Page 1

K·ıËÌÂÚÈÓ‹ ¶ÚˆÈÓ‹ EÊËÌÂÚ›‰· ·fi ÙÔ 1898 ŒÙÔ˜ 115ÔÓ

AÓ. ËÏ. 07.46'- ‰. 18.32’

™ÂÏ‹ÓË 12 ∏ÌÂÚÒÓ

™¿‚‚·ÙÔ 27 √ÎÙˆ‚ÚÈÔ˘ 2012 ◆ TÈÌ‹ º‡ÏÏÔ˘ 1 ú

AÚÈıÌfi˜ º‡ÏÏÔ˘ 34.859

¡¤ÛÙÔÚÔ˜ ÌÂÁ·Ï., ¶ÚfiÎÏ˘ Û˘˙. ÙÔ˘ ¶ÈÏ¿ÙÔ˘, ∫˘ÚÈ·ÎÔ‡ ∫ˆÓ/ψ˜ 40 ™ÂÏ›‰Â˜

ΔÈ Ì·˜ ÂÚÈ̤ÓÂÈ Ì ÙÔ Ó¤Ô ÌÓËÌfiÓÈÔ - ΔÂÏÂÈÒÓÂÈ Ë ...ÎÏ„‡‰Ú·

πÛÔÚÚÔ›Â˜ ÙÚfiÌÔ˘ ✓ ∂Í·ÓÙÏ› fiÏ· Ù· ÂÚÈıÒÚÈ· ÁÈ· Û‡ÁÎÏÈÛË Ô ∞ÓÙ. ™·Ì·Ú¿˜ ✓ ¢ÂÓ ÌÂÙ·‚¿ÏÂÈ ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ ÁÈ· Ù· ÂÚÁ·Ûȷο Ô º. ∫Ô˘‚¤Ï˘ ✓ ¶ÚÔÛ¿ıÂȘ ÁÈ· Û˘Ì‚È‚·ÛÌfi Î·È ·fi ÙÔÓ ∂˘¿Á. μÂÓÈ˙¤ÏÔ ›ÓÈ ˘Ô˘ÚÁÈÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Û˘ÁηÏ› ÁÈ· Û‹ÌÂÚ· ™¿‚‚·ÙÔ ÛÙȘ 11 ÙÔ Úˆ› ÛÙÔ ª¤Á·ÚÔ ª·Í›ÌÔ˘ Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ∞ÓÙÒÓ˘ ™·Ì·Ú¿˜. ™ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË Î·Ù·‚¿ÏÏÔ˘Ó ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÒÛÙ ÔÈ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ÂÎÎÚÂÌfiÙËÙ˜ ÙÔ˘ ·Î¤ÙÔ˘ ̤ÙÚˆÓ Ó· ¤¯Ô˘Ó ÎÏ›ÛÂÈ ¤ˆ˜ ·‡ÚÈÔ ∫˘Úȷ΋, ÒÛÙ ÙÔ ·Î¤ÙÔ Ó· ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙ› ÌÂı·‡ÚÈÔ ÛÙÔ Euroworking Group, ÙËÓ ΔÚ›ÙË Ó· ηٷÙÂıÔ‡Ó Ù· ̤ÙÚ· ÚÔ˜ „‹ÊÈÛË ÛÙË μÔ˘Ï‹ Î·È ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË Ó· Û˘Ó‰ÚÈ¿ÛÂÈ ÙÔ Eurogroup, ̤ۈ ÙËωȿÛ΄˘, ÁÈ· Ó· ‰ÒÛÂÈ ÙËÓ ¤ÁÎÚÈÛ‹ ÙÔ˘. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, Á›ÓÂÙ·È ÚÔÛ¿ıÂÈ· ¤ˆ˜ Î·È ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÛÙÈÁÌ‹ Ó· ‚ÚÂıÔ‡Ó ÔÈ Ì¤ÁÈÛÙ˜ Û˘Ó·ÈÓÂÙÈΤ˜ χÛÂȘ, ‰Â‰Ô̤Ó˘ Ù˘ ¿ÚÓËÛ˘ Ù˘ ¢ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋˜ ∞ÚÈÛÙÂÚ¿˜ Ó· Û˘ÌʈӋÛÂÈ Ì ٷ ̤ÙÚ· ÁÈ· ÙȘ ÂÚÁ·ÛȷΤ˜ Û¯¤ÛÂȘ ˆ˜ ¤¯Ô˘Ó, ¯ˆÚ›˜ ¿ÓÙˆ˜ Ó· ª›ÓÈ ˘Ô˘ÚÁÈÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Û˘ÁηÏ› ÁÈ· Û‹ÌÂÚ· ÙÔ Úˆ› Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ÎÏ›ÓÂÈ ÙËÓ fiÚÙ· Ù˘ ΢‚ÂÚÓËÙÈ΋˜ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜. ■ ÛÂÏ. 7

ª

ÕÚÂÈÔ˜ ¶¿ÁÔ˜

™ÙË μÔ˘Ï‹ Ù· ÔÓfiÌ·Ù· Ù˘ Ï›ÛÙ·˜ §·ÁοÚÓÙ Î·È ÙˆÓ «36» ÛÂÏ. 9 ■

ΔÔ ¯Ú¤Ô˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ‚ÈÒÛÈÌÔ - ŸÏ· Ù· ÛÂÓ¿ÚÈ· ÛÙÔ ÙÚ·¤˙È

∂¤ÛÙÚÂ„Â Ô ÂÏÏËÓÈÎfi˜ ÂÊÈ¿ÏÙ˘... ∞fi 1Ë π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘

¶ÂÚÈÎÔ¤˜ ÛÙ· ÂȉfiÌ·Ù· ·ÓÂÚÁ›·˜ ■ ÛÂÏ. 8 ¶·Ú·Ù›ÓÔ˘Ó ÙËÓ ·Ô¯‹ ÙÔ˘˜ ÔÈ Ì˯·ÓÈÎÔ› ■ ÛÂÏ. 15

ª›· ÒÚ· ›Ûˆ ·‡ÚÈÔ Ù· ÚÔÏfiÁÈ· ■ ÛÂÏ. 9

ΔfiÓÈÛ ·fi ÙÔ μfiÏÔ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙˆÓ ∞ÓÂÍ¿ÚÙËÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ ¶. ∫·Ì̤ÓÔ˜

«¡· ԇ̠ÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ fi¯È ÛÙÔ˘˜ ‰·ÓÂÈÛÙ¤˜»

■ ÛÂÏ. 21

ÓÙ˜ ·fi ÙÔ μfiÏÔ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙˆÓ ∞ÓÂÍ¿ÚÙËÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ ¶¿ÓÔ˜ ∫·Ì̤ÓÔ˜, Ô ÔÔ›Ô˜ οÏÂÛ ÙÔ Ï·fi Û ·ÁÒÓ· ÂÓ¿ÓÙÈ· ÛÙÔ˘˜ ‰·ÓÂÈÛÙ¤˜ ÁÈ· Ó· ÙÔ˘˜ “‰ÈÒÍÔ˘Ì ·fi ÙË ¯ÒÚ·”. “¡· ԇ̠ÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ “fi¯È” ÛÙÔ˘˜ ‰·ÓÂÈÛÙ¤˜, ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ ηٷÚÁÔ‡Ó ÙȘ ·ÓıÚÒÈÓ˜ ·Í›Â˜” ÙfiÓÈÛ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο. √ Î. ∫·Ì̤ÓÔ˜ ÂÚÈԉ‡ÂÈ ·fi ¯ı˜ ÛÙË ª·ÁÓËÛ›· Î·È ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ÂÁηÈÓ›·Û ٷ ÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ ÛÙÔ μfiÏÔ, ÛÙËÓ Ô‰fi ÷Ù˙Ë·ÚÁ‡ÚË - π¿ÛÔÓÔ˜. ™‹ÌÂÚ· ı· Û˘Ó¯›ÛÂÈ ÙËÓ ÂÚÈԉ›· ÙÔ˘ Î·È ı· Û˘Ó·ÓÙËı› Ì ÂÎÚÔÛÒÔ˘˜ ÊÔÚ¤ˆÓ. ∞‡ÚÈÔ ı· ÌÂÙ·‚› ÛÙË ™ÎÈ¿ıÔ Î·È ı· ·Ú·ÛÙ› ÛÙȘ ÂΉËÏÒÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ÂıÓÈ΋ Â¤ÙÂÈÔ. ■ ÛÂÏ. 11

¢È·Ï˘Ì¤Ó· ‰›ÎÙ˘· ‡‰Ú¢Û˘ Û ∞ÁÚÈ¿ Î·È ¡. ∞Á¯›·ÏÔ ■ ÛÂÏ. 10 √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ¶·Ú·ÈÙ‹ıËÎÂ Ô Δ. °È·ÓÓfiÔ˘ÏÔ˜ ■ ÛÂÏ. 25

«∞ÛÙ·Îfi˜» Ë ·Ú·Ï›· ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ·Ú¤Ï·ÛË

■ ÛÂÏ. 17

✃ ¢ηÈÚÈ· ‰È·ÎÔˆÓ ™Δ∏¡ ∂§§∞¢∞

ªÂÁ¿ÏË ÚÔÛÊÔÚ¿ ÛÙÔ˘˜ ·Ó·ÁÓÒÛÙ˜ Ù˘ ÂÊËÌÂÚ›‰·˜ ÁÈ· ‰È·ÎÔ¤˜ ªÂ 5 ÎÔ˘fiÓÈ·

¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô ∞ӷη›ÓÈÛË Ù˘ ªÔÓ¿‰·˜ ÃËÌÂÈÔıÂÚ·›·˜

¶ÔÏÈÙÈÎÔ‡˜ ··ÙÂÒÓ˜ ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛ ÙÔ˘˜ ΢‚ÂÚÓÒ-

22,6 ÂÎ. ¢ÚÒ Ù· ¯Ú¤Ë ¢‹ÌˆÓ Ù˘ ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ ÛÙË ª·ÁÓËÛ›·

¯ˆÚ›˜ ÎÏ‹ÚˆÛË

■ ÛÂÏ. 7

∂›‰ÔÌ· ı¤ÚÌ·ÓÛ˘ ∫·Ù·‚ÔÏ‹ ̤ۈ ‰È·‰ÈÎÙ‡Ô˘ Ì ÏÔÁÈÛÙ‹ ■ ÛÂÏ. 19

¢È·ÎÔ¤˜ Ì 48 ú ÂȘ ‡Û ÁÈ· 4 ‰È·Ó˘ÎÙÂÚÂËÛ›ˆ˜ Î·È 10-20 ú ËÌÂÚ ‹ ÁÈ· ËÌȉȷÙÚÔÊ

ÌÔÚ›Ù ӷ ÚÔÌËı¢Ù›Ù ÙÔ ‰ÂÏÙ›Ô Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ Û·˜ ·fi Ù· ÁÚ·Ê›· Ì·˜ ¶ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÛÙË ■ ÛÂÏ. 10

ΔÒÚ· πˆÏÎÔ‡ 14 ΔËÏ. 24210-38470

ηÈ

DELIVERY

·fi

7.30-11.30 Ì.Ì.

¡›ÎË ΔËÓ ΔÚ›ÙË Ì °È·ÓÓÈÙÛ¿ ÁÈ· ÙÔ ∫‡ÂÏÏÔ ■ ÛÂÏ. 24 ■ ÛÂÏ. 14

¢È·ÚÚ‹ÎÙ˜ «¯Ù‡ËÛ·Ó» ̤ڷ-ÌÂÛË̤ÚÈ

■ ÛÂÏ. 12


2

◆ ∫∞£∂ ª∂ƒ∞ ¶∞¡Δ√À

◆◆

Δ˘ ™√ºπ∞™ ª∞Àƒ∞¡Δ∑∞

mavrantza@e-thessalia.gr

™∞μμ∞Δ√ 27 √∫Δøμƒπ√À 2012

A¶√æ∂π™

ÃÚ˘Û¿ÓıË μÔ˘ÙÛ¿, Û˘ÓÙ. ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi˜, ÂÎʈӋÙÚÈ· ·Ú¤Ï·Û˘

ΔË Ì¤Ú· Ù˘ ·Ú¤Ï·Û˘ ͯӿÌ ÙËÓ ÎÚ›ÛË»

«

¶·Ú·‚È¿˙ÔÓÙ·È ÔÈ ËıÈÎÔ› ηÓfiÓ˜ Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ¤ÓˆÛ˘ Δ˘ ∑∂∑∞™ ∑∏∫√À H ÚÔ‚·ÏÏfiÌÂÓË ··›ÙËÛË Ù˘ ÁÂÚÌ·ÓÈ΋˜ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Ó· ˘·¯ı› Ë ¯ÒÚ· Û ¤Ó· ηıÂÛÙÒ˜ ¿ÌÂÛ˘ ÂÔÙ›·˜ ÌÂٷʤÚÔÓÙ·˜ ÙȘ ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ˜ ÛÙËÓ ÂÎÙ¤ÏÂÛË ÙÔ˘ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ “˘fi ‰ÈÂıÓ‹ ¤ÏÂÁ¯Ô”, ·ÏÏ¿ Î·È Ë ÚfiÛÏË„Ë Ù¯ÓÔÎÚ·ÙÒÓ ÁÈ· Ó· ‚ÔËı‹ÛÔ˘Ó ÛÙËÓ Â›ÛÚ·ÍË ÊfiÚˆÓ, ÛÙËÓ ¿Ù·ÍË Ù˘ ‰È·ÊıÔÚ¿˜ Î·È ÛÙËÓ È‰ÈˆÙÈÎÔÔ›ËÛË Ù˘ ÎÚ·ÙÈ΋˜ ÂÚÈÔ˘Û›·˜, ÚÔηÏ› ÙËÓ ÔÚÁÈṲ̂ÓË ·ÓÙ›‰Ú·ÛË ÙˆÓ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ, ·ÏÏ¿ Î·È ·ÚÎÂÙÒÓ ∂˘Úˆ·›ˆÓ. ¢ÈηÈÔÏÔÁË̤ӷ. √˘ÛÈ·ÛÙÈο ˙ËÙÔ‡Ó ÙË ÌÂÙ·ÙÚÔ‹ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ Û ¤Ó· Ó¤Ô˘ Ù‡Ô˘ ÚÔÙÂÎÙÔÚ¿ÙÔ. √È ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÙˆÓ F.T. ÂÚ› ‰ÈÂıÓÔ‡˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡ ÂϤÁ¯Ô˘ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ Ì ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÂÓfi˜ “ÂȉÈÎÔ‡ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÔ‡”, ¤Ú·Ó ·˘ÙÔ‡ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙËÓ ΔÙ∂, fiÔ˘ ÂΛ ı· Ì·›ÓÔ˘Ó Ù· ¤ÛÔ‰· ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜ Î·È ÙË ‰È·¯Â›ÚÈÛ‹ ÙÔ˘˜ ı· ¤¯Ô˘Ó ÔÈ Í¤ÓÔÈ, ‰ÂÓ Â›Ó·È Î·ÈÓÔ‡ÚÁȘ. ∞ÏÒ˜, ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÍÂοı·ÚË ÂÁηٿÛÙ·ÛË ∂˘Úˆ·›Ô˘... ΢‚ÂÚÓ‹ÙË, Ô˘ ı· ¤¯ÂÈ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˜ ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ˜ Î·È ·fi ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË. °ÂÁÔÓfi˜ Ô˘ ·Ó ÂȂ‚·Èˆı›, ı· ·Ú·¤ÌÂÈ Â˘ı¤ˆ˜ Û ηıÂÛÙÒ˜ ‰ÈÂıÓÔ‡˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡ ÂϤÁ¯Ô˘, ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô˘ ÂΛÓÔ˘ Ô˘ ÂÊ·ÚÌfiÛıËΠÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÙÒ¯Â˘ÛË ÙÔ˘ 1893 Î·È ÙÔÓ ·Ù˘¯‹ fiÏÂÌÔ ÙÔ˘ 1897. ∏ Û˘Ó‡·ÚÍË, fï˜, ÙˆÓ ÎÚ·ÙÒÓ-ÌÂÏÒÓ ÛÙËÓ ∂˘Úˆ·˚΋ ŒÓˆÛË, ·Ú¿ Ù· ¿ÓÈÛ· ÌÂÁ¤ıË, ÛÙËÚ›˙ÂÙ·È ÛÙÔÓ ·ÌÔÈ‚·›Ô Û‚·ÛÌfi Î·È ÙËÓ ·Ô‰Ô¯‹ ÎÔÈÓÒÓ ·ÍÈÒÓ, ·‰È·Ú·ÁÌ¿ÙÂ˘ÙˆÓ, Ì›· ÂÎ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ Â›Ó·È Ë ·˘ÙԉȿıÂÛË ÙˆÓ ÂıÓÒÓ. ∏ ‚›·ÈË ··›ÙËÛË ÙˆÓ °ÂÚÌ·ÓÒÓ ÁÈ· ÔÏÔÛ¯ÂÚ‹ ¤ÏÂÁ¯Ô Â› ÙˆÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÙÔ˘ ¯ÚÂÔÎÔË̤ÓÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ÎÚ¿ÙÔ˘˜ ÚÔÊ·ÓÒ˜ ·Ú·‚È¿˙ÂÈ ÙÔ ËıÈÎfi Û˘Ì‚fiÏ·ÈÔ ÙˆÓ ∂˘Úˆ·›ˆÓ ÂÙ·›ÚˆÓ. øÛÙfiÛÔ, ʤÚÓÂÈ ÛÙËÓ ÂÈÊ¿ÓÂÈ· ÌÈ· ˆÌ‹ ·Ï‹ıÂÈ·: Ô ÈÛ¯˘Úfi˜ ÂÈ‚¿ÏÏÂÈ ÙË ‚Ô‡ÏËÛ‹ ÙÔ˘, ÙË ÁÓÒÌË ÙÔ˘, ˆ˜ ÌfiÓË ÈÛ¯‡Ô˘Û· ·Ï‹ıÂÈ·, Ì ·Í›ˆÛË Î·ıÔÏÈ΋˜ Î·È ·Ó·ÓÙ›ÚÚËÙ˘ ·Ô‰Ô¯‹˜ ·fi ÙÔÓ ·‰‡Ó·ÌÔ. ™ÙËÓ ·ÚÔ‡Û· ÂÚ›ÙˆÛË ·‰‡Ó·ÌË Â›Ó·È Ë ∂ÏÏ¿‰·, ËÙÙË̤ÓË Û ¤Ó·Ó ·Î‹Ú˘ÎÙÔ fiÏÂÌÔ, ı‡Ì· ‰ÈÎÒÓ Ù˘ ·ÛÙÔ¯ÈÒÓ, ·ÏÏ¿ Î·È ı‡Ì· Ù˘ ‰ÈÂıÓÔ‡˜ ÎÚ›Û˘ Î·È Ù˘ Â˘Úˆ·˚΋˜ ·Û˘ÌÌÂÙÚ›·˜. ∏ °ÂÚÌ·Ó›·, ¤¯ÔÓÙ·˜ ÌӋ̘ Û˘ÓÙÚÈÙÈÎÒÓ ËÙÙÒÓ Î·È Ù·ÂÈÓÒÛˆÓ, ·ÏÏ¿ Î·È ÌӋ̘ ˘ÂÚÔ¯‹˜ Î·È ÂÈıÂÙÈÎfiÙËÙ·˜, ÛÙÔ ÚfiÛˆÔ Ù˘ ¯ÚÂÔÎÔË̤Ó˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ ‚Ú›ÛÎÂÈ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ÂÓÂÚÁÔÔÈ‹ÛÂÈ ÙÔÓ ‰Â‡ÙÂÚÔ Â·˘Ùfi, ÙÔÓ ÌÂÁ·ÏÂÈÒ‰Ë Î·È ˘ÂÚ¤¯ÔÓÙ·. ∞ÎfiÌË Ì›· ¢ηÈÚ›·, Ì¿ÏÏÔÓ. ŸÏÔ ÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ· ·fi ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ æ˘¯ÚÔ‡ ¶ÔϤÌÔ˘ Î·È ÙËÓ Â·Ó¤ÓˆÛ‹ Ù˘ ¤ˆ˜ ÙËÓ ÎÂÚ‰ÔÊfiÚÔ ÂÚ›Ô‰Ô ÙÔ˘ ¢ÚÒ, Ë °ÂÚÌ·Ó›· ·ÔÙÈÓ¿ÛÛÂÈ ÙËÓ Ù·ÂÈÓˆÙÈ΋ ηÙÔ¯‹ ÙˆÓ ™˘ÌÌ¿¯ˆÓ, ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ ÙËÓ ÎÂÓÙÚÈ΋ ∂˘ÚÒË ˆ˜ ÔÈÔÓ› ÂÓ‰Ô¯ÒÚ· Ù˘, ÔÚ¤ÁÂÙ·È ¤Ó·Ó ËÁÂÌÔÓÈÎfi ÚfiÏÔ ÛÙ· μ·ÏοÓÈ· ‹‰Ë ·fi ÙËÓ ÂÔ¯‹ Ù˘ ‰È¿Ï˘Û˘ Ù˘ °ÈÔ˘ÁÎÔÛÏ·‚›·˜. ∏ ·›ı·Ú¯Ë, Û¿Ù·ÏË, ·Úfi‚ÏÂÙË ∂ÏÏ¿‰· ‰ÂÓ ÚÔÛ‚¿ÏÏÂÈ ÌfiÓÔ ÙËÓ ¿ÙÂÁÎÙË ÚÔÙÂÛÙ·ÓÙÈ΋ ËıÈ΋. ™˘Ì‚·›ÓÂÈ ÎÈ ·˘Ùfi. ΔÔ Î‡ÚÈÔ fï˜ Â›Ó·È fiÙÈ ÚÔÛʤÚÂÙ·È ÛÙË °ÂÚÌ·Ó›· Û·Ó ‰›Ô ·Û΋Ûˆ˜ ÈÛ¯‡Ô˜ Î·È Û·Ó ‰›Ô ÁˆÔÏÈÙÈÎÒÓ ‰ÔÎÈÌÒÓ. ¶Ôχ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Ô˘ fiÏË Ë ªÂÛfiÁÂÈÔ˜ ‰ÔÓ›ٷÈ, ÔÈÎÔÓÔÌÈο Î·È ÔÏÈÙÈο, ·fi ÙÔ °È‚Ú·ÏÙ¿Ú ¤ˆ˜ ÙË ª¤ÛË ∞Ó·ÙÔÏ‹ Î·È ÙÔ πÚ¿Ó, Î·È Û ·˘Ù‹ ÙË ÛηÎȤڷ, ¿Óˆ ÛÙÔ˘˜ ÂÓÂÚÁÂÈ·ÎÔ‡˜ Î·È ÛÙÚ·ÙËÁÈÎÔ‡˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜, ‰ÂÛfi˙ÂÈ Ë ∂ÏÏ¿‰·, ÈÛÙ‹, ÈÛÙÔÚÈ΋ Û‡ÌÌ·¯Ô˜ Ù˘ ¢‡Ûˆ˜, ÂÙ·›ÚÔ˜ Ù˘ ∂.∂. ∞‰‡Ó·ÌË ÂÓÙÔ‡ÙÔȘ ÙÒÚ·, ÁÔÓ·ÙÈṲ̂ÓË. £‹Ú·Ì· ÁÈ· ¯ıÚÔ‡˜ Î·È ‰›Ô ¢ηÈÚÈÒÓ ÁÈ· ¿ÏËÛÙÔ˘˜ ÂÙ·›ÚÔ˘˜. ∞ÏÏ¿ Î·È Ë ÈÔ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈ΋ “ÂÈÙ‹ÚËÛË” ‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ÛÙÂÊı› Ì ÂÈÙ˘¯›· ·Ó, ·ÓÙ› Ó· ıÂÚ·‡ÂÈ, ı· ÂȉÂÈÓÒÓÂÈ ÙÔ Î·Îfi: ÙËÓ ÂÈÙ·¯˘ÓfiÌÂÓË Î·ı›˙ËÛË Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜. √‡ÙÂ Ô “ÎˉÂÌÒÓ” Ô‡ÙÂ Ô “ËÁÂÌÒÓ” ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·Ó·Îfi„Ô˘Ó ÙËÓ Î·Ù·ÛÙÚÔÊÈ΋ ÔÚ›· Ù˘, ·Ó ‚¿˙Ô˘Ó ˆ˜ ÎÔÚ˘Ê·›· ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ· ÙËÓ Â͢ËÚ¤ÙËÛË ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ¯Ú¤Ô˘˜ Î·È fi¯È ÙȘ ·Ó¿ÁΘ ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ÏËı˘ÛÌÔ‡. ŸÔÈ· ÌÔÚÊ‹ Î·È Ó· ¿ÚÂÈ Ë Ó¤· ÎˉÂÌÔÓ›·, Â›Ó·È ·Ó·Áη›Ô Ó· “ÙÛÂηÚÈÛÙ›” fi¯È ÌÂ Û˘Ó·ÈÛıËÌ·ÙÈÎÔ‡˜, ·ÏÏ¿ Ì ÔÏÈÙÈÎÔ‡˜ fiÚÔ˘˜. (∞fi ÙËÓ “∫·ıËÌÂÚÈÓ‹”)

Â¤ÙÂÈÔ˜ ÙÔ˘ “√Ãπ” , ÙËÓ ÔÔ›· ı· ÁÈÔÚÙ¿ÛÂÈ Ë ¯ÒÚ· ·‡ÚÈÔ, ·ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ ¿ÚÓËÛË Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ ÛÙȘ ÈÙ·ÏÈΤ˜ ·ÍÈÒÛÂȘ Â› ÙÂÏÂÛÈÁÚ¿ÊÔ˘ Ô˘ ÂȉfiıËΠÛÙȘ 28 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ ÙÔ˘ 1940, ÛÙÔÓ ŒÏÏËÓ· Úˆı˘Ô˘ÚÁfi, Û˘Ó¤ÂÈ· Ù˘ ÔÔ›·˜ ‹Ù·Ó Ë Â›ÛÔ‰Ô˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ÛÙÔ μ’ ¶·ÁÎfiÛÌÈÔ ¶fiÏÂÌÔ Î·È Ë ¤Ó·ÚÍË ÙÔ˘ ∂ÏÏËÓÔ˚Ù·ÏÈÎÔ‡ ÔϤÌÔ˘ ÙÔ˘ 1940. “ª¤Ûˆ Ù˘ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˘ ÂÂÙ›Ԣ Ú¤ÂÈ Ó· ÌÂÙ·‰ÒÛÔ˘Ì ÛÙ· ·È‰È¿ ÙÔ Ì‹Ó˘Ì· ËÚˆÈÛÌÔ‡ Î·È ·˘ÙÔı˘Û›·˜ ÙˆÓ ÚÔÁfiÓˆÓ Ì·˜” ϤÂÈ Ë Î. ÃÚ˘Û¿ÓıË μÔ˘ÙÛ¿, ÂÎʈӋÙÚÈ· ÙˆÓ ·ÚÂÏ¿ÛÂˆÓ Â‰Ò Î·È 15 ¯ÚfiÓÈ·.

[∂§§∞¢∞]

∏ ʈӋ Ù˘ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈ΋, ‰ÂÓ Â›Ó·È Ù˘¯·›Ô ¿ÏψÛÙ ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ ˆ˜ ·ÚfiÙÈ ¤¯ÂÈ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰ÔÙËı›, Û˘Ó¯›˙ÂÈ Ó· ÂÎʈÓ› ÙȘ ·ÚÂÏ¿ÛÂȘ Ô˘ Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ¯ÒÚ· ÛÙËÓ ·Ú·Ï›· ÙÔ˘ μfiÏÔ˘. √ ÏfiÁÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ Î. ÃÚ˘Û¿ÓıË μÔ˘ÙÛ¿, Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯Ô ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi, Ô˘ ÂÎʈÓ› ÙȘ ·ÚÂÏ¿ÛÂȘ Â‰Ò Î·È ‰Âη¤ÓÙ ÔÏfiÎÏËÚ· ¯ÚfiÓÈ·, Ë fiÔÈ· ÂÈϤ¯ıËΠ·fi ÙË ¢È‡ı˘ÓÛË ¢Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈ·˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘ ÁÈ· Ó· ʤÚÂÈ ÂȘ ¤Ú·˜ ÙÔ ÚfiÏÔ Ù˘. “∞ÈÛı¿ÓÔÌ·È Â˘ÁÓˆÌÔÛ‡ÓË ÁÈ· ÙË ¢È‡ı˘ÓÛË ¢Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈ·˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘ Ô˘ ÌÔ˘ ÂÌÈÛÙ‡ÂÙ·È Â‰Ò Î·È ÔÏÏ¿ ¯ÚfiÓÈ· ÙÔ ÌÈÎÚfiʈÓÔ Ù˘ ·Ú¤Ï·Û˘ Ù˘ fiÏ˘ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘. ∂›Ó·È ÁÈ· ̤ӷ ͯˆÚÈÛÙ‹ ÙÈÌ‹, ηıÒ˜ Â›Ó·È Î¿ÙÈ Ô˘ Ì ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ Î·È ÙÔ Î¿Óˆ Ì ÙËÓ Î·Ú‰È¿ ÌÔ˘ ÁÈ·Ù› ÙÔ ÈÛÙ‡ˆ” Û¯ÔÏÈ¿˙ÂÈ Ë Î. μÔ˘ÙÛ¿. Ÿˆ˜ ˘ÔÁÚ·ÌÌ›˙ÂÈ Ë ›‰È·, Ë Â¤ÙÂÈÔ˜ ÙÔ˘ “√Ãπ” Â›Ó·È Ë ·ÊÔÚÌ‹ “̤ۈ Ù˘ ÔÔ›·˜ Ú¤ÂÈ Ó· ÌÂÙ·‰ÒÛÔ˘Ì ÛÙ· ·È‰È¿ ÙÔ Ì‹Ó˘Ì· ËÚˆÈÛÌÔ‡ Î·È ·˘ÙÔı˘Û›·˜ ÙˆÓ ÚÔÁfiÓˆÓ Ì·˜. ¶ÚÔÛˆÈο ÌÂ Û˘ÁÎÈÓ› ȉȷ›ÙÂÚ· Ë Â¤ÙÂÈÔ˜ Ù˘ 28˘ √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ ‰ÈfiÙÈ Â›Ó·È ÚfiÛÊ·ÙË Î·È ¤¯ˆ ÌӋ̘ ·fi ÙÔÓ ·Ù¤Ú· ÌÔ˘ Ô˘ ˘ËÚ¤ÙËÛ ˆ˜ Ó·‡Ù˘ ÛÙÔ ıˆÚËÎÙfi “∞‚¤ÚˆÊ” . ∂›Ó·È ÌÈ· ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋ ̤ڷ Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ÙÈÌԇ̔ . ∏ ›‰È· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙËÓ Ù·Ú¿ÙÛ· Ù˘ ∂ıÓÈ΋˜ ΔÚ¿Â˙·˜ Î·È ·fi ÂΛ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı› Î·È ÂÎʈÓ› Ù· ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈṲ̂ӷ. “∞ÓÙÈÎÚ›˙ˆ ¤Ó· ˘¤ÚÔ¯Ô ı¤·Ì·, ÙÔ ÔÔ›Ô, ¤ÙÛÈ ÎÈ ·ÏÏÈÒ˜, ÌfiÏȘ ·Ó‚·›ÓÂȘ ÛÙËÓ Ù·Ú¿ÙÛ· ÛÂ Û˘ÓÂ·›ÚÓÂÈ. ¶¤Ú· ·fi ÙË ı¤· Ù˘ ·Ú¤Ï·Û˘, ÎÔÈÙ¿˜ ÙËÓ ·¤Ú·ÓÙË ı¿Ï·ÛÛ· Ô˘

O ∫∞πƒ√™

°È· Û‹ÌÂÚ· ™¿‚‚·ÙÔ, ·Ú¯Èο ÛÙ· ‰˘ÙÈο Î·È ‚·ıÌÈ·›· ÛÙ· ‚fiÚÂÈ· Î·È ÙÔ ·Ó·ÙÔÏÈÎfi ∞ÈÁ·›Ô, ı· ÛËÌÂȈıÔ‡Ó ÓÂÊÒÛÂȘ Ì ‚ÚÔ¯¤˜ Î·È ÛÔÚ·‰ÈΤ˜ ηٷÈÁ›‰Â˜. Δ· Ê·ÈÓfiÌÂÓ· ηٿ ÙfiÔ˘˜ ÛÙ· ‰˘ÙÈο, ÙËÓ ·Ó·ÙÔÏÈ΋ ª·Î‰ÔÓ›· Î·È ÙË £Ú¿ÎË ı· Â›Ó·È ¤ÓÙÔÓ·. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ÓfiÙÈÔÈ - ÓÔÙÈÔ‰˘ÙÈÎÔ› 4 Ì 5 ÌÔÊfiÚ, ‚·ıÌÈ·›· ÛÙ· ÂÏ¿ÁË 6 Ì 7 ÌÔÊfiÚ Î·È ÛÙÔ ∞ÈÁ·›Ô ÙÔÈο 8 ÌÔÊfiÚ. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· ÛËÌÂÈÒÛÂÈ ÌÈÎÚ‹ ¿ÓÔ‰Ô.

Ï·Ì˘Ú›˙ÂÈ Î¿Ùˆ ·fi ÙÔÓ ‹ÏÈÔ Ù˘ ·ÙÚ›‰·˜ Ì·˜. ∂›Ó·È Â›Û˘ Û˘ÁÎÈÓËÙÈÎfi ˆ˜ ÌÈÎÚ¿ Î·È ÌÂÁ¿Ï· ÏÔ›·, fiÏ·, ¤¯Ô˘Ó ·Ó·ÚÙË̤ӷ ÙË Á·Ï·ÓfiÏ¢ÎË ÛËÌ·›· Ô˘ Î˘Ì·Ù›˙ÂÈ” Û¯ÔÏÈ¿˙ÂÈ Ë Î. μÔ˘ÙÛ¿. ∏ ›‰È· ·ÓÙÈÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È, ·Ó Î·È ‚Ú›ÛÎÂÙ·È „ËÏ¿, ÙË Û˘ÁΛÓËÛË ÙˆÓ ÁÔÓ¤ˆÓ, ·ÏÏ¿ Î·È ÙËÓ ˘ÂÚËÊ¿ÓÂÈ· Ô˘ ÓÈÒıÔ˘Ó Ù· ·È‰È¿. “Δ· ·È‰È¿ ÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÛÙÔ Ó‡̷ Ù˘ Ë̤ڷ˜, fiˆ˜ Î·È ÔÈ ÁÔÓ›˜ Ô˘ ηٷ¯ÂÈÚÔÎÚÔÙÔ‡Ó Ù· ·È‰È¿, ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ ÛÙÚ·Ùfi Ô˘ ¿ÓÙÔÙÂ Û˘ÁÎÈÓ›” . ªÂÁ¿ÏÔÈ ·fiÓÙ˜ ʤÙÔ˜, Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ Î. μÔ˘ÙÛ¿, ı· Â›Ó·È ÔÈ ÔÏÂÌÈÛÙ¤˜ ÙÔ˘ ’40. ™¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË Î·È fiÛÔ ·˘Ù‹ ¤¯ÂÈ ÂËÚ¿ÛÂÈ ÙȘ ·Í›Â˜ Ì·˜, Ë ›‰È· ÈÛÙ‡ÂÈ ˆ˜ “fiÏÔÈ ˙ԇ̠۠·˘Ù‹ ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›· Ô˘ ·Ó·¿ÓÙ¯· ¯Ù‡ËÛÂ Ë ÎÚ›ÛË. ∫·Ó›˜ ‰ÂÓ Ê·ÓÙ·˙fiÙ·Ó ˆ˜ ı· ‚ÚÂıԇ̠۠·˘Ù‹ ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË, fï˜ ·˘Ù‹ ÙË Ì¤Ú· Ú¤ÂÈ fiÏ· Ó· Ù· ͯ¿ÛÔ˘ÌÂ Î·È Ó· οÓÔ˘Ì ÌÈ· ·Ú¤ÓıÂÛË ÛÙËÓ Î·ıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ¿ Ì·˜. √È ·ÚÂÏ¿ÛÂȘ Ú¤ÂÈ Ó· ‰È·ÙËÚËıÔ‡Ó Î·È ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ·Ì·˘ÚÒÓÔ˘Ì ÙÔ ÌÂÁ·ÏÂ›Ô Ù˘ Ë̤ڷ˜. ∏ ·˘ÚÈ·Ó‹ Â¤ÙÂÈÔ˜ ‚·Ú‡ÓÂÙ·È Ì ٷ 100 ¯ÚfiÓÈ· ·fi ÙÔ˘˜ μ·ÏηÓÈÎÔ‡˜ ¶ÔϤÌÔ˘˜ Î·È ÙËÓ ·ÂÏ¢ı¤ÚˆÛË Ù˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ Î·È ·˘Ùfi˜ Â›Ó·È ¤Ó·˜ ÂÈϤÔÓ ÏfiÁÔ˜ ÁÈ· Ó· Û‚·ÛÙԇ̠ÙËÓ Ë̤ڷ. ÕÏψÛÙÂ, Ë Ë̤ڷ Ù˘ ·Ú¤Ï·Û˘ Ì·˜ ·Ê˘Ó›˙ÂÈ fiÏÔ˘˜. ∂Ì›˜ ÔÈ ›‰ÈÔÈ ÌÔÚԇ̠ӷ ‰È·¯ÂÈÚÈÛÙԇ̠ÙËÓ Ù‡¯Ë Î·È ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ Ì·˜ ˆ˜ ¤ıÓÔ˜” ηٷϋÁÂÈ Ë Î. μÔ˘ÙÛ¿ Ô˘ Î·È ·‡ÚÈÔ ı· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙËÓ ·Ú¤Ï·ÛË Î·È Ì ÙË ÊˆÓ‹ Ù˘ ı· Ì·˜ ÌÂÙ·‰ÒÛÂÈ ÙÔ ·›ÛıËÌ· Ù˘ ÂÂÙ›Ԣ.

[£∂™™∞§π∞] ¶H°H: E.ME.™. “AϤͷӉÚÔ˜ T·ÎÔ‡‰Ë˜”

™ÙÔ ¡ÔÌfi Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ Ô Î·ÈÚfi˜ ı· Â›Ó·È Û¯Â‰fiÓ ·›ıÚÈÔ˜. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ‚fiÚÂÈÔÈ ·ÛıÂÓ›˜ ¤ˆ˜ ̤ÙÚÈÔÈ Î·È ÛÙÔ ∞ÈÁ·›Ô ¤ˆ˜ ÈÛ¯˘ÚÔ›. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· Î˘Ì·Óı› ·fi 06...23ÔC. ™ÙÔ μfiÏÔ 13...23ÔC. ™ÙÔ ¡ÔÌfi Ù˘ §¿ÚÈÛ·˜ Ô Î·ÈÚfi˜ ·Ú¯Èο ı· Â›Ó·È Û¯Â‰fiÓ ·›ıÚÈÔ˜. μ·ıÌÈ·›· fï˜ ·fi ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ·Ó·Ì¤ÓÔÓÙ·È Û˘ÓÓÂÊȤ˜ Ô˘ ı· ˘ÎÓÒÛÔ˘Ó ÚÔ˜ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ Ë̤ڷ˜ Ì Èı·ÓfiÙËÙ· ‚ÚÔ¯fiÙˆÛ˘ ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ Ó‡ÎÙ·˜. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ‚fiÚÂÈÔÈ ·ÛıÂÓ›˜ ¤ˆ˜ ̤ÙÚÈÔÈ Î·È ÛÙÔ ∞ÈÁ·›Ô ¤ˆ˜ ÈÛ¯˘ÚÔ›. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· Î˘Ì·Óı› ·fi 03...24ÔC. ™ÙË §¿ÚÈÛ· 11...24ÔC. ™ÙÔ ¡ÔÌfi ÙˆÓ ΔÚÈÎ¿ÏˆÓ ·Ó·Ì¤ÓÔÓÙ·È Û˘ÓÓÂÊȤ˜ ·˘ÍË̤Ó˜ ÚÔ˜ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ Ë̤ڷ˜ Î·È ı· ÛËÌÂȈıÔ‡Ó ·ÚÔ‰ÈΤ˜ ‚ÚÔ¯¤˜. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ‚fiÚÂÈÔÈ ·ÛıÂÓ›˜ ¤ˆ˜ ̤ÙÚÈÔÈ. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· Î˘Ì·Óı› ·fi 02...21ÔC. ™Ù· ΔڛηϷ 10...22ÔC. ™ÙÔ ¡ÔÌfi Ù˘ ∫·Ú‰›ÙÛ·˜ ·Ó·Ì¤ÓÔÓÙ·È Û˘ÓÓÂÊȤ˜ ·˘ÍË̤Ó˜ ÚÔ˜ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ Ë̤ڷ˜ Î·È ı· ÛËÌÂȈıÔ‡Ó ·ÚÔ‰ÈΤ˜ ‚ÚÔ¯¤˜. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ‚fiÚÂÈÔÈ ·ÛıÂÓ›˜ ¤ˆ˜ ̤ÙÚÈÔÈ. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· Î˘Ì·Óı› ·fi 04...22ÔC. ™ÙËÓ ∫·Ú‰›ÙÛ· 11...22ÔC.

§·Ú›Û˘ 17 º¿ÚÛ·Ï· Δ∏§∂ºø¡∞ ∂¶π∫√π¡ø¡π∞™

6936894871 ñ 6989262025


3

™Ù¿ÛÂȘ, Û˘ÛÙ¿ÛÂȘ, ÂÓÛÙ¿ÛÂȘ ™∞μμ∞Δ√ 27 √∫Δøμƒπ√À 2012

√‰ËÁ›Â˜

¶ÏÈ¿ÙÛÈÎÔ

∂ÛÙ¿ÏËÛ·Ó ¯ı˜ ·fi ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ¶·È‰Â›·˜ ÔÈ Ô‰ËÁ›Â˜ ÛÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ÁÈ· ÙË ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹ ÙˆÓ ÂÎÏÔÁÒÓ Ì ÙËÓ ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋-ÂÈÛÙÔÏÈ΋ „‹ÊÔ, ÔÈ Ôԛ˜ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËıÔ‡Ó ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ΔÂÙ¿ÚÙË. ¶¿ÓÙˆ˜ ‹‰Ë Û ¿ÏÏ· ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈ· ¤ÁÈÓ·Ó ÔÈ ÂÎÏÔÁ¤˜ Ì ·˘Ù‹ ÙË ‰È·‰Èηۛ· Î·È ·Ó·‰Â›¯ÙËÎ·Ó Ù· ÂÛˆÙÂÚÈο ̤ÏË.

∫¿Ùˆ ·fi Û˘Óı‹Î˜ ÂÓfi˜ ÌfiÓÈÌÔ˘ ÏÈ¿ÙÛÈÎÔ˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ô ¢‹ÌÔ˜ μfiÏÔ˘. °ÂÈÙÔÓȤ˜ Î·È ‰ÚfiÌÔÈ ‚˘ı›˙ÔÓÙ·È ÛÙÔ ÛÎÔÙ¿‰È, ·fi ÙȘ Û˘ÌÌÔڛ˜ ÙÔ˘ ¯·ÏÎÔ‡ Ô˘ ÎϤ‚Ô˘Ó Î·Ï҉ȷ, οı ÏÔÁ‹˜ ·ÓÂÁΤʷÏÔÈ “‰È·Ì·ÚÙ˘ÚfiÌÂÓÔÈ” η›Ó ο‰Ô˘˜ Î·È Û¿Ó Â˙Ô‰ÚfiÌÈ·, ÂÓÒ ÙÒÚ· ÚԤ΢„ Ӥ· Ìfi‰·. ∫Ϥ‚Ô˘Ó ·fi ÙȘ ÛÙ¿ÛÂȘ Ù· ·ÓÔÍ›‰ˆÙ· ηϷı¿ÎÈ· ÁÈ· Ù· ·ÔÚÚ›ÌÌ·Ù·. Œ¯Ô˘Ó ·Ê·ÈÚÂı› ‰Âο‰Â˜ ·fi ¿Úη Î·È Ï·Ù›˜ Î·È ÙÔ Î·Îfi Â›Ó·È fiÙÈ ÎÔÛÙ›˙Ô˘Ó ÂÚ›Ô˘ 150 ¢ÚÒ ÙÔ ¤Ó·. “¢ÂÓ Í¤Úˆ ÁÈ· ÔÈÔ ÏfiÁÔ Ù· ·Ê·ÈÚÔ‡Ó Î·È ·Ó Ù· ¿Ó ÁÈ· ÏÈÒÛÈÌÔ. ΔÔ ı¤Ì· Â›Ó·È fiÙÈ ÛÙÔȯ›˙Ô˘Ó ·ÎÚÈ‚¿ Î·È Â›Ó·È ‰‡ÛÎÔÏÔ Ó’ ·ÓÙÈηٷÛÙ·ıÔ‡Ó” ‰‹ÏˆÛÂ Ô ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ Î. ΔÛ·Ì¿˙˘. ∏ ÀËÚÂÛ›· ∫·ı·ÚÈfiÙËÙ·˜ ¿ÓÙˆ˜ ¤¯ÂÈ ÂÓËÌÂÚÒÛÂÈ ÙȘ Δ¯ÓÈΤ˜ ÀËÚÂۛ˜, ÔÈ Ôԛ˜ ÂÙÔÈÌ¿˙Ô˘Ó ÙËÓ ÚÔ΋ڢÍË ‰È·ÁˆÓÈÛÌÔ‡ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÌ‹ıÂÈ· ÂÚ›Ô˘ 100 ·ÓÔÍ›‰ˆÙˆÓ ηϷıÈÒÓ Ì ÙÔ ÏÔÁfiÙ˘Ô ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘, ¤Ó·ÓÙÈ 150 ¢ÚÒ ÙÔ ÎÔÌÌ¿ÙÈ. ∏ Ó¤· ÚÔÌ‹ıÂÈ· ·ÓÔÍ›‰ˆÙˆÓ ηϷıÈÒÓ ‰ÂÓ Â›Ó·È Ï‡ÛË, ηıÒ˜ Û ϛÁÔ Î·ÈÚfi ı· ¤¯Ô˘Ó ÎÏ·›. ¢ÂÓ ÌÔÚ› ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ Ó· ΢ÎÏÔÊÔÚÔ‡Ó ÌfiÓÔ ·ÓÔÍ›‰ˆÙ· ηϿıÈ·... ∫¿ÔÈ· χÛË ı· ˘¿Ú¯ÂÈ, Ë ÔÔ›· ı· Â›Ó·È Î·Ï·›ÛıËÙË, ÊÙËÓ‹ Î·È ÌË ÂÏ΢ÛÙÈ΋ ÛÙÔ˘˜ ÎϤÊÙ˜.

º.™.

Δ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÙÔ˘ μÈÔÏÔÁÈÎÔ‡ ¶ÙÂÏÂÔ‡ ΔÔ˘ ∏Ï›· ª·ÎÚ‹ ·fi ÙËÓ “∫·ıËÌÂÚÈÓ‹”

√ÊÂÈϤ˜ ™Ù· 22,6 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ¢ÚÒ ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ ÏËÍÈÚfiıÂÛÌÒÓ ÔÊÂÈÏÒÓ ¢‹ÌˆÓ Ù˘ ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÚÔ˜ ÚÔÌËıÂ˘Ù¤˜ Î·È ‰¿ÓÂÈ·. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ˆ˜ Â› ÙÔ Ï›ÛÙÔÓ ÁÈ· ÔÊÂÈϤ˜ Ô˘ “ÎÏËÚÔÓÔÌ‹ıËηӔ ·fi ÙÔ˘˜ ∫·Ô‰ÈÛÙÚÈ·ÎÔ‡˜ ¢‹ÌÔ˘˜ ÙËÓ ÂÔ¯‹ Ô˘ ‰ÂÓ ˘‹Ú¯Â Ô ·Ú·ÌÈÎÚfi˜ ¤ÏÂÁ¯Ô˜ Î·È ÙÔ ¯Ú‹Ì· ÂÍ·ÛÊ·ÏÈ˙fiÙ·Ó Î·È ¤Ú ¿ÊıÔÓÔ. ¶Ï¤ÔÓ, Ù· ‰Â‰Ô̤ӷ ¿ÏÏ·Í·Ó Î·È ÔÈ ∫·ÏÏÈÎÚ·ÙÈÎÔ› È· ¢‹ÌÔÈ ·‰˘Ó·ÙÔ‡Ó Ó· ·ÔÏËÚÒÛÔ˘Ó ¤ÛÙˆ Î·È Ì¤ÚÔ˜ ÙˆÓ ÔÊÂÈÏÒÓ ÙÔ˘˜. ∂Ï›˙Ô˘Ó È· ÛÙË ‰fiÛË ÙˆÓ ‰·ÓÂÈÛÙÒÓ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ÙÔÓ ÂÚ¯fiÌÂÓÔ ¡Ô¤Ì‚ÚÈÔ, ·fi ÙËÓ ÔÔ›· ÔÛfi Ù˘ Ù¿Í˘ ÙˆÓ 800 ÂηÙÔÌÌ˘Ú›ˆÓ ¢ÚÒ ı· ‰È·ÙÂı› Û Â›Â‰Ô ¯ÒÚ·˜ ÛÙÔ˘˜ ¢‹ÌÔ˘˜ ÁÈ· ÙËÓ ·ÔÏËڈ̋ ÙˆÓ ÏËÍÈÚfiıÂÛÌˆÓ ÔÊÂÈÏÒÓ. ∫·ÏÒ˜ ı· ‰È·ÙÂı›, ‰ÈfiÙÈ ÔÈ ¢‹ÌÔÈ Ú¤ÂÈ Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó Î·È ÔÈ ÚÔÌËıÂ˘Ù¤˜ Ó· ÏËÚˆıÔ‡Ó, ‰ÂÓ Á›ÓÂÙ·È ‰È·ÊÔÚÂÙÈο. øÛÙfiÛÔ, ÙÔ ∫Ú¿ÙÔ˜ ı· ÂϤÁÍÂÈ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο Î·È ·˘ÛÙËÚ¿ Ò˜ ¤ÁÈÓ·Ó Ë ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈÛË, Ë ‰È·¯Â›ÚÈÛË Î·È Ë ‰È¿ıÂÛË ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ¯ÚËÌ¿ÙˆÓ ÁÈ· Ó· ÊÙ¿ÛÔ˘Ó Û‹ÌÂÚ· ÔÈ ÔÊÂÈϤ˜ Û ‰˘ÛıÂÒÚËÙ· ‡„Ë; ∫È ·Ó ÚÔ·„Ô˘Ó Â˘ı‡Ó˜ ı· ·Ô‰ÔıÔ‡Ó; μ.∫.

¶¤ÓÙ ̋Ó˜ Î·È ÌÂÙ¿ ...›ӷ √È ¿ÓÂÚÁÔÈ Ô˘ ÚÔÛÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ÛÙ· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÎÔÈÓˆÊÂÏÔ‡˜ ÂÚÁ·Û›·˜ ı· ‰Ô˘Ï¤„Ô˘Ó ÁÈ· ¤ÓÙ ̋Ó˜ (135 ÌÂÚÔο̷ٷ) Î·È Ì ·˘Ù¿ Ù· 625 ¢ÚÒ ÌÂÈÎÙ¿ ÙÔ Ì‹Ó·, ı· Â›Ó·È ·Ó·ÁηṲ̂ÓÔÈ Ó· ˙‹ÛÔ˘Ó ÔÈ ›‰ÈÔÈ Î·È Ë ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ¿ ÙÔ˘˜ ÁÈ· ¤Ó· ¯ÚfiÓÔ. ∫·È ·˘Ùfi ÁÈ·Ù› ÙÔ˘˜ ÂfiÌÂÓÔ˘˜ ÂÙ¿ Ì‹Ó˜ ·ÔÎÏ›ÔÓÙ·È ·fi ÔÔÈÔ‰‹ÔÙ ¿ÏÏÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÂÚÁ›·. ª¿ÏÈÛÙ· ·Ó ÎÔÏÏ‹ÛÔ˘Ó ¤ÛÙˆ Î·È ¤Ó· ¤ÓÛËÌÔ ·˘ÙÔ‡˜ ÙÔ˘˜ ÂÙ¿ Ì‹Ó˜, ÙfiÙ ·ÔÎÏ›ÔÓÙ·È ·fi fiÏ· Ù· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÂÚÁ›· Î·È Ù˘ ÂfiÌÂÓ˘ ¯ÚÔÓÈ¿˜. ∂›Û˘ ÔÈ ÌË Î˘‚ÂÚÓËÙÈΤ˜ ÔÚÁ·ÓÒÛÂȘ Ô˘ ÙÔ˘˜ ÚÔÛÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó Î·È Ë °™∂∂, ·›ÚÓÔ˘Ó ·fi ÙÔ ÌÈÛıfi ÙÔ˘˜ ÙÔ 5%, ÂÂȉ‹ ÙÔ˘˜ ‚Ú›ÛÎÔ˘Ó ‰Ô˘ÏÂÈ¿! ∂›Ó·È ηٷÁÁÂÏ›· Ô˘ οÓÂÈ ÙÔ ¶∞ª∂, ˆÛÙfiÛÔ ÂȂ‚·ÈÒÓÂÙ·È Î·È Â›ÛËÌ·. ªÈÏ¿Ì ÁÈ· ‰È¿ÊÔÚ· ÎfiÏ·, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÂÚÈÔÚ›ÛÔ˘Ó ÙËÓ ·ÓÂÚÁ›·, ·ÓÙ› Ó· ˘¿ÚÍÂÈ ·Ó¿Ù˘ÍË Ì ÂÚÈÔÚÈÛÌfi ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜ Î·È È‰ÈˆÙÈÎÔÔÈ‹ÛÂȘ Ì ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ. ¢∏ª√.™.

¢ˆÚ¤˜ ∂˘Ù˘¯Ò˜ Ô˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Î·È ÔÈ ‰ˆÚ¤˜. ™˘ÌÔϛ٘ Ì Ó‡̷ ·ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë˜ Û˘Ó¤‚·Ï·Ó, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·Ó·Î·ÈÓÈÛÙ› Ë ªÔÓ¿‰· ÃËÌÂÈÔıÂÚ·›·˜ ÙÔ˘ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ, ÂÓÒ Ô ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ∫·ÚÎÈÓÔ·ıÒÓ ·Ó¤Ï·‚ ‰Ú¿ÛË ÁÈ· ÙÔ Û˘ÓÙÔÓÈÛÌfi ÙˆÓ ÂÓÂÚÁÂÈÒÓ. ΔËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ¶·Ú·Û΢‹ ÙÂÏÔ‡ÓÙ·È Ù· ÂÁη›ÓÈ· Û ¤Ó· ¯ÒÚÔ fiÔ˘ ηٷı¤ÙÔ˘Ó ‰‡Ó·ÌË „˘¯‹˜ ÂηÙÔÓÙ¿‰Â˜ Û˘ÌÔϛ٘. º.™.

∂ÈÛËÌ¿ÓÛÂȘ...

ÃÚfiÓÈ· ÙÒÚ· ÎÚ·Ù¿ ·˘Ù‹ Ë ÈÛÙÔÚ›· Ì ٷ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÛÙÔ μÈÔÏÔÁÈÎfi ∫·ı·ÚÈÛÌfi ÙÔ˘ ¶ÙÂÏÂÔ‡. ∫·Ù·ÁÁÂϛ˜, ˘ÔÌÓ‹Ì·Ù·, ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ™˘ÓËÁfiÚÔ˘ ÙÔ˘ ¶ÔÏ›ÙË, ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›Â˜ ηÙÔ›ÎˆÓ Î·È ·Ú·ıÂÚÈÛÙÒÓ ÁÈ· ÙÔÓ ÙÚfiÔ Î·Ù¿ÏË͢ ÙˆÓ Ï˘Ì¿ÙˆÓ ÛÙË ı·Ï¿ÛÛÈ· ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ §Ô˘ÙÚÔ‡ Î·È ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ· ÙÔ˘ ÎÏÂÈÛÙÔ‡ fiÚÌÔ˘ ÙÔ˘ ¶ÙÂÏÂÔ‡, Û˘Óı¤ÙÔ˘Ó ¤Ó· ÛÎËÓÈÎfi Ô˘ ‰ÂÓ ÂÚÓ¿ ··Ú·Ù‹ÚËÙÔ, ˆÛÙfiÛÔ Ï‡ÛË Î·È ÔÚÈÛÙÈ΋ ·¿ÓÙËÛË ÛÙ· ˙ËÙ‹Ì·Ù· Ô˘ ÚÔ·ÙÔ˘Ó ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ‰Ôı›. ªÂ ÙȘ Ӥ˜ ηٷÁÁÂϛ˜ ‰˘Ô ∂ÎÔÏÈÙÈÛÙÈÎÒÓ ™˘ÏÏfiÁˆÓ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Î·È ÙÔ ¤ÁÁÚ·ÊÔ Ô˘ ·¤ÛÙÂÈÏ·Ó ÛÙÔ ¢‹ÌÔ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡, Ë ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ Ú¤ÂÈ Ó· ı¤ÛÂÈ Ù¤ÏÔ˜ Û ·˘Ù‹Ó ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›·, ‚¿˙ÔÓÙ·˜ ÙÔ Ì·¯·›ÚÈ ÛÙÔ ÎfiηÏÔ. ∫·È Ë ·Ú¯‹ Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÂÈ Ì ÙË Û‡ÁÎÏËÛË ÌÈ·˜ Û˘Ó‰ڛ·Û˘ ÙÔ˘ ¢.™. ∞ÏÌ˘ÚÔ‡, ·›ÙËÌ· Ô˘ ı· ηٷı¤ÛÂÈ Ô ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ Ù˘ Ì›˙ÔÓÔ˜ ÌÂÈÔ„ËÊ›·˜ ÃÚ. μÔ‡ÏÁ·Ú˘ ÌÂı·‡ÚÈÔ ¢Â˘Ù¤Ú·, ÛÙËÓ ÔÔ›· ı· Û˘˙ËÙËıÔ‡Ó ÂÎÙÂÓÒ˜ fiÏ· Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÙÔ˘ μÈÔÏÔÁÈÎÔ‡ ∫·ı·ÚÈÛÌÔ‡ ¶ÙÂÏÂÔ‡. °.•.

“™ÙÔ ‚˘ıfi” Ë Ì·Ú›Ó· ∏ ÙÚÔÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ °ÂÓÈÎÔ‡ ¶ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÎÔ‡ ™¯Â‰›Ô˘ ÙÔ˘ ÏÈÌ·ÓÈÔ‡ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ÁÈ· ÙË ¯ˆÚÔı¤ÙËÛË Ù˘ Ì·Ú›Ó·˜ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎÒÓ ÛηÊÒÓ, ÙËÓ ÔÔ›· ηْ ·ÔÎÏÂÈÛÙÈÎfiÙËÙ· ‰ËÌÔÛ›Â˘Û ¯ı˜ Ë “£”, ·Ó¤‰ÂÈÍ ÙÔ ˙‹ÙËÌ· ÙÔ˘ ÌÂÁ¿ÏÔ˘ ÎfiÛÙÔ˘˜ ÙˆÓ ¤ÚÁˆÓ Ô˘ ··ÈÙÔ‡ÓÙ·È, ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ӷ ÌÂÙ·ÊÂÚıÔ‡Ó ÔÈ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ Ù˘ ÚÔ‚Ï‹Ù·˜ ¡Ô 1 ÛÙË ¡Ô 3 Î·È Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËı› Ë Ì·Ú›Ó· ÌÂٷ͇ Ù˘ ÎÂÓÙÚÈ΋˜ Î·È Ù˘ ÚÔ‚Ï‹Ù·˜ ¡Ô 1. ª¿ÏÈÛÙ· ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ Â›Ó·È ÔÏÏ·Ï¿ÛÈÔ, ·Ó ÂÚÈÏËÊı› Î·È Ë ÌÂÙÂÁηٿÛÙ·ÛË ÙˆÓ ÁÂÚ·ÓÒÓ, Ô˘ Â›Ó·È ·Ì¿Ï·ÈÔÈ Î·È ¯Ú‹˙Ô˘Ó ·ÓÙÈηٿÛÙ·Û˘. ∂Âȉ‹ ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ Â›Ó·È ··ÁÔÚ¢ÙÈÎfi Ì ٷ ÛËÌÂÚÈÓ¿ ÔÈÎÔÓÔÌÈο ‰Â‰Ô̤ӷ ÁÈ· ÙÔÓ √§μ, Ì¿ÏÏÔÓ Ë Ì·Ú›Ó· ·Ú·¤ÌÂÙ·È ÁÈ· ÙȘ ηϤӉ˜... ¢∏ª√.™.

ΔÔ˘ ¢ËÌ‹ÙÚË ¢·Ó›Î·

°·˚‰Ô‡ÚÈ· √ “·ÍÈfiÙÈÌÔ˜” ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ ·ÊÔ‡ ÚÒÙ· ›‰Â ÙËÓ Ï›ÛÙ· Î·È ·ÊÔ‡ ÛÙËÓ Û˘Ó¤¯ÂÈ· ·Ú¤‰ˆÛ ÂÈÏÂÎÙÈο ‰¤Î· Ì ›ÎÔÛÈ ÔÓfiÌ·Ù· ÛÙÔ˘˜ ηı’ ‡ÏËÓ ·ÚÌfi‰ÈÔ˘˜ ‰ÈηÛÙÈÎÔ‡˜ Î·È ·ÊÔ‡ ·ÓÙ¤ÁÚ·„ ÙË Ï›ÛÙ· Û USB, ÛÙËÓ Û˘Ó¤¯ÂÈ· ¤¯ˆÛ ÙÔ cd Û οÔÈÔ Û˘ÚÙ¿ÚÈ ÙÔ˘ ÁÚ·Ê›Ԣ ÙÔ˘. ÀÂÚ‚¿Ïψ; ∫·ıfiÏÔ˘. øÚ·›·! ∫·È ÙÒÚ· Ô˘ Â›Ó·È ÙÔ CD; ΔÔÓ ÚˆÙ‹Û·Ó ÛÙËÓ ∂ÍÂÙ·ÛÙÈ΋ ∂ÈÙÚÔ‹ Ù˘ μÔ˘Ï‹˜. ∞ ‰ÂÓ ı˘Ì¿Ì·È, ∫¿Ô˘ Â›Ó·È ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ÙÔ ‚Ú›ÛΈ. ÀÂÚ‚¿Ïψ; ∫·ıfiÏÔ˘. ∞ÊÔ‡ ÏÔÈfiÓ Ù· › fiÏ· ·˘Ù¿, ‹Ú ÙÔ Î·ÂÏ¿ÎÈ ÙÔ˘ Î·È ·Ù۷ϿΈÙÔ˜ ÛËÎÒıËÎÂ, ¿ÓÔÈÍ ÙËÓ fiÚÙ· Î·È ¤Ê˘ÁÂ. ŒÙÛÈ. ™· Ó· ÌËÓ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ Ù›ÔÙ·. ¶ÂÚ›Ô˘-ÁÈ· Ó· ηٷϿ‚Ô˘Ì ÙËÓ ·Ó·ÏÔÁ›·-Â›Ó·È Û·Ó Ô ‰ÔÏÔÊfiÓÔ˜ ·ÊÔ‡ ÚÒÙ· ÔÌÔÏÔÁ‹ÛÂÈ ÛÙÔÓ ·Ó·ÎÚÈÙ‹ ÙÔ ¤ÁÎÏËÌ¿ ÙÔ˘, ÛÙËÓ Û˘Ó¤¯ÂÈ· Û·Ó Î‡ÚÈÔ˜ Ó· ÙÔ˘ ÂÈÙÚ¤ÂÙ·È Ó· ʇÁÂÈ Î·È Ó· ËÁ·›ÓÂÈ ÛÙÔ Û›ÙÈ ÙÔ˘. ÀÂÚ‚¿Ïψ; ¡·È! °È·Ù› ÙÔ “¤ÁÎÏËÌ·” Ì ÙËÓ ·ÓÂϤËÙË ÊÔÚÔ‰È·Ê˘Á‹ ηٷϋÁÂÈ ‚ÚfiÁ¯Ô˜, ·Ê·Á›·, ·ÓÂÚÁ›·, ·ÚÚÒÛÙ· Î·È ÂÓ›ÔÙ ·˘ÙÔÎÙÔÓ›·. °È· ÙÔ˘˜ Ôϛ٘ ·˘Ù‹˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜. ÀÂÚ‚¿Ïˆ; ∫·ıfiÏÔ˘! ∂Ô̤ӈ˜ ÙÚ›· Û˘ÌÂÚ¿ÛÌ·Ù· ·’ ·˘Ù‹ ÙËÓ ·Û‡ÏÏËÙË Î·È ‡ÔÙË ÎÔÚÔ˚‰›·. √ÙÈ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙ· ÔÓfiÌ·Ù· ÙˆÓ ÊÔÚÔÊ˘Á¿‰ˆÓ Ú¤ÂÈ Ó· Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ÎÔÏÏËÙÔ› ÙÔ˘ ΢‚ÂÚÓËÙÈÎÔ‡ ÚÔÛˆÈÎÔ‡. πÛˆ˜ Ì¿ÏÈÛÙ· ÌÂÚÈÎÔ› ·’ ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ Ì·˜ “¤ÛˆÛ·Ó” ÛÙËÓ ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ¶·™Ô∫È΋˜ ‰ÈÂÙ›·˜. ∫È ·Ó fi¯È ÔÈ ›‰ÈÔÈ, ›Ûˆ˜ Ù· ·‰¤ÏÊÈ· ÙÔ˘˜, ÔÈ ÁÎfiÌÂÓ¤˜ ÙÔ˘˜ Î·È ÔÈ Á˘Ó·›Î˜ ÙÔ˘. ΔÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ fiÙÈ Î¿ı ›¯ÓÔ˜ ÈÛÔÓÔÌ›·˜ Û ’·˘Ùfi ÙÔ ÚÔÙÂÎÙÔÚ¿ÙÔ ¤¯ÂÈ ÂÙ·¯Ù› ÛÙ· ÛÎÔ˘›‰È·. ∫·È ÙÔ ÙÚ›ÙÔ fiÙÈ fi¯È ·ÏÒ˜ ÁÈ·Ô‡ÚÙÈ· ·ÏÏ¿ ÂÂÈÁfiÓÙˆ˜ ÛÙËÓ Ï·Ù›· ™˘ÓÙ¿ÁÌ·ÙÔ˜ Ó· ·ÔÏÔÁËıÔ‡Ó ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙÔÓ Ôχ·ıÔ §·fi. ÀÂÚ‚¿Ïψ; ¢Â ÓÔÌ›˙ˆ! (∞fi ΔÔ μ‹Ì· online)

∏ ÎÔÈÓÔÙÈÎfiÙËÙ· √Á‰fiÓÙ· Î·È ϤÔÓ Û‡Ó‰ÚÔÈ ·fi 17 ¯ÒÚ˜ Ù˘ ªÂÛÔÁ›Ԣ ‹Úı·Ó ÛÙÔ μfiÏÔ ÁÈ· Ó· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯Ô˘Ó ÛÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÔÏÈÙÒÓ Ù˘ ªÂÛÔÁ›Ԣ, Ë ÔÔ›· Â‰Ò Î·È ÙÚ›· ¯ÚfiÓÈ· “ÊϤÁÂÙ·È” ÁÈ· ÏfiÁÔ˘˜ ÔÏÈÙÈÎÔ‡˜, ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡˜, ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡˜. ™ÙÔ ÚfiÙ·ÁÌ· ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ‰˘ÙÈÎÔ‡ Ù‡Ô˘, ÔÈ ÎÔÈӈӛ˜ Ù˘ ªÂÛÔÁ›Ԣ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÈÛÔÚÚÔ‹ÛÔ˘Ó Ì ÙÔÓ ÔÏÈÙÈÛÌfi Î·È ÙȘ ·Í›Â˜ Ô˘ Â›Ó·È ‚·ıÈ¿ ÚÈ˙ˆÌ¤Ó· Â‰Ò Î·È ·ÈÒÓ˜. ∏ ‰‡Ó·ÌË Ù˘ ÎÔÈÓÔÙÈÎfiÙËÙ·˜, ÙˆÓ ÛÙ·ıÂÚÒÓ ‰ÂÛÌÒÓ ‰ËÏ·‰‹ ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ Ì ÙÔÓ ÙfiÔ ÙÔ˘˜ Î·È Ù˘ ·Ó¿Ï˄˘ Û˘ÏÏÔÁÈÎÒÓ ÚÔÛ·ıÂÈÒÓ, ·Ó·‰ÂÈÎÓ‡ÂÙ·È ÛÙËÓ ÂÔ¯‹ Ù˘ ÎÚ›Û˘ Î·È Û ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ ÙÔ̤· ÙÔ ΔÌ‹Ì· ÈÚÔÙ·Í›·˜ ÚˆÙÔÔÚ› ÛÙ‹ÓÔÓÙ·˜ ‰›ÎÙ˘· ·Ô‰‹ÌˆÓ, ·Ú·ÁˆÁÒÓ, Û˘ÏÏfiÁˆÓ ÛÙË £ÂÛÛ·Ï›·. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· Ì›· ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ÂÓ¿ÓÙÈ· ÛÙËÓ ÎÚ›ÛË Ô˘ ·Ô‰›‰ÂÈ, fiˆ˜ Ë ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ∫ÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ Δ·Ì›Ԣ Ô˘ ›‰Ú˘Û·Ó ÔÈ ·fi‰ËÌÔÈ ÛÙÔÓ ∂ÏÏËÓfi˘ÚÁÔ ∫·Ú‰›ÙÛ·˜.

∫∞Δ. Δ∞™

∫ÂÓ¿... Ãı˜ ›¯Â ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÙ› Ó· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ·fi ÙȘ 10 ¤ˆ˜ ÙȘ 11 ÙÔ Úˆ› Úfi¯ÂÈÚÔ˜ ‰ËÌfiÛÈÔ˜ ÌÂÈÔ‰ÔÙÈÎfi˜ ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi˜ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿‰ÂÈÍË ·Ó·‰fi¯Ô˘ ÂÎÙ¤ÏÂÛ˘ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜ ˘ÔÏÂÈÌÌ¿ÙˆÓ ·Ó·Î˘ÎÏÒÛÈÌˆÓ ˘ÏÈÎÒÓ. √ ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi˜ ı· ÁÈÓfiÙ·Ó ·fi ÙÔ ΔÌ‹Ì· ¶ÚÔÌËıÂÈÒÓ ÙÔ˘ ∞‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘. øÛÙfiÛÔ, ·fi ÙËÓ ÙÚÈÌÂÏ‹ ÂÈÙÚÔ‹ ‰ÈÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ ÙÔ˘ ‰È·ÁˆÓÈÛÌÔ‡ ÂÌÊ·Ó›ÛÙËΠÌfiÓÔ ¤Ó· ̤ÏÔ˜, Ù· ¿ÏÏ· ‰‡Ô ·Ô˘Û›·˙·Ó Î·È ‰ÂÓ ˘‹ÚÍ ηӤӷ˜ Ó· ÂÓËÌÂÚÒÛÂÈ ˘‡ı˘Ó· fiÛÔ˘˜ ÂӉȷʤÚÔÓÙ·Ó ÁÈ· ÙÔ ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi ÙÈ Û˘Ó¤‚Ë Î·È ÁÈ· ÔÈÔ ÏfiÁÔ ‰ÂÓ Û˘Ó‹ÏıÂ Ë ÂÈÙÚÔ‹. ∞ÓÂ›ÛËÌ· “΢ÎÏÔÊfiÚËÛ” Ë ÏËÚÔÊÔÚ›· fiÙÈ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓË ÁÈ· ÙÔ ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi ¤Î·Ó ¤ÓÛÙ·ÛË Î·Ù¿ ÙˆÓ fiÚˆÓ Ù˘ ‰È·Î‹Ú˘Í˘, Ë ÔÔ›· fï˜ ‰ÂÓ ··ÓÙ‹ıËΠÂÁη›Úˆ˜, ÒÛÙ ӷ ˘¿ÚÍÂÈ Â›ÛËÌË ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ·Ó ¤ÁÈÓ ‰ÂÎÙ‹ ·˘Ù‹ Î·È Î·Ù¿ Û˘Ó¤ÂÈ· Ô ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi˜ Ì·Ù·ÈÒÓÂÙ·È ‹ fiÙÈ ·ÔÚÚ›ÊıËÎÂ Î·È Ô ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi˜ ı· ‰ÈÂÍ·ÁfiÙ·Ó Î·ÓÔÓÈο. ΔÔ ·Ú¿‰ÔÍÔ Ù˘ ÈÛÙÔÚ›·˜ Â›Ó·È fiÙÈ Â›Ó·È Ë ‰Â‡ÙÂÚË ÊÔÚ¿, Ô˘ Ë Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ÂȯÂÈÚËÌ·Ù›·˜ οÓÂÈ ¤ÓÛÙ·ÛË Î·Ù¿ ÙˆÓ fiÚˆÓ Ù˘ ‰È·Î‹Ú˘Í˘ Î·È Ì·Ù·ÈÒÓÂÙ·È Ô ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi˜, ¯ˆÚ›˜ Ì¿ÏÈÛÙ· Ó· ˘¿Ú¯ÂÈ ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ·¿ÓÙËÛË ÛÙÔ˘˜ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔ˘˜, Ô˘ ›¯·Ó ηٷı¤ÛÂÈ ·›ÙËÛË-˘fiÌÓËÌ· ÛÙÔ ¢‹ÌÔ ÁÈ· ÙËÓ ÔÚ›· ÙÔ˘ ‰È·ÁˆÓÈÛÌÔ‡, ·fi ÙÔÓ πÔ‡ÏÈÔ ÙÔ˘ 2012.

∂ÎÙfi˜... ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÌÔ‡ ∏ ÌË Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ‰È·ÁˆÓÈÛÌÔ‡ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿‰ÂÈÍË ·Ó·‰fi¯Ô˘ ÂÎÙ¤ÏÂÛ˘ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜ ˘ÔÏÂÈÌÌ¿ÙˆÓ ·Ó·Î˘ÎÏÒÛÈÌˆÓ ˘ÏÈÎÒÓ Â›¯Â Î·È Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ì ηٷÁÁÂϛ˜. ∂ӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ ÁÈ· Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Û ·˘ÙfiÓ Î·È ·fi ÙÔ˘˜ ‰ÈÎËÁfiÚÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ηٷÁÁ¤ÏıËΠfiÙÈ Û fiÏÔ ·˘Ùfi ÙÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· Ô˘ ‰ÂÓ ÙÂÏÂÛÊÔÚ› Ô ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi˜, Ë ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ÙˆÓ ˘ÔÏÂÈÌÌ¿ÙˆÓ Á›ÓÂÙ·È ·fi ÙËÓ ÂÎÌÂÙ·ÏÏ¢fiÌÂÓË ÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ ¢È·ÏÔÁ‹˜ ∞ÔÚÚÈÌÌ¿ÙˆÓ ÂÙ·ÈÚ›·, Ê˘ÛÈο ·ÓÙ› ·ÌÔÈ‚‹˜. ªÂ ÙËÓ Ù·ÎÙÈ΋ ·˘Ù‹, ˘ÔÛÙËÚ›˙Ô˘Ó ÔÈ Î·Ù·ÁÁ¤ÏÏÔÓÙ˜, Ë Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ÂÚÁ·Û›· Á›ÓÂÙ·È ¯ˆÚ›˜ ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi, ı¤ÙÔÓÙ·˜ ÂÎÙfi˜ ‰È·‰ÈηÛÈÒÓ ÙÔ˘˜ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔ˘˜, “¯ˆÚ›˜ Ì¿ÏÈÛÙ· Ô ¢‹ÌÔ˜ μfiÏÔ˘ Ó· ÂÊ·ÚÌfi˙ÂÈ ÙË ÓÔÌÔıÂÛ›· ·fi ÙËÓ ÒÚ· Ô˘ ‰ÂÓ ·ÔÊ·›ÓÂÙ·È Â› ÙˆÓ ÂÓÛÙ¿ÛˆÓ, ‰ÂÓ ÁÓˆÛÙÔÔÈ› ÂÁη›Úˆ˜ ÙË Ì·Ù·›ˆÛË ‹ ÙË Û˘Ó¤¯ÈÛË ÙˆÓ ‰È·ÁˆÓÈÛÌÒÓ, ‰ÂÓ ··ÓÙ¿ ÛÙ· ¤ÁÁÚ·Ê·” . ∞Ó ÔÈ Î·ÙËÁÔڛ˜ ¢ÛÙ·ıÔ‡Ó, ‰ÂÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› Ô ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÌfi˜. √È Î·Ù·ÁÁÂϛ˜ ¯ı˜ ·fi ¿ÏϘ ÂÙ·ÈÚ›˜ Ô˘ ı¤ÏÔ˘Ó Î·È ·˘Ù¤˜ Ó· ÂÈ‚ÈÒÛÔ˘Ó, ̤۷ ·fi ·ÓÔȯ٤˜ Î·È ‰È·Ê·Ó›˜ ‰È·‰Èηۛ˜ ‹Ú·Ó, ¤ÎÙ·ÛË Î·È ÙÔ ΔÌ‹Ì· ¶ÚÔÌËıÂÈÒÓ ·˜ ·Ó·Ï¿‚ÂÈ ÙȘ ¢ı‡Ó˜ ÙÔ˘. ∫∞Δ. Δ∞™

º.™.

ΔÔ˘ ∫ÒÛÙ· ªËÙÚfiÔ˘ÏÔ˘ ·fi “Δ· ¡¤·”


∞fi„ÂȘ 4

™∞μμ∞Δ√ 27 √∫Δøμƒπ√À 2012

ΔÔ ‚‹Ì· ÙÔ˘ ÔÏ›ÙË [∂¶π™Δ√§∂™, ∂¶π™∏ª∞¡™∂π™, ™Ã√§π∞]

√È Ú˘ıÌ›ÛÂȘ ıÂÌ¿ÙˆÓ Ù·Í› √ Î. ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ª·˝Ï·˜, Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ™˘Ó‰¤ÛÌÔ˘ π‰ÈÔÎÙËÙÒÓ ∞ÁÔÚ·›ˆÓ-Δ·Í› ¡. ª·ÁÓËÛ›·˜, ÁÚ¿ÊÂÈ:

“°È· ÙËÓ ·ÔηٿÛÙ·ÛË Ù˘ ·Ï‹ıÂÈ·˜ Î·È ÁÈ· ÛˆÛÙ‹ Î·È Ï‹ÚË ÂÓË̤ڈÛË ÙˆÓ Û˘ÌÔÏÈÙÒÓ Ì·˜, ı¤ÏÔ˘Ì ӷ Û·˜ ÁÓˆÛÙÔÔÈ‹ÛÔ˘Ì ٷ ·Ú·Î¿Ùˆ ÁÂÁÔÓfiÙ·. ªÂÙ¿ ·fi ÚfiÛÎÏËÛË ÙÔ˘ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ¿Ú¯Ë £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î. ∞ÁÔÚ·ÛÙÔ‡ ÙËÓ ΔÚ›ÙË 23/10 Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠÛÙÔ ÎÙ›ÚÈÔ Ù˘ ¶∂ ª·ÁÓËÛ›·˜, Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÙÔ˘ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ¿Ú¯Ë Î·È ÙˆÓ Û˘ÓÂÚÁ·ÙÒÓ ÙÔ˘, ηıÒ˜ Î·È ÎÏÈÌ·Î›Ô˘ ˘ËÚÂÛÈ·ÎÒÓ ·Ú·ÁfiÓÙˆÓ Ì ÙÔ˘˜ ÂÎÚÔÛÒÔ˘˜ ÙˆÓ È‰ÈÔÎÙËÙÒÓ Ù·Í› ÔÏfiÎÏËÚÔ˘ ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜. ∏ Û˘Ó¿ÓÙËÛË ·˘Ù‹ ¤ÁÈÓ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜ ‰È·Ù¿ÍÂˆÓ ÙÔ˘ ¡fiÌÔ˘ 4070/2012 Î·È ÂÓ fi„ÂÈ Ù˘ Ï‹„˘ Û¯ÂÙÈÎÒÓ ·ÔÊ¿ÛÂˆÓ ·fi ÙÔ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ. ∫·È ÂÓÒ ÁÈÓfiÙ·Ó ÂÓË̤ڈÛË ÚÔ˜ ÂÌ¿˜ ÁÈ· ÙÔ ı¤Ì· ÙˆÓ ·‰ÂÈÒÓ ÙˆÓ Ù·Í› Û ÔÏfiÎÏËÚÔ ÙÔ ¡ÔÌfi Ì·˜, Ë Û˘˙‹ÙËÛË Í¤Ê˘Á ÙÔ˘ ÂϤÁ¯Ô˘ Î·È Ô‰ËÁ‹ıËΠ۠‰È·ÎÔ‹ ÂÍ·ÈÙ›·˜ ÙˆÓ ÌÂıfi‰ˆÓ Ô˘ ·ÎÔÏÔ‡ıËÛ·Ó ÔÈ È‰ÈÔÎً٘ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ Î·È Ô ÓÔÌÈÎfi˜ ÙÔ˘˜ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜. ∂›Ó·È ÔÈ ÁÓˆÛÙ¤˜ Ú·ÎÙÈΤ˜ Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó ÔÈ “Û˘Ó¿‰ÂÏÊÔ›” Ì·˜ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘. ΔȘ ¤¯Ô˘Ì ÏËÚÒÛÂÈ ·ÎÚÈ‚¿ ·˘Ù¤˜ ÙȘ Ú·ÎÙÈΤ˜ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ì·˜ Î·È ÛÙÔÓ ÎÏ¿‰Ô Ì·˜, Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ·ÚÎÂÙ¿ ¯ÚfiÓÈ·. ∂Ô̤ӈ˜ η̛· Û˘˙‹ÙËÛË ‰ÂÓ ¤ÁÈÓ ÁÈ· ÙÔ ı¤Ì· ÙˆÓ Â‰ÚÒÓ ÛÙÔ ¡ÔÌfi Ì·˜. ∞ÓÙÈı¤Ùˆ˜ Ì›· ‰‹ÏˆÛË ÙÔ˘ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ¿Ú¯Ë ‹Ù·Ó fiÙÈ ÛΤÙÂÙ·È Ì‹ˆ˜ Á›ÓÂÈ Î·È fiÏÔ˜ Ô ¡ÔÌfi˜ Ì›· ÂÓÈ·›· ¤‰Ú·, fiˆ˜ ¿ÏψÛÙ ÈÛ¯‡ÂÈ ÁÈ· ÔÏϤ˜ ¿ÏϘ ÂÚÈÔ¯¤˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ (Ô ¡ÔÌfi˜ ∞ÙÙÈ΋˜ Ì·˙› Ì ÙÔ ¡ÔÌfi ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜, ÂÎÙfi˜ ÙˆÓ ÓËÛȈÙÈÎÒÓ ÂÚÈÔ¯ÒÓ, Â›Ó·È ÂÓÈ·›· ¤‰Ú· Ù·Í›, Ô ÓÔÌfi˜ £ÂÛ/ӛ΢ ÙÔ ›‰ÈÔ, Ô ¡. ∞¯·˝·˜, fiÏ· Ù· ÓËÛÈ¿, Ô ¡ÔÌfi˜ °Ú‚ÂÓÒÓ, Ë ∫Ú‹ÙË Î.Ï. ∫·È ¤ÔÓÙ·È Î·È ¿ÏÏÔÈ). ΔÔ ı¤Ì· ÏÔÈfiÓ ‰ÂÓ Â›Ó·È ·Ó ı· ¤¯Ô˘Ì ÂÓÔÔÈ‹ÛÂȘ ‰ÚÒÓ. ∞˘Ùfi Â›Ó·È Û›ÁÔ˘ÚÔ. √ ÓfiÌÔ˜ ·˘Ùfi˜ „ËÊ›ÛÙËΠ·ÎÚÈ‚Ò˜ ÁÈ· Ó· Á›ÓÔ˘Ó ÔÈ ÂÓÔÔÈ‹ÛÂȘ ÙˆÓ Â‰ÚÒÓ. ÕÏψ˜ ‰ÂÓ ı· ›¯·Ì ÙËÓ „‹ÊÈÛË ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ÓfiÌÔ˘. √È “Û˘Ó¿‰ÂÏÊÔÈ” ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ Ô˘ Ï˘Ì·›ÓÔÓÙ·È ¯ÚfiÓÈ·, Ì ıÂÌÈÙÔ‡˜ Î·È ·ı¤ÌÈÙÔ˘˜, ·ÏÏ¿ ·ÎfiÌË Î·È Ì ·Ú¿ÓÔÌÔ˘˜ ÙÚfiÔ˘˜ (fiˆ˜ ·˘Ù‹ ÙË ¯ÚÔÓÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô Â›Ó·È ·Ú¿ÓÔÌË Ë Û˘ÓÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· μfiÏÔ˘-¡. πˆÓ›·˜), ÙËÓ Â˘Ú‡ÙÂÚË ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ÔÏÂÔ‰ÔÌÈÎÔ‡ Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·ÙÔ˜, Ì ÙÚ·ÁÈΤ˜ Û˘Ó¤ÂȘ ÁÈ· ÙÔÓ ›‰ÈÔ ÙÔÓ ÎÏ¿‰Ô, ·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ· ÙÔ ÂÈ‚·ÙÈÎfi ÎÔÈÓfi, ·˜ ηٷϿ‚Ô˘Ó fiÙÈ Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Ì·˜ ·ÏÏ¿˙Ô˘Ó, ›Ù ÙÔ˘˜ ·Ú¤ÛÂÈ Â›Ù ‰ÂÓ ÙÔ˘˜ ·Ú¤ÛÂÈ. ∂›Ó·È ÂÈÙ·ÎÙÈ΋ ·Ó¿ÁÎË Ù˘ ¯ÚÔÓÈ΋˜ Û˘Á΢ڛ·˜, ÔÈ Ï‹„ÂȘ ÙˆÓ Î·Ù¿ÏÏËÏˆÓ ·ÔÊ¿ÛˆÓ, fi¯È ÌfiÓÔ ÁÈ· ÙËÓ ¿ÚÛË ÙˆÓ ··Ú¿‰ÂÎÙˆÓ ÛÙÚ‚ÏÒÛÂˆÓ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÙˆÓ Ù·Í›, ·ÏÏ¿ Î·È Ì ‚ϤÌÌ· ÚÔ˜ ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ ÁÈ· ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÂÓfi˜ ‚ÈÒÛÈÌÔ˘, ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎÔ‡ Î·È ÚÔÛÈÙÔ‡ ÛÙÔ ÂÈ‚·ÙÈÎfi ÎÔÈÓfi Ù·Í›.

Δ¤ÏÔ˜, ÂÌ›˜ Ú·ÁÌ·ÙÈο, ·˘Ù‹ ÙË ÊÔÚ¿, ‰ÂÓ ·ÓËÛ˘¯Ô‡ÌÂ, ‰ÈfiÙÈ ¤¯Ô˘Ì ηٷϿ‚ÂÈ Ï‹Úˆ˜ ÙÔ ÔÏÈÙÈÎfi, ·ÏÏ¿ Î·È ËıÈÎfi ·Ó¿ÛÙËÌ· ÙÔ˘ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ¿Ú¯Ë Ì·˜ Î. ∞ÁÔÚ·ÛÙÔ‡ Î·È Â›Ì·ÛÙ ۛÁÔ˘ÚÔÈ fiÙÈ ‰ÂÓ ı· ˘Ô·„ÂÈ Û Â΂ȷÛÙÈΤ˜ Ú·ÎÙÈΤ˜ Î·È ı· Ú¿ÍÂÈ Ì ÙfiÏÌË Î·È ·ÔÊ·ÛÈÛÙÈÎfiÙËÙ· ÙÔ Î·ı‹ÎÔÓ ÙÔ˘, ÙfiÛÔ Ô ›‰ÈÔ˜, fiÛÔ Î·È ÔÈ ˘fiÏÔÈÔÈ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ› Û‡Ì‚Ô˘ÏÔÈ” .

∞ÊȤڈ̷ ÌÓ‹Ì˘ 1940 √ Î. μ·Û. ¶·Ï·Ìˉ¿˜ ÁÚ¿ÊÂÈ:

“∂Ì›˜ Ù· 8 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ŒÏÏËÓ˜ ›·Ì “fi¯È” ÛÙ· 130 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· πÙ·ÏÒÓ Î·È °ÂÚÌ·ÓÒÓ, Ô˘ ı¤ÏËÛ·Ó Ó· Ì·˜ ÛÎÏ·‚ÒÛÔ˘Ó. ◊Ù·Ó ÏfiÁÔ˜ ÒÚÈÌÔ˜ Î·È ÁÓÒÚÈÌÔ˜, ‹Ù·Ó ÌÈ· Â·Ó¿ÏË„Ë ÙÔ˘ ·Ú¯·›Ô˘ “ÌÔÏÒÓ Ï·‚¤” , ‹Ù·Ó ÙˆÓ ‚˘˙·ÓÙÈÓÒÓ “ÙËÓ fiÏÈÓ ÙÔȘ ‚·Ú‚¿ÚÔȘ Ô˘‰¤ÔÙ ÂÒÌÂÓ” , ‹Ù·Ó ÙÔ˘ £Ô˘Ú›Ô˘ ÙÔ˘ ƒ‹Á· “∫·Ï‡ÙÂÚ· ÌÈ·˜ ÒÚ·˜ ÂχıÂÚË ˙ˆ‹ ·Ú¿ Û·Ú¿ÓÙ· ¯ÚfiÓÈ· ÛÎÏ·‚È¿ Î·È Ê˘Ï·Î‹” . ∏ ∂ÏÏ¿‰· ‰ÂÓ Â›Ó·È ÌfiÓÔ ·ÏÈ¿ ‰fiÍ·, Â›Ó·È Û˘Ó¯‹˜ Î·È ·‰È¿ÎÔË Ë ˙ˆ‹ Ù˘. ÕÏÏ·Í ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· Ù˘ ∂˘ÚÒ˘. ∞ÓÙÈÛÙ¿ıËΠÙfiÙÂ Ë °·ÏÏ›· Ì 50 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· Î·È ÎÚ¿ÙËÛ 30 ̤Ú˜, Ë ¶Ôψӛ· Ì 30 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· 15 ̤Ú˜ Î·È Ë ∂ÏÏ¿‰· Ì 8 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ÎÚ¿ÙËÛ ·ÓÙ›ÛÙ·ÛË 219 Ë̤Ú˜. √ ÈÙ·ÏÈÎfi˜ Ê·ÛÈÛÌfi˜ ‰ÂÓ ¤Ú·ÛÂ. ŒÊ˘Á Ì ÙËÓ ÂÚ›ÊËÌË Ï¤ÍË “·¤Ú·” Î·È ·¤Ú·˜ ¤ÁÈÓÂ. ∞˜ ‰È·‚¿ÛÔ˘Ì ÌÂÚÈΤ˜ ‰ËÏÒÛÂȘ ÙˆÓ ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙÒÓ ÂÎÂ›ÓˆÓ ÙˆÓ ¯ÚfiÓˆÓ: ∫¿ÚÔÏÔ˜ ÓÙ °ÎÔÏ (1890-1970): “∞‰˘Ó·ÙÒ Ó· ‰ÒÛˆ ÙÔ ‰¤ÔÓ Â‡ÚÔ˜ Ù˘ ¢ÁÓˆÌÔÛ‡Ó˘ Ô˘ ·ÈÛı¿ÓÔÌ·È ÁÈ· ÙËÓ ËÚˆÈ΋ ·ÓÙ›ÛÙ·ÛË ÙÔ˘ Ï·Ô‡ Î·È ÙˆÓ ËÁÂÙÒÓ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜” . πˆÛ‹Ê ™Ù¿ÏÈÓ (1879-1953): “§˘¿Ì·È ‰ÈfiÙÈ ÁËÚ¿ÛΈ Î·È ‰ÂÓ ı· ˙‹Ûˆ Â› Ì·ÎÚfiÓ ‰È¿ Ó· ¢ÁÓˆÌÔÓÒ ÙÔÓ ÂÏÏËÓÈÎfi Ï·fi, ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ Ë ·ÓÙ›ÛÙ·ÛȘ ¤ÎÚÈÓ ÙÔ 2Ô ¶·ÁÎfiÛÌÈÔ ¶fiÏÂÌÔ” . °ÂÒÚÁÈÔ˜ ∑Ô‡ÎˆÊ (1896-1974): “∂¿Ó Ô ÚˆÛÈÎfi˜ Ï·fi˜ ηÙfiÚıˆÛ ӷ ÔÚıÒÛÂÈ ·ÓÙ›ÛÙ·ÛË ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙȘ fiÚÙ˜ Ù˘ ªfiÛ¯·˜, Ó· Û˘ÁÎÚ·Ù‹ÛÂÈ Î·È Ó· ·Ó·ÙÚ¤„ÂÈ ÙÔ ÁÂÚÌ·ÓÈÎfi ¯Â›Ì·ÚÚÔ, ÙÔ ÔÊ›ÏÂÈ ÛÙÔÓ ÂÏÏËÓÈÎfi Ï·fi, Ô˘ ηı˘ÛÙ¤ÚËÛ ÙȘ ÁÂÚÌ·ÓÈΤ˜ ÌÂÚ·Ú¯›Â˜, fiÏÔÓ ÙÔÓ Î·ÈÚfi Ô˘ ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· Ì·˜ ÁÔÓ·Ù›ÛÔ˘Ó. ∏ ÁÈÁ·ÓÙÔÌ·¯›· Ù˘ ∫Ú‹Ù˘ ˘‹ÚÍ ÙÔ ÎÔڇʈ̷ Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÚÔÛÊÔÚ¿˜” . ∞‰fiÏÊÔ˜ ÛÙÏÂÚ (1889-1945): “ÿÚÈÓ Ù˘ ÈÛÙÔÚÈ΋˜ ·Ï‹ıÂÈ·˜ ÔÊ›ψ Ó· ‰È·ÈÛÙÒÛˆ fiÙÈ ÌfiÓÔ ÔÈ ŒÏÏËÓ˜, ÂÍ fiÏˆÓ ÙˆÓ ·ÓÙÈ¿ÏˆÓ, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Ì ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ·Ó, ÂÔϤÌËÛ·Ó Ì ·Ú¿ÙÔÏÌÔÓ ı¿ÚÚÔ˜ Î·È ˘„›ÛÙËÓ ÂÚÈÊÚfiÓËÛÈÓ ÚÔ˜ ÙÔÓ ı¿Ó·ÙÔÓ...” . √˘›ÓÛÙÔÓ ΔÛÒÚÙÛÈÏ (1874-1965): “∏ ϤÍË ËÚˆÈÛÌfi˜ ÊÔ‚¿Ì·È fiÙÈ ‰ÂÓ ·Ô‰›‰ÂÈ ÙÔ ÂÏ¿¯ÈÛÙÔ ÂÎÂ›ÓˆÓ ÙˆÓ Ú¿ÍÂˆÓ ·˘ÙÔı˘Û›·˜ ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ, Ô˘ ‹Ù·Ó ηıÔÚÈÛÙÈÎfi˜ ·Ú¿ÁˆÓ Ù˘ ÓÈÎËÊfiÚÔ˘ Â΂¿Ûˆ˜ ÙÔ˘ ÎÔÈÓÔ‡ ·ÁÒÓ· ÙˆÓ ÂıÓÒÓ, ηٿ ÙÔ μ’ ¶·ÁÎfiÛÌÈÔ ¶fiÏÂÌÔ, ‰È¿ ÙËÓ ·ÓıÚÒÈÓË ÂÏ¢-

¶·Ú¿ÍÂÓ·...

™˘ÓÂÏ‹ÊıË ÛÙË ¡¤· ÀfiÚÎË ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎfi˜ Â›‰ÔÍÔ˜ ηӛ‚·ÏÔ˜ ŒÓ·˜ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎfi˜ Ù˘ ¡¤·˜ ÀfiÚ΢ Û˘ÓÂÏ‹ÊıË ÂÂȉ‹ ۯ‰›·˙ ӷ ··Á¿ÁÂÈ Á˘Ó·›Î˜, Ó· ÙȘ ‚È¿ÛÂÈ Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ó· Ì·ÁÂÈÚ¤„ÂÈ Î·È Ó· Ê¿ÂÈ ÙÌ‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ÛÒÌ·Ùfi˜ ÙÔ˘˜. √ °ÎÈÏÌ¤ÚÙÔ μ¿Ï ÎÚ·ÙÂ›Ù·È ¯ˆÚ›˜ ÂÁÁ‡ËÛË, ηÙËÁÔÚÔ‡ÌÂÓÔ˜ ÁÈ· Û˘ÓˆÌÔÛ›· ÁÈ· ··ÁˆÁ‹ Î·È ·Ú¿ÓÔÌË ¯Ú‹ÛË ÙˆÓ ·Ú¯Â›ˆÓ Ù˘ ·ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜. √ÌÔÛÔӉȷÎÔ› ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ› ¤Ì·ı·Ó Ù· Û¯¤‰È· ÙÔ˘ °Î. μ¿Ï ÙÔ ™Â٤̂ÚÈÔ, fiÙ·Ó ·˘Ùfi˜ Û˘˙‹ÙËÛ ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ ÙÔ˘ ۯ‰›Ô˘ Ì ¤Ó·Ó ¿ÁÓˆÛÙÔ Ì¤Ûˆ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÒÓ ÌËÓ˘Ì¿ÙˆÓ ·fi ÙÔÓ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹ ÙÔ˘ ÛÈÙÈÔ‡ ÙÔ˘. ∏ Û‡˙˘Áfi˜ ÙÔ˘ ∫·ıÏ›Ó, Ô˘ ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó Û ‰È¿ÛÙ·ÛË Ì ÙÔÓ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎfi, ÂÈÎÔÈÓÒÓËÛ Ì ÙËÓ ·ÛÙ˘ÓÔÌ›·, ϤÁÔÓÙ·˜ fiÙÈ ·Ó·Î¿Ï˘„ ·ÓËÛ˘¯ËÙÈο ÛÙÔȯ›· ÛÙÔÓ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹ ÙÔ˘ °Î. μ¿ÏÂ. ªÂÙ¿ ·fi ¤Ú¢ӷ Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ ÙÔ FBI Î·È ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ› ÛÙÔÓ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹, ‚Ú¤ıËÎ·Ó Ù· ÌËӇ̷ٷ, Ù· ÔÔ›· ›¯Â ·Ê‹ÛÂÈ Ô Î·ÙËÁÔÚÔ‡ÌÂÓÔ˜ Û ÊÂÙȯÈÛÙÈÎfi chat room, Ì ·ÓıÚÒÔ˘˜ ÂÎÙfi˜ ∏¶∞. “™ÎÂÊÙfiÌÔ˘Ó Ó· ‰¤Ûˆ ÙÔ ÛÒÌ· Ù˘ Û οÔÈÔ˘ ›‰Ô˘˜ Û˘Û΢‹˜. ¡· ÙË Ì·ÁÂÈÚ¤„ˆ Û ÛÈÁ·Ó‹ ʈÙÈ¿, Ó· ÙËÓ ÎÚ·Ù‹Ûˆ ˙ˆÓÙ·Ó‹ fiÛÔ ÙÔ ‰˘Ó·ÙfiÓ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ” ¤ÁÚ·Ê Û ¤Ó· ·fi Ù· ÌËӇ̷ٿ ÙÔ˘ Î·È ·Ó¤ÊÂÚ fiÙÈ Â›¯Â ÁÓˆÚ›ÛÂÈ ¤Ó· Èı·Ófi ı‡Ì·. ∂›¯Â ÚÔÙ›ÓÂÈ, Ì¿ÏÈÛÙ·, Ó· ··Á¿ÁÂÈ Ì›· Á˘Ó·›Î· ÁÈ· ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi οÔÈÔ˘ ¿ÏÏÔ˘: “ªÂ 5.000 ‰ÔÏ¿ÚÈ· Â›Ó·È ‰È΋ ÛÔ˘” ›¯Â ÁÚ¿„ÂÈ ÛÂ Ì‹Ó˘Ì·.

ıÂÚ›· Î·È ·ÍÈÔÚ¤ÂÈ·. ∂¿Ó ‰ÂÓ ˘‹Ú¯Â Ë ·Ó‰Ú›· ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ Î·È Ë ÁÂÓÓ·ÈÔ„˘¯›· ÙÔ˘˜, Ë ¤Î‚·ÛË ÙÔ˘ μ’ ¶·ÁÎfiÛÌÈÔ˘ ¶ÔϤÌÔ˘ ı· ‹Ù·Ó ηıÔÚÈÛÙÈ΋. ª¤¯ÚÈ ÙÒÚ· ϤÁ·Ì fiÙÈ ÔÈ ŒÏÏËÓ˜ ÔÏÂÌÔ‡Ó Û·Ó ‹ÚˆÂ˜. ΔÒÚ· ϤÌÂ: √È ‹ÚˆÂ˜ ÔÏÂÌÔ‡Ó Û·Ó ŒÏÏËÓ˜. ª·¯fiÌÂÓÔÈ ÔÈ ŒÏÏËÓ˜ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙÔ˘ ÎÔÈÓÔ‡ ¯ıÚÔ‡ ı· ÌÔÈÚ·ÛÙÔ‡Ó Ì·˙› Ì·˜ Ù· ·Á·ı¿ Ù˘ ÂÈÚ‹Ó˘” . £· ÎÏ›ÛÔ˘Ì ÙÔ ·ÚfiÓ ÛËÌ›ˆÌ· Ì ÙË Ú‹ÛË ÙÔ˘ ∞ÈÛ¯‡ÏÔ˘: “...°È·Ù› ÌfiÓÔÈ ÂÌ›˜ (ÔÈ ŒÏÏËÓ˜) ·ÓÙ›ıÂÙ· ·fi ÙÔ˘˜ ‚·Ú‚¿ÚÔ˘˜, ‰ÂÓ ÌÂÙÚ¿Ì ÔÙ¤ ÙÔ Ï‹ıÔ˜ ÙÔ˘ ¯ıÚÔ‡ ÛÙË Ì¿¯Ë” ” .

ŒÓ· ÙÔ˘ÚÎÈÎfi ¯·Ú¿ÙÛÈ √ Î. ∞ÓÙ. ¡. μÂÓ¤Ù˘ ÁÚ¿ÊÂÈ:

“•ÂÊ˘ÏÏ›˙ÔÓÙ·˜ ÛÙËÓ ¶··¯·Ú·Ï¿ÌÂÈÔ μÈ‚ÏÈÔı‹ÎË Ù˘ ¡·˘¿ÎÙÔ˘, ÙËÓ ÂÊËÌÂÚ›‰· “ª¤ÏÏÔÓ”, Ë ÔÔ›· Â͉›‰ÂÙÔ “‰È˜ Ù˘ ‚‰ÔÌ¿‰·˜” ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· ·fi ÙÔ 1863 ̤¯ÚÈ ÙÔ 1877, Ì ‰È¢ı˘ÓÙ‹ ÙÔ °. °Ï‡ÓË, ‚ڋη ÌÈ· ›‰ËÛË Ù˘ ÂÔ¯‹˜ ÂΛӢ, Ë ÔÔ›· ·ÊÔÚÔ‡Û ¤Ó· ¯·Ú¿ÙÛÈ Ô˘ Â¤‚·Ï ·ÍȈ̷ÙÔ‡¯Ô˜ Ù˘ √ıˆÌ·ÓÈ΋˜ ∞˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚ›·˜, ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ Œ‰ÂÛÛ·˜ Î·È ÂȘ ÙËÓ ÔÔ›·Ó ›‰ËÛË ÂÚÈÁÚ¿ÊÔÓÙ·È Î·È ÔÈ ·ÓÙȉڿÛÂȘ ÙˆÓ ÊÔÚÔÏÔÁÔ‡ÌÂÓˆÓ. ∞Í›˙ÂÈ Ó· ÙËÓ ·Ú·ı¤ÛÔ˘ÌÂ. ª¤ÏÏÔÓ, 29-4-1866 - ∂Ó ª·Î‰ÔÓ›·, 21 ∞ÚÈÏ›Ô˘. “√ ∫·‰‹˜ μÔ‰ÂÓÒÓ ıÂÏ‹Û·˜ Ó· ˘Ô¯ÚÂÒÛË ÙÔ˘˜ ηÙÔ›ÎÔ˘˜ ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÔ‡˜ Î·È ÙÔ‡ÚÎÔ˘˜ ÂȘ ÏËÚˆÌ‹Ó ÊfiÚÔ˘ 30 ÁÚÔÛ›ˆÓ ¤Î·ÛÙÔÓ ‰È’ Ô‰ÔÔÈ›·Ó ‡Ú ÎÔÈÓ‹Ó ·fi ÙÔ˘˜ ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÔ‡˜ Î·È ÙÔ‡ÚÎÔ˘˜ ·ÓÙ›ÛÙ·ÛÈÓ, ÂÓ ‰Â ÙË ÙÔ˘ÚÎÈ΋ ·˘ÙÒ ·Ï·˙ÔÓ›·Ó Â˘ÚÔ‚fiÏËÛ ηْ ·˘ÙÒÓ, ÔÈ ÔıˆÌ·ÓÔ› ÙfiÙ Â͢ÏÔÎfiËÛ·Ó ÙÔÓ ∫·‰‹Ó, ÂÛÙ¿ÏËÛ·Ó ¯ˆÚÔʇϷΘ ¤ÓÔÏÔÈ ·ÏÏ¿ Î·È ·˘ÙÔ› ‰¿ÚËÛ·Ó. ∂Ș ¯ÈÏ›·Ú¯Ô˜ Ì È›˜ ÂÛÙ¿ÏË Î·ÙfiÈÓ ·˘ÙÒÓ, ·ÏÏ¿ Î·È ·˘Ùfi˜ ‰¿ÚË ÂÏÂÂÈÓÒ˜ Î·È ·Â¤ÌÊıË ÂΛıÂÓ (...). ÕÏÏ·È Âȉ‹ÛÂȘ ÂΛıÂÓ Ï¤ÁÔ˘ÛÈÓ fiÙÈ ÂȘ ÙËÓ Â·Ú¯›·Ó Ù·‡ÙËÓ Î·È ¤ÚÈÍ ·˘Ù‹˜ ˆÏ›ÛıËÎ·Ó Ì¤¯ÚÈ ÙÔ‡‰Â ‰‡Ô ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ÙÔ‡ÚÎÔÈ Î·È ‰‡Ô ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÔ› ˙ËÙÔ‡ÓÙ˜ ÙËÓ ÂÏ¿ÙÙˆÛÈÓ ÙˆÓ ÊfiÚˆÓ, ÂÓ ·Ó¿ÁÎË ‰Â Î·È ‰È¿ Ù˘ ‚›·˜” ” .

Δ·ÌÂȷο ‰È·ı¤ÛÈÌ·: ∞fi ÙË ÁψÛÛÔÏ·ÁÓ›· ÛÙÔÓ ÂÎÊÔ‚ÈÛÌfi; √ Î. ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ª¿Ú‰·˜, ηıËÁËÙ‹˜ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ∂ÈÛÙËÌÒÓ ÙÔ˘ ∞¶£, ÁÚ¿ÊÂÈ:

“Œˆ˜ ÙȘ 15 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ ÊÙ¿ÓÔ˘Ó Ù· Ù·ÌÂȷο Ì·˜ ‰È·ı¤ÛÈÌ·”. ∞˘Ùfi ÙfiÓÈÛ ηْ Â·Ó¿ÏË„Ë ·fi ÙȘ μڢͤÏϘ Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ÌÂÙ¿ ÙÔ ¤Ú·˜ Ù˘ ÚfiÛÊ·Ù˘ ™˘Ófi‰Ô˘ ∫ÔÚ˘Ê‹˜.

™ÙÔÓ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹ ÙÔ˘ ÎÚ·ÙÔ‡Û ·Ú¯Â›· Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÁÈ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ·fi 100 Á˘Ó·›Î˜. √ 28¯ÚÔÓÔ˜ ¿ÓÙÚ·˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Û ٷ ·Ú¯Â›· Ù˘ ·ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜ ÁÈ· Ó· Û˘ÏϤÍÂÈ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÁÈ· Ù· Èı·Ó¿ ı‡Ì·Ù¿ ÙÔ˘. √È Û˘Ó‹ÁÔÚÔ› ÙÔ˘ ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó fiÙÈ Ù· Û¯¤‰È· ·ÔÙÂÏÔ‡Û·Ó “ÛÂÍÔ˘·ÏÈΤ˜ Ê·ÓÙ·ÛÈÒÛÂȘ” Î·È fiÙÈ ‰ÂÓ Â›¯·Ó Á›ÓÂÈ ÔÙ¤ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·. √ ‰ÈηÛÙ‹˜ äÓÚÈ ¶›ÙÌ·Ó ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ ÔÈ Î·ÙËÁÔڛ˜ ηٿ ÙÔ˘ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ‡ “Â›Ó·È Ôχ ·ÓËÛ˘¯ËÙÈΤ˜” . ΔËÓ ›‰È· ÒÚ·, Ô 28¯ÚÔÓÔ˜ ηıfiÙ·Ó ÛȈËÏfi˜.

61¯ÚÔÓË ¤ÊÂÚ ÛÙË ˙ˆ‹ ‰›‰˘Ì· ªÈ· 61¯ÚÔÓË Á˘Ó·›Î· ·fi ÙË μÚ·˙ÈÏ›· ¤ÊÂÚ ÛÙË ˙ˆ‹ ‰›‰˘Ì·, ‰ËÌÔÛ›Â˘ÛÂ Ë ‚Ú·˙ÈÏÈ¿ÓÈÎË ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· Âȉ‹ÛˆÓ, G1. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ‰ËÌÔÛ›Â˘Ì·, Ù· ̈ڿ, Ù· ÔÔ›· ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ¿ÚÔ˘Ó Ù· ÔÓfiÌ·Ù· ™ÔÊ›· Î·È ƒÔÌ¤ÚÙÔ, ÁÂÓÓ‹ıËÎ·Ó Û ÎÏÈÓÈ΋ Ù˘ fiÏ˘ ™¿ÓÙÔ˜, Ï›Á· ¯ÈÏÈfiÌÂÙÚ· Ì·ÎÚÈ¿ ·fi ÙÔ ™¿Ô ¶¿ÔÏÔ. Δ· ‰›‰˘Ì· ÁÂÓÓ‹ıËÎ·Ó ÚfiˆÚ·, ÛÙȘ 31 ‚‰ÔÌ¿‰Â˜ ·ËÛ˘, ÂÓÒ ÙÔ ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ‰ÂÓ ÍÂÂÚÓÔ‡Û ٷ 900 ÁÚ·ÌÌ¿ÚÈ· ÙÔ Î·ı¤Ó·. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ G1, ηӤӷ ·fi Ù· ‰‡Ô ̈ڿ ‰ÂÓ ‰È·ÙÚ¤¯ÂÈ Î›Ó‰˘ÓÔ. √ Á˘Ó·ÈÎÔÏfiÁÔ˜ Ô˘ ¤ÊÂÚ ÛÙË ˙ˆ‹ Ù· ‰›‰˘Ì· ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ Ë ÌËÙ¤Ú·, Ë ∞ÓÙÔÓ›· §ÂÙ›ÛÈ· ÕÛÙÈ 61 ÂÙÒÓ Î·È Ô Û‡˙˘Áfi˜ Ù˘ 55 ÂÙÒÓ, ›¯·Ó ÚÔÛ·ı‹ÛÂÈ ·Ï·ÈfiÙÂÚ· ÙÚÂȘ ÊÔÚ¤˜ Ó· οÓÔ˘Ó ·È‰È¿ ̤ۈ Ù¯ÓËÙ‹˜ ÁÔÓÈÌÔÔ›ËÛ˘, ›¯·Ó fï˜ ·ÔÁÔËÙ¢Ù›. ∞˘Ù‹ ÙË ÊÔÚ¿, Î·Ù¤Ê˘Á·Ó ÛÙË ÁÔÓÈÌÔÔ›ËÛË Ì Û¤ÚÌ· Ô˘ ›¯Â ηٷ„˘¯ı›.

∂ÚÒÙËÛË: ΔÈ Û¯¤ÛË ¤¯Ô˘Ó Ù· Ù·ÌÂȷο ‰È·ı¤ÛÈÌ· Ì ÙË ‰fiÛË ÙˆÓ 31,5 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ, Ô˘ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ¿ÚÔ˘ÌÂ Î·È Ò˜ ÏÔÈfiÓ ·˘Ù¿ ı· ‚ÂÏÙÈÒÛÔ˘Ó ı·̷ÙÈο ÙË Ú¢ÛÙfiÙËÙ· ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜; ∞¿ÓÙËÛË: ∂Ï¿¯ÈÛÙË Û‡Ó‰ÂÛË ˘¿Ú¯ÂÈ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙË Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ‰fiÛË Î·È Ù· Ù·ÌÂȷο ‰È·ı¤ÛÈÌ·. √ ·ÚÈÔ˜ ÎÔÚÌfi˜ Ù˘ ‰fiÛ˘ ÙˆÓ 31,5 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ ı· ηÙ¢ı˘Óı› ÛÙȘ ÙÚ¿Â˙˜ (Ù· 26 ‰ÈÛ.), ¤Ó· ̤ÚÔ˜ (3,5 ‰ÈÛ.) ı· ‰Ôı› ÛÙÔ˘˜ ÈÛو٤˜ Î·È ÙÔ ˘fiÏÔÈÔ ı· ‰È·ÙÂı› Û ÚÔÌËıÂ˘Ù¤˜ Î.Ï., ηχÙÔÓÙ·˜ οÔȘ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜. ªfiÓÔ ÏÔÈfiÓ ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ Î·È Î˘Ú›ˆ˜ ÙÔ ÙÚ›ÙÔ ÛΤÏÔ˜ ÙÔ˘ ·ÓˆÙ¤Úˆ ÙÚ›Ù˘¯Ô˘ ¤¯ÂÈ Û¯¤ÛË Ì ٷ Ù·ÌÂȷο ‰È·ı¤ÛÈÌ· ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜ Î·È fi¯È Ì fiÏÔ ÙÔ ÔÛfi ÙˆÓ 31,5 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ fiˆ˜ Ù¯ÓˤÓÙˆ˜ Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ‰›ÓÂÙ·È ÛÙËÓ ÎÔÈÓ‹ ÁÓÒÌË. √fiÙÂ, Û‡Ìʈӷ Ì ٷ ·ÓˆÙ¤Úˆ, Ù· Ù·Ì›· ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜ ÂÍ·ÚÙÒÓÙ·È ÌfiÓÔ ·fi ÙËÓ... ¿ÓÂÛË Ô˘ ı· ÚÔÛʤÚÔ˘Ó Ù· 5,5 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ Ù˘ Ó¤·˜ ‰fiÛ˘. ∂‰Ò fï˜ Ù›ıÂÓÙ·È Â‡ÏÔÁ· ¿ÏÏ· ÂÚˆÙ‹Ì·Ù·. ∞Ó·Ï˘ÙÈÎfiÙÂÚ·, ÊfiÚÔ˘˜ ‰ÂÓ ÂÈÛÚ¿ÙÙÂÈ ·˘Ù‹ Ë ¯ÒÚ·; ¶ÚÔηٷ‚ÔϤ˜ ÊfiÚÔ˘ ÁÈ· ÙÔ 2013 ‰ÂÓ ÂÈÛÚ¿¯ıËÎ·Ó ¤ˆ˜ Û‹ÌÂÚ·; ŸÏÔ ·˘Ùfi ÙÔ ·Ó‰·ÈÌfiÓÈÔ ÙˆÓ ÊfiÚˆÓ Ô˘ ÂÈÛÚ¿ÙÙÂÙ·È, ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ηχ„ÂÈ ÏÔÈfiÓ ÙȘ ¿ÎÚˆ˜ ‚Ú·¯˘¯ÚfiÓȘ ·Ó¿ÁΘ ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜; ª‹ˆ˜ Ë ÁψÛÛÔÏ·ÁÓ›· Ù˘ ÂÚÈfi‰Ô˘ ·ÓÙÈηı›ÛÙ·Ù·È ÚÔԉ¢ÙÈο ·fi ÌÈ· ÚËÙÔÚÈ΋ Ô˘ ·ԂϤÂÈ ÛÙÔÓ ÂÎÊÔ‚ÈÛÌfi Ù˘ ÎÔÈÓˆÓ›·˜ Ì ۈÚ›· ˘ÂÚ‚ÔÏÒÓ; Δ· Ù·ÌÂȷο ‰È·ı¤ÛÈÌ· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙÔ ÎfiÎÎÈÓÔ, ÁÈ·Ù› ·ÏÔ‡Ûٷٷ ‰ÂÓ Á›ÓÔÓÙ·È Ù· ·˘ÙÔÓfiËÙ·. ∏ ηٿÛÙ·ÛË ÛÙ· Ù·Ì›· ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜ ı· ‹Ù·Ó ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋, ·Ó ÏfiÁÔ˘ ¯¿ÚË, ÂÏÂÁ¯fiÙ·Ó ÙÔ Ï·ıÚÂÌfiÚÈÔ Î·È Ë ÓÔı›· ÙˆÓ Î·˘Û›ÌˆÓ, Ô˘ ı· ·¤ÊÂÚ·Ó ¤ˆ˜ Î·È 2,5 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ ÛÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ ·fi ‰È·Ê˘ÁfiÓÙ˜ ÊfiÚÔ˘˜. ¶·ÚfiÌÔȘ ıÂÙÈΤ˜ ÂÈÙÒÛÂȘ ı· ›¯Â Î·È Ô ÂÚÈÔÚÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ ·ÚÂÌÔÚ›Ô˘, ηıÒ˜ ı· ÊÔÚÔÏÔÁÔ‡Ù·Ó Ù˙›ÚÔ˜ Ù˘ Ù¿Í˘ ÙˆÓ 20 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ. ŸÌÔÈ· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ı· ‚Ϥ·Ì ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ÂϤÁ¯Ô˘ Ù˘ ÁÚ·ÊÂÈÔÎÚ·Ù›·˜ Î·È ‰È·ÊıÔÚ¿˜. ∏ ‰È·‰Èηۛ· ·˘Ù‹ ı· Ô‰ËÁÔ‡Û ÛÙË ÊÔÚÔÏfiÁËÛË ÂÈÛÔ‰ËÌ¿ÙˆÓ Á‡Úˆ ÛÙ· 7,5 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ ÂÙËÛ›ˆ˜, Û‡Ìʈӷ ÌÂ Û˘ÓÙËÚËÙÈΤ˜ ÂÎÙÈÌ‹ÛÂȘ. ∞fi ÙËÓ ¿ÏÏË, Ô ÂÚÈÔÚÈÛÌfi˜ Ù˘ ¤ÎÙ·Û˘ Ù˘ ·Ú·ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜, ı· ÚÔηÏÔ‡Û ÚfiÛıÂÙÔ˘˜ ÊfiÚÔ˘˜ Û ÂÈÛÔ‰‹Ì·Ù· Ù˘ Ù¿Í˘ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÙˆÓ 52 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ ÂÙËÛ›ˆ˜. √ ¤ÏÂÁ¯Ô˜ ÙÔ˘ Ù˙›ÚÔ˘ ÙˆÓ 5 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ, Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÂ›Ù·È ·fi Ù· ·Ú¿ÓÔÌ· ÛÙÔȯ‹Ì·Ù·, ı· ·¤ÊÂÚ Â›Û˘ ÔÏÏ¿ ¯Ú‹Ì·Ù· ÛÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜. ∫·È ÙfiÛ· ¿ÏÏ· (·Ó¤ÁÁȯٷ fï˜ fiψ˜ ·Ú·‰fi͈˜) Ù¤ÏÔ˜, ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· ÚÔηϤÛÔ˘Ó ÌÈ· ¢ÊÔÚ›· ÛÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÙˆÓ 5,5 ‰ÈÛ. Ù˘ Ó¤·˜ ‰fiÛ˘. ™Ù· ·Ú·¿Óˆ ÏÔÈfiÓ ·˜ „¿ÍÔ˘Ó Ï‡ÛÂȘ, ÔÈ ·‰Ú·Ó›˜ ‹ ··ı›˜, ‹ ·‰È¿ÊÔÚÔÈ, ‹ ¯·Ú·ÎÙËÚÈ˙fiÌÂÓÔÈ ·ÎfiÌË -fi¯È ·‰›Îˆ˜- ·ÎfiÌË Î·È ‰ÂÈÏÔ› ËÁ¤Ù˜ Ì·˜, ÛÙÔ ˘fi ÂͤٷÛË ı¤Ì· Î·È fi¯È ÛÙËÓ ÂÈÎÔÓÈ΋ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÛÙÔ Ì˘·Ïfi ÙÔ˘˜” .

“∂›Ì·È Ôχ ¯·ÚÔ‡ÌÂÓË. ∂ÈÙ¤ÏÔ˘˜ ÌÔÚÒ Ó· ˙‹Ûˆ ÙÔ fiÓÂÈÚÔ Ù˘ ÌËÙÚfiÙËÙ·˜. ∂˘¯·ÚÈÛÙÒ ÙÔ £Âfi Î·È ÙÔ ÁÈ·ÙÚfi ÌÔ˘” , ‰‹ÏˆÛÂ Û˘ÁÎÈÓË̤ÓË Ë Á˘Ó·›Î·, Ë ÔÔ›· ‰ÂÓ ·Ú¤ÏÂÈ„Â Ó· ÙÔÓ›ÛÂÈ fiÙÈ Ë ËÏÈΛ· Ù˘ ‰ÂÓ ı· ÛÙ·ı› ÂÌfi‰ÈÔ ÛÙËÓ ·Ó·ÙÚÔÊ‹ ÙˆÓ ‰È‰‡ÌˆÓ.

ŒÓÙÂη ÓÂÎÚÔ› ·fi ÙÔ ¤Ú·ÛÌ· ÙÔ˘ Ù˘ÊÒÓ· ™¿ÓÙÈ ·fi ÙËÓ ∫Ô‡‚· ŒÓÙÂη ¿ÓıÚˆÔÈ ¤¯·Û·Ó ÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘˜ ·fi ÙÔ ¤Ú·ÛÌ· ÙÔ˘ Ù˘ÊÒÓ· ™¿ÓÙÈ ÛÙËÓ ∫Ô‡‚· Î·È ÈÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÛÙȘ Â·Ú¯›Â˜ ™·ÓÙÈ¿ÁÔ ÓÙ ∫Ô‡‚· Î·È °ÎÔ˘·ÓÙ¿Ó·ÌÔ, ¤ÁÈÓ ÁÓˆÛÙfi ·fi ÙËÓ ÎÔ˘‚·ÓÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋ ¿Ì˘Ó·. √ Ù˘ÊÒÓ·˜ ™¿ÓÙÈ ¤ÏËÍ ÙȘ ª·¯¿Ì˜ Î·È ÙËÓ ∞˚Ù‹, fiÔ˘ ¤¯·Û·Ó ÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘˜ ÂÓÓ¤· ¿ÓıÚˆÔÈ, ÂÓÒ ÙÚÂȘ Â›Ó·È ·ÁÓÔÔ‡ÌÂÓÔÈ Î·È ÙË Δ˙·Ì¿Èη fiÔ˘ ¤¯·Û ÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘ ¤Ó·˜ ¿ÓıÚˆÔ˜. ™ÙËÓ Â·Ú¯›· ™·ÓÙÈ¿ÁÔ ‰Â ∫Ô‡‚·, ÂÓÓ¤· ¿ÓıÚˆÔÈ ¤¯·Û·Ó ÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘˜, ·Ó¿ÌÂÛ¿ ÙÔ˘˜ ¤Ó· ‚Ú¤ÊÔ˜ 4 ÌËÓÒÓ, ·fi ÙËÓ Î·Ù¿ÚÚ¢ÛË Ù˘ ÛÙ¤Á˘ ÙÔ˘ ÛÈÙÈÔ‡ ÙÔ˘˜. ¢ÂÓ ¤ÁÈÓ·Ó ÁÓˆÛÙ¤˜ ÔÈ Û˘Óı‹Î˜ ˘fi ÙȘ Ôԛ˜ ¤¯·Û·Ó ÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘˜ ÔÈ ˘fiÏÔÈÔÈ ¤ÓÙÂ. ™ÙËÓ Â·Ú¯›· °ÎÔ˘·ÓÙ¿Ó·ÌÔ, ‰˘Ô ¿ÓıÚˆÔÈ ¤¯·Û·Ó ÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘˜ ·fi ÙËÓ ÙÒÛË ‰¤ÓÙÚˆÓ. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÎÈÓ‹ıËΠÛÙȘ ª·¯¿Ì˜, ÂÓÒ ÚԂϤÂÙ·È fiÙÈ ı· ÎÈÓËı› ‚fiÚÂÈ· Î·È ı· ·Ú¯›ÛÂÈ Ó· ÂÍ·ÛıÂÓ›. ™ÙȘ ·Ó·ÙÔÏÈΤ˜ ·ÎÙ¤˜ Ù˘ ºÏfiÚÈÓÙ· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û ÈÛ¯‡ ÚÔÂȉÔÔÈ‹ÛÂȘ ÁÈ· ÙÚÔÈ΋ ηٷÈÁ›‰·. ™˘ÓÔÏÈο, ÛÙÔ Ì¤¯ÚÈ ÛÙÈÁÌ‹˜ ¤Ú·ÛÌ· ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ηÎÔηÈÚ›·˜ ÙÔ˘ ™¿ÓÙÈ, ÛÙËÓ ∫·Ú·˚‚È΋ ¤¯Ô˘Ó ¯¿ÛÂÈ ÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘˜ 21 ¿ÓıÚˆÔÈ.


«

OI ¶O§ITE™ Y¶O™THPIZOYN ∂¿Ó Û οÔÈÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· ‰ÂÓ Û·˜ ¤ÎÔ‚·Ó ·fi‰ÂÈÍË, ı· ʇÁ·Ù ¯ˆÚ›˜ Ó· ÏËÚÒÛÂÙÂ; ∂ÈÚ‹ÓË ¶ÏÂÌ̤ÓÔ˘ ÊÔÈÙ‹ÙÚÈ·

“™›ÁÔ˘Ú· ı· ¤Ê¢Á·. ΔÔ ı¤Ì· Ì ÙȘ ·ԉ›ÍÂȘ Î·È ÙË ÊÔÚÔ‰È·Ê˘Á‹ ¤¯ÂÈ ·Ú·Á›ÓÂÈ. ¶Ú¤ÂÈ ÂÈÙ¤ÏÔ˘˜ οÔÈÔ˜ Ó· ÏËÚÒÛÂÈ ÁÈ· fiÏË ·˘Ù‹ ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË. £ÂˆÚÒ Ôχ ¤Í˘ÓÔ ÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ Ì¤ÙÚÔ Î·È ÂÈÙ¤ÏÔ˘˜ ˘¤Ú ÙÔ˘ ηٷӷψً” .

ª∞Δπ∂™&°¡øª∂™

™∞μμ∞Δ√ 27 √∫Δøμƒπ√À 2012

Δ· ÛÎÔ˘›‰È· ÛÙÔ ¿ÚÎÔ

“¶·Ê Î·È Ù¿ÏÈÚÔ”

∫·Ï‹, ·fi ÏÂ˘Ú¿˜ ηÈÚÈÎÒÓ Û˘ÓıËÎÒÓ, Ë ¯ıÂÛÈÓ‹ Ë̤ڷ Î·È ÔÏÏÔ› ‹Ù·Ó ·˘ÙÔ› Ô˘ ÙËÓ ÂÎÌÂÙ·ÏχÙËÎ·Ó ÁÈ· ÌÈ· ‚fiÏÙ· ÛÙËÓ ·Ú·Ï›· ÙÔ˘ μfiÏÔ˘. ¶ÔÏÏÔ› Î·È ÔÈ Ó¤ÔÈ, Ô˘ ˆ˜ Û˘Ó‹ıˆ˜, ‚Ú¤ıËÎ·Ó ÛÙ· “Â˙Ô‡ÏÈ·” ÛÙÔ ¿ÚÎÔ ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘. ◊È·Ó ÙÔÓ Î·Ê¤ ÙÔ˘˜, ¤Ê·Á·Ó Ù· ÛÔ˘‚Ï¿ÎÈ· ÙÔ˘˜, ·ÏÏ¿ fi,ÙÈ ·¤ÌÂÈÓ ‰ÂÓ Ù· ¤Ù·Í·Ó ÛÙ· ηϷı¿ÎÈ· Ô˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÛÙÔ ¿ÚÎÔ. ¶ÚÔÙ›ÌËÛ·Ó Ó· Ù· ÂÙ¿ÍÔ˘Ó ÛÙÔ ÁÚ·Û›‰È Î·È Ó· ʇÁÔ˘Ó, ‹Û˘¯ÔÈ fiÙÈ Î¿ÔÈÔÈ ı· ÙÚ¤ÍÔ˘Ó ·fi ›Ûˆ ÙÔ˘˜ Ó· ηı·Ú›ÛÔ˘Ó ÙÔ ¯ÒÚÔ. ∏ ηı·ÚÈfiÙËÙ·, fï˜, ‰ÂÓ Â›Ó·È ·ÔÎÏÂÈÛÙÈ΋ ¢ı‡ÓË ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘. Œ¯Ô˘ÌÂ Î·È ÂÌ›˜ ÔÈ Ôϛ٘ ÙËÓ Â˘ı‡ÓË Ì·˜. ∞˜ ‰Â›¯ÓÔ˘Ì ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ fiÙÈ Â›Ì·ÛÙ ÔÏÈÙÈṲ̂ÓÔÈ.

ÂÓ Â›Ó·È Ï›ÁÔÈ ·˘ÙÔ› Ô˘ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Îfi„Ô˘Ó ÙËÓ Î·ÎÈ¿ Û˘Ó‹ıÂÈ· ÙÔ˘ ηÓ›ÛÌ·ÙÔ˜. ŸÌˆ˜, Ù· Ó¤· ‰ÂÓ Â›Ó·È ÙfiÛÔ Î·Ï¿ ÁÈ’ ·˘ÙÔ‡˜, ηıÒ˜ ¤¯ÂÈ ÙÂı› ÛÙÔ ÙÚ·¤˙È ÙˆÓ Û˘˙ËÙ‹ÛÂˆÓ Ë ·‡ÍËÛË Ù˘ ÙÈÌ‹˜ ÙˆÓ ÙÛÈÁ¿ÚˆÓ. ∂ÎÙfi˜, ·fi ÙËÓ ˘Á›· ÙÔ˘˜, Ô˘ Ô‡Ùˆ˜ ‹ ¿Ïψ˜ ÙË ‚Ï¿ÙÔ˘Ó, ı· οÓÔ˘Ó Î·È ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ Î·Îfi Î·È ÛÙËÓ ÙÛ¤Ë ÙÔ˘˜. ∏ ·ÏÈ¿ ‰È·Ê‹ÌÈÛË “·Ê Î·È Ù¿ÏÈÚÔ” ı· Á›ÓÂÈ Î·È ¿ÏÈ Â›Î·ÈÚË.

¢

°.ΔÛ.

Δ·Ï·ÈˆÚ›· Û˘Ó‰ÚÔÌËÙÒÓ √Δ∂ ∞ÔÛÙfiÏ˘ °È¿Ù· ÂÚÁ¿Ù˘

“¢ÂÓ ı· ¤Ê¢Á· Û η̛· ÂÚ›ÙˆÛË. º˘ÛÈο Î·È Î·Ù·‰Èο˙ˆ ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ οÔÈÔÈ Ó· ÌËÓ Îfi‚Ô˘Ó ·fi‰ÂÈÍË Î·È Ì ·˘Ùfi ÙÔÓ ÙÚfiÔ Ó· ηٷʤÚÔ˘Ó Ó· ÊÔÚԉȷʇÁÔ˘Ó, fï˜ ÛÙÔ ¯¤ÚÈ fiÏˆÓ Ì·˜ Â›Ó·È Ó· ˙ËÙ¿Ì ·ԉ›ÍÂȘ. £· ˙ËÙÔ‡Û· ÙËÓ ·fi‰ÂÈÍË, ı· Ï‹ÚˆÓ· Î·È ‡ÛÙÂÚ· ı· ¤Ê¢Á·” .

∞Ó‰Ú¤·˜ ª¿ÚÎÔ˘ ÊÔÈÙËÙ‹˜

“¢ÂÓ ÙÔ ¤¯ˆ ÛÎÂÊÙ› ÔÙ¤, ·ÚfiÏ· ·˘Ù¿ ˘Ôı¤Ùˆ ˆ˜ Ì¿ÏÏÔÓ ı· ¤Ê¢Á· Â¿Ó ‰ÂÓ ÌÔ˘ ¤ÎÔ‚·Ó ·fi‰ÂÈÍË Î·È Ô ÓfiÌÔ˜ ÌÔ˘ ¤‰ÈÓ ·˘Ùfi ÙÔ ‰Èη›ˆÌ·. 줂·È·, ÂÍ·ÚÙ¿Ù·È Î·È ·fi ÙËÓ ÙÈÌ‹. ∂¿Ó ÎfiÛÙÈ˙ Ôχ, Èı·ÓfiÓ ı· ˙ËÙÔ‡Û· ·fi‰ÂÈÍË Î·È ·Ï¿ ı· Ï‹ÚˆÓ·” .

∫·Ù¤‚ËÎÂ Ô ¿ÓıÚˆÔ˜ ·fi ÙÔ ¶‹ÏÈÔ, ÁÈ· Ó· ÏËÚÒÛÂÈ ÙÔ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi ÙÔ˘ √Δ∂ Î·È Êı¿ÓÔÓÙ·˜ ÛÙÔ ÎÂÓÙÚÈÎfi ηٿÛÙËÌ· Ù˘ πˆÏÎÔ‡, ÂÓËÌÂÚÒıËΠ·fi ˘¿ÏÏËÏÔ fiÙÈ Á›ÓÔÓÙ·È ÂÚÁ·Û›Â˜ ‰È·ÌfiÚʈÛ˘ ÙÔ˘ ÎÙÈÚ›Ô˘ Î·È ÙÔ˘ ηٷÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ Î·È ÁÈ’ ·˘Ùfi ı· ¤ÚÂ ӷ ·¢ı˘Óı› ÛÙÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· “°ÂÚÌ·Ófi˜” , Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙËÓ ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË. ªÂÙ¤‚Ë Ô ¿ÓıÚˆÔ˜ ÛÙÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ·, ÁÈ· Ó· ‚ÚÂÈ Î·ÌÈ¿ ‰ÂηÚÈ¿ Û˘Ó‰ÚÔÌËÙ¤˜ ÌÚÔÛÙ¿ ÙÔ˘ Ó· ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ó ·fi ÙÔÓ ¤Ó·Ó Î·È ÌÔÓ·‰ÈÎfi Ù·Ì›· Ó· ÙÔ˘˜ Â͢ËÚÂÙ‹ÛÂÈ. ∫·È ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ ÙËÓ ·ÔÚ›·, Ò˜ Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ Ì ¤Ó·Ó Ù·Ì›· Ó· ηχÙÂÈ ÙȘ Ë̤Ú˜ ÙˆÓ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ ÛÙÔ ÎÂÓÙÚÈÎfi ÙÔ˘ √Δ∂, Ô √ÚÁ·ÓÈÛÌfi˜ ÙȘ ·Ó¿ÁΘ ÙÔ˘ ÛÙËÓ fiÏË.

¢∏ª√.™.

¶·ÚÔ¯¤˜ ‡‰Ú¢Û˘ Û ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ Î·È ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ· ¡¤Â˜ ·ÚÔ¯¤˜ ‡‰Ú¢Û˘ ı· ηٷÛ΢·ÛÙÔ‡Ó Û ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ Î·È ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ·. ªÂϤÙË Ù˘ ¢∂À∞ªμ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ 250.000 ¢ÚÒ ·ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ Ó¤ˆÓ ·ÚÔ¯ÒÓ ‡‰Ú¢Û˘, ›Ù Û ˘ÊÈÛÙ¿ÌÂÓÔ ‰›ÎÙ˘Ô ‡‰Ú¢Û˘ ›Ù Ì Â¤ÎÙ·ÛË ÙÔ˘ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ Û ‰È¿ÊÔÚ˜ ı¤ÛÂȘ Î·È Î˘Ú›ˆ˜ ÛÙȘ ÂÚÈÔ¯¤˜ Ù˘ ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ·˜ Î·È Ù˘ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜. ΔÔ ¤ÚÁÔ ÛÙԯ‡ÂÈ ÛÙËÓ Î¿Ï˘„Ë Ù˘ ˘‰ÚÔ‰fiÙËÛ˘ ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ ÂÓÙfi˜ 8 ËÌÂÚÒÓ ·fi ÙËÓ ˘Ô‚ÔÏ‹ Ù˘ ·›ÙËÛ˘. √ÏÔÎÏ‹ÚˆÛË ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ı· ˘¿ÚÍÂÈ Û ¤Ó· ¯ÚfiÓÔ.

∫∞Δ.Δ∞™

¡›ÎÔ˜ μÚÈ¿Ì˘ Ì·ıËÌ·ÙÈÎfi˜

“°È· Ó· Â›Ì·È ÂÈÏÈÎÚÈÓ‹˜, Â¿Ó ‰ÂÓ ÌÔ˘ ¤ÎÔ‚·Ó ·fi‰ÂÈÍË, ·ÏÏ¿ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ¤ÚÂ ӷ ÏËÚÒÛˆ ÙÔ Â›‰Ô˜ Û ̛· ¯·ÌËÏfiÙÂÚË ÙÈÌ‹, ‰ÂÓ ı· Ì ¤ÓÔÈ·˙Â. °ÓˆÚ›˙ˆ ˆ˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÙÔ ÛˆÛÙfi, fï˜ ÛÙËÓ ·ÚÔ‡Û· Ê¿ÛË fiÏÔÈ Ì·˜ ÚÔÛ‰ÔÎԇ̠ӷ ÂÍÔÈÎÔÓÔÌ‹ÛÔ˘ÌÂ Î·È ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ¢ÚÒ” .

EÈ̤ÏÂÈ·: ™√ºπ∞ ª∞Àƒ∞¡Δ∑∞ ºˆÙfi: ¶. °IANNAPO™

I‰ÈÔÎÙ‹Ù˘

∂ΉfiÙ˘ - ¢È¢ı˘ÓÙ‹˜

£E™™A§IKE™ EK¢O™EI™ A.E.

μ∞™π§∏™ Ã. ¢∞¡√™

I¿ÛÔÓÔ˜ Ì ∞ı. ¢È¿ÎÔ˘ 2 383 33 BO§O™ Kˆ‰ÈÎfi˜ 1802 ÙËÏ.: 24210 23303 (Û˘ÓÔÙÈ΋ 8 ÁÚ·ÌÌÒÓ) ÙËÏ. Û˘Ó‰ÚÔÌËÙÒÓ 24210 95753 fax: 24210 32828, 23470

°πøƒ°√™ ∫. Δ™π°∫§πºÀ™∏™ ¢∏ª∏Δƒ∏™ Ã. ¶∂§∂∫√À¢∞™

∞Ú¯ÈÛ˘ÓÙ¿ÎÙ˜

E-mail: info@e-thessalia.gr http://www.e-thessalia.gr E-mail: (ÁÈ· ÂÌÔÚÈΤ˜ ηٷ¯ˆÚ‹ÛÂȘ): pub@e-thessalia.gr ¢È¢ı˘ÓÙ‹˜: 1914 - 1944 T. OIKONOMAKH™ 1945 -1990 °. ¶∞ƒ∞™∫∂À√¶√À§√™ 1990 - 1996 K. §OY§H™

ÈÂÛÙ‹ÚÈ· - ‰È·ÓÔÌ‹ Ù‡Ô˘: A' BI.¶E. BfiÏÔ˘

ÙËÏ.: 24210 95753, fax: 24210 95755 A¶A°OPEYETAI Ë ·Ó·‰ËÌÔÛ›Â˘ÛË, Ë ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹, ÔÏÈ΋, ÌÂÚÈ΋ ‹ ÂÚÈÏËÙÈ΋, Ë Î·Ù¿ ·Ú¿ÊÚ·ÛË ‹ ‰È·Û΢‹ ·fi‰ÔÛË ÙÔ˘ ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘ Ù˘ ÂÊËÌÂÚ›‰·˜ Ì ÔÔÈÔÓ‰‹ÔÙ ÙÚfiÔ, Ì˯·ÓÈÎfi, ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi, ʈÙÔÙ˘ÈÎfi, ˯ÔÁÚ·Ê‹Ûˆ˜ ‹ ¿ÏÏÔÓ, ¯ˆÚ›˜ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ÁÚ·Ù‹ ¿‰ÂÈ· ÙÔ˘ ÂΉfiÙË. NfiÌÔÈ 238/1970, 4301/1979, N. 100/1975, N¢ 3565/1956 Î·È 4254/1962 Î·È Î·ÓfiÓ˜ ÙÔ˘ ¢ÈÂıÓÔ‡˜ ¢Èη›Ô˘.

∂ÓÙfi˜ ÙÔ˘ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ ª¤Û· ÛÙÔÓ ÂfiÌÂÓÔ Ì‹Ó· ı· Û˘Ó‰ÚÈ¿ÛÂÈ, fi-

°. ΔÛ.

ˆ˜ ÏËÚÔÊÔÚԇ̷ÛÙÂ, Ë ¢ËÌÔÙÈ΋ ∂ÈÙÚÔ‹ ¶·È‰Â›·˜ μfiÏÔ˘ ÁÈ· Ó· Û˘˙ËÙ‹ÛÂÈ ÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ÌÂÙ·ÛÙ¤Á·Û˘ ÙÔ˘ 2Ô˘ °˘ÌÓ·Û›Ô˘ μfiÏÔ˘ ÛÙÔ Û¯ÔÏÈÎfi Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ∞Ó·‡ÚÔ˘. ΔÔ ·›ÙËÌ· ¤¯ÂÈ ˘Ô‚ÏËı› ·fi ÙË Û¯ÔÏÈ΋ ÎÔÈÓfiÙËÙ·, Ë ÔÔ›· ÂÚÈ̤ÓÂÈ ÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ ÎÈÓ‹ÛÂȘ ·fi ÙÔ ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘. ¶¿ÓÙˆ˜, Û‡Ìʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜, ÛÙÔ ¢‹ÌÔ ÌfiÓÔ ˘¤Ú ÙˆÓ Û˘Á¯ˆÓ‡ÛÂˆÓ Û¯ÔÏÈÎÒÓ ÌÔÓ¿‰ˆÓ Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· °˘ÌÓ·Û›ˆÓ, ‰ÂÓ Â›Ó·È. º.™.

ŸÛÔ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ¿ÓıÚˆÔÈ ∂ıÂÏÔÓÙÈο ÚÔÛʤÚÂÈ ÙȘ ˘ËÚÂۛ˜ Ù˘ ÛÙËÓ ∞ÏfiÓÓËÛÔ Î¿ı ‰Â‡ÙÂÚË ¶¤ÌÙË Î·È ¶·Ú·Û΢‹ Ë ·È‰›·ÙÚÔ˜ ÙÔ˘ ∫¤ÓÙÚÔ˘ ÀÁ›·˜ ™ÎÔ¤ÏÔ˘ Î. ª·Ú›· ΔÛ¿ÌÚ·. ∏ ı¤ÛË ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ÎÂÓ‹, ηıÒ˜, ·Ú¿ ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ ˆ˜ ÚÔÎËÚ‡¯ÙËΠ·fi ÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ÀÁ›·˜, Ô˘‰Â›˜ ·È‰›·ÙÚÔ˜, ‰¤¯ÂÙ·È Ó· ˘ËÚÂÙ‹ÛÂÈ ÛÙÔ ÓËÛ›. ΔÔ ¤Î·ÓÂ, fï˜, Ë ·È‰›·ÙÚÔ˜ Î. ª·Ú›· ΔÛ¿ÌÚ· Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· ÂıÂÏÔÓÙÈο, ÌÂÙ·‚·›ÓÔÓÙ·˜ Ì ÙÔ ÏÔ›Ô ·fi ÙË ™ÎfiÂÏÔ Î¿ı ‰‡Ô ‚‰ÔÌ¿‰Â˜, Ì ٷ ¤ÍÔ‰· Ù˘ ·Ú·ÌÔÓ‹˜ Ù˘ ÛÙÔ ÓËÛ› Ó· ηχÙÔÓÙ·È ·fi ÁÔÓ›˜ Î·È ÌÈ· ÔÌ¿‰· ·ÏÏÔ‰·ÒÓ Ô˘ ‰È·Ì¤ÓÔ˘Ó ÌfiÓÈÌ· ÛÙËÓ ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ¶Ï¤ÔÓ, Ù· ̈ڿÎÈ· Î·È Ù· ·È‰¿ÎÈ· ÛÙËÓ ∞ÏfiÓÓËÛÔ ¤¯Ô˘Ó ÙË ÁÈ·ÙÚfi ÙÔ˘˜, ¤ÛÙˆ Î·È Î¿ı ‰‡Ô ‚‰ÔÌ¿‰Â˜, ÂÓÒ ÔÈ ÁÔÓ›˜ ··ÏÏ¿¯ÙËÎ·Ó ·fi ÙËÓ Ù·Ï·ÈˆÚ›· Î·È Ù· ¤ÍÔ‰· ÌÂÙ¿‚·Û˘ ÛÙÔ μfiÏÔ ÁÈ· ÙȘ È·ÙÚÈΤ˜ ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ. ªÔÚ›

30ÂÙ›·˜

¶Úfi

ÀÂÚÚÔÛÊÔÚ¿ Ú¿ÛÈÓˆÓ ÂÏ·ÈÒÓ ÛÙËÓ ŒÓˆÛË ¶ËÏ›Ô˘ “√ ÙÚfiÔ˜ ÔÚÁ·ÓÒÛˆ˜, ‰È·ÎÈÓ‹Ûˆ˜ Î·È ÂÌÔÚ›·˜ ÙˆÓ ÂÏ·ÈÒÓ Ì¤Ûˆ ÙˆÓ Û˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌÒÓ ÌÂÙ¿ Ù· ÂÍ·ÁÁÂÏı¤ÓÙ· ÚfiÛÊ·Ù· ̤ÙÚ· ·fi ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË, ηıÒ˜ Î·È Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ··Û¯ÔÏÔ‡Ó Û‹ÌÂÚ· ÙÔ˘˜ ÂÏ·ÈÔ·Ú·ÁˆÁÔ‡˜, ‹Ù·Ó ÙÔ ı¤Ì· Û˘ÛΤ„ˆ˜ Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠÛÙ· ÁÚ·Ê›· Ù˘ ‰È¢ı‡ÓÛˆ˜ °ÂˆÚÁ›·˜ ˘fi ÙËÓ ÚÔ‰ڛ· ÙÔ˘ ‰È¢ı˘ÓÙÔ‡ °ÂˆÚÁ›·˜ ™‡ÏÏ· Î·È ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙˆÓ ÚÔ¤‰ÚˆÓ ÙˆÓ ∂ÓÒÛÂˆÓ °ÂˆÚÁÈÎÒÓ ™˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌÒÓ ¶ËÏ›Ô˘, ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ Î·È μfiÏÔ˘, ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ÙÔ˘ Û˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌÔ‡ ™ÎÈ¿ıÔ˘ Î·È Û˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÙÈÎÒÓ ·Ú·ÁfiÓÙˆÓ” . Δ· ÂÂÓ‰˘ÙÈο ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· Û˘˙ËÙÔ‡Ó ∞ÚÛ¤Ó˘ - ‚ÈÔÌ‹¯·ÓÔÈ “™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙˆÓ Â·ÊÒÓ ÙÔ˘ Ì ÙÔ˘˜ ÂÎÚÔÛÒÔ˘˜ ÙˆÓ ·Ú·ÁˆÁÈÎÒÓ Ù¿ÍÂˆÓ Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∂ıÓÈ΋˜ √ÈÎÔÓÔÌ›·˜ °ÂÚ. ∞ÚÛ¤Ó˘ ‰¤¯ıËΠÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ ∂μ∂∞. ∫·Ù¿ ÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË Û˘˙ËÙ‹ıËÎ·Ó ‰È¿ÊÔÚ· ÙÚ¤¯ÔÓÙ· ÔÈÎÔÓÔÌÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·, ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ı¤Ì·Ù· ÂÈÛ·ÁˆÁÒÓ, ÙÈÌÒÓ Î·È ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ·˜, Ì ȉȷ›ÙÂÚË ¤ÌÊ·ÛË ÛÙÔ Úfi‚ÏËÌ· Ù˘ ‰È·ÌfiÚʈÛ˘ ÙˆÓ ÙÈÌÒÓ ÏÈ·ÓÈ΋˜ ÒÏËÛ˘” . ∞Ú¯›˙ÂÈ Ë ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Û˘Û΢ÒÓ μ.∞.¡. “™Ù· ̤۷ ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ ÙÔÔıÂÙÂ›Ù·È -Û‡Ìʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜- Ë ¤Ó·ÚÍË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘ ÚÒÙÔ˘ ÔÚÁ·ÓˆÌ¤ÓÔ˘ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ ÛÙ·ıÌÒÓ μ∞¡ ÁÈ· ÙËÓ ÚfiÁÓˆÛË ÙˆÓ ÛÂÈÛÌÒÓ. √È Û˘Û΢¤˜ ÚÔÛËÌ›ˆÛ˘ ‰ÔÓ‹ÛÂˆÓ ı· ÛÙÂÁ·ÛıÔ‡Ó Û ÂȉÈο ÔÈ΋̷ٷ ÁÈ· Ó· ÚÔÊ˘Ï¿ÛÛÔÓÙ·È ·fi ÙȘ ‰˘ÛÌÂÓ›˜ ηÈÚÈΤ˜ Û˘Óı‹Î˜ Î·È ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ÂÁηٷÛÙ·ıÔ‡Ó Û 14 fiÏÂȘ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜, ÒÛÙ ӷ ÂÍ·ÛÊ·ÏÈÛı› Ë Î¿Ï˘„Ë ÔÏfiÎÏËÚ˘ Ù˘ ÂÈ-

/5

ÙfiÛÔÈ Î·È ÙfiÛÔÈ ·È‰›·ÙÚÔÈ Ó· ·ÚÓ‹ıËÎ·Ó Î·È Ó· ·ÚÓÔ‡ÓÙ·È Ó· ˘ËÚÂÙ‹ÛÔ˘Ó ÛÙËÓ ∞ÏfiÓÓËÛÔ ÚÔÙÈÌÒÓÙ·˜ ÙȘ ÚˆÙ‡ԢÛ˜. ∞˜ ›ӷÈ. ŸÛÔ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ¿ÓıÚˆÔÈ Î·È ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ˜ ÌÔÚԇ̠ӷ ÂÏ›˙Ô˘ÌÂ. μ.∫.

∞Ó·‚ÔÏ‹ ∞Ó·‚Ï‹ıËΠÙÂÏÈο Î·È ı· Â·ÓÂÍÂÙ·ÛÙ› ·fi ÙÔ ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ∞ÎÙÔÏÔ˚ÎÒÓ ™˘ÁÎÔÈÓˆÓÈÒÓ (™∞™) Ë ·›ÙËÛË Ù˘ ÏÔÈÔÎÙ‹ÙÚÈ·˜ ÂÙ·ÈÚ›·˜ Ï·˚΋˜ ‚¿Û˘ Ì ¤‰Ú· ÙË ™‡ÌË Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ÂÎÙ¤ÏÂÛË ·ÎÙÔÏÔ˚ÎÒÓ ‰ÚÔÌÔÏÔÁ›ˆÓ ÛÙË ÁÚ·ÌÌ‹ μfiÏÔ˘ - μfiÚÂȘ ™ÔÚ¿‰Â˜ ·fi ÙÔ ÂÚ¯fiÌÂÓÔ Î·ÏÔη›ÚÈ. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ÛÎÂÙÈÎfi ÙÔ˘ ™∞™, ÙÔ ·›ÙËÌ· ı· Â·ÓÂÍÂÙ·ÛÙ› Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔ Î·Ù¿ fiÛÔ ÙÔ ÏÔ›Ô ı· Â͢ËÚÂÙ› ÙË ÁÚ·ÌÌ‹. ™ÙËÓ ÏÔÈÔÎÙ‹ÙÚÈ· ·Ó·ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó fiÙÈ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ¤¯·Û·Ó ÙË ÁÚ·ÌÌ‹, ÁÈ· ÙËÓ ÔÔ›· ÚÔÛʤÚÔ˘Ó ¯·ÌËÏ¿ Ó·‡Ï· ηٿ 30% ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÂÈ‚¿Ù˜ Î·È 40% ÁÈ· Ù· Ô¯‹Ì·Ù·. øÛÙfiÛÔ, ‰ËÏÒÓÔ˘Ó ·ÔÊ·ÛÈṲ̂ÓÔÈ Ó· Â·Ó¤ÏıÔ˘Ó Î·È Ó· ˘ÔÛÙËÚ›ÍÔ˘Ó ‰˘Ó·ÌÈο, fiˆ˜ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó, ÙÔ ·›ÙËÌ·. Δ·˘Ùfi¯ÚÔÓ·, ʤÚÓÔ˘Ó Î·Ï¿ Ó¤· ÁÈ· ÙËÓ ∞ÏfiÓÓËÛÔ, ˘ÔÛÙËÚ›˙ÔÓÙ·˜ fiÙÈ ı· ÙÚÔÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÚÔÙÂÈÓfiÌÂÓË ÒÚ· ·fiÏÔ˘ ·fi ÙÔ ÓËÛ›, Ë ÔÔ›· ı· ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÙ› Ôχ ·ÚÁfiÙÂÚ· ·fi ÙȘ 05.20 ÙÔ Úˆ›... μ.∫.

27 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ 1982

ÎÚ¿ÙÂÈ·˜, ȉȷ›ÙÂÚ· Û ÂÚÈÙÒÛÂȘ ÈÛ¯˘ÚÒÓ ÛÂÈÛÌÒÓ” . ÃÔÚËÁÔ‡ÓÙ·È ÈÛÙÒÛÂȘ ÛÙȘ ∫ÔÈÓfiÙËÙ˜ ∂˘ÍÂÈÓÔ˘fiψ˜ Î·È ÕÓˆ §Â¯ˆÓ›ˆÓ “ªÂ ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ ¯ÔÚËÁÂ›Ù·È ›ÛÙˆÛË 500.000 ‰Ú¯. ÛÙËÓ ÎÔÈÓfiÙËÙ· ÕÓˆ §Â¯ˆÓ›ˆÓ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ ÎÔÈÓÔÙÈÎÒÓ ‰ÚfïÓ. ∂›Û˘ ¯ÔÚËÁÂ›Ù·È ›ÛÙˆÛË 500.000 ‰Ú¯. Î·È 300.000 ‰Ú¯. ÛÙËÓ ÎÔÈÓfiÙËÙ· ∂˘ÍÂÈÓÔ˘fiψ˜ ÁÈ· ÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ·ÔÚÚÈÌÌ·ÙÔÊfiÚˆÓ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ Î·È ÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ ÎÚ·Û‰ÔÚ›ıÚˆÓ” .

¡¤·˜ πˆÓ›·˜, ÙÔ ÔÔ›Ô ı· Ï¿‚ÂÈ Î·È ·ÔÊ¿ÛÂȘ ÁÈ· ÙÔÔı¤ÙËÛË ÛÙ‡ÏˆÓ ÁÈ· Â¤ÎÙ·ÛË ÙÔ˘ ‰ËÌÔÙÈÎÔ‡ ʈÙÈÛÌÔ‡, ÚÔÌ‹ıÂÈ· 50 ÔÌ·‰ÈÎÒÓ Î¿‰ˆÓ ·ÔÚÚÈÌÌ¿ÙˆÓ Î·È ¤ÁÎÚÈÛË ÁÈ· Û‡ÛÙ·ÛË ÛÙËÓ ¶ÓÂ˘Ì·ÙÈ΋ ∂ÛÙ›· ¡¤·˜ πˆÓ›·˜ ¤ÓÙ ı¤ÛÂˆÓ ÌÂÚÈ΋˜ ··Û¯fiÏËÛ˘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ Î·È ÌÈ·˜ ı¤Û˘ ηı·Ú›ÛÙÚÈ·˜” .

™˘Ó‰ڛ·ÛË ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜ “ΔËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ¶·Ú·Û΢‹, ÛÙȘ 8 Ì.Ì. ı· Û˘Ó‰ÚÈ¿ÛÂÈ ÙÔ ·ÂÚ¯fiÌÂÓÔ ‰ËÌÔÙÈÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ

™∞¡ ™∏ª∂ƒ∞ 1923... ™ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ÙÂÏÂÈÒÓÂÈ ¿‰ÔÍ· ÙÔ Î›ÓËÌ· ÙˆÓ ªÂÙ·Í¿, §ÂÔÓ·Ú‰fiÔ˘ÏÔ˘, °·ÚÁ·Ï›‰Ë Î·È ∑‹Ú·, Ô˘ ÍÂΛÓËÛ ÛÙȘ 22 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ Ì ÙËÓ ·ÔÛÙÔÏ‹ ÚÔ΋ڢ͢ ÛÙȘ ÂÊËÌÂÚ›‰Â˜, ÛÙËÓ ÔÔ›· ˙ËÙÔ‡Û·Ó Ó· ·Ú·ÈÙËı› Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË Î·È Ó· ‰ÈÂÓÂÚÁËıÔ‡Ó ÂÎÏÔÁ¤˜ Ì ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi ÂÎÏÔÁÈÎfi ÓfiÌÔ. 1927... ∏ ∂ıÓÈ΋ ΔÚ¿Â˙· ·Ú·ÈÙÂ›Ù·È ÙÔ˘ ÂΉÔÙÈÎÔ‡ ÚÔÓÔÌ›Ô˘ Ù˘ ˘¤Ú Ù˘ ÓÂÔÛ‡ÛÙ·Ù˘ ΔÚ¿Â˙·˜ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜. 1940... ™ÙËÓ ÈÙ·ÏÈ΋ ÚÂۂ›· Ù˘ ∞ı‹Ó·˜ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÂ›Ù·È ‰ÂÍ›ˆÛË ÁÈ· ÙËÓ Â¤ÙÂÈÔ Ù˘ ÔÚ›·˜ ÙÔ˘ ªÔ˘ÛÔÏ›ÓÈ ÚÔ˜ ÙË ƒÒÌË. ∞fi ÂΛ ı· ʇÁÂÈ Ô ∂Ì·ÓÔ˘¤Ï °ÎÚ¿ÙÛÈ ÁÈ· Ó· ÂÈÛÎÂÊı› ÙÔÓ πˆ¿ÓÓË ªÂÙ·Í¿ ÛÙËÓ ∫ËÊÈÛÈ¿ Î·È Ó· ÂȉÒÛÂÈ ÙÔ ÙÂÏÂÛ›ÁÚ·ÊÔ.

1951... √ ¡ÈÎfiÏ·Ô˜ ¶Ï·ÛÙ‹Ú·˜ Û¯ËÌ·Ù›˙ÂÈ Î˘‚¤ÚÓËÛË Ì ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ Î·È ˘Ô˘ÚÁfi ∂͈ÙÂÚÈÎÒÓ ÙÔ ™ÔÊÔÎÏ‹ μÂÓÈ˙¤ÏÔ. 1960... √ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹˜ ÂÁηÈÓÈ¿˙ÂÈ ÙÔ ∫·˘Ù·Ù˙fiÁÏÂÈÔ ™Ù¿‰ÈÔ ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË. §›ÁÔ ·ÚÁfiÙÂÚ· ı· ÂÁηÈÓÈ¿ÛÂÈ ÙÔ ∞ÏÂÍ¿Ó‰ÚÂÈÔ ª¤Ï·ıÚÔ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Ù˘ ¢∂£ Î·È ÙȘ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ ¡√ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢. 1968... √ ¶¤ÙÚÔ˜ °·Ï·ÎÙfiÔ˘ÏÔ˜ ηٷÎÙ¿ ÙÔ ¯¿ÏÎÈÓÔ ÌÂÙ¿ÏÏÈÔ ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÔڈ̷˚΋ ¿ÏË ÛÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›· ÙˆÓ 60 ÎÈÏÒÓ, ÛÙÔ˘˜ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡˜ ∞ÁÒÓ˜ ÙÔ˘ ªÂÍÈÎÔ‡. 1979... √ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹˜ Û˘Ó·ÓÙ¿Ù·È ÛÙÔ μ·ÙÈηÓfi Ì ÙÔÓ ¿· πˆ¿ÓÓË ¶·‡ÏÔ μ’.


¶ÔÏÈÙÈ΋ 6

™∞μμ∞Δ√ 27 O∫Δøμƒπ√À 2012

™fiÈÌÏÂ: Œ¯ÂÈ Ó· οÓÂÈ ÔÏÏ¿ ·ÎfiÌ· ÁÈ· Ó· ·Ú·Ì›ÓÂÈ ÛÙËÓ ∂˘Úˆ˙ÒÓË

“∞ÓÔȯً” Ë Ù‡¯Ë Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ √Ï¿ÓÙ

“ Ÿ¯È” Û Ôχ ÛÎÏËÚÔ‡˜ fiÚÔ˘˜ ÛÙËÓ ∫‡ÚÔ ∞£∏¡∞, 26.

¡∞ ÌËÓ ÂÈ‚ÏËıÔ‡Ó Ôχ ·˘ÛÙËÚÔ› fiÚÔÈ

ÛÙËÓ ∫‡ÚÔ ÁÈ· ÙË ÛÙ‹ÚÈÍ‹ Ù˘ ˙‹ÙËÛÂ Ô °¿ÏÏÔ˜ Úfi‰ÚÔ˜ ºÚ·ÓÛÔ˘¿ √Ï¿ÓÙ, ÂÓ fi„ÂÈ Ù˘ ÂÈÛÙÚÔÊ‹˜ Ù˘ TÚfiÈη (∂∂, ¢¡Δ ∂∫Δ) ÛÙË §Â˘ÎˆÛ›·. “∂·Ó¤Ï·‚· ÚÔ˜ ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ (Ù˘ ∫‡ÚÔ˘ ¢ËÌ‹ÙÚË) ÃÚÈÛÙfiÊÈ· ÙËÓ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË Ù˘ °·ÏÏ›·˜ ÁÈ· Ó· ÌÔÚ¤ÛÂÈ Ó· ‚ÚÂı› ÌÈ· χÛË” ‰‹ÏˆÛÂ Ô √Ï¿ÓÙ Û ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˘˜ ÌÂÙ¿ ·fi Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ô˘ ›¯Â Ì ÙÔÓ ∫‡ÚÈÔ ÔÌfiÏÔÁfi ÙÔ˘ ÛÙÔ ª¤Á·ÚÔ ÙˆÓ ∏Ï˘Û›ˆÓ. ∏ χÛË ·˘Ù‹, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ √Ï¿ÓÙ, Ú¤ÂÈ Ó· ÂÈÙÚ¤ÂÈ “Ó· ÂͤÏıÂÈ Ë ∫‡ÚÔ˜ ·fi ÙȘ ‰˘ÛÎÔϛ˜ Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ Î·È Ù·˘ÙÔ¯ÚfiÓˆ˜ Ó· ÌËÓ ÂÈ‚ÏËıÔ‡Ó fiÚÔÈ Ô˘ ı· Â›Ó·È ˘ÂÚ‚ÔÏÈο ÛÎÏËÚÔ›, ÂÌÔ‰›˙ÔÓÙ·˜ ÙËÓ Â¿ÓÔ‰Ô Ù˘ ·Ó¿Ù˘Í˘ Û ¤Ó· Û¯ÂÙÈο Û‡ÓÙÔÌÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ·”. “∏ ȉ¤· Â›Ó·È Ó· ÌÔÚ¤ÛÔ˘Ì ӷ ‚Úԇ̠ÌÈ· χÛË ÁÈ· ÙÔ ÂfiÌÂÓÔ Eurogroup” Ô˘ ı· ‰ÈÂÍ·¯ı› ÛÙȘ 12 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ ÛÙȘ μڢͤÏϘ, ˘ÂÓı‡ÌÈÛÂ Ô °¿ÏÏÔ˜ Úfi‰ÚÔ˜, ÂÈÛËÌ·›ÓÔÓÙ·˜ ˆ˜ “·˘Ùfi˜ ı· ‹Ù·Ó Ô Î·Ï‡ÙÂÚÔ˜ ÛÙfi¯Ô˜, fi¯È ÌfiÓÔÓ ÁÈ· ÙËÓ ∫‡ÚÔ, ·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ· ÙËÓ ∂˘ÚÒË”. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ °·ÏÏ›·˜ ·Ó·Ê¤ÚıËΠ“ÛÙȘ Ôχ ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ÚÔÔÙÈΤ˜ fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙÔ Ê˘ÛÈÎfi ·¤ÚÈÔ” ·ÓÔȯٿ Ù˘ ∫‡ÚÔ˘. “√È Á·ÏÏÈΤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÂÓfi˜ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÌÔ‡ Ô˘ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÙ·È ·fi ÙËÓ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ‰˘Ó·Ù‹ ‰È·Ê¿ÓÂÈ·, Â›Ó·È ¤ÙÔÈ̘ Ó· ·ÓÙ·ÔÎÚÈıÔ‡Ó ÛÙ· ·ÈÙ‹Ì·Ù· Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ÙÔ˘˜ ÙÂıÔ‡Ó” ÚfiÛıÂÛÂ.

