÀΔπ∫∂™ ∂À∫∞πƒπ∂™ 1. ∫∂¡Δƒπ∫√Δ∞Δ√ ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞ ÛÙËÓ ¶∞ƒ∞§π∞ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, 255 Ù.Ì.+ 255 Ù.Ì. ·Ù¿ÚÈ 2. √ÈÎfi‰· ÛÙÔÓ ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ πˆÏÎÔ‡, 1.000 Ù.Ì. ÌÂ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ‹ 155 Ù.Ì.(185 ∂/ÙÌ) 3. √ÈÎfiÂ‰Ô ÛÙËÓ Ô‰fi §·Ì„¿ÎÔ˘, 730 Ù.Ì.(150.000 ∂ ·ÔχÙÔ˘ ÌÂÙÚËÙÔ›˜) 4. ∫Ù›ÚÈÔ Ì ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· πˆÏÎÔ‡ & ª·ÎÚ˘ÁÈ¿ÓÓË, 202 Ù.Ì.(185.000 ∂) 5. √ÈÎfiÂ‰Ô πˆÏÎÔ‡ 106, 180 Ù.Ì.(205.000 ∂) 6. ∂ÍÔ¯È΋ ∫·ÙÔÈΛ· ÛÙËÓ ª·ÎÚ˘Ó›ÙÛ· 165 Ù.Ì., Û Â›Â‰Ô ÔÈÎfiÂ‰Ô 480 Ù.Ì., Ì ÂÎÏËÎÙÈ΋ ı¤· (359.000 ∂) 7. ¢È·ÙËÚËÙ¤Ô ·Ú¯ÔÓÙÈÎfi ÛÙËÓ ΔÛ·Áηڿ‰· , 400 Ù.Ì., Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 8 ÛÙÚ. (1.100.000 ∂) 8. ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 1.000 Ù.Ì., Û fiÚÔÊÔ, Ì ÚÔÔÙÈ΋ ÁÈ· 500 Ù.Ì. ·ÎfiÌË (500.000 ∂) 9. ∫·Ù¿ÛÙËÌ· 168 Ù.Ì., ËÌÈ˘fiÁÂÈÔ, ȉ·ÓÈÎfi ÁÈ· ÁÚ·ÊÂ›Ô (75.000 ∂) 10. √ÈÎfiÂ‰Ô ÛÙ· ªÂÏÈÛÛÈ¿ÙÈη, 1.275 Ù.Ì. Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤· (165.000 ∂) 11. ¶¤ÙÚÈÓÔ ‰ÈÒÚÔÊÔ ÛÙÔ §ÂÊfiηÛÙÚÔ 150 Ù.Ì., Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 600 Ù.Ì.(180.000 ∂) 12. √ÈÎfiÂ‰Ô ÚÔ˜ ¤ÓÙ·ÍË ÛÙ· ∞ÌÂÏ¿ÎÈ· ∞Ï˘ÎÒÓ Ì ÂÎÏËÎÙÈ΋ ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤· (159.000 ∂) 13. ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿, ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 3.100 Ù.Ì., Ì ı¤·, ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ (75.000 ∂) 14. ÕÓˆ °·Ù˙¤·, ÔÈÎfiÂ‰Ô 10.000 Ù.Ì., ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡. ¶ˆÏÂ›Ù·È Î·È Û ÙÚ›· ÙÌ‹Ì·Ù· ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™ 1. ™À¡√π∫π∞ ¶∞§∞πø¡, ËÌÈÙÂÏ‹˜ 240 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 208 Ù.Ì.(290.000 ∂) 2. ∞ӷηÛÈ¿, ¤ÙÚÈÓË ‰ÈÒÚÔÊË 150 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 598 Ù.Ì., Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤· (200.000 ∂) 3. ¡ÈÎÔÙÛ¿Ú·, 105 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 380 Ù.Ì.(380.000 ∂) 4. ∞ıËÓÒÓ, 100 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 280 Ù.Ì.(170.000 ∂) 5. ∞Á. ∞Ó¿ÚÁ˘ÚÔÈ, ÔÏ˘ÒÚÔÊË ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 10ÂÙ›·˜ 213 Ù.Ì.(340.000 ∂) 6. ¢. °ÂˆÚÁÈ¿‰Ô˘ 13, 115 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 150 Ù.Ì.(163.000 ∂) 7. ∞ÁÚÈ¿ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 140 Ù.Ì., 50 Ì ·fi ÙËÓ ı¿Ï·ÛÛ· (270.000 ∂) 8. ∫¿Ùˆ §Â¯ÒÓÈ·, 220 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 1000 Ù.Ì.(390.000 ∂) 9. ∫Ô˘ÎÔ˘Ú¿‚·, ¤ÙÚÈÓË ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· Ì ÌÔÓ·‰È΋ ı¤·, 185 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 756 Ù.Ì.(598.000 ∂) 10. ∞Ï˘Î¤˜, ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ˘ÂÚÔÏ˘ÙÂÏ‹˜, 534 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 248 Ù.Ì. 11. ™˘ÎÔ˘ÙÚ‹, 195 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 165 Ù.Ì.(220.000 ∂) 12. ¢ÈÌ‹ÓÈ, 100 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 250 Ù.Ì.(165.000 ∂) 13. ¡. πˆÓ›·, ¢ÔÚ˘Ï·›Ô˘, ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 112 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 56 Ù.Ì.(139.000 ∂) 14. ∞ÁÚÈ¿, 200Ù.Ì.Ì ËÌÈ˘fiÁÂÈÔ 200 Ù.Ì., Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.800 Ù.Ì.(600.000 ∂) 15. ª·‚›ÏË, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 154 Ù.Ì., Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 150 Ù.Ì.(260.000 ∂) 16. ∞Á. ¶·Ú·Û΢‹, §¤Û‚Ô˘, 100 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 500 Ù.Ì.(180.000 ∂) 17. μ‡ÚˆÓÔ˜, 87 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 115 Ù.Ì.(180.000 ∂) 18. ÕÓˆ μfiÏÔ˜, ∞ıˆÓÈ΋, 125 Ù.Ì.(215.000 ∂) 19. ¡. πˆÓ›·, ¢ÔÚ˘Ï·›Ô˘, ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 112 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 56 Ù.Ì.(139.000 ∂) 20. ¢ÈÌ‹ÓÈ, 230 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 211 Ù.Ì.(260.000 ∂) 21. ¡. πˆÓ›·, ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 140 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 120 Ù.Ì.(210.000 ∂) 22. ÕÓˆ μfiÏÔ˜, ∞Á. ΔÚÈ¿‰·, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 125 Ù.Ì. Ì ˘¤ÚÔ¯Ë ı¤· (259.000 ∂)

23. ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜ ∫˘ÓËÁÒÓ, ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 420 Ù.Ì. (139.000 ∂) 24. ∞ÁÚÈ¿, ‰ÈÏÔηÙÔÈΛ· 238 Ù.Ì., Ì ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙÔ ÓfiÌÈÌÔ ËÌÈ˘fiÁÂÈÔ 97 Ù.Ì., Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 500 Ù.Ì. (590.000 ∂) 25. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 135 Ù.Ì., 14ÂÙ›·˜ (225.000 ∂) √π∫√¶∂¢∞ 1. ∫Ô˘ÓÙÔ˘ÚÈÒÙÔ˘, 271 Ù.Ì., Ì ™.¢ 1,8 (210.000 ∂) 2. ¡. πˆÓ›·, 169 Ù.Ì., Ì ™.¢ 2,4 (140.000 ∂) 3. ∞ÁÚÈ¿, 633 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi, (174.000 ∂) 4. ¡. πˆÓ›·, ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi˜, ÙÂÙÚ·ÁˆÓÈṲ̂ÓÔ, 200 Ù.Ì., (58.000 ∂) 5. ™Ô˘ÙÚ·Ï›, 450 Ù.Ì.(230.000 ∂) 6. ∞ÌÂÏ¿ÎÈ· ∞Ï˘ÎÒÓ, 4.000 Ù.Ì. ÚÔ˜ ¤ÓÙ·ÍË, Ì ÂÎÏËÎÙÈ΋ ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤· (159.000 ∂) 7. ∞ӷηÛÈ¿ 500 Ù.Ì., (130.000 ∂) 8. ∞Ï˘Î¤˜, 200 Ù.Ì., (84.000 ∂) 9. ÕÏÏË ªÂÚÈ¿, ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ ¿ÚÙÈÔ 2.000 Ù.Ì., Ì ηٷÏËÎÙÈ΋ ı¤· (129.000 ∂) 10. ¡. πˆÓ›·, §·Ì„¿ÎÔ˘, 730 Ù.Ì.(150.000 ∂ ·ÔχÙÔ˘ ÌÂÙÚËÙÔ›˜) 11. ∞ӷηÛÈ¿ - ∞ˉÔÓÔʈÏȤ˜, 3.000 Ù.Ì. ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÛÙ¤ÁË 12. ∞ÁÚÈ¿, 402 Ù.Ì.(140.000 ∂) 13. ÕÓˆ μfiÏÔ˜, 1.044 Ù.Ì., Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ÂÎÏËÎÙÈ΋ ı¤·, (159.000 ∂) 14. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· (∫¤ÓÙ·˘ÚÔ˜-°ÔÚ›ÙÛ·), ÁˆÓÈ·Îfi ·Ó·ÙÔÏÈÎfi 410 Ù.Ì.(190.000 ∂) 15. º˘ÙfiÎÔ˘ & ÂÚÈÊ/Îfi˜, 108 Ù.Ì., (45.000 ∂) 16. πˆÏÎÔ‡ 106, 180 Ù.Ì.(205.000 ∂) 17. ªÂÏÈÛÛÈ¿ÙÈη ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.275 Ù.Ì. Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤· (165.000 ∂) 18. ∞Ï˘Î¤˜, ÁˆÓÈ·Îfi 844 Ù.Ì., Ì ¿‰ÂÈ· ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹˜ ÁÈ· 675 Ù.Ì., 70 ̤ÙÚ· ·fi ÙËÓ Ï·˙ (345.000 ∂) 19. ∞Ï˘Î¤˜, 560 Ù.Ì. 20. °ÂˆÔÓÈ΋ ™¯ÔÏ‹, 380 Ù.Ì.(108.000 ∂) ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ ∞. °∫∞ƒ™√¡π∂ƒ∂™ 1. °ÎÏ·‚¿ÓË, ËÌÈ˘fiÁÂÈ· 30 Ù.Ì.(12.000 ∂) 2. ƒ. ºÂÚ·›Ô˘, ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ˘ÂÚÔÏ˘ÙÂÏ‹˜, 27 Ù.Ì., (59.000) μ. ¢À∞ƒπ∞ 1. ∫ˆÛÙ·ÓÙ¿ & ª·ÎÚ˘Ó›ÙÛ˘, ÌÂÙ·¯/ÓÔ, 70 Ù.Ì., (69.000 ∂) 2. ÷Ù˙Ë·ÚÁ‡ÚË, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ÔÏ˘ÙÂϤ˜, 58 Ù.Ì.(120.000 ∂) 3. ¡Â¿ÔÏË, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, 50 Ù.Ì., (120.000 ∂) 4. ¶·Ï·È¿, 65 Ù.Ì., (130.000) 5. ƒ. ºÂÚ·›Ô˘, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ˘ÂÚÔÏ˘ÙÂϤ˜, 52 Ù.Ì., (116.000) 6. ºÈÏÂÏÏ‹ÓˆÓ, 25ÂÙ›·˜, 56 Ù.Ì., (55.000) °. Δƒπ∞ƒπ∞ 1. ¡¤· πˆÓ›·, 80 Ù.Ì. ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ (83.000 ∂) 2. ∞ÁÚÈ¿ Û ÓÂfi‰ÌËÙË ‰ÈÏÔηÙÔÈΛ·, ËÌÈ˘fiÁÂÈÔ Ôχ ηϋ˜ ηٷÛ΢‹˜ 97 Ù.Ì. (119.000 ∂) 3. ΔÚÈ·ÓÙ·Ê˘ÏÏ›‰Ë, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, 92 Ù.Ì.(142.000 ∂) 4. ÷Ù˙Ë·ÚÁ‡ÚË, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ÔÏ˘ÙÂϤ˜, 96 Ù.Ì.(200.000 ∂) 5. °È¿ÓÓË ¢‹ÌÔ˘, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, 81 Ù.Ì.(130.000 ∂) 6. ∫·Ú·˚ÛοÎË, 18ÂÙ›·˜, 120 Ù.Ì., ÔÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ (187.000 ∂) 7. ¡Â¿ÔÏË, 76 Ù.Ì., ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, (150.000 ∂) 8. ¡. πˆÓ›·, 79 Ù.Ì., (107.000 ∂) 9. ƒ. ºÂÚ·›Ô˘, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ˘ÂÚÔÏ˘ÙÂϤ˜, 73 Ù.Ì., (158.000) 10. ∞Á. ∞Ó¿ÚÁ˘ÚÔÈ, ∑·ÏfiÁÁÔ˘, 63 Ù.Ì., (76.000 ∂) 11. °¿ÙÛÈÔ˘, Ï‹Úˆ˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ, ÁˆÓÈ·Îfi 103 Ù.Ì.(130.000 ∂) 12. ∞Á. ∞Ó·ÚÁ‡ÚˆÓ, 5ÂÙ›·˜ , 80 Ù.Ì., (133.000 ∂) 13. ª·Û‰¤ÎË, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 80 Ù.Ì., (138.000 ∂) 14. ∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘, 25ÂÙ›·˜,·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ, 80 Ù.Ì., (75.000 ∂) 15. ¡. πˆÓ›·, μ·Û‰¤ÎÂÈÔ, 94 Ù.Ì., ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ-ÌÈÛıˆÌ¤ÓÔ, (130.000 ∂) 16. ƒÔÛÙfi‚, 35ÂÙ›·˜, 123 Ù.Ì., ÔÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ (123.000 ∂) 17. ¡. πˆÓ›·, 89 Ù.Ì.,3ÂÙ›·˜, (117.000 ∂) ¢. Δ∂™™∞ƒπ∞ 1. ¶ÂÚÈÔ¯‹ ªÂÙ·ÌfiÚʈÛ˘, 108 Ù.Ì. 10ÂÙ›·˜, (140.000 ∂) 2. μ‡ÚˆÓÔ˜, 107 Ù.Ì., Ì ÙÚÂȘ ÎÚ‚·ÙÔο̷Ú˜ (155.000 ∂) 3. ΔÚÈÎÔ‡Ë, 100 Ù.Ì. Ì 3 ÎÚ‚·ÙÔο̷Ú˜, (180.000 ∂) 4. ∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘, 114 Ù.Ì.30ÂÙ›·˜, (137.000 ∂) 5. ∞ÁÚÈ¿ Û ÓÂfi‰ÌËÙË ‰ÈÏÔηÙÔÈΛ· 114 Ù.Ì.(230.000 ∂) ¢. ƒ∂Δπƒ∂ 1. π¿ÛÔÓÔ˜ & ∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘, 100 Ù.Ì. Ì ÌÂÁ¿Ï· Ì·ÏÎfiÓÈ· & ı¤·, (115.000 ∂) 2. ª·È¿Ó‰ÚÔ˘, 108 Ù.Ì., ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, ‰È·ÌÂÚ¤˜, Ì ¿ÚÎÈÓÁÎ & ·Ôı‹ÎË Î·È ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·, (170.000 ∂) 3. ∫ˆÛÙ·ÓÙ¿ & ¢ÂÏËÁÈÒÚÁË, 140 Ù.Ì. (179.000) 4. ¡¤· πˆÓ›·, 115 Ù.Ì., ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ , ‰È·ÌÂÚ¤˜, Ì ¿ÚÎÈÓÁÎ Î·È ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·, (190.000 ∂) 5. ƒ. ºÂÚ·›Ô˘, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ˘ÂÚÔÏ˘ÙÂϤ˜, 133 Ù.Ì., (297.000) μπ§∂™ 1. ∞Ï˘Î¤˜, 534 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 248 Ù.Ì. 2. ∫¿Ùˆ §Â¯ÒÓÈ·, 390 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.500 Ù.Ì. ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ - °ƒ∞º∂π∞ 1. °ÎÏ·‚¿ÓË ∞Á. ¡ÈÎfiÏ·Ô˜, 60 Ù.Ì., ηٿÛÙËÌ· 2. ∞Ó·Ï‹„ˆ˜, 40 Ù.Ì., (120.000 ∂) ηٿÛÙËÌ· 3. ∫·ÚÙ¿ÏË & °·˙‹, 111 Ù.Ì., ÁÚ·ÊÂ›Ô (152.000 ∂) 4. ∂ıÓ. ∞ÓÙÈÛÙ¿Ûˆ˜ ηٿÛÙËÌ· 110 Ù.Ì. 5. ∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘, ÁÚ·ÊÂ›Ô 114 Ù.Ì.30ÂÙ›·˜, (137.000 ∂) 6. ∫∂¡Δƒπ∫√Δ∞Δ√ ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞ ÛÙËÓ ¶∞ƒ∞§π∞ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, 255 Ù.Ì.+ 255 Ù.Ì. ·Ù¿ÚÈ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂π™ 1. ∫·ÊÂÙ¤ÚÈ· ÛÙËÓ ·Ú·Ï›· 325 Ù.Ì., Ì Ï·Ù›· 500 Ù.Ì., ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË. 2. Fast Food ÛÙË ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜. 3. ∫·Ù¿ÛÙËÌ· ÒÏËÛ˘ ËÏÂÎÙÚÈÎÒÓ ÂȉÒÓ Ì Ôχ ÌÂÁ¿ÏÔ Ù˙›ÚÔ Î·È Î¤Ú‰Ë. 4. ∫ÔÛÌËÌ·ÙÔˆÏÂ›Ô ÛÙË ™˘Ú›‰Ë 40 Ù.Ì. 5. ∫·ÊÂÙ¤ÚÈ· ÛÙÔÓ ÕÓ·˘ÚÔ. 6. ∂ÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ ÛÙ· ¶·Ï·È¿. ªπ™£ø™∂π™ ∂¶∞°°∂§ª∞Δπ∫ø¡ Ãøƒø¡ 1. ∫ÂÓÙÚÈÎfiÙ·ÙÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· 150 Ù.Ì. ÈÛfiÁÂÈÔ, 70 Ù.Ì. ·Ù¿ÚÈ & 150 Ù.Ì. fiÚÔÊÔ˜ Û ı¤ÛË ÚÔ‚ÔÏ‹˜ 2. ΔÚÈÒÚÔÊÔ ÎÙ›ÚÈÔ ÛÙËÓ ∫·ÚÙ¿ÏË, 880 Ù.Ì. Û ı¤ÛË ÚÔ‚ÔÏ‹˜ ∞∫π¡∏Δ∞ μ√À¡√ & £∞§∞™™∞ 1. ΔÛ·Áηڿ‰·, ‰È·ÙËÚËÙ¤Ô ·Ú¯ÔÓÙÈÎfi 400 Ù.Ì., Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 8 ÛÙÚ (1.100.000 ∂) 2. ÃÔÚ¢Ùfi 144 Ù.Ì., Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 780 Ù.Ì. Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤· (320.000 ∂) 3. ª·ÎÚ˘Ó›ÙÛ·, ÂÍÔ¯È΋ ∫·ÙÔÈΛ· 165 Ù.Ì., Û Â›Â‰Ô ÔÈÎfiÂ‰Ô 480 Ù.Ì., Ì ÂÎÏËÎÙÈ΋ ı¤· (359.000 ∂) 4. ¶¿ÏÙÛË, ÂÍÔ¯È΋ ηÙÔÈΛ· 50 Ù.Ì. Û ÔÈ-

