Page 1

ÛÙÔ

°›ÓÂÙÂ Û˘Ó‰ÚÔÌËÙ¤˜

internet

ÛÙË ∂Δ√™ 113√¡ ™∞μμ∞Δ√ 27 ¡√∂ªμƒπ√À 2010

www.e-thessalia.gr

K∞£∏ª∂ƒπ¡∏ ¶ƒøπ¡∏ Eº∏ª∂ƒπ¢∞ ∞¶√ Δ√ 1898 A¡. ∏§. 07.18 - ¢. 17.07’ ™∂§∏¡∏ 22 ∏ª∂ƒø¡

Aƒπ£ª√™ ºÀ§§√À 34.287 π·ÎÒ‚Ô˘ ÙÔ˘ ¶¤ÚÛÔ˘, ¡·ı·Ó·‹Ï ÔÛ›Ô˘

Tπª∏ ºÀ§§√À 1ú 40 ™∂§π¢∂™

800-11-35000

°È· ÔÈÎfi‰· ÂÚÈÔ¯ÒÓ fiÔ˘ ‰ÂÓ ÂÊ·ÚÌfi˙ÂÙ·È ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌÔ‡

∂¤ÎÙ·ÛË ·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈÎÒÓ ·ÍÈÒÓ ÛÙË ª·ÁÓËÛ›· ¢›ÌËÓË ·Ú¿Ù·ÛË Î·È Ó¤Â˜ ¢ÎÔϛ˜ ÏËڈ̋˜ ÁÈ· ËÌÈ˘·›ıÚÈÔ˘˜ ™·Ì·Ú¿˜ ηٿ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Î·È «Û˘ÌÌ·¯›·˜ ÚÔı‡ÌˆÓ» ™∫§∏ƒ∏ Â›ıÂÛË ÛÙËÓ Î˘‚¤ÚÓË-

ÛË Î·È ÛÙË “Û˘ÌÌ·¯›· ÙˆÓ ÚÔı‡ÌˆÓ”, Ô˘ ÛÙËÚ›˙Ô˘Ó ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋, ÂÍ·¤Ï˘ÛÂ Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¡¢ ∞ÓÙÒÓ˘ ™·Ì·Ú¿˜ ÌÈÏÒÓÙ·˜ ÛÙËÓ ∫ÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋ √Ì¿‰· ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜. ■ ÛÂÏ. 6

¢ËÌfiÛÈÔÈ ˘¿ÏÏËÏÔÈ Ì ‰ÈÏfi ÌÈÛıfi

■ ÛÂÏ. 11, 16

∂ÓÒ Ë ÎÚ›ÛË «·ÁηÏÈ¿˙ÂÈ» ¶ÔÚÙÔÁ·Ï›· Î·È πÛ·Ó›·

∞ÎÚÔ‚·Ù› Ë ∂.∂. ∂χıÂÚË ·ÁÔÚ¿ ·fi ÙË §ÈÛ·‚fiÓ· ¤ˆ˜ ÙÔ μÏ·‰È‚ÔÛÙfiÎ ÚÔÙ›ÓÂÈ Ô ¶Ô‡ÙÈÓ Î·È ÂÈÙ›ıÂÙ·È ÛÙÔ ‰ÔÏ¿ÚÈÔ - ∂ÈÊ˘Ï·ÎÙÈ΋ Ë ª¤ÚÎÂÏ ˘Ó¯Ҙ ÎÏÈÌ·ÎÔ‡ÌÂÓË ‚·›ÓÂÈ Ë ÎÚ›ÛË Ì ٷ ÎÚ·ÙÈο ¯Ú¤Ë ÛÙËÓ ∂˘Úˆ˙ÒÓË. Δ· “‚¤ÏË” Ô˘ ¤ÛÙÚ„·Ó ÔÈ ·ÁÔÚ¤˜ ¢ı¤ˆ˜ ÚÔ˜ ÙËÓ πÛ·Ó›·, Ô‰‹ÁËÛ·Ó ¯ı˜ ¶·Ú·Û΢‹ Û Ӥ· ‡„Ë-ÚÂÎfiÚ ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ ‰·ÓÂÈÛÌÔ‡ ÁÈ· ¯ÒÚ˜ Ù˘ ÂÚÈʤÚÂÈ·˜. √ πÛ·Ófi˜ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ˘Ô¯ÚÂÒıËΠӷ ‚ÁÂÈ Î·È Ó· ‰È·„‡ÛÂÈ, Ì ÙÔÓ ÈÔ Î·ÙËÁÔÚËÌ·ÙÈÎfi ÙÚfiÔ, Ù· ÛÂÓ¿ÚÈ· ÚÔÛÊ˘Á‹˜ Ù˘ πÛ·Ó›·˜ ÛÙÔ Ì˯·ÓÈÛÌfi ÛÙ‹ÚÈ͢. ∏ Ó¤· ·Ó·Ù·Ú·¯‹ ÚÔÎÏ‹ıËΠ·fi ‰ËÌÔÛ›Â˘Ì· ÙˆÓ ÁÂÚÌ·ÓÈÎÒÓ “Financial Times”, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ÔÔ›Ô ·ÍȈ̷ÙÔ‡¯ÔÈ ÛÙÔ μÂÚÔÏ›ÓÔ ÂÎÙÈÌÔ‡Ó fiÙÈ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ ·›ÙËÌ· Ù˘ ¶ÔÚÙÔÁ·Ï›·˜ ÁÈ· ‚Ô‹ıÂÈ· ı· ¤‚·˙ “ÊÚ¤ÓÔ” ÛÙȘ ÎÂÚ‰ÔÛÎÔÈΤ˜ ÂÈı¤ÛÂȘ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ Ù˘ ª·‰Ú›Ù˘. √È ∞ÌÂÚÈηÓÔ› ÂÎÙÈÌÔ‡Ó fiÙÈ Ë ∂˘ÚÒË ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Ù›ÔÙ ӷ

ÊÔ‚Ëı› Î·È ˆ˜ ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· ˘¿Ú¯ÂÈ ÌfiÓÔ Û ÌÂÌÔӈ̤Ó˜ ¯ÒÚ˜, ‰ËÏ·‰‹ ÙËÓ ¶ÔÚÙÔÁ·Ï›·, ÙËÓ πÚÏ·Ó‰›· Î·È ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. ¶ÈÛÙ‡ԢÓ, ·ÎfiÌË, ˆ˜ ·Ú¿ Ù· fiÛ· ϤÂÈ Ë ª¤ÚÎÂÏ, ÔÙ¤ ‰ÂÓ ı· ·Ê‹ÛÂÈ Î¿ÔÈ· ¯ÒÚ· ·‚Ô‹ıËÙË. Δ· ‚ϤÌÌ·Ù· ÙÒÚ· ÛÙÚ¤ÊÔÓÙ·È ÛÙËÓ ¤ÎÙ·ÎÙË ÙËωȿÛÎÂ„Ë ÙÔ˘ Eurogroup, ÙËÓ ∫˘Úȷ΋, ηıÒ˜ ÂÎÙÈÌ¿Ù·È fiÙÈ ı· ÏËÊıÔ‡Ó ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ·ÔÊ¿ÛÂȘ. ™ÙÔ ÌÂٷ͇, ˘¤Ú Ù˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·˜ ¯ÒÚÔ˘ ÂχıÂÚˆÓ Û˘Ó·ÏÏ·ÁÒÓ ÂÌÊ·Ó›ÛÙËÎÂ Ô ƒÒÛÔ˜ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ μÏ·ÓÙÈÌ›Ú ¶Ô‡ÙÈÓ, ηٷı¤ÙÔÓÙ·˜ ÚfiÙ·ÛË-·Î¤ÙÔ ÁÈ· ‚ÈÔÌ˯·Ó›·, ÂÓ¤ÚÁÂÈ·, ÂÌfiÚÈÔ, ¤Ú¢ӷ. ™ÎÂÙÈÎÈÛÌfi˜ ·fi ÙË ª¤ÚÎÂÏ, Ô˘ Û‹ÌÂÚ· ı· Û˘Ó·ÓÙËı› ÛÙÔ μÂÚÔÏ›ÓÔ Ì ÙÔÓ ÈÛ¯˘Úfi ¿ÓÙÚ· ÙÔ˘ ∫ÚÂÌÏ›ÓÔ˘. ■ ÛÂÏ. 29

«ªÔÚ·ÙfiÚÈÔ˘Ì» ÂÓfi˜ ¤ÙÔ˘˜ ˙‹ÙËÛÂ Ô °. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ÛÙÔ ¶∞™√∫ ■ ÛÂÏ. 7

∂¶π™Δƒ√º∏ ·ÌÔÈ‚ÒÓ Î·È ·Ô-

˙ËÌÈÒÛÂˆÓ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ·Ú·Ófï˜ ηٷ‚ÏËı› Û ‰ËÌÔÛ›Ô˘˜ ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘˜ ı· ˙ËÙ‹ÛÂÈ ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÂÓÂÚÁÔÔ›ËÛË Ù˘ ∂ÓÈ·›·˜ ∞Ú¯‹˜ ¶ÏËڈ̋˜ Ô˘ ·Ó¤‰ÂÈÍ -Û ÚÒÙË Ê¿ÛË- ÂÚÈÙÒÛÂȘ ˘·ÏÏ‹ÏˆÓ Ô˘ ¤·ÈÚÓ·Ó ‰ÈÏfi ÌÈÛıfi. ■ ÛÂÏ. 9

∞fi ÎÔ˘ÎÔ˘ÏÔÊfiÚÔ˘˜ Ì fiÏ· ÁÈ· ‰Â‡ÙÂÚË ÊÔÚ¿ Û 45 ̤Ú˜ ÛÙË ¡¤· ∞Á¯›·ÏÔ

∞fiÂÈÚ· ÏËÛÙ›·˜ ÛÙÔ ˘ÔηٿÛÙËÌ· Ù˘ ∞Δ∂ ™Δ√Ã√™ ÏËÛÙÒÓ, ÁÈ· ‰Â‡ÙÂÚË ÊÔÚ¿ ̤۷ Û ‰È¿ÛÙËÌ· 45 ËÌÂ-

ÚÒÓ, ¤ÁÈÓ ÙÔ ˘ÔηٿÛÙËÌ· Ù˘ ∞ÁÚÔÙÈ΋˜ ΔÚ¿Â˙·˜ ÛÙË ¡¤· ∞Á¯›·ÏÔ. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ‰Â‡ÙÂÚË ·fiÂÈÚ· ÏËÛÙ›·˜ ηıÒ˜ Î·È ·˘Ù‹ ÙË ÊÔÚ¿ Ë ¯ÚÔÓÔηı˘ÛÙ¤ÚËÛË Ô˘ ‰È·ı¤ÙÂÈ ÙÔ ¯ÚËÌ·ÙÔÎÈ‚ÒÙÈÔ Ù˘ ÙÚ¿Â˙·˜ ¤Î·Ó ÙÔ˘˜ Â›‰ÔÍÔ˘˜ ÏËÛÙ¤˜ Ó· ÙÔ ‚¿ÏÔ˘Ó ÛÙ· fi‰È·. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ‰‡Ô ¿ÓÙÚ˜, Ó·ڋ˜ ËÏÈΛ·˜, ÊÔÚÒÓÙ·˜ ÎÔ˘ÎԇϘ Ô˘ Î¿Ï˘Ù·Ó ÙÔ ÚfiÛˆfi ÙÔ˘˜ Î·È ÎÚ·ÙÒÓÙ·˜ fiÏ· ÂÈÛ¤‚·Ï·Ó ÛÙÔ ˘ÔηٿÛÙËÌ· ·ÈÊÓȉȿ˙ÔÓÙ·˜ ÙÔ˘˜ Ù¤ÛÛÂÚȘ ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘˜. √È ‰Ú¿ÛÙ˜ ÂÈÛ‹Ïı·Ó ÛÙËÓ ÙÚ¿Â˙· Û¿˙ÔÓÙ·˜ Ì ‚·ÚÈÔԇϷ ÙÔ Ù˙¿ÌÈ Ù˘ ΢ڛ·˜ ÂÈÛfi‰Ô˘. ª¤Û· Û ÂÏ¿¯ÈÛÙ· ÏÂÙ¿ fiÚÌËÛ·Ó ÛÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi Ù˘ ÙÚ¿Â˙·˜ Î·È Ì ·Ú·ÙÂٷ̤ӷ Ù· fiÏ· ηÙ¢ı‡ÓıËÎ·Ó ÛÙ· ÁÎÈÛ¤ ÙˆÓ ˘·ÏϋψÓ. √ ¤Ó·˜ ˙‹ÙËÛ ·fi ÙËÓ ˘¿ÏÏËÏÔ ÙÔ˘ Ù·Ì›Ԣ Ó· ·Ú·‰ÒÛÂÈ Ù· ¯Ú‹Ì·Ù·. ∏ ˘¿ÏÏËÏÔ˜ ÙÔ˘˜ › fiÙÈ Ù· ¯Ú‹Ì·Ù· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙÔ ¯ÚËÌ·ÙÔÎÈ‚ÒÙÈÔ Î·È ÙÔ˘˜ ÂÓË̤ڈÛ ˆ˜ ˘¿Ú¯ÂÈ ¯ÚÔÓÔηı˘ÛÙ¤ÚËÛË, ÔfiÙÂ, ÙÂÏÈο, ÊÔ‚Ô‡ÌÂÓÔÈ Ì‹ˆ˜ Û˘ÏÏËÊıÔ‡Ó ÂÁη٤ÏÂÈ„·Ó ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ¿ ÙÔ˘˜... ■ ÛÂÏ. 13

¶·Ú¤Ì‚·ÛË ∞¢∂¢À ÁÈ· ÂȉfiÌ·Ù· Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ˆÓ ¶∞ƒ∞™Δ∞™∏ ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›·˜

Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛÂ Ë ∂ÎÙÂÏÂÛÙÈ΋ ∂ÈÙÚÔ‹ Ù˘ ∞¢∂¢À ÁÈ· Ó· ÌËÓ ÂÚÈÎÔÔ‡Ó Ù· ÂȉfiÌ·Ù· Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ˆÓ ·fi ÙÔ ªÂÙÔ¯ÈÎfi ¶ÔÏÈÙÈÎÒÓ À·ÏϋψÓ.

■ ÛÂÏ. 9

™Ô‚·Úfi ·Ù‡¯ËÌ· ¯ı˜ ÙÔ Úˆ›, Â˘Ù˘¯Ò˜, ¯ˆÚ›˜ ı‡Ì·Ù·

√ £Âfi˜ ¤‚·Ï ÙÔ ¯¤ÚÈ ÙÔ˘... ∫˘ÎÏÔÊÔÚÈ·Îfi ¯¿Ô˜ ÂÈÎÚ¿ÙËÛ ÛÙËÓ ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË ™√μ∞ƒ√ ·Ù‡-

¯ËÌ·, Â˘Ù˘¯Ò˜, ¯ˆÚ›˜ ı‡Ì·Ù·, ¯ı˜ Ï›ÁÔ ÚÈÓ ÙȘ 11 ÙÔ Úˆ› ÛÙË Û˘Ì‚ÔÏ‹ ÙˆÓ Ô‰ÒÓ ∂ÚÌÔ‡ Ì ª·˘ÚÔÎÔÚ‰¿ÙÔ˘. §ÂˆÊÔÚÂ›Ô ÙÔ˘ ÀÂÚ·ÛÙÈÎÔ‡ ∫Δ∂§ ˘¤ÛÙË Í·ÊÓÈο ÛÔ‚·Ú‹ ‚Ï¿‚Ë Î·È ¤ÊÙ·Û Û “·fiÛÙ·ÛË ·Ó·ÓÔ‹˜” ·fi ‚ÈÙÚ›Ó· ηٷÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ Ì ¤ÈÏ· Î·È Â›‰Ë ‰È·ÎfiÛÌËÛ˘. ΔÔ ·Ù‡¯ËÌ· ÙÔ˘ ψÊÔÚ›Ԣ ÛÙËÓ Ô‰fi ª·˘ÚÔÎÔÚ‰¿ÙÔ˘ ÚÔοÏÂÛ ΢ÎÏÔÊÔÚÈ·Îfi ¯¿Ô˜ Î·È Ù· ·˘ÙÔΛÓËÙ· Ì ηÙ‡ı˘ÓÛË ·fi ÙÔÓ ÕÓ·˘ÚÔ ÚÔ˜ ÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ·ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ıËÎ·Ó ÛÙËÓ Ô‰fi ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË. ■ ÛÂÏ. 14

∂ÈÛ‹ÁËÛË ÛÙÔ ™Ù∂ ÁÈ· Ó· ÎÚÈı› ·ÓÙÈÛ˘ÓÙ·ÁÌ·ÙÈ΋ Ë ¤ÎÙ·ÎÙË ÂÈÛÊÔÚ¿

■ ÛÂÏ. 8

∞Ú¯›˙Ô˘Ó ÔÈ ÌÂٷٿÍÂȘ ˘·ÏÏ‹ÏˆÓ ÛÙÔ˘˜ ¢‹ÌÔ˘˜ ■ ÛÂÏ. 8 ∫fiÓÙÚ· ÁÈ· Ù· ·ÓÔȯٿ ηٷÛÙ‹Ì·Ù· ÛÙȘ 12/12

■ ÛÂÏ. 30

√Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μ.-∫·‚¿Ï· ·‡ÚÈÔ ÛÙÔ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎfi, ÙÔÓ ∂ıÓÈÎfi ºÈÏÈÈ¿‰·˜ ˘Ô‰¤¯ÂÙ·È Û‹ÌÂÚ· Ë ¡›ÎË ■ ÛÂÏ. 19, 21


2

◆ ∫∞£∂ ª∂ƒ∞ ¶∞¡Δ√À

◆◆

ΔÔ˘ μ∞°°∂§∏ ∫∞ƒ∞ª∞¡∏

karamanis@e-thessalia.gr

™∞μμ∞Δ√ 27 ¡√∂ªμƒπ√À 2010

¡›ÎÔ˜ ªÔ˘ÚÌÔ‡ÏÈ·˜

«¶Ú¤ÂÈ Ó· ‰Ôı› ·Ú¿Ù·ÛË ÁÈ· ÙËÓ ÂÚ·›ˆÛË»

A¶√æ∂π™ μÂÏÔ‡‰ˆ ª›ÚÌ· (ÌÈÎÚfi ¯ÚÔÓÈÎfi) ΔÔ˘ £∞¡∞™∏ £. ¡π∞ƒÃ√À

™˘ÁÁÓÒÌË ÁÈ· ÌÈ· ÂÏ¿¯ÈÛÙË “ÚÔÛˆÈ΋” ·Ú¤ÓıÂÛË ÛÙȘ ÂÈÊ˘ÏÏ›‰Â˜ ·˘Ù¤˜, fiˆ˜ ¤¯Ô˘Ó ÂÍÂÏȯı› Û’ ¤Ó· ÔÏÈÙÈÎÔÎÔÈÓˆÓÈÎfi Û¯fiÏÈÔ - Î·È Ôχ ÛˆÛÙ¿ ¿ÏψÛÙÂ. Œ¯Ô˘Ó ÂÚ¿ÛÂÈ ‰Âη٤ÛÛÂÚ· ·ÎÚÈ‚Ò˜ ¯ÚfiÓÈ·, Ô˘ ÌÈ· Ù˘¯·›· Û˘˙‹ÙËÛË Ì·˜ ¤ÊÂÚ ̿ÚÙ˘Ú˜ ÂÓfi˜ ηı·˘Ùfi ‰Ú·Ì·ÙÈÎÔ‡ ÂÚÈÛÙ·ÙÈÎÔ‡. √ ηı¤Ó·˜ ¿ÏψÛÙ ı· ‹ıÂÏ ӷ ÙÔ ÁÓˆÚ›ÛÂÈ, ·ÊÔ‡, ÎÈ ·Ó ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÏËÚÔÊÔÚËı› ‹ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ˙‹ÛÂÈ Î¿ÙÈ Û¯ÂÙÈÎfi, Û›ÁÔ˘Ú·, ·Ó ¤‚ÚÈÛΠÙÔÓ ÙÚfiÔ Ó· Û˘Ó‰˘¿ÛÂÈ Ì¤Û· ÙÔ˘ ÛÎfiÚȘ ÂÓÙ˘ÒÛÂȘ Ù˘ ˙ˆ‹˜ ÙÔ˘ ‹ Êfi‚Ô˘˜ ÎÈ ·ÁˆÓ›Â˜ ÙÔ˘, ÙÔ ‰Ú·Ì·ÙÈÎfi ·˘Ùfi ÂÚÈÛÙ·ÙÈÎfi ı· ηÙÔÈÎÔ¤‰Ú¢Â, ¤ÛÙˆ ·ÊËÚË̤ӷ, Û ÌÈ· ÁˆÓÈ¿ ÙÔ˘ Ì˘·ÏÔ‡ ÙÔ˘. ÕÓÔÈÍË ÙÔ˘ ’96 Î·È ÂÓÒ Ê‡Áˆ Ì ÌÈ· ‚·ı‡Ù·ÙË ·ı˘Ì›· ·fi ÙÔ “¶·›‰ˆÓ” , fiÔ˘ ÙÔ ÂÍ¿¯ÚÔÓÔ ÙfiÙ ‚·ÊÙÈÛÙ‹ÚÈ ÌÔ˘ Û˘Ó¤Ú¯ÂÙ·È ·fi ÌÈ· ‰ÂÈÓ‹ ‰ÔÎÈÌ·Û›·, Û˘ÁÁÂÓÈÎfi ÌÔ˘ ÚfiÛˆÔ ÌÔ˘ ÌÈÏ¿ÂÈ ÁÈ· ÌÈ· Á˘Ó·›Î·, ÁÂÈÙfiÓÈÛÛ¿ ÙÔ˘, ÚÈÓ ·fi ‰Âη¤ÓÙ ¯ÚfiÓÈ· ÛÙ· ™ÂfiÏÈ·. ∏ Á˘Ó·›Î· ·˘Ù‹ Ô˘Ï¿ÂÈ Ï·¯Â›· ÛÙËÓ ˘fiÁÂÈ· ‰È¿‚·ÛË Ù˘ √ÌfiÓÔÈ·˜, ηıÈṲ̂ÓË ÛÙÔ ÛηÌÓ¿ÎÈ Ù˘. ∫·Ó›˜ ‰ÂÓ ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ÁÓˆÚ›˙ÂÈ Ù›ÔÙ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÁÈ’ ·˘Ù‹Ó ·Ú¿ ÌfiÓÔ ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ ˆ˜ ̤ÓÂÈ ÛÙ· ™ÂfiÏÈ·, Û ÌÈ· ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· (ª¿¯Ë˜ π‚¿Ó 8), ÎÈ Ë ÈÙÛÈÚÈηڛ· Ù˘ ÁÂÈÙÔÓÈ¿˜ ÎÚÂÌ¿ÂÈ ÛÙËÓ fiÚÙ· Ù˘ ÚÔÊ˘Ï·ÎÙÈο Ô˘ Ù· ¤¯ÂÈ ÁÂÌ›ÛÂÈ Ì ÓÂÚfi. ΔÔ fiÓÔÌ¿ Ù˘ μÂÏÔ‡‰ˆ ª›ÚÌ·. ∞˘ÙÔÎÙÔÓ› ÌÈ· Ó‡¯Ù·, ÂÓÒ ÂÈÛÙÚ¤ÊÂÈ ·fi ÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ Ù˘, Ì ÔÓÙÈÎÔÊ¿ÚÌ·ÎÔ, ÎÈ Ë “ÈÛÙÔÚ›·” Ù˘ ÙÂÏÂÈÒÓÂÈ Â‰Ò. ?ÂÓ ı· ¤ÏÂÈ„Â Û›ÁÔ˘Ú· ÛÂ Î·Ó¤Ó·Ó ·fi ÙÔ˘˜ ÂÚ·ÛÙÈÎÔ‡˜ Ù˘ √ÌfiÓÔÈ·˜, ›Ù ›¯Â ·ÁÔÚ¿ÛÂÈ Ï·¯Â›· ·fi ÙËÓ ›‰È· ›Ù fi¯È. ?ÂÓ ı· ¤ÏÂÈ„Â ‚¤‚·È· Ô‡Ù ·fi ÙÔÓ Ú¿ÎÙÔÚ· ‹ ÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô Ô˘ Ù˘ ÚÔÌ‹ıÂ˘Â Ù· Ï·¯Â›· ÎÈ Â›Ó·È ·ÌÊ›‚ÔÏÔ ·Ó ı· ÛΤÊÙËΠηÓ›˜ ˆ˜ ÙÔ ÔÈËÙÈÎfiÙ·ÙÔ fiÓÔÌ¿ Ù˘ ÙËÓ ÚÔfiÚÈ˙ ÁÈ· ¤Ó· ̤ÏÏÔÓ Ô˘ ˆ˜ ηٿÏËÍ‹ ÙÔ˘ ‰ÂÓ ‰È·ÁÚ·ÊfiÙ·Ó Ô‡Ù ˆ˜ ˘Ô„›· ÙÔ ÔÓÙÈÎÔÊ¿ÚÌ·ÎÔ. ∞Ó·ÚˆÙÈ¤Ù·È fï˜ ηÓ›˜ ÁÈ·Ù› Ó· Â¤ÏÂÍ ÙÔ ÔÓÙÈÎÔÊ¿ÚÌ·ÎÔ ÎÈ ·Ó ÙËÓ ›‰È· ÙË Ï¤ÍË ÙËÓ Â›¯Â ·ÎÔ‡ÛÂÈ ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÂÓÒ ‹Ù·Ó ÌÈÎÚfi ÎÔÚÈÙÛ¿ÎÈ, Î·È ‰ÂÓ ı· ÌÔÚÔ‡Û Ì ٛÔÙ ·ÎfiÌË Ó· Ê·ÓÙ·ÛÙ› ˆ˜ Ë Ï¤ÍË ·˘Ù‹ ı· ·Ô‰ÂÈÎÓ˘fiÙ·Ó Ë Ï¤ÍË-ÎÏÂȉ› ÁÈ· ÙË ˙ˆ‹ Ù˘. ∂ÓÒ Ê‡Áˆ ·fi ÙÔ “¶·›‰ˆÓ”, ËÁ·›Óˆ ÛÙÔÓ ·Ï‹ÛÙÔ˘ ÌÓ‹Ì˘ ÙËÏÂÔÙÈÎfi ÛÙ·ıÌfi Seven à ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· Û˘˙ËÙ‹ÛÔ˘Ì Ì ÙË Ê›ÏË Δ¤· μ·ÛÈÏÂÈ¿‰Ë ÁÈ· ˙ËÙ‹Ì·Ù· Ù˘ Ù¤¯Ó˘ Î·È ÙÔ˘ ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡. ¶ÚÔ˜ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ۯ‰fiÓ Ù˘ ÂÎÔÌ‹˜ Î·È ÂÓÙÂÏÒ˜ ¿Û¯ÂÙ· Ì ÙÔ ÂÚȯfiÌÂÓfi Ù˘, ·ÎÔ‡ˆ ÙÔÓ Â·˘Ùfi ÌÔ˘ Ó· ϤÂÈ: “∞Ó, ΢ڛ· μ·ÛÈÏÂÈ¿‰Ë, Ë Ù¤¯ÓË Â›¯Â Ú·ÁÌ·ÙÈο οÔÈ· ÛËÌ·Û›· ÁÈ· ÙË ˙ˆ‹ ÎÈ ·Ó ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ÌÈ· ˘fiıÂÛË ÂÓÙÂÏÒ˜ Ï·ÛÙ‹, ‰ÂÓ ı· ¤ÚÂÂ Ô ™·›ÍËÚ, Ô §ÔÙÚ·ÌfiÓ, Ô ΔfiÌ·˜ ª·Ó, ÙfiÛ· ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ›, Ó· ·Ú·ÛÙ¤ÎÔÓÙ·È ÛÙË μÂÏÔ‡‰ˆ ª›ÚÌ· Î·È Ó· ÙËÓ ·¤ÙÚÂ·Ó Ó· ¿ÚÂÈ ÙÔ ÔÓÙÈÎÔÊ¿ÚÌ·ÎÔ;” ∏ ÂÎÔÌ‹ ÙÂÏÂÈÒÓÂÈ Î·Î‹Ó Î·ÎÒ˜, Â›Ó·È ·‰‡Ó·ÙÔÓ Ó· ·ÚıÚÒÛÔ˘Ì È· ϤÍË. ?˘Ô-ÙÚÂȘ ̤Ú˜ ÌÂÙ¿, Ë ·ÏËÛÌfiÓËÙË ÎÚÈÙÈÎfi˜ ÙˆÓ “¡∂ø¡” ª·Ú›· ¶··‰ÔÔ‡ÏÔ˘ ÁÚ¿ÊÂÈ ÌÈ· ÔÏfiÎÏËÚË ÛÂÏ›‰· ÛÙËÓ ÂÊËÌÂÚ›‰·, Ì ÙÔ fiÓÔÌ· Ù˘ μÂÏÔ‡‰ˆ˜ ª›ÚÌ· ÁÈ· Ù›ÙÏÔ. ∂ÓÒ Ì ÙËÓ πˆ¿ÓÓ· ∫·Ú˘ÛÙÈ¿ÓË Â›¯·Ì ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ÁÈ· Ì›· ‰ÂηÂÙ›· ۯ‰fiÓ ¤Ó·Ó ÚÔÛÎÔÈÎfi ¯·ÈÚÂÙÈÛÌfi, οı ÊÔÚ¿ Ô˘ Û˘Ó·ÓÙÈfiÌ·ÛÙ ӷ ÂÓÒÓÔ˘Ì ٷ ¯¤ÚÈ· Ì·˜ Î·È Ó· ϤÌ ÙÔ fiÓÔÌ· “μÂÏÔ‡‰ˆ ª›ÚÌ·” . ¢ÂÓ Â›Ó·È ÙfiÛÔ ·ÊÂÏ‹˜ ηÓ›˜ ÒÛÙ ӷ Ê·ÓÙ¿˙ÂÙ·È fiÙÈ ÌÔÚ› Ó· ·ÚËÁÔÚ‹ÛÂÈ ÔÔÈÔÓ‰‹ÔÙ ÌÂÙ¿ ÙÔÓ ı¿Ó·Ùfi ÙÔ˘. ∞Ï¿, Û·Ó ÌÈ· ·ÓfiËÙË ‚‚·ÈfiÙËÙ· ˆ˜ ˘¿Ú¯ÂÈ ·ÎfiÌË ÌÈ· ÌÔÚÊ‹ ‰ÈηÈÔÛ‡Ó˘ ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ, ÒÛÙÂ Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ Ó· ÌËÓ Í¯·ÛÙ› ηÓ›˜ ÔÏfiÙÂÏ·. ¶Ôχ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÁÈ· οÔÈÔÓ Ô˘ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Ô‡Ù ¤Ó·˜ ÁÈ· Ó· ÙÔÓ ı˘Ì¿Ù·È. ΔÂÏÈο, ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ ‹ ı· ¤ÚÂ ӷ ÌË ı˘ÌÔ‡ÓÙ·È ‹ Ó· ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó Î·È Ó· ı˘ÌÔ‡ÓÙ·È Ù· ‚·ÛÈο. ΔÔ ÙÚÈ·ÓÙ¿Ê˘ÏÏÔ Ô˘ ̇ÚÈÛÂ Ô Î·ı¤Ó·˜ Ó· ‹Ù·Ó ›‰ÈÔ Ì ÙÔ ÙÚÈ·ÓÙ¿Ê˘ÏÏÔ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Ì˘Ú›ÛÂÈ fiÏÔÈ ÔÈ ¿ÏÏÔÈ. ¡· ÌËÓ ·ÈÛı·ÓfiÙ·Ó Î·Ó›˜ Ù· ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ÙȘ ÂÈÎfiÓ˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ ˙‹ÛÂÈ Î·È ¤¯Ô˘Ó ·Ú·¯ˆı› ̤۷ ÙÔ˘, Ó· Â›Ó·È Ì ÙÔÓ ı¿Ó·Ùfi ÙÔ˘ Û·Ó Ó· ÌËÓ ˘‹ÚÍ·Ó. ΔÔ ÙÚÔÌÂÚfi ‰ÂÓ Â›Ó·È fiÙÈ Âı·›ÓÔ˘ÌÂ. ∂›Ó·È fiÙÈ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Ô‡Ù ¤Ó·˜ ÁÈ· Ó· ÙÔ˘ ÎÏËÚÔ‰ÔÙ‹ÛÂȘ ÙË ÌfiÓË Ú·ÁÌ·ÙÈο ÂÚÈÔ˘Û›· Ô˘ ÛÙÔȯ›˙ÂÈ Ë ·ÒÏÂÈ¿ Ù˘, ÙȘ ·Ó·ÌÓ‹ÛÂȘ ÛÔ˘. ∞fi “Δ∞ ¡∂∞”

ÎÓ¤ÂÈ ÌÂı·‡ÚÈÔ ¢Â˘Ù¤Ú· Ë ÚÔıÂÛÌ›· Ù˘ ÂÚ·›ˆÛ˘ ÁÈ· fiÛÔ˘˜ ˘fi¯ÚÂÔ˘˜ ¤Ï·‚·Ó ·¢ı›·˜ ÂȉÔÔ›ËÛË ·fi ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ. ¢ÈÔÚ›· ‰‡Ô ‚‰ÔÌ¿‰ˆÓ ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙Ô˘Ó ÔÈ ·ÓÙ›ÛÙÔȯÔÈ Ô˘ ÂȉÔÔÈ‹ıËÎ·Ó ·fi ÙȘ ·ÚÌfi‰È˜ ¢ËÌfiÛȘ √ÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ ÀËÚÂۛ˜. √È ÊÔÚÔÙ¯ÓÈÎÔ› ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘˜ ÂÓËÌÂÚÒÓÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ˘fi¯ÚÂÔ˘˜ fiÙÈ Ë ÂÚ·›ˆÛË Â›Ó·È ÚÔ·ÈÚÂÙÈ΋, ˆÛÙfiÛÔ Ì ÙË Ï‹ÍË Ù˘ ‰È·‰Èηۛ·˜ ı· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ó ¤ÏÂÁ¯ÔÈ ·fi ÎÏÈÌ¿ÎÈ· ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ. “¶Ú¤ÂÈ Ó· ‰Ôı› ·Ú¿Ù·ÛË ÁÈ· ÙËÓ ÂÚ·›ˆÛË” ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ºÔÚÔÙ¯ÓÈÎÒÓ ∂Ï¢ı¤ÚˆÓ ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÒÓ ¡ÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î. ¡›ÎÔ˜ ªÔ˘ÚÌÔ‡ÏÈ·˜.

O ∫∞πƒ√™

¶·Ú¿ ÙȘ ·ÓÙȉڿÛÂȘ ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙˆÓ ˘fi¯ÚˆÓ, Ù· ÛÙÔȯ›· ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ·Ô‰ÂÈÎÓ‡Ô˘Ó fiÙÈ Ë ‰È·‰Èηۛ· Ù˘ ÂÚ·›ˆÛ˘ Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È Ì ڢıÌÔ‡˜ ÈηÓÔÔÈËÙÈÎÔ‡˜. “ΔËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ¢Â˘Ù¤Ú· 29 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘” ÙÔÓ›˙ÂÈ Ô Î. ¡›ÎÔ˜ ªÔ˘ÚÌÔ‡ÏÈ·˜ “Ï‹ÁÂÈ Ë ÚÔıÂÛÌ›· Ù˘ ÂÚ·›ˆÛ˘ ÁÈ· fiÛÔ˘˜ ˘fi¯ÚÂÔ˘˜ ¤Ï·‚·Ó ÂȉÔÔ›ËÛË ·¢ı›·˜ ·fi ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ. √È ·ÓÙ›ÛÙÔȯÔÈ Ô˘ ¤Ï·‚·Ó ÂÎηı·ÚÈÛÙÈο Î·È ÂȉÔÔÈËÙ‹ÚÈ· Ù·¯˘‰ÚÔÌÈÎÒ˜ ·fi ÙȘ ·ÚÌfi‰È˜ ¢ËÌfiÛȘ √ÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ ÀËÚÂۛ˜ ¤¯Ô˘Ó ‰ÈÔÚ›· ‰‡Ô ‚‰ÔÌ¿‰ˆÓ ·fi ÙËÓ ËÌÂÚÔÌËÓ›· ¤Î‰ÔÛ˘ Ù˘ Û¯ÂÙÈ΋˜ ÂȉÔÔ›ËÛ˘, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· Ù·ÎÙÔÔÈËıÔ‡Ó Î·È Ó· Ú˘ıÌ›ÛÔ˘Ó ÙȘ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ ÙÔ˘˜. ∏ ‰È·‰Èηۛ· ÂÍÂÏ›ÛÛÂÙ·È ÔÌ·Ï¿, fiˆ˜ ÚÔ·ÙÂÈ Î·È ·fi Ù· ÛÙÔȯ›· ÙÔ˘ ·ÚÌfi‰ÈÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÛÙȘ 18 ÙÔ˘ ÙÚ¤¯ÔÓÙÔ˜ Ì‹Ó·, ‚¿ÛÂÈ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ Ë ÚÔۤϢÛË ÙˆÓ ˘fi¯ÚÂˆÓ ÂÚ·›ˆÛ˘ Â›Ó·È ·Ôχو˜ ÈηÓÔÔÈËÙÈ΋. ∂ÈϤÔÓ, ÔÈ ˘fi¯ÚÂÔÈ Ú¤ÂÈ Ó· ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó fiÙÈ Ë ÂÚ·›ˆÛË Â›Ó·È ÚÔ·ÈÚÂÙÈ΋ Î·È Û η̛· ÂÚ›ÙˆÛË ˘Ô¯ÚˆÙÈ΋. øÛÙfiÛÔ, Ô Î¿ı ˘fi¯ÚÂÔ˜ ÎÚ›ÓÂÈ ‚¿ÛÂÈ ¿ÓÙ· ÙÔ˘ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎÔ‡ ÙÔ˘ ·ÚÂÏıfiÓÙÔ˜ Î·È Ì¤ÏÏÔÓÙÔ˜ Î·È ·ÔÊ·Û›˙ÂÈ ·Ó¿ÏÔÁ· ÙÈ ı· Ú¿ÍÂÈ” ÛËÌÂÈÒÓÂÈ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ºÔÚÔÙ¯ÓÈÎÒÓ ∂Ï¢ı¤ÚˆÓ ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÒÓ ¡ÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜. ΔÔ Úfi‚ÏËÌ· ÛÙË ÊÂÙÈÓ‹ ‰È·‰Èηۛ· Â›Ó·È Î˘Ú›ˆ˜ Ô ¯ÚfiÓÔ˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ‰Â›¯ÓÂÈ Ó· ÌËÓ Â·ÚΛ. “¶Ú¤ÂÈ Ó· ‰Ôı› ·Ú¿Ù·ÛË ÁÈ· ÙËÓ ÂÚ·›ˆÛË. √È ‰ÈΤ˜ Ì·˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜

[∂§§∞¢∞]

·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó fiÙÈ ı· ˘¿ÚÍÂÈ Î·È ¿ÏÏË ·Ú¿Ù·ÛË ÁÈ· fiÛÔ˘˜ ˘fi¯ÚÂÔ˘˜ ¤Ï·‚·Ó ÂÎηı·ÚÈÛÙÈο ‹ ÂȉÔÔÈËÙ‹ÚÈ· ·fi ÙȘ ·ÚÌfi‰È˜ ¢ËÌfiÛȘ √ÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ ÀËÚÂۛ˜ ÌfiÏȘ ÚÈÓ ·fi Ì›· ‚‰ÔÌ¿‰·. √È ·ÚÌfi‰È˜ ¢ËÌfiÛȘ √ÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ ÀËÚÂۛ˜ Ì›· ÌfiÏȘ ‚‰ÔÌ¿‰· ÚÈÓ Âͤ‰ˆÛ·Ó ÌÂÚÈΤ˜ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ÂÎηı·ÚÈÛÙÈÎÒÓ Î·È ÂȉÔÔÈËÙËÚ›ˆÓ, ¤¯ÔÓÙ·˜ ÂÏ¿¯ÈÛÙ˜ Ë̤Ú˜ ÛÙË ‰È¿ıÂÛ‹ ÙÔ˘˜. ∂›Ó·È ‚¤‚·ÈÔ fiÙÈ Ô ¯ÚfiÓÔ˜ ‰ÂÓ Â·ÚΛ Î·È ‰ÂÓ ı· ÚÔÏ¿‚Ô˘Ó Ô‡Ù ÔÈ ¢ËÌfiÛȘ √ÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ ÀËÚÂۛ˜, ·ÏÏ¿ Ô‡ÙÂ Î·È ÔÈ ˘fi¯ÚÂÔÈ. ΔÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ Ì ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË Ù˘ ‰È·‰Èηۛ·˜ ı· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ ÙË ‰ÈÂÓ¤ÚÁÂÈ· ÂϤÁ¯ˆÓ. ΔÔ ÙÈ ı· Á›ÓÂÈ ÛÙËÓ ÔÚ›· ı· ÂÍ·ÚÙËı› ·fi ÙÔ ÙÈ ı· ‚Á¿ÏÔ˘Ó ÔÈ ¤ÏÂÁ¯ÔÈ. ¶Ú¤ÂÈ Ó· ÍÂηı·Ú›ÛÔ˘Ì ÁÈ· Ó· ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó Î·È ÔÈ ˘fi¯ÚÂÔÈ fiÙÈ, ηıÒ˜ Ë ÂÚ·›ˆÛË Â›Ó·È ÚÔ·ÈÚÂÙÈ΋ Î·È fi¯È ˘Ô¯ÚˆÙÈ΋, ‰ÂÓ ÚԂϤÂÙ·È Ë ÂÈ‚ÔÏ‹ ÚÔÛÙ›ÌˆÓ Î·È Î˘ÚÒÛÂˆÓ ÁÈ· fiÛÔ˘˜ ‰ÂÓ ı· οÓÔ˘Ó ÂÚ·›ˆÛË. øÛÙfiÛÔ, ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙÔ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎfi ·ÚÂÏıfiÓ ÙÔ˘ ηıÂÓfi˜, Â›Ó·È Ôχ Èı·Ófi Ó· ÚÔ·„Ô˘Ó ·fi ÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ÚfiÛÙÈÌ·, ·ÏÏ¿ Î·È ÚÔÛ·˘Í‹ÛÂȘ. ¶Ú¤ÂÈ, Â›Û˘, Ó· ˘ÔÁÚ·ÌÌÈÛÙ› fiÙÈ ··ÈÙÂ›Ù·È Ó· ‰Ôı› ·Ú¿Ù·ÛË, ‰ÈfiÙÈ ÏfiÁˆ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÎÚ›Û˘ Â›Ó·È ÔÏÏÔ› ÂΛÓÔÈ Ô˘ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· οÓÔ˘Ó ÂÚ·›ˆÛË, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ·. ∂›Ó·È ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi fiÙÈ ÔÈ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˜ ÂÚ·ÈÒÛÂȘ ›¯·Ó ‰È¿ÚÎÂÈ· ÂÓfi˜ ¯ÚfiÓÔ˘. ¢ÂÓ ÌÔÚ›, ÏÔÈfiÓ, ÙÒÚ· Ó· ÔÏÔÎÏËÚˆı› Ë ÂÚ·›ˆÛË Û ¤Ó· ÌfiÏȘ Ì‹Ó·” ηٷϋÁÂÈ Ô Î. ¡›ÎÔ˜ ªÔ˘ÚÌÔ‡ÏÈ·˜.

O ∫∞πƒ√™ [£∂™™∞§π∞] ¶H°H: E.ME.™. “AϤͷӉÚÔ˜ T·ÎÔ‡‰Ë˜”

°È· Û‹ÌÂÚ· ™¿‚‚·ÙÔ Ô Î·ÈÚfi˜ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È ÛÙË ‰˘ÙÈ΋, ÎÂÓÙÚÈ΋ ÙË ‚fiÚÂÈ· ¯ÒÚ· Î·È Ù· ÓËÛÈ¿ ÙÔ˘ ·Ó·ÙÔÏÈÎÔ‡ ∞ÈÁ·›Ô˘ ·Ú¯Èο Ì ‚ÚÔ¯¤˜ Î·È Î·Ù·ÈÁ›‰Â˜ ÔÈ Ôԛ˜ ÙȘ ÚˆÈÓ¤˜ ÒÚ˜ ÛÙ· ‚ÔÚÂÈÔ‰˘ÙÈο Î·È Ù· ‚ÔÚÂÈÔ·Ó·ÙÔÏÈο ı· Â›Ó·È ÙÔÈο ÈÛ¯˘Ú¤˜, ÁÚ‹ÁÔÚ· fï˜ Ù· Ê·ÈÓfiÌÂÓ· ı· ÂÍ·ÛıÂÓ‹ÛÔ˘Ó. ™ÙȘ ˘fiÏÔÈ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ Ì ·ÚÔ‰ÈΤ˜ ÓÂÊÒÛÂȘ. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ÛÙ· ‰˘ÙÈο ‰˘ÙÈÎÔ› ÓÔÙÈÔ‰˘ÙÈÎÔ› 3 Ì 5 ÌÔÊfiÚ. ™Ù· ·Ó·ÙÔÏÈο ·fi ÓfiÙȘ ‰È¢ı‡ÓÛÂȘ 6 Ì 7 Î·È ÛÙÔ ÎÂÓÙÚÈÎfi Î·È ‚fiÚÂÈÔ ÛÙÔ ∞ÈÁ·›Ô 8 Ì 9 ÌÔÊfiÚ Ì ÛÙ·‰È·Î‹ ÂÍ·Ûı¤ÓËÛË. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· ÛËÌÂÈÒÛÂÈ ¿ÓÔ‰Ô.

™ÙÔ ¡ÔÌfi Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ Ô Î·ÈÚfi˜ ı· Â›Ó·È Û¯Â‰fiÓ ·›ıÚÈÔ˜. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ÌÂÙ·‚ÏËÙÔ› ·ÛıÂÓ›˜ Î·È ÛÙÔ ∞ÈÁ·›Ô ̤ÙÚÈÔÈ. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· Î˘Ì·Óı› ·fi 6...17ÔC. ™ÙÔ μfiÏÔ 10...17ÔC. ™ÙÔ ¡ÔÌfi Ù˘ §¿ÚÈÛ·˜ ·Ó·Ì¤ÓÔÓÙ·È ·Ú·È¤˜ Û˘ÓÓÂÊȤ˜. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ÌÂÙ·‚ÏËÙÔ› ·ÛıÂÓ›˜ Î·È ÛÙÔ ∞ÈÁ·›Ô ̤ÙÚÈÔÈ. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· Î˘Ì·Óı› ·fi 4...16ÔC. ™ÙË §¿ÚÈÛ· 8...16ÔC. ™ÙÔ ¡ÔÌfi Ù˘ ∫·Ú‰›ÙÛ·˜ ·Ó·Ì¤ÓÔÓÙ·È ·ÚÔ‰ÈΤ˜ Û˘ÓÓÂÊȤ˜ Î·È Èı·ÓfiÓ Ó· ÛËÌÂȈıÔ‡Ó ÙÔÈΤ˜ ‚ÚÔ¯¤˜. £· ˘¿Ú¯Ô˘Ó fï˜ Î·È ‰È·ÛÙ‹Ì·Ù· ‚ÂÏÙȈ̤ӷ. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ÓfiÙÈÔÈ ·ÛıÂÓ›˜ ¤ˆ˜ ̤ÙÚÈÔÈ. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· Î˘Ì·Óı› ·fi 4...16ÔC. ™ÙËÓ ∫·Ú‰›ÙÛ· 8...16ÔC. ™ÙÔ ¡ÔÌfi ÙˆÓ ΔÚÈÎ¿ÏˆÓ ·Ó·Ì¤ÓÔÓÙ·È ·ÚÔ‰ÈΤ˜ Û˘ÓÓÂÊȤ˜ Î·È Èı·ÓfiÓ Ó· ÛËÌÂȈıÔ‡Ó ÙÔÈΤ˜ ‚ÚÔ¯¤˜. £· ˘¿Ú¯Ô˘Ó fï˜ Î·È ‰È·ÛÙ‹Ì·Ù· ‚ÂÏÙȈ̤ӷ. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ÓfiÙÈÔÈ ·ÛıÂÓ›˜ ¤ˆ˜ ̤ÙÚÈÔÈ. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· Î˘Ì·Óı› ·fi 3...15ÔC. ™Ù· ΔڛηϷ 7...15ÔC.

K¿ı Úˆ› ÛÙÔ Û›ÙÈ ‹ ÛÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô ÛÔ˘ °›ÓÂ Û˘Ó‰ÚÔÌËÙ‹˜ Ù˘ ñ TËÏ. 8 0 0 - 1 1 - 3 5 0 0 0


™Ù¿ÛÂȘ, Û˘ÛÙ¿ÛÂȘ, ÂÓÛÙ¿ÛÂȘ

3

™∞μμ∞Δ√ 27 ¡√∂ªμƒπ√À 2010

Δ›ÙÏÔÈ Ù¤ÏÔ˘˜ ™Â Û˘ÁÎÈÓËÛȷο ÊÔÚÙÈṲ̂ÓÔ Îϛ̷ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠÙËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË ¢Â˘Ù¤Ú· Ë ÙÂÏÂ˘Ù·›· Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜. √ ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ Î. μ·Û. ∫ÔÓÙÔÚ›˙Ô˜ ¤‰ˆÛÂ Û˘Á¯·ÚËÙ‹ÚÈ· Î·È Â˘¯‹ıËΠ“ηÏfi ÎÔ˘Ú¿ÁÈÔ” Û fiÏÔ˘˜ fiÛÔÈ ÂÍÂϤÁËÛ·Ó ÛÙȘ ÚfiÛÊ·Ù˜ ·˘ÙÔ‰ÈÔÈÎËÙÈΤ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜ ÛÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ μfiÏÔ˘ Î·È ÛÙ· ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· ΔÔÈο Ù˘ ÂÎÏÔÁÈ΋˜ ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, Ô Î. ∫ÔÓÙÔÚ›˙Ô˜, Ê·ÓÂÚ¿ Û˘ÁÎÈÓË̤ÓÔ˜, ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛ fiÙÈ “ÛÙÔ Ó¤Ô ¢ËÌÔÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ μfiÏÔ˘ ··ÈÙÂ›Ù·È Ó· ηٷ‚¿ÏÏÔ˘Ì ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˜ ÚÔÛ¿ıÂȘ ·fi fi,ÙÈ Â›¯·ÌÂ Û˘ÓËı›ÛÂÈ. ∂Ì›˜ ÛÙÔ ¢‹ÌÔ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜ Û˘ÓÂÚÁ·ÛًηÌ ¿„ÔÁ·, ÏÂÈÔ„ËÊ›· Î·È ÌÂÈÔ„ËÊ›·” . ∏ ·Ï‹ıÂÈ· Â›Ó·È fiÙÈ ÔÈ ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ ÎfiÓÙÚ˜ ‰ÂÓ ¤ÏÂÈ„·Ó ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÙÂÙÚ·ÂÙ›·˜, ·ÏÏ¿ ›ıÈÛÙ·È ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ó· ̤ÓÔ˘Ó ˆ˜ ·Ó¿ÌÓËÛË ÌfiÓÔ Ù· ¢¯¿ÚÈÛÙ·.

◊ Î·È Ì ÙÔ˘˜ ‰˘Ô, ‹ Ì ηӤӷÓ;

“ª¤ÙˆÔ” Ì ÙËÓ Î. ∑¤ÙÙ· ª·ÎÚ‹ ¿ÓÔÈÍÂ Ë ¡√¢∂ Ù˘ ¡.¢ Ë ÔÔ›· ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙÈÛÂ Û˘Ó‰ڛ·ÛË ·ÔÙ›ÌËÛ˘ ÂÎÏÔÁÈÎÔ‡ ·ÔÙÂϤÛÌ·ÙÔ˜ ¯ˆÚ›˜ Ó· Û˘ÓÂÓÓÔËı› Ì·˙› Ù˘ ÁÈ· ÙËÓ ËÌÂÚÔÌËÓ›· ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹˜ Ù˘ Û‡Û΄˘. “º·ÓÙ·˙fiÌÔ˘Ó fiÙÈ ÂÊfiÛÔÓ Á›ÓÂÙ·È ·ÔÙ›ÌËÛË ÂÎÏÔÁÈÎÔ‡ ·ÔÙÂϤÛÌ·ÙÔ˜ ı· ΢ÚÈ·Ú¯Ô‡Û ÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ‹ÙÙ·˜ ÛÙÔÓ 6Ô ‰‹ÌÔ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Î·È ı· ¤ÚÂ ӷ Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯ˆ” , ʤÚÂÙ·È Ó· › ÛÙÔÓ Úfi‰ÚÔ Î. ∫ÔÏ˘Ó‰Ú›ÓË Ë Î. ª·ÎÚ‹, ÂÓÒ ·¤ÛÙÂÈÏÂ Î·È ÂÈÛÙÔÏ‹ Û ·˘ÛÙËÚfi ‡ÊÔ˜ ÛÙËÓ ÔÔ›· ÂͤÊÚ·˙ ÙË ‰˘Û·Ú¤ÛÎÂÈ¿ Ù˘. ∏ Î. ª·ÎÚ‹ ¯ı˜ Ô˘ ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›ÛÙËÎÂ Ë Û‡Û΄Ë, ·Ô˘Û›·˙ Û Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi Ù·Í›‰È Î·È Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ Ù˘ ÂÎÙÈÌÔ‡Û·Ó fiÙÈ Ë ¡√¢∂ ‰ÂÓ ÂÈı˘ÌÔ‡Û ÙËÓ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Ù˘ ÁÈ· Ó· ÛÎÂ¿ÛÂÈ Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· οو ·fi ÙÔ “¯·Ï›” , ¯ˆÚ›˜ Ó· ÂÈˆıÔ‡Ó ÔÏÏ¿ÔÏÏ¿ ÁÈ· ÙËÓ ‹ÙÙ·. ªÔÚ› Ó· Â›Ó·È ¤ÙÛÈ. ªÔÚ› ‚‚·›ˆ˜ Ë ¡√¢∂ ª·ÁÓËÛ›·˜ Ó· ÌËÓ Û˘˙ËÙÔ‡Û ÁÈ· ÙËÓ ‹ÙÙ· ÛÙÔÓ μfiÏÔ, ·ÏÏ¿ ÁÈ· ÙÔ ˆ˜ ¯¿ıËÎÂ Ë ∞ı‹Ó·, Ë £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË ‹ ÁÈ· ˆ˜ ¤¯·Û ¤Ó·˜ ¢Ú¿ÎÔ˜ ÛÙËÓ ¶ÂÏÔfiÓÓËÛÔ. √fiÙ ÏÔÁÈο Ë Î. ª·ÎÚ‹ ‰ÂÓ ı· ›¯Â Ó· ÂÈ ÛÔ˘‰·›· Ú¿ÁÌ·Ù· ÁÈ’ ·˘Ùfi Î·È Ë Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Ù˘ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ·Ó·Áη›·.

√ ¶·‡ÏÔ˜ ª·Úο΢ ÌÔÚ› Ó· ÚÔÛ¯ÒÚËÛ ÛÙÔÓ §∞.√™ Ôχ ÚfiÛÊ·Ù·, ÚÈÓ Î·Ó¤Ó· ¯ÚfiÓÔ ‰ËÏ·‰‹, ÌÔÚ› Ó· Â›Ó·È ‹‰Ë ÛËÌ·ÓÙÈÎfi Û٤ϯԘ ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ Î·È ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ÙÔ˘ ÓÔÌÔ‡, ·ÏÏ¿ Â›Ó·È Â›Û˘ ·ÓıÚÒÈÓÔ Ó· ÌËÓ Í¯ӿ Î·È ÙÔÓ ÔÏÈÙÈÎfi ¯ÒÚÔ ·’ fiÔ˘ ÍÂΛÓËÛÂ Î·È Â›¯Â ÔÏÏ¿ ¯ÚfiÓÈ· ‰È·‰ÚÔÌ‹˜. Ãı˜ ÏÔÈfiÓ, ÛÙËÓ ÌÂÛËÌÂÚÈ·Ó‹ ÂÓËÌÂÚˆÙÈ΋ ÂÎÔÌ‹ ÙÔ˘ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˘ ™ˆÙ‹ÚË ¶Ôχ˙Ô˘ ÛÙËÓ TRT, ÚˆÙ‹ıËΠÁÈ· ÙÔ ‰˘ÛÌÂÓ¤˜ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ù˘ ¡¤·˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ ÛÙȘ ÚfiÛÊ·Ù˜ ÂÎÏÔÁ¤˜ Ù˘ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ Û˘ÓÔÏÈο ÛÙÔ ÓÔÌfi ª·ÁÓËÛ›·˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙÔ ‰‹ÌÔ μfiÏÔ˘ ȉȷÈÙ¤Úˆ˜, fiÔ˘ Ô Ó˘Ó ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜, ›¯Â ıËÙ›· ˆ˜ ‰ËÌÔÙÈÎfi˜ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ Î·È ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜, ˘fi ÙÔÓ ∫˘ÚÈ¿ÎÔ ª‹ÙÚÔ˘. ™ÙÔÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô, ‰ÂÓ ¯·Ú›ÛÙËÎÂ Ô ¶·‡ÏÔ˜ ª·Úο΢, ·ÊÔ‡ › fiÙÈ “·Ó Ô ∫˘ÚÈ¿ÎÔ˜ ‹Ù·Ó Ì·˙› Ì ÙË ∑¤ÙÙ·, Ë ¡¤· ¢ËÌÔÎÚ·Ù›· ı· ›¯Â ÎÂÚ‰›ÛÂÈ ÙÔ ‰‹ÌÔ μfiÏÔ˘” . ∂›Â Î·È Î¿ÙÈ ·ÎfiÌË fï˜: “¢ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ¯ÚÂÒÓÂȘ ÙËÓ ·ÒÏÂÈ· Ù˘ ‰ËÌÔÙÈ΋˜ ·Ú¯‹˜ ÙÔ 2006 ÛÙÔÓ ∫·ԇϷ Î·È ÙË ª·ÎÚ‹ Î·È ÙÔÓ ÌÂÓ ÚÒÙÔ Ó· ÙÔÓ... Û˘Á¯ˆÚ›˜ Î·È Ó· ÙÔÓ ¤¯ÂȘ Ì·˙› ÛÔ˘, fi¯È fï˜ Î·È ÙË ‰Â‡ÙÂÚË...” ™ˆÛÙfi ·ÎÔ‡ÁÂÙ·È ÎÈ ·˘Ùfi...

∞fi ÙÔ Ó˘Ó ‰‹Ì·Ú¯Ô Î. μ·Û. ∫ÔÓÙÔÚ›˙Ô Î·È ÙÔÓ Â›Û˘ Ó˘Ó ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô Î. °È¿Ó. °ÎÔ˘ÓÙ¤ÏÈ·, ηıÒ˜ Î·È ·fi ÙÔ˘˜ ÚÔ¤‰ÚÔ˘˜ ÙˆÓ ÙÂÛÛ¿ÚˆÓ ¯ˆÚÈÒÓ ı· ÂÎÚÔÛˆÂ›Ù·È ·fi ÙËÓ ÚÒÙË ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ¤ÙÔ˘˜ Ë Â˘Ú‡ÙÂÚË ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜ ÛÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ μfiÏÔ˘. √È ‰˘Ô ÙÔ˘˜ ·Ó·ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó fiÙÈ ¤ÊÙ·Û ϤÔÓ Ë ÒÚ· Ù˘ ÌÂÁ¿Ï˘ ¢ı‡Ó˘, ηıÒ˜ ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ·˘ÍË̤Ó˜ ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ˜ ÛÙÔ Ó¤Ô, ‰ÈÂ˘Ú˘Ì¤ÓÔ ¢‹ÌÔ. √È ‰ËÌfiÙ˜ ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘˜ ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ó ·fi ÙÔ˘˜ ÂÎÚÔÛÒÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ Ó¤Ô ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘ Ó· ÂÚÁ·ÛÙÔ‡Ó ÛÎÏËÚ¿ ÁÈ· ÙÔÓ ÙfiÔ ÙÔ˘˜ Î·È ·Ó·ÏfiÁˆ˜ ı· ÎÚ›ÓÔ˘Ó.

¡ÔÌÈÌfiÙËÙ· ™ÙÔ ÛÊÚ¿ÁÈÛÌ· ηٷÛÙËÌ¿ÙˆÓ ˘ÁÂÈÔÓÔÌÈÎÔ‡ ÂӉȷʤÚÔÓÙÔ˜ ÚÔ¯ˆÚ› Ë ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ™ÎÈ¿ıÔ˘, ηÙfiÈÓ ÌËÓ˘Ù‹ÚÈˆÓ ·Ó·ÊÔÚÒÓ Ô˘ ˘Ô‚¿ÏÏÂÈ Ë ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙË Û˘ÓËıÈṲ̂ÓË ‰È·‰Èηۛ·, fiÙ·Ó ·fi ÙË ‰ÈÂÓ¤ÚÁÂÈ· ÂϤÁ¯ˆÓ ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜ ‰È·ÈÛÙÒÓÔÓÙ·È ·Ú·‚¿ÛÂȘ, fiˆ˜ Â›Ó·È ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ Ë ¤ÏÏÂÈ„Ë ·‰ÂÈÒÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜. øÛÙfiÛÔ, ·ÚÎÂÙÔ› ÛÙÔ ÓËÛ› Û¯ÂÙ›˙Ô˘Ó ÙÔ ÛÊÚ¿ÁÈÛÌ· Ì ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙˆÓ ÚfiÛÊ·ÙˆÓ ·˘ÙÔ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÒÓ ÂÎÏÔÁÒÓ, Ì ÙÔÓ Â·ÓÂÎÏÂÁ¤ÓÙ· ‰‹Ì·Ú¯Ô ™ÎÈ¿ıÔ˘ Î. ¡›Î. ¶ÏˆÌ·Ú›ÙË Ó· ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ fiÙÈ ¤ÏÂÁ¯ÔÈ Á›ÓÔÓÙ·È Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ηٷÛÙË̷ٿگ˜ Î·È fi¯È ÌfiÓÔ Û fiÛÔ˘˜ ‰ÂÓ ÙÔÓ Ù›ÌËÛ·Ó Ì ÙËÓ „‹ÊÔ ÙÔ˘˜. £¤ÛË Â›Û˘ Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∞Ú¯‹˜ Â›Ó·È fiÙÈ ÙËÚÂ›Ù·È Ë ÓÔÌÈÌfiÙËÙ·, ¯ˆÚ›˜ ÙËÓ ·Ú·ÌÈÎÚ‹ ¤ÛÙˆ ÂÍ·›ÚÂÛË. ™Â οı ÂÚ›ÙˆÛË, ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙˆÓ ·˘ÙÔ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÒÓ ÂÎÏÔÁÒÓ ÛÙË ™ÎÈ¿ıÔ, ·ÚfiÛÌÂÓÔ ÂӉ¯Ô̤ӈ˜ ÁÈ· ÔÏÏÔ‡˜, Û˘˙ËÙÂ›Ù·È ·ÎfiÌË ÛÙÔ ÓËÛ›. øÛÙfiÛÔ, Ô Ï·fi˜ ·ÔÊ¿ÛÈÛÂ Î·È Ë ÂÙ˘ÌËÁÔÚ›· ÙÔ˘ Â›Ó·È ·Ó ÌË ÙÈ ¿ÏÏÔ Û‚·ÛÙ‹. μ.∫.

TÔ˘ ∫ÒÛÙ· °È·ÓӷΛ‰Ë

√ Δ‡Ô˜ Û ÎÚ›ÛË ª¤Û· ÛÙÔÓ ›‰ÈÔ Ì‹Ó· ‰‡Ô ÂÊËÌÂÚ›‰Â˜ ·Ó¤ÛÙÂÈÏ·Ó ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘˜. ΔÔ Û¯ÔÈÓ› ÛÙÔ ÂÚ›ÙÂÚÔ ı· ·Ó·Û¿ÓÂÈ, ÔÈ Ì·ÙȤ˜ ÙˆÓ ÂÚ·ÛÙÈÎÒÓ ı· ʇÁÔ˘Ó ÈÔ ÁÚ‹ÁÔÚ· Û ¿ÏÏË Î·Ù‡ı˘ÓÛË. ∂ÓÙ¿ÍÂÈ, ÙÔ “μ‹Ì·” Î·È Ë “∞ÔÁÂ˘Ì·ÙÈÓ‹” Â›Ó·È ‰‡Ô ÂÓÙÂÏÒ˜ ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ Ô˘ ÂÏ¿¯ÈÛÙË Û¯¤ÛË ¤¯Ô˘Ó Ë Ì›· Ì ÙËÓ ¿ÏÏË. ∏ “∞ÔÁÂ˘Ì·ÙÈÓ‹” ·Ó¤ÛÙÂÈÏ ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ù˘ ·ÎÔÏÔ˘ıÒÓÙ·˜ ÙËÓ Ô‰fi Ù˘ ÙÒ¯Â˘Û˘,Â͈ıÒÓÙ·˜ ÛÙËÓ ·ÓÂÚÁ›· ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙÔ˘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ Ù˘. ™ÙÔ “μ‹Ì·” ·ÓÂÛÙ¿ÏË Ë ËÌÂÚ‹ÛÈ· ¤Î‰ÔÛË, ·Ú·Ì¤ÓÂÈ Û ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ë Â‡ÚˆÛÙË Î˘ÚȷοÙÈÎË, ˘¿Ú¯Ô˘Ó ˘Ô‰Ô̤˜ ÁÈ· ÂÏÈÁÌÔ‡˜. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· ÛÙÔ ™∫∞´ ÂÁ›ÚÂÙ·È ı¤Ì· Ì›ˆÛ˘ ·Ô‰Ô¯ÒÓ ÙÔ˘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡. ŸÔÈÔ˜ ‰ÂÈ ÙÔÓ ¯ÒÚÔ ·fi „ËÏ¿ ı· ‰ÂÈ ·ÓÙÔ‡ ÙȘ ÂÛٛ˜ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ. √ ¯¿ÚÙ˘ ÙˆÓ Ì¤ÛˆÓ ÂÓË̤ڈÛ˘ ÛËÌ·‰Â‡ÂÙ·È ·fi ¤ÏÎË Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› Ë ÎÚ›ÛË, ·ÏÏ¿ Î·È Ë ¤Ï¢ÛË ÙˆÓ Ó¤ˆÓ ηÈÚÒÓ. ∫·È fi¯È, ‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È ¿ÓÙ· ÂÚ› “ÊÔ‡Ûη˜” Ô˘ ÛοÂÈ Î·›ÁÔÓÙ·˜ Ì ‡Ô fiÛÔ˘˜ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Á‡Úˆ. ™‹ÌÂÚ· ·ÎfiÌ· Î·È ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Ì ÈÛ¯˘Ú‹ ÎÂʷϷȷ΋ ‚¿ÛË Î·È ·ÍÈfiÏÔÁ· ÂÓËÌÂÚˆÙÈο ÚÔ˚fiÓÙ·, ÎÏ˘‰ˆÓ›˙ÔÓÙ·È. √È ¿ÓıÚˆÔÈ ‰ÂÓ ÏËÚÒÓÔ˘Ó ϤÔÓ ÁÈ· οÙÈ Ô˘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ‚ÚÔ˘Ó ‰ˆÚ¿Ó, ¤ÛÙˆ Î·È ·Ó ‰È·Ù›ıÂÙ·È Û ¯·ÌËÏfiÙÂÚË ÔÈfiÙËÙ·. ¶Èı·Ófiٷٷ ÛÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ Ó· ¤¯Ô˘Ó Î·È ¿ÏÈ ÙË ‰È¿ıÂÛË Ó· ÏËÚÒÛÔ˘Ó-fiÏÔÈ fiÛÔÈ ÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È ÛÙËÓ ÂÓË̤ڈÛË ·˘Ùfi „¿¯ÓÔ˘Ó, ÙÔ ÕÁÈÔ ¢ÈÛÎÔfiÙËÚÔ Ô˘ ı· ͷӷʤÚÂÈ ¯Ú‹Ì·Ù· ÛÙ· ÏÔÁÈÛÙ‹ÚÈ·. ™ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Ù· ·›ÙÈ· Ù˘ ÎÚ›Û˘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·Ó·˙ËÙËıÔ‡Ó Î·È ·ÏÏÔ‡, fiˆ˜ ÛÙËÓ Î¿Ì„Ë ÛÙË ‰È·ÊËÌÈÛÙÈ΋ ‰·¿ÓË. º˘ÛÈο ¢ı‡ÓÂÙ·È Î·È ‰ÈfiÁΈÛË ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ˘ Ì ÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô Â˘Î·ÈÚÈ·ÎÒÓ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÒÓ Ô˘ Â͢ËÚ¤ÙËÛ·Ó ·Ú¿ÏÏËÏ· Û˘ÌʤÚÔÓÙ·. ™ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ ̤ڷ˜, Ô ÎÏ¿‰Ô˜ ÍÂÊÔ˘ÛÎÒÓÂÈ Ì ÙÔÓ ›‰ÈÔ ÂÓÙ˘ˆÛÈ·Îfi ÙÚfiÔ Ì ÙÔÓ ÔÔ›Ô ÊÔ‡ÛΈÛÂ. §ÔÁÈο οÔÈ· ÛÙÈÁÌ‹ ı· ÂÚȤÏıÂÈ Û ÏÔÁÈο, ÛÂ Ê˘ÛÈÔÏÔÁÈο ÌÂÁ¤ıË. ŸÌˆ˜ ·˘Ùfi˜ Ô ÂÍÔÚıÔÏÔÁÈÛÌfi˜, ÏËÚÒÓÂÙ·È Ì ηÚȤÚ˜, Ì Û›ÙÈ· Ô˘ ηٷÛÙÚ¤ÊÔÓÙ·È Î·È fiÓÂÈÚ· Ô˘ Âı·›ÓÔ˘Ó. ∞fi ÙÔ protagon.gr

∂§.™.

∫∞Δ. Δ∞™

∞Ô˘Û›Â˜ ΔÚ·˘Ì·ÙÈ΋ ÂÌÂÈÚ›·

flÚ· ¢ı‡Ó˘

∂ÈÛËÌ¿ÓÛÂȘ...

¢˘Û·Ú¤ÛÎÂÈ·

ΔÂÏÈο ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·ÓÙ›‰Ú·ÛË Ù˘ ˘Ô„‹ÊÈ·˜ ‰ËÌ¿Ú¯Ô˘ Î·È ÙÔ˘ ÚÔ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜ Ô˘ ·Ó¤Î˘„Â, Ë ¯ıÂÛÈÓ‹ Û˘Ó‰ڛ·ÛË ·ÔÙ›ÌËÛ˘ ÂÎÏÔÁÈÎÔ‡ ·ÔÙÂϤÛÌ·ÙÔ˜ ·fi ÙË ¡√¢∂ Ù˘ ¡.¢...·Ó·‚Ï‹ıËÎÂ. √ Úfi‰ÚÔ˜ fï˜, Î. ∫ÔÏ˘Ó‰Ú›Ó˘, ¤Î·Ó ÙËÓ ‰È΋ ÙÔ˘ ·ÔÙ›ÌËÛË ÛÙÔÓ ∞™Δƒ∞. ∞fi ÌÈ· Û˘˙‹ÙËÛË fiÔ˘ Ì›ÏËÛ ̤¯ÚÈ Î·È ÁÈ· ÙȘ ·Ó·Ù˘ÍȷΤ˜ ÔÏÈÙÈΤ˜ Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ Ë ¯ÒÚ· ÁÈ· Ó· ‚ÁÂÈ ¿ÌÂÛ· ·fi ÙÔ ÌÓËÌfiÓÈÔ, ‰È·ÈÛÙÒÛ·Ì fiÙÈ Ë ÂÌÏÔ΋ ÙÔ˘ Ì ÙÔ ÎfiÌÌ· Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È ÁÈ· ÙÔÓ ›‰ÈÔ ÌÈ· ÙÚ·˘Ì·ÙÈ΋ ÂÌÂÈÚ›·. ΔÈ ¿ÏÏÔ ÌÔÚ› Ó· ÙÔ˘ ¢¯Ëı› ηÓ›˜ ÂÎÙfi˜ ·fi ÂÚ·ÛÙÈο; ∫∞Δ. Δ∞™

∞ȯ̤˜ π‰¤· ‰ÂÓ Â›¯Â Ô ·ÂÚ¯fiÌÂÓÔ˜ ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ μfiÏÔ˘ ∞Ï. μÔ‡ÏÁ·Ú˘, fiˆ˜ Ô ›‰ÈÔ˜ ‰‹ÏˆÛ ¯ı˜, ÁÈ· ÙËÓ ÚfiÙ·ÛË ÙÔ˘ ∫ˆÓ. Δ˙·Ó·ÎÔ‡ÏË, Ó· ·Ú·ÈÙËıÔ‡Ó Ù· ̤ÏË ÙÔ˘ ¢.™. Ù˘ √∂ª∞. ∫·È ‰ÂÓ Ê¿ÓËΠӷ ÙÔ˘ ÔÏ˘·Ú¤ÛÂÈ Ô‡Ù ˆ˜ ȉ¤·, ·ÏÏ¿ Ô‡ÙÂ Î·È ˆ˜ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›·, ·ÊÔ‡ › ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ˆ˜ “‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Î·Ì›· Û˘ÓÂÓÓfiËÛË ÁÈ· ÙÔ ı¤Ì· Ì ÙÔÓ ¢‹Ì·Ú¯Ô §·ÚÈÛ·›ˆÓ” . §¤ÙÂ, ·˘Ùfi˜ Ó· Â›Ó·È Î·È Ô ÏfiÁÔ˜ Ô˘ ‰ÂÓ ÙÔÓ Î¿ÏÂÛ ÛÙËÓ Â˘Ú›· Û‡ÛÎÂ„Ë Ô˘ Û˘ÁηÏ› ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ΔÚ›ÙË ÛÙÔ ¢ËÌ·Ú¯Â›Ô μfiÏÔ˘, ÁÈ· ÙÔ ı¤Ì· ÙˆÓ ªÂÛÔÁÂÈ·ÎÒÓ ÃˆÚÈÒÓ; °.•.

√È ªÂÛÔÁÂÈ·ÎÔ› Ù˘... ∞ı‹Ó·˜ ∞ÔÎ·Ï˘ÙÈÎfi˜ ¯ı˜ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ÛÙÔ ™ˆÙ‹ÚË ¶Ôχ˙Ô, ‹Ù·Ó Â›Û˘ Î·È Ô ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ §·ÚÈÛ·›ˆÓ, ∫ÒÛÙ·˜ Δ˙·Ó·ÎÔ‡Ï˘. “∂ÎÙ›ÌËÛ‹ ÌÔ˘ ›ӷÈ, fiÙÈ ÔÈ ªÂÛÔÁÂÈ·ÎÔ› ∞ÁÒÓ˜, ‰ÂÓ ı· Á›ÓÔ˘Ó Û μfiÏÔ Î·È §¿ÚÈÛ·, ·ÏÏ¿ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·. ∞ÊÔ‡ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ¯Ú‹Ì·Ù·, ı· Á›ÓÔ˘Ó ÂΛ fiÔ˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó fiϘ ÔÈ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ, ¯ˆÚ›˜ ηӤӷ ÎfiÛÙÔ˜” , ›Â. ∂ȯÂÈÚËÌ·ÙÔÏfiÁËÛ ‰Â ¿ÏÈ ¿Óˆ ÛÙË ‰‹ÏˆÛ‹ ÙÔ˘, fiÙÈ Ô ‰‹ÌÔ˜ ÛÙË §¿ÚÈÛ·, ÌÔÚ› ÌfiÓÔ˜ Ó· ·Ó·Ï¿‚ÂÈ ÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ ÙÔ˘ ªÂÛÔÁÂÈ·ÎÔ‡ ÈÚÈÔ‡. “ªÂ ۇ̂·ÛË ·Ú·¯ÒÚËÛ˘, fiˆ˜ ¤¯Ô˘Ì οÓÂÈ ¤ÓÙ ÌÂÁ¿Ï· ¤ÚÁ· Ô˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó ¿„ÔÁ· ÛÙËÓ fiÏË, ¯ˆÚ›˜ Ó· ¤¯Ô˘Ó ıÈÁ› Ù· ‰ÈηÈÒÌ·Ù¿ Ì·˜” , › ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο. ∂§.™.

Èڛ˜ ÙËÓ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙˆÓ ‚Ô˘Ï¢ÙÒÓ Î·È ÙÔ˘ Î. ¶··ÙfiÏÈ· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠ¯ı˜ Ë ·ÔÙ›ÌËÛË ÙÔ˘ ÂÎÏÔÁÈÎÔ‡ ·ÔÙÂϤÛÌ·ÙÔ˜ Ù˘ ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋˜ ÔÚÁ¿ÓˆÛ˘ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ £ÂÛÛ·Ï›·˜. ¶ÚÔËÁ‹ıËΠ“Âȯ›ÚËÛË” ÁÈ· Ó· ¤ÛÔ˘Ó ÔÈ ÙfiÓÔÈ Ù˘ ÂÛˆÎÔÌÌ·ÙÈ΋˜ ·ÓÙÈ·Ú¿ıÂÛ˘ Î·È Ó· ÌËÓ Ï¿‚ÂÈ ¤ÎÙ·ÛË Ë ÂÛˆÛÙÚ¤ÊÂÈ·, ÌÂٷ͇ ÙÔ˘ ÓÔÌ¿Ú¯Ë Î·È ÙÔ˘ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤· Ù˘ ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋˜ ÔÚÁ¿ÓˆÛ˘. √È ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ ‰ÂÓ ÂÌÊ·Ó›ÛÙËηÓ. ÕÏÏÔÈ ÙÔ ¤Ú·Í·Ó ÁÈ·Ù› ›ÛÙËÎ·Ó ˆ˜ ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ÌÈÏ‹ÛÔ˘Ó, ¿ÏÏÔÈ ÁÈ·Ù› Û η̛· ÂÚ›ÙˆÛË ‰ÂÓ ‹ıÂÏ·Ó Ó· ÂÁÎÚ›ÓÔ˘Ó Ì ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘˜ ÙËÓ ¿Ô„Ë fiÙÈ ÁÈ· ÙËÓ ‹ÙÙ· ÛÙËÓ ∫·Ú‰›ÙÛ· ¢ı‡ÓÂÙ·È ÙÔ ∫∫∂, Ô Δ¤ÁÔ˜, ÔÈ ¡ÂÊÂÏ›Ì Î·È ÔÈ ∂ÏÔ¯›Ì. √ Î. ¶··ÙfiÏÈ·˜ ·Ô˘Û›·˙ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·, ˆÛÙfiÛÔ Â›¯·Ó ÚÔËÁËı› “‰Èψ̷ÙÈΤ˜ ÎÈÓ‹ÛÂȘ” ÁÈ· Ó· ÌËÓ Ô͇ÓÂÈ Ù· Ó‡̷ٷ Ì ÙËÓ ÂÈÛ‹ÁËÛ‹ ÙÔ˘ Ô ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ Ù˘ ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋˜ ÔÚÁ¿ÓˆÛ˘ Î. √ÈÎÔÓfiÌÔ˘.

∞ÔÙ›ÌËÛË “∫·ı·Ú‹ ‹ÙÙ·” ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛÂ Ô ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î. ∞. √ÈÎÔÓfiÌÔ˘ ÛÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ Û˘Ó‰ڛ·ÛË ·ÔÙ›ÌËÛ˘ ÙÔ˘ ÂÎÏÔÁÈÎÔ‡ ·ÔÙÂϤÛÌ·ÙÔ˜ ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ¯¿ıËÎÂ Ô ‰‹ÌÔ˜ ∫·Ú‰›ÙÛ·˜ Ì ˘Ô„‹ÊÈÔ ÙÔÓ Î. μÂÚ‡ÏË. ∏ ÂÈÏÔÁ‹ ÛÙÔ ÚfiÛˆÔ ÙÔ˘ Î. μÂÚ‡ÏË ‹Ù·Ó “·˘ÙÔÎÙÔÓÈ΋” , ÙÔ ·Ú·‰¤¯ÙËÎ·Ó ÛÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ Û˘Ó‰ڛ·ÛË, ·ÏÏ¿ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·ÔÌ¿ÎÚ˘ÓÛË ÂÎ ÙÔ˘ Ù·Ì›Ԣ, Ô˘‰¤Ó Ï¿ıÔ˜ ·Ó·ÁÓˆÚ›˙ÂÙ·È. ™ÙÔ ¶∞™√∫ “¢ÏfiÁËÛ·Ó Ù· Á¤ÓÈ· ÙÔ˘˜” ÁÈ· ÙȘ ÂÈÏÔÁ¤˜ Û μfiÏÔ Î·È ΔڛηϷ, ÂÓÒ ÁÈ· ÙÔÓ ‰‹ÌÔ §¿ÚÈÛ·˜ fiÔ˘ Ô Î. ™¿η˜ ¤¯·Û ÙË Ì¿¯Ë, ÂÈÛËÌ¿ÓıËΠ¢ÁÂÓÈο ÌÂÓ, ·ÓÔȯٿ ‰Â, fiÙÈ ÙÔ ¶∞™√∫ Ú¤ÂÈ Ó· “¯Ù›ÛÂÈ” ÌÈ· Ó¤· ˘Ô„ËÊÈfiÙËÙ· ÁÈ· ÙËÓ ÂfiÌÂÓË ÙÂÙÚ·ÂÙ›·.

∞Ïfi ª¤¯ÚÈ ·ÚÁ¿ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ Û˘Ó¯È˙fiÙ·Ó ÛÙË §¿ÚÈÛ· Ô ÂÎÏÔÁÈÎfi˜ ·ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ ¶∞™√∫. ™Ù· ·›ÙÈ· Ù˘ ‹ÙÙ·˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÚÈʤÚÂÈ· £ÂÛÛ·Ï›·˜ ˘ÔÁÚ·ÌÌ›ÛÙËÎÂ Î·È ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Î·ı˘ÛÙ¤ÚËÛ ÛËÌ·ÓÙÈο Ë ÂÈÏÔÁ‹ ÙˆÓ ·ÓÙÈÂÚÈÊÂÚÂÈ·Ú¯ÒÓ “¤ÂÈÙ· ·fi ÙÔ˘˜ Ï·Óı·Ṳ̂ÓÔ˘˜ ¯ÂÈÚÈÛÌÔ‡˜ Î·È ÙȘ ·ÏÈÓ‰ÚÔÌ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ ÎÂÓÙÚÈÎÔ‡ ¶∞™√∫ ·Ê‹ÓÔÓÙ·˜ ·Ó·¿ÓÙËÙ· ÂÚˆÙ‹Ì·Ù· ÁÈ· ÙÔ ·Ó Ë ÙÂÏÈ΋ ÂÈÏÔÁ‹ ‹Ù·Ó ÙÔ˘ À. ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ¿Ú¯Ë Ë ·Ó ÙÂÏÈο Â‚ϋıËÛ·Ó ·fi ÙËÓ πÔÎÚ¿ÙÔ˘˜” . °È·Ù› ÓÙÚ¿ËÎ·Ó Ó· ÙÔ ·Ú·‰Â¯ÙÔ‡Ó, ‰ÂÓ ÙÔ Î·Ù·Ï¿‚·ÌÂ. √È ÙfiÛÔ “ÂÈÙ˘¯Ë̤Ó˜” ÂÈÏÔÁ¤˜ ‹Ù·Ó Ù˘ πÔÎÚ¿ÙÔ˘˜, ÌÂÙ¿ ·fi ·Ú·Û΋ÓÈÔ Î·È ȤÛÂȘ ÙÔÈÎÒÓ ÎÔÌÌ·ÙÈÎÒÓ ·Ú·ÁfiÓÙˆÓ. ∏ ÎÔÈÓˆÓ›· Ô˘ ›‰Â Ó· ËÁÔ‡ÓÙ·È ÛÙÔ˘˜ ¡ÔÌÔ‡˜ ÚfiÛˆ· Ù· ÔÔ›· ¤¯ÂÈ Ù·˘Ù›ÛÂÈ ÙËÓ ÎÔÌÌ·ÙÔÎÚ·Ù›·, ·¤ÚÚÈ„Â ÙÔÓ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi. ΔfiÛÔ ·Ï¿. ∫∞Δ. Δ∞™

¶ÔÏÈÙÈ΋ Ô˘Û›· Î·È fi¯È... ·Ú·ÔÏÈÙÈ΋ ΔËÓ ·Ù˙¤ÓÙ· ÛÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ Ô˘Û›· Â·Ó¤ÊÂÚÂ Ô ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ª·ÁÓËÛ›·˜ £·Ó¿Û˘ ¡¿ÎÔ˜ Ì ÙËÓ ÔÌÈÏ›· ÙÔ˘ ÛÙËÓ ∫ÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋ √Ì¿‰· Ù˘ ¡.¢., ·›ÚÓÔÓÙ·˜ ·ÔÛÙ¿ÛÂȘ ·fi ÙËÓ... ·Ú·ÔÏÈÙÈ΋ Û˘˙‹ÙËÛË Ô˘ ÂÈÎÚ·Ù› ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ Ë̤Ú˜. “∏ ÂÂÍÂÚÁ·Û›· Î·È Ë ·Ú·ÁˆÁ‹ χÛÂˆÓ Â›Ó·È Ë ·¿ÓÙËÛË‹ Ì·˜ Û ÂΛÓÔ˘˜ Ô˘ ÂÈ̤ÓÔ˘Ó Ó· ÎÔÈÙ¿˙Ô˘Ó Û’ ¤Ó· ·Ú·ÌÔÚʈÙÈÎfi ηıÚ¤ÊÙË Ô˘ ‚·ÊÙ›˙ÂÈ ÙÔ ªÓËÌfiÓÈÔ “Â˘Ù˘¯›·” Î·È Ô˘ “ηÌÔ˘ÊÏ¿ÚÂÈ” ÙËÓ ÚÔÛˆÈ΋ ÙÔ˘˜ ¢ı‡ÓË ÌÂ Â˘Ê˘ÔÏÔÁ‹Ì·Ù· ÙÔ˘ Ù‡Ô˘ “fiÏÔÈ Ì·˙› Ù· Ê¿Á·Ì” , ÛËÌ›ˆÛ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ô £. ¡¿ÎÔ˜. ΔfiÓÈÛÂ, ‰Â, fiÙÈ “ÔÈ ÂÈÏÔÁ¤˜ Ù˘ ¡.¢. ·Ô‰ÂÈÎÓ‡Ô˘Ó, ÛÙËÓ Ú¿ÍË Î·È fi¯È ÛÙ· ÏfiÁÈ·, fiÙÈ ‹Ù·Ó Î·È ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ·Ú¿Ù·ÍË Â˘ı‡Ó˘. ∫·È ÌfiÓÔ fiÙ·Ó ÙËÚ›˜ ÛÙ¿ÛË Â˘ı‡Ó˘, ÌÔÚ›˜ Ó· ¤¯ÂȘ Î·È ÚÔÔÙÈ΋”, ÚÔÛ¤ıÂÛÂ. °.•.


∞fi„ÂȘ 4

™∞μμ∞Δ√ 27 ¡√∂ªμƒπ√À 2010

ΔÔ ‚‹Ì· ÙÔ˘ ÔÏ›ÙË [∂¶π™Δ√§∂™, ∂¶π™∏ª∞¡™∂π™, ™Ã√§π∞]

Δ· ÂÁηٷÏÂÏÂÈÌ̤ӷ... ÁÂÓÈÎÒ˜ √ Î. ∂˘ı‡ÌÈÔ˜ ™˘Ú‚·Ó›‰Ë˜ ÁÚ¿ÊÂÈ:

“∫·È ‚¤‚·È· ¤Î·Ó ÌÂÁ¿ÏË ÂÓÙ‡ˆÛË Ë ÂÚ›ÙˆÛË Ù˘ ¤Ú¢ӷ˜ fiÙÈ Ì¤Û· ÛÙÔÓ ÎÔÚÌfi Ù˘ fiÏ˘ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ·fi ¯ÚfiÓÈ· ‰È¿Û·ÚÙ· ¯›ÏÈ· ÂÚ›Ô˘ ÂÁηٷÏÂÏÂÈÌ̤ӷ Û›ÙÈ·, ÂÛٛ˜ ÌfiÏ˘ÓÛ˘, ·ÓÙÈ·ÈÛıËÙÈ΋˜ Î·È ¿Û¯ËÌ˘ ÂÈÎfiÓ·˜ Ô˘ ÂÈ‚·Ú‡ÓÔ˘Ó ÙËÓ Î·Ï·ÈÛıËÛ›· Ù˘ fiÏ˘ Ì·˜ Ì·˙› Ì ÔÏÏ¿ ¿ÏÏ· ‰˘ÛÌÂÓ‹ Â·ÎfiÏÔ˘ı·. ∏ ¿Û¯ËÌË ÂÓÙ‡ˆÛË ÁÈ· ¤Ó·Ó ÂÚ·ÛÙÈÎfi ·fi οı ٤ÙÔÈÔ Û›ÙÈ ‹ ÔÈÎfiÂ‰Ô Ô˘ Á›ÓÂÙ·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ¯ÒÚÔ˜ ·fiÚÚȄ˘ ÛÎÔ˘ȉÈÒÓ Î·È ·Î·ı·ÚÛÈÒÓ, Â›Ó·È ·ÏÒ˜ Ê¢Á·Ï¤·. Δ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· fï˜ Û›ÙÈ· Ù˘ ÁÂÈÙÔÓÈ¿˜ Ì ¤Ó·Ó Ù¤ÙÔÈÔ ¯ÒÚÔ ·ÓÂÈı‡ÌËÙÔ Î·È ·ÔÎÚÔ˘ÛÙÈÎfi Û ηıËÌÂÚÈÓ‹ ‚¿ÛË Â›Ó·È fiÓÙˆ˜ οÙÈ ÙÔ ‰˘Û‚¿ÛÙ·ÎÙÔ. ∂‰Ò ÁÂÓÓ¿Ù·È ÙÔ Â‡ÏÔÁÔ ÂÚÒÙËÌ·: ¶Ò˜ ÌÔÚ›˜ Ó· ·ÓÙȉڿÛÂȘ; ÀÔʤÚÔ˘Ó ÔÈ ÂÚ›ÔÈÎÔÈ, ·ÏÏ¿ Î·È Ë fiÏË ÔÏfiÎÏËÚË. ∏ ÂÚ›ÙˆÛË ÂÈÌÂÚ›˙ÂÙ·È ÂȘ ‚¿ÚÔ˜ fiÏˆÓ ÙˆÓ Î·ÙԛΈÓ. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· ‰ÂÓ Â›Ó·È Ï›Á· Î·È Ù· ÂÁηٷÏÂÏÂÈÌ̤ӷ Î·È ·ÎÈÓËÙÔÔÈË̤ӷ (‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ηٷÌÂÙÚËı›) ·˘ÙÔΛÓËÙ· Ô˘ ηٷϷ̂¿ÓÔ˘Ó ˙ˆÙÈÎfi ¯ÒÚÔ ÙˆÓ ‰ÚfiÌˆÓ Ù˘ fiÏ˘ Ì·˜ Ì ÂÈ‚¿Ú˘ÓÛË ÛÙË ÛÙ¿ıÌ¢ÛË Î·È ÙË Ú‡·ÓÛË. ∫·È ÔÈ ‰‡Ô ÂÚÈÙÒÛÂȘ ÂȉÂÈÓÒÓÔ˘Ó Ù· Ì¿Ï· Î·È ÊˆÙÔÁÚ·Ê›˙Ô˘Ó ·ÚÓËÙÈο ÙËÓ ÔÌÔÚÊÈ¿ Î·È ÙÔ ‚·ıÌfi ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ Ì·˜. ΔÂÏÈο ÌÔÚԇ̠ӷ Ô‡ÌÂ, ÛˆÛÙ‹ Ë ¤Ú¢ӷ, ÛˆÛÙ‹ Ë Î·Ù·ÁÚ·Ê‹, ÛˆÛÙ¤˜ ÔÈ ‰È·ÈÛÙÒÛÂȘ ÁÈ· Ù· ÚÔ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓ· ηÎÒ˜ ΛÌÂÓ· ÛÙËÓ fiÏË Ì·˜, ·ÏÏ¿ ·Ô̤ÓÂÈ Ë ıÂÚ·›· Î·È Ë ÂÍ¿ÏÂÈ„Ë ÙˆÓ ÂÓ ÏfiÁˆ ·Û¯ËÌÈÒÓ. ∫·È ‚¤‚·È· Ë ÚÔ˚ÛÙ¿ÌÂÓË ∞Ú¯‹ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ Ì·˜ ÁÓˆÚ›˙ÂÈ ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· Î·È Â›Ó·È ÂÓ‹ÌÂÚË Â’ ·˘ÙÔ‡. ΔÔ ‰‡ÛÎÔÏÔ Â›Ó·È Ë ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË Ù˘ ÂÚ›ÙˆÛ˘, ÁÈ·Ù› Ú¿ÁÌ·ÙÈ ÙÔ fiÏÔ ˙‹ÙËÌ· ÌϤÎÂÈ ÛÙ· ÁÚ·Ó¿˙È· Ù˘ ÁÚ·ÊÂÈÔÎÚ·Ù›·˜ Ô˘ ηıÈÛÙ¿ ۯ‰fiÓ ·‰‡Ó·ÙË ÌÈ· χÛË ‰ÈÂÍfi‰Ô˘ Î·È ÁÈ· ¤Ó· ı¤Ì· Ô˘ Ì·˜ ÔÈÛıÔ‰ÚÔÌ› Î·È Ì·˜ ηıËÏÒÓÂÈ Û ÛÙ·ÛÈÌfiÙËÙ·, ÚÔ ·ÓÙfi˜ fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿

Ù· ·Î›ÓËÙ·. ∂›Ó·È ÙÔȘ ¿ÛÈ ÁÓˆÛÙfi fiÙÈ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÓÔÌÔıÂۛ˜ Ô˘ ηıÈÂÚÒıËÎ·Ó ·fi Ù˘ ȉڇÛˆ˜ ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜. ∞˘Ù‹ Ë ·Ì¿Ï·È· ÓÔÌÔıÂÛ›· Ì·˜ ‰¤ÓÂÈ Ù· ¯¤ÚÈ· Î·È ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó ÔÈ ˘ËÚÂۛ˜ Ó· ‰ÒÛÔ˘Ó Û‡ÓÙÔ̘ χÛÂȘ Û ¯ÚÔÓ›˙ÔÓÙ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·, fiˆ˜ Ù· ÚÔ·Ó·ÊÂÚı¤ÓÙ·. ΔÔ Â‡ÎÔÏÔ Â›Ó·È Ó· Ô˘Ó ÔÈ ·ÚÌfi‰ÈÔÈ: ∫‡ÚÈÔÈ ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ì ے ·˘Ù¿ Ô˘ ÂÈ‚¿ÏÏÔ˘Ó ÔÈ ÈÛ¯‡ÔÓÙ˜ ÓfiÌÔÈ, ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ ÌÔÚԇ̠ӷ οÓÔ˘Ì ·ÏÏÈÒ˜. ΔÔ ‰‡ÛÎÔÏÔ fï˜ Â›Ó·È Ó· ÎÈÓËıÔ‡ÌÂ Û·Ó ÔÓÙfiÙËÙ· ÁÈ· ·ÏÏ·Á‹ Î·È ·ÏÔ‡ÛÙ¢ÛË Ù˘ ÓÔÌÔıÂÛ›·˜ ÁÈ·Ù› “Ù· ¿ÓÙ· ÚÂÈ” . ∞˘Ù‹ ÙËÓ Î›ÓËÛË fï˜ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ¿ÓıÚˆÔÈ Ì ı¤ÏËÛË Î·È ‰‡Ó·ÌË, ÒÛÙ ӷ ÙËÓ Î¿ÓÔ˘Ó Ú¿ÍË; ŒÙÛÈ ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ô˘ ı· ÚÔ·„ÂÈ, ı· Â›Ó·È ·˘Ùfi Ô˘ ı· Ì·˜ ··ÏÏ¿ÍÂÈ ·fi ÙȘ ·Û‡Á¯ÚÔÓ˜ Î·È ¯ÚÔÓÔ‚fiÚ˜ ‰ÂÛ̇ÛÂȘ Î·È ÂÌfi‰È·, ·ÓÔ›ÁÔÓÙ·˜ ÙÔ ‰ÚfiÌÔ ÁÈ· ‡ÎÔϘ Î·È Û‡ÓÙÔ̘ χÛÂȘ. ¶Ô‡ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÔÈ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›Â˜; §¤Ù ÛÙÔÓ “∫·ÏÏÈÎÚ¿ÙË” ;” .

ΔÈ Â›Ó·È ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋ ÁÚ·Ê‹; √ Î. ¢ÈÔÓ‡Û˘ §Â˚ÌÔÓ‹˜ ÁÚ¿ÊÂÈ:

∞ÎÔ‡ÁÔÓÙ·˜ ηÓ›˜ ÁÈ· “‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋ ÁÚ·Ê‹” ÚÔÊ·ÓÒ˜ Ó· ·Ó·ÚˆÙÈ¤Ù·È ÁÈ·Ù› “ÁÚ·Ê‹” Î·È ‚¤‚·È· ÙÈ ÛËÌ·›ÓÂÈ “‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋” . ∂›Ó·È ÌÈ· Ìfi‰·, ÌÈ· Û˘Ó‹ıÂÈ·, ÌÈ· ¤ÍË ÙˆÓ Î·ÈÚÒÓ Ì·˜ ‹ Ì‹ˆ˜ ÌÈ· ·Ó¿ÁÎË ¤ÎÊÚ·Û˘; ¶Ò˜ ÌÔÚ› Ó· ÔÚÁ·ÓÒÛÂÈ Î·Ó›˜ ÌÈ· ÔÌ¿‰· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋˜ ÁÚ·Ê‹˜; ¶ÚÒÙ· ·’ fiÏ· Ë ÁÚ·Ê‹ Â›Ó·È Ï‡ÙÚˆÛË Î·È ÙÔ Í¤ÚÔ˘Ó Î·Ï¿ fiÛÔÈ ·Û¯ÔÏÔ‡ÓÙ·È ›Ûˆ˜ ÈÔ ÌÂıÔ‰Èο Ì’ ·˘Ù‹Ó. À¿Ú¯Ô˘Ó fï˜ ·ÎfiÌ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ Á‡Úˆ Ì·˜ Ô˘ Ò˜ ÙÒÚ· ‰ÂÓ ÙfiÏÌËÛ·Ó Ó· ·Ú·‰Â¯ÙÔ‡Ó fiÙÈ ÁÚ¿ÊÔ˘Ó, ÎÚ‡‚Ô˘Ó ·fi ·Ó·ÛÊ¿ÏÂÈ· ˆ˜ Ù· Û˘ÚÙ¿ÚÈ· ÙÔ˘˜ Â›Ó·È ÁÂÌ¿Ù· ·fi ¯·ÚÙÈ¿ ÁÂÌ¿Ù· ·fi ÛΤ„ÂȘ Î·È Û˘Ó·ÈÛı‹Ì·Ù¿ ÙÔ˘˜. ’∞ÓıÚˆÔÈ Ô˘ ηٷʇÁÔ˘Ó ÛÙË ÁÚ·Ê‹ ÁÈ· Ó· ηÙÂ˘Ó¿ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÙÚÈ-

∞Ó·ÚÚÒÓÂÈ ·fi Â¤Ì‚·ÛË ·ÔηٿÛÙ·Û˘ ÈÛ¯‡Ô˘ Ô ª›ÏÈ Δ˙fiÂÏ √ ∞ÌÂÚÈηÓfi˜ ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÛÙ‹˜, ª›ÏÈ Δ˙fiÂÏ, ·Ó·ÚÚÒÓÂÈ ·fi Â¤Ì‚·ÛË ÁÈ· ÙËÓ ·ÔηٿÛÙ·ÛË ÈÛ¯‡Ô˘, ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ÚÔ¯ı¤˜ ¶¤ÌÙË Ë ˘‡ı˘ÓË ‰ËÌÔÛ›ˆÓ Û¯¤ÛÂÒÓ ÙÔ˘. “√ ª›ÏÈ Δ˙fiÂÏ Â›Ó·È Ôχ ηϿ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·ÔηٿÛÙ·ÛË ÈÛ¯‡Ô˘ Î·È ı· ÂÈÛÙÚ¤„ÂÈ ÛÙÔ Û›ÙÈ ÙÔ˘ ÛÙÔ §ÔÓÁÎ ÕÈÏ·ÓÙ (¡¤· ÀfiÚÎË) ÌÂÙ¿ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ °ÈÔÚÙ‹˜ ÙˆÓ ∂˘¯·ÚÈÛÙÈÒÓ” , ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Û ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ Ù˘ Ë ˘‡ı˘ÓË ‰ËÌÔÛ›ˆÓ Û¯¤ÛÂˆÓ ÙÔ˘ Δ˙fiÂÏ, ∫ÏÂÚ ª¤ÚÎÈÔ˘ÚÈ. √ 61 ÂÙÒÓ, ‚Ú·‚Â˘Ì¤ÓÔ˜ Ì °ÎÚ¿ÌÈ ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÛÙ‹˜, ¤¯ÂÈ Ô˘Ï‹ÛÂÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·fi 100 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ¿ÏÌÔ˘Ì ·ÁÎÔÛÌ›ˆ˜. ΔËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË Â‚‰ÔÌ¿‰·, ΢ÎÏÔÊfiÚËÛ ÙÔ “ª›ÏÈ Δ˙fiÂÏ: √È ∂ÈÙ˘¯›Â˜” ÁÈ· Ó· ÁÈÔÚÙ¿ÛÂÈ ÙËÓ 40‹ Â¤ÙÂÈÔ ÙÔ˘ ÚÒÙÔ˘ ÙÔ˘ ÛfiÏÔ ¿ÏÌÔ˘Ì.

¶·Ú¿ÍÂÓ·...

∂Ê·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ iPhone ı· ÚÔÛٷهÂÈ ·fi ÙÔÓ Î·ÚΛÓÔ √È ∞˘ÛÙÚ·ÏÔ› Ô˘ ·ÔÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÙÔÓ Î·ÏÔηÈÚÈÓfi ‹ÏÈÔ ı· ÌÔÚÔ‡Ó ϤÔÓ Ó· ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó fiÙ ӷ ÚÔÊ˘Ï¿ÛÛÔÓÙ·È ·fi ÙȘ ηÚÎÈÓÔÁfiÓ˜ ˘ÂÚÈÒ‰ÂȘ ËÏȷΤ˜ ·ÎÙ›Ó˜ ¯¿ÚË Û ̛· Ó¤· ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÛÙÔ ÎÈÓËÙfi ÙÔ˘˜ ÙËϤʈÓÔ iPhone. ∏ ∞˘ÛÙÚ·Ï›· ¤¯ÂÈ ¤Ó· ·fi Ù· ˘„ËÏfiÙÂÚ· ÔÛÔÛÙ¿ ηÚΛÓÔ˘ ÙÔ˘ ‰¤ÚÌ·ÙÔ˜ ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Ì ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˘˜ ·fi 1.850 ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ó· Âı·›ÓÔ˘Ó ·fi ·˘Ùfi ÙÔÓ Ù‡Ô Î·ÚΛÓÔ˘ οı ¯ÚfiÓÔ, ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˘˜ ·fi fiÛÔ˘˜ ÛÎÔÙÒÓÔÓÙ·È Û ÙÚÔ¯·›·, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ∞˘ÛÙÚ·ÏÈ·Ófi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÁÈ· ÙÔÓ ∫·ÚΛÓÔ. ¢‡Ô ÛÙÔ˘˜ ÙÚÂȘ ∞˘ÛÙÚ·ÏÔ‡˜ ÂÎÙÈÌ¿Ù·È fiÙÈ ı· ‰È·ÁÓˆÛÙÔ‡Ó Ì ηÚΛÓÔ ÙÔ˘ ‰¤ÚÌ·ÙÔ˜ ̤¯ÚÈ Ù· 70 ÙÔ˘˜. “∞˘Ùfi Ô˘ ‰È·ÈÛÙÒÓÔ˘ÌÂ Â›Ó·È fiÙÈ ÔÏÏÔ› ¿ÓıÚˆÔÈ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó ÙȘ ıÂÚÌÔÎڷۛ˜ Î·È ÙÔÓ Î·ÈÚfi ÁÈ· Ó· ÚԂϤ„Ô˘Ó fiÙ ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È ÚÔÛÙ·Û›· ·fi ÙÔÓ ‹ÏÈÔ, ·ÏÏ¿ ÛÙËÓ Ô˘Û›· Â›Ó·È Ë ˘ÂÚÈ҉˘ ·ÎÙÈÓÔ‚ÔÏ›· (UV) Ô˘ ÚÔηÏ› ÙÔ Úfi‚ÏËÌ·- ÎÈ ·˘Ùfi ‰ÂÓ ÌÔÚ›˜ Ó· ÙÔ ‰ÂȘ ‹ Ó· ÙÔ ·ÓÙÈÏËÊı›˜” , ÂÍËÁ› Ë ™Ô˘ ÃÈÔ‡·ÚÓÙ, ‰È¢ı‡ÓÙÚÈ· Ù˘ ˘ËÚÂÛ›·˜ SunSmart ÙÔ˘ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ÁÈ· ÙÔÓ ∫·ÚΛÓÔ. °È· Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ ÙÔ Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ, ·ÏÏ¿ Î·È Ì ÛÎÔfi Ó· ·¢-

Î˘Ì›· Ô˘ Ì·›ÓÂÙ·È Ì¤Û· ÙÔ˘˜. ∏ ÁÚ·Ê‹ Â›Ó·È ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋ fiÙ·Ó Â›Ó·È ·Ú·ÁˆÁÈ΋, fiÙ·Ó ‰ËÏ·‰‹ ·fi ÌÈ· ϤÍË, ÌÈ· ÊÚ¿ÛË, ÌÈ· ÂÈÎfiÓ· ÁÂÓÓÈÔ‡ÓÙ·È Ì¤Û· Ì·˜ ÔÏÏ·ÏÔ› Î·È Û‡ÓıÂÙÔÈ Û˘ÓÂÈÚÌÔ›. ™ÙȘ ̤Ú˜ Ì·˜ fï˜ Ì ÙÔ Î·ıËÌÂÚÈÓfi ¿¯ıÔ˜ ÙÔ˘ ‚ÈÔÔÚÈÛÌÔ‡ Î·È Ù· ¯›ÏÈ· ̇ÚÈ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ Ì·˜ ηٷÙÚ‡¯Ô˘Ó ÔÏÏÔ› ‰Â ‚Ú›ÛÎÔ˘Ì ÙÔ ¯ÚfiÓÔ ‹ ‰Â ‰È·ı¤ÙÔ˘Ì ÙÔ ¯ÚfiÓÔ ÁÈ· Ó· ·Û¯ÔÏËıԇ̠̠οÙÈ Ô˘ ›Ûˆ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ Ì¤Û· Ì·˜ ˆ˜ ÙÔ ÂÔ˘ÏˆÙÈÎfi Â›ıÂÌ· Ù˘ “Û˘ÌÊÔÚ¿˜” Ì·˜. ∞˘Ù‹ Ë ·Ó¿ÁÎË fï˜ ÁÈ· ¤ÎÊÚ·ÛË Û˘Ó‰˘·Ṳ̂ÓË Ì ÌÈ· ·Ó¿ÁÎË ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜, Û˘Ó‡ÚÂÛ˘ Ì ÙÔ˘˜ ˘fiÏÔÈÔ˘˜ Ô˘ Ì·˜ Û˘ÌÌÂÚ›˙ÔÓÙ·È ÙÔÓ “ηËÌfi” Ì·˜ ÓÔÌ›˙ˆ fiÙÈ ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË Ó· Û˘ÛÙ·ıÔ‡Ó ÔÌ¿‰Â˜ ÁÚ·Ê‹˜. °È·Ù› ÁÈ· Ó· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ¤Ó· ÛÂÌÈÓ¿ÚÈÔ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋˜ ÁÚ·Ê‹˜ ·ÚΛ Ó· ˘¿Ú¯ÂÈ ÌÈ· ÔÌ¿‰· ·ÓıÚÒˆÓ Î·È Ó· ͯÂÈÏ›˙ÂÈ ÙÔ ¿ıÔ˜ ÁÈ· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈÎfiÙËÙ·. ™ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋ ÁÚ·Ê‹ fiÏÔÈ ÁÚ¿ÊÔ˘Ì οو ·fi ÙÔ˘˜ ›‰ÈÔ˘˜ fiÚÔ˘˜, ‚¿ÛÂÈ ÌÈ·˜ ÎÔÈÓ‹˜ ȉ¤·˜ Û ¤Ó· ‡ÏÔÁÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ·. ΔÔ ÔÓÔÌ¿˙Ô˘ÌÂ Î·È ·È¯Ó›‰È ÁÚ·Ê‹˜ ÁÈ·Ù› Ú·ÁÌ·ÙÈο Â›Ó·È ¤Ó· ·È¯Ó›‰È Ì ηÓfiÓ˜ Î·È fiÚÔ˘˜ ÔÈ ÔÔ›ÔÈ fï˜ Û η̛· ÂÚ›ÙˆÛË ‰Â ‰ÚÔ˘Ó ·Ó·ÛÙ·ÏÙÈο ÚÔ˜ ÙÔ Ì˯·ÓÈÛÌfi Ù˘ ÛΤ„˘ Ì·˜. ∞ÓÙ›ıÂÙ· ̤۷ Û ¤Ó· ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· Ô˘ ›Ûˆ˜ ÔÙ¤ Ó· ÌËÓ Â›¯·Ì ηٷʤÚÂÈ Ò˜ ÙÒÚ· Ó· ÁÚ¿„Ô˘Ì ¤Ó· “ÛÔ‚·Úfi” ΛÌÂÓÔ Ì ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋ ÁÚ·Ê‹ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ Û˘ÓÙÚÔÊÈÎfiÙËÙ·˜, ·ÏÏ¿ Î·È È‰·ÓÈÎÒÓ Û˘ÓıËÎÒÓ (¯ÒÚÔ˜, ÌÔ˘ÛÈο ·ÎÔ‡ÛÌ·Ù·, ηʤ) ηٷʤÚÓÔ˘Ì ÙÂÏÈο Ó· ͉ÈÏÒÛÔ˘Ì ÙËÓ „˘¯‹ Ì·˜, Ó· ·ÔÙ˘ÒÛÔ˘Ì ÛÙÔ ¯·ÚÙ› ÙȘ ÛΤ„ÂȘ, Ù· Û˘Ó·ÈÛı‹Ì·Ù·, Ù· fiÓÂÈÚ·, ÙȘ ÚÔÛ‰Ô˘ Ì·˜. ∫È fi¯È ÌfiÓÔ ·˘Ùfi ̤۷ Û ÌÈ· ÔÌ¿‰· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋˜ ÁÚ·Ê‹˜ ·ÔÎÙ¿Ì ÙÔ ı¿ÚÚÔ˜ Ó· “ÂÍÔÌÔÏÔÁԇ̷ÛÙ” ÌÚÔÛÙ¿ Û ¿ÏÏÔ˘˜ ·Ó Î·È ÛÙËÓ Î·ıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ¿ Ì·˜ ÎÚ·Ù¿Ì ÛÊ·ÏÈÛÙ¤˜ ÙȘ fiÚÙ˜ Ù˘ „˘¯‹˜ Ì·˜. ™ÙÔ ·È¯Ó›‰È ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋˜ ÁÚ·Ê‹˜ fiˆ˜ Û οı ·È¯Ó›‰È· ·ÊËÓfiÌ·ÛÙ ÂχıÂÚÔÈ Ó· ÁÚ¿„Ô˘Ì Ì ÙËÓ Î·Ú‰È¿ Ì·˜, ÁÚ¿ÊÔ˘Ì ·˘ıfiÚÌËÙ·, ÁÚ¿ÊÔ˘Ì Ì ¿ıÔ˜ Î·È ÌÔÈÚ·˙fiÌ·ÛÙ Ì ÙËÓ ÔÌ¿‰· Ì·˜ ÙȘ ·ÓËÛ˘¯›Â˜ Ì·˜ Î·È ÙÔ˘˜ Êfi‚Ô˘˜ Ì·˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÙȘ ÂÏ›‰Â˜ Î·È ÙȘ ÚÔÛ‰Ô˘ Ì·˜. §ÂÈÙÔ˘Ú-

ı˘Óı› ÛÙÔ˘˜ ÓÂfiÙÂÚÔ˘˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÙËÓ Ù¿ÛË Ó· Â›Ó·È ÏÈÁfiÙÂÚÔ ÂÈÌÂÏ›˜ Û fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· ÙÔ˘˜ ·fi ÙÔÓ ‹ÏÈÔ, ÙÔ ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Û¯Â‰›·Û ÙË ‰ˆÚÂ¿Ó ·˘Ù‹ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÁÈ· ÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ Ù‡Ô ÙÔ˘ ÎÈÓËÙÔ‡, Ë ÔÔ›· ηıËÌÂÚÈÓ¿ ·Ú¤¯ÂÈ ÂÓË̤ڈÛË Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÁÈ· ÙȘ ηÈÚÈΤ˜ Û˘Óı‹Î˜ Î·È ÁÈ· ÙÔÓ ‰Â›ÎÙË Ù˘ ˘ÂÚÈÒ‰Ô˘˜ ËÏȷ΋˜ ·ÎÙÈÓÔ‚ÔÏ›·˜.

Á› ·˜ ԇ̠οˆ˜ „˘¯ÔıÂÚ·¢ÙÈο ·ÊÔ‡ ÙÂÏÂÈÒÓÔÓÙ·˜ ÙË ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· ·ÈÛı·ÓfiÌ·ÛÙ fiÏÔÈ Î·È fiÛÔÈ Û˘ÓÙÔÓ›˙Ô˘Ó ÙËÓ ÔÌ¿‰·, ·ÏÏ¿ Î·È Ù· ̤ÏË Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ¿Ê·ÙË ÈηÓÔÔ›ËÛË Î·È ÙËÓ ÂÈı˘Ì›· ÁÈ· Â·Ó¿ÏË„Ë Ù˘ ÂÌÂÈÚ›·˜. ∏ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋ ÁÚ·Ê‹ ‚ÔËı¿ÂÈ ÙÔÓ Î·ı¤Ó· Ì·˜ Ó· ÂÈÎÂÓÙÚˆı› Û Ú¿ÁÌ·Ù· Ô˘ ›Ûˆ˜ ¤¯ÂÈ Í·ÛÙÔ¯‹ÛÂÈ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÂÎ ÙˆÓ Ú·ÁÌ¿ÙˆÓ, Ó· ·Û¯ÔÏËı› Ì ٷ ¤Ûˆ ÙÔ˘, Ó· ¯·Ú› ÌÈ· Ê¿ÛË Ù˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈÎfiÙËÙ¿˜ ÙÔ˘ ¯ˆÚ›˜ ÙÔ Êfi‚Ô fiÙÈ ı· ÎÚÈı›, ı· ·ÍÈÔÏÔÁËı› Î·È Èı·ÓfiÓ Ó· ηٷÎÚÈı›. ∂›Ó·È ÌÈ· ‰Ú¿ÛË ·ÂÏ¢ı¤ÚˆÛ˘, ·Ô‰¤ÛÌ¢Û˘ Ô˘ ÂÈʤÚÂÈ „˘¯È΋ ¢ÊÔÚ›· ÁÈ’ ·˘Ùfi Î·È ÎÂÚ‰›˙ÂÈ Û˘Ó¯Ҙ ¤‰·ÊÔ˜ ÏÔ˘Ù›˙ÔÓÙ·˜ fiÏÔ Î·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ì ÌÈ· ˉÔÓÈ΋ ‚Ȉ̷ÙÈ΋ ÂÌÂÈÚ›·” .

ΔÔ˘ÚÈÛÙÈΤ˜ ˘Ô‰Ô̤˜ √ Î. μ·Û. ¶·Ï·Ìˉ¿˜ ÁÚ¿ÊÂÈ:

“∞fi ΔÚ›ÙË 16-11-2010 Ô ¢‹ÌÔ˜ μfiÏÔ˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ¤Ó· ÊÚÔÓÙÈṲ̂ÓÔ Î·È ¯Ú‹ÛÈÌÔ site, fiÔ˘ Ô ¯Ú‹ÛÙ˘ ¤¯ÂÈ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ÁÓˆÚ›ÛÂÈ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈο ÙÔ μfiÏÔ Î·È ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘. ∞fi ÙËÓ ·Ú¯‹ ÙÔ˘ site: www.volosinfo.gr, Á›ÓÂÙ·È Î·Ïԉ¯ԇÌÂÓÔ ·fi ÙËÓ ÚÒÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ù˘ Â›Û΄˘. ªÈ· ·Ó¤ÌÔÚÊË ÊˆÙÔÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ ÏÔ›Ô˘ Ù˘ “∞ÚÁÔ‡˜” ÛÙ· ÓÂÚ¿ ÙÔ˘ ¶·Á·ÛËÙÈÎÔ‡ Î·È Ì›· ‰Â‡ÙÂÚË Ù˘ ·Ú·Ï›·˜ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, Úԉȷı¤ÙÔ˘Ó ıÂÙÈο. ª¤Û· ÛÙËÓ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· ˘¿Ú¯Ô˘Ó 12 ÂÓfiÙËÙ˜, fiÔ˘ Ô ¯Ú‹ÛÙ˘, Ì ¤Ó· ÎÏÈÎ ÛÙÔÓ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹ ÙÔ˘, ÁÓˆÚ›˙ÂÈ ¯ÒÚÔ˘˜ Î·È ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ ÌÈ·˜ ·Ó¤ÌÔÚÊ˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜, ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ Î·È ÙÔ˘ ¶ËÏ›Ô˘. Δ· Ù¤ÛÛÂÚ· ÚÂÔÚÙ¿˙, μfiÚÂȘ ™ÔÚ¿‰Â˜, ¶‹ÏÈÔ, ÙÔ ‚Ô˘Ófi ÙˆÓ ∫ÂÓÙ·‡ÚˆÓ, ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÁÈ· ‰È·‰ÚÔ̤˜, ÙÛÈÔ˘Ú¿‰Èη, Â›Ó·È Ôχ ÊÚÔÓÙÈṲ̂ӷ Î·È ÂÓËÌÂÚˆÙÈο. ªÂ ÙÔ‡ÙÔ ÙÔ site Ô ¢‹ÌÔ˜ μfiÏÔ˘ ÚÔÛı¤ÙÂÈ ¤Ó· ·ÎfiÌË “ÏÈı·Ú¿ÎÈ” ÛÙȘ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈΤ˜ ˘Ô‰Ô̤˜ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Ì·˜. ∂›ıÂ Ë ÚÔÛ¿ıÂÈ· ·˘Ù‹ Ó· ¤¯ÂÈ Î·È ¿ÏÏÔ˘˜ ÌÈÌËÙ¤˜” .

Ù¤˜ ÂÍ¤Ù·Û·Ó ÙȘ ÏËÚÔÊÔڛ˜ Ô˘ ¤Ï·‚·Ó ·fi ÙËÓ ÙÚ¿Â˙· ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ ÙÔ˘ ·ÌÂÚÈηÓÈÎÔ‡ ÊÔÚ¤· ÌÂÙ·ÌÔۯ‡ÛÂˆÓ Î·È ÂÈÎÂÓÙÚÒıËÎ·Ó ÛÙÔ˘˜ 3.650 ÓÂÊÚÔ·ı›˜ Ô˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·Ó Û ·˘Ù‹. ™¯Â‰fiÓ ÙÔ 56% ·˘ÙÒÓ Ô˘ ¤·Û¯·Ó ·fi ÓÂÊÚÈ΋ ·ÓÂ¿ÚÎÂÈ· ‹Ù·Ó ·ÓÙÚÂ̤ÓÔÈ, ÂÓÒ ÙÔ 14% ‹Ù·Ó ¯ˆÚÈṲ̂ÓÔÈ ‹ Û ‰È¿ÛÙ·ÛË Î·È ÙÔ 30% ›Ù ¯‹ÚÔÈ Â›Ù ‰ÂÓ Â›¯·Ó ÔÙ¤ ·ÓÙÚ¢Ù›.

√È ÓÂÊÚÔ·ı›˜ Ô˘ Â›Ó·È ·ÓÙÚÂ̤ÓÔÈ Â›Ó·È Èı·ÓfiÙÂÚÔ Ó· ˘Ô‚ÏËıÔ‡Ó Û ÌÂÙ·ÌfiÛ¯Â˘ÛË

“√ §ÂÔÓ¿ÚÓÙÔ ¡ÙÈ∫¿ÚÈÔ Â›Ó·È ¤Ó·˜ ·ÏËıÈÓfi˜ ¿ÓÙÚ·˜” ϤÂÈ ÁÈ· ÙÔÓ ËıÔÔÈfi Ô ¶Ô‡ÙÈÓ

ŸÛÔÈ Â›Ó·È ·ÓÙÚÂ̤ÓÔÈ Â›Ó·È Î·Ù¿ ηÓfiÓ· ÈÔ ˘ÁÈ›˜ Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· Â›Ó·È Èı·ÓfiÙÂÚÔ Ó· ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÔ˘Ó ÓÂÊÚfi ÁÈ· ÌÂÙ·ÌfiÛ¯Â˘ÛË Û ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ÚÔ·„ÂÈ Ù¤ÙÔÈ· ·Ó¿ÁÎË, Û‡Ìʈӷ Ì ̛· Ó¤· ¤Ú¢ӷ. √È ÂÚ¢ÓËÙ¤˜ ‰È·›ÛÙˆÛ·Ó fiÙÈ ¿Û¯ÔÓÙ˜ ·fi ÓÂÊÚÈ΋ ·ÓÂ¿ÚÎÂÈ· Ô˘ ‹Ù·Ó ·ÓÙÚÂ̤ÓÔÈ ‹ ¯ˆÚÈṲ̂ÓÔÈ (‹ ·ÎfiÌË Î·È Û ‰È¿ÛÙ·ÛË) ›¯·Ó ¿Óˆ ·fi 50% ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ Èı·ÓfiÙËÙ˜ Ó· ÂÓÙ·¯ıÔ‡Ó Û ϛÛÙ· ·Ó·ÌÔÓ‹˜ ÁÈ· Ó· ˘Ô‚ÏËıÔ‡Ó Û ÌÂÙ·ÌfiÛ¯Â˘ÛË ÓÂÊÚÔ‡ Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔ˘˜ ·Ó‡·ÓÙÚÔ˘˜. ŸÛÔÈ ‹Ù·Ó ·ÓÙÚÂ̤ÓÔÈ Â›¯·Ó Â›Û˘ 28% ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ Èı·ÓfiÙËÙ˜ Ó· Ï¿‚Ô˘Ó ÙÔ fiÚÁ·ÓÔ, Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔ˘˜ ·Ó‡·ÓÙÚÔ˘˜ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·Ó ÛÙË Ï›ÛÙ· ·Ó·ÌÔÓ‹˜. Δ· Â˘Ú‹Ì·Ù· ·˘Ù¿ ¤¯Ô˘Ó ÂÍ‹ÁËÛË, Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ‰Ú· §fiÚ· Δ¤ÈÏÔÚ ÙÔ˘ Johns Hopkins University School of Nursing, Ë ÔÔ›· ‰‹ÏˆÛ ÛÙÔ Reuters Health fiÙÈ “ÙÔ Ó· Â›Ó·È Î¿ÔÈÔ˜ ·ÓÙÚÂ̤ÓÔ˜ ÙÔ˘ ‰›ÓÂÈ Û˘Ó‹ıˆ˜ ÙËÓ ·›ÛıËÛË Ù˘ ÔÌ·‰È΋˜ ˘ÔÛÙ‹ÚÈ͢”. ¶ÔÏÏÔ› ÓÂÊÚÔ·ı›˜ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û ϛÛÙ· ·Ó·ÌÔÓ‹˜ ÁÈ· ÌÂÙ·ÌfiÛ¯Â˘ÛË Î·È ˘Ô‚¿ÏÏÔÓÙ·È Û ·ÈÌÔοı·ÚÛË, ›Â Ë ›‰È·, Â›Ó·È ˘Ô¯Úˆ̤ÓÔÈ Ó· ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ‰È·ÙÚÔÊ‹˜ Î·È Ó· Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó Ê¿Ú̷η, ηıÒ˜ Î·È Ó· ËÁ·›ÓÔ˘Ó ÛÂ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˜ ËÌÂÚÔÌËӛ˜ ÛÙÔ ÁÈ·ÙÚfi ÙÔ˘˜. ŒÓ·˜ Û‡ÓÙÚÔÊÔ˜ ÌÔÚ› Ó· ÙÔ˘˜ ‚ÔËı‹ÛÂÈ Û ·˘Ù¿, ÂÍËÁ› Ë Δ¤ÈÏÔÚ. ∞˘Ùfi ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÙÔ˘˜ ηıÈÛÙ¿ ÈηÓÔ‡˜ Ó· ÌÔ˘Ó Û ϛÛÙ· ·Ó·ÌÔÓ‹˜ ÎÈ fiÙ·Ó ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÙÔ fiÚÁ·ÓÔ ÁÈ· ÌÂÙ·ÌfiÛ¯Â˘ÛË Ó· Â›Ó·È Û ·ÚÎÂÙ¿ ηϋ Ê˘ÛÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË ÒÛÙ ӷ ˘Ô‚ÏËıÔ‡Ó ÛÙËÓ Â¤Ì‚·ÛË. °È· Ó· ‰È·ÈÛÙÒÛÔ˘Ó Î·Ù¿ fiÛÔ Ô Á¿ÌÔ˜ Û˘Ó‰¤ÂÙ·È Ì ÙȘ Èı·ÓfiÙËÙ˜ ÌÂÙ·ÌfiÛ¯Â˘Û˘ ÓÂÊÚÔ‡ ÛÙÔ˘˜ ÓÂÊÚÔ·ı›˜, ÔÈ ÂÚ¢ÓË-

“∞ÏËıÈÓfi ¿ÓÙÚ·” ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛÂ Ô ƒÒÛÔ˜ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜, μÏ·ÓÙ›ÌÈÚ ¶Ô‡ÙÈÓ, ÙÔÓ ·ÛÙ¤Ú· ÙÔ˘ ÃfiÏÈÁÔ˘ÓÙ, Ô ÔÔ›Ô˜ ‰ÂÛ̇ÙËΠfiÙÈ ı· ‰ˆÚ›ÛÂÈ ¤Ó· ÂηÙÔÌ̇ÚÈÔ ‰ÔÏ¿ÚÈ· ÁÈ· ÙË ‰È¿ÛˆÛË ÙˆÓ Ù›ÁÚˆÓ. “£· ‹ıÂÏ· Ó· Û·˜ ¢¯·ÚÈÛÙ‹Ûˆ Ô˘ ‹Ïı·Ù ·Ú¿ Ù· ÂÌfi‰È·”, ›Â Ô ¶Ô‡ÙÈÓ ÛÙÔÓ ¡ÙÈ∫¿ÚÈÔ, Ô ÔÔ›Ô˜ ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛ ÙË ™‡ÓÔ‰Ô ∫ÔÚ˘Ê‹˜ ÁÈ· ÙË ‰È¿ÛˆÛË ÙˆÓ Ù›ÁÚÂˆÓ ÛÙËÓ ∞Á›· ¶ÂÙÚÔ‡ÔÏË. ªÚÔÛÙ¿ ÛÙÔÓ ¿ÌÂÛÔ Î›Ó‰˘ÓÔ Ó· ÂÍ·Ê·ÓÈÛÙÔ‡Ó ·fi ÙÔÓ Ï·Ó‹ÙË ÔÈ ¿ÁÚȘ Ù›ÁÚÂȘ, ‰ÈÂÍ¿ÁÂÙ·È ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ™‡ÓÔ‰Ô˜ ∫ÔÚ˘Ê‹˜ ÛÙËÓ ∞Á›· ¶ÂÙÚÔ‡ÔÏË, Ì ÛÙfi¯Ô ÙÔ ‰ÈÏ·ÛÈ·ÛÌfi ÙÔ˘˜ ¤ˆ˜ ÙÔ 2022. ™ÙË ™‡ÓÔ‰Ô, Ô˘ ı· ‰È·ÚΤÛÂÈ ¤ˆ˜ ÙȘ 24 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘, Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó 13 ¯ÒÚ˜, fiÔ˘ ·ÎfiÌË ˙Ô˘Ó Ù· ¿ÁÚÈ· ·ÈÏÔ˘ÚÔÂȉ‹. “ŒÓ·˜ ¿ÓıÚˆÔ˜ Ì ÏÈÁfiÙÂÚÔ ÁÂÚ¿ Ó‡ڷ ı· ›¯Â ·ÔÊ·Û›ÛÂÈ Ó· ÌËÓ ¤ÏıÂÈ, ı· ÙÔ Â›¯Â ÂÎÏ¿‚ÂÈ ˆ˜ ÛËÌ¿‰È fiÙÈ ‰ÂÓ ¿ÍÈ˙ ӷ ¤ÏıÂÈ” , ›Â Ô ¶Ô‡ÙÈÓ. √ ËıÔÔÈfi˜ ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÂÈ‚·ÙÒÓ ·ÂÚÔÛοÊÔ˘˜ Ù˘ Delta Airlines Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ ·Ó·ÁηÛÙÈ΋ ÚÔÛÁ›ˆÛË ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· ÛÙË ¡¤· ÀfiÚÎË fiÙ·Ó ÛÙ·Ì¿ÙËÛ ӷ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› Ô ¤Ó·˜ ÎÈÓËÙ‹Ú·˜ ÙÔ˘. ΔÔ ÂfiÌÂÓÔ ·ÂÚÔÏ¿ÓÔ, ÛÙÔ ÔÔ›Ô ÂÈ‚È‚¿ÛÙËÎÂ Ô ËıÔÔÈfi˜, ¯ÚÂÈ¿ÛÙËΠӷ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÂÈ ÛÙ¿ÛË ÛÙÔ ∂ÏÛ›ÓÎÈ ÁÈ· Ó· ·ÓÂÊԉȷÛÙ› Ì η‡ÛÈÌ·, ÂÓÒ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛÂ Î·È ÛÔ‚·Ú¿ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÂÓ Ù‹ÛÂÈ ÏfiÁˆ ÙˆÓ ÛÊÔ‰ÚÒÓ ·Ó¤ÌˆÓ. √ ¡ÙÈ∫¿ÚÈÔ Â› fiÙÈ Â›Ó·È ÌÈÛfi˜ ƒÒÛÔ˜ ηıÒ˜ ·ÔÎ¿Ï˘„ fiÙÈ ‰‡Ô ÚfiÁÔÓÔ› ÙÔ˘ ‹Ù·Ó ƒÒÛÔÈ. “£· ÁÓˆÚ›ÛÂÙ ·‡ÚÈÔ ÙËÓ ∞Á›· ¶ÂÙÚÔ‡ÔÏË Î·È ı· ·ÈÛı·Óı›Ù ˘ÂÚ‹Ê·ÓÔ˜ ÁÈ· ÙȘ ÚˆÛÈΤ˜ Û·˜ Ú›˙˜” , ·¿ÓÙËÛÂ Ô ¶Ô‡ÙÈÓ.


«

OI ¶O§ITE™ Y¶O™THPIZOYN ∂Ó fi„ÂÈ Î·È ÙˆÓ ÂÔÚÙÒÓ, Ò˜ ‚ϤÂÙ ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÛÙËÓ ÙÔÈ΋ ·ÁÔÚ¿; ∞ı·Ó¿ÛÈÔ˜ ™·Ì·Ï¤Î˘ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯Ô˜

“¡ÔÌ›˙ˆ fiÙÈ Ë ·ÁÔÚ¿ ‰ÂÓ Â›Ó·È Î·ıfiÏÔ˘ ÚÔÛÈÙ‹ ÁÈ· ÙÔ Ï·Ù‡ ηٷӷψÙÈÎfi ÎÔÈÓfi. ∏ ‰‡ÛÎÔÏË ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË ·ÔÙÚ¤ÂÈ ÂÌ¿˜ ÙÔ˘˜ ηٷӷψ٤˜ Ó· ÏËÛÈ¿ÛÔ˘Ì ÁÈ· ·ÁÔÚ¤˜” .

ª∞Δπ∂™&°¡øª∂™

™∞μμ∞Δ√ 27 ¡√∂ªμƒπ√À 2010

/5

∏ ‰È·ÓÔÌ‹ ηٷÏfiÁˆÓ √Δ∂ ¡· ‰È·ı¤ÛÂÈ Ô √Δ∂ ÙËÏÂʈÓÈÎÔ‡˜ ηٷÏfiÁÔ˘˜ ÛÙÔ Δ·¯˘‰ÚÔÌÂ›Ô ·ÏÏ¿ Î·È Û ¿ÏÏÔ˘˜ ‰ËÌfiÛÈÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜ ÛÙË ¡. πˆÓ›·, ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ÔÈ Û˘Ó‰ÚÔÌËÙ¤˜ ÙÔ˘ Ó· ÌËÓ ·Ó·Áο˙ÔÓÙ·È Ó· ÚÔÛ¤Ú¯ÔÓÙ·È ÛÙÔ ÎÂÓÙÚÈÎfi ηٿÛÙËÌ· ÙÔ˘ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ ÛÙÔ μfiÏÔ ÁÈ· Ó· ÙÔ˘˜ ·Ú·Ï¿‚Ô˘Ó, ˙ËÙÔ‡Ó ‰ËÌfiÙ˜ Ù˘ ¡. πˆÓ›·˜. ™˘Ó‰ÚÔÌËÙ¤˜ Ô˘ ÏËÚÒÓÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÔ‡˜ ÙÔ˘˜ ›Ù ÛÙȘ ÙÚ¿Â˙˜ Ù˘ ¡. πˆÓ›·˜, ›Ù ÛÙÔ Δ·¯˘‰ÚÔÌÂ›Ô Î·È Â›Ó·È ËÏÈÎȈ̤ÓÔÈ, ˙ËÙÔ‡Ó Ó· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·Ú·Ï¿‚Ô˘Ó ·fi ÂΛ ÙËÏÂʈÓÈÎÔ‡˜ ηٷÏfiÁÔ˘˜, Ô˘ ‰È·Ù›ıÂÓÙ·È ÌfiÓÔÓ ·fi ÙÔ ÎÂÓÙÚÈÎfi ηٿÛÙËÌ· ÛÙËÓ πˆÏÎÔ‡, ·ÊÔ‡ ÛÙË ¡. πˆÓ›· ÙÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· ÙÔ˘ √Δ∂ ¤¯ÂÈ ÎÏ›ÛÂÈ Â‰Ò Î·È Î·ÈÚfi. ¢∏ª√.™

∫Ï¿‰ÂÌ· ÛÙȘ χΘ

¢ËÌ‹ÙÚ˘ π‚·ÓÔ‡‰Ë˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˜

“ΔÔ ‚·ÛÈÎfi Úfi‚ÏËÌ· Â›Ó·È fiÙÈ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ¯Ú‹Ì· ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ. ∞˘Ùfi ÙÔÓ ·Ó·Áο˙ÂÈ Ó· Â›Ó·È Ì·˙Â̤ÓÔ˜ Î·È Ó· ÌËÓ Î¿ÓÂÈ ÙȘ ·ÁÔÚ¤˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ ·Ó¿ÁÎË ‹ ı¤ÏÂÈ Ó· οÓÂÈ”.

¡›ÎÔ˜ ΔÛÈÚ·ÓÙˆÓ¿Î˘ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˜

“¡ÔÌ›˙ˆ fiÙÈ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ·˘ÍËı› ÔÈ ÙÈ̤˜ ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿. ŸÌˆ˜ ÏfiÁˆ ÎÚ›Û˘ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Ë ·Ó¿ÏÔÁË Î›ÓËÛË Î·È ÓÔÌ›˙ˆ fiÙÈ ı· ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ó fiÏÔÈ ÙȘ ÂÎÙÒÛÂȘ ÁÈ· Ó· ·ÁÔÚ¿ÛÔ˘Ó” .

√È Ï‡Î˜ ÛÙËÓ Ô‰fi ∑¿¯Ô˘, ÂÈÛËÌ·›ÓÔ˘Ó ÂÚ›ÔÈÎÔÈ, Ú›¯ÓÔ˘Ó ÛÈÁ¿-ÛÈÁ¿ Ù· ʇÏÏ· ÙÔ˘˜, ηıÒ˜ ¤Ú¯ÂÙ·È Ô ¯ÂÈÌÒÓ·˜, ·ÏÏ¿ fiˆ˜ fiÏÔÈ ÁÓˆÚ›˙Ô˘ÌÂ, ÙÔ ÂÓ ÏfiÁˆ ‰¤ÓÙÚÔ ‰ÂÓ Â›Ó·È ‚·ı‡ÚÈ˙Ô, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ˘¿Ú¯ÂÈ Î›Ó‰˘ÓÔ˜ Ì ηӤӷ ÈÛ¯˘Úfi ¿ÓÂÌÔ, Ó· ÍÂÚÈ˙ˆı› ηӤӷ ‰¤ÓÙÚÔ Î·È Ó· ¤¯Ô˘Ì ·Ù˘¯‹Ì·Ù·. √È Ï‡Î˜ ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È ¿ÌÂÛ· ÎÏ¿‰ÂÌ·, ÚÈÓ ¤ÚıÔ˘Ó ÔÈ ‚ÔÚÈ¿‰Â˜.

∏ ÚÔÛÔ¯‹ ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿

¢∏ª√.™.

ÚÁ·Û›Â˜ ·ÔηٿÛÙ·Û˘ ÙÔ˘ Ï·ÎfiÛÙÚˆÙÔ˘ Ù˘ ∂ÚÌÔ‡, fiÔ˘ ÎÚ›ÓÂÙ·È ·Ó·Áη›Ô, ÍÂΛÓËÛ·Ó Ù· Û˘ÓÂÚÁ›· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ BfiÏÔ˘, ÂÓ fi„ÂÈ ÙˆÓ ÃÚÈÛÙÔ˘Á¤ÓÓˆÓ. √È ÂÚÁ·Û›Â˜ ı· Û˘Ó¯ÈÛÙÔ‡Ó Î·È ı· ÂÓÙ·ıÔ‡Ó Î·È ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË Â‚‰ÔÌ¿‰·, ÁÈ· ÙÔÓ ÂÔÚÙ·ÛÙÈÎfi ‰È¿ÎÔÛÌÔ Ù˘ fiÏ˘. ∏ ÚÔÛÔ¯‹ fiÏˆÓ ÛÙÚ¤ÊÂÙ·È ÙÒÚ· ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿, Ô˘ ¤¯ÂÈ ‰Â¯Ù› ÌÂÁ¿ÏÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi Ï‹ÁÌ· ÂÍ·ÈÙ›·˜ ÙˆÓ Û˘Á΢ÚÈÒÓ Î·È ÂÏ›˙ÂÈ Û ¤Ó· ...ı·‡Ì·.

™ÎÔ˘›‰È· ∏ Û˘ÛÛÒÚ¢ÛË ÛÎÔ˘ȉÈÒÓ ÛÙȘ ¿ÎÚ˜ ÙˆÓ ‰ÚfiÌˆÓ Û ÁÂÈÙÔÓȤ˜ ÙfiÛÔ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, fiÛÔ Î·È Ù˘ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜ ›¯Â ˆ˜ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·, Ì ÙËÓ ¤ÓÙÔÓË ‚ÚÔ¯fiÙˆÛË Ô˘ ÛËÌÂÈÒıËΠ·ÚÁ¿ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ, ÙÔ ÓÂÚfi Ó· ÌË ‰ÈÔ¯ÂÙ‡ÂÙ·È ÛÙÔ˘˜ ·ÁˆÁÔ‡˜ ·ÔÚÚÔ‹˜. √È ÂÚ›ÔÈÎÔÈ ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘˜, fiÛÔÈ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ Â›¯·Ó ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ·, ‚Á‹Î·Ó ÛÙË ‚ÚÔ¯‹ Î·È ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ÛÎÔ‡˜ Î·È Ê·Ú¿ÛÈ· ÚÔÛ·ıÔ‡Û·Ó Ó· ·ÔÌ·ÎÚ‡ÓÔ˘Ó Ù· ÛÎÔ˘›‰È·, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ ÙÔ ÓÂÚfi Ó· ‰ÈÔ¯ÂÙ¢Ù› ÛÙÔ˘˜ ·ÁˆÁÔ‡˜. √ ÎfiÛÌÔ˜ ÛÙȘ ÁÂÈÙÔÓȤ˜ ··ÈÙ› ϤÔÓ ·fi ÙȘ ·ÚÌfi‰È˜ ÀËÚÂۛ˜ ÙˆÓ ‰‡Ô ¢‹ÌˆÓ ÙÔÓ Ù·ÎÙÈÎfiÙÂÚÔ Î·ı·ÚÈÛÌfi ÙˆÓ ‰ÚfiÌˆÓ Î·È ÙˆÓ Â˙Ô‰ÚÔÌ›ˆÓ ·fi ÙÔ˘˜ Ô‰Ôηı·ÚÈÛÙ¤˜. ¢ËÌfiÙ˜ Î·È Î¿ÙÔÈÎÔÈ ˘ÔÛÙËÚ›˙Ô˘Ó ÛÙÔÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌfi ÙˆÓ ‰‡Ô ·ÚÌÔ‰›ˆÓ ÀËÚÂÛÈÒÓ ‰ÂÓ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ÔÈ ÁÂÈÙÔÓȤ˜, ·Ú¿ ÌfiÓÔ Ù· ÎÂÓÙÚÈο ÛËÌ›· ÙˆÓ ‰‡Ô fiÏÂˆÓ Î·È ÂÎ ÙˆÓ Ú·ÁÌ¿ÙˆÓ ·Ó·Áο˙ÔÓÙ·È ÔÈ ›‰ÈÔÈ Ó· ·ÔÌ·ÎÚ‡ÓÔ˘Ó Ù· ÛÎÔ˘›‰È· ·fi ÙȘ ¿ÎÚ˜ ÙˆÓ ‰ÚfïÓ. μ.∫.

¶·Ó. °È·Ó., pangian21@yahoo.gr

√È Î¿ÙÔÈÎÔÈ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ‚Ú‹Î·Ó ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ‰È·Ì·ÚÙ˘ÚËıÔ‡Ó ÁÈ· ÙÔ “‰Ú¿Ì·” Ô˘ ‚ÈÒÓÔ˘Ó Ì ÙËÓ ÂÎÙÚÔ‹ Ù˘ ΢ÎÏÔÊÔÚ›·˜ ·fi ÙÔ 2007, ·fi ÙËÓ Ô‰fi ª·˘ÚÔÎÔÚ‰¿ÙÔ˘ ÒÛÙ ·ÓÂÌfi‰ÈÛÙ· ˘ÔÙ›ıÂÙ·È Ó· ηٷÛ΢·ÛÙ› ÙÔ Áηڿ˙ ÛÙËÓ Ô‰fi ºÈÏÂÏÏ‹ÓˆÓ. ∏ Ô‰fi˜ ª·˘ÚÔÎÔÚ‰¿ÙÔ˘ ‰ÂÓ ·ÓÙ¤¯ÂÈ ÙÔÓ Î˘ÎÏÔÊÔÚÈ·Îfi ÊfiÚÙÔ Î·È Ô ‰ÚfiÌÔ˜, fiˆ˜ Î·È Ù· Â˙Ô‰ÚfiÌÈ· ¤¯Ô˘Ó ηٷÛÙÚ·Ê›. “√ ıfiÚ˘‚Ô˜, ÙÔ Î·˘Û·¤ÚÈÔ Î·È Ë ÛÎfiÓË Ì·˜ Ó›ÁÂÈ” , ¤ÏÂÁ·Ó ¯ı˜ ÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔÈ. ΔÔ Î·Îfi Â›Ó·È fiÙÈ Ï‡ÛË ÛÙÔ Úfi‚ÏËÌ¿ ÙÔ˘˜ ‰ÂÓ ‰›ÓÂÈ Î·Ó›˜, ÂÓÒ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ÙÔ ¤ÚÁÔ ‰ÂÓ ÚÔ¯ˆÚ¿. °È· ÙÔ ÌfiÓÔ Ô˘ ¯ÚËÛÈ̇ÂÈ ϤÔÓ ÙÔ Áηڿ˙ Â›Ó·È ÁÈ· ηٷʇÁÈÔ Û ÂÚ›ÙˆÛË ÔϤÌÔ˘... ∫∞Δ. Δ∞™

∫ÔÛÌ¿˜ ∞¸Ê·ÓÙ‹˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˜

“¡ÔÌ›˙ˆ fiÙÈ Ë ·ÁÔÚ¿ ‰ÂÓ Â›Ó·È Î·ıfiÏÔ˘ ÚÔÛÈÙ‹. ¶Ôχ ‰‡ÛÎÔÏ· Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· ÁÈ· fiÏÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Î·È Û ÔÚÈṲ̂Ó˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ Â›Ó·È Î·È ·Ó¿ÎÚÈ‚· Î·È ¤ÙÛÈ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· Ù· ÏËÛÈ¿ÛÂÈ” .

∑Ô˘Ó ÙÔ “‰Ú¿Ì·” ÙÔ˘˜ ∞Ù‡¯ËÌ· Ì ÛÔ‚·Ú¤˜ Û˘Ó¤ÂȘ ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ›¯Â Û˘Ì‚Â› ¯ı˜ ÛÙËÓ Ô‰fi ª·˘ÚÔÎÔÚ‰¿ÙÔ˘ ·fi ÙË ‚Ï¿‚Ë ÛÙÔ ÙÈÌfiÓÈ ˘ÂÚ·ÛÙÈÎÔ‡ ψÊÔÚ›Ԣ, Ô˘ Ï›ÁÔ ¤ÏÂÈ„Â Ó· “ÂÈÛ‚¿ÏÏÂÈ” ̤۷ Û ηٿÛÙËÌ·. ∏ ΢ÎÏÔÊÔÚ›· ‰È·ÎfiËÎÂ Î·È ÔÈ ÂÚ›ÔÈÎÔÈ ‚Á‹Î·Ó ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ ÁÈ· Ó· ‰È·ÈÛÙÒÛÔ˘Ó ÙÈ ·ÎÚÈ‚Ò˜ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ.

∫˘‚fiÏÈıÔÈ ¢ÂÓ Â›Ó·È ÌfiÓÔ ÔÈ Î˘‚fiÏÈıÔÈ ÛÙ· Â˙Ô‰ÚfiÌÈ· ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ Ô˘ ÍÂÎÔÏÏ¿ÓÂ Î·È Î¿ÓÔ˘Ó ‰‡ÛÎÔÏË ÙË ˙ˆ‹ ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ. À¿Ú¯Ô˘Ó Î·È ÔÈ ·ÓÙ›ÛÙÔȯÔÈ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÙÔÔıÂÙËı› ÛÙËÓ Ô‰fi ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘, ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ ‹È·˜ ΢ÎÏÔÊÔÚ›·˜ ÂÓÙfi˜ Ù˘ fiÏ˘, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Û ·ÚÎÂÙ¤˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ¤¯Ô˘Ó Û¿ÛÂÈ Î·È ÛÂ

30ÂÙ›·˜

¶Úfi EÈ̤ÏÂÈ·: £ANA™H™ K. BO°IATZH™ ºˆÙfi: ¶. °IANNAPO™

I‰ÈÔÎÙ‹Ù˘

£E™™A§IKE™ EK¢O™EI™ A.E.

∂ΉfiÙ˘

μ∞™π§∏™ Ã. ¢∞¡√™

I¿ÛÔÓÔ˜ Ì ∞ı. ¢È¿ÎÔ˘ 2 383 33 BO§O™ Kˆ‰ÈÎfi˜ 1802 ÙËÏ.: 24210 23303 (Û˘ÓÔÙÈ΋ 8 ÁÚ·ÌÌÒÓ) ÙËÏ. Û˘Ó‰ÚÔÌËÙÒÓ 8001135000 fax: 24210 32828, 23470

E-mail: info@e-thessalia.gr http://www.e-thessalia.gr E-mail: (ÁÈ· ÂÌÔÚÈΤ˜ ηٷ¯ˆÚ‹ÛÂȘ): pub@e-thessalia.gr ¢È¢ı˘ÓÙ‹˜: 1914 - 1944 T. OIKONOMAKH™ 1945 -1990 °. ¶∞ƒ∞™∫∂À√¶√À§√™ 1990 - 1996 K. §OY§H™

√È Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÔ‚ÈÔÙ¤¯Ó˜ ηÏÔ‡ÓÙ·È Ó· ÎÏ›ÛÔ˘Ó Ù· Ì·Á·˙È¿ “∏ °ÂÓÈ΋ ™˘ÓÔÌÔÛÔÓ‰›· ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÒÓμÈÔÙ¯ÓÒÓ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ Ì ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ Ù˘ ηÏ› ÙÔ˘˜ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÔ‚ÈÔÙ¤¯Ó˜ fiÏ˘ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· 1Ë ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ Ó· ÎÏ›ÛÔ˘Ó Ù· Ì·Á·˙È¿ ÙÔ˘˜ ÁÈ· ‰Â‡ÙÂÚË ÊÔÚ¿ ̤۷ ÛÙÔÓ ›‰ÈÔ ¯ÚfiÓÔ, Ì ÛÎÔfi Ó· ‰È·Ì·ÚÙ˘ÚËıÔ‡Ó ¤ÓÙÔÓ·, ÁÈ·Ù› Ë ·ÁÔÚ¿ ‹Ú ÙÔÓ Î·Ù‹ÊÔÚÔ (‰˘ÛÎÔϛ˜ ÛÙȘ Û˘Ó·ÏÏ·Á¤˜, ÏÈÁfiÙÂÚ˜ ˆÏ‹ÛÂȘ, ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ Ùˆ¯Â‡ÛÂȘ, ˘ÂÚÙÚÈÏ¿ÛȘ ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú‹ÛÂȘ ÂÌÔÚÈÎÒÓ ÁÚ·ÌÌ·Ù›ˆÓ Î·È Û˘Ó·ÏÏ·ÁÌ·ÙÈÎÒÓ” . Δ· ¤ÚÁ· ·Ô¯¤Ù¢Û˘ μfiÏÔ˘ “∂ÁηٷÛÙ¿ıËÎÂ Î·È Ù˘Èο ÛÙÔ μfiÏÔ Ë ÎÔÈÓÔÚ·Í›· ÙˆÓ ∞ÓˆÓ‡ÌˆÓ ∂Ù·ÈÚÈÒÓ ªfiÌÔÏ·, ™·Ú·ÓÙÔÔ‡ÏÔ˘ Î·È “μπ√Δ∂ƒ” ÛÙËÓ ÔÔ›· ·Ó·Ù¤ıËÎÂ Ë Î·Ù·Û΢‹ Ù˘ ÚÒÙ˘ Ê¿Ûˆ˜ ¤ÚÁˆÓ ·Ô¯ÂÙ‡Ûˆ˜ ·Î·ı¿ÚÙˆÓ ˘‰¿ÙˆÓ Ù˘ Ì›˙ÔÓÔ˜ ÂÚÈÔ¯‹˜ μfiÏÔ˘, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ ·fi ÙÔÓ ÚÔÛ¯‹ π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ Ó· ·Ú¯›ÛÔ˘Ó Ù· ¤ÚÁ·” .

ÈÂÛÙ‹ÚÈ· - ‰È·ÓÔÌ‹ Ù‡Ô˘: A' BI.¶E. BfiÏÔ˘

ÙËÏ.: 24210 95751-2, fax: 24210 95755 A¶A°OPEYETAI Ë ·Ó·‰ËÌÔÛ›Â˘ÛË, Ë ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹, ÔÏÈ΋, ÌÂÚÈ΋ ‹ ÂÚÈÏËÙÈ΋, Ë Î·Ù¿ ·Ú¿ÊÚ·ÛË ‹ ‰È·Û΢‹ ·fi‰ÔÛË ÙÔ˘ ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘ Ù˘ ÂÊËÌÂÚ›‰·˜ Ì ÔÔÈÔÓ‰‹ÔÙ ÙÚfiÔ, Ì˯·ÓÈÎfi, ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi, ʈÙÔÙ˘ÈÎfi, ˯ÔÁÚ·Ê‹Ûˆ˜ ‹ ¿ÏÏÔÓ, ¯ˆÚ›˜ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ÁÚ·Ù‹ ¿‰ÂÈ· ÙÔ˘ ÂΉfiÙË. NfiÌÔÈ 238/1970, 4301/1979, N. 100/1975, N¢ 3565/1956 Î·È 4254/1962 Î·È Î·ÓfiÓ˜ ÙÔ˘ ¢ÈÂıÓÔ‡˜ ¢Èη›Ô˘.

°.•.

ªÂ ÙËÓ ÚÒÙË ÛÙ·ÁfiÓ· ¢ÂÓ ¤‚ÚÂÍ ÁÈ· Ôχ ÒÚ· ¯ı˜, Ô‡ÙÂ Ë ‚ÚÔ¯‹ ‹Ù·Ó ·˘Ù‹ Ô˘ ϤÌ “ηٷÚÚ·ÎÙ҉˘” . ∫È fï˜, ÛÙÔ˘˜ οıÂÙÔ˘˜ Â˙fi‰ÚÔÌÔ˘˜ Ô˘ ÍÂÎÈÓÔ‡Ó ·fi ÙËÓ ∞ÚÁÔÓ·˘ÙÒÓ Î·È Î·Ù·Ï‹ÁÔ˘Ó ÛÙËÓ π¿ÛÔÓÔ˜, ·˘Ù‹ Ë ‚ÚÔ¯‹ ‹Ù·Ó ·ÚÎÂÙ‹ ÒÛÙ ӷ Ê·ÓÔ‡Ó ÔÈ Î·ÎÔÙ¯ӛ˜ ÙÔ˘˜. ™Â ÔÏÏ¿ ÛËÌ›· ÙˆÓ Â˙Ô‰ÚfiÌˆÓ ·˘ÙÒÓ Û¯ËÌ·Ù›ÛÙËÎ·Ó ÌÈÎÚ¤˜ “Ï›ÌÓ˜” ÎÈ ·˜ Â›Ó·È ¤ÚÁ· Ô˘ ‰ÂÓ ÌÂÙÚÔ‡Ó Ô‡Ù ‰ÂηÂÙ›·. ΔÔ ›‰ÈÔ Úfi‚ÏËÌ· ›¯·ÌÂ Î·È Û ¿ÏÏ· ÛËÌ›· Ù˘ fiÏ˘, fiˆ˜ ÔÈ Â˙fi‰ÚÔÌÔÈ ·˘ÙÔ› ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ, ˘ÔÙ›ıÂÙ·È ÛÙË ‚ÈÙÚ›Ó· Ù˘. ∫·È Ì ÙËÓ ÚÒÙË ÛÙ·ÁfiÓ· Ù˘ ‚ÚÔ¯‹˜... £. ∫. μ.

27 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 1980

fiÏÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Î·È ¤¯ÂÈ ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ ‚Ú·‚¢Ù› Ì ÌÂÁ¿Ï· ‚Ú·‚›·. ∂›Û˘ ÙÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ¤¯ÂÈ Á˘Ú›ÛÂÈ ÔÏÏÔ‡˜ ‰›ÛÎÔ˘˜ Î·È ¤¯ÂÈ ÂÚÈԉ‡ÛÂÈ Û ‰È¿ÊÔÚ˜ ¯ÒÚ˜ Ù˘ ∂˘ÚÒ˘ Î·È Ù˘ ∞ÌÂÚÈ΋˜” . √È ¤ÌÔÚÔÈ ÂÏ·ÈÒÓ ÁÈ· ÙË ‰È·ÎÔ‹ ÙˆÓ ‰ÚÔÌÔÏÔÁ›ˆÓ μfiÏÔ˘-μ. ™ÔÚ¿‰ˆÓ “√È ¤ÌÔÚÔÈ Î·È ÂÍ·ÁˆÁ›˜ ÂÏ·ÈÒÓ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ª·ÁÓËÛ›·˜ ‰È·Ì·ÚÙ‡ÚÔÓÙ·È Ì ÙËÏÂÁÚ¿ÊËÌ· Ô˘ ·¤ÛÙÂÈÏ·Ó ÚÔ˜ ÙÔÓ ˘Ô˘ÚÁfi ∂ÌÔÚÈ΋˜ ¡·˘ÙÈÏ›·˜ ÁÈ· ÙË ‰È·ÎÔ‹ ÙˆÓ ‰ÚÔÌÔÏÔÁ›ˆÓ ʤÚÚ˘-ÌÒÙ μfiÏÔ˘-μÔÚ›ˆÓ ™ÔÚ¿‰ˆÓ ÏfiÁˆ Ù˘ ·ÂÚÁ›·˜ ÙˆÓ ÏÔÈÔÎÙËÙÒÓ Ô˘ ¿Ú¯ÈÛ ·fi ÙË ¢Â˘Ù¤Ú·” .

ÛÌÔ‡ Ù˘ ∫˘Úȷ΋˜ ÍÂ¤Ú·Û ‹‰Ë ÙÔ˘˜ 5.000, ÂÓÒ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ¶ÂÚÙ›ÓÈ Â¤ÎÚÈÓ ‰ÚÈ̤ˆ˜ ÙËÓ ·ÓÂ¿ÚÎÂÈ· ÙˆÓ Û˘ÓÂÚÁ›ˆÓ ‰È·ÛÒÛˆ˜ Î·È Ù˘ ·ÚÔ¯‹˜ ‚ÔËı›·˜. ΔÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ fiÙÈ ÂȂ‚·ÈÒıËÎÂ Ô ı¿Ó·ÙÔ˜ ϤÔÓ ÙˆÓ 3.100 πÙ·ÏÒÓ, ÂÓÒ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ 2.000 Â›Ó·È ·ÁÓÔÔ‡ÌÂÓÔÈ Î·È ıˆÚÔ‡ÓÙ·È ÓÂÎÚÔ›. √È ÙÚ·˘Ì·Ù›Â˜ ˘ÂÚ‚·›ÓÔ˘Ó ÙÔ˘˜ 5.000 Î·È ÔÈ ¿ÛÙÂÁÔÈ ÙȘ 200.000” .

•Â¤Ú·Û·Ó ÙȘ 5.000 ÔÈ ÓÂÎÚÔ› ÛÙËÓ πÙ·Ï›· “√ ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ ÓÂÎÚÒÓ ÙÔ˘ ÙÚÔÌ·ÎÙÈÎÔ‡ ÛÂÈ-

™∞¡ ™∏ª∂ƒ∞ ¶ÚÈÓ 70 ¯ÚfiÓÈ·... ÁÂÓÓÈ¤Ù·È Ô ËıÔÔÈfi˜ ηÈ

∫·È ÛÙÔ μfiÏÔ ÙÔ ÎÔ˘·ÚÙ¤ÙÔ ™ÔÛÙ·Îfi‚ÈÙ˜ “ΔÔ ÊËÌÈṲ̂ÓÔ ÎÔ˘·ÚÙ¤ÙÔ ™ÔÛÙ·Îfi‚ÈÙ˜, ÊÙ¿ÓÂÈ ÙËÓ ÂfiÌÂÓË Â‚‰ÔÌ¿‰· ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÁÈ· Ó· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÂÈ ÙÚÂȘ Û˘Ó·˘Ï›Â˜ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·, ÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË Î·È ÙÔ μfiÏÔ. ΔÔ ∫Ô˘·ÚÙ¤ÙÔ ™ÔÛÙ·Îfi‚ÈÙ˜ ıˆÚÂ›Ù·È ¤Ó· ·fi Ù· ÈÔ ‰È¿ÛËÌ· Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ›‰Ô˘˜ ÙÔ˘ ÛÂ

¿ÏϘ ¤¯Ô˘Ó ΢ÚÈÔÏÂÎÙÈο ÂÍ·Ê·ÓÈÛÙ› ·fi ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘˜. √È ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›Â˜ Ô‰ËÁÒÓ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Â›Ó·È ÔÏϤ˜ ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ Ë̤Ú˜, ÂȉÈο ÁÈ· ÙËÓ ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘, ηıÒ˜ ÂÈÛËÌ·›ÓÔ˘Ó ˆ˜ Ù· πà ÙÔ˘˜ ¤¯Ô˘Ó ˘ÔÛÙ› ÌÈÎÚ¤˜ ˘ÏÈΤ˜ ˙ËÌȤ˜. ªÈ· ηٷÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘ ÚÔ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜ Î·È ·ÓÙÈηٿÛÙ·ÛË ÙˆÓ ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÎÒÓ Î˘‚fiÏÈıˆÓ ·fi ÙȘ ·ÚÌfi‰È˜ ˘ËÚÂۛ˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ ‰ÂÓ ı· ¤‚Ï·ÙÂ.

ÂÍ¤Ú ÛÙȘ ÔÏÂÌÈΤ˜ Ù¤¯Ó˜ ªÚÔ˘˜ §È. * ™ÙË ƒÔ˘Ì·Ó›· Ë ™È‰ËÚ¿ ºÚÔ˘Ú¿ ÙÔ˘ ™ÙÚ·ÙËÁÔ‡ ÿÔÓ ∞ÓÙÔÓ¤ÛÎÔ˘ ÂÎÙÂÏ› ¿Óˆ ·fi 60 ˘ÔÛÙËÚÈÎÙ¤˜ ÙÔ˘ ¤ÎÙˆÙÔ˘ ‚·ÛÈÏÈ¿ ∫·ÚfiÏÔ˘ ππ. ¶ÚÈÓ 50 ¯ÚfiÓÈ·... Ô Gordie Howe ÙˆÓ Detroit Red Wings ÛËÌÂÈÒÓÂÈ ÙÔÓ 1.000fi ÙÔ˘

fiÓÙÔ ÛÙÔ NHL ÛÙÔÓ ·ÁÒÓ· ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙˆÓ Toronto Maple Leafs. ¶ÚÈÓ 40 ¯ÚfiÓÈ·... Ë ™˘Ú›· Û˘Ó¿ÙÂÈ Û˘Ìʈӛ· Ì ÙË §È‚‡Ë, ÙËÓ ∞›Á˘ÙÔ Î·È ÙÔ ™Ô˘‰¿Ó. ¶ÚÈÓ 30 ¯ÚfiÓÈ·... ÛÙËÓ ¶Ôψӛ·, ·ÂÏ¢ıÂÚÒÓÔÓÙ·È ‰‡Ô ·ÂÚÁÔ› ̤ÏË ÙÔ˘ ÂÚÁ·ÙÈÎÔ‡ Û˘Ó‰ÈοÙÔ˘ Ù˘ “∞ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë˜” ÁÈ· Ó· ·ÔÊ¢¯ı› ÁÂÓÈÎfiÙÂÚË ·ÂÚÁ›·.


¶ÔÏÈÙÈ΋ 6 “√È ÂÈÏÔÁ¤˜ ·Ô‰ÂÈÎÓ‡Ô˘Ó, ÛÙËÓ Ú¿ÍË Î·È fi¯È ÛÙ· ÏfiÁÈ·, fiÙÈ Ë ¡¤· ¢ËÌÔÎÚ·Ù›· ‹Ù·Ó Î·È ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ·Ú¿Ù·ÍË Â˘ı‡Ó˘. ¶ÈÛÙ‡ˆ ·ÎÚ¿‰·ÓÙ· fiÙÈ ÌfiÓÔ fiÙ·Ó ÙËÚ›˜ ÛÙ¿ÛË Â˘ı‡Ó˘, ÌÔÚ›˜ Ó· ¤¯ÂȘ Î·È ÚÔÔÙÈ΋”. ∞˘Ùfi ÙfiÓÈÛÂ Ô ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î. £·Ó. ¡¿ÎÔ˜ ÌÈÏÒÓÙ·˜ ¯ı˜ ÛÙËÓ ∫.√. Ù˘ ¡¢. √ Î. ¡¿ÎÔ˜ ÂÂÛ‹Ì·Ó fiÙÈ ÔÈ ÂÚÈÛÙ¿ÛÂȘ ··ÈÙÔ‡Ó ÂÁÚ‹ÁÔÚÛË Î·È ÛÔ‚·ÚfiÙËÙ·. ¶Ôχ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ, ··ÈÙÔ‡Ó Ó· ÎÈÓԇ̷ÛÙ Ì ÌÔÓ·‰ÈÎfi ÁÓÒÌÔÓ· ÙÔ Û˘ÏÏÔÁÈÎfi Û˘ÌʤÚÔÓ. ŒÁÈÓ È· ۷ʤ˜, ÛÙȘ ÚfiÛÊ·Ù˜ ·˘ÙÔ‰ÈÔÈÎËÙÈΤ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜, fiÙÈ Ë ÎÔÈÓˆÓ›· ‰ÂÓ ·ÎÔ‡ÂÈ Ù›ÔÙ· ¿ÏÏÔ, ·Ú¿ ÌfiÓÔ fiÔÈÔÓ ÌÔÚ› Ó· ·ÊÔ˘ÁÎÚ·ÛÙ› ÙȘ Ú·ÁÌ·ÙÈΤ˜ Ù˘ ·Ó¿ÁΘ. ∞˘Ùfi˜ Ú¤ÂÈ Ó· Û˘Ó¯›ÛÂÈ Ó· Â›Ó·È Ô ‰ÈÎfi˜ Ì·˜ ÛÙÚ·ÙËÁÈÎfi˜ ÛÙfi¯Ô˜. √ Î. ¡¿ÎÔ˜ ¿ÛÎËÛ ÎÚÈÙÈ΋ ÛÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË Î·È ÛÙÔ ¶∞™√∫ ÙÔÓ›˙ÔÓÙ·˜ fiÙÈ “·˘ÙÔ·Ó·ÁÔÚ‡ÔÓÙ·È Û‹ÌÂÚ· Û ۈًÚ˜ Î·È ÚˆÙÔfiÚÔ˘˜ ÙˆÓ ·ÏÏ·ÁÒÓ, ·˘ÙÔ› Ô˘ ‰È·¯ÚÔÓÈο Â¤Ó‰˘Û·Ó ÛÙÔ Ï·˚ÎÈÛÌfi. ™‹ÌÂÚ· ÔÈ ›‰ÈÔÈ ·˘ÙÔ› ¿ÓıÚˆÔÈ Ì·˜ ÂÁηÏÔ‡Ó ÂÂȉ‹ ‰ÂÓ ‰›ÓÔ˘Ì Ï¢΋ ÂÈÙ·Á‹ ÛÙȘ ÂÈÏÔÁ¤˜ ÙÔ˘˜. ∂Âȉ‹ ‰ÂÓ ‚·ÊÙ›˙Ô˘Ì “Û˘Ó·›ÓÂÛË” ÙÔ Û˘Á¯ˆÚÔ¯¿ÚÙÈ Ô˘ Ì·˜ ˙ËÙÔ‡Ó ÁÈ· Ù· Ï¿ıË ÙÔ˘˜. ¶Ú¤ÂÈ Ì οı ¢ηÈÚ›· Ó· ı˘Ì›˙Ô˘Ì fiÙÈ ÂÌ›˜ ÚÒÙÔÈ, fi¯È ·ÏÒ˜ ÌÈÏ‹Û·ÌÂ, ·ÏÏ¿ Î·È Û˘ÁÎÚÔ˘ÛًηÌ fiÔ˘ ¯ÚÂÈ¿ÛÙËΠÁÈ· Ó· ÚÔˆı‹ÛÔ˘Ì ÙȘ ·ÔÎÚ·ÙÈÎÔÔÈ‹ÛÂȘ, ÁÈ· Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ì ¤Ó· ÂÏ΢ÛÙÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ÁÈ· ÌÂÁ¿Ï˜ ͤÓ˜ ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ, ÁÈ· Ó· ÂÈ‚ÏËıÔ‡Ó Ó¤ÔÈ Î·ÓfiÓ˜ ÛÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ Î·È ÙÔÓ Â˘Ú‡ÙÂÚÔ ‰ËÌfiÛÈÔ ÙÔ̤·. ŸÙÈ ÂÌ›˜ ›̷ÛÙ Ô˘, Û˘ÓÂ›˜ ÛÙËÓ È‰ÂÔÏÔÁ›· Ì·˜ Î·È Ì ÁÓÒÌÔÓ· ¿ÓÙ· ÙÔ ÂıÓÈÎfi Û˘ÌʤÚÔÓ, „Ëʛ۷Ì ٷ ÌÈÛ¿ ΢‚ÂÚÓËÙÈο ÓÔÌÔÛ¯¤‰È· ̤۷ ÛÙÔÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ¯ÚfiÓÔ. ∞˘Ù¤˜ Â›Ó·È ÂÈÏÔÁ¤˜ Ô˘ ·Ô‰ÂÈÎÓ‡Ô˘Ó, ÛÙËÓ Ú¿ÍË Î·È fi¯È ÛÙ· ÏfiÁÈ·, fiÙÈ Ë ¡¤· ¢ËÌÔÎÚ·Ù›· ‹Ù·Ó Î·È ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ·Ú¿Ù·ÍË Â˘ı‡Ó˘”. ∞Ó·ÊÂÚfiÌÂÓÔ˜ ÙȘ ÚfiÛÊ·Ù˜ ÂÎÏÔÁ¤˜ ÙfiÓÈÛ fiÙÈ “Ù· ÔÛÔÛÙ¿ Ô˘ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛÂ Ë ·Ú¿Ù·Í‹ Ì·˜ Û Â›Â‰Ô ÓÔÌÒÓ ·˘Í‹ıËÎ·Ó ÂÓÙ˘ˆÛȷο Û ۯ¤ÛË Ì ÙȘ ÂıÓÈΤ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜, ¤Ó· ÌfiÏȘ ¯ÚfiÓÔ ÚÈÓ. ¶ÚÈÓ ·fi ÌfiÏȘ ‰‡Ô Ì‹Ó˜, fiÏÔÈ ¤ÏÂÁ·Ó fiÙÈ ı· ÎÂÚ‰›˙·Ì Ì ÙÔ ˙fiÚÈ ÙÚÂȘ ÂÚÈʤÚÂȘ Î·È ÙÂÏÈο ÎÂÚ‰›Û·Ì ¤ÓÙÂ Î·È ·Ú·Ï›ÁÔ ÂÙ¿. ¶ÔÈÔ˜ ÂÚ›ÌÂÓ ÙfiÙ fiÙÈ ı· ·›ÚÓ·Ì ÙË £ÂÛÛ·Ï›·; ∫È fï˜, ¯¿ÚȘ ÛÙȘ ÔÏÈÙÈΤ˜ Ô˘ ¯¿Ú·ÍÂ Î·È ÂÊ¿ÚÌÔÛÂ Ô Úfi‰Úfi˜ Ì·˜ Ë ÎÔÈÓˆÓ›· ¿Ú¯ÈÛ ӷ Ì·˜ ·ÎÔ‡ÂÈ Í·Ó¿. ΔÒÚ· ‹ÚıÂ Ë ÒÚ· Ó· οÓÔ˘Ì ٷ ÂfiÌÂÓ· ‚‹Ì·Ù·. ∫Ï›ÓÔÓÙ·˜ ÙfiÓÈÛ fiÙÈ “ÔÊ›ÏÔ˘Ì ӷ ›ÛÔ˘Ì ÙÔ˘˜ Ôϛ٘ fiÙÈ ·Ú·Ì¤ÓÔ˘ÌÂ Ë ·Ú¿Ù·ÍË Â˘ı‡Ó˘ Ô˘ ÚÔÙ¿ÛÛÂÈ ÙÔ Û˘ÌʤÚÔÓ ÙÔ˘ ÙfiÔ˘ Î·È ÙˆÓ ÔÏÏÒÓ. ™Â ·˘Ùfi ‰È·Ê¤ÚÔ˘Ì ·fi ÂΛÓÔ˘˜ Ô˘ Ù¯ÓËÙ¿, ÂÂȉ‹ ÙÔ ¤¯Ô˘Ó ÚÔ·ÔÊ·Û›ÛÂÈ, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ ‰È·ÊˆÓÈÒÓ ÁÈ· Ó· ‰ÈηÈÔÏÔÁ‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘˜ Û ˘fi ÂÎÎfiÏ·„Ë ÔÏÈÙÈÎÔ‡˜ Û¯ËÌ·ÙÈÛÌÔ‡˜. ∞˘Ù¤˜ fï˜ Â›Ó·È È‰ÈÔÙÂÏ›˜ ÛÙÚ·ÙËÁÈΤ˜ Î·È Ô‰ËÁÔ‡Ó ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ Û ̛· ‰È·‰Èηۛ· ¯ˆÚ›˜ ·Ú¯¤˜ Î·È ·Í›Â˜... ∂Ì›˜ ›̷ÛÙÂ Î·È ı· ›̷ÛÙ ÚÔÛËψ̤ÓÔÈ ÛÙÔ˘˜ ÔÏÏÔ‡˜. ∫·È Â›Ó·È ‚¤‚·ÈÔ fiÙÈ Ë ÈÛÙÔÚ›· ı· Ì·˜ ‰ÈηÈÒÛÂÈ”.

™·Ê¤˜ Ì‹Ó˘Ì· Û fiÛÔ˘˜ «ÙÔ ÛΤÊÙÔÓÙ·È» ¤ÛÙÂÈÏÂ Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¡¢

∂›ıÂÛË ™·Ì·Ú¿ ÛÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË Î·È ÛÙË «Û˘ÌÌ·¯›· ÙˆÓ ÚÔı‡ÌˆÓ» ∞£∏¡∞, 26.

«™

ÙÔÓ ·ÁÒÓ· ÁÈ· ÙË ÛˆÙËÚ›· Ù˘ ·ÙÚ›‰·˜, Û·˜ ı¤Ïˆ fiÏÔ˘˜ ‰›Ï· ÌÔ˘, ‰ÂÓ ÂÚÈÛÛ‡ÂÈ Î·Ó›˜», ‰‹ÏˆÛÂ Ô ∞ÓÙ. ™·Ì·Ú¿˜, ·¢ı˘ÓfiÌÂÓÔ˜ ÛÙËÓ ∫√ Ù˘ ¡¢ Î·È ¤ÛÙÂÈÏ ۷ʤ˜ Ì‹Ó˘Ì· ÛÙÔ˘˜ «Â›ÊÔ‚Ô˘˜ ÁÈ· ·Ô¯ÒÚËÛË» ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ fiÙÈ “Û ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ ·ÁÒÓ· ‰ÂÓ ¯ˆÚ¿Ó ԇÙ ÏÈfi„˘¯ÔÈ, Ô‡Ù ϷıÚÂÈ‚¿Ù˜».