•·Ó¿ ÛÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ Ù˘ ª·‰Ú›Ù˘ ÔÈ ‰ËÌfiÛÈÔÈ ˘¿ÏÏËÏÔÈ ª∞¢ƒπΔ∏, 26.

À¶√ ÙÔ˘˜ ‹¯Ô˘˜ ÂÎΈʷÓÙÈÎÒÓ ÛÊ˘ÚÈÁ-

Ì¿ÙˆÓ, ÂηÙÔÓÙ¿‰Â˜ ‰ËÌfiÛÈÔÈ ˘¿ÏÏËÏÔÈ ‰È·‰‹ÏˆÛ·Ó ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ (¯ı˜) ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ ª·‰Ú›Ù˘, ηٷÁÁ¤ÏÏÔÓÙ·˜ ÙËÓ “·¿ÙË” ÙˆÓ Ó¤ˆÓ ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈÎÒÓ ÂÚÈÎÔÒÓ, Ô˘ Ï‹ÙÙÔ˘Ó Î·Ù¿ ·ÚÈÔ ÏfiÁÔ ÙË ÌÂÛ·›· Ù¿ÍË. ∞ÊfiÙÔ˘ ·Ó·ÎÔÈÓÒıËÎ·Ó Ù· Ó¤· ÔÈÎÔÓÔÌÈο ̤ÙÚ· ÙÔÓ πÔ‡ÏÈÔ, Ô˘ ηٿ ·ÚÈÔ ÏfiÁÔ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ·ÈÌ·ÙËÚ¤˜ ÂÚÈÎÔ¤˜ ÛÙÔÓ ‰ËÌfiÛÈÔ ÙÔ̤·, ÔÈ ‰È·‰ËÏÒÛÂȘ ÛÙËÓ πÛ·Ó›· ¤¯Ô˘Ó ÔÏÏ·Ï·ÛÈ·Ûı› Î·È ÔÈ ‰ËÌfiÛÈÔÈ ˘¿ÏÏËÏÔÈ ¤ÎÙÔÙ ηÙ‚·›ÓÔ˘Ó ÛÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ ۯ‰fiÓ Î¿ı ¶·Ú·Û΢‹ ÙËÓ ÒÚ· ÙÔ˘ ÌÂÛËÌÂÚÈ·ÓÔ‡ ‰È·Ï›ÌÌ·ÙÔ˜. “∞˘Ù‹ Ë ÎÚ›ÛË Â›Ó·È Ì›· ·¿ÙË Î·È ı· Ú¤ÂÈ Ó· ηٷÁÁ›ÏÔ˘Ì ÙÔ „‡‰Ô˜ ·˘Ùfi. ∞˘Ù‹ Ë ÎÚ›ÛË Â›Ó·È ÎÚ›ÛË ÙˆÓ ÙÚ·Â˙ÒÓ” ÙfiÓÈÛÂ Ô Ô‰ËÁfi˜ ψÊÔÚ›Ԣ ¶¤‰ÚÔ ºÏfiÚ˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ÎÚ·ÙÔ‡Û ̛· ÂÈÁÚ·Ê‹ Ô˘ ÙfiÓÈ˙Â: “ηٷÛÙÚ¤ÊÔÓÙ·˜ ÙÔ˘˜ ‰ËÌÔÛ›Ô˘˜ ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘˜, Â›Ó·È ÔÈ ÏÔ‡ÛÈÔÈ È‰ÈÒÙ˜ Ô˘ ÎÂÚ‰›˙Ô˘Ó” . “√È ÙÚ¿Â˙˜ ÏÔ‡ÙÈÛ·Ó ÛÙ· ηϿ ¯ÚfiÓÈ· Î·È Û‹ÌÂÚ· ÂÌ›˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÏËÚÒÛÔ˘Ì ÁÈ· Ù· ¯Ú¤Ë ÙÔ˘˜, ÙËÓ ÒÚ· Ô˘ Ô ÎfiÛÌÔ˜ Â›Ó·È ¿ÓÂÚÁÔ˜” Û˘Ó¤¯ÈÛÂ Ô ›‰ÈÔ˜, ηٷÁÁ¤ÏÏÔÓÙ·˜ ÙÔÓ ¿‰ÈÎÔ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi Ô˘ ·˘Í¿ÓÂÈ ÙȘ ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ ·ÓÈÛfiÙËÙ˜. “À¿Ú¯Ô˘Ó ¿ÓıÚˆÔÈ, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ·˘ÙÔÎÙÔÓÔ‡Ó ÂÂȉ‹ ÙÔ˘˜ ·›ÚÓÔ˘Ó Ù· Û›ÙÈ· Î·È ¯¿ÓÔ˘Ó Ù· ¿ÓÙ·” , ÚÔÛ¤ıÂÛÂ Ô ›‰ÈÔ˜ ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓÔ˜ ÛÙËÓ ·˘ÙÔÎÙÔÓ›· ÂÓfi˜ 53¯ÚÔÓÔ˘ ÛÙË °Ú·Ó¿‰·, Ô ÔÔ›Ô˜ ‚Ú¤ıËΠ··Á¯ÔÓÈṲ̂ÓÔ˜ ÙËÓ ¶¤ÌÙË ÛÙËÓ ·˘Ï‹ Ù˘ ηÙÔÈΛ·˜ ÙÔ˘ ÚÈÓ ÙËÓ ¿ÊÈÍË ÙˆÓ ÎÏËÙ‹ÚˆÓ Ô˘ ÂÚfiÎÂÈÙÔ Ó· ÙÔ˘ οÓÔ˘Ó ¤ÍˆÛË.

ªÂȈ̤ÓÔ ÙÔ ÔÛÔÛÙfi ÙˆÓ °ÂÚÌ·ÓÒÓ Ô˘ ÂÈı˘ÌÔ‡Ó Grexit ÕÓÔ‰Ô˜ ª¤ÚÎÂÏ Î·È ÃÚÈÛÙÈ·ÓÔ‰ËÌÔÎÚ·ÙÒÓ-¶¿ÏÈ “¤Íˆ” Ô ƒ¤ÛÏÂÚ μ∂ƒ√§π¡√, 26.

Ô ·˘ÛÙËÚfi ‡ÊÔ˜ ÚÔ˜ ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ‰È·ÙËÚ› Ô °ÂÚÌ·Ófi˜ ˘Ô˘ÚÁfi˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ μ. ™fiÈÌÏ ÙÔÓ›˙ÔÓÙ·˜ fiÙÈ Ë ¯ÒÚ· ÔÊ›ÏÂÈ Ó· ηٷ‚¿ÏÂÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÚÔÛ¿ıÂȘ Î·È ˆ˜ Ë Ù‡¯Ë Ù˘ ÛÙËÓ Â˘Úˆ˙ÒÓË “‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ·ÔÊ·ÛÈÛı› ·ÎfiÌË”. ΔÔ μÂÚÔÏ›ÓÔ ÎÔÚ˘ÊÒÓÂÈ ÙËÓ ›ÂÛË -fiˆ˜ ¿ÏψÛÙ ÙÔ Û˘ÓËı›˙ÂÈ ÚÈÓ ÙËÓ ÂÎÙ·Ì›Â˘ÛË Î¿ı ‰fiÛ˘- ÙËÓ ÒÚ· Ô˘ Ë ∞ı‹Ó· ÚÔÛ·ı› Ó· ÎÏ›ÛÂÈ ÙÔ ·Î¤ÙÔ Ì¤ÙÚˆÓ Î·È Ó· ÈηÓÔÔÈ‹ÛÂÈ ÙȘ ··ÈÙ‹ÛÂȘ ÙˆÓ ‰·ÓÂÈÛÙÒÓ ÁÈ· Ó· ¿ÚÂÈ Ù· ÔÏ˘fiıËÙ· 31,5 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ.

Δ

“∂Èı˘Ì›· Ì·˜ Â›Ó·È Ë ∂ÏÏ¿‰· Ó· ÌÔÚ¤ÛÂÈ Ó· ·Ú·Ì›ÓÂÈ ÛÙËÓ Â˘Úˆ˙ÒÓË. ŸÌˆ˜ Ë ∂ÏÏ¿‰· ¤¯ÂÈ Ó· οÓÂÈ ÔÏÏ¿ ·ÎfiÌË. ∞˘Ùfi ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ·ÔÊ·ÛÈÛı› ·ÎfiÌË” , ‰‹ÏˆÛÂ Ô ™fiÈÌÏ ÛÂ Û˘Ó¤ÓÙ¢͋ ÙÔ˘ ÛÙ· Ï·›ÛÈ· ÓÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú ÙÔ˘ ÁÂÚÌ·ÓÈÎÔ‡ ÙËÏÂÔÙÈÎÔ‡ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ ZDF Ì ٛÙÏÔ “√ ∞ÁÒÓ·˜ ÁÈ· ÙÔ ∂˘ÚÒ” Î·È ÙÔ ÔÔ›Ô ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ÌÂÙ·‰Ôı› ÛÙȘ 30 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘. “À¿Ú¯Ô˘Ó ·ÌÊÈ‚Ôϛ˜ ¤ˆ˜ Û‹ÌÂÚ· ˆ˜ ÚÔ˜ ÙÔ Î·Ù¿ fiÛÔÓ Ë ∂ÏÏ¿‰· ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ÙËÚ‹ÛÂÈ ÙȘ ‰ÂÛ̇ÛÂȘ Ù˘. ∞˘Ù¤˜ ÔÈ ·ÌÊÈ‚Ôϛ˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ·ÚıÔ‡Ó ÛÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ” , ÚfiÛıÂÛÂ Ô ™fiÈÌÏÂ, Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ÚÔ‰ËÌÔÛ›Â˘ÛË Ì¤ÚÔ˘˜ Ù˘ Û˘Ó¤ÓÙ¢͋˜ ÙÔ˘. √ ™fiÈÌÏ ÂÍ·ÔχÂÈ Ì¿ÏÈÛÙ· Â›ıÂÛË ÙÔ˘˜ ¤ÏÏËÓ˜ ÔÏÈÙÈÎÔ‡˜: “∞Ó ÔÈ ŒÏÏËÓ˜ ÔÏÈÙÈÎÔ› ›ıÔ˘Ó ÙÔÓ Ï·fi fiÙÈ Ë Â˘ı‡ÓË ÁÈ· Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙȘ μڢͤÏϘ, ÙËÓ ∂˘ÚÒË ‹ ÙËÓ °ÂÚÌ·Ó›·, Â›Ó·È ·Ó‡ı˘ÓÔÈ ‰ËÌ·ÁˆÁÔ›. ∏ ¢ı‡ÓË ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ‚·Ú‡ÓÂÈ ÌfiÓÔ ÙËÓ ›‰È· ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î·È ÙÔ˘˜ ÔÏÈÙÈÎÔ‡˜ Ù˘” ʤÚÂÙ·È Ó· ‰ËÏÒÓÂÈ. ΔËÓ ›‰È· ÒÚ· ÌÂȈ̤ÓÔ ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ÙÔ ÔÛÔÛÙfi ÙˆÓ °ÂÚÌ·ÓÒÓ Ô˘ ÂÈı˘ÌÔ‡Ó Grexit. ΔÔ 48% ÙˆÓ °ÂÚÌ·ÓÒÓ ÂÈı˘Ì› ÙËÓ ·Ú·ÌÔÓ‹ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ ÛÙËÓ Â˘Úˆ˙ÒÓË, Û‡Ìʈӷ Ì ٷ ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ÙÔ˘ ¶ÔÏÈÙÈÎÔ‡ μ·ÚfiÌÂÙÚÔ˘, Ô˘ ‰ÈÂÓÂÚÁ‹ıËΠÁÈ· ÙÔ ÁÂÚÌ·ÓÈÎfi ÎÚ·ÙÈÎfi ÙËÏÂÔÙÈÎfi ‰›ÎÙ˘Ô ZDF. ™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ›‰È· ‰ËÌÔÛÎfiËÛË, ÙÔ ÔÛÔÛÙfi ÙˆÓ ÂÚˆÙËı¤ÓÙˆÓ Ô˘ ··ÓÙ¿ ·ÚÓËÙÈο Êı¿ÓÂÈ ÙÔ 44%. ™ÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ‰ËÌÔÛÎfiËÛË (11.10.2012), Ù· ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· ÔÛÔÛÙ¿ ‹Ù·Ó 46% Î·È 45%. ∂Ó Ùˆ ÌÂٷ͇ ‰È‡ڢÓÛË ÙÔ˘ ‰ËÌÔÛÎÔÈÎÔ‡ ÚÔ‚·‰›ÛÌ·ÙÔ˜ ÙˆÓ ÃÚÈÛÙÈ·ÓÔ‰ËÌÔÎÚ·ÙÒÓ (CDU) Û ‚¿ÚÔ˜ ÙˆÓ ™ÔÛȷωËÌÔÎÚ·ÙÒÓ (SPD), ·ÏÏ¿ Î·È Ù˘ ‰È·ÊÔÚ¿˜ Ô˘ ·ÔÏ·Ì‚¿ÓÂÈ Ë Î·ÁÎÂÏ¿ÚÈÔ˜ ÕÓÁÎÂÏ· ª¤ÚÎÂÏ ·fi ÙÔÓ ™ÔÛȷωËÌÔÎÚ¿ÙË ·ÓÙ›·Ïfi Ù˘, ¶¤ÂÚ ™Ù¿ÈÓÌÚÔ˘Î, ηٷ‰ÂÈÎÓ‡ÂÈ ÙÔ Ó¤Ô ‚·ÚfiÌÂÙÚÔ ÙÔ˘ ÎÚ·ÙÈÎÔ‡ ÛÙ·ıÌÔ‡ ZDF ÛÙË °ÂÚÌ·Ó›·, ÂÓfi„ÂÈ ÙˆÓ ÔÌÔÛÔӉȷÎÒÓ ÂÎÏÔÁÒÓ ÙÔ˘ ÂÚ¯fiÌÂÓÔ˘ ÊıÈÓÔÒÚÔ˘. ∞Ó·Ï˘ÙÈο, Ë ÂÎÏÔÁÈ΋ ÂÈÚÚÔ‹ ÙˆÓ ÃÚÈÛÙÈ·ÓÔ‰ËÌÔÎÚ·ÙÒÓ ·˘Í‹ıËΠηٿ

∏ Û˘Ó¿ÓÙËÛË ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ›‰Ô˘˜ Â›Ó·È Ë ÚÒÙË Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ› ÙÔ ¶·Ú›ÛÈ. øÛÙfiÛÔ Ô ÂÎÚfiÛˆÔ˜ Ù˘ ª¤ÚÎÂÏ ˘ÂÓı‡ÌÈÛ ˆ˜ Ë Î·ÁÎÂÏ¿ÚÈÔ˜ ¤¯ÂÈ ‹‰Ë Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÂÈ Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂȘ Û ·˘Ù‹Ó ÙË ÌÔÚÊ‹, Ì ÙËÓ ÈÔ ÚfiÛÊ·ÙË ÚÈÓ ·fi ¤Ó·Ó ¯ÚfiÓÔ. “£· ÌÈÏ‹ÛÔ˘Ó ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Ù˘ ·ÁÎfiÛÌÈ·˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜. ∏ ηÁÎÂÏ¿ÚÈÔ˜ ı· ·ÎÔ‡ÛÂÈ ÙÈ ÂȯÂÈÚÔ‡Ó Ó· οÓÔ˘Ó Í¯ˆÚÈÛÙ¿ ÔÈ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ› ·˘ÙÔ› ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙˆÓ ·ÚÌÔ‰ÈÔÙ‹ÙˆÓ ÙÔ˘˜ ÁÈ· Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆÈÛÙÔ‡Ó ÔÈ ÙÚ¤¯Ô˘Û˜ ÚÔÎÏ‹ÛÂȘ ÛÙËÓ ·ÁÎfiÛÌÈ· ÔÈÎÔÓÔÌ›·” ÚfiÛıÂÛÂ Ô ∑¿ÈÌÂÚÙ. ªÂÙ¿ ÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË ·˘Ù‹ ÚԂϤÂÙ·È Ó· ‰Ôı› Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË Δ‡Ô˘ ÛÙȘ 18:30 ÙÔÈ΋ ÒÚ· (20:30 ÒÚ· ∂ÏÏ¿‰Ô˜).

ΔÔ ¢¡Δ Ì›· ÌÔÓ¿‰· Û ۯ¤ÛË Ì ÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ¤Ú¢ӷ, ·ÓÂÚ¯fiÌÂÓË ÛÙÔ 39%, ÂÓÒ ·˘Ù‹ ÙÔ˘ SPD ÂÚÈÔÚ›ÛÙËΠÛÙÔ 29%, ηٷÁÚ¿ÊÔÓÙ·˜ ÙÒÛË ‰‡Ô ÌÔÓ¿‰ˆÓ. ΔËÓ ›‰È· ÛÙÈÁÌ‹, ÔÈ ∂χıÂÚÔÈ ¢ËÌÔÎÚ¿Ù˜ ÙÔ˘ º›ÏÈ ƒ¤ÛÏÂÚ, ÂÙ·›ÚÔ˘ Ù˘ ηÁÎÂÏ·Ú›Ô˘ ª¤ÚÎÂÏ ÛÙËÓ ÎÂÓÙÚÔ‰ÂÍÈ¿ ΢‚¤ÚÓËÛË, ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó Î¿Ùˆ ·fi ÙÔ fiÚÈÔ ÙÔ˘ 5% Ô˘ ··ÈÙÂ›Ù·È ÁÈ· ›ÛÔ‰Ô ÛÙË μÔ˘Ï‹, ·ÔÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·˜ ÙËÓ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË ÙÔ˘ 4% ÙÔ˘ ÂÎÏÔÁÈÎÔ‡ ÛÒÌ·ÙÔ˜. ∞ÓÙ›ıÂÙ·, ΤډԘ Ì›·˜ ÌÔÓ¿‰·˜ η٤ÁÚ·„·Ó ÔÈ ¶Ú¿ÛÈÓÔÈ, Èı·ÓÔ› Û‡ÌÌ·¯ÔÈ ÙˆÓ ™ÔÛȷωËÌÔÎÚ·ÙÒÓ, ·˘Í¿ÓÔÓÙ·˜ ÙËÓ ÂÎÏÔÁÈ΋ ÙÔ˘˜ ÂÈÚÚÔ‹ ÛÙÔ 13%, ÔÛÔÛÙfi Ô˘ ‰›ÓÂÈ Û ̛· Èı·Ó‹ Û˘ÌÌ·¯›· SPD-¶Ú·Û›ÓˆÓ ÙÔ 42% Ù˘ „‹ÊÔ˘. ¶·Ú¿ Ù·‡Ù·, ·ÎfiÌ· Î·È ·˘Ùfi ÙÔ ÔÛÔÛÙfi Èı·Ófiٷٷ ‰ÂÓ ı· Â›Ó·È ·ÚÎÂÙfi ÁÈ· Ó· ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÂÈ Ì›· ÈÛ¯˘Ú‹ Î·È ÛÙ·ıÂÚ‹ ΢‚¤ÚÓËÛË ·Ê‹ÓÔÓÙ·˜ ·ÓÔȯÙfi ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ Ì›·˜ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ¢Ú›·˜ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜. ™ÙÔ 6% ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÙÔ ∞ÚÈÛÙÂÚfi ∫fiÌÌ·, ÂÓÒ ÛÙÔ 4% η٤ÂÛ·Ó ÔÈ ¶ÂÈÚ·Ù¤˜. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, ÛÙȘ 15 ÔÛÔÛÙÈ·›Â˜ ÌÔÓ¿‰Â˜ ‰È¢ڇÓıËÎÂ Ë ‰È·ÊÔÚ¿ ÌÂٷ͇ Ù˘ ÕÓÁÎÂÏ· ª¤ÚÎÂÏ (52%) Î·È ÙÔ˘ ™ÔÛȷωËÌÔÎÚ¿ÙË ˘Ô„ËÊ›Ô˘ ¶¤ÂÚ ™Ù¿ÈÓÌÚԢΠ(37%), ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ ˘ÔÁÚ·ÌÌ›˙ÂÈ ÙË ÛÙ·ıÂÚ‹ ÂÛˆÙÂÚÈ΋ ‰ËÌÔÊÈÏ›· Ù˘ ηÁÎÂÏ·Ú›Ô˘, Ì ‰Â‰Ô̤ÓÔ

ÙÔÓ ÙÚfiÔ Ì ÙÔÓ ÔÔ›Ô ¤¯ÂÈ ‰È·¯ÂÈÚÈÛÙ› ÙËÓ ÎÚ›ÛË ¯Ú¤Ô˘˜ Ù˘ Â˘Úˆ˙ÒÓ˘.

∏ ª¤ÚÎÂÏ ı· Û˘Ó·ÓÙËı› Ì ÙË ‰ÈÂıÓ‹ ÙÔ˘ ¯Ú‹Ì·ÙÔ˜ ∏ ηÁÎÂÏ¿ÚÈÔ˜ ª¤ÚÎÂÏ ı· Û˘Ó·ÓÙËı› ÙËÓ ΔÚ›ÙË ÛÙÔ μÂÚÔÏ›ÓÔ Ù·˘ÙÔ¯ÚfiÓˆ˜ Ì ÙÔ˘˜ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÛËÌ·ÓÙÈÎÒÓ ‰ÈÂıÓÒÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ -ÙÔ˘ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ √ÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ™˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ Î·È ∞Ó¿Ù˘Í˘ (√√™∞), Ù˘ ¶·ÁÎfiÛÌÈ·˜ ΔÚ¿Â˙·˜, ÙÔ˘ ¢ÈÂıÓÔ‡˜ ¡ÔÌÈÛÌ·ÙÈÎÔ‡ Δ·Ì›Ԣ (¢¡Δ), ÙÔ˘ ¶·ÁÎfiÛÌÈÔ˘ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ ∂ÌÔÚ›Ô˘ (¶√∂) Î·È Ù˘ ¢ÈÂıÓÔ‡˜ √ÚÁ¿ÓˆÛ˘ ∂ÚÁ·Û›·˜ (¢√∂), ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛÂ Ô ÂÎÚfiÛˆfi˜ Ù˘. ∏ Û˘Ó¿ÓÙËÛË ·˘Ù‹, Ë ÔÔ›· ı· Á›ÓÂÈ ÙËÓ ÂÔ̤ÓË Ù˘ Û˘Ó¿ÓÙËÛ˘ Ô˘ ı· ¤¯ÂÈ Ì ÙÔ˘˜ ›‰ÈÔ˘˜ Ô °¿ÏÏÔ˜ Úfi‰ÚÔ˜ ºÚ·ÓÛÔ˘¿ √Ï¿ÓÙ ÛÙÔ ¶·Ú›ÛÈ, ı· Â›Ó·È ·ÊÈÂڈ̤ÓË “ÛÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Ù˘ ·ÁÎfiÛÌÈ·˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜” Î·È ı· ·Ú¯›ÛÂÈ ÛÙȘ 17:00 ÙÔÈ΋ ÒÚ· (19:00 ÒÚ· ∂ÏÏ¿‰Ô˜) ÛÙÔ μÂÚÔÏ›ÓÔ, ‰È¢ÎÚ›ÓÈÛÂ Ô ™Ù¤ÊÂÓ ∑¿ÈÌÂÚÙ ÛÂ Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË Δ‡Ô˘. ™ÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË ·˘Ù‹ ı· Ï¿‚Ô˘Ó Ì¤ÚÔ˜ Ô ÕÓ¯ÂÏ °ÎÔ˘Ú›· (√√™∞), Ô Δ˙ÈÌ °È·ÓÁÎ ∫ÈÌ (¶·ÁÎfiÛÌÈ· ΔÚ¿Â˙·), Ë ∫ÚÈÛÙ›Ó §·ÁοÚÓÙ (¢¡Δ), Ô ¶·ÛÎ¿Ï §·Ì› (¶√∂) Î·È Ô °Î¿È ƒ¿ÈÓÙÂÚ (¢√∂).

°È· ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ÚfiÔ‰Ô ÛÙËÓ ·Ó·‰È¿ÚıÚˆÛË ÙÔ˘ ÙÚ·Â˙ÈÎÔ‡ ÎÏ¿‰Ô˘ οÓÂÈ ÏfiÁÔ ÙÔ ¢ÈÂıÓ¤˜ ¡ÔÌÈÛÌ·ÙÈÎfi Δ·ÌÂ›Ô ÛÙËÓ ÚÒÙË ÙÔ˘ ·ÍÈÔÏfiÁËÛË ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ·Ó·ÎÂÊ·Ï·ÈÔÔ›ËÛ˘ ÙˆÓ ÙÚ·Â˙ÒÓ. Ÿˆ˜ ÙÔÓ›˙ÂÈ ÙÔ ¢¡Δ, fiϘ ÔÈ ÚÔıÂƯ̂˜ Ô˘ ÚԂϤÔÓÙ·È ·fi ÙÔ ÌÓËÌfiÓÈÔ Î·Ù·ÓfiËÛ˘ ¤¯Ô˘Ó ÙËÚËı› ÚÔÛı¤ÙÔÓÙ·˜ ˆ˜ ÙÔ momentum Ú¤ÂÈ Ó· ‰È·ÙËÚËı› ηıÒ˜ ·Ô̤ÓÔ˘Ó ·ÎfiÌ· ‰‡ÛÎÔÏ· ‚‹Ì·Ù·. ΔÔ ¢¡Δ ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ ˆ˜ ÔÈ Û˘Óı‹Î˜ ÛÙȘ ·ÁÔÚ¤˜ ¤¯Ô˘Ó ‚ÂÏÙȈı› ·fi ÙËÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ·ÁÔÚ¿˜ ÔÌÔÏfiÁˆÓ Ù˘ ∂∫Δ, ·Ó Î·È ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó Â‡ıÚ·˘ÛÙ˜ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ Ë ÔÈÎÔÓÔÌ›· Î·È ÔÈ ÙÚ¿Â˙˜ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘˜. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ Ù·Ì›Ô, ÙÔ stress test ‹Ù·Ó ·fi Ù¯ÓÈ΋ ¿Ô„Ë ÈÛ¯˘Úfi Î·È ·Ú›¯Â Ì›· ·ÍÈfiÈÛÙË ‚¿ÛË ÁÈ· ÙËÓ Ù·˘ÙÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ÙÚ·Â˙ÒÓ Ô˘ ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È ÎÂÊ¿Ï·È·. ΔÔ ¢¡Δ ÛËÌÂÈÒÓÂÈ ˆÛÙfiÛÔ ˆ˜ ÔÈ Û˘Á¯ˆÓ‡ÛÂȘ Ô˘ ‰ÂÓ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó ÍÂοı·Ú· ·Í›· Ú¤ÂÈ Ó· ·ÔÊ¢¯ıÔ‡Ó. ∞Ó·ÊÂÚfiÌÂÓÔ ÛÙËÓ Bad Bank (Asset Management Company, AMC) Ô˘ ı· ·Ó·Ï¿‚ÂÈ Ù· “ÙÔÍÈο” ÂÚÈÔ˘Ûȷο ÛÙÔȯ›· ÙˆÓ ÙÚ·Â˙ÒÓ, ÙÔ ¢¡Δ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ˆ˜ Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÔ˘Ó ÈÛ¯˘Ú¤˜ ÚÔÛ¿ıÂȘ ÒÛÙ ӷ Á›ÓÂÈ ÂȯÂÈÚËÛȷ΋ ˆ˜ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ Ô˘ Ï‹ÁÂÈ Ë Û¯ÂÙÈ΋ ÚÔıÂÛÌ›·.

£· ‹Ù·Ó ¤Ó· ηÏfi Ì‹Ó˘Ì· fiÙÈ Ë Ì·ÎÚÔÔÈÎÔÓÔÌ›· ÌÔÚ› Ó· ‰ÈÔÚıˆı› ÛËÌ›ˆÛÂ

¶Ô‡ÙÈÓ: ∂Ó·ÏÏ·ÎÙÈΤ˜ ÁÈ· ÙËÓ Aı‹Ó· ·Ó ›¯Â Ì›ÓÂÈ ÛÙË ‰Ú·¯Ì‹ ∞£∏¡∞, 26.

∞¡ Ë ∂ÏÏ¿‰· ›¯Â ‰È·ÙËÚ‹ÛÂÈ

ÙË ‰Ú·¯Ì‹, ›Ûˆ˜ Ó· ÌËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈ˙ ٷ ÛËÌÂÚÈÓ¿ Ù˘ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Î·È ı· ›¯Â ‰ÈÂÍfi‰Ô˘˜, fiˆ˜ Ë ˘ÔÙ›ÌËÛË, ‰‹ÏˆÛÂ Ô ƒÒÛÔ˜ Úfi‰ÚÔ˜ μÏ·ÓÙ›ÌÈÚ ¶Ô‡ÙÈÓ, Ô ÔÔ›Ô˜ ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛ ٷ˘Ùfi¯ÚÔÓ· “Ôχ Ú·ÁÌ·ÙÈÛÙÈ΋” ÙËÓ ¿Ô„Ë Ù˘ °ÂÚÌ·Ó›·˜, Ô˘ ı¤ÏÂÈ ÚÒÙ· ¿ÚÛË ÙˆÓ “Û˘ÛÙËÌÈÎÒÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ” Î·È Î·ÙfiÈÓ ‰ÈÔ¯¤Ù¢ÛË fiÚˆÓ ÛÙȘ ¯Úˆ̤Ó˜ ÔÈÎÔÓƠ̂˜. “∂¿Ó ˘‹Ú¯Â ·ÎfiÌË ‰Ú·¯Ì‹ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· ÙËÓ ˘ÔÙÈÌ‹ÛÔ˘Ó ÂÁη›Úˆ˜ ηÈ, ›Ûˆ˜, Ó· ÌËÓ Â›¯·Ó ·˘Ù¿ Ù· ÔÍ˘Ì¤Ó· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·. ∫È ·˘Ùfi ı· ‹Ù·Ó ¤Ó· ηÏfi Ì‹Ó˘Ì·, fiÙÈ

Ë Ì·ÎÚÔÔÈÎÔÓÔÌ›· ÌÔÚ› Ó· ‰ÈÔÚıˆı›, ÂÓÒ ÙÒÚ· ‰ÂÓ ÙÔ˘˜

¤¯ÂÈ Ì›ÓÂÈ ¿ÏÏË Ï‡ÛË ·Ú¿ Ó· ηٷʇÁÔ˘Ó ÛÙ· ‰¿ÓÂÈ·” , ›Â

Ô μ.¶Ô‡ÙÈÓ ÌÈÏÒÓÙ·˜ Û ·Ó·Ï˘Ù¤˜ Î·È ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ˜ Ù˘ §¤Û¯Ë˜ “μ·ÏÓÙ¿È”. “ªÔ˘ Ê·›ÓÂÙ·È fiÙÈ Ë ËÁÂÛ›· Ù˘ °ÂÚÌ·Ó›·˜ η٤¯ÂÈ Ôχ Ú·ÁÌ·ÙÈÛÙÈ΋ ı¤ÛË, Ë ÔÔ›· ¤ÁÎÂÈÙ·È ÛÙÔ fiÙÈ Ú¤ÂÈ ÚÒÙ· Ó· ·ÚıÔ‡Ó Ù· Û˘ÛÙËÌÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·, Ù· ÔÔ›· Ô‰‹ÁËÛ·Ó ÛÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ ηٿÛÙ·ÛË Î·È Î·ÙfiÈÓ ϤÔÓ Ó· ‰ÈÔ¯ÂÙ¢ıÔ‡Ó ÚfiÛıÂÙ· ̤۷, ‰ÈfiÙÈ Â¿Ó Á›ÓÂÈ ‰È·ÊÔÚÂÙÈο, ÙfiÙ ٷ ÚfiÛıÂÙ· ÔÈÎÔÓÔÌÈο ̤۷ ı· ÂÍ·ÙÌÈÛÙÔ‡Ó, ı· ‰ÒÛÔ˘Ó ÌÈ· ÚÔÛˆÚÈÓ‹ ÒıËÛË, Ô˘ ‰ÂÓ ı· Â›Ó·È Â·Ú΋˜ ÂÈÙ¿¯˘ÓÛË ÁÈ· Ó· Î·Ï˘Êı› fiÏË Ë ·fiÛÙ·ÛË ˆ˜ ÙËÓ ¤ÍÔ‰Ô ·fi ÙËÓ ÎÚ›ÛË Î·È ·˘Ù¿ ÌÔ˘ Ê·›ÓÔÓÙ·È ·ÚÎÂÙ¿ ÔÏÔοı·Ú· Ú¿ÁÌ·Ù·” , ›-

Â Ô ƒÒÛÔ˜ ËÁ¤Ù˘, Ô ÔÔ›Ô˜ ‰ÂÓ ·Ú¤ÏÂÈ„Â Ó· ηÙËÁÔÚ‹ÛÂÈ ÙËÓ ∂∂ ÁÈ· ÁÚ·ÊÂÈÔÎÚ·ÙÈΤ˜ Ú·ÎÙÈΤ˜ Î·È ·Î·Ù·ÓfiËÙË ·ÚÔı˘Ì›· Ó· Û˘ÓÂÚÁ·ÛÙ› Ì ÙË ƒˆÛ›·. “¡ÔÌ›˙ˆ fiÙÈ ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË ÁÈ· ÏfiÁÔ˘˜ ÔÏÈÙÈÎÔ‡˜ ¤ÙÚÂÍ·Ó Ôχ ÌÚÔÛÙ¿. ∫·È Ì ÎÔÈÓÔ‡˜ ηÓfiÓ˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÙËÚËıÔ‡Ó ÛÙȘ ·ÓÂÙ˘Á̤Ó˜ ÔÈÎÔÓƠ̂˜ Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜, ÂÓ¤Ù·Í·Ó ÛÙËÓ ∂˘Úˆ·˚΋ ŒÓˆÛË Î·È ¿ÏϘ ¯ÒÚ˜, ÔÈ Ôԛ˜ ˆ˜ ÚÔ˜ ÙÔ Â›Â‰Ô ·Ó¿Ù˘Í˘ ÙˆÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÒÓ ÙÔ˘˜ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ¤ÙÔÈ̘ ÁÈ’ ·˘Ùfi. £· ÌÔÚÔ‡Û·Ó ‰ËÏ·‰‹ Ó· ÂÓÙ·¯ıÔ‡Ó, ·ÏÏ¿ ·˘Ùfi ¤ÚÂ ӷ Á›ÓÂÈ Ì ¿ÏÏÔ˘˜ fiÚÔ˘˜”, ÂÎÙ›ÌËÛÂ Ô ƒÒÛÔ˜ ËÁ¤Ù˘.


¶ÔÏÈÙÈ΋ 7

™∞μμ∞Δ√ 27 O∫Δøμƒπ√À 2012

∂˘Ú›· ˘Ô˘ÚÁÈ΋ Û‡ÛÎÂ„Ë Û‹ÌÂÚ· ÛÙÔ ª¤Á·ÚÔ ª·Í›ÌÔ˘ ÁÈ· Ù· ̤ÙÚ·

ΔÂÏÂÈÒÓÂÈ Ë ...ÎÏ„‡‰Ú· ÁÈ· ÙË Û˘Ìʈӛ· ΔÈ Ì·˜ ÂÚÈ̤ÓÂÈ Ì ÙÔ Ó¤Ô ÌÓËÌfiÓÈÔ Ô˘ ‹Ïı ÛÙÔ Êˆ˜ ·fi ÙÔ˘˜ Financial Times √È Ó¤ÔÈ ÊfiÚÔÈ ÁÈ· ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ, ÂχıÂÚÔ˘˜ Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜ Î·È ·ÁÚfiÙ˜ ∞£∏¡∞, 26.

˘Ú›· Û‡ÛÎÂ„Ë Ì fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ˘Ô˘ÚÁÔ‡˜ Ô˘ ÂÌϤÎÔÓÙ·È ÛÙ· ÚÔ··ÈÙÔ‡ÌÂÓ· (prior actions) Ô˘ ¤¯ÂÈ ˙ËÙ‹ÛÂÈ Ë ÙÚfiÈη, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÂÎÙ·ÌÈ¢Ù› Ë ‰fiÛË, Û˘ÁηÏ› ÛÙȘ 11 ÙÔ Úˆ› ÙÔ˘ ™·‚‚¿ÙÔ˘ (Û‹ÌÂÚ·) ÛÙÔ ª¤Á·ÚÔ ª·Í›ÌÔ˘ Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ∞ÓÙÒÓ˘ ™·Ì·Ú¿˜. ™ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË Î·Ù·‚¿ÏÏÔ˘Ó ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÒÛÙ ÔÈ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ÂÎÎÚÂÌfiÙËÙ˜ ÙÔ˘ ·Î¤ÙÔ˘ ̤ÙÚˆÓ Ó· ¤¯Ô˘Ó ÎÏ›ÛÂÈ ¤ˆ˜ ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ (·‡ÚÈÔ) ÒÛÙ ÙÔ ·Î¤ÙÔ Ó· ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙ› ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· ÛÙÔ Euro Working Group, ÙËÓ ΔÚ›ÙË Ó· ηٷÙÂıÔ‡Ó Ù· ̤ÙÚ· ÚÔ˜ „‹ÊÈÛË ÛÙË μÔ˘Ï‹ Î·È ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË Ó· Û˘Ó‰ÚÈ¿ÛÂÈ ÙÔ Eurogroup, ̤ۈ ÙËωȿÛ΄˘, ÁÈ· Ó· ‰ÒÛÂÈ ÙËÓ ¤ÁÎÚÈÛ‹ ÙÔ˘.

¶·Ú¿ÏÏËÏ·, Á›ÓÂÙ·È ÚÔÛ¿ıÂÈ· ¤ˆ˜ Î·È ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÛÙÈÁÌ‹ Ó· ‚ÚÂıÔ‡Ó ÔÈ Ì¤ÁÈÛÙ˜ Û˘Ó·ÈÓÂÙÈΤ˜ χÛÂȘ, ‰Â‰Ô̤Ó˘ Ù˘ ¿ÚÓËÛ˘ Ù˘ ¢ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋˜ ∞ÚÈÛÙÂÚ¿˜ Ó· Û˘ÌʈӋÛÂÈ Ì ٷ ̤ÙÚ· ÁÈ· ÙȘ ÂÚÁ·ÛȷΤ˜ Û¯¤ÛÂȘ ˆ˜ ¤¯Ô˘Ó, ¯ˆÚ›˜ ¿ÓÙˆ˜ Ó· ÎÏ›ÓÂÈ ÙËÓ fiÚÙ· Ù˘ ΢‚ÂÚÓËÙÈ΋˜ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜. ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ Î·È ÙÔ ¶∞™√∫ ˙ËÙ¿ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ Û ٤ÛÛÂÚ· ÛËÌ›· ÙÔ˘ ÙÂÏÈÎÔ‡ ·Î¤ÙÔ˘ ̤ÙÚˆÓ, Ì ·È¯Ì‹ Î·È ¿ÏÈ ÙÔ ı¤Ì· ÙˆÓ ÂÚÁ·ÛÈ·ÎÒÓ: ¡· ·Ú·Ì›ÓÂÈ ÙÔ Â›‰ÔÌ· Á¿ÌÔ˘ ÁÈ· ¯·ÌËÏfiÌÈÛıÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ Î·È Ó· ‰È·ÛÊ·ÏÈÛÙ› Ë ÂÂÎÙ·ÛÈÌfiÙËÙ· ÙˆÓ ÂıÓÈÎÒÓ Û˘ÏÏÔÁÈÎÒÓ Û˘Ì‚¿ÛˆÓ, ‰ËÏ·‰‹ Ó· ‰ÂÛ̇ÂÈ fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÂÚÁÔ‰fiÙ˜ Î·È fi¯È ÌfiÓÔÓ fiÛÔ˘˜ ÙËÓ ˘ÔÁÚ¿„Ô˘Ó. °È· ÙÔ ˙‹ÙËÌ· ˘‹ÚÍ ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›· ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ ∂˘¿ÁÁÂÏÔ˘ μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ -·fi ÙȘ ∏¶∞ fiÔ˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È- Ì ÙÔÓ ˘Ô˘ÚÁfi √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ °È¿ÓÓË ™ÙÔ˘ÚÓ¿Ú· Î·È ÙÔÓ ˘Ô˘ÚÁfi ∂ÈÎÚ·Ù›·˜ Î·È ÛÙÂÓfi Û˘ÓÂÚÁ¿ÙË ÙÔ˘ Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡ ¢ËÌ‹ÙÚË ™Ù·Ì¿ÙË. √ Î. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˜ ‰ÂÓ ·ÔÎÏ›ÂÙ·È Ó· ¤¯ÂÈ ÂÓÙfi˜ Ù˘ Ë̤ڷ˜ Ó¤· Û˘ÓÔÌÈÏ›· Ì ÙÔÓ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi, ÛÙ· Ï·›ÛÈ· Ù˘ ÚÔÛ¿ıÂÈ¿˜ ÙÔ˘ Ó· ˘¿ÚÍÂÈ ÙÂÏÈο Û˘Ì‚È‚·ÛÙÈ΋ χÛË.

ªÓËÌfiÓÈÔ 3

ÌfiÓÈÔ; ⁄ÊÂÛË ÁÈ· ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ 1-1,5 ¯ÚfiÓÔ, ÂÓÒ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ‰È¢ÎÚÈÓÈÛÙ› ÙÔ ÔÛfi Ô˘ ı· ÛÙÔȯ›ÛÂÈ Ë ÂÈÌ‹Î˘ÓÛË. ∂˘Úˆ·˚Τ˜ ËÁ¤˜ ÙÔ ÔÚ›˙Ô˘Ó ÛÙ· 20-30 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ. ¶ÚԂϤÂÙ·È ‰Â Ú‹ÙÚ· ·fiÎÏÈÛ˘, Ô˘ ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ ·Ó ‰ÂÓ È¿ÛÔ˘Ì ԇÙ ÙÔ˘˜ ÛÙfi¯Ô˘˜ ÙÔ˘ ÙÚ›ÙÔ˘ ªÓËÌÔÓ›Ô˘, ÙfiÙ ı· ¤ÚıÔ˘Ó Ó¤Â˜ ÌÂÈÒÛÂȘ ÌÈÛıÒÓ Î·È Û˘Óٿ͈Ó. ∞ÔÎÚ·ÙÈÎÔÔÈ‹ÛÂȘ: ÔÈ ‰·ÓÂÈÛÙ¤˜ ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ó Ì¤¯ÚÈ ÙÔ 2014 Ó· ¤¯Ô˘Ó ÌÂÈ ÛÙ· ÎÚ·ÙÈο Ù·Ì›· 6.6 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ, ̤¯ÚÈ ÙÔ 2016 10 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ Î·È 25 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ Ì¤¯ÚÈ ÙÔ 2020. °È· ¿ÏÏË ÌÈ· ÊÔÚ¿ ˙ËÙÔ‡ÓÙ·È ‰È·ÚıÚˆÙÈΤ˜ ·ÏÏ·Á¤˜ ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ η˘Û›ÌˆÓ, ÛÙÔ ÏÈ·ÓÈÎfi ÂÌfiÚÈÔ, ÛÙȘ ÌÂÙ·ÊÔÚ¤˜ Î·È Â·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÙ·È fiÙÈ Ú¤ÂÈ Ó· ·ÓÔ›ÍÔ˘Ó Ù· “ÎÏÂÈÛÙ¿” Â·ÁÁ¤ÏÌ·Ù·. ™Â ÔÏϤ˜ ÛÂÏ›‰Â˜ Ì¿ÏÈÛÙ· ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÙÈ Ú¤ÂÈ Ó· ·ÏÏ¿ÍÂÈ ÛÂ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ Â·ÁÁ¤ÏÌ·Ù·. ∂ÚÁ·Ûȷο: √ ηÙÒÙ·ÙÔ˜ ÌÈÛıfi˜ ı· ÓÔÌÔıÂÙÂ›Ù·È ·fi ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË Î·È ÔÈ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ› ÂÙ·›ÚÔÈ ı· ¤¯Ô˘Ó Û˘Ì‚Ô˘Ï¢ÙÈÎfi ÚfiÏÔ. ΔÔ Ó¤Ô Û‡ÛÙËÌ· ı· ÈÛ¯‡ÛÂÈ ·fi ÙÔÓ ª¿ÚÙÈÔ ÙÔ˘ 2013 Î·È ı· ÔÏÔÎÏËÚˆı› ÙÔÓ ∞Ú›ÏÈÔ ÙÔ˘ 2015. ΔÔ Î›ÌÂÓÔ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÛÙ· ¯¤ÚÈ· Ù˘ ÙÚfiÈη ‰ÂÓ Â›Ó·È ÂÓËÌÂڈ̤ÓÔ Ì ÙȘ ·ÏÏ·Á¤˜ Ô˘ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛÂ Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ, °È¿ÓÓ˘ ™ÙÔ˘ÚÓ¿Ú·˜ Î·È ÌÈÏ¿ ÁÈ· ÚÔÂȉÔÔ›ËÛË ·fiÏ˘Û˘ ÛÙÔ˘˜ 3

Ì‹Ó˜ Î·È fi¯È ÛÙÔ˘˜ 4 Î·È ÁÈ· ·Ô˙ËÌ›ˆÛË ·fiÏ˘Û˘ ÛÙ· 1.800ú Î·È fi¯È ÛÙ· 2000ú. ªÂÈÒÛÂȘ ÛÙÔ˘˜ ÌÈÛıÔ‡˜ ‰ËÌÔÛ›ˆÓ ˘·ÏÏ‹ÏˆÓ ª¤¯ÚÈ 1000ú: 2% ª¤¯ÚÈ 1500ú: 10% ª¤¯ÚÈ 2500ú: 20% ª¤¯ÚÈ 4000ú: 30% ¶¿Óˆ ·fi 4000ú: 35% ªÂÈÒÛÂȘ ÛÙȘ Û˘ÓÙ¿ÍÂȘ (fiÏˆÓ ÙˆÓ Δ·Ì›ˆÓ) ∞fi 1000ú ¤ˆ˜ 1500ú: 3% ∞fi 1501ú ¤ˆ˜ 2000ú: 5% ¶¿Óˆ ·fi 2000ú: 12%.

√È Ó¤ÔÈ ÊfiÚÔÈ ¶Ï‹ÚË ·Ó·ÙÚÔ‹ ÛÙÔ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· Ô˘ ‰È¤ÂÈ 1.000.000 ÂχıÂÚÔ˘˜ Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜ Î·È ·ÙÔÌÈΤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Î·È ÂÚ›Ô˘ 700.000 ηْ Â¿ÁÁÂÏÌ· ·ÁÚfiÙ˜ ÂÈʤÚÂÈ ÙÔ Ó¤Ô ÊÔÚÔÏÔÁÈÎfi ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ Ô˘ ÂÙÔÈÌ¿˙ÂÈ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË Î·È ı· ‰Ôı› ÛÙË ‰ËÌÔÛÈfiÙËÙ· ÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ Ë̤Ú˜, ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ÙÔ μ‹Ì· Ù˘ ∫˘Úȷ΋˜ Ô˘ ΢ÎÏÔÊÔÚ› ÂÎÙ¿ÎÙˆ˜ ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ (Û‹ÌÂÚ·) ∞Ó¿ÌÂÛ· ÛÙȘ ÊÔÚÔ··ÏÏ·Á¤˜ Ô˘ ηٷÚÁÔ‡ÓÙ·È Â›Ó·È ÔÈ ÙfiÎÔÈ ÙˆÓ ÛÙÂÁ·ÛÙÈÎÒÓ ‰·Ó›ˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ÚÒÙË Î·ÙÔÈΛ·, ÙÔ ÂÓÔ›ÎÈÔ ÁÈ· ÙËÓ ÚÒÙË Î·ÙÔÈΛ· Î·È ÁÈ· Ù· ·È‰È¿ Ô˘ ÛÔ˘‰¿˙Ô˘Ó, Ù· ‰›‰·ÎÙÚ·

∞‰È¤ÍÔ‰Ô ÛÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË ™ÙÔ˘ÚÓ¿Ú· Ì ÁÈ·ÙÚÔ‡˜ Î·È ‰ÈÎËÁfiÚÔ˘˜ ÕηÚË ·¤‚Ë Ë Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÙˆÓ ÂÎÚÔÛÒˆÓ ÙˆÓ È·ÙÚÈÎÒÓ Î·È ‰ÈÎËÁÔÚÈÎÒÓ Û˘ÏÏfiÁˆÓ Ì ÙÔÓ ˘Ô˘ÚÁfi √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ °È¿ÓÓË ™ÙÔ˘ÚÓ¿Ú·, ÛÙÔÓ ÔÔ›Ô ¤ıÂÛ·Ó ÊÔÚÔÏÔÁÈο Î·È ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈο ˙ËÙ‹Ì·Ù· ÙˆÓ ÎÏ¿‰ˆÓ ÙÔ˘˜. √È ÂÎÚfiÛˆÔÈ ÙˆÓ Û˘ÏÏfiÁˆÓ ¤ıÂÛ·Ó ˙ËÙ‹Ì·Ù· fiˆ˜ Ë ÂÈΛÌÂÓË ¤ÓÙ·ÍË ÙÔ˘ ∂ÓÈ·›Ô˘ Δ·Ì›Ԣ ∞ÓÂÍ¿ÚÙËÙ· ∞·Û¯ÔÏÔ‡ÌÂÓˆÓ ÛÙÔÓ ∂√¶ÀÀ, Ë ÂÚÈÎÔ‹ ÙˆÓ ÂȉÈÎÒÓ ÌÈÛıÔÏÔÁ›ˆÓ, Ë ·ÂÏ¢ı¤ÚˆÛË ÙÔ˘ ‰ÈÎËÁÔÚÈÎÔ‡ Â·ÁÁ¤ÏÌ·ÙÔ˜ Î·È ÙÔ ÂÈΛÌÂÓÔ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎfi ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ˘˜ ÂÎÚÔÛÒÔ˘˜ ÙˆÓ È·ÙÚÈÎÒÓ Û˘ÏÏfiÁˆÓ, ÙÔ ÌfiÓÔ Ô˘ ¤Ï·‚·Ó ·fi ÙÔÓ ˘Ô˘ÚÁfi √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ‹Ù·Ó ÌÈ· ÁÂÓÈ΋ ˘fiÛ¯ÂÛË ÁÈ· Û˘Ì„ËÊÈÛÌfi ÙˆÓ ÔÊÂÈÏÒÓ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘ ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ȉÈÒÙ˜ ÁÈ·ÙÚÔ‡˜. ÷ڷÎÙËÚÈÛÙÈ΋ ‹Ù·Ó Ë ÊÚ¿ÛË Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔ›ËÛ·Ó: “ÙÛ¿Ì· ‹Úı·Ì” . ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘˜, ÔÈ ‰ÈÎËÁfiÚÔÈ ÙfiÓÈÛ·Ó fiÙÈ ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ηٷÚÁËı› Ë ˘Ô¯ÚˆÙÈ΋ ·ÚÔ˘Û›· ‰ÈÎËÁfiÚÔ˘ ÛÂ Û˘Á¯ˆÓ‡ÛÂȘ ¿Óˆ ÙˆÓ 100.000 ¢ÚÒ, fiˆ˜ ÚԂϤÂÈ ÙÔ ÌÓËÌfiÓÈÔ, ϤÁÔÓÙ·˜ fiÙÈ Ù›ıÂÓÙ·È ı¤Ì·Ù· ·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜, fiˆ˜ Î·È Ó· ÌËÓ Î·Ù·ÚÁËı› ÙÔ ·ÊÔÚÔÏfiÁËÙÔ fiÚÈÔ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ¯·ÌËÏ¿ ·ÌÂÈ‚fiÌÂÓÔ˘˜ ‰ÈÎËÁfiÚÔ˘˜. ŸÌˆ˜, Î·È ·˘ÙÔ› ‰ÂÓ ÈηÓÔÔÈ‹ıËÎ·Ó ·fi ÙȘ ··ÓÙ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁÔ‡.

ŸÏ· ·˘Ù¿ ÂÓÒ ¤Ú¯ÂÙ·È ÛÙÔ Êˆ˜ ·fi ÙÔ˘˜ Financial Times ÙÔ ªÓËÌfiÓÈÔ 3, ÛÙÔ ÔÔ›Ô ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó Û˘ÌÂÚÈÏËÊı› ÔÈ ·ÏÏ·Á¤˜ Ô˘ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ÙȘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˜ ̤Ú˜ Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ. ∂ÌÊ·Ó›˙ÂÈ fï˜ ˆ˜ ‰Â‰Ô̤ÓË ÙËÓ ÂÈÌ‹Î˘ÓÛË ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜. ∫·È ÂÓÒ ˘ÔÙ›ıÂÙ·È ˆ˜ ·ÁˆÓÈ˙fiÌ·ÛÙ ÁÈ· Ó· Ì·˜ ‰Ôı› Ë ÂÈÌ‹Î˘ÓÛË, ÛÙË ÛÂÏ›‰· 2, ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È fiÙÈ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ¤¯ÂÈ ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›ÛÂÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ¯ÚfiÓÔ ÁÈ· ÙË ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈ΋ ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹. ¶·›ÚÓÔÓÙ·˜ ‰˘Ô ·Ú·¿Óˆ ¯ÚfiÓÈ· ÁÈ· Ó· ÂÈÙ‡¯ÂÈ ÙÔ˘˜ ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈÎÔ‡˜ ÛÙfi¯Ô˘˜, ÂÚÈ̤ÓÔ˘ÌÂ Ô Ú˘ıÌfi˜ ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈ΋˜ ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹˜ Ó· ¤ÛÂÈ ·fi ÙÔ 3% ÛÙÔ 1,5% ÙÔ˘ ∞∂¶ οı ¯ÚfiÓÔ. ∞˘Ùfi ı· ÂÚÈÔÚ›ÛÂÈ ÙȘ ÂÈÙÒÛÂȘ ·fi ÙËÓ ‡ÊÂÛË Ù˘ ÂÚÈfi‰Ô˘ 2013-2014. ΔÈ Ì·˜ ÂÚÈ̤ÓÂÈ ÏÔÈfiÓ Ì ÙÔ Ó¤Ô ªÓË-

ÊÚÔÓÙÈÛÙËÚ›ˆÓ, ÔÈ ‰ˆÚ¤˜ Î·È ÔÈ ¯ÔÚËÁ›Â˜, fiˆ˜ Î·È ÔÈ ‰·¿Ó˜ ÁÈ· ÙȘ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ ·Ó·ÓÂÒÛÈÌˆÓ ËÁÒÓ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜. ∞ÓÙÈı¤Ùˆ˜ ‰È·ÙËÚÔ‡ÓÙ·È ÔÈ ··ÏÏ·Á¤˜ ÁÈ· Ù· ¤ÍÔ‰· È·ÙÚÔÊ·Ú̷΢ÙÈ΋˜ Î·È ÓÔÛÔÎÔÌÂȷ΋˜ ÂÚ›ı·Ï„˘ Î·È ı· ÂÎ›ÙÂÈ ÙÔ Ì¤ÚÔ˜ Ô˘ ÍÂÂÚÓ¿ ÙÔ 10% ÙÔ˘ ÊÔÚÔÏÔÁËÙ¤Ô˘ ÂÈÛÔ‰‹Ì·ÙÔ˜. ∞ÎfiÌË ‰È·ÙËÚÔ‡ÓÙ·È ÔÈ ··ÏÏ·Á¤˜ ÁÈ· ÙË ‰È·ÙÚÔÊ‹ ·fi ÙÔÓ ¤Ó· Û‡˙˘ÁÔ ÛÙÔÓ ¿ÏÏÔ, ÔÈ ÂÈÛÊÔÚ¤˜ ÛÙ· ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈο Ù·Ì›· (·ÚÈ·˜ Î·È ÂÈÎÔ˘ÚÈ΋˜) Î·È Ù· ·ÛÊ¿ÏÈÛÙÚ· ˙ˆ‹˜, ·Ûı¤ÓÂÈ·˜ Î·È ÚÔÛˆÈÎÒÓ ·Ù˘¯ËÌ¿ÙˆÓ.

§‡ÛË ·Ó·˙ËÙÔ‡Ó ÔÈ ∂˘Úˆ·›ÔÈ ÂÙ·›ÚÔÈ, ÂÓfi„ÂÈ ÙˆÓ ÙÂÏÈÎÒÓ ·ÔÊ¿ÛˆÓ

™ÙÔ ÙÚ·¤˙È Ë ‚ȈÛÈÌfiÙËÙ· ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ¯Ú¤Ô˘˜ ∞£∏¡∞, 26.

§À™∏ ÁÈ· ÙË ‚ȈÛÈÌfiÙËÙ· ÙÔ˘

‰ËÌfiÛÈÔ˘ ¯Ú¤Ô˘˜ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜, ·Ó·˙ËÙÔ‡Ó ÔÈ ∂˘Úˆ·›ÔÈ ÂÙ·›ÚÔÈ, ÂÓfi„ÂÈ ÙˆÓ ÙÂÏÈÎÒÓ ·ÔÊ¿ÛÂˆÓ ÁÈ· ÙË ¯ÒÚ· Ô˘ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÏËÊıÔ‡Ó ÛÙÔ Eurogroup Ù˘ 12˘ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘. ™ÙËÓ ÙÂÙÚ¿ˆÚË Û˘˙‹ÙËÛË ÛÙË Û˘Ó‰ڛ·ÛË Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÂÚÁ·Û›·˜ Ô˘ ÚÔÂÙÔÈÌ¿˙ÂÈ ÙȘ ·ÔÊ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ∂urogroup, ÙËÓ ¶¤ÌÙË, Ë ÔÔ›· ‰ÈÂÍ‹¯ıË Ì ‚¿ÛË ÙËÓ ¤ÎıÂÛË Ù˘ ÙÚfiÈη˜, ÚԤ΢„ ۷ʤÛٷٷ fiÙÈ ÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ¯Ú¤Ô˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ‚ÈÒÛÈÌÔ. ªÂ ¿ÏÏ· ÏfiÁÈ·, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ˘˜ ÛËÌÂÚÈÓÔ‡˜ ˘ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡˜, ÙÔ ¯Ú¤Ô˜ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ÌÂȈı› ÛÙÔ 120% ÙÔ˘ ∞∂¶ ̤¯ÚÈ ÙÔ 2020. ΔÔ ¢¡Δ Ȥ˙ÂÈ ÁÈ· ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ “ÎÔ‡ÚÂÌ·” ÙÔ˘ ¯Ú¤Ô˘˜, ˆÛÙfiÛÔ

·˘Ùfi ‰ÂÓ Â›Ó·È ÔÏÈÙÈο ηıfiÏÔ˘ ‡ÎÔÏÔ ÁÈ· ÙÔ˘˜ Â˘Úˆ·›Ô˘˜ ÂÙ·›ÚÔ˘˜. ∂¿Ó “ÎÔ˘Ú¤„Ô˘Ó” , ‰ËÏ·‰‹, Ù· ‰ÈÌÂÚ‹ ‰¿ÓÂÈ· Ô˘ ¤‰ˆÛ·Ó ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ ÚÒÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜, ı· ¤¯Ô˘Ó ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÂÛˆÙÂÚÈÎfi Úfi‚ÏËÌ·, ‰Â‰Ô̤ÓÔ˘ fiÙÈ ÔÈ Â˘Úˆ·›ÔÈ ÊÔÚÔÏÔÁÔ‡ÌÂÓÔÈ Û η̛· ÂÚ›ÙˆÛË ‰ÂÓ Â›Ó·È ‰È·ÙÂıÂÈ̤ÓÔÈ Ó· ÂˆÌÈÛÙÔ‡Ó ÙÔ ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ¯Ú¤Ô˘˜.

™˘˙ËÙÔ‡ÓÙ·È fiϘ ÔÈ Èı·Ó¤˜ χÛÂȘ ΔÔ fiÏÔ ı¤Ì· ı· ÂÍÂÙ·ÛÙ› ÂÎ Ó¤Ô˘ ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· Î·È ΔÚ›ÙË ÛÙËÓ ›‰È· ÔÌ¿‰· ÂÚÁ·Û›·˜, ÂÓÒ ÛÙÔ ÙÚ·¤˙È ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈΤ˜ ÂÈÏÔÁ¤˜ fiˆ˜ Ë ÂÈÌ‹Î˘ÓÛË Ù˘

·ÔÏËڈ̋˜ ÙˆÓ ‰·Ó›ˆÓ, Ë ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ Ì›ˆÛË ÙˆÓ ÂÈÙÔΛˆÓ ‹ ·ÎfiÌË Ë ¯ÔÚ‹ÁËÛË ‰·Ó›Ԣ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· Â·Ó·ÁÔÚ¿ÛÂÈ ÔÌfiÏÔÁ· ÛÙË ‰Â˘ÙÂÚÔÁÂÓ‹ ·ÁÔÚ¿ Û ÙÈ̤˜ ¯·ÌËÏfiÙÂÚ˜ Ù˘ ÔÓÔÌ·ÛÙÈ΋˜ ÙÔ˘˜ ·Í›·˜.

¶¿ÓÙˆ˜, ÔÈ ÂÈÏÔÁ¤˜ ·˘Ù¤˜ ‰ÂÓ Ô‰ËÁÔ‡Ó Û ‰Ú·ÛÙÈ΋ Ì›ˆÛË ÙÔ˘ ¯Ú¤Ô˘˜. ™¯ÂÙÈο Ì ٷ ˘fiÏÔÈ· ı¤Ì·Ù· ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ·Î¤ÙÔ˘, ‰ËÏ·‰‹ ÙËÓ ÂÎÙ·Ì›Â˘ÛË Ù˘ ÂfiÌÂÓ˘ ‰fiÛ˘ ÙˆÓ 31,2 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ Î·È ÙËÓ ÂÈÌ‹Î˘ÓÛË ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ Ù˘ ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈ΋˜ ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹˜, ˘¿Ú¯ÂÈ ÔÏÈÙÈ΋ Û˘Ìʈӛ·. ΔÔ Û¯¤‰ÈÔ ·fiÊ·Û˘ Ô˘ ı· ÚÔÂÙÔÈÌ¿ÛÂÈ Ë ÔÌ¿‰· ÂÚÁ·Û›·˜ ı· Û˘˙ËÙËı›, ηٿ ¿Û· Èı·ÓfiÙËÙ· ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ΔÂÙ¿ÚÙË Û ÌÈ· ¤ÎÙ·ÎÙË Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÙÔ˘ ∂urogroup ˘fi ÌÔÚÊ‹ ÙËωȿÛ΄˘, Ô˘ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· Û˘ÁηϤÛÂÈ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∑·Ó∫ÏÔÓÙ °ÈÔ‡ÓÎÂÚ. ™ÙËÓ ÂÓ ÏfiÁˆ Û˘Ó‰ڛ·ÛË ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ·ÔÊ·ÛÈÛÙ› Ë ÂÎÙ·Ì›-

¢ÛË Ù˘ ÂfiÌÂÓ˘ ‰fiÛ˘ Î·È Ë ÂÈÌ‹Î˘ÓÛË, ÂÓÒ ÁÈ· ÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ‚ȈÛÈÌfiÙËÙ·˜, Â¿Ó ‰ÂÓ ‚ÚÂı› χÛË ÙfiÙÂ, ı· Í·Ó·Û˘˙ËÙËı› ÛÙȘ 12 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ ÛÙËÓ Ù·ÎÙÈ΋ Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÙÔ˘ ∂urogroup.

ªËÙÛÔÙ¿Î˘

°È·Ù› Ó· ˘Ô¯ˆÚ‹ÛÂÈ Ô ∫Ô˘‚¤Ï˘ Î·È fi¯È ÔÈ °ÂÚÌ·ÓÔ›; ∞£∏¡∞, 26.

∞π™π√¢√•√™ ˆ˜ ı· ‚ÚÂı›

χÛË ÛÙË ‰È·ÊÔÚ¿ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÚÔ·„ÂÈ ÌÂٷ͇ ∂ÏÏ¿‰·˜ Î·È ÙÚfiÈη˜, ·ÎfiÌ· Î·È Ì ˘Ô¯ÒÚËÛË Ù˘ °ÂÚÌ·Ó›·˜, ÂÌÊ·Ó›ÛÙËÎÂ Ô Â›ÙÈÌÔ˜ Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¡¤·˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜, ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ªËÙÛÔÙ¿Î˘, Û ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ ÚÔ˜ ÎÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈÎÔ‡˜ Û˘ÓÙ¿ÎÙ˜ ÛÙË μÔ˘Ï‹. ∫ÏËı›˜ Ó· ÂÎÙÈÌ‹ÛÂÈ Â¿Ó ˘Ô¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÙÂÏÈο Ô ºÒÙ˘ ∫Ô˘‚¤Ï˘ ·fi ÙË ÛÙ¿ÛË Ô˘ ÎÚ·Ù¿ ¤Ó·ÓÙÈ ÙˆÓ ·ÍÈÒÛÂˆÓ Ù˘ ÙÚfiÈη˜ ÁÈ· Ù· ÂÚÁ·Ûȷο, Ô Î. ªËÙÛÔÙ¿Î˘ ·¿ÓÙËÛÂ: “∫·È ÁÈ·Ù› Ó· ÌËÓ ˘Ô¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó ÔÈ °ÂÚÌ·ÓÔ›;”. “¶ÈÛÙ‡ˆ ˆ˜ ı· ‚ÚÂı› χÛË, ÁÈ·Ù› Ë ∂˘ÚÒË ¤¯ÂÈ ·ÔÊ·Û›ÛÂÈ Ó· ÛÒÛÂÈ ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. ΔÔ Î·Ú¿‚È ‰ÂÓ ı· ‚Ô˘ÏÈ¿ÍÂÈ Ì¤Û· ÛÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ” ÂÎÙ›ÌËÛÂ Ô ÚÒËÓ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, ¤ÎÚÈÓ ˆ˜ “Ë ÔÏÈÙÈ΋ ËÁÂÛ›· ‰ÂÓ ‚ÔËı¿ Ó· Á›ÓÂÈ Ë ∂ÏÏ¿‰· ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ÎÚ¿ÙÔ˜, ηıÒ˜, ·ÓÙ› Ó· ÂÈ Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· Ì ْ fiÓÔÌ¿ ÙÔ˘˜, ÌÈÏ¿ ÁÈ· ÎfiÎÎÈÓ˜ ÁÚ·Ì̤˜ Î·È Ú¿ÛÈÓ’ ¿ÏÔÁ·”. “°È· Ó· ÂÈ‚ÈÒÛÔ˘ÌÂ, Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÔ˘Ì ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ÎÚ¿ÙÔ˜ Î·È Ó· Ì¿ıÔ˘Ì ӷ ˙ԇ̠̠·˘Ù¿ Ô˘ ·Ú¿ÁÔ˘ÌÂ. ∏ ÔÏÈÙÈ΋ ËÁÂÛ›·, ÔÊ›ÏÂÈ Ó· ÙÔ ÂÈ Î·ı·Ú¿ ÛÙÔ˘˜ Ôϛ٘” ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍÂ Ô Î. ªËÙÛÔÙ¿Î˘.

∂ÍÈÙ‹ÚÈÔ ·fi ÙÔ ÓÔÛÔÎÔÌÂ›Ô ‹ÚÂ Ô ƒÔ˘·ÎÈÒÙ˘ ∞£∏¡∞, 26.

∂•πΔ∏ƒπ√ ·fi ÙÔ ÓÔÛÔÎÔÌ›· “∞ÙÙÈÎfiÓ” ‹Ú ۋÌÂÚ· (¯ı˜) ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ ¢ÈηÈÔÛ‡Ó˘ ∞ÓÙÒÓ˘ ƒÔ˘·ÎÈÒÙ˘. ∏ ηٿÛÙ·ÛË Ù˘ ˘Á›·˜ ÙÔ˘ Û‡Ìʈӷ Ì ‰ÂÏÙ›Ô Δ‡Ô˘ Â›Ó·È Ôχ ηϋ. ÀÂÓı˘Ì›˙ÂÙ·È fiÙÈ Ô Î. ƒÔ˘·ÎÈÒÙ˘ ÓÔÛËχÙËΠÛÙÔ ÓÔÛÔÎÔÌÂ›Ô “∞ÙÙÈÎfiÓ” ÁÈ· ‰¤Î· Ë̤Ú˜ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ˘Ô‚ÏËı› Û ÂÁ¯Â›ÚËÛË ÁÈ· ·Ê·›ÚÂÛË ·ÈÌ·ÙÒÌ·ÙÔ˜ ÛÙÔ ÎÂÊ¿ÏÈ, ÂÓÒ Ë ÓÔÛËÏ›· ÙÔ˘ ·Ú·Ù¿ıËΠηıÒ˜ ÂÌÊ·Ó›ÛÙËÎ·Ó ÌÂÙÂÁ¯ÂÈÚËÙÈΤ˜ ÂÈÏÔΤ˜.

∂¡∞ƒ•∏ π∞Δƒ∂π√À

°ÚËÁfiÚÈÔ˜ ¡. ª·ÓÔ‡‰Ë˜ ÃÂÈÚÔ˘ÚÁfi˜ √ÚıÔ·È‰ÈÎfi˜ ∂ȉÈ΢ı›˜ ÛÙÔ ¶¡ πˆ·ÓÓ›ÓˆÓ Î·È ÛÙÔ DUKE University USA. ªÂÙÂÎ·È‰Â˘ı›˜ ÛÙÔ Kantonsspital Liestal, ∂§μ∂Δπ∞, ÛÙÔ Universitatsklinikum Carl Gustav Cavus, ¢Ú¤Û‰Ë, °∂ƒª∞¡π∞ Î·È ÛÙÔ McGill University, ªfiÓÙÚ·Ï, ∫∞¡∞¢∞™. ¢¤¯ÂÙ·È Ì ڷÓÙ‚ԇ 9.00-13.30 & 18.00-21.00 ÂÎÙfi˜ ·ÔÁ‡̷ÙÔ˜ ΔÂÙ¿ÚÙ˘ ÷Ù˙Ë·ÚÁ‡ÚË 65-°·˙‹, 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ ΔËÏ.: 24210 26166 Δ∫ 38333 - μfiÏÔ˜ ∫ÈÓ.: 6936 979400 E-mail: gregmanou@yahoo.com


¶ÔÏÈÙÈ΋ 8

™∞μμ∞Δ√ 27 √∫Δøμƒπ√À 2012

¡· ·ÔÚÚ›„ÂÈ Ù· ̤ÙÚ· οÏÂÛ ÙÔÓ ÂÏÏËÓÈÎfi Ï·fi Ô ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞

ª‹Ó˘Ì· ΔÛ›Ú· ·fi ÙÔ ¶·Ú›ÛÈ “∏ ‰È¿Ï˘ÛË ÙˆÓ ÂÚÁ·ÛÈ·ÎÒÓ Û¯¤ÛÂˆÓ Â›Ó·È ¤Ú· Î·È ¤Íˆ ·fi ÙÔÓ Â˘Úˆ·˚Îfi ÓÔÌÈÎfi ÔÏÈÙÈÛÌfi” ¶∞ƒπ™π, 26.

Guardian

“ºfi‚Ô˜ ¿Óˆ ·fi ÙËÓ ∞ı‹Ó·” ÁÈ· ÙËÓ ¿ÓÔ‰Ô Ù˘ ÃÚ˘Û‹˜ ∞˘Á‹˜ ∞£∏¡∞, 26.

™ÙËÓ ¿ÓÔ‰Ô Ù˘ ÃÚ˘Û‹˜ ∞˘Á‹˜ -΢ڛˆ˜ ·Ó¿ÌÂÛ· Û ÛÙÚÒÌ·Ù· ÙÔ˘ ÏËı˘ÛÌÔ‡ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÏËÁ› ·fi ÙËÓ ÎÚ›ÛË Î·È ·ÈÛı¿ÓÔÓÙ·È fiÙÈ ÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ ‰ÂÓ ÙÔ˘˜ Û˘Ì·Ú·ÛÙ¤ÎÂÙ·È ·ÚÎÂÙ¿Î·È ÙËÓ Û˘ÛÙËÌ·ÙÈ΋ ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ù˘ Ó· ˘ÔηٷÛÙ‹ÛÂÈ ÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È Û ÂÎÙÂÓ¤ÛÙ·ÙÔ ‰ËÌÔÛ›Â˘Ì· ÛÙÔ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi Ù˘ ÚˆÙÔÛ¤ÏÈ‰Ô Ë ‚ÚÂÙ·ÓÈ΋ ÂÊËÌÂÚ›‰· The Guardian. “™ÙËÓ ¯Ù˘Ë̤ÓË ·fi ÙË ÏÈÙfiÙËÙ· ∂ÏÏ¿‰·, Ë ÓÂÔÓ·˙ÈÛÙÈ΋ ÃÚ˘Û‹ ∞˘Á‹ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ¿ÓÔ‰Ô. √È ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ Ù˘ ¯·ÈÚÂÙÔ‡Ó Ê·ÛÈÛÙÈο, ÂÓÒ ÛÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ Ù¿ÁÌ·Ù· ÂÊfi‰Ô˘ ͢ÏÔÎÔÔ‡Ó ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜. ∫·È οÔÈÔÈ ·fi ÙÔ˘˜ ÈÔ ÂÓıÔ˘ÛÈÒ‰ÂȘ ˘ÔÛÙËÚÈÎÙ¤˜ ÙÔ˘˜ ·Ó‹ÎÔ˘Ó ÛÙËÓ ·ÛÙ˘ÓÔÌ›·” ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ë ÂÊËÌÂÚ›‰· ÛÙÔ ¿ÚıÚÔ ˘fi ÙÔÓ Ù›ÙÏÔ “ºfi‚Ô˜ Î·È ‚‰ÂÏ˘ÁÌ›· ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·: ∏ ¿ÓÔ‰Ô˜ Ù˘ ÃÚ˘Û‹˜ ∞˘Á‹˜ Î·È Ù˘ ·ÎÚÔ‰ÂÍÈ¿˜” (Fear and loathing in Athens: the rise of Golden Dawn and the far right). ∏ ÃÚ˘Û‹ ∞˘Á‹ Â›Ó·È “¤Ó· ÎfiÌÌ·, ¤Ó· ΛÓËÌ·, ÌÈ· ˘ÔÎÔ˘ÏÙÔ‡Ú·, Ù¿ÁÌ·Ù· ÂÊfi‰Ô˘ - Î·È ¤Ó· ‰›ÎÙ˘Ô Ì¤Û· ÛÙËÓ ·ÛÙ˘ÓÔÌ›· Î·È ÙÔ ‰ÈηÛÙÈÎfi ÛÒÌ·” , ÙÔ ÔÔ›Ô “Û˘ÓÂȉËÙ¿ Î·È ·Ó·fiÊ¢ÎÙ·” ÁÂÌ›˙ÂÈ Ù· ÎÂÓ¿ “Ô˘ ¿ÊËÛÂ Ë ·Ú¿Ï˘ÙË ÔÏÈÙ›·” , ÙÔÓ›˙ÂÙ·È ·fi ÙË Û˘ÓÙ¿ÎÙÚÈ· ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘, ª·Ú›· ª·ÚÁ·ÚÒÓË -Ë ÔÔ›· ›¯Â ˘ÔÁÚ¿„ÂÈ Î·È ÙÔ ÚfiÛÊ·ÙÔ ¿ÚıÚÔ ÙÔ˘ Guardian Û¯ÂÙÈο Ì ÙȘ ηٷÁÁÂϛ˜ ‚·Û·ÓÈÛÙËÚ›ˆÓ ·fi ÙËÓ ∂§.∞™. ªÂÙ¿ ·fi ·ÚÎÂÙ¿ ¯ÚfiÓÈ· ÂÚÈıˆÚȷ΋˜ ·ÚÔ˘Û›·˜, ÙÔ ª·Î‰ÔÓÈÎfi Î·È ÙÔ Î‡Ì· ·ÓÙÈÌÂÙ·Ó·ÛÙ¢ÙÈÎÒÓ ·ÈÛıËÌ¿ÙˆÓ ÛÙȘ ·Ú¯¤˜ Ù˘ ‰ÂηÂÙ›·˜ ÙÔ˘ ’90 ¤‰ˆÛ·Ó ÙËÓ ÚÒÙË ÒıËÛË ÛÙÔ ÎfiÌÌ·. ™Ù·‰È·Î¿ ÚÔ˜ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ ÂÚ·Ṳ̂Ó˘ ‰ÂηÂÙ›·˜, Ù· Ù¿ÁÌ·Ù· ÂÊfi‰Ô˘ Ù˘ ÃÚ˘Û‹˜ ∞˘Á‹˜ “¿Ú¯È˙·Ó Ó· ëηı·Ú›˙Ô˘Ó’ ÙȘ Ï·Ù›˜ Ì ÁÚÔıȤ˜, Úfi·Ï· Î·È Ì·¯·›ÚÈ·, Ó· οÓÔ˘Ó ¤ÊÔ‰Ô Û Ù˙·ÌÈ¿, Ó· Ô˘Ï¿Ó ÚÔÛÙ·Û›· Î·È Ó· Û˘ÓÔ‰Â‡Ô˘Ó ÙȘ ÁÚÈԇϘ ÛÙÔ ÛÔ˘ÂÚÌ¿ÚÎÂÙ” . ∂ÛÙÈ¿˙ÔÓÙ·˜ ÛÙÔ ¿ÓÔÈÁÌ· ÂÓfi˜ Ó¤Ô˘ ·Ú·ÚÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ ÛÙ· ª¤Á·Ú· (fiÔ˘ Ù· ÂÎÏÔÁÈο ÔÛÔÛÙ¿ Ù˘ ÃÚ˘Û‹˜ ∞˘Á‹˜ ‹Ù·Ó ‰ÈÏ¿ÛÈ· ·fi ÙÔÓ ÂıÓÈÎfi ̤ÛÔ fiÚÔ, fiˆ˜ ÛËÌÂÈÒÓÂÙ·È) Î·È Û fiÛÔ˘˜ ÂÈÛΤÙÔÓÙ·È Ù· ÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·, Ë Û˘ÓÙ¿ÎÙÚÈ· ‚ϤÂÈ Î·ıËÌÂÚÈÓÔ‡˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ -“Ô˘ ÔÙ¤ ‰ÂÓ ÓfiÌÈ˙· fiÙÈ ı· ¤ÂÊÙ·Ó ı‡Ì·Ù· Ù˘ Ê·ÛÈÛÙÈ΋˜ ÚËÙÔÚÈ΋˜” , fiˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ. ¶ÔÏÏÔ› „‹ÊÈÛ·Ó ÃÚ˘Û‹ ∞˘Á‹ ÁÈ· Ó· ÙÈ̈ڋÛÔ˘Ó Ù· ÎfiÌÌ·Ù· Ô˘ ¤ÊÂÚ·Ó ÙËÓ ¯ÒÚ· ÛÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Ô˘ ÙËÓ ¤ÊÂÚ·Ó, ‰È·ÈÛÙÒÓÂÈ Ë Û˘ÓÙ¿ÎÙÚÈ·. “ªfiÓÔ Ù· ·È‰È¿ Ì ٷ Ì·‡Ú· Ô˘Î¿ÌÈÛ· ‰ÂÓ ÊÔ‚¿Ì·È” , ϤÂÈ ÛÙËÓ Û˘ÓÙ¿ÎÙÚÈ· ÌÈ· Á˘Ó·›Î· Î·È Ë ÌËÙ¤Ú· Ù˘ Û˘ÌÏËÚÒÓÂÈ (·ÚÎÂÙ¿ ÌÂÁ¿ÏË ÁÈ· Ó· ı˘Ì¿Ù·È ÙËÓ ·ÚÈÏÈ·Ó‹ ¯Ô‡ÓÙ·) “‰ÂÓ Í¤Úˆ ¿ÏÏÔ˘˜ Ô˘ Ó· ÌÔÈÚ¿˙Ô˘Ó Ê·ÁËÙfi” ∏ ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋ ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ -“¤Ó· ÎfiÌÌ· ÓÔÌÈÌÔÔÈË̤ÓÔ ·fi ÙË ‰ËÌÔÎÚ·Ù›· Î·È Ù· ̤۷ ÂÓË̤ڈÛ˘” - Â›Ó·È Ì›ÁÌ· Û·Á‹Ó˘ Î·È Â΂ȷÛÌÔ‡, “Ë ÂÎÌÂÙ¿ÏÏ¢ÛË Ù˘ ·Ó¿Á΢ Ô˘ ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÙ·È ·fi ÙËÓ ·ÂÈÏ‹ Ù˘ ‚›·˜”. ∏ ÃÚ˘Û‹ ∞˘Á‹ ˘fiÛ¯ÂÙ·È Ê·ÁËÙfi, ·›Ì· Î·È ‰Ô˘ÏÂȤ˜ ÌfiÓÔ ÁÈ· ŒÏÏËÓ˜, ¤¯ÂÈ Á˘ÌÓ·ÛÙ‹ÚÈ· Ô˘ ‰ÂÓ ‰¤¯ÔÓÙ·È Í¤ÓÔ˘˜, ·ÏÏ¿ “Ë ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÂÈÙ˘¯›· Ù˘ Â›Ó·È Ë ·ÚÔ¯‹ ë·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜’ Ì ÙË Û˘Ì·ÈÁÓ›· ÙˆÓ ∞Ú¯ÒÓ” .

· ·ÔÚÚ›„ÂÈ Ù· ̤ÙÚ· οÏÂÛ ÙÔÓ ÂÏÏËÓÈÎfi Ï·fi Ô ∞Ϥ͢ ΔÛ›Ú·˜, ·fi ÙÔ ¶·Ú›ÛÈ fiÔ˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÁÈ· ÙË Û‡ÓÔ‰Ô ÚÔ¤‰ÚˆÓ ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ∞ÚÈÛÙÂÚ¿˜.√ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞ ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ ” Ë ÂÈ‚ÔÏ‹ ‰ÈÂıÓÔ‡˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡ ÂϤÁ¯Ô˘ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î·È Ë ÌÂÙ·ÙÚÔ‹ Ù˘ Û ¤Ó· ÚÔÙÂÎÙÔÚ¿ÙÔ ¯Ú¤Ô˘˜, Â›Ó·È ¤Ú· Î·È ¤Íˆ ·ÎfiÌ· Î·È ·fi ÙÔ Â˘Úˆ·˚Îfi ÎÂÎÙË̤ÓԓηıÒ˜ Î·È fiÙÈ ” Ë ‰È¿Ï˘ÛË ÙˆÓ ÂÚÁ·ÛÈ·ÎÒÓ Û¯¤ÛÂˆÓ Â›Ó·È ¤Ú· Î·È ¤Íˆ ·fi ÙÔÓ Â˘Úˆ·˚Îfi ÓÔÌÈÎfi ÔÏÈÙÈÛÌfi“.

¡

√ Î. ΔÛ›Ú·˜ ηًÁÁÂÈÏ ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË fiÙÈ ” ·ÔÊ¿ÛÈÛ ӷ Û˘ÓÙ·¯ı› ·Ôχو˜ Ì ÙȘ ··ÈÙ‹ÛÂȘ Ù˘ Î. ª¤ÚÎÂÏ“” ∞˘Ùfi -›Â- Ô‰ËÁ› ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÛÙËÓ Î·Ù·ÛÙÚÔÊ‹, ·ÏÏ¿ ‰È·Ï‡ÂÈ Î·È ÙËÓ ¤ÓÓÔÈ· Ù˘ ∂˘ÚÒ˘. ¢ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ıÂÛÌÈÎfi Ï·›ÛÈÔ ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË Ô˘ Ó· ÙÔ ÂÈÙÚ¤ÂÈ ·˘Ùfi. ∂›Ó·È ¤Ú· Î·È ¤Íˆ ·ÎfiÌË Î·È ·fi ÙÔ Ï·›ÛÈÔ ·˘Ù‹˜ Ù˘ ÂÔÓ›‰ÈÛÙ˘ Û˘Ìʈӛ·˜ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜, Ì ÙËÓ ∂∂ Î·È ÙÔ ¢¡Δ. √ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞ ÙfiÓÈÛ ·ÎfiÌË ˆ˜ “ÙÔ ÔÏÈÙÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ¤¯ÂÈ ··ÍȈı› ËıÈο Î·È ÔÏÈÙÈο, ¤¯ÂÈ Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ ÙÔÓ ÂÏÏËÓÈÎfi Ï·fi ÛÙËÓ Î·Ù·ÛÙÚÔÊ‹, ÁÈ· Ó· ÛÒÛÂÈ ÔÚÈṲ̂ÓÔ˘˜ Ï›ÁÔ˘˜ Î·È ·ÚÂÛÙÔ‡˜” ÛËÌÂÈÒÓÔÓÙ·˜ ˆ˜ ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÌÈ· ÂͤÏÈÍË “Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› Ì›· ηٿÛÙ·ÛË Ô˘ ÂÁ΢ÌÔÓ› ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘˜, fi¯È ÌfiÓÔ ÁÈ· ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ· fiÏË ÙËÓ ∂˘ÚÒË” ∞Ó·Ï˘ÙÈÎfiÙÂÚ· Î. ΔÛ›Ú·˜, ηٿ ÙËÓ Â›Û΄‹ ÙÔ˘ ÛÙÔ ¶·Ú›ÛÈ, ÁÈ· ÙË ™‡ÓÔ‰Ô ÚÔ¤‰ÚˆÓ ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ∞ÚÈÛÙÂÚ¿˜ ‰‹ÏˆÛÂ: “∏ ÂÈ‚ÔÏ‹ ‰ÈÂıÓÔ‡˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡ ÂϤÁ¯Ô˘ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î·È Ë ÌÂÙ·ÙÚÔ‹ Ù˘ Û ¤Ó· ÚÔÙÂÎÙÔÚ¿ÙÔ ¯Ú¤Ô˘˜, Â›Ó·È ¤Ú· Î·È ¤Íˆ ·ÎfiÌ· Î·È ·fi ÙÔ Â˘-

Úˆ·˚Îfi ÎÂÎÙË̤ÓÔ. ∏ ‰È¿Ï˘ÛË ÙˆÓ ÂÚÁ·ÛÈ·ÎÒÓ Û¯¤ÛÂˆÓ Â›Ó·È ¤Ú· Î·È ¤Íˆ ·fi ÙÔÓ Â˘Úˆ·˚Îfi ÓÔÌÈÎfi ÔÏÈÙÈÛÌfi. ∏ ΢‚¤ÚÓËÛË ·ÔÊ¿ÛÈÛ ӷ Û˘ÓÙ·¯ı› ·Ôχو˜ Ì ÙȘ ··ÈÙ‹ÛÂȘ Ù˘ Î. ª¤ÚÎÂÏ. ∞˘Ùfi Ô‰ËÁ› ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÛÙËÓ Î·Ù·ÛÙÚÔÊ‹, ·ÏÏ¿ ‰È·Ï‡ÂÈ Î·È ÙËÓ ¤ÓÓÔÈ· Ù˘ ∂˘ÚÒ˘.

¢ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ıÂÛÌÈÎfi Ï·›ÛÈÔ ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË Ô˘ Ó· ÙÔ ÂÈÙÚ¤ÂÈ ·˘Ùfi. ∂›Ó·È ¤Ú· Î·È ¤Íˆ ·ÎfiÌË Î·È ·fi ÙÔ Ï·›ÛÈÔ ·˘Ù‹˜ Ù˘ ÂÔÓ›‰ÈÛÙ˘ Û˘Ìʈӛ·˜ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜, Ì ÙËÓ ∂˘Úˆ·˚΋ ŒÓˆÛË Î·È ÙÔ ¢ÈÂıÓ¤˜ ¡ÔÌÈÛÌ·ÙÈÎfi Δ·Ì›Ô. ¢ÂÓ Â›Ó·È fï˜ Ë ÌfiÓË ·ÓٛʷÛË. ™ÙË °·ÏÏ›· Ô Úfi‰ÚÔ˜ √Ï¿ÓÙ ÂÈ‚¿ÏÂÈ

ÊfiÚÔ 75% ÛÙÔ˘˜ ÏÔ‡ÛÈÔ˘˜. ΔËÓ ›‰È· ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ·ÂÈÏÔ‡Ó fiÙÈ ·Ó ¤ÚıÂÈ Ô ™Àƒπ∑∞, ı· ‰È·Ï˘ı› Ë ÔÈÎÔÓÔÌ›· ÂÂȉ‹ ı· ‚¿ÏÂÈ ÊfiÚÔ ÛÙÔ˘˜ η٤¯ÔÓÙ·˜ ÙÔÓ ÏÔ‡ÙÔ. ∫·È ÙËÓ ›‰È· ÛÙÈÁÌ‹ Ë Î. §·ÁοÚÓÙ ˆ˜ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ÙˆÓ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Ù˘ °·ÏÏ›·˜, ÛÙ¤ÏÓÂÈ ÙË Ï›ÛÙ· Ì ÙÔ˘˜ ÌÂÁ·ÏÔηٷı¤Ù˜ ÊÔÚÔÊ˘Á¿‰Â˜ ÛÙÔ˘˜ ¤ÏÏËÓ˜ ÔÏÈÙÈÎÔ‡˜, Ô˘ ÙËÓ ÎÚ‡‚Ô˘Ó ÛÙ· Û˘ÚÙ¿ÚÈ· ÙÔ˘˜, ·ÎÚÈ‚Ò˜ ÁÈ·Ù› ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ÚÔÛٷهÛÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ηÙfi¯Ô˘˜ ÙÔ˘ ÏÔ‡ÙÔ˘. ΔÔ ÔÏÈÙÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ¤¯ÂÈ ··ÍȈı› ËıÈο Î·È ÔÏÈÙÈο, ¤¯ÂÈ Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ ÙÔÓ ÂÏÏËÓÈÎfi Ï·fi ÛÙËÓ Î·Ù·ÛÙÚÔÊ‹, ÁÈ· Ó· ÛÒÛÂÈ ÔÚÈṲ̂ÓÔ˘˜ Ï›ÁÔ˘˜ Î·È ·ÚÂÛÙÔ‡˜. ∞˘Ùfi Â›Ó·È ÌÈ· ÂͤÏÈÍË Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› Ì›· ηٿÛÙ·ÛË, Ô˘ ÂÁ΢ÌÔÓ› ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘˜, fi¯È ÌfiÓÔ ÁÈ· ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ· fiÏË ÙËÓ ∂˘ÚÒË, ÁÈ· ÙË ‰ËÌÔÎÚ·Ù›· ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË. √È Â˘Úˆ·˚ÎÔ› Ï·Ô›, Î·È ÂȉÈÎfiÙÂÚ· ÔÈ Ï·Ô› ÙÔ˘ Â˘Úˆ·˚ÎÔ‡ ÓfiÙÔ˘, ÍÂÛËÎÒÓÔÓÙ·È. √ ÂÏÏËÓÈÎfi˜ Ï·fi˜ Ú¤ÂÈ Ó· ‰ÒÛÂÈ ÙÔ ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·. ¡· Û‡ÚÂÈ ÙÔ ¯ÔÚfi Ù˘ ·ÓÙ›ÛÙ·Û˘, Ì ÚÒÙÔ ÛÙ·ıÌfi ÙËÓ ·fiÚÚÈ„Ë ÙˆÓ Ì¤ÙÚˆÓ ÛÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ÎÔÈÓÔ‚Ô‡ÏÈÔ, fiÔÙ ·˘Ù¿ ¤ÚıÔ˘Ó” .

∞fi ÙËÓ 1Ë π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ 2013 Ì ٷ Ó¤· ÎÚÈÙ‹ÚÈ· ÙÔ˘ √∞∂¢

∫È ¿ÏϘ ÂÚÈÎÔ¤˜ ÛÙ· ÂȉfiÌ·Ù· ·ÓÂÚÁ›·˜ A£∏¡∞, 26.

¡¤Â˜ ÌÂÈÒÛÂȘ ı· ˘ÔÛÙÔ‡Ó Ù· ÂȉfiÌ·Ù· ·ÓÂÚÁ›·˜ ·fi 1/1/2013 ‚¿ÛÂÈ ÙˆÓ ‰È¢ÎÚÈÓ›ÛÂˆÓ ÁÈ· ÙË ¯ÔÚ‹ÁËÛË ÙÔ˘ ÂȉfiÌ·ÙÔ˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ· ÙÔÓ Î·ıÔÚÈÛÌfi ÙÔ˘ ‡„Ô˘˜ ÙˆÓ ‰ÒÚˆÓ ÃÚÈÛÙÔ˘Á¤ÓÓˆÓ Î·È ¶¿Û¯· Ô˘ ·Ú¤Û¯Â Ì ÂÁ·ÎÏÈfi ÙÔ˘ Ô √∞∂¢. ªÂ›ˆÛË Â¤Ú¯ÂÙ·È Î·È ÛÙ· ÔÛ¿ Ô˘ ÂÈÛÚ¿ÙÙÂÈ Ô ‰ÈηÈÔ‡¯Ô˜ ˆ˜ ‰ÒÚ· ÃÚÈÛÙÔ˘Á¤ÓÓˆÓ Î·È ¶¿Û¯·. ∞ÎÔÏÔ˘ı› ‰Â Ó¤Ô „·Ï›‰È ÙÔ 2014, ÂÓÒ Ë Ú·ÁÌ·ÙÈ΋ ·ÓÂÚÁ›· ¤¯ÂÈ ÍÂÂÚ¿ÛÂÈ ÙÔ 30%. ¶Ï¤ÔÓ Ù· ÎÚÈÙ‹ÚÈ· ÁÈ· ÙË ¯ÔÚ‹ÁËÛË ÙÔ˘ ÂȉfiÌ·ÙÔ˜ ·ÓÂÚÁ›·˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ· ÙÔÓ Î·ıÔÚÈÛÌfi ÙÔ˘ ‡„Ô˘˜ ÙˆÓ ‰ÒÚˆÓ ÃÚÈÛÙÔ˘Á¤ÓÓˆÓ Î·È ¶¿Û¯· ·fi ÙÔÓ √∞∂¢ Á›ÓÔÓÙ·È ·˘ÛÙËÚfiÙÂÚ·. √È ·ÏÏ·Á¤˜ ·˘Ù¤˜, Ô˘ Ï‹ÙÙÔ˘Ó Î˘Ú›ˆ˜ ÙÔ˘˜ ÂÔ¯Èο ÂȉÔÙÔ‡ÌÂÓÔ˘˜ ÚԂϤÔÓÙ·È ÛÙÔÓ ÓfiÌÔ 3986/2011. μ¿ÛÂÈ Ù˘ ÂÁ΢ÎÏ›Ô˘ ÙÔ˘ √∞∂¢ ÁÈ· ÙÔ Â›‰ÔÌ· ·ÓÂÚÁ›·˜ Ô √ÚÁ·ÓÈÛÌfi˜ ı· ÂÍÂÙ¿˙ÂÈ fiÛ· ËÌÂÚ‹ÛÈ· ÂȉfiÌ·Ù· ¤¯ÂÈ ÂÈÛÚ¿ÍÂÈ Ô ‰ÈηÈÔ‡¯Ô˜ ·fi ÙÔ 2009. ∂ÊfiÛÔÓ ÚÔ·„ÂÈ fiÙÈ ¤¯ÂÈ ÂÈÛÚ¿ÍÂÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·fi 450, ÙfiÙ ÛÙ·Ì·Ù¿ ÙËÓ ÂȉfiÙËÛË.

æ·ÏȉÈṲ̂ӷ ÂȉfiÌ·Ù· ·ÓÂÚÁ›·˜ ∂ȉÈÎfiÙÂÚ·, ·fi ÙËÓ 1Ë π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ 2013 Ù· ËÌÂÚ‹ÛÈ· ÂȉfiÌ·Ù· ·ÓÂÚÁ›·˜ Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· Ù¤ÛÛÂÚ· ¯ÚfiÓÈ· ‰ÂÓ Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ Ó· Â›Ó·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ÙˆÓ 450. ¢ËÏ·‰‹ ÁÈ· ÙÔÓ ÙÂÏÈÎfi ηıÔÚÈÛÌfi Ù˘ ‰È¿ÚÎÂÈ·˜ ÂȉfiÙËÛ˘ Ï·Ì‚¿ÓÂÙ·È ˘fi„Ë Î·È ÙÔ ÙÈ Â›¯Â ÂÈÛÚ¿ÍÂÈ Ô ¿ÓÂÚÁÔ˜ ·fi ÙÔ 2009 Î·È ÌÂÙ¿. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ·, fiˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ë ÂÁ·ÎÏÈÔ˜ “·fi 1.1.2013, Û οı ÂÚ›ÙˆÛË Ù· ËÌÂÚ‹ÛÈ· ÂȉfiÌ·Ù· ·ÓÂÚÁ›·˜, ÂÓÙfi˜ Ù˘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˘ ·fi ÙËÓ ÂοÛÙÔÙ ¤Ó·ÚÍË Ù˘ ÂȉfiÙËÛ˘ ÏfiÁˆ ·ÓÂÚÁ›·˜, ÙÂÙÚ·ÂÙ›·˜, ‰ÂÓ Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ Ó· Â›Ó·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ÙˆÓ ÙÂÙÚ·ÎÔÛ›ˆÓ ÂÓ‹ÓÙ·

(450). ∂¿Ó ÂÓÙfi˜ Ù˘ ÙÂÙÚ·ÂÙ›·˜ Ô ¿ÓÂÚÁÔ˜ ¤¯ÂÈ ÂȉÔÙËı› ÁÈ· ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ ÙˆÓ ÙÂÙÚ·ÎÔÛ›ˆÓ ÂÓ‹ÓÙ· (450) ËÌÂÚ‹ÛÈˆÓ ÂȉÔÌ¿ÙˆÓ, ‰ÈηÈÔ‡Ù·È Ó· ÂȉÔÙËı› ÏfiÁˆ ·ÓÂÚÁ›·˜ ÁÈ· ÙÔÓ ˘fiÏÔÈÔ ·ÚÈıÌfi ËÌÂÚ‹ÛÈˆÓ ÂȉÔÌ¿ÙˆÓ, ̤¯ÚÈ ÙË Û˘ÌÏ‹ÚˆÛË ÙÔ˘ ·ÓÒÙ·ÙÔ˘ ÔÚ›Ô˘ ÙˆÓ ÙÂÙÚ·ÎÔÛ›ˆÓ ÂÓ‹ÓÙ· (450) ËÌÂÚ‹ÛÈˆÓ ÂȉÔÌ¿ÙˆÓ” . ∞fi ÙËÓ 1Ë π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ 2014 Ù· ËÌÂÚ‹ÛÈ· ÂȉfiÌ·Ù· ·ÓÂÚÁ›·˜ ÛÙËÓ ÙÂÙÚ·ÂÙ›· ‰ÂÓ Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ Ó· Â›Ó·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ÙˆÓ 400. ¶·Ú·‰Â›ÁÌ·Ù·: ∂Ó‰ÂÈÎÙÈο ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È Î¿ÔÈ· ·Ú·‰Â›ÁÌ·Ù·: 1) ŒÛÙˆ fiÙÈ ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔ˜ ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ Ë ¤Ó·ÚÍË ÂȉfiÙËÛ˘ ·ÓÂÚÁ›·˜ ·Ú¯›˙ÂÈ ÛÙȘ 3.1.2013 Î·È ‚¿ÛÂÈ ÙˆÓ ËÌÂÚÒÓ ·ÛÊ¿ÏÈÛ˘ Ô˘ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÓÂÈ ÛÙÔ ÎÚ›ÛÈÌÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· ‰ÈηÈÔ‡Ù·È 12ÌËÓË ÂȉfiÙËÛË (‰ËÏ. 300 ËÌÂÚ‹ÛÈ· ÂȉfiÌ·Ù· ·ÓÂÚÁ›·˜). ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÂϤÁ¯ÂÙ·È fiÛ· ËÌÂÚ‹ÛÈ· ÂȉfiÌ·Ù· ·ÓÂÚÁ›·˜ ÙÔ˘ ¯ÔÚËÁ‹ıËÎ·Ó ÌÂ-

ٷ͇ ÙÔ˘ ‰È·ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ 3.1.2009ñ2.1.2013. ŒÛÙˆ fiÙÈ ÚÔ·ÙÂÈ fiÙÈ ÙÔ˘ ¯ÔÚËÁ‹ıËÎ·Ó 210 ËÌÂÚ‹ÛÈ· ÂȉfiÌ·Ù· ÂÓÙfi˜ ÙÔ˘ ‰È·ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ·˘ÙÔ‡. ∞Ê·ÈÚÒÓÙ·˜ ·fi Ù· 450 ËÌÂÚ‹ÛÈ· ÂȉfiÌ·Ù· Ô˘ ÚÔÛ‰ÈÔÚ›˙ÂÈ ˆ˜ fiÚÈÔ Ô ÓfiÌÔ˜ ·Ô̤ÓÂÈ ¤Ó· ˘fiÏÔÈÔ 240 ËÌÂÚÒÓ ÂȉfiÙËÛ˘. ™ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ·˘Ù‹ Ô ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔ˜ ı· Ù‡¯ÂÈ ÂȉfiÙËÛ˘ ÁÈ· 240 ËÌÂÚ‹ÛÈ· ÂȉfiÌ·Ù· ·ÓÂÚÁ›·˜ ·ÓÙ› ÁÈ· Ù· 300, Ô˘ ı· ›¯·Ó ÂÁÎÚÈı› ‚¿ÛÂÈ ÙˆÓ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÒÓ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂˆÓ Ô˘ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛ ÛÙÔ ÎÚ›ÛÈÌÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ·. 2) ŒÛÙˆ fiÙÈ ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔ˜ ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ Ë ¤Ó·ÚÍË ÂȉfiÙËÛ˘ ·ÓÂÚÁ›·˜ ·Ú¯›˙ÂÈ ÙËÓ 3.1.2013 Î·È ‚¿ÛÂÈ ÙˆÓ ËÌÂÚÒÓ ·ÛÊ¿ÏÈÛ˘ Ô˘ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÓÂÈ ÛÙÔ ÎÚ›ÛÈÌÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· ‰ÈηÈÔ‡Ù·È 12ÌËÓË ÂȉfiÙËÛË (‰ËÏ. 300 ËÌÂÚ‹ÛÈ· ÂȉfiÌ·Ù· ·ÓÂÚÁ›·˜). ∂ϤÁ¯ÂÙ·È fiÛ· ËÌÂÚ‹ÛÈ· ÂȉfiÌ·Ù· ·ÓÂÚÁ›·˜ ÙÔ˘ ¯ÔÚËÁ‹ıËÎ·Ó ÌÂٷ͇ ÙÔ˘ ‰È·ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ 3.1.2009ñ2.1.2013. ŒÛÙˆ fiÙÈ ÚÔ·ÙÂÈ fiÙÈ ÙÔ˘ ¯ÔÚËÁ‹ıËÎ·Ó 440 ËÌÂÚ‹ÛÈ· ÂȉfiÌ·Ù· ÂÓÙfi˜ ÙÔ˘ ‰È·ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ·˘ÙÔ‡. ∞Ê·ÈÚÒÓÙ·˜ ·fi Ù· 450 ËÌÂÚ‹ÛÈ· ÂȉfiÌ·Ù· Ô˘ ÚÔÛ‰ÈÔÚ›˙ÂÈ ˆ˜ fiÚÈÔ Ô ÓfiÌÔ˜ ·Ô̤ÓÂÈ ¤Ó· ˘fiÏÔÈÔ 10 ËÌÂÚÒÓ ÂȉfiÙËÛ˘. ™ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ·˘Ù‹ Ô ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔ˜ ı· Ù‡¯ÂÈ ÂȉfiÙËÛ˘ ÁÈ· 10 ËÌÂÚ‹ÛÈ· ÂȉfiÌ·Ù· ·ÓÂÚÁ›·˜ ·ÓÙ› ÁÈ· Ù· 300 Ô˘ ı· ›¯·Ó ÂÁÎÚÈı› ‚¿ÛÂÈ ÙˆÓ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÒÓ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂˆÓ Ô˘ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛ ÛÙÔ ÎÚ›ÛÈÌÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ·. 3) ŒÛÙˆ fiÙÈ ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔ˜ ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ Ë ¤Ó·ÚÍË ÂȉfiÙËÛ˘ ·ÓÂÚÁ›·˜ ·Ú¯›˙ÂÈ ÛÙȘ 3.1.2013 Î·È ‚¿ÛÂÈ ÙˆÓ ËÌÂÚÒÓ ·ÛÊ¿ÏÈÛ˘ Ô˘ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÓÂÈ ÛÙÔ ÎÚ›ÛÈÌÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· ‰ÈηÈÔ‡Ù·È 5ÌËÓË ÂȉfiÙËÛË (‰ËÏ. 125 ËÌÂÚ‹ÛÈ· ÂȉfiÌ·Ù· ·ÓÂÚÁ›·˜). ∂›Û˘ ¤ÛÙˆ fiÙÈ Î·Ù¿ ÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô ÚÔ·ÙÂÈ fiÙÈ ÛÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ· 3.1.2009 ñ 2.1.2013 ÙÔ˘ ¯ÔÚËÁ‹ıËÎ·Ó 50 ËÌÂÚ‹ÛÈ· ÂȉfiÌ·Ù· ÂÓÙfi˜ ÙÔ˘ ‰È·ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ·˘-

ÙÔ‡. ∞Ê·ÈÚÒÓÙ·˜ ·fi Ù· 450 ËÌÂÚ‹ÛÈ· ÂȉfiÌ·Ù· Ô˘ ÚÔÛ‰ÈÔÚ›˙ÂÈ ˆ˜ fiÚÈÔ Ô ÓfiÌÔ˜ ·Ô̤ÓÂÈ ¤Ó· ˘fiÏÔÈÔ 400 ËÌÂÚÒÓ ÂȉfiÙËÛ˘. ™ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ·˘Ù‹ Ô ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔ˜ ı· Ù‡¯ÂÈ ÂȉfiÙËÛ˘ ÁÈ· 125 ËÌÂÚ‹ÛÈ· ÂȉfiÌ·Ù· ·ÓÂÚÁ›·˜ (‰ËÏ·‰‹ ÙËÓ ÂȉfiÙËÛË Ô˘ ı· ›¯Â ÂÁÎÚÈı› ‚¿ÛÂÈ ÙˆÓ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÒÓ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂˆÓ Ô˘ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛ ÛÙÔ ÎÚ›ÛÈÌÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ·). 4) ŒÛÙˆ fiÙÈ ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔ˜ ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ Ë ¤Ó·ÚÍË ÂȉfiÙËÛ˘ ·ÓÂÚÁ›·˜ ·Ú¯›˙ÂÈ ÛÙȘ 3.1.2013 Î·È ‚¿ÛÂÈ ÙˆÓ ËÌÂÚÒÓ ·ÛÊ¿ÏÈÛ˘ Ô˘ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÓÂÈ ÛÙÔ ÎÚ›ÛÈÌÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· ‰ÈηÈÔ‡Ù·È 6ÌËÓË ÂȉfiÙËÛË (‰ËÏ. 150 ËÌÂÚ‹ÛÈ· ÂȉfiÌ·Ù· ·ÓÂÚÁ›·˜). ∫·Ù¿ ÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô ÚÔ·ÙÂÈ fiÙÈ ÌÂٷ͇ ÙÔ˘ ‰È·ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ 3.1.2009 ñ 2.1.2013 ÙÔ˘ ¯ÔÚËÁ‹ıËÎ·Ó 450 ËÌÂÚ‹ÛÈ· ÂȉfiÌ·Ù· ÂÓÙfi˜ ÙÔ˘ ‰È·ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ·˘ÙÔ‡. ∞Ê·ÈÚÒÓÙ·˜ ·fi Ù· 450 ËÌÂÚ‹ÛÈ· ÂȉfiÌ·Ù· Ô˘ ÚÔÛ‰ÈÔÚ›˙ÂÈ ˆ˜ fiÚÈÔ Ô ÓfiÌÔ˜ ·Ô̤ÓÂÈ ¤Ó· ˘fiÏÔÈÔ 0 (Ìˉ¤Ó) ËÌÂÚÒÓ ÂȉfiÙËÛ˘. ™ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ·˘Ù‹ Ô ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔ˜ ‰ÂÓ ı· Ï¿‚ÂÈ ÂȉfiÙËÛË ·ÓÂÚÁ›·˜ Î·È Ë ·›ÙËÛ‹ ÙÔ˘ ı· ·ÔÚÚÈÊÙ›. 5) ¤ÛÙˆ fiÙÈ ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔ˜ ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ Ë ¤Ó·ÚÍË ÂȉfiÙËÛ˘ ·ÓÂÚÁ›·˜ ·Ú¯›˙ÂÈ ÛÙȘ 3.1.2013 Î·È ‚¿ÛÂÈ ÙˆÓ ËÌÂÚÒÓ ·ÛÊ¿ÏÈÛ˘ Ô˘ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÓÂÈ ÛÙÔ ÎÚ›ÛÈÌÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· ‰ÈηÈÔ‡Ù·È 6ÌËÓË ÂȉfiÙËÛË (‰ËÏ. 150 ËÌÂÚ‹ÛÈ· ÂȉfiÌ·Ù· ·ÓÂÚÁ›·˜). ∫·Ù¿ ÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô ÚÔ·ÙÂÈ fiÙÈ ÌÂٷ͇ ÙÔ˘ ‰È·ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ 3.1.2009 ñ 2.1.2013 ÙÔ˘ ¯ÔÚËÁ‹ıËÎ·Ó 480 ËÌÂÚ‹ÛÈ· ÂȉfiÌ·Ù· ÂÓÙfi˜ ÙÔ˘ ‰È·ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ·˘ÙÔ‡. ∞Ê·ÈÚÒÓÙ·˜ ·fi Ù· 450 ËÌÂÚ‹ÛÈ· ÂȉfiÌ·Ù· Ô˘ ÚÔÛ‰ÈÔÚ›˙ÂÈ ˆ˜ fiÚÈÔ Ô ÓfiÌÔ˜ ·Ô̤ÓÂÈ ¤Ó· ·ÚÓËÙÈÎfi ˘fiÏÔÈÔ 30 ËÌÂÚÒÓ ÂȉfiÙËÛ˘. ™ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ·˘Ù‹ Ô ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔ˜ ‰ÂÓ ı· Ï¿‚ÂÈ ÂȉfiÙËÛË ·ÓÂÚÁ›·˜ Î·È Ë ·›ÙËÛ‹ ÙÔ˘ ı· ·ÔÚÚÈÊÙ›.


¶ÔÏÈÙÈ΋ 9

™∞μμ∞Δ√ 27 OKTøμƒπ√À 2012

∑ËÙ› ·fi ÙÔ˘˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡˜ ÂÈÛ·ÁÁÂÏ›˜ °Ú. ¶ÂfiÓË Î·È ™. ªÔ˘˙·Î›ÙË Ô ·ÓÙÂÈÛ·ÁÁÂϤ·˜ ÙÔ˘ ∞Ú›Ԣ ¶¿ÁÔ˘ ¡. ¶·ÓÙÂÏ‹˜

™ÙÔ ∫ÔÈÓÔ‚Ô‡ÏÈÔ Ù· ÔÓfiÌ·Ù· Ù˘ Ï›ÛÙ·˜ §·ÁοÚÓÙ Î·È ÙˆÓ “36” ΔÈ ··ÓÙ¿ Ô °. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ÛÙȘ ·ÈÙÈ¿ÛÂȘ fiÙÈ ÁÓÒÚÈ˙ ÁÈ· ÙËÓ ˘fiıÂÛË ∞£∏¡∞, 26.

· ÛÙ·ÏÔ‡Ó ÛÙË μÔ˘Ï‹ Ù· ÔÓfiÌ·Ù· ÙˆÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ Ô˘ ÂÚȤ¯ÔÓÙ·È ÙfiÛÔ ÛÙË Ï›ÛÙ· §·ÁοÚÓÙ fiÛÔ Î·È ÛÙË Ï›ÛÙ· Ì ÙÔ˘˜ “36” Ô˘ ʤÚÔÓÙ·È Ó· ¤¯Ô˘Ó ‡ÔÙÔ ÏÔ˘ÙÈÛÌfi ˙ËÙ› ·fi ÙÔ˘˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡˜ ÂÈÛ·ÁÁÂÏ›˜ °ÚËÁfiÚË ¶ÂfiÓË Î·È ™‡ÚÔ ªÔ˘˙·Î›ÙË, Ô ·ÓÙÂÈÛ·ÁÁÂϤ·˜ ÙÔ˘ ∞Ú›Ԣ ¶¿ÁÔ˘ ·ÚÌfi‰ÈÔ˜ ÁÈ· ÙÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi ¤ÁÎÏËÌ· Î. ¡›ÎÔ˜ ¶·ÓÙÂÏ‹˜.√ ·ÓÙÂÈÛ·ÁÁÂϤ·˜ ÙÔ˘ ∞Ú›Ԣ ¶¿ÁÔ˘ ˙ËÙ› ·fi ÙÔ˘˜ Î.Î. ¶ÂfiÓË Î·È ªÔ˘˙·Î›ÙË Ó· ‰È·‚È‚¿ÛÔ˘Ó ÙȘ Û¯ÂÙÈΤ˜ ηٷÛÙ¿ÛÂȘ ÛÙÔÓ ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ Ù˘ μÔ˘Ï‹˜ Î·È Úfi‰ÚÔ Ù˘ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ¢È·Ê¿ÓÂÈ·˜, ∞ı·Ó¿ÛÈÔ ¡¿ÎÔ.

¡

Ÿˆ˜ ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ Ô Î. ¶·ÓÙÂÏ‹˜ ÛÙËÓ Û¯ÂÙÈ΋ ·Ú·ÁÁÂÏ›· ÙÔ˘ ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ Î.Î. ¶ÂfiÓË Î·È ªÔ˘˙·Î›ÙË, Ë ÈηÓÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ·ÈÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ·ÓÙÈÚÔ¤‰ÚÔ˘ Ù˘ μÔ˘Ï‹˜ “‰ÂÓ ·Ú·‚Ï¿ÙÂÈ Û ٛÔÙ· ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙˆÓ ‰ÈÂÓÂÚÁÔ‡ÌÂÓˆÓ ÚÔηٷÚÎÙÈÎÒÓ ÂÍÂÙ¿ÛˆӔ , ÂÓÒ Ë ·ÔÛÙÔÏ‹ ÙˆÓ ÔÓÔÌ¿ÙˆÓ Â›Ó·È ˘Ô¯ÚˆÙÈ΋ Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ÈÛ¯‡Ô˘Û· ÓÔÌÔıÂÛ›·. ¶Ú¤ÂÈ Ó· ÛËÌÂȈı› fiÙÈ ÔÈ ‰‡Ô ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ› ÂÈÛ·ÁÁÂÏ›˜ ›¯·Ó ·ÚÓËı› ÛÙÔÓ Î. ¡¿ÎÔ Ó· ‰È·‚È‚¿ÛÔ˘Ó ·ÓÙ›ÁÚ·ÊÔ ÙˆÓ ÂÌÏÂÎÔÌ¤ÓˆÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ ÚÔÛÒˆÓ ÛÙȘ Ï›ÛÙ˜, ˘ÔÛÙËÚ›˙ÔÓÙ·˜ fiÙÈ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó Û ÌÈ· Ù¤ÙÔÈ· ÂÓ¤ÚÁÂÈ· ·fi ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ‰ÈÂÓÂÚÁÔ‡Ó ÔÈÓÈΤ˜ ¤Ú¢Ó˜ ÁÈ· ÙȘ ˘Ôı¤ÛÂȘ ·˘Ù¤˜. ™‡Ìʈӷ, ˆÛÙfiÛÔ, Ì ÙËÓ ·Ú·ÁÁÂÏ›· ÙÔ˘ Î. ¶·ÓÙÂÏ‹ ÙÒÚ· ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÛÙ·ÏÔ‡Ó ÛÙËÓ μÔ˘Ï‹, ·fi ÙË Ï›ÛÙ· §·ÁοÚÓÙ ÂÊfiÛÔÓ Ê˘ÛÈο ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È Û ·˘Ù¿ ÔÓfiÌ·Ù· fiÛˆÓ ‰ÈÂÙ¤ÏÂÛ·Ó ‹ Â›Ó·È Û‹ÌÂÚ· ¶Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ›, ·Ú¯ËÁÔ› ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ, ˘Ô˘ÚÁÔ›, ·Ó·ÏËÚˆÙ¤˜ ˘Ô˘ÚÁÔ›, ˘Ê˘Ô˘ÚÁÔ›, ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ Î·È Â˘Úˆ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ Î·È ‰È·¯ÂÈÚÈ-

ÛÙ¤˜ ÙˆÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÙˆÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ. ∂›Û˘, ·Ó ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ÛÙË Ï›ÛÙ· §·ÁοÚÓÙ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÛÙ·ÏÔ‡Ó Î·È Ù· ÔÓfiÌ·Ù· ÙˆÓ Û˘˙‡ÁˆÓ Î·È ·Ó‹ÏÈÎˆÓ ·È‰ÈÒÓ. ∞ÎfiÌ·, ı· Ú¤ÂÈ Ó· ·ÔÛÙ·ÏÔ‡Ó ÛÙÔÓ Î. ¡¿ÎÔ ·fi ÙÔ˘˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡˜ ÂÈÛ·ÁÁÂÏ›˜ Ù· ÔÓfiÌ·Ù· ÂÎÂ›ÓˆÓ ÙˆÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ ÚÔÛÒˆÓ Ô˘ Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ ¡. 4065/2012 Â·ÓÂϤÁ¯ÔÓÙ·È ÔÈ ‰ËÏÒÛÂȘ “fiıÂÓ ¤Û¯Â˜” ·fi ÙÔ 1974 ¤ˆ˜ Û‹ÌÂÚ·, fiˆ˜ Î·È ÙˆÓ Û˘˙‡ÁˆÓ Î·È ÙˆÓ ·Ó‹ÏÈÎÒÓ ·È‰ÈÒÓ ÙÔ˘˜ Î·È Û ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ‰ÈÂÓÂÚÁÂ›Ù·È ÔÈÓÈ΋ ÚÔηٷÚÎÙÈ΋ ÂͤٷÛË ·fi ÙȘ ˘ËÚÂۛ˜ ÙÔ˘ ™¢√∂. Δ¤ÏÔ˜, Ô Î. ¶·ÓÙÂÏ‹˜ ·Ú·ÁÁ¤ÏÓÂÈ Ó· ‰È·‚È‚·ÛÙÔ‡Ó Î·È Ù· ÔÓfiÌ·Ù· ÔÏÈÙÈÎÒÓ ÚÔÛÒˆÓ Ô˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ÛÙËÓ Ï›ÛÙ· Ì ٷ 36 ÔÓfiÌ·Ù· ÙˆÓ ÂÓ ÂÓÂÚÁ›· Î·È Ù¤ˆ˜ ˘Ô˘ÚÁÒÓ, ‚Ô˘Ï¢ÙÒÓ Î.Ï., ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Ê¤ÚÔÓÙ·È Ó· ¤¯Ô˘Ó ·Ú¿ÓÔÌÔ ÏÔ˘ÙÈÛÌfi.

√ °. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ΔÚÈÁÌÔ‡˜ ÚÔηÏ› Ë ·ÔÎ¿Ï˘„Ë Ù˘ ‚Ô˘Ï¢ÙÔ‡ ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞ ∑ˆ‹˜ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÔÔ‡ÏÔ˘ fiÙÈ “Ô Î. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘, ˆ˜ Úˆı˘Ô˘Ú-

Áfi˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Î·È Ô Î. ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘, ˆ˜ ˘Ô˘ÚÁfi˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ, ÙÔ °ÂÓ¿ÚË ÙÔ˘ 2011, ÂÓÒ Î·Ù›¯·Ó ÙË Ï›ÛÙ· ·˘Ù‹, Û˘Ó·ÓÙ‹ıËÎ·Ó Ì ÙÔ ‰ÈÔÈÎËÙ‹ Ù˘ ÙÚ¿Â˙·˜ HSBC ÛÙËÓ ∂Ï‚ÂÙ›·”. ™‡Ìʈӷ Ì fiÛ· ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ Ë Î˘Ú›· ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÔÔ‡ÏÔ˘, ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ ·˘Ùfi “ÌÔ˘ ÙÔ ÂȂ‚·›ˆÛÂ Ô Î. ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ ÚÔ¯ı˜ (Û.Û. ΔÂÙ¿ÚÙË) Ô˘ ÙÔÓ ÚÒÙËÛ·. ¢ÂÓ ı¤ÏËÛ ӷ ÌÔ˘ ··ÓÙ‹ÛÂÈ ÔÈÔ ‹Ù·Ó ÙÔ ÂÚȯfiÌÂÓÔ ·˘Ù‹˜ Ù˘ Û˘Ó¿ÓÙËÛ˘” ÚfiÛıÂÛÂ Ë ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞. °È· ÙÔ ı¤Ì· ·˘Ùfi ÂΉfiıËΠ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ·fi ÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô ÙÔ˘ °ÈÒÚÁÔ˘ ∞. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘. ∞fi fiÛ· ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ Ô ÚÒËÓ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ÚÔ·ÙÂÈ fiÙÈ Ô Î. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ‰ÂÓ ‰È·„‡‰ÂÈ fiÙÈ Û˘Ó·ÓÙ‹ıËΠ̠ÙÔÓ ‰ÈÔÈÎËÙ‹ Ù˘ ÙÚ¿Â˙·˜ HSBC ÛÙËÓ ∂Ï‚ÂÙ›·. “∏ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÔÚÈṲ̂ӈÓ, Ó· ηٷÛÙ‹ÛÔ˘Ó ÙË ÁÓˆÛÙ‹ Û·Ó “Ï›ÛÙ· §·ÁοÚÓÙ” ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂˆÓ ÙÔ˘ ÙfiÙ ¶Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡, °ÈÒÚÁÔ˘ ¶··Ó‰Ú¤Ô˘, Ì ÂÎÚÔÛÒÔ˘˜ ÙÚ·Â˙ÒÓ, ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ÂÈ Î·Ó›˜ fiÙÈ ÛÙÂÚÂ›Ù·È ÛÔ‚·ÚfiÙËÙ·˜, ·Ó ›Ûˆ ·fi ·˘Ù‹Ó ‰ÂÓ ˘‹Ú¯Â ÌÈ· Â-

ȯ›ÚËÛË ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ ÔÈ ·˘ÙÔÓfiËÙ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ ÂÓfi˜ ¶Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡ Ó· ηٷÛÙÔ‡Ó ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ ÌÈ·˜ ·Ó˘fiÛÙ·Ù˘ ÛÂÓ·ÚÈÔÏÔÁ›·˜, Ì ÛÙfi¯Ô ÙËÓ Â›Ù¢ÍË ÔÏÈÙÈÎÒÓ ÂÓÙ˘ÒÛÂˆÓ Î·È ÙËÓ ÌÈÎÚÔÎÔÌÌ·ÙÈ΋ ÂÎÌÂÙ¿ÏÏ¢ÛË” , ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙËÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ô˘ ÂΉfiıËΠ·fi ÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô ÙÔ˘ °ÈÒÚÁÔ˘ ¶··Ó‰Ú¤Ô˘. ∞ӷʤÚÂÙ·È Â›Û˘: “¶¿ÁÈ· ı¤ÛË ÙÔ˘ °ÈÒÚÁÔ˘ ∞. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘, ÙËÓ ÔÔ›· ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ Ì οı ¢ηÈÚ›· ÛÙ· ŸÚÁ·Ó· Ù˘ ∂∂, Û ‰ÈÂıÓ›˜ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡˜ Î·È ÂΉËÏÒÛÂȘ, ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙȘ Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂȘ Ô˘ ¤¯ÂÈ Ì ıÂÛÌÈÎÔ‡˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ Û ÔÏfiÎÏËÚÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ, Â›Ó·È fiÙÈ, ··ÈÙÂ›Ù·È Ó· ÏËÊıÔ‡Ó ¿ÌÂÛ· ·ÔÊ¿ÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË Ù˘ ÊÔÚÔ‰È·Ê˘Á‹˜ Î·È ÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô ÙˆÓ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎÒÓ ·Ú·‰Â›ÛˆÓ, ·ÊÔ‡ ÂÎÙfi˜ ÙˆÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÂÁÎÏËÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ‰È·Ú¿ÙÙÔÓÙ·È, ÔÈ Ôϛ٘ fi¯È ÌfiÓÔ ÛÙÂÚÔ‡ÓÙ·È ÛËÌ·ÓÙÈÎÒÓ fiÚˆÓ ·ÏÏ¿ Î·È Î·ÏÔ‡ÓÙ·È Ó· ηχ„Ô˘Ó ÙÔ ¤ÏÏÂÈÌÌ· ÛÙÔ˘˜ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡˜. ∫·È fiˆ˜ Â·ÓÂÈÏËÌ̤ӷ ¤¯ÂÈ ÙÔÓ›ÛÂÈ, ÌÂÁ¿ÏË Â˘ı‡ÓË ÁÈ· ÙÔ ÎÂÓfi ‰›Î·È˘ Ú‡ıÌÈÛ˘ ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ÎÔÚ˘Ê·›Ô˘ ı¤Ì·ÙÔ˜ ¤¯ÂÈ Î·È

Ë ∂∂, fiˆ˜ Î·È ÔÈ Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÔÓÙ˜ ÛÙÔ G20” . ™ÙË ‰‹ÏˆÛ‹ ÙÔ˘, Ô ÚÒËÓ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ˘ÔÁÚ·ÌÌ›˙ÂÈ: “ªÔÓ·‰ÈÎfi ̤ÏËÌ· ÙÔ˘ °ÈÒÚÁÔ˘ ¶··Ó‰Ú¤Ô˘, ‹Ù·Ó Î·È Â›Ó·È Ë Ì¿¯Ë ÁÈ· ÙË ÛˆÙËÚ›· Î·È ÙËÓ ·ÏÏ·Á‹ Ù˘ ¯ÒÚ·˜, Û ·ÓÙ›ıÂÛË Ì fiÛÔ˘˜ Û‹ÌÂÚ· ·ÛÎÔ‡Ó ··Ú¿‰ÂÎÙË ÎÚÈÙÈ΋ Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· ÂÎ ÙÔ˘ ·ÛÊ·ÏÔ‡˜” . ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ Ë Î˘Ú›· ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÔÔ‡ÏÔ˘ ¤¯ÂÈ ˙ËÙ‹ÛÂÈ ÙËÓ ÎÏ‹ÛË ÙÔ˘ Î. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ÛÙËÓ ∂ÈÙÚÔ‹ £ÂÛÌÒÓ Î·È ¢È·Ê¿ÓÂÈ·˜ Ù˘ μÔ˘Ï‹˜, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ηٷı¤ÛÂÈ fiÛ· ÁÓˆÚ›˙ÂÈ ÁÈ·

ÙËÓ Â›Ì·¯Ë “Ï›ÛÙ· §·ÁοÚÓÙ”. ™Â Ú·‰ÈÔʈÓÈΤ˜ Ù˘ ‰ËÏÒÛÂȘ, Ë Î˘Ú›· ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÔÔ‡ÏÔ˘ ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛ fiÙÈ ·fi ÙËÓ ·ÎÚfi·ÛË ÙÔ˘ ÚÒËÓ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ, °ÈÒÚÁÔ˘ ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘, ÚԤ΢„·Ó Ó¤· ÛÙÔȯ›·. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, ÙfiÓÈÛ ˆ˜ Ô Î. ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ ¤Î·Ó ÁÓˆÛÙfi fiÙÈ Ô Î. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ÁÓÒÚÈ˙ ÁÈ· ÙËÓ ‡·ÚÍË Ù˘ Ï›ÛÙ·˜ Î·È ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ‹Ù·Ó ÛÙËÓ Î·ÙÔ¯‹ ÙÔ˘ ÚÒËÓ ˘Ô˘ÚÁÔ‡.

™ËÌÂÈÒÓÂÈ ÙÔ ¢ÈÂıÓ¤˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎfi ºfiÚÔ˘Ì ÛÙËÓ ÂÙ‹ÛÈ· ¤ÎıÂÛ‹ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ÈÛfiÙËÙ· ÙˆÓ ‰‡Ô ʇψÓ

¢È·ÎÚ›ÛÂȘ ηٿ Á˘Ó·ÈÎÒÓ Û ÌÈÛıÔ‡˜-ı¤ÛÂȘ ÂÚÁ·Û›·˜ ∞£∏¡∞, 26.

√π Á˘Ó·›Î˜ ¤¯Ô˘Ó ÎÏ›ÛÂÈ ÙÔ ¯¿ÛÌ· Ô˘ ÙȘ ¯ÒÚÈ˙ ·fi ÙÔ˘˜ ¿Ó‰Ú˜ ÛÙÔ˘˜ ÙÔÌ›˜ Ù˘ ˘Á›·˜ Î·È ÙËÓ ÂÎ·›‰Â˘Û˘, fï˜ ·ÎfiÌË ˘Ê›ÛÙ·ÓÙ·È ‰È·ÎÚ›ÛÂȘ fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙÔ˘˜ ÌÈÛıÔ‡˜ Î·È ÙȘ ı¤ÛÂȘ ÂÚÁ·Û›·˜ Ô˘ ηٷϷ̂¿ÓÔ˘Ó, Û‡Ìʈӷ Ì ÌÈ· ÌÂϤÙË Ô˘ ‰ÈÂÍ‹¯ıË Û 135 ¯ÒÚ˜. “∂Í·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó Ó· ˘¿Ú¯Ô˘Ó ¯¿ÛÌ·Ù· ÛÙȘ ˘„ËÏfi‚·ı̘ ı¤ÛÂȘ, ÛÙÔ˘˜ ÌÈÛıÔ‡˜ Î·È ÛÙȘ ı¤ÛÂȘ ¢ı‡Ó˘” ·ÎfiÌË Î·È Û ¯ÒÚ˜ ÔÈ Ôԛ˜ ÚÔˆıÔ‡Ó ÙËÓ ÈÛfiÙËÙ· ÛÙËÓ ÂÎ·›‰Â˘ÛË“ÛËÌÂÈÒÓÂÈ ÙÔ ¢ÈÂıÓ¤˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎfi ºfiÚÔ˘Ì ÛÙËÓ ÂÙ‹ÛÈ· ¤ÎıÂÛ‹ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ÈÛfiÙËÙ· ÙˆÓ ‰‡Ô ʇψÓ. ∏ ÌÂϤÙË, Ô˘ ÙÈÙÏÔÊÔÚÂ›Ù·È ” ¶·ÁÎfiÛÌÈ· ŒÎıÂÛË ÁÈ· ÙÔ Ã¿ÛÌ· ÙˆÓ º‡ÏˆÓ 2012“ÂÍÂÙ¿˙ÂÈ ÙȘ Ú·ÎÙÈΤ˜ Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó 135 ¯ÒÚ˜ fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ ÈÛfiÙËÙ· ÌÂٷ͇ ·Ó‰ÚÒÓ Î·È Á˘Ó·ÈÎÒÓ ÛÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌ›·, ÙËÓ ÚfiÛ‚·ÛË ÛÙËÓ ÂÎ·›‰Â˘ÛË, ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÛÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋, ÙËÓ ˘Á›· Î·È ÙÔ ÚÔÛ‰fiÎÈÌÔ ˙ˆ‹˜. ™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ¤Ú¢ӷ ·˘Ù‹,

ÔÈ ÛηӉÈÓ·‚ÈΤ˜ ¯ÒÚ˜, Ì ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙËÓ πÛÏ·Ó‰›·, ÙË ºÈÓÏ·Ó‰›· Î·È ÙË ¡ÔÚ‚ËÁ›·, η٤¯Ô˘Ó Ù· ÚˆÙ›· ÛÙËÓ ÈÛfiÙËÙ· ÙˆÓ Â˘Î·ÈÚÈÒÓ Ô˘ ·Ú¤¯Ô˘Ó. ™ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ı¤ÛÂȘ ηٷٿÛÛÔÓÙ·È ÙÔ ΔÛ·ÓÙ, ÙÔ ¶·ÎÈÛÙ¿Ó Î·È Ë ÀÂ̤ÓË.

ªÔÏÔÓfiÙÈ Û¯Â‰fiÓ fiϘ ÔÈ ¯ÒÚ˜ ¤¯Ô˘Ó ÂÈÙ‡¯ÂÈ ÚfiÔ‰Ô fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ ·ÚÔ¯‹ ›ÛˆÓ ¢ηÈÚÈÒÓ ÛÙÔ˘˜ ÙÔÌ›˜ Ù˘ ˘Á›·˜ Î·È Ù˘ ÂÎ·›‰Â˘Û˘, ÌfiÓÔ ÙÔ 60% ·fi ·˘Ù¤˜ ¤¯ÂÈ ÌÂÈÒÛÂÈ ÙÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi ¯¿ÛÌ· Î·È ÌfiÓÔ ÙÔ 20% ÙȘ ·ÓÈÛfiÙËÙ˜ ÛÙÔÓ ÙÔ̤·

Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜. ª¿ÏÈÛÙ·, ÔÚÈṲ̂Ó˜ ¯ÒÚ˜ ¤¯Ô˘Ó ˘Ô¯ˆÚ‹ÛÂÈ: Ë °ÂÚÌ·Ó›· Î·È Ë °·ÏÏ›· ¤¯·Û·Ó ·fi ‰‡Ô ı¤ÛÂȘ Ë Î·ıÂÌ›· Î·È Î·Ù·Ù¿ÛÛÔÓÙ·È ϤÔÓ ÛÙË 13Ë Î·È ÙËÓ 57Ë ı¤ÛË ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·, Ë π·ˆÓ›· ˘Ô¯ÒÚËÛ ηٿ ÙÚÂȘ ı¤ÛÂȘ (Â›Ó·È ϤÔÓ 101Ë) Î·È ÔÈ ∏¶∞ ¤¯·Û·Ó ¤ÓÙ ı¤ÛÂȘ Î·È ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙËÓ 22Ë. ∏ ∂ÏÏ¿‰·, Ô˘ ηٷٿÛÛÂÙ·È 82Ë, Â›Ó·È ·fi ÙȘ ¯ÒÚ˜ Ô˘ ¤¯·Û·Ó ÙȘ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ı¤ÛÂȘ ·ÊÔ‡ ̤¯ÚÈ ¤ÚÛÈ Î·Ù›¯Â ÙËÓ 56Ë ı¤ÛË. √ÚÈṲ̂Ó˜ ¯ÒÚ˜, fiˆ˜ ÙÔ §Ô˘ÍÂÌ‚Ô‡ÚÁÔ (17Ë ı¤ÛË) Î·È Ë ¡ÈηڿÁÔ˘· (9Ë ı¤ÛË) ·Ó¤‚ËÎ·Ó ÛÙËÓ Î·Ù¿Ù·ÍË ÁÈ·Ù› ·˘Í‹ıËÎÂ Ô ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ Á˘Ó·ÈÎÒÓ Ô˘ ÂÍÂϤÁËÛ·Ó ÛÙ· ÎÔÈÓÔ‚Ô‡ÏÈ¿ ÙÔ˘˜. ™ÙȘ 100 ÚÒÙ˜ ı¤ÛÂȘ ¿ÓÙˆ˜ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Ô‡Ù ̛· ¯ÒÚ· ·fi ÙË ª¤ÛË ∞Ó·ÙÔÏ‹ Î·È ÙË ‚fiÚÂÈ· ∞ÊÚÈ΋. ΔÔ ÎÏ›ÛÈÌÔ ÙÔ˘ ¯¿ÛÌ·ÙÔ˜ ÛÙÔÓ ÙÔ̤· ÙˆÓ ÂÚÁ·ÛÈ·ÎÒÓ Â˘Î·ÈÚÈÒÓ ˘‹ÚÍ ÎÚ›ÛÈÌÔ˜ ·Ú¿ÁÔ-

ÓÙ·˜ ÁÈ· ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ·Ó¿Ù˘ÍË ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË Î·Ù¿ ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ‰ÂηÂÙ›·, ÛËÌÂÈÒÓÂÈ ÙÔ ºfiÚÔ˘Ì, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ÔÔ›Ô ÂÓÙ·ÙÈΤ˜ ÚÔÛ¿ıÂȘ Û ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ ÙÔ̤· ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· ‰ÒÛÔ˘Ó ÌÈ· ÂÈϤÔÓ ÒıËÛË ÛÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ŒÓˆÛ˘ Î·È ÙˆÓ ∏¶∞. ∏ ÌÂϤÙË Î·Ù·Ï‹ÁÂÈ ÛÙÔ Û˘Ì¤Ú·ÛÌ· fiÙÈ Ô ÂÚÈÔÚÈÛÌfi˜ ÙˆÓ ·ÓÈÛÔÙ‹ÙˆÓ ÌÂٷ͇ ·Ó‰ÚÒÓ Î·È Á˘Ó·ÈÎÒÓ Â›Ó·È Ô˘ÛÈ҉˘ ·Ú¿ÁÔÓÙ·˜ ÁÈ· ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ·Ó¿Ù˘ÍË Î·È ÙË ÛÙ·ıÂÚfiÙËÙ·.

ÃÂÈ̈ÓÈ¿˙ÂÈ ...

ª›· ÒÚ· ›Ûˆ Ù· ÚÔÏfiÁÈ· ·fi ·‡ÚÈÔ Ù· ÍËÌÂÚÒÌ·Ù· ∞£∏¡∞, 26.

∞§§∞∑∂π Ë ÒÚ· ·fi Ù· ÍËÌÂÚÒÌ·Ù· Ù˘ ∫˘Úȷ΋˜ 28 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÛÙȘ 04:00 ÙÔ Úˆ› ÔÈ ‰Â›ÎÙ˜ ÙˆÓ ÚÔÏÔÁÈÒÓ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÌÂÙ·ÎÈÓËıÔ‡Ó Ì›· ÒÚ· ›Ûˆ Î·È Ó· ‰Â›¯ÓÔ˘Ó 03:00, ηıÒ˜ Ï‹ÁÂÈ Ë ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ ̤ÙÚÔ˘ Ù˘ ıÂÚÈÓ‹˜ ÒÚ·˜.

A.CISSE - ¶·Ó›Û¯˘ÚÔ Ì¤ÓÙÈÔ˘Ì A.CISSE ·Ó›Û¯˘ÚÔ Ì¤ÓÙÈÔ˘Ì ÈÂÚÔ‡ ‰¿ÛÔ˘˜, 20ÂÙ‹˜ ÂÌÂÈÚ›·. §‡ÛÂȘ Û fiÏ· Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·, ÂÚÁ·Ûȷο, ÔÈÎÔÁÂÓÂȷο, ¯ÚfiÓȘ ·ı‹ÛÂȘ, Ù‡¯Ë. ∂·Ó·ÊÔÚ¿ ÚÔÛÒˆÓ, χÛÈÌÔ Ì·Á›·˜. ∞ÔÙÂϤÛÌ·Ù· 100% ÂÓÙfi˜ 48 ˆÚÒÓ. ¢ˆÚÂ¿Ó Ê˘Ï·ÎÙ¿. ¢¤¯ÔÌ·È ·ÏÏËÏÔÁÚ·Ê›·. ∞Ó·Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ˘Ôı¤ÛÂȘ ·fi ∂ÏÏ¿‰· - Â͈ÙÂÚÈÎfi. ΔËÏ. 24210 26893, 6984047899, μfiÏÔ˜.


M·ÁÓËÛ›· 10

™∞μμ∞Δ√ 27 O∫Δøμƒπ√À 2012

π‰ÈÒÙ˜ ÎϤ‚Ô˘Ó Û˘ÛÙËÌ·ÙÈο ÓÂÚfi, ı¤Ì· Ô˘ ı· ··Û¯ÔÏ‹ÛÂÈ ÙÔ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Ù˘ ¢∂À∞ªμ

¢È·Ï˘Ì¤Ó· ‰›ÎÙ˘· ‡‰Ú¢Û˘ Û ∞ÁÚÈ¿-¡¤· ∞Á¯›·ÏÔ

ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈο ˘‰Ú·ÁˆÁ›· Û ∞ÁÚÈ¿ Î·È ∞Á¯›·ÏÔ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó Û˘Ó¯Ҙ ‚Ï¿‚˜ Î·È ÂÈ‚·Ú‡ÓÔ˘Ó Ì ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ¢ÚÒ ÙÔÓ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi Ù˘ ¢∂À∞ªμ. ∞ÁÚÈ¿ Î·È ∞Á¯›·ÏÔ˜, Ô˘ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÙÔ 4% ÙÔ˘ Û˘ÓÔÏÈÎÔ‡ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ ÙÔ˘ ÂÓÈ·›Ô˘ μfiÏÔ˘, ·ÔÚÚÔÊÔ‡Ó ÙÔ 30% ÙˆÓ ÎÔÓ‰˘Ï›ˆÓ Ô˘ ÚԂϤÔÓÙ·È ÁÈ· ÙË Û˘ÓÙ‹ÚËÛË ÙˆÓ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂˆÓ ‡‰Ú¢Û˘. ªÂ 20.000 ¢ÚÒ Ô˘ ı· ‰È·ı¤ÛÂÈ Ë ¢∂À∞ªμ ı· ·ÓÙÈÌÂÙˆÈÛÙÔ‡Ó ‚Ï¿‚˜ Ô˘ ÛËÌÂÈÒıËÎ·Ó ÙÔ ‰›ÌËÓÔ ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ - ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘.

Ú¿ÛÙËÎ·Ó ·fi ÙÔÓ È‰È·›ÙÂÚ· ÌÂÁ¿ÏÔ fiÁÎÔ ‚Ï·‚ÒÓ ÛÙ· ˘‰Ú·ÁˆÁ›· ∞ÁÚÈ¿˜ Î·È ¡. ∞Á¯È¿ÏÔ˘, Ô˘ ·fi Ù· ‰È·ı¤ÛÈÌ· ÛÙÔȯ›· ÙÔ˘ ·’ ÂÍ·Ì‹ÓÔ˘ ÙÔ˘ 2011, ÛÙ· ÔÔ›· ÛÙËÚ›¯ıËÎÂ Ë Úfi‚ÏÂ„Ë ÁÈ· ÙÔÓ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘, ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ‰˘Ó·ÙfiÓ Ó· ÂÎÙÈÌËı›. ΔfiÛÔ ÛÙËÓ ∞ÁÚÈ¿, fiÛÔ Î·È ÛÙË ¡. ∞Á¯›·ÏÔ ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È 18 ‚Ï¿‚˜ ·Ó¿ ¯ÈÏÈfiÌÂÙÚÔ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ Î·È ¤ÙÔ˜, ÂÓÒ ÛÙÔ ˘‰Ú·ÁˆÁÂ›Ô Ù˘ ¢∂À∞ªμ 1 ‚Ï¿‚Ë ·Ó¿ ¯ÈÏÈfiÌÂÙÚÔ Î·È ¤ÙÔ˜. √È Ì¤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· ÂÌÊ·ÓÈÛı›Û˜ ‚Ï¿‚˜ ÛÙ· ˘‰Ú·ÁˆÁ›· ∞ÁÚÈ¿˜ Î·È ¡. ∞Á¯È¿ÏÔ˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÛÙÔ 30% ÙˆÓ Û˘ÓÔÏÈÎÒÓ ÂÚÈÛÙ·ÙÈÎÒÓ. ¢ËÏ·‰‹ ÙÔ 30% Ù˘ ‰·¿Ó˘ Ù˘ ÂÚÁÔÏ·‚›·˜ ÂȉÈfiÚıˆÛ˘ ‚Ï·‚ÒÓ ÁÈ· ÙÔÓ ÂÓÈ·›Ô ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÌfiÏȘ

ÛÙÔ 4%-5% ÙÔ˘ ‰ÈÎÙ‡Ô˘. ∏ ̤ÛË ‰·¿ÓË ÂȉÈfiÚıˆÛ˘ ‚Ï¿‚˘ ¯ˆÚ›˜ ÙËÓ ˘‰Ú·˘ÏÈ΋ ÂÚÁ·Û›· Î·È Ù· ˘ÏÈο ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È Û 164,95 ú/‚Ï¿‚Ë, ÂÓÒ Ì ÙË Ì›ÛıˆÛË Ì˯·ÓËÌ¿ÙˆÓ ·ÓÂÚ¯fiÙ·Ó Û 213,80 ú/ ‚Ï¿‚Ë. ªÂ ÙË Û˘Ó¤¯ÈÛË Ù˘ ÂÚÁÔÏ·‚›·˜ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÂ›Ù·È ÔÈÎÔÓÔÌ›· Ù˘ Ù¿Í˘ ÙÔ˘ 22,85%.

∫Ϥ‚Ô˘Ó ÓÂÚfi ÛÙË ¡. ∞Á¯›·ÏÔ ™ÙÔ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Ù˘ ¢∂À∞ªμ ÙËÓ ÂfiÌÂÓË Â‚‰ÔÌ¿‰· ı· Û˘˙ËÙËıÔ‡Ó ı¤Ì·Ù· Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ·Ú·‚·ÙÈΤ˜ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¤˜ ηÙÔ›ÎˆÓ Ù˘ ¡¤·˜ ∞Á¯È¿ÏÔ˘. ™ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙˆÓ

ªÈÎÚÔıË‚ÒÓ ÂÓÙÔ›ÛÙËÎ·Ó ‰‡Ô ¿ÙÔÌ· ÁÈ· ·Ú¿ÓÔÌË ˘‰ÚÔÏË„›· ·fi ÙÔ ·Ú‰Â˘ÙÈÎfi ‰›ÎÙ˘Ô. ¢‡Ô ¿ÙÔÌ· ¯ˆÚ›˜ ¿‰ÂÈ· ˘‰ÚÔÓÔ̤· Î·È ÂÎÙfi˜ ÛÂÈÚ¿˜ ¿Ú‰Â˘·Ó Ù· ÎÙ‹Ì·Ù¿ ÙÔ˘˜ Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ÌËÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ·ÚÎÂÙfi ÓÂÚfi ÛÙÔ ‰›ÎÙ˘Ô ÁÈ’ ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ ›¯·Ó ÛÂÈÚ¿ Ó· ÔÙ›ÛÔ˘Ó. √È ›‰ÈÔÈ ‰ÂÓ ¯ÚÂÒÓÔÓÙ·È Ù· ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· Ù¤ÏË ¿Ú‰Â˘Û˘, ÔÛÔ‡ ÚÔÛÙ›ÌÔ˘ 3,000 ú ÛÙÔ Î·ı¤Ó· Î·È Û ÂÚ›ÙˆÛË Â·Ó¿Ï˄˘ Ù˘ ÎÏÔ‹˜ ı· ·ÔÎÏÂÈÛÙÔ‡Ó ·fi ÙÔ ‰›ÎÙ˘Ô ¿Ú‰Â˘Û˘. ∏ ¢∂À∞ªμ ÚÔÙ›ÓÂÈ ÂÈ‚ÔÏ‹ ÚÔÛÙ›ÌÔ˘ 500 ú ÛÙÔÓ Î·ı¤Ó·. ¶ÚfiÛÙÈÌÔ 1.000 ú ı· ÂÈ‚ÏËı› Û οÙÔÈÎÔ Ù˘ ∞Á¯È¿ÏÔ˘ ÁÈ· Â·ÓÂÈÏËÌ̤ÓË ·Ú¿ÓÔÌË Â¤Ì‚·ÛË ÛÙÔ ˘‰ÚfiÌÂÙÚÔ Ì ÛÎÔfi ÙË ‰È·ÁÚ·Ê‹ ÙˆÓ Î·Ù·-

ӷψı¤ÓÙˆÓ Î˘‚ÈÎÒÓ ÓÂÚÔ‡. ΔÔ ˘‰ÚfiÌÂÙÚÔ ÁÈ· ¯ÚfiÓÈ· ‹Ù·Ó ÂÓÙfi˜ ÂÚ›Êڷ͢ ÙÔ˘ ÎÙÈÚ›Ô˘ ȉÈÔÎÙËÛ›·˜ ÙÔ˘ fiÔ˘ ˘‹Ú¯·Ó ÔÏÏ¿ Û΢ÏÈ¿ - ʇϷΘ Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ÌËÓ Â›Ó·È ‰˘Ó·Ù‹ Ë Î·Ù·Ì¤ÙÚËÛ‹ ÙÔ˘. ¶·Ú¿ ÙȘ Â·ÓÂÈÏËÌ̤Ó˜ Û˘ÛÙ¿ÛÂȘ ‰ÂÓ ÚÔ¤‚Ë Ô ›‰ÈÔ˜ ÛÙËÓ ·›ÙËÛË ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜ ÙÔ˘ ˘‰ÚÔ̤ÙÚÔ˘ Û ¯ÒÚÔ ÂÎÙfi˜ ÔÈÎÈÛÙÈ΋˜ ÁÚ·ÌÌ‹˜. ™ÙȘ 6/6/2011 Ë ˘ËÚÂÛ›· ¤ÎÚÈÓ ··Ú·›ÙËÙË ÙË ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ÙÔ˘ ˘‰ÚÔ̤ÙÚÔ˘ ÂÎÙfi˜ ÂÚ›Êڷ͢. ∞fi ÙfiÙ Û οı ηٷ̤ÙÚËÛË ÙÔ ˘‰ÚfiÌÂÙÚÔ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ·Ú·‚È·Ṳ̂ÓÔ Ì Û·Ṳ̂Ó˜ ÙȘ ·ÛÊ¿ÏÂȘ. ™ÙȘ 22/10/2012 ‚Ú¤ıËÎ·Ó Í·Ó¿ Û·Ṳ̂Ó˜ ÔÈ ·ÛÊ¿ÏÂȘ Î·È Ë ¤Ó‰ÂÈÍË 40m3 ›Ûˆ ·fi ÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ¤Ó‰ÂÈÍË.

∫·Ù¿ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô ·˘Ù‹, ··ÈÙ‹ıËÎ·Ó ˘ÏÈο ÁÈ· ÙËÓ ÂȉÈfiÚıˆÛË ‚Ï·‚ÒÓ ÛÙ· ÂÚÈÊÂÚÂȷο ˘‰Ú·ÁˆÁ›·, Ù· ÔÔ›· ÍÂ¤Ú·Û·Ó ÙȘ ÚԂϤ„ÂȘ Ù˘ ¢∂À∞ªμ, fiˆ˜ ¿ÏψÛÙ ÙȘ ÍÂ¤Ú·ÛÂ Î·È Ë ˘ÎÓfiÙËÙ· ÙˆÓ ‚Ï·‚ÒÓ. Δ· ·Ó·Áη›· ˘ÏÈο ‹Ù·Ó ·‰‡Ó·ÙÔ Ó· ÚÔ‚ÏÂÊıÔ‡Ó, ηıÒ˜ ‰ÂÓ ˘‹Ú¯Â Ë ÁÓÒÛË ÙfiÛÔ ÙˆÓ ‰ÈÎÙ‡ˆÓ Î·È ÙˆÓ ˘ÏÈÎÒÓ ·fi Ù· ÔÔ›· Â›Ó·È Î·Ù·Û΢·Ṳ̂ӷ, fiÛÔ Î·È Ë ·ÓÙ›ÏË„Ë Ù˘ ˘„ËÏ‹˜ ˘ÎÓfiÙËÙ·˜ ‚Ï·‚ÒÓ, ȉȷ›ÙÂÚ· ÛÙ· ˘‰Ú·ÁˆÁ›· ∞ÁÚÈ¿˜ Î·È ¡. ∞Á¯È¿ÏÔ˘. √È ‚Ï¿‚˜ ÛÙ· ‰‡Ô ·Ú·¿Óˆ ˘‰Ú·ÁˆÁ›· ·ÓÙÈÛÙÔÈ¯Ô‡Ó ÛÙÔ 30% ÙˆÓ Û˘ÓÔÏÈÎÒÓ ‚Ï·‚ÒÓ ÙÔ˘ ‰ÈÎÙ‡Ô˘, ÂÓÒ ·ÓÙÈÛÙÔÈ¯Ô‡Ó Û 18 ‚Ï¿‚˜ ·Ó¿ ¯ÈÏÈfiÌÂÙÚÔ ‰ÈÎÙ‡Ô˘, ¤Ó·ÓÙÈ ÌÈ·˜ ‚Ï¿‚˘ ·Ó¿ ¯ÈÏÈfiÌÂÙÚÔ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ ÛÙÔ ÎÂÓÙÚÈÎfi ˘‰Ú·ÁˆÁÂ›Ô ÙÔ˘ μfiÏÔ˘. ™‹ÌÂÚ· ÙÔ ¤ÚÁÔ “¡Ô 1 - ™À¡Δ∏ƒ∏™∏ ∂°∫∞Δ∞™Δ∞™∂ø¡ ∫∞π ¢π∫ΔÀø¡ À¢ƒ∂À™∏™” , Ù˘ ¢∂À∞ªμ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÌÈ· ·ÔÚÚfiÊËÛË 82,50% Î·È Â›Ó·È ‚¤‚·ÈÔ ϤÔÓ, fiÙÈ ÔÈ ·Ó¿ÁΘ ÂȉÈfiÚıˆÛ˘ ÙˆÓ ‚Ï·‚ÒÓ, ı· ˘ÂÚ‚Ô‡Ó ÙÔ ‡„Ô˜ Ù˘ ۇ̂·Û˘. ∏ ÂȉÈfiÚıˆÛË ÙˆÓ ‚Ï·‚ÒÓ ÙÔ˘ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ ‡‰Ú¢Û˘ Â›Ó·È Â›ÁÔ˘Û· ·Ó¿ÁÎË, Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ Δ¯ÓÈ΋ ÀËÚÂÛ›·, ÒÛÙ ÔÈ Î·Ù·Ó·ÏˆÙ¤˜ Ó· ·ÔÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ·ÚfiÛÎÔÙ· ÙËÓ ÚfiÛ‚·ÛË ÛÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ ·Á·ıfi. ∏ ¢∂À∞ªμ ı· ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ ÙËÓ ÂȉÈfiÚıˆÛË ÙˆÓ ‚Ï·‚ÒÓ Ì¤Ûˆ Ù˘ ˘ÊÈÛÙ¿ÌÂÓ˘ ÂÚÁÔÏ·‚›·˜, ̤¯ÚÈ Î·È ÙËÓ ˘ÔÁÚ·Ê‹ Ù˘ Ó¤·˜ ۇ̂·Û˘. √È ÚԂϤ„ÂȘ Ù˘ ˘ËÚÂÛ›·˜ ÍÂÂ-

∂ÓÒ ‰ÈÂΉÈΛ 6 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ¢ÚÒ

¢∂À∞ªμ: ∏ ÂÙ·ÈÚ›· ∂ƒ°∏§ ʤÚÓÂÈ Ó¤· ÚÔÛÎfiÌÌ·Ù·

ÙËÓ ÂÊËÌÂÚ›‰· ∞ı. ¢È¿ÎÔ˘ 2 - π¿ÛÔÓÔ˜ ÙËÏ. 24210-23303

¡∂∞ ÚÔÛÎfiÌÌ·Ù· ʤÚÓÂÈ Ë ÂÙ·ÈÚ›· ∂ƒ°∏§, Ô˘ ‰ÈÂΉÈΛ 6 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ¢ÚÒ, ÛÙË ¢∂À∞ªμ. ∞·ÁÔÚ‡ÂÈ ·fi ÙËÓ ∂ȯ›ÚËÛË Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÛÙËÓ ÔÚÈÛÙÈ΋ ·Ú·Ï·‚‹ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘, Û ÌÈ· ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ÙÂÙÂÏÂṲ̂ӷ, Û‡Ìʈӷ Ì ÛÙÂϤ¯Ë Ù˘ ¢∂À∞ªμ. ∏ ∂ƒ°∏§ η٤ıÂÛ ¤ÓÛÙ·ÛË Î·Ù¿ Ù˘ ·fiÊ·Û˘ ÙÔ˘ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ÁÈ· ÙÔÓ ÔÚÈÛÌfi ÂÈÙÚÔ‹˜ ·Ú·Ï·‚‹˜ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ Â¤ÎÙ·Û˘ Î·È ‚ÂÏÙ›ˆÛ˘ ÙÔ˘ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ ‡‰Ú¢Û˘, ηıÒ˜ ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ fiÙÈ ÙÔ ¤ÚÁÔ ¤¯ÂÈ ·Ú·ÏËÊı› ·˘ÙÔ‰›Î·È·. ΔÔ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Ù˘ ¢∂À∞ªμ Ì ·fiÊ·Û‹ ÙÔ˘ ÂÓ¤ÎÚÈÓ ÙÔÓ ÔÚÈÛÌfi ∂ÈÙÚÔ‹˜ ¶ÚÔÛˆÚÈÓ‹˜ Î·È √ÚÈÛÙÈ΋˜ ¶·Ú·Ï·‚‹˜ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘: “⁄‰Ú¢ÛË μfiÏÔ˘ ∂¤ÎÙ·ÛË Î·È μÂÏÙ›ˆÛË ¢ÈÎÙ‡Ô˘ ⁄‰Ú¢Û˘” . ∂› Ù˘ ·fiÊ·Û˘ Ë ÂÙ·ÈÚ›· ∂ƒ°∏§, ·Ó¿‰Ô¯Ô˜ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘, ·¤ÛÙÂÈÏ ÛÙȘ 11 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ ¤ÓÛÙ·ÛË Î·È “··ÁÔÚ‡ÂÈ” ÙËÓ ·Ú·Ï·‚‹ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘, ηıÒ˜ ˘ÂÚ·Û›˙ÂÙ·È ÙËÓ ¿Ô„Ë fiÙÈ ·˘Ù‹ ¤¯ÂÈ Û˘Ì‚Â›. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ¡fiÌÔ, “Ë ÚÔÛˆÚÈÓ‹ ·Ú·Ï·‚‹ Ú¤ÂÈ Ó· ‰ÈÂÓÂÚÁËı› ̤۷ Û ¤ÍÈ Ì‹Ó˜ ·fi ÙË ‚‚·ÈˆÌ¤ÓË ÂÚ¿ÙˆÛË ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘, ÂÊfiÛÔÓ ˘Ô‚ÏËı› ·fi ÙÔÓ ·Ó¿‰Ô¯Ô Ë ÙÂÏÈ΋ ÂÈ̤ÙÚËÛË ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ̤۷ Û ‰‡Ô Ì‹Ó˜ ·fi ÙËÓ ÂÚ¿ÙˆÛË... ∞Ó Ë ·Ú·Ï·‚‹ ‰ÂÓ ‰ÈÂÓÂÚÁËı› ‹ ÙÔ ÚˆÙfiÎÔÏÏÔ ‰ÂÓ ÂÁÎÚÈı› ̤۷ ÛÙȘ ÚÔıÂƯ̂˜, Ë ·Ú·Ï·‚‹ ıˆÚÂ›Ù·È fiÙÈ ¤¯ÂÈ Û˘ÓÙÂÏÂÛı› ·˘ÙÔ‰›Î·È· ÙÚÈ¿ÓÙ· Ë̤Ú˜ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ˘Ô‚ÔÏ‹ ·fi ÙÔÓ ·Ó¿‰Ô¯Ô Û¯ÂÙÈ΋˜ fi¯ÏËÛ˘, ÁÈ· ÙË ‰ÈÂÓ¤ÚÁÂÈ¿ Ù˘” . ∏ ∂ƒ°∏§ Ì ÙËÓ ·fi 11-10-2012 ¤ÓÛÙ·Û‹ Ù˘ ÚÔ˜ ÙÔ ¢.™. Ù˘ ¢∂À∞ªμ ÂÓ›ÛÙ·Ù·È ÛÙËÓ ·fiÊ·ÛË ÂÚ› “√ÚÈÛÌÔ‡ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ¶ÚÔÛˆÚÈÓ‹˜ Î·È √ÚÈÛÙÈ΋˜ ¶·Ú·Ï·‚‹˜ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘: “⁄‰Ú¢ÛË μfiÏÔ˘ - ∂¤ÎÙ·ÛË Î·È μÂÏÙ›ˆÛË ¢ÈÎÙ‡Ô˘ ⁄‰Ú¢Û˘” Î·È ·ÈÙÂ›Ù·È ÙËÓ ·Î‡ÚˆÛ‹ Ù˘, ÈÛ¯˘ÚÈ˙fiÌÂÓË fiÙÈ Ë ÚÔÛˆÚÈÓ‹ Î·È ÔÚÈÛÙÈ΋ ·Ú·Ï·‚‹ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ¤¯Ô˘Ó Û˘ÓÙÂÏÂÛı› ·˘ÙÔ‰›Î·È· ·fi ÙËÓ 16-4-2009 Î·È fiÙÈ ÙÔ ¤ÚÁÔ ¤¯ÂÈ ·Ú·ÏËÊı›. ™˘ÓÂÒ˜, ηٿ ÙËÓ ¿Ô„‹ Ù˘, Ë Û¯Â-

ÙÈ΋ ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ¢.™. ÂÚ› Û˘ÁÎÚfiÙËÛ˘ ÂÈÙÚÔ‹˜ ÚÔÛˆÚÈÓ‹˜ Î·È ÔÚÈÛÙÈ΋˜ ·Ú·Ï·‚‹˜, ÛÙÂÚÂ›Ù·È ÓÔÌÈÌfiÙËÙ·˜, ‰ÈfiÙÈ Ï·Ì‚¿ÓÂÙ·È Û ¯ÚfiÓÔ Ô˘ Ë ¢∂À∞ªμ ¤¯ÂÈ ·ÔϤÛÂÈ Î¿ı ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ· ÁÈ· ÙË Û‡ÛÙ·ÛË Ù˘ ÂÈÙÚÔ‹˜. ¶ÚÔ˜ ·fi‰ÂÈÍË ÙÔ˘ ÈÛ¯˘ÚÈÛÌÔ‡ Ù˘, ÂÈηÏÂ›Ù·È ÙËÓ Ì ·ÚÈıÌ. ÚˆÙ. 1928/17-3-2009 ¤ÁÁÚ·ÊË fi¯ÏËÛ‹ Ù˘, Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ÔÔ›· ·ÈÙ‹ıËΠÛÙË ‰È¢ı‡ÓÔ˘Û· ˘ËÚÂÛ›· ÙË ‰ÈÂÓ¤ÚÁÂÈ· ÚÔÛˆÚÈÓ‹˜ Î·È ÔÚÈÛÙÈ΋˜ ·Ú·Ï·‚‹˜, ÂÈÛËÌ·›ÓÔÓÙ·˜ fiÙÈ ·Ó ‰ÂÓ ‰ÈÂÓÂÚÁËı› Ë ·Ú·Ï·‚‹, Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ·Ú·¿Óˆ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ı· Û˘ÓÙÂÏÂÛı› ·˘ÙÔ‰›Î·È· ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·Ú¤Ï¢ÛË 30 ËÌÂÚÒÓ. ∂ÈϤÔÓ ÈÛ¯˘Ú›˙ÂÙ·È fiÙÈ Ë ¢∂À∞ªμ ‰ÂÓ ÚÔ¤‚Ë Û η̛· ÂÓ¤ÚÁÂÈ· ÂÓÙfi˜ Ù˘ ÚÔıÂÛÌ›·˜ ÙˆÓ 30 ËÌÂÚÒÓ. ∏ ¢∂À∞ªμ ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ ˆ˜ Ô ÈÛ¯˘ÚÈÛÌfi˜ Ù˘ ∂ƒ°∏§ (Î·È Ë ¤ÓÛÙ·Û‹ Ù˘) Â›Ó·È ··Ú¿‰ÂÎÙÔ˜, ‰ÈfiÙÈ, fiˆ˜ ÚÔ·ÙÂÈ ·fi Ù· ÛÙÔȯ›·, ¤¯ÂÈ ‹‰Ë ·Û΋ÛÂÈ ·fi ÙÔ 2009 ¤ÓÛÙ·ÛË (Ë ÔÔ›· ·ÔÚÚ›ÊıËΠÛȈËÚ¿), ˙ËÙÒÓÙ·˜ ÙËÓ ·Ó·ÁÓÒÚÈÛË Ù˘ ·˘ÙÔ‰›Î·È˘ Û˘ÓÙ¤ÏÂÛ˘ Ù˘ ÚÔÛˆÚÈÓ‹˜ Î·È ÔÚÈÛÙÈ΋˜ ·Ú·Ï·‚‹˜, ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·fi 17-3-2009 fi¯ÏËÛ‹ Ù˘ Î·È ÙËÓ ·Ú¤Ï¢ÛË, ηٿ ÙÔ˘˜ ÈÛ¯˘ÚÈÛÌÔ‡˜ Ù˘, ÙÔ˘ 30Ë̤ÚÔ˘, ¯ˆÚ›˜ ‰‹ıÂÓ Î·Ì›· ÂÓ¤ÚÁÂÈ· ÂΠ̤ÚÔ˘˜ Ù˘ ‰È¢ı‡ÓÔ˘Û·˜ ˘ËÚÂÛ›·˜. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ¿ÛÎËÛ ÛÙȘ 23-9-2009 ÙËÓ ·fi 17-9-2009 ·›ÙËÛË ıÂÚ·›·˜ ÚÔ˜ ÙÔÓ ˘Ô˘ÚÁfi ¶∂Ã?¢∂ ÁÈ· ÙËÓ Â›Ï˘ÛË Ù˘ ‰È·ÊˆÓ›·˜ Î·È Ù¤ÏÔ˜ η٤ıÂÛ ÛÙȘ 28-1-2010 ÚÔÛÊ˘Á‹. ™˘ÓÂÒ˜, Û‡Ìʈӷ Ì ÙË ¢∂À∞ªμ, Ô ÈÛ¯˘ÚÈÛÌfi˜ Ô˘ Â·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÙ·È, ÁÈ· ÙÔ ›‰ÈÔ ˙‹ÙËÌ·, ÛÙÔÓ ÔÔ›Ô ÛÙËÚ›˙ÂÙ·È Î·È Ë Ó¤· ¤ÓÛÙ·ÛË, Â›Ó·È ··Ú¿‰ÂÎÙÔ˜. Ÿˆ˜ ÚÔ·ÙÂÈ ·fi Ù· ÛÙÔȯ›· ÙÔ˘ ʷΤÏÔ˘, Ë ‰È¢ı‡ÓÔ˘Û· ˘ËÚÂÛ›·, ÂÓÙfi˜ ÙˆÓ ÙÚÈ¿ÓÙ· ËÌÂÚÒÓ, Î·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÙËÓ 16-4-2009 Û˘Ó¤Ù·Í ¤ÁÁÚ·ÊÔ Ì ÙÔ ÔÔ›Ô ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ ÙËÓ ¿ÚÓËÛ‹ Ù˘ ÁÈ· ÙËÓ ·Ú·Ï·‚‹ Î·È ·ÔÚÚ›ÙÂÈ ÙÔ ·›ÙËÌ· Ù˘ ·Ó·‰fi¯Ô˘. ∏ ¢∂À∞ªμ ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ fiÙÈ Ë ∂ƒ°∏§ ¤¯ÂÈ ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ Û ·ÎfiÌË ÌÈ· ·˘ı·ÈÚÂÛ›·.