ÎfiÂ‰Ô 4.600 Ù.Ì.(55.000 ∂) 5. ∞Á. μÏ¿ÛÈÔ˜, ÔÈÎfiÂ‰Ô 8.700 Ù.Ì., (350.000 ∂) 6. ΔÛ·Áηڿ‰·, ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 4.000 Ù.Ì., (98.000 ∂) 7. ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿ ¶∞ƒ∞§π∞, ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 107 Ù.Ì.(180.000 ∂) 8. ª¿Ú·ıÔ˜, ÔÈÎfiÂ‰Ô 300 Ù.Ì.(75.000 ∂) 9. ∫ÔÚÒÈ ÔÈÎfiÂ‰Ô 7.050 Ù.Ì. ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈÔ 10. ÃÔÚ¢Ùfi, ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.000 Ù.Ì., ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈÔ (300.000 ∂) 11. ¡Ù·ÌÔ‡¯·ÚË, ÔÈÎfiÂ‰Ô 370 Ù.Ì., Ì ı¤·, ¿‰ÂÈ· ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹˜ & ·ÓÙÈÛÙËÚ›ÍÂȘ (219.000 ∂) 12. ¡Ù·ÌÔ‡¯·ÚË, Â›Â‰Ô ÔÈÎfiÂ‰Ô 300 Ù.Ì. Ì ı¤· (165.000 ∂) 13. ªÔ˘ÚÙÈ¿˜ ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.000 Ù.Ì. Ì ¿‰ÂÈ· ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹˜ (549.000 ∂) 14. ∫. §Â¯ÒÓÈ·, ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.800 Ù.Ì., ÁˆÓÈ·Îfi (220.000 ∂) 15. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿, ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 3.289 Ù.Ì. ÛÙË μÚ‡ÛË ∞‰¿Ì·ÈÓ·˜ (490.000 ∂) 16. ¡ÂÔ¯ÒÚÈ, ÔÈÎfiÂ‰Ô 3.184 Ù.Ì., (29.000 ∂) 17. ∞Á. §·˘Ú¤ÓÙÈÔ˜, ¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 180 Ù.Ì., Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 110 Ù.Ì.(180.000 ∂) 18. ∫¿Ùˆ °·Ù˙¤·, ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 6.956 Ù.Ì. Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤· (149.000 ∂) 19. ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜, ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.000 Ù.Ì., (98 .000 ∂) 20. ¶Ï·Ù·Ó›‰È·, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 63 Ù.Ì.(79.000 ∂) 21. §ÂÊfiηÛÙÚÔ ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 4.200 Ù.Ì., Ì ı¤· (105.000 ∂) 22. §ÂÊfiηÛÙÚÔ ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 10.000 Ù.Ì., Ì ı¤· & ȉȈÙÈ΋ ·Ú·Ï›· (390.000 ∂) 23. §ÂÊfiηÛÙÚÔ Â›Â‰Ô ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 6.242 Ù.Ì., Ì ı¤·, ȉȈÙÈ΋ ·Ú·Ï›· & ‰ÈÒÚÔÊË ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ 24. ∫¿Ùˆ §Â¯ÒÓÈ·, ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 3.420 Ù.Ì., (300.000 ∂) 25. ∞ÁÚÈ¿ ÔÈÎfiÂ‰Ô 340 Ù.Ì., (90.000 ∂) 26. ∫·Ï·Ì¿ÎÈ, ¤ÙÚÈÓË ÌÔÓÔηÙÔÈΛ·, 100 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 240 Ù.Ì., (80.000 ∂) 27. ∞ʤÙ˜ 2 ÔÈÎfi‰· (1.112 & 2.134)Ù.Ì.& 1 ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 4.440 Ù.Ì. Û ÙÈÌ‹ ¢ηÈÚ›·˜ 28. ΔÛ·Áηڿ‰·, Â›Â‰Ô ÔÈÎfiÂ‰Ô 4. 302 Ù.Ì., Ì ı¤·, ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ ∞Á. ¶·Ú·Û΢‹ 29. ΔÛ·Áηڿ‰· ÔÈÎfiÂ‰Ô 4.700 Ù.Ì., (160.000 ∂) 30. ΔÛ·Áηڿ‰·-ª˘ÏÔfiÙ·ÌÔ˜ ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 6.025 Ù.Ì., (190.000 ∂) 31. ¡ÂÔ¯ÒÚÈ , ¤ÙÚÈÓË ÌÔÓÔηÙÔÈΛ·, 190 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 228 Ù.Ì. (110.000 ∂) 32. ¡∏∂™, ÔÈÎfiÂ‰Ô 2.000 Ù.Ì. (170.000 ∂) 33. ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹ ªÂÏÈ¿Ó, ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 7.317 Ù.Ì. (30.000 ∂) 34. ¶Ï·Ù·ÓÈ¿˜, ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤· ÛÙÔÓ ∫·ÙËÁÈÒÚÁË, 13.000 Ù.Ì. (129.000 ∂) 35. ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹ ÔÈÎfiÂ‰Ô 800 Ù.Ì. (45.000 ∂) 36. ∞Á. §·˘Ú¤ÓÙÈÔ˜ ηÙÔÈΛ· 140 Ù.Ì.Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 350 Ù.Ì. (140.000 ∂) 37. ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿-¶ÂÏÂÁÎÚ›ÓÔ, ηÙÔÈΛ· 200 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 450 Ù.Ì. (349.000 ∂) 38. ÕÓˆ ∫·Ù˯ÒÚÈ, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 135 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 500 Ù.Ì. Ì ÌÔÓ·‰È΋ ı¤· (350. 000 ∂) 39. §ÂÊfiηÛÙÚÔ, ¤ÙÚÈÓÔ ‰ÈÒÚÔÊÔ 150 Ù.Ì., Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 600 Ù.Ì. (180.000 ∂) 40. √ÈÎfi‰· ÛÙËÓ ∫ÔÚÒË ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ 41. ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹, ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 14.500 Ù.Ì. (39.000 ∂) 42. §·‡ÎÔ˜, ¤ÙÚÈÓÔ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ È‰È·›ÙÂÚÔ˘ ‡ÊÔ˘˜ 205 Ù.Ì., Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.560 Ù.Ì. 43. ∫·Ó¿ÏÈ·, ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 20 ÛÙÚ. (55.000 ∂) 44. ¶ÙÂÏÂfi˜, 8 ÛÙÚ. Ì ı¤·, (98.000 ∂) 45. ∫. §Â¯ÒÓÈ·, ÌÔÓÔÎ/· 105 Ù.Ì.Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 160 Ù.Ì., (139.000 ∂) 46. ∫. §Â¯ÒÓÈ·, ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈ· ÌÔÓÔÎ/· 105 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.600 Ù.Ì., (179.000 ∂) 47. ÕÓˆ °·Ù˙¤·, ÔÈÎfiÂ‰Ô 10.000 Ù.Ì., ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡. ¶ˆÏÂ›Ù·È Î·È Û ÙÚ›· ÙÌ‹Ì·Ù· 48. ÃÚ˘Û‹ ∞ÎÙ‹, ÔÈÎfiÂ‰Ô 348 Ù.Ì., (55.000 ∂) 49. ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿, ηÙÔÈΛ· 175 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 850 Ù.Ì.(260.000 ∂) 50. ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹ ÔÈÎfiÂ‰Ô 928 Ù.Ì. Â› Ù˘ ÎÂÓÙÚÈ΋˜ Ô‰Ô‡, Û ı¤ÛË ÚÔ‚ÔÏ‹˜ (90.000 ∂) 51. ªËϛӷ, ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 14 ÛÙÚ, (45.000 ∂) 52. ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿, ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 3.100 Ù.Ì., Ì ı¤·, ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ (75.000 ∂) •∂¡ø¡∂™ - •∂¡√¢√Ã∂π∞ 1. ¶ÈӷοÙ˜, ˘ÚÁfiÛÈÙÔ-·Ú¯ÔÓÙÈÎfi 290 Ù.Ì. 2. ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿, ÌÈÎÚfi ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô 3. ¶Ï·Ù·ÓÈ¿˜ ÍÂÓÒÓ·˜ 120 Ù.Ì. (290.000 ∂) 4. ªËϛӷ ÍÂÓÒÓ·˜ 250 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.560 Ù.Ì., ȉȷ›ÙÂÚÔ˘ ‡ÊÔ˘˜ 5. ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹ ÍÂÓÒÓ·˜ 600 Ù.Ì. (230.000 ∂) 6. ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿ ÍÂÓÒÓ·˜ ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈÔ˜, (390.000 ∂) (945)

-----------------------------------RE/MAX ¢√ª∏ ™ÎÂÓ‰ÂÚ¿ÓË 2 & π¿ÛÔÓÔ˜ ΔËÏ. 24210 20008 À¶∂À£À¡∏ ™À¡∂ƒ°∞Δ∏™:

™∫√ÀƒΔ∏ ƒπ∞ ¶ø§√À¡Δ∞π ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞-∂¶∞°°∂§ª∞Δπ∫∂™ ™Δ∂°∂™ 1. ™˘Ú›‰Ë-°·˙‹, 1Ô˘ ÔÚ., 87 Ù.Ì. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™-ª∂∑√¡∂Δ∂™ 1. ÕÓˆ μfiÏÔ˜, 120 Ù.Ì., 335 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. 2. ∂ÈÛÎÔ‹, 120 Ù.Ì. 5ÂÙ›·˜, 3 ÂÈ., ı¤·, prk. 3. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿, 100 Ù.Ì., ÔÈÎfi. 180 Ù.Ì., ÏÔ˘Í, ÈÛ›Ó·, ı¤·. 4. ™Ù·ı¿, 185 Ù.Ì., ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹: πÛÔÁ. ηٿÛÙËÌ· 80 Ù.Ì., studio ËÌÈÒÚ., 27Ù.Ì., ‰È·Ì. 1Ô˘ ÔÚ., 78 Ù.Ì., ˘ÔÏ. ‰ÔÌ. 40 Ù.Ì. 5. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·, 66 Ù.Ì., 310 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi ÔÈÎfi‰Ô. 6. ÕÁ. ™Ù¤Ê·ÓÔ˜, 240 Ù.Ì., 600 Ù.Ì. ÔÈÎfi. ËÌÈÙÂϤ˜, ı¤·. √π∫√¶∂¢∞ 1. ÕÁ. ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ ¶‹ÏÈÔ, 2.500 Ù.Ì., ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘, ı¤·. 2. ™Ù·ÁÈ¿Ù˜, 2.400 Ù.Ì., ÂÓÙfi˜ Û¯., ·ÌÊÈı·ÙÚÈ΋ ı¤·. 3. ÃÈÏÈ·‰Ô‡, 278 Ù.Ì., ÁˆÓÈ·Îfi. (695)

-----------------------------------∫Δ∏ª∞Δ√ª∂™πΔπ∫∞ ™√§π¢∞∫∏™ ∂ıÓ. ∞ÓÙ›ÛÙ·Û˘ 296 ∞°ƒπ∞ ΔËÏ. 24280-92758 ÎÈÓ. 6947-998278

¶ø§∂πΔ∞π ÕÓˆ μfiÏÔ˜ - ¶ÚÔÊ. ∏Ï›·˜ ÔÈÎfiÂ‰Ô 380 Ù.Ì. Ì ʷÓÙ·ÛÙÈ΋ ı¤·.