∞Ó·ÊÂÚfiÌÂÓÔ˜ ÛÙËÓ ›‰Ú˘ÛË Ù˘ ¢ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋˜ ™˘ÌÌ·¯›·˜, Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¡¢ ÛËÌ›ˆÛ ˆ˜ “fiÛÔÈ Î¿ÓÔ˘Ó Ó¤Ô ÎfiÌÌ· ÁÈ· Ó· ·ÓÙ·ÔÎÚÈıÔ‡Ó ˘ÔÙ›ıÂÙ·È ÛÙȘ ··ÈÙ‹ÛÂȘ Ù˘ ÎÔÈÓˆÓ›·˜ ‰Â›¯ÓÔ˘Ó ˆ˜ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ηٷϿ‚ÂÈ ÙÈ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ Á‡Úˆ ÙÔ˘˜”. √ Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¡¢ ÙfiÓÈÛ fiÙÈ Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ‰ÂÓ ÂÈÙÚ¤Ô˘Ó ÛÂ Î·Ó¤Ó·Ó Ó· ·Û¯ÔÏÂ›Ù·È “Ì ٷ ÌÈÎÚ¿ Î·È ÌË ÛËÌ·ÓÙÈο”, fiˆ˜ ÂÌ̤ۈ˜ ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛ ÙËÓ Î›ÓËÛË Ù˘ ¡Ù. ª·ÎÔÁÈ¿ÓÓË. √ ·Ú¯ËÁfi˜ Ù˘ ·ÍȈ̷ÙÈ΋˜ ·ÓÙÈÔÏ›Ù¢Û˘ ¿ÛÎËÛ Â›ıÂÛË ÛÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË Î·È ÛÙË “Û˘ÌÌ·¯›· ÙˆÓ ÚÔı‡ÌˆÓ” Ô˘ ÛÙËÚ›˙Ô˘Ó ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋. “¢ÂÓ ı· ›̷ÛÙÂ Û˘Ó¤ÓÔ¯ÔÈ ÛÙËÓ ·‰È¤ÍÔ‰Ë ÔÏÈÙÈ΋ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘, ÚÔÛʤÚÔ˘ÌÂ Û˘Ó·›ÓÂÛË ÌfiÓÔ ÁÈ· Ó· ÌÂÈ Ë ¯ÒÚ· ÛÙË Ê¿ÛË Ù˘ ·Ó¿Î·Ì„˘, Ù›ÔÙ ÏÈÁfiÙÂÚÔ. “∞Ó Ì·˜ ˙ËÙÔ‡Ó ÙË Û˘ÓÂÓÔ¯‹ Û ÌÈ· ÔÏÈÙÈ΋ Ô˘ Ô‰ËÁ› Û ·‰È¤ÍÔ‰· ‰ÂÓ ı· ÙÔ˘˜ ÙË ‰ÒÛÔ˘ÌÂ, ·Ó ı¤ÏÔ˘Ó Û˘Ó·›ÓÂÛË Û ÌÈ· ÔÏÈÙÈ΋ Ô˘ ‚Ô˘ÏÈ¿˙ÂÈ ÙË ¯ÒÚ· Ì·˜ ·˜ „¿ÍÔ˘Ó ·ÏÏÔ‡ Û˘ÓÂÓfi¯Ô˘˜, οÔÈÔÈ Û‡‰Ô˘Ó Ó· ÚÔÛʤÚÔ˘Ó ‰ÂηӛÎÈ· Î·È Î¿ÔÈÔÈ ¿ÏÏÔÈ Ó· ÂÓÙ·¯ıÔ‡Ó ÛÙË Û˘ÌÌ·¯›· ÙˆÓ ÚÔı‡ÌˆÓ”. √ Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¡¢ › fiÙÈ ı· ÚÔÛʤÚÂÈ Û˘Ó·›ÓÂÛË ÌfiÓÔ ÁÈ· ·ÏÏ·Á‹ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÔÏÈÙÈ΋˜ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· Ûˆı› Ô ÙfiÔ˜. “™ÙÔÓ ·ÁÒÓ· ÁÈ· ÙË ÛˆÙËÚ›· Ù˘ ·ÙÚ›‰·˜, Û·˜ ı¤Ïˆ fiÏÔ˘˜ ‰›Ï· ÌÔ˘, ‰ÂÓ ÂÚÈÛÛ‡ÂÈ Î·Ó›˜” ›Â Ô Î. ™·Ì·Ú¿˜ Î·È ÚfiÛıÂÛÂ, ·¢ı˘ÓfiÌÂÓÔ˜ ÂÌ̤ۈ˜ Û ÂΛÓÔ˘˜ Ô˘ “ÏÔÍÔÎÔÈÙÔ‡Ó” ÂÎÙfi˜ ¡¢, fiÙÈ “Û ·˘Ùfi ÙÔÓ ·ÁÒÓ· ‰ÂÓ ¯ˆÚ¿Ó ԇÙ ÏÈfi„˘¯ÔÈ, Ô‡Ù ϷıÚÂÈ‚¿Ù˜”. √ Î. ™·Ì·Ú¿˜ Â·Ó¤Ï·‚ fiÙÈ Ë È‰ÂÔÏÔÁ›· ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ Â›Ó·È Ô ÎÔÈÓˆÓÈÎfi˜ ÊÈÏÂÏ¢ıÂÚÈÛÌfi˜ Î·È fiÙÈ ‰ÂÓ ·ÔÙÂÏ› ÌÈ· Ì¿˙· ¿ÌÔÚÊˆÓ È‰ÂÒÓ. ∞ÔÛ·Ê‹ÓÈÛÂ, ÂÍ¿ÏÏÔ˘, fiÙÈ Â›Ó·È Î·ÙËÁÔÚËÌ·ÙÈο ·ÓÙ›ıÂÙÔ˜ ÛÙȘ ·ÔχÛÂȘ ÛÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ ÙÔ̤·, ÂÓÒ ‰ÂÛ̇ÙËΠfiÙÈ ı· ·ÔηٷÛÙ‹ÛÂÈ ÙȘ Û˘ÓÙ¿ÍÂȘ ÙˆÓ ¯·ÌËÏÔÛ˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ˆÓ. ÕÓÔÈÍ ÙË ‚ÂÓÙ¿ÏÈ· Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ ÙÔ˘ ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓÔ˜ Î·È ÛÙ· ÂıÓÈο ı¤Ì·Ù·, ηًÁÁÂÈÏ ÙÔÓ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi °. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ fiÙÈ ·ÛΛ Ì˘ÛÙÈ΋ ‰Èψ̷ٛ· ÛÙ· ÂÏÏËÓÔÙÔ˘ÚÎÈο, ·ˇı˘Ó ‰Â ÙËÓ ÚÔÂȉÔÔ›ËÛË Ó· ÌË ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÈ ÙËÓ

ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË ˆ˜ ¿ÏÏÔıÈ ÁÈ· ˘Ô¯ˆÚ‹ÛÂȘ ÛÙ· ÂıÓÈο ˙ËÙ‹Ì·Ù·. ™˘Ó¤‰ÂÛ ÙË “Û˘ÌÌ·¯›· ÙˆÓ ÚÔı‡ÌˆÓ” Ì ÂΛÓÔ˘˜ Ô˘ ÛÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ Â›¯·Ó ÛÙËÚ›ÍÂÈ ÙÔ Û¯¤‰ÈÔ ∞Ó¿Ó, ϤÁÔÓÙ·˜ fiÙÈ Â›Ó·È ÔÈ ›‰ÈÔÈ Ô˘ ÙfiÙ ¤ÏÂÁ·Ó fiÙÈ ÙÔ Û¯¤‰ÈÔ ∞Ó¿Ó Â›Ó·È ÌÔÓfi‰ÚÔÌÔ˜ ÛˆÙËÚ›·˜ ÁÈ· ÙËÓ ∫‡ÚÔ Î·È ÔÈ ›‰ÈÔÈ ÙÒÚ· Û‡‰Ô˘Ó Ó· ÛÙËÚ›ÍÔ˘Ó ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋ ÙÔ˘ ÌÓËÌÔÓ›Ô˘. √ Î. ™·Ì·Ú¿˜ ·Ó·Ê¤ÚıËΠÛÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙˆÓ ·˘ÙÔ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÒÓ ÂÎÏÔÁÒÓ ˘ÔÛÙËÚ›˙ÔÓÙ·˜ fiÙÈ “Ë ¡¢ ¤¯ÂÈ ÌÂÈ Û ·ÓÔ‰È΋ ÙÚԯȿ, Â¤ÛÙÚ„ Û ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ÚfiÏÔ, Ì›ˆÛ ̤۷ Û ‰ÂηÙÚ›˜ Ì‹Ó˜ ÙË ‰È·ÊÔÚ¿, ·fi 10,5 Û ‰‡Ô ÌÔÓ¿‰Â˜ ·fi ÙÔ ¶∞™√∫. ¶ÔÙ¤ ‰ÂÓ Î·Ù¿ÊÂÚ ٤ÙÔÈ· Â·Ó·ÊÔÚ¿” . “ª·˜ ›¯·Ó ÙÂÏÂȈ̤ÓÔ˘˜ Î·È ÙÒÚ· Ì·˜ ‚ϤÔ˘Ó fiÚıÈÔ˘˜, ÌÈ· ·Ó¿Û· ›Ûˆ ÙÔ˘˜, Ë ¡¢ Â›Ó·È Ô ÌÂÁ¿ÏÔ˜ ÎÂÚ‰ÈṲ̂ÓÔ˜ ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ÂÎÏÔÁÒÓ”. ™ËÌ›ˆÛÂ, ¿ÓÙˆ˜, fiÙÈ ˘‹ÚÍÂ Î·È ÌÈ· ÌÂÁ¿ÏË ÚÔÂȉÔÔ›ËÛË ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ Ï·Ô‡, Ô˘ ‹Ù·Ó Ë ·Ô¯‹ Î·È Û˘ÓÈÛÙ¿ Ì‹Ó˘Ì· fi¯È ÌfiÓÔ ÁÈ· ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË, ·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ· ÙË ¡¢. ™¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋, Ô Î. ™·Ì·Ú¿˜ ÂÍ‹ÁËÛ fiÙÈ ·ÔÚÚ›ÙÂÈ ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ÙÔ˘ ªÓËÌÔÓ›Ô˘, ÁÈ·Ù› ÚÒÙÔÓ ‰ÂÓ ¯Ù˘¿ ÙË Û·Ù¿ÏË, ·ÏÏ¿ ÂÓÈÛ¯‡ÂÈ ÙÔ Ê·‡ÏÔ Î‡ÎÏÔ Ù˘ ‡ÊÂÛ˘, ‰Â‡ÙÂÚÔÓ ‰ÂÓ

¯Ù˘¿ ÙË ÊÔÚÔ‰È·Ê˘Á‹, ÙÚ›ÙÔÓ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ‰ÂÓ Î·Ù¿ÊÂÚ ·Ú¿ Ù· ÛÎÏËÚ¿ ̤ÙÚ· Ó· ÂϤÁÍÂÈ ÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ ¯Ú¤Ô˜ Î·È Ù¤Ù·ÚÙÔÓ ÁÈ·Ù› ÔÈ fiÚÔÈ ·ÔÏËڈ̋˜ ÙÔ˘ ¯Ú¤Ô˘˜ Â›Ó·È È· ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ‰‡ÛÎÔÏÔ ¤ˆ˜ ·‰‡Ó·ÙÔ Ó· ÂÎÏËÚˆıÔ‡Ó. ¢È¢ÎÚ›ÓÈÛÂ, ¿ÓÙˆ˜, fiÙÈ ‰ÂÓ Â›Ó·È ·ÓÙ›ıÂÙÔ˜ ÛÙȘ ‰È·ÚıÚˆÙÈΤ˜ ·ÏÏ·Á¤˜, ·ÓÙ›ıÂÙ·, fiˆ˜ ›Â, ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ ¤Ó· ·ÎfiÌË ÈÔ ÊÈÏfi‰ÔÍÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Î·È ÚÔÙ›ÓÂÈ ·ÎfiÌË Î·È ·Ó·ıÂÒÚËÛË ÙÔ˘ ™˘ÓÙ¿ÁÌ·ÙÔ˜ ÁÈ· Ó· ÚÔˆıËı›. ∂›Û˘ ÍÂηı¿ÚÈÛ fiÙÈ ‰ÂÓ Â›Ó·È ·ÓÙ›ıÂÙÔ˜ Ô‡Ù ÛÙË ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈ΋ Â͢Á›·ÓÛË, ·ÏÏ¿ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍ fiÙÈ Ë ÔÏÈÙÈ΋ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Ô˘ ˘·ÁÔÚ‡ÂÙ·È ·fi ÙÔ ÌÓËÌfiÓÈÔ Ô‰ËÁ› Û Ï‹Ú˜ ·‰È¤ÍÔ‰Ô. ∂ÈÙ¤ıËΠÛÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË Ï¤ÁÔÓÙ·˜ fiÙÈ ¤¯ÂÈ ¤ÛÂÈ ¤Íˆ Û fiϘ Ù˘ ÙȘ ÚԂϤ„ÂȘ ÁÈ· ÙȘ ‰·¿Ó˜, Ù· ¤ÛÔ‰·, ÙËÓ ·ÓÂÚÁ›·, ÙÔÓ ÏËıˆÚÈÛÌfi Î·È ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍ fiÙÈ Û‹ÌÂÚ· Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË Î·ÏÂ›Ù·È Ó· ¿ÚÂÈ ·ÎfiÌË ÈÔ ÛÎÏËÚ¿ ̤ÙÚ·. “ª¤¯ÚÈ Â‰Ò Î‡ÚÈÔÈ ÙÔ˘ ¶∞™√∫, Û·˜ ¤¯ÂÈ ÏËÚÒÛÂÈ Ôχ ·ÎÚÈ‚¿ Ô ÙfiÔ˜” ›Â Ô Î. ™·Ì·Ú¿˜.Δ¤ÏÔ˜, Â·Ó¤Ï·‚ fiÙÈ Ë ‰È΋ ÙÔ˘ ÚfiÙ·ÛË ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓË ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË Ù˘ ‡ÊÂÛ˘ Î·È ÙÔ˘ ÂÏÏ›ÌÌ·ÙÔ˜, ÙÔ˘ ÂÏÏ›ÌÌ·ÙÔ˜ Î·È ÙÔ˘ ¯Ú¤Ô˘˜ Î·È fi¯È ÌfiÓÔ ÂÚÈÔÚÈÛÙÈο ̤ÙÚ· ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈ΋˜ ÔÏÈÙÈ΋˜.

ªÂÙ¿ ÙËÓ ÔÌÈÏ›· ÙÔ˘ Î. ™·Ì·Ú¿ ·ÎÔÏÔ‡ıËÛ·Ó ÙÔÔıÂÙ‹ÛÂȘ ÙˆÓ ‚Ô˘Ï¢ÙÒÓ Ù˘ ¡¢ ÎÂÎÏÂÈÛÌ¤ÓˆÓ ÙˆÓ ı˘ÚÒÓ, ·ÊÔ‡ ˙ËÙ‹ıËΠ·fi ÙÔ˘˜ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˘˜ Ó· ·Ô¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó “ÁÈ· Ó· Û˘˙ËÙ‹ÛÔ˘Ì ٷ ÔÈÎÔÁÂÓÂȷο Ì·˜”. ™Â ÂÓˆÙÈÎfi Îϛ̷, ¯ˆÚ›˜ ‚¤‚·È· Ó· Ï›„Ô˘Ó ÔÈ ·È¯Ì¤˜, ÎÈÓ‹ıËÎ·Ó ÔÈ ÙÔÔıÂÙ‹ÛÂȘ ÙˆÓ ‚Ô˘Ï¢ÙÒÓ Ù˘ ¡¢. “∂›Ó·È ·‰È·ÓfiËÙÔ Ó· ·ÎÔ‡ÁÂÙ·È ·Ó Ô ∫ÒÛÙ·˜ ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹˜ ÛÙËÚ›˙ÂÈ ÙË ¡¢, ÙÔ ÎfiÌÌ· Ô˘ ÙÔÓ ·Ó¤‰ÂÈÍÂ Î·È Ô ›‰ÈÔ˜ ÙÔ Ô‰‹ÁËÛ ‰‡Ô ÊÔÚ¤˜ ÛÙËÓ ÂÍÔ˘Û›·” ÙfiÓÈÛÂ Ë ∂Ï›˙· μfi˙ÂÓÌÂÚÁÎ. ΔË ‰˘Û·Ú¤ÛÎÂÈ¿ ÙÔ˘ ÁÈ· Ù· fiÛ· ·Ó·ÁÚ¿ÊÔÓÙ·È Û blogs Î·È Ù· ÔÔ›· ÙÔÓ Ê¤ÚÔ˘Ó Ó· ʇÁÂÈ ·fi ÙË ¡¢, ÂͤÊÚ·ÛÂ Ô °ÂÚ¿ÛÈÌÔ˜ °È·ÎÔ˘Ì¿ÙÔ˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ÙfiÓÈÛ ˆ˜ Â›Ó·È Ï‡ÎÔ˜ Î·È fi¯È ·ÚÔ˘Ú·›Ô˜ Î·È ‰ÂÓ ¯ÚˆÛÙ¿ÂÈ ÛÂ Î·Ó¤Ó·Ó Ù›ÔÙ·. √ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ∞ÈÙˆÏԷηÚÓ·Ó›·˜ ∫ÒÛÙ·˜ ∫·Ú·ÁÎÔ‡Ó˘, ÁÈ· ÙÔÓ ÔÔ›Ô ÔÏÏÔ› ÂͤÊÚ·˙·Ó ÙËÓ ÂÎÙ›ÌËÛË ˆ˜ ı· ÎÚ·ÙÔ‡Û ·ÔÛÙ¿ÛÂȘ ·fi ÙË ¡¢, ÂͤÊÚ·Û ÙËÓ ÈηÓÔÔ›ËÛ‹ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙË Û‡ÁÎÏËÛË Ù˘ ∫ÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋˜ √Ì¿‰·˜ ÙËÓ ÔÔ›· ›¯Â ˙ËÙ‹ÛÂÈ Î·È ·˘Ùfi˜ ÁÈ· Ó· Û˘˙ËÙËıÔ‡Ó ı¤Ì·Ù· Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙËÓ ÔÚ›· Î·È ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜.

∞¿ÓÙËÛË Ù˘ ¢∏.™À. “™˘ÌÌ·¯Ô‡Ì Ì ÙÔ˘˜ Ôϛ٘ Î·È ÌfiÓÔ”, ÙfiÓÈÛÂ Ë “¢ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋ ™˘ÌÌ·¯›·”, ·ÓÙȉÚÒÓÙ·˜ ÛÙȘ ¤ÌÌÂÛ˜ ·È¯Ì¤˜ ÙÔ˘ ∞ÓÙÒÓË ™·Ì·Ú¿ ÛÙËÓ ∫√ Ù˘ ¡¢ Î·È ÛÙ· fiÛ· › ÂÚ› Û˘ÌÌ·¯›·˜ ÚÔı‡ÌˆÓ. √ ÂÎÚfiÛˆÔ˜ Ù˘ “Û˘ÌÌ·¯›·˜” °. √ÈÎÔÓfiÌÔ˘ ‰‹ÏˆÛ ˆ˜ Ë ¢∏™À Â›Ó·È Ó¤Ô ÔÏÈÙÈÎfi ΛÓËÌ·, Ì ˘‡ı˘Ó˜ ı¤ÛÂȘ Î·È ÍÂοı·ÚË Ù·˘ÙfiÙËÙ· Î·È Û˘ÌÌ·¯Â› Ì ÙÔ˘˜ Ôϛ٘ Î·È ÌfiÓÔ. ΔÔÓ›˙ÂÈ ·Ú¿ÏÏËÏ· fiÙÈ Ë ¢∏™À ÈÛÙ‡ÂÈ fiÙÈ ÁÈ· Ó· ÌË ¯ÚÂÔÎÔ‹ÛÂÈ Ô ÙfiÔ˜, ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È ¿ÌÂÛ· Û·ÚˆÙÈΤ˜ ·ÏÏ·Á¤˜ ÛÙÔ ÎÔÌÌ·ÙÈÎfi Î·È ÂÏ·ÙÂÈ·Îfi ÎÚ¿ÙÔ˜. “¢ÂÓ ÈÛÙ‡ԢÌ fiÙÈ ÌÔÚ› Ó· ÌˉÂÓÈÛÙ› ÙÔ ¤ÏÏÂÈÌÌ· Û 1,5 ¯ÚfiÓÔ ¯ˆÚ›˜ ı˘Û›Â˜. ¢ÂÓ ÈÛÙ‡ԢÌ fiÙÈ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÂÚÈıÒÚÈ· Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË Ó· ‰È·Ï¤ÁÂÙ·È Ì ÙÔÓ Â·˘Ùfi Ù˘ ÙËÓ ÒÚ· Ô˘ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ¯¿ÓÔ˘Ó ÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÙÔ˘˜ Î·È ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ηٷÛÙÚ¤ÊÔÓÙ·È, ÙfiÓÈÛÂ.

√ÌÈÏ›· £·Ó. ¡¿ÎÔ˘ ÛÙËÓ ∫.√. Ù˘ ¡¢

™ABBATO 27 NOEMBPI√À 2010

«Δ·˘Ù›ÛÙËΠ̠ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹» ÙÔ Û¯fiÏÈÔ ÛÙËÓ ÔÌÈÏ›· ™·Ì·Ú¿

∫˘‚¤ÚÓËÛË: ∞ÓÙÈÏ·Ì‚·ÓfiÌ·ÛÙ ÙËÓ ·ÁˆÓ›· ÙÔ˘ ∞£∏¡∞, 26.

∞ÓÙÈÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È Î·Ó›˜ ÙËÓ ·ÁˆÓ›· ÙÔ˘, ·ÏÏ¿ ·ÓÙ› Ó· ÂÈÓÔ› Ì·ÁÈΤ˜ χÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ¤ÍÔ‰Ô ·fi ÙËÓ ÎÚ›ÛË, ÙÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ı· ‹Ù·Ó Ó· ÚÔÛ·ı‹ÛÂÈ Ô Î. ™·Ì·Ú¿˜ Ó· ‚ÚÂÈ ¤Ó· ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi Ì›ÁÌ· ÔÏÈÙÈ΋˜ ÚfiÙ·Û˘ ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·Ùfi˜, ÙÔ˘, ÁÈ·Ù› Ë ÔÏÈÙÈ΋ Ô˘ ÚÔÙ›ÓÂÈ Û‹ÌÂÚ· ‰ÂÓ Â͢ËÚÂÙ› Ô‡Ù ÙÔÓ ›‰ÈÔ Ô‡Ù ÙË ¯ÒÚ·”, ÙfiÓÈÛÂ Ô Î˘‚ÂÚÓËÙÈÎfi˜ ÂÎÚfiÛˆÔ˜ °ÈÒÚÁÔ˜ ¶Âٷψً˜ Û¯ÔÏÈ¿˙ÔÓÙ·˜ ÙËÓ ÔÌÈÏ›· ÙÔ˘ ·Ú¯ËÁÔ‡ Ù˘ ¡¢ ÛÙËÓ ∫√ ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜. “∂›Ó·È ÏÔÁÈÎfi Ô Î. ™·Ì·Ú¿˜ Ó· ÚÔÛ·ı› ·ÁˆÓȈ‰Ò˜ Ó· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ ÙË Ê˘ÏÏÔÚÔ‹ Ù˘ ∫ÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋˜ ÙÔ˘ √Ì¿‰·˜, ı· ¤ÚÂÂ, fï˜, Ó· ‚ÚÂÈ ¿ÏÏÔ˘˜ ÙÚfiÔ˘˜”, ·Ó¤ÊÂÚÂ Ô Î. ¶Âٷψً˜.“∂›Ó·È ÏÔÁÈÎfi Ô Î. ™·Ì·Ú¿˜ Ó· ÚÔÛ·ı› ·ÁˆÓȈ‰Ò˜ Ó· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ ÙË Ê˘ÏÏÔÚÔ‹ Ù˘ ∫√ Ù˘ ¡¢, ı· ¤ÚÂÂ, fï˜, Ó· ‚ÚÂÈ ¿ÏÏÔ˘˜ ÙÚfiÔ˘˜” ·Ó¤ÊÂÚÂ Ô Î˘‚ÂÚÓËÙÈÎfi˜ ÂÎÚfiÛˆÔ˜, Û¯ÔÏÈ¿˙ÔÓÙ·˜ ÙËÓ ÔÌÈÏ›· ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ Ù˘ ¡¤·˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜. ™˘Ó¤¯ÈÛ ‰Â ÙËÓ ÎÚÈÙÈ΋ ÙÔ˘ ÚÔ˜ ÙÔÓ Î. ™·Ì·Ú¿, ˘ÔÁÚ·ÌÌ›˙ÔÓÙ·˜ fiÙÈ Ô ·Ú¯ËÁfi˜ Ù˘ ¡¢ “Ù·˘Ù›ÛÙËΠÏ‹Úˆ˜ Ì ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹, ·Ó·Î·Ï‡ÙÔÓÙ·˜ ÌÂÁ¿Ï˜ ‰È·ÚıÚˆÙÈΤ˜ ·ÏÏ·Á¤˜, ÔÈ Ôԛ˜ Ê˘ÛÈο ÔÙ¤ ‰ÂÓ ¤ÁÈÓ·Ó”, fiÙÈ “·Ó·Î¿Ï˘„ ˆ˜ Ë ¡¢ ΤډÈÛ ÙȘ ·˘ÙÔ‰ÈÔÈÎËÙÈΤ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜, ÂÈÓÔÒÓÙ·˜ Î·È ¿ÏÈ ÙËÓ ·ÁÎfiÛÌÈ· ÚˆÙÔÙ˘›· Ì ÙÔ ¯¿ÚÙË ÙˆÓ ÓÔÌÒÓ Ô˘ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ϤÔÓ Ì ÙÔ Ó¤Ô ·˘ÙÔ‰ÈÔÈÎËÙÈÎfi Û‡ÛÙËÌ·” Î·È ˆ˜ “·-

Ú·Ï¿ÓËÛÂ, ϤÁÔÓÙ·˜ fiÙÈ Ë ¡¢ ¤‚·Ï Ï¿ÙË ÛÙ· ‰‡ÛÎÔÏ· Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ „ËÊ›˙ÔÓÙ·˜ Ù· ÌÈÛ¿ ÓÔÌÔÛ¯¤‰È·, ÁÓˆÚ›˙ÔÓÙ·˜, fï˜, fiÏÔÈ fiÙÈ ‰ÂÓ „‹ÊÈÛ ԇÙ ÌÈ· ÌÂÁ¿ÏË ‰È·ÚıÚˆÙÈ΋ ·ÏÏ·Á‹”. ∂ÈϤÔÓ, ·Ó¤ÊÂÚÂ Ô Î. ¶Âٷψً˜, fiÙÈ Ô Î. ™·Ì·Ú¿˜ ÚfiÙÂÈÓ ͷӿ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi Ì›ÁÌ· ÔÏÈÙÈ΋˜, “¯ˆÚ›˜ ÔÙ¤ Ó· Ì·˜ ÂÈ ·ÍÈfiÈÛÙ· ÔÈ· Â›Ó·È Ë ÔÏÈÙÈ΋ ·˘Ù‹”.∂ÚˆÙËı›˜ Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ·Ó·ÊÔÚ¿ ÙÔ˘ ·Ú¯ËÁÔ‡ Ù˘ ¡¢ fiÙÈ ı· ÚÔÛʤÚÂÈ Û˘Ó·›ÓÂÛË ÌfiÓÔ ·Ó Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ·ÏÏ¿ÍÂÈ ÔÏÈÙÈ΋, Ô Î. ¶Âٷψً˜ ÛËÌ›ˆÛ fiÙÈ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ˙ËÙ¿ ÙË Û˘Ó·›ÓÂÛË ·fi fiϘ ÙȘ ÔÏÈÙÈΤ˜ Î·È ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ. “∂Ó·fiÎÂÈÙ·È ÛÙËÓ Â˘ı‡ÓË ÙÔ˘ ηıÂÓfi˜ Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· fiÙ·Ó Ô ·Ú¯ËÁfi˜ Ù˘ ·ÍȈ̷ÙÈ΋˜ ·ÓÙÈÔÏ›Ù¢Û˘ ¤¯ÂÈ ÂÎ ÙˆÓ Ú·ÁÌ¿ÙˆÓ ¤Ó·Ó ·˘ÍË̤ÓÔ ÔÏÈÙÈÎfi ÚfiÏÔ Î·È Â˘ı‡ÓË ¤Ó·ÓÙÈ ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ Ï·Ô‡, Ó· ·ÓÙÈÏËÊı› ÙÔ Ì¤ÁÂıÔ˜ Ù˘ ¢ı‡Ó˘ ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·Ùfi˜ ÙÔ˘ ÛÙÔ Ó· ÊÙ¿ÛÔ˘Ì ÛÙÔ ÛËÌÂÚÈÓfi ÛËÌ›Ԕ ÙfiÓÈÛÂ. ∞ÎfiÌË, Ô Î. ¶Âٷψً˜ › fiÙÈ “Ë Û˘Ó·›ÓÂÛË · Ï· ηÚÙ ‰ÂÓ Â›Ó·È Î¿ÙÈ ÙÔ ÔÔ›Ô ˘ÏÔÔÈ›ٷȔ Î·È ˆ˜ “Ë Û˘Ó·›ÓÂÛË ¿Óˆ Û ‚·ÛÈΤ˜ Û˘ÓÙÂÙ·Á̤Ó˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ¿ÌÂÛË Û¯¤ÛË Ì ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÂÈ‚›ˆÛË Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ì·˜ Î·È ÙË ‚ÂÏÙ›ˆÛË ÙÔ˘ ÂÈ¤‰Ô˘ Ù˘ ˙ˆ‹˜ ÙˆÓ Û˘ÌÔÏÈÙÒÓ Ì·˜, ÌÔÚ› Ó· ‚ÚÂı›, Ô Î·ı¤Ó·˜ Ó· ÎÚ·Ù‹ÛÂÈ ÙȘ ȉÂÔÏÔÁÈΤ˜ ÙÔ˘ ·fi„ÂȘ Î·È Ó· ¤¯ÂÈ ÙȘ ÔÏÈÙÈΤ˜ ÙÔ˘ ÚÔÛÂÁÁ›ÛÂȘ” . √ ÂÎÚfiÛˆÔ˜ ·Ó¤ÊÂÚ fiÙÈ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÙ› ·ÎfiÌË Ô ¯ÚfiÓÔ˜ ÁÈ·

ÙËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË Ù˘ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›·˜ ÙÔ˘ Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡ ÁÈ· ÙȘ Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂȘ Ì ÙÔ˘˜ ÔÏÈÙÈÎÔ‡˜ ·Ú¯ËÁÔ‡˜. ™Ù· fiÛ· ·Ó¤ÊÂÚÂ Ô Î. ™·Ì·Ú¿˜ ·Ó·Ê¤ÚıËÎÂ Î·È Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∂͈ÙÂÚÈÎÒÓ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ¢ÚÔ‡ÙÛ·˜. “∫¿ÓÔ˘Ì Â͈ÙÂÚÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋ Ì Ӥ˜ ÛΤ„ÂȘ Î·È Ó¤Â˜ ȉ¤Â˜. ∫·È ÁÈ· ÙȘ Ӥ˜ ÛΤ„ÂȘ Î·È È‰¤Â˜ ı· ÂÓËÌÂÚÒÛÔ˘Ì ÙË μÔ˘Ï‹ Î·È ÙÔ ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ∂͈ÙÂÚÈ΋˜ ¶ÔÏÈÙÈ΋˜” ·¿ÓÙËÛÂ Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜.

∞¿ÓÙËÛË ¶·Ó·ÁȈÙfiÔ˘ÏÔ˘ ∏ ¡¤· ¢ËÌÔÎÚ·Ù›· Â›Ó·È Ë Î·ÙÂÍÔ¯‹Ó ·ÍÈfiÈÛÙË Î·È ˘‡ı˘ÓË ÔÏÈÙÈ΋ ‰‡Ó·ÌË ÚÔ˜ ÙËÓ ÔÔ›· ÛÙÚ¤ÊÔÓÙ·È fiÏÔ Î·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ Ôϛ٘ Û ÒÚ˜ ‚·ı‡Ù·Ù˘ ÎÚ›Û˘, “›Ù ÙÔ ı¤ÏÂÈ Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ›Ù fi¯È” ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍÂ Ô ÂÎÚfiÛˆÔ˜ Δ‡Ô˘ Ù˘ ·ÍȈ̷ÙÈ΋˜ ·ÓÙÈÔÏ›Ù¢Û˘ ¶¿ÓÔ˜ ¶·Ó·ÁȈÙfiÔ˘ÏÔ˜, ··ÓÙÒÓÙ·˜ ÛÙ· fiÛ· ›Â Ô Î˘‚ÂÚÓËÙÈÎfi˜ ÂÎÚfiÛˆÔ˜ °ÈÒÚÁÔ˜ ¶Âٷψً˜, Û¯ÔÏÈ¿˙ÔÓÙ·˜ ÙËÓ ÔÌÈÏ›· ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ Ù˘ ¡¢ ∞ÓÙÒÓË ™·Ì·Ú¿. √ Î. ¶·Ó·ÁȈÙfiÔ˘ÏÔ˜ ¤Î·Ó Â›Û˘ ÏfiÁÔ ÁÈ· “·‰È¤ÍÔ‰· Ù˘ ΢‚ÂÚÓËÙÈ΋˜ ÔÏÈÙÈ΋˜” Î·È ÂÎÙ›ÌËÛ fiÙÈ ˘¿Ú¯ÂÈ “‰È·ÈÚÂÙÈÎfi Îϛ̷ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ˘Ô˘ÚÁÒÓ”, Ù· ÔÔ›· fiˆ˜ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ÎÚ‡„ÂÈ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË Ì ÙȘ “Ô͇ٷÙ˜ ÂÈı¤ÛÂȘ ηٿ Ù˘ ¡¤·˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ Ô˘ οÓÂÈ Ô Î. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘, ‰È¿ ÙÔ˘ ΢‚ÂÚÓËÙÈÎÔ‡ ÂÎÚÔÛÒÔ˘”.


¶ÔÏÈÙÈ΋ 7

™∞μμ∞Δ√ 27 ¡√∂ªμƒπ√À 2010

∑‹ÙËÛÂ Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ηٿ ÙË Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÙÔ˘ ¶ÔÏÈÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ÙÔ˘ ¶∞™√∫

¶··Ó‰Ú¤Ô˘: “ªÔÚ·ÙfiÚÈÔ˘Ì” ÂÓfi˜ ¤ÙÔ˘˜ ÁÈ· Ó· ¿ÂÈ ÌÚÔÛÙ¿ Ë ¯ÒÚ· ΔÚÈÌÂÚ‹˜ ÂÈÙÚÔ‹ ı· ÚÔÂÙÔÈÌ¿˙ÂÈ Ù· ÓÔÌÔÛ¯¤‰È· ∞£∏¡∞, 26.

Δ

Ë Û˘ÁÎÚfiÙËÛË ΔÚÈÌÂÚÔ‡˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ·fi ÂÎÚÔÛÒÔ˘˜ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘, ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ Î·È Ù˘ ∫ÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋˜ √Ì¿‰·˜, Ë ÔÔ›· ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔ˘˜ ˘Ô˘ÚÁÔ‡˜ ı· ÚÔÂÙÔÈÌ¿˙ÂÈ Ù· ÓÔÌÔÛ¯¤‰È·, ·ÔÊ¿ÛÈÛ ÙÔ ¶ÔÏÈÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÙÔ˘ ¶∞™√∫, Ô˘ Û˘Ó‰ڛ·Û ˘fi ÙËÓ ÚÔ‰ڛ· ÙÔ˘ °ÈÒÚÁÔ˘ ¶··Ó‰Ú¤Ô˘. ™‡Ìʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜, Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ·Ó¤ÊÂÚ fiÙÈ ı· Â›Ó·È Ôχ ·˘ÛÙËÚfi˜ Ì ÙÔ˘˜ ˘Ô˘ÚÁÔ‡˜, Ô˘ ‰ÂÓ ı· Û˘ÓÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È Ì ÙËÓ ÂÈÙÚÔ‹ ·˘Ù‹.

™ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ Û˘Ó‰ڛ·Û˘ ̤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ¶ÔÏÈÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ˙‹ÙËÛ ӷ ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ Ô ·ÔÛ˘ÓÙÔÓÈÛÌfi˜ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘, ÏfiÁˆ ÙˆÓ ‰ËÏÒÛÂˆÓ ˘Ô˘ÚÁÒÓ, Ô ‰Â Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ˙‹ÙËÛ ·fi Ù· ÎÔÌÌ·ÙÈο ÛÙÂϤ¯Ë Ó· ˘¿ÚÍÂÈ “ÌÔÚ·ÙfiÚÈÔ˘Ì” ÂÓfi˜ ¤ÙÔ˘˜ ÁÈ· Ó· ÂÈÙ¢¯ıÔ‡Ó ÔÈ ÂıÓÈÎÔ› ÛÙfi¯ÔÈ Î·È Ó· ¿ÂÈ ÌÚÔÛÙ¿ Ë ¯ÒÚ·. ∂›Û˘, Û‡Ìʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜, Ô °ÈÒÚÁÔ˜ ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ › fiÙÈ ÙÔ ¶∞™√∫ ı· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ Û ÔÏÈÙÈ΋ ‰È·‰Èηۛ·, fiˆ˜ ™˘Ó‰È¿Û΄Ë, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· Û˘˙ËÙËı› ÙÔ È‰ÂÔÏÔÁÈÎfi ÙÔ˘ ÛÙ›ÁÌ· Î·È Ë È‰ÂÔÏÔÁÈÎÔÔÏÈÙÈ΋ ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋ ÙÔ˘. ™‡Ìʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜, Ô Î. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ‰ÂÓ ˙‹ÙËÛ ÙȘ ·Ú·ÈÙ‹ÛÂȘ ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ ÙÔ˘ ¶ÔÏÈÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘, ηıÒ˜ ›¯Â ÙÂı› ˙‹ÙËÌ· ·Ó·‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛ˘ Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÙËÓ ˘Ô˘ÚÁÔÔ›ËÛË ÙˆÓ Î.Î. ∫Ô˘ÙÛÔ‡ÎÔ˘, ∫Ô˘ÛÂÏ¿ Î·È ŸıˆÓ· Ô˘ Â›Ó·È Ì¤ÏË ÙÔ˘ ÔÚÁ¿ÓÔ˘. √ Î. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘, ÂÍ¿ÏÏÔ˘, ·Ó¤ÊÂÚ fiÙÈ ÎÚ›ÓÂÙ·È ‰‡ÛÎÔÏË Ë Û‡ÁÎÏËÛË, ̤¯ÚÈ Ù· ÃÚÈÛÙÔ‡ÁÂÓÓ·, ÙÔ˘ ∂ıÓÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÂÎÏÂÁ› Ó¤Ô ¶ÔÏÈÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ. ™ÙË Û˘Ó‰ڛ·ÛË ‰È·Ù˘ÒıËÎ·Ó ‰È¿ÊÔÚ˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ, ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ÙÔ “Û˘ÌÌ¿˙ÂÌ·” ÙÔ˘ ÎfiÌ-

Ì·ÙÔ˜, Ë ·Ó·ÁηÈfiÙËÙ· “·ÓÔȯً˜ ˙‡ÌˆÛ˘” ÌÂٷ͇ ΢‚¤ÚÓËÛ˘, ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ Î·È Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙÒÓ, ÂÓÒ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ÂÈÒıËΠfiÙÈ ÔÈ ¢∂∫√ Î·È ÔÈ Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙ¤˜ Â›Ó·È “ÛÏ¿¯Ó· ·fi Ù· ÛÏ¿¯Ó·” ÙÔ˘ ¶∞™√∫. ÕÏϘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ Ô˘ ‰È·Ù˘ÒıËÎ·Ó ÂÚÈÂÏ¿Ì‚·Ó·Ó ÙËÓ ÂÂÍÂÚÁ·Û›· ÙÔ˘ ÎÂÈ̤ÓÔ˘ ÙÔ˘ ªÓËÌÔÓ›Ô˘ ·fi ÙÔÓ ΔÔ̤· √ÈÎÔÓÔÌ›·˜ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ Î·È Ë ¤Î‰ÔÛË ÂÓfi˜ Ê˘ÏÏ·‰›Ô˘, fiÔ˘, Ì Ú¿ÛÈÓÔ ¯ÚÒÌ·, Ó· ÛËÌ·ÙÔ‰ÔÙÔ‡ÓÙ·È ÔÈ· ̤ÙÚ· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ÛÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÙÔ˘ ¶∞™√∫ Î·È Ì ÎfiÎÎÈÓÔ ÔÈ· ¤¯Ô˘Ó ÂÈ‚ÏËı› Î·È Â›Ó·È ÛÎÏËÚ¿. ™ÙË Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÙÔ˘ ¶ÔÏÈÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ °ÈÒÚÁÔ˜ ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ ÂÓË̤ڈÛ ٷ ̤ÏË ÙÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ÔÚ›· Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ Î·È ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË Î·È ÂȉÈÎfiÙÂÚ· ÛÙËÓ πÚÏ·Ó‰›·, ÂÓÒ ÙÔ˘˜ ‰È¤ÓÂÈÌÂ Î·È ÂÓËÌÂÚˆÙÈÎfi ˘ÏÈÎfi ÁÈ· ÙÔÓ ¶ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi. ™ÙË ¶ÔÏÈÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ·Ó·Ê¤ÚıËΠÂ›Û˘ fiÙÈ Ú¤ÂÈ Ó· ‰Ôı› ÌÈ· “ÂÎÏ·˚ÎÂ˘Ì¤ÓË ·¿ÓÙËÛË” ÁÈ· ÙÔ ÙÈ ÛËÌ·›ÓÂÈ ¿ÓÔÈÁÌ· ÙˆÓ ÎÏÂÈÛÙÒÓ Â·ÁÁÂÏÌ¿ÙˆÓ, ÂÓÒ ÛËÌÂÈÒıËΠfiÙÈ Û ÌÂÏÏÔÓÙÈ΋ Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÙÔ˘ ÔÚÁ¿ÓÔ˘ ı· Â›Ó·È ·ÚÒÓ Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ ªÈ¯¿Ï˘ ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë˜, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· Á›ÓÂÈ

Û˘˙‹ÙËÛË Á‡Úˆ ·fi ˙ËÙ‹Ì·Ù· ·Ó¿Ù˘Í˘. √ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ ªÈ¯¿Ï‹˜ ∫·Ú¯ÈÌ¿Î˘ ÚÔ·Ó‹ÁÁÂÈÏ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ÁÈ· ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË “Â˘Ú‡Ù·ÙÔ˘ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡” ‰È·ÏfiÁÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ÙˆÓ ÂÚÈÊÂÚÂÈÒÓ Ù˘ ¯ÒÚ·˜, Ì ۷ʤ˜ ¯ÚÔÓԉȿÁÚ·ÌÌ·. ∏ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ÔÏÔÎÏËÚÒÓÂÙ·È ¤ˆ˜ ÙÔÓ ÂÚ¯fiÌÂÓÔ ª¿ÈÔ Ì ·Ó·Ù˘Íȷο Û˘Ó¤‰ÚÈ· Û οı ÂÚÈʤÚÂÈ·. √ ›‰ÈÔ˜ ¤¯ÂÈ ˙ËÙ‹ÛÂÈ ·fi ÙȘ √ÚÁ·ÓÒÛÂȘ ÙÔ˘ ∫ÈÓ‹Ì·ÙÔ˜ Ó· ηٷÁÚ¿„Ô˘Ó 2 - 3 ˙ËÙ‹Ì·Ù· Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÛÙȘ ÂÚÈÔ¯¤˜ ÙÔ˘˜ Î·È Ù· ÔÔ›· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÈÏ˘ıÔ‡Ó Û ۇÓÙÔÌÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ·, ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÌÂ

∞ÔÚÚ›ÙÂÈ Ù· ÂÚ› Ì˘ÛÙÈÎÒÓ Û˘ÓÔÌÈÏÈÒÓ Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜

“Ÿ¯È” ÛÙË Û˘ÓÂÎÌÂÙ¿ÏÏ¢ÛË ÙÔ˘ ∞ÈÁ·›Ô˘ Ì ÙËÓ ΔÔ˘ÚΛ·” ∞£∏¡∞, 26.

¢∂¡ Ù›ıÂÙ·È ı¤Ì· Û˘ÓÂÎÌÂÙ¿Ï-

Ï¢Û˘ Ì ÙËÓ ΔÔ˘ÚΛ· ÂÓÂÚÁÂÈ·ÎÒÓ fiÚˆÓ ÛÙÔ ∞ÈÁ·›Ô Â·Ó¤Ï·‚Â, ·fi ÙÔ ‚‹Ì· Ù˘ μÔ˘Ï‹˜, Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ °ÈÒÚÁÔ˜ ¶··Ó‰Ú¤Ô˘, ··ÓÙÒÓÙ·˜ Û ۯÂÙÈ΋ Â›Î·ÈÚË ÂÚÒÙËÛË ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ÙÔ˘ §∞√™, ÁÈ· ÙÔ ·Ó ˘¿Ú¯Ô˘Ó Â› ÙÔ˘ ı¤Ì·ÙÔ˜ Ì˘ÛÙÈΤ˜ Û˘ÓÔÌÈϛ˜ Î·È Û˘Ìʈӛ˜. √ Î. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ÙfiÓÈÛ fiÙÈ ·˘Ù¤˜ ÔÈ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ·ÎÔ‡ÁÔÓÙ·È Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· 20-30 ¯ÚfiÓÈ·, Î·È ·Ï·ÈfiÙÂÚ· Ì¿ÏÈÛÙ· Ì ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ¤ÓÙ·ÛË, ΢ڛˆ˜ ·fi ÙËÓ ›‰È· ÙËÓ ΔÔ˘ÚΛ·, “ÁÈ· ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·, ÁÈ· ÂÈÎÔÈÓˆÓÈ·ÎÔ‡˜ ÏfiÁÔ˘˜, ‰È¿ıÂÛ˘ ıÂÙÈ΋˜ ‰‹ıÂÓ ‚Ô‡ÏËÛ˘ ·fi ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÏÂ˘Ú¿” . ¢ÂÓ ı· ÌÔÚÔ‡ÛÂ, Û˘Ó¤¯ÈÛÂ Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ Ó· Á›ÓÂÈ ·ÚfiÌÔÈ· Û˘˙‹ÙËÛË Ì ÙËÓ ΔÔ˘ÚΛ·, ·ÊÂÓfi˜ ÁÈ·Ù› ˘¿Ú¯ÂÈ Ë ·ÂÈÏ‹ ÙÔ˘ “casus belli” , ·ÊÂÙ¤ÚÔ˘ ÁÈ·Ù› ·ÌÊÈÛ‚ËÙÔ‡ÓÙ·È Î˘ÚÈ·Ú¯Èο Ì·˜ ‰ÈηÈÒÌ·Ù· Ì ÙȘ Û˘Ó¯›˜ ·Ú·‚¿ÛÂȘ Î·È ·Ú·‚È¿ÛÂȘ, ηٿ ÙÚ›ÙÔÓ ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ

¤¯ÂÈ ·Ó·ÁÓˆÚ›ÛÂÈ Ë ΔÔ˘ÚΛ· ÙÔ ÔÈÎÔ˘ÌÂÓÈÎfi ¢›Î·ÈÔ Ù˘ £¿Ï·ÛÛ·˜ Î·È Ù¤ÏÔ˜, ÁÈ·Ù›, ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÂÈÏ˘ı› ÙÔ ˙‹ÙËÌ· Ù˘ ÔÚÈÔı¤ÙËÛ˘ Ù˘ ˘Ê·ÏÔÎÚË›‰·˜, Ì ‚¿ÛË ÙÔ ¢ÈÂıÓ¤˜ ¢›Î·ÈÔ Î·È ÙÔ ‰ÈηÛÙ‹ÚÈÔ Ù˘ ÿÁ˘. “∏ ÛËÌÂÚÈÓ‹ ÚÔÛ¿ıÂÈ· Â›Ó·È Ó· ‰ÈÂÚ¢ÓËı› Ë ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Â›Ï˘Û˘ ÙÔ˘ ˙ËÙ‹Ì·ÙÔ˜ Ù˘ ˘Ê·ÏÔÎÚË›‰·˜ Î·È Ê˘ÛÈο, ÛÙȘ Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ Ô˘ Û˘Ó¯›˙ÔÓÙ·È, ‰ÂÓ Ù›ıÂÙ·È ˙‹ÙËÌ· Û˘ÓÂÎÌÂÙ¿ÏÏ¢Û˘” , ÚfiÛıÂÛÂ Ô Î. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘. ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘, Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ §∞√™, °ÈÒÚÁÔ˜ ∫·Ú·Ù˙·Ê¤Ú˘ -Ô˘ ÂÈηϤÛÙËΠۯÂÙÈΤ˜ ·Ó·ÊÔÚ¤˜ ÙˆÓ ΔÔ‡ÚÎˆÓ ˘Ô˘ÚÁÒÓ ¡Ù·‚Ô‡ÙÔÁÏÔ˘ Î·È ª·Á›˜ ÛÂ Û˘ÓÂÓÙ‡ÍÂȘ ÙÔ˘˜ ·ÎfiÌË Î·È Û ÂÏÏËÓÈΤ˜ ÂÊËÌÂÚ›‰Â˜ - ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍ fiÙÈ Ì ÙËÓ ÙÔÔı¤ÙËÛ‹ ÙÔ˘ Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ “η٤ıÂÛ ̛· ÛÂÈÚ¿ ÏfiÁˆÓ, ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ‰ÂÓ ÌÔÚԇ̠ӷ ›̷ÛÙ ·ÓÙÂÏÒ˜ ‹Û˘¯ÔÈ” ηÏÒÓÙ·˜ ÙÔÓ Î. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ Ó· ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ÛÙË μÔ˘Ï‹ ÙÈ Á›ÓÂÙ·È Ì ٷ ÂÙڤϷȷ ÛÙÔ ∞ÈÁ·›Ô.

√ Î. °ÈÒÚÁÔ˜ ∫·Ú·Ù˙·Ê¤Ú˘ ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛ ·ÓÙÈÊ·ÙÈÎfi Ó· Â›Ó·È Ë ¯ÒÚ· Ì·˜ Ô ÚÒÙÔ˜ Û˘Ó‹ÁÔÚÔ˜ ÌÈ·˜ ¿ÏÏ˘ ÁÈ· ÙËÓ ÂÓÙ·Íȷ΋ Ù˘ ÔÚ›· ÛÙËÓ ∂˘Úˆ·˚΋ ŒÓˆÛË ÙËÓ ÒÚ· Ô˘ ÙËÓ ·ÂÈÏ› Ì fiÏÂÌÔ, ·Ó ·Û΋ÛÂÈ Ù· ‰ÈηÈÒÌ·Ù¿ Ù˘ Ô˘ ÚÔ·ÙÔ˘Ó ·fi ÙÔ ¢ÈÂıÓ¤˜ ¢›Î·ÈÔ. ∞fi ÙË Ì›· ÚÔÛ·ıԇ̠ӷ ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÔ˘Ì ÌÈ· Û¯¤ÛË Î·Ï‹˜ ÁÂÈÙÔÓ›·˜ Î·È ÙËÓ ›‰È· ÒÚ· Ë ΔÔ˘ÚΛ· ‰ÂÓ Î¿ÓÂÈ Ô‡Ù ¤Ó· ‚‹Ì· ›Ûˆ, ÙfiÓÈÛÂ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ §∞√™. √ Î. ∫·Ú·Ù˙·Ê¤Ú˘ Â¤ÌÂÈÓ ÛÙÔ ı¤Ì· Ù˘ Â¤ÎÙ·Û˘ ÙˆÓ ¯ˆÚÈÎÒÓ Ì·˜ ˘‰¿ÙˆÓ, ÂÈÛËÌ·›ÓÔÓÙ·˜ fiÙÈ Ë ΔÔ˘ÚΛ· ÂÈηÏÂ›Ù·È ÙËÓ “χÛË Ù˘ ¯Ù¤Ó·˜” , ‰ËÏ·‰‹ ÙË ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋ Â¤ÎÙ·ÛË Î·Ù¿ ÂÚÈÔ¯‹, ÂÓÒ ˙ËÙ› ÔÌfiÏÔÁË Û¯¤ÛË ÁÈ· Ó· ·ÓÔ›ÍÂÈ Ë Ã¿ÏÎË. ∞ÓÙ··ÓÙÒÓÙ·˜ Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜, › fiÙÈ Ô Ô‰ÈÎfi˜ ¯¿ÚÙ˘ Ù˘ ÂÓÙ·Íȷ΋˜ ÔÚ›·˜ Ù˘ ΔÔ˘ÚΛ·˜ ÛÙËÓ ∂˘Úˆ·˚΋ ŒÓˆÛË Â›Ó·È ‰Â‰Ô̤ÓÔ˜ Î·È ı¤ÙÂÈ ÙȘ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˜ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ Ù˘ Á›ÙÔÓÔ˜.

ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË. “Δ· ‰‡ÛÎÔÏ· ¤Ú·Û·Ó, Ù· ÈÔ ‰‡ÛÎÔÏ· Â›Ó·È ÌÚÔÛÙ¿ Ì·˜. √È Ì‹Ó˜ Ô˘ ¤Ú¯ÔÓÙ·È Â›Ó·È Î·ıÔÚÈÛÙÈÎÔ› ÁÈ· ÙËÓ ÔÚ›· Ù˘ ¯ÒÚ·˜” , ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛÂ Ô °Ú·ÌÌ·Ù¤·˜ ÙÔ˘ ∂ıÓÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ ªÈ¯¿Ï˘ ∫·Ú¯ÈÌ¿Î˘. √ ª. ∫·Ú¯ÈÌ¿Î˘ ÛËÌ›ˆÛ fiÙÈ “ı· Ù· ηٷʤÚÔ˘ÌÂ, ı· ‚Á¿ÏÔ˘Ì ÙË ¯ÒÚ· ·fi ÙËÓ ÎÚ›ÛË Î·È ı· ÙËÓ ·Ó·ÁÂÓÓ‹ÛÔ˘Ì” Î·È ÚfiÛıÂÛ fiÙÈ ÔÈ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ ÁÈ’ ·˘Ùfi Â›Ó·È Ë ÂÓfiÙËÙ· Î·È Ë ‰È·Ú΋˜ Û˘ÓÂÓÓfiËÛË. ∞ÔÙÈÌÒÓÙ·˜ ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙˆÓ ·˘ÙÔ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÒÓ ÂÎÏÔÁÒÓ, Ô Î. ∫·Ú¯ÈÌ¿Î˘ Ì›ÏËÛ ηٷگ‹Ó ÁÈ· “ıÂÙÈÎfi” ·ÔÏÔÁÈÛÌfi, ̤۷

Û ÌÈ· Ôχ ‰‡ÛÎÔÏË Û˘Á΢ڛ· ÁÈ· ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË, ·Ó·Ê¤ÚıËΠÛÙË “ÌÂÁ¿ÏË ·Ó·ÙÚÔ‹” Û ∞ı‹Ó· Î·È £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË Î·È ÂÎÙ›ÌËÛ fiÙÈ fiϘ ۯ‰fiÓ ÔÈ ¶ÂÚÈʤÚÂȘ ‹Ù·Ó ‰˘Ó·ÙfiÓ Ó· ÎÂÚ‰ËıÔ‡Ó. ∂ÎÙ›ÌËÛ ‰Â fiÙÈ “Û ÁÂÓÈΤ˜ ÁÚ·Ì̤˜” Ù· ÛÙÂϤ¯Ë, Ù· ̤ÏË Î·È ÔÈ Ê›ÏÔÈ ÙÔ˘ ¶∞™√∫, ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ıËÎ·Ó Û “ÈηÓÔÔÈËÙÈÎfi” Â›Â‰Ô Î·È ÂÍ‹Ú ÙË Û˘Ì‚ÔÏ‹ ÙÔ˘ Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡ ÛÙËÓ ·Ó¿‰ÂÈÍË Ù˘ ÎÚÈÛÈÌfiÙËÙ·˜ ÙˆÓ ÂÎÏÔÁÒÓ. ∞Ó·ÊÂÚı›˜ ÛÙȘ “·‰˘Ó·Ì›Â˜” Ô˘ ·Ó¤‰ÂÈÍ·Ó ÔÈ ÂÎÏÔÁ¤˜, › fiÙÈ “Â›Ó·È ÂÌÊ·Ó¤˜ fiÙÈ ı· Ú¤ÂÈ Ó· Í·Ó·‰Ô‡Ì ÙȘ ‰È·‰Èηۛ˜ ·ÍÈÔÏfiÁËÛ˘ Î·È ·Ó¿‰ÂÈ͢ ÙˆÓ ˘Ô„ËÊ›ˆÓ Ì·˜” . ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·, Ô Î. ∫·Ú¯ÈÌ¿Î˘ ¤ıÂÛ ÙÔ˘˜ ÛÙfi¯Ô˘˜ ÁÈ· ÙÔ ÂfiÌÂÓÔ ‰È¿ÛÙËÌ·. “∫·ı‹ÎÔÓ Ì·˜ Â›Ó·È Ó· ÎÚ·Ù‹ÛÔ˘Ì ÙÔ ÎfiÌÌ· ˙ˆÓÙ·Ófi, ÂÓÂÚÁfi, ·ÓÙÔ‡, Û οı ÁˆÓÈ¿ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜” , ›Â Î·È ÙfiÓÈÛ fiÙÈ ÙÔ ¶∞™√∫ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÛÙËÚ›ÍÂÈ Ì ÙË ‰Ú¿ÛË ÙÔ˘ ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË, ÁÈ· ÙËÓ ÛˆÙËÚ›· Î·È ÙËÓ ·ÓfiÚıˆÛË Ù˘ ·ÙÚ›‰·˜. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ·, ÛËÌ›ˆÛ fiÙÈ ÙÔ ¶∞™√∫ ÔÊ›ÏÂÈ Ì ÙȘ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ÛÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ ‰È¿ÏÔÁÔ Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ ÙÔ Îϛ̷ “ηٷÛÙÚÔÊÔÏÔÁ›·˜” Ô˘ ηÏÏÈÂÚÁÔ‡Ó Ù· ÎfiÌÌ·Ù· Ù˘ ·ÓÙÈÔÏ›Ù¢Û˘ Î·È Î˘Ú›ˆ˜ Ë ¡¢.

¶·Ô‡ÏÈ·˜: ¶ÔÏÈÙÈο ·‰‡Ó·ÌË Ë ∂˘ÚÒË ∞£∏¡∞, 26.

™Δ∏¡ ÔÏÈÙÈ΋ ·‰˘Ó·Ì›·

Ù˘ ∂˘ÚÒ˘, Ë ÔÔ›· ·Ó·‰Â›¯ıËΠ̤۷ ·fi ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË, ·Ó·Ê¤ÚıËÎÂ Ô ¶Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜. “∂Ì›˜ ÔÈ ∂˘Úˆ·›ÔÈ Î¿Ó·Ì ¤Ó· Ï¿ıÔ˜. ¢ÂÓ ÛÙ·ıÂÚÔÔÈ‹Û·ÌÂ Î·È ‰ÂÓ Â·˘Í‹Û·Ì ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ‰‡Ó·ÌË Ù˘ ∂˘ÚÒ˘, ÁÈ· Ó· ÚÔÛٷ٢ıԇ̠·fi ÙËÓ Â¤Ï·ÛË ÙˆÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Î¤ÓÙÚˆÓ Î·È ÙˆÓ ÙÚ·Â˙ÒÓ” , ÛËÌ›ˆÛÂ Ô ∫¿ÚÔÏÔ˜ ¶·Ô‡ÏÈ·˜. √ ¶Úfi‰ÚÔ˜ Û¯ÔÏ›·Û fiÙÈ “ÔÙ¤ ¿ÏÏÔÙ ÛÙ· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ· Ë ÔÈÎÔÓÔÌ›· ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ÙÔ ∞ Î·È ÙÔ ø Ù˘ Û˘˙‹ÙËÛ˘, ÁÈ· ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ ÙˆÓ ÎÔÈÓˆÓÈÒÓ Ì·˜” Î·È ·Ó·Ê¤ÚıËΠÛÙÔÓ Ã¤ÏÌÔ˘Ù ™ÌÈÓÙ, Ô ÔÔ›Ô˜ ˘‹ÚÍ ¤ÓıÂÚÌÔ˜ ˘ÔÛÙËÚÈÎÙ‹˜ ÙÔ˘ ÎÔÈÓÔ‡ Â˘Úˆ·˚ÎÔ‡ ÓÔÌ›ÛÌ·ÙÔ˜, ·ÏÏ¿, fiˆ˜ ›Â, “‰ÂÓ ÚÔ¤‚Ï„ ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ·‰˘Ó·Ì›· Ù˘ ∂˘ÚÒ˘” . ∞Ó·ÊÂÚfiÌÂÓÔ˜ ÛÙËÓ ÎÚ›ÛË Ô˘ ÂÚÓ¿ÂÈ Ë ∂ÏÏ¿‰·, Ô Î. ¶·Ô‡ÏÈ·˜ ÙfiÓÈÛ fiÙÈ ‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÂÏÏËÓÈ΋ ÎÚ›ÛË Î·È ˘ÂÓı‡ÌÈÛ ÙȘ ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ ¢ÈÔÈÎËÙ‹ Ù˘ Bundesbank, ÕÍÂÏ μ¤ÌÂÚ, ÁÈ· ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ ÔÛÔ‡ Ô˘ Â›Ó·È ‰È·ı¤ÛÈÌÔ ÛÙÔ Ì˯·ÓÈÛÌfi, Û ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ¯ÚÂÈ·ÛÙ› Ó· ÂÓÙ·¯ıÔ‡Ó Û ·˘ÙfiÓ Î·È ¿ÏϘ ¯ÒÚ˜. √È ‰ËÏÒÛÂȘ ¶·Ô‡ÏÈ· ¤ÁÈÓ·Ó Î·Ù¿ ÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÙÔ˘ Ì ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ ÙÔ˘ ∂μ∂∞, ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ ª›¯·ÏÔ, Î·È ÙÔ˘˜ ÚÔ¤‰ÚÔ˘˜ Î·È ·ÓÙÈÚÔ¤‰ÚÔ˘˜ Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ §¤Û¯Ë˜ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›ˆÓ.


¶ÔÏÈÙÈ΋ 8 ∞Ú¯›˙Ô˘Ó ÔÈ ÌÂٷٿÍÂȘ ˘·ÏÏ‹ÏˆÓ ÛÙÔ˘˜ ¢‹ÌÔ˘˜ ∞£∏¡∞, 26.

ªÂÙ¿ ÙË ÌÈÎÚ‹ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÁÈ· ÂıÂÏÔÓÙÈΤ˜ ÌÂٷٿÍÂȘ, ·Ú¯›˙Ô˘Ó ÔÈ ‰È·‰Èηۛ˜ ÌÂٿٷ͢ ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ¢‹ÌÔ˘˜, ÁÈ· ÂÚ›Ô˘ 2.000 ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘˜ Ô˘ Û‹ÌÂÚ· ÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È ÛÙȘ ¡ÔÌ·Ú¯›Â˜, Û‡Ìʈӷ Ì ÂÁ·ÎÏÈÔ ÙÔ˘ ˘Ê˘Ô˘ÚÁÔ‡ ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ, °ÈÒÚÁÔ˘ ¡ÙfiÏÈÔ˘. Ÿˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙËÓ ÂÁ·ÎÏÈÔ, ÙÔ ÚÔÛˆÈÎfi Ô˘ ˘ËÚÂÙ› Û ÔÚÁ·ÓÈΤ˜ ÌÔÓ¿‰Â˜ ÌÂٷٿÛÛÂÙ·È Û ¢‹ÌÔ˘˜ ÛÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ÂÚÓÔ‡Ó Î·È ÔÈ ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ˜ ÙˆÓ ¡Ô̷گȷÎÒÓ ∞˘ÙÔ‰ÈÔÈ΋ÛÂˆÓ (.¯. ÚÔÛˆÈÎfi ¶ÔÏÂÔ‰ÔÌÈÒÓ). √È ˘¿ÏÏËÏÔÈ ÌÂٷٿÛÛÔÓÙ·È ˘Ô¯ÚˆÙÈο ÛÙÔ ¢‹ÌÔ Ù˘ ¤‰Ú·˜ ÙÔ˘ ÓÔÌÔ‡ ‹ ÂÓÙfi˜ ÙˆÓ ÔÚ›ˆÓ ÙÔ˘ ÓÔÌÔ‡, ÂÓÒ ÔÈ ÌfiÓÈÌÔÈ ˘¿ÏÏËÏÔÈ ÌÂٷٿÛÛÔÓÙ·È ÛÂ Û˘Ó·Ê›˜ ÎÏ¿‰Ô˘˜ Î·È ÂȉÈÎfiÙËÙ˜. ∂›Û˘, ÔÈ ˘¿ÏÏËÏÔÈ Ô˘ ÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È ÛÙ· ∫¤ÓÙÚ· ∂͢ËÚ¤ÙËÛ˘ ¶ÔÏÈÙÒÓ ÙˆÓ ¡Ô̷گȷÎÒÓ ∞˘ÙÔ‰ÈÔÈ΋ÛÂˆÓ Ì ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ۯ¤ÛË ÂÚÁ·Û›·˜ ÌÂٷٿÛÛÔÓÙ·È Ì ÙËÓ ›‰È· Û¯¤ÛË ÂÚÁ·Û›·˜ ÛÙÔ ‰‹ÌÔ fiÔ˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Û·Ó Ù· ∫∂¶, ÂÓÒ ÛÙËÓ ›‰È· ‰È·‰Èηۛ· ÌÂٿٷ͢ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È Î·È ÔÈ ‰fiÎÈÌÔÈ ˘¿ÏÏËÏÔÈ, ηıÒ˜ Ô ÎÏ¿‰Ô˜ ¢ÈÂÎÂÚ·›ˆÛ˘ ÀÔı¤ÛÂˆÓ ¶ÔÏÈÙÒÓ ¤¯ÂÈ ÚÔ‚ÏÂÊı› ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο Î·È ÌfiÓÔ ÁÈ· ÙË ÛÙÂϤ¯ˆÛË ÙˆÓ ∫∂¶ Î·È ÙÔ ÚÔÛˆÈÎfi ·˘Ùfi ‰ÂÓ ı· ÌÔÚ› Ó· ··Û¯ÔÏËı› Û ·ÏÏfiÙÚÈ· ηı‹ÎÔÓÙ·, fiˆ˜ ÛËÌÂÈÒÓÂÙ·È ÛÙËÓ ÂÁ·ÎÏÈÔ. M ÙËÓ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ÂÁ·ÎÏÈÔ ÔÏÔÎÏËÚÒÓÂÙ·È ÙÔ ÚÒÙÔ “·̷” ∫·ÏÏÈÎÚ·ÙÈÎÒÓ ÌÂٷٿÍÂˆÓ Ô˘ ·ÊÔÚ¿ Û ÂÚ›Ô˘ 3.500 ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ (›¯·Ó ÚÔËÁËı› ÔÈ ÂıÂÏÔÓÙÈΤ˜ ÌÂٷٿÍÂȘ ¿ÏÏˆÓ 1.500) ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ·fi 1˘ π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ ÙÔ˘ 2011 Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó Ì ÂÈÙ˘¯›· ÔÈ ÌÂÙ·ÊÂÚfiÌÂÓ˜ ˘ËÚÂۛ˜ ÛÙÔÓ ·’ ‚·ıÌfi ÙÔÈ΋˜ ·˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘. ª¤¯ÚÈ Î·È ÙȘ 20-12-2010 ı· Ú¤ÂÈ Ó· ¤¯ÂÈ ÔÏÔÎÏËÚˆı› Ë ‰È·‰Èηۛ· ÌÂٿٷ͢ ÙÔ˘ Û˘ÓfiÏÔ˘ ÙˆÓ ÌÔÓ›ÌˆÓ Î·È ·ÔÚ›ÛÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ ˘·ÏÏ‹ÏˆÓ ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ˘ËÚÂÙÔ‡Û·Ó ¤ˆ˜ Î·È ÙËÓ 1-1-2010 ÛÙȘ ˘ËÚÂÛȷΤ˜ ÌÔÓ¿‰Â˜ ÙˆÓ ÓÔÌ·Ú¯ÈÒÓ ÛÙÔ˘˜ ÙÔÌ›˜ Ù˘ ¶ÔÏÂÔ‰ÔÌ›·˜ Î·È Ù˘ ∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜ ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜. ŒÙÛÈ Â¿Ó ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ·fi ‰È‡ı˘ÓÛË ¶ÔÏÂÔ‰ÔÌ›·˜ Ì›·˜ ¡ÔÌ·Ú¯›·˜ fiÔ˘ ˘ËÚÂÙÔ‡Û·Ó 9 ˘¿ÏÏËÏÔÈ ÙËÓ 1-1-2010, ÔÈ 3 ›¯·Ó ˙ËÙ‹ÛÂÈ ÙËÓ ÂıÂÏÔÓÙÈ΋ ÙÔ˘˜ ÌÂٷΛÓËÛË Û ¢‹ÌÔ, ÙfiÙÂ, Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ÂÁ·ÎÏÈÔ, ı· ÌÂÙ·ÎÈÓËıÔ‡Ó ˘Ô¯ÚˆÙÈο Î·È ÔÈ ˘fiÏÔÈÔÈ 6 ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ. √È ‰È·Ù¿ÍÂȘ ‰ÂÓ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙÔ˘˜ ·ÔÛ·Ṳ̂ÓÔ˘˜ ˘¿ÏÏËÏÔ˘˜ ·fi ¿ÏϘ ˘ËÚÂۛ˜. √È ÌÂٷٿÍÂȘ ÙˆÓ ÓÔ̷گȷÎÒÓ ˘·ÏÏ‹ÏˆÓ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËıÔ‡Ó ÛÙÔÓ ‰‹ÌÔ Ù˘ ¤‰Ú·˜ ÙÔ˘ ÓÔÌÔ‡, ‹ ÛÙÔÓ ‰‹ÌÔ Ô˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡ÛÂ Ë ·ÔÎÂÓÙڈ̤ÓË ÓÔ̷گȷ΋ ˘ËÚÂÛ›·. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· fiÏÔÈ ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ÛÙ· ¡Ô̷گȷο ∫¤ÓÙÚ· ∂͢ËÚ¤ÙËÛ˘ ÙˆÓ ¶ÔÏÈÙÒÓ, ÌÂٷٿÛÛÔÓÙ·È Ì ÙËÓ ›‰È· Û¯¤ÛË ÂÚÁ·Û›·˜ Ô˘ ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó, ÛÙÔ˘˜ ‰‹ÌÔ˘˜ fiÔ˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó Û‹ÌÂÚ· ÔÈ ˘ËÚÂۛ˜. √È ÌÂٷٿÍÂȘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ ·ÊÔÚÔ‡Ó Î·È ÙÔ˘˜ ‰fiÎÈÌÔ˘˜ ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘˜ ÙˆÓ ∫∂¶ Ì·˙› Ì ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ ˘·ÏÏ‹ÏˆÓ ·ÔÚ›ÛÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ ÙÔ˘ ÎÏ¿‰Ô˘ ¢ÈÂÎÂÚ·›ˆÛ˘ ÀÔı¤ÛÂˆÓ ¶ÔÏÈÙÒÓ.

™ABBATO 27 NOEMBPI√À 2010

™˘Ó‰ÚÈ¿˙ÂÈ Ë ‰È·ÎÔÌÌ·ÙÈ΋ ÌÂı·‡ÚÈÔ ¢Â˘Ù¤Ú· ˘fi ÙËÓ ˘Ô˘ÚÁfi ¶·È‰Â›·˜

∞Ú¯›˙ÂÈ Ô ‰È¿ÏÔÁÔ˜ ÁÈ· ÙȘ ·ÏÏ·Á¤˜ ÛÙËÓ ÙÚÈÙÔ‚¿ıÌÈ· ÂÎ·›‰Â˘ÛË ∞£∏¡∞, 26.

O

‰È¿ÏÔÁÔ˜ ÁÈ· ÙȘ ·ÏÏ·Á¤˜ ÛÙËÓ ÙÚÈÙÔ‚¿ıÌÈ· ÂÎ·›‰Â˘ÛË ı· ·Ú¯›ÛÂÈ ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· ÌÂ Û˘Ó‰ڛ·ÛË ˘fi ÙËÓ ˘Ô˘ÚÁfi ÕÓÓ· ¢È·Ì·ÓÙÔÔ‡ÏÔ˘ Î·È ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙˆÓ ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ ÂÎÙfi˜ ·fi ÙÔ ∫∫∂ Î·È ÙÔÓ ™Àƒπ∑∞.™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, fiˆ˜ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ÙÔ ˘Ô˘ÚÁ›Ô, Ë ÚÒÙË Û˘Ó‰ڛ·ÛË Ù˘ ‰È·ÎÔÌÌ·ÙÈ΋˜ ÂÈÙÚÔ‹˜ ÁÈ· ÙËÓ ¶·È‰Â›· ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· 29 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ ÛÙȘ 12:00, ÛÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ¶·È‰Â›·˜.

™ÙËÓ ∂ÈÙÚÔ‹ ı· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯Ô˘Ó ·fi ÙÔ ¶∞™√∫ Ë ™ÔÊ›· °È·Óӷο, ·fi ÙË ¡¢ Ë ∂Ï›˙· μfi˙ÂÌÂÚÁÎ, ·fi ÙÔ §∞√™ Ô Õ‰ˆÓȘ °ÂˆÚÁÈ¿‰Ë˜, ·fi ÙË ¢ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋ ∞ÚÈÛÙÂÚ¿ Ô ¡›ÎÔ˜ ΔÛԇηÏ˘ Î·È ·fi ÙÔ˘˜ √ÈÎÔÏfiÁÔ˘˜ ¶Ú¿ÛÈÓÔ˘˜ Ô ªÈ¯¿Ï˘ ΔÚÂÌfiÔ˘ÏÔ˜. ∂ÈϤÔÓ ı· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯ÂÈ Ë Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¢È·ÚÎÔ‡˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ªÔÚʈÙÈÎÒÓ ÀÔı¤ÛÂˆÓ Ù˘ μÔ˘Ï‹˜, ÃÚ‡Û· ∞Ú¿ÔÁÏÔ˘, ÂÓÒ ‰ÂÓ Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÙÔ ∫∫∂ Î·È Ô ™Àƒπ∑∞. ™ÙÔ ÌÂٷ͇, ÙËÓ ˘Ô˘ÚÁfi ¶·È‰Â›·˜ ÕÓÓ· ¢È·Ì·ÓÙÔÔ‡ÏÔ˘, ÙÔÓ ˘Ê˘Ô˘ÚÁfi °È¿ÓÓË ¶·Ó¿ÚÂÙÔ Î·È Ù· ̤ÏË ÙÔ˘ ∂ıÓÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ŒÚ¢ӷ˜ Î·È Δ¯ÓÔÏÔÁ›·˜ ‰¤¯ıËΠۋÌÂÚ·, Ô ¶Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ ∫¿ÚÔÏÔ˜ ¶·Ô‡ÏÈ·˜. √ Î. ¶·Ô‡ÏÈ·˜ Û˘Ó¯¿ÚË ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ËÁÂÛ›· ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ÁÈ· ÙËÓ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· Ù˘ Û‡ÛÙ·Û˘ ÙÔ˘ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ Î·È ¤Î·Ó ÏfiÁÔ ÁÈ· “ÚÔίˆÚË̤ÓÔ ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎfi ÎÔÌÌ¿ÙÈ ÙÔ˘ ∂ÏÏËÓÈÛÌÔ‡”, ÙÔ ÔÔ›Ô ÙÈÌ¿ ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. “™Â ÌÈ· ÎÚ›ÛÈÌË ÛÙÈÁÌ‹ ÁÈ· ÙË ¯ÒÚ· ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÙ ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ·ÔÛÙÔÏ‹. ∂›ÛÙ fï˜ ¤ÌÂÈÚÔÈ Î·È ı· ÙËÓ Ê¤ÚÂÙ ÂȘ ¤Ú·˜. ∏ ¤Ú¢ӷ Â›Ó·È ÙÔ ∞ Î·È ÙÔ ø ÙˆÓ ‰˘Ó·ÙÔÙ‹ÙˆÓ Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ÚÔÛÊÂÚı› Û ÌÈ· ¯ÒÚ· Ì·¯fiÌÂÓË -·˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹- Î·È È‰È·›ÙÂÚ· ÛÙÔ˘˜ Ó¤Ô˘˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÂÌÓ¤ÔÓÙ·È ·fi ÙÔ ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ÙÔ ‰ÈÎfi Û·˜. £¤ÏÔ˘Ó Ó· Û·˜ ÊÙ¿ÛÔ˘Ó Î·È Ó· Û·˜ ÌÈÌËıÔ‡Ó. ∫·È ¤¯Ô˘ÌÂ Â‰Ò ÔÏÏÔ‡˜ Ó¤Ô˘˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ‰È·ÎÚ›ÓÔÓÙ·È ÛÙ· ÂÚ¢ÓËÙÈο ΤÓÙÚ· Ù˘ ∂˘ÚÒ˘ Î·È ÙˆÓ ∏¶∞, ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ ·ÔÙÂÏ› ÌÈ· ·ÚËÁÔÚ›·” , ‰‹ÏˆÛÂ Ô ¶Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ Î·È ˘ÔÛ¯¤ıËΠӷ Â›Ó·È ËıÈÎfi˜ Û˘Ì·Ú·ÛÙ¿Ù˘, ÛÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÙÔ˘ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘.

Ôχ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· Û ÂÚ›Ô‰Ô ÎÚ›Û˘. ∂›Ó·È ¿ÓıÚˆÔÈ Ì Ôχ ˘„ËϤ˜ ı¤ÛÂȘ, fiÏÔÈ ‰‹ÏˆÛ·Ó fiÙÈ ‰ÂÓ ı¤ÏÔ˘Ó Î·ÓÂÓfi˜ ›‰Ô˘˜ ·ÌÔÈ‚‹, Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó Ú·ÁÌ·ÙÈο ÁÈ· ÙËÓ ·ÙÚ›‰· Î·È ÙËÓ ·ÔÛÙÔÏ‹”. ∏ ΢ڛ· ¢È·Ì·ÓÙÔÔ‡ÏÔ˘ ·Ó·Ê¤ÚıËΠȉȷ›ÙÂÚ· ÛÙËÓ Î·ıÔÏÈ΋ ·Ó¿ÁÎË ÁÈ· “·ÍÈÔÎÚ·Ù›· Î·È ·ÚÈÛÙ›·” Û fiÏ· Ù· Â›‰·. “™Ùfi¯Ô˜ Ì·˜ Â›Ó·È ·˘Ùfi Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ Î·È ÚÔ˜ Ù· οو. ¡· ÈÛÙ¤„ÂÈ Ô Ó¤Ô˜ ¿ÓıÚˆÔ˜ fiÙÈ ÔÈ ‰È·‰Èηۛ˜ ı· ‚·Û›˙ÔÓÙ·È ÛÙËÓ ·ÍÈÔÎÚ·Ù›· Î·È ÛÙËÓ ·ÚÈÛÙ›· Î·È fiÙÈ Ô Î·ı¤Ó·˜ ¤¯ÂÈ ÌÈ· ı¤ÛË fiÙ·Ó ·Ï‡ÂÈ Î·È ÌÔÚ›”, ÙfiÓÈÛÂ, ÂÓÒ ÛËÌ›ˆÛ fiÙÈ “ÙÔ ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ı· ·›ÍÂÈ Ôχ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÚfiÏÔ Î·È Û ı¤Ì·Ù· ˘ÔÛÙ‹ÚÈ͢ ÙˆÓ ÌÂÁ¿ÏˆÓ ·ÏÏ·ÁÒÓ, Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó fiÏÔ ÙÔ ¯·ÚÙÔÊ˘Ï¿ÎÈÔ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ¶·È‰Â›·˜ Î·È È‰È·›ÙÂÚ· ÙËÓ ÙÚÈÙÔ‚¿ıÌÈ· ÂÎ·›‰Â˘ÛË Î·È ÙËÓ ¤Ú¢ӷ”.

Èڛ˜ ÂȯÔÚ‹ÁËÛË Ù· ∂Ú¢ÓËÙÈο πÓÛÙÈÙÔ‡Ù· ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ Ù˘, Ë Î˘Ú›· ¢È·Ì·ÓÙÔÔ‡ÏÔ˘ ‰È¢ÎÚ›ÓÈÛ fiÙÈ Ë ÂÈÏÔÁ‹ ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ ÙÔ˘ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ¤ÁÈÓ Ì ·Ôχو˜ ·ÍÈÔÎÚ·ÙÈο ÎÚÈÙ‹ÚÈ·, ÎÚÈÙ‹ÚÈ· “·ÍÈÔÎÚ·Ù›·˜ Î·È ·ÚÈÛÙ›·˜” , fiˆ˜ Ù· ÂÚȤÁÚ·„Â Î·È fi¯È ÔÏÈÙÈο ‹ ÎÔÌÌ·ÙÈο, fiˆ˜ ÛÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ. ™ÙÔ ÛËÌÂ›Ô ·˘Ùfi ÙËÓ ‰È¤ÎÔ„Â Ô Î. ¶·Ô‡ÏÈ·˜ ÚˆÙÒÓÙ·˜ ·Ó ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ·˘ÙÔÎÚÈÙÈ΋ ÁÈ· ÙËÓ ¯·Ì¤ÓË ·ÍÈÔÈÛÙ›· ÙÔ˘ ÔÏÈÙÈÎÔ‡ ÎfiÛÌÔ˘, ÁÈ· Ó· ·-

·ÓÙ‹ÛÂÈ Ë ˘Ô˘ÚÁfi˜: “∫·È ¤ÙÛÈ. Œ¯ÂÈ ÛËÌ·Û›· ¿ÓÙÔÙ ӷ ÍÂÎÈÓ¿˜, Ó· ÙÔ ÈÛÙ‡ÂȘ Î·È Ó· ÙÔ ·Ï‡ÂȘ, ÁÈ· Ó· ¤¯ÂÈ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·. √È Ó¤ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ ı¤ÏÔ˘Ó ÚfiÙ˘·, ¤¯Ô˘Ì ·Ó¿ÁÎË Ó¤ˆÓ ËÚÒˆÓ. √È ‹ÚˆÂ˜ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ‚Á·›ÓÔ˘Ó ·fi Ù· “reality”. √È ‹ÚˆÂ˜ Ù˘ ÓÂÔÏ·›·˜ Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È ÔÈ ÌÂÁ¿ÏÔÈ ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ˜, ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ Ô˘ ‰È·ÎÚ›ÓÔÓÙ·È ÁÈ· ÙÔ Ó‡̷ Î·È ÁÈ· ÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÙÔ˘˜. ∫·È ÈÛÙ‡ˆ fiÙÈ Ù· ̤ÏË ÙÔ˘ ∂™∂Δ ‰›ÓÔ˘Ó

°È· ¿ÏÏË Ì›· ÊÔÚ¿ Ê·›ÓÂÙ·È fiÙÈ ¤Ó·˜ ÎÚ›ÛÈÌÔ˜ ÙÔ̤·˜ ÙˆÓ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›ˆÓ ı· ˘ÔÛÙ› ‚·Ú‡ Ï‹ÁÌ· ‰ÈfiÙÈ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ¯Ú‹Ì·Ù· Ô‡Ù ÁÈ· ÙËÓ ¤Ú¢ӷ. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, Ô ˘Ê˘Ô˘ÚÁfi˜ ¶·È‰Â›·˜ °. ¶·Ó¿ÚÂÙÔ˜ Ì ¤ÁÁÚ·Êfi ÙÔ˘ ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈ΋˜ ÔÏÈÙÈ΋˜ Î·È ÏfiÁˆ ÙˆÓ ÂÚÈÔÚÈÛÌ¤ÓˆÓ ‰˘Ó·ÙÔÙ‹ÙˆÓ ÙÔ˘ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ , ‰ÂÓ ı· ÂȯÔÚËÁËıÔ‡Ó Ù· ∂Ú¢ÓËÙÈο ¶·ÓÂÈÛÙËÌȷο πÓÛÙÈÙÔ‡Ù· ·fi ÙȘ ÈÛÙÒÛÂȘ ÙÔ˘ Ù·ÎÙÈÎÔ‡ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ ÁÈ· ÙÔ ¤ÙÔ˜ 2010.

™‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ Ù˘ ∂ÈÎÚ·Ù›·˜ ÂÈÛËÁÂ›Ù·È Ó· ÎÚÈı› ·ÓÙÈÛ˘ÓÙ·ÁÌ·ÙÈ΋

™ÙÔÓ ·¤Ú· Ë ¤ÎÙ·ÎÙË ÂÈÛÊÔÚ¿ ÙÔ˘ 2009 ∞£∏¡∞, 26.

∞ÂÈÏ‹ ÁÈ· Ù· ‰ËÌfiÛÈ· ÔÈÎÔÓÔÌÈο Î·È ÙÔ˘˜ ۯ‰ȷÛÌÔ‡˜ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ı· ·ÔÙÂϤÛÂÈ ÂӉ¯fiÌÂÓË ·Ô‰Ô¯‹ ·fi ÙÔ ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Ù˘ ∂ÈÎÚ·Ù›·˜ ÂÈÛ‹ÁËÛ˘ ÙÔ˘ Û˘Ì‚Ô‡ÏÔ˘ Î. π. °Ú¿‚·ÚË, Ô ÔÔ›Ô˜ ÚÔÙ›ÓÂÈ Ó· ÎÚÈı› ·ÓÙÈÛ˘ÓÙ·ÁÌ·ÙÈ΋, Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· ÁÈ· ‰‡Ô ÏfiÁÔ˘˜, Ë ¤ÎÙ·ÎÙË ÂÈÛÊÔÚ¿ Ô˘ ›¯Â ÂÈ‚¿ÏÂÈ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË Ù˘ ¡¢ Ì ÙÔ ¡. 3758/2009. Δ˘¯fiÓ ˘ÈÔı¤ÙËÛË Ù˘ ÚfiÙ·Û˘ ÙÔ˘ Î. °Ú¿‚·ÚË ·fi ÙÔ ∞ÓÒÙ·ÙÔ ∞Î˘ÚˆÙÈÎfi ¢ÈηÛÙ‹ÚÈÔ Ô‰ËÁ› Û ¿ÌÂÛË Ì›ˆÛË ÙˆÓ ÂÛfi‰ˆÓ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘ ηٿ 300 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ¢ÚÒ. √ Î. °Ú¿‚·Ú˘ ı· ÚÔÙ›ÓÂÈ ÛÙËÓ ÂÙ·ÌÂÏ‹ Û‡ÓıÂÛË ÙÔ˘ μ’ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ Ù˘ ∂ÈÎÚ·Ù›·˜ Ó· ·Ó·ÙÚ¤„ÂÈ ÙË ÓÔÌÔÏÔÁ›· Ù˘ √ÏÔ̤ÏÂÈ·˜ ÙÔ˘ ∞ÓˆÙ¿ÙÔ˘ ∞Î˘ÚˆÙÈÎÔ‡ ¢ÈηÛÙËÚ›Ô˘ ÙÔ˘ 1979, ÎÚ›ÓÔÓÙ·˜ ·ÓÙÈÛ˘ÓÙ·ÁÌ·ÙÈ΋ ÙËÓ ¤ÎÙ·ÎÙË ÂÈÛÊÔÚ¿, ÂÓÒ ·Ú¿ÏÏËÏ· ı· ÂÈÛËÁËı› Ó· ·Ó·ÈÚÂı› Î·È Ë ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ ∂ÊÂÙ›Ԣ ∞ıËÓÒÓ Ô˘ ›¯Â Ù·¯ı› ˘¤Ú Ù˘ Û˘ÓÙ·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ÛÎÂÙÈÎfi ÙÔ˘ “Ë ¤ÎÙ·ÎÙË ÂÈÛÊÔÚ¿ Â›Ó·È ·ÓÙ›ıÂÙË ÛÙÔ ¿ÚıÚÔ 78 ·Ú¿ÁÚ·ÊÔ˜ 2 ÙÔ˘ ™˘ÓÙ¿ÁÌ·ÙÔ˜ Ô˘ ··ÁÔÚ‡ÂÈ ÙËÓ ·Ó·‰ÚÔÌÈ΋ ÂÈ‚ÔÏ‹ ÊfiÚÔ˘ ‹ ¿ÏÏÔ˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡ ‚¿ÚÔ˘˜” . ∞fi ÙÔ ÓfiÌÔ, fiˆ˜ ı· ÙÔÓ›ÛÂÈ Ô Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ∂ÈÎÚ·Ù›·˜, ··ÁÔÚ‡ÂÙ·È Î¿ı ·Ó·‰ÚÔÌÈÎfiÙËÙ· ÂÈ‚ÔÏ‹˜ ÊfiÚÔ˘ Î·È Î·Ù¿ Û˘Ó¤ÂÈ· Ë ¤ÎÙ·ÎÙË ÂÈÛÊÔÚ¿ ˘ÔÏÔÁÈ˙fiÌÂÓË Â› ÙˆÓ ÂÈÛÔ‰ËÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ·ÔÎÙËı› ÚÈÓ ÙËÓ 1.1.2008 ‰ÂÓ Â›Ó·È ÓfiÌÈÌË, ηıÒ˜ ·ÓÙ›ÎÂÈÙ·È ÛÙÔ ¿ÚıÚÔ 78 ·Ú¿ÁÚ·ÊÔ˜ 2 ÙÔ˘ ™˘ÓÙ¿ÁÌ·ÙÔ˜. ΔÔ ¿ÚıÚÔ 78 ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ fiÙÈ “ÊfiÚÔ˜ ‹ ¿ÏÏÔ ÔÔÈÔ‰‹ÔÙ ÓÔÌÈÎfi ‚¿ÚÔ˜ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ÂÈ‚ÏËı› Ì ÓfiÌÔ ·Ó·‰ÚÔÌÈ΋˜ ÈÛ¯‡Ô˜ Ô˘ ÂÎÙ›ÓÂÙ·È ¤Ú· ·fi ÙÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi ¤ÙÔ˜, Ô˘ ÚÔËÁÂ›Ù·È ÂΛÓÔ˘ ηٿ ÙÔ ÔÔ›Ô ÂÈ‚Ï‹ıËΔ . √ ‰Â‡ÙÂÚÔ˜ ÏfiÁÔ˜ ·ÓÙÈÛ˘ÓÙ·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ Î. °Ú¿‚·ÚË, Â›Ó·È fiÙÈ Ë Ú‡ıÌÈÛË ÂÍ·ÈÚ› ·fi ÙË ¤ÎÙ·ÎÙË ÂÈÛÊÔÚ¿ Ù· ¡ÔÌÈο ¶ÚfiÛˆ· ¢ËÌÔÛ›Ô˘ ¢È-

η›Ô˘, ¯ˆÚ›˜ Ó· ÚÔ·ÙÂÈ ·fi Ô˘ıÂÓ¿ ÁÈ· ÔÈÔ ÏfiÁÔ ¤ÁÈÓÂ Ë ‰È·ÊÔÚÔÔ›ËÛË ·˘Ù‹, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ·Ú·‚È¿˙ÂÙ·È Ë ÂÈÙ·Á‹ ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 4 ÙÔ˘ ™˘ÓÙ¿ÁÌ·ÙÔ˜. √˘ÛÈ·ÛÙÈο Ô Î. °Ú¿‚·Ú˘ Û˘ÓÙ¿ÛÛÂÙ·È Ì ÙËÓ ¿Ô„Ë ÙÔ˘ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ ¶ÚˆÙÔ‰ÈΛԢ ∞ıËÓÒÓ, ÙÔ ÔÔ›Ô ÛÙËÓ ˘’ ·ÚÈıÌ. 18440/2009 ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ (ÚˆÙÔ‰›Î˘ Ë Î˘Ú›· ∞ÁÏ·˝· ¢ËÌËÙÚÔÔ‡ÏÔ˘) ·Ó·Ê¤ÚÂÈ fiÙÈ Ì ÙË Û˘ÓÙ·ÁÌ·ÙÈ΋ ÂÈÙ·Á‹ ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 78 “ıÂÛ›˙ÂÙ·È ÁÂÓÈ΋ ··ÁfiÚ¢ÛË ·Ó·‰ÚÔÌÈ΋˜ ÂÈ‚ÔÏ‹˜ ¤Ú·Ó ÙÔ˘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ˘ ¤ÙÔ˘˜ ÔÔÈÔ˘‰‹ÔÙ ‰˘ÛÌÂÓ¤ÛÙÂÚÔ˘ ÙˆÓ ÈÛ¯˘fiÓÙˆÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡ ̤ÙÚÔ˘, ·ÓÂÍ·Úًو˜ ÙÔ˘ ›‰Ô˘˜ ·˘ÙÔ‡ ‹ Ù˘ ÚÔÛˆÚÈÓfiÙËÙ·˜ Ù˘ ÂÈ‚ÔÏ‹˜ ÙÔ˘” . ª¿ÏÈÛÙ· “ÙÔ Ù·ÌÂÈ·Îfi Û˘ÌʤÚÔÓ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘ ‰ÂÓ Û˘ÓÈÛÙ¿ ÏfiÁÔ Î·Ù·ÛÙÚ·Ù‹ÁËÛ˘ Û˘ÓÙ·ÁÌ·ÙÈÎÒÓ ‰È·Ù¿ÍˆӔ , fiˆ˜ ·˘Ù¤˜ Ô˘ ··ÁÔÚÂ‡Ô˘Ó ÙËÓ ·Ó·‰ÚÔÌÈ΋ ÂÈ‚ÔÏ‹ ÊfiÚˆÓ. ŒÙÛÈ Ë ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ ¶ÚˆÙÔ‰ÈΛԢ ÎÚ›ÓÂÈ ·ÓÙÈÛ˘ÓÙ·ÁÌ·ÙÈ΋ ÙËÓ ¤ÎÙ·ÎÙË ÂÈÛÊÔÚ¿ Ô˘ ˘ÔÏÔÁ›ÛıËΠÛÙÔ ‰Ëψı¤Ó ÂÈÛfi‰ËÌ· ÙÔ˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡ ¤ÙÔ˘˜ 2008, ‰ËÏ·‰‹ ÛÙÔ ÂÈÛfi‰ËÌ· Ô˘ ·ÔÎÙ‹ıËΠηٿ ÙË ¯Ú‹ÛË 2007, ‰ÈfiÙÈ:

- “√È ‰È·Ù¿ÍÂȘ ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 18 ÙÔ˘ ¡. 3758/2009 ıÂÛ›˙Ô˘Ó ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi ‚¿ÚÔ˜ Ô˘ ÂÎÙ›ÓÂÙ·È ¤Ú·Ó ÙÔ˘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ˘ Ù˘ ÂÈ‚ÔÏ‹˜ ÙÔ˘ ¤ÙÔ˘˜” - “∏ ¤ÓÓÔÈ· ÙÔ˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡ ¤ÙÔ˘˜ ηٿ ÙÔ ™‡ÓÙ·ÁÌ· Ù·˘Ù›˙ÂÙ·È Ì ÙËÓ ¤ÓÓÔÈ· ÙÔ˘ fiÚÔ˘ ÛÙË ‰ËÌÔÛÔÓÔÌÈ΋ ‰È·¯Â›ÚÈÛË Î·È fi¯È ÛÙËÓ ¤ÓÓÔÈ· Ô˘ ‰›‰ÂÙ·È ÛÙË ÊÔÚÔÏÔÁ›· ÂÈÛÔ‰‹Ì·ÙÔ˜”. ∞ÎÚÈ‚Ò˜ Ù· ·ÓÙ›ıÂÙ· ¤¯ÂÈ ÎÚ›ÓÂÈ ÂÓ Û˘Ó¯›· ÙÔ ΔÚÈÌÂϤ˜ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎfi ∂ÊÂÙÂ›Ô ∞ıËÓÒÓ. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÙÔ ∂ÊÂÙÂ›Ô Ì Úfi‰ÚÔ ÙÔÓ Î. °. ª·Ï¿ÙÛÔ, ÂÈÛËÁ‹ÙÚÈ· ÙËÓ Î˘Ú›· ∞‰·Ì·ÓÙ›· ¶··ÛÙ·ÌÔÔ‡ÏÔ˘ Î·È Ì¤ÏÔ˜ ÙËÓ Î˘Ú›· ª·Ú›· ™Ô‡Î·, ¤ÎÚÈÓ fiÙÈ Ë ¤ÎÙ·ÎÙË ÂÈÛÊÔÚ¿ ÚÔ˜ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÙˆÓ Û˘ÓÂÂÈÒÓ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÎÚ›Û˘ ‰ÂÓ ÚÔÛÎÚÔ‡ÂÈ ÛÙÔ ¿ÚıÚÔ 78 ÙÔ˘ ™˘ÓÙ¿ÁÌ·ÙÔ˜ Î·È Â›Ó·È Î·Ù¿ Û˘Ó¤ÂÈ· Û˘ÓÙ·ÁÌ·ÙÈ΋. ™ÙËÓ ·fiÊ·ÛË ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÙ·È Ì¿ÏÈÛÙ· fiÙÈ Ë ¤ÎÙ·ÎÙË ÂÈÛÊÔÚ¿ “‰ÂÓ ·ÔÙÂÏ› ÊfiÚÔ ·ÏÏ¿ ¤ÎÙ·ÎÙË ÊÔÚÔÏÔÁÈ΋ ÂÈ‚¿Ú˘ÓÛË ÙˆÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒ˜ ÈÛ¯˘ÚfiÙÂÚˆÓ Ê˘ÛÈÎÒÓ ÚÔÛÒˆÓ ÎÏÈÌ·ÎÔ‡ÌÂÓË ·Ó¿ÏÔÁ· ÚÔ˜ ÙË ÊÔÚÔ‰ÔÙÈ΋ ÈηÓfiÙËÙ· ÙˆÓ ˘ÔÎÂÈÌ¤ÓˆÓ Û’ ·˘Ù‹Ó ÚÔÛÒˆÓ, ¯ˆÚ›˜ Ó· ·Ú·‚È¿˙ÂÙ·È Ë Î·ıÈÂÚÔ‡ÌÂÓË Ì ÙÔ ¿ÚıÚÔ 4 ·Ú¿ÁÚ·ÊÔ˜ 1 Î·È 5 ÙÔ˘ ™˘ÓÙ¿ÁÌ·ÙÔ˜ ·Ú¯‹ Ù˘ ÊÔÚÔÏÔÁÈ΋˜ ÈÛfiÙËÙ·˜” . ™Â ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ Ë ÂÈÛ‹ÁËÛË ÙÔ˘ °Ú¿‚·ÚË Á›ÓÂÈ ‰ÂÎÙ‹ ·fi ÙÔ μ’ ΔÌ‹Ì·, ÙËÓ 1Ë ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘, ÙfiÙÂ Ë ˘fiıÂÛË ı· Ô‰ËÁËı› ÛÙËÓ √ÏÔ̤ÏÂÈ· ÙÔ˘ ∞ÓˆÙ¿ÙÔ˘ ∞Î˘ÚˆÙÈÎÔ‡ ¢ÈηÛÙËÚ›Ô˘ ÁÈ· ÔÚÈÛÙÈ΋ ÎÚ›ÛË Û ‰‡Ô ˙ËÙ‹Ì·Ù·: 1) Ù˘ ·ÓÙÈÛ˘ÓÙ·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜ ‹ ÌË Î·È 2) Ù˘ Â·ÎfiÏÔ˘ı˘ ·Ó·ÙÚÔ‹˜ ‹ fi¯È ÓÔÌÔÏÔÁ›·˜ ÙÔ˘ ‰ÈηÛÙËÚ›Ô˘. ™ÙË ¢ÈηÈÔÛ‡ÓË ¤¯ÂÈ ÚÔÛʇÁÂÈ ÊÔÚÔÏÔÁÔ‡ÌÂÓÔ˜ ˙ËÙÒÓÙ·˜ Ó· ·Î˘Úˆı› ÙÔ ÂÎηı·ÚÈÛÙÈÎfi ÛËÌ›ˆÌ· Ù˘ ¤ÎÙ·ÎÙ˘ ÂÈÛÊÔÚ¿˜ Ù˘ ¢.√.À. æ˘¯ÈÎÔ‡, Ì ÙÔ ÔÔ›Ô Î·Ù·ÏÔÁ›ÛıËΠÂȘ ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¤ÎÙ·ÎÙË ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÂÈÛÊÔÚ¿ 10.000 ¢ÚÒ, ˘ÔÏÔÁÈÛı›۷ ÛÙ· ‰Ëψı¤ÓÙ·, Û‡Ìʈӷ Ì ÙË ‰‹ÏˆÛË ÊÔÚÔÏÔÁ›·˜ ÂÈÛÔ‰‹Ì·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡ ¤ÙÔ˘˜ 2008 (¯Ú‹Û˘ 2007) ÂÈÛÔ‰‹Ì·Ù·, Ô˘ ·Ó‹Ïı·Ó Û 377.637,69 ¢ÚÒ.


¶ÔÏÈÙÈ΋ 9

™ABBATO 27 NOEMBPI√À 2010

∂ÈÛÙÚÔÊ‹ ·ÌÔÈ‚ÒÓ Î·È ·Ô˙ËÌÈÒÛÂˆÓ ı· ˙ËÙ‹ÛÂÈ ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ

¢ÈÏfiÌÈÛıÔ˘˜ ‰ËÌfiÛÈÔ˘˜ ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘˜ ·ÔÎ¿Ï˘„Â Ë ∂ÓÈ·›· ∞Ú¯‹ ¶ÏËÚˆÌÒÓ ∞£∏¡∞, 26.

ÈÛÙÚÔÊ‹ ·ÌÔÈ‚ÒÓ Î·È ·Ô˙ËÌÈÒÛÂˆÓ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ·Ú·Ófï˜ ηٷ‚ÏËı› Û ‰ËÌÔÛ›Ô˘˜ ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘˜ ı· ˙ËÙ‹ÛÂÈ ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÂÓÂÚÁÔÔ›ËÛË Ù˘ ∂ÓÈ·›·˜ ∞Ú¯‹˜ ¶ÏËڈ̋˜ Ô˘ ·Ó¤‰ÂÈÍ -Û ÚÒÙË Ê¿ÛË- ÂÚÈÙÒÛÂȘ ˘·ÏÏ‹ÏˆÓ Ô˘ ¤·ÈÚÓ·Ó ‰ÈÏfi ÌÈÛıfi. °È· ·˘ÙÔ‡˜ ÙÔ˘˜ ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘˜ ı· ÎÈÓËı› ·Ú¿ÏÏËÏ· οı ۯÂÙÈ΋ ‰ÈÔÈÎËÙÈ΋ ¤Ú¢ӷ Î·È ÓÔÌÈ΋ ‰È·‰Èηۛ·, ÂÈÛËÌ·›ÓÂÙ·È Û ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ.

∏ ∂ÓÈ·›· ∞Ú¯‹ ¶ÏËڈ̋˜ ¤Î·Ó ÚÂÌȤڷ Û‹ÌÂÚ· Ì ÙËÓ Î·Ù·‚ÔÏ‹ ÙÔ˘ ÚÒÙÔ˘ ‰ÂηÂÓı‹ÌÂÚÔ˘ ÙÔ˘ ¢ÂΤ̂ÚË Û 202.025 ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘˜. ∞fi ·˘ÙÔ‡˜ ÔÈ 5.536 ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ·ÔÁÚ·Ê› (2,7%) Î·È ı· ¤¯Ô˘Ó ‰Â‡ÙÂÚË Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ·ÔÁÚ·ÊÔ‡Ó. ™Â ·ÓÙ›ıÂÙË ÂÚ›ÙˆÛË, Ë ∂ÓÈ·›· ∞Ú¯‹ ¶ÏËÚˆÌÒÓ ı· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ ÙËÓ Î·Ù·‚ÔÏ‹ Ù˘ ÌÈÛıÔ‰ÔÛ›·˜ ÙÔ˘˜. ΔÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi ÂÈÙÂÏÂ›Ô ÂÎÙÈÌ¿ fiÙÈ ÛÙȘ 27 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘, ̤ۈ Ù˘ ∂ÓÈ·›·˜ ∞Ú¯‹˜ ı· ÏËÚˆıÔ‡Ó ÂÈϤÔÓ 200.000 ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ÛÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ ÂÓÒ ÛÙfi¯Ô˜ Â›Ó·È ¤ˆ˜ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ∞ÚÈÏ›Ô˘ Ó· ¤¯Ô˘Ó ÂÓÙ·¯ı› ÛÙÔ Û‡ÛÙËÌ· Î·È ÔÈ ˘¿ÏÏËÏÔÈ ÙˆÓ ¡¶¢¢ Î·È ÙˆÓ √Δ∞. ∞fi ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ù˘ ∂ÓÈ·›·˜ ∞Ú¯‹˜ ¶ÏËÚˆÌÒÓ - Ë ÔÔ›· ı· ·ÔÙÂÏ› ÙÔ ÌÔÓ·‰ÈÎfi ÊÔÚ¤· ÏËڈ̋˜, fi¯È ÌfiÓÔ ÙˆÓ Ù·ÎÙÈÎÒÓ ·Ô‰Ô¯ÒÓ ·ÏÏ¿ Î·È ÙˆÓ ¿Û˘ ʇÛˆ˜ ÚfiÛıÂÙˆÓ ·ÌÔÈ‚ÒÓ, ·Ô˙ËÌÈÒÛÂˆÓ Î·È Ì ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ¿ÏÏË ÔÓÔÌ·Û›· ηٷ‚·ÏÏfiÌÂÓˆÓ ·ÔÏ·‚ÒÓ, ÙÔ˘ ¿Û˘ ʇÛˆ˜ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘, ¡.¶.¢.¢. Î·È √.Δ.∞., ηıÒ˜ Î·È ÙˆÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÒÓ Ô˘ ·Ì›‚ÔÓÙ·È Ì ÂȉÈο ÌÈÛıÔÏfiÁÈ·- ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÚÔÛ‰Ôο ÂÍÔÈÎÔÓÔÌ‹ÛÂȘ 100 ÂηÙ. ¢ÚÒ ÙÔ ÂfiÌÂÓÔ ¤ÙÔ˜. Ÿˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙËÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ, “Ë ∂.∞.¶. ·ÔÙÂÏ› ÙÔ ÌÔÓ·‰ÈÎfi ÊÔÚ¤· ÏËڈ̋˜, fi¯È ÌfiÓÔ ÙˆÓ Ù·ÎÙÈÎÒÓ ·Ô‰Ô¯ÒÓ ·ÏÏ¿ Î·È ÙˆÓ ¿Û˘ ʇÛˆ˜ ÚfiÛıÂÙˆÓ ·ÌÔÈ‚ÒÓ, ·Ô˙ËÌÈÒÛÂˆÓ Î·È Ì ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ¿ÏÏË ÔÓÔÌ·Û›· ηٷ‚·ÏÏfiÌÂÓˆÓ ·ÔÏ·‚ÒÓ, ÙÔ˘ ¿Û˘ ʇÛˆ˜ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘, ¡.¶.¢.¢. Î·È √.Δ.∞., ηıÒ˜ Î·È ÙˆÓ

ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÒÓ Ô˘ ·Ì›‚ÔÓÙ·È Ì ÂȉÈο ÌÈÛıÔÏfiÁÈ·. ∞˘Ùfi ÙÔ ÔÚfiÛËÌÔ Â›Ó·È ÂÈÛÙ¤Á·ÛÌ· ÚÔÛ·ıÂÈÒÓ Ô˘ ¤ÁÈÓ·Ó Î·ı’ fiÏË ÙËÓ ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ 2010. ΔÔÓ ¢ÂΤ̂ÚÈÔ, ÔÈ ÌÈÛıÔÏÔÁÈΤ˜ ·ÌÔÈ‚¤˜ ÁÈ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˘˜ ·fi 200.000 ·ÌÂÈ‚Ô̤ÓÔ˘˜ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘ ηٷ‚¿ÏÏÔÓÙ·È Î·È Î·Ù·ÁÚ¿ÊÔÓÙ·È, ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿, Û ÎÂÓÙÚÈ΋, ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ ‚¿ÛË ‰Â‰Ô̤ӈÓ, ÂÈÙÚ¤ÔÓÙ·˜ ÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô, ÙËÓ ÂÂÍÂÚÁ·Û›· Î·È ÙËÓ ·Ó¿Ï˘ÛË ÛÙÔȯ›ˆÓ Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔ ‡„Ô˜ Î·È ÙËÓ ‰ÔÌ‹ ÙˆÓ ·Ô‰Ô¯ÒÓ ÙˆÓ ‰ËÌÔÛ›ˆÓ ˘·ÏϋψÓ.

∏ ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ·˘Ù‹ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ı· Û˘Ó¯ÈÛÙ› ̤¯ÚÈ ÙËÓ ÔÏÈ΋ ¤ÓÙ·ÍË ÙÔ˘ Û˘ÓfiÏÔ˘ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÛÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ, ¡.¶.¢.¢. Î·È √.Δ.∞. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ· Ì ÙËÓ ÂÓÂÚÁÔÔ›ËÛË Ù˘ ∂ÓÈ·›·˜ ∞Ú¯‹ ¶ÏËڈ̋˜: * ÂÈÙ˘Á¯¿ÓÂÙ·È Ô ·ÎÚÈ‚‹˜ ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌfi˜ ÙˆÓ ‰··ÓÒÓ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÛÙË ÌÈÛıÔ‰ÔÛ›· ÙÔ˘ ‰ËÌÔÛ›Ô˘ ÙÔ̤· ÁÂÓÈο, * ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÂ›Ù·È ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ ‚¿ÛË ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ Î·È ‰È¢ÎÔχÓÂÙ·È Ô ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈÎfi˜ ۯ‰ȷÛÌfi˜ Ù˘ ÂοÛÙÔÙ ÂÈÛÔ‰ËÌ·ÙÈ΋˜ ÔÏÈÙÈ΋˜, * ‰È·ÛÊ·Ï›˙ÂÙ·È Ë ‰È·Ê¿ÓÂÈ· ÛÙËÓ Î·Ù·‚ÔÏ‹

ÙˆÓ ¿Û˘ ʇÛˆ˜ ·Ô‰Ô¯ÒÓ Î·È ·ÔÏ·‚ÒÓ ÙÔ˘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ ÙÔ˘ ‰ËÌÔÛ›Ô˘ ÙÔ̤·, * ‰È¢ÎÔχÓÂÙ·È Î·È ÈÛ¯˘ÚÔÔÈÂ›Ù·È Ô ¤ÏÂÁ¯Ô˜ ÓÔÌÈÌfiÙËÙ·˜ ÙˆÓ ·ÌÔÈ‚ÒÓ ·fi ÙȘ ÂÈÊÔÚÙÈṲ̂Ó˜ Ì ·˘Ùfi ÙÔ ¤ÚÁÔ ˘ËÚÂۛ˜, * ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ÂÍÔÈÎÔÓfiÌËÛË ‰··ÓÒÓ, ηıÒ˜ ı· ÂϤÁ¯ÂÙ·È ϤÔÓ ËÏÂÎÙÚÔÓÈο ÙÔ ÚÔ‚ÏÂfiÌÂÓÔ ·ÓÒÙ·ÙÔ fiÚÈÔ ·ÔÏ·‚ÒÓ Î·Ù¿ ÂÚ›ÙˆÛË, ·ÏÏ¿ Î·È ı· Â›Ó·È ‰˘Ó·Ù¤˜ ·ÓÙfi˜ ›‰Ô˘˜ ‰È·ÛÙ·˘ÚÒÛÂȘ ÛÙÔȯ›ˆÓ, * ÌÂÈÒÓÂÙ·È Ô ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ ˘·ÏÏ‹ÏˆÓ Ô˘ ··Û¯ÔÏÔ‡ÓÙ·È Ì ÙËÓ ÏËڈ̋ ÙˆÓ ·Ô‰Ô¯ÒÓ Î·È ¤ÙÛÈ ÂÍÔÈÎÔÓÔÌÔ‡ÓÙ·È ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ÒÚ˜ ÂÚÁ·Û›·˜, * ·ÏÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ‰È·‰Èηۛ˜ Î·È ·˘Í¿ÓÂÙ·È Ë ‰È·ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎfiÙËÙ· ÌÂٷ͇ ‰È·ÊfiÚˆÓ ÏËÚÔÊÔÚÈ·ÎÒÓ Û˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ. ∞fi ÙËÓ ÚÒÙË ÂÂÍÂÚÁ·Û›· ÙˆÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ ÚÔ·ÙÔ˘Ó Ù· ÂÍ‹˜: * √È ·ÌÂÈ‚fiÌÂÓÔÈ Ô˘ ÏËÚÒÓÔÓÙ·È Û‹ÌÂÚ· ̤ۈ Ù˘ ∂∞¶ Â›Ó·È 202.025 * ∞fi ·˘ÙÔ‡˜ ÔÈ 5.536 ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ·ÔÁÚ·Ê› (2,7%). ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È ˆ˜ ı· ‰Ôı› ¢ηÈÚ›· Û fiÛÔ˘˜ ‰ÈηÈÔÏÔÁ‹ÛÔ˘Ó ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ Ù˘ ÌË ·ÔÁÚ·Ê‹˜ ÙÔ˘˜, Ó· ·ÔÁÚ·ÊÔ‡Ó. ™Â ·ÓÙ›ıÂÙË ÂÚ›ÙˆÛË, Ë ∂.∞.¶. ı· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ ÙËÓ Î·Ù·‚ÔÏ‹ Ù˘ ÌÈÛıÔ‰ÔÛ›·˜ ÙÔ˘˜. °È· ÙȘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ÂΛӘ Ô˘ ı· ‰È·ÈÛÙˆı› fiÙÈ ¤¯Ô˘Ó ηٷ‚ÏËı› ·ÌÔÈ‚¤˜ Î·È ·Ô˙ËÌÈÒÛÂȘ ηٿ ·Ú¿‚·ÛË Ù˘ ΛÌÂÓ˘ ÓÔÌÔıÂÛ›·˜, ÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ı· ··ÈÙ‹ÛÂÈ ÙËÓ ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ÙˆÓ ·Ó·ÏÔÁÔ‡ÓÙˆÓ ÔÛÒÓ Î·È ı· ÎÈÓ‹ÛÂÈ Î¿ı ۯÂÙÈ΋ ‰ÈÔÈÎËÙÈ΋ ¤Ú¢ӷ Î·È ÓÔÌÈ΋ ‰È·‰Èηۛ·”.

ƒÈ˙ÈΤ˜ ·ÏÏ·Á¤˜ ÚԂϤÔÓÙ·È ÛÙÔ ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ∂ÚÁ·Û›·˜

∏ ‰È·ÈÙËÛ›· ·ÔÊ·Û›˙ÂÈ Î·È ÁÈ· ÌÈÛıÔ‡˜ ∞£∏¡∞, 26.

™Â ‰ËÌfiÛÈ· ·ÓÔȯً ‰È·‚ԇϢÛË ¤ıÂÛ ·ÚÁ¿ ¯ı˜ ÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ∂ÚÁ·Û›·˜ Î·È ∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜ ∞ÛÊ¿ÏÈÛ˘, ÙÔ ™¯¤‰ÈÔ ¡fiÌÔ˘ “¢È·‰Èηۛ· Â›Ï˘Û˘ Û˘ÏÏÔÁÈÎÒÓ ‰È·ÊÔÚÒÓ”. ™ÙÔ Û¯¤‰ÈÔ ÓfiÌÔ˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ‰È·ÊÔÚÔÔÈ‹ÛÂȘ, ·fi ÙÔÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ ÓfiÌÔ 1876/90, Ô˘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÈʤÚÔ˘Ó ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ·ÏÏ·Á¤˜ ÛÙȘ ÂÚÁ·ÛȷΤ˜ Û¯¤ÛÂȘ Î·È ÛÙȘ Ôԛ˜ ¤¯Ô˘Ó Û˘Ó·ÈÓ¤ÛÂÈ Î·Ù’ ·Ú¯‹Ó ÔÈ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ› ÂÙ·›ÚÔÈ, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ‰È·‚Ô‡Ï¢Û˘ ÙÔÓ √ÎÙÒ‚ÚÈÔ Ì ÙÔ Û˘ÓÙÔÓÈÛÌfi ÙÔ˘ ÔÌfiÙÈÌÔ˘ ηıËÁËÙ‹ ÙÔ˘ ∂ÚÁ·ÙÈÎÔ‡ ¢›Î·ÈÔ˘ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢, °È¿ÓÓË ∫Ô˘ÎÈ¿‰Ë. μ·ÛÈο ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ù˘ ÚÔÙÂÈÓfiÌÂÓ˘ Ú‡ıÌÈÛ˘ Â›Ó·È Ë ÂÍÈÛÔÚÚfiËÛË ÙÔ˘ ‰ÈηÈÒÌ·ÙÔ˜ ÂÚÁÔ‰ÔÙÒÓ Î·È ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ Ó· ÚÔÛʇÁÔ˘Ó ÛÙË ªÂÛÔÏ¿‚ËÛË Î·È ¢È·ÈÙËÛ›·, Ë ÂÓ›Û¯˘ÛË ÙÔ˘ ÚfiÏÔ˘ ÙˆÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ÂÙ·›ÚˆÓ ÛÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ ªÂÛÔÏ¿‚ËÛ˘ Î·È ¢È·ÈÙËÛ›·˜ (√ª∂¢), Î·È Ë

ÚÔÒıËÛË ÙˆÓ ·Ú¯ÒÓ Ù˘ ·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈÎfiÙËÙ·˜, Ù˘ ‰È·Ê¿ÓÂÈ·˜ Î·È Ù˘ ·ÌÂÚÔÏË„›·˜, ÛÙË ‰È·‰Èηۛ· ªÂÛÔÏ¿‚ËÛ˘ Î·È ¢È·ÈÙËÛ›·˜. ª¤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· ÛÙȘ ÎÏ·‰ÈΤ˜ Î·È ÔÌÔÈÔÂ·ÁÁÂÏÌ·ÙÈΤ˜ Û˘ÏÏÔÁÈΤ˜ Û˘Ì‚¿ÛÂȘ, ‰Èη›ˆÌ· ÚÔÛÊ˘Á‹˜ ÛÙË ¢È·ÈÙËÛ›· ›¯·Ó ÌfiÓÔ ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ, ÂÊfiÛÔÓ Â›¯·Ó ‰Â¯Ù› ÙËÓ ÚfiÙ·ÛË ÙÔ˘ ªÂÛÔÏ·‚ËÙ‹, Ô˘ Ô ÂÚÁÔ‰fiÙ˘ ·¤ÚÚÈÙÂ, ÂÓÒ ÙÒÚ· ·ÔÎÙ¿ ÙÔ ‰Èη›ˆÌ· ·˘Ùfi Î·È Ë ÂÚÁÔ‰ÔÙÈ΋ ÏÂ˘Ú¿. ∂ÈϤÔÓ, ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛÊ˘Á‹ ÛÙË ‰È·ÈÙËÛ›· ‰ÂÓ ··ÈÙÂ›Ù·È Ë ·Ô‰Ô¯‹ Ù˘ ÚfiÙ·Û˘ ÙÔ˘ ªÂÛÔÏ·‚ËÙ‹, ·ÏÏ¿ ·ÏÒ˜ Ë Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÛÙË ÌÂÛÔÏ¿‚ËÛË. ¢È·ÙËÚÂ›Ù·È ¿ÓÙˆ˜ Ë Ú‡ıÌÈÛË ÁÈ· ÚÔÛÊ˘Á‹ ÛÙË ‰È·ÈÙËÛ›·, ÔÔÙ‰‹ÔÙ Ì ÎÔÈÓ‹ Û˘Ìʈӛ· Ù˘ ÂÚÁ·ÙÈ΋˜ Î·È ÂÚÁÔ‰ÔÙÈ΋˜ ÏÂ˘Ú¿˜ Î·È ÌÔÓÔÌÂÚÒ˜ ·fi ÙË ÂÚÁ·ÙÈ΋ Î·È ÙËÓ ÂÚÁÔ‰ÔÙÈ΋ ÏÂ˘Ú¿, ÂÊfiÛÔÓ ÙÔ ¿ÏÏÔ Ì¤ÚÔ˜ ·ÚÓ‹ıËΠÙË ÌÂÛÔÏ¿‚ËÛË. øÛÙfiÛÔ, Ë Ú‡ıÌÈÛË Ù˘ ÌÔÓÔÌÂÚÔ‡˜ ÚÔÛÊ˘Á‹˜ ÛÙË ‰È·ÈÙËÛ›· ‰ÂÓ

Â›Ó·È ÛÙ·ıÂÚ‹, ·ÊÔ‡ ·Ú·¤ÌÂÙ·È ÛÙË ÌÂÏÏÔÓÙÈ΋ ÎÚ›ÛË ÙˆÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ÂÙ·›ÚˆÓ Ô˘ Û˘Ì‚¿ÏÏÔÓÙ·È ÛÙËÓ Î·Ù¿ÚÙÈÛË Ù˘ ∂ıÓÈ΋˜ °ÂÓÈ΋˜ ™˘ÏÏÔÁÈ΋˜ ™‡Ì‚·Û˘ ∂ÚÁ·Û›·˜ Î·È ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ı· ÌÔÚÔ‡Ó, ÌÂÙ¿ ·fi 8 ¤ÙË, Ó· ÂÈÛËÁËıÔ‡Ó ÙË ‰È·Ù‹ÚËÛË ‹ ÙËÓ Î·Ù¿ÚÁËÛ‹ Ù˘, ¯ˆÚ›˜ ¿ÏÈ Ó· ‰È¢ÎÚÈÓ›˙ÂÙ·È ·Ó ı· ··ÈÙÂ›Ù·È ÔÌÔʈӛ· ‹ ·˘ÍË̤ÓË ÏÂÈÔ„ËÊ›·. °È· ÚÒÙË ÊÔÚ¿, Ù›ıÂÙ·È ÂÚÈÔÚÈÛÌfi˜ ÛÙÔ ÂÚȯfiÌÂÓÔ ÙˆÓ ‰È·ÈÙËÙÈÎÒÓ ·ÔÊ¿ÛÂˆÓ ÁÈ· ÙȘ ÔÌÔÈÔÂ·ÁÁÂÏÌ·ÙÈΤ˜ Î·È ÙȘ ÂȯÂÈÚËÛȷΤ˜ Û˘ÏÏÔÁÈΤ˜ Ú˘ıÌ›ÛÂȘ, Ô˘ ı· ·ÊÔÚÔ‡Ó ϤÔÓ ÌfiÓÔÓ ÙÔÓ Î·ıÔÚÈÛÌfi ‚·ÛÈÎÔ‡ ËÌÂÚÔÌÈÛı›Ô˘ ‹ Î·È ‚·ÛÈÎÔ‡ ÌÈÛıÔ‡. °È· Ù· ÏÔÈ¿ ı¤Ì·Ù· ÌÔÚ› Ó· Û˘Ó¯ÈÛÙ› ÔÔÙ‰‹ÔÙÂ Ë Û˘ÏÏÔÁÈ΋ ‰È·Ú·ÁÌ¿Ù¢ÛË, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· Û˘Ó·Êı› Û˘ÏÏÔÁÈ΋ ۇ̂·ÛË ÂÚÁ·Û›·˜, ‰ËÏ·‰‹ Ù· ÏÔÈ¿ ı¤Ì·Ù·, ÌÔÚ› Ó· ̤ÓÔ˘Ó ·ÓÔÈÎÙ‹ Î·È ·ÚÚ‡ıÌÈÛÙ·, Â¿Ó Ù· ̤ÚË ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Û˘ÌʈӋÛÔ˘Ó. ªÂ ÙÔÓ ‹‰Ë ÈÛ¯‡ÔÓÙ· ÓfiÌÔ (1876/90),

Ô˘ ›¯Â „ËÊÈÛÙ› ·fi fiÏ· Ù· ÎfiÌÌ·Ù· Ù˘ μÔ˘Ï‹˜, ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ Ù˘ ÌÂÛÔÏ¿‚ËÛ˘ Î·È ‰È·ÈÙËÛ›·˜, fiˆ˜ Î·È ÂÚȯfiÌÂÓÔ ÙˆÓ Û˘ÏÏÔÁÈÎÒÓ Û˘Ì‚¿ÛÂˆÓ Î·È ÙˆÓ ‰È·ÈÙËÙÈÎÒÓ ·ÔÊ¿ÛÂˆÓ ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· Â›Ó·È fiÏ· Ù· ÂÚÁ·Ûȷο ı¤Ì·Ù·, ÔÈÎÔÓÔÌÈο Î·È ıÂÛÌÈο (.¯. ÌÈÛıÔ›, ËÌÂÚÔÌ›ÛıÈ·, ˘Âڈڛ˜, ÂȉfiÌ·Ù·, ·ÚÔ¯¤˜ ÂȉÈÎÔ‡ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·, ı¤Ì·Ù· Û˘ÓıËÎÒÓ ÂÚÁ·Û›·˜ Î.Ï.). ªÂ ÙË Ó¤· Ú‡ıÌÈÛË, Û ÂÚ›ÙˆÛË Î·Ù·ÁÁÂÏ›·˜ Ù˘ ۇ̂·Û˘ Î·È ÚÔÛÊ˘Á‹˜ ÛÙË ‰È·ÈÙËÛ›·, Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ Ó· ηٷÁÁ¤ÏÏÔÓÙ·È ÔÈ ÈÛ¯‡Ô˘Û˜ Û˘ÏÏÔÁÈΤ˜ Û˘Ì‚¿ÛÂȘ Î·È ÂÔ̤ӈ˜ ÔÈ fiÚÔÈ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ Û‡ÓÔÏfi ÙÔ˘˜ Î·È Â¿Ó Ù· ̤ÚË ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Û˘ÌʈӋÛÔ˘Ó Ó¤· Û˘ÏÏÔÁÈ΋ ۇ̂·ÛË ÂÚÁ·Û›·˜ Î·È ÚÔÛʇÁÔ˘Ó ÛÙË ‰È·ÈÙËÛ›·, Ë ‰È·ÈÙËÙÈ΋ ·fiÊ·ÛË ı· ÂÚÈÔÚ›˙ÂÙ·È ÌfiÓÔÓ Û fiÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÙÔ ‡„Ô˜ ÙÔ˘ ‚·ÛÈÎÔ‡ ÌÈÛıÔ‡. ∂ȉÈο ÁÈ· ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ÙˆÓ ¢∂∫√, fiÔ˘ Â›Ó·È Èı·Ó¤˜ ÌÂÁ¿Ï˜ ·ÏÏ·Á¤˜ Î·È ·Ó·‰È·ÚıÚÒÛÂȘ, ·˘-

π∫∞: ¡·È ÛÙȘ ÂȯÂÈÚËÛȷΤ˜ Û˘Ì‚¿ÛÂȘ ∞£∏¡∞, 26.

¢ÂÓ Â›Ó·È ·ÚÓËÙÈÎfi ÙÔ π∫∞ ÛÙȘ ÂȯÂÈÚËÛȷΤ˜ Û˘Ì‚¿ÛÂȘ ÂÚÁ·Û›·˜, ˘fi ÙËÓ ÚÔ¸fiıÂÛË Ó· ‰È·ÛÊ·ÏÈÛÙÔ‡Ó ı¤ÛÂȘ ÂÚÁ·Û›·˜, ηıÒ˜ Ù· ¤ÛÔ‰· ÙÔ˘ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ ‰ÂÓ Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ÂËÚ¿˙ÔÓÙ·È ÛËÌ·ÓÙÈο ›Â, ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ, Ô ¢ÈÔÈÎËÙ‹˜ ÙÔ˘ π‰Ú‡Ì·ÙÔ˜ ƒÔ‚¤ÚÙÔ˜ ™˘ÚfiÔ˘ÏÔ˜ ÛÙÔ Ú·‰ÈÔʈÓÈÎfi ÛÙ·ıÌfi “μ∏ª∞”.

“Δ· ÌÂÁ¿Ï· Ì›ÔÓ ÙˆÓ ÂÛfi‰ˆÓ ÙÔ˘ π∫∞ Â›Ó·È ·Ó ·˘ÍËı› Ë ·ÓÂÚÁ›· ÎÈ ·Ó ˘¿Ú¯ÂÈ ÂÈÛÊÔÚÔ‰È·Ê˘Á‹” ›Â, ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ ··ÓÙÒÓÙ·˜ Û ۯÂÙÈ΋ ÂÚÒÙËÛË Î·È ÚfiÛıÂÛÂ:“ΔÔ π∫∞ ¤¯ÂÈ 2,5 ÂηÙ. ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔ˘˜. ΔÔ fiÛÔÈ ·fi ·˘ÙÔ‡˜, ÂӉ¯fiÌÂÓ· ÙÔ˘˜ ¿ÌÂÛ· ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔ˘˜ Û ÂÌ¿˜ ‹ ·fi ÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›· ȉȷ›ÙÂÚ· ÙˆÓ ÌÈÛıˆÙÒÓ Ô˘ ÔÈ Û˘Ì‚¿ÛÂȘ ÙÔ˘˜ ·fi ÎÏ·‰ÈΤ˜ ı· ¤ÛÔ˘Ó

Û ÂÚÁ·Ûȷ΋, ‰ÂÓ Í¤Úˆ fiÛÔÈ ı· ›ӷÈ. ªÔÚ› Ó· ÂÍÂÏȯıÔ‡Ó Î·È Ó· Â›Ó·È 100 ‹ 200 ¯ÈÏ. ̤۷ ÛÙÔ 2011 Î·È ÁÈ· ¤Ó· Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ·. ™·˜ Ϥˆ ÌÂÙ¿ ‚‚·ÈfiÙËÙ·˜ fiÙÈ Ë ·ÒÏÂÈ· ÙˆÓ fiÚˆÓ ·fi ·˘ÙÔ‡˜, ‰ÂÓ Â›Ó·È ¤Ó· ÌÂÙÚ‹ÛÈÌÔ Ì¤ÁÂıÔ˜ ÁÈ· ÙÔ π∫∞. ∞ÒÏÂÈ· ÙˆÓ fiÚˆÓ ÁÈ· ÙÔ π∫∞ Â›Ó·È ·Ó ·˘ÍËı› Ë ·ÓÂÚÁ›· Î·È ‰ÂÓ ÌÂȈı› Ë ÂÈÛÊÔÚÔ‰È·Ê˘Á‹”.

Ù¤˜ ›¯·Ó ÂÍ·ÈÚÂı› ·fi ÙË ‰È·ÙËÛ›· ·fi ÙÔ 2008, ·ÊÔ‡ Ì ÙÔ ¿Ú. 56 ÙÔ˘ ¡. 3891/2008, ÚÔÛÊ˘Á‹ ÛÙË ‰È·ÙËÛ›· ÌÔÚÔ‡Û ӷ Á›ÓÂÈ ÌfiÓÔ ÌÂÙ¿ ·fi ÎÔÈÓ‹ ·fiÊ·ÛË ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ Î·È Âȯ›ÚËÛ˘ Î·È Ì ÙË Û‡ÌʈÓË ÁÓÒÌË Ù˘ ¢È˘Ô˘ÚÁÈ΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ¢ËÌÔÛ›ˆÓ ∂ȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Î·È √ÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ.

¶ÚÔ˜ ÂÚÈÎÔ‹ ÂȉfiÌ·Ù· Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ˆÓ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘ ∞£∏¡∞, 26.

¡¤Ô ÛÔÎ ¤Ú¯ÂÙ·È ÁÈ· ÙÔ˘˜ ‰ËÌÔÛ›Ô˘˜ ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘˜, ηıÒ˜ Ë ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ ªÂÙÔ¯ÈÎÔ‡ Δ·Ì›Ԣ ¶ÔÏÈÙÈÎÒÓ À·ÏÏ‹ÏˆÓ (ªΔ¶À) ÚÔÙ›ÓÂÈ ÁÈ· ÙÔ 2011 ÙËÓ Î·Ù¿ÚÁËÛË ÙˆÓ ÂȉÔÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ·ÓÙÈÛÙÔÈ¯Ô‡Ó ÛÙ· “‰ÒÚ·” ÃÚÈÛÙÔ˘Á¤ÓÓˆÓ Î·È ¶¿Û¯·, ηıÒ˜ Î·È ÙË Ì›ˆÛË ÙÔ˘ ÌÂÚ›ÛÌ·ÙÔ˜ ·fi 10% Ò˜ 35%. ŒÙÛÈ, ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ·fi 200.000 Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ÔÈ ‰ËÌfiÛÈÔÈ ˘¿ÏÏËÏÔÈ ÎÈÓ‰˘ÓÂ‡Ô˘Ó Ó· Ì›ÓÔ˘Ó ¯ˆÚ›˜ “‰ÒÚ·” ÛÙȘ ÊÂÙÈÓ¤˜ ÂÔÚÙ¤˜, ηıÒ˜ ·˘Ù¿ ‰›‰ÔÓÙ·È ÙÔÓ π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ, ÂÓÒ ı· ˘ÔÛÙÔ‡Ó ÌÂÈÒÛÂȘ Î·È ÛÙ· ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· Ô˘ Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó Î¿ı ÙÚ›ÌËÓÔ. ∏ ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ Δ·Ì›Ԣ ÂÈηÏÂ›Ù·È ÔÈÎÔÓÔÌÈο ÂÏÏ›ÌÌ·Ù· Î·È ˙ËÙ› Ó· ÏËÊıÔ‡Ó Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ̤ÙÚ·, ÚÔηÏÒÓÙ·˜ fï˜ Ì ÙËÓ ÚfiÙ·ÛË Ù˘ ÙËÓ ¤ÓÙÔÓË ·ÓÙ›‰Ú·ÛË Ù˘ ∞¢∂¢À, Ë ÂÎÙÂÏÂÛÙÈ΋ ÂÈÙÚÔ‹ Ù˘ ÔÔ›·˜, Ì·˙› ÌÂ Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙÈο ÛÙÂϤ¯Ë, ¤Î·Ó·Ó ·Ú¿ÛÙ·ÛË ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›·˜ ÚÔ˜ ÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ ªÂÙÔ¯ÈÎÔ‡ Δ·Ì›Ԣ ¶ÔÏÈÙÈÎÒÓ À·ÏϋψÓ, Ô˘ ›¯Â ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈṲ̂ÓË Û˘Ó‰ڛ·ÛË Ì ı¤Ì· ÙËÓ ÂÚÈÎÔ‹ ÙˆÓ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÒÓ ‰ÈÎ·ÈˆÌ¿ÙˆÓ ÙˆÓ ÌÂÚÈÛÌ·ÙÔ‡¯ˆÓ. ∏ ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ Δ·Ì›Ԣ ·Ô‰¤¯ıËΠÙÔ ·›ÙËÌ· Ù˘ ∞¢∂¢À, Ó· ÌËÓ Û˘˙ËÙËıÔ‡Ó Ù· Â›Ì·¯· ı¤Ì·Ù· ÛÙË Û˘Ó‰ڛ·ÛË, ·ÏÏ¿ Ó· ÚÔËÁËı› ‰È·‚ԇϢÛË Ù˘ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ Î·È Ù˘ ∞¢∂¢À Ì ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË. ΔÔ Ì¤ÚÈÛÌ· Ô˘ ¯ÔÚËÁ› ÙÔ ªÂÙÔ¯ÈÎfi Δ·ÌÂ›Ô Î˘Ì·›ÓÂÙ·È ·fi 96 ˆ˜ 240 ¢ÚÒ Î·È Â›Ó·È ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô ÙˆÓ ÂÈÛÊÔÚÒÓ Î·È ÙˆÓ ÂÙÒÓ ·ÛÊ¿ÏÈÛ˘ ÙÔ˘ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯Ô˘. ¢›‰ÂÙ·È ÁÈ· 14 Ì‹Ó˜ ÙÔ ¤ÙÔ˜, ·ÏÏ¿ ¯ÔÚËÁÂ›Ù·È ·Ó¿ ÙÚ›ÌËÓÔ. ™ÙÔ ªÂÙÔ¯ÈÎfi Δ·ÌÂ›Ô Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ˘Ô¯ÚˆÙÈο fiÏÔÈ ÔÈ ˘¿ÏÏËÏÔÈ ÙˆÓ ˘Ô˘ÚÁ›ˆÓ Î·È Ù˘ μÔ˘Ï‹˜, ÂÓÒ ·fi ÙÔ˘˜ ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘˜ ÙˆÓ ¡¶¢¢ ÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÌfiÓÔ fiÛÔÈ Ì ÂȉÈΤ˜ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ¤¯Ô˘Ó ˘·¯ı› ÛÙËÓ ·ÛÊ¿ÏÈÛ‹ ÙÔ˘.

¶ƒ√™∫§∏™∏ ™˘Ó¯›˙ÔÓÙ·˜ ÙËÓ Ôχ¯ÚÔÓË ÔÚ›· Î·È ›ڷ Ù˘ η˜ ™Ô˘ÏÙ¿Ó·˜ μÚÂÙÙ¿, ÛÙÔ ÃÂÈÚÔÔ›ËÙÔ ∫¤ÓÙËÌ·, Û·˜ ÚÔÛηÏԇ̠ÛÙËÓ ¤ÎıÂÛË ÃÂÈÚÔÔ›ËÙˆÓ ∫ÂÓÙËÌ¿ÙˆÓ Ù˘ ∂˘·ÁÁÂÏ›·˜ μÚÂÙÙ¿, Ô˘ ı· Á›ÓÂÈ ÛÙÔ •ÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô “¶∞ƒ∫” ·fi ΔÂÙ¿ÚÙË 24 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ ¤ˆ˜ Î·È ¢Â˘Ù¤Ú· 29 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 2010. flÚ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ΔÂÙ¿ÚÙË 24/11 16.00-22.00 ¶¤ÌÙË 25/11 9.00-22.00 ¶·Ú·Û΢‹ 26/11 9.00-22.00 ™¿‚‚·ÙÔ 27/11 9.00-22.00 ∫˘Úȷ΋ 28/11 9.00-22.00 ¢Â˘Ù¤Ú· 29/11 9.00-22.00 ∏ ·ÚÔ˘Û›· Û·˜ ÛÙËÓ ¤ÎıÂÛË ı· Ì·˜ ‰ÒÛÂÈ È‰È·›ÙÂÚË ¯·Ú¿ Î·È ÈηÓÔÔ›ËÛË.


¶ÔÏÈÙÈ΋ 10

™ABBATO 27 NOEMBPI√À 2010

∂ȉfiÙËÛË ÂÈÛÊÔÚÒÓ Î·È ÁÈ· ÌÂÚÈ΋ ··Û¯fiÏËÛË

∞ȯÌËÚfi˜ Ô £. ¶¿ÁηÏÔ˜ ÛÙËÓ ÔÌÈÏ›· ÙÔ˘, ¯·ÈÚÂÙÈÛÌÔ› ·fi Ù· ÂÏÏËÓÈο ÎfiÌÌ·Ù·

∞£∏¡∞, 26.

§∂À∫ø™π∞, 26.

¢˘Ô Ó¤· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÙÔ˘ √∞∂¢ ÁÈ· ÙË ÛÙ‹ÚÈÍË Ù˘ ··Û¯fiÏËÛ˘ ÍÂÎÈÓÔ‡Ó ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· 2911-2010. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÍÂÎÈÓ¿ Ë ˘Ô‚ÔÏ‹ ·ÈÙ‹ÛÂˆÓ ·fi ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔ˘˜ ÂÚÁÔ‰fiÙ˜ ÁÈ· ¤ÓÙ·ÍË ÛÙÔ “∂ȉÈÎfi ‰ÈÂÙ¤˜ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÚÔÒıËÛ˘ Ù˘ ··Û¯fiÏËÛ˘ Ì ÂȯÔÚ‹ÁËÛË ÙˆÓ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÒÓ ÂÈÛÊÔÚÒÓ ÁÈ· ÙËÓ ÚfiÛÏË„Ë 25.000 ·Ó¤ÚÁˆÓ” ªÂ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ ÙÔ˘ Ô √ÚÁ·ÓÈÛÌfi˜ ∞·Û¯fiÏËÛ˘ ∂ÚÁ·ÙÈÎÔ‡ ¢˘Ó·ÌÈÎÔ‡ ÂÓËÌÂÚÒÓÂÈ ÙÔ˘˜ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔ˘˜, fiÙÈ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÙÚÔÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ˘Ô‚¿ÏÔ˘Ó ·›ÙËÛË ˘·ÁˆÁ‹˜ Î·È ÁÈ· ¿ÙÔÌ· Ô˘ ı· ÚÔÛÏ¿‚Ô˘Ó Ì ηıÂÛÙÒ˜ ÌÂÚÈ΋˜ ··Û¯fiÏËÛ˘. ∞fi ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ¢Â˘Ù¤Ú· Â›Û˘ ÍÂÎÈÓ¿ Î·È Ë ‰È·‰Èηۛ· ˘Ô‚ÔÏ‹˜ ·ÈÙ‹ÛÂˆÓ ÙˆÓ ·˘ÙÔ··Û¯ÔÏÔ‡ÌÂÓˆÓ Á˘Ó·ÈÎÒÓ, Ô˘ ··Û¯ÔÏÔ‡Ó ¤ˆ˜ ¤Ó· ¿ÙÔÌÔ, Î·È ÂÈı˘ÌÔ‡Ó Ó· ÂÓÙ·¯ıÔ‡Ó ÛÙÔ “∂ȉÈÎfi ÙÂÙÚ·ÂÙ¤˜ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÚÔÒıËÛ˘ Ù˘ ··Û¯fiÏËÛ˘ Ì ÂȯÔÚ‹ÁËÛË ÙˆÓ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÒÓ ÂÈÛÊÔÚÒÓ ÁÈ· ÙËÓ ÚfiÛÏË„Ë 40.000 ·Ó¤ÚÁˆÓ” ¶ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÁÈ· Ù· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù·, ÙȘ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ Î·È ÙË ‰È·‰Èηۛ· ˘·ÁˆÁ‹˜ Û ·˘Ù¿, ÔÈ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·Ó·˙ËÙ‹ÛÔ˘Ó ÛÙËÓ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· ÙÔ˘ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ ∞·Û¯fiÏËÛ˘ ∂ÚÁ·ÙÈÎÔ‡ ¢˘Ó·ÌÈÎÔ‡, www.oaed.gr.

π∫∞-∂Δ∞ª

™ÙÔ ‰È·‰›ÎÙ˘Ô ÔÈ ı¤ÛÂȘ ÁÈ·ÙÚÒÓ Ô˘ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ÚÔÛÏËÊıÔ‡Ó ∞£∏¡∞, 26.

ΔÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ ı¤ÛÂˆÓ ÙˆÓ È·ÙÚÒÓ, ·Ó¿ ÂȉÈÎfiÙËÙ· Î·È ÌÔÓ¿‰· ˘Á›·˜ Ô˘ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ÚÔÛÏ¿‚ÂÈ ¿ÌÂÛ· ÙÔ π∫∞-∂Δ∞ª ·Ó·ÚٿٷÈ, ·fi ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· 29.11.2010 ¤ˆ˜ ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ 03.12.2010 ÛÙÔ ‰ÈÎÙ˘·Îfi ÙfiÔ ÙÔ˘ π‰Ú‡Ì·ÙÔ˜ Î·È ÛÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ¢È·‡ÁÂÈ·, ÌÂÙ¿ ÙËÓ ¤Î‰ÔÛË Ù˘ Û¯ÂÙÈ΋˜ ∫À∞. ™‡Ìʈӷ Ì ۯÂÙÈ΋ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË, Ì ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË ÙˆÓ ÚÔÛÏ‹„ÂˆÓ Î·Ï‡ÙÔÓÙ·È Ì ·fiÏ˘ÙË Â¿ÚÎÂÈ·, ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ ˘·Ú¯fiÓÙˆÓ ÎÂÓÒÓ ı¤ÛÂˆÓ È·ÙÚÒÓ Û fiÏË ÙË ¯ÒÚ·, ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ Ô‰ËÁ› ÛÙËÓ Ï‹ÚË ÔÌ·ÏÔÔ›ËÛË Ù˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ fiÏˆÓ ÙˆÓ ÌÔÓ¿‰ˆÓ ˘Á›·˜ ÙÔ˘ π‰Ú‡Ì·ÙÔ˜ Î·È ÛÙËÓ ÂÍ¿ÏÂÈ„Ë ÙˆÓ Î·ı˘ÛÙÂÚ‹ÛÂˆÓ Ô˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ¤ˆ˜ Û‹ÌÂÚ·. ™ÙÔ ÌÂٷ͇, Ì ÙÚÔÔÏÔÁ›· Ô˘ ηٷ٤ıËΠÛÙÔ ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ ÁÈ· ÙË ™‡ÛÙ·ÛË ∂ıÓÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ √‰È΋˜ ∞ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ ÚԂϤÂÙ·È Ë ÂÈ‚ÔÏ‹ ¯ÚËÌ·ÙÈÎÔ‡ ÚÔÛÙ›ÌÔ˘ 5%, Â› Ù˘ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛı›۷˜ ·Í›·˜ Û¯ÂÙÈÎÔ‡ ‰È·ÁˆÓÈÛÌÔ‡ ÚÔÌ‹ıÂÈ·˜ È·ÙÚÔÙ¯ÓÔÏÔÁÈÎÒÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Ì¤¯ÚÈ 100.000 ¢ÚÒ Û ÓÔÛÔÎÔÌ›· ÙÔ˘ ∂™À, Ù· ÔÔ›· ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ ÂÓ ÏfiÁˆ ‰È·ÁˆÓÈÛÌÔ‡ ·ÔÚÚ›ÙÔ˘Ó ÚÔÛÊÔÚ¿ ÚÔ˚fiÓÙÔ˜ Ì ÙË Û‹Ì·ÓÛË ÈÛÙÔÔ›ËÛ˘ CE, ¯ˆÚ›˜ ÙËÓ Ù‹ÚËÛË ÙˆÓ ·Ó·ÊÂÚÔÌ¤ÓˆÓ Ô‰ËÁÈÒÓ Î·È ‰È·‰ÈηÛÈÒÓ. ∂ÈÛËÌ·›ÓÂÙ·È fiÙÈ Û‡Ìʈӷ Ì ÎÔÈÓÔÙÈ΋ Ô‰ËÁ›· ÙÔ˘ 1993 Ô˘ ¤¯ÂÈ ÂÓۈ̷وı› ÛÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi ‰›Î·ÈÔ, ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ·ÔÚÚ›ÙÔÓÙ·È ÚÔÛÊÔÚ¤˜ È·ÙÚÔÙ¯ÓÔÏÔÁÈÎÒÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Ô˘ ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó ·˘Ù‹ ÙË Û‹Ì·ÓÛË, ¯ˆÚ›˜ Â·Ú΋ ·ÈÙÈÔÏfiÁËÛË.

ÕÚ¯ÈÛ ÙÔ 21Ô Û˘Ó¤‰ÚÈÔ ÙÔ˘ ∞∫∂§

ÓˆÙÈÎfi˜, ·ÏÏ¿ Î·È ·È¯ÌËÚfi˜ fiˆ˜ ¿ÓÙ· ÂÌÊ·Ó›ÛÙËÎÂ Ô ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ £. ¶¿ÁηÏÔ˜, ÛÙÔ ¯·ÈÚÂÙÈÛÌfi Ô˘ ·ˇı˘Ó ÛÙÔ 21Ô Û˘Ó¤‰ÚÈÔ ÙÔ˘ ∞∫∂§. “ª·˜ ‰È‰¿ÛÎÂÈ Ë ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ¿ Û·˜ Ó· ÚÔÛ·ÚÌfi˙ÂÛÙ οı ÊÔÚ¿ ÛÙȘ ·Ó¿ÁΘ Ù˘ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜. ™‹ÌÂÚ· ΢‚ÂÚÓ¿Ù ÙËÓ ∫‡ÚÔ, Ë ÔÔ›· Â›Ó·È ÌÈ· ¯ÒÚ· ηÈÙ·ÏÈÛÙÈ΋, ÛÙËÓ ÔÔ›· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› Ë ·ÁÔÚ¿” ÛËÌ›ˆÛÂ. ∂ÈϤÔÓ, ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛ ÙË ‰˘ÛÈÛÙ›· Ì ÙËÓ ÔÔ›· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÙËΠοÔÙÂ Ë ÚfiÙ·ÛË ¤ÓÙ·Í˘ Ù˘ ∫‡ÚÔ˘ ÛÙËÓ ∂∂.

™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ·Ó¤ÊÂÚ fiÙÈ ÙÔ 1986 ‚ڋΠÌÂÁ¿ÏË ‰˘ÛÈÛÙ›· ÛÙË §Â˘ÎˆÛ›·, fiÙ·Ó Â›¯Â ¤ÏıÂÈ Ì ÙÔÓ ·Â›ÌÓËÛÙÔ °È¿ÓÓÔ ∫Ú·ÓȉÈÒÙË ÁÈ· Ó· Û˘˙ËÙ‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ È‰¤· fiÙÈ Ù· Â˘Úˆ·˚ο Ï·›ÛÈ· ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËıÔ‡Ó ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·˙‹ÙËÛË ÌÈ·˜ χÛ˘ ÛÙÔ ∫˘ÚÈ·Îfi. √ Î. ¶¿ÁηÏÔ˜ ·Ó¤ÊÂÚ ̿ÏÈÛÙ· fiÙÈ ÙfiÙÂ Ô Ê›ÏÔ˜ ÙÔ˘ μ¿ÛÔ˜ §˘ÛÛ·Ú›‰Ë˜ ÙÔ˘ ›¯Â ÂÈ “·˘Ùfi Â›Ó·È Û˘ÓÒÓ˘ÌÔ Ì ÚÔ‰ÔÛ›·”. ŸÛÔÈ ‰ÂÓ ·¤ÚÚÈÙ·Ó ÙËÓ È‰¤· Ì·˜ ›¯·Ó ÂÈ, ÚfiÛıÂÛÂ Ô Î. ¶¿ÁηÏÔ˜, fiÙÈ ·ÔÎÏ›ÂÙ·È Ë ∫‡ÚÔ˜ Ó· ÂÓÙ·¯ı› ÛÙËÓ ∂˘Úˆ·˚΋ ŒÓˆÛË, ¯ˆÚ›˜ ÚÒÙ· Ó· Ï˘ı› ÙÔ ∫˘ÚÈ·Îfi. “¶·Ú¿ ÙȘ ÚÔ‰Ôۛ˜, ·Ú¿ Ù· ‰ÈÂıÓ‹ Û¯¤‰È· ÁÈ· Î·Ù¿Ï˘ÛË Ù˘ ÔÓÙfiÙËÙ·˜ Ù˘ ∫˘Úȷ΋˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜, Û˘Ó¯›˙Ô˘Ì ÙÔÓ ·ÁÒÓ· ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·˙‹ÙËÛË ‚ÈÒÛÈÌ˘ χÛ˘ ÙÔ˘ ∫˘ÚÈ·ÎÔ‡” ‰È·‚‚·›ˆÛÂ. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, οÏÂÛ fiÛÔ˘˜ ÂÎÊÚ¿˙Ô˘Ó ÂıÓÈÎÈÛÙÈΤ˜, Ú·ÙÛÈÛÙÈΤ˜ Î·È ·ÎÚÔ‰ÂÍȤ˜ ȉÂÔÏÔÁ›Â˜ Ó· ÌË ÌÈÏ¿Ó ÁÈ· ÙËÓ ∫‡ÚÔ, ÁÈ·Ù›, fiˆ˜ ›Â, “¤¯Ô˘Ó Ù· ¯¤ÚÈ· ÙÔ˘˜ ‚·Ì̤ӷ Ì ·›Ì·”. ΔËÓ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË ÙÔ˘ ∫∫∂ ÛÙȘ ÚÔÛ¿ıÂȘ ÁÈ· ‚ÈÒÛÈÌË Ï‡ÛË ÙÔ˘ ∫˘ÚÈ·ÎÔ‡ ÂͤÊÚ·ÛÂ Ë ∞Ϥη ¶··Ú‹Á·. ∏ Î. ¶··Ú‹Á·, ·ÊÔ‡ ·Ó¤ÊÂÚ fiÙÈ ÔÈ ·Î·Ù¿Ï˘ÙÔÈ ÈÛÙÔÚÈÎÔ› ‰ÂÛÌÔ› ∫∫∂ Î·È ∞∫∂§ ÂȂ‚·ÈÒÓÔÓÙ·È Î·ıËÌÂÚÈÓ¿, ̤۷ ·fi ÎÔÈÓÔ‡˜ ·ÁÒÓ˜, ÙfiÓÈÛ fiÙÈ ÛÙÔ ∫˘ÚÈ·Îfi ÙÔ ∫ÔÌÌÔ˘ÓÈÛÙÈÎfi ∫fiÌÌ· Ù¿ÛÛÂÙ·È ÛÙ·ıÂÚ¿ ˘¤Ú ÌÈ·˜ ÔÌÔÛÔӉȷ΋˜, ‰È˙ˆÓÈ΋˜, ‰ÈÎÔÈÓÔÙÈ΋˜ χÛ˘, Ì ÌÈ· Î·È ÌfiÓË Î˘ÚÈ·Ú¯›· Î·È ‰ÈÂıÓ‹ ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ·, ÁÈ· ÌÈ· ∫‡ÚÔ ÂÓÈ·›·, ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙË, ¯ˆÚ›˜ ͤÓ˜ ‚¿ÛÂȘ Î·È ÛÙÚ·Ù‡̷ٷ, ÎÔÈÓ‹ ·ÙÚ›‰· ∂ÏÏËÓÔ΢Ú›ˆÓ Î·È ΔÔ˘ÚÎÔ΢Ú›ˆÓ, ¯ˆÚ›˜ ͤÓÔ˘˜ ÂÁÁ˘ËÙ¤˜ Î·È ÚÔÛٿ٘. ∏ ¡¤· ¢ËÌÔÎÚ·Ù›· ¤¯ÂÈ ·ÔÌ·ÎÚ˘Óı› Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ·fi Ù· ÌËӇ̷ٷ ÙÔ˘ ÓÂÔÊÈÏÂÏ¢ıÂÚÈÛÌÔ‡, ‰‹ÏˆÛÂ Ô ÎÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈÎfi˜ ÂÎÚfiÛˆÔ˜ ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ ∫ÒÛÙ·˜

√ Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ™À¡ ∞Ϥ͢ ΔÛ›Ú·˜, ÛÙÔÓ ¯·ÈÚÂÙÈÛÌfi ÙÔ˘, ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛ ÙÔ ∞∫∂§ ÛËÌ·ÓÙÈ΋ Û˘ÓÈÛÙÒÛ· Ù˘ ·ÁÎfiÛÌÈ·˜ ∞ÚÈÛÙÂÚ¿˜ Î·È ÚfiÙ˘Ô ÂÓfiÙËÙ·˜ Î·È ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ·˜. √ Î. ΔÛ›Ú·˜, ÙfiÓÈÛ fiÙÈ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·fi ÔÙ¤ ¤Ó· Ó¤Ô Û˘ÓÙÔÓÈṲ̂ÓÔ ‰ÈÂıÓ¤˜ ΛÓËÌ· ·ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë˜ Ì ÙÔÓ Î˘ÚÈ·Îfi Ï·fi -∂ÏÏËÓÔ΢Ú›Ô˘˜ Î·È ΔÔ˘ÚÎÔ΢Ú›Ô˘˜ - ÁÈ· ÙÔÓ ÙÂÚÌ·ÙÈÛÌfi Ù˘ ηÙÔ¯‹˜ Î·È ÙËÓ Â·Ó¤ÓˆÛË ÙÔ˘ ÓËÛÈÔ‡. √ ˘‡ı˘ÓÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ Â˘Úˆ·˚΋ Î·È Â͈ÙÂÚÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋ Ù˘ ¢ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋˜ ∞ÚÈÛÙÂÚ¿˜ °ÂÚ¿ÛÈÌÔ˜ °ÂˆÚÁ¿ÙÔ˜ ÛÙÔ ‰ÈÎfi ÙÔ˘ ¯·ÈÚÂÙÈÛÌfi › fiÙÈ Ë ¢∞ ı· Â›Ó·È ÛÙ·ıÂÚfi˜ Û˘Ì·Ú·ÛÙ¿Ù˘ Î·È ·ÚˆÁfi˜ ÁÈ· “¤Ó·Ó ÂÈÏÈÎÚÈÓ‹ Î·È ¤ÓÙÈÌÔ Û˘Ì‚È‚·ÛÌfi Ì ÙËÓ ÚÔÒıËÛË Ù˘ χÛ˘ Ù˘ ‰È˙ˆÓÈ΋˜ - ‰ÈÎÔÈÓÔÙÈ΋˜ ÔÌÔÛÔÓ‰›·˜, Ì ÌÈ· ΢ÚÈ·Ú¯›·, ÌÈ· Èı·Á¤ÓÂÈ·, ÌÈ· ‰ÈÂıÓ‹ ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ·, Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ·ÔÊ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ √∏∂ Î·È Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ‰ÈÂıÓ¤˜ Î·È Â˘Úˆ·˚Îfi ‰›Î·ÈÔ”.

∞¿ÓÙËÛË §˘ÛÛ·Ú›‰Ë ª·ÚÎfiÔ˘ÏÔ˜ ÛÙÔ ¯·ÈÚÂÙÈÛÌfi ÙÔ˘ ÛÙÔ 21Ô ™˘Ó¤‰ÚÈÔ ÙÔ˘ ∞∫∂§. “¶·Ú¿ ÙË ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfiÙËÙ· ÙˆÓ È‰ÂÔÏÔÁÈÒÓ Û˘Ó·ÓÙÈfiÌ·ÛÙ Û ¤Ó· ÎÔÈÓfi ·Ú·ÓÔÌ·ÛÙ‹: ÙÔ ÈÛ¯˘Úfi ÎÔÈÓˆÓÈÎfi ÎÚ¿ÙÔ˜”, ›Â Ô Î. ª·ÚÎfiÔ˘ÏÔ˜ Î·È fiÙÈ ÙÔ ÈÛ¯˘Úfi ÎÔÈÓˆÓÈÎfi ÎÚ¿ÙÔ˜ Â›Ó·È Ô ˘’ ·ÚÈıÌfiÓ ¤Ó· ·Ú¿ÁÔÓÙ·˜ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ Û˘ÓÔ¯‹˜ Ù˘ ÌÂÁ¿Ï˘ Â˘Úˆ·˚΋˜ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜. √ Î. ª·ÚÎfiÔ˘ÏÔ˜ ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛ ÙÔ ∞∫∂§ “ÎfiÌÌ· ÛÙ·ıÂÚfi ÛÙË Û‡ÓıÂÛË, ÙË ‚¿ÛË Î·È ÙËÓ È‰ÂÔÏÔÁ›· ÙÔ˘”. ∞Ó·ÊÔÚÈο Ì ÙÔ ∫˘ÚÈ·Îfi ‰È·‚‚·›ˆÛ ÁÈ· ÙË ÛÙ·ıÂÚ‹ ÛÙ‹ÚÈÍË Ù˘ ¡¢ ÛÙȘ ÚÔÛ¿ıÂȘ ÁÈ· ‚ÈÒÛÈÌË Ï‡ÛË ÛÙË ‚¿ÛË ‰È˙ˆÓÈ΋˜, ‰ÈÎÔÈÓÔÙÈ΋˜, ÔÌÔÛÔÓ‰›·˜ Ì Û‚·ÛÌfi ÙˆÓ ·ÔÊ¿ÛÂˆÓ ÙÔ˘ √∏∂ ηÈ

ÙˆÓ ·Ú¯ÒÓ ÙÔ˘ Â˘Úˆ·˚ÎÔ‡ ÎÂÎÙË̤ÓÔ˘. “∫·Ì›· χÛË ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· Á›ÓÂÈ ·Ô‰ÂÎÙ‹, ¯ˆÚ›˜ ÙË Û‡ÌʈÓË ÁÓÒÌË ÙˆÓ ∫˘Ú›ˆÓ”, ÙfiÓÈÛÂ. ΔËÓ ÚfiÙ·ÛË ÙÔ˘ §∞√™ ÁÈ· ‰È·ÎÔÌÌ·ÙÈ΋ Û‡ÛÎÂ„Ë fiÏˆÓ ÙˆÓ ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ ∫‡ÚÔ˘ Î·È ∂ÏÏ¿‰·˜ Ì ÛÙfi¯Ô ÙË ‰È·ÌfiÚʈÛË ÎÔÈÓ‹˜ ·ÓÂıÓÈ΋˜ Ï·ÙÊfiÚÌ·˜ ÁÈ· ÙË ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋ Â›Ï˘ÛË ÙÔ˘ ∫˘ÚÈ·ÎÔ‡ Úfi‚·ÏÂ Ô ∞Ϥ͢ √ÈÎÔÓfiÌÔ˘. √ Î. √ÈÎÔÓfiÌÔ˘ › ˆ˜ ÙÔ ÎfiÌÌ· ÙÔ˘ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı› ÙȘ ÚÔÛ¿ıÂȘ ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ¢ËÌ‹ÙÚË ÃÚÈÛÙfiÊÈ· ÁÈ· Â›Ï˘ÛË ÙÔ˘ ΢ÚÈ·ÎÔ‡ ÚÔ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜, “ηٷÓÔÒÓÙ·˜ ÙËÓ ÙÚÔÌ·ÎÙÈο ‰‡ÛÎÔÏË ı¤ÛË ÛÙËÓ ÔÔ›· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Î·È ÛÙËÚ›˙ÔÓÙ¿˜ ÙÔÓ ¤Ú· ·fi ÙȘ fiÔȘ ‰È·ÊˆÓ›Â˜” .

ø˜ “ÌË Ú·ÁÌ·ÙÈ΋” ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛÂ Ô Â›ÙÈÌÔ˜ Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∂¢∂∫ μ¿ÛÔ˜ §˘ÛÛ·Ú›‰Ë˜ ÙËÓ ·Ó·ÊÔÚ¿ ÛÙÔÓ ›‰ÈÔ, ÙËÓ ÔÔ›· ¤Î·ÓÂ Ô ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ £Âfi‰ˆÚÔ˜ ¶¿ÁηÏÔ˜ ÛÙÔ 21Ô ™˘Ó¤‰ÚÈÔ ÙÔ˘ ∞∫∂§. ªÈÏÒÓÙ·˜ ÛÙÔ ƒπ∫ Ô Î. §˘ÛÛ·Ú›‰Ë˜ ·Ó¤ÊÂÚ fiÙÈ, ·Ó ·Ó·ÙÚ¤ÍÂÈ Î¿ÔÈÔ˜ ÛÙ· ÁÂÁÔÓfiÙ· Ù˘ ÂÔ¯‹˜, ı· ‰È·ÈÛÙÒÛÂÈ fiÙÈ Ë ∂¢∂∫ ›¯Â ‰È·Ù˘ÒÛÂÈ ÎÚÈÙÈ΋ ÛÙÔÓ ÙfiÙ Úfi‰ÚÔ μ·ÛÈÏ›Ԣ, ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ ¤Û¢Û ӷ ˘Ô‚¿ÏÂÈ ·›ÙËÛË ÁÈ· ¤ÓÙ·ÍË Ù˘ ∫‡ÚÔ˘ ÛÙËÓ ∂.∂. ŸÏ· ·˘Ù¿, ·Ó¤ÊÂÚÂ Ô Î. §˘ÛÛ·Ú›‰Ë˜, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó ¤Ó· ·›ÛıËÌ· Ô˘ ‰ÂÓ ÌÔÚÒ Ó· ÂÚÈÁÚ¿„ˆ. ∂›Û˘, ‰ÈÂÚˆÙ‹ıËÎÂ, “ÁÈ·Ù› ¤Ó· Ù¤ÙÔÈÔ „¤Ì· ı· ¤ÚÂ ӷ ηٷÙÂı› Û‹ÌÂÚ· ÛÙÔ Û˘Ó¤‰ÚÈÔ ÙÔ˘ ∞∫∂§”.

™˘Ó‰ÚÈ¿˙ÂÈ Ë ∫¶∂ ÙÔ˘ ™À¡ Î·È Û˘Ó¤Ú¯ÂÙ·È Ë ·ÓÂÏÏ·‰È΋ ÂÈÙÚÔ‹ Ù˘ ¢.∞.

¢È‹ÌÂÚÔ ‰ÈÂÚÁ·ÛÈÒÓ ÛÙËÓ ∞ÚÈÛÙÂÚ¿ ∞£∏¡∞, 26.

¢È‹ÌÂÚÔ ¤ÓÙÔÓˆÓ, fiÛÔ Î·È Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎÒÓ, Û˘˙ËÙ‹ÛÂˆÓ ı· ¤¯ÂÈ ·‡ÚÈÔ Î·È ÌÂı·‡ÚÈÔ ¤Ó· ÌÂÁ¿ÏÔ ÙÌ‹Ì· Ù˘ ·ÚÈÛÙÂÚ¿˜, Ô ™À¡, Ë “¢ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋ ∞ÚÈÛÙÂÚ¿” Î·È ÙÔ “ª¤ÙˆÔ” ÙÔ˘ ∞ϤÎÔ˘ ∞Ï·‚¿ÓÔ˘, Ì Â›ÎÂÓÙÚÔ ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Ô˘ ‰È·ÌÔÚÊÒÓÂÙ·È ÛÙ· ÎfiÌÌ·Ù¿ ÙÔ˘˜ ÌÂÙ¿ ÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜, ÙËÓ ·Ó·‰È·ÌfiÚʈÛË ÙÔ˘ ÔÏÈÙÈÎÔ‡ ÛÎËÓÈÎÔ‡, Ì ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· Ó¤ˆÓ ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ Î·È ÙȘ ÔÏÈÙÈΤ˜ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ.∏ ¤ÓÙÔÓË ÎÈÓËÙÈÎfiÙËÙ· ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Ù˘ ÏÂÁfiÌÂÓ˘ ·Ó·ÓˆÙÈ΋˜ Î·È ÚÈ˙ÔÛ·ÛÙÈ΋˜ ·ÚÈÛÙÂÚ¿˜ ·ÊÂÓfi˜ ÌÂÓ ¤¯ÂÈ ¿ÌÂÛË Û¯¤ÛË Ì ÙȘ ·˘ÙÔ‰ÈÔÈÎËÙÈΤ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜ Î·È ÙËÓ Èı·ÓfiÙËÙ·, fiˆ˜ Î·È Ù· ›‰È· Ù· ÎfiÌÌ·Ù· ÂÎÙÈÌÔ‡Ó Ó· Á›ÓÔ˘Ó ÚfiˆÚ˜ ÂıÓÈΤ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜ Î·È ·ÊÂÙ¤ÚÔ˘ Ì ÙÔÓ Î·Ù·ÎÂÚÌ·ÙÈÛÌfi ÙˆÓ ‰˘Ó¿ÌÂÒÓ ÙÔ˘˜, ηıÒ˜ ηٿ ÙÔ ÙÚ¤¯ÔÓ ¤ÙÔ˜ ‰È·Û¿ÛÙËÎÂ Ô ™À¡, Ì ÙËÓ ·Ô¯ÒÚËÛË ÙÔ˘ Î. ∫Ô˘‚¤ÏË Î·È ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· Ù˘ “¢ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋˜ ∞ÚÈÛÙÂÚ¿˜”, ÂÓÒ Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È Ë ÎÚ›ÛË ÂÓÙfi˜ ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞. ª¤Û· Û ·˘Ùfi ÙÔ Îϛ̷ ·ÔÁÔËÙ‡ÛˆÓ, ÂÓÙ¿ÛˆÓ, ·ÏÏ¿ Î·È ÚÔÛ‰ÔÎÈÒÓ ·fi ÔÏÏÔ‡˜ ÁÈ· ÌÈ· Ó¤· ·Ú¯‹, ·‡ÚÈÔ Î·È ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ Û˘Ó‰ÚÈ¿˙ÂÈ Ë ∫ÂÓÙÚÈ΋ ¶ÔÏÈÙÈ΋ ∂ÈÙÚÔ‹ ÙÔ˘ ™À¡ Ô˘ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÓÂÈ Î·È Â˘Ú‡ÙÂÚÔ ÂӉȷʤÚÔÓ, ηıÒ˜ ı· ‰È·ÌÔÚÊÒÛÂÈ Î·È ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔ ™Àƒπ∑∞. ∞‡ÚÈÔ, Â›Û˘, ı· Û˘Ó¤ÏıÂÈ Ë ¶·ÓÂÏÏ·‰È΋ ¶ÔÏÈÙÈ΋ ∂ÈÙÚÔ‹ Ù˘ “¢ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋˜ ∞ÚÈÛÙÂÚ¿˜” Ô˘ ı· Û˘˙ËÙ‹ÛÂÈ ÙËÓ ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ÔÚÁ¿ÓˆÛË ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ Î·È ÙË ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹ ÙÔ˘ ÚÒÙÔ˘ Û˘Ó‰ڛԢ, ÂÓÒ Ì ÂӉȷʤÚÔÓ ·Ó·Ì¤ÓÔÓÙ·È Ù· Û˘ÌÂÚ¿ÛÌ·Ù· Ô˘ ı· ‚Á¿ÏÂÈ Ë ¶·Ó·ÙÙÈ΋ ™˘Ó¤Ï¢ÛË ÙÔ˘ ªÂÙÒÔ˘ ∞ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë˜ Î·È ∞Ó·ÙÚÔ‹˜ ÙÔ˘ Î. ∞Ï·‚¿ÓÔ˘, Û¯ÂÙÈο Ì ÙȘ ÚÔÔÙÈΤ˜ Ù˘ ∫›ÓËÛ˘, ÌÂÙ¿ ÙÔ ÌÈÎÚfi ÔÛÔÛÙfi Ô˘ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛ ÛÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜. ™ÙÔ ™À¡, ·fi ÙËÓ ÂÔ̤ÓË ÙˆÓ ÂÎÏÔÁÒÓ Î·È Ì¤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ·, Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËÎ·Ó ‰Âο‰Â˜ Û˘ÛΤ„ÂȘ Î·È Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ Ì Â›ÎÂÓÙÚÔ Ù· ÂÎÏÔÁÈο ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù·, ÙËÓ ÂÎÏÔÁÈ΋ Ù·ÎÙÈ΋, ÙȘ Û¯¤ÛÂȘ Ì ÙÔ ™Àƒπ∑∞ Î·È ÙȘ ÔÏÈÙÈΤ˜ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ. √ ∞Ϥ͢ ΔÛ›Ú·˜ ¤¯ÂÈ Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ÚÔÛÂÁÁ›ÛÂȘ, ΢ڛˆ˜ ·fi ÙËÓ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË Ù¿ÛË ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜, ÙÔ “∞ÚÈÛÙÂÚfi ƒÂ‡Ì·”, ÙfiÛÔ

ÁÈ· ÙËÓ ÂÎÏÔÁÈ΋ Ù·ÎÙÈ΋, fiÛÔ Î·È ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜, ÛÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ. √ Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ™À¡ Â›Ó·È ÛÙ·ıÂÚ¿ ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏÈṲ̂ÓÔ˜ ÛÙË ı¤ÛË ÁÈ· ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË Ì ÙËÓ Ï·˚΋ ‚¿ÛË ÙÔ˘ ¶∞™√∫, Ô˘ ·ÈÛı¿ÓÂÙ·È ·ÔÁÔËÙÂ˘Ì¤ÓË ·fi ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Î·È ÙÔ ªÓËÌfiÓÈÔ. ¶ÂÚÈ̤ÓÂÈ ÙËÓ ÎÚÈÙÈ΋ Ô˘ ı· ÙÔ˘ ·ÛÎËı› ÁÈ· ÙËÓ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË ÙÔ˘ ∞ϤÍË ªËÙÚfiÔ˘ÏÔ˘ Î·È Â›Ó·È ¤ÙÔÈÌÔ˜ Ó· ··ÓÙ‹ÛÂÈ Ì ٷ ‰Èο ÙÔ˘ ÂÈȯÂÈÚ‹Ì·Ù·, ÂÓÒ ÛÙȘ ÚÔı¤ÛÂȘ ÙÔ˘ Â›Ó·È Ó· οÓÂÈ Î·È ·˘ÙÔÎÚÈÙÈ΋. ªÂ ‚¿ÛË ÙË Û˘˙‹ÙËÛË Ô˘ ¤ÁÈÓ ÙȘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˜ Ë̤Ú˜ Î·È ÙÔ ÁÂÓÈÎfi Ï·›ÛÈÔ Ô˘ ¤¯ÂÈ ‰È·ÌÔÚʈı›, ÂÓÙfi˜ ÙÔ˘ ™À¡ ÂÈÎÚ·ÙÔ‡Ó ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ·fi„ÂȘ ÁÈ· ÙȘ Û¯¤ÛÂȘ Ì ÙÔ ™Àƒπ∑∞. ™‡Ìʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜, ¤¯Ô˘Ó ‰È·Ù˘ˆı› ·fi„ÂȘ ˘¤Ú Î·È Î·Ù¿ Ù˘ Û‡ÛÊÈ͢ ÙˆÓ Û¯¤ÛÂˆÓ Ì ÙȘ Û˘ÓÈÛÙÒÛ˜ ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞, ·ÏÏ¿ Â›Ó·È ÚÔÊ·Ó¤˜ fiÙÈ ÁÈ· fiÏÔ ÙÔ ϤÁÌ· ÙˆÓ Û¯¤ÛÂˆÓ ı· ·ÔÊ·Û›ÛÂÈ Ë ∫ÂÓÙÚÈ΋ ¶ÔÏÈÙÈ΋ ∂ÈÙÚÔ‹. √ ∞Ϥ͢ ΔÛ›Ú·˜ Ì ÙËÓ ÂÈÛ‹ÁËÛ‹ ÙÔ˘ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ·¢ı‡ÓÂÈ ÚfiÛÎÏËÛË ÚÔ˜ fiϘ ÙȘ ‰˘Ó¿ÌÂȘ Î·È Ù· ÎfiÌÌ·Ù· Ù˘ ∞ÚÈÛÙÂÚ¿˜ ÒÛÙ ӷ ·Ú¯›ÛÂÈ ¤Ó·˜ ‰È¿ÏÔÁÔ˜ ÁÈ· ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ Ù˘ ·ÚÈÛÙÂÚ¿˜, ÂÓÒ ·Ú¿ÏÏËÏ· ·Ó·Ì¤ÓÂ-

Ù·È Ó· ÙÔÓ›ÛÂÈ ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË Ó· ÂÓÙ·ı› Ë ÔÏÈÙÈ΋ ‰Ú¿ÛË ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜, ηıÒ˜ ‰ÂÓ ·ÔÎÏ›ÂÈ ÙËÓ Èı·ÓfiÙËÙ· ÚfiˆÚ˘ ÚÔÛÊ˘Á‹˜ ÛÙȘ οÏ˜. √ ¶Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ™À¡ ›¯Â ˘ÔÁÚ·ÌÌ›ÛÂÈ ÛÙÔ ∞¶∂ - ÛÂ Û˘Ó¤ÓÙ¢͋ ÙÔ˘ ÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË Â‚‰ÔÌ¿‰· - ÙË ÛËÌ·Û›· Ù˘ ÂÓˆÙÈ΋˜ ÚÔÛ¿ıÂÈ·˜ Î·È ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË ÌÈ·˜ ÈÛ¯˘Ú‹˜ ·ÚÈÛÙÂÚ¿˜. ∏ “¢ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋ ∞ÚÈÛÙÂÚ¿” ÙÔ˘ º. ∫Ô˘‚¤ÏË ıˆÚ› fiÙÈ Ë ÚÒÙË ÂÎÏÔÁÈ΋ Ù˘ ·ÚÔ˘Û›· ‹Ù·Ó ¿ÎÚˆ˜ ÂÈÙ˘¯Ë̤ÓË Î·È ·˘Ùfi, ηٿ ·ÚÈÔ ÏfiÁÔ, ÔÊ›ÏÂÙ·È ÛÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ Û˘ÌÌ·¯ÈÒÓ Ô˘ ·Ó¿‰ÂÈÍ ‰ËÌ¿Ú¯Ô˘˜, ÙÔ °È¿ÓÓË ªÔ˘Ù¿ÚË ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË Î·È ÙÔ °ÈÒÚÁÔ ∫·Ì›ÓË ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·. ∏ ¶·ÓÂÏÏ·‰È΋ ¶ÔÏÈÙÈ΋ ∂ÈÙÚÔ‹ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÔÚ›ÛÂÈ ÂÈÙÚÔ¤˜ ÁÈ· ÙË ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹ ÙÔ˘ ÚÒÙÔ˘ Û˘Ó‰ڛԢ ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜, Ô˘ ı· Á›ÓÂÈ ÛÙȘ ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ¤ÙÔ˘˜ Î·È ·Ú¿ÏÏËÏ· Ó· ¯·Ú¿ÍÂÈ ÙËÓ Ù·ÎÙÈ΋ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙÔ ÂfiÌÂÓÔ ‰È¿ÛÙËÌ·. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ Ô ºÒÙ˘ ∫Ô˘‚¤Ï˘, fiˆ˜ ‰‹ÏˆÛ ÛÙË Û˘Ó¤ÓÙ¢͋ ÙÔ˘ ÛÙÔ ∞¶∂ ÙËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË Â‚‰ÔÌ¿‰·, ‰ÂÓ ÚÔÙ›ıÂÙ·È Ó· ·ÓÙ·ÔÎÚÈı› ÛÙËÓ ÚfiÛÎÏËÛË ÙÔ˘ Î. ΔÛ›Ú·, ÙÔÓ›˙ÔÓÙ·˜ Ì¿ÏÈÛÙ· fiÙÈ ÁÈ· ÙÔÓ ›‰ÈÔ Î·È ÙÔ ÎfiÌÌ· ÙÔ˘, ÙÔ ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ ÙÔ˘ ™À¡ ¤¯ÂÈ ÎÏ›ÛÂÈ ÔÚÈÛÙÈο.∞‡ÚÈÔ, ÂÍ¿ÏÏÔ˘, ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› Ë ¶·Ó·ÙÙÈ΋ ™˘Ó¤Ï¢ÛË ÙÔ˘ ªÂÙÒÔ˘ ∞ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë˜ Î·È ∞Ó·ÙÚÔ‹˜ - ∂χıÂÚË ∞ÙÙÈ΋. ∏ Û˘Ó¤Ï¢ÛË ı· Û˘ÁÎÂÊ·Ï·ÈÒÛÂÈ ÙȘ Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ Ô˘ ¤ÁÈÓ·Ó ÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ· Ô˘ ·ÎÔÏÔ‡ıËÛ ÌÂÙ¿ ÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜, ÛÂ Û˘ÛΤ„ÂȘ Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËÎ·Ó Û οı ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi ÙÔ̤· ¯ˆÚÈÛÙ¿, Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔÓ ·ÔÏÔÁÈÛÌfi ÙÔ˘ ÂÎÏÔÁÈÎÔ‡ ·ÔÙÂϤÛÌ·ÙÔ˜, ÙËÓ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈ΋ Î·È ÂÓˆÙÈ΋ ‰Ú¿ÛË Ù˘ ∞ÚÈÛÙÂÚ¿˜ ÛÙËÓ ÙÚ¤¯Ô˘Û· Û˘Á΢ڛ· Î·È ÙËÓ ÚÔÔÙÈ΋ ÙÔ˘ Û¯‹Ì·ÙÔ˜. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÙˆÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›ˆÓ ËÌÂÚÒÓ ÂÈ̤ÓÔ˘Ó fiÙÈ Ô Î. ∞Ï·‚¿ÓÔ˜ ‰ÂÓ ÚÔÙ›ıÂÙ·È Ó· ÌÂÙ·ÙÚ¤„ÂÈ ÙÔ “ª¤ÙˆÔ” Û ÎfiÌÌ·. ∞ÓÙ›ıÂÙ·, ¿ÏϘ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ʤÚÔ˘Ó ÙÔÓ Î.∞Ï·‚¿ÓÔ Ó· ÂÈı˘Ì› Ó· Û˘˙ËÙ‹ÛÂÈ, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞, ÙȘ ÚÔÔÙÈΤ˜ Ù˘ ·ÚÈÛÙÂÚ¿˜, ηٷı¤ÙÔÓÙ·˜ ÙȘ ‰ÈΤ˜ ÙÔ˘ ·fi„ÂȘ Î·È ˘fi ÙÔ Ú›ÛÌ· ·˘Ùfi, Ù· Û˘ÌÂÚ¿ÛÌ·Ù· Î·È ÔÈ ·ÔÊ¿ÛÂȘ Ù˘ ¶·Ó·ÙÙÈ΋˜ Û‡Û΄˘ ÙÔ˘ ªÂÙÒÔ˘ ·ÔÎÙÔ‡Ó Â‡ÏÔÁÔ ÂӉȷʤÚÔÓ.