M·ÁÓËÛ›· 11

™∞μμ∞Δ√ 27 O∫Δøμƒπ√À 2012

ΔfiÓÈÛ ·fi ÙÔ μfiÏÔ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙˆÓ ∞ÓÂÍ¿ÚÙËÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ ¶. ∫·Ì̤ÓÔ˜

“¡· ԇ̠ÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ “fi¯È” ÛÙÔ˘˜ ‰·ÓÂÈÛÙ¤˜” ∫¿ÏÂÛ ÛÂ Û˘ÛÙÚ¿Ù¢ÛË ÙÔ˘˜ Ôϛ٘ Î·È ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛ ÔÏÈÙÈÎÔ‡˜ ··ÙÂÒÓ˜ ÙÔ˘˜ ΢‚ÂÚÓÒÓÙ˜ ∂ÁηÈÓ›·Û ¯ı˜ ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· Ù· ÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜, ÷Ù˙Ë·ÚÁ‡ÚË - π¿ÛÔÓÔ˜ ÔÏÈÙÈÎÔ‡˜ ··ÙÂÒÓ˜ ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛ ÙÔ˘˜ ΢‚ÂÚÓÒÓÙ˜ ·fi ÙÔ μfiÏÔ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙˆÓ ∞ÓÂÍ¿ÚÙËÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ ¶¿ÓÔ˜ ∫·Ì̤ÓÔ˜, Ô ÔÔ›Ô˜ οÏÂÛ ÙÔ Ï·fi Û ·ÁÒÓ· ÂÓ¿ÓÙÈ· ÛÙÔ˘˜ ‰·ÓÂÈÛÙ¤˜ ÁÈ· Ó· ÙÔ˘˜ “‰ÈÒÍÔ˘Ì ·fi ÙË ¯ÒÚ·” , fiˆ˜ ÙfiÓÈÛÂ Î·È Ó· “ÙËÓ ·Ú·‰ÒÛÔ˘Ì ÂχıÂÚË ÛÙ· ·È‰È¿ Ì·˜” . √ Î. ∫·Ì̤ÓÔ˜ ÂÚÈԉ‡ÂÈ ·fi ¯ı˜ ÛÙË ª·ÁÓËÛ›· Î·È ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ÂÁηÈÓ›·Û ٷ ÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ ÛÙÔ μfiÏÔ, ÛÙËÓ Ô‰fi ÷Ù˙Ë·ÚÁ‡ÚË - π¿ÛÔÓÔ˜. ™‹ÌÂÚ· ı· Û˘Ó¯›ÛÂÈ ÙËÓ ÂÚÈԉ›· ÙÔ˘ Î·È ı· Û˘Ó·ÓÙËı› Ì ÂÎÚÔÛÒÔ˘˜ ÊÔÚ¤ˆÓ. ∞‡ÚÈÔ ∫˘Úȷ΋ ı· ÌÂÙ·‚› ÛÙË ™ÎÈ¿ıÔ Î·È ı· ·Ú·ÛÙ› ÛÙȘ ÂΉËÏÒÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ÂıÓÈ΋ Â¤ÙÂÈÔ.

ƒÂÔÚÙ¿˙: Δ√À§∞ ∫∂∫∞Δ√À ºˆÙfi: ¶∞¡∞°πøΔ∏™ °π∞¡¡∞ƒ√™

√ Úfi‰ÚÔ˜ ÙˆÓ ∞ÓÂÍ¿ÚÙËÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ ¿Ú¯ÈÛ ·fi ÙÔ μfiÏÔ ÙȘ ÂÚÈԉ›˜ ÙÔ˘ ·Ó¿ ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, Û ̛· ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ó· ›ÛÂÈ ÙÔ˘˜ Ôϛ٘ ÁÈ· ÙȘ ı¤ÛÂȘ ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·Ùfi˜ ÙÔ˘ Î·È Î˘Ú›ˆ˜ ÁÈ· ÙËÓ “·Ó·ÙÚÔ‹” - fiˆ˜ › - Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÂÈ, ·ÊÔ‡ ÔÈ ı˘Û›Â˜ ‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· “È¿ÛÔ˘Ó ÙfiÔ” . ¶ÚÔÛÂÚ¯fiÌÂÓÔ˜ ÛÙ· ÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ ‰‹ÏˆÛ ÛÙÔ˘˜ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˘˜ fiÙÈ ÔÈ ∞ÓÂÍ¿ÚÙËÙÔÈ ŒÏÏËÓ˜ ·ÈÛı¿ÓÔÓÙ·È ‰ÈηȈ̤ÓÔÈ ÌÂÙ¿ ÙËÓ Â›‰ËÛË Ô˘ ÌÂÙ¤‰ˆÛ ¯ı˜ ·ÚÁ¿ ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ÙÔ Ú·ÎÙÔÚÂ›Ô ƒfiÈÙÂÚ˜ fiÙÈ Ë ¤ÎıÂÛË ÙÔ˘ ¢ÈÂıÓÔ‡˜ ¡ÔÌÈÛÌ·ÙÈÎÔ‡ Δ·Ì›Ԣ ·Ó·ÁÓˆÚ›˙ÂÈ ˆ˜ ·ÎfiÌË Î·È Â¿Ó ÏËÊıÔ‡Ó Ù· 89 ̤ÙÚ· Ë ÂÏÏËÓÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌ›· ‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ·Ó·Î¿Ì„ÂÈ, ·ÊÔ‡ ÚԂϤÂÈ fiÙÈ ÙÔ 2020 ÙÔ ¯Ú¤Ô˜ ı· ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ÛÙÔ 120% ÙÔ˘ ∞∂¶. “∏ ÔÏÈÙÈ΋ ÙÔ˘ ÌÓËÌÔÓ›Ô˘ ·¤Ù˘¯Â ‹‰Ë” ÙfiÓÈÛ Ì ¤ÌÊ·ÛË Ô ¶¿ÓÔ˜ ∫·Ì̤ÓÔ˜ Î·È Û˘Ó¤¯ÈÛÂ: “√È ı˘Û›Â˜ ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ Ï·Ô‡ ¿Ó ÛÙÚ¿ÊÈ. Δ· Ó¤· ̤ÙÚ· Ô‰ËÁÔ‡Ó Û ÈÔ ‚·ıÈ¿ ‡ÊÂÛË Î·È Ó¤· ÏÔ˘Î¤Ù· Î·È ·ÓÂÚÁ›·. √‰ËÁÔ‡Ó Û ·˘ÙÔÎÙÔӛ˜. ¢ÂÓ Úfi-

ÎÂÈÙ·È Ó· ÂÈÙÚ¤„Ô˘Ì Ӥ· ÂÍ·ıÏ›ˆÛË. ∫·ÏÒ fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Ôϛ٘ Ó· Û˘ÛÙÚ·Ù¢ıÔ‡Ó, ÁÈ· Ó· ‰ÈÒÍÔ˘Ì ·fi ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÙÔ˘˜ ˘¿ÏÏËÏÔ˘˜ ‰·ÓÂÈÛÙ¤˜ Ì·˜. ∂Ì›˜ ı· Û˘Ó¯›ÛÔ˘Ì ÚÔ˜ ·˘Ù‹Ó ÙËÓ Î·Ù‡ı˘ÓÛË Ó· ‰›ÓÔ˘Ì ÙË Ì¿¯Ë ̤۷ Î·È ¤Íˆ ·fi ÙË μÔ˘Ï‹” . ∂ÚˆÙËı›˜ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙˆÓ ∞ÓÂÍ¿ÚÙËÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ·ÁˆÓÈÒ‰Ë Â›ÎÏËÛË Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ fiÙÈ Ù· ·Ôı¤Ì·Ù· ÙÔ˘ ∫Ú¿ÙÔ˘˜ ÙÂÏÂÈÒÓÔ˘Ó ÛÙȘ 16 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘, ηÙËÁfiÚËÛ ÙÔÓ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi fiÙÈ Ï¤ÂÈ „¤Ì·Ù·, fiˆ˜ ¤ÏÂÁÂ Î·È ·Ú·ÌÔÓ¤˜ ÙˆÓ ÂÎÏÔÁÒÓ ÙÔ˘ πÔ˘Ó›Ô˘. ™ËÌ›ˆÛ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο: “√ Î. ™·Ì·Ú¿˜ ›Â Î·È ÙÔÓ πÔ‡ÓÈÔ „¤Ì·Ù· Î·È ÙÒÚ·, ‰˘ÛÙ˘¯Ò˜ ÁÈ· Ì›· ·ÎfiÌË ÊÔÚ¿, „‡‰ÂÙ·È ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙÔÓ ÂÏÏËÓÈÎfi Ï·fi. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÔÏÈÙÈÎÔ‡˜ ··ÙÂÒÓ˜ Ô˘ ÛÙËÚ›˙Ô˘Ó ÙȘ ÂÈÏÔÁ¤˜ Ù˘ ÙÚfiÈη˜ Î·È ‰È·ÚÎÒ˜ ϤÓ „¤Ì·Ù· ÛÙÔ Ï·fi. À¿Ú¯Ô˘Ó ¯Ú‹Ì·Ù· Î·È ÁÈ· ÙȘ Û˘ÓÙ¿ÍÂȘ Î·È ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÌÈÛıÔ‡˜. ∞˘Ù¿ Ô˘ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Â›Ó·È Ù· ¯Ú‹Ì·Ù· ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ·ÁÔÚ¿ Ô˘ Ù· ·Ê·›Ì·Í·Ó Ì ÙȘ ÔÏÈÙÈΤ˜ Ô˘ ÂÊ·ÚÌfi˙Ô˘Ó. ∫·È Â¿Ó ‰ÂÓ ÙÔ˘˜ ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÔ˘Ì ı· Û˘Ó¯›ÛÔ˘Ó. £¤ÏÔ˘Ó Ó· ·ÁÔÚ¿ÛÔ˘Ó ÙËÓ Î·ÙÂÛ¯Â̤ÓË ∂ÏÏ¿‰·” . ΔfiÓÈÛ ˆ˜ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË Â΂ȿ˙ÂÈ ÙÔ˘˜ Ôϛ٘ Î·È ÚfiÛıÂÛ ˆ˜ ϤÔÓ “‰ÂÓ ÂÚÓÔ‡Ó ÔÈ Â΂ȷÛÌÔ›

ÙÔ˘˜” . ∫·È ÚfiÛıÂÛ ˆ˜ ÛÙȘ 17 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘, ı· Á›ÓÂÈ fi,ÙÈ ¤ÁÈÓÂ Î·È ÙÔÓ πÔ‡ÓÈÔ, Ô˘ ‰ÂÓ ‹Ú·Ì ÙË ‰fiÛË. √È ÌÈÛıÔ› Î·È ÔÈ Û˘ÓÙ¿ÍÂȘ ı· ÏËÚˆıÔ‡Ó ·fi Ù· ¯Ú‹Ì·Ù· Ô˘ ÂÈÛÚ¿ÙÙÂÈ ÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ ·fi ÙÔ˘˜ ŒÏÏËÓ˜. ∞ÎÔÏÔ‡ıËÛ·Ó Ù· ÂÁη›ÓÈ· ÙˆÓ ÁÚ·Ê›ˆÓ ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ Ô˘ ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó ÛÙÔ ÂÍ‹˜ ηıËÌÂÚÈÓ¿ Î·È ÂΛ ı· ÛÙÂÁ¿˙ÂÙ·È Ë ¡Ô̷گȷ΋ - ™˘ÓÙÔÓÈÛÙÈ΋ ∂ÈÙÚÔ‹. √ Î. ∫·Ì̤ÓÔ˜ ·Ó¤ÊÂÚ ÛÙÔ˘˜ ·Ú¢ÚÈÛÎfiÌÂÓÔ˘˜ ˆ˜ ÔÈ ÚÒÙÔÈ Ôϛ٘, Ì ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ Û˘Ó·ÓÙ‹ıËΠÛÙÔ ‰È·‰›ÎÙ˘Ô ÛÙËÓ ·Ú¯‹ Ù˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜, ‹Ù·Ó ·fi ÙÔ μfiÏÔ. ∞˘ÙÔ›, fiˆ˜ ›Â, ÙÔÓ ÚÔ¤ÙÚ„·Ó ÁÈ· Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ. “ΔÔ ÚÒÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ‚‹Ì· ¤ÁÈÓÂ. ∫·Ù·Ê¤Ú·Ì ӷ Ìԇ̠ÛÙË μÔ˘Ï‹ Ì ¤Ó· ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÔÛÔÛÙfi, οÓÔÓÙ·˜ ÙË ÌÂÁ¿ÏË ·Ó·ÙÚÔ‹ Ù˘ ÌÂÙ·ÔÏ›Ù¢Û˘” ·Ó¤ÊÂÚÂ Ô ¶¿ÓÔ˜ ∫·Ì̤ÓÔ˜ Î·È ÚfiÛıÂÛ ˆ˜ ÙÒÚ· Á›ÓÂÙ·È ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ‚‹Ì·, “Ó· ·Ó·Ï¿‚Ô˘Ì ÙÔÓ ·ÁÒÓ· Ó· ‰ÈÒÍÔ˘Ì ·fi ÙÔÓ ÙfiÔ Ì·˜ ÙÔ˘˜ ηٷÎÙËÙ¤˜” . “¡· ԇ̠ÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ “fi¯È” ÛÙÔ˘˜ ‰·ÓÂÈÛÙ¤˜. ∞˘ÙÔ‡˜ Ô˘ ηٷÚÁÔ‡Ó ÙȘ ·ÓıÚÒÈÓ˜ ·Í›Â˜. §¤Ì “fi¯È” Î·È Ô ÌÂÁ¿ÏÔ˜ ÛÙfi¯Ô˜ Â›Ó·È Ë ·ÂÏ¢ı¤ÚˆÛË Ù˘ ·ÙÚ›‰·˜ Ì·˜” ÙfiÓÈÛ Ì ¤ÌÊ·ÛË Î·È Â˘¯·Ú›ÛÙËÛ ٷ ÛÙÂϤ¯Ë ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ Î·È ÙÔ˘˜ Ôϛ٘ ÁÈ·

ÙË ÛÙ‹ÚÈÍË. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙˆÓ ∞ÓÂÍ¿ÚÙËÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ Û˘Óԉ¢fiÌÂÓÔ˜ ·fi ÙË ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î. ÃÚ˘ÛÔ‚ÂÏÒÓË, ÙÔ˘˜ ÔÏÈÙÂ˘Ù¤˜ ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ ÛÙË £ÂÛÛ·Ï›·, ÙÔÓ ÂÎÚfiÛˆÔ ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ Δ¤ÚÂÓ˜ ∫Ô˘›Î Î·È ¿ÏÏ· ÛÙÂϤ¯Ë ¤Î·Ó ̛· ‚fiÏÙ· ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ fiÏ˘, ̤ۈ ÙˆÓ Ô‰ÒÓ ∞ÓÙˆÓÔÔ‡ÏÔ˘, ∂ÚÌÔ‡ Î·È ∞Á›Ô˘ ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘. ™˘ÓÔÌ›ÏËÛ Ì Ôϛ٘ ÁÈ· ÂÏ¿¯ÈÛÙ· ÏÂÙ¿ Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ·Ô¯ÒÚËÛÂ. °È· Û‹ÌÂÚ· ™¿‚‚·ÙÔ, ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÙÔ˘ Î. ∫·Ì̤ÓÔ˘ Â›Ó·È ÙÔ ·ÎfiÏÔ˘ıÔ: ™ÙȘ 10 Â›ÛÎÂ„Ë ÛÙËÓ ŒÓˆÛË ∞ÁÚÔÙÈÎÒÓ ™˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌÒÓ μfiÏÔ˘, ÛÙȘ 11.30 Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ì ÙÔ ¢‹Ì·Ú¯Ô μfiÏÔ˘, ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ı· Û˘Ó·ÓÙËı› Ì ÙÔ˘˜ ÚÔ¤‰ÚÔ˘˜ ÙÔ˘ Δ∂∂ Î. ∞Ó·ÁÓÒÛÙÔ˘, ÙÔ˘ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›Ô˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î. ª·Û‰¿ÓË Î·È ÙÔ˘ ∂ÌÔÚÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ Î. ∫ˆÓ. ΔÛ¤ÏÈÔ. ™ÙȘ 12.30 Â›Ó·È ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈṲ̂ÓË Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ì ÙÔÓ ·ÓÙÈÂÚÈÊÂÚÂÈ¿Ú¯Ë ª·ÁÓËÛ›·˜ Î. ∫Ô¿Ó· ÛÙÔ ‰ÈÔÈÎËÙ‹ÚÈÔ Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ı· Û˘Ó·ÓÙËı› Ì ÙÔ ªËÙÚÔÔÏ›ÙË ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ Î. πÁÓ¿ÙÈÔ. ∞‡ÚÈÔ ∫˘Úȷ΋ ı· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙË ™ÎÈ¿ıÔ. ™ÙȘ 10.30 ı· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ ÙË ‰ÔÍÔÏÔÁ›·, ηÙfiÈÓ ı· ηٷı¤ÛÂÈ ÛÙÂÊ¿ÓÈ ÛÙÔ ªÓËÌÂ›Ô ¶ÂÛfiÓÙˆÓ Ù˘ ™ÎÈ¿ıÔ˘ Î·È ı· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ ÙËÓ ·Ú¤Ï·ÛË.

¢È·ÌËÓ‡ÂÈ ÛÙË ÃÚ˘Û‹ ∞˘Á‹ Ô ∞Ú¯ÈÂ›ÛÎÔÔ˜ AıËÓÒÓ Î·È ¿Û˘ EÏÏ¿‰Ô˜

∏ ∂ÎÎÏËÛ›· ‰ÂÓ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ÚÔÛٿ٘ ∞£∏¡∞, 26.

∂¶π™∏ª∞π¡√¡Δ∞™ fiÙÈ Ë ∂Î-

ÎÏËÛ›· ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ·Ó¿ÁÎË ·fi ÚÔÛٿ٘ Î·È ÛˆÙ‹Ú˜, Ô ∞Ú¯ÈÂ›ÛÎÔÔ˜ ∞ıËÓÒÓ Î·È ¿Û˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜, πÂÚÒÓ˘ÌÔ˜, ηٷ‰Èο˙ÂÈ Î¿ı ÌÔÚÊ‹ ‚›·˜ Î·È Ú·ÙÛÈÛÌÔ‡, ÛÙÚ¤ÊÔÓÙ·˜ Ù· ˘Ú¿ ÙÔ˘ ηٿ Ù˘ ÃÚ˘Û‹˜ ∞˘Á‹˜. ™‡Ìʈӷ ÌÂ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ ÙÔ˘, Ô πÂÚÒÓ˘ÌÔ˜ ÚÔÙÚ¤ÂÈ È‰È·›ÙÂÚ· ÙÔ˘˜ Ó¤Ô˘˜ Ó· ÌÂÏÂÙ‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· Ù˘ ÃÚ˘Û‹˜ ∞˘Á‹˜, Ù· ȉÂÔÏÔÁÈο Ù˘ ÈÛÙ‡ˆ Î·È Ù· ۇ̂ÔÏ¿ Ù˘, fiˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ë ÂÊËÌÂÚ›‰· “∂ÂÓ‰˘Ù‹˜” . “∏ ÃÚ˘Û‹ ∞˘Á‹ Î·È Ô ÔÔÈÔÛ‰‹ÔÙÂ, ·ÊÔ‡ ÂÎı¤ÛÂÈ Ì ۷-

Ê‹ÓÂÈ· ÙȘ ı¤ÛÂȘ ÙÔ˘ ÛÙÔ Ï·fi, ¤¯ÂÈ Î¿ı ‰Èη›ˆÌ· Ó· ˙ËÙ‹ÛÂÈ ÙËÓ „‹ÊÔ ÙÔ˘” ϤÂÈ Ô ∞Ú¯ÈÂ›ÛÎÔÔ˜. ∂ÈÛËÌ·›ÓÂÈ, ·Ú¿ÏÏËÏ·, fiÙÈ Ë ∂ÎÎÏËÛ›· ˆ˜ ÓÂ˘Ì·ÙÈÎfi˜ ÔÚÁ·ÓÈÛÌfi˜ ¤¯ÂÈ ·¤Ú·ÓÙÔ Û‚·ÛÌfi ÛÙÔ ·ÓıÚÒÈÓÔ “ÚfiÛˆÔ” ¤¯ÂÈ Û‚·ÛÌfi ÛÙȘ ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈΤ˜ ‰È·‰Èηۛ˜ Î·È ‰ÂÓ ÂÈÙÚ¤ÂÈ Û ηӤӷ ÎfiÌÌ·, ›Ù ·ÚÈÛÙÂÚfi, ›Ù ‰ÂÍÈfi, ›Ù ·ÎÚÔ‰ÂÍÈfi, Ó· ·Ó·Ï¿‚ÂÈ ÙË ÛÙ‹ÚÈÍ‹ Ù˘. ™Â ·¿ÓÙËÛ‹ Ù˘ Ë ÃÚ˘Û‹ ∞˘Á‹ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ: “√˘‰¤ÔÙÂ Ë ÃÚ˘Û‹ ∞˘Á‹ ‰ÈÂΉ›ÎËÛ ÙÔÓ ÚfiÏÔ ÙÔ˘ ÚÔÛÙ¿ÙË Ù˘ ∂ÎÎÏËÛ›·˜. ∂›Ó·È ıÏÈ‚ÂÚfi Ë πÂÚ·Ú¯›· Ó· ηÙËÁÔÚ› ÙËÓ ÃÚ˘-

Û‹ ∞˘Á‹, Û˘ÌϤÔÓÙ·˜ ¤ÙÛÈ Ì ¿ıÂÔ˘˜ Î·È ‚Ï¿ÛÊËÌÔ˘˜ ÔÏÈÙÈÎÔ‡˜, Ô˘ ·Ó‹ÎÔ˘Ó ÛÂ Ì˘ÛÙÈΤ˜ ÂÙ·Èڛ˜, ÛÎÔÙÂÈÓ¤˜ Ϥۯ˜ Î·È ‰fiÁÌ·Ù·”.

ΔÔ ∂ıÓÈÎfi §·¯Â›Ô ™Δ∏ ¯ıÂÛÈÓ‹ ÎÏ‹ÚˆÛË ÙÔ˘

∂ıÓÈÎÔ‡ §·¯Â›Ô˘, Ë̤ڷ 1Ë, Ù˘¯ÂÚ¤˜ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ‹Ù·Ó ÔÈ: 18 Î·È 149. ŸÏÔÈ ÔÈ ·ÚÈıÌÔ› Ô˘ ÎÏËÚÒıËÎ·Ó Î·È Ù· ÔÛ¿ Ô˘ ÎÂÚ‰›˙Ô˘Ó Â›Ó·È: √ ·ÚÈıÌfi˜ 18418 ÎÂÚ‰›˙ÂÈ 30.000 ¢ÚÒ. √ ·ÚÈıÌfi˜ 149719 ÎÂÚ‰›˙ÂÈ 10.000 ¢ÚÒ. √È ·ÚÈıÌÔ› 18440 149741 ÎÂÚ‰›˙Ô˘Ó ·fi 5.000 ¢ÚÒ. √È ·ÚÈıÌÔ› 18151 18405 149452 149706 ÎÂÚ‰›˙Ô˘Ó ·fi 2.000 ¢ÚÒ. ŸÏÔÈ ÔÈ ·Ú·¿Óˆ ·ÚÈıÌÔ› ÊÔÚÔÏÔÁÔ‡ÓÙ·È. ∞fi 1.000 ¢ÚÒ ÎÂÚ‰›˙Ô˘Ó ÔÈ ·ÚÈıÌÔ› 18013 18037 18334 18379 18383 18503 149314 149338 149635 149680 149684 149804 ∞fi 500 ¢ÚÒ ÎÂÚ‰›˙Ô˘Ó ÔÈ ·ÚÈıÌÔ› 18174 18355 18535 18540 18673 18682 18734 18822 18858 18939 149035 149123 149159 149240 149475 149656 149836 149841 149974 149983 ∞fi 300 ¢ÚÒ ÎÂÚ‰›˙Ô˘Ó ÔÈ ·ÚÈıÌÔ› 18006 18009 18018 18052 18060 18096 18111 18113 18164 18188 18197 18203 18205 18244 18252 18253 18285 18313 18317 18321 18329 18352 18380 18385 18410 18426 18446 18448 18458 18499 18543 18561 18562 18567 18571 18572 18579 18585 18589 18608 18621 18637 18638 18645 18668 18688 18692 18723 18737 18750 18770 18820 18849 18906 18909 18919 18957 18972 18979 18981 149024 149038 149051 149071 149121 149150 149207 149210 149220 149258 149273 149280 149282 149307 149310 149319 149353 149361 149397 149412 149414 149465 149489 149498 149504 149506 149545 149553 149554 149586 149614 149618 149622 149630 149653 149681 149686 149711 149727 149747 149749 149759 149800 149844 149862 149863 149868 149872 149873 149880 149886 149890 149909 149922 149938 149939 149946 149969 149989 149993 Δ¤ÏÔ˜, ·fi 200 ¢ÚÒ ÎÂÚ‰›˙Ô˘Ó fiÏÔÈ ÔÈ ¿ÏÏÔÈ ·ÚÈıÌÔ› ·fi 18000 ¤ˆ˜ 18999 Î·È ·fi 149000 ¤ˆ˜ 149999 Ô˘ ‰ÂÓ ·Ó·ÁÚ¿ÊÔÓÙ·È ÛÙÔÓ ·Ú·¿Óˆ ›Ó·Î·. ∏ ∂¶√ª∂¡∏ ∫§∏ƒø™∏ (∂’) ∞ƒÃπ∑∂π Δ∏¡ 5Ë ¡√∂ªμƒπ√À 2012.

∞¶√£∏∫∏ ∂¡¢Àª∞Δø¡

-OGGI™∫∂¡¢∂ƒ∞¡∏ 4 (3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜) Δ∏§. 24210 - 34477

Ã∂πª∂ƒπ¡∞ ∂π¢∏ ∞¡¢ƒπ∫∞ & °À¡∞π∫∂π∞ ™∂ ∞¶π™Δ∂ÀΔ∞ Ã∞ª∏§∂™ Δπª∂™ ¢∂∫Δ∂™ √§∂™ √π ¶π™ΔøΔπ∫∂™ ∫∞ƒΔ∂™


M·ÁÓËÛ›· 12

™∞μμ∞Δ√ 27 O∫Δøμƒπ√À 2012

ÕÌÂÛË ‹Ù·Ó Ë ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÒÓ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘

¢È·ÚÚ‹ÎÙ˜ “¯Ù‡ËÛ·Ó” ̤ڷ-ÌÂÛË̤ÚÈ ™ ˘Ó·ÁÂÚÌfi Û‹Ì·Ó·Ó ¯ı˜ ÛÙȘ ÂÚÈÔÏÔ‡Û˜ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈΤ˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ ÛÙÔÓ ÎÂÓÙÚÈÎfi ÙÔ̤· ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ÔÈ Â¿ÏÏËϘ ÙËÏÂʈÓÈΤ˜ ηٷÁÁÂϛ˜ ÁÈ· ·fiÂÈÚ˜ ‰È¿ÚÚË͢ ÔÈÎÈÒÓ, Ì ÙÔ˘˜ ÂÓÔ›ÎÔ˘˜ Ì¿ÏÈÛÙ· Ó· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÂÓÙfi˜ ÙˆÓ ‰È·ÌÂÚÈÛÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘˜. ™‡Ìʈӷ Ì fiÛ· ¤ÁÈÓ·Ó ÁÓˆÛÙ¿, ¤ÓÔÈÎÔÈ Ù˘ ›‰È·˜ ÔÏ˘Î·ÙÔÈΛ·˜ ÛÙËÓ Ô‰fi °ÎÏ·‚¿ÓË Î·Ù‹ÁÁÂÈÏ·Ó ·fiÂÈÚ· ‰È¿ÚÚË͢ ÙˆÓ ÔÈÎÈÒÓ ÙÔ˘˜ ¯ı˜ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Î·È ÂÓËÌ¤ÚˆÛ·Ó ÁÈ· Ù· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ÙˆÓ ‰Ú·ÛÙÒÓ Î·ıÒ˜ Î·È ÁÈ· ÙÔ fi¯ËÌ· ‰È·Ê˘Á‹˜ ÙÔ˘˜, ¤Ó· ‰›Î˘ÎÏÔ ÌÔÙÔÔ‰‹Ï·ÙÔ. ÓÙ·˜ Ì¿ÏÈÛÙ· ˆ˜ ÂÎÚfiÛˆÔ ·˘Ù‹˜ ÁÂÚÌ·ÓfiʈÓÔ Û˘ÓÂÚÁfi ÙÔ˘˜, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÎÂÚ‰›˙Ô˘Ó ÙËÓ ÂÌÈÛÙÔÛ‡ÓË ÙˆÓ ˘Ô„ËÊ›ˆÓ ı˘Ì¿ÙˆÓ ÙÔ˘˜ Î·È Ó· ÙÔ˘˜ ›ıÔ˘Ó Ó· ηٷ‚¿ÏÔ˘Ó, ÁÈ· οı ۇ̂·ÛË Ô˘ ˘¤ÁÚ·Ê·Ó, ÙÔ ¯ÚËÌ·ÙÈÎfi ÔÛfi ÙˆÓ ¤ÓÙ ¯ÈÏÈ¿‰ˆÓ (5.000) ¢ÚÒ, Ì ÙÔ ÚfiÛ¯ËÌ· ÙˆÓ ‰È·‰ÈηÛÙÈÎÒÓ ÂÍfi‰ˆÓ.

ƒÂÔÚÙ¿˙: ∞¡Δø¡∏™ ∂. ºø∫π¢∏™ fokidis@e-thessalia.gr

ÕÌÂÛË ‹Ù·Ó Ë ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ÛÙ·ıÌÒÓ Ù˘ ∂§∞™ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ (΢ڛˆ˜ ¢π∞™ Î·È ∞ÛÊ¿ÏÂÈ·), ÁÈ· ÙÔÓ ÂÓÙÔÈÛÌfi ÙÔ˘ Ô¯‹Ì·ÙÔ˜ ηıÒ˜ ˘fi„ÈÓ Ù˘ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜ ›¯·Ó ÙÂı› Î·È ÙÔ ÁÚ·ÌÌ·ÙÈÎfi Î·È Ô ·ÚÈıÌfi˜ ΢ÎÏÔÊÔÚ›·˜ ÙÔ˘ ‰›Î˘ÎÏÔ˘. ™ÙÔ ÌÂٷ͇, Ì·˙› Ì ٷ ·˘ÍË̤ӷ ̤ÙÚ· ·ÛÙ˘ÓfiÌ¢Û˘ Ô˘ ˘‹Ú¯·Ó ¯ı˜ ÛÙËÓ fiÏË, ÏfiÁˆ Ù˘ ¤Ï¢Û˘ ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ÙˆÓ ∞ÓÂÍ¿ÚÙËÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ, ÔÈ ÂÈÙÂÏ›˜ Ù˘ ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋˜ ¢È‡ı˘ÓÛ˘ ÎÏ‹ıËÎ·Ó Ó· ‰È·¯ÂÈÚÈÛÙÔ‡Ó Î·È Â›ıÂÛË Ô˘ ‰¤¯ÙËΠÌÈ· Á˘Ó·›Î· ÛÙȘ 3.20 Ì.Ì. ÛÙËÓ Ô‰fi ªÈÎÚ·ÛÈ·ÙÒÓ, ›Ûˆ ·fi ÙÔ Ì¿ÚÎÂÙ ∞μ ·fi Ô‰ËÏ¿ÙË, Ô ÔÔ›Ô˜ Ù˘ ·Ê·›ÚÂÛ ¯Ú˘Û‹ ·Ï˘Û›‰· ·fi ÙÔ Ï·ÈÌfi. ∂›Û˘, ·fi Û˘ÌÔÏ›ÙË Ô˘ ‰È·Ì¤ÓÂÈ ÛÙËÓ Ô‰fi °. ¢‹ÌÔ˘ Û ‰ÈÒÚÔÊË ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹, ηٷÁÁ¤ÏıËΠfiÙÈ ¿ÁÓˆÛÙË Á˘Ó·›Î·, ÂÈηÏÔ‡ÌÂÓË ÙËÓ È‰ÈfiÙËÙ· Ù¯ÓÈÎÔ‡ ‰ÈÎÙ‡ˆÓ ÙËÏÂÈÎÔÈÓˆÓÈÒÓ, ¯Ù‡ËÛ ÙÔ ı˘ÚÔÙËϤʈÓÔ Î·È ˙‹ÙËÛ ӷ Ù˘ ÂÈÙÚ·› Ë Â›ÛÔ‰Ô˜ Ì ÚfiÛ¯ËÌ· ÙËÓ ÂÈıÂÒÚËÛË ÙÔ˘ ÂÛˆÙÂÚÈÎÔ‡ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ ÙËÏÂʈӛ·˜. ™ÙȘ ÂÚˆÙ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ ÂÓÔ›ÎÔ˘ ÁÈ· ÙÔ ÛÎÔfi Ù˘ Â›Û΄˘ Î·È ÂȉÈÎfiÙÂÚ· ÁÈ· ÙËÓ ÒÚ· Ô˘ ·˘Ù‹ ÁÈÓfiÙ·Ó (8.25 Ì.Ì.), Ë “Ù¯ÓÈÎfi˜ ÙËÏÂÈÎÔÈÓˆÓÈÒÓ” , οÏÂÛ ÙÔÓ È‰ÈÔÎÙ‹ÙË Ó· η٤‚ÂÈ ÛÙÔ ÈÛfiÁÂÈÔ ÁÈ· Ó· Û˘˙ËÙ‹ÛÔ˘Ó Î·È Ó· Ù˘ ·ÓÔ›ÍÂÈ ÙËÓ fiÚÙ·. ∞fi ÙÔ ‡ÊÔ˜ ÙˆÓ ··ÓÙ‹ÛÂˆÓ Ù˘ ¿ÁÓˆÛÙ˘ Á˘Ó·›Î·˜, Ô È‰ÈÔÎÙ‹Ù˘ Ù˘ ÔÈΛ·˜ Ì ÛÔ‚·Ú¤˜ ÂÈÊ˘Ï¿ÍÂȘ η٤‚ËΠÛÙÔ ÈÛfiÁÂÈÔ Ù˘ ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹˜, ·ÏÏ¿ ÙÔ ¿ÁÓˆÛÙÔ ÚfiÛˆÔ, ›¯Â ÂÍ·Ê·ÓÈÛÙ›. ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ› ÂÈÛËÌ·›ÓÔ˘Ó ˆ˜ ‰È¿ÊÔÚÔÈ ÂÈÙ‹‰ÂÈÔÈ ÂÈηÏÔ‡ÓÙ·È ‰È¿ÊÔÚ˜ ȉÈfiÙËÙ˜ Î·È ‰È·ÌÔÚÊÒÓÔ˘Ó ·›Û٢٘ ÈÛÙÔڛ˜ ÛÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÂÍ·¿ÙËÛ˘

™‡ÏÏË„Ë 24¯ÚÔÓÔ˘ ÛÙÔ μfiÏÔ °π∞ ·ÓÙ›ÛÙ·ÛË, ·›ıÂÈ·, Â͇‚ÚÈÛË

Î·È ·ÂÈÏ‹ Û ‚¿ÚÔ˜ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÒÓ, Û˘ÓÂÏ‹ÊıË ÚÔ¯ı¤˜ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ÛÙÔ μfiÏÔ, ·fi ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ‡˜ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ¢π∞™ Ù˘ ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋˜ ¢È‡ı˘ÓÛ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜, 24¯ÚÔÓÔ˜ Ë̉·fi˜. ™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·, ÚÔ¯ı¤˜ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ Ô 24¯ÚÔÓÔ˜ Ô‰ËÁÒÓÙ·˜ ÙÔ ·˘ÙÔΛÓËÙÔ ÙÔ˘, ·Ú·‚›·Û ÂÚ˘ıÚfi ÛËÌ·ÙÔ‰fiÙË Î·È Û ÁÂÓfiÌÂÓÔ ÙÚÔ¯ÔÓÔÌÈÎfi ¤ÏÂÁ¯Ô Â͇‚ÚÈÛÂ Î·È ·›ÏËÛ ÙÔ˘˜ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ‡˜ Ô˘ ÙÔÓ ·ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛ·Ó, ÂÓÒ ·ÓÙÈÛÙ¿ıËΠÛÙË Û‡ÏÏË„‹ ÙÔ˘, ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔÓ ÎfiÌ‚Ô ¢ËÌ·Ú¯Â›Ô˘. ¶ÚÔ·Ó¿ÎÚÈÛË ‰ÈÂÓÂÚÁ› ÙÔ ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈÎfi ΔÌ‹Ì· μfiÏÔ˘.

AfiÂÈÚ· ÎÏÔ‹˜ ¯Ô›ÚÔ˘ ™ÙÔ ÌÂٷ͇, ÂÓÙ‡ˆÛË ÚÔηÏ› Ë ÂÚ›ÙˆÛË Û‡ÏÏ˄˘ 50¯ÚÔÓÔ˘ ÁÈ· ˙ˆÔÎÏÔ‹ Î·È ÂȉÈÎfiÙÂÚ· Ë ·fiÂÈÚ· Ó· ·Ê·ÈÚ¤ÛÂÈ ¤Ó· ¯Ô›ÚÔ ·fi ÛÙ¿‚ÏÔ. Ÿˆ˜ ÚÔ·ÙÂÈ ·fi ÙËÓ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·, Û˘ÓÂÏ‹ÊıË ÚÔ¯ı¤˜ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ Û ·ÁÚÔÙÈ΋ ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ ∞ÁÈ¿˜ §¿ÚÈÛ·˜, ·fi ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ‡˜ ÙÔ˘ ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ‡ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜ ∞ÁÈ¿˜ Ù˘ ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋˜ ¢È‡ı˘ÓÛ˘ §¿ÚÈÛ·˜, 50¯ÚÔÓÔ˜ Ë̉·fi˜ ÁÈ· ˙ˆÔÎÏÔ‹. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ·, Ô 50¯ÚÔÓÔ˜ Û˘ÏÏËÊı›˜ ·Ê·›ÚÂÛ ·fi ÛÙ¿‚ÏÔ 54¯ÚÔÓÔ˘ Ë̉·Ô‡ ¤Ó· ¯Ô›ÚÔ, ÏËÓ fï˜ ¤ÁÈÓ ·ÓÙÈÏËÙfi˜ ·fi ÙÔÓ ·ıfiÓÙ· Î·È Û˘ÓÂÏ‹ÊıË ¿ÌÂÛ· ·fi ÚÔÛÙڤͷÓÙ˜ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ‡˜. ∞fi ÙËÓ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋ ¤Ú¢ӷ ÚԤ΢„ fiÙÈ Ô 50¯ÚÔÓÔ˜ ›¯Â ÛÎÔfi Ó· ı·Ó·ÙÒÛÂÈ ÙÔ ¯Ô›ÚÔ Ì ΢ÓËÁÂÙÈÎfi fiÏÔ, Ô˘ ηÙ›¯Â ÓfiÌÈÌ· Î·È Ó· ÙÔÓ ·ÔÌ·ÎÚ‡ÓÂÈ ·fi ÙÔ ÛËÌ›Ô. ΔÔ Î˘ÓËÁÂÙÈÎfi fiÏÔ ‚Ú¤ıËÎÂ Î·È Î·Ù·Û¯¤ıËΠ·fi ÙÔ˘˜ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ‡˜.

∞ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÒÓ ÂÍÔÚÌ‹ÛˆÓ

● ∂¿ÏÏËϘ ÙËÏÂʈÓÈΤ˜ ηٷÁÁÂϛ˜ ÁÈ· ·fiÂÈÚ˜ ‰È¿ÚÚË͢ ÔÈÎÈÒÓ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘

·Ó˘Ô„›·ÛÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ, ·ÎfiÌË Î·È Ì¤Û· ÛÙ· Û›ÙÈ· ÙÔ˘˜ Î·È ÚÔÙ›ÓÔ˘Ó ÙËÓ È‰È·›ÙÂÚË ÚÔÛÔ¯‹ ÙÔ˘˜. °È· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, ¯ı˜ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·, ÂÍ·ÚıÚÒıËΠÂÁÎÏËÌ·ÙÈ΋ ÔÚÁ¿ÓˆÛË Ô˘ ÂÍ··ÙÔ‡ÛÂ Û˘ÛÙËÌ·ÙÈο ·Ó˘Ô„›·ÛÙÔ˘˜ Ôϛ٘, ·fi ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ÂÈÛ¤Ú·ÙÙ ÌÂÁ¿Ï· ¯ÚËÌ·ÙÈο ÔÛ¿, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ ·˘ÙÔ› Ó· Ï¿‚Ô˘Ó ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ ʈÙÔ‚ÔÏÙ·˚ÎÒÓ ¿ÚΈÓ. Δ· ̤ÏË ÙÔ˘ ΢ÎÏÒÌ·ÙÔ˜ ›¯·Ó ÂÓÔÈÎÈ¿ÛÂÈ ÁÚ·Ê›· ÛÙÔ ¶ÂÚÈÛÙ¤ÚÈ Î·È ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·Ó ˆ˜ ÏËÚÂÍÔ‡ÛÈÔÈ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÌÂÁ¿Ï˘ ÁÂÚÌ·ÓÈ΋˜ ÂÂÓ‰˘ÙÈ΋˜ ÙÚ¿Â˙·˜. ™˘ÓÂÏ‹ÊıËÛ·Ó ‰‡Ô ̤ÏË Ù˘ ÂÁÎÏËÌ·ÙÈ΋˜ ÔÚÁ¿ÓˆÛ˘ Î·È ·Ó·˙ËÙÔ‡ÓÙ·È ¿ÏÏ· Ù¤ÛÛÂÚ·.

∂ȉÈÎfiÙÂÚ·, fiˆ˜ ÚԤ΢„ ·fi ÙËÓ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋ ¤Ú¢ӷ, ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ·fi ÙȘ ·Ú¯¤˜ ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ ÙÔ˘ 2012 ›¯·Ó Û˘ÁÎÚÔÙ‹ÛÂÈ ÂÁÎÏËÌ·ÙÈ΋ ÔÌ¿‰· Ë ÔÔ›· ÚÔÛ¤ÁÁÈ˙ ·Ó˘Ô„›·ÛÙÔ˘˜ Ôϛ٘, ˆ˜ Â› ÙÔ Ï›ÛÙÔÓ ·ÁÚfiÙ˜, Ô˘ ηÙ›¯·Ó ¿‰ÂȘ ηٷÛ΢‹˜ Î·È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ʈÙÔ‚ÔÏÙ·˚ÎÒÓ ¿ÚÎˆÓ Î·È ·ÚÔ˘ÛÈ·˙fiÌÂÓÔÈ ˆ˜ ÏËÚÂÍÔ‡ÛÈÔÈ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÌÂÁ¿Ï˘ ÁÂÚÌ·ÓÈ΋˜ ÂÂÓ‰˘ÙÈ΋˜ ÙÚ¿Â˙·˜, ÚÔˆıÔ‡Û·Ó ‰ÂÏ·ÛÙÈο ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛ˘ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂˆÓ ·Ó·ÓÂÒÛÈÌˆÓ ËÁÒÓ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜. °È· ÙÔ ÛÎÔfi ·˘Ùfi ›¯·Ó ÂÓÔÈÎÈ¿ÛÂÈ ÁÚ·Ê›· Î·È Î·Ù¿ÚÙÈ˙·Ó ÂÈÎÔÓÈΤ˜ Û˘Ì‚¿ÛÂȘ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ Ù˘ ÙÚ¿Â˙·˜, Ì Ï·ÛÙ¤˜ ÛÊÚ·Á›‰Â˜ Î·È ÏÔÁfiÙ˘·, ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô-

™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ·ÓÙÂÁÎÏËÌ·ÙÈ΋˜ ÔÏÈÙÈ΋˜ 2010 - 2014 Î·È ÙÔ˘ ÎÂÓÙÚÈÎÔ‡ ÂȯÂÈÚËÛÈ·ÎÔ‡ ۯ‰ȷÛÌÔ‡, Ô˘ ¤¯ÂÈ ÂÎÔÓ‹ÛÂÈ ÙÔ ∞Ú¯ËÁÂ›Ô Ù˘ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜, fiϘ ÔÈ °ÂÓÈΤ˜ ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈΤ˜ ¢È¢ı‡ÓÛÂȘ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÔ‡Ó ÛÙȘ ÂÚÈÔ¯¤˜ ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ¿˜ ÙÔ˘˜ ÁÂÓÈΤ˜ ‹ ÂȉÈΤ˜ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈΤ˜ ÂÍÔÚÌ‹ÛÂȘ, Ì ÙË ÌÔÚÊ‹ Ù·ÎÙÈÎÒÓ ‹ ¤ÎÙ·ÎÙˆÓ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÒÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛˆÓ. √È ÁÂÓÈΤ˜ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈΤ˜ ÂÍÔÚÌ‹ÛÂȘ ¤¯Ô˘Ó ˆ˜ ÛÙfi¯Ô ÙËÓ ÚfiÏË„Ë Î·È ÙËÓ Î·Ù·ÛÙÔÏ‹ Ù˘ ÂÁÎÏËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜, ÂÓÒ ÔÈ ÂȉÈΤ˜ ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓˆÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ηٷÁÚ¿ÊÔÓÙ·È Û ‰È¿ÊÔÚ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜. √È ·ÛÙ˘ÓÔÌÈΤ˜ ·˘Ù¤˜ ÂÍÔÚÌ‹ÛÂȘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ¤¯Ô˘Ó ˆ˜ ·ÚÈ· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ÙË ‰ÈÂÓ¤ÚÁÂÈ· Û˘ÛÙËÌ·ÙÈÎÒÓ ÂϤÁ¯ˆÓ Î·È ÂÚ¢ÓÒÓ, ÙËÓ ·˘ÍË̤ÓË ·ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋ ·ÚÔ˘Û›· Î·È ÙË Û˘Ó‰˘·Ṳ̂ÓË ÂȯÂÈÚËÛȷο ·ÓÙ·fiÎÚÈÛË Î·È ‰Ú¿ÛË. ¶·Ú¿ÁÔ˘Ó ÛËÌ·ÓÙÈο ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù·, Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ıÂÙÈÎfi ·ÓÙ›ÎÙ˘Ô ÙfiÛÔ ÛÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜, fiÛÔ Î·È ÛÙËÓ Î·ıËÌÂÚÈÓ‹ ˙ˆ‹ ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ. ∂Ó‰ÂÈÎÙÈο, ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ‚‰ÔÌ¿‰·, ·fi ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· (15.10.2012) ¤ˆ˜ Î·È ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ (21.10.2012), Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËÎ·Ó Û fiÏË ÙË ¯ÒÚ· ÔÏ˘¿ÚÈı̘ ÁÂÓÈΤ˜ Î·È ÂȉÈΤ˜ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈΤ˜ ÂÍÔÚÌ‹ÛÂȘ.

∞ÔÎÏÂÈÛÙÈο ÛÙȘ ÂÍÔÚÌ‹ÛÂȘ ·˘Ù¤˜: ¢È·Ù¤ıËÎ·Ó 5.292 ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ› Î·È 2.238 Ô¯‹Ì·Ù· Û˘ÓÔÏÈο, ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο ÁÈ· ·ÛÙ˘ÓÔÌÈΤ˜ ‰Ú¿ÛÂȘ Û ÔÏfiÎÏËÚË ÙËÓ ÂÈÎÚ¿ÙÂÈ·. ∫·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙˆÓ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÒÓ ‰Ú¿ÛÂˆÓ Î·È ÙˆÓ ÂϤÁ¯ˆÓ, ÛËÌÂÈÒıËÎ·Ó Ù· ·ÎfiÏÔ˘ı· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· (‰ÂÓ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È Ë Âȯ›ÚËÛË “•¤ÓÈÔ˜ ∑¢˜” ): ∂ϤÁ¯ıËÎ·Ó 31.548 ¿ÙÔÌ·, ηıÒ˜ Î·È 21.408 Ô¯‹Ì·Ù· Û˘ÓÔÏÈο Û fiÏË ÙËÓ ÂÈÎÚ¿ÙÂÈ·. ¶ÚÔÛ‹¯ıËÛ·Ó 3.297 (1.263 Ë̉·Ô› Î·È 2.034 ·ÏÏÔ‰·Ô›). ¢È·ÈÛÙÒıËÎ·Ó Û˘ÓÔÏÈο 691 ·Ú·‚¿ÛÂȘ Ù˘ ÔÈÓÈ΋˜ ÓÔÌÔıÂÛ›·˜, ÂÓÒ ‚‚·ÈÒıËÎ·Ó ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· Î·È ‰ÈÔÈÎËÙÈΤ˜ ·Ú·‚¿ÛÂȘ, ÁÈ· ÙȘ Ôԛ˜ ÂÓËÌÂÚÒıËÎ·Ó ÔÈ ·ÚÌfi‰È˜ ¢ÈÔÈÎËÙÈΤ˜ - ¢ËÌÔÙÈΤ˜ ∞Ú¯¤˜. ™˘ÓÂÏ‹ÊıËÛ·Ó 556 ¿ÙÔÌ· ÁÈ· ‰È¿ÊÔÚ· ·‰È΋̷ٷ ·fi ÂϤÁ¯Ô˘˜ Ô˘ ¤ÁÈÓ·Ó ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙˆÓ ÂȉÈÎÒÓ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÒÓ ÂÍÔÚÌ‹ÛÂˆÓ ÛÙËÓ ÂÈÎÚ¿ÙÂÈ·. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ·, Û˘ÓÂÏ‹ÊıËÛ·Ó 6 ¿ÙÔÌ· ÁÈ· ÏËÛÙ›˜, 54 ÁÈ· ÎÏÔ¤˜ Î·È ‰È·ÚÚ‹ÍÂȘ, 207 ÁÈ· ·Ú·‚¿ÛÂȘ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÛÙË ÓÔÌÔıÂÛ›· ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·ÏÏÔ‰·Ô‡˜, 52 ‰ÈˆÎfiÌÂÓÔÈ Ì ‰È¿ÊÔÚ˜ ηٷ‰ÈηÛÙÈΤ˜ ·ÔÊ¿ÛÂȘ ÁÈ· ÏËÌÌÂÏ‹Ì·Ù· ‹ ηÎÔ˘ÚÁ‹Ì·Ù·, 4 ÁÈ· ·Ú·‚¿ÛÂȘ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÛÙÔ Ï·ıÚÂÌfiÚÈÔ, 116 ÁÈ· ‰È¿ÊÔÚ· ÔÈÓÈο ·‰È΋̷ٷ ÏËÌÌÂÏËÌ·ÙÈÎÔ‡ ‹ ηÎÔ˘ÚÁËÌ·ÙÈÎÔ‡ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·, ÎÏ. ™˘ÓÂÏ‹ÊıËÛ·Ó 112 ¿ÙÔÌ· ÁÈ· ·Ú·‚¿ÛÂȘ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÛÙ· Ó·ÚΈÙÈο Î·È Î·Ù·Û¯¤ıËÎ·Ó 215 ÁÚ·ÌÌ¿ÚÈ· ÎÔη˝Ó˘, 1.325 ÂÚ›Ô˘ ÁÚ·ÌÌ¿ÚÈ· ËÚˆ›Ó˘ Î·È 258 ÂÚ›Ô˘ ÎÈÏ¿ οÓÓ·‚˘ Î·È 36 ‰ÂÓ‰Ú‡ÏÏÈ·. ∫·Ù·Û¯¤ıËÎ·Ó Â›Û˘ 176 Ó·ÚΈÙÈο ¯¿È·, ÙÔ ÔÛfi ÙˆÓ 10.759 ¢ÚÒ, ÔÎÙÒ fiÏ· ‰È·ÊfiÚˆÓ ÂȉÒÓ, 26 ÎÈÓËÙ¿ ÙËϤʈӷ, ¤ÓÙ ԯ‹Ì·Ù· Î·È ÂÚ›Ô˘ 9.800 ›‰Ë ·ÚÂÌÔÚ›Ô˘.

£· ÂÁηٷÛÙ·ıÔ‡Ó Î·È ÛÙȘ ‰ÂÍ·ÌÂÓ¤˜ ÙˆÓ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÒÓ ˘‰Ú·ÁˆÁ›ˆÓ

¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÁÈ· ‰È·ÚÚÔ¤˜ ·fi ÛÙ·ıÌÔ‡˜ Ù˘ ¢∂À∞ªμ ¡∂√π ÛÙ·ıÌÔ› Û˘ÏÏÔÁ‹˜ ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ

ı· ÚÔÛÙÂıÔ‡Ó Û ÌÂϤÙË Ù˘ ¢∂À∞ªμ ÁÈ· ÙȘ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ ÂÚÈÔÚÈÛÌÔ‡ ÙˆÓ ‰È·ÚÚÔÒÓ ÛÙÔ ‰›ÎÙ˘Ô ‡‰Ú¢Û˘. ∏ ÌÂϤÙË ÙÚÔÔÔÈ›ٷÈ, ÁÈ· Ó· Û˘ÌÂÚÈÏ¿‚ÂÈ 45 ÛÙ·ıÌÔ‡˜ Û˘ÏÏÔÁ‹˜ ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ ÁÈ· ÙȘ ‰ÂÍ·ÌÂÓ¤˜ ÙˆÓ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÒÓ ˘‰Ú·ÁˆÁ›ˆÓ, 12 ™Ù·ıÌÔ‡˜ ™˘ÏÏÔÁ‹˜ ¶ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ ÁÈ· ÙȘ ÁˆÙÚ‹ÛÂȘ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÒÓ ˘‰Ú·ÁˆÁ›ˆÓ, ¤ÍÈ ÛÙ·ıÌÔ‡˜ ÂϤÁ¯Ô˘ Î·È Ú‡ıÌÈÛ˘ ›ÂÛ˘ Î·È ·ÚÔ¯‹˜ ÛÙËÓ ∞ÁÚÈ¿ Î·È ÙË ¡. ∞Á¯›·ÏÔ, ÂÓۈ̿وÛË Î·È ·Ó·‚¿ıÌÈÛË ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ SCADA ¡. ∞Á¯È¿ÏÔ˘, ÚÔÛÔÌÔ›ˆÛË ÙˆÓ ‰ÈÎÙ‡ˆÓ ‡‰Ú¢Û˘ Ù˘ ∞ÁÚÈ¿˜ Î·È ¡. ∞Á¯È¿ÏÔ˘, ÚÔÌ‹ıÂÈ· Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ‰È·ÎÚ›‚ˆÛ˘ ˘‰ÚÔ̤ÙÚˆÓ, ÛÙ·ıÌfi ÔÈÔÙÈÎÔ‡ ÂϤÁ¯Ô˘ 4 ·Ú·Ì¤ÙÚˆÓ. ∞fi ÙÔ Ê˘ÛÈÎfi ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ·Ê·ÈÚÔ‡ÓÙ·È: 30 ÛÙ·ıÌÔ› ηٷÁÚ·Ê‹˜ Ù˘ ›ÂÛ˘, ÂÙ¿ Û˘ÛÙ‹Ì·Ù· ·Ôχ̷ÓÛ˘ Ì ˘ÂÚÈÒ‰Ë ·ÎÙÈÓÔ‚ÔÏ›·, ‰‡Ô ÛÙ·ıÌÔ› ÔÈÔÙÈÎÔ‡ ÂϤÁ¯Ô˘ 10 ·Ú·Ì¤ÙÚˆÓ, 1.400 ÌÂÙÚËÙ¤˜ ¢ı›·˜ ·Ó¿ÁÓˆÛ˘. ∂Âȉ‹ Ë ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ˘‰Ú·ÁˆÁ›Ԣ ∞ÁÚÈ¿˜ ÂÌÊ·Ó›˙ÂÈ ÛËÌ·ÓÙÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ‰È·¯Â›ÚÈÛ˘, Ì ȉȷ›ÙÂÚÔ ¤ÚÁÔ ı· ·ÓÙÈÌÂÙˆÈÛÙÔ‡Ó Ë ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙˆÓ ‰ÂÍ·ÌÂÓÒÓ ™·ÛÙ‹Ú· Î·È ÙÔ ÚÒÙÔ ‚‹Ì· ı· Â›Ó·È ·˘Ùfi Ù˘ ·˘ÙfiÌ·Ù˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ Î·È ÂϤÁ¯Ô˘, ÙˆÓ ‰ÂÍ·ÌÂÓÒÓ ·˘ÙÒÓ Î·È ÙˆÓ ÙÂÛÛ¿ÚˆÓ ÁˆÙÚ‹ÛÂˆÓ Ô˘ ÙȘ ÙÚÔÊÔ‰ÔÙÔ‡Ó. ™ÙÔ ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ÚÔÛÙ›ıÂÓÙ·È: ∏ ¢ÂÍ·ÌÂÓ‹ ™ÎÔÂÏ›ÙË, Ô˘ ÙÚÔÊÔ‰ÔÙ› ÙÔ ‰›ÎÙ˘Ô ÙˆÓ ÎÚÔ˘ÓÒÓ, Ë ¢ÂÍ·ÌÂÓ‹ °Ë¤‰Ô˘ Ô˘ ‰È·¯ÂÈÚ›˙ÂÙ·È ÌÈÎÚ¤˜ Ô-

ÛfiÙËÙ˜ ËÁ·›ˆÓ, ÚÔ˜ ÙÔ ˘‰Ú·ÁˆÁ›Ô. ™ÙȘ ‰ÂÍ·ÌÂÓ¤˜ ·˘Ù¤˜ ÂϤÁ¯ÔÓÙ·È ÔÈ ·ÚÔ¯¤˜ ÂÈÛfi‰Ô˘ Î·È ÂÍfi‰Ô˘, Ë ÛÙ¿ıÌË Î·È ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Ù˘ ™ÎÔÂÏ›ÙË Î·È Ë ¯ÏˆÚ›ˆÛË. ∫¿Ùˆ §Â¯ÒÓÈ·: ΔÔ ¤ÚÁÔ ·ÊÔÚ¿ ÛÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô ÙÚÈÒÓ ÁˆÙÚ‹ÛˆÓ, ÂÓfi˜ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÂÈÊ¿ÓÂÈ·˜ Ô˘ ÙÚÔÊÔ‰ÔÙ› ÙË ‰ÂÍ·ÌÂÓ‹ ∫ÔÎÔÚ›ÎÔ˘, ÙÚÈÒÓ ‰ÂÍ·ÌÂÓÒÓ, ‰‡Ô Û˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ ¯ÏˆÚ›ˆÛ˘. ÕÓˆ §Â¯ÒÓÈ·: ª›· ‰ÂÍ·ÌÂÓ‹ (›ÛÔ‰Ô˜, ¤ÍÔ‰Ô˜, ÛÙ¿ıÌË, ¯ÏˆÚ›ˆÛË). ¶Ï·Ù·Ó›‰È·: ª›· ‰ÂÍ·ÌÂÓ‹ Î·È Ì›· ÁÂÒÙÚËÛË (›ÛÔ‰Ô˜, ¤ÍÔ‰Ô˜, ÛÙ¿ıÌË, ¯ÏˆÚ›ˆÛË, ËÏÂÎÙÚÔ‚¿ÓÓ˜ ÁÂÒÙÚËÛ˘ ÂÂȉ‹ Â͢ËÚÂÙ› Î·È ÙËÓ ¿Ú‰Â˘ÛË). ª·Ï¿ÎÈ: ¢ÂÍ·ÌÂÓ‹ Î·È Ì›· ÁÂÒÙÚËÛË (›ÛÔ‰Ô˜, ¤ÍÔ‰Ô˜, ÛÙ¿ıÌË, ¯ÏˆÚ›ˆÛË). μÚԯȿ: ª›· ‰ÂÍ·ÌÂÓ‹ Î·È ‰‡Ô ÁˆÙÚ‹ÛÂȘ (›ÛÔ‰Ô˜, ¤ÍÔ‰Ô˜, ÛÙ¿ıÌË, ¯ÏˆÚ›ˆÛË) ∞Á. §·˘Ú¤ÓÙ˘: ª›· ‰ÂÍ·ÌÂÓ‹ (›ÛÔ‰Ô˜, ¤ÍÔ‰Ô˜, ÛÙ¿ıÌË, ¯ÏˆÚ›ˆÛË). ∞Á. μÏ¿Û˘: ∫ÂÓÙÚÈ΋ ‰ÂÍ·ÌÂÓ‹ (›ÛÔ‰Ô˜, ¤ÍÔ‰Ô˜, ÛÙ¿ıÌË, ¯ÏˆÚ›ˆÛË), ¢ÂÍ·ÌÂÓ‹ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ (›ÛÔ‰Ô˜, ¤ÍÔ‰Ô˜, ÛÙ¿ıÌË, ËÏÂÎÙÚÔ‚¿Ó· ÂÈÛfi‰Ô˘). ∞fi ÙȘ ËÁ¤˜ Ô˘ ˘‰ÚÔ‰ÔÙÂ›Ù·È Ô ∞Á. μÏ¿Û˘ Ì ‰Â‡ÙÂÚÔ ·ÁˆÁfi ˘‰ÚÔ‰ÔÙÔ‡ÓÙ·È ÙÔ ¶·ÏÈfiηÛÙÚÔ Î·È Ù· ÕÓˆ §Â¯ÒÓÈ·. ¢Ú¿ÎÂÈ·: ª›· ‰ÂÍ·ÌÂÓ‹ (›ÛÔ‰Ô˜, ¤ÍÔ‰Ô˜, ÛÙ¿ıÌË, ¯ÏˆÚ›ˆÛË). ¢‡Ô ‰ÂÍ·ÌÂÓ¤˜ ÛÙ· ÿÓÈ· (›ÛÔ‰Ô˜, ¤ÍÔ‰Ô˜, ÛÙ¿ıÌË, ¯ÏˆÚ›ˆÛË). ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜: ∞Ó·‚¿ıÌÈÛË ÙÔ˘ ˘ÊÈÛٷ̤ÓÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÂϤÁ¯Ô˘. ŒÓÙ·ÍË ÙˆÓ ‰‡Ô Ó¤ˆÓ ÁˆÙÚ‹ÛˆÓ. ™˘ÓÔÏÈ΋ ¤ÓÙ·ÍË Ù˘ ¿Ú‰Â˘Û˘. ΔÔÔı¤ÙËÛË Ú˘ıÌÈÛÙÈÎÒÓ ‚·ÓÒÓ ÛÙȘ

● ∏ ÌÂϤÙË Ù˘ ¢∂À∞ªμ ÙÚÔÔÔÈÂ›Ù·È ÁÈ· Ó· Û˘ÌÂÚÈÏ¿‚ÂÈ 45 ÛÙ·ıÌÔ‡˜ Û˘ÏÏÔÁ‹˜ ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ ÁÈ· ÙȘ ‰ÂÍ·ÌÂÓ¤˜ ÙˆÓ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÒÓ ˘‰Ú·ÁˆÁ›ˆÓ

ÂÈÛfi‰Ô˘˜ ÙˆÓ ‰ÂÍ·ÌÂÓÒÓ (∫ÂÓÙÚÈ΋˜, ™Ê·Á›ˆÓ, ª·Ú¿ıÔ˘, ∫ÚÈı·ÚÈ¿˜, ª. μÂÏ·Óȉȿ˜). ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ· ΔÚÂȘ ¢ÂÍ·ÌÂÓ¤˜ (2 Ï·Ù›·˜, ∫Ô˘ÎÔ˘Ú¿‚·˜), (›ÛÔ‰Ô˜, ¤ÍÔ‰Ô˜, ÛÙ¿ıÌË, ¯ÏˆÚ›ˆÛË). ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ (¢ÂÍ·ÌÂÓ‹ ª¿ÁÁÔ˘ ËÁ‹˜ ∞Á. πˆ¿ÓÓË, ›ÛÔ‰Ô˜, ¤ÍÔ‰Ô˜, ÛÙ¿ıÌË ‰ÂÍ·ÌÂÓ‹˜, ¯ÏˆÚ›ˆÛË, ·ÚÔ¯‹ ÚÔ˜ μfiÏÔ). ¢ÂÍ·ÌÂÓ¤˜ μ›ÁÏ·˜ Î·È ¶ÚÔÊ‹ÙË ∏Ï›· (›ÛÔ‰ÔÈ, ¤ÍÔ‰ÔÈ, ÛÙ¿ı̘, ˘ÔÏÂÈÌÌ·ÙÈÎfi ¯ÏÒÚÈÔ ÛÙÔÓ ¶ÚÔÊ‹ÙË ∏Ï›·). §ÔÈ¤˜ ¢ÂÍ·ÌÂÓ¤˜ (°Ë¤‰Ô˘, √ÈÎÔÓfiÌÔ˘, ∞Á. ÕÓÓ·˜, √ÈÎÈÛÌÔ‡, ∞Á. ∞ÔÛÙfiÏˆÓ ∫·Ù˯ˆÚ›Ô˘, ∞Á. ΔÚÈ¿‰·˜,

™Ù¤ÏÏÔ˘, ∞Á. ∞ÔÛÙfiÏˆÓ ÕÏ. ªÂÚÈ¿˜). ∂›ÛÔ‰Ô˜, ¤ÍÔ‰Ô˜, Ú˘ıÌÈÛÙÈ΋ ÂÈÛfi‰Ô˘, ÛÙ¿ıÌË, ˘ÔÏÂÈÌÌ·ÙÈÎfi ÛÙȘ ‰‡Ô ∞Á. ∞ÔÛÙfiψÓ. ∫·Ù˯ÒÚÈ, ‰ÂÍ·ÌÂÓ¤˜ §˘Ú›ÙÛ·˜, ¶Ï·ÁÈ¿˜, ¡ÂÎÚÔÙ·Ê›Ԣ, ∫Ô˘Ì·Ú¿ÎË. πˆÏÎfi˜, Ù¤ÛÛÂÚȘ ‰ÂÍ·ÌÂÓ¤˜ Î·È Ì›· ÁÂÒÙÚËÛË. ∂›ÛÔ‰Ô˜, ¤ÍÔ‰Ô˜, ÛÙ¿ıÌË, ¯ÏˆÚ›ˆÛË ÛÙ· ¢‡Ô •‡Ï·, ˘ÔÏÂÈÌÌ·ÙÈÎfi ÛÙÔ ∫·Ú·Á¿Ù˜. ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜ ∂Óۈ̿وÛË ·Ó·‚¿ıÌÈÛË ÙÔ˘ SCADA, ÙÚÂȘ Ӥ˜ ÁˆÙÚ‹ÛÂȘ, ÙÔÔı¤ÙËÛË ‰ÈÎÏ›‰ˆÓ Ú‡ıÌÈÛ˘ Ù˘ ·ÚÔ¯‹˜ ÛÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô ÙˆÓ ‰ÂÍ·ÌÂÓÒÓ ÙÔ˘ À‰Ú·ÁˆÁ›Ԣ, 3 ÛÙ·ıÌÔ› ÂϤÁ¯Ô˘ ÙÔ˘ ÂÛˆÙÂÚÈÎÔ‡.


ª·ÁÓËÛ›· 13

™∞μμ∞Δ√ 27 √∫Δøμƒπ√À 2012

¢›ÎÙ˘Ô ÌÔÓÔ·ÙÈÒÓ Ì¤Ûˆ ¤ÚÁˆÓ Leader

∞Ó¿‰ÂÈÍË ÙÔ˘ «ÔÚÂÈÓÔ‡» ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ ËÓ ·ÍÈÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ Leader Ì ÙËÓ Î·Ù¿ıÂÛË Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓˆÓ ÚÔÙ¿ÛÂˆÓ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÛÙËÓ ·Ó¿‰ÂÈÍË ÙˆÓ ÔÚÂÈÓÒÓ ¢ËÌÔÙÈÎÒÓ ∂ÓÔÙ‹ÙˆÓ ÂȉÈÒÎÂÈ Ô ¢‹ÌÔ˜ μfiÏÔ˘. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, Ì ηٷÏËÎÙÈ΋ ËÌÂÚÔÌËÓ›· ÙȘ 5 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ Î·È ·ÍÈÔÔÈÒÓÙ·˜ Û¯ÂÙÈ΋ ÚfiÛÎÏËÛË ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ηٷı¤ÙÂÈ ÚfiÙ·ÛË ÁÈ· ÙË “¢È·Ù‹ÚËÛË, ·ÔηٿÛÙ·ÛË Î·È ·Ó·‚¿ıÌÈÛË ÂÚÈÔ¯ÒÓ, fiˆ˜ ‚ÂÏÙ›ˆÛË Î·È Û‹Ì·ÓÛË ÌÔÓÔ·ÙÈÒÓ, Ê˘ÙÔÙ¯ÓÈΤ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜, Ù¯ÓÈο ¤ÚÁ· ÌÈÎÚ‹˜ Îϛ̷η˜ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· ÙÔ˘ ‰¿ÊÔ˘˜, ‰È·ÌfiÚʈÛË ı¤ÛÂˆÓ ı¤·˜, ηıÒ˜ Î·È ‰Ú¿Û˘ ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈ΋˜ ¢·ÈÛıËÙÔÔ›ËÛ˘” .

Δ ∞ÔÌ¿ÎÚ˘ÓÛË ‰‡Ô ÎÂÚ·ÈÒÓ ÎÈÓËÙ‹˜ ÙËÏÂʈӛ·˜ ÛÙÔ μfiÏÔ ∞¶√ª∞∫ƒÀ¡£∏∫∞¡ ¯ı˜ ‰‡Ô ·ÎfiÌË ÎÂÚ·›Â˜ ÎÈÓËÙ‹˜ ÙËÏÂʈӛ·˜ ·fi ˘ÎÓÔηÙÔÈÎË̤Ó˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ Ù˘ fiÏ˘. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ·ÔÌ·ÎÚ‡ÓıËΠÎÂÚ·›· ÎÈÓËÙ‹˜ ÙËÏÂʈӛ·˜ Î·È ÛÙ·ıÌfi˜ ‚¿Û˘ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·˜, ÛÙËÓ Ô‰fi √ÚÌÈÓ›Ô˘, Ë ÔÔ›· ¤¯ÂÈ ÂÁηٷÛÙ·ı› ·fi ÂÙ·ÈÚ›· Û ٷڿÙÛ· ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹˜, ηÌÔ˘ÊÏ·ÚÈṲ̂ÓË Û ηÌÈÓ¿‰·. ∏ ÎÂÚ·›· ·˘Ù‹ ›¯Â ηٷÁÚ·Ê› ˆ˜ ·˘ı·›ÚÂÙË Î·Ù·Û΢‹. ∏ ÂÙ·ÈÚ›· ˘¤‚·Ï ¤ÓÛÙ·ÛË ÛÙËÓ ∂ÈÙÚÔ‹ ∫Ú›ÛÂˆÓ ∂ÓÛÙ¿ÛÂˆÓ ∞˘ı·ÈÚ¤ÙˆÓ, Ë ÔÔ›· ·ÔÚÚ›ÊıËÎÂ. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ë ÂÙ·ÈÚ›· ÚÔÛ¤Ê˘Á ÛÙÔ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎfi ∂ÊÂÙ›Ô, ÙÔ ÔÔ›Ô ·Ú¯Èο Âͤ‰ˆÛ ÚÔÛˆÚÈÓ‹ ‰È·Ù·Á‹ ·Ó·ÛÙÔÏ‹˜ Ù˘ ÂÎÙ¤ÏÂÛ˘. øÛÙfiÛÔ ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÙÔ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎfi ∂ÊÂÙÂ›Ô Âͤ‰ˆÛ ÙËÓ Ì ·Ú. 75/2012 ·fiÊ·Û‹ ÙÔ˘, Ì ÙËÓ ÔÔ›· ·ÔÚÚ›ÙÂÈ ÙËÓ ·›ÙËÛË ·Ó·ÛÙÔÏ‹˜ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜. ∂›Û˘, ·ÔÌ·ÎÚ‡ÓıËΠÎÂÚ·›· Ô˘ ‹Ù·Ó ÂÁηÙÂÛÙË̤ÓË ÂÓÙfi˜ ‰È·ÊËÌÈÛÙÈ΋˜ ÈӷΛ‰·˜ ηٷÛÙ‹Ì·ÙÔ˜, Â› Ù˘ Ô‰Ô‡ ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË Ì ∂ÚÌÔ‡. ∏ ηٷÛ΢‹ ·˘Ù‹ ηٷÁÚ¿ÊËΠˆ˜ ·˘ı·›ÚÂÙË ÛÙȘ 19.1.2012. √ÌÔ›ˆ˜ Ë ÂÙ·ÈÚ›· ˘¤‚·Ï ¤ÓÛÙ·ÛË ÛÙËÓ ∂ÈÙÚÔ‹, Ë ÔÔ›· ·ÔÚÚ›ÊıËÎÂ Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÚÔÛ¤Ê˘Á ÛÙÔ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎfi ∂ÊÂÙ›Ô, ÙÔ ÔÔ›Ô Ì ÙËÓ Ì ·Ú. 76/2012 ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ·¤ÚÚÈ„Â ÙËÓ ·›ÙËÛË ·Ó·ÛÙÔÏ‹˜ Ù˘ Î·È ¿ÓÔÈÍ ÙÔ ‰ÚfiÌÔ ÁÈ· ÙËÓ ·ÔÌ¿ÎÚ˘ÓÛ‹ Ù˘. ªÂÙ¿ ÙËÓ ÎÔÈÓÔÔ›ËÛË ÛÙÔ ¢‹ÌÔ ÙˆÓ ‰‡Ô ·Ú·¿Óˆ ·ÔÊ¿ÛÂˆÓ ·fi ÙÔ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎfi ∂ÊÂÙ›Ô, Ô ·ÚÌfi‰ÈÔ˜ ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ ¶ÔÏÂÔ‰ÔÌ›·˜ Î·È ¶ÔÈfiÙËÙ·˜ ∑ˆ‹˜ ¡›ÎÔ˜ ªfiÛ¯Ô˜, ÛÙȘ 6/10/2012 ÂÓË̤ڈÛ ÙËÓ ÂÙ·ÈÚ›· fiÙÈ ¤ÚÂ ӷ ·ÔÌ·ÎÚ˘ÓıÔ‡Ó, Ì ‰Èο Ù˘ ̤۷, ÔÈ ‰‡Ô ·˘ı·›ÚÂÙ˜ ηٷÛ΢¤˜, Âȉ¿Ïψ˜ Ô ¢‹ÌÔ˜ ı· ÍÂÎÈÓÔ‡Û ÙË ‰È·‰Èηۛ· Ù˘ ηÙ‰¿ÊÈÛ˘. ∏ ÚÔıÂÛÌ›· ¤ÏËÁ ÛÙȘ 22/10/2012. ∏ ÂÙ·ÈÚ›· ˙‹ÙËÛ ÌÈÎÚ‹ ·Ú¿Ù·ÛË ÁÈ· ÙËÓ ·ÔÌ¿ÎÚ˘ÓÛË fiÏˆÓ ÙˆÓ Ì˯·ÓËÌ¿ÙˆÓ Î·È Ú¿ÁÌ·ÙÈ Û‹ÌÂÚ· ÔÏÔÎÏËÚÒıËÎÂ Ë ·ÔÌ¿ÎÚ˘ÓÛË ÙˆÓ ‰‡Ô ÎÂÚ·ÈÒÓ, ÙˆÓ ÛÙ·ıÌÒÓ ‚¿Û˘, ηıÒ˜ Î·È ÙÔ˘ Û¯ÂÙÈÎÔ‡ ËÏÂÎÙÚÔÏÔÁÈÎÔ‡ - Ì˯·ÓÔÏÔÁÈÎÔ‡ ÂÍÔÏÈÛÌÔ‡. “∞fi ÙËÓ ÚÒÙË ÛÙÈÁÌ‹, ‰Ô˘Ï‡ԢÌ ˘ÔÌÔÓÂÙÈο Î·È Ì ۇÛÙËÌ· ηÈ, ·Ú¿ ÙȘ ıÂÛÌÈΤ˜ ·ÓÙÈÍÔfiÙËÙ˜, Ë ÚÔÛ¿ıÂÈ¿ Ì·˜ ·Ô‰›‰ÂÈ Î·ÚÔ‡˜, ηıÒ˜ ‹‰Ë ¤¯Ô˘Ó ·ÔÌ·ÎÚ˘Óı› ·ÚÎÂÙ¤˜ ÎÂÚ·›Â˜ ·fi ÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ fiÏ˘” ‰‹ÏˆÛÂ Ô ·ÚÌfi‰ÈÔ˜ ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ ¶ÔÏÂÔ‰ÔÌ›·˜ Î. ¡›ÎÔ˜ ªfiÛ¯Ô˜ Î·È ÚfiÛıÂÛÂ: “¶·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ì ÈÛÙÔ› ÛÙȘ ‰ÂÛ̇ÛÂȘ Ì·˜ Î·È ÛÙȘ ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ì ı¤ÛÂÈ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ Î·È Ù˘ ‰ËÌfiÛÈ·˜ ˘Á›·˜” ηٷϋÁÂÈ.

∏ ÚfiÙ·ÛË ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ ·ÊÔÚ¿ Û ÌÂϤÙË Ô˘ Û˘Ó¤Ù·ÍÂ Ë Δ¯ÓÈ΋ ÀËÚÂÛ›·, Ì ÙËÓ ÔÔ›· ÚԂϤÂÙ·È Ë Î·Ù·Û΢‹ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ ÌÔÓÔ·ÙÈÒÓ Û ‰È·‰ÚÔÌ‹ Û˘ÓÔÏÈÎÔ‡ Ì‹ÎÔ˘˜ 30 ÂÚ›Ô˘ ¯ÈÏÈÔ̤ÙÚˆÓ, Û˘ÓÔÏÈÎÔ‡ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ 90.000 ¢ÚÒ. √È ‰È·‰ÚÔ̤˜ ÙÔ˘ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ ÌÔÓÔ·ÙÈÒÓ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó ÌÈ· ÂÓÈ·›· ‰È·‰ÚÔÌ‹ ÛÙÔÓ ¿ÍÔÓ· ¶·Ï·ÈfiηÛÙÚÔ - ÕÓˆ §Â¯ÒÓÈ· - ÕÁÈÔ μÏ¿ÛÈÔ - ÕÁÈÔ §·˘Ú¤ÓÙÈÔ - ¢Ú¿ÎÂÈ· - ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ - ™Ù·ÁÈ¿Ù˜ - ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ· - º˘ÙfiÎÔ. √È ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ Ô˘ ı· Á›ÓÔ˘Ó ·ÊÔÚÔ‡Ó ÛÙË ‰È·Ï¿Ù˘ÓÛË Î·È ÙÔÓ Î·ı·ÚÈÛÌfi ÙˆÓ ‹‰Ë ˘·Ú¯fiÓÙˆÓ ÌÔÓÔ·ÙÈÒÓ Û Ï¿ÙÔ˜ ¤ˆ˜ 2 ̤ÙÚ· ÁÈ· ÙË ‰È¢ÎfiÏ˘ÓÛË Ù˘ ÔÌ·Ï‹˜ Â˙ÔÔÚ›·˜. ∂›Û˘ ÙËÓ ¿ÚÛË ÂÌÔ‰›ˆÓ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËı› ·fi ηٷÙÒÛÂȘ, ÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ ÙÌËÌ¿ÙˆÓ ÍËÚÔÏÈıÈ¿˜ fiÔ˘ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Î·È Ê˘ÛÈο ÙËÓ Î·Ù¿ÏÏËÏË Û‹Ì·ÓÛË Ì ÂȉÈΤ˜ ÈӷΛ‰Â˜, ÔÈ Ôԛ˜ ı· ‰È·ÊˆÙ›˙Ô˘Ó ÁÈ· ÙȘ ‰È·‰ÚÔ̤˜ Î·È Ù· ÂӉȷʤÚÔÓÙ· ÛËÌ›· ÁÈ· Ù· ÔÔ›· ı· ·Ú¤¯Ô˘Ó Û¯ÂÙÈΤ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ‹È· ·Ú¤Ì‚·ÛË, Ë ÔÔ›· ¤¯ÂÈ ÛÙfi¯Ô Ó· ÚÔÛʤÚÂÈ ÛÙÔÓ ÂÈÛΤÙË ÂÚÈ·ÙËÙ‹ ¿ÓÂÙË Â˙ÔÔÚ›· Î·È ·fiÏ·˘ÛË Ù˘ ÌÔÓ·‰È΋˜ ı¤·˜ ·fi ÙÔ ¶‹ÏÈÔ ÚÔ˜ ÙËÓ fiÏË ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ Î·È ÙÔÓ ¶·Á·ÛËÙÈÎfi ∫fiÏÔ. Δ·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ‰È¢ÎÔχÓÂÈ ÙËÓ ÂÈÛ΄ÈÌfiÙËÙ· ÙˆÓ ÔÚÂÈÓÒÓ ÔÈÎÈÛÌÒÓ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘, ÙË ÁÓˆÚÈÌ›· Ì ÙË ¯ÏˆÚ›‰· Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜, ÙËÓ ·Ó¿‰ÂÈÍË ÙˆÓ ÔÏÈÙÈÛÌÈÎÒÓ Î·È ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈÎÒÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ, fiˆ˜ ÌÔÓ·ÛÙ‹ÚÈ·, ͈ÎÏ‹ÛÈ·, ·ÏÒÓÈ·, ·Ú¯ÔÓÙÈο. Ÿˆ˜ ‰È·ÈÛÙÒÓÂÈ Î¿ÔÈÔ˜ ·fi

ÙÔ ¯¿ÚÙË ÙˆÓ ‰È·‰ÚÔÌÒÓ, Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ·Ó·‰ÂÈÎÓ‡ÂÙ·È Ë Ôχ ·ÏÈ¿ Ô‰fi˜ Û‡Ó‰ÂÛ˘ ÙˆÓ Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓˆÓ ¯ˆÚÈÒÓ, Ë ÔÔ›· ¯¿ÓÂÙ·È ÛÙ· ‚¿ıË ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ fiÙ·Ó ÔÈ ÌÂÙ·ÎÈÓ‹ÛÂȘ Á›ÓÔÓÙ·Ó Ì ٷ fi‰È· ‹ Ì ٷ ˙Ò·. ªÂ ÙËÓ ¿ÚÔ‰Ô ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ ÌÂÁ¿Ï· ÙÌ‹Ì·Ù· ÙÔ˘ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˘ ÌÔÓÔ·ÙÈÔ‡ ÛÙ·Ì¿ÙËÛ ӷ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ›ٷÈ, ¤ÁÈÓ·Ó ‰‡Û‚·Ù· ‹ ·‰È¿‚·Ù·. ™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ Leader, Ô ¢‹ÌÔ˜ μfiÏÔ˘ ηٷı¤ÙÂÈ Â›Û˘ ‰‡Ô ÌÂϤÙ˜, ÙȘ Ôԛ˜ ÂÎfiÓËÛÂ Ë Δ¯ÓÈ΋ ÀËÚÂÛ›· Î·È ·ÊÔÚÔ‡Ó ÛÙËÓ ·Ó·Î·›ÓÈÛË ‰‡Ô ÌÔ˘Û›ˆÓ, Ù˘ ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ·˜ Î·È Ù˘ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜. ∏ Ì›· ÚfiÙ·ÛË ·ÊÔÚ¿ ÛÙÔ ªÔ˘ÛÂ›Ô §·˚΋˜ Δ¤¯Ó˘ Î·È πÛÙÔÚ›·˜ ¶ËÏ›Ô˘ Î·È Ë ¿ÏÏË ÙÔ πÛÙÔÚÈÎfi Î·È §·ÔÁÚ·ÊÈÎfi ªÔ˘ÛÂ›Ô ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜. ΔÔ ÌÔ˘ÛÂ›Ô Ù˘ ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ·˜, ÙÔ ÔÔ›Ô ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› Û‹ÌÂÚ·, ÛÙÂÁ¿˙ÂÙ·È Û ·Ó··Ï·ÈˆÌ¤ÓÔ ‰È·ÙËÚËÙ¤Ô ÎÙ›ÚÈÔ ËÏÈΛ·˜ ÂÚ›Ô˘ ‰‡Ô ·ÈÒÓˆÓ, Â›Ó·È ÙÔ ·Ú¯ÔÓÙÈÎfi ΔÔ¿ÏË, ÙÔ ÔÔ›Ô ·ÔÙÂÏ› ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi ‰Â›ÁÌ· Ì·ÎÚÈÓÈÙÛÈÒÙÈ΢ ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈ΋˜. ¶ÚԂϤÔÓÙ·È ÂÚÁ·Û›Â˜ ·ÔηٿÛÙ·Û˘ Ù˘ ÁÚË›‰·˜, ÙËÓ ÂÈÛ΢‹ Î·È ÙË Û˘ÓÙ‹ÚËÛË fiÏˆÓ ÙˆÓ ÎÔ˘ÊˆÌ¿ÙˆÓ, ÙÔ ¯ÚˆÌ·ÙÈÛÌfi ÙˆÓ ÂȯÚÈÛÌ¤ÓˆÓ ÂÈÊ·ÓÂÈÒÓ Î·È ÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ ÙˆÓ ÏÈıÔ‰ÔÌÒÓ. ∏ ÚfiÙ·ÛË ·ÔÙÂÏ› ÂÈηÈÚÔÔ›ËÛË ·Ï·ÈfiÙÂÚ˘ ÌÂϤÙ˘ Ô˘ ›¯Â Û˘ÓÙ·¯ı› ÙÔ 2007 ·fi ÙËÓ ÚÒËÓ Δ.À.¢.∫. Î·È Â›Ó·È Û˘ÓÔÏÈÎÔ‡ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ 60.000ú. ΔÔ ÌÔ˘ÛÂ›Ô Ù˘ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜, ÙÔ ÔÔ›Ô ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ÂÚÈÛÙ·Ûȷο, ÛÙÂÁ¿˙ÂÙ·È ÛÙÔ ·Ú¯ÔÓÙÈÎfi ∑Ô‡ÏÈ·, ÎÙ›ÚÈÔ ÂÓfi˜ ·ÈÒÓ·, ·ÏÈfi ·ÈÁ˘ÙÈÒÙÈÎÔ ·Ú¯ÔÓÙÈÎfi. Œ¯ÂÈ ·Ó·Î·ÈÓÈÛÙ› ÚÈÓ ·fi 15 ¯ÚfiÓÈ·, ·Ï-

● ΔÔ ‰›ÎÙ˘Ô ÌÔÓÔ·ÙÈÒÓ ·ÊÔÚ¿ ÛÙÔÓ ¿ÍÔÓ· ¶·Ï·ÈfiηÛÙÚÔ - ÕÓˆ §Â¯ÒÓÈ· - ÕÁÈÔ μÏ¿ÛÈÔ - ÕÁÈÔ §·˘Ú¤ÓÙÈÔ - ¢Ú¿ÎÂÈ· - ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ ™Ù·ÁÈ¿Ù˜ - ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ· - º˘ÙfiÎÔ

Ï¿ Û‹ÌÂÚ· ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÂÎÙÂٷ̤Ó˜ ÊıÔÚ¤˜ ΢ڛˆ˜ ÏfiÁˆ Ù˘ ˘ÁÚ·Û›·˜. ¶ÚԂϤÔÓÙ·È ÂÈÛ΢¤˜ Â͈ÙÂÚÈÎÒÓ ÎÔ˘ÊˆÌ¿ÙˆÓ, ¯ÚˆÌ·ÙÈÛÌfi˜ ÙˆÓ ÂȯÚÈÛÌ¤ÓˆÓ ÂÈÊ·ÓÂÈÒÓ, ÌÂÚÈ΋ ·Ó·Î·Ù·Û΢‹ Ù˘ ÛÙ¤Á˘, ÂÚÁ·Û›Â˜ ÌfiÓˆÛ˘ Î·È ÛÙÂÁ¿ÓˆÛ˘ ÙÔ˘ ÎÙÈÚ›Ô˘, Û˘ÓÔÏÈÎÔ‡ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ 55.000ú. ¡· ÙÔÓÈÛÙ› fiÙÈ ·fi ÙÔ ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘ ÂȉÈÒÎÂÙ·È Ë ¤ÓÙ·ÍË ÌÈ·˜ ·ÎfiÌË ÚfiÙ·Û˘ ÛÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Leader Î·È Ì ÙËÓ ›‰È· ηٷÏËÎÙÈ΋ ËÌÂÚÔÌËÓ›·, Ô˘ ·ÊÔÚ¿ ÛÙË Û‹Ì·ÓÛË Î·È ÙËÓ ÚÔ‚ÔÏ‹ ·ÍÈÔı¤·ÙˆÓ Î·È ÌÓËÌ›ˆÓ ÙÔ˘ ¶ËÏ›Ô˘, ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ 10.000 ¢ÚÒ. ™Â ÎÔÈÓ‹ ÙÔ˘˜ ‰‹ÏˆÛË ÔÈ ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯ÔÈ ¶ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌÔ‡ ηÈ

Δ¯ÓÈÎÒÓ ÀËÚÂÛÈÒÓ Î.Î. ¡·Ù¿Û· √ÈÎÔÓfiÌÔ˘ Î·È ºÒÙ˘ §·ÌÚÈÓ›‰Ë˜, ˘ÔÁÚ·ÌÌ›˙Ô˘Ó ÙËÓ ·Ó·ÁηÈfiÙËÙ· “Ó· ·ÍÈÔÔÈËıÔ‡Ó ¯ÚËÌ·ÙÈο ÂÚÁ·Ï›· fiˆ˜ ÙÔ Leader ÁÈ· ¤ÚÁ· ΢ÚÈÔÏÂÎÙÈο ÛÙÔ¯Â˘Ì¤Ó· Î·È Ì ÔÏÏ·Ï·ÛÈ·ÛÙÈο ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù·. ΔÔ ∂ȯÂÈÚËÛÈ·Îfi ™¯¤‰ÈÔ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ÙÚÈÂÙ›· 2011-2014, ÙÔ ÔÔ›Ô ÚfiÛÊ·Ù· ÂÁÎÚ›ıËΠ·fi ÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ, ÔÊ›ÏÂÈ ·ÍÈÔÔÈÒÓÙ·˜ Î·È ÙȘ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ ÙÔ˘ Leader Ó· ‰ÒÛÂÈ “Û¿Úη Î·È ÔÛÙ¿” Û ÌÈ· ‚·ÛÈ΋ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈ΋ ‰¤ÛÌÂ˘Û‹ Ì·˜, ‰ËÏ·‰‹ ÙËÓ ·Ó¿‰ÂÈÍË Ù˘ ȉȷÈÙÂÚfiÙËÙ·˜ Î·È ÙÔ˘ ÔÏÈÙÈÛÌÈÎÔ‡ ÏÔ‡ÙÔ˘ ÙˆÓ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÒÓ ∂ÓÔÙ‹ÙˆÓ ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ¢‹ÌÔ˘ Ì·˜” .

«∞Ó¿Û·» ÛÙËÓ ·ÚÌfi‰È· ¢È‡ı˘ÓÛË ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ ı· ‰ÒÛÂÈ ÙÔ ÚÔÛˆÈÎfi ÎÔÈÓˆÊÂÏÔ‡˜ ÂÚÁ·Û›·˜

™¯¤‰ÈÔ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂˆÓ ÛÙÔ Ú¿ÛÈÓÔ ™∏ª∞¡Δπ∫∞ ı· ÂÓÈÛ¯˘ıÔ‡Ó ÔÈ

˘ËÚÂۛ˜ ∫·ı·ÚÈfiÙËÙ·˜ Î·È ¶Ú·Û›ÓÔ˘ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ ÙÔ ÂfiÌÂÓÔ ‰È¿ÛÙËÌ·, ÔfiÙ ·Ú¯›˙ÂÈ ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ∫ÔÈÓˆÊÂÏÔ‡˜ ∂ÚÁ·Û›·˜ ÂÓÙ¿ÌËÓ˘ ‰È¿ÚÎÂÈ·˜. ΔÔ ÁÂÁÔÓfi˜ ·˘Ùfi, ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Î·È Ì ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙˆÓ ¶ÔÏ˘‰‡Ó·ÌˆÓ ΔÌËÌ¿ÙˆÓ Ô˘ Û˘ÁÎÚÔÙ‹ıËÎ·Ó Ì ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ ∂ÛˆÙÂÚÈ΋˜ ÀËÚÂÛ›·˜ Û οı ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋ ¢ËÌÔÙÈ΋ ∂ÓfiÙËÙ·, ‰›ÓÂÈ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÈÔ ÔÚÁ·ÓˆÌ¤ÓˆÓ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂˆÓ ÛÙÔ˘˜ ÙÔÌ›˜ Ù˘ ηıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ·˜, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆÈÛÙÔ‡Ó Â›ÁÔÓÙ· Î·È ÈÂÛÙÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÛÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙÔ˘ ÂÓÈ·›Ô˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘. ∞˘Ùfi ÙÔÓ›ÛÙËΠηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Û˘Ó¿ÓÙËÛ˘ Ô˘ ›¯Â ¯ı˜ Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ μfiÏÔ˘ Î. ¶¿ÓÔ˜ ™ÎÔÙÈÓÈÒÙ˘ Ì ÙÔ ‰È¢ı˘ÓÙ‹ Î·È ÙÔ˘˜ ÚÔ˚Ûٷ̤ÓÔ˘˜ ΔÌËÌ¿ÙˆÓ Ù˘ ¢È‡ı˘ÓÛ˘ ¶Ú·Û›ÓÔ˘, ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘ ·ÚÌfi‰ÈÔ˘ ·ÓÙȉËÌ¿Ú¯Ô˘ ¡. ªfiÛ¯Ô˘ Î·È ÙˆÓ ÙÔÈÎÒÓ ·ÓÙȉËÌ¿Ú¯ˆÓ ¶. ¶ÂÏÂοÓÔ˘, °. ∫·Ô˘Ó¿, ¡. ™ÙfiÈÎÔ˘ Î·È °. °ÎÔ˘ÓÙ¤ÏÈ·. ™ÎÔfi˜ Ù˘ Û‡Û΄˘ ‹Ù·Ó Ó· ÙÂıÔ‡Ó ÔÈ ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ˜ Ù˘ ÀËÚÂÛ›·˜ ÁÈ· ÙÔ ÂfiÌÂÓÔ ‰È¿ÛÙËÌ·, ÒÛÙ ӷ ˘¿ÚÍÂÈ ·˘ÛÙËÚfi˜ ¤ÏÂÁ¯Ô˜ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜

ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ‰Ú¿Û˘. ™˘ÌÌÂÙ›¯·Ó Ô ·Ó·ÏËÚˆÙ‹˜ ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ Ù˘ ÀËÚÂÛ›·˜ ¶Ú·Û›ÓÔ˘ μ. ™Î·Ú‚¤Ï˘, Ë ÚÔ˚Ûٷ̤ÓË ÙÔ˘ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜ ¶¿ÚΈÓ, ¶Ï·ÙÂÈÒÓ Î·È ¢ÂÓ‰ÚÔÛÙÔȯÈÒÓ ™. ΔÛÈÊÙÂÁÈ¿ÓÓË, Ô ÚÔ˚ÛÙ¿ÌÂÓÔ˜ ÙÔ˘ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜ ¶Ú·Û›ÓÔ˘ ¡. πˆÓ›·˜ ∫. ¶ÔÏ˘¯ÚÔÓ›‰Ë˜ Î·È Ô È‰È·›ÙÂÚÔ˜ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ ¢ËÌ¿Ú¯Ô˘ ™. ∫˘ÚÈ¿ÎÔ˜. “°È· Ì·˜ ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ‰ÂÓ Â›Ó·È ·ÏÒ˜ ¤Ó· ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ Ù˘ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ¿˜ Ì·˜, ·ÏÏ¿ ÌÈ· ‰Ú¿ÛË Ô˘ ‰È·ÂÚÓ¿ fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÙÔÌ›˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ÙÔ˘ ‰ËÌÔÙÈÎÔ‡ ¤ÚÁÔ˘” , Â·Ó¤Ï·‚ ÁÈ· ÔÏÏÔÛÙ‹ ÊÔÚ¿ Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ μfiÏÔ˘ Î·È ÚfiÛıÂÛ fiÙÈ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ·˘Ùfi, ÙÔ ·ÛÙÈÎfi Î·È ÂÚÈ·ÛÙÈÎfi Ú¿ÛÈÓÔ ¤¯ÂÈ ‰ÂÛfi˙Ô˘Û· ÛËÌ·Û›·, ·ÊÔ‡ Û˘Ó‰¤ÂÙ·È ¿ÌÂÛ· Ì ÙËÓ ÔÈfiÙËÙ· ˙ˆ‹˜ ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ. √ Î. ™ÎÔÙÈÓÈÒÙ˘ ÙfiÓÈÛ fiÙÈ Â›Ó·È ÂÈÙ·ÎÙÈ΋ ·Ó¿ÁÎË, ÙÔ ÂfiÌÂÓÔ ‰È¿ÛÙËÌ· Ó· ˘¿ÚÍÂÈ ÔÚÁ·ÓˆÌ¤ÓÔ Û¯¤‰ÈÔ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂˆÓ ÁÈ· ÙË Û˘ÓÙ‹ÚËÛË Î·È ‚ÂÏÙ›ˆÛË ÙˆÓ ÎÔÈÓfi¯ÚËÛÙˆÓ ¯ÒÚˆÓ Ú·Û›ÓÔ˘, ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ù˘ ¢È‡ı˘ÓÛ˘ ¶Ú·Û›ÓÔ˘ Ì ÙÔ ÚÔÛˆÈÎfi ÙˆÓ ¶ÔÏ˘‰‡Ó·ÌˆÓ ΔÌËÌ¿ÙˆÓ, ÒÛÙ ¿ÌÂÛ· Ó· ˘¿ÚÍÔ˘Ó ÔÚ·Ù¿ Î·È ÌÂÙÚ‹ÛÈÌ· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Û οı ¢ËÌÔÙÈ΋ ∂ÓfiÙËÙ·.

™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ Ì ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ∫ÔÈÓˆÊÂÏÔ‡˜ ∂ÚÁ·Û›·˜, ·fi ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ¢Â˘Ù¤Ú·, ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ‰Ôı› ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ·Ó¿Û· ÛÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙˆÓ Ì¿¯ÈÌˆÓ ÀËÚÂÛÈÒÓ, fiˆ˜ Â›Ó·È ÔÈ ÀËÚÂۛ˜ ¶Ú·Û›ÓÔ˘ Î·È ∫·ı·ÚÈfiÙËÙ·˜, ÔÈ Ôԛ˜ ı· ÂÓÈÛ¯˘ıÔ‡Ó ÛËÌ·ÓÙÈο ÁÈ· ÙËÓ ·ÔηٿÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ·ÛÙÈÎÔ‡ - ÂÚÈ·ÛÙÈÎÔ‡ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ Î·È ¯ÒÚˆÓ Ú·Û›ÓÔ˘ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘. ∞Ó·ÊÂÚfiÌÂÓÔ˜ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÛÙÔ ¤ÚÁÔ Ù˘ ¢È‡ı˘ÓÛ˘ ¶Ú·Û›ÓÔ˘, Ô ·ÚÌfi‰ÈÔ˜ ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ ¡. ªfiÛ¯Ô˜ ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛ fiÙÈ Á›ÓÂÙ·È ÌÈ· ÔÏ˘Â›Â‰Ë ÚÔÛ¿ıÂÈ·, Ì ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ Û ¿Úη, Ï·Ù›˜, ÎÔÈÌËÙ‹ÚÈ·, Û¯ÔÏ›·, Á‹‰·, ·ÎÙ¤˜, ·ÏÛ‡ÏÈ· Î.¿., ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· Î·Ï˘ÊıÔ‡Ó ÔÈ ·Ó¿ÁΘ ÛÙÔ Û‡ÓÔÏfi ÙÔ˘˜, Û ÌÈ· ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ‰‡ÛÎÔÏË ÂÚ›Ô‰Ô ÁÈ· ÙÔ ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘ Î·È Û˘ÓÔÏÈο ÁÈ· ÙËÓ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË. ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ù˘ ÎÔÈÓˆÊÂÏÔ‡˜ ÂÚÁ·Û›·˜ ı· ‰ÒÛÂÈ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆÈÛÙÔ‡Ó ¿ÁȘ ·Ó¿ÁΘ, ·ÏÏ¿ Î·È ÂÎÎÚÂÌfiÙËÙ˜ ·fi ÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ. ™ÙÔÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌfi Ù˘ ¢È‡ı˘ÓÛ˘ ¶Ú·Û›ÓÔ˘ ÁÈ· ÙÔ ÂfiÌÂÓÔ ‰È¿ÛÙËÌ· Â›Ó·È ÔÈ ÎÏ·‰Â‡ÛÂȘ ‰¤ÓÙÚˆÓ Î·È, fiˆ˜ ÂÈÛ‹Ì·ÓÂ Ô Î. ªfiÛ¯Ô˜, ‹‰Ë ¤¯Ô˘Ó Á›ÓÂÈ Â·-

ʤ˜ Ì ÂÎÚÔÛÒÔ˘˜ ÔÈÎÔÏÔÁÈÎÒÓ ÔÚÁ·ÓÒÛÂˆÓ Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔ ı¤Ì· ·˘Ùfi, ÂÓÒ ı· Û˘Ó¯ÈÛÙÔ‡Ó ÔÈ ÂÂÌ‚¿ÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÙÔ˘ ÚÔ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜ ÙˆÓ ¿ÚÚˆÛÙˆÓ ‰¤ÓÙÚˆÓ ÛÙÔ ÏfiÊÔ Ù˘ °ÔÚ›ÙÛ·˜, Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ Ô‰ËÁ›Â˜ ÙÔ˘ ¢·Û·Ú¯Â›Ô˘. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, ı· ÂÊ·ÚÌÔÛÙ› ηıËÌÂÚÈÓfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ·ÚÂÌ‚¿ÛÂˆÓ ÛÙ· ÎÂÓÙÚÈο ¿Úη Ù˘ fiÏ˘ Î·È Î˘ÎÏÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÛÙ· ÂÚÈÊÂÚÂȷο ¿Úη. √ ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ μfiÏÔ˘ η٤ÛÙËÛ ۷ʤ˜ fiÙÈ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÂÍ·ÓÙÏËı› οı ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ù˘ ÀËÚÂÛ›·˜, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÂÈÙ¢¯ı› ÙÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ‰˘Ó·Ùfi ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·.

∂ÁÎÚ›ıËÎÂ Ë ·Ó·ıÂÒÚËÛË ÙÔ˘ ¶.™. ¡. ∞Á¯È¿ÏÔ˘ ∂°∫ƒπ£∏∫∂ ·fi ÙÔÓ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ¿Ú¯Ë £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î. ∫ÒÛÙ· ∞ÁÔÚ·ÛÙfi Ë Û˘Ì‚·ÛÈÔÔ›ËÛË ÛÙÔ ÂÓÙ·Á̤ÓÔ ÛÙÔ ∂.™.¶.∞. £ÂÛÛ·Ï›·˜ ¤ÚÁÔ: “ªÂϤÙË ∞Ó·ıÂÒÚËÛ˘ Î·È ∂¤ÎÙ·Û˘ °ÂÓÈÎÔ‡ ¶ÔÏÂÔ‰ÔÌÈÎÔ‡ ™¯Â‰›Ô˘ (°.¶.™.) ¡¤·˜ ∞Á¯›·ÏÔ˘ ¶.∂. ª·ÁÓËÛ›·˜” ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ 264.538,42 ¢ÚÒ. Ÿˆ˜ ·Ó¤ÊÂÚÂ Ô Î. ∫ÒÛÙ·˜ ∞ÁÔÚ·ÛÙfi˜: “∏ ÌÂϤÙË ·˘Ù‹ ·ÔÙÂÏ› ¤Ó· Ôχ ¯Ú‹ÛÈÌÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË Ù˘ ¢ڇÙÂÚ˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Ù˘ ¡¤·˜ ∞Á¯È¿ÏÔ˘, ηıÒ˜ ı¤ÙÂÈ ˆ˜ ‚·ÛÈÎÔ‡˜ ÛÙfi¯Ô˘˜: - ΔËÓ ÚÔÛÙ·Û›· Î·È ÙËÓ ·Ó¿‰ÂÈÍË ÙÔ˘ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ (Ê˘ÛÈÎÔ‡ Î·È ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÔ‡), ̤ۈ Ù˘ ηχÙÂÚ˘ ÔÚÁ¿ÓˆÛ˘ ÙˆÓ ¯Ú‹ÛÂˆÓ Á˘, - ÙËÓ ·Ó·‚¿ıÌÈÛË ÙÔ˘ ÔÈÎÈÛÙÈÎÔ‡ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ Î·È - ÙËÓ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË - ̤ۈ ÙˆÓ Ú˘ıÌ›ÛÂˆÓ ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ˘ - Ó¤ˆÓ ¢ηÈÚÈÒÓ ··Û¯fiÏËÛ˘ Î·È Û˘ÁÎÚ¿ÙËÛ˘ ÙÔ˘ ÏËı˘ÛÌÔ‡” . ø˜ ·ÈÚÂÙ‹ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· ÛÙÔ¯Â‡Ô˘Ì ÛÙËÓ ·ÍÈÔÔ›ËÛË Î¿ı ·Ó·Ù˘ÍÈ·ÎÔ‡ ÂÚÁ·Ï›Ԣ Ô˘ ÌÔÚ› Ó· Û˘ÓÙÂϤÛÂÈ ÛÙË ÛÙ‹ÚÈÍË Î·È ÙËÓ ·Ó¿Î·Ì„Ë Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜” . ¢ÈηÈÔ‡¯Ô˜ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ Â›Ó·È Ô ¢‹ÌÔ˜ μfiÏÔ˘ Î·È ÙÔ ÔÛfi Ù˘ ÚÔ˜ ˘ÔÁÚ·Ê‹ ۇ̂·Û˘ Â›Ó·È 105.815,67 ¢ÚÒ. ªÂÙ¿ ÙËÓ ·Ú·¿Óˆ ¤ÁÎÚÈÛË, ÍÂÎÈÓ¿Ó ·fi ÙÔ ¢‹ÌÔ ÔÈ ‰È·‰Èηۛ˜ ÁÈ· ÙËÓ ˘ÔÁÚ·Ê‹ Ù˘ Û¯ÂÙÈ΋˜ ™‡Ì‚·Û˘ Î·È ÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛË Ù˘ ÌÂϤÙ˘. ∏ ÌÂϤÙË Û˘Á¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÂ›Ù·È ·fi ÙÔ ∂˘Úˆ·˚Îfi Δ·ÌÂ›Ô ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘. ∏ ÌÂϤÙË ı· ÂÎÔÓËı› Û ‰˘Ô ÛÙ¿‰È·. ΔÔ ÚÒÙÔ ÛÙ¿‰ÈÔ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÙËÓ ·Ó¿Ï˘ÛË Ù˘ ˘¿Ú¯Ô˘Û·˜ ηٿÛÙ·Û˘, ÙË ‰È¿ÁÓˆÛË ÙˆÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ, ÚÔÔÙÈÎÒÓ Î·È Ù¿ÛÂˆÓ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ Î·È ÙË ‰È·Ù‡ˆÛË Ù˘ ηْ ·Ú¯‹Ó ÚfiÙ·Û˘ ‹ ÙˆÓ ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈÎÒÓ ÚÔÙ¿ÛÂˆÓ Ú‡ıÌÈÛ˘ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜. ΔÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ÛÙ¿‰ÈÔ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÙË ÏÂÙÔÌÂÚ‹ ÂÂÍÂÚÁ·Û›· ÙÔ˘ °.¶.™., Ì ‚¿ÛË ÙËÓ ÚfiÙ·ÛË Ë ÔÔ›· ÚÔÎÚ›ıËΠ·fi ÙË ¢È¢ı‡ÓÔ˘Û· ÀËÚÂÛ›·. ∂ÈϤÔÓ Ù˘ ÌÂϤÙ˘ °.¶.™. ·Ú·‰›‰ÂÙ·È Ë ÌÂϤÙË °ÂˆÏÔÁÈ΋˜ ∫·Ù·ÏÏËÏfiÙËÙ·˜, ηıÒ˜ Î·È Ë ™ÙÚ·ÙËÁÈ΋ ªÂϤÙË ¶ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈÎÒÓ ∂ÈÙÒÛÂˆÓ (™ª¶∂).

∂¡∞ƒ•∏ π∞Δƒ∂π√À ¢ËÌ‹ÙÚ˘ °ÂˆÚÁ·ÓÙ˙‹˜ ÃÂÈÚÔ˘ÚÁfi˜ °˘Ó·ÈÎÔÏfiÁÔ˜ ª·ÈÂ˘Ù‹Ú·˜ ∞fiÊÔÈÙÔ˜ ∞.¶.£. ∂ÍÂȉ›Î¢ÛË ÛÙÔ Royal Free Hospital of London ¢¤¯ÂÙ·È Ì ڷÓÙ‚ԇ ∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘ 37 - ∂ÚÌÔ‡ μfiÏÔ˜

π·ÙÚ›Ô: 24210 33301 ∫ÈÓËÙfi: 6944667785 dgeorgantzis@gmail.com


M·ÁÓËÛ›· 14 ∂Ή‹ÏˆÛË ÁÈ· ÙËÓ ÂıÓÈ΋ Â¤ÙÂÈÔ Δ√ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ £ÂÛÛ·Ï›·˜

Î·È Ô ¢‹ÌÔ˜ μfiÏÔ˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÔ˘Ó ·fi ÎÔÈÓÔ‡ ·ÓËÁ˘ÚÈ΋ ÂΉ‹ÏˆÛË ÁÈ· ÙÔÓ ÂÔÚÙ·ÛÌfi Ù˘ 28˘ √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘, Ë ÔÔ›· ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ 28 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ 2012 Î·È ÒÚ· 19.30, ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ÂΉËÏÒÛÂˆÓ ÙÔ˘ ¢ËÌ·Ú¯Â›Ô˘ μfiÏÔ˘. ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ù˘ ÂΉ‹ÏˆÛ˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÚÔÛÊÒÓËÛË ÙÔ˘ ¢ËÌ¿Ú¯Ô˘ ¶¿ÓÔ˘ ™ÎÔÙÈÓÈÒÙË, ¯·ÈÚÂÙÈÛÌfi ÙÔ˘ Ú‡Ù·ÓË ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜, ηıËÁËÙ‹ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ π. °Ô˘ÚÁÔ˘ÏÈ¿ÓË Î·È ÔÌÈÏ›· ÙÔ˘ ·Ó·ÏËÚˆÙ‹ ηıËÁËÙ‹ μ·ÏηÓÈ΋˜ πÛÙÔÚ›·˜, ÙÔ˘ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜ πÛÙÔÚ›·˜ Î·È ∞Ú¯·ÈÔÏÔÁ›·˜ ÙÔ˘ ∞ÚÈÛÙÔÙÂÏ›Ԣ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢, ™˘Ú›‰ˆÓ· ™Ê¤Ù·, Ì ı¤Ì·: “√È È‰ÂÔÏÔÁÈΤ˜ Î·È ÔÏÈÙÈΤ˜ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ ÙÔ˘ ŒÔ˘˜ ÙÔ˘ ’40” . £’ ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ ÌÔ˘ÛÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ì ÙËÓ ŒÚÚÈη ¶·ÙÚÈΛԢ ÛÙËÓ ÂÚÌËÓ›· Î·È ÙÔÓ ∏Ï›· ÷Ù˙fiÁÏÔ˘ ÛÙÔ È¿ÓÔ.

°. ™Ô‡ÚÏ·˜

ΔÈÌ‹ ÛÙÔ˘˜ ‹ÚˆÂ˜ ÙÔ˘ ’40 ÌÂÙ¿ ·fi 72 ¯ÚfiÓÈ· °π∞ ÙË ÊÂÙÈÓ‹ Â¤ÙÂÈÔ ÙÔ˘ ¤-

Ô˘˜ ’40-’41 Ô °. ™Ô‡ÚÏ·˜ ‰‹ÏˆÛÂ: “ªÂÙ¿ ·fi 72 ¯ÚfiÓÈ· ı· ‚ÚÂıԇ̷̠˙› Ì ·È‰È¿ Î·È Û˘ÁÁÂÓ›˜ ÙˆÓ ÂÛfiÓÙˆÓ ÛÙÔ ™ÙÚ·ÙȈÙÈÎfi ∫ÔÈÌËÙ‹ÚÈÔ Ù˘ ∫ÏÂÈÛÔ‡Ú·˜ ÁÈ· Ó· ÙÂϤÛÔ˘Ì ÂÈÌÓËÌfiÛ˘ÓË ‰¤ËÛË ÁÈ· ÙÔ˘˜ ’‹Úˆ¤˜ Ì·˜. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙÔ˘˜ 7.963 Ì·¯ËÙ¤˜ Ô˘ ¤ÂÛ·Ó ÛÙ· ‰›· ÙˆÓ Ì·¯ÒÓ Ù˘ μÔÚ›Ԣ ∏›ÚÔ˘, ηٿ ÙÔÓ ÂÏÏËÓÔ˚Ù·ÏÈÎfi fiÏÂÌÔ. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÁÂÓÓ·›Ô˘˜ Ô˘ ‰fiÍ·Û·Ó ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, Ï¿ÌÚ˘Ó·Ó ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· Ì·˜ ¿ÏÏ·Í·Ó ÙËÓ ÔÚ›· ÙÔ˘ μ’ ¶·ÁÎÔÛÌ›Ô˘ ¶ÔϤÌÔ˘ Î·È ÚÔοÏÂÛ·Ó ÙÔÓ ·ÁÎfiÛÌÈÔ ı·˘Ì·ÛÌfi. ∫È fï˜ ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó ·ÎfiÌ· ¿Ù·ÊÔÈ Î·È ÚÔÛˆÚÈÓ¿ ı·Ì̤ÓÔÈ, ‰È¿Û·ÚÙ· ÔÛÙ¿, ÔÌ·‰ÈÎÔ› Ù¿ÊÔÈ. ŒÛÙˆ Î·È ÌÂÙ¿ ·fi 72 ¯ÚfiÓÈ·, ÌÂÙ¿ ·fi ÌÂÁ¿Ï˜ ÚÔÛ¿ıÂȘ, ηÙfiÈÓ Û˘Ìʈӛ·˜ ÌÂٷ͇ ∂ÏÏ¿‰·˜ Î·È ∞Ï‚·Ó›·˜, ·Ú¯›˙ÂÈ Ë ÂÚÈÛ˘ÏÏÔÁ‹ ÙˆÓ ÔÛÙÒÓ Î·È Ë ÙÔÔı¤ÙËÛ‹ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ ÛÙÚ·ÙȈÙÈÎfi ÎÔÈÌËÙ‹ÚÈÔ Ù˘ πÂÚ¿˜ ªÔÓ‹˜ ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ ÛÙËÓ ∫ÏÂÈÛÔ‡Ú·. ∂Λ ı· ‚ÚÂıԇ̠ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ 28Ë √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ ÁÈ· Ó· ÚÔÛ¢¯ËıÔ‡ÌÂ, Ó· ·ÔÙ›ÛÔ˘Ì ÊfiÚÔ ÙÈÌ‹˜ Î·È Â˘ÁÓˆÌÔÛ‡Ó˘. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÌÈ· ÈÛÙÔÚÈ΋ Â¤ÙÂÈÔ, ·ÊÔ‡ ·Ú¯›˙ÂÈ Ë ÚÔÛ¿ıÂÈ· ·ÔηٿÛÙ·Û˘ Ù˘ ÌÂÁ¿Ï˘ ·˘Ù‹˜ ÂıÓÈ΋˜ ÂÎÎÚÂÌfiÙËÙ·˜ ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙÔ˘˜ ÓÂÎÚÔ‡˜ Ì·¯ËÙ¤˜ Ì·˜. ŒÛÙˆ Î·È Ì ηı˘ÛÙ¤ÚËÛË ·ÓÙ·ÔÎÚÈÓfiÌ·ÛÙ ÛÙȘ ·Ú·‰fiÛÂȘ Ì·˜, ÂÎÏËÚÒÓÔ˘Ì ÙȘ ıÚËÛ΢ÙÈΤ˜, ·ÙÚȈÙÈΤ˜ Î·È ·ÓıÚÒÈÓ˜ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ. ∞˜ ˘ÔÛ¯Âıԇ̠fiÙÈ ·¤Ó·ÓÙÈ Û’ ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ ÔϤÌËÛ·Ó Î·È ¤ÂÛ·Ó Ì·¯fiÌÂÓÔÈ ı· ·ÓÙ·ÔÎÚÈıԇ̠ÛÙȘ ÚÔÛ‰Ô˘ ÙÔ˘˜, ı· Ú¿ÍÔ˘Ì ÙÔ Î·ı‹ÎÔÓ Ì·˜ ÁÈ· ÙËÓ ·ÙÚ›‰· Ì’ fiÔȘ ı˘Û›Â˜ Î·È ·Ó ¯ÚÂÈ·ÛÙÔ‡Ó”.

™∞μμ∞Δ√ 27 O∫Δøμƒπ√À 2012

∞˘ÛÙËÚ¿ ̤ÙÚ· ·ÛÊ·Ï›·˜ ÁÈ· ÙËÓ ·ÔÙÚÔ‹ ÂÂÈÛÔ‰›ˆÓ ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ·˘ÚÈ·Ó‹˜ ·Ú¤Ï·Û˘

“∞ÛÙ·Îfi˜” Ë ·Ú·Ï›· ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ˘ÛÙËÚ¿ ̤ÙÚ· ·ÛÊ·Ï›·˜ ÁÈ· ÙËÓ ·ÔÙÚÔ‹ ÂÂÈÛÔ‰›ˆÓ ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ·˘ÚÈ·Ó‹˜ ·Ú¤Ï·Û˘ ÛÙËÓ ·Ú·Ï›· ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ı· ÏËÊıÔ‡Ó ·fi ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›· Î·È §ÈÌÂÓÈÎfi, Ô˘ ı· ‰È·ı¤ÛÔ˘Ó fiϘ ÙȘ ‰˘Ó¿ÌÂȘ ÙÔ˘˜. ΔÔ ÂȯÂÈÚËÛÈ·Îfi Û¯¤‰ÈÔ Ù˘ ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋˜ ¢È‡ı˘ÓÛ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÂÍÂÙ¿ÛÙËÎÂ Î·È ¯ı˜ Û ۇÛÎÂ„Ë ÛÙËÓ ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋ ¢È‡ı˘ÓÛË ˘fi ÙÔÓ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎfi ‰È¢ı˘ÓÙ‹ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î. ∞. ∞Ï·Ì¿Ó· Ì ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ˘„ËÏfi‚·ıÌˆÓ ÛÙÂϯÒÓ Ù˘ ∂§∞™ Ô˘ ÂÌϤÎÔÓÙ·È ÛÙ· ̤ÙÚ· Ù¿Í˘.

ƒÂÔÚÙ¿˙: ∞¡Δø¡∏™ ∂. ºø∫π¢∏™ fokidis@e-thessalia.gr

ªÂÙ¿ ÙË Û‡Û΄Ë, Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠ·˘ÙÔ„›· ·fi ÙÔ˘˜ ·ÍȈ̷ÙÈÎÔ‡˜ ÛÙÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜ Ù˘ ·Ú·Ï›·˜ Î·È Â˘Ú‡ÙÂÚ· ÙÔ˘ ÎÂÓÙÚÈÎÔ‡ ÙÔ̤· ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ‰È·ÈÛÙˆıÔ‡Ó Èı·Ó¤˜ ·‚Ï„›Â˜ ÛÙÔ Û¯Â‰È·ÛÌfi ‹ ·ÏÏ·Á‹ ÙˆÓ ‰Â‰Ô̤ӈÓ. ∂›Û˘ ·fi ¯ı˜, ¿Ú¯ÈÛÂ Ë ·˘ÍË̤ÓË ·ÚÔ˘Û›· Î·È ÂÈÙ‹ÚËÛË ·fi ÛÙ·ıÌÔ‡˜ Ù˘ ∂§∞™ Û ÙÚ¿Â˙˜, ÁÚ·Ê›· ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ Î·È ‚Ô˘Ï¢ÙÒÓ, ‰Èψ̷ÙÈΤ˜ ˘ËÚÂۛ˜ Î.¿., ÂÓÒ Û‹ÌÂÚ· ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÂÈÛÙÚ¤„Ô˘Ó ·fi ÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË ‰˘Ó¿ÌÂȘ ÙˆÓ ª∞Δ Ô˘ ÛÙ¿ÏıËÎ·Ó ÁÈ· ÙËÓ ÂÓ›Û¯˘ÛË ÙˆÓ ‰˘Ó¿ÌÂˆÓ ÛÙË Û˘ÌÚˆÙÂ‡Ô˘Û· Î·È ·Ó‹Ïı·Ó Û 20 ‰ÈÌÔÈڛ˜ ·fi ∞ı‹Ó· Î·È 20 ·fi ÙËÓ ˘fiÏÔÈË ∂ÏÏ¿‰·, ÒÛÙ Û 24ˆÚË ‚¿ÛË Ó· Â›Ó·È ‰È·ı¤ÛÈ̘ ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË 60-70 ‰ÈÌÔÈڛ˜. ŒÓ· ·fi Ù· ‚·ÛÈο ÛËÌ›· ÙÔ˘ ÂȯÂÈÚËÛÈ·ÎÔ‡ ۯ‰›Ô˘, ‹Ù·Ó Ô ¯ÚÔÓÈÎfi˜ ÂÚÈÔÚÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ ÁÂÁÔÓfiÙÔ˜, ‰ËÏ·‰‹ Ë Û˘Ì›ÂÛË ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ Ù˘ ·Ú¤Ï·Û˘ ¿Ú· Î·È ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ Ô˘ ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· ÂΉËψıÔ‡Ó ÁÂÁÔÓfiÙ·. ™ÙȘ Û˘ÛΤ„ÂȘ ·ÔÊ·Û›ÛÙËΠӷ ÌÂȈıÔ‡Ó Ù· ÎÂÓ¿ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ Â˙ÔfiÚˆÓ ÙÌËÌ¿ÙˆÓ ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ·Ú¤Ï·Û˘ Î·È Ù· 58 ÙÌ‹Ì·Ù· Ó· ÔÏÔÎÏËÚÒÛÔ˘Ó ÙË ‰È¤Ï¢ÛË ·fi ÙËÓ ·Ú·Ïȷ΋ Ô‰fi Û ¯ÚfiÓÔ 45-50 ÏÂÙÒÓ ·ÓÙ› ÙˆÓ 75 ÏÂÙÒÓ Ô˘ ¯ÚÔÓÔÌÂÙÚ‹ıËÎÂ Ë ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ·Ú¤Ï·ÛË ÛÙÔ μfiÏÔ. ΔËÓ ∫˘Úȷ΋ ÙÔ Úˆ›, Û˘ÓÂÚÁ›· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ ı· Û˘Ó‰Ú¿ÌÔ˘Ó ÙȘ ˘ËÚÂۛ˜ Ù˘ ∂§∞™ Î·È ÙÔ˘ §ÈÌÂÓÈÎÔ‡ ™ÒÌ·ÙÔ˜ ÁÈ· Ó· ÙÔÔıÂÙËıÔ‡Ó ÔÚÈÔ‰ÂÈÎÙÈο Û¯ÔÈÓÈ¿ Î·È Ù· ÌÂÙ·ÏÏÈο οÁÎÂÏ· Û ÛËÌ›· ¤Ó·ÓÙÈ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ÙˆÓ ÂÈÛ‹ÌˆÓ Î·È Á‡Úˆ ·fi ÙËÓ Ù¤ÓÙ· Ô˘ ı·

● ™ÙËÓ Ô‰fi ∞ÚÁÔÓ·˘ÙÒÓ ÂÎÙÈÌ¿Ù·È fiÙÈ ı· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÂÚ›Ô˘ 200 ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ›, ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ¤ÓÛÙÔÏÔÈ Î·È 80 ÏÈÌÂÓÈÎÔ›

ÛÙËı› ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·Ó¿ËÚÔ˘˜ ÔϤÌÔ˘, ηıÒ˜ ‰ÂÓ ı· ˘¿Ú¯ÂÈ ˘ÂÚ˘„ˆÌ¤ÓË Âͤ‰Ú·. ™ÙËÓ Ô‰fi ∞ÚÁÔÓ·˘ÙÒÓ, ÂÎÙÈÌ¿Ù·È fiÙÈ ı· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÂÚ›Ô˘ 200 ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ›, ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ¤ÓÛÙÔÏÔÈ Î·È 80 ÏÈÌÂÓÈÎÔ›, ηıÒ˜ ÙÔ ∫ÂÓÙÚÈÎfi §ÈÌÂÓ·Ú¯Â›Ô μfiÏÔ˘ ˙‹ÙËÛ ·fi ÙÔ˘˜ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ‡˜ ÛÙ·ıÌÔ‡˜ Î·È Ù· ÎÏÈÌ¿ÎÈ· ¢ı‡Ó˘ ÙÔ˘, Ó· ÛÙ›ÏÔ˘Ó fiÏÔ ÙÔ ‰È·ı¤ÛÈÌÔ ÚÔÛˆÈÎfi ÁÈ· Ù· ̤ÙÚ· Ù¿Í˘ Ù˘ ∫˘Úȷ΋˜. ™Â ÂÙÔÈÌfiÙËÙ·, ı· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Î·È ÔÈ ªÔÓ¿‰Â˜ ∂ȉÈÎÒÓ ∞ÔÛÙÔÏÒÓ ÙÔ˘ §™, ÂÓÒ ψÙfi ÛοÊÔ˜ ÙÔ˘ §ÈÌÂÓÈÎÔ‡ ı· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ ı·Ï¿ÛÛÈÔ ¯ÒÚÔ ›Ûˆ ·fi ÙÔ ÛËÌÂ›Ô ·ÚÔ˘Û›·˜ ÙˆÓ ÂÈۋ̈Ó. ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘˜ ÔÈ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈΤ˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ, ÂÎÙfi˜ ·fi ÙËÓ ¤ÓÙÔÓË ·-

ÚÔ˘Û›· ¤ÓÛÙÔÏˆÓ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Ù˘ ·Ú¤Ï·Û˘, ı· Â›Ó·È ‰È·ÛÎÔÚÈṲ̂Ó˜ Î·È Û οıÂÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜, ÂÓÒ Û ÚÔηıÔÚÈṲ̂ӷ ÛËÌ›· ÙÔ˘ ÎÂÓÙÚÈÎÔ‡ ÙÔ̤·, ¯ˆÚ›˜ Ó· Â›Ó·È ÂÎÙÂıÂÈ̤ÓÔÈ ÛÙ· ‚ϤÌÌ·Ù· ÂÚ·ÛÙÈÎÒÓ, ı· Â›Ó·È ÔÈ ‰ÈÌÔÈڛ˜ ÙˆÓ ª∞Δ. ¢ÂÓ ·ÔÎÏ›ÂÙ·È ÛÙËÓ ÚÒÙË ÂÚ›ÌÂÙÚÔ Ù˘ ·Ú¤Ï·Û˘, Ó· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÚÔÏËÙÈÎÔ› ¤ÏÂÁ¯ÔÈ, ÂÓÒ Û ‰È¿ÊÔÚ· ÛËÌ›· ÛÙËÓ π¿ÛÔÓÔ˜, ÛÙË ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ Î.¿., ı· ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÛÙ·ıÌÔ› Ù˘ ∂§∞™ ÁÈ· Ó· Â›Ó·È ¿ÌÂÛË Ë Û˘Ó‰ÚÔÌ‹ Û ‰˘Ó¿ÌÂȘ Ô˘ ı· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ‰È·Û·Ṳ́Ó˜ ÛÙËÓ ·Ú·Ïȷ΋ Ô‰fi, ·ÏÏ¿ Î·È Û οıÂÙ˜. ∂›Û˘, ı· ÙÂıÔ‡Ó Û ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ΢ÎÏÔÊÔÚȷο ̤ÙÚ· Ô˘ ı· ‰È¢ÎÔχÓÔ˘Ó ÙȘ ÚÔ¤˜ ÙˆÓ ‰˘Ó¿ÌÂˆÓ Ô˘ ı· ˘ÔÛÙË-

Ú›˙Ô˘Ó ÙÔ ÂȯÂÈÚËÛÈ·Îfi Û¯¤‰ÈÔ, ·ÏÏ¿ Î·È ÙË ‰È·¯Â›ÚÈÛË ÙˆÓ ÌÂÙ·ÎÈÓ‹ÛÂˆÓ ÔÌ¿‰Â˜ Â˙ÒÓ Î˘Ú›ˆ˜, ·fi Î·È ÚÔ˜ ÙËÓ ·Ú·Ï›·. ∏ ∂§.∞™. ‰›ÓÂÈ ¤ÌÊ·ÛË Î·È ÛÙȘ ÙÔÈΤ˜ ·ÚÂÏ¿ÛÂȘ, ηıÒ˜ Ë ‰˘ÛÎÔÏ›· Ó· ÚÔÛÂÁÁ›ÛÔ˘Ó ÙȘ “ÌÂÁ¿Ï˜” ÂΉËÏÒÛÂȘ Û ∞ı‹Ó· Î·È £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË ÌÔÚ› Ó·... ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏ›ÛÂÈ Î¿ÔÈÔ˘˜ ÛÂ... “·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ” Û ÌÈÎÚfiÙÂÚ˘ ÂÌ‚¤ÏÂÈ·˜ ÂΉËÏÒÛÂȘ. ∏ ÂÓÙÔÏ‹ ·fi ÙÔ ∞Ú¯ËÁÂ›Ô Â›Ó·È “ηӤӷ ·Ú·ÙÚ¿ÁÔ˘‰Ô Ô˘ıÂÓ¿” Î·È Û ·˘Ù‹ ÙË ‚¿ÛË ÔÚÁ·ÓÒÓÔÓÙ·È Ù· ηٿ ÙfiÔ˘˜ ̤ÙÚ· ·ÛÊ·Ï›·˜. ∏ ·Ú¤Ï·ÛË ı· Á›ÓÂÈ ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘ ˘Ê˘Ô˘ÚÁÔ‡ ÕÌ˘Ó·˜, ¡·˘¿Ú¯Ô˘ ÂÓ ·ÔÛÙÚ·Ù›· ¢ËÌ. ∂Ï¢ÛÈÓÈÒÙË. £· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ ÛÙȘ 12 ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Î·È ı· Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó 17 Û¯ÔÏ›· ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ·˜, 19 ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÔ› Û‡ÏÏÔÁÔÈ, ηıÒ˜ Â›Û˘ Î·È 17 °˘ÌÓ¿ÛÈ· Î·È §‡ÎÂÈ·, ·ÏÏ¿ Î·È ÙÌ‹Ì·Ù· ÙˆÓ ÂÓfiÏˆÓ ‰˘Ó¿ÌˆÓ. ™ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ ‰È·‰ÚÔÌ‹˜ Ù˘ ·Ú¤Ï·Û˘, ‰ËÏ·‰‹ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÌÂٷ͇ ∏ÚÒÔ˘ Î·È ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘, ÛÙ· “·̷ٷ” , ̤ÏË ÔÏÈÙÈÎÒÓ ÊÔÚ¤ˆÓ, fiˆ˜ ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞, ı· ‰È·Ó¤ÌÔ˘Ó ¤ÓÙ˘Ô ˘ÏÈÎfi, ÛÙÔ ÔÔ›Ô ı· ÂÈÛËÌ·›ÓÂÙ·È fiÙÈ “Ë ÌÓ‹ÌË Ù˘ 28˘ √ÎÙÒ‚ÚË ·ÔÙÂÏ› Î·È ÌÓ‹ÌË Ù˘ ÌÂÁ¿Ï˘ ӛ΢ ÙˆÓ Ï·ÒÓ ÂÓ¿ÓÙÈ· ÛÙÔ Ê·ÛÈÛÌfi. √ Ê·ÛÈÛÌfi˜ Ô˘ ÁÂÓÓ‹ıËΠ̤۷ ·fi ÙËÓ ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ÔÏÈÙÈ΋ Î·È ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË ÛÙ· Ù¤ÏË Ù˘ ‰ÂηÂÙ›·˜ ÙÔ˘ 1920, Û ·ÓÙ›ıÂÛË Ì fiÛ· ¤ÏÂÁ·Ó ÔÈ ÔÏÈÙÈÎÔ› ÙÔ˘ ÂÎÚfiÛˆÔÈ, ·ԉ›¯ÙËÎÂ Ô Î·Ï‡ÙÂÚÔ˜ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˘ ÙˆÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈο ÈÛ¯˘ÚÒÓ Î·È ‚‡ıÈÛ ÙÔ˘˜ Ï·Ô‡˜ ÛÙË ÊÚ›ÎË ÙÔ˘ μ’ ¶·ÁÎÔÛÌ›Ô˘ ¶ÔϤÌÔ˘. ™‹ÌÂÚ· Ë ÈÔ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈ΋ Ú¿ÍË ÌÓ‹Ì˘ Î·È ÙÈÌ‹˜ Ù˘ ÁÂÓÈ¿˜ Ù˘ ∂ıÓÈ΋˜ ∞ÓÙ›ÛÙ·Û˘ Â›Ó·È Ó· Û˘Ó¯›ÛÔ˘Ì ÙÔ˘˜ ·ÁÒÓ˜ ÁÈ· ‰ËÌÔÎÚ·Ù›·, ÁÈ· ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ‰ÈηÈÔÛ‡ÓË...” .

¶Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠ¯ı˜ ÙÔ Úˆ› ÛÙÔ ∏ÚÒÔ Ù˘ ·Ú·Ï›·˜ ·fi Ù· Û¯ÔÏ›· ÙÔ˘ μfiÏÔ˘

∫·Ù¿ıÂÛË ÛÙÂÊ¿ÓˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ÂıÓÈ΋ Â¤ÙÂÈÔ ª∂ ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· ‰Âο‰ˆÓ ÛËÌ·ÈÔÊfi-

ÚˆÓ ·fi Û¯ÔÏ›· Ù˘ fiÏ˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠ¯ı˜ ÙÔ Úˆ› ÛÙÔ ∏ÚÒÔ Ù˘ ·Ú·Ï›·˜ Ë Î·Ù¿ıÂÛË ÛÙÂÊ¿ÓˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ÂıÓÈ΋ Â¤ÙÂÈÔ Ù˘ 28˘ √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ Ô˘ ÁÈÔÚÙ¿˙ÂÙ·È ·‡ÚÈÔ ∫˘Úȷ΋. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· ÛÙ· Û¯ÔÏ›· ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËÎ·Ó ÔÈ ÂÔÚÙ·ÛÙÈΤ˜ ÂΉËÏÒÛÂȘ ÁÈ· ÙÔ “fi¯È” ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ. ΔÔ Û‚·ÛÌfi ÙÔ˘˜ ÛÙÔ˘˜ ÂÛfiÓÙ˜ Î·È ÙËÓ ÂÏ›‰· fiÙÈ ÔÈ Ó¤ÔÈ ı· ʤÚÔ˘Ó ÙËÓ ·Ó·Á¤ÓÓËÛË Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ÂͤÊÚ·Û·Ó ÛÙȘ ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘˜ ÔÈ ÂÎÚfiÛˆÔÈ ÙˆÓ ÊÔÚ¤ˆÓ. ∏ ÙÂÏÂÙ‹ ÍÂΛÓËÛ ÛÙȘ 11 ÙÔ Úˆ› ·ÚÔ˘Û›· Ù˘ ºÈÏ·ÚÌÔÓÈ΋˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘. ∏ ηٿıÂÛË ÛÙÂÊ¿ÓÔ˘ ·fi Ù· Û¯ÔÏ›· Ù˘ ¶ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ·˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘ ¤ÁÈÓ ·fi ÙÔ 24Ô ¢ËÌÔÙÈÎfi Î·È ·fi ÙË ¢Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈ· ∂Î·›‰Â˘ÛË ·fi ÙÔ 3Ô °˘ÌÓ¿ÛÈÔ. ∂›Û˘ ·fi ÙËÓ È‰ÈˆÙÈ΋ ÂÎ·›‰Â˘ÛË ÛÙÂÊ¿ÓÈ Î·Ù¤ıÂÛ·Ó Ì·ıËÙ¤˜ ·fi ÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô “ÕÍÈÔÓ ∂ÛÙ›” . ™˘ÓÔÏÈο ÛÙËÓ ·˘ÚÈ·Ó‹ ·Ú¤Ï·ÛË Ô˘ ı· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ ÛÙȘ 12 ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Î·È ı· ‰È·ÚΤÛÂÈ Ì›· ÒÚ·, ı· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯Ô˘Ó 58 ÙÌ‹Ì·Ù· ·fi Û¯ÔÏ›·, ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÔ‡˜ Û˘ÏÏfiÁÔ˘˜ Î·È ÙÔ˘˜ ÚÔÛÎfiÔ˘˜. ΔËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË ı· ÂÎÚÔÛˆ‹ÛÂÈ ÙÂÏÈο Ô ˘Ê˘Ô˘ÚÁfi˜ ∂ıÓÈ΋˜ ÕÌ˘Ó·˜ Î. ∂Ï¢ÛÈÓÈÒÙ˘. √ ·ÓÙÈÂÚÈÊÂÚÂȿگ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î. ∞ÚÁ‡Ú˘ ∫Ô¿Ó·˜ ÙfiÓÈÛ ˆ˜ “›̷ÛÙ ¤ÙÔÈÌÔÈ Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÔ˘Ì οı ÂӉ¯fiÌÂÓÔ ÛÙËÓ ·Ú¤Ï·ÛË. Œ¯Ô˘Ó ÏËÊı› fiÏ· Ù· ··Ú·›ÙËÙ· ̤ÙÚ· ·fi fi-

ÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÂÌÏÂÎfiÌÂÓÔ˘˜ ÊÔÚ›˜. ™‹ÌÂÚ· ·Ô‰›‰Ô˘Ì ÊfiÚÔ ÙÈÌ‹˜ ÛÙÔ˘˜ ·ÁˆÓÈÛÙ¤˜ ÙÔ˘ ’40 Ô˘ ¤‰ˆÛ·Ó ÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÌÈ· ÂχıÂÚË ∂ÏÏ¿‰·, οÓÔÓÙ·˜ ÙȘ ÙfiÙ ‰˘Ó¿ÌÂȘ Ù˘ ∂.∂. Ó· ˘ÔÎÏ›ÓÔÓÙ·È ÌÚÔÛÙ¿ Ù˘. ∏ Ì·ıËÙÈÒÛ· ÓÂÔÏ·›·, ÊÔÚ¤·˜ ÂÏ›‰·˜ Î·È ÂıÓÈ΋˜ ·Ó·Á¤ÓÓËÛ˘, Î·È Ë Ó¤· ÁÂÓÈ¿, ϤÔÓ Î·ÏÔ‡ÓÙ·È Ó· ÛËÎÒÛÔ˘Ó „ËÏ¿ ÙË ÛËÌ·›· ÙÔ˘ ¤ıÓÔ˘˜, Ó· ÁÚ¿„Ô˘Ó Î·È Ó· ÂÙ‡¯Ô˘Ó ÙÔ ‰ÈÎfi ÙÔ˘˜ ¤Ô˜ ÁÈ· ÌÈ· ∂ÏÏ¿‰· Ù˘ ¢ËÌÂÚ›·˜” . ∏ Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ¶·È‰Â›·˜ Î. ™Ô‡Ï· ª·ÚÙ˙ÈÒη ·Ó¤ÊÂÚ ˆ˜ “Â›Ó·È Ë̤ڷ ÂÚËÊ¿ÓÂÈ·˜ ÁÈ· ÙËÓ ·ÙÚ›‰·. ªÈ· ¯Ô‡ÊÙ· ŒÏÏËÓ˜ fiÚıˆÛ·Ó ÙÔ ·Ó¿ÛÙËÌ¿ ÙÔ˘˜ ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙÔ Ê·ÛÈÛÌfi, ÛÙË ‚›· Î·È ÙËÓ ÙÚÔÌÔÎÚ·Ù›· Î·È ÚÔÛÙ¿ÙÂ˘Û·Ó Î·È ˘ÂÚ·Û›ÛÙËÎ·Ó ÙÔÓ ÔÏÈÙÈÛÌfi Î·È ÙË ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·. ™‹ÌÂÚ· Ë ÓÂÔÏ·›· ηÏÂ›Ù·È Ó· ÂÈ Ù· ‰Èο Ù˘ fi¯È, Ó· οÓÂÈ ÙÔ ‰ÈÎfi Ù˘ ·ÁÒÓ·, ¤¯ÔÓÙ·˜ ÛÙÔ ÓÔ˘ fï˜ fiÙÈ Â‰Ò ÁÂÓÓ‹ıËÎÂ Ë ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·” . ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ Ô ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ ¢È‡ı˘ÓÛ˘ ¶ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ·˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘ Î. °È¿ÓÓ˘ ¶··˝ˆ¿ÓÓÔ˘ ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛ ˆ˜ “ÛÙÔ ‰È¿‚· Ù˘ ÈÛÙÔÚ›·˜ ÙˆÓ Ï·ÒÓ ¤Ú¯ÂÙ·È Ë ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· Ô˘Ó ÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ “Ó·È” ‹ ÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ “fi¯È” . ΔÔ “Ó·È” Ù˘ ˘ÔÙ·Á‹˜, Ù˘ ˘ÔÙ¤ÏÂÈ·˜ Î·È Ù˘ ÓÙÚÔ‹˜ Î·È ÙÔ “fi¯È” ÙÔ˘ ·ÁÒÓ·, Ù˘ ·ÚÂÙ‹˜ Î·È Ù˘ ÙfiÏÌ˘. √È ÚfiÁÔÓÔ› Ì·˜ ÚÈÓ 72 ¯ÚfiÓÈ· Â¤ÏÂÍ·Ó ÙÔ “fi¯È” ÙÔ˘ ·ÁÒÓ· Î·È Ù˘ ÙÈÌ‹˜, ·˘Ùfi Ì·˜ ηıÔÚ›˙ÂÈ ˆ˜ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡˜ Î·È Ôϛ٘ ÁÈ· Ó· ϤÌ ÎÈ ÂÌ›˜ Ù· ÌÂÁ¿Ï·

● ∏ ηٿıÂÛË ÛÙÂÊ¿ÓˆÓ ·fi Ù· Û¯ÔÏ›· Ù˘ ¶ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ·˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘ ¤ÁÈÓ ·fi ÙÔ 24Ô ¢ËÌÔÙÈÎfi Î·È ·fi ÙË ¢Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈ· ∂Î·›‰Â˘ÛË ·fi ÙÔ 3Ô °˘ÌÓ¿ÛÈÔ

“fi¯È” fiÙ·Ó ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È, ·ÏÏ¿ Î·È Ù· ηıËÌÂÚÈÓ¿ “fi¯È” ÛÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ Ì·˜” . √ ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ Ù˘ ¢È‡ı˘ÓÛ˘ ¢Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈ·˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î. °ÈÒÚÁÔ˜ ¢Ô‰ÔÓÙÛ¿Î˘ ÙfiÓÈÛ ˆ˜ “ÙÈÌ¿Ì ÙÔ˘˜ ÂÛfiÓÙ˜, ·ÏÏ¿ Ì·˜ ÂӉȷʤÚÂÈ Î·È ÙÔ ·‡ÚÈÔ Ô˘ ‰ÂÓ ı· Â›Ó·È ÔÙ¤ ‚¤‚·ÈÔ, ·Ó ‰ÂÓ Â›Ì·ÛÙ ÁÓÒÛÙ˜ Ôχ ηÏÔ› Ù˘ ÈÛÙÔÚ›·˜ Ì·˜” . ∏ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ÙˆÓ ∞ÓÂÍ¿ÚÙËÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ Î. ª·Ú›Ó· ÃÚ˘ÛÔ‚ÂÏÒÓË ÙfiÓÈÛ ˆ˜ ÙÔ Ì‹Ó˘Ì· Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ÂÚ¿ÛÂÈ,

Â›Ó·È fiÙÈ “fiˆ˜ ÚÈÓ ·fi 72 ¯ÚfiÓÈ· οÔÈÔÈ ·ÙÚÈÒÙ˜ ›·Ó “fi¯È” ÛÙÔ˘˜ ηٷÎÙËÙ¤˜, ÛÙËÓ ·Ú¿‰ÔÛË Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ÛÙÔ˘˜ ‰˘Ó¿ÛÙ˜, ÙÔ ›‰ÈÔ ı· Ú¤ÂÈ Ó· Ú¿ÍÔ˘ÌÂ Î·È Û‹ÌÂÚ·. √È °ÂÚÌ·ÓÔ› ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ·Ó¿ÁÎË ·fi ÎÈÓ‹ÛÂȘ ˘ÔÙ·Á‹˜ Î·È ˘ÔÙ¤ÏÂÈ·˜. √ ÂÏÏËÓÈÎfi˜ Ï·fi˜ fï˜ ¤¯ÂÈ ·Ó¿ÁÎË ·fi ÙË ÛÙ‹ÚÈÍË fiÏˆÓ Î·È ı· Ú¤ÂÈ Ó· ԇ̠¤Ó· ÂÚ›ÙÚ·ÓÔ fi¯È ÛÙË Ï·›Ï·· ÙˆÓ Ó¤ˆÓ ̤ÙÚˆÓ” . ºÒÙ˘ ™·Ófi˜


M·ÁÓËÛ›· 15

™∞μμ∞Δ√ 27 OKTøμƒπ√À 2012

™˘Ó¯›˙ÔÓÙ·È Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ì ÙȘ Ú˘ıÌ›ÛÂȘ ÁÈ· Ù· ·˘ı·›ÚÂÙ·

¶·Ú·Ù›ÓÔ˘Ó ÙËÓ ·Ô¯‹ ÔÈ Ì˯·ÓÈÎÔ›

·Ú·Ù›ÓÔ˘Ó ÙȘ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ ÙÔ˘˜ ÁÈ· Ì›· ‚‰ÔÌ¿‰· ·ÎfiÌË ÔÈ Ì˯·ÓÈÎÔ›-̤ÏË ÙÔ˘ Δ¯ÓÈÎÔ‡ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›Ô˘, Ô˘ ‰È·Ì·ÚÙ‡ÚÔÓÙ·È, ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ, Î·È ÁÈ· ÙËÓ ¤ÓÙ·ÍË ÙÔ˘ Δ·Ì›Ԣ ÙÔ˘˜ ÛÙÔÓ ∂√¶ÀÀ. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· ·Ú·Ù›ÓÂÙ·È Î·È Ë Ù·Ï·ÈˆÚ›· ‰Âο‰ˆÓ ȉÈÔÎÙËÙÒÓ ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ Ô˘ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· Ú˘ıÌ›ÛÔ˘Ó Ù· ·˘ı·›ÚÂÙ¿ ÙÔ˘˜ ‚¿ÛÂÈ ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ÓfiÌÔ˘, ηıÒ˜ ÔÈ Ì˯·ÓÈÎÔ› ·¤¯Ô˘Ó ·fi fiϘ ÙȘ ÂÈÙÚÔ¤˜.

ƒÂÔÚÙ¿˙: ™Δ. ¢∏ª√¶√À§√™ dimopoulos@e-thessalia.gr

¡¤Ô ·ÎÏÔ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂˆÓ ·Ú¯›˙Ô˘Ó ÔÈ Ì˯·ÓÈÎÔ› Δ∂∂ ̤¯ÚÈ Î·È ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ 4 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘, fiˆ˜ ·ÔÊ¿ÛÈÛÂ Ë ¢ÈÔÈÎÔ‡Û· ∂ÈÙÚÔ‹ ÙÔ˘ ÎÂÓÙÚÈÎÔ‡ Δ∂∂, Ì ÂÈÛ‹ÁËÛË ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ÙÔ˘ Î. ÃÚ. ™›ÚÙ˙Ë. ΔÔ ÂÚ¯fiÌÂÓÔ ™¿‚‚·ÙÔ 3 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ Ë ÎÂÓÙÚÈ΋ ∞ÓÙÈÚÔÛˆ›· ÙÔ˘ Δ∂∂ ı· ·ÔÊ·Û›ÛÂÈ ÙȘ ÎÂÓÙÚÈΤ˜ ηÙ¢ı‡ÓÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ÔÚ›· ÙˆÓ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛˆÓ. ŒÙÛÈ ÔÈ Ì˯·ÓÈÎÔ› Û˘Ó¯›˙Ô˘Ó ÙËÓ ·Ô¯‹ ·fi ÙȘ ÂÈÙÚÔ¤˜ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘ Î·È ÙˆÓ ¢‹ÌˆÓ, ·fi ÙËÓ ∂¶∞∂, ÂÓÒ ÔÈ ˘ËÚÂۛ˜ Î·È Ë ΔÚ¿Â˙· ¶ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ ÙÔ˘ Δ∂∂ ª·ÁÓËÛ›·˜ ‰ÂÓ ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È Ë ·Ó·ÛÙÔÏ‹ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ Ù˘ ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋˜ ÊfiÚÌ·˜ ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ‰È·Ù‹ÚËÛ˘ ·˘ı·ÈÚ¤ÙˆÓ, Ô˘ ‰È·¯ÂÈÚ›˙ÂÙ·È ÙÔ Δ∂∂. ∞˘Ùfi ¤¯ÂÈ ˆ˜ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ‰Âο‰Â˜ ȉÈÔÎً٘ ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ Ô˘ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· Ú˘ıÌ›ÛÔ˘Ó ·˘ı·›ÚÂÙ· ‚¿ÛÂÈ ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ÓfiÌÔ˘, Ó· ÌËÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Â͢ËÚÂÙËıÔ‡Ó. ΔÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ ∂Ó¤ÚÁÂÈ·˜ Î·È ∫ÏÈÌ·ÙÈ΋˜ ∞ÏÏ·Á‹˜ (À¶∂∫∞) ‰ËÏÒÓÂÈ fiÙÈ ÔÈ ·ÒÏÂȘ ËÌÂÚËÛ›ˆ˜ ·fi ÙË ÌË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ Êı¿ÓÔ˘Ó ÙÔ 1.000.000 ¢ÚÒ Î·È ‹‰Ë ¤¯ÂÈ ÚÔÛʇÁÂÈ ÛÙÔÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi ÂÈÛ·ÁÁÂϤ· ηٿ ÙÔ˘ Δ∂∂, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·Ó·Ï¿‚ÂÈ ¿ÏÏÔ˜ ÊÔÚ¤·˜ ÙË ‰È·¯Â›ÚÈÛ‹ ÙÔ˘. μ¿ÛÂÈ ÙÔ˘ ÓfiÌÔ˘ 4014/2011 ÙÔ Δ∂∂ ‰È·¯ÂÈÚ›˙ÂÙ·È ÙËÓ ˘Ô‚ÔÏ‹ ·ÈÙ‹ÛÂˆÓ ˘·ÁˆÁ‹˜ ÛÙË Ú‡ıÌÈÛË ÙˆÓ ·˘ı·ÈÚ¤ÙˆÓ, ηıÒ˜ Î·È ÙȘ ÌÂÙ·‚È‚¿ÛÂȘ ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ Ô˘ Á›ÓÔÓÙ·È ÌfiÓÔÓ Ì ‚‚·›ˆÛË Ì˯·ÓÈÎÔ‡, Ô˘ ‰›ÓÂÙ·È Ì¤Ûˆ Ù˘ ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋˜ ÊfiÚÌ·˜. ¶¿ÓÙˆ˜ ÙÔ À¶∂∫∞ ÌÂÏÂÙ¿ Ë ‰È·‰Èηۛ· ÌÂÙ·‚›‚·Û˘ ·˘ı·ÈÚ¤ÙˆÓ

● ¡¤Ô ·ÎÏÔ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂˆÓ ·Ú¯›˙Ô˘Ó ÔÈ Ì˯·ÓÈÎÔ› Δ∂∂ ̤¯ÚÈ Î·È ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ 4 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ Ó· Á›ÓÂÙ·È Ì ÙËÓ Î·Ù¿ıÂÛË ÌÈ·˜ ‚‚·›ˆÛ˘ ·fi ÙÔ˘˜ Ì˯·ÓÈÎÔ‡˜. √È Ì˯·ÓÈÎÔ› ‰ÈÂΉÈÎÔ‡Ó ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ: -“ΔË Ì›ˆÛË ÙˆÓ ·Á›ˆÓ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÒÓ ÂÈÛÊÔÚÒÓ Î·È ÙËÓ ·‡ÍËÛË ÙˆÓ ·Ó·ÏÔÁÈÎÒÓ ÂÈÛÊÔÚÒÓ ÙÔ˘ Δ·Ì›Ԣ, Ì ¤ÓÙ·ÍË fiÏˆÓ ÙˆÓ ¤ÚÁˆÓ ·Ú·¯ÒÚËÛ˘. -ΔËÓ ‡·ÚÍË È·ÙÚÔÊ·Ú̷΢ÙÈ΋˜ Î¿Ï˘„˘ ÁÈ· fiÏÔ˘˜. -ΔËÓ ·˘Ùԉȷ¯Â›ÚÈÛË ÙÔ˘ ∂Δ∞∞, ÙˆÓ ÎÏ¿‰ˆÓ ÙÔ˘, ÙˆÓ ·ÔıÂÌ·ÙÈÎÒÓ ÙÔ˘, ÙËÓ ·Ú·ÌÔÓ‹ Ù˘ È·ÙÚÔÊ·Ú̷΢ÙÈ΋˜ Î¿Ï˘„˘ ÛÙÔ ∂Δ∞∞ Î·È ÙËÓ ·Ó·ÙÚÔ‹ ÙÔ˘ ¡. 2469/1997 Ô˘ ˘Ô¯ÚÂÒÓÂÈ Ù· ∞ÛÊ·ÏÈÛÙÈο Δ·Ì›· Ó· ηٷı¤ÙÔ˘Ó Ù· ·ÔıÂÌ·ÙÈο ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ ΔÚ¿Â˙· Ù˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜. -ΔËÓ ¿ÌÂÛË ÂÓÂÚÁÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ∫Ï¿‰Ô˘ ¶ÚÔÓÔÈ·ÎÒÓ ¶·ÚÔ¯ÒÓ Î·È ÙËÓ Î¿Ï˘„Ë Ù˘ ·ÓÂÚÁ›·˜ ÙËÓ

ÔÔ›· ÂȉÔÙÔ‡ÌÂ. -ΔËÓ ·Ó·Ï‹ÚˆÛË ÙˆÓ ÂÚ›Ô˘ 2 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ Ô˘ ·ÒÏÂÛ ÙÔ Δ·ÌÂ›Ô ·fi ÙËÓ ·Ó·‰È¿ÚıÚˆÛË ÙˆÓ ÔÌÔÏfiÁˆÓ Î·È ÙȘ ·Ú¿ÓÔ̘ ·Ï¯ËÌ›˜ Ô˘ Û˘Ó¯›˙ÂÈ Ë ΔÚ¿Â˙· Ù˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜, ηıÒ˜ Î·È ÙËÓ Î·Ù·‚ÔÏ‹ Ù˘ ÔÊÂÈÏ‹˜ ÙÔ˘ ∫Ú¿ÙÔ˘˜, ·fi ÙËÓ ÙÚÈÌÂÚ‹ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË ÙÔ˘ ¡. 2084/1992, ÚÔ˜ ÙÔ Δ·ÌÂ›Ô Ì·˜, ‡„Ô˘˜ ϤÔÓ ÙˆÓ 600 ÂÎ. ú. -ΔËÓ ·Î‡ÚˆÛË ÙˆÓ ·Ó¿ÏÁËÙˆÓ ‰È·Ù¿ÍÂˆÓ Î·Ù¿ÚÁËÛ˘ ÙÔ˘ ÂÚÁ·ÛÈ·ÎÔ‡ Ï·ÈÛ›Ô˘ Î·È Ù˘ ÔÚÈ˙fiÓÙÈ·˜ ¿‰È΢ Î·È Û˘Ó¯ԇ˜ ÊÔÚÔÏfiÁËÛ˘. -ΔË ÌË Î·Ù¿ÚÁËÛË ÙÔ˘ ·ÊÔÚÔÏfiÁËÙÔ˘ Î·È ÙË Ì·Ù·›ˆÛË ÙÔ˘ ¿‰ÈÎÔ˘ ÂÓÈ·›Ô˘ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎÔ‡ ÔÛÔÛÙÔ‡ 35% ÁÈ· fiÏ· Ù· ÂÈÛÔ‰‹Ì·Ù· ·fi ÙÔ ÚÒÙÔ Â˘ÚÒ. -ΔËÓ ‡·ÚÍË ÂÓfi˜ ÈÂÚ·Ú¯Ë̤ÓÔ˘

·Ó·Ù˘ÍÈ·ÎÔ‡ ۯ‰›Ô˘ ÁÈ· ÙËÓ ¿ÌÂÛË ÂÓÂÚÁÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ∂™¶∞ Î·È ÙËÓ ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ ¶¢∂ Î·È Ì Â·ÚΛ˜ ¢ËÌfiÛȘ ÀËÚÂۛ˜” .

∏ Ú‡ıÌÈÛË ·˘ı·ÈÚ¤ÙˆÓ Ÿˆ˜ Â›Ó·È ÁÓˆÛÙfi, ¤¯ÂÈ ‰Ôı› ·Ú¿Ù·ÛË Ù˘ ÚÔıÂÛÌ›·˜ ˘Ô‚ÔÏ‹˜ ·ÈÙ‹ÛÂˆÓ ÁÈ· ÙË Ú‡ıÌÈÛË ÙˆÓ ·˘ı·ÈÚ¤ÙˆÓ, ηıÒ˜ Î·È ÁÈ· ÙËÓ Ù·ÎÙÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ËÌÈ˘·›ıÚÈˆÓ ¯ÒÚˆÓ, ̤¯ÚÈ ÙȘ 31 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ 2013. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· ·Ú·Ù›ÓÂÙ·È Ì¤¯ÚÈ ÙȘ 30 πÔ˘Ó›Ô˘ 2013 ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· Î·È Ë ÚÔıÂÛÌ›· ÁÈ· ÙË ‰Â‡ÙÂÚË Ê¿ÛË ˘·ÁˆÁ‹˜ ÛÙÔ ÓfiÌÔ 4014. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ·, ̤ۈ ÓÔÌÔıÂÙÈ΋˜ ·Ú¤Ì‚·Û˘, ‰È·ÙËÚÂ›Ù·È Ë ¤ÎÙˆÛË 20% ÛÙÔ Û˘ÓÔÏÈÎfi ÔÛfi ÙÔ˘ ÚÔÛÙ›ÌÔ˘ ÁÈ· fiÛÔ˘˜ Ôϛ٘ ÂÈϤÍÔ˘Ó ÙËÓ ÂÊ¿·Í ηٷ‚ÔÏ‹ ÙÔ˘, ÂÓÒ ÁÈ· fiÛÔ˘˜ Ôϛ٘

ÂÈϤÍÔ˘Ó Ó· ηٷ‚¿ÏÔ˘Ó ÙÔ 30% ÙÔ˘ Û˘ÓÔÏÈÎÔ‡ ÔÛÔ‡ ÚÔÛÙ›ÌÔ˘ ¤ˆ˜ ÙËÓ 31Ë π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ 2013, Û ·ÏȤ˜ Î·È Ó¤Â˜ ‰ËÏÒÛÂȘ, ·Ú¤¯ÂÙ·È ¤ÎÙˆÛË 10% ÛÙÔ Û˘ÓÔÏÈÎfi ÔÛfi, ÂÓÒ ·Ú¿ÏÏËÏ· ·Ó·ÛÙ¤ÏÏÂÙ·È Ì¤¯ÚÈ ÙËÓ Î·Ù·ÏËÎÙÈ΋ ËÌÂÚÔÌËÓ›· Ù˘ ·Ú¿Ù·Û˘ Ë ·¤ÓÙ·ÍË ·fi ÙȘ Ú˘ıÌ›ÛÂȘ ÙÔ˘ ÓfiÌÔ˘, ηıÒ˜ Î·È ÔÈ ÚÔÛ·˘Í‹ÛÂȘ ÁÈ· ‰ËÏÒÛÂȘ Ô˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó ÏËÍÈÚfiıÂÛ̘ ÔÊÂÈϤ˜. ∂ÈÙÚ¤ÂÙ·È ·ÎfiÌ· Ë ‰ÈÂÓ¤ÚÁÂÈ· ÔÈ·Û‰‹ÔÙ ‰ÈηÈÔÚ·Í›·˜, ηıÒ˜ Î·È Ë ¤Î‰ÔÛË Û¯ÂÙÈ΋˜ ‰ÈÔÈÎËÙÈ΋˜ Ú¿Í˘, ¯ˆÚ›˜ Ó· Â›Ó·È ··Ú·›ÙËÙË Ë ÔÏÔÛ¯ÂÚ‹˜ ÂÍfiÊÏËÛË ÙÔ˘ ÚÔÛÙ›ÌÔ˘, ·ÏÏ¿ ÌfiÓÔÓ ÂÓfi˜ ÔÛÔÛÙÔ‡ 30% ·˘ÙÔ‡ ̤¯ÚÈ ÙËÓ 31Ë π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ ÙÔ˘ 2013. ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ Ù·ÎÙÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ËÌÈ˘·›ıÚÈˆÓ ¯ÒÚˆÓ Î·È ·ÏÏ·ÁÒÓ ¯Ú‹Û˘, ‰›ÓÂÙ·È Ë ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÂÚ·›ˆÛ˘ Â›Û˘ ̤¯ÚÈ ÙËÓ 31Ë π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ 2013 Ì ·ÔÏËڈ̋ ÙÔ˘ ÂÓ·ÔÌ›ӷÓÙÔ˜ ÔÛÔ‡ fiÏˆÓ ÙˆÓ ÂÓÙ¿ÍÂˆÓ Ô˘ ¤ÁÈÓ·Ó Ì ÙÔ ¡.3843/10 ·ÓÂÍ·Úًو˜ ÙÔ˘ ÔÛÔ‡ ÙÔ˘ ÚÔÛÙ›ÌÔ˘ Ô˘ ¤¯ÂÈ Î·Ù·‚ÏËı› ̤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ·.