μfiÏÔ˜, ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 70 Ù.Ì., 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜. μfiÏÔ˜, ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 60 Ù.Ì. Û 110 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. μfiÏÔ˜, ∫ÔÚ·‹, 26 Ù.Ì., 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, 25.000 ∂. μfiÏÔ˜, ∞Á. ™Ù¤Ê·ÓÔ˜ ÔÈÎfiÂ‰Ô 570 Ù.Ì., (41Á) 60.000 ∂. μfiÏÔ˜, ∞Á. ™Ù¤Ê·ÓÔ˜ ÔÈÎfiÂ‰Ô 590 Ù.Ì. (156Á) 70.000 ∂. μfiÏÔ˜, ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 50 Ù.Ì., 40.000 ∂. ¡. πˆÓ›·, πÎ¿ÚˆÓ ‰‡Ô ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· 30 Ù.Ì. ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜, ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜ ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.250 Ù.Ì. 100.000 ∂. ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ· - ∫Ô˘ÎÔ˘Ú¿‚·, ‰ÈÒÚÔÊË ·Ï·È¿ ÔÈΛ·. ∞ÁÚÈ¿ - ‰ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· Ì ËÌÈ˘fiÁÂÈÔ Û‡ÓÔÏÔ 400 Ù.Ì., Û 500 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. ∞ÁÚÈ¿ - ÔÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 80 Ù.Ì. ∞ÁÚÈ¿ - ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 75 Ù.Ì., Û 140 Ù.Ì., ÔÈÎfi‰Ô. ∞ÁÚÈ¿ - ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 70 Ù.Ì., Û 120 Ù.Ì., ÔÈÎfiÂ‰Ô ∞ÁÚÈ¿ - ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 50 Ù.Ì., ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ. ∞ÁÚÈ¿, ÁηÚÛÔÓȤڷ ΤÓÙÚÔ 37.000 ∂. ∞ÁÚÈ¿ - μ·Úο ‰ÈÒÚÔÊÔ Î·Ú·ÁÈ·› 200 Ù.Ì., Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 320 Ù.Ì. ∞ÁÚÈ¿ ™Ô˘ÙÚ·Ï› ·ÓÂÍ¿ÚÙ. ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜ 145, 155, 160, Î·È 200 Ù.Ì. ∞ÁÚÈ¿ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 120 Ù.Ì., Ì 80 Ù.Ì. ˘fiÁÂÈÔ Û 290 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ı¤·. ∞ÁÚÈ¿, ÎÙ‹Ì· 8 ÛÙÚ¤ÌÌ. ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ Ì ʷÓÙ·ÛÙÈ΋ ı¤·. ∞ÁÚÈ¿, ÎÙ‹Ì· 2 ÛÙÚ¤ÌÌ. ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ Ì ı¤· (12 ∞ÔÛÙfiÏÔ˘˜). ∞ÁÚÈ¿, ÎÙ‹Ì· 2,3 ÛÙÚ¤ÌÌ. ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ Ì ı¤· (μ·Úο). ∞ÁÚÈ¿, ÎÙ‹Ì· 5 ÛÙÚ¤ÌÌ, ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ+ÔÈΛ· 30 Ù.Ì. Ì ı¤· (‰ÚfiÌÔ˜ ¢Ú¿ÎÂÈ·˜). ∞ÁÚÈ¿ - §‡ÎÂÈÔ ÔÈÎfiÂ‰Ô 610 Ù.Ì. ∞ÁÚÈ¿, ÔÈÎfi‰· 320 Ù.Ì. Î·È 430 Ù.Ì. ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ (12 ∞ÔÛÙfiÏÔ˘˜). ∞ÁÚÈ¿, ÔÈÎfi‰· ·fi 350 ¤ˆ˜ 700 Ù.Ì. ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ. ∞ÁÚÈ¿, ÔÈÎfi‰· ·fi 200, 350, 400 Î·È 700 Ù.Ì. (∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜, ÂÚÈÔ¯‹ 4). ∫. §Â¯ÒÓÈ· - μÚԯȿ 4 ÛÙÚ¤ÌÌ. Ì ı¤·. ∫. §Â¯ÒÓÈ· ÔÈÎfiÂ‰Ô 848 Î·È 1.500 Ù.Ì. ΤÓÙÚÔ. ∫. §Â¯ÒÓÈ· ÎÙ‹Ì· 2.150 Ù.Ì. ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. ∫. ¡ÂÚ¿ ÔÈÎfiÂ‰Ô 450 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ∫. ¡ÂÚ¿ ÔÈÎfi‰· 1.288, 400 Î·È 500 Ù.Ì. ∫. ¡ÂÚ¿ ÎÙ‹Ì· 3 ÛÙÚÂÌÌ. ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. ∞. °·Ù˙¤· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 150 Ù.Ì.+˘fiÁÂÈÔ Û 380 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Î·È ¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 60 Ù.Ì. ∞. °·Ù˙¤· ·Ï·È¿ ÔÈΛ· 90 Ù.Ì. Û ÔÈÎfi. 500 Ù.Ì. ∫. °·Ù˙¤·, ÎÙ‹Ì· 3 ÛÙÚÂÌÌ. √ÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ Ì ʷÓÙ·ÛÙÈ΋ ı¤·. ¢Ú¿ÎÂÈ· ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 90 Ù.Ì., Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 610 Ù.Ì. ¶ÈӷοÙ˜ ‰ÈÒÚÔÊË ·Ï·È¿ ÔÈΛ· 180 Ù.Ì. Û 270 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹ - ‰ÈÒÚÔÊË ¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· Ì ·˘Ï‹. ∞ʤÙ˜, ‰ÈÒÚÔÊË ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË ÔÈΛ· 100 Ù.Ì. Û 350 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ı¤·. ÕÊËÛÔ˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÔÈΛ· 60 Ù.Ì. Û 500 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ʷÓÙ·ÛÙÈ΋ ı¤·. ÕÊËÛÔ˜, ¤ÙÚÈÓË Î·ÙÔÈΛ· 80 Ù.Ì. Ì ı¤·. ªËÏȤ˜, ¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 100 Ù.Ì. Ì ı¤·. ªËÏȤ˜, ÔÈÎfiÂ‰Ô 600 Ù.Ì., ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ Ì ı¤·. ªËÏȤ˜, ‰ÈÒÚ. ÔÈΛ· 236 Ù.Ì. Û ÔÈÎfi. 510 Ù.Ì. Ì ı¤·. ªËϛӷ, ‰ÈÒÚ. ÔÈΛ· Û ÔÈÎfi. 700 Ù.Ì. Ì ı¤·. ΔÛ·Áηڿ‰· - ∞Á. ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ ·Ï·È¿ ÔÈΛ· ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ. •Ô˘Ú›¯ÙÈ, ÔÈΛ· 100 Ù.Ì., Û 500 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ı¤·. §ÂÊfiηÛÙÚÔ ÎÙ‹Ì· 5.300 Ù.Ì., ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· Ì ı¤·. §ÂÊfiηÛÙÚÔ ı¤ÛË ƒ·˙‹ ÎÙ‹Ì· 16 ÛÙÚÂÌÌ. Ì ı¤·. μ˘˙›ÙÛ· - ÔÈÎfiÂ‰Ô 2 ÛÙÚ¤Ì. ΤÓÙÚÔ. ΔÚ›ÎÂÚÈ - ‰ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· (ηٿÏÏËÏË Î·È ÁÈ· Â·ÁÁ. ¯Ú‹ÛË). ™ÎfiÂÏÔ˜ - ™Î·‚¤ÓÙ˙Ô˘ ÎÙ‹Ì· 7 ÛÙÚ¤ÌÌ. ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ Ì ı¤·. ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂π™ μ˘˙›ÙÛ· - ·Ú·‰ÔÛÈ·Îfi˜ ÍÂÓÒÓ·˜ 7 ‰ˆÌ·Ù›ˆÓ Û 250 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. ΔÚ›ÎÂÚÈ - ‰ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π ∞ÁÚÈ¿ - ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 135 Ù.Ì. Û 300 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô (550∂). ∞ÁÚÈ¿ - ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· 70 Ù.Ì., 60 Ù.Ì., 53 Ù.Ì. Î·È 30 Ù.Ì. ¡. πˆÓ›·, ποڈÓ, ‰‡Ô ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· 30 Ù.Ì. ∂˘ÍÂÈÓÔ‡ÔÏË, ¡Ë˜ ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈ· ÔÈΛ· 140 Ù.Ì. Û 500 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. (947)

-----------------------------------™ET™IKA™ ¢HMHTPIO™ IMMOBILIENBURO KTHMATOME™ITIKE™ ™YNA§§A°E™ Iø§KOY 6 BO§O™ TH§.: 24210 37043 KINHTO: 6977 269693 FAX: 24210 28678

¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ 1. ¢‡Ô ÎÂÓÙÚÈΤ˜ ÁηÚÛÔÓȤÚ˜ ηÈÓÔ‡ÚÁȘ, 2Ô˘ & 3Ô˘ ÔÚ., 28 Î·È 26 Ù.Ì. 2. °Î·ÚÛÔÓȤڷ ™Ù·ı¿ 20 Ù.Ì. 20.000∂. 3. °Î·ÚÛÔÓȤڷ ƒÔ˙Ô‡ 25 Ù.Ì. 25.000∂. 4. °Î·ÚÛÔÓȤڷ ¶·Á·ÛÒÓ 34 Ù.Ì. ηÈÓ., 2Ô˜ ÔÚ. 5. ¢˘¿ÚÈ 60 Ù.Ì., 3Ô˜ ÔÚ., ÕÁ. ∫ˆÓ/ÓÔ˜, 68.000∂. 6. ¢˘¿ÚÈ 50 Ù.Ì., 5Ô˜ ÔÚ., ÎÂÓÙÚÈÎfi, ηÈÓ. 7. ¢˘¿ÚÈ 59 Ù.Ì., 3Ô˜ ÔÚ., ηÈÓ. ƒ. ºÂÚ·›Ô˘. 8. ¢˘¿ÚÈ 58 Ù.Ì., 2Ô˜ ÔÚ., ηÈÓ. ¡. πˆÓ›·. 9. ¢˘¿ÚÈ 45 Ù.Ì., 3Ô˜ ÔÚ., ηÈÓ., ª. ∞Û›·˜. 10. ¢˘¿ÚÈ 64 Ù.Ì., 1Ô˜ ÔÚ., ·ÏÈfi, ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË, 50.000∂. 11. ΔÚÈ¿ÚÈ 78 Ù.Ì., 1+2 ÔÚ., ηÈÓ. ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË. 12. ΔÚÈ¿ÚÈ 82 Ù.Ì., 4Ô˘ ÔÚ., ÎÂÓÙÚÈÎfi, ÌfiÓÔ 62.000∂. 13. ΔÚÈ¿ÚÈ 78 Ù.Ì., 3Ô˜ ÔÚ., ηÈÓ. ∞¯ÈÏϤˆ˜. 14. ΔÚÈ¿ÚÈ 90 Ù.Ì., 6Ô˜ ÔÚ., ηÈÓ. ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË. 15. ΔÚÈ¿ÚÈ 80 Ù.Ì., 4Ô˜ ÔÚ., ÎÂÓÙÚÈÎfi, 70.000∂. 16. ΔÚÈ¿ÚÈ 100 Ù.Ì., 3Ô˜ ÔÚ., ÁˆÓÈ·Îfi, ∂˘ÚÈ›‰Ë, ηÈÓ. 17. ΔÚÈ¿ÚÈ 78 Ù.Ì.-90 Ù.Ì. ηÈÓ., ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·. 18. ΔÂÛÛ¿ÚÈ 120 Ù.Ì., 5Ô˜ ÔÚ., ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË. 19. ªÂ˙ÔÓ¤Ù˜ ÛÙÔ ∫·Ú·Á¿Ù˜, ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿-

‰·, ÕÓˆ μfiÏÔ˜, ∞ÁÚÈ¿ Î·È ¡. πˆÓ›· ηÈÓÔ‡ÚÁȘ Û ÏÔÁÈΤ˜ ÙÈ̤˜. 20. ΔÔ¿ÏË, 77 Ù.Ì., 4Ô˜ ÔÚ., ÁÈ· ηÙÔÈΛ· ‹ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÛÙ¤ÁË. 21. °·ÏÏ›·˜ 100 Ù.Ì. 4Ô˜ ÔÚ., ηÈÓ. ÏÔ˘Í Î·Ù·Û΢‹˜. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™ 1. √ÁÏ 70 Ù.Ì. ·ÏÈ¿ Û 140 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. 2. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· 75 Ù.Ì. ·ÏÈ¿ Û 158 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. 3. °. ¢‹ÌÔ˘ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 230 Ù.Ì. ηÙÔÈ΋ÛÈÌË. 4. ÕÁ. ∞Ó¿ÚÁ˘ÚÔÈ 80 Ù.Ì. Û 177 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. 5. ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë 75 Ù.Ì. Û 250 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. √π∫√¶∂¢∞ 1. √ÁÏ 140 Ù.Ì. 110.000∂. 2. ∂ıÓ. ∞ÓÙÈÛÙ¿Ûˆ˜ 162 Ù.Ì. 190.000∂. 3. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· 158 Ù.Ì. 85.000∂. 4. ÕÁ. ∞Ó¿ÚÁ˘ÚÔÈ 177 Ù.Ì. 87.000∂. 5. ª·‚›ÏË 158 Ù.Ì. 90.000∂. 6. ∫·Ú·Á¿Ù˜ 300 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi. 7. ¡. πˆÓ›· 200 Ù.Ì. 90.000∂. 8. ™ˆÚfi˜ 615 Î·È 630 Ù.Ì. 9. ÕÓˆ μfiÏÔ˜ 760 Ù.Ì. ˘¤ÚÔ¯Ë ı¤·. 10. ÕÓ·˘ÚÔ˜ 117 Ù.Ì. 130.000∂. 11. ÕÓˆ μfiÏÔ˜ 2.400 Ù.Ì. 60.000∂. 12. ∫ÚÈı·ÚÈ¿-¶Ï¿Î˜ 170 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi, 67.000∂, Ì ı¤·, 170Ì. ·fi ÙÔ Î‡Ì·. 13. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· 270 Ù.Ì., ÁˆÓȷ΋, 110 ¯ÈÏ. ∂. ∂∫Δ√™ μ√§√À 1. ∞ʤÙ˜ 500 Ù.Ì. ı¤·, ¯Ù›˙ÂÈ 240 Ù.Ì., 35.000∂. 2. ªԇʷ 500 Ù.Ì. ÔÈÎÈÛÌfi˜, 40.000∂. 3. ∫¿Ï·ÌÔ˜ 1.300 Ù.Ì. 50Ì. ·fi ÙÔ Î‡Ì·. 4. ÕÊËÛÛÔ˜ 37 Ù.Ì. ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ·+·˘Ï‹, ˘¤ÚÔ¯Ë ı¤·. 5. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 350 Ù.Ì. ÔÈÎ. ËÌÈÙÂÏ‹˜ ÔÈΛ·. 6. ª·Ï¿ÎÈ ÂÏ·ÈÒÓ·˜ 4.600 Ù.Ì. ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. 7. ÿÓÈ· 350 Ù.Ì. ÁÈ· ÂÌÔÚÈ΋ ¯Ú‹ÛË. 8. ∫¿Ï·ÌÔ˜ Î·È ªËϛӷ ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯È· ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌ·, Û ÏÔÁÈΤ˜ ÙÈ̤˜. 9. ªËÏȤ˜ 1.200 Ù.Ì. ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡, Ì ı¤·. 10. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 4.300 Ù.Ì. Ì ˘¤ÚÔ¯Ë ı¤·, 80.000∂. 11. ªԇʷ 300 Ù.Ì. 100Ì. ·fi ı¿Ï·ÛÛ·, 50.000∂. 12. ÿÓÈ· ¶ËÏ›Ô˘ 27 ÛÙÚ. Û 2 ÎÔÌÌ¿ÙÈ· Ì ÓÂÚfi ‰ÈÎfi ÙÔ˘. 13. ∞ӷηÛÈ¿ 170 Ù.Ì. ÔÈÎ. ÔÈΛ· 55 Ù.Ì., 130.000∂. 14. §ÂÊfiηÛÙÚÔ 1.200 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡, ı¤·, 100Ì. ·fi ÙÔ Î‡Ì·. ∂¡√π∫π∞∑√¡Δ∞π 1. ÕÓ·˘ÚÔ˜ 92 Ù.Ì. ·Ú·ÏÈ·Îfi, 1Ô˜ ÔÚ., ı¤·. 2. ¢˘¿ÚÈ 54 Ù.Ì. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· 7ÂÙ›·˜. 3. °Î·ÚÛÔÓȤڷ 30 Ù.Ì. 1Ô˜ ÔÚ., ÏÔ˘Í, ÕÁ. ∞Ó¿ÚÁ˘ÚÔÈ. 4. ¢˘¿ÚÈ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ 50 Ù.Ì., 3Ô˜ ÔÚ., 280∂. 5. ÕÓˆ μfiÏÔ˜ 60 Ù.Ì. ÂÈψ̤ÓÔ ÏÔ˘Í 350∂. 6. ¶·Ú·ÏÈ·Îfi ÁÚ·ÊÂ›Ô 50 Ù.Ì., 1Ô˜ ÔÚ., 350∂. (949)

-----------------------------------∫Δ∏ª∞Δ√ª∂™πΔ∏™ Δƒ∞∫∞™ ™Δ∞£∏™ ∞ƒ°√¡∞ÀΔø¡ 32 ¶∞ƒ∞§π∞ - μ√§√™ 24210-22142 6937-775383