M·ÁÓËÛ›· 11

™∞μμ∞Δ√ 27 ¡√∂ªμƒπOY 2010

∞Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÁÈ· ÔÈÎfi‰· ÂÚÈÔ¯ÒÓ fiÔ˘ ‰ÂÓ ÂÊ·ÚÌfi˙ÂÙ·È ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌÔ‡ Ù˘ ·Í›·˜

∞ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈΤ˜ ÙÈ̤˜ ÛÙË ª·ÁÓËÛ›· ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο ÁÈ· ˘ÔÏÔÁÈÛÌfi º∞¶

Δ

Ș ÙÈ̤˜ ÔÈÎÔ¤‰Ô˘ ·Ó¿ ÙÂÙÚ·ÁˆÓÈÎfi ̤ÙÚÔ ‰‹ÌÔ˘ ‹ ÎÔÈÓfiÙËÙ·˜ ÛÙȘ ÂÚÈÔ¯¤˜ fiÔ˘ ‰ÂÓ ÂÊ·ÚÌfi˙ÂÙ·È ÙÔ ·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌÔ‡ Ù˘ ·Í›·˜ ÙˆÓ ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ, ¤‰ˆÛ ¯ı˜ ÛÙË ‰ËÌÔÛÈfiÙËÙ· ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ. Ÿˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ÙÔ ˘Ô˘ÚÁ›Ô, ÔÈ ÙÈ̤˜ ·˘Ù¤˜ ı· ÈÛ¯‡Ô˘Ó ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο Î·È ÌfiÓÔ ÁÈ· ÙÔÓ ˘ÔÏÔÁÈÛÌfi ÙÔ˘ ºfiÚÔ˘ ∞ΛÓËÙ˘ ¶ÂÚÈÔ˘Û›·˜ ÛÙ· Ê˘ÛÈο ÚfiÛˆ·, ÁÈ· ÙÔ ¤ÙÔ˜ 2010.

√È ÙÈ̤˜ ÛÙȘ ÂÚÈÔ¯¤˜ ÙÔ˘ ÓÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜ Ô˘ ÂÓÙ¿ÛÛÔÓÙ·È ÛÙÔÓ ·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈÎfi ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌfi ÍÂÎÈÓÔ‡Ó ·fi 18 ¢ÚÒ ÙÔ ÙÂÙÚ·ÁˆÓÈÎfi ̤ÙÚÔ (¢‹ÌÔ˜ ºÂÚÒÓ) Î·È Êı¿ÓÔ˘Ó ÛÙ· 85 ¢ÚÒ ÙÔ Ù.Ì. (¢‹ÌÔ˜ πˆÏÎÔ‡). ∞Ó·Ï˘ÙÈÎfiÙÂÚ· ÔÈ ÙÈ̤˜ Ô˘ ·Ó·ÎÔÈÓÒıËηÓ, Â›Ó·È ÔÈ ÂÍ‹˜: - ¢‹ÌÔ˜ ∞ÁÚÈ¿˜ 35 ¢ÚÒ, ¢‹ÌÔ˜ ∞ÈÛˆÓ›·˜ 30 ¢ÚÒ, ¢‹ÌÔ˜ ∞ÏÔÓÓ‹ÛÔ˘ 50 ¢ÚÒ, ¢‹ÌÔ˜ ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹˜ 25 ¢ÚÒ, ¢‹ÌÔ˜ ∞ÚÙ¤Ìȉ·˜ 30 ¢ÚÒ, ¢‹ÌÔ˜ ∞ÊÂÙÒÓ 30 ¢ÚÒ, ¢‹ÌÔ˜ ∑·ÁÔÚ¿˜ 32 ¢ÚÒ, ¢‹ÌÔ˜ πˆÏÎÔ‡ 85 ¢ÚÒ, ¢‹ÌÔ˜ ∫¿ÚÏ·˜ 21 ¢ÚÒ, ∫ÔÈÓfiÙËÙ· ∫ÂÚ·Ìȉ›Ô˘ 33 ¢ÚÒ, ∫ÔÈÓfiÙËÙ· ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ˘ 65 ¢ÚÒ, ∫ÔÈÓfiÙËÙ· ΔÚÈÎÂÚ›Ô˘30 ¢ÚÒ, ¢‹ÌÔ˜ ªËÏÂÒÓ 30 ¢ÚÒ, ¢‹ÌÔ˜ ªÔ˘ÚÂÛ›Ô˘ 30 ¢ÚÒ, ¢‹ÌÔ˜ ¡. ∞Á¯È¿ÏÔ˘ 50 ¢ÚÒ, ¢‹ÌÔ˜ ¡. πˆÓ›·˜ 23,30 ¢ÚÒ, ¢‹ÌÔ˜ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜ 45 ¢ÚÒ, ¢‹ÌÔ˜ ™ËÈ¿‰Ô˜ 30 ¢ÚÒ, ¢‹ÌÔ˜ ™ÎÔ¤ÏÔ˘ 60 ¢ÚÒ Î·È ¢‹ÌÔ˜ ºÂÚÒÓ 18 ¢ÚÒ.

¢È·Ì·ÚÙ˘Ú›· ÁÈ· ÙȘ ¢.√.À. ¡· ˘ÏÔÔÈËıÔ‡Ó ÚÒÙ· ÔÈ fiÔȘ ·ÏÏ·Á¤˜ ·Ó·‚¿ıÌÈÛ˘ ÙˆÓ ·Ú¯ÔÌ¤ÓˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ÚԂϤÔÓÙ·È ·fi ÙÔ Ó¤Ô ÊÔÚÔÏÔÁÈÎfi ÓfiÌÔ Î·È Î·ÙfiÈÓ Ó· Û˘Á¯ˆÓ¢ıÔ‡Ó ÔÈ ¢.√.À., ˙ËÙ› Ì ˘fiÌÓËÌ¿ ÙÔ˘ ·fi ÙÔÓ ÁÂÓÈÎfi ÁÚ·ÌÌ·Ù¤· ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Î. ¢. °ÂˆÚÁ·ÎfiÔ˘ÏÔ ÙÔ √ÈÎÔÓÔÌÈÎfi ∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈÔ, ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi ΔÌ‹Ì· £ÂÛÛ·Ï›·˜. ™ÙÔ ˘fiÌÓËÌ¿ ÙÔ˘ ÙÔ ∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈÔ ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ, ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ, Ù· ÂÍ‹˜: “¶ÏËÚÔÊÔÚԇ̷ÛÙ ·fi ÙÔÓ ÙÔÈÎfi Δ‡Ô fiÙÈ ı· ηٷÚÁËıÔ‡Ó ÔÈ ¢.√.À. μ’ Ù¿Í˘, ÔÈ Ôԛ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó ÛÙËÓ ÂÚÈʤÚÂÈ· £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î·È ÂӉ¯fiÌÂÓ· Ó· Û˘Á¯ˆÓ¢ıÔ‡Ó ÔÈ ¢.√.À. ÙˆÓ fiÏÂˆÓ Ù˘ §¿ÚÈÛ·˜ Î·È ÙÔ˘ μfiÏÔ˘. £ÂˆÚԇ̠fiÙÈ Ô Û‡Á¯ÚÔÓÔ˜ ÙÚfiÔ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙˆÓ ¢.√.À. Â›Ó·È ÂÈÙ·ÎÙÈο ·Ó·Áη›Ô˜. ∂›Ì·ÛÙ ·ÏÏËϤÁÁ˘ÔÈ ÛÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÌÂÙ¿‚·Û˘ ÛÙËÓ ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ ÂÔ¯‹ Î·È ÙËÓ ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ ˘ÔÁÚ·Ê‹. √ ÓfiÌÔ˜ 3842/2010 ·ÓÔ›ÁÂÈ ÙÔ ‰ÚfiÌÔ ÚÔ˜ ÙËÓ Î·Ù‡ı˘ÓÛË ·˘Ù‹ .¯. Ì ÙËÓ ÈÛÙÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ÊÔÚÔÙ¤¯ÓË - ÏÔÁÈÛÙ‹ Î·È fi¯È ÌfiÓÔ. ∂ÎÙÈÌԇ̠ˆ˜ ÔÈ fiÔȘ ÌÂÙ·‚ÔϤ˜ ÛÙȘ ¢.√.À. Ù˘ ÂÚÈʤÚÂÈ¿˜ Ì·˜ ·ÔÊ·ÛÈÛÙÔ‡Ó ÌÂÙ¿ ·fi ‰ËÌfiÛÈÔ ‰È¿ÏÔÁÔ Ì ÙÔ˘˜ ÂÌÏÂÎfiÌÂÓÔ˘˜ ÊÔÚ›˜, ÌÔÚ› Ó·

·Ú¯›ÛÔ˘Ó Ó· ˘ÏÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ·ÊÔ‡ ÚÒÙ· ·Ó·‚·ıÌÈÛÙ› ÙÔ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· Ù˘ °°¶™, ÈÛÙÔÔÈËıÔ‡Ó ÔÈ ÊÔÚÔÙ¤¯Ó˜ - ÏÔÁÈÛÙ¤˜ Î·È ÔÚÈÛÙÈÎÔÔÈËıÔ‡Ó ÔÈ ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ˜ Ô˘ ı· ·Ú·Ì›ÓÔ˘Ó ÛÙȘ ¢.√.À. ™Â οı ÂÚ›ÙˆÛË ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÙ› Ì ۷ʋÓÂÈ· Ô Î·Ï‡ÙÂÚÔ˜ Î·È ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfiÙÂÚÔ˜ ÙÚfiÔ˜ Â͢ËÚ¤ÙËÛ˘ ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ Î·È ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Ô˘ ÁÈ· Ì·˜ Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È Ô Î˘Ú›·Ú¯Ô˜ ÛÙfi¯Ô˜ Ù˘ ÚÔÛ¿ıÂÈ·˜ ·˘Ù‹˜. ª¤¯ÚÈ fï˜ Ó· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËıÔ‡Ó Ù· ·Ú·¿Óˆ ÈÛÙ‡ԢÌ fiÙÈ Ú¤ÂÈ Ó· ·Ú·Ì›ÓÔ˘Ó ÔÈ ¢.√.À. fiˆ˜ ¤¯Ô˘Ó. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ· ·˘Ù¤˜ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û ÂÚÈÔ¯¤˜ Ô˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó ¤ÓÙÔÓË ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· Î·È ÚÔÔÙÈΤ˜ ·Ó¿Ù˘Í˘ fiˆ˜ .¯. Δ‡ÚÓ·‚Ô˜ Î·È ∞ÁÈ¿, Ú¤ÂÈ Ó· ÂÓÈÛ¯˘ıÔ‡Ó Ì ÚÔÛˆÈÎfi, ÒÛÙ ӷ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·Ú¤¯Ô˘Ó ÂÓË̤ڈÛË Î·È Î·Ï‡ÙÂÚË Â͢ËÚ¤ÙËÛË ÛÙÔÓ ÔÏ›ÙË Î·È ÙȘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Î·È Ó· Û˘Ì‚¿ÏÔ˘Ó ÛÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ·Ó¿Ù˘ÍË Ù˘ ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ Ô˘ Â›Ó·È ÙÔ ˙ËÙÔ‡ÌÂÓÔ ÙË ‰‡ÛÎÔÏË ÂÔ¯‹ Ô˘ ‰È·Ó‡ÂÈ Ë ¯ÒÚ· Ì·˜” .

¶·Ú¿Ù·ÛË Ù˘ Ú‡ıÌÈÛ˘ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ËÌÈ˘·›ıÚÈÔ˘˜ ¶·Ú·Ù›ÓÂÙ·È Ì ÙÚÔÔÏÔÁ›·, Ô˘ ηٷ٤ıËΠÛÙË μÔ˘Ï‹, Ò˜ ÙȘ 28 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘, Ë ÚÔıÂÛÌ›· ˘Ô‚ÔÏ‹˜ ÌÂ Û˘ÛÙË̤ÓË ÂÈÛÙÔ-

Ï‹ ÛÙËÓ ¶ÔÏÂÔ‰ÔÌ›·, ÙˆÓ ‰ÈηÈÔÏÔÁËÙÈÎÒÓ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ËÌÈ˘·›ıÚÈÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜. ¶·Ú·Ù›ÓÂÙ·È Ë ÚÔıÂÛÌ›·, Â›Û˘, Ì ÙËÓ ›‰È· ÙÚÔÔÏÔÁ›·, ηٷ‚ÔÏ‹˜ ÙÔ˘ ÂȉÈÎÔ‡ ÚÔÛÙ›ÌÔ˘ ‰È·Ù‹ÚËÛ˘ Î·È ·˘Í¿ÓÂÙ·È Ô ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ ‰fiÛÂˆÓ Î·Ù·‚ÔÏ‹˜, ·Ó¿ ηÙËÁÔÚ›· ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, ÂÓÙfi˜ 30 ÌËÓÒÓ ÁÈ· Ù· ·Î›ÓËÙ· ηÙÔÈΛ·˜ Î·È 32 ÌËÓÒÓ ÁÈ· Ù· ·Î›ÓËÙ· ¿ÏÏ˘ ¯Ú‹Û˘, ÏËÓ Î·ÙÔÈΛ·˜, ·fi ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË ÈÛ¯‡Ô˜ ÙÔ˘ ÓfiÌÔ˘ 3843/2010 ÔÏfiÎÏËÚÔ ‹ ÙÌËÌ·ÙÈο Û 10 Î·È 8 ÈÛfiÔÛ˜ ‰fiÛÂȘ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·, ÂÎ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ Ë ÚÒÙË ÂÓÙfi˜ 12 ÌËÓÒÓ ·fi ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË ÈÛ¯‡Ô˜ ÙÔ˘ ›‰ÈÔ˘ ÓfiÌÔ˘. ™Â ÂÚ›ÙˆÛË ÂÊ¿·Í ηٷ‚ÔÏ‹˜ ηٿ ÙÔ ¯ÚfiÓÔ Î·Ù·‚ÔÏ‹˜ Ù˘ ÚÒÙ˘ ‰fiÛ˘ ·Ú¤¯ÂÙ·È ¤ÎÙˆÛË 10%. √Ú›˙ÂÙ·È fiÙÈ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜ Ô˘ ‰È·ÙËÚÔ‡ÓÙ·È ‰ÂÓ ÔÊ›ÏÂÙ·È ·Ó·‰ÚÔÌÈο ÔÔÈÔÛ‰‹ÔÙ ÊfiÚÔ˜. °È· ÙÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜ Â›Û˘ ·˘ÙÔ‡˜ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÔÈ Û¯ÂÙÈΤ˜ ‰È·Ù¿ÍÂȘ Ù˘ ΛÌÂÓ˘ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈ΋˜ ÓÔÌÔıÂÛ›·˜. ∂ȉÈο ˆ˜ ÚÔ˜ ÙÔÓ ÊfiÚÔ ·Î›ÓËÙ˘ ÂÚÈÔ˘Û›·˜ Î·È ÁÈ· ÙËÓ ˘Ô‚ÔÏ‹ ‰‹ÏˆÛ˘ ÛÙÔȯ›ˆÓ ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ, ÔÈ Ù·ÎÙÔÔÈÔ‡ÌÂÓÔÈ ¯ÒÚÔÈ Û˘Ó¯›˙Ô˘Ó Ó· Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ÊÔÚÔÏÔÁÈο ˘fi„Ë, fiˆ˜ ‹Ù·Ó ÚÈÓ Ù˘ Ù·ÎÙÔÔ›ËÛ‹˜ ÙÔ˘˜. Δ¤ÏÔ˜, Ë ·ÏÏ·Á‹ ¯Ú‹Û˘ ÙˆÓ ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ, Ë ÔÔ›· Â¤Ú¯ÂÙ·È Ì ÙËÓ ˘·ÁˆÁ‹ ÙÔ˘˜ ÛÙȘ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ÙÔ˘

ÚÔ·Ó·ÊÂÚı¤ÓÙÔ˜ ÓfiÌÔ˘, ‰ÂÓ Ï·Ì‚¿ÓÂÙ·È ˘fi„Ë ÁÈ· ÙÔÓ ˘ÔÏÔÁÈÛÌfi ÙˆÓ ‰ËÌÔÙÈÎÒÓ ÙÂÏÒÓ.

ƒ‡ıÌÈÛË ÁÈ· ‰ÈηÈÔ‡¯Ô˘˜ √∂∫ ƒ‡ıÌÈÛË, ÂӉ¯Ô̤ӈ˜ Î·È ÓÔÌÔıÂÙÈ΋, Ô˘ ı· ·ÊÔÚ¿ ÙÔ˘˜ ‰ÈηÈÔ‡¯Ô˘˜ ÙÔ˘ √∂∫ Ô˘ ·‰˘Ó·ÙÔ‡Ó Ó· ÏËÚÒÛÔ˘Ó ÙȘ ‰fiÛÂȘ ÙˆÓ ‰·Ó›ˆÓ ÙÔ˘˜, ÂÍÂÙ¿˙ÂÈ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË, Û‡Ìʈӷ Ì fiÛ· › ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ ÛÙË μÔ˘Ï‹, Ô ˘Ê˘Ô˘ÚÁfi˜ ∂ÚÁ·Û›·˜, μ·Û›Ï˘ ∫ÂÁΤÚÔÁÏÔ˘. ∞·ÓÙÒÓÙ·˜ Û Â›Î·ÈÚË ÂÚÒÙËÛË ÙÔ˘ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹ Ù˘ ¡¢, °. °È·ÎÔ˘Ì¿ÙÔ˘ Î·È ÛÙÔ ·›ÙËÌ· ÙÔ˘ “Ó· ·Ó·ÛÙ¤ÏÏÔÓÙ·È ÔÈ ‰fiÛÂȘ ÙˆÓ ‰·Ó›ˆÓ ÙÔ˘ √∂∫ ÁÈ· fiÛÔ ‰È¿ÛÙËÌ· ÔÈ ‰ÈηÈÔ‡¯ÔÈ Â›Ó·È ¿ÓÂÚÁÔÈ” , Ô Î. ∫ÂÁΤÚÔÁÏÔ˘ ˘ÔÛ¯¤ıËΠӷ ˘¿ÚÍÂÈ “Ú‡ıÌÈÛË, Ô˘ ·Ó ¯ÚÂÈ·ÛÙ› Ó· ¤ÚıÂÈ ÛÙË μÔ˘Ï‹, ÁÈ· ÙÔ˘˜ ‰ÈηÈÔ‡¯Ô˘˜ ÙÔ˘ √∂∫ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û ·‰˘Ó·Ì›· ÏËڈ̋˜”. ¢ÂÓ ı· ÚԂ› Ô √∂∫ Û ηٷۯ¤ÛÂȘ ‹ ÔÙȉ‹ÔÙ ¿ÏÏÔ. °È· ÙÔ˘˜ ·Ó¤ÚÁÔ˘˜, Ë Â˘ı‡ÓË ÙÔ˘ √∂∫ ı· Â›Ó·È ·ÎfiÌ· ÈÔ ‚·Ú‡ÓÔ˘Û·. °È· ‰¿ÓÂÈ· ·fi ÙÚ¿Â˙˜ ̤¯ÚÈ 200.000 ¢ÚÒ, ÈÛ¯‡ÂÈ ¤ÙÛÈ ÎÈ ·ÏÏÈÒ˜ Ë ··ÁfiÚ¢ÛË Î·Ù¿Û¯ÂÛ˘ ˆ˜ Ù· Ù¤ÏË ÙÔ˘ ¤ÙÔ˘˜, ÂÓÒ ··ÁÔÚ‡ÂÙ·È Ì¤¯ÚÈ ÙȘ 3 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ Ë Î·Ù¿Û¯ÂÛË ÚÒÙ˘ ηÙÔÈΛ·˜. ∂ÊfiÛÔÓ ˘¿ÚÍÂÈ ·Ó¿ÁÎË, Ë Ú‡ıÌÈÛË ·˘Ù‹ ı· ÂÂÎÙ·ı›, fi¯È ÌfiÓÔÓ ÁÈ· ÙȘ ÚÒÙ˜ ηÙÔÈ˘

§‹ÍË Î·Ù¿Ï˄˘ ÛÙÔ 2Ô ∂ÓÈ·›Ô §‡ÎÂÈÔ ¡. πˆÓ›·˜ Δ∏¡ ·Ó·ÛÙÔÏ‹ Ù˘ ηٿÏ˄˘ ·ÔÊ¿ÛÈÛ ¯ı˜ ÙÔ ‰ÂηÂÓÙ·ÌÂϤ˜ Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÙÔ˘ 2Ô˘ ∂ÓÈ·›Ô˘ §˘Î›Ԣ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜ ÌÂÙ¿ ÙȘ ÂÁÁ˘‹ÛÂȘ Ô˘ ‰fiıËÎ·Ó ·fi ÙË NÔÌ·Ú¯›· ÁÈ· ÙȘ ·ÔηٷÛÙ¿ÛÂȘ ·ÈıÔ˘ÛÒÓ ·fi ÙȘ ÌÂÁ¿Ï˜ ÊıÔÚ¤˜ Î·È ÙȘ ÙÒÛÂȘ ÛÔ‚¿‰ˆÓ. “ΔÔ˘˜ ‚¿Ï·Ì ÙÔ Ì·¯·›ÚÈ ÛÙÔ Ï·ÈÌfi ÁÈ· Ó· ÔÏÔÎÏËÚˆıÔ‡Ó ÔÈ ÂÚÁ·Û›Â˜ ̤۷ Û ‰‡Ô ™·‚‚·ÙÔ·Úȷη” ÙfiÓÈÛ·Ó ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜, ÂÓÒ Ô ·ÓÙÈÓÔ̿گ˘ Î. ∏Ï›·˜ •ËÚ·ÎÈ¿˜ ÂÈÛΤÊıËΠ¯ı˜ ÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· Û˘ÓÔÌÈÏ‹ÛÂÈ Î·È

Ó· ‰ÒÛÂÈ ‰È¢ÎÚÈÓ›ÛÂȘ ÛÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ Û¯ÂÙÈο Ì ÙȘ ÂÎÎÚÂÌfiÙËÙ˜ Ô˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Ì ÙËÓ ÂÈÛ΢‹ ÙˆÓ ÔÚÔÊÒÓ ÙˆÓ ·ÈıÔ˘ÛÒÓ ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ. √ ·ÓÙÈÓÔ̿گ˘ ·Ó¤ÊÂÚ ·¢ı˘ÓfiÌÂÓÔ˜ ÛÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ fiÙÈ ÔÈ ÂÚÁ·Û›Â˜ ηı·›ÚÂÛ˘ Î·È Î·ı·ÚÈÛÌÔ‡ ÙˆÓ ÂȯÚÈÛÌ¿ÙˆÓ ÛÙȘ ·›ıÔ˘Û˜ ¤¯ÂÈ Â‰Ò Î·È ¤Ó· Ì‹Ó· ÔÏÔÎÏËÚˆı› ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÍÂÎÈÓ‹ÛÔ˘Ó ÙÔ Û˘ÓÙÔÌfiÙÂÚÔ Ù· Ì·ı‹Ì·Ù·. ∂›¯Â Û˘ÌʈÓËı› ˆÛÙfiÛÔ fiÙÈ Ë ‚·Ê‹ ÙˆÓ ÔÚÔÊÒÓ ı· ÁÈÓfiÙ·Ó

ÛÙ·‰È·Î¿ Ù· ™·‚‚·ÙÔ·Úȷη Ô˘ ‰ÂÓ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÔ‡ÓÙ·È Ì·ı‹Ì·Ù· Î·È ÛÙȘ ‰È·ÎÔ¤˜ ÙˆÓ ÃÚÈÛÙÔ˘Á¤ÓÓˆÓ. ∂Âȉ‹ fï˜ ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú‹ıËÎ·Ó ÁÈ· ÙÔ˘˜ “ÙfiÓÔ˘˜” ÛÎfiÓ˘ Ô˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÛÙȘ ·›ıÔ˘Û˜, Ë ‰È·‰Èηۛ· Ù˘ ‚·Ê‹˜ ı· ÂÈÛ¢Ù›. ◊‰Ë ÙÔ ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÙ·È fiÙÈ ı· ‚·ÊÔ‡Ó ÛÙÔ Û‡ÓÔÏfi ÙÔ˘˜ ÔÈ ÔÚÔʤ˜ ÙˆÓ ·ÈıÔ˘ÛÒÓ ÙÔ˘ 2Ô˘ ∂ÓÈ·›Ô˘ §˘Î›Ԣ ¡. πˆÓ›·˜ Î·È ı· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ó Î·È ÔÈ ˘fiÏÔÈ¤˜ ÂÚÁ·Û›Â˜.

√ ·ÓÙÈÓÔ̿گ˘ ÂÓË̤ڈÛ Â›Û˘ fiÙÈ ‰ÚÔÌÔÏÔÁÂ›Ù·È Ë ·Ô͋ψÛË ÂȯÚÈÛÌ¿ÙˆÓ Î·È Û ¿ÏϘ ÔÚÔʤ˜ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈ· Î·È ÎÔÈÓfi¯ÚËÛÙ˜ ·›ıÔ˘Û˜ ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ. ™ÙȘ Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó ÂÎÙfi˜ ·fi ÙÔ 15ÌÂϤ˜, ÔÈ Î·ıËÁËÙ¤˜ ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ, ηıÒ˜ Î·È ÂÎÚfiÛˆÔÈ ÙˆÓ ÁÔÓ¤ˆÓ. “∞ÔÊ·Û›Û·Ì ·Ó·ÛÙÔÏ‹ Ù˘ ηٿÏ˄˘ ÁÈ·Ù› Ï¿‚·Ì ÂÁÁ˘‹ÛÂȘ Î·È ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· Ù· Ì·ı‹Ì·Ù· ı· ·Ú¯›ÛÔ˘Ó Ù· Ì·ı‹Ì·Ù· ηÓÔÓÈο” , ÙÔÓ›ÛÙËΠ·fi ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜.

Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ‰Ôı› ̤ۈ √∂∫, ·ÏÏ¿ ÂӉ¯Ô̤ӈ˜ ÁÈ· ÂΛӘ fiÏˆÓ ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ” , Û˘ÌÏ‹ÚˆÛÂ. √ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ Ù˘ ¡¢, ÚfiÙÂÈÓ ӷ ¿„ÂÈ Ô √∂∫ Ó· ηٷÛ΢¿˙ÂÈ Î·ÙÔÈ˘ Î·È ·ÓÙ’ ·˘ÙÔ‡, Ó· ÂȉÔÙ› ÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÙÔ˘˜. ∂›Û˘, Ô Î. °È·ÎÔ˘Ì¿ÙÔ˜, ÚfiÙÂÈÓ ӷ ‰È·ÙÂı› ÛÙËÓ ∞∂∫, ÙÔ Á‹Â‰Ô 35,000 ı¤ÛÂˆÓ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ √Ï˘ÌÈ·Îfi ÈÚÈfi Î·È ÙÂÏ› ÂÓ ·¯ÚËÛÙ›·, ÂÓÒ Â› ˆ˜ Û ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÔ˘Ó “ÔÈ ·ÂÚÈÙ˙‹‰Â˜” Ó· ÂÎÌÂÙ·ÏÏ¢ÙÔ‡Ó ÙÔ ÔÏ˘ÌÈ·Îfi ·Î›ÓËÙÔ ÛÙÔ˘˜ £Ú·ÎÔ̷ΉfiÓ˜, Ô˘ ÚÔÔÚÈ˙fiÙ·Ó ÁÈ· ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ∂ÚÁ·Û›·˜ Î·È ‰fiıËΠÛÙË ªÔÓ‹ μ·ÙÔ‰›Ô˘, Ô ›‰ÈÔ˜ ı· ÚԂ› Û ηٿÏË„‹ ÙÔ˘, Ì·˙› Ì ÙÔ˘˜ ηÙÔ›ÎÔ˘˜ ÙÔ˘ ÔÏ˘ÌÈ·ÎÔ‡ ¯ˆÚÈÔ‡. “∞ÊÔ‡ ¯·Ú›Û·Ù Ì ÙȘ ÁÓˆÛÙ¤˜ ‰È·‰Èηۛ˜ ÙÔ ·Î›ÓËÙÔ, ÙÔ ÔÔ›Ô Î·Ù¤ÏËÍ Û ȉÈÒÙË, ¤Ú¯ÂÛÙ ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ó· Ì·˜ ›Ù ÁÈ· ÙÔÓ ·ÁÒÓ· Ô˘ οӷÙ ӷ ·ÍÈÔÔÈËı› ·fi ÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ” , ·¿ÓÙËÛÂ Ô Î. ∫ÂÁΤÚÔÁÏÔ˘. “ŸÌˆ˜, Ë Î˘‚¤ÚÓËÛ‹ Û·˜ Î·È Ë ·Ú¿Ù·Í‹ Û·˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ·Ó·ÁÓˆÚ›ÛÂÈ ÛοӉ·ÏÔ ÁÈ· ÙÔ μ·ÙÔ¤‰ÈÔ. ΔÒÚ·, ÙÔ ·Î›ÓËÙÔ ‰ÂÓ ·Ó‹ÎÂÈ ÛÙÔÓ √∂∫, Ô‡Ù ÛÙËÓ ∫ÙËÌ·ÙÈ΋ ∂Ù·ÈÚ›· ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘, ·ÏÏ¿ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙ· ¯¤ÚÈ· ÙÔ˘ ȉÈÒÙË. ΔÔ ¶∞™√∫ ı· ÔÏÔÎÏËÚÒÛÂÈ ÙËÓ ‰È·‰Èηۛ·, ı· Û·˜ ‰ˆ ÙÈ ı· „ËÊ›ÛÂÙ ÛÙËÓ ·Ú·ÔÌ‹, Î·È ı· Ù· ԇ̠ÌÂÙ¿. ¶ÚԂϤˆ ¿ÓÙˆ˜, ˆ˜ ı· ·Ô¯ˆÚ›ÛÂÙÂ Î·È ¿ÏÈ” .

¢ÈÂΉÈÎÔ‡ÓÙ·È 11 ÂηÙ. ·fi ÙÔ “Leader” ™Δ√ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ∞ÁÚÔÙÈ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ Î·È ΔÚÔÊ›ÌˆÓ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ˘ÔÁÚ·Ê› ·fi ÙÔÓ ˘Ô˘ÚÁfi Î. ∫. ™Î·Ó‰·Ï›‰Ë ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ‹‰Ë Ô Ê¿ÎÂÏÔ˜ Ù˘ ∂Ù·ÈÚ›·˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ ¶ËÏ›Ô˘ (∂∞¶) ÁÈ· ÙËÓ ¤ÓÙ·Í‹ Ù˘ ÛÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Leader. °È· ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜, ÙÔ ÔÔ›Ô ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛË ‰Ú¿ÛÂˆÓ ÛÙÔ ¶‹ÏÈÔ Î·È ÙȘ ÔÚÂÈÓ¤˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ ÙˆÓ ¢‹ÌˆÓ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ Î·È ºÂÚÒÓ, Ô ¡ÔÌfi˜ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÂÈ ÙÔ Û˘ÓÔÏÈÎfi ÔÛfi ÙˆÓ 11 ÂηÙÔÌÌ˘Ú›ˆÓ ¢ÚÒ. ™Â ÚÒÙË Ê¿ÛË ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ‰È·ÙÂı› ÛÙËÓ ∂∞¶ ÔÛfi Ù˘ Ù¿Í˘ ÙˆÓ 900.000 ¢ÚÒ, ·fi ÙÔ ı· Î·Ï˘ÊıÔ‡Ó Ë ÌÈÛıÔ‰ÔÛ›· ÙÔ˘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ Ù˘ ∂Ù·ÈÚ›·˜, ·ÏÏ¿ Î·È ‰‡Ô ÌÈÎÚ¿ ‰¿ÓÂÈ· Ô˘ ¤Ï·‚Â. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, ı· ˘¿ÚÍÂÈ Â·Ê‹ Ì ÙÔ˘˜ ¢‹ÌÔ˘˜ ÙˆÓ ÓËÛÈÒÓ ÙˆÓ μÔÚ›ˆÓ ™ÔÚ¿‰ˆÓ, Ì ÛÙfi¯Ô ÙËÓ ˘Ô‚ÔÏ‹ ÚfiÙ·Û˘ Ì ÂÙ·›ÚÔ ÙËÓ ∂∞¶ ÁÈ· ¤ÓÙ·Í‹ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ Leader ∞ÏÈ›·˜. ™ÙÔ ÌÂٷ͇, ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÙËΠÚÔ¯ı¤˜ ·fi ÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË Ù˘ ∂∞¶ Ë ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈ΋ ÂÓËÌÂÚfiÙËÙ· ·fi ÙÔ π∫∞. ™Â ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋ ÂÚ›ÙˆÛË Ë ÂÙ·ÈÚ›· ı· ‹Ù·Ó ˘Ô¯Úˆ̤ÓË Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ Û ‰È·Î·ÓÔÓÈÛÌfi.


M·ÁÓËÛ›· 12 μÚ¿‚¢ÛË Ì·ı‹ÙÚÈ·˜ ÙÔ˘ °˘ÌÓ·Û›Ô˘ ∂˘ÍÂÈÓÔ‡ÔÏ˘

™∞μμ∞Δ√ 27 ¡√∂ªμƒπ√À 2010

¶ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ÂÁηٷÛÙ·ı› Î·È Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ÛÙË μ’ μπ¶∂ μfiÏÔ˘

∂ÈÊ˘Ï¿ÍÂȘ ÁÈ· ÌÔÓ¿‰· ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ ·fi η‡ÛË ‚ÈÔÌ¿˙·˜

Ô‚·Ú¤˜ ÂÈÊ˘Ï¿ÍÂȘ ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ Ë ¡Ô̷گȷ΋ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË ª·ÁÓËÛ›·˜ ÁÈ· ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÌÔÓ¿‰·˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ËÏÂÎÙÚÈ΋˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ ·fi ÙËÓ Î·‡ÛË ·ÔÚÚÈÌÌ¿ÙˆÓ ÛÙË μ’ μπ¶∂ μfiÏÔ˘. ΔÔ ı¤Ì· Ù˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔ›ËÛ˘ Ù˘ ‚ÈÔÌ¿˙·˜ ˆ˜ η‡ÛÈÌÔ˘ ˘ÏÈÎÔ‡ Â›Ó·È È‰È·›ÙÂÚ· Û‡ÓıÂÙÔ Î·È ÛÔ‚·Úfi, ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙËÓ ÚԤϢÛË Ù˘ ÚÒÙ˘ ‡Ï˘. ∂ÊfiÛÔÓ ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È ·fi ·ÛÙÈο ·ÔÚÚ›ÌÌ·Ù·, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÂ›Ù·È ÛÔ‚·Úfi˜ ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌfi˜ ·Ó·ÊÔÚÈο Ì ÂӉ¯fiÌÂÓË Ú‡·ÓÛË Î·È ˘Ô‚¿ıÌÈÛË ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜, ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ ·ÔÙÚ¤ÂÈ ÙË ¡ÔÌ·Ú¯›· Ó· ÂÎÊÚ¿ÛÂÈ ıÂÙÈ΋ ÁÓÒÌË ÁÈ· ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· Ù˘. μƒ∞μ∂ÀΔ∏∫∂ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· ÙËÓ

¶·Ú·Û΢‹ 19 ÙÚ¯. ÛÙÔ ÎÙ›ÚÈÔ Ù˘ ∞ÓÙÈÚÔÛˆ›·˜ ÙÔ˘ ∂˘Úˆ·˚ÎÔ‡ ∫ÔÈÓÔ‚Ô˘Ï›Ô˘ Ë Ì·ı‹ÙÚÈ· Ù˘ °’ Ù¿Í˘ ÙÔ˘ °˘ÌÓ·Û›Ô˘ ∂˘ÍÂÈÓÔ‡ÔÏ˘, ƒ·¯Ì·Ó›‰Ë ŒÏÂÓ·, ·fi ÙËÓ Î. ª·ÚȤÙÙ· °È·ÓÓ¿ÎÔ˘, ÁÈ· ÙË ‰È¿ÎÚÈÛ‹ Ù˘ ÛÙÔÓ 29Ô ¶·ÓÂÏÏ·‰ÈÎfi (56Ô ¶·ÓÂ˘Úˆ·˚Îfi) ¢È·ÁˆÓÈÛÌfi Ù˘ “∂˘Úˆ·˚΋˜ ∏̤ڷ˜ ™¯ÔÏ›ˆÓ” ∂·S, ÛÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›· °˘ÌÓ·Û›Ô˘ ∫·ÏÏÈÙ¯ÓÈΤ˜ ¢ËÌÈÔ˘ÚÁ›Â˜, Ô˘ ¤ÁÈÓ ÙË Û¯ÔÏÈ΋ ¯ÚÔÓÈ¿ 20092010. ΔÔ ı¤Ì· Ù˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·˜ ‹Ù·Ó “∏ ηٷÔϤÌËÛË Ù˘ ÊÙÒ¯ÂÈ·˜ ÛÙÔÓ ·Ó·Ù˘Á̤ÓÔ ÎfiÛÌÔ”.

∞ӷ·ÎψÛË Û ‰ÂηÙÚ›· Û¯ÔÏ›· ¢∂∫∞Δƒπ∞ Û¯ÔÏ›· Ù˘ ¶ÚˆÙÔ-

‚¿ıÌÈ·˜ Î·È ¢Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈ·˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘ Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÛÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ·Ó·Î‡ÎψÛ˘ ·ÏÈÒÓ ËÏÂÎÙÚÈÎÒÓ Û˘Û΢ÒÓ Ô˘ Û˘Ó‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÔ˘Ó ÔÈ ‰È¢ı‡ÓÛÂȘ ¶ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ·˜ Î·È ¢Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈ·˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘. ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ı· ‰È·ÚΤÛÂÈ ·fi ÙȘ 29 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ ̤¯ÚÈ Î·È ÙȘ 3 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ Î·È Û ·˘Ùfi Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó Ù· Û¯ÔÏ›·: 10Ô, 12Ô, 14Ô, 18Ô, 29Ô ‰ËÌÔÙÈο Û¯ÔÏ›· μfiÏÔ˘, 1Ô, 2Ô, 3Ô, 9Ô ‰ËÌÔÙÈο Û¯ÔÏ›· ¡¤·˜ πˆÓ›·˜, 1Ô, 7Ô, 8Ô °˘ÌÓ¿ÛÈ· μfiÏÔ˘, ηıÒ˜ Î·È ÙÔ 1Ô ∂¶∞§ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜. ∏ ·Ó·Î‡ÎψÛË ı· Á›ÓÂÙ·È ÛÙÔ 1Ô °˘ÌÓ¿ÛÈÔ μfiÏÔ˘ (∫‡ÚÔ˘ 48). ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ·ÚÔ˘Û›·ÛË ÔÙÈÎÔ·ÎÔ˘ÛÙÈÎÔ‡ ˘ÏÈÎÔ‡ ·fi ÂȉÈο ÂÎ·È‰Â˘fiÌÂÓÔ˘˜ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ Ù˘ ÔÈÎÔÏÔÁÈ΋˜ ÂÙ·ÈÚ›·˜ ·Ó·Î‡ÎψÛ˘. ∫·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ·ÚÔ˘Û›·Û˘ ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ı· Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÂÓÂÚÁ¿ ··ÓÙÒÓÙ·˜ Û ÂÚˆÙ‹ÛÂȘ, ÂÎÊÚ¿˙ÔÓÙ·˜ ·Ôڛ˜ Î·È Î·Ù·ı¤ÙÔÓÙ·˜ ÁÓÒ̘. √È ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂȘ ÛÙÔ˘˜ ¢‹ÌÔ˘˜ μfiÏÔ˘ Î·È ¡¤·˜ πˆÓ›·˜ ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›ÛÙËÎ·Ó ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔ˘˜ ˘¢ı‡ÓÔ˘˜ ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈ΋˜ ÂÎ·›‰Â˘Û˘ ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ·˜ Î·È ‰Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈ·˜ ÂÎ·›‰Â˘Û˘ Î. ∫·Ú·ÁÈ¿ÓÓË Î·È ÙËÓ Î. °È·ÎԇϷ. ™ÙÔ ÚÔ·‡ÏÈÔ ÙÔ˘ 1Ô˘ °˘ÌÓ·Û›Ô˘ μfiÏÔ˘ ı· ÙÔÔıÂÙËı› ÎÔÓÙ¤ÈÓÂÚ Ù˘ “∞¡∞∫À∫§ø™∏ ∞.∂.” ÒÛÙ ӷ Á›ÓÂÙ·È Î·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ‚‰ÔÌ¿‰·˜ Â› ÙfiÔ˘ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ËÏÂÎÙÚÈÎÒÓ Î·È ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÒÓ Û˘Û΢ÒÓ ·fi ÙȘ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓ˜ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȘ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ, ·ÏÏ¿ Î·È ·fi fiÏ· Ù· Û¯ÔÏ›· ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ Î·È Ù˘ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜. ∏ ‰ÔÌ‹ Ù˘ ·ÚÔ˘Û›·Û˘ Â›Ó·È ‰È·ÌÔÚʈ̤ÓË Û ÙÚÂȘ ‚·ÛÈΤ˜ ÂÓfiÙËÙ˜: ™˘ÓÂȉËÙÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ÚÔ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜ Ù˘ ÌË ‰È·¯Â›ÚÈÛ˘ ÙˆÓ Û˘Û΢ÒÓ. ∞Ó·˙‹ÙËÛË ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈÎÒÓ Ï‡ÛˆÓ, ·fiÎÙËÛË ÁÓÒÛÂˆÓ Î·È Â˘·ÈÛıËÙÔÔ›ËÛË, ‰È·ÌfiÚʈÛË ÛÙ¿Û˘ ˙ˆ‹˜, ÂÓÂÚÁÔÔ›ËÛË Ì·ıËÙÒÓ, ÚÔÛˆÈ΋ ˘¢ı˘ÓfiÙËÙ·. ™˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Ì ۈÛÙfi ÙÚfiÔ. ∞Ó¿Ù˘ÍË ‰ÂÍÈÔًوÓ, Ú·ÎÙÈΤ˜ Ô‰ËÁ›Â˜. √È ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÈÎÔÈÓˆÓÔ‡Ó ÙËÏÂʈÓÈο Ì ٷ ÁÚ·Ê›· Ù˘ ÔÈÎÔÏÔÁÈ΋˜ ÂÙ·ÈÚ›·˜ ·Ó·Î‡ÎψÛ˘ ÛÙÔ 210 8224481.

ƒÂÔÚÙ¿˙: ∫∞Δ∂ƒπ¡∞ Δ∞™™√¶√À§√À

∏ ·ÓÙÈÓÔ̿گ˘ Î. ¡·Ù¿ÛÛ· √ÈÎÔÓfiÌÔ˘ ‰‹ÏˆÛ ¯ı˜, fiÙÈ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ‰È·‚È‚·ÛÙ›, ÛÙË ¡∞ª, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÁÓˆÌÔ‰ÔÙ‹ÛÂÈ Û¯ÂÙÈο ÙÔ ¡Ô̷گȷÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ, ªÂϤÙË ¶ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈÎÒÓ ∂ÈÙÒÛÂˆÓ ÁÈ· ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·, ÛÙË μ’ μπ¶∂ μfiÏÔ˘, ÌÔÓ¿‰·˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ËÏÂÎÙÚÈ΋˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ ·fi ÙËÓ Î·‡ÛË ·ÔÚÚÈÌÌ¿ÙˆÓ, Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÚfiÛÊ·Ù· ‰ËÌÔÛȇ̷ٷ. Ÿˆ˜ ¤ÁÈÓ ÁÓˆÛÙfi ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›˙ÂÙ·È Ë ÂÁηٿÛÙ·ÛË, ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Î·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÛÙË μ’ μπ¶∂ μfiÏÔ˘, ÌÔÓ¿‰·˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ËÏÂÎÙÚÈ΋˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ ·fi ÙËÓ Î·‡ÛË ·ÔÚÚÈÌÌ¿ÙˆÓ ÈÛ¯‡Ô˜ 100MW ·fi ÙËÓ ÂÙ·ÈÚ›· EN.GA.L. ∞.∂. ™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ Î. ¡·Ù¿ÛÛ· √ÈÎÔÓfiÌÔ˘, ÌÔÓ¿‰Â˜ Ù¤ÙÔÈ·˜ ÈÛ¯‡Ô˜ ·Ó‹ÎÔ˘Ó ÛÙȘ ‚ÈÔÌ˯·ÓÈΤ˜ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ, Â›Ó·È ¤ÚÁ· ∞1 ηÙËÁÔÚ›·˜, ÁÈ· Ù· ÔÔ›· Ë ·fiÊ·ÛË ŒÁÎÚÈÛ˘ ¶ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈÎÒÓ ŸÚˆÓ ÂΉ›‰ÂÙ·È ·fi ÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜. ¢ÂÓ ··ÈÙÂ›Ù·È ÚÔÌÂϤÙË ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈÎÒÓ fiÚˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ¶ÚÔηٷÚÎÙÈ΋ ¶ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈ΋ ∂ÎÙ›ÌËÛË Î·È ·ÍÈÔÏfiÁËÛË, ÂÊfiÛÔÓ ÙÔ ¤ÚÁÔ ÂÁηı›ÛÙ·Ù·È Û μπ¶∂. ∏ ÌÂϤÙË ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈÎÒÓ ÂÈÙÒÛÂˆÓ ‰È·‚È‚¿˙ÂÙ·È ÛÙËÓ ·ÚÌfi‰È· ÀËÚÂÛ›· Ù˘ ¡ÔÌ·Ú¯›·˜, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÁÓˆÌÔ‰ÔÙ‹ÛÂÈ Û¯ÂÙÈο, ÂÓÙfi˜ Ù˘ ÚÔ‚ÏÂfiÌÂÓ˘ ÚÔıÂÛÌ›·˜, ÙÔ

¡Ô̷گȷÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ, Î·È Ë ÁÓˆÌÔ‰fiÙËÛË ·ÔÛÙ¤ÏÏÂÙ·È ÛÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜, ÙÔ ÔÔ›Ô ÂΉ›‰ÂÈ ÙËÓ ·fiÊ·ÛË ¤ÁÎÚÈÛ˘ ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈÎÒÓ fiÚˆÓ. Ÿˆ˜ ÙfiÓÈÛÂ Ë ·ÓÙÈÓÔ̿گ˘, ÛÙËÓ ÚÔÎÂÈ̤ÓË ÂÚ›ÙˆÛË, ı· Ú¤ÂÈ Ó· ‰È·‚È‚·ÛÙ› Ë Û¯ÂÙÈ΋ ÌÂϤÙË ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈÎÒÓ ÂÈÙÒÛÂˆÓ ·fi ÙÔ ΔÌ‹Ì· μÈÔÌ˯·ÓÈÒÓ Ù˘ ÀËÚÂÛ›·˜ ∂ϤÁ¯Ô˘ ∞ÙÌÔÛÊ·ÈÚÈ΋˜ ƒ‡·ÓÛ˘ Î·È £ÔÚ‡‚Ô˘ ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ ÛÙÔ ΔÌ‹Ì· Ù˘ ‰È‡ı˘ÓÛ˘ ∞Ó¿Ù˘Í˘ Ù˘ ¡∞ª. ∏ Î. √ÈÎÔÓfiÌÔ˘ ÂÓËÌÂÚÒıËΠ·fi ÙËÓ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· Ù˘ ƒ˘ıÌÈÛÙÈ΋˜ ∞Ú¯‹˜ ∂Ó¤ÚÁÂÈ·˜ ÁÈ· ÙËÓ Â¤Ó‰˘ÛË Î·È Ù˘ ÁÓˆÛÙÔÔÈ‹ıËΠˆ˜ ¤¯ÂÈ ‰Ôı› Û¯ÂÙÈ΋ ¿‰ÂÈ·.

™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ Â›ÛËÌË ·Ó¿ÚÙËÛË ˘¿Ú¯ÂÈ Ë ˘Ô‚ÏËı›۷ ÚÔ˜ ÙË ƒ∞∂ ·›ÙËÛË °04301/10-2-2010, 2) Ë ·Ú. 1317/13-9-2010 ·fiÊ·ÛË Ù˘ ƒ∞∂ ÁÈ· ¯ÔÚ‹ÁËÛË ¿‰ÂÈ·˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ËÏÂÎÙÚÈ΋˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ ·fi ÛÙ·ıÌfi ‚ÈÔÌ¿˙·˜ ÈÛ¯‡Ô˜ 100 MW ÛÙË ı¤ÛË √.Δ. 9 Î·È 10 Ù˘ μ’ μπ¶∂ μfiÏÔ˘ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ºÂÚÒÓ ¡ÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÛÙËÓ ÂÙ·ÈÚ›· “°ÂÒÚÁÈÔ˜ ∞ÏÂÍ¿Î˘ ∂ÓÂÚÁÂȷ΋ ∞ÓÒÓ˘ÌË ∂Ù·ÈÚ›· Ì ‰È·ÎÚÈÙÈÎfi Ù›ÙÏÔ EN.GA.L. ∞.∂.” . ™ÙËÓ ÂÓ ÏfiÁˆ ¿‰ÂÈ· ·Ó·ÁÚ¿ÊÂÙ·È: “∏ ·ÚÔ‡Û· ¿‰ÂÈ· ¯ÔÚËÁÂ›Ù·È ÁÈ· ÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹ ËÏÂÎÙÚÈ΋˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ ·fi ÛÙ·ıÌfi ‚ÈÔÌ¿˙·˜, ÂÁηÙÂÛÙË̤Ó˘ ÈÛ¯‡Ô˜ 100 MW Î·È Ì¤ÁÈÛÙ˘ ÈÛ¯‡Ô˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ 100MW. ∏ ÚÒÙË ‡ÏË Ô˘ ı· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È ÛÙÔ ÛÙ·ıÌfi ›-

Ó·È, ÌÂÙ¿ Î·È ·fi ÙË Ì˯·ÓÈ΋ ‰È·ÏÔÁ‹ Ô˘ ı· Á›ÓÂÙ·È, ηٿ ۯ‰fiÓ 100% ‚ÈÔ·ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ ÎÏ¿ÛÌ· ·ÛÙÈÎÒÓ ·Ô‚Ï‹ÙˆÓ Ô˘ ÏËÚÔ‡Ó ÙȘ ÚԉȷÁڷʤ˜ Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ÓÔÌÔıÂÛ›·˜, fiˆ˜ ÂοÛÙÔÙ ·˘Ù¤˜ ÈÛ¯‡Ô˘Ó” . ∞fi ÙËÓ ·Ó·˙‹ÙËÛË ÚԤ΢„Â, Â›Û˘, fiÙÈ, Ì ·ÊÔÚÌ‹ ¤ÍÈ ·ÈÙ‹ÛÂȘ ÚÔ˜ ÙË ƒ∞∂ ÁÈ· ¯ÔÚ‹ÁËÛË ¿‰ÂÈ·˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ËÏÂÎÙÚÈ΋˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ ·fi ‚ÈÔÌ¿˙·, Î·È Ì ‰Â‰Ô̤ÓÔ fiÙÈ “Ë ‚ÈÔÌ¿˙· Ô˘ ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È ·fi Ù· ·ÛÙÈο ·ÔÚÚ›ÌÌ·Ù· - ·fi ÙË Ê‡ÛË Ù˘ - Â›Ó·È Û˘ÌÌÂÌÂÈÁ̤ÓË Ì ¿ÏÏ· ˘ÏÈο, ÂÎ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ Ô ‰È·¯ˆÚÈÛÌfi˜ Ù˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÂÊÈÎÙfi˜” . “ª¤¯ÚÈ ÛÙÈÁÌ‹˜, Ù· ÛÙÔȯ›· Ô˘ Â›Ó·È ÁÓˆÛÙ¿ ÛÙȘ ·ÚÌfi‰È˜ ÀËÚÂۛ˜ Ù˘ ¡∞ª, Î·È Ì¿ÏÈÛÙ·, fi¯È ÂÈۋ̈˜, ·ÏÏ¿ ·fi ‰È΋ Ì·˜ ‰ÈÂÚ‡ÓËÛË, Â›Ó·È fiÛ· ·Ó·Ê¤ÚÔ˘ÌÂ, Û¯ÂÙÈο Ì ٷ ÔÔ›· ı· ‹Ù·Ó ÚfiˆÚÔ Î·È ÂÈfiÏ·ÈÔ Ó· ÚԂԇ̠۠ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ÎÚ›ÛÂȘ Î·È ‰È·ÈÛÙÒÛÂȘ. ¶·Ú·ÎÔÏÔ˘ıԇ̠ÛÙÂÓ¿ ÙÔ ı¤Ì·, ·fi ÙËÓ ·Ú¯‹ Ù˘ ‰ËÌÔÛÈÔÔ›ËÛ‹˜ ÙÔ˘, Î·È ÁÈ· ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ÂͤÏÈÍË, ÙÔ ÂfiÌÂÓÔ ‰È¿ÛÙËÌ· ̤¯ÚÈ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ ¯ÚÔÓÈ¿˜, ı· ÂÓËÌÂÚÒÓÔ˘Ì ¿ÌÂÛ·, ˘‡ı˘Ó· Î·È ÙÂÎÌËÚȈ̤ӷ ÙËÓ ÙÔÈ΋ ÎÔÈÓˆÓ›·. øÛÙfiÛÔ, ÂÓfi„ÂÈ Ù˘ Ï‹Í˘ ÙÔ˘ ıÂÛÌÔ‡ Ù˘ ¡Ô̷گȷ΋˜ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘, ÙÔ ı¤Ì· ·˘Ùfi, ÂÊfiÛÔÓ ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ, ÚÔÊ·ÓÒ˜, ı· ··Û¯ÔÏ‹ÛÂÈ ÙÔ Ó¤Ô ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ” , ‰‹ÏˆÛÂ Ë Î. √ÈÎÔÓfiÌÔ˘.

∞Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ¯ı˜ ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙Ô̤ÓÔ˘˜ Ë ‰ÈÔ›ÎËÛË Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜

¢‡Ô Ӥ˜ ·ÔχÛÂȘ ÛÙË μπ√™ø§ ™Δ∏¡ ·fiÏ˘ÛË ‰‡Ô ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ·fi ÙÔ ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ÚÔ¯ÒÚËÛ ¯ı˜ ÙÔ Úˆ› Ë ‰ÈÔ›ÎËÛË Ù˘ μπ√™ø§, ÂÈηÏÔ‡ÌÂÓË ÔÈÎÔÓÔÌÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·. ∏ ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ ۈ̷Ù›Ԣ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ οÓÂÈ ÏfiÁÔ ÁÈ· “·‰ÈηÈÔÏfiÁËÙ˜ ·ÔχÛÂȘ” Î·È ı· ˙ËÙ‹ÛÂÈ ÙÚÈÌÂÚ‹ Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÛÙËÓ ∂ÈıÂÒÚËÛË ∂ÚÁ·Û›·˜, ÂÓÒ ÁÈ· ÌÂı·‡ÚÈÔ ¢Â˘Ù¤Ú· ΋ڢÍ ‰›ˆÚË ÛÙ¿ÛË ÂÚÁ·Û›·˜. ÀÂÓı˘Ì›˙ÂÙ·È fiÙÈ ÛÙȘ 15 ÙÔ˘ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ˘ √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ Ë μπ√™ø§ ÚÔ¯ÒÚËÛ ÛÙËÓ ÚÔÂȉÔÔÈËÙÈ΋ ·fiÏ˘ÛË ÙÚÈÒÓ ÂÚÁ·˙Ô̤ӈÓ, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ı· Ï¿‚Ô˘Ó ÛÙȘ 15 ÙÔ˘ ÂÚ¯fiÌÂÓÔ˘ ∞ÚÈÏ›Ô˘ ÙÔ 50% Ù˘ ·Ô˙ËÌ›ˆÛ˘. ¶Ï¤ÔÓ, ÛÙÔ ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ··Û¯ÔÏÔ‡ÓÙ·È 13 ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ, Ì ÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ ۈ̷Ù›Ԣ Ó· ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ fiÙÈ Ì ·fiÊ·ÛË Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ “Á›ÓÂÙ·È ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·˜ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·” . Ãı˜ ÙÔ Úˆ› Ë ‰È‡ı˘ÓÛË ÙÔ˘ ÂÚÁÔÛÙ·Û›Ô˘ Ù˘ μπ√™ø§ ÛÙÔ μfiÏÔ Î¿ÏÂÛ ÙÔ˘˜ ‰‡Ô ÂÚÁ·ÙÔÙ¯ӛÙ˜ Î·È ÙÔ˘˜ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ÙËÓ ·fiÏ˘Û‹ ÙÔ˘˜. ÕÌÂÛË ˘‹ÚÍÂ Ë ·ÓÙ›‰Ú·ÛË Ù˘ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ÙÔ˘ ۈ̷Ù›Ԣ, Ë ÔÔ›· ÂÓË̤ڈÛ ·Ú¯Èο ÙËÓ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë ÙÔ˘ ∂ÚÁ·ÙÈÎÔ‡ ∫¤ÓÙÚÔ˘ μfiÏÔ˘ Î·È ˙‹ÙËÛ ·fi ÙËÓ ÂÙ·ÈÚ›· ÙËÓ ·Ó¿ÎÏËÛË ÙˆÓ ·Ôχ-

ÛˆÓ, ¯ˆÚ›˜, ˆÛÙfiÛÔ, ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ÛˆÌ·ÙÂ›Ô ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÛÙË μπ√™ø§, ı¤ÛË Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ Â›Ó·È fiÙÈ ÔÈ ‰‡Ô ·ÔχÛÂȘ ¤ÁÈÓ·Ó ÏfiÁˆ ÙˆÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ. ΔÔ ÛˆÌ·ÙÂ›Ô ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ ı· ˙ËÙ‹ÛÂÈ ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛË ÙÚÈÌÂÚÔ‡˜ Û˘Ó¿ÓÙËÛ˘ ÛÙËÓ ∂ÈıÂÒÚËÛË ∂ÚÁ·Û›·˜ Î·È Û ¤Ó‰ÂÈÍË ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›·˜ ΋ڢÍ ‰›ˆÚË ÛÙ¿ÛË ÂÚÁ·Û›·˜ ÁÈ· ÌÂı·‡ÚÈÔ ¢Â˘Ù¤Ú·. ™ÙÔ ÌÂٷ͇, ÙÔ ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ϤÔÓ Ì 13 ÂÚÁ·˙Ô̤ÓÔ˘˜, ·fi ÙÔ˘˜ 60 Ô˘ ··Û¯ÔÏÔ‡ÓÙ·Ó ÛÙË ÌÔÓ¿‰· ̤¯ÚÈ Î·È ÙÔ ª¿ÚÙÈÔ ÙÔ˘ 2009. ™‡Ìʈӷ Ì ÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ ۈ̷Ù›Ԣ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÛÙË μπ√™ø§, “ÛÙfi¯Ô˜ Ù˘ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ Â›Ó·È Ó· ÎÏ›ÛÂÈ ÙÔ ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘” , ÂÓÒ ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÙ·È fiÙÈ “Á›ÓÂÙ·È ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·˜ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·” . “∏ ‰ÈÔ›ÎËÛË Ù˘ μπ√™ø§” ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ۈ̷Ù›Ԣ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ Î. Δ. ™ÙÂÚÁ›Ô˘ “ÍÂΛÓËÛ ÙȘ ·ÔχÛÂȘ ÙÔ ª¿ÚÙÈÔ ÙÔ˘ 2009, Ì ÛÙfi¯Ô Ó· ÎÏ›ÛÂÈ ÙÔ ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘. ™ÙȘ 15 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ ÚÔ¯ÒÚËÛ ÛÙËÓ ÚÔÂȉÔÔÈËÙÈ΋ ·fiÏ˘ÛË ÙÚÈÒÓ ÂÚÁ·˙Ô̤ӈÓ, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÛÙȘ 15 ∞ÚÈÏ›Ô˘ ı· Ï¿‚Ô˘Ó ÙÔ 50% Ù˘ ·Ô˙ËÌ›ˆÛ‹˜ ÙÔ˘˜. Ãı˜ ÙÔ Úˆ› ·ÔχıËηÓ

¶¤ı·ÓÂ Ë ƒ›Ù· ΔÛ·ÎÓ‹ ∂ºÀ°∂ ¯ı˜ ·fi ÙË ˙ˆ‹ Û ËÏÈΛ·

52 ÂÙÒÓ Ë ƒ›Ù· ∫¿ÓÙ·-ΔÛ·ÎÓ‹, Û‡˙˘ÁÔ˜ ÙÔ˘ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˘ ¡›ÎÔ˘ ΔÛ·ÎÓ‹. ∏ ƒ›Ù· ‹Ù·Ó ËıÔÔÈfi˜ Î·È ÁÈ· ÔÏÏ¿ ¯ÚfiÓÈ· (ÂÚ›Ô˘ 20) ÂÚÁ¿ÛÙËΠÛÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ ¡ÂfiÙËÙ·˜ ÙˆÓ ∞Á›ˆÓ ∞Ó·ÚÁ‡ÚˆÓ. ◊Ù·Ó È‰È·›ÙÂÚ· ·Á·ËÙ‹, ¿ÓıÚˆÔ˜ Ì ¢·ÈÛıËۛ˜ Î·È Ù˘ ÚÔÛÊÔÚ¿˜. Δ· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ· ‚Ú¤ıËΠ·ÓÙÈ̤وË Ì ÛÔ‚·Ú¿ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ˘Á›·˜, Ô˘ ·Ú¿ ÙËÓ ·ÏÈηڛÛÈ· ÛÙ¿ÛË Ù˘ Î·È ÙË Û˘Ì·Ú¿ÛÙ·ÛË ÙˆÓ ‰ÈÎÒÓ Ù˘ ·ÓıÚÒˆÓ ‰ÂÓ Î·Ù¿ÊÂÚ ӷ ÍÂÂÚ¿ÛÂÈ. ΔÔ ÛÙÂÚÓfi ·ÓÙ›Ô ÁÈ· ÙËÓ ƒ›Ù· ΔÛ·ÎÓ‹ Â›Ó·È Û‹ÌÂÚ· ÛÙȘ 11 Úˆ› ·fi ÙÔÓ ÈÂÚfi Ó·fi ÛÙÔ ÎÔÈÌËÙ‹ÚÈÔ “∫Ô‡ÎÔ˜”.

∞ÂÚÁÔ‡Ó ÙËÓ ΔÚ›ÙË ÔÈ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔÈ Δ√ ¢.™. Ù˘ ŒÓˆÛ˘ ™˘ÓÙ·ÎÙÒÓ

£ÂÛÛ·Ï›·˜, ™Ù. ∂ÏÏ¿‰·˜ Î·È ∂‡‚ÔÈ·˜ ηÏ› ÙÔ˘˜ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˘˜ Ó· Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÛÙËÓ 24ˆÚË ·ÂÚÁ›· Ô˘ ΋ڢÍÂ Ë ¶√∂™À ·fi ÎÔÈÓÔ‡ Ì ٷ ¿ÏÏ· ۈ̷Ù›· ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ˘ ÙÔ˘ Δ‡Ô˘ Ô˘ ηχÙÔ˘Ó ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÛÙËÓ ÂÓË̤ڈÛË. ™¯ÂÙÈ΋ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ·Ó·Ê¤ÚÂÈ fiÙÈ “Ë ·ÂÚÁȷ΋ ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛË ı· ·Ú¯›ÛÂÈ ÛÙȘ 6 .Ì. Ù˘ ΔÚ›Ù˘ 30 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ Î·È ı· Ï‹ÍÂÈ ÛÙȘ 6 .Ì. Ù˘ ΔÂÙ¿ÚÙ˘ 1 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘. √È ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔÈ ·ÓÙȉÚԇ̠‰˘Ó·ÌÈο ÛÙËÓ ÂȯÂÈÚÔ‡ÌÂÓË ·ÔÚÚ‡ıÌÈÛË ÙˆÓ ÂÚÁ·ÛÈ·ÎÒÓ Û¯¤ÛˆÓ, ÛÙȘ ·ÔχÛÂȘ, ÛÙË ÌË ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙˆÓ ™™∂, ÛÙË ÌÂÙ·ÙÚÔ‹ Û˘Ì‚¿ÛÂˆÓ ÂÚÁ·Û›·˜ ·fi Ï‹ÚÔ˘˜ Û ÌÂÚÈ΋˜, ÛÙËÓ Î·Ù·Ê˘Á‹ Û ‰È·ıÂÛÈÌfiÙËÙ˜ ÚÔÛˆÈÎÔ‡, ÛÙÔÓ Â΂ȷÛÌfi Û˘Ó·‰¤ÏʈÓ, ˘fi ÙËÓ ·ÂÈÏ‹ Ù˘ ·fiÏ˘Û˘, Ó· ‰Â¯ıÔ‡Ó ÌÈÎÚfiÙÂÚ˜ ·ÌÔÈ‚¤˜ ·fi ÙȘ ÚÔ‚ÏÂfiÌÂÓ˜ ÛÙȘ ™™∂ Î·È ÛÙȘ ηı˘ÛÙÂÚ‹ÛÂȘ ηٷ‚ÔÏ‹˜ ÙˆÓ ‰Â‰Ô˘ÏÂ˘Ì¤ÓˆÓ. Δ¤ÙÔÈ· Ê·ÈÓfiÌÂÓ· ¤¯Ô˘Ó ÂΉËψı› Î·È Û ªª∂ Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜, Ù˘ ™Ù. ∂ÏÏ¿‰·˜ Î·È Ù˘ ∂‡‚ÔÈ·˜. √È ÂÓ¤ÚÁÂȘ ·˘Ù¤˜ Â›Ó·È Û·Ê¤˜ ˆ˜, ¤Ú·Ó ÙÔ˘ fiÙÈ Ï‹ÙÙÔ˘Ó ÙÔ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ·ÊÈÎfi ÎÏ¿‰Ô, ÛÙÚ¤ÊÔÓÙ·È Î·Ù¿ Ù˘ ›‰È·˜ Ù˘ ÔÈfiÙËÙ·˜ Ù˘ ÂÓË̤ڈÛ˘, ˘Ô‚·ıÌ›˙ÔÓÙ¿˜ ÙËÓ. ŒÓ·ÓÙÈ fiÏˆÓ ·˘ÙÒÓ Ô ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ·ÊÈÎfi˜ ÎfiÛÌÔ˜ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ÛȈ¿. ∞ÓÙÈı¤Ùˆ˜ ›̷ÛÙ ·ÔÊ·ÛÈṲ̂ÓÔÈ Ó· ‰ÈÂΉÈ΋ÛÔ˘Ì ÙÔ ‰Èη›ˆÌ· ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ ÛÙËÓ ÂÓË̤ڈÛË Ó· ÌËÓ ˘Ê›ÛÙ·Ù·È ÂÎÙÒÛÂȘ. ∂›Û˘ ‰ÈÂΉÈÎԇ̠ÙË ‰È·ÛÊ¿ÏÈÛË ÙˆÓ ı¤ÛÂˆÓ ÂÚÁ·Û›·˜, ÙËÓ ˘ÔÁÚ·Ê‹ ™™∂ ÎÈ fi¯È ÙË ÌÂÙ·ÙÚÔ‹ ÙÔ˘˜ Û ÂȯÂÈÚËÛȷΤ˜ Î·È ÙËÓ ·ÍÈÔÚÂ‹ ¿ÛÎËÛË ÙÔ˘ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ·ÊÈÎÔ‡ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹Ì·ÙÔ˜”.

∞ÁˆÓ›· ÁÈ· 20 ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ ÛÙËÓ π√¡ ™Δ√ ‰ÚfiÌÔ ÎÈÓ‰˘ÓÂ‡Ô˘Ó Ó· ‚ÚÂ-

‰‡Ô ·ÎfiÌË Û˘Ó¿‰ÂÏÊÔÈ ÂÚÁ·ÙÔÙ¯ӛÙ˜. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ·‰ÈηÈÔÏfiÁËÙ˜ ·ÔχÛÂȘ. √ ‰È¢ı‡ÓˆÓ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ Ù˘ μπ√™ø§ ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ fiÙÈ Ë ÂÙ·ÈÚ›· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ ÔÈÎÔÓÔÌÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·. ∞Ó Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· Â›Ó·È ¤ÙÛÈ, ÙfiÙ ÁÈ·Ù› Ë ¶ÔÏÈÙ›· ÂÓ¤ÎÚÈÓ ÙËÓ ·›ÙËÛË ÙÔ˘ ÔÌ›ÏÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ÂÁηٿÛÙ·ÛË ÛÙ· ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈ¿ ÙÔ˘ ʈÙÔ‚ÔÏÙ·˚ÎÒÓ Û˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ; ∞ÔÌ›ӷÌ ϤÔÓ ÛÙÔ ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ 13 ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ Î·È ‰ÂÓ ÌÔÚԇ̠ӷ ÂÚÁ·ÛÙÔ‡ÌÂ, ‰ÈfiÙÈ Ôχ ·Ï¿ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ì ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ ÂÚÁ·Û›·˜. ∏ ÂÙ·ÈÚ›· οÓÂÈ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·˜ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· Î·È ÂÌ›˜ ÛÙÔ μfiÏÔ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ì ‰Ô˘ÏÂÈ¿. £¤ÛË ÙÔ˘ ۈ̷Ù›Ԣ Â›Ó·È fiÙÈ ÔÈ ·ÔχÛÂȘ ‰ÂÓ Â›-

Ó·È ı¤Ì· ÌfiÓÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÎÚ›Û˘” ηٷϋÁÂÈ Ô Î. ™ÙÂÚÁ›Ô˘.

∏ ∞¢∂¢À ΔË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘ ÛÙËÓ ·ÓÂÏÏ·‰È΋ ·ÂÚÁȷ΋ ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛË Ù˘ 15˘ ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ ·ÔÊ¿ÛÈÛ ÔÌfiʈӷ ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÚÔ¯ıÂÛÈÓÔ‚Ú·‰ÈÓ‹˜ Û˘Ó‰ڛ·Û˘ ÙÔ˘ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ ÙÔ˘ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ÙÔ ¡Ô̷گȷÎfi ΔÌ‹Ì· ª·ÁÓËÛ›·˜ Ù˘ ∞¢∂¢À. ™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ·fiÊ·ÛË, ηÏÔ‡ÓÙ·È ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ Ó· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯Ô˘Ó Ì·˙Èο ÛÙË Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË Ô˘ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÙËÓ Ë̤ڷ Ù˘ ·ÂÚÁ›·˜ ÛÙȘ 10.30 ÙÔ Úˆ› ÛÙÔ ∂ÚÁ·ÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ μfiÏÔ˘. μ·ÁÁ¤Ï˘ ∫·Ú·Ì¿Ó˘

ıÔ‡Ó ÔÈ 20 ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ··Û¯ÔÏÔ‡ÓÙ·È ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ‰È·ÓÔÌ‹˜ Ù˘ ÁÓˆÛÙ‹˜ ÛÔÎÔÏ·ÙÔ‚ÈÔÌ˯·Ó›·˜ π√¡ ÛÙÔ μfiÏÔ. ™‡Ìʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜, ÔÈ 20 ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ÂÓËÌÂÚÒıËÎ·Ó ÚÔ¯ı¤˜ ·fi ÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ fiÙÈ ÛÙȘ ÚÔı¤ÛÂȘ Ù˘ Â›Ó·È Ó· ÌÂٷʤÚÂÈ Ì¤¯ÚÈ Î·È ÙȘ 31 ÙÔ˘ ÂÚ¯fiÌÂÓÔ˘ ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ ÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ‰È·ÓÔÌ‹˜ Ù˘ ·fi ÙÔ μfiÏÔ ÛÙË §¿ÚÈÛ·, ΛÓËÛË Ë ÔÔ›· Á›ÓÂÙ·È ÁÈ· ÙÔ Û˘ÌʤÚÔÓ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜. ΔÔ Ï¿ÓÔ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜, Û‡Ìʈӷ Ì ٷ fiÛ· Á›ÓÔÓÙ·È ÚÔ˜ ÙÔ ·ÚfiÓ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÁÓˆÛÙ¿, Â›Ó·È fiÙÈ ı· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ ¿ÌÂÛ· ÛÙËÓ ·fiÏ˘ÛË ‰¤Î· ÂÚÁ·˙Ô̤ӈÓ, ÂÓÒ ¿ÁÓˆÛÙÔ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ÙÈ ı· Á›ÓÂÈ Ì ÙÔ˘˜ ˘fiÏÔÈÔ˘˜ Ô˘ ··Û¯ÔÏÔ‡ÓÙ·È ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ‰È·ÓÔÌ‹˜ Ù˘ π√¡ ÛÙÔ μfiÏÔ.


M·ÁÓËÛ›· 13

™∞μμ∞Δ√ 27 N√∂ªμƒπ√À 2010

°È· ‰Â‡ÙÂÚË ÊÔÚ¿ ̤۷ Û ‰È¿ÛÙËÌ· 45 ËÌÂÚÒÓ ÛÙË ¡¤· ∞Á¯›·ÏÔ

∏ ¯ÚÔÓÔηı˘ÛÙ¤ÚËÛË ÙÔ˘ ¯ÚËÌ·ÙÔÎÈ‚ˆÙ›Ô˘ ·¤ÙÚ„ ÏËÛÙ›· ÛÙÔ ˘ÔηٿÛÙËÌ· ∞Δ∂ ∞fi ‰‡Ô Ó·ڿ ¿ÙÔÌ· Ô˘ ÊÔÚÔ‡Û·Ó ÎÔ˘ÎԇϘ Î·È ÎÚ·ÙÔ‡Û·Ó fiÏ·

Ùfi¯Ô˜ ÏËÛÙÒÓ, ÁÈ· ‰Â‡ÙÂÚË ÊÔÚ¿ ̤۷ Û ‰È¿ÛÙËÌ· 45 ËÌÂÚÒÓ, ¤ÁÈÓ ÙÔ ˘ÔηٿÛÙËÌ· Ù˘ ∞ÁÚÔÙÈ΋˜ ΔÚ¿Â˙·˜ ÛÙË ¡¤· ∞Á¯›·ÏÔ. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ‰Â‡ÙÂÚË ·fiÂÈÚ· ÏËÛÙ›·˜ ηıÒ˜ Î·È ·˘Ù‹ ÙË ÊÔÚ¿ Ë ¯ÚÔÓÔηı˘ÛÙ¤ÚËÛË Ô˘ ‰È·ı¤ÙÂÈ ÙÔ ¯ÚËÌ·ÙÔÎÈ‚ÒÙÈÔ Ù˘ ÙÚ¿Â˙·˜ ¤Î·Ó ÙÔ˘˜ Â›‰ÔÍÔ˘˜ ÏËÛÙ¤˜ Ó· ÙÔ ‚¿ÏÔ˘Ó ÛÙ· fi‰È·. √È ‰‡Ô ‰Ú¿ÛÙ˜ ¤Ê˘Á·Ó ¿Ú·ÁÔÈ ÊÔ‚Ô‡ÌÂÓÔÈ fiÙÈ ı· ÂÁÎψ‚ÈÛÙÔ‡Ó ÛÙÔ ÙÚ·Â˙ÈÎfi ˘ÔηٿÛÙËÌ· Î·È ÂÁη٤ÏÂÈ„·Ó ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ¿ ÙÔ˘˜. Δ· ›¯ÓË ÙÔ˘˜ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÂÓÙÔÈÛÙ›, ÂÓÒ ÔÈ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ› ıˆÚÔ‡Ó ˆ˜ ‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· Ù· ›‰È· ¿ÙÔÌ·.

ƒÂÔÚÙ¿˙: Δ√À§∞ ∫∂∫∞Δ√À

∏ Ó¤· ·fiÂÈÚ· ÏËÛÙ›·˜ ÛÙÔ ›‰ÈÔ ÙÚ·Â˙ÈÎfi ˘ÔηٿÛÙËÌ· ÛËÌÂÈÒıËΠ¯ı˜ ÙÔ Úˆ›, ‰‡Ô ÏÂÙ¿ ÚÈÓ ÙȘ 8 Î·È ÚÈÓ ·Ú¯›ÛÂÈ Ë Û˘Ó·ÏÏ·Á‹ Ì ÙÔ ÎÔÈÓfi. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ‰‡Ô ¿ÓÙÚ˜, Ó·ڋ˜ ËÏÈΛ·˜, ÊÔÚÒÓÙ·˜ ÎÔ˘ÎԇϘ Ô˘ Î¿Ï˘Ù·Ó ÙÔ ÚfiÛˆfi ÙÔ˘˜ Î·È ÎÚ·ÙÒÓÙ·˜ fiÏ· ÂÈÛ¤‚·Ï·Ó ÛÙÔ ˘ÔηٿÛÙËÌ· ·ÈÊÓȉȿ˙ÔÓÙ·˜ ÙÔ˘˜ Ù¤ÛÛÂÚȘ ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘˜. √È ‰Ú¿ÛÙ˜ ÂÈÛ‹Ïı·Ó ÛÙËÓ ÙÚ¿Â˙· Û¿˙ÔÓÙ·˜ Ì ‚·ÚÈÔԇϷ ÙÔ Ù˙¿ÌÈ Ù˘ ΢ڛ·˜ ÂÈÛfi‰Ô˘. ª¤Û· Û ÂÏ¿¯ÈÛÙ· ÏÂÙ¿ fiÚÌËÛ·Ó ÛÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi Ù˘ ÙÚ¿Â˙·˜ Î·È Ì ·Ú·ÙÂٷ̤ӷ Ù· fiÏ· ηÙ¢ı‡ÓıËÎ·Ó ÛÙ· ÁÎÈÛ¤ ÙˆÓ ˘·ÏϋψÓ. √ ¤Ó·˜ ˙‹ÙËÛ ·fi ÙËÓ ˘¿ÏÏËÏÔ ÙÔ˘ Ù·Ì›Ԣ Ó· ·Ú·‰ÒÛÂÈ Ù· ¯Ú‹Ì·Ù·. ∏ ˘¿ÏÏËÏÔ˜ ÙÔ˘˜ › fiÙÈ Ù· ¯Ú‹Ì·Ù· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙÔ ¯ÚËÌ·ÙÔÎÈ‚ÒÙÈÔ Î·È ÙÔ˘˜ ÂÓË̤ڈÛ ˆ˜ ˘¿Ú¯ÂÈ ¯ÚÔÓÔηı˘ÛÙ¤ÚËÛË. ∂ΛÓÔÈ ÁÈ· ‰Â‡ÙÂÚË ÊÔÚ¿ Ù˘ ˙‹ÙËÛ·Ó Â›ÌÔÓ· Ù· ¯Ú‹Ì·Ù·. ∞fi ÙËÓ ÚÔ·Ó¿ÎÚÈÛË Ô˘ ‰ÈÂÓÂÚÁ› Ë ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›· Ê·›ÓÂÙ·È ˆ˜ Ë ˘¿ÏÏËÏÔ˜, ˘fi ÙÔ Î·ıÂÛÙÒ˜ ÙÔ˘ ·ÓÈÎÔ‡, ¤Î·Ó ϿıÔ˜ ÂÈÏÔÁ‹ Έ‰ÈÎÔ‡ Î·È ÙÔ ¯ÚËÌ·ÙÔÎÈ‚ÒÙÈÔ ‰ÂÓ ¿ÓÔÈÍÂ. ∏ ¯ÚÔÓÈ΋ ηı˘ÛÙ¤ÚËÛË fï˜ ·ÓËÛ‡¯ËÛ ÙÔ˘˜ ‰Ú¿ÛÙ˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÊÔ‚Ô‡ÌÂÓÔÈ Ì‹ˆ˜ Û˘ÏÏËÊıÔ‡Ó ÂÁη٤ÏÂÈ„·Ó ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ¿ ÙÔ˘˜ Î·È ¤Ê˘Á·Ó ÙÚ¤¯ÔÓÙ·˜ ·fi ÙËÓ ÙÚ¿Â˙·. ªÂ Ù· fi‰È· ‰È¤Û¯ÈÛ·Ó ÙÔÓ Â˙fi‰ÚÔÌÔ, ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ ¡¤·˜ ∞Á¯È¿ÏÔ˘ Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÂÈ‚È‚¿ÛÙËÎ·Ó Û πà ·˘ÙÔΛÓËÙÔ Ô˘ ›¯·Ó ÛÙ·ı̇ÛÂÈ ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ μfiÏÔ˘-º·ÚۿψÓ. ªÂ ÈÏÈÁÁÈÒ‰Ë Ù·¯‡ÙËÙ· ÙÔ ·˘ÙÔΛÓËÙfi ÙÔ˘˜ ηÙ¢ı‡ÓıËΠÚÔ˜ ÙÔÓ ÎfiÌ‚Ô ªÈÎÚÔıË‚ÒÓ Î·È Ù· ›¯ÓË ÙÔ˘˜ ¯¿ıËηÓ.

∂§∏•∞¡ ¯ı˜ ÙËÓ È‰ÈfiÙ˘Ë, ·Ï-

Ï¿ Ô‰˘ÓËÚ‹ Î·È Â›ÔÓË, ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›· ÙÔ˘˜ ÔÈ ¤ÍÈ ·fi ÙÔ˘˜ ÂÙ¿ ·ÏÏÔ‰·Ô‡˜ ÎÚ·ÙÔ˘Ì¤ÓÔ˘˜ ÙˆÓ Ê˘Ï·ÎÒÓ ∫·ÛÛ·‚¤ÙÂÈ·˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Â›¯·Ó Ú¿„ÂÈ Ù· ÛÙfiÌ·Ù¿ ÙÔ˘˜, Û ̛· ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ó· ·ÔÙÚ¤„Ô˘Ó ÙËÓ ·¤Ï·Û‹ ÙÔ˘˜. ΔÔ˘˜ ÎÚ·ÙÔ˘Ì¤ÓÔ˘˜ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı› ÛÙÂÓ¿ Ô ÁÈ·ÙÚfi˜ Ù˘ Ê˘Ï·Î‹˜, ·fi ÙËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË ¢Â˘Ù¤Ú·, ÔfiÙÂ Î·È ÚÔ¤‚ËÛ·Ó ÛÙËÓ ÂÒ‰˘ÓË ·˘Ù‹ ÂÓ¤ÚÁÂÈ¿ ÙÔ˘˜. ∏ ηٿÛÙ·ÛË Ù˘ ˘Á›·˜ ÙÔ˘˜ ‰ÂÓ ÎÚ›ÓÂÙ·È ·ÓËÛ˘¯ËÙÈ΋, ÂÓÒ ÙË ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›· ÙÔ˘ Û˘Ó¯›˙ÂÈ ¤Ó·˜ ·ÎfiÌË ÎÚ·ÙÔ‡ÌÂÓÔ˜. ™ÙËÓ ∫·ÛÛ·‚¤ÙÂÈ· ¤¯Ô˘Ó ÌÂÙ·ÊÂÚı› ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ Ë̤Ú˜ 30 ·ÏÏÔ‰·Ô› ÎÚ·ÙÔ‡ÌÂÓÔÈ ·fi ÙȘ Ê˘Ï·Î¤˜ ∫ÔÚ˘‰·ÏÏÔ‡ Û ̛· ÚÔÛ¿ıÂÈ· ·ÔÛ˘ÌÊfiÚËÛ˘ Ù˘ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˘ Ê˘Ï·Î‹˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜. ™ÙÔ ÛˆÊÚÔÓÈÛÙÈÎfi ηٿÛÙËÌ· Ù˘ ∫·ÛÛ·‚¤ÙÂÈ·˜ ÊÈÏÔÍÂÓÔ‡ÓÙ·È ÂÚ›Ô˘ 200 ÎÚ·ÙÔ‡ÌÂÓÔÈ Î·È ‹‰Ë ·Ú·ÙËÚÔ‡ÓÙ·È ÛÔ‚·Ú¿ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ¯ˆÚËÙÈÎfiÙËÙ·˜. ™ÙË Û˘ÓÙÚÈÙÈ΋ ÙÔ˘˜ ÏÂÈÔ„ËÊ›· Â›Ó·È ·ÏÏÔ‰·Ô›, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÂÎÙ›Ô˘Ó ÔÈÓ¤˜ ÁÈ· ‰È¿ÊÔÚ· ÔÈÓÈο ·‰È΋̷ٷ Î·È ·ÂÏ¿ÛÂȘ, ÌÂÙ¿ ÙËÓ ¤ÎÙÈÛË Ù˘ ÔÈÓ‹˜. ŸÏÔ Î·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ¿ÓÙˆ˜ ÎÚ·ÙÔ‡ÌÂÓÔÈ ˙ËÙÔ‡Ó Ó· ÌËÓ ·ÂÏ·ıÔ‡Ó ÌÂÙ¿ ÙËÓ ¤ÎÙÈÛË Ù˘ ÔÈÓ‹˜ ÙÔ˘˜, Ó· ·Ú·Ì›ÓÔ˘Ó ÛÙË ¯ÒÚ·, ˘ÔÛÙËÚ›˙ÔÓÙ·˜ fiÙÈ ¤¯Ô˘Ó ÙÔ ‰Èη›ˆÌ· ¯ÔÚ‹ÁËÛ˘ ÔÏÈÙÈÎÔ‡ ·Û‡ÏÔ˘. ™ÙÔ ÌÂٷ͇ ÛÙËÓ ∂ÈÛ·ÁÁÂÏ›· μfiÏÔ˘ ¤¯ÂÈ Û˘ÛÛˆÚ¢Ù› ¤Ó·˜ ÌÂÁ¿ÏÔ˜ ·ÚÈıÌfi˜ ‰ÈÎÔÁÚ·ÊÈÒÓ ·ÏÏÔ‰·ÒÓ ÎÚ·ÙÔ˘Ì¤ÓˆÓ, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Î·Ù·ı¤ÙÔ˘Ó ·ÈÙ‹ÛÂȘ ·ÓÙÈÚÚ‹ÛÂ-

∂ȉÔÔÈ‹ıËÎÂ Ë ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›· Î·È ·ÍȈ̷ÙÈÎÔ› Ù˘ Àԉȇı˘ÓÛ˘ ∞ÛÊ·Ï›·˜ μfiÏÔ˘ Î·È ÙÔ˘ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ ¤ÛÂ˘Û·Ó ÛÙËÓ ÙÚ¿Â˙·. ∞fi Ù· ÚÒÙ· ÛÙÔȯ›· Ù˘ ÚÔ·Ó¿ÎÚÈÛ˘ ÚÔ·ÙÂÈ fiÙÈ ÔÈ ‰Ú¿ÛÙ˜ Â›Ó·È Ó·ڋ˜ ËÏÈΛ·˜, ÌÂÙÚ›Ô˘ ·Ó·ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ Î·È ·‰‡Ó·ÙÔÈ. √ ¤Ó·˜ ·fi ·˘ÙÔ‡˜ ÌÈÏ¿ Û·Ṳ̂ӷ ÂÏÏËÓÈο Î·È ÔÈ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ› Ô‰ËÁÔ‡ÓÙ·È ÛÙÔ Û˘Ì¤Ú·ÛÌ· fiÙÈ ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ·ÏÏÔ‰·Ô‡˜. ¢ÂÓ ıˆÚÔ‡Ó ˆ˜ ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙÔ˘˜ ›‰ÈÔ˘˜ ‰Ú¿ÛÙ˜ Ù˘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˘ ·fiÂÈÚ·˜ ÏËÛÙ›·˜ ·Ó Î·È Û ÁÂÓÈΤ˜ ÁÚ·Ì̤˜ Ô ÙÚfiÔ˜ ‰Ú¿Û˘ ¤¯ÂÈ

ÎÔÈÓ¿ ÛÙÔȯ›· Ì ÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ·fiÂÈÚ·, ÚÈÓ ·fi 45 Ë̤Ú˜. ∞Ó Î·È Ë ÙÚ¿Â˙· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ ¡. ∞Á¯È¿ÏÔ˘ Â›Ó·È ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi fiÙÈ ÙËÓ ÒÚ· Ù˘ ·fiÂÈÚ·˜ ÏËÛÙ›·˜ ‰ÂÓ ˘‹Ú¯Â ΛÓËÛË ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Î·È ‰ÂÓ ¤ÁÈÓ·Ó ·ÓÙÈÏËÙ¤˜ ÔÈ ÎÈÓ‹ÛÂȘ ÙˆÓ ‰‡Ô ·ÓÙÚÒÓ. ∂·ÁÁÂÏ̷ٛ˜ ·fi ‰ÈÏ·Ó¿ ηٷÛÙ‹Ì·Ù·, ›‰·Ó ÙÔ˘˜ ·ÁÓÒÛÙÔ˘˜ Ó· ÙÚ¤¯Ô˘Ó, ¯ˆÚ›˜ fï˜ Ó· ÙÔ˘˜ Û˘Ó‰¤ÛÔ˘Ó Ì ÙËÓ ·fiÂÈÚ· ÏËÛÙ›·˜, Ô˘ ‰ÂÓ ÁÓÒÚÈ˙·Ó fiÙÈ Â›¯Â ÚÔËÁËı›. ∞fi ÙȘ Ì·ÚÙ˘Ú›Â˜ ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·

Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ÚÔ·ÙÂÈ fiÙÈ ·ÓÙÂÏ‹ÊıËÛ·Ó ‰‡Ô ¿ÓÙÚ˜ Ó· ÙÚ¤¯Ô˘Ó ÚÔ˜ ¤Ó· ÛÙ·ıÌÂ˘Ì¤ÓÔ ·˘ÙÔΛÓËÙÔ ÛÙÔÓ ÎÂÓÙÚÈÎfi ‰ÚfiÌÔ Ù˘ ¡. ∞Á¯È¿ÏÔ˘ Î·È Ó· ʇÁÔ˘Ó Ì ηÙ‡ı˘ÓÛË ÚÔ˜ ÙÔÓ ÎfiÌ‚Ô ªÈÎÚÔıË‚ÒÓ. ∏ ÙÚ¿Â˙· ‰È¤ıÂÙÂ Î·È Î‡Îψ̷ ηٷÁÚ·Ê‹˜ ÙˆÓ ÎÈÓ‹ÛÂˆÓ Î·È Ê·›ÓÂÙ·È ˆ˜ η٤ÁÚ·„ ηı·Ú¿ Î·È Ì ¢ÎÚ›ÓÂÈ· ÙË ÏËÛÙ›·. ΔÔ ‚›ÓÙÂÔ Ù˘ οÌÂÚ·˜ ÚÔÛ·ıÔ‡Ó Ó· ·Ó·Ï‡ÛÔ˘Ó ÔÈ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ›, Û ̛· ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ó· ·ÍÈÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó ÛÙÔȯ›· Ô˘ ı· ÙÔ˘˜ Ô‰ËÁ‹ÛÔ˘Ó ÛÙËÓ Ù·˘ÙfiÙËÙ· ÙˆÓ ‰Ú·ÛÙÒÓ. ™ÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ·fiÂÈÚ· ÔÈ ‰Ú¿ÛÙ˜ ‰È¤Ê˘Á·Ó Ì ‰›Î˘ÎÏÔ, ÂÓÒ Ù· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ÙÔ˘˜ Â›Ó·È ‰È·ÊÔÚÂÙÈο Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔ˘˜ ‰Ú¿ÛÙ˜ Ù˘ ¯ıÂÛÈÓ‹˜ ·fiÂÈÚ·˜. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ ·fi ÙËÓ ·Ú¯‹ ÙÔ˘ ¤ÙÔ˘˜ ¤ÁÈÓ·Ó ¤ÍÈ ÏËÛÙ›˜ ÙÚ·Â˙ÒÓ, Ô˘ ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó ·ÓÂÍȯӛ·ÛÙ˜ Î·È ‰‡Ô ·fiÂÈÚ˜. ∏ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË - Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔ ·Ê·ÈÚÂı¤Ó ÔÛfi - Î·È ÂÓÙ˘ˆÛÈ·ÎfiÙÂÚË Â›Ó·È ÛÙÔ ˘ÔηٿÛÙËÌ· Ù˘ ∂ıÓÈ΋˜ ΔÚ¿Â˙·˜ ÛÙËÓ Ô‰fi πˆÏÎÔ‡ Î·È ∞Ó·Ï‹„ˆ˜. √È ‰Ú¿ÛÙ˜ ‹Ú·Ó ·fi Ù· ‰‡Ô ∞Δª 450.000 ¢ÚÒ Î·È ·ÊÔ‡ ›¯·Ó ··Á¿ÁÂÈ ÙÔÓ ‰È¢ı˘ÓÙ‹, ÙÔÓ ÎÚ¿ÙËÛ·Ó fiÌËÚÔ Â› ÒÚ˜ Î·È ÙÔÓ ·Ó¿ÁÎ·Û·Ó Ó· ÙÔ˘˜ ‰ÒÛÂÈ ÙÔ˘˜ Έ‰ÈÎÔ‡˜ ÁÈ· Ó· ·ÓÔ›ÍÔ˘Ó Ù· ∞Δª. ∏ ÚˆÙÔÊ·Ó‹˜ ·˘Ù‹ ÏËÛÙ›· ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ·ÓÂÍȯӛ·ÛÙË Î·È Ë Ì¤¯ÚÈ ÙÒÚ· ¤Ú¢ӷ ‰ÂÓ Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ÌÔÚ› Ó· Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ ÛÙËÓ Ù·˘ÙÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ‰Ú·ÛÙÒÓ. ∞ÎfiÌË ¿ÁÓˆÛÙÔÈ ‰Ú¿ÛÙ˜, Û ٤ÛÛÂÚȘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ, ηٿÊÂÚ·Ó Ó· ·ÔÍËÏÒÛÔ˘Ó Ù· ∞Δª ÙÚ·Â˙ÒÓ Ô˘ ‹Ù·Ó ÙÔÔıÂÙË̤ӷ Û ÎÂÓÙÚÈο ÛËÌ›· Û ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ‡˜ ¢‹ÌÔ˘˜. ΔÔ 2010 Â›Ó·È Ë ¯ÚÔÓÈ¿ Ì ÙȘ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÛÙ›˜ ÛÙË ª·ÁÓËÛ›· Û ۯ¤ÛË Ì ٷ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ· ¯ÚfiÓÈ·.

∂ÓÒ ‹‰Ë ·Ú·ÙËÚÔ‡ÓÙ·È ÛÔ‚·Ú¿ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ¯ˆÚËÙÈÎfiÙËÙ·˜

∫·ÛÛ·‚¤ÙÂÈ·: ¢È¤ÎÔ„·Ó ÙËÓ ÂÒ‰˘ÓË ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›· ÙÔ˘˜ ÔÈ 6 ·fi ÙÔ˘˜ 7 ÎÚ·ÙÔ‡ÌÂÓÔ˘˜ ¶ÔÏϤ˜ ÔÈ ·ÈÙ‹ÛÂȘ ·ÓÙÈÚÚ‹ÛÂˆÓ ÁÈ· Ó· ÌËÓ ·ÂÏ·ıÔ‡Ó ÛÙËÓ ∂ÈÛ·ÁÁÂÏ›· μfiÏÔ˘

ˆÓ ˙ËÙÒÓÙ·˜ Ó· ÌËÓ ·ÂÏ·ıÔ‡Ó Î·ıÒ˜ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û ‰È·‰Èηۛ· ¯ÔÚ‹ÁËÛ˘ ÔÏÈÙÈÎÔ‡ ·Û‡ÏÔ˘. Ãı˜ Û ·˘ÙfiʈÚË Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÙÔ˘ ΔÚÈÌÂÏÔ‡˜ ¶ÏËÌÌÂÏÂÈÔ‰ÈΛԢ μfiÏÔ˘ ÂΉÈοÛÙËÎ·Ó ·ÓÙÈÚÚ‹ÛÂȘ ÂÙ¿ Û˘ÓÔÏÈο ·ÏÏÔ‰·ÒÓ ÎÚ·ÙÔ˘Ì¤ÓˆÓ Ù˘ ∫·ÛÛ·‚¤ÙÂÈ·˜, ¤ÍÈ ¶·ÎÈÛÙ·ÓÒÓ Î·È ÂÓfi˜ ∫ÈÓ¤˙Ô˘. ™Â fiϘ ÙȘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ÙÔ ‰ÈηÛÙ‹ÚÈÔ ˙‹ÙËÛ ÙËÓ Î·Ù¿ıÂÛË ÛÙÔȯ›ˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ÔÚ›· Ù˘ ‰È·‰Èηۛ·˜ ¯ÔÚ‹ÁËÛ˘ ÙÔ˘ ·Û‡ÏÔ˘, ηıÒ˜ ·fi Ù· ÛÙÔȯ›· Ù˘ οı ‰ÈÎÔÁÚ·Ê›·˜ ‰ÂÓ ÚԤ΢Ù·Ó Ù· ··ÈÙÔ‡ÌÂÓ· ·fi ÙÔ ¡fiÌÔ ¤ÁÁÚ·Ê·. ΔÔ ‰ÈηÛÙ‹ÚÈÔ fiÚÈÛ ÙËÓ Â·ÓÂͤٷÛË ÙˆÓ ·ÓÙÈÚÚ‹ÛˆÓ

ÁÈ· ÙȘ 20 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘. ŸÏÔÈ ÔÈ ·ÈÙÔ‡ÓÙ˜ Â›Ó·È ÔÈÓÈÎÔ› ÎÚ·ÙÔ‡ÌÂÓÔÈ Î·ıÒ˜ ¤¯Ô˘Ó ηٷ‰ÈηÛÙ› ·fi ‰È¿ÊÔÚ· ‰ÈηÛÙ‹ÚÈ· Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ÁÈ· ·‰È΋̷ٷ, fiˆ˜ ÎÏÔ¤˜, ·Ô‰Ô¯‹ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ ÂÁÎÏ‹Ì·ÙÔ˜, Ï·ÛÙÔÁÚ·Ê›· Î·È Ófiı¢ÛË ÂÁÁÚ¿ÊˆÓ Î·È ·Ú¿ÓÔÌË Â›ÛÔ‰Ô ÛÙË ¯ÒÚ·. ™Â ‚¿ÚÔ˜ fiÏˆÓ ÂÎÎÚÂÌ› ‰ÈηÛÙÈ΋ ·¤Ï·ÛË ÌÂÙ¿ ÙËÓ ¤ÎÙÈÛË Ù˘ ÔÈÓ‹˜ ÙÔ˘˜. √È ·ÏÏÔ‰·Ô› ÎÚ·ÙÔ‡ÌÂÓÔÈ ÂͤÊÚ·Û·Ó ÛÙÔ ‰ÈηÛÙ‹ÚÈÔ ÙËÓ ÂÈı˘Ì›· ÙÔ˘˜ Ó· Ì›ÓÔ˘Ó ÛÙË ¯ÒÚ· Î·È ·Ó¤ÊÂÚ·Ó ˆ˜ ¤¯Ô˘Ó ηٷı¤ÛÂÈ ·›ÙËÌ· ÁÈ· ÔÏÈÙÈÎfi ¿Û˘ÏÔ. ŒÓ·˜ Ì¿ÏÈÛÙ· ·fi ·˘ÙÔ‡˜, ¤ÓȈÛ ·‰È·ıÂÛ›· Î·È ·Ú’ ÔÏ›ÁÔÓ Ó·

¯¿ÛÂÈ ÙȘ ·ÈÛı‹ÛÂȘ ÙÔ˘ ÂÚÈ̤ÓÔÓÙ·˜ ÙËÓ ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ‰ÈηÛÙËÚ›Ô˘. √È ÛˆÊÚÔÓÈÛÙÈÎÔ› ˘¿ÏÏËÏÔÈ Ô˘ ÙÔÓ Û˘Ófi‰Â˘·Ó, ÙÔ˘˜ ¤‰ˆÛ·Ó ÙȘ ÚÒÙ˜ ‚Ô‹ıÂȘ. ∏ ∂ÈÛ·ÁÁÂÏ›· μfiÏÔ˘ ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ ÂÍÂÙ¿˙ÂÈ ¤Ó· ÚÔ˜ ¤Ó· ÙÔ˘˜ ʷΤÏÔ˘˜ ÙˆÓ ÎÚ·ÙÔ˘Ì¤ÓˆÓ Ô˘ ˙ËÙÔ‡Ó Ó· ÌËÓ ·ÂÏ·ıÔ‡Ó, ηıÒ˜ Ë Î¿ı ÂÚ›ÙˆÛË Â›Ó·È Í¯ˆÚÈÛÙ‹. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· Î·È ÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ Ë̤Ú˜ ÙÔ ‰ÈηÛÙ‹ÚÈÔ ı· ÂÍÂÙ¿ÛÂÈ ·ÈÙ‹ÛÂȘ ·ÓÙÈÚÚ‹ÛÂˆÓ ÎÚ·ÙÔ˘Ì¤ÓˆÓ. ∞fi Ù· ÛÙÔȯ›· ¿ÓÙˆ˜ ÚÔ·ÙÂÈ fiÙÈ ÂÏ¿¯ÈÛÙ˜ Â›Ó·È ÔÈ ·ÈÙ‹ÛÂȘ ÔÏÈÙÈÎÔ‡ ·Û‡ÏÔ˘ Ô˘ Á›ÓÔÓÙ·È ‰ÂÎÙ¤˜ ·fi Ù· ·ÚÌfi‰È· ˘Ô˘ÚÁ›· ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ Î·È ∂͈ÙÂÚÈÎÒÓ, ÂÓÒ Ë ‰È·‰Èηۛ· ·¿ÓÙËÛ˘ ÛÙ· ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ·ÈÙ‹Ì·Ù· ¯ÔÚ‹ÁËÛ˘ ·Û‡ÏÔ˘ Â›Ó·È ¯ÚÔÓÔ‚fiÚ·. ∂Í·ÈÙ›·˜ ·˘Ù‹˜ Ù˘ ηٿÛÙ·Û˘ ¤¯ÂÈ Û˘ÛÛˆÚ¢Ù› ¤Ó·˜ ÌÂÁ¿ÏÔ˜ ·ÚÈıÌfi˜ ·ÏÏÔ‰·ÒÓ ÎÚ·ÙÔ˘Ì¤ÓˆÓ Ô˘ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ÛÙË Ê˘Ï·Î‹ ·Ó Î·È ÂͤÙÈÛ ÙËÓ ÔÈÓ‹ ÙÔ˘ - ÂÂȉ‹ ÂÎÎÚÂÌÔ‡Ó ··ÓÙ‹ÛÂȘ ÛÙ· ·ÈÙ‹Ì·Ù· ÔÏÈÙÈÎÔ‡ ·Û‡ÏÔ˘. ∂Í¿ÏÏÔ˘ Ì ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ Ù˘ Ë ÙÔÈ΋ Û˘ÓÙÔÓÈÛÙÈ΋ ÂÈÙÚÔ‹ Ù˘ “¢ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋˜ ™˘Û›ڈÛ˘ ÁÈ· ÙȘ Ï·˚Τ˜ ÂÏ¢ıÂڛ˜ Î·È ÙËÓ ·Ï-

ÏËÏÂÁÁ‡Ë” ˙ËÙ¿ ÙËÓ ·ÂÏ¢ı¤ÚˆÛË ÙˆÓ ÎÚ·ÙÔ˘Ì¤ÓˆÓ ÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ Ô˘ ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi ¯ÒÚ˜ Ô˘ Ï‹ÙÙÔÓÙ·È ·fi ÈÌÂÚÈ·ÏÈÛÙÈΤ˜ ÂÈı¤ÛÂȘ, ηٷÛÙ¿ÛÂȘ ηÙÔ¯‹˜ ‹ ÂÌÊ˘Ï›ˆÓ ÔϤ̈Ó, ÙËÓ ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈÛË ÙÔ˘ ‰ÈηÈÒÌ·ÙÔ˜ ˘Ô‚ÔÏ‹˜ ·ÈÙ‹Ì·ÙÔ˜ ·Û‡ÏÔ˘ Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÚfiÛÊ˘Á˜ Ô˘ ηٷʇÁÔ˘Ó ÛÙË ¯ÒÚ·, ÙËÓ ·Ó¿ÏË„Ë ·fi ÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ Ù˘ ÊÚÔÓÙ›‰·˜ Î·È ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÙˆÓ ÚÔÛʇÁˆÓ - ȉȷ›ÙÂÚ· Á˘Ó·ÈÎÒÓ Î·È ·Û˘Ófi‰Â˘ÙˆÓ ·ÓËϛΈÓ- Î·È ÙËÓ ·ÔÌ¿ÎÚ˘ÓÛË ÙÔ˘ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ Frontex ·fi Ù· Û‡ÓÔÚ· Ù˘ ¯ÒÚ·˜. ΔԇϷ ∫ÂοÙÔ˘

∫·Ù·‰›ÎË ÁÈ· ÔÊÂÈÏ‹ ÂÚÁÔ‰ÔÙÒÓ ÛÙÔ π∫∞ ºÀ§∞∫π™∏ 12 ÌËÓÒÓ ÂÍ·ÁÔ-

Ú¿ÛÈÌË ÚÔ˜ 5 ¢ÚÒ ÙËÓ Ë̤ڷ Â¤‚·Ï ¯ı˜ ÙÔ ªÔÓÔÌÂϤ˜ ¶ÏËÌÌÂÏÂÈÔ‰ÈÎÂ›Ô μfiÏÔ˘ Û ‰‡Ô Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Î·ÙËÁÔÚÔ‡ÓÙ·È ÁÈ· ÌË ¤ÁηÈÚË Î·Ù·‚ÔÏ‹ ÂÚÁÔ‰ÔÙÈÎÒÓ ÂÈÛÊÔÚÒÓ ÛÙÔ π∫∞. ∏ Ì›· ÂÚ›ÙˆÛË ·ÊÔÚ¿ Û Âȯ›ÚËÛË Ì˯·ÓÔ˘ÚÁ›Ô, Ô È‰ÈÔÎÙ‹Ù˘ Ù˘ ÔÔ›·˜ ‰ÂÓ Î·Ù¤‚·Ï ÔÛfi 23.000 ¢ÚÒ Ô˘ ·ÓÙÈÛÙÔȯ› Û ‰È¿ÛÙËÌ· ¤ÍÈ ÌËÓÒÓ ÙÔ˘ 2007 Î·È Ë ¿ÏÏË Û Âȯ›ÚËÛË ÌÂÙ·ÏÏÈÎÒÓ Î·Ù·Û΢ÒÓ, Ù˘ ÔÔ›·˜ Ô È‰ÈÔÎÙ‹Ù˘ Ù˘ ‰ÂÓ Î·Ù¤‚·Ï ÙÔ ÔÛfi ÙˆÓ 21.885 ÁÈ· ‰È¿ÛÙËÌ· ¤ÍÈ ÌËÓÒÓ ÙÔ˘ 2006. √È Î·Ù·‰ÈηÛı¤ÓÙ˜ ¿ÛÎËÛ·Ó ÂʤÛÂȘ ηٿ ÙˆÓ ·ÔÊ¿ÛÂˆÓ ÙÔ˘ ªÔÓÔÌÂÏÔ‡˜ Î·È ÔÈ ˘Ôı¤ÛÂȘ ı· ‰ÈηÛÙÔ‡Ó ÂÓÒÈÔÓ ÙÔ˘ ΔÚÈÌÂÏÔ‡˜.

¢È·ÎÔ¤˜ ΢ÎÏÔÊÔÚ›·˜ ¶√§§∂™ Â›Ó·È ÔÈ ‰È·ÎÔ¤˜

ÚÔÛˆÚÈÓ‹˜ ΢ÎÏÔÊÔÚ›·˜ Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ Û ‰È¿ÊÔÚ· ÛËÌ›· ÏfiÁˆ ÂÎÙ¤ÏÂÛ˘ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ ÁÈ· ÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ Ë̤Ú˜. ∏ ‰È·ÎÔ‹ ΢ÎÏÔÊÔÚ›·˜ Á›ÓÂÙ·È Ì ·fiÊ·ÛË Ù˘ ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋˜ ¢È‡ı˘ÓÛ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î·È ÌÂÙ¿ ÙȘ Û¯ÂÙÈΤ˜ ·ÈÙ‹ÛÂȘ ÙˆÓ ÂÚÁÔÏ¿‚ˆÓ. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ·: ∞fi Û‹ÌÂÚ· ¤ˆ˜ Î·È ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· Î·È ÁÈ· fiÏÔ ÙÔ 24ˆÚÔ ‰È·ÎfiÙÂÙ·È Ë Î˘ÎÏÔÊÔÚ›· ÛÙÔÓ ∞ÏÌ˘Úfi ÛÙËÓ Ô‰fi ∫ÚÔΛˆÓ Î·È ÛÙÔ ÙÌ‹Ì· ÌÂٷ͇ ÙˆÓ Ô‰ÒÓ ª·Î‰ÔÓ›·˜ Î·È μfiÏÔ˘ ÏfiÁˆ ¤ÚÁˆÓ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡. ™‹ÌÂÚ· ™¿‚‚·ÙÔ, ·fi ÙȘ 7.30 ÙÔ Úˆ› ̤¯ÚÈ ÙȘ ‰‡Ô ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ, ÛÙËÓ Â·Ú¯È·Î‹ Ô‰fi ∫Ô˘ÎÔ˘Ú¿‚·˜-ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ·˜ Î·È ÛÙÔ ÙÌ‹Ì· Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ ‡„Ô˜ ÙÔ˘ ·Ú¯ÔÓÙÈÎÔ‡ “™¿ÏÙË” . ∏ ΛÓËÛË Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ ı· ‰ÈÂÍ¿ÁÂÙ·È ·fi ÙËÓ ÂıÓÈ΋ Ô‰fi μfiÏÔ˘-∑·ÁÔÚ¿˜ (¿Óˆ ÎÏ¿‰Ô˜). ΔË ¢Â˘Ù¤Ú· 29 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘, ·fi ÙȘ 8 ÙÔ Úˆ› ̤¯ÚÈ ÙȘ 2.30 ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ, ÛÙËÓ Ô‰fi ∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘ Î·È ÛÙÔ ÙÌ‹Ì· ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ‰ÚfiÌˆÓ ƒ. ºÂÚ·›Ô˘ Î·È ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ ÏfiÁˆ ÂÎÙ¤ÏÂÛ˘ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ. ∏ ΛÓËÛË ı· ‰ÈÂÍ¿ÁÂÙ·È ·fi ÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ ƒ. ºÂÚ·›Ô˘ Î·È ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿. ΔÔ ‰È‹ÌÂÚÔ ΔÚ›ÙË-ΔÂÙ¿ÚÙË, 30/11 Î·È 1/12, ÛÙËÓ Ô‰fi ΔÚÈÎÔ‡Ë Î·È ÛÙÔ ÙÌ‹Ì· ÌÂٷ͇ ÙˆÓ Ô‰ÒÓ ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ Î·È §. μ‡ÚˆÓÔ˜ ·fi ÙȘ 7.30 ÙÔ Úˆ› Ò˜ ÙȘ 2.30 ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ. ∏ ΛÓËÛË Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ ı· ‰ÈÂÍ¿ÁÂÙ·È ·fi ÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ Î·È §. μ‡ÚˆÓÔ˜. ∫·È ÙËÓ 1Ë ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘, ·fi ÙȘ 9 ÙÔ Úˆ› ̤¯ÚÈ ÙȘ 3 ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ, ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ μfiÏÔ˘-∑·ÁÔÚ¿˜ ÛÙÔ ‡„Ô˜ Ù˘ ∞Á›·˜ ΔÚÈ¿‰·˜ ÕÓˆ μfiÏÔ˘. ∏ ΛÓËÛË Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ ı· Á›ÓÂÙ·È ·fi ÙȘ ·Ú·Î›ÌÂÓ˜ Ô‰Ô‡˜.

¡∂√ π∞Δƒ∂π√

μ›Î˘ ª·˘Ú·Î¿Ó·-ª·ÎÈÚÙ˙fiÁÏÔ˘ ∂ȉÈÎfi˜ ¶·ıÔÏfiÁÔ˜ ¶Ù˘¯ÈÔ‡¯Ô˜ ∞.¶.£. ∂ȉÈ΢ı›۷ ÛÙÔ 251 °.¡. ∞ÂÚÔÔÚ›·˜ øƒ∞ƒπ√ §∂πΔ√Àƒ°π∞™: ¶ƒøπ: 09.00-13.00 ∞¶√°∂Àª∞: 18.00-20.30 ÂÎÙfi˜ Δ∂Δ∞ƒΔ∏™ ∫ÔÓÙ·Ú¿ÙÔ˘ & ™Î‡ÚÔ˘ 16 ΔËÏ./Fax: 24210 23393 (2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜) ∫ÈÓËÙfi: 6936 625582 μfiÏÔ˜ - Δ.∫. 38 221 e-mail: maurakana@yahoo.gr


M·ÁÓËÛ›· 14

™∞μμ∞Δ√ 27 ¡√∂ªμƒπ√À 2010

™Ô‚·Úfi ·Ù‡¯ËÌ· ÛËÌÂÈÒıËΠ¯ı˜ ÙÔ Úˆ› ÛÙË ‰È·ÛÙ·‡ÚˆÛË ∂ÚÌÔ‡-ª·˘ÚÔÎÔÚ‰¿ÙÔ˘

√ £Âfi˜ ¤‚·Ï ÙÔ ¯¤ÚÈ ÙÔ˘ Î·È ‰ÂÓ ıÚËÓԇ̠ı‡Ì·Ù·... ∫˘ÎÏÔÊÔÚÈ·Îfi ¯¿Ô˜ fiÙ·Ó ÏˆÊÔÚÂ›Ô ÙÔ˘ ÀÂÚ·ÛÙÈÎÔ‡ ∫Δ∂§ ˘¤ÛÙË Í·ÊÓÈο ‚Ï¿‚Ë Î·È ¤ÊÙ·Û Û “·fiÛÙ·ÛË ·Ó·ÓÔ‹˜” ·fi ‚ÈÙÚ›Ó· ηٷÛÙ‹Ì·ÙÔ˜

fi Ù‡¯Ë ·Ôʇ¯ıËΠÛÔ‚·Úfi ·Ù‡¯ËÌ· ¯ı˜ Ï›ÁÔ ÚÈÓ ÙȘ 11 ÙÔ Úˆ› ÛÙË Û˘Ì‚ÔÏ‹ ÙˆÓ Ô‰ÒÓ ∂ÚÌÔ‡ Ì ª·˘ÚÔÎÔÚ‰¿ÙÔ˘, fiÙ·Ó ÏˆÊÔÚÂ›Ô ÙÔ˘ ÀÂÚ·ÛÙÈÎÔ‡ ∫Δ∂§ ˘¤ÛÙË Í·ÊÓÈο ÛÔ‚·Ú‹ ‚Ï¿‚Ë Î·È ¤ÊÙ·Û Û “·fiÛÙ·ÛË ·Ó·ÓÔ‹˜” ·fi ‚ÈÙÚ›Ó· ηٷÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ Ì ¤ÈÏ· Î·È Â›‰Ë ‰È·ÎfiÛÌËÛ˘. ΔÔ ·Ù‡¯ËÌ· ÙÔ˘ ψÊÔÚ›Ԣ ÛÙËÓ Ô‰fi ª·˘ÚÔÎÔÚ‰¿ÙÔ˘ ÚÔοÏÂÛ ΢ÎÏÔÊÔÚÈ·Îfi ¯¿Ô˜ Î·È Ù· ·˘ÙÔΛÓËÙ· Ì ηÙ‡ı˘ÓÛË ·fi ÙÔÓ ÕÓ·˘ÚÔ ÚÔ˜ ÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ·ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ıËÎ·Ó ÛÙËÓ Ô‰fi ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË.

ΔÔ ÏˆÊÔÚÂ›Ô ˘¤ÛÙË ˘‰Ú·˘ÏÈ΋ ‚Ï¿‚Ë ÛÙÔ ÙÈÌfiÓÈ Î·È ÙÔ “·Ú‹ÁÔÚÔ” ÁÈ· ÙÔÓ ¤ÌÂÈÚÔ Ô‰ËÁfi Ô˘ ηٿÊÂÚ ӷ ÙÔ Û˘ÁÎÚ·Ù‹ÛÂÈ ÒÛÙ ӷ ÌËÓ “ÂÈÛ‚¿ÏÏÂÈ” ̤۷ ÛÙÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ·, ‹Ù·Ó fiÙÈ ÙÔ ÂÚÈÛÙ·ÙÈÎfi Û˘Ó¤‚Ë ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ Î·È fi¯È ÛÙÔ ¶‹ÏÈÔ. ΔÔ ·Ù‡¯ËÌ· ÙÔ˘ ψÊÔÚ›Ԣ Ô˘ Â-

ÎÙÂÏÔ‡Û ˘ÂÚ·ÛÙÈο ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· ·fi Î·È ÚÔ˜ ÙÔÓ ∞Ë-°È¿ÓÓË ÚÔοÏÂÛ ΢ÎÏÔÊÔÚÈ·Îfi ÎÔÌÊÔ‡˙ÈÔ ÛÙËÓ ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË Î·È ·ÎÈÓËÙÔÔÈË̤ӷ ·Ú¤ÌÂÈÓ·Ó ÏˆÊÔÚ›· Î·È ÊÔÚÙËÁ¿, ÂÓÒ Ï¿‰È· Á¤ÌÈÛÂ Ë Ô‰fi˜ ª·˘ÚÔÎÔÚ‰¿ÙÔ˘. ∏ “Ô˘Ú¿” ÙˆÓ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ Ô˘ Û¯ËÌ·Ù›ÛÙËΠۯ‰fiÓ ¿ÌÂÛ·, ¤ÊÙ·-

Û ̤¯ÚÈ ÙÔÓ ÕÓ·˘ÚÔ Î·È Ë ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›· ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ıËΠÁÈ· Ó· ÂÎÙÚ¤„ÂÈ ÙËÓ Î˘ÎÏÔÊÔÚ›· ÙˆÓ πà ̤ۈ ÙˆÓ Ô‰ÒÓ πˆ¿ÓÓÔ˘ ∫·ÚÙ¿ÏË Î·È ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜. Δ· Ó‡ڷ ÙˆÓ Ô‰ËÁÒÓ ‰ÔÎÈÌ¿ÛÙËÎ·Ó ÁÈ· ·ÚÎÂÙ¤˜ ÒÚ˜ ̤¯ÚÈ Ó· ·ÔÌ·ÎÚ˘Óı› ÙÔ ÏˆÊÔÚÂ›Ô ·fi ÙËÓ Ô‰fi ª·˘ÚÔÎÔÚ‰¿ÙÔ˘ Î·È ÔÈ ÂÚ›ÔÈ-

ÎÔÈ ¤ıÂÛ·Ó ÁÈ· ÌÈ· ·ÎfiÌË ÊÔÚ¿ ÂÈÙ·ÎÙÈο ÙÔ ı¤Ì· Ù˘ Ôχ¯ÚÔÓ˘ ‰È·ÎÔ‹˜ Ù˘ ΢ÎÏÔÊÔÚ›·˜ ÛÙËÓ Ô‰fi ºÈÏÂÏÏ‹ÓˆÓ ÁÈ· Ó· ηٷÛ΢·ÛÙ› ÙÔ Áηڿ˙ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÂÍÂÏȯı› Û “ÁÂʇÚÈ Ù˘ ÕÚÙ·˜”. √È ÂÚÁ·Û›Â˜ ÛÙÔ Áηڿ˙, ·ÚfiÙÈ Ì ηı˘ÛÙ¤ÚËÛË ÔÏÏÒÓ ¯ÚfiÓˆÓ ÂΉfiıËΠ¿‰ÂÈ· ηٷÛ΢‹˜, ¤¯Ô˘Ó

·‡ÛÂÈ Ó· ÂÎÙÂÏÔ‡ÓÙ·È Î·È ÙÔ ¤ÚÁÔ ¤¯ÂÈ ÂÍÂÏȯı› Û Ôχ¯ÚÔÓË ·ÓÔȯً ÏËÁ‹ ÁÈ· ÙËÓ fiÏË. ΔÔ Áηڿ˙ Ù˘ ºÈÏÂÏÏ‹ÓˆÓ ¤¯ÂÈ “Îfi„ÂÈ” ÙËÓ fiÏË ÛÙË Ì¤ÛË Î·È “ʈ˜” ÁÈ· ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛ‹ ÙÔ˘ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ, ÂÓÒ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ‰Ôı› ÛÙËÓ Î˘ÎÏÔÊÔÚ›· Î·È ÌÈ· ÎÂÓÙÚÈ΋ ·ÚÙËÚ›· Ù˘ fiÏ˘.

Δ· ·›ÙÈ· Ô˘ Ô‰‹ÁËÛ·Ó ÛÙËÓ ‹ÙÙ· - ∂ÎÙÈÌ‹ÛÂȘ, ·Ó·Ï‡ÛÂȘ, ÂÈÛËÌ¿ÓÛÂȘ

¶∞™√∫: ∞ÔÙ›ÌËÛË ÂÎÏÔÁÈÎÔ‡ ·ÔÙÂϤÛÌ·ÙÔ˜ ÛÙËÓ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· √π ÙfiÓÔÈ Ù˘ ÂÛˆÎÔÌÌ·ÙÈ΋˜

·ÓÙÈ·Ú¿ıÂÛ˘ ÁÈ· ÙËÓ ‹ÙÙ· ÛÙȘ ÂÚÈÊÂÚÂȷΤ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜ ¤ÂÛ·Ó ÌÂٷ͇ ÙÔ˘ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙÔ˘ „ËÊÔ‰ÂÏÙ›Ô˘ Î. ∞fiÛÙÔÏÔ˘ ¶··ÙfiÏÈ· Î·È ÙÔ˘ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤· ÙÔ˘ ¶∞™√∫ ÛÙË £ÂÛÛ·Ï›· Î. ∞ÓÙÒÓË √ÈÎÔÓfiÌÔ˘. ΔÔ ÚÒÙÔ ‚‹Ì· ¤ÁÈÓ ·fi ÙÔ ¡ÔÌ¿Ú¯Ë ª·ÁÓËÛ›·˜ Ì ÔÏÈÙÈΤ˜ ÎÈÓ‹ÛÂȘ ÛÙÔ ÚÔÛ΋ÓÈÔ Î·È ÙÔ ·Ú·Û΋ÓÈÔ, fiÔ˘ ÙfiÓÈ˙ ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË Ó· ·Ó·‰Âȯı› ÛÙÔ ÂÍ‹˜ Ô ÚfiÏÔ˜ Ù˘ ·Ú¿Ù·Í˘ ÛÙÔ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Î·È fi¯È Ë ÂÛˆÎÔÌÌ·ÙÈ΋ ‰È·Ì¿¯Ë Î·È Û ÌÈ· ΛÓËÛË “ηϋ˜ ı¤ÏËÛ˘” Ô Î. √ÈÎÔÓfiÌÔ˘ ‰ÂÓ “Ù¤ÓÙˆÛ ÙÔ ÛÎÔÈÓ›” ÛÙÔÓ ¯ıÂÛÈÓfi ÂÎÏÔÁÈÎfi ·ÔÏÔÁÈÛÌfi Ù˘ ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋˜ ÔÚÁ¿ÓˆÛ˘. Δ· ̤ÏË ÙÔ˘ ¶∞™√∫ ÂÈÛ‹Ì·Ó·Ó ¯ı˜ fiÙÈ ÛÙËÓ ·ÈÚÂÙ‹ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· Ì ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙÔÓ ∞fiÛÙÔÏÔ ¶··ÙfiÏÈ· ‰ÂÓ Î·Ù¿ÊÂÚ·Ó Ó· ηχ„Ô˘Ó ÙË ‰È·ÊÔÚ¿ ÙˆÓ 3,8 ÌÔÓ¿‰ˆÓ ÙÔ˘ ÚÒÙÔ˘ Á‡ÚÔ˘ Î·È Ó· οÓÔ˘Ó ÙËÓ ·Ó·ÙÚÔ‹ ÛÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ Á‡ÚÔ. “ΔÔ ÙÂÏÈÎfi ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ‹Ù·Ó ÔÚÈ·Îfi ˘¤Ú ÙÔ˘ ˘Ô„ËÊ›Ô˘ Ù˘ ¡.¢. 50,55% ¤Ó·ÓÙÈ 49,45% Î·È Ì·˜ ¿ÊËÛ ·Ó¿ÌÂÈÎÙ· Û˘Ó·ÈÛı‹Ì·Ù·. ∞fi ÙË ÌÈ· ÏÂ˘Ú¿ ÙËÓ ›ÎÚ· ÌÈ·˜ ÔÚȷ΋˜ ‹ÙÙ·˜, ·ÏÏ¿ Î·È ·fi ÙËÓ ¿ÏÏË ÙËÓ Ôχ ηϋ ÂÌÊ¿ÓÈÛË ÙÔ˘ Û˘Ó‰˘·ÛÌÔ‡ Ì ÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ·ÁÒÓ· Ô˘ ¤‰ˆÛ” ÛËÌ›ˆÛÂ Ô Î. √ÈÎÔÓfiÌÔ˘ ÛÙÔÓ ·ÔÏÔÁÈÛÌfi ÙÔ˘. ™Ù· “fiÏ·” Ù˘ ÚÔÂÎÏÔÁÈ΋˜ ÂÎÛÙÚ·Ù›·˜ Û˘ÌÂÚÈÏ‹ÊıË-

Î·Ó Ô ÔÏÈÙÈÎfi˜ ÏfiÁÔ˜ ÙÔ˘ Î. ¶··ÙfiÏÈ· Î·È ÔÈ ÁÓÒÛÂȘ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ·˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË Î·È ÂÈÛËÌ¿ÓıËΠfiÙÈ Ë ÂÓÙÔÈfiÙËÙ· ¤·ÈÍ ÚfiÏÔ ÛÙËÓ ‹ÙÙ·. “¢˘ÛÙ˘¯Ò˜ Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· ‰ÂÓ ÂÍÂÏ›¯ıËÎ·Ó fiˆ˜ ·Ó·Ì¤Ó·ÌÂ. ∫·Ù’ ·Ú¯‹Ó ÍÂÎÈÓ‹Û·Ì ÙÔÓ ·ÁÒÓ· Ì ¤Ó· ÌÂÈÔÓ¤ÎÙËÌ· ÏfiÁˆ Ù˘ ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋˜ ÂÓÙÔÈfiÙËÙ·˜ ÙˆÓ ˘Ô„ËÊ›ˆÓ, ‰ËÏ·‰‹ Ô ∫. ∞ÁÔÚ·ÛÙfi˜ ›¯Â ηٷÁˆÁ‹ ·fi ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ÓÔÌfi, ÂÓÒ Ô ∞fiÛÙÔÏÔ˜ ¶··ÙfiÏÈ·˜ ÍÂÎÈÓÔ‡Û Ì ·ÊÂÙËÚ›· ¤Ó·Ó ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ ÓÔÌfi. Δ·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ‚Á‹Î ÛÙËÓ ÂÈÊ¿ÓÂÈ· Î·È Ô ÁÓˆÛÙfi˜ ÙÔÈÎÈÛÌfi˜ ÌÂٷ͇ §¿ÚÈÛ·˜ - μfiÏÔ˘ Ô˘ ·ÂÙ¤ÏÂÛ ÌÈ· ·ÎfiÌË ·ÚÓËÙÈ΋ ÂͤÏÈÍË ÛÙËÓ ÂÎÏÔÁÈ΋ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË Î·È Ô ÔÔ›Ô˜ fi¯È ÌfiÓÔ ‰ÂÓ ·Ì‚χÓıËÎÂ, ·ÓÙÈı¤Ùˆ˜ Ô͇ÓıËΠÌÂÙ¿ ·fi ÙËÓ ¤ÓÙ·ÛË Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËΠ۠ۯ¤ÛË Ì ÙÔÓ ·ÁÒÓ· ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ‰‡Ô ÔÌ¿‰ˆÓ Î·È ÙȘ ÂÌÚËÛÙÈΤ˜ ‰ËÏÒÛÂȘ ·Ú·ÁfiÓÙˆÓ ÙȘ Ôԛ˜ ·ÍÈÔÔ›ËÛÂ Ô ∫. ∞ÁÔÚ·ÛÙfi˜” ÛËÌ›ˆÛÂ. ™Ù· ·ÚÓËÙÈο Ù˘ ÚÔÂÎÏÔÁÈ΋˜ ÂÎÛÙÚ·Ù›·˜ ηٷÁÚ¿ÊËÎÂ Ë ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ηı˘ÛÙ¤ÚËÛË ÛÙËÓ ÂÈÏÔÁ‹ ÙˆÓ ·ÓÙÈÂÚÈÊÂÚÂÈ·Ú¯ÒÓ ¤ÂÈÙ· ·fi Ï·Óı·Ṳ̂ÓÔ˘˜ ¯ÂÈÚÈÛÌÔ‡˜ Î·È ·ÏÈÓ‰ÚÔÌ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ ÎÂÓÙÚÈÎÔ‡ ¶∞™√∫ Ô˘ ¿ÊËÛ·Ó ÂÚˆÙ‹Ì·Ù· ÁÈ· ÙÔ ·Ó Ë ÙÂÏÈ΋ ÂÈÏÔÁ‹ ‹Ù·Ó ÙÔ˘ Î. ¶··ÙfiÏÈ· ‹ ·Ó ÙÂÏÈο Â‚ϋıËÛ·Ó ·fi ÙËÓ πÔÎÚ¿ÙÔ˘˜. ∞ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ˘¿ÚÍÂÈ Û‡Á¯˘ÛË Î·È ÌÂÁ¿ÏË

ηı˘ÛÙ¤ÚËÛË ÛÙËÓ ÔÚÁ¿ÓˆÛË ÙÔ˘ ÚÔÂÎÏÔÁÈÎÔ‡ ·ÁÒÓ·. ∂ÈϤÔÓ ˘‹ÚÍ Úfi‚ÏËÌ· ÛÙË ÛÙÂϤ¯ˆÛË ÙˆÓ „ËÊÔ‰ÂÏÙ›ˆÓ ·Ó¿ ÓÔÌfi, ÁÈ·Ù› ÔÏÏ¿ ·ÍÈfiÏÔÁ· ÛÙÂϤ¯Ë Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó ÛÙ· „ËÊÔ‰¤ÏÙÈ· ÙˆÓ ‰‹ÌˆÓ ‹ ·ÚÓ‹ıËÎ·Ó Ó· Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó. ™Â ÔÚÁ·ÓˆÙÈÎfi Â›Â‰Ô Ô Î. √ÈÎÔÓfiÌÔ˘ ·Ú·‰¤¯ÙËΠfiÙÈ ˘‹ÚÍ ˘ÛÙ¤ÚËÛË ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ ÏÂÈÙÔ‡ÚÁËÛ ÔÙ¤ ¤Ó· ÂÓÈ·›Ô ΤÓÙÚÔ Î·ıÔ‰‹ÁËÛ˘ Ì ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ¤ÌÂÈÚˆÓ ·˘ÙÔ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÒÓ Î·È ÎÔÌÌ·ÙÈÎÒÓ ÛÙÂϯÒÓ Ô˘ ı· ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈ˙ ÙÔ ÛˆÛÙfi Û˘ÓÙÔÓÈÛÌfi Î·È ÙËÓ ·ÌÊ›‰ÚÔÌË ÏËÚÔÊfiÚËÛË ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÓÔÌÒÓ. ∏ ‰Ú¿ÛË ˆÛÙfiÛÔ ÙÔ˘ Î. ¶··ÙfiÏÈ· ¯·Ú·ÎÙËÚ›ÛÙËΠÂÙ˘¯Ë̤ÓË Û οı ¡ÔÌfi, ˆÛÙfiÛÔ ÔÈ ÂÍÔÚÌ‹ÛÂȘ Û ˘ËÚÂۛ˜ Î·È Ì·˙ÈÎÔ‡˜ ¯ÒÚÔ˘˜ ¤ÁÈÓ·Ó ¯ˆÚ›˜ ÙÔÓ ··Ú·›ÙËÙÔ Û˘ÓÙÔÓÈÛÌfi Î·È ‰ÂÓ ¿ÊËÛ·Ó ÙȘ ηχÙÂÚ˜ ÂÓÙ˘ÒÛÂȘ.

“∏ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Î·È Ë ‰Ú¿ÛË ÙÔ˘ ÎÔÌÌ·ÙÈÎÔ‡ Ì˯·ÓÈÛÌÔ‡ Î˘Ì¿ÓıËΠ۠ÈηÓÔÔÈËÙÈο Â›‰· Î·È ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ Â›Ó·È Î·Ï‡ÙÂÚË. ™ËÌ·ÓÙÈÎfi ÚfiÏÔ ¤·ÈÍ ÙÔ fiÙÈ ÔÏÏ¿ ÛÙÂϤ¯Ë ‹Ù·Ó ˘Ô„‹ÊÈÔÈ ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌÔ‡˜ ÙˆÓ ‰‹ÌˆÓ, Íԉ‡ÔÓÙ·˜ ¯ÚfiÓÔ Î·È ‰˘Ó¿ÌÂȘ Ô˘ ı· ÂÓ›Û¯˘·Ó ·ÎfiÌË ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÙË Ì¿¯Ë ÛÙËÓ ÂÚÈʤÚÂÈ·. ¢ÂÓ Ú¤ÂÈ ‚¤‚·È· Ó· ͯӿÌ fiÙÈ ÔÈ Î·Ï¤˜ ÂÔ¯¤˜ ÙˆÓ ÎÔÌÌ·ÙÈÎÒÓ Ì˯·ÓÈÛÌÒÓ ¤¯Ô˘Ó ÂÚ¿ÛÂÈ ·ÓÂÈÛÙÚÂÙ›” ‰‹ÏˆÛÂ Ô ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜. ∏ ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛË ÂÙÂÚÔ‰ËÌÔÙÒÓ Ì ¢ı‡ÓË Î˘Ú›ˆ˜ ÙÔ˘ ÎÂÓÙÚÈÎÔ‡ ¶∞™√∫ ‹Ù·Ó Ìˉ·ÌÈÓ‹ ÛÙÔÓ ÚÒÙÔ Á‡ÚÔ, ·ÏÏ¿ ‚ÂÏÙÈÒıËΠÛÙÔ ‚’ Á‡ÚÔ ÌÂÙ¿ ·fi ÙËÓ ·Ú¤Ì‚·ÛË ÙÔÈÎÒÓ Î·È ÎÂÓÙÚÈÎÒÓ ÛÙÂϯÒÓ. ∞ӷχÔÓÙ·˜ ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÛÙÔ˘˜ 4 ÓÔÌÔ‡˜ Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ¯ˆÚÈÛÙ¿, Ë ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋ ÔÚÁ¿ÓˆÛË ÙÔ˘ ¶∞™√∫ ‰È·›-

ÛÙˆÛ ٷ ÂÍ‹˜: ™ÙÔ ‚’ Á‡ÚÔ ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÎÚ›ıËΠÛÙÔ Ó‹Ì·. -™ÙÔ ÓÔÌfi §¿ÚÈÛ·˜ Ì ÙȘ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˜ “‰ÂÍ·ÌÂÓ¤˜” „‹ÊˆÓ ηχÊıËΠ¤Ó· ÌÂÁ¿ÏÔ Ì¤ÚÔ˜ Ù˘ ‰È·ÊÔÚ¿˜ ·›ÚÓÔÓÙ·˜ ÂÈϤÔÓ 9.444 „‹ÊÔ˘˜, ÂÓÒ ¿ÓÔ‰Ô ÛËÌ›ˆÛÂ Î·È Ô ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ Ù˘ ¡.¢. ·›ÚÓÔÓÙ·˜ ÂÈϤÔÓ 3.767 „‹ÊÔ˘˜. ¢È·ÊÔÚ¿ 7.524 „‹ÊˆÓ ˘¤Ú ∞ÁÔÚ·ÛÙÔ‡, Ô˘ ¤·ÈÍ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÚfiÏÔ ÛÙÔ ÙÂÏÈÎfi ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·. -™ÙÔ ÓÔÌfi ª·ÁÓËÛ›·˜ ·˘Í‹ıËÎ·Ó ÔÈ „‹ÊÔÈ Î·Ù¿ 6.691, ÂÓÒ Ô ∫. ∞ÁÔÚ·ÛÙfi˜ ¤¯·Û 2.283, Ì ÙË ‰È·ÊÔÚ¿ Ó· Â›Ó·È ıÂÙÈ΋ ÛÙȘ 5.322 „‹ÊÔ˘˜. -™ÙÔ ÓÔÌfi ΔÚÈÎ¿ÏˆÓ Î·Ï‡ÊıËΠÌÂÁ¿ÏÔ Ì¤ÚÔ˜ Ù˘ ‰È·ÊÔÚ¿˜ ·fi ÙÔÓ ÚÒÙÔ Á‡ÚÔ, ÂÓÒ Ô ∫. ∞ÁÔÚ·ÛÙfi˜ ¤¯·Û ·fi ÙË ‰‡Ó·Ì‹ ÙÔ˘ 1.449 „‹ÊÔ˘˜. ΔÔ ÈÛÔ˙‡ÁÈÔ ·Ú¤ÌÂÈÓ ·ÚÓËÙÈÎfi ÛÙȘ 1220 „‹ÊÔ˘˜. -™ÙËÓ ∫·Ú‰›ÙÛ· ÂÌÊ·Ó›ÛÙËΠ¤Ó· ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ¤ÎÏËÍË fiÔ˘ ¤¯·Û ÌÂÓ Ô ∫. ∞ÁÔÚ·ÛÙfi˜ 1.005 „‹ÊÔ˘˜, ·ÏÏ¿ ¤¯·ÛÂ Î·È ÙÔ ¶∞™√∫ ÛÙÔ ÌÔÓ·‰ÈÎfi ÓÔÌfi Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ 3.463. ∫È ÂÓÒ Ë ‰È·ÊÔÚ¿ ÛÙÔ ·’ Á‡ÚÔ ‹Ù·Ó ıÂÙÈ΋ +1.961 ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ η٤ÏËÍ ·ÚÓËÙÈ΋ ÛÙÔ -490. “∞˘Ùfi ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÔÊ›ÏÂÙ·È Û ٤ÛÛÂÚȘ ÏfiÁÔ˘˜. ™ÙËÓ ·fiÙÔÌË ÌÂÙ·ÛÙÚÔÊ‹ „ËÊÔÊfiÚˆÓ ÛÙÔ ¢‹ÌÔ ™ÔÊ¿‰ˆÓ, ‰Â‡ÙÂÚÔÓ ÛÙËÓ ·Ô¯‹ ÙˆÓ „ËÊÔÊfiÚˆÓ ÙˆÓ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÒÓ ‰‹ÌˆÓ fiÔ˘ ‰ÂÓ ˘‹Ú¯Â ÌÂÁ¿-

ÏÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÏfiÁˆ ÙˆÓ ·ÔÙÂÏÂÛÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘ ·’ Á‡ÚÔ˘, ÙÚ›ÙÔÓ ÏfiÁˆ Ù˘ ÌÈÎÚ‹˜ ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛ˘ ÂÙÂÚÔ‰ËÌÔÙÒÓ Î·È Ù¤Ù·ÚÙÔ Î·È Î˘ÚÈfiÙÂÚÔ ÛÙËÓ Î·ıÔ‰‹ÁËÛË ÙˆÓ „ËÊÔÊfiÚˆÓ ÙÔ˘ ˘Ô„‹ÊÈÔ˘ ¢ËÌ¿Ú¯Ô˘ Î. Δ¤ÁÔ˘ Ó· ÛÙËÚ›ÍÔ˘Ó ÙÔÓ ˘Ô„‹ÊÈÔ ¢‹Ì·Ú¯Ô Ù˘ ¡.¢., οÙÈ ÙÔ ÔÔ›Ô ÂËÚ¤·ÛÂ Û˘ÓÂÈÚÌÈο Î·È ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÛÙËÓ ÂÚÈʤÚÂÈ·. ™˘ÌÂÚ·ÛÌ·ÙÈο ÌÔÚԇ̠ӷ Ô‡ÌÂ Î·È ¯ˆÚ›˜ Ó· ·Ú·ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ì ·‰˘Ó·Ì›Â˜, Ï¿ıË Î·È ·Ú·Ï›„ÂȘ fiÙÈ Ë ÂÎÏÔÁÈ΋ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË ÎÚ›ıËΠηٿ ·ÚÈÔ ÏfiÁÔ ·fi ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙÔ˘ ‚’ Á‡ÚÔ˘ ÛÙËÓ ∫·Ú‰›ÙÛ· Î·È Ò˜ ¤Ó· ‚·ıÌfi ·fi ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙÔ˘ ·’ Á‡ÚÔ˘ ÛÙË §¿ÚÈÛ· Ô˘ ¤‰ˆÛ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi „˘¯ÔÏÔÁÈÎfi Î·È ·ÚÈıÌËÙÈÎfi ÚÔ‚¿‰ÈÛÌ· ÛÙÔÓ ˘Ô„‹ÊÈÔ Ù˘ ¡.¢.” ‹Ù·Ó Ë Û˘ÓÔÏÈ΋ ÂÎÙ›ÌËÛË ÙÔ˘ Î. √ÈÎÔÓfiÌÔ˘.

∏ ·Ô¯‹ - √È ¢‹ÌÔÈ ∏ ÚˆÙfiÁÓˆÚË ·Ô¯‹ ÔÊ›ÏÂÙ·È Î˘Ú›ˆ˜, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤· Ù˘ ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋˜ ÔÚÁ¿ÓˆÛ˘, ÛÙËÓ ··ÈÛÈÔ‰ÔÍ›· Ô˘ ¤¯ÂÈ Î˘ÚÈ·Ú¯‹ÛÂÈ ÙÔ˘˜ ŒÏÏËÓ˜ Ôϛ٘, ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙËÓ ··Í›ˆÛË Ô˘ ÓÈÒıÔ˘Ó ÁÈ· ÙÔ ÔÏÈÙÈÎfi Û‡ÛÙËÌ·. ∞fiÏ˘Ù· ıÂÙÈÎfi ÎÚ›ıËΠÙÔ ÈÛÔ˙‡ÁÈÔ ÛÙÔ˘˜ ¢‹ÌÔ˘˜. ΔÔ ¶∞™√∫ ΤډÈÛ ÙÔ 80% ÙˆÓ Ó¤ˆÓ ∫·ÏÏÈÎÚ·ÙÈÎÒÓ ¢‹ÌˆÓ Î·È ÙȘ 2 ·fi ÙȘ 4 ÚˆÙ‡ԢÛ˜ ÙˆÓ ÓÔÌÒÓ Ù˘ ÂÚÈʤÚÂÈ·˜.


M·ÁÓËÛ›· 15

™ABBATO 27 NOEMBPI√À 2010

ΔËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ΔÚ›ÙË, ÂÓÒ ˘ÎÓÒÓÔ˘Ó Ù· «Ì·‡Ú· Û‡ÓÓÂÊ·» ÁÈ· ÙË ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛ‹ ÙÔ˘˜

∂˘Ú›· Û‡ÛÎÂ„Ë ÛÙÔ μfiÏÔ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ªÂÛÔÁÂÈ·ÎÔ‡˜ ∞ÁÒÓ˜ ¶ÚfiÙ·ÛË Δ˙·Ó·ÎÔ‡ÏË Û √∂ª∞ ÁÈ· ˘Ô‚ÔÏ‹ ·Ú·ÈÙ‹ÛÂˆÓ ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ ÙÔ˘ ¢™

˘ÎÓÒÓÔ˘Ó Ù· “Ì·‡Ú· Û‡ÓÓÂÊ·” ÁÈ· ÙËÓ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË ÙˆÓ ªÂÛÔÁÂÈ·ÎÒÓ ∞ÁÒÓˆÓ, ηıÒ˜ η̛· ÂͤÏÈÍË ·fi ÏÂ˘Ú¿˜ ∫˘‚¤ÚÓËÛ˘ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ÛÙÔ ı¤Ì· ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈÛ˘ Ù˘ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛ˘ ÙˆÓ 150ÂÎ. ¢ÚÒ, ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ ÙˆÓ ªÂÛÔÁÂÈ·ÎÒÓ ÃˆÚÈÒÓ Û μfiÏÔ Î·È §¿ÚÈÛ·. √ ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ §·ÚÈÛ·›ˆÓ, ∫ˆÓ. Δ˙·Ó·ÎÔ‡Ï˘, ÚfiÙÂÈÓ ÛÙÔÓ Úfi‰ÚÔ Ù˘ √ÚÁ·ÓˆÙÈ΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ (√∂ª∞) °. ∫ÔϤÙÛÔ, Ó· ˘Ô‚ÏËıÔ‡Ó ÛÙÔÓ ˘Ô˘ÚÁfi ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ ÔÈ ·Ú·ÈÙ‹ÛÂȘ ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ ÙÔ˘ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘. øÛÙfiÛÔ, Ô ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˜ ‰ÂÓ Ê·›ÓÂÙ·È Ó· Û˘ÌʈÓ› Ì ÙËÓ ÚÔ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓË ÚÔÔÙÈ΋, ηıÒ˜ ÂÚÈ̤ÓÂÈ ÚÒÙ· ÙËÓ Â›ÛÎÂ„Ë Ù˘ ¢∂ª∞ ÛÙȘ 13 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘. ∫ÈÓËÙÈÎfiÙËÙ· ÁÈ· ÙÔ ı¤Ì· ÙˆÓ ªÂÛÔÁÂÈ·ÎÒÓ ÃˆÚÈÒÓ, ˘¿Ú¯ÂÈ Î·È ·fi ÏÂ˘Ú¿˜ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘, ηıÒ˜ ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ΔÚ›ÙË 30 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ Û˘ÁηÏÂ›Ù·È Â˘Ú›· Û‡ÛÎÂ„Ë ÛÙÔ ¢Ë̷گ›Ô.

ƒÂÔÚÙ¿˙: °πøƒ°√™ •À¡√™, xinos@e-thessalia.gr

™¯ÂÙÈο Ì ٷ ‰ËÌÔÛȇ̷ٷ ÙÔ˘ Δ‡Ô˘ ÁÈ· ÙËÓ ·‰˘Ó·Ì›· ÙÔ˘ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ ∂ÚÁ·ÙÈ΋˜ ∫·ÙÔÈΛ·˜ Ó· ηٷÛ΢¿ÛÂÈ Ù· ªÂÛÔÁÂȷο ÈÚÈ¿ Ù˘ §¿ÚÈÛ·˜ Î·È ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, ÂÓfi„ÂÈ ÙˆÓ ªÂÛÔÁÂÈ·ÎÒÓ ∞ÁÒÓˆÓ ÙÔ˘ 2013, Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ §·ÚÈÛ·›ˆÓ Î·È Ì¤ÏÔ˜ Ù˘ √ÚÁ·ÓˆÙÈ΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ÙˆÓ ªÂÛÔÁÂÈ·ÎÒÓ ∞ÁÒÓˆÓ Î. ∫. Δ˙·Ó·ÎÔ‡Ï˘, ¤Î·Ó ÙËÓ ·ÎfiÏÔ˘ıË ‰‹ÏˆÛË: “◊Ù·Ó ÁÓˆÛÙfi, ÙfiÛÔ Û’ Â̤ӷ ÚÔÛˆÈο, fiÛÔ Î·È Û ÔÏÏ¿ ̤ÏË Ù˘ √ÚÁ·ÓˆÙÈ΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ÙˆÓ ªÂÛÔÁÂÈ·ÎÒÓ ∞ÁÒÓˆÓ, Â‰Ò Î·È ¿Ú· Ôχ ηÈÚfi, fiÙÈ Ô √∂∫ ‰ÂÓ Â›¯Â ¯Ú‹Ì·Ù·. °È’ ·˘Ùfi ÂÈ˙ËÙÔ‡Û·ÌÂ Î·È ÂÈ˙ËÙԇ̠·ÎfiÌ· ÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ì ÙÔÓ ÀÔ˘ÚÁfi √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ °. ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘. ™ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· Û˘Ó‰ڛ·ÛË Ù˘ √ÚÁ·ÓˆÙÈ΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ÛÙÔ μfiÏÔ, ›¯· ÙËÏÂʈӋÛÂÈ ÚÔÛˆÈο Î·È ÛÙËÓ Î. ƒÔ‰Ô‡Ï· ∑‹ÛË Î·È ÛÙÔÓ Î. º›ÏÈÔ ™·¯ÈÓ›‰Ë, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÌÔ˘ ·¿ÓÙËÛ·Ó fiÙÈ Î·ÓfiÓÈÛ·Ó Ú·ÓÙ‚ԇ Ì ÙÔÓ Î. ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘, ÙÔ ÔÔ›Ô ı· Á›ÓÂÈ ‚‚·›ˆ˜ ÂÓ Â˘ı¤Ùˆ ¯ÚfiÓˆ, ·ÊÔ‡ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÌÂÁ¿Ï· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÛÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌ›·. £· Ú¤ÂÈ ˆÛÙfiÛÔ Ó· ·ÎÔ‡ÛÔ˘Ì ·fi Ù· ¯Â›ÏË ÙÔ˘ Î. ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘, fiÙÈ ‰ÂÓ ı· ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙ‹ÛÂÈ ÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÙÔÓ √ÚÁ·ÓÈÛÌfi ∂ÚÁ·ÙÈ΋˜ ∫·ÙÔÈΛ·˜ Ì 150 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ¢ÚÒ ÙËÓ ·Ó¤ÁÂÚÛË ÙˆÓ ªÂÛÔÁÂÈ·ÎÒÓ ÃˆÚÈÒÓ. ∞Ó ‰Â Á›ÓÂÈ ·˘Ùfi, fiÏ· Ù· ¿ÏÏ· ÁÈ· Ì·˜ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó η̛· ÈÛ¯‡. 줂·È·, ÂÂȉ‹ Ë fiÏË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ‰˘ÛÙ˘¯Ò˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÛÙÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ÛËÌ›Ô, ÂÁÒ ÚfiÙÂÈÓ· ÛÙÔÓ Úfi‰ÚÔ Ù˘ √ÚÁ·ÓˆÙÈ΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ Ó· ˘Ô‚¿ÏÔ˘Ì ÙȘ ·Ú·ÈÙ‹ÛÂȘ Ì·˜ ÛÙÔÓ ÀÔ˘ÚÁfi ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ ÁÈ· Ó· ·Ó·Ï¿‚Ô˘Ó fiÏÔÈ ÙȘ ¢ı‡Ó˜ ÙÔ˘˜. ∞˘Ùfi, ›· fiÙÈ Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÂÈ ¿ÌÂÛ· Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· ı· Ú¤ÂÈ Ó· οÓÔ˘Ì ÁÈ’ ·˘Ùfi ÙÔ ÏfiÁÔ ¤ÎÙ·ÎÙÔ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ. √ ¶Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ √∂ª∞ ·¿ÓÙËÛ fiÙÈ ı· οÓÔ˘Ì ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ, ·ÊÔ‡ ¤ÚıÂÈ Ô Î. ∞ÓÙ¿ÓÙÈ ÛÙȘ 12 ‹ 13 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘. ∂ÁÒ ÂÌ̤ӈ Û’ ·˘Ù‹ ÙËÓ ¿Ô„Ë, ·ÏÏ¿ Â·Ó·Ê¤Úˆ ÁÈ· ÌÈ· ÊÔÚ¿ ·ÎfiÌ· ÙËÓ ÚfiÙ·ÛË Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ì ÔÈ ¢‹ÌÔÈ Ô˘ ›̷ÛÙ ·ÚÌfi‰ÈÔÈ ÁÈ· ÙËÓ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË ÙˆÓ ªÂÛÔÁÂÈ·ÎÒÓ ∞ÁÒÓˆÓ, Ó· ‚Úԇ̠ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈΤ˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¤ÁÂÚÛË ÙˆÓ ªÂÛÔÁÂÈ·ÎÒÓ ÃˆÚÈÒÓ. ŸÏ˜ ÔÈ ¿ÏϘ χÛÂȘ Â›Ó·È ËÌ›ÌÂÙÚ·, Ô˘ ı· ˘Ô‚·ıÌ›ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÔÈfiÙËÙ· ÙˆÓ ªÂÛÔÁÂÈ·ÎÒÓ ∞ÁÒÓˆÓ”. ∂ÚˆÙËı›˜ Ó· ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ÂÓ‰ÂÈÎÙÈÎÔ‡˜ ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈÎÔ‡˜

™˘Ó¤‰ÚÈÔ-ºfiÚÔ˘Ì ÔÏÈÙÒÓ Ì ı¤Ì· “¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋ ∞Ó¿Ù˘ÍË, ∂ȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· Î·È √ÈÎÔÓÔÌÈ΋ ∫Ú›ÛË”, ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÛÙÔ μfiÏÔ ÙÔ °Ú·ÊÂ›Ô ÙÔ˘ ∂˘Úˆ·˚ÎÔ‡ ∫ÔÈÓÔ‚Ô˘Ï›Ô˘ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, Ì ÙËÓ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ Î·È ÙÔ˘ ∂˘Úˆ·˚ÎÔ‡ πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ˘ ÁÈ· ÙË μÈÒÛÈÌË ∞Ó¿Ù˘ÍË A CERT. ΔÔ Û˘Ó¤‰ÚÈÔ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ÂΉËÏÒÛÂˆÓ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘, ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ¶·Ú·Û΢‹ 3 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ (6Ì.Ì.). £· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯Ô˘Ó ˆ˜ ÔÌÈÏËÙ¤˜ Â˘Úˆ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜, ·ÓÂÈÛÙËÌÈ·ÎÔ›, ÂÎÚfiÛˆÔÈ ÙÔ˘ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎÔ‡ ÎfiÛÌÔ˘ Î·È ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔÈ. ∏ ÂΉ‹ÏˆÛË ı· Â›Ó·È ·ÓÔȯً ÛÙÔ ÎÔÈÓfi.

™˘Ó¤Ï¢ÛË ÙÔ˘ ™˘Ó‰¤ÛÌÔ˘ ¢ˆÚËÙÒÓ √ÚÁ¿ÓˆÓ ™ÒÌ·ÙÔ˜

ÙÚfiÔ˘˜ Ô Î. Δ˙·Ó·ÎÔ‡Ï˘ ÛËÌ›ˆÛÂ: “Œ¯Ô˘Ì ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ηٷÛ΢¿ÛÔ˘Ì ÂÌ›˜ fiÏ· Ù· ÔÈ΋̷ٷ Ô˘ ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·ÁÒÓ˜ Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ó· Ù· ÂÎÌÂÙ·ÏÏ¢Ùԇ̠ˆ˜ ¢‹ÌÔÈ Ì ÙÔÓ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ‰˘Ó·Ùfi ÙÚfiÔ, ¯ˆÚ›˜ Â·Ó·Ï·Ì‚¿Óˆ Ó· ¯ÚÂÈ·ÛÙ› Ó· ÂÈ‚·Ú˘Óı› ηӤӷ˜ Û˘ÌÔÏ›Ù˘”.

∂˘Ú›· Û‡ÛÎÂ„Ë ™ÙÔ ÌÂٷ͇, fiˆ˜ ÚԷӷʤÚıËÎÂ, ÎÈÓËÙÈÎfiÙËÙ· ˘¿Ú¯ÂÈ Î·È ·fi ÏÂ˘Ú¿˜ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘, Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÙËÓ Î·ı˘ÛÙ¤ÚËÛË Ô˘ ·Ú·ÙËÚÂ›Ù·È ·fi ÙËÓ ∫˘‚¤ÚÓËÛË ÛÙËÓ ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈÛË Ù˘ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛ˘ ÙˆÓ 150ÂΠ¢ÚÒ, ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ ÙˆÓ ªÂÛÔÁÂÈ·ÎÒÓ ÃˆÚÈÒÓ. ΔȘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˜ Ë̤Ú˜, ηٷ‚Ï‹ıËΠÚÔÛ¿ıÂÈ·

Ó· ηıÔÚÈÛÙ› Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ì ÙËÓ ˘Ô˘ÚÁfi ∂ÚÁ·Û›·˜ §Ô‡Î· ∫·ÙÛ¤ÏË Î·È ÙÔÓ ˘Ê˘Ô˘ÚÁfi √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ºÈÏ. ™·¯ÈÓ›‰Ë, ˆÛÙfiÛÔ ·˘Ùfi ‰ÂÓ Î·Ù¤ÛÙË ÂÊÈÎÙfi. ΔËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ΔÚ›ÙË 30 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ (1Ì.Ì.) , Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ μfiÏÔ˘ ∞Ï. μÔ‡ÏÁ·Ú˘ Û˘ÁηÏ› Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÂÚÁ·Û›·˜ ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘. ™ÙËÓ Û˘Ó¿ÓÙËÛË ¤¯Ô˘Ó ÚÔÛÎÏËı› Ó· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯Ô˘Ó ÔÈ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ ÙÔ˘ ÓÔÌÔ‡ Î.Î. ƒÔ‰Ô‡Ï· ∑‹ÛË, ∫. ∫·ÚÙ¿Ï˘, £·Ó. ¡¿ÎÔ˜, ∞. ¡¿ÓÔ˜, ¶. ª·Úο΢, Ô ¡Ô̿گ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ ∞. ¶··ÙfiÏÈ·˜ Î·È Ô ÓÂÔÂÎÏÂÁ›˜ ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ μfiÏÔ˘ ¶·Ó. ™ÎÔÙÈÓÈÒÙ˘. Ÿˆ˜ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ·Ó¤ÊÂÚÂ Ô Î. μÔ‡ÏÁ·Ú˘, “Ú¤ÂÈ Ó· Û˘ÓÙÔÓ›ÛÔ˘Ì ÙȘ ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ÂÓ¤ÚÁÂȤ˜ Ì·˜, ηıÒ˜ Ù· ¯ÚÔÓÈο ÂÚÈıÒÚÈ· ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ ÙˆÓ ªÂÛÔÁÂÈ·ÎÒÓ ÃˆÚÈÒÓ ¤¯Ô˘Ó ÛÙÂÓ¤„ÂÈ ·ÛÊ˘ÎÙÈο Î·È ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ¿ÏÏÔ˜ ¯ÚfiÓÔ˜ ÁÈ· ¯¿ÛÈÌÔ”.

£· ·Ú¯›ÛÂÈ Ë ¶ÔÏÂÔ‰ÔÌ›· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ ÙËÓ 1-1-11 ÌÂÙ¿ ·fi ÂÈÛ·ÁÁÂÏÈ΋ ÂÓÙÔÏ‹

ŒÏÂÁ¯ÔÈ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·ÁÚ·Ê‹ ·˘ı·›ÚÂÙˆÓ Î·Ù·Û΢ÒÓ ÛÙ· ηٷÛÙ‹Ì·Ù· Ù˘ ·Ú·Ï›·˜ ™Â ÂÍÔÓ˘¯ÈÛÙÈÎÔ‡˜ ÂϤÁ¯Ô˘˜, ηÙfiÈÓ ÂÈÛ·ÁÁÂÏÈ΋˜ ÂÓÙÔÏ‹˜, ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·ÁÚ·Ê‹ fiÏˆÓ ÙˆÓ ·˘ı·›ÚÂÙˆÓ Î·Ù·Û΢ÒÓ ÛÙ· ηٷÛÙ‹Ì·Ù· Ô˘ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÛÙËÓ ·Ú·Ï›· ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, ı· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ ·fi ÙËÓ 1Ë ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ¤ÙÔ˘˜, ÙÔ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô ΔÌ‹Ì· ∞˘ı·ÈÚ¤ÙˆÓ Ù˘ ¢È‡ı˘ÓÛ˘ ¶ÔÏÂÔ‰ÔÌ›·˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘. ∂fiÌÂÓÔ ‚‹Ì·, ı· Â›Ó·È Ó· ÎÈÓËıÔ‡Ó fiϘ ÔÈ ÓfiÌÈ̘ ‰È·‰Èηۛ˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÈ‚ÔÏ‹ ÚÔÛÙ›ÌˆÓ ÛÙÔ˘˜ ȉÈÔÎً٘ Î·È ÙËÓ Î·Ù‰¿ÊÈÛË ÙˆÓ ·˘ı·›ÚÂÙˆÓ Î·Ù·Û΢ÒÓ. ∏ ÂÈÛ·ÁÁÂÏÈ΋ ÂÓÙÔÏ‹ ÁÈ· ÙËÓ ‰ÈÂÓ¤ÚÁÂÈ· ÂϤÁ¯ˆÓ ÛÙ· ηٷÛÙ‹Ì·Ù· Ù˘ ·Ú·Ï›·˜ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, ¤¯ÂÈ ‰Ôı› ÛÙËÓ ¢È‡ı˘ÓÛË ¶ÔÏÂÔ‰ÔÌ›·˜ Â‰Ò Î·È ¤Ó· ÂÚ›Ô˘ Ì‹Ó·, ˆÛÙfiÛÔ Ë ‰È·‰Èηۛ· ηı˘ÛÙÂÚ› Ó· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ, ηıÒ˜ ÙÔ ·ÚÌfi‰ÈÔ ˘·ÏÏËÏÈÎfi ÚÔÛˆÈÎfi Â›Ó·È ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô ··Û¯ÔÏË̤ÓÔ Ì ÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ·Ú·Ï·‚‹˜ ·ÈÙ‹ÛÂˆÓ ÁÈ· ÙËÓ Ù·ÎÙÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ËÌÈ˘·›ıÚÈˆÓ ¯ÒÚˆÓ. “¶Ú¿ÁÌ·ÙÈ, ¤¯ÂÈ ÛÙ·Ï› ·fi ÙËÓ ∂ÈÛ·ÁÁÂÏÈ΋ ∞Ú¯‹ Ë ÂÓÙÔÏ‹ ÁÈ· ÙËÓ ‰ÈÂÓ¤ÚÁÂÈ· ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ÂϤÁ¯ˆÓ ÛÙ· ηٷÛÙ‹Ì·Ù· Ù˘ ·Ú·Ï›·˜ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, ˆÛÙfiÛÔ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ÍÂÎÈÓ‹ÛÔ˘Ì ·fi ÙË Ó¤· ¯ÚÔÓÈ¿”, ·Ó¤ÊÂÚ ¯·Ú·ÎÙË-

™˘Ó¤‰ÚÈÔ ÁÈ· ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋ ·Ó¿Ù˘ÍË, ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· Î·È ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË

ÚÈÛÙÈο Ô ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ Ù˘ ¢È‡ı˘ÓÛ˘ ¶ÔÏÂÔ‰ÔÌ›·˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ Î. ™. ΔÛÈÚ·ÓÙˆÓ¿Î˘. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, ÛÙËÓ ¢È‡ı˘ÓÛË ¶ÔÏÂÔ‰ÔÌ›·˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘, ηٷٛıÂÓÙ·È Û ηıËÌÂÚÈÓ‹ ‚¿ÛË ·ÓÒÓ˘Ì˜ Î·È ÂÒÓ˘Ì˜ ηٷÁÁÂϛ˜ ÁÈ· ·˘ı·›ÚÂÙ· ÎÙ›ÛÌ·Ù· ηٷÛÙËÌ¿ÙˆÓ, ÙfiÛÔ ÛÙËÓ ·Ú·Ï›·, fiÛÔ Î·È Û ¿ÏϘ ÂÚÈÔ¯¤˜ ÙÔ˘ ÔÏÂÔ‰ÔÌÈÎÔ‡ Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·ÙÔ˜, Ù· ÔÔ›· ηٷϷ̂¿ÓÔ˘Ó Â˙Ô‰ÚfiÌÈ· Î·È ¿ÏÏÔ˘˜ ÎÔÈÓfi¯ÚËÛÙÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜. °È· ÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô ÙˆÓ Î·Ù·ÁÁÂÏÈÒÓ Û˘ÁÎÚÔÙÂ›Ù·È ÂȉÈÎfi Û˘ÓÂÚÁÂ›Ô ÙÔ˘ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜ ∞˘ı·ÈÚ¤ÙˆÓ Ù˘ ¢È‡ı˘ÓÛ˘ ¶ÔÏÂÔ‰ÔÌ›·˜, ÙÔ ÔÔ›Ô ÂÈÛΤÙÂÙ·È ÙÔÓ È‰ÈÔÎÙ‹ÙË ÙÔ˘ ηٷÛÙ‹Ì·ÙÔ˜, οÓÔÓÙ¿˜ ÙÔ˘ ·Ú¯Èο Û˘ÛÙ¿ÛÂȘ Î·È ‰›ÓÔÓÙ·˜ ¯ÚÔÓÈÎfi ÂÚÈıÒÚÈÔ Ï›ÁˆÓ ËÌÂÚÒÓ, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ Ô ›‰ÈÔ˜ ÛÙËÓ ·ÔÌ¿ÎÚ˘ÓÛË ÙˆÓ ·˘ı·›ÚÂÙˆÓ Î·Ù·Û΢ÒÓ. ™Â ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋ ÂÚ›ÙˆÛË, ‚‚·ÈÒÓÂÙ·È ¯ÚËÌ·ÙÈÎfi ÚfiÛÙÈÌÔ ·Ó¤ÁÂÚÛ˘ Î·È ‰È·Ù‹ÚËÛ˘ ·˘ı·ÈÚ¤ÙÔ˘ ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Î·È ÛÙËÓ Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È ÔÈ ÓfiÌÈ̘ ‰È·‰Èηۛ˜ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù‰¿ÊÈÛË. øÛÙfiÛÔ, ̤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ·, ·Ú¿ ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ¤¯Ô˘Ó ηٷÁÚ·Ê› ÛÙËÓ fiÏË ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ‰Âο‰Â˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ

·˘ı·›ÚÂÙˆÓ ÎÙÈÛÌ¿ÙˆÓ, ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Á›ÓÂÈ Î·Ì›· ηÙ‰¿ÊÈÛË, ηıÒ˜ fiˆ˜ ·Ó¤ÊÂÚÂ Ô ·ÚÌfi‰ÈÔ˜ ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ ¶ÔÏÂÔ‰ÔÌ›·˜ Î. °. ¢·ÓËÏfiÔ˘ÏÔ˜ “˘¿Ú¯ÂÈ ¤ÏÏÂÈ„Ë ÚÔÛˆÈÎÔ‡”. ¡· ·Ó·ÊÂÚı›, fiÙÈ ·fi ÙË Ó¤· ¯ÚÔÓÈ¿, ÙËÓ ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ· ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù‰¿ÊÈÛË ·˘ı·›ÚÂÙˆÓ ÎÙÈÛÌ¿ÙˆÓ, ı· ÙËÓ ·Ó·Ï¿‚ÂÈ Ë ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋ ‰ÈÔ›ÎËÛË, ηıÒ˜ Ë ¢È‡ı˘ÓÛË ¶ÔÏÂÔ‰ÔÌ›·˜ ı· ¤¯ÂÈ ÙËÓ Â˘ı‡ÓË ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·ÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘˜ Î·È ÙËÓ ÂÈ‚ÔÏ‹ ÚÔÛٛ̈Ó. “∏ ‰È·‰Èηۛ· ηÙ‰¿ÊÈÛ˘ Â›Ó·È ·ÚÎÂÙ¿ ÔχÏÔÎË”, ÙfiÓÈÛÂ Ô Î. ΔÛÈÚ·ÓÙˆÓ¿Î˘. ∞ÏÏ¿ Î·È ÛÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ÂÈ‚ÔÏ‹˜ ÙˆÓ ÚÔÛٛ̈Ó, Ë ‰È·‰Èηۛ· ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ˘ÛÙ¤ÚËÛË, ηıÒ˜ fiˆ˜ ÂÈÛ‹Ì·ÓÂ Ô ›‰ÈÔ˜ “ηٷ‚¿ÏÏÂÙ·È ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÁÈ· Ó· ‚‚·ÈˆıÔ‡Ó ÚfiÛÙÈÌ· ·Ï·ÈfiÙÂÚˆÓ ÂÙÒÓ, ·ÎfiÌË Î·È ·fi ÙÔ 2005, ·ÊÔ‡ ÌÂÛÔÏ·‚Ô‡Ó ÂÓÛÙ¿ÛÂȘ”. ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘, Ô Î. ¢·ÓËÏfiÔ˘ÏÔ˜, ·Ó¤ÊÂÚ fiÙÈ “ÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ηٷÁÚ·Ê‹˜ ÙˆÓ ·˘ı·ÈÚ¤ÙˆÓ ÎÙÈÛÌ¿ÙˆÓ ·ÔÙÂÏ› ÌÈ· ‰È·Ú΋ ‰È·‰Èηۛ·, ηıÒ˜ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ηٷÁÁÂϛ˜ ÙfiÛÔ ·fi ·ÏÔ‡˜ Ôϛ٘, fiÛÔ Î·È ·fi ÙËÓ ∂ÈÛ·ÁÁÂÏ›·, ÙÔÓ ™˘Ó‹ÁÔÚÔ ÙÔ˘ ¶ÔÏ›ÙË Î·È ¿ÏÏÔ˘˜ ÊÔÚ›˜”. °ÈÒÚÁÔ˜ •˘Ófi˜

ΔÔ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÙÔ˘ ™˘Ó‰¤ÛÌÔ˘ ¢ˆÚËÙÒÓ √ÚÁ¿ÓˆÓ ™ÒÌ·ÙÔ˜, Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ› Ù·ÎÙÈ΋ ÁÂÓÈ΋ Û˘Ó¤Ï¢ÛË ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ΔÂÙ¿ÚÙË Î·È ÒÚ· 5.30 Ì.Ì., ÛÙ· ÁÚ·Ê›· Ù˘ ŒÓˆÛ˘ ™˘ÓÙ·ÎÙÒÓ (∫. ∫·ÚÙ¿ÏË∞ÚÁÔÓ·˘ÙÒÓ) Ì ı¤Ì·Ù· ËÌÂÚ‹ÛÈ·˜ ‰È¿Ù·Í˘: ∞ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ Î·È ∂ÍÂÏÂÁÎÙÈ΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜, ÂÎÏÔÁ‹ ∂ÊÔÚ¢ÙÈ΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜, Ë ÔÔ›· ı· ‰ÈÂÓÂÚÁ‹ÛÂÈ ÙȘ ·Ú¯·ÈÚÂۛ˜ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿‰ÂÈÍË Ó¤Ô˘ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ Î·È ∂ÍÂÏÂÁÎÙÈ΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜, ‰È¿ÊÔÚ·. ∂¿Ó ‰ÂÓ ˘¿ÚÍÂÈ ··ÚÙ›·, Ë ÁÂÓÈ΋ Û˘Ó¤Ï¢ÛË ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÙËÓ ›‰È· ̤ڷ (1-12-2010) Î·È Ì›· ÒÚ· ·ÚÁfiÙÂÚ·, ÛÙȘ 6.30 Î·È ÛÙÔÓ ›‰ÈÔ ¯ÒÚÔ.