™˘Ó‰ÚÈ¿˙ÂÈ Ë ¢.∂. ÙÔ˘ Δ∂∂ ª·ÁÓËÛ›·˜ ΔË ¢Â˘Ù¤Ú· 29 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ ÛÙȘ 20.30, Û˘Ó‰ÚÈ¿˙ÂÈ ÛÙ· ÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ Δ∂∂ ª·ÁÓËÛ›·˜ Ë ¢ÈÔÈÎÔ‡Û· ∂ÈÙÚÔ‹ ÙÔ˘ ÙÔÈÎÔ‡ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ Î·È ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ ı· Û˘˙ËÙ‹ÛÂÈ ÁÈ· ÙË Û˘Ó‰ڛ·ÛË Ù˘ ∫ÂÓÙÚÈ΋˜ ∞ÓÙÈÚÔÛˆ›·˜, ÙËÓ ÂÁηٿÛÙ·ÛË ÊˆÙÔ‚ÔÏÙ·˚ÎÒÓ Û˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ ÛÙÔ ¶‹ÏÈÔ, ÙËÓ Î¿Ï˘„Ë ‰ÈηÛÙÈÎÒÓ ÂÍfi‰ˆÓ Î·È ÙÔÓ ÔÚÈÛÌfi ÂÎÚÔÛÒÔ˘ Î·È ·Ó·ÏËÚˆÙ‹ ÙÔ˘ ÛÙËÓ ÂÈÙÚÔ‹ ·ÍÈÔÏfiÁËÛ˘ ÌÂÏÂÙËÙÈÎÒÓ ÁÚ·Ê›ˆÓ ÁÈ· ÙË ÌÂϤÙË “ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈ΋ ·‰ÂÈÔ‰fiÙËÛË ‰ÂÈÁÌ·ÙÔÏËÙÈÎÒÓ ÁˆÙÚ‹ÛÂˆÓ ÛÙË ™ÎfiÂÏÔ” .

ÕÚ¯ÈÛ ¯ı˜ ÛÙÔ ∂ÚÁ·ÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ μfiÏÔ˘

ÀÔÁÚ·Ê‹ Û˘Ì‚¿ÛÂˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ÎÔÈÓˆÊÂÏ‹ ÂÚÁ·Û›· ™À¡∂Ãπ™Δ∏∫∂ ¯ı˜ Ë ˘ÔÁÚ·Ê‹ ÙˆÓ Û˘Ì‚¿ÛÂˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ÎÔÈÓˆÊÂÏ‹ ÂÚÁ·Û›· ÛÙÔ ∂ÚÁ·ÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ μfiÏÔ˘. Ãı˜ ˘ÂÁÚ¿ÊËÛ·Ó 325 ÂÚ›Ô˘ Û˘Ì‚¿ÛÂȘ Ì ¿ÓÂÚÁÔ˘˜, Ô˘ ı· ÂÚÁ·ÛÙÔ‡Ó Û ÙÔÌ›˜ ÛÙÔ ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘, Ô˘ ›ӷÈ: -ΔÔ̤·˜ ¶·Ú¤Ì‚·Û˘: ∞ÛÙÈÎfi ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ-∞ÔηٿÛÙ·ÛË ·ÛÙÈÎÔ‡ Î·È ÂÚÈ·ÛÙÈÎÔ‡ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ - ¯ÒÚÔÈ Ú·Û›ÓÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ (208 ¿ÙÔÌ·). ∂͈ڷ˚ÛÌfi˜ Î·È ·ÔηٿÛÙ·ÛË ·È‰ÈÎÒÓ ¯·ÚÒÓ Î·È ·‡ÏÂÈˆÓ ¯ÒÚˆÓ Û¯ÔÏÈÎÒÓ ÌÔÓ¿‰ˆÓ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ (40 ¿ÙÔÌ·). ¢È¢ÎfiÏ˘ÓÛË Ù˘ ÚÔÛ‚·ÛÈÌfiÙËÙ·˜ Û Â˙Ô‰ÚfiÌÈ· Î·È ·ÔηٿÛÙ·ÛË Ô‰ÔÛÙÚÒÌ·ÙÔ˜ (16 ¿ÙÔÌ·). ∫·ı·›ÚÂÛË ÈӷΛ‰ˆÓ Î·È Î·ı·ÚÈÛÌfi˜ ÛهψÓ, ÈӷΛ‰ˆÓ Ô‰ÔÛ‹Ì·ÓÛ˘ Î·È ÚÔÛfi„ÂˆÓ ‰ËÌÔÙÈÎÒÓ ÎÙÈÚ›ˆÓ (31 ¿ÙÔÌ·). ∫·ı·ÚÈÛÌfi˜ Û˘ÓÔÈΛ·˜ ∞Á. ™ÙÂÊ¿ÓÔ˘ Î·È Ô‰Ô‡ μfiÏÔ˘ - ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜ - ÷ӛˆÓ - ¢Ú¿ÎÂÈ·˜, Ô‰Ô‡ μfiÏÔ˘ ∫Ô˘ÎÔ˘Ú¿‚·˜ - ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ·˜ (23 ¿ÙÔÌ·). -ΔÔ̤·˜ ¶·Ú¤Ì‚·Û˘: ∫ÔÈÓˆÓÈÎfi˜-§ÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ∂ÓÙ¢ÎÙËÚ›Ô˘ ÛÙ· ∫∞¶∏ ÁÈ· ÙËÓ ÂÌ„‡¯ˆÛË Î·È ÙË ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ ÙÔ˘ ̤۷ ·fi ÙȘ ÔÌ¿‰Â˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·˜ (13 ¿ÙÔÌ·). ºÚÔÓÙ›‰· Î·È Ì¤ÚÈÌÓ· ËÏÈÎÈˆÌ¤ÓˆÓ Î·È ∞ÌÂ∞ (18 ¿ÙÔÌ·). ™˘Óԉ›· Î·È ÛÙ‹ÚÈÍË ∞ÌÂ∞ (18 ¿ÙÔÌ·). ™˘Ì‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋, ÂÌ„‡¯ˆÛË ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ Ì ÔÈÎÔÓÔÌÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·

● Ãı˜ ˘ÂÁÚ¿ÊËÛ·Ó 325 ÂÚ›Ô˘ Û˘Ì‚¿ÛÂȘ Ì ¿ÓÂÚÁÔ˘˜, Ô˘ ı· ÂÚÁ·ÛÙÔ‡Ó Û ÙÔÌ›˜ ÛÙÔ ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘ (4 ¿ÙÔÌ·). ™Ù‹ÚÈÍË - ÂÓË̤ڈÛË ƒ√ª∞ (2 ¿ÙÔÌ·). -ΔÔ̤·˜ ¶·Ú¤Ì‚·Û˘: ¶ÔÏÈÙÈ΋ ¶ÚÔÛÙ·Û›·-º‡Ï·ÍË ¢·ÛÒÓ (8 ¿ÙÔÌ·). -ΔÔ̤·˜ ¶·Ú¤Ì‚·Û˘: ΔÔ˘ÚÈÛÌfi˜ - ∂͢ËÚ¤ÙËÛË ΔÔ˘ÚÈÛÙÒÓ (4 ¿ÙÔÌ·). ¶ÚÔÒıËÛË ÚÔ˚fiÓÙˆÓ (3 ¿ÙÔÌ·). ¢È¢ÎÔÏ˘ÓÙ¤˜ fiÏ˘ (12 ¿ÙÔÌ·).

¶∞ª∂: ™‡Á¯ÚÔÓÔ ‰Ô˘ÏÂÌfiÚÈÔ °È· “Û‡Á¯ÚÔÓÔ ‰Ô˘ÏÂÌfiÚÈÔ” Ì ٷ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÎÔÈÓˆÊÂÏÔ‡˜ ÂÚÁ·Û›·˜ ÌÈÏ¿ ÙÔ ¶∞ª∂ ª·ÁÓËÛ›·˜ Û ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ ÙÔ˘. ™˘ÁÎÂ-

ÎÚÈ̤ӷ ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ: “ªÂÙ¿ ·fi Ì‹Ó˜ ÍÂΛÓËÛ·Ó ÔÈ ‰È·‰Èηۛ˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÓÙ¿ÌËÓË ··Û¯fiÏËÛË ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ì·˜. ∏ ηı˘ÛÙ¤ÚËÛË ·˘Ù‹ ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÈ ÙÔÓ ÂÌ·ÈÁÌfi Î·È ÙËÓ ÎÔÚÔ˚‰›· ÙˆÓ Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓˆÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ Ô˘ η̛· Û¯¤ÛË ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó Ì ÙË ‰È¢ÎfiÏ˘ÓÛ‹ Ì·˜. ∂›Ó·È ¿ÏÏÔ˜ ¤Ó·˜ ÙÚfiÔ˜ ÁÈ· Ó· ·Ó·Î˘ÎÏÒÓÂÙ·È Ë ·ÓÂÚÁ›·, Ó· ‰›ÓÔÓÙ·È ‰ˆÚÂ¿Ó ÂÚÁ·ÙÈο ¯¤ÚÈ·, Ó· ¯Ù˘ÈfiÓÙ·È ‰ÈηÈÒÌ·Ù· Î·È Î·Ù·ÎÙ‹ÛÂȘ. ∫·È fiÏ· ÛÙÔ fiÓÔÌ· Ù˘ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ˘ Ù˘ ·ÓÂÚÁ›·˜ Î·È Ù˘ ‚Ô‹ıÂÈ·˜ ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ¿ÓÂÚÁÔ˘˜. £˘Ì›˙Ô˘Ì fiÙÈ ÁÈ· Ù· 5ÌËÓ· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· “ÎÔÈÓˆÊÂÏÔ‡˜ ÂÚÁ·Û›·˜” Ô˘ ‰›ÓÔÓÙ·È ÂÚÁÔÏ·‚›· ÛÂ

ªË ∫˘‚ÂÚÓËÙÈΤ˜ √ÚÁ·ÓÒÛÂȘ Î·È Ô˘ ·Ó¤Ï·‚Â Î·È Ë °™∂∂, ·›˙ÔÓÙ·˜ ÙÔ ÚfiÏÔ ÂÚÁÔ‰fiÙË, Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ÔÈ ¿ÓÂÚÁÔÈ Ô˘ ı· ÌÔ˘Ó ÛÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ·: - £· ·›ÚÓÔ˘Ó 625ú ÙÔ Ì‹Ó·, ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ· ·fi ÂȉÈÎfiÙËÙ·, ÚÔ¸ËÚÂÛ›·, ·È‰È¿, Á¿ÌÔ Î.Ù.Ï. √È ÂÚÁÔ‰fiÙ˜ ··ÏÏ¿ÛÛÔÓÙ·È ·fi ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈΤ˜ ÂÈÛÊÔÚ¤˜. ¶¿Óˆ ÛÙËÓ ·Ó¿ÁÎË ÙÔ˘˜ οÓÔ˘Ó ÎÔ˘Ú¤ÏÈ ÙȘ Û˘ÏÏÔÁÈΤ˜ Û˘Ì‚¿ÛÂȘ Î·È Ù· ‰ÈηÈÒÌ·Ù· fiÏˆÓ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙Ô̤ӈÓ. - £· ‰Ô˘Ï¤„Ô˘Ó ÁÈ· 5 Ì‹Ó˜ (135 ÌÂÚÔο̷ٷ) Î·È Ì ·˘Ù¿ Ù· 625ú ÌÂÈÎÙ¿ ÙÔ Ì‹Ó· ı· Â›Ó·È ·Ó·ÁηṲ̂ÓÔÈ Ó· ˙‹ÛÔ˘Ó ÔÈ ›‰ÈÔÈ Î·È Ë ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ¿ ÙÔ˘˜ ÁÈ· 1 ¯ÚfiÓÔ. ∫·È ·˘Ùfi ÁÈ·Ù› ÙÔ˘˜ ÂfiÌÂÓÔ˘˜ 7 Ì‹Ó˜ ·ÔÎÏ›ÔÓÙ·È ·fi ÔÔÈÔ‰‹ÔÙ ¿ÏÏÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÂÚÁ›·. ª¿ÏÈÛÙ· ·Ó ÎÔÏÏ‹ÛÔ˘Ó ¤ÛÙˆ Î·È ¤Ó· ¤ÓÛËÌÔ ·˘ÙÔ‡˜ ÙÔ˘˜ 7 Ì‹Ó˜, ÙfiÙ ·ÔÎÏ›ÔÓÙ·È ·fi fiÏ· Ù· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÂÚÁ›· Ù˘ ÂfiÌÂÓ˘ ¯ÚÔÓÈ¿˜. - √È ª∫√ ÙÔ˘˜ ÚÔÛÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó (ÛÙË Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ÂÚ›ÙˆÛË Ë °™∂∂) ÁÈ· Ó· ÙÔ˘˜ ‰ÒÛÔ˘Ó Ó· ‰Ô˘Ï¤„Ô˘Ì Û ÙÚ›ÙÔ˘˜. ∞˘ÙÔ› ÔÈ ÊÔÚ›˜ Û· Û‡Á¯ÚÔÓÔÈ ‰Ô˘Ï¤ÌÔÚÔÈ ·›ÚÓÔ˘Ó ·fi ÙÔ ÌÈÛıfi ÙÔ˘˜ ÙÔ 5% Û·Ó ÎÂÊ·ÏÈÎfi ÊfiÚÔ ÂÂȉ‹ ÙÔ˘˜ ‚Ú›ÛÎÔ˘Ó ‰Ô˘ÏÂÈ¿! ªÈÏ¿Ì ÁÈ· Û‡Á¯ÚÔÓÔ ‰Ô˘ÏÂÌfiÚÈÔ! ◊‰Ë Û ¿ÏϘ fiÏÂȘ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó

ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ Ù· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ·˘Ù¿, ÔÈ ·ÓÙ›ÛÙÔȯÔÈ Û˘Ó¿‰ÂÏÊÔÈ Â›Ó·È ·Ï‹ÚˆÙÔÈ 2 Î·È 3 Ì‹Ó˜, ÙÔ˘˜ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ‰Ô˘ÏÂ‡Ô˘Ó ÙÛ¿Ì·, ÙËÓ ›‰È· ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ÔÈ ·Ó¿ÁΘ ÙÚ¤¯Ô˘Ó! ∞˘Ù‹ Â›Ó·È Ë “‰È¢ÎfiÏ˘ÓÛË” Ô˘ ÚÔÛʤÚÔ˘Ó Û fiÛÔ˘˜ ¤¯Ô˘Ó ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ·Ó¿ÁÎË Î·È Â›Ó·È ¿ÓÂÚÁÔÈ... √È ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ fï˜ ÂΛ ÔÚÁ·ÓÒÓÔÓÙ·È, Ì ÙȘ Ù·ÍÈΤ˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ Î·È ÙÔ ¶∞ª∂, ÎÈÓËÙÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·‚ÔÏ‹ ÙˆÓ ‰Â‰Ô˘ÏÂ˘Ì¤ÓˆÓ. ™ÙȘ ÛËÌÂÚÈÓ¤˜ Û˘Óı‹Î˜ Ù˘ ηÈÙ·ÏÈÛÙÈ΋˜ ÎÚ›Û˘ Î·È ÙÔ˘ ÔϤÌÔ˘ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÂÍ·ÔÏ˘ı› ·fi ÙÔ˘˜ ÌÂÁ·ÏÔ‚ÈÔÌ‹¯·ÓÔ˘˜ Î·È ÙËÓ ∂.∂., ÙȘ ΢‚ÂÚÓ‹ÛÂȘ Î·È Ù· ÎfiÌÌ·Ù¿ ÙÔ˘˜, ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙË ˙ˆ‹ Ì·˜, Ô˘ ı¤ÏÔ˘Ó Ì ‰È¿ÊÔÚ· Ì›ÁÌ·Ù· ÔÏÈÙÈ΋˜ Î·È ‰È·¯Â›ÚÈÛ˘ Ó· Ì·˜ ηٷÓÙ‹ÛÔ˘Ó ‰Ô‡ÏÔ˘˜ ÛÙÔÓ 21Ô ·ÈÒÓ·, ÂÌ›˜ ÔÈ ¿ÓÂÚÁÔÈ, ȉ›ˆ˜ ÔÈ ÓÂfiÙÂÚÔÈ, ¤¯Ô˘Ì ¤Ó· ‰ÚfiÌÔ: ¡· ÔÚÁ·ÓˆıÔ‡ÌÂ, Ó· ·ÓÙÈ·Ú·ÙÂıԇ̠ÛÙËÓ Â›ıÂÛË, Ó· ‰ÈÂΉÈ΋ÛÔ˘ÌÂ, Ó· ·ÓÔ›ÍÔ˘Ì ‰ÚfiÌÔ Ì ÙË ‰Ú¿ÛË Î·È ¿ÏË Ì·˜ - ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ, ¿ÓÂÚÁÔÈ, ·˘ÙÔ··Û¯ÔÏÔ‡ÌÂÓÔÈ - ÁÈ· Ó· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ Ô ·Ú·ÏÔÁÈÛÌfi˜ Ô˘ Â›Ó·È ·ÁÈ¿ÙÚ¢ÙÔ˜ ÛÙÔÓ Î·ÈÙ·ÏÈÛÌfi: ¢ËÏ·‰‹ Ó· ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÂÚÁ·ÙÈο ¯¤ÚÈ·, Ó· ˘¿Ú¯Ô˘Ó ·Ó¿ÁΘ, Ó· ˘¿Ú¯Ô˘Ó Ì˯·Ó‹Ì·Ù·, ·ÏÏ¿ Ë ·ÓÂÚÁ›· Ó· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ 50% ÛÙȘ ÓÂfiÙÂÚ˜ - ÙȘ ÈÔ ·Ú·ÁˆÁÈΤ˜ ËÏÈ˘” .

∂ÁÎÚ›ıËÎÂ Ë ÚfiÙ·ÛË ÁÈ· Ì›ˆÛË 18% ÛÙÔ ÌÈÛıfi ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ Ù˘ Ã·Ï˘‚Ô˘ÚÁ›·˜ Δ∏¡ ÚfiÙ·ÛË Ù˘ ÂÚÁÔ‰ÔÙÈ΋˜ ÏÂ˘Ú¿˜ ÁÈ· Ì›ˆÛË 18% ÛÙÔ ÌÈÛıfi ÂÓ¤ÎÚÈÓ ¯ı˜ ηٿ ÏÂÈÔ„ËÊ›· Ë Û˘Ó¤Ï¢ÛË ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÛÙË Ã·Ï˘‚Ô˘ÚÁ›· £ÂÛÛ·Ï›·˜. øÛÙfiÛÔ ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ı¤ÙÔ˘Ó ˆ˜ ÚÔ¸fiıÂÛË ·Ô‰Ô¯‹˜ Ù˘ ÚfiÙ·Û˘, Ó· ÈÛ¯‡ÛÂÈ ·˘Ù‹ ÌfiÓÔÓ ÁÈ· Ù¤ÛÛÂÚȘ Ì‹Ó˜. ™ÙË Û˘Ó¤Ï¢ÛË ¤ÁÈÓ „ËÊÔÊÔÚ›· Â› Ù˘ ÚfiÙ·Û˘ Î·È ·fi Ù· 322 ÂÁÁÂÁÚ·Ì̤ӷ ̤ÏË ÛÙÔ ÛˆÌ·ÙÂ›Ô „‹ÊÈÛ·Ó Ù· 270. À¤Ú Ù˘ ÚfiÙ·Û˘ ÁÈ· Ì›ˆÛË 18% „‹ÊÈÛ·Ó Ù· 168 ̤ÏË ÙÔ˘ ۈ̷Ù›Ԣ Î·È Î·Ù¿ Ù· 101, ÂÓÒ ·›¯·Ó 52 ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ Î·È ‚Ú¤ıËÎÂ Î·È ¤Ó· Ï¢Îfi. ∏ ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ ۈ̷Ù›Ԣ ·ÔÊ¿ÛÈÛ ¿ÓÙˆ˜ Ó· ‰È·Ú·ÁÌ·Ù¢ı› Ì ÙËÓ ÂÚÁÔ‰ÔÙÈ΋ ÏÂ˘Ú¿, ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ٷ ‰ÒÚ· ÃÚÈÛÙÔ˘Á¤ÓÓˆÓ Î·È ¶¿Û¯·, ÙÔ Â›‰ÔÌ· ·‰Â›·˜ Î·È Ë Î·ÓÔÓÈ΋ ¿‰ÂÈ· Î·È ÔÈ ·Ô˙ËÌÈÒÛÂȘ Û fiÛÔ˘˜ ·Ô¯ˆÚÔ‡Ó ÌÂ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰fiÙËÛË Ó· ηٷ‚¿ÏÏÔÓÙ·È Ì ÙÔÓ Î·ÓÔÓÈÎfi ÌÈÛıfi Î·È fi¯È Ì 18%.

ŒÎÙ·ÎÙË Û˘Ó¤Ï¢ÛË Ù˘ ŒÓˆÛ˘ ™˘ÓÙ·ÎÙÒÓ ∂∫Δ∞∫Δ∏ ÁÂÓÈ΋ Û˘Ó¤Ï¢ÛË ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó Ù· ̤ÏË Ù˘ ŒÓˆÛ˘ ™˘ÓÙ·ÎÙÒÓ £ÂÛÛ·Ï›·˜, ™ÙÂÚ¿˜ ∂ÏÏ¿‰·˜ Î·È ∂˘‚Ô›·˜ ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ∫˘Úȷ΋ 4 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘, ÛÙȘ 11 .Ì. ÁÈ· ÂÓË̤ڈÛË ¿Óˆ Û fiϘ ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÛÙÔÓ ÎÏ¿‰Ô, ηıÒ˜ Î·È ÁÈ· ¤ÎÊÚ·ÛË ·fi„ÂˆÓ ¿Óˆ ÛÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ, ÙË ÌÔÚÊ‹ Î·È ÙÔ ÂÚȯfiÌÂÓÔ ÙˆÓ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛˆÓ. ™Â Û¯ÂÙÈ΋ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË-ÚfiÛÎÏËÛË ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È Ù· ÂÍ‹˜: “ΔÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ‰È¿ÛÙËÌ· Ô ÎÏ¿‰Ô˜ Ì·˜ ‰ÂÓ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı› ·ÏÒ˜, ·ÏÏ¿ ˘Ê›ÛÙ·Ù·È ϤÔÓ ÙȘ ÂÈÙÒÛÂȘ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÔÏÈÙÈ΋˜ Î·È ÙˆÓ ··ÈÙ‹ÛÂˆÓ Ù˘ ÙÚfiÈη˜ ¿Óˆ ÛÙ· Â›‰· ·ÌÔÈ‚ÒÓ Ì·˜, ÛÙȘ ÂÚÁ·ÛȷΤ˜ Û¯¤ÛÂȘ Î·È ÛÙ· fiÛ· ̤¯ÚÈ ÙÒÚ· Û˘Ó¤ıÂÙ·Ó ÙÔ ÂÚÁ·ÛÈ·Îfi Ì·˜ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ. ∫˘ÚÈ·Ú¯Ô‡Ó ϤÔÓ ÔÈ ÌÈÛıÔ› ›ӷ˜, ÔÈ ·ÙÔÌÈΤ˜ Û˘Ì‚¿ÛÂȘ Ì ÂÍ¢ÙÂÏÈÛÙÈÎÔ‡˜ fiÚÔ˘˜, Ë ÌÂȈ̤ÓË ··Û¯fiÏËÛË, Ë ·‚‚·ÈfiÙËÙ· ÁÈ· ÙÔ ÂÚÁ·ÛÈ·Îfi Î·È Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰ÔÙÈÎfi ̤ÏÏÔÓ Ì·˜ Î·È Ë ‰È¿Ï˘ÛË ÙˆÓ ÂÚÁ·ÛÈ·ÎÒÓ Û¯¤ÛˆÓ, ÂÓÒ ‹‰Ë ÌÂÙÚ¿Ì ÔÏÏÔ‡˜ ¿ÓÂÚÁÔ˘˜ Î·È ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ì·˜. Δ·˘Ùfi¯ÚÔÓ·, Ë ·ÔÚÚ‡ıÌÈÛË ÙÔ˘ ÂÚÁ·ÙÈÎÔ‡ ‰Èη›Ô˘ ¤¯ÂÈ ·ÔÛÙÂÚ‹ÛÂÈ ·fi ÙÔÓ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ ÌÂÁ¿ÏÔ Ì¤ÚÔ˜ ÙˆÓ ‰ÈÎ·ÈˆÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘, ηıÈÛÙÒÓÙ·˜ ÙÔÓ ·ÓÙÂÏÒ˜ ·Ó›Û¯˘ÚÔ ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙË ‰È·Ú·ÁÌ·Ù¢ÙÈ΋ ÈÛ¯‡ ÙÔ˘ ÂÚÁÔ‰fiÙË. ∏ ÔÈÛıÔ‰ÚfiÌËÛË ·˘Ù‹ ¤¯ÂÈ ÙÂÚ¿ÛÙȘ Û˘Ó¤ÂȘ Î·È ÁÈ· ÙËÓ ÂÓË̤ڈÛË Î·È ÙËÓ ÂÏ¢ıÂÚ›· ÙÔ˘ ÏfiÁÔ˘. √È ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔÈ ˘Ô¯ÚÂÒÓÔÓÙ·È Ó· ÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È ˘fi Û˘Óı‹Î˜ ·ÎÚ·›·˜ ÂÚÁ·Ûȷ΋˜ ÂÈÛÊ¿ÏÂÈ·˜ Î·È Ì ‰È·ÚÎÒ˜ ÌÂÈÔ‡ÌÂÓ˜ ·Ô‰Ô¯¤˜. √È ·ÔχÛÂȘ Î·È ÔÈ Â΂ȷÛÌÔ› Â›Ó·È Î·ıËÌÂÚÈÓfi Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ Δ‡Ô˘. ∏ ·ÂÈÏ‹ ηٿ ÙˆÓ Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙÈÎÒÓ ÂÏ¢ıÂÚÈÒÓ Â›Ó·È Î·ıËÌÂÚÈÓ‹. ÷ڷÎÙËÚÈÛÙÈÎfi ‰Â›ÁÌ· ÙÔ˘ ˙ÔÊÂÚÔ‡ Îϛ̷ÙÔ˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËı› ÛÙÔÓ ÎÏ¿‰Ô Ì·˜ Â›Ó·È Ë ÛÙ¿ÛË ÙˆÓ ÂÚÁÔ‰ÔÙÈÎÒÓ ÔÚÁ·ÓÒÛÂˆÓ Û fiϘ ÙȘ ÚÔÛ¿ıÂȘ Î·È Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂȘ ÁÈ· Ó· Û˘ÌʈÓËıÔ‡Ó ÔÈ fiÚÔÈ Ì ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ı· ‰Ô˘Ï‡ԢÌÂ Î·È ı· ÏËÚˆÓfiÌ·ÛÙ” .


M·ÁÓËÛ›· 16 √ ∫. ¶Ô˘Ï¿Î˘ ÛÂ Â˘Úˆ·˚΋ Û˘Ó¿ÓÙËÛË ·ÈÚÂÙÒÓ ™∂ ·ÓÂ˘Úˆ·˚΋ Û˘Ó¿ÓÙËÛË ·ÈÚÂÙÒÓ ÙˆÓ ÙÔÈÎÒÓ Î·È ÂıÓÈÎÒÓ ÎÔÈÓÔ‚Ô˘Ï›ˆÓ Î·È ÙÔ˘ Â˘ÚˆÎÔÈÓÔ‚Ô˘Ï›Ô˘ ÛÙÔ ¶·Ú›ÛÈ Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ ÙÔ ‰È‹ÌÂÚÔ 26 Î·È 27 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ Ô ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ Ù˘ ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋˜ ·Ú¿Ù·Í˘ £ÂÛÛ·Ï›· Ù˘ ∞ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë˜ Î·È Ù˘ √ÈÎÔÏÔÁ›·˜ ∫ÒÛÙ·˜ ¶Ô˘Ï¿Î˘. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, Ô Î. ¶Ô˘Ï¿Î˘ ÂÎÚÔÛˆ› ÙÔ˘˜ ·ÈÚÂÙÔ‡˜ ÛÙËÓ ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋ ·˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË ÂΠ̤ÚÔ˘˜ ÙÔ˘ ™˘Ó·ÛÈÛÌÔ‡, ÛÙËÓ ·ÓÂ˘Úˆ·˚΋ Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ì ٛÙÏÔ “∞ÈÚÂÙÔ› ÁÈ· ÌÈ· ∂Ó·ÏÏ·ÎÙÈ΋” (Parliamentarians for an Alternative), ÙËÓ ÔÔ›· ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÙÔ ∫fiÌÌ· ∂˘Úˆ·˚΋˜ ∞ÚÈÛÙÂÚ¿˜ (∫∂∞) Î·È ÛÙËÓ ÔÔ›· ¤¯Ô˘Ó ÎÏËı› Ó· ÌÂÙ¿Û¯Ô˘Ó Â˘Úˆ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜, ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ Î·È ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ› Û‡Ì‚Ô˘ÏÔÈ ÙˆÓ ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ Ù˘ ∞ÚÈÛÙÂÚ¿˜ ·fi fiÏË ÙËÓ ∂˘ÚÒË. ΔÔÔıÂÙÔ‡ÌÂÓÔ˜ Â› Ù˘ ÂȉÈÎfiÙÂÚ˘ ıÂÌ·ÙÈ΋˜ Ì ٛÙÏÔ “™ÙÚ·ÙËÁÈΤ˜ ·ÓÙ›ÛÙ·Û˘ Î·È ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈ΋ ÛÙ· Û¯¤‰È· ÏÈÙfiÙËÙ·˜ Û ÂıÓÈÎfi Î·È Â˘Úˆ·˚Îfi Â›‰Ԕ (Resistance strategies and alternative to austerity plans at national and European levels), Ô Î. ¶Ô˘Ï¿Î˘ ·ÚÔ˘Û›·Û ۇÓÙÔÌË ÂÈÛ‹ÁËÛË Ì ı¤Ì· ÙȘ ‰Ú¿ÛÂȘ ·ÓÙ›ÛÙ·Û˘, ·ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë˜ Î·È ‰È·ÌfiÚʈÛ˘ ÌÈ·˜ ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈ΋˜ ÚfiÙ·Û˘ ÛÙÔ Â›Â‰Ô Ù˘ ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋˜ ·˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘, fiˆ˜ ·˘Ù¤˜ ÂÍÂȉÈ·ÔÓÙ·È ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÙÔ˘ ÌÓËÌÔÓ›Ô˘, Ì ·Ú·‰Â›ÁÌ·Ù· Î·È ·fi ÙË ‰Ú¿ÛË Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Ù˘ ∞ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë˜ Î·È Ù˘ √ÈÎÔÏÔÁ›·˜. ¶·Ú·ı¤ÙÔÓÙ·˜ Ì›· ÛÂÈÚ¿ ·fi ÛÙÔȯ›· Ô˘ ·Ô‰ÂÈÎÓ‡Ô˘Ó ÙËÓ ·ÛÊ˘ÎÙÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ Î·È ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, Ô Î. ¶Ô˘Ï¿Î˘ ÂÍ‹ÁËÛ fiÙÈ Ì¤Û· ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ·˘Ùfi, “Ô ÛÙfi¯Ô˜ Î·È Ô ÚfiÏÔ˜ Ù˘ ∞ÚÈÛÙÂÚ¿˜ ̤۷ Û ·˘Ù¤˜ ÙȘ Û˘Óı‹Î˜ Û˘Ì˘ÎÓÒÓÂÙ·È ÛÙÔ ÂÍ‹˜ ÙÚ›Ù˘¯Ô: ∞¡Δπ™Δ∞™∏ ÛÙ· ΢‚ÂÚÓËÙÈο ̤ÙÚ· - ∞§§∏§∂°°À∏ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ Ô˘ Ï‹ÙÙÔÓÙ·È ·fi ÙËÓ ÎÚ›ÛË Î·È Ù· ÌÓËÌfiÓÈ· - ∂¡∞§§∞∫Δπ∫∏ ÚfiÙ·ÛË ÁÈ· ÌÈ· ·ÚÈÛÙÂÚ‹ ‰È¤ÍÔ‰Ô ·fi ÙËÓ ÎÚ›ÛË” . ∞˘Ù‹, fiˆ˜ ›Â, Ë ÙÚÈÏ‹ ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋ ‰È¤ÂÈ Î·È ÙȘ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ ÙˆÓ ‰˘Ó¿ÌÂˆÓ Ù˘ ∞ÚÈÛÙÂÚ¿˜ ÛÙËÓ ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋ ·˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË, ·Ú¿ ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· “Ë ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋ ·˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË - Ë ÔÔ›· ·ÔÙÂÏÔ‡Û ¿ÁÈÔ ·›ÙËÌ· ÙˆÓ ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈÎÒÓ Î·È ·ÚÈÛÙÂÚÒÓ ÔÏÈÙÒÓ - ıÂÛ›ÛÙËΠÌfiÏȘ ÙÔ 2010 Î·È ÂÓÙ¿¯ıËΠÂÍ ·Ú¯‹˜ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙˆÓ ÌÓËÌÔÓ›ˆÓ, Ù˘ ÏÈÙfiÙËÙ·˜ Î·È ÙˆÓ ÂÚÈÎÔÒÓ Û fiÚÔ˘˜ Î·È ÚÔÛˆÈÎfi” .

∞Ú¯›˙Ô˘Ó Ù· Ì·ı‹Ì·Ù· Ù˘ ∞η‰ËÌ›·˜ ¶ÔÏÈÙÒÓ ∏ ∞∫∞¢∏ªπ∞ ÙˆÓ ¶ÔÏÈÙÒÓ, ¤¯Ô-

ÓÙ·˜ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÛÂÈ ∞ÓÔȯٿ §·˚ο ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈ· Û ÙÚÈ¿ÓÙ· fiÏÂȘ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜, ÛÙËÓ ∫‡ÚÔ Î·È ÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi, ÚÔÎËÚ‡ÛÛÂÈ ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË ÙÔ˘ ‚’ ·Î·‰ËÌ·˚ÎÔ‡ ¤ÙÔ˘˜ ÙÔ˘ ∞ÓÔÈÎÙÔ‡ §·˚ÎÔ‡ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ μfiÏÔ˘. Δ· Ì·ı‹Ì·Ù· Ù˘ ™˘Ì‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋˜ √ÈÎÔÁÂÓÂȷ΋˜ £ÂÚ·›·˜ ·Ú¯›˙Ô˘Ó ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· 29 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ 2012 Ì ÒÚ· ¤Ó·Ú͢ ÙËÓ 17.00 Î·È Ù· Ì·ı‹Ì·Ù· Ù˘ πÛÙÔÚ›·˜-πÛÙÔÚ›·˜ Ù˘ Δ¤¯Ó˘ ÙËÓ ¶¤ÌÙË 1 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 2012 Ì ÒÚ· ¤Ó·Ú͢ ÙËÓ 17.00. √ ¯ÒÚÔ˜ ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹˜ ÙˆÓ Ì·ıËÌ¿ÙˆÓ Â›Ó·È ÙÔ ª∂Δ∞•√Àƒ°∂π√ ÛÙË Û˘Ì‚ÔÏ‹ ÙˆÓ Ô‰ÒÓ ∫·Ú·Ì·Ù˙¿ÎË-∞Ó··‡Ûˆ˜. Δ· ÂÓ·ÚÎÙ‹ÚÈ· Ì·ı‹Ì·Ù· ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ‰‡Ô ÁÓˆÛÙÈÎÒÓ ·ÓÙÈÎÂÈÌ¤ÓˆÓ Â›Ó·È ·ÓÔÈÎÙ¿ ÁÈ· ÙÔ ÎÔÈÓfi Î·È ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› Ô Î·ıÈÂڈ̤ÓÔ˜ ·ÁÈ·ÛÌfi˜.

™∞μμ∞Δ√ 27 OKTøμƒπ√À 2012

ªÔχÓÛÂȘ, ‰˘ÛÔÛÌ›· Î·È ‚Ï¿‚˜ ηٷÁÁ¤ÏÏÔ˘Ó Û‡ÏÏÔÁÔÈ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜

™Ô‚·Ú¿ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÛÙÔ μÈÔÏÔÁÈÎfi ¶ÙÂÏÂÔ‡ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÌÔχÓÛˆ˜, ‰˘ÛÔÛÌ›·˜ Î·È ‚Ï·‚ÒÓ ÛÙȘ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ μÈÔÏÔÁÈÎÔ‡ ∫·ı·ÚÈÛÌÔ‡ ¶ÙÂÏÂÔ‡ ‰È·ÈÛÙÒÓÔ˘Ó Ì ¤ÁÁÚ·Êfi ÙÔ˘˜ ÚÔ˜ ÙË ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡, ÔÈ ∂ÎÔÏÈÙÈÛÙÈÎÔ› ™‡ÏÏÔÁÔÈ §Âȯԇڷ˜ Î·È ∞Á›ˆÓ ∞ÔÛÙfiÏˆÓ ¶ÙÂÏÂÔ‡. Δ· ̤ÏË ÙˆÓ ‰˘Ô ™˘ÏÏfiÁˆÓ Û˘Ó‰ڛ·Û·Ó ÚÔÛÊ¿Ùˆ˜ Î·È Î·Ù¤ÁÚ·„·Ó ÌÈ· ÛÂÈÚ¿ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ Û¯ÂÙÈο Ì ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ μÈÔÏÔÁÈÎÔ‡ ∫·ı·ÚÈÛÌÔ‡, ÙËÓ ÔÔ›· ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙Ô˘Ó “ÌË ÓfiÌÈÌË” . ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ Ô ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ Ù˘ Ì›˙ÔÓÔ˜ ÌÂÈÔ„ËÊ›·˜ ÛÙÔ ¢.™. ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ Î. ÃÚ. μÔ‡ÏÁ·Ú˘ ı· ηٷı¤ÛÂÈ ·›ÙËÛË ÌÂı·‡ÚÈÔ ¢Â˘Ù¤Ú·, Ì ÙËÓ ÔÔ›· ı· ˙ËÙ› ÙË Û‡ÁÎÏËÛË ÙÔ˘ ™ÒÌ·ÙÔ˜ Ì ı¤Ì·: “∂ÓË̤ڈÛË-Û˘˙‹ÙËÛË Î·È Ï‹„Ë ·fiÊ·Û˘ ÁÈ· ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ‚ÈÔÏÔÁÈÎÔ‡ ηı·ÚÈÛÌÔ‡ ¶ÙÂÏÂÔ‡” .

ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙˆÓ ÂÁηٷÛÙ¿ÛˆÓ; ∂›Û˘ ˙ËÙ› Ó· ÙÔÓ ÂÓËÌÂÚÒÛÔ˘Ó Â¿Ó ¤¯Ô˘Ó ‰ËÌÔÛÈÔÔÈËı› Ë ª.¶.∂. Î·È ÔÈ ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈÎÔ› fiÚÔÈ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘, Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ΛÌÂÓ˜ ‰È·Ù¿ÍÂȘ Î·È ÙÔÓ ÙÚfiÔ Î·È ÙÔ ÛËÌÂ›Ô ‰È¿ıÂÛ˘ Ù˘ ·Ú·ÁfiÌÂÓ˘ ÈχԘ.

ƒÂÔÚÙ¿˙: °πøƒ°√™ •À¡√™ xinos@e-thessalia.gr

™ÙÔ ¤ÁÁÚ·ÊÔ ÙˆÓ ∂ÎÔÏÈÙÈÛÙÈÎÒÓ ™˘ÏÏfiÁˆÓ §Âȯԇڷ˜ Î·È ∞Á›ˆÓ ∞ÔÛÙfiÏˆÓ ¶ÙÂÏÂÔ‡, ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ, ηٷÁÚ¿ÊÔÓÙ·È ÔÈ ·Ú·Î¿Ùˆ ‰È·ÈÛÙÒÛÂȘ, ˙ËÙÒÓÙ·˜ ·fi ÙË ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ Ó· ‰ÔıÔ‡Ó ··ÓÙ‹ÛÂȘ Î·È Ï‡ÛÂȘ ÛÙ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÙÔ˘ μÈÔÏÔÁÈÎÔ‡ ∫·ı·ÚÈÛÌÔ‡ ¶ÙÂÏÂÔ‡: ·) ™˘Ó¯›˙ÂÙ·È Ë ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ù˘ ÂÁηٿÛÙ·Û˘ ÙÔ˘ μÈÔÏÔÁÈÎÔ‡ Ì ·ÚÎÂÙ¿ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÌÔχÓÛˆ˜, ‰˘ÛÔÛÌ›·˜ Î·È ‚Ï·‚ÒÓ. ‚) ΔÔ fi¯ËÌ· ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜ Ï˘Ì¿ÙˆÓ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ‰ÂÓ ÂÎÙÂÏ› ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· ÚÔ˜ ÙÔ μÈÔÏÔÁÈÎfi ÙÔ˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ fiˆ˜ ›¯Â ·ÔÊ·ÛÈÛÙ› Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ù· χ̷ٷ Ó· ·ÔÚÚ›ÙÔÓÙ·È ÛÙÔ Ú¤Ì· •ËÚ·ÎÈ¿, Ú¿ÁÌ· Ô˘ ¤¯ÂÈ ··ÁÔÚ¢Ù›. Á) π‰ÈˆÙÈο ÌÂÙ·ÊÔÚÈο Ï˘Ì¿ÙˆÓ ·ÔÚÚ›ÙÔ˘Ó ÙÔ ÂÚȯfiÌÂÓfi ÙÔ˘˜ (‚ÔıÚÔχ̷ٷ) ·Ú¿ÓÔÌ· ÛÙËÓ ÂÁηٿÛÙ·ÛË ÙÔ˘ μÈÔÏÔÁÈÎÔ‡. ‰) ¢ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Û˘ÓÙËÚËÙ‹˜ Î·È ˘‡ı˘ÓÔ˜ Ó· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı› ÙË ÛˆÛÙ‹ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ù˘ ÂÁηٿÛÙ·Û˘ Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ·ÌÊÈÛ‚ËÙÔ‡Ó ÙËÓ ·fi‰ÔÛË Î·È ÙË ‚ȈÛÈÌfiÙËÙ· ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ·˘ÙÔ‡. ∂›Û˘, ÂÈÛËÌ·›ÓÔ˘Ó ˆ˜ “ıˆÚÔ‡Ó ··Ú¿‰ÂÎÙÔ ÌÂÙ¿ ¤ÓÙ ¯ÚfiÓÈ· ‰È·Ì·ÚÙ˘ÚÈÒÓ Î·È ·Ú¿ ÙȘ ‰È·ÎËÚ‡ÍÂȘ Ù˘ ·ÚÔ‡Û˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∞Ú¯‹˜, Ó· Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È Ë Ú›„Ë Ï˘Ì¿ÙˆÓ ÛÙË Ê‡ÛË, ÂÈ‚·Ú‡ÓÔÓÙ·˜ ÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘˜, ‰˘ÛÙ˘¯Ò˜ ·fi ¤Ó· ¤ÚÁÔ Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËΠÁÈ· Ó· “ÛÒÛÂÈ” ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ” , ÂÓÒ ‰ËÏÒÓÔ˘Ó ˆ˜ “ÚÔÙ›ıÂÓÙ·È Ó· ·¢ı˘ÓıÔ‡Ó Û ·ÓÒÙÂÚË ∞Ú¯‹, ÁÈ· Ó· ÚÔ·Û›ÛÔ˘Ó ÙÔ ·Ó·Ê·›ÚÂÙÔ ‰Èη›ˆÌ¿ ÙÔ˘˜ ÂÈ‚ÔÏ‹˜ ÙÔ˘ ‰Èη›Ô˘ ÁÈ· ÚÔÛÙ·Û›· ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ Î·È ÂȉÈÎfiÙÂÚ· ÙËÓ ÔÚÈÛÙÈ΋ ··ÁfiÚ¢ÛË ·fiÚÚȄ˘ Ï˘Ì¿ÙˆÓ ÛÙÔ Ú¤Ì· “•ËÚ¿ÎÈ·” , Ô˘ Ô‰ËÁÔ‡ÓÙ·È ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· ÙˆÓ

™‡ÁÎÏËÛË ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘

● ¶ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÌÔχÓÛˆ˜, ‰˘ÛÔÛÌ›·˜ Î·È ‚Ï·‚ÒÓ ÛÙȘ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ μÈÔÏÔÁÈÎÔ‡

∫·ı·ÚÈÛÌÔ‡ ¶ÙÂÏÂÔ‡ ‰È·ÈÛÙÒÓÔ˘Ó Ì ¤ÁÁÚ·Êfi ÙÔ˘˜ ÚÔ˜ ÙË ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ ÔÈ ∂ÎÔÏÈÙÈÛÙÈÎÔ› ™‡ÏÏÔÁÔÈ §Âȯԇڷ˜ Î·È ∞Á›ˆÓ ∞ÔÛÙfiψÓ

·Ú·ÏÈÒÓ §Ô˘ÙÚfi, ∞Á›Ô˘˜ ∞ÔÛÙfiÏÔ˘˜, §Âȯԇڷ Î·È Î·Ù’ Â¤ÎÙ·ÛË ÛÙÔÓ ÎÏÂÈÛÙfi fiÚÌÔ ÙÔ˘ ¶ÙÂÏÂÔ‡” . ∂ÈϤÔÓ, ˙ËÙÔ‡Ó ·fi ÙË ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ Ó· ÏËÚÔÊÔÚËıÔ‡Ó ÙȘ ··ÓÙ‹ÛÂȘ Î·È ÙȘ ÂÓ¤ÚÁÂȘ ÙÔ˘ ¢ËÌ¿Ú¯Ô˘ Â› ÙˆÓ ÂÚˆÙËÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÙÂı› ·fi ÔÎÙ·Ì‹ÓÔ˘, ·fi ÙÔ ™˘Ó‹ÁÔÚÔ ÙÔ˘ ¶ÔÏ›ÙË, ηÙfiÈÓ Û¯ÂÙÈÎÔ‡ ÂÁÁÚ¿ÊÔ˘. ¡· ·Ó·ÊÂÚı› fiÙÈ Ô ™˘Ó‹ÁÔÚÔ˜ ÙÔ˘ ¶ÔÏ›ÙË Ì ¤ÁÁÚ·Êfi ÙÔ˘ ÛÙȘ 24 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ 2012 ÚÔ˜ ÙÔ ¢‹ÌÔ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡, ÌÂÙ¿ ·fi ·ÏÏËÏÔÁÚ·Ê›· Ì ÙËÓ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· £ÂÛÛ·Ï›·˜, ÚfiÙÂÈÓ ӷ ˘Ô‚ÏËı› ÂÓÙfi˜ ÙÚÈÒÓ ÌËÓÒÓ Ó¤· ÌÂϤÙË ÂÂÍÂÚÁ·Û›·˜ Î·È ‰È¿ıÂÛ˘ ÙˆÓ Ï˘Ì¿ÙˆÓ ÛÙËÓ ·ÚÌfi‰È· ˘ËÚÂÛ›·, Ù· χ̷ٷ Ó· ÌÂٷʤÚÔÓÙ·È ÛÙËÓ ÏËÛȤÛÙÂÚË ·‰ÂÈÔ-

‰ÔÙË̤ÓË ÂÁηٿÛÙ·ÛË ÂÂÍÂÚÁ·Û›·˜ Ï˘Ì¿ÙˆÓ Ì¤¯ÚÈ Ó· ÂÁÎÚÈı› Ë ÌÂϤÙË Î·È Ó· ÂÈ‚ÏËıÔ‡Ó Î˘ÚÒÛÂȘ ÛÙÔ ¢‹ÌÔ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ ÁÈ· Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˜ ·Ú·‚¿ÛÂȘ, ˙ËÙÒÓÙ·˜ ·fi ÙÔ ¢‹Ì·Ú¯Ô Î·È ÙȘ Û˘Ó·ÚÌfi‰È˜ ˘ËÚÂۛ˜ Ó· ÙÔÓ ÂÓËÌÂÚÒÛÂÈ ÂÁÁڿʈ˜ ÎÔÈÓÔÔÈÒÓÙ·˜ Ù· ¤ÁÁÚ·Ê· Û¯ÂÙÈο Ì ٷ οوıÈ: -∞ÓÙ›ÁÚ·ÊÔ Ù˘ Ó¤·˜ ª.¶.∂. Î·È ¶.√. (Â¿Ó ¤¯Ô˘Ó ÂÁÎÚÈı›). -∂¿Ó ¤¯Ô˘Ó ÂÊ·ÚÌÔÛÙ› ÔÈ ÚÔ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓ˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ Ù˘ ¢È‡ı˘ÓÛ˘ ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜, ̤۷ ÛÙȘ ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓ˜ ÚÔıÂƯ̂˜ Î·È Â¿Ó ¤¯Ô˘Ó ÚÔÛÎÔÌÈÛÙ› Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ÙˆÓ ¯ËÌÈÎÒÓ ·Ó·Ï‡ÛÂˆÓ ÙˆÓ ÂÂÍÂÚÁ·ÛÌ¤ÓˆÓ Ï˘Ì¿ÙˆÓ. -∂¿Ó ˘¿Ú¯ÂÈ Ó¤· ÂÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ·fiÊ·ÛË, ÚÔÛ·ÚÌÔṲ̂ÓË ÛÙȘ ··ÈÙ‹ÛÂȘ Ù˘ ÂıÓÈ΋˜ - ÎÔÈÓÔ-

ÙÈ΋˜ ÓÔÌÔıÂÛ›·˜ Î·È Ù· ‰È‰¿ÁÌ·Ù· Ù˘ ÂÈÛÙ‹Ì˘, ÂÚ› ÙˆÓ fiÚˆÓ ‰È¿ıÂÛ˘ Ï˘Ì¿ÙˆÓ Î·È ˘ÁÚÒÓ ·Ô‚Ï‹ÙˆÓ ÛÂ Ê˘ÛÈÎÔ‡˜ ·Ô‰¤ÎÙ˜ Ì ηıÔÚÈÛÌfi ÙˆÓ ·ÓÒÙ·ÙˆÓ ÂÈÙÚÂfiÌÂÓˆÓ ÔÚ›ˆÓ Ú˘·ÓÙÒÓ. -∂¿Ó ˘¿Ú¯ÂÈ ÌÂϤÙË ÙˆÓ ˘‰ÚÔÁˆÏÔÁÈÎÒÓ Î·È ÁˆÏÔÁÈÎÒÓ Û˘ÓıËÎÒÓ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÂӉȷʤÚÔÓÙÔ˜, ηıÒ˜ Î·È Ë Î·Ù·ÁÚ·Ê‹ ÙˆÓ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎÒÓ ÙÔ˘ ˘fiÁÂÈÔ˘ ÓÂÚÔ‡ - ˘‰ÚÔÊfiÚÔ˘ ÔÚ›˙ÔÓÙ·. ™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ·Ó·ÊÔÚ¿ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÁˆÙÚ‹ÛÂȘ ÛÙËÓ Â˘Ú‡ÙÂÚË ÂÚÈÔ¯‹. -∂¿Ó ˘¿Ú¯ÂÈ ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛË Ù˘ ÔÈfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ‰¿ÊÔ˘˜ Î·È ÙÔ˘ ÂÈÊ·ÓÂÈ·ÎÔ‡ - ˘fiÁÂÈÔ˘ ÓÂÚÔ‡ (monitoring) ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ‰È¿ıÂÛ˘ ÙˆÓ Ï˘Ì¿ÙˆÓ (·Ó¿ÓÙË Î·È Î·Ù¿ÓÙË ·˘ÙÔ‡). ΔÈ ÚԂϤÂÙ·È Û ÂÚ›ÙˆÛË ·ÛÙÔ¯›·˜ ‹ η΋˜

°È· ÙÔ ¤ÁÁÚ·ÊÔ ÙˆÓ ∂ÎÔÏÈÙÈÛÙÈÎÒÓ ™˘ÏÏfiÁˆÓ ÂÓËÌÂÚÒıËÎÂ Ô ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ Ù˘ Ì›˙ÔÓÔ˜ ÌÂÈÔ„ËÊ›·˜ ÛÙÔ ¢.™. ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ Î. ÃÚ. μÔ‡ÏÁ·Ú˘, Ô ÔÔ›Ô˜ ÌÂı·‡ÚÈÔ ¢Â˘Ù¤Ú· ı· ηٷı¤ÛÂÈ ·›ÙËÛË ÛÙÔ ÚÔ‰ÚÂ›Ô ÙÔ˘ ™ÒÌ·ÙÔ˜, Ì ÙËÓ ÔÔ›· ı· ˙ËÙ› ÙË Û‡ÁÎÏËÛ‹ ÙÔ˘ Ì ı¤Ì· “∂ÓË̤ڈÛË - Û˘˙‹ÙËÛË Î·È Ï‹„Ë ·fiÊ·Û˘ ÁÈ· ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ μÈÔÏÔÁÈÎÔ‡ ∫·ı·ÚÈÛÌÔ‡ ¶ÙÂÏÂÔ‡” . Ÿˆ˜ Ô ›‰ÈÔ˜ ·Ó¤ÊÂÚÂ, “ÏfiÁˆ Ù˘ ÛÔ‚·ÚfiÙËÙ·˜ Î·È ÎÚÈÛÈÌfiÙËÙ·˜ ÙˆÓ fiÛˆÓ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ÛÙÔ ¤ÁÁÚ·ÊÔ ÙˆÓ ‰˘Ô ∂ÎÔÏÈÙÈÛÙÈÎÒÓ ™˘ÏÏfiÁˆÓ, ηıÒ˜ Î·È ÛÙÔ Û˘ÓËÌ̤ÓÔ ¤ÁÁÚ·ÊÔ ÙÔ˘ ™˘ÓËÁfiÚÔ˘ ÙÔ˘ ¶ÔÏ›ÙË, ÂÚ›ÌÂÓ· ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ Ó’ ·Ó·ÁÓˆÛÙ› ÛÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ¢ËÌÔÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ, ÚÔ˜ ÂÓË̤ڈÛË ÙˆÓ ‰ËÌÔÙÈÎÒÓ Û˘Ì‚Ô‡ÏˆÓ, ·Ó Î·È Î·Ù¿ ÙËÓ ¿Ô„‹ ÌÔ˘ ¤ÚÂ ӷ Û˘˙ËÙËı› Î·È Ó· ·Ó·˙ËÙËıÔ‡Ó Ï‡ÛÂȘ. ΔÔ Úfi‚ÏËÌ· Â›Ó·È ÌÂÁ¿ÏÔ Î·È ÛÔ‚·Úfi Î·È Ô Î›Ó‰˘ÓÔ˜, Ó· ÎÏ›ÛÂÈ Ô μÈÔÏÔÁÈÎfi˜ ‹ Ó· ˘Ô¯Úˆı› Ó· ÙÔÓ ÎÏ›ÛÂÈ Ô ¢‹ÌÔ˜, ¿ÌÂÛÔ˜ Î·È ÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ϤÂÈ Û ÂÏ¿ÁË ·ÁÓÔ›·˜. ∏ ·Ú¿Ù·Í‹ Ì·˜ ı· ˙ËÙ‹ÛÂÈ Ì ·›ÙËÛË Ô˘ ı· ηٷı¤ÛÔ˘Ì ÌÂı·‡ÚÈÔ ¢Â˘Ù¤Ú· ÙË Û‡ÁÎÏËÛË ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ÁÈ· Ó· ÂÓËÌÂÚˆıԇ̠ۯÂÙÈο Ì ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Î·È Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÙÔ˘ μÈÔÏÔÁÈÎÔ‡ ∫·ı·ÚÈÛÌÔ‡ ¶ÙÂÏÂÔ‡” .

°È· ÙËÓ Î¿Ï˘„Ë ÎÂÓÒÓ ÔÚÁ·ÓÈÎÒÓ ı¤ÛÂˆÓ Û ‰È¿ÊÔÚ˜ ˘ËÚÂۛ˜

¶ÚfiÛÎÏËÛË ÁÈ· ÌÂٷٿÍÂȘ ˘·ÏÏ‹ÏˆÓ ÛÙÔ ¢‹ÌÔ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ ™Δ∏¡ Î¿Ï˘„Ë 20 ı¤ÛÂˆÓ ÚÔ-

ÛˆÈÎÔ‡ ‰È·ÊfiÚˆÓ ÂȉÈÎÔÙ‹ÙˆÓ Ì ÌÂٿٷÍË ÌÔÓ›ÌˆÓ Î·È Ì ۯ¤ÛË ÂÚÁ·Û›·˜ ȉȈÙÈÎÔ‡ ‰Èη›Ô˘ ·ÔÚ›ÛÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ ˘·ÏϋψÓ, ·fi √.Δ.∞. ·’ Î·È ‚’ ‚·ıÌÔ‡, ˘Ô˘ÚÁ›·, ¡¶¢¢ ‹ ¿ÏϘ ‰ËÌfiÛȘ ˘ËÚÂۛ˜ ÚÔÙ›ıÂÙ·È Ó· ÚԂ› Ô ¢‹ÌÔ˜ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡. Ÿˆ˜ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ·Ó¤ÊÂÚÂ Ô ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ Î. ¢ËÌ. ΔÛÔ‡ÙÛ·˜, “˘¿Ú¯Ô˘Ó ÎÂÓ¿ Û ÔÚÈṲ̂Ó˜ ˘ËÚÂۛ˜ Î·È Â˘ÂÏÈÛÙԇ̠fiÙÈ ÌÔÚԇ̠ӷ Ù· ηχ„Ô˘Ì Ì ÌÂٷٿÍÂȘ ˘·ÏÏ‹ÏˆÓ ·fi ¿ÏÏÔ˘˜ ¢‹ÌÔ˘˜, ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ Ë Î·Ù·ÁˆÁ‹ Â›Ó·È Èı·Ófiٷٷ ·fi ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹” . Ÿˆ˜ Ô ›‰ÈÔ˜ ‰È¢ÎÚÈÓ›˙ÂÈ, ÁÈ· “Ó· Á›ÓÂÈ Ë ÌÂٿٷÍË, ı· Ú¤ÂÈ Ë ˘ËÚÂÛ›· ÙÔ˘ ·ÈÙÔ‡ÓÙÔ˜ Ó· ÙÔ ÂÈÙÚ¤„ÂÈ Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ó· ÌÂÙ·ÊÂÚı› Ë ÔÚÁ·ÓÈ΋ ÙÔ˘ ı¤ÛË ÛÙËÓ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë ˘ËÚÂÛ›· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡, ·fi ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ÚԂϤÂÙ·È Ë Î¿Ï˘„Ë Ù˘ ÂȉÈÎfiÙËÙ·˜ Ô˘ ˙ËÙ¿Ì” . √È ÌÂٷٿÍÂȘ ı· Á›ÓÔ˘Ó Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ÙˆÓ ¿ÚıÚˆÓ 74, 79 Î·È 181 ÙÔ˘ ¡. 3584/2007,

ÙȘ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 58 ÙÔ˘ ¡. 3979/2011, ÙȘ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ÙˆÓ ¿ÚıÚˆÓ 33, 34 Î·È 35 ·Ú. 5 ÙÔ˘ ¡. 4024/2011, ‡ÛÙÂÚ· ·fi ÁÓÒÌË ÙÔ˘ ·ÚÌÔ‰›Ô˘ ÀËÚÂÛÈ·ÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘, ηÙfiÈÓ Û˘ÓÂÎÙ›ÌËÛ˘ ÙˆÓ Ù˘ÈÎÒÓ Î·È Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎÒÓ ÚÔÛfiÓÙˆÓ ÙˆÓ ˘Ô„ËÊ›ˆÓ, Ù˘ ÚÔ¸ËÚÂÛ›·˜, Ù˘ ÂÌÂÈÚ›·˜ (ȉȷÈÙ¤Úˆ˜ Û ˘ËÚÂۛ˜ ¶ÔÏÂÔ‰ÔÌ›·˜) ηıÒ˜ Î·È Ù˘ ÂÓ Á¤ÓÂÈ ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ¿˜ ÙÔ˘˜. Δ· ÚÔÛfiÓÙ· ÌÔÚ› Ó· ‰È·ÈÛÙˆıÔ‡Ó, ηٿ ÙËÓ ÎÚ›ÛË ÙÔ˘ ÀËÚÂÛÈ·ÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ Î·È ÌÂÙ¿ ·fi ÚÔÛˆÈ΋ ·Ú¿ÛÙ·ÛË Î·È Û˘˙‹ÙËÛË Ì οı ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔ. ∂Ó Û˘Ó¯›· Î·È ·ÊÔ‡ ı· ¤¯ÂÈ ÔÏÔÎÏËÚˆı› Ë ‰È·‰Èηۛ· Ï‹„˘ ·fiÊ·Û˘ (ÀËÚÂÛÈ·Îfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ˘·ÏÏ‹ÏˆÓ ¢‹ÌÔ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜) Î·È ¿ÓÙˆ˜ ÚÈÓ ·fi ÙËÓ ¤Î‰ÔÛË Ù˘ Û¯ÂÙÈ΋˜ ·fiÊ·Û˘ ÌÂٿٷ͢, ı· ·ÔÛÙ·Ï› ÛÙË ¢/ÓÛË ¶ÚÔÛÏ‹„ÂˆÓ ¶ÚÔÛˆÈÎÔ‡ ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ ¢ÈÔÈÎËÙÈ΋˜ ªÂÙ·ÚÚ‡ıÌÈÛ˘ & ∏ÏÂÎÙÚÔÓÈ΋˜ ¢È·Î˘‚¤ÚÓËÛ˘ ·›ÙËÌ· ÁÈ· ¤ÁÎÚÈÛË Ù˘ Ï‹ÚˆÛ˘ ÙˆÓ ˙ËÙÔ‡ÌÂÓˆÓ ı¤ÛÂˆÓ Ì ÌÂٿٷÍË ·fi ÙËÓ ΔÂÙÚ·ÌÂÏ‹ ∂È-

ÙÚÔ‹ Ù˘ ¶À™ 33/06, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ·Ú. 68, ÙÔ˘ ¡. 4002/2011. √È ı¤ÛÂȘ, ÔÈ Ôԛ˜ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ηχ„ÂÈ Ô ¢‹ÌÔ˜ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ Ì ÌÂٷٿÍÂȘ ˘·ÏϋψÓ, Â›Ó·È ÔÈ ÂÍ‹˜: 1 ¶∂ ªË¯·ÓÔÏfiÁˆÓ ªË¯·ÓÈÎÒÓ, 1 ¶∂ ªË¯·ÓÈÎÒÓ ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜, 1 Δ∂ ªË¯·ÓÈÎÒÓ ¶ÔÏÈÙÈÎÒÓ ŒÚÁˆÓ ÀÔ‰ÔÌ‹˜, 1 Δ∂ Δ¯ÓÔÏfiÁÔ˜ ΔÔÔÁÚ¿ÊÔ˜, 1 Δ∂ ¢ÈÔÎËÙÈÎÔ‡-§ÔÁÈÛÙÈÎÔ‡, 1 ¢∂ √ÈÎÔ‰fïÓ, 1 ¢∂ ∂Ï·Èԯڈ̷ÙÈÛÙ‹˜, 1 ¢∂ ªË¯·ÓÔÙ¯ÓÈÙÒÓ ∞˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ, 1 ¢∂ •˘ÏÔ˘ÚÁfi˜, 1 ¢∂ √‰ËÁfi˜, 1 ¢∂ ÃÂÈÚÈÛÙ‹˜ ªË¯·ÓËÌ¿ÙˆÓ, 2 À∂ ∂ÚÁ·ÙÒÓ ¡ÂÎÚÔÙ·Ê›Ԣ, 7 À∂ ∂ÚÁ·ÙÒÓ ∫·ı·ÚÈfiÙËÙ·˜. √È ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ ˘¿ÏÏËÏÔÈ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ˘Ô‚¿ÏÔ˘Ó Û¯ÂÙÈ΋ ·›ÙËÛË ÛÙÔ ¢‹ÌÔ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡, ΔÌ‹Ì· ∞ÓıÚÒÈÓÔ˘ ¢˘Ó·ÌÈÎÔ‡, Δ·¯. ¢/ÓÛË: μ·Û. ∫ˆÓ/ÓÔ˘ 117 - Δ.∫. 37100, ∞ÏÌ˘Úfi˜. “£ÂˆÚԇ̠fiÙÈ Ì ÙËÓ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· Ì·˜ ·˘Ù‹, ı· ηٷʤÚÔ˘Ì ӷ Â·Ó‰ÚÒÛÔ˘Ì ÙȘ ˘ËÚÂۛ˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ Ì ÂȉÈÎfiÙËÙ˜ ˘·ÏϋψÓ, Ô˘ ·˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÛËÌ·ÓÙÈο ÎÂÓ¿” ÂÈÛ‹Ì·ÓÂ Ô Î. ΔÛÔ‡ÙÛ·˜. °ÈÒÚÁÔ˜ •˘Ófi˜

● ™ÙËÓ Î¿Ï˘„Ë 20 ı¤ÛÂˆÓ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ ‰È·ÊfiÚˆÓ ÂȉÈÎÔÙ‹ÙˆÓ Ì ÌÂٿٷÍË ÌÔÓ›ÌˆÓ Î·È Ì ۯ¤ÛË ÂÚÁ·Û›·˜ ȉȈÙÈÎÔ‡ ‰Èη›Ô˘ ·ÔÚ›ÛÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ ˘·ÏϋψÓ, ·fi √.Δ.∞. ·’ Î·È ‚’ ‚·ıÌÔ‡, ˘Ô˘ÚÁ›·, ¡¶¢¢ ‹ ¿ÏϘ ‰ËÌfiÛȘ ˘ËÚÂۛ˜ ÚÔÙ›ıÂÙ·È Ó· ÚԂ› Ô ¢‹ÌÔ˜ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡


M·ÁÓËÛ›· 17

™∞μμ∞Δ√ 27 OKTøμƒπ√À 2012

∂Í·›ÚÂÛË Ô ¢‹ÌÔ˜ ∞ÏÔÓÓ‹ÛÔ˘ Ì ÌˉÂÓÈΤ˜ ÔÊÂÈϤ˜ Û ÚÔÌËıÂ˘Ù¤˜ Î·È ‰¿ÓÂÈ·

ÃÚ¤Ë ¢‹ÌˆÓ Ù˘ ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ 22,6 ÂÎ. ¢ÚÒ ËÍÈÚfiıÂÛ̘ ÔÊÂÈϤ˜ Û ÚÔÌËıÂ˘Ù¤˜ Î·È ‰¿ÓÂÈ· ΢ڛˆ˜ Û˘ÓÔÏÈÎÔ‡ ‡„Ô˘˜ 22,6 ÂηÙÔÌÌ˘Ú›ˆÓ ¢ÚÒ ‰È·ÙËÚÔ‡Ó ¢ËÌÔÙÈΤ˜ ∞Ú¯¤˜ Ù˘ ¢ڇÙÂÚ˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Ù˘ ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ¯Ú¤Ë Ô˘ ΢ڛˆ˜ “ÎÏËÚÔÓÔÌ‹ıËηӔ ·fi ÙÔ˘˜ ∫·Ô‰ÈÛÙÚÈ·ÎÔ‡˜ ¢‹ÌÔ˘˜ Î·È ÏfiÁˆ ÙˆÓ ÂÚÈÎÔÒÓ ÛÙȘ ÎÚ·ÙÈΤ˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ ÂÓÈÛ¯‡ÛÂȘ Î·È ÙË ÌË ·fi‰ÔÛË ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ ¶ÔÏÈÙ›·˜ fiÚˆÓ Ô˘ ·Ó·ÏÔÁÔ‡Ó ÛÙÔ˘˜ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡˜ ΔÔÈ΋˜ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ (√Δ∞) ·˘Í‹ıËηÓ, Ì ‰Â‰Ô̤ÓË ϤÔÓ ÙËÓ ·‰˘Ó·Ì›· ·ÔÏËڈ̋˜ ÙÔ˘˜. ΔÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÓÂÈ ·fi ÙÔ˘˜ ¢‹ÌÔ˘˜ Ù· Ï‹ÚË ÛÙÔȯ›· ÙˆÓ ÔÊÂÈÏÒÓ, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ ·fi ÙË ‰fiÛË ÙˆÓ 31, 5 ‰ÈÛÂηÙÔÌÌ˘Ú›ˆÓ ¢ÚÒ Ô˘ ı· ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÂÈ Ë ¯ÒÚ· ·fi ÙÔ˘˜ ‰·ÓÂÈÛÙ¤˜ Ù˘ ÙÔ ¡Ô¤Ì‚ÚÈÔ Ó· ‰È·ÙÂı› Û ·ÓÂÏÏ·‰ÈÎfi Â›Â‰Ô ÙÔ ÔÛfi ÙˆÓ 800 ÂηÙÔÌÌ˘Ú›ˆÓ ÛÙÔ˘˜ ¢‹ÌÔ˘˜ ÁÈ· ÙËÓ ·ÔÏËڈ̋ ÙˆÓ ¯ÚÂÒÓ. ∂Í·›ÚÂÛË ·ÔÙÂÏ› Ô ¢‹ÌÔ˜ ∞ÏÔÓÓ‹ÛÔ˘, ηıÒ˜ ‰ÂÓ ¯ÚˆÛÙ¿ Ô‡Ù ¢ÚÒ Û ÚÔÌËıÂ˘Ù¤˜ Î·È ‰¿ÓÂÈ·.

§

ƒÂÔÚÙ¿˙:

- ªÔ˘ÚÂÛ›Ô˘.

μ∞°°∂§∏™ ∫∞ƒ∞ª∞¡∏™ karamanis@e-thessalia.gr

™ÙÔ ¢‹ÌÔ ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘

“£ËÏÈ¿” ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÁÈ· ÙË ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ¡ÔÙ›Ô˘ ¶ËÏ›Ô˘ ÔÈ ÏËÍÈÚfiıÂÛ̘ ÔÊÂÈϤ˜ ÚÔ˜ ÚÔÌËıÂ˘Ù¤˜ Î·È ‰¿ÓÂÈ·, Û˘ÓÔÏÈÎÔ‡ ‡„Ô˘˜ 8 ÂηÙÔÌÌ˘Ú›ˆÓ ¢ÚÒ, ÙȘ Ôԛ˜ “ÎÏËÚÔÓfiÌËÛ” Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ·fi ÙÔ˘˜ ÚÒËÓ ∫·Ô‰ÈÛÙÚÈ·ÎÔ‡˜ ¢‹ÌÔ˘˜. ∏ ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ¡ÔÙ›Ô˘ ¶ËÏ›Ô˘ ‰ËÏÒÓÂÈ ·ÚÌÔ‰›ˆ˜ fiÙÈ ·‰˘Ó·Ù› Ó· ·ÔÏËÚÒÛÂÈ ÙÔ ÔÛfi, ÂÓÒ Û ηıËÌÂÚÈÓ‹ ۯ‰fiÓ ‚¿ÛË ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ·ÓÙÈ̤وË Ì ‰ÈηÛÙÈΤ˜ ·ÁˆÁ¤˜ Î·È Î·Ù·Û¯¤ÛÂȘ, Ì ÙÔ˘˜ ÚÔÌËıÂ˘Ù¤˜ Î·È ÙȘ ΔÚ¿Â˙˜ Ó· Ȥ˙Ô˘Ó ·ÛÊ˘ÎÙÈο ϤÔÓ ÁÈ· ÙËÓ ·ÔÏËڈ̋ ÙˆÓ ¯ÚÂÒÓ ·fi ÙË ‰È¿ıÂÛË ÂȉÒÓ Î·È ÚÔ˚fiÓÙˆÓ, ·ÏÏ¿ Î·È ÙË Û‡Ó·„Ë ‰·Ó›ˆÓ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·. øÛÙfiÛÔ, Ë ÌÈÛıÔ‰ÔÛ›· ÛÙÔ ÚÔÛˆÈÎfi ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ηٷ‚¿ÏÏÂÙ·È Î·ÓÔÓÈο, ÚÔ˜ ÙÔ ·ÚfiÓ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ. “∞Ó¿Û·” ı· ·ÔÙÂϤÛÂÈ Ë Î·Ù·‚ÔÏ‹ ÙˆÓ ¯ÚËÌ¿ÙˆÓ, Û˘ÓÔÏÈÎÔ‡ ‡„Ô˘˜ 800 ÂηÙÔÌÌ˘Ú›ˆÓ ¢ÚÒ Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ¢‹ÌÔ˘˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜, Ô˘ ı· ÂÍ·ÛÊ·ÏÈÛÙÔ‡Ó ·fi ÙË ‰fiÛË ÙˆÓ ‰·ÓÂÈÛÙÒÓ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ ÙÔÓ ÂÚ¯fiÌÂÓÔ ¡Ô¤Ì‚ÚÈÔ. “√È ÏËÍÈÚfiıÂÛ̘ ÔÊÂÈϤ˜ Ì·˜ Û ÚÔÌËıÂ˘Ù¤˜ Î·È ‰¿ÓÂÈ·” , ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ Ô ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ¡ÔÙ›Ô˘ ¶ËÏ›Ô˘ Î. ª. ¶··‰ËÌËÙÚ›Ô˘, “·Ó¤Ú¯ÔÓÙ·È ‰˘ÛÙ˘¯Ò˜ ÛÙÔ Û˘ÓÔÏÈÎfi ÔÛfi ÙˆÓ 8 ÂηÙÔÌÌ˘Ú›ˆÓ ¢ÚÒ Î·È ·ÔÙÂÏÔ‡Ó “ÎÏËÚÔÓÔÌÈ¿” ·fi ÙÔ˘˜ ∫·Ô‰ÈÛÙÚÈ·ÎÔ‡˜ ¢‹ÌÔ˘˜. ∂›Ó·È Ú¿ÁÌ·Ù· ¤Ó· ˘„ËÏfiÙ·ÙÔ

¶ÔÛfi ‡„Ô˘˜ 3,5 ÂηÙÔÌÌ˘Ú›ˆÓ ¢ÚÒ ÔÊ›ÏÂÈ Û ÚÔÌËıÂ˘Ù¤˜ Î·È ÙÚ›ÙÔ˘˜ Ë ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘, ηٷ‚¿ÏÏÔÓÙ·˜ ‹‰Ë ÚÔÛ¿ıÂÈ· ·ÔÏËڈ̋˜ ÙÔ˘. “¶·Ú·Ï¿‚·Ì ÔÊÂÈϤ˜ 5,5 ÂηÙÔÌÌ˘Ú›ˆÓ ¢ÚÒ” , ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ Ë ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘ Î. ∂ϤÓË §·˝ÙÛÔ˘, “Î·È Ì¤Û· Û ÌÈ· Ôχ ‰‡ÛÎÔÏË ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô ¤¯Ô˘Ì ηٷʤÚÂÈ Ó· ÂÍÔÊÏ‹ÛÔ˘Ì ¤Ó· ÔÛfi Ù˘ Ù¿Í˘ ÙˆÓ 2 ÂηÙÔÌÌ˘Ú›ˆÓ ¢ÚÒ. £· ÚÔÛ·ı‹ÛÔ˘Ì ÛÙ·‰È·Î¿ Ó· ÂÍÔÊÏ‹ÛÔ˘ÌÂ Î·È ÙȘ ˘fiÏÔÈ˜ ÔÊÂÈϤ˜ ÙˆÓ ÂÙÒÓ Ì¤¯ÚÈ Î·È ÙÔ 2010, ÂÓÒ ·Ú¿ÏÏËÏ· Ù·ÎÙÔÔÈÔ‡ÌÂ Î·È fiÔȘ ÔÊÂÈϤ˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡ÓÙ·È ÛÙË ‰È΋ Ì·˜ ıËÙ›·. ŸÏ· ·˘Ù¿ Á›ÓÔÓÙ·È ÂÓÒ ¤¯Ô˘Ó ÌÂȈı› ‰Ú·Ì·ÙÈο ÔÈ ÎÚ·ÙÈÎÔ› fiÚÔÈ, fiˆ˜ Ì›ÔÓ 60% ÛÙÔ˘˜ ∫ÂÓÙÚÈÎÔ‡˜ ∞˘ÙÔÙÂÏ›˜ ¶fiÚÔ˘˜ (∫∞¶) Î·È Î·ÌÈ¿ ÂȯÔÚ‹ÁËÛË ·fi ™∞Δ∞ ÁÈ· ÙÔ 2012” ÙÔÓ›˙ÂÈ Ë Î. §·˝ÙÛÔ˘.

™ÙȘ μfiÚÂȘ ™ÔÚ¿‰Â˜ ÔÛfi, ÙÔ ÔÔ›Ô ·‰˘Ó·Ùԇ̠ӷ ·ÔÏËÚÒÛÔ˘ÌÂ. ¶ÂÚÈ̤ÓÔ˘ÌÂ, Û˘ÓÂÒ˜, Ù· ¯Ú‹Ì·Ù· ·fi ÙË ‰fiÛË ÙˆÓ ‰·ÓÂÈÛÙÒÓ Ù˘ ¯ÒÚ·˜, Ù· ÔÔ›· ı· ·ÔÙÂϤÛÔ˘Ó “·Ó¿Û·” . Ÿ,ÙÈ ‰›ÓÂÙ·È ÛÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÛÙËÓ ÔÔ›· ‚ÚÈÛÎfiÌ·ÛÙÂ Â›Ó·È Î·Ïfi” ÙÔÓ›˙ÂÈ Ô Î. ¶··‰ËÌËÙÚ›Ô˘. ™ÙÔÓ fiÌÔÚÔ ¢‹ÌÔ ∑·ÁÔÚ¿˜ ªÔ˘ÚÂÛ›Ô˘ ÙÔ ‡„Ô˜ ÙˆÓ ÏËÍÈÚfiıÂÛÌˆÓ ÔÊÂÈÏÒÓ ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È

ÛÙÔ ÔÛfi ÙˆÓ 6 ÂηÙÔÌÌ˘Ú›ˆÓ ¢ÚÒ. ™‡Ìʈӷ Ì ٷ ÛÙÔȯ›· Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∞Ú¯‹˜, ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ Ì¤ÚÔ˜ ÙˆÓ ÔÊÂÈÏÒÓ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËΠ·fi ÙÔÓ ÚÒËÓ ¢‹ÌÔ ªÔ˘ÚÂÛ›Ô˘ Î·È ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È ϤÔÓ Ë ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÂÓ›Û¯˘ÛË Ù˘ ¶ÔÏÈÙ›·˜ ·fi ÙÔ ÔÛfi Ù˘ ‰fiÛ˘ ÁÈ· ÙËÓ ·ÔÏËڈ̋ ̤ÚÔ˘˜ ÙˆÓ ¯ÚÂÒÓ. “√È ÏËÍÈÚfiıÂÛ̘ ÔÊÂÈϤ˜ ÙˆÓ

6 ÂηÙÔÌÌ˘Ú›ˆÓ ¢ÚÒ” , ÛËÌÂÈÒÓÂÈ Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ∑·ÁÔÚ¿˜ ªÔ˘ÚÂÛ›Ô˘ Î. °. ∞ÓÙÒÓÔÁÏÔ˘ ∫·ÛÛ·‚¤Ù˘, “Â›Ó·È ÌÈ· “ÎÏËÚÔÓÔÌÈ¿” , ÙËÓ ÔÔ›· ÊÔÚÙˆı‹Î·Ì ·fi ÙÔ˘˜ ÚÒËÓ ¢‹ÌÔ˘˜ ªÔ˘ÚÂÛ›Ô˘ ΢ڛˆ˜ Î·È ∑·ÁÔÚ¿˜. ¶ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ì ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÂÓ›Û¯˘ÛË, Ô˘ ı· Â›Ó·È “ÎÔ˘ÚÂ̤ÓË” fiˆ˜ ·ÎÔ‡ÁÂÙ·È, ÁÈ· Ó· ·Ú¯›ÛÔ˘Ì ӷ ÂÍÔÊÏԇ̔ ˘ÔÁÚ·ÌÌ›˙ÂÈ Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ∑·ÁÔÚ¿˜

™˘ÓÔÏÈο ÛÙ· 3,8 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ¢ÚÒ ·Ó¤Ú¯ÔÓÙ·È ÔÈ ÏËÍÈÚfiıÂÛ̘ ÔÊÂÈϤ˜ Û ÚÔÌËıÂ˘Ù¤˜ Î·È ‰¿ÓÂÈ· Ô˘ ‰È·ÙËÚ› Ë ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ™ÎÈ¿ıÔ˘ Î·È ·‰˘Ó·Ù› Ó· ·ÔÏËÚÒÛÂÈ. “ªÂ ÙË ‰Ú·ÛÙÈ΋ ÂÚÈÎÔ‹ ÛÙÔ˘˜ ∫ÂÓÙÚÈÎÔ‡˜ ∞˘ÙÔÙÂÏ›˜ ¶fiÚÔ˘˜ (∫∞¶) Î·È ÙȘ ÂȯÔÚËÁ‹ÛÂȘ ·fi ÙËÓ ¶ÔÏÈÙ›·” , ‰ËÏÒÓÂÈ Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ™ÎÈ¿ıÔ˘ Î. ¡›Î. ¶ÏˆÌ·Ú›Ù˘, “ÔÈ ¢‹ÌÔÈ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Î˘ÚÈÔÏÂÎÙÈο Û ‰ÂÈÓ‹ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË. ¢˘ÛÙ˘¯Ò˜, ·‰˘Ó·ÙÔ‡Ó Ó· ·-

∂ÂÙÂȷ΋ ÂΉ‹ÏˆÛË ∞fiÛÙÚ·ÙˆÓ ∞ÍȈ̷ÙÈÎÒÓ

ªÂ ÛÙfi¯Ô ÙËÓ ÂÍfiÊÏËÛË ÏËÍÈÚfiıÂÛÌˆÓ ÔÊÂÈÏÒÓ ÚÒËÓ ¢ËÌÔÙÈÎÒÓ ∞Ú¯ÒÓ

¢¿ÓÂÈÔ 2 ÂÎ. ¢ÚÒ ÁÈ· ÙÔ ¢‹ÌÔ ¡. ¶ËÏ›Ô˘ ™Δ∏ Û‡Ó·„Ë ‰·Ó›Ԣ Û˘ÓÔÏÈÎÔ‡ ‡„Ô˘˜ 2 ÂηÙÔÌÌ˘Ú›ˆÓ ¢ÚÒ ·fi ÙÔ Δ·ÌÂ›Ô ¶·Ú·Î·Ù·ıËÎÒÓ Î·È ¢·Ó›ˆÓ ÚÔ¯ˆÚ› ¿ÌÂÛ· Ë ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ¡ÔÙ›Ô˘ ¶ËÏ›Ô˘, Ì ΢ڛ·Ú¯Ô ÛÙfi¯Ô ÙËÓ ·ÔÏËڈ̋ ̤ÚÔ˘˜ ÙˆÓ ÏËÍÈÚfiıÂÛÌˆÓ ÔÊÂÈÏÒÓ, ÙȘ Ôԛ˜ “ÎÏËÚÔÓfiÌËÛ” ·fi ÙÔ˘˜ ∫·Ô‰ÈÛÙÚÈ·ÎÔ‡˜ ¢‹ÌÔ˘˜. ΔÔ ‰¿ÓÂÈÔ, Û‡Ìʈӷ Ì ÙË ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹, ı· Û˘Ó·Êı› Ì ¢ÓÔ˚ÎÔ‡˜ fiÚÔ˘˜, Ì ÔÚ›˙ÔÓÙ· ·ÔÏËڈ̋˜ Ù· 25 ¯ÚfiÓÈ· Î·È ·ÔÙÂÏ› “ÌÔÓfi‰ÚÔÌÔ” , ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·ÔʇÁÔÓÙ·È ‰ÈηÛÙÈΤ˜ ·ÁˆÁ¤˜ Î·È Î·Ù·Û¯¤ÛÂȘ ·fi ÚÔÌËıÂ˘Ù¤˜ Î·È ÙÚ›ÙÔ˘˜. ∞fi ÙÔ ‰¿ÓÂÈÔ ı· ÂÍ·ÈÚÂı› Ë ¢ËÌÔÙÈ΋ ∂ÓfiÙËÙ· ∞ÊÂÙÒÓ, ηıÒ˜ ÏfiÁˆ Ù˘ ÎÏÔ‹˜ ÙÔ 2010 ÙÔ˘ ÛÎÏËÚÔ‡ ‰›ÛÎÔ˘ ·fi ÙÔÓ ÎÂÓÙÚÈÎfi ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹ ÛÙÔ ÚÒËÓ ¢ËÌ·Ú¯Â›Ô ÛÙÔ ¡ÂÔ¯ÒÚÈ ‰ÂÓ Â›Ó·È ‰È·ı¤ÛÈÌ· Ù· ÔÈÎÔÓÔÌÈο ÛÙÔȯ›·. ™Â ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi ·‰È¤ÍÔ‰Ô ÏfiÁˆ ÙˆÓ ÏËÍÈÚfiıÂÛÌˆÓ Î˘Ú›ˆ˜ ÔÊÂÈÏÒÓ, ÙȘ Ôԛ˜ “ÎÏËÚÔÓfiÌËÛ” ·fi ÙÔ˘˜ ∫·Ô‰ÈÛÙÚÈ·ÎÔ‡˜ ¢‹ÌÔ˘˜, Ô‰ËÁÂ›Ù·È ϤÔÓ Ë ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ¡ÔÙ›Ô˘ ¶ËÏ›Ô˘, ηıÒ˜ ·‰˘Ó·Ù› Ó· ·ÔÏËÚÒÛÂÈ fi¯È ÌfiÓÔ ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ ¯ÚÂÒÓ, ·ÏÏ¿ Î·È Ì¤ÚÔ˜ ÙÔ˘˜.

ªÂ ÙËÓ ·‰˘Ó·Ì›· ÂÍfiÊÏËÛ˘ ‰Â‰Ô̤ÓË, Ë ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ η٤ÏËÍ ÛÙËÓ ·fiÊ·ÛË Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ ¿ÌÂÛ· ÛÙË Û‡Ó·„Ë ‰·Ó›Ԣ Û˘ÓÔÏÈÎÔ‡ ‡„Ô˘˜ 2 ÂηÙÔÌÌ˘Ú›ˆÓ ¢ÚÒ ·fi ÙÔ Δ·ÌÂ›Ô ¶·Ú·Î·Ù·ıËÎÒÓ Î·È ¢·Ó›ˆÓ Ì ÌÔÓ·‰ÈÎfi Î·È Î˘Ú›·Ú¯Ô ÛÙfi¯Ô ÙËÓ ·ÔÏËڈ̋ ÙˆÓ ÏËÍÈÚfiıÂÛÌÒÓ ÔÊÂÈÏÒÓ Ô˘ “ÎÏËÚÔÓfiÌËÛ” ·fi ÙÔ˘˜ ÚÒËÓ ¢‹ÌÔ˘˜. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ¯Ú¤Ë Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËÎ·Ó Ì¤¯ÚÈ Î·È ÙÔ 2010, Ì ÙË ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ¡ÔÙ›Ô˘ ¶ËÏ›Ô˘ Ó· Ù· ÈÛÙÔÔÈ› Ì ÙËÓ ·Ó¿ÏË„Ë ÙˆÓ Î·ıËÎfiÓÙˆÓ Ù˘ ÙËÓ ÂÚÛÈÓ‹ ¯ÚÔÓÈ¿ Î·È Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· Ó· ÚÔ¯ˆÚ› Î·È ÛÙËÓ Î·Ù¿ÚÙÈÛË Ù˘ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓ˘ Ï›ÛÙ·˜, ÛÙËÓ ÔÔ›· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ÚÔÌËıÂ˘Ù¤˜ Î·È ‰¿ÓÂÈ·, Ô˘ Ú¤ÂÈ ¿ÌÂÛ· Ó· ·ÔÏËÚˆıÔ‡Ó. Ÿˆ˜ ÚÔ·ÙÂÈ ·fi ÙË ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ¡ÔÙ›Ô˘ ¶ËÏ›Ô˘, ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ ÏËÍÈÚfiıÂÛÌÒÓ ÔÊÂÈÏÒÓ Ô˘ “ÎÏËÚÔÓfiÌËÛ” ·fi ÙÔ˘˜ ∫·Ô‰ÈÛÙÚÈ·ÎÔ‡˜ ¢‹ÌÔ˘˜ ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È Û ÔÛfi Ù˘ Ù¿Í˘ ¿Óˆ ÙˆÓ 2 ÂηÙÔÌÌ˘Ú›ˆÓ ¢ÚÒ Î·È Ì ÙË Û‡Ó·„Ë ÙÔ˘ ‰·Ó›Ԣ ı· ÂȉȈ¯Ù› Û ÚÒÙË ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ Ê¿ÛË Ë ·ÔÏËڈ̋ ̤ÚÔ˘˜ ÙˆÓ ¯ÚÂÒÓ. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ Ï¿ÓÔ Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜

∞Ú¯‹˜, ÙÔ ‰¿ÓÂÈÔ ÙˆÓ 2 ÂηÙÔÌÌ˘Ú›ˆÓ ¢ÚÒ ·fi ÙÔ Δ·ÌÂ›Ô ¶·Ú·Î·Ù·ıËÎÒÓ Î·È ¢·Ó›ˆÓ ı· Û˘Ó·Êı› Ì ¢ÓÔ˚ÎÔ‡˜ fiÚÔ˘˜, Ì ÂÈÙfiÎÈÔ ÛÙÔ ÔÔ›Ô ı· ¤¯ÂÈ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ·ÓÙ·ÔÎÚ›ÓÂÙ·È Ô ¢‹ÌÔ˜ Î·È Ì ÔÚ›˙ÔÓÙ· ·ÔÏËڈ̋˜ Ù· 25 ¯ÚfiÓÈ·. ™ÙÔ ÌÂٷ͇, Ë Û‡Ó·„Ë ÙÔ˘ ‰·Ó›Ԣ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÙ·È ·fi ÙË ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ¡ÔÙ›Ô˘ ¶ËÏ›Ô˘ ˆ˜ “ÌÔÓfi‰ÚÔÌÔ˜” , ηıÒ˜ ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙ÔÓÙ·˜ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ù˘ ÛÙ·‰È·Î‹˜ ¤ÛÙˆ ·ÔÏËڈ̋˜ ̤ÚÔ˘˜ ÙˆÓ ÏËÍÈÚfiıÂÛÌÒÓ ÔÊÂÈÏÒÓ ı· ··ÏÏ·Á› ·fi ÙȘ ‰ÈηÛÙÈΤ˜ ·ÁˆÁ¤˜, Ù· ‰ÈηÛÙÈο ¤ÍÔ‰·, ÙȘ ÚÔÛ·˘Í‹ÛÂȘ Î·È ÙÔÓ Î›Ó‰˘ÓÔ ÙˆÓ Î·Ù·Û¯¤ÛˆÓ. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, ·ÔÏËÚÒÓÔÓÙ·˜ ̤ÚÔ˜ ¤ÛÙˆ ÙˆÓ ÏËÍÈÚfiıÂÛÌÒÓ ÔÊÂÈÏÒÓ ÙÔ˘ Ô ¢‹ÌÔ˜ ¡ÔÙ›Ô˘ ¶ËÏ›Ô˘ ı· ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÂÈ Î·È ÙËÓ Â‡Ú˘ıÌË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ÛÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ, fiˆ˜ Î·È ÙË ¯ˆÚ›˜ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ηٷ‚ÔÏ‹ Ù˘ ÌÈÛıÔ‰ÔÛ›·˜ ÛÙÔ ÚÔÛˆÈÎfi ÙÔ˘. ∞Í›˙ÂÈ Ó· ÛËÌÂȈı› fiÙÈ ·fi ÙÔ ‰¿ÓÂÈÔ ı· ÂÍ·ÈÚÂı› Ë ¢ËÌÔÙÈ΋ ∂ÓfiÙËÙ· ∞ÊÂÙÒÓ, ηıÒ˜ ÏfiÁˆ Ù˘ ÎÏÔ‹˜ ÙÔ 2010 ÙÔ˘ ÛÎÏËÚÔ‡ ‰›ÛÎÔ˘ ·fi ÙÔÓ ÎÂÓÙÚÈÎfi ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹ ÛÙÔ ÚÒËÓ ¢ËÌ·Ú¯Â›Ô ÛÙÔ ¡ÂÔ¯ÒÚÈ ‰ÂÓ Â›Ó·È ‰È·ı¤ÛÈÌ· Ù· ÔÈÎÔÓÔÌÈο

ÓÙ·ÔÎÚÈıÔ‡Ó ·ÎfiÌË Î·È ÛÙȘ ‚·ÛÈΤ˜ ÙÔ˘˜ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ. ∏ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÂÓ›Û¯˘ÛË Ô˘ ı· Ï¿‚Ô˘Ó ÔÈ √Δ∞ ·fi ÙË ‰fiÛË ÙÔ˘ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ ı· ·ÔÙÂϤÛÂÈ “·Ó¿Û·” Î·È ı· Û˘Ì‚¿ÏÏÂÈ Î·ıÔÚÈÛÙÈο ÛÙËÓ ÂÍfiÊÏËÛË ÙˆÓ ÏËÍÈÚfiıÂÛÌˆÓ ÔÊÂÈÏÒÓ” ˘ÔÁÚ·ÌÌ›˙ÂÈ Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ™ÎÈ¿ıÔ˘. ™ÙÔ ÌÂٷ͇, ÏËÍÈÚfiıÂÛ̘ ÔÊÂÈϤ˜, Û˘ÓÔÏÈÎÔ‡ ÔÛÔ‡ ‡„Ô˘˜ 1,3 ÂηÙÔÌÌ˘Ú›Ô˘ ¢ÚÒ, ‰È·ÙËÚ› Ë ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ™ÎÔ¤ÏÔ˘, Ë ÔÔ›· Â›Û˘ ·‰˘Ó·Ù› Ó· ÙȘ ·ÔÏËÚÒÛÂÈ. “Δ· 800 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ¢ÚÒ Ô˘ ı· ÂÍ·ÛÊ·ÏÈÛÙÔ‡Ó ÁÈ· ÙÔ˘˜ √Δ∞ Ì ÙË ‰fiÛË ÙÔ˘ ÂÚ¯fiÌÂÓÔ˘ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ ·fi ÙÔ˘˜ ‰·ÓÂÈÛÙ¤˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜” , ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ™ÎÔ¤ÏÔ˘ Î. °. ªÈ¯ÂÏ‹˜, “ı· ·ÔÙÂϤÛÔ˘Ó “¤ÓÂÛË” Ú¢ÛÙfiÙËÙ·˜ ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ Î·È “·Ó¿Û·” ÁÈ· ÙÔ˘˜ ¢‹ÌÔ˘˜, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÂÍÔÊÏ‹ÛÔ˘Ì ÙȘ ÏËÍÈÚfiıÂÛ̘ ÔÊÂÈϤ˜ Ì·˜” . øÛÙfiÛÔ, ÂÍ·›ÚÂÛË ÛÙÔÓ Î·ÓfiÓ· ·ÔÙÂÏ› Ë ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ∞ÏÔÓÓ‹ÛÔ˘, Ë ÔÔ›· ‰ÂÓ ÔÊ›ÏÂÈ Ô‡Ù ¢ÚÒ, ηıÒ˜ Ù· ‰‡Ô ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ· ÂÍfiÊÏËÛ ÛÙ·‰È·Î¿ Ù· ÏËÍÈÚfiıÂÛÌ· ¯Ú¤Ë Ù˘. “¢ÂÓ ÔÊ›ÏÔ˘Ì ԇÙ ¢ÚÒ Û ÚÔÌËıÂ˘Ù¤˜ Î·È ‰¿ÓÂÈ·” , ÛËÌÂÈÒÓÂÈ Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ÙÔ˘ ÓËÛÈÔ‡ Î. ¶. μ·Ê›Ó˘, “ηıÒ˜ Ù· ‰‡Ô ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ· ηٷʤڷÌ ‚¿˙ÔÓÙ·˜ Ù¿ÍË Î·È ÓÔÈÎÔ΢Ú‡ÔÓÙ·˜ Ù· ÔÈÎÔÓÔÌÈο Ì·˜ Ó· ÂÍÔÊÏ‹ÛÔ˘Ì ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ ÏËÍÈÚfiıÂÛÌÒÓ ÔÊÂÈÏÒÓ. ª¤ÓÂÈ Ë ÂÎÎÚÂÌfiÙËÙ· ·fi ÙËÓ ÂÎηı¿ÚÈÛË ÙˆÓ ¢ËÌÔÙÈÎÒÓ ∂ȯÂÈÚ‹ÛˆÓ, ÙËÓ ÔÔ›· ı· ¤¯Ô˘Ì ‰È¢ıÂÙ‹ÛÂÈ Ì¤¯ÚÈ Ù· ̤۷ Ù˘ ÂÚ¯fiÌÂÓ˘ ¯ÚÔÓÈ¿˜” ηٷϋÁÂÈ Ô Î. μ·Ê›Ó˘.

ÛÙÔȯ›·. “∏ Û‡Ó·„Ë ‰·Ó›Ԣ Û˘ÓÔÏÈÎÔ‡ ‡„Ô˘˜ 2 ÂηÙÔÌÌ˘Ú›ˆÓ ¢ÚÒ” , ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ Ô ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ¡ÔÙ›Ô˘ ¶ËÏ›Ô˘ Î. ª. ¶··‰ËÌËÙÚ›Ô˘, “·ÔÎÏÂÈÛÙÈο Î·È ÌfiÓÔ ÁÈ· ÙË ÛÙ·‰È·Î‹ ·ÔÏËڈ̋ ̤ÚÔ˘˜ ¤ÛÙˆ ÙˆÓ ÏËÍÈÚfiıÂÛÌÒÓ ÔÊÂÈÏÒÓ, ÙȘ Ôԛ˜ “ÎÏËÚÔÓÔÌ‹Û·Ì” ·fi ÙÔ˘˜ ÚÒËÓ ∫·Ô‰ÈÛÙÚÈ·ÎÔ‡˜ ¢‹ÌÔ˘˜, ·ÔÙÂÏ› “ÌÔÓfi‰ÚÔÌÔ” ÁÈ· ÂÌ¿˜, ηıÒ˜ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ì ¿ÏÏË ÂÈÏÔÁ‹. μÚÈÛÎfiÌ·ÛÙ ·ÓÙÈ̤وÔÈ Ì ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·. ΔÔ ‰¿ÓÂÈÔ ı· Û˘Ó·Êı› Ì ¢ÓÔ˚ÎÔ‡˜ fiÚÔ˘˜ Î·È ÔÚ›˙ÔÓÙ· ·ÔÏËڈ̋˜ Ù· 25 ¯ÚfiÓÈ·. ∂›Ó·È ÚÔÙÈÌfiÙÂÚÔ Ó· ‰·ÓÂÈÛÙԇ̠·fi ÙÔ Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ì Û ηıËÌÂÚÈÓ‹ ϤÔÓ ‚¿ÛË ‰ÈηÛÙÈΤ˜ ·ÁˆÁ¤˜ Î·È ÙÔÓ Î›Ó‰˘ÓÔ ÙˆÓ Î·Ù·Û¯¤ÛˆÓ, ÙȘ ÚÔÛ·˘Í‹ÛÂȘ Î·È Ù· ‰ÈηÛÙÈο ¤ÍÔ‰·. Èڛ˜ ÙÔ ‰¿ÓÂÈÔ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ÂÚ›ÙˆÛË Ó· ÂÍÔÊÏËıÔ‡Ó ÔÙ¤ ÔÈ ÏËÍÈÚfiıÂÛ̘ ÔÊÂÈϤ˜. ∞Ó ÂÍ·ÈÚ¤ÛÔ˘Ì ÙȘ ÔÊÂÈϤ˜, Ô ¢‹ÌÔ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ϤÔÓ ÌÈ· ¯·Ú¿ Î·È Ë ÌÈÛıÔ‰ÔÛ›· ηٷ‚¿ÏÏÂÙ·È Î·ÓÔÓÈο ÛÙÔ ÚÔÛˆÈÎfi” ηٷϋÁÂÈ Ô ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ¡ÔÙ›Ô˘ ¶ËÏ›Ô˘. μ·ÁÁ¤Ï˘ ∫·Ú·Ì¿Ó˘

Δ√ ÙÔÈÎfi ¢ÈÔÈÎËÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Ù˘ ŒÓˆÛ˘ ∞ÔÛÙÚ¿ÙˆÓ ∞ÍȈ̷ÙÈÎÒÓ ™ÙÚ·ÙÔ‡ (¡¶¢¢), Ì ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ù˘ ∂ıÓÈ΋˜ ∂ÂÙ›Ԣ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÂÂÙÂȷ΋ ÂΉ‹ÏˆÛË ÌÂı·‡ÚÈÔ ¢Â˘Ù¤Ú· 29 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ Î·È ÒÚ· 19.45 ÛÙÔ ¶ÓÂ˘Ì·ÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ Ù˘ πÂÚ¿˜ ªËÙÚÔfiψ˜ (∫. ∫·ÚÙ¿ÏË - ∞Óı. °·˙‹). ∏ ÂΉ‹ÏˆÛË ı· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ı¤Ì·Ù· fiÏ· Ì ·Ó·ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô ÙÔ˘ 1940/’41: ŒÎıÂÛË ÔÏÈÛÌÔ‡ ÂÔ¯‹˜ (ÚÔÛÊÔÚ¿ ÙÔ˘ ∞ÍÎÔ‡ Â.·. ¶·Ó·ÁÈÒÙË ºÚ·ÁÎÈ·‰¿ÎË), ÛÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô ÙÔ˘ ¶ÓÂ˘Ì·ÙÈÎÔ‡ ∫¤ÓÙÚÔ˘, Ë ÔÔ›· ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ·fi 18.30 - 21.30 Ù˘ 29/10. ∂›Û˘ Î·È ¤ÎıÂÛË ¯·ÏÎÔÁÚ·Ê›·˜ ÙÔ˘ ∞Í/ÎÔ‡ Â.·. ÷ÚÈÏ¿Ô˘ ªËÏ›ÙÛË, ‰È¿ÏÂÍË Ì ı¤Ì· “∏ Û˘Ì‚ÔÏ‹ Ù˘ ¶ÔÏÂÌÈ΋˜ ∞ÂÚÔÔÚ›·˜ ÛÙÔÓ fiÏÂÌÔ” , ·fi ÙÔÓ ∞ÓÙÈÙ¤Ú·Ú¯Ô (π) Â.·. °ÚËÁfiÚÈÔ πÁÁϤÛË, ‹‰Ë Î·È ‰ËÌÔÙÈÎfi Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ μfiÏÔ˘, ÂÈÏÔÁ‹ ÛÙ›¯ˆÓ ·fi ÙÔ “ÕÍÈÔÓ ÂÛÙ›” ÙÔ˘ √‰˘ÛÛ¤· ∂χÙË Ô˘ ı· ‰È·‚¿ÛÂÈ Ë Î. ∂ϤÓË ∑·¯·ÚÈ¿‰Ô˘ ª¿ÚÌ·, ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi˜, ·ÚÔ˘Û›·ÛË ÙÔ˘ ı¤Ì·ÙÔ˜ “∏ ÔÚ›· ÙÔ˘ ŒıÓÔ˘˜ ÚÔ˜ ÙÔ ¤Ô˜ ÙÔ˘ ’40” , ·fi ÙÔÓ ∞ÓÙÈÛÙÚ¿ÙËÁÔ (¶μ) Â.·. ∞Ó·ÛÙ¿ÛÈÔ £ÂÔ‰ˆÚfiÔ˘ÏÔ, ∞Ú¯ËÁfi Ù˘ ٿ͈˜ 1976/™™∂, ··ÁÁÂÏ›· ÙÔ˘ ÔÈ‹Ì·ÙÔ˜ “£˘Û›·˜ ¿ÁÁÂÏÌ· ÚÔ‚¿ÏÏÂÈ” , ·fi ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁfi ÙÔ˘ Î. ∂ϤÓË ∑·¯·ÚÈ¿‰Ô˘ - ª¿ÚÌ· Î·È Â›Î·ÈÚË ÌÔ˘ÛÈ΋, Ì ÂÈ̤ÏÂÈ· ÌÂÏÒÓ Ù˘ ŒÓˆÛ˘.


M·ÁÓËÛ›· 18

™∞μμ∞Δ√ 27 OKTøμƒπ√À 2012

ªÂ Ï·ÌÚfiÙËÙ· Ô ÂÔÚÙ·ÛÌfi˜ ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ ¢ËÌËÙÚ›Ô˘

§fiÁˆ Ù˘ ·‰˘Ó·Ì›·˜ ÙˆÓ ÁÔÓ¤ˆÓ Ó· ‰È·ı¤ÛÔ˘Ó ÌÂÚÈΤ˜ ‰Âο‰Â˜ ¢ÚÒ

ª∂ Ï·ÌÚfiÙËÙ· Î·È ıÚËÛ΢ÙÈ΋

ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË ¤¯ÂÈ Ï‹ÍÂÈ ÙË ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË ÙˆÓ Û¯ÔÏÈÎÒÓ ÂΉÚÔÌÒÓ, ηıÒ˜ ÔÈ ÁÔÓ›˜ ·‰˘Ó·ÙÔ‡Ó Ó· ‰È·ı¤ÛÔ˘Ó 100 Î·È ϤÔÓ Â˘ÚÒ Ô˘ ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È ÁÈ· ÌÈ· ‰È‹ÌÂÚË ÂΉÚÔÌ‹. ª¿ÏÈÛÙ·, ·‰˘Ó·Ì›· Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ˘¿Ú¯ÂÈ Î·È ÁÈ· ÌÔÓÔ‹ÌÂÚ˜ ÂΉÚÔ̤˜, fiÔ˘ Ù· ÔÈÎÔÓÔÌÈο ÔÛ¿ Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ‰È·ı¤ÛÔ˘Ó ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜, Â›Ó·È ÌÈÎÚ¿. ™Ù· Û¯ÔÏ›· ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô Û¯Â‰È¿˙ÔÓÙ·È ÂΉÚÔ̤˜, ·ÏÏ¿ ÔÈ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ·fi ÙËÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈ΋ ÎÔÈÓfiÙËÙ· Â›Ó·È ˆ˜ ʤÙÔ˜ Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· ı· Â›Ó·È ÈÔ ÏÈÙ¿ ·fi ¿ÏϘ ¯ÚÔÓȤ˜.

Î·Ù¿Ó˘ÍË ÙÈÌ‹ıËÎÂ Ë ÌÓ‹ÌË ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ ªÂÁ·ÏÔÌ¿ÚÙ˘ÚÔ˜ ¢ËÌËÙÚ›Ô˘ ÛÙËÓ πÂÚ¿ ªËÙÚfiÔÏË ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜. ΔËÓ ÂÔÚÙ‹ ·ÓËÁ‡ÚÈÛ·Ó È‰È·›ÙÂÚ· ÔÈ ÔÌÒÓ˘ÌÔÈ πÂÚÔ› ¡·Ô› ÛÙÔ μfiÏÔ, ÙÔÓ ∞ÏÌ˘Úfi, ÙÔÓ ÕÁÈÔ §·˘Ú¤ÓÙÈÔ, ÙȘ º¤ÚÚ˜, ÙÔ ¡ÂÔ¯ÒÚÈ, ÙȘ ¶ÈӷοÙ˜, ÙÔÓ ÕÁÈÔ ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ ¶ËÏ›Ô˘ Î·È ÙÔ ¶Ô˘Ú›. ΔËÓ ·Ú·ÌÔÓ‹ Ù˘ ÁÈÔÚÙ‹˜ Ô ªËÙÚÔÔÏ›Ù˘ ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ Î. πÁÓ¿ÙÈÔ˜ ¯ÔÚÔÛÙ¿ÙËÛ ÛÙÔÓ ·ÓËÁ˘ÚÈÎfi ∂ÛÂÚÈÓfi ÛÙÔÓ πÂÚfi ¡·fi ∞Á›Ô˘ ¢ËÌËÙÚ›Ô˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡, fiÔ˘, ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙÔ˘ ÈÂÚÔ‡ ÎÏ‹ÚÔ˘ Î·È ÙÔ˘ Ï·Ô‡ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜, ˘Ô‰¤¯ıËΠÙÂÌ¿¯ÈÔ πÂÚÔ‡ §ÂÈ„¿ÓÔ˘ ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ ¢ËÌËÙÚ›Ô˘, ÙÔ ÔÔ›Ô ÌÂÙ¤ÊÂÚÂ Î·È ‰ÒÚÈÛ ÛÙÔ ¡·fi Ô πÂÚÔÌfiÓ·¯Ô˜ ∞ÓÙ‡·˜ ∞ÁÈÔÚ›Ù˘. ΔÔ £Â›Ô §fiÁÔ Î‹Ú˘ÍÂ Ô . ∞ÓÙ‡·˜ Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ô ªËÙÚÔÔÏ›Ù˘ ÙÔÓ Â˘¯·Ú›ÛÙËÛ ÁÈ· ÙË ÌÂÁ¿ÏË ‰ˆÚ¿. ∞ӷʤÚıËΠÛÙËÓ ÎÚÈÛÈÌfiÙËÙ· ÙˆÓ ËÌÂÚÒÓ Î·È ÛËÌ›ˆÛÂ: “∞˜ ÂÓÒÛÔ˘Ì ÙȘ ÚÔÛ¢¯¤˜ Ì·˜ ÙÔ‡Ù˜ ÙȘ ‰‡ÛÎÔϘ ÒÚ˜ ÁÈ· Ó· ¿ÚÔ˘Ó ÔÈ ËÁ¤Ù˜ Ì·˜ ÙȘ ÛˆÛÙ¤˜ ·ÔÊ¿ÛÂȘ. ∂›Ó·È Ë ÎÚ›ÛÈÌË ÛÙÈÁÌ‹, Â›Ó·È Ë ÒÚ· Ô˘ ÔÏÏ¿ ÎÚ›ÓÔÓÙ·È Î·È ÈÛÙ‡ˆ ·ÎÏfiÓËÙ· fiÙÈ Ô £Âfi˜ ı· ʈٛÛÂÈ... ∞Ï›ÌÔÓÔ ·Ó Ë ∂ÏÏ¿‰· ‚ÚÂı› ·‰‡Ó·ÌË, Ùˆ¯‹, ÂÁηٷÏÂÏÂÈÌ̤ÓË ·fi Û˘ÌÌ¿¯Ô˘˜ Î·È Ê›ÏÔ˘˜, ÙfiÙÂ, fiˆ˜ οı ÊÔÚ¿ fiÙ·Ó ‰È¯·˙fiÌ·ÛÙÂ, ı· ¯¿ÛÔ˘ÌÂ Î·È ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô Ì·˜ ‰›ÎÈÔ” . ∞Ó‹ÌÂÚ· Ù˘ ÂÔÚÙ‹˜ Ô ™Â‚·ÛÌÈÒÙ·ÙÔ˜ ÈÂÚÔ‡ÚÁËÛ ÛÙÔÓ πÂÚfi ¡·fi ∞Á›Ô˘ ¢ËÌËÙÚ›Ô˘ μfiÏÔ˘. ™ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ £Â›·˜ §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ Ô ™Â‚·ÛÌÈÒÙ·ÙÔ˜ Ù›ÌËÛ ÙÔ ˙‡ÁÔ˜ ∞Ó‰Ú¤· Î·È μ·ÛÈÏÈ΋˜ ™ÂÓÙÔ˘ÎÙÛ‹ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛÊÔÚ¿ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ ÊÈÏ·ÓıÚˆÈÎfi ¤ÚÁÔ Ù˘ ÂÓÔÚ›·˜.

¡¤Ô ÚfiÁÚ·ÌÌ· Comenius ÛÙÔ 8Ô °˘ÌÓ¿ÛÈÔ “∞™Δ∂ƒπ∞ ¿Óˆ ·fi ÙËÓ ∂˘ÚÒË” Â›Ó·È Ô Ù›ÙÏÔ˜ Ù˘ ÔÏ˘ÌÂÚÔ‡˜ ‰Ú¿Û˘ Ô˘ ÍÂÎÈÓ¿ ·fi ʤÙÔ˜ Ì ‰ÈÂÙ‹ ‰È¿ÚÎÂÈ· ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ Â˘Úˆ·˚ÎÔ‡ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ÎÈÓËÙÈÎfiÙËÙ·˜ Comenius. ™ÙË ‰Ú¿ÛË ·˘Ù‹, ÂΠ̤ÚÔ˘˜ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ ÙÔ 8Ô °˘ÌÓ¿ÛÈÔ μfiÏÔ˘, Û˘ÌÚ¿ÙÙÔÓÙ·˜ Ì ۯÔÏ›· ¢Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈ·˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘ ·fi ÙÔ ∫›ÚÛ¯ÈÚ Ù˘ ÎÂÓÙÚÈ΋˜ ΔÔ˘ÚΛ·˜, ·fi ÙÔ Δ›ÚÁÎÔ˘ ¡Â¿ÌÙ Ù˘ ‚fiÚÂÈ·˜ ƒÔ˘Ì·Ó›·˜ Î·È ·fi ÙÔ º¤ÏÙÚ Ù˘ ‚fiÚÂÈ·˜ πÙ·Ï›·˜, ÂÓÒ ÙÔ §‡ÎÂÈÔ I Spoeleczne Liceum ·fi ÙÔ ∑¿ÌÔÛÙ˜ Ù˘ ¶Ôψӛ·˜ ·ÛΛ ÙÔ Û˘ÓÙÔÓÈÛÙÈÎfi ÚfiÏÔ. ™ÙÔ ∑¿ÌÔÛÙ˜, ÙË ÁÚ·ÊÈ΋ ·Ó·ÁÂÓÓËÛȷ΋ fiÏË Ù˘ ÓÔÙÈÔ·Ó·ÙÔÏÈ΋˜ ¶Ôψӛ·˜, Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËÎÂ, ·fi ÙȘ 14 ̤¯ÚÈ ÙȘ 18 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ 2012, Ë ÚÒÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÁÓˆÚÈÌ›·˜ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ Î·È ·fi ÙȘ ¤ÓÙ ¯ÒÚ˜, Ô˘ Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÛÙË ‰Ú¿ÛË. ∞fi ÙËÓ ·È‰·ÁˆÁÈ΋ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ 8Ô˘ °˘ÌÓ·Û›Ô˘ Ù·Í›‰Â„·Ó ÂΛ ÔÈ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ› §ÒȘ μÏ·¯¿‚·, ηıËÁ‹ÙÚÈ· ·ÁÁÏÈ΋˜ ÁÏÒÛÛ·˜, Î·È μ¤Ú· μ·Û·Ú‰¿ÓË, ÊÈÏfiÏÔÁÔ˜. ™ÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ù¤ıËÎ·Ó ÔÈ ‚¿ÛÂȘ ÙÔ˘ fiÏÔ˘ ÂÁ¯ÂÈÚ‹Ì·ÙÔ˜. ∏ ÂfiÌÂÓË Â›ÛÎÂ„Ë ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ÔÚ›ÛÙËΠÁÈ· ÙÔ ª¿ÈÔ 2013 ÛÙË ƒÔ˘Ì·Ó›·, ÂÓÒ ÙÔ 8Ô °˘ÌÓ¿ÛÈÔ μfiÏÔ˘ ı· ˘ԉ¯Ù› ÙÔ˘˜ ÂÈÛΤÙ˜ ÙÔ˘ ÙÔ ™Â٤̂ÚÈÔ 2013. ∏ ‚·ÛÈ΋ ȉ¤· ÙÔ˘ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ Â›Ó·È Ó· ‰ÒÛÂÈ ÛÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ ÌÈ· ·ÊfiÚÌËÛË ÁÈ· ÙË ‰ÈÂÚ‡ÓËÛË ÙˆÓ ·ÓÙÈÏ‹„ÂˆÓ ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘ ÁÈ· ÙÔ Û‡Ì·Ó Î·È Ù· Ô˘Ú¿ÓÈ· ÛÒÌ·Ù· ‰È·Ì¤ÛÔ˘ ÙˆÓ ·ÈÒÓˆÓ.

™¯ÔÏÈΤ˜ ÂΉÚÔ̤˜ “¿Ó ÂÚ›·ÙÔ”

ƒÂÔÚÙ¿˙: ºøΔ∏™ ™¶∞¡√™

ª¿ÏÈÛÙ·, ÛÙÔ fiÏÔ Îϛ̷ ÚÔÛÙ¤ıËÎÂ Î·È Ô ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌfi˜ ÔÏÏÒÓ Î·ıËÁËÙÒÓ Ó· Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó Û ÂΉÚÔ̤˜, ÌÂÙ¿ ÙËÓ Â›‰ËÛË Ù˘ ηٷ‰›Î˘ ‰‡Ô Û˘Ó·‰¤ÏÊˆÓ ÁÈ· ¤Ó· ÂÚÈÛÙ·ÙÈÎfi Ô˘ Û˘Ó¤‚Ë Û ۯÔÏÈ΋ ÂΉÚÔÌ‹ ÚÈÓ ÌÂÚÈο ¯ÚfiÓÈ·. ™Ù· °˘ÌÓ¿ÛÈ· Î·È Ù· §‡ÎÂÈ· ˘¿Ú¯Ô˘Ó Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ÂÙ¿ ›‰Ë ÂΉÚÔÌÒÓ ÁÈ· ÂÓÙfi˜ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜. ∏ ÚÒÙË Â›Ó·È ÔÈ ÂÚ›·ÙÔÈ, Ë ‰Â‡ÙÂÚË ÔÈ ‰È‰·ÎÙÈΤ˜ ÂÈÛΤ„ÂȘ ÛÙËÓ fiÏË ‹ ÙÔ ¡ÔÌfi, Ë ÙÚ›ÙË Ë ËÌÂÚ‹ÛÈ· ÂΉÚÔÌ‹ Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÂ›Ù·È Ì ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ fiÏÔ˘ ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ Ì›· ÊÔÚ¿ ÙÔ ¯ÚfiÓÔ. ™˘Ó‹ıˆ˜ Á›ÓÂÙ·È ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ Û¯ÔÏÈ΋˜ ¯ÚÔÓÈ¿˜, ·ÏÏ¿ ÌÔÚ› Ó· Á›ÓÂÈ Î·È ÓˆÚ›ÙÂÚ·. ΔÔ Ù¤Ù·ÚÙÔ Â›‰Ô˜ Â›Ó·È Ë Û¯ÔÏÈ΋ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·, ̤ۈ Ù˘ ÔÔ›·˜ Ë ÂΉÚÔÌ‹ ÌÔÚ› Ó· Â›Ó·È ‹ Ì›· Ë̤ڷ ‹ ‰‡Ô Ë̤Ú˜ ‹ ÙÚÂȘ Ë̤Ú˜ ‹ Ù¤ÛÛÂÚȘ Ë̤Ú˜. ªÈ· Û¯ÔÏÈ΋ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· ÌÔÚ› Ó· Â›Ó·È Â›ÛÎÂ„Ë Û ¤Ó· ÌÔ˘ÛÂ›Ô Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÙÔ Ì¿ıËÌ· Ô˘ ‰È‰¿ÛÎÔÓÙ·È ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜. ΔÔ ¤ÌÙÔ Â›‰Ô˜ ·ÊÔÚ¿ ÛÙ· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜, ˘Á›·˜ Î·È ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡, fiÔ˘ ÌÔÚ› Ó· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯ÂÈ ÌfiÓÔ Ë ÔÌ¿‰· Ì·ıËÙÒÓ Ô˘ ˘ÏÔÔÈ› ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ·. ∫·È Â‰Ò Ë ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÂΉÚÔÌ‹˜ ÌÔÚ› Ó· Â›Ó·È ·fi Ì›· ¤ˆ˜ Ù¤ÛÛÂÚȘ Ë̤Ú˜. ΔÔ ¤ÎÙÔ Â›‰Ô˜ Â›Ó·È Ë Â›ÛÎÂ„Ë ÛÙË μÔ˘Ï‹, fiÔ˘ Ë ÂΉÚÔÌ‹ Â›Ó·È ÌÔÓÔ‹ÌÂÚË ‹ Î·È ‰È‹ÌÂÚË, ÂÓÒ ÁÈ· Ù· Û¯ÔÏ›· Ô˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó Û ÓËÛÈ¿ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂΉڿÌÔ˘Ó Î·È ÙÚÂȘ Ë̤Ú˜. °È· ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ÂΉÚÔÌ‹ Á›ÓÂÙ·È Ì ÌÂÙ·ÊÔÚÈÎfi ̤ÛÔ, ··ÈÙÂ›Ù·È Î·È Ë ¤ÁÎÚÈÛË ÙÔ˘ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ¿Ú¯Ë £ÂÛÛ·Ï›·˜, ÂÎÙfi˜ ·fi ÙË ¢È‡ı˘ÓÛË ¢Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈ·˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘ ª·ÁÓËÛ›·˜. ™‡Ìʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜ ·fi ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜, ·˘Ù‹Ó ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô ÛÙ· Û¯ÔÏ›· Á›ÓÔÓÙ·È ÔÈ ÂÙÔÈ̷ۛ˜ Î·È ÔÈ Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ ÁÈ· ÙË ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË ÂÎ-

‰ÚÔÌÒÓ, ÂÓÒ Ë ÙÂÏÈ΋ ÂÈÎfiÓ· ı· ¤¯ÂÈ ‰È·ÌÔÚʈı› ÛÙ· Ù¤ÏË ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘.

√‡Ù ÂÓÙfi˜ ¡ÔÌÔ‡ øÛÙfiÛÔ, ÔÈ ÚÒÙ˜ ÂӉ›ÍÂȘ Â›Ó·È ˆ˜ Ë ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË ¤¯ÂÈ ÂËÚ¿ÛÂÈ ·ÚÓËÙÈο ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛË Û¯ÔÏÈÎÒÓ ÂΉÚÔÌÒÓ ÏfiÁˆ ·‰˘Ó·Ì›·˜ ÙˆÓ ÁÔÓ¤ˆÓ Ó· ηχ„Ô˘Ó ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜. °È·Ù› Û fiϘ ÙȘ ÂΉÚÔ̤˜ ÂÓÙfi˜ ∂ÏÏ¿‰·˜ η̛· ‰ÂÓ ÂȉÔÙÂ›Ù·È Î·È Ô ÁÔÓÈfi˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÏËÚÒÛÂÈ ÁÈ· ÙË ÌÂÙ·ÊÔÚ¿, ÙË ‰È·ÌÔÓ‹ Î·È ÙË Û›ÙÈÛË ÙÔ˘ ·È‰ÈÔ‡ ÙÔ˘. ÀÔÏÔÁ›˙ÂÙ·È ˆ˜ ÌÈ· ÂΉÚÔÌ‹ Ì ‰È·Ó˘ÎÙ¤Ú¢ÛË ÎÔÛÙ›˙ÂÈ ÛÙÔ ÁÔÓÈfi ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ 150 ¢ÚÒ, ÔÛfi Ô˘ ϤÔÓ ÔÈ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȘ ‰˘ÛÎÔχÔÓÙ·È Ó· ηχ„Ô˘Ó. √ Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∂§ª∂ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î. ™ˆÎÚ¿Ù˘ ™·‚ÂÏ›‰Ë˜ ÙfiÓÈÛ ˆ˜ “˘¿Ú¯ÂÈ ÌÂÁ¿ÏË ‰˘-

ÛÎÔÏ›· ÁÈ· Ó· Á›ÓÔ˘Ó ·ÚÎÂÙ¤˜ Û¯ÔÏÈΤ˜ ÂΉÚÔ̤˜ ÏfiÁˆ Ù˘ ÎÚ›Û˘. ∞ÎfiÌË Î·È ÁÈ· ÌÂÙ·ÎÈÓ‹ÛÂȘ ÂÓÙfi˜ ¡ÔÌÔ‡ ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ‰˘ÛÎÔχÔÓÙ·È Ó· ‰È·ı¤ÛÔ˘Ó Ù· ‰‡Ô ‹ Ù· ÙÚ›· ¢ÚÒ. ΔÔ Úfi‚ÏËÌ· Â›Ó·È ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ÛÙȘ Û¯ÔÏÈΤ˜ ÂΉÚÔ̤˜, fiÔ˘ ··ÈÙÂ›Ù·È Ì›· ‹ ‰‡Ô ‹ Î·È ·Ú·¿Óˆ ‰È·Ó˘ÎÙÂÚ‡ÛÂȘ. ∂Λ Ë ·ÚÔı˘Ì›·, ÂÏÏ›„ÂÈ ¯ÚËÌ¿ÙˆÓ, Â›Ó·È ÌÂÁ¿ÏË, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ÌË Û˘ÌÏËÚÒÓÂÙ·È Î·È Ô ··ÈÙÔ‡ÌÂÓÔ˜ ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ ÁÈ· Ó· οÓÔ˘Ó ÙËÓ ÂΉÚÔÌ‹. √È Î·ıËÁËÙ¤˜ ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘˜ ÚÔÛ·ıÔ‡Ó Ó· ‚ÚÔ˘Ó ‰È¿ÊÔÚÔ˘˜ ÙÚfiÔ˘˜ ÁÈ· Ó· ηχ„Ô˘Ó ÙÔ ÎÂÓfi ‚¿˙ÔÓÙ·˜ ¯Ú‹Ì·Ù· ·ÎfiÌË Î·È ·fi ÙËÓ ÙÛ¤Ë ÙÔ˘˜. À¿Ú¯Ô˘Ó, fï˜, Î·È ÂÚÈÙÒÛÂȘ Ô˘ ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ‰›ÓÔ˘Ó Î¿ÔÈ· ·Ú·¿Óˆ ¯Ú‹Ì·Ù· Î·È ÁÈ· ¿ÏÏÔ˘˜ Û˘ÌÌ·ıËÙ¤˜ ÙÔ˘˜, ÒÛÙ ӷ Á›ÓÂÈ

Ë ÂΉÚÔÌ‹. √È ÌfiÓ˜ ÂΉÚÔ̤˜ Ô˘ ‰ÂÓ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó Úfi‚ÏËÌ·, Â›Ó·È ·˘Ù¤˜ Ô˘ ‰ÈÂÍ¿ÁÔÓÙ·È Ì¤Ûˆ Â˘Úˆ·˚ÎÒÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ, fiÔ˘ ۯ‰fiÓ fiÏ· Ù· ¤ÍÔ‰· Â›Ó·È Î·Ï˘Ì̤ӷ. ∞ÏÏ¿ ÛÙ· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ·˘Ù¿ Ë Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ Â›Ó·È ÌÈÎÚ‹. √ Î. ™·‚ÂÏ›‰Ë˜ ÚfiÛıÂÛ ˆ˜ “Ì ·ÊÔÚÌ‹ Î·È ÙËÓ Î·Ù·‰›ÎË ÙˆÓ ‰‡Ô ηıËÁËÙÒÓ, ˘¿Ú¯Ô˘Ó Û˘Ó¿‰ÂÏÊÔÈ Ô˘ Â›Ó·È ·Úfiı˘ÌÔÈ Ó· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯Ô˘Ó ˆ˜ Û˘ÓÔ‰Ô› Û ÌÈ· ÂΉÚÔÌ‹, ÂÓÒ Û‡Ìʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ì ·fi ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎÔ‡˜ Ú¿ÎÙÔÚ˜, ˘¿Ú¯Ô˘Ó Î·È ·Î˘ÚÒÛÂȘ Û¯ÔÏÈÎÒÓ ÂΉÚÔÌÒÓ” . ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ŒÓˆÛ˘ °ÔÓ¤ˆÓ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ Î. ¶·ÓÙÂÏ‹˜ ΔÛÈÚ¤·˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ·Ú¿ÏÏËÏ· Â›Ó·È Î·È Î·ıËÁËÙ‹˜ Û °˘ÌÓ¿ÛÈÔ, ˘ÔÁÚ¿Ì-

ÌÈÛ ˆ˜ “Ë ÎÚ›ÛË ¤¯ÂÈ ÂËÚ¿ÛÂÈ ÙË ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË Û¯ÔÏÈÎÒÓ ÂΉÚÔÌÒÓ. ∞˘Ùfi Ê¿ÓËΠ·fi ¤Ú˘ÛÈ Î·È ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· Û˘Ó¯ÈÛÙ› Î·È Ê¤ÙÔ˜. ∞˘Ù‹ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô ÛÙ· Û¯ÔÏ›· ۯ‰ȿ˙ÔÓÙ·È Î¿ÔȘ ÂΉÚÔ̤˜, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ Â›Ó·È Û›ÁÔ˘ÚÔ fiÛÔ ÌÂÁ¿ÏË ı· Â›Ó·È Ë Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ. √È ÔÏ˘‹ÌÂÚ˜ ÂΉÚÔ̤˜ ϤÔÓ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÙfiÛÔ ¤ÓÙÔÓ·. √È Ì·ıËÙ¤˜ Ù˘ °’ Δ¿Í˘ ·ÓÙ› ÁÈ· ÔÏ˘‹ÌÂÚË ÂΉÚÔÌ‹, ËÁ·›ÓÔ˘Ó ÙÚÈ‹ÌÂÚË Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· fi¯È Û ÓËÛ›, ·ÏÏ¿ Û οÔÈÔ ÎÔÓÙÈÓfi ÚÔÔÚÈÛÌfi. °È· ÌÈ· ‰È‹ÌÂÚË ÂΉÚÔÌ‹ ÙÔ˘ ·È‰ÈÔ‡ Ô ÁÔÓÈfi˜ ı· ‰È·ı¤ÛÂÈ 110-130 ¢ÚÒ, ÔÛfi ÙÔ ÔÔ›Ô ϤÔÓ ÙÔ ÛΤÙÂÙ·È. ÕÏϘ ÂÔ¯¤˜ ‰ÂÓ Â›¯Â Úfi‚ÏËÌ· Ó· ÙÔ ‰È·ı¤ÛÂÈ, ·ÏÏ¿ ϤÔÓ ‰˘ÛÎÔχÂÙ·È. ™Î¤ÙÂÙ·È fiÙÈ Ì ·˘Ù¿ Ù· ¯Ú‹Ì·Ù· ı· ÏËÚÒÛÂÈ ÙÔ ÊÚÔÓÙÈÛÙ‹ÚÈÔ ÙÔ˘ ·È‰ÈÔ‡ ÙÔ˘” .

∞ӷ̤ÓÂÙ·È Ó· ηχ„Ô˘Ó ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ ‰È‰¿ÎÙÚˆÓ ÁÈ· ÙȘ ‰‡Ô ¯ÚÔÓȤ˜ ÛÔ˘‰ÒÓ

“∞Ó¿Û·” ·fi ÎÔ˘fiÓÈ· ÁÈ· ÛÔ˘‰·ÛÙ¤˜ π∂∫ √π∫√¡√ªπ∫∏ “·Ó¿Û·” ‰fiıËΠ۠140 ÛÔ˘‰·ÛÙ¤˜ ÙˆÓ ‰ËÌÔÛ›ˆÓ, ȉȈÙÈÎÒÓ Î·È ‰ËÌÔÙÈÎÒÓ π∂∫ Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ ̤۷ ·fi ÙÔ ÎÔ˘fiÓÈ ÙˆÓ 367 ¢ÚÒ Ô˘ ‹Ú·Ó, ÂÓÒ Û ϛÁÔ Î·ÈÚfi ı· Ï¿‚Ô˘Ó Î·È ‰Â‡ÙÂÚÔ ÎÔ˘fiÓÈ Ì ÙÔ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô ¯ÚËÌ·ÙÈÎfi ÔÛfi. ªÂ Ù· ¯Ú‹Ì·Ù· ·˘Ù¿ ÔÈ ÛÔ˘‰·ÛÙ¤˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ηχ„Ô˘Ó ÂÍ’ ÔÏÔÎÏ‹ÚÔ˘ ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ ÙˆÓ ‰È‰¿ÎÙÚˆÓ ÁÈ· ÌÈ· ‰È‰·ÎÙÈ΋ ¯ÚÔÓÈ¿ ÛÙ· ‰ËÌfiÛÈ· π∂∫. ª¿ÏÈÛÙ·, ÂÓÙfi˜ ËÌÂÚÒÓ, ÔÈ ÛÔ˘‰·ÛÙ¤˜ ı· ηٷı¤ÛÔ˘Ó Ù· ‰ÈηÈÔÏÔÁËÙÈο ÙÔ˘˜ ÁÈ· Ó· ÚÔÌËı¢ÙÔ‡Ó ÎÔ˘fiÓÈ· Î·È ÁÈ· ÙË ÊÂÙÈÓ‹ ‰È‰·ÎÙÈ΋ ¯ÚÔÓÈ¿ Ô˘ ·ÓÙÈÛÙÔȯ› Û ‰‡Ô ÂÍ¿ÌËÓ·, ‰ËÏ·‰‹ ı· Ï¿‚Ô˘Ó ¿ÏÏ· 734 ¢ÚÒ. ¶Ú¤ÂÈ Ó· ÛËÌÂȈı› ˆ˜ ¤Ú˘ÛÈ ÔÈ Î·Ù·ÚÙÈ˙fiÌÂÓÔÈ ÛÙ· π∂∫ ˘-

¤‚·Ï·Ó Ù· ‰ÈηÈÔÏÔÁËÙÈο ÙÔ˘˜ ÁÈ· Ó· ÚÔÌËı¢ÙÔ‡Ó Ù· ÎÔ˘fiÓÈ· ·Ú¯È΋˜ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋˜ ηٿÚÙÈÛ˘. ΔÂÏÈο ÚÈÓ Ï›Á˜ Ë̤Ú˜ ‹Ú·Ó ÙËÓ ÂÈÙ·Á‹ ÁÈ· ÙÔ ÚÒÙÔ ÎÔ˘fiÓÈ, ÂÓÒ Û‡ÓÙÔÌ· ı· Ï¿‚Ô˘Ó Î·È ÙË ‰Â‡ÙÂÚË ÂÈÙ·Á‹. ŒÙÛÈ, Ô ÛÔ˘‰·ÛÙ‹˜ ÙÔ˘ ‰ËÌÔÛ›Ô˘ π∂∫, Ô˘ ʤÙÔ˜ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ¤ÙÔ˜ ÛÔ˘‰ÒÓ (‹ ‰È·ÊÔÚÂÙÈο ÛÙÔ ÙÚ›ÙÔ ÂÍ¿ÌËÓÔ), Ì ٷ ‰‡Ô ÎÔ˘fiÓÈ· Ô˘ ı· ¿ÚÂÈ ¿ÌÂÛ·, ı· ¤¯ÂÈ Î·Ï‡„ÂÈ ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ ÙˆÓ ÂÚ˘ÛÈÓÒÓ ‰È‰¿ÎÙÚˆÓ, ÂÓÒ Ì ÙËÓ ·›ÙËÛË Ô˘ ı· ˘Ô‚¿ÏÂÈ Û ϛÁ˜ Ë̤Ú˜ ÁÈ· Ó· ¿ÚÂÈ ·ÎfiÌË ‰‡Ô ÎÔ˘fiÓÈ·, ı· ÌÔÚ¤ÛÂÈ Ó· ηχ„ÂÈ ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ ÙˆÓ ‰È‰¿ÎÙÚˆÓ Î·È ÁÈ· ÙË ÊÂÙÈÓ‹ ‰È‰·ÎÙÈ΋ ¯ÚÔÓÈ¿. √ ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ ÙÔ˘ ‰ËÌÔÛ›Ô˘ π∂∫

ÛÙÔ μfiÏÔ Î. ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ∫˘ÚÈ·ÎÂȉ¤Ï˘ ·Ó¤ÊÂÚ ˆ˜ “Ì ٷ ÎÔ˘fiÓÈ· ·˘Ù¿ ‰›ÓÂÙ·È Ë ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÛÙÔ˘˜ ÛÔ˘‰·ÛÙ¤˜ ÂÓfi˜ ‰ËÌÔÛ›Ô˘ π∂∫ Ó· οÓÔ˘Ó ÛÔ˘‰¤˜, ¯ˆÚ›˜ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο Ó· ÏËÚÒÛÔ˘Ó ‰›‰·ÎÙÚ·. ∫·È ÙÔ ÔÛfi ÙˆÓ 734 ¢ÚÒ Ô˘ ‹Ù·Ó ˘Ô¯Úˆ̤ÓÔÈ Ó· ‰ÒÛÔ˘Ó ÁÈ· ÙËÓ Î¿ı ¯ÚÔÓÈ¿, Â›Ó·È ϤÔÓ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÁÈ· οı ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·” . √ ›‰ÈÔ˜ ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛ ˆ˜ ‹‰Ë ÔÈ ÛÔ˘‰·ÛÙ¤˜ ¤Ï·‚·Ó ÙËÓ ÚÒÙË ÂÈÙ·Á‹ Î·È Û‡ÓÙÔÌ· ı· Ï¿‚Ô˘Ó Î·È ÙË ‰Â‡ÙÂÚË ÁÈ· ÙËÓ ÂÚ˘ÛÈÓ‹ ·›ÙËÛË Ô˘ ›¯·Ó ˘Ô‚¿ÏÂÈ. ™˘ÓÔÏÈο ·fi ÙÔ ¡ÔÌfi ª·ÁÓËÛ›·˜ ÙÔ ÚÒÙÔ ÎÔ˘fiÓÈ ÙÔ ¤Ï·‚·Ó 140 ÛÔ˘‰·ÛÙ¤˜ ÙˆÓ π∂∫, ÂÎ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ÔÈ 80 Â›Ó·È ÛÔ˘‰·ÛÙ¤˜ ÙÔ˘ ‰ËÌfiÛÈÔ˘ π∂∫. ∏ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË ÁÈ· ÙË ‰È¿ıÂ-

ÛË ÙˆÓ ÎÔ˘ÔÓÈÒÓ ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È ·fi ÙÔ ∂™¶∞, ÂÓÒ ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· Û˘Ó¯ÈÛÙ› ̤¯ÚÈ Î·È ÙÔ 2014-2015. ¢Èη›ˆÌ· ˘Ô‚ÔÏ‹˜ ·›ÙËÛ˘ ÁÈ· ¯ÔÚ‹ÁËÛË Ù˘ ÂÈÙ·Á‹˜ ·Ú¯È΋˜ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋˜ ηٿÚÙÈÛ˘ ¤¯Ô˘Ó fiÏÔÈ ÔÈ Î·Ù·ÚÙÈ˙fiÌÂÓÔÈ, ŒÏÏËÓ˜ Î·È ·ÏÏÔ‰·Ô›, ˘‹ÎÔÔÈ ¯ˆÚÒÓ-ÌÂÏÒÓ Ù˘ ∂.∂. ηıÒ˜ Î·È ÓƠ̂̈˜ ‰È·Ì¤ÓÔÓÙ˜ ˘‹ÎÔÔÈ ÙÚ›ÙˆÓ ¯ˆÚÒÓ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÂÁÁÚ·Ê› Û ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ·fi Ù· ÂÍ¿ÌËÓ· ηٿÚÙÈÛ˘ ÁÈ· ÙȘ ÂȉÈÎfiÙËÙ˜ ÙÂÛÛ¿ÚˆÓ Î·È ‰‡Ô ÂÍ·Ì‹ÓˆÓ Û fiÏ· Ù· ¢π∂∫ Î·È π∂∫ Ù˘ ¯ÒÚ·˜. ™ÙÔ ÌÂٷ͇, Ë ‰È‰·ÎÙÈ΋ ¯ÚÔÓÈ¿ ÛÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ π∂∫ ÍÂΛÓËÛ Ì fiÏ· Ù· ÙÌ‹Ì·Ù· ÙˆÓ ÂȉÈÎÔÙ‹ÙˆÓ Ó· Â›Ó·È Ï‹ÚË ·fi ÛÔ˘‰·ÛÙ¤˜.

¶¿ÓÙˆ˜, ·Ú¿ ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÙˆÓ ÛÔ˘‰·ÛÙÒÓ Ó· ÊÔÈÙ‹ÛÔ˘Ó, Ï›ÁÔÈ Â›Ó·È ·˘ÙÔ› Ô˘ Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÛÙȘ ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ ÈÛÙÔÔ›ËÛ˘, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ ÙÔ Ù˘¯›Ô Ó· Â›Ó·È Î·ÙÔ¯˘ÚˆÌ¤ÓÔ ·fi ÙÔ ∫Ú¿ÙÔ˜. ∞Ó Ô ÛÔ˘‰·ÛÙ‹˜ ‰ÂÓ Ï¿‚ÂÈ ÙÔ ÈÛÙÔÔÈËÙÈÎfi, ı· ¤¯ÂÈ ·ÏÒ˜ ÌÈ· ‚‚·›ˆÛË ·fi ÙÔ π∂∫ fiÙÈ ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛ ٷ Ì·ı‹Ì·Ù·. ÃÚÂÈ¿˙ÂÙ·È, fï˜ Î·È Ë ÈÛÙÔÔ›ËÛË Ô˘ ‰›ÓÂÙ·È ÌÂÙ¿ ·fi ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ. Δ· ÛÙÔȯ›· ‰Â›¯ÓÔ˘Ó ˆ˜ ¤Ó· 20-30% ÙˆÓ ÛÔ˘‰·ÛÙÒÓ ·fi οı ÂȉÈÎfiÙËÙ· Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ ÛÙȘ ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ ÈÛÙÔÔ›ËÛ˘, ÂÓÒ ÙÂÏÈο ÂÙ˘¯·›ÓÂÈ ¤Ó· 70% ÙˆÓ Û˘ÌÌÂÙ¯fiÓÙˆÓ. ºÒÙ˘ ™·Ófi˜


M·ÁÓËÛ›· 19

™∞μμ∞Δ√ 27 OKTøμƒπ√À 2012

∏ ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ ‡ÏË ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Î·È ÙÔ˘ TAXISnet ¤¯ÂÈ ·ÓÔ›ÍÂÈ

ªÂ ÏÔÁÈÛÙ‹ ÙÔ Â›‰ÔÌ· ı¤ÚÌ·ÓÛ˘ Ë Û˘Ì‚Ô˘Ï‹ ÏÔÁÈÛÙ‹ Î·È Ê˘ÛÈο ÁÓÒÛË ¯ÂÈÚÈÛÌÔ‡ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÔ‡ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ¤¯Ô˘Ó fiÛÔÈ ‰ÈηÈÔ‡¯ÔÈ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ηٷı¤ÛÔ˘Ó Ì¤Ûˆ ÙÔ˘ ‰È·‰ÈÎÙ‡Ô˘ ·›ÙËÛË ÁÈ· ÙË ¯ÔÚ‹ÁËÛË ÂȉfiÌ·ÙÔ˜ ı¤ÚÌ·ÓÛ˘. ∏ ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ ‡ÏË ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Î·È ÙÔ˘ TAXISnet ¤¯ÂÈ ·ÓÔ›ÍÂÈ Î·È ÔÈ ‰ÈηÈÔ‡¯ÔÈ Î·ÏÔ‡ÓÙ·È Ó· ˘Ô‚¿ÏÔ˘Ó ·ÈÙ‹ÛÂȘ, ÂÊfiÛÔÓ ÚÔÌËı‡ÔÓÙ·È ÂÙڤϷÈÔ ı¤ÚÌ·ÓÛ˘, ÁÈ· Ó· Ï¿‚Ô˘Ó ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ÙÔ˘ ÂȉÈÎÔ‡ ÊfiÚÔ˘ ηٷӿψÛ˘, Ô˘ Â›Ó·È Ù˘ Ù¿Í˘ ÙˆÓ 28 ÏÂÙÒÓ ·Ó¿ Ï›ÙÚÔ, fiÙ·Ó Ë ‰È·ÊÔÚ¿ Ù˘ ÙÈÌ‹˜ ·fi ÙËÓ ÂÚ˘ÛÈÓ‹ ÛÂ˙fiÓ Â›Ó·È ÎÔÓÙ¿ ÛÙ· 40 ÏÂÙ¿ ÙÔ Ï›ÙÚÔ.

Δ

ƒÂÔÚÙ¿˙: ™Δ. ¢∏ª√¶√À§√™ dimopoulos@e-thessalia.gr

°È· ÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË Â͢ËÚ¤ÙËÛË Î·È ÏËÚÔÊfiÚËÛË, Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔ ∂›‰ÔÌ· ∫·Ù·Ó¿ÏˆÛ˘ ¶ÂÙÚÂÏ·›Ô˘ £¤ÚÌ·ÓÛ˘, ÔÈ ‰ÈηÈÔ‡¯ÔÈ Ú¤ÂÈ Ó· ηÏÔ‡Ó ÛÙÔ ÙËϤʈÓÔ 2104803131 ‹ ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈο ÛÙËÓ ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ Ù˘ °.°.¶.™. ·ÎÔÏÔ˘ıÒÓÙ·˜ ÙË ‰È·‰ÚÔÌ‹ https://www1.gsis.gr/gsisapps/ oilbft/. ™ÙËÓ ·›ÙËÛË Î¿ı ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔ˜ Ú¤ÂÈ Ó· ·Ó·ÁÚ¿ÊÂÈ ÙÔ ÔÓÔÌ·ÙÂÒÓ˘ÌÔ, ÙË ‰È‡ı˘ÓÛË, ÙÔÓ ∞ºª ÙÔ˘ Î·È ÙÔÓ ·ÚÈıÌfi ÙÚ·Â˙ÈÎÔ‡ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÔ‡ ÙÔ˘, ÛÙÔÓ ÔÔ›Ô ÂÈı˘Ì› Ó· Á›ÓÂÙ·È Ë ›ÛÙˆÛË ÙˆÓ ÂÈÛÙÚÂÊfiÌÂÓˆÓ ÔÛÒÓ. ∏ °°¶™ ı· ÂϤÁ¯ÂÈ Â¿Ó Ô ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔ˜ ÏËÚÔ› Ù· ÚÔ‚ÏÂfiÌÂÓ· ÂÈÛÔ‰ËÌ·ÙÈο Î·È ÂÚÈÔ˘Ûȷο ÎÚÈÙ‹ÚÈ· Î·È ÌÂÙ¿ ı· ÂÁÎÚ›ÓÂÈ ÙËÓ ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ÊfiÚÔ˘, Ë ÔÔ›· ı· ηٷ‚¿ÏÂÙ·È ÛÙÔ ‰ÈηÈÔ‡¯Ô 10 - 15 ̤Ú˜ ‡ÛÙÂÚ· ·fi οı ·ÁÔÚ¿ ÂÙÚÂÏ·›Ô˘ ı¤ÚÌ·ÓÛ˘. -¶ÔÏ˘Î·ÙÔÈ˘: ∫¿ı ¤ÓÔÈÎÔ˜ ÔÏ˘Î·ÙÔÈΛ·˜, ÁÈ· Ó· ηÙÔ¯˘ÚÒÛÂÈ ÙÔ ‰Èη›ˆÌ· ›Ûڷ͢ ÂÈÛÙÚÔÊ‹˜ ÊfiÚÔ˘, ı· Ú¤ÂÈ Ó· Û˘ÌÏËÚÒÛÂÈ ÛÙËÓ ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ ·›ÙËÛË ÂÈϤÔÓ ÙÚ›· ·ÎfiÌË ÛÙÔȯ›·: ΔÔÓ ∞ºª ÙÔ‡ ‰È·¯ÂÈÚÈÛÙ‹ Ù˘ ÔÏ˘Î·ÙÔÈΛ·˜ ‹ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ Ô˘ ·Ú¤¯ÂÈ ˘ËÚÂۛ˜ ‰È·¯ÂÈ-

√ À¶√ ™À™Δ∞™∏ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ∂-

·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÒÓ ¢˘ÙÈÎÔ‡ ¶ËÏ›Ô˘ “∫ÔÈÓfiÓ ¶ËÏ›Ô˘ ŸÚÔ˘˜” ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ Û˘˙‹ÙËÛË Ì ı¤Ì· ÙËÓ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋ ÚÔ‚ÔÏ‹ ÙÔ˘ ¶ËÏ›Ô˘ ÛÙÔ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô ¢ÂÛÔÙÈÎfi, ÌÂı·‡ÚÈÔ ¢Â˘Ù¤Ú· 29 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘, ÒÚ· 14:00. √ÌÈÏËÙ¤˜ ÔÈ: ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ¶ÚÔÎÔ›Ô˘, ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ ¢È‰¿ÎÙˆÚ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ˘ ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜, Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ΔÔ˘ÚÈÛÙÈÎÒÓ ¶ÚÔÔÚÈÛÌÒÓ (Ó˘Ó Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ΔÔ˘ÚÈÛÌÔ‡ ÛÙÔ ¢‹ÌÔ πηڛ·˜- ÚÒËÓ ˘ԉȢı˘ÓÙ‹˜ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ ΔÔ˘ÚÈÛÌÔ‡ ¡Ô̷گȷ΋˜ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ™¿ÌÔ˘), “One Team” ∂Ù·ÈÚ›· √ÏÔÎÏËÚˆÌ¤ÓˆÓ ÀËÚÂÛÈÒÓ Marketing & ∂ÈÎÔÈÓˆÓ›·˜, ∫ÒÛÙ·˜ ¡Ô‰¿Ú·˜, ‰È¢ı‡ÓˆÓ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜, ¡¿ÓÙÈ· ∞ÚÁ˘ÚÔÔ‡ÏÔ˘, Business Services Director Î·È ∫·ÙÂÚ›Ó· ¡ÈÎÔÏÔ‡, Integrated Marketing Services Director. Ÿˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È Û ۯÂÙÈ΋ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË, “Ë ÂÚ›Ô‰Ô˜ Ô˘ Ô ÙÔ˘ÚÈÛÌfi˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Û ·˘ÙfiÌ·Ù·, Â‰Ò Î·È ¯ÚfiÓÈ· ¤¯ÂÈ ÍÂÂÚ·ÛÙ›. ŸÛÔÈ ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó Ì ÙÔ ¤ÓÛÙÈÎÙÔ Â›Ó·È Ôχ Èı·Ófi Ó· ·Ó·ÁηÛÙÔ‡Ó Ó· ·ÏÏ¿ÍÔ˘Ó ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ, ÌÈ·˜ Î·È Ô ¤ÓÙÔÓÔ˜ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÌfi˜ ‰ÂÓ Û˘Á¯ˆÚ›, ·Ó Ô ÙÔ˘Ú›ÛÙ·˜ ʇÁÂÈ ‰˘Û·ÚÂÛÙË̤ÓÔ˜ ÙfiÙÂ, fi¯È ÌÔÓfi ‰ÂÓ ı· Í·Ó·¤ÚıÂÈ, ·ÏÏ¿ ı· ‰ÈÒÍÂÈ

ÚÈÛÙ‹, ÙÔÓ ·ÚÈıÌfi ·ÚÔ¯‹˜ Ù˘ ¢∂∏ ÁÈ· ÙÔ ÎÔÈÓfi¯ÚËÛÙÔ Ú‡̷ Ù˘ ÔÏ˘Î·ÙÔÈΛ·˜ Î·È Ù· ¯ÈÏÈÔÛÙ¿ Ô˘ ·ÓÙÈÛÙÔÈ¯Ô‡Ó ÛÙÔ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ¿ ÙÔ˘, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ Î·Ù¿ÏÔÁÔ ÙˆÓ ÎÔÈÓÔ¯Ú‹ÛÙˆÓ. Δ· ÛÙÔȯ›· Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÛÙÔÓ ∞ºª ÙÔ˘ ‰È·¯ÂÈÚÈÛÙ‹ Î·È ÛÙÔÓ ·ÚÈıÌfi ·ÚÔ¯‹˜ ÙÔ˘ ÎÔÈÓfi¯ÚËÛÙÔ˘ Ú‡̷ÙÔ˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ·Ó·ÁÚ¿ÊÔÓÙ·È Î·È ÛÙËÓ ·fi‰ÂÈÍË ÏÈ·ÓÈ΋˜ ÒÏËÛ˘, Ô˘ ÂΉ›‰ÂÈ Ô ÚÔÌËıÂ˘Ù‹˜ ÙÔ˘ ÂÙÚÂÏ·›Ô˘. ª¤Ûˆ ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ “∏º∞π™Δ√™” ı· Á›ÓÂÙ·È ¤ÏÂÁ¯Ô˜ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ‰È·ÈÛÙˆı› fiÙÈ Ë ÔÏ˘Î·ÙÔÈΛ· ÛÙËÓ ÔÔ›· ·Ó‹ÎÂÈ Ô Î¿ı ‰ÈηÈÔ‡¯Ô˜ ·Ú¤Ï·‚ ÌÈ· Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ÔÛfiÙËÙ· Ï›ÙÚˆÓ ÂÙÚÂÏ·›Ô˘ ı¤ÚÌ·ÓÛ˘. ∞fi ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ı· ÂÍ·ÎÚÈ‚ÒÓÂÈ ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ ·˘Ùfi Ë °°¶™ ı· ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÈ Ù· ·ÁÔÚ·Ûı¤ÓÙ· Ï›ÙÚ· Ô˘ ·ÓÙÈÛÙÔÈ¯Ô‡Ó ÛÙ· ¯ÈÏÈÔÛÙ¿ ÙÔ˘ οı ‰ÈηÈÔ‡¯Ô˘ ÂÓÔ›ÎÔ˘, ı· ÔÏÏ·Ï·ÛÈ¿˙ÂÈ ÙÔÓ ·ÚÈıÌfi ÙˆÓ Ï›ÙÚˆÓ ·˘ÙÒÓ Ì 0,28 ¢ÚÒ ·Ó¿ Ï›ÙÚÔ Î·È ÙÔ ÔÛfi Ô˘ ı· ÚÔ·ÙÂÈ ·fi ÙÔÓ ÔÏÏ·Ï·ÛÈ·ÛÌfi ·˘Ùfi ı· Â›Ó·È Ë ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ÊfiÚÔ˘ Ô˘ ı· ÂÁÎÚ›ÓÂÈ ÚÔ˜ ÏËڈ̋ ÁÈ· ÙÔÓ Î¿ı ‰ÈηÈÔ‡¯Ô. ∏ °ÂÓÈ΋ °Ú·ÌÌ·Ù›· ¶ÏËÚÔÊÔÚÈÎÒÓ ™˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ ÂÓÂÚÁÔÔ›ËÛ ‹‰Ë ÙËÓ ÂȉÈ΋ ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ ÊfiÚÌ·, ÛÙËÓ ÔÔ›· ηٷÁÚ¿ÊÔÓÙ·È ÔÈ ¤ÓÔÈÎÔÈ ‹ ȉÈÔÎً٘ ‰È·ÌÂÚÈÛÌ¿ÙˆÓ ÔÏ˘Î·ÙÔÈÎÈÒÓ Î·È Ù· ¯ÈÏÈÔÛÙ¿ ÂÈ‚¿Ú˘ÓÛ˘ ÙÔ˘ οı ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·ÙÔ˜ Â› ÙˆÓ ÎÔÈÓÔ¯Ú‹ÛÙˆÓ.

√È ÂÁÁÂÁÚ·Ì̤ÓÔÈ ¯Ú‹ÛÙ˜ ÙÔ˘ TAXISnet, Ì ÙË ¯Ú‹ÛË ÙˆÓ ÚÔÛˆÈÎÒÓ ÙÔ˘˜ Έ‰ÈÎÒÓ, ÂÊfiÛÔÓ Â›Ó·È ‰È·¯ÂÈÚÈÛÙ¤˜ ÔÏ˘Î·ÙÔÈÎÈÒÓ ‹ ÂÎÚfiÛˆÔ› ÙÔ˘˜, ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó ÙÔ ÚÔÊ›Ï Ù˘ ÔÏ˘Î·ÙÔÈΛ·˜, Ô˘ ı· ·ÓÔ›ÍÂÈ ÙÔ ‰ÚfiÌÔ ÁÈ· ÙË ¯ÔÚ‹ÁËÛË ÂȉfiÌ·ÙÔ˜ ÛÙÔ˘˜ ÂÓÔ›ÎÔ˘˜ - ȉÈÔÎً٘, ÂÊfiÛÔÓ ÚÔÌËı¢ÙÔ‡Ó ÂÙڤϷÈÔ ı¤ÚÌ·ÓÛ˘ Î·È ÏËÚÔ‡Ó Ù· ÎÚÈÙ‹ÚÈ· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ηıÔÚÈÛÙ›. øÛÙfiÛÔ, Ë ‰È·‰Èηۛ· ·˘Ù‹ Â›Ó·È ‰‡ÛÎÔÏË ÁÈ· ËÏÈÎȈ̤ÓÔ˘˜, Ô˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È ¯Ú‹ÛÙ˜ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÔ‡ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹ Î·È ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ·¢ı˘ÓıÔ‡Ó ÛÙÔ˘˜ ÏÔÁÈÛÙ¤˜ ÙÔ˘˜, ηıÒ˜ ··ÈÙÂ›Ù·È Î·È Îˆ‰ÈÎfi˜ ÚfiÛ‚·Û˘ ÙÔ˘ ÊÔÚÔÏÔÁÔ˘Ì¤ÓÔ˘ ÛÙÔ TAXISnet. ™ÙËÓ ÚÒÙË ÛÂÏ›‰· Ù˘ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜ Ô ÊÔÚÔÏÔÁÔ‡ÌÂÓÔ˜ Ú¤ÂÈ Ó· ÂÈϤÍÂÈ ÙËÓ ÂÈÏÔÁ‹: ¢È·¯Â›ÚÈÛË ÃÈÏÈÔÛÙÒÓ £¤ÚÌ·ÓÛ˘. ∞˘ÙfiÌ·Ù· ÌÂٷʤÚÂÙ·È ÛÙËÓ ÂfiÌÂÓË ÛÂÏ›‰· fiÔ˘ ÏËÎÙÚÔÏÔÁÒÓÙ·˜ ÙÔÓ ·ÚÈıÌfi ·ÚÔ¯‹˜ Ù˘ ¢∂∏, ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È Ë ‰È‡ı˘ÓÛË fiÔ˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ë ÔÏ˘Î·ÙÔÈΛ·, Ë fiÏË Î·È Ô Ù·¯˘‰ÚÔÌÈÎfi˜ Έ‰ÈÎfi˜. √ ¯Ú‹ÛÙ˘ Û˘ÌÏËÚÒÓÂÈ ÙÔÓ ·ÚÈıÌfi ÙˆÓ ‰È·ÌÂÚÈÛÌ¿ÙˆÓ Î·È ÛÙËÓ ÂfiÌÂÓË ÛÂÏ›‰· ·ÓÙÈÛÙÔȯ› Û οı ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ·, ÙÔ ÔÓÔÌ·ÙÂÒÓ˘ÌÔ ÙÔ˘ ÂÓÔÈÎÈ·ÛÙ‹ - ȉÈÔÎÙ‹ÙË, Ô fiÚÔÊÔ˜ Î·È Ù· ¯ÈÏÈÔÛÙ¿ ÂÈ‚¿Ú˘ÓÛ˘ Â› ÙˆÓ ÎÔÈÓÔ¯Ú‹ÛÙˆÓ. ªÂ ÙË Û˘ÌÏ‹ÚˆÛË ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ‰›ˆÓ, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÂ›Ù·È ÙÔ ÚÔÊ›Ï Ù˘ ο-

ı ÔÏ˘Î·ÙÔÈΛ·˜. ªÂ Ù· ̤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· ‰Â‰Ô̤ӷ, Ë ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ‰ÂÓ Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ÚÔηÏ› ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·. ΔÔ Úfi‚ÏËÌ· ÁÈ· ÙȘ ÙÛ¤˜ ÙˆÓ Î·Ù·Ó·ÏˆÙÒÓ ‰ÂÓ Â›Ó·È ¿ÏÏÔ ·fi ÙÔ ¿ÏÌ· Ù˘ ÙÈÌ‹˜ ÙÔ˘ ÂÙÚÂÏ·›Ô˘ ÛÙÔ 1,32 ¢ÚÒ ÙÔ Ï›ÙÚÔ, ¯ı˜ ÛÙÔ μfiÏÔ. ¢È¢ÎÚÈÓ›˙ÂÙ·È fiÙÈ ÂȉfiÙËÛË ‰ÈηÈÔ‡ÓÙ·È ÌfiÓÔ fiÛÔÈ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó ÂÙڤϷÈÔ ı¤ÚÌ·ÓÛ˘ Î·È ¤¯Ô˘Ó ÙȘ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ Ô˘ ÔÚ›˙ÂÈ Ô ÓfiÌÔ˜.