°∫∞ƒ™√¡π∂ƒ∂™ ¶ÏËÛ›ÔÓ ª·ÚÈÓfiÔ˘ÏÔ˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· 27 Ù.Ì. ÚÔÛfi„ˆ˜ 45.000 ∂. ¶Ú¿ÎÙÈÎÂÚ Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈ· 26 Ù.Ì. 36.000 ∂. ¶ÏËÛ›ÔÓ ∫‡ÚÔ˘ 25 Ù.Ì., ηÈÓÔ‡ÚÁÈ·, 5Ô˜ ÔÚ. 41.000 ∂. ∞Á. ¡ÈÎfiÏ·Ô˜ 22 Ù.Ì., ¢ÒÌ· 22.000 ∂. ∞Á. ¡ÈÎfiÏ·Ô˜ 39 Ù.Ì., 4Ô˜ ÔÚ. 45.000 ∂. ¶Ú¿ÎÙÈÎÂÚ 34 Ù.Ì., ÚÔÛfi„ˆ˜ 1Ô˜ ÔÚ. 32.000 ∂. ∫·ÛÛ·‚¤ÙË 30 Ù.Ì. ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· 1Ô˜ ÔÚ. ·Î¿Ï˘ÙÔ˘ 56.000 ∂. ¢À∞ƒπ∞ ∞Á. ∞Ó¿ÚÁ˘ÚÔÈ 50 Ù.Ì. 7ÂÙ›·˜ 65.000 ∂. °¿ÙÛÔ˘ 50 Ù.Ì. 2Ô˜ ÔÚ. 50.000 ∂. §. μ‡ÚˆÓÔ˜ 4Ô˜ ÔÚ. ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 51 Ù.Ì., 90.000 ∂. ∫·ÏÏÈı¤· ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 2Ô˜ ÔÚ. 56 Ù.Ì., 90.000 ∂. ÕÓ·˘ÚÔ˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 45 Ù.Ì., Ì P. 85.000 ∂. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· 50 Ù.Ì. 2Ô˜ ÔÚ., ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 75.000 ∂. π. Δ˙¿ÓÔ˘ 68 Ù.Ì., 3Ô˜ ÔÚ. ÁˆÓÈ·Îfi 68.000 ∂. μÔ˘ÙÛ¿ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ÈÛfiÁÂÈÔ Ôχ ηÏfi Ì ·˘Ï‹ Î·È Ú¿ÛÈÓÔ 57.000 ∂. ¡Â¿ÔÏË 54 Ù.Ì., Ì P. 3Ô˜ ÔÚ., 78.000 ∂. ¶ÏËÛ›ÔÓ ∫‡ÚÔ˘ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ÁˆÓÈ·Îfi 68 Ù.Ì., 1Ô˜ ÔÚ. (‰‡Ô ÎÚ‚/Ú˜) Ì ƒ., 106.000 ∂. ¡. πˆÓ›· ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 45 Ù.Ì., 65.000 ∂. ¡. πˆÓ›· 62 Ù.Ì. ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 3Ô˜ ÔÚ., 88.000 ∂. Δƒπ∞ƒπ∞ ¶ÏËÛ›ÔÓ ∫‡ÚÔ˘ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ÁˆÓÈ·Îfi 68 Ù.Ì. Ì ƒ., 106.000 ∂. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· 87 Ù.Ì., ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, Ù˙¿ÎÈ, ƒ., ·Ôı‹ÎË, 127.000 ∂. ∫Ú›ÙÛÎË 81 Ù.Ì., 1Ô˜, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ Ì ƒ. 120.000 ∂. ∫·Ô‰ÈÛÙÚ›Ô˘ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 3Ô˜ ÔÚ., 78 Ù.Ì., Ù˙¿ÎÈ, ƒ., ·Ôı‹ÎË 137.000 ∂. ¡. πˆÓ›· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· ηÈÓÔ‡ÚÁÈ·, 4Ô˜ Î·È 5Ô˜ ÔÚ. Ì ÏÂÔÓ¤ÎÙËÌ· Ì·ÏÎfiÓÈ 110 Ù.Ì., 113.000 ∂. ¡. πˆÓ›· ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 82 Ù.Ì, 3Ô˜ ÔÚ., ‰È·ÌÂÚ¤˜, Ù˙¿ÎÈ, ƒ., ·Ôı‹ÎË, 124.000 ∂. ¡. πˆÓ›· ÔÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· 4Ô˜ ÔÚ. Ôχ ηÏfi 86 Ù.Ì., ı¤·, 137.000 Â. ∫·Ó¿ÚË 88 Ù.Ì., ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 1Ô˜ ÔÚ., 158.000 Â. ∫‡ÚÔ˘ 94 Ù.Ì., 5Ô˜ ÔÚ. ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, Ù˙¿ÎÈ, ƒ+·Ôı., 159.000 ∂. Δ∂™™∞ƒπ∞ ™ÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 6Ô˜ ÔÚ., ÚÂÙÈÚ¤ 109 Ù.Ì., 250.000 ∂. ™ÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 4Ô˜ ÔÚ., 130 Ù.Ì., 273.000 ∂. ¶ÏËÛ›ÔÓ ª·ÚÈÓfiÔ˘ÏÔ˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, 5Ô˜ ÔÚ., 105,5 Ù.Ì., Ù˙¿ÎÈ, ƒ., ·Ôı., 211.000 ∂. ∞Á. ∞Ó¿ÚÁ˘ÚÔÈ 110 Ù.Ì., ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, 5Ô ÔÚ. °Ï¿‰ÛÙˆÓÔ˜ 107 Ù.Ì. ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, 4Ô˜, Ù˙¿ÎÈ, ƒ., ·Ôı., 192.000 ∂. ¡Â¿ÔÏË 110 Ù.Ì, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, Ù˙¿ÎÈ, ƒ., 158.000 ∂. ¡. πˆÓ›· ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 105 Ù.Ì., 6Ô˜ ÔÚ., Ù˙¿ÎÈ, ƒ., ·Ôı., 175.000 ∂. ∂¶∞°°∂§ª∞Δπ∫∂™ ™Δ∂°∂™ ¶Ï·Ù›· ∂Ï¢ıÂÚ›·˜ 61 Ù.Ì., ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ Ì ƒ., 120.000 ∂. ¶Ï·Ù›· ∂Ï¢ıÂÚ›·˜ ˘fi ·Ó¤ÁÂÚÛË 64, 71 Ù.Ì., 2.000 ÙÔ Ù.Ì. ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ °ˆÓÈ·Îfi 114 Ù.Ì. Ì 90 Ù.Ì., ·‡ÏÂÈÔ ¯ÒÚÔ 155.000 ∂. (§ÂÈÙÔ˘ÚÁ› ˆ˜ ηÊÂÙ¤ÚÈ· Ï‹Úˆ˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË, ÂÓÔ›ÎÈÔ 700 ∂.).

√π∫√¶∂¢∞ 130 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi ÏËÛ›ÔÓ μπ√™∫Àƒ, 32.000 ∂. 150 Ù.Ì. ÏËÛ›ÔÓ Ù¤ÓȘ ™.¢. 0,8, 52.000 ∂. 185 Ù.Ì. ÏËÛ›ÔÓ Ù¤ÓȘ ™.¢. 0,8 70.000 ∂. 420 Ù.Ì. ÃÈÏÈ·‰Ô‡ ¿Óˆ Ù˘ °.¢‹ÌÔ˘, ÁˆÓÈ·Îfi, ·Ó·ÙÔÏÈÎfi Ó¤Ô Û¯¤‰ÈÔ ™.¢. 0,8 220.000 ∂. ∫·Ú·Á¿Ù˜, ÁˆÓÈ·Îfi 473 Ù.Ì., 273.000 ∂. ƒ. ºÂÚ·›Ô˘ ÁˆÓÈ·Îfi 127 Ù.Ì., ™.¢. 2,4 ÏËÛ›ÔÓ ¯ÂÈÌ¿ÚÚÔ˘ ∞Ó·‡ÚÔ˘ 150.000 ∂. ª·ÎÚ˘Ó›ÙÛ˘ ÁˆÓÈ·Îfi 165 Ù.Ì. ™.¢. 2,1 140.000 ∂. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· 250 Ù.Ì., ‰È·ÌÂÚ¤˜ 160.000 ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ 580 Ù.Ì., Ì ÌÈÎÚ‹ ÔÈΛ· ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË 70 Ù.Ì. 260.000 ∂. ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË ÏËÛ›ÔÓ ∂ÚÌÔ‡ 300 Ù.Ì., 15 Ì. ÚfiÛÔ„Ë ™.¢. 2,7 480.000 ∂. ∞Ï˘Î¤˜ 250 Ù.Ì. ÏËÛ›ÔÓ ∫˘·Ó‹ ∞ÎÙ‹ ™.¢. 0,8 115.000 ∂. ∞Ï˘Î¤˜ ÏËÛ›ÔÓ ÎÏÈÓÈ΋˜ °¿ÙÔ˘ 240 Ù.Ì., ‰È·ÌÂÚ¤˜ 120.000 ∂. ∞Ï˘Î¤˜ 220 Ù.Ì., ÚÒÙÔ ÛÙÔ Î‡Ì·, 240.000 ∂. ∞ÁÚÈ¿-™Ô˘ÙÚ·Ï›, 280 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi ÏËÛ›ÔÓ £ˆÌ¿ ™.¢. 0,8, 135.000 ∂. ∞ÁÚÈ¿ ı¤ÛË μ·Úο 240 Ù.Ì., 67.000 ∂. ∞ÁÚÈ¿ ÏËÛ›ÔÓ Ì¿ÚÎÂÙ Lead 500 Ù.Ì., ™.¢. 0,7 100.000 ∂. ª·Ï¿ÎÈ 2.000 Ù.Ì., ÚÒÙÔ ÛÙÔ Î‡Ì· ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ ÎÙ›˙ÂÈ 1.000 Ù.Ì., 460.000 ‰›‰ÂÙ·È Î·È ·ÓÙÈ·ÚÔ¯‹. ª¿Ú·ıÔ˜ 20 Ì. ·fi ı¿Ï·ÛÛ· 319 Ù.Ì., 75.000 ∂. ª¿Ú·ıÔ˜ 50 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ· 329 Ù.Ì., 65.000 ∂. §·‡ÎÔ˜ 700 Ù.Ì., ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ 17.000 ∂. ¶Ï·Ù·ÓÈ¿˜ 4.200 Ù.Ì. Ì ı¤· 42.000 ∂. ªÂÙfi¯È 500 Ù.Ì., ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ Ì ı¤· ¶·Á·ÛËÙÈÎfi-ªËϛӷ 15.000 ∂. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™ - ª∂∑√¡∂Δ∂™ ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 160 Ù.Ì., Ì 60 Ù.Ì., ˘fiÁÂÈÔ Ì ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·. 220.000 ∂. ªÂ˙ÔÓ¤Ù· ∫. ¡ÂÚ¿ 70 Ù.Ì., 136.000 ∂. ªËϛӷ ¤ÙÚÈÓË ‰ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ·, Ì Ï·Ù¿ÓÈ· 110.000 ∂. ÃÈÏÈ·‰Ô‡ 75 Ù.Ì. Û 220 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Û ¿ÚÔ‰Ô 115.000 ∂ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂π™ ¶ˆÏÂ›Ù·È Âȯ›ÚËÛË ÙÛÈÔ˘Ú¿‰ÈÎÔ 25.000 ∂. (950)

-----------------------------------ª·ÁÓËÛ›· REAL ESTATE ¶∞ƒ∞™∫∂À∏ π. Δ™√À∫¡π¢∞ §ÒÚË 4 - 38221 - μfiÏÔ˜ Greece Tel/fax: 2421022009 ∫ÈÓ. 6932301850 6944882096 6932301850 e-mail: ultratsok@yahoo.gr