M·ÁÓËÛ›· 16 ∂Ή‹ÏˆÛË Ù˘ ¶√ªπ¢∞ Û‹ÌÂÚ· ÛÙÔ μfiÏÔ ∂¶∞¡∞º√ƒ∞ ÙÔ˘ ÚÔÛÙ›ÌÔ˘

·Ó¤ÁÂÚÛ˘ ·˘ı·ÈÚ¤ÙÔ˘ ÛÙÔ ‡„Ô˜ Ô˘ ›Û¯˘Â ̤¯ÚÈ 31 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ 2003, ÁÈ· fiÏ· Ù· ·˘ı·›ÚÂÙ· Ô˘ ı· ˘·¯ıÔ‡Ó ÛÙË Ú‡ıÌÈÛË Ì¤¯ÚÈ 31 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ 2011, ÚÔÙ›ÓÂÈ Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈ·˜ √ÌÔÛÔÓ‰›·˜ π‰ÈÔÎÙËÙÒÓ ∞ÎÈÓ‹ÙˆÓ (¶√ªπ¢∞) Î. ™ÙÚ. ¶·Ú·‰È¿˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ı· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û‹ÌÂÚ· ÛÙÔ μfiÏÔ Î·È ı· ÌÈÏ‹ÛÂÈ ÛÂ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË Ù˘ √ÌÔÛÔÓ‰›·˜ ÛÙȘ 6.30’ Ì.Ì. ÛÙÔ Û˘Ó‰ÚÈ·Îfi ΤÓÙÚÔ “Forum” . Ÿˆ˜ ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ Ô Î. ¶·Ú·‰È¿˜, “ÙÔ ÂÙ‹ÛÈÔ ÚfiÛÙÈÌÔ ‰È·Ù‹ÚËÛ˘ ·˘ı·ÈÚ¤ÙÔ˘ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ÛÙÔ 50% ÙÔ˘ ÔÛÔ‡ ·˘ÙÔ‡. ∂ÈÙÚ¤ÂÙ·È fï˜ Ë ÂÊ¿·Í ÂÍfiÊÏËÛ‹ ÙÔ˘ Ì ηٷ‚ÔÏ‹ ÌfiÓÔÓ ÙÔ˘ ÙÚÈÏ¿ÛÈÔ˘ ÙÔ˘ ÚÔÛÙ›ÌÔ˘ ·Ó¤ÁÂÚÛ˘ ÂÓÙfi˜ ÙÔ˘ 2011, ‹ ÙÔ˘ ÙÂÙÚ·Ï¿ÛÈÔ˘ ÂÓÙfi˜ ÙÔ˘ 2012” .

¶ÔÏÈÙÈÛÙÈ΋ ÂΉ‹ÏˆÛË ÁÈ· ÙËÓ ¶·Ï·ÈÛÙ›ÓË ª∂ ·ÊÔÚÌ‹ ÙËÓ 29Ë ¡Ô¤Ì‚ÚË, ¢ÈÂıÓ‹ ∏̤ڷ ∞ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë˜ ÚÔ˜ ÙÔÓ ¶·Ï·ÈÛÙÈÓÈ·Îfi §·fi, Ô ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ∞ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë˜ ÛÙÔÓ ¶·Ï·ÈÛÙÈÓÈ·Îfi §·fi π¡Δπº∞¡Δ∞ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ¢Â˘Ù¤Ú· 29 ¡Ô¤Ì‚ÚË, ÛÙȘ 7 Ì.Ì., ÛÙÔ ªÂÙ·ÍÔ˘ÚÁÂ›Ô ÔÏÈÙÈÛÙÈ΋ ÂΉ‹ÏˆÛË ·ÊÈÂڈ̤ÓË ÛÙËÓ ¶·Ï·ÈÛÙ›ÓË. ªÂٷ͇ ¿ÏψÓ, ÛÙËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË ı· ÚÔ‚ÏËıÔ‡Ó ‚ÈÓÙÂÔÛÎÔË̤ӷ ÛÙÈÁÌÈfiÙ˘· ·fi ·Ú·‰ÔÛÈ·ÎÔ‡˜ ·Ï·ÈÛÙÈÓÈ·ÎÔ‡˜ ¯ÔÚÔ‡˜ Î·È ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ÛÙÔȯ›· ÙÔ˘ ·Ú·‚ÈÎÔ‡ ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ·, Î·È ·Ï·ÈÛÙÈÓÈ·ÎÔ‡ ÂȉÈÎfiÙÂÚ·, ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡. £· ·ÎÔ˘ÛÙ› Ô ÌÂÁ¿ÏÔ˜ ¶·Ï·ÈÛÙ›ÓÈÔ˜ ÔÈËÙ‹˜ ª·¯ÌÔ‡ÓÙ ¡Ù·ÚÔ˘›˜ Ó· ··ÁÁ¤ÏÏÂÈ ÔÈ‹Ì·Ù¿ ÙÔ˘ Ì ÌÂÙ¿ÊÚ·ÛË ÙˆÓ ÛÙ›¯ˆÓ ÙÔ˘. £· ÚÔ‚ÏËıÔ‡Ó ·ÔÛ¿ÛÌ·Ù· ·fi ÙËÓ Î·ıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ· ÙˆÓ ¶·Ï·ÈÛÙÈÓ›ˆÓ, ÙfiÛÔ ÛÙË ¢˘ÙÈ΋ Ÿ¯ıË, fiÛÔ Î·È ÛÙË §ˆÚ›‰· Ù˘ °¿˙·˜. £· ··ÁÁÂÏıÔ‡Ó ÛÙ›¯ÔÈ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ ÔÈËÙÒÓ Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ÛÙËÓ ¶·Ï·ÈÛÙ›ÓË, ı· ‰È·‚·ÛÙÔ‡Ó Î›ÌÂÓ· Ô˘ ÂÚÈÁÚ¿ÊÔ˘Ó ÛÎËÓ¤˜ Î·È Û˘Ó·ÈÛı‹Ì·Ù· ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ ÂΛ.

∞ÂÚÁ›· ÛÙËÓ À¶∞ Δ√ ÚÔÛˆÈÎfi ÙÔ˘ ·ÂÚÔ‰ÚÔÌ›-

Ô˘ ¡. ∞Á¯È¿ÏÔ˘ ¤¯ÂÈ ·˘ÍËı› Û 13 ¿ÙÔÌ·, ÂÓÒ ÂÊfiÛÔÓ ˘¿ÚÍÔ˘Ó ·Ó¿ÁΘ, ı· Á›ÓÔ˘Ó ÌÂٷٿÍÂȘ ·fi ¿ÏϘ ˘ËÚÂۛ˜ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘. øÛÙfiÛÔ ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ÛÙËÓ ÀËÚÂÛ›· ¶ÔÏÈÙÈ΋˜ ∞ÂÚÔÔÚ›·˜ Î·È ÛÙ· ‰‡Ô ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈ· Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯Ô˘Ó ÛÙËÓ 24ˆÚË ·ÂÚÁ›· Ô˘ ¤¯ÂÈ ÂÍ·ÁÁ›ÏÂÈ Ë √ÌÔÛÔÓ‰›· ÙÔ˘˜, ·ÓÙȉÚÒÓÙ·˜ ÛÙȘ ÌÂٷٿÍÂȘ ÛÙËÓ ˘ËÚÂÛ›· ÙÔ˘˜ ÈÏfiÙˆÓ Î·È Ì˯·ÓÈÎÒÓ Ù˘ ÚÒËÓ √Ï˘Ìȷ΋˜. ∏ ·ÂÚÁ›· ¤¯ÂÈ ÎËÚ˘¯ı› ÁÈ· ÙËÓ ΔÚ›ÙË 30 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘. ÀÔÛÙËÚ›˙Ô˘Ó fiÙÈ ÔÈ ÌÂٷٿÍÂȘ ı· ÂÈ‚·Ú‡ÓÔ˘Ó ÔÈÎÔÓÔÌÈο ÙËÓ ˘ËÚÂÛ›· ÙÔ˘˜. ∂ÊfiÛÔÓ ‰ÂÓ ÈηÓÔÔÈËıÔ‡Ó Ù· ·ÈÙ‹Ì·Ù¿ ÙÔ˘˜ ı· ·ÂÚÁ‹ÛÔ˘Ó ¿ÏÈ ÛÙȘ 6 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘.

™∞μμ∞Δ√ 27 ¡√∂ªμƒπOY 2010

ΔÔ 30%-40% ·ÊÔÚÔ‡Ó ÚfiÛÙÈÌ· ·fi 1.000 ̤¯ÚÈ 5.000 ¢ÚÒ

∂ηÙÔÓÙ¿‰Â˜ ·ÈÙ‹ÛÂȘ ÛÙȘ ¶ÔÏÂÔ‰Ơ̂˜ ÁÈ· Ù·ÎÙÔÔ›ËÛË ËÌÈ˘·›ıÚÈˆÓ ¯ÒÚˆÓ

·Ù¿ ‰Âο‰Â˜ ηٷٛıÂÓÙ·È ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ Ë̤Ú˜ ÛÙȘ ¶ÔÏÂÔ‰Ơ̂˜ Î·È ÛÙÔ ÓÔÌfi ª·ÁÓËÛ›·˜ ÔÈ ·ÈÙ‹ÛÂȘ ÂӉȷÊÂÚÔÌ¤ÓˆÓ È‰ÈÔÎÙËÙÒÓ ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ, ÁÈ· Ó· Ù·ÎÙÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ËÌÈ˘·›ıÚÈÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó. ∏ Û¯ÂÙÈ΋ ÚÔıÂÛÌ›· Ï‹ÁÂÈ Ù¤ÏË ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ Î·È fiˆ˜ Û˘ÓËı›˙ÂÙ·È ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜, ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ Ë̤Ú˜ ÙÚ¤¯Ô˘Ó fiÏÔÈ ÁÈ· Ó· ˘·¯ıÔ‡Ó ÛÙË Û¯ÂÙÈ΋ ÔÏÂÔ‰ÔÌÈ΋ Ú‡ıÌÈÛË. ∂›Ó·È ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi fiÙÈ ÛÙËÓ ¶ÔÏÂÔ‰ÔÌ›· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ Û˘ÓÂÚÁÂ›Ô ˘·ÏÏ‹ÏˆÓ ÂÚÁ¿˙ÂÙ·È Î·È ·ÔÁÂ˘Ì·ÙÈÓ¤˜ ÒÚ˜ ÁÈ· ÙËÓ ·Ú·Ï·‚‹ ÙˆÓ ·ÈÙ‹ÛÂˆÓ ÙˆÓ ÂӉȷÊÂÚÔ̤ӈÓ. ÚÔÛÎÔÌ›˙ÔÓÙ·˜ ÙÔ ¤ÓÙ˘Ô ˘ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘ ÂȉÈÎÔ‡ ÚÔÛÙ›ÌÔ˘, ÙÔ ÔÔ›Ô ı· ¤¯Ô˘Ó ¿ÚÂÈ Û˘ÌÏËڈ̤ÓÔ ·fi ÙËÓ ¶ÔÏÂÔ‰ÔÌ›·, Ì ÂÈÎÔÏÏË̤ÓÔ ÙÔÓ Îˆ‰ÈÎfi ÏËڈ̋˜. √ ȉÈÔÎÙ‹Ù˘ ·ÊÔ‡ ÏËÚÒÛÂÈ ÛÙËÓ ÙÚ¿Â˙·, ÚÔÛÎÔÌ›˙ÂÈ Ù· ·Ú·ÛÙ·ÙÈο ÏËڈ̋˜ ÛÙËÓ ¶ÔÏÂÔ‰ÔÌ›·, Á›ÓÂÙ·È Î·Ù·ÁÚ·Ê‹ ÛÙÔ ‚È‚Ï›Ô Î·Ù·¯ÒÚËÛ˘ Î·È ÛÙÔ ¤ÓÙ˘Ô Ù˘ ·›ÙËÛ˘ ÙÔ˘ ȉÈÔÎÙ‹ÙË Î·È Ù›ıÂÙ·È Ë ÛÊÚ·Á›‰· ÂÚ·›ˆÛ˘ Ù˘ ‰È·‰Èηۛ·˜. ΔÔ Δ∂∂ ¤¯ÂÈ ˙ËÙ‹ÛÂÈ ·Ú¿Ù·ÛË Ù˘ ÚÔıÂÛÌ›·˜ Ù·ÎÙÔÔ›ËÛ˘ ÙˆÓ ËÌÈ˘·›ıÚÈˆÓ ¯ÒÚˆÓ, ηıÒ˜ ÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ Ë̤Ú˜ Î·È ÔÏfiÎÏËÚÔ ÙÔ ¢ÂΤ̂ÚÈÔ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È ÔÏÏ·Ï·ÛÈ·ÛÌfi˜ ÙˆÓ ·ÈÙ‹ÛÂˆÓ Ô˘ ı· ηٷÙÂıÔ‡Ó.

ƒÂÔÚÙ¿˙: ™Δ. ¢∏ª√¶√À§√™ dimopoulos@e-thessalia.gr

ÀÔÏÔÁ›˙ÂÙ·È fiÙÈ ÌfiÓÔÓ ÛÙȘ ¶ÔÏÂÔ‰Ơ̂˜ ÙˆÓ ¢‹ÌˆÓ μfiÏÔ˘ Î·È ¡¤·˜ πˆÓ›·˜ ›¯·Ó ˘Ô‚ÏËı› ̤¯ÚÈ ÙËÓ ¶¤ÌÙË ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ·fi 500 ·ÈÙ‹ÛÂȘ, Ô˘ ÛËÌ·›ÓÂÈ Î·È ·˘ÍË̤ӷ ÔÛ¿ ÁÈ· ÙÔÓ ÎÚ·ÙÈÎfi ÎÔÚ‚·Ó¿ ·fi Ù· ·Ú¿‚ÔÏ·, ·ÏÏ¿ Î·È Ù· ÚfiÛÙÈÌ· Ô˘ ηÏÔ‡ÓÙ·È Ó· ηٷ‚¿ÏÏÔ˘Ó ÔÈ È‰ÈÔÎً٘ ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ. °È· Ó· ·ÔʇÁÔ˘Ó ÔÈ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ ÙËÓ Ù·Ï·ÈˆÚ›·, ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·ÔÛÙ¤ÏÏÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ʷΤÏÔ˘˜ Ì ٷ ‰ÈηÈÔÏÔÁËÙÈο ÙÔ˘˜ Ù·¯˘‰ÚÔÌÈÎÒ˜ ‹ Ó· ·Ó·ı¤ÛÔ˘Ó ÙË ‰ÈÂÎÂÚ·›ˆÛË Ù˘ ˘fiıÂÛ‹˜ ÙÔ˘˜ Û οÔÈÔÓ ÔÏÈÙÈÎfi Ì˯·ÓÈÎfi. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ· ÛÙËÓ ¶ÔÏÂÔ‰ÔÌ›· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ ›¯·Ó ηٷÙÂı› ̤¯ÚÈ ÚÔ¯ı¤˜ 410 ·ÈÙ‹ÛÂȘ ÁÈ· Ù·ÎÙÔÔ›ËÛË Î·È ÛÙËÓ ¶ÔÏÂÔ‰ÔÌ›· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ¡. πˆÓ›·˜ 97. ∞fi ÓˆÚ›˜ ÙÔ Úˆ› ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ È‰ÈÔÎً٘ Û‡‰Ô˘Ó ÛÙȘ ¶ÔÏÂÔ‰Ơ̂˜ ÁÈ· Ó· ηٷı¤ÛÔ˘Ó ·ÈÙ‹ÛÂȘ, ÂÓÒ ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÙ·È fiÙÈ ÁÈ· ÙË Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ÙˆÓ ··Ú·›ÙËÙˆÓ ‰ÈηÈÔÏÔÁËÙÈÎÒÓ ··ÈÙÔ‡ÓÙ·È ·ÎfiÌË Î·È ÙÚÂȘ Ë̤Ú˜... “∏ ‰È·‰Èηۛ· ÚÔ¯ˆÚ› Î·È ÔÏÔÎÏËÚÒÓÂÙ·È, ηıÒ˜ ÂÚÁ·˙fiÌ·ÛÙÂ Î·È ·ÔÁ‡̷ٷ”, ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ô ÚÔ˚ÛÙ¿ÌÂÓÔ˜ Ù˘ ¶ÔÏÂÔ‰ÔÌ›·˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ Î. ™. ΔÛÈÚ·ÓÙˆÓ¿Î˘. ΔÔ Û˘ÓÂÚÁÂ›Ô ÙˆÓ ‰‡Ô ˘·ÏÏ‹ÏˆÓ Ù˘ ¶ÔÏÂÔ‰ÔÌ›·˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ ÂÚÁ¿˙ÂÙ·È Î·È Î¿ı ¢Â˘Ù¤Ú· Î·È ΔÂÙ¿ÚÙË ·fiÁÂ˘Ì· 5-7, ˆÛÙfiÛÔ Ë ÂÚÁ·Û›· ·Ú·Ù›ÓÂÙ·È Î·È Ì¤¯ÚÈ ÙȘ 9 ÙÔ ‚Ú¿‰˘, ηıÒ˜ ˘¿Ú¯ÂÈ ·˘ÍË̤ÓË ÚÔۤϢÛË. ª¿ÏÈÛÙ· ÂÍÂÙ¿˙ÂÙ·È Ë ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ Ù˘ ˘ËÚÂÛ›·˜ ÁÈ· ÙËÓ ·Ú·Ï·‚‹ ÙˆÓ ·ÈÙ‹ÛÂˆÓ fiÏ· Ù· ·ÔÁ‡̷ٷ Ù˘ ‚‰ÔÌ¿‰·˜ ÂÎÙfi˜ ™·‚‚¿ÙÔ˘ Î·È ∫˘Úȷ΋˜ Ê˘ÛÈο, ̤¯ÚÈ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ¤ÙÔ˘˜, ÔfiÙ ϋÁÂÈ Î·È Ë Û¯ÂÙÈ΋ ÚÔıÂÛÌ›·. ∞fi ÙȘ ηٷ¯ˆÚË̤Ó˜ ·ÈÙ‹ÛÂȘ Ù·ÎÙÔÔ›ËÛ˘ ËÌÈ˘·›ıÚÈˆÓ ¯ÒÚˆÓ ÛÙÔ ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘ ¤¯Ô˘Ó ÂڷȈı› ÂÚ›Ô˘ ÙÔ 50%. ∞fi ÙȘ ÂڷȈı›Û˜ ˘Ôı¤ÛÂȘ ÔÛÔÛÙfi 20% ·ÊÔÚ¿ ÚfiÛÙÈÌ· ¿Óˆ ÙˆÓ 10.000 ¢-

Δ· ÚfiÛÙÈÌ· ÚÒ, ÔÛÔÛÙfi 30%-40% ·ÊÔÚ¿ ÚfiÛÙÈÌ· ·fi 1.000 ̤¯ÚÈ 5.000 ¢ÚÒ Î·È Ù· ˘fiÏÔÈ· ·ÊÔÚÔ‡Ó ÚfiÛÙÈÌ· ÌÈÎÚfiÙÂÚ· ÙˆÓ 1.000 ¢ÚÒ. ¶ÔÏϤ˜ ¿ÓÙˆ˜ ·fi ÙȘ ·ÈÙ‹ÛÂȘ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ηٷÙÂı› ÛÙȘ ¶ÔÏÂÔ‰Ơ̂˜ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ Î·È Ù˘ ¡. πˆÓ›·˜, ·ÊÔÚÔ‡Ó ‹‰Ë ηٷÁÂÁÚ·Ì̤ӷ Î·È ÁÓˆÛÙ¿ ÛÙȘ ÔÏÂÔ‰ÔÌÈΤ˜ ˘ËÚÂۛ˜ ·˘ı·›ÚÂÙ·, ÁÈ· Ù· ÔÔ›· ÔÈ È‰ÈÔÎً٘ ÙÔ˘˜ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ÎÂÚ‰›ÛÔ˘Ó ÙÔ ÚfiÛÙÈÌÔ... √ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔ˜ ȉÈÔÎÙ‹Ù˘ ·ÎÈÓ‹ÙÔ˘, ÁÈ· Ó· Ù·ÎÙÔÔÈ‹ÛÂÈ ¤Ó·Ó ËÌÈ˘·›ıÚÈÔ, Ú¤ÂÈ Ó· ÚԂ› ÛÙËÓ ÂÍ‹˜ ‰È·‰Èηۛ·: ¡· ˘Ô‚¿ÏÂÈ ·›ÙËÛË ÛÙËÓ ¶ÔÏÂÔ‰ÔÌ›·, Ì ÙË Û˘Ó˘Ô‚ÔÏ‹ ˘‡ı˘Ó˘ ‰‹ÏˆÛ˘ ÂȘ ‰ÈÏÔ‡Ó Î·È ·Ú¿‚ÔÏÔ˘ 250 ‹ 350 ¢ÚÒ ·fi ¢ËÌfiÛÈÔ Δ·Ì›Ô. ΔÔ ·Ú¿‚ÔÏÔ ÙˆÓ 250 ¢ÚÒ ·ÊÔÚ¿ ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ ËÌÈ˘·›ıÚÈˆÓ ¯ÒÚˆÓ ·˘ÙÔÙÂÏÔ‡˜ ȉÈÔÎÙËÛ›·˜ Î·È ÙˆÓ 350 ¢ÚÒ ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ ˘fiÏÔÈˆÓ ¯ÒÚˆÓ. ∂›Û˘ Ú¤ÂÈ Ó· Û˘Ó˘Ô‚¿ÏÏÂÈ Ù¯ÓÈ΋ ¤ÎıÂÛË Ì˯·ÓÈÎÔ‡ Î·È ·Ú·ÛÙ·ÙÈÎfi Ù˘ ·ÌÔÈ‚‹˜ ÙÔ˘, Ì·˙› Ì Û٤ϯԘ ÔÈÎÔ‰ÔÌÈ΋˜ ·‰Â›·˜, ÙÔÔÁÚ·ÊÈÎfi ‰È¿ÁÚ·ÌÌ· Î·È Î¿ÙÔ„Ë ÔÚfiÊÔ˘ Ì ÙËÓ ÂÈÛ‹Ì·ÓÛË Ù˘ ÂÈÊ¿ÓÂÈ·˜ Ô˘ ¿ÏÏ·Í ¯Ú‹ÛË. ΔÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ Î·È ∫ÏÈÌ·ÙÈ-

΋˜ ∞ÏÏ·Á‹˜ ¤¯ÂÈ ÔÚ›ÛÂÈ ÙËÓ ·ÌÔÈ‚‹ ÙÔ˘ Ì˯·ÓÈÎÔ‡ ÁÈ· ÙËÓ ··Ú·›ÙËÙË Ù¯ÓÈ΋ ¤ÎıÂÛË ÛÙ· 286 ¢ÚÒ, ÂÓÒ ÂÊfiÛÔÓ Ô È‰ÈÔÎÙ‹Ù˘ ·¢ı˘Óı› Û Ù¯ÓÈÎfi ÁÚ·Ê›Ô, ÙfiÙÂ Ë ·ÌÔÈ‚‹ ¤¯ÂÈ ÔÚÈÛÙ› ÛÙ· 350 ¢ÚÒ. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· ÛËÌÂÈÒÓÂÈ fiÙÈ ÔÈ ÔÏÂÔ‰Ơ̂˜ ÂϤÁ¯Ô˘Ó ÌfiÓÔ ÙËÓ ÏËÚfiÙËÙ· Î·È fi¯È ÙËÓ ÂÁ΢ÚfiÙËÙ· ÙˆÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ Ô˘ ‰ËÏÒÓÔÓÙ·È, ÁÈ· Ù· ÔÔ›· Â›Ó·È ˘‡ı˘ÓÔ˜ Ô È‰ÈÔÎÙ‹Ù˘. ªÂÙ¿ ÙËÓ Î·Ù¿ıÂÛË ÙˆÓ ‰ÈηÈÔÏÔÁËÙÈÎÒÓ ·fi ÙÔÓ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔ È‰ÈÔÎÙ‹ÙË Ù›ıÂÙ·È ÛÙËÓ ·›ÙËÛË ÛÊÚ·Á›‰· ηٷ¯ÒÚËÛ˘ ·fi ÙËÓ ¶ÔÏÂÔ‰ÔÌ›·, ÂÓÒ Ô È‰ÈÔÎÙ‹Ù˘ ·›ÚÓÂÈ ·ÓÙ›ÁÚ·ÊÔ Ù˘ ·›ÙËÛ˘, ÛÙÔ ›Ûˆ ̤ÚÔ˜ Ù˘ ÔÔ›·˜ ηٷÁÚ¿ÊÔÓÙ·È Ù˘¯fiÓ ÂÏÏ›„ÂȘ. ™ÙÔ ¤ÓÙ˘Ô Ù˘ ·›ÙËÛ˘ Ù›ıÂÙ·È ÛÊÚ·Á›‰· ÏËÚfiÙËÙ·˜, ÂÊfiÛÔÓ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È fiÏ· Ù· ‰ÈηÈÔÏÔÁËÙÈο. ∏ ¶ÔÏÂÔ‰ÔÌ›· ÂÓËÌÂÚÒÓÂÈ ÙË ¢.√.À. ÛÙËÓ ÔÔ›· ˘¿ÁÂÙ·È ÙÔ ·Î›ÓËÙÔ, ÙÔ π∫∞ Î·È ÙȘ ¿ÏϘ Û˘Ó·ÚÌfi‰È˜ ˘ËÚÂۛ˜, ÒÛÙ ӷ ¿„ÂÈ ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ·ڈÛË ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙÔ˘ ȉÈÔÎÙ‹ÙË Î·È Ó· ·Ó·ÛÙ·Ï› ÔÔÈÔ‰‹ÔÙ ÚfiÛÙÈÌÔ. √È È‰ÈÔÎً٘ ÏËÚÒÓÔ˘Ó ÁÈ· ÙËÓ Ù·ÎÙÔÔ›ËÛË Û ÂȉÈÎfi ÙÚ·Â˙ÈÎfi ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi,

Δ· ÚfiÛÙÈÌ· ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙË ¯Ú‹ÛË Î·È ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ˘ÔÏÔÁ›˙ÔÓÙ·È: -°È· ËÌÈ˘·›ıÚÈÔ Û ÚÒÙË Î·ÙÔÈΛ· ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ 5-9% Â› Ù˘ ÙÈÌ‹˜ ˙ÒÓ˘. -°È· ËÌÈ˘·›ıÚÈÔ ÂÎÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ 6-10% Â› Ù˘ ÙÈÌ‹˜ ˙ÒÓ˘ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÙÔ ·Î›ÓËÙÔ. -°È· ‰Â‡ÙÂÚË Î·ÙÔÈΛ· 6-11% Â› Ù˘ ÙÈÌ‹˜ ˙ÒÓ˘ Û ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ ÂÚÈÔ¯¤˜ Î·È 7,212% Â› Ù˘ ÙÈÌ‹˜ ˙ÒÓ˘ ÛÙ· ÂÎÙfi˜ ۯ‰›Ô˘. -°È· ·Î›ÓËÙ· ¿ÏÏˆÓ ¯Ú‹ÛÂˆÓ 7,5-13,5% ÁÈ· Ù· ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ Î·È 9-15% ÁÈ· Ù· ÂÎÙfi˜ ۯ‰›Ô˘. -°È· Ù· ÂÎÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ ·Î›ÓËÙ· ‰Â‡ÙÂÚ˘ ηÙÔÈΛ·˜ Î·È ¿ÏÏˆÓ ¯Ú‹ÛÂˆÓ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û ÂÚÈÔ¯¤˜ Ì ÙÈÌ‹ ˙ÒÓ˘ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÙˆÓ 1000 ¢ÚÒ, ÚԂϤÂÙ·È ÚÔÛ·‡ÍËÛË 30%. ŒÙÛÈ ÁÈ· ÙË ‰Â‡ÙÂÚË Î·ÙÔÈΛ· Ô ˘ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ Á›ÓÂÙ·È ÌÂٷ͇ 9,3-15,6% Â› Ù˘ ÙÈÌ‹˜ ˙ÒÓ˘ Î·È ÁÈ· ¿ÏÏ· ·Î›ÓËÙ· 10,719,5%. ™Â ‰È¿ÛÙËÌ· 60 ËÌÂÚÒÓ ÌÂÙ¿ ÙË ‰È·›ÛÙˆÛË Ù˘ ÏËÚfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ʷΤÏÔ˘, ·ÔÛÙ¤ÏÏÂÙ·È ÛÙÔÓ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔ ÙÔ ¤ÓÙ˘Ô ˘ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘ ÚÔÛÙ›ÌÔ˘, fiÔ˘ ı· Ê·›ÓÂÙ·È ÙÔ ÔÛfi ÙÔ˘ ÚÔÛÙ›ÌÔ˘ Ô˘ ηٷ‚¿ÏÏÂÙ·È ÂÊ¿·Í Ì ÙËÓ ¤ÎÙˆÛË ÙÔ˘ 10%, ηıÒ˜ Î·È ÙÔ ÔÛfi Ù˘ ÚÒÙ˘ ‰fiÛ˘.

∂Ù·ÈÚ›˜ ı· Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÛÙËÓ Â›ÁÂÈ· Â͢ËÚ¤ÙËÛË

π‰ÈÒÙ˜ ÛÙ· ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈ· ¡. ∞Á¯È¿ÏÔ˘ Î·È ™ÎÈ¿ıÔ˘ Δ∞ ÔÏÈÙÈο ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈ· ¡. ∞Á-

¯È¿ÏÔ˘ (∫ÂÓÙÚÈ΋˜ ∂ÏÏ¿‰·˜) Î·È ™ÎÈ¿ıÔ˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ÛÙ· 40 ÂÚÈÊÂÚÂȷο ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈ· Ù˘ ¯ÒÚ·˜, ÔÈ ˘ËÚÂۛ˜ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ·ÂÏ¢ıÂÚÒÓÔÓÙ·È Î·È ı· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÛÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘˜ Î·È È‰ÈÒÙ˜. ∞˘Ùfi ÚԂϤÂÙ·È Û ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ÀÔ‰ÔÌÒÓ, ªÂÙ·ÊÔÚÒÓ Î·È ¢ÈÎÙ‡ˆÓ, ̤ۈ ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ‰›‰ÂÙ·È Ë ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ›‰Ú˘Û˘ ·ÓˆÓ‡ÌˆÓ ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ, ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ ÌÂÙÔ¯ÒÓ ı· ·Ó‹ÎÂÈ ÛÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ¢ËÌfiÛÈÔ. Δ· ‰‡Ô ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈ· ıˆÚÔ‡ÓÙ·È “ÊÈϤٷ” , ηıÒ˜ ·fi ÙË ÌÈ· Ù˘ ™ÎÈ¿ıÔ˘ ‰¤¯ÂÙ·È ÌÂÁ¿ÏË ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋ ΛÓËÛË, ΢ڛˆ˜ ηٿ ÙÔ˘˜ ηÏÔηÈÚÈÓÔ‡˜ Ì‹Ó˜, ÙÔ ‰Â ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈÔ Ù˘ ¡. ∞Á¯È¿ÏÔ˘ ÂÎÛ˘Á¯ÚÔÓ›˙ÂÙ·È Î·È Û˘Ó‰¤ÂÙ·È ‹‰Ë ·ÂÚÔÔÚÈο ÙÔ˘˜ ηÏÔηÈÚÈÓÔ‡˜ Ì‹Ó˜ Ì ÙË °ÂÚÌ·Ó›·, ÙËÓ ∞˘ÛÙÚ›·, ÙËÓ ∞ÁÁÏ›· Î·È ·fi ÙȘ 15 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ Î·È Ì ٷ Δ›Ú·Ó· Ù˘ ∞Ï‚·Ó›·˜. Δ· ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈ· Ù˘ ™ÎÈ¿ıÔ˘ “∞ϤͷӉÚÔ˜ ¶··‰È·Ì¿ÓÙ˘” Î·È Ù˘ ¡. ∞Á¯È¿ÏÔ˘, ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó ˆ˜ ÔÏ˘ÌÂÙÔ¯Èο, Ì ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ȉȈÙÒÓ, ÙÚ·Â˙ÒÓ,

·ÏÏ¿ Î·È Ù˘ ΔÔÈ΋˜ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘. √È ÂÂÓ‰˘Ù¤˜ ÛÙ· ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈ· ı· ¤¯Ô˘Ó ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó Û ‰È¿ÊÔÚ˜ ÂÌÔÚÈΤ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜, fiˆ˜ ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ÛÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ ÂÌÔÚÈÎÒÓ Î¤ÓÙÚˆÓ. ™Ùfi¯Ô˜ Â›Ó·È Ù· ÂÚÈÊÂÚÂȷο ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈ· Ó· ·Ó·Ù˘¯ıÔ‡Ó Û ΤÓÙÚ· ÙÔÈÎÒÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÒÓ, ÛÙ· ÚfiÙ˘· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ·ÓÙ›ÛÙÔȯˆÓ ·ÂÚÔ‰ÚÔÌ›ˆÓ ÛÙË °·ÏÏ›·, ÙË μÚÂÙ·Ó›· Î·È ÙËÓ √˘ÁÁ·Ú›·. √È ÂÙ·ÈÚ›˜ ·˘Ù¤˜ ı· ·Ó·Ï¿‚Ô˘Ó Â›Ù ÔÈ ›‰È˜, ›Ù ̤ۈ ı˘Á·ÙÚÈÎÒÓ ÙÔ˘˜, ÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË, ·Ó¿Ù˘ÍË, ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Î·È ÂÎÌÂÙ¿ÏÏ¢ÛË ÙˆÓ ·ÂÚÔ‰ÚÔÌ›ˆÓ, ÂÓÒ ˘¿Ú¯ÂÈ Î·È Ë Úfi‚ÏÂ„Ë ÁÈ· ÂÈÛ·ÁˆÁ‹ ÙˆÓ ÂÓ ÏfiÁˆ ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ ÛÙÔ ÃÚËÌ·ÙÈÛÙ‹ÚÈÔ. ¶ÚÔ˜ ÙËÓ Î·Ù‡ı˘ÓÛË ˘ÏÔÔ›ËÛ˘ Ù˘ ·fiÊ·Û˘, ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· Á›ÓÂÈ ·Ó·Î·Ù·ÓÔÌ‹ ÙˆÓ ¯ÚÔÓÔı˘Ú›‰ˆÓ (check in cunters). Δ· ÂÚÈÊÂÚÂȷο ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈ· Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ¤¯Ô˘Ó ¯ˆÚÈÛÙ› ·fi ÙËÓ ÀËÚÂÛ›· ¶ÔÏÈÙÈ΋˜ ∞ÂÚÔÔÚ›·˜ Û ÂÙ¿ ÔÌ¿‰Â˜, Ì ¤Ó· ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈÔ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÙË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË Î›ÓËÛË Ó· Ù›ıÂÙ·È ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜, ÂÓÒ Ù· ˘fiÏÔÈ· Ó· ÂÓÙ¿ÛÛÔÓÙ·È ÛÙȘ Ô-

Ì¿‰Â˜ ·˘Ù¤˜ ˆ˜ ‰Â‡ÙÂÚ· ‹ ÙÚ›Ù· Ì ¯·ÌËÏfiÙÂÚË Î›ÓËÛË. ΔÔ ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈÔ Ù˘ ¡. ∞Á¯È¿ÏÔ˘ ÂÓÙ¿¯ıËΠÛÙËÓ ÚÒÙË ÔÌ¿‰· ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÒÓ ·ÂÚÔ‰ÚÔÌ›ˆÓ, Ì ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙÔ ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈÔ Ã·Ó›ˆÓ, ηıÒ˜ Î·È Ù· πηڛ·˜, ∫·ÛÙÔÚÈ¿˜ Î·È ∫Ô˙¿Ó˘. ΔÔ ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈÔ ™ÎÈ¿ıÔ˘ ÂÓÙ¿¯ıËΠÛÙËÓ ÔÌ¿‰· Ì ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙÔ ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈÔ ™·ÓÙÔÚ›Ó˘, ÛÙËÓ ÔÔ›· Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ·ÎfiÌË Ù· ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈ· ∞ÏÂÍ·Ó‰ÚÔ‡ÔÏ˘, ª‹ÏÔ˘ Î·È ™Î‡ÚÔ˘. ◊‰Ë ·fi ¤Ú˘ÛÈ ÛÙÔ ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈÔ Ù˘ ¡. ∞Á¯È¿ÏÔ˘ ¤¯Ô˘Ó ·Ó·Ï¿‚ÂÈ ÙËÓ Â›ÁÂÈ· Â͢ËÚ¤ÙËÛË ‰‡Ô ȉȈÙÈΤ˜ ÂÙ·ÈÚ›˜, Ë “Olympic handling” Î·È Ë “Swiss port” . ∞Ó·ÊÔÚÈο Ì ÙÔ ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈÔ “∞ϤͷӉÚÔ˜ ¶··‰È·Ì¿ÓÙ˘” ıˆÚÂ›Ù·È ¤Ó· ·fi Ù· ÓËÛȈÙÈο ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈ· Ô˘ ÚÔÛÂÏ·ÂÈ ·˘ÍË̤ÓË ÂÈ‚·ÙÈ΋ ΛÓËÛË ·fi ÙÔÓ ∞Ú›ÏÈÔ Ì¤¯ÚÈ Î·È ÙÔÓ √ÎÙÒ‚ÚÈÔ. ∞·ÈÙÂ›Ù·È ˆÛÙfiÛÔ Â¤ÎÙ·ÛË ÙÔ˘ ‰È·‰ÚfiÌÔ˘ ÚÔÛÁ›ˆÛ˘-·ÔÁ›ˆÛ˘, ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ӷ ¤¯ÂÈ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ‰¤¯ÂÙ·È ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ· ·ÂÚÔÛοÊË.

ΔÔ ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈÔ ¡. ∞Á¯È¿ÏÔ˘ ÌÔÚ› Ó· ¤¯ÂÈ ÏÈÁfiÙÂÚË ÂÈ‚·ÙÈ΋ ΛÓËÛË ·’ ·˘Ùfi Ù˘ ™ÎÈ¿ıÔ˘, ˆÛÙfiÛÔ Û’ ·˘Ùfi ¤ÁÈÓ·Ó ÛËÌ·ÓÙÈο ¤ÚÁ· Â͢ËÚ¤ÙËÛ˘ ÙˆÓ ÂÈ‚·ÙÒÓ, ÂÓÒ Û˘Ó‰¤ÂÙ·È ‹‰Ë ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ, Ì °ÂÚÌ·Ó›·, ∞ÁÁÏ›·, πÙ·Ï›· Î·È ∞˘ÛÙÚ›·. ∞fi ÙȘ 15 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÍÂÎÈÓ‹ÛÔ˘Ó Î·È ÔÈ Ù‹ÛÂȘ ÁÈ· Δ›Ú·Ó· ∞Ï‚·Ó›·˜ Ì ÙËÓ ÈÙ·ÏÔ·Ï‚·ÓÈ΋ ÂÙ·ÈÚ›· “Belle air” . √È Ù‹ÛÂȘ ı· Â›Ó·È ÙÚÂȘ ÙËÓ Â‚‰ÔÌ¿‰·, Ì ·ÂÚÔÛοÊË 68 ı¤ÛˆÓ. ΔÔ ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈÔ ¡. ∞Á¯È¿ÏÔ˘ Â›Ó·È ÙÔ ÌÔÓ·‰ÈÎfi ÛÙËÓ ∫ÂÓÙÚÈ΋ ∂ÏÏ¿‰·, ¿Óˆ ÛÙÔÓ Ô‰ÈÎfi ¿ÍÔÓ· ∞ı‹Ó·˜-£ÂÛÛ·ÏÔӛ΢. °È’ ·˘Ùfi Î·È ıˆÚÂ›Ù·È ÎÈ ·˘Ùfi “ÊÈϤÙÔ” Û ›ÛÔ‰Ô ÂÂÓ‰˘ÙÒÓ. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ ÛÙÔ ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈÔ Î·Ù·Û΢¿ÛÙËΠӤԘ ÂÈ‚·ÙÈÎfi˜ ÛÙ·ıÌfi˜ Î·È ˘ÏÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÂÚÁ·Û›Â˜ ·ÍÈÔÔ›ËÛ˘ ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ ¯ÒÚÔ˘, Ô˘ ı· ÙÔ Î·Ù·ÛÙ‹ÛÔ˘Ó Î·ÙËÁÔÚ›·˜ 2 ÛÙË ¯ÒÚ· (ηÙËÁÔÚ›·˜ 1 Â›Ó·È ÌfiÓÔÓ ÙÔ “∂Ï. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˜” ). ∂ȉÈÎfiÙÂÚ· Ô Ó¤Ô˜ ÂÈ‚·ÙÈÎfi˜ ÛÙ·ıÌfi˜ Â›Ó·È Û˘ÓÔÏÈÎÔ‡ ÂÌ‚·‰Ô‡ 8.925 ÙÂÙÚ·ÁˆÓÈÎÒÓ Ì¤ÙÚˆÓ (ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ‰¤Î· ı‡Ú˜ ÙÛÂÎ

ÈÓ). ΔÔ Ó¤Ô ÎÙ›ÚÈÔ ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi ˘fiÁÂÈÔ, ÈÛfiÁÂÈÔ Î·È ËÌÈÒÚÔÊÔ (ÂΛ ı· ÛÙÂÁ·ÛÙÔ‡Ó ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ, ηٷÛÙ‹Ì·Ù· ÓÙÈÔ‡ÙÈ ÊÚÈ, ηÊÂÙ¤ÚȘ Î.¿.). -∫Ù›ÚÈÔ ˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÈÎÔ‡ ÛÙ·ıÌÔ‡ 500 Ù.Ì. -¢È·ÌfiÚʈÛË ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ ¯ÒÚÔ˘ ¤ÎÙ·Û˘ 25 ÛÙÚÂÌÌ¿ÙˆÓ (ÂÛˆÙÂÚÈÎfi ‰›ÎÙ˘Ô Î˘ÎÏÔÊÔÚ›·˜, ¯ÒÚÔ˜ ÛÙ¿ıÌ¢Û˘ Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ, ¯ÒÚÔÈ ÂÈ‚›‚·Û˘ Î·È ·Ô‚›‚·Û˘ ÂÈ‚·ÙÒÓ, ÂÚÈÊÚ¿ÍÂȘ, ÛËÌ¿ÓÛÂȘ Î.Ï.). ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ¤Ó·Ó ˘ÂÚÛ‡Á¯ÚÔÓÔ ÛÙ·ıÌfi Ì ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Â͢ËÚ¤ÙËÛ˘ 1500 ÂÈ‚·ÙÒÓ Û˘Á¯ÚfiÓˆ˜, Ô˘ ı· ‰ÒÛÂÈ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ù˘ Û˘Ó¯ԇ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘ ·ÂÚÔ‰ÚÔÌ›Ô˘. ΔÔ ÔÏÈÙÈÎfi ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈÔ Ù˘ ¡¤·˜ ∞Á¯È¿ÏÔ˘ ‰È·ı¤ÙÂÈ ÙÚÂȘ ·fi ÙÔ˘˜ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˘˜ ‰È·‰ÚfiÌÔ˘˜ ÚÔÛÁ›ˆÛ˘-·ÔÁ›ˆÛ˘ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ‡ ·ÂÚÔ‰ÚÔÌ›Ô˘. Œ¯ÂÈ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÛÙ¿ıÌ¢Û˘ ¤ÓÙ ÌÂÁ¿ÏˆÓ ·ÂÚÔÛηÊÒÓ Ù‡Ô˘ “ªfiÈÓÁÎ 737” Î·È 80 ÌÈÎÚÒÓ ·ÂÚÔÛηÊÒÓ. ™Δ. ¢∏ª√¶√À§√™


M·ÁÓËÛ›· 17

™∞μμ∞Δ√ 27 N√∂ªμƒπ√À 2010

ΔËÚԇ̠··Ú¤ÁÎÏÈÙ· ÙËÓ ÈÛ¯‡Ô˘Û· ÓÔÌÔıÂÛ›· ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ¡ÈÎ. ¶ÏˆÌ·Ú›Ù˘

™ÎÈ¿ıÔ˜: ™ÊÚ¿ÁÈÛÌ· ηٷÛÙËÌ¿ÙˆÓ ˘ÁÂÈÔÓÔÌÈÎÔ‡ ÂӉȷʤÚÔÓÙÔ˜ 230 ηٿ ̤ÛÔ fiÚÔ Î¿ı ¯ÚfiÓÔ, Û‡Ìʈӷ Ì ٷ ÛÙÔȯ›· Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∞Ú¯‹˜

ÙÔ ÛÊÚ¿ÁÈÛÌ· ηٷÛÙËÌ¿ÙˆÓ ˘ÁÂÈÔÓÔÌÈÎÔ‡ ÂӉȷʤÚÔÓÙÔ˜ ÏfiÁˆ Ù˘ ¤ÏÏÂȄ˘ ÙˆÓ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓˆÓ ·‰ÂÈÒÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÚÔ¯ˆÚ› ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· Ô ¢‹ÌÔ˜ ™ÎÈ¿ıÔ˘, ηÙfiÈÓ ÌËÓ˘Ù‹ÚÈˆÓ ·Ó·ÊÔÚÒÓ Ù˘ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜. ™‡Ìʈӷ Ì ٷ ÛÙÔȯ›· Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∞Ú¯‹˜, 230 Û˘ÓÔÏÈο ηٷÛÙ‹Ì·Ù· ηٿ ̤ÛÔ fiÚÔ ÛÊÚ·Á›˙ÔÓÙ·È Î¿ı ¯ÚfiÓÔ, ÂÓÒ ÌfiÓÔ ÙÔ ÊÂÙÈÓfi ηÏÔη›ÚÈ ÛÊÚ·Á›ÛÙËÎ·Ó 250. “ΔËÚԇ̠··Ú¤ÁÎÏÈÙ· ÙËÓ ÈÛ¯‡Ô˘Û· ÓÔÌÔıÂÛ›· Î·È ‰ÂÓ Î¿ÓÔ˘Ì ÂÍ·ÈÚ¤ÛÂȘ ÁÈ· Î·Ó¤Ó·Ó Î·Ù·ÛÙËÌ·Ù¿Ú¯Ë Ô˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ÙËÓ Âȯ›ÚËÛ‹ ÙÔ˘ ¯ˆÚ›˜ ÙËÓ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓË ·fi ÙÔ ¡fiÌÔ ¿‰ÂÈ·” Â›Ó·È Ë ÙÔÔı¤ÙËÛË ÙÔ˘ ¢ËÌ¿Ú¯Ô˘ ™ÎÈ¿ıÔ˘ Î. ¡›ÎÔ˘ ¶ÏˆÌ·Ú›ÙË.

“∞‰ÈηÈÔÏfiÁËÙÔ” ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÈ Ë ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ™ÎÈ¿ıÔ˘ ÙÔ ıfiÚ˘‚Ô Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÂ›Ù·È ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ Ë̤Ú˜ ÛÙÔ ÓËÛ›, ÂÍ·ÈÙ›·˜ ÙÔ˘ ÛÊÚ·Á›ÛÌ·ÙÔ˜ ηٷÛÙËÌ¿ÙˆÓ ˘ÁÂÈÔÓÔÌÈÎÔ‡ ÂӉȷʤÚÔÓÙÔ˜, Ù· ÔÔ›· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó ¯ˆÚ›˜ ÙËÓ ÚÔ‚ÏÂfiÌÂÓË ·fi ÙËÓ ÈÛ¯‡Ô˘Û· ÓÔÌÔıÂÛ›· ¿‰ÂÈ·. £¤ÛË Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∞Ú¯‹˜ Â›Ó·È fiÙÈ ÔÈ ·ÓÙȉڿÛÂȘ ‰ÂÓ ‰ÈηÈÔÏÔÁÔ‡ÓÙ·È, ηıÒ˜, fiˆ˜ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÙ·È ·ÚÌÔ‰›ˆ˜, Ë ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÙËÓ ·Ú·ÌÈÎÚ‹ ¤ÛÙˆ Û¯¤ÛË Ì ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙˆÓ ÚfiÛÊ·ÙˆÓ ·˘ÙÔ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÒÓ ÂÎÏÔÁÒÓ, ‰ÈfiÙÈ “ÔÈ ÛÊÚ·Á›ÛÂȘ Á›ÓÔÓÙ·È Î·ÙfiÈÓ Ù˘ ˘Ô‚ÔÏ‹˜ ÌËÓ˘Ù‹ÚÈˆÓ ·Ó·ÊÔÚÒÓ ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜” . ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, ÛËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· ÛÙÔ ÓËÛ› Ì ٷ ηٷÛÙ‹Ì·Ù·, Ù· ÔÔ›· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó ¯ˆÚ›˜ ÙËÓ ÚÔ‚ÏÂfiÌÂÓË ·fi ÙËÓ ÈÛ¯‡Ô˘Û· ÓÔÌÔıÂÛ›· ¿‰ÂÈ·, Â›Ó·È ¤ÓÙÔÓÔ Î·È Û˘Ó¯Ҙ Ô͇ÓÂÙ·È. ™‡Ìʈӷ Ì ÙË ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ™ÎÈ¿ıÔ˘, ηٿ ̤ÛÔ fiÚÔ ÛÊÚ·Á›˙ÔÓÙ·È Î¿ı ¯ÚfiÓÔ ÛÙÔ ÓËÛ› 230 ηٷÛÙ‹Ì·Ù· ˘ÁÂÈÔÓÔÌÈÎÔ‡ ÂӉȷʤÚÔÓÙÔ˜, ÂÓÒ ÌfiÓÔ ÙÔ ÊÂÙÈÓfi ηÏÔη›ÚÈ ¤ÎÏÂÈÛ·Ó, ηÙfiÈÓ Ù˘ ˘Ô‚ÔÏ‹˜ ÌËÓ˘Ù‹ÚÈ·˜ ·Ó·ÊÔÚ¿˜ ·fi ÙËÓ

ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜, 250 ·ÓÙ›ÛÙÔȯ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ. μ¿ÛÂÈ Ù˘ ‰È·‰Èηۛ·˜, Ë ∂ÏÏËÓÈ΋ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›· ‰ÈÂÓÂÚÁ› ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙˆÓ ·ÚÌÔ‰ÈÔÙ‹ÙˆÓ Ù˘ ÙÔ˘˜ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓÔ˘˜ ÂϤÁ¯Ô˘˜ Î·È ·Ó ‰È·ÈÛÙÒÛÂÈ ·Ú·‚¿ÛÂȘ, fiˆ˜ Â›Ó·È ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ Ë ¤ÏÏÂÈ„Ë Ù˘ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓ˘ ·fi ÙÔ ¡fiÌÔ ¿‰ÂÈ·˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ Î·È ·ÓÙ›ÛÙÔȯ˜ ˯ÔÚ‡·ÓÛ˘, ÚÔ¯ˆÚ› ÛÙËÓ ˘Ô‚ÔÏ‹ ÌËÓ˘Ù‹ÚÈ·˜ ·Ó·ÊÔÚ¿˜ Û ‚¿ÚÔ˜ ÙˆÓ ·Ú·‚·ÙÒÓ Î·Ù·ÛÙËÌ·Ù·Ú¯ÒÓ. ∏ ÌËÓ˘Ù‹ÚÈ· ·Ó·ÊÔÚ¿ ÎÔÈÓÔÔÈÂ›Ù·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÛÙË ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú-

¯‹, Ë ÔÔ›· Ì ÙË ÛÂÈÚ¿ Ù˘ ‰›ÓÂÈ ÚÔıÂÛÌ›· 15 ËÌÂÚÒÓ ÛÙÔ˘˜ ·Ú·‚¿Ù˜ ÂȯÂÈÚË̷ٛ˜, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· Ù·ÎÙÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó ÙȘ ÂÎÎÚÂÌfiÙËÙ¤˜ ÙÔ˘˜. ∞Ó ·˘Ùfi ‰ÂÓ Á›ÓÂÈ ÙÔ ÚÔ‚ÏÂfiÌÂÓÔ ·fi ÙËÓ ÈÛ¯‡Ô˘Û· ÓÔÌÔıÂÛ›· ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ·, ÙfiÙÂ Ë ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ÚÔ¯ˆÚ› ÛÙÔ ÛÊÚ¿ÁÈÛÌ· ÙÔ˘ ηٷÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ‹ ÙˆÓ Î·Ù·ÛÙËÌ¿ÙˆÓ. “™Ù· ¯ÚfiÓÈ· Ù˘ ıËÙ›·˜ Ì·˜” ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ™ÎÈ¿ıÔ˘ Î. ¡›ÎÔ˜ ¶ÏˆÌ·Ú›Ù˘ “ÂΉÒÛ·ÌÂ Û˘ÓÔÏÈο 600 ¿‰ÂȘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÁÈ· ηٷÛÙ‹Ì·Ù· ˘ÁÂÈÔÓÔÌÈÎÔ‡ ÂӉȷʤ-

ÚÔÓÙÔ˜. ªfiÓÔ ÙÔ ÊÂÙÈÓfi ηÏÔη›ÚÈ ÛÊÚ·Á›Û·Ì ÏfiÁˆ ¤ÏÏÂȄ˘ ¿‰ÂÈ·˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ 250 ηٷÛÙ‹Ì·Ù· Î·È ‰ÂÓ ¤ÁÈÓ ıfiÚ˘‚Ô˜. ¶ÂÚȤÚÁˆ˜, ÚÔÎÏ‹ıËÎ·Ó ·ÓÙȉڿÛÂȘ ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ Ë̤Ú˜, ÁÈ· ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ ˆ˜ ηÙfiÈÓ Ù˘ ˘Ô‚ÔÏ‹˜ ÌËÓ˘Ù‹ÚÈ·˜ ·Ó·ÊÔÚ¿˜ ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜ ÛÊÚ·Á›Û·Ì ¤Ó· ηٿÛÙËÌ·. √È ÛÊÚ·Á›ÛÂȘ Á›ÓÔÓÙ·È ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο Î·È ÌfiÓÔ ÁÈ· ηٷÛÙ‹Ì·Ù· Ô˘ ‰ÂÓ ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó ¿‰ÂÈ· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ Î·È Î·ÙfiÈÓ ÌËÓ˘Ù‹ÚÈ·˜ ·Ó·ÊÔÚ¿˜ ·fi ÙËÓ ∂ÏÏËÓÈ΋ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·. ΔËÚԇ̠··Ú¤ÁÎÏÈÙ· ÙËÓ ÈÛ¯‡Ô˘Û· ÓÔÌÔıÂÛ›· Î·È ‰ÂÓ Î¿ÓÔ˘Ì ÂÍ·ÈÚ¤ÛÂȘ ÁÈ· Î·Ó¤Ó·Ó Î·Ù·ÛÙËÌ·Ù¿Ú¯Ë Ô˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ÙËÓ Âȯ›ÚËÛ‹ ÙÔ˘ ¯ˆÚ›˜ ÙËÓ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓË ·fi ÙÔ ¡fiÌÔ ¿‰ÂÈ·. ¢ÂÓ Â›Ó·È ‰˘Ó·Ùfi Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó Î·Ù·ÛÙ‹Ì·Ù· ¯ˆÚ›˜ Ó· ÙËÚÔ‡Ó Ù· ÚÔ‚ÏÂfiÌÂÓ· ·fi ÙË ÓÔÌÔıÂÛ›·. ΔÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· ÚÔηÏÔ‡ÓÙ·È ·ÓÙȉڿÛÂȘ ÏfiÁˆ ÙÔ˘ ·ÔÙÂϤÛÌ·ÙÔ˜ ÙˆÓ ÂÎÏÔÁÒÓ. ¢ÂÓ ÙÔ Î¿ÓÔ˘Ì ÁÈ· ÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜, ·ÏÏ¿ ÂÂȉ‹ ›̷ÛÙ ˘Ô¯Úˆ̤ÓÔÈ Ó· ÙËÚԇ̠ÙË ÓÔÌÈÌfiÙËÙ·” ηٷϋÁÂÈ Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ™ÎÈ¿ıÔ˘. μ·ÁÁ¤Ï˘ ∫·Ú·Ì¿Ó˘

48ˆÚË ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛË ΔÚ›ÙË - ΔÂÙ¿ÚÙË Ì ‚·ÛÈÎfi ·›ÙËÌ· ÙËÓ ·Ó·Ó¤ˆÛË ÙˆÓ Û˘Ì‚¿ÛˆÓ

∞ÂÚÁÔ‡Ó ÔÈ ÁÈ·ÙÚÔ› ÙÔ˘ π∫∞ Î·È ÛÙÔ μfiÏÔ Ãøƒπ™ ÁÈ·ÙÚÔ‡˜ ÙÔ˘ π∫∞ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· Ì›ÓÔ˘Ó ÔÈ ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔÈ ÙÔ˘ π‰Ú‡Ì·ÙÔ˜ ÙËÓ ΔÚ›ÙË 30 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ Î·È ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË 1Ë ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘, ηıÒ˜ ÔÈ ÁÈ·ÙÚÔ› ÙÔ˘ π‰Ú‡Ì·ÙÔ˜ ¤¯Ô˘Ó ÎËÚ‡ÍÂÈ 48ˆÚË ÚÔÂȉÔÔÈËÙÈ΋ ·ÂÚÁ›·. ∫‡ÚÈ· ·ÈÙ‹Ì·Ù· Ù˘ ·ÂÚÁ›·˜ ›ӷÈ: -ÕÌÂÛË ·Ó·Ó¤ˆÛË ÙˆÓ Û˘Ì‚¿ÛÂˆÓ ¤ÚÁÔ˘ fiÏˆÓ ÙˆÓ ÁÈ·ÙÚÒÓ ÙÔ˘ π∫∞, ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ÔÈ Û˘Ì‚¿ÛÂȘ ¤¯Ô˘Ó Ï‹ÍÂÈ ‹ Ï‹ÁÔ˘Ó ÙÔ ÂfiÌÂÓÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· Î·È ÚÔ΋ڢÍË ·ÓÙ›ÛÙÔȯˆÓ ı¤ÛÂˆÓ ·ÔÚ›ÛÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘, Ì ·ÚÈÔ ÎÚÈÙ‹ÚÈÔ ÙËÓ ÚÔ¸ËÚÂÛ›· ÛÙÔ ÿ‰Ú˘Ì·. -ÕÌÂÛË Î¿Ï˘„Ë ÙˆÓ ·Ó·ÁÎÒÓ ÂÚ›ı·Ï„˘ ÙÔ˘ π∫∞ ∂Δ∞ª, ·Ó·‚¿ıÌÈÛË Ù˘ ÂÚ›ı·Ï„˘, ‚ÂÏÙ›ˆÛË ÙˆÓ ÙËÏÂʈÓÈÎÒÓ Ú·ÓÙ‚ԇ ÙÔ˘ “184”. ªÔÓÈÌÔÔ›ËÛË fiÏˆÓ ÙˆÓ Û˘Ì‚·ÛÈÔ‡¯ˆÓ ·ÔÚ›ÛÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘, ¿ÌÂÛË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ μ’ ÀËÚÂÛÈ·ÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘, ˘ÏÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎÔ‡ ‚·ıÌÔÏÔÁ›Ô˘ Î.Ï.. √È ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔÈ ÙÔ˘ π∫∞ Ú¤ÂÈ Ó· ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó fiÙÈ Ù· ÙËÏÂʈÓÈο Ú·ÓÙ‚ԇ Ì ÙÔ 184, ‰ÂÓ ÂÓËÌÂÚÒÓÔ˘Ó ÔÈÔÈ ÁÈ·ÙÚÔ› ·ÂÚÁÔ‡Ó. ™Â Û¯ÂÙÈ΋ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ù˘ ¶√™∂À¶π∫∞ ÂÈÛËÌ·›ÓÂÙ·È fiÙÈ “Â‰Ò Î·È ¤ÍÈ Ì‹Ó˜ Ô˘ ¿Ú¯ÈÛ·Ó ÔÈ ÚÒÙ˜ ·Ô¯ˆÚ‹ÛÂȘ ÙˆÓ Û˘Ì‚·ÛÈÔ‡¯ˆÓ ÁÈ·ÙÚÒÓ ¤ÚÁÔ˘, ̤¯ÚÈ Î·È Û‹ÌÂÚ·, ·ÎÔÏÔ˘ıÂ›Ù·È ÌÈ· ÂÈΛӉ˘ÓË Ù·ÎÙÈ΋ ·fi ÏÂ˘Ú¿˜ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ∂ÚÁ·Û›·˜ Î·È ∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜ ∞ÛÊ¿ÏÈÛ˘ Î·È ÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË π∫∞ ∂Δ∞ª, fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙȘ ·Ó·ÓÂÒÛÂȘ ÙˆÓ Û˘Ì‚¿ÛÂˆÓ ÙˆÓ 800 ÁÈ·ÙÚÒÓ Ì ۇ̂·ÛË ¤ÚÁÔ˘ Î·È ÙˆÓ 100 ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·ÎÒÓ ÁÈ·ÙÚÒÓ. ∂›Û˘

Ì ÙËÓ ÚfiÛÏË„Ë ¿ÏÏˆÓ 500 ÁÈ·ÙÚÒÓ Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ¤ÁÎÚÈÛË Î·È Ù˘ ‰È˘Ô˘ÚÁÈ΋˜ ÂÈÙÚÔ‹˜ (1400 ¤ÚÁÔ˘ Î·È 100 ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·ÎÔ›) ÁÈ· Î¿Ï˘„Ë ÙˆÓ ÌÂÁ¿ÏˆÓ ÎÂÓÒÓ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÚÔ·„ÂÈ Î·È ·fi ÙËÓ ·Ô¯ÒÚËÛË ÌÂ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰fiÙËÛË ·ÚÎÂÙÒÓ ÁÈ·ÙÚÒÓ. À¿Ú¯ÂÈ Ï‹Ú˘ ·‰Ú¿ÓÂÈ· ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ˘Á›·˜ Ù˘ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ÙÔ˘ π∫∞. ∑ËÙÔ‡Ó Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ٷ ıÂÛÌÈο fiÚÁ·Ó· ÙˆÓ ÁÈ·ÙÚÒÓ ·fi ÙË ÌÈ· ÏÂ˘Ú¿ Î·È ·fi ÙËÓ ¿ÏÏË Ù· ·ÁÓÔÔ‡Ó Î·È Ù· ÂÌ·›˙Ô˘Ó. ∏ ˘ÔÌÔÓ‹ Ì·˜ ¤Êı·Û ÛÙ· fiÚÈ¿ Ù˘ Î·È Ë Ì¤¯ÚÈ ÙÒÚ· „‡¯Ú·ÈÌË ÛÙ¿ÛË Ì·˜ ÚÔÊ·ÓÒ˜ ·ÚÂÍËÁ‹ıËΠ·fi ÙÔ˘˜ ‰ÈÔÈÎÔ‡ÓÙ˜. √È ÁÈ·ÙÚÔ› ·fi ÙË ÌÈ· ÌÂÚÈ¿ ηٷ‚¿ÏÏÔ˘Ó Î¿ı ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ó· Â͢-

ËÚÂÙ‹ÛÔ˘Ó ÙÔÓ ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔ Î·È Ì ÙȘ ‰ÈΤ˜ Ì·˜ Û˘ÛÙ¿ÛÂȘ Î·È ·fi ÙËÓ ¿ÏÏË ‰È·Û‡ÚÔÓÙ·È Î·È Û˘ÎÔÊ·ÓÙÔ‡ÓÙ·È. Δ· ¯¿ÏÈ· Ù˘ ÂÚ›ı·Ï„˘ ÙÔ˘ π∫∞ ∂Δ∞ª, ÙËÓ ·Ô˘Û›· Ì˯·ÓÔÚÁ¿ÓˆÛ˘ ÙÔ˘ ÙÔ̤· ˘Á›·˜, ÙȘ ˘„ËϤ˜ ÙÈ̤˜ Ê·ÚÌ¿ÎˆÓ Ô˘ ηıÔÚ›ÛÙËÎ·Ó ·fi ÙȘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˜ ÔÏÈÙÈΤ˜ ËÁÂۛ˜ ‰È·¯ÚÔÓÈο Î·È ÙȘ ÌÂÁ¿Ï˜ ÂÏÏ›„ÂȘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡, ¿Ó ӷ Ù· Ú›ÍÔ˘Ó ¯ˆÚ›˜ ÓÙÚÔ‹ ÛÙȘ Ï¿Ù˜ ÙˆÓ ÁÈ·ÙÚÒÓ”. ∫·È ÚÔÛÙ›ıÂÙ·È ÛÙËÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ù˘ ¶√™∂À¶π∫∞: “∏ ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ π∫∞ ∂Δ∞ª ‰›ÓÂÈ ÛÙË ‰ËÌÔÛÈfiÙËÙ· Ï›ÛÙ˜ ÁÈ·ÙÚÒÓ ÁÈ· ˘ÂÚÛ˘ÓÙ·ÁÔÁÚ¿ÊËÛË Ì ٷ ·Ú¯Èο ÙÔ˘ ÔÓÔÌ·ÙÂˆÓ‡ÌÔ˘ ÙÔ˘˜, Û·Ó ÎÔÈÓÒÓ ÂÁÎÏËÌ·ÙÈÒÓ. ∞˜ ÚÔ-

Û¤ÍÔ˘Ó ÙË Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿, fiÛÔÈ ·ÙÂÎÌËÚ›ˆÙ· ηÙËÁÔÚÔ‡Ó, ÁÈ·Ù› Û‡ÓÙÔÌ· ÌÔÚ› Ó· ‚ÚÂıÔ‡Ó ·fi ηًÁÔÚÔÈ-ηÙËÁÔÚÔ‡ÌÂÓÔ”. “¶ÔÏϤ˜ ÌÔÓ¿‰Â˜ ˘Á›·˜ ÙÔ˘ π∫∞ ∂Δ∞ª ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó, ÁÈ·Ù› Ï›Ô˘Ó ·ÚÎÂÙ¤˜ ÂȉÈÎfiÙËÙ˜ ÁÈ·ÙÚÒÓ. ™Â ¿ÏϘ ÔÈ Ï›ÛÙ˜ ·Ó·ÌÔÓ‹˜ ¤Êı·Û·Ó ÙÔ˘˜ 3 Ì‹Ó˜. 8.200 ÁÈ·ÙÚÔ› ˘ËÚÂÙÔ‡Û·Ó ÛÙËÓ ·Ú¯‹ ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘, 7.000 ˘ËÚÂÙÔ‡Ó Û‹ÌÂÚ·. °È· Ó· Î·Ï˘ÊıÔ‡Ó ÔÈ ·Ó¿ÁΘ, ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ 9.000 ÁÈ·ÙÚÔ›Ô‰ÔÓÙ›·ÙÚÔÈ (2.000 ÂÈϤÔÓ ·’ fiÛÔ˘˜ ˘ËÚÂÙÔ‡Ó Û‹ÌÂÚ·). ∏ ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ Û˘ÓÙ·ÁÔÁÚ¿ÊËÛË ·Ó·ÎÔÈÓÒÓÂÙ·È fiÙÈ ı· ÈÛ¯‡ÛÂÈ ·fi 1˘ ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ 2010, ηÏÔ‡ÓÙ·È ÔÈ ÁÈ·ÙÚÔ› Ó· ‰ËÏÒÛÔ˘Ó ¤ÓÙ·ÍË Î·È Ô ‰ÈÔÈÎËÙ‹˜ ˘fiÛ¯ÂÙ·È fiÙÈ ı· ˘ÏÔÔÈËı› Û ‰È¿ÛÙËÌ· 6-12 ÌËÓÒÓ. ¶ÈÏÔÙÈο ÂÁηı›ÛÙ·ÓÙ·È ÚÔÛˆÈÎÔ› ˘ÔÏÔÁÈÛÙ¤˜ Î·È ÁÚ·Ì̤˜ ‰È·Û‡Ó‰ÂÛ˘ Î·È Î·Ó¤Ó· Â›ÛËÌÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÂÁηٿÛÙ·Û˘ ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ·Ó·ÎÔÈÓˆı›. ™ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ı· Ì·˜ ˙ËÙËı› Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈԇ̠ÙÔ ‰ÈÎfi Ì·˜ ÂÍÔÏÈÛÌfi! ∞Ó·ÎÔÏÔ˘ı›·, ¯·ÔÙÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË. ÕÏÏ· ϤÁÔÓÙ·È, ¿ÏÏ· ‰È·¯¤ÔÓÙ·È, ¿ÏÏ· ˘ÔÓÔÔ‡ÓÙ·È, ÚÔ¯ÂÈÚfiÙËÙ· Û fiÏÔ Ù˘ ÙÔ ÌÂÁ·Ï›Ô. ∏ ıÂÛÌÔı¤ÙËÛË ÂÓÈ·›·˜ ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ·˜ ÂÚ›ı·Ï„˘ Ì ÙÔ ÓfiÌÔ 3863/πÔ‡ÏÈÔ˜ 2010 Û˘Óԉ‡ÂÙ·È Ì ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂȘ, ¿ÏÏÔÙ Ì ¤ÓÙ·ÍË ÙÔ˘ π∫∞ ÛÙÔ ∂™À, ¿ÏÏÔÙ ÁÈ· ÎÔÈÓÔÚ·ÎÙÈ΋ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙˆÓ ÎÏ¿‰ˆÓ ˘Á›·˜, ¿ÏÏÔÙ Ì ÊËÌÔÏÔÁ›· ÁÈ· ÂίÒÚËÛË Ì¤ÚÔ˘˜ Ù˘ ÂÚ›ı·Ï„˘ ÛÙȘ ȉȈÙÈΤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ˘Á›·˜”.

¶ÚÔ˜ Ó¤· ·ÂÚÁ›· ¢Â˘Ù¤Ú·, ΔÚ›ÙË Ú·ÎÙfiÚˆÓ √¶∞¶ ∫∞¡√¡π∫∞ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó Û‹ÌÂÚ· Î·È ·‡ÚÈÔ Ù· Ú·ÎÙÔÚ›· √¶∞¶, ηıÒ˜ ¤ÏËÍÂ Ë ÚÒÙË 48ˆÚË ·ÂÚÁ›· ÙˆÓ Ú·ÎÙfiÚˆÓ. øÛÙfiÛÔ ¢Â˘Ù¤Ú· Î·È ΔÚ›ÙË ¿ÏÈ ÔÈ Ú¿ÎÙÔÚ˜ ÙÔ˘ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ ı· ·ÂÚÁ‹ÛÔ˘Ó, ‰ÈÂΉÈÎÒÓÙ·˜ ÙËÓ ÈηÓÔÔ›ËÛË ÊÔÚÔÏÔÁÈÎÒÓ Î˘Ú›ˆ˜ ·ÈÙËÌ¿ÙˆÓ. Ãı˜ Ë Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÛÙËÓ ·ÂÚÁ›· ÛÙÔ ÓÔÌfi ª·ÁÓËÛ›·˜ ‹Ù·Ó ηıÔÏÈ΋, ÂÓÒ fiˆ˜ ÙfiÓÈÛÂ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÙÔÈÎÔ‡ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ Î. ™. μ·Ú·ÎÏÈÒÙ˘ “ηıËÌÂÚÈÓ¿ Ô √¶∞¶ ¯¿ÓÂÈ ·fi ÙËÓ ·ÂÚÁ›· ÂÚ›Ô˘ 13 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ¢ÚÒ. ¶ÚÔÙÈÌÔ‡Ó Ó· ÌË ‰ÒÛÔ˘Ó Ï‡ÛË ÛÙÔ ·ÓÒ‰˘ÓÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈο ·›ÙËÌ¿ Ì·˜ Î·È Ó· ¯¿ÓÔ˘Ó ÙfiÛ· ÏÂÊÙ¿. ∂Ì›˜ ‰ÂÓ ÌÔÚԇ̠ӷ ÎÚ‡„Ô˘Ì ٛÔÙ· ·fi ÙËÓ ∂ÊÔÚ›·, ‰ÈfiÙÈ Â›Ì·ÛÙÂ Û˘Ó‰Â‰Â̤ÓÔÈ on line Ì ÙÔÓ √ÚÁ·ÓÈÛÌfi”. √È Ú¿ÎÙÔÚ˜ ‰È·Ì·ÚÙ‡ÚÔÓÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ˘·ÁˆÁ‹ ÙÔ˘˜ ÛÙÔÓ ∫Ò‰Èη μÈ‚Ï›ˆÓ Î·È ™ÙÔȯ›ˆÓ Î·È ‰ËÏÒÓÔ˘Ó fiÙÈ ‰ÂÓ ı· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÔ˘Ó, ·ÏÏ¿ ı· ÎÏÈÌ·ÎÒÛÔ˘Ó ÙÔÓ ·ÁÒÓ· ÙÔ˘˜. √È Ú¿ÎÙÔÚ˜ ÙÔ˘ √¶∞¶ ‰ÈÂΉÈÎÔ‡Ó: -ΔËÓ Î·Ù¿ÚÁËÛË Ù˘ ˘Ô¯Ú¤ˆÛ˘ Ù‹ÚËÛ˘ ‚È‚Ï›ˆÓ ÂÛfi‰ˆÓ-ÂÍfi‰ˆÓ Î·È Ù·ÌÂÈ·ÎÒÓ Ì˯·ÓÒÓ. -ÕÌÂÛË Î·Ù¿ıÂÛË Ù˘ ÓÔÌÔıÂÙÈ΋˜ Ú‡ıÌÈÛ˘ Ô˘ ηÙÔ¯˘ÚÒÓÂÈ ÙÔ ÂÚȯfiÌÂÓÔ ÙˆÓ ™˘Ì‚¿ÛˆÓ. -∞ÔÎÏÂÈÛÙÈ΋ ‰È¿ıÂÛË fiÏˆÓ ÙˆÓ ·È¯ÓȉÈÒÓ Ù˘ √¶∞¶ ∞∂, ̤۷ ·fi Ù· Ú·ÎÙÔÚ›·. -ÕÌÂÛË ·Ó·Ó¤ˆÛË Î·È ‚ÂÏÙ›ˆÛË ÙˆÓ ˘ÊÈÛÙ·Ì¤ÓˆÓ ·È¯ÓȉÈÒÓ, Ì ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎÔ‡˜ fiÚo˘˜. -∂·Ó·‰È·Ú·ÁÌ¿Ù¢ÛË Ù˘ ™‡Ì‚·Û˘ Ì ÙÔÓ √Δ∂ Î·È ¿ÌÂÛË ·fi‰ÔÛË ÙÔ˘ 35% ·fi ÙËÓ √¶∞¶ ∞∂. -ÕÌÂÛË ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ Ù˘ ·fiÊ·Û˘ ÙÔ˘ ¢.™. Ù˘ √¶∞¶ ∞∂, ÁÈ· ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ÙˆÓ ÙfiÎˆÓ ÙÔ˘ ÂÁÁ˘ËÙÈÎÔ‡ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘. -ÕÌÂÛË ˘ÏÔÔ›ËÛË Ù˘ ‰¤ÛÌ¢Û˘ ÁÈ· ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈ΋ Î¿Ï˘„Ë ÙˆÓ Ú·ÎÙÔÚ›ˆÓ. -∫›ÓËÛË fiÏˆÓ ÙˆÓ ÓfiÌÈÌˆÓ ÂÓÂÚÁÂÈÒÓ Î·Ù¿ Ù˘ √¶∞¶ ∞∂ ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ÙÔ˘ 35% ÙˆÓ ÙÂÏÒÓ Û‡Ó‰ÂÛ˘ ÙÔ˘ √Δ∂ Î·È Ì ·Ó·‰ÚÔÌÈ΋ ÈÛ¯‡ ·fi ÙËÓ ˘ÔÁÚ·Ê‹ Ù˘ ۇ̂·Û˘, ηıÒ˜ Î·È ÙËÓ ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ÙˆÓ ÙfiÎˆÓ ÙÔ˘ ÂÁÁ˘ËÙÈÎÔ‡ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘. -ΔËÓ Î›ÓËÛË fiÏˆÓ ÙˆÓ ÓfiÌÈÌˆÓ ÂÓÂÚÁÂÈÒÓ Î·Ù¿ Ù˘ √¶∞¶ ∞∂ ·Ó·ÊÔÚÈο Ì ÙËÓ ·fi ̤ÚÔ˘˜ Ù˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· Ú·ÎÙÔÚ›ˆÓ ˘ÔηٷÛÙËÌ¿ÙˆÓ Ù˘, ‰›¯ˆ˜ ÙË Û˘Ó‰ÚÔÌ‹ ÙˆÓ ÓfiÌÈÌˆÓ Î·È Û˘Ì‚·ÙÈÎÒÓ ÚԂϤ„ˆÓ.

∫·È ·fi Ù· ∂§Δ∞ ›ÛÚ·ÍË ÙÂÏÒÓ Î˘ÎÏÔÊÔÚ›·˜ Î·È ÊfiÚÔ˘ ÂÚ·›ˆÛ˘ ∫∞π ·fi Ù· ∂ÏÏËÓÈο Δ·¯˘‰ÚÔÌ›· ı· Á›ÓÂÈ Î·È Ê¤ÙÔ˜ Ë Â›ÛÚ·ÍË ÙˆÓ ÙÂÏÒÓ Î˘ÎÏÔÊÔÚ›·˜ π.Ã. ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ Î·È ÌÔÙÔÛÈÎÏÂÙÒÓ, ηıÒ˜ Î·È Ë ‰È¿ıÂÛË ÛÙÔ˘˜ ‰ÈηÈÔ‡¯Ô˘˜ ÙÔ˘ ÂȉÈÎÔ‡ Û‹Ì·ÙÔ˜ ¤ÙÔ˘˜ 2011, Ì ‚¿ÛË Û¯ÂÙÈ΋ ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ √ÈÎÔÓÔÌ›·˜ Î·È √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ, fiˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Û¯ÂÙÈ΋ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÛÙËÓ ÔÔ›· ÚÔÛÙ›ıÂÙ·È: ∏ ›ÛÚ·ÍË ÙˆÓ ÙÂÏÒÓ Î˘ÎÏÔÊÔÚ›·˜ ·fi fiÏ· Ù· Δ·¯˘‰ÚÔÌÈο ∫·Ù·ÛÙ‹Ì·Ù· Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ÂÓÙ¿ÛÛÂÙ·È ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔ›ËÛ˘ Î·È Ù˘ Û˘Ó¯ԇ˜ ·Ó¿Ù˘Í˘ ÙˆÓ ∂§Δ∞ ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ¯ÚËÌ·ÙÔÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Î·È ˘ËÚÂÛÈÒÓ Î·È ¤Ú¯ÂÙ·È Ó· Û˘Ì‚¿ÏÏÂÈ ÛÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË Â͢ËÚ¤ÙËÛË ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ Ì¤Û· ·fi ÙÔ Â˘Ú‡ Î·È Û‡Á¯ÚÔÓÔ ‰›ÎÙ˘Ô Ô˘ ‰È·ı¤ÙÂÈ Ë Âȯ›ÚËÛË Û ÔÏfiÎÏËÚË ÙË ¯ÒÚ·. ∏ ‰È¿ıÂÛË ÙÔ˘ ÂȉÈÎÔ‡ Û‹Ì·ÙÔ˜ ÙÂÏÒÓ Î˘ÎÏÔÊÔÚ›·˜ ¤ÙÔ˘˜ 2011 ı· ¯ÔÚËÁÂ›Ù·È ·fi Ù· Δ·¯˘‰ÚÔÌÈο ∫·Ù·ÛÙ‹Ì·Ù· ̤¯ÚÈ 31 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ 2010. ∂›Û˘, Ù· ∂ÏÏËÓÈο Δ·¯˘‰ÚÔÌ›· (∂§Δ∞) Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÛÙË ‰È·‰Èηۛ· ›Ûڷ͢ ÙÔ˘ “ºfiÚÔ˘ ¶ÂÚ·›ˆÛ˘” ‚¿ÛÂÈ ÙÔ˘ ¡. 3888/2010. √È ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ηٷ‚¿ÏÔ˘Ó ÙÔ ÔÊÂÈÏfiÌÂÓÔ ÔÛfi ÚÔ˜ ÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ, ÁÈ· ÙËÓ ÂÚ·›ˆÛË ÙˆÓ ÂÎÎÚÂÌÒÓ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎÒÓ ˘Ôı¤ÛÂˆÓ Î·È ÙË Ú‡ıÌÈÛË ÏËÍÈÚfiıÂÛÌˆÓ ¯ÚÂÒÓ, ÛÙÔ ·˘ÙÔÌ·ÙÔÔÈË̤ÓÔ ‰›ÎÙ˘Ô ÙˆÓ 450 ηٷÛÙËÌ¿ÙˆÓ ÙˆÓ ∂ÏÏËÓÈÎÒÓ Δ·¯˘‰ÚÔÌ›ˆÓ.


M·ÁÓËÛ›· 18 ¶ÚÔÌ‹ıÂÈ· ‰È·‰Ú·ÛÙÈÎÒÓ Û˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ Û ۯÔÏ›· ™∂ ÂͤÏÈÍË ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ

‰È·ÁˆÓÈÛÌÔ› ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÌ‹ıÂÈ· ‰È·‰Ú·ÛÙÈÎÒÓ Û˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ Î·È Û˘Ó·ÊÔ‡˜ ÂÍÔÏÈÛÌÔ‡ ·fi ÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ¶·È‰Â›·˜. ™ÙË ª·ÁÓËÛ›·, ÛÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÚÔÌ‹ıÂÈ·˜, ¤¯Ô˘Ó ÂÓÙ·¯ı›: - ™¯ÔÏÈ΋ ∂ÈÙÚÔ‹ °˘ÌÓ·Û›Ô˘ ∂˘ÍÂÈÓÔ‡ÔÏ˘. ¶ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi˜: 5800ú - ™¯ÔÏÈ΋ ∂ÈÙÚÔ‹ 2Ô˘ °˘ÌÓ·Û›Ô˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡. ¶ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi˜: 8300ú - ™¯ÔÏÈ΋ ∂ÈÙÚÔ‹ 1Ô˘ Δ∂∂ ∂ȉÈ΋˜ ∞ÁˆÁ‹˜ ¡. πˆÓ›·˜. ¶ÚÔ¸: 13300ú - 24Ë ∂ÓÈ·›· ™¯ÔÏÈ΋ ∂ÈÙÚÔ‹ 5Ô˘ °˘ÌÓ·Û›Ô˘ μfiÏÔ˘. ¶ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi˜: 11200ú - 29Ë ∂ÓÈ·›· ™¯ÔÏÈ΋ ∂ÈÙÚÔ‹ 8Ô˘ °˘ÌÓ·Û›Ô˘ μfiÏÔ˘. ¶ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi˜: 10800ú - ∂ÓÈ·›· ¢ËÌÔÙÈ΋ ™¯ÔÏÈ΋ ∂ÈÙÚÔ‹ °˘ÌÓ·Û›Ô˘ ∞ÁÚÈ¿˜. ¶ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi˜: 8300ú - 20Ë ∂ÓÈ·›· ™¯ÔÏÈ΋ ∂ÈÙÚÔ‹ 1Ô˘ °˘ÌÓ·Û›Ô˘ μfiÏÔ˘. ¶ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi˜: 13300ú - ¢ËÌÔÙÈ΋ ™¯ÔÏÈ΋ ∂ÈÙÚÔ‹ °˘ÌÓ·Û›Ô˘-§˘Î›Ԣ ∞ÏÔÓÓ‹ÛÔ˘. ¶ÚÔ¸: 2900ú - ™¯ÔÏÈ΋ ∂ÈÙÚÔ‹ 2Ô˘ °˘ÌÓ·Û›Ô˘ ¡. πˆÓ›·˜. ¶ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi˜: 8300ú.

¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ˜ ª·ıËÙÈÎfi˜ ¢È·ÁˆÓÈÛÌfi˜ ∏ ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈ· ŒÓˆÛË À¢ı‡ÓˆÓ ∂Ú-

Á·ÛÙËÚÈ·ÎÒÓ ∫¤ÓÙÚˆÓ º˘ÛÈÎÒÓ ∂ÈÛÙËÌÒÓ (¶∞¡∂∫º∂) ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ, ˘fi ÙËÓ ·ÈÁ›‰· ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ ¶·È‰Â›·˜, ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ ª·ıËÙÈÎfi ¢È·ÁˆÓÈÛÌfi ¶ÂÈÚ·Ì¿ÙˆÓ º˘ÛÈÎÒÓ ∂ÈÛÙËÌÒÓ, ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÏÔÁ‹ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ Ô˘ ı· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯Ô˘Ó ÛÙËÓ 9Ë ∂˘Úˆ·˚΋ √Ï˘ÌÈ¿‰· ∂ÈÛÙËÌÒÓ - EUSO 2011. √ ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi˜ ·¢ı‡ÓÂÙ·È ÛÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ Ù˘ ∞’ Î·È μ’ Ù¿Í˘ ÙˆÓ °ÂÓÈÎÒÓ §˘Î›ˆÓ Î·È ∂¶∞§. ∏ ÚÒÙË Ê¿ÛË ÙÔ˘ ‰È·ÁˆÓÈÛÌÔ‡, Û ÙÔÈÎfi Â›‰Ô, ı· Á›ÓÂÈ Û‹ÌÂÚ· 27/11/2010, ÂÓÒ Ë ÙÂÏÈ΋ Ê¿ÛË ı· ‰ÈÂÍ·¯ı› ÛÙȘ 22/01/2011, ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·. ∏ 9Ë ∂˘Úˆ·˚΋ √Ï˘ÌÈ¿‰· ∂ÈÛÙËÌÒÓ - fiÔ˘ ı· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯Ô˘Ó ÔÈ ‰‡Ô ÙÚÈÌÂÏ›˜ ÔÌ¿‰Â˜ Ì·ıËÙÒÓ Ô˘ ı· ÂÈÏÂÁÔ‡Ó - ı· Á›ÓÂÈ 17-23 ∞ÚÈÏ›Ô˘ 2011, ÛÙËÓ ΔÛ¯›·.

¶ÚÔ΋ڢÍË ˘ÔÙÚÔÊÈÒÓ ·fi ÙÔ ∞.¶.£. Δ√

ΔÌ‹Ì· ∫ÏËÚÔ‰ÔÙËÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘ ∞.¶.£., ÚÔ΋ڢÍ ˘ÔÙÚÔʛ˜ ÁÈ· ÚÔÙ˘¯È·Î¤˜ Î·È ÌÂÙ·Ù˘¯È·Î¤˜ ÛÔ˘‰¤˜ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÁÈ· ÙÔ ·Î·‰ËÌ·˚Îfi ¤ÙÔ˜ 2010-2011. √È ·ÈÙ‹ÛÂȘ Ï‹ÁÔ˘Ó ÛÙȘ 23-12-2010. ¶ÚÔÎËÚ‡ÛÛÔÓÙ·È ÔÈ ·Ú·Î¿Ùˆ ˘ÔÙÚÔʛ˜: 1. ÀÔÙÚÔÊ›· ∫ÏËÚÔ‰ÔÙ‹Ì·ÙÔ˜ “∞Ó. ∞Ó·ÛÙ·ÛÈ¿‰Ë” (Û ÌÂÙ·Ù˘¯È·ÎÔ‡˜ ÊÔÈÙËÙ¤˜ ÙÔ˘ ΔÌ. ¶ÔÏÈÙÈÎÒÓ ªË¯·ÓÈÎÒÓ) 2. ÀÔÙÚÔÊ›· ∫ÏËÚÔ‰ÔÙ‹Ì·ÙÔ˜ “√˘Ú·Ó›·˜ ¶··¯ÚÈÛÙÔ‰Ô‡ÏÔ˘” (Û ÌÂÙ·Ù˘¯È·ÎÔ‡˜ ÊÔÈÙËÙ¤˜ ÂÛˆÙÂÚÈÎÔ‡ Û ÌÂÙ·Ù˘¯È·ÎÔ‡˜ ÊÔÈÙËÙ¤˜ £ÂˆÚËÙÈÎÒÓ ™Ô˘‰ÒÓ ÙÔ˘ ∞.¶.£.) 3. ÀÔÙÚÔÊ›· ∫ÏËÚÔ‰ÔÙ‹Ì·ÙÔ˜ “∫ˆÓ/ÓÔ˘ §·˙·Ú›‰Ë” (Û ÌÂÙ·Ù˘¯È·ÎÔ‡˜ ÊÔÈÙËÙ¤˜ Ù˘ ™¯ÔÏ‹˜ °ÂˆÔÓ›·˜ ‹ ¢·ÛÔÏÔÁ›·˜ Î·È º˘ÛÈÎÔ‡ ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ ÙÔ˘ ∞.¶.£.) 4. ÀÔÙÚÔÊ›· ∫ÏËÚÔ‰ÔÙ‹Ì·ÙÔ˜ “∫ˆÓ/ÓÔ˘ ∫·ÙÛ¤·” (ÚˆÙÔÂÙ›˜ ÊÔÈÙËÙ¤˜ Û¯ÔÏÒÓ £ÂÙÈÎÒÓ ∂ÈÛÙËÌÒÓ, ¶ÔÏ˘Ù¯ÓÈ΋˜, °ÂˆÔÓ›·˜, ¢·ÛÔÏÔÁ›·˜ & º˘ÛÈÎÔ‡ ¶ÂÚ/ÓÙÔ˜, ∫ÙËÓÈ·ÙÚÈ΋˜, π·ÙÚÈ΋˜, √‰ÔÓÙÈ·ÙÚÈ΋˜ Î·È ÙÔ˘ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜ º·Ú̷΢ÙÈ΋˜ ÙÔ˘ ∞.¶.£. ) 5. ÀÔÙÚÔÊ›· ∫ÏËÚÔ‰ÔÙ‹Ì·ÙÔ˜ “¢ËÌËÙÚ›Ô˘ ΔÛÈ·ÎÌ·ÎÔÔ‡ÏÔ˘” . ∞Ó·Ï˘ÙÈΤ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÁÈ· οı ÌÈ· ÚÔ΋ڢÍË ˘ÔÙÚÔÊ›·˜ ÛÙȘ ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂȘ Ù˘ ÎÂÓÙÚÈ΋˜ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰·˜. ∂ÈÎÔÈÓˆÓ›·: ΔÌ‹Ì· ∫ÏËÚÔ‰ÔÙËÌ¿ÙˆÓ, 2310 995213, 995214.

™∞μμ∞Δ√ 27 ¡√∂ªμƒπ√À 2010

ªÂ ÛÔ‚·Ú¤˜ ÂÈÙÒÛÂȘ ÛÙËÓ ÔÌ·Ï‹ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ Î·È Ì ·ÒÏÂÈ· ı¤ÛÂˆÓ ÂÚÁ·Û›·˜

ªÂ›ˆÛË 30% Ù˘ ÎÚ·ÙÈ΋˜ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛ˘ ÛÙÔ ¶.£. ∏

·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ¶·È‰Â›·˜ ÁÈ· Ì›ˆÛË Ù˘ ÂȯÔÚ‹ÁËÛ˘ ηٿ 30%, fiˆ˜ ÙfiÓÈÛ ¯ı˜ Ô ·ÓÙÈÚ‡Ù·Ó˘ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î. ªÈ¯¿Ï˘ ∑Ô˘ÌÔ˘Ï¿Î˘ “ı· ¤¯ÂÈ ÛÔ‚·Ú¤˜ ÂÈÙÒÛÂȘ ÛÙËÓ ÔÌ·Ï‹ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ·ÓˆÙ¿ÙÔ˘ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡ π‰Ú‡Ì·ÙÔ˜. ª¿ÏÈÛÙ·, fiˆ˜ › “ÂÂȉ‹, ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Á›ÓÔ˘Ó ÂÚÈÎÔ¤˜ Ô‡Ù ÛÙÔÓ ÙÔ̤· Ù˘ ¤Ú¢ӷ˜ Ô‡ÙÂ Î·È ÛÙ· ‰È¿ÊÔÚ· ÂÎ·È‰Â˘ÙÈο ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù·, ÔÈ ÂÚÈÎÔ¤˜ ı· Á›ÓÔ˘Ó ÛÙ· ı¤Ì·Ù· ηı·ÚÈfiÙËÙ·˜, ʇϷ͢ Î·È Û˘ÓÙ‹ÚËÛ˘ ÙˆÓ ÎÙÈÚ›ˆÓ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜”. ŒÙÛÈ, ·fi ¢Â˘Ù¤Ú·, Ô ·ÓÙÈÚ‡Ù·Ó˘ ÍÂÎÈÓ¿ ·ÎÏÔ Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂˆÓ Ì fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÂÚÁÔÏ¿‚Ô˘˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó “ÎÔÌÌ¿ÙÈ·” ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔًوÓ, ‰ËÏ·‰‹ ÙËÓ Î·ı·ÚÈfiÙËÙ·, ÙË Ê‡Ï·ÍË Î·È ÙËÓ Û˘ÓÙ‹ÚËÛË Î·È ·fi ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ı· ˙ËÙËı› “Ó· ÂÚÈÎfi„Ô˘Ó Ì¤ÚÔ˜ ÙˆÓ ¯ÚËÌ¿ÙˆÓ Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ‚¿ÛË ÙˆÓ Û˘Ì‚¿ÛÂˆÓ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ˘ÔÁÚ¿„ÂÈ Ì ÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ” . ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ ·˘Ù‹ ÙËÓ ÛÙÈÁÌ‹ ÛÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î·È Û fiϘ ÙȘ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘, Û fiÏË ÙËÓ £ÂÛÛ·Ï›·, ··Û¯ÔÏÔ‡ÓÙ·È Û ‰È¿ÊÔÚÔ˘˜ ÂÚÁÔÏ¿‚Ô˘˜ 174 ¿ÙÔÌ·. ∞˘Ùfi ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ “Ì›ˆÛË ÙˆÓ Û˘Ì‚¿ÛˆÓ, ı· ʤÚÂÈ Î·È Ì›ˆÛË ÙÔ˘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ Ô˘ ÂÚÁ¿˙ÂÙ·È ÛÙÔÓ Î·ı·ÚÈÛÌfi Î·È ÙËÓ Ê‡Ï·ÍË ÙˆÓ ÎÙÈÚ›ˆÓ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î·È ÛÙȘ Ù¤ÛÛÂÚȘ fiÏÂȘ fiˆ˜ Î·È Ì›ˆÛË ÙˆÓ ·ÙfiÌˆÓ Ô˘ ·Û¯ÔÏÔ‡ÓÙ·È ÛÙÔÓ ÙÔ̤· Ù˘ Û˘ÓÙ‹ÚËÛ˘” . ΔÔ Úfi‚ÏËÌ· Â›Ó·È Ôχ ÛÔ‚·Úfi ·ÚΛ Ó· ·Ó·ÊÂÚı› fiÙÈ “ÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ¤¯ÂÈ Ó· ÏËÚÒÛÂÈ ÙÔ˘˜ ÂÚÁÔÏ¿‚Ô˘˜, Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ·Ó·Ï¿‚ÂÈ ÙÔ ¤ÚÁÔ ÛÙÔ˘˜ ÚÔ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓÔ˘˜ ÙÔÌ›˜, ·fi ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ” . √ Î. ∑Ô˘ÌÔ˘Ï¿Î˘ › ˆ˜ “ı· ˘¿ÚÍÔ˘Ó ·Ó·ÁηÛÙÈο ·ÔχÛÂȘ ηı·ÚÈÛÙÚÈÒÓ, Ê˘Ï¿ÎˆÓ Î·È Û˘ÓÙËÚËÙÒÓ ÙÔ ÂfiÌÂÓÔ ‰È¿ÛÙËÌ·, fï˜ Î·È Ë ı¤ÛË ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ Â›Ó·È È‰È·›ÙÂÚ· ‰˘Û¯ÂÚ‹˜ ÙËÓ ÂÔ¯‹ ·˘Ù‹, ÌÂÙ¿ ÙËÓ Ì›ˆÛË ÙˆÓ ÎÔÓ‰˘Ï›ˆÓ ÁÈ· ÙËÓ Î¿Ï˘„Ë ÙˆÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎÒÓ ‰··ÓÒÓ ÙÔ˘ ·ÓˆÙ¿ÙÔ˘ ȉڇ̷ÙÔ˜” . ∂›Û˘ ¯ı¤˜, Ô ÚÔÌËıÂ˘Ù‹˜ ÂÙÚÂÏ·›Ô˘ ÛÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ÂȉÔÔ›ËÛ ÙȘ ˘ËÚÂۛ˜ ÙÔ˘ fiÙÈ “Ú¤ÂÈ Ó· ηٷ‚ÏËıÔ‡Ó Û ·˘ÙfiÓ Ù· ¯Ú‹Ì·Ù· ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÂÙ¿ Ë̤Ú˜ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·Ú¿‰ÔÛË ÙÔ˘ ÚÔ˚fiÓÙÔ˜, ‰È·ÊÔÚÂÙÈο ı· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ ÙȘ ·Ú·‰fiÛÂȘ”. ŸÌˆ˜ ·˘Ù‹ ÙËÓ ÛÙÈÁÌ‹ ÙÔ ¶·ÓÂÈ-

√ ∂ÓÈ·›Ô˜ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ¢È‰·ÛÎfiÓÙˆÓ

ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜, ÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ Û‹ÌÂÚ· ÛÙȘ 7.30 Ì.Ì. ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· “∫ÔÚ‰¿ÙÔ˜” ÙÔ˘ ·Ú·ÏÈ·ÎÔ‡ Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·ÙÔ˜ ¶··ÛÙÚ¿ÙÔ˘, Ì›· ·ÓÔÈÎÙ‹ Û˘˙‹ÙËÛË ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙ·ÏÏ·Á‹ ÂÌÂÈÚÈÒÓ Î·È ·fi„ÂˆÓ ÁÈ· Ù· Â˘Úˆ·˚ο Û¯¤‰È· ÌÂÙ·ÚÚ‡ıÌÈÛ˘ Ù˘ ·È‰Â›·˜ Î·È ÁÈ· ÙȘ ÌÔÚʤ˜ ·ÓÙ›ÛÙ·Û˘ Û ·˘Ù¿. Ÿˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙËÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ “ÙÔ Û¯¤‰ÈÔ ÌÂÙ·ÚÚ‡ıÌÈÛ˘ ÙˆÓ ∞∂π Ô˘ ˘¤‚·Ï ÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ¶·È‰Â›·˜ Î·È ·ÓÔ›ÁÂÈ ÙÔ ‰ÚfiÌÔ ÁÈ· ÙËÓ Ï‹ÚË Î·Ù‰¿ÊÈÛË ÙÔ˘ ¢ËÌfiÛÈÔ˘ Î·È ·˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘, ÂÓÙ¿ÛÛÂÙ·È ÛÙ· ¢ڇÙÂÚ· Â˘Úˆ·˚ο Ï·›ÛÈ· Ô˘ ‰ÚÔÌÔÏÔÁ‹ıËÎ·Ó Ì ÙË ‰È·‰Èηۛ· ªÔÏfiÓÈ· (1999). ΔÒÚ· Ô˘ Ù· ÔϤıÚÈ· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ·˘Ù‹˜ Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ ¤¯Ô˘Ó Á›ÓÂÈ ÈÔ ÔÚ·Ù¿, Ù· ÎÈÓ‹Ì·Ù· ÙˆÓ ·ÓÂÈÛÙËÌÈ·ÎÒÓ Î·È ÊÔÈÙËÙÒÓ ÊÔ‡ÓÙˆÛ·Ó Û ÔÏfiÎÏËÚË ÙËÓ ∂˘ÚÒË. π‰È·›ÙÂÚ· ÚˆÙÔÔÚÈ·Îfi ‹Ù·Ó ÙÔ Î›ÓËÌ· ÙÔ˘ °·ÏÏÈÎÔ‡ ·ÓÂÈÛÙËÌÈ·ÎÔ‡ ÎÈÓ‹Ì·ÙÔ˜” . ™ÙËÓ ËÌÂÚ›‰· ı· ÌÈÏ‹ÛÔ˘Ó: √ Î. Pierre Chantelot, ¶·Ó. Marne La Valle, ̤ÏÔ˜ Ù˘ ‰ÈÂıÓÔ‡˜ ÂÈÙÚÔ‹˜ ÙÔ˘ Á·ÏÏÈÎÔ‡ Û˘Ó‰ÈοÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌÈ·ÎÒÓ SNESUP Î·È Ô Î. ÃÚ‹ÛÙÔ˜ ∫¿ÙÛÈη˜, ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi˜, Û˘-

£ÂÛÛ·Ï›·˜ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ˘ Î·È fiÔ˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ·˘Ù‹ ÙËÓ ÛÙÈÁÌ‹ Û ÂͤÏÈÍË ÂÚ¢ÓËÙÈο ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù·.

¡¤· ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛË

ÛÙ‹ÌÈÔ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Ù¤ÙÔÈ· ¯Ú‹Ì·Ù· ·ÏÏ¿ Î·È Ô‡Ù ÙËÓ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ηٷ‚¿ÏÏÂÈ Ì ·˘Ùfi ÙÔÓ ÙÚfiÔ ÙȘ ÔÊÂÈϤ˜ ÁÈ· ÙÔ ÂÙڤϷÈÔ Î·È ¤ÙÛÈ Ì›· ÛÂÈÚ¿ ÂÚ¢ÓËÙÈÎÒÓ ÚÔÁÚ·Ì-

Ì¿ÙˆÓ ÎÈÓ‰˘ÓÂ‡Ô˘Ó ·ÎfiÌË Î·È Ì ηٷÛÙÚÔÊ‹. ÷ڷÎÙËÚÈÛÙÈ΋ ÂÚ›ÙˆÛË Â›Ó·È ÙÔ £ÂÚÌÔ΋ÈÔ Ô˘ ‰È·ÙËÚÂ›Ù·È ·fi Ù· ÙÌ‹Ì·Ù· °ÂˆÔÓ›·˜ ÛÙÔ ∞ÁÚfiÎÙËÌ· ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘

™˘ÏÏ·ÏËÙ‹ÚÈÔ ÛÙË §¿ÚÈÛ· ηٿ ÙÔ˘ “ÙÚÔÌÔÓfiÌÔ˘” ™Δπ™ 9 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ 2010 ‰Èο˙ÔÓÙ·È ·fi ÙÔ ΔÚÈÌÂϤ˜ ¢ÈηÛÙ‹ÚÈÔ ∞ÓËÏ›ÎˆÓ §¿ÚÈÛ·˜ 11 ·Ó‹ÏÈÎÔÈ Ì ηÙËÁÔÚËÙ‹ÚÈÔ ‚·ÛÈṲ̂ÓÔ ÛÙȘ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ÙÔ˘ ·ÔηÏÔ‡ÌÂÓÔ˘ “ÙÚÔÌÔÓfiÌÔ˘”. ªÂ ·ÊÔÚÌ‹ ÙËÓ ‰›ÎË ·˘Ù‹, Û‹ÌÂÚ· ÛÙË §¿ÚÈÛ· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÂ›Ù·È ·ÓÂÏÏ·‰ÈÎfi Û˘ÏÏ·ÏËÙ‹ÚÈÔ ÛÙÔ ÔÔ›Ô ¤¯Ô˘Ó ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂÈ ÙËÓ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘˜ ÊÔÚ›˜, ÎfiÌÌ·Ù·, Û‡ÏÏÔÁÔÈ. √È Ó·ÚÔ› Û˘ÓÂÏ‹ÊıËÛ·Ó ÛÙȘ 8 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ 2008, ÌÂÙ¿ ·fi ÔÚ›· ÛÙË §¿ÚÈÛ· Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÙË ‰ÔÏÔÊÔÓ›· ÙÔ˘ Ì·ıËÙ‹ ∞ϤÍË °ÚËÁÔÚfiÔ˘ÏÔ˘, Ô‰ËÁ‹ıËÎ·Ó ÛÙÔÓ ÂÈÛ·ÁÁÂϤ· Î·È ·˘Ùfi˜ ·ÔÊ¿ÓıËΠfiÙÈ ¤ÚÂ ӷ ·Ú·ÂÌÊıÔ‡Ó Û ‰›ÎË Ì ‚¿ÛË ÙÔÓ ·ÓÙÈÙÚÔÌÔÎÚ·ÙÈÎfi ÓfiÌÔ. Ãı¤˜ Ì ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂȘ ÙÔ˘˜ ‰‹ÏˆÛ·Ó ÙËÓ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ Û˘ÏÏ·ÏËÙ‹ÚÈÔ, Ô ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ¢È‰·ÛÎfiÓÙˆÓ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜, ÂΉ›‰ÔÓÙ·˜ Î·È Û¯ÂÙÈÎfi „‹ÊÈÛÌ·, ÙÔ ¢›ÎÙ˘Ô ÁÈ· Ù· ¶ÔÏÈÙÈο Î·È ∫ÔÈÓˆÓÈο ¢ÈηÈÒÌ·Ù·, Ô Û‡ÏÏÔÁÔ˜ ÊÔÈÙËÙÒÓ Ù˘ ∞Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈ΋˜ Û¯ÔÏ‹˜ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜, ÂÓÒ ÙȘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˜ Ë̤Ú˜ Ë ∞¡Δ∞ƒ™À∞ Î·È ÙÔ ∫∫∂ Ì-Ï.

ΔËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË 1Ë ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘, ÙÔ ª∞™ (ª¤ÙˆÔ ∞ÁÒÓ· ™Ô˘‰·ÛÙÒÓ) ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛË ÂÓ¿ÓÙÈ· ÛÙȘ ·ÏÏ·Á¤˜ Ô˘ ÚÔˆı› ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ¶·È‰Â›·˜ ÛÙÔÓ ¯ÒÚÔ Ù˘ ∞ÓÒÙ·Ù˘ ¶·È‰Â›·˜. ¶ÈÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ÛÙȘ 12 ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ÛÙËÓ Ï·Ù›· ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘, ÂÓÒ Û ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ ÙÔ˘ ÛËÌÂÈÒÓÂÈ ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ Î·È Ù· ÂÍ‹˜: “¶¿ÏË Î·È ·ÓÙÂ›ıÂÛË ÁÈ· Ó· ‚¿ÏÔ˘Ì ÛÙË ı¤ÛË Ù˘ ¶·È‰Â›·˜ ÙˆÓ ÌÔÓÔˆÏ›ˆÓ ÙËÓ ¶·È‰Â›· ÙˆÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎÒÓ Ï·˚ÎÒÓ ·Ó·ÁÎÒÓ. ¢Ú¿ÛË Î·È ÔÚÁ¿ÓˆÛË Ù˘ ¿Ï˘ ÙÒÚ·, ÁÈ· Ó· ÌËÓ ÂÚ¿ÛÔ˘Ó Ù· ·ÓÙÈÏ·˚ο ̤ÙÚ· Î·È Ô ÓfiÌÔ˜ - Ï·›ÛÈÔ. ∫·Ó¤Ó·˜ ‰È¿ÏÔÁÔ˜ Ì ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË Î·È ÙËÓ ÏÔ˘ÙÔÎÚ·Ù›·. Ÿ¯È ÛÙÔ˘˜ „¢ÙԉȷÏfiÁÔ˘˜ Ô˘ ÛÙ‹ÓÔ˘Ó Ú˘Ù·ÓÈΤ˜ ·Ú¯¤˜, ™‡ÁÎÏËÙÔÈ Î·È ÌÂÁ·ÏÔηıËÁËÙ¤˜. ¡· ÌËÓ ÂÚ¿ÛÂÈ Ô Ó¤Ô˜ ÓfiÌÔ˜ Ï·›ÛÈÔ. √‡Ù ¢ÚÒ ·fi ÙËÓ ÙÛ¤Ë ÙˆÓ ÊÔÈÙËÙÒÓ ÁÈ· Û›ÙÈÛË - ÛÙ¤Á·ÛË ÌÂÙ·ÊÔÚ¤˜ - ·Ó·ÏÒÛÈÌ·. ªËÓÈ·›Ô Â›‰ÔÌ· 600 ¢ÚÒ ÁÈ· fiÛÔ˘˜ ÊÔÈÙËÙ¤˜ ‰ÂÓ Ù· ‚Á¿˙Ô˘Ó ¤Ú·. ŒÍˆ ÔÈ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ·fi ÙȘ ™¯ÔϤ˜, ÙËÓ ¤Ú¢ӷ, ηÌÈ¿˜ ÌÔÚÊ‹˜ ȉȈÙÈÎÔÔ›ËÛË. ΔÔ Ù˘¯›Ô ÌÔÓ·‰È΋ ÚÔ¸fiıÂÛË ÁÈ· ÙÔ Â¿ÁÁÂÏÌ·. ªfiÓÈÌË - ÛÙ·ıÂÚ‹ ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÁÈ· fiÏÔ˘˜. ™Ù·ıÂÚ‹ Î·È ÌfiÓÈÌË, ·ÔÎÏÂÈÛÙÈ΋ ··Û¯fiÏËÛË ÙÔ˘ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡ ÚÔÛˆÈÎÔ‡. ªÔÓÈÌÔÔ›ËÛË ÙÒÚ· fiÏˆÓ ÙˆÓ Û˘Ì‚·ÛÈÔ‡¯ˆÓ. ∂ÓÈ·›· ∞ÓÒÙ·ÙË ∂Î·›‰Â˘ÛË, ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο ‰ËÌfiÛÈ· Î·È ‰ˆÚÂ¿Ó ÌÂÙ¿ ÙÔ ∂ÓÈ·›Ô ¢ˆ‰Âο¯ÚÔÓÔ ™¯ÔÏ›Ô. ¢ËÌfiÛȘ ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈΤ˜ ™¯ÔϤ˜ ÌÂÙ¿ ÙÔ 12¯ÚÔÓÔ Û¯ÔÏ›Ԕ.

ªÂ ·ÚÔ˘Û›·ÛË Â˘Úˆ·˚ÎÒÓ Û¯Â‰›ˆÓ ÌÂÙ·ÚÚ˘ıÌ›ÛÂˆÓ Ù˘ ∂Î·›‰Â˘Û˘

∏ÌÂÚ›‰· ηıËÁËÙÒÓ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ÁÈ· ÙȘ ·ÏÏ·Á¤˜ ÛÙ· ∞∂π ÓÙ¿ÎÙ˘ ÙÔ˘ ÂÚÈÔ‰ÈÎÔ‡ “∞ÓÙÈÙÂÙÚ¿‰È· Ù˘ ∂Î·›‰Â˘Û˘ Î·È ÙÔ˘ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡ ÂÓËÌÂÚˆÙÈÎÔ‡ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ alfavita.gr To Á·ÏÏÈÎfi Û˘Ó‰ÈοÙÔ SNESUP (∂ıÓÈÎfi ™˘Ó‰ÈοÙÔ ∞ÓˆÙ¿Ù˘ ∂Î·›‰Â˘Û˘) ¤¯ÂÈ Û·Ó ÂÓÙÔÏ‹ Ó· ·Ó·Ù‡ÍÂÈ ÙȘ ·ÓÙ·ÏÏ·Á¤˜ Î·È ÙȘ Û˘ÓÂÚÁ·Û›Â˜ Ì ٷ Â˘Úˆ·˚ο Î·È ‰ÈÂıÓ‹ Û˘Ó‰Èοٷ, ηıÒ˜ Î·È Ó· Û˘Ì‚¿ÏÂÈ, Û˘ÓÂÈÛʤÚÔÓÙ·˜ Î·È Ì ÙȘ ‰ÈΤ˜ ÙÔ˘ ı¤ÛÂȘ, ÛÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ÙÔ˘ ‰ÈÂıÓÔ‡˜ Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙÈÎÔ‡ ÎÈÓ‹Ì·ÙÔ˜, ÙÔ˘ ÎÈÓ‹Ì·ÙÔ˜ Ù˘ ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈ΋˜ ·ÁÎÔÛÌÈÔÔ›ËÛ˘ (altermondialiste) Î·È ÛÙȘ ‰ÈÂıÓ›˜ ÂÈÛÙËÌÔÓÈΤ˜ ÔÚÁ·ÓÒÛÂȘ. √ ÎÂÓÙÚÈÎfi˜ ÙÔ˘ ÛÙfi¯Ô˜ Â›Ó·È Ó· ÚÔˆı‹ÛÂÈ Û οı ¯ÒÚ·, ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙÔ Â˘Úˆ·˚Îfi Î·È ‰ÈÂıÓ¤˜ Â›‰Ô, ÙËÓ ˘ÂÚ¿ÛÈÛË ÙˆÓ ‰ÈÎ·ÈˆÌ¿ÙˆÓ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÛÙËÓ ÂÎ·›‰Â˘ÛË Î·È ÛÙËÓ ¤Ú¢ӷ, ÛÙ· ÔÔ›· Û˘ÁηٷϤÁÔÓÙ·È Ù· ‰ÈηÈÒÌ·Ù· ¿ÛÎËÛ˘ ÙÔ˘

Â·ÁÁ¤ÏÌ·Ùo˜ ÛÂ Û˘Óı‹Î˜ ‰ËÌfiÛÈÔ˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹Ì·ÙÔ˜ Î·È ·Î·‰ËÌ·˚΋˜ ·ÓÂÍ·ÚÙËÛ›·˜, Ì ̤ÚÈÌÓ· ÙËÓ Î¿Ï˘„Ë ·ÓıÚÒÈÓˆÓ, ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ Î·È ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈÎÒÓ ·Ó·ÁÎÒÓ Î·È Ì Û‚·ÛÌfi Ù˘ ÈÛfiÙËÙ·˜ ÙˆÓ Ê‡ÏˆÓ. ¶ÚÔ˜ ÙÔ ÛÎÔfi ·˘Ùfi, ÂȉÈÒÎÂÈ Ó· ÚÔˆı‹ÛÂÈ ÙÔ˘˜ ‰ÂÛÌÔ‡˜ Î·È ÙȘ ·ÓÙ·ÏÏ·Á¤˜ ÌÂٷ͇ ÙÔ˘ ÎÈÓ‹Ì·ÙÔ˜ Ù˘ ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈ΋˜ ·ÁÎÔÛÌÈÔÔ›ËÛ˘ Î·È ÙÔ˘ ‰ÈÂıÓÔ‡˜ Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙÈÎÔ‡ ÎÈÓ‹Ì·ÙÔ˜ Î·È ÙˆÓ ‰È·ÊfiÚˆÓ ÌÂÏÒÓ ÙÔ˘. ∏ ·ÓÒÙ·ÙË ÂÎ·›‰Â˘ÛË Î·È Ë ¤Ú¢ӷ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙÔ Â›ÎÂÓÙÚÔ ÙˆÓ ‰È·‰ÈηÛÈÒÓ ·ÁÎÔÛÌÈÔÔ›ËÛ˘ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÔÏfiÎÏËÚË ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›· Î·È ÙȘ ‰ËÌfiÛȘ ˘ËÚÂۛ˜ ÂȉÈÎfiÙÂÚ·. °È· ÙÔ ÏfiÁÔ ·˘Ùfi, ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÛÎÂÊÙԇ̠·˘Ù¤˜ ÙȘ ÔÏÏ·Ϥ˜ ‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ ÁÈ· Ó· ‰Ú¿ÛÔ˘ÌÂ Î·È Ó· ÂȉڿÛÔ˘Ì ÛÙÔ˘˜ ·ÁÎfiÛÌÈÔ˘˜ ·ÁÒÓ˜ Ì ÛÙfi¯Ô Ó· ÚÔˆı‹ÛÔ˘Ì ÙȘ ·Í›Â˜ Ì·˜ ÁÈ· ÌÈ· ·ÓıÔÊfiÚ·, ÎÔÈÓˆÓÈ΋, ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋ Î·È ÔÈÎÔÏÔÁÈ΋ ÎÔÈÓˆÓ›·.

ªÂ ÙÔ ÛÎÂÙÈÎfi ·˘Ùfi, ÙÔ SNESUP ·Ô‰›‰ÂÈ È‰È·›ÙÂÚË ÛËÌ·Û›· ÛÙÔ Ó· Û˘ÌÌÂÚÈÛÙ› Ì ÙÔ˘˜ ¤ÏÏËÓ˜ Û˘Ó·‰¤ÏÊÔ˘˜ ÙÔ˘, ÙȘ ÂÌÂÈڛ˜ Ô˘ ·¤ÎÙËÛ ηٿ ÙÔ˘˜ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˘˜ ·ÁÒÓ˜ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ˘ÂÚ¿ÛÈÛË ÙÔ˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹Ì·ÙÔ˜ ÙˆÓ ·ÓÂÈÛÙËÌÈ·ÎÒÓ ‰·ÛÎ¿ÏˆÓ Î·È ÙˆÓ ÂÚ¢ÓËÙÒÓ, Ù˘ ηٿÚÙÈÛ˘ ÙˆÓ ‰·ÛÎ¿ÏˆÓ Î·È ÂÓ¿ÓÙÈ· ÛÙȘ ÌÂÙ·ÚÚ˘ıÌ›ÛÂȘ ÙÔ˘ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰ÔÙÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ Î·È È‰›ˆ˜ ηٿ ÙÔ˘ ÏÂÁfiÌÂÓÔ˘ ÓfiÌÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ “·˘ÙÔÓÔÌ›·” ÙˆÓ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›ˆÓ, Ô ÔÔ›Ô˜ ÂÁ΢ÌÔÓ› ÙËÓ Ï‹ÚË ‰È¿Ï˘ÛË Ù˘ ‰ËÌfiÛÈ·˜ ˘ËÚÂÛ›·˜. ∂›Û˘ Û ¯ÚfiÓÔ Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÙ›, ∏ÌÂÚ›‰· ÁÈ· ÙȘ ·ÏÏ·Á¤˜ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÙˆÓ ∞∂π ı· ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÛÂÈ Î·È Ë ™‡ÁÎÏËÙÔ˜ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜. ∏ ËÌÂÚ›‰· ¿ÓÙˆ˜ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÚÈÓ ÙËÓ Û‡ÓÔ‰Ô ÙˆÓ ¶Ú˘Ù¿ÓÂˆÓ Ô˘ Â›Ó·È ÚÔÛ‰ÈÔÚÈṲ̂ÓË Ó· Á›ÓÂÈ ÛÙȘ 10 Î·È 11 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·.


ªfiÓÔ Ó›ÎË Ì ÙËÓ ∫·‚¿Ï· ı¤ÏÂÈ Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μ. ÛÂÏ. 21

™∞μμ∞Δ√ 27 N√∂ªμƒπ√À 2010

°À¡∞π∫∂π√ μ√§∂´

¡›ÎË-ºÈÏ·ıÏËÙÈÎfi˜ Û‹ÌÂÚ· ÛÙË ¡. πˆÓ›· ΔÔÓ ºÈÏ·ıÏËÙÈÎfi ∞ÌÂÏÒÓ· ˘Ô‰¤¯ÂÙ·È Û‹ÌÂÚ· ÛÙȘ 16.00, ÛÙÔ ÎÏÂÈÛÙfi Á˘ÌÓ·ÛÙ‹ÚÈÔ ¡. πˆÓ›·˜ Ë ÚˆÙÔfiÚÔ˜ ¡›ÎË μfiÏÔ˘ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ 4˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ ÙÔ˘ ∞’ ÔÌ›ÏÔ˘ ÙÔ˘ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎÔ‡ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜. √ Ù¯ÓÈÎfi˜ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ Î. ª·Ú›ÓÔ˜ ∫Ô˘ÙÛÔÁÈ¿ÓÓ˘ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ·Ú·Ù¿ÍÂÈ ÙȘ: ¶·ÙÚ›ÙÛÈ· ¶·¿, °Ï˘ÎÂÚ›· ΔÚÈ‡Ï·, ª·Ú›Ó· ∫ÔÏÔ‚Ô‡, º·‚ÈfiÏ· ∫ˆÛÙ¿ÌË, ∫·ÙÂÚ›Ó· °È·ÁÎÔ˘Ó›‰Ô˘, ºˆÙÂÈÓ‹ ΔÛ·ÓÙÔÔ‡ÏÔ˘, ¡·˘ÛÈο ∞ʤÓÙÔ˘, πˆ¿ÓÓ· μÏ·¯¿ÎË, ª·Ú›· ∞ÓÙˆÓÔÔ‡ÏÔ˘, ∂˘ÁÂÓ›· ∫ÈÏÈÓÙ¿ÚË, ∂ϤÓË ∞ÓÙˆÓ›Ô˘, ∞ÓÙˆÓ›· ªÔ˘Û‰Ô‡ÎÔ˘ Î·È ∂Ú·ÙÒ ¡ÙÈÓÔÔ‡ÏÔ˘. ∂Í¿ÏÏÔ˘, ÛÙË Ì¿¯Ë ÙÔ˘ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎÔ‡ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ Ú›¯ÓÂÙ·È Î·È Ë ÔÌ¿‰· ‚fiÏÂ˚ ÎÔÚ·Û›‰ˆÓ Ù˘ ¡›Î˘ μfiÏÔ˘ ÌÂÙ¿ ÙÔ ÚÂfi Ù˘ 1˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜. √È ‚ÔÏÂ˚ÌÔÏ›ÛÙÚȘ ÙÔ˘ Î. ¶·Ó·ÁÈÒÙË •·ÓıfiÔ˘ÏÔ˘ ÊÈÏÔÍÂÓÔ‡Ó ·‡ÚÈÔ ∫˘Úȷ΋ ÛÙȘ 15.00, ÛÙÔ ÎÏÂÈÛÙfi Á˘ÌÓ·ÛÙ‹ÚÈÔ ¡. πˆÓ›·˜ ÙËÓ ∞.∂. §¿ÚÈÛ·˜. ∏ ÔÌ¿‰· ÙˆÓ ÎÔÚ·Û›‰ˆÓ ··ÚÙ›˙ÂÙ·È ·fi ÙȘ: ∂ϤÓË ∞ÓÙˆÓ›Ô˘, ∂˘·ÁÁÂÏ›· ªfiÛ¯Ô˘, ∞ÓÙˆÓ›· ªÔ˘Û‰Ô‡ÎÔ˘, ºˆÙÂÈÓ‹ ¢ËÌ¿ÎÔ˘, ∂ϤÓË §¿˙Ô˘, ∂Ú·ÙÒ ¡ÙÈÓÔÔ‡ÏÔ˘, °ÂˆÚÁ›· ¶ÚÔ˘ÛÈÒÙË, ÷ÚԇϷ ¡ÈÎÔÔ‡ÏÔ˘, ª¿Á‰· ΔÛÈ·ÎÏ¿ÁηÓÔ˘, ∂˘·ÁÁÂÏ›· ¡ÈÎÔÏÔ‡ÏË, ª·Ú›· ÷ÏÎÈ¿, ∂˘·ÁÁÂÏ›· ™·Ì·ÏÙ¿ÓË, §˘‰›· ª·˘ÚÔÌȯ¿ÏË, ª·ÚȷϤӷ ª¿‰·, ∂˘Úȉ›ÎË ∫fiÊÊ·, ŒÚÚÈη ¶Ôχ˙Ô˘, ∂˘·ÁÁÂÏ›· ÷ÏÎÈ¿, ª·Ú›· ªÔ˘ÌÔ‡ÎË, £ÂÔ‰ÒÚ· ¢ÂÏËÔÁÏ¿ÓË, ÕÏÎËÛÙË °ÎÈÔ˘Ï¤, ÕÓÓ· ÷ڷϷÌ›‰Ë Î·È ¶·Ó·ÁÈÒÙ· Δ˙ÈÔ‚¿Ú·.

™ÙËÓ 3Ë ı¤ÛË ÔÈ ¡Â¿Óȉ˜ √ÏÔÎÏËÚÒıËΠÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ‚fiÏÂ˚ ¡Â·Ó›‰ˆÓ Ì ÙËÓ ÔÌ¿‰· Ù˘ ¡›Î˘ μfiÏÔ˘ Ó· ηٷϷ̂¿ÓÂÈ ÙÂÏÈο ÙËÓ ÙÚ›ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ ‚·ıÌÔÏÔÁÈÎÔ‡ ›Ó·Î· ›Ûˆ ·fi ÙËÓ ∂.∞.§. Î·È ÙÔÓ ºÈÏ·ıÏËÙÈÎfi §¿ÚÈÛ·˜. √È “΢·ÓfiϢΘ” Ô˘ ·ÁˆÓ›ÛıËÎ·Ó ÛÙÔÓ ∞’ fiÌÈÏÔ Û ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ÂÓfi˜ Á‡ÚÔ˘ Ì ‚·ıÌÔÏÔÁ›·, ÛËÌ›ˆÛ·Ó Ù· ÂÍ‹˜ ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù·: ∞.√. ™Ô˘ÊÏ·Ú›ˆÓ¡›ÎË μfiÏÔ˘ 2-3, ¡›ÎË μfiÏÔ˘-∂ÚÌ‹˜ ∞ÁÈ¿˜ 13, ∞ÚÁÒ-¡›ÎË μfiÏÔ˘ 0-3, ºÈÏ·ıÏËÙÈÎfi˜ §¿ÚÈÛ·˜-¡›ÎË μfiÏÔ˘ 3-0, ¡›ÎË μfiÏÔ˘-∞.∂. §¿ÚÈÛ·˜ 3-0, ∂.∞. §¿ÚÈÛ·˜-¡›ÎË μfiÏÔ˘ 3-0, ¡›ÎË μfiÏÔ˘-°.™. ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ 3-1. ªÂ ÙËÓ ÔÌ¿‰· ÙˆÓ ¡Â·Ó›‰ˆÓ ·ÁˆÓ›ÛıËÎ·Ó ÔÈ ·ıÏ‹ÙÚȘ: ª·Ú›· ¶ÔÏ˘Î·Ó‰ÚÈÒÙÔ˘ (1991-·Û·‰fiÚÔ˜), πˆ¿ÓÓ· μÏ·¯¿ÎË (1992·ÎÚ·›·), ª·Ú›· ∞ÓÙˆÓÔÔ‡ÏÔ˘ (1992-Ï›ÌÂÚÔ), ∂˘ÁÂÓ›· ∫ÈÏÈÓÙ¿ÚË (1992-Ï›ÌÂÚÔ), ŸÏÁ· ΔÛԇη (1992-·Û·‰fiÚÔ˜), ∂ϤÓË ™Ùԇη (1992-·Û·‰fiÚÔ˜), ∂ÈÚ‹ÓË ΔÛÔ˘Ú¤· (1992-ÎÂÓÙÚÈÎfi˜), πÔ˘Ï›· §ÒÏÔ˘ (1993-·ÎÚ·›·), ∂ϤÓË ∞ÓÙˆÓ›Ô˘ (1994-·ÎÚ·›·), ∞ÓÙˆÓ›· ªÔ˘Û‰Ô‡ÎÔ˘ (1994-·ÎÚ·›·), ∂ϤÓË §¿˙Ô˘ (1994-‰È·ÁÒÓÈÔ˜), ∂Ú·ÙÒ ¡ÙÈÓÔÔ‡ÏÔ˘ (1995-ÎÂÓÙÚÈÎfi˜), ª¿Á‰· ΔÛÈ·ÎÏ¿ÁηÓÔ˘ (1995-ÎÂÓÙÚÈÎfi˜), °ÂˆÚÁ›· ¶ÚÔ˘ÛÈÒÙË (1995-·Û·‰fiÚÔ˜), ÷ÚԇϷ ¡ÈÎÔÔ‡ÏÔ˘ (1995-‰È·ÁÒÓÈÔ˜) Î·È ŒÚÚÈη ¶Ôχ˙Ô˘ (1998-·Û·‰fiÚÔ˜). √ ÚÔÔÓËÙ‹˜ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ Î. ∫Ô˘ÙÛÔÁÈ¿ÓÓ˘ ª·Ú›ÓÔ˜ ÛÙÂÚ‹ıËΠ·ÓÙÂÏÒ˜ ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ÙˆÓ ·ıÏËÙÚÈÒÓ: ™ÔÊ›·˜ §fiË (ÏfiÁˆ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÒÓ ˘Ô¯ÚÂÒÛˆÓ), ¡ÈÎÔϤٷ˜ ºÔÚÏ›‰·, ŸÏÁ·˜ ∫·Ï·Ù˙‹, ™Â̛ӷ˜ °ÎÔ˘ÁÎÔ‡‰Ë, ∂˘·ÁÁÂÏ›·˜ ªfiÛ¯Ô˘, ºˆÙÂÈÓ‹˜ ¢ËÌ¿ÎÔ˘, μ·ÛÈÏÈ΋˜ Î·È πˆ¿ÓÓ·˜ ∫·ÏÔÁ‹ÚÔ˘ (ÏfiÁˆ ÊfiÚÙÔ˘ Ì·ıËÌ¿ÙˆÓ).

√ ÎfiÛÌÔ˜ Ù˘ ¡›Î˘ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ‰ÒÛÂÈ ‰˘Ó·ÌÈÎfi “·ÚÒÓ” Û‹ÌÂÚ·

∏ ¡π∫∏ À¶√¢∂Ã∂Δ∞π ™∏ª∂ƒ∞ ™Δπ™ 3 ª.ª. Δ√¡ ∂£¡π∫√ ºπ§π¶¶π∞¢∞™

ªÂ “fiÏÔ” ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ

ª

 “fiÏÔ” ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Ù˘ Ô˘ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÁÂÌ›ÛÂÈ ÙȘ ÎÂÚΛ‰Â˜ ÙÔ˘ ÁË¤‰Ô˘ “¶·ÓÙÂÏ‹˜ ª·ÁÔ˘Ï¿˜” Ë ¡›ÎË ˘Ô‰¤¯ÂÙ·È Û‹ÌÂÚ· ÛÙȘ 3 Ì.Ì. ÙÔÓ ∂ıÓÈÎfi ºÈÏÈÈ¿‰·˜. ΔÔ ·È¯Ó›‰È ı· ‰ÈÂÍ·¯ı› ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ 11˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ ÙÔ˘ ‚ÔÚ›Ԣ ÔÌ›ÏÔ˘ ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ Ù˘ Football League 2 Î·È ÔÈ “΢·ÓfiÏ¢ÎÔÈ” ÛÙÔ¯Â‡Ô˘Ó ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο ÛÙÔ “ÙÚ›ÔÓÙÔ” Ù˘ ӛ΢.

ƒÂÔÚÙ¿˙: °πøƒ°√™ ¶∂°π√™

¶I£ANE™ ™YN£E™EI™ ¡π∫∏

∫ÔÛÌÔÛ˘ÚÚÔ‹ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Û‹ÌÂÚ· ÛÙÔ “¶·ÓÙÂÏ‹˜ ª·ÁÔ˘Ï¿˜”, ·ÊÔ‡ fiÏÔÈ ÔÈ Ê›ÏÔÈ Ù˘ ¡›Î˘ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÙÔ˘˜ ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙÔÓ ∂ıÓÈÎfi ºÈÏÈÈ¿‰·˜. ∂Í¿ÏÏÔ˘, ÙÔ ·È¯Ó›‰È ·˘Ùfi Â›Ó·È Î·ıÔÚÈÛÙÈ΋˜ ÛËÌ·Û›·˜ ‰ÈfiÙÈ ·Ó ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Â›Ó·È ÓÈÎËÊfiÚÔ, ÔÈ “΢·ÓfiÏ¢ÎÔÈ” ı· ·Ù‹ÛÔ˘Ó ÛÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹ ÙÔ˘ ‚ÔÚ›Ԣ ÔÌ›ÏÔ˘ Î·È ›Ûˆ˜ Ì›ÓÔ˘Ó ÂΛ, ÂÊfiÛÔÓ ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ ‰ÂÓ ÎÂÚ‰›ÛÂÈ Ë ∫·ÏÏÔÓ‹ ̤۷ ÛÙ· °È·ÓÓÈÙÛ¿. ™ÙË ¡›ÎË ÔÓÙ¿ÚÔ˘Ó ÛÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ÙˆÓ ÊÈÏ¿ıψÓ, ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Ë ÔÌ¿‰· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ¿ÚÈÛÙË ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ Î·È „˘¯ÔÏÔÁÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË, ·fiÚÚÔÈ· ÙˆÓ ‰‡Ô ÛÂÚ› ÂÈÙ˘¯ÈÒÓ Â› ÙÔ˘ ª·Î‰ÔÓÈÎÔ‡ Î·È ÙÔ˘ ¡·˘·ÎÙÈ·ÎÔ‡ ∞ÛÙ¤Ú·, Ô˘ ÙËÓ ·Ó¤‚·Û·Ó ÛÙË 2Ë ı¤ÛË ÙÔ˘ ‚·ıÌÔÏÔÁÈÎÔ‡ ›Ó·Î·. ™ÙÔ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ ·È¯Ó›‰È ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙÔÓ ¡·˘·ÎÙÈ·Îfi ∞ÛÙ¤Ú·, Ô Ù¯ÓÈÎfi˜ Ù˘ ¡›Î˘ ∞ÚÌ¿ÓÙÔ ª·Ú¤ÓÙ˙È ·ÈÊÓȉ›·Û ÂÈϤÁÔÓÙ·˜ ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· 3-5-2 (Ì ϛÌÂÚÔ Î·È ‰‡Ô ÛÙfiÂÚ), Ô˘ ÌÂÙ·ÙÚÂfiÙ·Ó Û 5-3-2, fiÙ·Ó ÔÈ Ï¿ÁÈÔÈ ÔÈÛıÔʇϷΘ ÔÈÛıÔ¯ˆÚÔ‡Û·Ó. ª¿ÏÈÛÙ· Ô ∫ÚÔ¿Ù˘ ‰ÈηÈÒıËÎÂ, ·ÊÔ‡ ÔÈ “΢·ÓfiÏ¢ÎÔÈ” ‹Ú·Ó ¤Ó· ÛÔ˘‰·›Ô “‰ÈÏfi”·¤Ó·ÓÙÈ Û ̛· ÔÌ¿‰· Ô˘ “ηÈÁfiÙ·Ó” ÁÈ· ‚·ıÌÔ‡˜. ŸÌˆ˜, Û‹ÌÂÚ· ÔÈ Û˘Óı‹Î˜ Â›Ó·È ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜. √ ·ÁÒÓ·˜ Á›ÓÂÙ·È ÛÙÔ “¶·ÓÙÂÏ‹˜ ª·ÁÔ˘Ï¿˜” Î·È ÙÚÂȘ ÎÂÓÙÚÈÎÔ› ·Ì˘ÓÙÈÎÔ› Ì¿ÏÏÔÓ Â›Ó·È ÂÚÈÙÙÔ›. ∂Í¿ÏÏÔ˘, Ô ∂ıÓÈÎfi˜ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ¤¯ÂÈ ÌfiÏȘ ¤Ó· ·›ÎÙË ÛÙËÓ Â›ıÂÛ‹ ÙÔ˘, ÔfiÙ ·ÚÎÔ‡Ó ‰‡Ô ÁÈ· Ó· ÙÔÓ ÂÈÙËÚÔ‡Ó.ΔÔ Èı·ÓfiÙÂÚÔ ÁÈ· ÙË ¡›ÎË Â›Ó·È Ó· ÚÔÙÈÌËı› ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· 4-4-2 ÌÈ· Î·È Ë ÔÌ¿‰· ı· ÂȉÈÒÍÂÈ Ó· ·Ó·Ù‡ÛÛÂÙ·È ·fi Ù· ¿ÎÚ· ÁÈ· Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ Â›Ù¢ÍË Î¿ÔÈÔ˘ Ù¤ÚÌ·ÙÔ˜. ∫¿Ùˆ ·fi Ù· ‰ÔοÚÈ· ı· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ô °ÎÈÔ˘‚ÂÓÈÚÁÎ›Ó ∫fiÛÔÁÏÔ˘, Ì ÙÔ˘˜ μ·Û›ÏË ™·Ì·Ú¿ ÛÙÔ ‰ÂÍ› Î·È ∫Ò-

31. 16. 13. 4. 72. 20. 66. 14. 7. 9. 10.

∫fiÛÔÁÏÔ˘ ™·Ì·Ú¿˜ ∫·Ú·ÎÒÛÙ·˜ ¶··‰‹Ì·˜ ™ÙÔ˘ÚÓ¿Ú·˜ ¡¿ÛÙÔ˜ ¢ÈÁÎfi˙˘ ¶ÂÙÚ¿˜ ¡Ù¿ÓÈÛÈÙ˜ °Ú·ÌÌ·ÙÈÎfiÔ˘ÏÔ˜ μ·ÎÔ˘ÊÙÛ‹˜ ¶ÚÔÔÓËÙ‹˜: ∞. ª·Ú¤ÓÙ˙È

°∏¶∂¢√ “¶. ª∞°√À§∞™”

E£NIKO™ ºI§.

flÚ· 15.00 ¢È·ÈÙËÙ‹˜: ª·Ûٿη˜ (ª·Î‰ÔÓ›·˜) μÔËıÔ›: ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜, ¢Ë̷ο˜ (ª·Î‰ÔÓ›·˜) 4Ô˜ ‰È·ÈÙËÙ‹˜: ªÔ˘Ì·ÚÛfiÔ˘ÏÔ˜ (§¿ÚÈÛ·˜)

1. 13. 4. 6. 14. 21. 11. 22. 7. 20. 23.

™Ù·˘Ú¿Î˘ ∂˘·ÁÁÂÏ›‰Ë˜ ¶·ÏÈ¿Áη˜ §¤ÓÙ˙Ô˜ ª·ÚÎÒÛ˘ ∫fiÏÈÓ˜ ¢ËÌÔ˘ÏÈ¿˜ ¡Ù¤ÙÛÈη˜ °. §¿·˜ ª·ÛÈԇη˜ ∫. ª·Ï¿Ê·˜ ¶ÚÔÔÓËÙ‹˜: ¡. §¿·˜

ÛÙ· ∫·Ú·ÎÒÛÙ· ÛÙÔ ·ÚÈÛÙÂÚfi ¿ÎÚÔ Ù˘ ¿Ì˘Ó·˜, ÂÓÒ ÔÈ μ·ÁÁ¤Ï˘ ™ÙÔ˘ÚÓ¿Ú·˜ Î·È ¡›ÎÔ˜ ¶··‰‹Ì·˜ ı· Â›Ó·È ÔÈ ‰‡Ô Û¤ÓÙÂÚ Ì·Î. √È ∞Ó¤ÛÙ˘ ¡¿ÛÙÔ˜ Î·È ÕÁÁÂÏÔ˜ ¢ÈÁÎfi˙˘ ı· Â›Ó·È ÔÈ ÎÂÓÙÚÈÎÔ› ¯·Ê, ÂÓÒ ·fi Ù· ‰ÂÍÈ¿ ÛÙË ÌÂÛ·›· ÁÚ·ÌÌ‹ ı· ÎÈÓÂ›Ù·È Ô ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ ¶ÂÙÚ¿˜ Î·È ·fi Ù· ·ÚÈÛÙÂÚ¿ Ô ÕÓÙ ¡Ù¿ÓÈÛÈÙ˜. Δ¤ÏÔ˜, ÙÔ ÂÈıÂÙÈÎfi ‰›‰˘ÌÔ ı· ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi ÙÔ˘˜ °ÈÒÚÁÔ °Ú·ÌÌ·ÙÈÎfiÔ˘ÏÔ Î·È °ÈÒÚÁÔ μ·ÎÔ˘ÊÙÛ‹. ∂›Û˘, ÛÙËÓ ·ÔÛÙÔÏ‹ ÌÂÙ¤¯Ô˘Ó Î·È ÔÈ Δ¿ÛÛÔ˜, ∫Ô˘ÙÛÔÁÈ¿ÓÓ˘, ™ˆÙÚ›Ó˘, μÏ¿¯Ô˜, ∑¿Áη˜, μÏ·¯Ô΢ÚÈ¿ÎÔ˜, ¢Ú·Á¿Ù˘, ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë˜, ΔÛÈÎÓ›‰Ë˜. ∂ÎÙfi˜ 20·‰·˜ ¤ÌÂÈÓÂ Ô ÙÈ̈ÚË̤ÓÔ˜ ª·˚ÛÙÚ¤ÏÏ˘, ·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ· Ì›· ·ÎfiÌË ÊÔÚ¿ ÔÈ ª·ÏÓÙÔÓ¿‰Ô Î·È ª·Û›·˜, οÙÈ Ô˘ ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÈ fiÙÈ ‰ÂÓ ˘ÔÏÔÁ›˙ÔÓÙ·È ·fi ÙËÓ Ù¯ÓÈ΋ ËÁÂÛ›·.

√ ∂ıÓÈÎfi˜ ºÈÏ. ∞ÚÎÂÙ¿ ·ÁˆÓÈÛÙÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ¤¯ÂÈ Ô ∂ıÓÈÎfi˜ ºÈÏÈÈ¿‰·˜ ÁÈ· ÙÔ ÛËÌÂÚÈÓfi ·È¯Ó›‰È Ì ÙË ¡›ÎË. √ ÚÔÔÓËÙ‹˜ ¡›ÎÔ˜ §¿·˜ ‰ÂÓ ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÈ

ÛÙȘ ˘ËÚÂۛ˜ ÙÔ˘ ∞ϤÎÔ˘ ªÔ‡ÚÌÔ˘ Ô ÔÔ›Ô˜ ı· ÂÎÙ›ÛÂÈ ÙËÓ ÔÈÓ‹ Ù˘ ÌÈ·˜ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ Ô˘ ÙÔ˘ ¤¯ÂÈ ÂÈ‚ÏËı›, ÙÔ˘ μÚ·˙ÈÏÈ¿ÓÔ˘ ÂÈıÂÙÈÎÔ‡ ∑ÔÛ¤ÈÚ ºÏÔÚ¤ÓÛÈÔ Ô ÔÔ›Ô˜ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙËÓ ·ÙÚ›‰· ÙÔ˘, ÙÔ˘ ÙÚ·˘Ì·Ù›· Î·È ·Ï·ÈÔ‡ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ‹ Ù˘ ¡›Î˘ ¢ËÌ‹ÙÚË °. ª·Ï¿Ê·, ÂÓÒ Ô ∫ÒÛÙ·˜ ¶¿ÓÔ˘ Â›Ó·È ÛÙËÓ ·ÔÛÙÔÏ‹ ·ÏÏ¿ Ì¿ÏÏÔÓ ı· Ì›ÓÂÈ ÛÙÔÓ ¿ÁÎÔ, ηıÒ˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È 100%. ∂›Û˘, ı· Ï›„Ô˘Ó ÔÈ ÛÙÚ·ÙÂ˘Ì¤ÓÔÈ ™‡ÚÔ˜ ∫·Ù·Á‹˜, ™‡ÚÔ˜ ªÔ‡ÚÌÔ˜ Î·È ¡·‚Úfi˙ÔÁÏÔ˘.∏ ·ÔÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘ ∂ıÓÈÎÔ‡ ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi ÙÔ˘˜: ™Ù·˘Ú¿ÎË, ∫·ÏÙÛ›‰Ë, °·ÙÛ¤ÏÔ, ¶·ÏÈ¿Áη, ¶·Ó·ÁÈÒÙÔ˘, ∂˘·ÁÁÂÏ›‰Ë, ¶¿ÓÔ˘, ¢.∞. ª·Ï¿Ê·, §¤ÓÙ˙Ô, ª·ÚÎÒÛË, ∏Ï›·, ∫fiÏÈÓ˜, °. ∫·Ù·Á‹, ¢ËÌÔ˘ÏÈ¿, ¶··Â˘·ÁÁ¤ÏÔ˘, §ÒÙÙ·, °. §¿·, ¡Ù¤ÙÛÈη, ª·ÛÈԇη, Î·È ∫. ª·Ï¿Ê·.

∞Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÙˆÓ Blue Angels ∞fi ÙÔ˘˜ Blue Angels Ï¿‚·ÌÂ Î·È ‰ËÌÔÛȇԢÌ ÙËÓ ·Ú·Î¿Ùˆ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË: “ΔÔ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Î·È Ù· ̤ÏË ÙˆÓ Blue Angels ‰ËÏÒÓÔ˘Ì ˆ˜ ›̷ÛÙ ÎÔÓÙ¿ Î·È ÛÙËÚ›˙Ô˘Ì ÙÔÓ ÚÔÔÓËÙ‹ ∞ÚÌ¿ÓÙÔ ª·Ú¤ÓÙ˙È, ÙÔ˘˜ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ ÙÔ˘ Î·È ÙÔ˘˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ Ù˘ ¡›Î˘. ∂›Û˘, ÙË Ó¤· ÚÔÛˆÚÈÓ‹ ‰ÈÔ›ÎËÛË Ù· ̤ÏË Ù˘ ÔÔ›·˜ ÚÔÛ·ıÔ‡Ó Î¿ı Ë̤ڷ Ì fiϘ ÙÔ˘˜ ÙȘ ‰˘Ó¿ÌÂȘ ÁÈ· ÙÔ Î·Ïfi Ù˘ ·Á·Ë̤Ó˘ Ì·˜ ÔÌ¿‰·˜ Î·È ÁÈ· Ó· Ì·˜ οÓÔ˘Ó ˘ÂÚ‹Ê·ÓÔ˘˜. ∂›Ì·ÛÙ ÂÓ¿ÓÙÈ· Û fiÏÔ˘˜ ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ ̤ۈ ‰ËÌÔÛÈÂ˘Ì¿ÙˆÓ ÚÔÛ·ıÔ‡Ó Ó· ¯·Ï¿ÛÔ˘Ó ÙÔ ¿ÚÈÛÙÔ Îϛ̷ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ Ì·˜ (Û.Û. Ù· ̤ÏË ÙˆÓ Blue Angels ‰È¢ÎÚ›ÓÈÛ·Ó fiÙÈ ‰ÂÓ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ÛÙË “£”). ™ÙË ¡›ÎË Â›Ì·ÛÙ Âӈ̤ÓÔÈ Î·È ‰È·ÙÂıÂÈ̤ÓÔÈ Ó· ÙËÓ ÚÔÛٷ٤„Ô˘Ì ·fi ÂΛÓÔ˘˜ Ô˘ ‰ÂÓ ÙË ı¤ÏÔ˘Ó „ËÏ¿. £· Ù˘ ‰ÒÛÔ˘Ì ÙËÓ ÒıËÛË Ô˘ Ù˘ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È, ÒÛÙ fiÏÔÈ Ì·˙› ÙÔÓ ª¿ÈÔ Ó· ·ÓËÁ˘Ú›ÛÔ˘Ì ÁÈ· ÙËÓ ¿ÓÔ‰fi Ù˘ ÛÙËÓ μ’ ∂ıÓÈ΋ ηÙËÁÔÚ›·”.


20 ∂›·Ó ÙÔ ÛÙÂÚÓfi ·ÓÙ›Ô ÛÙÔ °ÈÒÚÁÔ §›Ù·ÈÓ· ΔÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ·ÓÙ›Ô ÛÙÔ °ÈÒÚÁÔ §›Ù·ÈÓ· ·ˇı˘Ó·Ó ¯ı˜ ÔÈ ÔÈΛÔÈ ÙÔ˘, ·ÏÏ¿ Î·È Ë “ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·” ÙÔ˘ ÂÚ·ÛÈÙ¯ÓÈÎÔ‡ Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘. √ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ‹˜ Ù˘ ÃÏfi˘ Ô˘ ¿ÊËÛ ÙË ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÙÔ˘ ÓÔ‹ ÛÙËÓ ÚÔfiÓËÛË Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÙÔ˘, ÌfiÏȘ Û ËÏÈΛ· 35 ÂÙÒÓ, Îˉ‡ÙËΠÛÙË ÁÂÓ¤ÙÂÈÚ¿ ÙÔ˘, ÙÔ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ. ∞·ÚËÁfiÚËÙÔÈ ÔÈ ÁÔÓ›˜, Ù· ·‰¤ÏÊÈ· Î·È Ë ÌÓËÛÙ‹ ÙÔ˘, ·ÏÏ¿ Î·È ÔÈ Û˘Ì·›ÎÙ˜ ÙÔ˘ ÛÙËÓ ∞.∂. ÃÏfi˘, Ô ÚÔÔÓËÙ‹˜ Î·È Ë ‰ÈÔ›ÎËÛË Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ Û˘Ófi‰Â˘Û·Ó ÙÔÓ °ÈÒÚÁÔ §›Ù·ÈÓ· ÛÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÙÔ˘ ηÙÔÈΛ·. ¶·ÚfiÓÙ˜ Î·È ÔÏÏÔ› Ê›ÏÔÈ ÙÔ˘ ÂÚ·ÛÈÙ¯ÓÈÎÔ‡ Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘, Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜, ·Ú¿ÁÔÓÙ˜, ·ÏÏ¿ Î·È Ì¤ÏË ÙÔ˘ ¢.™. Ù˘ ∂¶™£. ∂Í¿ÏÏÔ˘, fiÛÔÈ ÁÓÒÚÈ˙·Ó ÙÔÓ ÂÎÏÈfiÓÙ· ÌfiÓÔ Î·Ï¿ ÏfiÁÈ· ›¯·Ó Ó· Ô˘Ó ÁÈ· ÙÔÓ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· ÙÔ˘ Î·È Û›ÁÔ˘Ú· Û˘ÁÎÏÔÓ›ÛÙËÎ·Ó ÛÙÔ ¿ÎÔ˘ÛÌ· ÙÔ˘ ı·Ó¿ÙÔ˘ ÙÔ˘. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ Ô ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈṲ̂ÓÔ˜ ÁÈ· ·‡ÚÈÔ ·ÁÒÓ·˜ Ù˘ ∞.∂. ÃÏfi˘ Ì ÙÔÓ ∞fiÏψӷ ∫·Ó·Ï›ˆÓ ·Ó·‚Ï‹ıËÎÂ, ÂÓÒ Û fiÏ· Ù· ·È¯Ó›‰È· ÙÔ˘ ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ˘ ı· ÙËÚËı› ÂÓfi˜ ÏÂÙÔ‡ ÛÈÁ‹.

√È ÔÈÓ¤˜ Ù˘ ∂¶™£ ∞fi ÙËÓ ∂¶™£ ·Ó·ÎÔÈÓÒıËÎ·Ó ÔÈ ÂÍ‹˜ ÔÈÓ¤˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙÒÓ: 5 ·ÁˆÓÈÛÙÈΤ˜: £¿ÓÔ˜ (¶ËϤ·˜), 4 ·ÁˆÓ.: ¶·ÎÏ·Ù˙‹˜ (∏Ú·ÎÏ‹˜ μ.), 3 ·ÁˆÓ.: ¶··Î˘Ú›ÙÛ˘ (§Â¯ÒÓÈ·), 1 ·ÁˆÓ.: §·Áfi˜ (°™∞), ¶ÂÚ·ÓÙ˙¿Î˘ (∞. °·˙‹˜), ∫fiÎÏ·˜ (∞¶√μ) Î·È ÃÈÛ¿È (™ÎfiÂÏÔ˜). ∂›Û˘ Ì 30 ËÌÂÚÔÏÔÁȷΤ˜ Ë̤Ú˜ ÙÈ̈ڋıËÎ·Ó ÔÈ ÂÍ‹˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜: ∫·Ô˘ÚÓÈÒÙ˘ (∞. °·˙‹˜), £¤Ô˜ (™·Ú·ÎËÓfi˜), §Ô‡Ô˜ (°™∞), ÂÓÒ Ì 15 Ë̤Ú˜ Ô ∞Ó·ÁÓÒÛÙÔ˘ (ªÈÎÚÔı‹‚˜).

∞1 ª¶∞™∫∂Δ

ªÂ ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ Ô “£Ú‡ÏÔ˜”, Ì ª·ÚÔ‡ÛÈ Ô ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ Î·È ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜ ‰ÂÓ Ù· ηٿÊÂÚ·Ó ÛÙËÓ ∂˘ÚˆÏ›Áη ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙȘ ÈÛ·ÓÈΤ˜ ƒ¤·Ï ª·‰Ú›Ù˘ Î·È μ·Ï¤ÓıÈ· ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· Î·È ϤÔÓ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÓÔÓÙ·È ÛÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Ù˘ ∞1 ∞Ó‰ÚÒÓ, ÂÓfi„ÂÈ Ù˘ 6˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÂÈÛÙÚ¤„Ô˘Ó ÛÙ· ıÂÙÈο ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Î·È Ó· ·Ó·Û˘ÓÙ·¯ıÔ‡Ó. √È “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔÈ”, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ¤ÂÛ·Ó ·Ì·¯ËÙ› ÛÙË ª·‰Ú›ÙË, ı· ·Ú·Ù·¯ıÔ‡Ó ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ ÛÙÔ ÎÏÂÈÛÙfi Ù˘ §·Ì›·˜, fiÔ˘ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÂÚ¿ÛÔ˘Ó ÙÔ ÂÌfi‰ÈÔ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÏÏËÓ›Ô˘. ΔËÓ ›‰È· Ë̤ڷ, ÔÈ “Ú¿ÛÈÓÔÈ”, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ‰ÂÓ Î·Ù¿ÊÂÚ·Ó ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙËÓ μ·Ï¤ÓıÈ· ÛÙÔ √∞∫∞ Ó· Û˘Ó‰˘¿ÛÔ˘Ó Ì ӛÎË ÙË Û˘ÌÏ‹ÚˆÛË 500 Â˘Úˆ·˚ÎÒÓ ·ÁÒÓˆÓ, ı· ˘ԉ¯ıÔ‡Ó ÙÔ ª·ÚÔ‡ÛÈ. ™‹ÌÂÚ·, Ô ÕÚ˘ ı· ÚÔÛ·ı‹ÛÂÈ Ó· ÂÙ‡¯ÂÈ ÙÔ “ÙÚ›· ÛÙ· ÙÚ›·” Û ÂÎÙfi˜ ¤‰Ú·˜ ·Ó·ÌÂÙÚ‹ÛÂȘ ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙÔÓ ∫ÔÏÔÛÛfi ƒfi‰Ô˘, ÂÓÒ Ô ¶∞√∫ ı¤ÏÂÈ Ó· ÂÈÛÙÚ¤„ÂÈ ÛÙ· ıÂÙÈο ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Î·È Ó· ÎÚ·Ù‹ÛÂÈ ÙÔ ·‹ÙÙËÙÔ Ù˘ ¤‰Ú·˜ ÙÔ˘ ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙÔÓ ÊÈÏfi‰ÔÍÔ πηÚÔ ∫·ÏÏÈı¤·˜. ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ù˘ 6˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ ÛÙËÓ ∞1 ·Ó‰ÚÒÓ ¤¯ÂÈ ˆ˜ ÂÍ‹˜: ™¿‚‚·ÙÔ 17.00 ∫ÔÏÔÛÛfi˜ ƒ.-ÕÚ˘ 17.00 ¶∞√∫-ÿηÚÔ˜ ∫·Ï. ∫˘Úȷ΋ 12.30 ¶ÂÚÈÛÙ¤ÚÈ-∞∂∫ 17.00 ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜-ª·ÚÔ‡ÛÈ 17.00 ∫·‚¿Ï·-∏Ú·ÎÏ‹˜ 17.00 ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ˜-√Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ¢Â˘Ù¤Ú· 18.00 ∏Ï˘ÛÈ·Îfi˜-¶·ÓÈÒÓÈÔ˜

™∞μμ∞Δ√ 27 N√∂ªμƒπ√À 2010

∏ ∞∂∫ ∞¡Δπª∂Δø¶π∑∂π

™Δπ™

19.30

Δ√¡

√§Àª¶π∞∫√ °π∞ Δ∏ ™√À¶∂ƒ §π°∫

™Ô˘‰·›Ô ÓÙ¤ÚÌÈ ÛÙÔ √∞∫∞ Ô ÛËÌÂÚÈÓfi ÓÙ¤ÚÌÈ ÛÙÔ √Ï˘ÌÈ·Îfi ÛÙ¿‰ÈÔ, ÌÂٷ͇ Ù˘ ∞∂∫ Î·È ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡, Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÓÂÈ ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÙˆÓ ÊÈÏ¿ıÏˆÓ ·fi ÙÔ˘˜ ·ÁÒÓ˜ Ù˘ 12˘ Ë̤ڷ˜ ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ Ù˘ ™Ô‡ÂÚ §ÈÁÎ. ∏ “ŒÓˆÛË” ı¤ÏÂÈ ÌfiÓÔ ÙË Ó›ÎË ÁÈ· Ó· ·Ú·Ì›ÓÂÈ ÛÙË ‰ÈÂΉ›ÎËÛË ÙÔ˘ Ù›ÙÏÔ˘ Î·È Ë „˘¯ÔÏÔÁ›· Ù˘ ÂÓÈÛ¯‡ıËΠÌÂÙ¿ ÙËÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·Ó¤ˆÛË Ù˘ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ Ì ÙÔÓ ¡¿ÙÛÔ ™ÎfiÎÔ. ∞fi ÙËÓ ¿ÏÏË ÏÂ˘Ú¿ Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ı· ·›ÍÂÈ ÁÈ· ÙË Ó›ÎË, ÒÛÙ ӷ ·Ú·Ì›ÓÂÈ ÛÙÔ ÚÒÙÔ ÛηÏÔ¿ÙÈ Ù˘ ‚·ıÌÔÏÔÁ›·˜. √È ¶ÂÈÚ·ÈÒÙ˜ ı· ·›ÍÔ˘Ó Ì ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ·Ô˘Û›Â˜.

Δ

∂›Û˘, Û‹ÌÂÚ· ™¿‚‚·ÙÔ ı· ‰ÈÂÍ·¯ıÔ‡Ó ¿ÏϘ ‰‡Ô ·Ó·ÌÂÙÚ‹ÛÂȘ. ™ÙÔ ∏Ú¿ÎÏÂÈÔ Ô ∂ÚÁÔÙ¤Ï˘ ı· ˘ԉ¯ı› ÙË §¿ÚÈÛ·, ÂÓÒ ÛÙȘ ™¤ÚÚ˜ Ô ÙÔÈÎfi˜ ¶·ÓÛÂÚÚ·˚Îfi˜ ı· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ ÙÔÓ ÕÚË.

¶·Ó¤ÙÔÈÌÔÈ ∞∂∫ Î·È √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ªÂ ÌÂÁ¿ÏÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È ÙÔ ÛËÌÂÚÈÓfi ÓÙ¤ÚÌÈ Ù˘ ∞∂∫ Ì ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi, ÙÔ ÔÔ›Ô ı· ‰ÈÂÍ·¯ı› ÛÙȘ 19.30 ÛÙÔ √∞∫∞. ∏ ÂÓ‰Âο‰· Ù˘ “ŒÓˆÛ˘” ·ÔÙÂÏ› ÁÚ›ÊÔ, ηıÒ˜ Ô ª·ÓfiÏÔ ÃÈ̤ÓÂı Â›Ó·È Ôχ Èı·Ófi Ó· ·Ó·Î·Ù¤„ÂÈ ÙËÓ ...ÙÚ¿Ô˘Ï·. ª·ÓˆÏ¿˜ ‹ ¡·ÛÔ‡ÙÈ ‰›Ï· ÛÙÔÓ ¢¤ÏÏ· Î·È ª¿ÎÔ˜ ‹ °Î¤ÓÙÛÔÁÏÔ˘ ‰›Ï· ÛÙÔÓ ¡ÙÈfi, Ù·... ‰‡Ô ‰ÈÏ‹ÌÌ·Ù· ÙÔ˘ πÛ·ÓÔ‡ Ù¯ÓÈÎÔ‡. μ¿ÛÂÈ, ¿ÓÙˆ˜, ÙˆÓ fiÛˆÓ ¤¯ÂÈ ‰Â›ÍÂÈ Ô ÚÔÔÓËÙ‹˜ Ù˘ ∞∂∫ ÛÙȘ ÚÔÔÓ‹ÛÂȘ, Ë Èı·Ó‹ ÂÓ‰Âο‰· ı· ··ÚÙ›˙ÂÙ·È ·fi ÙÔ˘˜: ™¿¯· (·ÊÔ‡ ÚÔÔÓ‹ıËΠ¯ı˜) οو ·fi Ù· ‰ÔοÚÈ·, °È¿¯ÈÙ˜ ÛÙÔ ‰ÂÍ› ¿ÎÚÔ Ù˘ ¿Ì˘Ó·˜, §·Áfi ÛÙÔ ·ÚÈÛÙÂÚfi Î·È ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ ¿Ì˘Ó·˜ Û›ÁÔ˘Ú· Ô ¢¤ÏÏ·˜ Î·È ¤Ó·˜ ÂÎ ÙˆÓ ¡·ÛÔ‡ÙÈ-ª·ÓˆÏ¿. ™Ù· ¯·Ê ı· ·›ÍÂÈ Ô ¡ÙÈfi Î·È ‰›Ï· ÙÔ˘ ı· ¤¯ÂÈ, ›Ù ÙÔÓ ª¿ÎÔ, ›Ù ÙÔÓ °Î¤ÓÙÛÔÁÏÔ˘, ÂÓÒ Ë ÙÚÈ¿‰· ÌÚÔÛÙ¿ ÙÔ˘˜ Î·È ›Ûˆ ·fi ÙÔÓ ÌÔÓ·‰ÈÎfi ÚÔˆıË̤ÓÔ, ¡›ÎÔ §˘ÌÂÚfiÔ˘ÏÔ, ı· Â›Ó·È Èı·Ófiٷٷ - ·fi ‰ÂÍÈ¿ ÚÔ˜ Ù· ·ÚÈÛÙÂÚ¿ - ÔÈ ªÂÚÓ˜, ™ÎfiÎÔ Î·È §ÂÔÓ¿ÚÓÙÔ. ∏ ·ÔÛÙÔÏ‹ ··ÚÙ›˙ÂÙ·È ·fi ÙÔ˘˜ ÂÍ‹˜ ·›ÎÙ˜: ™¿¯·, ∞Ú·Ì·Ù˙‹˜, ¡·ÛÔ‡ÙÈ, ª·ÓˆÏ¿˜, ¢¤ÏÏ·˜, °ÎÂÚ¤ÈÚÔ, °È¿¯ÈÙ˜, §ÂÔÓ¿ÚÓÙÔ, ª¿ÎÔ˜, ∫·Ú¿ÌÂÏ·˜, ∞ÚÁ˘Ú›Ô˘, ªÏ¿ÓÎÔ, §·Áfi˜, ŒÓÙÂÚ, ¡ÙÈfi, ªÂÚÓ˜, ™ÎfiÎÔ, §˘ÌÂÚfiÔ˘ÏÔ˜, °Î¤ÓÙÛÔÁÏÔ˘, ºÚÔ͢ÏÈ¿˜.∂ÎÙfi˜ ¤ÌÂÈÓ·Ó - fiˆ˜ ·Ó·ÌÂÓfiÙ·Ó - ÔÈ ¶·ÓÙÂÏ‹˜ ∫·Ê¤˜, ƒ·Ê›Î Δ˙È-

ÌÔ‡Ú Î·È ÃÚ‹ÛÙÔ˜ ¶·ÙÛ·Ù˙fiÁÏÔ˘ Ô˘ Û˘Ó¤¯ÈÛ·Ó ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ê˘ÛÈÔıÂÚ·ÂÈÒÓ ÛÙÔ È·ÙÚÈÎfi ΤÓÙÚÔ. ∏ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÚÔfiÓËÛË ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ ÚÈÓ ÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ·È¯Ó›‰È Ì ÙËÓ ∞∂∫ ÂȂ‚·›ˆÛ fiÛ· ›¯·Ó Ê·Ó› ÙȘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˜ Ë̤Ú˜. √ ∞ÚÈ¤Ï πÌ·Á¿Û·, Ô ÔÔ›Ô˜ ¤¯ÂÈ ÍÂÂÚ¿ÛÂÈ ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÔ‡ Ô˘ ÙÔÓ Ù·Ï·ÈˆÚÔ‡ÛÂ, Û˘ÌÂÚÈÏ‹ÊıËΠÛÙËÓ ·ÔÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘ ·ÁÒÓ·. ∏ ·ÔÛÙÔÏ‹ Ô˘ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛÂ Ô ∂ÚÓ¤ÛÙÔ μ·Ï‚¤Ú‰Â ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi ÙÔ˘˜ ÂÍ‹˜ ·›ÎÙ˜: ¡ÈÎÔÔÏ›‰Ë˜, ¶¿ÚÓÙÔ, πÌ·Á¿Û·, ¶ÔÙÔ˘Ú›‰Ë˜, ∞. ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜, ªÔÓÙ¤ÛÙÔ, °. ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜, √˘ÚÙ¿‰Ô, ÃÔϤÌ·˜, ¡ÙÔ˘ÓÙÔ‡, ƒfiÌÂÓÙ·Ï,, ºÂÙÊ·Ù˙›‰Ë˜, ƒÈ¤Ú·, ¶¿ÓÙÂÏÈÙ˜, ªÈÚ·Ï¿˜, ºÔ˘ÛÙ¤Ú, ª‹ÙÚÔÁÏÔ˘ Î·È ¡¤ÌÂı.

∂ÎÙfi˜ ¤‰Ú·˜ ‰ÔÎÈ̷ۛ˜ ÁÈ· ÕÚË Î·È §¿ÚÈÛ· ∂ÎÙfi˜ ÙÔ˘ ÓÙ¤ÚÌÈ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ Ì ÙËÓ ∞∂∫ ı· ·Ó·ÌÂÙÚËıÔ‡Ó Û‹ÌÂÚ· Ô ¶·ÓÛÂÚÚ·˚Îfi˜ Ì ÙÔÓ ÕÚË ÛÙȘ 17.15 ÛÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ÛÙ¿‰ÈÔ ™ÂÚÚÒÓ, Ì ÙȘ ‰‡Ô ÔÌ¿‰Â˜ Ó· ı¤ÏÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ÙÚÂȘ ‚·ıÌÔ‡˜, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ‚ÂÏÙÈÒÛÔ˘Ó ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘˜ ÛÙÔ ‚·ıÌÔÏÔÁÈÎfi ›Ó·-

η.ΔËÓ ›‰È· ÒÚ· ÛÙÔ ¶·ÁÎÚ‹ÙÈÔ ı· “ÌÔÓÔÌ·¯‹ÛÔ˘Ó” Ô ∂ÚÁÔÙ¤Ï˘ Ì ÙË §¿ÚÈÛ·, ‰‡Ô ÔÌ¿‰Â˜ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ¯·ÌËÏ¿ ÛÙË ‚·ıÌÔÏÔÁ›· Î·È ÔÈ Ôԛ˜ “η›ÁÔÓÙ·È” ÁÈ· ‚·ıÌÔ‡˜. ∞fi ÂΛ Î·È ¤Ú·, Ô ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜ ı· ·›ÍÂÈ ÌfiÓÔ ÁÈ· ÙË Ó›ÎË ÛÙÔ ·˘ÚÈ·Ófi ·È¯Ó›‰È ÛÙËÓ ∫¤Ú΢ڷ ÎfiÓÙÚ· ÛÙËÓ ÙÔÈ΋ ÔÌ¿‰·, Ì ÙÔÓ ∑ÂÛÔ˘¿ÏÓÙÔ ºÂÚ¤ÈÚ· Ó· οÓÂÈ ÙÔ ÓÙÂÌÔ‡ÙÔ ÙÔ˘ ÛÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ÚˆÙ¿ıÏËÌ·. º·‚ÔÚ› ÁÈ· ÙË Ó›ÎË Â›Ó·È Ô ¶∞√∫, Ô ÔÔ›Ô˜ ı· ˘ԉ¯ı› ÛÙËÓ ΔÔ‡Ì· ÙÔÓ ∞ÙÚfiÌËÙÔ. Δ¤ÏÔ˜ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi Â›Ó·È Î·È ÙÔ ·È¯Ó›‰È ÛÙÔ μfiÏÔ ÌÂٷ͇ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ Î·È Ù˘ ∫·‚¿Ï·˜. ™˘ÓÔÙÈο ÔÈ ·ÁÒÓ˜ Ù˘ 12˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ ÛÙË ™Ô‡ÂÚ §ÈÁÎ Â›Ó·È ÔÈ ÂÍ‹˜: ™¿‚‚·ÙÔ 17:15 ¶·ÓÛÂÚÚ·˚Îfi˜-∞Ú˘ 17:15 ∂ÚÁÔÙ¤Ï˘-∞∂§ 19:30 ∞∂∫-√Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ∫˘Úȷ΋ 15:00 √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μ.-∫·‚¿Ï· 15:00 ∞ÛÙ¤Ú·˜ ΔÚ.-•¿ÓıË 15:00 ¶·ÓÈÒÓÈÔ˜-∏Ú·ÎÏ‹˜ 17:15 ¶∞√∫-∞ÙÚfiÌËÙÔ˜ 19:30 ∫¤Ú΢ڷ-¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜

■ ∞¡Δπª∂Δø¶π∑∂π ™Δ∏¡ ¶Δ√§∂ª∞´¢∞ Δ√¡ ∞¶√§§ø¡∞ °π∞ Δ∏¡ ∞1 ª¶∞™∫∂Δ °À¡∞π∫ø¡

°È· ÙÔ “‰ÈÏfi” Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μ. £·Ó·ÛÔ‡ÏË Î·È ∞ÚÈÛÙ¤· ª·ÁÎÏ¿Ú·. * ¶ÚÔÔÓËÙ‹˜ Î·È ·›ÎÙÚȘ Ù˘ Á˘Ó·ÈΛ·˜ ÔÌ¿‰·˜ Ì¿ÛÎÂÙ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ ¢¯·ÚÈÛÙÔ‡Ó ÙÔ˘˜ √ÚÁ·ÓˆÌ¤ÓÔ˘˜ Ê›ÏÔ˘˜ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÁÈ· ÙËÓ ÌÂÁ¿ÏË ÙÔ˘˜ Û˘Ì·Ú¿ÛÙ·ÛË ÛÙ· ‰‡Ô ÂÓÙfi˜ ¤‰Ú·˜ ·È¯Ó›‰È· Ì ¶∞√∫ Î·È º∂∞.

ƒÂÔÚÙ¿˙: °πøƒ°√™ ¶∂°π√™ ªÂ ÛÙfi¯Ô ÙËÓ Î·Ù¿ÎÙËÛË Ù˘ ÚÒÙ˘ ÂÎÙfi˜ ¤‰Ú·˜ ӛ΢ Ù˘ ÛÙÔ ÊÂÙÈÓfi ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Ù˘ ∞1 ηÙËÁÔÚ›·˜ Ë Á˘Ó·ÈΛ· ÔÌ¿‰· Ì¿ÛÎÂÙ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ ÛÙÔ ÎÏÂÈÛÙfi Á˘ÌÓ·ÛÙ‹ÚÈÔ ¶ÙÔÏÂÌ·˝‰·˜ ÙÔÓ ÙÔÈÎfi ∞fiÏψӷ. ΔÔ ·È¯Ó›‰È ı· ·Ú¯›ÛÂÈ ÛÙȘ 4 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· Î·È ı· ‰ÈÂÍ·¯ı› ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ 5˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜. √È ‰‡Ô ÔÌ¿‰Â˜ ÈÛÔ‚·ıÌÔ‡Ó ¤¯ÔÓÙ·˜ ·fi Ì›· Ó›ÎË Î·È ÙÚÂȘ ‹ÙÙ˜ ÛÙ· ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ· ·È¯Ó›‰È· ÙÔ˘˜ Î·È Ê˘ÛÈο ı· ‰ÒÛÔ˘Ó ÌÂÁ¿ÏË Ì¿¯Ë ÁÈ· ÙÔ ÚÔ˙ ʇÏÏÔ. √È “ÂÚ˘ıÚfiϢΘ” ÛÙȘ ‰‡Ô ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˜ ÂÍfi‰Ô˘˜ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ‰ÂÓ Î·Ù¿ÊÂÚ·Ó Ó· ÓÈ΋ÛÔ˘Ó, ·ÏÏ¿ ·ÈÛÈÔ‰ÔÍÔ‡Ó fiÙÈ Û‹ÌÂÚ· ı· ÌÔÚ¤ÛÔ˘Ó Ó· ¿ÚÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ‰‡Ô ‚·ıÌÔ‡˜. 줂·È· Ë ·ÔÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘˜ ı· Â›Ó·È ‰‡ÛÎÔÏË, ·ÊÔ‡ ı· ·›ÍÔ˘Ó ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙÔ ÎÔÈÓfi Ù˘ ¶ÙÔÏÂÌ·˝‰·˜, Ô˘ Û˘Ó‹ıˆ˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› “η˘Ù‹” ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· ÁÈ· οı ÊÈÏÔÍÂÓÔ‡ÌÂÓË ÔÌ¿‰·. øÛÙfiÛÔ, ·Ó ·ÁˆÓÈÛÙÔ‡Ó Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ¤˜ ÙÔ˘˜ ı· ¤¯Ô˘Ó ·ÚÎÂÙ¤˜ Èı·ÓfiÙËÙ˜ ÁÈ· ÙË Ó›ÎË. ∞˘Ùfi ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ Î·È Ô ÚÔÔÓËÙ‹˜ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ ∫ÒÛÙ·˜ •ÂÓÔÎÒÛÙ·˜ Û ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ ÛÙË “£” : “ªÚÔÛÙ¿ Ì·˜ ¤¯Ô˘Ì ¤Ó· ·ÎfiÌË ‰‡ÛÎÔÏÔ Ì·Ù˜, ·ÏÏ¿ ı· ·Ï¤„Ô˘Ì Ì fiϘ Ì·˜ ÙȘ ‰˘Ó¿ÌÂȘ ÁÈ· ÙË Ó›ÎË. ªÔÚԇ̠ӷ Ù· ηٷʤ-

ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Î·È ÔÈ ‰È·ÈÙËÙ¤˜ Ù˘ 5˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ ÛÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Ì¿ÛÎÂÙ Ù˘ ∞1 Á˘Ó·ÈÎÒÓ Â›Ó·È ÙÔ ÂÍ‹˜:

ÚÔ˘Ì Ì ÙËÓ ÚÔ¸fiıÂÛË Ó· È¿ÛÔ˘Ì ˘„ËÏ¿ ÛÙ¿ÓÙ·Ú ·fi‰ÔÛ˘. ∞Ó ÂϤÁÍÔ˘Ì ٷ ÚÈÌ¿Ô˘ÓÙ Î·È ÙÚ¤ÍÔ˘Ì Ôχ ı· ¤¯Ô˘Ì ηϤ˜ Èı·ÓfiÙËÙ˜ Ó· ÎÂÚ‰›ÛÔ˘ÌÂ. ∞ÓÙ›ıÂÙ·, ·Ó οÓÔ˘Ì ϿıË, fiˆ˜ Û ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ· Ì·Ù˜ ÂÎÙfi˜ ¤‰Ú·˜, ÙfiÙ ‰ÂÓ ı· ¤¯Ô˘Ì ه¯Ë” . ΔÔ ıÂÙÈÎfi ÁÈ· ÙÔÓ Î. •ÂÓÔÎÒÛÙ· Â›Ó·È fiÙÈ ‰ÂÓ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÛÙÔÓ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ÙÔ̤·.