● °È· ÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË Â͢ËÚ¤ÙËÛË Î·È ÏËÚÔÊfiÚËÛË, Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔ

¶fiÛË Â›Ó·È Ë ÂÈÛÙÚÔÊ‹ Î·È ÔÈÔÈ ÔÈ ‰ÈηÈÔ‡¯ÔÈ

∂›‰ÔÌ· ∫·Ù·Ó¿ÏˆÛ˘ ¶ÂÙÚÂÏ·›Ô˘ £¤ÚÌ·ÓÛ˘, ÔÈ ‰ÈηÈÔ‡¯ÔÈ Ú¤ÂÈ Ó· ηÏÔ‡Ó ÛÙÔ ÙËϤʈÓÔ 2104803131, ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈο ÛÙËÓ ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ Ù˘ °.°.¶.™. ·ÎÔÏÔ˘ıÒÓÙ·˜ ÙË ‰È·‰ÚÔÌ‹ http://www/1.gsis.gr/gsisapps/oilbft/

∞fi 67,2 ̤¯ÚÈ 268,8 ¢ÚÒ ı· Â›Ó·È Ë ÂȉfiÙËÛË Ô˘ ı· ¿ÚÔ˘Ó ÔÈ ‰ÈηÈÔ‡¯ÔÈ-οÙÔÈÎÔÈ Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜, Ô˘ ı· ıÂÚÌ·ÓıÔ‡Ó Ê¤ÙÔ˜ ÙÔ ¯ÂÈÌÒÓ· Ì ÂÙڤϷÈÔ ı¤ÚÌ·ÓÛ˘. ™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ˘Ô˘ÚÁÈ΋ ·fiÊ·ÛË Ë ª·ÁÓËÛ›· ηٷٿÛÛÂÙ·È ÛÙËÓ °’ ˙ÒÓË ÂȉfiÙËÛ˘ Î·È ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ٷ ÙÂÙÚ·ÁˆÓÈο ̤ÙÚ· Ù˘ ηÙÔÈΛ·˜ ÔÈ ‰ÈηÈÔ‡¯ÔÈ ı· Ï¿‚Ô˘Ó ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ÊfiÚÔ˘ ˆ˜ ÂÍ‹˜: 30 ÙÂÙÚ·ÁˆÓÈο ̤ÙÚ· (ÁηÚÛÔÓȤڷ), ÂȉÔÙÔ‡ÌÂÓ· Ï›ÙÚ· ̤¯ÚÈ 240 Î·È ÔÛfi ÂȉfiÙËÛ˘ 67,2 ¢ÚÒ. 40 Ù.Ì. 320 ÂȉÔÙÔ‡ÌÂÓ· Ï›ÙÚ· Î·È ÔÛfi 89,6 ¢ÚÒ. 50 Ù.Ì. 400 ÂȉÔÙÔ‡ÌÂÓ· Ï›ÙÚ· Î·È 112 ¢ÚÒ ÙÔ ÔÛfi ÂȉfiÙËÛ˘. 60 Ù.Ì. ηÙÔÈΛ· 480 ÂȉÔÙÔ‡ÌÂÓ· Ï›ÙÚ· Î·È 134,4 ¢ÚÒ ÔÛfi ÂȉfiÙËÛ˘. 70 Ù.Ì. 560 ÂȉÔÙÔ‡ÌÂÓ· Ï›ÙÚ·

Î·È 156,8 ¢ÚÒ ÔÛfi ÂȉfiÙËÛ˘. 80 Ù.Ì. 640 Ù· ÂȉÔÙÔ‡ÌÂÓ· Ï›ÙÚ· Î·È ÔÛfi ÂȉfiÙËÛ˘ 179,2 ¢ÚÒ. 90 Ù.Ì. ηÙÔÈΛ· 720 Ù· ÂȉÔÙÔ‡ÌÂÓ· Ï›ÙÚ· ÂÙÚÂÏ·›Ô˘ ı¤ÚÌ·ÓÛ˘ Î·È Û˘ÓÔÏÈÎfi ÔÛfi ÂȉfiÙËÛ˘ 201,6 ¢ÚÒ. 100 Ù.Ì. ηÙÔÈΛ·, 800 Ù· ÂȉÔÙÔ‡ÌÂÓ· Ï›ÙÚ· Î·È 224 ¢ÚÒ ÙÔ ÔÛfi ÂȉfiÙËÛ˘. 110 Ù.Ì. ηÙÔÈΛ· 880 Ù· ÂȉÔÙÔ‡ÌÂÓ· Ï›ÙÚ· Î·È 246,4 ¢ÚÒ ÙÔ ÔÛfi ÂȉfiÙËÛ˘ Î·È Ù¤ÏÔ˜ ÛÙ· 120 Ù.Ì. ηÙÔÈΛ· 960 Ù· ÂȉÔÙÔ‡ÌÂÓ· Ï›ÙÚ· Î·È 268,8 ¢ÚÒ ÙÔ ÔÛfi ÂȉfiÙËÛ˘. ¢ÈηÈÔ‡¯ÔÈ Ù˘ ÂȉfiÙËÛ˘ ÁÈ· ÙÔ ÂÙڤϷÈÔ ı¤ÚÌ·ÓÛ˘ ›ӷÈ: -ÕÁ·ÌÔÈ Î·È ÌÔÓ·¯Èο ¿ÙÔÌ· Ì ÂÈÛfi‰ËÌ· ÂÙ‹ÛÈÔ Ì¤¯ÚÈ 14.000 ¢ÚÒ Î·È ·Î›ÓËÙË ÂÚÈÔ˘Û›· ̤¯ÚÈ 100.000 ¢ÚÒ ·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈ΋ ·Í›·.

-ŒÁÁ·ÌÔÈ ¯ˆÚ›˜ ·È‰È¿ Ì ÂÙ‹ÛÈÔ ÂÈÛfi‰ËÌ· ̤¯ÚÈ 23.350 ¢ÚÒ Î·È ·Î›ÓËÙË ÂÚÈÔ˘Û›· ·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈ΋˜ ·Í›·˜ ̤¯ÚÈ 150.000 ¢ÚÒ. -√ÈÎÔÁ¤ÓÂȘ Ì ·È‰È¿ Î·È ÂÙ‹ÛÈÔ ÂÈÛfi‰ËÌ· ̤¯ÚÈ 26.650 ¢ÚÒ Î·È ·Î›ÓËÙË ÂÚÈÔ˘Û›· ̤¯ÚÈ 150.000 ¢ÚÒ ·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈ΋ ·Í›·. ∂Í·ÈÚÔ‡ÓÙ·È fiÛÔÈ ¤¯Ô˘Ó ÛÙËÓ Î·ÙÔ¯‹ ÙÔ˘˜ ÈÛ›Ó˜, ÛοÊË ·Ó·„˘¯‹˜ Î·È ¿ÏÏ· ÂÚÈÔ˘Ûȷο ÛÙÔȯ›· Ôχ ÌÂÁ¿Ï˘ ·Í›·˜. ∏ ¯ÒÚ· ¤¯ÂÈ Î·Ù·ÓÂÌËı› Û ٤ÛÛÂÚȘ ˙ÒÓ˜ Î·È Ô ¡ÔÌfi˜ ª·ÁÓËÛ›·˜, ÔÚÂÈÓ¤˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ Î·È ÌË, ¤¯ÂÈ Î·Ù·Ù·¯ı› ÛÙËÓ °’ ˙ÒÓË. ∞Ó Ë ÂÈÊ¿ÓÂÈ· Ù˘ ·ÚÈ·˜ ηÙÔÈΛ·˜ ˘ÂÚ‚·›ÓÂÈ Ù· 120 Ù.Ì., ÙfiÙ ÙÔ ÔÛfi Ù˘ ÂÈÛÙÚÔÊ‹˜ ı· ÂÚÈÔÚ›˙ÂÙ·È Ì¤¯ÚÈ ÙÔ ÙÌ‹Ì· ÂΛÓÔ Ô˘ ·ÓÙÈÛÙÔȯ› ÛÙ· ÚÒÙ· 120 Ù.Ì.

™˘˙‹ÙËÛË ÌÂı·‡ÚÈÔ ÛÙÔ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô “¢ÂÛÔÙÈÎfi”

ΔÔ˘ÚÈÛÙÈ΋ ÚÔ‚ÔÏ‹ ÙÔ˘ ¶ËÏ›Ô˘ Î·È ¿ÏÏÔ˘˜ ‰˘ÓËÙÈÎÔ‡˜ ÙÔ˘Ú›ÛÙ˜” . √ Î. ¶ÚÔÎÔ›Ô˘ ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ Û¯ÂÙÈο: “∏ ÔÈfiÙËÙ· ÛÙÔÓ ÙÔ˘ÚÈÛÌfi Û¯ÂÙ›˙ÂÙ·È Ì ÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹ Î·È ÙËÓ ·Ú¿‰ÔÛË ÙˆÓ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎÒÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ·ÏÏ¿ Î·È ÙËÓ ÔÈfiÙËÙ· ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜. ∏ ·ÚÔ¯‹ ÙÔ˘˜ ÚÔ¸Ôı¤ÙÂÈ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ¢ÈÔ›ÎËÛ˘ √ÏÈ΋˜ ¶ÔÈfiÙËÙ·˜ Ì ÙÚÂȘ ‚·ÛÈÎÔ‡˜ ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏÈÛÌÔ‡˜ Î·È ·Ó¿ÏÔÁË ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋ ÚÔ˜ ÙÔÓ ÂÏ¿ÙË, ÚÔ˜ ÙÔÓ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ, ÚÔ˜ ÙË Ì¤ÙÚËÛË Ù˘ ÔÈfiÙËÙ·˜. ™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ˘Ú·Ì›‰· ÈηÓÔÔ›ËÛ˘ ÙÔ˘ ÂÏ¿ÙË, Ô ÂÏ¿Ù˘ Ô˘ Â›Ó·È ‰˘Û·ÚÂÛÙË̤ÓÔ˜ ‰ÂÓ Ï¤ÂÈ Ù· ·Ú¿ÔÓ¿ ÙÔ˘ ÛÙËÓ Âȯ›ÚËÛË, ·ÏÏ¿ ¿ÂÈ ·ÏÏÔ‡. ∂ÈϤÔÓ, ÂÏ¿Ù˘ Ô˘ Â›Ó·È ·Ï¿ ¢¯·ÚÈÛÙË̤ÓÔ˜, ‰ÂÓ Â›Ó·È ÛÙ·ıÂÚfi˜ ·ÏÏ¿ ÂÚÈÛÙ·ÛÈ·Îfi˜. ªfiÓÔ ·Ó Ô ÂÏ¿Ù˘ ¤¯ÂÈ ˘„ËÏfi ‚·ıÌfi ÈηÓÔÔ›ËÛ˘ ̤ÓÂÈ ÛÙÔÓ ›‰ÈÔ ¯ÒÚÔ ÊÈÏÔÍÂÓ›·˜. ªfiÓ· ·Ó ÙÔ˘ ‰ÒÛÂȘ οÙÈ ·Ú·¿Óˆ ·fi ·˘Ùfi Ô˘ ÂÚÈ̤ÓÂÈ Á›ÓÂÙ·È ÈÛÙfi˜. ∏ ÂÛÙ›·ÛË, Ë ‰È·ÌÔÓ‹ Î·È ÔÈ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈΤ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ Â›Ó·È Ë

‚¿ÛË ÁÈ· ÙËÓ ÈηÓÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ÙÔ˘Ú›ÛÙ·. ∏ ˘ÔÎÂÈÌÂÓÈ΋ ¿ÍÈ· ÙˆÓ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎÒÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ·Ô‰›‰ÂÙ·È ·fi ÙÔÓ ÂÏ¿ÙË ÙÔ˘Ú›ÛÙ· ÛÙË ‚¿ÛË Î¿ÔÈˆÓ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎÒÓ Ô˘ (Ú¤ÂÈ Ó·) ¤¯Ô˘Ó ÔÈ ˘ËÚÂۛ˜ ÁÈ· Ó· ÈηÓÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó ÙȘ ·Ó¿ÁΘ ÙÔ˘. Δ· ·Ú·Î¿Ùˆ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÎÚÈÙ‹ÚÈ· ÔÈfiÙËÙ·˜. μ¿ÛÂÈ ·˘ÙÒÓ, Ô ÙÔ˘Ú›ÛÙ·˜ ·ÍÈÔÏÔÁ› ÙȘ ˘ËÚÂۛ˜ Ô˘ Ï·Ì‚¿ÓÂÈ. ™‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ¤Ú¢Ó˜ Ù· ÛÙÔȯ›· ·˘Ù¿ ›ӷÈ: ÀÏÈο Î·È ÂÌÚ¿ÁÌ·Ù· ÛÙÔȯ›·, Û˘Ó¤ÂÈ· ·ÍÈÔÈÛÙ›· ¿ÌÂÛË Â͢ËÚ¤ÙËÛË, ÁÓÒÛÂȘ Î·È ÈηÓfiÙËÙ˜, ¢Á¤ÓÂÈ·, ÛÈÁÔ˘ÚÈ¿ Î·È ·ÛÊ¿ÏÂÈ·, ÂÌÈÛÙÔÛ‡ÓË, ÚfiÛ‚·ÛË Î·È ÚÔÛ·ÚÌÔÛÙÈÎfiÙËÙ·, ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·, ·ÔηٿÛÙ·ÛË Î·È ‰ÈfiÚıˆÛË. ∂›Ó·È ÏÔÈfiÓ ÛÙ· ¯¤ÚÈ· fiÏˆÓ Ì·˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙ· ¯¤ÚÈ· Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Î·È ÙÔ˘ ÎÚ·ÙÈÎÔ‡ Ì˯·ÓÈÛÌÔ‡, Ó· ‰È·Ê˘Ï¿ÍÔ˘Ì ٷ ηϿ ÛÙÔȯ›· ÙÔ˘ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎÔ‡ ÚÔ˚fiÓÙÔ˜ Î·È ·fi ÙËÓ ¿ÏÏË ÏÂ˘Ú¿ Ó· ·ÏÏ¿ÍÔ˘Ì ٷ Ï¿ıË Î·È Ù· ·ÚÓËÙÈο ÛÙÔȯ›·. ∂ÈϤÔÓ, ÔÈ ÂοÛÙÔÙ ÙÔÈΤ˜ ·Ú¯¤˜ Ú¤ÂÈ Ó· ‰Â›¯ÓÔ˘Ó È‰È·›ÙÂÚË ÛËÌ·-

Û›· ÛÙË ‰È·Ù‹ÚËÛË Ù˘ ηı·ÚÈfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ÚÔÔÚÈÛÌÔ‡. ∫·Ó¤Ó·˜ ÙÔ˘Ú›ÛÙ·˜ Ô˘ ̤ÓÂÈ ‰˘Û·ÚÂÛÙË̤ÓÔ˜ ‰ÂÓ ı· Í·Ó¿ÚıÂÈ Î·È ı· ‰ËÏÒÛÂÈ ÙË ‰˘Û·Ú¤ÛÎÂÈ¿ ÙÔ˘ ÛÙÔÓ Î‡ÎÏÔ ÙÔ˘, fiÙ·Ó Á˘Ú›ÛÂÈ ÛÙË ¯ÒÚ· ÙÔ˘. ∞ÓÙÈı¤Ùˆ˜ ¤Ó·˜ ¢¯·ÚÈÛÙË̤ÓÔ˜ ÙÔ˘Ú›ÛÙ·˜ ı· ‰È·ÌËÓ‡ÛÂÈ ÙȘ ηϤ˜ ÙÔ˘ ‰È·ÎÔ¤˜ ÛÙÔÓ Î‡ÎÏÔ ÙÔ˘” .

ΔÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ∫·È Ô Î. ¶ÚÔÎÔ›Ô˘ ηٷϋÁÂÈ: “™›ÁÔ˘Ú· ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· Â·Ó··˘fiÌ·ÛÙÂ, Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ· ÙÔ ÌÔÓÙ¤ÏÔ Ù˘ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋˜ ·Ó¿Ù˘Í˘ ÂÍÂÙ¿˙ÂÙ·È Ì ÌÂÁ¿ÏË ÚÔÛÔ¯‹ ·fi ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Î·È ÙËÓ Î·ı·ÚÈfiÙËÙ·. ΔÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Ô˘ ·Ó·ÌÊÈÛ‚‹ÙËÙ· Â›Ó·È Ë ‚¿ÛË ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎÔ‡ ÚÔ˚fiÓÙÔ˜ Î·È Ú¤ÂÈ Ó· ·ÔÙÂÏ› ϤÔÓ ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ·, Ë ÚÔÛÙ·Û›· ÙÔ˘ fiˆ˜ Î·È Ë ÚÔÛÙ·Û›· ÙˆÓ ˙ÒˆÓ. √È ÙÔ˘Ú›ÛÙ˜ Î·È Û ·˘Ùfi ÙÔ ı¤Ì· Â›Ó·È Â˘·›ÛıËÙÔÈ, ‹Úı·Ó Â‰Ò ÁÈ· ‰È·ÎÔ¤˜ Î·È ‰ÂÓ ÊÙ·›Ó Û ٛÔÙ· Ó· ‚ϤÔ˘Ó ·ÚÓËÙÈΤ˜ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¤˜. √È ÊfiϘ

ESPRESSO BAR ∞ÚÁÔÓ·˘ÙÒÓ 55 - ∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘ ¶·Ú·Ï›· μfiÏÔ˘ ÙËÏ.: 24210 35266 Puerto Volos

·ÔÙÂÏÔ‡Ó ‰˘ÛÙ˘¯¤˜ Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡, Ï‹ÙÙÔ˘Ó Û·ÏÔ˘˜ Î·È Á¿Ù˜ ·ÏÏ¿ Î·È ÙËÓ ¿ÁÚÈ· ˙ˆ‹. ∂Í¿ÏÏÔ˘, ‰ÂÓ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó Ï‡ÛË, ÌÈ· Î·È Ë Ê‡ÛË ÊÚÔÓÙ›˙ÂÈ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹ ÙˆÓ ÂȉÒÓ. ª¿ÏÈÛÙ·, ηÙfiÈÓ Î·Ù·ÁÁÂÏÈÒÓ ÙÔ˘ÚÈÛÙÒÓ, ÙÔ˘ÚÈÛÙÈο ÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ Â͈ÙÂÚÈÎÔ‡ ¤¯Ô˘Ó ηٷÁÁ›ÏÂÈ Û˘Ì‚fiÏ·È· Ì ÍÂÓԉԯ›·. ∏ ‰È·Ù‹ÚËÛË Î·È Ë Â˘ËÌÂÚ›· ÂÓfi˜ ÚÔÔÚÈÛÌÔ‡, ··ÈÙ› Ë ÎÔÈÓˆÓ›· ÙÔ˘ Ó· ··ÚÙ›˙ÂÙ·È ·fi ¿ÙÔÌ· Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó Û˘Ó·È-

ÛıËÌ·ÙÈ΋ ÓÔËÌÔÛ‡ÓË Î·È Ó· ÂÊ·ÚÌfi˙Ô˘Ó ıÂÙÈ΋ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ ÛÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘˜, ÛÙÔ Û‡ÓÔÏfi ÙÔ˘˜. ¢È·ÊÔÚÂÙÈο Ë ‰È·Ù‹ÚËÛË ÙÔ˘ ÙfiÔ˘ Ì ÔÈÔÙÈο ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο, ÁÈ· ÙÔ˘˜ ηÙÔ›ÎÔ˘˜ Î·È ÙÔ˘˜ ÂÈÛΤÙ˜, Â›Ó·È ·‰‡Ó·ÙË. ΔÔ ÔÌÔÚÊfiÙÂÚÔ ‚Ô˘Ófi Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È ¿ÓÙ· ÛÙË ı¤ÛË Ô˘ ÙÔ˘ ·Í›˙ÂÈ. √È ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ÂȯÂÈÚË̷ٛ˜ Ô˘ ˙Ô˘Ó ·fi ÙÔÓ ÙÔ˘ÚÈÛÌfi, Ú¤ÂÈ Ó· ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó Ó· ÂȯÂÈÚÔ‡Ó ÔÈÔÙÈΤ˜ ˘ËÚÂۛ˜, ¯ˆÚ›˜ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Î·È Î¿ı ›‰Ô˘˜ ÛÙÚ‚ÏÒÛÂȘ” .


M·ÁÓËÛ›· 20

™∞μμ∞Δ√ 27 OKTøμƒπ√À 2012

√ÈÎÔÏfiÁÔÈ ¶Ú¿ÛÈÓÔÈ

ÕÚ¯ÈÛ ¯ı˜ ÛÙÔ μfiÏÔ Ë 3Ë ™˘Ó¿ÓÙËÛË ¶ÔÏÈÙÒÓ Ù˘ ªÂÛÔÁ›Ԣ

√ ∞¯ÂÏÒÔ˜ ÛÙÔ Â›ÎÂÓÙÚÔ ËÌÂÚ›‰·˜

¢›ÎÙ˘· ·Ô‰‹ÌˆÓ ·fi ÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ

Δ√ ̤ÏÏÔÓ Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜

Î·È Ë ÂÎÙÚÔ‹ ÙÔ˘ ∞¯ÂÏÒÔ˘ ‹Ù·Ó ÙÔ ÎÂÓÙÚÈÎfi ı¤Ì· Ù˘ ËÌÂÚ›‰·˜ Ô˘ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛ·Ó ÛÙË §¿ÚÈÛ· Ë ÔÚÁ¿ÓˆÛË ÙˆÓ √ÈÎÔÏfiÁˆÓ ¶Ú¿ÛÈÓˆÓ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙË £ÂÌ·ÙÈ΋ √Ì¿‰· ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ Î·È Ì ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘ Â˘Úˆ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹ ÙˆÓ √ÈÎÔÏfiÁˆÓ ¶Ú¿ÛÈÓˆÓ ¡›ÎÔ˘ ÃÚ˘ÛfiÁÂÏÔ˘. ™Ùfi¯Ô˜ Ù˘ ËÌÂÚ›‰·˜ ‹Ù·Ó Ó· ʤÚÂÈ ÎÔÓÙ¿ ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ˜ Î·È ÔÏÈÙÈÎÔ‡˜ Ì ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ·fi„ÂȘ ÁÈ· Ó· Û˘˙ËÙ‹ÛÔ˘Ó ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈο Á‡Úˆ ·fi ÙÔ ˙‹ÙËÌ·, ÂÓÒ ·ÊÔÚÌ‹ Ù˘ ·ÔÙ¤ÏÂÛ·Ó ÙfiÛÔ ÔÈ Ó¤Â˜ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ Ì ÙȘ ··ÓÙ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ ¢ÈηÛÙËÚ›Ô˘ ÙˆÓ ∂˘Úˆ·˚ÎÒÓ ∫ÔÈÓÔًوÓ, fiÛÔ Î·È Ë Û˘˙‹ÙËÛË ÁÈ· Ù· ‰È·¯ÂÈÚÈÛÙÈο Û¯¤‰È· ÙˆÓ ÏÂηÓÒÓ ·ÔÚÚÔ‹˜ Ô˘ Û˘˙ËÙÔ‡ÓÙ·È ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô. μ·ÛÈÎfi Û˘Ì¤Ú·ÛÌ· Ù˘ ËÌÂÚ›‰·˜ ‹Ù·Ó Ë ·Ó¿ÁÎË ÁÈ· ÔÚıÔÏÔÁÈ΋ ‰È·¯Â›ÚÈÛË ÙˆÓ ÓÂÚÒÓ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÌÈ·˜ Ó¤·˜ ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋˜ ÁÈ· ÙË ÁˆÚÁ›· ÛÙË £ÂÛÛ·Ï›· ÚÔ˜ fiÊÂÏÔ˜ ÙˆÓ ÁˆÚÁÒÓ, ÙˆÓ Î·Ù·Ó·ÏˆÙÒÓ Î·È ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜, Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·˜ ˘fi„Ë Î·È ÙȘ Ù¿ÛÂȘ Ù˘ Ó¤·˜ ∫ÔÈÓ‹˜ ∞ÁÚÔÙÈ΋˜ ¶ÔÏÈÙÈ΋˜. μ·ÛÈÎÔ› ÂÈÛËÁËÙ¤˜ ÛÙËÓ Ôχ ÂÙ˘¯Ë̤ÓË Î·È ÁfiÓÈÌË Û˘˙‹ÙËÛË ‹Ù·Ó ÔÈ: ¡È΋ٷ˜ ª˘ÏfiÔ˘ÏÔ˜, ·Ó·ÏËÚˆÙ‹˜ ηıËÁËÙ‹˜ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜, “∏ £ÂÛÛ·ÏÈ΋ ÏÂÈ„˘‰Ú›· Î·È ÔÈ ÂÌÌÔÓ¤˜ Ì·˜” . ∫›ÌˆÓ ÷Ù˙ËÌ›ÚÔ˜, ·Ó·ÏËÚˆÙ‹˜ ηıËÁËÙ‹˜ ∂ª¶, “∏ ÂÎÙÚÔ‹ ÙÔ˘ ∞¯ÂÏÒÔ˘ ˆ˜ ÚÔÛ¿ıÂÈ· “‰ÈfiÚıˆÛ˘ Ù˘ ʇÛ˘” ” . ¡Ù›ÓÔ˜ ¢È·Ì¿ÓÙÔ˜, Úfi‰ÚÔ˜ Δ∂∂ ∫ÂÓÙÚÈ΋˜ ¢˘ÙÈ΋˜ £ÂÛÛ·Ï›·˜, “∞¯ÂÏÒÔ˜, ¤Ó· ÔÙ¿ÌÈ Ô˘ ÔÈ ËÁ¤˜ Î·È ÔÈ Â΂ÔϤ˜ ÙÔ˘ ÂÓÒÓÂÈ, ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ¯ˆÚ›˙ÂÈ - Ì ηı·Úfi ‚ϤÌÌ· ÛÙÔ ·‡ÚÈÔ” . ™‡ÚÔ˜ ¢·Ó¤Ï˘, Â˘Úˆ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ¶∞™√∫, “∏ ÂÎÙÚÔ‹ ÙÔ˘ ∞¯ÂÏÒÔ˘ ÌÈ· ÈÛÙÔÚ›· ˘‚ÚÈÛÙÈ΋˜ ÂÚÈÊÚfiÓËÛ˘ Ù˘ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜” . ¡›ÎË ºÔ‡ÓÙ·, ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ∞ÈÙˆÏԷηÚÓ·Ó›·˜ ¢∏ª∞ƒ, “∂ÎÙÚÔ‹ ∞¯ÂÏÒÔ˘: ∞Ó‡ı˘Ó˜ ÔÏÈÙÈΤ˜ ·ÔÊ¿ÛÂȘ Î·È ÈÛÙÔÚ›· fiψÛ˘; Ÿ¯È È·” . °ÈÒÚÁÔ˜ ÃÔÓ‰Úfi˜, ̤ÏÔ˜ °Ú·ÌÌ·Ù›·˜ ΔÔ̤· ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ ™Àƒπ∑∞ ∂∫ª, “∞¯ÂÏÒÔ˜: ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÂÓfi˜ ̇ıÔ˘” . ¡›ÎÔ˜ ÃÚ˘ÛfiÁÂÏÔ˜, Â˘Úˆ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ÙˆÓ √ÈÎÔÏfiÁˆÓ ¶Ú¿ÛÈÓˆÓ, “∂˘Úˆ·˚΋ ¶ÔÏÈÙÈ΋ ÁÈ· ÙÔ ÓÂÚfi, ÙË ÁˆÚÁ›· Î·È ÙË ‚ȈÛÈÌfiÙËÙ· Ù˘ ˘·›ıÚÔ˘ Î·È ÔÈ ı¤ÛÂȘ ÙÔ˘ ∂˘ÚˆÎÔÈÓÔ‚Ô˘Ï›Ô˘ Î·È ÙˆÓ ¶Ú¿ÛÈÓˆÓ” .

ÎÔÈÓÔÙÈÎfiÙËÙ·, Ë ‰È·Ù‹ÚËÛË ÙˆÓ ÔÏÈÙÈÛÌÈÎÒÓ ·ÍÈÒÓ, Ë ·Ó¿Ù˘ÍË ‰ÂÛÌÒÓ Û ÌÈ· ÙÔÈ΋ ÎÔÈÓˆÓ›· Î·È Ë ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ‰ÈÎÙ‡ˆÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Û˘Ì‚¿ÏÏÔ˘Ó ÛÙËÓ ¤ÍÔ‰Ô ·fi ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË. ª¿ÏÈÛÙ·, ÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ¤¯ÂÈ ·Ó·Ù‡ÍÂÈ -Û ·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎfi Â›‰Ô- ‰›ÎÙ˘· Ì ·fi‰ËÌÔ˘˜, Û˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌÔ‡˜ Î·È ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÔ‡˜ Û˘ÏÏfiÁÔ˘˜, Ì ÛÙfi¯Ô ÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË Û‡Ó‰ÂÛ‹ ÙÔ˘˜ Ì ÙËÓ ÔÏÈÙÈÛÙÈ΋ Î·È ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ·Ú¿‰ÔÛË.

ƒÂÔÚÙ¿˙: ºøΔ∏™ ™¶∞¡√™

√Á‰fiÓÙ· Î·È ϤÔÓ ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ˜, ÂȯÂÈÚË̷ٛ˜, ÔÏÈÙÈÎÔ›, ÓÂ˘Ì·ÙÈÎÔ› ¿ÓıÚˆÔÈ Î·È ÁÂÓÈο ·ÏÔ› Ôϛ٘ ·fi 17 ¯ÒÚ˜ Ù˘ ªÂÛÔÁ›Ԣ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ·fi ¯ı˜ ÛÙÔ μfiÏÔ Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÔÓÙ·˜ ÛÙËÓ 3Ë Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ù˘ ™˘Ó¤Ï¢Û˘ ¶ÔÏÈÙÒÓ Ù˘ ªÂÛÔÁ›Ԣ, ÌÈ·˜ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›·˜ Ô˘ ÍÂΛÓËÛ ·fi ÙÔ ¢ÈÂıÓ¤˜ ÿ‰Ú˘Ì· ÁÈ· ÙËÓ ¶ÚfiÔ‰Ô ÙÔ˘ ∞ÓıÚÒÔ˘ Ì ÛÎÔfi ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË Ù˘ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ ÛÙË ªÂÛfiÁÂÈÔ Ì¤Û· ·fi ÙËÓ ÎÔÈÓÔ‡ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË ÙˆÓ ˙ËÙËÌ¿ÙˆÓ Î·È ÙˆÓ ÚÔÔÙÈÎÒÓ Ô˘ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙Ô˘Ó Î·È ÚÔÛ‰ÈÔÚ›˙Ô˘Ó ÙËÓ ÚfiÔ‰Ô ÙˆÓ ÎÔÈÓˆÓÈÒÓ Ù˘ ÌÂÁ¿Ï˘ ·˘Ù‹˜ ÂÚÈÔ¯‹˜. ∏ ™˘Ó¤Ï¢ÛË ÙˆÓ ¶ÔÏÈÙÒÓ Ù˘ ªÂÛÔÁ›Ԣ ‚·Û›˙ÂÙ·È ÛÙËÓ ÔÚÁ¿ÓˆÛË Î·È ÙËÓ ÂÓÂÚÁ‹ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔ›ËÛË Î‡ÎÏˆÓ ÔÏÈÙÒÓ Û οı ÌÈ· ·fi ÙȘ 17 ¯ÒÚ˜ Ù˘ ªÂÛÔÁ›Ԣ Û ı¤Ì·Ù· Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÛÙË ÁÂÓÈÎfiÙÂÚË Û¯¤ÛË ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ Ì ÙË

‰È·Î˘‚¤ÚÓËÛË, ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË, ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Î·È ÙË Û˘ÓÂÚÁ·Û›·. ™ÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ô˘ Á›ÓÂÙ·È ÛÙÔ μfiÏÔ Î·È ÈÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÛÙÔ Volos Palace Î·È ı· ‰È·ÚΤÛÂÈ Ì¤¯ÚÈ Î·È ·‡ÚÈÔ ∫˘Úȷ΋, ı· Û˘˙ËÙËıÔ‡Ó ı¤Ì·Ù· fiˆ˜ Ë ÎÔÈÓˆÓÈ΋, ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋, ÔÏÈÙÈ΋ Î·È ÔÏÈÙÈÛÙÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË ÛÙË ªÂÛfiÁÂÈÔ ·fi ÙÔ 2011 Ò˜ Û‹ÌÂÚ·, Ë ÎÚ›ÛË ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙˆÓ ·ÏÏ·ÁÒÓ Î·È ÙˆÓ ÚÔÔÙÈÎÒÓ ÁÈ· ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ Î·È ıÂÛÛ·ÏÈ΋ ÎÔÈÓˆÓ›· Î·È Ù¤ÏÔ˜ Ë ‰ÈÂÚ‡ÓËÛË ÙÚfiˆÓ ηχÙÂÚ˘ ÔÚÁ¿ÓˆÛ˘ Î·È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ Ù˘ ™˘Ó¤Ï¢Û˘ ÙˆÓ ¶ÔÏÈÙÒÓ Ù˘ ªÂÛÔÁ›Ԣ, ‰È‡ڢÓÛ˘ ÙˆÓ ÛÙfi¯ˆÓ Î·È ‰Ú¿ÛÂÒÓ Ù˘ Û Â›Â‰Ô ÙfiÛÔ Î‡ÎÏˆÓ ·Ó¿ ¯ÒÚ· fiÛÔ Î·È ÔÏfiÎÏËÚ˘ Ù˘ ªÂÛÔÁ›Ԣ. ∞Í›˙ÂÈ Ó· ÛËÌÂȈı› ˆ˜ ÛÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË ·Ú¢ڛÛÎÂÙ·È Î·È Ô ÚÒËÓ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ÙÔ˘ μÂÏÁ›Ô˘ Î. √ÏȂȤ ¡ÔÙfi. ΔÔ ∂ÚÁ·ÛÙ‹ÚÈÔ ∞ÁÚÔÙÈÎÔ‡ ÃÒÚÔ˘ ÙÔ˘ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜ ªË¯·ÓÈÎÒÓ ÃˆÚÔÙ·Í›·˜, ¶Ô-

ÏÂÔ‰ÔÌ›·˜ Î·È ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ¤¯ÂÈ ·Ó·Ï¿‚ÂÈ ÙË ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË Ù˘ ÂӉȷʤÚÔ˘Û·˜ ·˘Ù‹˜ Û˘Ó¿ÓÙËÛ˘. ™Â ÌÈ· ÂÚ›Ô‰Ô ÌÂÙ·ÏÏ·Á‹˜ ÙˆÓ ÌÂÛÔÁÂÈ·ÎÒÓ ÎÔÈÓˆÓÈÒÓ ÁÈ· ÔÏÈÙÈÎÔ‡˜ ·ÏÏ¿ Î·È ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡˜ ÏfiÁÔ˘˜, Ë ·Ó¿Ù˘ÍË ›Ûˆ˜ Ó· ÂÚÓ¿ Î·È Ì¤Û· ·fi ÙË Û‡ÛÊÈÍË ÙˆÓ ·Ú·‰ÔÛÈ·ÎÒÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ‰ÂÛÌÒÓ. √ ηıËÁËÙ‹˜ ÙÔ˘ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜ ÈÚÔÙ·Í›·˜ Î·È ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ ÙÔ˘ ∂ÚÁ·ÛÙËÚ›Ô˘ ∞ÁÚÔÙÈÎÔ‡ ÃÒÚÔ˘ Î. ¢ËÌ‹ÙÚ˘ °Ô‡ÛÈÔ˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛ ÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË, ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛ ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË Ù˘ ÎÔÈÓÔÙÈÎfiÙËÙ·˜, ÙË ÛÙÚÔÊ‹ ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ ÛÙÔÓ Â˘Ú‡ÙÂÚÔ ¯ÒÚÔ Ô˘ ˙Ô˘Ó, ÒÛÙ ӷ ·ÓÙÈÌÂÙˆÈÛÙ› Ë ÎÚ›ÛË. ™ÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÙÔÓ›ÛÙËΠˆ˜ ÔÈ ÎÔÈӈӛ˜ Ù˘ ªÂÛÔÁ›Ԣ, fiˆ˜ Ë ÂÏÏËÓÈ΋, ÂȯÂÈÚÔ‡Ó Â‰Ò Î·È ÂÓ¿ÌÈÛË ·ÈÒÓ· ÙËÓ ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹ ÛÙÔ ‰˘ÙÈÎfi ÙÚfiÔ ˙ˆ‹˜. ™ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Ë Ù¿ÛË ·˘Ù‹ ¤ÁÈÓ ÈÔ ¤ÓÙÔÓË Ù˘ ÙȘ ÙÂÏ¢-

Ù·›Â˜ ‰ÂηÂٛ˜, ̤۷ ·fi ÙË ÛÙÚÔÊ‹ ÛÙÔ Î·Ù·Ó·ÏˆÙÈÎfi ÌÔÓÙ¤ÏÔ ˙ˆ‹˜. °È’ ·˘Ùfi Î·È Ë ÎÚ›ÛË Ô˘ ¤¯ÂÈ ÍÂÛ¿ÛÂÈ, ‰ÂÓ ÂÈʤÚÂÈ ÙËÓ ·ÒÏÂÈ· ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÒÓ ·ÍÈÒÓ, ·ÏÏ¿ ˘ÏÈÎÒÓ ·Á·ıÒÓ. ¶Ò˜ ÌÔÚ› fï˜ Ó· ˘¿ÚÍÂÈ ¤Ó·˜ ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈÎfi˜ ÙÚfiÔ˜ ˙ˆ‹˜ Ô˘ Ó· Û˘Ó¿‰ÂÈ Ì ÙËÓ ·Ú¿‰ÔÛË Î·È ÙȘ ·Í›Â˜ ÙˆÓ ÌÂÛÔÁÂÈ·ÎÒÓ ÎÔÈÓˆÓÈÒÓ; ¶Ò˜ Â›Ó·È ‰˘Ó·Ù‹ Ë ·Ó·Û‡ÓÙ·ÍË Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÎÔÈÓˆÓ›·˜; √ Î. °Ô‡ÛÈÔ˜ ÙfiÓÈÛ ˆ˜ “·fi ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ ‰ÂÓ Â›¯Â ÂÓۈ̷ÙÒÛÂÈ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈο ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›·, ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ˘¿ÚÍÂÈ Ï‡ÛË ÌfiÓÔ Ì¤Û· ·fi ÙËÓ ·Ó·‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛ‹ ÙÔ˘, fiˆ˜ ˙ËÙÔ‡Ó ÔÈ ‰·ÓÂÈÛÙ¤˜. ¶Ú¤ÂÈ Ó· ˘¿ÚÍÂÈ Ï‡ÛË Î·È ·fi Ù· οو, ·fi ÙÔ˘˜ Û˘ÏÏfiÁÔ˘˜, ÙÔ˘˜ Û˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌÔ‡˜, Ù· ‰›ÎÙ˘· ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ. ÕÚ· Ë Ï‡ÛË Â›Ó·È Û Â›Â‰Ô ÎÔÈÓÔًوÓ, ‰‹ÌˆÓ, fiÔ˘ ÔÈ Ôϛ٘ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈÔ‡ÓÙ·È” . ™Â ·˘ÙfiÓ Ì¿ÏÈÛÙ· ÙÔÓ ÙÔ̤· ÙÔ ∂ÚÁ·ÛÙ‹ÚÈÔ ∞ÁÚÔÙÈÎÔ‡ ÃÒÚÔ˘ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈ-

Â›Ù·È Û fiÏË ÙË £ÂÛÛ·Ï›·. ™ÙÔ ªÔ˘˙¿ÎÈ ∫·Ú‰›ÙÛ·˜ ›‰Ú˘Û ÙËÓ ÙÔÈ΋ ‰È·Î˘‚¤ÚÓËÛË Ì ‰Âο‰Â˜ Û˘ÏÏfiÁÔ˘˜ ·fi‰Ë̈Ó, ÂÓÒ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËÎÂ Î·È ÎÔÈÓˆÓÈÎfi Ù·ÌÂ›Ô ·fi ÙÔ˘˜ ·Ô‰‹ÌÔ˘˜ ÙÔ˘ ∂ÏÏËÓfi˘ÚÁÔ˘ ÁÈ· Ó· ÛÙËÚȯıÔ‡Ó ÔÈ Ó¤ÔÈ, Ô˘ ÏfiÁˆ Ù˘ ÎÚ›Û˘ ÂÈÛÙÚ¤ÊÔ˘Ó ÛÙÔÓ ÙfiÔ Î·Ù·ÁˆÁ‹˜ ÙÔ˘˜. “∂¿Ó ÎÙ›ÛÔ˘Ì ٤ÙÔȘ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›Â˜ Î·È ·ÏÏÔ‡, ÌÔÚԇ̠ӷ οÓÔ˘Ì ‚‹Ì·Ù·. μϤÔÓÙ·˜ ÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ, ÙËÓ ÔÏÈÙÈÛÌÈ΋ ·Í›·, ÌÔÚԇ̠ӷ ÎÈÓËıԇ̠ÛÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ. ΔÔ ∂ÚÁ·ÛÙ‹ÚÈÔ ∞ÁÚÔÙÈÎÔ‡ ÃÒÚÔ˘, Ì¿ÏÈÛÙ·, Â›Ó·È Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔÓ ÔÏ›ÙË, ÙÔ ¢‹ÌÔ Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜. ™Â οı ·›ÙËÌ· ÁÈ· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÔÌ¿‰ˆÓ ·Ú·ÁˆÁÒÓ, ·Ô‰‹ÌˆÓ, Û˘ÏÏfiÁˆÓ ‹ ¿ÏÏˆÓ ·-

ÚÂÌÊÂÚÒÓ ‰Ú¿ÛˆÓ, ›̷ÛÙ ¤ÙÔÈÌÔÈ Ó· ÚÔÛÙÚ¤ÍÔ˘Ì ÁÈ· Ó· ÙÔ˘˜ ÛÙËÚ›ÍÔ˘ÌÂ. ∫·È ˘¿Ú¯Ô˘Ó ‹‰Ë ÂÓı·ÚÚ˘ÓÙÈο ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù·” . ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ Ô ‰È‰¿ÛÎˆÓ ÙÔ˘ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜ ÈÚÔÙ·Í›·˜ Î. ¡ÈÎÔÏfi˜ μÔÁÈ·Ù˙›‰Ë˜ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍ fiÙÈ “Ë ÎÚ›ÛË ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ÌfiÓÈÌË ÁˆÁÚ·ÊÈ΋ ΛÓËÛË. ∞fi ÙÔ 2010 ¤Ú¯ÂÙ·È ÛÙÔÓ Â˘Úˆ·˚Îfi ÓfiÙÔ. ΔfiÓÈÛ ·ÎfiÌË fiÙÈ ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Â›Ó·È fiÙÈ ·fi ÙÔ 2009 ˙ËÙÂ›Ù·È ·fi ÌÈ· ÂıÓÈ΋ ΢‚¤ÚÓËÛË Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ ÙËÓ ÎÚ›ÛË Ô˘ ÙËÓ ÍÂÂÚÓ¿ÂÈ. ∏ ÎÚ›ÛË Â›Ó·È ·ÓÂ˘Úˆ·˚΋ Î·È ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆÈÛÙ› Û ÂıÓÈÎfi Â›‰Ô. ∂È‚¿ÏÏÂÙ·È ·¿ÓÙËÛË ÛÙËÓ ÎÚ›ÛË Û Â›Â‰Ô ‰ÈÂıÓ¤˜ Î·È fi¯È ÂÓfi˜ ÎÚ¿ÙÔ˘˜- ¤ıÓÔ˘˜” .

∞fi ÙË ™ÎfiÂÏÔ, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÂÍÂÙ¿˙ÂÈ ·È‰È¿ ÙÔ˘ ÓËÛÈÔ‡

∂ıÂÏfiÓÙÚÈ· ·È‰›·ÙÚÔ˜ ÛÙËÓ ∞ÏfiÓÓËÛÔ ¶∞π¢π∞Δƒ√™ ı· ÂÈÛΤÙÂÙ·È

Û ÂıÂÏÔÓÙÈ΋ ‚¿ÛË Î¿ı ‰Â‡ÙÂÚË ¶¤ÌÙË Î·È ¶·Ú·Û΢‹ ÙËÓ ∞ÏfiÓÓËÛÔ, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÂÍÂÙ¿˙ÂÈ ÛÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ ÀÁ›·˜ ÙÔ˘ ÓËÛÈÔ‡ ‚Ú¤ÊË Î·È ·È‰È¿. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙËÓ Î. ª·Ú›· ΔÛ¿ÌÚ·, Ë ÔÔ›· ˘ËÚÂÙ› ÛÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ ÀÁ›·˜ ™ÎÔ¤ÏÔ˘ Î·È ·Ô‰¤¯ÙËΠÙËÓ ÚfiÙ·ÛË Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∞Ú¯‹˜ ∞ÏÔÓÓ‹ÛÔ˘ Ó· ÌÂÙ·‚·›ÓÂÈ ÛÙÔ ÓËÛ› οı ‰‡Ô ‚‰ÔÌ¿‰Â˜, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ηχÙÂÈ ¯ˆÚ›˜ ÏËڈ̋ ÙÔ ÎÂÓfi ·È‰È¿ÙÚÔ˘. ∏ ı¤ÛË ¤¯ÂÈ ÚÔÎËÚ˘¯Ù› ·fi ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ËÁÂÛ›· ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ÀÁ›·˜, ˆÛÙfiÛÔ Ô˘‰Â›˜ ·È‰›·ÙÚÔ˜ ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ ÂӉȷʤÚÔÓ Ó· ˘ËÚÂÙ‹ÛÂÈ ÛÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ ÀÁ›·˜ ÙÔ˘ ÓËÛÈÔ‡. ∏ ·È‰›·ÙÚÔ˜ ÙÔ˘ ∫¤ÓÙÚÔ˘ ÀÁ›·˜ ™ÎÔ¤ÏÔ˘ Î. ª·Ú›· ΔÛ¿ÌÚ· ‚Ú¤ıËΠÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÚÔ¯ı¤˜ ÛÙËÓ ∞ÏfiÓÓËÛÔ, ·ԉ¯fiÌÂÓË Û¯ÂÙÈ΋ ÚfiÙ·ÛË Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∞Ú¯‹˜ ÙÔ˘ ÓËÛÈÔ‡, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ ‰‡Ô ÊÔÚ¤˜ ÙËÓ Â‚‰ÔÌ¿‰· Û ÂıÂÏÔÓÙÈ΋ ‚¿ÛË Ó· ÚÔÛʤÚÂÈ ÙȘ ˘ËÚÂۛ˜ Ù˘, ηχÙÔÓÙ·˜ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ÙËÓ ÎÂÓ‹ ı¤ÛË. ∏ ·È‰›·ÙÚÔ˜ ı· ÂÈÛΤÙÂÙ·È ÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ ÀÁ›·˜ ∞ÏÔÓÓ‹ÛÔ˘ οı ‰Â‡ÙÂÚË ¶¤ÌÙË Î·È ¶·Ú·Û΢‹. √È ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ ı· Á›ÓÔÓÙ·È ·fi ÙȘ 5 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· Ù˘ ¶¤ÌÙ˘ ̤¯ÚÈ Î·È ÙȘ 8 ÙÔ ‚Ú¿‰˘ Î·È ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ ·fi ÙÔ Úˆ› ̤¯ÚÈ Î·È ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Ù˘ ›‰È·˜ Ë̤ڷ˜, ÔfiÙÂ Î·È ı· ÂÈÛÙÚ¤ÊÂÈ Ë ·È‰›·ÙÚÔ˜ Ì ÙÔ ÏÔ›Ô Ù˘ ÁÚ·ÌÌ‹˜ ÛÙË ™ÎfiÂÏÔ. ∞Í›˙ÂÈ Ó· ÛËÌÂȈı› fiÙÈ fiÏ· Ù· ¤ÍÔ‰· ‰È·ÌÔÓ‹˜ Ù˘ ·È‰È¿ÙÚÔ˘ ÛÙÔ ÓËÛ› ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó Ô ™‡ÏÏÔÁÔ˜ °ÔÓ¤ˆÓ Î·È ∫ˉÂÌfiÓˆÓ, ηıÒ˜ Î·È ÔÌ¿‰· ·ÏÏÔ‰·ÒÓ Ô˘ ‰È·Ì¤ÓÂÈ ÌfiÓÈÌ· ÛÙËÓ ∞ÏfiÓÓËÛÔ, ÂÓÒ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ı· ¤¯ÂÈ Î·È Ë ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹, Ì ÙËÓ Î. ª·Ú›· ΔÛ¿ÌÚ·, fiˆ˜ ÚԷӷʤÚıËÎÂ, Ó· ·Ú¤¯ÂÈ ÙȘ ˘ËÚÂۛ˜ Ù˘ ‰ˆÚÂ¿Ó Û ÂıÂÏÔÓÙÈ΋ ‚¿ÛË. ∏ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ·Ó‹ÎÂÈ ÛÙË ¢Ë-

™ÎÔ¤ÏÔ˘ Î·È ÚÔ˜ ÙÈÌ‹Ó Ù˘ Ë ·È‰›·ÙÚÔ˜ Î. ª·Ú›· ΔÛ¿ÌÚ· ·Ô‰¤¯ÙËΠ·Ì¤Ûˆ˜ ÙËÓ ÚfiÙ·Û‹ Ì·˜ Î·È ı· ¤Ú¯ÂÙ·È ÛÙÔ ÓËÛ› οı ‰Â‡ÙÂÚË ¶¤ÌÙË Î·È ¶·Ú·Û΢‹, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ ÂıÂÏÔÓÙÈο Ó· ÂÍÂÙ¿˙ÂÈ ‚Ú¤ÊË Î·È ·È‰È¿. √È ÚÒÙ˜ ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ ¤ÁÈÓ·Ó ¯ı˜ Î·È ÚÔ¯ı¤˜ Î·È ‹Ù·Ó ÌÂÁ¿ÏÔ˜ Ô ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ Ô˘ ÂÍÂÙ¿ÛÙËηÓ. ¶Ï¤ÔÓ, ÔÈ ÁÔÓ›˜ Ù˘ ∞ÏÔÓÓ‹ÛÔ˘ ‰ÂÓ ı· Â›Ó·È ˘Ô¯Úˆ̤ÓÔÈ ÁÈ· ÙȘ È·ÙÚÈΤ˜ ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ ÙÔ˘˜ Ó· ÌÂÙ·‚·›ÓÔ˘Ó ÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ÙÔ˘ ÓËÛÈÔ‡, Ë ÔÔ›· ‰È·ÈÛÙÒÓÔÓÙ·˜ fiÙÈ, ·Ú¿ ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ ˆ˜ Ë ı¤ÛË ·È‰È¿ÙÚÔ˘ ÛÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ ÀÁ›·˜ ÚÔÎËÚ‡¯ÙËΠ·fi ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ËÁÂÛ›· ÙÔ˘ ·ÚÌÔ‰›Ô˘ ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ÎÂÓ‹, ηıÒ˜ Ô˘‰Â›˜ ÁÈ·ÙÚfi˜ ÂӉȷʤÚÂÙ·È Ó· ˘ËÚÂÙ‹ÛÂÈ ÛÙËÓ ∞ÏfiÓÓËÛÔ, ·¢ı‡ÓıËΠÛÙË ‰È‡ı˘ÓÛË ÙÔ˘ ∫¤ÓÙÚÔ˘ ÀÁ›·˜ ™ÎÔ¤ÏÔ˘ Î·È ÙËÓ ›‰È· ÙËÓ Î. ª·Ú›· ΔÛ¿ÌÚ·. ∏ ÚfiÙ·ÛË Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∞Ú¯‹˜, Ë ÔÔ›· ¤ÁÈÓ ·Ì¤Ûˆ˜ ·Ô‰ÂÎÙ‹ ·fi ÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ “∞¯ÈÏÏÔÔ‡ÏÂÈÔ˘” ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ μfiÏÔ˘, ÙË ‰È‡ı˘ÓÛË ÙÔ˘ ∫¤ÓÙÚÔ˘ ÀÁ›·˜ ™ÎÔ¤ÏÔ˘ Î·È ÙËÓ ›‰È· ÙËÓ Î. ª·Ú›· ΔÛ¿ÌÚ·, ‹Ù·Ó Ó· ÌÂÙ·‚·›ÓÂÈ ÔÚÈṲ̂Ó˜ ̤Ú˜ Ë ÁÈ·ÙÚfi˜ ÛÙËÓ ∞ÏfiÓÓËÛÔ, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÂÍÂÙ¿˙ÂÈ Ù· ‚Ú¤ÊË Î·È Ù· ·È‰È¿. ∞ԉ¯fiÌÂÓË ÙËÓ ÚfiÙ·ÛË Ë ·È‰›·ÙÚÔ˜, ‰ÂÓ ˙‹ÙËÛ ¯Ú‹Ì·Ù· ÁÈ· ÙȘ ˘ËÚÂۛ˜ Ù˘ Î·È ÚÔÛʤÚÂÈ ÂıÂÏÔÓÙÈο. ∂›Ó·È ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi fiÙÈ ÚÔ¯ı¤˜ ¶¤ÌÙË Î·È ¯ı˜ ¶·Ú·Û΢‹ ·ÚÎÂÙÔ› ÁÔÓ›˜ ÚÔÛ‹Ïı·Ó ÛÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ ÀÁ›·˜ ÙÔ˘ ÓËÛÈÔ‡, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ù· ·È‰È¿ ÙÔ˘˜ Ó· ÂÍÂÙ·ÛÙÔ‡Ó ·fi ÙË ÁÈ·ÙÚfi. “¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÌÈ· Ôχ ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ÂͤÏÈÍË ÁÈ· ÙÔ ÓËÛ› Ì·˜” , ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ∞ÏÔÓÓ‹ÛÔ˘ Î. ¶. μ·Ê›Ó˘, “ηıÒ˜ Ë ı¤ÛË ·È‰È¿ÙÚÔ˘ ÛÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ ÀÁ›·˜ ÚÔ-

ÎËÚ‡¯ÙËΠ·fi ÙÔ ·ÚÌfi‰ÈÔ ÀÔ˘ÚÁ›Ô, ˆÛÙfiÛÔ ‰ÂÓ Î·Ï‡ÊÙËΠÔÙ¤, ‰ÈfiÙÈ Ô˘‰Â›˜ ÁÈ·ÙÚfi˜ ‰¤¯ÂÙ·È Ó· ·Ó·Ï¿‚ÂÈ Î·È Ó· ˘ËÚÂÙ‹ÛÂÈ ÛÙËÓ ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ∞¢ı˘Óı‹Î·ÌÂ, ÏÔÈfiÓ, ÛÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ ÀÁ›·˜

CAFE BAR BISTROT ™. ™˘Ú›‰Ë 77 μfiÏÔ˜ ÙËÏ. 24210 22266

e-mail:cafe4epoxes@gmail.com

ÛÙÔ μfiÏÔ Î·È Ó· ˘fiÎÂÈÓÙ·È Û ¤ÍÔ‰· 300 Î·È ϤÔÓ Â˘ÚÒ. £¤Ïˆ Ó· ¢¯·ÚÈÛÙ‹Ûˆ ıÂÚÌ¿ ÙËÓ ·È‰›·ÙÚÔ Î. ª·Ú›· ΔÛ¿ÌÚ· ÁÈ· ÙËÓ ·Ô‰Ô¯‹ Ù˘ ÚfiÙ·Û˘ Î·È Î˘Ú›ˆ˜ ÙËÓ ÂıÂÏÔÓÙÈ΋ Ù˘ ÚÔÛÊÔÚ¿, ÙÔ ‰ÈÔÈÎËÙ‹ ÙÔ˘ “∞¯ÈÏÏÔÔ‡ÏÂÈÔ˘” ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ μfiÏÔ˘ Î. ∞Ú. ∑·¯·ÚfiÔ˘ÏÔ ÁÈ· ÙËÓ ¤ÁÎÚÈÛ‹ ÙÔ˘, ηıÒ˜ Î·È ÙÔ ‰È¢ı˘ÓÙ‹ ÙÔ˘ ∫¤ÓÙÚÔ˘ ÀÁ›·˜ ™ÎÔ¤ÏÔ˘ Î. °. ΔÚÈ·ÓٷʇÏÏÔ˘” ηٷϋÁÂÈ Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ∞ÏÔÓÓ‹ÛÔ˘. μ·ÁÁ¤Ï˘ ∫·Ú·Ì¿Ó˘


M·ÁÓËÛ›· 21

™∞μμ∞Δ√ 27 O∫Δøμƒπ√À 2012

√È ÛÙÚÔʤ˜ ∞Ê‹ÛÔ˘ - ∞ÊÂÙÒÓ Ì ‚¿ÛË ¤Ú¢ӷ ÙÔ˘ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜ ¶ÔÏÈÙÈÎÒÓ ªË¯·ÓÈÎÒÓ

∂ÈΛӉ˘ÓË ‰È·‰ÚÔÌ‹ ÁÈ· ÌÔÙÔÛÈÎÏÂÙÈÛÙ¤˜ Δ Ô ÈÔ ÂÈΛӉ˘ÓÔ Ô‰ÈÎfi ÙÌ‹Ì· ÛÙÔ ¶‹ÏÈÔ Â›Ó·È ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÌÔÙÔÛÈÎÏÂÙÈÛÙ¤˜ ÙÔ ÎÔÌÌ¿ÙÈ ÕÊËÛÔ˘ - ∞ÊÂÙÒÓ, ÏfiÁˆ ÙˆÓ Ôχ Û˘¯ÓÒÓ Î·È ÌÈÎÚÒÓ ˆ˜ ÚÔ˜ ÙËÓ ·ÎÙ›Ó· ÙÔ˘˜ ÛÙÚÔÊÒÓ, fiˆ˜ ÙÔÓ›ÛÙËΠ۠¤Ú¢ӷ Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠ·fi ÙÔ ΔÌ‹Ì· ¶ÔÏÈÙÈÎÒÓ ªË¯·ÓÈÎÒÓ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜. ™ÙËÓ ¤Ú¢ӷ ‰È·ÈÛÙÒıËΠfiÙÈ Ô ¤ÌÂÈÚÔ˜ Ô‰ËÁfi˜ Ô˘ ÌÂٷʤÚÂÈ ÛÙË ÌÔÙÔÛÈÎϤٷ Û˘ÓÂÈ‚¿ÙË, ·˘Í¿ÓÂÈ ÙËÓ Ù·¯‡ÙËÙ· ÙÔ˘ Ô¯‹Ì·ÙÔ˜.

ƒÂÔÚÙ¿˙: ºøΔ∏™ ™¶∞¡√™

√ ‰È‰¿ÎÙÔÚ·˜ ÙÔ˘ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜ ¶ÔÏÈÙÈÎÒÓ ªË¯·ÓÈÎÒÓ ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ §ÂÌÔÓ¿Î˘ ÌÂϤÙËÛ ÙË Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ Ô‰ËÁÒÓ ÌÔÙÔÛÈÎϤٷ˜, fiÙ·Ó ·˘ÙÔ› ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È Û ηÌ‡Ï· ÙÌ‹Ì·Ù· ˘ÊÈÛÙ·Ì¤ÓˆÓ Ô‰ÒÓ, ‰ËÏ·‰‹ ÛÙȘ ÛÙÚÔʤ˜. ªÂÏÂÙ‹ıËÎ·Ó ÙÚ›· ÙÌ‹Ì·Ù· ÙÔ˘ Ô‰ÈÎÔ‡ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ ÙÔ˘ ¶ËÏ›Ô˘, ÙÔ ÚÒÙÔ “ÕÊËÛÔ˜-∞ʤÙ˜” , ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ “§·‡ÎÔ˜-ªËϛӷ” Î·È ÙÔ ÙÚ›ÙÔ “¡ÂÔ¯ÒÚÈ-∫·Ï·Ì¿ÎÈ” . √ ‰È‰¿ÎÙÔÚ·˜ Â¤ÏÂÍ ÙȘ ÛÙÚÔʤ˜ ÁÈ· ÙËÓ ¤ÚÂ˘Ó¿ ÙÔ˘, ηıÒ˜, fiˆ˜ ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ, Ê·›ÓÂÙ·È ‚È‚ÏÈÔÁÚ·ÊÈο ˆ˜ ·˘Ù¤˜ ÔÊ›ÏÔÓÙ·È ÁÈ· ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ÔÛÔÛÙfi ÙˆÓ ·Ù˘¯ËÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÌÔÙÔÛÈÎÏÂÙÈÛÙ¤˜. √È ÌÂÙÚ‹ÛÂȘ ¤ÁÈÓ·Ó ÛÙÔ Ô‰ÈÎfi ‰›ÎÙ˘Ô ¶ËÏ›Ô˘, ÂÓÒ Ù· ÛÙÔȯ›· ·ÍÈÔÏÔÁ‹ıËÎ·Ó ÛÙÔ ∂ÚÁ·ÛÙ‹ÚÈÔ √‰ÔÔÈ›·˜ ÙÔ˘ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜ ¶ÔÏÈÙÈÎÒÓ ªË¯·ÓÈÎÒÓ. ¢‡Ô Ô‰ËÁÔ› ÌÔÙÔÛÈÎϤٷ˜ ÌÂ Û˘ÓÂÈ‚¿Ù˜ Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó ÛÙËÓ ¤Ú¢ӷ Î·È ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÎÏ‹ıËÎ·Ó Ó· ÂÎÙÂϤÛÔ˘Ó Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ Ô‰Èο ÙÌ‹Ì·Ù·, ÂÓÒ Â›¯Â ÂÍ·ÛÊ·ÏÈÛÙ› Ô ÌˉÂÓÈÎfi˜ ΢ÎÏÔÊÔÚÈ·Îfi˜ ÊfiÚÙÔ˜ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ë ·Ó·Ù˘ÛÛfiÌÂÓË Ù·¯‡ÙËÙ· Ó· Â›Ó·È ¿ÌÂÛ· ÂÍ·ÚÙÒÌÂÓË ·fi ÙÔÓ ›‰ÈÔ ÙÔÓ Ô‰ËÁfi Î·È ·fi ÙȘ ˘fiÏÔÈ˜ ΢ÎÏÔ-

ÊÔÚȷΤ˜ Û˘Óı‹Î˜. √ Î. §ÂÌÔÓ¿Î˘ ÙfiÓÈÛ ˆ˜ οÔȘ ·Ú¯ÈΤ˜ ıˆڋÛÂȘ Ô˘ ÙÂÏÈο ÂȂ‚·ÈÒıËÎ·Ó Ì¤Û· ·fi ÙËÓ ¤Ú¢ӷ, ϤÓ ÙÔ ÂÍ‹˜: ŸÙ·Ó Ô ¤ÌÂÈÚÔ˜ Ô‰ËÁfi˜ ¤¯ÂÈ Î·È Û˘ÓÂÈ‚¿ÙË, ‰ËÏ·‰‹ ·˘Í¿ÓÂÙ·È ÙÔ ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ “·Ó·‚¿Ù˘-ÌÔÙÔÛÈÎϤٷ” , ÙfiÙ ·˘Ùfi˜ ÎÈÓÂ›Ù·È ÈÔ ÁÚ‹ÁÔÚ·. ΔËÓ ·ÈÙ›· Ì·˜ ÙËÓ ·Ô‰›‰ÂÈ Ë ›‰È· Ë Ê˘-

ÛÈ΋. ¢ËÏ·‰‹ ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ ‚¿ÚÔ˘˜, ÂÈʤÚÂÈ ÙËÓ ·‡ÍËÛË Ù˘ Ê˘ÁÔΤÓÙÚÔ˘ ‰‡Ó·Ì˘ Ô˘ ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ ¤Ó·˜ Ô‰ËÁfi˜ ÌÔÚ› Ó· ‰È·ÁÚ¿„ÂÈ ÙËÓ ÙÚԯȿ ÌÈ·˜ ÛÙÚÔÊ‹˜ Ì Ôχ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË Ù·¯‡ÙËÙ·, ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ ÊÔ‚¿Ù·È fiÙÈ ı· ˘¿ÚÍÂÈ ÂÎÙÚÔ‹. ΔÔ Û˘Ó·›ÛıËÌ· Ù˘ ¢ı‡Ó˘ fiÙÈ ÌÂٷʤÚÂÈ Î·È ¤Ó· Û˘ÓÂÈ‚¿ÙË, ·›˙ÂÈ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ÚfiÏÔ ÛÙÔÓ ¿ÂÈÚÔ Ô‰ËÁfi, Ô

ÔÔ›Ô˜ ·ÓÙ› Ó· ÂÎÌÂÙ·ÏÏ¢Ù› ÙÔ fiÊÂÏÔ˜ ·fi ÙËÓ ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ ‚¿ÚÔ˘˜, ÌÂÈÒÓÂÈ ÙËÓ Ù·¯‡ÙËÙ· ÙÔ˘ Ô¯‹Ì·ÙÔ˜. √ ÂÚ¢ÓËÙ‹˜ ÌÂϤÙËÛÂ Î·È Ù· ÁˆÌÂÙÚÈο ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ÙˆÓ ÛÙÚÔÊÒÓ Î·È ·ԉ›¯ıËΠfiÙÈ ·›˙Ô˘Ó Í¯ˆÚÈÛÙfi ÚfiÏÔ. “Δ· ÙÚ›· Ô‰Èο ÙÌ‹Ì·Ù· Ô˘ ÂÈϤ¯ıËηÓ, Â›Ùˉ˜ ‹Ù·Ó Ù¤ÙÔÈ·, ÒÛÙ ӷ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ‰È·ÊÔÚÂÙÈο ÁˆÌÂÙÚÈο

¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο, fiˆ˜ ÛÙÔ Ï¿ÙÔ˜ ÙÔ˘ Ô‰ÔÛÙÚÒÌ·ÙÔ˜, ÛÙËÓ ÂÏ¿¯ÈÛÙË ·ÎÙ›Ó· Ù˘ ÛÙÚÔÊ‹˜ Î·È ¿ÏÏ·. º¿ÓËΠÏÔÈfiÓ fiÙÈ fiÛÔ ‚ÂÏÙÈÒÓÔÓÙ·È Ù· ÁˆÌÂÙÚÈο ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ÌÈ·˜ Ô‰Ô‡, ÔÈ Ô‰ËÁÔ› ·˘Í¿ÓÔ˘Ó ÙËÓ Ù·¯‡ÙËÙ· ΛÓËÛ‹˜ ÙÔ˘˜, ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÂÓÙfi˜ ÙˆÓ ÛÙÚÔÊÒÓ ·˘ÙÒÓ” ÙfiÓÈÛÂ Ô Î. §ÂÌÔÓ¿Î˘, ÂÓÒ ÚfiÛıÂÛ ˆ˜ ¤ÁÈÓ·Ó ÌÂÙÚ‹ÛÂȘ ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙfiÛÔ Ù˘ Ë̤ڷ˜, fiÛÔ Î·È Ù˘ Ó‡¯Ù·˜, fiÔ˘ ‰È·ÈÛÙÒıËΠfiÙÈ ÙËÓ Ë̤ڷ ÔÈ Ù·¯‡ÙËÙ˜ Ô˘ ·Ó·Ù‡ÛÛÔ˘Ó ÔÈ Ô‰ËÁÔ›, Â›Ó·È ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˜ Û ۯ¤ÛË Ì ÙË Ó‡¯Ù·. ŒÓ· ·ÎfiÌË ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ù˘ ¤Ú¢ӷ˜ ‹Ù·Ó ˆ˜ fiÛÔ Ô Ô‰ËÁfi˜ ÂÍÔÈÎÂÈÒÓÂÙ·È Ì ̛· Ô‰fi, ÙfiÛÔ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·˘Í¿ÓÂÈ ÙËÓ Ù·¯‡ÙËÙ¿ ÙÔ˘. ª¿ÏÈÛÙ· ÂÂȉ‹ ÛÙȘ ÛÙÚÔʤ˜ ‰ÂÓ ˘‹Ú¯Â Û‹Ì·ÓÛË ÁÈ· ÙÔ fiÚÈÔ Ù·¯‡ÙËÙ·˜, ÔÈ Ô‰ËÁÔ› ÚÔÛ¿ÚÌÔ˙·Ó ÙËÓ Ù·¯‡ÙËÙ· ηٿ ÙÔ ‰ÔÎÔ‡Ó Î·È fi¯È ÂÂȉ‹ Ì οÔÈÔ ÙÚfiÔ ÙÔ˘˜ ÂÈ‚·ÏÏfiÙ·Ó. ¶¿ÓÙˆ˜ ÛÙȘ ÛÙÚÔʤ˜ Ì Ôχ ÌÈÎÚ‹ ·ÎÙ›Ó· ηÌ˘ÏfiÙËÙ·˜, fiˆ˜ 15-20 ̤ÙÚ·, ÂΛ ÔÈ Ù·¯‡ÙËÙ˜ ¤ÂÊÙ·Ó Ôχ ¯·ÌËÏ¿, ÛÙ· 10-15 ¯ÈÏÈfiÌÂÙÚ· ÙËÓ ÒÚ·. 줂·È· ÛÙȘ ÛÙÚÔʤ˜ Ì ·ÎÙ›Ó· ηÌ˘ÏfiÙËÙ·˜ Ù· 350 ̤ÙÚ·, ÙfiÙ ÔÈ Ô‰ËÁÔ› ·‡Í·Ó·Ó ÙËÓ Ù·¯‡ÙËÙ· ·ÎfiÌË Î·È ÛÙ· 80 ¯ÈÏÈfiÌÂÙÚ· Î·È Û›ÁÔ˘Ú· ¿Óˆ ·fi ÙÔ fiÚÈÔ Ù·¯‡ÙËÙ·˜ ÙÔ˘ Ô‰ÈÎÔ‡ ‰ÈÎÙ‡Ô˘. √ ›‰ÈÔ˜ ÚfiÛıÂÛ ˆ˜ ‰ÂÓ ¤-

¯ÂÈ ÍÂηı·ÚÈÛÙ› ÔÈ· Â›Ó·È Ë ÛˆÛÙ‹ ı¤ÛË ÂÓfi˜ ÌÔÙÔÛÈÎÏÂÙÈÛÙ‹ Â› ÙÔ˘ Ô‰ÔÛÙÚÒÌ·ÙÔ˜. ŸÏ· ‚·Û›˙ÔÓÙ·È Û ¤Ó· ıˆÚËÙÈÎfi ÌÔÓÙ¤ÏÔ Ô˘ ϤÂÈ fiÙÈ ÙÔ fi¯ËÌ· Ú¤ÂÈ Ó· ÎÈÓÂ›Ù·È ÂÓÙfi˜ ÙˆÓ ÔÚ›ˆÓ Ù˘ ψڛ‰·˜ ΢ÎÏÔÊÔÚ›·˜, ·ÏÏ¿ ·˘Ùfi ·Ê·ÈÚ› ·fi ÙÔ ÌÔÙÔÛÈÎÏÂÙÈÛÙ‹ ÙÔ Û˘ÁÎÚÈÙÈÎfi ÏÂÔÓ¤ÎÙËÌ· ÙÔ˘ Ô¯‹Ì·ÙÔ˜ Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ·˘Í‹ÛÂÈ ÙËÓ ·ÎÙ›Ó· Ì ÙËÓ ÔÔ›· ı· ‰È·ÁÚ¿„ÂÈ ÌÈ· ηÌ‡ÏË ÁÈ· Ó· ÎÈÓËı› ÈÔ ÁÚ‹ÁÔÚ·.

¶ÈÔ ÂÈΛӉ˘ÓÔ˜ ‰ÚfiÌÔ˜ √ Î. §ÂÌÔÓ¿Î˘ ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛ ˆ˜ ÙÔ ÈÔ ÂÈΛӉ˘ÓÔ Ô‰ÈÎfi ÙÌ‹Ì· ÛÙÔ ¶‹ÏÈÔ Â›Ó·È ÙÔ ÙÌ‹Ì· ÌÂٷ͇ ∞Ê‹ÛÔ˘-∞ÊÂÙÒÓ, ·ÎÔÏÔ˘ı› ·˘Ùfi ÌÂٷ͇ §·‡ÎÔ˘-∫·Ï·Ì·Î›Ô˘ Î·È ÙÔ ÈÔ Î·Ïfi ÙÌ‹Ì·, ›Ûˆ˜ Î·È ÙÔ˘ ¶ËÏ›Ô˘, Â›Ó·È ·˘Ùfi ÌÂٷ͇ ¡ÂÔ¯ˆÚ›Ô˘-∫·Ï·Ì·Î›Ô˘. “™ÙÔ ÙÌ‹Ì· ∞Ê‹ÛÔ˘-∞ÊÂÙÒÓ ·Ú·ÙËÚÔ‡ÓÙ·È ÔÈ ÌÈÎÚfiÙÂÚ˜ ·ÎÙ›Ó˜ ÛÙȘ ÛÙÚÔʤ˜. ‰ËÏ·‰‹ ÌÈÏ¿Ì ÁÈ· ηÌ‡Ï˜ Ù˘ Ù¿Í˘ ÙˆÓ ‰Âη¤ÓÙ ̤ÙÚˆÓ ·ÎÙ›Ó·˜ Ô˘ Â›Ó·È ÂÏ¿¯ÈÛÙÔ. ∂›Û˘ ÙÔ Ï¿ÙÔ˜ ÙÔ˘ Ô‰ÔÛÙÚÒÌ·ÙÔ˜ Â›Ó·È Ôχ ÌÈÎÚfi, ·Ô˘ÛÈ¿˙ÂÈ Ë ‰È·ÁÚ¿ÌÌÈÛË, ˘¿Ú¯Ô˘Ó ¿Ú· ÔÏϤ˜ ÂÈÊ·ÓÂȷΤ˜ ·ÛÙÔ¯›Â˜ ÙÔ˘ Ô‰ÔÛÙÚÒÌ·ÙÔ˜, fiˆ˜ Ì·ÏÒÌ·Ù·, Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó ÂÈΛӉ˘Ó˜ Û˘Óı‹Î˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ‰È΢ÎÏÈÛÙ¤˜” η٤ÏËÍÂ Ô ›‰ÈÔ˜.

∞fi ‰ˆÚ¤˜ Û˘ÌÔÏÈÙÒÓ Î·È ÙËÓ ÂÓÂÚÁfi ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ∫·ÚÎÈÓÔ·ıÒÓ

∞ӷη›ÓÈÛË Ù˘ ªÔÓ¿‰·˜ ÃËÌÂÈÔıÂÚ·›·˜ ™Δ∏¡ ·Ó·Î·›ÓÈÛË ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ˘

ÛÙ¤Á·Û˘ Ù˘ ªÔÓ¿‰·˜ ÃËÌÂÈÔıÂÚ·›·˜ ÙÔ˘ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ μfiÏÔ˘ ÚÔ¯ˆÚ› ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô Ô ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ∫·ÚÎÈÓÔ·ıÒÓ ¡ÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜, ÂÓÒ ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ¶·Ú·Û΢‹ ı· ÙÂÏÂÛÙÔ‡Ó Ù· ÂÁη›ÓÈ· Î·È ı· ÙÈÌËı› Ô ‰ˆÚËÙ‹˜ Ô Î. ÷ڿϷÌÔ˜ ΔÛÈÌ¿˜, Ì ÙË ‰ˆÚ¿ ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ÚÔ¯ÒÚËÛ·Ó ¤Ó· ÌÂÁ¿ÏÔ Ì¤ÚÔ˜ ·fi ÙȘ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓ˜ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ. ∏ ¢·ÈÛıËÛ›· ÙˆÓ Û˘ÌÔÏÈÙÒÓ ÁÈ· ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ·ÓıÚÒÈÓˆÓ Û˘ÓıËÎÒÓ, fiÔ˘ ÔÈ Î·ÚÎÈÓÔ·ı›˜ ÂÚÓÔ‡Ó ·ÚÎÂÙ¤˜ ÒÚ˜ ÙËÓ Ë̤ڷ οÓÔÓÙ·˜ ¯ËÌÂÈÔıÂÚ·›·, Û˘Ó¤‚·Ï ÛÙËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË ÛËÌ·ÓÙÈÎÒÓ ‰ˆÚÂÒÓ, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ë ªÔÓ¿‰· ÃËÌÂÈÔıÂÚ·›·˜ Ó· ·ÔÎÙ‹ÛÂÈ ϤÔÓ ¤Ó· ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi ÚfiÛˆÔ. ∂‰Ò Î·È ¤Ó· Ì‹Ó· ÂÚ›Ô˘ Ù· ̤ÏË ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ∫·ÚÎÈÓÔ·ıÒÓ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÒÓÙ·˜ ÙȘ ÂÚÁ·Û›Â˜ ·Ó·Î·›ÓÈÛ˘ Ù˘ ªÔÓ¿‰·˜, Ë ÔÔ›· ÛÙÂÁ¿˙ÂÙ·È ÛÙËÓ ·ÏÈ¿ Ù¤Ú˘Á· ÙÔ˘ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ Î·È ÈÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÛÙËÓ ∫ÏÈÓÈ΋ Ô˘ ·ÏÈ¿ ÛÙÂÁ·˙fiÙ·Ó Ë ÃÂÈÚÔ˘ÚÁÈ΋. ªÂ Ù· ¯Ú‹Ì·Ù· Ô˘ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛÂ Ô ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ·fi ‰ˆÚÂ-

¤˜, ·ÏÏ¿ Î·È ‰È¿ÊÔÚ˜ ÂΉËÏÒÛÂȘ, ÚÔ¯ˆÚ› ÁÔÚÁ¿ ¤¯ÔÓÙ·˜ ÙË ÛÙ‹ÚÈÍË ÙˆÓ ·ÚÌfi‰ÈˆÓ ÊÔÚ¤ˆÓ ÛÙËÓ ·Ó·Î·›ÓÈÛË ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ˘ Ì ÙËÓ ÙÔÔı¤ÙËÛË Ó¤ˆÓ ˘Ô‰ÔÌÒÓ ˘ÁÈÂÈÓ‹˜, ·Ú·ı‡ÚˆÓ, ·ÙˆÌ¿ÙˆÓ, ÂÓÒ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡ÓÙ·È Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ‰‡Ô Ӥ˜ ·›ıÔ˘Û˜ Ì ÎϛӘ, ·ÏÏ¿ Î·È ÎÚ‚¿ÙÈ· ¯ËÌÂÈÔıÂÚ·›·˜. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È ˆ˜ Ë ªÔÓ¿‰· ÃËÌÂÈÔıÂÚ·›·˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ̤¯ÚÈ Î·È ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ, ÂÓÒ ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·, fiÛÔÈ Î·ÚÎÈÓÔ·ı›˜ Ú¤ÂÈ Ó· ÓÔÛËÏ¢ÙÔ‡Ó, ÌÂٷʤÚÔÓÙ·È Â›Ù ÛÙËÓ ¶·ıÔÏÔÁÈ΋ ›Ù ÛÙË ÃÂÈÚÔ˘ÚÁÈ΋ ∫ÏÈÓÈ΋. ∏ ªÔÓ¿‰· ÃËÌÂÈÔıÂÚ·›·˜ ÌÂÙ¿ ·fi ÂÓ¤ÚÁÂȘ Ù˘ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ Â›Ó·È ϤÔÓ ÂÓÙ·Á̤ÓË ÛÙÔÓ ÔÚÁ·ÓÈÛÌfi ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ Î·È ÌÔÚ› Ó· ‰ÈÂΉÈÎËı› Ë ·Ó¿Ù˘Í‹

Ù˘. ∏ Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ∫·ÚÎÈÓÔ·ıÒÓ ª·ÁÓËÛ›·˜, Ô˘ ·ÚÈıÌ› 140 ¿ÙÔÌ·, Î. ºÔ˘ÛÙÔ‡ÎÔ˘ ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛ ˆ˜ ÌÂÙ¿ ·fi ‰ˆÚ¿ Ô˘ ¤ÁÈÓ ·fi ÙÔÓ Î. ÷ڿϷÌÔ ΔÛÈÌ¿, ‰È·ÌÔÚÊÒıËÎ·Ó Ù· ·ÙÒÌ·Ù·, Ù· ÎÔ˘ÊÒÌ·Ù· Î·È ¿ÏÏÔÈ ¯ÒÚÔÈ, ÂÓÒ ÏËÚÒıËÎ·Ó Î·È ÔÈ ÂÚÁ¿Ù˜. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· ÌÂÙ¿ ·fi fiÚÔ˘˜ Ô˘ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛ·ÌÂ Î·È ÂÌ›˜ ˆ˜ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ̤۷ ·fi ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛË ÂΉËÏÒÛˆÓ, ·ÏÏ¿ Î·È ‰ˆÚÂÒÓ, οӷÌ ‰È¿ÊÔÚ˜ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ, fiˆ˜ ·ÓÙÈηٿÛÙ·ÛË ÊˆÙÈÛÌÔ‡, ÙÔÔı¤ÙËÛË Ó¤ˆÓ ÂȉÒÓ ˘ÁÈÂÈÓ‹˜ Î·È ÎÏÈÓÒÓ, ÚÔÌ‹ıÂÈ· Ó¤ˆÓ ÎÔ˘ÚÙÈÓÒÓ. ∞ÎfiÌË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËÎ·Ó ‰‡Ô Ӥ˜ ·›ıÔ˘Û˜ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο Ë Ì›· Ì ÎϛӘ Î·È Ë ¿ÏÏË Î·Ú¤ÎϘ ÁÈ· ÙË ¯ËÌÂÈÔıÂÚ·›·. ∏ Û˘Ì‚ÔÏ‹ ÙˆÓ Û˘ÌÔ-

ÏÈÙÒÓ ‹Ù·Ó ηıÔÚÈÛÙÈ΋ ÁÈ· Ó· Á›ÓÂÈ Ë ·Ó·Î·›ÓÈÛË ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Ù˘ ªÔÓ¿‰·˜ ÃËÌÂÈÔıÂÚ·›·˜. ΔËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ¶·Ú·Û΢‹ Ô ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ∫·ÚÎÈÓÔ·ıÒÓ ı· ÙÂϤÛÂÈ Ù· ÂÁη›ÓÈ· Ù˘ ·Ó·Î·›ÓÈÛ˘ Ù˘ ªÔÓ¿‰·˜ ·ÚÔ˘Û›· Î·È ÌÂÏÒÓ Ù˘ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘, ÂÓÒ ı· ·ÔÓÂÌËı› ÙÈÌËÙÈ΋ ϷΤٷ Î·È ÛÙÔÓ Î. ΔÛÈÌ¿ ÁÈ· ÙË ‰ˆÚ¿ Ô˘ ¤Î·Ó ÛÙÔ Û‡ÏÏÔÁÔ. ΔÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô μfiÏÔ˘ ‰È·ı¤ÙÂÈ ¤Ó·Ó ÔÁÎÔÏfiÁÔ-·ıÔÏfiÁÔ, ÂÓÒ ·›ÙËÌ· ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ∫·ÚÎÈÓÔ·ıÒÓ Â›Ó·È Ó· Â·Ó‰Úˆı› ÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô Î·È Ì ‰Â‡ÙÂÚÔ ÁÈ·ÙÚfi ·˘Ù‹˜ Ù˘ ÂȉÈÎfiÙËÙ·˜. Δ· ÂÚÈÛÙ·ÙÈο Ô˘ ηıËÌÂÚÈÓ¿ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÔÓÙ·È, ·Ó¤Ú¯ÔÓÙ·È ÌÂٷ͇ 1520, ÂÓÒ ÛÙ· 300 ·Ó‹Ïı·Ó Ù· Ó¤· ÂÚÈÛÙ·ÙÈο ÁÈ· ÙÔ 2011.

¶ÔÏÈÙÈÛÙÈΤ˜ ÂÍÔÚÌ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ π‰ÈˆÙÈÎÔ‡ °˘ÌÓ·Û›Ô˘ “¶ÚÔÌËı¤·˜” ª∞£∏Δ∂™, ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ› Î·È ÁÔÓ›˜ ÙÔ˘ π‰ÈˆÙÈÎÔ‡ °˘ÌÓ·Û›Ô˘

“¶ÚÔÌËı¤·˜” ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ 21 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙˆÓ Â͈ۯÔÏÈÎÒÓ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÙ‹ÙˆÓ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ·Ó Â›ÛÎÂ„Ë ‚fiÏÙ· ÛÙȘ ªËÏȤ˜ Ì ÙÔ ÙÚÂÓ¿ÎÈ ÙÔ˘ ¶ËÏ›Ô˘. ∏ Â›ÛÎÂ„Ë Â›¯Â ˆ˜ ÛÙfi¯Ô Ó· ‰Ô‡Ó ٷ ·È‰È¿ ÙÔ ªÔ˘ÛÂ›Ô ∂ÏÈ¿˜ ÛÙËÓ ÕÓˆ °·Ù˙¤·, ÙÔ ªÔ˘ÛÂ›Ô §·˚΋˜ Δ¤¯Ó˘ Î·È πÛÙÔÚ›·˜ ªËϤˆÓ, ÙËÓ ÙÔً͈ Á¤Ê˘Ú· ÙÔ˘ ¡Ù ∫›ÚÈÎÔ Î·È ÙËÓ ÂÎÎÏËÛ›· ÙˆÓ Δ·ÍÈ·Ú¯ÒÓ.

ºÒÙ˘ ™·Ófi˜

flÚ˜: 12 - 4:30 ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Î·È 8 - 12 ÙÔ ‚Ú¿‰˘


¶√¢√™º∞πƒ√ ™∞μμ∞Δ√ 27 O∫Δøμƒπ√À 2012

ΔÚÂȘ ·Ó·ÌÂÙÚ‹ÛÂȘ Û‹ÌÂÚ· ÁÈ· ÙÔ ∫‡ÂÏÏÔ ∂¶™£ ÛÂÏ. 23

Y¶EY£YNO™ Y§H™: EY£YMH™ XOYTA™

∞2 ª¶∞™∫∂Δ

™ÙËÓ ∞Ì·ÏÈ¿‰· Ì ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ·ÁˆÓ›˙ÂÙ·È Ë ¡›ÎË ÛÂÏ. 27

¶·Ú·ÈÙ‹ıËÎÂ Ô Δ. °È·ÓÓfiÔ˘ÏÔ˜ ·fi ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi μfiÏÔ˘ ÛÂÏ. 24

μ’ ∂£¡π∫∏

¶ÚÒÙÔ ·È¯Ó›‰È ¤‰Ú·˜ ÁÈ· ÙË ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË Ì ∞ÈÁ¿Ïˆ ÛÂÏ. 26

∞1 ∂™∫∞£

¢‡Ô Ì·ÁÓËÛÈÒÙÈη ÓÙ¤ÚÌÈ Û‹ÌÂÚ· ÛÙËÓ ÚÂÌȤڷ ÛÂÏ. 26

ΔËÓ ΔÚ›ÙË ·›˙ÂÈ Ë ¡›ÎË ÛÙ· °È·ÓÓÈÙÛ¿ ÁÈ· ÙÔ ∫‡ÂÏÏÔ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ ÛÂÏ. 25


™∞μμ∞Δ√ 27 O∫Δøμƒπ√À 2012

∞¡Δπª∂Δø¶π∑∂π ∞Àƒπ√ ∂∫Δ√™ ∂¢ƒ∞™ Δ√¡ ∞ª¶∂§ø¡π∞∫√ °π∞ Δ∏ ¢’ ∂£¡π∫∏

“§·‚ˆÌ¤ÓÔ˜” Ô ƒ‹Á·˜ Ô ‰Â‡ÙÂÚÔ ·È¯Ó›‰È Ì·ÎÚÈ¿ ·fi ÙÔ Á‹‰fi ÙÔ˘ Û ÈÛ¿ÚÈı̘ ·ÁˆÓÈÛÙÈΤ˜ ÙÔ˘ 4Ô˘ ÔÌ›ÏÔ˘ Ù˘ ¢’ ∂ıÓÈ΋˜ ‰›ÓÂÈ ·‡ÚÈÔ Ô ƒ‹Á·˜ ºÂÚ·›Ô˜. ∏ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ˘ ı· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ ÙÔÓ ∞ÌÂψÓÈ·Îfi Î·È ·Ú¿ ÙȘ ·Ô˘Û›Â˜ Ù˘ ı· ÂȉÈÒÍÂÈ ÙÔ ıÂÙÈÎfi ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·. ΔÔ ·È¯Ó›‰È ¤¯ÂÈ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÙ› Ó· ·Ú¯›ÛÂÈ ÛÙȘ 3 Ì.Ì.

Δ

ƒÂÔÚÙ¿˙: °πøƒ°√™ ¶∂°π√™ ªÂ ÙÔÓ ∞ÌÂψÓÈ·Îfi §¿ÚÈÛ·˜ ÂÎÙfi˜ ¤‰Ú·˜ ı· ·Ó·ÌÂÙÚËı› ·‡ÚÈÔ Ô ƒ‹Á·˜ ºÂÚ·›Ô˜. √È “΢·ÓfiÏ¢ÎÔÈ” Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ ¤¯Ô˘Ó ÚÔÂÙÔÈÌ·ÛÙ› ηٿÏÏËÏ· ÁÈ· ÙÔ ·È¯Ó›‰È ·˘Ùfi Î·È ·ÚfiÙÈ ı· ·ÁˆÓÈÛÙÔ‡Ó Ì ·Ô˘Û›Â˜ ÂÏ›˙Ô˘Ó fiÙÈ ı· ηٷʤÚÔ˘Ó Ó· ÂÈÛÙÚ¤„Ô˘Ó ÛÙË ‚¿ÛË ÙÔ˘˜ Ì ‚·ıÌfi ‹ ‚·ıÌÔ‡˜. ∞ÚΛ ‚¤‚·È·, Ë Ù‡¯Ë Ó· ÌËÓ ÙÔ˘˜ Á˘Ú›ÛÂÈ ÙËÓ Ï¿ÙË Î·È ÔÈ ›‰ÈÔÈ Ó· Ì›ÓÔ˘Ó Û˘ÁÎÂÓÙڈ̤ÓÔÈ Î·È ÛÙ· 90 ÏÂÙ¿ ÙÔ˘ ·ÁÒÓ· ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÌËÓ ÙËÓ ¿ıÔ˘Ó fiˆ˜ ÛÙËÓ ÚÂÌȤڷ ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ ÛÙËÓ ∫·Ú‰›ÙÛ·. ∂Λ, ‰ËÏ·‰‹, Ô˘ ¿ÓÔÈÍ·Ó ÙÔ ÛÎÔÚ ÛÙ· ̤۷ ÙÔ˘ ‚’ ̤ÚÔ˘˜ ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙÔÓ ÙÔÈÎfi ∞√∫, ·ÏÏ¿ ‰¤¯ıËÎ·Ó ‰‡Ô ÁÎÔÏ ÛÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ÂÓÙ¿ÏÂÙÔ ·fi ÛÙË̤Ó˜ Ê¿ÛÂȘ ÁÈ· Ó· ¯¿ÛÔ˘Ó Ì ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ ÙÚfiÔ ÙÔ ·È¯Ó›‰È. “Èڛ˜ ·ÌÊÈ‚ÔÏ›· Ì·˜ ÂÚÈ̤ÓÂÈ ¤Ó·˜ ‰‡ÛÎÔÏÔ˜ ·ÁÒÓ·˜, fiˆ˜ ÂÍ¿ÏÏÔ˘ Â›Ó·È fiÏÔÈ ÛÙÔ ÊÂÙÈÓfi ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Ù˘ ¢’ ∂ıÓÈ΋˜. £· ÎÔÓÙÚ¿ÚÔ˘Ì ̛· ‰˘Ó·Ù‹ ÔÌ¿‰· Ô˘ ı· ¤¯ÂÈ Î·È ÙÔ ÏÂÔÓ¤ÎÙËÌ· Ù˘ ¤‰Ú·˜ Î·È ı· ·Ï¤„Ô˘Ì Ì fiϘ Ì·˜ ÙȘ ‰˘Ó¿ÌÂȘ ÁÈ· ¤Ó· ıÂÙÈÎfi ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·” , ‰‹ÏˆÛ ·Ú¯Èο ÛÙË “£” Ô ÚÔÔÓËÙ‹˜ ÙÔ˘ ƒ‹Á· §¿Î˘ ª·Î¿Ï˘ Î·È Û˘Ó¤¯ÈÛÂ: “°ÓˆÚ›˙Ô˘Ì ˆ˜ ÔÈ ·ÓÙ›·ÏÔ› Ì·˜ ı· ·›ÍÔ˘Ó ‰˘Ó·Ù¿ ÌÈ· Î·È ÙÔ Á‹Â‰Ô ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û η΋ ηٿÛÙ·ÛË Î·È ‰ÂÓ ÚÔÛʤÚÂÙ·È ÁÈ· Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ Ì ˘„ËÏ‹ Ù¯ÓÈ΋. ŒÙÛÈ, ÁÈ· Ó· ÂÙ‡¯Ô˘Ì ÙÔ ÛÙfi¯Ô Ì·˜ ı· Ú¤ÂÈ ÛÙË ‰‡Ó·Ì‹ ÙÔ˘˜ Ó· ·ÓÙÈ·Ú·Ù¿ÍÔ˘Ì ÂÚÈÛÛfiÙÂÚË ‰‡Ó·ÌË Î·È ¿ıÔ˜. ∏ ¤‰Ú· ÙÔ˘ ∞ÌÂψÓÈ·ÎÔ‡ ͤÚÔ˘Ì fiÙÈ Â›Ó·È ‰‡ÛÎÔÏË, ·ÊÔ‡ Ô ÎfiÛÌÔ˜ Â›Ó·È È‰È·›ÙÂÚ· ÂΉËψÙÈÎfi˜. ŸÌˆ˜ ÂÌ¿˜ ‰ÂÓ ı· Ú¤ÂÈ Ó· Ì·˜ ··Û¯ÔÏ› ·˘Ùfi. ∂ΛÓÔ Ô˘ ÂÈ‚¿ÏÏÂÙ·È Ó· οÓÔ˘-

ÌÂ Â›Ó·È Ó· ›̷ÛÙÂ Û˘ÁÎÂÓÙڈ̤ÓÔÈ ÛÙÔ ·È¯Ó›‰È Ì·˜, ÒÛÙ ӷ ηٷʤÚÔ˘Ì ӷ ÙÔ Ê¤ÚÔ˘Ì ÛÙ· ̤ÙÚ· Ì·˜” . ΔÔ Î·ÏÔη›ÚÈ Ô ƒ‹Á·˜ ›¯Â ·ÁˆÓÈÛÙ› ÛÙÔ ›‰ÈÔ Á‹Â‰Ô Û ÊÈÏÈÎfi Ì·Ù˜ Î·È Â›¯Â ÓÈ΋ÛÂÈ ÙÔÓ ∞ÌÂψÓÈ·Îfi Ì 1-0, ¯¿ÚË Û ‡ÛÙÔ¯Ô ¯Ù‡ËÌ· ¤Ó·ÏÙÈ ÙÔ˘ μÔ˘Ú·˙¤ÚË ÛÙÔ 87’. ŸÌˆ˜ Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ Î. ª·Î¿ÏË ·˘Ùfi ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ È‰È·›ÙÂÚË ÛËÌ·Û›·: “Δ· ÊÈÏÈο ·È¯Ó›‰È· Á›ÓÔÓÙ·È ÌfiÓÔ ÁÈ· ÙËÓ ·ÚÙÈfiÙÂÚË ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· ÙˆÓ ÔÌ¿‰ˆÓ. ¢ÂÓ ‰›Óˆ ÛËÌ·Û›· ÛÙ· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Î·È ÁÈ’ ·˘Ùfi ÈÛÙ‡ˆ ˆ˜ ‰ÂÓ ı· ·›ÍÂÈ Î·Ó¤Ó· ÚfiÏÔ ÙÔ fiÙÈ ÎÂÚ‰›Û·Ì ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ ÛÙÔÓ ∞ÌÂÏÒÓ·. Δ· ›‰È· ı· ¤ÏÂÁ· Î·È ·Ó ›¯·Ì ¯¿ÛÂÈ. ∏ Ô˘Û›· Â›Ó·È Ó· ‰Â›ÍÔ˘Ì ÛÙÔÓ ·ÁÒÓ· Ù˘ ∫˘Úȷ΋˜ ÙÔ Î·Ïfi Ì·˜ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ÚfiÛˆÔ, ÁÈ· Ó· ÌÔÚ¤ÛÔ˘Ì ӷ ÂÙ‡¯Ô˘Ì ÙÔÓ ÛÙfi¯Ô Ì·˜” .

√ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi˜ ÙÔ̤·˜ ∞ÚÎÂÙ¤˜ Î·È ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ·Ô˘Û›Â˜ ı· ¤¯ÂÈ Ô ƒ‹Á·˜ ÛÙËÓ ·˘ÚÈ·Ó‹ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË. ∏ ∂¶√ ÂÓË̤ڈÛ ÙËÓ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ˘ fiÙÈ Ô °ÈÒÚÁÔ˜ ÷Ù˙‹˜ Ú¤ÂÈ Ó·

ÂÎÙ›ÛÂÈ ÔÈÓ‹ Ì›·˜ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ Ô˘ “¯ÚˆÛÙÔ‡Û” ·fi ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô 2010-11. ŒÙÛÈ, Ô ¤ÌÂÈÚÔ˜ ̤ÛÔ˜ ¤ÌÂÈÓ ÂÎÙfi˜ ·ÔÛÙÔÏ‹˜, fiˆ˜ Î·È Ô ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ƒËÁ›ÓÔ˜, Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ÌÂÙ·‚› ÛÙËÓ ∫ÔÌÔÙËÓ‹ ÁÈ· ÙËÓ ÔÚΈÌÔÛ›· ÛÙÔ Ù˘¯›Ô ÙÔ˘. ∂›Û˘, ÁÈ· ‰ÈÎÔ‡˜ ÙÔ˘ ÏfiÁÔ˘˜ ·¤¯ÂÈ ·fi ÙȘ ÂΉËÏÒÛÂȘ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ Ô μ·Á Á¤Ï˘ ™Ê˘Ú‹˜ Î·È fiˆ˜ Â›Ó·È ÏÔÁÈÎfi ‰ÂÓ ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÙ·È ·fi ÙËÓ Ù¯ÓÈ΋ ËÁÂÛ›·. Δ¤ÏÔ˜, ·ÎfiÌË ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ‚ÔËı‹ÛÔ˘Ó ÔÈ £·Ó¿Û˘ ªϤÙÛ·˜ Î·È ¢ËÌ‹ÙÚ˘ μÔÁÈ·Ù˙‹˜, Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙÔ ÛÙ¿‰ÈÔ Ù˘ ·ÔıÂÚ·›·˜, ηıÒ˜ Î·È Ô ÛÙÚ·ÙÂ˘Ì¤ÓÔ˜ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ÷Ù˙Ë·ı·Ó·Û›Ô˘. Δ¤ÏÔ˜, ·ÌÊ›‚ÔÏË ıˆÚÂ›Ù·È Î·È Ë Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘ ¡›ÎÔ˘ μÔ˘Ú·˙¤ÚË, Ô˘ ·ÈÛı¿ÓÂÙ·È ÂÓԯϋÛÂȘ. ΔÔ Èı·ÓfiÙÂÚÔ Â›Ó·È Ó· Ù·Íȉ¤„ÂÈ Ì·˙› Ì ÙËÓ ÔÌ¿‰· Î·È Ë Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘ ÛÙÔ Ì·Ù˜ Ó· ·ÔÊ·ÛÈÛÙ› ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÛÙÈÁÌ‹. ™ÙËÓ ·ÔÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘ ƒ‹Á· ı· Â›Ó·È ÔÈ: μ·Û›Ï˘ ΔÛÔ˘Ì¤ÎÔ˜, ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ªÔ˘Ú›Ù·˜, ¡›ÎÔ˜ μÔ˘Ú·˙¤Ú˘, ∫ÒÛÙ·˜ °Ô˘ÙÔ‡Ï˘, ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ °Ô‡ÙÛÔ˜, ∞ϤÎÔ˜

∫·ÙÛ›Î˘, μ·Ï¿ÓÙ˘ ∫fiÎη˜, º›ÏÈÔ˜ ƒÔ˘Î¿˜, ÃÚ‹ÛÙÔ˜ ™·ı‹˜, ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ ∫Ô˘ÓÙÔ‡Ú˘, ™Ù¤ÚÁÈÔ˜ ª·Î¿Ï˘, ÿÚ˘ ª›Î·˜, ∞ÈÌ›ÏÈÔ˜ ƒ¤‚˘, ¢ËÌ‹ÙÚ˘ °¿ÚÔ˜, ª¿ÚÈÔ˜ °ÎÔ˘ÓÙfiÏÔ˜, °ÈÒÚÁÔ˜ ªÈ ¯ÔÏ›ÙÛ˘, ª¿ÓÔ˜ ¶¿Û¯Ô˜, ªÈ¯¿Ï˘ ΔÛÔ˘Î¿Ï˘, μ·Ï¿ÓÙ˘ ¡ÙfiÓÙÔ˜ Î·È ¶· Ó·ÁÈÒÙ˘ °ÎÔ˘ÁÈ¿ÓÔ˜. * ¢È·ÈÙËÙ‹˜ ÙÔ˘ ·ÁÒÓ· ∞ÌÂψÓÈ·Îfi˜ƒ‹Á·˜ ı· Â›Ó·È Ô Î. ™Ù·‡ÚÔ˜ ΔÛÈÌÂÓÙÂÚ›‰Ë˜ Ù˘ ∂¶™ ∫Ô˙¿Ó˘, ¤¯ÔÓÙ·˜ ˆ˜ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ ÙÔ˘˜ Î.Î. ∞ÛÙ¤ÚÈÔ ™‡ÎÔ Î·È ¡ÈÎfiÏ·Ô πˆ·ÓÓ›‰Ë Ù˘ ›‰È·˜ ŒÓˆÛ˘. ¶·Ú·ÙËÚËÙ‹˜ ‰È·ÈÙËÛ›·˜ ı· Â›Ó·È Ô Î. ªÈÏÙÈ¿‰Ë˜ £ÂÔ¯¿Ú˘ ·fi Ù· ΔڛηϷ.

ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· °È· ÙËÓ 2Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ÙÔ˘ 4Ô˘ ÔÌ›ÏÔ˘ Ù˘ ¢’ ∂ıÓÈ΋˜ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËıÔ‡Ó ·‡ÚÈÔ ÔÈ Î¿ÙˆıÈ Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂȘ: ∞Ó‰ÚÔ‡ÙÛÔ˜ °Ú.-∂Ï·ÛÛfiÓ· §·Ì›·-¢ˆÙȤ·˜ ∞ÁÈ¿˜ ∞›ÔÏÔ˜ ∫·Ú.-∞.√. ∫·Ú‰›ÙÛ·˜ ∞.∂. §ÂÔÓÙ·Ú›Ô˘-∞¯ÈÏϤ·˜ ¢ÔÌ. ∞ÌÂψÓÈ·Îfi˜-ƒ‹Á·˜ ºÂÚ·›Ô˜ ƒÂfi: ¶˘ÚÁÂÙfi˜

°À¡. ¶√¢√™º∞πƒ√

£∞ ¢π∂•∞ã√À¡ Δƒ∂π™ ∞°ø¡∂™ °π∞ Δ∏¡ μ’ º∞™∏ Δ√À £∂™ª√À

√ ª·ÁÓËÛÈ·Îfi˜ ÙÈÌ¿ ÙËÓ ∞. ÿÌË

∏̤ڷ ∫˘¤ÏÏÔ˘ ÛÙËÓ ∂¶™£

™‹ÌÂÚ· ™¿‚‚·ÙÔ ÛÙȘ 3 Ì.Ì. ÛÙÔ ÛÙ¿‰ÈÔ Ù˘ ¡Â¿ÔÏ˘ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÊÈÏÈÎfi˜ ·ÁÒÓ·˜, ·ÊÈÂڈ̤ÓÔ˜ ÛÙËÓ ÌÓ‹ÌË Ù˘ ·‰ÈÎÔ¯·Ì¤Ó˘ ·›ÎÙÚÈ·˜ ÙÔ˘ ª·ÁÓËÛÈ·ÎÔ‡ ∞ÔÛÙÔÏ›·˜ ÿÌË, ÌÂٷ͇ ÙˆÓ Á˘Ó·ÈΛˆÓ ÔÌ¿‰ˆÓ ÙÔ˘ ª·ÁÓËÛÈ·ÎÔ‡ Î·È ÙÔ˘ “ΔڛηϷ 2011” . √ ª·ÁÓËÛÈ·Îfi˜ οı ¯ÚfiÓÔ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÓ ÙÔ˘ÚÓÔ˘¿ ÁÈ· Ó· ÙÈÌ‹ÛÂÈ ÙËÓ ÚÒËÓ ·Ú¯ËÁfi Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ Ô˘ ¤ÂÛ ı‡Ì· ·˘ÙÔÎÈÓËÙÈÛÙÈÎÔ‡ ‰˘ÛÙ˘¯‹Ì·ÙÔ˜ ÚÈÓ ÙÚ›· ¯ÚfiÓÈ·. ŸÌˆ˜ ʤÙÔ˜ ·˘Ùfi ‰ÂÓ Î·Ù¤ÛÙË ‰˘Ó·Ùfi ÁÈ· ‰‡Ô ÏfiÁÔ˘˜. √ ÚÒÙÔ˜ ¤¯ÂÈ Ó· οÓÂÈ Ì ÙÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi Î·È Ô ‰Â‡ÙÂÚÔ˜ ÂÂȉ‹ ÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Ù˘ μ’ ∂ıÓÈ΋˜ ηÙËÁÔÚ›·˜ ÍÂΛÓËÛ ӈڛÙÂÚ· ·fi fiÙÈ ·Ó·ÌÂÓfiÙ·Ó. ŒÙÛÈ, ÛÙÔÓ ª·ÁÓËÛÈ·Îfi ¿ÏÏ·Í·Ó ÙÔÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌfi ÙÔ˘˜ Î·È ·ÓÙ› ÁÈ· ÙÔ˘ÚÓÔ˘¿ ı· ‰ÒÛÔ˘Ó Ì›· ÛÂÈÚ¿ ÊÈÏÈÎÒÓ ·ÁÒÓˆÓ Ô˘ ı· Â›Ó·È ·ÊÈÂڈ̤ÓÔÈ ÛÙËÓ ∞ÔÛÙÔÏ›· ÿÌË. ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË Ì ٷ ΔڛηϷ 2011, Ô Ù¯ÓÈÎfi˜ ÙÔ˘ ª·ÁÓËÛÈ·ÎÔ‡ £fi‰ˆÚÔ˜ ∫·ÙÛ·ÌfiÚ·˜ ı· ‰ÒÛÂÈ ¯ÚfiÓÔ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ Û fiϘ ÙȘ ·›ÎÙÚȘ Ô˘ ·Ó‹ÎÔ˘Ó ÛÙÔÓ Û‡ÏÏÔÁÔ. ∞Ô‡Û˜ ı· Â›Ó·È ÌfiÓÔ Ë ª˘ÚÛ›ÓË ª‹Ù· Î·È Ë ÕÓÓ· °·Á¿Ú· ‰ÈfiÙÈ ·fi Û‹ÌÂÚ· ¤ˆ˜ ÙȘ 3/11 ı· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË ÁÈ· Ó· Ï¿‚Ô˘Ó Ì¤ÚÔ˜ Ì ÙËÓ ∂ıÓÈ΋ ∫ÔÚ·Û›‰ˆÓ ÛÙÔÓ ÚÔÎÚÈÌ·ÙÈÎfi fiÌÈÏÔ ÁÈ· ÙÔ ∂˘Úˆ·˚Îfi ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘. °.¶.

̤ڷ ∫˘¤ÏÏÔ˘ Â›Ó·È Ë ÛËÌÂÚÈÓ‹ ÁÈ· ÙËÓ ∂¶™£. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËıÔ‡Ó ÙÚÂȘ “ÓÔÎ ¿Ô˘Ù” ·Ó·ÌÂÙÚ‹ÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ‚’ Ê¿ÛË ÙÔ˘ ıÂÛÌÔ‡ Ì ÙȘ ÓÈ΋ÙÚȘ ÔÌ¿‰Â˜ Ó· ÚÔÎÚ›ÓÔÓÙ·È ÛÙ· ÚÔËÌÈÙÂÏÈο Ù˘ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛ˘. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ Û ÂÚ›ÙˆÛË ÈÛÔ·Ï›·˜ ı· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ ËÌ›ˆÚË ·Ú¿Ù·ÛË, ÂÓÒ ·Ó ¯ÚÂÈ·ÛÙ› ı· ÂÎÙÂÏÂÛÙÔ‡Ó Î·È ¤Ó·ÏÙÈ.

ƒÂÔÚÙ¿˙: °πøƒ°√™ ¶∂°π√™ ¶ÚÒÙÔ ¯ÚÔÓÈο Â›Ó·È ÙÔ ·È¯Ó›‰È ÙÔ˘ Ù˘Èο ÁË‰ԇ¯Ô˘ ª·ÁÓËÛÈ·ÎÔ‡ Ì ÙËÓ ∞Á›· ¶·Ú·Û΢‹ ÙÔ ÔÔ›Ô ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›ÛÙËΠӷ ‰ÈÂÍ·¯ı› ÛÙÔ Á‹Â‰Ô Ù˘ ‰Â‡ÙÂÚ˘ Î·È Ó· ·Ú¯›ÛÂÈ ÛÙȘ 14.00. √È ‰‡Ô ÔÌ¿‰Â˜ ›¯·Ó ÚÔÛʤÚÂÈ ÏÔ‡ÛÈÔ ı¤·Ì· ÛÙÔ ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ Ì·˜ ÁÈ· ÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ·, Ô˘ fï˜ ›¯Â Á›ÓÂÈ ÛÙÔ Á‹Â‰Ô Ù˘ π.ª. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜. ∂Λ Ô ª·ÁÓËÛÈ·Îfi˜ ›¯Â ÚÔËÁËı› Ì 2-0 ÛÙÔ ËÌ›¯ÚÔÓÔ, ·ÏÏ¿ ÛÙËÓ Â·Ó¿ÏË„Ë Â›¯·Ó ¤ÚıÂÈ Ù· ¿Óˆ-οو Î·È Ë ∞Á›· ¶·Ú·Û΢‹ ·ÓËÁ‡ÚÈÛ ̛· ÛÔ˘‰·›· Ó›ÎË Ì 2-3. ª¤ÓÂÈ Ó· ‰Ô‡Ì ·Ó ηÈ

¿ÏÈ ı· Á›ÓÂÈ ¤Ó· Ì·Ù˜ Ì ÔÏÏ¿ ÁÎÔÏ Î·È ¤ÓÙÔÓÔ Û·Û¤Ó˜. ™ÙÔ Á‹Â‰Ô Ù˘ π.ª. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ ÛÙȘ 15.00 ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ¤Ó· ·ÎfiÌË ·È¯Ó›‰È Ô˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÌÂÁ¿ÏÔ ÂӉȷʤÚÔÓ, ·˘Ùfi ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔÓ ÕÚË ªÂÏÈÛÛ·Ù›ÎˆÓ Î·È ÙÔÓ °.™. ∞ÏÌ˘ÚÔ‡. √È ÁË‰ԇ¯ÔÈ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó Ì›· ·fi ÙȘ ¢¯¿ÚÈÛÙ˜ ÂÎÏ‹ÍÂȘ Ù˘ ÊÂÙÈÓ‹˜ ∞’ ∂¶™£ Î·È ‰›Î·È· ¤¯Ô˘Ó ÊÈÏÔ‰Ô͛˜ ÛÙÔ Î‡ÂÏÏÔ. ŸÌˆ˜ ·¤Ó·ÓÙ› ÙÔ˘˜ ı· ‚ÚÔ˘Ó Ì›· ·Ú·‰ÔÛȷ΋ ‰‡Ó·ÌË ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ÂÚ·ÛÈÙ¯ÓÈÎÔ‡ Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘ Ô˘ Ì¿ÏÈÛÙ· ı· ¤¯ÂÈ Ó¤Ô ÚÔÔÓËÙ‹ ÛÙÔÓ ¿ÁÎÔ Ù˘. ø˜ ÁÓˆÛÙfiÓ Ô £fi‰ˆÚÔ˜ ∞Ó‰ÚÔ˘ÙÛfiÔ˘ÏÔ˜ ·Ú·ÈÙ‹ıËΠ·fi ÙËÓ Ù¯ÓÈ΋ ËÁÂÛ›· ÙˆÓ “΢·ÓÔχΈӔ Î·È ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ ‹ÚÂ Ô ∫ÒÛÙ·˜ ∫Ô‡ÙÛÈη˜, Ô˘ Û›ÁÔ˘Ú· ı· ı¤ÏÂÈ Ó· οÓÂÈ ÂÙ˘¯Ë-

̤ÓÔ ÓÙÂÌÔ‡ÙÔ. Δ¤ÏÔ˜, ÛÙ· ∫¿Ùˆ §Â¯ÒÓÈ· ÛÙȘ 3 Ì.Ì. Ô £ËÛ¤·˜ ı· ÊÈÏÔÍÂÓ‹ÛÂÈ ÙË ¢‹ÌËÙÚ· ∂˘ÍÂÈÓÔ‡ÔÏ˘. √È ‰‡Ô ÔÌ¿‰Â˜ ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi ‹ÙÙ˜ ÛÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Î·È fiˆ˜ Â›Ó·È ÏÔÁÈÎfi ı· ÂȉÈÒÍÔ˘Ó ¿ÛË ı˘Û›· ÙËÓ ÚfiÎÚÈÛË ÛÙÔ Î‡ÂÏÏÔ, fi¯È ÌfiÓÔ ÁÈ· Ó· Û˘Ó¯›ÛÔ˘Ó ÛÙË ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË, ·ÏÏ¿ Î·È ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ· ÁÈ· Ó· ·Ó¤‚ÂÈ Ë „˘¯ÔÏÔÁ›· ÙÔ˘˜. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ Î·È Ô £ËÛ¤·˜ ı· ¤¯ÂÈ Ó¤Ô ÚÔÔÓËÙ‹ ÌÈ· Î·È ÚÈÓ Ï›Á˜ Ë̤Ú˜ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ÙËÓ ÚfiÛÏË„Ë ÙÔ˘ ∫ÒÛÙ· ¶··ÛÙÂÚÁ›Ô˘. °È· Ó· ÔÏÔÎÏËÚˆı› Ë ‚’ Ê¿ÛË ÙÔ˘ ΢¤ÏÏÔ˘ ı· Á›ÓÔ˘Ó ¿ÏÏ· ‰‡Ô Ì·Ù˜ Û ËÌÂÚÔÌËӛ˜ Ô˘ ı· ÔÚ›ÛÂÈ Ë ∂¶™£. √ ∂ıÓÈÎfi˜ ı· ·›ÍÂÈ Ì ÙÔÓ ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô (ÔÈ ‰‡Ô ÔÌ¿‰Â˜ ‰ÂÓ ÁÈÓfiÙ·Ó Ó· ·›ÍÔ˘Ó Û‹ÌÂÚ·, ·ÊÔ‡ ·‡ÚÈÔ ÔÈ μÂÏÂÛÙÈÓÈÒÙ˜ ‰›ÓÔ˘Ó ·ÁÒÓ· ÁÈ· ÙË ¢’ ∂ıÓÈ΋) Î·È Ë ™ÎÈ¿ıÔ˜ Ì ÙÔÓ ∞ÛÙ¤Ú· ƒÈ˙Ô̇ÏÔ˘. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È, fiÙÈ ¯ˆÚ›˜ ·ÁÒÓ· ÛÙÔ˘˜ “8” ¤¯Ô˘Ó ÂÚ¿ÛÂÈ ÔÈ ∞.∂. ¢ÈÌËÓ›Ô˘, ¶‡Ú·ÛÔ˜ Î·È ¶ÚˆÙÂۛϷԘ. ™˘ÓÔÙÈο ÙÔ ÛËÌÂÚÈÓfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· Î·È ÔÈ ‰È·ÈÙËÙ¤˜ Ì ÙÔ˘˜ ‚ÔËıÔ‡˜ ÙÔ˘˜: °Ë. ∞Á›·˜ ¶·Ú·Û΢‹˜, 14.00, ª·ÁÓËÛÈ·Îfi˜-∞Á›· ¶·Ú·Û΢‹: ™ÎÔ˘Ï¿˜, £ÂÔ¯¿Ú˘, °fiÚÁÔÚ˘ (·Ú. ¶·ÁˆÓfiÔ˘ÏÔ˜). π.ª. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜, 15.00, ÕÚ˘ ªÂÏ.°.™. ∞ÏÌ˘ÚÔ‡: ∫ÚËÙÈÎfi˜, ª¤ÏÔ˘, ∫Ô˘‚¿Ù· (·Ú. ∫Ô˘˙¿Î˘). ∫. §Â¯ˆÓ›ˆÓ, 15.00, £ËÛ¤·˜-¢‹ÌËÙÚ·: ¢·Ïԇη˜, Δ·ÛÈfiÔ˘ÏÔ˜, ΔÛÈÁÁÈÓ¤˜ (·Ú. ¶··ÎψӿÚ˘).

23

TV ΔÔ ÛËÌÂÚÈÓfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ù˘ ÙËÏÂfiÚ·Û˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÙȘ ÂÍ‹˜ ·ıÏËÙÈΤ˜ ÌÂÙ·‰fiÛÂȘ: NOVASPORTS 1 14.45 ÕÛÙÔÓ μ›Ï·-¡fiÚÈÙ˜ -∑- (¶Ú¤ÌÈÂÚ §ÈÁÎ) 19.30 ª¿ÓÙÛÂÛÙÂÚ ™.-™Ô˘fiÓÛÈ -∑(¶Ú¤ÌÈÂÚ §ÈÁÎ) NOVASPORTS 2 17.15 §Â‚·‰ÂÈ·Îfi˜-∞ÛÙ¤Ú·˜ ΔÚÈ. ∑- (™Ô‡ÂÚ §ÈÁÎ) 19.30 ∫¤Ú΢ڷ-¶∞√∫ -∑- (™Ô‡ÂÚ §ÈÁÎ) 22.30 ∑ÈÏ μÈı¤ÓÙÂ-ªÂÓʛη -∑(¶ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ¶ÔÚÙÔÁ·Ï›·˜) 02.20 μÂϤ˙ ™¿ÚÛÊÈÏÓÙ-ƒ·Û›ÓÁÎ ∫ÏÔ˘Ì -∑- (¶ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ∞ÚÁÂÓÙÈÓ‹˜) NOVASPORTS 3 17.15 ¶·ÓıÚ·ÎÈÎfi˜-¶·ÓÈÒÓÈÔ˜ -∑(™Ô‡ÂÚ §ÈÁÎ) NOVASPORTS 4 17.00 √Ï˘ÌÈ·Îfi˜-¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜ ∑- (∞1 ‚fiÏÂ˚ Á˘Ó·ÈÎÒÓ) OTE SPORT 1 16.30 ™¿ÏÎÂ-¡˘ÚÂÌ‚¤ÚÁË -∑(ªÔ˘ÓÙÂÛÏ›Áη) 19.00 ª¤ÙȘ-μ·Ï¤ÓıÈ· -∑- (¶ÚˆÙ¿ıÏËÌ· πÛ·Ó›·˜) 21.00 £¤ÏÙ·-§· ∫ÔÚÔ‡ÓÈ· -∑- (¶ÚˆÙ¿ıÏËÌ· πÛ·Ó›·˜) 23.00 ƒ¿ÁÈÔ μ·ÁÈÂοÓÔ-ª·ÚÙÛÂÏfiÓ· -∑- (¶ÚˆÙ¿ıÏËÌ· πÛ·Ó›·˜) OTE SPORT 2 14.00 ªÚ·Ô˘ÓÛ‚¿ÈÁÎ-äÚÙ· -∑- (μ’ °ÂÚÌ·Ó›·˜) 16.30 ºÚ¿ÈÌÔ˘ÚÁÎ-¡ÙfiÚÙÌÔ˘ÓÙ -∑(ªÔ˘ÓÙÂÛÏ›Áη) 21.45 ª›Ï·Ó-Δ˙¤ÓÔ· -∑- (∫·ÌÈÔÓ¿ÙÔ) 23.45 °ÎÚfiÈÙÂÚ ºÈÚı-μ¤ÚÓÙÂÚ -ª(ªÔ˘ÓÙÂÛÏ›Áη)

ºÈÏÈÎfi˜ ·ÁÒÓ·˜ ÛÙÔ ™¤ÛÎÏÔ ™Â ÊÈÏÈÎfi ·È¯Ó›‰È ÛÙÔ Á‹Â‰Ô ÙÔ˘ ™¤ÛÎÏÔ˘ Û‹ÌÂÚ· ÛÙȘ 3.30 Ì.Ì. Ë ∞ÎÚfiÔÏË ı· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ ÙÔÓ ΔÔÍfiÙË. °È· ÙÔ˘˜ ÁË‰ԇ¯Ô˘˜ Ô ÚÔÔÓËÙ‹˜ ∫ÒÛÙ·˜ ª¤·˜ ‹ıÂÏ ӷ ÂÎÌÂÙ·ÏÏ¢Ù› ÙË ‰È·ÎÔ‹ ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ Ù˘ ∞’ ∂¶™£ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ‰ÒÛÂÈ ¯ÚfiÓÔ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ Û ·È‰È¿ Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ¿ÚÂÈ ·ÎfiÌË Ôχ ¯ÚfiÓÔ ÛÙ· ¤ˆ˜ Û‹ÌÂÚ· ·È¯Ó›‰È· ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙÔ “Ó¤Ô ·›Ì·” ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ Ô˘ ‹‰Ë ¤¯ÂÈ ÂÓÙ·¯ı› ÛÙÔ ¤Ì„˘¯Ô ˘ÏÈÎfi ‰Ô˘Ï‡ÔÓÙ·˜ Î·È ÂÚÈ̤ÓÔÓÙ·˜ ÙËÓ Î·Ù¿ÏÏËÏË Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ÓÙ˘ı› Î·È Â›ÛËÌ· ÛÙ· “΢·ÓfiÏ¢η” , ‰ËÏ·‰‹ ÛÙÔ˘˜ “ÈÙÛÈÚÈο‰Â˜” , Ô˘ ·fi ʤÙÔ˜ ·ÔÎÙ‹Û·Ó ‰Èη›ˆÌ· Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÛÙÔ˘˜ Â›ÛËÌÔ˘˜ ·ÁÒÓ˜ Ù˘ ∞ÎÚfiÔÏ˘. º˘ÛÈο Ôχ ¯Ú‹ÛÈÌÔ ÙÂÛÙ ı· Â›Ó·È Î·È ÁÈ· ÙÔÓ ΔÔÍfiÙË, Ô˘ ÚÔÂÙÔÈÌ¿˙ÂÙ·È ÁÈ· ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ Ù˘ μ’ ÙÔÈ΋˜.

∂¶™£

¶ÚfiÛÎÏËÛË Ù˘ ªÈÎÙ‹˜ ¶·›‰ˆÓ ΔËÓ ¢Â˘Ù¤Ú· 29 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ Î·È ÒÚ· 14.30 ηÏÔ‡ÓÙ·È ÔÈ ·Ú·Î¿Ùˆ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ Ù˘ ÌÈÎÙ‹˜ ¶·›‰ˆÓ Ù˘ ∂¶™ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Ó· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙÔ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎfi ™Ù¿‰ÈÔ ÁÈ· Ó· ·›ÍÔ˘Ó ÊÈÏÈÎfi Ì ÙË ¡›ÎË. ΔÛÈfiÙÚ·˜ (ÕıÏÔ˜), ∫·Ú·‰¤ÌËÙÚÔ˜ (™·Ú·ÎËÓfi˜), ∫Ú·ÓÈ¿˜ (ª·ÁÓËÛÈ·Îfi˜), ™·Ï·ÌÔ‡Ú·˜ (ª·ÁÓËÛÈ·Îfi˜), ¢ÒÛÛ·˜ (ª·ÁÓËÛÈ·Îfi˜), ΔÛ¿ÓÈÔ˜ (ª·ÁÓËÛÈ·Îfi˜), ªˆ˘Û›‰Ë˜ (ª·ÁÓËÛÈ·Îfi˜), ΔÛÔÌ·ÓfiÔ˘ÏÔ˜ (ª·ÁÓËÛÈ·Îfi˜), ΔÛ¿Ì˘ (™·Ú·ÎËÓfi˜), ªÂÛ‹Ó˘ (∞Á›· ¶·Ú·Û΢‹), ∞ÁÈÒÙ˘ (∞Á›· ¶·Ú·Û΢‹), §È¿ÎÔ˜ (√Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘),Δ˙Ô‚¿Ú·˜ (∞.∂. 2002). ¶ÚÔÔÓËÙ‹˜ Ù˘ ÌÈÎÙ‹˜ ¶·›‰ˆÓ Â›Ó·È Ô ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ ∑ÔÚ‰ÔÌ¿˜.


24

™∞μμ∞Δ√ 27 O∫Δøμƒπ√À 2012

∫À¶∂§§√

™Δπ™ 30/10 ∏ ¡π∫∏ £∞ ∫√¡Δƒ∞ƒ∂π Δ∏¡ ∞¡∞°∂¡¡∏™∏ °π∞ Δ√ ∫À¶∂§§√ ∂§§∞¢√™

√È ËÌÂÚÔÌËӛ˜ ÙˆÓ ·ÁÒÓˆÓ Ù˘ ‚’ Ê¿Û˘

ΔËÓ ΔÚ›ÙË ÌÂ °È·ÓÓÈÙÛ¿

∞¡∞∫√π¡ø£∏∫∂ ·fi ÙËÓ ∂¶√ ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ù˘ ‚’ Ê¿Û˘ ÙÔ˘ ΢¤ÏÏÔ˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ Ì ÙË ¡›ÎË Ó· ·ÁˆÓ›˙ÂÙ·È ÙËÓ ΔÚ›ÙË 30 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ ÛÙ· °È·ÓÓÈÙÛ¿ Ì ÙËÓ ÙÔÈ΋ ∞Ó·Á¤ÓÓËÛË, ÂÓÒ ÙËÓ ÂfiÌÂÓË Ë̤ڷ Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ı· ˘ԉ¯ı› ÛÙÔ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎfi ÙËÓ ∫·ÏÏÔÓ‹. ∫·È Ù· ‰‡Ô Ì·Ù˜ ı· Î·Ï˘ÊıÔ‡Ó Û ˙ˆÓÙ·Ó‹ ÌÂÙ¿‰ÔÛË ·fi ÙÔÓ OTE SPORT. ™˘ÓÔÙÈο ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ·: ΔÚ›ÙË 30/10 14.00 °È·ÓÓÈÙÛ¿-¡›ÎË 16.00 ¶·ÓÛÂÚÚ·˚Îfi˜-√‰˘ÛÛ¤·˜ ∫ÔÚ‰. ΔÂÙ¿ÚÙË 31/10 16.00 ∂ıÓÈÎfi˜ ™È‰.-Δ‡ÚÓ·‚Ô˜ 16.00 £Ú·Û‡‚Ô˘ÏÔ˜-μ‡˙·˜ 18.00 √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μ.-∫·ÏÏÔÓ‹ ¶¤ÌÙË 1/11 14.00 ºˆÛÙ‹Ú·˜-÷ÓÈ¿ 18.45 ∫·‚¿Ï·-¶·Ó·ÈÁÈ¿ÏÂÈÔ˜

√È ‰È·ÈÙËÙ¤˜ ÙˆÓ ·È¯ÓȉÈÒÓ Ù˘ ¡›Î˘ Î·È ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μ. ÛÙÔ ∫‡ÂÏÏÔ ∞¡∞∫√π¡ø£∏∫∞¡ ·fi ÙËÓ ∂¶√ ÔÈ ‰È·ÈÙËÙÈΤ˜ ÙÚÈ¿‰Â˜ ÙˆÓ ·È¯ÓȉÈÒÓ Ù˘ ‚’ Ê¿Û˘ ÙÔ˘ ΢¤ÏÏÔ˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜. ™ÙËÓ ÂÎÙfi˜ ¤‰Ú·˜ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛ˘ Ù˘ ¡›Î˘ Ì ÙËÓ ∞Ó·Á¤ÓÓËÛË °È·ÓÓÈÙÛÒÓ ı· “ÛÊ˘Ú›ÍÂÈ” Ô Î. ∫·Ú·ÏÈfiÏÈÔ˜ Ù˘ ∂¶™ °Ú‚ÂÓÒÓ ¤¯ÔÓÙ·˜ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ ÙÔ˘˜ Î.Î. ƒ›ÁÎÔ Î·È ∫Ô˘Ù˙È·ÎÔ˘Ù˙›‰Ë ÙˆÓ ∂¶™ °Ú‚ÂÓÒÓ Î·È ∫Ô˙¿Ó˘ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·, ÂÓÒ Ù¤Ù·ÚÙÔ˜ ‰È·ÈÙËÙ‹˜ ı· Â›Ó·È Ô Î. ∑Ô‡ÁÚ·˜ ·fi ÙËÓ ∫Ô˙¿ÓË. ŸÛÔ ÁÈ· ÙÔÓ ·ÁÒÓ· ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘ Ì ÙËÓ ∫·ÏÏÔÓ‹ ÔÚ›ÛÙËΠˆ˜ ‰È·ÈÙËÙ‹˜ Ô Î. ∂˘·ÁÁ¤ÏÔ˘ Ù˘ ∂¶™ ∞ıËÓÒÓ Ì ‚ÔËıÔ‡˜ ÙÔ˘˜ Î.Î. ∞ÙfiÛÔÁÏÔ˘ Î·È ªÂ˚ÓÙ·Ó¿ Ù˘ ›‰È·˜ ŒÓˆÛ˘. ÃÚ¤Ë Ù¤Ù·ÚÙÔ˘ ‰È·ÈÙËÙ‹ ı· ÂÎÙÂϤÛÂÈ Ô ΔÚÈηÏÈÓfi˜ Î. °Ú·ÙÛ¿Ó˘.

ËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ΔÚ›ÙË ÔÚ›ÛÙËΠÙÔ ·È¯Ó›‰È Ù˘ ¡›Î˘ Ì ÙËÓ ∞Ó·Á¤ÓÓËÛË ÛÙ· °È·ÓÓÈÙÛ¿ ÁÈ· ÙË ‚’ Ê¿ÛË ÙÔ˘ ∫˘¤ÏÏÔ˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜. ΔÔ ÁÂÁÔÓfi˜ ·˘Ùfi ÙÚÔÔÔÈ› ηٿ ÙÈ ÙËÓ ÔÚ›· ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›·˜ Ù˘ ‚ÔÏÈÒÙÈ΢ ÔÌ¿‰·˜, ÌÈ· Î·È ı· Á›ÓÂÈ ÌÈ· Ë̤ڷ ÓˆÚ›ÙÂÚ· ·fi ÙÔ ‚·ÛÈÎfi fiÁÎÔ ÙˆÓ ·ÁÒÓˆÓ ÙÔ˘ ıÂÛÌÔ‡.

Δ

ƒÂÔÚÙ¿˙: μ∞™π§∏™ ∫ƒπ™π§∞™ ™ÙË ¡›ÎË ¤Ì·ı·Ó ¯ı˜ Ù· Ì·Óٿٷ ÁÈ· ÙÔ ∫‡ÂÏÏÔ ∂ÏÏ¿‰Ô˜. √ ·ÁÒÓ·˜ Ì ٷ °È·ÓÓÈÙÛ¿ ÔÚ›ÛÙËΠÙÂÏÈο ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ΔÚ›ÙË Î·È ı· ·Ú¯›ÛÂÈ ÛÙȘ 14.00. ª¿ÏÈÛÙ· ÔÈ Ê›ÏÔÈ Ù˘ ‚ÔÏÈÒÙÈ΢ ÔÌ¿‰·˜ ı· ¤¯Ô˘Ó ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ ·Á·Ë̤ÓË ÙÔ˘˜ ÔÌ¿‰· ·fi ÙÔ˘˜ ÙËÏÂÔÙÈÎÔ‡˜ ‰¤ÎÙ˜, ηıÒ˜ Ë ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË ı· ÌÂÙ·‰Ôı› ·¢ı›·˜ ·fi ÙÔ Û˘Ó‰ÚÔÌËÙÈÎfi ηӿÏÈ √Δ∂ TV. ¢È·ÈÙËÙ‹˜ ÙÔ˘ ·È¯ÓȉÈÔ‡ ÔÚ›ÛÙËÎÂ Ô Î. ∫·Ú·ÏÈfiÏÈÔ˜ ·fi Ù· °Ú‚ÂÓ¿ Ì ‚ÔËıÔ‡˜ ÙÔ˘˜ Î.Î. ƒ›ÁÎÔ (°Ú‚ÂÓÒÓ) Î·È ∫Ô˘Ù˙È·ÎÔ˘Ù˙›‰Ë (∫Ô˙¿Ó˘). ΔÔ fiÙÈ Ë ¡›ÎË ı· ·›ÍÂÈ ÌÈ· ̤ڷ ÓˆÚ›ÙÂÚ· “‰ÂÓ Î¿ÓÂÈ Ô‡Ù ÎÚ‡Ô, Ô‡Ù ˙¤ÛÙË” ÛÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜. ∞Ï¿ ·ÏÏ¿˙ÂÈ Î·Ù¿ ÙÈ ÙÔ Ï¿ÓÔ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›·˜, ·ÊÔ‡ Ô ·ÁÒÓ·˜ ı· Á›ÓÂÈ ÌÈ· ̤ڷ ÚÈÓ ·fi ÙÔÓ ‚·ÛÈÎfi fiÁÎÔ ÙˆÓ ·ÁÒÓˆÓ Ù˘ ‚’ Ê¿Û˘. ΔÔ ıÂÙÈÎfi Â›Ó·È fiÙÈ ¯ı˜ ÔÈ ÃÚ‹ÛÙÔ˜ ª‹ÙÛ˘, ÕÁÁÂÏÔ˜ μ¤ÚÙ˙Ô˜ Î·È ªfi˙ÈÓÙ·Ú Δ¿ÓÙÈÙ˜ ÚÔÔÓ‹ıËÎ·Ó Î·ÓÔÓÈο Î·È ÏÔÁÈο ı· Â›Ó·È ¤ÙÔÈÌÔÈ ÁÈ· ÙÔÓ ·ÁÒÓ· Ì ÙËÓ ∞Ó·Á¤ÓÓËÛË. ™ÙÔ ÌÂٷ͇ ıÏ›„Ë ÂÈÎÚ·Ù› ÛÙËÓ “΢·ÓfiÏ¢ÎË ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·” ÁÈ· ÙÔÓ ¯·Ìfi ÙˆÓ ¢ËÌ‹ÙÚË ºÈÏ›Ô˘ Î·È ÃÚ‹ÛÙÔ˘ ΔÚÈ·ÓÙ·Ê˘ÏÏfiÔ˘ÏÔ˘. √ ÌÂÓ ÚÒÙÔ˜ ˘¤ÛÙË ÂÁÎÂÊ·ÏÈÎfi ÂÂÈÛfi‰ÈÔ ÚÈÓ ÙÔ Ì·Ù˜ Ì ÙËÓ ∫·‚¿Ï· Î·È ‰È·ÎÔÌ›ÛÙËΠÛÙÔ ÓÔÛÔÎÔÌ›Ô. ΔÂÏÈο ÌÂÙ¿ ·fi ÌÂÚÈΤ˜ ̤Ú˜ ÓÔÛËÏ›·˜ ÛÙÔ ÓÔÛÔÎÔÌÂ›Ô Ù˘ §·Ì›·˜ ¤Ê˘Á ·fi ÙË ˙ˆ‹. ∂›Û˘ ‰ÂÓ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È È· ·Ó¿ÌÂÛ¿ Ì·˜ Ô ÃÚ‹ÛÙÔ˜ ΔÚÈ·ÓÙ·Ê˘ÏÏfiÔ˘ÏÔ˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ‹Ù·Ó ·fi Ù· È‰Ú˘ÙÈο ̤ÏË ÙÔ˘ √Ì›ÏÔ˘ ºÈÏ¿ıÏˆÓ ¡›Î˘ ÛÙȘ ·Ú¯¤˜ Ù˘ ‰ÂηÂÙ›·˜ ÙÔ˘ ’70. ª¿ÏÈÛÙ· ›¯Â ÙÈÌËı› ÙÔ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ Î·ÏÔη›ÚÈ Û ÂΉ‹ÏˆÛË Ô˘ ›¯Â ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÛÂÈ Ë Ó˘Ó ‰È-

Ô›ÎËÛË ÙÔ˘ √Ì›ÏÔ˘ Ì·˙› Ì ÙÔ˘˜ ·Ï·›Ì·¯Ô˘˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ ª›ÌË ∫ÔÎÎÈÓ¿ÎË Î·È °ÈÒÚÁÔ ΔÔÌÔ˘Ï›‰Ë Î·È Â›¯Â ηٷ¯ÂÈÚÔÎÚÔÙËı› ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ Û‡ÓÙÔÌÔ˘ ¯·ÈÚÂÙÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘, ÌËÓ ÌÔÚÒÓÙ·˜ Ó· ÙÂÏÂÈÒÛÂÈ ÙÔÓ ÏfiÁÔ ÙÔ˘ ‰·ÎÚ‡˙ÔÓÙ·˜ ÁÈ· ÙÔ “η̿ÚÈ Ù˘ ÚÔÛÊ˘ÁÈ¿˜” . √È ‰‡Ô ÂÎÏÈfiÓÙ˜ Îˉ‡ÙËÎ·Ó ¯ı˜ Î·È ·ÚÎÂÙÔ› Û˘ÁÁÂÓ›˜, Ê›ÏÔÈ Î·È Ê›Ï·ıÏÔÈ Ù˘ ¡›Î˘ ÙÔ˘˜ Ô‰‹ÁËÛ·Ó ÛÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÙÔ˘˜ ηÙÔÈΛ·. ª¿ÏÈÛÙ· ÂÎÙfi˜ ·fi ÙËÓ ¶∞∂ Ù· Û˘ÏÏ˘ËÙ‹ÚÈ· Ù˘ ÂͤÊÚ·ÛÂ Ë §¤Û¯Ë º›ÏˆÓ ¡›Î˘ Ì ÙËÓ ÂÍ‹˜ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË: “∏ §¤Û¯Ë º›ÏˆÓ ¡›Î˘ μfiÏÔ˘ Û˘ÏÏ˘Â›Ù·È ÙÔ Ì¤ÏÔ˜ Ù˘ πˆ¿ÓÓË ΔÚÈ·ÓÙ·Ê˘ÏÏfiÔ˘ÏÔ ÁÈ· ÙÔ ¯·Ìfi ÙÔ˘ ·Ù¤Ú· ÙÔ˘ ÃÚ‹ÛÙÔ˘ ΔÚÈ·ÓÙ·Ê˘ÏÏfiÔ˘ÏÔ˘ È‰Ú˘Ù‹ ÙÔ˘ √Ì›ÏÔ˘ ºÈÏ¿ıÏˆÓ ¡›Î˘ μfiÏÔ˘ Î·È ‰È·ÙÂϤ۷ÓÙ· Î·È ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ÙÔ˘ ÚÒÙÔ˘ ÔÚÁ·ÓˆÌ¤ÓÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ Ì·˜. ∂ÎÊÚ¿˙ÂÈ ÙË ıÏ›„Ë Ù˘ Î·È ÁÈ· ÙÔ ¯·Ìfi ÙÔ˘ ÊÈÏ¿ıÏÔ˘, ¢ËÌ‹ÙÚË ºÈÏ›Ô˘, Ô˘ ˘¤ÛÙË ÂÁÎÂÊ·ÏÈÎfi ÂÂÈÛfi‰ÈÔ Ï›ÁÔ ÚÈÓ ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË ÙÔ˘ ·ÁÒÓ· Ì ÙËÓ ∫·‚¿Ï· Î·È ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ Ù· ıÂÚÌ¿ Ù˘ Û˘ÏÏ˘ËÙ‹ÚÈ· ÛÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· ÙÔ˘” . ™˘ÏÏ˘ËÙ‹ÚÈÔ ÙËÏÂÁÚ¿ÊËÌ· ·¤ÛÙÂÈÏÂ Î·È ÔÈ ÂÓÔÔÈË̤ÓÔÈ Û‡Ó‰ÂÛÌÔÈ “Blue Club-£‡Ú· 3 ¶. ¡ÙÔÎÔ‡˙˘” , ÙÔ ÔÔ›Ô

·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ù· οوıÈ: “ΔÔ ¢.™. Î·È Ù· ̤ÏË ÙÔ˘ Û˘Ó‰¤ÛÌÔ˘ Blue Club-£‡Ú· 3 ¶. ¡ÙÔÎÔ‡˙˘” ÂÎÊÚ¿˙Ô˘Ó Ù· ıÂÚÌ¿ ÙÔ˘˜ Û˘ÏÏ˘ËÙ‹ÚÈ· ÛÙȘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȘ ÙˆÓ ¢ËÌ‹ÙÚË ºÈÏ›Ô˘ Î·È ÃÚ‹ÛÙÔ˘ ΔÚÈ·ÓÙ·Ê˘ÏÏfiÔ˘ÏÔ˘. ∞˜ Â›Ó·È ÂÏ·ÊÚ‡ ÙÔ ¯ÒÌ· Ô˘ ÙÔ˘˜ ÛÎÂ¿˙ÂÈ” . Δ¤ÏÔ˜ Î·È Ë ∂Ú·ÛÈÙ¯ÓÈ΋ ¡›ÎË Âͤ‰ˆÛ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË, Ì ÙËÓ ÔÔ›· Û˘ÏÏ˘Â›Ù·È ÙȘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȘ ÙˆÓ ‰‡Ô ÂÎÏÈfiÓÙˆÓ ·ÏÏ¿ Î·È ÂΛÓË ÙÔ˘ ÂÊfiÚÔ˘ ÙÔ˘ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ ‚fiÏÂ˚ ∫ÒÛÙ· ¶·˘Ï›‰Ë ÁÈ· ÙÔÓ ¯·Ìfi ÙÔ˘ ·Ù¤Ú· ÙÔ˘ Î·È ¤ÓıÂÚÌÔ˘ ÊÈÏ¿ıÏÔ˘ Ù˘ ¡›Î˘, πˆ¿ÓÓË ¶·˘Ï›‰Ë, Ô ÔÔ›Ô˜ Â›Û˘ Îˉ‡ÙËΠ¯ı˜. “ΔÔ ¢.™. Ù˘ ∂Ú·ÛÈÙ¯ÓÈ΋˜ ¡›Î˘ μfiÏÔ˘ ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ Ù· ıÂÚÌ¿ ÙÔ˘ Û˘ÏÏ˘ËÙ‹ÚÈ· ÛÙȘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȘ ÙÚÈÒÓ Ê›ÏˆÓ ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ÁÈ· ÙÔÓ ·Ó·¿ÓÙÂ¯Ô ¯·Ìfi ÙÔ˘˜, ÙˆÓ ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˘ ºÈÏ›Ô˘, ÃÚ‹ÛÙÔ˘ ΔÚÈ·ÓÙ·Ê˘ÏÏfiÔ˘ÏÔ˘ Î·È πˆ¿ÓÓË ¶·˘Ï›‰Ë” ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ Ë ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ °™μ “∏ ¡›ÎË” .

∞Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÁÈ· ÙÔ ÙÌ‹Ì· fiÏÔ ∞fi ÙËÓ ∂Ú·ÛÈÙ¯ÓÈ΋ ¡›ÎË Ï¿‚·ÌÂ Î·È ‰ËÌÔÛȇԢÌ ÙËÓ Î¿ÙˆıÈ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ô˘ ·ÊÔÚ¿ ÙÔ ÙÌ‹Ì· fiÏÔ ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘:

“£¤ÏÔ˘Ì ӷ ηٷÛÙ‹ÛÔ˘Ì ÁÓˆÛÙfi Û’ fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÁÔÓ›˜ Î·È ÎˉÂÌfiÓ˜ Ù˘ fiψ˜ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ Î·È ÙˆÓ ÂÚȯÒÚˆÓ fiÙÈ Ô °.™. μfiÏÔ˘ “∏ ¡›ÎË” Â›ÛËÌ·, Ì·˙› Ì ٷ ÂÚ·ÛÈÙ¯ÓÈο ÙÌ‹Ì·Ù· Ô˘ ȉڇıËÎ·Ó (Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ, Ì¿ÛÎÂÙ, ÛÙ›‚Ô, ÎÔχ̂ËÛË, ‚fiÏÂ˚) ηÏÏÈÂÚÁ› Û ‚¿ıÔ˜ Î·È ÙÔ ¿ıÏËÌ· Ù˘ ˘‰·ÙÔÛÊ·›ÚÈÛ˘. ¶·Ú¿ ÙÔ fiÙÈ ÙÔ ÙÌ‹Ì· ȉڇıËÎÂ Â‰Ò Î·È ÙÚ›· ¯ÚfiÓÈ·, Ì ÛÔ‚·ÚfiÙËÙ· Î·È ÌÂıÔ‰ÈÎfiÙËÙ· Ë ·Ó‰ÚÈ΋ ÔÌ¿‰· ·Ó¤‚ËΠÛÙËÓ μ’ ∂ıÓÈ΋ ηÙËÁÔÚ›· , ηٷÎÙÒÓÙ·˜ ÛÙÔ˘˜ ÙÂÏÈÎÔ‡˜ ·ÁÒÓ˜ Ù˘ ∞ı‹Ó·˜ ÙÔÓ Ù›ÙÏÔ Ù˘ ÚˆÙ·ıÏ‹ÙÚÈ·˜ ÔÌ¿‰·˜ Ù˘ °’ ∂ıÓÈ΋˜. ŸÏ· ·˘Ù¿ ¤ÁÈÓ·Ó Ì ‚¿ÛË ÙËÓ Ú·ÎÙÈ΋ ·ÏÏ¿ Î·È ÙËÓ ÌÂÏÏÔÓÙÈ΋ ÚÔÔÙÈ΋ Ó· ·ÍÈÔÔÈËı› Î·È Ó· ·ÍÈÔÔÈ‹ÛÔ˘Ì ·ıÏËÙ¤˜ Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î·È Ù˘ fiÏ˘ Ì·˜. ŸÙÈ ¤ÁÈÓ ̤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· ‰ÂÓ ¤ÁÈÓÂ Ù˘¯·›·. ΔÔ ÙÌ‹Ì· ˘‰·ÙÔÛÊ·›ÚÈÛ˘ Ì ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙÔÓ ¤ÊÔÚÔ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ ΔÛ·ÚÓ¿ ·ÍÈÔÔ›ËÛ ÛÙÔ ·Î¤Ú·ÈÔ fiÏ· ·˘Ù¿ Ù· ÛÙÔȯ›· ÁÈ· ÙËÓ ¿ÓÔ‰Ô Ù˘ ÔÌ¿‰·˜. ΔÔ ÙÌ‹Ì· ˘‰·ÙÔÛÊ·›ÚÈÛ˘ ¤‚·Ï ÛÎÔfi Î·È ÛÙfi¯Ô Ó· ηÏÏÈÂÚÁ‹ÛÂÈ ÙËÓ ∞η‰ËÌ›· ˘‰·ÙÔÛÊ·ÈÚÈÛÙÒÓ Î·È Ó· ·ÍÈÔÔÈ‹ÛÂÈ ÙÔ ‰˘Ó·ÌÈÎfi ·ıÏËÙÒÓ Î·È ·ÁÔÚÈÒÓ Ô˘ ÁÂÓÓ‹ıËÎ·Ó Ù· ¯ÚfiÓÈ· ·fi ÙÔ 1998 ¤ˆ˜ ÙÔ 2004 Î·È ÌÈÎÚfiÙÂÚ·. ∞Ó·ÎÔÈÓÒÓÔ˘Ì fiÙÈ ÍÂÎÈÓ‹Û·Ì ÙȘ ÚÔÔÓ‹ÛÂȘ ηıËÌÂÚÈÓ¿ ÛÙÔ ÎÔÏ˘Ì‚ËÙ‹ÚÈÔ Ù˘ ¡. πˆÓ›·˜ “μ·Û›ÏÂÈÔ˜ ¶ÔχÌÂÚÔ˜” Î·È ÚÔÛÂÏ‹ÊıË ˆ˜ ÚÔÔÓËÙ‹˜ fiÏˆÓ ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ Î·ÙËÁÔÚÈÒÓ Ô ÁÓˆÛÙfi˜ ηıËÁËÙ‹˜ Ê˘ÛÈ΋˜ ·ÁˆÁ‹˜ Î. ™ˆÙ‹Ú˘ ∑Ô˘ÌÔ˘ÏÈ¿˜. ¶ÚÔÔÓ‹ÛÂȘ Á›ÓÔÓÙ·È Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ ·fi 20.00 ¤ˆ˜ 21.30 ∂›Û˘ ÁÓˆÛÙÔÔÈԇ̠ٷ ÙËϤʈӷ ÙˆÓ ˘¢ı‡ÓˆÓ ÂÊfiÚˆÓ Î·È ÚÔÔÓËÙÒÓ ÁÈ· ÙȘ ÂÁÁڷʤ˜ Î·È ÙËÓ ÂÓË̤ڈۋ Û·˜: ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ΔÛ·ÚÓ¿˜: 6944303862-¤ÊÔÚÔ˜, ¶¤ÙÚÔ˜ ªÏ¿Ó·˜: 6944275742-¤ÊÔÚÔ˜, ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ ªÏ¿Ó·˜: 6944623757ÚÔÔÓËÙ‹˜, ™ˆÙ‹ÚÈÔ˜ ∑Ô˘ÌÔ˘ÏÈ¿˜: 6942926888-ÚÔÔÓËÙ‹˜. ¶›ÛÙË Ì·˜ ÛÙÔ ÙÌ‹Ì· ˘‰·ÙÔÛÊ·›ÚÈÛ˘, Â›Ó·È Ó· ·ÍÈÔÔÈ‹ÛÔ˘Ì ÛÙÔ ·Î¤Ú·ÈÔ Ù· ·È‰È¿ Ù˘ ∞η‰ËÌ›·˜ Î·È ÌÂÏÏÔÓÙÈο Ó· ‚·ÛÈÛıԇ̠ÛÙ· ·È‰È¿ Ù· ‰Èο Ì·˜ Ù˘ fiÏ˘ Ì·˜ Î·È Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜. ∫¿ÓÔ˘Ì ¤ÎÎÏËÛË ÛÙÔ˘˜ ÁÔÓ›˜ Î·È ÎˉÂÌfiÓ˜ Ó· ʤÚÔ˘Ó Ù· ·È‰È¿ ÙÔ˘˜ ÎÔÓÙ¿ Ì·˜ Î·È fiÏÔÈ Ì·˙› Ó· Ù· ·ÍÈÔÔÈ‹ÛÔ˘Ì ÁÈ· ÙÔ Î·Ïfi ÙÔ˘ ·ıÏËÙÈÛÌÔ‡ Î·È Ù˘ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ¿ÌÈÏÏ·˜. ™·˜ ¢¯·ÚÈÛÙÔ‡ÌÂ Î·È Û·˜ ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ì” .

§π¡∂¡

“°ÂÏÔ›Ô Ó· ÌÈÏ¿Ì ÁÈ· ÙÂÏÈÎÔ‡˜”

™∏ª∂ƒ∞ °π∞ Δ∏¡ 8∏ ∞°ø¡π™Δπ∫∏ Δ√À ¶ƒøΔ∞£§∏ª∞Δ√™ Δ∏™ ™√À¶∂ƒ §π°∫

∏ º∞¡∂§∞ Ù˘ ∞∂∫ Â›Ó·È ‚·ÚÈ¿. ∫È ¤¯ÂÈ ·Ô‰Âȯı› ‹‰Ë ‰‡ÛÎÔÏÔ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·›ÎÙ˜ Ù˘ Ó· ÙË ÛËÎÒÛÔ˘Ó. °È’ ·˘Ùfi Î·È Ô Œ‚·ÏÓÙ §›ÓÂÓ ÚÔÛ·ı› Ó·... ÍÂÊÔÚÙÒÛÂÈ fiÛÔ ÙÔ ‰˘Ó·ÙfiÓ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ¿Á¯Ô˜ ·fi ÙÔ˘˜ ·›ÎÙ˜ ÙÔ˘ ÂÓfi„ÂÈ ÙÔ˘ Ì·Ù˜ Ì ÙÔÓ ¶Ï·Ù·ÓÈ¿. “¢ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ÛÎÂÊÙfiÌ·ÛÙ ÙÈ ı· Á›ÓÂÈ ·Ó ¯¿ÛÔ˘ÌÂ, ·Ó ÓÈ΋ÛÔ˘Ì ÎÏ. Ÿ¯È, Â›Ó·È Ï¿ıÔ˜ Ó· ÛÎÂÊÙfiÌ·ÛÙ ¤ÙÛÈ. ¶Ú¤ÂÈ Ó· ÎÔÈÙ¿Ì ÙÔ ·È¯Ó›‰È Ì·˜ Î·È ·Ó ÛÎÂÊÙfiÌ·ÛÙ ÙÈ Ú¤ÂÈ Ó· οÓÔ˘Ì ÁÈ· Ó· ÊÙ¿ÛÔ˘Ì ÛÙË Ó›ÎË. ¡· ‰Ô˘Ï‡ԢÌ ے ·˘Ùfi ηıËÌÂÚÈÓ¿. ∂‰Ò ‚Ϥˆ fiÙÈ ÔÈ ·›ÎÙ˜ ı¤ÏÔ˘Ó Ú·ÁÌ·ÙÈο Ó· ÓÈÎÔ‡Ó” . °È· ÙÔÓ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· “ÙÂÏÈÎÔ‡” Ô˘ ¤¯ÂÈ ¿ÚÂÈ ÙÔ Ì·Ù˜: “ΔÂÏÈÎfi˜ Â›Ó·È ·Ó Û ¤Ó· Ì·Ù˜ ÎÂÚ‰›˙ÂȘ Ù· ¿ÓÙ·. ∞Ó ÓÈ΋ÛÔ˘Ì ے ·˘Ùfi ÙÔ Ì·Ù˜ Î·È ¯¿ÛÔ˘Ì ٷ ¤ÓÙ ÂfiÌÂÓ·, ÙÈ ÙÂÏÈÎfi˜ ›ӷÈ; ∂›Ó·È ÁÂÏÔ›Ô. Œ¯Ô˘Ì ·›ÍÂÈ ÌfiÓÔ 7 ·È¯Ó›‰È·, ·˘Ùfi Â›Ó·È ÙÔ 8Ô Î·È Ì¤ÓÔ˘Ó ¿ÏÏ· 22. °È’ ·˘Ùfi Û 1-2 ‚‰ÔÌ¿‰Â˜ ‰Â ÌÔÚԇ̠ӷ ·ÏÏ¿ÍÔ˘Ì fi,ÙÈ ÁÈÓfiÙ·Ó ÚÈÓ. °È’ ·˘Ùfi ‹ÚÂÌ·, ·ÏÏ¿ Ì ·˘ÙÔÂÔ›ıËÛË, ÌÔÚԇ̠ӷ ‚ÂÏÙȈıԇ̔ .

Ô ·È¯Ó›‰È ÙÔ˘ ¶∞√∫ Ì ÙËÓ ∫¤Ú΢ڷ ÂÎÙfi˜ ¤‰Ú·˜ (19.30) ͯˆÚ›˙ÂÈ ·fi Ù· ÛËÌÂÚÈÓ¿ Ì·Ù˜ Ù˘ 8˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ Ù˘ ™Ô‡ÂÚ §ÈÁÎ. ∂›Û˘, Û‹ÌÂÚ· ÛÙȘ 17.15 ı· ·Ó·ÌÂÙÚËıÔ‡Ó §Â‚·‰ÂÈ·Îfi˜-∞ÛÙ¤Ú·˜ ΔÚ. Î·È ¶·ÓıÚ·ÎÈÎfi˜ ¶·ÓÈÒÓÈÔ˜.

™ÙËÓ ∫¤Ú΢ڷ ‰ÔÎÈÌ¿˙ÂÙ·È Ô ¶∞√∫ Δ

∫¤Ú΢ڷ-¶∞√∫ Èڛ˜ ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ·Ô˘Û›Â˜ ı· ·Ú·Ù·¯ı› ÛÙÔ ·È¯Ó›‰È Ì ÙÔÓ ¶∞√∫ Ë ∫¤Ú΢ڷ. √ ÚÔÔÓËÙ‹˜ ÙˆÓ º·È¿ÎˆÓ, Õ΢ ª¿ÓÙ˙ÈÔ˜, ı· ¤¯ÂÈ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ·Ú·Ù¿ÍÂÈ ÙË Î·Ï‡ÙÂÚË ‰˘Ó·Ù‹ ÂÓ‰Âο‰·” , ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ë ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ Ó· Û˘Ó¯›ÛÂÈ Ù· ıÂÙÈο ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù·, ÌÂÙ¿ ÙÔ ÛÔ˘‰·›Ô “‰ÈÏfi” Ô˘ ‹Ú ÛÙË ¡¤· ™Ì‡ÚÓË ÎfiÓÙÚ· ÛÙÔÓ ¶·ÓÈÒÓÈÔ. ªÔÓ·‰È΋ ·ÒÏÂÈ· Ô˘ ¤¯ÂÈ Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ Ô ŒÏÏËÓ·˜ Ù¯ÓÈÎfi˜ Â›Ó·È Ô °È¿ÓÓ˘ ™ÈÌÒÛ˘. ™ÙÔÓ ·ÓÙ›Ô‰· Ô ª¿ÓÙ˙ÈÔ˜ ÌÔÚ› Ó· ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÈ ÛÙ· Ï¿Ó· ÙÔ˘ ηÓÔÓÈο ÙÔÓ ¢ËÌ‹ÙÚË °È¿ÓÛË. ∏ ·ÔÛÙÔÏ‹ Ù˘ ∫¤Ú΢ڷ˜:∞Ó·ÛÙ·ÛfiÔ˘ÏÔ˜, ™ÙÚ·ÙËÏ¿Ù˘, ∫ÔÓÙÔ‰‹ÌÔ˜, ΔÛÔ˘Ì¿Ó˘, ªÔ˘ÎÔ˘‚¿Ï·˜, ∑Ô˘ÌÔ˘Ï¿Î˘, ŒÓÙÂÚ, μÂÓ¤Ù˘, ¶··‰‹Ì·˜, §ÂfiÓ, ™Ù·ÌÔÁÈ¿ÓÓÔ˜, ∏ÏÈ¿‰Ë˜, ∫ÚËÙÈÎfi˜, ∫·Ú·Ï‹˜, ΔÛÔοÓ˘,

μ·ÛÈÏfiÁÈ·ÓÓ˘, ∞ÁÚ›Ù˘, ª¿ÚÎÔÁÏÔ˘, °È¿ÓÙÛ˘, ¢È·Ì·ÓÙfiÔ˘ÏÔ˜. ∞fi ÙËÓ ¿ÏÏË ÏÂ˘Ú¿ Ô ÚÔÔÓËÙ‹˜ ÙÔ˘ ¶∞√∫, °ÈÒÚÁÔ˜ ¢ÒÓ˘, ÌÔÚ› Ó· ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÈ ÛÙÔ˘˜ °Î·ÚÛ›· Î·È μ›‚È·Ó, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ‰ËÏÒÓÔ˘Ó ÂÙÔÈÌÔfiÏÂÌÔÈ. ∂ÎÙfi˜ ·ÔÛÙÔÏ‹˜ ¤ÌÂÈÓ·Ó ÔÈ ÙÈ̈ÚË̤ÓÔÈ §fiÚÂÓ˜ Î·È ∫¿ÙÛÂ, fiˆ˜ Â›Û˘ Î·È Ô °ÂˆÚÁÈ¿‰Ë˜ Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ Úfi‚ÏËÌ· ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÔ‡ Î·È Û˘Ó¯›˙ÂÈ ÙËÓ ıÂÚ·›·. ∏ 20ÌÂÏ‹˜ ·ÔÛÙÔÏ‹: ÷ÎfiÌÔ, °Ï‡ÎÔ˜, ∞ÔÛÙÔÏfiÔ˘ÏÔ˜, ŒÙÔ, §›ÓÔ, ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓ›‰Ë˜, ™Ù·Ê˘Ï›‰Ë˜, ∫Ô˘Ì¿ÏÔ, ∫·ÙÛÈο˜, μÈ‚È¿Ó, πÓÙ˙›‰Ë˜, °Î·ÚÛ›· , §¿˙·Ú, ºˆÙ¿Î˘, ¶·Ó·ÁȈÙÔ‡‰Ë˜, ∫›ÙÛÈÔ˘, ¶¤Ïη˜, °È¿ÓÓÔ˘, ∞ı·Ó·ÛÈ¿‰Ë˜, ™·ÏÈÁÁ›‰Ë˜.

§Â‚·‰ÂÈ·Îfi˜∞ÛÙ¤Ú·˜ ΔÚ. ∏ Ì¿¯Ë Ì ÙÔ ¯ÚfiÓÔ Ô˘ ¤‰ˆÛÂ Ô ™Ù¤Ê·ÓÔ ¡·ÔÏÂfiÓÈ ÙÔÓ ‚Ú‹ÎÂ... ¯·Ì¤ÓÔ. √ πÙ·Ïfi˜ ÌÂÛÔÂÈıÂÙÈÎfi˜ ÙÔ˘ §Â‚·‰ÂÈ·ÎÔ‡ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ·Ê‹ÛÂÈ ›Ûˆ ÙÔ˘ ÙË ıÏ¿ÛË ÛÙÔ ‰ÈΤʷÏÔ Î·È ‰ÂÓ Û˘ÌÂÚÈÏ‹ÊıËΠ·fi ÙÔÓ °ÈÒÚÁÔ ¶·Ú¿Û¯Ô ÛÙËÓ ·ÔÛÙÔÏ‹ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÁÈ· ÙËÓ ÛËÌÂÚÈÓ‹ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË Ì ÙÔÓ ∞ÛÙ¤Ú· ΔÚ›ÔÏ˘. ∂ÎÙfi˜ Ï¿ÓˆÓ Â›Ó·È Î·È Ô Â›Û˘ ÙÚ·˘Ì·Ù›·˜ ∂˘ı‡Ì˘ ∫ÔÙ›ÙÛ·˜. ∏ ·Ô-

ÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘ §Â‚·‰ÂÈ·ÎÔ‡ ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi ÙÔ˘˜ ∫˘ÚȷΛ‰Ë, ∫·ÛÌÂÚ›‰Ë, ΔÛÈÓÙÒÙ·, ªÔ˘ÏfiÔ˘ÏÔ, ÃÔÛ¤ÌÈ, ∫fiÚÌÔ, ∫Ô˘ÙÛfiÔ˘ÏÔ, ∑ËÛfiÔ˘ÏÔ, ¡ÈÎÔϷοÎË, °ÂˆÚÁ›Ô˘, §ÈÛÁ¿Ú·, ªÂÓÙ›, ª·¯·›Ú·, ƒÔÙ˙¤ÚÈÔ, ∞ÎfiÛÙ·, ¶fiÈ, μ·ÛÈÏ›Ԣ, ªÔ˘ÓÙfiÔ˘ÏÔ Î·È ¶ÈÓ¤ÈÚÔ. ∫·ÓÔÓÈο ¤Ï·‚ ̤ÚÔ˜ ÛÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÚÔfiÓËÛË ÙÔ˘ ∞ÛÙ¤Ú· ΔÚ›ÔÏ˘ Ô ΔÛ›ÌÔ ¡·‚¿ÚÔ. ªÂÙ¿ ·fi ·˘Ù‹Ó ÙËÓ ÂͤÏÈÍË Û˘ÌÂÚÈÏ‹ÊıËÎÂ Î·È ÛÙËÓ ·ÔÛÙÔÏ‹ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÁÈ· ÙÔ ·È¯Ó›‰È Ì ÙÔ §Â‚·‰ÂÈ·Îfi. ∞ÓÙ›ıÂÙ·, ÂÎÙfi˜ ¤ÌÂÈÓ·Ó ÔÈ ¶È›Ó˘ Î·È ∫·Û٤Ϙ. ∞Ó·Ï˘ÙÈο Ë ·ÔÛÙÔÏ‹ Ô˘ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛÂ Ô ™¿Î˘ ΔÛÈÒÏ˘: ºÔ‡ÏÔ, ª·ÓÙ‹˜, ΔÛ·ÌÔ‡Ú˘, °È·ÏÔ‡Û˘, ºÔỨη, ª·ÚÙÔÏ›ÓÈ, ∫Ô˘ÚÌ¤Ï˘, ™·Óηڤ, ∞Ï‚¿ÚÂ˙, √˘Û¤ÚÔ, ∫·ÚÓÙ¿ÛÈÔ, ºÚ·ÁÎÔ˘Ï¿Î˘, ¡·‚¿ÚÔ, ƒ¿ÁÈÔ˜, ¡Ù ªÏ¿ÛȘ, ŒÁÎÔÓ, ª·Î·Û¤Ù·˜, ¶ÂÚfiÓÂ, ∫·Ï·ÓÙ˙‹˜.