¶ø§∏™∂π™ ∞∫π¡∏Δø¡ √π∫√¶∂¢∞ 1. √ÈÎfiÂ‰Ô 220 Ù.Ì., ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë. 100.000 ∂ 2. Οικόπεδο 900 τ.μ. στις Ν. Παγασαί τιμή 100.000 Ε 3. √ÈÎfiÂ‰Ô 700Ù.Ì., ¡ËÛ› ΔÚ›ÎÂÚÈ. 95/000 ∂ 4. √ÈÎfiÂ‰Ô 1640 Ù.Ì., ªËϛӷ. 130.000 ∂ 5. √ÈÎfiÂ‰Ô 487 Ù.Ì., ∫ÈÛÛfi˜ (∞Ó. ¶‹ÏÈÔ). 38.000 ∂ 6. √ÈÎfiÂ‰Ô 235 Ù.Ì., ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·. 95.000 ∂ 7. √ÈÎfi‰· ·fi 300-350 Ù.Ì., μÂÏÂÛÙ›ÓÔ. 65.000 ∂ 8. √ÈÎfiÂ‰Ô 625 Ù.Ì., ∞Á. ™Ù¤Ê·ÓÔ˜, ™ˆÚfi˜. 90.000 ∂ 9. √ÈÎfiÂ‰Ô 757 Ù.Ì., ∫¿Ï·ÌÔ˜. 40.000 ∂ 10. √ÈÎfiÂ‰Ô 174 Ù.Ì., ¢Ú¿ÎÂÈ·. 25.000 ∂ 11. √ÈÎfiÂ‰Ô 1870 Ù.Ì., ªËÏȤ˜. 130.000 ∂ 12. √ÈÎfiÂ‰Ô ·ÓÔÚ·ÌÈÎfi 5.397 Ù.Ì., ∞Á. μÏ¿Û˘. 270.000 ∂ 13. √ÈÎfiÂ‰Ô 240 Ù.Ì., ∞ʤÙ˜. 25.000 ∂ 14. √ÈÎfiÂ‰Ô 418 Ù.Ì., μ˘˙›ÙÛ·. 60.000 ∂ 15. √ÈÎfiÂ‰Ô 2.000 Ù.Ì., ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿. 130.000 ∂ ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ 1. ΔÚÈ¿ÚÈ ÁˆÓÈ·Îfi ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ ¶·Á·ÛÒÓ 2Ô˜ ÔÚ. 75Ù.Ì. 80.000∂ 2. ¶ÂÓÙ¿ÚÈ,150Ù.Ì., 1Ô‡ ÔÚ., ‰È·ÌÂÚ¤˜, 12ÂÙ›·˜, ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË. 150.000 ∂ 3. ΔÚÈ¿ÚÈ, Ì ¿ÚÎÈÓÁÎ, ∫·Ô‰ÈÛÙÚ›Ô˘ 92 Ù.Ì. ∫∞π¡√Àƒ°π∂™ °∫∞ƒ™√¡π∂ƒ∂™ & ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ ™Δ√¡ ∫∞¡Δ∏ƒ∞°∞ ∞¶√ 2300 ∂/Ù.Ì. 1. 45 Ù.Ì., 2. 87 Ù.Ì., 3. 79 Ù.Ì., 4. 95 Ù.Ì., 5. 93 Ù.Ì., 6. 10 Ù.Ì. ∫∞Δ√π∫π∂™ - ∂•√Ãπ∫∂™ ∫∞Δ√π∫π∂™ 1. ¶·Ï·Èfi ·Ú¯ÔÓÙÈÎfi 260 Ù.Ì., ÔÈÎfiÂ‰Ô 400 Ù.Ì., §·‡ÎÔ˜. 95.000 ∂ 2. ¶·Ï·È¿ ¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ·, 160Ù.Ì., ÔÈÎfiÂ‰Ô 300 Ù.Ì., °Ï·Ê˘Ú·›. 70.000 ∂ 3. Διώροφη οικοδομή πέτρινη 164 τ.μ. στον Αγ. Γεώργιο Νηλείας με οικόπεδο 4.069 τ.μ. 4. πÛfiÁÂÈ· ηÙÔÈΛ·, 76 Ù.Ì., ÔÈÎfiÂ‰Ô 235 Ù.Ì., ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·. 95.000 ∂ 5. πÛfiÁÂÈ· ηÙÔÈΛ·, 75 Ù.Ì., ÔÈÎfiÂ‰Ô 132 Ù.Ì., ¡. πˆÓ›·. 95.000 ∂ 6. ¶·Ï·È¿ ¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 180Ù.Ì., ÔÈÎfiÂ‰Ô 300 Ù.Ì., ªËÏȤ˜. 150.000 ∂ 7. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 130 Ù.Ì. ÛÙÔ Î¿Ùˆ ∫·Ù˯ÒÚÈ Û ÔÈÎfi‰Ô. 200 Ù.Ì. ∂¶∞°°∂§ª∞Δπ∫√π Ãøƒ√π 1. μÈÔÙ¯ÓÈÎfi˜ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 235 Ù.Ì. Û 2280 Ù.Ì. ÂÚÈÔ¯‹ ∫Δ∂√. 2. ∫·Ù¿ÛÙËÌ· 22 Ù.Ì., ∫Ô˘Ù·Ú¤ÏÈ· ¿Óˆ ·fi ∞Ó·Ï‹„ˆ˜. 28.000 ∂ 3. ∫·Ù¿ÛÙËÌ· 168 Ù.Ì., ‰È·ÌÂÚ¤˜ ËÌÈ˘fiÁÂÈÔ, ∞. °·˙‹. 70.000 ∂ 4. ¢‡Ô ÁˆÓȷο 67Ù.Ì.& 65 Ù.Ì., Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 152 Ù.Ì., ¡. πˆÓ›·. 200.000 ∂ ∞°ƒ√Δ∂ª∞Ãπ∞ 1. ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ ·fi 4 ÛÙÚ. ¤ˆ˜ 66 ÛÙÚ. ÁÈ· ‚ÈÔÙ¯ÓÈ΋ Î·È Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÂÚÁ·Û›· ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ ∫Δ∂√ Ô‰fi˜ §·Ú›Û˘. 2. ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 4.050 Ù.Ì., ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ, ∞Á. §·˘Ú¤ÓÙÈÔ˜. 60.000 ∂ 3. ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 24.000 Ù.Ì., ªÂÁ. ªÔÓ·ÛÙ‹ÚÈ. 40.000 ∂ 4. Δ¤ÛÛÂÚ· ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯È· 33 ÛÙÚ. Û˘ÓÔÏÈο, ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜. 85.000 ∂ °π∞ ∫∞£∂ ∂¶∂¡¢ÀΔπ∫∏ ™∞™ ∞¡∞°∫∏ ∫∞π ∂¶π¶§∂√¡ ¶§∏ƒ√º√ƒπ∂™ ∂¶π∫√π¡ø¡∏™Δ∂ ª∞∑π ª∞™ £∞ Ã∞ƒ√Àª∂ ¡∞ ™∞™ ∂•À¶∏ƒ∂Δ∏™√Àª∂ (951)