ŸÏ˜ ÔÈ ·›ÎÙÚȘ ÓÈÒıÔ˘Ó ·Ó¤ÙÔÈ̘ Ó· ÚÔÛʤÚÔ˘Ó ÙȘ ˘ËÚÂۛ˜ ÙÔ˘˜ ÛÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË. ŒÙÛÈ Ë Û‡ÓıÂÛË ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ ı· Â›Ó·È Ë Î¿ÙˆıÈ: ∞ÛË̛ӷ ∫Ô˘ÙÛÔ˘ÓÔ‡ÚË, ∂ϤÓË ∑‹ÙË, ÃÚÈÛÙ›Ó· §˘ÌÂÚ›‰Ô˘, ∂‡Ë ∫˘ÚÈ·Ù˙›‰Ô˘, ª·Ú›· ∫˘ÚÈÙۿη, ∫›ÚÛÙÂÓ ΔfiÌÛÔÓ, ÕÓÓ· ∑›ÊÎÔ‚ÈÙ˜, ÕÓÂ Δ·ÓÙÔ˘ÚfiÊÛη, ƒ·Ê·¤Ï· ™Ô˘ÏÙ¿ÓË, ∂ϤÓË ¢ËÌËÙÚ¤ÏÈ·, ∞ÁÁ¤Ï·

™¿‚‚·ÙÔ 27/11 ∫Ï. ¶∞√∫, 12.30, ¶∞√∫-¢∞™ ÕÓˆ §ÈÔÛ›ˆÓ: ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜ £.-∂˘ÊÚ·ÈÌ›‰Ë˜ (¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜ ¡.). ∫Ï. ¶ÙÔÏÂÌ·˝‰·˜, 16.00, ∞fiÏÏˆÓ ¶Ù.√Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘: ª‹ÙÛÈÔ˘-£ÂÔ‰ÒÚÔ˘ (μfiÓÙ˙·˜). ∫Ï. ∂Û¤ÚÔ˘, 16.00, ∂ÛÂÚ›‰Â˜-¶ÚˆÙ¤·˜ μԇϷ˜: ¡Ù¿‚·Ú˘-∑·ÎÂÛÙ›‰Ë˜ (ª·˘ÚÔ˘‰‹˜). ∫Ï. ¶·Ó·ıËÓ·˚ÎÔ‡, 18.30, ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜-¶·ÓÈÒÓÈÔ˜: £ÂÔÓ¿˜-ªԇη˜ (μ·Ì‚·Î¿˜). ∫˘Úȷ΋ 28/11 ∫Ï. μÚÈÏËÛÛ›ˆÓ, 12.30, ∞Ì·Ú˘ÏÏ›˜ÕÚ˘ £ÂÛ.: ¡ÈÎÔϷΤ·-∫·Ú·Î¿Û˘ (¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜ ∫.). ∫Ï. ¡¤·˜ ºÈÏ·‰¤ÏÊÂÈ·˜, 16.00, º∂∞∞ıËÓ·˚Îfi˜: £ÂÔ‰ˆÚfiÔ˘ÏÔ˜-ª·ÁÁˆÓ¿Î˘ (÷ۿ˘).


™∞μμ∞Δ√ 27 NOEMμƒπ√À 2010

∞˘Í¿ÓÔÓÙ·È Ù· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· ÙÔ˘ ∫Δ∂§ ÁÈ· ÙÔ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎfi

¶∞¡∂Δ√πª√π ¢∏§ø¡√À¡ √π ¶∞π∫Δ∂™ Δ√À √§Àª¶π∞∫√À μ. °π∞ Δ∏¡ ∞Àƒπ∞¡∏ ∞¡∞ª∂Δƒ∏™∏ ™Δ√ ¶∞¡£∂™™∞§π∫√

∏ ‰ÈÔ›ÎËÛË Ù˘ “∞ÛÙÈÎfi ∫Δ∂§ μfiÏÔ˘ ∞.∂” ÚÔ¤‚Ë ÛÙËÓ ·Ó·ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹ ÙˆÓ ‰ÚÔÌÔÏÔÁ›ˆÓ ÚÔ˜ ÙÔ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎfi ™Ù¿‰ÈÔ Ì ÛÙfi¯Ô ÙËÓ Â͢ËÚ¤ÙËÛË ÙÔ˘ ʛϷıÏÔ˘ ÎÔÈÓÔ‡, Ô˘ ı· ÌÂÙ·ÎÈÓËı› ÁÈ· ÙÔÓ ·˘ÚÈ·Ófi ·ÁÒÓ· ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘ Ì ÙËÓ ∫·‚¿Ï·. ™ÙȘ ÁÚ·Ì̤˜ ¡Ô 2 (∞ÌÂÏfiÎËÔÈ) Î·È ¡Ô 1 (ÕÓ·˘ÚÔ˜-¡. πˆÓ›· ∂ÏÈÎÔ‰ÚfiÌÈÔ) ·fi ÙȘ 14.00 ¤ˆ˜ ÙȘ 15.00 ∞) £· ÂÎÙÂÏÔ‡ÓÙ·È Û˘Ó¯‹ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· Ù˘ ÁÚ·ÌÌ‹˜ ¡Ô 2 Ì ·Ó·¯ÒÚËÛË ·fi ÙËÓ ÎÂÓÙÚÈ΋ ·ÊÂÙËÚ›· οı ¤ÓÙ ¤ˆ˜ ‰¤Î· ÏÂÙ¿. ∏ ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡ÌÂÓË ‰È·‰ÚÔÌ‹ ¤¯ÂÈ ˆ˜ ÂÍ‹˜: ∫ÂÓÙÚÈ΋ ∞ÊÂÙËÚ›· §ÂˆÊÔÚ›ˆÓ - ™¤ÎÂÚË - §. §·ÌÚ¿ÎË - π¿ÛÔÓÔ˜ - ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË - ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ ¶·Á·ÛÒÓ - 7 ¶Ï·Ù·ÓÈÒÓ ∞Ó··‡Ûˆ˜ - Δ·ÍÈ·Ú¯ÒÓ μ·Ï·ˆÚ›ÙÔ˘ - ΔÛÈÁ¿ÓÙ ¶·Ú·Û΢ÔÔ‡ÏÔ˘ - º˘ÙfiÎÔ˘ - ∞Á. ¢ÈÔÓ˘Û›Ô˘ - ™Ù·‰›Ô˘ (·Ô‚›‚·ÛË ÁÈ· ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎfi ™Ù¿‰ÈÔ). μ) £· ÂÎÙÂÏÔ‡ÓÙ·È Û˘Ó¯‹ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· Ù˘ ÁÚ·ÌÌ‹˜ ¡Ô 1 Ì ·Ó·¯ÒÚËÛË ·fi ÙËÓ ·ÊÂÙËÚ›· ÙÔ˘ ∞Ó·‡ÚÔ˘ οı 10 §ÂÙ¿. ∏ ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡ÌÂÓË ‰È·‰ÚÔÌ‹ ¤¯ÂÈ ˆ˜ ÂÍ‹˜: ∞ÊÂÙËÚ›· ∞Ó·‡ÚÔ˘ - ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË - ª·˘ÚÔÎÔÚ‰¿ÙÔ˘ - §. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ - 2·˜ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ - §. ∂ÈÚ‹Ó˘ - ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ· ª·È¿Ó‰ÚÔ˘ (∂ÏÈÎÔ‰ÚfiÌÈÔ). ∂ÈϤÔÓ ı· ÂÎÙÂÏÂÛı› 1 ·¢ı›·˜ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ Ù˘ °Ú·ÌÌ‹˜ ¡Ô 3 Ì ·Ó·¯ÒÚËÛË ·fi ÙËÓ ∞ÊÂÙËÚ›· ÙÔ˘ ∞Ó·‡ÚÔ˘ Î·È ÙÂÚÌ·ÙÈÛÌfi ÙÔ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎfi ™Ù¿‰ÈÔ. ∏ ÒÚ· ·Ó·¯ÒÚËÛ˘ ÙÔ˘ ·ÓˆÙ¤Úˆ ı· Â›Ó·È 14.00 Î·È Ë ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡ÌÂÓË ‰È·‰ÚÔÌ‹ ›ӷÈ: ∞ÊÂÙËÚ›· ∞Ó·‡ÚÔ˘ ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË - ™Ù·‰›Ô˘ - £ËÛ¤ˆ˜ - (∂∞∫ μfiÏÔ˘) - ∞Á. ¢ËÌËÙÚ›Ô˘ - ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ - ¶·Á·ÛÒÓ 7¶Ï·Ù·Ó›ˆÓ - ∞Ó··‡Ûˆ˜ - §. ∫·˙·Ó¿ÎË - ¶·Ú·Û΢ÔÔ‡ÏÔ˘ - ºÔÈÙfiÎÔ˘ - ∞Á›Ô˘ ¢ÈÔÓ˘Û›Ô˘ ™Ù·‰›Ô˘ (¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎfi ™Ù¿‰ÈÔ). ∂ÈÛÈÙ‹ÚÈ· ÁÈ· ÙËÓ Â͢ËÚ¤ÙËÛË ÙˆÓ ÂÈ‚·ÙÒÓ ı· ‰È·Ù›ıÂÓÙ·È ·fi Ù· ÂΉÔÙ‹ÚÈ· Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜, ÛÙË ‰È·ÛÙ·‡ÚˆÛË ÙˆÓ Ô‰ÒÓ ™¤ÎÂÚË Î·È ∑¿¯Ô˘ (ÎÂÓÙÚÈ΋ ·ÊÂÙËÚ›·) Î·È Â› Ù˘ Ô‰Ô‡ ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË (Ì ∂ÚÌÔ‡) ·fi ÒÚ· 13.45 ¤ˆ˜ 15.00. ∞ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë ·Ó·ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹ ÙˆÓ ‰ÚÔÌÔÏÔÁ›ˆÓ ÙˆÓ ·ÓˆÙ¤Úˆ ÁÚ·ÌÌÒÓ ı· Á›ÓÂÈ Î·È Ì ÙË Ï‹ÍË ÙÔ˘ ·ÁÒÓ·. Δ· ψÊÔÚ›· ı· ·Ó·¯ˆÚÔ‡Ó ·fi ÙÔ ÎÏÂÈÛÙfi Á˘ÌÓ·ÛÙ‹ÚÈÔ Ù˘ ¡. πˆÓ›·˜ ÚÔ˜ ÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ fiÏ˘ Ì ÙÂÚÌ·ÙÈÛÌfi ÙËÓ ÎÂÓÙÚÈ΋ ·ÊÂÙËÚ›· Î·È ÙËÓ ·ÊÂÙËÚ›· ÙÔ˘ ∞Ó·‡ÚÔ˘.

ÛÙÂÚ· ·fi ‰‡Ô ÈÛÔ·Ï›Â˜ Ì ¶·ÓÛÂÚÚ·˚Îfi ÂÎÙfi˜ Î·È ∞ÛÙ¤Ú· ΔÚ›ÔÏ˘ ÂÓÙfi˜ ¤‰Ú·˜, Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘ ı· ÂȉÈÒÍÂÈ ÛÙÔ ·˘ÚÈ·Ófi ·È¯Ó›‰È (3 Ì.Ì.) Ì ÙËÓ ∫·‚¿Ï· ÛÙÔ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎfi ÛÙ¿‰ÈÔ Ó· ÂÈÛÙÚ¤„ÂÈ ÛÙȘ ӛΘ Î·È ·Ú¿ÏÏËÏ· Ó· ·Ó·ÚÚȯËı› ÛÙÔ ‚·ıÌÔÏÔÁÈÎfi ›Ó·Î· Ù˘ ™Ô‡ÂÚ §ÈÁÎ. √È “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔÈ” fiÏË ÙËÓ Â‚‰ÔÌ¿‰· ‰Ô‡Ï„·Ó ÛÎÏËÚ¿ ¿Óˆ ÛÙËÓ Ù·ÎÙÈ΋ Ô˘ ı· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ó, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÊÙ¿ÛÔ˘Ó ÛÙÔ ÓÈÎËÊfiÚÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·. ΔÔ Îϛ̷ ÛÙÔ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÎfi ÙÌ‹Ì· Â›Ó·È ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎfi Î·È ÙÔ Â˘¯¿ÚÈÛÙÔ ÁÈ· ÙËÓ Ù¯ÓÈ΋ ËÁÂÛ›· Â›Ó·È ˆ˜ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ȉȷ›ÙÂÚ· ·ÁˆÓÈÛÙÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·, ÏËÓ ·˘Ùfi ÙÔ˘ ŒÏÓÙÈÓ °È·ÎÔ‡Ô‚ÈÙ˜, Ô ÔÔ›Ô˜ Â›Ó·È ÙÈ̈ÚË̤ÓÔ˜.

21

ªfiÓÔ Ó›ÎË Ì ∫·‚¿Ï· ⁄

ƒÂÔÚÙ¿˙: ∂À£Àª∏™ ¢. Ã√ÀΔ∞™ ªfiÓÔ Â‡ÎÔÏË ‰ÂÓ ı· Â›Ó·È ÁÈ· ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi Ë ·˘ÚÈ·Ó‹ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË Ì ÙËÓ ∫·‚¿Ï·, ·fi ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ÔÈ “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔÈ” ı· ÎÏËıÔ‡Ó Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÔ˘Ó ÌÈ· ÁÚ‹ÁÔÚË Î·È ÂÈıÂÙÈ΋ ÔÌ¿‰·, Ë ÔÔ›· ÊÈÁÔ˘Ú¿ÚÂÈ ÛÙËÓ 3Ë ı¤ÛË ÙÔ˘ ‚·ıÌÔÏÔÁÈÎÔ‡ ›Ó·Î· Ù˘ ™Ô‡ÂÚ §ÈÁÎ. ∏ ‰‡Ó·Ì‹ Ù˘ Â›Ó·È ÛÙË ÌÂÛ·›· ÁÚ·ÌÌ‹, fiˆ˜ ÙfiÓÈÛÂ Î·È ÛÙËÓ ÚÔ¯ıÂÛÈÓ‹ Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË Δ‡Ô˘ Ô ÚÔÔÓËÙ‹˜ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡, ™¿Î˘ ΔÛÈÒÏ˘, ÂÓÒ Î·È ÂÈıÂÙÈο ÔÈ “∞ÚÁÔÓ·‡Ù˜” ‚Ú›ÛÎÔ˘Ó ÙÔÓ ÙÚfiÔ Î·È ÛÎÔÚ¿ÚÔ˘Ó (¤¯Ô˘Ó ÂÙ‡¯ÂÈ ÁÎÔÏ ÛÙ· ÔÎÙÒ ·fi Ù· ¤ÓÙÂη ·È¯Ó›‰È· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ‰ÒÛÂÈ ÛÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ·). ∏ Ù¯ÓÈ΋ ËÁÂÛ›· ·Ó¤Ï˘Û ÛÙÔ˘˜ ·›ÎÙ˜, ̤ۈ ‚›ÓÙÂÔ, ÙÔÓ ÙÚfiÔ Ì ÙÔÓ ÔÔ›Ô ·ÁˆÓ›˙ÂÙ·È Ë ∫·‚¿Ï· Î·È Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ı· “¯Ù˘‹ÛÂÈ” ÙÔÓ ·ÓÙ›·ÏÔ ÛÙ· ·‰‡Ó·Ù¿ ÛËÌ›· ÙÔ˘. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, ı· ÊÚÔÓÙ›ÛÂÈ Ó· ÎÂÚ‰›ÛÂÈ ÙË Ì¿¯Ë ÙÔ˘ ΤÓÙÚÔ˘ Î·È Ó· ÌËÓ ·Ê‹ÓÂÈ ÎÂÓÔ‡˜ ¯ÒÚÔ˘˜ ÛÙÔ˘˜ ÁÚ‹ÁÔÚÔ˘˜ Î·È ÂÈΛӉ˘ÓÔ˘˜ ÂÈıÂÙÈÎÔ‡˜ Ù˘ ∫·‚¿Ï·˜. ™ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó ˆ˜ Ë Ì·Î‰ÔÓÈ΋ ÔÌ¿‰· ı· ¤ÚıÂÈ ÛÙÔ μfiÏÔ Ó· ·ÁˆÓÈÛÙ› ÂÈıÂÙÈο, Ì ÛÙfi¯Ô Ó· ÂÎÌÂÙ·ÏÏ¢Ù› ÙËÓ Ù·¯‡ÙËÙ· Ù˘, ˆ˜ ÔÌ¿‰·, ÂÓÒ ÔÈ ∫·ÚÓÙfiÛÔ Î·È ¡ÙȤ Â›Ó·È ‰‡Ô ·Ì˘ÓÙÈο ¯·Ê Ô˘ “ηٷ›ÓÔ˘Ó” ÔÏÏ¿ ¯ÈÏÈfiÌÂÙÚ· Û οı ·È¯Ó›‰È Î·È ÂÎÙfi˜ ·fi ÙÔ Ó· ‚ÔËıÔ‡Ó ÛÙËÓ ·Ó·ÛÙ·ÏÙÈ΋ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ù˘ ÔÌ¿‰·˜, Û˘Ì‚¿ÏÔ˘Ó Î·È ÛÙËÓ ÔÚÁ¿ÓˆÛË ÙÔ˘ ·È¯ÓȉÈÔ‡. √ ™¿Î˘ ΔÛÈÒÏ˘ Èı·Ófiٷٷ ı· ·ÏÏ¿ÍÂÈ ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ Î·È Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ‰ÂÓ ı· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ ÙÔ ·È¯Ó›‰È Ì ‰‡Ô ÊÔÚ, fiˆ˜ ¤ÁÈÓ ÛÙ· ÙÚ›· Ù¤ÛÛÂÚ· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ·È¯Ó›‰È· (Ì ∏Ú·ÎÏ‹, ∫¤Ú΢ڷ, ¶·ÓÛÂÚÚ·˚Îfi Î·È ∞ÛÙ¤Ú· ΔÚ›ÔÏ˘). ∞fi ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ Ë ∫·‚¿Ï· ı· “ÁÂÌ›ÛÂÈ” ÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘, Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ı· Ú¤ÂÈ Ì ÙË ÛÂÈÚ¿ ÙÔ˘ Ó· ÊÚÔÓÙ›ÛÂÈ ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ӷ ÌË ¯¿ÛÂÈ ÙË Ì¿¯Ë Ù˘ ÌÂÛ·›·˜ ÁÚ·ÌÌ‹˜. ΔÔ Èı·ÓfiÙÂÚÔ Â›Ó·È ÙÔ ‚ÔÏÈÒÙÈÎÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· Ó· ·ÁˆÓÈÛÙ› Ì ¤Ó·Ó ÂÈıÂÙÈÎfi ÛÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹ Î·È ¤ÓÙ ¯·Ê. ™ÙËÓ ÚÔÎÂÈ̤ÓË ÂÚ›ÙˆÛË Ô ÃÔ˘¿Ó ª·ÚÙ›Ó ı· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ ÛÙÔ ‚·ÛÈÎfi Û¯‹Ì·, ÂÓÒ ÔÈ ·›ÎÙ˜ Ô˘ ı· ·ÁˆÓÈÛÙÔ‡Ó ÛÙË ÌÂÛ·›· ÁÚ·ÌÌ‹ ı· Â›Ó·È Û›ÁÔ˘Ú· ÔÈ ÕÏ‚·ÚÂ˙, ªfiÓ¯Â, √˘Ì›ÓÙ˜, ÂÓÒ ÔÈ ƒfiη˜, ƒ›Îη Î·È ∫·ÂÙ¿ÓÔ˜ ‰ÈÂΉÈÎÔ‡Ó ÙȘ ¿ÏϘ ‰‡Ô ı¤ÛÂȘ (Ô ªÚ¤Ûη Ì¿ÏÏÔÓ ı· ηı›ÛÂÈ ÛÙÔÓ ¿ÁÎÔ). √ ÚÔÔÓËÙ‹˜ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ ÙfiÓÈÛ ÚÔ¯ı¤˜ ˆ˜ ‹ÚıÂ Ë ÒÚ· Ó· ‰ÒÛÂÈ ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· ÛÙÔÓ ¶¿ÔÏÔ ºÚ·ÓÙ˙È¿Ó ӷ ·ÁˆÓÈÛÙ› Î·È Ó· ‰Â›ÍÂÈ ÙȘ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ¤˜ ÙÔ˘, ˆÛÙfiÛÔ, ıˆÚÂ›Ù·È Ôχ ‰‡ÛÎÔÏÔ, ˆ˜ ·›ı·ÓÔ, Ó· ·ÁˆÓÈÛÙ› Ô ∞ÚÁÂÓÙÈÓfi˜ ̤ÛÔ˜ ·fi ÙËÓ ·Ú¯‹ ÙÔ˘ ·È¯ÓȉÈÔ‡. ∞Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙËÓ ÂͤÏÈÍË ÙÔ˘ ·ÁÒÓ· ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËı› ÛÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ËÌ›¯ÚÔÓÔ. ∞fi ÂΛ Î·È ¤Ú· Ë ÙÂÙÚ¿‰· Ù˘ ¿Ì˘Ó·˜ ı· ¤¯ÂÈ Ì›· ·ÏÏ·Á‹, ηıÒ˜ Ô Ã·Ï›Ê· ™·Óηڤ ÂͤÙÈÛ ÙËÓ ÔÈÓ‹ ÙÔ˘ Î·È ÂÈÛÙÚ¤ÊÂÈ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ ¿Ì˘Ó·˜ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡. ¶·ÚÙÂÓ¤Ú ÙÔ˘ ™ÂÓÂÁ·Ï¤˙Ô˘ ·-

™ÙÈÁÌÈfiÙ˘Ô ·fi ÙÔ ¯ıÂÛÈÓfi Á‡̷ Ô˘ ·Ú¤ıÂÛÂ Ô ÌÂÁ·ÏÔ̤ÙÔ¯Ô˜ ∞¯ÈÏϤ·˜ ª¤Ô˜ ÛÙÔ˘˜ ·›ÎÙ˜ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μ. Ì˘ÓÙÈÎÔ‡ ı· Â›Ó·È Ô ¶¤ÙÂÚ ¡ÙÔÏÂ˙¿È. ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙÔ˘˜ ‰‡Ô ·ÎÚ·›Ô˘˜ ·Ì˘ÓÙÈÎÔ‡˜ ‰ÂÓ ·Ó·Ì¤ÓÔÓÙ·È ·ÏÏ·Á¤˜, ηıÒ˜ Ô °È¿ÓÓ˘ ∑·Ú·‰Ô‡Î·˜ ı· ηχ„ÂÈ ÙÔ ·ÚÈÛÙÂÚfi ¿ÎÚÔ Î·È Ô ∑fiÏÙ·Ó ™¤ÏÂ˙È ÙÔ ‰ÂÍ›. ∫¿Ùˆ ·fi Ù· ‰ÔοÚÈ· ı· ηı›ÛÂÈ Ô ª·ÓÔ˘¤Ï ƒfiη, Ô ÔÔ›Ô˜ ı· ·ÓÙÈηٷÛÙ‹ÛÂÈ ÙÔÓ ÙÈ̈ÚË̤ÓÔ °È·ÎÔ‡Ô‚ÈÙ˜ (ÙÈ̈ڋıËΠ̛̠· ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ÁÈ· ÙËÓ ·Ô‚ÔÏ‹ ÙÔ˘ ÛÙÔ Ì·Ù˜ Ì ÙÔÓ ∞ÛÙ¤Ú· ΔÚ.). ∏ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· ÙˆÓ “ÂÚ˘ıÚÔχΈӔ ÔÏÔÎÏËÚÒıËΠԢÛÈ·ÛÙÈο ¯ı˜ ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· Ì ÚÔfiÓËÛË ÛÙÔÓ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎfi, Ì ÙËÓ Ù¯ÓÈ΋ ËÁÂÛ›· Ó· ‰ÔÎÈÌ¿˙ÂÈ ‰È¿ÊÔÚ· Û¯‹Ì·Ù· ÛÙÔ ‰›ÙÂÚÌ· Î·È Ì ÙÔ˘˜ ·›ÎÙ˜ Ó· ÂÎÙÂÏÔ‡Ó ‰È¿ÊÔÚ˜ ·Û΋ÛÂȘ Ù·ÎÙÈ΋˜. ™‹ÌÂÚ· ÔÈ “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔÈ” ı· οÓÔ˘Ó ¤Ó· ÍÂÌÔ‡‰È·ÛÌ· Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ô ™¿Î˘ ΔÛÈÒÏ˘ ı· ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ù· ÔÓfiÌ·Ù· ÙˆÓ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙÒÓ Ô˘ ı· Û˘ÌÂÚÈÏËÊıÔ‡Ó ÛÙËÓ ·ÔÛÙÔÏ‹, Ë ÔÔ›· ı· ηٷχÛÂÈ ÛÙÔ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô “Valis” . Ãı˜, Ô ÌÂÁ·ÏÔ̤ÙÔ¯Ô˜ Ù˘ ¶∞∂, Î. ∞¯ÈÏϤ·˜ ª¤Ô˜, ·Ú¤ıÂÛ Á‡̷ ÛÙÔ˘˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ Î·È ÛÙËÓ Ù¯ÓÈ΋ ËÁÂÛ›· (ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÚÔfiÓËÛË) ÛÙÔ ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ “¶Ï·Á›ˆ˜” (ʈÙfi).

∏ ∫·‚¿Ï· ŒÙÔÈÌÔÈ Ó· ÚÔÛʤÚÔ˘Ó ÙȘ ˘ËÚÂۛ˜ ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ ∫·‚¿Ï· ÛÙÔ ‰‡ÛÎÔÏÔ ·È¯Ó›‰È Ì ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi Â›Ó·È ÔÈ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ¶ÂÙο΢ Î·È ∑·Ó ∫ÔÏÓÙ ¡Ù·ÚÛ‚›Ï. √È ‰‡Ô Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ ÍÂ¤Ú·Û·Ó Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÒÓ Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈ˙·Ó Î·È ‰ËÏÒÓÔ˘Ó ·Ó¤ÙÔÈÌÔÈ Ó· ÂÓÈÛ¯‡ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘˜ ÎfiÓÙÚ· ÛÙÔ˘˜ “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔ˘˜” . √ ÚÔÔÓËÙ‹˜ Ù˘ ∫·‚¿Ï·˜, äÓÚÈÎ ∫¿ÛÂÚÙÛ·Î, fiˆ˜ fiÏ· ‰Â›¯ÓÔ˘Ó ı· ÙÔ˘˜ ÂÌÈÛÙ¢Ù› ÛÙÔ ·Ú¯ÈÎfi Û¯‹Ì·, ηıÒ˜ ·ÌÊfiÙÂÚÔÈ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È È‰È·›ÙÂÚ· ·Ó‚·Ṳ̂ÓÔÈ ÛÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ÚÔÔÓ‹ÛÂȘ. ∞ÌÊ›‚ÔÏË Â›Ó·È Ë Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘ μÔ˘ÙÛ›ÙÛ‚ÈÙ˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ Úfi‚ÏËÌ· ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÔ‡.

™‹ÌÂÚ· ·›˙Ô˘Ó ÔÈ ¡¤ÔÈ, ·‡ÚÈÔ ÔÈ ¶·›‰Â˜ ™˘Ó¯›˙ÂÙ·È Û‹ÌÂÚ· ÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ∫20 Ù˘ ™Ô‡ÂÚ §ÈÁÎ Ì ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi μfiÏÔ˘ Ó· ˘Ô‰¤¯ÂÙ·È ÛÙȘ 11 ÙÔ Úˆ› ÛÙÔ ∂∞∫ ÙËÓ ∫·‚¿Ï·, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ 12˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜. ∏ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· ÙˆÓ “ÂÚ˘ıÚÔχΈӔ ÔÏÔÎÏËÚÒıËΠ¯ı˜ Î·È Ô ÚÔÔÓËÙ‹˜ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜, ∞ÓÙÒÓ˘ ª¿Ó‰·ÏÔ˜, ı· ¤¯ÂÈ ÛÙË ‰È¿ıÂÛ‹ ÙÔ˘ ÙÔ˘˜ ÂÍ‹˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜: ∞‚‰ÂÏ¿, £ÂÔ‰ˆÚ›‰Ë, μ·ÏˆÙ‹, °È·ÓÓfiÔ˘ÏÔ, ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ë, ∑ÂÓÔ‡ÓÈ, ∑¤ÚË, ∫fiÌÓÔ, ∫ÔÙ˙·ı·Ó¿ÛË, ª·Î·Ó›Î·, ª·ÚÌ·ÚÈÓfi, ªËÙÚfiÔ˘ÏÔ, ¡¿Î·, ¡·Ô˘Ì›‰Ë, ¶Ô˙ÈfiÔ˘ÏÔ, ™Ê¿Î·, ΔÚ›ÌÌË, ΔÛ›È Î·È ÃÔϤ‚·. ∂ÎÙfi˜ ·ÔÛÙÔÏ‹˜ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Ô ÙÈ̈ÚË̤ÓÔ˜ ∫·Ú¿ÙÛ·ÏÔ˜ Î·È ÔÈ ÙÚ·˘Ì·Ù›Â˜ §¤ÙÛÔ˜ Î·È ¡ÈÎÔÁÈ¿ÓÓ˘. ¢È·ÈÙËÙ‹˜ ÙÔ˘ ·ÁÒÓ· ı· Â›Ó·È Ô Î. ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ∫ÚËÙÈÎfi˜, Ì ‚ÔËıÔ‡˜ ÙÔ˘˜ Î.Î. Δڇʈӷ ¶ÂÙÚfiÔ˘ÏÔ Î·È £ˆÌ¿ Δ·ÛÛÈfiÔ˘ÏÔ (fiÏÔÈ ·fi ÙËÓ ∂¶™ £ÂÛÛ·Ï›·˜), ∞‡ÚÈÔ ∫˘Úȷ΋ ÛÙȘ 11 ÙÔ Úˆ› Ë ÔÌ¿‰· ¶·›‰ˆÓ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ ı· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ ÁÈ· ÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ∫-17 Ù˘ ™Ô‡ÂÚ

§ÈÁÎ ÙËÓ •¿ÓıË, ÛÙÔ ·ıÏËÙÈÎfi ΤÓÙÚÔ ¶∞∂ Skoda •¿ÓıË, ÁÈ· ÙËÓ 11Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋. ¢È·ÈÙËÙ‹˜ ÙÔ˘ ·ÁÒÓ· ı· Â›Ó·È Ô Î. °ÂÒÚÁÈÔ˜ ∫Ô˘Ó·Ï¿Î˘, Ì ‚ÔËıÔ‡˜ ÙÔ˘˜ Î.Î. μ·Û›ÏÂÈÔ ∞ÚÁ˘Úfi Î·È ™ÔÊÔÎÏ‹ ¶·Ï·ÌÔ˘˝‰Ë (fiÏÔÈ ·fi ÙËÓ ∂¶™ •¿Óı˘).

Δ· ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ· Ì ∫·‚¿Ï· ∏ ¶∞∂ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ÙȘ ηÙËÁÔڛ˜ Ô˘ ı· ÈÛ¯‡ÛÔ˘Ó ÁÈ· ÙËÓ Î˘ÚȷοÙÈÎË ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË Ì ÙËÓ ∫·‚¿Ï·, ÔÈ Ôԛ˜ Â›Ó·È ÔÈ ÂÍ‹˜: - 7ú (Á˘Ó·ÈΛÔ-·È‰ÈÎfi) ÛÙȘ ı‡Ú˜: 114, 17, 26-30, 43-56, (›ÛÔ‰Ô˜ ·fi 1Ë Â˙ÔÁ¤Ê˘Ú· ÁÈ· ı‡Ú˜ 1-12, 43-56, ›ÛÔ‰Ô˜ ÁÈ· 2Ë Â˙ÔÁ¤Ê˘Ú· ÁÈ· ı‡Ú˜ 14,17, 2630). - 10ú (¤Ù·ÏÔ) ÛÙȘ ı‡Ú˜: 1-12, (›ÛÔ‰Ô˜ ·fi ÙËÓ 1Ë Â˙ÔÁ¤Ê˘Ú·). - 20ú ÛÙȘ ı‡Ú˜: 14, 17 (ÎÂÚΛ‰· 206,207) Î·È 26, 29 (ÎÂÚΛ‰· 211, 212), (›ÛÔ‰Ô˜ ·fi ÙËÓ 2Ë Â˙ÔÁ¤Ê˘Ú·). - 30ú ÛÙȘ ı‡Ú˜: 13 (ÎÂÚΛ‰· 106), 27, 28, 30 (ÎÂÚΛ‰· 111, 112), (›ÛÔ‰Ô˜ ·fi ÙËÓ 2Ë Â˙ÔÁ¤Ê˘Ú·). - 50ú ÛÙËÓ ı‡Ú·: 16 (ÎÂÚΛ‰· 108), (∂›ÛÔ‰Ô˜ ·fi ÙËÓ 2Ë Â˙ÔÁ¤Ê˘Ú·). - ª·ıËÙÈο ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ· ÁÈ· ÙȘ ı‡Ú˜: 4356 (›ÛÔ‰Ô˜ ·fi ÙËÓ 1Ë Â˙ÔÁ¤Ê˘Ú·). °È· ÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË Â͢ËÚ¤ÙËÛË ÙˆÓ ÊÈÏ¿ıÏˆÓ Ù˘, Ë ¶∞∂ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘ ÙÔ˘˜ Û˘ÛÙ‹ÓÂÈ Ó· ÚÔÌËı¢ÙÔ‡Ó ÂÁη›Úˆ˜ Ù· ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ¿ ÙÔ˘˜, ·fi Ù· ·Ú·Î¿Ùˆ ÛËÌ›· ÚÔÒÏËÛ˘: - °Ú·Ê›· ¶∞∂ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘, ¶. ªÂÏ¿ 3 Ì π¿ÛÔÓÔ˜, μfiÏÔ˜, ÙËÏ: 24210 34507, ∞fi Ù· ÂÍ‹˜ Ú·ÎÙÔÚ›· √¶∞¶: - ¶Ú·ÎÙÔÚÂ›Ô √¶∞¶ ™Ùڿη, π¿ÛÔÓÔ˜ 99, μfiÏÔ˜, ÙËÏ: 24210 20720, - ¶Ú·ÎÙÔÚÂ›Ô √¶∞¶ μÏ·¯¿‚·˜, ∞Á›Ô˘ ¢ËÌËÙÚ›Ô˘ 19, ÛÙË ¡¤· ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·, μfiÏÔ˜, ÙËÏ: 24210 53749, - ¶Ú·ÎÙÔÚÂ›Ô √¶∞¶ ∫·„ÈÒ¯·˜, πˆÏÎÔ‡ 3, μfiÏÔ˜, ÙËÏ: 24210 30249, - ¶Ú·ÎÙÔÚÂ›Ô √¶∞¶ ¶·ÏÏËηڛ‰Ë˜, ∂Ï. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ 47∞, (πˆÏÎÔ‡), μfiÏÔ˜, ÙËÏ: 24210 32110, - ¶Ú·ÎÙÔÚÂ›Ô √¶∞¶ μÔ‡ÏÁ·ÚË, ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 13 (¤Ó·ÓÙÈ Park Hotel), μfiÏÔ˜, ÙËÏ: 24210 33514, - ¶Ú·ÎÙÔÚÂ›Ô √¶∞¶, æ·ÚfiÌ·˜, πˆÏÎÔ‡ 232 Ì ª·‚›ÏË, μfiÏÔ˜, 24210 41717 - ¶Ú·ÎÙÔÚÂ›Ô √¶∞¶, ¶Ú¤ÓÙ˙·˜ ¶ÂÚÈÎÏ¤Ô˘˜ °ÂˆÚÁÈ¿‰Ô˘ 7, ∞ÁÚÈ¿ μfiÏÔ˘, ÙËÏ: 24280 92953. - ¶Ú·ÎÙÔÚÂ›Ô √¶∞¶, º·ÛÔ˘Ï›‰Ô˘, ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 260, μfiÏÔ˜, ÙËÏ: 24210 55167 - ¶Ú·ÎÙÔÚÂ›Ô √¶∞¶, £ÂÔ¯¿Ú˘, °. ¢‹ÌÔ˘ 170 - μÏ·¯¿‚·, μfiÏÔ˜, ÙËÏ: 24210 41951 - ¶Ú·ÎÙÔÚÂ›Ô √¶∞¶, μÏ·¯Ô‡ÙÛÔ˘, ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË 268-∞¯ÈÏÏÔÔ‡ÏÔ˘, μfiÏÔ˜, ÙËÏ: 24210 50430. ∂ÈÛÈÙ‹ÚÈ· ‰È·Ù›ıÂÓÙ·È Â›Û˘ Î·È ·fi ÙÔ˘˜ ™˘Ó‰¤ÛÌÔ˘˜ ÔÚÁ·ÓˆÌ¤ÓˆÓ ÊÈÏ¿ıψÓ: Austrian Boys, ™º∂√μ, Vatos Locos. ∏ ›ÛÔ‰Ô˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ηÙfi¯Ô˘˜ ÙˆÓ ÂÈÛÈÙËÚ›ˆÓ ‰È·ÚΛ·˜ Â›Ó·È ‰ˆÚ¿Ó.

∞Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÙˆÓ Austrian Boys ∞fi ÙÔ Austrian Boys Club Ï¿‚·Ì ηÈ

‰ËÌÔÛȇԢÌ ÙËÓ ·Ú·Î¿Ùˆ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË: “∏ 12Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ Ù˘ ™Ô‡ÂÚ §ÈÁÎ ÂÈÊ˘Ï¿ÛÛÂÈ ¤Ó· ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ·È¯Ó›‰È ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ‰‡Ô ηχÙÂÚˆÓ Â·Ú¯È·ÎÒÓ ÔÌ¿‰ˆÓ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜, Ì ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi μfiÏÔ˘ Ó· ˘Ô‰¤¯ÂÙ·È ÙËÓ ∫·‚·Ï¿. ∏ ÔÌ¿‰· Ì·˜ ¿ÏÏË ÌÈ· ∫˘Úȷ΋ ı· ‰È‰¿ÍÂÈ Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ. √ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ Ì ӛÎË Â› Ù˘ ∫·‚¿Ï·˜, ·ÏÏ¿˙ÂÈ ÛÙfi¯Ô˘˜ Î·È ϤÔÓ ı· ΢ÓËÁ‹ÛÂÈ ÌÈ· ı¤ÛË ÛÙËÓ ÚÒÙË 5·‰·. ΔÔ ™Â٤̂ÚÈÔ ÌÔÚ› Ó· ‹Ù·Ó fiÓÂÈÚÔ, ·ÏÏ¿ ÙÔÓ ¡Ô¤Ì‚ÚÈÔ Â›Ó·È Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·, ‚¿ÛÂÈ Ù˘ ÔÚ›·˜ Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ› Ë ÔÌ¿‰·. º˘ÛÈο Î·È ÎÚ·Ù¿Ì ÙÔ˘˜ ÙfiÓÔ˘˜ ¯·ÌËÏÔ‡˜, ·ÏÏ¿ ‚ϤÔÓÙ·˜ ÙȘ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ ÙÔ˘ ÊÂÙÈÓÔ‡ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡, ÔÈÔ˜ Ô·‰fi˜ ‰ÂÓ Î¿ÓÂÈ fiÓÂÈÚ· ∂˘ÚÒ˘; °È ·˘Ùfi ÏÔÈfiÓ ÙË ∫˘Úȷ΋ ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· fiÏÔÈ ÔÈ ‰ÚfiÌÔÈ Ô‰ËÁÔ‡Ó ÛÙÔ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎfi. ™ÙȘ 13:30 ·fi Ù· ÁÚ·Ê›· Ì·˜ ÍÂÎÈÓ¿Ì Ì˯·ÓÔΛÓËÙË ÔÚ›·” .

∞Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÙÔ˘ ™º√μ ∞fi ÙÔÓ ™º√μ Ï¿‚·ÌÂ Î·È ‰ËÌÔÛȇԢÌ ÙËÓ ·Ú·Î¿Ùˆ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË: º›ÏÔÈ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡, ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ fiÏÔÈ ÔÈ ‰ÚfiÌÔÈ Ô‰ËÁÔ‡Ó ÛÙÔ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎfi. ∏ ·Á·Ë̤ÓË Ì·˜ ÔÌ¿‰·, Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜, Ì·˜, ¤¯ÂÈ Î¿ÓÂÈ ÂÚ‹Ê·ÓÔ˘˜ fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ μÔÏÈÒÙ˜ Î·È ª·ÁÓËÛÈÒÙ˜ ÊÈÏ¿ıÏÔ˘˜, ÏËÓ Î¿ÔÈˆÓ Ï›ÁˆÓ ÂηÙÔÓÙ¿‰ˆÓ ¯ıÚÒÓ Î·È ·ÓÙÈ¿ÏˆÓ Ô˘ ˙Ô˘Ó ÛÙËÓ ·Ú·˙¿ÏË, ÛÙËÓ ›ÎÚ· ÙÔ˘˜ Î·È ÛÙËÓ ·ÔÌfiÓˆÛ‹ ÙÔ˘˜. ΔËÓ ∫˘Úȷ΋, ÙÔ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎfi, Ë ¡. πˆÓ›· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ Î·È Ô ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi˜ ı· ...‚Ô˘ÏÈ¿ÍÔ˘Ó ·fi ÙÔ˘˜ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ Ô·‰Ô‡˜ Ì·˜. ª›· Ó›ÎË Â› Ù˘ ∫·‚¿Ï·˜, Èı·ÓfiÓ ı· Ì·˜ ʤÚÂÈ ÛÙËÓ 3Ë ‹ 4Ë ı¤ÛË Ù˘ ‚·ıÌÔÏÔÁ›·˜, ÌÈ· ı¤ÛË Ô˘ ·Í›˙ÂÈ Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜, ·Ú¿ ÙȘ ·Ù˘¯›Â˜ Î·È ÙȘ ÛÊ·ÁÈ·ÛÙÈΤ˜ ‰È·ÈÙËۛ˜. ŸÏÔÈ ÛÙÔ ™Ù¿‰ÈÔ ÙËÓ ∫˘Úȷ΋, ÂÓÒ Î¿ÔÈÔÈ ¿ÏÏÔÈ ı· ÎÏ›ÓÔ˘Ó ÙȘ ÙËÏÂÔÚ¿ÛÂȘ ÙÔ˘˜ ÁÈ· Ó· ÌË ‚ϤÔ˘Ó ÙÔ Ï·fi Ì·˜ Î·È ÙËÓ ÔÌ¿‰· Ì·˜. ¡· ÎÚ·Ù‹ÛÔ˘Ì ÙËÓ ÚÒÙË ı¤ÛË ·’ fiϘ ÙȘ Â·Ú¯È·Î¤˜ ÔÌ¿‰Â˜ ÛÙ· ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ· Î·È Ó· Á›ÓÔ˘ÌÂ Ë Â·Ú¯È·Î‹ ÔÌ¿‰· Ì ÙËÓ ÈÔ „ËÏ‹ ı¤ÛË ÛÙË ‚·ıÌÔÏÔÁ›·. ™ÙÔ ÛÙ¿‰Èfi Ì·˜, Ô˘ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ϤÔÓ Ó· ÂÚ¿ÛÂÈ ÛÙÔ Ó¤Ô ÌÂÁ¿ÏÔ ¢‹ÌÔ Î·È Ó· ÔÓÔÌ·Ûı› ¶·Ì‚ÔÏÈÒÙÈÎÔ ‹ √Ï˘ÌÈ·Îfi ÛÙ¿‰ÈÔ, ı· ÁÔÓ·Ù›ÛÔ˘Ó fiÏÔÈ ÔÈ ·ÓÙ›·ÏÔ› Ì·˜. ™Â ‰‡Ô ‚‰ÔÌ¿‰Â˜ ÛÙÔ ·È¯Ó›‰È Ì ÙÔÓ ÕÚË Ì·›ÓÔ˘Ì ÛÙË Ó¤· ÚfiÎÏËÛË Î·È ÛÙÔ ÛÙÔ›¯ËÌ· ÁÈ· ¤Ó· Ó¤Ô ÌÂÁ¿ÏÔ ÚÂÎfiÚ ÂÈÛÈÙËÚ›ˆÓ. ªÂ ÙËÓ ∞∂∫ ›¯·Ì 14.000 ÊÈÏ¿ıÏÔ˘˜, Ì ÙË §¿ÚÈÛ· 16.000, Ì ÙÔÓ ÕÚË Ó· ÊÙ¿ÛÔ˘Ì ÙȘ 20.000 Î·È ‚ϤÔ˘ÌÂ... ΔÒÚ·, ˆÛÙfiÛÔ, ÚÔ¤¯ÂÈ Ô ·ÁÒÓ·˜ Ì ÙËÓ ∫·‚¿Ï· ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ ÛÙȘ 3 Ì.Ì. Î·È fiÏÔÈ ı· ‰ÒÛÔ˘Ì ‰˘Ó·ÌÈÎfi “·ÚÒÓ” ÛÙÔ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎfi. ΔÔ ™¿‚‚·ÙÔ ÔÈ Ô·‰Ô› Ì·˜ Â›Ó·È ÂχıÂÚÔÈ Ó· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ó Ù· ÂÚ·ÛÈÙ¯ÓÈο ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·Ù·” .


22

™∞μμ∞Δ√ 27 NOEMμƒπ√À 2010

Δ· ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·Ù· ∞η‰ËÌÈÒÓ Ù˘ ∂¶™£ Δ∞ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·Ù· ∞η‰ËÌÈÒÓ Ù˘ ∂¶™£ Û˘Ó¯›˙ÔÓÙ·È ÙÔ ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ. ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ù˘ 4˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ Î·È ÔÈ ‰È·ÈÙËÙ¤˜ ¤¯Ô˘Ó ˆ˜ ÂÍ‹˜:

™¿‚‚·ÙÔ 27/11 ¶·›‰Â˜ °Ë. ∂˘ÍÂÈÓÔ‡ÔÏ˘, 11.00, ¢‹ÌËÙÚ·-ƒ‹Á·˜ ºÂÚ·›Ô˜: ¶Ï·Ù‹˜. √™∂, 11.00 ¡›ÎË-£ËÛ¤·˜: ¡Ù¿ÓÙÔ˜. §Â¯ˆÓ›ˆÓ, 11.00, §Â¯ÒÓÈ·√Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μ. (1): ∫Ô˘ÚÛÔ‚›Ù˘. ƒÂfi: ∞¶√μ

¶ÚÔ·›‰Â˜ ∞Á›·˜ ¶·Ú·Û΢‹˜, 11.30, √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μ. (2)-∞Á›· ¶·Ú·Û΢‹: °·‚ÚÈÙfiÔ˘ÏÔ˜. ¢ÈÌËÓ›Ô˘, 11.00, ∞.∂. ¢ÈÌËÓ›Ô˘-ƒ‹Á·˜ ºÂÚ·›Ô˜: μ·˙Ô‡Ú·˜. ¡. ∞Á¯È¿ÏÔ˘, 11.00, ¶‡Ú·ÛÔ˜-√Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μ. (1): ∞Ó·ÛÙ·Û›Ô˘. ¢¿ÊÓË-¡›ÎË 0-3 ·.·. ƒÂfi °.™. ∞ÏÌ˘ÚÔ‡

Δ˙Ô‡ÓÈÔÚ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡, 10.00, ÕıÏÔ˜ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡-√Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μ. (2): °È·ÓÓ‹˜. ∞Á›·˜ ¶·Ú·Û΢‹˜, 10.30, ∞Á›· ¶·Ú·Û΢‹ª·ÁÓËÛÈ·Îfi˜: ∫ÏÂÈÛÈ¿Ú˘. °·Ù˙¤·˜, 11.00, ∞.∂. 2002√Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μ. (1): ªÔ˘ÚÁ¿Ó˘. √ÚÌ›ÓÈÔ-£ËÛ¤·˜ 3-0 ·.·.

¶ÚÔÙ˙Ô‡ÓÈÔÚ (∞’ fiÌÈÏÔ˜) ∞¶√μ, 11.30, ∞¶√μ (1)∂ÚÌ‹˜: ºˆÙ›Ô˘. ¡. ∞Á¯È¿ÏÔ˘, 10.00, ¶‡Ú·ÛÔ˜-∞Á›· ¶·Ú·Û΢‹ (1): ΔÛ·ÎÔ‡Ì˘. ª·ÁÓËÛÈ·ÎÔ‡, 11.00, ª·ÁÓËÛÈ·Îfi˜ (1)-¢È·ÁfiÚ·˜: ∂˘·ÁÁÂÏfiÔ˘ÏÔ˜. ƒÂfi: √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μ. (1)

¶ÚÔÙ˙Ô‡ÓÈÔÚ (μ’ fiÌÈÏÔ˜) ∞¶√μ, 12.30, ∞¶√μ (2)£ËÛ¤·˜: ΔÛÈ¿˜. √™∂, 10.00, ¡›ÎË (2)-ÕÚ˘ ªÂÏ.: ΔÛ·Ì·‰È¿˜. ∞Á›·˜ ¶·Ú·Û΢‹˜, 12.30, ∞Á›· ¶·Ú·Û΢‹ (2)√Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μ. (2): °·‚ÚÈÙfiÔ˘ÏÔ˜. ª·ÁÓËÛÈ·ÎÔ‡, 12.00, ª·ÁÓËÛÈ·Îfi˜ (2)-ÕıÏÔ˜ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ (2): ™·Ú·Î·ÙÛ¿ÓÔ˜. * °È· ÙËÓ 3Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ Ë ∞¶√μ (2) Ó›ÎËÛ ÙËÓ ∞Á›· ¶·Ú·Û΢‹ (2) Ì 1-0.

∫˘Úȷ΋ 28/11 ¶·›‰Â˜ ÕÏÏ˘ ªÂÚÈ¿˜, 10.00, √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μ. (2)ª·ÁÓËÛÈ·Îfi˜: ¢¿‚ÈÔ˜. ™ÙÂÊ·ÓÔ‚ÈΛԢ, 11.00, ¢È·ÁfiÚ·˜-ÕÚ˘ ªÂÏ.: ∫Ô˘‚¿Ù·.

¶ÚÔÙ˙Ô‡ÓÈÔÚ (∞’ fiÌÈÏÔ˜) ∞ÏÌ˘ÚÔ‡, 11.00, ÕıÏÔ˜ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ (1)-¡›ÎË (1): ÃÚÈÛÙÔ‰Ô‡ÏÔ˘.

£∞ ∞¡Δπª∂Δø¶π™∂π Δ√¡ ™∞ƒ∞∫∏¡√ °π∞ Δ∏¡ 10∏ ∞°ø¡π™Δπ∫∏ Δ∏™ ∞’ ∂¶™£

∂ÎÙfi˜ ¤‰Ú·˜ ‰ÔÎÈÌ·Û›· ÁÈ· ∂ıÓÈÎfi ™

ÙË ÛÎÈ¿ ÙÔ˘ Í·ÊÓÈÎÔ‡ ı·Ó¿ÙÔ˘ ÙÔ˘ °ÈÒÚÁÔ˘ §›Ù·ÈÓ· ÛÙËÓ ÚÔfiÓËÛË Ù˘ ÃÏfi˘ ı· ‰ÈÂÍ·¯ı› ÙÔ ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ Ë 10Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ Û ∞’ Î·È μ’ ∂¶™£ Î·È Ë 7Ë ÛÙË °’ ηÙËÁÔÚ›·. √ ÚˆÙÔfiÚÔ˜ Ù˘ ∞’ ÙÔÈ΋˜, ∂ıÓÈÎfi˜, ı· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ ÂÎÙfi˜ ¤‰Ú·˜ ÙÔÓ ™·Ú·ÎËÓfi, ÂÓÒ Ô £ËÛ¤·˜ ı· ˘ԉ¯ı› ÙË ™ÎÈ¿ıÔ Î·È Ë ∞Á›· ¶·Ú·Û΢‹ ı· ‰ÔÎÈÌ·ÛÙ› ÛÙÔÓ ¶ÙÂÏÂfi ÎfiÓÙÚ· ÛÙÔÓ ¶ÚˆÙÂۛϷÔ/∞¯ÈÏϤ·.

μ’ ∂¶™£ ™¿‚‚·ÙÔ

∂Δμ∞ (¯fiÚÙÔ), 15.00, ¶ËϤ·˜-∞›·˜ ΔÚ.: ÷ς·Ù˙¿ÎÔ˜, °ÂˆÚÁ›Ô˘, ¢ËÌËÙÚ¿Î˘. ∂˘ÍÂÈÓÔ‡ÔÏ˘, 15.00, ¢‹ÌËÙÚ·-∞ÛÙ¤Ú·˜: ¢. ∫ÚËÙÈÎfi˜, ¶··ÁˆÚÁ›Ô˘, °ÔÚÁfiÚ˘. ∫·˙·Ó¿ÎÈ, 15.00, ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ·-¢È·ÁfiÚ·˜: ∫Ô˘ÚÛÔ‚›Ù˘, ∫·Ú·Î›ÙÛÔ˜, ª·Ï¿Ê·˜.

∫˘Úȷ΋

ƒÂÔÚÙ¿˙: °πøƒ°√™ ¶∂°π√™ ™Â ‚·Ú‡ Îϛ̷ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ‰ÈÂÍ·¯ıÔ‡Ó Ù· ·È¯Ó›‰È· ÙˆÓ ÙÚÈÒÓ Î·ÙËÁÔÚÈÒÓ Ù˘ ∂¶™£ ÏfiÁˆ ÙÔ˘ ¯·ÌÔ‡ ÂÓfi˜ ÂÎ ÙˆÓ Î·Ï˘Ù¤ÚˆÓ ·È‰ÈÒÓ ÙÔ˘ ÂÚ·ÛÈÙ¯ÓÈÎÔ‡ Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘, ÙÔ˘ °ÈÒÚÁÔ˘ §›Ù·ÈÓ·, Ô ÔÔ›Ô˜ ¿ÊËÛ ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÙÔ˘ ÓÔ‹ ÛÙÔ Á‹Â‰Ô Ù˘ ÃÏfi˘. Ÿˆ˜ Â›Ó·È ÏÔÁÈÎfi Ô ·ÁÒÓ·˜ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÙÔ˘ Ì ÙÔÓ ∞fiÏψӷ ∫·Ó·Ï›ˆÓ ·Ó·‚Ï‹ıËÎÂ, ÂÓÒ ÛÙ· ˘fiÏÔÈ· Ì·Ù˜ ı· ÙËÚËı› ÂÓfi˜ ÏÂÙÔ‡ ÛÈÁ‹ Û‡Ìʈӷ Ì ·fiÊ·ÛË Ô˘ ‹ÚÂ Ë ∂¶™£. ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙÔÓ Î·ı·Ú¿ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ÙÔ̤· Ô ÚˆÙÔfiÚÔ˜ Ù˘ ∞’ ηÙËÁÔÚ›·˜ ∂ıÓÈÎfi˜ ı· ÂȉÈÒÍÂÈ Ó· ¿ÚÂÈ ¿ÏÏÔ ¤Ó· “ÙÚ›ÔÓÙÔ” Û‹ÌÂÚ· ·›˙ÔÓÙ·˜ ÂÎÙfi˜ ¤‰Ú·˜ Ì ÙÔÓ ™·Ú·ÎËÓfi, Ô˘ ı· ¤¯ÂÈ ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÛÙÔÓ ¿ÁÎÔ ÙÔ˘ ÙÔÓ ™Ù·‡ÚÔ ™Ù·ÌÔ˘Ï‹. ™Â “ÛÙÚ·‚Ô¿ÙËÌ·” ÙÔ˘ ∂ıÓÈÎÔ‡ ÂÏ›˙Ô˘Ó ÔÈ ÔÌ¿‰Â˜ Ô˘ ÙÔÓ ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó ÛÙË ‚·ıÌÔÏÔÁ›·, ‰ËÏ·‰‹ Ô £ËÛ¤·˜, Ô˘ ·‡ÚÈÔ ∫˘Úȷ΋ ı· ÊÈÏÔÍÂÓ‹ÛÂÈ ÙË ™ÎÈ¿ıÔ, ·ÏÏ¿ Î·È Ë ∞Á›· ¶·Ú·Û΢‹ Ô˘ fï˜ ı· ¤¯ÂÈ ‰‡ÛÎÔÏÔ ¤ÚÁÔ Û‹ÌÂÚ· ‰ÈfiÙÈ ı· ·ÁˆÓÈÛÙ› ÂÎÙfi˜ ¤‰Ú·˜ Ì ÙÔÓ ÊÔÚÌ·ÚÈṲ̂ÓÔ ¶ÚˆÙÂۛϷÔ/∞¯ÈÏϤ·.

™ÙËÓ μ’ ÙÔÈ΋ Ù· ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚ· Ì·Ù˜ Â›Ó·È ·‡ÚÈÔ. √ ÚˆÙÔfiÚÔ˜ ∏Ú·ÎÏ‹˜ μfiÏÔ˘ ı· ‰ÔÎÈÌ·ÛÙ› ÛÙË ™ÎfiÂÏÔ Î·È ÌÂÙ¿ ÙËÓ ‹ÙÙ· ÙÔ˘ ·fi ÙÔ˘˜ ¡¤Ô˘˜ ∞ıÏËÙ¤˜ ¡›Î˘, ı· ÚÔÛ·ı‹ÛÂÈ Ó· ÂÈÛÙÚ¤„ÂÈ ÛÙȘ ÂÈÙ˘¯›Â˜. ŸÛÔ ÁÈ· ÙÔÓ ‰Â‡ÙÂÚÔ Ù˘ ηٿٷ͢ ÕÓıÈÌÔ °·˙‹, ı· Â›Ó·È ÁË‰ԇ¯Ô˜ ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙÔÓ ¿ÓÙ· ˘ÔÏÔÁ›ÛÈÌÔ ÕÚË ªÂÏÈÛ۷ٛΈÓ. Δ¤ÏÔ˜, ÁÈ· ÙËÓ °’ ∂¶™£ ¤¯Ô˘Ì ÓÙ¤ÚÌÈ ÎÔÚ˘Ê‹˜, ·ÊÔ‡ ı· “‰È·ÛÙ·˘ÚÒÛÔ˘Ó Ù· Í›ÊË ÙÔ˘˜” ·‡ÚÈÔ ÛÙÔ ∂Δμ∞ ÔÈ ∞.™. πˆÏÎfi˜ Î·È ∫¤ÓÙ·˘ÚÔ˜ ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹˜, ‰ËÏ·‰‹ ÔÈ ÔÌ¿‰Â˜ Ô˘ ·˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Û˘ÁηÙÔÈÎÔ‡Ó ÛÙÔ “ÚÂÙÈÚ¤” ÙÔ˘ ‚·ıÌÔÏÔÁÈÎÔ‡ ›Ó·Î·. ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Î·È ÔÈ ‰È·ÈÙËÙ¤˜ Ì ÙÔ˘˜ ‚ÔËıÔ‡˜ ÙÔ˘˜ ¤¯Ô˘Ó ˆ˜ ÂÍ‹˜:

∞’ ∂¶™£ ™¿‚‚·ÙÔ °Ë. ¶ÙÂÏÂÔ‡, 15.00, ¶ÚˆÙÂۛϷԘ-∞Á›· ¶·Ú·Û΢‹: ∫·Ú·ÁÈ¿ÓÓ˘, ∞ÁÚ¤‚˘,

ª¤ÏÏÔ˘. ¶·Ú·ÙËÚËÙ‹˜: μڿη˜. ¢ÈÌËÓ›Ô˘, 15.00, ∞.∂. ¢ÈÌËÓ›Ô˘-∞›·˜ ™Ô‡Ú˘: ∞. ¢·Ïԇη˜, μÂÚÙfiÔ˘ÏÔ˜, ΔÛÈÁÁÈÓ¤˜. ¶·Ú·ÙËÚËÙ‹˜: ¶·˘ÏfiÔ˘ÏÔ˜. ∞˚‰ÈÓ›Ô˘ “∫. ∑Ô˘ÌÔ˘ÚÏ‹˜” , 15.00, ∞ÁÚÔÙÈÎfi˜-∞ÎÚfiÔÏË: ™ÎÔ˘Ï¿˜, ª·ÙÛԇη˜, ΔÛ·ÎÔ‡Ì˘. ¶·Ú·ÙËÚËÙ‹˜: Δڛη˜. ª·ÁÓËÛÈ·ÎÔ‡, 15.00, ª·ÁÓËÛÈ·Îfi˜-§Â¯ÒÓÈ·: Δ·ÛÈfiÔ˘ÏÔ˜, ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ë˜, ΔÚ˘ÊˆÓ›‰Ë˜. ¶·Ú·ÙËÚËÙ‹˜: °. ∫·ÙÛ·Úfi˜. ¡Â·fiψ˜, 15.00, ∫¤ÓÙ·˘ÚÔ˜-π¿ÛˆÓ ∞.ª.: ∫·˝‰Ë˜, ΔÛ¿ÁÁ·Ú˘, °È·ÓÓ‹˜. ¶·Ú·ÙËÚËÙ‹˜: ¶··ÁÈ·ÓÓfiÔ˘ÏÔ˜. ™·Ú·ÎËÓÔ‡, 15.00, ™·Ú·ÎËÓfi˜-∂ıÓÈÎfi˜: ¶ÂÙÚfiÔ˘ÏÔ˜, ΔÚÈ¿ÓÙÔ˜, ÷ڂ¿Ï·˜.

∫˘Úȷ΋ ∞ÁÚÈ¿˜, 11.30, £ËÛ¤·˜-™ÎÈ¿ıÔ˜: ª·ÙÛԇη˜, ∞ÁÚ¤‚˘, ∫·Ú·ÁÈ¿ÓÓ˘. ¶·Ú·ÙËÚËÙ‹˜: ªÔ‡ÓÙ·ÓÔ˜. ∞ÏÌ˘ÚÔ‡, 15.00, °.™. ∞ÏÌ˘ÚÔ‡-∞.∂. 2002: ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ë˜, ª·Ï¿Ê·˜, ΔÛ¿ÁÁ·Ú˘. ¶·Ú·ÙËÚËÙ‹˜: ¶·ÁˆÓfiÔ˘ÏÔ˜. ÃÏfiË-∞fiÏÏˆÓ ∫·Ó·Ï›ˆÓ ·Ó·‚Ï‹ıËÎÂ.

°·Ù˙¤·˜, 11.00, ÕÓıÈÌÔ˜ °·˙‹˜-ÕÚ˘ ªÂÏ.: ∞. ¢·Ïԇη˜, ¶ÂÙÚfiÔ˘ÏÔ˜, Δ·ÛÈfiÔ˘ÏÔ˜. ∂Δμ∞ (¯fiÚÙÔ), 11.00, ¶·ÓÈÒÓÈÔ˜-¢¿ÊÓË: ΔÚ˘ÊˆÓ›‰Ë˜, ∫Ô˘ÚÛÔ‚›Ù˘, ªÔ˘ÚÁ¿Ó˘. ™ÎÔ¤ÏÔ˘, 13.15, ™ÎfiÂÏÔ˜-∏Ú·ÎÏ‹˜ μ.: ÷ς·Ù˙¿ÎÔ˜, ∫·˝‰Ë˜, °·ÚÁ·ÏÈ¿ÓÔ˜. ∫ÂÚ·ÛÈ¿˜, 15.00, ∞ÂÙfi˜-∞¶√μ: ¶··ÁˆÚÁ›Ô˘, ΔÛÈÁÁÈÓ¤˜, ª·ÙÛԇη˜. ∞Á›ˆÓ £ÂÔ‰ÒÚˆÓ, 15.00, ∏Ú·ÎÏ‹˜ ∞.£.√ÚÌ›ÓÈÔ: °ÂˆÚÁ›Ô˘, ¶Ï·Ù‹˜, °È·ÓÓ‹˜. ∞ÂÚÈÓÔ‡, 15.00, ¢fiÍ·-¡.∞. ¡›Î˘: ªÔ˘ÚÁ¿Ó˘, ª·˚Ú¿Ì˘, μÏ¿¯Ô˜.

°’ ∂¶™£ ™¿‚‚·ÙÔ ¶Ï·Ù¿ÓÔ˘, 15.00, ª˘ÚÌȉfiÓ˜-ΔÔÍfiÙ˘: ªÔ˘ÚÁ¿Ó˘, ∫·ÓÈ¿˜, ¶Ï·Ù‹˜.

∫˘Úȷ΋ ª·ÁÓËÛÈ·ÎÔ‡, 11.00, ¶·Á·ÛËÙÈÎfi˜-ªÈÎÚÔı‹‚˜: °ÔÚÁfiÚ˘, ™·Îο˜, °ÎÔÁÎÈÓÔ‡‰Ë˜. π.ª. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜, 15.00, ¢ËÌËÙÚÈ¿˜-∞Á¯›·ÏÔ˜: ∫·ÓÈ¿˜, ¢ËÌËÙÚ¿Î˘, ∞ÓÙ˙Ô‡Ú˘. ∂Δμ∞ (ÍÂÚfi), 15.00, πˆÏÎfi˜-∫¤ÓÙ·˘ÚÔ˜ ∞ÚÁ.: £ÂÔ¯¿Ú˘, ∫. ∫·ÙÛ·Úfi˜, ªÂÙ·ÍÈÒÙ˘. ∫ÚÔΛԢ, 15.00, ∞fiÏÏˆÓ ∫Ú.-ÕÚ˘ ∞Óı.: ∫·Ú·Î›ÙÛÔ˜, ∫Ô˘ÚÛÔ‚›Ù˘, ∞Ó·ÛÙ·Û›Ô˘.

√ °.™. μ√§√À £∞ ∞¡Δπª∂Δø¶π™∂π Δ∏¡ ∞¡∞§∏æ∏ ™Δ√ ∫§∂π™Δ√ “μ. ¶∞ƒ∞™∫∂À√¶√À§√™”

μ√§∂´ ∫√ƒ∞™π¢ø¡

μÔÏÈÒÙÈÎË ÎfiÓÙÚ· ÛÙËÓ ∞1 ∂™∫∞£

ªÂ ∞ÏÌ˘Úfi Ô °.™. μfiÏÔ˘ ÁÈ· ÙÔ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎfi ÚˆÙ¿ıÏËÌ·

* ™ÙËÓ ∫·Ú‰›ÙÛ· Ô °.™. ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ ƒÂÔÚÙ¿˙: °πøƒ°√™ ¶∂°π√™  ÙȘ ·Ó·ÌÂÙÚ‹ÛÂȘ Ù˘ 5˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È Û‹ÌÂÚ· ÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ηϷıÔÛÊ·›ÚÈÛ˘ Ù˘ ∞1 ∂™∫∞£. ∞fi ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ͯˆÚ›˙ÂÈ ÙÔ ÙÔÈÎfi ÓÙ¤ÚÌÈ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔÓ °.™. μfiÏÔ˘ Î·È ÙËÓ ∞Ó¿ÏË„Ë ÛÙÔ ÎÏÂÈÛÙfi “μ¿Î˘ ¶·Ú·Û΢fiÔ˘ÏÔ˜” , ÂÓÒ Ô °.™. ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ ı· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ ÂÎÙfi˜ ¤‰Ú·˜ ÙÔÓ ∞.™. ∫·Ú‰›ÙÛ·˜.

ª

°.™. μfiÏÔ˘-∞Ó¿ÏË„Ë ™Ô˘‰·›Ô ·È¯Ó›‰È ı· ‰ÈÂÍ·¯ı› Û‹ÌÂÚ· ÛÙȘ 5.30 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ÛÙÔ ÎÏÂÈÛÙfi Á˘ÌÓ·ÛÙ‹ÚÈÔ “μ¿Î˘ ¶·Ú·Û΢fiÔ˘ÏÔ˜” , ÙÔ ÔÔ›Ô ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ó ·ÚÎÂÙÔ› Ê›ÏÔÈ ÙÔ˘ Ì¿ÛÎÂÙ. £· ÎÔÓÙÚ·ÚÈÛÙÔ‡Ó Ô °.™. μfiÏÔ˘ Ì ÙËÓ ∞Ó¿ÏË„Ë Î·È ı· ÂȉÈÒÍÔ˘Ó Ì ›ÛÌ· ÙËÓ Î·Ù¿ÎÙËÛË ÙÔ˘ ÚÔ˙ ʇÏÏÔ˘. √È ‰‡Ô ÔÌ¿‰Â˜ ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi ‹ÙÙ˜ Î·È Ê˘ÛÈο ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ÂÈÛÙÚ¤„Ô˘Ó ÛÙ· ÓÈÎËÊfiÚ· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù·. ¶¿ÓÙˆ˜ Î·È ÛÙ· ‰‡Ô “ÛÙÚ·Ùfi‰·” ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·. ¶ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ¤¯Ô˘Ó ÔÈ ÁË‰ԇ¯ÔÈ ·ÊÔ‡ Ô °È¿ÓÓ˘ ∫˘ÚÏ›‰Ë˜ Â›Ó·È ÙÈ̈ÚË̤ÓÔ˜, ÂÓÒ ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ·ÌÊ›‚ÔÏË ıˆÚÂ›Ù·È Ë Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘ ÛÙÚ·ÙÂ˘Ì¤ÓÔ˘ £·Ó¿ÛË ¶Ôχ˙Ô˘ Î·È ÙÔ˘ ∫ÒÛÙ· ∞ÁÎÚ‹ Ô˘ ·ÈÛı¿ÓÂÙ·È ÂÓԯϋÛÂȘ ÛÙÔÓ ‰ÈΤʷÏÔ. ∞fi ÙËÓ ¿ÏÏË ÏÂ˘Ú¿ ·ÒÓ ı· Â›Ó·È Ô °ÈÒÚÁÔ˜ ∫·Ú·Ê¤Ú·˜ ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÔ‡˜ ÏfiÁÔ˘˜. °È· ÙÔÓ °.™. μfiÏÔ˘ Ô Ù¯ÓÈÎfi˜ °ÈÒÚÁÔ˜ ∫ÔÛÌ¿ÙÔ˜ ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÈ ÛÙÔ˘˜: ¡›ÎÔ ¡¿ÓÔ, ºÒÙË ª·ÏÈÛÈÒ‚·, ∫ÒÛÙ· ™ÎÚ›Ì·, £·Ó¿ÛË ¶·˘ÏfiÔ˘ÏÔ, ™Ù¤ÚÁÈÔ Ã·Ù˙fiÔ˘ÏÔ, ÃÚ‹ÛÙÔ ¶··˚ˆ¿ÓÓÔ˘, ∞ÓÙÒÓË ¶·Ï¿Ûη, √‰˘ÛÛ¤· ¢È·ÎÔÌ‹, ™Ù¿ıË ∑Ô‡ÚË, £Âfi‰ˆÚÔ ∫ÔÓÙÔÁÈ¿ÓÓË, °È¿ÓÓË ª·ÎÚ˘Ó¿ÎË, °È¿ÓÓË ∫Ô˘ÚÔ˘¿ÎË, ∞Ó‰Ú¤· ∫fiÎη Î·È ›Ûˆ˜ ÛÙÔ˘˜ ∫ÒÛÙ· ∞ÁÎÚ‹ Î·È £·Ó¿ÛË ¶Ôχ˙Ô. ŸÛÔ ÁÈ· ÙÔÓ ÚÔÔÓËÙ‹ Ù˘ ∞Ó¿Ï˄˘ §¿ÌÚÔ ¶Ú¤Î· ı· ÛÙËÚȯı› ÛÙÔ˘˜: £Âfi‰ˆÚÔ

ÿÏÙÛÔÁÏÔ˘, ∫ÒÛÙ· °ÂÚÔÎÒÛÙ·, °ÈÒÚÁÔ μ˘ÏÈÒÙË, μ¿ÎË Δ¿Áη, ∫ÒÛÙ· ¶··ı·Ó·Û›Ô˘, °È¿ÓÓË ª·ÎÚ·ÙÛ¿, μ·Û›ÏË °ÈˆÙfiÔ˘ÏÔ, °ÈÒÚÁÔ ÿÏÙÛÔÁÏÔ˘, ∞Ó‰Ú¤· Δ˙·ÌÙ˙‹, ¢·ÓÈ‹Ï ™·Ófi, £·Ó¿ÛË °ÎÔÙ˙·Ú›‰Ë, ¢ËÌ‹ÙÚË ∫·Ú·ı¿ÓÔ, ÃÚ‹ÛÙÔ ∫ÔÚ¤ÓÙË, ¡›ÎÔ ∑ȤÌË, ™Ù¤ÏÈÔ ΔÛ·‚¤, ¡›ÎÔ ™Ù¿ÌÔ, ∞Ó‰Ú¤· ¡ÈÎÔÏ·˝‰Ë Î·È ¡›ÎÔ ª·˘ÚÔÊÒÙË.

∞.™. ∫·Ú‰›ÙÛ·˜-°™∞ ™˘Ó¤¯ÂÈ· ÛÙȘ ÂÈÙ˘¯›Â˜ ı¤ÏÂÈ Ó· ‰ÒÛÂÈ Ô °.™. ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ Ô˘ ı· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ ÂÎÙfi˜ ¤‰Ú·˜ ÙÔÓ ∞.™. ∫·Ú‰›ÙÛ·˜. ΔÔ ·È¯Ó›‰È ı· ·Ú¯›ÛÂÈ ÛÙȘ 16.00 Î·È ÙÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ÙÔ˘ £·Ó¿ÛË ºÏ‚¿ÚË ı· ·ÁˆÓÈÛÙ› Ì ÙËÓ „˘¯ÔÏÔÁ›· ÛÙ· ‡„Ë ÌÂÙ¿ ÙȘ ‰‡Ô Û˘Ó¯fiÌÂÓ˜ ӛΘ ÙÔ˘ ÛÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ·. 줂·È· ÔÈ ∞ÏÌ˘ÚÈÒÙ˜ ı· ¤¯Ô˘Ó ‰‡ÛÎÔÏÔ ¤ÚÁÔ ·›˙ÔÓÙ·˜ ÂÎÙfi˜ ¤‰Ú·˜, ·ÏÏ¿ Î·È ¯ˆÚ›˜ ‰‡Ô ·›ÎÙ˜, ηıÒ˜ Ô Ï¤È Ì¤ËÎÂÚ ™Ù¿ı˘ °Î¿ÙÛ˘ ˘¤ÛÙË ‰È¿ÛÙÚÂÌÌ· ÛÙËÓ ÚÔfiÓËÛË, ÂÓÒ ÙÚ·˘Ì·Ù›·˜ Â›Ó·È Î·È Ô Û¤ÓÙÂÚ ¢ÈÔÓ‡Û˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙfiÔ˘ÏÔ˜. øÛÙfiÛÔ, Â›Ó·È ·ÔÊ·ÛÈṲ̂ÓÔÈ ÁÈ· ÙÔ “‰ÈÏfi”. ∏ Ù¯ÓÈ΋ ËÁÂÛ›· ÙÔ˘ °˘ÌÓ·ÛÙÈÎÔ‡ ı· ·Ú·Ù¿ÍÂÈ ÙËÓ ÂÍ‹˜ Û‡ÓıÂÛË: ∫ÒÛÙ·˜ ∞ÏÂ͛Ԣ, ∞Ϥ͢ ¶·Ï¿ÓÙ˙·˜, Δ¿ÛÔ˜ ™‡Ú·˜, °ÈÒÚÁÔ˜ ∫Ô˘ÙÚÔ‡Ì·˜, £·Ó¿Û˘ ™·Ófi˜, °ÈÒÚÁÔ˜ ∫·Ú·ÙÛÈ¿˜, £·Ó¿Û˘ °ÒÁÔ˘Ï·˜, μ·Û›Ï˘ £¤Ô˜, ¡›ÎÔ˜ §ˆÚ›Ù˘, º›ÏÈÔ˜ ª·Ú‰¤Ï˘, ¡›ÎÔ˜ ∞Ú·Ì·Ù˙‹˜, ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ª¿ÈÌ·˜, ∞ÓÙÒÓ˘ ªËÙÚÔ˘Ï¿˜ Î·È μ·Û›Ï˘ ª¿Ú‰·˜.

ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÙˆÓ ·ÁÒÓˆÓ Ù˘ ∂™∫∞£ Ô˘ ı· ‰ÈÂÍ·¯ıÔ‡Ó ÙÔ ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ Â›Ó·È ÙÔ ·ÎfiÏÔ˘ıÔ:

™¿‚‚·ÙÔ 27/11 ∞1 ∂™∫∞£ ∂∞∫ ∫·Ú‰›ÙÛ·˜, ÒÚ· 16.00, ∞.™. ∫·Ú‰›ÙÛ·˜-°.™. ∞ÏÌ˘ÚÔ‡, ‰È·ÈÙËÙ¤˜: ∫·ÚηÙۤϷ˜, ∫˘Ú›ÙÛ˘. ∫Ï. ∞Á. £ˆÌ¿, ÒÚ· 17.30, ∫ÂÚ·˘Ófi˜-√Ï˘-

ÌÈ·Îfi˜ ∫·Ú‰›ÙÛ·˜, ‰È·ÈÙËÙ¤˜: ∞ÁÔÚÔÁÈ¿ÓÓ˘, ∫ÔÓÙ·Ú¿ÙÔ˜. ∂∞∫ §¿ÚÈÛ·˜, ÒÚ· 17.30, ∞ÛÙ¤Ú·˜ §·Ú.-∂ıÓÈÎfi˜ §·Ú., ‰È·ÈÙËÙ¤˜: ¶·ÚÈ·ÓfiÔ˘ÏÔ˜, ∑·¯·Ú‹˜. ∫Ï. ª¿Ú·˜, ÒÚ· 17.30, ÿηÚÔÈ-ΔÈÙ¿Ó˜, ‰È·ÈÙËÙ¤˜: º·Î›ÙÛ·˜, ¶ÈÙÛ›Ïη˜ μ. ∫Ï. “μ. ¶·Ú·Û΢fiÔ˘ÏÔ˜” , ÒÚ· 17.30, °.™. μfiÏÔ˘-∞Ó¿ÏË„Ë, ‰È·ÈÙËÙ¤˜: ¶··ÊˆÙ›Ô˘, ΔÛÔ˘Ì·¯›‰Ë˜. ∫Ï. “π. ¶·Ù¿Î˘” , ÒÚ· 18.00, ¡›Î·È·-∂.∞. §·Ú›Û˘, ‰È·ÈÙËÙ¤˜: ¶ÈÙÛ›Ïη˜ ª., ƒÔ˘Î¿˜.

∞2 ∂™∫∞£ ∂∞∫ μfiÏÔ˘, ÒÚ· 17.30, ¶ÂÚÚ·È‚fi˜-∞.√. ™Ô˘ÊÏ·Ú›ˆÓ, ‰È·ÈÙËÙ¤˜: ∫·ÏÔÁÂÚfiÔ˘ÏÔ˜, ™Ù·ı¿Î˘. ∫Ï. º·ÚۿψÓ, ÒÚ· 17.30, °.™. º·ÚۿψӣÂÛÛ·ÏÈÎfi˜, ‰È·ÈÙËÙ¤˜: ¶··‰ËÌËÙÚ›Ô˘, ΔÛÔÎfiÏ˘. ∫Ï. ∞Á. £ˆÌ¿, ÒÚ· 19.30, ∞.∂. §¿ÚÈÛ·˜-∫¤ÓÙ·˘ÚÔ˜ ∑·ÁÔÚ¿˜, ‰È·ÈÙËÙ¤˜: °ÂڷΛÓ˘, ∫ÔÓÙÔÁÈ¿ÓÓ˘.

μ’ ∂™∫∞£ ∫Ï. “μ. ¶·Ú·Û΢fiÔ˘ÏÔ˜” , ÒÚ· 20.00, B.C. Volos-∞Ṳ́ÓÈÔ, ‰È·ÈÙËÙ¤˜: ¶··ÊˆÙ›Ô˘, ª·ÏΛ˙·˜.

∫˘Úȷ΋ 28/11 ∞2 ∂™∫∞£ ∂∞∫ μfiÏÔ˘, ÒÚ· 11.00, ÕÓˆ §Â¯ÒÓÈ·-°.™. ™ÎÈ¿ıÔ˘, ‰È·ÈÙËÙ¤˜: ΔÛÔ˘Ì·¯›‰Ë˜, ¶··‰ËÌËÙÚ›Ô˘ ∫.

μ’ ∂™∫∞£ ∫Ï. ¶Ï·Ù˘Î¿ÌÔ˘, ÒÚ· 12.00, ∞∂¢ ¶Ï·Ù˘Î¿ÌÔ˘-√Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘, ‰È·ÈÙËÙ¤˜: ∫Ï›ÙÛ·˜, ª·ÚÈÙÛÔ‡‰Ë˜. ∫Ï. ¡. πˆÓ›·˜, ÒÚ· 12.00, ¡. ∞ıÏËÙ¤˜ ¡›Î˘-∞∂μ ¢ÈÌËÓ›Ô˘, ‰È·ÈÙËÙ¤˜: ™Ù·ı¿ÎË, ¶Ôχ˙Ô˘. ∫Ï. “π. ¶·Ù¿Î˘” , ÒÚ· 12.00, °.™. ¢ÈÏfiÊÔ˘Õ‰ÌËÙÔ˜ μÂÏ., ‰È·ÈÙËÙ¤˜: ÷Ù˙‹˜, ΔÛÂÏ‹˜.

°π∞ ÙËÓ 2Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ÛÙÔ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎfi ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ‚fiÏÂ˚ ÎÔÚ·Û›‰ˆÓ Ô °.™. μfiÏÔ˘ ˘Ô‰¤¯ÂÙ·È Û‹ÌÂÚ· ÛÙȘ 17.30 ÛÙÔ ∂ÎıÂÛÈ·Îfi ∫¤ÓÙÚÔ ÙÔÓ °.™. ∞ÏÌ˘ÚÔ‡. √ °.™. μfiÏÔ˘ ›¯Â ËÙÙËı› ÛÙËÓ ÚÂÌȤڷ Ì 3-1 ÛÂÙ ·fi ÙËÓ ∞ÚÁÒ (25-16, 17-25, 25-18, 25-23) Î·È ı· ÂȉÈÒÍÂÈ Ó· ÂÙ‡¯ÂÈ ÙËÓ ÚÒÙË ÙÔ˘ Ó›ÎË. ΔÔ ÚfiÛÙÂÚ Ù˘ ÔÌ¿‰Ô˜ ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi ÂÓÓ¤· ÎÔÚ·Û›‰Â˜ Î·È ¤ÓÙ ·ÁÎÔÚ·Û›‰Â˜. ∞˘Ù¤˜ Â›Ó·È Ã·Ù˙‹ πˆ¿ÓÓ·, ΔÛÔÌ·ÓÔÔ‡ÏÔ˘ μ¿Ûˆ, °·Ï·ÓÔ‡ ∂ÈÚ‹ÓË, ªÈ¯·ËÏ›‰Ô˘ ∂ϤÓË, ∫·ÓÂÏÏÔÔ‡ÏÔ˘ ¢‹ÌËÙÚ·, ÷Ù˙ËÁÈ¿ÓÓË ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›Ó·, ºÈÏ·Ú¤ÙÔ˘ μ¿ÓÈ·, ∫˘·ÚÈÛÛÔ‡ ™ÔÊ›·, ªÔ‡Ù˙ÈÔ˘ ÕÚÙÂÌȘ, ¶·Ô‡ÏÈ· ª·Ú›·, ∫Ô˘ÙÛÔ˘Ó›‰Ë ™›ÏÈ·, ª¤Î· ∫·ÙÂÚ›Ó·, ÃÔÓ‰ÚÔ‰›ÓË ∫ÏÂÔ¿ÙÚ·, Δ¿ÏÔ ªÂƯ̂ڷ, ∫·Ï·Ì·Ú¿ ÃÚÈÛÙ›Ó·. √ ÚÔÔÓËÙ‹˜ ÙÔ˘ °.™.μ. Î. °ÈfiÏ·˜ ∞fiÛÙÔÏÔ˜ Î·È Ô ¤ÊÔÚÔ˜ Î. ∫ˆÛÙfiÔ˘ÏÔ˜ ™¿Î˘ ‡¯ÔÓÙ·È ÛÙ· ÎÔÚ›ÙÛÈ· ηÏfi ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Ì ˘Á›· Î·È ÂÈÙ˘¯‹ ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù·. º˘ÛÈο ‡¯ÔÓÙ·È Î·Ï‹ Û·È˙fiÓ ÁÈ· fiϘ ÙȘ ÔÌ¿‰Â˜ Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜. Δ¤ÏÔ˜ ÙÔ ÙÌ‹Ì· ‚fiÏÂ˚ ÙÔ˘ °.™.μ. ¢¯·ÚÈÛÙ› ÁÈ· ÙË ¯ÔÚËÁ›· Û ÊfiÚ̘ -ÌÏÔ˘˙¿ÎÈ· ÙÔ ÊÚÔÓÙÈÛÙ‹ÚÈÔ ∞ÁÁÏÈÎÒÓ ªÈ¯·ËÏ›‰Ë-Webster Î·È ÙÔ ‚È‚ÏÈÔˆÏÂ›Ô “¶Ï·ÛÙÂÏ›ÓË” ÁÈ· ÙË ÚÔÛÊÔÚ¿ Û ÌÏÔ˘˙¿ÎÈ· ÚÔfiÓËÛ˘.


™∞μμ∞Δ√ 27 NOEMμƒπ√À 2010

TV ΔÔ ÛËÌÂÚÈÓfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ù˘ ÙËÏÂfiÚ·Û˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÙȘ ÂÍ‹˜ ·ıÏËÙÈΤ˜ ÌÂÙ·‰fiÛÂȘ: NOVASPORTS 1 14.45 ÕÛÙÔÓ μ›Ï·-ÕÚÛÂÓ·Ï -∑- (¶Ú¤ÌÈÂÚ §ÈÁÎ) 19.30 ∞∂∫-√Ï˘ÌÈ·Îfi˜ -∑- (™Ô‡ÂÚ §ÈÁÎ) 22.00 ªÔÚÓÙfi-§ÈÏ -∑- (¶ÚˆÙ¿ıÏËÌ· °·ÏÏ›·˜) NOVASPORTS 2 17.15 ¶·ÓÛÂÚÚ·˚Îfi˜-ÕÚ˘ -∑- (™Ô‡ÂÚ §ÈÁÎ) 01.10 ª¿ÓÊÈÏÓÙ-ƒ·Û›ÓÁÎ ∫ÏÔ˘Ì -∑(¶ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ∞ÚÁÂÓÙÈÓ‹˜) NOVASPORTS 3 17.00 ¶∞√∫-ÿηÚÔ˜ -∑- (∞1 Ì¿ÛÎÂÙ) 19.00 ∏Ú·ÎÏ‹˜-ÕÚ˘ -∑- (∞1 ‚fiÏÂ˚) 21.45 °·ÏÏ›·-∞˘ÛÙÚ·Ï›· -∑- (ºÈÏÈÎfi˜ ·ÁÒÓ·˜ ‚fiÏÂ˚) 03.30 ¡Ù¿Ï·˜-ª·˚¿ÌÈ -∑- (¡μ∞) NOVASPORTS 6 17.15 ∂ÚÁÔÙ¤Ï˘-§¿ÚÈÛ· -∑- (™Ô‡ÂÚ §ÈÁÎ) NOVASPORTS 7 17.00 ª¿ÓÙÛÂÛÙÂÚ °.-ªÏ¿ÎÌÂÚÓ -∑(¶Ú¤ÌÈÂÚ §ÈÁÎ) ∂Δ1 17.00 ∫ÔÏÔÛÛfi˜-ÕÚ˘ -∑- (∞1 Ì¿ÛÎÂÙ) 19.00 μÔ˘ÏÈ·Á̤ÓË-∫·Ï·Ì¿ÎÈ -∑- (∞1 fiÏÔ) ∂Δ3 15.00 ΔڛηϷ-¶ÈÂÚÈÎfi˜ -∑- (μ’ ∂ıÓÈ΋) ™¶√ƒ+ 15.00 μÚÈÏ‹ÛÛÈ·-º›ÏÈÔ˜ μÂÚ. -∑- (∞1 ¯¿ÓÙÌÔÏ) 16.55 ∂˘Úˆ·˚Îfi ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ÎÔχ̂ËÛ˘ (25 Ì.) -∑CONN-X TV1 19.00 ™·Ú·ÁfiÛ·-μÈÁÈ·ÚÂ¿Ï -∑- (¶ÚˆÙ¿ıÏËÌ· πÛ·Ó›·˜) 21.00 ™Â‚›ÏÏË-ÃÂÙ¿Ê -∑- (¶ÚˆÙ¿ıÏËÌ· πÛ·Ó›·˜) CONN-X TV2 14.00 äÚÙ·-¡ÙÔ‡ÈÛÌÔ˘ÚÁÎ -∑- (μ’ °ÂÚÌ·Ó›·˜) 16.30 ª¿ÁÂÚÓ-ÕÈÓÙÚ·¯Ù -∑- (ªÔ˘ÓÙÂÛÏ›Áη) 19.30 ¡ÙfiÚÙÌÔ˘ÓÙ-°ÎÏ¿ÓÙÌ·¯ -∑(ªÔ˘ÓÙÂÛÏ›Áη) ™∫∞´ 23.00 ∞ÙϤÙÈÎÔ ª·‰Ú.-∂Û·ÓÈfiÏ -∑(¶ÚˆÙ¿ıÏËÌ· πÛ·Ó›·˜) EUROSPORT 2 17.00 ∞ÓÙÚÂfiÏÈ-μÂÚfiÓ· -∑- (¶ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ‚fiÏÂ˚ πÙ·Ï›·˜)

¢’ ∂£¡π∫∏

¶ÚÔÛ΋ÓÈÔ& ... ·Ú·Û΋ÓÈÔ T˘ E§ENH™ A. ¶A¶A£ANA™IOY

papathanasiou@e-thessalia.gr

ƒ∫∂Δ∞ Ó¤· ÚfiÛˆ· Ì‹Î·Ó ÛÙÔ Ó¤Ô ¢ÈÔÈÎËÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Ù˘ ¶∞∂ ¡›ÎË. ªÔÚ› ·ÚÎÂÙÔ› ÂÍ’ ·˘ÙÒÓ Ó· ÌË ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó ÌÂÁ¿ÏË ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÂÈÊ¿ÓÂÈ·, ÙÔ Û›ÁÔ˘ÚÔ fï˜ Â›Ó·È ˆ˜ ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó “Ï·ÙÚ›·” ÁÈ· ÙË ¡›ÎË. °È’ ·˘Ùfi ÔÈ Ê›Ï·ıÏÔÈ ı· Ú¤ÂÈ Î·È Ó· ÙÔ˘˜ ‰ÒÛÔ˘Ó ›ÛÙˆÛË ¯ÚfiÓÔ˘ Ì· Î·È Ó· ÛÙËÚ›ÍÔ˘Ó ÙË ‰‡ÛÎÔÏË ÚÔÛ¿ıÂÈ¿ ÙÔ˘˜. º¤ÙÔ˜ Ë ¡›ÎË ¤¯ÂÈ ÌÂÁ¿ÏË Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ÍÂÎÔÏÏ‹ÛÂÈ ÂÈÙ¤ÏÔ˘˜ ·fi ÙË °’ ∂ıÓÈ΋. °È· Ó· ÂÙ‡¯ÂÈ fï˜ οÙÈ Ù¤ÙÔÈÔ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ‚·‰›ÛÂÈ Û˘ÁÎÚÔÙË̤ӷ Î·È ¿Óˆ ·’ fiÏ· Âӈ̤ÓË. ∞fi Û‹ÌÂÚ· ÏÔÈfiÓ Î·È ·fi ÙÔ Ì·Ù˜ Ì ÙÔÓ ∂ıÓÈÎfi˜ ºÈÏÈÈ¿‰·˜ ÛÙȘ 3Ì.Ì. ÛÙÔ “¶·ÓÙÂÏ‹˜ ª·ÁÔ˘Ï¿˜, ÍÂÎÈÓ¿ Ë ÌÂÁ¿ÏË ·ÓÙÂ›ıÂÛË Ù˘ ¡›Î˘. ∏ ¿ÓÔ‰Ô˜ ÛÙË μ’ ∂ıÓÈ΋ ÌÔÚ› Î·È Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÂÈ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·.

ª√§π™ ‰‡Ô ‹ÙÙ˜ ÛÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ª√§π™ ‰‡Ô ‹ÙÙ˜ ÛÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Ù˘ ™Ô‡ÂÚ §ÈÁÎ ÌÂÙÚ¿ Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μ. ™ÙË Û¯ÂÙÈ΋ ηÙËÁÔÚ›· ÚÔËÁÂ›Ù·È Ô ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜ ¤¯ÔÓÙ·˜ ·ıËÙÈÎfi ÌfiÓÔ ÌÈ·˜ ‹ÙÙ·˜ Î·È ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó Ô μfiÏÔ˜ Ì·˙› Ì ÙÔÓ “£Ú‡ÏÔ” Î·È ÙÔÓ ∏Ú·ÎÏ‹ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ·fi ‰‡Ô. ∂Í·ÈÚÂÙÈÎfi˜ Ú¿ÁÌ·ÙÈ ·ÔÏÔÁÈÛÌfi˜.

∞ÒÏÂȘ ÂÙ¿ ‚·ıÌÒÓ √ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μ. ‰ÂÓ ¯¿ÓÂÈ Â‡ÎÔÏ· ·ÁÒÓ˜, “ÂÙ¿” fï˜ ‚·ıÌÔ‡˜, ·ÊÔ‡ ̤۷ ÛÙÔ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎfi ÌÂÙÚ¿ ‰‡Ô ӛΘ, ‰‡Ô ÈÛÔ·Ï›Â˜ Î·È Ì›· ‹ÙÙ·. ªÂÙÚ¿ ·ÒÏÂȘ ÂÙ¿ ‚·ıÌÒÓ. ™›ÁÔ˘Ú· ÌÔÚ› Î·È Î·Ï‡ÙÂÚ·. °π∞ ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ı· ÛÊ˘Ú›ÍÂÈ ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi μ.

°À¡∞π∫∂π√ ¶√¢√™º∞πƒ√

Èڛ˜ Êfi‚Ô, ·ÏÏ¿ Ì ¿ıÔ˜ ¶‡Ú·ÛÔ˜ Î·È ƒ‹Á·˜ ºÂÚ·›Ô˜ ı· ÂȉÈÒÍÔ˘Ó Ó· ÂÈÛÙÚ¤„Ô˘Ó ÛÙȘ ÂÈÙ˘¯›Â˜ ÛÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Ù˘ ¢’ ∂ıÓÈ΋˜. ∞‡ÚÈÔ ÛÙȘ 3 Ì.Ì. ı· ‰ÈÂÍ·¯ı› Ë 9Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ Ì ÙÔ˘˜ ∞Á¯È·Ï›Ù˜ Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó ÂÎÙfi˜ ¤‰Ú·˜ ÙÔÓ ∞.√. ∫·Ú‰›ÙÛ·˜ Î·È ÙÔ˘˜ μÂÏÂÛÙÈÓÈÒÙ˜ Ó· ˘Ô‰¤¯ÔÓÙ·È ÙÔÓ ¶˘ÚÁÂÙfi §¿ÚÈÛ·˜. ™Â Û¯¤ÛË Ì ÙÔ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ Ì·Ù˜ Ô Ù¯ÓÈÎfi˜ ÙÔ˘ ¶˘Ú¿ÛÔ˘ §Â˘Ù¤Ú˘ ∫·ÏÔÁ‹ÚÔ˘ ı· ¤¯ÂÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ χÛÂȘ, ·ÊÔ‡ Ô ™Ù¤ÏÈÔ˜ ∞ÚÛ¤ÓÔ˜ ¤¯ÂÈ Â·Ó¤ÏıÂÈ Û ηÓÔÓÈÎfi Ú˘ıÌfi ÚÔÔÓ‹ÛÂˆÓ Î·È ı· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙËÓ ·ÔÛÙÔÏ‹, fiˆ˜ Î·È Ô °ÈÒÚÁÔ˜ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ÎÔ˜. ∞fi ÙÈ̈ڛ· ÂÈÛÙÚ¤ÊÂÈ Î·È Ô ¡›ÎÔ˜ ª·Û‰¿Ó˘. ∂›Û˘ Ô §ÂˆÓ›‰·˜ °Î¿Áη˜ ·ÈÛı¿ÓÂÙ·È Î¿ÔȘ ÂÓԯϋÛÂȘ, ·ÏÏ¿ Ì¿ÏÏÔÓ ı· ·›ÍÂÈ. ™ÙÔÓ ·ÓÙ›Ô‰·, ÙȘ ÔÈÓ¤˜ ÙÔ˘˜ ı· ÂÎÙ›ÛÔ˘Ó ÔÈ ÃÚ‹ÛÙÔ˜ ∑·Ú›Ê˘ Î·È ª¿Î˘ ¶ÂÙÚ›‰Ë˜. ™ÙÔÓ ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô Â›Û˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ·Ô˘Û›Â˜, ·ÊÔ‡ Ô ∫Ô˘ÓÙÔ‡Ú˘ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ÙÚ·˘Ì·Ù›·˜, ÂÓÒ ÙÈ̈ÚË̤ÓÔÈ Â›Ó·È ÔÈ °ÂˆÚÁ›Ô˘ (Û˘ÌÏ‹ÚˆÛ οÚÙ˜) Î·È ¶ÚÔ‚È¿˜ (·Ô‚Ï‹ıËΠÛÙÔ Ì·Ù˜ Ì ÙË §·Ì›·). ∂›Û˘, ÙÔ ‰ÂÏÙ›Ô ÙÔ˘ ÓÂÔ·ÔÎÙËı¤ÓÙ· ÿÚË ª›Î· ‰ÂÓ ÂΉfiıËÎÂ. ΔÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ, Ô ªÈ¯ÔÏ›ÙÛ˘ Ô˘ ÂÈÛÙÚ¤ÊÂÈ ·fi ÙÈ̈ڛ· Î·È Ô §·ÌÚÔÁÈÒÚÁÔ˜ Ô˘ ·ÔıÂÚ·‡ÙËÎÂ, ı· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Î·ÓÔÓÈο ÛÙË ‰È¿ıÂÛË ÙÔ˘ ÚÔÔÓËÙ‹ ¡›ÎÔ˘ ÷Ù˙Ë΢ÚȷΛ‰Ë. °.¶.

Ô ª¿ÚÈÔ˜ §·ÌÚfiÔ˘ÏÔ˜. ∞ÓÙ›ıÂÙ·, Ô 32¯ÚÔÓÔ˜ ‰È·ÈÙËÙ‹˜ ·fi ÙÔ ™‡Ó‰ÂÛÌÔ ∏Ï›·˜ ·fi ÙÔ˘˜ Ù¤ÛÛÂÚȘ Û˘ÓÔÏÈο ·ÁÒÓ˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÛÊ˘Ú›ÍÂÈ Ê¤ÙÔ˜, ÔÈ ‰‡Ô ÊÔÚ¤˜ ·ÊÔÚÔ‡Û·Ó ·ÁÒÓ˜ Ù˘ ∫·‚¿Ï·˜ (∫·‚¿Ï·-∂ÚÁÔÙ¤Ï˘ 3-1 Î·È ∞ÛÙ¤Ú·˜ ΔÚ›ÔÏ˘∫·‚¿Ï· 0-1). ™‹ÌÂÚ· ÂÍ¿ÏÏÔ˘ ı· Â›Ó·È Ô ÙÚ›ÙÔ˜ ·ÁÒÓ·˜ Ô˘ ı· ‰È·ÈÙËÙ‡ÛÂÈ ÙÔ˘˜ “∞ÚÁÔÓ·‡Ù˜” . ¢ËÏ·‰‹ ÛÙÔ˘˜ ¤ÓÙ ·ÁÒÓ˜ Ô˘ ı· ¤¯ÂÈ Û˘ÓÔÏÈο, ÔÈ ÙÚÂȘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙËÓ ∫·‚¿Ï·. ¶ˆ˜ Û·˜ Ê·›ÓÂÙ·È; ¶¿ÓÙˆ˜ Ô §·ÌÚfiÔ˘ÏÔ˜ ·Ú¤ÛÎÂÙ·È ÛÙ· “‰ÈÏ¿” . º¤ÙÔ˜, ÛÙ· Ù¤ÛÛÂÚ· Ì·Ù˜ Ô˘ ‰È·Èً٢۠ÌfiÏȘ ÛÙÔ ¤Ó· ΤډÈÛÂ Ë ÁË‰ԇ¯Ô˜ ÔÌ¿‰·, ÂÓÒ ¤Ú˘ÛÈ Û 12 Û˘ÓÔÏÈο Ì·Ù˜ Ô˘ ÛʇÚÈÍÂ, ÌfiÏȘ Û ‰‡Ô Ó›ÎËÛ·Ó ÔÈ ÁË‰ԇ¯ÔÈ. ªÚÚ...

ªÔÈÚ·Ṳ̂ÓË Ë ÚÔ˚ÛÙÔÚ›·

∞Ú¤ÛÎÂÙ·È ÛÙ· “‰ÈÏ¿”

¶¿ıÔ˜ ÁÈ· Ó›ÎË Û ƒ‹Á· Î·È ¶‡Ú·ÛÔ

23

ªÂ ∞‚¿ÓÙ˜ ÷ÏΛ‰·˜ ·‡ÚÈÔ Ô ∞.™. “μfiÏÔ˜ 2004”

™∞ƒ∞¡Δ∞ ÙÚÂȘ ÊÔÚ¤˜ ¤¯Ô˘Ó ·Ó·ÌÂÙÚËı› Û˘ÓÔÏÈο ÛÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ Ì ÙËÓ ∫·‚¿Ï·. ™’ ·˘Ù¿ Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ¤¯ÂÈ 13 ӛΘ, Ë ∫·‚¿Ï· 14, ÂÓÒ 16 ·È¯Ó›‰È· ¤¯Ô˘Ó Ï‹ÍÂÈ ÈÛfi·Ï·. ∂ÓÙfi˜ ¤‰Ú·˜ Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ Û 21 ·ÁÒÓ˜ ¤¯ÂÈ 12 ӛΘ, ÔÎÙÒ ÈÛÔ·Ï›Â˜ Î·È ‰‡Ô ‹ÙÙ˜. ∏ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ‹ÙÙ· ÛÙÔ μfiÏÔ ‹Ù·Ó ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô 1972-73 fiÙ·Ó ÔÈ “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔÈ” ›¯·Ó ¯¿ÛÂÈ Ì 2-1. ΔÂÏÂ˘Ù·›· ÊÔÚ¿ ÔÈ ‰‡Ô ÔÌ¿‰Â˜ Û˘Ó·ÓÙ‹ıËÎ·Ó ÛÙËÓ ∞’ ∂ıÓÈ΋ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô 1974-75, fiÙ·Ó Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ›¯Â ÎÂÚ‰›ÛÂÈ Ì 3-1. ΔÂÏÂ˘Ù·›Ô ·È¯Ó›‰È ÛÙÔ μfiÏÔ ‹Ù·Ó ÛÙȘ 22 ª·ÚÙ›Ô˘ ÙÔ˘ 2009, ÙÔ ÔÔ›Ô Â›¯Â Ï‹ÍÂÈ ÈÛfi·ÏÔ 0-0.

∂‡ÎÔÏË ·ÔÛÙÔÏ‹ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ¤¯ÂÈ ·‡ÚÈÔ

ÛÙȘ 3 Ì.Ì. Ô ∞.™. “μfiÏÔ˜ 2004” , ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ 7˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ Ù˘ ∞’ ∂ıÓÈ΋˜ Á˘Ó·ÈÎÒÓ. ∫·È ·˘Ùfi ÁÈ·Ù› ı· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ ÙȘ Õ‚·ÓÙ˜ ÷ÏΛ‰·˜, Ì›· ·‰‡Ó·ÌË ÔÌ¿‰· Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Î·Ù·ÎÙ‹ÛÂÈ ·ÎfiÌË Ô‡Ù ¤Ó· ‚·ıÌfi. √È “ÂÚ˘ıÚfiϢΘ” ı· Â›Ó·È ÊÈÏÔÍÂÓÔ‡ÌÂÓ˜, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ Ù›ıÂÙ·È ı¤Ì· ÁÈ· ÙÔ ÔÈ· Â›Ó·È Ë Î·Ï‡ÙÂÚË ÔÌ¿‰·. ÀÂÚÙÂÚÔ‡Ó Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÙÔÌ›˜ Î·È ¤ÙÛÈ fiÏ· ‰Â›¯ÓÔ˘Ó fiÙÈ Ô Ù¯ÓÈÎfi˜ ª›ÏÙÔ˜ ∫·ÏfiÁËÚÔ˜ ı· ÌÔÚ¤ÛÂÈ Ó· οÓÂÈ Î·È ‰È¿ÊÔÚ˜ ‰ÔÎÈ̤˜ ÂÓ fi„ÂÈ ÙˆÓ ÂfiÌÂÓˆÓ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂˆÓ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜. ª¿ÏÈÛÙ· ÛÎÔ‡ÂÈ Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÈ Î¿ÔȘ ·fi ÙȘ ·›ÎÙÚȘ Ì ÌÈÎÚfi ¯ÚfiÓÔ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÛÙ· ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ· Ì·Ù˜, fiˆ˜ ÙË Ó·ڋ ÙÂÚÌ·ÙÔʇϷη ¡ÈÎÔϤٷ ∫·Óȿη, Ô˘ ÌfiÏȘ ÙËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË Â‚‰ÔÌ¿‰· ¤Î·Ó ÙÔ ÓÙÂÌÔ‡ÙÔ Ù˘. ∞fi ÎÂÈ Î·È ¤Ú· ÔÈ ·Ô˘Û›Â˜ ı· Â›Ó·È ·˘Ù¤˜ Ô˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ·fi ÙËÓ ·Ú¯‹ ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜, ·ÊÔ‡ “ÓÔÎ ¿Ô˘Ù” ¤¯Ô˘Ó ÙÂı› ÏfiÁˆ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÔ‡ ÔÈ §·‚‰ÔÁÈ¿ÓÓË Î·È ¢È‚·Ó¤, ÂÓÒ Ù· ‰ÂÏÙ›·, ÙˆÓ √ÈÎÔÓfiÌÔ˘, ∫‡ÚÎÔ˘ Î·È ∞Ó·ÁÓˆÛÙÔÔ‡ÏÔ˘ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÂΉÔı›. * ΔÔ ¢.™. ÙÔ˘ ∞.™. “μfiÏÔ˜ 2004” ¢¯·ÚÈÛÙ› Ù· ÎÔÌً̈ÚÈ· “ÃÚ‹ÛÙÔ˜ Î·È ¡›ÎÔ˜” ÁÈ· ÙËÓ ¯ÔÚËÁ›· ÛÙËÓ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘. °.¶.

ÃÚfiÓ˘ Ô “ηٿÛÎÔÔ˜” ª∂ Ù· ηχÙÂÚ· ÏfiÁÈ· ÌÈÏÔ‡Ó fiÏÔÈ ÛÙË ¡›ÎË ÁÈ· ÙËÓ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈ΋ ÚÔÛÊÔÚ¿ ÙÔ˘ ÃÚfiÓË ™·Ô˘Ó¿ ÛÙËÓ ÔÌ¿‰·. √ ÁÓˆÛÙfi˜ ÚÔÔÓËÙ‹˜, Û ÚfiÏÔ “ηٷÛÎfiÔ˘” Û˘ÏϤÁÂÈ ÔχÙÈ̘ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·ÓÙÈ¿ÏÔ˘˜ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÙÔ˘ ∞ÚÌ¿ÓÙÔ ª·Ú¤ÓÙ˙È. √ ™·Ô˘Ó¿˜, ¤¯ÂÈ Î¿ı ÏfiÁÔ ϤÔÓ Ó· ...ÂÙ¿ ÛÙ· Û‡ÓÓÂÊ·. ∞fi ÙË ÌÈ· Ù· ËÁ·›ÓÂÈ ÂÚ›ÊËÌ· ÛÙȘ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈΤ˜ ÙÔ˘ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ Î·È ·fi ÙËÓ ¿ÏÏË ·¤ÎÙËÛÂ Î·È ÙÔÓ “‰È¿‰Ô¯Ô” . ¶ÔÈÔ˜ ÙÔÓ È¿ÓÂÈ ÙÔÓ ÃÚfiÓË.

ª·Ù˜ ÛÙ· ̤ÙÚ· ÙÔ˘˜ ∞°ø¡∞ “ÎÔÌ̤ÓÔ Î·È Ú·Ì̤ÓÔ” ÛÙ· ̤ÙÚ· ÙÔ˘˜ ‰›ÓÔ˘Ó Û‹ÌÂÚ· Ù· ÎÔÚ›ÙÛÈ· ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μ. ÛÙËÓ ¶ÙÔÏÂÌ·˝‰· Ì ·ÓÙ›·ÏÔ ÙÔÓ ∞fiÏψӷ ÁÈ· ÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Ù˘ ∞1 Ì¿ÛÎÂÙ Á˘Ó·ÈÎÒÓ. ªÔÚ› Ô ∞fiÏψӷ˜ Ó· ÌËÓ ·ÔÙÂÏ› Â˘Î·Ù·ÊÚfiÓËÙÔ ·ÓÙ›·ÏÔ, fï˜ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙËÓ ›‰È· ·ÎÚÈ‚Ò˜ ı¤ÛË Ì ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi, ÌÂÙÚÒÓÙ·˜ Ì›· Ó›ÎË Î·È ÙÚÂȘ ‹ÙÙ˜ ÛÙË ÊÂÙÈÓ‹ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË. ΔÔ ˘ÏÈÎfi Ô˘ ‰È·ı¤ÙÂÈ Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μ. Â›Ó·È ÈηÓfi Ó’ ·ÓÙÂÂͤÏıÂÈ ÛÙȘ ‰˘ÛÎÔϛ˜ Ù˘ ηÙËÁÔÚ›·˜. ∞Ó Ì¿ÏÈÛÙ· ÔÈ “ÂÚ˘ıÚfiϢΘ” ÈÛÙ¤-

¡Ù¤ÚÌÈ Â›Ó·È Î·È... √ ¤Ó·˜ Â›Ó·È Û·ÊÒ˜ ·ÓÒÙÂÚÔ˜, ÚÔËÁÂ›Ù·È ÛÙË ‚·ıÌÔÏÔÁ›· Î·È ‰È·ı¤ÙÂÈ ÏËÚ¤ÛÙÂÚÔ Úfi ÛÙÂÚ Û fiϘ ÙȘ ÁÚ·Ì̤˜. ∏ ¿ÏÏË ÌÂÙ¿ ·fi ¤Ó· ηÎfi ÍÂΛÓËÌ·, ›¯Â ÌÈ· ·Ó·Ï·Ì‹ ÛÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Î·È ÌÂÙ¿ Â¤ÛÙÚ„ ÛÙË Ì›˙ÂÚË ÂÈÎfiÓ· Ù˘. √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ Î·È ∞∂∫ ÏÔÈfiÓ Û˘Ó·ÓÙÒÓÙ·È Û‹ÌÂÚ· ÛÙÔ √∞∫∞ ÛÙÔ ÓÙ¤ÚÌÈ Ù˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ ÛÙË ™Ô‡ÂÚ §ÈÁÎ ∏ ŒÓˆÛË ÁÈ· Ó· ÎÂÚ‰›ÛÂÈ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÍÂÂÚ¿ÛÂÈ ÙÔÓ Â·˘Ùfi Ù˘. √ “£Ú‡ÏÔ˜” ·Ï¿ Ó· ·›ÍÂÈ ·˘Ùfi Ô˘ ÌÔÚ›. Ÿˆ˜ Î·È Ó· ¤¯ÂÈ, ‚¿ÛÂÈ ÙˆÓ ‰Â‰Ô̤ӈÓ, Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ¶. ‰È·ÙËÚ› ۷ʤ˜ ÚÔ‚¿‰ÈÛÌ· ÁÈ· ÙÔ ÛËÌÂÚÈÓfi ·ÁÒ Ó·. ŸÌˆ˜, ·fi ÙËÓ ¿ÏÏË ÏÂ˘Ú¿ Û ٤ÙÔÈ· ÓÙ¤ÚÌÈ ÌÔÚ› Ó· οÓÂÈ Î·Ó›˜ ·ÛÊ·Ï‹ ÚÔÁÓˆÛÙÈο; ∫¿ı ¿ÏÏÔ Ì¿ÏÈÛÙ·...

„Ô˘Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÛÙȘ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ¤˜ ÙÔ˘˜, ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÔ˘Ó ÙËÓ ·Ú·ÌÔÓ‹ ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ ∞1.

™˘ÓÙÚÈÙÈο ˘¤Ú ÙÔ˘ “£Ú‡ÏÔ˘” Ë ÚÔ˚ÛÙÔÚ›· ™Δ∞ 11 ÙÂÏÂ˘Ù·›· ·È¯Ó›‰È· Ì ÁË‰ԇ¯Ô ÙËÓ ∞∂∫ ÛÙ· ·È¯Ó›‰È· Ì ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi ¶., Ë ŒÓˆÛË ÌÂÙÚ¿ ÌfiÏȘ Ì›· Ó›ÎË ÛÙËÓ Î·ÓÔÓÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ (‰ÂÓ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È Ù· ϤÈ-ÔÊ). √ Û˘ÓÔÏÈÎfi˜ Ù˘ ·ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ Â›Ó·È Ì›· Ó›ÎË, ÙÚÂȘ ÈÛÔ·Ï›Â˜ Î·È ÂÙ¿ ‹ÙÙ˜. ∏ ÌÔÓ·‰È΋ Ù˘ ÂÈÙ˘¯›· ‹Ù·Ó ÙÔÓ ª¿ÚÙÈÔ ÙÔ˘ 2008, fiÙ·Ó Â›¯Â ÂÈ‚ÏËı› Ì ÙÔ ÂÓÙ˘ˆÛÈ·Îfi 4-0 Â› ÙÔ˘ “£Ú‡ÏÔ˘” . ∫·È οÙÈ ·ÎfiÌË. √ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ¯¿ÛÂÈ ÔÙ¤ Ì‹Ó· ¡Ô¤Ì‚ÚÈÔ ·fi ÙËÓ ∞∂∫ ¤¯ÔÓÙ·˜ ÙÚÂȘ ӛΘ Î·È ÙÚÂȘ ÈÛÔ·Ï›Â˜.


24

™∞μμ∞Δ√ 27 NOEMμƒπ√À 2010

μÔÏÈÒÙ˜ ‰È·ÈÙËÙ¤˜ ÛÙ· ∂ıÓÈο ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·Ù· Ì¿ÛÎÂÙ

∂¡ø ∏¢∏ ª∂§∂Δ∞ ¶ƒ√Δ∞™∂π™ °π∞ ¡∞ ∞¡∞§∞μ∂π Δ∂áπ∫√™ ¢π∂À£À¡Δ∏™ √ª∞¢∞™ Δ∏™ ™√À¶∂ƒ §π°∫

∞¶√ ÙÔÓ ™‡Ó‰ÂÛÌÔ ¢È·ÈÙËÙÒÓ ∫·Ï·ıÔÛÊ·›ÚÈÛ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ ·Ó·ÎÔÈÓÒÓÔÓÙ·È fiÙÈ ÙÔ ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ ı· “ÛÊ˘Ú›ÍÔ˘Ó” ÛÙ· ∂ıÓÈο ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·Ù· ÔÈ Î¿ÙˆıÈ ‰È·ÈÙËÙ¤˜:

·ÚÂÏıfiÓ ·fi ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ‰È·ÈÙËÛ›· Î·È Ù˘Èο, ·ÔÙÂÏ› ·fi ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ Ô °ÈÒÚÁÔ˜ ¢·Ïԇη˜. ΔÔ ¢.™. Ù˘ ∂¶√ ·ÔÊ¿ÛÈÛ ӷ ÙÔÓ ‰È·ÁÚ¿„ÂÈ ·fi ÙÔ˘˜ ›Ó·Î˜, fiˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ÛÙËÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ Ù˘ “ÏfiÁˆ Ô˘ÛÈÒ‰Ô˘˜ ·Ú¿‚·Û˘” , Ô˘ Û›ÁÔ˘Ú· ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Ó· οÓÂÈ Ì ÙÔ ÂÚ›ÊËÌÔ ¤Ó·ÏÙÈ ÛÙÔ “∫Ï¿Óı˘ μÈÎÂÏ›‰Ë˜” . ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, Ë √ÌÔÛÔÓ‰›· ÙÔÓ ·Ú·¤ÌÂÈ Î·È ÛÙËÓ ¶ÂÈı·Ú¯È΋ ∂ÈÙÚÔ‹, ÚÔÊ·ÓÒ˜ ÏfiÁˆ Ù˘ ÂÈÛÙÔÏ‹˜ Ô˘ ·¤ÛÙÂÈÏ ÛÙÔ ¢.™. Î·È Î·Ù·ÊÂÚfiÙ·Ó ÂȘ ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘ μ·ÁÁ¤ÏË ª·ÚÈÓ¿ÎË. √ μÔÏÈÒÙ˘ ÚÒËÓ ϤÔÓ ‰È·ÈÙËÙ‹˜, ‹‰Ë ¤¯ÂÈ ‰Â¯Ù› ÚÔÙ¿ÛÂȘ Î·È ÂÍÂÙ¿˙ÂÈ ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ Ó· ·Ó·Ï¿‚ÂÈ Ù¯ÓÈÎfi˜ ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ Û ÔÌ¿‰· Ù˘ ™Ô‡ÂÚ §ÈÁÎ.

A1 ∞Ó‰ÚÒÓ ™¿‚‚·ÙÔ 27/11: ¶∞√∫ÿηÚÔ˜ ∫·Ï.: ÃÚÈÛÙÔ‰Ô‡ÏÔ˘, ∫·Ú·Î·ÙÛÔ‡Ó˘, ™Ù·Ì·ÙfiÔ˘ÏÔ˜. ∫˘Úȷ΋ 28/11: ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ˜-√Ï˘ÌÈ·Îfi˜: °ÎfiÓÙ·˜, ∫ÔÚÔÌËÏ¿˜, ¢ÂÛÏ‹˜.

∞2 ∞Ó‰ÚÒÓ ™¿‚‚·ÙÔ 27/11: √Ï˘ÌÈ¿‰·¶·ÓÂÚ˘ıÚ·˚Îfi˜: ª·¯·ÈÚÈ·Ó¿Î˘, •ÂÓÈο΢, ∫·ÏÔ‡ÙÛ·˜. ™¿‚‚·ÙÔ 27/11: ¡‹·Ú ∏ÛÙƒ¤ı˘ÌÓÔ: ¶·ÓÙ·˙‹˜, Δ˙·ÊϤÚ˘, ™·Ï·‚fi˜. μ’ ∞Ó‰ÚÒÓ ∫˘Úȷ΋ 28/11: ∞fiÏÏˆÓ ∫·Ï.-™ÙÚ·ÙÒÓÈ: ªÈ¯ÂÏ‹˜, ∫·ÏÔÁÂÚfiÔ˘ÏÔ˜.

°’ ∞Ó‰ÚÒÓ ∫˘Úȷ΋ 28/11: ∏Ú·ÎÏ‹˜ ∫Ô˙.-ª. ∞ϤͷӉÚÔ˜: ¶··ÊˆÙ›Ô˘, ∑·¯·Ú‹˜. ∫˘Úȷ΋ 28/11: ¡›Î˶·Ó‰ÂÛÛ·˚Îfi˜: ΔÛÈ·Ï‹˜, ¶··ÓÈÎÔÏ¿Ô˘, ªËÓ·ÚÂÙ˙fiÔ˘ÏÔ˜ (ÎÔÌÈÛ¿ÚÈÔ˜).

∞2 °˘Ó·ÈÎÒÓ ∫˘Úȷ΋ 28/11: ™¤ÚÚ˜¶·Ó·ıÏËÙÈÎfi˜: ¶·ÚÁÈ·ÓfiÔ˘ÏÔ˜, ΔÛÔÎfiÏ˘.

√ÚÈÛÌÔ› FIBA H FIBA fiÚÈÛ ˆ˜ ÎÔÌÈÛ¿ÚÈÔ ÛÙÔÓ ·ÁÒÓ· ÕÚ˘ªÂÛ›ÎÙ·˜ (2/12) ÙÔÓ Î. ∫ÔÚÔÌËÏ¿, ÂÓÒ Ô Î. ÿÚ˘ ∫·Ú·Î·ÙÛÔ‡Ó˘ ÔÚ›ÛÙËΠӷ ‰È·ÈÙËÙ‡ÛÂÈ ÙÔ ·È¯Ó›‰È ª·Î¿ÌÈ Ã¿ÈÊ·-™Î·˚Ï¿ÓÂÚ˜ ºÚ·ÓÎÊÔ‡ÚÙ˘ (7/12).

¡¤· Û¯ÔÏ‹ ‰È·ÈÙËÛ›·˜ √ ™.¢.∫. ª·ÁÓËÛ›·˜ ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ Û¯ÔÏ‹ ‰È·ÈÙËÛ›·˜ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿‰ÂÈÍË Ó¤ˆÓ ‰È·ÈÙËÙÒÓ ÛÙËÓ fiÏË ÙÔ˘ μfiÏÔ˘. √È ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ˘Ô‚¿ÏÔ˘Ó ÙȘ ·ÈÙ‹ÛÂȘ ÙÔ˘˜, Û˘Óԉ¢fiÌÂÓ˜ ·fi ¤Ó· Û‡ÓÙÔÌÔ ‚ÈÔÁÚ·ÊÈÎfi ÛËÌ›ˆÌ·, ηıËÌÂÚÈÓ¿ ̤¯ÚÈ Ù¤ÏÔ˜ ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘, ·fi ÙȘ 19.00-21.00 ÛÙ· ÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ ™˘Ó‰¤ÛÌÔ˘, ™ÎÂÓ‰ÂÚ¿ÓË 7, 5Ô˜ fiÚÔÊÔ˜. ΔËϤʈÓÔ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜: 24210-31403.

∏ ∂¶√ ‰È¤ÁÚ·„ ·fi ÙÔ˘˜ ›Ó·Î˜ ÙÔÓ °ÈÒÚÁÔ ¢·Ïԇη

∏ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ù˘ ∂¶√ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ù· ÂÍ‹˜: “⁄ÛÙÂÚ· ·fi ÂÈÛ‹ÁËÛË Ù˘ ¡ÔÌÈ΋˜ ÀËÚÂÛ›·˜, ·ÔÊ·Û›ÛÙËΠӷ ·Ó·ÎÏËı› ÙÔ ‰ÈÔÚÈÛÙ‹ÚÈÔ ÙÔ˘ Î. ¢·Ïԇη, ÏfiÁˆ Ô˘ÛÈÒ‰Ô˘˜ ·Ú¿‚·Û˘, Î·È Ó· ·Ú·ÂÌÊı› Ô Î. ¢·Ïԇη˜ ÛÙËÓ ¶ÂÈı·Ú¯È΋ ∂ÈÙÚÔ‹ Ù˘ ∫∂¢”.

∏ ·fiÊ·ÛË Ù˘ ∂¶√, ˆÛÙfiÛÔ, ÂÁ›ÚÂÈ ÔÏÏ¿ ÂÚˆÙËÌ·ÙÈο, ÌÈ·˜ Î·È Ô˘‰Â›˜ ‰ÈÂÁÚ¿ÊË ÛÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ ÁÈ· ¤Ó· ·Ó‡·ÚÎÙÔ ¤Ó·ÏÙÈ Ô˘ ¤‰ˆÛÂ, ÂÓÒ Î·È ‚¿ÛÂÈ Î·ÓÔÓÈÛÌÔ‡, ‰ÂÓ ÌÔÚ› ¤Ó·˜ ‰È·ÈÙËÙ‹˜ Ó· ‰È·ÁÚ·Ê› ÌÂÛÔ‡Û˘ Ù˘ ÛÂ˙fiÓ ÁÈ· ÙÔ ÔÔÈÔ‰‹ÔÙ ‰È·ÈÙËÙÈÎfi Ï¿ıÔ˜. ¶fiÛˆ Ì¿ÏÏÔÓ, ÙËÓ ÒÚ· Ô˘ Ô ÂÓ

ÏfiÁˆ ‰È·ÈÙËÙ‹˜ ıˆÚ›ÙÔ ÂÎ ÙˆÓ ÎÔÚ˘Ê·›ˆÓ Ú¤ÊÂÚÈ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Î·È ÌÂÁ¿ÏÔ Ù·Ï¤ÓÙÔ ÁÈ· ÙËÓ √À-

∂º∞. ∏ “Ô˘ÛÈ҉˘ ·Ú¿‚·ÛË” Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ë ÔÌÔÛÔÓ‰›·, Â›Ó·È ‚¤-

‚·ÈÔ ˆ˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Ó· οÓÂÈ Ì ÙË ‰È·ÈÙËÛ›· ÙÔ˘ ÛÙËÓ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË ÙÔ˘ ÕÚË Ì ÙÔÓ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi. ∂›Ó·È ۷ʤ˜ ÛÙËÓ ÚÔÎÂÈ̤ÓË ÂÚ›ÙˆÛË, ˆ˜ Ë ∂¶√ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÂÍËÁ‹ÛÂÈ ÙÈ ·ÎÚÈ‚Ò˜ ¤Î·ÓÂ Ô μÔÏÈÒÙ˘ - ÚÒËÓ ϤÔÓ Ú¤ÊÂÚÈ Î·È ·ÊÔ‡ ÚÒÙ· ‰ÈÂÁÚ¿ÊË ·fi ‰ÈÂıÓ‹˜ ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ‰ÈÂÁÚ¿ÊË Î·È ·fi ÙÔ˘˜ ›Ó·Î˜ Ù˘ ™Ô‡ÂÚ §ÈÁÎ. ∂ÚˆÙËı›˜ ¯ı˜ ·fi ÙË “£” Ó· Û¯ÔÏÈ¿ÛÂÈ ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ Ô °. ¢·Ïԇη˜ ÙfiÓÈÛÂ: “∏ ÛËÌÂÚÈÓ‹ (ÛËÌ. ¯ıÂÛÈÓ‹) ·fiÊ·ÛË Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ÌÔ˘ χÓÂÈ Ù· ¯¤ÚÈ·. ™ÙÔ ¿ÌÂÛÔ Ì¤ÏÏÔÓ ı· ·Ó·ÎÔÈÓÒÛˆ ÙÔ ÂfiÌÂÓÔ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi ÌÔ˘ ‚‹Ì· ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘” . ™‡Ìʈӷ ¿ÓÙˆ˜ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜ Ô Î. ¢·Ïԇη˜ ‹‰Ë ¤¯ÂÈ ÛÙ· ¯¤ÚÈ· ÙÔ˘ Î·È ÂÍÂÙ¿˙ÂÈ ÙÚÂȘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ·fi ÔÌ¿‰Â˜ Ù˘ ™Ô‡ÂÚ §ÈÁÎ, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·Ó·Ï¿‚ÂÈ ˆ˜ Ù¯ÓÈÎfi˜ ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜. ª›· Â›Ó·È ·fi ÙËÓ ∞ı‹Ó·, Ì›· ·fi ÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË Î·È Ì›· ·fi ÙËÓ ÂÚÈʤÚÂÈ·.

Δ√ ¡Δ∂ƒª¶π ª¶∞ƒΔ™∂§√¡∞-ƒ∂∞§ ∞¡∞ª∂¡∂Δ∞π ¡∞ Δƒ∞μ∏•∂π Δ√ ∂¡¢π∞º∂ƒ√¡ Δø¡ ¶∞π∫Δø¡ Δ√À ™Δ√πÃ∏ª∞Δ√™

πÛ·ÓÈ΋ ...Ù·˘ÚÔÌ·¯›· ÛÙÔ ÎÔ˘fiÓÈ Δ· ÚÔÁÓˆÛÙÈο Δ Ù˘ “£” Ô ÌÂÁ¿ÏÔ ÓÙ¤ÚÌÈ Ù˘ ¶ÚÈ̤ڷ ¡ÙÈ‚È˙ÈfiÓ, ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙËÓ ª·ÚÙÛÂÏfiÓ· Î·È ÛÙË ƒÂ¿Ï ª·‰Ú›Ù˘, ÙÔ ÔÔ›Ô ‰ÈÂÍ¿ÁÂÙ·È ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· ÛÙÔ “∫·Ì ¡Ô˘” ͯˆÚ›˙ÂÈ ÛÙÔ ÎÔ˘fiÓÈ ÙÔ˘ ÛÙÔȯ‹Ì·ÙÔ˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ì ÛÙ· ¯¤ÚÈ· Ì·˜. ΔÔ clasico ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÙÚ·‚‹ÍÂÈ ÙÔ ÛÙÔȯËÌ·ÙÈÎfi ÂӉȷʤÚÔÓ Î·È ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ¢ÚÒ ı· ÔÓÙ¿ÚÔ˘Ó ÔÈ ·›ÎÙ˜ ÙÔ˘ ÛÙÔȯ‹Ì·ÙÔ˜ ·’ fiÏÔ ÙÔÓ Ï·Ó‹ÙË ÛÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ·È¯Ó›‰È. ¡Ù¤ÚÌÈ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó, fï˜, ÌfiÓÔ ÔÈ πÛ·ÓÔ›. ªÔÚ› Ó· ÌËÓ ¤¯ÂÈ ÙËÓ ·›ÁÏË ÙÔ˘ clasico, ·ÏÏ¿ Ë ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË ∞∂∫-√Ï˘ÌÈ·Îfi˜ Û‹ÌÂÚ· ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ÛÙÔ √∞∫∞ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÙÂÚ¿ÛÙÈÔ ÂӉȷʤÚÔÓ. ÕÏψÛÙÂ, ÔÈ ‰‡Ô ÔÌ¿‰Â˜ ¤¯Ô˘Ó ÚÔÛʤÚÂÈ Û˘Ó·Ú·ÛÙÈÎfi ı¤·Ì· Û ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ ·ÁÒÓ˜ Î·È ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ¿ ÙÔ˘ ı· ÎÚ›ÓÂÈ Û ÌÂÁ¿ÏÔ ‚·ıÌfi ÙË Ì¿¯Ë Ù˘ ÎÔÚ˘Ê‹˜ ÛÙË ™Ô‡ÂÚ §ÈÁÎ. ™Ô˘‰·›· Ì·Ù˜ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Î·È Û fiÏ· ۯ‰fiÓ Ù· ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·Ù·, Û’ ¤Ó· ÎÔ˘fiÓÈ Ì ÔÏϤ˜ ÂÈÏÔÁ¤˜. ∞˜ ‰Ô‡Ì fï˜ Û ÔȘ ÔÌ¿‰Â˜ ÌÔÚԇ̠ӷ ÛÙËÚȯıÔ‡ÌÂ Î·È ·˘Ùfi ÙÔ Û·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ:

™Δ∏¡ ∂§§∞¢∞ Ô ¶·ÓÈÒÓÈÔ˜ ÌÂÙ¿ ÙË ÌÂÁ¿ÏË Ó›ÎË Â› Ù˘ §¿ÚÈÛ·˜ ÂÎÙfi˜ ¤‰Ú·˜ ˘Ô‰¤¯ÂÙ·È ÙÔÓ ∏Ú·ÎÏ‹, Û’ ¤Ó· ·È¯Ó›‰È Ô˘ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÙ·È ÎÔÌ‚ÈÎfi. £· ÔÓÙ¿ÚÔ˘Ì Ì ڛÛÎÔ ÛÙÔÓ “¿ÛÔ” . ∏ §¿ÚÈÛ· “ʈӿ˙ÂÈ” ÁÈ· ÙË ‰È·ÈÙËÛ›· ÛÙÔ Ì·Ù˜ Ì ÙÔÓ ¶·ÓÈÒÓÈÔ Î·È ·Ú¿ ÙËÓ ‹ÙÙ· Ù˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ Ôχ ηϋ ÂÌÊ¿ÓÈÛË. £· ·ÁˆÓÈÛÙ› ÛÙËÓ ∫Ú‹ÙË Ì ÙÔÓ ∂ÚÁÔÙ¤ÏË, ÌÈ· ÔÌ¿‰· Ô˘ “η›ÁÂÙ·È” Î·È ·˘Ù‹ ÁÈ· ‚·ıÌÔ‡˜. £· Â›Ó·È ‰‡ÛÎÔÏÔ ·È¯Ó›‰È Î·È ÁÈ· ÙȘ ‰‡Ô ÔÌ¿‰Â˜, ˆÛÙfiÛÔ, ÈÛÙ‡ԢÌ fiÙÈ Ë ∞∂§ ‰ÂÓ ı· ¯¿ÛÂÈ Î·È ı· Û¿ÛÂÈ ¤ÙÛÈ ÌÈ· ·ÚÓËÙÈ΋ ·Ú¿‰ÔÛË ÁÈ’ ·˘Ù‹Ó (Ã2). ™ÙÔ ÓÙ¤ÚÌÈ ∞∂∫-√Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ÔÈ ¶ÂÈÚ·ÈÒÙ˜ ¤¯Ô˘Ó ÂÏ·ÊÚ‡ ÚÔ‚¿‰ÈÛÌ· ÛÙ· ÚÔÁÓˆÛÙÈο (Ã2). √ ÕÚ˘ ·ÁˆÓ›˙ÂÙ·È ÛÙȘ ™¤ÚÚ˜ Î·È ‰ÂÓ ‚ϤÔ˘Ì ӷ ¯¿ÓÂÈ ·fi ÙÔÓ ¶·ÓÛÂÚÚ·˚Îfi (Ã2). “¢ÈÏfi” Ô ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜ ÛÙËÓ ∫¤Ú΢ڷ, ÂÓÒ ı· ÂÈϤÍÔ˘Ì ‰‡Ô “¿ÛÔ˘˜” , ·˘ÙÔ‡˜ ÙÔ˘ ¶∞√∫ Ì ÙÔÓ ∞ÙÚfiÌËÙÔ Î·È ÙÔ˘ ∞ÛÙ¤Ú· ΔÚ›ÔÏ˘ Ì ÙËÓ •¿ÓıË. ∞fi ÙËÓ μ’ ∂ıÓÈ΋ ηÙËÁÔÚ›· ı· ÔÓÙ¿ÚÔ˘Ì ÛÙȘ ӛΘ Ù˘ ∏ÏÈÔ‡ÔÏ˘ Î·È ÙÔ˘ ¶·ÓıÚ·ÎÈÎÔ‡ (·ÁˆÓ›˙ÔÓÙ·È ÛÙ· Á‹‰¿ ÙÔ˘˜ Ì ·ÓÙÈ¿ÏÔ˘˜ ÙÔÓ £Ú·Û‡‚Ô˘ÏÔ Î·È ÙÔÓ ∂ıÓ. ∞ÛÙ¤Ú· ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·). ΔÔ ÓÙ¤ÚÌÈ ¶·Ó·ÈÙˆÏÈÎfi˜-√º∏ ηχÙÂÙ·È Ì 1Ã, ÂÓÒ ı· ÎÔÓÙÚ¿ÚÔ˘Ì ÙÔÓ ∂ıÓÈÎfi ÛÙÔÓ ·ÁÒÓ· Ì ÙË ¢fiÍ· ¢Ú¿Ì·˜ (Ã2). ™Δ∏ °∂ƒª∞¡π∞ Ë ™¿ÏΠ¤‰ÂÈÍ Ì ÙËÓ ÂÌÊ¿ÓÈÛ‹ Ù˘ ÙfiÛÔ ÛÙÔ Ì·Ù˜ Ì ÙËÓ μ¤Ú-

ª¤ÚÓÏÈ-¡Ù¤ÚÌÈ.

ÓÙÂÚ μÚ¤Ì˘, fiÛÔ Î·È Ì ÙË §ÈfiÓ ÁÈ· ÙÔ ΔÛ¿ÌÈÔÓ˜ §ÈÁÎ, ˆ˜ ¤¯ÂÈ ‚ÚÂÈ ÁÈ· Ù· ηϿ ÙÔ Ú˘ıÌfi Ù˘. ∞Ó ÔÈ “ÌÏ” È¿ÛÔ˘Ó ÙËÓ ›‰È· ηϋ ·fi‰ÔÛË ‰ÂÓ ı· ‰˘ÛÎÔÏ¢ÙÔ‡Ó Ó· ÎÂÚ‰›ÛÔ˘Ó ÙËÓ ∫·˚˙ÂÚÛÏ¿Ô˘ÙÂÚÓ ÂÎÙfi˜ ¤‰Ú·˜, “‰ÈÏfi” . ∞ÓÔȯÙfi Û οı ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Â›Ó·È ÙÔ Ì·Ù˜ §Â‚ÂÚÎÔ‡˙ÂÓÃfiÊÂÓ¯·ÈÌ. £· ·ÔÎÏ›ÛÔ˘Ì ÙËÓ ÈÛÔ·Ï›· (“¿ÛÔ˜-‰‡Ô” ). ∏ ∫Ôψӛ· Ì ·Ó‚·Ṳ̂ÓË „˘¯ÔÏÔÁ›· ı· ˘ԉ¯ı› ÙËÓ μfiÏÊÛÌÔ˘ÚÁÎ. √ “¿ÛÔ˜” ÂÚȤ¯ÂÈ Ú›ÛÎÔ, ˆÛÙfiÛÔ, ı· ÔÓÙ¿ÚÔ˘Ì ÛÙÔ˘˜ ÁË‰ԇ¯Ô˘˜. ∞fi ÙÔ˘˜ ‰˘Ó·ÙÔ‡˜ ¿ÛÔ˘˜ Ù˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ ·˘Ùfi˜ Ù˘ ¡ÙfiÚÙÌÔ˘ÓÙ Ì ÙËÓ °ÎÏ¿ÓÙÌ·¯. ∏ ª¿ÁÂÚÓ Â‡ÎÔÏ· ‹ ‰‡ÛÎÔÏ· ı· ÂÈ‚ÏËı› Ù˘ ºÚ·ÓÊÔ‡ÚÙ˘ ÛÙÔ ªfiÓ·¯Ô (“¿ÛÔ˜” ). ∞fi ÙËÓ μ’ ÂıÓÈ΋ ‚ϤÔ˘Ì ÙÔÓ “¿ÛÔ” Ù˘ äÚÙ· ÛÙÔ ÓÙ¤ÚÌÈ Ì ÙËÓ ¡ÙÔ‡ÈÛÌÔ˘ÚÁÎ. ∏ ∫·ÚÏÛÚÔ‡Ë ı· ·ÁˆÓÈÛÙ› ÌÂ Ó¤Ô ÚÔÔÓËÙ‹ ÎfiÓÙÚ· ÛÙËÓ √ÌÂÚ¯¿Ô˘˙ÂÓ Î·È Ô “¿ÛÔ˜” Ê·ÓÙ¿˙ÂÈ ÂÊÈÎÙfi˜. ™Δ∏¡ ∞°°§π∞ ÂÏ¿¯ÈÛÙ˜ ÔÌ¿‰Â˜ Ù˘ ÊÂÙÈÓ‹˜ ¶Ú¤ÌÈÂÚ §ÈÁÎ ¤¯Ô˘Ó ·ÔÎÙ‹ÛÂÈ ÛÙ·ıÂÚ‹ ·fi‰ÔÛË Î·È ‰ÂÓ ÂÌÓ¤Ô˘Ó ÂÌÈÛÙÔÛ‡ÓË ÛÙ· ÔÓÙ·Ú›ÛÌ·Ù·. ∞ÎfiÌË Î·È Ë ·‹ÙÙËÙË ª¿ÓÙÛÂÛÙÂÚ °. ¤¯ÂÈ Î¿ÓÂÈ Ê¤ÙÔ˜ ÔÏϤ˜ ·ÚfiÛÌÂÓ˜ “ÁΤϘ” . ¶¿ÓÙˆ˜, ÏÔÁÈο ÙËÓ ªÏ¿ÎÌÂÚÓ ı· ÙË ÓÈ΋ÛÂÈ (“¿ÛÔ˜” ). ŒÓ·˜ ·ÎfiÌË “¿ÛÔ˜” Ô˘ ÚÔÛʤÚÂÙ·È ÁÈ· ÛÙ‹ÚÈÁÌ· Â›Ó·È ·˘Ùfi˜ Ù˘ Œ‚ÂÚÙÔÓ ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙË °Ô˘ÂÛÙ ªÚÔÌ. ΔÔ ÛÙÔ›¯ËÌ· ı¤ÏÂÈ ‚¤‚·È· ı¿ÚÚÔ˜ Î·È Ú›ÛÎÔ ÂÍ Ô˘ Î·È ÙÔ ÔÓÙ¿ÚÈÛÌ· ˘¤Ú Ù˘ ·Ú··›Ô˘Û·˜ °Ô˘ÂÛ٠÷Ì, ÛÙÔ Ì·Ù˜ Ì ÙË °Ô˘›ÁηÓ, Ë ÔÔ›· ¤¯ÂÈ ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ÂÏÏ›„ÂȘ, ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙË ÌË ‹ÙÙ· Ù˘ §›‚ÂÚÔ˘Ï ÛÙÔ §ÔÓ‰›ÓÔ ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙËÓ ΔfiÙÂÓ·Ì (Ã2). ¢ÂÓ ¯¿ÓÂÈ Â›Û˘ Ë ª¿ÓÙÛÂÛÙÂÚ ™›ÙÈ ÛÙËÓ ¤‰Ú· Ù˘ ™ÙfiԢΠ(Ã2). √ ·ÁÒÓ·˜ ÕÛÙÔÓ μ›Ï·-ÕÚÛÂÓ·Ï ÍÂÎÈÓ¿ ·fi “Ô . ∞fi ÙËÓ ΔÛ¿ÌÈÔÓÛÈ ÂÈϤÁÔ˘Ì ÙÔÓ “¿ÛÔ” Ù˘ ¡fiÚÈÙ˜, ÂÓÒ Ë ∫fi‚ÂÓÙÚÈ ÌÔÚ› ÙÔ “‰ÈÏfi” ÛÙËÓ ¤‰Ú· Ù˘ ™Î¿ÓıÔÚ. ¶Èı·Ó‹ ÈÛÔ·Ï›· ÛÙÔ ·È¯Ó›‰È

™Δ∏¡ πΔ∞§π∞ ‰ÂÓ ÚÔ·ÙÂÈ Î¿ÔÈÔ ÛÙ¿ÓÙ·Ú Ô˘ ı· Ì·˜ ÙÚ·‚‹ÍÂÈ ÛÙËÓ ÙÚ¤¯Ô˘Û· ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ Ù˘ Serie A’. ∏ §¿ÙÛÈÔ, ¿ÓÙˆ˜, Û˘Ó¯›˙ÂÈ ÙËÓ ·ÓÔ‰È΋ Ù˘ ÔÚ›· Î·È ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙËÓ ∫·Ù¿ÓÈ· ‚ϤÔ˘Ì ӷ ·›ÚÓÂÈ ÙÔ “ÙÚ›ÔÓÙÔ” . ∏ ÿÓÙÂÚ ˘Ô‰¤¯ÂÙ·È ÙËÓ ¶¿ÚÌ· Î·È Â›Ó·È ÈÔ ÎÔÓÙ¿ ÛÙË Ó›ÎË (“¿ÛÔ˜” ). ¢ÂÓ ¯¿ÓÂÈ Ë ª›Ï·Ó ·fi ÙËÓ ™·ÌÓÙfiÚÈ· ÛÙË °¤ÓÔ‚· (Ã2), ÂÓÒ ı· ÔÓÙ¿ÚÔ˘ÌÂ Î·È Û ‰‡Ô “‰ÈÏ¿” , ·˘Ù¿ ÙˆÓ ∫Ȥ‚Ô Î·È Δ˙¤ÓÔ·. ∏ ÚÒÙË ‰ÔÎÈÌ¿˙ÂÙ·È ÛÙËÓ ¤‰Ú· Ù˘ ªÔÏfiÓÈ· Î·È Ë ‰Â‡ÙÂÚË ÛÙÔ Á‹Â‰Ô Ù˘ ªÚ¤ÛÈ·. ∞ÓÔȯÙfi ·È¯Ó›‰È ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· Á›ÓÂÈ ÛÙÔ ¶·Ï¤ÚÌÔ Ì ÙËÓ ÔÌÒÓ˘ÌË ÔÌ¿‰· Ó· ˘Ô‰¤¯ÂÙ·È ÙËÓ ƒfiÌ·. £· ¿Ì Ì ÙÔ˘˜ ÊÈÏÔÍÂÓÔ‡ÌÂÓÔ˘˜ (Ã2). ∞fi Ù· Ì·Ù˜ Ù˘ μ’ ÂıÓÈ΋˜ Ù˘ πÙ·Ï›·˜, ¶¿ÓÙÔ‚· Î·È ™È¤Ó· ÏÔÁÈο ı· ¿ÚÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ÙÚÂȘ ‚·ıÌÔ‡˜ ÛÙËÓ ¤‰Ú· ÙÔ˘˜ Ì ÙȘ μ·Ú¤˙Â Î·È ¡Ô‚¿Ú· ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· (“¿ÛÔÈ” ). ¶ÔÓÙ¿ÚÔ˘Ì Â›Û˘ Î·È ÛÙ· “‰ÈÏ¿” ÙˆÓ ÕÛÎÔÏÈ Î·È ΔÛÈÙ·Ó٤Ϸ.

™Δ∏¡ π™¶∞¡π∞ ÙÔ “el clasico” ÎϤ‚ÂÈ ÙËÓ ·Ú¿ÛÙ·ÛË. ∂›Ó·È Ë ÚÒÙË ÊÔÚ¿ Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ· Ô˘ Ë ƒÂ¿Ï ËÁ·›ÓÂÈ ÛÙÔ “∫·Ì ¡Ô˘” Î·È ‰Â›¯ÓÂÈ ÈηӋ Ó· ¿ÚÂÈ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·. £· ÔÓÙ¿ÚÔ˘Ì ÛÙËÓ ÈÛÔ·Ï›·. ∞fi ÂΛ Î·È ¤Ú· Ë ªÈÏÌ¿Ô ı· ο̄ÂÈ ÙËÓ ·ÓÙ›ÛÙ·ÛË Ù˘ √Û·ÛÔ‡Ó·, ÂÓÒ Ë Ã¤ÚÎÔ˘Ï˜ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÎÂÚ‰›ÛÂÈ ÙË §Â‚¿ÓÙÂ. ∫·ÏÔ› “¿ÛÔÈ” Î·È ·˘ÙÔ› Ù˘ ∞ÙϤÙÈÎÔ ª·‰Ú›Ù˘ Î·È Ù˘ ™Â‚›ÏÏ˘ ÛÙ· Ì·Ù˜ Ì ∂Û·ÓÈfiÏ Î·È ÃÂÙ¿ÊÂ. ¢ÂÓ ¯¿ÓÂÈ Ë μÈÁÈ·ÚÂ¿Ï ·fi ÙËÓ ™·Ú·ÁfiÛ· ÂÎÙfi˜ ¤‰Ú·˜ (Ã2). ∞fi ÙËÓ μ’ Î·ÙËÁÔÚ›· ı· ÔÓÙ¿ÚÔ˘Ì ÛÙÔ˘˜ “¿ÛÔ˘˜” Ù˘ ª¤ÙȘ (Ì ª·ÚÙÛÂÏfiÓ· μ’) Î·È °Ú·Ó¿‰· (Ì ∫fiÚ‰Ô‚·). ªÂ 1à ηχÙÂÙ·È ÙÔ Ì·Ù˜ Ù˘ √˘¤Ï‚· Ì ÙË ¡Ô˘Ì¿ÓıÈ·. ™Δ∏ °∞§§π∞ Ù¤ÏÔ˜, ·Ú¿ÍÂÓË Â›Ó·È Î·Ù¿ ÙË ÁÓÒÌË Ì·˜ Ë 15Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋, Ë ÔÔ›· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ‰‡Ô ÓÙ¤ÚÌÈ ÙÔ˘ ¡fiÙÔ˘ (ª·ÚÛ¤ÈÁ-ªÔÓÂÏȤ Î·È ªÔÓ·Îfi-¡È˜) Î·È ¤Ó· Ù˘ μÚÂÙ¿Ó˘ (§ÔÚÈ¿Ó-ƒÂÓ), ·Ó Î·È ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÙÔ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó ÔÈ ÌÔÓÔÌ·¯›Â˜ Ù˘ ªÔÚÓÙfi Ì ÙË §ÈÏ Î·È Ù˘ §ÈfiÓ Ì ÙËÓ ¶·Ú› ™.∑. Ì ÙȘ ÊÈÏÔÍÂÓÔ‡ÌÂÓ˜ Ó· ¤¯Ô˘Ó ¤Ó· ÌÈÎÚfi ÚÔ‚¿‰ÈÛÌ· ÁÈ· ÙË Ó›ÎË. º·‚ÔÚ› ÁÈ· ÙË Ó›ÎË, Ì ڛÛÎÔ, ıˆÚÔ‡ÓÙ·È Ë §ÔÚÈ¿Ó Î·È Ë √Û¤Ú, ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ Ë ¤ÎÏËÍË Ù˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ ÌÔÚ› Ó· Á›ÓÂÈ ·fi ÙËÓ ™ÂÓÙ ∂ÙȤÓ, ÛÙË §ÔÚ¤ÓË, ·Ú¿ ÙÔ fiÙÈ ÔÈ ÊÈÏÔÍÂÓÔ‡ÌÂÓÔÈ „¿¯ÓÔ˘Ó Ù· ·Ù‹Ì·Ù¿ ÙÔ˘˜... ∫∞§∏ ∂¶πΔÀÃπ∞ Û fiÏÔ˘˜ “√ ∂À™Δ√Ã√™”

™Δ∞¡Δ∞ƒ 353. ∞ÛÙ¤Ú·˜ ΔÚ.-•¿ÓıË 357. ∏ÏÈÔ‡ÔÏË-£Ú·Û‡‚Ô˘ÏÔ˜ 365. §¿ÙÛÈÔ-∫·Ù¿ÓÈ· 379. ¶∞√∫-∞ÙÚfiÌËÙÔ˜

1 1 1 1

2.00 1.85 1.55 1.45

¢π¶§∞ 242. ∫·˚˙ÂÚÛÏ¿Ô˘ÙÂÚÓ-™¿ÏΠ305. ™·Ú·ÁfiÛ·-μÈÁÈ·ÚÂ¿Ï 367. ªÔÏfiÓÈ·-∫Ȥ‚Ô 396. ∫¤Ú΢ڷ-¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜

2 2 2 2

2.10 2.05 2.55 1.55

π™√¶∞§π∂™ 242. ÕÛÙÔÓ μ›Ï·-ÕÚÛÂÓ·Ï 246. °Ô˘Ï‚˜-™¿ÓÙÂÚÏ·ÓÙ 325. ¡·ÓÛ›-™ÂÓÙ ∂ÙÈ¤Ó 419. ¶·Ó·ÈÙˆÏÈÎfi˜-√º∏ 427. ª·ÚÙÛÂÏfiÓ·-ƒÂ¿Ï

à à à à Ã

3.25 3.20 3.00 2.90 3.25

Ã2 Ã2

1.45 1.66

Ã2 1Ã Ã2

1.50 1.41 1.39

¢π¶§∂™ ∂À∫∞πƒπ∂™ 299. ∂ÚÁÔÙ¤Ï˘-§¿ÚÈÛ· 380. ΔfiÙÂÓ·Ì-§›‚ÂÚÔ˘Ï 384. ™·ÓÙ·ÓÙ¤Ú§· ∫ÔÚÔ‡ÓÈ· 392. ∫Ôψӛ·-μfiÏÊÛÌÔ˘ÚÁÎ 410. ¶·Ï¤ÚÌÔ-ƒfiÌ·

ΔÔ EXTRA 5 √π Ù˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÙÔ˘ EXTRA 5: 5, 6, 15, 22, 35.

ΔÔ SUPER 3 √π Ù˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÙÔ˘ SUPER 3 ÛÙËÓ ÚÒÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ ÎÏ‹ÚˆÛË ‹Ù·Ó 07 2, ÛÙËÓ ‰Â‡ÙÂÚË 6 2 0 Î·È ÛÙËÓ ÙÚ›ÙË 9 2 0.


¶ÔÏÈÙÈÛÌfi˜/

¢π∞º√ƒ∞

— ∏ ŒÓˆÛË ¶·Ï·ÈÒÓ ¶ÚÔÛÎfiˆÓ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î·È ÔÈ √Ì¿‰Â˜ ™˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ ™ÒÌ·ÙÔ˜ ∂ÏÏËÓÈÎÔ‡ √‰ËÁÈÛÌÔ‡ μfiÏÔ˘, ¡¤·˜ πˆÓ›·˜ Î·È ∞ÁÚÈ¿˜, ÚÔÛηÏÔ‡Ó ÙÔÓ √‰ËÁÈÎfi Î·È ¶ÚÔÛÎÔÈÎfi ÎfiÛÌÔ Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ˘˜ Ê›ÏÔ˘˜ Ù˘ ¶ÚÔÛÎÔÈ΋˜ Î·È √‰ËÁÈ΋˜ ΛÓËÛ˘, ·‡ÚÈÔ ∫˘Úȷ΋ 28 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘, ÛÙËÓ ÂÎÎÏËÛ›· ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ μfiÏÔ˘, fiÔ˘ Û ÛÙÈÁ̤˜ ÂÚÈÛ˘ÏÏÔÁ‹˜, ÙÈÌ‹˜ Î·È ÌÓ‹Ì˘, ı· ÙÂÏÂÛÙ› ∞Ú¯ÈÂÚ·ÙÈÎfi ÌÓËÌfiÛ˘ÓÔ, ¯ÔÚÔÛÙ·ÙÔ‡ÓÙÔ˜ ÙÔ˘ ™Â‚·ÛÌȈٿÙÔ˘ ªËÙÚÔÔÏ›ÙÔ˘ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ˘ Î. ¢·Ì·ÛÎËÓÔ‡ ∫·˙·Ó¿ÎË, ÛÙË ÌÓ‹ÌË fiÏˆÓ ÂÎÂ›ÓˆÓ ÙˆÓ ·‰ÂÏÊÒÓ ¶ÚÔÛÎfiˆÓ Î·È √‰ËÁÒÓ Ô˘ Ì ÙËÓ ·Ïfi¯ÂÚË ÚÔÛÊÔÚ¿ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ ·È‰›, ÙÔ˘˜ Ó¤Ô˘˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙ· ‰ÚÒÌÂÓ· ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ÙfiÔ˘, ¤ÁÈÓ·Ó Ê¿ÚÔÈ Î·È Ô‰ËÁÔ› ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛÎÔÈ΋ Î·È Ô‰ËÁÈ΋ ΛÓËÛË Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜. — ΔÔ ¢.™. ÙÔ˘ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ™ÔÊ·‰ÈÙÒÓ ¡. ª·ÁÓËÛ›·˜ ηÏ› fiÏ· Ù· ̤ÏË ÙÔ˘ Û ÁÂÓÈ΋ Û˘Ó¤Ï¢ÛË ·‡ÚÈÔ ÛÙÔ FORUM, ¢ÂÏËÁÈÒÚÁË 2, ÛÙȘ 11.00. ™Â ÂÚ›ÙˆÛË ÌË ··ÚÙ›·˜ Ë °.™. ı· Û˘Ó¯›ÛÂÈ ÙȘ ÂÚÁ·Û›Â˜ Ù˘, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ∫·Ù·ÛÙ·ÙÈÎfi, ÌÈÛ‹ ÒÚ· ·ÚÁfiÙÂÚ·, ÛÙȘ 11.30, ÛÙÔÓ ›‰ÈÔ ¯ÒÚÔ. £¤Ì· Ù˘ ÁÂÓÈ΋˜ Û˘Ó¤Ï¢Û˘ Â›Ó·È Ë ‰ÈÂÓ¤ÚÁÂÈ· ÂÎÏÔÁÒÓ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿‰ÂÈÍË Ó¤Ô˘ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ Î·È ∂ÍÂÏÂÁÎÙÈ΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜. ∏ ·ÚÔ˘Û›· fiÏˆÓ ÎÚ›ÓÂÙ·È ··Ú·›ÙËÙË. — ΔÔ ™ÒÌ· ∂ÏÏËÓÈÎÔ‡ √‰ËÁÈÛÌÔ‡, ΔÔÈÎfi ΔÌ‹Ì· μfiÏÔ˘, ÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ Ê¤ÙÔ˜ ÙËÓ Î·ıÈÂڈ̤ÓË ¯ÚÈÛÙÔ˘ÁÂÓÓÈ¿ÙÈÎË ∂ÔÚÙ·ÁÔÚ¿ ÙÔ˘ ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ 12 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘, ·fi ÙȘ 5 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ¤ˆ˜ ÙȘ 9 ÙÔ ‚Ú¿‰˘, ÛÙÔ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô “μ√§√™ ¶∞§∞™” . ™Â ÌÈ· ˙ÂÛÙ‹, ¯ÚÈÛÙÔ˘ÁÂÓÓÈ¿ÙÈÎË ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·, ÔÈ Ê›Ï˜ Î·È Ê›ÏÔÈ ÙÔ˘ √‰ËÁÈÛÌÔ‡, ÂÓÈÛ¯‡ÔÓÙ·˜ ÙÔ ·È‰·ÁˆÁÈÎfi ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ √‰ËÁÈÛÌÔ‡, ÌÔÚÔ‡Ó Ó· οÓÔ˘Ó ÙȘ ·ÁÔÚ¤˜ ÙÔ˘˜ ·fi ÌÈ· ÌÂÁ¿ÏË ÔÈÎÈÏ›· Á¢ÛÙÈÎfiÙ·ÙˆÓ ÛÈÙÈÎÒÓ, ·Ú·‰ÔÛÈ·ÎÒÓ ÁÏ˘ÎÒÓ Î·È ¯ÚÈÛÙÔ˘ÁÂÓÓÈ¿ÙÈÎˆÓ ¯ÂÈÚÔÙ¯ÓËÌ¿ÙˆÓ, ‰È·ÎÔÛÌËÙÈÎÒÓ Î·È ÌÈÎÚÔ‰ÒÚˆÓ, Ô˘ ÂÙÔ›Ì·Û·Ó Ù· ̤ÏË Ù˘ √Ì¿‰·˜ ™˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ Î·È ÙÔ˘ ΔÔÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘. ΔÈÌ‹ ÂÈÛfi‰Ô˘ 7ú. — √ ∂ÎÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi˜ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ £Ú·ÎÒÓ ¡. ª·ÁÓËÛ›·˜ ı· ·Ó·‚ÈÒÛÂÈ Î·È Ê¤ÙÔ˜ ÙÔ ¤ıÈÌÔ Ù˘ “μ·Ú‚¿Ú·˜” . ∏ ÂΉ‹ÏˆÛË ı· Á›ÓÂÈ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ £ÂfiÊÈÏÔ˜ (¤Ó·ÓÙÈ ¢ËÌ·Ú¯Â›Ô˘ μfiÏÔ˘) ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË 1 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ 2010 Î·È ÒÚ· 7 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì·. £· ÚÔÛÊÂÚı› ÙÔ ·Ú·‰ÔÛÈ·Îfi ÚfiÊËÌ· Ù˘ μ·Ú‚¿Ú·˜. — ∏ ¶√ªπ¢∞ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ Û‹ÌÂÚ· ÛÙȘ 6.30 Ì.Ì. ÛÙÔ μfiÏÔ, ÛÙÔ Û˘Ó‰ÚÈ·Îfi ΤÓÙÚÔ Forum, ÂΉ‹ÏˆÛË Ì ÔÌÈÏËÙ‹ ÙÔÓ Úfi‰Úfi Ù˘ Î. ™ÙÚ. ¶·Ú·‰È¿ Î·È Ì ı¤Ì· fiϘ ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ ¿Óˆ ÛÙËÓ ·Î›ÓËÙË ÂÚÈÔ˘Û›·. — ΔËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË 1Ë ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘, ÛÙȘ 7 Ì.Ì., ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· Ù˘ ÃÚÈÛÙÈ·ÓÈ΋˜ ∂ÛÙ›·˜ “Ô ∞. ¶·‡ÏÔ˜” (∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜-∫. ∫·ÚÙ¿ÏË) ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› Ë Ù·ÎÙÈ΋ ÌËÓÈ·›· ÔÌÈÏ›· ÙÔ˘ £ÂÔÏfiÁÔ˘ Ú. ηıËÁËÙÔ‡ ¶·È‰·ÁˆÁÈ΋˜ ∞η‰ËÌ›·˜ Î. ∫ˆÓ. ∞ı·Ó·ÛfiÔ˘ÏÔ˘, Ô ÔÔ›Ô˜ ı· ·Ó·Ù‡ÍÂÈ ÙÔ Â›Î·ÈÚÔ ı¤Ì· “∏ οÚÙ· ÙÔ˘ ÔÏ›ÙË Î·È ÙÔ 666” . ∂›ÛÔ‰Ô˜ ÂχıÂÚË ÁÈ· fiÏÔ˘˜. — ™˘Ó¯›˙ÂÙ·È Ë ÌÂϤÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎÒÓ ÎÂÈÌ¤ÓˆÓ Î¿ı ™¿‚‚·ÙÔ ‚Ú¿‰˘ 7.15, ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· “ΔÚÈÒÓ πÂÚ·Ú¯ÒÓ” (¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ 180-√ÁÏ). ™˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÂχıÂÚË. ∂ÈÌÂÏÂ›Ù·È Ô ıÂÔÏfiÁÔ˜ Î. μ·ÛÈÏ. ∫ÔÙÛÌ·Ó›‰Ë˜. — ΔÔ ∂ÚÁ·ÛÙ‹ÚÈÔ §fiÁÔ˘ Î·È ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ (√Ì¿‰· §ÔÁÔÙ¯ӛ·˜) ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜, Ë ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈ΋ ∂ÛÙ›· ªÈÎÚ·ÛÈ·ÙÒÓ “πø¡∂™” , Ô ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi˜ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ªÈÎÚ·ÛÈ·ÙÒÓ “ΔÔ ∂ÁÁÏÂ˙ÔÓ‹ÛÈ” , Ë ŒÓˆÛË ¶ÔÓÙ›ˆÓ ¡. ª·ÁÓËÛ›·˜ Î·È ÔÈ ∂ΉfiÛÂȘ æ˘¯ÔÁÈfi˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó ÙÔ ‚È‚Ï›Ô Ù˘ ™fiÊ˘ £ÂÔ‰ˆÚ›‰Ô˘ “∏ Ó‡ÊË ÊÔÚÔ‡Û ̷‡Ú·” ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË 1Ë ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ ÛÙȘ 7:00 Ì.Ì. ÛÙÔ ∞ÌÊÈı¤·ÙÚÔ ™·Ú¿ÙÛË ÙÔ˘ ¶·Ú·ÏÈ·ÎÔ‡ ™˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘, ÛÙÔ μfiÏÔ (ÎÙ›ÚÈÔ ∞Ï. ¢ÂÏÌÔ‡˙Ô˜, 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜). ∏ ÂΉ‹ÏˆÛË ı· ÎÏ›ÛÂÈ Ì ÌÔ˘ÛÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ·fi ÙË ÃÔÚˆ‰È·Î‹ ∫ÔÌ·Ó›· ¡¤ˆÓ “ÿˆÓ˜” .

∂∫¢ƒ√ª∂™

— √ ∂ΉÚÔÌÈÎfi˜ ŸÌÈÏÔ˜ μfiÏÔ˘ “¡¤· ∑ˆ‹” ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎfi ÁÚ·ÊÂ›Ô ΔÈÎÈÓÙ˙‹, ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›˙ÂÈ ÙȘ οوıÈ ÂΉÚÔ̤˜: 28 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘, ∫˘Úȷ΋, ÌÔÓÔ‹ÌÂÚË ÁÈ· §È‚¿‰È √χÌÔ˘-Á‡ÚÔ˜ √χÌÔ˘. 12 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘, ∫˘Úȷ΋ ÌÔÓÔ‹ÌÂÚË, ¶·Ó·Á›· •ÂÓÈ¿ (·ÚÙÔÎÏ·Û›·)-∞Ó¿‚Ú· (Á‡̷). ¢ËÏÒÛÂȘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÛÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô ÙÔ˘ √Ì›ÏÔ˘ ÷Ù˙Ë·ÚÁ‡ÚË 1 (ÁÚ·ÊÂ›Ô ∞3) Î·È ÛÙÔ Ú·ÎÙÔÚÂ›Ô Ù˘ ¶fi˘ ΔÈÎÈÓÙ˙‹, ∫‡ÚÔ˘ 5°. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÛÙÔ ÙËϤʈÓÔ ÙÔ˘ √Ì›ÏÔ˘ 24210 35915 (ÒÚ˜ 10.00-13.00, ηıËÌÂÚÈÓ¿ ÂÎÙfi˜ ™·‚‚¿ÙÔ˘) Î·È ÙÔ˘ Ú·ÎÙÔÚ›Ԣ 24210 46044, ÒÚ˜ ηٷÛÙËÌ¿ÙˆÓ. — ∏ ∂ÏÏËÓÈ΋ ¶ÂÚÈËÁËÙÈ΋ §¤Û¯Ë μfiÏÔ˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ› ÂΉÚÔÌ‹ ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË, ÛÙÔ ª¤Á·ÚÔ ªÔ˘ÛÈ΋˜, ÁÈ· ÙËÓ ·Ú¿ÛÙ·ÛË Ù˘ ∞η‰ËÌ›·˜ ª·Ï¤ÙÔ˘ ªÔÏÛfiÈ (Ì ÛÔÏ›Ù ÙˆÓ Ì·Ï¤ÙˆÓ) “√ ∫·Ú˘ÔıÚ·‡ÛÙ˘” ÙÔ˘ ΔÛ·˚ÎfiÊÛÎÈ, ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ 11 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘. £¤ÛÂȘ ÂÚÈÔÚÈṲ̂Ó˜. ¢ËÏÒÛÂȘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÛÙËÓ ¶ÂÚÈËÁËÙÈ΋ §¤Û¯Ë, ™˘Ú›‰Ë 30 (2Ô˜ fiÚ.), ¢Â˘Ù¤Ú·-™¿‚‚·ÙÔ 11 .Ì. - 1 Ì.Ì., ¶·Ú·Û΢‹ 6.30, ÙËÏ. 24210 23935. — √ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ™˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ˆÓ √∞∂∂ (Δ∂μ∂-Δ™∞) Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ› ÙËÓ ΔÚ›ÙË 30 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ ËÌÂÚ‹ÛÈ· ÂΉÚÔÌ‹ ÛÙËÓ πÂÚ¿ ªÔÓ‹ √Û›Ô˘ §Ô˘Î¿. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ Î·È ‰ËÏÒÛÂȘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÛÙ· ÁÚ·Ê›· ÷Ù˙Ë·ÚÁ‡ÚË 1, 10 .Ì. - 12 Ì., ηı’ ÂοÛÙËÓ, ÂÎÙfi˜ ™·‚‚¿ÙÔ˘. — √ º˘ÛÈÔÏ·ÙÚÈÎfi˜ ŸÌÈÏÔ˜ μfiÏÔ˘ Ô “¶·Ó” ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›˙ÂÈ ÙȘ ·Ú·Î¿Ùˆ ÂÍÔÚÌ‹ÛÂȘ: ™·‚.-∫˘Ú.-¢Â˘Ù¤Ú· 4-5-6/12: ªÈÛÙÚ¿˜ ¶ÂÏÔÔÓÓ‹ÛÔ˘-Â˙ÔÔÚÈ΋/ÂÚÈËÁËÙÈ΋. •ÂÓ¿ÁËÛË Î·È Â˙ÔÔڛ˜ ÛÙË ‚˘˙·ÓÙÈÓ‹ ηÛÙÚfiÔÏË Ì ‰È·ÌÔÓ‹, Û ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô ÛÙË ™¿ÚÙË Î·È ÂÈÛΤ„ÂȘ Û ·Ú·‰ÔÛÈ·ÎÔ‡˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡˜ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜. ∫˘Úȷ΋ 12/12: ∞Ó·ÙÔÏÈÎfi ¶‹ÏÈÔ-Â˙ÔÔÚÈ΋, ∑·ÁÔÚ¿-ÃÔÚ¢Ùfi∑·ÁÔÚ¿, ø.¶.: 4, μ.¢.: 1/5. ∫˘Úȷ΋ 19/12: ¢˘ÙÈÎfi ¶‹ÏÈÔ-Â˙ÔÔÚÈ΋, ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿-μ˘˙›ÙÛ·-¶ÈӷοÙ˜-∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿. ø.¶.: 5, μ.¢.: 1/5. ¢ËÏÒÛÂȘ Î·È ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÛÙ· ÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ √Ì›ÏÔ˘ ™fiψÓÔ˜ 2 (μ-18) ÙËÏ. 24210 24290, οı ÂÚÁ¿ÛÈÌË Ì¤Ú· ÙÔ Úˆ› 10.00-12.00 Î·È Ù· ·ÔÁ‡̷ٷ ¢Â˘Ù¤Ú·˜, ΔÂÙ¿ÚÙ˘ Î·È ¶·Ú·Û΢‹˜ 6-8. ∂›Û˘ Î·È ÛÙÔ ÎÈÓËÙfi ÙÔ˘ √Ì›ÏÔ˘ 6976 904236.

“ª·ÁÂÈÚ‡ÔÓÙ·˜ Ì ٷ ¯ÚÒÌ·Ù·” Û ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈ ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋˜ ÁÈ· ·È‰È¿

Δ

Ô “™Ù¤ÎÈ ¶·È‰ÈÔ‡” ÙÔ˘ ∫.√.-¢∏.¶∂.£∂. Î·È ÙÔ “∫¤ÓÙÚÔ ¢ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋˜ ∞·Û¯fiÏËÛ˘ ¶·È‰ÈÒÓ” ¡Â¿ÔÏ˘ ÙÔ˘ ¢√À∫ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ Û˘Ó¯›˙Ô˘Ó ÁÈ· ¤ÎÙË ¯ÚÔÓÈ¿ ÙÔÓ ÂÙ˘¯Ë̤ÓÔ Î‡ÎÏÔ ÂΉËÏÒÛÂˆÓ “¶·È¯Ó›‰È· Ì ÙËÓ Δ¤¯ÓË”. ΔË ÊÂÙÈÓ‹ ¯ÚÔÓÈ¿ Ô Î‡ÎÏÔ˜ ÂΉËÏÒÛÂˆÓ Ì ٛÙÏÔ “ª·ÁÂÈÚ‡ÔÓÙ·˜ Ì ٷ ¯ÚÒÌ·Ù·: ∏ ÎÔ˘˙›Ó· ÙÔ˘ ˙ˆÁÚ¿ÊÔ˘ Î·È ÙÔ ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈ ÙÔ˘ Ì¿ÁÂÈÚ·” Â›Ó·È ·ÊÈÂڈ̤ÓÔ˜ ÛÙȘ ÂÔ¯¤˜ ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘, Ù· ¯ÚÒÌ·Ù¿ ÙÔ˘˜, ÙȘ Ì˘Úˆ‰È¤˜ Î·È ÙȘ Á‡ÛÂȘ. ∫·ÏÂṲ̂ÓÔÈ ı· Â›Ó·È ÔÈ: ŒÚÚÈη °ÎÔ˘ÙÂÓÛ‚¿ÁÎÂÚ, ˙ˆÁÚ¿ÊÔ˜ - ¯·Ú¿ÎÙÚÈ·, πˆ·ÎÂ›Ì ªÈÓ·ÚÂÙ˙fiÔ˘ÏÔ˜, ˙ˆÁÚ¿ÊÔ˜, ÃÚÈÛÙ›Ó· ∫¿ÎÎÔ˘, Ì·Á›ÚÈÛÛ· - ˙·¯·ÚÔÏ¿ÛÙÚÈ·, ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ªÔÚ¿ÚÔ˜, ˙ˆÁÚ¿ÊÔ˜. ÛÈ¿ÛÂÈ Ë ˙ˆÁÚ¿ÊÔ˜ Î·È ¯·Ú¿ÎÙÚÈ· ŒÚÚÈη °ÎÔ˘ÙÂÓÛ‚¿ÁÎÂÚ. ™ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ Ë Î·ÏÏÈÙ¤¯Óȉ· ı· ÌÈÏ‹ÛÂÈ ÛÙ· ·È‰È¿ ÁÈ· Ù· ·È‰Èο Ù˘ ¯ÚfiÓÈ· Î·È ÙȘ ÌӋ̘ ·fi ÙË ÁÈ·ÁÈ¿ Ù˘ ΔÂڄȯfiÚË, ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ı· ÙÔ˘˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂÈ ÙÔ ‚È‚Ï›Ô ÙˆÓ Û˘ÓÙ·ÁÒÓ Ù˘ ÁÈ·ÁÈ¿˜ Ù˘ Ô˘ ˘‹ÚÍÂ Ë ¤ÌÓ¢ÛË ÁÈ· ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÂÓfi˜ ÂÈηÛÙÈÎÔ‡ ‚È‚Ï›Ô˘ Û˘ÓÙ·ÁÒÓ Î·È ı· ÌÈÏ‹ÛÂÈ ÁÈ· ÙË ‰È΋ Ù˘ Ù¤¯ÓË Î·È È‰È·›ÙÂÚ· ÁÈ· ÙË ¯·Ú·ÎÙÈ΋. Δ· ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈ· ·¢ı‡ÓÔÓÙ·È Û ·È‰È¿ ËÏÈΛ·˜ 6 ¤ˆ˜ 14 ÂÙÒÓ.