¶·ÓıÚ·ÎÈÎfi˜-¶·ÓÈÒÓÈÔ˜ Èڛ˜ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô ¶·ÓıÚ·ÎÈÎfi˜ ı· ·Ú·Ù·¯ı› ÎfiÓÙÚ· ÛÙÔÓ ¶·ÓÈÒÓÈÔ. ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜ Î·È ∫Ô˘ÙÛfiÔ˘ÏÔ˜ ¤Ú·Û·Ó ÙÔ ÙÂÛÙ Ù˘ ÙÂÏÂ˘Ù·›·˜ ÚÔfiÓËÛ˘, Ì ÙÔÓ Ù¯ÓÈÎfi ÙˆÓ ÓÂÔÊÒÙÈÛÙˆÓ Ó· ÙÔ˘˜ Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÛÙËÓ ·ÔÛÙÔÏ‹. ∞Ó·Ï˘ÙÈο ÔÈ 19 ÂÎÏÂÎÙÔ› ÙÔ˘

™¿‚‚· ¶·ÓÙÂÏ›‰Ë: ∞ÓÙ›ÏÔ‚ÈÙ˜, ∫Ô˘ÙÛfiÔ˘ÏÔ˜, ∞ı·Ó·ÛÈ¿‰Ë˜, ™ÎÏÈÔ›‰Ë˜, μÈÁÈ·Ú¤¯Ô, ™·Ú·Î·ÙÛ¿ÓÔ˜, ™ÂÚÊ¿, ª·ÎÚ˘‰ËÌ‹ÙÚ˘, ÃÚ‹ÛÙÔ˘, ªÔ˘Ó¿ÊÔ, §·‰¿Î˘, ∫¿ÛÂÏ·Ó, μ·˚ÚÔ˘·, ª·Èηڿ, ª›ÓÁη˜, §Ô˘Û¤ÚÔ, ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜, ∫ÔÓÙÔÁÔ˘Ï›‰Ë˜ Î·È ∫˘‚ÂÏ›‰Ë˜. Δ· Ï¿Ó· ÙÔ˘ ¯ˆÚ›˜ ÙÔÓ ª¿ÚÎÔ ¡ÙÔ‡ÓË Î·È ∫ÒÛÙ· ªÂÓ‰ÚÈÓfi ηٷÛÙÚÒÓÂÈ ÛÙÔÓ ¶·ÓÈÒÓÈÔ Ô ∂Ï¢ıÂÚfiÔ˘ÏÔ˜. ™ÙËÓ ·ÔÛÙÔÏ‹ ÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÔÈ ¶ÂÚÈÛÙÂÚ›‰Ë˜, °È·ÓÓ·ÎfiÔ˘ÏÔ˜, ∫Ô‡ÚÓÙÈ, ™˘ÚfiÔ˘ÏÔ˜, ∫Ô‡ÚÔ˜, ƒfiη˜, ƒfi‚·˜, ∞Ó‰Ú¿Ï·˜, §·ÌÚfiÔ˘ÏÔ˜, ∞˘ÏˆÓ›Ù˘, √ÎfiÁÈÂ, ™¿Ì·Ú˘, °Ô˘Ó‰Ô˘Ï¿Î˘, ∞Ú·‚›‰Ë˜, °È·ÓÓÔ‡Ï˘, ∫ÔÓÙÔ¯Ú‹ÛÙÔ˜, ∫ÔÏÔ‚fi˜, ¢È·Ì·ÓÙ¿ÎÔ˜. ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ù˘ 8˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ Ù˘ ™Ô‡ÂÚ §ÈÁÎ ¤¯ÂÈ ˆ˜ ÂÍ‹˜: ™¿‚‚·ÙÔ 27/10 17.15 §Â‚·‰ÂÈ·Îfi˜-∞ÛÙ¤Ú·˜ ΔÚ. 17.15 ¶·ÓıÚ·ÎÈÎfi˜-¶·ÓÈÒÓÈÔ˜ 19.30 ∫¤Ú΢ڷ-¶∞√∫ ∫˘Úȷ΋ 28/10 15.00 μ¤ÚÔÈ·-•¿ÓıË 17.15 ∞∂∫-¶Ï·Ù·ÓÈ¿˜ 17.15 ¶∞™ °È¿ÓÓÈÓ·-∞ÙÚfiÌËÙÔ˜ 19.30 √º∏-¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜ ¢Â˘Ù¤Ú· 29/10 19.30 ÕÚ˘-√Ï˘ÌÈ·Îfi˜


™∞μμ∞Δ√ 27 O∫Δøμƒπ√À 2012

25

√ Δ∞∫∏™ °π∞¡¡√¶√À§√™ ¶∞ƒ∞πΔ∏£∏∫∂ ∞¶√ Δ√ ¶√™Δ√ Δ√À °∂¡π∫√À ∞ƒÃ∏°√À Δ∏™ ¶∞∂ √§Àª¶π∞∫√™ μ√§√À

“∫Ô˘Ú¿ÛÙËη ۈ̷ÙÈο Î·È „˘¯Èο” ¶∞∂: ¶ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ì ӷ ·Ó·ıˆڋÛÂÈ ÙËÓ ·fiÊ·Û‹ ÙÔ˘ Î·È Ó· ÂÈÛÙÚ¤„ÂÈ ·Ó ÎÂÚ·˘Ófi˜ ÂÓ ·ÈıÚ›· “¤ÂÛ” Ë Â›‰ËÛË Ù˘ ·Ú·›ÙËÛ˘ ÙÔ˘ Δ¿ÎË °È·ÓÓfiÔ˘ÏÔ˘ ·fi ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ ÁÂÓÈÎÔ‡ ·Ú¯ËÁÔ‡ Ù˘ ¶∞∂ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘. Ãı˜ ÙÔ Úˆ› ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ Â›ÛËÌ· ÙËÓ ·fiÊ·Û‹ ÙÔ˘, Ì ÁÚ·Ù‹ ‰‹ÏˆÛ‹ ÙÔ˘ ÚÔ˜ Ù· ªª∂, ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ Ë ¶∞∂ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ··ÓÙÔ‡Û Ì ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË fiÙÈ ‰ÂÓ Î¿ÓÂÈ ·Ô‰ÂÎÙ‹ ÙËÓ ·Ú·›ÙËÛË ÙÔ˘ Δ¿ÎË °È·ÓÓfiÔ˘ÏÔ˘, ÂÓÒ fiˆ˜ ÙÔÓ›˙ÂÙ·È ·fi ÏÂ˘Ú¿˜ ¶∞∂ ı· Á›ÓÂÈ ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ó· ·Ó·ıˆڋÛÂÈ ÙËÓ ·fiÊ·Û‹ ÙÔ˘ Î·È Ó· ÂÈÛÙÚ¤„ÂÈ ÛÙ· ηı‹ÎÔÓÙ¿ ÙÔ˘.

√ °È·ÓÓfiÔ˘ÏÔ˜, ¿ÓÙˆ˜, ÂÌ̤ÓÂÈ ÛÙËÓ ·fiÊ·Û‹ ÙÔ˘ Î·È ‹‰Ë ·fi ¯ı˜ ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙËÓ πÛ·Ó›·, Û ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈṲ̂ÓÔ Ù·Í›‰È. ™ÙËÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ô˘ Âͤ‰ˆÛ ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ˆ˜ “·Ó¿ÌÂÛ· ÛÂ Û˘Ì‚È‚·ÛÌÔ‡˜ Î·È ˘Ô¯ˆÚ‹ÛÂȘ, ¿ÓÙÔÙ ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Û· ÙË Û˘Ó›‰ËÛ‹ ÌÔ˘” , ÂÓÒ ÙÔÓ›˙ÂÈ ˆ˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÌÈ· ·fiÊ·ÛË Ù˘ ÛÙÈÁÌ‹˜, ηıÒ˜ ÎÔ˘Ú¿ÛÙËΠۈ̷ÙÈο Î·È „˘¯Èο. ∞Ó·Ï˘ÙÈο Ë ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÙÔ˘ Δ¿ÎË °È·ÓÓfiÔ˘ÏÔ˘: “∂›Ó·È Ôχ ‡ÎÔÏÔ Ó· ÍÂÎÈÓ¿˜ οÙÈ ÛÙË ˙ˆ‹ ÛÔ˘, ÂÂȉ‹ ˘¿Ú¯ÂÈ fiÚ·Ì· Î·È fiÓÂÈÚ· ÁÈ· Ó· ÂÙ‡¯ÂȘ ÔÏÏ¿ Î·È ÛËÌ·ÓÙÈο Ú¿ÁÌ·Ù·. ∂›Ó·È fï˜ Ôχ ‰‡ÛÎÔÏÔ Ó· ¤Ú¯ÂÙ·È Ë ÛÙÈÁÌ‹ Ó· ÎÏ›ÛÂȘ ¤Ó· ˆÚ·›Ô Î·È ÂÙ˘¯Ë̤ÓÔ ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ ÛÙËÓ Î·ÚȤڷ ÛÔ˘. °È· Ù¤ÛÛÂÚ· ¯ÚfiÓÈ·, ÛÙ¿ıËη ·¤Ó·ÓÙÈ Û fiÛÔ˘˜ Ì ÂÌÈÛÙ‡ıËÎ·Ó Ì ‹ıÔ˜ Î·È ·ÍÈÔÚ¤ÂÈ·, ¤¯ÔÓÙ·˜ ‹Û˘¯Ë ÙË Û˘Ó›‰ËÛ‹ ÌÔ˘ Î·È ıˆÚÒÓÙ·˜ fiÙÈ ¤Î·Ó· ÙÔ ÛˆÛÙfi ÁÈ· ÙËÓ ÔÌ¿‰·. ™ÎÔfi˜ ÌÔ˘ ‹Ù·Ó ÂÚ¯fiÌÂÓÔ˜ ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ ÙÔ˘ 2008 ÛÙËÓ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘ Ó· ‚¿Ïˆ ¤Ó· ÏÈı·Ú¿ÎÈ, Û’ ·˘Ùfi ÙÔ ÛÔ˘‰·›Ô Ô˘ ÙÂÏÈο ‰Ë-

ÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËÎÂ. ™Ù¿ıËη fiÚıÈÔ˜ ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ ÙÔ˘ 2011, fiÙ·Ó ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ·Ó·˙‹ÙËÛ·Ó ·ÏÏÔ‡ ÛÙ¤ÁË, ̤ÓÔÓÙ·˜ ‰ÂηÙÚ›˜ Ì‹Ó˜ ¿ÓÂÚÁÔ˜, ·ÏÏ¿ ¿ÓÙ· ÂÓÂÚÁfi˜ ÁÈ· ÙËÓ ÔÌ¿‰·. ∞ÁÓfiËÛ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈΤ˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ, ÁÈ·Ù› ›ÛÙ„· Î·È ÂÁÒ, fiˆ˜ Î·È ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ÙˆÓ ÈÛÙÒÓ Ô·‰ÒÓ Î·È ÊÈÏ¿ıÏˆÓ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡, ˆ˜ ¿ÍÈ˙ ÁÈ· ÙËÓ È‰¤· ·˘Ù‹ Ó· ‰ÈÂΉÈ΋ÛÔ˘Ì ̷¯ËÙÈο ÙËÓ ·ÔηٿÛÙ·ÛË Î·È ÙË Ó¤· ·Ú¯‹. ◊ÌÔ˘Ó ÛÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜, ÛÙȘ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÂȘ, ÛÙ· Û˘ÏÏ·ÏËÙ‹ÚÈ· ·ÚÒÓ, ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ˘˜ ·ÁÓÔ‡˜ ÊÈÏ¿ıÏÔ˘˜ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜. ¶·Ú¿ ÙËÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÌÔ˘ ȉÈfiÙËÙ· Î·È ÙÔÓ Ù˘ÈÎfi ÌÔ˘ ÚfiÏÔ, ‚ϤÔÓÙ·˜ ÙËÓ ·ÓÔ‰È΋ ÔÚ›· Î·È ÙËÓ ·ÏÌ·ÙÒ‰Ë

ÂͤÏÈÍË ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘, ˆ˜ ¿ÓıÚˆÔ˜ Ì ·ÈÛı‹Ì·Ù·, ‹Ù·Ó ·‰‡Ó·ÙÔÓ Ó· ÌË ÓÈÒıˆ Î·È Ó· ÌËÓ ·ÈÛı¿ÓÔÌ·È ÙËÓ ÔÌ¿‰· Ì·˜ Î·È ‰ÈÎfi ÌÔ˘ ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÌ· Î·È Û›ÙÈ ÌÔ˘ Î·È Ê˘ÛÈο ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÎÔÌÌ¿ÙÈ Ù˘ ¤ˆ˜ ÙÒÚ· ‰È·‰ÚÔÌ‹˜ ÌÔ˘ ÛÙ· Á‹‰· Î·È Ù˘ ÔÚ›·˜ ÌÔ˘ ÛÙË ˙ˆ‹. ŸÌˆ˜ ‰ÂÓ ¤Ú¯ÔÓÙ·È ¿ÓÙÔÙ fiÏ·, fiˆ˜ Ù· ı¤ÏÔ˘Ì ‹ fiˆ˜ Ù· ۯ‰ȿ˙Ô˘ÌÂ. À¿Ú¯Ô˘Ó ÛÙÈÁ̤˜ ÛÙË ˙ˆ‹, Ô˘ ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È ÌÚÔÛÙ¿ Ì·˜ ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ‰ÈÏ‹ÌÌ·Ù·. ∞Ó¿ÌÂÛ· ÛÂ Û˘Ì‚È‚·ÛÌÔ‡˜ Î·È ˘Ô¯ˆÚ‹ÛÂȘ, ¿ÓÙÔÙ ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Û· ÙË Û˘Ó›‰ËÛ‹ ÌÔ˘. μÚ›ÛÎÔÌ·È, ÏÔÈfiÓ, ÛÙË ‰‡ÛÎÔÏË ı¤ÛË, Ó· ÎÔÈÓÔÔÈÒ ÙËÓ ·Ú·›ÙËÛ‹ ÌÔ˘ ·fi ÙËÓ ¶∞∂ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘ 1937.

ΔÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· ¤¯ÔÓÙ·˜ ÂˆÌÈÛÙ› ·fi Ù· ̤۷ ÙÔ˘ ηÏÔηÈÚÈÔ‡ ÏfiÁˆ ÙˆÓ ÂȉÈÎÒÓ Û˘ÓıËÎÒÓ ÚfiÛıÂÙ· ‚¿ÚË Î·È Â˘ı‡Ó˜ ÁÈ· ÙË Û˘ÁÎÚfiÙËÛË Ù˘ ÔÌ¿‰·˜, ÎÔ˘Ú¿ÛÙËη „˘¯Èο Î·È ÛˆÌ·ÙÈο, Ú¿ÁÌ· Ô˘ Ì ԉ‹ÁËÛ ÛÙËÓ ·fiÊ·ÛË Ù˘ ·Ú·›ÙËÛ‹˜ ÌÔ˘ ·fi ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ ÁÂÓÈÎÔ‡ ·Ú¯ËÁÔ‡. ∏ ·fiÊ·ÛË ‰ÂÓ Â›Ó·È Ù˘ ÛÙÈÁÌ‹˜. ¶¿ÚıËΠÌÂÙ¿ ·fi Ôχ ÛΤ„Ë ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ Ë̤Ú˜ Î·È ÈÛÙ‡ˆ ˆ˜ ·Ó·ÎÔÈÓÒÓÂÙ·È ÙËÓ Î·Ù¿ÏÏËÏË ÛÙÈÁÌ‹, ·ÊÂÓfi˜ ÁÈ·Ù› Ë ÔÌ¿‰· ‚ڋΠϤÔÓ ÙÔÓ ‰ÚfiÌÔ Ù˘, ·ÊÂÙ¤ÚÔ˘ ÁÈ·Ù› ̤¯ÚÈ ÙËÓ ÂfiÌÂÓË ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ˘Ô¯Ú¤ˆÛË, ¤¯ÂÈ ÙÔÓ ··Ú·›ÙËÙÔ ¯ÚfiÓÔ Ó· ηχ„ÂÈ ÙË ı¤ÛË ÌÔ˘. ΔÂÚÌ·Ù›˙ÔÓÙ·˜ ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· ÌÔ˘ ÛÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi, ¤¯ˆ ˘Ô¯Ú¤ˆÛË Ó· ¢¯·ÚÈÛÙ‹Ûˆ fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ô˘ Ì ‚Ô‹ıËÛ·Ó Î·È Ì ÛÙ‹ÚÈÍ·Ó Î·ı’ fiÏË ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÙÂÙÚ·ÂÙ›·˜, ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ӷ οӈ ÛˆÛÙ¿ ÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÌÔ˘ Î·È Ó· ¤¯Ô˘Ì ıÂÙÈο ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù·. ∂˘¯·ÚÈÛÙÒ ÙȘ ‰ÈÔÈ΋ÛÂȘ, ÙÔ˘˜ ÚÔÔÓËÙ¤˜, ÙÔ˘˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜, ÙÔ˘˜ ÊÚÔÓÙÈÛÙ¤˜, ÙÔ˘˜ ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘˜, Ì· ¿Óˆ ·fi fiÏ· ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡, Ô˘ Ì ÙËÓ ÂÌÈÛÙÔÛ‡ÓË ÙÔ˘ Î·È ÙËÓ ·Ó·ÁÓÒÚÈÛË ÛÙÔ ÚfiÛˆfi ÌÔ˘, ÌÔ˘ ¤‰ÈÓ ‰‡Ó·ÌË Ó· Û˘Ó¯›˙ˆ fiÏ· ·˘Ù¿ Ù· ¯ÚfiÓÈ· Î·È ÛÙ· ‡ÎÔÏ· Î·È Î˘Ú›ˆ˜ ÛÙ· ‰‡ÛÎÔÏ·. •Â¯ˆÚÈÛÙ¿ Î·È È‰È·›ÙÂÚ·, ¢¯·ÚÈÛÙÒ ‰ËÌfiÛÈ· ¤Ó·Ó ÚÔ˜ ¤Ó·Ó, ÙÔ˘˜ ÙˆÚÈÓÔ‡˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ Î·È ÙÔÓ ÚÒËÓ ÚÔÔÓËÙ‹ Î. °ÈÒÚÁÔ μ·˙¿Î·, ÁÈ·Ù› ÛÙ¿ıËÎ·Ó Ï¿È ÌÔ˘ Î·È ‰¤¯ıËÎ·Ó Ó· Ô˘Ó ÙÔ “Ó·È” ÛÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi μfiÏÔ˘, ̤۷ ÛÙËÓ ·‚‚·ÈfiÙËÙ· ÙÔ˘ ÈÔ ÎÚ›ÛÈÌÔ˘ ηÏÔηÈÚÈÔ‡ ÛÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· Ù˘ ÔÌ¿‰·˜. ∂ÁÒ ÎÈ ·˘ÙÔ›, ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ì ÙȘ Û˘Óı‹Î˜ Î·È ÙȘ ÛΤ„ÂȘ Ì ÙȘ Ôԛ˜ ÍÂÎÈÓ‹Û·ÌÂ. ∂›Û˘, ‡¯ÔÌ·È ÛÙÔÓ Ê›ÏÔ ÌÔ˘ ™Ô‡ÏË ¶··‰fiÔ˘ÏÔ, fiˆ˜ Î·È Û fiÏË ÙËÓ ÔÌ¿‰·, ηϋ Û˘Ó¤¯ÂÈ·, ÂÎÏ‹ÚˆÛË ÙˆÓ ÚÔÛ‰ÔÎÈÒÓ Î·È ˘ÏÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ÛÙfi¯ˆÓ, Ô˘ ·Í›˙ÂÈ Ë fiÏË ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ Î·È Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜, ÂÏ›˙ÔÓÙ·˜ ˆ˜ ÔÈ ‰ÚfiÌÔÈ Ì·˜ ›Ûˆ˜ Í·Ó·Û˘Ó·ÓÙËıÔ‡Ó. Δ¤ÏÔ˜, ¤Ó· Ì‹Ó˘Ì· ÁÈ· ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘. ¶¿ÓÙ· Ó· ˘ÔÛÙË-

Ú›˙Ô˘Ó ÙËÓ È‰¤· √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘, ÁÈ·Ù› Â›Ó·È ¿Óˆ ·fi ÚfiÛˆ· Î·È Î·Ù·ÛÙ¿ÛÂȘ. ¶Úfi‰ÚÔÈ, ÚÔÔÓËÙ¤˜, Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ Î·È ÁÂÓÈÎÔ› ·Ú¯ËÁÔ› ¤Ú¯ÔÓÙ·È Î·È ·Ú¤Ú¯ÔÓÙ·È. ∞˘Ùfi Ô˘ ̤ÓÂÈ Â›Ó·È Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘” .

¢ÂÓ ¤Î·Ó ·Ô‰ÂÎÙ‹ ÙËÓ ·Ú·›ÙËÛË Ë ¶∞∂ ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ Ë ¶∞∂ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘ ‰ÂÓ ¤Î·Ó ‰ÂÎÙ‹ ÙËÓ ·Ú·›ÙËÛË ÙÔ˘ Δ¿ÎË °È·ÓÓfiÔ˘ÏÔ˘ Î·È Ì ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ô˘ Âͤ‰ˆÛ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ˆ˜ Ë “‰ÈÔ›ÎËÛË, Ë Ù¯ÓÈ΋ ËÁÂÛ›· Î·È ÙÔ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÎfi ÙÌ‹Ì· ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ó ÙÔÓ Δ¿ÎË °È·ÓÓfiÔ˘ÏÔ Ó· ·Ó·ıˆڋÛÂÈ ÙËÓ ·fiÊ·Û‹ ÙÔ˘ Î·È Ó· ÂÈÛÙÚ¤„ÂÈ ÛÙ· ηı‹ÎÔÓÙ¿ ÙÔ˘. °È· Ì·˜ Ô Δ¿Î˘ °È·ÓÓfiÔ˘ÏÔ˜ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ Ô ÁÂÓÈÎfi˜ ·Ú¯ËÁfi˜ Ì·˜” . ∞Ó·Ï˘ÙÈο Ë ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË: “∏ ¶∞∂ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘ ·Ó·ÎÔÈÓÒÓÂÈ ˆ˜ Ë ·Ú·›ÙËÛË ÙÔ˘ °ÂÓÈÎÔ‡ ∞Ú¯ËÁÔ‡ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜, Δ¿ÎË °È·ÓÓfiÔ˘ÏÔ˘, ‰ÂÓ Á›ÓÂÙ·È ·Ô‰ÂÎÙ‹. √ Δ¿Î˘ °È·ÓÓfiÔ˘ÏÔ˜ ¤¯ÂÈ Û˘Ó‰¤ÛÂÈ ÙÔ fiÓÔÌ¿ ÙÔ˘ Ì ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi μfiÏÔ˘ Î·È ÙȘ ÂÈÙ˘¯›Â˜ ÙÔ˘, ‹Ù·Ó ·ÚÒÓ ÛÙȘ ‰‡ÛÎÔϘ ÛÙÈÁ̤˜ ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ Î·È ı· Â›Ó·È ¿ÓÙ· ̤ÏÔ˜ Ù˘ “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢Î˘” ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜. ∫·Ù·ÓÔԇ̠ÙȘ ‰‡ÛÎÔϘ ηٷÛÙ¿ÛÂȘ Î·È ÙȘ ÌÂÁ¿Ï˜ ÚÔÛ¿ıÂȘ Ô˘ η٤‚·ÏÏÂ Ô Δ¿Î˘ °È·ÓÓfiÔ˘ÏÔ˜ ÁÈ· ÙÔ ¯Ù›ÛÈÌÔ, ÁÈ· ‰Â‡ÙÂÚË ÊÔÚ¿, Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘, ηıÒ˜ Î·È ÙÔ ‚·Ú‡ ÊÔÚÙ›Ô Î·È ÙËÓ ÎfiˆÛ‹ ÙÔ˘, Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ ÚfiÛÊ·Ù·. °È· ·˘ÙÔ‡˜ ÙÔ˘˜ ÏfiÁÔ˘˜, Ë ·Ú·›ÙËÛ‹ ÙÔ˘ ‰ÂÓ Á›ÓÂÙ·È ·Ô‰ÂÎÙ‹ Î·È Â˘¯fiÌ·ÛÙ ÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ· ÙˆÓ ÂfiÌÂÓˆÓ ËÌÂÚÒÓ Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ˆ˜ ÂÚ›Ô‰Ô˜ ‰È·ÎÔÒÓ ÁÈ· ÙÔÓ Δ¿ÎË °È·ÓÓfiÔ˘ÏÔ. ∏ ¶∞∂ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘, Ë ‰ÈÔ›ÎËÛË, Ë Ù¯ÓÈ΋ ËÁÂÛ›· Î·È ÙÔ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÎfi ÙÌ‹Ì· ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ó ÙÔÓ Δ¿ÎË °È·ÓÓfiÔ˘ÏÔ Ó· ·Ó·ıˆڋÛÂÈ ÙËÓ ·fiÊ·Û‹ ÙÔ˘ Î·È Ó· ÂÈÛÙÚ¤„ÂÈ ÛÙ· ηı‹ÎÔÓÙ¿ ÙÔ˘. °È· Ì·˜ Ô Δ¿Î˘ °È·ÓÓfiÔ˘ÏÔ˜ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ Ô ÁÂÓÈÎfi˜ ·Ú¯ËÁfi˜ Ì·˜” .

Δ√¡π™∂ ™∂ ™À¡∂¡Δ∂À•∏ ΔÀ¶√À √ ™. ¶∞¶∞¢√¶√À§√™ √ √¶√π√™ ¶∞ƒ√À™π∞™Δ∏∫∂ ∂¶π™∏ª∞ ∞¶√ Δ∏ ¢π√π∫∏™∏ Δ∏™ ¶∞∂

“¶¿ÓÙ· ‹ıÂÏ· Ó· ÂÈÛÙÚ¤„ˆ ÛÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi” ƒÂÔÚÙ¿˙: ∂À£Àª∏™ ¢. Ã√ÀΔ∞™ Ó¤Ô˜ ÚÔÔÓËÙ‹˜ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘, ™Ô‡Ï˘ ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜, ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËΠ¯ı˜ ·fi ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ Ù˘ ¶∞∂ Î. ¶·Ó·ÁÈÒÙË ªÔÙÛÈ‚¿ÏË, ÛÙÔ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô “valis” ÛÙËÓ ∞ÁÚÈ¿. √ Î. ªÔÙÛÈ‚¿Ï˘ ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ·ÚÔ˘Û›·Û˘ ÙÔ˘ ÚÔÔÓËÙ‹ ·Ó·Ê¤ÚıËÎÂ Î·È ÛÙËÓ ·Ú·›ÙËÛË ÙÔ˘ ÁÂÓÈÎÔ‡ ·Ú¯ËÁÔ‡, Δ¿ÎË °È·ÓÓfiÔ˘ÏÔ˘. “¶·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ˆ ÙÔÓ ™Ô‡ÏË ¶··‰fiÔ˘ÏÔ, Ô ÔÔ›Ô˜ Â›Ó·È ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎfi˜ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˘ Î·È ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎfi˜ ÚÔÔÓËÙ‹˜. ™Â Û‡ÓÙÔÌÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· ÔÈ Ê›Ï·ıÏÔÈ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ ¤¯Ô˘Ó ‰ÂÈ ÙËÓ ·ÏÏ·Á‹ ÛÙËÓ ÂÈÎfiÓ· Ô˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ Ë ÔÌ¿‰·. Δ· ÁÂÁÔÓfiÙ· ÙÚ¤¯Ô˘Ó Ôχ ÁÚ‹ÁÔÚ·. √ £Âfi˜ ı· Ì·˜ ‰ÒÛÂÈ ÙË ‰‡Ó·ÌË Ó· ·ÓÙÂÂͤÏıÔ˘Ì ÛÙÔ ¤ÚÁÔ Ô˘ ¤¯Ô˘Ì ·Ó·Ï¿‚ÂÈ Î·È Ó· ·Ó‚¿ÛÔ˘Ì ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi μfiÏÔ˘ ÛÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›· Ô˘ ·Ó‹ÎÂÈ. ∂›Ó·È ¤Ó·˜ ÈÛÙÔÚÈÎfi˜ Û‡ÏÏÔÁÔ˜, Ì ‚·ÚÈ¿ ʷӤϷ Î·È Ú¤ÂÈ Ó· ¿ÚÂÈ ÙË ı¤ÛË Ô˘ ÙÔ˘ ·Ó·ÏÔÁ›” . √ Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¶∞∂ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘ ÚˆÙ‹ıËÎÂ Î·È ÁÈ· ÙËÓ ·Ú·›ÙËÛË ÙÔ˘ Δ¿ÎË °È·ÓÓfiÔ˘ÏÔ˘ Î·È ÎÏ‹ıËΠӷ Û¯ÔÏÈ¿ÛÂÈ ÁÈ· “ÙÔ˘˜ Û˘Ì‚È‚·ÛÌÔ‡˜ Î·È ÙȘ ˘Ô¯ˆÚ‹ÛÂȘ” Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ Ô °È·ÓÓfiÔ˘ÏÔ˜ ÛÙË ‰‹ÏˆÛ‹ ÙÔ˘, ·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ· ÙÔ ·Ó Ë ·Ô¯ÒÚËÛË ÙÔ˘ ÁÂÓÈÎÔ‡ ·Ú¯ËÁÔ‡ ¤¯ÂÈ Û¯¤ÛË Ì ÙËÓ ·fiÏ˘ÛË ÙÔ˘ Î. °ÈÒÚÁÔ˘ μ·˙¿Î·: “¢ÂÓ ¤¯ÂÈ ·Ôχو˜ η̛· Û¯¤ÛË. ªÂ ÙÔÓ Δ¿ÎË °È·ÓÓfiÔ˘ÏÔ ‰Ô˘Ï¤„·Ì Û ÌÈ· Ôχ

‰‡ÛÎÔÏË ÂÔ¯‹ ÁÈ· Ó· ÊÙÈ¿ÍÔ˘Ì ÙË ÊÂÙÈÓ‹ ÔÌ¿‰·. ∞Ï¿ ÎÔ˘Ú¿ÛÙËΠ·fi Ù· Û˘Ó¯‹ Ù·Í›‰È· Î·È ÙËÓ Î·ıËÌÂÚÈÓ‹ ÊıÔÚ¿. ¶ËÁ·ÈÓÔÂÚ¯fiÌ·ÛÙ·Ó Û˘Ó¯Ҙ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·, ÂÓÒ Ì¤Û· Û ÙÚÂȘ ̤Ú˜ οӷÌ ÂηÙÔÓÙ¿‰Â˜ (Ì ٷ ·ÓÙ›ÁÚ·Ê¿ ÙÔ˘˜ Û˘Ì‚fiÏ·È·). ª·˙› ·ÔÊ·Û›˙·Ì ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·›ÎÙ˜. Œ¯Ô˘Ì ¿ÚÈÛÙË Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Î·È Ôχ ηϋ Û¯¤ÛË. £· ÚÔÛ·ı‹ÛÔ˘Ì ӷ ÙÔÓ ÌÂÙ·›ÛÔ˘Ì ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·Ú·Ì›ÓÂÈ ÛÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi μfiÏÔ˘. £· οÓÂÈ Î¿ÔÈÔ ‰È¿ÛÙËÌ· ‰È·ÎÔ¤˜ Î·È ÂÏ›˙ˆ Ó· Â·Ó¤ÏıÂÈ ÎÔÓÙ¿ Ì·˜. ÕÏψÛÙ ÛÙËÓ πÛ·Ó›· ı· ‰ÂÈ Î·È ÔÚÈṲ̂ÓÔ˘˜ ·›ÎÙ˜” .

“Œ¯ˆ ‰Âı› Ì ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi” √ ™Ô‡Ï˘ ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜ ÛÙȘ ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ ÙfiÓÈÛ ˆ˜ ÙÔ “‰¤ÛÈÌÔ” Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Û‚‹ÛÂÈ Î·È ˘¿Ú¯ÂÈ ·ÎfiÌË Ì ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi μfiÏÔ˘ Î·È ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ÙÔ˘, ‹Ù·Ó Ô ÏfiÁÔ˜ Ù˘ ÂÈÛÙÚÔÊ‹˜ ÙÔ˘ ÛÙËÓ Ù¯ÓÈ΋ ËÁÂÛ›· ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘. ŒÎ·Ó ÂȉÈ΋ ·Ó·ÊÔÚ¿ ÛÙÔ˘˜ ÊÈÏ¿ıÏÔ˘˜ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ Î·È È‰È·›ÙÂÚ· ÛÙÔ˘˜ Austrian Boys, ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ Â›Ó·È Ì¤ÏÔ˜. “∂›Ì·È ÛÙËÓ Â˘¯¿ÚÈÛÙË ı¤ÛË Ó· Â›Ì·È ÚÔÔÓËÙ‹˜ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘, ·˘Ù‹˜ Ù˘ ÈÛÙÔÚÈ΋˜ ÔÌ¿‰·˜. £¤Ïˆ Ó· ¢¯·ÚÈÛÙ‹Ûˆ ÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË, ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ Î·È ÙÔÓ Δ¿ÎË °È·ÓÓfiÔ˘ÏÔ ÁÈ· ÙËÓ ÙÈÌ‹ Ô˘ ÌÔ˘ ¤Î·Ó·Ó. ∂›Ì·È ¤ÓÙ Ë̤Ú˜ ÛÙËÓ ÔÌ¿‰·, ‰ÒÛ·Ì ‰‡Ô ·È¯Ó›‰È· Î·È ·˘Ùfi Ô˘ ÌÔÚÒ Ó· ˘ÔÛ¯ÂıÒ Â›Ó·È fiÙÈ ·fi ÙËÓ ÌÂÚÈ¿ ÌÔ˘ Â›Ó·È fiÙÈ ı· ÚÔÛ·ı‹Ûˆ Ó· ÂÙ‡¯ÂÈ Ë ÔÌ¿‰· ÙÔ˘˜ ÛÙfi¯Ô˘˜ Ù˘.

¶¿ÓÙ· ̤۷ ÛÙÔ Ì˘·Ïfi ÌÔ˘ ˘‹Ú¯Â Ë ÛΤ„Ë Ó· Á˘Ú›Ûˆ Û ·˘Ù‹ ÙËÓ ÔÌ¿‰·. Œ¯ˆ ¢¯¿ÚÈÛÙ˜ ·Ó·ÌÓ‹ÛÂȘ ·fi ÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ıËÙ›· ÌÔ˘ ÛÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi Î·È ÌÔÚÒ Ó· ˆ fiÙÈ fiÛ˜ ÊÔÚ¤˜ ‚ڋη ·ÓÙ›·ÏÔ ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi μfiÏÔ˘, ¿ÓÙ· ›¯· ‰È·ÊÔÚÂÙÈο Û˘Ó·ÈÛı‹Ì·Ù· ·fi ÙȘ ˘fiÏÔÈ˜ ÔÌ¿‰Â˜ Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈ˙·. ™ËÌ·ÓÙÈÎfi ÚfiÏÔ ¤·ÈÍÂ Ô ÎfiÛÌÔ˜ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘ Î·È È‰È·›ÙÂÚ· ÔÈ Austrian Boys. ŸÙ·Ó ›¯· ʇÁÂÈ ·fi ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi ›¯· Á›ÓÂÈ Ì¤ÏÔ˜ ÙˆÓ Austrian Boys. À¿Ú¯ÂÈ “‰¤ÛÈÌÔ” Î·È ·˘Ùfi ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Û‚‹ÛÂÈ. ΔÔ˘˜ ›¯· ‰ÒÛÂÈ, ÙfiÙÂ, ÙËÓ ˘fiÛ¯ÂÛË fiÙÈ ı· Í·Ó·Û˘Ó·ÓÙËıÔ‡ÌÂ. ™’ ·˘Ù¤˜ ÙȘ ¤ÍÈ Ì¤Ú˜ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÌ·È ÛÙËÓ ÔÌ¿‰· fiÏÔÈ Ì ‚Ô‹ıËÛ·Ó ¿Ú· Ôχ. ∞fi ÙÔ˘˜ ÊÚÔÓÙÈÛÙ¤˜ Î·È ÙÔ˘˜ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ ÌÔ˘ Î·È ÂȉÈο Ô Δ¿Î˘ °È·ÓÓfiÔ˘ÏÔ˜, Ô˘ Â›Ó·È Î·È Ê›ÏÔ˜ ÌÔ˘, ÁÈ·Ù› ‹Ì·ÛÙ·Ó Î·È Û˘Ì·›ÎÙ˜. Δ· Û˘Á¯·ÚËÙ‹ÚÈ· ·Ó‹ÎÔ˘Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Û’ ·˘ÙÔ‡˜ ÁÈ’ ·˘Ù¿ Ù· ‰‡Ô ÚÒÙ· ·È¯Ó›‰È· Î·È ÛÙÔ˘˜ ·›ÎÙ˜. Œ¯Ô˘Ì Ôχ ÌÂÁ¿ÏË ÎÏËÚÔÓÔÌÈ¿, ÁÈ·Ù› ·˘Ù‹ Ë ÔÌ¿‰· ¤ÊÙ·Û ӷ ·›˙ÂÈ ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË” . °È· ÙË ¡›ÎË μfiÏÔ˘ Û¯ÔÏ›·ÛÂ: “ŸÙ·Ó ¤¯ˆ ‰Ô˘Ï¤„ÂÈ ÛÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi μfiÏÔ˘, ‰ÂÓ ÌÔÚÒ Ó· ¿ˆ Ó· ÂÚÁ·ÛÙÒ ÛÙË ¡›ÎË. ∂ÁÒ ¤ÙÛÈ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÒ. ŸÙ·Ó Â›Û·È ÚÔÔÓËÙ‹˜ Ù˘ ¶ÚÔԉ¢ÙÈ΋˜, ‰ÂÓ ÌÔÚ›˜ Ó· ·˜ ÚÔÔÓËÙ‹˜ ÛÙÔÓ πˆÓÈÎfi. ™ÙË ˙ˆ‹ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÌfiÓÔ Ô Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÛÌfi˜ Î·È Ù· ¯Ú‹Ì·Ù·, ˘¿Ú¯Ô˘Ó Î·È ¿ÏÏ· Ú¿ÁÌ·Ù· Î·È Ù· ‚¿˙ˆ Ôχ „ËÏ¿” . °È· ÙÔ ÙÈ ÛÎÔ‡ÂÈ Ó· ·ÏÏ¿ÍÂÈ ÛÙËÓ ÔÌ¿ -

‰· ÁÈ· ‚ÂÏÙȈı› Ë ÂÈÎfiÓ· Ù˘: “™ÙÔ Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ ÔÈ ÚÔÔÓËÙ¤˜ Â›Ó·È ·Ó·ÏÒÛÈÌÔÈ. ŸÏÔÈ ÎÚÈÓfiÌ·ÛÙ ·fi Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Î·È ·fi ÙÔÓ ÙÚfiÔ ‰Ô˘ÏÂÈ¿˜. ΔÒÚ· ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ ‹Á·ÈÓ ηϿ Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ÛÙ· ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ· ·È¯Ó›‰È·, ‰ÂÓ ÙÔ ÁÓˆÚ›˙ˆ. ¶·›˙Ô˘Ó ÚfiÏÔ ÔÏÏÔ› ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ ÁÈ· Ó· ¿ÂÈ ÌÈ· ÔÌ¿‰· ηϿ, ÌÂٷ͇ ·˘ÙÒÓ Î·È Ë Ù‡¯Ë. μڋη ηÏÔ‡˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜, ¤ÌÂÈÚÔ˘˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Î·È fiÓÂÈÚ· Î·È ÊÈÏÔ‰Ô͛˜. ÕÎÔ˘Á· fiÙÈ Ë ÔÌ¿‰· ¤ÊÙÂÈ ÌÂÙ¿ ÙÔ 60’ Î·È ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ ·˘Ùfi Â›Ó·È Î·È ı¤Ì· „˘¯ÔÏÔÁ›·˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÎÔ‡Ú·Û˘. √ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘ ¤·È˙ Ôχ ÂÈıÂÙÈÎfi Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ· Î·È ¤ÙÛÈ ı· Û˘Ó¯›˙ÂÈ Ó· ·›˙ÂÈ Î·È Ì ̤ӷ ÚÔÔÓËÙ‹” . °È· ÙȘ ÔÏϤ˜ οÚÙ˜ Î·È Ì ÙËÓ Â˘ÎÔ -

Ï›· Ô˘ ÙȘ ‰¤¯ÂÙ·È Ë ÔÌ¿‰·: “∂›Ì·È ·fi ÙÔ˘˜ ÚÔÔÓËÙ¤˜ Ô˘ ı¤Ïˆ ÔÈ ÔÌ¿‰Â˜ ÌÔ˘ Ó· ·›˙Ô˘Ó ‰˘Ó·Ù¿ Î·È ·ıÈ·Ṳ̂ӷ. £¤Ïˆ ÔÈ ·›ÎÙ˜ Ó· Á›ÓÔ˘Ó, fï˜, ÈÔ ÚÔÛÂÎÙÈÎÔ› Î·È Ó· ÌËÓ ‰¤¯ÔÓÙ·È Î¿ÚÙ˜ ÁÈ· ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›·. ™ÙÔ ∫‡ÂÏÏÔ, Ë ·ÓÙ›·ÏË ÔÌ¿‰· ¤·È˙ ì‚ÚÒÌÈηî Î·È Ôχ ‰˘Ó·Ù¿, ·Ó ı¤Ï·Ì ӷ ¿ÚÔ˘Ì ÙËÓ ÚfiÎÚÈÛË ¤ÚÂ ӷ ‚¿ÏÔ˘Ì ٷ fi‰È· Ì·˜ ÛÙË ÊˆÙÈ¿. ¶Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔÛ¤ÍÔ˘Ì Ôχ Ì ÙȘ οÚÙ˜, ÁÈ·Ù› ı¤ÏÔ˘Ì fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ·›ÎÙ˜” . °È· ÙÔ ·Ó ›¯Â ÂÈÎÔÈÓˆÓ›· Ì ÙÔÓ Δ¿ÎË °È·ÓÓfiÔ˘ÏÔ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·Ú·›ÙËÛË ÙÔ˘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˘: “ª›ÏËÛ· Ì·˙› ÙÔ˘. ¡ÔÌ›˙ˆ fiÙÈ ı· Â›Ó·È Ì·˙› Ì·˜ ÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ Ë̤Ú˜. •¤Úˆ ˆ˜ ÛΤÊÙÂÙ·È. ∂›Ó·È ¤Ó· ı¤Ì· ÚÔÛˆÈÎfi Î·È ı¤Ïˆ Ó· ÈÛÙ‡ˆ fiÙÈ ı· Â›Ó·È Ì·˙› Ì·˜” .


26

™∞μμ∞Δ√ 27 O∫Δøμƒπ√À 2012

∞¡Δπª∂Δø¶π∑∂π ™Δπ™ 17.00 Δ√ ∞π°∞§∂ø ™Δ√ “μ∞∫∏™ ¶∞ƒ∞™∫∂À√¶√À§√™” °π∞ Δ∏ μ’ ∂£¡π∫∏ ª¶∞™∫∂Δ

¶ÚÒÙÔ˜ ·ÁÒÓ·˜ ¤‰Ú·˜ ÁÈ· ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË °

È· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ˆ˜ ÁË‰ԇ¯Ô˜ ·ÁˆÓ›˙ÂÙ·È Û‹ÌÂÚ· Ë ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË. °È· ÙËÓ 3Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ Ù˘ μ’ ∂ıÓÈ΋˜ Ì¿ÛÎÂÙ ˘Ô‰¤¯ÂÙ·È ÙÔ ∞ÈÁ¿Ïˆ Û’ ¤Ó· Ì·Ù˜ Ô˘ ı· ‰ÈÂÍ·¯ı› ÛÙÔ ÎÏÂÈÛÙfi “μ¿Î˘ ¶·Ú·Û΢fiÔ˘ÏÔ˜” Ì ÒÚ· ¤Ó·Ú͢ ÙȘ 17.00. ƒÂÔÚÙ¿˙: μ∞™π§∏™ ∫ƒπ™π§∞™

ΔÔÓ ÚÒÙÔ ·ÁÒÓ· ÛÙÔ “Û›ÙÈ” Ù˘ ‰›ÓÂÈ Û‹ÌÂÚ· Ë ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË. ∞ÓÙ›·ÏÔ˜ Â›Ó·È ÙÔ ∞ÈÁ¿Ïˆ Î·È ÛÙfi¯Ô ¤¯ÂÈ Ó· ¿ÚÂÈ ÙÔ ·ÚıÂÓÈÎfi ÚÔ˙ ʇÏÏÔ ÁÈ· ÙË ÊÂÙÈÓ‹ ÂÚ›Ô‰Ô. ΔÔ Ì·Ù˜ ı· ‰ÈÂÍ·¯ı› ÛÙÔ ÎÏÂÈÛÙfi Á˘ÌÓ·ÛÙ‹ÚÈÔ “μ¿Î˘ ¶·Ú·Û΢fiÔ˘ÏÔ˜” Î·È ı· ·Ú¯›ÛÂÈ ÛÙȘ 5 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì·. ∞Í›˙ÂÈ Ó· ÛËÌÂȈı› ˆ˜ fiÏ· Ù· Ì·Ù˜ ÁÈ· ÙËÓ 3Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ Ù˘ μ’ ∂ıÓÈ΋˜ Ì¿ÛÎÂÙ ı· ‰ÈÂÍ·¯ıÔ‡Ó ™¿‚‚·ÙÔ, ·ÊÔ‡ ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ Â›Ó·È Ë ÁÈÔÚÙ‹ Ù˘ 28˘ √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘. √È “ÎÈÙÚÈÓfiÌ·˘ÚÔÈ” ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ı¤ÛË Ù˘ ‚·ıÌÔ-

ÏÔÁ›·˜, ·ÏÏ¿ ·˘Ùfi Â›Ó·È Ï·ÛÌ·ÙÈÎfi. Œ¯Ô˘Ó ¤Ó·Ó ·ÁÒÓ· ÏÈÁfiÙÂÚÔ ·fi ÙËÓ ÏÂÈÔ„ËÊ›· ÙˆÓ ÔÌ¿‰ˆÓ ÙÔ˘ ‚ÔÚ›Ԣ ÔÌ›ÏÔ˘, ÌÈ· Î·È ¤Î·Ó·Ó ÚÂfi ÙËÓ ÚÒÙË ·-

ÁˆÓÈÛÙÈ΋, ÂÓÒ ÙËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË ∫˘Úȷ΋ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ·Ó ÙÔÓ ÈÛ¯˘Úfi º›ÏÈÔ ÛÙË μ¤ÚÔÈ·. √È ÁË‰ԇ¯ÔÈ ‹Ù·Ó ·ÓÒÙÂÚÔÈ ÊÙ¿ÓÔÓÙ·˜ ‰›Î·È· ÛÙËÓ ÙÂÏÈ΋ ÂÈ-

ÎÚ¿ÙËÛË Ì 80-66. ™‹ÌÂÚ· Ë ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ ∞ÓÙÒÓË ª˘ÚÈÙ˙‹ ¤¯ÂÈ ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ¿ÚÂÈ ÙËÓ ÚÒÙË Ù˘ Ó›ÎË ÛÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ·. ÀÔ‰¤¯ÂÙ·È ÙÔ ∞È-

Á¿Ïˆ, ÙÔ ÔÔ›Ô Ì¤¯ÚÈ ÛÙÈÁÌ‹˜ ÌÂÙÚ¿ ÌÈ· ÂÈÙ˘¯›· Î·È Ì›· ‹ÙÙ·, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ·ÔÙÂÏ› ·Ó˘¤Ú‚ÏËÙÔ ÂÌfi‰ÈÔ. ΔÔ ·ÓÙ›ıÂÙÔ Ì¿ÏÈÛÙ·. ∂¿Ó Ë ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË ·›ÍÂÈ ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙȘ Ú·ÁÌ·ÙÈΤ˜ Ù˘ ÙfiÙ ı· ¿ÚÂÈ ÙÔ ÂÈı˘ÌËÙfi ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·. ΔÔ Î·Îfi ÁÈ· ÙÔÓ μÔÏÈÒÙË Ù¯ÓÈÎfi Â›Ó·È fiÙÈ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ οÔÈ· ·ÁˆÓÈÛÙÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·. √ ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ ΔÛÒÏ˘ ¤¯ÂÈ ÂÓԯϋÛÂȘ ÛÙÔÓ ·˘¯¤Ó·, ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ ÙÔ˘ ÛÙ¤ÚËÛ ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÛÙËÓ ÚÂÌȤڷ Ù˘ ªÂÙ·ÌfiÚʈÛ˘. °È· ÙÔÓ ›‰ÈÔ ÏfiÁÔ ‰ÂÓ ı· ·›ÍÂÈ Î·È Û‹ÌÂÚ·. ∂›Û˘ Ô °ÈÒÚÁÔ˜ ¶·Ú·Û΢¿˜ ÙÚ·˘Ì·Ù›ÛÙËΠÛÙÔ ¯¤ÚÈ, ÌÂ Û˘Ó¤ÂÈ· fi Ó· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ ·ÙÔÌÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ·. ΔÔ ·Ú‹ÁÔÚÔ Â›Ó·È fiÙÈ Û˘ÌÌÂÙ›¯Â ηÓÔÓÈο ÛÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÚÔfiÓËÛË Î·È Ù¤ıËΠÛÙË ‰È¿ıÂÛË ÙÔ˘ ∞ÓÙÒÓË ª˘ÚÈÓÙ˙‹ ÁÈ· ÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË. ∏ Û‡ÓıÂÛË Ù˘ ªÂÙ·ÌfiÚʈÛ˘: £ˆÌ¿˜ °ÂˆÚÁ›Ô˘, ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ £ÂÔÊÈÏ¿ÎÔ˜, £ˆÌ¿˜ ∫·Ú·ÁÂÒÚÁÔ˜, ∞ÓÙÒÓ˘ ∫·Ú·Ú‹Á·˜, ™Ù¤ÚÁÈÔ˜ °ÂˆÚÁ·ÓÙ¿˜, ∞Ϥ͢ °È‰ÈÒÙ˘, ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ ΔÛÒÏ˘, °È¿ÓÓ˘ ∫·Ú·‚·Û¿Ó˘, ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ ¡¿Ó˘, ∑‹Û˘ ∫·Ê¿Û˘, °ÈÒÚÁÔ˜ ¶·Ú·Û΢¿˜, ºÒÙ˘ Δ¿Û-

ÛÔ˜, £Ú·Û‡‚Ô˘ÏÔ˜ º·ÚÌ¿Î˘, ÃÚ‹ÛÙÔ˜ ∑·ÚÔÁÈ¿ÓÓ˘, ¡›ÎÔ˜ ΔÔÔ‡˙˘.

ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· 14.00 ª∂¡Δ-πˆÓÈÎfi˜ ¡º 15.00 ª·ÚÔ‡ÛÈ-∞›·˜ ∂˘fiÛÌÔ˘ 17.00 ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË-∞ÈÁ¿Ïˆ 17.00 ∞Ó·ÙfiÏÈ·-∏Ú·ÎÏ‹˜ 17.00 ¶ÈÂÚÈÎfi˜-ª·¯ËÙ¤˜ ¢.¶. 17.00 πˆÓÈÎfi˜ π.-™ÙÚ·ÙÒÓÈ

∏ ‚·ıÌÔÏÔÁ›· (2Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋) 1. ∏Ú·ÎÏ‹˜ . . . . . . . . . . . . . 4 2. ∞›·˜ ∂˘fiÛÌÔ˘ . . . . . . . . .4 3. ª·ÚÔ‡ÛÈ . . . . . . . . . . . . .3 4. πˆÓÈÎfi˜ π. . . . . . . . . . . . . .3 5. ∞Ó·ÙfiÏÈ· . . . . . . . . . . . . .3 6 º›ÏÈÔ˜ μÂÚ. . . . . . . . . . 3 7. πˆÓÈÎfi˜ ¡.º. . . . . . . . . . .3 8. ∞ÈÁ¿Ïˆ . . . . . . . . . . . . . . 3 9. ª·¯ËÙ¤˜ ¢.¶. . . . . . . . . .3 10.¶ÈÂÚÈÎfi˜/∞Ú¯¤Ï·Ô˜ . . .2 11. ™ÙÚ·ÙÒÓÈ . . . . . . . . . . . .2 12. ª∂¡Δ . . . . . . . . . . . . . . .2 13. ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË . . . . . . . 1 * Œ¯Ô˘Ó οÓÂÈ ÚÂfi ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË Î·È ™ÙÚ·ÙÒÓÈ

°.™. μ√§√À-√§Àª¶π∞∫√™ ∫∞π ∞¡∞§∏æ∏-∞¡ø §∂Ãø¡π∞ ∞¡∞ª∂Δƒø¡Δ∞π ™∏ª∂ƒ∞ °π∞ Δ∏¡ 1∏ ∞°ø¡π™Δπ∫∏

“Δ˙¿ÌÔÏ” Ì ‰‡Ô ÓÙ¤ÚÌÈ ÛÙËÓ ∞1 ∂™∫∞£ ª  ‰‡Ô Ì·ÁÓËÛÈÒÙÈη ÓÙ¤ÚÌÈ ‰ÈÂÍ¿ÁÂÙ·È Ë ÚÒÙË ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ÛÙÔÓ 1Ô fiÌÈÏÔ Ù˘ ∞1 ∂™∫∞£. ™‹ÌÂÚ· ÙËÓ ›‰È· ÒÚ· (19.00) “ÌÔÓÔÌ·¯Ô‡Ó” °.™. μfiÏÔ˘-√Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ÛÙÔ “μ¿Î˘ ¶·Ú·Û΢fiÔ˘ÏÔ˜” Î·È ∞Ó¿ÏË„Ë-ÕÓˆ §Â¯ÒÓÈ· ÛÙÔ ∂∞∫, ÂÓÒ Ô °™ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ ÂÎÙfi˜ ¤‰Ú·˜ ÙÔÓ ª‡ÙÈη. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ Ë ·˘Ï·›· ÙÔ˘ ÊÂÙÈÓÔ‡ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ ¿ÓÔÈÍ ÙËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË ∫˘Úȷ΋ ÛÙË §¿ÚÈÛ·, fiÔ˘ ÔÈ ¡¤ÔÈ ∞ıÏËÙ¤˜ ¡›Î˘ ¤¯·Û·Ó Ì 45-36 ·fi ÙÔÓ ÙÔÈÎfi ∂ıÓÈÎfi.

ƒÂÔÚÙ¿˙: μ∞™π§∏™ ∫ƒπ™π§∞™

°.™. μfiÏÔ˘√Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ªÂ ¤Ó· ÌÂÁ¿ÏÔ ·È¯Ó›‰È ·Ú¯›˙ÂÈ ÙÔ ÊÂÙÈÓfi ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Ù˘ ∞1 ∂™∫∞£. ™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ 1Ô˘ ÔÌ›ÏÔ˘ °.™. μfiÏÔ˘ Î·È √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ “‰È·ÛÙ·˘ÚÒÓÔ˘Ó Ù· Í›ÊË ÙÔ˘˜” Û‹ÌÂÚ· ÛÙȘ 19.00 ÛÙÔ ÎÏÂÈÛÙfi Á˘ÌÓ·ÛÙ‹ÚÈÔ “μ¿Î˘ ¶·Ú·Û΢fiÔ˘ÏÔ˜” . ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ‰‡Ô ÔÌ¿‰Â˜ Ô˘ ‚ϤÔ˘Ó „ËÏ¿. √ ÌÂÓ °˘ÌÓ·ÛÙÈÎfi˜ ¤ÚÛÈ ·ÁˆÓÈ˙fiÙ·Ó ÛÙË °’ ∂ıÓÈ΋ Ì¿ÛÎÂÙ ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· ÙÔ˘ ÌÂÙ¿ ·fi 20 ¯ÚfiÓÈ· ·fi ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘. ¶·Ú¿ ÙËÓ ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ô˘ η٤‚·Ï ÙÂÏÈο ¤¯·Û ÙËÓ ·Ú·ÌÔÓ‹ Û ·ÁÒÓ· Ì·Ú¿˙ ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË. ΔÒÚ· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ¿ÏÈ Û ...ÁÓÒÚÈÌ· ÏË̤ÚÈ· Î·È ı· ÚÔÛ·ı‹ÛÂÈ Ó· Í·Ó·ÎÂÚ‰›ÛÂÈ fi,ÙÈ ¤¯·Û ¤ÚÛÈ. √È “Ì·˘Ú·ÂÙÔ›” ‰ÂÓ ¿ÏÏ·Í·Ó ÎÔÚÌfi Î·È ÚÔÔÓËÙ‹ (°ÈÒÚÁÔ˜ ∫ÔÛÌ¿ÙÔ˜(, ·Ï¿ ÚfiÛıÂÛ·Ó ÌÂÚÈΤ˜ “ÈÓÂÏȤ˜” ÛÙÔ ¤Ì„˘¯Ô ‰˘Ó·ÌÈÎfi ÙÔ˘˜, ÛÙÔ ÔÔ›Ô ϤÔÓ ·Ó‹ÎÔ˘Ó Ô ÃÚ‹ÛÙÔ˜ ∫·ÏÔÁÂÚfi-

Ô˘ÏÔ˜ (Ϥ ̤ÈÎÂÚ ·fi ÙË ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË) Î·È Ô £·Ó¿Û˘ ΔÛ·Ú·˝Ï˘ (Û¤ÓÙÂÚ Â¤ÛÙÚ„ ·fi ÙÔÓ °.™. ∞ÏÌ˘ÚÔ‡). √ °ÈÒÚÁÔ˜ ∫ÔÛÌ¿ÙÔ˜ Î·È Ô Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˘ ÙÔ˘ °ÈÒÚÁÔ˜ ¡Ù¿Î˘ ı· ÛÙËÚȯıÔ‡Ó ÛÙËÓ ÂÍ‹˜ Û‡ÓıÂÛË: ∫ÒÛÙ·˜ ∞ÁÎÚ‹˜, ÃÚ‹ÛÙÔ˜ ∫·ÏÔÁÂÚfiÔ˘ÏÔ˜, ™ˆÙ‹Ú˘ ∞¯ÚÈ¿Ó˘, ¡›ÎÔ˜ ¡¿ÓÔ˜, ÕÁÁÂÏÔ˜ §Ô˘Î›‰Ë˜, ºÒÙ˘ ª·ÏÈÛÈfi‚·˜, £·Ó¿Û˘ ¶·˘ÏfiÔ˘ÏÔ˜, √‰˘ÛÛ¤·˜ ¢È·ÎÔ˘Ì‹˜, Õ΢ ∞ÔÛÙÔÏ›‰Ë˜, ∞ÓÙÒÓ˘ ¶·Ï¿Ûη˜, £Âfi‰ˆÚÔ˜ ∫ÔÓÙÔÁÈ¿ÓÓ˘, °È¿ÓÓ˘ ∫Ô˘ÚÔ˘¿Î˘, ÕÁÁÂÏÔ˜ ∫·ÏÈÙ˙¤Ô˜, ™Ù·Ì¿Ù˘ ™Î·Ì¿Áη˜, °È¿ÓÓ˘ ∫˘ÚÏ›‰Ë˜, £·Ó¿Û˘ ΔÛ·Ú·˝Ï˘ Î·È ¡›ÎÔ˜ ª·ÛÙÚ·ÊÙÛ‹˜. ™ÙÔ ·ÓÙ›·ÏÔ “ÛÙÚ·Ùfi‰Ԕ Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ¤¯ÂÈ ÍÂοı·ÚÔ ÛÙfi¯Ô ÙËÓ ¿ÓÔ‰Ô ÛÙË °’ ∂ıÓÈ΋. ¶ÚÔÔÓËÙ‹˜ Â›Ó·È Ô °È¿ÓÓ˘ ™ÙÂÚÁÈfiÔ˘ÏÔ˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ¤¯ÂÈ ÛÙË ‰È¿ıÂÛ‹ ÙÔ˘ Ôχ ηÏfi ˘ÏÈÎfi. ∞›ÛıËÛË ÚÔοÏÂÛÂ Ë ÌÂÙ·ÁÚ·Ê‹ ‰‡Ô ηϷıÔÛÊ·ÈÚÈÛÙÒÓ Ì ıËÙ›· ÛÙȘ ÂıÓÈΤ˜ ηÙËÁÔڛ˜ Î·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÙˆÓ μ·Û›ÏË ¡Ù›Î· Î·È ∞ÓÙÒÓË £ÂÔ¯¿ÚË, ÂÓÒ ı· ‚ÔËı‹ÛÂÈ Ôχ ÛÙÔÓ “¿ÛÔ” Ô ∫ÒÛÙ·˜ ∞ÏÂ͛Ԣ, Ô ÔÔ›Ô˜ ·ÔÎÙ‹ıËΠÌÂÙ¿ ·fi Ôχ ηϋ ÔÚ›· Û ∞Ó¿ÏË„Ë Î·È °.™. ∞ÏÌ˘ÚÔ‡. ™‹ÌÂÚ· Â›Ó·È Ôχ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÙÔ Ì·Ù˜ Ì ÙÔÓ °˘ÌÓ·ÛÙÈÎfi ÎÈ ·˜ Â›Ó·È ÌfiÏȘ Ë ÚÒÙË ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋. ∫È ·˘Ùfi ÁÈ·Ù› ÔÈ “·ÛÚfiÌ·˘ÚÔÈ” ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ¤Ó·Ó ·fi ÙÔ˘˜ ‚·ÛÈÎÔ‡˜ ·ÓÙÈ¿ÏÔ˘˜ ÁÈ· ¿ÓÔ‰Ô Î·È ·Ó ÙÔ˘˜ ÎÂÚ‰›ÛÔ˘Ó, ÔÈ “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔÈ” ı· ¿ÚÔ˘Ó ·fi ÙËÓ ·Ú¯‹ ÙÔ ÚÔ‚¿‰ÈÛÌ· ÛÙË ‚·ıÌÔÏÔÁ›·. ™ÙË ‰È¿ıÂÛË ÙÔ˘ °È¿ÓÓË ™ÙÂÚÁÈfiÔ˘ÏÔ˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÔÈ: ∫ÒÛÙ·˜ ∞ÏÂ͛Ԣ, ∞ÓÙÒÓ˘ £ÂÔ¯¿Ú˘, ∫ÒÛÙ·˜ ™ÂṲ́Ù˘, ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ ™·Îο˜, ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ™·Îο˜, ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ª¿ÁÁÔ˜, ¢‹ÌÔ˜ ¶··‰‹Ì·˜, ÕÚ˘ ¶··ıÂÔÏfiÁÔ˘, §ÂˆÓ›‰·˜ ∞Ó·ÛÙ·ÛfiÔ˘ÏÔ˜, °È¿ÓÓ˘ ¶·Ô˘Ï›‰Ë˜, ÃÚ‹ÛÙÔ˜ ∫ÚÈÎÒÓ˘, ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ∫·Ú·ı¿ÓÔ˜, ™Ù¤Ê·ÓÔ˜ ΔÛÔ˘Î·Ï¿˜, μ·Û›Ï˘ ¡Ù›Î·˜, ¡›ÎÔ˜ ª·˘ÚÔÊÒÙ˘, ∫ÒÛÙ·˜ ¶··ÁÈ¿ÓÓ˘, ∞Ó·ÛÙ¿ÛÈÔ˜ ∫Ô˘ÙÏ‹˜, ÕÁÁÂÏÔ˜ °Îfi-

Û˘, °ÈÒÚÁÔ˜ ∫Ô„È·Ï‹˜, π¿ÛˆÓ ∂ÊÚ·ÈÌ›‰Ë˜, ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ∫·Ú·ÎÒÛÙ·˜.

∞Ó¿ÏË„ËÕÓˆ §Â¯ÒÓÈ· ª·ÁÓËÛÈÒÙÈÎÔ ÓÙ¤ÚÌÈ ı· ‰ÈÂÍ¿ÁÂÙ·È ·Ú¿ÏÏËÏ· Î·È ÛÙÔ ÎÏÂÈÛÙfi Á˘ÌÓ·ÛÙ‹ÚÈÔ ÙÔ˘ ∂∞∫ μfiÏÔ˘. ¶ÈÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÛÙȘ 19.00 Ë ∞Ó¿ÏË„Ë “ÌÔÓÔÌ·¯Â›” Ì ٷ ÕÓˆ §Â¯ÒÓÈ· Û ÌÈ· ÂӉȷʤÚÔ˘Û· Û˘Ó¿ÓÙËÛË. ∞ÛÊ·ÏÒ˜ Ë ∞Ó¿ÏË„Ë ˘ÂÚÙÂÚ› Û ÂÌÂÈÚ›·, ηıÒ˜ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÔÏÏ¿ ¯ÚfiÓÈ· ÛÙËÓ ∞1 ∂™∫∞£. ™ÙÔ “ÙÈÌfiÓÈ” ‰È·ÙËÚ‹ıËÎÂ Ô °ÈÒÚÁÔ˜ μÏÈÒÚ·˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ı· ÛÙËÚȯı› Î·È Ê¤ÙÔ˜ ÛÙÔÓ ›‰ÈÔ ÎÔÚÌfi. 줂·È· ÌÂÁ¿ÏË ıˆÚÂ›Ù·È Ë ·ÒÏÂÈ· ÙÔ˘ ºÒÙË Δ¿ÛÛÔ˘, Ô ÔÔ›Ô˜ ¤Î·Ó ÙÔ ¿ÏÌ· ÛÙË μ’ ∂ıÓÈ΋ Î·È ÙË ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË Î·È ÙÔ ÎÂÓfi ı· Î·Ï˘Êı› ÂÎ ÙˆÓ ¤Ûˆ, ÂÓÒ Î·È Ô ªËÙÚÔÌ¿Ú·˜ ÌÂÙ·ÎfiÌÈÛ ÛÙÔÓ ÿˆÓ·. ™ÙËÓ ∞Ó¿ÏË„Ë Â¤ÛÙÚ„·Ó ÔÈ ∞Ϥ͢ ¶·Ï¿ÓÙ˙·˜ Î·È Δ·Íȿگ˘ ª·Ï·Ì·Ù›Ó˘, Ô˘ ÛÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ ¤¯Ô˘Ó ÊÔÚ¤ÛÂÈ Ì ÂÈÙ˘¯›· ÙËÓ Î˘·Ó¤Ú˘ıÚË Ê·Ó¤Ï·. ª¤¯ÚÈ ÛÙÈÁÌ‹˜ Ë ∞Ó¿ÏË„Ë Ù· ËÁ·›ÓÂÈ ÂÚ›ÊËÌ·, ηıÒ˜ Ì ÙÔÓ °ÈÒÚÁÔ μÏÈÒÚ· ÛÙÔÓ ¿ÁÎÔ ÌÂÙÚ¿ ‰¤Î· Û˘Ó¯fiÌÂÓ˜ ӛΘ Û Â›ÛËÌ· Ì·Ù˜ ·fi ¤ÚÛÈ. ™’ ·˘Ù¿ Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È Î·È Ù· ·È¯Ó›‰È· ∫˘¤ÏÏÔ˘, fiÔ˘ Ë ∞Ó¿ÏË„Ë ¤¯ÂÈ ÚÔÎÚÈı› ÛÙÔ Ê¿ÈÓ·Ï ÊÔÚ. ∂ÙÔÈÌÔfiÏÂÌÔÈ ÁÈ· ÙÔ ÛËÌÂÚÈÓfi Ì·Ù˜ Â›Ó·È ÔÈ ∞Ϥ͢ ¶·Ï¿ÓÙ˙·˜, £Âfi‰ˆÚÔ˜ ÿÏÙÛÔÁÏÔ˘, °È¿ÓÓ˘ ª·ÎÚ·ÙÛ¿˜, °È¿ÓÓ˘ ∞ÔÛÙfiÏÔ˘, °ÈÒÚÁÔ˜ ÿÏÙÛÔÁÏÔ˘, ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ª·ÚÁ·Ú›Ù˘, ºÒÙ˘ ºˆÙÈ¿‰Ë˜, Δ·Íȿگ˘ ª·Ï·Ì·Ù›Ó˘, ∞ÓÙÒÓ˘ ªËÙÚÔ˘Ï¿˜, ¶ÂÚÈÎÏ‹˜ ∫ˆÛÙ¿Ì˘, μ·ÁÁ¤Ï˘ ΔÛ·ÎÈÚfiÔ˘ÏÔ˜, ¡›ÎÔ˜ ª·ÚÙÛÔ‡ÎÔ˜, ™Ù¤ÏÈÔ˜ ΔÛ·‚¤˜, ¡›ÎÔ˜ ™Ù¿ÌÔ˜. ™ÙÔÓ ·ÓÙ›Ô‰· Ù· ÕÓˆ §Â¯ÒÓÈ· ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· ÙÔ˘˜ ÊÈÁÔ˘Ú¿ÚÔ˘Ó ÛÙËÓ ÎÔÚ˘Ê·›· ÙË Ù¿ÍÂÈ Î·ÙËÁÔÚ›· ÙÔ˘ ıÂÛÛ·ÏÈÎÔ‡ Ì¿ÛÎÂÙ. ªÂ ηıÔ‰ËÁËÙ‹ ÙÔÓ §¿ÌÚÔ ¶Ú¤Î· ¤Ú-

ÛÈ ‰È¤ÁÚ·„·Ó ·ÍÈfiÏÔÁË ÔÚ›·, ȉ›ˆ˜ ÛÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ Á‡ÚÔ Ù˘ ∞2 ηÙËÁÔÚ›·˜. ∞Ó Î·È ¤¯·Û·Ó ÛÙÔ Ì·Ú¿˙ ·fi Ù· º¿ÚÛ·Ï·, ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÔÈ “ÎfiÎÎÈÓÔÈ” ‹Ù·Ó ÂΛÓÔÈ Ô˘ ·ÓËÁ‡ÚÈÛ·Ó ÙËÓ ¿ÓÔ‰Ô, ·ÊÔ‡ Ô ·ÓÙ›·Ïfi˜ ÙÔ˘˜ ‰‹ÏˆÛ ·‰˘Ó·Ì›· Ó· Ï¿‚ÂÈ Ì¤ÚÔ˜ ÛÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ·. °È· Ó· ·ÓÙ·ÂͤÏıÔ˘Ó ÛÙȘ ·˘ÍË̤Ó˜ ··ÈÙ‹ÛÂȘ Ù˘ ∞1 ∂™∫∞£ ÔÈ ÓÂÔÊÒÙÈÛÙÔÈ ÂÓÈÛ¯‡ıËÎ·Ó Ì ÙÔ˘˜ μ·Û›ÏË ∫·ÙÛÈÎÏ‹, ¡›ÎÔ ∫ÔÛÌ¿, °È¿ÓÓË ª·ÎÚ˘Ó¿ÎË, °È¿ÓÓË ∫·ÊÂÙ˙fiÔ˘Ï, ºÚ›ÍÔ æ‡¯·, ªÈ¯¿ÏË ΔÛ¿Ì·, μ·ÁÁ¤ÏË ™ËÏÂfiÔ˘ÏÔ Î·È ªÈ¯¿ÏË ∫Ï›ÙÛ·. ŒÙÛÈ Â˘ÂÏÈÛÙÔ‡Ó Ó· οÓÔ˘Ó ÌÈ· ηϋ ÔÚ›· ÛÙÔ ÊÂÙÈÓfi ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Î·È Û ÂÚ›ÙˆÛË Ó›Î˘ Â› Ù˘ ∞Ó¿Ï˄˘ ·˘Ùfi ı· ‹Ù·Ó ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÁÈ· ÙÔ ÚÂÛÙ›˙ ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘. ¢È·ı¤ÛÈÌÔÈ Â›Ó·È ÔÈ: ¡›ÎÔ˜ °·Ï·Ó¿Î˘, ªÈ¯¿Ï˘ ΔÛ¿·˜, ∞ÚÁ‡Ú˘ μ·Ú·Ï‹˜, ªÈ¯¿Ï˘ ∫Ï›ÙÛ·˜, ¡›ÎÔ˜ ∫ÔÛÌ¿˜, ™ˆÙ‹Ú˘ ª¤Ù·˜, °È¿ÓÓ˘ Δ˙ÈÎfiÔ˘ÏÔ˜, ºÚ›ÍÔ˜ 懯·˜, °È¿ÓÓ˘ ª·ÎÚ˘Ó¿Î˘, ™Ù·‡ÚÔ˜ ƒÔ‰ÔÏ¿Î˘, μ·ÁÁ¤Ï˘ ™˘ÏÂfiÔ˘ÏÔ˜, ªÈ¯¿Ï˘ Δ˘¯¿Ï·˜, Δ¿ÛÔ˜ °ÈÔÌÏ¿Î˘, °ÈÒÚÁÔ˜ ∫·ÊÂÙ˙fiÔ˘ÏÔ˜, √‰˘ÛÛ¤·˜ ¶Ú¿Ù˙Ô˜, μ·ÁÁ¤Ï˘ ∫ÂÌÂÓÙ˙ÂÙ˙›‰Ë˜, μ·Û›Ï˘ ∫·ÙÛÈÎÏ‹˜, ¶Ï¿ÙˆÓ ∫¤ÙÔ˘Ï·˜.

ª‡ÙÈη˜-°™ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ ∏ ÌfiÓË ÔÌ¿‰· Ô˘ ·›˙ÂÈ ÂÎÙfi˜ μfiÏÔ˘ ÛÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ ÚÂÌȤڷ Ù˘ ∞1 ∂™∫∞£ Â›Ó·È Ô °.™. ∞ÏÌ˘ÚÔ‡. ∞ÓÙ›·Ïfi˜ ÙÔ˘ Â›Ó·È Ô ª‡ÙÈη˜ Û’ ¤Ó·Ó ·ÁÒÓ· Ô˘ ı· ‰ÈÂÍ·¯ı› ÛÙÔ ÎÏÂÈÛÙfi ÙÔ˘ ∂∞∫ §¿ÚÈÛ·˜ Î·È ı· ·Ú¯›ÛÂÈ ÛÙȘ 19.00. ∞Ó·Óˆ̤ÓÔ Û ÌÂÁ¿ÏÔ ‚·ıÌfi Â›Ó·È ÙÔ ÚÔÊ›Ï ÙˆÓ “΢·ÓÔχΈӔ , ·ÊÔ‡ ·ÚÂÏıfiÓ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ¤ÌÂÈÚÔÈ Î·Ï·ıÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ fiˆ˜ ÔÈ ∫ÒÛÙ·˜ ∞ÏÂ͛Ԣ, ∞Ϥ͢ ¶·Ï¿ÓÙ˙·˜ Î·È £·Ó¿Û˘ ΔÛ·Ú·˝Ï˘. øÛÙfiÛÔ ˆ˜ ÛÔ˘‰·›· ÌÂÙ·ÁÚ·Ê‹ ıˆÚÂ›Ù·È Ë ·fiÎÙËÛË ÙÔ˘ °È¿ÓÓË ∫·Ú·ÁÈÒÚÁÔ˘ ·fi ÙË ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË, Ô ÔÔ›Ô˜ ÌÔÚ› Ó· ·ÔÙÂϤÛÂÈ ÙÔÓ ËÁ¤ÙË Ù˘ ÊÂÙÈÓ‹˜ ÔÌ¿‰·˜. ª·˙› ÙÔ˘ ‹Úı·Ó ÔÈ ∫ÒÛÙ·˜ °ÂÚÔÎÒÛÙ·˜ (¿Ô˘ÂÚ ÊfiÚÁÔ˘ÔÚÓÙ ·fi °.™. μfiÏÔ˘), °ÈÒÚÁÔ˜ ¢È·Ó¤ÏÏÔ˜ (Û¤ÓÙÂÚ ·fi ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË Î·È ÃÚ‹ÛÙÔ˜ •‡‰Ë˜ (fiÈÓÙ ÁηÚÓÙ ·fi ¡¤Ô˘˜ ∞ıÏËÙ¤˜ ¡›Î˘). °È· ÌÈ· ·ÎfiÌË ¯ÚÔÓÈ¿ ÙÔÓ °.™.∞. ı· ÎÔÔ˘ÙÛ¿ÚÂÈ Ô £·Ó¿Û˘ ºÏ‚¿Ú˘, Ô ÔÔ›Ô˜ ı· ·Ú·Ù¿ÍÂÈ ÙËÓ ÂÍ‹˜ Û‡ÓıÂÛË: ÃÚ‹ÛÙÔ˜ •‡‰Ë˜, Δ¿ÛÔ˜ ™‡Ú·˜, °È¿ÓÓ˘ ∫·Ú·ÁÈÒÚÁÔ˜, °ÈÒÚÁÔ˜ ∫Ô˘ÚÎÔ‡Ì·˜, °È¿ÓÓ˘ •‡‰Ë˜, ∫ÒÛÙ·˜ °ÂÚÔÎÒÛÙ·˜, ∫ÒÛÙ·˜ ™˘Ó¿˙Ô˜,

μ·Û›Ï˘ £¤Ô˜, ¡›ÎÔ˜ ∞Ú·Ì·Ù˙‹˜, ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ ∫Ô˘ÎÔ˘ÏÔ‡‰Ë˜, °ÈÒÚÁÔ˜ ¢È·Ó¤ÏÏÔ˜, ∏Ï›·˜ ª·Ï·ÌÔ‡Ù˘, μ·Û›Ï˘ ¡¿ÎÔ˜.

√È ÛËÌÂÚÈÓÔ› ·ÁÒÓ˜ ΔÔ ÛËÌÂÚÈÓfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ù˘ ÚÂÌȤڷ˜ ÛÙÔÓ 1Ô fiÌÈÏÔ Ù˘ ∞1 ∂™∫∞£ ¤¯ÂÈ ˆ˜ ÂÍ‹˜: ∫Ï. ¡Â¿ÔÏ˘, 17.00, √χÌÈ· §·Ú.-¡›Î·È·. ¢È·ÈÙËÙ¤˜: μ. ¶ÈÙÛ›Ïη˜, ∞ÁÔÚÔÁÈ¿ÓÓ˘. °Ú·ÌÌ·Ù›·: ¡·ÓÔ‡ÏË, º·ÚÌ·ÎÈÒÙË, ∞ÁÁ¤ÏÔ˘. °˘ÌÓ·Û›·Ú¯Ô˜: ∫ÔÓÙÔÓ¿ÛÈÔ˜. ∂∞∫ §¿ÚÈÛ·˜, 19.00, ª‡ÙÈη˜ §·Ú.-°.™. ∞ÏÌ˘ÚÔ‡. ¢È·ÈÙËÙ¤˜: ∫ÔÓÙÔÁÈ¿ÓÓ˘, ¢fiÏÁ˘Ú·˜. °Ú·ÌÌ·Ù›·: √ÈÎÔÓÔÌ›‰Ë˜, ¢ËÌÙÛ›ÎÔ˘, ¶¤ÙÛÈÔ˘. °˘ÌÓ·Û›·Ú¯Ô˜: °ÂˆÚÁfiÔ˘ÏÔ˜. ∂∞∫ μfiÏÔ˘, 19.00, ∞Ó¿ÏË„ËÕÓˆ §Â¯ÒÓÈ·. ¢È·ÈÙËÙ¤˜: ™Ù·ı¿Î˘, ª·ÚÈÙÛÔ‡‰Ë˜, °Ú·ÌÌ·Ù›·: ª·ÚÔ‡ÛÔ˜, μÂÏÂÙ˙¿˜, ™·ÎÂÏÏ·ÚÔÔ‡ÏÔ˘. °˘ÌÓ·Û›·Ú¯Ô˜: ªËÓ·ÚÂÙ˙fiÔ˘ÏÔ˜. ∫Ï. “μ¿Î˘ ¶·Ú·Û΢fiÔ˘ÏÔ˜” , 19.00, °.™. μfiÏÔ˘-√Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μ. ¢È·ÈÙËÙ¤˜: ΔÛÔ˘Ì·¯›‰Ë˜, ∑·¯·Ú‹˜. °Ú·ÌÌ·Ù›·: ™Ù¿ÌÔ˜, ÃÚÈÛÙÔÊÔÚ›‰Ô˘, ∫·Ì̤ÓÔ˘. °˘ÌÓ·Û›·Ú¯Ô˜: °ÎÔ˘ÓÙ¤ÏÈ·˜.


™∞μμ∞Δ√ 27 O∫Δøμƒπ√À 2012

Ãøƒπ™ ªÀ™Δπ§π∞¢∏ ∫∞π ¶∞¶√À§π∞ ∏ ¡π∫∏ ¶∞π∑∂π ª∂ Δ√¡ ∫√ƒ√πμ√ ™Δ∏¡ ∞ª∞§π∞¢∞

ÙËÓ ∞Ì·ÏÈ¿‰· “ÂÎÛÙÚ·Ù‡ÂÈ” Û‹ÌÂÚ· Ë ¡›ÎË, ÁÈ· Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ ÛÙȘ 17.00 ÙÔÓ ∫fiÚÔÈ‚Ô, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ 3˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ ÛÙËÓ ∞2 Ì¿ÛÎÂÙ ÙˆÓ ·Ó‰ÚÒÓ. ªÂÁ¿ÏÔ Úfi‚ÏËÌ· ˘¿Ú¯ÂÈ ÛÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ Ï¤È Ì¤ËÎÂÚ, ·ÊÔ‡ ÂÎÙfi˜ “Ì¿¯Ë˜” ÁÈ· ÏfiÁÔ˘˜ ˘Á›·˜ Ù¤ıËÎ·Ó ÔÈ °ÚËÁfiÚ˘ ª˘ÛÙÈÏÈ¿‰Ë˜ Î·È ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ ¶·Ô‡ÏÈ·˜.

ÁÈ· 15 Ë̤Ú˜. √ ‰Â‡ÙÂÚÔ˜ ¤¯ÂÈ ÌÈ· ·ÛÙË Ô˘ ÙÔÓ Ù·Ï·ÈˆÚ› Î·È ı· ˘Ô‚ÏËı› Û ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ. øÛÙfiÛÔ ‰ÂÓ ÚÔÏ·‚·›ÓÂÈ ÙÔ ÛËÌÂÚÈÓfi ·ÁÒÓ· Î·È ¤ÌÂÈÓ ÂÎÙfi˜ ·ÔÛÙÔÏ‹˜. ∞ÓÙ›ıÂÙ· ÔÈ ™¿Î˘ ∫Ô˘Ù›Ó·˜ Î·È ∞ÓÙÒÓ˘ ÃÚËÛÙÔÌ¿ÓÔ˜ ÍÂ¤Ú·Û·Ó ÙÔÓ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌfi ÙÔ˘˜ Î·È ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙË ‰È¿ıÂÛË Ù˘ Ù¯ÓÈ΋˜ ËÁÂÛ›·˜. √ °ÈÒÚÁÔ˜ ∑·ÊÂÈÚÔ‡‰Ë˜ ı· ·Ú·Ù¿ÍÂÈ ÙÔ˘˜ ∏Ï›· ºˆÛÛ¤, ∞ÓÙÒÓË ™·Ì·Ú¿, ∞ÓÙÒÓË ÃÚËÛÙÔÌ¿ÓÔ, °ÈÒÚÁÔ ª·˘ÚÔÁÈ¿ÓÓË, ™¿ÎË ∫Ô˘Ù›Ó·, §Â˘Ù¤ÚË ™Ù¿ÌÔ, °È¿ÓÓË ∫·Ú·ÁÎÈÔÏ›‰Ë, °È¿ÓÓË ª·ÏÙ¤ÛÈÔ, ¡›ÎÔ £ÂÔ‰ˆÚ¿ÎÔ, ªÈ¯¿ÏË ¶ÔÏ›ÙË.

ƒÂÔÚÙ¿˙: μ∞™π§∏™ ∫ƒπ™π§∞™

ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ·

ΔÔ ÍÂΛÓËÌ· ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ηÏfi ÁÈ· ÙË ¡›ÎË ÛÙË ÊÂÙÈÓ‹ ÂÚ›Ô‰Ô. ™ÙȘ ‰‡Ô ÚÒÙ˜ ·ÁˆÓÈÛÙÈΤ˜ ˘¤ÛÙË ÈÛ¿ÚÈı̘ ‹ÙÙ˜ ·fi ÙË ¢fiÍ· ÛÙË §Â˘Î¿‰· Ì 76-74 Î·È ·fi ÙÔÓ ∂ÚÌ‹ §·Áη‰¿ ÛÙÔ ÎÏÂÈÛÙfi Ù˘ ¡. πˆÓ›·˜ Ì 63-58, ÌÂ Û˘Ó¤ÂÈ· Ó· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ¯·ÌËÏ¿ ÛÙÔÓ ›Ó·Î·. ™Ù· ‰‡Ô ·˘Ù¿ ·È¯Ó›‰È· ÔÈ “΢·ÓfiÏ¢ÎÔÈ” ¤‰ÂÈÍ·Ó ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi ÚfiÛˆÔ. ™ÙË §Â˘Î¿‰· “¤Ù·Í·Ó” ¤Ó· ËÌ›¯ÚÔÓÔ, ·ÏÏ¿ ÛÙËÓ Â·Ó¿ÏË„Ë ¤·ÈÍ·Ó Î·Ïfi Ì¿ÛÎÂÙ, Î¿Ï˘„·Ó ÌÈ· ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ‰È·ÊÔÚ¿, ¯¿ÓÔÓÙ·˜ ÛÙȘ ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ. øÛÙfiÛÔ ÎfiÓÙÚ· ÛÙÔÓ ∂ÚÌ‹ §·Áη‰¿ Ë ‚ÔÏÈÒÙÈÎË ÔÌ¿‰· ‹Ù·Ó η΋. ™Â ηӤӷ ÛËÌÂ›Ô ‰ÂÓ Ì‹Î ÛÙÔ Ó‡̷ ÙÔ˘ ·ÁÒÓ· Î·È “¤Û·Û” Ù· ηϿıÈ· Ì ÔÏÏ¿ ¿ÛÙÔ¯· ÛÔ˘Ù ÂÓÙfi˜ ·È‰È¿˜ Î·È ·fi ÙË ÁÚ·ÌÌ‹ ÙˆÓ ÂχıÂÚˆÓ ‚ÔÏÒÓ, Ú¿ÁÌ· Ô˘ Ì·ÚÙ˘ÚÔ‡Ó Î·È ÔÈ ÌfiÏȘ 58 fiÓÙÔÈ Ô˘ ¤Ù˘¯Â Û ·ÁÒÓ· ÂÓÙfi˜ ¤‰Ú·˜. ∏ ÂÈÎfiÓ· ·˘Ù‹ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙÈÛ ¤ÓÙÔÓ· ÙÔÓ °ÈÒÚÁÔ ∑·ÊÂÈÚÔ‡‰Ë, Ô ÔÔ›Ô˜ ÂÚÈ̤ÓÂÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·fi ÙÔ˘˜ ·›ÎÙ˜ ÙÔ˘. ™‹ÌÂÚ· ı· ÚÔÛ·ı‹ÛÔ˘Ó Ó· “ÚÂÊ¿ÚÔ˘Ó” ÙËÓ ·ÒÏÂÈ· ÂÓÙfi˜ ¤‰Ú·˜ ·›˙ÔÓÙ·˜ Ì ÙÔÓ ∫fiÚÔÈ‚Ô ÛÙËÓ ∞Ì·ÏÈ¿‰· (17.00). √È ‰‡Ô ÔÌ¿‰Â˜ ¤¯Ô˘Ó ...·ÓÔÈÎÙÔ‡˜ ÏÔÁ·-

™‹ÌÂÚ· ÁÈ· ÙËÓ 3Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ Ù˘ ∞2 Ì¿ÛÎÂÙ ‰ÈÂÍ¿ÁÔÓÙ·È ÔÈ ÂÍ‹˜ Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂȘ (Ì ÒÚ· ¤Ó·Ú͢ ÙȘ 17.00): ¶·ÁÎÚ¿ÙÈ-ºÈÏ·ıÏËÙÈÎfi˜ ∞›ÔÏÔ˜ ΔÚ.-∞Á. ¶·Ú·Û΢‹ ÿηÚÔÈ ™ÂÚ.-√º∏ ¡. ∫ËÊÈÛÈ¿-∞Úη‰ÈÎfi˜ ∫fiÚÔÈ‚Ô˜-¡›ÎË ∂ÚÌ‹˜ §·ÁÎ.-¢fiÍ· §Â˘Î. ∏Ú¿ÎÏÂÈÔ-§·‡ÚÈÔ

∏ ‚·ıÌÔÏÔÁ›· (™Â 2 ·ÁÒÓ˜)

“¡ÔÎ ¿Ô˘Ù” ·fi ÙÔÓ ·ÁÒÓ· Ì ÙÔÓ ∫fiÚÔÈ‚Ô Ù¤ıËÎÂ Ô ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ ¶·Ô‡ÏÈ·˜ ÚÈ·ÛÌÔ‡˜ ·fi ÙËÓ ÂÚÛÈÓ‹ ÛÂ˙fiÓ. √È Ê›ÏÔÈ Ù˘ ¡›Î˘ Û›ÁÔ˘Ú· ‰ÂÓ ı· ¤¯Ô˘Ó ͯ¿ÛÂÈ ÙËÓ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË ÁÈ· ÙË μ’ ∂ıÓÈ΋, fiÔ˘ Ë ‚ÔÏÈÒÙÈÎË ÔÌ¿‰· ›¯Â ·›ÍÂÈ ÂÍ·ÈÚÂÙÈο, ·ÏÏ¿ ¤¯·Û ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ì 82-80 ÌÂÙ¿ ·fi ¯ıÚÈ΋ ‰È·ÈÙËÛ›·. √È “΢·ÓfiÏ¢ÎÔÈ” ı· ‹ıÂÏ·Ó Î·È Ê¤ÙÔ˜ Ó· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÔ˘Ó Î·Ï‹ ÂÈÎfiÓ· ÛÙËÓ ∞Ì·ÏÈ¿‰·, ·ÏÏ¿ ·˘Ù‹ ÙË ÊÔÚ¿ ¤¯ÔÓÙ·˜ ÙÔ

ÚÔ˙ ʇÏÏÔ ÛÙȘ ·ÔÛ΢¤˜ ÙÔ˘˜. °È· Ó· ÙÔ ÂÙ‡¯Ô˘Ó ·˘Ùfi, fï˜, ÔÊ›ÏÔ˘Ó Ó· ‚ÂÏÙÈÒÛÔ˘Ó ÙËÓ ·fi‰ÔÛ‹ ÙÔ˘˜ Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÙÔÌ›˜. ΔÂÚ¿ÛÙÈÔ Úfi‚ÏËÌ· ˘¿Ú¯ÂÈ ÛÙË ı¤ÛË “¤Ó·” , ·ÊÔ‡ “ÓÔÎ ¿Ô˘Ù” ¤¯Ô˘Ó ‚ÁÂÈ ÔÈ °ÚËÁfiÚ˘ ª˘ÛÙÈÏÈ¿‰Ë˜ Î·È ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ ¶·Ô‡ÏÈ·˜. √ ÚÒÙÔ˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÍÂÂÚ¿ÛÂÈ ÙÔÓ ÁÓˆÛÙfi ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌfi ÙÔ˘ ÛÙÔ ¤ÏÌ· Î·È ı· Ì›ÓÂÈ ÂÎÙfi˜ ‰Ú¿Û˘

1.¡. ∫ËÊÈÛÈ¿ . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 2. ∂ÚÌ‹˜ §·Áη‰¿ . . . . . . . . . . . . . . 4 3. ºÈÏ·ıÏËÙÈÎfi˜ . . . . . . . . . . . . . . . .4 4. §·‡ÚÈÔ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 5.∫fiÚÔÈ‚Ô˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 6. ¶·ÁÎÚ¿ÙÈ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 7. ¢fiÍ· §Â˘Î. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 8. ∞Úη‰ÈÎfi˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 9. ∏Ú¿ÎÏÂÈÔ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 10. ∞Á. ¶·Ú·Û΢‹ . . . . . . . . . . . . . 3 11. ¡›ÎË μ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 12. ΔڛηϷ . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 13. ÿηÚÔÈ ™ÂÚ. . . . . . . . . . . . . . . . .2 14. √º∏ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2

™∏ª∂ƒ∞ ™Δπ™ 16.00 ™Δ√ ∂∞∫ °π∞ Δ∏¡ 4∏ ∞°ø¡π™Δπ∫∏ Δ∏™ ∞1 ª¶∞™∫∂Δ °À¡∞π∫ø¡

ΔÔÓ ∞ÛÙ¤Ú· ∂Í. ÊÈÏÔÍÂÓ› Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ˘Ó¯›˙ÂÈ ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ¿ ÙÔ˘ ÛÙËÓ ∞1 Ì¿ÛÎÂÙ Á˘Ó·ÈÎÒÓ Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘. ™‹ÌÂÚ· ÛÙȘ 4 Ì.Ì. “ÌÔÓÔÌ·¯Â›” Ì ÙÔÓ ∞ÛÙ¤Ú· ∂ͷگ›ˆÓ ÛÙÔ ÎÏÂÈÛÙfi Á˘ÌÓ·ÛÙ‹ÚÈÔ ÙÔ˘ ∂∞∫ μfiÏÔ˘ Ì ÙË ÊÈÏÔ‰ÔÍ›· Ó· ¯·ÌÔÁÂÏ¿ÛÂÈ ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÛÙÔ ÊÂÙÈÓfi ÚˆÙ¿ıÏËÌ·.

ƒÂÔÚÙ¿˙: μ∞™π§∏™ ∫ƒπ™π§∞™ ªÈ· “·Ó¿Û·” ·fi ÙËÓ ÚÒÙË ÙÔ˘ Ó›ÎË ÛÙËÓ ∞1 Ì¿ÛÎÂÙ Á˘Ó·ÈÎÒÓ ¤ÊÙ·ÛÂ Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜. √È “ÂÚ˘ıÚfiϢΘ” ÎÔ›Ù·Í·Ó ÛÙ· Ì¿ÙÈ· ÙÔÓ ÕÚË Ì¤Û· ÛÙÔ ∞ÏÂÍ¿Ó‰ÚÂÈÔ, ·ÏÏ¿ ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ¤¯·Û·Ó Ì 7261. Δ· Ú¿ÁÌ·Ù· ›Ûˆ˜ ‹Ù·Ó ‰È·ÊÔÚÂÙÈο ·Ó Ë ‰È·ÈÙËÛ›· ‰ÂÓ Â˘ÓÔÔ‡Û ÙȘ “ΛÙÚÈÓ˜” Û η›ÚÈ· ÛËÌ›· ÙÔ˘ ·ÁÒÓ· Î·È ·Ó ‰ÂÓ ˘‹Ú¯·Ó Ù· ·ÁˆÓÈÛÙÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ì ÙËÓ ÂÙÔÈÌfiÙËÙ· Ù˘ ¡›Î˘ ∑¤Ú‚· Î·È Ù˘ §›·˜ ™·Ú·Î·ÙÛ¿ÓË. ¶·Ú’ fiÏ· ·˘Ù¿ Ù· ÎÔÚ›ÙÛÈ· ÙÔ˘ ªÈ¯¿ÏË ∫·Ô˘ÚÓÈÒÙË Ù· ¤‰ˆÛ·Ó fiÏ· Î·È ÙÔ˘˜ ·Í›˙Ô˘Ó ÔÏÏ¿ Û˘Á¯·ÚËÙ‹ÚÈ·. ™‹ÌÂÚ· ÛÙȘ 4 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ÔÈ “ÂÚ˘ıÚfiϢΘ” ˘Ô‰¤¯ÔÓÙ·È ÙÔÓ ∞ÛÙ¤Ú· ∂ͷگ›ˆÓ ÛÙÔ ÎÏÂÈÛÙfi Á˘ÌÓ·ÛÙ‹ÚÈÔ ÙÔ˘ ∂∞∫ μfiÏÔ˘ Î·È ı· ‰ÈÂΉÈ΋ÛÔ˘Ó ÙÔ ÚÔ˙ ʇÏÏÔ. ™‡Ìʈӷ Ì ٷ ̤¯ÚÈ ÛÙÈÁÌ‹˜ ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ‰Â›¯ÓÔ˘Ó Ô ∞ÛÙ¤Ú·˜ ¤¯ÂÈ ¤Ó·Ó ‚·ıÌfi ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·fi ÙÔ ‚ÔÏÈÒÙÈÎÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ·. ¶ÈÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ¤¯ÂÈ ·ÓËÁ˘Ú›ÛÂÈ ÌÈ· Ó›ÎË (Ì 63-50 Û ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÕÚË), ·ÏÏ¿ Î·È Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ÙÔ Â›¯Â ÂÙ‡¯ÂÈ, ·Ó ‰ÂÓ Â›-

¯Â Ù· ÂÌfi‰È· Ô˘ ÚԷӷʤڷÌÂ. øÛÙfiÛÔ ‰È·ı¤ÙÂÈ Ôχ ηÏfi Û‡ÓÔÏÔ Î·È ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙˆÓ “ÂÚ˘ıÚÔχΈӔ ÌfiÓÔ Â‡ÎÔÏÔ ‰ÂÓ ı· ›ӷÈ. ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙÔ ÛËÌÂÚÈÓfi Ì·Ù˜ Ô Î. ∫·Ô˘ÚÓÈÒÙ˘ “ÔÓÔÎÂÊ·ÏÈ¿˙ÂÈ” Ì ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Ù˘ ¡›Î˘ ∑¤Ú‚·. ∞Ó Î·È Ù·Ï·ÈˆÚÂ›Ù·È ·fi ‰È¿ÛÙÚÂÌÌ·, Ë ¤ÌÂÈÚË Û¤ÓÙÂÚ “ÛÊ›ÁÁÂÈ Ù· ‰fiÓÙÈ·” ÁÈ· Ó· ÂÓÈÛ¯‡ÛÂÈ ÙËÓ ÔÌ¿‰· Ù˘. øÛÙfiÛÔ ‰ÂÓ Â›Ó·È Î·È ÛÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚ‹ Ù˘ ηٿÛÙ·ÛË, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ¯¿ÛÂÈ ÙÔ Ì·Ù˜. ¶·ÚÔ‡Û· ı· Â›Ó·È Î·È Ë §›· ™·Ú·Î·ÙÛ¿ÓË Ë ÔÔ›· ·Ó¿ÚÚˆÛ ·fi ›ˆÛË. ∏ ›ˆÛË “¯Ù‡ËÛ” Î·È ÙË ¢‹ÌËÙÚ· ÷‚·Ï¤. ∏ ÈηӋ ÊfiÚÁÔ˘ÔÚÓÙ ¤¯·Û ‰‡Ô ÚÔÔÓ‹ÛÂȘ ÏfiÁˆ ˘„ËÏÔ‡ ˘ÚÂÙÔ‡ Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ·ÎÔÏÔ‡ıËÛ ÈÔ ¯·Ï·Úfi ÚfiÁÚ·ÌÌ·, ·ÊÔ‡ ›¯Â ¯¿ÛÂÈ ‰˘Ó¿ÌÂȘ. ¶¿ÓÙˆ˜ Û‹ÌÂÚ· ı· ·›ÍÂÈ Î·ÓÔÓÈο. ∞Í›˙ÂÈ Ó· ÛËÌÂȈı› fiÙÈ ·ÎfiÌË Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÈ ÛÙȘ ˘ËÚÂۛ˜ Ù˘ §›ÓÙÈ· ª›ÏÎÔ‚·. ∏ ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ ‚ÔÏÈÒÙÈÎÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ ¤¯ÂÈ ‰ÒÛÂÈ Ù· ¯¤ÚÈ· Ì ÙË μÔ˘ÏÁ·ÚÔÛÎÔÈ·Ó‹ Û¤ÓÙÂÚ, ·ÏÏ¿ Ë ¤ÏÂ˘Û‹ Ù˘ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È ÛÙȘ ·Ú¯¤˜ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘. Ÿˆ˜ ÚԷӷʤڷÌÂ Ë ÛËÌÂÚÈÓ‹ Û˘Ó¿ÓÙËÛË ·Ú¯›˙ÂÈ ÛÙȘ 16.00 Î·È Ë ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ ∂Ú·ÛÈÙ¤¯ÓË √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘ ·¢ı‡ÓÂÈ Î¿ÏÂÛÌ· ÛÙÔ˘˜ ÊÈÏ¿ıÏÔ˘˜ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙÔ˘˜ Ê›ÏÔ˘˜ ÙÔ˘ Ì¿ÛÎÂÙ ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ· Ó· ‰ÒÛÔ˘Ó ÙÔ “·ÚÒÓ” Û‹ÌÂÚ· ÛÙÔ ÎÏÂÈÛÙfi ÙÔ˘ ∂∞∫. ŒÙÛÈ Ô ªÈ¯¿Ï˘ ∫·Ô˘ÚÓÈÒÙ˘ ı· ‚·ÛÈÛÙ› ÛÙȘ ƒ·Ê·¤Ï· ™Ô˘ÏÙ¿ÓË, ∂‡Ë ∫˘ÚÈ·Ù˙›‰Ô˘, ¢‹ÌËÙÚ· ÷‚·Ï¤, §·ÌÚÈÓ‹ ∞Á·ÁÈÒÙÔ˘, §›· ™·Ú·Î·ÙÛ¿ÓË, ∂ϤÓË ∑‹ÙË, ™Ù¤ÏÏ· ¶·‡ÏÔ˘, ∂ϤÓË ¶·Ú·Û¯¿ÎË, ÕÚÙÂÌȘ ª·Ùı·È·Î¿ÎË, ¢¤ÛÔÈÓ· °È·ÓÓ›ÎÔ˘ Î·È ¡›ÎË ∑¤Ú‚·.

√È ÛËÌÂÚÈÓÔ› ·ÁÒÓ˜ 16.00 ¶·ÓÈÒÓÈÔ˜-ÕÚ˘ 20.00 ÿηÚÔ˜ ∫·Ï.-∂ÏÏËÓÈÎfi 16.00 ¶∞√∫-ΔÂÚ„Èı¤· 16.00 ¢∞™∞§-∞ıËÓ·˚Îfi˜ 20.00 ∫ÚfiÓÔ˜-¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜ 16.00 √Ï˘ÌÈ·Îfi˜-∞ÛÙ¤Ú·˜ ∂Í.

∏ ‚·ıÌÔÏÔÁ›· (Û 3 ·ÁÒÓ˜) 1. ∞ıËÓ·˚Îfi˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . .6

√§Àª¶π∞∫√™

Δ¤ÏÔ˜ Ô ¡ÙfiÚÛÂ˚

¶ÔÓ¿ÂÈ ÛÙÔÓ “¿ÛÔ” ™

27

2. ∂ÏÏËÓÈÎfi . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 3. ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜ . . . . . . . . . . . . . . 6 4. ¶∞√∫ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 5. ΔÂÚ„Èı¤· . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 6. ∫ÚfiÓÔ˜ ∞Á. ¢ËÌ. . . . . . . . . . . . . .5 7. ∞ÛÙ¤Ú·˜ ∂Í. . . . . . . . . . . . . . . . . 4 8. ÿηÚÔ˜ ∫·Ï. . . . . . . . . . . . . . . . . 4 9. ÕÚ˘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 10. √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μ. . . . . . . . . . . . . .3 11. ¢∞™∞§ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 12. ¶·ÓÈÒÓÈÔ˜ . . . . . . . . . . . . . . . . .3

¶·ÚÂÏıfiÓ ·fi ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi ı· Ú¤ÂÈ Ó· ıˆÚÂ›Ù·È Ô Δ˙fiÈ ¡ÙfiÚÛÂ˚. ∏ ·ÔÔÌ‹ ÙÔ˘ ∞ÌÂÚÈηÓÔ‡ Û¤ÓÙÂÚ ·fi ÙËÓ ÔÌ¿‰· ı· Ú¤ÂÈ Ó· ıˆÚÂ›Ù·È ‰Â‰Ô̤ÓË, ηıÒ˜ ÛÙËÓ ∫∞∂ ¤¯Ô˘Ó ÎÔ˘Ú·ÛÙ› Ì ÙË Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ ÙÔ˘. ¢ÂÓ Â›Ó·È ÌfiÓÔ Ë ÌÂÙÚÈfiÙ·ÙË ÊÂÙÈÓ‹ ÙÔ˘ ·ÚÔ˘Û›· Î·È ÔÈ Û˘¯Ó¤˜ Ù¿ÛÂȘ Ê˘Á‹˜ ÙÔ˘, ·ÏÏ¿ Î·È Ë ‰ËÌfiÛÈ· ÎÚÈÙÈ΋ Ô˘ ¿ÛÎËÛ ÛÙÔÓ ÚÔÔÓËÙ‹ Î·È ÛÂ Û˘Ì·›ÎÙ˜ ÙÔ˘. Ÿˆ˜ ·ÔηχÊıËΠÌÂÙ¿ ÙËÓ ‹ÙÙ· ·fi ÙË ∑·ÏÁΛÚȘ, Ô ›‰ÈÔ˜ ÛΤÊÙÂÙ·È Ó· ʇÁÂÈ Î·È ÂȂ‚·›ˆÛ fiÙÈ ¤¯ÂÈ ÚfiÙ·ÛË ·fi ÙÔ ¡μ∞ ÂÎÊÚ¿˙ÔÓÙ·˜ ÙË ‰˘Û·Ú¤ÛÎÂÈ¿ ÙÔ˘ ÁÈ· οÔÈ· Ú¿ÁÌ·Ù· ÛÙËÓ ÔÌ¿‰·. ª¿ÏÈÛÙ· ¿ÊËÛ ̤ۈ Facebook Û·Ê›˜ ·È¯Ì¤˜ ηٿ Û˘Ì·ÈÎÙÒÓ ÙÔ˘, ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ˘ °ÈÒÚÁÔ˘ ª·ÚÙ˙Òη. “™ÙÔ ÚÒÙÔ ‰ÂοÏÂÙÔ Î·È Ì¤¯ÚÈ Ó· ‚Áˆ ·›˙·Ì ηϋ ¿Ì˘Ó· Î·È ÎÂÚ‰›˙·ÌÂ. ªÂÙ¿ οÔÈÔÈ ¿Ú¯ÈÛ·Ó Ó· ·›˙Ô˘Ó ÂÁˆÈÛÙÈο ÌÔÚÔ‡Û˜ Ó· ‰ÂȘ fiÙÈ ÙÔ ·È¯Ó›‰È Á‡ÚÈ˙ ÚÔ˜ fiÊÂÏÔ˜ Ù˘ ∑·ÏÁΛÚȘ. ¢ÂÓ ÌÔ˘ ·Ú¤ÛÂÈ fiÙ·Ó Î¿ÔÈÔÈ ‰ÂÓ ·›˙Ô˘Ó ÁÈ· ÙËÓ ÔÌ¿‰· Î·È ·›˙Ô˘Ó ÁÈ· ÙÔÓ Â·˘Ùfi ÙÔ˘˜ ‹ ‰ÂÓ ·›˙Ô˘Ó ¿Ì˘Ó·, ÂÓÒ Ô ÚÔÔÓËÙ‹˜ ‰ÂÓ ÙÔ˘˜ ‚Á¿˙ÂÈ ¤Íˆ Î·È Ô Î·Ï‡ÙÂÚÔ˜ ·Ì˘ÓÙÈÎfi˜ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ Â›Ó·È ÛÙÔÓ ¿ÁÎÔ, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ̤ÓÔ˘Ì ›Ûˆ Ì 20 fiÓÙÔ˘˜” ¤ÁÚ·„ ¯·ÚηÙËÚÈÛÙÈο. ∂›Û˘ ¯ı˜ Ô ¡ÙfiÚÛÂ˚ ‹Ù·Ó ·‰ÈηÈÔÏÔÁ‹Ùˆ˜ ·ÒÓ ·fi ÙËÓ ÚÔfiÓËÛË ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡. ¶·ÚfiÙÈ Â›Ó·È ϤÔÓ Í¤ÓÔ ÛÒÌ· ÁÈ· ÙËÓ ÔÌ¿‰· Ô ∞ÌÂÚÈηÓfi˜ Û¤ÓÙÂÚ ‰ÂÓ ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËÎÂ, ˆ˜ fiÊÂÈÏÂ, ÛÙÔ ™∂º ÁÈ· ÙËÓ ÚÔfiÓËÛË ÂÈ‚·Ú‡ÓÔÓÙ·˜ ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘. ∏ ‰ÈÔ›ÎËÛË Ù˘ ∫∞∂ οÏÂÛ ÙÔÓ 29¯ÚÔÓÔ ¿ÛÔ Û ·ÔÏÔÁ›· ÁÈ· Ó· ‰ÒÛÂÈ ÂÍËÁ‹ÛÂȘ ÁÈ· ÙË Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ ÙÔ˘. ΔÔ ‰È·˙‡ÁÈÔ Â›Ó·È ÚÔ ÙˆÓ ˘ÏÒÓ Î·È Ê·›ÓÂÙ·È ˆ˜ ı· Â›Ó·È ·ÚÎÂÙ¿... Ù·Ú·¯Ò‰Â˜. √ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ‹‰Ë ¤¯ÂÈ ·Ú¯›ÛÂÈ Ó· ·Ó·˙ËÙ› „ËÏfi ÁÈ· Ó· ηχ„ÂÈ ÙÔ ÎÂÓfi ÙÔ˘ ¡ÙfiÚÛÂ˚. √È ˘Ô„‹ÊÈÔÈ Â›Ó·È ÔÏÏÔ›:. ∞fi ÙÔÓ ¡ÈÁËÚÈ·Ófi ÿΠ¡ÙÈfiÁÎÔ˘ Ô˘ ¤Ê˘Á ·fi ÙÔ˘˜ ™·Ó˜ (29¯Ú., 2,06Ì., Ì 6. Î·È 3,1 ÚÈÌ. ηٿ ̤ÛÔ fiÚÔ ÛÙËÓ Î·ÚȤڷ ÙÔ˘ ÛÙÔ ¡μ∞), ̤¯ÚÈ ÙÔ˘˜ ‚ÂÙÂÚ¿ÓÔ˘˜ free agents ªÂÓ √˘¿Ï·˜ (38¯Ú., 2,06Ì., ¤¯ÂÈ ·Ó·‰ÂȯÙ› ÎÔÚ˘Ê·›Ô˜ ·Ì˘ÓÙÈÎfi˜ Ù˘ ¯ÚÔÓÈ¿˜ Ù¤ÛÛÂÚȘ ÊÔÚ¤˜ (5,7., 9,6 ÚÈÌ., 2 Ù¿˜ ·Ó¿ ·ÁÒÓ·), ∫ÚȘ ÕÓÙÂÚÛÂÓ (34¯Ú., 2,08Ì. Ì 5,4., 5,2 ÚÈÌ. Î·È 1,4 Ù¿˜ ·Ó¿ ·ÁÒÓ·, ·ÏÏ¿ Ì ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿˜ Î·È ÌÏÂ̷͛ٷ Ì ÙË ‰ÈηÈÔÛ‡ÓË), ŒÚÈÎ ¡Ù·Ì›ÂÚ (37¯Ú., 2,11Ì., Ì 7,4., 7,1 ÚÈÌ. Î·È 1,4 Ù¿˜ ·Ó¿ ·ÁÒÓ·) Î·È ΔfiÓÈ ª·Ù› (36¯Ú., 2,11Ì., Ì 6,1. Î·È 5,1 ÚÈÌ. ·Ó¿ ·ÁÒÓ·), ·ÎfiÌË Î·È ÙÔÓ ΔÔ‡ÚÎÔ ªÂ̤٠√ÎÔ‡Ú (33¯Ú., 2,11Ì., 13,5. Î·È 7,5 ÚÈÌ. ·Ó¿ ·ÁÒÓ· ·ÏÏ¿ Ì ÙˆÙÈ΋ ÔÚ›· ÌÂÙ¿ ·fi ÙÔÓ ÛÔ‚·Úfi ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌfi ÙÔ˘) Î·È ÙÔÓ √˘ÎÚ·Ófi ∫ÈÚ›ÏÔ ºÂÛ¤ÓÎÔ (26¯Ú., 2,16Ì., Ì 2,3. Î·È 2 ÚÈÌ. ·Ó¿ ·ÁÒÓ·) ‹ ÙÔÓ ÓÂfiÙÂÚÔ ΔÚfiÈ ª¤ÚÊÈ (32¯Ú., 2,11Ì., Ì 10,9. Î·È 7,9 ÚÈÌ. ·Ó¿ ·ÁÒÓ·). ∞ÛÊ·ÏÒ˜, ÛÙ· ˘fi„Ë ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ Â›Ó·È Î·È Ë ÂÓ›Û¯˘ÛË Û ¿ÏϘ ı¤ÛÂȘ, Ì ÙÔÓ ¡ÙÈfiÓÙ ∫Ú›ÛÙÌ·˜ Ó· ÂÍÂÙ¿˙ÂÙ·È ÁÈ· Ó· ‚ÔËı‹ÛÂÈ ÛÙȘ ı¤ÛÂȘ “1” Î·È “2” . ŸÌˆ˜ ·˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ ÚÔ¤¯ÂÈ Ë ·fiÎÙËÛË ÂÓfi˜ „ËÏÔ‡.

To EXTRA 5 √È ·ÚÈıÌÔ› ÙÔ˘ Extra 5 ÛÙËÓ ÚÒÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ ÎÏ‹ÚˆÛË ‹Ù·Ó 3, 5, 7, 28, 29 Î·È ÛÙË ‰Â‡ÙÂÚË 2, 19, 27, 28, 32.


28

¶ÔÏÈÙÈÛÌfi˜/

EΉËÏÒÛÂȘ ∂∫£∂™∂π™ — ŒÎıÂÛË ÙÔ˘ ¶·Ï·ÈÔÏfiÁÔ˘ £ÂÔÏfiÁÔ˘ Ì ٛÙÏÔ “æ˘¯‹˜ ÂÚÈ‚fiÏÈ” ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È ÛÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ Δ¤¯Ó˘ Δ˙ÈfiÚÙ˙ÈÔ ¡Ù ∫›ÚÈÎÔ Ò˜ ÙȘ 2 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘. flÚ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜: ¢Â‡ÙÂÚ· Î·È ™¿‚‚·ÙÔ 10:00 - 13:30 Î·È ΔÚ›ÙË - ¶·Ú·Û΢‹ 10:00 13:30 Î·È 18:30 - 21:00. — ŒÎıÂÛË ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋˜ ÙÔ˘ °È¿ÓÓË ªÈ¯·ËÏ›‰Ë ¤ˆ˜ Î·È ÙȘ 3 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È ÛÙÔ ‚È‚ÏÈÔˆÏÂ›Ô Ã¿ÚÙ·.

¶∞ƒ∞¢√™π∞∫√π Ã√ƒ√π — ∏ ∫ÚËÙÈ΋ ∞‰ÂÏÊfiÙËÙ· ÙÔ “∞Úο‰È” ηÏ› fiÏÔ˘˜ fiÛÔÈ ÂӉȷʤÚÔÓÙ·È Ó· Ì¿ıÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ¯ÔÚÔ‡˜ Ù˘ ∫Ú‹Ù˘ Ó· ÂÈÎÔÈÓˆÓ‹ÛÔ˘Ó Ì ٷ ÙËϤʈӷ: 6978773107 °ÈÒÚÁÔ˜ ÃÚ‹ÛÙÔ˘ (‰¿ÛηÏÔ˜), 6976654011 ∫ˆÓ/ÓÔ˜ ∫··Ú¿Î˘ (Úfi‰ÚÔ˜). Δ· Ì·ı‹Ì·Ù· ı· Á›ÓÔÓÙ·È Î¿ı ¶·Ú·Û΢‹ 17.00 - 21.00 ÁÈ· ÌÈÎÚÔ‡˜ Î·È ÌÂÁ¿ÏÔ˘˜ ÛÙÔ Û‡ÏÏÔÁÔ Ô˘ ‚Ú›∏ ¤ÎıÂÛË “So far, now here” Ì ¤ÚÁ· ÙˆÓ ∞ÛÎÂÙ·È ÛÙËÓ Ô‰fi ªËÏ›fiÛÙÔÏÔ˘ ¡ÙÂÏ¿ÎÔ˘ Î·È ∞ÓÙÚ¤· ª¿ÚÙÈÓ ∫¿ÏÓ˘ Ì ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ ÓÙ· ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È ÛÙËÓ ∞›ıÔ˘Û· Δ¤¯Ó˘ “∞(ÏËÛ›ÔÓ ∑·¯·ÚÔÏ·¯›ÏÏÂÈÔ” (∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘ Î·È π¿ÛÔÓÔ˜) ¤ˆ˜ ÛÙ›Ԣ ΔÛÔ˘Î¿ÏË). ÙȘ 4 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘. flÚ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜: ηıËÌÂÚÈ— √ ∂͈ڷ˚ÛÙÈÎfi˜ Ó¿ 18:00 - 21:00, ™·‚‚·ÙÔ·Úȷη 11:00 ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi˜ - ÃÔÚ¢ÙÈ13:00 Î·È 18:00 - 21:00. Îfi˜ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ∞Á›·˜ ∫˘Úȷ΋˜ μfiÏÔ˘, ÍÂΛÓËÛ ÙËÓ ÂÎÌ¿ıËÛË ·Ú·‰ÔÛÈ·ÎÒÓ ¯ÔÚÒÓ. ¢Èη›ˆÌ· ÂÁÁÚ·Ê‹˜ ¤¯Ô˘Ó Ù· ·È‰È¿ ·fi 6 ÂÙÒÓ Î·È ¿Óˆ Î·È ÔÈ ÂÓ‹ÏÈΘ ¿Óˆ ÙˆÓ 18. À‡ı˘ÓË: Î. ∫Ô˘ÚÂ̤ÓÔ˘ ∞ÔÛÙÔÏ›·. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÁÈ· ÂÁÁڷʤ˜ ÙËÏ. 6993188579. — ™ÙÔ ™‡ÏÏÔÁÔ “¢È·Ù‹ÚËÛ˘ Î·È ¶ÚÔ‚ÔÏ‹˜ Ù˘ ¶·Ú¿‰ÔÛ˘ Ù˘ ∞Ó·ÙÔÏÈ΋˜ ƒˆÌ˘Ï›·˜” (μfiÚÂÈ·˜ £Ú¿Î˘) ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó ¯ÔÚ¢ÙÈο ÙÌ‹Ì·Ù· ÌÈÎÚÒÓ ·È‰ÈÒÓ, ÂÊ‹‚ˆÓ Î·È ÂÓËϛΈÓ, ÛÙ· ÔÔ›· ‰È‰¿ÛÎÔÓÙ·È ·Ú·‰ÔÛÈ·ÎÔ› ¯ÔÚÔ› (μfiÚÂÈ·˜ £Ú¿Î˘) Î·È ·’ fiÏË ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. ¶ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÛÙ· ÙËϤʈӷ ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ Î. ∫˘ÚÈ¿ÎÔ ∫˘ÙÔ‡‰Ë 6936913434, 6947001360.

ª√À™π∫H

™˘Ó¯›˙ÂÙ·È Û‹ÌÂÚ· ™¿‚‚·ÙÔ Î·È ·‡ÚÈÔ ∫˘Úȷ΋ Ë 10Ë °ÈÔÚÙ‹ ∫¿ÛÙ·ÓÔ˘ ÛÙËÓ ΔÔÈ΋ ∫ÔÈ— ªÔ˘ÛÈΤ˜, ÌÔÙ›‚· Î·È ÓfiÙËÙ· •Ô˘ÚÈ¯Ù›Ô˘ - ı¤ÛË ÕÁÈÔÈ ¶¿ÓÙ˜ - Ô˘ ·˘ÙÔۯ‰ȷÛÌÔ› ·fi ÙËÓ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ Ô ¢‹ÌÔ˜ ∑·ÁÔÚ¿˜ - ªÔ˘ÚÂÛ›Ô˘ ∂ÏÏ¿‰· Î·È Ù· μ·ÏοÓÈ· Î·È Ë ÎÔÈÓˆÊÂÏ‹˜ Âȯ›ÚËÛË ∫.∂.¢∏.∑∞.ª. ı· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÔ˘Ó ÔÈ ‰‡Ô ÛÔ˘‰·›ÔÈ ÛÔÏ›ÛÙ˜ ¶·ÓÙÂÏ‹˜ ™ÙfiÈÎÔ˜ ÛÙËÓ ÙÚÔÌ¤Ù· Î·È ÙÔ Î·‚¿Ï Î·È Ô ¢‹ÌÔ˜ μÔ˘ÁÈԇη˜ ÛÙÔ ·ÎÔÚÓÙÂfiÓ, ÙËÓ ¶¤ÌÙË 1Ë ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘, ÛÙȘ 22:00, ÛÙÔ ÌÔ˘ÛÈÎfi ¯ÒÚÔ “§˘¯Ó¿ÚÈ” ÛÙËÓ ∞ÁÚÈ¿.

μπμ§π√ — ΔËÓ ¶·Ú·Û΢‹ 2 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ ÛÙȘ 7.30 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì·, ÛÙÔÓ ¶ÔÏ˘¯ÒÚÔ Δ¤¯Ó˘ (∞ÓÙˆÓÔÔ‡ÏÔ˘ 17, μfiÏÔ˜), ı· ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙ› ÙÔ ‚È‚Ï›Ô - ÌÂÙ¿ÊÚ·ÛË “¶ÔÈÔ˜ ı˘Ì¿Ù·È ÙÔÓ ∞ÏÊfiÓ˜”, ÙÔ˘ ∫. ∞ÎÚ›‚Ô˘, Ô˘ ÂÈÌÂÏ‹ıËÎÂ Ô Î. Hans-B. Schlumm. ∏ ÂΉ‹ÏˆÛË ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÙ·È ·fi ÙÔÓ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi ™‡ÏÏÔÁÔ °ÂÚÌ·ÓfiÁψÛÛˆÓ “π¿ÛˆÓ” Î·È Ë Â›ÛÔ‰Ô˜ Â›Ó·È ÂχıÂÚË.

¢π∞º√ƒ∞ — ΔËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË 31 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ Î·È ÒÚ· 6 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ÛÙÔÓ πÂÚfi ¡·fi ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ ™˘Ú›‰ˆÓ· ÛÙËÓ ¡¤· πˆÓ›·, ı· ÙÂÏÂÛÙ› ÂÔÚÙ·ÛÙÈÎfi˜ ÂÛÂÚÈÓfi˜ ÌÂÙ’ ·ÚÙÔÎÏ·Û›·˜ ÚÔ˜ ÙÈÌ‹Ó Ù˘ ∞Á›·˜ ∂ϤÓ˘ ÂÎ ™ÈÓÒ˘ ÙÔ˘ ¶fiÓÙÔ˘ ·fi ÙËÓ ŒÓˆÛË ¶ÔÓÙ›ˆÓ ¡ÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜. — °›ÓÂÙ·È ÁÓˆÛÙfi fiÙÈ Ì ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ù˘ ÂÔÚÙ‹˜ Ù˘ ÔÛÈÔÌ¿ÚÙ˘ÚÔ˜ ∞Á›·˜ ∞Ó·ÛÙ·Û›·˜ Ù˘ ƒˆÌ·›·˜ 29/10 ı· ÙÂÏÂÛÙÔ‡Ó: ∂ÛÂÚÈÓfi˜ ÙËÓ ·Ú·ÌÔÓ‹ Ù˘ ÂÔÚÙ‹˜ 28/10 Î·È ÒÚ· 6.30 Ì.Ì., £Â›· §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ·Ó‹ÌÂÚ· Ù˘ ÂÔÚÙ‹˜ 29/10 Î·È ÒÚ· 7.30 .Ì. √ πÂÚfi˜ ¡·fi˜ Ù˘ ∞Á›·˜ ∞Ó·ÛÙ·Û›·˜ ƒˆÌ·›·˜ Î·È ∞Á›Ô˘ πˆ¿ÓÓÔ˘ ÙÔ˘ ƒÒÛÔ˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ ª·Ï¿ÎÈ, ›Ûˆ ·fi Ù· „˘Á›· “°ÂˆÚÁ¿ÎÔ˜ ∞.∂.” . — ∞‡ÚÈÔ ∫˘Úȷ΋ 28 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ Î·È ÒÚ· 5.30 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì·, ı· Á›ÓÂÈ ÛÙË ÃÚÈÛÙÈ·ÓÈ΋ ∞ÁˆÁ‹ (∫ÔÚ·‹ Î·È ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜), ÂÔÚÙ‹ ÁÈ· ÙËÓ Â¤ÙÂÈÔ Ù˘ 28˘ √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ 1940. — ªÂı·‡ÚÈÔ ¢Â˘Ù¤Ú· 29 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ Î·È ÒÚ· 5 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì·, ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· Ù˘ ÃÚÈÛÙÈ·ÓÈ΋˜ ∞ÁˆÁ‹˜ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ (∞¯ÈÏϤˆ˜ Î·È ª˘ÚÌȉfiÓˆÓ), ıÚËÛ΢ÙÈ΋ ÔÌÈÏ›· Ì ı¤Ì·: “Δ· ¿Óˆ ÊÚÔÓ›Ù” .

∂∫¢ƒ√ª∂™ — √ ∂√™ μfiÏÔ˘ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÂÈ ·‡ÚÈÔ ∫˘Úȷ΋ ÙËÓ ÔÚ›· ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ·¶Ô˘Ú›, ÒÚ˜ ÔÚ›·˜ 7. ∞Ó·¯ÒÚËÛË ·fi ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ· ÛÙȘ 08.00, Ú·ÓÙ‚ԇ ÛÙ· ÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜-°·Ì‚¤Ù· ÛÙȘ 07.30. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜: ∫. ™Ù·ı¿Î˘, ÙËÏ. 6977652722. — √ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ª·Î‰fiÓˆÓ μfiÏÔ˘ “√ ª¤Á·˜ ∞ϤͷӉÚÔ˜” ÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÂΉÚÔÌ‹ Û μÂÚÁ›Ó· - ¶¤ÏÏ· ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ 4/11. °È· Û˘ÌÌÂÙÔ¯¤˜, ÛÙËÓ Ù·Ì›· ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ Î. ªÂÏÈÙÛÈÒÙË μ¤Ù·, ÛÙÔ ÙËÏ. 6945825115 ‹ ÛÙË ÁÚ·ÌÌ·Ù¤· Î. ∫ˆÛٛη ÕÓÓ· ÙËÏ. 6973995120. — √ ∂ÎÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi˜ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ªÂÏÂÁÚ›ÓÔ˘ ∫ÔÚfi˘ ªËÏÂÒÓ, ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÌÔÓÔ‹ÌÂÚË ÂΉÚÔÌ‹ Û °Ú·‚È¿ - ¢ÂÏÊÔ‡˜-∞Ú¿¯ˆ‚· - ¢›ÛÙÔÌÔ ÛÙȘ 17/11, Ë̤ڷ ™¿‚‚·ÙÔ. ΔËϤʈӷ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜: 24210 33062, 24210 33972, 24230 22836, 6973404380 Î·È 6989868142. — √ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ÙˆÓ “∞·ÓÙ·¯Ô‡ ª·ÎÚ˘ÚÚ·¯ÈˆÙÒÓ” °. ∫·ÓÈÛΤÚ˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ËÌÂÚ‹ÛÈ· ÂΉÚÔÌ‹, ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ 4/11 ÛÙ· ΔڛηϷ. ΔÈÌ‹ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ηْ ¿ÙÔÌÔ: 15 ¢ÚÒ. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÛÙÔ ÙËϤʈÓÔ: 24210-67920 Î·È 6973871341 (Î. ∫Ô˘ÊÔÁÈ¿ÓÓ˘ ¡ÈÎ.). — √ ™‡Ó‰ÂÛÌÔ˜ ∞ÔÊÔ›ÙˆÓ °˘ÌÓ·Û›Ô˘ £ËϤˆÓ μfiÏÔ˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÛÙȘ 3 Î·È 4 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ ÂΉÚÔÌ‹ Û •¿ÓıË - ∫·‚¿Ï·. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎfi ÁÚ·ÊÂ›Ô ƒ∞¶¶√™, ÙËÏ. 24210 35865. — √ º˘ÛÈÔÏ·ÙÚÈÎfi˜ ŸÌÈÏÔ˜ μfiÏÔ˘ Ô “¶∞¡” , ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›˙ÂÈ: ∫˘Úȷ΋ 4/11, ∞ÌÂÏ¿ÎÈ· §¿ÚÈÛ·˜-™ÙfiÌÈÔ ÔÚÂÈÓ‹ Â˙ÔÔÚ›· (‰È¿Û¯ÈÛË). ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜, ‰ËÏÒÛÂȘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜: °Ú·Ê›· ™˘ÏÏfiÁÔ˘: ™fiψÓÔ˜ 2, ÙËÏ. 24210 24290, ÎÈÓËÙfi Û˘ÏÏfiÁÔ˘ 6976904236. — ΔÔ πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ ∞Ó¿Ù˘Í˘ ¶ËÏ›Ô˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ 5Óı‹ÌÂÚË ÂÎ·È‰Â˘ÙÈ΋ ÂΉÚÔÌ‹ ÛÙËÓ ∞Ú·ÁÔÓ›· Ù˘ πÛ·Ó›·˜ 7, 8, 9, 10 Î·È 11/12. ΔÔ ÂÈÛÈÙ‹ÚÈÔ ÁÈ· Ù· ̤ÏË ÙÔ˘ πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ˘, ηıÒ˜ Î·È ÁÈ· fiÛÔ˘˜ οÓÔ˘Ó ÎÚ¿ÙËÛË Ì¤¯ÚÈ ÙËÓ ΔÚ›ÙË 6/11, ÎÔÛÙ›˙ÂÈ 400 ¢ÚÒ, ÂÓÒ ÁÈ· Ù· ÌË Ì¤ÏË 450 ¢ÚÒ. °È· ÎÚ¿ÙËÛË Ì¤¯ÚÈ 20/11 ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ Â›Ó·È 450 ¢ÚÒ Î·È 500 ¢ÚÒ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· Î·È ÌÂÙ¿ ÙȘ 20/11 500 ¢ÚÒ Î·È 550 ¢ÚÒ. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ Î·È ‰ËÏÒÛÂȘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ Î. ∂ϤÓË °ÈÒÙË ÛÙÔ ÙËÏ. 6978525599. — ∏ ∂Ï. ¶ÂÚÈËÁËÙÈ΋ §¤Û¯Ë μfiÏÔ˘ ¤¯ÂÈ ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›ÛÂÈ ÙȘ ÂÍ‹˜ ÂΉÚÔ̤˜: 1) ™¿‚‚·ÙÔ 17/11 ËÌÂÚ‹ÛÈ· ÂΉÚÔÌ‹ Û ∫·Ï·Ì¿Î· - ªÂÙ¤ˆÚ·, 2) ™¿‚‚·ÙÔ 8/12 ËÌÂÚ‹ÛÈ· ÂΉÚÔÌ‹ Û μ¤ÚÔÈ· - μÂÚÁ›Ó·.

™∞μμ∞Δ√ 27 √∫ΔøBPπ√À 2012

ΔËÓ Â¤ÙÂÈÔ Ù˘ 28˘ √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ Ì ÂȉÈο ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù·

ΔÔ ªÔ˘ÛÂ›Ô ∂ıÓÈ΋˜ ∞ÓÙ›ÛÙ·Û˘ ÁÈÔÚÙ¿˙ÂÈ

º

¤ÙÔ˜, Â›Ó·È Ë ÚÒÙË ¯ÚÔÓÈ¿, Ô˘ ÛÙËÓ Â¤ÙÂÈÔ Ù˘ 28˘ √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ 1940 ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ÛÙËÓ fiÏË Ì·˜ ÙÔ ªÔ˘ÛÂ›Ô ∂ıÓÈ΋˜ ∞ÓÙ›ÛÙ·Û˘. ™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÏÔÈfiÓ ÙÔ˘ ÂÔÚÙ·ÛÌÔ‡ Ù˘ ÂıÓÈ΋˜ Ì·˜ ÂÂÙ›Ԣ ı· Â›Ó·È ·ÓÔÈÎÙfi ÁÈ· ÙÔ ÎÔÈÓfi οı ΔÚ›ÙË 18.00 - 20.00 Î·È Î¿ı ∫˘Úȷ΋ 10:30-13:00, ·fi ÙȘ 28/10 ¤ˆ˜ Î·È ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ 25/11, Â›ÛËÌË Ë̤ڷ ÂÔÚÙ·ÛÌÔ‡ Ù˘ ∏̤ڷ˜ ∂ıÓÈ΋˜ ∞ÓÙ›ÛÙ·Û˘.

¶·Ú¿ÏÏËÏ·, ÁÈ· ÙË ‰È¿‰ÔÛË Î·È ÚÔ‚ÔÏ‹ Ù˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘ ÛÙ· Û¯ÔÏ›· Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜, Ë ¢È‡ı˘ÓÛË ∞گ›ˆÓ, ªÔ˘Û›ˆÓ Î·È μÈ‚ÏÈÔıËÎÒÓ ÙÔ˘ ¡.¶.¢.¢. ¢.√.∂.¶.∞.¶. ¢∏.¶∂.£∂. ¢. μfiÏÔ˘, ÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ‹‰Ë ·fi ÙËÓ ΔÚ›ÙË 16 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ ¤ˆ˜ Î·È ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ 23 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ·, ÁÈ· Ì·ıËÙ¤˜ ·fi ¶¤ÌÙË ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ¤ˆ˜ ΔÚ›ÙË °˘ÌÓ·Û›Ô˘, Ì ı¤Ì· Û¯ÂÙÈÎfi Ì ÙËÓ ∂ıÓÈ΋ ∞ÓÙ›ÛÙ·ÛË ÛÙÔ ¡ÔÌfi ª·ÁÓËÛ›·˜. ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ¤¯ÂÈ 90ÏÂÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Î·È Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÂ›Ù·È ·fi ΔÚ›ÙË ¤ˆ˜ ¶·Ú·Û΢‹ ÙȘ ÒÚ˜ 9.00 ¤ˆ˜ 10.30 Î·È 11.30 ¤ˆ˜ 13.00. ∏ ̤¯ÚÈ ÙÒÚ· Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙˆÓ Û¯ÔÏ›ˆÓ Â›Ó·È ÌÂÁ¿ÏË Î·È ·Ô̤ÓÔ˘Ó ÏÈÁÔÛÙ¤˜ ÂχıÂÚ˜ ËÌÂÚÔÌËӛ˜. ΔÔ ªÔ˘ÛÂ›Ô ∂ıÓÈ΋˜ ∞ÓÙ›ÛÙ·Û˘, ÛÙÂÁ¿˙ÂÙ·È Û ÓÂfi‰ÌËÙÔ ‰ÈÒÚÔÊÔ ÎÙ›ÚÈÔ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜ (§Ô‡ÏË Î·È ∫Ú‹Ù˘), ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔÓ πÂÚfi ¡·fi Ù˘ ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ·˜. ∞fi ÙȘ 11 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ 2011 ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› Û˘ÛÙËÌ·ÙÈο ÊÈÏÔÍÂÓÒÓÙ·˜ ÙË

● º¤ÙÔ˜, Â›Ó·È Ë ÚÒÙË ¯ÚÔÓÈ¿, Ô˘ ÛÙËÓ Â¤ÙÂÈÔ Ù˘ 28˘ √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ 1940 ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ÛÙËÓ fiÏË Ì·˜ ÙÔ ªÔ˘ÛÂ›Ô ∂ıÓÈ΋˜ ∞ÓÙ›ÛÙ·Û˘

ÌfiÓÈÌË ¤ÎıÂÛË “∫·ÙÔ¯‹ Î·È ∞ÓÙ›ÛÙ·ÛË 1941 - 44” Î·È ˘ÏÔÔÈÒÓÙ·˜ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈο ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÁÈ· Ì·ıËÙ¤˜ ¢ËÌÔÙÈÎÒÓ Î·È °˘ÌÓ·Û›ˆÓ Ù˘ fiÏ˘ Ì·˜. ∏ ¤ÎıÂÛË “∫·ÙÔ¯‹ Î·È ∞ÓÙ›ÛÙ·ÛË 1941 - 44” ÂÚÈÏ·Ì‚¿-

ÓÂÈ ÊˆÙÔÁڷʛ˜, ›Ó·Î˜, ·ÓÙÈΛÌÂÓ·, ÙÂÎÌ‹ÚÈ·, ¤ÁÁÚ·Ê· Î·È ¿ÏÏÔ ·Ú¯ÂÈ·Îfi ˘ÏÈÎfi, Ô˘ fiÏ· ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi ÙȘ Û˘ÏÏÔÁ¤˜ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ∫¤ÓÙÚÔ˘ πÛÙÔÚ›·˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ Î·È ÙÔ˘ ªÔ˘Û›Ԣ ∂ıÓÈ΋˜ ∞ÓÙ›ÛÙ·Û˘ ÛÙË ¡¤· πˆÓ›·.

ÀÂÓı˘Ì›˙ÂÙ·È fiÙÈ Ù· ªÔ˘Û›· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ ·fi ÙËÓ 1/10/2012 ¤ˆ˜ 31/5/2013 ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó ÌÂ Ó¤Ô ¯ÂÈÌÂÚÈÓfi ˆÚ¿ÚÈÔ. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ: - ªÔ˘ÛÂ›Ô §·˚΋˜ Δ¤¯Ó˘ Î·È πÛÙÔÚ›·˜ ¶ËÏ›Ô˘, ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ·, ™¿‚‚·ÙÔ, ∫˘Úȷ΋: 11.00 14.00 (∞fi 11 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ ηıÒ˜ ÂÎÙÂÏÔ‡ÓÙ·È ÂÚÁ·Û›Â˜ Û˘ÓÙ‹ÚËÛ˘). - ªÔ˘ÛÂ›Ô ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜: ™¿‚‚·ÙÔ 10.30 - 15.00, ∫˘Úȷ΋, 10.30 - 13.00. - ¶·Ú·‰ÔÛÈ·Îfi ∂Ï·ÈÔÙÚÈ‚Â›Ô “÷Ù˙ËÁÈ¿ÓÓË” - ªÔ˘ÛÂ›Ô ∞ÁÚÔÙÈ΋˜ √ÈÎÔÓÔÌ›·˜ ∫·Ù˯ˆÚ›Ô˘: ∫˘Úȷ΋, 11.00 - 13.00. - ∫ÔÈÓÔÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ (ÚÒËÓ ÔÈΛ· ¶··ıÂÔÏfiÁÔ˘), ™Ù·ÁÈ¿Ù˜: ∫˘Úȷ΋, 10.30 - 13.00. - ªÔ˘ÛÂ›Ô - ¶ÈÓ·ÎÔı‹ÎË ÃÚ˘ÛԇϷ˜ ∑ÒÁÈ·: ¶¤ÌÙË 17.3019.30. Δ· ªÔ˘Û›· Â›Ó·È ·ÓÔÈÎÙ¿ ÙȘ ηıËÌÂÚÈÓ¤˜ ÁÈ· ÂÈÛΤ„ÂȘ Û¯ÔÏ›ˆÓ ‹ ÔÚÁ·ÓˆÌ¤Ó· ÁÎÚÔ˘, ηÙfiÈÓ Û˘ÓÂÓÓfiËÛ˘ ÛÙ· ÙËϤʈӷ 2421039644, 2421021664.

°È· ÙË Û˘ÓÔÏÈ΋ ÚÔÛÊÔÚ¿ Ù˘ ÛÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ∞ıËÓÒÓ

ΔÈÌ‹ıËÎÂ Ë ∂ϤÓË ¶ÔÏ›ÙÔ˘ - ª·ÚÌ·ÚÈÓÔ‡ ™Δπ™ 15 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘, ÛÙË ªÂÁ¿ÏË

∞›ıÔ˘Û· ΔÂÏÂÙÒÓ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ∞ıËÓÒÓ ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘ Ú˘Ù¿Óˆ˜, ÂÎÚÔÛÒˆÓ Ù˘ ∞η‰ËÌ›·˜ ∞ıËÓÒÓ, Ï‹ıÔ˘˜ ÊÈÏÔÏfiÁˆÓ ηıËÁËÙÒÓ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘, ‰È·ÓÔÔ˘Ì¤ÓˆÓ Î·È Ê›ÏˆÓ, ¤ÁÈÓÂ Ë ˆÚ·›· ÙÂÏÂÙ‹ ·ÔÓÔÌ‹˜ ÙÈÌ‹˜ ÛÙËÓ ÔÌfiÙÈÌË Î·ıËÁ‹ÙÚÈ· Ù˘ ¡ÂÔÂÏÏËÓÈ΋˜ ºÈÏÔÏÔÁ›·˜ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ∞ıËÓÒÓ ∂ϤÓË (§¤Ó·) ¶ÔÏ›ÙÔ˘ - ª·ÚÌ·ÚÈÓÔ‡. ∏ ·ÊÔÚÌ‹ ‹Ù·Ó Ë Â›‰ÔÛË Û’ ·˘Ù‹Ó ÂÓfi˜ ÙÈÌËÙÈÎÔ‡ ÙfiÌÔ˘, ÂΉÔı¤ÓÙÔ˜ Ì ÙËÓ ÂÈ̤ÏÂÈ· Î·È ÙË ¯ÔÚËÁ›· ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ∞ıËÓÒÓ ·fi ÙȘ ÂΉfiÛÂȘ Gutengerg. Δ›ÙÏÔ˜ ÙÔ˘ ÙfiÌÔ˘: “ΔÚÈ·ÓÙ¿Ê˘ÏÏ· Î·È ÁÈ·ÛÂÌÈ¿” , ÂÌÓ¢Ṳ̂ÓÔ ·fi ÛÙ›¯Ô ÙÔ˘ ÔÈËÙ‹ ∫. ¶·Ï·Ì¿ (Ì ÙÔÓ ÔÔ›Ô Ë §¤Ó· ¤¯ÂÈ -Ì ÔÏϤ˜ ÂÈÙ˘¯Ë̤Ó˜ ÂÚÁ·Û›Â˜- ·Û¯ÔÏËı›), Ì· Î·È Û·Ó ÌÈ· ·Ó·ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ ·Á¿Ë Ù˘ ÁÈ· Ù· ÏÔ˘ÏÔ‡‰È·, ˆ˜ ÁÓ‹ÛÈ· μÔÏÈÒÙÈÛÛ· Ô˘ ı¤ÏÂÈ Ó· ·Ú·Ì›ÓÂÈ. ∏ ÚÔÛÊÔÚ¿ ÙÔ˘ ÙÈÌËÙÈÎÔ‡ ÙfiÌÔ˘ ÚÔ˜ ÙË §¤Ó·, ¤ÁÈÓ ·fi ÙÔÓ Ú‡Ù·ÓË Î. £. ¶ÂÏÂÁÚ›ÓË, ÌÂÙ¿ ·fi ÌÈ· ¤ÓıÂÚÌË ÚÔÛÊÒÓËÛ‹ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ È‰È·›ÙÂÚ· ÂÈÙ˘¯Ë̤ÓË Û˘ÓÔÏÈ΋ ÚÔÛÊÔÚ¿ Ù˘ ÛÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ. ∞ÎÔÏÔ‡ıËÛ·Ó ¯·ÈÚÂÙÈÛÌÔ› ·fi ÙÔÓ . Ú‡Ù·ÓË Î. °. ª·ÌÈÓÈÒÙË, ÙÔÓ . ÁÂÓÈÎfi ÁÚ·ÌÌ·Ù¤· ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘, ÙËÓ ÎÔÛÌ‹ÙÔÚ· Ù˘ ºÈÏÔÛÔÊÈ΋˜ ™¯ÔÏ‹˜, ÙËÓ Úfi‰ÚÔ ÙÔ˘ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜ ºÈÏÔÏÔÁ›·˜, ÙÔ ‰È¢ı˘ÓÙ‹ ÙÔ˘ ΔÔ̤· ¡ÂÔÂÏÏËÓÈ΋˜ ºÈÏÔÏÔÁ›·˜ Î·È Û˘Ó·‰¤ÏÊÔ˘˜ Ù˘ ÓÂÔÂÏÏËÓÈÛÙ¤˜. ŸÏÔÈ ÂÍ‹Ú·Ó Ì ٷ ÈÔ ÎÔϷ΢ÙÈο ÏfiÁÈ· ÙËÓ ÙfiÛÔ ı·˘Ì·ÛÙ¿ ÂÈÙ˘¯Ë̤ÓË Î·ÚȤڷ Ù˘ §¤Ó·˜ ¶ÔÏ›ÙÔ˘, ÙËÓ ¿ÚÈÛÙË Û˘ÁÁÚ·Ê‹ Ï‹ıÔ˘˜ ÏÔÁÔÙ¯ÓÈÎÒÓ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ, ‚È‚Ï›ˆÓ, ÙË ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË Î·È ‰ÈÂÓ¤ÚÁÂÈ· Û˘Ó‰ڛˆÓ ÏÔÁÔÙ¯ÓÈÎÒÓ

● ∂ÌÓ¢Ṳ̂ÓÔ˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÛÙ›¯Ô˘˜ ÙÔ˘ ∫. ¶·Ï·Ì¿ ‹Ù·Ó Ô ÙÈÌËÙÈÎfi˜ ÙfiÌÔ˜ Ô˘ ÚÔÛʤÚıËΠ·fi ÙÔÓ Ú‡Ù·ÓË Î. £. ¶ÂÏÂÁÚ›ÓË ÛÙËÓ Î. ∂ϤÓË ¶ÔÏ›ÙÔ˘ - ª·ÚÌ·ÚÈÓÔ‡

ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î·È ÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi. ∏ §¤Ó· ηٷÍÈÒıËΠÛÂ Û˘ÁÁڷʤ˜ fi¯È ÌfiÓÔ Ì ı¤Ì·Ù· ÂÌÓ¢Ṳ̂ӷ ·fi ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÏÔÁÔÙ¯ӛ·, Ì·, ˆ˜ Ù˘¯ÈÔ‡¯Ô˜ Î·È Ù˘ °·ÏÏÈ΋˜ ºÈÏÔÏÔÁ›·˜ Î·È ‰ÂÈÓ‹ οÙÔ¯Ô˜ ‰‡Ô Proficiencies Ù˘ ∞ÁÁÏÈ΋˜, ÌÂÙÂÎ·È‰Â‡ÙËΠÛÙËÓ ∞ÁÁÏ›· Î·È °·ÏÏ›·. ∂›Û˘, Ì ÌÂÁ¿ÏË ÂÈÙ˘¯›· ·Û¯ÔÏ‹ıËΠ̠ÙË ™˘ÁÎÚÈÙÈ΋ æ˘¯ÔÏÔÁ›·, ÙÔ̤·˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ È· ηıÈÂÚˆı› ¯¿ÚË Û’ ÂΛÓË. √È ÏfiÁÔÈ fiÏˆÓ ÙˆÓ Û˘Ó·‰¤ÏÊˆÓ Ù˘ ÂÚÈ›¯·Ó ÂÁÎÒÌÈ· ΢ÚÈÔÏÂÎÙÈο ÁÈ· ÙËÓ ¿ÚÙÈ· ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋ Ù˘ ηٿÚÙÈÛË, Ì ·Ó·ÊÔÚ¤˜ ÛÙÔÓ ÙfiÓÔ ·Î¤Ú·ÈÔ Ì· Î·È ·Á·ËÙfi ÛÂ Û˘Ó·‰¤ÏÊÔ˘˜, ÊÔÈÙËÙ¤˜ Î·È Ê›ÏÔ˘˜ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· Ù˘, ÙËÓ Î·Ù·ÏËÎÙÈ΋ ÂÓ¤ÚÁÂÈ· Ô˘ ‰È¤ıÂÙÂ, ·Ú¿ÏÏËÏ· Ì ٷ ηı‹ÎÔÓÙ¿ Ù˘ ÛÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ¿ Ù˘, ÁÈ· ÙËÓ ¿ÚÈÛÙË ‰È‰·¯‹, ηıÒ˜ Â›Û˘ Î·È ÙË

Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Ù˘ Û ÚˆÙÔÔÚÈ·ÎÔ‡˜ ÌÂÙ·ÚÚ˘ıÌÈÛÙÈÎÔ‡˜ ·ÁÒÓ˜ ÁÈ· ÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ. ªÈ· ‡ÛÙÔ¯Ë ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÚÔ‚ÔÏ‹, Û ÌÈÎÚ‹ ÔıfiÓË, ÙÔ˘ ÙÈÌËÙÈÎÔ‡ ÙfiÌÔ˘ ÙˆÓ 650 ÂÚ›Ô˘ ÛÂÏ›‰ˆÓ, Ì ۇÓÙÔÌË ÂÚÈÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘ ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘ ÙÔ˘ (Ï‹ıÔ˜ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ Î·È Í¤ÓˆÓ ÌÂÏÂÙËÙÒÓ Ù˘ ÏÔÁÔÙ¯ӛ·˜), ¤‰ˆÛ ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· ÛÙÔ˘˜ ·Ú¢ÚÈÛÎÔ̤ÓÔ˘˜ Ó· ¯·ÚÔ‡Ó ÙËÓ ÙÈÌÒÌÂÓË Î·È Û ÌÈ· ÛÂÈÚ¿ ʈÙÔÁÚ·ÊÈÒÓ Ù˘ ·fi ÙÔ °’ ¢ËÌÔÙÈÎfi ™¯ÔÏÂ›Ô μfiÏÔ˘, ÙȘ Á˘ÌÓ·ÛȷΤ˜ Ù˘ ÛÔ˘‰¤˜ ÛÙË ™¯ÔÏ‹ ∫·ÏÔÁÚ·ÈÒÓ “St. Joseph” μfiÏÔ˘, ‰›Ï· Û ‰·ÛοÏÔ˘˜, ηıËÁËÙ¤˜, ÙȘ ∞‰ÂÏʤ˜ ÙÔ˘ St. Joseph, ÙȘ ·ÚÂÏ¿ÛÂȘ Ì ÛËÌ·ÈÔÊfiÚÔ ÙË §¤Ó·, ÙȘ ʛϘ Î·È Û˘ÌÌ·ı‹ÙÚȘ. ∂›Û˘, ÛÎËÓ¤˜ Ù˘ Ó·ÓÈ΋˜ Ù˘ ˙ˆ‹˜, Ù˘ ÊÔÈÙËÙÈ΋˜, Ù˘ ηٷ͛ˆÛ‹˜ Ù˘ ˆ˜ ηıËÁ‹ÙÚÈ·˜ ¡ÂÔ-

ÂÏÏËÓÈ΋˜ ºÈÏÔÏÔÁ›·˜, ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Ù˘ ÛÂ Û˘Ó¤‰ÚÈ·, Ì· Î·È Ù˘ Â˘Ù˘¯ÈṲ̂Ó˘ ÚÔÛˆÈ΋˜ ˙ˆ‹˜ Ù˘, ‰›Ï· ÛÙÔ Û‡˙˘Áfi Ù˘ ηıËÁËÙ‹ ¶·È‰·ÁˆÁÈ΋˜ Î. π. ª·ÚÌ·ÚÈÓfi Î·È ÙȘ ‰‡Ô ¿ÍȘ ı˘Á·Ù¤Ú˜ ÙÔ˘˜. ∏ ÙÂÏÂÙ‹ ¤ÎÏÂÈÛ Ì ÙËÓ ·ÓÙÈÊÒÓËÛË Ù˘ §¤Ó·˜, Û’ ¤Ó· ˆÚ·›Ô ¢¯¿ÚÈÛÙÔ ÏfiÁÔ, fiÔ˘ ‰ÂÓ ·Ú¤ÏÂȄ ηӤӷÓ. ÕÍÈÔ˘˜ ÁÔÓ›˜, ÛÙÂÓ‹ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·, ÙÔ °˘ÌÓ¿ÛÈÔ ∫·ÏÔÁÚ·›ˆÓ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ Î·È Ù· ÊÒÙ· ÔÚ›·˜ Ô˘ ‹ÚÂ, ȉȷ›ÙÂÚ· ηıÔÚÈÛÙÈο ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÂÈÛÙËÌȷ΋ Ù˘ ηÚȤڷ ·fi ÙÔÓ ·ÏËÛÌfiÓËÙÔ ÊÈÏfiÏÔÁÔ - ηıËÁËÙ‹ Ù˘ Û¯ÔÏ‹˜ St. Joseph ∫ÒÛÙ· §·‰ÔÁÈ¿ÓÓË, ÛÙË ÌÓ‹ÌË ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ¤¯ÂÈ ·ÊÈÂÚÒÛÂÈ ÙÔ ‚È‚Ï›Ô Ù˘ “™˘ÁÎÚÈÙÈ΋ ºÈÏÔÏÔÁ›·” . ΔÂÏÂÈÒÓÔÓÙ·˜, ·ÊËÁ‹ıËΠ·ÚÈÛÙÔÙ¯ÓÈο ÙÔ Ì‡ıÔ ÙÔ˘ Á¿ÌÔ˘ Ù˘ ıÓËÙ‹˜ ÎfiÚ˘ ºÈÏÔÏÔÁ›·˜ Ì ÙÔ ıÂfi ÙÔ˘ ÂÌÔÚ›Ô˘ ∂ÚÌ‹, ¢¯fiÌÂÓË ‚¤‚·È· ÙÔ ¶Ó‡̷ (Ë ·Á·Ë̤ÓË Ù˘ ºÈÏÔÏÔÁ›·), Ó· ÂÈÎÚ·Ù› ÙÔ˘ ¶Ó‡̷ÙÔ˜ ÙÔ˘ ∫ÂÚ‰ÒÔ˘ ∂ÚÌ‹. ∂‡ÛÙÔ¯Ô Î·È Â›Î·ÈÚÔ Ôχ. ŒÓȈ۷ Â˘Ù˘¯‹˜ Ô˘ ‹ÌÔ˘Ó ·ÚÔ‡Û· ÛÙËÓ ÙÈÌËÙÈ΋ ÂΉ‹ÏˆÛË ÁÈ· ÙË §¤Ó· ¶ÔÏ›ÙÔ˘. °È· Ó· ÙË ı·˘Ì¿Ûˆ Î·È ¿ÏÈ, Ó· Û˘Á¯·ÚÒ ıÂÚÌ¿ ÙËÓ ¿ÚÈÛÙË Î·È Î·Ù·ÏËÎÙÈ΋ Ê›ÏË ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ Ì·˜, ÙÔ ·ÓÙÈÚÔÛˆ¢ÙÈÎfiÙÂÚÔ ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÌ· ÙÔ˘ ∫. §·‰ÔÁÈ¿ÓÓË. ¡· ‰Â›Íˆ ÙÔ ı·˘Ì·ÛÌfi ÌÔ˘ ÁÈ· ÙȘ ÂÍ·ÈÚÂÙÈΤ˜ ÔÏÏ·Ϥ˜ ÏÔÁÔÙ¯ÓÈΤ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜ Ù˘ ÛÙË Ì·ÎÚ¿ ÔÚ›· Ù˘ ÛÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ∞ıËÓÒÓ. Δ˘ ¢¯‹ıËη Î·È Â‡¯ÔÌ·È Ó· ÙËÓ Î·Ì·ÚÒÛÔ˘ÌÂ Î·È ·Î·‰ËÌ·˚Îfi Î·È Ó· Û˘Ó¯›ÛÂÈ Ó· ÂÎ¤ÌÂÈ ÙËÓ “·‡Ú·” Ù˘, fiˆ˜ ÙfiÓÈÛÂ Ô Î·ıËÁËÙ‹˜ °. ª·ÌÈÓÈÒÙ˘, fi¯È ÌfiÓÔ ÛÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ, Ì· Î·È ÛÙÔ˘˜ Ê›ÏÔ˘˜ Ù˘. μ·ÛÈÏÈ΋ £ˆÌ¿ - ¢ËÌÔΈÛÙԇϷ


¶ÔÏÈÙÈÛÌfi˜/ √ÌÈϛ˜ ÈÛÙÔÚÈÎÔ‡ Î·È È·ÙÚÈÎÔ‡ ÂӉȷʤÚÔÓÙÔ˜ ÛÙËÓ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ √ ∞ıÏËÙÈÎfi˜ Î·È ∂ÎÔÏÈÙÈ-

ÛÙÈÎfi˜ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ∫·Ù˯ˆÚ›Ô˘ “ÃÂ›ÚˆÓ ∫¤ÓÙ·˘ÚÔ˜” ÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ Û‹ÌÂÚ· ™¿‚‚·ÙÔ ÛÙȘ 19.00, ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· “Grand Pilio” ÙÔ˘ Portaria Hotel & Spa, ÛÙËÓ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿, ÔÌÈÏ›· Ì ı¤Ì·: “∞ϤͷӉÚÔ˜ Ô ª¤Á·˜: °ÓÒ̘ Î·È Î·Ù·Áڷʤ˜ ÙÔ˘ ¯ı˜ Î·È ÙÔ˘ Û‹ÌÂÚ·” Ì ÔÌÈÏ‹ÙÚÈ· ÙËÓ Î. ∞ÁÁÂÏÈ΋ ¢ÂÏËÁÈ¿ÓÓË - °ÂˆÚÁ¿Î·. ∂›Û˘, ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË 31 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘, ÛÙȘ 19.00, ÛÙÔ Î·ÊÂÓÂ›Ô “·ÓÛ¤ÏÔÈÓÔ˜” Ô ¢Ú. °ÂÒÚÁÈÔ˜ °ÂˆÚÁ·‰¿Î˘ ı· ÌÈÏ‹ÛÂÈ Ì ı¤Ì· “™ÂÍÔ˘·ÏÈο MÂÙ·‰È‰fiÌÂÓ· ¡ÔÛ‹Ì·Ù·: MÈ· Û‡Á¯ÚÔÓË Ì¿ÛÙÈÁ· Û ¤Í·ÚÛË”. £· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ó ÂÚˆÙ‹ÛÂȘ Î·È Û˘˙‹ÙËÛË.

™ÂÌÈÓ¿ÚÈÔ §·ÔÁÚ·Ê›·˜ ·fi ÙÔ ™‡ÏÏÔÁÔ μÏ¿¯ˆÓ μfiÏÔ˘ Δ√ 2Ô ∂ÈÛÙËÌÔÓÈÎfi ™ÂÌÈÓ¿ÚÈÔ §·ÔÁÚ·Ê›·˜ Ì ٛÙÏÔ “¶ÚÔÛÂÁÁ›ÛÂȘ ÛÙÔ˘˜ ·Ú·‰ÔÛÈ·ÎÔ‡˜ ¯ÔÚÔ‡˜ Ù˘ μÏ·¯fiʈÓ˘ ƒˆÌÈÔÛ‡Ó˘, ŒÚ¢ӷ - ¢È‰·Ûηϛ·” ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ Ô §·ÔÁÚ·ÊÈÎfi˜ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ μÏ¿¯ˆÓ μfiÏÔ˘ ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ 3 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ ÛÙȘ 17.00 ÛÙÔ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ ¡. πˆÓ›·˜. ™ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÙÔ˘ ÛÂÌÈÓ·Ú›Ô˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È Ë ÔÌÈÏ›· ÙÔ˘ Û˘ÓÙÔÓÈÛÙ‹ Ù˘ ÂΉ‹ÏˆÛ˘ ¢‹ÌÔ˘ (ª¿ÎË) μ¤ÚÚÔ˘, Úfi‰ÚÔ˘ ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ μÏ¿¯ˆÓ ¡. ™ÂÚÚÒÓ, ıˆÚËÙÈΤ˜ ÂÈÛËÁ‹ÛÂȘ ·fi ÙÔ˘˜ ª¿ÌË ªÔ‡ÙÛÂÏÔ Î·È °È¿ÓÓË ¢‹Ì· ÂÓÒ Ë ‚Ú·‰È¿ ı· ÎÏ›ÛÂÈ Ì ‚Ï¿¯ÈÎÔ ·Ú·‰ÔÛÈ·Îfi ÁϤÓÙÈ.

¶·ÚÔ˘Û›·ÛË ‚È‚Ï›Ô˘ ÁÈ· ÙÔ £ÂfiÊÈÏÔ ¶∞ƒ√À™π∞™∏ ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘

ÙÔ˘ Î. ¡ÈÎfiÏ·Ô˘ ¶··ıÂÔ‰ÒÚÔ˘ “√ ˙ˆÁÚ¿ÊÔ˜ £ÂfiÊÈÏÔ˜ ÛÙȘ ªËÏȤ˜ ÙÔ˘ ¶ËÏ›Ô˘ - ¡¤· ¿ÁÓˆÛÙ· ¤ÚÁ· ÙÔ˘” ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ø‰Â›Ô˘ §¿ÚÈÛ·˜ ÙËÓ ΔÚ›ÙË 30 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ Î·È ÒÚ· 20.00. ™ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›·ÛË ı· Ï¿‚Ô˘Ó Ì¤ÚÔ˜ Ì ÔÌÈϛ˜ ÁÈ· ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ £ÂfiÊÈÏÔ˘ Ë Î. §¤Ó· °Ô˘ÚÁÈÒÙË, ·Ú¯·ÈÔÏfiÁÔ˜, ‰È¢ı‡ÓÙÚÈ· ÙÔ˘ §·ÔÁÚ·ÊÈÎÔ‡ πÛÙÔÚÈÎÔ‡ ªÔ˘Û›Ԣ §¿ÚÈÛ·˜, Ô Î. ÃÚ‹ÛÙÔ˜ ¶··ÓÈÎÔÏ·Ô˘, ÂÈηÛÙÈÎfi˜ Î·È Ô Û˘ÁÁڷʤ·˜. ΔËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË ı· Û˘ÓÙÔÓ›ÛÂÈ Ô ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˜ ∞Ó‰Ú¤·˜ °ÈÔ˘ÚÌÂÙ¿Î˘.

™∞μμ∞Δ√ 27 √∫ΔøBPπ√À 2012

∂ÂÙÂÈ·Îfi ·ÊȤڈ̷ ÛÙË ¡∂Δ ÁÈ· ÙÔÓ Ù·ÁÌ·Ù¿Ú¯Ë ¢ËÌ. ∫·ÛÏ¿

ŒÎıÂÛË ÁÈ· ÛÙ·ÙÈÎfi ÌÔÓÙÂÏÈÛÌfi

™ÙËÓ Îfi„Ë Ù˘ ÈÛÙÔÚ›·˜ ∏

™∏ª∂ƒ∞ ™¿‚‚·ÙÔ Î·È ·‡-

‰ËÌfiÛÈ· ÙËÏÂfiÚ·ÛË (¡∂Δ) ı· ÚÔ‚¿ÏÂÈ ·‡ÚÈÔ ∫˘Úȷ΋ 28 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ ÛÙȘ 11:00 ÙËÓ Ù·ÈÓ›· - ÓÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú, ·Ú·ÁˆÁ‹˜ 2010. “™ÙËÓ Îfi„Ë Ù˘ πÛÙÔÚ›·˜ - Ù·Á̷ٿگ˘ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ∫·ÛÏ¿˜” Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· - ÛÂÓ¿ÚÈÔ °ÈÒÚÁÔ˘ §¿Á‰·ÚË Î·È ∫ÒÛÙ· ∞Ó¤ÛÙË.