ªπ∫ƒ∂™ ∞°°∂§π∂™

36

KYPIAKH 28 º∂μƒ√À∞ƒπ√À 2010

°-¢ Δ∑∞ªΔ∑∏™ ∫Δ∏ª∞Δ√ª∂™πΔ∏™ ™¶Àƒπ¢∏ 3 Δ∏§. 24210-25365 ∫π¡. 6974021304 www.tzamtzis.com EYKAIPIE™ 1. Καινούριο κατάστημα κεντρικό, γωνιακό, Ν. Δημητριάδα, 69 τ.μ., υπόγειο 56 τ.μ., ενοίκιο 650Ε, μόνο 120.000Ε 2. Κατάστημα 39 τ.μ., πατάρι 15, Μικρασιατών, αυτονομία, W.C. Μόνο 37.000Ε. 3. Ροζού - Μαγνήτων, ημυισόγειο διαμπερές κατάστημα, 113 τ.μ., φάτσα 12 μ., 59.000Ε. 4. Ν. Ιωνία, κέντρο(Σ.Δ. 2,1), οικόπεδο άνωθεν Μαιάνδρου 110 τ.μ., φάτσα, 10μ., αντί 59.000Ε. 5. Πλατεία Μεταμόρφωσης, 3άρι, 96 τ.μ., όροφος 2ος, γωνία, 89.000Ε. ¢IAMEPI™MATA KAINOYP°IA 1. Άναυρος, γωνιακά 100 4άρια, όροφος 4ος, τζάκι, parking (pilotis), αποθήκη (10 τ.μ.) αντί 205.000. 2. Αγ. Κων/νος (κάτω Πολυμέρη) 4άρι 134 τ.μ., parking, τζάκι, αποθήκη, οροφοδιαμέρισμα 2ου ορόφου 270.000Ε 3. 2άρι πλησίον Δικαστηρίων 60 τ.μ., όροφος 1ος, αποθήκη αντί 104.000 Ε και άνω Πολυμέρη 57 τ.μ., όροφος 1ος, αντί 102.000 Ε. 4. Κάτω Δικαστηρίων οροφοδιαμέρισμα 3ου ορόφου, 96 τ.μ., τζάκι, πάρκιν, 3 W.C., ανατολικό, 192.000Ε. 5. Άναυρος 2άρια 45 τ.μ., όροφος 1ος και ισόγειο (διαμπερές) 81.000Ε. 6. 2άρι, 1ου ορόφου, 80 τ.μ., διαμπερές και 4άρι, 3ου, 101 τ.μ., οροφοδιαμέρισμα (Ηλύσια) αντί 120.000 και 170.000Ε, πάρκιν, ΑΤ.ΦΑ. 7. Κάτωθι Νοσοκομείου οροφοδιαμερίσματα 1ου και 2ου ορόφου, 85 τ.μ., τζάκι, πάρκιν, αποθήκη, Α.Τ. Φ.Α., από 165.000Ε. 8. 3άρια με PARKING και αποθήκη α) Μαγνήτων 82 τ.μ., πλησίον Κανάρη, 1ος όροφος, 137.000Ε. β) Βύρωνος 89 τ.μ., όροφος 3ος, 150.000. γ) Μεταμόρφωση 85 τ.μ., όροφος 2ος, 133.000Ε. 9. Ζάχου (κάτω Αναλήψεως) 4άρι, 107 τ.μ., γωνιακό, αποθήκη, πάρκιν,180.000Ε. 10. Χιλιαδού (κέντρο) 4άρια, 110 και 114 τ.μ., 3ου ορόφου, τζάκι, 2 W.C., χωρίς φωταγωγό, από 1.650Ε 11. Κασσαβέτη (κέντρο) 30, 80 και 88 τ.μ., όροφος 1ος, προς 1.950 το τ.μ. ¢IAMEPI™MATA ¶A§AIA 1. 3άρι, 94 τ.μ., Μεταμορφώσεως Αλεξάνδρας, ανατολικ., 1ου ορόφου, Φ.Α. 95.000Ε. 2. 3άρι Περραιβού-Αλεξάνδρας, όροφος 4ος, 98 τ.μ., ανατολικό, φ.α., με 40 τ.μ. αποθήκη, 100.000Ε. 3. Πλησίον Βλαχάβα-Αλεξάνδρας οροφοδιαμέρισμα 2ου ορόφου, 135 τ.μ., ανατολικό, Φ.Α., 145.000Ε και 3άρι ανατολικό 112 τ.μ., αντί 120.000Ε. 4. Πλησίον Παν/μίου - Πάρκου με θέα, 4άρι 115 τ.μ., όροφος 3ος φ.α. 128.000 Ε. 5. Ν. Ιωνία (κέντρο) 3άρι, 75 τ.μ., 1ου ορόφου, ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ, διαμπερές, μόνο 63.000Ε. √π∫π∂™ 1. Χιλιαδού, ανακατασκευή, καλοριφέρ, τζάκι, A/C, 80 τ.μ., σε 128 τ.μ. οικόπεδο, 148.000Ε. 2. Μεζονέτες 70 έως 140 τ.μ. Ν. Δημητριάδα, Ν. Ιωνία, Αλυκές, Αγριά, Λεχώνια, Πλατανίδια, Κ. Νερά, Λεφόκαστρο. OIKO¶E¢A 1. Ν. Δημητριάδα (Θερμοπυλών-Φρίξου) ΣΔ 1,8, γωνία 118 τ.μ., παλιό σπίτι, 105.000. 2. Χιλιαδού (Ν. Σχέδιο) 390 τμ., σε 8,50 δρόμο άσφαλτο, 21 φάτσα, δίνεται και το μισό, όλο 225.000. 3. Νεάπολη έναντι πλατείας 464 τ.μ., φάτσα 20 μ., μόνο 140.000 Ε 4. Αλυκές, γωνιακό, άσφαλτος, 520 τ.μ., μόνο 135.000Ε. 5. Αλυκές οικόπεδο 394 τ.μ. μόνο 105.000 Ε. 6. Αιβαλιώτικα (Αλυκές) 329 τ.μ., έναντι πλατείας 125.000 Ε. 7. Σωρός, οικόπεδα γωνιακά ανεμπόδιστη θέα, θάλασσα, Βόλο 631 και 647 τ.μ. αντί 140.000Ε και 160.000Ε ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞-°ƒ∞º∂π∞ 1. Πλησίον Χατζηαργύρη-Γαζή 94 τ.μ., πατάρι 47 ενοίκιο, 670Ε, αντί 185.000. 2. Αθηνών κατάστημα 495 τ.μ., φάτσα 35μ., ενοίκιο 3.600Ε, αντί 900.000Ε. 3. Λαρίσης (κέντρο) 300 τ.μ., πατάρι 150 φάτσα 17μ., αντί 900.000 και 75 τ.μ., φάτσα 4,30 και τα δύο αντί 1.070.000 4. Ν. Ιωνία (κέντρο) 3 καταστήματα 118 τ.μ., οικόπεδο 137, τα 2 μισθωμένα 500Ε, με προοπτική ορόφου (Σ.Δ. 2,4) αντί 170.000Ε. EKTO™ BO§OY 1. Κάτω Λεχώνια (Κάτω Σχολείου) 2 στρεμ., αντί 200.000Ε. 2. Αλυκές 9 στρεμ., δίπλα στο δημ. δρόμο, 210.000Ε. 3. Πλατανίδια οικόπεδο 1.245 τ.μ., από θάλασσα 100μ., δρόμος, 140.000Ε. 4. Μπούφα, πλησίον θαλάσσης, 500 τ.μ. 5. Προφ. Ηλίας (Άνω Βόλου) 755 τ.μ., δημ. δρόμο, θέα, 150.000Ε και 1.100 τ.μ., φάτσα δημόσιο, 40 τ.μ., θέα, 190.000Ε. 6. Μεζονέτα 125 τ.μ., Πορταριά, κήπο 80 τ.μ., τζάκι, θέα, 195.000 Ε. και Μεζονέτα 261 τ.μ., με μπάρμπεκιου, θέα, 400 τ.μ., κήπο διαμορφωμένο, 3 Υ/Δ, 3 τζάκια, 5 W.C. 7. Ξενοδοχεία Μακρινίτσα - Χάνια, από 600.000Ε “TZAMTZH™” H E°°YH™H A¶O TO 1925 (952)

-----------------------------------BRUSALIS K. NERA International Estate Agency-Immobilien TËÏ.: (24230) 22795 - 22465, (24210) 35540 KÈÓ.: 697-3022534 ∂-mail: info@pelion-estate.gr www.pelion-estate.gr

¢IAMEPI™MATA 1. 3 ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜ 95 Ù.Ì. ¤Î·ÛÙÔ˜ Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 220 Ù.Ì. ¤Î·ÛÙÔ˜, ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ˜ 50 ̤ÙÚ· ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ· ÕÊËÛÛÔ˜ ∞ÌÔ‚fi.

2.¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 85 Ù.Ì. Ê¿ÙÛ· ı¿Ï·ÛÛ· ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿. 3. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 131 Ù.Ì. ÚÂÙÈÚ¤, ‰È·ÌÂÚ¤˜, 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, 15 ÂÙÒÓ, ∞ÓÙˆÓÔÔ‡ÏÔ˘-ƒ. ºÂÚ·›Ô˘. ª∂∑√¡∂Δ∂™ (∂˘Î·ÈÚ›·) ÙÚÈÒÚÔÊË ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 105 Ù.Ì. ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· (120.000∂) ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿. BI§E™-OIKIE™ 1.¢ÈÒÚÔÊË ¤ÙÚÈÓË ·Ú·‰ÔÛȷ΋ ÔÈΛ· 180 Ù.Ì., Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 500 Ù.Ì., Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·, ÕÓˆ °·Ù˙¤·. 3. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· ‰ÈÒÚÔÊË 250 Ù.Ì. 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 4 ÛÙÔ‡ÓÙÈÔ ÂÓÔ›ÎÈÔ 12.000 ∂ ÙËÓ ÛÂ˙fiÓ 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 125 Ù.Ì. ˘ÂÚ ÏÔ˘Í Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·, 100 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ÕÊËÛÛÔ˜. 4. ª·Á·˙› 70 Ù.Ì. ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ·Ú·Ï›· ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿. 5. •ÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô 280 Ù.Ì. ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈÔ 8 ‰ˆÌ·Ù›ˆÓ, ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿. 6. ¢ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 130 Ù.Ì. Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 6 ÛÙÚ. 200 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·, Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·, §ÂÊfiηÛÙÚÔ. 7. (∂˘Î·ÈÚ›·) ÔÈΛ· 125 Ù.Ì. Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 300 Ù.Ì. 120Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· (260.000∂) ¶Ï·Ù·Ó›‰È·. 8. (∂˘Î·ÈÚ›·) √ÈΛ· ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË 70 Ù.Ì. Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 1ÛÙÚ. ƒÈ˙fiÌ˘ÏÔ˜ (40.000∂) 9. √ÈΛ· 65 Ù.Ì. Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.300 Ù.Ì., 50 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ· ÕÊËÛÔ˜. 10.∂À∫∞πƒπ∞ 2 ¤ÙÚÈÓ˜ ÔÈ˘ ËÌÈÙÂÏ›˜ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 800 Ù.Ì. Ì ı¤· 90.000 ∂, ∞Á. μÏ¿ÛÈÔ˜. 11. ¢ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 185 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 250 Ù.Ì. ηÈÓÔ‡ÚÁÈ·, 100Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿. 12. ¢ÈÒÚÔÊË ¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 100 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 300 Ù.Ì., ÕÓˆ §Â¯ÒÓÈ·. 13. ¢ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 150 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 125 Ù.Ì. ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ· ¡. πˆÓ›·. OIKO¶E¢A 1.√ÈÎfiÂ‰Ô 2 ÛÙÚ. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ Ì ·Ï·È¿ ÎÙ›ÛÌ·Ù·, ∫¿Ùˆ °·Ù˙¤·. 2. √ÈÎfiÂ‰Ô 4 ÛÙÚ. ∞Á. μÏ¿ÛÈÔ˜. 3. √ÈÎfiÂ‰Ô 400 Ù.Ì. 100Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ‰›ÓÂÙ·È ·ÓÙÈ·ÚÔ¯‹, ÛÙ· ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿. 4. √ÈÎfiÂ‰Ô 300 Ù.Ì. Ì ı¤·, ÛÙËÓ ÕÊËÛÔ. 5. √ÈÎfiÂ‰Ô 1 ÛÙÚ. Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·, ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜ ¡ËÏ›·˜. 6. √ÈÎfiÂ‰Ô 4.700 Ù.Ì. ∫. §Â¯ÒÓÈ· 7. √ÈÎfiÂ‰Ô 3.300 Ù.Ì. ¿Óˆ ÛÙÔ Î‡Ì· ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ ∫ÔÚÒÈ. 8. √ÈÎfiÂ‰Ô 1 ÛÙÚ. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ ªËϛӷ. 9. √ÈÎfiÂ‰Ô 4 ÛÙÚ. Ì ı¤· 200Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿. 10. √ÈÎfiÂ‰Ô 2 ÛÙÚ. Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·, ªËÏȤ˜. 11. √ÈÎfiÂ‰Ô 2 ÛÙÚ. ¿Óˆ ÛÙÔ Î‡Ì· ÌÂٷ͇ ∫·ÏÒÓ ¡ÂÚÒÓ-∫ÔÚÒÈ. 12. √ÈÎfiÂ‰Ô 1.500 Ù.Ì., Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·, ÕÓˆ °·Ù˙¤·. 13. √ÈÎfiÂ‰Ô 4 ÛÙÚ. 200 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ· ÛÙËÓ ∫Ú˘„¿Ó· ∫. °·Ù˙¤·. 14. √ÈÎfiÂ‰Ô 4 ÛÙÚ. 100 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ· Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·, ÕÊËÛÛÔ 15. (∂˘Î·ÈÚ›·) ÔÈÎfiÂ‰Ô 2 ÛÙÚ. 45.000 ∂, ∞ÚÁ˘Ú¤Èη. 16. √ÈÎfiÂ‰Ô 500 Ù.Ì. Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤· ÛÙË μ˘˙›ÙÛ· 17. √ÈÎfi‰Ô