™’ ¤Ó· ÚfiÁÚ·ÌÌ· ‰È¿ÚÎÂÈ·˜ ÂÚ›Ô˘ ÙÚÈÒÓ ˆÚÒÓ Ù· ·È‰È¿ ¤¯Ô˘Ó ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· Û˘ÓÔÌÈÏ‹ÛÔ˘Ó Ì ÙÔÓ Î·ÏÂṲ̂ÓÔ, Ó· ÁÓˆÚ›ÛÔ˘Ó ÙÔÓ Î·ÏÏÈÙ¤¯ÓË Ì¤Û· ·fi Ù· ¤ÚÁ· ÙÔ˘ Î·È ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó ÙÔ ‰ÈÎfi ÙÔ˘˜ ¤ÚÁÔ. ΔÔ ÚÒÙÔ ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈ Ì ٛÙÏÔ: “∏ ÎÔ˘˙›Ó· Ù˘ ΔÂڄȯfiÚ˘” Ô˘ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› Û‹ÌÂÚ· ™¿‚‚·ÙÔ 27 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ Î·È ÒÚ· 6 Ì.Ì. ÛÙÔ “∫¤ÓÙÚÔ ¢ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋˜ ∞·Û¯fiÏËÛ˘ ¶·È‰ÈÒÓ” (¡Â·fiψ˜ 76, ÙËϤʈÓÔ 24210 64336). £· ÙÔ ·ÚÔ˘-

OÈ Û¯¤ÛÂȘ Ì ÙËÓ AÙÙÈ΋ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È ÛÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ∏ π°’ ∂ÊÔÚ›· ¶ÚÔ˚ÛÙÔÚÈÎÒÓ Î·È

∫Ï·ÛÈÎÒÓ ∞Ú¯·ÈÔÙ‹ÙˆÓ Î·È ÙÔ ΔÌ‹Ì· πÛÙÔÚ›·˜, ∞Ú¯·ÈÔÏÔÁ›·˜ Î·È ∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜ ∞ÓıÚˆÔÏÔÁ›·˜ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÔ˘Ó ·fi ÎÔÈÓÔ‡ ÛÙȘ 3 Ì 5 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ ÙÔ˘ 2010 ∂ÈÛÙËÌÔÓÈÎfi ™˘Ó¤‰ÚÈÔ Ì ı¤Ì· “√È ÂÈÛ·ÁˆÁ¤˜ ∞ÙÙÈ΋˜ ªÂÏ·ÓfiÌÔÚÊ˘ Î·È ∂Ú˘ıÚfiÌÔÚÊ˘ ∫ÂÚ·ÌÈ΋˜ ÛÙËÓ ·Ú¯·›· £ÂÛÛ·Ï›·” . ΔÔ ™˘Ó¤‰ÚÈÔ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÛÙÔ ∫Ù›ÚÈÔ ¶··ÛÙÚ¿ÙÔ˘ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜, ÛÙÔ ∞ÌÊÈı¤·ÙÚÔ ™·Ú¿ÙÛË (3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜). ™ÎÔfi˜ ÙÔ˘ ™˘Ó‰ڛԢ Â›Ó·È Ó· ÂÍÂÙ¿ÛÂÈ ÔÈÎÈÏÔÙÚfiˆ˜ ÙÔ Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ Ù˘ ‰È¿‰ÔÛ˘ Ù˘ ·ÙÙÈ΋˜ ÌÂÏ·ÓfiÌÔÚÊ˘ Î·È ÂÚ˘ıÚfiÌÔÚÊ˘ ÎÂÚ·ÌÈ΋˜ ÛÙË £ÂÛÛ·Ï›·. ∏ ·ÚÔ˘Û›· Ù˘ ·ÙÙÈ΋˜ ÎÂÚ·ÌÈ΋˜ Â›Ó·È ÛËÌ·ÓÙÈ΋, ·ÏÏ¿ Ù· Â˘Ú‹Ì·Ù· ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È Î·Ù¿ ·ÚÈÔ ÏfiÁÔ ·fi ·Ó·ÛηÊÈΤ˜ ¤Ú¢Ó˜ Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ‰ËÌÔÛÈ¢ı› Ï‹Úˆ˜. ΔÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Â›Ó·È Ë £ÂÛÛ·Ï›· Ó· ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È ˆ˜ Ì›· ÎÂÓ‹ ˙ÒÓË ÛÙÔ ¯¿ÚÙË ÙˆÓ ÂÍ·ÁˆÁÒÓ Ù˘ ·ÙÙÈ΋˜ ÎÂÚ·ÌÈ΋˜. ∏ ·Ó¿‰ÂÈÍË Ù˘ Ú·ÁÌ·ÙÈ΋˜ ‰È¿ÛÙ·Û˘ Ù˘ ·ÙÙÈ΋˜ ·ÚÔ˘Û›·˜ ÛÙË £ÂÛÛ·Ï›· ı· ÂÌÏÔ˘Ù›ÛÂÈ Û Ôχ ÌÂÁ¿ÏÔ ‚·ıÌfi ÙȘ ÁÓÒÛÂȘ Ì·˜ Û¯ÂÙÈο Ì ÙȘ ÎÔÈӈӛ˜ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜, ·ÏÏ¿ Î·È Û¯ÂÙÈο Ì ÙȘ Â·Ê¤˜ ÙÔ˘˜ Ì ¿ÏϘ ÂÚÈÔ¯¤˜ ÙÔ˘ ∂ÏÏËÓÈÎÔ‡ ∫fiÛÌÔ˘. Δ·˘Ùfi¯ÚÔÓ·, Ë ÂÓ‰Âϯ‹˜ ·ÚÔ˘Û›·ÛË ÚˆÙÔÁÂÓÔ‡˜ ˘ÏÈÎÔ‡ Î·È Ë ÂÚ¢ÓËÙÈ΋ ÙÔ˘ ·ÍÈÔÔ›ËÛË ı· ·ÔÙÂϤÛÂÈ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈ΋ Û˘Ì‚ÔÏ‹ ÛÙËÓ ÂÍÂȉÈÎÂ˘Ì¤ÓË ¤Ú¢ӷ ¿Óˆ ÛÙËÓ ·ÙÙÈ΋ ·ÁÁÂÈÔÁÚ·Ê›·. ™ÙÔ ∂ÈÛÙËÌÔÓÈÎfi ™˘Ó¤‰ÚÈÔ ¤-

™˘Ó¤‰ÚÈÔ ÁÈ· ÙËÓ ÎÂÚ·ÌÈ΋ ÛÙËÓ ∞Ú¯·›· £ÂÛÛ·Ï›· ¯Ô˘Ó ‰ËÏÒÛÂÈ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ 30 Û‡Ó‰ÚÔÈ, ŒÏÏËÓ˜ Î·È Í¤ÓÔÈ. ∏ ‰È¿ÚÎÂÈ¿ ÙÔ˘ ı· Â›Ó·È ·fi ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ 3/12/2010 ̤¯ÚÈ ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ 5/12/2010. ∏ ¤Ó·ÚÍË ÙÔ˘ ™˘Ó‰ڛԢ ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›˙ÂÙ·È ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹, 3/12/2010. ÛÙȘ 6 Ì.Ì. ΔÔ ™¿‚‚·ÙÔ 4/12 ÛÙȘ 13.30 ÔÈ Û‡Ó‰ÚÔÈ ı· ÂÈÛÎÂÊıÔ‡Ó ÙÔ ∞Ú¯·ÈÔÏÔÁÈÎfi ªÔ˘ÛÂ›Ô μfiÏÔ˘, fiÔ˘ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ıÂÌ·ÙÈ΋ ÂÚÈ‹ÁËÛË ÛÙȘ ·›ıÔ˘Û˜ ÙÔ˘ ªÔ˘Û›Ԣ, ÛÙȘ Ôԛ˜ ÂÎÙ›ıÂÓÙ·È ∞ÙÙÈο ÌÂÏ·ÓfiÌÔÚÊ· Î·È ÂÚ˘ıÚfiÌÔÚÊ· ·ÁÁ›· ·fi ÙËÓ ·Ú¯·›· £ÂÛÛ·Ï›·. ™ÙËÓ ÂÚÈ‹ÁËÛË ÙÔ˘˜ Û˘Ó¤‰ÚÔ˘˜ ı· ÍÂÓ·Á‹ÛÂÈ Ë ¶ÚÔ˚Ûٷ̤ÓË Ù˘ π°’ ∂.¶.∫.∞. ∞ÚÁ˘ÚԇϷ ¢Ô˘ÏÁ¤ÚË - πÓÙ˙ÂÛ›ÏÔÁÏÔ˘. ΔËÓ ∫˘Úȷ΋ 5/12 ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı›, ·ÎfiÌË, ÁÈ· ÙÔ˘˜ Û˘Ó¤‰ÚÔ˘˜ ÂΉÚÔÌ‹ ÛÙÔ ∞Ú¯·ÈÔÏÔÁÈÎfi ªÔ˘ÛÂ›Ô ∫·Ú‰›ÙÛ·˜, Ë ÔÔ›· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÍÂÓ¿ÁËÛË ·fi ÙÔÓ ¶ÚÔ˚ÛÙ¿ÌÂÓÔ Ù˘ §¢’ ∂.¶.∫.∞. Î. §ÂˆÓ›‰· ÷Ù˙Ë·ÁÁÂÏ¿ÎË. ∞Ó·Ï˘ÙÈο ÙÔ ¶ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÙÔ˘ ™˘Ó‰ڛԢ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÙȘ ·ÎfiÏÔ˘ı˜ ÂÈÛËÁ‹ÛÂȘ: ¶·Ú·Û΢‹ 3.12 ™·ÌÂÙ¿È μÈÎÙˆÚ›·: ∞ÙÙÈο ÂÚ˘ıÚfiÌÔÚÊ· ·ÁÁ›· ÛÙËÓ ÎÂÓÙÚÈ΋ ∂ÏÏ¿‰·: ÂÈÛ·ÁˆÁ¤˜, ·ÔÌÈÌ‹ÛÂȘ Î·È o ÚfiÏÔ˜ Ù˘ ‰È·ÎÔÛÌË̤Ó˘ ÎÂÚ·ÌÈ΋˜ ÛÙË μÔȈٛ· ηٿ ÙÔÓ

5Ô ·È. .Ã. ¢·ÎÔÚÒÓÈ· º·ÓÔ˘Ú›·: ∏ ÂÍ¿ψÛË Ù˘ ∞ÙÙÈ΋˜ ÌÂÏ·ÓfiÌÔÚÊ˘ Î·È ÂÚ˘ıÚfiÌÔÚÊ˘ ¢ÚÔ‡ÁÔ˘ ™Ù¤ÏÏ·: ∏ ·ÙÙÈ΋ ÎÂÚ·ÌÈ΋ ÛÙË ª·Î‰ÔÓ›·. Mannack Thomas: Thessaly and the Beazley Archive. ™¿‚‚·ÙÔ 4.12 ™Ù·ÌÔ‡‰Ë ∫·ÙÂÚ›Ó·: ŒÓ·˜ ÂÚ˘ıÚfiÌÔÚÊÔ˜ ÎÚ·Ù‹Ú·˜ ·fi ÙËÓ ·Ú·Ï›· ¶ÂÏ·ÛÁ›·˜ . ¶ÚfiÙ˘Ë Î·È ÚˆÙfiÙ˘Ë ÎÂÚ·ÌÂÈ΋ ÛÙËÓ ∞¯·˝· ºıÈÒÙȉ·. ÷Ù˙Ë·ÁÁÂÏ¿Î˘ §ÂˆÓ›‰·˜ / £ÂÔÁÈ¿ÓÓË ¶. / ∫·Ú·ÁÈ·ÓÓfiÔ˘ÏÔ˜ Ã.: ∏ ÂÍ¿ψÛË Ù˘ ·ÙÙÈ΋˜ ÎÂÚ·ÌÈ΋˜ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Ù˘ ÓÔÙÈÔ‰˘ÙÈ΋˜ ıÂÛÛ·ÏÈ΋˜ ‰ȿ‰·˜. §·Î¿ÎË-Marchetti ª·Ú›·: ¢‡Ô ·ÙÙÈΤ˜ Ï¢Τ˜ Ï‹Î˘ıÔÈ ·fi ÙËÓ ·Ú¯·›· ªÂÏ›‚ÔÈ· 3Ë ™˘Ó‰ڛ·: ΔÛȿη ∞ÛË̛ӷ: ∂Ú˘ıÚfiÌÔÚÊË ÎÂÚ·ÌÈ΋ ·fi ÙË §¿ÚÈÛ· Î·È ÙËÓ ∫Ú·ÓÓÒÓ·. Mannack Thomas / ™Ù·Ì·ÙÔÔ‡ÏÔ˘ M·Ú›·:Shape, Style and Iconography of two black-figure amphorae excavated in Pharsalos. ∫·Ù·ÎÔ‡Ù· ™Ù¤ÏÏ· / ™Ù·Ì·ÙÔÔ‡ÏÔ˘ ª·Ú›·: ∞ÙÙÈ΋ ÌÂÏ·ÓfiÌÔÚÊË Î·È ÂÚ˘ıÚfiÌÔÚÊË ÎÂÚ·ÌÈ΋ ·fi ÙËÓ º¿ÚÛ·ÏÔ μÔÏÈÒÙË ∫·ÙÂÚ›Ó· / Smith Amy: Black-figured lekythoi from

™Ù· 81 ÎÂÓ¿ ÎÔ˘Ù¿ÎÈ· ÙÔ˘ ·‚Ô˘ ÙÔÔıÂÙ‹ÛÙ ·ÚÈıÌÔ‡˜ Ì ٤ÙÔÈÔ ÙÚfiÔ, ÒÛÙ οı ÛÂÈÚ¿, ÛÙ‹ÏË Î·È Ï·›ÛÈÔ 3x3 Ó· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ fiÏ· Ù· „ËÊ›· ·fi ÙÔ 1 Ò˜ ÙÔ 9. ™ÎÔfi˜ ÙÔ˘ ·˙Ï Â›Ó·È Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËıÔ‡Ó fiÏ· Ù· ÓÔ‡ÌÂÚ·, ¯ˆÚ›˜ οÔÈÔ Ó· ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ‰Â‡ÙÂÚË ÊÔÚ¿ Û ηı¤Ó· ·fi Ù· ·Ú·¿Óˆ. Œ¯ÂÙ ˘fi„Ë Û·˜ fiÙÈ ÙÔ Su - Doku χÓÂÙ·È Ì ÙË ÏÔÁÈ΋. AÔʇÁÂÙ ÏÔÈfiÓ Ó· Ì·ÓÙ‡ÂÙÂ, ·Ú¿ ÙÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙÔ˘˜ ·ÚÈıÌÔ‡˜ ÛÙ· ÙÂÙÚ¿ÁˆÓ· Ô˘ ›ÛÙ ۛÁÔ˘ÚÔÈ fiÙÈ ÂΛ Â›Ó·È Î·È Ë ÌÔÓ·‰È΋ ÙÔ˘˜ ı¤ÛË. EYKO§O

¢Y™KO§O

Thessaly: whose choice is it anyway? 4Ë ™˘Ó‰ڛ·: ∞ÏÂÍ·Ó‰Ú›‰Ô˘ ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·:∞ÙÙÈ΋ ÌÂÏ·ÓfiÌÔÚÊË ÎÂÚ·ÌÂÈ΋ ÛÙË £ÂÛÛ·Ï›· ÙÔ˘ 6Ô ·ÈÒÓ· .Ã. ∂ȉÈΤ˜ ·Ú·ÁÁÂϛ˜ Î·È ÙÔÈ΋ ·ÚÈÛÙÔÎÚ·Ù›·. ∫·‚‚·‰›·˜ °ÈÒÚÁÔ˜: ∞ÙÙÈ΋ ÎÂÚ·ÌÈ΋ ·fi ÙËÓ £ÂÛÛ·Ï›· ÛÙÔ ∂ıÓÈÎfi ∞Ú¯·ÈÔÏÔÁÈÎfi ªÔ˘Û›Ô. ¶·Ï·ÈÔıfi‰ˆÚÔ˜ ¢ËÌ‹ÙÚ˘: √ÈÓÔ¯fiË Ù˘ √Ì¿‰·˜ Fat-Boy ·fi ÙË £ÂÛÛ·Ï›·. ™Î¤„ÂȘ ÁÈ· ÙË ‰È¿‰ÔÛË ÙˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ ÙÔ˘ ÂÚÁ·ÛÙËÚ›Ô˘ ÛÙÔÓ ÌÂÛÔÁÂÈ·Îfi ¯ÒÚÔ 5Ë ™˘Ó‰ڛ·: ª¿Ù˙ÈÔ˘ ñ ∂˘ÛÙ·ı›Ô˘ ∞Óı‹: ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜ ·ÌÊÔÚ¤·˜ ·fi ÙË ¡¤· πˆÓ›·. ¢Ô˘ÏÁ¤ÚË-πÓÙ˙ÂÛ›ÏÔÁÏÔ˘ ∞ÚÁ˘ÚԇϷ: ªÂÏ·ÓfiÌÔÚÊË Î·È ∂Ú˘ıÚfiÌÔÚÊË ∞ÙÙÈ΋ ∫ÂÚ·ÌÈ΋ ·fi ÛÙڈ̷ÙÔÁÚ·ÊË̤ӷ ÔÈÎÈÛÙÈο Û‡ÓÔÏ· Ù˘ ·Ú¯·›·˜ fiÏ˘ ÙˆÓ ºÂÚÒÓ ΔÚÈ·ÓÙ·Ê˘ÏÏÔÔ‡ÏÔ˘ ¶ÂÏ·Á›·: ∞ÙÙÈ΋ ÎÂÚ·ÌÈ΋ ·fi ÙÔ ÓÂÎÚÔÙ·ÊÂ›Ô ÙˆÓ ∞ÌÊ·ÓÒÓ μ‹ÙÔ˜ °ÈÒÚÁÔ˜ / ¶·Ó¿ÁÔ˘ ª·Ú›·: ªÂÏ·ÓfiÌÔÚÊË Î·È ∂Ú˘ıÚfiÌÔÚÊË ÎÂÚ·ÌÈ΋ ·fi ÙÔ ÈÂÚfi ÙÔ˘ ∞fiÏψӷ ÛÙÔ ™ˆÚfi ª·ÁÓËÛ›·˜. ∞ÏÂÍ¿Ó‰ÚÔ˘ ™Ù·Ì·Ù›·: ∞ÙÙÈ΋ ÎÂÚ·ÌÈ΋ ·fi ÙÔ ¡fiÙÈÔ ÓÂÎÚÔÙ·ÊÂ›Ô ÙˆÓ ºıȈٛ‰ˆÓ £Ë‚ÒÓ. §À™∏ ¶ƒ√∏°√Àª∂¡√À

EYKO§O

— ΔÔ ¢.™. ÙÔ˘ §˘Î›Ԣ ÙˆÓ ∂ÏÏËÓ›‰ˆÓ μfiÏÔ˘ ÔÚÁ¿ÓˆÛÂ Î·È ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ‰È‹ÌÂÚÔ ÂΉËÏÒÛÂˆÓ - ·ÊȤڈ̷ ÛÙËÓ 90¯ÚÔÓË ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘ ÛÙËÓ fiÏË ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ (1920-2010) Î·È ÛÙËÓ ·‰È¿ÏÂÈÙË ÚÔÛÊÔÚ¿ ÙÔ˘ ÛÙËÓ ÙÔÈ΋, ·ÏÏ¿ Î·È ÙËÓ Â˘Ú‡ÙÂÚË ÎÔÈÓˆÓ›· ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ Ï·˚ÎÔ‡ ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡. ™‹ÌÂÚ· Î·È ÒÚ· 10.30 ÙÔ Úˆ›, ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋ ËÌÂÚ›‰· Ô˘ ÔÚÁ·ÓÒÓÂÙ·È ·fi ÙÔ §‡ÎÂÈÔ ÙˆÓ ∂ÏÏËÓ›‰ˆÓ μfiÏÔ˘ Î·È ÙÔ ΔÌ‹Ì· πÛÙÔÚ›·˜, ∞Ú¯·ÈÔÏÔÁ›·˜ Î·È ∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜ ∞ÓıÚˆÔÏÔÁ›·˜ (π∞∫∞) ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Ì ı¤Ì·: “§‡ÎÂÈÔ ÙˆÓ ∂ÏÏËÓ›‰ˆÓ μfiÏÔ˘ Î·È §·˚Îfi˜ ¶ÔÏÈÙÈÛÌfi˜” , ÛÙÔ ·ÌÊÈı¤·ÙÚÔ “¢. ™·Ú¿ÙÛ˘” ÛÙÔÓ 3Ô fiÚÔÊÔ ÙÔ˘ ·Ú·ÏÈ·ÎÔ‡ Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜. — ™ÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ Δ¤¯Ó˘ “Δ˙ÈfiÚÙ˙ÈÔ ¡Ù ∫›ÚÈÎÔ” ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ Ë ¤ÎıÂÛË ÊˆÙÔÁÚ·Ê›·˜ Ù˘ ºˆÙÔÁÚ·ÊÈ΋˜ §¤Û¯Ë˜ μfiÏÔ˘ ÙˆÓ ‚Ú·‚Â˘Ì¤ÓˆÓ ÊˆÙÔÁÚ¿ÊˆÓ ÙÔ˘ 2Ô˘ ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ˘ ¢È·ÁˆÓÈÛÌÔ‡ ∞ÛÚfiÌ·˘Ú˘ ʈÙÔÁÚ·Ê›·˜ “¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˘ §¤ÙÛÈÔ˘” . ¢È¿ÚÎÂÈ· ¤ÎıÂÛ˘: ¤ˆ˜ 9/12/2010. flÚ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ηıËÌÂÚÈÓ¿: 10:00 - 13:00 & 18:00 - 21:00, ™¿‚‚·ÙÔ: 10.00 - 13.30. — ™ÙËÓ ·›ıÔ˘Û· Ù¤¯Ó˘ “∏Ï›Ô˘ ª¤Ï·ıÚÔÓ” (°ÎÏ·‚¿ÓË 37 Ì ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜, 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜) ÙÔ ÿ‰Ú˘Ì· ÙˆÓ ∞ÊÒÓ ¢ÂÏËÁÂÒÚÁË ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÂÈηÛÙÈΤ˜ ÂÎı¤ÛÂȘ. √È Î·ÏÏÈÙ¤¯Ó˜ Ô˘ ÂÈı˘ÌÔ‡Ó Ó· ÂÎı¤ÛÔ˘Ó ¤ÚÁ· ÙÔ˘˜, ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÈÎÔÈÓˆÓÔ‡Ó Ì ÙÔ ÙËϤʈÓÔ 6932 119479. ¢È¢ÎÚÈÓ›˙ÂÙ·È fiÙÈ Ë Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÛÙȘ ÂÎı¤ÛÂȘ Â›Ó·È ‰ˆÚ¿Ó. — ™ÙË ÛÔʛٷ ÙÔ˘ ÎÙÈÚ›Ô˘ ™›ÚÂÚ ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ Ë ¤ÎıÂÛË Ù˘ ¶·Ú·Û΢‹˜ ΔÔ˘ÏÔ‡Ë Ì ı¤Ì·: “·Ú·Ì˘ıfiÊ˘ÏÏ·” . ¢È¿ÚÎÂÈ· ¤ÎıÂÛ˘ ¤ˆ˜ 03/12/2010. flÚ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ηıËÌÂÚÈÓ¿: 6:30 - 9:30, ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ: 12:00 - 14:00. — ™‹ÌÂÚ· Ù· ̤ÏË Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ÃÔÚˆ‰›·˜ Ù˘ ¡. ∞Á¯È¿ÏÔ˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÔ˘Ó ‚Ú·‰È¿ Ù·‚¤ÚÓ·˜ ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· “¢·›‰·ÏÔ˜” Ù˘ ¡. ∞Á¯È¿ÏÔ˘. ªÈ· ͯˆÚÈÛÙ‹ ‰È·ÛΤ‰·ÛË ˘fiÛ¯ÔÓÙ·È ÔÈ ¯ÔÚˆ‰Ô› Ô˘ ÚÔÂÙÔÈÌ¿˙ÔÓÙ·È ˘ÚÂÙˆ‰Ò˜ Ì Ôχ ΤÊÈ Î·È ‰È¿ıÂÛË ÁÈ· ÔÌ·‰ÈÎfi ÙÚ·ÁÔ‡‰È, ·ÊÔ‡ fiÏË Ë ‚Ú·‰È¿ Â›Ó·È ·ÊÈÂڈ̤ÓË Û ÙÚ·ÁÔ‡‰È· Ù˘ ·Ú¤·˜ ÙÔ˘ ÁÏÂÓÙÈÔ‡ Î·È ÙÔ˘ ÎÚ·ÛÈÔ‡. ªÂ ηϋ ‰È¿ıÂÛË Î·ÏÔ‡ÓÙ·È fiÏÔÈ ÔÈ Ê›ÏÔÈ, ÔÈ ÁÏÂÓÙ˙¤‰Â˜, ÔÈ ÁÏÂÓÙÔÎfiÔÈ Î·È ¯·ÚÔÎfiÔÈ Ê›ÏÔÈ Ù˘ ¯ÔÚˆ‰È·Î‹˜, Ù˘ ÔÈÔÙÈ΋˜ ÌÔ˘ÛÈ΋˜ Î·È Ù˘ ÁÓ‹ÛÈ·˜ Ï·˚΋˜ ‰È·ÛΤ‰·Û˘, Ó· ÂÚ¿ÛÔ˘Ó ÌÈ· ͯˆÚÈÛÙ‹ ÂÌÂÈÚ›· Á¢ÛÙÈ΋˜ Î·È ·ÎÔ˘ÛÙÈ΋˜ ¢ˆ¯›·˜.

¢Y™KO§O

Δ∂á∂™

25

™‹ÌÂÚ· ÛÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ ¡Â¿ÔÏ˘ Ì ÙËÓ ŒÚÚÈη °ÎÔ˘ÙÂÓÛ‚¿ÁÎÂÚ

Su-Doku

EΉËÏÒÛÂȘ

™∞μμ∞Δ√ 27 N√∂ªμƒπ√À 2010


26

¶ÔÏÈÙÈÛÌfi˜/

™∞μμ∞Δ√ 27 N√∂ªμƒπ√À 2010

∏ ÌÔ˘ÛÈ΋ ÚˆÙÔÔÚ›· ÛÙȘ Û˘Óı¤ÛÂȘ °È¿ÓÓË ¶··˚ˆ¿ÓÓÔ˘ Î·È °ÈÒÚÁÔ˘ ™ÈÛÈÏÈ¿ÓÔ˘ ∞Á¯›·ÏÔ˜: ∏ ÁÈÔÚÙ‹ ÙÔ˘ §˘Î›Ԣ ÁÈ· ÙÔ ¶ÔÏ˘Ù¯ÓÂ›Ô ™Δ√ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ¢Ë̷گȷÎÔ‡ ªÂÁ¿-

ÚÔ˘ ¡. ∞Á¯È¿ÏÔ˘ ÁÈÔÚÙ¿ÛÙËÎÂ Î·È Ê¤ÙÔ˜ Ë ÁÈÔÚÙ‹ Ù˘ 17˘ ¡Ô¤Ì‚ÚË ·fi ÙÔ °ÂÓÈÎfi §‡ÎÂÈÔ ¡. ∞Á¯È¿ÏÔ˘. ΔË ÁÈÔÚÙ‹ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛ·Ó ÔÈ ˘‡ı˘ÓÔÈ Î·ıËÁËÙ¤˜ °Ú. πˆ·ÎÂÈÌ›‰Ë˜ Î·È ∂˘ÛÙ·ı. μ·ÛÈÏÔ‡. ™˘ÌÌÂÙ›¯·Ó ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ Ù˘ ∞’ §˘Î›Ԣ.

∏ ÂÎÎÏËÛ›· Ù˘ ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ ÛÙÔÓ fiÏÂÌÔ Î·È ÙËÓ Î·ÙÔ¯‹ ∏ πÂÚ¿ ªËÙÚfiÔÏȘ ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ ηÈ

∞ÏÌ˘ÚÔ‡ ÌÓËÌÔÓ‡ÂÈ Î·È Ê¤ÙÔ˜ ÙË Û˘Ì‚ÔÏ‹ Ù˘ ÛÙÔÓ ·ÁÒÓ· ÙÔ˘ Ï·Ô‡ Ì·˜ ÁÈ· ÂÈ‚›ˆÛË Î·È ·ÓÙ›ÛÙ·ÛË ÛÙ· ¯ÚfiÓÈ· ÙÔ˘ ÔϤÌÔ˘ Î·È Ù˘ ηÙÔ¯‹˜ 1940-1944. ÕÓÙÚ˜ Î·È Á˘Ó·›Î˜, ÂÒÓ˘ÌÔÈ Î·È ·ÓÒÓ˘ÌÔÈ ÃÚÈÛÙÈ·ÓÔ› Ì ÚÒÙÔ ÙÔ ªËÙÚÔÔÏ›ÙË πˆ·ÎÂ›Ì ÛÙ¿ıËÎ·Ó ‰›Ï· ÛÙÔÓ ÂÈÓ·Ṳ̂ÓÔ, ÙÔ Ê˘Ï·ÎÈṲ̂ÓÔ, ÙÔÓ ‰ÈˆÎfiÌÂÓÔ, ÙÔÓ ¿ÚÚˆÛÙÔ, ÙÔÓ ¿ÛÙÂÁÔ ·fi ‚ÔÌ‚·Ú‰ÈÛÌÔ‡˜ Î·È ÙÔÓ ˘ÚfiÏËÎÙÔ, ‰›Ï· ÛÙ· ÛÎÂÏÂو̤ӷ Ì·˜ ·È‰¿ÎÈ· Î·È ÙȘ ıËÏ¿˙Ô˘Û˜ Ì¿Ó˜, ÛÙÔ˘˜ Á¤ÚÔÓÙ˜ Î·È Û οı ·Ó‹ÌÔÚÔ. ™Ù¿ıËÎ·Ó ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙ· Û¯¤‰È· ÙˆÓ Î·Ù·ÎÙËÙÒÓ ÁÈ· ÙÈ̈ڛ· Î·È ÂÍÔ˘ı¤ÓˆÛË ÙÔ˘ Ï·Ô‡ Ì·˜ Ì fiÏ· Ù· ̤۷, ÒÛÙ ӷ ÙÔÓ Î¿ÓÔ˘Ó ·Ó›Î·ÓÔ ÁÈ· οı ÌÔÚÊ‹ ·ÓÙ›ÛÙ·Û˘. ΔËÓ ∫˘Úȷ΋ 28 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ ÛÙÔÓ π.¡. ∞Á›Ô˘ μ·ÛÈÏ›Ԣ μfiÏÔ˘ ı· ÙÂÏÂÛÙ›, fiˆ˜ οı ¯ÚfiÓÔ, ÌÓËÌfiÛ˘ÓÔ ÛÙË ÌÓ‹ÌË ÙÔ˘ ̷ηÚÈÛÙÔ‡ ªËÙÚÔÔÏ›ÙË ÙÔ˘ ÔϤÌÔ˘ Î·È Ù˘ ηÙÔ¯‹˜ πˆ·ÎÂ›Ì Î·È fiÏˆÓ ÙˆÓ ÂˆÓ‡ÌˆÓ Î·È ·ÓˆÓ‡ÌˆÓ Û˘ÓÂÚÁ·ÙÒÓ ÙÔ˘ ÎÏËÚÈÎÒÓ Î·È Ï·˚ÎÒÓ. ªÂÙ¿ ÙË £. §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÚÈÛ¿ÁÈÔ ÛÙÔÓ Ù¿ÊÔ ÙÔ˘ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ ÚÔ·‡ÏÈÔ ÙÔ˘ Ó·Ô‡ Î·È Î·Ù¿ıÂÛË ÛÙÂÊ·ÓÈÒÓ ·fi ÙËÓ ªËÙÚfiÔÏË ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ Î·È ¿ÏÏÔ˘˜ ÊÔÚ›˜. √ ƒ·‰ÈÔʈÓÈÎfi˜ ™Ù·ıÌfi˜ “√ƒ£√¢√•∏ ª∞ƒΔÀƒπ∞-104 FM” ÙËÓ ›‰È· ̤ڷ Î·È ÒÚ· 11.00 .Ì. ı· ÌÂÙ·‰ÒÛÂÈ ÔÌÈÏ›· Ì ı¤Ì·: “√È ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÈΤ˜ Á˘Ó·›Î˜ Ù˘ ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ Î·È Ë ÚÔÛÊÔÚ¿ ÙÔ˘˜ ÛÙ· ¯ÚfiÓÈ· Ù˘ ηÙÔ¯‹˜”.

¶·ÓËÁ˘Ú›˙ÂÈ ÙÔ ÂÎÎÏËÛ¿ÎÈ ∞Á. ∞Ó‰Ú¤· ÛÙÔ ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ ΔÛÈ̤ÓÙˆÓ √¶ø™ οı ¯ÚfiÓÔ, ¤ÙÛÈ Î·È Ê¤ÙÔ˜, ÙËÓ ΔÚ›ÙË 30 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ ı· ÂÔÚÙ¿ÛÂÈ, ÙËÚÒÓÙ·˜ ÙȘ ·Ú·‰fiÛÂȘ, ÙÔ ÈÛÙÔÚÈÎfi ÂÎÎÏËÛ¿ÎÈ ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ ∞Ó‰Ú¤·, ÛÙÔ ∂ÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ ΔÛÈ̤ÓÙˆÓ μfiÏÔ˘. ΔË ¢Â˘Ù¤Ú· 29/11, ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì·, ÛÙȘ 4.30, ı· „·Ï› Ô ª¤Á·˜ ∂ÛÂÚÈÓfi˜ Î·È ÙÔ Úˆ› Ù˘ ΔÚ›Ù˘ ı· ÙÂÏÂÛÙ› Ë £Â›· §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ·fi ÂÎÚfiÛˆÔ Ù˘ πÂÚ¿˜ ªËÙÚfiÔÏ˘ ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ Î·È ∞ÏÌ˘ÚÔ‡. ªÂÙ¿ ÙË £Â›· §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ÂΉËÏÒÛÂˆÓ ÙÔ˘ ÂÚÁÔÛÙ·Û›Ô˘, ÛÙÔ ÎÙ›ÚÈÔ ¢È¢ı‡ÓÛˆ˜, ı· ÚÔÛÊÂÚıÔ‡Ó ·Ó·„˘ÎÙÈο Î·È ÁÏ˘Î¿.

fiÚÔ˜ Û‡Á¯ÚÔÓË ÌÔ˘ÛÈ΋ ¤¯ÂÈ ·fi ÙË ÌÈ· ÈÛÙÔÚÈ΋ ÚÔÔÙÈ΋, ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÔÓÙ·˜ Ì›· ÂÚ›Ô‰Ô Â˘Ú›·˜ ¯ÚÔÓÔÏÔÁÈο ·ÎÙ›Ó·˜ - ΢ڛˆ˜ ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ÌÈÛfi ÙÔ˘ 20Ô‡ ·ÈÒÓ· - Î·È ·fi ÙËÓ ¿ÏÏË ¤Ó·Ó Ù¯ÓÈÎfi ÂÓÓÔÈÔÏÔÁÈο ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌfi Ù˘ ‰È¿ÛÙ·Û˘ ·fi ÙËÓ ·Ú¿‰ÔÛË. √ fiÚÔ˜ ÌÔ˘ÛÈ΋ ÚˆÙÔÔÚ›· ¤¯ÂÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÈÛÙÔÚÈÎfi Î·È ·ÈÛıËÙÈÎfi ÔÚ›˙ÔÓÙ· ÁÈ· Ó· ÚÔÛ‰ÈÔÚ›ÛÂÈ ÙÔ ¤ÚÁÔ ‹ ÙÔ˘˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡˜, Ô˘ ÚÔηÏÔ‡Ó ÙȘ Â·Ó·ÛÙ·ÙÈΤ˜ Ú‹ÍÂȘ Ì ÙËÓ ·ÁȈ̤ÓË ·ÈÛıËÙÈ΋ ÊÈÏÔÛÔÊ›· Ù˘ ÂÔ¯‹˜ ÙÔ˘˜. K·È ÂÂȉ‹ ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ÌÈÛfi ÙÔ˘ 20Ô‡ ·ÈÒÓ· Ô Î·ı¤Ó·˜ ۯ‰fiÓ ·fi ÙÔ˘˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡˜ „ËÏ¿ÊÈÛ ÙÔ˘˜ ‚ËÌ·ÙÈÛÌÔ‡˜ ÙˆÓ Ú‹ÍÂˆÓ ·˘ÙÒÓ, Ë ÌÔ˘ÛÈ΋ ÚˆÙÔÔÚ›· Û˘ÁÎÏ›ÓÂÈ Ó· Ù·˘ÙÈÛÙ› Ì ÙË Û‡Á¯ÚÔÓË ÌÔ˘ÛÈ΋, ÂÊ’ fiÛÔÓ ‚¤‚·È· ·˘Ù‹ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û Ù¯ÓÈ΋ Ú‹ÍË ÙfiÛÔ Ì ÙËÓ ·Ú¿‰ÔÛË Ù˘ ÙÔÓÈÎfiÙËÙ·˜, fiÛÔ Î·È Ù˘ ·ÙÔÓÈÎfiÙËÙ·˜. T˘ §πΔ™∞™ ¶∞ƒπ™∞∫∏

ΔÔÓÈÎfiÙËÙ·. ªÔ˘ÛÈÎfi˜ fiÚÔ˜ Ô˘ ˘Ô‰ËÏÒÓÂÈ Û ÁÂÓÈΤ˜ ÁÚ·Ì̤˜ ÙË ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈ΋ Ù¿ÛË Ù˘ ÌÔ˘ÛÈ΋˜ ÁÏÒÛÛ·˜ Ó· ÔÚÁ·ÓÒÓÂÙ·È ÛÙË ‚¿ÛË ÂÓfi˜ ΤÓÙÚÔ˘ ÚÔÛÔ¯‹˜, ÙÔ ÙÔÓÈÎfi, ‚·Û›˙ÂÙ·È ÌfiÓÔ Û’ ¤Ó· ‹¯Ô ‚¿ÛË (ÙÔÓÈÎfi) Î·È ÛÙË Û˘Á¯ÔÚ‰›· Ô˘ ·Ó·Ù‡ÛÛÂÙ·È ¿Óˆ Û’ ·˘Ùfi ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ·˘Ùfi ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ıËΠÛÙËÓ ∂˘ÚÒË. ΔÔÓÈ΋ Â›Ó·È Ô fiÚÔ˜ Ì ÙÔÓ ÔÔ›Ô ˘Ô‰ËÏÒÓÂÙ·È Ë ÚÒÙË ‚·ıÌ›‰· ÔÔÈ·Û‰‹ÔÙ ÛοϷ˜ Ì·ÓÙ˙fiÚ ‹ ÌÈÓfiÚ ÛÙÔ ‰˘ÙÈÎfi ÙÔÓÈÎfi Û‡ÛÙËÌ·. ∏ ÙÔÓÈÎfiÙËÙ· Î·È Ë ¯Ú‹ÛË Ù˘ ÙÔÓÈ΋˜ ·ÚÌÔÓ›·˜ Â›Ó·È ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÌÈ·˜ ÌÔ˘ÛÈ΋˜ ÁÏÒÛÛ·˜ Ô˘ ÂÍÂÏ›ÛÛÂÙ·È, ·ÔÙÂÏ› ‰Â ̤ÚÔ˜ Ù˘ ÌÔÚÊÔÏÔÁ›·˜ Î·È Ù˘ ÂͤÏÈ͢ Ù˘ ÌÔ˘ÛÈ΋˜ ÊfiÚÌ·˜. ∏ ·ÙÔÓÈÎfiÙËÙ· Ô˘ ÁÂÓÓ‹ıËΠÛÙȘ ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ 1900 Â›Ó·È ¤Ó· Û‡ÛÙËÌ· ·ÚÌÔÓÈÎfi Ô˘ ηٷÚÁÔ‡ÓÙ·È ÔÈ ·Ú·‰ÔÛȷΤ˜ Û¯¤ÛÂȘ ÙÔ˘ ÙÔÓÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜, Ë ÛÙ·ıÂÚfiÙËÙ· ÙˆÓ Û¯¤ÛÂˆÓ Ì ÙÔ ‚·ÛÈÎfi ÊıfiÁÁÔ (ÙÔÓÈ΋) ·Ê‹ÓÂÈ ÙË ı¤ÛË Û ÌÈ· ·ÏÏËÏÔÂÍ¿ÚÙËÛË ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ˘˜ ÊıfiÁÁÔ˘˜ Ô˘ ηıÔÚ›˙ÂÙ·È ·fi ÙÔÓ Û˘Óı¤ÙË Î¿ı ÊÔÚ¿ ·fi ÙËÓ ÂÈÏÔÁ‹ ÙÔ˘. ∏ Ù¿ÛË ·˘Ù‹ ÂÌÊ·Ó›ÛÙËΠÛÙ· ¤ÚÁ· ÙˆÓ ¡ÙÂÌÈÛ›, ƒ·‚¤Ï, ™ÙÚ¿Ô˘˜ Î·È ª¿ÚÙÔÎ Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÂÊ·ÚÌfiÛÙËΠ̠ηÏÏÈÙ¯ÓÈο ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ˘„ËÏÔ‡ ÂÈ¤‰Ô˘ ·fi ÙÔ˘˜ Û˘Óı¤Ù˜ Ù˘ μȤÓÓ˘ ™·›ÓÌÂÚÁÎ, ∞. ªÂÚÁÎ Î·È ∞. ÊÔÓ μ¤ÌÂÚÓ. √È ›‰ÈÔÈ ·˘ÙÔ› Û˘Óı¤Ù˜ ÚÔÛÎÔÏÏ‹ıËÎ·Ó ÛÙÔ˘˜ Ó¤Ô˘˜ ÓfiÌÔ˘˜ Ù˘ Û‡ÓıÂÛ˘ ÙˆÓ ÊıfiÁÁˆÓ, ÙË ‰ˆ‰Âηʈӛ· Ô˘ Â›Ó·È Ì›· ̤ıÔ‰Ô˜ - ÁÈ· ÙËÓ ·ÎÚ›‚ÂÈ· Û‡ÓıÂÛ˘ Ì ‰Ò‰Âη ÓfiÙ˜ Ô˘ Û¯ÂÙ›˙ÔÓÙ·È Ë Ì›· Ì ÙËÓ ¿ÏÏË Î·È Ë Ì¤ıÔ‰Ô˜ ·˘Ù‹ Ô˘ ÂÊ¿ÚÌÔÛ ÚÒÙÔ˜ Ô Û˘Óı¤Ù˘ ÕÚÓÔÏÓÙ ™·›ÓÌÂÚÁÎ ÚԂϤÂÈ ÁÈ· οı ۇÓıÂÛË ÙË ¯Ú‹ÛË ÌÈ·˜ ÛÂÈÚ¿˜ ÚÔηıÔÚÈṲ̂Ó˘ Î·È ·ÌÂÙ¿‚ÏËÙ˘ ‰È·‰Ô¯‹˜ ÙˆÓ ‰Ò‰Âη ‹¯ˆÓ ÙÔ˘ ¯ÚˆÌ·ÙÈÎÔ‡ Û˘ÓfiÏÔ˘ Ì ÙËÓ ·˘ÛÙËÚ‹ Â·Ó¿ÏË„Ë ÙÔ˘ ›‰ÈÔ˘ ‹¯Ô˘ ÚÈÓ ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›·ÛË ÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ ‹¯ˆÓ. ΔÔ ¢ˆ‰ÂοÊıÔÁÁÔ ·˘Ùfi Û‡ÛÙËÌ· Ô˘ Á›ÓÂÙ·È Î·Ù·ÓÔËÙfi ÌfiÓÔ fiÙ·Ó ·ÎÔ‡ÛÂÈ Î·Ó›˜ Ù· ¤ÚÁ· ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ Û˘ÓıÂÙÒÓ Î·È Î˘Ú›ˆ˜ ÙÔ˘ ™·›ÌÂÚÁÎ ÂÚÈÔÚ›ÛÙËΠÛÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ· ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ˘˜ ‰‡Ô ·ÁÎfiÛÌÈÔ˘˜ ÔϤÌÔ˘˜ ÂÍ·ÈÙ›·˜ Ù˘ Ó·˙ÈÛÙÈ΋˜ ‰ÈÎÙ·ÙÔÚ›·˜ Ô˘ ·Ó¿ÁηÛ ÙÔÓ ™·›ÓÌÂÚÁÎ Ó· ÌÂÙ·Ó·ÛÙ‡ÛÂÈ. ΔÔ Û‡ÛÙËÌ· ·˘Ùfi Í·ÏÒıËΠÌÂÙ¿ ÙÔ ¢Â‡ÙÂÚÔ ·ÁÎfiÛÌÈÔ fiÏÂÌÔ Î·È ÁÈ· ÙÔ˘˜ Û˘Óı¤Ù˜ Ù˘ ‰ÂηÂ-

Ù›·˜ ÙÔ˘ ’50 ˘‹ÚÍÂ Ë ‚¿ÛË ·’ fiÔ˘ ÍÂΛÓËÛÂ Ë ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ·˘Ù‹˜ Ù˘ ÛÂÈÚ¿˜ Û’ fiϘ ÙȘ ÊfiÚ̘ Ù˘ ÌÔ˘ÛÈ΋˜ ÁÏÒÛÛ·˜: ‰È¿ÚÎÂȘ, ‰˘Ó·ÌÈ΋, ¯ÚÔÈ¿, ·ÁˆÁ‹, ÙÚfiÔ˘˜ ¤Ó·Ú͢ Î.Ù.Ï. ∫·È ·Ú’ fiÏÔ Ô˘ Û‹ÌÂÚ· Â›Ó·È È· ÍÂÂÚ·Ṳ̂ÓÔ˜ Ô ‰ˆ‰ÂηÊıÔÁÁÈÛÌfi˜ ·fi ÙË Û˘Ó¯‹ ÂͤÏÈÍË ÙˆÓ ÌÂıfi‰ˆÓ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ·fi Ù· ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚ· ÛÙÔȯ›· ·Ó·Ó¤ˆÛ˘ Ù˘ ÌÔ˘ÛÈ΋˜ ÙÔ˘ 1900 Î·È ÙÔ Î‡ÚÈÔ ÛÙÔÈ¯Â›Ô ÚÔÒıËÛ˘ ÙˆÓ ÚˆÙÔÔÚÈÒÓ ÛÙË ‰Â‡ÙÂÚË ÌÂÙ·ÔÏÂÌÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô. ∞fi ÙÔ˘˜ ÎfiÏÔ˘˜ ÙÔ˘ ‰ˆ‰ÂηÊıÔÁÁÈÛÌÔ‡ ÍÂΛÓËÛ·Ó ‰‡Ô Ú‡̷ٷ. √ ·˘ÛÙËÚfi˜ ÛÂÈÚ·˚ÛÌfi˜ Ô˘ ··›ÙËÛ ÌÈ· ηıÔÏÈ΋ ¤ÓÙ·ÍË fiÏˆÓ ÙˆÓ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎÒÓ ÙÔ˘ ‹¯Ô˘ - ‡„Ô˜, ‰È¿ÚÎÂÈ·, ¤ÓÙ·ÛË Î·È ¯ÚÔÈ¿ - ÛÙËÓ ·Ó·ÁηÈfiÙËÙ· Ù˘ ÛÂÈÚ¿˜. Δ· ÈÛÙÔÚÈο ÎÔÈÓˆÓÈο Î·È ÔÏÈÙÈο ÂÚÂı›ÛÌ·Ù· Ô˘ Ô‰‹ÁËÛ·Ó ÛÙË ıÂÌÂÏ›ˆÛË ÙÔ˘ ÔÏÔÎÏËÚˆÙÈÎÔ‡ ÛÂÈÚ·˚ÛÌÔ‡ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÍÂοı·Ú· Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ‰È·ÌÔÚʈıÔ‡Ó ·fi„ÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ÈÛÙÔÚÈ΋ ÙÔ˘ ·ÈÙÈÔÏfiÁËÛË. ™ÙËÓ ·Ú¯‹ Ë ÁÓÒÌË ÙˆÓ ÎÚÈÙÈÎÒÓ ‹Ù·Ó ˆ˜ Ë ÔÚÁ·ÓˆÙÈ΋ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· ÙÔ˘ ÔÏÔÎÏËÚˆÙÈÛÌÔ‡ ÛÂÈÚ·˚ÛÌÔ‡ ‹Ù·Ó ·Ô·ËÌ· Ù˘ Ù¿Í˘ Î·È Ù˘ ηٷ›ÂÛ˘ ÙÔ˘ Ó·˙ÈÛÌÔ‡, fi¯È Û·Ó ÌÈ· ¤ÎÊÚ·ÛË È‰ÂÔÏÔÁ›·˜, ·ÏÏ¿ ˆ˜ ˘ÔÛ˘Ó›‰ËÙË ·Í›ˆÛ‹ Ù˘. ∏ ·ÓÙ›ÏË„Ë ‚¤‚·È· ·˘Ù‹ ‰ÂÓ Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ¤¯ÂÈ ÌÈ· ÈÛ¯˘Ú‹ ‚¿ÛË, ÁÈ·Ù› ·fi ÙË ÌÈ· Ô ÔÏÔÎÏËÚˆÙÈÎfi˜ ÛÂÈÚ·˚ÛÌfi˜ ΢ÔÊÔÚ‹ıËΠ̤۷ ·fi Ù· ¤ÚÁ· ÙˆÓ Û˘ÓıÂÙÒÓ ªÂÛÛÈ¿Ó Î·È ªÔ˘Ï¤˙ (°¿ÏÏÔÈ Û˘Óı¤Ù˜) Ì ۷ʋ ·ÓÙÈÊ·ÛÈÛÙÈÎfi Î·È ·ÓÙÈÓ·˙ÈÛÙÈÎfi ȉÂÔÏÔÁÈÎfi ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏÈÛÌfi Î·È ·fi ÙËÓ ¿ÏÏË ÁÈ·Ù› ÛÙȘ Ù¿ÍÂȘ ÙÔ˘ ‚Ú¤ıËÎ·Ó ¤ÚÁ· ÙÔ˘ §Ô˘˝Ù˙È ¡fiÓÔ (πÙ·Ïfi˜ Û˘Óı¤Ù˘ 1929-1990) Ô˘ ›¯Â ÛÙÚ·Ù‡ÛÂÈ ÙË ÌÔ˘ÛÈ΋ ÙÔ˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÛÙËÓ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ· ÙÔ˘ ª·ÚÍÈÛÌÔ‡. Δ· ¤ÚÁ· ÙÔ˘ ¡fiÓÔ, il canto sospeso ÙÔ 1956, ÁÚ·Ì̤ÓÔ Û Î›ÌÂÓ· ÔÏÈÙÈÎÒÓ ÎÚ·ÙÔ˘Ì¤ÓˆÓ ÙˆÓ Ó·˙›, Ô˘ ‚Ú¤ıËÎ·Ó Û ÁÚ¿ÌÌ·Ù· ‹ ¯·Ú·Á̤ӷ ÛÙÔ˘˜ Ù›¯Ô˘˜ ÙˆÓ ÎÂÏÈÒÓ Î·È Canti di vita e d’

amore 1956, ¤ÚÁÔ ·ÊÈÂڈ̤ÓÔ ÛÙ· ı‡Ì·Ù· Ù˘ ·ÓıÚˆÈÛÙÈ΋˜ ˘ÔÎÚÈÛ›·˜ ÙˆÓ ÓÈÎËÙÒÓ ÙÔ˘ ¢Â˘Ù¤ÚÔ˘ ¶·ÁÎÔÛÌ›Ô˘ ¶ÔϤÌÔ˘ Î·È Ù˘ Ù˘ÊÏ‹˜ Ù¯ÓÔÏÔÁ›·˜, ·ÔÙ¤ÏÂÛ·Ó ÚfiÙ˘· ÁÈ· ÙËÓ ÚfiıÂÛË ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜ ÙÔ˘ ÛÂÈÚ·˚ÛÌÔ‡, Ì ÌÈ·Ó ¿ÚÈÛÙË ·ÈÛıËÙÈ΋ ·ÓÙ›ÏË„Ë. ¶.¯. ∏ ÊÚ¿ÛË “·Ó fiÏÔ˜ Ô Ô˘Ú·Ófi˜ ‹Ù·Ó ¯·ÚÙ› Î·È fiϘ ÔÈ ı¿Ï·ÛÛ˜ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ ÌÂÏ¿ÓÈ, ‰ÂÓ ı· ÌÔÚÔ‡Û· Ó· ÂÚÈÁÚ¿„ˆ Ù· ‰ÂÈÓ¿ Î·È fiÙÈ Â›‰· Á‡Úˆ ÌÔ˘” ÛÙÔ il canto sospeso ‰›ÓÂÈ ÌÈ· Û˘ÁÎÚ·ÙË̤ÓË ·›ÛıËÛË ·ÁˆÓ›·˜. ΔÔ ·ÚÁfi ·˘Ùfi ÙÚ·ÁÔ‡‰È Â›Ó·È ÁÚ·Ì̤ÓÔ ÁÈ· ÛÔÚ¿ÓÔ, ÎÔÓÙÚ¿ÏÙÔ, ÌÂÈÎÙ‹ ¯ÔÚˆ‰›· Î·È ÔÚ¯‹ÛÙÚ·. ∞˜ ÛÙ·ıԇ̠ÁÈ· Ï›ÁÔ Û’ ·˘Ùfi ÙÔÓ πÙ·Ïfi Û˘Óı¤ÙË ÙÔÓ §Ô˘˝Ù˙È ¡fiÓÔ Ô˘ ÁÂÓÓ‹ıËΠÙÔ 1924 ÛÙË μÂÓÂÙ›·. À‹ÚÍ ·fiÊÔÈÙÔ˜ Ù˘ ¡ÔÌÈ΋˜ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ Ù˘ ¶¿ÓÙÔ‚·, ÛÔ‡‰·Û ÌÔ˘ÛÈ΋ ÛÙÔ ø‰Â›Ô Ù˘ μÂÓÂÙ›·˜ Ì ¿ÚÈÛÙÔ˘˜ ÌÔ˘ÛÈÎÔ‡˜ ÙÔÓ ª·ÓÙ¤ÚÓ·, ªÔ˘Ï¤ Î·È ™ÙÔί¿Ô˘˙ÂÓ Î·È fiÏÔÈ Ì·˙› ›‰Ú˘Û·Ó ÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ ªÔ˘ÛÈ΋˜ ¶ÚˆÙÔÔÚ›·˜ ÙÔ˘ ¡Ù¿ÚÌÎÛÙ·ÓÙ, ÛÙÔ ÔÔ›Ô Ô ¡fiÓÔ ¤Î·Ó ‰È¿ÊÔÚ· ÛÂÌÈÓ¿ÚÈ·. ø˜ Û˘Óı¤Ù˘ ·Ó·ÁÓˆÚ›ÛÙËΠÙÔ 1950. ΔÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ ·ÚÎÂÙ¿ ÌÂÁ¿ÏÔ, ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÔÚ¯ËÛÙÚÈο ÎÔÌÌ¿ÙÈ·, ʈÓËÙÈο Î·È ¤ÚÁ· ÁÈ· ÙÔ ı¤·ÙÚÔ. °ÓÒÚÈÛÂ Î·È ·ÊÈÂÚÒıËΠÛÙËÓ ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ ÌÔ˘ÛÈ΋. ∞fi ÙÔ 1955 Ô ¡fiÓÔ ÂÂÛ‹Ì·Ó ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË ÌÈ·˜ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˘ Î·È ÈÔ ÂÈÙ·ÎÙÈ΋˜ Û˘Á¯ÒÓ¢Û˘ Ù˘ ÂÈÚ·Ì·ÙÈ΋˜ Î·È ÊˆÓËÙÈ΋˜ ÂÚÈfi‰Ô˘, ÂÓÒ ÛÙ· ¤ÚÁ· ÙÔ˘ ¿Ú¯ÈÛ ӷ ·Û¯ÔÏÂ›Ù·È Ì ٷ ‚·ı‡ÙÂÚ· ÓÔ‹Ì·Ù·, fiˆ˜ Ë ËıÈ΋ Î·È Ë ÔÏÈÙÈ΋, ηıÒ˜ Î·È Ù· ·ÓıÚÒÈÓ· ‰ÈηÈÒÌ·Ù·. √ Û˘Óı¤Ù˘ ÎÈÓ‹ıËΠÚÔ˜ ÙËÓ Î·Ù‡ı˘ÓÛË ·˘Ù‹ Î·È ¤‰ˆÛ Í¯ˆÚÈÛÙ‹ ı¤ÛË ÛÙËÓ ·ÓıÚÒÈÓË ÊˆÓ‹, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ÛÙ¿ıËΠÂΛ, ÚÔ¯ÒÚËÛ ·ÎfiÌ· ÈÔ ¤Ú· Î·È ¯ÚËÛÈÌÔÔ›ËÛ ÛÙȘ Û˘Óı¤ÛÂȘ ÙÔ˘ Ì·ÁÓËÙÔÙ·Èӛ˜ Î·È ¿ÏÏ· ËÏÂÎÙÚÔÓÈο fiÚÁ·Ó·. ΔÔ 1954 Ô ¡fiÓÔ ¤ÁÚ·„ ÙÔ ¤ÚÁÔ “∏ ¡›ÎË Ù˘ °ÎÔ˘¤ÚÓÈη” ÁÈ· ÌÂÈÎÙ‹ ¯ÔÚˆ‰›· Î·È ÔÚ¯‹ÛÙÚ· Û ÛÙ›¯Ô˘˜ ÙÔ˘

°¿ÏÏÔ˘ ˘ÂÚÚ·ÏÈÛÙ‹ ÔÈËÙ‹ ∂ÏÈ¿Ú ¶ÔÏ (1895-1952). ªÂ ÙÔ ı·ÙÚÈÎfi ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ “∞¢π∞§§∞•π∞” Û ‰‡Ô Ú¿ÍÂȘ Î·È Û ÛÂÓ¿ÚÈÔ ÙÔ˘ ƒÈÂÏ›ÓÔ Ô ¡fiÓÔ ÍÂÎÈÓ¿ ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋ ÙÔ˘ ÂÚÈÏ¿ÓËÛË ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ÌÔ˘ÛÈÎÔ‡ ı¿ÙÚÔ˘ Ô˘ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÙ·È ·fi ÙÔ È‰ÂÔÏÔÁÈÎfi ÂÚȯfiÌÂÓÔ Ô˘ Û˘Ó‰¤ÂÙ·È Ì ÙÔ ·ÚfiÓ ÛÙ· ·ÓıÚÒÈÓ· ‰Ú¿Ì·Ù· Î·È ÛÙË ÌÔÓÙ¤ÚÓ· ÎÔÈÓˆÓ›·. ΔÔ ¤ÚÁÔ “™ÙË Á¤Ê˘Ú· Ù˘ ÃÈÚÔ̷ۛ” ¤Ó· ηÙËÁÔÚÒ ÛÙÔ ·ÙÔÌÈÎfi ÔÏÔη‡ÙˆÌ· Â›Ó·È ÁÚ·Ì̤ÓÔ ÁÈ· ÛÔÚ¿ÓÔ, ÙÂÓfiÚÔ Î·È ÔÚ¯‹ÛÙÚ· Û ÛÙ›¯Ô˘˜ ÙÔ˘ Δ˙. ÕÓÙÂÚ˜. ™˘Ó¯›˙ÔÓÙ·˜ Ô ¡fiÓÔ ÙËÓ ÂÎÊÚ·ÛÙÈ΋ ÙÔ˘ ¤Ú¢ӷ Î·È ÚÔÛÂÁÁ›˙ÔÓÙ·˜ ÙË ÊˆÓ‹ Î·È ÙË Ì·ÁÓËÙÔÙ·ÈÓ›· ÁÚ¿ÊÂÈ ÙÔ ¤ÚÁÔ “£Àª∏™√À Δπ ™√À ∂∫∞¡∞¡ ™Δ√ ∞√À™μπΔ™ (1966). Y¿Ú¯Ô˘Ó Î·È ¿ÏÏ· ÔÏÏ¿ ·ÍÈfiÏÔÁ· ¤ÚÁ· ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ Û˘Óı¤ÙË Ô˘ ıˆÚÂ›Ù·È ·ÁÎÔÛÌ›ˆ˜ ˆ˜ ¤Ó·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ΢ÚÈfiÙÂÚÔ˘˜ ÂÎÊÚ·ÛÙ¤˜ Ù˘ Ó¤·˜ ÌÔ˘ÛÈ΋˜ ÚˆÙÔÔÚ›·˜. ™ÙÔ ¤ÚÁÔ ·ÎfiÌ· ÙÔ˘ ¡fiÓÔ Ô˘ ·Í›˙ÂÈ Ó· ·Ó·Ê¤Úˆ Â›Ó·È fiÙÈ ·Ó·Ù‡¯ıËÎÂ Î·È ÌÈ· ÂÈ̤ÚÔ˘˜ Ù¯ÓÔÙÚÔ›· “Ë ÛÙÈÎÙÔÂȉ‹˜ ÁÚ·Ê‹” . ªÂ ÙËÓ Ù¯ÓÈ΋ ·˘Ù‹ ÂȯÂÈÚ‹ıËΠÌÈ· ÔÛÔÙÈ΋ Î·È ÔÈÔÙÈ΋ ·ÔÛ‡ÓıÂÛË ÙˆÓ ·Ú·Ì¤ÙÚˆÓ ÙÔ˘ ‹¯Ô˘, ÒÛÙÂ Ô ‹¯Ô˜ Ó· Á›ÓÂÙ·È ¤Ó· ÈÔ ·Û·Ê¤˜ Î·È ÛÙÈÁÌÈ·›Ô ·ÎÔ˘ÛÙÈÎfi Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ, ÂÓÒ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ‰È·Û¿ÛÙËÎÂ Ë Û˘ÓÔ¯‹ Ù˘ ÛÂÈÚ·˚΋˜ ·ÎÔÏÔ˘ı›·˜ (ÛÂÈÚ¿˜) Ì ÙË ‰È·Ï¿Ù˘ÓÛË ÙÔ˘ ÛÂÈÚ·˚ÎÔ‡ ÂÈÚÌÔ‡ Ì ·‡ÛÂȘ. √È ÊıfiÁÁÔÈ ·fiÎÙËÛ·Ó ÌÈ· ·ÎÔÏÔ˘ı›· ÛÙÈÁÌÈ·›ˆÓ ˯‹ÛÂˆÓ Ì ÌÈ· ·›ÛıËÛË ÌÂÓÔÌ¤ÓˆÓ ‹¯ˆÓ. √ °È¿ÓÓ˘ ∞Ó‰Ú¤·˜ ¶··˚ˆ¿ÓÓÔ˘ (1910-1989) ·fi ÙËÓ ∫·‚¿Ï· Ô˘ Ì·ı‹Ù¢Û ÛÙÔ ∂ÏÏËÓÈÎfi ø‰Â›Ô ∞ıËÓÒÓ Î·È ·ÚÁfiÙÂÚ· ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔÓ ÃfiÓÂÁÎÈÚ (°¿ÏÏÔ˜ Û˘Óı¤Ù˘ ÂÏ‚ÂÙÈ΋˜ ηٷÁˆÁ‹˜) ¤Ú· ·fi ÙȘ ÈÛÙÔÚÈΤ˜ ÙÔ˘ ıˆÚËÙÈΤ˜ ‰È‰·Ûηϛ˜ ÁÈ· ÙÔÓ ÙfiÔ Ì·˜, Ë Û˘ÓıÂÙÈ΋ ÙÔ˘ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· Ô˘ ·Ú¯›˙ÂÈ ·fi ÙËÓ ÂχıÂÚË ·ÙÔÓÈÎfiÙËÙ· Î·È ÂÂÎÙ›ÓÂÙ·È ÛÙÔÓ ‰ˆ‰ÂηÊıÔÁÁÈÛÌfi ̤¯ÚÈ Î·È ÙÔÓ ÔÏÔÎÏËÚˆÙÈÎfi ÛÂÈÚ·˚ÛÌfi, Â›Ó·È ·ÍÈÔÛËÌ›ˆÙË. ªÂ ˘ÔÙÚÔÊ›· Ù˘ √˘Ó¤ÛÎÔ ÂÈÛΤÊıËΠÔÏÏ¿ Â˘Úˆ·˚ο ÌÔ˘ÛÈο ΤÓÙÚ·. À‹ÚÍ ηıËÁËÙ‹˜ ·ÓˆÙ¤ÚˆÓ ıˆÚËÙÈÎÒÓ Î·È Û‡ÓıÂÛ˘ ÛÙÔ ∂ÏÏËÓÈÎfi ø‰Â›Ô ∞ıËÓÒÓ, fiÔ˘ ÔÈ ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚÔÈ ŒÏÏËÓ˜ Û˘Óı¤Ù˜ Ù˘ ÓÂfiÙÂÚ˘ ÁÂÓÈ¿˜ ˘‹ÚÍ·Ó Ì·ıËÙ¤˜ ÙÔ˘. ªÂ ÙÔ ¤ÚÁÔ Î·È ÙË ‰È‰·Ûηϛ· ÙÔ˘ ¿ÛÎËÛ ÌÂÁ¿ÏË Â›‰Ú·ÛË ÛÙË Ó¤· ÂÏÏËÓÈ΋ ÌÔ˘ÛÈ΋ ™¯ÔÏ‹. ΔÔ Û˘ÓıÂÙÈ-

Îfi ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ ÂÚÓ¿ÂÈ ·fi ‰È¿ÊÔÚ· ÛÙ¿‰È· Î·È Ô ›‰ÈÔ˜ ÚÔÛÂÁÁ›˙ÂÈ Î·Ù¿ ÂÚÈfi‰Ô˘˜ ¿ÏÏ· ÌÔ˘ÛÈο Ú‡̷ٷ Î·È ‰¤ÂÙ·È Ó¤Â˜ ÂȉڿÛÂȘ ·fi ÂÌÚÂÛÈÔÓÈÛÌfi - ¢ËÌÔÙÈ΋ ÌÔ˘ÛÈ΋ - ∂ıÓÈ΋ ™¯ÔÏ‹, μ˘˙·ÓÙÈÓfi ̤ÏÔ˜ - Û‡Á¯ÚÔÓË ÌÔ˘ÛÈ΋. ∞fi ÙÔ 1964 ηٷϋÁÂÈ Û ÌÈ· ÚÔÛˆÈ΋ Ù¯ÓÈ΋ ÁÚ·Ê‹ Î·È ÌÈ· ȉȿ˙Ô˘Û· ÌÔ˘ÛÈ΋ ÛΤ„Ë Î·È Â˘·ÈÛıËÛ›·. √È Û˘Óı¤ÛÂȘ ÙÔ˘ ·Ú¯Èο ·ÚÌÔÓÈΤ˜, ηٷϋÁÔ˘Ó ÚÔ˜ ÙËÓ ·ÙÔÓÈÎfiÙËÙ·. ∞fi ÙÔ 1953 ‹‰Ë ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ› ÙÔ ‰ˆ‰ÂοÊıÔÁÁÔ Û‡ÛÙËÌ· fiˆ˜ Ë 3Ë ™˘Ìʈӛ· ÙÔ˘, ·ÚÁfiÙÂÚ· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ› ÙÔ ÛÂÈÚ·˚Îfi Û‡ÛÙËÌ· Î·È Ù¤ÏÔ˜ Ù· ÌÂÙ·ÛÂÈÚ·˚ο Î·È ¿ÏÏ· ÈÔ Â˘Úˆ·˚ο Û˘ÛÙ‹Ì·Ù·. ŒÁÚ·„ ÙÔ Û˘ÌʈÓÈÎfi ıÚ‡ÏÔ “√ μ·Û›Ï˘ Ô ∞Ú‚·Ó›Ù˘” , Ù¤ÛÛÂÚȘ Û˘ÌʈÓÈΤ˜ ÂÈÎfiÓ˜, ÎÔÓÙÛ¤ÚÙÔ ÁÈ· È¿ÓÔ Î·È ÔÚ¯‹ÛÙÚ· ÂÁ¯fiÚ‰ˆÓ, ¤ÓÙÂ Û˘Ìʈӛ˜, ¤ÚÁ· ÌÔ˘ÛÈ΋˜ ‰ˆÌ·Ù›Ô˘, ÙËÓ fiÂÚ· “∞ÁÓfi˜” (1937). ΔÔ ¤ÚÁÔ “¶¤ÓÙ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú˜” ÁÈ· ÎÔ˘ÈÓÙ¤ÙÔ ¯¿ÏÎÈÓˆÓ Ó¢ÛÙÒÓ ÛÙË ÌÓ‹ÌË °È¿ÓÓË ÃÚ‹ÛÙÔ˘, ÙË “ªÂÙ¤ˆÚË Ê·ÓÙ·Û›·” ÁÈ· ‚ÈÔÏÔÓÙÛ¤ÏÔ Î·È ÔÚ¯‹ÛÙÚ· ÛÙË ÌÓ‹ÌË ¡›ÎÔ˘ ™Î·ÏÎÒÙ· (1979), ¤ÚÁ· ÁÈ· È¿ÓÔ, ÛÎËÓÈ΋ ÌÔ˘ÛÈ΋, ÙÚ·ÁÔ‡‰È· Î.¿. ¤˙ËÛ ̤¯ÚÈ ÙÔ 1989. √ °ÈÒÚÁÔ˜ ™ÈÛÈÏÈ¿ÓÔ˜ ÁÂÓÓ‹ıËΠÛÙËÓ ∞ı‹Ó· ÙÔ 1922 Î·È ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛ ·ÓÒÙÂÚ· ıˆÚËÙÈο Î·È ÊÔ‡Áη ÛÙÔ ø‰Â›Ô ∞ıËÓÒÓ Î·È Û˘Ó¤¯ÈÛ ÙȘ ÛÔ˘‰¤˜ ÙÔ˘ ÛÙË ªÔ˘ÛÈ΋ ∞η‰ËÌ›· Ù˘ ƒÒÌ˘. ªÂÙ¿ ·fi ÌÈ· ÛÂÈÚ¿ ÓÂÔÎÏ·ÛÈο ¤ÚÁ· ·ÎÔÏÔ˘ı› Î·È ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ› ·fi ÙÔ 1955 ÙÔ ‰ˆ‰ÂοÊıÔÁÁÔ Û‡ÛÙËÌ·, ÌÂÙ¿ ÙÔ ÛÂÈÚ·˚Îfi Î·È Ù· ÌÂÙ·ÛÂÈÚ·˚ο Û˘ÛÙ‹Ì·Ù·. ™Ù· ¤ÚÁ· ÙÔ˘ ˘¿Ú¯ÂÈ ¿ÓÙ· Ú˘ıÌÈ΋, ˙ˆÓÙ¿ÓÈ· Î·È ¤ÓÙ·ÛË Î·È ÌÈ· Ôχ¯ÚˆÌË Î·È Ï·ÌÂÚ‹ ÂÓÔÚ¯‹ÛÙÚˆÛË. ™ÙË Û‡Á¯ÚÔÓË ÂÏÏËÓÈ΋ ÌÔ˘ÛÈ΋ ıˆÚÂ›Ù·È ÌÈ· ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ÌÔÚÊ‹ Ì ¤Ó· ÌÂÁ¿ÏÔ Û˘ÓıÂÙÈÎfi ¤ÚÁÔ Ô˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ fiÂÚ˜, fiˆ˜ “Ë Î˘Ú›· ÙÔ˘ ™ÂÏËÓfiʈÙÔ˜” Û Ô›ËÛË ƒ›ÙÛÔ˘ Î·È “ºˆÙÈ¿” . ΔÔ ¤ÚÁÔ ÁÈ· ·ÊËÁËÙ‹, ·Ó‰ÚÈ΋ ¯ÔÚˆ‰›· Î·È 12 ÂÎÙÂÏÂÛÙ¤˜ ¿Óˆ ÛÙÔ Î›ÌÂÓÔ “∏ Â›ÎÏËÛË” ·fi ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ÛÙ¿ÛÈÌÔ Ù˘ ÙÚ·Áˆ‰›·˜ ÙÔ˘ ∞ÈÛ¯‡ÏÔ˘ ¶¤ÚÛ˜, Ù· Ì·Ï¤Ù· “Δ·Ó·ÁÚ·›· Î·È μ¿Î¯Â˜” . ªÈ· Û˘Ìʈӛ·, ÙÔ ÎÔÓÙÛ¤ÚÙÔ ÁÈ· ‚ÈÔÏÔÓÙÛ¤ÏÔ Î·È ÔÚ¯‹ÛÙÚ· “ÙȘ ∞ÓÙÈı¤ÛÂȘ” ÁÈ· ‰‡Ô È¿Ó· Û ı¤Ì·Ù· ÙÔ˘ √ÚÏ¿ÓÙÔ ÓÙÈ §¿ÛÛÔ, ÙÚ·ÁÔ‡‰È· Î.¿. À‹ÚÍ ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ Ù˘ ƒ·‰ÈÔʈӛ·˜ Î·È ·ÚÁfiÙÂÚ· ·fi Ù· ÚÒÙ· È‰Ú˘ÙÈο ̤ÏË ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ Ù˘ ¢∂™ª Î·È Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ŒÓˆÛ˘ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ ªÔ˘ÛÔ˘ÚÁÒÓ. Œ˙ËÛ ̤¯ÚÈ ÙÔ 2005.


XÚËÌ·ÙÈÛÙ‹ÚÈÔ 27

™∞μμ∞Δ√ 27 N√∂ªμPI√À 2010

K§EI™IMO TH™ 26∏™ N√∂ªμƒπ√À

∫§∂π™πª√ %ª∂Δ. O°KO™ ∂§∞à ª∂°. EYPø °ÂÓÈÎfi˜ ¢Â›ÎÙ˘

1.436,66

-0,28

ª∂°∞§∏ ∫∂º∞§∞π√¶√π∏™∏ ALAPIS (∫√) ALPHA μ∞¡∫ (∫√) COCA - COLA Δƒπ∞ ∂æπ§√¡ (∫√) EUROBANK EFG (∫√) EUROBANK PROPERTIES ∞∂∂∞¶ (∫√) FOLLI - FOLLIE (K√) FORTHNET (∫√) FOURLIS ™Àªª∂Δ√Ãø¡ (K√) FRIGOGLASS (KO) INTRACOM HOLDINGS (∫√) J. & P. - ∞μ∞• (∫√) JUMBO (∫√) LAMDA DEVELOPMENT(∫√) MARFIN INVESTMENT GROUP (∫√) MARFIN POPULAR BANK (∫√) PROTON Δƒ∞¶∂∑∞ ∞.∂. (KO) S & B μπ√ª∏Ã. √ƒÀ∫Δ∞ (∫√) ∞°ƒ√Δπ∫∏ Δƒ∞¶∂∑∞ (∫√) ∞∂ƒ√¶√ƒπ∞ ∞π°∞π√À (∫√) μπ√Ã∞§∫√ (∫∞) μøμ√™ ª¶∞ª¶∏™ (∫√) °∂∫ Δ∂ƒ¡∞ (∫√) °∂¡π∫∏ Δƒ∞¶∂∑∞ (∫√) ¢∂∏ (∫√) ¢√§ (∫√) ∂£¡π∫∏ Δƒ∞¶∂∑∞ (KO) ∂§μ∞§ (∫∞) ∂§§∞∫Δøƒ (∫√) ∂§§∏¡π∫∞ ¶∂Δƒ∂§∞π∞ (∫√) ∂§§∏¡π∫∞ Ã∏ª∞Δπ™Δ∏ƒπ∞ (∫√) ∂À∞£ (∫√) ∂À¢∞¶ (∫√) π∞™ø (∫√) π∞Δƒπ∫√ ∞£∏¡ø¡ (∫√) π¡Δƒ∞§√Δ (∫√) ∫∞∂ (∫√) ∫À¶ƒ√À Δƒ∞¶∂∑∞ (∫√) ª∂Δ∫∞ (∫√) ª∏Ã∞¡π∫∏ (∫√) ª∏Ã∞¡π∫∏ (¶√) ª√Δ√ƒ √´§ (∫√) ªÀΔπ§∏¡∞π√™ (∫√) √§£ (∫√) √§¶ (∫√) √¶∞¶ (∫√) √Δ∂ (∫√) ¶∂πƒ∞πø™ Δƒ∞¶∂∑∞ (∫√) ¶§∞π™π√ COMPUTERS (∫√) ™∞ƒ∞¡Δ∏™ °ƒ. (∫√) ™π¢∂¡√ƒ (∫√) Δ∞ÃÀ¢ƒ√ªπ∫√ Δ∞ªπ∂ÀΔ∏ƒπ√ (∫√) Δ∂ƒ¡∞ ∂¡∂ƒ°∂π∞∫∏ (∫√) ΔπΔ∞¡ (∫√) ΔπΔ∞¡ (¶√) À°∂π∞ (∫√) Ã∞§∫√ƒ (∫∞)

0,76 4,46 19,5 3,98 5,76 17 0,43 5,6 10,06 0,43 1,24 5,14 3,74 0,6 1,2 0,73 3,88 0,66 2,15 3,48 1,74 3,47 1,26 11,4 0,52 6,42 1,02 3,25 5,51 5,08 3,97 4,4 1,24 0,56 2,8 4,45 2,85 8,5 0,31 0,22 7,44 4,06 10,53 12 12,52 6,78 3,04 4,68 2,76 2,31 2,8 2,78 14,62 8,83 0,64 0,56

-2,56 668.112 -0,89 1.626.720 0,52 131.225 845.472 -1,54 9.326 -1,51 34.095 10,26 14.816.859 -1,41 18.213 0,4 6.926 261.730 -1,59 23.821 -1,15 16.688 0,27 14.421 1,69 2.970.281 1,69 645.288 273.380 -1,52 80 -4,35 446.533 0,94 4.600 -0,57 123.171 -4,92 346.172 -1,42 66.904 -2,33 80.619 197.979 57.186 0,78 5.429.712 0,99 26.074 -1,81 85.499 -1,08 60.198 -1,74 39.832 7.119 -0,23 42.795 -2,36 21.583 3,7 271.380 -2,1 72.263 -0,45 9.507 -3,39 1.641.508 -3,3 13.489 137.291 30.560 -1,06 141.048 -1,22 166.755 -0,38 584 -1,15 1.607 0,89 317.616 0,44 859.427 -0,33 2.170.027 0,65 260 132.338 -2,94 10.916 -3,11 591.741 -2,46 52.447 -1,68 52.710 -1,34 2.373 -1,54 26.852 79.678

0,71 4,29 19,27 3,86 5,7 16,83 0,39 5,6 10,04 0,4 1,22 5,13 3,74 0,57 1,16 0,71 3,88 0,65 2,08 3,4 1,71 3,36 1,23 11,29 0,48 6,19 1 3,23 5,45 5,06 3,85 4,37 1,21 0,54 2,76 4,4 2,83 8,5 0,3 0,21 7,19 4,01 10,52 11,85 12,16 6,68 2,91 4,64 2,75 2,25 2,8 2,76 14,62 8,7 0,63 0,53

0,77 4,51 19,56 4,03 5,85 17,25 0,44 5,8 10,19 0,43 1,29 5,28 3,8 0,62 1,2 0,73 3,88 0,7 2,17 3,5 1,88 3,55 1,28 11,58 0,53 6,44 1,03 3,36 5,6 5,16 4 4,47 1,3 0,56 2,84 4,5 2,95 8,75 0,31 0,23 7,5 4,13 10,83 12,2 12,59 6,79 3,05 4,68 2,8 2,35 2,94 2,85 14,99 8,95 0,64 0,56

6,66

6,78

¢π∞¶ƒ∞°ª∞Δ∂À™πª∞ ∞ª√πμ∞π∞ ∫∂º∞§∞π∞ ALPHA ETF FTSE ATHEX 20 ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À NBGAM ETF °∂¡.¢∂π∫ Ã∞ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ

6,78 15

-0,29

311

ª∂™∞π∞ ∫∞π ªπ∫ƒ∏ ∫∂º∞§∞π√¶√π∏™∏ A.S. COMPANY (∫√) ALSINCO (KO) ATTICA BANK ∞.Δ.∂. (∫√) AUDIOVISUAL (∫√) AUTOHELLAS (∫√) AVENIR ∞.∂. (∫√) AXON ™Àªª∂Δ√Ãø¡ (∫√) BYTE COMPUTER (∫√) CENTRIC ¶√§Àª∂™∞ (∫√) CPI (∫√) CYCLON ∂§§∞™ (∫O) DIONIC (∫√) EURODRIP (∫O) EUROLINE AEEX (∫√) EUROMEDICA (KO) F.G. EUROPE (∫O) FLEXOPACK (∫√) INFO - QUEST (∫√) INFORM §À∫√™ ¶. (∫√) INTERINVEST AEEX (K√) INTRAKAT (KO) KLEEMAN HELLAS (KO) LAVIPHARM (∫√) LOGISMOS (∫√) MEDICON ∂§§∞™ (∫√) MERMEREN KOMB. A.D. PR. (∂§¶) MEVACO (∫√) MIG REAL ESTATE (∫√) MINERVA (∫∞) MLS ¶§∏ƒ√º√ƒπ∫∏ (∫√) NEXANS ∂§§∞™ (∫√) PASAL ∞.∂. (∫√) PROFILE (∫√) QUALITY & RELIABILITY (∫√) REDS (∫O) RILKEN (K√) SCIENS ™Àªª∂Δ√Ãø¡ (∫O) SPACE HELLAS (∫√) SPRIDER STORES (∫√) TRASTOR ∞.∂.∂.∞.¶. (∫√)

0,33 0,49 0,9 0,32 1,39 0,22 0,41 0,42 0,39 0,35 0,38 0,37 1,1 0,9 1,35 0,47 8,82 1,16 1,01 0,86 0,53 1,14 0,4 0,73 1,86 5 0,8 3,1 1,04 2,35 2,54 0,41 0,44 0,69 0,66 2,4 0,37 1,46 0,28 0,77

10.850

0,33

0,35

87.641 49.042 16.360 56.990 1.696 600 48.080

0,85 0,28 1,38 0,21 0,41 0,42 0,38

0,92 0,34 1,4 0,22 0,43 0,43 0,4

-0,87 -2,44

5.300 67.727 47.867 5.585 870 4.780 9.380 13.190 9.511 626 14.021 28.323 68.513

0,35 0,35 1,04 0,78 1,29 0,45 8,68 1,13 0,94 0,79 0,5 1,11 0,39

0,38 0,38 1,1 0,9 1,35 0,49 8,84 1,16 1,02 0,95 0,53 1,15 0,41

5,08 -3,47

22 2.795

1,7 4,99

1,86 5,06

-9,88

401

3,1

3,34

-0,84 -0,39 -4,65

23.096 1.680 8.900 7.480

2,31 2,5 0,41 0,4

2,37 2,6 0,42 0,44

1,27

4.060 600 5.550

0,63 2,31 0,37

0,66 2,4 0,37

-3,45 -3,75

93.975 4.000

0,27 0,75

0,3 0,77

2,27 3,23 0,72 -4,65 -6,67

2,7 -2,63 2,8 -2,17 2,27 -0,34 4,12 -1,15

∫§∂π™πª√ %ª∂Δ. O°KO™ ∂§∞à ª∂°. EYPø VELL GROUP ∞.∂. (∫√) YALCO - ∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√À (∫∞) ∞π√§π∫∏ ∞∂∂à (∫√) ∞∫ƒπΔ∞™ (∫√) ∞§∫√ ∂§§∞™ (∫√) ∞§√ÀªÀ§ (∫√) ∞§º∞ °∫ƒπ™π¡ ∞.∂. (∫√) ∞¡¢ƒ√ª∂¢∞ ∞∂∂à (∫√) ∞ΔΔπ∫∂™ ∂∫¢√™∂π™ (∫√) μ∞ƒμ∂ƒ∏™ ¡. - MODA BAGNO (∫√) μ∞ƒ¢∞™ (∫√) μπ√∫∞ƒ¶∂Δ (∫√) μπ™ (∫√) μ√°π∞Δ∑√°§√À SYSTEMS (∫√) °∞§∞•π¢π (∫√) °π√Àƒ√ª¶ƒ√∫∂ƒ™ (∫√) ¢∞π√™ ¶§∞™Δπ∫∞ (∫√) ¢π∞™ ∞∂∂à (∫√) ¢π∞™ πã/°∂π∂™ (∫√) ¢√ªπ∫∏ ∫ƒ∏Δ∏™ (∫√) ¢√Àƒ√™ (∫√) ¢ƒ√ª∂∞™ (∫√) ∂μƒ√º∞ƒª∞ (∫√) ∂π¢∏™∂√ºø¡π∫∏ ∂§§∞™ (∫√) ∂∫Δ∂ƒ (∫√) ∂§. μπ√ª. ∑∞Ã∞ƒ∏™ (∫∞) ∂§∞™Δƒ√¡ (∫O) ∂§μ∂ ∂¡¢Àª∞Δø¡ (∫√) ∂§°∂∫∞ (∫√) ∂§∂À£∂ƒ∏ Δ∏§∂√ƒ∞™∏ (∫√) ∂§π¡√π§ (∫√) ∂§§∞¢√™ Δƒ∞¶∂∑∞ (∫√) ∂§§∏¡π∫∞ ∫∞§ø¢π∞ (∫√) ∂§§∏¡π∫∏ Àº∞¡Δ√Àƒ°π∞ (∫√) ∂§Δ√¡ (K√) ∂§Δƒ∞∫ (∫√) ∂¶π§∂∫Δ√™ (∫√) ∂Δ∂ª (∫∞) ∂Àƒø¶∞´∫∏ ¶π™Δ∏ (∫√) ∂Àƒø™Àªμ√À§√π (∫√) ∏§∂∫Δƒ√¡π∫∏ ∞£∏¡ø¡ (∫√) π∫Δπ¡√™ ∂§§∞™ (∫√) π§À¢∞ (∫√) πª¶∂ƒπ√ (∫√) π¡Δ∂∞§ √ªπ§√™ (∫√) π¡Δ∂ƒ°√À¡Δ-•À§∂ª¶√ƒπ∞ (¶√) π¡Δ∂ƒ°√À¡Δ-•À§∂ª¶√ƒπ∞ (∫√) π¡Δ∂ƒΔ∂∫ (∫√) ∫∞£∏ª∂ƒπ¡∏ (∫√) ∫∞¡∞∫∏™ ™. (∫√) ∫∞ƒ∞ª√§∂°∫√™ (∫√) ∫∞ƒ∞Δ∑∏ (∫√) ∫∂¶∂¡√À ªÀ§√π (∫√) ∫§√À∫π¡∞™ - §∞¶¶∞™ (∫√) ∫√ƒ¢∂§§√À Ã. ∞º√π (∫√) ∫√ƒƒ∂™ (∫√) ∫ƒ∂∫∞ (∫√) ∫ƒ∂Δ∞ º∞ƒª (∫√) ∫ƒπ - ∫ƒπ (∫√) ∫Δ∏ª∞ ∫. §∞∑∞ƒπ¢∏ (∫√) ∫Àƒπ∞∫π¢∏™ ∏.- F.H.L. (∫√) ∫Àƒπ∞∫√À§∏™ (∫√) §∞¡∞∫∞ª (∫√) §∂μ∂¡Δ∂ƒ∏™ ¡. (∫A) §∂μ∂¡Δ∂ƒ∏™ ¡. (¶A) §πμ∞¡∏ ∂∫¢√Δ. √ƒ°. (∫√) §√À§∏ ªÀ§√π (∫√) ª∞£π√™ ¶Àƒπª∞Ã∞ (∫√) ª√Δ√¢À¡∞ªπ∫∏ (∫√) ª¶∏Δƒ√™ ™Àªª∂Δ√Ãπ∫∏ (KO) ¡∞∫∞™ ª√À™π∫∏ (∫√) ¡∞ÀΔ∂ª¶√ƒπ∫∏ (∫√) ¡∂øƒπ√¡ (∫√) ¡∏ƒ∂À™ (∫O) ¡Δƒ√À∫º∞ƒª¶∂¡ ∂§§∞™ (∫√) ¶∞ƒ¡∞™™√™ (∫√) ¶∞´ƒ∏™ ¶§∞™Δπ∫ø¡ (∫√) ¶∂Δƒ√¶√À§√™ ¶∂Δƒ√™ (∫√) ¶∏°∞™√™ ∂∫¢√Δπ∫∏ ∞.∂. (KO) ¶§∞™Δπ∫∞ £ƒ∞∫∏™ (∫√) ¶§∞™Δπ∫∞ ∫ƒ∏Δ∏™ (∫√) ƒ∂μ√´§ (∫√) ™∞ƒ∞¡Δ√¶√À§√™ ∫À§/ªÀ§√π (∫√) ™∂§ª∞¡ (∫O) ™∂§√¡Δ∞ (∫√) ™¶Àƒ√À ∞°ƒ. √π∫. (∫√) ™º∞∫π∞¡∞∫∏™ (∫√) ™ø§/°∂π∞ ∫√ƒπ¡£√Y (∫√) Δ BANK (∫√) Δ∂áπ∫∏ √§Àª¶π∞∫∏ (∫√) Δ∑πƒ∞∫π∞¡ ¶ƒOºπ§ (∫∞) Δ∏§∂ΔÀ¶√™ (∫√) ºπ¡Δ∂•¶√ƒΔ (∫√) Ã∞Δ∑∏∫ƒ∞¡πøΔ∏ ∂. Àπ√π (∫√) Ã∞´¢∂ª∂¡√™ (∫√)

0,21 0,33 1,66 0,62 0,35 0,56 0,51 0,98 0,7 0,4 0,74 0,62 0,87 1,07 0,35 0,68 6,04 0,61 1,58 1,06 1,22 0,33 0,34 0,35 0,6 0,62 0,65 0,56 0,55 0,41 1,6 29,51 0,96 0,31 0,55 1,73 0,31 0,32 0,51 3,38 0,4 0,88 0,22 0,25 1,1 0,61 0,31 0,57 5,09 1,6 0,72 1,4 1 0,88 0,27 4,25 0,48 2,54 0,69 0,43 0,62 0,43 0,55 0,52 0,4 0,24 1,4 0,43 0,73 0,5 0,95 0,35 0,67 0,7 0,4 0,56 0,6 2,7 0,84 0,46 3,81 0,68 2,66 0,33 0,69 0,54 0,45 0,63 0,25 1,19 0,38 2,74 0,34 0,38 1,13

-4,55 -2,94

63.510 3.952

0,2 0,3

0,22 0,33

5,08 -2,78 -1,75

2.865 4.640 3.550

0,54 0,35 0,52

0,63 0,36 0,56

-4,85

3.440

0,98

1,03

-5,13 -3,13 3,57 -0,93

1.290 621 2.281 100 170

0,38 0,72 0,58 0,87 0,98

0,4 0,79 0,63 0,87 1,07

600 216.098 1.001 2.685

5,58 0,6 1,54 1

6,05 0,62 1,58 1,07

2,8

150 1.000 115.661 3.025 2.920 9.344 166 17.000 100 5.600 10.318 9.617 2.100 4.070 7.610 23.153 10.915 215 47.650 1.600 5.950 4.848 2.500 202

0,32 0,34 0,31 0,59 0,6 0,63 0,54 0,52 0,41 1,55 29,46 0,91 0,3 0,53 1,72 0,28 0,31 0,48 3,36 0,4 0,82 0,22 0,23 1,04

0,33 0,34 0,36 0,64 0,64 0,67 0,56 0,57 0,41 1,64 29,95 0,98 0,31 0,55 1,85 0,31 0,32 0,52 3,41 0,41 0,88 0,23 0,26 1,1

-3,39 2,83 -2,44

1.691 9.708 2.360 410

0,27 0,55 4,9 1,58

0,32 0,59 5,1 1,64

1.290 2.960 21.820 3.000 50 1.700 44 2.000 3.010 4.100 4.190 1.550

1,32 0,97 0,86 0,27 4,1 0,48 2,54 0,69 0,42 0,6 0,39 0,48

1,42 1 0,9 0,27 4,25 0,48 2,54 0,69 0,44 0,62 0,44 0,55

-2,58 -1,61 -2,75 3,13 -2,86 2,94 -4,76 -3,13 -1,52 -1,75 -3,51 -8,89 -6,98 -1,53 -6,06 -6,49 3,33 -3,03 2 -1,17 -2,44 2,33

2,04 1,15 -0,47 -5,88 -9,29 -2,82 -2,27 1,64 3,77

-4 -0,71 -8,51 7,35 -3,85 -7,89 1,52 -2,78 -3,45 -7,69 -1,46 -3,45 -2,13

-8,33

-10 -1,56 -7,41 -1,65 -9,87

-8,87

24.766 390 2.217 2.301 500 1.610 1.950 4.470 110.272 3.630 55.030 5 798 710 4.750 93 7.470

0,24 1,4 0,43 0,64 0,5 0,87 0,32 0,6 0,66 0,38 0,53 0,6 2,6 0,79 0,45 3,81 0,63

0,25 1,4 0,47 0,73 0,5 0,95 0,36 0,67 0,72 0,4 0,57 0,6 2,74 0,86 0,48 3,81 0,68

8.550 21.640 4.359 8.374 103.679 233.970 98.586 1.350 1.028

0,33 0,67 0,49 0,41 0,6 0,25 1,13 0,31 2,74

0,38 0,7 0,57 0,45 0,65 0,27 1,22 0,38 2,78

5.607

1,12

1,18

1.060 1.125

7,6 0,65

7,6 0,65

2,22 -5,08

2.000 1.850

0,45 0,55

0,48 0,57

7,81

260 5.608

0,64 0,16

0,7 0,18

∂π¢π∫ø¡ Ã∞ƒ∞∫Δ∏ƒπ™Δπ∫ø¡ ALPHA ∞™Δπ∫∞ ∞∫π¡∏Δ∞ (∫√) ATTICA ™Àªª∂Δ√Ãø¡ (K√) CROWN HELLAS CAN (∫O) ELBISCO ™Àªª∂Δ√Ãø¡ (∫∞) ELMEC SPORT (∫√) INFORMER (∫√) INTERFISH πã/°∂π∂™ (∫√) MARFIN ∂°¡∞Δπ∞ Δƒ∞¶∂∑∞ (∫√) NUTRIART (∫√) OLYMPIC CATERING (∫√)

7,6 0,65 10,7 0,46 0,56 0,46 0,32 0,69 0,17 0,86

∫§∂π™πª√ %ª∂Δ. O°KO™ ∂§∞à ª∂°. EYPø PAPERPACK Δ™√À∫∞ƒπ¢∏™ π. (∫√) PC SYSTEMS (∫√) SATO AE (∫√) SPIDER - ¶∂Δ™π√™ ¡.& Àπ√π (K√) UNIBIOS (∫√) VIVARTIA ™Àªª∂Δ√Ãø¡ (∫√) VIVERE (∫√) ∞£∏¡∞ (∫√) ∞¡∂∫ (∫√) ∞¡∂∫ (¶√ `90) ∞¡∂∫ (¶√ `96) ∞™Δ∏ƒ ¶∞§∞™ (∫√) μ∞§∫∞¡ ∞∫π¡∏Δ∞ (∫√) °∂∫∂ (∫∞) °∂¡π∫∏ ∂ª¶√ƒπ√À (∫√) ∂ª¶√ƒπ∫∏ Δƒ∞¶∂∑∞ (∫√) ∑∞ª¶∞ (∫∞) ∏ƒ∞∫§∏™ ∞°∂Δ (∫√) π√¡π∫∏ •∂¡√¢√Ã∂π∞∫∏ (∫√) ∫∞ƒ¢∞™π§∞ƒ∏™ (∫O) ∫∞ƒ∂§π∞ (∫∞) ∫∂∫ƒ√æ (∫√) ∫§ø™/°π∞ ¡∞À¶∞∫Δ√À (∫∞) §∞ªæ∞ (∫√) ª√À∑∞∫∏™ (∫∞) ª√ç√™ (∫√) ª¶√ÀΔ∞ƒ∏™ π. & Àπ√™ (∫∞) ª¶√ÀΔ∞ƒ∏™ π. & Àπ√™ (¶∞) ¡π∫∞™ (∫√) ¶∂ƒ™∂À™ (∫√) ™∞¡À√ ∂§§∞™ (∫√) Δ∂°√¶√À§√™ Ã.∫. (∫√) Δ∂áπ∫∂™ ∂∫¢√™∂π™ (∫√) Δƒπ∞ ∞§º∞ (∫√) Δƒπ∞ ∞§º∞ (¶√) ºπ∂ƒ∞Δ∂• (∫√) Ã∞Δ∑∏´ø∞¡¡√À (∫√)

0,92 0,16 0,12 0,14 0,1 12,56 0,39 0,34 0,16 2,96 0,95 2,04 0,4 7,23 0,25 1,22 6,54 4,35 14 0,15 59,42 1,9 0,41 18,15 0,29 0,09 0,11 0,44 1,26 0,38 0,12 0,29 0,34 12,5 4,9 0,14 0,12

-3,19 -11,11 -7,69

52.791 3.210 7.900

0,9 0,15 0,12

0,95 0,16 0,13

48.810 1.916

0,09 12,56

0,1 12,56

999 181.020 150

0,34 0,16 2,96

0,34 0,17 2,96

4,17 0,83

4.628 4.000 580 50 7.554

2,03 0,4 7,23 0,25 1,2

2,06 0,4 7,23 0,25 1,23

-7,45

27.368

4,35

4,61

-11,76

1.200

0,15

0,15

2,7 5,13 1

1.050 16.460 100

1,76 0,41 18,15

2,02 0,42 18,15

-10 10

28.631 12.157

0,09 0,09

0,09 0,11

1,61

1.020

1,24

1,27

13.259

0,11

0,12

242 370

12,5 4,89

12,5 4,9

5.030

0,12

0,13

88.854 100 3.000

0,05 0,09 1,5

0,06 0,09 1,5

100

0,3

0,33

7.828

0,2

0,23

15.060

0,06

0,07

1.147 1.030 100

0,17 0,08 0,06

0,17 0,08 0,06

6.030

0,08

0,08

1.000

0,09

0,09

-20

46.030

0,04

0,05

-6,67 -3,33 -9,09 -1,39

8.800 2.010 14.130 1.004 17.200 6.410 700 600

0,14 0,29 0,19 2,8 0,16 0,39 0,27 0,92

0,14 0,29 0,21 2,85 0,17 0,42 0,27 0,92

5.550

1

1

10

2

2

-5,88

-1,45

8,65

À¶√ ∂¶πΔ∏ƒ∏™∏ ALTEC (∫√) COMPUCON (∫O) FASHION BOX (∫√) HELLAS ONLINE (∫√) PLIAS (∫∞) RIDENCO (∫√) ∞∂°∂∫ (∫√) ∞Δ§∞¡Δπ∫ (∫√) ∞ΔΔπ - ∫∞Δ (∫√) μ∞ƒ∞°∫∏™ (∫√) μ∞ƒμ∞ƒ∂™√™ (∫∞) μπ√Δ∂ƒ (∫√) ∂¢ƒ∞™∏ - æ∞§§π¢∞™ Ã. (∫√) ∂π∫√¡∞ - ∏Ã√™ (∫√) ∂§μπ∂ª∂∫ (∫√) ∂§§∏¡π∫∞π πã/°∂π∞π (∫√) ∂§ºπ∫√ (∫√) ∂Àƒø™Àªª∂Δ√Ã∂™ (∫√) π¶¶√Δ√Àƒ (∫∞) ∫∂ƒ∞ª∂π∞-∞§§∞Δπ¡∏ (∫√) ∫§ø¡∞Δ∂• (∫√) ∫§ø¡∞Δ∂• (¶O) ∫√Àª¶∞™ ™Àªª∂Δ√Ãø¡ (∫√) ª∞ƒ∞∫ ∏§∂∫Δƒ√¡π∫∏ (∫√) ª∞´§§∏™ ª.π.(∫√) ªπ¡øπ∫∂™ °ƒ∞ªª∂™ ∞¡∂ (∫√) ¡∂§ (∫√) ¶∂Δ∑∂Δ∞∫π™ ∞. (∫√) ¶ƒ√√¢∂ÀΔπ∫∏ (∫√) ™π¢ª∞ (∫√) Δ∂•∞¶ƒ∂Δ (∫√)

0,06 0,09 1,5 0,56 0,32 0,08 0,21 0,24 0,07 0,58 0,16 0,17 0,08 0,06 3,7 0,08 0,45 0,09 0,18 0,55 0,04 0,07 0,14 0,29 0,2 2,83 0,17 0,4 0,27 0,92 0,09

-11,11

-5,56

-1,08

∂¡∞§§∞∫Δπ∫∏ ∞°√ƒ∞ ALPHA TRUST (∫√) VIDAVO (∫√) ENVITEC (∫√) ∂¡Δ∂ƒ™√ºΔ (∫√) EPSILON NET (∫√) EUROXX (∫√) ∫ƒ∏Δø¡ ∞ƒΔ√™ (∫√) MEDITERRA (∫√) μπ√π∞Δƒ & ƒ√ª¶√Δ. Δ∂á√§. (∫√) ¡Δ√¶§∂ƒ (∫√) PERFORMANCE TECHNOLOGIES (∫√) √¶Δ√∏§∂∫Δƒ√¡π∫∂™ Δ∂á√§. (∫√) DIVERSA (∫√) º√À¡Δ§π¡∫ ∞.∂. (∫√)

0,89 3,96 1,64 1,4 0,59 2,9 1,14 2 2,47 2,34 2,52 2,16 2,86 3,24

À¶√ ∞¡∞™Δ√§∏ ALTIUS ∞∂∂∂à KO HITECH SNT ∞∂ MICROLAND COMPUTERS(∫√) ∞°ƒ√Δπ∫∏ ∞™º∞§π™Δπ∫∏ ∞.∂. ∞§À™π¢∞ ∞μ∂∂(∫√) ∞§À™π¢∞ ∞μ∂∂(¶√) ∞§º∞-μ∏Δ∞ μ∞™π§√¶√À§√™ ∞.∂. ∞™¶π™ ¶ƒ√¡√π∞ ∞.∂.°.∞. ∞Δ∂ƒªø¡ ∞.∂(∫√) ∞º√π ª∂™√ÃøƒπΔ∏ ∞Δ∂(∫√) μETANET ABEE ¢π∂∫∞Δ ∞Δ∂(∫√) ∂∫¢√™∂π™ §Àª¶∂ƒ∏ ∞.∂. ∂ª¶√ƒπ∫√™ ¢∂™ª√™(∫√) ∂ª¶√ƒπ∫√™ ¢∂™ª√™(¶√) ∂¡øª∂¡∏ ∫§ø™Δ√Àº∞¡Δ√Àƒ°π∞ ∞.∂(∫O) §∞¡ ¡∂Δ ∞.∂ (∫√) ª∞•πª - ¶∂ƒΔ™π¡π¢∏™ ∞∂(∫∞) ¶ƒ∞•πΔ∂§∂π√ ∞.∂. ¶ƒ∞•πΔ∂§∂π√ ∞∂ (¶√) ™∞√™ º∂ƒƒÀ™ Ã∞§Àμ¢√ºÀ§§ø¡(∫√) øª∂°∞ ∞∂∂à (∫√)

1,07 0,62 0,64 1,53 2,19 1,2 35,73 0,67 0,12 0,12 0,06 0,1 0,6 0,08 0,14 0,05 0,12 0,1 0,39 0,54 0,78 0,12 0,88

8,11


AÌÔÈ‚·›· KÂÊ¿Ï·È· 28

™∞μμ∞Δ√ 27 N√∂ªμƒπ√À 2010

K§EI™IMO TH™ 25H™ ¡√∂ªμƒπ√À

ENEP°HTIKO

MEPI¢IA

KA£APH METAB. TIMH TIMH METAB. TIMH ¶POH°. ¢IA£E™H™ E•A°OPA™ A¶O 1/1/10

√ª√§√°π∞∫∞ ∞/∫ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À AAAB ∂π™√¢∏ª∞Δ√™ ∫∞π √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ. ALLIANZ √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA √ª√§√°π∞∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À GENIKI √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ∞™º∞§/∫ø¡ √ƒ°∞¡π™ªø¡ ∂π™√¢∏ª∞Δ√™-√ª√§√°π∞∫√ ∂™øΔ. ATE ∂π™√¢∏ª∞Δ√™ √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ. ∞Δ∂ ∫∂º∞§∞π√À & À¶∂ƒ∞•π∞™ √ª√§.∂™øΔ. ∞ΔΔπ∫∏™ ∂π™√¢∏ª∞Δ√™ √ª√§.∂™øΔ. CITI FUND √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ¢∏§√™ ∂π™√¢∏ª∞Δ√™ ∂ƒª∏™ EI™√¢∏ª∞Δ√™ ∂Àƒø¶.¶π™Δ∏ EUROBOND √ª.∂™. EUROBANK EFG (LF) GREEK GOVERNMENT BOND FUND EUROBANK EFG I (LF) GREEK GOVERNMENT BOND FUND INTERAMERICAN ™Δ∞£∂ƒ√ √ª√§√°π∞∫√ ∂™. INTERNATIONAL √ª√§√°ø¡ ∂™øΔ. π√¡π∫∏ ∑ø∏™ ™À¡Δ.¶ƒ√°ƒ.√ª√§.∂™øΔ. ∫À¶ƒ√À ∂§§∏¡π∫√ √ª√§√°π∞∫√ ∂™øΔ. MILLENNIUM VALUE PLUS √ª√§√°π∞∫√ ∂™. PROBANK √ª√§√°π∞∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À HSBC ∂π™√¢∏ª∞Δ√™ √ª√§√°π∞∫√ ∂™. ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ √ª√§√°ø¡ ∂™øΔ. Δ.Δ. ∂§Δ∞ √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ. PROTON √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À

21.708.574,18 4.964.499,90 4,3728 19.302.953,85 2.830.685,11 6,8192 104.316.174,21 14.855.167,56 7,0222 12.462.346,65 2.132.259,42 5,8447 288.520.731,50 107.941.823,29 2,6729 21.832.796,07 2.927.040,62 7,4590 14.004.796,64 2.471.203,61 5,6672 6.238.406,73 1.436.447,04 4,3429 8.913.620,48 1.380.528,24 6,4567 104.614.505,75 12.979.446,95 8,0600 37.005.235,89 5.857.761,16 6,3173 4.751.854,04 1.562.398,95 3,0414 12.575.105,40 1.394.457,52 9,0179 2.308.196,43 253.806,18 9,0943 150.864.451,43 11.844.102,06 12,7375 8.371.388,27 684.238,07 12,2346 3.471.121,14 659.551,34 5,2629 8.162.874,13 1.803.766,02 4,5255 6.266.843,09 1.948.419,30 3,2164 8.172.500,04 2.390.399,20 3,4189 8.820.919,76 1.342.231,98 6,5718 25.697.196,13 3.313.309,99 7,7557 10.100.502,78 5.473.568,76 1,8453 3.286.694,56 269.388,78 12,2006

0,01% 4,4603 4,2853 -13,16% 0,07% 6,9215 6,7681 -17,98% 0,50% 7,0573 6,9695 -22,31% 0,28% 5,9470 5,7863 -16,16% 0,30% 2,6729 2,6729 -24,77% -0,24% 7,4590 7,4031 -17,35% 0,49% 5,6672 5,6247 -20,89% 0,14% 4,3690 4,3082 -19,07% 0,08% 6,5536 6,4567 -15,33% 0,17% 8,0600 8,0600 -9,16% 0,22% 6,3805 6,2857 -20,42% 0,58% 3,2847 3,0414 -23,43% 0,18% 9,0179 8,9503 -13,33% 0,19% 9,0943 9,0943 -12,90% 0,36% 12,8012 12,6420 -16,10% 0,11% 12,4793 12,1123 -27,04% 0,13% 5,3682 5,2103 -10,74% 0,35% 4,5255 4,5029 -13,73% 0,42% 3,2807 3,1521 -16,15% 0,07% 3,4189 3,3933 -7,59% 0,17% 6,6539 6,5718 -14,10% 0,21% 7,8333 7,6781 -21,77% -0,03% 1,8453 1,8407 -4,37% 0,35% 12,3836 12,0786 -16,58%

∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALICO ∫ƒ∞Δπ∫ø¡ √ª√§√°ø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALICO EΔ∞πƒπ∫ø¡ √ª√§√°πø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞LICO ¢√§∞ƒπ∞∫√ √ª√§√°πø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞LPHA ∂Àƒø¶.∂Δ∞πƒ.√ª√§√°ø¡ √ª.∂•. ALPHA ∂Àƒø¶.∫ƒ∞Δπ∫ø¡ √ª√§√°ø¡ √ª.∂•. ALPHA GLOBAL ∞¡∞¢À√ª∂¡ø¡ ∞°√ƒø¡ √ª√§√°πAKO ∂•. ALPHA ∞¡ø √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA BANCASSURANCE EE100 √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA BANCASSURANCE EE101 √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND √ª.∂•. ALPHA BEST OF STRATEGIES √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞Δ∂ √ª√§√°πø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞ΔΔπ∫∏™ √ª√§√°πø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ¢∏§√™ USD BOND √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. ¢∏§√™ EUROBOND √ª√§√°π∞∫√ ∂•. ¢∏§√™ ¢π∂£¡ø¡ √ª√§√°πø¡ - √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ¢∏§√™ DELTA SKY √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. ¢∏§√™ DELTA SMART √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. ¢∏§√™ DELTA BONUS √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. ¢∏§√™ DELTA FASMA √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. ¢∏§√™ ¢√§§∞ƒπ∞∫√ (USD) - √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À NBG EMERGING EUROBOND - CLASS A (EUR) NBG EMERGING EUROBOND - CLASS B (EUR) NBG INCOME PLUS - CLASS ∞ (EUR) NBG INCOME PLUS - CLASS B (EUR) NBG STRATEGIC BOND - CLASS A (EUR) NBG STRATEGIC BOND - CLASS B (EUR) ∂§§∏¡π∫∏ TRUST √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ BOND √ª√§√°π∞∫√ ∂•. ∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ YIELDPLUS (√ª√§√°π∞∫√ ∂•.) ∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ ∂π™√¢.(√ª√§.∂•øΔ.) EUROBANK CLICK √ª√§√°π∞∫√ E•øΔ∂ƒπ∫√À EUROBANK DOUBLE CLICK √ª√§√°π∞∫√ E•øΔ∂ƒπ∫√À INTERAMERICAN DOUBLE CLICK √ª√§√°π∞∫√ E•øΔ∂ƒπ∫√À EUROBANK ALL WEATHER √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À EUROBANK GLOBAL BOND √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À EUROBANK WIN-WIN √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À INTERAMERICAN ¢√§∞ƒπ√À √ª√§√°π∞∫√ ∂•. EUROBANK EFG (LF) ABSOLUTE RETURN EUR EUROBANK EFG I (LF) ABSOLUTE RETURN EUR EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURPOSE COMMODITY MAX 30 EUROBANK EFG (LF) ABSOLUTE RETURN II EUR EUROBANK EFG I (LF) ABSOLUTE RETURN II EUR ∫À¶ƒ√À DUAL STRATEGY √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. ∫À¶ƒ√À EURIBOR RETURN (EUR) √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. ∫À¶ƒ√À LIBOR RETURN (USD) √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. MARFIN INCOME √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À MARFIN £∂™ªπ∫ø¡ Ã∞ƒΔ√º. √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À HSBC √ª√§√°πø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ¢√§∞ƒπ√À PIRAEUSINVEST EUROPEAN BOND FUND (EUR) Δ.Δ. ∂§Δ∞ EUROPLUS √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ.

81.196.674,55 27.740.964,96 3.612.224,60 139.574.367,07 30.223.785,33 7.368.004,15 25.517.426,49 27.389.515,28 12.856.158,76 7.328.000,73 25.472.789,21 11.595.480,52 19.949.617,22 37.735.150,95 308.190.794,73 5.675.067,34 26.683.000,86 51.227.943,40 111.960.204,39 47.607.763,40 14.176.176,34 386.649,31 6.406.818,95 968.810,12 11.957.005,98 1.012.953,21 1.370.991,82 3.122.984,66 12.639.997,03 3.529.616,82 2.347.187,14 117.488.589,21 56.754.145,71 13.324.389,19 51.274.110,76 94.407.236,98 53.703.352,19 12.889.473,74 49.591.888,47 11.390.242,21 51.041.200,08 24.755.758,45 5.613.093,47 3.278.980,54 287.367,49 8.157.505,84 34.704.387,15 27.475.554,96 3.348.518,04 4.048.109,62 3.242.001,25

4.957.845,82 2.212.970,73 337.348,44 30.377.900,48 4.294.370,22 981.805,37 3.239.653,25 3.366.842,35 1.720.131,14 1.874.879,32 3.509.269,37 1.653.730,85 6.627.322,83 7.027.817,64 51.449.732,27 966.307,21 2.824.196,06 4.694.523,08 13.722.882,86 4.748.413,15 1.248.189,59 311,27 5.178,53 842,10 10.128,55 1.058,55 1.351,11 688.354,72 3.540.146,70 1.139.487,06 297.191,22 35.850.731,00 5.278.309,17 1.273.265,24 5.480.481,00 29.528.624,08 5.687.976,67 439.214,37 44.191.323,13 10.175.428,57 5.288.098,89 2.379.640,60 535.644,92 989.943,51 96.015,00 1.665.295,89 13.284.207,63 8.229.998,75 835.227,70 19.892,01 989.823,00

16,3774 12,5356 10,7077 4,5946 7,0380 7,5045 7,8766 8,1351 7,4739 3,9085 7,2587 7,0117 3,0102 5,3694 5,9901 5,8729 9,4480 10,9123 8,1587 10,0260 11,3574 1.242,1700 1.237,1900 1.150,4800 1.180,5200 956,9200 1.014,7100 4,5369 3,5705 3,0975 7,8979 3,2772 10,7523 10,4647 9,3558 3,1971 9,4416 29,3467 1,1222 1,1194 9,6521 10,4032 10,4791 3,3123 2,9929 4,8985 2,6125 3,3385 4,0091 203,5000 3,2753

-0,21% -0,18% 0,10% -0,17% -0,22% -0,02% 0,20% 0,12% -0,31% -0,05% -0,16% -0,02% 0,02% 0,09% -0,09% -0,17% 0,04% -0,09% 0,22% -0,01% -0,10% -0,12% -0,12% -0,12% -0,12% -0,44% -0,44% 0,07% 0,09% 0,18% 0,00% -0,11% -0,22% -0,16% -0,13% -0,10% -0,39% 0,13% -0,04% -0,04% 0,19% -0,07% -0,07% 0,01% -0,08% -0,04% -0,24% -0,15% 0,09% -0,19% -0,16%

16,7049 12,7863 10,9219 4,6176 7,0732 7,5420 8,2704 8,3792 7,6981 3,9769 7,4765 7,0117 3,0283 5,3694 5,9901 5,8729 9,9204 11,4579 8,5666 10,5273 11,3574 1.242,1700 1.237,1900 1.150,4800 1.180,5200 956,9200 1.014,7100 4,5596 3,6241 3,1440 8,0164 3,3591 10,9673 10,6740 9,3558 3,1971 9,6304 29,4934 1,1222 1,1194 9,6521 10,4032 10,4791 3,3785 2,9929 4,8985 2,6386 3,4387 4,0592 204,5175 3,3736

16,2136 12,4102 10,6006 4,5601 6,9852 7,4482 7,7191 7,9724 7,3244 3,8694 7,1135 6,9591 2,9861 5,3694 5,9901 5,8729 9,4480 10,9123 8,1587 10,0260 11,3574 1.242,1700 1.237,1900 1.150,4800 1.180,5200 956,9200 1.014,7100 4,5029 3,5705 3,0975 7,8979 3,2117 10,5373 10,2554 9,1687 3,1731 9,2528 29,1266 1,1138 1,1194 9,4591 10,3252 10,4791 3,2957 2,9779 4,8740 2,5864 3,2383 4,0091 203,5000 3,2098

0,65% 2,65% 16,39% 2,00% 1,88% 12,47% -7,51% -14,09% -23,25% -0,66% -11,23% 2,94% -4,62% 15,80% 4,91% 2,44% 0,11% 3,25% -5,75% -0,38% 5,44% 2,19% 2,24% -0,72% -0,69% -2,34% -2,30% 1,71% 1,91% -0,95% -2,24% 0,48% 0,90% -0,04% -3,06% 2,73% -2,16% 10,74% -0,03% 0,16% -1,29% -3,09% -2,90% 0,46% 0,91% 1,65% -9,19% 0,44% 9,13% -2,66% -0,29%

1,9423 5,8554 3,5673 13,1686 2,6139 5,7844 9,1379 5,5197 10,1356 6,7944 27,9459 11,0364 4,2412 4,6838 1,5014 4,0979 0,8679 0,9632 4,8350 1,3939 6,6218 1,1710 15,0010 773,3500 774,5800 2,8573 12,6534 1,8446 4,6143 7,7062 2,4144 18,6795 4,2347 0,3534 0,3855 8,0673 8,0491 7,5986 8,3779 1,1791 1,1949

-0,87% -1,13% -1,00% -0,58% -0,67% -0,85% -0,53% -0,70% -0,61% -1,03% -0,38% -0,38% -0,73% -0,84% -0,49% -0,74% -0,57% -0,74% -0,55% -0,47% -0,51% -0,67% -0,67% 0,07% 0,07% -0,78% -0,57% -0,24% -0,97% -0,44% -0,72% -0,42% 0,03% -0,42% -0,72% 0,02% 0,02% -0,01% -0,01% -0,29% -0,28%

2,0394 6,1482 3,7457 13,8270 2,7054 5,9869 9,2293 5,5749 10,2370 6,8284 28,5048 11,2571 4,3260 4,7775 1,5539 4,0979 0,8679 0,9776 4,9075 1,3939 6,6218 1,1710 15,0010 773,3500 774,5800 2,8859 13,0330 1,8999 4,7527 7,7062 2,4144 18,8663 4,2770 0,3534 0,3855 8,0673 8,0491 7,5986 8,3779 1,1791 1,1949

1,9035 -34,03% 5,7968 -37,02% 3,5316 -37,51% 13,0369 -31,51% 2,5878 -23,55% 5,7266 -30,11% 9,0465 -28,45% 5,4645 -32,28% 10,0342 -27,27% 6,7400 -37,96% 27,6664 -30,72% 10,9260 -22,70% 4,1988 -28,97% 4,6370 -26,72% 1,5014 -31,30% 4,0569 -27,19% 0,8592 -25,53% 0,9536 -26,70% 4,7867 -28,60% 1,3800 -29,32% 6,5556 -31,31% 1,1593 -31,27% 15,0010 -32,44% 773,3500 -30,63% 774,5800 -30,61% 2,8002 -31,45% 12,5269 -30,22% 1,8262 -27,78% 4,5682 -30,88% 7,6291 -25,66% 2,3903 -27,91% 18,4927 -25,93% 4,1924 -26,89% 0,3499 -25,69% 0,3816 -28,19% 7,9866 -4,72% 7,9686 -4,69% 7,5986 -8,91% 8,3779 -7,24% 1,1673 -19,89% 1,1949 -19,31%

ª∂Δ√Ãπ∫∞ ∞/∫

ENEP°HTIKO

EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURPOSE GREEK MAX 50 FUND EUROBANK EFG I (LF) SPECIAL PURPOSE GREEK MAX 50 INTERAMERICAN (LF) SPECIAL PURPOSE GREEK MAX 50 INTERNATIONAL ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À INTERNATIONAL E¶π§√°∏™ ª∂Δ√Ãπ∫ø¡ ∞•πø¡ ª∂Δ.∂™. ∫À¶ƒ√À ∂§§∏¡π∫√ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ. ∫À¶ƒ√À ∂§§∏¡π∫√ ¢À¡∞ªπ∫√ ª∂Δ.∂™. MARFIN √§Àª¶π∞ METOXIKO ∂™øΔ∂ƒπ∫√À MARFIN ∞£∏¡∞ ¢À¡∞ªπ∫√ ª∂Δ√Ãø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À HSBC ∞¡∞¶ΔÀ•π∞∫√ ª∂Δ√Ãø¡ ∂™øΔ. HSBC TOP 20 ª∂Δ√Ãø¡ ∂™øΔ. HSBC ª∂™∞π∞™ ∫∂º∞§.ª∂Δ.∂™øΔ. ING ∞/∫ ¢À¡∞ª.∂¶πÃ. ª∂Δ. ∂™øΔ. ING ∞/∫ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ. ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ¢À¡∞ª.∂¶πÃ. ª∂Δ. ∂™øΔ. ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ. PROBANK ∂§§∞™ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À MILLENNIUM BLUE CHIPS ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™. MILLENNIUM MID- CAP ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À Δ.Δ. ∂§Δ∞ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ. ∂¶∂¡¢ÀΔπ∫∏ ∫ƒ∏Δ∏™ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À PROTON ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À

5.997.976,15 3.291.484,25 19.542.362,46 27.916.298,15 11.897.165,44 11.962.775,92 266.383.321,28 14.957.188,96 17.256.723,83 41.797.676,76 32.880.365,21 35.648.909,33 24.207.635,30 861.079,48 10.645.937,77 60.433.761,22 1.677.083,17 9.309.876,28 734.459,41 55.405.213,02 122.620.879,19 19.384.400,62 4.193.166,83 140.212,41 10.596.153,43 522.218,35 85.744.057,33 7.686.281,72 6.492.362,02 43.932.885,80 5.413.888,94 141.572.399,12 47.847.098,14 21.250.875,08 1.282.279,82 1.002.621,94 79.266.377,34 46.450.289,28 41.553.757,60 4.349.767,93 475.234,41

3.088.048,28 562.128,69 5.478.156,01 2.119.916,92 4.551.510,86 2.068.126,84 29.151.407,37 2.709.777,88 1.702.590,41 6.151.800,00 1.176.571,53 3.230.120,79 5.707.768,84 183.841,13 7.090.834,69 14.747.384,29 1.932.268,30 9.665.543,99 151.905,40 39.749.614,93 18.517.679,51 16.553.825,28 279.525,00 181,31 13.679,93 182.763,18 6.776.367,87 4.166.919,47 1.407.007,20 5.700.978,24 2.242.301,22 7.579.026,16 11.298.782,54 60.137.982,30 3.326.170,35 124.282,94 9.847.882,21 6.113.011,17 4.959.953,71 3.689.013,00 397.726,85

KA£APH METAB. TIMH TIMH METAB. TIMH ¶POH°. ¢IA£E™H™ E•A°OPA™ A¶O 1/1/10

613.964,38 66.582,67 9,2211 312.495,72 33.233,43 9,4031 2.370.956,75 257.084,51 9,2225 8.842.067,00 3.165.672,83 2,7931 1.694.447,53 1.051.735,87 1,6111 15.366.939,94 7.103.509,03 2,1633 7.953.372,34 5.144.254,52 1,5461 40.361.441,62 4.395.750,39 9,1819 10.552.310,90 6.339.095,00 1,6646 46.792.482,53 1.438.327,94 32,5326 2.776.797,04 448.282,31 6,1943 4.319.257,10 1.531.152,53 2,8209 10.395.146,81 17.211.941,11 0,6039 34.928.144,77 4.998.930,52 6,9871 4.916.916,07 8.765.646,51 0,5609 25.343.494,63 3.937.110,71 6,4371 6.205.822,40 2.553.755,23 2,4301 19.718.711,17 13.943.306,54 1,4142 12.477.589,52 8.019.860,92 1,5558 1.084.032,84 1.265.192,65 0,8568 357.782,89 173.565,74 2,0614 4.197.587,47 607.379,66 6,9110

-0,12% 9,2211 9,0367 -15,95% -0,12% 9,4031 9,4031 -14,85% -0,12% 9,2225 9,0381 -15,95% -0,61% 2,9328 2,7652 -30,35% -0,95% 1,6917 1,5950 -30,16% -0,48% 2,1633 2,1525 -26,18% -0,35% 1,5461 1,5384 -28,43% -0,38% 9,2737 8,9983 -33,67% -0,16% 1,6812 1,6313 -26,48% -0,21% 33,4272 32,5326 -30,58% -0,95% 6,3646 6,1943 -36,74% 0,16% 2,8985 2,8209 -33,79% -0,20% 0,6160 0,6039 -30,41% -0,41% 7,1268 6,9871 -31,51% -0,48% 0,5707 0,5497 -32,27% -0,63% 6,5497 6,3084 -34,06% -0,59% 2,4301 2,4058 -25,31% -0,90% 1,4849 1,4001 -32,13% -0,74% 1,6336 1,5247 -35,10% -0,05% 0,8739 0,8482 -22,75% -0,44% 2,1439 2,0408 -27,68% -0,49% 7,1874 6,8419 -26,20%

17.050.023,76 1.292.841,67 13,1880 3.416.875,99 435.129,79 7,8525 7.485.355,75 1.368.273,44 5,4707 10.901.073,45 976.224,68 11,1666 16.112.379,67 1.497.255,96 10,7613 14.811.615,47 1.161.218,48 12,7552 3.620.991,49 612.207,76 5,9146 8.213.826,18 1.538.419,94 5,3391 4.022.629,14 1.809.988,04 2,2225 1.114.129,54 139.834,82 7,9675 19.050.010,88 5.703.545,86 3,3400 28.909.146,26 8.260.930,80 3,4995 1.129.599,65 134.167,55 8,4193 3.360.306,36 388.550,00 8,6483 630.308,83 538,50 1.170,4800 36.271.475,71 30.472,20 1.190,3100 715.505,69 698,16 1.024,8500 42.065.714,86 40.980,16 1.026,4900 41.123,17 43,99 934,7700 4.475.258,56 4.779,40 936,3600 1.022.404,88 350.254,94 2,9190 726.347,05 154.574,33 4,6990 4.403.036,19 2.866.775,72 1,5359 2.613.464,44 946.485,26 2,7612 3.912.938,59 1.479.026,74 2,6456 1.476.718,41 550.436,03 2,6828 48.145.623,92 35.927.864,07 1,3401 8.306.530,33 518.108,76 16,0324 14.735.390,66 1.076.224,08 13,6917 45.767.720,06 3.871.402,70 11,8220 8.861.284,11 12.472.904,28 0,7104 4.281.434,54 5.907.236,72 0,7248 12.297.718,90 12.624.691,99 0,9741 15.113.042,99 15.623.234,99 0,9673 4.189.860,99 272.668,62 15,3661 1.142.881,69 73.145,00 15,6249 624.651,37 29.718,69 21,0188 3.096.811,62 356.088,85 8,6967 662.407,43 73.493,64 9,0131 3.662.616,61 419.110,46 8,7390 671.449,92 73.757,96 9,1034 1.364.636,97 156.629,30 8,7125 531.564,24 58.587,46 9,0730 137.585.880,11 16.403.006,38 8,3878 700.361,37 78.950,81 8,8709 41.617.891,23 5.833.764,93 7,1340 28.916.943,76 2.734.711,01 10,5740 22.174.010,37 2.078.264,19 10,6695 14.303,42 12.138,18 1,1784 42.337,99 37.138,44 1,1400 278.637,93 184.813,37 1,5077 6.010.180,99 2.970.163,99 2,0235 5.722.108,94 2.746.765,86 2,0832 3.596.949,83 936.666,52 3,8402 1.875.664,76 618.603,20 3,0321 9.233.814,20 6.154.684,90 1,5003 14.344.469,54 5.312.038,22 2,7004 23.546.654,92 4.225.618,26 5,5724 13.283.084,74 4.491.944,90 2,9571 30.013.752,84 13.801.892,43 2,1746 741.266,44 38.132,00 19,4395 3.534.142,29 12.372,10 285,6500 1.844.983,75 357.187,94 5,1653

0,06% 0,65% 0,43% 0,32% 0,43% 0,01% -0,30% 0,10% 0,18% 0,77% 0,23% 0,23% 0,07% -0,06% 1,05% 1,05% 0,78% 0,78% 0,38% 0,38% -0,18% 0,56% 0,39% 0,09% 0,23% 0,12% 0,13% 0,71% 0,14% 0,71% 0,11% 0,12% 0,70% 0,71% 0,38% 0,38% 0,24% -0,07% -0,07% -0,18% -0,18% -0,17% -0,17% -0,26% -0,26% -0,63% -0,04% -0,03% -0,92% -0,92% -0,21% 0,06% 0,10% 0,61% 0,36% 0,19% 0,13% 0,56% 0,65% 0,21% 0,10% 0,81% 0,08%

∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALICO ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALLIANZ MILLENNIUM E.M.E.A. ª∂Δ. ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA ¡∞ÀΔπ§π∞ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA ENERGY ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA GLOBAL BLUE CHIPS ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA SELECT ¡√Δπ√-∞¡∞Δ√§π∫∏™ ∂Àƒø¶∏™ ª∂Δ. ∂•. ALPHA TRUST EMERGING EUROPE ª∂Δ.∂•. ∞Δ∂ US ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞Δ∂ EUROZONE ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ATTICA REAL ESTATE ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ¢∏§√™ ¢π∂£¡∂™ ¢∏§√™ ∂Àƒø¶∞π∫√ ¢∏§√™ ¶ƒ∞™π¡∏ ∂¡∂ƒ°∂π∞ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À NBGAM ETF GREECE & TURKEY 30 - ª∂Δ√Ãπ∫√ NBG GLOBAL EQUITY - CLASS ∞ (EUR) NBG GLOBAL EQUITY - CLASS B (EUR) NBG EUROPEAN ALLSTARS - CLASS A (EUR) NBG EUROPEAN ALLSTARS - CLASS B (EUR) NBG SOCIALLY RESPONSIBLE - CLASS A (EUR) NBG SOCIALLY RESPONSIBLE - CLASS B (EUR) ∂§§∏¡π∫∏ TRUST ∫À¶ƒπ∞∫√ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ. ∂§§∏¡π∫∏ TRUST ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ EUROPEAN OPPORTUNITIES ª∂Δ. ∂•. ∂Àƒø¶∞´∫∏ ¶π™Δ∏ EMERGING MARKETS OPPORTUN. ª∂Δ.∂•. ∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ GLOBAL OPPORTUNITIES (ª∂Δ. ∂•.) ∂Àƒø¶∞´∫∏ ¶π™Δ∏ AMERICAN OPPORTUNITIES ª∂Δ. ∂•. EUROBANK GLOBAL EQUITIES ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À EUROBANK EMERGING EUROPE ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À INTERAMERICAN ∞¡∞¶ΔÀ°ª∂¡ø¡ ∞°√ƒø¡ ª∂Δ. ∂•. INTERAMERICAN ¡∂∞ ∂Àƒø¶∏ ª∂Δ. ∂•. EUROBANK EFG (LF) EQUITY- GLOBAL EQUITIES FUND EUROBANK EFG I (LF) EQUITY- GLOBAL EQUITIES FUND EUROBANK EFG (LF) EQUITY- EMERGING EUROPE FUND EUROBANK EFGI (LF) EQUITY- EMERGING EUROPE FUND EUROBANK EFG (LF) EQUITY - TURKISH EQUITY FUND EUROBANK EFG I (LF) EQUITY - TURKISH EQUITY FUND EUROBANK EFG (LF) EQUITY - TURKISH EQUITY FUND $ EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURPOSE CLICK EUR EUROBANK EFG I (LF) SPECIAL PURPOSE CLICK EUR EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURP DBLE CLICK EUR EUROBANK EFG I (LF) SPECIAL PURP DBLE CLICK EUR EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURP ALL WEATHER EUR EUROBANK EFG I (LF) SPECIAL PURP ALL WEATHER EUR EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURP ALL WEATHER PLUS EUR EUROBANK EFG I (LF) SPECIAL PURP ALL WEATHER PLUS EUR EUROBANK EFG I (LF) SPECIAL PURPOSE DUAL FORMULA EUR EUROBANK EFG (LF) SP 8% EQUITY FORMULA ? EUR EUROBANK EFG (LF) SP 8% EQUITY FORMULA $ EUROBANK EFG I (LF) EQUITY - DYNAMIC ROMANIAN FUND EUROBANK EFG (LF) EQUITY - DYNAMIC ROMANIAN FUND EUROBANK EFG (LF) EQUITY-DYNAMIC POLISH FUND MILLENNIUM EUROZONE ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•. MILLENNIUM AMERICA US ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•. MILLENNIUM CHINA GROWTH ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À MARFIN EUROPEAN EQUITY ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À MARFIN GLOBAL ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À HSBC AMERICAN EQUITY ª∂Δ. ∂•øΔ. HSBC ∞¡∞¢À√ª∂¡ø¡ ∞°√ƒø¡ ª∂Δ.∂•øΔ. HSBC ¶∞¡∂Àƒø¶∞π∫√ ª∂Δ.∂•øΔ. ING ∞/∫ GLOBAL ª∂Δ.∂•. ¶∂πƒ∞πø™ BALKAN FUND ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À PIRAEUSINVEST EUROPEAN EQUITY FUND (EUR) Δ.Δ. ∂§Δ∞ √π∫√§√°π∫√ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ.

∂™øΔ∂ƒπ∫√À AAAB ∂¶π§∂°ª∂¡ø¡ ª∂Δ√Ãø¡ ∂™øΔ. ALICO ª∂Δ.∂™øΔ. ª∂™∞π∞™ & ªπ∫ƒ∏™ ∫∂º∞§∞π√¶√π∏™∏™ ALICO INDEX FUND FTSE20 ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™. ALICO ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ALLIANZ ∂¶π£∂Δπ∫∏™ ™Δƒ∞Δ.ª∂Δ.∂™. ALLIANZ ª∂Δ√Ãø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ∞LPHA BLUE CHIPS ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™. ALPHA ATHENS INDEX FUND ª∂Δ.∂™. ALPHA ∂¶π£∂Δπ∫∏™ ™Δƒ∞Δ∏°π∫∏™ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™. ALPHA ETF FTSE ATHEX 20 ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA TRUST ∞¡∞¶ΔÀ•π∞∫√ ª∂Δ.∂™. ALPHA TRUST ¡∂ø¡ ∂¶πÃ.ª∂Δ√Ã.∂™. GENIKI ∂¶π§∂°ª∂¡ø¡ ∞•πø¡ ª∂Δ. ∂™øΔ. ALPHA TRUST NEW STRATEGY ª∂Δ. ∂™øΔ. CITI FUND ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ATE ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ATE ª∂Δ√Ãπ∫√ ª∂™∞π∞™-ªπ∫ƒ∏™ ∫/™∏™ ∂™øΔ. ∞ΔΔπ∫∏™ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ATTICA MARATHON ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ¢∏§√™ SMALL CAP ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™. ¢∏§√™ BLUE CHIPS ¢∏§√™ TOP-30 NBGAM ETF °∂¡π∫√™ ¢∂π∫Δ∏™ Ã.∞.- ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ. NBG HELLENIC ALLSTARS - CLASS A (EUR) NBG HELLENIC ALLSTARS - CLASS B (EUR) ∂§§∏¡π∫∏ TRUST ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ∂ƒª∏™ ¢À¡∞ªπ∫√ ∂ƒª∏™ ¶ƒøΔ√¶√ƒ√™ ∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ ∞¡∞¶ΔÀ•.(ª∂Δ.∂™øΔ.) EUROBANK GREEK EQUITIES ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À EUROBANK £∂™ªπ∫ø¡ Ã∞ƒΔ√ºÀ§∞∫πø¡ ª∂Δ. ∂™. INTERAMERICAN ¢À¡∞ªπ∫√ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™. INTERAMERICAN ANA¶ΔÀ™™√ª∂¡ø¡ ∂Δ∞πƒπø¡ ª∂Δ.∂™. EUROBANK EFG (LF) EQUITY-GREEK EQUITIES FUND EUROBANK EFG (LF) EQUITY-INSTITUTIONAL PORT EUR EUROBANK (LF) SPECIAL PURP BLUE CHIPS PROTECT FUND EUROBANK EFG I (LF) SPECIAL PURP BLUE CHIPS P EUR EUROBANK EFG I (LF) SP PURP BLUE CHIPS PROTECT II EUR EUROBANK EFG I (LF) SP PURP BLUE CHIPS III PROTECT EUROBANK EFG (LF) EQUITY - FLEXI STYLE GREECE EUROBANK EFG I (LF) EQUITY - FLEXI STYLE GREECE

MEPI¢IA

13,8474 8,1273 5,5254 11,2783 10,8689 12,8828 6,0329 5,3391 2,2225 8,0870 3,3400 3,4995 8,4193 8,6483 1.170,4800 1.190,3100 1.024,8500 1.026,4900 934,7700 936,3600 2,9482 4,7460 1,5820 2,8440 2,7117 2,7633 1,3401 16,0324 13,8286 11,9402 0,7104 0,7248 0,9741 0,9673 15,3661 15,6249 21,0188 8,6967 9,0131 8,7390 9,1034 8,7125 9,0730 8,3878 8,8709 7,1340 10,5740 10,6695 1,1784 1,1400 1,5077 2,1247 2,1874 4,0322 3,1231 1,5153 2,7747 5,7256 3,0384 2,2181 19,7797 291,3630 5,3203

13,0561 9,36% 7,7740 20,15% 5,4160 22,06% 11,0549 9,29% 10,6537 5,68% 12,6276 3,10% 5,8555 6,99% 5,2857 10,98% 2,2003 -5,07% 7,8878 8,52% 3,3066 -2,85% 3,4645 -7,80% 8,3351 -15,81% 8,6483 -2,55% 1.170,4800 4,99% 1.190,3100 5,03% 1.024,8500 -6,59% 1.026,4900 -6,56% 934,7700 -5,42% 936,3600 -5,39% 2,8606 -27,45% 4,6050 -2,78% 1,5205 4,23% 2,7336 17,32% 2,6191 11,14% 2,6560 12,05% 1,3267 6,43% 15,8721 19,61% 13,5548 4,79% 11,7038 18,96% 0,7033 6,96% 0,7248 8,12% 0,9644 18,35% 0,9673 19,73% 15,2124 43,28% 15,6249 45,15% 20,8086 36,72% 8,5228 -4,11% 9,0131 -3,64% 8,5642 -3,94% 9,1034 -3,47% 8,5383 -2,41% 9,0730 -1,48% 8,2200 -5,09% 8,8709 -4,27% 7,0627 -6,95% 10,3625 -0,24% 10,4561 0,93% 1,1784 -17,85% 1,1400 -18,69% 1,5077 0,40% 1,9830 -9,11% 2,0415 11,71% 3,7634 2,43% 2,9411 1,07% 1,4703 5,27% 2,7004 6,51% 5,5724 14,31% 2,9571 6,56% 2,1746 5,29% 19,0507 25,00% 285,6500 2,52% 5,0620 -5,27%

¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ ∞/∫ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À AAAB ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ ∂™øΔ. ALICO ¢π∞£∂™πªø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ALLIANZ μƒ∞Ã/™ªø¡ ∂¶∂¡¢.¢π∞Ã. ¢π∞£.∂™øΔ. ∞LPHA ¢π∞Ã∂πƒ.¢π∞£∂™πªø¡ ∂™. ∞Δ∂ ¢π∞Ã∂πƒ. ¢π∞£∂™πªø¡ ∂™øΔ. ∞ΔΔπ∫∏™ ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ GENIKI ¢π∞£∂™πªø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À INTERAMERICAN ¢π∞Ã. ¢π∞£. ∂™. INTERNATIONAL ¢π∞Ã.¢π∞£∂™πªø¡ ∂™øΔ. ∂ƒª∏™ μƒ∞Ã/™ªø¡ Δ√¶√£∂Δ∏™∂ø¡ ¢π∞Ã.¢π∞£.∂™. MARFIN SMART CASH ¢π∞Ã.¢π∞£. HSBC ¢π∞£∂™πªø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ∫À¶ƒ√À ∂§§∏¡π∫√ ¢π∞Ã.¢π∞£.∂™øΔ. ING ∞/∫ ¢.¢. ∂™øΔ. ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ¢.¢. ∂™øΔ. PROBANK ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ ∂™. MILLENNIUM μƒ∞Ã/™ªø¡ Δ√¶√£∂Δ.¢π∞Ã.¢π∞£.∂™. Δ.Δ. ∂§Δ∞ ¢π∞Ã/™∏™ ¢π∞£/ªø¡ ∂™øΔ.

13.737.153,87 23.589.669,50 6.390.567,94 206.671.583,48 8.623.289,06 1.785.900,92 5.999.185,81 49.579.792,90 4.244.637,26 56.322.316,63 59.990.125,16 187.149.891,16 3.680.701,65 11.166.710,03 19.413.210,11 304.240.912,65 7.415.136,99 221.498.177,72

2.067.288,34 6,6450 1.875.520,01 12,5777 1.111.094,65 5,7516 18.255.857,72 11,3208 1.243.512,49 6,9346 502.850,67 3,5516 1.096.903,14 5,4692 6.478.785,51 7,6526 693.685,57 6,1190 17.071.112,62 3,2993 15.377.966,27 3,9010 95.988.768,54 1,9497 772.709,97 4,7634 2.074.221,40 5,3836 3.614.942,85 5,3703 83.662.393,17 3,6365 888.582,44 8,3449 92.478.998,47 2,3951

0,23% 6,6583 6,5121 2,09% 0,04% 12,7035 12,4519 2,07% 0,05% 5,7516 5,6941 -1,63% 0,01% 11,3208 11,3208 2,56% 0,00% 6,9346 6,9346 0,44% 0,01% 3,5552 3,5374 -1,77% 0,01% 5,4692 5,4145 -0,97% -0,01% 7,6603 7,6143 3,61% -0,02% 6,1343 6,0884 5,61% 0,01% 3,2993 3,2993 0,93% -0,01% 3,9205 3,8815 0,21% 0,01% 1,9497 1,9497 2,82% 0,01% 4,7634 4,7396 2,65% 0,00% 5,3836 5,3836 0,84% 0,04% 5,3703 5,3703 0,65% 0,01% 3,6365 3,6183 2,49% -0,02% 8,5118 8,1780 2,32% 0,01% 2,3951 2,3951 3,83%

50.580.735,46 29.478.699,82 22.162.828,76 9.864.204,96 1.155.965,62

4.325.400,31 11,6939 2.514.214,33 11,7248 19.910.274,25 1,1131 9.171.288,70 1,0756 441.442,69 2,6186

0,00% 11,6939 11,6939 0,51% 0,01% 11,7248 11,7248 1,29% 0,01% 1,1131 1,1131 1,33% -0,07% 1,0756 1,0756 2,28% -0,13% 2,6186 2,6186 6,36%

∂•øΔ∂ƒπ∫√À ¢∏§√™ MONEY PLUS ¢π∞Ã.¢π∞£. ∂•. EUROBANK DOLLAR PLUS ¢π∞Ã. ¢π∞£. ∂•øΔ. (USD) EUROBANK EFG (LF) MONEY MARKET-INCOME PLUS $ EUROBANK EFG (LF) MONEY MARKET- CASH FUND EUR EUROBANK EFG (LF) MONEY MARKET CASH FUND (PLN)

∂™øΔ∂ƒπ∫√À 1.277.325,70 1.272.172,92 1.196.915,21 11.765.590,04 38.571.377,13 62.756.669,86

334.664,63 149.286,93 126.004,36 1.302.012,28 6.070.374,59 9.017.310,09

∞LPHA ™À¡Δ∏ƒ∏Δπ∫√ ªπ∫Δ√ ∂™. ALPHA TRUST EUROSTAR ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. ∂¶∞°°∂§ª∞Δπ∫√ Δ∞ª∂π√ √π∫√¡√ª√§√°ø¡ INTERLIFE ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ∞™º∞§π™Δπ∫ø¡ √ƒ°∞¡π™ªø¡ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. ∞Δ∂ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ∞ªÀ¡Δπ∫∏™ ™Δƒ∞Δ∏°π∫∏™ ∞ΔΔπ∫∏™ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ¢∏§√™ ªπ∫Δ√ ¢∏§√™ ™À§§√°π∫√ ¢∏§√™ ∂¶π∫/∫∏™ ™À¡Δ∞•∏™ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. ¢∏§√™ Δ∞∫Δπ∫∏™ ∫∞Δ∞¡√ª∏™ ∫∂º∞§∞πø¡ ¢∏§√™ ¶∂Δ √Δ∂ ªπ∫Δ√ ∂™. ∂ƒª∏™ ªπ∫Δ√ ∂Àƒø¶.¶π™Δ∏ EUROINVEST ªπ∫Δ√ ∂™. INTERAMERICAN ∂§§∏¡π∫√ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À INTERNATIONAL ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À HSBC ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ING ∞/∫ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ £∂™ªπ∫ø¡ ∂¶∂¡¢ÀΔø¡ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ∞™º∞§π™Δπ∫ø¡ º√ƒ∂ø¡ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. ∫À¶ƒ√À ∂§§∏¡π∫√ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. MARFIN GREEK VALUE ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À PROTON ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À N.P. INSURANCE ¡∂√™ ¶√™∂π¢ø¡ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À Δ.Δ. ∂§Δ∞ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. Δ.Δ. ∂§Δ∞ £∂™ªπ∫ø¡ ∂¶∂¡¢ÀΔø¡ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒ.

MEPI¢IA

KA£APH METAB. TIMH TIMH METAB. TIMH ¶POH°. ¢IA£E™H™ E•A°OPA™ A¶O 1/1/10

21.721.947,87 2.291.083,29 9,4811 10.242.558,25 1.220.615,07 8,3913 4.114.968,07 526.572,58 7,8146 5.170.449,22 656.355,29 7,8775 541.110.816,14 146.435.751,63 3,6952 27.180.374,09 9.110.853,84 2,9833 4.154.687,43 823.939,33 5,0425 56.845.969,12 4.960.412,24 11,4599 27.078.697,29 5.546.732,80 4,8819 11.855.491,25 1.257.640,02 9,4268 9.482.906,26 1.070.954,24 8,8546 8.779.753,86 2.967.069,59 2,9591 18.994.925,40 3.339.980,11 5,6871 3.026.296,46 2.069.941,24 1,4620 33.086.916,46 2.608.645,85 12,6836 6.363.088,71 1.550.422,99 4,1041 27.077.718,37 3.306.316,27 8,1897 11.805.156,68 4.842.877,38 2,4376 11.059.374,88 4.738.521,37 2,3339 766.906,55 120.000,00 6,3909 986.461,68 150.492,23 6,5549 11.029.720,07 3.841.299,22 2,8714 2.882.036,85 1.102.374,36 2,6144 2.555.589,18 474.196,84 5,3893 785.569,80 451.357,47 1,7405 13.867.624,44 6.776.970,64 2,0463 1.922.343,58 252.189,43 7,6226

0,52% 9,5759 9,3863 -17,33% -0,42% 8,5381 8,3074 -21,46% -0,04% 7,9514 7,7365 -21,86% -0,39% 7,9760 7,7987 -21,84% -0,34% 3,6952 3,6952 -22,63% -0,53% 2,9833 2,9535 -18,07% -0,72% 5,1181 4,9921 -25,74% -0,15% 11,4599 11,3453 -24,80% -0,15% 4,8819 4,8331 -9,88% -0,15% 9,4268 9,3325 -10,26% -0,18% 8,8546 8,8546 -13,65% -0,08% 2,9591 2,9295 -10,74% -0,22% 5,8577 5,6302 -25,06% -0,46% 1,5790 1,4620 -26,36% -0,05% 12,8104 12,5568 -23,41% -0,48% 4,3093 4,0631 -24,97% 0,12% 8,3535 8,1897 -8,54% -0,28% 2,4742 2,4376 -28,76% -0,24% 2,3572 2,3106 -29,46% -0,27% 6,4548 6,3270 -25,25% -0,26% 6,6204 6,4894 -25,02% -0,23% 2,8714 2,8570 -20,40% -0,18% 2,6928 2,5360 -12,85% -0,17% 5,5510 5,2815 -26,35% -0,33% 1,7492 1,7335 -25,58% 0,06% 2,0463 2,0412 -13,59% -0,25% 7,6226 7,6226 -20,40%

∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALICO MIKTO ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALICO ∂¶π∫√Àƒπ∫√ ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∂¶π∫√Àƒπ∫∏™ ∞™º∞§π™∏™ MIKTO ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞§§∏§√μ√∏£∂π∞™ MIKTO ∂•øΔ∂ƒπ∫√À BETA GLOBAL MIKTO ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA ƒ√Àª∞¡π∞™ ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA GLOBAL ™À¡Δ∏ƒ∏Δπ∫√ ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ATE ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞ΔΔπ∫∏™ ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ¢∏§√™ ™Δƒ∞Δ∏°π∫ø¡ Δ√¶√£∂Δ∏™∂ø¡ ªπ∫Δ√ ∂•øΔ. INTERNATIONAL ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À MARFIN ABSOLUTE RETURN ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À PRELIUM A (LF) TOTAL RETURN PRELIUM B (LF) TOTAL RETURN

19.639.867,84 6.416.600,20 4.129.656,25 2.807.611,85 1.729.595,17 12.241.970,38 52.979.713,67 37.694.842,28 22.817.239,24 37.695.535,34 2.003.682,32 10.728.250,52 742.648,54 299.732,83

1.128.860,26 577.347,31 359.432,59 249.151,73 309.654,74 1.821.532,80 4.960.885,52 5.963.724,87 8.419.839,91 3.552.684,59 555.476,61 4.127.837,85 74.930,21 30.236,75

17,3980 11,1139 11,4894 11,2687 5,5856 6,7207 10,6795 6,3207 2,7099 10,6104 3,6071 2,5990 9,9112 9,9129

-0,14% -0,06% -0,12% -0,22% 0,13% -0,22% 0,14% 0,07% 0,22% 0,03% 0,18% -0,29% -0,12% -0,12%

18,2679 11,6696 12,0639 11,8321 5,6973 6,7879 10,7863 6,3207 2,7505 10,6104 3,7514 2,6250 9,9112 9,9129

17,2240 10,8916 11,2596 11,0433 5,5297 6,6535 10,5727 6,2575 2,6828 10,5573 3,5710 2,5730 9,9112 9,9129

-2,21% -2,31% -0,70% 3,46% 2,71% 4,42% 2,64% 2,98% -3,82% 5,54% 11,35% -5,50% -0,89% -0,09%

19.113.275,68 5.358.335,78 3,5670 3.663.547,96 259.041,63 14,1427 32.418.129,67 3.226.828,36 10,0464 30.206.984,53 3.839.128,60 7,8682 51.070.391,42 5.424.286,37 9,4151 16.800.388,70 2.501.574,53 6,7159 81.870.978,49 4.458.233,53 18,3640 5.835.728,17 2.147.064,52 2,7180 5.622.469,32 520.440,12 10,8033 4.766.942,28 1.283.253,85 3,7147 16.477.513,80 1.959.276,81 8,4100 51.523.242,69 17.517.158,59 2,9413 51.496.940,68 61.178.086,82 0,8418 53.471,93 61.643,52 0,8674 34.371.144,09 37.668.045,85 0,9125 17.220.438,84 18.278.894,03 0,9421 31.384.612,22 34.392.446,29 0,9125 393.344,47 38.701,14 10,1636 1.019.855,93 100.000,00 10,1986 175.316,86 12.937,47 13,5511 1.332.183,72 401.047,66 3,3218 45.610.109,53 15.481.995,99 2,9460 1.935.407,94 648.868,35 2,9827 3.495.399,78 367.850,70 9,5022

0,43% 3,7454 0,68% 14,8498 0,99% 10,1469 0,53% 7,9469 0,45% 9,5093 0,70% 6,7831 0,39% 18,5476 0,75% 2,7724 0,84% 11,0194 0,57% 3,7147 0,59% 8,4100 0,44% 2,9413 0,42% 0,8418 0,42% 0,8674 0,63% 0,9125 0,63% 0,9421 0,63% 0,9216 0,88% 10,1636 0,88% 10,1986 0,74% 13,5511 1,08% 3,3218 0,55% 3,0933 0,47% 3,1318 0,46% 9,6447

3,5313 14,0013 9,9459 7,7895 9,3209 6,6487 18,1804 2,6908 10,6953 3,6776 8,3259 2,9119 0,8334 0,8674 0,8943 0,9421 0,9034 10,0111 10,1986 13,3478 3,3052 2,7987 2,8336 9,4309

4,80% 10,79% 15,42% 16,21% 9,47% 9,45% 23,91% 0,72% 8,03% 9,28% 4,73% 15,50% 15,05% 16,21% 18,02% 19,09% 18,00% 1,64% 1,99% 12,72% 7,79% 10,53% -0,58% 5,07%

15.519.817,84 4.315.449,95 3,5963 1.680.492,22 167.571,58 10,0285 71.022.076,45 7.761.202,41 9,1509 29.411.984,79 3.336.911,22 8,8141 4.491.003,25 767.038,60 5,8550 44.441.373,00 13.808.047,01 3,2185 47.825.567,78 45.434.804,41 1,0526 1.977.312,29 1.856.441,98 1,0651 6.202.512,94 700.672,85 8,8522 3.924.040,90 1.251.893,14 3,1345 22.150.606,92 10.478.490,13 2,1139 2.688.588,64 1.048.446,81 2,5644 5.375.666,48 528.876,78 10,1643

0,20% 3,6323 3,5603 12,55% 0,18% 10,5299 9,9282 8,96% 0,10% 9,1509 9,0594 0,70% 0,24% 8,8141 8,7260 1,13% 0,31% 6,0307 5,6794 -0,73% 0,16% 3,2185 3,1863 7,33% 0,32% 1,0526 1,0421 7,29% 0,33% 1,0651 1,0651 7,76% 0,30% 9,0292 8,8522 -4,95% 0,35% 3,1345 3,1188 3,68% -0,34% 2,2196 2,0716 -14,13% -0,13% 2,6926 2,5131 -8,00% 0,22% 10,2914 10,0881 10,82%

FUNDS OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫∞ ALICO FUND OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫√ ALICO FUND OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂ª¶√ƒ∂Àª∞Δπ∫ø¡ ∞•πø¡ ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS BRIC ªET. ∂•. ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS USA ª∂Δ. ∂•. ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS EUROPE ª∂Δ. ∂•. ALPHA F OF F COSMOS STARS COMMODITIES ª∂Δ. ∂•. ALPHA F OF F COSMOS STARS SILK ROUTE ASIA MET.∂•. ALPHA TRUST EUROPEAN FUND OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫√ S&B ™À¡Δ∞•π√¢√Δπ∫√ GLOBAL FUND OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫√ ∞Δ∂ ª∂Δ√Ãπ∫√ GLOBAL FUND OF FUNDS ¢∏§√™ SYNTHESIS BEST RED - FOF ª∂Δ√Ãπ∫√ EUROBANK EQUITY BLEND FUND OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫√ EUROBANK EFG (LF) FUND OF FUNDS-EQUITY BLEND EUR EUROBANK EFG I (LF) FUND OF FUNDS-EQUITY BLEND EUR EUROBANK EFG (LF) FUND OF FUNDS-BRIC EUR EUROBANK EFG I (LF) FUND OF FUNDS-BRIC EUR INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS-BRIC EUR EUROBANK EFG (LF) FUND OF FUNDS- REAL ESTATE EUROBANK EFG I (LF) FUND OF FUNDS- REAL ESTATE EUROBANK EFG $ (LF) FUND OF FUNDS- REAL ESTATE ∫À¶ƒ√Y FUND OF FUNDS METOXIKO MARFIN FUND OF FUNDS £∂™ªπ∫ø¡ Ã∞ƒΔ√º. METOXIKO MARFIN EMERGING OPPORTUNITIES FOFs ª∂Δ√Ãπ∫√ ¶∂πƒ∞πø™ FUND OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫√

ªπ∫Δ∞ ∞LPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS GLOBAL ªπ∫Δ√ ∂•. ALICO FUND OF FUNDS ªπ∫Δ√ ¢∏§√™ SYNTHESIS BEST GREEN - FOF ªπ∫Δ√ ¢∏§√™ SYNTHESIS BEST YELLOW - FOF ªπ∫Δ√ ∂ƒª∏™ FUND OF FUNDS ªπ∫Δ√ EUROBANK BALANCED BLEND FUND OF FUNDS ªπ∫Δ√ EUROBANK EFG (LF) FUND OF FUNDS BALANCED BLEND EUR EUROBANK EFG I (LF) FUND OF FUNDS BALANCED BLEND EUR HSBC BALANCED STRATEGY FOF ªπ∫Δ√ ∫À¶ƒ√Y FUND OF FUNDS MIKTO MILLENNIUM FUND OF FUNDS ªπ∫Δ√ MILLENNIUM ∞ªÀ¡Δ. ™Δƒ∞Δ∏°. FUND OF FUNDS MIKTO ¶∂πƒ∞πø™ FUND OF FUNDS ªπ∫Δ√

√ª√§√°π∞∫∞ ¢∏§√™ SYNTHESIS BEST BLUE - FOF √ª√§√°π∞∫√ NBG SYNESIS ARBITRAGE STRATEGY - CLASS A (EUR)(8) NBG SYNESIS ARBITRAGE STRATEGY - CLASS B (EUR)(8) ¶∂πƒ∞πø™ FUND OF FUNDS √ª√§√°π∞∫√

8.156.340,55 6.576,92 1.117.111,25 1.900.887,92

794.244,73 5,64 960,57 184.061,53

10,2693 1.166,7400 1.162,9700 10,3275

-0,07% -4,64% -4,66% -0,05%

10,2693 1.166,7400 1.162,9700 10,4308

10,1666 -0,11% 1.166,7400 1,16% 1.162,9700 1,06% 10,2500 3,61%

¢E§TIO TIMøN ™YNA§§A°MATO™ ∂¡∞¡Δπ ∂Àƒø °π∞ ™À¡∞§§∞°∂™ ª∂Ãπ π™√Δπª√À ∂Àƒø 10.000 (¶√™√Δ∏Δ∞ ¡√ªπ™ª∞Δ√™ ∞¡∞ 1 ∂Àƒø) ME™H TIMH ¢√§§∞ƒπ√ ∏.¶.∞ . . . . . . . . . . . . . .1,3225 §πƒ∞ ∞°°§π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . .0,8447 ∫√ƒø¡∞ ¢∞¡π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . .7,454 ∫√ƒø¡∞ ™√À∏¢π∞™ . . . . . . . . . . . . . .9,307 °π∂¡ π∞¶ø¡π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . .110,92 ºƒ∞°∫√ ∂§μ∂Δπ∞™ . . . . . . . . . . . . .1,3252 ∫√ƒø¡∞ ¡√ƒμ∏°π∞™ . . . . . . . . . . . .8,177 ¢√§§∞ƒπ√ ∫∞¡∞¢∞ . . . . . . . . . . . .1,3523 ¢√§§∞ƒπ√ ∞À™Δƒ∞§π∞™ . . . . . . . . .1,3715

A°OPA

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,3331 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,85146 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,5136 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9,3815 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .111,81 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,3358 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8,2424 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,3631 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,3825

¶ø§H™H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,3027 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,83203 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,3422 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9,1674 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .109,26 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,3053 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8,0543 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,332 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,3509

¢E§TIO TIMøN ™YNA§§A°MATO™ ∫∞π •∂¡ø¡ Δƒ∞¶∂∑√°ƒ∞ªª∞Δπø¡ (¶√™√Δ∏Δ∞ ¡√ªπ™ª∞Δ√™ ∞¡∞ 1 ∂Àƒø)

ªπ∫Δ∞ ∞/∫ AAAB ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ALICO ∂§§∏¡π∫√ ªπ∫Δ√ SOLIDUS MID RISK GREEK MUTUAL FUND-∂§§∏¡π∫√ ªπ∫Δ√ ALLIANZ MIKTO ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ALLIANZ MIKTO ∂™øΔ.(UNIT LINKED) ∞LPHA ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À

ENEP°HTIKO

3,8167 8,5217 9,4990 9,0365 6,3540 6,9596

-0,11% -0,36% -0,03% -0,28% -0,23% 0,10%

4,0075 8,9478 9,6890 9,3528 6,6717 7,0292

3,7785 -39,34% 8,4365 -31,35% 9,4040 -2,80% 8,9461 -21,59% 6,2905 -26,41% 6,8900 -23,88%

A°OPA ¶ø§H™H ¢√§§∞ƒπ√ ∏.¶.∞ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,3234 .........................................................1,3216 §πƒ∞ ∞°°§π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,84529 .......................................................0,84411 ∫√ƒø¡∞ ¢∞¡π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,4592 .........................................................7,4488 ∫√ƒø¡∞ ™√À∏¢π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9,3135 .........................................................9,3005 °π∂¡ π∞¶ø¡π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .111,0 .........................................................110,84 ºƒ∞°∫√ ∂§μ∂Δπ∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,3261 .........................................................1,3243 ∫√ƒø¡∞ ¡√ƒμ∏°π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8,1827 .........................................................8,1713 ¢√§§∞ƒπ√ ∫∞¡∞¢∞ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,3532 .........................................................1,3514 ¢√§§∞ƒπ√ ∞À™Δƒ∞§π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,3725 .........................................................1,3705

◗ OÈ ÙÈ̤˜ Û˘Ó·ÏÏ¿ÁÌ·ÙÔ˜ Î·È Í¤ÓˆÓ ÙÚ·Â˙ÔÁÚ·ÌÌ·Ù›ˆÓ ‰È·Ê¤ÚÔ˘Ó ·fi TÚ¿Â˙· Û TÚ¿Â˙·


OÈÎÔÓÔÌ›· 29

™∞μμ∞Δ√ 27 ¡√∂ªμƒπOY 2010

¡¤· ÚÂÎfiÚ ÁÈ· Ù· spreads Û πÛ·Ó›·, πÚÏ·Ó‰›· - ¢È·„‡‰ÔÓÙ·È Ù· ÂÚ› Ó¤ˆÓ ÚÔÛÊ˘ÁÒÓ ÛÙÔ Ì˯·ÓÈÛÌfi

™ÙË ‰›ÓË Ù˘ ÎÚ›Û˘ Ë ∂˘ÚÒË μƒÀ•∂§§∂™, 26.

˘Ó¯Ҙ ÎÏÈÌ·ÎÔ‡ÌÂÓË ‚·›ÓÂÈ Ë ÎÚ›ÛË Ì ٷ ÎÚ·ÙÈο ¯Ú¤Ë ÛÙËÓ ∂˘Úˆ˙ÒÓË. Δ· “‚¤ÏË” Ô˘ ¤ÛÙÚ„·Ó ÔÈ ·ÁÔÚ¤˜ ¢ı¤ˆ˜ ÚÔ˜ ÙËÓ πÛ·Ó›·, Ô‰‹ÁËÛ·Ó ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ Û Ӥ· ‡„Ë-ÚÂÎfiÚ ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ ‰·ÓÂÈÛÌÔ‡ ÁÈ· ¯ÒÚ˜ Ù˘ ÂÚÈʤÚÂÈ·˜.ΔÔ ÂÈÙfiÎÈÔ ÁÈ· Ù· 10ÂÙ‹ ÈÚÏ·Ó‰Èο ÔÌfiÏÔÁ· ÂÎÙÔ͇ÙËΠÛÙÔ 9,22%, ÙÔ ˘„ËÏfiÙÂÚÔ ·fi ÙËÓ ¤ÓÙ·ÍË ÙÔ˘ ¢Ô˘‚Ï›ÓÔ˘ ÛÙÔ ∂˘ÚÒ, Â‰Ò Î·È 12 ¯ÚfiÓÈ·. ΔÔ ÂÈÙfiÎÈÔ ÁÈ· Ù· ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· ÔÚÙÔÁ·ÏÈο ÔÌfiÏÔÁ· ¤Êı·Û ÛÙÔ 7,27%, ÂÓÒ ·ÎfiÌ· Î·È ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ ÙˆÓ ÈÙ·ÏÈÎÒÓ ÍÂ¤Ú·Û ÙÔ 4,40%. ™·Ê¤Ûٷٷ fï˜ Ë ÚÔÛÔ¯‹ ‹Ù·Ó ÛÙÚ·Ì̤ÓË ÛÙË ª·‰Ú›ÙË, fiÔ˘ ÙÔ ÂÈÙfiÎÈÔ Î˘Ì¿ÓıËΠÛÙÔ 5,3%.

ÂӉ¯fiÌÂÓˆÓ ÎÚ›ÛÂˆÓ ÛÙË ˙ÒÓË ÙÔ˘ ¢ÚÒ” . ∞Ó·ÊÂÚfiÌÂÓÔ˜ Ï›Á˜ ÒÚ˜ ·ÚÁfiÙÂÚ· ÛÙÔ Ó¤Ô Ì˯·ÓÈÛÌfi ÛÙ‹ÚÈ͢ Ô˘ ۯ‰ȿ˙ÂÈ ÙÔ μÂÚÔÏ›ÓÔ, Ô ™fiÈÌÏ › fiÙÈ ı· ÌÔÈ¿˙ÂÈ Ôχ Ì ÙÔÓ ˘ÊÈÛÙ¿ÌÂÓÔ, ı· Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ ÙÔ ¢ÈÂıÓ¤˜ ¡ÔÌÈÛÌ·ÙÈÎfi Δ·Ì›Ô, ı· ¤¯Ô˘Ó fï˜ ÚfiÏÔ Î·È ÔÈ È‰ÈÒÙ˜ ÈÛو٤˜, ÂÓÒ ı· ÌÔÚ› Ó· ÂÈ‚ÏËı›, ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ, ·Ó·‰È¿ÚıÚˆÛË ÙˆÓ ÏËÚˆÌÒÓ. √ ÂÎÚfiÛˆÔ˜ ÙÔ˘ ŸÏÈ ƒÂÓ ÎÏ‹ıËΠӷ ÂÍËÁ‹ÛÂÈ Â¿Ó Ë ÁÂÚÌ·ÓÈ΋ ΢‚¤ÚÓËÛË Û¯Â‰È¿˙ÂÈ ·˘Ùfi ÙÔ Ì˯·ÓÈÛÌfi ÎÈ ÂÙÔÈÌ¿˙ÂÙ·È Ó· ÙÔÓ ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂÈ ÛÙËÓ ∫ÔÌÈÛÈfiÓ ˆ˜ ÙÂÙÂÏÂṲ̂ÓÔ ÁÂÁÔÓfi˜. “¢ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ÙÂÙÂÏÂṲ̂ÓÔ. ΔÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÂÌ›˜ ‰ÂÓ ÙÔ ‚ϤÔ˘Ì ¤ÙÛÈ. ΔÔ ·ÓÙ›ıÂÙÔ, ÂÓı·ÚÚ‡ÓÔ˘Ì οıÂ Û˘ÓÂÈÛÊÔÚ¿ Û ·˘Ù¤˜ ÙȘ Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ” ‰‹ÏˆÛÂ Ô ∞Ì·ÓÙ¤Ô˘ ∞ÏÙ·Ê¿˙. √È ∞ÌÂÚÈηÓÔ› ÂÎÙÈÌÔ‡Ó fiÙÈ Ë ∂˘ÚÒË ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Ù›ÔÙ ӷ ÊÔ‚Ëı› Î·È ˆ˜ ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· ˘¿Ú¯ÂÈ ÌfiÓÔ Û ÌÂÌÔӈ̤Ó˜ ¯ÒÚ˜, ‰ËÏ·‰‹ ÙËÓ ¶ÔÚÙÔÁ·Ï›·, ÙËÓ πÚÏ·Ó‰›· Î·È ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. ¶ÈÛÙ‡ԢÓ, ·ÎfiÌË, ˆ˜ ·Ú¿ Ù· fiÛ· ϤÂÈ Ë ª¤ÚÎÂÏ, ÔÙ¤ ‰ÂÓ ı· ·Ê‹ÛÂÈ Î¿ÔÈ· ¯ÒÚ· ·‚Ô‹ıËÙË. √È ÂÎÙÈÌ‹ÛÂȘ ÙˆÓ ∞ÌÂÚÈηÓÒÓ ·Ó·Ï˘ÙÒÓ Â›Ó·È ˆ˜ Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÛÙËÓ πÛ·Ó›· ‰ÂÓ Â›Ó·È ÙfiÛÔ ‰‡ÛÎÔÏË, ÁÈ· ÙËÓ ¶ÔÚÙÔÁ·Ï›· fï˜ ÈÛÙÂ‡Ô˘Ó fiÙÈ ı· ηٷϋÍÂÈ ÛÙÔ Ì˯·ÓÈ-

ÛÌfi. Δ· ‚ϤÌÌ·Ù· ÙÒÚ· ÛÙÚ¤ÊÔÓÙ·È ÛÙËÓ ¤ÎÙ·ÎÙË ÙËωȿÛÎÂ„Ë ÙÔ˘ Eurogroup, ÙËÓ ∫˘Úȷ΋, ηıÒ˜ ÂÎÙÈÌ¿Ù·È fiÙÈ ı· ÏËÊıÔ‡Ó ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ·ÔÊ¿ÛÂȘ.