∏ Ù·ÈÓ›· “™ÙËÓ Îfi„Ë Ù˘ ÈÛÙÔÚ›·˜ - Ù·Á̷ٿگ˘ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ∫·ÛÏ¿˜” ·ÎÔÏÔ˘ı› ÙÔ Ó‹Ì· Ù˘ ˙ˆ‹˜ ÙÔ˘ ¢. ∫·ÛÏ¿ ·fi ÙË Á¤ÓÓËÛ‹ ÙÔ˘ ÛÙÔ ¶Ô˘Ú› ª·ÁÓËÛ›·˜ ÙÔ 1901 ¤ˆ˜ ÙÔ ı¿Ó·Ùfi ÙÔ˘ ÙÔ 1966 Î·È ÂÛÙÈ¿˙ÂÈ Î˘Ú›ˆ˜ ÛÙËÓ ËÚˆÈ΋ ÙÔ˘ ‰Ú¿ÛË ˆ˜ ‰ÈÔÈÎËÙ‹ ÙÔ˘ 2/5 Ù¿ÁÌ·ÙÔ˜ Â˙ÈÎÔ‡ ÛÙËÓ ˘ÂÚ¿ÛÈÛË ÙÔ˘ ˘„ÒÌ·ÙÔ˜ 731 ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ·ÚÈÓ‹˜ Â›ıÂÛ˘ ÙˆÓ πÙ·ÏÒÓ ÙËÓ ¿ÓÔÈÍË ÙÔ˘ 1941. ∏ ËÚˆÈ΋ Î·È Ì·ÚÙ˘ÚÈ΋ ÔÚ›· Ù˘ ˙ˆ‹˜ ÂÓfi˜ ·ÏÔ‡ ·ÓıÚÒÔ˘ ·fi ¤Ó· ¯ˆÚÈfi ÙÔ˘ ¶ËÏ›Ô˘ Û˘Ó·ÓÙÈ¤Ù·È Ì ÛËÌ›· “ÎÏÂȉȿ” Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ πÛÙÔÚ›·˜: ªÈÎÚ¿ ∞Û›· - fiÏÂÌÔ˜ ÙÔ˘ ’40 - ·ÓÙ›ÛÙ·ÛË - ÌÂÙÂÌÊ˘Ïȷ΋ ∂ÏÏ¿‰·. ™ÙËÓ Î·Ú‰È¿ Ù˘ Ù·ÈÓ›·˜ ˘¿Ú¯ÂÈ ÌÈ· ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋ Ì·ÙÈ¿ ÛÙÔ “ÎÚ˘Ì̤ÓÔ” ¤Ô˜ ÙÔ˘ ª·ÚÙ›Ô˘ 1941: ∂ÓÒ ÔÈ Ù‡¯Â˜ ÙÔ˘ ÔϤÌÔ˘ ¤¯Ô˘Ó È· ÎÚÈı›, ÌÈ· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ËÚˆÈ΋ ·ÓÙ›ÛÙ·ÛË ÚÔ‚¿ÏÏÂÙ·È ÛÙÔ ‡„ˆÌ· 731 ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙËÓ Â·ÚÈÓ‹ Â›ıÂÛË ÙˆÓ πÙ·ÏÒÓ. ∂ÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÛÙÔÓ “ηٷڷ̤ÓÔ ÏfiÊÔ” Ô Ù·Á̷ٿگ˘ ∫·ÛÏ¿˜ Ô˘ ηÙÔÚıÒÓÂÈ, Ì·˙› Ì ÙÔ˘˜ ÛÙÂÚË̤ÓÔ˘˜ Î·È Ù·Ï·ÈˆÚË̤ÓÔ˘˜ ÛÙÚ·ÙÈÒÙ˜ ÙÔ˘ ·fi Ù· ΔڛηϷ Î·È ÙËÓ ∫·Ú‰›ÙÛ·, Ó· ÎÚ·Ù‹ÛÂÈ ÙÔ ‡„ˆÌ· ‚¿˙ÔÓÙ·˜ ÙË ÛÊÚ·Á›‰· ÙÔ˘ ÛÙËÓ ·ÔÙ˘¯›· Ù˘ ÈÙ·ÏÈ΋˜ ·ÚÈÓ‹˜ Â›ıÂÛ˘ Î·È Î¿ÓÔÓÙ·˜ ÙÔ ªÔ˘ÛÔÏ›ÓÈ, Ô˘ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Û ÙȘ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ ·fi Ôχ ÎÔÓÙ¿, Ó· ·Ô¯ˆ-

● ∏ Ù·ÈÓ›· ÙˆÓ °. §¿Á‰·ÚË Î·È ∫. ∞Ó¤ÛÙË ·ÎÔÏÔ˘ı› ÙËÓ ËÚˆÈ΋ ÔÚ›· ˙ˆ‹˜ ÙÔ‡ Ù·ÁÌ·Ù¿Ú¯Ë ·fi ÙÔ ¶Ô˘Ú› ¢ËÌ. ∫·ÛÏ¿

Ú‹ÛÂÈ ·ÔÁÔËÙÂ˘Ì¤ÓÔ˜. ªÔÓ·‰Èο ÓÙÔÎÔ˘Ì¤ÓÙ· Ù˘ Ù·ÈÓ›·˜ Â›Ó·È ÔÈ ˙ˆÓÙ·Ó¤˜ Ì·ÚÙ˘Ú›Â˜ ÙˆÓ Û˘ÌÔÏÂÌÈÛÙÒÓ ÙÔ˘ ¢ËÌ. ∫·ÛÏ¿, 20¯ÚÔÓˆÓ ·È‰ÈÒÓ ÙÔ ’40’41, Ô˘ ‰›ÓÔ˘Ó ÙËÓ ·ÏËıÈÓ‹ fi„Ë ÂÓfi˜ ¤Ô˘˜ Ô˘ fï˜ ‰ÂÓ ¤·„ ӷ Â›Ó·È ¤Ó·˜ ÛÎÏËÚfi˜, ·¿ÓıÚˆÔ˜ Î·È ·ÈÌ·ÙËÚfi˜ fiÏÂÌÔ˜. ∏

οÌÂÚ· ÂÚÈÏ·ÓÈ¤Ù·È ÛÙÔ˘˜ Ú·ÁÌ·ÙÈÎÔ‡˜ ÙfiÔ˘˜, ÛÙÔ ›‰ÈÔ ÙÔ ‡„ˆÌ· 731 Ì ʷÓÂÚ¿ 68 ¯ÚfiÓÈ· ÌÂÙ¿, Ù· ÛËÌ¿‰È· ÙˆÓ ‚ÔÌ‚·Ú‰ÈÛÌÒÓ, ÙËÓ ∫ÏÂÈÛÔ‡Ú·, ÙÔ˘˜ μÔ˘ÏÈ·Ú¿Ù˜, ÙÔÓ ÔÚÂÈÓfi fiÁÎÔ Ù˘ ΔÚÂÌÂÛ›Ó·˜. ªÂ ÙË ¯Ú‹ÛË ·Ú¯ÂÈ·ÎÔ‡ ˘ÏÈÎÔ‡, fiˆ˜ Ù· ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈο ÓÙÔ-

ÎÔ˘Ì¤ÓÙ· Ù˘ ÂÔ¯‹˜-Â›Î·ÈÚ·, Û˘ÓÂÓÙ‡ÍÂȘ ÂȉÈÎÒÓ, ·ÔÁfiÓˆÓ Û˘ÌÔÏÂÌÈÛÙÒÓ ÙÔ˘ ·ÏÏ¿ Î·È ÂÈ˙ÒÓÙˆÓ Û˘ÌÔÏÂÌÈÛÙÒÓ ÙÔ˘ Î·È Î˘Ú›ˆ˜ Ì ÙÔ ˙ˆÓÙ¿ÓÂÌ· ÙÔ˘ ·Ú¯Â›Ô˘ ÙÔ˘ ›‰ÈÔ˘ ÙÔ˘ ¢. ∫·ÛÏ¿, ̤۷ ·fi ʈÙÔÁڷʛ˜, ˯ËÙÈο ÓÙÔÎÔ˘Ì¤ÓÙ·, ÚÔÛˆÈο Î·È ÔÏÂÌÈο ËÌÂÚÔÏfiÁÈ·, ΛÌÂÓ· Î·È ¿ÏÏ· ̤۷, ·ÔÙ˘ÒÓÂÙ·È Ë ÔÏ˘Ù¿Ú·¯Ë ÂÚ›Ô‰Ô˜ ·fi ÙË ‰ÂηÂÙ›· ÙÔ˘ 20 ¤ˆ˜ ÙË ‰ÂηÂÙ›· ÙÔ˘ ’60 Î·È Ë Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘ ¶ËÏÈÔÚ›ÙË ·ÍȈ̷ÙÈÎÔ‡ ÛÙȘ ÙÚÂȘ ÂÔÔț˜: ªÈÎÚ·ÛÈ·ÙÈ΋ ÂÎÛÙÚ·Ù›·, ÂÏÏËÓÔ˚Ù·ÏÈÎfi˜ fiÏÂÌÔ˜ Î·È ·ÓÙ›ÛÙ·ÛË. ΔÔ 2010 Ë Ù·ÈÓ›· Û˘ÌÌÂÙ›¯Â ÛÙÔ 12Ô ¢ÈÂıÓ¤˜ ºÂÛÙÈ‚¿Ï ¡ÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢, ÛÙÔ ¢ÈÂıÓ¤˜ ∫ÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈÎfi ºÂÛÙÈ‚¿Ï ¶¿ÙÚ·˜ - 12Ô ¢ÈÂıÓ¤˜ ¶·ÓfiÚ·Ì· Î·È ÛÙÔ ºÂÛÙÈ‚¿Ï ∂ÏÏËÓÈÎÔ‡ ÓÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú Ã·ÏΛ‰·˜. ¶·Ú·ÁˆÁ‹: ∂ÏÏËÓÈ΋. ™ÎËÓÔı¤Ù˘: °ÈÒÚÁÔ˜ §¿Á‰·Ú˘ ∫ÒÛÙ·˜ ∞Ó¤ÛÙ˘. ŒÚ¢ӷ: ∞ϤͷӉÚÔ˜ ∫··ÓÈ¿Ú˘. ¢È‡ı˘ÓÛË ºˆÙÔÁÚ·Ê›·˜: ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ∫ÔÚ‰ÂÏ¿˜. ªÔ˘ÛÈ΋: ∞Ó‰Ú¤·˜ ∫·ÙÛÈÁÈ¿ÓÓ˘. ªÔÓÙ¿˙: ∞ı·Ó·Û›· •·Ê¿Ú·. ¶·Ú·ÁˆÁ‹: ¡Ô̷گȷ΋ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË ª·ÁÓËÛ›·˜, ¢‹ÌÔ˜ ∑·ÁÔÚ¿˜, ¡Ô̷گȷ΋ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË ΔÚÈοψÓ.

ΔÔ ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ “∞ÚÈ¿‰ÓË” Ì ÌÔÓ·‰ÈΤ˜ Á‡ÛÂȘ Î·È Ï·˚ο ·ÊÈÂÚÒÌ·Ù·

∑ÂÛÙfi, ÌÔ˘ÛÈÎfi ηٷʇÁÈÔ ª∂ ÙË ‚¿ÛË Ù˘ ÊÈÏÔÛÔÊ›·˜ ÙÔ˘

ÊÈÏÈÎÔ‡ Î·È „˘¯·ÁˆÁÈÎÔ‡ ¯ÒÚÔ˘, ÙÔ ÌÔ˘ÛÈÎfi ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ “∞ÚÈ¿‰ÓË”, Ì·˜ ˘Ô‰¤¯ÂÙ·È ÁÈ· ÌÈ· ·ÎfiÌ· ¯ÚÔÓÈ¿. •ÂÎÈÓÒÓÙ·˜ ·fi ¯ı˜ ¶·Ú·Û΢‹ 26 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ ÌÂ Ó¤Ô ·Ó·Óˆ̤ÓÔ ÌÂÓÔ‡, ¿ÓÙ· ‚·ÛÈṲ̂ÓÔ ÛÙËÓ Ôχ ηϋ ÔÈfiÙËÙ· ÙˆÓ ˘ÏÈÎÒÓ, “ıÂÚ·‡ÂÈ” ÙËÓ ·Á·Ë̤ÓË ÂÏÏËÓÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó·, ·ÏÏ¿ Î·È ÙËÓ ÙÛ¤Ë Ì·˜, ¯¿ÚË ÛÙËÓ Ôχ ηϋ Û¯¤ÛË ÔÈfiÙËÙ·˜ - ÙÈÌ‹˜. ™Â Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Ì ÙË ˙ˆÓÙ·Ó‹ ÌÔ˘ÛÈ΋, Û›ÁÔ˘Ú· ·ÔÙÂÏ› ÌÈ· ÔÏÔÎÏËڈ̤ÓË ÚfiÙ·ÛË „˘¯·ÁˆÁ›·˜. ∂ȉÈο ÙË ÊÂÙÈÓ‹ ¯ÚÔÓÈ¿ ̤ÚÔ˜

ÙÔ˘ ÌÔ˘ÛÈÎÔ‡ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ Â›Ó·È ·ÊÈÂڈ̤ÓÔ ÛÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ŒÏÏËÓ· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁfi ÙÔ˘ Ï·˚ÎÔ‡ ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÔ‡, ÙÔ μ·Û›ÏË ΔÛÈÙÛ¿ÓË! ŸÙ·Ó ÌÈÏ¿Ì ÁÈ· ÙÔ Ï·˚Îfi ÙÚ·ÁÔ‡‰È, ÌÈÏ¿Ì ÁÈ· ÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ μ·Û›ÏË ΔÛÈÙÛ¿ÓË, ÙÔ ·Á·Ë̤ÓÔ “·È‰›” ÙÔ˘ ª¿ÚÎÔ˘. ŒÓ·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˘˜ ŒÏÏËÓ˜ Ï·˚ÎÔ‡˜ Û˘Óı¤Ù˜, ÛÙÈ¯Ô˘ÚÁÔ‡˜ Î·È ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÛÙ¤˜ ÙÔ˘ 20Ô‡ ·ÈÒÓ·. ◊Ù·Ó ¤Ó·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚÔ˘˜ ÂÎÊÚ·ÛÙ¤˜ ÙÔ˘ ÚÂÌ¤ÙÈÎÔ˘ Î·È ÙÔ˘ Ï·˚ÎÔ‡ ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÔ‡ Î·È Û›ÁÔ˘Ú· ¤¯ÂÈ ı¤ÛË Û ¤Ó· ÌÔ˘ÛÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ô˘ Û ٷÍȉ‡ÂÈ ¤ÙÛÈ ÎÈ ·ÏÏÈÒ˜...

M Á‡ÛÂȘ ·Á·Ë̤Ó˜, ¯ÔÚÙ·ÛÙÈο È¿Ù·, Ù›ÌȘ ÙÈ̤˜ Î·È ÂÌÊȷψ̤ÓÔ ÎÚ·Û› ·fi 9ú, Ë “∞ÚÈ¿‰ÓË” Â›Ó·È ÙÔ ˙ÂÛÙfi Ì·˜ ηٷʇÁÈÔ ÁÈ· ÌÈ· ·ÎfiÌË ¯ÚÔÓÈ¿... √ ¡›ÎÔ˜ π·Îˆ‚›‰Ë˜, Ë ŒÚÚÈη ¶·ÙÚÈΛԢ, Ë ªÂÚfiË μÏ·¯ÔÁÈ¿ÓÓË Î·È Ô ∏Ï›·˜ ÷Ù˙fiÁÏÔ˘, Û ¤Ó· ÌÔ˘ÛÈÎfi Ù·Í›‰È Ô˘ Ì˘Ú›˙ÂÈ ¤ÓÙÔÓ· ∂ÏÏ¿‰· Ô˘ ÙfiÛÔ ·Ó¿ÁÎË ¤¯Ô˘Ì ÙÒÚ·... ∂ÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ “∞ÚÈ¿‰ÓË”, ∞Ó··‡Ûˆ˜ Î·È ∫·Ú·Ì·Ù˙¿ÎË, ÙËÏ. 2421060007, www.ariadnivolos.gr, facebook page: ARIADNE MUSIC RESTAURANT.

Δ√ ¤ÚÁÔ “√ı¤ÏÏÔ˜” ÙÔ˘

● ªÂ ͯˆÚÈÛÙÔ‡˜ ÌÔ˘ÛÈÎÔ‡˜ Î·È ÂÚÌËÓÂ˘Ù¤˜ Ë “∞ÚÈ¿‰ÓË” ʤÙÔ˜ ·ÊÈÂÚÒÓÂÈ Ì¤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÌÔ˘ÛÈÎÔ‡ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ÛÙÔ μ·Û›ÏË ΔÛÈÙÛ¿ÓË

∂ÁηÈÓÈ¿ÛÙËÎÂ Ë ¤ÎıÂÛË “So far, now here”

● √ ∞fiÛÙÔÏÔ˜ ¡ÙÂÏ¿ÎÔ˜ Î·È Ô ∞ÓÙÚ¤·˜ ª¿ÚÙÈÓ ∫¿ÏÓÙ·

¯Ô˘Ó ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂÈ ÎÈ ¿ÏϘ ‰Ô˘ÏÂȤ˜ ÙÔ˘˜, ̤۷ ·fi ·ÙÔÌÈΤ˜ Î·È ÔÌ·‰ÈΤ˜ ÂÎı¤ÛÂȘ ÛÙËÓ fiÏË Ì·˜. Œˆ˜ ÙȘ 4 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ Ù· ¤ÚÁ· ÙÔ˘ ∞. ¡ÙÂÏ¿ÎÔ˘, Ô˘ ÂÛÙÈ¿˙Ô˘Ó ÛÙ· “·Ú·‰ÔÛȷο”

‰›· ÙˆÓ ÂÊ·ÚÌÔÛÌ¤ÓˆÓ Ù¯ÓÒÓ, ÙËÓ ÎÂÚ·ÌÈ΋, ÙÔ Á˘·Ï› Î·È ÙÔ ‡Ê·ÛÌ·, ı· Û˘Ó‰È·Ï¤ÁÔÓÙ·È Ì ÂΛӷ ÙÔ˘ ∞Ó. ª. ∫¿ÏÓÙ·˜, ÌÈ· ÛÂÈÚ¿ ·fi ¤ÈÏ· Î·È ÊˆÙÈÛÙÈο Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËı›

ÚÈÔ ∫˘Úȷ΋ 28 ÙÔ˘ √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘, ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÛÙÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ¶··ÛÙÚ¿ÙÔ˘ (ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ª1) ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ¤ÎıÂÛË Ì ı¤Ì· “™Ù·ÙÈÎfi˜ ÌÔÓÙÂÏÈÛÌfi˜ Î·È ÈÛÙÔÚÈ΋ ·Ó··Ú¿ÛÙ·ÛË”. ∏ ¤ÎıÂÛË ı· Â›Ó·È ·ÓÔȯً: ™¿‚‚·ÙÔ 10.00-14.00 Î·È 17.00-21.00 Î·È ∫˘Úȷ΋ 10.00-18.00. ∏ ¤ÎıÂÛË Á›ÓÂÙ·È ˘fi ÙËÓ ·ÈÁ›‰· ÙÔ˘ ¶·ÓÂÏÏËÓ›Ô˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ “ŒÏÏËÓ˜ ªÔÓÙÂÏÈÛÙ¤˜” (HELMO) Ì ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÙÚÈ· ·Ú¯‹ Ù· ̤ÏË ÙÔ˘ ™˘Ó‰¤ÛÌÔ˘ HELMO μfiÏÔ˘. £· ÂÎÙÂıÔ‡Ó ·ÚÎÂÙ¿ ·ÓÙÈÚÔÛˆ¢ÙÈο ‰Â›ÁÌ·Ù· ηٷÛ΢ÒÓ ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ ÙÔ˘ ™˘Ó‰¤ÛÌÔ˘ Î·È ÌÂÚÈο ·fi ‰È·ÎÚÈı¤ÓÙ· Û ·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ˘˜ ‰È·ÁˆÓÈÛÌÔ‡˜, ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿. ™ÎÔfi˜ ÙˆÓ ‰ÈÔÚÁ·ÓˆÙÒÓ Â›Ó·È Ó· “·Ó·‰Â›ÍÔ˘Ì ÙËÓ ·Í›· ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈÎÔ‡ ¯fiÌÈ, Ô˘ ‰ÂÓ ·ÔÙÂÏ› ¤Ó· “·È¯Ó›‰È”, ·ÏÏ¿, fiˆ˜ ı· ¤¯ÂÙ ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ‰Â›Ù ·fi ÎÔÓÙ¿, ·ÔÙÂÏ› ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ Ù¤¯Ó˘ ˘„›ÛÙ˘ ÈηÓfiÙËÙ·˜, Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· Ì ÈÛÙÔÚÈ΋ ÌÂϤÙË. ∏ ‰˘Ó·ÌÈÎfiÙËÙ· Ù˘ fiÏ˘ Ì·˜, ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÙËÓ ÔÏ˘Ù¤ÏÂÈ· ·ÚÔ˘Û›·Û˘ fiÏÔ˘ ÙÔ˘ Ê¿ÛÌ·ÙÔ˜ ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ˘¤ÚÔ¯Ô˘ ÎfiÛÌÔ˘, fiˆ˜ Á›ÓÂÙ·È Û ¤Ó·Ó Â›ÛËÌÔ ÂÙ‹ÛÈÔ ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î·È ÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi, ·ÏÏ¿ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ı· ¿ÚÂÙ ÌÈ· ȉ¤· ÁÈ· ÙÔ Ò˜ ÌÔÚ› ¤Ó· ¿„˘¯Ô ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ Ó· ÛÌÈÎÚ˘Óı› ˘fi Îϛ̷η Î·È Ó· ÌÂÙ·ÌÔÚʈı›, ÒÛÙ ӷ Û˘ÁÎÚ›ÓÂÙ·È Ì ÙÔ ·ÏËıÈÓfi ÙÔ˘”.

“√ı¤ÏÏÔ˜” ÙÔ˘ μ¤ÚÓÙÈ ·fi„ ÛÙÔ ∞¯›ÏÏÂÈÔ

∂ÈηÛÙÈΤ˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ·fi Ó¤Ô˘˜ ηÏÏÈÙ¤¯Ó˜ Ù˘ fiÏ˘ ∂°∫∞π¡π∞™Δ∏∫∂ ¯ı˜ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ÛÙËÓ ∞›ıÔ˘Û· Δ¤¯Ó˘ “∞¯›ÏÏÂÈÔ” Ë ¤ÎıÂÛË Ì ٛÙÏÔ “So far, now here” Ì ¤ÚÁ· ÙˆÓ ∞fiÛÙÔÏÔ˘ ¡ÙÂÏ¿ÎÔ˘ Î·È ∞ÓÙÚ¤· ª¿ÚÙÈÓ ∫¿ÏÓÙ·. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ‰˘Ô Ó¤Ô˘˜ ηÏÏÈÙ¤¯Ó˜ Ô˘ οÓÔ˘Ó ÙËÓ ÂÌÊ¿ÓÈÛ‹ ÙÔ˘˜ ÛÙ· ÔÏÈÙÈÛÙÈο Ú¿ÁÌ·Ù· Ù˘ fiÏ˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·˜ ÙȘ ‰ÈΤ˜ ÙÔ˘˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋˜ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜, ÌÂٷ͇ ÙˆÓ Î·ÏÒÓ Î·È ÙˆÓ ÂÊ·ÚÌÔÛÌ¤ÓˆÓ Ù¯ÓÒÓ, Ô˘ ·’ fiÙÈ ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÙ·È ·fi ÙȘ ‰Ô˘ÏÂȤ˜ ÙÔ˘˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ··Ú·›ÙËÙ· ÙfiÛÔÈ Ì·ÎÚÈÓÔ›. •ÂÎÈÓÒÓÙ·˜ Î·È ÔÈ ‰‡Ô ·fi Ù· ∫·Ó¿ÏÈ· Î·È ÙÔ μfiÏÔ, ÌÂÙÂÎ·È‰Â‡ÙËÎ·Ó Û ۯÔϤ˜ ÙÔ˘ ÕÌÛÙÂÚÓÙ·Ì Î·È Ù˘ πÙ·Ï›·˜, ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·, ÂÓÒ ÛÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ ¤-

29

ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙˆÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›ˆÓ ÙÚÈÒÓ ¯ÚfiÓˆÓ ·fi Ù· ·ÚÓËÙÈο ¿ÏÏˆÓ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ Î·È ˘ÔÏ›ÌÌ·Ù· ˘ÏÈÎÒÓ, Ô˘ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÔÓÙ·È ·fi ¤ÓÙÔÓË ¯ÚˆÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·, Î·È Ô˘ Û ÔÚÈṲ̂Ó˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· ·ÔÙÂϤÛÔ˘Ó ·˘ÙfiÓÔÌÔ˘˜ ›Ó·Î˜ ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋˜ ÂÓÒ Û ¿ÏϘ ·ÍÈÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ·fi ÙÔ˘˜ ‰‡Ô ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡˜ Ì ÙÚfiÔ Ô˘ Û˘ÌÏËÚÒÓÂÈ Î·È ·Ó·‰ÂÈÎÓ‡ÂÈ ÙȘ ÁÏ˘Ù¤˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›Â˜ ÙÔ˘ ¡ÙÂÏ¿ÎÔ˘. ∏ ¤ÎıÂÛË Â›Ó·È ÌÈ· ÚfiÙ·ÛË Ù˘ ¢È‡ı˘ÓÛ˘ ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘ ¢.√.∂.¶.∞.¶. - ¢∏.¶∂.£∂ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘. flÚ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜: ηıËÌÂÚÈÓ¿ 18:00 - 21:00, ™·‚‚·ÙÔ·Úȷη 11:00 - 13:00 Î·È 18:00 - 21:00. ¢·Ó¿Ë ¶›ÎÔ˘Ï·

μ¤ÚÓÙÈ, ‰È·Û΢‹ ÙÔ˘ ÔÌÒÓ˘ÌÔ˘ ı·ÙÚÈÎÔ‡ ¤ÚÁÔ˘ ÙÔ˘ √˘›ÏÏÈ·Ì ™·›ÍËÚ, ı· ÌÂÙ·‰Ôı› Û‹ÌÂÚ· ™¿‚‚·ÙÔ ÛÙȘ 19.55 ÛÙÔ ∞¯›ÏÏÂÈÔ ·fi ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· “The Met: Live in HD”. ∏ ÚÔÒÏËÛË ÂÈÛÈÙËÚ›ˆÓ Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È ÛÙÔ “¢›·˘ÏÔ” 11.00 - 13.00, ηıÒ˜ Î·È Ì›· ÒÚ· ÚÈÓ ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË ÛÙÔ Ù·ÌÂ›Ô ÙÔ˘ ∞¯›ÏÏÂÈÔ˘. £· ‰È·Ù›ıÂÓÙ·È ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ· ÙˆÓ 20 Î·È ÊÔÈÙËÙÈο ÙˆÓ 15ú. √ “√ı¤ÏÔ˜” ‹ “√ı¤ÏÏÔ˜” (ÈÙ·Ï. Otello) ‹Ù·Ó Ë ÚÔÙÂÏÂ˘Ù·›· fiÂÚ· ÙÔ˘ μ¤ÚÓÙÈ Î·È ·fi ÔÏÏÔ‡˜ ıˆÚÂ›Ù·È fiÙÈ Â›Ó·È Ë Î·Ï‡ÙÂÚË. ŒÎ·Ó ÚÂÌȤڷ ÛÙË ™Î¿Ï· ÙÔ˘ ªÈÏ¿ÓÔ˘ ÛÙȘ 5 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ 1887. ™ÙË ÊÂÙÈÓ‹ ·Ú·ÁˆÁ‹ Ù˘ ªÂÙÚÔfiÏÈÙ·Ó Ô Semyon Bychkov ‰È¢ı‡ÓÂÈ ¤Ó· ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎfi cast, Ì ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙÔÓ Johan Botha ÛÙÔÓ ÔÌÒÓ˘ÌÔ ÚfiÏÔ ÙÔ˘ ˙ËÏÈ¿ÚË ª·˘ÚÈÙ·ÓÔ‡ Ù˘ μÂÓÂÙ›·˜, ·¤Ó·ÓÙÈ ·fi ÙË ‰È¿ÛËÌË Renee Fleming, Û’ ¤Ó·Ó ·fi ÙÔ˘˜ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˘˜ ÚfiÏÔ˘˜ Ù˘ ηÚȤڷ˜ Ù˘, ·˘ÙfiÓ Ù˘ ·ıÒ·˜ Á˘Ó·›Î·˜ ÙÔ˘ √ı¤ÏÏÔ˘, Ù˘ ¢˘Û‰·ÈÌfiÓ·˜. √ Falk Struckmann ÂÚÌËÓ‡ÂÈ ÙÔÓ π¿ÁÔ, ÙÔÓ ¿ÈÛÙÔ ˘ÔÙ·ÎÙÈÎfi ÙÔ˘ √ı¤ÏÏÔ˘ Î·È Ô Michael Fabiano Â›Ó·È Ô ÏÔ›·Ú¯Ô˜ ∫¿ÛÛÈÔ˜.


M˘ıÈÛÙfiÚËÌ· 30

™∞μμ∞Δ√ 27 O∫Δøμƒπ√À 2012

“¢˘Ô ¯ÚfiÓÈ· ÌÂÙ¿” °È¿ÓÓ˘ ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜ 28. “∫·ÏÒ˜ ÙÔÓ ∫ÒÛÙ·” ÙÔ˘ ›·. “ΔÈ Á›ÓÂÙ·È; ¶Ò˜ ÛÔ˘ Ê¿ÓËÎÂ Ë ÌÈÎÚ‹;” . “ªÂÁ¿ÏˆÛ Ôχ” ÌÔ˘ ·¿ÓÙËÛÂ. “¶Ú¿ÁÌ·ÙÈ ÌÂÁ¿ÏˆÛÂ. ∞Ó Î·È, fiÙ·Ó ÙË ‚ϤÂȘ Û˘Ó¤¯ÂÈ·, ‰ÂÓ ÙÔ Î·Ù·Ï·‚·›ÓÂȘ ÙfiÛÔ. ŒÏ·, fï˜, ¤Ï· Ó· ηı›ÛÔ˘ÌÂ, fiÔ˘ Ó· ’Ó·È ı· ÂÌÊ·ÓÈÛÙÔ‡Ó ÎÈ ÔÈ ÎÔ¤Ï˜ - ÂÎÙfi˜... ¿Ì· ‚È¿˙ÂÛ·È Ó· ÙȘ ʈӿ͈” . “Ÿ¯È, ‰Â ‚È¿˙ÔÌ·È” . “§ÔÈfiÓ, ÙÈ ¤ÁÈÓÂ;” ÙÔÓ ÚÒÙËÛ·. “¶Ô‡ ‚ÚÈÛÎfiÛÔ˘Ó fiÏÔÓ ·˘Ùfi ÙÔÓ Î·ÈÚfi;” . “™Â ÌÈ· ÛÙ¿ÓË, Ì ÊÈÏÔͤÓËÛ ¤Ó·˜ ÙÛÔ¿ÓÔ˜. ŒÌ·ı· ÛÈÁ¿-ÛÈÁ¿, ÙÔÓ ‚Ô‹ı·Á· ÛÙȘ ‰Ô˘ÏÂȤ˜, ʇϷÁ· ÙÔ ÎÔ¿‰È fiÙ·Ó ‹Á·ÈÓ ÛÙÔ ¯ˆÚÈfi... ∫·Ï¿ ‹Ù·Ó - Â› Ì‹Ó˜ ÔÏfiÎÏËÚÔ˘˜ ‰ÂÓ ·ÓÙ›ÎÚÈÛ· ¿ÏÏÔÓ ¿ÓıÚˆÔ. ÕÚ¯ÈÛ· Ó· ÎÔÈÌ¿Ì·È Î·ÓÔÓÈο, Ó· ÙÚÒˆ ÌfiÓÔ˜ ÌÔ˘, Ó· ÌÈÏ¿ˆ... ¡· χÓÂÙ·È Ô ÎfiÌÔ˜ Ô˘ Ì’ ¤ÓÈÁÂ... ÕÚ¯ÈÛ· Í·Ó¿ Ó· ÛΤÊÙÔÌ·È... ∫È ¤Ó· Úˆ› ·ÔÊ¿ÛÈÛ· fiÙÈ Â›¯Â ¤ÚıÂÈ ϤÔÓ Ë ÒÚ· Ó· ÂÈÛÙÚ¤„ˆ ÎÈ ÂÁÒ ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ. ∂›· Ó· ÂÚ¿Ûˆ Î·È Ï›ÁÔ ·fi ‰ˆ, Ó· Û·˜ ˆ ¤Ó· ÁÂÈ·, Ó· ÌËÓ ·ÓËÛ˘¯Â›Ù ¿‰Èη ÎÈ ÂÛ›˜... ¡·, ¤ÙÛÈ Î¿ˆ˜” . “ªÚ¿‚Ô, ‚Ú ∫ÒÛÙ·, ¤Î·Ó˜ Ôχ ηϿ. ∫·È... ¯·›ÚÔÌ·È Ôχ, ÂÈÏÈÎÚÈÓ¿, Ô˘ Û ‚Ϥˆ. ŸÌˆ˜ ÁÈ·Ù› ı˜ Ó· ʇÁÂȘ; °È·Ù› ‰Â ̤ÓÂȘ Ì·˙› Ì·˜; À¿Ú¯ÂÈ ¯ÒÚÔ˜” . “¢ÂÓ Á›ÓÂÙ·È, Ú¤ÂÈ Ó· ʇÁˆ. ¡· ÎÚ‡‚ÔÌ·È Û˘Ó¤¯ÂÈ· - ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÓfiËÌ·. ¶Ú¤ÂÈ Ó· ˙‹Ûˆ ÎÈ ÂÁÒ ÙË ˙ˆ‹ ÌÔ˘, fiÔÈ· Î·È Ó· ’Ó·È” . ∫È ÔÈ ÎÔ¤Ï˜ ¯¿ÚËÎ·Ó Ôχ - ȉȷ›ÙÂÚ· Ë ª·Ú›·, Ô˘ ¤ÂÛ ¿Óˆ ÙÔ˘, ÙÔÓ ¤ÛÊÈÍ ÛÙËÓ ·ÁηÏÈ¿ Ù˘, ÙÔÓ ¤ÓÈÍ ÛÙ· ÊÈÏÈ¿, ÁÂÏÔ‡Û ÎÈ ¤ÎÏ·ÈÁÂ, fiÏ· Ì·˙›. “ª·Ì¿, ÙÈ; °È·Ù›; ∫Ï·›ÂÈ ‹ ÁÂÏ¿ÂÈ;” ÙË ÚÒÙËÛÂ Ë º·›‰Ú·, Ì ÙËÓ ·ÔÚ›· ˙ˆÁÚ·ÊÈṲ̂ÓË ÛÙÔ ÚÔÛˆ¿ÎÈ Ù˘. “∫Ï·›ˆ Î·È ÁÂÏ¿ˆ - ·fi ¯·Ú¿, ·Á¿Ë ÌÔ˘” . μڋηÌ ‰ÈηÈÔÏÔÁ›Â˜ ÔÈ ˘fiÏÔÈÔÈ, ÙÔ˘˜ ·Ê‹Û·Ì ÌfiÓÔ˘˜ Î·È Í·Ó·‚ÚÂı‹Î·Ì fiÏÔÈ Ì·˙› ÛÙÔ ÙÚ·¤˙È, ÙÔ ‚Ú¿‰˘. ΔÔÓ ‚¿Ï·Ì ӷ Ì·˜ ÂÈ ÈÛÙÔڛ˜... “∏ ÌfiÓË ÊÔÚ¿ Ô˘ ÊÔ‚‹ıËη Ú·ÁÌ·ÙÈο ‹Ù·Ó ÌÈ· Ó‡¯Ù·... ∂›¯Â ¯ÈÔÓ›ÛÂÈ Ôχ, ¿Óˆ ·fi ¤Ó· ̤ÙÚÔ. ∫È ÂΛ, ηٿ Ù· ÌÂÛ¿Ó˘¯Ù·, ¿ÎÔ˘Û· ÙÔ˘˜ χÎÔ˘˜ Ô˘ ·Ï˘¯ÙÔ‡Û·Ó, ÔÏfiÎÏËÚË ·Á¤ÏË. ∂›¯·Ó ÂÚÈ΢ÎÏÒÛÂÈ ÙË ÛÙ¿ÓË... ∂ÈÏÈÎÚÈÓ¿ Ù· ¯ÚÂÈ¿ÛÙËη. ∫·È Ù· Û΢ÏÈ¿, ·’ ÙËÓ ¿ÏÏË, Á·‡ÁÈ˙·Ó Û·Ó ÙÚÂÏ¿. ¢ÂÓ ¤ÁÈÓ ٛÔÙ· ÙÂÏÈο, ›Ûˆ˜ ÙÔ˘˜ ÎÚ¿ÙËÛ ̷ÎÚÈ¿ Ë ÊˆÙÈ¿, Ô˘ ÙËÓ ¿ÊËÛ· ·Ó·Ì̤ÓË fiÏË ÙË Ó‡¯Ù·. ∫·Ù¿ ÙËÓ ·˘Á‹ ÂÍ·Ê·ÓÈÛًηÓ, ÙÔ ‹Ú·Ó ·fiÊ·ÛË Ê·›ÓÂÙ·È Ó· „¿ÍÔ˘Ó ·ÏÏÔ‡ ÁÈ· ÙÚÔÊ‹” . ΔÛÔ˘ÁÎÚ›Û·ÌÂ, ‹È·Ì ÛÙËÓ ˘ÁÂÈ¿ ÙˆÓ Î·ÎfiÌÔÈÚˆÓ ÙˆÓ Ï‡ÎˆÓ, Ô˘ ·fiÌÂÈÓ·Ó ÓËÛÙÈÎÔ›... “∞¯, ‚Ú ∫ÒÛÙ·, ÁÈ·Ù› ‰Â ̤ÓÂȘ;” ÙÔ˘ ›Â Ë ∫¿ÙÈ·. “£· ›̷ÛÙ ÙfiÛÔ Î·Ï¿ fiÏÔÈ Ì·˙› ‰Ò...” . “¶Ú¤ÂÈ Ó· ʇÁˆ, ∫¿ÙÈ·. ∞Ó Ì›ӈ ÊÔ‚¿Ì·È ˆ˜ ı· Í·Ó·Î˘Ï‹Ûˆ - ÎÈ ·˘Ù‹ ÙË ÊÔÚ¿ ‰ÂÓ ÓÔÌ›˙ˆ ˆ˜ ı· ÙË ÁÏÈÙÒÛˆ” . ¢ÂÓ Â¤ÌÂÈÓÂ Ë ∫¿ÙÈ·, Ô‡ÙÂ Î·È Î·Ó¤Ó·˜ ¿ÏÏÔ˜. ∂›·Ì ÈÛÙÔڛ˜, Ô Î·ı¤Ó·˜ Ì ÙË ÛÂÈÚ¿ ÙÔ˘, ·fi ÙÔÓ Î·ÈÚfi Ô˘ ›¯·Ì Ì›ÓÂÈ ¯ÒÚÈ·, ̤¯ÚÈ Ô˘ Ó˘ÛÙ¿Í·ÌÂ Î·È ¤Û·Ì ÁÈ· ‡ÓÔ. ΔÔ ¿ÏÏÔ Úˆ›, ÂÓÙÂÏÒ˜ Ù˘¯·›·, ¿ıÂÏ¿ ÌÔ˘, ÎÚ˘Ê¿ÎÔ˘Û· ÌÈ· Û˘ÓÔÌÈÏ›· ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙË ª·Ú›· Î·È ÙÔÓ ∫ÒÛÙ·. ∫·ıfiÌÔ˘Ó· ÛÙËÓ ÔÏ˘ıÚfiÓ·, Ô˘ ›¯Â ·Ô‰Âȯı› ÌÂÁ¿ÏË ÎÔ˘ÙÛÔÌfiÏ·, ÎÈ ·’ ¤Íˆ ›¯·Ó ÛÙ·ı› Î·È ÎÔ˘‚¤ÓÙÈ·˙·Ó ÔÈ ‰˘Ô ÙÔ˘˜.

“∂›Û·È Û›ÁÔ˘ÚÔ˜ fiÙÈ Â›Ó·È Î·Ï‡ÙÂÚ· ÁÈ· Û¤Ó· Ó· ʇÁÂȘ;” ÙÔÓ ÚÒÙËÛÂ Ë ª·Ú›·. “°È·Ù›, ·Ó ÛΤÊÙÂÛ·È ÂÌ¿˜, Û ı¤ÏÔ˘Ì Ôχ, Û ¯ÚÂÈ·˙fiÌ·ÛÙÂ, ÎÈ ÂÁÒ ÎÈ Ë º·›‰Ú·” . ΔÔÓ Ê·ÓÙ·˙fiÌÔ˘Ó· Ó· ¯·ÌÔÁÂÏ¿ÂÈ ÌÂÏ·Á¯ÔÏÈο. “¢ÂÓ Á›ÓÂÙ·È, ª·Ú›·. ŒÙÛÈ fiˆ˜ Ù¿ ’ÊÂÚÂ Ë ˙ˆ‹... ∞Ó Ì›ӈ ı· Â›Ì·È ÁÈ· ¿ÓÙ· ¤Ó·˜ ¿ÓıÚˆÔ˜ ¯ˆÚ›˜ ȉÈfiÙËÙ˜. ŒÓ·˜ ·Ù¤Ú·˜ Ô˘ Ó›ÁËΠÙÔ ¤ÓÛÙÈÎÙfi ÙÔ˘ ÚÈÓ ·ÎfiÌË ÚÔÏ¿‚ÂÈ Ó’ ·Ó·Ù˘¯ı›, ¤Ó·˜ ÂÚˆÙÂ˘Ì¤ÓÔ˜ Ô˘ Ô ¤ÚˆÙ¿˜ ÙÔ˘ ¤¯ÂÈ ÛηÏÒÛÂÈ ÛÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ Î·È ÙÔÓ ‚·Û·Ó›˙ÂÈ, ÙÔÓ Î·Ù·‰ÈÒÎÂÈ ϤÔÓ ÙÔ Ê¿ÓÙ·ÛÌ¿ ÙÔ˘... ªÔÚ› Ó· Â›Ì·È Î·Ï‡ÙÂÚ· ÙÒÚ·, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ Â›Ì·È ·ÎfiÌË ·Ôχو˜ ηϿ, ÙÔ Î·Ù·Ï·‚·›Óˆ, ÙÔ ÓÈÒıˆ, ÎÈ Â‰Ò Ë ·ÚÚÒÛÙÈ· ÌÔ˘ ı· ˘ÔÙÚÔÈ¿ÛÂÈ. ∏ ÌfiÓË Ï‡ÛË Â›Ó·È Ó· ʇÁˆ, Ó· ¿ˆ fiÛÔ Á›ÓÂÙ·È ÈÔ Ì·ÎÚÈ¿ ·’ fiÛ·, ¯ˆÚ›˜ Ó· ¢ı‡ÓÔÓÙ·È, ÙËÓ ÚÔοÏÂÛ·Ó. ™·˜ ·Á·¿ˆ fiÏÔ˘˜, ΢ڛˆ˜ ÂÛ¤Ó· ·ÏÏ¿ Î·È ÙË º·›‰Ú·, ·fi ÙÔ Ï›ÁÔ Ô˘ ÙËÓ Í¤Úˆ Ê·›ÓÂÙ·È Ôχ ηÏfi ·È‰›. £· Û·˜ ÛΤÊÙÔÌ·È, ı· ‡¯ÔÌ·È Ó· ’ÛÙ ¿ÓÙ· ηϿ, ·ÏÏ¿ Ú¤ÂÈ Ó· ʇÁˆ” . ∞ÎÔÏÔ‡ıËÛ ÌÈ· ÌÂÁ¿ÏË ÛȈ‹ ÎÈ ‡ÛÙÂÚ· ›Â Ë ª·Ú›·: “ÿÛˆ˜ οÔÙÂ...” . “ÿÛˆ˜, οÔÙ” Ù˘ ·¿ÓÙËÛÂ. “¡·È. ∞˘Ùfi... ηӤӷ˜ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ÙÔ ·ÔÎÏ›ÛÂÈ” . §›ÁÔ ·ÚÁfiÙÂÚ· ¤Ê˘ÁÂ. ◊Ù·Ó, fï˜, ÁÏ˘Îfi˜ Ô ·Ô¯ˆÚÈÛÌfi˜, fiÏÔÈ ‹Ì·ÛÙ·Ó ÈÔ Ôχ ¯·ÚÔ‡ÌÂÓÔÈ ·Ú¿ Ï˘Ë̤ÓÔÈ. ªÂ ÙËÓ ∫¿ÙÈ· ›¯·Ì ӷ Û˘Ó-‚ÚÂıԇ̠ÂÚˆÙÈο - ηٿ ÙË ÏfiÁÈ· ¤ÎÊÚ·ÛË - ·fi ÙfiÙ Ô˘ ¯¿Û·Ì ÙÔÓ ∏Ï›·. ΔËÓ ·ÈÛı·ÓfiÌÔ˘Ó· ¿ÓÙ· ÎÔÓÙ¿ ÌÔ˘, ÁÏ˘ÎÈ¿, ÙÚ˘ÊÂÚ‹, fiÏÔ ¤ÁÓÔÈ· ÁÈ· ̤ӷ, Ë ·ÚÔ˘Û›· Ù˘ ÌÔ˘ ’‰ÈÓ ÎÔ˘Ú¿ÁÈÔ Î·È ‰‡Ó·ÌË, Ì ÛÙ‹ÚÈ˙Â, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ¤ÓȈı· η̛· ÂÈı˘Ì›·, Ϙ Î·È fiϘ ÌÔ˘ ÔÈ ÔṲ́˜ Ó· ›¯·Ó ÛÙÂÚ¤„ÂÈ. ŒÓ· ‚Ú¿‰˘ ¤‚ÏÂ· ¤Ó· fiÓÂÈÚÔ. ∫ÔÏ˘ÌÔ‡Û·, ϤÂÈ, Û ÌÈ· ¤ÚËÌË ı¿Ï·ÛÛ·, ÙfiÛÔ ‰È·˘Á‹ Ô˘ ‰È¤ÎÚÈÓ˜ ̤¯ÚÈ ÙÔ ‚˘ıfi ÂÓٷοı·Ú·, ˆ˜ Î·È ÙËÓ ·Ú·ÌÈÎÚ‹ ÏÂÙÔ̤ÚÂÈ· - ÌÈÎÚ¿ ÎÔ¿‰È· „·ÚÈÒÓ Û ¿„ÔÁÔ˘˜ Û¯ËÌ·ÙÈÛÌÔ‡˜, Ì ÙȘ ·ÛË̤ÓȘ Ú¿¯Â˜ ÙÔ˘˜ Ó· Ï·Ì˘Ú›˙Ô˘Ó ÛÙÔ Êˆ˜ ÙÔ˘ ‹ÏÈÔ˘, Ù· ʇÎÈ· Ó’ ·Ó·‰Â‡ÔÓÙ·È ·fi ÙÔÓ Î˘Ì·ÙÈÛÌfi, Ôχ¯ÚˆÌ· ‚Ú·¯¿ÎÈ·, ηٿÛÙÈÎÙ· ·fi ·¯ÈÓÔ‡˜, ·fi ÎÔ¯‡ÏÈ· Î·È ÂÙ·Ï›‰Â˜... ΔÔ ÓÂÚfi, ‰ÚÔÛÂÚfi, ·ÁοÏÈ·˙ ÙÔ ÎÔÚÌ› ÌÔ˘, ÙÔ ¿ÁÁÈ˙Â Û·Ó ¯¿‰È. ∫¿ÔÙ ÙÔ ‹Ú· ·fiÊ·ÛË, ‚Á‹Î· Û ÌÈ· ·ÎÚÔÁÈ·ÏÈ¿ ÛÙڈ̤ÓË Ì ÔÏfiÏ¢η ‚fiÙÛ·Ï· Î·È Í¿ψ۷ ¿Óˆ ÙÔ˘˜ Á˘ÌÓfi˜. ŒÓȈı· ÙÔÓ ‹ÏÈÔ Ó’

·ÎÔ˘Ì¿ÂÈ ÛÙÔ ÛÒÌ· ÌÔ˘ Û·Ó ·ÚÔ˘Û›· ·Ù‹, Ê˘ÛÈ΋ - ·Ú·ÙÂٷ̤ӷ ÊÈÏÈ¿ Ô˘ ¿ÁÁÈ˙·Ó ÙËÓ ÂȉÂÚÌ›‰· ÌÔ˘, ·fi ÙËÓ ÎÔÚÊ‹ Ò˜ Ù· Ó‡¯È·, Ì ·˘Í·ÓfiÌÂÓË ¤ÓÙ·ÛË... ŒÓȈı· ÙËÓ ·›ÛıËÛË Ó· ÂÈÛ¯ˆÚ› ̤۷ ÌÔ˘, Û·Ó Î‡Ì· ıÂÚÌfi, Ó· ÏËÌÌ˘Ú›˙ÂÈ ÙÔ ÎÂÊ¿ÏÈ ÌÔ˘, Ó· ÂÍ·ÏÒÓÂÙ·È ·ÓÙÔ‡, Û’ fiÏ· ÌÔ˘ Ù· ̤ÏË, Ó· Ì ηٷÎχ˙ÂÈ... ŒÓȈ۷ ¤Ó·Ó ÂÚÂıÈÛÌfi, ÌÈ· ‰È¤ÁÂÚÛË ‚·Û·ÓÈÛÙÈ΋ Ó· Ì Ó›ÁÂÈ, Û·Ó fiÓÔ˜ ‚·ı‡˜ Î·È ‚Ô˘‚fi˜, Ô˘ Ì ͇ÓËÛ ηÈ, ̤۷ ÛÙËÓ ·Ú·˙¿ÏË ÌÔ˘ ·ÎfiÌË, ʈÙÈṲ̂ÓË ·fi ÙËÓ ·¯Ó‹ ·ÓÙ·‡ÁÂÈ· ÌÈ·˜ ·˘Á‹˜ Ô˘ ÁÂÓÓÈfiÙ·Ó, ›‰· ÙËÓ Ï¿ÙË Ù˘ ∫¿ÙÈ·˜, Ô˘ ˘„ˆÓfiÙ·Ó ·Ó¿Ï·ÊÚ· ΢Úو̤ÓË, ηٷϋÁÔÓÙ·˜ ÛÙ· ˘„ÒÌ·Ù· ÙˆÓ ÁÏÔ˘ÙÒÓ Ù˘ Ì ÙË ÛÎÔÙÂÈÓ‹ Û¯ÈÛÌ‹ ·Ó¿ÌÂÛ¿ ÙÔ˘˜... Ù· ÊÈÏÈ¿ Ù˘ ‰È¤ÙÚ¯·Ó ÙÔ ÛÒÌ· ÌÔ˘, ·fi ÙÔ ÛÙ‹ıÔ˜ ÌÔ˘ ÛÙ· ÏÂ˘Ú¿, ÛÙËÓ ÎÔÈÏÈ¿, ¯·ÌËÏ¿... ÒÛÔ˘ ¤Êı·ÛÂ, Î·È Ì ʛÏËÛ ÎÈ ··Ï¿ Ì ‹Ú ÛÙÔ ÛÙfiÌ· Ù˘. ŒÎÏÂÈÛ· Í·Ó¿ Ù· Ì¿ÙÈ· - ÔÈ ·¯Ù›‰Â˜ ÙÔ˘ ‹ÏÈÔ˘ ÙÚ˘Ô‡Û·Ó fiÏÔ ÌÔ˘ ÙÔ ÎÔÚÌ›, οÓÔÓÙ·˜ ÙÔ ·›Ì· Ó· ÙÚ¤¯ÂÈ ÛÙȘ ÊϤ‚˜ ÌÔ˘ Û·Ó ÙÚÂÏfi, Ó· ÎԯϿ˙ÂÈ. ¢ÂÓ ¿ÓÙ¯· ¿ÏÏÔ, ’¤Ï·’, Ù˘ ›· - Î·È Ì’ ¤‚·Ï ̤۷ Ù˘ Î·È Í¿ψÛ ¿Óˆ ÌÔ˘ Î·È Ì›ӷÌ ¤ÙÛÈ, ·ÁηÏÈ·Ṳ̂ÓÔÈ, ·Î›ÓËÙÔÈ - ¿Ú·Á ÁÈ· fiÛÔ; - ÒÛÔ˘ Ë ˘Áڷ̤ÓË, ÛÊȯً Ù˘ ‰›Ô‰Ô˜ ‰ÂÓ ¿ÓÙÂÍ ¿ÏÏÔ, ·Ó¤Ï·‚ ·˘Ù‹ ÙËÓ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›·, ¿Ú¯ÈÛ ·ÚÁ¿ Ó· ¿ÏÏÂÙ·È Î·È Ó· ‰ÔÓÂ›Ù·È ÛÊ›ÁÁÔÓÙ¿˜ Ì fiÏÔ Î·È ÈÔ ‰˘Ó·Ù¿, Ô‰ËÁÒÓÙ·˜ Î·È ÙÔ˘˜ ‰˘Ô Ì·˜ Û’ ¤Ó·Ó ‹ÚÂÌÔ Î·È ·ÚÁfi ÔÚÁ·ÛÌfi Ô˘ ‰ÂÓ ¤ÏÂÁ ӷ ÙÂÏÂÈÒÛÂÈ. ∏ ª·Ú›· ÎÈ Ë ÕÓÓ· ›¯·Ó ÎÔÏÏ‹ÛÂÈ, ·¯ÒÚÈÛÙ˜ ›¯·Ó Á›ÓÂÈ. ªÔÈÚ¿˙ÔÓÙ·Ó fiϘ ÙȘ ‰Ô˘ÏÂȤ˜, ·ÎfiÌ· Î·È ÙË ÊÚÔÓÙ›‰· Ù˘ º·›‰Ú·˜, ¤·È˙·Ó Î·È ÁÂÏÔ‡Û·Ó ÔÈ ÙÚÂȘ ÙÔ˘˜ ·Ù¤ÏÂȈÙ˜ ÒÚ˜, ÛÎ¿ÚˆÓ·Ó ‰È·ÚÎÒ˜ ÈÛÙÔڛ˜, οÔÈ· ÙȘ ÍÂÎÈÓÔ‡Û ÎÈ fiϘ Ì·˙› ÙȘ Û˘Ó¤¯È˙·Ó - ÎÈ fiÙ·Ó Ë º·›‰Ú· ÙȘ ·Ú·ÙÔ‡Û ÁÈ· Ó’ ·Û¯ÔÏËı› Ì ٷ ‰Èο Ù˘, Ó· ÊÚÔÓÙ›ÛÂÈ ÙË ¢Ú¿Î· Ù˘, ÔÈ ‰˘Ô ÙÔ˘˜ ‰ÂÓ ÛÙ·Ì·ÙÔ‡Û·Ó, fiÏÔ „Ô˘-„Ô˘, ¿ÏϘ ÊÔÚ¤˜ ÛÔ‚·Ú¤˜ ÎÈ ¿ÏϘ, ¿ÏÈ, ηÙÔ˘ÚË̤Ó˜ ·fi Ù· Á¤ÏÈ·. ∂›¯·Ó ‚ÚÂÈ ÎÈ ¤Ó· ͇ÏÔ, ¤Ó· ÎÔÌÌ¿ÙÈ ·fi ·¯‡ ÎÔÚÌfi Ô˘ ÙÔÓ Â›¯·Ó ÎϤ„ÂÈ ·fi ÙÔÓ ¯ÂÈÌÒÓ·, ÎÈ Â›¯·Ó ‚·Ïı› Ì’ ¤Ó· ÛÊ˘Ú› ÎÈ ¤Ó· ηϤÌÈ Ó· ÊÙÈ¿ÍÔ˘Ó ¤Ó· ÁÏ˘Ùfi. “ΔÈ Â›Ó·È;” ÙȘ ÚÒÙËÛ·. “£· ‰Ô‡ÌÂ, fi,ÙÈ ‚ÁÂÈ” ÌÔ˘ ·¿ÓÙËÛÂ Ë ª·Ú›· ÁÂÏÒÓÙ·˜. ŸÙ·Ó, fï˜, Ë ÕÓÓ· ¤ÌÂÓ ÌfiÓË, ¤ÛÙˆ ÁÈ· Ï›ÁÔ, ›¯· ÚÔÛ¤ÍÂÈ fiÙÈ ¤Ó· Û‡ÓÓÂÊÔ ÛΛ·˙ ÙÔ ÚfiÛˆfi Ù˘, ÌÈ· ÌÂÏ·Á¯ÔÏ›· ÙËÓ Ù‡ÏÈÁ - ı·ÚÚÔ‡Û˜ fiÙÈ ·fi ÙÔ ·ÊËÚË̤ÓÔ, ·fiÌ·ÎÚÔ ‚ϤÌÌ·

Ù˘ ÎÚÂÌfiÙ·Ó ‰È·ÚÎÒ˜ ¤Ó· ‰¿ÎÚ˘. ΔËÓ ·Ú·ÙËÚÔ‡Û· ·fi ÙÔ ·Ú¿ı˘Úfi ÌÔ˘ ¤Ó· ·fiÁÂ˘Ì· ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈṲ̂ÓÔ˜, fiÙ·Ó ¿ÎÔ˘Û· ‰›Ï· ÌÔ˘ ÙË ÊˆÓ‹ Ù˘ ª·Ú›·˜ “¢ÂÓ Â›Ó·È Î·Ï¿, ÙÔ ‚ϤÂȘ ÎÈ ÂÛ‡, Â;” . “ΔÔ ‚Ϥˆ, Ó·È - fï˜ ‰ÂÓ Î·Ù·Ï·‚·›Óˆ... ŸÛ˜ ÒÚ˜ ›۷ÛÙ ÔÈ ‰˘Ô Û·˜ ‹ ›̷ÛÙ fiÏÔÈ Ì·˙›, Â›Ó·È ¿ÏÏÔ˜ ¿ÓıÚˆÔ˜. ¶Ò˜ Á›ÓÂÙ·È Ó· ÌÂÙ·ÌÔÚÊÒÓÂÙ·È ¤ÙÛÈ;” . “¡ÔÌ›˙ˆ... ÂÂȉ‹ Â›Ó·È ÂÚˆÙÂ˘Ì¤ÓË” ÌÔ˘ ·¿ÓÙËÛÂ. “∫·È, ÊԂԇ̷È, Ì ̤ӷ. ¢ÂÓ ÌÔ˘ ¤¯ÂÈ ÌÈÏ‹ÛÂÈ, ‰ÂÓ ÌÔ˘ ’¯ÂÈ Î¿ÓÂÈ Ô‡Ù ÌÈ· Ó‡ÍË, ·ÏÏ¿... Ù· ηٷϷ‚·›ÓÂȘ ·˘Ù¿, ‰ÂÓ Ù· ηٷϷ‚·›ÓÂȘ;” . “Δ· ηٷϷ‚·›ÓÂȘ, Ó·È” Ù˘ ·¿ÓÙËÛ·. “ŸÌˆ˜, Á·ÌÒÙÔ... ÁÈ·Ù› ¿ÏÈ ÂÁÒ, ÁÈ·Ù› Ó· ¤ÊÙÂÈ Û ̤ӷ Í·Ó¿ Ô ÎÏ‹ÚÔ˜; ¢ÂÓ Í¤Úˆ ÙÈ Ó· οӈ - ·Ó ÌÔÚÒ Ó· οӈ οÙÈ. ΔËÓ ·Á·¿ˆ Ôχ, Â›Ó·È Î·Ù·ÏËÎÙÈ΋ ÎÔ¤Ï·, ÌÔ˘ ·Ú¤ÛÂÈ Ë ·Ú¤· Ù˘, ÌÔ˘ οÓÂÈ Î·Ïfi - ·ÏÏ¿ ̤¯ÚȘ ÂΛ. ¢ÂÓ ÌÔ˘ ‚Á·›ÓÂÈ ÙÔ ¿ÏÏÔ, ‰ÂÓ ÌÔ˘ ‚Á‹Î ÔÙ¤ Ì Á˘Ó·›Î·. ∫·È ‰ÂÓ Â›Ó·È Ó· ÂȘ - ¿ÓÙÂ, Î·È ÙÈ ¤ÁÈÓÂ; ºÔ‚¿Ì·È ˆ˜, ·Ó Û˘Ì‚Â› οÙÈ ·Ó¿ÌÂÛ¿ Ì·˜, ‡ÛÙÂÚ· ı· Â›Ó·È ·ÊfiÚËÙË Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË - ÁÈ· ÙËÓ ›‰È·, ΢ڛˆ˜” . “™˘ÌʈÓÒ” Ù˘ ›·. “¢ÂÓ ÌÔÚ›˜ Ó· οÓÂȘ Ù›ÔÙ·. ™˘Ó¤¯ÈÛ ӷ Â›Û·È Ê›ÏË Ù˘, ·˘Ùfi ÌfiÓÔ - ηÈ, ·˜ ÂÏ›ÛÔ˘Ì fiÙÈ ı· ÙÔ ÍÂÂÚ¿ÛÂÈ Û‡ÓÙÔÌ·” . “ª·Î¿ÚÈ” › ·Ó·ÛÙÂÓ¿˙ÔÓÙ·˜. “°È·Ù›, ÂÈÏÈÎÚÈÓ¿, ‰ÂÓ ı’ ·Ó٤͈ Í·Ó¿... ¶ÚÒÙ· Ô ∫ÒÛÙ·˜, ‡ÛÙÂÚ· Ë ÈÛÙÔÚ›· Ì’ ·˘ÙÔ‡˜ ÙÔ˘˜ Ù‡Ô˘˜ Î·È ÙÔÓ ∏Ï›·, Î·È ÙÒÚ·... ¢ÂÓ ı· Ù’ ·Ó٤͈, ·‰‡Ó·ÙÔÓ” . ∫È ¤Ó· Úˆ›, ÙËÓ ÒÚ· Ô˘ ηıÈṲ̂ÓÔÈ fiÏÔÈ Á‡Úˆ ·fi ÙÔ ÙÚ·¤˙È ÚÔÁÂ˘Ì·Ù›˙·ÌÂ, ¤ÛηÛÂ Ë ‚fiÌ‚·. “flÚ· Ó· ʇÁˆ ÎÈ ÂÁÒ” Ì·˜ ›Â Ë ÕÓÓ·. ∞ÔÌ›ӷÌ Ì ٷ ÈÚÔ‡ÓÈ· ÌÂÙ¤ˆÚ·. “ΔÈ ı˜ Ó· ÂȘ;” ÙË ÚÒÙËÛ·. ÷ÌÔÁÂÏÔ‡Û - ÎÈ ·˘Ùfi Ô˘ ÌÔ˘ Ê·ÈÓfiÙ·Ó ÂÚ›ÂÚÁÔ ‹Ù·Ó fiÙÈ ¤‰ÂȯÓ ¿Ú· Ôχ ¯·ÚÔ‡ÌÂÓË. “ΔÔ ‹Ú· ·fiÊ·ÛË, ÙËÓ Î¿Óˆ” Ì·˜ ›Â. “™·˜ ·Á·¿ˆ fiÏÔ˘˜ Ôχ, ÓÈÒıˆ ¢ÁÓˆÌÔÛ‡ÓË ÁÈ· fiÛ· ¤¯ÂÙ οÓÂÈ ÁÈ· ̤ӷ, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ Á›ÓÂÙ·È Ó· ÂÚ¿Ûˆ Â‰Ò fiÏË ÌÔ˘ ÙË ˙ˆ‹. ¡ÔÌ›˙ˆ fiÙÈ Â›Ì·È Ôχ ÌÈÎÚ‹ ÁÈ· Ó· ı·ÊÙÒ Ì˜ Û ٤ÛÛÂÚȘ ÙÔ›¯Ô˘˜, Û·Ó Ó· ‹ÌÔ˘Ó Î·ÏfiÁÚÈ·” . “ªÔÚ› Ó· ’¯ÂȘ ‰›ÎÈÔ” ‹Ú· ÙÔÓ ÏfiÁÔ ¿ÏÈ ÂÁÒ, “·ÏÏ¿ Ô‡ ÛΤÊÙÂÛ·È Ó· ·˜, ÙÈ ı· οÓÂȘ; ŒÍˆ... ͤÚÂȘ Ò˜ ›ӷÈ. ª‹ˆ˜, ¿Ì· ÂÚ›ÌÂÓ˜ Ï›ÁÔ ·ÎfiÌ·, ¿ÏÏ·˙·Ó οˆ˜ Ù· Ú¿ÁÌ·Ù·” . “ΔÔ Í¤ÚÂÈ Î·Ó¤Ó·˜ ·˘Ùfi, ÙÔ ·Ó Î·È ÙÔ fiÙÂ; ∫·È, ̤¯ÚÈ ÙfiÙÂ... ªËÓ ÂÈ̤ÓÂÙÂ, please... ΔÔ ·ÔÊ¿ÛÈÛ· - ÎÈ ·fi ÙË ÛÙÈÁÌ‹ ÂΛÓË Í·Ï¿ÊÚˆÛ·, ¤ÓȈ۷ Ó· ÂÏ¢ıÂÚÒÓÔÌ·È ·fi ¤Ó· ‚¿ÚÔ˜. ŒÁÚ·„· Û ÌÈ· ÎÔÏÏËÙ‹ ÌÔ˘ - ·fi ÙÔ ‰ËÌÔÙÈÎfi Ì·˙›, fiÏÔ ÙÔ Á˘ÌÓ¿ÛÈÔ... ̤ÓÂÈ ÛÙË °·ÏÏ›·, ·fi ÚfiÂÚÛÈ. ¶‹Á· ¯ı˜ ÛÙÔ Δ·¯˘‰ÚÔÌÂ›Ô Î·È ‹Ú· ÙËÓ ·¿ÓÙËÛË. Ÿ¯È ÌfiÓÔ Ì ÂÚÈ̤ÓÂÈ, ·ÏÏ¿ ÌÔ‡ ’ÛÙÂÈÏ ÎÈ ÂÈÛÈÙ‹ÚÈÔ, Ì ÙÔ ÙÚ¤ÓÔ. ºÂ‡Áˆ ÌÂı·‡ÚÈÔ, ·fi ‰ˆ, ·’ ÙËÓ fiÏË” . ŒÓ·˜ ·ÎfiÌË ·Ô¯·ÈÚÂÙÈÛÌfi˜, ·Ú·‰fi͈˜ ¯·ÚÔ‡ÌÂÓÔ˜ Î·È ·˘Ùfi˜. ◊, ¤ÛÙˆ, ÛÙÔ ÈÛÔ˙‡ÁÈÔ ÙˆÓ Û˘Ó·ÈÛıËÌ¿ÙˆÓ, Ë ¯·Ú¿ Ó· ÎÂÚ‰›˙ÂÈ Í·Ó¿ ÙË Ï‡Ë. “£· ‚ÚÂıԇ̠ۇÓÙÔÌ· ¿ÏÈ, Â›Ì·È Û›ÁÔ˘ÚË” ÊÒÓ·Í ηıÒ˜ ·ÔÌ·ÎÚ˘ÓfiÙ·Ó ÎÈ ¤ÁÚ·„ Ì ÙÔ ¯¤ÚÈ Ù˘ ¤Ó· Ï·Ù‡ “ÁÂÈ·” ÛÙÔÓ ·¤Ú·.

(∏ Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÙÔ˘ Ì˘ıÈÛÙÔÚ‹Ì·ÙÔ˜ ÛÙÔ ·˘ÚÈ·Ófi ʇÏÏÔ)


XÚËÌ·ÙÈÛÙ‹ÚÈÔ 31

™∞μμ∞Δ√ 27 O∫Δøμƒπ√À 2012

K§EI™IMO TH™ 26∏™ O∫Δøμƒπ√À

ªÂÙÔ¯‹

∫Ï›ÛÈÌÔ

ªÂÙ·‚ÔÏ‹ %

°ÂÓÈÎfi˜ ¢Â›ÎÙ˘

874,54

0,76

0,32 0,041 3,29 0,499 4,98 2,27 0,121 0,037 1,07 0,285 0,73 0,062 1,3 0,046 0,09 0,06 0,386 0,27 16,5 0,05 0,22 0,388 0,064 0,149 2,29 0,065 1,9 0,51 1,24 5 1,43 0,444 3,04 0,585 1,3 2,7 0,792 2,18 4,81 0,627 1,03 0,36 0,782 1,24 4,97 1,18 3,58 0,119 0,711 0,405 0,702 0,743 4,23 0,97 0,64 1,27 0,556 2,47 9,09 1,99 0,072 0,856 0,129 0,22 0,093 2,52 0,659 0,18 0,35 0,884 0,661 0,032 3,65 5,4 0,031 1,28 0,074 0,054 0,485 0,14 3,65 0,089 0,155 0,16 1,63 0,19 0,901 0,24 0,305 0,316 0,24 19,5 0,151 1,78 0,416 0,67 3,46

3,90 0,00 -0,90 0,00 18,57 -0,87 0,00 -11,90 0,00 19,75 10,61 19,23 -1,52 0,00 -1,10 0,00 0,00 3,45 -1,20 0,00 0,00 -1,52 -1,54 0,68 0,00 0,00 0,00 0,00 -1,59 0,00 1,42 -3,06 0,00 -0,68 0,00 -5,26 12,34 -0,46 -1,43 0,00 0,00 -1,64 3,30 -1,59 -0,20 0,00 0,28 -0,83 0,00 -5,37 0,00 0,00 4,96 -2,12 0,00 4,96 0,00 2,92 -0,76 0,00 0,00 0,00 0,00 -5,58 0,00 0,00 2,97 0,00 0,00 2,91 -0,75 0,00 0,00 1,31 3,33 0,00 0,00 3,85 -0,21 -0,71 0,00 0,00 0,00 1,27 0,00 0,00 -7,97 1,27 0,00 3,61 0,00 2,63 -5,63 0,00 0,00 0,00 -0,29

A.S. COMPANY (∫√) ALAPIS (∫√) ALPHA ETF FTSE ATHEX 20 ALPHA TRUST (∫√) ALPHA ∞™Δπ∫∞ ∞∫π¡∏Δ∞ (∫√) ALPHA μ∞¡∫ (∫√) ALSINCO (KO) ALTEC (∫√) ALTIUS ∞∂∂à (∫√) ATTICA ™Àªª∂Δ√Ãø¡ (K√) ATTICA BANK ∞.Δ.∂. (∫√) AUDIOVISUAL (∫√) AUTOHELLAS (∫√) AVENIR ∞.∂. (∫√) AXON ™Àªª∂Δ√Ãø¡ (∫√) BETANET (∫√) BYTE COMPUTER (∫√) CENTRIC ¶√§Àª∂™∞ (∫√) COCA - COLA Δƒπ∞ ∂æπ§√¡ (∫√) COMPUCON (∫O) CPI (∫√) CYCLON ∂§§∞™ (∫O) CYPRUS POPULAR BANK (∫√) DIONIC (∫√) DIVERSA (∫√) ELBISCO ™Àªª∂Δ√Ãø¡ (∫∞) ENVITEC (∫√) EPSILON NET (∫√) EUROBANK EFG (∫√) EUROBANK PROPERTIES ∞∂∂∞¶ (∫√) EURODRIP (∫O) EUROMEDICA (KO) EUROXX (∫√) F.G. EUROPE (∫O) FASHION BOX (∫√) FLEXOPACK (∫√) FORTHNET (∫√) FOURLIS ™Àªª∂Δ√Ãø¡ (K√) FRIGOGLASS (KO) HELLAS ONLINE (∫√) INFORM §À∫√™ ¶. (∫√) INTRACOM HOLDINGS (∫√) INTRAKAT (KO) J. & P. - ∞μ∞• (∫√) JUMBO (∫√) KLEEMAN HELLAS (KO) LAMDA DEVELOPMENT(∫√) LAVIPHARM (∫√) LOGISMOS (∫√) MARFIN INVESTMENT GROUP (∫√) MEDICON ∂§§∞™ (∫√) MEDITERRA (∫√) MERMEREN KOMB. A.D. PR. (∂§¶) MEVACO (∫√) MICROLAND COMPUTERS (∫√) MIG REAL ESTATE (∫√) MINERVA (∫∞) MLS ¶§∏ƒ√º√ƒπ∫∏ (∫√) NBGAM ETF °¢ Ã.∞. NEXANS ∂§§∞™ (∫√) NUTRIART (∫√) OLYMPIC CATERING (∫√) PAPERPACK Δ™√À∫∞ƒπ¢∏™ π. (∫√) PASAL ∞.∂. (∫√) PC SYSTEMS (∫√) PERFORMANCE TECHNOLOGIES (∫√) PROFILE (∫√) PROTON Δƒ∞¶∂∑∞ ∞.∂. (KO) QUALITY & RELIABILITY (∫√) QUEST ™Àªª∂Δ√Ãø¡ (∫√) REDS (∫O) RIDENCO (∫√) RILKEN (K√) S & B μπ√ª∏Ã. √ƒÀ∫Δ∞ (∫√) SATO AE (∫√) SPACE HELLAS (∫√) SPIDER - ¶∂Δ™π√™ ¡.& Àπ√π (K√) SPRIDER STORES (∫√) TRASTOR ∞.∂.∂.∞.¶. (∫√) UNIBIOS (∫√) VIDAVO (∫√) YALCO - ∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√À (∫∞) ∞°ƒ√Δπ∫∏ Δƒ∞¶∂∑∞ (∫√) ∞∂°∂∫ (∫√) ∞∂ƒ√¶√ƒπ∞ ∞π°∞π√À (∫√) ∞£∏¡∞ (∫√) ∞π√§π∫∏ ∞∂∂à (∫√) ∞∫ƒπΔ∞™ (∫√) ∞§∫√ ∂§§∞™ (∫√) ∞§√ÀªÀ§ (∫√) ∞§º∞ °∫ƒπ™π¡ ∞.∂. (∫√) ∞¡¢ƒ√ª∂¢∞ ∞∂∂à (∫√) ∞¡∂∫ (∫√) ∞¡∂∫ (¶√ `90) ∞¡∂∫ (¶√ `96) ∞™¶π™ ¶ƒ√¡√π∞ (∫√) ∞™Δ∏ƒ ¶∞§∞™ (∫√)

∞fi‰ÔÛË ·fi 1/1 ∂Ï¿¯ÈÛÙÔ 52‚‰ ª¤ÁÈÛÙÔ 52‚‰

36,17 64,00 27,61 -44,56 -34,47 321,93 -64,31 5,71 24,45 249,28 -74,90 12,07 -48,89 -10,00 0,00 43,49 62,65 27,57 -3,85 -4,35 27,63 -78,38 -85,94 -19,93 -82,57 -14,80 -15,00 227,18 31,58 121,02 1,14 1,33 27,45 -3,70 -67,03 -41,59 52,45 33,24 100,96 53,96 115,57 129,33 100,97 37,85 47,87 43,20 -40,50 92,68 9,76 -65,07 -25,70 -17,54 -4,90 0,00 -49,00 -38,22 22,89 31,36 -4,78 26,32 90,22 10,26 -8,33 20,78 0,00 237,95 0,00 -30,00 67,52 14,96 28,00 7,35 38,79 -58,67 -10,49 -6,33 -64,24 -25,04 -62,16 0,00 -54,59 -47,64 86,05 25,38 30,14 -17,81 2,35 28,98 -35,14 28,29 26,89 -14,42 -40,57 0,00 133,78

0,18 0,023 1,6671 0,45 3,56 0,418 0,12 0,02

0,353 0,151 3,5183 0,82 7,6 2,42 0,637 0,074

0,115 0,171 0,034 0,8 0,024 0,056 0,06 0,182 0,08 10,5521 0,016 0,12 0,184 0,029 0,068 2,29 0,04 1,9 0,45 0,289 2,43 0,558 0,286 2,98 0,287 1,3 0,912 0,48 0,632 2,6 0,2 0,6 0,103 0,305 0,55 2,2201 0,504 1,59 0,09 0,19 0,179 0,524 0,743 3,85 0,851 0,64 0,902 0,234 1,88 4,92 1,2 0,035 0,24 0,054 0,164 0,04 2,52 0,171

0,39 0,74 0,424 1,58 0,147 0,217 0,06 0,427 0,294 18,24 0,117 0,359 0,45 0,441 1,53 2,86 0,5 2,08 0,54 1,48 5,48 1,47 0,64 3,06 0,62 1,3 8,64 2,52 3,2 5,88 0,75 1,08 0,402 0,848 1,34 5,08 1,23 3,89 0,273 0,789 0,506 2,7 1,29 7,09 1,2 0,64 3,22 1,19 2,5 9,37 2,5 0,131 1,5 0,169 0,366 0,165 2,52 0,72

0,28 0,423 0,347 0,015 3,3 3,3499 0,03 0,836 0,046 0,028 0,391 0,12

0,648 0,894 0,92 0,042 3,9 5,62 0,155 1,6 0,165 0,286 0,79 0,92

0,089 0,131 0,068 1,01 0,099 0,159 0,154 0,185 0,2 3,9 0,054 1,2 0,38 0,67 1,31

0,223 0,48 0,192 1,87 0,296 0,685 0,44 0,336 0,39 31,42 0,192 2,37 0,7 0,67 3,8

ŸÁÎÔ˜

50 0 11692 0 1 1337326 0 15950 0 279 758542 8600 2000 0 3505 0 0 12100 81816 0 0 198 21849861 67400 0 2616 0 0 1407366 1083 42559 7111 0 480 0 482 55085 29441 7462 1500 600 108205 50462 21200 60656 0 8298 17744 0 2030757 0 0 62 120 0 3715 0 21280 2 15 0 0 0 8408 100 0 2802 0 0 936 475 0 0 4120 10 0 0 5333 5907 6200 0 0 0 11000 7459 0 399 20 121 1060 0 55 32571 0 0 0 1034

ªÂÙÔ¯‹

∞Δ∂ƒªø¡ (∫√) ∞Δ§∞¡Δπ∫ (∫√) ∞ΔΔπ - ∫∞Δ (∫√) ∞ΔΔπ∫∂™ ∂∫¢√™∂π™ (∫√) μ∞§∫∞¡ ∞∫π¡∏Δ∞ (∫√) μ∞ƒ∞°∫∏™ (∫√) μ∞ƒμ∞ƒ∂™√™ (∫∞) μ∞ƒμ∂ƒ∏™ ¡. - MODA BAGNO (∫√) μπ√π∞Δƒ & ƒ√ª¶√Δ. Δ∂á√§. (∫√) μπ√∫∞ƒ¶∂Δ (∫√) μπ√Δ∂ƒ (∫√) μπ√Ã∞§∫√ (∫∞) μπ™ (∫√) μ√°π∞Δ∑√°§√À SYSTEMS (∫√) μøμ√™ ª¶∞ª¶∏™ (∫√) °.∂. ¢∏ª∏Δƒπ√À (∫√) °∞§∞•π¢π (∫√) °∂∫ Δ∂ƒ¡∞ (∫√) °∂∫∂ (∫∞) °∂¡π∫∏ ∂ª¶√ƒπ√À (∫√) °∂¡π∫∏ Δƒ∞¶∂∑∞ (∫√) °π√Àƒ√ª¶ƒ√∫∂ƒ™ (∫√) ¢∞π√™ ¶§∞™Δπ∫∞ (∫√) ¢∂∏ (∫√) ¢π∞™ πã/°∂π∂™ (∫√) ¢π∂∫∞Δ (∫√) ¢√§ (∫√) ¢√ªπ∫∏ ∫ƒ∏Δ∏™ (∫√) ¢√Àƒ√™ (∫√) ¢ƒ√ª∂∞™ (∫√) ∂μƒ√º∞ƒª∞ (∫√) ∂¢ƒ∞™∏ - æ∞§§π¢∞™ Ã. (∫√) ∂£¡π∫∏ Δƒ∞¶∂∑∞ (KO) ∂π¢∏™∂√ºø¡π∫∏ ∂§§∞™ (∫√) ∂π∫√¡∞ - ∏Ã√™ (∫√) ∂∫Δ∂ƒ (∫√) ∂§. μπ√ª. ∑∞Ã∞ƒ∏™ (∫∞) ∂§∞™Δƒ√¡ (∫O) ∂§μ∞§ (∫∞) ∂§μ∂ ∂¡¢Àª∞Δø¡ (∫√) ∂§μπ∂ª∂∫ (∫√) ∂§°∂∫∞ (∫√) ∂§∂À£∂ƒ∏ Δ∏§∂√ƒ∞™∏ (∫√) ∂§π¡√π§ (∫√) ∂§§∞¢√™ Δƒ∞¶∂∑∞ (∫√) ∂§§∞∫Δøƒ (∫√) ∂§§∏¡π∫∞ ∫∞§ø¢π∞ (∫√) ∂§§∏¡π∫∞ ¶∂Δƒ∂§∞π∞ (∫√) ∂§§∏¡π∫∞ Ã∏ª∞Δπ™Δ∏ƒπ∞ (∫√) ∂§§∏¡π∫∞π πã/°∂π∞π (∫√) ∂§§∏¡π∫∏ Àº∞¡Δ√Àƒ°π∞ (∫√) ∂§Δ√¡ (K√) ∂§Δƒ∞∫ (∫√) ∂§ºπ∫√ (∫√) ∂ª¶√ƒπ∫√™ ¢∂™ª√™ (∫√) ∂ª¶√ƒπ∫√™ ¢∂™ª√™ (¶√) ∂¡Δ∂ƒ™√ºΔ (∫√) ∂¡øª∂¡∏ ∫§ø™Δ√Ωº∞¡Δ√Àƒ°π∞ (∫√) ∂¶π§∂∫Δ√™ (∫√) ∂Δ∂ª (∫∞) ∂À∞£ (∫√) ∂À¢∞¶ (∫√) ∂Àƒø¶∞´∫∏ ¶π™Δ∏ (∫√) ∂Àƒø™Àªμ√À§√π (∫√) ∂Àƒø™Àªª∂Δ√Ã∂™ (∫√) ∑∞ª¶∞ (∫∞) ∏§∂∫Δƒ√¡π∫∏ ∞£∏¡ø¡ (∫√) ∏ƒ∞∫§∏™ ∞°∂Δ (∫√) π∞™ø (∫√) π∞Δƒπ∫√ ∞£∏¡ø¡ (∫√) π∫Δπ¡√™ ∂§§∞™ (∫√) π§À¢∞ (∫√) πª¶∂ƒπ√ (∫√) π¡Δ∂∞§ √ªπ§√™ (∫√) π¡Δ∂ƒ°√À¡Δ-•À§∂ª¶√ƒπ∞ (¶√) π¡Δ∂ƒ°√À¡Δ-•À§∂ª¶√ƒπ∞ (∫√) π¡Δ∂ƒΔ∂∫ (∫√) π¡Δƒ∞§√Δ (∫√) π√¡π∫∏ •∂¡√¢√Ã∂π∞∫∏ (∫√) π¶¶√Δ√Àƒ (∫∞) ∫∞∂ (∫√) ∫∞£∏ª∂ƒπ¡∏ (∫√) ∫∞¡∞∫∏™ ™. (∫√) ∫∞ƒ∞ª√§∂°∫√™ (∫√) ∫∞ƒ∞Δ∑∏ (∫√) ∫∞ƒ¢∞™π§∞ƒ∏™ (∫O) ∫∞ƒ∂§π∞ (∫∞) ∫∂∫ƒ√æ (∫√) ∫∂¶∂¡√À ªÀ§√π (∫√) ∫∂ƒ∞ª∂π∞-∞§§∞Δπ¡∏ (∫√) ∫§√À∫π¡∞™ - §∞¶¶∞™ (∫√) ∫§ø¡∞Δ∂• (∫√) ∫§ø¡∞Δ∂• (¶O) ∫§ø™/°π∞ ¡∞À¶∞∫Δ√À (∫∞) ∫√ƒ¢∂§§√À Ã. ∞º√π (∫√) ∫√ƒƒ∂™ (∫√) ∫√Àª¶∞™ ™Àªª∂Δ√Ãø¡ (∫√)

∫Ï›ÛÈÌÔ

ªÂÙ·‚ÔÏ‹ %

0,12 0,08 0,021 0,576 0,352 0,241 0,149 0,576 1,8 0,331 0,15 3,54 0,682 0,958 0,304 0,065 0,42 1,52 8,32 0,36 3,69 0,048 4,96 4,92 0,69 0,1 1,39 0,47 0,668 0,161 0,348 0,08 2,39 0,404 0,072 0,558 1,01 0,61 1,32 0,53 3,62 0,31 0,76 0,886 14,45 1,73 1,4 6,68 3,7 0,058 0,299 0,61 1,6 0,033 0,08 0,14 1,6 0,05 0,371 0,292 4,6 4,37 0,635 2,78 0,12 4,99 0,48 2,08 0,764 0,523 0,956 0,406 0,026 0,264 0,3 0,141 0,4 1,64 14 0,429 10,5 0,371 1,08 1,74 1,97 0,14 110 3,06 0,944 0,088 0,546 0,04 0,08 0,449 0,293 3,25 0,132

0,00 0,00 5,00 0,00 0,86 -10,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,57 10,00 -4,01 0,00 0,00 0,00 -3,80 0,00 -6,01 0,00 0,00 2,48 3,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1,83 0,00 0,00 -1,24 5,21 0,00 3,14 2,75 -1,61 0,00 0,00 0,00 0,65 0,00 0,00 0,07 0,00 -3,45 -0,15 -0,27 0,00 0,00 -0,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,27 -2,67 2,22 -1,13 -2,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1,42 -3,15 0,00 9,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3,53 0,00 0,00 -0,94 -9,07 -2,70 8,75 0,00 0,00 0,00 2,34 0,00 0,00 -2,50 0,00 0,00 9,25 0,00 -1,52 0,00

∞fi‰ÔÛË ·fi 1/1 ∂Ï¿¯ÈÛÙÔ 52‚‰ ª¤ÁÈÛÙÔ 52‚‰

0,00 0,00 -19,23 -69,68 -7,12 -54,87 61,96 56,10 0,00 32,40 27,12 17,22 4,92 -22,74 -30,91 -40,91 6,87 150,41 49,92 10,77 -85,81 -76,47 -9,82 29,47 -37,27 0,00 62,38 -32,76 78,61 -28,44 -28,25 66,67 47,53 95,17 0,00 46,84 10,38 49,51 10,92 -11,07 -2,16 -5,49 0,00 34,04 15,79 42,98 22,81 4,87 30,92 -35,56 82,32 7,02 8,11 -81,67 0,00 0,00 0,00 -27,25 32,73 43,75 40,97 53,01 15,35 81,82 -0,80 -40,74 7,77 15,76 101,15 11,29 52,63 -25,71 -58,75 -2,60 -30,20 -3,38 143,69 0,00 -22,00 36,01 -87,63 -32,86 227,07 1,03 0,00 37,50 81,07 48,86 -76,47 44,44 0,00 0,00 10,05 13,57 1,25 266,67

0,12 0,012 0,36 0,13 0,225 0,038 0,124

0,12 0,06 2 0,43 0,534 0,54 0,576

0,181 0,045 1,54 0,355 0,808 0,301 0,052 0,27 0,47 4,42 0,24 3,4 0,04 4,23 1,13 0,65 0,1 0,744 0,352 0,303 0,145 0,217 0,033 0,898 0,161 0,072 0,253 0,501 0,348 0,67 0,35 3,6 0,16

0,551 0,23 3,78 1,1 1,35 0,574 0,147 0,58 1,86 9,99 0,41 34,5 0,265 8,1 6,54 1,65 0,1 1,66 0,699 0,835 0,36 0,485 0,171 3,13 0,429 0,108 0,61 1,1 0,75 1,46 0,8 3,7 0,389

0,38 8,2 0,602 0,8 3,94 1,8482 0,021 0,129 0,446 1,04 0,024 0,08 0,14 1,6 0,05 0,316 0,158 2,5 2,2 0,315 1,96 0,018 3,28 0,225 1,13 0,487 0,17 0,632 0,15 0,022 0,253 0,17 0,139 0,251 0,592 14 0,416 3,18 0,331 0,935 0,45 1,58

1,09 16,92 1,82 1,89 7,5 4,32 0,12 0,3 0,655 2,14 0,224 0,08 0,14 1,6 0,05 0,604 0,33 4,6 4,7 0,679 2,98 0,133 7,44 1,035 2,2 0,85 0,599 0,97 0,64 0,098 0,789 0,46 0,287 0,518 1,86 14,5 0,72 10,89 4,16 1,6933 1,75 2,12

52,11 0,97 0,55 0,088 0,225

120 4,6 0,944 0,39 0,61

0,234 0,152 2,61 0,036

0,532 0,435 4,09 0,16

ŸÁÎÔ˜

0 0 4500 0 50 33910 0 0 0 350 0 23842 100 1432 0 0 0 185434 0 2000 248 0 197 507374 0 0 21 0 0 350 0 0 2785338 200 0 43 25469 8470 16400 4915 0 10020 0 0 3209 245432 13045 47435 416697 0 220 637 0 0 0 0 0 0 2470 7900 1100 9098 253 0 0 0 0 0 6836 36220 0 500 0 0 0 0 0 413892 0 0 78422 81 2439 50 40 0 0 2557 0 0 700 0 0 10 0 1335 0

ªÂÙÔ¯‹

∫Ï›ÛÈÌÔ

ªÂÙ·‚ÔÏ‹ %

∞fi‰ÔÛË ·fi 1/1 ∂Ï¿¯ÈÛÙÔ 52‚‰ ª¤ÁÈÛÙÔ 52‚‰

ŸÁÎÔ˜

∫ƒ∂∫∞ (∫√)

0,319

0,00

0,00

0,195

0,45

0

∫ƒ∂Δ∞ º∞ƒª (∫√)

0,535

0,94

11,46

0,198

0,895

21430

∫ƒ∏Δø¡ ∞ƒΔ√™ (∫√)

1,01

0,00

-7,34

1,01

1,05

0

∫ƒπ - ∫ƒπ (∫√)

0,96

0,00

42,03

0,4902

1,06

0

∫Δ∏ª∞ ∫. §∞∑∞ƒπ¢∏ (∫√)

0,248

0,00

37,02

0,171

0,297

0

∫À¶ƒ√À Δƒ∞¶∂∑∞ (∫√)

0,355

-3,27

-37,10

0,154

1,064

13644512 3160

∫Àƒπ∞∫π¢∏™ ∏.- F.H.L. (∫√)

0,74

-0,67

80,36

0,3053

0,8294

0,548

9,82

9,82

0,239

0,655

10

16,9

0,00

0,00

13,6

17,3

100

§∞¡∞∫∞ª (∫√)

0,685

0,00

34,84

0,364

0,75

0

§∂μ∂¡Δ∂ƒ∏™ ¡. (∫A)

0,321

0,00

-8,02

0,291

0,459

0

§∂μ∂¡Δ∂ƒ∏™ ¡. (¶A)

0,731

0,00

-17,59

0,26

0,889

0

§πμ∞¡∏ ∂∫¢√Δ. √ƒ°. (∫√)

0,252

14,55

9,57

0,149

0,334

1873 1773

∫Àƒπ∞∫√À§∏™ (∫√) §∞ªæ∞ (∫√)

§√À§∏ ªÀ§√π (∫√) ª∞£π√™ ¶Àƒπª∞Ã∞ (∫√) ª∞´§§∏™ ª.π.(∫√) ª∞•πª ¶∂ƒΔ™π¡π¢∏™ (∫∞)

1,6

-5,88

21,21

1,01

1,72

0,43

-2,05

57,51

0,15

0,54

5000

0,075

11,94

-15,73

0,053

0,136

13199

0,1

0,00

0,00

0,1

0,1

0

0,409

0,00

89,35

0,174

0,409

0

0,12

0,00

0,00

0,12

0,12

0

7,8

1,30

30,87

5,48

8,48

14824

ª∏Ã∞¡π∫∏ (∫√)

0,2

4,17

-9,09

0,1

0,24

18236

ª∏Ã∞¡π∫∏ (¶√)

0,125

4,17

-14,97

0,073

0,187

17499

2,05

6,77

-13,14

1,6

2,46

800

0,497

-0,40

71,38

0,203

0,515

10

ª√Δ√ƒ √´§ (∫√)

7

1,16

18,24

3,76

7,19

47605

ª√À∑∞∫∏™ (∫∞)

0,238

0,00

25,93

0,14

0,282

0

ª√ç√™ (∫√)

0,901

-14,19

15,07

0,485

1,24

4

ª¶∏Δƒ√™ ™Àªª∂Δ√Ãπ∫∏ (KO)

0,598

0,00

24,84

0,201

0,635

0

ª¶√ÀΔ∞ƒ∏™ π. & Àπ√™ (∫∞)

0,091

0,00

-27,20

0,059

0,13

0

ª¶√ÀΔ∞ƒ∏™ π. & Àπ√™ (¶∞)

0,14

0,00

-70,21

0,12

0,5

0 377332

ª∞ƒ∞∫ ∏§∂∫Δƒ√¡π∫∏ (∫√) ª∂™√ÃøƒπΔ∏ ∞º√π (∫√) ª∂Δ∫∞ (∫√)

ªπ¡øπ∫∂™ °ƒ∞ªª∂™ ∞¡∂ (∫√) ª√Δ√¢À¡∞ªπ∫∏ (∫√)

ªÀΔπ§∏¡∞π√™ (∫√)

4

3,36

27,80

1,3

4,01

¡∞∫∞™ ª√À™π∫∏ (∫√)

0,495

0,00

-41,76

0,361

1,28

0

¡∞ÀΔ∂ª¶√ƒπ∫∏ (∫√)

0,263

9,58

32,83

0,122

0,328

5 1383

¡∂§ (∫√)

0,1

-1,96

47,06

0,0387

0,136

¡∂øƒπ√¡ (∫√)

0,125

0,00

-53,53

0,071

0,29

0

¡∏ƒ∂À™ (∫O)

0,538

-0,55

10,02

0,23

0,727

18353

¡π∫∞™ (∫√)

0,442

0,00

-18,60

0,403

0,9

0

1,51

0,00

-19,68

1,51

1,51

0

¡Δ√¶§∂ƒ (∫√) ¡Δƒ√À∫º∞ƒª¶∂¡ ∂§§∞™ (∫√)

1,1

-4,35

-20,06

0,72

1,836

760

√§£ (∫√)

14,51

-0,96

52,26

8,8

15,35

1540

√§¶ (∫√)

13,55

1,35

59,04

7,06

14

9589

5,1

0,20

-25,33

3,5

8,54

1687450

√¶∞¶ (∫√) √¶Δ√∏§∂∫Δƒ√¡π∫∂™ Δ∂á√§. (∫√)

1,34

0,00

20,72

1,1

1,34

0

√Δ∂ (∫√)

3,72

-2,62

29,17

1,09

4,11

905238

¶∞´ƒ∏™ ¶§∞™Δπ∫ø¡ (∫√)

0,367

0,00

18,39

0,252

0,462

0

¶∞¶√ÀΔ™∞¡∏™ (∫√)

0,283

0,00

-59,57

0,267

0,7

2645

¶∞ƒ¡∞™™√™ (∫√)

0,525

5,21

112,55

0,187

0,566

130758

¶∂πƒ∞πø™ Δƒ∞¶∂∑∞ (∫√)

0,602

-3,68

137,94

0,16

0,81

7457882

¶∂ƒ™∂À™ (∫√)

0,022

0,34

0

2

10

0,093

0,00

132,50

¶∂Δ∑∂Δ∞∫π™ ∞. (∫√)

0,26

0,00

0,00

¶∂Δƒ√¶√À§√™ ¶∂Δƒ√™ (∫√)

1,45

-0,68

-22,46

1,01

¶∏°∞™√™ ∂∫¢√Δπ∫∏ ∞.∂. (KO)

0,101

-9,01

-97,34

0,101

4,25

12

2,93

-1,35

2,81

1,54

4,15

270

¶§∞π™π√ COMPUTERS (∫√)

0

¶§∞™Δπ∫∞ £ƒ∞∫∏™ (∫√)

0,8

0,00

72,04

0,4

0,847

43095

¶§∞™Δπ∫∞ ∫ƒ∏Δ∏™ (∫√)

4,45

3,49

13,81

3

4,68

3400

¶ƒ∞•πΔ∂§∂π√ (∫√)

0,39

0,00

0,00

0,39

0,39

0

¶ƒ∞•πΔ∂§∂π√ (¶√)

0,54

0,00

0,00

0,54

0,54

0

¶ƒ√√¢∂ÀΔπ∫∏ (∫√)

0,096

-1,03

-21,31

0,053

0,186

6099

ƒ∂μ√´§ (∫√)

0,624

5,05

31,09

0,3

0,664

615

™∞¡À√ ∂§§∞™ (∫√)

0,02

0,00

-20,00

0,017

0,057

0

™∞√™ (∫√)

0,78

0,00

0,00

0,78

0,78

0

™∞ƒ∞¡Δ∏™ °ƒ. (∫√)

2,55

-5,56

30,10

1,2

3

7907

™∞ƒ∞¡Δ√¶√À§√™ ∫À§/ªÀ§√π (∫√)

0,855

0,00

-24,34

0,81

1,16

0

™∂§ª∞¡ (∫O)

0,349

0,00

105,29

0,05

0,361

0

™∂§√¡Δ∞ (∫√)

0,33

-0,60

8,91

0,156

0,52

1363

™π¢∂¡√ƒ (∫√)

1,23

-2,38

20,59

0,401

1,87

86640

™π¢ª∞ (∫√)

0,903

-4,95

80,60

0,432

1,11

200

™¶Àƒ√À ∞°ƒ. √π∫. (∫√)

0,355

0,00

-5,33

0,203

0,47

0

0,88

0,00

-12,00

0,6

1,31

0

1,51

45226

™º∞∫π∞¡∞∫∏™ (∫√) ™ø§/°∂π∞ ∫√ƒπ¡£√Y (∫√)

1,32

-1,49

146,73

0,43

Δ BANK (∫√)

0,048

0,00

0,00

0,017

Δ∞ÃÀ¢ƒ√ªπ∫√ Δ∞ªπ∂ÀΔ∏ƒπ√ (∫√)

0,168

0,00

-58,00

0,168

1,06

0

Δ∂°√¶√À§√™ Ã.∫. (∫√)

0,038

0,00

5,56

0,025

0,208

0 132854

0

Δ∂•∞¶ƒ∂Δ (∫√)

0,08

0,00

0,00

Δ∂ƒ¡∞ ∂¡∂ƒ°∂π∞∫∏ (∫√)

2,65

0,38

120,77

0,8063

2,78

Δ∂áπ∫∂™ ∂∫¢√™∂π™ (∫√)

0,347

0,00

580,39

0,019

0,351

0

1,5

0,00

22,95

0,76

1,68

1167

Δ∂áπ∫∏ √§Àª¶π∞∫∏ (∫√)

0

Δ∑πƒ∞∫π∞¡ ¶ƒOºπ§ (∫∞)

0,23

0,00

0,44

0,154

0,415

0

Δ∏§∂ΔÀ¶√™ (∫√)

0,33

-2,08

20,00

0,133

1,03

17

ΔπΔ∞¡ (∫√)

15,34

-1,35

32,36

10

16,48

14790

ΔπΔ∞¡ (¶√)

6,5

-1,96

25,48

4

6,99

30

Δƒπ∞ ∞§º∞ (∫√)

5,4

0,00

-45,73

2,1

9,95

0

Δƒπ∞ ∞§º∞ (¶√)

2,08

0,00

-55,84

0,96

4,71

0 82194

À°∂π∞ (∫√)

0,35

-0,28

40,00

0,125

0,374

ºπ∂ƒ∞Δ∂• (∫√)

0,135

0,00

16,38

0,071

0,4

0

ºπ¡Δ∂•¶√ƒΔ (∫√)

0,328

0,00

43,86

0,132

0,339

0

º√À¡Δ§π¡∫ ∞.∂. (∫√)

3,3

0,00

-17,58

3

4,9189

150

Ã∞´¢∂ª∂¡√™ (∫√)

0,728

3,41

-13,23

0,412

1,19

700

Ã∞§∫√ƒ (∫∞)

0,616

-4,05

43,26

0,29

0,695

16914

0,12

0,00

0,00

0,12

0,12

0

Ã∞Δ∑∏´ø∞¡¡√À (∫√)

0,039

-2,50

-17,02

0,027

0,089

1500

Ã∞Δ∑∏∫ƒ∞¡πøΔ∏ ∂. Àπ√π (∫√)

0,713

0,42

3,33

0,4

0,79

50

Ã∞§Àμ¢√ºÀ§§ø¡ (∫√)


AÌÔÈ‚·›· KÂÊ¿Ï·È· 32

™∞μμ∞Δ√ 27 O∫Δøμƒπ√À 2012

K§EI™IMO TH™ 25H™ √∫Δøμƒπ√À

ENEP°HTIKO

ALLIANZ ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 210-37.17.700), URL: www.allianz.gr ALLIANZ √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 10.889.720,62 ALLIANZ MIKTO ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 6.992.758,11 ALLIANZ MIKTO ∂™øΔ.(UNIT LINKED) 22.669.389,78 ALLIANZ ∞/∫ ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£E™πªø¡ 4.319.893,27 ALLIANZ ∂¶π£∂Δπ∫∏™ ™Δƒ∞Δ.ª∂Δ.∂™. 8.417.062,14 ALLIANZ A/K ª∂Δ√Ãø¡ ∞¡∞¶ΔÀ™™√ª∂¡ø¡ ∞°√ƒø¡ EMEA 2.018.733,44 ALLIANZ ª∂Δ√Ãø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 7.049.144,47

MEPI¢IA

2.588.020,36 1.097.258,43 6.746.487,51 695.165,13 4.123.250,95 310.428,17 1.979.776,67

KA£APH METAB. TIMH TIMH METAB. TIMH ¶POH°. ¢IA£E™H™ E•A°OPA™ A¶O 1/1/12 4,2077 6,3729 3,3602 6,2142 2,0414 6,5031 3,5606

1,20% 0,44% 0,18% 0,02% -0,54% -0,10% -0,53%

4,2708 6,5960 3,5282 6,2142 2,1128 6,7307 3,6852

4,1761 -11,64% 6,3092 8,67% 3,3266 -1,24% 6,1521 5,31% 2,0210 27,37% 6,4381 8,25% 3,5250 19,55%

ALPHA ASSET MANAGEMENT ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 210-37.42.800), URL: www.alphamutual.gr ALPHA √ª√§√°π∞∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 48.839.767,85 13.494.960,95 ∞LPHA ∂Àƒø¶.∂Δ∞πƒ.√ª√§√°ø¡ √ª.∂•. 90.643.771,97 17.794.622,36 ALPHA ∂Àƒø¶.∫ƒ∞Δπ∫ø¡ √ª√§√°ø¡ √ª.∂•. 22.777.603,08 3.004.134,78 ALPHA GLOBAL ∞¡∞¢À√ª∂¡ø¡ ∞°√ƒø¡ √ª√§√°πAKO ∂•. 5.643.868,28 657.675,00 ALPHA ∞¡ø ™À¡£∂Δ√ ∞ª√πμ∞π√ ∫∂º∞§∞π√ 21.672.337,44 2.851.007,27 ALPHA BANCASSURANCE EE100 ™À¡£∂Δ√ ∞ª√πμ∞π√ ∫∂º∞§∞π√ 20.189.094,39 2.828.458,46 ALPHA BANCASSURANCE EE101 ™À¡£∂Δ√ ∞ª√πμ∞π√ ∫∂º∞§∞π√ 10.001.740,02 1.561.522,46 ALPHA BEST OF STRATEGIES ™À¡£∂Δ√ ∞ª√πμ∞π√ ∫∂º∞§∞π√ 19.055.076,26 2.638.524,62 ∞LPHA ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 35.320.611,26 8.507.882,20 ALPHA GLOBAL ALLOCATION ªπ∫Δ√ 37.925.995,27 3.166.638,02 ∞LPHA ¢π∞Ã∂πƒπ™∂ø™ ¢π∞£∂™πªø¡ 119.985.713,12 9.735.392,07 ∞LPHA BLUE CHIPS ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™. 175.348.452,66 26.048.462,15 ALPHA ∂¶π£∂Δπ∫∏™ ™Δƒ∞Δ∏°π∫∏™ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™. 23.609.454,83 3.137.423,18 ALPHA ETF FTSE ATHEX 20 ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 19.091.675,33 5.745.839,00 ALPHA ¡∞ÀΔπ§π∞ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 2.611.572,96 623.497,67 ALPHA ENERGY ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 9.178.062,92 877.513,71 ALPHA GLOBAL BLUE CHIPS ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 33.634.759,32 2.936.569,94 ALPHA SELECT ¡√Δπ√-∞¡∞Δ√§π∫∏™ ∂Àƒø¶∏™ ª∂Δ. ∂•. 17.720.632,90 1.784.236,46 ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS BRIC ªET. ∂•. 17.119.206,05 1.979.889,90 ALPHA F OF F COSMOS STARS COMMODITIES ª∂Δ. ∂•. 14.827.309,51 2.249.513,86 ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS USA ª∂Δ. ∂•. 20.573.336,29 2.343.488,67 ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS EUROPE ª∂Δ. ∂•. 33.499.860,26 3.316.363,91 ALPHA F OF F COSMOS STARS SILK ROUTE ASIA MET.∂•. 41.198.808,38 2.395.916,67

3,6191 5,0939 7,5821 8,5815 7,6016 7,1378 6,4051 7,2219 4,1515 11,9767 12,3247 6,7316 7,5251 3,3227 4,1886 10,4592 11,4538 9,9318 8,6465 6,5913 8,7789 10,1014 17,1954

6,09% 3,6372 3,5920 -10,33% 0,05% 5,1194 5,0557 11,62% -0,07% 7,6200 7,5252 5,24% -0,03% 8,6244 8,5171 11,06% 1,88% 7,9817 7,4496 12,53% 1,27% 7,3519 6,9950 9,07% 2,06% 6,5973 6,2770 37,69% 1,38% 7,4386 7,1497 18,74% 2,84% 4,1930 4,1100 10,58% -0,04% 12,0965 11,8569 6,10% 0,01% 12,3247 12,3247 3,87% -0,61% 6,7989 6,6643 29,00% -0,60% 7,6004 7,4498 38,60% -0,80% 3,3260 3,3161 28,22% -0,32% 4,2305 4,1467 10,49% 0,32% 10,5638 10,3546 -2,12% 0,18% 11,5683 11,3393 3,97% -0,22% 10,0311 9,8325 13,00% -0,09% 8,7330 8,5600 7,02% -0,39% 6,6572 6,5254 -2,55% -0,38% 8,8667 8,6911 7,82% 0,64% 10,2024 10,0004 14,56% -0,12% 17,3674 17,0234 12,89%

ALPHA TRUST ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 210-62.89.300), URL: www.alphatrust.eu ALPHA TRUST ∞¡∞¶ΔÀ•π∞∫√ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 25.018.545,67 1.099.550,31 ALPHA TRUST ¡∂ø¡ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂ø¡ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 30.160.253,00 3.131.680,50 ALPHA TRUST NEW STRATEGY ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 21.155.823,81 4.782.740,32 ALPHA TRUST EMERGING EUROPE ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 2.070.659,39 377.384,70 ALPHA TRUST GLOBAL LEADERS ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 4.421.113,76 1.655.807,82 ALPHA TRUST EUROSTAR ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 7.351.697,25 939.491,11 ∂¶∞°°∂§ª∞Δπ∫√ Δ∞ª∂π√ √π∫√¡√ª√§√°ø¡ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 6.142.737,56 773.242,25 INTERLIFE ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 4.708.027,50 656.130,82 GENIKI √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 7.496.981,96 1.952.611,90 ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND 4.786.347,68 1.121.427,71 GENIKI EURO MONEY MARKET FUND - SHORT TERM 5.307.245,99 943.835,17 S&B ™À¡Δ∞•π√¢√Δπ∫√ GLOBAL FUND OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫√ 6.316.368,57 563.941,64

22,7534 9,6307 4,4234 5,4869 2,6701 7,8252 7,9441 7,1754 3,8395 4,2681 5,6231 11,2004

-0,56% -0,45% -0,54% 0,09% -0,02% -0,45% -0,42% -0,26% -0,57% 0,11% 0,00% 0,06%

23,2085 9,8233 4,5119 5,5966 2,7235 7,9621 8,0831 7,3010 3,9067 4,3428 5,6231 11,4244

22,5259 9,5344 4,3792 5,4320 2,6434 7,7469 7,8647 7,1036 3,8011 4,2254 5,5669 11,0884

AMUNDI ∂§§∞™ ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 210-37.13.900-2), URL: www.amundi.com ∂ƒª∏™ ¢À¡∞ªπ∫√ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 51.910.052,11 6.454.046,50 ∂ƒª∏™ √ª√§√°π∞∫√ ¢π∂£¡∂™ 23.667.064,77 8.386.994,53 ∂ƒª∏™ ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ 12.322.629,11 3.651.218,39

8,0430 2,8219 3,3749

-0,81% 0,87% 0,00%

8,2843 2,8501 3,3749

7,9626 20,68% 2,8078 -19,68% 3,3749 0,71%

ATTICA WEALTH MANAGEMENT (ÙËÏ.: 210-33.96.860), URL: www.atticawealth.gr ∞ΔΔπ∫∏™ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 7.127.546,05 10.667.412,62 ATTICA REAL ESTATE ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 1.092.993,95 123.867,26 ∞ΔΔπ∫∏™ √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 3.619.184,76 1.785.736,32 ∞ΔΔπ∫∏™ ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ 1.459.209,53 417.593,56 ∞ΔΔπ∫∏™ ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 21.892.846,10 8.377.812,87 ∞ΔΔπ∫∏™ √ª√§√°πø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 19.022.737,88 6.627.322,83 ATTICA DYNAMIC ASSET ALLOCATION FUND OF FUNDS MIKTO 1.777.907,31 718.530,09

0,6682 8,8239 2,0267 3,4943 2,6132 2,8704 2,4744

0,22% 0,07% 6,08% 0,08% 0,04% 0,09% -0,23%

0,6782 8,9563 2,0389 3,4978 2,6524 2,8876 2,5115

0,6615 34,10% 8,7357 16,65% 2,0105 -23,24% 3,4803 0,53% 2,5871 8,99% 2,8474 1,03% 2,4497 -1,82%

∞∂¢∞∫ ∞™º∞§π™Δπ∫ø¡ √ƒ°∞¡π™ªø¡ (ÙËÏ.: 210-33.87.900) ∞™º∞§π™Δπ∫ø¡ √ƒ°∞¡π™ªø¡ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. 340.711.812,97 146.435.751,63 ∞™º∞§/∫ø¡ √ƒ°∞¡π™ªø¡ ∂Àƒø¶∞π∫ø¡ √ª√§√°ø¡ 146.998.033,60 107.941.823,29

2,3267 1,3618

1,62% 1,32%

2,3267 1,3618

2,3267 7,98% 1,3618 -18,38%

∞Δ∂ ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 210-32.47.793), URL: www.ate.gr ATE ∂π™√¢∏ª∞Δ√™ √ª√§√°πø¡ ATE ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ATE ª∂Δ√Ãπ∫√ ª∂™∞π∞™-ªπ∫ƒ∏™ ∫/™∏™ ∂™øΔ. ∞Δ∂ ªπ∫Δ√ ∂Àƒø¶∞´∫√ ∞Δ∂ US ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞Δ∂ EUROZONE ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞Δ∂ ∫∂º∞§∞π√À & À¶∂ƒ∞•π∞™ √ª√§. ∞Δ∂ ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ μƒ∞ÃÀ¶ƒ√£∂™ªø¡ ¢π∞£∂™πªø¡ EURO ATE ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞Δ∂ √ª√§√°πø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞Δ∂ ª∂Δ√Ãπ∫√ GLOBAL FUND OF FUNDS

4,0275 2,7780 0,8289 2,1761 6,1650 2,1002 2,9424 7,4367 6,5368 7,3621 3,6629

0,53% -0,62% -0,53% -0,17% -0,18% -0,32% 0,74% 0,01% -0,19% -0,09% -0,19%

4,0275 2,7780 0,8289 2,1761 6,1650 2,1002 2,9424 7,4367 6,5368 7,3621 3,6629

3,9973 -22,17% 2,7502 29,16% 0,8206 32,79% 2,1543 6,57% 6,1034 8,78% 2,0792 6,37% 2,9203 -21,25% 7,4367 2,88% 6,4714 5,82% 7,3069 4,45% 3,6263 3,67%

3.792.872,49 25.229.562,55 251.169,47 5.122.978,83 16.453.157,80 28.133.512,85 4.118.236,13 1.131.005,09 3.948.876,72 2.011.586,42 1.276.961,75 8.356.727,35 3.310.518,52 1.894.525,15 6.542.537,72 9.315.718,60 304.445,07 680.880,17 2.509.285,92 10.514.098,33 6.078.524,48

10,6552 1,4253 14,8193 5,2567 3,5368 3,6916 12,1084 11,6328 10,4232 1,6958 12,3867 9,0121 8,8442 9,2362 12,2326 3,1739 31,0294 14,6249 10,8370 2,9482 3,4235

0,07% -0,23% -0,16% -0,96% 0,00% 0,20% 0,12% 0,14% -0,01% -0,92% 0,02% 5,98% 0,03% 1,42% -0,86% -1,16% -0,51% -0,25% -0,14% -0,11% -0,10%

10,8683 1,4253 14,8193 5,2567 3,5368 3,7839 12,3506 11,8655 10,4232 1,6958 12,3867 9,0572 8,8530 9,3286 12,3549 3,2056 31,1845 14,7711 10,9454 2,9482 3,4235

10,4421 1,4110 14,6711 5,2041 3,5103 3,6178 11,8662 11,4001 10,2147 1,6788 12,3867 8,9445 8,8000 9,1438 12,1103 3,1422 30,7967 14,4787 10,7286 2,9187 3,3893

16,24% 6,25% 12,14% 37,84% 8,35% 13,79% 12,59% 11,07% 11,83% 49,45% 3,81% 8,03% 11,43% 19,43% 35,11% 44,39% -0,11% 6,64% 11,51% 7,58% 10,26%

EUROBANK EFG FUND MANAGEMENT COMPANY (LUX) S.A.(ÙËÏ.:0035-22.60.91.51) EUROBANK EFG (LF) EQUITY- GLOBAL EQUITIES FUND 7.898.420,22 10.445.534,87 EUROBANK EFG I (LF) EQUITY- GLOBAL EQUITIES FUND 2.936.854,30 3.721.480,63 EUROBANK EFG (USD) (LF) EQUITY- GLOBAL EQUITIES 340.632,15 346.403,98 EUROBANK EFG (LF) EQUITY- EMERGING EUROPE FUND 8.455.105,73 9.293.341,12 EUROBANK EFGI (LF) EQUITY- EMERGING EUROPE FUND 13.138.462,57 14.232.944,94 EUROBANK EFG (LF) EQUITY-GREEK EQUITIES FUND 13.971.177,89 56.380.582,72 EUROBANK EFG (LF) EQUITY-INSTITUTIONAL PORT EUR 1.089.421,18 4.264.480,36 EUROBANK EFG (LF) EQUITY - TURKISH EQUITY FUND 2.276.077,23 162.103,16 EUROBANK EFG (LF) EQUITY - TURKISH EQUITY FUND $ 707.425,78 37.821,78 EUROBANK EFG (LF)- INCOME PLUS $ 41.898.597,33 35.632.638,50 EUROBANK EFG (LF) ABSOLUTE RETURN EUR 21.392.800,95 17.890.702,29 EUROBANK EFG I (LF) ABSOLUTE RETURN EUR 835.756,04 697.653,95 EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURPOSE CLICK EUR 3.445.196,80 409.359,90 EUROBANK EFG I (LF) SPECIAL PURPOSE CLICK EUR 647.792,56 73.493,64 EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURP DBLE CLICK EUR 5.977.167,21 676.986,82 EUROBANK EFG I (LF) SPECIAL PURP DBLE CLICK EUR 685.541,17 73.757,96 EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURP ALL WEATHER EUR 1.646.980,57 186.798,01 EUROBANK EFG I (LF) SPECIAL PURP ALL WEATHER EUR 548.921,43 58.587,46

0,7562 0,7892 0,9833 0,9098 0,9231 0,2478 0,2555 14,0409 18,7042 1,1758 1,1957 1,1980 8,4161 8,8143 8,8291 9,2945 8,8169 9,3693

-0,25% -0,24% 0,13% -0,13% -0,13% -0,96% -0,97% -0,02% 0,37% 0,00% -0,01% 0,00% 0,11% 0,11% 0,05% 0,05% 0,03% 0,04%

0,7562 0,7892 0,9833 0,9098 0,9231 0,2478 0,2555 14,0409 18,7042 1,1758 1,1957 1,1980 8,4161 8,8143 8,8291 9,2945 8,8169 9,3693

0,7486 0,7892 0,9636 0,9007 0,9231 0,2453 0,2529 13,9005 18,5172 1,1758 1,1867 1,1980 8,2478 8,8143 8,6525 9,2945 8,6406 9,3693

6,61% 7,64% 7,02% 12,54% 13,52% 40,88% 46,84% 45,64% 46,21% 2,83% 7,94% 8,11% 7,43% 7,91% 6,02% 6,50% 8,01% 8,95%

9.129.483,25 2.266.772,24 38.095.899,30 13.713.390,53 1.708.748,46 2.061.537,50 18.513.674,35 8.507.697,50 9.149.837,14 1.484.148,14 4.109.626,41 1.956.796,43 6.021.898,93 2.046.581,02 3.783.417,99 508.747,37 37.794.773,05 5.781.880,21 11.799.689,14 1.602.760,86 4.691.866,42 1.280.898,85

EUROBANK EFG ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 210-33.52.800), URL: www.eurobank.gr EUROBANK WIN-WIN ™À¡£∂Δ√ 40.413.935,05 EUROBANK GLOBAL EQUITIES ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 35.959.101,88 EUROBANK EMERGING EUROPE ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 3.722.151,90 EUROBANK GREEK EQUITIES ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 26.929.805,23 EUROBANK GLOBAL BOND √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 58.191.212,84 EUROBANK CLICK ™À¡£∂Δ√ 103.858.600,01 EUROBANK DOUBLE CLICK ™À¡£∂Δ√ 49.865.070,49 INTERAMERICAN DOUBLE CLICK ™À¡£∂Δ√ 13.156.706,93 EUROBANK ALL WEATHER ™À¡£∂Δ√ 41.159.860,08 EUROBANK £∂™ªπ∫ø¡ Ã∞ƒΔ√ºÀ§∞∫πø¡ ª∂Δ. ∂™. 3.411.306,93 EUROBANK DOLLAR PLUS ¢π∞Ã. ¢π∞£. ∂•øΔ. (USD) 15.817.393,60 INTERAMERICAN ™Δ∞£∂ƒ√ √ª√§√°π∞∫√ ∂™. 75.311.725,52 INTERAMERICAN ¢π∞Ã. ¢π∞£. ∂™. 29.278.932,61 INTERAMERICAN ∂§§∏¡π∫√ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 17.498.282,18 INTERAMERICAN ¢À¡∞ªπ∫√ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™. 80.032.379,10 INTERAMERICAN ANA¶ΔÀ™™√ª∂¡ø¡ ∂Δ∞πƒπø¡ ª∂Δ.∂™. 29.566.830,33 INTERAMERICAN ¢√§∞ƒπ√À √ª√§√°π∞∫√ ∂•. 9.446.757,11 INTERAMERICAN ∞¡∞¶ΔÀ°ª∂¡ø¡ ∞°√ƒø¡ ª∂Δ. ∂•. 9.957.831,50 INTERAMERICAN ¡∂∞ ∂Àƒø¶∏ ª∂Δ. ∂•. 27.193.218,09 EUROBANK EQUITY BLEND FUND OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫√ 30.997.846,73 EUROBANK BALANCED BLEND FUND OF FUNDS ªπ∫Δ√ 20.809.573,32

27,62% 33,41% 20,25% 8,64% 8,40% 22,58% 23,78% 22,22% 27,24% 16,40% 0,28% 8,72%

ENEP°HTIKO

MEPI¢IA

124.947.757,37 723.750,97 35.622.421,35 980.794,52 81.434.193,51 44.855.975,89 38.264.976,19 28.303.578,55 9.286.907,84 539.895,62 35.652.092,02 171.053,56 11.104,50 22.724.683,56 13.868.324,00 363.834,11 19.935.871,38 40.780.660,18 29.790.706,32 31.362.904,82 1.990.793,43 1.895.386,35 50.232.018,69 7.799.094,32 671.714,03 550.566,81 219.131,56 1.770.641,19 7.295.821,60 172.593,36 105.271,53 1.186.644,45 2.324.965,13 1.513.278,64 690.331,66 160.379,99 2.267.354,73 1.107.219,38 4.957.902,04 20.715.236,90 21.275.665,41 3.100.496,62 489.818,99 2.263.555,22 809.602,76 924.354,16 208.372.143,22 25.119.468,30 1.488.376,81 2.382.998,61 1.000,79 9.393.456,73 3.441.328,59 1.288.255,95

13.919.902,43 76.182,30 4.984.734,61 108.001,98 8.980.733,43 5.644.040,21 4.378.822,59 2.718.976,71 876.165,22 50.372,92 42.951.796,91 158.609,49 12.744,51 29.639.649,24 17.180.942,58 365.245,67 26.000.203,18 3.980.282,06 2.919.619,95 29.131.716,53 1.810.397,44 1.355.260,19 39.330.839,63 6.838.973,91 572.375,25 68.782,22 26.105,36 221.169,51 1.089.863,33 138.079,48 88.830,63 441.442,69 192.440,18 96.316,92 57.141,67 115.102,08 259.664,52 124.753,76 494.048,36 2.155.193,95 2.228.481,52 277.934,03 33.810,22 2.488.156,95 58.223,00 82.837,92 20.741.020,98 2.500.189,72 1.968.626,81 235.724,30 100,00 937.624,55 513.748,83 5.193.578,85

8,9762 9,5003 7,1463 9,0813 9,0677 7,9475 8,7386 10,4096 10,5995 10,7180 0,8300 1,0785 0,8713 0,7667 0,8072 0,9961 0,7668 10,2457 10,2036 1,0766 1,0996 1,3985 1,2772 1,1404 1,1736 8,0045 8,3941 8,0058 6,6943 1,2500 1,1851 2,6881 12,0815 15,7115 12,0811 1,3934 8,7319 8,8752 10,0353 9,6118 9,5472 11,1555 14,4873 0,9097 13,9052 11,1586 10,0464 10,0470 0,7560 10,1093 10,0079 10,0184 6,6985 0,2480

-0,21% -0,21% -0,28% 0,01% 0,01% -0,40% -0,15% -0,11% 0,02% 0,02% -0,13% 0,27% -0,13% -0,40% -0,41% -0,02% -0,40% 0,08% 0,04% -0,18% -0,17% 0,21% 0,06% -0,87% -0,87% -0,22% -0,22% -0,22% -0,53% 0,21% 0,20% -0,08% -0,25% 0,15% -0,25% 0,02% -0,11% -0,11% -0,02% 0,07% 0,00% -0,26% 0,13% -0,13% -0,02% -0,26% 0,00% 0,00% -0,26% -0,06% 0,00% 0,01% -0,53% -1,00%

8,9762 9,5003 7,1463 9,0813 9,0677 7,9475 8,7386 10,4096 10,5995 10,7180 0,8300 1,0785 0,8713 0,7667 0,8072 0,9961 0,7745 10,2457 10,2036 1,0766 1,0996 1,3985 1,2772 1,1404 1,1736 8,0045 8,3941 8,1659 6,6943 1,2500 1,1851 2,6881 12,0815 15,7115 12,2019 1,3934 8,7319 8,8752 10,0353 9,9002 9,5472 11,1555 14,4873 0,9188 14,0443 11,2702 10,0966 10,0470 0,7636 10,1093 10,0079 10,0184 6,6985 0,2480

8,7967 9,5003 7,0748 8,9905 8,9770 7,8680 8,6512 10,2014 10,5200 10,7180 0,8217 1,0623 0,8713 0,7514 0,8072 0,9762 0,7591 10,0408 9,9995 1,0658 1,0996 1,3775 1,2772 1,1290 1,1736 7,8444 8,3941 7,8457 6,6441 1,2500 1,1732 2,6881 11,9003 15,4758 11,9603 1,3795 8,7319 8,8752 10,0353 9,4196 9,3563 10,9324 14,1976 0,9097 13,9052 11,1586 10,0464 10,0470 0,7560 10,0335 10,0079 9,8180 6,6985 0,2480

19,77% 19,81% 17,35% 39,19% 39,23% 34,97% 30,03% 10,76% 10,38% 10,55% 6,79% 7,24% 7,61% 5,74% 6,63% 6,17% 5,75% -0,62% 0,12% 8,25% 8,68% 8,68% 16,48% 53,24% 54,24% 16,28% 17,68% 16,28% 38,84% 6,66% 5,75% 11,07% 14,10% 14,58% 14,10% 19,92% 7,87% 8,64% 6,43% 0,47% 0,25% 8,35% 8,81% 12,53% 45,30% 8,35% 0,27% 0,28% 6,58% 1,09% 0,08% 0,18% 28,21% 17,09%

∂£¡π∫∏ ASSET MANAGEMENT ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 210-90.07.400), URL: www.diethniki.gr ¢∏§√™ ∂π™√¢∏ª∞Δ√™ 55.850.353,23 10.203.356,84 ¢∏§√™ BLUE CHIPS 77.178.183,33 18.790.120,39 NBGAM ETF °∂¡π∫√™ ¢∂π∫Δ∏™ Ã.∞.- ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ. 2.701.846,16 294.878,00 ¢∏§√™ ªπ∫Δ√ 31.552.954,51 4.718.297,98 ¢∏§√™ ™À§§√°π∫√ 27.667.869,40 6.122.075,91 ¢∏§√™ ∂¶π∫/∫∏™ ™À¡Δ∞•∏™ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. 10.842.718,90 1.257.640,02 ¢∏§√™ EUROBOND - √ª√§√°π∞∫√ 289.728.558,11 46.998.915,44 ¢∏§√™ GLOBAL TITANS 37.681.609,57 13.238.982,87 ¢∏§√™ ¶ƒ∞™π¡∏ ∂¡∂ƒ°∂π∞ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 616.790,82 141.795,93 NBGAM ETF GREECE & TURKEY 30 - ª∂Δ√Ãπ∫√(2) 3.038.198,12 388.550,00 ¢∏§√™ USD BOND √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. 34.079.432,94 5.880.760,12 ¢∏§√™ DELTA BONUS - ™À¡£∂Δ√ ∞/∫ 84.041.015,93 10.294.136,65 ¢∏§√™ SMALL CAP ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™. 39.366.878,61 37.025.896,86 ¢∏§√™ ¶∂Δ √Δ∂ ªπ∫Δ√ 7.926.765,60 3.138.573,40 ¢∏§√™ ™Δƒ∞Δ∏°π∫ø¡ Δ√¶√£∂Δ∏™∂ø¡ ªπ∫Δ√ ∂•øΔ. 28.964.144,26 2.748.212,81 ¢∏§√™ MONEY PLUS - ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ 21.427.881,89 1.770.040,08 ¢∏§√™ ¢√§∞ƒπ∞∫√ (USD) - √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 8.583.295,09 736.504,33 ¢∏§√™ SYNTHESIS BEST BLUE - FOF √ª√§√°π∞∫√ 7.609.232,45 710.022,97 ¢∏§√™ SYNTHESIS BEST GREEN - FOF ªπ∫Δ√ 62.006.954,34 6.554.433,36 ¢∏§√™ SYNTHESIS BEST YELLOW - FOF ªπ∫Δ√ 25.892.602,13 2.869.157,36 ¢∏§√™ SYNTHESIS BEST RED - FOF ª∂Δ√Ãπ∫√ 15.061.002,91 1.688.857,92

5,4737 4,1074 9,1626 6,6874 4,5194 8,6215 6,1646 2,8463 4,3498 7,8193 5,7951 8,1640 1,0632 2,5256 10,5393 12,1059 11,6541 10,7169 9,4603 9,0245 8,9179

6,19% -0,69% -0,95% 2,92% 1,90% 2,51% 0,46% -0,09% -0,42% -0,71% -0,46% 0,33% -1,11% 0,22% 0,01% 0,01% -0,11% -0,02% 0,03% 0,11% 0,11%

5,4737 4,1074 9,1626 6,6874 4,5194 8,6215 6,1646 2,8463 4,3498 7,8193 5,7951 8,5722 1,0632 2,5256 10,5393 12,1059 11,6541 10,7169 9,4603 9,0245 8,9179

5,4737 4,0663 9,1626 6,6205 4,4742 8,5353 6,1646 2,8178 4,3063 7,8193 5,7951 8,1640 1,0526 2,5003 10,4866 12,1059 11,6541 10,6097 9,3657 8,9343 8,8287

11,23% 29,58% 31,62% 8,56% 19,56% 20,04% 16,38% -1,70% -17,70% 47,77% 16,10% 17,48% 40,90% 11,33% 13,69% 2,16% 14,38% 4,27% 6,05% 7,19% 9,45%

∂£¡π∫∏ Δƒ∞¶∂∑∞ Δ∏™ ∂§§∞¢√™ ∞.∂. (ÙËÏ.: 210-90.07.400), URL: www.nbg.gr NBG INCOME PLUS - CLASS ∞ (EUR) 3.326.318,44 2.799,47 NBG INCOME PLUS - CLASS B (EUR) 23.709.535,20 19.430,79 NBG GLOBAL EQUITY - CLASS ∞ (EUR) 367.379,98 303,53 NBG GLOBAL EQUITY - CLASS B (EUR) 37.041.411,62 30.072,20 NBG EUROPEAN ALLSTARS - CLASS A (EUR) 494.996,95 518,38 NBG EUROPEAN ALLSTARS - CLASS B (EUR) 29.778.492,13 31.113,26

1.188,2000 1.220,2000 1.210,3600 1.231,7500 954,8900 957,1000

0,01% 0,01% 0,04% 0,04% 0,47% 0,47%

1.188,2000 1.220,2000 1.210,3600 1.231,7500 954,8900 957,1000

∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 210-61.24.914), URL: www.europisti-aedak.gr ∂Àƒø¶∞´∫∏ ¶π™Δ∏ ∫ƒ∞Δπ∫ø¡ √ª√§√°ø¡ ∞¡∂¶ΔÀ°ª∂¡ø¡ Ãøƒø¡ (EUR) 1.560.456,40 188.428,70 ∂Àƒø¶∞´∫∏ ¶π™Δ∏ EUROBOND ∫ƒ∞Δπ∫ø¡ √ª√§√°ø¡ ∞¡∂¶ΔÀ°ª∂¡ø¡ Ãøƒø¡ (EUR) 1.600.175,47 1.144.734,84 ∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ ∞¡∞¶ΔÀ•.(ª∂Δ.∂™øΔ.) 4.722.015,93 1.379.140,60 ∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ EUROPEAN OPPORTUNITIES ª∂Δ. ∂•. 5.027.758,96 3.004.821,57 ∂Àƒø¶∞´∫∏ ¶π™Δ∏ EMERGING MARKETS OPPORTUN. ª∂Δ.∂•. 1.565.014,96 616.979,41 ∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ GLOBAL OPPORTUNITIES (ª∂Δ. ∂•.) 5.175.608,72 1.789.673,93 ∂Àƒø¶∞´∫∏ ¶π™Δ∏ AMERICAN OPPORTUNITIES ª∂Δ. ∂•. 1.120.382,79 374.106,12 ∂Àƒø¶∞´∫∏ ¶π™Δ∏ ∂Δ∞πƒπ∫ø¡ √ª√§√°ø¡ INVESTMENT GRADE (EUR) 13.641.245,13 3.450.578,74 ∂Àƒø¶∞´∫∏ ¶π™Δ∏ HIGH YIELD ∂Δ∞πƒπ∫ø¡ √ª√§√°ø¡ (EUR) 2.357.909,29 688.004,38 ∂Àƒø¶.¶π™Δ∏ EUROINVEST ªπ∫Δ√ ∂™. 1.653.018,98 1.792.719,17

8,2814 1,3979 3,4239 1,6732 2,5366 2,8919 2,9948 3,9533 3,4272 0,9221

-0,10% -0,08% -0,81% 0,41% 0,09% 0,17% 0,20% -0,01% 0,07% 0,93%

8,4056 1,5097 3,5266 1,7234 2,6127 2,9642 3,0846 4,0126 3,4786 0,9959

EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURP ALL WEATHER PLUS EUR EUROBANK EFG I (LF) SPECIAL PURP ALL WEATHER PLUS EUR EUROBANK EFG I (LF) SPECIAL PURPOSE DUAL FORMULA EUR EUROBANK (LF) SPECIAL PURP BLUE CHIPS PROTECT FUND EUROBANK EFG I (LF) SPECIAL PURP BLUE CHIPS P EUR EUROBANK EFG I (LF) SP PURP BLUE CHIPS PROTECT II EUR EUROBANK EFG I (LF) SP PURP BLUE CHIPS III PROTECT EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURPOSE COMMODITY MAX 30 EUROBANK EFG (LF) ABSOLUTE RETURN II EUR EUROBANK EFG I (LF) ABSOLUTE RETURN II EUR EUROBANK EFG (LF) FUND OF FUNDS-EQUITY BLEND EUR EUROBANK EFG (USD) (LF) FUND OF FUNDS-EQUITY BLEND EUROBANK EFG I (LF) FUND OF FUNDS-EQUITY BLEND EUR EUROBANK EFG (LF) FUND OF FUNDS-BRIC EUR EUROBANK EFG I (LF) FUND OF FUNDS-BRIC EUR EUROBANK EFG (USD) (LF) FUND OF FUNDS- BRIC INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS-BRIC EUR EUROBANK EFG (LF) SP 8% EQUITY FORMULA ? EUR EUROBANK EFG (LF) SP 6% EQUITY FORMULA $ EUROBANK EFG (LF) FUND OF FUNDS BALANCED BLEND EUR EUROBANK EFG I (LF) FUND OF FUNDS BALANCED BLEND EUR EUROBANK EFG (USD) (LF) FOF-BALANCED BLEND EUROBANK EFG (LF)- CASH FUND EUR EUROBANK EFG (LF) EQUITY - FLEXI STYLE GREECE EUROBANK EFG I (LF) EQUITY - FLEXI STYLE GREECE EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURPOSE GREEK MAX 50 FUND EUROBANK EFG I (LF) SPECIAL PURPOSE GREEK MAX 50 INTERAMERICAN (LF) SPECIAL PURPOSE GREEK MAX 50 EUROBANK EFG (LF) GREEK GOVERNMENT BOND FUND EUROBANK EFG I (LF) EQUITY - DYNAMIC ROMANIAN FUND EUROBANK EFG (LF) EQUITY - DYNAMIC ROMANIAN FUND EUROBANK EFG (LF) MONEY MARKET CASH FUND (PLN) EUROBANK EFG (LF) FUND OF FUNDS- REAL ESTATE EUROBANK EFG $ (LF) FUND OF FUNDS- REAL ESTATE INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS- REAL ESTATE EUROBANK EFG (LF) EQUITY-DYNAMIC POLISH FUND PRELIUM A (LF) TOTAL RETURN PRELIUM B (LF) TOTAL RETURN BANCPOST (LF) SP EQUITY FORMULA BONUS (RON) POLBANK (LF) SPECIAL PURPOSE-EUR/PLN-FX FORMULA EUROBANK EFG (LF) S.P.-10%EQUITY FORMULA ? EUROBANK EFG (LF) FUND OF FUNDS-NEW FRONTIERS EUROBANK EFG (USD)(LF) FUND OF FUNDS-NEW FRONTIERS INTERAMERICAN (LF) EQUITY- EMERGING EUROPE FUND INTERAMERICAN (LF) EQUITY - TURKISH EQUITY FUND INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS-NEW FRONTIERS EUROBANK EFG (LF) MONEY MARKET FUND - RESERVE INTERAMERICAN (LF) MONEY MARKET FUND - RESERVE INTERAMERICAN (LF) EQUITY- GLOBAL EQUITIES FUND EUROBANK EFG (LF) GLOBAL BOND EUROBANK EFG I (LF) FOF-DYNAMIC FIXED INCOME EUROBANK EFG I (LF) SP BEST PERFORMERS EUROBANK EFG I (LF) GREEK GOVERNMENT BOND FUND EUROBANK EFG I (LF) EQUITY-GREEK EQUITIES FUND

KA£APH METAB. TIMH TIMH METAB. TIMH ¶POH°. ¢IA£E™H™ E•A°OPA™ A¶O 1/1/12

1.188,2000 5,47% 1.220,2000 5,51% 1.210,3600 10,01% 1.231,7500 10,05% 954,8900 11,90% 957,1000 11,94%

8,2814 1,3979 3,3897 1,6565 2,5112 2,8630 2,9649 3,9533 3,4272 0,9221

4,44% -31,21% 34,07% 15,27% 9,37% 11,75% 5,97% 10,56% 14,16% 13,22%

HSBC (∂§§∞™) ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 210-36.46.484-91), URL: www.hsbc.gr HSBC ∂π™√¢∏ª∞Δ√™ √ª√§√°πø¡ ∂Àƒø ∞¡∞¶ΔÀ°ª∂¡ø¡ Ãøƒø¡ 5.309.447,13 HSBC ¢π∞£∂™πªø¡ ∂Àƒø μƒ∞ÃÀÃ√¡π∞™ ¢π∞ƒ∫∂π∞™ 17.364.300,23 HSBC ∞¡∞¶ΔÀ•π∞∫√ ª∂Δ√Ãø¡ ∂™øΔ. 34.960.915,34 HSBC AMERICAN EQUITY ª∂Δ. ∂•øΔ. 8.395.999,90 HSBC ∞¡∞¢À√ª∂¡ø¡ ∞°√ƒø¡ ª∂Δ.∂•øΔ. 7.794.596,78 HSBC ¶∞¡∂Àƒø¶∞π∫√ ª∂Δ.∂•øΔ. 6.730.343,66 HSBC √ª√§√°πø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ¢√§∞ƒπ√À 3.256.305,06 HSBC ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 8.648.093,06

934.095,26 5,6841 8.615.409,50 2,0155 1.404.909,75 24,8848 3.047.764,51 2,7548 1.657.297,42 4,7032 2.331.642,86 2,8865 751.358,33 4,3339 1.312.825,75 6,5874

0,05% 5,7552 5,6841 8,25% 0,00% 2,0256 2,0155 0,55% -0,56% 25,5691 24,8848 22,43% -0,37% 2,8306 2,7548 10,06% 0,14% 4,8325 4,7032 7,58% -0,17% 2,9659 2,8865 8,93% -0,58% 4,3881 4,3339 4,55% 0,03% 6,7191 6,5874 6,13%

ING ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 801 100 200 300), URL: www.ingim.gr ING ∞/∫ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ. 47.123.039,26 ING ∞/∫ ªπ∫Δ√ 7.527.788,55 ING ∞/∫ ∂Àƒø¶∞π∫√ ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ μƒ∞ÃÀ¶ƒ√£∂™ªø¡ ¢π∞£∂™πªø¡ 5.116.909,60

9.372.634,16 3.837.772,59 948.188,68

5,0277 1,9615 5,3965

-0,60% -0,38% 0,00%

5,1283 1,9909 5,3965

5,0277 20,33% 1,9615 13,43% 5,3965 -0,41%

INTERNATIONAL ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 210-81.19.000), URL: www.intermf.gr INTERNATIONAL ∂Àƒø¶∞´∫ø¡ √ª√§√°ø¡ 2.782.922,85 INTERNATIONAL ªπ∫Δ√ 3.525.930,68 INTERNATIONAL ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ 1.458.706,70 INTERNATIONAL ∂§§∏¡π∫√ ª∂Δ√Ãπ∫√ 6.941.810,23

628.181,41 1.768.185,73 217.420,08 4.410.574,08

4,4301 1,9941 6,7092 1,5739

2,37% 0,37% 0,03% -0,17%

4,5187 2,0938 6,7260 1,6526

4,3858 15,09% 1,9742 -15,53% 6,6757 3,83% 1,5582 12,63%

∫À¶ƒ√À ASSET MANAGEMENT ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 210-77.65.441) ∫À¶ƒ√À EURO BOND PREMIUM √ª√§√°π∞∫√ 3.528.378,37 ∫À¶ƒ√À DUAL STRATEGY ™À¡£∂Δ√ ∞ª√πμ∞π√ ∫∂º∞§∞π√ 139.735,49

1.783.089,93 57.761,82

1,9788 2,4192

0,83% 0,34%

1,9788 2,4676

1,9689 -25,53% 2,4071 -6,06%

∫À¶ƒ√À LIBOR RETURN (USD) √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. ∫À¶ƒ√À ∂§§∏¡π∫√ ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ ∫À¶ƒ√À ∂§§∏¡π∫√ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ. ∫À¶ƒ√À EURO BALANCED PREMIUM ªπ∫Δ√ ∫À¶ƒ√Y FUND OF FUNDS METOXIKO ∫À¶ƒ√Y FUND OF FUNDS MIKTO ∫À¶ƒ√Y EURO EQUITY PREMIUM ª∂Δ√Ãπ∫√

ENEP°HTIKO

MEPI¢IA

KA£APH METAB. TIMH TIMH METAB. TIMH ¶POH°. ¢IA£E™H™ E•A°OPA™ A¶O 1/1/12

3.340.441,34 1.499.276,53 11.704.705,02 3.608.862,82 462.962,51 1.373.842,66 2.432.675,76

653.315,36 297.260,99 8.278.654,80 2.473.623,82 142.082,58 413.574,28 784.692,10

5,1131 5,0436 1,4138 1,4589 3,2584 3,3219 3,1002

-0,02% 0,01% -0,56% 0,59% 0,10% 0,07% -0,05%

5,1131 5,0436 1,4138 1,4589 3,2584 3,3219 3,1002

5,0875 6,90% 5,0184 2,55% 1,4067 27,42% 1,4516 -11,28% 3,2421 5,76% 3,3053 8,42% 3,0847 3,34%

MARFIN GLOBAL ASSET MANAGEMENT ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 210-81.73.750), URL: www.marfinaedak.gr MARFIN ∂§§∏¡π∫√ ª∂Δ√Ãπ∫√ 28.470.420,50 20.691.978,52 1,3759 MARFIN £∂™ªπ∫ø¡ Ã∞ƒΔ√º. √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 5.497.641,12 1.544.138,50 3,5603 MARFIN GLOBAL ª∂Δ√Ãπ∫√ 3.944.098,51 2.544.018,08 1,5503 MARFIN SMART CASH ¢π∞Ã.¢π∞£. 128.894.527,89 30.283.513,05 4,2563 MARFIN PREMIUM SELECTION FUND OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫√ 4.954.478,77 1.706.656,50 2,9030 MARFIN £∂™ªπ∫ø¡ Ã∞ƒΔ/∫πø¡ EURO HEDGED FOFs ª∂Δ. 18.687.335,89 6.591.131,17 2,8352 MARFIN UNIVERSAL STRATEGY FOFs ªπ∫Δ√ 1.178.643,78 6.656.313,00 0,1771 MARFIN GLOBAL STRATEGY FOFs ªπ∫Δ√ 1.479.936,36 7.894.869,24 0,1875 MARFIN EMERGING ∂ª∂∞ ª∂Δ√Ãπ∫√ 2.331.570,23 886.526,28 2,6300 MARFIN EURO GLOBAL BOND FUND OF FUNDS √ª√§√°π∞∫√ 5.777.330,32 1.853.065,15 3,1177 MARFIN USD GLOBAL BOND FUND OF FUNDS √ª√§√°π∞∫√ 2.490.300,09 546.424,02 4,5574

-0,59% -0,02% -0,32% 0,01% -0,08% 0,19% 0,06% 0,16% -0,07% -0,01% -0,01%

1,4172 3,6671 1,5968 4,2776 2,9901 2,9203 0,1824 0,1931 2,7089 3,2112 4,6941

1,3346 3,4535 1,5038 4,2350 2,8159 2,7501 0,1718 0,1819 2,5511 3,0242 4,4207

METLIFE ALICO ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 210-37.12.300), URL: www.alicomfunds.gr ALICO ∫ƒ∞Δπ∫ø¡ √ª√§√°ø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 50.162.932,83 2.880.190,86 ALICO ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ 7.907.001,34 596.863,82 ALICO ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 15.639.579,89 1.976.179,16 ALICO ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 6.625.317,15 489.651,03 ALICO MIKTO ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 15.723.495,65 941.569,98 ∂¶π∫√Àƒπ∫∏™ ∞™º∞§π™∏™ MIKTO ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 4.320.875,35 359.432,59 ∞§§∏§√μ√∏£∂π∞™ MIKTO ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 592.779,26 53.059,24 BETA GLOBAL MIKTO ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 2.505.001,16 431.481,28 ALICO EΔ∞πƒπ∫ø¡ √ª√§√°πø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 23.308.176,85 1.713.531,15 ALICO ¢√§∞ƒπ∞∫√ √ª√§√°πø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 3.849.159,72 323.858,88 ALICO ∂Àƒø¶∞´∫√ ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ 5.499.723,45 1.565.115,63 ALICO ª∂Δ.∂™øΔ. ª∂™∞π∞™ & ªπ∫ƒ∏™ ∫∂º∞§∞π√¶√π∏™∏™ 4.479.190,96 814.685,29 ALICO ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À FTSE-20 INDEX FUND 16.821.764,19 8.863.491,46 CITI FUND √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 789.220,41 188.437,50 ∂§§∏¡π∫√ ª∂Δ√Ãπ∫√ ª∂°∞§∏™ ∫∞π ª∂™∞π∞™ ∫∂º∞§∞π√¶√π∏™∏™ 5.142.350,46 5.578.462,43 ALICO ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞¡∞¢À√ª∂¡ø¡ ∞°√ƒø¡ 1.439.667,92 369.310,24 PROTON GREEK RECOVERY FUND ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 1.765.003,09 436.425,59 PROTON ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 692.752,98 233.675,69 PROTON √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 876.827,78 158.406,50 ∂¶∂¡¢ÀΔπ∫∏ ∫ƒ∏Δ∏™ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 110.471,20 95.606,50 ALICO FUND OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫√ 10.190.291,60 2.893.515,03 ALICO FUND OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂ª¶√ƒ∂Àª∞Δπ∫ø¡ ∞•πø¡ 1.823.459,85 141.858,47 ALICO FUND OF FUNDS ªπ∫Δ√ 651.096,61 65.047,44

17,4165 13,2476 7,9140 13,5307 16,6992 12,0214 11,1720 5,8056 13,6024 11,8853 3,5139 5,4981 1,8979 4,1882 0,9218 3,8983 4,0442 2,9646 5,5353 1,1555 3,5218 12,8541 10,0096

-0,11% 0,01% -0,55% -0,02% -0,30% -0,07% -0,11% -0,24% -0,03% -0,52% 0,00% -0,85% -0,79% -0,66% -0,55% 0,39% -0,19% -0,32% -0,65% -0,38% -0,19% -0,15% -0,10%

17,7648 13,3801 8,3097 14,2072 17,5342 12,6225 11,7306 5,9217 13,8744 12,1230 3,5490 5,7730 1,9928 4,2510 0,9541 4,0932 4,2060 3,0535 5,6183 1,2017 3,6979 13,4968 10,5101

MILLENNIUM ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 210-95.48.866), URL: www.millenniumbank.gr MILLENNIUM EURO PLUS ¢π∞Ã/™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ 2.327.507,88 268.355,29 MILLENNIUM VALUE PLUS ∂§§∏¡π∫√ √ª√§√°π∞∫√ 1.685.160,18 1.173.124,90 MILLENNIUM BLUE CHIPS ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™. 9.068.173,97 11.969.064,69 MILLENNIUM EUROZONE ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•. 5.038.030,80 2.875.966,86 MILLENNIUM MID- CAP ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 8.196.648,12 6.946.673,00 MILLENNIUM AMERICA US ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•. 4.080.842,38 1.705.055,47 MILLENNIUM CHINA GROWTH ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 2.395.744,43 754.867,24 MILLENNIUM FUND OF FUNDS ªπ∫Δ√ 9.787.472,15 5.569.477,42 MILLENNIUM ∞¡∞¢À√ª∂¡ø¡ ∞°√ƒø¡ FUND OF FUNDS ª∂Δ. 1.217.725,81 524.554,12

8,6732 1,4365 0,7576 1,7518 1,1799 2,3934 3,1737 1,7573 2,3214

0,00% 7,04% -0,50% -0,25% -0,99% -0,26% -0,57% -2,23% 0,22%

8,8467 1,4652 0,7955 1,8394 1,2389 2,5131 3,3324 1,8452 2,4375

8,4997 1,4078 0,7500 1,7168 1,1563 2,3455 3,1102 1,7222 2,2750

PROBANK ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 210-48.43.591-5), URL: www.probank.gr PROBANK Ã∏ª∞Δ∞°√ƒ∞™ ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ 133.225.384,93 PROBANK √ª√§√°π∞∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 5.449.179,97 PROBANK ∂§§∞™ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 6.543.570,17 N.P. INSURANCE ¡∂√™ ¶√™∂π¢ø¡ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 584.188,65

4,0051 2,5272 1,5956 1,1311

0,01% 0,17% -0,41% 0,00%

4,0051 2,5272 1,5956 1,1368

3,9851 4,05% 2,5082 10,16% 1,5796 23,30% 1,1266 32,63%

33.263.569,36 2.156.193,90 4.100.975,18 516.473,20

¶∂πƒ∞πø™ ASSET MANAGEMENT ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 210-32.88.222), URL: www.piraeusaedak.gr ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 13.544.425,08 3.333.439,56 4,0632 ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ¢À¡∞ªπ∫ø¡ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂ø¡ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 3.694.106,80 7.969.185,54 0,4635 ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 4.523.312,97 3.197.402,16 1,4147 ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 5.381.584,58 1.150.409,43 4,6780 ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ μƒ∞ÃÀ¶ƒ√£∂™ªø¡ ¢π∞£∂™πªø¡ ™∂ ∂Àƒø 20.040.134,38 1.917.437,26 10,4515 ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ √ª√§√°ø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 8.875.329,19 2.197.811,74 4,0383 ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ £∂™ªπ∫ø¡ ∂¶∂¡¢ÀΔø¡ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 398.522,34 120.000,00 3,3210 ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ∞™º∞§π™Δπ∫ø¡ º√ƒ∂ø¡ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 499.126,65 150.492,23 3,3166 ¶∂πƒ∞πø™ FUND OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫√ 2.533.287,01 262.840,04 9,6381 ¶∂πƒ∞πø™ FUND OF FUNDS ªπ∫Δ√ 3.706.381,88 353.032,37 10,4987 ¶∂πƒ∞πø™ FUND OF FUNDS √ª√§√°π∞∫√ 1.779.139,40 161.846,52 10,9928

33,35% 6,37% 9,36% 3,97% 6,32% 9,92% 2,73% 3,71% 1,35% 7,98% 9,39%

17,2423 6,07% 13,1151 2,87% 7,8349 21,05% 13,3954 5,44% 16,5322 7,49% 11,7810 4,58% 10,9486 4,02% 5,7475 15,33% 13,4664 8,97% 11,7664 -0,05% 3,4788 0,15% 5,4431 48,89% 1,8789 29,58% 4,1882 -9,95% 0,9218 23,93% 3,8593 1,82% 4,0038 27,87% 2,9053 16,94% 5,4799 -16,61% 1,1439 20,03% 3,4866 9,99% 12,7256 -1,93% 9,9095 7,10%

-0,54% 4,1343 3,9819 -1,02% 0,4716 0,4542 1,87% 1,4288 1,4006 0,01% 4,6780 4,6780 0,01% 10,4515 10,4515 5,76% 4,0787 3,9979 1,83% 3,3542 3,2878 1,82% 3,3498 3,2834 0,16% 9,7827 9,5658 0,02% 10,6299 10,4200 -0,10% 11,1027 10,9104

-0,12% -19,44% 19,95% 5,62% 44,35% 4,65% 6,49% 20,41% 6,58%

36,33% 40,97% 19,39% -6,03% 3,42% 20,21% 14,91% 11,43% 9,15% 7,58% 6,24%

¶∂πƒ∞πø™ ASSET MANAGEMENT ∞∂¢∞∫ (∞¡Δπ¶ƒ.) (ÙËÏ.: 210-32.88.222), URL: www.piraeusaedak.gr PIRAEUSINVEST EUROPEAN EQUITY FUND (EUR) 3.255.537,36 11.506,49 282,9300 0,32% 285,7593 282,9300 6,56% PIRAEUSINVEST EUROPEAN BOND FUND (EUR) 10.054.345,44 49.470,17 203,2400 0,01% 204,2562 203,2400 -0,49% Δ.Δ. ∂§Δ∞ ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 210-33.16.644), URL: www.tteltaaedak.gr Δ.Δ. ∂§Δ∞ Ã∏ª∞Δ∞°√ƒ∞™ ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ (EUR) 252.116.866,32 Δ.Δ. ∂§Δ∞ √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 8.167.351,14 Δ.Δ. ∂§Δ∞ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 10.591.762,01 Δ.Δ. ∂§Δ∞ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 848.931,88 Δ.Δ. ∂§Δ∞ EUROPLUS √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 2.744.367,95 Δ.Δ. ∂§Δ∞ √π∫√§√°π∫√ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 1.191.015,71 Δ.Δ. ∂§Δ∞ £∂™ªπ∫ø¡ ∂¶∂¡¢ÀΔø¡ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 587.321,35 AAAB ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 745.704,84 AAAB ∂π™√¢∏ª∞Δ√™ ∫∞π √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ. 14.149.807,40 AAAB ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ ∂™øΔ. 6.483.610,16 AAAB ∂¶π§∂°ª∂¡ø¡ ª∂Δ√Ãø¡ ∂™øΔ. 4.005.524,31

93.040.951,46 5.521.409,26 6.519.516,84 1.391.755,93 764.544,70 328.142,86 120.000,00 262.648,04 5.619.558,61 1.159.575,83 2.875.440,95

2,7097 1,4792 1,6246 0,6100 3,5895 3,6296 4,8943 2,8392 2,5180 5,5914 1,3930

0,01% -0,57% -0,14% -0,80% -0,04% 0,28% -0,59% -0,31% -0,15% 0,01% -0,75%

2,7097 1,4792 1,6287 0,6131 3,5985 3,6477 4,8943 2,8463 2,5180 5,5914 1,4000

2,7097 1,4755 1,6205 0,6070 3,5805 3,6115 4,8943 2,8321 2,5117 5,5914 1,3860

6,04% 13,11% 12,07% 29,81% 6,84% -0,03% 12,75% 13,27% -3,42% -5,47% 27,88%

K§EI™IMO TH™ 25H™ √∫Δøμƒπ√À

¢E§TIO TIMøN ™YNA§§A°MATO™ ∂¡∞¡Δπ ∂Àƒø °π∞ ™À¡∞§§∞°∂™ ª∂Ãπ π™√Δπª√À ∂Àƒø 10.000 (¶√™√Δ∏Δ∞ ¡√ªπ™ª∞Δ√™ ∞¡∞ 1 ∂Àƒø) ME™H TIMH ¢√§§∞ƒπ√ ∏.¶.∞. . . . . . . . . . . . . . .1,2993 §πƒ∞ ∞°°§π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . .0,8049 ∫√ƒø¡∞ ¢∞¡π∞™ . . . . . . . . . . . . . . .7,4588 ∫√ƒø¡∞ ™√À∏¢π∞™ . . . . . . . . . . . . .8,6883 °π∂¡ π∞¶ø¡π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . .104,15 ºƒ∞°∫√ ∂§μ∂Δπ∞™ . . . . . . . . . . . . .1,2097 ∫√ƒø¡∞ ¡√ƒμ∏°π∞™ . . . . . . . . . . .7,4615 ¢√§§∞ƒπ√ ∫∞¡∞¢∞ . . . . . . . . . . . .1,2884 ¢√§§∞ƒπ√ ∞À™Δƒ∞§π∞™ . . . . . . . . . .1,251

A°OPA

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,3188 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,81697 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,5707 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8,8186 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .105,71 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,2278 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,5734 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,3077 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,2698

¶ø§H™H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,2733 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,7888 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,3096 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8,5145 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .102,07 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,1855 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,3123 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,2626 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,226

¢E§TIO TIMøN ™YNA§§A°MATO™ ∫∞π •∂¡ø¡ Δƒ∞¶∂∑√°ƒ∞ªª∞Δπø¡ (¶√™√Δ∏Δ∞ ¡√ªπ™ª∞Δ√™ ∞¡∞ 1 ∂Àƒø) A°OPA ¶ø§H™H ¢√§§∞ƒπ√ ∏.¶.∞. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,3002 .........................................................1,2984 §πƒ∞ ∞°°§π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,80546 .......................................................0,80434 ∫√ƒø¡∞ ¢∞¡π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,464 .........................................................7,4536 ∫√ƒø¡∞ ™√À∏¢π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8,6944 .........................................................8,6822 °π∂¡ π∞¶ø¡π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .104,22 .........................................................104,08 ºƒ∞°∫√ ∂§μ∂Δπ∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,2105 .........................................................1,2089 ∫√ƒø¡∞ ¡√ƒμ∏°π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,4667 .........................................................7,4563 ¢√§§∞ƒπ√ ∫∞¡∞¢∞ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,2893 .........................................................1,2875 ¢√§§∞ƒπ√ ∞À™Δƒ∞§π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,2519 .........................................................1,2501

OÈ ÙÈ̤˜ Û˘Ó·ÏÏ¿ÁÌ·ÙÔ˜ Î·È Í¤ÓˆÓ ÙÚ·Â˙ÔÁÚ·ÌÌ·Ù›ˆÓ ‰È·Ê¤ÚÔ˘Ó ·fi TÚ¿Â˙· Û TÚ¿Â˙·


ª·ÁÓËÛ›· 33

™∞μμ∞Δ√ 27 √∫Δøμƒπ√À 2012

ΔË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ÚÔÙ›ÓÂÈ Ô ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi˜ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ “∏ ™ÎÈ¿ıÔ˜”

ºÔÚ¤·˜ ¢È·¯Â›ÚÈÛ˘ ÁÈ· ÙȘ ∫Ô˘ÎÔ˘Ó·ÚȤ˜ ÈÛÙÔÏ‹ ÚÔ˜ ÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÚÔÙ›ÓÔÓÙ·˜ ÙË ‰ËÌÈÔ˘Ú∂ Á›· ºÔÚ¤· ¢È·¯Â›ÚÈÛ˘ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Ù˘ Natura 2000 “∫Ô˘ÎÔ˘Ó·ÚȤ˜ Î·È Ë Â˘Ú‡ÙÂÚË ı·Ï¿ÛÛÈ· ÂÚÈÔ¯‹” η٤ıÂÛÂ Ô ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi˜ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ “∏ ™ÎÈ¿ıÔ˜” ÛÙȘ 23 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ 2012. ™ÙËÓ ÂÈÛÙÔÏ‹, ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ, ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È: “∞Í›˙ÂÈ Ó· ÛËÌÂȈı› ˆ˜ ÛÙË ‚¿ÛË ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ Natura 2000, ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ˆ˜ Ô ÏÔ‡ÛÈÔ˜ ˘fiÔÊÔ˜ ÙˆÓ ·Â›Ê˘ÏÏˆÓ Ï·Ù‡Ê˘ÏψÓ, Ë Û˘ÛÛÒÚ¢ÛË ÍËÚÔ‡ ˘ÏÈÎÔ‡ (ÛÙÚˆÌÓ‹), Ë ¤ÏÏÂÈ„Ë ÊˆÙfi˜ Î·È ÔÈ ·ÓıÚˆÔÁÂÓ›˜ ÂȉڿÛÂȘ, ¯ÂÈÚÔÙÂÚÂ‡Ô˘Ó ·ÊÂÓfi˜ ÙȘ ˘‰·ÙÈΤ˜ Û˘Óı‹Î˜ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË Ù˘ ÎÔ˘ÎÔ˘Ó·ÚÈ¿˜ Î·È ·ÊÂÙ¤ÚÔ˘ ηıÈÛÙÔ‡Ó Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ·‰‡Ó·ÙË ÙË Ê˘ÛÈ΋ Ù˘ ·Ó·Á¤ÓÓËÛË. ∂ÈÚÔÛı¤Ùˆ˜ Ë ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË ÙˆÓ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎÒÓ ÛηÊÒÓ Ô˘ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÛÙËÓ ÂÎÙ¤ÏÂÛË ÂÚÈËÁËÙÈÎÒÓ ÏfiˆÓ ÛÙËÓ ·Ú·Ï›· ÁÈ· ÙË ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ÏÔ˘fiÌÂÓˆÓ ·fi ÙÔ˘ÚÈÛÙÈΤ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ ¤ÎÙÔ˜ ™ÎÈ¿ıÔ˘ ÚÔηÏ› ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·. ∞ÊÔ‡ Ô ÙÂÚ¿ÛÙÈÔ˜ ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ ÂÈÛÎÂÙÒÓ ‰È·Ù·Ú¿ÛÛÂÈ ¤ÓÙÔÓ· ÙËÓ ÔÈÎÔÏÔÁÈ΋ ÈÛÔÚÚÔ›· Ù˘ ·Ú·Ï›·˜. Δ›ıÂÙ·È ·ÎfiÌ· ΢ڛ·Ú¯Ô ı¤Ì· ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘, ·ÊÂÓfi˜ ÙˆÓ ÂÈÛÎÂÙÒÓ ·ÊÔ‡ Ë Úfi¯ÂÈÚË ÚÔ‚Ï‹Ù· ‰ÂÓ ÙËÚ› ÙÔ˘˜ ηÓfiÓ˜ ·ÛÊ·Ï›·˜ Î·È ·ÊÂÙ¤ÚÔ˘ ÙˆÓ ·Ó˘Ô„›·ÛÙˆÓ ÏÔ˘fiÌÂÓˆÓ ÂÏÏ›„ÂÈ ÔÚÈÔı¤ÙËÛ˘ ˙ˆÓÒÓ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛ˘ ÙˆÓ ÏÔ›ˆÓ. ø˜ ¿ÌÂÛË Ï‡ÛË ÚÔÙ›ÓÂÙ·È Ë ··ÁfiÚ¢ÛË Ù¤ÙÔÈÔ˘ ›‰Ô˘˜ ÏÔ›ˆÓ ÛÙËÓ ·Ú·Ï›· Î·È ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈο ÙËÓ ·Ú·ÌÔÓ‹ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ Ù˘ ™ÎÈ¿ıÔ˘. Ÿˆ˜ ı· ÁÓˆÚ›˙ÂÙÂ Ô ™‡ÏÏÔÁfi˜ Ì·˜ ¤¯ÂÈ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÛÂÈ ÛÂÈÚ¿ ‰Ú¿ÛÂˆÓ Î·È ¤¯ÂÈ ·Ó·Ï¿‚ÂÈ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›Â˜ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· Î·È ·Ó¿‰ÂÈÍË Ù˘ ÌÔÓ·‰È΋˜ Ê˘ÛÈ΋˜ ÔÌÔÚÊÈ¿˜ ÙÔ˘ ‚ÈÔÙfiÔ˘ ÙˆÓ ∫Ô˘ÎÔ˘Ó·ÚÈÒÓ, fiˆ˜ ·fi ÙÔ 2006 ÂÙ‹ÛÈÔ Î·ı·ÚÈÛÌfi ηٿ ÙËÓ Â‚‰ÔÌ¿‰· ÂıÂÏÔÓÙÈÛÌÔ‡ ÁÈ· ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ “ŸÏÔÈ ª·˙› ™ÎÈ¿ıÔ˜ ∫·ı·Ú‹” , ‰ÂÓ‰ÚÔʇÙ¢ÛË Ì ÙËÓ ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈ΋ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ °˘ÌÓ·Û›Ô˘ (2010), ÂΉ‹ÏˆÛË ÁÈ· Ù· Special Olympics Athens 2011 (2010), ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ÁÈ· ÙËÓ ÙÔÔı¤ÙËÛË ‰‡Ô ÂÓËÌÂÚˆÙÈÎÒÓ ÈӷΛ‰ˆÓ (2010), ÂÓË̤ڈÛË (5 ÈӷΛ‰Â˜) Î·È ÚÔÛÙ·Û›· (5 ͇ÏÈÓ˜ ÂÚÈÊÚ¿ÍÂȘ) ÙÔ˘ ÚÔÛٷ٢fiÌÂÓÔ˘ Ê˘ÙÔ‡ pancratium

™∂ ÂÚÒÙËÛ‹ ÙÔ˘˜ ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ˘Ô˘ÚÁÔ‡˜ √ÈÎÔÓÔ-

● ∂ÈÛÙÔÏ‹ ÚÔ˜ ÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÚÔÙ›ÓÔÓÙ·˜ ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ºÔÚ¤· ¢È·¯Â›ÚÈÛ˘ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Ù˘ Natura 2000 “∫Ô˘ÎÔ˘Ó·ÚȤ˜ Î·È Ë Â˘Ú‡ÙÂÚË ı·Ï¿ÛÛÈ· ÂÚÈÔ¯‹” η٤ıÂÛÂ Ô ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi˜ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ “∏ ™ÎÈ¿ıÔ˜”

maritimum (2010), ‰Ú¿ÛË Î·ı·ÚÈÛÌÔ‡ Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÔÓÙ·˜ ÛÙÔ Let’s do it Greece (2012), ÂÎÙÂÓ‹ ÂÚÈÁÚ·Ê‹ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ÛÙËÓ ¤ÓÙ˘Ë ÂÓËÌÂÚˆÙÈ΋ ¤Î‰ÔÛË (5.000 ¤ÓÙ˘·) ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ (2012), ¢ÚÂÈÛÌfi ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ˘ ÂÓ·fiıÂÛ˘ ·ÔÚÚÈÌÌ¿ÙˆÓ, ÛÙË ‰˘ÙÈ΋ ›ÛÔ‰Ô Ù˘ ·Ú·Ï›·˜ (2012). ¶¤Ú·Ó fï˜ ·fi ÂÚÈÛÙ·ÛȷΤ˜ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ Î·È ‰Ú¿ÛÂȘ Î·È ÁÈ· Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆÈÛÙ› ÔÏÈÛÙÈο ÙÔ Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ Ù˘ ˘Ô‚¿ıÌÈÛ˘ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Natura 2000 “∫Ô˘ÎÔ˘Ó·ÚȤ˜ Î·È Ë Â˘Ú‡ÙÂÚË ı·Ï¿ÛÛÈ· ÂÚÈÔ¯‹” ÚÔÙ›ÓÔ˘Ì ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ºÔÚ¤· ¢È·¯Â›ÚÈÛ˘ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜, fiˆ˜ ¿ÏψÛÙ ÚԂϤÂÙ·È ·fi ÙÔ ¡. 2742/99. Ÿˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙÔ ¿ÚıÚÔ 15 ÙÔ˘ ¡. 2742/99 ÌÔÚ› Ó· Û˘ÛÙ·ı› ÓÔÌÈÎfi ÚfiÛˆÔ È‰ÈˆÙÈÎÔ‡ ‰Èη›Ô˘ ˆ˜ ºÔÚ¤·˜ ¢È·¯Â›ÚÈÛ˘ Ì ÛÎÔfi ÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË Î·È ‰È·¯Â›ÚÈÛË ÙˆÓ ÂÚÈÔ¯ÒÓ Ô˘ ÔÚ›˙ÔÓÙ·È ˆ˜ ∂ȉÈΤ˜ ∑ÒÓ˜ ¢È·Ù‹ÚËÛ˘, fiˆ˜ “∫Ô˘ÎÔ˘Ó·ÚȤ˜ Î·È Ë Â˘Ú‡ÙÂÚË ı·Ï¿ÛÛÈ· ÂÚÈÔ¯‹” Ì Έ‰ÈÎfi GR 1430003. √È ºÔÚ›˜ ¢È·¯Â›ÚÈÛ˘ ‰ÈÔÈÎÔ‡ÓÙ·È ·fi ÂÙ·ÌÂÏ‹ Ò˜ ÂÓ‰ÂηÌÂÏ‹ ‰ÈÔÈÎËÙÈο Û˘Ì‚Ô‡ÏÈ· Ô˘ Û˘ÁÎÚÔÙÔ‡ÓÙ·È ·fi ÂÎÚÔÛÒÔ˘˜ ÙÔ˘ À¶∂∫∞, ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ ∞ÁÚÔÙÈ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ Î·È ΔÚÔʛ̈Ó,

¿ÏÏˆÓ ·ÚÌfi‰ÈˆÓ ηٿ ÂÚ›ÙˆÛË ˘Ô˘ÚÁ›ˆÓ Ù˘ ÔÈΛ·˜ ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ Î·È ÙˆÓ ÔÈΛˆÓ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ ÙÔÈ΋˜ ·˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘, ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ, ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎÒÓ Î·È ·Ú·ÁˆÁÈÎÒÓ ÔÚÁ·ÓÒÛÂˆÓ Ô˘ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹, ·fi ÂȉÈÎÔ‡˜ ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ˜. √ Úfi‰ÚÔ˜ ÔÚ›˙ÂÙ·È ·fi ÙÔ À¶∂∫∞ Î·È Â›Ó·È ÚfiÛˆÔ Ì ÂÈÛÙËÌÔÓÈΤ˜ ÁÓÒÛÂȘ Î·È ÂÌÂÈÚ›· Û ı¤Ì·Ù· ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÙÔ˘ Ê˘ÛÈÎÔ‡ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜. ∏ ıËÙ›· ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ ÙÔ˘ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ Â›Ó·È ÙÚÈÂÙ‹˜. ΔÔ ¢™ ·ÔÊ·Û›˙ÂÈ ÁÈ· οı ı¤Ì· Ô˘ ·ÊÔÚ¿ ÛÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË Î·È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ÊÔÚ¤·, ÙË ‰È·¯Â›ÚÈÛË Ù˘ ÂÚÈÔ˘Û›·˜ Î·È ÙË ‰È¿ıÂÛË ÙˆÓ fiÚˆÓ. ªÂ ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ¢™ ÌÔÚ› Ó· Û˘ÓÈÛÙ¿Ù·È ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋ ÂÈÙÚÔ‹ ·fi ̤ÏË ¢È‰·ÎÙÈÎÔ‡ Î·È ∂Ú¢ÓËÙÈÎÔ‡ ¶ÚÔÛˆÈÎÔ‡ ∞ÓˆÙ¿ÙˆÓ ∂Î·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ π‰Ú˘Ì¿ÙˆÓ, Ì ÛÎÔfi ÙËÓ ·ÚÔ¯‹ ÂÈÛÙËÌÔÓÈο ÙÂÎÌËÚÈˆÌ¤ÓˆÓ ÂÈÛËÁ‹ÛÂˆÓ ÁÈ· οı ı¤Ì· ÙË ‰È·¯Â›ÚÈÛË Î·È ÙËÓ Â‡Ú˘ıÌË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ºÔÚ¤· ¢È·¯Â›ÚÈÛ˘. √È fiÚÔÈ ÙÔ˘ ºÔÚ¤· ¢È·¯Â›ÚÈÛ˘ Â›Ó·È ·fi ÂȯÔÚËÁ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ À¶∂∫∞, ¿ÏÏ· ˘Ô˘ÚÁ›·, ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ› Î·È ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ ¢ڇÙÂÚÔ˘ ‰ËÌfiÛÈÔ˘ ÙÔ̤·, ÙÔ ∂Δ∂ƒ¶™ Î·È ¿ÏÏ· ÓÔÌÈο

ÚfiÛˆ· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Û¯¤ÛË Ì ÙË ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË Ù˘ ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÙÔ˘ Ê˘ÛÈÎÔ‡ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜. ∞ÎfiÌ· ·fi ÎÔÈÓÔÙÈÎÔ‡˜ Î·È ÂıÓÈÎÔ‡˜ fiÚÔ˘˜ Ô˘ ‰È·Ù›ıÂÓÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ÂÎfiÓËÛË ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ, ÌÂÏÂÙÒÓ Î·È ÂÚ¢ÓÒÓ Û¯ÂÙÈÎÒÓ Ì ı¤Ì·Ù· Ô˘ ·Ó¿ÁÔÓÙ·È ÛÙÔ˘˜ ÛÎÔÔ‡˜ Î·È ÙȘ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ ÙÔ˘ º.¢. °ÓˆÚ›˙ÔÓÙ·˜ ˆ˜ Ë ¯·Ú·ÎÙËÚÈṲ̂ÓË ˆ˜ ÙÔ›Ô ȉȷÈÙ¤ÚÔ˘ Ê˘ÛÈÎÔ‡ οÏÏÔ˘˜ (Έ‰ÈÎfi˜ ∞Δ 5080113) Î·È Ë ÌfiÓË ÚÔÛٷ٢fiÌÂÓË ÂÚÈÔ¯‹ Natura 2000 ÛÙÔ ¢‹ÌÔ ™ÎÈ¿ıÔ˘ (SCI) Ì Έ‰ÈÎfi GR 1430003 “∫Ô˘ÎÔ˘Ó·ÚȤ˜ Î·È Ë Â˘Ú‡ÙÂÚË ı·Ï¿ÛÛÈ· ÂÚÈÔ¯‹” Ì ÙË ¯ÂÚÛ·›· ¤ÎÙ·ÛË ÛÙÔ 30% Î·È ÙË ı·%, ·Ó‹ÎÂÈ ÛÙÔ ¢‹ÌÔ Î·È Ï¿ÛÛÈ· ÛÙÔ 70% ÛÙËÓ ∂Δ∞¢, ı· ı¤Ï·Ì ÙË ıÂÙÈ΋ Û·˜ ÁÓˆÌÔ‰fiÙËÛË, Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Î·È Î·ıÔ‰‹ÁËÛË ÁÈ· Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ì ÛÙȘ ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ÂÓ¤ÚÁÂȘ. ™ÙÔ˘˜ ‰‡ÛÎÔÏÔ˘˜ Î·È ·‚¤‚·ÈÔ˘˜ ηÈÚÔ‡˜ Ô˘ ˙Ô‡ÌÂ, Â›Ó·È ÂÈÙ·ÎÙÈ΋ ϤÔÓ Ë ·Ó¿ÁÎË, Ë Â˘ı‡ÓË Î·È Ë ˘Ô¯Ú¤ˆÛË Ó· ÚÔÛٷهÛÔ˘ÌÂ,, Ì οı ‰˘Ó·Ùfi ̤ÛÔ, ÙfiÔ˘˜ ÌÔÓ·‰ÈÎÔ‡ Ê˘ÛÈÎÔ‡ οÏÏÔ˘˜ Ô˘ ·Ïfi¯ÂÚ· Ì·˜ ÚÔÛʤÚÂÈ ÙÔ ÓËÛ› ÁÈ·Ù› ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ “ÎÂÊ¿Ï·Èfi” Ì·˜ ÁÈ· Û‹ÌÂÚ· Î·È ÁÈ· ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ” .