¶ÚfiÙ·ÛË ¶Ô‡ÙÈÓ ÁÈ· ÎÔÈÓ‹ ·ÁÔÚ¿ ƒˆÛ›·˜-∂∂

ΔË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÂÓfi˜ ¯ÒÚÔ˘ ÂχıÂÚˆÓ Û˘Ó·ÏÏ·ÁÒÓ ·fi ÙË §ÈÛ·‚fiÓ· ̤¯ÚÈ ÙÔ μÏ·‰È‚ÔÛÙfiÎ ÚfiÙÂÈÓ ¯ı˜ Ô ƒÒÛÔ˜ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ μÏ·ÓÙÈÌ›Ú ¶Ô‡ÙÈÓ ÛÂ Û˘Ó¤ÓÙ¢͋ ÙÔ˘ Û ÁÂÚÌ·ÓÈ΋ ÂÊËÌÂÚ›‰·, ˙ËÙÒÓÙ·˜ ÁÈ· ÔÏÏÔÛÙ‹ ÊÔÚ¿ ÙËÓ ¤ÓÙ·ÍË Ù˘ ƒˆÛ›·˜ ÛÙÔÓ ¶·ÁÎfiÛÌÈÔ √ÚÁ·ÓÈÛÌfi ∂ÌÔÚ›Ô˘ Î·È ÙËÓ ·ÌÔÈ‚·›· ηٿÚÁËÛË ÙÔ˘ ηıÂÛÙÒÙÔ˜ ÙˆÓ ·‰ÂÈÒÓ ÂÈÛfi‰Ô˘ (‚›˙˜). ΔËÓ ÚfiÙ·ÛË ¶Ô‡ÙÈÓ ÁÈ· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· Ì›·˜ ÎÔÈÓ‹˜ ·ÁÔÚ¿˜ ∂∂ Î·È ƒˆÛ›·˜ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ Ì ÛÎÂÙÈÎÈÛÌfi Ë ∞ÓÁÎÂÏ· ª¤ÚÎÂÏ, ‰ËÏÒÓÔÓÙ·˜ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο fiÙÈ Ë ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋ Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ıÂ›Ù·È ·fi ÙË ªfiÛ¯· ‰ÂÓ ÎÈÓÂ›Ù·È ÚÔ˜ ·˘Ù‹ ÙËÓ Î·Ù‡ı˘ÓÛË. “¶Ú¤ÂÈ Ó· ‚¿Ïˆ Ï›ÁÔ ÓÂÚfi ÛÙÔ ÎÚ·Û› ÌÔ˘” , ‰‹ÏˆÛÂ Ë “ÛȉËÚ¿ ΢ڛ·” Ù˘ °ÂÚÌ·Ó›·˜, Û ÔÌÈÏ›· Ù˘ ÛÙÔ μÂÚÔÏ›ÓÔ, ÛËÌÂÈÒÓÔÓÙ·˜ ȉȷ›ÙÂÚ· ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· Ì›·˜ ÙÂψÓÂȷ΋˜ ¤ÓˆÛ˘ ÌÂٷ͇ Ù˘ ƒˆÛ›·˜, ÙÔ˘

∫·˙·ÎÛÙ¿Ó Î·È Ù˘ §Â˘ÎÔÚˆÛ›·˜, οÙÈ Ô˘ ÙÔ μÂÚÔÏ›ÓÔ ‚ϤÂÈ Ì “¿Û¯ËÌÔ Ì¿ÙÈ” . øÛÙfiÛÔ, Ë ª¤ÚÎÂÏ ¯·ÈÚ¤ÙÈÛ ÙËÓ ÚÔÔÙÈ΋ Ù˘ ¤ÓÙ·Í˘ Ù˘ ƒˆÛ›·˜ ÛÙÔÓ ¶√∂. ™Â ÔÏÔÛ¤ÏÈ‰Ô ¿ÚıÚÔ ÙÔ˘ ÛÙË ÁÂÚÌ·ÓÈ΋ ÂÊËÌÂÚ›‰· “∑ÈÓÙfiÈÙÛ ΔÛ¿ÈÙÔ˘ÓÁΔ , Ô ÈÛ¯˘Úfi˜ ¿Ó‰Ú·˜ ÙÔ˘ ∫ÚÂÌÏ›ÓÔ˘ - Ô ÔÔ›Ô˜ ¤Êı·Û ¯Ù˜ ÁÈ· ‰È‹ÌÂÚË Â›ÛÎÂ„Ë ÂÚÁ·Û›·˜ ÛÙÔ μÂÚÔÏ›ÓÔ Î·È Û‹ÌÂÚ· ı· ¤¯ÂÈ Û˘ÓÔÌÈϛ˜ Ì ÙË °ÂÚÌ·Ó›‰· ηÁÎÂÏ¿ÚÈÔ- ÙÔÓ›˙ÂÈ fiÙÈ ·fi ÙËÓ ·ÚÌÔÓÈ΋ Û‡ÓıÂÛË ÙˆÓ ‰‡Ô ÔÈÎÔÓÔÌÈÒÓ ı· ¤¯Ô˘Ì ̛· ËÂÈÚˆÙÈ΋ ·ÁÔÚ¿ fiÁÎÔ˘ ¯ÈÏÈ¿‰ˆÓ ‰ÈÛÂηÙÔÌÌ˘Ú›ˆÓ ¢ÚÒ. ΔÔ ÌÔÓÙ¤ÏÔ ·˘Ùfi ÚÔÙ›ÓÂÈ Ô ¶Ô‡ÙÈÓ ˆ˜ ‰›‰·ÁÌ· ·fi ÙËÓ ·ÁÎfiÛÌÈ· ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË ÙÔ˘ 2008, ÙËÓ ÔÔ›· ·Ô‰›‰ÂÈ Û ‰ÔÌÈο ·›ÙÈ· ÙˆÓ ·ÁÎfiÛÌÈˆÓ ·ÓÈÛÔÚÚÔÈÒÓ. ∞ӷχÔÓÙ·˜ ÙË ‰È‡ڢÓÛË Ù˘ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ ÌÂٷ͇ ∂∂ Î·È ƒˆÛ›·˜, Ô ƒÒÛÔ˜ ËÁ¤Ù˘ ÂÛÙÈ¿˙ÂÈ Û ¤ÓÙ ÛËÌ›·: ΔË ‰È·ÌfiÚʈÛË Ì›·˜ ·ÚÌÔÓÈ΋˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÎÔÈÓfiÙËÙ·˜ ·fi ÙË §ÈÛ·‚fiÓ· ̤¯ÚÈ ÙÔ μÏ·‰È‚ÔÛÙfiÎ. ªÂÏÏÔÓÙÈο ÌÔÚ› Ó· ÂÍÂÙ·ÛÙ› Ë ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· Ì›·˜ ˙ÒÓ˘ ÂχıÂÚˆÓ Û˘Ó·ÏÏ·ÁÒÓ ÁÈ· Ì›· ÎÔÈÓ‹ ËÂÈÚˆÙÈ΋ ·ÁÔÚ¿. ª›· ÎÔÈÓ‹ ‚ÈÔÌ˯·ÓÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋, Ë ÔÔ›· ı· ÛÙËÚ›˙ÂÙ·È ÛÙË Û‡ÓıÂÛË ÙÔ˘ ‰˘Ó·ÌÈÎÔ‡ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ƒˆÛ›· Î·È ∂∂ ÛÙÔÓ

ÙÔ̤· Ù˘ Ù¯ÓÔÏÔÁ›·˜ Î·È ÙˆÓ Ê˘ÛÈÎÒÓ fiÚˆÓ. ΔËÓ È‰¤· ÂÓfi˜ ÎÔÈÓÔ‡ Û˘ÌϤÁÌ·ÙÔ˜ ÛÙÔÓ ÙÔ̤· Ù˘ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜, Ô˘ “¯Ù˘¿ÂÈ ÙËÓ fiÚÙ· Ù˘ ∂˘ÚÒ˘” , fiˆ˜ ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ. ª›· ÛÙÂÓ‹ ÂÙ·ÈÚÈ΋ Û¯¤ÛË ÛÙÔ Â›Â‰Ô Ù˘ ¤Ú¢ӷ˜ Î·È Ù˘ Ù¯ÓÔÁÓˆÛ›·˜. ΔËÓ ¿ÚÛË ÙˆÓ ÂÌÔ‰›ˆÓ ÛÙȘ ÂÌÔÚÈΤ˜ Â·Ê¤˜ Î·È ÙËÓ Î·Ù¿ÚÁËÛË Ù˘ ˘Ô¯ÚˆÙÈ΋˜ ‚›˙·˜ Ô˘ ÈÛ¯‡ÂÈ Ì¤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· ÌÂٷ͇ ªfiÛ¯·˜-μÚ˘ÍÂÏÏÒÓ. ΔÔ ÛËÌÂÚÈÓfi Â›Â‰Ô Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙË ƒˆÛ›· Î·È ÙËÓ ∂∂ ‰ÂÓ ·ÓÙ·ÔÎÚ›ÓÂÙ·È ÛÙȘ ÚÔÎÏ‹ÛÂȘ ÙÔ˘˜ ̤ÏÏÔÓÙÔ˜, ÂÎÙÈÌ¿ Â›Û˘ Ô ƒÒÛÔ˜ ËÁ¤Ù˘. “∏ ƒˆÛ›· ·Ú·Ì¤ÓÂÈ Ôχ ÂÍ·ÚÙË̤ÓË ·fi ÙË Û˘Á΢ڛ· ÙˆÓ ·ÁÔÚÒÓ ÙˆÓ ÚÒÙˆÓ ˘ÏÒÓ. ∏ ∂∂, Ë ÔÔ›· ÏËÚÒÓÂÈ ÙÔ Ù›ÌËÌ· Ì›·˜ Ì·ÎÚ¿˜ ÂÚÈfi‰Ô˘ ·Ô‚ÈÔÌ˯¿ÓÈÛ˘, ‚Ú¤ıËΠÌÚÔÛÙ¿ ÛÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈ΋ ·ÂÈÏ‹ Ì›·˜ ÂÍ·Ûı¤ÓËÛ˘ ÙˆÓ ı¤ÛÂÒÓ Ù˘ ÛÙË ‚ÈÔÌ˯·ÓÈ΋ ·ÁÔÚ¿ ÙˆÓ Ù¯ÓÔÏÔÁÈÎÒÓ ÓˆÙÂÚÈÛÌÒÓ” , ˘ÔÁÚ·ÌÌ›˙ÂÈ.

∏ Gazprom ·ÁÔÚ¿˙ÂÈ ÙÔ 3,5% Ù˘ ÁÂÚÌ·ÓÈ΋˜ E.ON Rurhgas

™ÙȘ ÛËÌÂÚÈÓ¤˜ Û˘ÓÔÌÈϛ˜ Ô˘ ı· ¤¯Ô˘Ó ÛÙÔ μÂÚÔÏ›ÓÔ Ë °ÂÚÌ·Ó›‰· ηÁÎÂÏ¿ÚÈÔ˜ ∞ÓÁÎÂÏ· ª¤ÚÎÂÏ Î·È Ô ƒÒÛÔ˜ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ μÏ·ÓÙÈÌ›Ú ¶Ô‡ÙÈÓ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· Û˘˙ËÙËı›, ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ, Ë ÒÏËÛË ÙÔ˘ ÌÂÚȉ›Ô˘ 3,5% Ù˘ E.ON Rurhgas (ËÁ¤Ùȉ· Âȯ›ÚËÛË ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ Ê˘ÛÈÎÔ‡ ·ÂÚ›Ô˘ Ù˘ °ÂÚÌ·Ó›·˜) ÛÙÔÓ ÂÓÂÚÁÂÈ·Îfi ÎÔÏÔÛÛfi Gazprom, ·Í›·˜ 4,5 ‰ÈÛÂηÙÔÌÌ˘Ú›ˆÓ ‰ÔÏ·Ú›ˆÓ. ΔÔ ÂÚȯfiÌÂÓÔ ÙˆÓ Û˘ÓÔÌÈÏÈÒÓ ÂȂ‚·ÈÒıËΠ·fi ÙË ÚˆÛÈ΋ ÏÂ˘Ú¿ - ‰È¿ ÛÙfiÌ·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ÂÎÚÔÛÒÔ˘ ÙÔ˘ ¶Ô‡ÙÈÓ, ¡ÙÌ›ÙÚÈ ¶ÂÛÎfiÊ. ∏ ÁÂÚÌ·ÓÈ΋ ΢‚¤ÚÓËÛË ·ÏÒ˜ ÂȂ‚·›ˆÛ fiÙÈ ÔÈ Û˘ÓÔÌÈϛ˜ ÙˆÓ ‰‡Ô ËÁÂÙÒÓ ı· ÂÈÎÂÓÙÚˆıÔ‡Ó Î·È Û ı¤Ì·Ù· ÂÓÂÚÁÂȷ΋˜ ÔÏÈÙÈ΋˜. ∂ÎÚfiÛˆÔÈ Ù˘ EON Î·È Ù˘ Gazprom ·ÚÓ‹ıËÎ·Ó Ó· οÓÔ˘Ó Û¯fiÏÈÔ ÁÈ· ÙÔ ı¤Ì·.

√ πÛ·Ófi˜ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ˘Ô¯ÚÂÒıËΠӷ ‚ÁÂÈ Î·È Ó· ‰È·„‡ÛÂÈ, Ì ÙÔÓ ÈÔ Î·ÙËÁÔÚËÌ·ÙÈÎfi ÙÚfiÔ, Ù· ÛÂÓ¿ÚÈ· ÚÔÛÊ˘Á‹˜ Ù˘ πÛ·Ó›·˜ ÛÙÔ Ì˯·ÓÈÛÌfi ÛÙ‹ÚÈ͢. ∞ÔÎÏ›ˆ “·Ôχو˜” ¤Ó· Û¯¤‰ÈÔ ‰È¿ÛˆÛ˘ Ù˘ ÈÛ·ÓÈ΋˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜, “ÙÔ Ï¤ˆ ÍÂοı·Ú·” ›Â Ô £··Ù¤ÚÔ. ΔfiÓÈÛÂ, ‰Â, fiÙÈ “ÔÈ ÂÂÓ‰˘Ù¤˜ Ô˘ ÛΤÊÙÔÓÙ·È ‹ Ô˘ ÛÙÔȯËÌ·Ù›˙Ô˘Ó ‹‰Ë ÛÙËÓ ·ÔÙ˘¯›· Ù˘ πÛ·Ó›·˜ ı· ¤ÛÔ˘Ó ¤Íˆ Î·È ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ı· Â›Ó·È ÂÓ¿ÓÙÈ· ÛÙ· Û˘ÌʤÚÔÓÙ¿ ÙÔ˘˜” . ∏ Ó¤· ·Ó·Ù·Ú·¯‹ ÚÔÎÏ‹ıËΠ·fi ‰ËÌÔÛ›Â˘Ì· ÙˆÓ ÁÂÚÌ·ÓÈÎÒÓ “Financial Times” , Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ÔÔ›Ô ·ÍȈ̷ÙÔ‡¯ÔÈ ÛÙÔ μÂÚÔÏ›ÓÔ ÂÎÙÈÌÔ‡Ó fiÙÈ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ ·›ÙËÌ· Ù˘ ¶ÔÚÙÔÁ·Ï›·˜ ÁÈ· ‚Ô‹ıÂÈ· ı· ¤‚·˙ “ÊÚ¤ÓÔ” ÛÙȘ ÎÂÚ‰ÔÛÎÔÈΤ˜ ÂÈı¤ÛÂȘ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ Ù˘ ª·‰Ú›Ù˘. ŸÏ˜ ÔÈ Ï¢ڤ˜ - Ë ÚÔÙÔÁ·ÏÈ΋ ΢‚¤ÚÓËÛË, Ë ÈÛ·ÓÈ΋, ÙÔ μÂÚÔÏ›ÓÔ Î·È Ë ∫ÔÌÈÛÈfiÓ ‰È¤„Â˘Û·Ó ÙȘ ÏËÚÔÊÔڛ˜, ˘ÔÛÙËÚ›˙ÔÓÙ·˜ fiÙÈ ‰ÂÓ ·ÛÎÂ›Ù·È Î·Ì›· ›ÂÛË ÛÙË §ÈÛ·‚fiÓ· Ó· ÚÔÛʇÁÂÈ ÛÙÔ Ì˯·ÓÈÛÌfi. ∂Ó‰ÂÈÎÙÈ΋ Â›Ó·È Ë ‰‹ÏˆÛË ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ Ù˘ ∫ÔÌÈÛÈfiÓ ∑Ô˙¤ ª·Úfi˙Ô, Ô˘ ÙfiÓÈÛÂ: “∂›Ó·È ·Ôχو˜ „¢‰‹˜, ·Ôχو˜ ·Ó·ÏËı‹˜ οı ·Ó·ÊÔÚ¿ ÁÈ· ¤Ó· Û¯¤‰ÈÔ ‰È¿ÛˆÛ˘ ·˘Ù‹˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜. √‡Ù ̷˜ ˙ËÙ‹ıËÎÂ, Ô‡Ù ÂÌ›˜ ¤¯Ô˘Ì ÚÔÙ›ÓÂÈ Î¿ÙÈ Ù¤ÙÔÈÔ. ∂›Ó·È ·Ôχو˜ ·Ó·ÏËı¤˜” . √È ·ÏÏÂ¿ÏÏËϘ ‰È·ÚÚÔ¤˜ Î·È ‰È·„‡ÛÂȘ, ˆÛÙfiÛÔ, Â¤ÙÂÈÓ·Ó ÙÔ Îϛ̷ η¯˘Ô„›·˜. ™‡Á¯˘ÛË ÚÔÎÏ‹ıËÎÂ Î·È Ì ‰ËÌÔÛȇ̷ٷ fiÙÈ Ë ∫ÔÌÈÛÈfiÓ ÚfiÙÂÈÓ ÛÙÔ μÂÚÔÏ›ÓÔ ‰ÈÏ·ÛÈ·ÛÌfi ÙÔ˘ ‰È·ı¤ÛÈÌÔ˘ ÔÛÔ‡ ÛÙÔ Ì˯·ÓÈÛÌfi Â˘ÚˆÛÙ‹ÚÈ͢ Î·È fiÙÈ Ë ª¤ÚÎÂÏ ÙÔ ·¤ÚÚÈ„Â. “¢ÂÓ ¤ÁÈÓ ÔÙ¤ Ù¤ÙÔÈ· Û˘˙‹ÙËÛË” , ÙfiÓÈÛÂ Ô ∂›ÙÚÔÔ˜ ŸÏÈ ƒÂÓ, ÂÓÒ Î·ÙËÁÔÚËÌ·ÙÈ΋ ‹Ù·Ó Î·È Ë ‰È¿„¢ÛË ÙÔ˘ μÂÚÔÏ›ÓÔ˘, Ô˘ ‰È¿ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ™fiÈÌÏ ÂÈÛ‹Ì·ÓÂ: “∞˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ ˘¿Ú¯ÂÈ ¤ÓÙÔÓË ÊËÌÔÏÔÁ›· Î·È ·˘Ùfi ÂÈÙÚ¤ÂÈ ÔÚÈṲ̂Ó˜ ÌÂÌÔӈ̤Ó˜ ÛΤ„ÂȘ Ó· Ï¿‚Ô˘Ó ‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ Î·È Ó· ÚÔηϤÛÔ˘Ó ·ÓËÛ˘¯›· ÛÙȘ ·ÁÔÚ¤˜, ·˘Í¿ÓÔÓÙ·˜ ÙËÓ ·Ó·Ù·Ú·¯‹. Œ¯Ô˘Ì ÛÙË ‰È¿ıÂÛ‹ Ì·˜ ÙÔ Ì¤ÛÔÓ ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË

¶ÚÔ‚ÏËÌ·Ù›˙ÂÈ Ë ¤ÎıÂÛË ÁÂÚÌ·ÓÈÎÒÓ Î·È Á·ÏÏÈÎÒÓ ÙÚ·Â˙ÒÓ Û ÂÏÏËÓÈο - ÈÚÏ·Ó‰Èο ÔÌfiÏÔÁ· ¶√π∂™ Â›Ó·È ÔÈ ÙÚ¿Â˙˜ ÂΛӘ Ô˘

“ÙÚ¤ÌÔ˘Ó” ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·fi οı ¿ÏÏÔÓ ¤Ó· Ù¤ÙÔÈÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ; ™‡Ìʈӷ Ì ٷ ÛÙÔȯ›· Ô˘ ‰fiıËÎ·Ó ÛÙËÓ ∂˘Úˆ·˚΋ ∂ÈÙÚÔ‹ ΔÚ·Â˙È΋˜ ∂ÔÙ›·˜ (Committee of European Banking Supervisors, CEBS), ηٿ ÙË ‰ÈÂÓ¤ÚÁÂÈ· ÙˆÓ stress tests ÙÔ˘ ηÏÔηÈÚÈÔ‡, Ë ¤ÎıÂÛË ÙˆÓ Â˘Úˆ·˚ÎÒÓ ÙÚ·Â˙ÒÓ ÛÙȘ “·‰‡Ó·Ì˜’ ¯ÒÚ˜ Ù˘ ˙ÒÓ˘ Â›Ó·È ÛËÌ·ÓÙÈ΋, ·ÓÔ›ÁÔÓÙ·˜ ¤ÙÛÈ ÙÔÓ ·ÛÎfi ÙˆÓ ·ÓËÛ˘¯ÈÒÓ ÁÈ· ÙȘ ÂÈÙÒÛÂȘ ‰˘ÛÌÂÓÔ‡˜ ÂͤÏÈ͢. •ÂÎÈÓÒÓÙ·˜ ·fi ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, Ë ¤ÎıÂÛË ÙˆÓ Â˘Úˆ·˚ÎÒÓ ÙÚ·Â˙ÒÓ Û ÂÏÏËÓÈÎfi ‰ËÌfiÛÈÔ ¯Ú¤Ô˜ ÊÙ¿ÓÂÈ ÛÙ· 107,1 ‰ÈÛ.

¢ÚÒ, ÂÓÒ Ë ¤ÎıÂÛË ÙˆÓ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ ÙÚ·Â˙ÒÓ Û ¯Ú¤Ô˜ Â˘Úˆ·˚ÎÒÓ ¯ˆÚÒÓ ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È ÛÙ· 60,8 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ. √È ÙÚ¿Â˙˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ·ÁÔÚ¿ÛÂÈ ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ÌÂÚ›‰ÈÔ ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ¯Ú¤Ô˘˜ Â›Ó·È ÔÈ ÁÂÚÌ·ÓÈΤ˜, Ì ÔÌfiÏÔÁ· 17,6 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ, ÂÓÒ ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó ÔÈ Á·ÏÏÈΤ˜ Ì ÔÌfiÏÔÁ· ‡„Ô˘˜ 11 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ. ∞ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó ÔÈ Î˘ÚȷΤ˜ Ì ÂÏÏËÓÈÎfi ¯Ú¤Ô˜ ÛÙ· ¯·ÚÙÔÊ˘Ï¿ÎÈ¿ ÙÔ˘˜ Ô˘ ÊÙ¿ÓÂÈ Ù· 4,8 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ, ÂÓÒ ÂÎÙÂıÂÈ̤Ó˜ Â›Ó·È Î·È ÔÈ ‚ÂÏÁÈΤ˜ Ì 4,7 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ. ªÈÎÚfiÙÂÚË Â›Ó·È Ë Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Ù˘ √ÏÏ·Ó‰›·˜, Ì 3 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ Î·È Ù˘ ª. μÚÂÙ·Ó›·˜ Ì 4,1 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ. Δ· ÔÛÔÛÙ¿ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÛÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ¯Ú¤Ô˜ Â›Ó·È ÌÈÎÚfiÙÂÚ· ÁÈ· ÙȘ ÈÙ·ÏÈΤ˜, ÔÚÙÔÁ·ÏÈ-

Τ˜, ÈÛ·ÓÈΤ˜ Î·È ·˘ÛÙÚȷΤ˜ ÙÚ¿Â˙˜. Àfi ÙËÓ ÔÌڤϷ ÙÔ˘ ¢¡Δ Î·È Ù˘ ∂∂ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ÔÈ ·ÓËÛ˘¯›Â˜ ϤÔÓ ¤¯Ô˘Ó ÂÛÙÈ·ÛÙ› ÛÙËÓ πÚÏ·Ó‰›·. √È Â˘Úˆ·˚Τ˜ ÙÚ¿Â˙˜ η٤¯Ô˘Ó ÂÚ›Ô˘ 29 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ ÈÚÏ·Ó‰ÈÎfi ¯Ú¤Ô˜, ÂÓÒ ÔÈ ÈÚÏ·Ó‰ÈΤ˜ ÙÚ¿Â˙˜ Â›Ó·È ÂÎÙÂıÂÈ̤Ó˜ Û ÔÌfiÏÔÁ· ¿ÏÏˆÓ Â˘Úˆ·˚ÎÒÓ ¯ˆÚÒÓ Î·Ù¿ 10,9 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ. Δ· Û΋ÙÚ· ÎÚ·ÙÔ‡Ó Î·È Â‰Ò ÔÈ ÁÂÚÌ·ÓÈΤ˜ ÙÚ¿Â˙˜, ηıÒ˜ ¤¯Ô˘Ó ·ÁÔÚ¿ÛÂÈ ÂÚ›Ô˘ 12,3 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ ÈÚÏ·Ó‰ÈÎÒÓ ÔÌÔÏfiÁˆÓ, Ì ÙË ª. μÚÂÙ·Ó›· Ó· η٤¯ÂÈ ÂÚ›Ô˘ 5,4 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ. ÷ÌËÏfiÙÂÚË Â›Ó·È Ë Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙˆÓ Á·ÏÏÈÎÒÓ ÙÚ·Â˙ÒÓ, Ì 2,4 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ, ÂÓÒ Ôχ ÌÈÎÚfi ̤ÚÔ˜ ÈÚÏ·Ó‰ÈÎÔ‡ ¯Ú¤-

Ô˘˜ ¤¯Ô˘Ó ηχ„ÂÈ ‚ÂÏÁÈΤ˜, ÔÚÙÔÁ·ÏÈΤ˜, ΢ÚȷΤ˜ Î·È ÈÛ·ÓÈΤ˜ ÙÚ¿Â˙˜... √È ÁÂÚÌ·ÓÈΤ˜ ÙÚ¿Â˙˜ ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙÔ‡Ó Î·È ÛÙÔ ÔÚÙÔÁ·ÏÈÎfi ¯Ú¤Ô˜, ηıÒ˜ η٤¯Ô˘Ó ÂÚ›Ô˘ 10 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ, ·fi Ù· 43,4 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ ÔÚÙÔÁ·ÏÈÎÒÓ ÔÌÔÏfiÁˆÓ Ô˘ η٤¯Ô˘Ó fiϘ ÔÈ Â˘Úˆ·˚Τ˜ ÙÚ¿Â˙˜. ∞Ó Î·È ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ Ì¤ÚÔ˜ ÙˆÓ ÂΉfiÛÂˆÓ ÔÌÔÏfiÁˆÓ ·fi ÙËÓ ¶ÔÚÙÔÁ·Ï›·, ηχÙÂÙ·È ·fi ÙȘ ÙÚ¿Â˙˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜, ÈÛ·ÓÈΤ˜ Î·È Á·ÏÏÈΤ˜ ÙÚ¿Â˙˜ ¤¯Ô˘Ó ·ÁÔÚ¿ÛÂÈ ÂÚ›Ô˘ 6,5 ‰ÈÛ. Î·È 4,6 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ. ªÂٷ͇ 2-3 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ Â›Ó·È Î·È Ë Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ‚ÚÂÙ·ÓÈÎÒÓ, ‚ÂÏÁÈÎÒÓ Î·È ÔÏÏ·Ó‰ÈÎÒÓ ÙÚ·Â˙ÒÓ ÛÙ· ÔÚÙÔÁ·ÏÈο ÔÌfiÏÔÁ·.

∞˘ÍË̤ÓÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ·fi ͤÓÔ˘˜ ÂÂÓ‰˘Ù¤˜ ∞£∏¡∞, 26.

∞À•∏ª∂¡√

ÂӉȷʤÚÔÓ Í¤ÓˆÓ ÂÂÓ‰˘ÙÒÓ ¤¯ÂÈ ÚÔηϤÛÂÈ ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ·ÔÎÚ·ÙÈÎÔÔÈ‹ÛˆÓ, Ô˘ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛÂ Ë ÂÏÏËÓÈ΋ ΢‚¤ÚÓËÛË, ÙÔ ·ÎÚÈ‚¤˜ ¯ÚÔÓԉȿÁÚ·ÌÌ· ˘ÏÔÔ›ËÛ˘ ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÔÚÈÛÙÈÎÔÔÈËı› ̤¯ÚÈ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘. ΔËÓ ·Ú·¿Óˆ ‰È·›ÛÙˆÛË ¤Î·ÓÂ Ë Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ Invest in Greece, ‰Ú. ¶·Ú·Û΢‹ ªÔ˘ÊÔ‡ÓÔ˘, ÌÈÏÒÓÙ·˜ ÛÙÔ ÂÚÈıÒÚÈÔ ÙÔ˘ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎÔ‡ ÊfiÚÔ˘Ì, Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÂ›Ù·È ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË, ·Ú¿ÏÏËÏ· Ì ÙË Û‡ÓÔ‰Ô ÙˆÓ ˘Ô˘ÚÁÒÓ ∂͈ÙÂÚÈÎÒÓ ÙÔ˘ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ √ÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ™˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ ∂˘Í›ÓÔ˘ ¶fiÓÙÔ˘ (√™∂¶). ∏ Î. ªÔ˘ÊÔ‡ÓÔ˘ ÂÎÙ›ÌËÛ fiÙÈ ·fi ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ÂÍ¿ÌËÓÔ ÙÔ˘ 2011 ı· ·Ú¯›ÛÂÈ Ó· Á›ÓÂÙ·È ·ÈÛıËÙ‹ “Ë ıÂÙÈ΋ Â›‰Ú·ÛË, Ô˘ ı· ¤¯ÂÈ ÛÙËÓ ÚÔÛ¤Ï΢ÛË ÂÂÓ‰‡ÛÂˆÓ ·fi ÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi, ÙÔ Ó¤Ô, ÊÈÏfiÍÂÓo ÓÔÌÔıÂÙÈÎfi Ï·›ÛÈÔ” . Ÿˆ˜ ·Ó¤ÊÂÚ ÂÍ¿ÏÏÔ˘, ͤÓÔÈ ÂÂÓ‰˘Ù¤˜ ·fi ‰È¿ÊÔÚ˜ ¯ÒÚ˜ Î·È È‰›ˆ˜ ·fi ∫›Ó· Î·È ·Ú·‚ÈΤ˜ ¯ÒÚ˜, ·ÏÏ¿ Î·È ·fi ∏¶∞ Î·È ∂˘ÚÒË, ÂÎÊÚ¿˙Ô˘Ó È‰È·›ÙÂÚÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÁÈ· ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔ›ËÛË Û ¤ÓÙ ÎÏ¿‰Ô˘˜ Â› ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ‰¿ÊÔ˘˜: ÙÔ˘ÚÈÛÌfi (ȉ›ˆ˜ ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈΤ˜ ÌÔÚʤ˜), Ú¿ÛÈÓ˜ ‰Ú¿ÛÂȘ (΢ڛˆ˜ ∞Ó·ÓÂÒÛÈ̘ ¶ËÁ¤˜), ‰È·¯Â›ÚÈÛË ·ÔÚÚÈÌÌ¿ÙˆÓ, ÙÚfiÊÈÌ·-ÔÙ¿ Î·È Ù¯ÓÔÏÔÁ›Â˜ ÏËÚÔÊÔÚÈ΋˜/ÂÈÎÔÈÓˆÓÈÒÓ- ‚ÈÔÙ¯ÓÔÏÔÁ›·. ™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ™˘Ófi‰Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËÎ·Ó Û‹ÌÂÚ· ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ·fi 150 ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈΤ˜ Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂȘ, ȉ›ˆ˜ ÛÙÔÓ ÎÏ¿‰Ô Ù˘ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ Î·È ÙˆÓ Î·Ù·Û΢ÒÓ.

¢∂∏: ¢È¢ÎÚÈÓ›ÛÂȘ ÁÈ· ÙÔ ∫ÔÈÓˆÓÈÎfi √ÈÎÈ·Îfi ΔÈÌÔÏfiÁÈÔ ∞£∏¡∞, 26.

¡∂∂™ ‰È¢ÎÚÈÓ›ÛÂȘ Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ˘Ô‚ÔÏ‹ ·›ÙËÛ˘ ÁÈ· ÙËÓ ¤ÓÙ·ÍË ÛÙÔ ∫ÔÈÓˆÓÈÎfi √ÈÎÈ·Îfi ΔÈÌÔÏfiÁÈÔ ‰›ÓÂÈ Ë ¢∂∏. Ÿˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Û ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ Ù˘, “fiÛÔÈ ÂÏ¿Ù˜ ÚÔÛÎfiÌÈÛ·Ó ÛÙË ¢∂∏ À‡ı˘ÓË ¢‹ÏˆÛË ∏ÏÂÎÙÚÔÏfiÁÔ˘ ∂ÁηٷÛÙ¿ÙË (À¢∂) ηٿ ÙË ‰È·‰Èηۛ· ·ÏÏ·Á‹˜ ÔÓfiÌ·ÙÔ˜ ÛÙÔ˘˜ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÔ‡˜ Ú‡̷ÙÔ˜ - ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ó· ˘Ô‚¿ÏÔ˘Ó ·›ÙËÛË ¯ÔÚ‹ÁËÛ˘ ÙÔ˘ ∫ÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ ΔÈÌÔÏÔÁ›Ô˘ - ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÚÔÛ¤ÏıÔ˘Ó ÛÙ· ∫·Ù·ÛÙ‹Ì·Ù· Ô˘ ¤Î·Ó·Ó ÙËÓ ·ÏÏ·Á‹ ÔÓfiÌ·ÙÔ˜ Î·È Ó· ˘Ô‚¿ÏÔ˘Ó Ó¤Ô ·›ÙËÌ· ÁÈ· ›ÛÚ·ÍË ÙˆÓ ¯ÚËÌ¿ÙˆÓ Ô˘ η٤‚·Ï·Ó ÁÈ· ÙËÓ À¢∂, ÚÔÛÎÔÌ›˙ÔÓÙ·˜ ÙË Û¯ÂÙÈ΋ ·fi‰ÂÈÍË ÏËڈ̋˜. Δ· ¯Ú‹Ì·Ù· ı· ÂÈÛÙÚ·ÊÔ‡Ó Ì ÙÔÓ ÂfiÌÂÓÔ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi Ú‡̷ÙÔ˜” .

¶ÚÔ˜ ·Ú¿Ù·ÛË Ë ÂÓÂÚÁÂȷ΋ ÈÛÙÔÔ›ËÛË ÁÈ· ÂÓÔÈΛ·ÛË Î·ÙÔÈÎÈÒÓ ∞£∏¡∞, 26.

∂•∞ª∏¡∏ ·Ú¿Ù·ÛË ÛÙËÓ ˘Ô¯Ú¤ˆÛË ¤Î‰ÔÛ˘ ÂÓÂÚÁÂÈ·ÎÔ‡ ÈÛÙÔÔÈËÙÈÎÔ‡ ÁÈ· ÙËÓ ÂÓÔÈΛ·ÛË Î·ÙÔÈÎÈÒÓ Î·È ÌÈÎÚÒÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÒÓ ¯ÒÚˆÓ ÂÈÊ¿ÓÂÈ·˜ ̤¯ÚÈ 120 ÙÌ. (È·ÙÚ›·, ηٷÛÙ‹Ì·Ù· Î.Ï.) Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ˘ÈÔıÂÙ› ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ ∂Ó¤ÚÁÂÈ·˜ Î·È ∫ÏÈÌ·ÙÈ΋˜ ∞ÏÏ·Á‹˜, ÌÂÙ¿ ÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË, ÚÔ ‰ÂηË̤ÚÔ˘, Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ ËÁÂÛ›·˜ Ì ÙÔ ÚÔ‰ÚÂ›Ô Ù˘ ¶√ªπ¢∞. √È ÂÎÚfiÛˆÔÈ Ù˘ √ÌÔÛÔÓ‰›·˜ ›¯·Ó ˙ËÙ‹ÛÂÈ ·fi ÙËÓ ËÁÂÛ›· ÙÔ˘ À¶∂∫∞ ÙËÓ ÎÏÈ̿ΈÛË ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜ ÙÔ˘ ̤ÙÚÔ˘, ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ӷ ÌË ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÔ˘Ó ÔÈ Ú¿ÍÂȘ ÛÙËÓ ‹‰Ë “·ÁˆÌ¤ÓË” ·ÁÔÚ¿ ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ Î·È Ó· ÌÔÚ¤ÛÂÈ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô Ó· ·ÔÎÙ‹ÛÂÈ ÈηÓfi ·ÚÈıÌfi ÂÓÂÚÁÂÈ·ÎÒÓ ÂÈıˆÚËÙÒÓ Û fiÏË ÙËÓ ∂ÈÎÚ¿ÙÂÈ·. ¢Èη›ˆÌ· ˘Ô‚ÔÏ‹˜ ·›ÙËÛ˘ ÁÈ· ·fiÎÙËÛË ·‰Â›·˜ ÂÓÂÚÁÂÈ·ÎÔ‡ ÂÈıˆÚËÙ‹ ¤¯Ô˘Ó ̤¯ÚÈ ÙËÓ ΔÚ›ÙË ªË¯·ÓÈÎÔ› Î·È Δ¯ÓÔÏfiÁÔÈ Ì ·ԉ‰ÂÈÁ̤ÓË 10ÂÙ‹ ÂÌÂÈÚ›· ÛÙËÓ ÂÈıÂÒÚËÛË ÎÙËÚÈ·ÎÒÓ ËÏÂÎÙÚÔÌ˯·ÓÔÏÔÁÈÎÒÓ ÂÁηٷÛÙ¿ÛˆÓ, ÂÓÒ ÔÈ ·ÈÙ‹ÛÂȘ Ô˘ ı· ˘Ô‚ÏËıÔ‡Ó ÙÂÏÈο ÛÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ˘ÔÏÔÁ›˙ÔÓÙ·È ÛÙȘ 7.000. Œˆ˜ Û‹ÌÂÚ· ÙÔ À¶∂∫∞ ¤¯ÂÈ ÈÛÙÔÔÈ‹ÛÂÈ ÂÚ› ÙÔ˘˜ 300 ÂÈıˆÚËÙ¤˜ Î·È Ô Ú˘ıÌfi˜ ·ÁÁ›˙ÂÈ ÙÔ˘˜ 100/‚‰ÔÌ¿‰·.


OÈÎÔÓÔÌ›· 30 “μÔ˘ÙÈ¿” ÎÂÚ‰ÔÊÔÚ›·˜ ÛÙËÓ ΔÚ¿Â˙· ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ ∞£∏¡∞, 26.

∏ ΔÚ¿Â˙· ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ ˘Ô¯ÒÚËÛË 94% ÙˆÓ Î·ı·ÚÒÓ ÎÂÚ‰ÒÓ ÂÓÓ·̋ÓÔ˘, ÛÙ· 14 ÂηÙ. ¢ÚÒ, ÂÍ·ÈÙ›·˜ Ù˘ ¤ÎÙ·ÎÙ˘ ÊÔÚÔÏÔÁ›·˜ Î·È Ù˘ ·‡ÍËÛ˘ ÙˆÓ ÚԂϤ„ˆÓ, ηıÒ˜ ‚·ı·›ÓÂÈ Ë ‡ÊÂÛË ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌ›·. Δ· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Ù˘ ÙÚ¿Â˙·˜ ÂÈ‚·Ú‡ÓıËÎ·Ó ·fi ¤ÎÙ·ÎÙÔ ÊfiÚÔ 28 ÂηÙ. ¢ÚÒ, Ô˘ Â¤‚·ÏÂ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙˆÓ Ì¤ÙÚˆÓ ÁÈ· ÙË ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈ΋ Â͢Á›·ÓÛË. Δ· ηı·Ú¿ ¤ÛÔ‰· ÙfiÎˆÓ Ù˘ ÙÚ¿Â˙·˜, Ô˘ ¤¯ÂÈ ·ÚÔ˘Û›· Û ƒÔ˘Ì·Ó›·, μÔ˘ÏÁ·Ú›·, ™ÂÚ‚›·, ∞Ï‚·Ó›·, ∫‡ÚÔ, ∞›Á˘ÙÔ, √˘ÎÚ·Ó›· Î·È ∏ӈ̤Ó˜ ¶ÔÏÈÙ›˜, ÛËÌ›ˆÛ·Ó ·‡ÍËÛË 10% ÛÙ· 897 ÂηÙ. ¢ÚÒ. ∞Ó·Ï˘Ù¤˜ ·Ó¤ÌÂÓ·Ó Ó· ‰È·ÌÔÚʈıÔ‡Ó ÛÙ· 886,4 ÂηÙ. ¢ÚÒ. √ fiÌÈÏÔ˜, Ì ÙÔÓ ‰Â›ÎÙË ÎÂʷϷȷ΋˜ Â¿ÚÎÂÈ·˜ Core Tier 1 Ó· ‰È·ÌÔÚÊÒÓÂÙ·È ÛÙÔ 8,8% ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ πÔ˘Ó›Ô˘, ¤¯ÂÈ ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂÈ fiÙÈ Û¯Â‰È¿˙ÂÈ ·‡ÍËÛË ÎÂÊ·Ï·›Ô˘, ‡„Ô˘˜ 1 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ, ÁÈ· ÙËÓ ÎÂʷϷȷ΋ ÂÓ›Û¯˘Û‹ ÙÔ˘. “™ÙËÓ ÚfiÙ·ÛË ·˘Ù‹, ÁÈ· ÙËÓ ÔÔ›· ¤¯Ô˘Ó ÏËÊı› ÂÁÁ˘‹ÛÂȘ Ï‹ÚÔ˘˜ Î¿Ï˘„˘ Ù˘ ¤Î‰ÔÛ˘ ·fi ÎÔÈÓÔÚ·Í›· ‰ÈÂıÓÒÓ ¯ÚËÌ·ÙÔÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Ô›ÎˆÓ, ¤¯Ô˘Ó ·ÓÙ·ÔÎÚÈı› Ôχ ıÂÙÈο fiÏÔÈ ÔÈ ‚·ÛÈÎÔ› ̤ÙÔ¯ÔÈ Ù˘ ÙÚ¿Â˙·˜”, ›Â Ô Î. ªÈ¯¿Ï˘ ™¿ÏÏ·˜. ∏ ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ ¤Ú·Û ÔÚȷο Ù· ÙÂÛÙ ·ÓÙÔ¯‹˜ Ô˘ ›¯·Ó ‰ÈÂÍ·¯ı› ÙÔÓ πÔ‡ÏÈÔ. √È ÚԂϤ„ÂȘ ÁÈ· ÂÈÛÊ·Ï‹ ‰¿ÓÂÈ· ¿ÓÙˆ˜ ·˘Í‹ıËÎ·Ó 26%, Êı¿ÓÔÓÙ·˜ ÛÙ· 418 ÂηÙ. ¢ÚÒ, ÂÍ·ÈÙ›·˜ ÙˆÓ ‰˘ÛÌÂÓÒÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Û˘ÓıËÎÒÓ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. ΔÔ Î·ı·Úfi ÂÈÙÔÎÈ·Îfi ÂÚÈıÒÚÈÔ ‰È·ÌÔÚÊÒıËΠÛÙÔ 2,7% fiÛÔ ‹Ù·Ó Î·È ÛÙÔ ÂÍ¿ÌËÓÔ ·fi 2,6% ÙÔ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô ‰È¿ÛÙËÌ· ÙÔ˘ 2009. √È Î·ı·Ú¤˜ ¯ÔÚËÁ‹ÛÂȘ ·Ó‹Ïı·Ó ÛÙ· 38 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ, ÛËÌÂÈÒÓÔÓÙ·˜ ·‡ÍËÛË 1% Û ÂÙ‹ÛÈ· ‚¿ÛË Î·È ÔÈ Î·Ù·ı¤ÛÂȘ ÌÂÈÒıËÎ·Ó 4% ÛÙ· 30 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ. √ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ Ù˘ ÙÚ¿Â˙·˜, Î. ªÈ¯¿Ï˘ ™¿ÏÏ·˜, ‰‹ÏˆÛÂ: “∫·Ù¿ ÙÔ ÂÓÓ¿ÌËÓÔ 2010 Ë ÎÂÚ‰ÔÊÔÚ›· ÚÔ ÚԂϤ„ÂˆÓ Î·È ¯ÚËÌ·ÙÔÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ·ÔÙÂÏÂÛÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘ ÔÌ›ÏÔ˘ ÂÓÈÛ¯‡ıËΠηٿ 5% ÂÙËÛ›ˆ˜, ÊÙ¿ÓÔÓÙ·˜ Ù· 490 ÂηÙ. ¢ÚÒ. ΔË ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚË Û˘Ì‚ÔÏ‹ ›¯·Ó Ù· ηı·Ú¿ ¤ÓÙÔη ¤ÛÔ‰·, Ù· ÔÔ›· ·˘Í‹ıËÎ·Ó Î·Ù¿ 10% Û ÂÙ‹ÛÈ· ‚¿ÛË ÛÙ· 897 ÂηÙ. ¢ÚÒ, Ì ÙÚÈÌËÓÈ·›· Â›‰ÔÛË 305 ÂηÙ. ¢ÚÒ Ô˘ Û˘ÓÈÛÙ¿ ÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË ÛÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· Ù˘ ÙÚ¿Â˙·˜. ΔÔ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎfi ÎfiÛÙÔ˜ ‰È·ÙËÚ‹ıËΠÛÙÔ Â›Â‰Ô ÙÔ˘ ÂÓÓ·̋ÓÔ˘ 2009, ÂÓÒ ÛÙfi¯Ô˜ ÁÈ· ÙÔ 2010 Â›Ó·È ÙÔ ÂÙ‹ÛÈÔ ÎfiÛÙÔ˜ Ó· Â›Ó·È ¯·ÌËÏfiÙÂÚÔ ÙÔ˘ 2009”. √È ÚԂϤ„ÂȘ ·˘Í‹ıËÎ·Ó Î·Ù¿ 26% ÂÙËÛ›ˆ˜ ·ÓÂÚ¯fiÌÂÓ˜ Û 418 ÂηÙ. ¢ÚÒ, ΢ڛˆ˜ ÏfiÁˆ ÙˆÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Û˘ÓıËÎÒÓ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, Ì ÙËÓ Î¿Ï˘„Ë ÙˆÓ Î·ı˘ÛÙÂÚ‹ÛÂˆÓ ·fi ÚԂϤ„ÂȘ Î·È ÂÓÛÒÌ·Ù· ηχÌÌ·Ù· Ó· ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È Û 112%. √È Î·Ù·ı¤ÛÂȘ ÙÔ˘ ÔÌ›ÏÔ˘, ÌÂÙ¿ ·fi 4 ÙÚ›ÌËÓ· ˘Ô¯ÒÚËÛ˘, ·ÚÔ˘Û›·Û·Ó ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ÙÚ›ÌËÓÔ ·‡ÍËÛË 356 ÂηÙ. ¢ÚÒ”.

™∞μμ∞Δ√ 27 ¡√∂ªμƒπ√À 2010

∑ËÙÔ‡Ó ·Ó¿ÎÏËÛË Ù˘ ·fiÊ·Û˘ ÁÈ· ¿ÓÔÈÁÌ· Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜ ÛÙȘ 12 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘

∞ÓÙȉÚÔ‡Ó ¤ÓÙÔÓ· Û˘Ó‰Èοٷ Î·È ¤ÌÔÚÔÈ Û ΢ÚȷοÙÈÎË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ηٷÛÙËÌ¿ÙˆÓ ∞£∏¡∞, 26.

ÓÙȉڿÛÂȘ ¤¯ÂÈ ÚÔηϤÛÂÈ Ë ·fiÊ·ÛË Ù˘ ¡ÔÌ·Ú¯›·˜ ∞ıËÓÒÓ ÁÈ· ¿ÓÔÈÁÌ· ÙˆÓ Î·Ù·ÛÙËÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘ ΤÓÙÚÔ˘ Ù˘ ∞ı‹Ó·˜ ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ 12 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘, ηÙfiÈÓ ·ÈÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÙÔ˘˜ ∂ÌÔÚÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ∞ıËÓÒÓ (∂™∞). ¶·Ú¿ÓÔÌË Î·È ·ÓÙÈÛ˘ÓÙ·ÁÌ·ÙÈ΋ ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛ ÙËÓ ·fiÊ·ÛË Ë °™∂∂. “ΔËÓ ÒÚ· Ô˘ ÔÈ ÂÚÁ·ÛȷΤ˜ Û¯¤ÛÂȘ ‰¤¯ÔÓÙ·È ÛÊÔ‰Ú‹ Â›ıÂÛË, ÙËÓ ÒÚ· Ô˘ ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ‚ϤÔ˘Ó Ù· ‰ÈηÈÒÌ·Ù· ÙÔ˘˜ Ó· Û˘ÚÚÈÎÓÒÓÔÓÙ·È, ÙËÓ ÒÚ· Ô˘ Ù· ÏÔ˘Î¤Ù· ÛÙȘ ÌÈÎÚÔÌÂÛ·›Â˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Ì·›ÓÔ˘Ó ÙÔ ¤Ó· ÌÂÙ¿ ÙÔ ¿ÏÏÔ, Ô ÓÔ̿گ˘ ∞ıËÓÒÓ Î·È Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∂ÌÔÚÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ Ù˘ ∞ı‹Ó·˜, ·Ó¤Ï·‚·Ó Ó· ‰ÒÛÔ˘Ó ÙËÓ ¯·ÚÈÛÙÈ΋ ‚ÔÏ‹ ÛÙ· ÂÓ·ÔÌ›ӷÓÙ· ‰ÈηÈÒÌ·Ù· ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ Î·È Û ÂηÙÔÓÙ¿‰Â˜ ÂÌfiÚÔ˘˜ Î·È ·˘ÙÔ··Û¯ÔÏÔ˘Ì¤ÓÔ˘˜” , ÛËÌÂÈÒÓÂÙ·È ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Û ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ù˘ ™˘ÓÔÌÔÛÔÓ‰›·˜.

Ÿˆ˜ ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ Ë °™∂∂, Ë ·fiÊ·ÛË Â͢ËÚÂÙ› ÌfiÓÔ Ù· Û˘ÌʤÚÔÓÙ· ÙˆÓ ÌÂÁ¿ÏˆÓ ÔÏ˘ÂıÓÈÎÒÓ Î·È ¤¯ÂÈ ÛÙfi¯Ô Ó· ·ÔÙÂϤÛÂÈ ÙË ‚¿ÛË ÁÈ· Â¤ÎÙ·ÛË Ù˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙˆÓ Î·Ù·ÛÙËÌ¿ÙˆÓ fiϘ ÙȘ ∫˘ÚȷΤ˜. ΔËÓ ¤ÓÙÔÓË ·ÓÙ›ıÂÛ‹ Ù˘ ÂͤÊÚ·Û ÂÍ¿ÏÏÔ˘ Î·È Ë ∂ıÓÈ΋ ™˘ÓÔÌÔÛÔÓ‰›· ∂ÏÏËÓÈÎÔ‡ ∂ÌÔÚ›Ô˘. ™‡Ìʈӷ Ì ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ù˘ ∂™∂∂, Ë Û˘ÓÙÚÈÙÈ΋ ÏÂÈÔÓfiÙËÙ· ÙÔ˘ ÂÌÔÚÈÎÔ‡ ÎfiÛÌÔ˘ ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ ÙËÓ ·Á·Ó¿ÎÙËÛ‹ Ù˘ ÁÈ· ÙËÓ ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ¡Ô̷گȷÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ Ù˘ ∞ı‹Ó·˜. “∏ ·fiÊ·ÛË ·˘Ù‹ ¤¯ÂÈ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ÌÂÁ¿ÏË ·Ó·ÛٿوÛË ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ Î·È ¤¯ÂÈ ÚÔηϤÛÂÈ ÙËÓ ·ÓÙ›‰Ú·ÛË ÙˆÓ ÌÈÎÚÒÓ Î·È ÌÂÛ·›ˆÓ ÂÌÔÚÈÎÒÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ·fi fiÏË ÙË ¯ÒÚ·. ∫·È ·˘Ùfi, ‰ÈfiÙÈ Ô Û˘Ó¯Ҙ ÂȉÂÈÓÔ‡ÌÂÓÔ˜ Ù˙›ÚÔ˜ ÙˆÓ Î·Ù·ÛÙËÌ¿ÙˆÓ ‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ·˘ÍËı›, ·Ï¿ ı· ·Ó·‰È·ÓÂÌËı› ÚÔ˜ fiÊÂÏÔ˜ ÙˆÓ ÌÂÁ¿ÏˆÓ ÔÚÁ·ÓˆÌ¤ÓˆÓ ˘ÂÚ·ÁÔÚÒÓ Î·È ÂÌÔÚÈÎÒÓ ÔÏ˘Î·Ù·ÛÙËÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘ ΤÓÙÚÔ˘ Ù˘ ∞ı‹Ó·˜” , ÂÎÙÈÌ¿ Ë ‰ÈÔ›ÎËÛË Ù˘ ™˘ÓÔÌÔÛÔÓ‰›·˜. ∫·Ï› Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ ÓÔÌ¿Ú¯Ë, °. ™ÁÔ˘Úfi Î·È ÙÔ ÓÔ̷گȷÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Ó· ·Ó·Î·Ï¤ÛÔ˘Ó ÙËÓ ·fiÊ·ÛË Î·È Ó· Û‚·ÛÙÔ‡Ó ÙËÓ Î·ıÔÏÈ΋ ·ÓÙ›‰Ú·ÛË ÙÔ˘ ÂÌÔÚÈÎÔ‡ ÎfiÛÌÔ˘. “ÕηÈÚË” Î·È “·„˘¯ÔÏfiÁËÙË” ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÈ ÙËÓ ·fiÊ·ÛË Ë °ÂÓÈ΋ ™˘ÓÔÌÔÛÔÓ‰›· ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÒÓ μÈÔÙ¯ÓÒÓ ∂ÌfiÚˆÓ ∂ÏÏ¿‰·˜ (°™∂μ∂∂). Ÿˆ˜ ÂÈÛËÌ·›ÓÂÙ·È ÛÙËÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ù˘ °™∂μ∂∂, “¤ÍÔ‰· ı· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ÛÙȘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Î·È fi¯È ¤ÛÔ‰·, ‰Â‰Ô̤ÓÔ˘ fiÙÈ Ë ÙÒÛË ÙÔ˘ Ù˙›ÚÔ˘ ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ˘ÂÚ‚·›ÓÂÈ Î·Ù¿ ̤ÛÔ fiÚÔ ÙÔ 25%, ÂÓÒ ÙÔ ‰È·ı¤ÛÈÌÔ ÂÈÛfi‰ËÌ· ÚÔ˜ ηٷӿψÛË ¤¯ÂÈ ÂÚÈÔÚÈÛÙ› ‰Ú·ÛÙÈο” . “√ ηٷӷψً˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Úfi‚ÏËÌ· ˆÚ·Ú›Ô˘, ·ÏÏ¿ ÂÈÛÔ‰‹Ì·ÙÔ˜ ÚÔ˜ ηٷӿψÛË. ™ËÌÂȈ٤ÔÓ fiÙÈ Ô‡ÙÂ Î·È ÙÔ ‰ÒÚÔ ÃÚÈÛÙÔ˘Á¤ÓÓˆÓ ı· ¤¯ÂÈ ‰Ôı› ÛÙȘ 12 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘”, ÚÔÛÙ›ıÂÙ·È ÛÙËÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË.

“∫ÂÚÎfiÔÚÙ·” °È· “··Ú¿‰ÂÎÙË ÂÓ¤ÚÁÂÈ·” ¤Î·Ó ÏfiÁÔ ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ Ô ∂ÌÔÚÈÎfi˜ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ (∂™¶), ÙÔÓ›˙ÔÓÙ·˜ ˆ˜ ÙÔ ¿ÓÔÈÁÌ· ÙˆÓ ÂÌÔÚÈÎÒÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ı· ·ÔÙÂϤÛÂÈ ÙËÓ “ÎÂÚÎfiÔÚÙ·” ÁÈ· ÙËÓ Ï‹ÚË ·ÂÏ¢-

ı¤ÚˆÛË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙˆÓ Î·Ù·ÛÙËÌ¿ÙˆÓ fiϘ ÙȘ ∫˘ÚȷΤ˜ ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ÏËÁÔ‡Ó ÔÈ ÌÈÎÚÔÌÂÛ·›ÔÈ Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜. √ ∂™¶ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÈ ·ÈÊÓȉȷÛÙÈ΋ ÙËÓ ·fiÊ·ÛË Ù˘ ¡ÔÌ·Ú¯›·˜ ∞ıËÓÒÓ, Ë ÔÔ›· -fiˆ˜ ÛËÌÂÈÒÓÂÈ- ÂÏ‹ÊıË ¯ˆÚ›˜ Ó· ÙËÚËıÔ‡Ó ÔÈ ÂÈÙ·Á¤˜ ÙÔ˘ ÓfiÌÔ˘, ηÙfiÈÓ Û¯ÂÙÈÎÔ‡ ·ÈÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ∂ÌÔÚÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ∞ıËÓÒÓ. “√ ÂÌÔÚÈÎfi˜ ÎfiÛÌÔ˜ Ù˘ fiÏ˘ Ì·˜, ·ÓÙÈÙ›ıÂÙ·È Î·ÙËÁÔÚËÌ·ÙÈο ÛÙËÓ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ··Ú¿‰ÂÎÙË ÂÓ¤ÚÁÂÈ·, Ë ÔÔ›· ı· ·ÔÙÂϤÛÂÈ ÙËÓ “ÎÂÚÎfiÔÚÙ·” ÁÈ· ÙËÓ Ï‹ÚË ·ÂÏ¢ı¤ÚˆÛË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙˆÓ ÂÌÔÚÈÎÒÓ Î·Ù·ÛÙËÌ¿ÙˆÓ ÁÈ· fiϘ ÙȘ ∫˘ÚȷΤ˜ ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘, ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ ı· Ï‹ÍÂÈ ÙÔ˘˜ ÌÈÎÚÔÌÂÛ·›Ô˘˜ Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜, Ô˘ ‚ÈÒÓÔ˘Ó fiÏÔ Î·È ÈÔ ¤ÓÙÔÓ· ·ÈÛı‹Ì·Ù· ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡ ÛÙÚ·ÁÁ·ÏÈÛÌÔ‡ - ΢ڛˆ˜ ÏfiÁˆ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ·‰˘Ó·Ì›·˜ ÙˆÓ Î·Ù·Ó·ÏˆÙÒÓ, ·ÏÏ¿ Û η̛· ÂÚ›ÙˆÛË ÏfiÁˆ ¤ÏÏÂȄ˘ ËÌÂÚÒÓ ÂÚÁ·Û›·˜. ∂ÈϤÔÓ ı· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ÛÔ‚·Ú¿ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Î·È ı· ·Ó·ÛÙ·ÙÒÛÂÈ ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ÙËÓ ÂÚÁ·Ûȷ΋ ÂÈÚ‹ÓË” , ÛËÌÂÈÒÓÂÙ·È ÛÙËÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÙÔ˘ ∂™¶ Î·È ˙ËÙÂ›Ù·È Ë ·Ó¿ÎÏËÛË Ù˘ Â›Ì·¯Ë˜ ·fiÊ·Û˘, “ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÌËÓ ·Ô‰ÈÔÚÁ·Óˆı› ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ Ë ‰ÔÌ‹ Ù˘ ÎÔÈÓˆÓ›·˜ Ì·˜ Î·È Ó· ÌËÓ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËı› ÌÈ· ÂÈϤÔÓ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ·Ó·Ù·Ú·¯‹” .

ΔÈ ··ÓÙ¿ Ô ∂™∞ “∂›Ì·ÛÙ ‚¤‚·ÈÔÈ fiÙÈ ÔÈ ÚÔÛ¿ıÂȘ Î·È ÔÈ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›Â˜ Ì·˜ ¤¯Ô˘Ó ÚˆÙ·Ú¯ÈÎfi ÛÎÔfi ÙË ‰È·Ù‹ÚËÛË ÙˆÓ ÌÈÎÚÔÌÂÛ·›ˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Î·È ÙˆÓ ı¤ÛÂˆÓ ÂÚÁ·Û›·˜ Û’ ·˘Ù¤˜, ÙË ‰È·Ù‹ÚËÛË ÙÔ˘ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ ÈÛÙÔ‡ ·ÏÏ¿ Î·È ÙË ÛˆÙËÚ›· Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜” , ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ô ∂ÌÔÚÈÎfi˜ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ∞ı‹Ó·˜, ··ÓÙÒÓÙ·˜ ÛÙȘ ·ÓÙȉڿÛÂȘ. “∞ÓÙÈÏ·Ì‚·ÓfiÌ·ÛÙ ÙËÓ ÚÔÛˆÈ΋ ·ÁˆÓ›· οÔÈˆÓ Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙÒÓ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÔÙÈ΋ ÂÈ‚›ˆÛ˘ ÙˆÓ ÌÈÎÚÔÌÂÛ·›ˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛˆÓ, ·ÊÔ‡ ÛÙȘ ‰ËÌfiÛȘ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ ÙÔ˘˜ ηٷ‰ÂÈÎÓ‡ÂÙ·È Ë ¤ÏÏÂÈ„Ë ·ÓÙ·Ó·ÎÏ·ÛÙÈÎÒÓ ÁÈ· ÙË ‰È·ÌÔÚÊÔ‡ÌÂÓË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ Î·È ÛÙË ¯ÒÚ·” , ÙÔÓ›˙ÂÙ·È Û ۯÂÙÈ΋ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË. “√È ÌÈÎÚÔÌÂÛ·›Â˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Ô˘ ÂÎÚÔÛˆÔ‡ÌÂ, Ì·˙› Î·È ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ Û’ ·˘Ù¤˜, ·Ó·ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó Î·È Û˘ÌÌÂÚ›˙ÔÓÙ·È ÙȘ ·ÁˆÓ›Â˜ Ô˘ ηıËÌÂÚÈÓ¿ ‚ÈÒÓÔ˘Ó ÔÈ ¤ÌÔÚÔÈ Ì ÙË ‚‚·ÈfiÙËÙ· fiÙÈ ÔÈ ÂȉÈÒÍÂȘ Î·È ÔÈ ÛÎÔÔ› Û˘Ó‰¤ÔÓÙ·È ¿ÚÚËÎÙ· Î·È Ì ٷ ‰Èο ÙÔ˘˜ Û˘ÌʤÚÔÓÙ·. ŸÏ· ·˘Ù¿ ··ÈÙÔ‡Ó fiÚ·Ì·, ÚÔÛ¿ıÂÈ· Î·È ÚÔÛ·ÚÌÔÛÙÈÎfiÙËÙ· ÛÙȘ Ӥ˜ Û˘Óı‹Î˜” , Û˘ÌÏËÚÒÓÂÈ Ô ∂™∞.

¶·Ú¿Ù·ÛË Ù˘ ÚÔıÂÛÌ›·˜ ÁÈ· ÂÚ·›ˆÛË ˙ËÙ¿ ÙÔ μ∂∞ ª¤¯ÚÈ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ ˙ËÙ¿ ·Ú¿Ù·ÛË ÙÔ μÈÔÙ¯ÓÈÎfi ∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈÔ ∞ı‹Ó·˜, ÂÈηÏÔ‡ÌÂÓÔ Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·-

Ù· ˘ÔηٷӿψÛ˘ Î·È Ú¢ÛÙfiÙËÙ·˜ ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿, ˙ËÙÒÓÙ·˜ Â›Û˘ ‰È‡ڢÓÛË ÙˆÓ ÂÈÙË‰Â˘Ì·ÙÈÒÓ Ô˘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ˘·¯ıÔ‡Ó ÛÙË Ú‡ıÌÈÛË Î·È ÂÍ·›ÚÂÛË fiÛˆÓ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û ·‰Ú¿ÓÂÈ·. ΔÔ ÂÈÌÂÏËÙ‹ÚÈÔ ÛËÌÂÈÒÓÂÈ Û ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ ÙÔ˘ fiÙÈ ÛÙË Û¯ÂÙÈ΋ Ú‡ıÌÈÛË ÚԂϤÂÙ·È fiÙÈ ÛÙÂÚÔ‡ÓÙ·È ÙÔ˘ ‰ÈηÈÒÌ·ÙÔ˜ Ù˘ ÂÚ·›ˆÛ˘ ÔÈ ˘Ôı¤ÛÂȘ ÂÈÙË‰Â˘Ì·ÙÈÒÓ Ê˘ÛÈÎÒÓ ÚÔÛÒˆÓ Ù· ÔÔ›·, Ì ‚¿ÛË Ù· ÛÙÔȯ›· ÙÔ˘ ÂÚÈÔ˘ÛÈÔÏÔÁ›Ô˘ 2008 ˘fiÎÂÈÓÙ·È Û ÊÔÚÔÏfiÁËÛË ÁÈ· ÙËÓ ·Î›ÓËÙË ÂÚÈÔ˘Û›· (∫ÂÊ. ¢ Ó. 3843/2010)” . ΔÔ μ∂∞ ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ ˆ˜ ÂÍ·ÈÙ›·˜ Ù˘ ‰È¿Ù·Í˘ “ÌÂÁ¿ÏÔ˜ ·ÚÈıÌfi˜ ÂÈÙË‰Â˘Ì·ÙÈÒÓ (¤ÌÔÚÔÈ, ‚ÈÔÙ¤¯Ó˜, ÂχıÂÚÔÈ Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜ ÎÏ.) ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ Ë ÚÔÛˆÈ΋ ·Î›ÓËÙË, ÂÚÈÔ˘Û›· Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ∂Δ∞∫ 2008, ˘ÂÚ¤‚·ÈÓ ÙȘ 400.000 ¢ÚÒ, ÛÙÂÚÔ‡ÓÙ·È ·‰ÈηÈÔÏfiÁËÙ· ÙÔ˘ ‰ÈηÈÒÌ·ÙÔ˜ Ó· ÚÔ‚Ô‡Ó Û ÂÚ·›ˆÛË ÙˆÓ ÂÎÎÚÂÌÒÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÒÓ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎÒÓ ÙÔ˘˜ ˘Ôı¤ÛˆӔ , ˙ËÙÒÓÙ·˜ ÙËÓ ÙÚÔÔÔ›ËÛ‹ Ù˘. ∂ÈϤÔÓ, ÙÔ ÂÈÌÂÏËÙ‹ÚÈÔ ˙ËÙ¿ Ó· ÌËÓ ÂÈ‚·Ú˘ÓıÔ‡Ó ÔÈ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û ·‰Ú¿ÓÂÈ· Ì ٷ ÔÛ¿ Ù˘ ÂÚ·›ˆÛ˘.

∫·Ù·ÁÁÂϛ˜ ÁÈ· “·Ó¿ÚÌÔÛÙË Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿” ÂÊÔÚÈ·ÎÒÓ ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, ÙË ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›· ÙÔ˘ ÌÂÙ¿ ·fi ηٷÁÁÂϛ˜ ÁÈ· ·Ó¿ÚÌÔÛÙË Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ ·fi ÂÎÚÔÛÒÔ˘˜ Ù˘ ÎÚ·ÙÈ΋˜ ÂÏÂÁÎÙÈ΋˜ Ì˯·Ó‹˜ ·¤Ó·ÓÙÈ Û ‚ÈÔÙ¤¯Ó˜ ̤ÏË ÙÔ˘ ÛËÌÂÈÒÓÂÈ ÙÔ μÈÔÙ¯ÓÈÎfi ∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈÔ Ù˘ ∞ı‹Ó·˜ Û ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ ÙÔ˘, ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·˜ ˆ˜ ¤¯ÂÈ Á›ÓÂÈ ·Ô‰¤ÎÙ˘ ·Ú·fiÓˆÓ ·fi ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Ô˘ ‚Ú¤ıËÎ·Ó Û ·‰˘Ó·Ì›· Ó· ·ÓÙ·ÔÎÚÈıÔ‡Ó ÛÙȘ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ ÙÔ˘˜ ›Ù ÛÙËÓ ÂÊÔÚ›· ›Ù Û ȉÈÒÙ˜ ÚÔÌËıÂ˘Ù¤˜ ÙÔ˘˜. ΔÔ μ∂∞ ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ fiÙÈ Â›Ó·È ·ÚÎÂÙ¤˜ ÔÈ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ‰¤ÛÌ¢Û˘ ·ÎfiÌË Î·È ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙÔ˘ ·fi ÙȘ ¢√À, ‹ ·Ó¿ÚÌÔÛÙ˘ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿˜ ‰ÈηÛÙÈÎÔ‡ ÎÏËÙ‹Ú· Ô˘ ÂÈÛ¤Ú¯ÂÙ·È ÛÙËÓ Âȯ›ÚËÛË Î·Ù·ÁÚ¿ÊÔÓÙ·˜ ÎÈÓËÙ¿ ÂÚÈÔ˘Ûȷο ÛÙÔȯ›· Î·È ·Ê·ÈÚÒÓÙ·˜ ¯Ú‹Ì·Ù· Ô˘ ʤÚÂÈ ÛÙËÓ ÙÛ¿ÓÙ· ÙÔ˘ Ô ÂȯÂÈÚËÌ·Ù›·˜, ¤Ú·Ó ÙˆÓ ÏÂÎÙÈÎÒÓ ·ÂÈÏÒÓ, Ô˘ Ô‰ËÁÔ‡Ó Û ·Ó·˙‹ÙËÛË ·ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋˜ ·Ú¤Ì‚·Û˘. “√È ÚˆÙÔÊ·Ó›˜ ·˘Ù¤˜ Ú·ÎÙÈΤ˜, ·Ú·‚È¿˙Ô˘Ó Î¿ı ·Ú¯‹ ÓÔÌÈÌfiÙËÙ·˜” ηٷϋÁÂÈ ÙÔ ∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈÔ.

∂‚‰ÔÌ¿‰· ÙÒÛ˘ 3,75% ÛÙÔ ÃÚËÌ·ÙÈÛÙ‹ÚÈÔ ∞ıËÓÒÓ ∞£∏¡∞, 26.

∞§§∏ Ì›· ‚‰ÔÌ¿‰· ÛËÌ·ÓÙÈ΋˜ ÙÒ-

Û˘ ¤Ú·Û ÁÈ· ÙÔ ÃÚËÌ·ÙÈÛÙ‹ÚÈÔ ∞ıËÓÒÓ, ÙÔ ÔÔ›Ô ÂËÚ¿˙ÂÙ·È ‰˘ÛÌÂÓÒ˜ ·fi ÙËÓ ‡ÊÂÛË Î·È Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÙˆÓ ÙÚ·Â˙ÒÓ. ™‹ÌÂÚ· ¿ÓÙˆ˜ ÔÈ ÌÂÙÔ¯¤˜ ˘„ËÏ‹˜ ÎÂÊ·Ï·ÈÔÔ›ËÛ˘ ·Ó¤Î·Ì„·Ó ·fi Ù· ¯·ÌËÏ¿ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ Ë̤ڷ˜, ‰›ÓÔÓÙ·˜ ÛÙȘ ÌÂÙÔ¯¤˜ Ù˘ ÌÂÛ·›·˜ ÎÂÊ·Ï·ÈÔÔ›ËÛ˘ ÚfiÏÔ Ô˘Ú·ÁÒÓ. ™‹ÌÂÚ·, ¶·Ú·Û΢‹ 26 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 2010, Ô °ÂÓÈÎfi˜ ¢Â›ÎÙ˘ ˘Ô¯ÒÚËÛ ÁÈ· ¤ÎÙË Û˘Ó¯fiÌÂÓË Ë̤ڷ. ΔÔ ÎÏ›ÛÈÌÔ ‹Ù·Ó ηχÙÂÚÔ ·fi ÙËÓ ÂÓ‰ÔÛ˘Ó‰Úȷ΋ ÂͤÏÈÍË. √ °ÂÓÈÎfi˜ ¢Â›ÎÙ˘ ‰È·ÌÔÚÊÒıËΠÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÛÙȘ 1.436,66 ÌÔÓ¿‰Â˜ ‹ ¯·ÌËÏfiÙÂÚ· ηٿ

0,28% ¤Ó·ÓÙÈ Ù˘ ¯ıÂÛÈÓ‹˜ Ë̤ڷ˜, ¤¯ÔÓÙ·˜ ÚÔÛÂÁÁ›ÛÂÈ ÂÓ‰ÔÛ˘Ó‰Úȷο ÙËÓ ÂÏ¿¯ÈÛÙË ÙÈÌ‹ ÙˆÓ 1.415,41 ÌÔÓ¿‰ˆÓ. ∏ ÂÏ¿¯ÈÛÙË ·˘Ù‹ ÙÈÌ‹ Â›Ó·È Ï›ÁÔ ˘„ËÏfiÙÂÚ· ·fi ÙËÓ Î·ÙÒÙ·ÙË ÙÈÌ‹ ¤ÙÔ˘˜ ÙˆÓ 1.383,01 ÌÔÓ¿‰ˆÓ ·fi ÙȘ 8 πÔ˘Ó›Ô˘ 2010. ∏ Û¯ÂÙÈ΋ ·Ó¿Î·Ì„Ë ÔÊ›ÏÂÙ·È ÛÙË ÌÂÙÔ¯‹ Ù˘ ∂ıÓÈ΋˜ ΔÚ¿Â˙·˜, Ë ÔÔ›· ˘Ô¯ˆÚÔ‡Û ÛÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ Ì¤ÚÔ˜ Ù˘ Ë̤ڷ˜ Î·È ÂËÚ¤·˙ ·ÚÓËÙÈ΋ ÙËÓ ÂͤÏÈÍË ÙÔ˘ Û˘ÓfiÏÔ˘ ÙÔ˘ Ã∞. ŸÌˆ˜ ÂΉËÏÒıËÎ·Ó ·ÁÔÚ¤˜ (‰Â‡ÙÂÚË ÊÔÚ¿ Ô˘ Á›ÓÂÙ·È ÛÙ· ¯·ÌËÏ¿) Ô‰ËÁÒÓÙ·˜ ÙËÓ ÙÈÌ‹ Ù˘ Û ηχÙÂÚ· Â›‰·. ΔÔ ÎÏ›ÛÈÌÔ ¤ÊÂÚ ÙËÓ ÙÈÌ‹ ÛÙ· 6,42 ¢ÚÒ ‹ ·ÓÔ‰Èο ηٿ 0,78%. ∂ÎÙfi˜ Ù˘ ∂ıÓÈ΋˜ ıÂÙÈο ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛ·Ó ÙËÓ Ë̤ڷ ÔÈ Marfin Popular

1,69%, Ë MIG 1,69%, o √¶∞¶ 0,89%, Ë Coca Cola 0,52% Î·È Ô √Δ∂ 0,44%. ™Ù· ›‰È· Â›‰· ¤ÎÏÂÈÛ·Ó ¢∂∏ Î·È Eurobank. ¶¿ÓÙˆ˜ ÙË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÙÒÛË ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙȘ ÌÂÙÔ¯¤˜ ÙÔ˘ ‰Â›ÎÙË FTSE-20 ›¯·Ó ÙÚÂȘ ÙÚ¿Â˙˜. ∏ ∞ÁÚÔÙÈ΋ 4,35%, Ë ∫‡ÚÔ˘ 3,39% Î·È ÙÔ Δ·¯. Δ·ÌÈÂ˘Ù‹ÚÈÔ 3,11%. ÕÏϘ ·ÍÈÔÛËÌ›ˆÙ˜ ÌÂÙ·‚ÔϤ˜ ‹Ù·Ó ÙˆÓ πÓÙÚ·ÏfiÙ -2,10% Î·È ∂ÏÏ¿ÎÙˆÚ -1,81%. ™ÙË ÌÂÛ·›· ÎÂÊ·Ï·ÈÔÔ›ËÛË Ô˘ ›¯Â ÙÒÛË 1,35%, ‰ËÏ·‰‹ ÙË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ¤Ó·ÓÙÈ ·ˆÏÂÈÒÓ 0,20% Ù˘ ˘„ËÏ‹˜ ÎÂÊ·Ï·ÈÔÔ›ËÛ˘ Î·È 1,22% Ù˘ ÌÈÎÚ‹˜, Ë ÏÂÈÔÓfiÙËÙ· ÙˆÓ Ù›ÙÏˆÓ ÎÈÓ‹ıËΠ¯·ÌËÏfiÙÂÚ·. ∞fi ÙȘ 37 ÌÂÙÔ¯¤˜ Ô˘ ··ÚÙ›˙Ô˘Ó ÙÔÓ Û¯ÂÙÈÎfi ‰Â›ÎÙË ÔÈ 23 ˘Ô¯ÒÚËÛ·Ó. ª·˚Ï˘ -9,09%, ∞¡∂∫ -

5,88%, μˆ‚fi˜ -4,92%, Sprider -3,45%, METKA 3,30%, ™π¢∂¡√ƒ 2,94%, Alapis 2,56%, π·ÛÒ 2,36%, °ÂÓÈ΋ ΔÚ¿Â˙· 2,33%, ∂Ã∞∂ 1,74% ÎÏ. ∫fiÓÙÚ· ÛÙÔ Ú‡̷ ‹Á·Ó Ë “·È¯Óȉȿڷ” ÙÂÏÂ˘Ù·›· Forthnet Ô˘ ›¯Â ¿ÓÔ‰Ô 10,26%, ÙÔ π·ÙÚÈÎfi ∞ıËÓÒÓ Ì 3,7%, Ë Euromedica Ì 2,27%, Ë ∂§μ∞§ 0,99%, Ë ∞ÂÚÔÔÚ›· ∞ÈÁ·›Ô˘ 0,94% Î·È Ë Frigoglass Ì 0,40%. ™‹ÌÂÚ· Ù· Ê·ÈÓfiÌÂÓ· ˆ˜ ÚÔ˜ ÙÔÓ ·ÚÈıÌfi ÙˆÓ Ù›ÙÏˆÓ Ô˘ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛ·Ó Ó¤· ÂÏ¿¯ÈÛÙË ÙÈÌ‹ ¤ÙÔ˘˜ ‹Ù·Ó ÂÓÙÔÓfiÙÂÚ·, ηıÒ˜ ¤Êı·Û·Ó ÙÔ˘˜ 83 ¤Ó·ÓÙÈ ÙÂÛÛ¿ÚˆÓ Ô˘ ¤Ù˘¯·Ó ̤ÁÈÛÙË ÙÈÌ‹ ¤ÙÔ˘˜ (Eurodrip, Paperpack, πÎÙ›ÓÔ˜, ∫Ï. ¡·˘¿ÎÙÔ˘). ∏ ·Í›· ÙˆÓ Û˘Ó·ÏÏ·ÁÒÓ ·˘Í‹ıËΠۋÌÂÚ· ÛÙ· 91 ÂηÙ. ¢ÚÒ.


31

™∞μμ∞Δ√ 27 ¡√∂ªμƒπ√À 2010

∂ÚÒÙËÛË ¶. ª·ÚοÎË ÁÈ· ÙËÓ È¯ı˘fiÛηϷ ™Â ÂÚÒÙËÛ‹ ÙÔ˘ ÚÔ˜ ÙÔÓ ˘Ô˘ÚÁfi ∞ÁÚÔÙÈ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ Î·È ΔÚÔÊ›ÌˆÓ ÁÈ· ÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ȯı˘fiÛηϷ˜ Ô ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ÙÔ˘ §∞√™ ¶. ª·Úο΢ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ: “√Ú·Ùfi˜ Â›Ó·È Ô Î›Ó‰˘ÓÔ˜ ·¤ÓÙ·Í˘ ·fi Ù· ÎÔÈÓÔÙÈο ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù·, ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ Ù˘ Ó¤·˜ π¯ı˘fiÛηϷ˜ μfiÏÔ˘, ηıÒ˜ ηı˘ÛÙÂÚÔ‡Ó Ó· ÍÂÎÈÓ‹ÛÔ˘Ó ÔÈ ‰È·‰Èηۛ˜ ηٷÛ΢‹˜. ™‡Ìʈӷ Ì ¤ÁÁÚ·ÊÔ ÙÔ˘ ÁÂÓÈÎÔ‡ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤· ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ Û·˜, Ë ·ÔÚÚÔÊËÙÈÎfiÙËÙ· ÙˆÓ ÎÔÓ‰˘Ï›ˆÓ Ù˘ ∂∂ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· Â›Ó·È ÌˉÂÓÈ΋ ̤¯ÚÈ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ 2010, ÂÍ Ô˘ Î·È ÚÔ·ÙÂÈ Ô Î›Ó‰˘ÓÔ˜ Ù˘ ·¤ÓÙ·Í˘. √È ˘‡ı˘ÓÔÈ Ù˘ ¡Ô̷گȷ΋˜ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ ·Ú·‰¤¯ÔÓÙ·È fiÙÈ Ô ·Ó¿‰Ô¯Ô˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ ·ÎfiÌË ÙȘ ÂÚÁ·Û›Â˜ ÙÔ˘, ˘ÔÛÙËÚ›˙ÔÓÙ·˜ fiÙÈ ÙÔ Î¿ÓÂÈ ÁÈ· Ó· ·Û΋ÛÂÈ ›ÂÛË ·‡ÍËÛ˘ ÙˆÓ ·Ô‰Ô¯ÒÓ ÙÔ˘, Ì ÙËÓ ·ÈÙÈÔÏÔÁ›· fiÙÈ ·Ó¤‚ËΠÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘. Ÿˆ˜ ÁÓˆÚ›˙ÂÙÂ, ¤Ú·Ó Ù˘ ȯı˘fiÛηϷ˜, Ë ÂÚÁÔÏ·‚›· ÚԂϤÂÈ ÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ ÎÚËȉÒÌ·ÙÔ˜ ·Ú·‚ÔÏ‹˜ ÛηÊÒÓ, ÂÓÒ ˘¿Ú¯ÂÈ Ë ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÂÚ›Êڷ͢ ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ˘ ÙÔ˘ ÂÚÁÔÙ·Í›Ô˘ Ô˘ ı· Á›ÓÔ˘Ó Ù· ¤ÚÁ·. ΔÔ ÎfiÛÙÔ˜ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È Û 4,5 ÂÎ. ¢ÚÒ Î·È ÔÈ ÌÂϤÙ˜ ÍÂΛÓËÛ·Ó Ó· ˘ÏÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÚÈÓ ·fi 30 ¯ÚfiÓÈ·! ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ¤Ó· ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ¤ÚÁÔ, ÙÔ ÔÔ›Ô ·Ó Î·È ·Ú¯Èο Ê¿ÓËΠfiÙÈ Í¤Ê˘Á ·fi ÙÔ Ù¤ÏÌ·, Ù· Ï¿ıË Î·È ÔÈ ·Ú·Ï›„ÂȘ ÙÔ˘ ·ÚfiÓÙÔ˜, ÎÈÓ‰˘ÓÂ‡Ô˘Ó Ó· ÙÔ ·Ê‹ÛÔ˘Ó ÛÙ· ¯·ÚÙÈ¿. ∂›Ó·È ÏÔÈfiÓ, ·Ó·Áη›· Ë ·Ú¤Ì‚·ÛË ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ∞ÁÚÔÙÈ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘, ÙfiÛÔ ÁÈ· ÙËÓ ¿ÛÎËÛË ȤÛÂˆÓ ÛÙÔÓ ÂÚÁÔÏ¿‚Ô ÒÛÙ ӷ ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ ÛˆÛÙ¿ Î·È ÁÚ‹ÁÔÚ· ÙȘ ÂÚÁ·Û›Â˜, fiÛÔ Î·È ÁÈ· ÙË Û˘ÁÎÚfiÙËÛË ÂÈÙÚÔ‹˜ ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛ˘ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘, Ì ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙˆÓ ¯ÚËÛÙÒÓ Î·È ÙˆÓ ÙÔÈÎÒÓ ÊÔÚ¤ˆÓ. ∂ÚˆÙ¿Ù·È Ô Î. ˘Ô˘ÚÁfi˜: 1. £· ‚ÔËı‹ÛÂÈ Î·È Ì ÔÈÔ ÙÚfiÔ, ÒÛÙ ӷ ÌËÓ ·ÂÓÙ·¯ı› ÙÔ ¤ÚÁÔ Ù˘ π¯ı˘fiÛηϷ˜ ·fi Ù· ÎÔÈÓÔÙÈο ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù·; 2. ™˘ÌʈÓ› Ì ÙËÓ ÚfiÙ·ÛË Û˘ÁÎÚfiÙËÛ˘ ÂÈÙÚÔ‹˜ ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛ˘ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘;”

¶ÚfiÙ·ÛË ÁÈ· ÂÁηٷÏÂÏÂÈÌ̤ӷ Û›ÙÈ· ÛÙÔ μfiÏÔ ™ÙÔ ÌÂٷ͇, Ì ÚfiÙ·Û‹ ÙÔ˘ ÚÔ˜ ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ μfiÏÔ˘, Ô Î. ¶. ª·Úο΢ Ì ÙËÓ È‰ÈfiÙËÙ· ÙÔ˘ ‰ËÌÔÙÈÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô‡ÏÔ˘, ·Ó·Ê¤ÚÂÈ: “™Â ÂÛٛ˜ ÌfiÏ˘ÓÛ˘ ¤¯Ô˘Ó ÌÂÙ·ÙÚ·› ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ‰È¿ÛÙËÌ· ÔÏÏ¿ ·ÏÈ¿ ÂÁηٷÏÂÏÂÈÌ̤ӷ Û›ÙÈ· ÛÙÔ ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘. √Ì¿‰Â˜ ·ıÈÁÁ¿ÓˆÓ, ηٿ ·ÚÈÔ ÏfiÁÔ ÚÔÂÚ¯fiÌÂÓ˜ ·fi ÙË μÔ˘ÏÁ·Ú›·, Ù· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó ˆ˜ ηٷχ̷ٷ Î·È Ù· ÌÂÙ·ÙÚ¤Ô˘Ó Û ¯ÒÚÔ˘˜ ‚ÚˆÌÈ¿˜ Î·È ÛÎÔ˘ȉÈÒÓ, ı¤ÙÔÓÙ·˜ Û ΛӉ˘ÓÔ ÙË ‰ËÌfiÛÈ· ˘Á›· ÔÏfiÎÏËÚˆÓ Û˘ÓÔÈÎÈÒÓ Ù˘ fiÏ˘. ™Ù· ¶·ÏÈ¿, ÛÙÔ˘˜ ∞Á›Ô˘˜ ∞Ó·ÚÁ‡ÚÔ˘˜ Î·È ·ÏÏÔ‡, ÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔÈ ˘ÔʤÚÔ˘Ó ·fi ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ·˘Ù‹, ÂÓÒ Î·È Ë ÀËÚÂÛ›· ∫·ı·ÚÈfiÙËÙ·˜ ‰ÂÓ ÚÔÏ·‚·›ÓÂÈ Ó· ηı·Ú›ÛÂÈ ÙÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜ ·˘ÙÔ‡˜. ™Â fiϘ ÙȘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ, ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ·ÏÈ¿ Î·È ÂÁηٷÏÂÏÂÈÌ̤ӷ Û›ÙÈ·, ÁÈ· Ù· ÔÔ›· ÔÈ È‰ÈÔÎً٘ ÙÔ˘˜ ·‰È·ÊÔÚÔ‡Ó, ·Ú¿ ÙȘ ηٿ ηÈÚÔ‡˜ ÂÎÎÏ‹ÛÂȘ Ù˘ ÀËÚÂÛ›·˜ ∫·ı·ÚÈfiÙËÙ·˜ Ó· ÊÚÔÓÙ›ÛÔ˘Ó ÁÈ· ÙÔÓ Î·ı·ÚÈÛÌfi ÙÔ˘˜. §‡ÛË Ì¤¯ÚÈ ÙÒÚ· ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Î·Ù·ÛÙ› ‰˘Ó·Ùfi Ó· ‚ÚÂı›. ∂¿Ó ÔÈ È‰ÈÔÎً٘ ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ÎÙÈÛÌ¿ÙˆÓ ÂӉȷʤÚÔÓÙ·Ó Ú·ÁÌ·ÙÈο ÁÈ’ ·˘Ù¿, ÙfiÙ ı· ›¯·Ó ÊÚÔÓÙ›ÛÂÈ Ó· Ù· ÚÔÛٷهÛÔ˘Ó ·fi ÙÔ˘˜ “ÂÈÛ‚ÔÏ›˜” , ·ÏÏ¿ Î·È Ó· Ù· ηı·Ú›ÛÔ˘Ó, ÒÛÙ ӷ ÌË Á›ÓÔÓÙ·È Î·Ù·ÁÁÂϛ˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÂÚÈÔ›ÎÔ˘˜ ÁÈ· ÌfiÏ˘ÓÛË Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜. ∞˘Ù¿ Ù· ÎÙ›ÚÈ·, ı· ÌÔÚÔ‡ÛÂ Ô ¢‹ÌÔ˜ μfiÏÔ˘ Ó· ·Ó·Ï¿‚ÂÈ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· Ó· Ù· ¿ÚÂÈ ÛÙËÓ È‰ÈÔÎÙËÛ›· ÙÔ˘ Ì ¯ÚËÛÈÎÙËÛ›·, ÒÛÙ ӷ Ù· ·ÍÈÔÔÈ‹ÛÂÈ ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·” . °È· ÙÔ˘˜ ·Ú·¿Óˆ ÏfiÁÔ˘˜, ¢∂À∞ªμ ÚÔÙ›ÓÔ˘ÌÂ: ¢∏ª√Δπ∫∏ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∏ 1. ¡· ÂÓÂÚÁÔÔÈËıÔ‡Ó ÔÈ Î·Ù¿ÏÏËϘ ‰È·‰Èηۛ˜, ÒÛÙ À¢ƒ∂À™∏™ - ∞¶√Ã∂Δ∂À™∏™ Ó· ·ÔÙÚ·› Ë Â›ÛÔ‰Ô˜ Ï·ª∂π∑√¡√™ ¶∂ƒπ√Ã∏™ μ√§√À ıÚÔÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ Û ÂÁηٷÏÂÏÂÈÌ̤ӷ ÎÙ›ÚÈ· Ù˘ fiÏ˘. ΔΙΑΚΟΠΗ ΝΕΡΟΥ 2. ¡· ·Ó·ÏËÊıÔ‡Ó ÚˆÙÔΜεθαύριο ¢Â˘Ù¤Ú· 29/11/2010 ‚Ô˘Ï›Â˜, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ù· ÎÙ›από 09.00 έως 13.00 θα πραγÚÈ· ·˘Ù¿ Ó· ÂÚȤÏıÔ˘Ó ‰È· ματοποιηθεί διακοπή νερού στη Ù˘ ÌÂıfi‰Ô˘ Ù˘ ¯ÚËÛÈÎÙË¡. πˆÓ›·, στην περιοχή που περιÛ›·˜, ÛÙËÓ Î˘ÚÈfiÙËÙ· ÙÔ˘ ¢‹κλείεται από τις οδούς: ª·Ó‰ËÏ·Ú¿ - ªÂÙÛ. ¶ÔÏ˘Ù¯Ó›Ԣ - ªÂÏ›ÌÔ˘ μfiÏÔ˘, ÒÛÙ ӷ ·ÔÎÙ‹Ó·˜ ªÂÚÎÔ‡ÚË και º˘ÙfiÎÔ˘, λόÛÂÈ ÂÈϤÔÓ ÂÚÈÔ˘Ûȷο γω προγραμματισμένων εργαÛÙÔȯ›· Î·È Ó· ÚÔÛٷ٤„ÂÈ σιών στο δίκτυο ύδρευσης. ·˘Ù¿ Ù· ÔÈ΋̷ٷ. ∂∫ Δ∏™ ¢∂À∞ªμ

∂ÀÃ∞ƒπ™Δ∏ƒπ√ Ευχαριστούμε από καρδιάς την ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ για την άμεση ανταπόκριση και την προσφορά αίματος στην λατρεμένη κόρη και αδελφή μας Ακρίβου Πελαγία. Η μητέρα: Ακρίβου Παρασκευή Η αδελφή: Ακρίβου Σοφία

¶ÚÒËÓ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˜ ÛÙËÓ ∫¿ÚÏ· ‰ÈÂΉÈΛ ‰Â‰Ô˘ÏÂ˘Ì¤Ó· 5 ÌËÓÒÓ Δ· ‰Â‰Ô˘ÏÂ˘Ì¤Ó· ¤ÓÙ ÔÏfiÎÏËÚˆÓ ÌËÓÒÓ ‰ÈÂΉÈΛ ÁÈ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·fi ¤Ó· ¯ÚfiÓÔ ·fi ÙËÓ ∂ȉÈ΋ ÀËÚÂÛ›· ¢ËÌÔÛ›ˆÓ ŒÚÁˆÓ (∂À¢∂) ∫¿ÚÏ·˜ ¤Ó·˜ ÚÒËÓ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˜ Î·È Ó˘Ó Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯Ô˜, οÙÔÈÎÔ˜ ™ÙÂÊ·ÓÔ‚ÈΛԢ. ΔÔ ÔÛfi ÙÔ ÔÔ›Ô ÙÔ˘ ÔÊ›ÏÂÙ·È ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È ÛÙȘ 5.000 ¢ÚÒ, ¯ˆÚ›˜ Ó· ˘ÔÏÔÁ›˙ÔÓÙ·È ÛÙ· ÔÊÂÈÏfiÌÂÓ· Ù· ¤ÍÔ‰· Ô˘ ¤Î·ÓÂ Ô ÚÒËÓ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˜, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ηχ„ÂÈ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ Ù˘ ∂À¢∂ ∫¿ÚÏ·˜. √ ÚÒËÓ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˜ ··Û¯ÔÏÔ‡ÓÙ·Ó Ì ۇ̂·ÛË ÔÚÈ-

Ṳ̂ÓÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ ˆ˜ ʇϷη˜ ÛÙÔ ·ÓÙÏÈÔÛÙ¿ÛÈÔ Ù˘ Ï›ÌÓ˘ ∫¿ÚÏ·˜ ̤¯ÚÈ Î·È ÙȘ 30 πÔ˘Ó›Ô˘ ÙÔ˘ 2009, fiÙ·Ó ¤ÏËÍÂ Ë Û‡Ì‚·Û‹ ÙÔ˘. Δ·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ¤ÏËÍ·Ó Î·È ÔÈ Û˘Ì‚¿ÛÂȘ ¿ÏÏˆÓ ÙÚÈÒÓ Ê˘Ï¿ÎˆÓ Ô˘ ÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·Ó ÛÙÔ ·ÓÙÏÈÔÛÙ¿ÛÈÔ Ù˘ Ï›ÌÓ˘ ∫¿ÚÏ·˜, ¯ˆÚ›˜, ˆÛÙfiÛÔ, Ó· Î·Ï˘ÊıÔ‡Ó ÔÈ ÎÂÓ¤˜ ı¤ÛÂȘ ÌÂ Ó¤Ô ÚÔÛˆÈÎfi. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ ›‰ÈÔ, ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙˆÓ ÏËÌÌ‡ÚˆÓ Ë ÙfiÙ ‰È‡ı˘ÓÛË Ù˘ ∂À¢∂ ∫¿ÚÏ·˜ ÙÔÓ Î¿ÏÂÛ ÂÎÙ¿ÎÙˆ˜ Ó· ÂÚÁ·ÛÙ› ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÌËÓ

ÏËÌÌ˘Ú›ÛÔ˘Ó ÔÈ Î·ÏÏÈÂÚÁÔ‡ÌÂÓ˜ ÂÎÙ¿ÛÂȘ, Ì ÙËÓ ˘fiÛ¯ÂÛË fiÙÈ ı· ÏËÚˆÓfiÙ·Ó Î·ÓÔÓÈο. ™ÙÔ ÌÂٷ͇, Ô ›‰ÈÔ˜ Â·Ó·ÚÔÛÏ‹ÊıËΠ̠ۇ̂·ÛË ÙÔ ¢ÂΤ̂ÚÈÔ ÙÔ˘ 2009, fiÙ·Ó ·Ó¤Ï·‚ Ӥ· ‰È‡ı˘ÓÛË ÛÙËÓ ∂À¢∂ ∫¿ÚÏ·˜. øÛÙfiÛÔ, ÁÈ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·fi ¤Ó· ¯ÚfiÓÔ ÂÚÈ̤ÓÂÈ ÙËÓ Î·Ù·‚ÔÏ‹ ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ ∂À¢∂ ÙˆÓ ‰Â‰Ô˘ÏÂ˘Ì¤ÓˆÓ ÙÔ˘, Ù· ÔÔ›· ·Ó¤Ú¯ÔÓÙ·È ÛÙÔ Û˘ÓÔÏÈÎfi ÔÛfi ÙˆÓ 5.000 ¢ÚÒ. ∂ÈϤÔÓ, Ô ÚÒËÓ ÂÚÁ·˙fi-

ÌÂÓÔ˜ ‰ËÏÒÓÂÈ fiÙÈ Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ÂÓË̤ڈÛË ÙËÓ ÔÔ›· ¤¯ÂÈ ·fi ÙËÓ ∂À¢∂ ∫¿ÚÏ·˜ ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· ‰‡ÛÎÔÏ· ı· ‰È¢ıÂÙËı›, ηıÒ˜ Ô ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ Ù˘ ÀËÚÂÛ›·˜, ηٿ ÙÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· ÙÔ ÔÔ›Ô Ô ›‰ÈÔ˜ ÂÚÁ·˙fiÙ·Ó, ¿ÏÏ·ÍÂ. ™‡Ìʈӷ, Ù¤ÏÔ˜, Ì ÙËÓ ∂À¢∂ ∫¿ÚÏ·˜, Ô ÚÒËÓ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˜ ›¯Â ‹‰Ë ÂÓËÌÂÚˆı› ·fi ÙË Ó˘Ó ‰È‡ı˘ÓÛË ÁÈ· ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ Ó· ÌËÓ ÙÔ˘ ηٷ‚ÏËıÔ‡Ó Ù· ‰Â‰Ô˘ÏÂ˘Ì¤Ó·, ηıÒ˜ ÙÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· Ô˘ ÂÚÁ·˙fiÙ·Ó ‹Ù·Ó ¿ÏÏÔ˜ ÛÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ ‰È¢ı˘ÓÙ‹.

∂√º: ∂ÈΛӉ˘Ó· Û΢¿ÛÌ·Ù· ÁÈ· ·ÒÏÂÈ· ‚¿ÚÔ˘˜ ∞£∏¡∞, 26.

Δ· ÚÔ˚fiÓÙ· AMANA ACRE, ACAI BERRY SOFT GEL, TENGDA Î·È SUPER SLIM-GREEN LEAN BODY CAPSULE, Ù· ÔÔ›· ‰È·ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È ·Ú¿ÓÔÌ· ˆ˜ Ê˘ÙÈο ÚÔ˚fiÓÙ· Ô˘ ÚÔÔÚ›˙ÔÓÙ·È ÁÈ· ·ÒÏÂÈ· ‚¿ÚÔ˘˜, Â›Ó·È ÓÔıÂ˘Ì¤Ó· Ì ÙË Ê·ÚÌ·ÎÔÏÔÁÈο ‰Ú·ÛÙÈ΋ Ô˘Û›· ÛÈ‚Ô˘ÙÚ·Ì›ÓË, ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛÂ Ô ∂√º.

∏ ‰Ú·ÛÙÈ΋ Ô˘Û›· ÛÈ‚Ô˘ÙÚ·Ì›ÓË, Ë ÔÔ›· ¤¯ÂÈ ·ÔÛ˘Úı› ·fi ÙȘ Â˘Úˆ·˚Τ˜ ¯ÒÚ˜ ÏfiÁˆ ·ÚÓËÙÈÎÔ‡ ÚÔÊ›Ï ·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜, ÂÚȤ¯ÂÙ·È ÛÙË Û‡ÓıÂÛË ÙˆÓ Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ ¯ˆÚ›˜ Ó· ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙËÓ ÂÈÛ‹Ì·ÓÛ‹ ÙÔ˘˜, fiˆ˜ ÚԤ΢„ ·fi ÂÓË̤ڈÛË ÙˆÓ ·ÚÌfi‰ÈˆÓ ·Ú¯ÒÓ Ù˘ ¢·Ó›·˜. √ ∂√º ÂÊÈÛÙ¿ ÙËÓ ÚÔÛÔ¯‹ ÙˆÓ Î·Ù·-

¢Ò‰Âη Ú¿ÌÌ·Ù· ÁÈ· ÙÔÓ ª·Ú¿Î √Ì¿Ì·

ӷψÙÒÓ, ÒÛÙ Û ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ¤ÚıÔ˘Ó ÛÙËÓ Î·ÙÔ¯‹ ÙÔ˘˜ ÚÔ˚fiÓÙ· Ì ٷ ·ÓˆÙ¤Úˆ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο, Ó· ÌËÓ Ù· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó Î·È Ó· ÙÔÓ ÂÓËÌÂÚÒÛÔ˘Ó ¿ÌÂÛ·. ™ÙËÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÂÈÛËÌ·›ÓÂÙ·È Î·È ¿ÏÈ fiÙÈ Ë ·ÁÔÚ¿ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ·˜ ∂√º ·fi ÌË ÂÁÎÂÎÚÈ̤Ó˜ ËÁ¤˜, fiˆ˜ Â›Ó·È ÙÔ ‰È·‰›ÎÙ˘Ô, ÌÔÚ› Ó· ı¤ÛÂÈ Û ΛӉ˘ÓÔ ÙËÓ ˘Á›· ÙÔ˘ ηٷӷψً.

ANAKOINΩΣH

√À∞™π°∫Δ√¡, 26.

¢Ò‰Âη Ú¿ÌÌ·Ù· ¯ÚÂÈ¿ÛÙËΠӷ οÓÂÈ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙˆÓ ∏ÓˆÌ¤ÓˆÓ ¶ÔÏÈÙÂÈÒÓ ª·Ú¿Î √Ì¿Ì· ÌÂÙ¿ ·fi ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌfi Ô˘ ˘¤ÛÙË Î·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ·ÁÒÓ· Ì¿ÛÎÂÙ. √ ∞ÌÂÚÈηÓfi˜ Úfi‰ÚÔ˜ ¤·È˙ Ì¿ÛÎÂÙ Ì ʛÏÔ˘˜ Î·È Ì¤ÏË Î·È Ì¤ÏË Ù˘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ¿˜ ÙÔ˘ ÛÙÔ ºÔÚÙ ª·ÎÓ›Ú ÌÈ· ÛÙÚ·ÙȈÙÈ΋ ‚¿ÛË ÛÙËÓ √˘¿ÛÈÁÎÙÔÓ. ŒÓ· ·ÓÙ›·Ïfi˜ ÙÔ˘ ÙÔÓ ¯Ù‡ËÛ ηٿ Ï¿ıÔ˜ Ì ÙÔÓ ·ÁÎÒÓ· ÙÔ˘ ÛÙ· ¯Â›ÏË, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ÙÔÓ ÙÚ·˘Ì·Ù›ÛÂÈ. Δ· Ú¿ÌÌ·Ù· ¤ÁÈÓ·Ó ·fi ÙËÓ π·ÙÚÈ΋ ªÔÓ¿‰· ÙÔ˘ §Â˘ÎÔ‡ √›ÎÔ˘. §›ÁË ÒÚ· ·ÚÁfiÙÂÚ· ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔÈ ‰È¤ÎÚÈÓ·Ó ÙÔÓ Î. √Ì¿Ì· Û ¤Ó· ·Ú¿ı˘ÚÔ ÙÔ˘ §Â˘ÎÔ‡ √›ÎÔ˘ Ó· ÎÚ·Ù¿ÂÈ ÛÙÔ ÛÙfiÌ· ÙÔ˘ οÙÈ Ô˘ ¤ÌÔÈ·˙ Ì ÎÔÌÚ¤Û·.

∂§§∏¡π∫∏ ¢∏ª√∫ƒ∞Δπ∞ ¶∂ƒπº∂ƒ∂π∞ £∂™™∞§π∞™ °∂¡. ¢/¡™∏ ¶∂ƒπº∂ƒ∂π∞™ ¢/¡™∏ ¢∞™ø¡ ª∞°¡∏™π∞™ ¢∞™∞ƒÃ∂π√ μ√§√À

Ταχ. Δ/νση: Ξενοφώντος 1 Τ.Κ. 38333 Τ.Θ. 311 Πληροφορίες: Ι. Κουτσούκος Τηλ.: 2421026271 - 39163 FAX: 2421039162

Βόλος 22-11-2010 Αριθμ. Πρωτ.: 6296/176942

¢∏ª√™π∞ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∏ ∏§∂∫Δƒπ™ª√À ∞.∂.

¢π∞∫√¶∏ ∏§∂∫Δƒπ∫√À ƒ∂Àª∞Δ√™ ™Δ∏¡ ¶∂ƒπ√Ã∏ μ√§√À Ειδοποιούνται οι κάτοικοι των παρακάτω περιοχών ότι για να εκτελεστούν απαραίτητες τεχνικές εργασίες της ΔΕΗ θα γίνει διακοπή του ηλεκτρικού ρεύματος:

¢∂ÀΔ∂ƒ∞ 29 ¡√∂ªμƒπ√À 2010 ΑΠΟ ΩΡΑ 09.00-11.00 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ: ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΑΘΑΝ. ΔΙΑΚΟΥ - ΡΟΖΟΥ - ΔΗΜ. ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ - ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ. ΑΠΟ ΩΡΑ 07.30-14.30 ΔΗΜΟΣ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ: ΚΑΒΟΣ Ν. ΟΙΚΙΣΜΟΣ - ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ - ΡΟΥΣΟΥΜ ΓΙΑΛΟ - ΒΟΤΣΗ ΣΤΕΝΗ ΒΑΛΑ - ΚΑΛΑΜΑΚΙΑ - ΓΕΡΑΚΑΣ - ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ. ΑΠΟ ΩΡΑ 08.00-15.00 ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ: Κ. ΛΕΧΩΝΙΑ. Αν οι εργασίες τελειώσουν νωρίτερα, το ρεύμα θα ξαναδοθεί πριν το χρόνο λήξης της διακοπής που αναφέρεται πιο πάνω. Γι’ αυτό το λόγο οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις και τα δίκτυα της ΔΕΗ θα πρέπει να θεωρούνται ότι έχουν συνέχεια ρεύμα. Έτσι για λόγους ασφαλείας απαγορεύεται η προσέγγιση σε αγωγούς ή άλλα στοιχεία του δικτύου, ακόμα και αν βρίσκονται καταγής γιατί υπάρχει σοβαρός κίνδυνος ατυχήματος. Επίσης όσοι έχουν ηλεκτρικούς κινητήρες πρέπει μετά τη διακοπή να τους ελέγξουν αν περιστρέφονται όπως πριν. ∞¶√ Δ∏ ¢∂∏

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ο Δασάρχης Βόλου ανακοινώνει ότι μετά από αίτημα του Μπέικου Αθανασίου, κατοίκου Ν. Ιωνίας Μαγνησίας, εκδόθηκε ταυτάριθμη πράξη χαρακτηρισμού σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν. 998/79, για έκταση εμβαδού 7.029,00 τ.μ. στη θέση “Ξηρόκαμπος” ή “Κλίμα” Φυτόκου Δημοτικού Διαμερίσματος Ν. Ιωνίας του Δήμου Ν. Ιωνίας με την οποία η παραπάνω έκταση χαρακτηρίζεται ως μη δασική που ανήκει στην παραγρ. 6α του άρθρου 3 του Ν. 998/79, μη υπαγόμενη στις διατάξεις της Δασικής Νομοθεσίας. Η πράξη του χαρακτηρισμού και το διάγραμμα της έκτασης θα εκτίθενται επί ένα μήνα στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Ν. Ιωνίας Μαγνησίας. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να λάβουν γνώση και να υποβάλουν τυχόν αντιρρήσεις εντός δύο (2) μηνών από τη δημοσίευση της παρούσης. Ο Δασάρχης Βόλου Ντίτορας Νικόλαος Δρ. Δασολόγος

∂§§∏¡π∫∏ ¢∏ª√∫ƒ∞Δπ∞ ¶∂ƒπº∂ƒ∂π∞ £∂™™∞§π∞™ °∂¡π∫∏ ¢π∂À£À¡™∏ ¶∂ƒπº∂ƒ∂π∞™ ¢π∂À£À¡™∏ ¢∞™ø¡ ª∞°¡∏™π∞™ ¢∞™∞ƒÃ∂π√ ∞§ªÀƒ√À

Ταχ. Δ/νση: Αλμυρός Ταχ. Κώδικας: 37100 Πληροφορίες: Π. Κράβαρη Τηλέφωνο: 2422021273 FAX: 24220-22204

Aλμυρός 19-11-2010 Αριθ. Πρωτ. 2481/183268

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ο Δασάρχης Αλμυρού ανακοινώνει ότι μετά από αίτημα της Σμαράγδας Τσιοκάρα, κατοίκου Δρυμώνα, εκδόθηκε η με αριθμ. 2480/183258/19-11-2010 πράξη χαρακτηρισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν. 998/79, για έκταση εμβαδού 6.352,50 τ.μ. στη θέση “Τραγάνα” Δημοτικού Διαμερίσματος Δρυμώνα, του Δήμου Σούρπης με την οποία η παραπάνω έκταση χαρακτηρίζεται ως μη δασική που ανήκει στην παρ. 6α του άρθρου 3 του Ν. 998/79. Η πράξη του χαρακτηρισμού και το διάγραμμα της έκτασης θα εκτίθενται επί ένα μήνα στο Δημοτικό Κατάστημα Σούρπης. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να λάβουν γνώση και να υποβάλουν τυχόν αντίρρηση εντός δύο (2) μηνών από τη δημοσίευση της παρούσας. Ε.Γ.Γ.Π.Θ. Ο Δασάρχης Αλμυρού Ανδριανός Σπύρος Δασολόγος


ªÈÎÚ¤˜ ∞ÁÁÂϛ˜ 32 TÒÚ· Î·È ÛÙÔ Internet: www.e-thessalia.gr

ENOIKIAZONTAI

™∞μμ∞Δ√ 27 ¡√∂ªμƒπ√À 2010

¶ø§√À¡Δ∞π

∂À∫∞πƒπ∞

¶ø§∂πΔ∞π

∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π γκαρσονιέρα 30 τ.μ., πλήρως ανακαινισμένη στο κέντρο του Βόλου (πλησίον Πανεπιστημίου). Πληρ. τηλ. 24210-28559 ή 6972148144. (620) ∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π οροφοδιαμέρισμα 106 τ.μ. 1ου ορόφου σε μονοκατοικία, αυτόνομο, φωτεινό με θέα, φρεσκοβαμμένο, ολοδική του ταράτσα, 3 υπνοδωμάτια παρκέ, μεγάλο σαλόνι και τραπεζαρία, 2 wc, μπόιλερ, χωρίς κοινόχρηστα, στην περιοχή Χρυσοχοΐδη, 340 Ε. Πληρ. τηλ. 24240-34049, 24240-33657. (689) 1) ∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π διαμέρισμα τριών δωματίων και λοιπών χώρων επί της οδού Ιάσονος 137 με διασταύρωση Ογλ, ανατολικό, ρετιρέ, ενοίκιο 280 Ε. 2) Ενοικιάζεται διαμέρισμα 2 δωματίων, ρετιρέ, επί της οδού Σπυρίδη 64 μεταξύ Ερμού και Αλεξάνδρας, ενοίκιο 280 Ε. 3) Ενοικιάζεται γκαρσονιέρα επί της οδού 28ης Οκτωβρίου 171, ενοίκιο 200 Ε. Πληρ. τηλ. 6937157940. (745)

μεζονέτες πολυτελούς κατασκευής με θέση στάθμευσης, τζάκι, αυτόνομη θέρμανση με φυσικό αέριο και αυτοτελή περιβάλλοντα χώρο, περιοχή Αγίου Νεκταρίου Ν. Ιωνία (γωνία Διογένους και Κάλβου). Πληρ. κ. ΤΣΟΛΗΣ, πολ. μηχανικός. Τηλ. 24210-78325, 6973380076. (189)

ΠΩΛΕΙΤΑΙ αγροτεμάχιο 16 στρέμματα στη θέση “Κάτω Σπαρτιά” Λατομείου Σέσκλου. Τιμή 250.000 Ε. Πληρ. τηλ. 6946-550545. (713)

καινούργια, ανεξάρτητη μεζονέτα στην Αγριά Βόλου 125 τ.μ., με πάρκιν και κήπο. Πληρ. τηλ. 6948-078270. (558)

∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π

Δ∂áπ∫∏ ∂Δ∞πƒ∂π∞ °. ∞¡£∏™ - ∫. ∫∞¡Δπ∫√™

στην οδό Λώρη, μεταξύ Ερμού και Δημητριάδος, ανεξάρτητο, διώροφο νεοκλασικό κτίριο, πρόσφατα ανακαινισμένο, για οποιαδήποτε επαγγελματική στέγη, συνολικά 220 τ.μ. Τηλ. 6945 191585, 6932 447867. (392)

∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π τριάρι διαμέρισμα στον 3ο όροφο, διαμπερές, με φυσικό αέριο, αυτόνομη θέρμανση, στην οδό Ρ. Φεραίου 86 - Αθ. Διάκου. Τιμή 300 Ε. Τηλ. 24260-49519, 49611, 49612. (690)

¶ø§∂πΔ∞π Διαμέρισμα 102 τ.μ. στον 3ο όροφο, γωνιακό, ανατολικό, με εξαιρετική ποιότητα κατασκευής, ιταλική κουζίνα Elledue, θερμοδυναμικό τζάκι Piazzetta, δύο μπάνια. Τηλ. 6972 691669, 6976 515081. (623)

∞ƒÃπΔ∂∫Δ√¡∂™ ª∏Ã∞¡π∫√π ∞¡Δø¡√¶√À§√À 181 μ√§√™ Δ∏§. 24210-47518, 47939 ∫π¡. 6978/773321

¶ø§√À¡Δ∞π: Διαμερίσματα πολυτελούς κατασκευής και άψογης λειτουργικότητας-θέσεις στάθμευσης-αποθήκες στο υπόγειο. Περιοχές Αγ. ΚωνσταντίνουΜεταμορφώσεως-Οξυγόνο, από 1.380 ¢ÚÒ/Ì2. Δεκτές ανταλλαγές με ακίνητα. (177)

¶ø§∂πΔ∞π ∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π ισόγειο διώροφης οικοδομής τριών δωματίων, κουζίνας κ.τ.λ. με βεράντα, αυλή, ανεξάρτητο, Ιωλκού με Ψυχάρη πλησίον στάσης. Τιμή 250 ευρώ. Πληρ. τηλ. 24210-42502. (666)

ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 180 Ù.Ì. Ì 4 ˘/‰, 3 w.c., Û ÔÈÎÔ. 140 Ù.Ì., ¿ÚÈÛÙË Î·Ù·Û΢‹, ı¤· ¶‹ÏÈÔ, °ÔÚ›ÙÛ·, parking, ·Û·ÓÛ¤Ú, ·Ó·ÙÔÏÈ΋, ÙÈÌ‹ ¢ηÈÚ›·˜ 230.000 ∂. ∂Àƒø∫Δ∏ª∞ ∂§§∞™ ∞∫π¡∏Δ∞ •∂¡√ºø¡Δ√™ 1 ÙËÏ. 24210-26032 6977-615627 (682)

∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π

¶ø§√À¡Δ∞π:

ισόγειο δυάρι, 65 τ.μ. με φυσικό αέριο, κλιματισμό, ηλιακό, χωρίς κοινόχρηστα, στην οδό Ισιδώρου 86, Ν. Ιωνία. Τηλ. 24210-63197, 68330, 6986715919. (782)

1) α’ όροφος διαμέρισμα 87,17 τ.μ. με αποθήκη και γκαράζ. 2) γ’ όροφος διαμέρισμα 87,17 τ.μ. με αποθήκη και γκαράζ στη διεύθυνση Πολέμη-Καρβούνη. Επίσης πωλείται δυάρι α’ ορόφου 50 τ.μ. με γκαράζ στη διεύθυνση Ισιδώρου. Πληρ. τηλ. 6945-996095 και 2421035535. (269)

¶ø§OYNTAI μfiÏÔ˜, ¡¤· πˆÓ›·, ΠΩΛΕΙΤΑΙ τριάρι 4 ετών, οροφοδιαμέρισμα 1ου ορόφου 94 τ.μ., με αποθήκη, εντοιχιζόμενη κουζίνα, τζάκι, θωρακισμένη πόρτα “πλαίσιο” , κουφώματα “exalco” , τέντες, μεγάλες βεράντες, διαμπερές, άνετο, αυτονομία, επί της Μυριοφύτου στη Ν. Ιωνία. Τηλ. 6932-553653. (480)

∂À∫∞πƒπ∞ ¶ø§∂πΔ∞π ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 110 Ù.Ì., Ì 3 ˘/‰, 2 w.c., Û ÔÈÎfi. 150 Ù.Ì., ÌÚÔÛÙ¿ Û ¿ÚÎÔ, ı¤· ¶‹ÏÈÔ. ∂Àƒø∫Δ∏ª∞ ∂§§∞™ ∞∫π¡∏Δ∞ •∂¡√ºø¡Δ√™ 1 ÙËÏ. 24210-26032 6977-615627 (684)

√π∫√¢√ªπ∫∂™ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂π™

∞.∫. & ¡. §π£∞¢πøΔ∏ §∞ƒπ™∏™ 214 μ

¶ø§√À¡Δ∞π Καταστήματα 32 τ.μ. και 51 τ.μ. με δυνατότητα ένωσης, διαμερίσματα με 1 και 2 δωμάτια με αποθήκη και πάρκιν, παροχή φ/α, σε ετοιμοπαράδοτη οικοδομή πολυτελούς κατασκευής επί της οδού 54ου Συντάγματος ΕΛΑΣ 174 με Αγ. Βασιλείου. Κιν. 6972-030140, 6974531311. (784)

¶ø§∂πΔ∞π Μονοκατοικία στις Μηλιές 60 τ.μ., σε 410 τ.μ. οικόπεδο με απρόσκοπτη θέα στον Παγασητικό κόλπο. Μεσιτικό γραφείο “ΙΑΣΩΝ” Μακαρώνα Κωνσταντία Κανάρη 8 Βόλος 24210-22824, 6973-585390 (188)

ª√¡√ °π∞ π¢πøΔ∂™ Δ∏§. 6936-850192/24210-34437 1. ΜΕΖΟΝΕΤΑ Δ’-Ε’ ορ. 155 τ.μ., με απεριόριστη θέα, υπερσύγχρονης κατασκευής Τζάνου 12 πλησίον Νοσοκομείου. 2. ΜΕΖΟΝΕΤΑ Β’ ορ. 130 τ.μ. με άριστη διαρρύθμιση & θέα, με πλήρη αυτονομία θέρμανσης, θέση στάθμευσης & μεγάλη αποθήκη υπογείου, Τζάνου 12 (ΤΙΜΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ: 257.000 ευρώ). 3. ΜΕΖΟΝΕΤΑ-ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 150 τ.μ.+40 τ.μ., γωνιακή με θέα το Πήλιο, πολυτελούς κατασκευής, στη Ν. Δημητριάδα, Αταλάντης & Εστίας. Τιμή: 260.000 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ). 4. ΜΕΖΟΝΕΤΑ-ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 130 τ.μ., πολυτελούς κατασκευής, στη Ν. Δημητριάδα, Εστίας-Αφροδίτης. ΤΙΜΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ: 197.000 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ). (549)

¶ø§∂πΔ∞π στην Αγριά με μοναδική θέα τη θάλασσα πολυτελούς κατασκευής βίλα λίγων ετών 225 τ.μ. σε οικόπεδο 518 τ.μ. μεγάλος χώρος υποδοχής, 5 υ/δ, 3 μπάνια, γραφείο, αυτόνομη κουζίνα, βοηθητικοί χώροι, χώροι στάθμευσης, λογική τιμή. Kapa ikia ¶∞¶∞ƒπ∑√™ BASSOMPIERRE O.E. Κτηματικές συναλλαγές Ογλ 45 Βόλος Τηλ. 24210-22744 6972-318618 (172)

¶ø§∂πΔ∞π στην αναπτυσσόμενη περιοχή της Καλλιθέας στη Ν. Ιωνία, νεόδμητη μεζονέτα 183 τ.μ. με θέα το Πήλιο, ιδανικής διαρρύθμισης, 4 υ/δ, τζάκι, ξεχωριστή κουζίνα, parking, αποθηκευτικοί χώροι. Kapa ikia ¶∞¶∞ƒπ∑√™ BASSOMPIERRE O.E. Κτηματικές συναλλαγές Ογλ 45 Βόλος Τηλ. 24210-22744 6972-318618 (173)

¶ø§∂πΔ∞π πλησίον Παγασών διαμπερές διαμέρισμα 1ου ορόφου 3άρι 81 τ.μ. με αυτόνομη κουζίνα, χώρος υποδοχής, 2 υ/δ, μπάνιο αποθηκευτικοί χώροι σε πολύ λογική τιμή. Kapa ikia ¶∞¶∞ƒπ∑√™ BASSOMPIERRE O.E. Κτηματικές συναλλαγές Ογλ 45 Βόλος Τηλ. 24210-22744 6972-318618 (174)

¶ø§∂πΔ∞π ‰ÈÒÚÔÊË ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 175 Ù.Ì. ÛÙË ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· ÚÔÛÂÁ̤Ó˘ ηٷÛ΢‹˜, ¿ÓÂÙÔ˜ ¯ÒÚÔ˜ ˘Ô‰Ô¯‹˜ Ì Ù˙¿ÎÈ Î·È open plan ÎÔ˘˙›Ó· Ì ÂÓÙÔȯÈṲ̂ӷ ËÏÂÎÙÚÈο, 4 ‰ˆÌ¿ÙÈ·, 2 Ì¿ÓÈ·, ·›ıÚÈÔ, ÂÛˆÙÂÚÈ΋ ·˘Ï‹, fiϘ ÔÈ Û‡Á¯ÚÔÓ˜ ·Ó¿ÁΘ. Kapa ikia ¶∞¶∞ƒπ∑√™ BASSOMPIERRE O.E. Κτηματικές συναλλαγές Ογλ 45 Βόλος Τηλ. 24210-22744 6972-318618 (176)

¶ø§∂πΔ∞π ‰ÈÒÚÔÊË ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 180 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 161 Ù.Ì. Û ‹Û˘¯Ô ÛËÌÂ›Ô Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ÃÈÏÈ·‰Ô‡, ÌÂÁ¿ÏÔ˜ ÂÓÈ·›Ô˜ ¯ÒÚÔ˜ Ì Ù˙¿ÎÈ, 4 ˘/‰ fiÏ· Ì Ì·ÏÎfiÓÈ·, 2 Ì¿ÓÈ·, ‚ÔËıËÙÈÎÔ› ¯ÒÚÔÈ. Kapa ikia ¶∞¶∞ƒπ∑√™ BASSOMPIERRE O.E. Κτηματικές συναλλαγές Ογλ 45 Βόλος Τηλ. 24210-22744 6972-318618 (192)

¶ø§∂πΔ∞π στην περιοχή Ανακασιάς εξαιρετική μονοκατοικία 225 τ.μ. με φανταστική θέα την πόλη με το λιμάνι, δεύτερο καθιστικό, εξοπλισμένη κουζίνα, 3 υ/δ (το ένα master), 2 μπάνια, χώρος φιλοξενίας, όμορφα διαμορφωμένο εξωτερικό περιβάλλον, parking 2 αυτοκινήτων. Kapa ikia ¶∞¶∞ƒπ∑√™ BASSOMPIERRE O.E. Κτηματικές συναλλαγές Ογλ 45 Βόλος Τηλ. 24210-22744 6972-318618 (194)

¶ø§∂πΔ∞π μονοκατοικία 130 τ.μ. στις Αλυκές μπροστά στη θάλασσα, σε 161 τ.μ. οικόπεδο. Πληρ. τηλ. 6972-296846, 2421081151, mail: mpaganas.gr (479)

¶ø§∂πΔ∞π α) Διαμέρισμα 127 τ.μ. ρετιρέ με αποθ. & parking σχεδόν καινούργιο με θέα στο Πήλιο. Τιμή 157.000 Ε. β) Καινούργια μεζονέτα 134 τ.μ.+70 τ.μ., με 3 W.C., 2 τζάκια, απεριόριστη θέα, εξαιρετική τιμή. ∂Àƒø∫Δ∏ª∞ ∂§§∞™ ∞∫π¡∏Δ∞ •∂¡√ºø¡Δ√™ 1 ÙËÏ. 24210-26032 6977-615627 (710)

∂À∫∞πƒπ∞ ¶ø§∂πΔ∞π καινούργια γκαρσονιέρα με αυτονομία θέρμανσης κοντά στον πεζόδρομο της Ρήγα Φεραίου. Τιμή 39.000 Ε. Αποδοτική επένδυση. ∂Àƒø∫Δ∏ª∞ ∂§§∞™ ∞∫π¡∏Δ∞ •∂¡√ºø¡Δ√™ 1 ÙËÏ. 24210-26032 6977-615627 (709)

∂À∫∞πƒπ∞ ·) ¶ø§∂πΔ∞π ‰˘¿ÚÈ 64 Ù.Ì. ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ, ۯ‰fiÓ Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, ¿ÚÈÛÙË Â¤Ó‰˘ÛË. ‚) ¶ˆÏÔ‡ÓÙ·È ‰˘¿ÚÈ· ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ 38 Ù.Ì., 52 Ù.Ì., 54 Ù.Ì., 58 Ù.Ì. ∂Àƒø∫Δ∏ª∞ ∂§§∞™ ∞∫π¡∏Δ∞ •∂¡√ºø¡Δ√™ 1 ÙËÏ. 24210-26032 6977-615627 (683)

∫∞™™∞μ∂Δ∏ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ

¶ø§∂πΔ∞π ÔÚÔÊ/ÛÌ· 144 Ù.Ì. ÚÂÙÈÚ¤, Ì 3 ˘/‰, 2 w.c., Ù˙¿ÎÈ, ‰È·ÌÂÚ¤˜, ·Ôı., ¿ÚÎÈÓ, ı¤· ¶‹ÏÈÔ, ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ ÔÈfiÙËÙ· ηٷÛ΢‹˜, ÌÂÁ¿Ï˜ ‚ÂÚ¿ÓÙ˜. ∂Àƒø∫Δ∏ª∞ ∂§§∞™ ∞∫π¡∏Δ∞ •∂¡√ºø¡Δ√™ 1 ÙËÏ. 24210-26032 6977-615627 (685)

VOLOS REAL ESTATE ∫Δ∏ª∞Δ√ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ ∞°√ƒ∂™-¶ø§∏™∂π™∂¡√π∫π∞™∂π™ ∞∫π¡∏Δø¡ 28˘ √∫Δøμƒπ√À 100 ∫. ∫∞ƒΔ∞§∏ (2Ô˜ √ƒ√º√™) Δ∏§.: 24210-24388 KIN. 6942400653- 6947302966 FAX: 24210-21538 °∫∞ƒ™√¡π∂ƒ∂™ ÷Ù˙Ë˙ÚÁ‡ÚË 31 Ù.Ì., ËÌȈÚfiÊÔ˘ 30ÂÙ›·˜. ¢À∞ƒπ∞ ∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘ 60 Ù.Ì. 2Ô˘ ÔÚ. ‰È·ÌÂÚ¤˜, 30ÂÙ›·˜. Δ. √ÈÎÔÓÔÌ¿ÎË 42 Ù.Ì. 2Ô˘ ÔÚ. ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· Â·ÁÁ/ÎË ÛÙ¤ÁË. 28˘ √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ 55 Ù.Ì. 1Ô˘ ÔÚ. ·Î·Ï‡ÙÔ˘. Δƒπ∞ƒπ∞ πÛȉÒÚÔ˘ 77 Ù.Ì. ÈÛfiÁÂÈÔ Ï‹Ú˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ. ∞‰Ú·Ì˘Ù›Ô˘ 88 Ù.Ì. 1Ô˜ ÔÚ. 20ÂÙ›·˜ ÎÔÓÙ¿ Û ۯÔÏ›·. Δ∂™™∞ƒπ∞-¶∂¡Δ∞ƒπ∞ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ 120 Ù.Ì. 4Ô˘ ÔÚ., ‰È·ÌÂÚ¤˜ Ì parking 7ÂÙ›·˜ ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË. ¶ÂÚÈÔ¯‹ ∫·ÏÏÈı¤·˜ 130 Ù.Ì. 5ÂÙ›·˜ ÁˆÓÈ·Îfi ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· Ì parking ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË. √π∫π∂™ ¡. πˆÓ›· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 135 Ù.Ì. Î·È 80 Ù.Ì. ËÌÈ˘fiÁÂÈÔ Û 228 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô, ηÈÓÔ‡ÚÁÈ·.

¶·Á·ÛÒÓ ·ÏÈ¿ ÔÈΛ· Û 130 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô ‰È·ÌÂÚ¤˜. ∞‰Ì‹ÙÔ˘ 90 Ù.Ì. Û 160 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ 110 Ù.Ì. Û 3ÒÚÔÊË ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ Ì ÌÂÁ¿ÏË ·˘Ï‹, ˘¤ÚÔ¯Ë ı¤·. ¡. πˆÓ›· “μ·Û‰¤ÎÂÈÔ” ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 130 Ù.Ì., Û 200 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô 5ÂÙ›·˜. °·Ì‚¤Ù· 106 ÈÛfiÁÂÈÔ ‰ÈÏÔηÙÔÈΛ·˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ. ª·‚›ÏË ÌÔÓ/ÎÈ·, 78 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 120 Ù.Ì. ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË. ∂ÈÛÎÔ‹˜ ÌÔÓ/ÎÈ· 71 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 162 Ù.Ì. ¡. πˆÓ›· ÁˆÓȷ΋ ÌÔÓ/ÎÈ· 70 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 240 Ù.Ì. ∂ÁÁÏÂ˙ÔÓËÛ›Ô˘ 42 Ù.Ì. ·ÏÈ¿ ÔÈΛ· Û 140 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. ∞Á. ¶·Ú·Û΢‹ 107 Ù.Ì. ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË ÔÈΛ· Û 280 .Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô ‰È·ÌÂÚ¤˜. ÕÓˆ °·Ù˙¤· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜ ÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ηٷÛ΢‹˜ Ì ‰È΋ ÙÔ˘˜ ÈÛ›Ó· Î·È ˘¤ÚÔ¯Ë ı¤·. ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜ Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤· Û ‹Û˘¯Ë ÂÚÈÔ¯‹. ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜ 54 Ù.Ì. ∞Á. ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ 42 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi. ∫¿Ùˆ °·Ù˙¤· ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· 82 Ù.Ì. √π∫√¶∂¢∞ 28˘ √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ 167 Ù.Ì. ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. K·Ú·Á¿Ù˜ 467 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi, ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. ÃÈÏÈ·‰Ô‡ 238 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi, 575, 1.381 Î·È 1.683 Ù.Ì. ¿ÚÙÈ· Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌ·. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· 256 Ù.Ì. Î·È 500 Ù.Ì. ¿ÚÙÈ· Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌ·. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· 310 Ù.Ì. Ì 20Ì. ÚfiÛÔ„Ë, ‰›ÓÂÙ·È ÚÔ˜ ·ÓÙÈ·ÚÔ¯‹ Ì ™.¢. 1,8. ∞Ï˘Î¤˜ 559 Ù.Ì. ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. ÕÁ. ™Ù¤Ê·ÓÔ˜ 600 Ù.Ì. ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ, Ì ı¤·. ÕÊËÛÔ˜ 147 Ù.Ì. ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ Ì ı¤·. ÃÚ˘Û‹ ∞ÎÙ‹ ¶·Ó·ÁÈ¿˜ 4,3 ÛÙÚ. Ì ʷÓÙ·ÛÙÈ΋ ı¤·. ∫·Ó¿ÏÈ· 10 ÛÙÚ. Î·È 20 ÛÙÚ. Ì ·Ì˘Á‰·ÏȤ˜. ∂¡√π∫π∞™∂π™ √Ï˘ÌÈ¿‰Ô˜ 81 Ù.Ì. 3Ô˘ ÔÚ. ÁˆÓÈ·Îfi Ì ı¤ÛË parking Î·È ·Ôı‹ÎË. ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 104 Ù.Ì. 3Ô˘ ÔÚ. ‰È·ÌÂÚ¤˜. ∫·Ú·˚ÛοÎË 70 Ù.Ì. 3Ô˘ ÔÚ. Ì ·˘Ù. ı¤ÚÌ·ÓÛË º/∞. ∑∏Δ√À¡Δ∞π ÚÔ˜ ·ÁÔÚ¿ - ÒÏËÛË - ÂÓÔÈΛ·ÛË ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù·, ÌÔÓÔηÙÔÈ˘, ηٷÛÙ‹ Ì·Ù·, ÔÈÎfi‰· Î·È ÔÈÎfi‰· ÚÔ˜ ·ÓÙÈ· ÚÔ¯‹. À¶∞ƒÃ∂𠶧∏ƒ∂™ ∞ƒÃ∂π√ √π∫√¶∂¢ø¡ ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δø¡ ª∏ ¢∏ª√™π∂À√ª∂¡ø¡ (228)

-----------------------------------∫∞ƒ∞∫∞™Δ∞¡π∞™ ¡π∫√§∞√™ ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ ∫√ÀΔ∞ƒ∂§π∞ 96-μ√§√™ Δ∏§. 24210 51589 ∫ÈÓ. 6972 915553 ¶ø§√À¡Δ∞π μ√§√™ ∫∂¡Δƒ√ - ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÈÛfiÁÂÈÔ 75 Ù.Ì. 75.000,00∂. - ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· ·’ fiÚÔÊÔ˜ 106,5 Ù.Ì. 107.000,00∂. - ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· ‰’ fiÚÔÊÔ˜, 75 Ù.Ì. 78.000,00∂. - ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· ‰’ fiÚÔÊÔ˜ ÁηÚÛÔÓȤڷ 28 Ù.Ì. 30.000,00∂. ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ - πÛfiÁÂÈÔ 48 Ù.Ì. Ì ·Ù¿ÚÈ 24 Ù.Ì. Î·È ˘fiÁÂÈÔ 48 Ù.Ì. 150.000,00∂. - πÛfiÁÂÈÔ 61 Ù.Ì. Ì ·Ù¿ÚÈ 30 Ù.Ì. Î·È ˘fiÁÂÈÔ 61 Ù.Ì. 200.000,00∂. - πÛfiÁÂÈÔ 61 Ù.Ì. Ì ·Ù¿ÚÈ 30 Ù.Ì. Î·È ˘fiÁÂÈÔ 73 Ù.Ì. 200.000,00∂. ∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π - μ√§√™, ÔÈÎfiÂ‰Ô ÛÙÔÓ ÕÓ·˘ÚÔ 260 Ù.Ì. - ∞£∏¡∞, ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÈÛÔÁ›Ԣ, ÂÚÈÔ¯‹ ª∂Δ™, 55 Ù.Ì., Ì ·˘ÙÔÓÔÌ›· ·ÂÚ›Ô˘, ¯ˆÚ›˜ ÎÔÈÓfi¯ÚËÛÙ· 400,00∂. (232)

-----------------------------------∞¶√ Δ∂áπ∫∏ ∂Δ∞πƒ∂π∞ “μ. ∫∞Δ™∞ƒ√™ ∂.∂.” ƒ. º∂ƒ∞π√À 130 Δ∏§. 24210-47963-64 ∫π¡. 6944-357213 ¶ø§√À¡Δ∞π Ãøƒπ™ º¶∞ ™ÙËÓ ¶∞ƒ∞§π∞ ∞°ƒπ∞™: Διαμερίσματα επάνω στο κύμα από 35-106 τ.μ. κουζίνες, ντουλάπες Ιταλίας, πόρτες μασίφ, δάπεδα τζάκια γρανίτες, λουτρά λουξ με άνεση και λειτουργικότητα. Υπερπολυτελούς κατασκευής. ∞§§∏ ª∂ƒπ∞: Βίλες πολυτελείς με θέα των 143-165 τ.μ. με ή χωρίς ημιυπόγειο 100 τ.μ. ανεξάρτητες πολυτελείς με δικό τους οικόπεδο από 300-420 τ.μ. ∑∏Δ∂πΔ∞π: Κεντρικό οικόπεδο στο Βόλο για αγορά ή αντιπαροχή. (205)

-----------------------------------™Δ∞Àƒ√™ ∫∞Δ™√Àƒ∞™ §∂øº. ∂πƒ∏¡∏™ 94 ¡. πø¡π∞ Δ∏§. 24210-67725 ∫π¡. 6972-672426 √π∫√¶∂¢∞ - ∫Δ∏ª∞Δ∞ ∫ÚÈı·ÚÈ¿ 230 Ù.Ì., 30.000. ª¿Ú·ıÔ˜, 310 Ù.Ì., 80.000. °ÎÈÒÓË, 8 ÛÙÚ. Ì 60 Ù.Ì. ÎÙ›ÛÌ·, 110.000. ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ·, 80 Ù.Ì. Ì ·Ï. ÔÈΛ· 45.000. ¡. πˆÓ›· ¶ÚfiÓÔÈ·, 130 Ù.Ì., 65.000. ¡. πˆÓ›· §‡ÎÂÈÔ, 120 Ù.Ì. Ì ·Ï·È¿ ÔÈΛ· 70.000. ¡. πˆÓ›· ™ÙÚ·Ùfi‰Ô, 517 Ù.Ì., 165.000. ª·Ìȉ¿Î˘, 7 ÛÙÚ. 55.000. §Ô˘˙›ÓÈÎÔ, 20 ÛÙÚ. Ì ·ÁÚÔÈΛ·, 280.000. ∞Á. ™Ù¤Ê·ÓÔ˜, 590 Ù.Ì. Ì ¿‰ÂÈ·, 130.000. ¶ÈӷοÙ˜, 1.835 Ù.Ì., 70.000. μÈÔÛÎ‡Ú ÚÒËÓ, 135 Ù.Ì., 40.000. ∞Á. μ·Ú‚¿Ú·, 200 Ù.Ì., 80.000. ¡. πˆÓ›· Ù¤ÓȘ, 140 Ù.Ì., 55.000. ªÂÏÈÛÛ¿ÙÈη ™·ÚÙÈ¿˜, 19 ÛÙÚ. 200.000. μÈÔÛÎ‡Ú ÚÒËÓ, 400 Ù.Ì., 85.000.

ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™ ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ·, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 120 Ù.Ì., 150.000. ∞Á. £Âfi‰ˆÚÔÈ 85 Ù.Ì., ÔÈÎfi 120 Ù.Ì., 70.000. μ·Ì‚/ÚÁ›· 70 Ù.Ì., ÔÈÎfi 140 Ù.Ì., 110.000. ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ· ÔÙ¿ÌÈ 70 Ù.Ì., ÔÈÎfi. 130 Ù.Ì., 135.000. ∞ÛÙ. ΔÌ‹Ì· ¡. πˆÓ›· 180 Ù.Ì., ÔÈÎfi. 200 Ù.Ì., 170.000. ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ·, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 170 Ù.Ì., 210.000. ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ· 65 Ù.Ì., ÔÈÎfi. 80 Ù.Ì. 63.000. ºÈÏ·‰ÂÏÊ›·˜ 80 Ù.Ì., ÔÈÎfi. 160 Ù.Ì., 135.000. ∂ÏÈÎÔ‰ÚfiÌÈÔ 70 Ù.Ì., ÔÈÎfi. 180 Ù.Ì., 140.000. ¡. πˆÓ›· ÔÙ¿ÌÈ 45 Ù.Ì., ÔÈÎfi. 60 Ù.Ì., 40.000. μ·Ì‚/ÚÁ›· 80 Ù.Ì., ÔÈÎfi. 160 Ù.Ì., 140.000. ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ· 100 Ù.Ì., ÔÈÎfi. 400 Ù.Ì., 300.000. ¡Â¿ÔÏË 150 Ù.Ì., ÔÈÎfi. 300 Ù.Ì., 135.000. ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ· 50 Ù.Ì., ÔÈÎfi. 135 Ù.Ì., 80.000. ∞Á. ™˘Ú›‰ˆÓ·˜ 75 Ù.Ì., ÔÈÎfi. 150 Ù.Ì., 85.000. ∞Á. ∂ÈÚ‹ÓË ¡. πˆÓ›· 100 Ù.Ì., ÔÈÎfi. 150 Ù.Ì., 105.000. ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ· ÚÔÛÊ˘ÁÈ΋, 23.000. º¿ÚÛ·Ï· 70 Ù.Ì., ÔÈÎfi. 250 Ù.Ì. 70.000. ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ ΤÓÙÚÔ, ÚÂÙÈÚ¤ 140 Ù.Ì., 190.000. μÂÚfiÔ˘ÏÔ˜ ¡. πˆÓ›·, fiÚÔÊ/ÛÌ· 90 Ù.Ì., 120.000 ºÈÏ·‰ÂÏÊ›·˜, 85 Ù.Ì., 85.000. ∞¯ÈÏÏÔÔ‡ÏÔ˘-°˘ÌÓ·ÛÙ‹ÚÈÔ, 98 Ù.Ì., 85.000. ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ· Û¯ÔÏ›Ô, 95 Ù.Ì., 95.000. ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ·, 43 Ù.Ì., 50.000. ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ· ÁηÚÛ. 30 Ù.Ì., 35.000. ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ· Û¯ÔÏ›Ô, 78 Ù.Ì., 75.000. ∂¶∞°°∂§ª∞Δπ∫√™ - μπ√Δ∂áπ∫√™ Ãøƒ√™ ¡. πˆÓ›·, 3 ηٷÛÙ‹Ì·Ù·, Û‡ÓÔÏÔ 150 Ù.Ì., 200.000. ¶ÚfiÓÔÈ·, ηٿÛÙËÌ· 40 Ù.Ì., 45.000. ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË, fiÚÔÊÔ˜ 250 Ù.Ì., 250.000. (206)

-----------------------------------ME™ITIKO °PAºEIO KøN/NOY £. KYPIT™H ™¶YPI¢H 58, 2Ô˜ OPOºO™ TH§. - FAX 24210 31036 KINHTO: 6944-285802

°È· ÌÈ· ÛˆÛÙfiÙÂÚË ÚÔ‚ÔÏ‹ ÙˆÓ ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ Û·˜, ÂÓÙfi˜ Î·È ÂÎÙfi˜ NÔÌÔ‡. EÈÎÔÈÓˆÓ‹ÛÙ Ì ÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô Ì·˜. E¿Ó ı¤ÏÂÙÂ Î·È ÂÛ›˜ Ó· ¤¯ÂÙ ÌÈ· ÔÏÔÎÏËڈ̤ÓË Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÚÔÒıËÛË ÙÔ˘ ·ÎÈÓ‹ÙÔ˘ Û·˜. ∑∏Δ√À¡Δ∞𠶃√™ ∞ª∂™∏ ∞°√ƒ∞ ∫∞£∂ ∂π¢√À™ ∞∫π¡∏Δ∞ ™∂ Δπª∂™ ¶√À ¡∞ ¶ƒ√™∂°°π∑√À¡ Δπ™ ∞¡Δπ∫∂πª∂¡π∫∂™ ∞•π∂™. ¶ø§OYNTAI 1. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· Ì ı¤· ÛÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ. ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 240 Ù.Ì. Ì ÂÛˆÙÂÚÈÎfi ·ÓÂÏ΢ÛÙ‹Ú· Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 350 Ù.Ì. 2. √ÈÎfiÂ‰Ô ‰›Ï· ÛÙËÓ ı¿Ï·ÛÛ· 465 Ù.Ì. ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ∞Ï˘ÎÒÓ, ÂÊ¿ÙÂÙ·È ÛÙÔ Ó¤Ô Â˙fi‰ÚÔÌÔ Î·È ÛÙÔÓ ÎÂÓÙÚÈÎfi ›Ûˆ. ªÔÓ·‰ÈÎfi ÔÈÎfiÂ‰Ô Â¤Ó‰˘Û˘ ·ÎfiÌË Î·È ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ¯Ú‹ÛË. 3. ∞ÏÌ˘Úfi˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 120 Ù.Ì. ·fi ȉÈÒÙË. 4. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 3¿ÚÈ, 86 Ù.Ì. 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ¢ËÌ. °ÂˆÚÁÈ¿‰Ô˘ Ì °·Ì‚¤Ù·, Ì ·Ôı‹ÎË Î·È ¿ÚÎÈÓ Û 8 ÂÙÒÓ ÔÏ˘Î·ÙÔÈΛ·. 5.∞Á. ™Ù¤Ê·ÓÔ˜ ™ˆÚÔ‡, ÔÈÎfiÂ‰Ô 600 Ù.Ì. ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ ÂÎÎÏËÛ›·, ı¤· ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ÚÔ˜ ÙÔ μfiÏÔ. 6. ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ· ·Ú¯ÔÓÙÈÎfi 235 Ù.Ì. ·ÔÙÂÏÔ‡ÌÂÓÔ ·fi ÈÛfiÁÂÈÔ, 1Ô Î·È 2Ô fiÚÔÊÔ, ÂηÙfi ̤ÙÚ· ·fi ÙËÓ ÎÂÓÙÚÈ΋ Ï·Ù›·, ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤· μfiÏÔ - ¶·Á·ÛËÙÈÎfi, ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Î·Ù¿ÏÏËÏÔ Î·È ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÛÙ¤ÁË. 7. √ÈÎfiÂ‰Ô ∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘ Ì ∞¯ÈÏÏÔÔ‡ÏÔ˘ 150 Ù.Ì. ‚ϤÂÈ Û ‰‡Ô ‰ÚfiÌÔ˘˜ (‰È·ÌÂÚ¤˜), ·fi Ù· ÌÔÓ·‰Èο Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜. ∫Ù›˙ÂÙ·È ÙÂÙÚ·ÒÚÔÊË ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹. 8. √π∫√¶∂¢√, ∞§À∫∂™ 470 Ù.Ì. ÌÔÓ·‰ÈÎfi ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ¢È·ÌÂÚ¤˜, ÎÙ›˙ÂÈ 376 Ù.Ì. ΔÈÌ‹ 850 ¢ÚÒ ÙÔ Ù.Ì. 8. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· 120 Ù.Ì. Û ÛÙ˘Ï ÌÂ˙ÔÓ¤Ù·˜ Ì ·˘Ï‹, ¿ÚÎÈÓÁÎ Î·È ·Ôı‹ÎË Î·ÈÓÔ‡ÚÈ·. 10. ÕÁ. πˆ¿ÓÓ˘ ¶ËÏ›Ô˘, ÁηÚÛÔÓȤÚ˜, 34 Ù.Ì. Î·È 16 Ù.Ì., ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ ·Ú·Ï›·. 11. ∫∞Δø °∞Δ∑∂∞ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈ· 120 Ù.Ì. ηÈÓÔ‡ÚÈ·. 12. ¢πª∏¡π ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· ÙÚÈÒÓ ÔÚfiÊˆÓ Ì ·ÓÂÏ΢ÛÙ‹Ú· 300 Ù.Ì., ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤· ÙÔÓ ¶·Á·ÛËÙÈÎfi. ¶ÔÏÏ¿ ÏÂÔÓÂÎÙ‹Ì·Ù·. 13. ∞°. §∞Àƒ∂¡Δπ√™ ∂À∫∞πƒπ∞ ¢π¶§√∫∞Δ√π∫π∞ 180 Δ.ª. ∫∞Δ∞§§∏§√ ∫∞π °π∞ ¢À√ √π∫√°∂¡∂π∂™. ΔÈÌ‹ ÌfiÓÔ 50.000∂. 14. ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹ ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.050 Ù.Ì.. ÌfiÓÔ 37.000 ∂, ÂÊ·ÙfiÌÂÓÔ ÙÔ˘ ÎÂÓÙÚÈÎÔ‡ ‰ÚfiÌÔ˘. 15. ¡. πˆÓ›· ÂÚÈÔ¯‹ ∞Á. μ·Ú‚¿Ú·˜ 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ ‰ÈÏÔηÙÔÈΛ·˜ 96 Ù.Ì. ΔÈÌ‹ ÂÏ΢ÛÙÈ΋. 16. °Î·ÚÛÔÓȤڷ ËÌÈ˘fiÁÂÈ· ∞Á. ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ Ì ∂ÚÌÔ‡ 29 Ù.Ì. 17. °Î·ÚÛÔÓȤڷ ËÌÈ˘fiÁÂÈ· ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘ 32 Ù.Ì. ªfiÓÔ 14.000 ∂. 18. ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞ ∂ÚÌÔ‡ Ì √ÁÏ 107 Ù.Ì., 2Ô˜ fiÚÔʘ, ÁˆÓÈ·Îfi. 19. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 3άρι, 72 τ.μ., Βουτσά, 1ος όροφος, με ατομικό φ/α, πάρκιν, σεπολυκατοικία 9 ετών. 20. ΑΝΩ ΛΕΧΩΝΙΑ μονοκατοικία 5 ετών, 170 τ.μ. και Ξενώνας 50 τ.μ. σε 700 τ.μ. οικόπεδο. 21. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 3¿ÚÈ 83 Ù.Ì., 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ Ì ¿ÚÎÈÓ Î·È ·Ôı‹ÎË, ¤ÙÔ˜ ηٷÛ΢‹˜ 2007, ªÈÎÚ¿˜ ∞Û›·˜, ¡. πˆÓ›· μfiÏÔ˘. A•IO§O°E™ E¶EN¢Y™EI™ 1. ∫¿Ï·ÌÔ˜, ·Ú·ÏÈ·Îfi ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ (ÂÊ¿ÙÂÙ·È Ù˘ ·ÌÌÔ˘‰È¿˜) 17.000 Ù.Ì. μϤÂÈ Û ‰‡Ô ‰ÚfiÌÔ˘˜, Ì 85 Ù.Ì. ÔÈΛ· ηٷÛ΢·Ṳ̂ÓË ÙÔ 1985. 2. ∞§√¡¡∏™√™ ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· ¿Óˆ ÛÙÔ Î‡Ì· Ë ÔÔ›· Â›Ó·È ‰È·ÌÔÚʈ̤ÓË ˆ˜ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÛÙ¤ÁË. ¶ÂÚÈÔ¯‹ ¶·ÙËÙ‹ÚÈ. ENOIKIA™EI™ 1. ¢À∞ƒπ Ì ı¤· ÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ¡. ¶·Á·Û·›. 2. Δƒπ∞ƒπ ™˘Ú›‰Ë 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ‚ϤÂÈ ·Ú·Ï›·. 3. °∫∞ƒ™√¡π∂ƒ∞ 1Ô˜, ∫·Ô‰ÈÛÙÚ›Ô˘, ÂÚÈÔ¯‹ √͢ÁfiÓÔ˘. °Nø™H KAI ™YNE¶EIA. (207)


34

™∞μμ∞Δ√ 27 ¡√∂ªμƒπ√À 2010

¢IAºOPA ∞°√ƒ∞∑ø παλιά χρυσά, κοσμήματα δόντια ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΕΡΕΝΤΙΔΗΣ, Ιωλκού 17 (έναντι ΟΤΕ). Απαραίτητα αστυνομική ταυτότητα. Πληρ. τηλ. 24210-36355. (179) Δƒ∞¶∂∑π∫∞ ¢∞¡∂π∞-Ρυθμίσεις οφειλών, μικροδάνεια 3.000-15.000 αυθημερόν. Στεγαστικά-επαγγελματικάπροσωπικά-συγκέντρωση δανείων με ή χωρίς προσημείωση. Ρυθμίσεις οφειλών (πρόσφατος νόμος) προστασία Α’ κατοικίας. Για ενημέρωση 24210-20237 ή 6932-528388. Προσοχή: δάνεια ΜΟΝΟ μέσω τραπεζών. (186)

ΒΟΛΟΣ

∂¡∂ÃÀƒ√¢∞¡∂π™Δ∏ƒπ√ λειτουργεί με κρατική άδεια Ενέχυρα χρυσαφικών και κοσμημάτων. Πλήρης εχεμύθεια. Επίσης και αγορές χρυσαφικών σε ασυναγώνιστες τιμές. Κ. Καρτάλη 195 Β’. Τηλ. 24210-42905. (513)

∫∂Δ∂ƒ ∞™Δƒ√§√°√™æÀÃ√∂ƒ∂À¡∏Δƒπ∞ Δ∞ƒø ¶Úfi‚Ï„Ë, ¤Ú¢ӷ, ηÙ‡ı˘ÓÛË. ªÂÙ·‚ÔÏ‹ Î·È ¶ÚÔÛÙ·Û›· ηٷÛÙ¿ÛÂˆÓ Û ı¤Ì·Ù· ™˘Ó·ÈÛıËÌ·ÙÈο, √ÈÎÔÁÂÓÂȷο, ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈο Î.Ï. øÚÔÛÎfiÈÔ - ™˘Ó·ÛÙÚ›·. ƒ·ÓÙ‚ԇ: 6982528471 Î·È ™·‚‚·ÙÔ·Úȷη. (191)

∞°√ƒ∞∑ø ÙÔȘ ÌÂÙÚËÙÔ›˜ παλιά χρυσά κοσμήματα και τιμαλφή. Κρατική άδεια. Κ. Καρτάλη 79, (μεταξύ Σωκράτους Αλεξάνδρας) ΒΟΛΟΣ. Τηλ. 24210-27705 και κινητό 6972-002809. (187)

∞ª∂™ø™ ª∂Δƒ∏Δ∞ Ã∏ª∞Δ∞ ·˘ıËÌÂÚfiÓ ·›ÚÓÂÙ ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ÔÛÔÛÙfi ÂÓÙfi˜ 5’’ϤÙˆÓ ·fi 1.000-100.000 ∂ ̤ۈ ÙˆÓ ÈÛÙˆÙÈÎÒÓ Û·˜ ηÚÙÒÓ Ì ‹ ¯ˆÚ›˜ ˘fiÏÔÈÔ-˘¤Ú‚·ÛË ÙÚ›ÌËÓË Î·ı˘ÛÙ¤ÚËÛË ·fi 12 ¤ˆ˜ 36 ¿ÙÔΘ ‰fiÛÂȘ. ∂ÁÁ˘Ë̤ÓË Â͢ËÚ¤ÙËÛË Ì ˘¢ı˘ÓfiÙËÙ· Î·È Â¯Â̇ıÂÈ·, ÎÔ˜ °ÈÒÚÁÔ˜. ΔËÏ. 6984558843 6970403804. ƒ·ÓÙ‚ԇ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Û·˜. (536)

¢∏ª√™ ¡∂∞™ πø¡π∞™ ¢/¡™∏ ¶√§∂√¢√ªπ∞™ Δª∏ª∞ ¶√§∂√¢√ªπ∫√À ™Ã∂¢π∞™ª√À

Αρμόδιος: Ν. Χατζηπαρασίδης Νέα Ιωνία: 24-11-2010 Αριθ. Πρωτ. 2321

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Προτείνεται η διόρθωση της 2/97 Πράξης Εφαρμογής στη συνοικία του Ν. Δέλτα, στις ιδιοκτησίες με κ.α. 011208 και 011209 στο Ο.Τ. Γ668 με την οποία ενοποιούνται σε μία ιδιοκτησία με κ.α. 011208, αναγράφεται το ορθό ιδιοκτησιακό καθεστώς, Δήμητρα και Χρυσούλα Πατσέλη, συμπληρώνονται τα στοιχεία τους, καθώς και τα στοιχεία της ιδιοκτησίας. Παρακαλούμε να προσέλθουν οι ενδιαφερόμενοι ιδιοκτήτες στα γραφεία της Διεύθυνσης Πολεοδομίας του Δήμου Νέας Ιωνίας (Νικομηδείας 2), για να λάβουν γνώση της προτεινόμενης διόρθωσης των κτηματολογικών πινάκων και να υποβάλουν τυχόν ενστάσεις μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας πρόσκλησης. Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΖΑΚΗΣ

∞ª∂™ø™ ª∂Δƒ∏Δ∞ Ã∏ª∞Δ∞ ¶·›ÚÓÂÙ ÙÔ 73% ÂÓÙfi˜ 5’’ ÏÂÙÒÓ ·fi fiϘ ÙȘ ÈÛÙˆÙÈΤ˜ Û·˜ οÚÙ˜ Ì ‹ ¯ˆÚ›˜ ˘fiÏÔÈÔ, ·ÎfiÌ· Î·È ·Ó ¤¯ÂÙ ˘¤Ú‚·ÛË ‹ ÙÂÙÚ¿ÌËÓË Î·ı˘ÛÙ¤ÚËÛË, ·fi 12 ¤ˆ˜ 48 ¿ÙÔΘ ‰fiÛÂȘ. ªÂ ˘¢ı˘ÓfiÙËÙ· & ÂÌÈÛÙÔÛ‡ÓË, ηıËÌÂÚÈÓ¿ Î·È ™·‚‚·ÙÔ·Úȷη. ∫Ô˜ °∂øƒ°π√À, ÙËÏ. 6988888850 - 6988888804. ƒ·ÓÙ‚ԇ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Û·˜. (292)

™¶Àƒ√¶√À§√™ Ã∞ƒπ§∞√™

¢π¶. ¶√§πΔπ∫√™ ª∏Ã∞¡π∫√™ ∂Ï. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ 101 ¡.π. μfiÏÔ˘ ΔËÏ. 24210-81404, ÎÈÓ. 6974-719512 Αναλαμβάνει υπεύθυνα: - την έκδοση οικ. αδειών - μελέτες, κατασκευές έργων - ρυθμίσεις με τον Ν. 3843/2010 ημιυπαίθριων χώρων υπογείων πιλοτών - επισκευές, αναπαλαιώσεις οικιών και διαμερισμάτων - διάφοροι προϋπολογισμοί ιδ. έργων (317)

¢IKA™TIKA ¢HMO™IEYMATA AΠΟΣΠΑΣΜΑ ΚΑΤΑΣΧΕΤΗΡΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Ο Δικ. Επιμελητής του Πρωτοδικείου Βόλου, Αντώνης Κ. Κανταρτζής, κάτοικος Βόλου, οδός Αντωνοπούλου αρ. 126. Κάνω γνωστό ότι στις δεκαπέντε (15) του μηνός Δεκεμβρίου του δύο χιλιάδες δέκα (2010), ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη, από ώρα 4.00 απογευματινή μέχρι και την 5.00 απογευματινή της ίδιας ημέρας, στο Κατάστημα του Ειρηνοδικείου Βόλου που βρίσκεται στο Δικαστικό Μέγαρο Βόλου (στην οδό Ελ. Βενιζέλου, μεταξύ των οδών Ανθ. Γαζή και Γ. Καρτάλη, έναντι της Πλατείας Ελευθερίας) και ενώπιον της Συμβολαιογράφου Βόλου κ. Πιπίνας Γ. Καλομέρα, κατοίκου Βόλου, οδός 28ης Οκτωβρίου αρ. 100 ή του νόμιμου αναπληρωτή της, θα εκτεθεί σε δημόσιο αναγκαστικό πλειστηριασμό σύμφωνα με την με αριθμό 134/29-9-2010 κατασχετήρια έκθεσή μου η ακίνητη περιουσία του οφειλέτη Ιωάννη Καραδημητρίου του Συμεών και της Αικατερίνης, κατοίκου Αμπελακίων Ν. Παγασών Βόλου, με επίσπευση 1) της εταιρείας με την επωνυμία “ΛΑΜΠΡΟΥ ΑΝΔΡ. & ΓΕΩΡ. Ο.Ε.” , που εδρεύει στο Βόλο (Λαρίσης Σκλήθρου) και εκπροσωπείται νόμιμα και 2) της εταιρείας με την επωνυμία “Δ. ΛΑΜΠΡΟΥ Α.Ε.” , που εδρεύει στο Βόλο (Ορφανοτροφείου 22) και εκπροσωπείται νόμιμα, δηλαδή πλειστηριάζεται αναγκαστικά: Ένα αγροτεμάχιο που έχει έκταση (εμβαδόν) 2.905,00 τ.μ., το οποίο βρίσκεται στη θέση “Αϊσίλα ή Αγ. Σύλλας ή Αλυκές” της κτηματικής περιφέρειας άλλοτε της Κοινότητας Ν. Παγασών Μαγνησίας, του τέως Δήμου Ιωλκού και ήδη του Δήμου και Υποθηκοφυλακείου Βόλου, εκτός σχεδίου πόλης και εντός Ζ.Ο.Ε. με στοιχεία 3α και συνορεύει, βόρεια με ρέμα και πέραν αυτού με ιδιοκτησία Ν. Ξαϊδάρα, ανατολικά με ιδιοκτησία Παπαγεωργίου, νότια με ιδιοκτησία Νικ. Κινδαλή και δυτικά κατά ένα μέρος με ιδιοκτησία Νικ. Κινδαλή και κατά ένα μέρος με αγροτικό δρόμο πλάτους 3,30 μ. Εντός του ακινήτου υπάρχει εγκατάσταση θερμοκηπίου εμβαδού περίπου 2,5 στρεμμάτων ή όσο ήθελε είναι περισσότερο ή λιγότερο το οποίο αποτελείται από σιδεροκατασκευή σε σχήμα Τολλ (7 τον αριθμό) καλυμμένα από ειδικό πλαστικό. Εντός δε του θερμοκηπίου υπάρχει ειδική εγκατάσταση θέρμανσης. Τιμή πρώτης προσφοράς για την έναρξη του πλειστηριασμού ορίζεται το ποσό των είκοσι έξι χιλιάδων ευρώ (26.000,00). Καλούνται όσοι θέλουν να γίνουν αγοραστές να προσέλθουν και να πλειοδοτήσουν σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Πολ.Δ. και τους όρους που αναγράφονται στην άνω κατασχετήρια έκθεση και τη σχετική περίληψη αυτής όπου λεπτομερώς περιγράφεται το ακίνητο. Βόλος 26-11-2010 Ο Δικαστικός Επιμελητής Αντώνης Κ. Κανταρτζής ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΚΑΤΑΣΧΕΤΗΡΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Ο Δικ. Επιμελητής του Πρωτοδικείου Βόλου, Αντώνης Κ. Κανταρτζής, κάτοικος Βόλου, οδός Αντωνοπούλου αρ. 126. Κάνω γνωστό ότι στις δεκαπέντε (15) του μηνός Δεκεμβρίου του δύο χιλιάδες δέκα (2010), ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη, από ώρα 4.00 απογευματινή μέχρι και την 5.00 απογευματινή της ίδιας ημέρας,

στο Κατάστημα του Ειρηνοδικείου Βόλου που βρίσκεται στο Δικαστικό Μέγαρο Βόλου (στην οδό Ελ. Βενιζέλου, μεταξύ των οδών Ανθ. Γαζή και Γ. Καρτάλη, έναντι της Πλατείας Ελευθερίας), και ενώπιον της Συμβολαιογράφου Βόλου κ. Σουζάνας Ψαρογιώργου, κατοίκου Βόλου (διασταύρωση των οδών Ρ. Φεραίου αρ. 119 και Κ. Καρτάλη) ή του νόμιμου αναπληρωτή της, θα εκτεθεί σε δημόσιο αναγκαστικό πλειστηριασμό σύμφωνα με την με αριθμό 131/22-9-2010 κατασχετήρια έκθεσή μου η ακίνητη περιουσία των οφειλετών 1) Ανδρέα Ξανθά του Αποστόλου και της Αικατερίνης, 2) Νικολάου Ξάνθα του Αποστόλου και της Αικατερίνης και 3) Αικατερίνης χήρας Απόστολου Ξανθά, το γένος Σωτηρίου και Κερασίνας Αϋφαντή, κατοίκων Βόλου, οδός Ελ. Βενιζέλου αρ. 214, με επίσπευση της ανώνυμης ασφαλιστικής εταιρίας με την επωνυμία “Ευρωπαϊκή Ένωση Ασφάλειες Μινέττα ΑΕΕΓΑ” που εδρεύει στην Αθήνα, Λ. Συγγρού αρ. 193-195 και εκπροσωπείται νόμιμα, δηλαδή πλειστηριάζεται αναγκαστικά: Το με στοιχεία Βήτα επτά (Β-7) διαμέρισμα του δευτέρου (β’) πάνω από το ισόγειο ορόφου πολυκατοικίας, κτισμένης σε οικόπεδο έκτασης 840,00 τ.μ., που βρίσκεται εντός σχεδίου πόλης του Δήμου και Υποθηκοφυλακείου Βόλου στη διασταύρωση των οδών Μαγνητών αρ. 25 και Αχιλλέως αρ. 66, και συνορεύει: Νότια με την οδό Μαγνητών, Ανατολικά με ιδιοκτησία του Σωματείου “Πανελλήνιος Ένωση Γονέων η Χριστιανική Αγωγή (ΓΕΧΑ)” , Βόρεια με ιδιοκτησία Μητροπόλεως Δημητριάδος (Ι.Ν. Κοσμά του Αιτωλού), και Δυτικά με την οδό Αχιλλέως. Το προαναφερόμενο Βήτα επτά (Β-7) διαμέρισμα αποτελεί αυτοτελή, οριζόντια ιδιοκτησία, αποτελείται από δύο (2) κύρια δωμάτια, χωλλ, κουζίνα, διάδρομο και λουτρό, με εξώστες προς τον ακάλυπτο χώρο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά σαράντα εννέα και εβδομήντα επτά εκατοστά (49,77), ιδιόκτητο όγκο μέτρα κυβικά εκατόν πενήντα και τριάντα εκατοστά (150,30), αναλογία όγκου κοινοχρήστων μέτρα κυβικά είκοσι και εβδομήντα εκατοστά (20,70), συνολικό όγκο μέτρα κυβικά εκατόν εβδομήντα ένα (171,00), ποσοστό συνιδιοκτησίας στο οικόπεδο είκοσι έξι χιλιοστά και εξήντα εκατοστά του χιλιοστού (26,60/1000) εξ αδιαιρέτου, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες: α.) συντηρήσεως κτιρίου, κοινοχρήστων και κεντρικής θέρμανσης είκοσι έξι χιλιοστά και εξήντα εκατοστά του χιλιοστού (26,60/1000) και β.) λειτουργίας ανελκυστήρα είκοσι τέσσερα χιλιοστά και πενήντα εκατοστά του χιλιοστού (24,50/1000), ψήφους συνιδιοκτησίας είκοσι έξι επί συνόλου χιλίων (26/1000) και συνορεύει: Βόρεια με ακάλυπτο χώρο, Δυτικά με ακάλυπτο χώρο, κεντρικό κλιμακοστάσιο, κοινόχρηστο διάδρομο και το (Β-6) διαμέρισμα, Νότια με κοινόχρηστο διάδρομο και το (Β-6) διαμέρισμα και Ανατολικά με ακάλυπτο χώρο του οικοπέδου και το (Β-6) διαμέρισμα. Το παραπάνω διαμέρισμα περιήλθε στους άνω οφειλέτες δυνάμει του με αριθμό 9.898/306-2008 συμβολαίου του Συμβολαιογράφου Βόλου κ. Κωνσταντίνου Γεωργίου Πετρόπουλου και μεταγράφηκε νόμιμα στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Βόλου σε τόμο 524 και αριθμό 444 και συγκεκριμένα 1) στην Αικατερίνη χήρα Απόστολου Ξανθά, το γένος Σωτηρίου και Κερασίνας Αϋφαντή κατά τα δύο όγδοα (2/8) εξ αδιαιρέτου, 2) στον Ανδρέα Ξάνθα του Αποστόλου και της Αικατερίνης κατά τα τρία όγδοα (3/8) εξ αδιαιρέτου και 3) στον Νικόλαο Ξανθά του Αποστόλου και της Αικατερίνης κατά τα τρία όγδοα (3/8) εξ αδιαιρέτου. Τιμή πρώτης προσφοράς για την έναρξη του πλειστηριασμού ορίζεται το ποσό των τριάντα μία χιλιάδων ευρώ (31.000,00). Καλούνται όσοι θέλουν να γίνουν αγοραστές να προσέλθουν και να πλειοδοτήσουν σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Πολ.Δ. και τους όρους που αναγράφονται στην άνω κατασχετήρια έκθεση και τη

σχετική περίληψη αυτής όπου λεπτομερώς περιγράφεται το ακίνητο. Βόλος 26-11-2010 Ο Δικαστικός Επιμελητής Αντώνης Κ. Κανταρτζής ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΚΑΤΑΣΧΕΤΗΡΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Ο Δικ. Επιμελητής του Πρωτοδικείου Βόλου, Αντώνης Κ. Κανταρτζής, κάτοικος Βόλου, οδός Αντωνοπούλου αρ. 126. Κάνω γνωστό ότι στις δεκαπέντε (15) του μηνός Δεκεμβρίου του δύο χιλιάδες δέκα (2010), ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη, από ώρα 4.00 απογευματινή μέχρι και την 5.00 απογευματινή της ίδιας ημέρας, στο Κατάστημα του Ειρηνοδικείου Βόλου που βρίσκεται στο Δικαστικό Μέγαρο Βόλου (στην οδό Ελ. Βενιζέλου, μεταξύ των οδών Ανθ. Γαζή και Γ. Καρτάλη, έναντι της Πλατείας Ελευθερίας) και ενώπιον της Συμβολαιογράφου Βόλου κ. Σουζάνας Ψαρογιώργου, κατοίκου Βόλου (διασταύρωση των οδών Ρ. Φεραίου αρ. 119 και Κ. Καρτάλη) ή του νόμιμου αναπληρωτή της, θα εκτεθεί σε δημόσιο αναγκαστικό πλειστηριασμό σύμφωνα με την με αριθμό 139/6-10-2010 κατασχετήρια έκθεσή μου η ακίνητη περιουσία του οφειλέτη Δημητρίου Σπέλλα του Νικολάου και της Αφροδίτης, κατοίκου Αγριάς Ν. Μαγνησίας, με επίσπευση της Ζωής συζύγου Δημητρίου Σπέλλα, το γένος Γεωργίου Μπόλλα, ενεργούσης ατομικά και με την ιδιότητα της ως ασκούσης την επιμέλεια του προσώπου του ανηλίκου τέκνου της Νικολέτας, κατοίκου Αγριάς Ν. Μαγνησίας, δηλαδή πλειστηριάζεται αναγκαστικά: Ένα αγρόκτημα, εκτάσεως 1.175,35, κείμενο στη θέση “Μαλάκι” της κτηματικής περιφέρειας της τέως Κοινότητας Αγίου Βλασίου, του Νομού Μαγνησίας και ήδη Δήμου Αρτέμιδος, του υποθηκοφυλακείου τέως Δήμου Νηλείας στα Άνω Λεχώνια, εμφαινόμενο το εν λόγω αγρόκτημα με τα κεφαλαία αλφαβητικά στοιχεία Α Β Γ Δ Ε Ζ Α στο από Φεβρουαρίου 1993 τοπογραφικό διάγραμμα του πολιτικού μηχανικού Αποστόλου Μεγαδήμου, επί του οποίου ο μηχανικός βεβαιώνει ότι το αγρόκτημα αυτό δεν είναι άρτιο και δεν οικοδομείται, βρίσκεται στην κτηματική περιφέρεια του οικισμού Μαλάκι και εκτός σχεδίου, συνορευόμενο το αγρόκτημα αυτό βόρεια με ιδιοκτησία κληρονόμων Χρήστου Κ. Γκέσκου άλλοτε Ιωάννη Δημ. Τσακνάκη και εν μέρει με ιδιοκτησία Γιάννας συζύγου Αθαν. Σπύρου άλλοτε Βασιλείου Ακριβογιάννη, νότια εν μέρει με αγροτικό δρόμο πλάτους τριών (3) μέτρων και εν μέρει με ιδιοκτησία Μαρίας χήρας Κων. Γεροδήμου το γένος Λυχναρά, ανατολικά με ιδιοκτησία Αγγελικής συζύγου Δημητρίου Πλιακογιάννη άλλοτε Ευτέρπης συζύγου Νικολάου Ράπτη και δυτικά εν μέρει με ιδιοκτησία Γιάννας συζύγου Αθαν. Σπύρου άλλοτε Βασιλείου Ακριβογιάννη και εν μέρει με ιδιοκτησία Παλάσκα και με ιδιοκτησία Γιάννας συζύγου Αθαν. Σπύρου άλλοτε Βασιλείου Ακριβογιάννη. Εντός του άνω αγροκτήματος υπάρχουν τα παρακάτω κτίσματα: α) ισόγεια παλαιά κεραμοσκεπής αποθήκη εμβαδού 73,05 τετραγωνικών μέτρων περίπου ή όσο ήθελε είναι λιγότερο ή περισσότερο και β) ισόγεια παλιά κεραμοσκεπής αποθήκη η οποία σε επαφή με την πιο πάνω αναφερόμενη αποθήκη, εμβαδού 47,94 τετραγωνικών μέτρων ή όσο ήθελε είναι λιγότερο ή περισσότερο. Επίσης εντός του άνω αγροκτήματος υπάρχουν είκοσι (20) περίπου οπωροφόρα δέντρα μικρής ηλικίας. Το άνω αγρόκτημα είναι περιφραγμένο με σύρμα και φέρει μία πόρτα εισόδου. Τιμή πρώτης προσφοράς για την έναρξη του πλειστηριασμού ορίζεται το ποσό των δεκαέξι χιλιάδων ευρώ (16.000,00). Καλούνται όσοι θέλουν να γίνουν αγοραστές να προσέλθουν και να πλειοδοτήσουν σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Πολ.Δ. και τους όρους που αναγράφονται στην άνω κατασχετήρια έκθεση και τη σχετική περίληψη αυτής όπου λεπτομε-

ρώς περιγράφεται το ακίνητο. Βόλος 26-11-2010 Ο Δικαστικός Επιμελητής Αντώνης Κ. Κανταρτζής ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΚΑΤΑΣΧΕΤΗΡΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Ο Δικ. Επιμελητής του Πρωτοδικείου Βόλου, Αντώνης Κ. Κανταρτζής, κάτοικος Βόλου, οδός Αντωνοπούλου αρ. 126. Κάνω γνωστό ότι στις δεκαπέντε (15) του μηνός Δεκεμβρίου του δύο χιλιάδες δέκα (2010), ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη, από ώρα 4.00 απογευματινή μέχρι και την 5.00 απογευματινή της ίδιας ημέρας, στο Κατάστημα του Ειρηνοδικείου Σκοπέλου, που βρίσκεται στη Σκόπελο Ν. Μαγνησίας και ενώπιον του Συμβολαιογράφου Σκοπέλου κ. Δημητρίου Ταλαδιανού, κατοίκου Σκοπέλου Ν. Μαγνησίας ή του νόμιμου αναπληρωτή του, θα εκτεθεί σε δημόσιο αναγκαστικό πλειστηριασμό σύμφωνα με την με αριθμό 54/26-5-2009 κατασχετήρια έκθεσή μου η ακίνητη περιουσία του οφειλέτη Ιωάννη Στιβαχτή του Φιλίππου και της Ελένης, κατοίκου Σκοπέλου Ν. Μαγνησίας, με επίσπευση του Αντωνίου Προκοπίου του Προκοπίου, κατοίκου Σκοπέλου Ν. Μαγνησίας, δηλαδή πλειστηριάζεται αναγκαστικά: Μία εδαφική έκταση (κατά τον τίτλο κτήσης Ελαιώνας), εκτάσεως τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων εβδομήντα εννέα και 77/οο (4.579,77) τετραγωνικών μέτρων περίπου μετά της επ’ αυτού υπαρχούσης διώροφης μεθ’ υπογείου οικοδομής, κείμενη στη θέση “ΛΑΛΑΡΙΑΣ” της κτηματικής περιφέρειας του Δήμου Σκοπέλου Ν. Μαγνησίας, η οποία συνορεύει γύρωθεν Βορειοανατολικά με ιδιοκτησία Χρυσοστόμου Γκίκα και με ιδιοκτησία Εμμανουήλ Κονδύλη, Βορειοδυτικά με τον επαρχιακό δρόμο Σκοπέλου - Γλώσσας, Νοτιοδυτικά με ιδιοκτησία Μαρίας Παλαιολόγου και Νοτιοανατολικά με ιδιοκτησίες Δημητρίου Γκούμα και Χρυσοστόμου Γκίκα. Γίνεται μνεία ότι ο καθ’ ου η εκτέλεση Ιωάννης Στιβαχτής του Φιλίππου και της Ελένης με το με αριθμό 18.847/26-62006 συμβόλαιο του Συμβολαιογράφου Σκοπέλου Δημητρίου Ταλαδιανού παραχώρησε εδαφική λωρίδα γης 246,75 τ.μ. στο Δήμο Σκοπέλου για τη δημιουργία αγροτικού δρόμου. Η παραπάνω οικοδομή αποτελείται από το υπόγειο, το ισόγειο και τον πρώτο πάνω από το ισόγειο όροφο. Το ισόγειο αποτελείται από έναν ενιαίο χώρο, έχει εμβαδόν τετρακόσια είκοσι (420,00) τ.μ., ύψος 4,00 μέτρα και ολικό όγκο χίλια εξακόσια ογδόντα (1.680,00) κυβικά μέτρα και ο πρώτος πάνω από το ισόγειο όροφος αποτελείται από έναν ενιαίο χώρο, έχει εμβαδόν εκατόν εβδομήντα εννέα και 96/οο (179,96) τ.μ., ύψος 3,00 μέτρα και ολικό όγκο πεντακόσια τριάντα εννέα και 88/οο (539,88) κυβικά μέτρα και επικοινωνούν μεταξύ τους με εξωτερική σκάλα. Η παραπάνω διώροφη οικοδομή μεθ’ υπογείου είναι ημιτελής, βρίσκεται στο στάδιο αποπεράτωσης, χωρίς να φέρει πόρτες, παράθυρα και κουφώματα. Τιμή πρώτης προσφοράς για την έναρξη του πλειστηριασμού ορίζεται το ποσό των τριακοσίων (300.000,00) χιλιάδων ευρώ σύμφωνα με την με αριθμό 7/2010 απόφαση του Ειρηνοδικείου Σκοπέλου. Το παραπάνω ακίνητο βαρύνεται με 1) δύο (2) Προσημειώσεις Υποθήκης υπέρ της I Εφ Τζι Γιούρομπανκ Εργασίας, 2) μία (1) Προσημείωση Υποθήκης υπέρ της εταιρίας με την επωνυμία “ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.” που εδρεύει στην Σκιάθο και 3) μία (1) Προσημείωση Υποθήκης υπέρ της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. Καλούνται όσοι θέλουν να γίνουν αγοραστές να προσέλθουν και να πλειοδοτήσουν σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Πολ.Δ. και τους όρους που αναγράφονται στην άνω κατασχετήρια έκθεση και τη σχετική με αριθμό 140/12-102010 Ε’ επαναληπτική περίληψη αυτής όπου λεπτομερώς περιγράφεται το ακίνητο. Βόλος 26-11-2010 Ο Δικαστικός Επιμελητής Αντώνης Κ. Κανταρτζής


35

™∞μμ∞Δ√ 27 ¡√∂ªμƒπ√À 2010

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΚΑΤΑΣΧΕΤΗΡΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Ο Δικ. Επιμελητής του Πρωτοδικείου Βόλου, Αντώνης Κ. Κανταρτζής, κάτοικος Βόλου, οδός Αντωνοπούλου αρ. 126. Κάνω γνωστό ότι στις δεκαπέντε (15) του μηνός Δεκεμβρίου του δύο χιλιάδες δέκα (2010), ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη, από ώρα 4.00 απογευματινή μέχρι και την 5.00 απογευματινή της ίδιας ημέρας, στο Κατάστημα του Ειρηνοδικείου Βόλου που βρίσκεται στο Δικαστικό Μέγαρο Βόλου (στην οδό Ελ. Βενιζέλου, μεταξύ των οδών Ανθ. Γαζή και Γ. Καρτάλη, έναντι της Πλατείας Ελευθερίας) και ενώπιον της Συμβολαιογράφου Βόλου κ. Πιπίνας Γ. Καλομέρα, κατοίκου Βόλου, οδός 28ης Οκτωβρίου αρ. 100 ή του νόμιμου αναπληρωτή της, θα εκτεθεί σε δημόσιο αναγκαστικό πλειστηριασμό σύμφωνα με την με αριθμό 118/9-6-2010 κατασχετήρια έκθεσή μου η ακίνητη περιουσία του οφειλέτη Σπυρίδωνα Λιάλιου του Τριανταφύλλου και της Σταυρούλας - Αλεξάνδρας, κατοίκου Βόλου, οδός Μεταμορφώσεως αρ. 194, με επίσπευση της εδρεύουσας στο Βόλο - Ορφανοτροφείου 22 Εταιρείας με την επωνυμία “Δ. ΛΑΜΠΡΟΥ Α.Ε.” , νόμιμα εκπροσωπούμενης, δηλαδή πλειστηριάζεται αναγκαστικά: Μία νεόκτιστη οικοδομή αντισεισμικής κατασκευής, που ανεγέρθηκε στο με αριθμό πέντε (5) διακεκριμένο τμήμα ενός οικοπέδου συνολικής έκτασης 1.816,73 τ.μ. που βρίσκεται μέσα στα όρια του οικισμού Άλλης Μεριάς της ομώνυμης πρώην Κοινότητας και ήδη του Δήμου Πορταριάς Ν. Μαγνησίας και συνορεύει Βορειοδυτικά με ιδιοκτησία Κουσιαρή, Βορειοανατολικά με δημοτική οδό Νοτιοανατολικά με Χείμαρρο Αναύρου, και Νοτιοδυτικά με ιδιοκτησία Βουλελίκα και Χαλατζοπούλου. Η παραπάνω κατασχόμενη οικοδομή που ανεγέρθηκε όπως αναφέρθηκε παραπάνω στο με αριθμό πέντε (5) διακεκριμένο τμήμα του πιο πάνω αναφερόμενου συνολικού οικοπέδου, έχει ποσοστό συνιδιοκτησίας στο προπεριγραφόμενο όλο οικόπεδο των 1.816,73 τ.μ. κατά χιλιοστά 396,19/1000 εξ αδιαιρέτου με το οποίο ποσοστό συμμετέχει και στις δαπάνες συντηρήσεως κοινόχρηστου δρόμου και ψήφους συνιδιοκτησίας 396/1000 αποτελείται από μία υπόγεια αποθήκη επιφάνειας 148,41 τ.μ. ή όσο ήθελε είναι περισσότερο ή λιγότερο και κατοικία εκτεινόμενη στο ισόγειο επιφάνειας 149,76 τ.μ. ή όσο ήθελε είναι περισσότερο ή λιγότερο και στον πρώτο (Α) όροφο επιφάνεια 15,68 τ.μ. ή όσο ήθελε είναι περισσότερο ή λιγότερο, με δύο θέσεις στάθμευσης στον ακάλυπτο χώρο (τσιμεντόκτιστο υπόγειο γκαράζ 40 τ.μ. περίπου) και συνορεύει περιμετρικά με ακάλυπτους χώρους της αποκλειστικής χρήσης της σ’ αυτή δε την διηρημένη ιδιοκτησία και στον εκάστοτε ιδιοκτήτη, ένοικο ή με οποιονδήποτε τίτλο κάτοχο αυτής θ’ ανήκει το δικαίωμα της αποκλειστικής χρήσης του άνω υπ’ αριθ. πέντε (5) τμήματος του οικοπέδου που έχει επιφάνεια μέτρα τετραγωνικά εξακόσια εξήντα έξι (666,00) και εδαφική αναλογία στο ενιαίο οικόπεδο 366,66/1000 εξ αδιαιρέτου και συνορεύει Ανατολικά με κοινόχρηστο όλων των οικοδομών του συγκροτήματος δρόμο προσπέλασης, Νοτιοανατολικά με το αριθμό δύο (2) διακεκριμένο τμήμα αποκλειστικής χρήσης του ενιαίου οικοπέδου και με όριο ξένης ιδιοκτησίας, Νότια με όριο ξένης ιδιοκτησίας, Βορειοδυτικά με όριο ξένης ιδιοκτησίας και Βορειοανατολικά με το με αριθμό ένα (1) διακεκριμένο τμήμα αποκλειστικής χρήσης του ενιαίου οικοπέδου. Η άνω νεόκτιστη οικοδομή είναι κεραμοσκεπής, είναι σοβατισμένη εσωτερικά και εξωτερικά, είναι εν μέρει εξωτερικά υπενδεδυμένη με πέτρα, φέρει υδραυλική, ηλεκτρική εγκατάσταση και τ’ αναλογούντα για φωτισμό και αερισμό παράθυρα, κουφώματα και τις ανάλογες πόρτες. Σημειώνεται ότι η άνω οικοδομή φέρει αριθμό 4Γ. Το με αριθμό πέντε (5) διακεκριμένο τμήμα του οικοπέδου που ανεγέρθηκε η άνω οικοδομή είναι περιφραγμένο με αυλόγυρο και φέρει μία είσοδο. Σε τμήμα του αυλόγυρου υπάρχει χτιστό μπάρμπεκιου. Το μεγαλύτερο μέρος του αύλειου χώρου είναι διαμορφωμένο με τσιμέντο. Στην κοινή χρήση των πέντε ιδιοκτησιών που περιλαμβάνονται μέσα στο ενιαίο εκ

¢IKA™TIKA ¢HMO™IEYMATA μέτρων τετραγωνικών (1.816,73) οικόπεδο, κατά τα ποσοστά συνιδιοκτησίας της κάθε μίας ανήκει επίσης το οικοπεδικό τμήμα που έχει μέτρα τετραγωνικά 135,73 εντός του οποίου απαγορεύεται κάθε κατασκευή μόνιμη ή προσωρινή το οποίο τμήμα έχει εδαφική αναλογία στο ενιαίο οικόπεδο 74,23/1000 εξ αδιαιρέτου. Τιμή πρώτης προσφοράς για την έναρξη του πλειστηριασμού ορίζεται το ποσό των διακοσίων σαράντα χιλιάδων (240.000,00) ευρώ. Το παραπάνω ακίνητο βαρύνεται με Υποθήκη υπέρ της Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε. Καλούνται όσοι θέλουν να γίνουν αγοραστές να προσέλθουν και να πλειοδοτήσουν σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Πολ.Δ. και τους όρους που αναγράφονται στην άνω κατασχετήρια έκθεση και τη σχετική με αριθ. 136/1-10-2010 Α’ επαναληπτική περίληψη αυτής όπου λεπτομερώς περιγράφεται το ακίνητο. Βόλος 26-11-2010 Ο Δικαστικός Επιμελητής Αντώνης Κ. Κανταρτζής ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΚΑΤΑΣΧΕΤΗΡΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ Ο Δικαστικός Επιμελητής Γιάννης Κ. Καραμποτάκης, κάτοικος Βόλου, Ιωλκού 35, σας κάνω γνωστό ότι στις 15 Δεκεμβρίου 2010, ημέρα Τετάρτη και από ώρα 4 έως τις 5 το απόγευμα της ίδιας μέρας στο Κατάστημα του Ειρηνοδικείου Βόλου, με την παρουσία της Συμβολαιογράφου Βόλου κ. Σουζάνας Ψαρογιώργου, που εδρεύει στο Βόλο (Ρ. Φεραίου 119), ή του νομίμου αναπληρωτή της, πλειστηριάζεται αναγκαστικά ακίνητη περιουσία του οφειλέτη κ. Ηλία Αντωνίου του Χαράλαμπου και της Αργυρώς, κατοίκου Αγριάς Ν. Μαγνησίας, με επίσπευση της εταιρίας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία “ΑΡΣΙΣ Γερανοφόρα Υδραυλικά Συστήματα - Μηχανήματα Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης” και το διακριτικό τίτλο “ΑΡΣΙΣ ΕΠΕ” , που εδρεύει στον Ασπρόπυργο Αττικής, οδός Παναθηναίων και εκπροσωπείται νόμιμα, δηλαδή: Μία ισόγεια οικία εμβαδού 70,00 περίπου τετραγωνικών μέτρων, κτισμένη σε οικόπεδο εμβαδού 1.211,33 τετραγωνικών μέτρων, το οποίο οικόπεδο βρίσκεται μέσα στο εγκεκριμένο σχέδιο Αγριάς Ν. Μαγνησίας, του Δήμου Αγριάς, του Υποθηκοφυλακείου Νηλείας και συνορεύει Νοτιοδυτικά με κοινοτικό δρόμο και εν μέρει με ιδιοκτησία Ζαγκλακούτη, Βορειοδυτικά με ιδιοκτησία Κυρτσά, Βορειοανατολικά με ιδιοκτησία Φιλίππου και Νοτιοανατολικά με ιδιοκτησία Τσαλίκη. Το παραπάνω ακίνητο ρυμοτομήθηκε από το σχέδιο πόλης Αγριάς και μετά τη ρυμοτόμηση αυτού τα εναπομείναντα τμήματα είναι τα εξής: Α) στο Ο.Τ. 313 τμήμα εμβαδού (135,34) τετραγωνικών μέτρων, το οποίο είναι κατά παρέκκλιση άρτιο και οικοδομήσιμο και συνορεύει Νοτιοδυτικά με ιδιοκτησία Ζαγκλακούτη, Βορειοδυτικά με ιδιοκτησία Κυρτσά, Βορειοανατολικά με ιδιοκτησία ιδίου οφειλέτη και ήδη ρυμοτομούμενο και Νοτιοανατολικά με ιδιοκτησία ιδίου οφειλέτη και ήδη οδό σχεδίου πόλης. Β) Στο Ο.Τ. 315 τμήμα εμβαδού (164,68) τετραγωνικών μέτρων, το οποίο είναι κατά παρέκκλιση άρτιο και οικοδομήσιμο και συνορεύει Νοτιοδυτικά με κοινοτικό δρόμο, Βορειοδυτικά με ιδιοκτησία ιδίου οφειλέτη και ήδη οδό σχεδίου πόλης, Βορειοανατολικά με ιδιοκτησία ιδίου οφειλέτη και ήδη ρυμοτομούμενο τμήμα και Νοτιοανατολικά με ιδιοκτησία Τσαλίκη. Γ) Εκτός ορίων σχεδίου πόλης τμήμα (254,62) τετραγωνικών μέτρων, το οποίο δεν είναι άρτιο και οικοδομήσιμο και συνορεύει Βορειοδυτικά με ιδιοκτησία Κυρτσά, Βορειοανατολικά με ιδιοκτησία Φιλίππου, Νοτιοανατολικά με ιδιοκτησία Τσαλίκη και Νοτιοδυτικά με ιδιοκτησία ιδίου οφειλέτη και ήδη ρυμοτομούμενο τμήμα. Το ρυμοτομούμενο τμήμα έχει έκταση (656,69) τετραγωνικά μέτρα. Το παραπάνω ακίνητο (μέχρι 164-2010) βαρύνεται με δύο (2) Προσημειώσεις Υποθήκης, εκτίθεται δε στον πλειστηριασμό με τιμή πρώτης προσφοράς: α) για το οικόπεδο που βρίσκεται στο Ο.Τ. 313 μαζί με την εντός αυτού οικία το ποσό των ενενήντα χιλιάδων (90.000,00) ευρώ, β) για το Ο.Τ. 315 το ποσό των δεκαοκτώ χιλιάδων εξακοσίων εξήντα

έξι (18.666,00) ευρώ και γ) για το μη άρτιο και οικοδομήσιμο τμήμα του ακινήτου εκτάσεως 254,62 τ.μ. το ποσό των δεκαοκτώ χιλιάδν (18.000,00) ευρώ. Ο πλειστηριασμός θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Πολ.Δ. Καλούνται λοιπόν όσοι θέλουν να γίνουν αγοραστές να προσέλθουν και να πλειοδοτήσουν. Βόλος 26 Νοεμβρίου 2010 Ο Δικαστικός Επιμελητής ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΜΠΟΤΑΚΗΣ AΠOΣΠAΣMA KATAΣXETHPIAΣ EKΘEΣHΣ AKINHTHΣ ΠEPIOYΣIAΣ H Δικαστική Eπιμελήτρια του Πρωτοδικείου Bόλου Στυλιανή Ν. Χατζηβαγιάννη - Λέκου, κάτοικος Bόλου, οδός Κωνσταντά αρ. 128. Δηλοποιώ ότι Την δεκάτην πέμπτην (15ην) του μηνός Δεκεμβρίου του δύο χιλιάδες δέκα (2010) έτους, ημέρα Τετάρτη και από τις ώρες 4ης μέχρι 5ης απογευματινής της ίδιας ημέρας στο κατάστημα του Ειρηνοδικείου Βόλου που βρίσκεται εντός του Δικαστικού Μεγάρου του Πρωτοδικείου Βόλου στην διασταύρωση των οδών Ανθ. Γαζή - Ελ. Βενιζέλου - Γ. Καρτάλη στο Βόλο με υπάλληλο του πλεισ/μού την Συμβολαιογράφο Βόλου κ. Μαρία Γκέσκου, κατοικοεδρεύουσα στο Βόλο, οδός Ρήγα Φεραίου αριθμός 120 ή με το νόμιμο αναπληρωτή της σε περίπτωση που αυτή θα κωλύεται, εκπλειστηριάζεται αναγκαστικά με την επίσπευση της Α.Ε. με την επωνυμία “ΜΠΕΤΟΝ ΒΟΛΟΥ Α.Ε.” που εδρεύει στο Βόλο (οδός Κ. Καρτάλη αρ. 150) και εκπροσωπείται νόμιμα, η ακίνητη περιουσία της οφειλέτιδος Ελένης Σακαβάλα του Αθανασίου και της Σωτηρίας, κατοίκου Διμηνίου του Δήμου Αισωνίας του Νομού Μαγνησίας, ήτοι εκπλειστηριάζεται: Το μοναδικό διαμέρισμα του ισογείου ορόφου, το οποίο αποτελεί αυτοτελή και διακεκριμένη ιδιοκτησία σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3741/1929 και των άρθρων 1002 και 1117 του Α.Κ. μιας διώροφης οικίας αποτελούμενη από

ισόγειο και τον πάνω από αυτό όροφο, κτισμένη σε οικόπεδο, που έχει έκταση (εμβαδόν) (225,60) τ.μ., βρίσκεται μέσα στο Δ.Δ. Διμήνι του Δήμου Αισωνίας, το παραπάνω ακίνητο - διώροφη οικία, βρίσκεται εντός σχεδίου πόλεως και είναι άρτιο και οικοδομήσιμο και συνορεύει βόρεια - ανατολικά με ιδιοκτησία Γουργούλια, νότια ανατολικά με ιδιοκτησία Φλώρου, νότια - δυτικά με Κοινοτική οδό πλάτους 4,00 μ. και βόρεια - δυτικά με ιδιοκτησία Δελημήτρου. Το μοναδικό διαμέρισμα του ισογείου ορόφου, αυτοτελούς και διακεκριμένης ιδιοκτησίας, αποτελείται από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, χολ, οφίς, κουζίνα και λουτροαποχωρητήριο με βεράντα προς την Κοινοτική οδό και συνορεύει βόρεια με ιδιοκτησία Δελημήτρου, νότια με ακάλυπτο χώρο του οικοπέδου και θέση στάθμευσης αυτού (γκαράζ) και πέραν αυτού με ιδιοκτησία Φλώρου, ανατολικά με ιδιοκτησία Γουργούλια και δυτικά με κλιμακοστάσιο ανόδου προς τον όροφο και ακάλυπτο χώρο και πέραν αυτού με Κοινοτική οδό. Έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά 99,49, ποσοστό συνιδιοκτησίας στο οικόπεδο και γενικά στα κοινόκτητα και κοινόχρηστα της οικοδομής, πενήντα τοις εκατό (50/100) εξ αδιαιρέτου. Τιμή πρώτης προσφοράς για την έναρξη του πλειστηριασμού 51.334,00 Ε. Το ακίνητο που περιγράφεται παραπάνω έχει τα εξής βάρη: Προσημείωση Υποθήκης υπέρ της “ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.” για ποσό 48.000,00 ΕΥΡΩ. Προσκαλούνται λοιπόν όσοι θέλουν να γίνουν αγοραστές να προσέλθουν και να πλειοδοτήσουν στον παραπάνω τόπο και κατά τον παραπάνω χρόνο συμμορφούμενοι με τους όρους της υπ’ αριθμόν 4792/19-10-2010 Β’ επαναληπτικής περίληψης κατασχετήριας έκθεσης ακίνητης περιουσίας, της οποίας το παρόν είναι απόσπασμα και με τις διατάξεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. Βόλος, 26-11-2010 H Δικαστική Eπιμελήτρια Στυλιανή N. Xατζηβαγιάννη Λέκου

¶∂¡£√™ - ∂ÀÃ∞ƒπ™Δ∏ƒπ√ Τον πολυαγαπημένο μας σύζυγο, πατέρα, παππού, αδελφό και θείο

∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√ £∂√¢. ∫∂Ã∞°π∞

Ετών 67 κηδεύσαμε χθες Παρασκευή 26 Νοεμβρίου και ώρα 4 μ.μ. από το σπίτι μας στα Μελισσάτικα στον Ιερό Ναό Αγίας Παρασκευής. Όλους όσοι μας συμπαραστάθηκαν στο βαρύ πένθος μας θερμά ευχαριστούμε. Μελισσάτικα 27 Νοεμβρίου 2010 Η σύζυγος: Γεωργία Τα παιδιά: Θεοδόσιος Κεχαγιάς, Φιλίτσα - Ιωάννης Αλεξόπουλος Ο εγγονός: Κωνσταντίνος Τα αδέλφια: Μαρία Θωμ. Πλακαρού, Νικόλαος - Ανδρομάχη Καψάλα, Απόστολος - Μιχαλίτσα Ζήγρα Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς

KH¢EIE™ Την προσφιλή μας αδελφή και θεία

μ∞™π§π∫∏ Δ™∞Δ™∞ƒ∏ - ∑√À∑√À§∞

κηδεύουμε σήμερα Σάββατο 27 Νοεμβρίου και ώρα 12.30 μ.μ. από το σπίτι μας στην οδό Αθ. Διάκου 97 στον Ιερό Ναό Αγίου Βασιλείου. Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους να συνοδεύσουν την εκφορά της. Τα αδέλφια Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στην αίθουσα του Νέου Κοιμητηρίου.

MNHMO™YNA Με τη συμπλήρωση 40 ημερών από το θάνατο της αγαπημένης μας μητέρας, γιαγιάς και θείας

∞π∫∞Δ∂ƒπ¡∏™ ∞ƒμ∞¡πΔ√À

τελούμε αύριο Κυριακή 28 Νοεμβρίου μετά τη Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Πέτρου και Παύλου 40ήμερο μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής της. Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους να παραστούν στο μνημόσυνο και να προσευχηθούν μαζί μας. Νέα Ιωνία 27 Νοεμβρίου 2010 Τα παιδιά: Αντώνιος - Χαρίκλεια Αρβανίτη, Βασιλική Αρβανίτη Τα εγγόνια: Αγλαΐα - Γιώργος, Χρήστος, Αικατερίνη, Ευάγγελος Θεόδωρος Τα δισέγγονα Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στην αίθουσα του Ιερού Ναού.

Με τη συμπλήρωση ενός έτους από το θάνατο του αγαπημένου μας συζύγου, πατέρα, αδελφού και θείου

¢∏ª∏Δƒπ√À ∞∫ƒπμ√À

τελούμε αύριο Κυριακή 28 Νοεμβρίου μετά τη Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Αγίας Παρασκευής μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του. Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους να παραστούν στο μνημόσυνο για να προσευχηθούν μαζί μας. Βόλος 27 Νοεμβρίου 2010 Η σύζυγος: Ευαγγελία Τα παιδιά: Νικόλαος, Ελευθέριος Τα αδέλφια: Στέργιος - Άννα Μπέτα, Μαρία χήρα Αγάλου, Κατίνα χήρα Ακρίβου Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στην αίθουσα του Ιερού Ναού.

Με τη συμπλήρωση έξι μηνών από το θάνατο του λατρευτού μας συζύγου, πατέρα, γιου, αδελφού, εξαδέλφου και ανιψιού

§∞ª¶ƒ√À Ã∞§πª√Àƒ¢∞

τελούμε αύριο Κυριακή 28 Νοεμβρίου και μετά τη Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Αναλήψεως του Χριστού στη Χλόη, μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του. Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους να παρευρεθούν και να προσευχηθούν μαζί μας. Η σύζυγος: Ασπασία Βαΐτση Τα παιδιά: Παναγιώτης Χαλιμούρδας Οι γονείς: Παναγιώτης - Βασιλική, Δήμητρα Βαΐτση Τα αδέλφια: Γεώργιος Χαλιμούρδας, Ελένη και Δημήτρης Δένδης, Βάγια και Κωνσταντίνος Μαλανδρινός Τα ανίψια Τα ξαδέλφια Οι λοιποί συγγενείς

Με τη συμπλήρωση ενός έτους από το θάνατο του αγαπημένου μας συζύγου, πατέρα, παππού, γιου, αδελφού και θείου

°∂øƒ°π√À ∞°¡√À™πøΔ∏

τελούμε αύριο Κυριακή 28 Νοεμβρίου στον Ιερό Ναό Ευαγγελιστρίας μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του. Καλούμε συγγενείς και φίλους να παραστούν σ’ αυτό για να προσευχηθούν μαζί μας. Νέα Ιωνία 27 Νοεμβρίου 2010 Η σύζυγος: Μαίρη Τα παιδιά: Δέσποινα - Κων/νος Τσούμα, Δημήτρης, Ευδοξία, Κων/νος Ο πατέρας: Κων/νος Καρακατσάνης Η εγγονή: Μυρτώ Τα αδέλφια: Χαράλαμπος - Μαρία Αγνουσιώτη, Ελένη - Δημήτρης Γαλανάκης, Βασιλεία - Χαράλαμπος Κοζάκης, Γαρυφαλλιά - Ευρυπίδης Πάντου, Αθανασία Καρακατσάνη Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στο “Ρόδο” .

Με τη συμπλήρωση ενός έτους από το θάνατο του λατρευτού μας συζύγου, πατέρα, αδελφού, παππού και θείου Το λατρευτό μας σύζυγο, πατέρα, αδελφό, παππού και θείο

°∂øƒ°π√ π. ™¶∞¡√À¢∞∫∏

Ετών 82 που πέθανε, κηδεύουμε σήμερα Σάββατο 27 Νοεμβρίου και ώρα 11 π.μ. από το σπίτι μας στην οδό Μπασδέκη 86, στον Ιερό Ναό Αναλήψεως. Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους να συνοδεύσουν την εκφορά του. Η σύζυγος: Σοφία Τα παιδιά: Ιωάννης - Τριανταφυλλιά Σπανουδάκη Τα εγγόνια: Σοφία - Γιώργος - Καλλιόπη Τα αδέλφια Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στην αίθουσα του Κοιμητηρίου.

¢∏ª∏Δƒπ√À Δ™√°∫∞ƒ∏

τελούμε αύριο Κυριακή 28 Νοεμβρίου μετά τη Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Αγίου Βασιλείου μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του. Καλούμε συγγενείς και φίλους να παραστούν σ’ αυτό και να προσευχηθούν μαζί μας. Βόλος 27 Νοεμβρίου 2010 Η σύζυγος: Ευτυχία Τα τέκνα: Αθηνά - Χρήστος Πατσιούρας, Μαρία Τσόγκαρη Τα εγγόνια: Μιλτιάδης, Ευτυχία Τα αδέλφια Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στην αίθουσα του Ιερού Ναού.


36

™∞μμ∞Δ√ 27 ¡√∂ªμƒπ√À 2010

MNHMO™YNA Με τη συμπλήρωση 40 ημερών από το θάνατο της πολυαγαπημένης μας

∂§∂√¡øƒ∞™ ª∞ª√Àƒπ¢√À & με τη συμπλήρωση τριών ετών από το θάνατο των πολυαγαπημένων μας

¢∏ª∏Δƒπ√À & μπƒ°π¡π∞™ ª∞ª√Àƒπ¢√À

τελούμε αύριο Κυριακή 28 Νοεμβρίου και μετά τη Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Αναλήψεως του Χριστού - Βόλου μνημόσυνο για την ανάπαυση των ψυχών τους. Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους και όλους όσοι τιμούν τη μνήμη τους όπως προσέλθουν σ’ αυτό για να προσευχηθούν μαζί μας. Βόλος 27 Νοεμβρίου 2010 Τα αδέλφια: Κωνσταντίνος Μαμουρίδης, Αθανάσιος Μαμουρίδης, Ευσέβεια και Ευστράτιος Κούκος, Νικόλαος και Γεωργία Μαμουρίδου Η κόρη: Αντωνία - Βαλέρια Τα ανίψια: Δέσποινα και Ιωάννης, Αντωνία - Βαλέρια, Αντωνία και Νικόλαος, Αναστασία και Μενέλαος, Αντωνία Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στην αίθουσα του Ιερού Ναού.

Με τη συμπλήρωση ενός έτους από το θάνατο της αγαπημένης μας και αλησμόνητης μητέρας και γιαγιάς

Τελούμε αύριο 28 τρέχοντος, ημέρα Κυριακή και μετά τη Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Αγίου Χαραλάμπους Ραχών Στυλίδος 40ήμερο μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του αγαπημένου μας συζύγου και πατέρα

πø∞¡¡∏ ¶∞¡√Àƒ°π∞

Παρακαλούμε συγγενείς και φίλους και όσοι τιμούν τη μνήμη του να προσέλθουν σ’ αυτό και να προσευχηθούν μαζί μας. Ράχες Στυλίδος 27 Νοεμβρίου 2010 Η σύζυγος: Βασιλική Τα παιδιά: Αθανάσιος, Γεώργιος

Με τη συμπλήρωση 40 ημερών από το θάνατο της αγαπημένης μας συζύγου, μητέρας, γιαγιάς και θείας

ª∞ƒπ∫∞™ ª∞°∫§∞ƒ∞

τελούμε αύριο Κυριακή 28 Νοεμβρίου μετά τη Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Νέας Αγχιάλου μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής της. Παρακαλούμε όλους όσοι τιμούν τη μνήμη της να παραστούν και να προσευχηθούν μαζί μας. Ο σύζυγος: Ιωάννης Τα παιδιά: Αγγελική Μαγκλάρα, Στυλιανός και Ντιάνα Μαγκλάρα Τα εγγόνια: Θεανώ, Μαρία, Ιωάννης Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στο καφενείο Κουτσοβασίλη.

ª∞ƒπ∞™ ∞. ™∞∫∫∏

τελούμε αύριο Κυριακή 28 Νοεμβρίου μετά τη Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Προφήτη Ηλία Αλυκών μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής της. Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους και όσοι τιμούν τη μνήμη της να προσέλθουν και να προσευχηθούν μαζί μας. Βόλος 27 Νοεμβρίου 2010 Τα παιδιά της: Νικόλαος, Ιωάννης, Δημήτριος, Αλεξάνδρα, Αλέκα, Καίτη Τα εγγόνια: Μαρία - Ανδρέας - Δήμητρα - Ανδρέας και Ανδρέας Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στο κέντρο “Ιππόκαμπος” στην παραλία των Αλυκών.

Με τη συμπλήρωση ενός έτους από το θάνατο της αγαπημένης μας συζύγου, μητέρας, αδελφής, γιαγιάς και θείας

Με τη συμπλήρωση σαράντα ημερών από το θάνατο της λατρευτής μας μητέρας, αδελφής, γιαγιάς και θείας

ÃÀ™√À§∞™ Ã. ¡∂∑∂ƒπΔ√À τελούμε αύριο Κυριακή 28 Νοεμβρίου μετά τη Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής της. Καλούμε συγγενείς και φίλους και όλους όσοι τιμούν τη μνήμη της όπως προσέλθουν σ’ αυτό για να συμπροσευχηθούν μαζί μας. Βόλος 27 Νοεμβρίου 2010 Τα παιδιά: Μαλαματένια - Παύλος Τιλελής, Κωνσταντία Νεζερίτου, Αργύρης Νεζερίτης Τα εγγόνια: Αλεξάνδρα - Γιώργος, Χρήστος, Χρυσούλα Τα αδέλφια: Χρυσούλα χήρα Αμβρ. Νεζερίτου Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στην Κατακόμβη του Ιερού Ναού.

μ∞™π§π∫∏™ ¡π∫. ª∞ƒ∞°∫√À τελούμε αύριο Κυριακή 28 Νοεμβρίου και μετά τη Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Αγριάς μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής της. Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους και όλους όσοι τιμούν τη μνήμη της όπως προσέλθουν σ’ αυτό για να προσευχηθούν μαζί μας. Αγριά 27 Νοεμβρίου 2010 Ο σύζυγος: Νικόλαος Τα παιδιά: Μαργαρίτα - Χρήστος Αγιώτης, Μαρία Μαραγκού Τα εγγόνια: Αθηνά, Κωνσταντίνος, Νικόλαος Τα αδέλφια: Δημήτριος - Δέσποινα Μπουργάνη, Χρυσούλα Δημ. Βλάχου Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στο “Ακρογιάλι” .

Με τη συμπλήρωση ενός έτους από το θάνατο της αγαπημένης μας μητέρας, γιαγιάς και προγιαγιάς

ª∞ƒπ∞™ Δƒπ∞¡Δ∞ºÀ§§√¶√À§√À

τελούμε αύριο Κυριακή 28 Νοεμβρίου και μετά τη Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Βελεστίνου μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής της. Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους και όλους όσοι τιμούν τη μνήμη της όπως προσέλθουν σ’ αυτό για να προσευχηθούν μαζί μας. Βελεστίνο 27 Νοεμβρίου 2010 Τα παιδιά: Απόστολος - Λαμπρινή Τριανταφυλλοπούλου, Ιωάννης - Ελένη Ντουντούλα, Γεώργιος Μπέσιος Τα εγγόνια Τα δισέγγονα Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στην καφετέρια “Γεροβασίλη” .

Με τη συμπλήρωση ενός έτους από το θάνατο του αγαπημένου μας συζύγου και πατέρα

∞¡Δø¡∏ ™øΔ∏ƒπ√À τελούμε αύριο Κυριακή 28 Νοεμβρίου μετά τη Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Κερασιάς μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του. Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους και όλους όσοι τιμούν τη μνήμη του να προσέλθουν στο μνημόσυνο για να προσευχηθούν μαζί μας. Κερασιά 27 Νοεμβρίου 2010 Η σύζυγος: Ιωάννα Τα παιδιά: Ευνομία, Ξενιά Ο καφές θα δοθεί στο καφενείο Λάσκου.

Με τη συμπλήρωση 40 ημερών από το θάνατο της λατρευτής μας μητέρας, γιαγιάς και θείας

ª∞ƒπ∞™ ª√ÀΔ∑√Àƒ∏

τελούμε αύριο Κυριακή 28 Νοεμβρίου μετά τη Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου Σταγιατών, μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής της. Καλούμε συγγενείς και φίλους και όλους όσοι την γνώρισαν και την αγάπησαν και θέλουν να τιμήσουν τη μνήμη της, να παραστούν στο μνημόσυνο και να προσευχηθούν μαζί μας. Σταγιάτες 27 Νοεμβρίου 2010 Τα παιδιά: Τερψιχώρη Μουτζούρη, Σοφία - Αντώνης Κουτσιδάκης Τα εγγόνια Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στο καφενείο του Κωνσταντίνου Καρακαστανιά.

Τελούμε αύριο 28 τρέχοντος, ημέρα Κυριακή και μετά τη Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Ιωλκού ετήσιο μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του αγαπημένου μας αδελφού και θείου

∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√À Δ™√À∫¡π¢∞

Παρακαλούμε συγγενείς και φίλους και όσοι τιμούν τη μνήμη του να προσέλθουν σ’ αυτό και να προσευχηθούν μαζί μας. Βόλος 27 Νοεμβρίου 2010 Τα αδέλφια: Τρύφων και Ελένη Τσουκνίδα, Χρήστος και Ξανθούλα Τσουκνίδα Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στην αίθουσα του Ιερού Ναού.

Με τη συμπλήρωση σαράντα ημερών από το θάνατο της πολυαγαπημένης μας μητέρας, γιαγιάς και θείας

∞ª∞§π∞™ ∫ø¡. ™Δ∞ª√À

τελούμε αύριο Κυριακή 28 Νοεμβρίου μετά τη Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Αγίου Γερασίμου μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής της. Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους να προσέλθουν σ’ αυτό για να προσευχηθούν μαζί μας. Βόλος 27 Νοεμβρίου 2010 Τα παιδιά: Κώστας - Λουκία Στάμου Τα εγγόνια: Αμαλία - Αθανάσιος Φράγκου, Γιάννης Στάμου Οι δισεγγονές: Λουκία, Χαρά Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στην αίθουσα του Ιερού Ναού.

Με τη συμπλήρωση 40 ημερών από το θάνατο του αγαπημένου μας συζύγου, πατέρα, παππού, αδελφού και θείου

∞¶√™Δ√§√À ∫ƒ∂ª∂∑∏

τελούμε αύριο Κυριακή 28 Νοεμβρίου στον Ιερό Ναό Ευαγγελιστρίας, μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του. Καλούμε συγγενείς και φίλους και όσοι τιμούν τη μνήμη του να παραστούν σ’ αυτό για να προσευχηθούν μαζί μας. Νέα Ιωνία 27 Νοεμβρίου 2010 Η σύζυγος: Καίτη Τα παιδιά: Σπύρος, Φωτεινή - Κώστας Τα εγγόνια: Σοφία, Αικατερίνη, Γιώργος Τα αδέλφια: Αντώνης - Ασημίνα Κρεμεζή, Νάσος - Ευαγγελία Κρεμεζή, Σπύρος - Ελένη Μωυσάδη, Σούλα - Θεόδωρος Βούγας, Μαίρη - Μανώλης Μαστρομανώλης Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στην αίθουσα του Ιερού Ναού.

Με τη συμπλήρωση 40 ημερών από το θάνατο της αγαπημένης μας συζύγου, μητέρας, αδελφής, γιαγιάς και θείας

∫Àƒπ∞∫∏™ √π∫√¡√ª√À τελούμε αύριο Κυριακή 28 Νοεμβρίου μετά τη Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Ευαγγελίστριας Ν. Ιωνίας μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής της. Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους και όλους όσοι τιμούν τη μνήμη της να προσέλθουν στο μνημόσυνο για να προσευχηθούν μαζί μας. Νέα Ιωνία 27 Νοεμβρίου 2010 Ο σύζυγος: Γεώργιος Τα παιδιά: Θεοδώρα Οικονόμου, Νικόλαος και Μαρία Οικονόμου Τα εγγόνια: Μαρία, Βάγιος, Γεώργιος, Νικόλας Τα αδέλφια: Μαγδαληνή χήρα Β. Κρατίδη, Δημήτριος και Καλλιόπη Παυλίδη, Αθανάσιος και Βασιλική Οικονόμου, Δημοσθένης και Αλεξάνδρα Οικονόμου, Βασιλική και Νικόλαος Κυρίτσης, Δημήτριος και Σοφία Οικονόμου, Ευαγγελή Χρόμικ, Λάμπρος και Άννια Οικονόμου, Νίκη Οικονόμου, Κωνσταντίνος και Ιωάννα Οικονόμου Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στην αίθουσα του Ιερού Ναού.

Με τη συμπλήρωση σαράντα ημερών από το θάνατο του αγαπημένου μας συζύγου, πατέρα, παππού, αδελφού και θείου

∞§∂•∞¡¢ƒ√À Ã∞ƒ. ª¶√À∑√Àƒ∞

τελούμε αύριο Κυριακή 28 Νοεμβρίου και μετά τη Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου Βελεστίνου, μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του. Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους να παραστούν στο μνημόσυνο για να προσευχηθούν μαζί μας. Βελεστίνο 27 Νοεμβρίου 2010 Η σύζυγος: Αγλαΐα Τα παιδιά: Χάρης - Όλγα, Απόστολος - Θέκλα Η εγγονή: Ίρις - Αλεξάνδρα Τα αδέλφια Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς

Με τη συμπλήρωση ενός έτους από το θάνατο του αγαπημένου μας συζύγου, πατέρα, αδελφού, παππού και θείου

∞Ãπ§§∂∞ ª¶∞™¢∞¡∏ τελούμε αύριο Κυριακή 28 Νοεμβρίου μετά τη Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Αγίου Μοδέστου Μελισσατίκων μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του. Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους και όλους όσοι τιμούν τη μνήμη του να προσέλθουν στο μνημόσυνο για να προσευχηθούν μαζί μας. Μελισσάτικα 27 Νοεμβρίου 2010 Η σύζυγος: Βασιλεία Τα παιδιά: Σοφία Ρίζου, Πολυχρόνης και Αγλαΐα Μπασδάνη, Νικόλαος και Χρυσούλα Σαφαρίκα, Σταύρος και Αθηνά Μπασδάνη, Γεώργιος Μπασδάνης Τα εγγόνια Τα δισέγγονα Τα αδέλφια: Σταυρούλα χήρα Γ. Κούντρια, Στέφανος και Ισμήνη Μαρούγκα, Γεώργιος και Άννα Γαλανοπούλου, Αλέξανδρος και Θεοδώρα Τσέλιου, Νικόλαος και Βιολέτα Τσέλιου, Κωνσταντίνος και Ελένη Κριάτση, Γεώργιος και Αικατερίνη Ροδίτη, Σπύρος και Δήμητρα Τσαλούχα, Ξενοφών Πέτσης Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στην ταβέρνα “Αποστόλης” .


37

™∞μμ∞Δ√ 27 ¡√∂ªμƒπ√À 2010

MNHMO™YNA Αύριο Κυριακή 28 Νοεμβρίου συμπληρώνονται δύο χρόνια από το χαμό του πολυαγαπημένου μας

Με τη συμπλήρωση 40 ημερών από το θάνατο του αγαπημένου μας συζύγου, πατέρα, παππού, αδελφού και θείου

º√πμ√À - ∞¶√§§ø¡∞ ∫ƒ∞§§∏

¢∏ª∏Δƒπ√À Δ™πª¶∂ƒπ¢∏

Καλούμε στον Ιερό Ναό Παναγίας στο Φυτόκο, μετά τη Θεία Λειτουργία όσους φίλους δύνανται να παραστούν στην τελετή μνημοσύνου. Η Οικογένεια Ο καφές θα δοθεί στο καφενείο της εκκλησίας.

Με τη συμπλήρωση ενός έτους από το θάνατο του αγαπημένου μας συζύγου, πατέρα, αδελφού, παππού και θείου

∞§∂•∞¡¢ƒ√À °. Ã∞ƒª∞¡∏

τελούμε αύριο Κυριακή 28 Νοεμβρίου μετά τη Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας Άνω Βόλου μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του. Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους να παραστούν στο μνημόσυνο και να προσευχηθούν μαζί μας. Άνω Βόλος Δ. Ιωλκού 27 Νοεμβρίου 2010 Η σύζυγος: Ευθυμία Τα παιδιά: Γεώργιος - Κυριακή Χαρμάνη, Απόστολος - Σοφία Ζαχαρού Τα εγγόνια: Νικόλαος, Αλέξανδρος, Νικόλαος, Αριστέα, Ευθύμιος Τα αδέλφια: Σταύρος - Μέλλω Χαρμάνη, Ελένη χήρα Νικ. Χαρμάνη, Θεόδωρος Σφέτσος, Ιωάννης Δραγογιάννης, Κων/νος - Ευαγγελία Τάσσιου, Κων/νος - Ελισσάβετ Κορομπίλη Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στην ταβέρνα “Τα ξωτικά” (πλατεία Αγ. Τριάδος Άνω Βόλου).

Με τη συμπλήρωση τριών χρόνων από το θάνατο της πολυαγαπημένης μου αδελφής

Συντ/χο έμπορο τελούμε αύριο Κυριακή 28 Νοεμβρίου και μετά τη Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Αγίου Τρύφωνα Νεαπόλεως μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του. Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους και όλους όσοι τιμούν τη μνήμη του όπως προσέλθουν σ’ αυτό για να προσευχηθούν μαζί μας. Βόλος 27 Νοεμβρίου 2010 Η σύζυγος: Ελένη Τα παιδιά: Κωνσταντίνος - Αδαμαντία Κωστίμπα, Αχιλλέας - Δέσποινα Τσιμπερίδη Τα εγγόνια: Δημήτριος, Ελένη Τα αδέλφια: Σταμούλης - Χαρίκλεια Μαμμά, Γεώργιος Τσιμπερίδης Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στην αίθουσα του Ιερού Ναού.

Με τη συμπλήρωση ενός έτους από το θάνατο του λατρευτού μας συζύγου, πατέρα και παππού

Η αδελφή: Ματίνα Ο καφές θα δοθεί στο Hotel Volos Palace.

Τελούμε αύριο 28 τρέχοντος, ημέρα Κυριακή και μετά τη Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννη Προδρόμου Μακρυράχης ετήσιο μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του αγαπημένου μας συζύγου, πατέρα, παππού, αδελφού και θείου

ƒ∏°∞ £∂√¢√™π√À

Παρακαλούμε συγγενείς και φίλους και όσοι τιμούν τη μνήμη του να προσέλθουν σ’ αυτό και να προσευχηθούν μαζί μας. Μακρυράχη 27 Νοεμβρίου 2010 Η σύζυγος: Γλυκερία Τα παιδιά: Νίκος και Βιολέτα Βλάχου Τα εγγόνια: Γιώργος και Γλυκερία Τα αδέλφια Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στο Κοινοτικό Κατάστημα Μακρυράχης.

27

π·ÎÒ‚Ô˘ ÌÂÁ·ÏÔÌ¿ÚÙ˘ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¶¤ÚÛÔ˘ “¶·˜ Ô ÔÚÁÈ˙fiÌÂÓÔ˜ Ùˆ ·‰ÂÏÊÒ ·˘ÙÔ‡ ÂÈ΋, ¤ÓÔ¯Ô˜ ¤ÛÙ·È ÙË ÎÚ›ÛÂÈ” (ª·Ùı. Â’ 22). Ο θυμός και η οργή παρουσιάζονται πολύ συχνά εις τας σχέσεις μεταξύ των ανθρώπων. Μικροσυμφέροντα, εγωισμοί, παρεξηγήσεις, υποψίαι, αντιζηλίαι, αξιώσεις παράλογοι, ζητήματα ανάξια λόγου, αυτά είναι συχνά αι αφορμαί του θυμού. Άνθρωποι, που δεν έχουν τίποτε το ανώτερον και το υψηλότερον εις τον νουν των και την καρδίαν των, εξάπτονται εύκολα από παραμικράς αφορμάς και γίνονται έξω φρενών. Δι’ αυτό και παρασύρονται εις λόγια που πληγώνουν, εις ύβρεις και βλασφημίας, εις πράξεις αδικίας, ακόμη και εις εγκλήματα. Όλα δε αυτά, που δημιουργούν ταραχήν και διαίρεσιν και εχθρότητα, είναι φανερόν ότι κάμνουν τον άνθρωπον υπεύθυνον ενώπιον του Θεού. Ο Θεός της αγάπης και της ειρήνης δεν είναι δυνατόν να φανή αδιάφορος εις τας παρεκτροπάς του θυμού, που καταργεί την αγάπην και την ειρήνην. Δι’ αυτό όσοι χρησιμοποιούν κατά του πλησίον ως όπλον τον θυμόν, θα ευρεθούν ένοχοι και υπεύθυνοι και θα δώσουν λόγον ενώπιον του δικαίου Κριτού.

MNHMO™YNA

°∂øƒ°π√À ª¶∞°§∞Δ∑∏ τελούμε αύριο Κυριακή 28 Νοεμβρίου μετά τη Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Αλμυρού μνημόσυνο υπέρ αναπαύσεως της ψυχής του. Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους και όσοι τιμούν τη μνήμη του όπως προσέλθουν σ’ αυτό για να προσευχηθούν μαζί μας. Αλμυρός 27 Νοεμβρίου 2010 Η σύζυγος: Κωνσταντινιά Τα παιδιά: Χρήστος - Ιωάννα Μπαγλατζή, Σταυρούλα - Κων/νος Κανδήλας, Δημήτριος - Ξακουστή Μπαγλατζή Τα εγγόνια: Αικατερίνη, Δημήτριος, Στεφανία, Γεώργιος, Γεώργιος, Κων/νος, Αργυρώ Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στην αίθουσα του Ιερού Ναού.

μ∞™π§π∫∏™ π. Δ™πª¶√À∫§∏

τελώ αύριο Κυριακή 28 Νοεμβρίου και μετά τη Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Μεταμορφώσεως του Σωτήρος μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής της. Παρακαλώ τους συγγενείς και φίλους να παραστούν στο μνημόσυνο για να προσευχηθούν μαζί μου. Βόλος 27 Νοεμβρίου 2010

¡√∂ªμƒπ√™

Με τη συμπλήρωση σαράντα ημερών από το θάνατο του αγαπημένου μας συντρόφου, πατέρα, γιου, αδελφού και θείου

Με τη συμπλήρωση ενός έτους από το θάνατο του λατρευτού μας συζύγου, πατέρα, γιου, αδελφού και θείου

¢∏ª∏Δƒπ√À ™∫§∂π¢∏

τελούμε αύριο Κυριακή 28 Νοεμβρίου μετά τη Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου, μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του. Καλούμε συγγενείς και φίλους να παραστούν σ’ αυτό και να προσευχηθούν μαζί μας. Βόλος 27 Νοεμβρίου 2010 Η σύζυγος: Κυριακή Ο γιος: Παναγιώτης Οι γονείς: Παναγιώτης - Θεόπη Σκλείδη, Σταύρος - Δέσποινα Ζουμπουλίδη Τα αδέλφια: Δημήτριος - Ασημίνα Ξάφη, Χρήστος Ξάφης, Ελευθέριος Ξάφης, Δημήτριος - Αφεντούλα Κασάπογλου Τα εξαδέλφια Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στην αίθουσα του Ιερού Ναού.

πø∞¡¡√À £. ™∫√Àƒ∞

τελούμε αύριο Κυριακή 28 Νοεμβρίου και μετά τη Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Μεταμορφώσεως, μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του. Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους να παραστούν στο μνημόσυνο για να προσευχηθούν μαζί μας. Βόλος 27 Νοεμβρίου 2010 Η σύντροφος: Μαρία Σιδέρη Τα παιδιά: Θεόδωρος, Φραντσέσκο Σκούρας Ο πατέρας: Θεόδωρος Σκούρας Τα αδέλφια: Μάκης - Γιώτα Σκούρα Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στο Σπίτι της Γαλήνης του Ιερού Ναού.

Με τη συμπλήρωση ενός έτους από το θάνατο του λατρευτού μας συζύγου, πατέρα, γιου, αδελφού και θείου

Με τη συμπλήρωση των 40 ημερών από το θάνατο της αγαπημένης μας συζύγου, μητέρας, γιαγιάς, προγιαγιάς, αδελφής και θείας

∂À¢√•π∞™ ∫∞ƒ∞∫∞Δ™∞¡∏

τελούμε αύριο Κυριακή 28 Νοεμβρίου στον Ιερό Ναό Ευαγγελιστρίας, μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής της. Καλούμε συγγενείς και φίλους να παραστούν σ’ αυτό για να προσευχηθούν μαζί μας. Νέα Ιωνία 27 Νοεμβρίου 2010 Ο σύζυγος: Κωνσταντίνος Τα παιδιά: Γαρυφαλλιά - Ευριπίδης, Μαίρη, Σούλα Τα εγγόνια: Αντώνης, Γεωργία, Δημήτρης, Ευδοξία, Αντώνης, Κωνσταντίνα, Κωνσταντίνος, Πηνελόπη Τα δισέγγονα Τα αδέλφια: Γεώργιος Αναστασιάδης, Νίκος - Ειρήνη Αναστασιάδη Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στο “Ρόδο” .

∂À∞°°∂§√À ™√º√°π∞¡¡∏ Με τη συμπλήρωση ενός έτους από το θάνατο της λατρευτής μας συζύγου, μητέρας, γιαγιάς, αδελφής και θείας

™√ºπ∞™ ™¶ÀƒΔπ¡√À¢∏ τελούμε αύριο Κυριακή 28 Νοεμβρίου και μετά τη Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Αγίου Αντωνίου μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής της. Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους και όλους όσοι τιμούν τη μνήμη της όπως προσέλθουν σ’ αυτό για να προσευχηθούν μαζί μας. Βόλος 27 Νοεμβρίου 2010 Ο σύζυγος: Άγγελος Τα παιδιά: Γεωργία και Γιώργος Ο εγγονός: Νίκος Τα αδέλφια: Δημήτρης και Λίτσα, Βασίλειος Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στο “Καφέ Διαχρονικό” , Εσφιγμενίτου - Αιγίνης αρ. 1.

τελούμε αύριο Κυριακή 28 Νοεμβρίου και μετά τη Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Αγίου Σπυρίδωνα - Ν. Ιωνίας μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του. Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους και όλους όσοι τιμούν τη μνήμη του όπως προσέλθουν σ’ αυτό για να προσευχηθούν μαζί μας. Βόλος 27 Νοεμβρίου 2010 Η σύζυγος: Γιαννούλα Τα παιδιά: Γιάννης, Λάμπρος, Κώστας Η μητέρα: Αγορίτσα Σοφογιάννη Τα αδέλφια: Αλεξάνδρα και Δημήτριος Καραμαριός, Βούλα και Χρήστος Βαρβάκα, Χρυσούλα και Ευάγγελος Βούλγαρης, Βασίλης και Ειρήνη Κανάβα, Νίκη Κανάβα, Ελένη Μέλεγου, Θεονύμφη Φιλίππου Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στο σπίτι Ανδρομάχης αρ. 6 Ν. Ιωνία.

Με τη συμπλήρωση 40 ημερών από το θάνατο του λατρευτού μας συζύγου, πατέρα, αδελφού, παππού και θείου

¶∏§∂∞ ™º∞∫∞

Με τη συμπλήρωση 40 ημερών από το θάνατο της λατρευτής μας μητέρας, γιαγιάς και θείας

™√ºπ∞™ ™√Àƒ§∞

τελούμε αύριο Κυριακή 28 Νοεμβρίου μετά τη Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Αναλήψεως του Χριστού Χλόης, μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής της. Παρακαλούμε συγγενείς και φίλους όπως προσέλθουν για να προσευχηθούν μαζί μας. Χλόη 27 Νοεμβρίου 2010 Τα παιδιά: Παναγιώτα - Ιωάννης Μπαλλάς, Κων/νος - Κων/νιά Σούρλα, Αλέξανδρος - Μαρία Σούρλα, Γεώργιος - Παναγιώτα Σούρλα, Βούλα - Χρήστος Μάμαλης Τα εγγόνια Τα δισέγγονα Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς

τελούμε αύριο Κυριακή 28 Νοεμβρίου στον Ιερό Ναό Αγίων Αποστόλων Α. Κατηχωρίου και μετά τη Θεία Λειτουργία μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του. Παρακαλούμε όλους όσοι τιμούν τη μνήμη του να παρευρεθούν και να προσευχηθούν μαζί μας. Η σύζυγος: Ευθυμία Τα παιδιά: Γιάννης - Αγγελική Σφάκα Τα εγγόνια: Ευθυμία, Άννα Τα αδέλφια: Δήμητρα χήρα Αρ. Σφάκα, Πανταζής - Αγορίτσα Σφάκα, Ιάσονας - Ελένη Σφάκα, Χαρίκλεια χήρα Καπετανιά, Μαρία χήρα Σοκαγγελή, Μαίρη χήρα Κόκκαλη Τα αδέλφια Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στην ταβέρνα τα “Παιδιά” .

Με τη συμπλήρωση ενός έτους από το θάνατο της λατρευτής μας αδελφής, θείας και γιαγιάς

∂À∞¡£π∞™ ∞°°. ¶∞¶∞¢∏ª∏Δƒπ√À

τελούμε αύριο Κυριακή 28 Νοεμβρίου και μετά τη Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης - Βόλου μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής της. Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους και όλους όσοι τιμούν τη μνήμη της όπως προσέλθουν σ’ αυτό για να προσευχηθούν μαζί μας. Βόλος 27 Νοεμβρίου 2010 Τα αδέλφια: Νίκος και Μερόπη Γιαμάκου Τα ανίψια: Φωτεινή και Νέλος Γεωργούδης, Σωτήρης και Θάλεια Γιαμάκου Τα εγγόνια: Μερόπη, Μαρίτα, Άννα, Νίκος, Αλίκη Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στο Πνευματικό Κέντρο του Ιερού Ναού Αγ. Κων/νου και Ελένης (Πολυμέρη - Περραιβού).

Με τη συμπλήρωση 40 ημερών από το θάνατο της λατρευτής μας συζύγου, μητέρας, γιαγιάς και θείας

∞£∏¡∞™ ∫øΔ∏

τελούμε αύριο Κυριακή 28 Νοεμβρίου και μετά τη Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Αγίου Αποστόλου του Νέου - Αγίου Λαυρεντίου μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής της. Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους και όλους όσοι τιμούν τη μνήμη της όπως προσέλθουν σ’ αυτό για να προσευχηθούν μαζί μας. Άγιος Λαυρέντιος 27 Νοεμβρίου 2010 Ο σύζυγος: Απόστολος Τα παιδιά: Αντώνης και Ελένη Κωτή, Κλεοπάτρα Κωτή Τα εγγόνια: Απόστολος, Κωνσταντίνος Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στην αίθουσα του Ιερού Ναού.


38/ °È· οı ÒÚ·

TH§. ºAPMAKEIøN: 1434

∫§π¡π∫∂™ π∫∞ ™‹ÌÂÚ· ™¿‚‚·ÙÔ ‰ÈËÌÂÚ‡ÂÈ Î·È ‰È·Ó˘ÎÙÂÚ‡ÂÈ ÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô μfiÏÔ˘.

T∏§∂ºø¡∞ IKA

°IA P∞¡Δ∂μ√À 184, BO§OY: 2421039625, N. IøNIA™: 2421060041, 2421081383, 2421081327

T∏§∂ºø¡∞ N√™√∫√ª∂π√À TH§EºøNIKO KENTPO: 24210 94200-204 TH§EºøNO °IA PANTEBOY:1535 E•øΔ∂ƒπ∫∞ π∞Δƒ∂π∞ NEOY KTIPIOY: 2421351000

§∞´∫∂™ ∞°√ƒ∂™ ™‹ÌÂÚ· ™¿‚‚·ÙÔ: √¶øƒ√∫∏¶∂ÀΔπ∫∞: ·) ™ÙËÓ Ô‰fi °. ¢‹ÌÔ˘ ·fi πˆÏÎÔ‡ ¤ˆ˜ ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜ Ì ÚÔ¤ÎÙ·ÛË Ù˘ ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜ ·fi °. ¢‹ÌÔ˘ ¤ˆ˜ ΔÚÈ·ÓÙ·Ê˘ÏÏ›‰Ë. ‚) ™ÙË Û˘ÓÔÈΛ· ∞Á. ∞Ó·ÚÁ‡ÚˆÓ ÛÙËÓ Ô‰fi ¡ÈÎËÙ·Ú¿ ·fi ª·ÙÚfi˙Ô˘ ¤ˆ˜ ∫ÔÏÔÎÔÙÚÒÓË.

¶ƒ∞Δ∏ƒπ∞ À°ƒø¡ ∫∞À™πªø¡ ™¿‚‚·ÙÔ 27 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 2010. ™ÙÔ˘˜ ¢‹ÌÔ˘˜ μfiÏÔ˘, ¡. πˆÓ›·˜ (ˆÚ¿ÚÈÔ 06.00-00.30): ¶··ÓÈÎÔÏ¿Ô˘ ∞ÊÔ› πˆÏÎÔ‡ 363, ÃÚÈÛÙÔ‰Ô‡ÏÔ˘ ∞Ó··‡Ûˆ˜, ¶·Ó·ÁȈٷÎfiÔ˘ÏÔ˜ ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 124, ∑·Ì¤ÙÔÁÏÔ˘ §·ÌÚ¿ÎË 34, º·ÙÛ‹˜ ∂.& ÀÈfi˜ √.∂. ∞Ï˘Î¤˜, °¿ÙÔ˜ §·Ú›Û˘ 202, ∂ÚÌ‹˜ §·Ú›Û˘ 170. ∫·È ·fi ÙȘ 00.30-06.00: ∂ÚÌ‹˜ §·Ú›Û˘ 170. ™ÙÔ˘˜ ¢‹ÌÔ˘˜ ∞ÁÚÈ¿˜, ∞ÚÙ¤Ìȉ·˜, ªËÏÂÒÓ, ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹˜ Î·È ™ËÈ¿‰Ô˜ (ˆÚ¿ÚÈÔ 06.00-00.30): ÃÚÈÛÙÔ‰Ô‡ÏÔ˘ ∞ÁÚÈ¿, ∞Ï›‰Ë˜ ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹, ¢‡¯Ù·˜ ΔÚ›ÎÂÚÈ, ÷ς·Ù˙‹˜ ¶Ï·Ù·Ó›‰È·, ∂˘ÁÁÂÏÈÓfi˜ ∫. °·Ù˙¤·. ™ÙÔ˘˜ ¢‹ÌÔ˘˜ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ Î·È ¡. ∞Á¯È¿ÏÔ˘ (ˆÚ¿ÚÈÔ 06.00-00.30): ∫¿Ì·ÚË ∂ÈÚ. ∞ÏÌ˘Úfi˜, ∫ÔÓÙÔÛÙ¿ı˘ ™. ∞ÏÌ˘Úfi˜, ª·ÎÚ˘ÁÈ¿ÓÓË ∞Á¯›·ÏÔ˜, ™ÙÚÔ˘Ì¤ÏÔ˜ ªÈÎÚÔı‹‚˜, £ÂÔ‰ÒÚÔ˘ ∫ÚfiÎÈÔ, ΔÛÈ‚ÈÓ›ÎÔ˜ ¶Ï¿Ù·ÓÔ˜, ª¤ÏÏÈÔ˜ ¶ÙÂÏÂfi˜, ∫ÔÓÙÈÓfi˜ ∞Ì·ÏÈ¿ÔÏË, ™ÎÔ‡Ú·˜ ™Ô‡ÚË, ΔÛÂÎÔ‡Ú·˜ - °Ô‡Ï· ∞¯›ÏÏÂÈÔ. ¢‹ÌÔ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜ (ˆÚ¿ÚÈÔ ·fi 06.00-00.30): ¶··ı·Ó·Û›Ô˘ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿, ∫·Ì‚ÚÔÁÈ¿ÓÓ˘ ª·ÎÚ˘Ú¿¯Ë, ΔÛÈÚÔÁÈ¿ÓÓ˘ •ÔÚ‡¯ÙÈ. ™ÙÔ ¢‹ÌÔ ∑·ÁÔÚ¿˜ (ˆÚ¿ÚÈÔ ·fi 06.00-00.30): ΔÚÈ·ÓٷʇÏÏÔ˘. ™ÙÔ˘˜ ¢‹ÌÔ˘˜ ∞ÈÛˆÓ›·˜, ºÂÚÒÓ, ∫¿ÚÏ·˜ (ˆÚ¿ÚÈÔ ·fi 06.00-00.30): ∫·Ú·ÏÈ¿ÁÎÔ˜ ™ÙÂÊ·ÓÔ‚›ÎÂÈÔ, ªfiÏÈ·˜ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ, ∫fi·ÓÔ˜ ∞. 4Ô ¯ÏÌ. μfiÏÔ˘-§¿ÚÈÛ·˜, ¶··‰‹Ì·˜ ƒÈ˙fiÌ˘ÏÔ˜, ∫·Ú·‰‹ÌÔ˜ ∫·Ó¿ÏÈ·, ™˘ÚÙ·‰ÈÒÙ˘ ÃÏfiË, ªÔ˘Û›Ô˘ ™¤ÛÎÏÔ, ΔÛÈÒÏ˘ ∞ÂÚÈÓfi, ΔÚÈ¿ÓÙÔ˜ §·Ú›Û˘ μπ¶∂, °Î·Ú·ÁοÓË ∞ÊÔ› 10Ô ¯ÏÌ. §·Ú›Û˘ μπ¶∂, ¶··Ì‹ÙÚÔ˘ 11Ô ¯ÏÌ. §·Ú›Û˘ μπ¶∂.

¢ƒ√ª√§√°π∞ “∞™Δπ∫√ ∫Δ∂§ μ√§√À ∞.∂.” ∫ÂÓÙÚÈÎfi ™Ù·ı̷گ›Ô: 2421024232 ™Ù·ıÌ·Ú¯Â›Ô ∞Ó·‡ÚÔ˘: 2421025832 °Ú·ÊÂ›Ô ∫ÈÓ‹Ûˆ˜: 2421025532 ∏ÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ ¢È‡ı˘ÓÛË: astvolou@otenet.gr Ã∂πª∂ƒπ¡∞ ¢ƒ√ª√§√°π∞ (ÃÂÈÌÒÓ·˜ 2010) °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 1 ÕÓ·˘ÚÔ˜ - ¡. πˆÓ›· (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): ŒÓ·ÚÍË 5:30, ·Ó¿ 9Ï. Ï‹ÍË 22:30 ™¿‚‚·ÙÔ :ŒÓ·ÚÍË 6:30, ·Ó¿ 10Ï. Ï‹ÍË 22:30. ∫˘Úȷ΋: ŒÓ·ÚÍË 6:30, ·Ó¿ 10Ï. Ï‹ÍË 22:30 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 2 ∞ÌÂÏfiÎËÔÈ: (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): ŒÓ·ÚÍË 6:10, ·Ó¿ 12Ï. Ï‹ÍË 22:30 ™¿‚‚·ÙÔ : ŒÓ·ÚÍË 6:30 ·Ó¿ 15Ï. Ï‹ÍË 22:30 ∫˘Úȷ΋: ŒÓ·ÚÍË 7:00 ·Ó¿ 20Ï. Ï‹ÍË 22:30 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 3 ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): ŒÓ·ÚÍË 5:30 ·Ó¿ 10Ï. Ï‹ÍË 22:30 ™¿‚‚·ÙÔ: ŒÓ·ÚÍË 6:30 ·Ó¿ 12Ï. Ï‹ÍË 22:30 ∫˘Úȷ΋: ŒÓ·ÚÍË 7:00 ·Ó¿ 20Ï. Ï‹ÍË 22:30 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 4 ÕÓˆ μfiÏÔ˜ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): ŒÓ·ÚÍË 5:40 ·Ó¿ 10Ï. Ï‹ÍË 22:30 ™·‚‚¿ÙÔ˘: ŒÓ·ÚÍË 6:30 ·Ó¿ 10Ï. Ï‹ÍË 22:30 ∫˘Úȷ΋: ŒÓ·ÚÍË 7:00 ·Ó¿ 15Ï. Ï‹ÍË 22:30 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 4: ∫·Ù˯ÒÚÈ-™Ù·ÁÈ¿Ù˜ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 6:45™Ù·ÁÈ¿Ù˜, 7:30, 12:00, 13:55, 19:30 ™¿‚‚·ÙÔ: 7:30, 12:00 ∫˘Úȷ΋: 7:30, 13:30 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 4 ÕÁÈÔ˜ √ÓÔ‡ÊÚÈÔ˜ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 7:12, 7:35, 10:05, 12:05, 13:15, 13:45, 14:45, 16:00, 18:00, 19:35, 21:12 ™·‚‚¿ÙÔ˘: 7:12, 7:35, 10:05, 12:05, 13:15, 13:45, 14:45, 16:00, 18:00,

19:35 ∫˘Úȷ΋˜: 8:30, 12:00, 20:00 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 5: Δ¤ÚÌ· §Â¯ÒÓÈ· - ¶Ï·Ù·Ó›‰È· (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): ŒÓ·ÚÍË 5:30 ·Ó¿ 15Ï. Ï‹ÍË 22:30. ™·‚‚¿ÙÔ˘: ŒÓ·ÚÍË 6:30 ·Ó¿ 20Ï.Ï‹ÍË 22:30 ∫˘Úȷ΋˜: ŒÓ·ÚÍË 7:00 ·Ó¿ 30Ï.Ï‹ÍË 22:30 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 6 ∞Ï˘Î¤˜ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 6:30, 7:00, 7:45, 8:30, 9:00, 9:40, 10:20, 11:00, 11:40, 12:20, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:40, 16:20, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00 ™·‚‚¿ÙÔ˘: 7:00, 7:45, 8:30, 9:00, 9:40, 10:20, 11:00, 11:40, 12:20, 13:00, 13:40, 14:20, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00,22:00 ∫˘Úȷ΋˜: 8:00, 9:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 17:00, 18:00, 20:00, 21:00, 22:00. °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 6 ÕÁÈÔ˜ ™Ù¤Ê·ÓÔ˜ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 7:00, 14:00, 21:00 ™·‚‚¿ÙÔ˘: 10:20, 14:20 ∫˘Úȷ΋˜: 10:00, 14:00 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 7: ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 7:15 (∞ӷηÛÈ¿), 9:00, 11:30, 13:45, 14:40, 16:30 (∞ӷηÛÈ¿), 21:05 ™·‚‚¿ÙÔ˘: 9:00, 11:30, 14:40, 19:45 (∞ӷηÛÈ¿) ∫˘Úȷ΋˜: 8:30, 12:30 (∞ӷηÛÈ¿) °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 8: ¢ÈÌ‹ÓÈ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 7:05, 8:30, 10:30, 12:30, 13:55, 16:00, 17:30, 19:15, 21:10 ™·‚‚¿ÙÔ˘: 7:10, 8:30, 10:30, 12:30, 13:55, 16:45, 19:15, 21:10 ∫˘Úȷ΋˜: 8:30, 12:30, 17:30, 20:30 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 9: ÃÈÏÈ·‰Ô‡ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 6:30, 7:15, 8:30, 11:00, 12:00, 13:50, 14:40, 16:30,18:00, 19:30, 20:20. 21:10 ™·‚‚¿ÙÔ˘: 7:15, 8:30, 11:30, 13:50, 14:40, 18:00, 20:00 ∫˘Úȷ΋˜: 8:30, 13:00, 18:15 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 10: ªÂÏÈÛÛ¿ÙÈη (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 7:15, 9:30, 14:15 ™·‚‚¿ÙÔ˘: 7:15, 13:15 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 11: ¡¤Ô ∫ÔÈÌËÙ‹ÚÈÔ: 9:30, 10:30, 11:30, 15:30, 16:30 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 15: ÕÓ·˘ÚÔ˜-°. ¢‹ÌÔ˘ - ¶·Ï·È¿ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): ŒÓ·ÚÍË 6:15 ·Ó¿ 12Ï. Ï‹ÍË 22:30 ™·‚‚¿ÙÔ˘: ŒÓ·ÚÍË 7:00 ·Ó¿ 14Ï.Ï‹ÍË 22:30 ∫˘Úȷ΋˜: ŒÓ·ÚÍË 7:00 ·Ó¿ 18Ï. 22:30

¢ƒ√ª√§√°π∞ ∞ª∞•√™Δ√πÃπø¡ EI™ITHPIA ¶PO¶ø§OYNTAI ™TO °PAºEIO TOY O™E IA™ONO™ - POZOY A¶O 07.30 - 14.30 ΔËϤʈӷ ÁÈ· ÏËÚÔÊÔڛ˜ 1110 (Ì ¯Ú¤ˆÛË 1 ·ÛÙ. ÌÔÓ¿‰·˜) TH§. 2421028.555 - 2421024.056 ∞ÏÏ·Á¤˜ ‰ÚÔÌÔÏÔÁ›ˆÓ √™∂ ·fi 21/2/2010 μ√§√™-§∞ƒπ™∞: 6.24 I.C., 7.01, 9.00, 10.58, 12.57, 14.56, 16.57, 19.49, 21.49, 23.48. §∞ƒπ™∞-μ√§√™: 6.02, 8.02, 10.00, 11.58, 13.57, 18.00, 19.38 I.C., 20.50, 22.48. §∞ƒπ™∞-£∂™™∞§√¡π∫∏: 06.00, 7.15, 08.00, 10.02, 12.00, 14.00, 15.10, 15.53, 17.56, 20.00, 21.03. £∂™™∞§√¡π∫∏-§∞ƒπ™∞: 5.30, 6.08, 8.08, 9.45, 12.15, 13.20, 14.10, 16.00, 17.34, 19.45, 21.45. TÔ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ §API™A-£E™™A§ONIKH ‰È·ÚΛ 1 ÒÚ· Î·È 30 ÏÂÙ¿. μ√§√™-∞£∏¡∞: 6.24 I.C. ·¢ı›·˜. ∞£∏¡∞-μ√§√™: 15.53 I.C. ·¢ı›·˜. §∞ƒπ™∞-∞£∏¡∞: 7.11 I.C., 8.34 I.C.∂., 11.36 I.C., 13.00 I.C., 14.18, 16.14 I.C., 18.09, 20.11 I.C.∂., 00.58, 3.11 I.C. ∞£∏¡∞-§∞ƒπ™∞: 6.50 I.C., 7.58 I.C.∂., 9.21, 10.51 I.C., 13.21 I.C., 14.52, 15.53 I.C., 19.29 I.C.∂., 20.30 I.C., 23.59. μ√§√™-∫∞§∞ª¶∞∫∞: 6.24 I.C., 9.00 I.C., 10.58, 12.57, 14.56 I.C., 16.57. ∫∞§∞ª¶∞∫∞-§∞ƒπ™∞: 7.44, 10.24, 13.31, 14.03, 17.36, 18.22 I.C., 21.00, 21.50. μ√§√™-∞§∂•∞¡¢ƒ√À¶√§∏: 9.00 I.C., 14.56, 21.49 I.C. Δ· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· ÙÔ˘ I.C. Â›Ó·È ·¢ı›·˜ ·fi §¿ÚÈÛ·-∞ÏÂÍ·Ó‰ÚÔ‡ÔÏË, ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ Â›Ó·È Ì ‰‡Ô ·ÏÏ·Á¤˜ 1Ë ÛÙË §¿ÚÈÛ· Ì ÚÔ·ÛÙÈ·Îfi Î·È 2Ë ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË Ì I.C. ∞§∂•∞¡¢ƒ√À¶√§∏-μ√§√™: 6.42 I.C., 15.22 (̤¯ÚÈ §¿ÚÈÛ·), 20.32 I.C. Δƒ∂¡√ ¶∏§π√À ∂π™πΔ∏ƒπ∞ ¶ƒ√¶ø§√À¡Δ∞π ™Δ√ °ƒ∞º∂π√ Δ√À √™∂ π∞™√¡√™ 17 ∞¶√ 08.00-14.00 ∫∞£∂ ª∂ƒ∞, ∂∫Δ√™ ™∞μμ∞Δ√À, ∫Àƒπ∞∫∏™ & ∞ƒ°πø¡. Δ∏§. 24210 28555, 24210 24056 * ΔÚ¤ÓÔ ¶ËÏ›Ô˘: ™¿‚‚·ÙÔ - ∫˘Úȷ΋ Î·È ·ÚÁ›Â˜: ÕÓˆ §Â¯ÒÓÈ· 11.00, ªËÏȤ˜ 16.00.

¢ƒ√ª√§√°π∞ §∂øº√ƒ∂πø¡

∫Δ∂§ À¶∂ƒ∞™Δπ∫ø¡ °ƒ∞ªªø¡ ¡√ª√À ª∞°¡∏™π∞™ ™Ù·ıÌfi˜ μfiÏÔ˘: 2421033254, 2421025527, 8001135555 Δ∏§∂ºø¡√ Ãøƒπ™ Ã∂ø™∏: 800 11 35555 ∏§∂∫Δƒ√¡π∫∏ ¢π∂À£À¡™∏: ktelvol@otenet.gr ™Ù·ıÌfi˜ ∞ıËÓÒÓ: 2108329585, 2108317186, ™Ù·ıÌfi˜ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢:

™Ù·˘ÚfiÏÂÍÔ

2310595424, ™Ù·ıÌfi˜ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡: 2422023733, ™Ù·ıÌfi˜ πˆ·ÓÓ›ÓˆÓ: 2651027441, 2651026211, ™Ù·ıÌfi˜ ¶¿ÙÚ·˜: 2610623886, 2610623887, 2610623888, ™Ù·ıÌfi˜ §·Ì›·˜:2231022627 ¢ƒ√ª√§√°π∞ Ã∂πª∂ƒπ¡∏™ ¶∂ƒπ√¢√À °ƒ∞ªª∏™ ∞£∏¡∞™ (11/9/200920/6/2010) ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ∞ı‹Ó· (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 01.00, 05.00, 07.00, 09.00, 10.30, 12.00, 13.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 21.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ∞ı‹Ó· (™∞μμ∞Δ√): 01.00, 05.00, 07.00, 09.00, 10.30, 12.00, 13.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 21.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ∞ı‹Ó· (∫Àƒπ∞∫∏): 01.00, 07.00, 09.00, 10.30, 12.00, 13.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 21.00. ∞fi ∞ı‹Ó· ÁÈ· μfiÏÔ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 06.30, 08.00, 09.30, 11.00, 12.00, 13.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 20.00, 22.00. ∞fi ∞ı‹Ó· ÁÈ· μ√§√ (™∞μμ∞Δ√): 06.30, 08.00, 09.30, 11.00, 12.00, 13.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 20.00, 22.00. ∞fi ∞ı‹Ó· ÁÈ· μ√§√ (∫Àƒπ∞∫∏): 08.00, 09.30, 11.00, 12.00, 13.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 20.00, 22.00. * ΔÔ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ 13.30: ∞ı‹Ó·-μfiÏÔ˜ & 13.30 μfiÏÔ˜-∞ı‹Ó· ̤ۈ ∞Á›ˆÓ £ÂÔ‰ÒÚˆÓ ÌfiÓÔ ΔÂÙ¿ÚÙË, ¶·Ú·Û΢‹ Î·È ∫˘Úȷ΋. * Δ· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· μfiÏÔ˘-∞ıËÓÒÓ: 01.00, 05.00, 09.00, 12.00, 15.00 & 17.00 express. * Δ· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· μfiÏÔ˘-∞ıËÓÒÓ: 07.00, 10.30, 13.30, 16.00, 18.30 & 21.00 ̤ۈ ∞§ªÀƒ√À. * ΔÔ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ 05.00 μfiÏÔ˜-∞ı‹Ó· ∫Àƒπ∞∫∂™ & ∂√ƒΔ∂™ ∞¡∂∫Δ∂§∂™Δ√. * ΔÔ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ 06.30 ∞ı‹Ó·-μfiÏÔ˜ ∫Àƒπ∞∫∂™ & ∂√ƒΔ∂™ ∞¡∂∫Δ∂§∂™Δ√. μ√§√™-£∂™™∞§√¡π∫∏: 04.30 (ÂÎÙfi˜ ∫˘ÚÈ·ÎÒÓ & ∂ÔÚÙÒÓ), 06.00, 08.00, 10.00, 12.15, 14.00, 16.15, 18.15, 20.30. £∂™™∞§√¡π∫∏-μ√§√™: 07.00 (ÂÎÙfi˜ ∫˘ÚÈ·ÎÒÓ & ∂ÔÚÙÒÓ), 09.00, 11.00, 13.00, 15.15, 17.00, 19.15, 21.15, 23.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ΔڛηϷ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 06.30, 11.00, 15.00, 19.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ΔڛηϷ (™∞μμ∞Δ√): 06.45, 11.00, 15.00, 19.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ΔڛηϷ (∫Àƒπ∞∫∏): 06.45, 11.00, 15.00, 19.00. ∞fi ΔڛηϷ ÁÈ· μfiÏÔ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 07.00, 11.30, 15.00, 19.00. ∞fi ΔڛηϷ ÁÈ· μfiÏÔ (™∞μμ∞Δ√): 07.00, 11.30, 15.00, 19.00. ∞fi ΔڛηϷ ÁÈ· μfiÏÔ (∫Àƒπ∞∫∏): 07.00, 11.30, 15.00, 19.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· §¿ÚÈÛ· (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 05.45, 06.45, 07.30, 09.00, 10.30, 12.00, 13.15, 14.30, 15.30, 17.30, 19.30, 21.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· §¿ÚÈÛ· (™∞μμ∞Δ√): 07.00, 08.30, 10.00, 11.30, 13.00, 14.30, 15.30, 17.00, 19.00, 21.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· §¿ÚÈÛ· (∫Àƒπ∞∫∏): 07.00, 08.30, 10.00, 11.30, 13.00, 14.30, 15.30, 17.00, 19.00, 21.00. ∞fi §¿ÚÈÛ· ÁÈ· μfiÏÔ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 05.45, 06.45, 07.30, 09.00, 10.30, 12.00, 13.15, 14.30, 15.30, 17.30, 19.30, 21.00. ∞fi §¿ÚÈÛ· ÁÈ· μfiÏÔ (™∞μμ∞Δ√): 07.00, 08.30, 10.00, 11.30, 13.00, 14.30, 15.30, 17.00, 19.00, 21.00. ∞fi §¿ÚÈÛ· ÁÈ· μfiÏÔ (∫Àƒπ∞∫∏): 07.00, 08.30, 10.00, 11.30, 13.00, 14.30, 15.30, 17.00, 19.00, 21.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· πˆ¿ÓÓÈÓ· (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 08.15, 13.30, 17.30. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· πˆ¿ÓÓÈÓ· (™∞μμ∞Δ√): 08.15, 13.30, 17.30. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· πˆ¿ÓÓÈÓ· (∫Àƒπ∞∫∏): 08.15, 13.30, 17.30. ∞fi πˆ¿ÓÓÈÓ· ÁÈ· μfiÏÔ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 10.15, 15.00, 20.00. ∞fi πˆ¿ÓÓÈÓ· ÁÈ· μfiÏÔ (™∞μμ∞Δ√): 10.15, 15.00, 20.00. ∞fi πˆ¿ÓÓÈÓ· ÁÈ· μfiÏÔ (∫Àƒπ∞∫∏): 10.15, 15.00, 20.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ∞ÁÚ›ÓÈÔ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞ & ∫Àƒπ∞∫∏): 17.15. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: 14.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· §·Ì›· (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞ & ™∞μμ∞Δ√): 08.30, 15.00. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞ & ∫Àƒπ∞∫∏): 09.00, 15.00, (™¿‚‚·ÙÔ): 09.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· §·Ì›· (∫Àƒπ∞∫∏): 15.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ¶¿ÙÚ· (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞ & ∫Àƒπ∞∫∏): 15.00. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞ & ∫Àƒπ∞∫∏): 15.30. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ∫Ô˙¿ÓË (¢∂ÀΔ.-ΔƒπΔ.-Δ∂Δ.-¶∂ª¶.-™∞μ.): 12.30. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: 09.10. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ∫Ô˙¿ÓË (¶∞ƒ. & ∫Àƒ.): 12.30, 15.00, 19.15. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: 09.10, 16.00, 19.00.

¢ƒ√ª√§√°π∞ B. ™¶√ƒ∞¢ø¡ ¢ƒ√ª√§√°π∞ EXPRESS PEGASUS F/B ∞Ó·¯ÒÚËÛË ·fi μfiÏÔ ¢∂ÀΔ∂ƒ∞, Δ∂Δ∞ƒΔ∏, ¶∂ª¶Δ∏, ¶∞ƒ∞™∫∂À∏ & ∫Àƒπ∞∫∏: flÚ· 09.00 ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ Î·È ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ΔƒπΔ∏ & ™∞μμ∞Δ√: flÚ· 09.00 ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ. ∂/°-√/° ∂•¶ƒ∂™ ™∫π∞£√™ ∞¶√ 1/11/10 ∂ø™ 20/4/11 ¢∂ÀΔ∂ƒ∞: ∞fi μfiÏÔ ÒÚ· 09.00 ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ·, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ΔƒπΔ∏: ∞fi μfiÏÔ ÒÚ· 09.00 ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ. Δ∂Δ∞ƒΔ∏: ∞fi μfiÏÔ ÒÚ· 09.00 ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ¶∂ª¶Δ∏: ∞fi μfiÏÔ ÒÚ· 09.00 ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ·, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ¶∞ƒ∞™∫∂À∏: ∞fi μfiÏÔ ÒÚ· 09.00 ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ™∞μμ∞Δ√: ∞fi μfiÏÔ ÒÚ· 09.00 ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ. ∫Àƒπ∞∫∏: ∞fi μfiÏÔ ÒÚ· 09.00 ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ·, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ¢ƒ√ª√§√°π∞ FLYING CATS ∞fi ¢∂ÀΔ∂ƒ∞ ¤ˆ˜ ∫Àƒπ∞∫∏, ÒÚ· 14.30 ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ·, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ¢ƒ√ª√§√°π∞ Δ∞ÃÀ¶§√ø¡ °ƒ∞ªª∏™ μ. ™¶√ƒ∞¢ø¡ ∞¶√ 1/11/10 ∂ø™ 31/3/11 ∫·ıËÌÂÚÈÓ¿ ·fi μfiÏÔ ÒÚ· 14.30 ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ·, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ.

* 25/12/10 Î·È 1/1/11 ‰ÂÓ ı· ÂÎÙÂÏÂÛÙÔ‡Ó ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ·. Δ· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· ı· ÂÎÙÂÏÔ‡ÓÙ·È Ì ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ÂÓ·ÏÏ·Á‹˜ ·fi Ù· FlyingCat 5, FlyingCat 6 Î·È Flying Dolphin XV. ∫∂¡Δƒπ∫√ ¶ƒ∞∫Δ√ƒ∂π√ HELLENIC SEAWAYS SPORADES TRAVEL ¢∏ª. ª¶∞ƒΔ∑√¶√À§√™ ∞ƒ°√¡∞ÀΔø¡ 33-μ√§√™ TH§. 24210 23400 - 24210 35846 - 24210 23415 ¢ÚÔÌÔÏfiÁÈ· “FlyingCat 6- FlyngDolphin XXIII” ∞fi ¢∂ÀΔ∂ƒ∞ ¤ˆ˜ Î·È ∫Àƒπ∞∫∏ ÒÚ˜: 10.00, 13.00 Î·È 19.30 ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ·, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ ¢ƒ√ª√§√°π∞ ∂/°-√/°-Δö ∞§∫À√¡∏ ¶·Ú·Û΢‹ 22/10, 29/10, 5/11: ∞fi μfiÏÔ ÒÚ· 13.30 ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ. ™¿‚‚·ÙÔ 23/10, 30/10, 6/11: ∞fi μfiÏÔ ÒÚ· 08.15, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ∫˘Úȷ΋ 24/10, 31/10, 7/11: ∞fi μfiÏÔ ÒÚ· 11.00 ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ. º/°-√/° ™ÔÚ¿‰Â˜ ∂‚‰ÔÌ·‰È·›· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· ¢Â˘Ù¤Ú· 12.00: ™ÎÈ¿ıÔ - ™ÎfiÂÏÔ - ∞ÏfiÓÓËÛÔ ΔÚ›ÙË 12.30: ™ÎÈ¿ıÔ - ™ÎfiÂÏÔ ΔÂÙ¿ÚÙË 12.00: ™ÎÈ¿ıÔ - ™ÎfiÂÏÔ ¶¤ÌÙË 12.00: ™ÎÈ¿ıÔ - ™ÎfiÂÏÔ ¶·Ú·Û΢‹ 12.00: ™ÎÈ¿ıÔ - ™ÎfiÂÏÔ ™¿‚‚·ÙÔ 12.00: ™ÎÈ¿ıÔ - ™ÎfiÂÏÔ ∫˘Úȷ΋ 12.00: ™ÎÈ¿ıÔ - ™ÎfiÂÏÔ - ∞ÏfiÓÓËÛÔ ¶§∏ƒ√º√ƒπ∂™: ÛÙÔ VIS TRAVEL, ∞ÓÙˆÓÔÔ‡ÏÔ˘ 3 (·Ó¿ÌÂÛ· ·fi π¿ÛÔÓÔ˜ Î·È ∞ÚÁÔÓ·˘ÙÒÓ). ΔËÏ. 24210 31059, 31060.

Xƒ∏™πª∞ Δ∏§∂ºø¡∞ N√ª∞ƒÃπ∞∫∏ AÀΔ√¢π√π∫∏™∏ T· ÙËϤʈӷ ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ Ù˘ NÔ̷گȷ΋˜ A˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ M·ÁÓËÛ›·˜, ÛÙ· ÔÔ›· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·¢ı‡ÓÔÓÙ·È ÔÈ Ôϛ٘ ÁÈ· Â͢ËÚ¤ÙËÛ‹ ÙÔ˘˜ ›ӷÈ: TH§. KEN. ¢IOIK. .......................................2421070951-9 & 2421075555 °Ú·Ì. NÔÌ. .....................................................2421070931 - 2421071022 ..........................................................................2421075512 -2421075513 °Ú·Ê. NÔÌ. - ™‡Ì‚. ...........................................2421070931 - 2421075319 .........................................................................-2421071022 -2421075526 Eȉ. ™‡Ì. - E. ™˘Ó. ...................2421070950 - 2421075318 - 2421075527 °Ú·Ê.T‡Ô˘ & ¢ËÌ. ™¯¤Û. ................................2421070927 - 2421075338 °Ú·Ì. NÔÌ. ™˘Ì. ........................ 2421070976 - 2421075528 - 2421075529 °Ú·Ì. NÔÌ·Ú¯. EÈÙÚÔ‹˜ ................................. 2421071233 -2421075307 ¶ÂÚÈ‚., XˆÚÔÙ. & YÔ‰ÔÌ. ....................................................... 2421075519 °Ú·Ì. NÔÌ·Ú¯. EÈÙÚÔ‹˜ ................................ 2421070960 - 2421075317 OÈÎÔÓ. AÓ¿Ù˘Í˘ & A·Û¯fiÏ...................................................2421075523 °Ú·Ì. NÔÌ. E. AÁÚ. AÓ. .................................2421071228 - 2421075525 °Ú·Ì. NÔÌ·Ú¯. EÈÙÚ. ......................................2421059370 - 2421075304 YÁ›·˜ & KÔÈÓˆÓÈ΋˜ ¶·Ú¤Ì‚·Û˘ ...........................................2421075517 °Ú·Ì. NÔÌ·Ú¯. EÈÙÚ. .......................................2421071161 - 2421075313 ¶·È‰., ¶ÔÏÈÙ. & ¶ÔÏÈÙ. ¢ÈÎ.........................................................2421075521 ¢/¡™∏ ¶ƒ√°. & ∞¡. ..............................................................24210 75514 ΔÌ‹Ì. ¢È·¯Â›Ú. ¶ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ ................................................24210 75309 ¢È‡ı. ¶ÂÚÈ‚·Ï., ÈÚÔÙ. Î·È ¶.∂. ............................................24210 92603 ¢È‡ı. Δ¯Ó. ÀËÚÂÛÈÒÓ .........................................................24210 70974 ¢È‡ı. ªÂÙ·ÊÔÚÒÓ Î·È ∂ÈÎÔÈÓ............................................... 24213 55511 ¢È‡ı. ∫Δ∂√: “ƒ·ÓÙ‚ԇ” ...................................................... 24213 54817 ¢È‡ı. μÈÔÌ.-∂ÓÂÚÁ. Î·È Δ¯ÓÔÏ. ............................................. 24210 34080 ¢È‡ı. ∂Ì. Î·È ΔÔ˘Ú........................................ 24210 70943-24210 75336 ¢È‡ı. ∂ÚÁ·Û›·˜............................................... 24210 70967-24210 75369 ¢È‡ı. ∞ÁÚÔÙ. ∞Ó¿Ù˘Í˘ .......................................................24210 75200 ¢È‡ı. ∫ÙËÓÈ·ÙÚÈ΋˜ ...............................................................24210 45207 ΔÌ‹Ì· ∞ÏÈ›·˜ ........................................................................24210 33230 ¢ÈÔ›ÎËÛË ∞ÁÚÔÊ˘Ï·Î‹˜........................................................... 24210 70923 ¢È‡ı. ÀÁ›·˜......................................................................... 24213 55804 ¢È‡ı. ¶ÚfiÓÔÈ·˜ .....................................................................24213 52431 ¢È‡ı. ¶ÔÏ. ¢ÈÎ. & ¶ÚÔÛÙ. ¶ÔÏ......................... 24210 70964-24210 75325 ¢È‡ı. ¶ÔÏ. ¢ÈηȈÌ. & ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ ........................................ 24213 52561 ¢È‡ı. ¶ÚˆÙ. ∂Î·›‰Â˘Û˘............................... 24210 39077-24210 39085 ¢È‡ı. ¢Â˘ÙÂÚÔ‚. ∂Î·›‰Â˘Û˘.............................................. 24210 47387 ¢È‡ı. ¢ÈÔÈÎ. ÀËÚ. .......................................... 24210 70921-24210 75323 ¢È‡ı. √ÈÎÔÓ. ÀËÚ. .........................................24210 70944, 24213 52563 ¢È‡ı. ∂ÌÔÚ›Ô˘..................................................................... 24210 38395 ¢È‡ı. ∫¤ÓÙÚ. ∂͢. ¶ÔÏÈÙÒÓ ..................................................24210 31463 ™¢√∂ μfiÏÔ˘: ¶ÚÔ˚ÛÙ¿ÌÂÓÔ˜ 24210 21433, 24213 56303, ÁÚ·ÌÌ·Ù›· 24210 29400. TH§EºøNA E§§HNIKH™ A™TYNOMIA™ AME™H ¢PA™H.......................................................................................100 TH§EºøNIKO KENTPO .............................................................2421039045

øÚÔÛÎfiÈÔ ANIE§

¢I¶§øMATOYXO™ A™TPO§O°O™ - EPEYNHTPIA TAPø ¢¤¯ÂÙ·È Ì ڷÓÙ‚ԇ ηıËÌÂÚÈÓ¿ ΔËÏ. 6974456215

√ƒπ∑√¡Δπ∞: 1. μÚ›ÛÎÂÙ·È, ÂÓ Ì¤ÚÂÈ, οو ·fi ÙËÓ ÂÈÊ¿ÓÂÈ· Ù˘ ı¿Ï·ÛÛ·˜. - °·ÏÏÈ΋ fiÏË. 2. ™˘Ó‰˘¿˙Ô˘Ó ÙÔ ›ÛÌ· Ì ÙËÓ ˘ÔÌÔÓ‹ (ηı.). - πηÓÔÔÈÔ‡Ó ÙË ÊÈÏ·Ú¤ÛÎÂÈ·. 3. ∏ ·ÙÚ›‰· ÙÔ˘ ˘ÚÔÏËÙ‹ ¶È›ÓÔ˘. - ∂ȉÈο ̤ÙÚ· ·Í›·˜ (·ÓÙ›ÛÙÚ.). 4. ™ÙËÓ fiÏË ·˘Ù‹ ȉڇıËΠÙÔ ÚÒÙÔ Î·ÊÂÓ›Ô. - ∞fi ‰‡Ô ÎÚ¿ÙË ·ÔÙÂÏ›ٷÈ. 5. •ÂÓÈ΋ ηٿʷÛË (·ÓÙ›ÛÙÚ.). - ∂›‰Ô˜ ‰ÂÚÌ·ÙÔ¿ıÂÈ·˜ (·ÓÙ›ÛÙÚ.). 6. ∞fi Ù· Ï›Á·... Ï›Á·. - ÃÚÔÓÈÎfi˜ Û‡Ó‰ÂÛÌÔ˜. °Ú·Ê‹ ÙÔ˘ ·ÚÈıÌÔ‡ 102. 7. ÷ڷÎÙËÚÈÛÌfi˜ Î·È ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·. - ªÂÁ¿Ï˘ ÛÂÈÚ¿˜ Ë ·Ú¯‹. 8. “ΔÔ ÎÚ·Û› ÙËÓ... ÛÂÈ” , ϤÂÈ ÌÈ· ·ÚÔÈÌ›· Ì·˜. ¶fiÏË ÙÔ˘ μÂÏÁ›Ô˘. - À¿Ú¯ÂÈ ¤Ó· ÙÚ·ÁÔ‡‰È ÁÈ· ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô. 9. ΔfiÛ· ¯ÚfiÓÈ· ¤˙ËÛÂ Ô °Î¿ÓÙÈ. - Δ›ÙÏÔ˜ ¤ÚÁÔ˘ ÙÔ˘ ∏Ï›· μÂÓ¤˙Ë (·ÓÙ›ÛÙÚ.). 10. ªÂ ˘Ô˙‡ÁÈÔ Û¯ÂÙÈ΋. - ¶Ú¤ÂÈ Ó· ·ÔʇÁÂÙ·È. 11. ÃÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È ·ÓÙÈıÂÙÈο. - ∂›Ó·È Î·È ÂÓ‰ÔÈ·ÛÙÈÎfi. - ŸÚÔ˜ ÙÔ˘ ËÏÂÎÙÚÈÛÌÔ‡. 12. ∞Ú¯·›· ÔÓÔÌ·Û›· Ù˘ ∞˙ÔÊÈ΋˜ £¿Ï·ÛÛ·˜. ¢È·ÎÚÈÙÈÎfi ÁÓÒÚÈÛÌ·. ∫∞£∂Δ∞: 1. ªÂÙ·ÁÚ·ÊÈÎfi ÙÔ˘ ·fiÎÙËÌ· Ô πÛ·Ófi˜ ƒÈ¤Ú·. 2. ∞fi Ù· ‰¤Î· Ù·... ÌÈÛ¿. - “™ÙÔ˘˜ ÔÏÏÔ‡˜... ‰ÂÓ ¯ˆÚ›” (ÂÏÏËÓÈ΋ ·ÚÔÈÌ›·). 3. £Â·ÙÚÈÎfi ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ “Δ· Ì¿ÁÈ· Ù˘ ÂÙ·ÏÔ‡‰·˜” . - ™ÙÔ ‚Ô˘Ófi ·˘Ùfi ¤ı·ÓÂ Ô ∞·ÚÒÓ. - μ·Ï-

ηÓÈο ÓÔÌ›ÛÌ·Ù·. 4. ¶¿ÓÙÔÙ ÌÂÁ·ÏÔÚÂ‹. - ΔÂÏ›ˆ˜ ¿Ù·ÎÙ·, Ì·˙› Ì ÙÔ ·ÓÙ›ıÂÙfi ÙÔ˘. 5. π·ˆÓÈÎfi ·Ú·‰ÔÛÈ·Îfi ı¤·ÙÚÔ.- ∂Í¿ÚÙËÌ· ÙÔ˘ ÂÚÁ·ÏÂÈÔ‡. 6. ΔÔ ÂÎÊÚ¿˙Ô˘Ó ‰‡Ô ÙÂÏ›˜. - ™˘Ó‹ıˆ˜ Â›Ó·È ÎfiÛÌËÌ·. 7. ∫·È Ë “ÙÚÈ‚‹” ÚÔ¸fiıÂÛ‹ Ù˘ (ÁÂÓ.). 8. •ÂÓÈ΋ ÔÓÔÌ·Û›· ÌÔ˘ÛÈÎÔ‡ ÔÚÁ¿ÓÔ˘. - ™ÎˆÙÛ¤˙ÈÎË... Ï›ÌÓË. 9. ΔÔ Ï·ÙÈÓÈÎfi ÙÔ˘ fiÓÔÌ· ¤¯ÂÈ Ô ª¿ÚÙÈÔ˜ (Ì ¿ÚıÚÔ). - ∂ÌÔ‰›˙ÂÈ ÙȘ ‰È·ÚÚÔ¤˜ (ÁÂÓ.). 10. “√È ·Ú¯ÈÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÛÙ¤˜” Ù˘ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÙÔÓ Ù›ÙÏÔ ÌÔ˘ÛÈ΋˜ Έ̈‰›·˜ ÙÔ˘ μ¿ÁÎÓÂÚ. 11. μÈ‚ÏÈÎfi ÚfiÛˆÔ. - ÃÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È Î·È Â› ¢¯‹˜. - ™˘ÁÁڷʤ·˜ Ù˘ “∞ÓıÚÒÈÓ˘ ¢Ô˘Ï›·˜” . 12. ¶ÚfiıÂÛÌ· ÍÂÓÈÎÒÓ ÔÓÔÌ¿ÙˆÓ. - ¶ÔÏÈÙ›· ÙˆÓ ∏¶∞. ∏ §À™∏ Δ√À ¶ƒ√∏°√Àª∂¡√À: √ƒπ∑√¡Δπ∞: 1. ∫ƒ√Δ∞§∞ - ∂∫∞™, 2. ƒøª∞¡√™ ™∂, 3. √ª∞¡ - ∫∂¡Δƒπ∞, 4. ∫∏ƒπ∞ - Δ∂π∞, 5. ∞ƒ√Àƒ∞π√π, 6. ¢∞¡ - ∞¶§∞ - ∂√∫, 7. ∂ª∞™ - §π - √™§√, 8. π¶¶√Δø¡ - ªπ, 9. §∞ - º∞¡∏ - √ª√, 10. π¡¢√™ - ∞ƒ∞™∂, 11. ∞Δ√À - Δπªø¡, 12. √™™∞™ ∞¡∞™∞. ∫∞£∂Δ∞: 1. ∫ƒ√∫√¢∂π§π∞, 2. ƒøª∏ - ∞ª¶∞¡Δ√, 3. √ª∞ƒ - ¶∞¡ - ¢√™, 4. Δ∞¡π∞ - ™√º√À™, 5. ∞¡ - ∞ƒ∞ - Δ∞™, 6. §√∫ - √¶§ø¡ -Δ™, 7. ∞™∂ΔÀ§π¡∏, 8. ¡∂ƒ∞ - ∞ª∞, 9. ∂™Δπ∞ - √ª√ƒø¡, 10. ∫∂ƒ∞π∂™ - ª∞¡∞, 11. √ √§ª√™, 12. ™§∞μπ∫√π - ∂Δ∞.

∫ƒπ√™ ¶Ú¤ÂÈ Ó· ʤÚÂÙ ÌÈ· ÈÛÔÚÚÔ›· ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙ· Ú¤ÂÈ Î·È Ù· ı¤Ïˆ Û·˜, ÌfiÓÔ ¤ÙÛÈ ı· Û˘ÓÂÚÁ·ÛÙ›Ù Ì fiÏÔ˘˜. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 34-20-44-21-23-9. Δ∞Àƒ√™ ¢˘ÛÙ˘¯Ò˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÂÚÈ̤ÓÂÙÂ, Ô ¯ÚfiÓÔ˜ ı· ‰Â›ÍÂÈ ·Ó ÔÈ ÂÓ¤ÚÁÂȘ Ô˘ ¤¯ÂÙ οÓÂÈ ÛÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ Û·˜ Â›Ó·È ·Ô‰ÔÙÈΤ˜. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 7-49-33-23-12-4. ¢π¢Àª√π ∫¿ÔȘ ·ÏÏ·Á¤˜ Ô˘ ÂÚÈ̤ӷÙ Ì ÙfiÛË ·ÁˆÓ›· ‰˘ÛÙ˘¯Ò˜ ÁÈ· Ì›· ·ÎfiÌË ÊÔÚ¿ ı· ·Ó·‚ÏËıÔ‡Ó, ÁÈ’ ·˘Ùfi ÙÔ ÏfiÁÔ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ·ÏÏ¿ÍÂÙ ٷ Û¯¤‰È¿ Û·˜. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 34-20-33-12-3-9. ∫∞ƒ∫π¡√™ ¶ÔÏϤ˜ ¢¯¿ÚÈÛÙ˜ ÌÂÙ·ÎÈÓ‹ÛÂȘ ¤¯ÂÈ Ë ÛËÌÂÚÈÓ‹ ̤ڷ, Ì ÙÔ Ù·›ÚÈ Û·˜ ‹ Î·È ÌfiÓÔÈ Û·˜ ı· ÂÚ¿ÛÂÙ ˘¤ÚÔ¯·. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 24-30-11-23-49-6. §∂ø¡ ªËÓ ·Ê‹ÓÂÙ ÙÔ Û˘Ó·›ÛıËÌ· Û‹ÌÂÚ· Ó· Û·˜ Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ Î·È Ó· Û·˜ ·Ú·Û‡ÚÂÈ Û ϿıË, ·ÎÔ‡ÛÙ ÌfiÓÔ ÙË ÏÔÁÈ΋ Û·˜. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 9-4-33-21-12-4. ¶∞ƒ£∂¡√™ ΔË ÛËÌÂÚÈÓ‹ ̤ڷ ·ÊÈÂÚÒÛÙ ÙËÓ ÛÙËÓ ÔÌÔÚÊÈ¿ Û·˜, ÛÙËÓ ÍÂÎÔ‡Ú·ÛË, Û fi,ÙÈ Û·˜ ·Ú¤ÛÂÈ Î·È Û fi,ÙÈ ÛÙÂÚËı‹Î·Ù ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ‰È¿ÛÙËÌ·. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 42-10-22-12-34-8. ∑À°√™ ∏ ÛËÌÂÚÈÓ‹ ̤ڷ Â›Ó·È ·ÚfiÌÔÈ· Ì ÙË ¯ıÂÛÈÓ‹, Ë ‰È·ÊÔÚ¿ Â›Ó·È fiÙÈ ı· ÂÙ‡¯ÂÙ οÔÈÔ˘˜ ÛËÌ·ÓÙÈÎÔ‡˜ ÛÙfi¯Ô˘˜. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 70-22-13-29-5-4. ™∫√ƒ¶π√™ •Â¯ˆÚÈÛÙ‹ ̤ڷ Ë ÛËÌÂÚÈÓ‹ ÁÈ· Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÔ‡ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·, ·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÒıËÛË ÙˆÓ ÛÙfi¯ˆÓ Û·˜. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 46-30-2-12-34-44. Δ√•√Δ∏™ ™‹ÌÂÚ· Ë Ì¤Ú· Â›Ó·È ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο ‰È΋ Û·˜, ı· ·Ú¢ÚÂı›Ù Ì ¿ÙÔÌ· Ô˘ ·ÈÛı¿ÓÂÛÙÂ Î·È ÂÚÓ¿Ù ηϿ. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 64-39-44-32-12-8. ∞π°√∫∂ƒø™ ∏ ̤ڷ Û·˜ ‚ÔËı¿ÂÈ Ó· ÍÂʇÁÂÙ ·fi ÙËÓ Î·ıËÌÂÚÈÓ‹ ÌÈ˙¤ÚÈ· Î·È Û˘Á¯ÚfiÓˆ˜ Ó· ÍÂηı·Ú›ÛÂÙ ÙÈ ˙Ëٿ٠·fi ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ‰›Ï· Û·˜. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 5-49-33-23-12-81. À¢ƒ√Ã√√™ ∂Âȉ‹ Ë Ì¤Ú· Â›Ó·È ‰‡ÛÎÔÏË ÚÔÛ·ı‹ÛÙ ӷ ÎÚ·Ù‹ÛÂÙ ÙËÓ ËÚÂÌ›· Î·È ÙËÓ „˘¯Ú·ÈÌ›· Û·˜, ÂȉÈο Ô˘ οÔÈÔ˜ Ê›ÏÔ˜ ›Ûˆ˜ Û·˜ ÈÎÚ¿ÓÂÈ. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 43-20-22-12-34-2. πãÀ∂™ ™‹ÌÂÚ· ͢Ó¿Ù Ì ̛· Ù¿ÛË Ó· ÂÂÓ‰‡ÛÂÙ ٷ ¯Ú‹Ì·Ù¿ Û·˜, ÔÏϤ˜ ÛΤ„ÂȘ Û·˜ ··Û¯ÔÏÔ‡Ó, Ò˜ Ó· Ù·ÎÙÔÔÈ‹ÛÂÙ ÙȘ ÔÈÎÔÓƠ̂˜ Û·˜. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 36-22-12-34-9-5.

A™TYN. TMHM.BO§OY..............................................................2421076984 A™TYN. TMHM. NEA™ IøNIA™ ...................................................2421076985 TMHM. A™ºA§. BO§OY............................................................2421076957 TMHM. TPOXAIA™ BO§OY ........................................................2421076968 TM. TOYP. A™TYN. BO§OY .......................................................2421076987 A™TYN. TMHMA ¶EPIº. BO§OY ...............................................2421085401 ¶Àƒ√™μ∂™Δπ∫∏.....................................................................................199 EKAB: ....................................................................................................166 ºˆÙÈÛÌÔ‡ BÏ¿‚˜ ¢. BO§OY ...................................................2421064931 ¢EH BÏZ—¿‚˜................................................2421063666 - 2421063667 ¢EYAMB BÏ¿‚˜......................................................................2421055555 OTE BÏ¿‚˜ .......................................................................................... 121 ¢‹ÌÔ˜ N.IˆÓ›·˜ ........................................................................2421353100 §ÈÌÂÓ·Ú¯Â›Ô .............................................................................2421028888 E§¶A (Ô‰È΋ ‚Ô‹ıÂÈ·) .......................................................................10400 EXPRESS SERVICE...............................................................................1154 HELLAS SERVICE ................................................................................1057 O¢IKH BOH£EIA ¶H§IOY BfiÏÔ˜.......................................................................................6944121288 X¿ÓÈ·........................................................................................6948745813 TÛ·Áηڿ‰· .............................................................................6948475814 MËϛ˜.....................................................................................6948745815 YËÚ. AÔÎ. AÔÚÚ. ¢. BO§OY.................................................2421064744 YËÚ. AÔÎ. AÔÚÚ. ¢. N. IøNIA™............................................ 2421080865 ¢HMO™IO KTEO BO§OY..........................................................24213 54817 I¢IøTIKO KTEO.....................................2428078222-10300 (¯ˆÚ›˜ Έ‰ÈÎfi) IKTEO BfiÏÔ˘ ......................................................2421096780,2421096720 XÈÔÓÔ‰ÚÔÌÈÎfi ΤÓÙÚÔ...............................................................2428073719 K·Ù·Ê‡ÁÈÔ ...............................................................................2428073702 ™Δ∞£ª√™ A’ B√∏£∂πø¡ °π∞ ¶√À§π∞ N. Iø¡π∞™ .........................................................................24210 80483, 2421060301 O§YM¶IAKH AEP. .............................................2421020910 - 2421024910 EÙ. MÂÏ. & ÚÔÛÙ. ¶ÂÚ. N. M·ÁÓ. .............................................2421027771 Δ∏§∂ºø¡√ EKTAKTH™ ANA°KH™ Ù˘ ¢HMO™IA™ E¶IXEIPH™H™ AEPIOY (¢E¶A A.E.).........................................................................................2105551666 Δ∏§∂ºø¡√ EKTAKTH™ ANA°KH™ Ù˘ E¶A £E™™A§IA™...............................................8001187878 (·fi ÛÙ·ıÂÚfi) MÔÓ¿‰· ™˘Ì‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋˜ Î·È ıÂÚ·›·˜ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜ £.¶. E•O¢O™...2410 237811 ¶I§OTO™ ................................................................................2421023439 º§O°A: ™‡ÏÏÔÁÔ˜ °ÔÓ¤ˆÓ ·È‰ÈÒÓ Ì ηÚΛÓÔ ......................24210 24628

TA•I PA¢IOTA•I ............................................................................24210 27777 PA¢IOTA•I MA°NH™IA™ ........................................................ 24210 61000 A°PIA™....................................................................................24280 92502 BE§E™TINOY...........................................................................24250 22725 ANø §EXøNIøN ......................................................................24280 93389

°ƒ∞º∂π∞ Δ∂§∂Δø¡ μfiÏÔ˜: ∞ÁÁÂϤÙÔ˜ ¡ÈÎfiÏ·Ô˜, “AÁÁÂϤÙÔ˜”, ·) ∂Ï. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ 50, ‚) ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 112 ÙËÏ. 24210 20743, μ·˚Ó¿ ∞ÚÈ¿‰ÓË §. ∂ÈÚ‹Ó˘ 50-¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜, ÙËÏ. 2421061114, μÔ‡ÏÁ·ÚË ¶·Á·ÛÒÓ 76, ÙËÏ. 24210 33022. °ÎÏ¿‚·ÙÔ˜ ¡›ÎÔ˜ ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜ 89-∞Ó·Ï‹„ˆ˜ ÙËÏ. 24210-52702, ∂ÌÂÚÙ˙È¿‰Ë˜ °ÂÒÚÁÈÔ˜ “√ ¶·Ú¿‰ÂÈÛÔ˜” ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 295, ÙËÏ. 24210-43333,∫·ÙÛÈÊÔ‡ ª·ÚÈϤӷ “¶ÏÔ‡ÙˆÓ” ¢ÔÚ˘Ï·›Ô˘ 51 ÙËÏ. 24210-69609, ∫Ô˘Ù›Ó· ∞ÁÏ·˝· “∫Ô˘Ù›Ó·˜” 2·˜ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 35 ÙËÏ. 24210-24070, §˘Ú›ÙÛ˘ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ “°·Ï‹ÓË” ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 59 - μ·ÛÛ¿ÓË, ÙËÏ. 24210-44444, ª¿ÏÏ·˜ ∞ÔÛÙfiÏ˘ “ª¿ÏÏ·˜” ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 187, ÙËÏ. 24210-20260, ª¿ÚÏ·˜ πˆ¿ÓÓ˘ “μ·ÙÛ·Ú¤·˜” ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 42∞, ÙËÏ. 2421028341, ƒÈ˙¿Î˘ ∂˘¿ÁÁÂÏÔ˜ “∏ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÊÚÔÓÙ›‰·” πˆÏÎÔ‡ 323 ÙËÏ. 24210-40179, ™·Ó›‰Ë˜ •ÂÓÔÊÒÓ “™·Ó›‰Ë˜” ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 223, ÙËÏ. 2421048600, ™Ù¤ÏÏÔ˜ °ÈÒÚÁÔ˜ “∞Ú¯¿ÁÁÂÏÔ˜” ·) πˆÏÎÔ‡ 98 -§. B‡ÚˆÓÔ˜ ÙËÏ. 2421051113, Δ˙¤Î· ∂ÈÚ‹ÓË “¡¿ÚÎÈÛÛÔ˜” ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 105-107 - º. πˆ¿ÓÓÔ˘ ÙËÏ. 2421034552. BÂÏÂÛÙ›ÓÔ:(AÁ. °ÂÒÚÁÈÔ˜ ºÂÚÒÓ) KˆÓÛÙ·ÓÙ¤ÏÔ˜ £ˆÌ¿˜, ÙËÏ. 6978-655306, 24250 22020. ∞ÏÌ˘Úfi˜: °È·ÓÓ¿ £ÂÔ‰ÒÚ· “∫·Ú·ÁÎÔ‡Ó˘” ÙËÏ. 2422023332, ∫·ÙÛ·Ô‡Ó˘ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ “∫·ÙÛ·Ô‡Ó˘” ÙËÏ. 24220-23705, ª·˘ÚÔÁ¤Ó˘ ™¿‚‚·˜ “ª·˘ÚÔÁ¤Ó˘” ÙËÏ. 24220-23214. ∑·ÁÔÚ¿:∫Ô˘ÚÂÏ¿˜ ΔÚÈ·ÓÙ¿Ê˘ÏÏÔ˜ “∫Ô˘ÚÂÏ¿˜” ÙËÏ. 24260-23255 ™ÎÈ¿ıÔ˜: AÁÁÂϤÙÔ˜ ™Ù·Ì¿Ù˘ “H °ˆÓÈ¿ ÙˆÓ AÁÁ¤ÏˆÓ” ÙËÏ. 24270-21748 μÂÏÂÛÙ›ÓÔ: ¶··ÔÛÙfiÏÔ˘ ¶. ÙËÏ. 24250 22706, 6973 421267 °ƒ∞º∂π∞ Δ∂§∂Δø¡ ∂∫Δ√™ ™øª∞Δ∂π√À 1. ∫·˚Ì¿Î˘ ∏Ï›·˜, ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 91, ÙËÏ. 24210-72072, 2. ¶··¯Ú‹ÛÙÔ˜ ¡›ÎÔ˜ 2·˜ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 51, ÙËÏ. 24210-25360. 3.K·Ï·ÓÙ˙‹ EϤÓË “ K·Ï·ÓÙ˙‹” AÓ··‡Ûˆ˜ 69 N. IˆÓ›· ÙËÏ.24210-81524

™Î¿ÎÈ EÈ̤ÏÂÈ·: AÓ‰ÚÈÒÙ˘ E. ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘

¶ƒøΔ√Ã√¡π∞ ™Δ∏¡ ∫√∫∫π¡∏ ¶§∞Δ∂π∞

√È ÚÒÙ˜ ÒÚ˜ ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ¤ÙÔ˘˜, ı· ‚ÚÔ˘Ó ÙÔÓ ∫·Û¿ÚÔ‚ °Î¿Ú˘ ÛÙËÓ ÎfiÎÎÈÓË Ï·Ù›· Ù˘ ªfiÛ¯·˜, fiÔ˘ ı· ÂÔÚÙ¿ÛÂÈ ÙËÓ ¤Ï¢ÛË ÙÔ˘ 2011. ™‡Ìʈӷ Ì ‰ÂÏÙ›Ô Ù‡Ô˘ Ô˘ ‰ËÌÔÛȇıËΠ¯ı˜ ÛÙÔ ‰È·‰›ÎÙ˘Ô, ÔÈ ÔÏÈÙÈΤ˜ ÙÔ˘ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ ··ÈÙÔ‡Ó Ô˘Î ÔÏ›Á˜ ı˘Û›Â˜. ¶Ú¤ÂÈ Ì ϛÁ· ÏfiÁÈ· Ó· ͯ¿ÛÂÈ ÙȘ ÔÏ˘Ù¤ÏÂȘ Î·È Ù· Ù·Í›‰È· Î·È Ó· ÚÔÛËψı› ÂÈÙ¤ÏÔ˘˜ ÛÙÔ Ó¤Ô ÙÔ˘ ÛÙfi¯Ô ·Ú¤· Ì ÙÔ˘˜ Û˘ÌÔϛ٘ ÙÔ˘. √ ∫·Û¿ÚÔ‚ ·Ó¤Î·ıÂÓ ‹Ù·Ó ˘¤ÚÌ·¯Ô˜ ÙÔ˘ ÎÔÌÔ˘ÓÈÛÙÈÎÔ‡ ηıÂÛÙÒÙÔ˜ Î·È ·Ó·ÔÏ› Ì·˙› Ì ÔÏÏÔ‡˜ ¿ÏÏÔ˘˜ ªÔÛ¯Ô‚›Ù˜ ÙËÓ ·ÏÈ¿ ηϋ ™Ô‚ÈÂÙÈ΋ ŒÓˆÛË. º˘ÛÈο Ë ÛÙ‹ÏË Ì·˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ·ÚÌfi‰È· ÁÈ· Ó· οÓÂÈ ÔÏÈÙÈ΋, ˆÛÙfiÛÔ fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÙÔÓ ‰ËÌÔÊÈϤÛÙÂÚÔ ÛηÎÈÛÙ‹ ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ, ı· ·ÊÔÚ¿ Î·È ÙË ÛÙ‹ÏË Ì·˜ Î·È ÂÏ›˙ˆ Î·È ÙÔ˘˜ ·Á·ËÙÔ‡˜ ·Ó·ÁÓÒÛÙ˜.

™ÔÊ¿ ÛηÎÈÛÙÈο

“ΔÔ ÛοÎÈ Â›Ó·È ¤Ó· ·È¯Ó›‰È Ô˘ ÙÈÌ¿ ÙËÓ ·ÓıÚÒÈÓË Â˘Ê˘˝·” ÕÏÌÂÚÙ ∞˚ÓÛÙ¿ÈÓ 1879-1955 √ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˜ Ê˘ÛÈÎfi˜ ÙÔ˘ 20Ô‡ ·ÈÒÓ·

∞§∏™ª√¡∏Δ∏ ¶∞ƒΔπ¢∞ ƒfiÌÂÚÙ Δ˙¤È̘ º›ÛÂÚ - ∞ÓÙÚ¤ ∂ ™fiÏÙȘ ª·Ó¯¿Ù·Ó New York 1971 ™ÈÎÂÏÈ΋ ÂÏÂοÓÔ˜ ‚·ÚÈ¿ÓÙ· 1.e4 c5 2.Nf3 Nc6 3.Nc3 Nf6 4.d4 cxd4 5.Nxd4 e5 6.Ndb5 d6 7.Bg5 a6 8.Bxf6 gxf6 9.Na3 f5 10.Bc4 Bg7 11.Qh5 0ñ0 12.exf5 Nd4 13.Bd3 f6 14.Be4 Rb8 15.Nd5 Qa5+ 16.c3 Rf7 17.g4 Bd7 18.0ñ0 Ne2+ 19.Kh1 Bc6 20.Rad1 Nf4 21.Nxf4 Bxe4+ 22.f3 Bc6 23.Ne6 d5? 24.g5 Be8 (‰È¿ÁÚ·ÌÌ·)

ΔÈ ·›˙Ô˘Ó Ù· ÏÂ˘Î¿; μ·ıÌfi˜ ‰˘ÛÎÔÏ›·˜ 2/5

§Y™H 25.g6 [25... h6 26.gxf7+ Bxf7 27.Qg4 Bxe6 28.Rg1+-] 1ñ0

º∞ƒª∞∫∂π∞ ™‹ÌÂÚ· ™¿‚‚·ÙÔ 27 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ ‰ÈËÌÂÚÂ‡Ô˘Ó ·fi 8 .Ì. - 10 Ì.Ì. Ù· Ê·Ú̷Λ·: ªÂÊÛÔ‡Ù ÃÚ‹ÛÙÔ˘, ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 56, ÙËÏ. 2421034304, ¡·Û›Î· - ªÈ¯ÔÏ›ÙÛË ∂˘·ÁÁÂÏ›·˜, ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË - ∞Óı. °·˙‹, ÙËÏ. 2421034333, ∫ÂÛÌÂÙ˙‹ ºˆÙÂÈÓ‹˜, ∂Ï¢ı. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ 147μ (οو ·fi °. ¢‹ÌÔ˘), ÙËÏ. 2421046866. ∞ÓÔÈÎÙfi Ë̤ڷ Î·È Ó‡ÎÙ· ÂÎÙfi˜ 13.30-16.30 ı· Â›Ó·È ÙÔ Ê·Ú̷ΛÔ: ∫ÔÓÙÈÓÔ‡ - μÔÏÈÒÙË ¶·Ó·ÁÈÒÙ·˜, ∂ÚÌÔ‡ 172 (Ï·Ù›· ∞Á›Ô˘ ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘), ÙËÏ. 2421036297. ™ÙË ¡. πˆÓ›· ·ÓÔÈÎÙfi Ë̤ڷ Î·È Ó‡ÎÙ· ı· Â›Ó·È ÙÔ Ê·Ú̷ΛÔ: ªÂ˚ÎfiÔ˘ÏÔ˘ μ·ÛÈÏ›Ԣ, §ÂˆÊ. ∂ÈÚ‹Ó˘ 90, ÙËÏ. 2421066644.

™∞μμ∞Δ√ 27 ¡√∂ªμƒπOY 2010

TA ™KAKI™TIKA NEA KONTA ™A™ KA£E TETAPTH KAI ™ABBATO


TËÏÂfiÚ·ÛË 39

™∞μμ∞Δ√ 27 ¡√∂ªμƒπOY 2010

™Ã√§π∞

¶ƒ√°ƒ∞ªª∞

°ÓˆÚ›ÛÙ ÙÔ˘˜ ƒfiÌÈÓÛÔÓ ¶H§IO 06 VHF, 62 UHF - ™øPO™ 22 UHF

08.00 10.00 10.30 12.00 12.30 13.30 14.00 14.15 14.45 15.45 17.00 18.00 19.00 20.10 21.00 23.30

∂Î·È‰Â˘ÙÈ΋ ÙËÏÂfiÚ·ÛË ∞fi ¤ÙÚ· Î·È ¯ÚfiÓÔ (∂) ∂˘Úˆ·˚Îfi ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ∫Ôχ̂ËÛ˘ 25 Ì. ÈÛ›Ó· (ª) ¶·Ú·‰ÔÛȷο Â·ÁÁ¤ÏÌ·Ù· Ô˘ ¯¿ÓÔÓÙ·È (∂) ∫ÔÈÓÔ‚Ô‡ÏÈÔ ·È¯Ì‹˜ Mideterraneo ™·Ó Û‹ÌÂÚ· ÙÔÓ 20fi ·ÈÒÓ· (∂) ºˆÙfiÛÊ·ÈÚ· ∞˘ÙÔ› Ô˘ ‹Ú·Ó Ù· ‚Ô˘Ó¿ ªÈ· ÎÔÈÓˆÓ›·... ¤Ó· fiÓÂÈÚÔ OÈ ŒÏÏËÓ˜ ¡›ÎÔ˜ °Î¿Ï˘: Ô ıÚ‡ÏÔ˜ ÙÔ˘ Ì¿ÛÎÂÙ Δ·Íȉ‡ÔÓÙ·˜ “√ Ï·Ó‹Ù˘ ÙˆÓ Èı‹ÎˆÓ” ¶ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ¶fiÏÔ ∞1 ∞Ó‰ÚÒÓ ¡√μ - ∫·Ï·Ì¿ÎÈ (∑) ªÔ˘ÛÈΤ˜ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ “ΔÔ ¯ÚÔÓÈÎfi Ù˘ ¡¿ÚÓÈ·: Ú›ÁÎË·˜ ∫·ÛÈ¿Ó” “∫·ÚÔ˘˙¤Ï”

* ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È Ì ÂÎÔÌ¤˜ Û Â·Ó¿ÏË„Ë.

06.00 07.00 10.00 11.00 12.00 12.30 14.00 15.00 16.00 17.00 18.00 18.30 19.15 21.00 22.00 24.00

∞Ó·˙ËÙÒÓÙ·˜ ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· (∂) ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ ÛÙË ¡∂Δ ¡Ù·ÁÎ ¶¤ÂÚ ∞ÓÓ ∂ȉ‹ÛÂȘ “°ÓˆÚ›ÛÙ ÙÔ˘˜ ƒfiÌÈÓÛÔÓ” ∏ Ì˯·Ó‹ ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ (∂) ∂ȉ‹ÛÂȘ ÷̤ÓÔÈ ·Ú¿‰ÂÈÛÔÈ “¶ÔÏÂÌÈÛÙ¤˜” ∂ȉ‹ÛÂȘ ¶ÚfiÛˆ· ÛÙÔ ÙÚ·ÁÔ‡‰È “ÀȤ ÌÔ˘, ˘È¤ ÌÔ˘” ∂ȉ‹ÛÂȘ ™ÙËÓ ÀÁÂÈ¿ Ì·˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ Û 5’ * ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È Ì ÂÎÔÌ¤˜ Û Â·Ó¿ÏË„Ë

01.00 02.15 03.15 03.30

ÃÔÚ‡ÔÓÙ·˜ ÛÙË ÛȈ‹ ∞Ó Ì’ ·Á·¿˜ £· Û ‰ˆ ÛÙÔ ÏÔ›Ô ∂ÓÙÈÌfiÙ·ÙÔÈ ÎÂÚ·Ù¿‰Â˜ ªÂ˜ ÛÙËÓ ∫·Ï‹ ÷ڿ ∂ȉ‹ÛÂȘ Exclusive (E) Baywatch, X ∂ȉ‹ÛÂȘ “™·Ó ÙÔ Û·ÏÔ Ì ÙË Á¿Ù·” ∂ȉ‹ÛÂȘ “∂ÊÈ¿ÏÙ˘! ™ÙËÓ ÎÔ˘˙›Ó·” (∂) AÏ ΔÛ·ÓÙ›ÚÈ ÓÈÔ˘˙ Big Brother “μÚ¿‰˘” Ì ÙÔÓ ¶¤ÙÚÔ ∫ˆÛÙfiÔ˘ÏÔ “√È ÈÛÙÔڛ˜ ÙÔ˘ ·ÛÙ˘ÓfiÌÔ˘ ª¤Î·” ∫fiÎÎÈÓÔ˜ ·ÎÏÔ˜ (∂) ΔËÏ·ÁÔÚ¤˜ ªÂ˜ ÛÙËÓ Î·Ï‹ ¯·Ú¿

μ¤Ú· ÛÙÔ ‰ÂÍ› Mega ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ ªfiÌÌ˘ - ΔÔ ·È‰› ÌÔ˘ ÎÈ ÂÁÒ ¶¿ÙÙ˘, Ë ÈÔ fiÌÔÚÊË ÈÛÙÔÚ›· Mega Star ∂ȉ‹ÛÂȘ ∏ ÔÏ˘Î·ÙÔÈΛ· Food and the city ªaster Chef ∂ȉ‹ÛÂȘ Fifty Fifty √È ÎËÔ˘ÚÔ› ÙÔ˘ Mega °Ï˘Î¤˜ ∞ϯËÌ›˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ Money drop Master Chef “ªËÓ ÙÔ ÂȘ... Ô‡Ù ÙÔ˘ ·¿” ∂ȉ‹ÛÂȘ ™ÙËÓ Îfi„Ë ÙÔ˘ ͢ڷÊÈÔ‡ ∫ÚȘ ∫ÚÔ˜ ΔËÏÂÌ¿ÚÎÂÙÈÓÁÎ

111111111111111111111111111

05.30 06.45

H ʇÛË Á‡Úˆ ÌÔ˘ T¿ÛÂȘ Ô˘ ı· ÛÒÛÔ˘Ó ÙÔÓ Ï·Ó‹ÙË ŸÙ·Ó Ô Î·ÈÚfi˜ ¿ÏÏ·Í ÙËÓ πÛÙÔÚ›· √È ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˜ ηٷÛÙÚÔʤ˜ ÙÔ˘ ·ÈÒÓ· ¶·Ú¿ ÙÚ›¯· Eco news Fifth gear Goal ¯ˆÚ›˜ Û‡ÓÔÚ· Ice Road truckers Really big things ª‡ıÔ˜ ‹ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· Doctor Who Top gear Man vs wild Δ· ÈÔ ·ÛÙ›· ‚›ÓÙÂÔ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ ∂ȉ‹ÛÂȘ ΔÔ ¯Ù‡ËÌ· ÙÔ˘ ÎÚÔÙ·Ï›· πÛ·ÓÈÎfi ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘ ∞ÙϤÙÈÎÔ ª·‰Ú›Ù˘ ∂Û·ÓÈfiÏ (∑) Gogfights Masters of horror ¡ÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú The Oprah Winfrey Show

08.45

06.00 07.00 08.00 09.00 10.00 14.00 14.15 15.15 17.00 17.05 19.00 20.00 21.00 23.00 24.00

06.00 07.00 10.00 10.20 12.50 14.00 14.50 15.40 16.30 17.28 17.30 18.15 19.00 20.00 21.00 22.15 23.15 00.50 02.00 03.00 04.00

07.45

¶H§IO 48 UHF

¶H§IO 31 UHF - ™øPO™ 46 UHF

¶H§IO 41 UHF, 62 UHF - ™øPO™ 28 UHF

10.00 10.30 11.00 12.00 14.00 15.00 16.00 17.10 18.15 19.15 20.15 21.00 22.00 23.00

01.00 02.00 03.00 04.30

10.45 11.30 12.00 12.30 13.00 16.15 18.45 21.00 22.00 24.00 01.45 03.45

Alter kids ºÚ·Ô˘Ï›ÙÛ· “Polly Pocket” “∏ ª¿ÚÌÈ Î·È Ô Ì·ÁÂ̤ÓÔ˜ ¶‹Á·ÛÔ˜” Kid songs ÃÂψÓÔÓÈÙ˙¿ÎÈ· ª·ÎÔ‡ÁÎ·Ó Hit Parade ΔV Weekend Δ· ·Ú·ÙÚ¿ÁÔ˘‰· ∂ȉ‹ÛÂȘ Life Style “∏ ª¿ÚÌÈ ‚·Û›ÏÈÛÛ· Ù˘ Ìfi‰·˜” ŸÛÔ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ¿ÓıÚˆÔÈ Best of “∏ ··ÁˆÁ‹” “∏Ú·ÎÏ‹˜”

¶H§IO 44 UHF-™øPO™ 33 UHF

05.30 07.00 07.30 08.00 09.00 10.00 12.00 13.00 13.30 15.00 17.00 18.30 20.00 22.00 23.00 00.30 02.30 03.30 04.30 05.00

§·‚‡ÚÈÓıÔ˜ (∂) √ ı·˘Ì·ÛÙfi˜ ÎfiÛÌÔ˜ ÙÔ˘ ˆÎ·ÓÔ‡ √ ı·˘Ì·ÛÙfi˜ ÎfiÛÌÔ˜ Ù˘ ʇÛ˘ √È ÙÂÏÂ˘Ù·›ÔÈ ÂχıÂÚÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ ΔÔ „¿ÚÂÌ· ¢Â‡ÙÂÚË ·Ó¿ÁÓˆÛË ÕÍÈÔÓ ∂ÛÙ› ∂ȉ‹ÛÂȘ ¢È·ÛÔÚ¿ ΔڛηϷ ¶ÈÂÚÈÎfi˜ (∑) “∂›Ó·È ¤Ó·˜ ÙÚÂÏfi˜... ÙÚÂÏfi˜ μ¤ÁÁÔ˜” “√È ¿ıÏÈÔÈ” ™·ÚÎÔ‚fiÚ· ˙Ò· ∂ȉ‹ÛÂȘ “√ ªÈ¯·ÏÈfi˜ ÙÔ˘ 14Ô˘ ™˘ÓÙ¿ÁÌ·ÙÔ˜” “ΔÔ Û˘ÓÔÈΤÛÈÔ” √ ‡ÚÁÔ˜ Ù˘ μ·‚¤Ï ∞ÁÒÓ·˜ Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘ μ’ ∂ıÓÈ΋˜ ηÙËÁÔÚ›·˜ (∂) ΔËÏÂÌ¿ÚÎÂÙÈÓÁÎ ¢Â‡ÙÂÚË ·Ó¿ÁÓˆÛË (∂)

16.00 17.10 18.00 19.00 21.00 21.25 23.00 23.50 01.30 02.30

¶H§IO 24 UHF - ™øPO™ 45 UHF

111111111111111111111111111

06.00 07.00 08.00 09.30 11.00 12.00 15.00 16.00 17.00

ªÔ˘ÛÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ¶·È‰È΋ ÂÎÔÌ‹ ¶ÚˆÈÓ‹ ·Ù˙¤ÓÙ· ª·˙› ª·ÁÂÈڤ̷ٷ ΔËÏÂˆÏ‹ÛÂȘ ¶·È‰È΋ ÂÎÔÌ‹ Travel guide ∞ıÏËÙÈ΋ ÂÎÔÌ‹ ∂ȉ‹ÛÂȘ Black & White ∂ȉ‹ÛÂȘ •¤ÓË Ù·ÈÓ›· ∂ȉ‹ÛÂȘ •¤ÓË Ù·ÈÓ›· ªÔ˘ÛÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ¶fiÎÂÚ bonus

18.00 19.00 21.00 22.00 24.00 00.30 02.00 04.00

09.00 10.00 11.00 12.00 13.00 13.25 15.10 16.10 18.05 18.10 20.00 21.00 23.00 01.00 01.10

04.30 05.00 05.10

06.00 07.30 08.15 09.15 10.15 12.00 15.00 16.30 17.00 18.00 18.30 20.30 21.00 21.30 23.00 23.30 00.15 02.30

∫ÂÓÙÚÈ΋ ∂ÏÏ¿‰· ∫·ÏËÛ¤Ú· (∂) ¶ÚˆÈÓ‹ ÂÓË̤ڈÛË ¶·È‰ÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ∞ÛÙÚÔÏÔÁÈ΋ ·Ù˙¤ÓÙ· Õڈ̷ ∂ÏÏ¿‰·˜ ¶ÚÔÙ¿ÛÂȘ ·ÁÔÚ¿˜ ¶¿Ì ٷÌÂ›Ô Outdoor & Sports ¶¿Óˆ ·’ Ù· fiÚÈ· ¢ÂÏÙ›Ô Âȉ‹ÛÂˆÓ ÕÓˆ ∫¿Ùˆ ¶·È‰Èο ∂ȉ‹ÛÂȘ ∞¯ ·ÙÚ›‰· ÌÔ˘ ÁÏ˘ÎÈ¿! ∂ȉ‹ÛÂȘ ¡ÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú Puzzle Express ¡˘¯ÙÂÚÈÓ¤˜ ‰È·‰ÚÔ̤˜

K·È ÔÈ ·ÓÙÚÂ̤ÓÔÈ ¤¯Ô˘Ó „˘¯‹ ∂ΛӘ ÎÈ ÂÁÒ ΔÔ ÈÔ ÁÏ˘Îfi ÌÔ˘ „¤Ì· (∂) §fiÏ· √ÓÂÈÚÔ·Á›‰· 40 ·̷ٷ §›ÙÛ·.com ∂ȉ‹ÛÂȘ “TÚÂϤ˜ ÛÊ·›Ú˜ 2 1/2” √ÓÂÈÚÔ·Á›‰· Top Chef ∂ȉ‹ÛÂȘ “√ Ê·ÊÏ·Ù¿˜” ∂ȉ‹ÛÂȘ “ªÈ· ÓÙÔ˘˙›Ó· ÌÂÏ¿‰Â˜” “ŸÏ· 11+” ∂ȉ‹ÛÂȘ “∏ ‚·ıÈ¿ ¿ÎÚË ÙÔ˘ ˆÎ·ÓÔ‡” °È· ÌÈ· Á˘Ó·›Î· Î·È ¤Ó· ·˘ÙÔΛÓËÙÔ ΔËÏÂÌ¿ÚÎÂÙÈÓÁÎ Mobile fun ΔÔ Î·Ê¤ Ù˘ ÷ڿ˜

Δ·ÈÓ›· ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ¡Ù›ÛÓÂ˚, Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· ™ÙÈ‚ ÕÓÙÂÚÛÔÓ.

π‰ÈÔÊ˘˝·, ·È‰›-ı·‡Ì·, ‰È¿ÓÔÈ·... Â›Ó·È Î¿ÔȘ ÌfiÓÔ ·fi ÙȘ ϤÍÂȘ Ô˘ ÂÚÈÁÚ¿ÊÔ˘Ó ÙÔÓ 12¯ÚÔÓÔ §Ô‡È˜, Ô˘ ¤¯ÂÈ ÙËÓ ·Ù¤ÓÙ· ÛÙËÓ ÙÛ¤Ë ÙÔ˘. ¶ÚfiÛÊ·Ù·, ÂÈÓfiËÛ ÙÔ ™·ÚˆÙ‹ ªÓ‹Ì˘, Ì›· Û˘Û΢‹ Ô˘ ı· ÙÔÓ ‚ÔËı‹ÛÂÈ Ó· ‚ÚÂÈ ÙË ÌËÙ¤Ú· ÙÔ˘... ŸÌˆ˜, ÚÈÓ ÚÔÏ¿‚ÂÈ Ó· ÙË ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÈ, Ë Û˘Û΢‹ οÓÂÈ ÊÙÂÚ¿... ¶›Ûˆ ·fi ÙËÓ ÎÏÔ‹, ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ô ÔÙ·fi˜ ÕÓÙÚ·˜ Ì ÙÔ ∫·¤ÏÔ!

¡∂Δ 12.30

MÈ· ÓÙÔ˘˙›Ó· ÌÂÏ¿‰Â˜ √ÈÎÔÁÂÓÂȷ΋ Έ̈‰›·, ·ÌÂÚÈηÓÈ΋˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ÙÔ˘ 2003, Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· ™ÔÓ §¤‚È. ¶·›˙Ô˘Ó: ™ÙÈ‚ ª¿ÚÙÈÓ, ªfiÓÈ Ã·ÓÙ, ¶¿ÈÂÚ ¶ÂÚ¿ÌÔ, ÛϷÚÈ ¡Ù·Ê.

∏ ÔÏ˘ÌÂÏ‹˜ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· ª¤ÈÎÂÚ ÌÂÙ·ÎÔÌ›˙ÂÈ ·fi ÌÈ· ÌÈÎÚ‹ Â·Ú¯È·Î‹ ΈÌfiÔÏË ÙÔ˘ πÏÈÓfiȘ ÛÙË ÌÂÁ·ÏÔ‡ÔÏË, fiÙ·Ó Ô ΔÔÌ ª¤ÈÎÂÚ ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ ÚÔÔÓËÙ‹ ÛÙËÓ ·Á·Ë̤ÓË ÙÔ˘ ÔÌ¿‰· Ú¿ÁÎÌÈ. ¢ÂÓ Â›Ó·È ÌfiÓÔ Ô ΔÔÌ Ô˘ ‚ϤÂÈ ÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ÙÔ˘ fiÓÂÈÚÔ Ó· Á›ÓÂÙ·È Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·: ∏ Û˘ÁÁڷʤ·˜ Á˘Ó·›Î· ÙÔ˘, ∫¤ÈÙ, ηٷʤÚÓÂÈ ÂÈÙ¤ÏÔ˘˜ Ó· ‰ÂÈ ÙÔ ‚È‚Ï›Ô Ù˘ ÛÙȘ ÚÔı‹Î˜ ÙˆÓ ‚È‚ÏÈÔˆÏ›ˆÓ. øÛÙfiÛÔ, fiÙ·Ó ÂΛÓË Ê‡ÁÂÈ ÁÈ· Ó· ÚÔˆı‹ÛÂÈ ÙÔ ‚È‚Ï›Ô Ù˘, Ô ΔÔÌ ‰˘ÛÎÔχÂÙ·È Ó· Ù· ‚Á¿ÏÂÈ ¤Ú· ÙfiÛÔ Ì ÙËÓ Î·ÈÓÔ‡ÚÈ· ÙÔ˘ ‰Ô˘ÏÂÈ¿, fiÛÔ Î·È Ì ٷ 12 ·Ù›ı·Û· ·È‰È¿ ÙÔ˘˜...

∞¡Δ-1 21.00 ¶H§IO 58 UHF - ™øPO™ 23 UHF

06.00 07.00 09.35 09.45 10.15 10.45 11.10 11.40 12.10 12.30 13.00 13.45 15.40 17.00 17.55 18.00 18.50 19.45 21.00

00.30 02.30 04.45

™Ô‡ÂÚÌ·Ó, Ù· ¯ÚfiÓÈ· Ù˘ ÓÈfiÙ˘ ¶·È‰ÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· Monster high Angel’s frends Lazy Town Power rangers mystic force ªÂÓ 10: Alien force ªÔÌ Ô ÛÊÔ˘ÁÁ·Ú¿Î˘ Xiaolin Showdown Sylvester and Tweety Mysteries ∂ȉ‹ÛÂȘ “¡Ù¤ÓȘ Ô ÙÚÔÌÂÚfi˜” Δ· ÊÈÏ·Ú¿ÎÈ· Gossip girl ∂ȉ‹ÛÂȘ º›ÏÔÈ ÁÈ· ¿ÓÙ· π·ÙÚÈΤ˜ ˘Ôı¤ÛÂȘ ∂ȉ‹ÛÂȘ “™ÎÔ‡ÌÈ ¡ÙÔ˘: ŒÓ·˜ ÙÂÙÚ¿Ô‰Ô˜ ‹Úˆ·˜” “ÕÏÂÍ ƒ¿ÈÓÙÂÚ: ª˘ÛÙÈ΋ ·ÔÛÙÔÏ‹” “ÕÏϘ 48 ÒÚ˜” “ΔÔ ·ÁfiÚÈ ÙÔ˘ Ô˘Ú·ÓÔ‡” Nip/Δuck

16.00 17.00 19.00 20.00 21.00 22.00 23.00

¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi ËÌÂÚÔÏfiÁÈÔ ™¿ÚÙ·ÎÔ˜ ª·Ï¤ÙÔ ÙÔ˘ ∞Ú¿Ì Ã·ÙÛ·ÙÔ˘ÚÈ¿Ó ∫¿ÚÙ· ̤ÏÔ˘˜ √ ¿ÛÚÔ˜ ¯Ú˘Ûfi˜: Ô fiÏÂÌÔ˜ ÙÔ˘ ‚·Ì‚·ÎÈÔ‡ ∏ ∂˘ÚÒË ÙÔ ªÂÛ·›ˆÓ· ∂ȯ›ÚËÛË ª·ÚÌ·ÚfiÛ· “∞˜ ‰Ú·ÂÙ‡ÛÔ˘Ì”

ÕÏÂÍ ƒ¿ÈÓÙÂÚ: ª˘ÛÙÈ΋ ·ÔÛÙÔÏ‹ ¶ÂÚÈ¤ÙÂÈ· ·ÌÂÚÈηÓÈ΋˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ÙÔ˘ 2006, Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· Δ˙fiÊÚÈ ™·Í. ¶·›˙Ô˘Ó: ÕÏÂÍ ¶¤ÙÈÊÂÚ, ∞Ï›ÛÈ· ™›Ï‚ÂÚÛÙÔÔ˘Ó, °ÈÔ‡·Ó ª·Î °ÎÚ¤ÁÎÔÚ, ™Ù›‚ÂÓ ºÚ¿È, ¡Ù¿ÌÈ·Ó §ÈԇȘ, ª›ÎÈ ƒÔ˘ÚÎ.

√ Ó·Úfi˜ ÕÏÂÍ ƒ¿ÈÓÙÂÚ ¿ÓÙÔÙ ÓfiÌÈ˙ ˆ˜ Ô ÔÏ˘·Á·Ë̤ÓÔ˜ ı›Ԙ ÙÔ˘ ÿ·Ó ‹Ù·Ó ¤Ó·˜ ÊÈÏ‹Û˘¯Ô˜ Î·È ¿ÓÙ· ¢ÁÂÓÈÎfi˜ ÙÚ·Â˙›Ù˘. ªÂÙ¿ fï˜ ÙÔ Í·ÊÓÈÎfi ı¿Ó·ÙÔ ÙÔ˘ ı›Ԣ ÙÔ˘, Ô ÕÏÂÍ ÚÔÛÂÁÁ›˙ÂÙ·È ·fi ÙÔÓ ·ÈÓÈÁÌ·ÙÈÎfi ·ÚÈÔ ªÏ·ÓÙ, Ô˘ ÙÔ˘ ·ÔηχÙÂÈ ˆ˜ Ô ÿ·Ó ‹Ù·Ó ÛÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· Ì˘ÛÙÈÎfi˜ Ú¿ÎÙÔÚ·˜ Ù˘ M-16, Ô˘ ‰ÔÏÔÊÔÓ‹ıËΠηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÌÈ·˜ Ì˘ÛÙÈ΋˜ ·ÔÛÙÔÏ‹˜. º·›ÓÂÙ·È ˆ˜ Ô ‰ÈÛÂηÙÔÌÌ˘ÚÈÔ‡¯Ô˜ ¡Ù¿ÚÈÔ˘˜ ™¤ÈÏ ÛÎÔ‡ÂÈ Ó· ‰ˆÚ›ÛÂÈ ¤Ó·Ó ∏/À Ù˘ Ó¤·˜ ÁÂÓÈ¿˜ Ì ÙËÓ ÔÓÔÌ·Û›· “Stormbreaker” Û οı ۯÔÏÂ›Ô ÛÙË ª. μÚÂÙ·Ó›·. ªÈ· ÊÈÏ·ÓıÚˆÈ΋ ÚÔÛÊÔÚ¿ Ô˘ ÂÓÒ Á›ÓÂÙ·È ‰ÂÎÙ‹ Ì ÂÓıÔ˘ÛÈ·ÛÌfi ·fi ÙȘ Û¯ÔÏÈΤ˜ ‰È¢ı‡ÓÛÂȘ, Ë ª16 ˘ÔÙ‡ÂÙ·È ˆ˜ οÙÈ ‰È·‚ÔÏÈÎfi ÎÚ‡‚ÂÙ·È ·fi ›Ûˆ. ∞ÔÊ·ÛÈṲ̂ÓÔ˜ Ó· ·Ó·Î·Ï‡„ÂÈ ÙËÓ ·Ï‹ıÂÈ· Î·È Ó· ÂΉÈÎËı› ÙÔ ı¿Ó·ÙÔ ÙÔ˘ ı›Ԣ ÙÔ˘, Ô ÕÏÂÍ ÂÎ·È‰Â‡ÂÙ·È Û ÛÔ‡ÂÚ Ú¿ÎÙÔÚ· Î·È Î·Ù·ÛÙÚÒÓÂÈ ¤Ó· ·ÓÔ‡ÚÁÔ Û¯¤‰ÈÔ ÁÈ· Ó· ÚÔÛÂÁÁ›ÛÂÈ ÙÔÓ ™¿ÈÚÔ˘˜ Î·È Ó· Ì¿ıÂÈ Ù· Û¯¤‰È¿ ÙÔ˘...

STAR 22.45

ΔÔ Û˘ÓÔÈΤÛÈÔ ¢Ú·Ì·ÙÈ΋ Ù·ÈÓ›· ÙÔ˘ 1994, ·Ú·ÁˆÁ‹˜ π·ˆÓ›·˜, Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· Kayo Hatta, ‰È¿ÚÎÂÈ·˜ 94’. ¶·›˙Ô˘Ó: °Ô‡ÎÈ ∫Ô‡ÓÙÔ, Δ¿ÌÏÈÓ ΔÔÌÈÙ·, ∞Λڷ Δ·Î·ÁÈ¿Ì·, °ÈfiÎÔ ™Ô‡ÁÎÈ, ∫Ú›ÛÙÈ·Ó ª¤È˜.

∂›Ó·È Ë ÈÛÙÔÚ›· Ù˘ ‰ÂηÂÍ¿¯ÚÔÓ˘ ƒ›Ô Ô˘ ÙÔ 1918 Ù·Íȉ‡ÂÈ ÛÙË Ã·‚¿Ë ÁÈ· Ó· ·ÓÙÚ¢Ù› ¤Ó·Ó ¿ÓÙÚ· Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂÈ ÔÙ¤, ·Ú¿ ÌfiÓÔ ¤¯ÂÈ ·ÓÙ·ÏÏ¿ÍÂÈ Ì·˙› ÙÔ˘ οÔȘ ʈÙÔÁڷʛ˜ Î·È ÌÂÚÈο ÁÚ¿ÌÌ·Ù·. ∏ ÂÏ›‰· Ù˘ Ó· ·Ê‹ÛÂÈ ÙÔ ‰‡ÛÎÔÏÔ ·ÚÂÏıfiÓ Ù˘ Î·È Ó· ÊÙÈ¿ÍÂÈ ÌÈ· ηÈÓÔ‡ÚÈ· ˙ˆ‹ Á›ÓÂÙ·È ·ÔÁÔ‹Ù¢ÛË fiÙ·Ó Û˘Ó·ÓÙ¿ ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓÙ· Û‡˙˘Áfi Ù˘. Œ¯ÂÈ Ù· ‰ÈÏ¿ Ù˘ ¯ÚfiÓÈ· Î·È Ë Ã·‚¿Ë ‰ÂÓ Â›Ó·È Ô ·Ú¿‰ÂÈÛÔ˜ Ô˘ ÔÓÂÈÚ¢fiÙ·Ó. •·ÊÓÈο ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ·ÁÈ‰Â˘Ì¤ÓË Û ¤Ó· Á¿ÌÔ ¯ˆÚ›˜ ·Á¿Ë, Û ÌÈ· ηıfiÏÔ˘ ‡ÎÔÏË ˙ˆ‹.

∂Δ-3 00.30

£Â¿Ì·Ù·

111111111111111111111111111

°ÂÁÔÓfiÙ· (∂) √È Á‡ÛÂȘ ÙÔ˘ ÙfiÔ˘ Ì·˜ (∂) ªÔ˘ÛÈΤ˜ ÂÈÏÔÁ¤˜ ¶·È‰ÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· √‰ÔÈÔÚÈÎfi ÛÙË £ÂÛÛ·Ï›· (∂) ªË ÌÔ˘ ÂȘ (∂) ¡ÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú ΔËÏ·ÁÔÚ¤˜ ∂‰Ò £ÂÛÛ·Ï›· ∂‰Ò ∂ÏÏ¿‰· (∂) ΔËÏ·ÁÔÚ¤˜ ∂Ó ÙÔ‡Ùˆ Á¤Ï· °ÂÁÔÓfiÙ· •¤ÓË Ù·ÈÓ›· “Master with cracked fingers” °ÂÁÔÓfiÙ· Û 10’ Î·È ‰ÂÏÙ›Ô ÛÙË ÓÔËÌ·ÙÈ΋ Drive time °ÂÁÔÓfiÙ· •¤ÓË Ù·ÈÓ›· “°Î·ÁÎÛÙÂÚ›Ó˜ ÙÔ˘ ‚¿ÏÙÔ˘” ªË ÌÔ˘ ÂȘ (∂) ªÈ· ı¤ÛË ÛÙËÓ Î·Ú‰È¿ ÛÔ˘

07.00 08.00

22.45

£E™™A§IA TV 07.00 08.05 08.40 09.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00

06.00

03.30

¶H§IO 64 - ™øPO™ 26 UHF

06.00 08.40 09.40 09.45

¶H§IO 35,55 UHF - ™øPO™ 56 UHF

√DEON §π¡Δ√ Δ∏§. 2421024311

£∂∞ª∞Δ∞ ∞¶√ 25/11-1/12/10 ∞π£√À™∞ 1

“Δ√ •∂™¶∞™ª∞ Δ√À º∂°°∞ƒπ√À” ∂§§∏¡π∫∏ ¶ƒ√μ.: 6, 8, 10 ∞π£√À™∞ 2 “SOMEWHERE” Δ∏™ ™√ºπ∞™ ∫√¶√§∞ ¶ƒ√μ.: 6.30, 8.30, 10.30 ¶∞π¢π∫√ ™π¡∂∞∫ ™∞μ. - ∫Àƒ. 27-28/11 ∞) Δ∞ (°)§À∫∞∫π∞ ª∂Δ∞°§øΔΔπ™ª∂¡√

¶ƒ√μ.: ™∞μ.: 4, 6, ∫Àƒ.: 11.30, 4, 6 μ) “Aƒ£√Àƒ 3 √ ¶√§∂ª√™

Δø¡ ¢À√ ∫√™ªø¡”

ª∂Δ∞°§øΔΔπ™ª∂¡√ ¶ƒ√μ.: ™∞μ.: 4.30, 6.30, ∫Àƒ.: 12, 4.30, 6.30

VILLAGE 4 CINEMAS VOLOS Δ∏§∂ºø¡√: 24210 94600

∂μ¢√ª∞¢∞ ¶ƒ√μ√§ø¡: 25/11-1/12/10 ∞π£√À™∞ 1: ∞ ƒ £ √ À ƒ 3 : √ ¶ √ § ∂ ª √ ™ Δ ø ¡ ¢ À √ ∫ √ ™ ª ø ¡ (∫ÈÓÔ‡ÌÂÓ· Û¯¤‰È· - ªÂÙ·ÁψÙÙÈṲ̂ÓÔ): ¶¤ÌÙË - ΔÂÙ¿ÚÙË: 17.15 ∫˘Úȷ΋: 12.45 - 15.00 - 17.15 ™Δ√ •∂™¶∞™ª∞ Δ√À º∂°°∞ƒπ√À: ¶¤ÌÙË - ΔÂÙ¿ÚÙË: 19.15 - 21.30 - 23.45 ∞π£√À™∞ 2: √ à ∞ ƒ π ¶ √ Δ ∂ ƒ ∫ ∞ π √ π ∫ § ∏ ƒ √ π Δ √ À £ ∞ ¡ ∞ Δ √ À ( ª ∂ ƒ √ ™ ∞ ’ ) : ¶¤ÌÙË - ΔÂÙ¿ÚÙË: 18.15 - 21.15 - 00.15, ™¿‚‚·ÙÔ: 15.15 - 18.15 - 21.15 - 00.15, ∫˘Úȷ΋: 12.15 - 15.00 - 18.15 - 21.15 - 00.15 ∞ π £ √ À ™∞ 3 : ∂ ° ø √ ∞ ¶ ∞ π ™ π √ ¢ √ • √ ™ ( ∫ È Ó Ô ‡ Ì Â Ó · Û ¯ ¤ ‰ È · - ª  ٠· Á Ï ˆ Ù Ù È Û Ì ¤ Ó Ô ) : ¶¤ÌÙË - ΔÂÙ¿ÚÙË: 17.45, ™¿‚‚·ÙÔ: 15.45 - 17.45, ∫˘Úȷ΋: 11.45 - 13.45 - 15.45 - 17.45 MACHETE (Δƒ√ª√À): ¶¤ÌÙË - ΔÂÙ¿ÚÙË: 19.45 - 22.00 - 00.15 ∞π£√À™∞ 4: ∂ ° ø √ ∞ ¶ ∞ π ™ π √ ¢ √ • √ ™ 3 D ( ∫ È Ó Ô ‡ Ì Â Ó · Û ¯ ¤ ‰ È · - ª  ٠· Á Ï ˆ Ù Ù È Û Ì ¤ Ó Ô ) : ¶¤ÌÙË - ΔÂÙ¿ÚÙË: 17.30, ™¿‚‚·ÙÔ: 15.30 - 17.30, ∫˘Úȷ΋: 12.30 - 15.30 - 17.30 √ Ã∞ƒπ ¶√Δ∂ƒ ∫∞π √π ∫§∏ƒ√π Δ√À £∞¡∞Δ√À (ª∂ƒ√™ ∞’): ¶¤ÌÙË - ΔÂÙ¿ÚÙË: 19.30 - 22.30

∏ ‚·ıÈ¿ ¿ÎÚË ÙÔ˘ ˆÎ·ÓÔ‡ ∫ÔÈÓˆÓÈ΋ Ù·ÈÓ›·, ·ÌÂÚÈηÓÈ΋˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ 1999, Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· √‡ÏÔ˘ °ÎÚfiÛÌ·ÚÓÙ. ¶·›˙Ô˘Ó: ªÈÛ¤Ï º¿ÈÊÂÚ, ΔÚÈÙ °Ô˘›Ïȷ̘, °Ô‡È °ÎfiÏÓÙÌÂÚÁÎ, Δ˙fiÓ·ı·Ó Δ˙¿ÎÛÔÓ.

∏ ªÂı ∫··ÓÙfiÚ·, Â·ÁÁÂÏÌ·Ù›·˜ ʈÙÔÁÚ¿ÊÔ˜, Ù·Íȉ‡ÂÈ ÛÙÔ ™ÈοÁÔ Ì·˙› Ì ٷ ÙÚ›· ÌÈÎÚ¿ ·È‰È¿ Ù˘, ÒÛÙ ӷ ·Ú¢ÚÂı› Û ¤Ó· ¿ÚÙÈ Â·Ó·Û‡Ó‰ÂÛ˘ ·Ï·ÈÒÓ Û˘ÌÌ·ıËÙÒÓ. ΔÔ Ù·Í›‰È ·˘Ùfi, fï˜, ̤ÏÏÂÈ Ó· ÛËÌ·‰Â˘Ù› ·fi ¤Ó· ÙÚ·ÁÈÎfi ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ ı· ÂËÚ¿ÛÂÈ ÙȘ ˙ˆ¤˜ fiÏˆÓ ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ Ù˘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜ ∫··ÓÙfiÚ·: ™ÙÔÓ ÚÔı¿Ï·ÌÔ ÙÔ˘ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô˘, fiÔ˘ ÂÈÎÚ·Ù› Û˘ÓˆÛÙÈÛÌfi˜, οÔÈÔ˜ ·¿ÁÂÈ ÙÔÓ ªÂÓ, ÙÔ 3¯ÚÔÓÔ ·ÁÔÚ¿ÎÈ Ù˘ ªÂı! ∏ Û˘ÁÎÏÔÓÈṲ̂ÓË ÌËÙ¤Ú· ÓÈÒıÂÈ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Ó· ÁÎÚÂÌ›˙ÂÙ·È Î¿Ùˆ ·’ Ù· fi‰È· Ù˘, ÛÙ·‰È·Î¿ ¯¿ÓÂÈ ÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ Ù˘, ÂÓÒ Ô ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˜ ÁÈÔ˜ ıˆÚ› ÙÔÓ Â·˘Ùfi ÙÔ˘ ˘‡ı˘ÓÔ ÁÈ· ÙËÓ ·ÒÏÂÈ· ÙÔ˘ ªÂÓ... ∂ÓÓÈ¿ ¯ÚfiÓÈ· ÂÚÓÔ‡Ó, ÔÈ ∫··ÓÙfiÚ· ¤¯Ô˘Ó ÌÂÙ·ÎÔÌ›ÛÂÈ Û ¿ÏÏË fiÏË Î·È ÌÈ· ̤ڷ, ¤Ó· ·ÁfiÚÈ ¯Ù˘¿ Ù˘¯·›· ÙËÓ fiÚÙ· ÙÔ˘ ÛÈÙÈÔ‡ ÙÔ˘˜. ∞̤ۈ˜ ÌfiÏȘ ÙÔ ·ÓÙÈÎÚ›˙ÂÈ, Ë ªÂı ηٷϷ‚·›ÓÂÈ fiÙÈ ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙÔ ¯·Ì¤ÓÔ Ù˘ ·È‰›...

∞¡Δ-1 01.10


¤ÓıÂÓ&¤ÓıÂÓ

40

T˘ EϤÓ˘ ™Ù·ÌÔ‡ÏË, stamouli@e-thessalia.gr

™¿‚‚·ÙÔ 27 NÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 2010

ªÔÚ›

™Â ·Ó·˙‹ÙËÛË ÙÔ˘ ̤ÙÚÔ˘ Ο Αλ. Παπαδόπουλος διετέλεσε επικεφαλής σε υπουργεία, που σήμερα καλούνται να σηκώσουν ένα μεγάλο βάρος των αλλαγών στη χώρα. Οι θέσεις του πρώην υπουργoύ Οικονομικών TÔ˘ ¢ËÌ‹ÙÚË και Υγείας, αποκτούν ειP¿ÏÏË δικό βάρος, ενώ με την τελευταία παρέμβασή του κατάφερε να προκαλέσει αίσθηση. Με τις ρηξικέλευθες προτάσεις του, αλλά και με χαρακτηρισμούς για το πολιτικό σύστημα όπως “λαϊκίστικο” και “φοβικό”. Για έναν πολιτικό που δεν βρίσκεται στην κεντρική πολιτική σκηνή είναι πιο εύκολο να λέει γυμνές τις αλήθειες, χωρίς να προσπαθεί να τις ντύνει, όταν ο φόβος του πολιτικού κόστους παραμονεύει. Αυτό όμως, δεν σημαίνει ότι οι απόψεις του πρώην Υπουργού του ΠΑΣΟΚ δεν βρίσκονται σε σωστές βάσεις. Αποκτούν σημασία σε μια περίοδο εκτάκτου ανάγκης, που από τους πολιτικούς, απαιτείται μπροστά στα μεγάλα προβλήματα ρεαλιστική στάση, προσέγγιση χωρίς φόβο, αλλά με σαφήνεια. Παράλληλα η κοινωνία, θέλει να ακούσει τα πράγματα με το όνομά τους. Έχει ανάγκη από ειλικρίνεια, ώστε να υποχωρήσει η δυσπιστία για τους πολιτικούς. Σε αυτό το πλαίσιο ο Αλ. Παπαδόπουλος πρότεινε ένα πλέγμα λύσεων για την έξοδο της χώρας από την κρίση, με πιο χαρακτηριστική τη συγκρότηση, μετά από έγκριση της Βουλής, ανεξάρτητης επιτροπής κύρους για να συντάξει ένα “πενταετές πρόγραμμα οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης” . Δεν δίστασε ακόμη να αναφέρει, ότι το 30% περίπου του σημερινού κράτους είναι περιττό και συμπλήρωσε ότι “δεν υπάρχει άλλος δρόμος από το να απαλλαγεί η οικονομία από μεγάλα τμήματα του δημοσίου, δείχνοντας προς την κατεύθυνση της αποκρατικοποίησης δημόσιων επιχειρήσεων, κατάργησης τμημάτων πανεπιστημίων και ΤΕΙ κ.α. Παράλληλα κάλεσε σε “μια νέα συμφωνία της ελληνικής κοινωνίας, με τον εαυτό της για το που θέλει να πάει η χώρα”. Ακόμη κι αν πολλά από τα παραπάνω δεν υλοποιηθούν, δίνεται η αφορμή για μια συζήτηση για όσα μπορούν να αλλάξουν στην “ελληνική πραγματικότητα” ώστε να μπουν, χωρίς προσχήματα πια, σε νέα βάση. Σε σχέση με το μερίδιο ευθύνης που αναλογεί και με τη συνείδηση του συλλογικού συμφέροντος που χρειάζεται να αναζητηθεί, σε κάθε πλευρά. Με στόχο την αναζήτηση του μέτρου, γιατί προφανώς κάτι σχεδιάστηκε λάθος τις τελευταίες δεκαετίες. rallis@e-thessalia.gr

η κρίση να τρέχει με χίλια, μπορεί η ανεργία να την ακολουθεί από πίσω, μπορεί οι επιχειρήσεις να προσπαθούν να κρατήσουν το κεφάλι έξω από το νερό, αλλά αυτή την περίοδο απαιτείται ενημέρωση, δυο φορές απ’ ό,τι πριν. Διαβάζω από την ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ στο Ίντερνετ, για προγράμματα που “τρέχουν” επίσης παράλληλα με όσα μας καταδιώκουν αυτή την περίοδο, προγράμματα που επιδοτούν εργοδότες, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, μικρομάγαζα, αλλά και μεγαλύτερα, για να μπορέσουν να κρατήσουν τους εργαζόμενους που έχουν στη δούλεψή τους. Να μη βιαστούν να τους απολύσουν, αφού μπορούν να στηριχτούν από τον ΟΑΕΔ για τα επόμενα δυο χρόνια, με κάποιο τρόπο. Σε πολλές περιπτώσεις καλύπτεται ένα μεγάλο κομμάτι της αμοιβής του υπαλλήλου, σε άλλες ολόκληρη η ασφαλιστική εισφορά, για ενάμιση, δυο χρόνια. Σημαντικότατη βοήθεια για μια επιχείρηση, ένα μαγαζί που παραπαίει ανάμεσα στην αναδουλειά, τις οικονομικές υποχρεώσεις που δεν προλαβαίνονται και βεβαίως τις υποχρεώσεις απέναντι σε έναν, δυο ή και περισσότερους εργαζόμενους. Το Επιμελητήριο Μαγνησίας, οι σύλλογοι των διαφόρων κλάδων, τώρα έχουν δουλειά. Τώρα πρέπει να βοηθηθούν οι επαγγελματίες να σταθούν στα πόδια τους και μαζί τους, ο κόσμος που επίσης, τρώει ψωμί από τα μαγαζιά τους. Πόρταπόρτα πρέπει να γίνει η ενημέρωση και άμεσα. Τα λουκέτα αυξάνουν μέρα τη μέρα, ιδιοκτήτες βυθίζονται στα χρέη και εργαζόμενοι χάνουν τις δουλειές τους. Μπορούν σε πολλές περιπτώσεις να σωθούν επιχειρήσεις, μπορούν να μη γυρίσουν ανάποδα ζωές. Μεγάλο πράγμα η πληροφόρηση, η σωστή και έγκαιρη πληροφόρηση.

Ένας ψυχίατρος στο σπίτι, είναι ό,τι πρέπει σε δύσκολες περιόδους σαν αυτή. Ούτε αγχολυτικά, ούτε βαλεριάνες. Ψάρια στο ενυδρείο... Παραλληλόγραμμο, πολύχρωμο, συγκεντρώνει “ενοίκους” από χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά και φιλοξενεί οργανισμούς που δεν μπορούν να ζήσουν μακριά του. Ο μαγικός κόσμος των τροπικών ενυδρείων που μπορούν να αλλάξουν τους ρυθμούς της ζωής μας και να μας δώσουν ψυχική ευεξία. Οι ευεργετικές συνέπειες των ενυδρείων στην ψυχική υγεία των ανθρώπων είχαν ήδη επισημανθεί από επιστημονικές έρευνες της δεκαετίας του ’80. Δεν είναι τυχαίο ότι σε χώρες της Δυτικής Ευρώπης το ενυδρείο είναι αναπόσπαστο κομμάτι του εξοπλισμού πολλών φαρμακείων ή αιθουσών αναμονής σε νοσοκομεία και ιατρεία, και τα τελευταία χρόνια εντάσσεται σιγά-σιγά σε ανάλογους χώρους και στην Ελλάδα. “Το ενυδρείο είναι ένα κομμάτι φυσικού περιβάλλοντος και μάλιστα τελείως διαφορετικό από την πόλη που ζούμε. Και μόνο να το κοιτάζεις λειτουργεί αγχολυτικά. Κάθε μέρα που θα το κοιτάξεις ανακαλύπτεις κάποια λεπτομέρεια που μέχρι πρότινος αγνοούσες” λέει ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φίλων του Ενυδρείου (www.aquarist.gr.). Είναι σίγουρα φθηνότερο από τον ψυχίατρο, να μην το σκεφτούμε κι αυτό;

T‡Ô˜

ºøΔ√: ¶. °IANNAPO™

MÂ NÔ˘

°È· ÔÏÏÔ‡˜ Ù· ¯ÚÒÌ·Ù· ÙÔ˘ ÊıÈÓÔÒÚÔ˘ (ηı˘ÛÙÂÚË̤ÓÔ˘ ʤÙÔ˜...) Â›Ó·È ÌÂÏ·Á¯ÔÏÈο. °È· ¿ÏÏÔ˘˜ ¿ÏÈ, Â›Ó·È ÓÔÛÙ·ÏÁÈο Î·È ÁÏ˘ÎfiÈÎÚ·, ÙfiÛÔ ÒÛÙ ӷ ·ÓÙÏÔ‡Ó ·fi ÙËÓ ËÌÂÚ¿‰· ÙÔ˘˜ Î·È Ó· ¯·Ï·ÚÒÓÔ˘Ó Â˘¯¿ÚÈÛÙ·. ∞˜ ÌËÓ Ù· ÎÔÈÙ¿Ì ÌfiÓÔ, ·˜ Ù· ‰Ô‡Ì ÎÈfiÏ·˜...

✒ ∂£¡√™: “ªÓËÌfiÓÈÔ Î·È Â›ÙÚÔÔÈ Û fiÏ· Ù· ˘Ô˘ÚÁ›·”. ✒ ∂§∂À£∂ƒ√ΔÀ¶π∞: “∞ÎÚˆÙËÚÈ·ÛÌfi˜ ÁÈ· 700.000 ÂȉfiÌ·Ù·”. ✒ ∂™Δπ∞:“∞ÏÔ‡ÛÙ¢ÛȘ Ù˘ ÊÔÚÔÏÔÁ›·˜” . ✒ ∏ª∂ƒ∏™π∞: “™˘Ó·ÁÂÚÌfi˜ ÛÙËÓ ∂˘Úˆ˙ÒÓË. £Ú›ÏÂÚ ÁÈ· ÙÔ ªË¯·ÓÈÛÌfi ™Ù‹ÚÈ͢” . ✒ ∏ ∞À°∏: “300.000 ¿ÓÂÚÁÔÈ ÌÈÛıˆÙÔ› Î·È ÌÈÎÚÔÌÂÛ·›ÔÈ Ì¤Û· ÛÙÔ 2010”. ✒ ∏ ∫∞£∏ª∂ƒπ¡∏: “Œ·ÈÚÓ·Ó ‰‡Ô ÌÈÛıÔ‡˜ ·fi ÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ”. ✒ ƒπ∑√™¶∞™Δ∏™: “™·ÚˆÙÈΤ˜ ·Ó·ÙÚÔ¤˜ Û ¢∂∫√ Î·È ¢ËÌfiÛÈÔ”. ✒ Δ∞ ¡∂∞: “§Ô˘Î¤Ù· ÂÍÚ¤˜ Ì ÂÓÙÔÏ‹ ™¢√∂” .

ΔÚfiÈη

∫¤Ú‰Ô˜

™ÙÔ “‰ÚfiÌÔ”

Ο ίδιος ο πρωθυπουργός, με τη βοήθεια των Θ. Πάγκαλου και Γ. Παπακωνσταντίνου, αναλαμβάνει προσωπικά τον έλεγχο δαπανών του Δημοσίου, έχοντας ως στόχο να εφαρμοστούν με ταχείς ρυθμούς, και κυρίως με αποτελεσματικότητα, οι αποφάσεις για περιστολή της κρατικής δαπάνης. Είχαμε δεν είχαμε, αποκτήσαμε και την εγχώρια τρόικα...

Καλά τι ήταν αυτό που δήλωσε ο επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Ταμείου για τη διάσωση των Οικονομιών Κλάους Ρέγκλινγκ; Ούτε λίγο ούτε πολύ είπε ξεκάθαρα πως η Γερμανία όχι μόνο δεν ζημιώνεται, αλλά θα έχει κέρδος 600 εκ. ευρώ το χρόνο από τη διάσωση της Ελλάδας, λόγω των τόκων που θα πληρώσουμε για τα δάνεια της βοήθειας. Και μετά η Μέρκελ μάς κάνει και την δύσκολη...

Στο “δρόμο”, λέει, θα βγουν οι Εισαγγελείς για να προστατεύσουν αποτελεσματικά με επιτόπιους ελέγχους τη δημόσια περιουσία, τα δάση και τους εργαζόμενους, κυνηγώντας παράλληλα τους υπαλλήλους που αδιαφορούν για παρανομίες. Άργησαν, αλλά τελικά κατάφεραν επιτέλους να διαπιστώσουν ότι ορισμένοι ελεγκτικοί μηχανισμοί έχουν ατονήσει ή ενδίδουν σε παρεμβάσεις τρίτων. Προφανώς, τόσα χρόνια ζούσαν σε άλλη χώρα...

™˘Ó·ÁÂÚÌfi˜

√‡Ù ̤ڷ

Σε καθεστώς αυστηρής παρακολούθησης έχει βάλει ο πρωθυπουργός Γ. Παπανδρέου τους υπουργούς του, προκειμένου να επιταχυνθούν οι ρυθμοί ολοκλήρωσης των διαρθρωτικών αλλαγών εντός της τρίμηνης προθεσμίας που έχει θέσει η τρόικα. Τους έστειλε μάλιστα τελεσίγραφο για να τελειώσουν άμεσα την καταγραφή των προτεραιοτήτων και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησής τους. Συναγερμός σας λέω, μόνο που το έχουμε ξαναδεί το έργο...

Η περιστολή της κρατικής δαπάνης και η ανάπτυξη της οικονομίας είναι οι δυο στόχοι που καλείται να “πιάσει” η κυβέρνηση τους επόμενους τρεις μήνες. Αλίμονο, όμως, αν η προσπάθεια εξαντληθεί στη διάλυση της Αγροφυλακής ή στις όποιες γενικόλογες διακηρύξεις περί προσέλκυσης ξένων επενδύσεων. Πρέπει επιτέλους σε αυτή τη χώρα να σταματήσουν οι “ασκήσεις επί χάρτου”, γιατί δεν υπάρχει ούτε μια ημέρα για χάσιμο...

•Âηı¿ÚÈÛÌ· Σε οριστικό ξεκαθάρισμα εσωκομματικών “λογαριασμών” παρέπεμπε η χθεσινή συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Ν.Δ., η οποία πραγματοποιήθηκε σε “βαρύ” κλίμα, που έχει δημιουργηθεί μετά την ίδρυση της “Δημοκρατικής Συμμαχίας” της Ντόρας Μπακογιάννη. Ο Αντ. Σαμαράς “πέταξε το γάντι” στους αμφισβητίες και αναμένει αντιδράσεις, μιας και η κατάσταση έχει φτάσει στο απροχώρητο...

¢›·ÈÙ· Είναι δυνατόν να τρώμε όσο θέλουμε και να αδυνατίζουμε χωρίς να χρειάζεται να μετράμε θερμίδες; Αυτό υπόσχεται η πανευρωπαϊκή έρευνα με το όνομα “Διογένης”, σύμφωνα με την οποία, το μυστικό για την καταπολέμηση της παχυσαρκίας είναι μια δίαιτα πλούσια σε πρωτεΐνες και φτωχή σε γλυκίδια (υδατάνθρακες). Οι Έλληνες, πάντως, δεν χρειάζονται μυστικό για να αδυνατίσουν, έχουν το Μνημόνιο... °.•.

27-11-10  
27-11-10  

™·Ì·Ú¿˜ ηٿ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Î·È «Û˘ÌÌ·¯›·˜ ÚÔı‡ÌˆÓ» ¶·Ú¤Ì‚·ÛË ∞¢∂¢À ÁÈ· ÂȉfiÌ·Ù· Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ˆÓ °›ÓÂÙÂ Û˘Ó‰ÚÔÌËÙ¤˜ ∞fi ÎÔ˘ÎÔ˘ÏÔÊfiÚÔ˘˜ Ì fiÏ· ÁÈ...

Advertisement