¶·ÁÎfiÛÌÈ· ÚÔÛÎÔÈ΋ Û˘Ó¿ÓÙËÛË... ÂÍ’ ·ÔÛÙ¿Ûˆ˜

Δ˙¿ÌÔÚË ÛÙÔ ‰È·‰›ÎÙ˘Ô ÁÈ· 1.000.000 ÚÔÛÎfiÔ˘˜ √¶ø™ οı ¯ÚfiÓÔ, ÙÔ ÙÚ›ÙÔ ™·‚‚·-

ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ ÙÔ˘ √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ Û˘Ó·ÓÙÈÔ‡ÓÙ·È ¿Óˆ ·fi 1.000.000 ¶ÚfiÛÎÔÔÈ Î·È √‰ËÁÔ› ·fi fiÏÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ, Ì ÛÎÔfi ÙËÓ ·ÓÙ·ÏÏ·Á‹ ÂÌÂÈÚÈÒÓ Î·È ·fi„ˆÓ, Û˘Ì‚¿ÏÏÔÓÙ·˜ ÛÙËÓ Â‰Ú·›ˆÛË Ù˘ ¶·ÁÎfiÛÌÈ·˜ ™˘Ó·‰¤ÏʈÛ˘. √ ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ Û˘ÌÌÂÙ¯fiÓÙˆÓ -·Ú·¿Óˆ ·fi ÙÔ ÏËı˘ÛÌfi ÌÈÎÚÒÓ ¯ˆÚÒÓ- ‰ÂÓ Â›Ó·È Ù˘ÔÁÚ·ÊÈÎfi Ï¿ıÔ˜, ·ÊÔ‡ Ë Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ¯ÒÚ·... ÂÍ ·ÔÛÙ¿Ûˆ˜ Î·È Â›Ó·È ÁÓˆÛÙ‹ ˆ˜ Δ˙¿ÌÔÚË ÙˆÓ ∞Èı¤ÚˆÓ (Jamboree-OnThe-Air ‹ JOTA) Î·È Δ˙¿ÌÔÚË ÛÙÔ ¢È·‰›ÎÙ˘Ô (Jamboree-On-TheInternet ‹ JOTI). ∏ ȉ¤· ÌÂÙÚ¿ÂÈ ·ÚÎÂÙ¿ ¯ÚfiÓÈ· Î·È Â›¯Â ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ Ì ÙË ¯Ú‹ÛË Ú·‰ÈÔÂÚ·ÛÈÙ¯ÓÈÎÒÓ ÛÙ·ıÌÒÓ, fï˜ Ì ÙËÓ ÂͤÏÈÍË Ù˘ Ù¯ÓÔÏÔÁ›·˜ ÚÔÛÙ¤ıËΠÙÔ ‰È·‰›ÎÙ˘Ô. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÌÈ· Û˘Ó·Ú·ÛÙÈ΋ ‰Ú¿ÛË Ô˘ ÂÛÙÈ¿˙ÂÈ ÛÙËÓ ·ÁÎfiÛÌÈ· ‰˘Ó·ÌÈ΋ Ù˘ ¶ÚÔÛÎÔÈ΋˜ ∫›ÓËÛ˘, ʤÚÓÔÓÙ·˜ Û Â·Ê‹ ·ÓıÚÒÔ˘˜ ·fi fiÏÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ, Ô˘ ·Û¿˙ÔÓÙ·È ÎÔÈÓ¤˜ ·Í›Â˜ Î·È ÂӉȷʤÚÔÓÙ·. ∏ Â·Ê‹ ÌÔÚ› Ó· Á›ÓÂÈ Â›Ù ÌÂÌÔӈ̤ӷ ›Ù Û ÔÚÁ·ÓˆÌ¤Ó˜ ÔÌ¿‰Â˜.

∂ÚÒÙËÛË ¶. ªÔ˘ÙÛÈÓ¿ ÁÈ· ÙË ‚ȈÛÈÌfiÙËÙ· Ù˘ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ μÈÔÌ˯·Ó›·˜ ∑¿¯·Ú˘

● ™ÙË ª·ÁÓËÛ›·, Ë ‚¿ÛË ÁÈ· ÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËΠÛÙȘ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ 9Ô˘ ™˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ¢·ÛÔÚÔÛÎfiˆÓ, ÛÙÔ ÏfiÊÔ Ù˘ °ÔÚ›ÙÛ·˜

ΔË ÊÂÙÈÓ‹ ¯ÚÔÓÈ¿ ÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ‰Ú¿Û˘ ‹Ù·Ó: “¶fiÛÔ ÌÂÁ¿ÏÔ˜ Â›Ó·È Ô ÎfiÛÌÔ˜ ÛÔ˘;” - “How big is your world” ηÈ

Û˘Óԉ¢fiÙ·Ó ·fi ¤Ó· ÚˆÙfiÙ˘Ô ‰ÈÂıÓ¤˜ ·È¯Ó›‰È Ì ٛÙÏÔ JAMPUZ, ÙÔ ÔÔ›Ô ·ÚfiÙÚ˘Ó ÙÔ˘˜ Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô-

ÓÙ˜ Ó· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó fiÛÔ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ Â·Ê¤˜ ÌÔÚÔ‡Û·Ó ·fi fiÏÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ. ™ÙË ª·ÁÓËÛ›·, Ë ‚¿ÛË ÁÈ· ÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËΠÛÙȘ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ 9Ô˘ ™˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ¢·ÛÔÚÔÛÎfiˆÓ, ÛÙÔ ÏfiÊÔ Ù˘ °ÔÚ›ÙÛ·˜. ∂Λ ÛÙ‹ıËΠfiÏË Ë ˘ÏÈÎÔÙ¯ÓÈ΋ ˘Ô‰ÔÌ‹ Î·È Û˘ÓÔÏÈο 15 ‚·ıÌÔÊfiÚÔÈ Î·È 100 ·È‰È¿ “Ù·Í›‰Â„·Ó” Û fiÏË ÙË ÁË, Û˘ÓÔÌÈÏÒÓÙ·˜ Ì ·‰ÂÏÊÔ‡˜ ¶ÚÔÛÎfiÔ˘˜ Î·È ‚ÈÒÓÔÓÙ·˜ ÙËÓ ¶·ÁÎfiÛÌÈ· ™˘Ó·‰¤ÏʈÛË ÛÙËÓ Ú¿ÍË. Δ· ·È‰È¿, ÂÎÙfi˜ ·fi ÙË ¯Ú‹ÛË ÙˆÓ Ú·‰ÈÔÎ˘Ì¿ÙˆÓ Î·È ÙÔ˘ ‰È·‰ÈÎÙ‡Ô˘, ›¯·Ó ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ÂÎ·È‰Â˘ÙÔ‡Ó Î·È Û ¿ÏÏÔ˘˜ ÙÚfiÔ˘˜ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜. ∂ȉÈÎÔ› ÛÙ·ıÌÔ› ›¯·Ó ÛÙËı› ÁÈ· ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›·ÛË ÙˆÓ ÍÂÂÚ·Ṳ̂ӈÓ, ·ÏÏ¿ ‰È·¯ÚÔÓÈÎÒÓ ÛËÌ¿ÙˆÓ ªÔÚ˜ Î·È ÙË ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘ Û‡Á¯ÚÔÓÔ˘ VHS. °È· ÙËÓ ¿ÚÙÈ· ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË Ù˘ ‰Ú¿Û˘, ÔÊ›ÏÔ˘Ì ӷ ¢¯·ÚÈÛÙ‹ÛÔ˘Ì ÙÔ ™‡ÏÏÔÁÔ ƒ·‰ÈÔÂÚ·ÛÈÙ¯ÓÒÓ ¡ÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜ (“™À.ƒ.ª∞.” ), ¯ˆÚ›˜ ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· Î·È Î·ıÔ‰‹ÁËÛË ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ÔÈ ÌÈÎÚÔ› ¶ÚfiÛÎÔÔÈ ‰ÂÓ ı· ÁÓÒÚÈ˙·Ó ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ÙˆÓ Ú·‰ÈÔÎ˘Ì¿ÙˆÓ.

ÌÈÎÒÓ Î·È ∞ÁÚÔÙÈ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ Î·È ΔÚÔʛ̈Ó, Ì ı¤Ì· “™¯ÂÙÈο Ì ÙË ‚ȈÛÈÌfiÙËÙ· η ÙËÓ ÂͤÏÈÍË Ù˘ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ μÈÔÌ˯·Ó›·˜ ∑¿¯·Ú˘ (∂μ∑)” ÔÈ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ Ù˘ ¢∏ª∞ƒ Î.Î. ¶. ªÔ˘ÙÛÈÓ¿˜, ∞ÛË̛ӷ •ËÚÔÙ‡ÚË - ∞ÈηÙÂÚÈÓ¿ÚË Î·È £ˆÌ¿˜ æ‡ÚÚ·˜, ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ, ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó: “∏ ∂μ∑ ∞.∂. Ù· ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ· ¯ÚfiÓÈ· ·ÚÔ˘ÛÈ·˙fiÙ·Ó ÂÏÏÂÈÌÌ·ÙÈ΋ Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÙÔÌ›˜. ΔÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ¤ÙÔ˜ fï˜, Û‡Ìʈӷ Ì ÚfiÛÊ·ÙË ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ô˘ Âͤ‰ˆÛÂ Ë ‰ÈÔ›ÎËÛ‹ Ù˘, ÂÌÊ¿ÓÈÛ ıÂÙÈ΋ ÂÈÎfiÓ·, ·ÊÔ‡ ÌÂÈÒıËÎ·Ó ÔÈ ˙ËÌȤ˜, ·˘Í‹ıËΠÙÔ ÌÈÎÙfi ÂÚÈıÒÚÈÔ Î¤Ú‰Ô˘˜ (Û 16,30% ¤Ó·ÓÙÈ 0,35% Ù˘ ÂÚÛÈÓ‹˜ ¯Ú‹Û˘) Î·È Ù· ηı·Ú¿ ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ÌÂÙ¿ ÊfiÚˆÓ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ ·ÚÔ˘Û›·Û·Ó Î¤Ú‰Ë (Ù˘ ٿ͈˜ ÙˆÓ 2,32 ÂηÙ. ¢ÚÒ ¤Ó·ÓÙÈ ˙ËÌÈÒÓ 16,45 ÂηÙ. ¢ÚÒ Ù˘ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ˘ ÂÚÛÈÓ‹˜ ¯Ú‹Û˘). ∂ÚˆÙÒÓÙ·È ÔÈ Î‡ÚÈÔÈ ˘Ô˘ÚÁÔ›: 1. ∂ÍÂÙ¿˙ÂÙ ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Ó· ·Ó·ÎÏËı› Ë ·fiÊ·ÛË ÁÈ· ȉˆÙÈÎÔÔ›ËÛË Ù˘ ∂μ∑ ∞.∂., Ë ÔÔ›· ı· ÂÈʤÚÂÈ ·ÚÓËÙÈΤ˜ Û˘Ó¤ÂȘ ÛÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜, ÙÔ˘˜ ·ÁÚfiÙ˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÙË ¯ÒÚ· ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ·; À¿Ú¯ÂÈ Ì¤ÚÈÌÓ· ÁÈ· ¿ÏÏÔ ÌÔÓÙ¤ÏÔ ‰È·¯Â›ÚÈÛ˘ Ù˘ ∂μ∑ ∞.∂. Ô˘ Ó· ‰È·ÛÊ·Ï›˙ÂÈ ÙË ‚ȈÛÈÌfiÙËÙ· Ù˘ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˘ ·ÁÚÔÙÔ‚ÈÔÌ˯·ÓÈ΋˜ ÌÔÓ¿‰·˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Î·È Ó· ÚÔˆı› ÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ Û˘ÌʤÚÔÓ; 2. °È· ÔÈÔ˘˜ ÏfiÁÔ˘˜ ‰ÂÓ ˘‹Ú¯Â ̤ÚÈÌÓ· Û¯ÂÙÈο Ì ÙË ÌÂÙ·ÙÚÔ‹ ÙˆÓ ÌÔÓ¿‰ˆÓ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ˙¿¯·Ú˘ ÛÙË §¿ÚÈÛ· Î·È ÙËÓ •¿ÓıË Û ÌÔÓ¿‰Â˜ ‚ÈÔ·Èı·ÓfiÏ˘; °È·Ù› ‰ÂÓ ·ÍÈÔÔÈ‹ıËÎ·Ó Ù· ÂÓ ÏfiÁˆ ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈ· Î·È ·Ú¤ÌÂÈÓ·Ó Û ˘ÔÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·; 3. ¶¤Ú· ·fi ÙËÓ ÚÔ·Ó·ÊÂÚı›۷ ∫À∞, ÚÔÙ›ıÂÛÙ ӷ ÚԂ›Ù Û ÂÓ¤ÚÁÂȘ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÂÓ‰˘Ó·Ìˆı› ·ÎfiÌË ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Ë ∂μ∑ ∞.∂., Ó· ηٷÛÙ› ÈηӋ Ó· ηχÙÂÈ ·fi ȉÈÔ·Ú·ÁˆÁ‹ (Î·È fi¯È ·fi Ê·ÛfiÓ) ÙËÓ ÂıÓÈ΋ ÔÛfiÛÙˆÛË ÙˆÓ 158.200 ÙfiÓˆÓ Î·È Ó· ·ÔÙÂϤÛÂÈ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ·Ó¿Ù˘Í˘ Ô˘ ı· ·ÔʤÚÂÈ ¤ÛÔ‰· ÛÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ;” .

™˘ÁΤÓÙÚˆÛË ÛÙÔ £fiÏÔ ·fi ÙËÓ ∞¡Δ∞ƒ™À∞ ÙËÓ 28Ë √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ ™∂ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ Ù˘ Ë ∞¡Δ∞ƒ™À∞ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÁÈ· ÙËÓ 28Ë √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘, ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ, ·Ó·Ê¤ÚÂÈ: “Ÿ,ÙÈ ‰ÂÓ Î·Ù¿ÊÂÚ·Ó ÔÈ Ó·˙›, ÂȯÂÈÚ› Ó· ÙÔ ÂÙ‡¯ÂÈ ÙÒÚ· Ë Â˘ÚˆÛ˘ÌÌÔÚ›· Ù˘ ∂∂ Ì ËÁ‹ÙÔÚ· ÙË ª¤ÚÎÂÏ Î·È ÙÔ ÁÂÚÌ·ÓÈÎfi ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙËÓ ÓÙfiÈ· ÔÏÈÁ·Ú¯›· Î·È ÙÔ˘˜ ÂÎÊÚ·ÛÙ¤˜ Ù˘, ÙËÓ ÙÚÈÎÔÌÌ·ÙÈ΋ ΢‚¤ÚÓËÛË Ù˘ ¡¢, ÙÔ˘ ¶∞™√∫ Î·È Ù˘ ¢∏ª∞ƒ. ∞fi ÙËÓ ¿ÏÏË ÛÙËÓ ÂÔ¯‹ ÙÔ˘ ÁÂÓÈÎÂ˘Ì¤ÓÔ˘ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ ÂÎÊ·ÛÈÛÌÔ‡ Î·È Ù˘ ÂÓ›Û¯˘Û˘ Ù˘ ÃÚ˘Û‹˜ ∞˘Á‹˜, ·ÔÎÙ¿ ‚·ÚÈ¿ ÔÏÈÙÈ΋ ÛËÌ·Û›· Î·È Ë ·ÓÙÈÊ·ÛÈÛÙÈ΋ ¿ÏË Ô˘ ÛÙÔÓ ˘Ú‹Ó· Ù˘ ¤¯ÂÈ ÙËÓ ·ÓÙÈηÈÙ·ÏÈÛÙÈ΋ Û‡ÁÎÚÔ˘ÛË. ™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ ·˘Ùfi, Ë Ê·ÛÈÛÙÈ΋ Û˘ÌÌÔÚ›· Ù˘ ÃÚ˘Û‹˜ ∞˘Á‹˜ Î·È ÔÈ “‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜” Ù˘ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ı¤ÛË ÙË Ì¤Ú· Ù˘ 28˘ √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ Ô˘ıÂÓ¿. ΔËÓ 28Ë √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ ı· ·ÚÂÏ¿ÛÂÈ Ô Ï·fi˜, ÌÂÙ·ÙÚ¤ÔÓÙ·˜ ÙȘ ·ÚÂÏ¿ÛÂȘ Û ·ÓÙÈ΢‚ÂÚÓËÙÈΤ˜ ÂΉËÏÒÛÂȘ. °È·Ù›, ·˘Ù¿ Ù· ̤ÙÚ·, ·˘Ù‹ Ë ÔÏÈÙÈ΋ Î·È ·˘Ù‹ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ¢∂¡ ¢π√ƒ£ø¡√¡Δ∞π - ∞¡∞Δƒ∂¶√¡Δ∞π! ∏ ∞¡Δ∞ƒ™À∞ ª·ÁÓËÛ›· ı· ·Ú¢ڛÛÎÂÙ·È, ηÏ› Î·È ÙÔ Ï·fi Î·È ÙË ÓÂÔÏ·›· ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ÛÙÔ £fiÏÔ ÛÙȘ 10:30 ÁÈ· Ó· ԇ̠ÙÔ Û‡Á¯ÚÔÓÔ “Ÿ¯È” ÛÙÔ Ê·ÛÈÛÌfi ÙˆÓ Ì¤ÙÚˆÓ Î·È Ù˘ ÙÚfiÈη˜” .

∂Ή‹ÏˆÛË Ì ı¤Ì· “∂˘Úˆ·˚Τ˜ ÔÏÈÙÈΤ˜ Û˘ÓÔ¯‹˜ Î·È ·Ó¿Ù˘Í˘” ÛÙÔ ΔÌ‹Ì· ÈÚÔÙ·Í›·˜ ∂∫¢∏§ø™∏ Ì ı¤Ì· “∂˘Úˆ·˚Τ˜ ÔÏÈÙÈΤ˜

Û˘ÓÔ¯‹˜ Î·È ·Ó¿Ù˘Í˘” ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÔ˘Ó ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ¶¤ÌÙË 1Ë ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ ÛÙȘ 7 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ÛÙÔ ·ÌÊÈı¤·ÙÚÔ ÙÔ˘ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜ ÈÚÔÙ·Í›·˜, Ù· ÙÚ›· ÌÂÙ·Ù˘¯È·Î¿ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÙÔ˘ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜ ªË¯·ÓÈÎÒÓ ÃˆÚÔÙ·Í›·˜ ¶ÔÏÂÔ‰ÔÌ›·˜ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ ÛÙÔ ¶Â‰›ÔÓ ÕÚˆ˜. √ÌÈÏËÙ¤˜ ı· Â›Ó·È Ô Î·ıËÁËÙ‹˜ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ∞ıËÓÒÓ Î. ¡·ÔϤˆÓ ª·Ú·‚¤ÁÈ·˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ‰ÈÂÙ¤ÏÂÛÂ Î·È ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∞ÁÚÔÙÈ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ ÛÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË ÙÔ˘ Î. ¶ÈÎÚ·Ì̤ÓÔ˘, Ô Î·ıËÁËÙ‹˜ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ Î. ÕÁÁÂÏÔ˜ ∫fiÙÈÔ˜ Î·È Ô Î·ıËÁËÙ‹˜ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î. °ÈÒÚÁÔ˜ ¶ÂÙÚ¿ÎÔ˜.


ªÈÎÚ¤˜ ∞ÁÁÂϛ˜ 34 TÒÚ· Î·È ÛÙÔ Internet: www.e-thessalia.gr

ENOIKIAZONTAI

∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π ‰˘¿ÚÈ Ê¿ÙÛ· ÛÙËÓ Ï·Ù›· Ù˘ ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜ (28˘ √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘-ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜) 4Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, Ï‹Úˆ˜ ÂÈψ̤ÓÔ Ì ·˘ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË Î·È ·ÈÚ-ÎÔÓÙ›ÛÈÔÓ. ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 6936-587693 Î·È 2421038427. (289)

∂ÓÔÈÎÈ¿˙ÂÙ·È

ª√¡√∫∞Δ√π∫π∞ 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ 120 Ù.Ì. Ì 2 ˘ÓÔ‰ˆÌ¿ÙÈ·, WC, Ì¿ÓÈÔ, ÎÔ˘˙›Ó·, ηıÈÛÙÈÎfi - Û·ÏfiÓÈ ÛÙȘ ¡¤Â˜ ¶·Á·Û¤˜. ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 6977 - 895959. (847)

∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π ¯ÒÚÔ˜ ·Ôı‹Î˘ ÁÈ· ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ¯Ú‹ÛË ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ ¡Â¿ÔÏ˘, 350 Ù.Ì. Î·È ·Ù¿ÚÈ 150 Ù.Ì. ηıÒ˜ Î·È ¯ÒÚÔ˜ ÛÙ¿ıÌ¢Û˘ ÁÈ· ÊÔÚÙÔÂÎÊfiÚÙˆÛË ÂÌÔÚÂ˘Ì¿ÙˆÓ. ΔÈÌ‹ ·fi 200 ∂. ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 6983776204. (169)

¶ø§∂πΔ∞π ·ÛÙÈÎfi ψÊÔÚ›Ô. ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 6978-441720. (303)

™∞μμ∞Δ√ 27 √∫Δøμƒπ√À 2012

∂À∫∞πƒπ∞

¶ø§∂πΔ∞π

¶ø§∂πΔ∞π ÛÙÔÓ ÕÁ. ™Ù¤Ê·ÓÔ ÔÈÎfiÂ‰Ô 625 ̤ÙÚ·, ÙÈÌ‹ 50.000 ∂. ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 6944206056. (209)

ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ ÛÙ· ¶·Ï·È¿ Â› Ù˘ ºÂÚÒÓ ÂÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÂÍ’ ÔÏÔÎÏ‹ÚÔ˘ ‹ ηٿ ÙÔ ‹ÌÈÛ˘ Ó¤Ô ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ. ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 6973-013078. (293)

¶ø§∂πΔ∞π ·ÍÈfiÏÔÁÔ ÔÈÎfiÂ‰Ô 134 Ù.Ì. Î·È ™.¢. 2,1 Ì ÈÛfiÁÂÈ· ¤ÙÚÈÓË ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· Ô˘ ¯Ú‹˙ÂÈ ·Ó··Ï·›ˆÛ˘ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ∂Ù¿ ¶Ï·Ù¿ÓÈ·. Kapa ikia ¶∞¶∞ƒπ∑√™-BASSOMPIERRE √.∂. KÙËÌ·ÙÈΤ˜ Û˘Ó·ÏÏ·Á¤˜ √ÁÏ 45 24210 22744 6972318618 www.kapaikia.gr (834)

¶ø§∂πΔ∞π ‰ÈÒÚÔÊË ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· Ï›ÁˆÓ ÂÙÒÓ 175 Ù.Ì. ÛÙË ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· Û ÛËÌÂ›Ô ¯·ÌËÏ‹˜ fi¯ÏËÛ˘ Ì fiϘ ÙȘ Û‡Á¯ÚÔÓ˜ ·Ó¤ÛÂȘ, ÌÂÁ¿ÏÔ Î·ıÈÛÙÈÎfi-ÙÚ·Â˙·Ú›· Ì open-plan ÎÔ˘˙›Ó· Ï‹Úˆ˜ ÂÍÔÏÈṲ̂ÓË, 3 ˘/‰, ÁÚ·Ê›Ô, 2 Ì¿ÓÈ·, ÂÈϤÔÓ ÁηÚÛÔÓȤڷ ÛÙÔ ‰ÒÌ·, ÂÛˆÙÂÚÈ΋ ·˘Ï‹. Kapa ikia ¶∞¶∞ƒπ∑√™-BASSOMPIERRE √.∂. KÙËÌ·ÙÈΤ˜ Û˘Ó·ÏÏ·Á¤˜ √ÁÏ 45 24210 22744 6972318618 www.kapaikia.gr (832)

º∞ƒª∞∫∂π√ ¶ø§∂πΔ∞π ¿‰ÂÈ· Î·È Âȯ›ÚËÛË º·Ú̷ΛԢ ÛÙÔ μfiÏÔ ÏfiÁˆ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰fiÙËÛ˘. £¤ÛË ÚÔÓÔÌÈÔ‡¯Ô˜. ªÂÁ¿Ï˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜. ¢ÂÎÙ¤˜ ÌfiÓÔ ÛÔ‚·Ú¤˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ. ΔËÏ. 6979-974503. (246)

™¶∞¡π∞ ∂À∫∞πƒπ∞ ∞°√ƒ∞™ ª√¡√∫∞Δ√π∫π∞™ ™Δ√ ∫Àª∞ ¶ˆÏÂ›Ù·È ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈ· ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 357 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 532 Ù.Ì. ÛÙ· ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿ ¶ËÏ›Ô˘ ΔÈÌ‹ ¤ÎÏËÍË 235.000 ∂ ∫ˆ‰. ∞ÎÈÓ‹ÙÔ˘ 0624 ÛÙÔ site Ì·˜: www. ktisis-realestate.com KTISIS ∫Δ∏ª∞Δ√ª∂™πΔπ∫∏ ™˘Ú›‰Ë 38 - nakos center μfiÏÔ˜ 382 21 ÙËÏ.: 6945 125 805 (854)

∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π ηٿÛÙËÌ· 300 Ù.Ì. ÈÛfiÁÂÈÔ, 300 Ù.Ì. ·Ù¿ÚÈ, 370 Ù.Ì. ˘fiÁÂÈÔ ÛÙËÓ Ô‰fi °È¿ÓÓË ¢‹ÌÔ˘ 46 ·¤Ó·ÓÙÈ ·fi ÙÔ ¿ÚÎÔ. ¢È·ı¤ÙÂÈ ·Û·ÓÛ¤Ú Î·È „‡ÍË/ı¤ÚÌ·ÓÛË. ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 6942-667270. (859)

∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π μ√§√™ - ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 58 Ù.Ì. ÛÙÔÓ 1Ô fiÚÔÊÔ ÚÔÛfi„ˆ˜, Ì ‚ÂÚ¿ÓÙ· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ÙÚÂȘ Ì·ÏÎÔÓfiÔÚÙ˜, A/C, ÂÚÈÔ¯‹ ∞Á. ∫ˆÓ/ÓÔ˘, ¶ÂÚÚ·È‚Ô‡ 6, ÙÈÌ‹ 350 ∂. ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 24210-76900, 6976-292001. (848)

¶ø§OYNTAI ¶ƒ∞°ª∞Δπ∫∞ ÌÂÁ¿ÏË Â˘Î·ÈÚ›· ÛÙÔÓ ÕË °È¿ÓÓË ¶ËÏ›Ô˘. ¶ˆÏÂ›Ù·È ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 45-55 Ù.Ì. Ì ·¤Ú·ÓÙË ı¤· ÛÙÔ ∞ÈÁ·›Ô, Ù˙¿ÎÈ, ÎÂÓÙÚÈ΋ ı¤ÚÌ·ÓÛË, 40Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 6932-488400 Î·È 6974-660520. (732)

¶ø§∂πΔ∞π ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· ·ÏÈ¿ - ‰ÈÒÚÔÊË 200 Ù.Ì. Â› Ù˘ ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË Û 170 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô ÂÚ›Ô˘, ÛÙËÓ ÙÈÌ‹ ÙˆÓ 290.000 ∂. ΔËÏ. 6936-747540. (165)

∞§À∫∂™ ∂À∫∞πƒπ∞ ¶ø§∂πΔ∞π ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 101 Ù.Ì. ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ Ì ı¤· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· ÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ηٷÛ΢‹˜, 3 ÎÚ‚·ÙÔο̷Ú˜, Ù˙¿ÎÈ, ÈÙ·ÏÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó· Ì ÔÏÏ¿ ¤ÍÙÚ·, ·Ôı‹ÎË, ¿ÚÎÈÓ. Δπª∏ ∂À∫∞πƒπ∞™ ÌfiÓÔ 175.000 ∂. ΔËÏ. 6936-747540. (167)

¶§∞Δ∞¡π¢π∞ ¶ø§∂πΔ∞π ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· ˘ÂÚÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ηٷÛ΢‹˜ 220 Ù.Ì. ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· Ì ¿Ú· ÔÏÏ¿ ¤ÍÙÚ·. Δπª∏ ∂À∫∞πƒπ∞™ ÌfiÓÔ 580.000 ∂. ΔËÏ. 6936-747540. (166)

¶ø§√À¡Δ∞π: 1. °ÎÚ¤ÈÓÙÂÚ FAYN F205 Û·ÛÙfi, HP185 ÌÂ Û˘ÚÙ·ÚˆÙfi Ì·¯·›ÚÈ Î·È ÓÙÚÔ˘ÎÔ˘‚¤ÚÙÔ. 2. FIVISER VOGELE 1704, Ì ϷÛÙȯ¤ÓȘ Úfi‰Â˜ Âͷ·ÏÈÓ‰ÚÔ, ˘‰Ú·˘ÏÈ΋ Ͽη, ·fi 2.50-5.00 Ì. 3. VOGELE super 164 Ì Ͽη 2.50-.4.00 Ì. Ì ϷÛÙȯ¤ÓȘ Úfi‰Â˜. ™Â ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË. ΔÈ̤˜ ∂À∫∞πƒπ∞™. ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 6972-030140. (300)

¶ø§√À¡Δ∞π

¶ø§∂πΔ∞π Û¿ÓÈÔ ÎÂÓÙÚÈÎfi Î·È ÏËÛ›ÔÓ ∞Á. ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ ÚÂÙÈÚ¤ 4Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ 70 Ù.Ì. ÚÔÛÊ¿Ùˆ˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ, ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙË ÎÔ˘˙›Ó·, 2 ˘/‰, ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ·Ó·‰È·ÌfiÚʈÛ˘ ÙˆÓ ¯ÒÚˆÓ, Ê˘ÛÈÎfi ·¤ÚÈÔ, ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ‹ ÔÈÎÈÛÙÈ΋ ¯Ú‹ÛË. Kapa ikia ¶∞¶∞ƒπ∑√™-BASSOMPIERRE √.∂. KÙËÌ·ÙÈΤ˜ Û˘Ó·ÏÏ·Á¤˜ √ÁÏ 45 24210 22744 6972318618 www.kapaikia.gr (831)

¶ø§∂πΔ∞π ÏËÛ›ÔÓ Ï·Ù›·˜ √͢ÁfiÓÔ˘, ÔÓÂÈÚÂ̤ÓÔ ‰È·ÌÂÚ¤˜ ÚÂÙÈÚ¤ 4Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ 102 Ù.Ì., Ï›ÁˆÓ ÂÙÒÓ, Ì ¤ÌÊ·ÛË ÛÙË ÏÂÙÔ̤ÚÂÈ· Î·È ¯Ú‹ÛË ÔÏ˘ÙÂÏÒÓ ˘ÏÈÎÒÓ, ¿ÓÂÙÔ Û·ÏfiÓÈ-ÙÚ·Â˙·Ú›· Ì Ù˙¿ÎÈ, ÎÔ˘˙›Ó· Ì ÂÓÙÔȯÈṲ̂Ó˜ ËÏÂÎÙÚÈΤ˜ Û˘Û΢¤˜, Ì·ÏÎfiÓÈ· Ì ı¤·, 3 ˘/‰, ·Ôı‹ÎË ˘ÔÁ›Ԣ, ı¤ÛË ÛÙ¿ıÌ¢Û˘, Ê˘ÛÈÎfi ·¤ÚÈÔ. Kapa ikia ¶∞¶∞ƒπ∑√™-BASSOMPIERRE √.∂. KÙËÌ·ÙÈΤ˜ Û˘Ó·ÏÏ·Á¤˜ √ÁÏ 45 24210 22744 6972318618 www.kapaikia.gr (833)

¶ø§∂πΔ∞π ı·˘Ì¿ÛÈ· ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 650 Ù.Ì. Î·È ™.¢. 1,6 ÛÙË ¡. ∞Á¯›·ÏÔ, Ì ÂÎÏËÎÙÈ΋ ı¤· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· Î·È ÌÔÓ·‰Èο ‰È·ÌÔÚʈ̤ÓÔ Î‹Ô. ∏ ÔÈΛ· 86 Ù.Ì. ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi ¯ÒÚÔ ˘Ô‰Ô¯‹˜, 2 ˘/‰, ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙË ÎÔ˘˙›Ó· Î·È ‰È·ı¤ÙÂÈ ÂÈϤÔÓ ·ÔıË΢ÙÈÎfi ¯ÒÚÔ. Kapa ikia ¶∞¶∞ƒπ∑√™-BASSOMPIERRE √.∂. KÙËÌ·ÙÈΤ˜ Û˘Ó·ÏÏ·Á¤˜ √ÁÏ 45 24210 22744 6972318618 www.kapaikia.gr (835)

™Δ∂º∞¡∞Δ√™ Ã∏™Δ√™ ∫ÙËÌ·ÙÔÌÂÛ›Ù˘ Email: info@stefanatos.gr ΔËÏ. 24210-69439 ∫ÈÓ.: 6937435222 ∫ÈÓ.: 6980675844 μ√§√™ - ¶∏§π√ - ¡∏™π∞ μ. ™¶√ƒ∞¢ø¡ ¶ˆÏÔ‡ÓÙ·È ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù·, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜, ·Ú·‰ÔÛȷΤ˜, ·Ï·È¤˜ Î·È Î·ÈÓÔ‡ÚÁȘ ÔÈ˘, ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯È· Î·È ÔÈÎfi‰· Û fiÏÔ ÙÔ μfiÏÔ, ÙÔ ¶‹ÏÈÔ Î·È Ù· ÓËÛÈ¿ ÙˆÓ μ. ™ÔÚ¿‰ˆÓ. ∞Ó·Ï˘ÙÈ΋ ÂÚÈÁÚ·Ê‹ ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ Î¿ı ΔÂÙ¿ÚÙË Î·È ¶·Ú·Û΢‹ °È· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÂÈÛÎÂÊÙ›Ù ÙË ÛÂÏ›‰· Ì·˜ www.realestate.stefanatos.gr, ‹ Ù· ÁÚ·Ê›· Ì·˜ ·fi ¢Â˘Ù¤Ú· ¤ˆ˜ ¶·Ú·Û΢‹ 9 .Ì. - 5 Ì.Ì. Â› Ù˘ ºÈÏÈ΋˜ ∂Ù·ÈÚ›·˜ 32. (858)

ÛÙËÓ ˆÚ·›· ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹ μfiÏÔ˘: 1) √ÈΛ· ‰ÈÒÚÔÊË ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡, 2) ŒÓ· ÔÈÎfiÂ‰Ô ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. ™ÙÔ ªÂÙfi¯È ˆÏÔ‡ÓÙ·È 3 ÔÈÎfi‰·: 1) 1/5 ÛÙÚ¤ÌÌ· ̤۷ ÛÙÔÓ ÔÈÎÈÛÌfi, 2) ó ÛÙÚ¤ÌÌ· Ì ԛÎËÌ·, 3) ™ÙÔ ÃfiÚÙÔ ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹˜ 1 ÂÏ·ÈÔÂÚ›‚ÔÏÔ Ì 120 ‰¤ÓÙÚ· Ì ·ÏÈfi Ô›ÎËÌ· 8 ÛÙÚÂÌÌ¿ÙˆÓ Î·È ÛÙËÓ ¶·Á·ÓÈ¿ ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹˜ ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ÂÏȤ˜ 1 ÛÙÚ¤ÌÌ·. ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 2423054282 Î·È 24230-54011. (164)

BRUSALIS K. NERA International Estate Agency-Immobilien TËÏ.: (24230) 22795 - 22465, (24210) 35540 KÈÓ.: 697-3022534 ∂-mail: info@pelion-estate.gr www.pelion-estate.gr

ª√¡√ °π∞ π¢πøΔ∂™ 1. ∂Δ√πª√¶∞ƒ∞¢√Δ∞ ¢À∞ƒπ∞ ∞’ & μ’ √ƒ√º√À 60 Ù.Ì. ¤Î·ÛÙÔ, ÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ηٷÛ΢‹˜. π. Δ˙¿ÓÔ˘ 12. 2. ª∂∑√¡∂Δ∞ ¢’-∂’ ÔÚ. 155 Ù.Ì., Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·, ˘ÂÚÛ‡Á¯ÚÔÓ˘ ηٷÛ΢‹˜, ‰ÈÏ‹ ı¤ÛË ÛÙ¿ıÌ¢Û˘ ÈÏÔÙ‹˜, ·Ôı‹ÎË 15 Ù.Ì., π. Δ˙¿ÓÔ˘ 12 (°π∞ ∞’ ∫∞Δ√π∫π∞, Δπª∏ 390.0000 ∂). 3. √ƒ√º√¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ μ, °, ¢ ÔÚ. 94 Ù.Ì. ÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ηٷÛ΢‹˜ Û ˘fi ·Ó¤ÁÂÚÛË ÂÓÙ·ÒÚÔÊË ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ Ì ÎÂÚ·ÌÔÛÎÂ‹, π. Δ˙¿ÓÔ˘ 8. 4. ∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π ◊ ¶ø§∂πΔ∞π ÈÛfiÁÂÈÔ 3¿ÚÈ 68 Ù.Ì. Ì ¿ÚÎÈÓ ÈÏÔÙ‹˜. ∫ø¡™Δ∞¡Δ∞ 298. Δπª∏ ∂¡√π∫π√À: 300 ∂. ΔËÏ. 6936-850192, 2421034437, 24250-24037, 6932523629. (298)

∂À∫∞πƒπ∂™ 1. 5 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù· ÔÈÎfiÂ‰Ô ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈÔ, ∫ÔÚfiÈ. 2. ÕÓˆ °·Ù˙¤·-∞Á. ΔÚÈ¿‰·, 1.000 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡, 50.000 ∂. 3. 1.350 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ·Ï·È¿, ¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 120 Ù.Ì., 100Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ· ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ, ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿. 4. ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 4 ÛÙÚÂÌ. Ì ¿‰ÂÈ· ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹˜, ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤· ÛÙÔÓ ÕÁ. °ÂÒÚÁÈÔ (42.000 ∂). 5. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 44 Ù.Ì. ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, ¿Óˆ ÛÙÔ Î‡Ì·, ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿. (85.000 ∂). BI§E™-OIKIE™ 2. √ÈΛ· ¤ÙÚÈÓË ·Ú·‰ÔÛȷ΋ 100 Ù.Ì. Û 1.700 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·, μ˘˙›ÙÛ·. 3. ¶·Ú·‰ÔÛȷ΋, ¤ÙÚÈÓË, 4ÒÚÔÊË ÔÈΛ· 400 Ù.Ì., Ì ı¤· Î·È ÔÈÎfiÂ‰Ô 2 ÛÙÚ¤Ì., §Â¯ÒÓÈ·. 4. ¶¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 70 Ù.Ì., 1 ÛÙÚ. ÔÈÎfi. 65.000∂-¡ÂÔ¯ÒÚÈ. OIKO¶E¢A 1. 5 ÛÙÚ¤Ì. Ì ÔÌfiÓ·, 300Ì. ·fi ı¿Ï·ÛÛ· ÛÙ· ∫¿Ùˆ §Â¯ÒÓÈ·. 2. 4 ÛÙÚ. ÔÈÎfiÂ‰Ô 100 Ì. ·fi ı¿Ï·ÛÛ·. ∫∞§∞ ¡∂ƒ∞ 3. 600 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô ÛÙÔÓ ∞°π√ ™Δ∂º∞¡√ 80 ̤ÙÚ· ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. 4. 500 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô ¿Óˆ ÛÙÔ Î‡Ì·. ∞§À∫∂™. 5. ∂À∫∞πƒπ∞! 7 ÛÙÚ¤Ì. ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 500 Ì. ·fi ı¿Ï·ÛÛ·. ∫Ù›˙ÂÈ 220 Ù.Ì. ∫∞§∞ ¡∂ƒ∞ 55.000 ¢ÚÒ.

Property Services μ√§√™, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· ·’ Î·È ‚’ ÔÚfiÊÔ˘ Û˘ÓÔÏÈ΋˜ ÂÈÊ. 150 Ù.Ì. ÂÚ›Ô˘ Ì 3 ˘ÓÔ‰ˆÌ¿ÙÈ·. ¶ø§∂πΔ∞π ¶∏§π√, ÛÙË ı¤ÛË ª·Ï¿ÎÈ, Ì ÚfiÛˆÔ ÛÙËÓ Ô‰fi μfiÏÔ˘-ΔÛ·Áηڿ‰·˜, ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ ÂÈÊ·Ó›·˜ 10.800 Ù.Ì. ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. ¶ø§∂πΔ∞π °È· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÌÔÚ›Ù ӷ ·¢ı‡ÓÂÛÙÂ: EUROBANK PROPERTY SERVICES A.E. ™ÈÓÈfiÛÔÁÏÔ˘ 6, ÎÙ›ÚÈÔ ¢’ fiÚÔÊÔ˜ °’, ¡¤· πˆÓ›· ∞ÙÙÈ΋˜, Δ.∫. 14234 ΔËÏ.: 210 3523314 / 210 3523222 Fax: 210 3523426 (301) (841)

6. √ÈÎfiÂ‰Ô 3,5 ÛÙÚÂÌÌ¿ÙˆÓ ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡, §Â¯ÒÓÈ·. 7. √ÈÎfiÂ‰Ô 1.100 Ù.Ì., 50 Ì. ·fi ı¿Ï·ÛÛ· ÛÙËÓ ∫. °·Ù˙¤·. 8. √ÈÎfiÂ‰Ô 1.500 Ù.Ì. Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤· ÛÙË μ˘˙›ÙÛ·. 9. √ÈÎfiÂ‰Ô 1.000 Ù.Ì., ¿Óˆ ÛÙÔ Î‡Ì·. ªÈÎÚ‹ ¶¿Ô˘, 42.000 ∂ 10. √ÈÎfiÂ‰Ô 1.300 Ù.Ì. ¿Óˆ ÛÙÔ Î‡Ì·, ÛÙË ªËϛӷ-∞Á. ∞Ó‰Ú¤·˜. 11. √ÈÎfiÂ‰Ô 4 ÛÙÚ¤Ì. Ì 200 Ù.Ì. ÎÙ›ÛÌ· ¿Óˆ ÛÙÔ Î‡Ì·, ∫. ¡ÂÚ¿. 12. √ÈÎfiÂ‰Ô 450 Ù.Ì., 100 ̤ÙÚ· ·fi ı¿Ï·ÛÛ·. 50.000 ∂. 13. √ÈÎfiÂ‰Ô 1.600 Ù.Ì., Ì 400 Ù.Ì. ÎÙ›ÛÌ· §·Ú›Û˘, μfiÏÔ˜ ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ¯Ú‹ÛË. 14. √ÈÎfiÂ‰Ô 1.000 Ù.Ì., 200Ì. ·fi ı¿Ï·ÛÛ·, ∫∞Δø °∞Δ∑∂∞ (100.000∂). °IA O§O TO ¶H§IO M¶POY™A§H™. (870)

-----------------------------------ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ “Δ™∂§π√™ ∞∫π¡∏Δ∞” ∂ıÓ. ∞ÓÙÈÛÙ¿Ûˆ˜ 40 ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜-μfiÏÔ˜ 697.4647.587 Î·È 24280 78.267

¶ˆÏÔ‡ÓÙ·È ·ÓÙfi˜ ›‰Ô˘˜ ·Î›ÓËÙ·: ªÔÓÔηÙÔÈ˘, ÔÈÎfi‰·, ‰È·Ì/·Ù·, Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈΤ˜ ÛÙ¤Á˜, ηٷÛÙ‹Ì·Ù·, ‚ÈÔÙ¯ÓÈÎÔ› ¯ÒÚÔÈ, ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈ· ÔÈÎfi‰·/ηÙÔÈ˘/ÂÍÔ¯Èο, ·ÍÈfiÏÔÁ· ÎÙËÌ·ÙÔ-ÔÈÎfi‰· Î·È ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯È·... À‡ı˘ÓË Â͢ËÚ¤ÙËÛË Ì ˙‹ÏÔ, ·Á¿Ë Î·È ˘¢ı˘ÓfiÙËÙ·. (875)

-----------------------------------ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ ∫ø¡/¡√À £. ∫ÀƒπΔ™∏ ™¶Àƒπ¢∏ 58, 2Ô˜ √ƒ√º√™ Δ∏§. 24210-31036 ∫π¡∏Δ√: 6944-285802 www.kkyritsis.gr e-mail: kkyritsis@hol.gr

°È· ÌÈ· ÛˆÛÙfiÙÂÚË ÚÔ‚ÔÏ‹ ÙˆÓ ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ Û·˜, ÂÓÙfi˜ Î·È ÂÎÙfi˜ ¡ÔÌÔ‡. ∂ÈÎÔÈÓˆÓ‹ÛÙ Ì ÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô Ì·˜. ∂¿Ó ı¤ÏÂÙÂ Î·È ÂÛ›˜ Ó· ¤¯ÂÙ ÌÈ· ÔÏÔÎÏËڈ̤ÓË Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÚÔÒıËÛË ÙÔ˘ ·ÎÈÓ‹ÙÔ˘ Û·˜. ¶ø§√À¡Δ∞π 1. ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞ ™Δ∏¡ ¶∞ƒ∞§π∞ 120 Δ.ª. ª√¡∞¢π∫√-¶ƒ√™√æ∂ø™. 2. ª∞ƒ∞£√™ ÂÊ·ÙfiÌÂÓÔ ÙÔ˘ ÎÂÓÙÚÈÎÔ‡ ‰ÚfiÌÔ˘, ÔÈΛ· 90 Ù.Ì., Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.000 Ù.Ì. ªÂ ı¤·. 3. ÕÓˆ °·Ù˙¤· ÔÈΛ· ÙÚÈÒÓ ÂÈ¤‰ˆÓ 120 Ù.Ì. Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 380 Ù.Ì., ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·, ÔÏÏ¿ ÏÂÔÓÂÎÙ‹Ì·Ù·. 4. ¢ÈÌ‹ÓÈ, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù·, 3ÒÚÔÊË, 350 Ù.Ì., ηÈÓÔ‡ÚÈ·, ı¤· fiÏÔ ÙÔ μfiÏÔ - ¶·Á·ÛËÙÈÎfi. 5. ¡¤· ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· ÛÂ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ‰‡Ô ÔÚfiʈÓ, ÌÔÓ·‰Èο ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· 115 Ù.Ì., ·Ôı‹ÎË 25 Ù.Ì. Î·È ÎÏÂÈÛÙfi ¯ÒÚÔ ÛÙ¿ıÌ¢Û˘. ªÂ ΋Ô ‹ Ì ı¤· ÚÔ˜ ÙÔÓ ¶·Á·ÛËÙÈÎfi. 6. ∞Ï˘Î¤˜, ÔÈÎfi‰Ô, ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, 500 Ù.Ì., ÂÊ¿ÙÂÙ·È ÙÔ˘ Â˙fi‰ÚÔÌÔ˘, ÌÔÓ·‰ÈÎfi ÔÈÎfiÂ‰Ô ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Î·È Â˘Î·ÈÚ›·. 7. ∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘, ÔÈÎfiÂ‰Ô 150 Ù.Ì., ÎÙ›˙ÂÈ 350 Ù.Ì. 8. ∫¿Ùˆ °·Ù˙¤·, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 105 Ù.Ì., ‰›Ï· ÛÙÔ Î‡Ì·. 9. ÕÓˆ μfiÏÔ˜, ÂÚÈÔ¯‹ ∂ÈÛÎÔ‹˜, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 87 Ù.Ì., Ì ¿ÚÎÈÓ ÎÏÂÈÛÙfi Î·È ı¤· ÌÔÓ·‰È΋. 10. √ÈÎfi‰Ô, ÂÚÈÔ¯‹ ∞Ï˘Î¤˜, ı¤ÛË ∞˚‚·ÏÈÒÙÈη, 440 Ù.Ì. μϤÂÈ Û ÙÚÂȘ ‰ÚfiÌÔ˘˜. 11. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 3¿ÚÈ, 86 Ù.Ì., 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ‰È·ÌÂÚ¤˜, ÌÂÁ¿Ï˜ ‚ÂÚ¿ÓÙ˜, Ì ¿ÚÎÈÓ Î·È ·Ôı‹ÎË. ¶ÂÚÈÔ¯‹ ∫·Ú·Ì·Ù˙¿ÎË. 12. ∞ÁÚÈ¿, ·Ú·ÏÈ·Îfi ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 76 Ù.Ì., ‰È·ÌÂÚ¤˜, Ì ·˘Ï‹ ÌÚÔÛÙ¿-›Ûˆ, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, ÈÛfiÁÂÈÔ. ªfiÓÔ 108.000∂. 13. ¢˘¿ÚÈ, 55 Ù.Ì., π. ∫·ÚÙ¿ÏË, 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜. 14. ¶ÂÚÈÔ¯‹ ∞Á. μ·Ú‚¿Ú·˜ ¡. πˆÓ›·˜ Ô 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ ‰ÈÏÔηÙÔÈΛ·˜ 90 Ù.Ì., Ì ·ÙÔÌÈ΋ ı¤ÚÌ·ÓÛË, ¯ˆÚ›˜ ÎÔÈÓfi¯ÚËÛÙ·. ΔÈÌ‹ ¢ηÈÚ›·˜. 15. ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜ ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.000 Ù.Ì., ÂÊ·ÙfiÌÂÓÔ ÙÔ˘ ÎÂÓÙÚÈÎÔ‡ Ô‰ÈÎÔ‡ ‰ÈÎÙ‡Ô˘. ªfiÓÔ 9.000 ∂. ∂¡√π∫π∞∑√¡Δ∞π 1. ¢˘¿ÚÈ, 55 Ù.Ì., 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ ¯ˆÚ›˜ ÎÔÈÓfi¯ÚËÛÙ· £Ú¿Î˘ ¡. πˆÓ›·˜ ÌfiÓÔ 250 ∂ ÙÔ Ì‹Ó·. 2. ΔÚÈ¿ÚÈ, 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ÁˆÓÈ·Îfi, ™. ™˘Ú›‰Ë Ì π¿ÛÔÓÔ˜. μϤÂÈ ·Ú·Ï›·. (877)

-----------------------------------∞¶√ Δ∂áπ∫∏ ∂Δ∞πƒ∂π∞ “μ. ∫∞Δ™∞ƒ√™ ∂.∂.” ƒ. º∂ƒ∞π√À 130 Δ∏§. 24210-47963-64 ∫π¡. 6944-357213

¶ø§√À¡Δ∞π Ãøƒπ™ º¶∞ ™ÙËÓ ¶∞ƒ∞§π∞ ∞°ƒπ∞™: ¢È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· Â¿Óˆ ÛÙÔ Î‡Ì· ·fi 35-106 Ù.Ì. ÎÔ˘˙›Ó˜, ÓÙÔ˘Ï¿˜ πÙ·Ï›·˜, fiÚÙ˜ Ì·Û›Ê, ‰¿‰· Ù˙¿ÎÈ· ÁÚ·Ó›Ù˜, ÏÔ˘ÙÚ¿ ÏÔ˘Í Ì ¿ÓÂÛË Î·È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎfiÙËÙ·. ÀÂÚÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ηٷÛ΢‹˜. ∞§§∏ ª∂ƒπ∞: μ›Ï˜ ÔÏ˘ÙÂÏ›˜ Ì ı¤· ÙˆÓ 143-165 Ù.Ì. Ì ‹ ¯ˆÚ›˜ ËÌÈ˘fiÁÂÈÔ 100 Ù.Ì. ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ˜ ÔÏ˘ÙÂÏ›˜ Ì ‰ÈÎfi ÙÔ˘˜ ÔÈÎfiÂ‰Ô ·fi 300-420 Ù.Ì. ∑∏Δ∂πΔ∞π: ∫ÂÓÙÚÈÎfi ÔÈÎfiÂ‰Ô ÛÙÔ μfiÏÔ ÁÈ· ·ÁÔÚ¿ ‹ ·ÓÙÈ·ÚÔ¯‹. (862)

-----------------------------------KTHMATπ∫∂™ ™À¡∞§§∞°∂™ ¶∞´¶∞∏™ ∞™º∞§∂π∂™ ∞.∂. §ÒÚË 1 & π¿ÛÔÓÔ˜ (4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜) Δ.∫. 38221, μ√§√™ Δ∏§. 24210-25846 FAX 24210-20267 ¶ø§√À¡Δ∞π ∞. √π∫√¶∂¢∞: 1. √π∫√¶∂¢√ ÛÙËÓ ∞¡∞∫∞™π∞ 632 Ù.Ì., Ì ·Ï·È¿ ¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ·.

2. √π∫√¶∂¢√ 800 Ù.Ì. ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ ∞°. °∂øƒ°π√™ ª¶∞•∂¢ø¡ (ÃÀ™√Ã√´¢∏). 3. √π∫√¶∂¢√ ÛÙÔ ∫ƒ√∫π√ ∞§ªÀƒ√À 2 ÛÙÚ¤Ì. ÛÙËÓ Ï·Ù›·. μ. √π∫√¶∂¢∞ ™Δ√ ¶∏§π√: 1. √π∫√¶∂¢√ 500 Ù.Ì. ÛÙËÓ ∫√À∫√Àƒ∞μ∞. 2. √π∫√¶∂¢√ 1.000 Ù.Ì. Ì ı¤· ÛÙËÓ ∫√À∫√Àƒ∞μ∞. 3. √π∫√¶∂¢√ 4.028 Ù.Ì. ÛÙË ı¤ÛË ∞§∏°∞ƒπ∂™ (¿Óˆ ·fi ÙÔÓ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi ÕÏÏ˘ ªÂÚÈ¿˜). 4. √π∫√¶∂¢√ 180 Ù.Ì. ÛÙȘ ∞§À∫∂™. °. ∞°ƒ√Δ∂ª∞Ãπ∞: 1. √π∫√¶∂¢√ 12 ÛÙÚÂÌ. ∞°. ¶∞ƒ∞™∫∂À∏. 2. ∞°ƒ√Δ∂ª∞Ãπ√ 8 ÛÙÚÂÌ., Ì ÂÏȤ˜ ÛÙÔÓ •∏ƒ√∫∞ª¶√. 3. ∞°ƒ√Δ∂ª∞Ãπ√ ™Δ∏¡ ∞∫ƒ∏ ¶ƒ√ªÀƒπ√À 1.865 Ù.Ì. 4. ∞°ƒ√Δ∂ª∞Ãπ√ 10 ÛÙÚ¤Ì. ™Δ√ ¢πª∏¡π. ¢. ¶∏§π√ - ¶∞ƒ∞£∞§∞™™π∞: 1. √π∫√¶∂¢√ ÛÙ· ¶Ï·Ù·Ó›‰È· 2 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù· ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ 50 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. 2. √π∫√¶∂¢√ ÛÙ· ∫∞§∞ ¡∂ƒ∞ (∑ÂÚ‚fi¯È·) 406 Ù.Ì. ÎÙ›˙ÂÈ 128 Ù.Ì. 3. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∞ ¢πøƒ√º∏ 300 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 750 Ù.Ì. ÛÙË ÃƒÀ™∏ ∞∫Δ∏ ÛÙÔ ∫Àª∞. 4. ÃÀ™∏ ∞∫Δ∏ 4,5 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù· Ì £∂∞. 5. √π∫√¶∂¢√ Ê¿ÙÛ· ı¿Ï·ÛÛ· ÛÙ· ¶§∞Δ∞¡π¢π∞ 312 Ù.Ì. ‹ 620 Ù.Ì. 6. √π∫√¶∂¢√ Ì ·Ï·Èfi Û›ÙÈ ÛÙȘ ª∏§π∂™ ¶ËÏ›Ô˘. 7. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∞ ÛÙËÓ ∞°ƒπ∞ μ√§√À, ÙÔ ÈÛfiÁÂÈÔ 106 Ù.Ì. ‰ÈˆÚfiÊÔ˘ ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹˜ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 494,80 Ù.Ì. 8. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∞ ÛÙËÓ ¶√ƒΔ∞ƒπ∞ 30 Ù.Ì. ÌÂÙ¿ ˘ÔÁ›Ԣ, Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 80 Ù.Ì., ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ. ∂. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™: 1. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∞ ÛÙÔÓ ∞°. °∂øƒ°π√ μ∂§∂™Δπ¡√À Ì ÔÈÎfi‰Ô. 2. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∞ ÙÚÈÒÚÔÊË 260 Ù.Ì. ÛÙË ¢∏ª∞ƒÃ√À °∂øƒ°π∞¢√À. 3. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∞ ‰ÈÒÚÔÊË ÂÚÈÔ¯‹ ∂¶Δ∞ ¶§∞Δ∞¡π∞. 4. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∞ 87 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 536 Ù.Ì. ÛÙËÓ ∞°π∞ ¶∞ƒ∞™∫∂À∏. 5. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∞ ηڷÁÈ·› ‰ÈÒÚÔÊË 150+150 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 500 Ù.Ì. ÛÙÔ˘˜ ∞°π√À™ ∞¡∞ƒ°Àƒ√À™ ∑. ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ 1. ∏ÌÈ˘fiÁÂÈÔ 89 Ù.Ì., ÛÙËÓ ∫·Ó¿ÚË 9, ÛÙÔÓ ∞°. ∫ø¡/¡√, Ì 2 ˘/‰, ÎÔ˘˙›Ó·, ·Ôı‹ÎË, 40.000 ¢ÚÒ. ∏. ∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π: 1. ∞¶√£∏∫∏ ÈÛfiÁÂÈ· 220 Ù.Ì. Ì ˘fiÁÂÈÔ 80 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 300 Ù.Ì. ÛÙËÓ ∞°. ¶∞ƒ∞™∫∂À∏ μ√§√À. 2. ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞ ∫ø¡™Δ∞¡Δ∞-∞¡Δø¡√¶√À§√À, 70 Ù.Ì., 350 ¢ÚÒ. (864)

AYTOKINHTA

¶ø§√À¡Δ∞π: 1. Mitsubishi L 200 4X4, ÌÔÓÙ¤ÏÔ 2002, 120.000 ¯ÏÌ. 2. ªERCEDES C 200 ÎÔ˘¤, ÌÔÓÙ¤ÏÔ 2002, 1995 ΢‚Èο, 125.000 ¯ÏÌ. 3. BMW 116 sport 1600 ΢‚Èο, ÌÔÓÙ¤ÏÔ 2005, ¯ÈÏÈfiÌÂÙÚ· 79.000. ŸÏ· Û ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË. ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 6972-030140. (299)

ZHTOYNTAI ∂Ù·ÈÚ›· ηÙ„˘ÁÌ¤ÓˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ ∑∏Δ∂π Â͈ÙÂÚÈÎfi ˆÏËÙ‹-ÙÚÈ· ÁÈ· ÙÔ ¡ÔÌfi ª·ÁÓËÛ›·˜. ∞·Ú·›ÙËÙË ÚÔ¸ËÚÂÛ›· ÛÙÔÓ ÙÔ̤· ÙˆÓ ÙÚÔʛ̈Ó. ∞ÔÛÙÔÏ‹ ‚ÈÔÁÚ·ÊÈÎÒÓ ÛÙÔ e-mail: christodoulopoulosg@gmail.com. (265)

™YNOIKE™IA ∞°°∂§√™ Club °ÓˆÚÈÌÈÒÓ. °ÓˆÚÈ̛˜ ˘„ËÏÔ‡ ÂÈ¤‰Ô˘ Ì ÛÔ‚·ÚfiÙËÙ·, ÂÈÏÈÎÚ›ÓÂÈ·, ¯Â̇ıÂÈ· Î·È ÔÏϤ˜ ÂÈÙ˘¯›Â˜. ΔËÏ. 2410-611155, 6972-726383. (764) §À¢π∞ ∫∂¡Δƒπ∫∏™ ∂§§∞¢∞™. °ÓˆÚÈ̛˜ ÂÈ¤‰Ô˘. ∂¯¤Ì˘ı·, ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈο. 52¯ÚÔÓË ‰ËÌÔÛ›Ô˘, „ËÏ‹, ÂÓÙ˘ˆÛȷ΋, ÂÈÎÔÈÓˆÓȷ΋, ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙË, ·Î›ÓËÙ·. 49¯ÚÔÓË ‰ËÌÔÛ›Ô˘, ÏÂÙ‹, ÎÔÌ„‹, ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙË, ÎÔÈÓˆÓÈ΋, Â˘Î·Ù¿ÛÙ·ÙË, ·Î›ÓËÙ·. 47¯ÚÔÓË, ÂÏ. Â·ÁÁÂÏÌ·Ù›·˜, ¿„ÔÁ˘ ÂÌÊ¿ÓÈÛ˘, ηÏÔ‡ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·, ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙË Ì ¯ÈÔ‡ÌÔÚ. 46¯ÚÔÓË ‰ËÌÔÛ›Ô˘, ÁÏ˘ÎÈ¿, ıÂÏÎÙÈ΋, ¢¯¿ÚÈÛÙË ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ·, ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙË. 43¯ÚÔÓË, È·ÙÚÈÎÔ‡ ÎÏ¿‰Ô˘, ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙË, ‰˘Ó·ÌÈ΋, ÊÈÓÂÙÛ¿ÙË, ·Î›ÓËÙ·. ∂Èı˘ÌÔ‡Ó ÁÓˆÚÈÌ›· Á¿ÌÔ˘. 2410549797, 6944-518366. (882)

MA£HMATA Ã∏ªπ∫√™, Ù˘¯ÈÔ‡¯Ô˜ ∞¶£, ·Ú·‰›‰ÂÈ Ì·ı‹Ì·Ù· º˘ÛÈ΋˜-ÃËÌ›·˜-ª·ıËÌ·ÙÈÎÒÓ Û ̷ıËÙ¤˜ °˘ÌÓ·Û›Ô˘-§˘Î›Ԣ. ¶ÔÏ˘ÂÙ‹˜ ÂÌÂÈÚ›·, ÚÔÛÈÙ¤˜ ÙÈ̤˜. ¢ˆÚÂ¿Ó ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi ˘ÏÈÎfi (·Û΋ÛÂȘ-‰È·ÁˆÓ›ÛÌ·Ù·). ΔËÏ. 6981801208. (885) ¶ΔÀÃπ√ÀÃ√™ ∫Ï·ÛÈ΋˜ ºÈÏÔÏÔÁ›·˜ Ì 10ÂÙ‹ ›ڷ, ·Ú·‰›‰ÂÈ Ì·ı‹Ì·Ù· Û ̷ıËÙ¤˜ °˘ÌÓ·Û›Ô˘ Î·È §˘Î›Ԣ (‰ˆÚÂ¿Ó ÛËÌÂÈÒÛÂȘ Î·È ˘ÏÈÎfi). ΔËÏ. 6977-138730. (255) ∞Ú¯·›·, ¤ÎıÂÛË, ÏÔÁÔÙ¯ӛ·, ÈÛÙÔÚ›·, Ï·ÙÈÓÈο, ·Ú·‰›‰ÔÓÙ·È ·fi ¿ÚÈÛÙË ·fiÊÔÈÙË ∫Ï·ÛÈ΋˜ ºÈÏÔÏÔÁ›·˜ ∞.¶.£. ΔÈ̤˜ Ôχ ÚÔÛÈÙ¤˜, ‰ˆÚÂ¿Ó ˘ÏÈÎfi, ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÙÌËÌ¿ÙˆÓ, ÙÈÌ‹ ·Î¤ÙÔ˘ 135 ¢ÚÒ ÌËÓÈ·›ˆ˜ ÁÈ· 4ˆÚË Â‚‰ÔÌ·‰È·›· ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË. (¢ËÌÔÙÈÎfi-°˘ÌÓ¿ÛÈÔ-§‡ÎÂÈÔ) ΔËÏ. 6978-890901. (752)


35

™∞μμ∞Δ√ 27 √∫Δøμƒπ√À 2012

MA£HMATA

∞°√ƒ∞∑ø

√π∫√¡√ª√§√°√™ Ì ÌÂÙ·Ù˘¯È·Î¤˜ ÛÔ˘‰¤˜ ÛÙÔ √ÈÎÔÓÔÌÈÎfi ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ∞ıËÓÒÓ (ÚÒËÓ ∞™√∂∂) ·Ú·‰›‰ÂÈ È‰È·›ÙÂÚ· Ì·ı‹Ì·Ù· Û ̷ıËÙ¤˜ °’ §˘Î›Ԣ ÛÙ· ÔÈÎÔÓÔÌÈο Ì·ı‹Ì·Ù· “∞Ú¯¤˜ √ÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ £ÂˆÚ›·˜” Î·È “∞Ú¯¤˜ √ÚÁ¿ÓˆÛ˘ & ¢ÈÔ›ÎËÛ˘ ∂ȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ & ÀËÚÂÛÈÒÓ” , ηıÒ˜ Î·È ª·ıËÌ·ÙÈο °˘ÌÓ·Û›Ô˘. ¢È·ı¤ÙÂÈ ÊÚÔÓÙÈÛÙËÚȷ΋ ÂÌÂÈÚ›· Ì ÏÂÙÔÌÂÚ›˜ ÛËÌÂÈÒÛÂȘ Î·È ‰È·ÁˆÓ›ÛÌ·Ù·. ΔËϤʈÓÔ: 6946771027. (849) ∫∞£∏°∏Δƒπ∞ ºÈÏfiÏÔÁÔ˜ ·Ú·‰›‰ÂÈ È‰È·›ÙÂÚ· Ì·ı‹Ì·Ù· Û ̷ıËÙ¤˜ °˘ÌÓ·Û›Ô˘-§˘Î›Ԣ. ΔÈÌ‹: ·fi 5 ∂ ÙËÓ ÒÚ·. ΔËÏ. 24210-77223, 6972400419. (212)

ºπ§√§√°√™ ·Ú·‰›‰ÂÈ È‰È·›ÙÂÚ· Ì·ı‹Ì·Ù· Û ̷ıËÙ¤˜ °˘ÌÓ·Û›Ô˘-§˘Î›Ԣ. ÷ÌËϤ˜ ÙÈ̤˜. ΔËÏ. 6978618920. (761)

¶§∏ƒ√º√ƒπ∫∏™ ȉȷ›ÙÂÚ· Ì·ı‹Ì·Ù· fiÏˆÓ ÙˆÓ ÂÈ¤‰ˆÓ ·Ú·‰›‰ÔÓÙ·È ·fi ¤ÌÂÈÚË Î·ıËÁ‹ÙÚÈ·. ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 24210-68113 Î·È 6948462082. (302)

¢IAºOPA ¶∞§∞π√¶ø§∂π√ ∞ÁÔÚ¿˙ˆ ·ÓٛΘ, ·Ï·È¿ ¤ÈÏ·, ÌÔ˘Ê¤‰Â˜, ÛÈÊÈÓȤÚ˜, ÓÙÔ˘Ï¿˜, ÙÚ·Â˙·Ú›Â˜, ÎÔÌÔ‡˜, ÁÚ·Ê›·, ‚È‚Ï›·, ‰›ÛÎÔ˘˜, Ú·ÙÔÌ˯·Ó¤˜, ¯·ÏÈ¿, ÛÙÂÚÂÔʈÓÈο, Ù˙Ô˘Î-ÌÔÍ, ÌÈÌÂÏfi Î·È ‰È¿ÊÔÚ· ÌÈÎÚÔ·ÓÙÈΛÌÂÓ·. ∞ÛËÌÈο, ›Ó·Î˜, ¯Ú˘Û·ÊÈο. ∫·ı·Ú›˙ˆ, ·‰ÂÈ¿˙ˆ ˘fiÁÂÈ·, ÔÏÔÎÏËڈ̤ӷ Û›ÙÈ· ·Ï·È¿. Δ·¯Â›· Â͢ËÚ¤ÙËÛË Ì ¤Ó· ÙËÏÂÊÒÓËÌ¿ Û·˜. ÎÔ˜ ¡π∫√™ & η ™√º∏ ΔËÏ. 2421041583 & 6908-986861. (272)

·Ï·È¿ ÎÔÛÌ‹Ì·Ù· πø∞¡¡∏™ £. ¶∂ƒ∂¡Δπ¢∏™ ∂Ï. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ 10 (πˆÏÎÔ‡). (∞·Ú·›ÙËÙË ·ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋ Ù·˘ÙfiÙËÙ·) ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 24210-25961 6977-233409, 6977-071554. (842)

∞¡∞∫À∫§ø™∏ - ∞ÁÔÚ¿˙ÔÓÙ·È ·ÏÈ¿ ÎÔÛÌ‹Ì·Ù· ™ˆÎÚ¿ÙÔ˘˜ 43 μ - ΔÔ¿ÏË μfiÏÔ˜ Î·È §. ∂ÈÚ‹Ó˘ 73 - ¶ÚÔ‡ÛÛ˘ (ÁˆÓ›·) ¡. πˆÓ›· ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 6980-380461. Î·È 6981072274 (837)

∫∂¡Δƒ√ ¶∞ƒ∞æÀÃ√§√°π∞™ ª∂§§√¡Δ√§√°π∞™

∫. ∂πƒ∏¡∏ - ∫. ƒπ¡∞ Ã∞ƒΔ√ª∞¡Δ∂π∞:.............25 ú ∞™Δƒ√§√°π∞:..................25 ú ∫∞º∂ª∞¡Δ∂π∞: ..............15 ú ∫ƒÀ™Δ∞§§√ª∞¡Δ∂π∞:.....35 ú ∂¡√ƒ∞™∏-¢π√ƒ∞™∏:........55 ú √ƒ∞ª∞Δπ™ª√™: .............35 ú °È· Ù· Ú·ÓÙ‚ԇ Û·˜: 6989176612. (168)

¡∂∞ ¢π∂À£À¡™∏ Δ∂áπ∫√ °ƒ∞º∂π√

∞¡¡∞ ∫. ª∞°∞§π√À ∞°ƒ√¡√ª√™ Δ√¶√°ƒ∞º√™ ª∏Ã∞¡π∫√™ ∞.¶.£.

¢∂§∏°πøƒ°∏ 34, μ√§√™

μ√§√™

ñ

∂Ó¯˘ÚÔ‰·ÓÂÈÛÙ‹ÚÈÔ. §ÂÈÙÔ˘ÚÁԇ̠̠ÎÚ·ÙÈ΋ ¿‰ÂÈ· Î·È ·fiÏ˘ÙË Â¯Â̇ıÂÈ·. ∞ÁÔÚ¿˙Ô˘Ì ‹ ÂÓ¯˘ÚÈ¿˙Ô˘Ì ¯Ú˘Û·ÊÈο - ¯Ú˘Û¿ ÓÔÌ›ÛÌ·Ù· Û ·Û‡ÁÎÚÈÙ˜ ÙÈ̤˜. ∂Ï¿Ù ÁÈ· ÌÈ· ÂÎÙ›ÌËÛË Î·È ı· ‰Â›Ù ÙË ‰È·ÊÔÚ¿. ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË 195 - ƒ. ºÂÚ·›Ô˘. ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 24210 42905. (850)

∞°√ƒ∞∑ø ·ÏÈ¿ ¯Ú˘Û¿, ÎÔÛÌ‹Ì·Ù· - ‰fiÓÙÈ· ™Δ∞Àƒ√™ ¶∂ƒ∂¡Δπ¢∏™, πˆÏÎÔ‡ 17 (¤Ó·ÓÙÈ √Δ∂). ∞·Ú·›ÙËÙ· ·ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋ Ù·˘ÙfiÙËÙ·. ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 24210-36355. (836)

ΔÔÔÁÚ·ÊÈο ¢È·ÁÚ¿ÌÌ·Ù· (∂°™∞ ’87) ñ ƒ‡ıÌÈÛË Δ·ÎÙÔÔ›ËÛË ∞˘ı·ÈÚ¤ÙˆÓ (¡. 4014/2011) ñ Õ‰ÂȘ - ¢ÈÂÎÂÚ·›ˆÛË º·Î¤ÏˆÓ ΔËÏ. 24210-44146, 6989-467453. (150)

∞°√ƒ∞∑ø ÙÔȘ ÌÂÙÚËÙÔ›˜ ·ÏÈ¿ ¯Ú˘Û¿ ÎÔÛÌ‹Ì·Ù· Î·È ÙÈÌ·ÏÊ‹. ∫Ú·ÙÈ΋ ¿‰ÂÈ·. BIG-BEN ¡Δ∂§∂¢∏ª√™ ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË 79, (ÌÂٷ͇ ™ˆÎÚ¿ÙÔ˘˜ - ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜) μ√§√™. ΔËÏ. 24210-27705 Î·È ÎÈÓËÙfi 6972-002809. (839)

KTISIS ∫Δ∏ª∞Δ√ª∂™πΔπ∫∏ ¶∞´∑∞¡√™ μ∞™. - ¶√§À°∂ƒπ¡√™ ∞¶. NAKOS CENTER 1Ô˜ √ƒ√º√™ 6945 125 805 www.ktisis-realestate.com ∂¶∂¡¢ÀΔπ∫∂™ ∂À∫∞πƒπ∂™ 1. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 590 Ù.Ì. ÛÙËÓ ·Ú·Ï›· ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ 2. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 352 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 254 Ù.Ì., π. ∫·ÚÙ¿ÏË & ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 3. ™À¡√π∫π∞ ¶∞§∞πø¡, ËÌÈÙÂÏ‹˜ ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 240 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 208 Ù.Ì. (199.000 ∂) 4. ΔÚÈ¿ÚÈ ÛÙ· ¢ÈηÛÙ‹ÚÈ· Î·È ÁÈ· Â·ÁÁ. ÛÙ¤ÁË, 83 Ù.Ì., ‰È·ÌÂÚ¤˜ Ì ı¤· (79.000 ∂) 5. •ÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô ÛÙÔÓ ∞Ìˆ‚fi ∞Ê‹ÛÔ˘, 1090 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 4.530 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ 6. ∫∂¡Δƒπ∫√Δ∞Δ√ ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞ ÛÙËÓ ¶∞ƒ∞§π∞ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, 255 Ù.Ì. + 255 Ù.Ì. ·Ù¿ÚÈ 7. ™ÎÈ¿ıÔ˜, ΤÓÙÚÔ, ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·, 1.230 Ù.Ì., ¯Ù›˙ÂÈ 1.100 Ù.Ì. 8. √ÈÎfiÂ‰Ô ÛÙË ª·˘ÚÔÎÔÚ‰¿ÙÔ˘ 55, 290 Ù.Ì. 9. ΔÚÈ¿ÚÈ ÔÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· 99 Ù.Ì. ÛÙËÓ ∫ÔÚ·‹ (59.000 ∂) 10. √ÈÎfiÂ‰Ô ÛÙÔ ¢ÈÌ‹ÓÈ Ì ı¤·, 450 Ù.Ì., ¯Ù›˙ÂÈ 100 Ù.Ì. (44.000 ∂) 11. ΔÚ›ÎÂÚÈ, ¤ÙÚÈÓË ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 100 Ù.Ì., Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 670 Ù.Ì. (75.000 ∂) 12. √ÈÎfiÂ‰Ô ∞ÁÚÈ¿ ∂æ∞, 450 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi, (75.000 ∂) 13. ∫¿Ùˆ §Â¯ÒÓÈ·, ÁˆÓÈ·Îfi ÎÂÓÙÚÈÎfi ÔÈÎfiÂ‰Ô 280 Ù.Ì. (39.000 ∂) 14. ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 2.078 Ù.Ì. ÛÙË §Â‡Î· ∞ÊÂÙÒÓ (19.000 ∂) 15. ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹, ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 14.500 Ù.Ì. (20.000 ∂) 16. °Ú·ÊÂ›Ô 70 Ù.Ì. ÛÙËÓ ¶Ï·Ù›· ∂Ï¢ıÂÚ›·˜, Ì ı¤· Î·È ÌÂÁ¿ÏÔ Ì·ÏÎfiÓÈ (68.000 ∂) 17. ¶¤ÙÚÈÓË ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 87 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 587 Ù.Ì., ÛÙ· ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿-∞Á. ∞ı·Ó¿ÛÈÔ˜ (19.000 ∂) 18. ΔÂÛÛ¿ÚÈ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 125 Ù.Ì., Û ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË (98.000 ∂) 19. ªԇʷ-¶·Ú¿‰ÂÈÛÔ˜, ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈÔ ·ÁÚÔÙ/Ô 5.366 Ù.Ì., Ì ÚfiÛÔ„Ë ÛÙËÓ ·Ú·Ï›· (219.000 ∂) 20. ¡¤Â˜ ¶·Á·Û¤˜, 13. 900 Ù.Ì., Ì ı¤· 300 ÂÏ·Èfi‰ÂÓÙÚ· Î·È ¿‰ÂÈ· ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹˜ (135.000 ∂) 21. ¡¤· ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·, ÙÚÈ¿ÚÈ 80 Ù.Ì., Ì ¿ÚÎÈÓ, (45.000 ∂)! 22. ¶·Ú¿‰ÂÈÛÔ˜ ªԇʷ˜, ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 54 Ù.Ì. Û 2.440 ÔÈÎfiÂ‰Ô ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ ·Ú·Ï›· (87.000 ∂) 23. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿, ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 10,8 ÛÙÚ, Ì ¿‰ÂÈ· ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹˜ Î·È ÂÎÏËÎÙÈ΋ ı¤· (69.000 ∂)! 24. ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë, ªÔÓ/· 84 Ù.Ì. Û 141 Ù.Ì. (74.000 ∂) 25. ΔÛ·Áηڿ‰·, ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÌÔÓÔÎ/· 125 Ù.Ì. (200.000 ∂)! ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™ & ª∂∑√¡∂Δ∂™ 1. ™À¡√π∫π∞ ¶∞§∞πø¡, ËÌÈÙÂÏ‹˜ 240 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 208 Ù.Ì. (199.000 ∂) 2. ÕÁ. °ÂÒÚÁÈÔ˜ πˆÏÎÔ‡, ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 126 Ù.Ì., Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 153 Ù.Ì. (190.000 ∂) 3. ™À¡√π∫π∞ ¶∞§∞πø¡, ËÌÈÙÂÏ‹˜ 340 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 219 Ù.Ì. (310.000 ∂) 4. ∞ıËÓÒÓ, 100 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 280 Ù.Ì. (160.000 ∂) 5. ÕÁ. °ÂÒÚÁÈÔ˜ πˆÏÎÔ‡, ÈÛfiÁÂÈÔ ‰ÈÏÔηÙÔÈΛ·˜ 145 Ù.Ì., Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 185 Ù.Ì. (119.000 ∂) 6. ÕÁ. √ÓÔ‡ÊÚÈÔ˜, 130 Ù.Ì. 35ÂÙ›·˜ (190.000 ∂) 7. ∫¿Ùˆ §Â¯ÒÓÈ·, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· ËÌÈÙÂÏ‹˜ 165 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 250 Ù.Ì. (98.000 ∂) 8. ∫¿Ùˆ §Â¯ÒÓÈ·, 220 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 1000 Ù.Ì. (350.000 ∂) 9. ™Ù. μÂϤÓÙ˙·, ÌÔÓ/· 84 Ù.Ì. Û 141 Ù.Ì. (74.000 ∂)! 10. ∞Ï˘Î¤˜, ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ˘ÂÚÔÏ˘ÙÂÏ‹˜, 534 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 248 Ù.Ì. 11. ¢ÈÌ‹ÓÈ, 100 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 250 Ù.Ì. (145.000 ∂) 12. ∞ÁÚÈ¿, 200Ù.Ì. Ì ËÌÈ˘fiÁÂÈÔ 200 Ù.Ì., Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.800 Ù.Ì. (600.000 ∂) 13. ÕÁ. °ÂÒÚÁÈÔ˜ πˆÏÎÔ‡, 150 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 420 Ù.Ì. (410.000 ∂) 14. ∞ÁÚÈ¿ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 114 Ù.Ì. Û ÔÈÎÔ. 150 Ù.Ì. (145.000 ∂) 15. ¡. πˆÓ›·, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 128 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 144 Ù.Ì., (155.000 ∂) 16. ∫·ÏÏÈı¤·, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 200 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 4.000 Ù.Ì., ÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ηٷÛ΢‹˜ 17. ¢ÈÌ‹ÓÈ, 230 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 211 Ù.Ì. (235.000 ∂) 18. ªÔ˘ÚÙ˙Ô‡ÎÔ˘, 90 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 104 Ù.Ì., (109.000 ∂) 19. ∫·Ú·Á¿Ù˜, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· ˘ÂÚÔÏ˘ÙÂÏ‹˜ 200 Ù.Ì. + 85 Ù.Ì. ËÌÈ˘fiÁÂÈÔ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· (360.000) 20. ª¿Ú·ıÔ˜, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 196 Ù.Ì. Û ÔÈÎfi. 316 Ù.Ì., Ì ηٷÏËÎÙÈ΋ ı¤· (254.000) 21. ∞ÁÚÈ¿, ‰ÈÏÔηÙÔÈΛ· 238 Ù.Ì., Ì ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙÔ ÓfiÌÈÌÔ ËÌÈ˘fiÁÂÈÔ 97 Ù.Ì., Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 500 Ù.Ì. (590.000 ∂) 22. ∞ÁÚÈ¿ - ™Ô˘ÙÚ·Ï›, 87 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 160 Ù.Ì. (129.000 ∂) 23. ∞ÁÚÈ¿ - ™Ô˘ÙÚ·Ï›, 353 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 450 Ù.Ì. (430.000 ∂) 24. ∞Á. ¶·Ú·Û΢‹, 183 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 307 Ù.Ì. (230.000 ∂) 25. ÕÓˆ μfiÏÔ˜, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· ÔÏ˘ÙÂÏ‹˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈ·,150 Ù.Ì., Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 150 Ù.Ì. (255.000 ∂) 26. ∂ÈÛÎÔ‹, ÌÔÓÔηÙ/· 205 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 685 Ù.Ì. (369.000) 27. ∞Ï˘Î¤˜, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 135 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 160 Ù.Ì. (230.000 ∂) 28. ∫¿Ùˆ §Â¯ÒÓÈ·, ¤ÙÚÈÓË ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 177 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.431 Ù.Ì., (220.000 ∂) 29. ∫·Ú·Á¿Ù˜, ÌÔÓÔÎ/· 120 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 158 Ù.Ì. (173.000 ∂) 30. ∞Ï˘Î¤˜, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 121 Ù.Ì. Ì ËÌÈ˘/Ô studio 67 Ù.Ì. Ôχ ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ ·Ú·Ï›· (220.000 ∂) 31. ∞ÁÚÈ¿, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 176 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 200 Ù.Ì., Ì ı¤· (245.000 ∂) 32. ∫¿Ùˆ §Â¯ÒÓÈ·, ËÌÈÙÂÏ‹˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 160 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 700 Ù.Ì. (155.000 ∂) 33. ÕÁ. °ÂÒÚÁÈÔ˜ πˆÏÎÔ‡, 120 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 90 Ù.Ì. (155.000 ∂) 34. ÕÓˆ §Â¯ÒÓÈ·, ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 144 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 450 Ù.Ì., Ì ı¤·, (125.000 ∂) 35. ∞ÁÚÈ¿, ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 190 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 366 Ù.Ì., Ì ı¤· (355.000 ∂) 36. ÕÓ·˘ÚÔ˜, ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 240 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 296 Ù.Ì., 50 ̤ÙÚ· ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ· 37. ÕÁÈÔ˜ ™Ù¤Ê·ÓÔ˜- ™ˆÚfi˜, ÔÏ˘ÙÂÏ‹˜ ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 70 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 566 Ù.Ì., ηÈÓÔ‡ÚÈ· Ì ı¤· (170.000 ∂) 38. π. ∫·ÚÙ¿ÏË & ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË, 352 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 254 Ù.Ì. 39. μ‡ÚˆÓÔ˜, ÌÔÓÔÎ/· 53 Ù.Ì., (49.000 ∂) 40. ÃÈÏÈ·‰Ô‡, ·Ï·È¿ ÌÔÓÔÎ/· 80 Ù.Ì., Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 110 Ù.Ì. (75.000 ∂) 41. ∫Ô˘ÓÙÔ˘ÚÈÒÙÔ˘, ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· Ï‹Úˆ˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË, ȉȷ›ÙÂÚÔ˘ ‡ÊÔ˘˜ (229.000) ªπ™£ø™∂π™ √π∫πø¡ 1. ÕÁÈÔ˜ ™Ù¤Ê·ÓÔ˜, ÌÔÓÔÎ/· 190 Ù.Ì. ÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ηٷÛ΢‹˜, Ì ı¤· (590 ∂) 2. ΔÚÈÎÔ‡Ë 11, ÁηÚÛÔÓȤڷ 26 Ù.Ì., (180 ∂) 3. ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ˘ & ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿, ‰˘¿ÚÈ 70 Ù.Ì., 3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ (250 ∂) √π∫√¶∂¢∞ 1. ∫Ô˘ÓÙÔ˘ÚÈÒÙÔ˘, 271 Ù.Ì. Ì ™.¢ 1,8 (210.000 ∂)

2. ∞ÁÚÈ¿ ΤÓÙÚÔ, 500 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi, (100.000 ∂) 3. ∞ÁÚÈ¿ ∂æ∞, 450 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi, (75.000 ∂) ∂À∫∞πƒπ∞! 4. ¶Â˘Î¿ÎÈ·, 695 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi, (190.000 ∂) 5. ™Ô˘ÙÚ·Ï›, 450 Ù.Ì. (199.000 ∂) 6. ∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘ ¿Óˆ Ù˘ ∞Ó·Ï‹„ˆ˜, 148 Ù.Ì. Ì ‰˘Ô ÚÔÛfi„ÂȘ (130.000 ∂) 7. ¡. πˆÓ›·, 720 Ù.Ì., Ì ™.¢ 0,8 (218.000 ∂) 8. ∞ÁÚÈ¿, ÁˆÓÈ·Îfi 292 Ù.Ì., (85.000 ∂) 9. ∞ÁÚÈ¿ LIDL, 533 Ù.Ì., (69.000 ∂) 10. ∞ÁÚÈ¿, 400 Ù.Ì., (120.000 ∂) 11. ∞ӷηÛÈ¿ - ∞ˉÔÓÔʈÏȤ˜, 3.000 Ù.Ì. ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÛÙ¤ÁË 12. μ‡ÚˆÓÔ˜, 146 Ù.Ì., (120.000 ∂) 13. ™Ù·ÁÈ¿Ù˜ ÔÈÎfiÂ‰Ô 868 Ù.Ì., Ì ÂÎÏËÎÙÈ΋ ı¤·, (95.000 ∂) 14. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· (∫¤ÓÙ·˘ÚÔ˜-°ÔÚ›ÙÛ·), ÁˆÓÈ·Îfi ·Ó·ÙÔÏÈÎfi 410 Ù.Ì. (160.000 ∂) 15. °ÂˆÔÓÈ΋ ™¯ÔÏ‹, 212 Ù.Ì., ÁˆÓÈ·Îfi Ì ¿‰ÂÈ· ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹˜ (89.000 ∂) 16. ∞Á›· ¶·Ú·Û΢‹, ÁˆÓÈ·Îfi 283 Ù.Ì. (98.000 ∂) 17. ∫·Ú·˚ÛοÎË, 120 Ù.Ì. (175.000 ∂) 18. ∞Ï˘Î¤˜, ÁˆÓÈ·Îfi 844 Ù.Ì., Ì ¿‰ÂÈ· ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹˜ ÁÈ· 675 Ù.Ì., 70 ̤ÙÚ· ·fi ÙËÓ Ï·˙ (345.000 ∂) 19. ∞Ï˘Î¤˜, 560 Ù.Ì. 20. °ÂˆÔÓÈ΋ ™¯ÔÏ‹, 385 Ù.Ì. (80.000 ∂) 21. ¡. πˆÓ›·, ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi˜ & ªÂÏÈÛÛÈ¿ÙÈΈÓ, 405 Ù.Ì. (75.000 ∂) 22. ™ÎÈ¿ıÔ˜, ΤÓÙÚÔ, Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·, 1.230 Ù.Ì. 23. ∫ÂÓÙÚÈÎfi ª·˘ÚÔÎÔÚ‰¿ÙÔ˘ 55, 293 Ù.Ì., (290.000 ∂) 24. ∞Ï˘Î¤˜, ÁˆÓÈ·Îfi 360 Ù.Ì., 100 ̤ÙÚ· ·fi ÙËÓ ·Ú·Ï›· (125.000 ∂) 25. º˘ÙfiÎÔ˘, ·ÁÚÔÙ/Ô 5.500 Ù.Ì. Ì ı¤· (170.000 ∂)! 26. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿, ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 10,8 ÛÙÚ, Ì ¿‰ÂÈ· ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹˜ Î·È ÂÎÏËÎÙÈ΋ ı¤· (69.000 ∂)! 27. ¢ÈÌ‹ÓÈ, 450 Ù.Ì., ∂À∫∞πƒπ∞ (44.000 ∂) 28. ¡¤Â˜ ¶·Á·Û¤˜, 13. 900 Ù.Ì., Ì ı¤· Î·È ¿‰ÂÈ· ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹˜ (135.000 ∂) 29. ∞ÁÚÈ¿, ·È‰ÈÎfi˜ ÛÙ·ıÌfi˜, ·Ó·ÙÔÏÈÎfi 436 Ù.Ì. (122.000 ∂) 30. ∞Ï˘Î¤˜, ¶·Ó¿ÎÂÈ·˜, 550 Ù.Ì. (159.000 ∂) 31. ÕÏÏË ªÂÚÈ¿, 233 Ù.Ì., (60.000 ∂) 32. ª¿Ú·ıÔ˜, ÔÈÎfiÂ‰Ô 675 Ù.Ì. ÚfiÛÔ„Ë ÛÙÔÓ ·ÈÁÈ·Ïfi (200.000 ∂) 33. ∞ÁÚÈ¿, 586 Ù.Ì. (145.000 ∂) 34. ∫·Ú·Á¿Ù˜, 300 Ù.Ì. (125.000 ∂) 35. ¡¤· πˆÓ›·, ∂˘‚Ô›·˜, 169 Ù.Ì., Ì ™.¢ 2,1 (88.000 ∂) 36. ∞ÁÚÈ¿ ∂æ∞, 412 Ù.Ì., (64.000 ∂)! 37. ∫·Ú·Á¿Ù˜, 375 Ù.Ì. ÙÂÙÚ·ÁˆÓÈṲ̂ÓÔ (220.000 ∂)! 38. ¡¤· πˆÓ›·, 470 Ù.Ì., Ì ı¤·, (80.000 ∂) 39. ∞Ï˘Î¤˜, ∞Á. ∂ÈÚ‹ÓË, 540 Ù.Ì. (149.000 ∂) 40. ¶·Ú·Ï›· μfiÏÔ˘, 590 Ù.Ì.! 41. ÕÏÏË ªÂÚÈ¿, 556 Ù.Ì., Ì ı¤· (89.000 ∂) 42. º˘ÙfiÎÔ, 683 Ù.Ì., Ì ı¤· (89.000 ∂) 43. ∫·Ú·Á¿Ù˜, 523 Ù.Ì. Ì ÌÂÁ¿ÏË ÚfiÛÔ„Ë (239.000 ∂) 44. ∞ÁÚÈ¿ ™Ô˘ÙÚ·Ï›, ÁˆÓÈ·Îfi 600 Ù.Ì. (85.000 ∂) 45. ∞Ï˘Î¤˜, ∞Á. ∂ÈÚ‹ÓË, 300 Ù.Ì., 450 Ù.Ì. & 900 Ù.Ì. (300∂/Ù.Ì.) ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ ∞. °∫∞ƒ™√¡π∂ƒ∂™ 1. ªÔ˘ÚÙ˙Ô‡ÎÔ˘, 39 Ù.Ì. (48.000 ∂ ) 2. ∫·ÛÛ·‚¤ÙË & °·ÏÏ›·˜, 22 Ù.Ì. (24.000 ∂) 3. ¡. πˆÓ›·, 26 Ù.Ì. (29.000 ∂) 4. ¡. πˆÓ›·, ηÈÓÔ‡ÚÁÈ·, 29 Ù.Ì., (40.000 ∂) μ. ¢À∞ƒπ∞ 1. ÃÈÏÈ·‰Ô‡, 8ÂÙ›·˜, 50 Ù.Ì. (60.000 ∂) 2. ¶·Ú·Ï›·, 57 Ù.Ì. ÂÈψ̤ÓÔ Ì ı¤· (60.000 ∂) 3. ¢Èfi˜ 3, ¡¤· ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·, 50 Ù.Ì., ÂÓÙ·ÂÙ›·˜ (69.000 ∂) °. Δƒπ∞ƒπ∞ 1. ¡¤· ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·, 80 Ù.Ì., ÌÂÙ·¯/ÓÔ, Ì ¿ÚÎÈÓ, (45.000 ∂)! 2. ∞ÁÚÈ¿ Û ÓÂfi‰ÌËÙË ‰ÈÏÔηÙÔÈΛ·, ËÌÈ˘fiÁÂÈÔ Ôχ ηϋ˜ ηٷÛ΢‹˜ 97 Ù.Ì. (119.000 ∂) 3. ¡. πˆÓ›· ∫·Ú·Ì·Ù˙¿ÎË, 87 Ù.Ì. ‰È·ÌÂÚ¤˜ (99.000) 4. ÷Ù˙Ë·ÚÁ‡ÚË, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ÔÏ˘ÙÂϤ˜, 96 Ù.Ì. (189.000 ∂) 5. °È¿ÓÓË ¢‹ÌÔ˘, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, 81 Ù.Ì. (130.000 ∂) 6. ÕÁÈÔ˜ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜, 122 Ù.Ì., Ì ı¤·, 25ÂÙ›·˜ (109.000 ∂) 7. ∫ÔÚ·‹, ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ 99 Ù.Ì. (75.000 ∂) 8. ∫ÔÚ·‹ & °·ÏÏ›·˜ ÌÂÙ/ÓÔ ÚÂÙÈÚ¤ 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ 99 Ù.Ì. (59.000) 9. ¡. πˆÓ›·, 78 Ù.Ì., 3ÂÙ›·˜ Ì ¿ÚÎÈÓ, (115.000 ∂) 11. ÃÈÏÈ·‰Ô‡, 64 Ù.Ì., ηÈÓÔ‡ÚÈÔ Ì ¿ÚÎÈÓ, (95.000 ∂) 12. 54Ô˘ ™˘ÓÙ¿ÁÌ·ÙÔ˜ & °·˙‹, 94 Ù.Ì., ÔÏ˘ÙÂϤ˜ & ÂÈψ̤ÓÔ (200.000 ∂) 13. ª·Û‰¤ÎË, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 80 Ù.Ì. (138.000 ∂) 14. ¢ÈηÛÙ‹ÚÈ·, 83 Ù.Ì., ‰È·ÌÂÚ¤˜ Ì ı¤· (79.000 ∂) 15. ¡. πˆÓ›·, 90 Ù.Ì., 5ÂÙ›·˜, Ì Ù˙¿ÎÈ & 2 ¿ÚÎÈÓ (130.000 ∂) ¢. Δ∂™™∞ƒπ∞ 1. ¡Â¿ÔÏË, 100 Ù.Ì. Ì 3 ÎÚ‚·ÙÔο̷Ú˜ Ù˙¿ÎÈ & ¿ÚÎÈÓ (149.000 ∂) 2. ΔÚÈÎÔ‡Ë, 100 Ù.Ì. Ì 3 ÎÚ‚·ÙÔο̷Ú˜ (169.000 ∂) 3. ∞ÁÚÈ¿ Û ÓÂfi‰ÌËÙË ‰ÈÏÔηÙÔÈΛ· 114 Ù.Ì. (230.000 ∂) 4. ¶·Ú·Ï›· μfiÏÔ˘, 140 Ù.Ì., ηÈÓÔ‡ÚÈÔ Ì ı¤· 5. ¡ÈÎÔÙÛ¿Ú·, 120 Ù.Ì. ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ (228.000 ∂) 6. ¡¤· πˆÓ›·, 115 Ù.Ì., ηÈÓÔ‡ÚÈÔ, Ì ı¤· Î·È ¿ÚÎÈÓ, (174.000 ∂) 7. ÕÁÈÔÈ ∞Ó¿ÚÁ˘ÚÔÈ, 104 Ù.Ì. Ì 3 ÎÚ‚·ÙÔο̷Ú˜ Ù˙¿ÎÈ & ¿ÚÎÈÓ (139.000 ∂) 8. ¡¤· πˆÓ›·, 134 Ù.Ì., 4Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, Ì ı¤·, Ù˙¿ÎÈ Î·È ¿ÚÎÈÓ, (160.000 ∂) 9. ¡ÈÎÔÙÛ¿Ú·-∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 125 Ù.Ì., Û ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË (98.000 ∂) 10. ¶·Ú·Ï›·, ™˘Ú›‰Ë 2, 174 Ù.Ì., ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ 11. ∂ÚÌÔ‡ & •ÂÓÔÊÒÓÙÔ˜, 3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, Ì Ù˙¿ÎÈ Î·È ÔÏ˘ÙÂÏ‹ ηٷÛ΢‹ (189.000 ∂) 12. ¶Ï·Ù›· ∞Á›Ô˘ ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘, 120 Ù.Ì., ÁˆÓÈ·Îfi (235.000 ∂) ¢. ƒ∂Δπƒ∂ 1. 2¿ÚÈ ΔÛ·Ï·¿Ù·, 49 Ù.Ì., Ì ¿ÚÈÛÙË ı¤· (84.000 ∂) 2. 3¿ÚÈ π¿ÛÔÓÔ˜, 105 Ù.Ì. Ì ÌÂÁ¿Ï· Ì·ÏÎfiÓÈ· & ı¤· (100.000 ∂) 3. 4¿ÚÈ ¡¤· ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·, 120 Ù.Ì., fiÚÔÊÔ˜ ‰ÈÏÔηÙÔÈΛ·˜ (165.000 ∂) 4. 4¿ÚÈ ÕÁÈÔ˜ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜, 125 Ù.Ì., 3Ô˘ & 4Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ÔÏ˘ÙÂϤ˜ (155.000 ∂) 5. 4¿ÚÈ π. ∫·ÚÙ¿ÏË, 90 Ù.Ì., 6Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ¿ÚÎÈÓ & ·Ôı‹ÎË (174.000 ∂) (852)

°¡ø™Δ√¶√π∏™∂π™ °∞ªø¡ °ÓˆÛÙÔÔÈÂ›Ù·È Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ¿ÚıÚÔ 1369 ÙÔ˘ ∞.∫. fiÙÈ Ô ¢∏ª∏Δƒπ√™ Δƒ∞∫∞™ ÙÔ˘ ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ Î·È Ù˘ ™Ù·Ì·Ù›·˜, ÙÔ Á¤ÓÔ˜ ¢Ô‡Î·, Ô˘ ÁÂÓÓ‹ıËΠÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË Î·È Î·ÙÔÈΛ ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË Î·È Ë μ∞™π§π∫∏ ™Δ∞ª√À ÙÔ˘ ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ Î·È Ù˘ ∞ÈηÙÂÚ›Ó˘, ÙÔ Á¤ÓÔ˜ £ÂÔ‰ˆÚÔÔ‡ÏÔ˘, Ô˘ ÁÂÓÓ‹ıËΠÛÙÔ ÃÔÏ·ÚÁfi ∞ÙÙÈ΋˜ Î·È Î·ÙÔÈΛ ÛÙÔ μfiÏÔ, ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ·ÓÙÚ¢ÙÔ‡Ó ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË. ------------------------°ÓˆÛÙÔÔÈÂ›Ù·È Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ¿ÚıÚÔ 1369 ÙÔ˘ ∞.∫. fiÙÈ Ô ∞§∂•∞¡¢ƒ√™ ∫√æπ¢∏™ ÙÔ˘ ª·Ùı·›Ô˘ Î·È Ù˘ ∂˘ÊÚÔÛ‡Ó˘, ÙÔ Á¤ÓÔ˜ ¢Ô‡ÏÈ·, Ô˘ ÁÂÓÓ‹ıËΠÛÙË ¢Ú¿Ì· Î·È Î·ÙÔÈΛ ÛÙËÓ ∫·ÏÏÈı¤· ∞ÙÙÈ΋˜ Î·È Ë ¡∞Δ∞™∞ ªπÃ∞∏§π¢√À ÙÔ˘ πˆ¿ÓÓË Î·È Ù˘ ¢‹ÌËÙÚ·˜, ÙÔ Á¤ÓÔ˜ ∞Ó‰ÚÈ·ÓÔ˘ÔÏ›ÙË, Ô˘ ÁÂÓÓ‹ıËΠÛÙÔ μfiÏÔ Î·È Î·ÙÔÈΛ ÛÙËÓ ∫·ÏÏÈı¤· ∞ÙÙÈ΋˜, ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ·ÓÙÚ¢ÙÔ‡Ó ÛÙÔ μfiÏÔ.

∂§§∏¡π∫∏ ¢∏ª√∫ƒ∞Δπ∞ ¡√ª√™ ª∞°¡∏™π∞™ ¢∏ª√™ ƒ∏°∞ º∂ƒ∞π√À μÂÏÂÛÙ›ÓÔ 26-10-2012 ∞ÚÈı. ¶ÚˆÙ. 16934

¶∂ƒπ§∏æ∏ ¢π∞∫∏ƒÀ•∏™ ∏ ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘ ‰È·ÎËÚ‡ÙÙÂÈ fiÙÈ: ™ÙȘ 6-11-2012 Ë̤ڷ ΔÚ›ÙË Î·È ÒÚ· 11 .Ì. ¤ˆ˜ 12 Ì. ı· Á›ÓÂÈ ÛÙÔ ¢ËÌ·Ú¯Â›Ô ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘ (¤‰Ú· μÂÏÂÛÙ›ÓÔ), Ê·ÓÂÚ‹ ÏÂÈÔ‰ÔÙÈ΋ ‰ËÌÔÚ·Û›· ÁÈ· ÙËÓ ÂÎÌ›ÛıˆÛË ·ÁÚÒÓ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ÙÂÙÚ·ÂÙ›· 2013-2016. ™ÙË ‰ËÌÔÚ·Û›· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ¿ÚÔ˘Ó Ì¤ÚÔ˜ fiÏÔÈ ÔÈ ‰ËÌfiÙ˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘. 1. °È· ÙÔ˘˜ ·ÁÚÔ‡˜ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙËÓ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· Ù˘ ΔÔÈ΋˜ ∫ÔÈÓfiÙËÙ·˜ ∞Á. °ÂˆÚÁ›Ô˘ ºÂÚÒÓ Î·È ÛÙȘ ı¤ÛÂȘ: ƒ√Àª∞¡π ÂÎÙ. 3.075 Ù.Ì. ¶∞§π∞ª¶∂§∞ ÂÎÙ. 3.535 Ù.Ì. Ã∞μ√À∑π ÂÎÙ. 25.500 Ù.Ì. ™∫∞ºπ¢∂™ ÂÎÙ. 9.500 Ù.Ì. 2. °È· ÙÔ˘˜ ·ÁÚÔ‡˜ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙÔÓ √ÈÎÈÛÌfi ∫√∫∫π¡∞™ ÛÙËÓ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· ΔÔÈ΋˜ ∫ÔÈÓfiÙËÙ·˜ ¶ÂÚȂϤÙÔ˘ Î·È ÛÙȘ ı¤ÛÂȘ: §√À∫π ÂÎÙ. 17.645 Ù.Ì. ª∞Àƒ√°π∞ ÂÎÙ. 13.896 Ù.Ì. ª∞§∞ª∞Δπ¡∞ ÂÎÙ. 30.575 Ù.Ì. §∞Ã∞¡√∫∏¶√™ ÂÎÙ. 1.976 Ù.Ì. √™¶ƒπ√Δ√¶√™ ÂÎÙ. 6.750 Ù.Ì. ∞ªª√À¢∂™ ÂÎÙ. 33.500 Ù.Ì. ∫∞ª¶∞¢π∫∞ ÂÎÙ. 27.000 Ù.Ì. ∫√∫∫π¡∂™ ÂÎÙ. 20.053 Ù.Ì. 3. °È· ÙÔ˘˜ ·ÁÚÔ‡˜ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙÔÓ √ÈÎÈÛÌfi ∞Á. ¢ËÌËÙÚ›Ô˘ ÛÙËÓ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· Ù˘ ΔÔÈ΋˜ ∫ÔÈÓfiÙËÙ·˜ ¶ÂÚȂϤÙÔ˘ Î·È ÛÙȘ ı¤ÛÂȘ: ¡Δ∞ª∞ƒπ∞-°∂§∞¢∞ƒπ∞ ÂÎÙ. 17.126 Ù.Ì. ¡Δ∞ª∞ƒπ ÂÎÙ. 22.951 Ù.Ì. ¡Δ∞ª∞ƒπ ÂÎÙ. 19.144 Ù.Ì. 4. °È· ÙÔ˘˜ ·ÁÚÔ‡˜ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙÔÓ √ÈÎÈÛÌfi ∂§∂À£∂ƒ√Ãøƒπ√À ÛÙËÓ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· Ù˘ ΔÔÈ΋˜ ∫ÔÈÓfiÙËÙ·˜ ¶ÂÚȂϤÙÔ˘ Î·È ÛÙȘ ı¤ÛÂȘ: §øƒπ¢∂™ ÂÎÙ. 81.318 Ù.Ì. 5. °È· ÙÔ˘˜ ·ÁÚÔ‡˜ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙËÓ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· Ù˘ ΔÔÈ΋˜ ∫ÔÈÓfiÙËÙ·˜ ∞ÂÚÈÓÔ‡ Î·È ÛÙȘ ı¤ÛÂȘ: ∞¶∞°√ƒ∂Àª∂¡√ ÂÎÙ. 74.000 Ù.Ì. √Ú›˙ÂÙ·È ˆ˜ fiÚÈÔ ÚÒÙ˘ ÚÔÛÊÔÚ¿˜ ÙÔ ÔÛfi ÙˆÓ 50 ∂ ηٿ ÛÙÚ¤ÌÌ· ÁÈ· ηÏÏȤÚÁÂȘ ÔÙÈÛÙÈÎÒÓ Î·ÏÏÈÂÚÁÂÈÒÓ, Ô˘ ·Ú‰Â‡ÔÓÙ·È Ì ȉȈÙÈΤ˜ ÁˆÙÚ‹ÛÂȘ Ì ¢ı‡ÓË ÙˆÓ ÌÈÛıˆÙÒÓ Î·È ÙÔ ÔÛfi ÙˆÓ 25 ∂ ÙÔ ÛÙÚ¤ÌÌ· ÁÈ· ÍÂÚÈΤ˜ ηÏÏȤÚÁÂȘ (ÛÈÙËÚ¿ Î.Ù.Ï.). ∂ÁÁ‡ËÛË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÛÙË ‰ËÌÔÚ·Û›· ÔÚ›˙ÂÙ·È ÙÔ 1/10 ÙÔ˘ ÔÛÔ‡ ÙÔ˘ ÂÙËÛ›Ô˘ ÌÈÛıÒÌ·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ·ÁÚÔ‡, Û ÁÚ·ÌÌ¿ÙÈÔ Ù. Δ.¶. & ¢·Ó›ˆÓ ‹ ÂÁÁ˘ËÙÈ΋ ÂÈÛÙÔÏ‹ ·Ó·ÁÓˆÚÈṲ̂Ó˘ ÙÚ¿Â˙·˜. √ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔ˜ Ú¤ÂÈ Ó· ¤¯ÂÈ Ì·˙› ÙÔ˘ ·ÍÈfi¯ÚÂÔ ÂÁÁ˘ËÙ‹ Î·È ‚‚·›ˆÛË ÌË ÔÊÂÈÏ‹˜ ÛÙÔ ¢‹ÌÔ. ¶ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÌÔÚÔ‡Ó ÔÈ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ Ó· Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ·fi Ù· ÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ fiϘ ÙȘ ÂÚÁ¿ÛÈ̘ Ë̤Ú˜ Î·È ÒÚ˜ (·ÚÌfi‰ÈÔ˜ Â›Ó·È Ô Î. ¶Ú›ÓÙ˙Ô˜ ∞fiÛÙÔÏÔ˜ ÙËÏ. 2425350216). ∏ ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘ §·˝ÙÛÔ˘ ¡. ∂ϤÓË

™À§§√°√™ ¶ƒ√™ø¶π∫√À ∂ƒ°√™Δ∞™π√À ª∂Δ∞§§π∫ø¡ ∫∞Δ∞™∫∂Àø¡ ∂§§∞¢√™ (ª∂Δ-∫∞) μ√§√À

∞¡∞∫√π¡ø™∏ - ∂ÀÃ∞ƒπ™Δ∏ƒπ√ ™˘Ó¿‰ÂÏÊÔÈ-Û˜ ∏ ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ ۈ̷Ù›Ԣ Û¿˜ ¢¯·ÚÈÛÙ› ÁÈ· ÙËÓ ¤ÌÚ·ÎÙË ÛÙ‹ÚÈÍ‹ Û·˜ ÛÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ ÁÈ· Ó¤· ‰ÈÔ›ÎËÛË Ô˘ ¤ÁÈÓ·Ó ÛÙȘ 19-10-2012. £¤ÏÔ˘Ì ӷ Û·˜ ÙÔÓ›ÛÔ˘ÌÂ Î·È Ó· Û·˜ ‰È·‚‚·ÈÒÛÔ˘Ì fiÙÈ Ë ÂÈÙ˘¯Ë̤ÓË Ù·ÎÙÈ΋ Ô˘ ¤¯ÂÈ ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ ÙÔ ÛˆÌ·ÙÂ›Ô ı· Û˘Ó¯ÈÛÙ› Î·È ÛÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ. ¶ÚÒÙÔ Ì¤ÏËÌ¿ Ì·˜ Â›Ó·È Ë ‰È·ÛÊ¿ÏÈÛË Ù˘ ÂÚÁ·Û›·˜ Ì·˜, Ë ÂÚÁ·Ûȷ΋ ÂÈÚ‹ÓË Î·È Û˘Ó¿Ì· ¤Ó· ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ÂÚÁ·Û›·˜ Ô˘ ı· ·Ú¤¯ÂÈ ÛÙÔÓ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ ÛÈÁÔ˘ÚÈ¿ Î·È ·ÛÊ¿ÏÂÈ· ÛÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ, ηıÒ˜ Î·È ·ÍÈÔÚ¤ÂÈ· ÛÙȘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȤ˜ Ì·˜. ªÂ ÙË ÛÙ‹ÚÈÍ‹ Û·˜, Ì·˜ ‰›ÓÂÙ ÙÔ ÎÔ˘Ú¿ÁÈÔ Î·È ÙËÓ ·ÓÙÔ¯‹ Ó· Û˘Ó¯›ÛÔ˘Ì ӷ ·ÁˆÓÈ˙fiÌ·ÛÙ ÁÈ· ÙÔ Î·Ïfi fiÏˆÓ Ì·˜. ∂ÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ ·ÓÔȯÙfi, ÌÈÛıÔ› ·Ó¤ÁÁȯÙÔÈ, ÏËڈ̤˜ ÛÙËÓ ÒÚ· ÙÔ˘˜, Â›Ó·È ‰˘ÛÙ˘¯Ò˜ ϤÍÂȘ Ô˘ ‰ÂÓ ·ÎÔ‡ÁÔÓÙ·È ϤÔÓ ·fi ÔÏÏ¿ ÛÙfiÌ·Ù· ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ Û ¿ÏÏÔ˘˜ ‚ÈÔÌ˯·ÓÈÎÔ‡˜ ¯ÒÚÔ˘˜, ÂÓÒ ÔÏϤ˜ ‚ÈÔÌ˯·Ó›Â˜ ÌÂÙ·Ó·ÛÙÂ‡Ô˘Ó ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi. ™˘Ó¯›˙ÔÓÙ·˜ Ó· Ì·˜ ÛÙËÚ›˙ÂÙÂ, Û·˜ ‰È·‚‚·ÈÒÓÔ˘Ì ˆ˜ fiÏ· Ù· ·Ú·¿Óˆ ı· ‰È·ÛÊ·ÏÈÛÙÔ‡Ó Î·È Ì ÙËÓ ¿ÚÔ‰Ô ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ ı· Î·Ï˘ÙÂÚ‡ÛÔ˘Ó. ™·˜ ¢¯·ÚÈÛÙԇ̠̤۷ ·fi ÙËÓ Î·Ú‰È¿ Ì·˜. °È· ÙË ¢ÈÔ›ÎËÛË √ ¶ƒ√∂¢ƒ√™ √ °∂¡. °ƒ∞ªª∞Δ∂∞™ Δ™πΔ™π∫§∏™ ∂. Δ™∂ƒ°√À§∞™ ¶.


36

™∞μμ∞Δ√ 27 √∫Δøμƒπ√À 2012

¢IKA™TIKA ¢HMO™IEYMATA A¶O™¶A™MA KATA™XETHPIA™ EK£E™H™ AKINHTH™ ¶EPIOY™IA™ H ¢ÈηÛÙÈ΋ EÈÌÂÏ‹ÙÚÈ· ÙÔ˘ ¶ÚˆÙÔ‰ÈΛԢ BfiÏÔ˘ ª∞ƒπ∞ ¢∏ª∏Δƒ∞ ∞¶. ¶√§À∑√À, οÙÔÈÎÔ˜ BfiÏÔ˘, Ô‰fi˜ ∞Óı. °·˙‹ ·Ú. 161. ¢ËÏÔÔÈÒ fiÙÈ ΔËÓ ∂π∫√™Δ∏ ¶ƒøΔ∏ (21∏) ÙÔ˘ ÌËÓfi˜ ¡√∂ªμƒπ√À ÙÔ˘ ‰‡Ô ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ‰Ò‰Âη (2012) ¤ÙÔ˘˜, Ë̤ڷ Δ∂Δ∞ƒΔ∏ Î·È ·fi ÙȘ ÒÚ˜ 4˘ ̤¯ÚÈ 5˘ ·ÔÁÂ˘Ì·ÙÈÓ‹˜ Ù˘ ›‰È·˜ Ë̤ڷ˜ ÛÙÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· ÙÔ˘ ∂πƒ∏¡√¢π∫∂π√À μ√§√À Ì ˘¿ÏÏËÏÔ ÙÔ˘ ÏÂÈÛ/ÌÔ‡ ÙË ™˘Ì‚ÔÏ·ÈÔÁÚ¿ÊÔ μfiÏÔ˘ Î. ª∞ƒπ∞ °∫∂™∫√À ηÙÔÈÎÔ‰ÚÂ‡Ô˘Û· ÛÙÔ μfiÏÔ ‹ Ì ÙÔ ÓfiÌÈÌÔ ·Ó·ÏËÚˆÙ‹ Ù˘ Û ÂÚ›ÙˆÛË ÎˆÏ‡Ì·ÙÔ˜ ·˘Ù‹˜, ÂÎÏÂÈÛÙËÚÈ¿˙ÂÙ·È ·Ó·ÁηÛÙÈο Ì ÙËÓ Â›Û¢ÛË Ù˘ ∞°°∂§π∫∏™ - ∫Àƒπ∞∫∏™ ¶ƒø´∞, ηÙÔ›ÎÔ˘ μfiÏÔ˘, Ë ·Î›ÓËÙË ÂÚÈÔ˘Û›· Ù˘ ÔÊÂÈϤÙȉԘ ∂§∂¡∏™ ™À∑. πø∞¡¡∏ ∫√ÀΔ™√À∫√À, Δ√ °∂¡√™ °∂øƒ°π√À μ∞§™∞ª∏, ηÙÔ›ÎÔ˘ ªÂÏÈÛÛ¿ÙÈÎˆÓ ¡. πˆÓ›·˜ ª·ÁÓËÛ›·˜, ˆ˜ ÔÌÔÚÚ‡ıÌÔ˘ ̤ÏÔ˘˜, ÓfiÌÈÌ˘ ÂÎÚÔÛÒÔ˘, ‰È¢ı‡ÓÙÚÈ·˜ Î·È Ù·Ì›· Ù˘ ÔÌfiÚÚ˘ıÌ˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ Ì ÙËÓ ÂˆÓ˘Ì›· “μ∞§™∞ª∏ ∂. - °. ∫√À¶∞ƒΔª∞™ √.∂.” , Ô˘ ‰Ú‡ÂÈ ÛÙÔ μfiÏÔ ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋˜ ÂÓfiÙËÙ·˜ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î·È ÂÎÚÔÛˆÂ›Ù·È ÓfiÌÈÌ·, ‹ÙÔÈ ÂÎÏÂÈÛÙËÚÈ¿˙ÂÙ·È: ΔÔ ¤Ó· ‰Â‡ÙÂÚÔ (1/2) ÂÍ ·‰È·ÈÚ¤ÙÔ˘ Ì›·˜ ‰ÈÒÚÔÊ˘ ÎÂÚ·ÌÔÛÎÂ‹˜ ÔÈΛ·˜ ÌÂÙ¿ ÙˆÓ ÎÙÈÛÌ¿ÙˆÓ Î·È ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıËÌ¿ÙˆÓ Ù˘ ÎÙÈṲ̂ÓË Û ÔÈÎfiÂ‰Ô ÂÎÙ¿Ûˆ˜ ̤ÙÚˆÓ ÙÂÙÚ·ÁˆÓÈÎÒÓ (1.123,00), ÙÔ ÔÔ›Ô ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ì¤Û· ÛÙ· fiÚÈ· ÙÔ˘ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ ªÂÏÈÛÛ¿ÙÈÎˆÓ ¢‹ÌÔ˘ ¡. πˆÓ›·˜ ª·ÁÓËÛ›·˜, Â›Ó·È ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ Î·È Û˘ÓÔÚ‡ÂÈ ‚fiÚÂÈ· Ì ‰ËÌÔÙÈ΋ Ô‰fi, ÓfiÙÈ· Ì ȉÈÔÎÙËÛ›· ™Ù˘Ï. ÷ς·Ù˙¿ÎÔ˘, ·Ó·ÙÔÏÈο Ì ȉÈÔÎÙËÛ›· ¶·ÓÙÂÏ‹ ΔÛÔ˘Î·Ï¿ Î·È ‰˘ÙÈο Ì ڤ̷ Î·È ¤Ú·Ó ·˘ÙÔ‡ Ì ȉÈÔÎÙËÛ›· ¡ÈÎ. ™Ô‡Ì·ÛË. ∏ ÈÔ ¿Óˆ ‰ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· Â›Ó·È ÎÂÚ·ÌÔÛÎÂ‹˜, ÛÔ‚·ÙÈṲ̂ÓË ÂÛˆÙÂÚÈο Î·È Â͈ÙÂÚÈο, ʤÚÂÈ ÙȘ ·Ó¿ÏÔÁ˜ fiÚÙ˜, ¤¯ÂÈ Ï‹ÚË ˘‰Ú·˘ÏÈ΋ Î·È ËÏÂÎÙÚÈ΋ ÂÁηٿÛÙ·ÛË ˆ˜ Î·È ÎÂÓÙÚÈ΋ ı¤ÚÌ·ÓÛË Î·ÏÔÚÈʤÚ, Û‡ÁÎÂÈÙ·È ·fi ÙÔ ÈÛfiÁÂÈÔ ÂÌ‚·‰Ô‡ (148,00) Ù.Ì., ÙÔ ÔÔ›Ô ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi ‰‡Ô ˘ÓÔ‰ˆÌ¿ÙÈ· fiÔ˘ ÛÙÔ ¤Ó· ÂÍ ·˘ÙÒÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Ù˙¿ÎÈ,

¤Ó· ηıÈÛÙÈÎfi, w.c., ‰È¿‰ÚÔÌÔ, ÎÔ˘˙›Ó·, ¤Ó· ‰ˆÌ¿ÙÈÔ ÁÚ·Ê›Ԣ, Ì›· ·Ôı‹ÎË Î·È ¤Ó· ‰ˆÌ¿ÙÈÔ Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È ˆ˜ Û¿Ô˘Ó·, ÙÔ ‰Â ¿ÙˆÌ¿ ÙÔ˘ ηχÙÂÙ·È ÂÓ Ì¤ÚÂÈ Ì ÎÔ˘ÎÔÊ›ÓÈη Î·È ÂÓ Ì¤ÚÂÈ Ì ÌÂÏ·Ì›ÓË, ˘¿Ú¯ÂÈ ÂÛˆÙÂÚÈ΋ ÛοϷ ÂÂӉ‰˘Ì¤ÓË Ì ͇ÏÔ Ô˘ ÂÈÎÔÈÓˆÓ› Ì ÙÔÓ ÚÒÙÔ fiÚÔÊÔ, Ô ÔÔ›Ô˜ ¤¯ÂÈ ÂÌ‚·‰fiÓ (148,00) Ù.Ì. ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi ÙË Û·ÏÔÓÔÙÚ·Â˙·Ú›·, fiÔ˘ ˘¿Ú¯ÂÈ Ù˙¿ÎÈ, ·fi ÙËÓ ÎÔ˘˙›Ó· ‰‡Ô ˘ÓÔ‰ˆÌ¿ÙÈ·, ‰È¿‰ÚÔÌÔ, ¤Ó· w.c. Î·È ÙÔ Ì¿ÓÈÔ, ÙÔ ‰Â ¿ÙˆÌ¿ ÙÔ˘ ηχÙÂÙ·È ·fi Û˘ÓıÂÙÈÎfi ͇ÏÔ. ¶·Ú·χڈ˜ Ù˘ ÔÈΛ·˜ ˘¿Ú¯ÂÈ ¤ÙÂÚÔ ÎÙ›ÛÌ· ÎÂÚ·ÌÔÛÎÂ¤˜ ÂÌ‚·‰Ô‡ ̤ÙÚˆÓ ÙÂÙÚ·ÁˆÓÈÎÒÓ (8,00) ÂÚ›Ô˘ ·ÔÙÂÏÔ‡ÌÂÓÔ ·fi ‰‡Ô ¯ÒÚÔ˘˜ Ô˘ Ô ¤Ó·˜ ÂÍ ·˘ÙÒÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È ˆ˜ Ï‚ËÙÔÛÙ¿ÛÈÔ. °›ÓÂÙ·È ÌÓ›· fiÙÈ ÙÔ ·Ú·¿Óˆ ÔÈÎfiÂ‰Ô Â›Ó·È ÂÚÈÊÚ·Á̤ÓÔ, Ô ‰Â ·Î¿Ï˘ÙÔ˜ ¯ÒÚÔ˜ ·˘ÙÔ‡ Â›Ó·È ‰È·ÌÔÚʈ̤ÓÔ˜ Û ‰‡Ô Â›‰·. ΔÈÌ‹ ÚÒÙ˘ ÚÔÛÊÔÚ¿˜, ÁÈ· ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË ÙÔ˘ ÏÂÈÛÙËÚÈ·ÛÌÔ‡, ÁÈ· ÙÔ ÔÛÔÛÙfi 1/2 ÂÍ ·‰È·ÈÚ¤ÙÔ˘ ÙÔ˘ ÚÔÂÚÈÁÚ·ÊÔ̤ÓÔ˘ ·ÎÈÓ‹ÙÔ˘ ÔÚ›˙ÂÙ·È ÙÔ ÔÛfi ÙˆÓ (133.333,00) ¢ÚÒ. ΔÔ ·Î›ÓËÙÔ Ô˘ ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÙ·È ·Ú·¿Óˆ ¤¯ÂÈ Ù· ÂÍ‹˜ ‚¿ÚË: 1) (4) ¶ÚÔÛËÌÂÈÒÛÂȘ ˘Ôı‹Î˘ ˘¤Ú Ù˘ “∞§º∞ Δƒ∞¶∂∑∞™ ∞¡ø¡Àª√À ∂Δ∞πƒπ∞™” , ÁÈ· ÔÛ¿: ·) (168.000,00), ‚) (96.000,00), Á) (96.000,00) Î·È ‰) (120.000,00) ¢ÚÒ. 5) ÀÔı‹ÎË ˘¤Ú Ù˘ “Δƒ∞¶∂∑∞ ∞ΔΔπ∫∏™ ∞.∂.” , ÁÈ· ÔÛfi (8.584,07) ¢ÚÒ. √ ÏÂÈÛÙËÚÈ·ÛÌfi˜ ı· Á›ÓÂÈ Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ÙÔ˘ ∫.¶ÔÏ.¢. ¶ÚÔÛηÏÔ‡ÓÙ·È ÏÔÈfiÓ fiÛÔÈ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· Á›ÓÔ˘Ó ·ÁÔÚ·ÛÙ¤˜ Ó· ÚÔÛ¤ÏıÔ˘Ó Î·È Ó· ÏÂÈÔ‰ÔÙ‹ÛÔ˘Ó ÛÙÔÓ ·Ú·¿Óˆ ÙfiÔ Î·È Î·Ù¿ ÙÔÓ ·Ú·¿Óˆ ¯ÚfiÓÔ Û˘ÌÌÔÚÊÔ‡ÌÂÓÔÈ Ì ÙÔ˘˜ fiÚÔ˘˜ Ù˘ ˘’ ·ÚÈıÌfiÓ 21/04-10-2012 ÂÚ›Ï˄˘ ηٷۯÂÙ‹ÚÈ·˜ ¤ÎıÂÛ˘ ·Î›ÓËÙ˘ ÂÚÈÔ˘Û›·˜, Ù˘ ÔÔ›·˜ ÙÔ ·ÚfiÓ Â›Ó·È ·fiÛ·ÛÌ· Î·È Ì ÙȘ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ÙÔ˘ ∫.¶ÔÏ.¢. BfiÏÔ˜, 26-10-2012 H ¢ÈηÛÙÈ΋ EÈÌÂÏ‹ÙÚÈ· ¶Ôχ˙Ô˘ ª·Ú›· - ¢‹ÌËÙÚ· ∞ÚÈıÌfi˜ 3.508 ∞¶√™¶∞™ª∞ ∫∞Δ∞™Ã∂Δ∏ƒπ∞™ ∂∫£∂™∏™ √ ¢ÈηÛÙÈÎfi˜ ∂ÈÌÂÏËÙ‹˜ Ù˘ ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ ÙÔ˘ ¶ÚˆÙÔ‰ÈΛԢ μfi-

ÏÔ˘ Ã∏™Δ√™ °∂ƒ. ª∞Δ™√™, οÙÔÈÎÔ˜ μfiÏÔ˘, Ô‰fi˜ ∞ÓÙˆÓÔÔ‡ÏÔ˘ ·ÚÈıÌfi˜ 91. ∫¿Óˆ ÁÓˆÛÙfi fiÙÈ: ΔË ‰ÂοÙË ÙÂÙ¿ÚÙË (14Ë), ÙÔ˘ ÌËÓfi˜ ¡√∂ªμƒπ√À, ÙÔ˘ ¤ÙÔ˘˜ ‰‡Ô ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ‰Ò‰Âη (2012), Ë̤ڷ ΔÂÙ¿ÚÙË Î·È ·fi ÒÚ· 4˘ ·ÔÁÂ˘Ì·ÙÈÓ‹˜ ¤ˆ˜ 5˘ ·ÔÁÂ˘Ì·ÙÈÓ‹˜, ÛÙÔÓ ∞ÏÌ˘Úfi Î·È ÛÙÔÓ ÙfiÔ ÙˆÓ ‰ËÌÔÛ›ˆÓ Î·È ·Ó·ÁηÛÙÈÎÒÓ ÏÂÈÛÙËÚÈ·ÛÌÒÓ, ‰ËÏ·‰‹ ÛÙÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· ÙÔ˘ ∂ÈÚËÓÔ‰ÈΛԢ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡, ÂÓÒÈÔÓ Ù˘ ™˘Ì‚ÔÏ·ÈÔÁÚ¿ÊÔ˘ ∞¯ÈÏÏ›Ԣ Î. °·Ú˘Ê·ÏÏÈ¿˜ ™Ù·˘Ú‹, ηÙÔÈÎÔ‰ÚÂ‡Ô˘Û·˜ ÛÙË ™Ô‡ÚË ª·ÁÓËÛ›·˜ (ÙËÏ. 2422-031226) ‹ ÙÔ˘ ÓfiÌÈÌÔ˘ ·Ó·ÏËÚˆÙ‹ Ù˘ Û ÂÚ›ÙˆÛË ÂÌÔ‰›Ô˘ ‹ ·Ô˘Û›·˜ ·˘Ù‹˜, Ì Â›Û¢ÛË Ù˘ ‰ÚÂ‡Ô˘Û·˜ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· ∞ÓÒÓ˘Ì˘ ∂Ù·ÈÚ›·˜ Ì ÙËÓ ÂˆÓ˘Ì›· “Δƒ∞¶∂∑∞ ¶∂πƒ∞πø™ ∞.∂.” ÓfiÌÈÌ· ÂÎÚÔÛˆÔ‡ÌÂÓË, ÏÂÈÛÙËÚÈ¿˙ÂÙ·È ·Ó·ÁηÛÙÈο Ë ·Î›ÓËÙË ÂÚÈÔ˘Û›· Ù˘ ÔÊÂÈϤÙȉ·˜ ·ÓÒÓ˘Ì˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ Ì ÙËÓ ÂˆÓ˘Ì›· “∂§∞π√Àƒ°π∫∏ ªπΔ∑∂§∞™ ∞¡ø¡Àª∏ ∞°ƒ√Δπ∫∏ ∂ª¶√ƒπ∫∏ ∫∞π μπ√ª∏Ã∞¡π∫∏ ∂Δ∞πƒ∂π∞” Ù˘ÔÔ›ËÛË ÂÏ·›ˆÓ - ÂÏ·ÈÒÓ, Ô˘ ‰Ú‡ÂÈ ÛÙËÓ ∞Ì·ÏÈ¿ÔÏË Î·È ÂÎÚÔÛˆÂ›Ù·È ÓfiÌÈÌ·, Ô˘ ηٷۯ¤ıËΠ̠ÙËÓ Ì ·ÚÈıÌfi 2387 Î·È ·fi 23-7-2008 ηٷۯÂÙ‹ÚÈ· ¤ÎıÂÛË ÙÔ˘ ¢ÈηÛÙÈÎÔ‡ ∂ÈÌÂÏËÙ‹ ÙÔ˘ ¶ÚˆÙÔ‰ÈΛԢ μfiÏÔ˘ Î. μ·ÛÈÏ›Ԣ ∞Ó·ÁÓˆÛÙfiÔ˘ÏÔ˘. ¢ËÏ·‰‹ ÏÂÈÛÙËÚÈ¿˙ÂÙ·È ¤Ó· ÔÙÈÛÙÈÎfi ÂÏ·ÈÔÂÚ›‚ÔÏÔ ¤ÎÙ·Û˘ ÂÓÂÓ‹ÓÙ· ¤ÓÙ ¯ÈÏÈ¿‰ˆÓ ÔÎÙ·ÎÔÛ›ˆÓ ÔÁ‰fiÓÙ· ‰‡Ô (95.882) ÙÂÙÚ·ÁˆÓÈÎÒÓ Ì¤ÙÚˆÓ ‹ fiÛÔ Î·È Â¿Ó Â›Ó·È, Ì ¯›ÏÈ· ‰È·ÎfiÛÈ· (1.200) ÂÏ·Èfi‰ÂÓÙÚ·, ÂÓÙfi˜ ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ¤¯ÂÈ ·Ó·ÁÂÚı› ÈÛfiÁÂÈÔ ÂÎ·È‰Â˘Ù‹ÚÈÔ (ΤÓÙÚÔ Î·Ù¿ÚÙËÛ˘) ÂÌ‚·‰Ô‡ ‰È·ÎÔÛ›ˆÓ ÙÚÈ¿ÓÙ· ÂÓfi˜ Î·È 05/100 (231,05) ÙÂÙÚ·ÁˆÓÈÎÒÓ Ì¤ÙÚˆÓ ‹ fiÛÔ Î·È Â¿Ó Â›Ó·È, Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙË ı¤ÛË “∫·Ï‡‚È °ÎÚÈ˙¿ÓÔ˘” Ù˘ ÎÙËÌ·ÙÈ΋˜ ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ Ù˘ ÚÒËÓ ÎÔÈÓfiÙËÙ·˜ ∞Ì·ÏÈ¿ÔÏ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ¢È·ÌÂÚ›ÛÌ·ÙÔ˜ ∞Ì·ÏÈ¿ÔÏ˘ ÙÔ˘ ÚÒËÓ ¢‹ÌÔ˘ ™Ô‡Ú˘ ª·ÁÓËÛ›·˜, ÀÔıËÎÔÊ˘Ï·Î›Ԣ ∞¯ÈÏÏ›Ԣ, Î·È ‹‰Ë ΔÔÈ΋˜ ∫ÔÈÓfiÙËÙ·˜ ∞Ì·ÏÈ·fiψ˜ Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∂ÓfiÙËÙ·˜ ™Ô‡Ú˘ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ Ù˘ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋˜ ∂ÓfiÙËÙ·˜ ª·ÁÓËÛ›·˜ Ù˘ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ £ÂÛÛ·Ï›·˜, ÙÔ ÔÔ›Ô Û˘ÓÔÚ‡ÂÈ μÔÚÂÈÔ·Ó·ÙÔÏÈο Ì ȉÈÔÎÙËÛ›· ªÔ˘ÏÔÔ‡ÏÔ˘, ¡ÔÙÈÔ·Ó·ÙÔÏÈο Ì ȉÈÔÎÙËۛ˜

ÃÚ˘ÛÈÎÔ‡ Î·È °. ƒ‹Á·, ¡ÔÙÈÔ‰˘ÙÈο Ì ڤ̷ Î·È ¤Ú·Ó ·˘ÙÔ‡ Ì ȉÈÔÎÙËÛ›· °. ∫ÔÚ‰ÒÓË Î·È Ì ȉÈÔÎÙËÛ›· ªÈÏÙ. ∞ÚÁ˘ÚÔÔ‡ÏÔ˘ - °ÚÈ˙¿ÓÔ˘ Î·È Ì ·ÁÚÔÙÈ΋ Ô‰fi Î·È μÔÚÂÈÔ‰˘ÙÈο Ì ȉÈÔÎÙËÛ›· ªÈÏÙ. ∞ÚÁ˘ÚÔÔ‡ÏÔ˘ - °ÚÈ˙¿ÓÔ˘ Î·È Ì ڤ̷ Î·È ¤Ú·Ó ·˘ÙÔ‡ Ì ȉÈÔÎÙËÛ›· °ÎÔÓÙ›ÓÔ˘ ÌÂÙ¿ Ù˘ ÂÓÙfi˜ ·˘ÙÔ‡ ·Ó·ÁÂÚı›Û˘ ÈÛfiÁÂÈ·˜ ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹˜ (ΤÓÙÚÔ˘ ηٿÚÙÈÛ˘) - ÂÎ·È‰Â˘Ù‹ÚÈÔ (ÂÌ‚·‰Ô‡ Ì.Ù. 231,05) ‹ fiÛÔ Î·È ·Ó ›ӷÈ, ·ÔÙÂÏÔ‡ÌÂÓÔ ·fi ‰‡Ô ÁÚ·Ê›· Ù¤ÛÛÂÚȘ ·›ıÔ˘Û˜, ¤Ó· ηıÈÛÙÈÎfi, Ù¤ÛÛÂÚ· W.C. Î·È ¤Ó· W.C. ÁÈ· ∞ÌÂ∞ ÛÙÔ ‰¿Â‰Ô ˘¿Ú¯ÂÈ Â›ÛÙÚˆÛË, Ë ÛÎÂ‹ Â›Ó·È ·fi ÎÂÚ·Ì›‰È· Î·È ÙÔ ÌÚÔÛÙÈÓfi ̤ÚÔ˜ ˘¿Ú¯ÂÈ fiÚÙ· ÛȉÂÚ¤ÓÈ· Ì ‰‡Ô ÎÈfiÛÎÈ·, ¤¯ÂÈ ˘‰Ú·˘ÏÈ΋ Î·È ËÏÂÎÙÚÈ΋ ÂÁηٿÛÙ·ÛË Î·È Â›Ó·È ÛÔ‚·ÙÈṲ̂ÓÔ Î·È ˘‰Úԯڈ̷ÙÈṲ̂ÓÔ, Ì ÙȘ ·Ó¿ÏÔÁ˜ fiÚÙ˜ Î·È ·Ú¿ı˘Ú·, ÙÔ ÎÙ›ÚÈÔ Â›Ó·È ÂÚÈÊÚ·Á̤ÓÔ ÛÙÔ ›Ûˆ ̤ÚÔ˜ ÙÔ˘ Ì ÙÔȯ›Ô Î·È ÛÙÔ ÌÚÔÛÙÈÓfi Ì ÙÛÈÌÂÓÙfiÏÈıÔ˘˜. ∏ ·Í›· ÙÔ˘ ¿Óˆ ·ÎÈÓ‹ÙÔ˘ ÌÂÙ¿ ÙˆÓ ÂÓÙfi˜ ·˘ÙÔ‡ ÂÁηٷÛÙ¿ÛˆÓ, Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ·ÚÈıÌfi 3305/2008 ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ªÔÓÔÌÂÏÔ‡˜ ¶ÚˆÙÔ‰ÈΛԢ μfiÏÔ˘ ·ÓÙ› ÂÓÓÈ·ÎÔÛ›ˆÓ ¯ÈÏÈ¿‰ˆÓ (900.000,00) ¢ÚÒ. ΔÈÌ‹ ÚÒÙ˘ ÚÔÛÊÔÚ¿˜ ÁÈ· Ó’ ·Ú¯›ÛÂÈ Ô ÏÂÈÛÙËÚÈ·ÛÌfi˜ ÔÚ›˙ÂÙ·È, Ì ÙË Ì ·ÚÈıÌfi 1.103/2012 ∞fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ªÔÓÔÌÂÏÔ‡˜ ¶ÚˆÙÔ‰ÈΛԢ μfiÏÔ˘, ÙÔ ÔÛfi ÙˆÓ ∂Àƒø ÂÓÙ·ÎÔÛ›ˆÓ ÂÓÂÓ‹ÓÙ· ¯ÈÏÈ¿‰ˆÓ (∂ 590.000,00). ΔÔ ·Î›ÓËÙÔ ‚·Ú‡ÓÂÙ·È Ì ˘Ôı‹ÎË ˘¤Ú Ù˘ “ΔÚ¿Â˙·˜ ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ ∞.∂.” . ¶ÚÔÛηÏÔ‡ÓÙ·È fiÛÔÈ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· Á›ÓÔ˘Ó ·ÁÔÚ·ÛÙ¤˜ Ó· ÚÔÛ¤ÏıÔ˘Ó Î·È ÏÂÈÔ‰ÔÙ‹ÛÔ˘Ó Û˘ÌÌÔÚÊÔ‡ÌÂÓÔÈ Ì ÙÔ˘˜ fiÚÔ˘˜ Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ÛÙËÓ ¿Óˆ ηٷۯÂÙ‹ÚÈ· ¤ÎıÂÛË, ÙË Ì ·ÚÈıÌfi 3.505/2012 ¢’ Â·Ó. ÂÚ›ÏË„Ë ·˘Ù‹˜ (fiÔ˘ ÏÂÙÔÌÂÚÒ˜ ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÙ·È ÙÔ ·Î›ÓËÙÔ) Î·È ÙȘ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ÙÔ˘ ∫. ¶ÔÏ. ¢ÈÎÔÓÔÌ›·˜. μfiÏÔ˜ 26 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ 2012 √ ¢ÈÎ. ∂ÈÌÂÏËÙ‹˜ Ã∏™Δ√™ ª∞Δ™√™ ∞¶√™¶∞™ª∞ ∫∞Δ∞™Ã∂Δ∏ƒπ∞™ ∂∫£∂™∏™ ∏ ˘ÔÁÚ·ÊfiÌÂÓË ¢ÈηÛÙÈ΋ ∂ÈÌÂÏ‹ÙÚÈ· ÙÔ˘ ¶ÚˆÙÔ‰ÈΛԢ μfiÏÔ˘ Î. ºøΔ∂π¡∏ ¶§√ÀΔ. ∫∞§πøƒ∞, οÙÔÈÎÔ˜ μfiÏÔ˘, Ô‰fi˜ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ ·Ú. 128, ‰ËÏÒÓˆ fiÙÈ ÛÙȘ ‰Âη٤ÛÛÂÚȘ (14) ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘

2012 ¤ÙÔ˘˜, Ë̤ڷ ΔÂÙ¿ÚÙË Î·È ·fi ÒÚ· 4.00 Ì.Ì. ̤¯ÚÈ 5.00 Ì.Ì. ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· Ù˘ ›‰È·˜ Ë̤ڷ˜ Î·È ÛÙÔ Û˘ÓËıÈṲ̂ÓÔ ÙfiÔ ÁÈ· ‰ËÌÔÛ›Ô˘˜ Î·È ·Ó·ÁηÛÙÈÎÔ‡˜ ÏÂÈÛÙËÚÈ·ÛÌÔ‡˜, ‰ËÏ·‰‹ ÛÙÔ ∂ÈÚËÓÔ‰ÈÎÂ›Ô μfiÏÔ˘, Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ ¢ÈηÛÙÈÎfi ª¤Á·ÚÔ μfiÏÔ˘, ÛÙË ‰È·ÛÙ·‡ÚˆÛË ÙˆÓ Ô‰ÒÓ ∂Ï. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘, ∞Óı. °·˙‹ Î·È °. ∫·ÚÙ¿ÏË, ¤Ó·ÓÙÈ Ï·Ù›·˜ ∂Ï¢ıÂÚ›·˜, Ô˘ ÔÚ›ÛÙËΠ̠ÙÔ ÓfiÌÔ 3714/7-11-2008 (º∂∫ ∞’ 231/2008), Ì ˘¿ÏÏËÏÔ ÙÔ˘ ÏÂÈÛÙËÚÈ·ÛÌÔ‡ ÙËÓ ™˘Ì‚ÔÏ·ÈÔÁÚ¿ÊÔ μfiÏÔ˘ Î. ™√À∑∞¡∞ æ∞ƒ√°πøƒ°√À, Ì ¤‰Ú· ÙÔ μfiÏÔ, Ô‰fi˜ ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘ ·ÚÈıÌfi˜ 119, ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË (ÙËÏ. 24210 - 56936) ‹ ÙÔ ÓfiÌÈÌÔ ·Ó·ÏËÚˆÙ‹ Ù˘ Û ÎÒÏ˘Ì· ·˘Ù‹˜, ı· ÂÎÙÂı› Û ·Ó·ÁηÛÙÈÎfi ÏÂÈÛÙËÚÈ·ÛÌfi Ì Â›Û¢ÛË Ù˘ ÔÌfiÚÚ˘ıÌ˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜, Ô˘ ‰Ú‡ÂÈ ÛÙÔ μfiÏÔ, Ô‰fi˜ 2Ô ¯ÈÏ. μfiÏÔ˘ - ÕÏÏ˘ ªÂÚÈ¿˜, Ì ÙËÓ ÂˆÓ˘Ì›· “∞º√π ∂§∂À£. πø∞¡¡√À √.∂.” , ÓfiÌÈÌ· ÂÎÚÔÛˆÔ‡ÌÂÓ˘, Ë ·Î›ÓËÙË ÂÚÈÔ˘Û›· ÙÔ˘ ÔÊÂÈϤÙË ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ ª›¯Ô˘ ÙÔ˘ ÷ڿϷÌÔ˘ Î·È Ù˘ ºˆÙÂÈÓ‹˜, ηÙÔ›ÎÔ˘ μfiÏÔ˘, Ô‰fi˜ ¶˘ı›·˜ ·ÚÈıÌfi˜ 9, Ô˘ ηٷۯ¤ıËΠ·Ó·ÁηÛÙÈο Ì ÙËÓ Ì ·ÚÈıÌfi 6251/2012 ŒÎıÂÛË ÌÔ˘ ∞Ó·ÁηÛÙÈ΋˜ ∫·Ù¿Û¯ÂÛ˘ ∞ΛÓËÙ˘ ¶ÂÚÈÔ˘Û›·˜, ‰ËÏ·‰‹ ÂÎÏÂÈÛÙËÚÈ¿˙ÂÙ·È: ŒÓ· ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì·˙› Ì ÙË ‰ÈÒÚÔÊË ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ Ì ˘fiÁÂÈÔ Î·È Ù·Ú¿ÙÛ·, Ô˘ ˘¿Ú¯ÂÈ Ì¤Û· Û’ ·˘Ùfi, ÂÎÙ¿Ûˆ˜ (337,34) Ù.Ì., ÙÔ ÔÔ›Ô ·ÔÙÂÏÔ‡Û ÙÌ‹Ì· ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˘ ÔÈÎÔ¤‰Ô˘ (ÂÏ·ÈÔÂÚÈ‚fiÏÔ˘) Û˘ÓÔÏÈ΋˜ ¤ÎÙ·Û˘ (1.525,00) Ù.Ì., Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙËÓ ÚÒËÓ ı¤ÛË “°∂ƒ√°π∞¡¡∂´∫∞” Ù˘ Ì›˙ÔÓÔ˜ ÂÚÈÔ¯‹˜ Ì ÙËÓ ÔÓÔÌ·Û›· “°√ƒπΔ™∞” , Ù˘ ÎÙËÌ·ÙÈ΋˜ ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ Ù˘ ÚÒËÓ ∫ÔÈÓfiÙËÙ·˜ ÕÏÏ˘ ªÂÚÈ¿˜ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î·È ‹‰Ë ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘, ̤۷ ÛÙÔ ÂÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ Û¯¤‰ÈÔ Ù˘ fiψ˜ μfiÏÔ˘, ÙÔ˘ ÔÌÒÓ˘ÌÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ Î·È ÀÔıËÎÔÊ˘Ï·Î›Ԣ μfiÏÔ˘, ÛÙËÓ Â¤ÎÙ·ÛË μÔÚ›ˆÓ ™˘ÓÔÈÎÈÒÓ Û˘ÓÔÈΛ·˜ ¡¤·˜ ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·˜, ÛÙÔ √.Δ. 2033, Ì ÚfiÛÔ„Ë Û ·ÓÒÓ˘ÌÔ ‰ÚfiÌÔ ÙÔ˘ ۯ‰›Ô˘ fiψ˜ (‹‰Ë Ô‰fi˜ ¶˘ı›·˜) Î·È Û˘ÓÔÚ‡ÂÈ ¡ÔÙÈÔ‰˘ÙÈο Ì ÙÂıÏ·Ṳ̂ÓË ÏÂ˘Ú¿ Ì‹ÎÔ˘˜ (23,04) ̤ÙÚˆÓ Ì ·ÓÒÓ˘ÌÔ ‰ÚfiÌÔ ÙÔ˘ ۯ‰›Ô˘ Ï¿ÙÔ˘˜ (6,00) ̤ÙÚˆÓ, ¡ÔÙÈÔ·Ó·ÙÔÏÈο Ì ÏÂ˘Ú¿ Ì‹ÎÔ˘˜ (14,94) ̤ÙÚˆÓ Ì ȉÈÔÎÙËÛ›· ·ÁÓÒÛÙÔ˘, μÔÚÂÈÔ·Ó·ÙÔÏÈο ÂÓ Ì¤ÚÂÈ Ì ÏÂ˘Ú¿ Ì‹ÎÔ˘˜ (16,95) ̤ÙÚˆÓ ÌÂ

ȉÈÔÎÙËۛ˜ ∞ı·Ó·Û›Ô˘ ∫·Ú¿ÌÂÏ·, ™˘Ú›‰ˆÓ· ∫ÔÙÚÒÓË Î·È ¢ËÌËÙÚ›Ô˘ ∫ÔÙÚÒÓË Î·È ÂÓ Ì¤ÚÂÈ Ì ÏÂ˘Ú¿ Ì‹ÎÔ˘˜ (9,16) ̤ÙÚˆÓ Ì ȉÈÔÎÙËÛ›· ·ÁÓÒÛÙÔ˘ Î·È μÔÚÂÈÔ‰˘ÙÈο Ì ÏÂ˘Ú¿ Ì‹ÎÔ˘˜ (14,78) ̤ÙÚˆÓ Ì ȉÈÔÎÙËۛ˜ ∞ı·Ó·Û›Ô˘ ∫·Ú¿ÌÂÏ·, ™˘Ú›‰ˆÓ· ∫ÔÙÚÒÓË Î·È ¢ËÌËÙÚ›Ô˘ ∫ÔÙÚÒÓË. ∏ ·Ú·¿Óˆ ‰ÈÒÚÔÊË ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi ÙÔ ˘fiÁÂÈÔ, ÙÔ ÈÛfiÁÂÈÔ Î·È ÙÔÓ ÚÒÙÔ fiÚÔÊÔ. ΔÔ ˘fiÁÂÈÔ ¤¯ÂÈ Û˘ÓÔÏÈÎfi ÂÌ‚·‰fiÓ (130,00) Ù.Ì. ÂÚ›Ô˘ Î·È ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi ¤Ó· (1) ¯ÒÚÔ ÛÙ¿ıÌ¢Û˘ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙÔ˘ (Áηڿ˙) Î·È ·fi ‰‡Ô ·ÔıË΢ÙÈÎÔ‡˜ ¯ÒÚÔ˘˜, ÂÎ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ Ô ¤Ó·˜ ¯ÒÚÔ˜ Â›Ó·È ËÌÈÙÂÏ‹˜. ∂Ê·ÙfiÌÂÓÔ ÙÔ˘ ˘ÔÁ›Ԣ ˘¿Ú¯ÂÈ Â͈ÙÂÚÈ΋ ı¤ÛË ÛÙ¿ıÌ¢Û˘ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙÔ˘ (Áηڿ˙). ΔÔ ÈÛfiÁÂÈÔ ¤¯ÂÈ ÂÌ‚·‰fiÓ (130,00) Ù.Ì. ÂÚ›Ô˘ Î·È ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi Û·ÏfiÓÈ, ÙÚ·Â˙·Ú›·, ÎÔ˘˙›Ó·, ¯ÔÏ, ÙÚ›· (3) ˘ÓÔ‰ˆÌ¿ÙÈ·, W.C. Î·È ÏÔ˘ÙÚfi Ì ÙȘ ·Ó·ÏÔÁÔ‡Û˜ ‚ÂÚ¿ÓÙ˜. √ ÚÒÙÔ˜ fiÚÔÊÔ˜ ¤¯ÂÈ ÂÌ‚·‰fiÓ (130,00) Ù.Ì. ÂÚ›Ô˘ Î·È ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi Û·ÏfiÓÈ, ÙÚ·Â˙·Ú›·, ÎÔ˘˙›Ó·, ¯ÔÏ, ÙÚ›· (3) ˘ÓÔ‰ˆÌ¿ÙÈ·, W.C. Î·È ÏÔ˘ÙÚfi Ì ÙȘ ·Ó·ÏÔÁÔ‡Û˜ ‚ÂÚ¿ÓÙ˜. ∂ÈÎÔÈÓˆÓ› ‰Â ÔÏfiÎÏËÚË Ë ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ Ì ÎÔÈÓfi¯ÚËÛÙË ÂÛˆÙÂÚÈ΋ Ì·ÚÌ¿ÚÈÓË Îϛ̷η. ΔÈÌ‹ ÚÒÙ˘ ÚÔÛÊÔÚ¿˜ ÁÈ· ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË ÙÔ˘ ¶ÏÂÈÛÙËÚÈ·ÛÌÔ‡ ÔÚ›ÛÙËΠÙÔ ÔÛfi ÙˆÓ ÂηÙfiÓ ÔÁ‰fiÓÙ· ÔÎÙÒ ¯ÈÏÈ¿‰ˆÓ ÂÍ·ÎÔÛ›ˆÓ ÂÍ‹ÓÙ· ÙÂÛÛ¿ÚˆÓ Â˘ÚÒ (188.664,00) ∂. ΔÔ ·Î›ÓËÙÔ Ô˘ ÂÎÏÂÈÛÙËÚÈ¿˙ÂÙ·È ‚·Ú‡ÓÂÙ·È Ì ‰‡Ô (2) ¶ÚÔÛËÌÂÈÒÛÂȘ ÀÔı‹Î˘ ˘¤Ú Ù˘ ∞§º∞ Δƒ∞¶∂∑∞™ Δ∏™ ∂§§∞¢√™ ∞.∂., fiˆ˜ ÚÔ·ÙÂÈ ·fi ÙÔ Ì ·ÚÈıÌfi 3889/2012 ¶ÈÛÙÔÔÈËÙÈÎfi μ·ÚÒÓ Ù˘ ÀÔıËÎÔʇϷη μfiÏÔ˘. √ ÏÂÈÛÙËÚÈ·ÛÌfi˜ ·˘Ùfi˜ ‰ÈÂÓÂÚÁÂ›Ù·È Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ÙÔ˘ ∫.¶.¢., ÔÈ Ôԛ˜ ÙÚÔÔÔÈ‹ıËÎ·Ó ‰˘Ó¿ÌÂÈ ÙÔ˘ ÓfiÌÔ˘ 3714/7-11-2008 (º∂∫ ∞’ 231/2008). ¶ÚÔÛηÏÔ‡ÓÙ·È ÏÔÈfiÓ fiÛÔÈ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· Á›ÓÔ˘Ó ·ÁÔÚ·ÛÙ¤˜ Ó· ÚÔÛ¤ÏıÔ˘Ó Î·È Ó· ÏÂÈÔ‰ÔÙ‹ÛÔ˘Ó, Û˘ÌÌÔÚÊÔ‡ÌÂÓÔÈ Ì ÙÔ˘˜ fiÚÔ˘˜ Ù˘ Ì ·ÚÈıÌfi 6.253/2012 ¶ÂÚ›ÏË„‹˜ ÌÔ˘ ∫·Ù·Û¯ÂÙ‹ÚÈ·˜ ŒÎıÂÛ˘ ∞ΛÓËÙ˘ ¶ÂÚÈÔ˘Û›·˜. μfiÏÔ˜ 26 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ 2012 ∏ ¢ËÏÔÔÈÔ‡Û· ¢ÈηÛÙÈ΋ ∂ÈÌÂÏ‹ÙÚÈ· ºøΔ∂π¡∏ ¶§√ÀΔ. ∫∞§πøƒ∞

TH™ ¢EYTEPA™

EÌÈÛÙÔÛ‡ÓË ÛÙËÓ ÂÓË̤ڈÛË


37

™∞μμ∞Δ√ 27 √∫Δøμƒπ√À 2012

π∂ƒ∞ ª∏Δƒ√¶√§π™ ¢∏ª∏Δƒπ∞¢√™ π∂ƒ√™ ¡∞√™ ∞°π∞™ ∞¡∞™Δ∞™π∞™ ƒøª∞π∞™ ∫∞π ∞°π√À πø∞¡¡∏ Δ√À ƒø™√À ª∞§∞∫π μ√§√À

£ƒ∏™∫∂ÀΔπ∫∏ ¶∞¡∏°Àƒπ™ °›ÓÂÙ·È ÁÓˆÛÙfi fiÙÈ Ì ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ù˘ ÂÔÚÙ‹˜ Ù˘ ÔÛÈÔÌ¿ÚÙ˘ÚÔ˜ ∞Á›·˜ ∞Ó·ÛÙ·Û›·˜ Ù˘ ƒˆÌ·›·˜ 29/10/2012, ı· ÙÂÏÂÛÙÔ‡Ó: - ∂ÛÂÚÈÓfi˜ ÙËÓ ·Ú·ÌÔÓ‹ Ù˘ ÂÔÚÙ‹˜ 28/10/2012 Î·È ÒÚ· 6.30 Ì.Ì. - £Â›· §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ·Ó‹ÌÂÚ· Ù˘ ÂÔÚÙ‹˜ 29/10/2012 ·fi ÒÚ· 7.30 .Ì. √ πÂÚfi˜ ¡·fi˜ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ ª·Ï¿ÎÈ, ›Ûˆ ·fi Ù· „˘Á›· “°∂øƒ°∞∫√™ ∞.∂.” . ∏ ÂÎÎÏËÛÈ·ÛÙÈ΋ ÂÈÙÚÔ‹ 6974 710101

π¢ƒÀª∞ “°∏ƒ√∫√ª∂π√¡ μ√§√À”

MNHMO™YNA ªÂ ÙË Û˘ÌÏ‹ÚˆÛË 40 ËÌÂÚÒÓ ·fi ÙÔ ı¿Ó·ÙÔ Ù˘ ·Á·Ë̤Ó˘ Ì·˜ ÌËÙ¤Ú·˜, ÁÈ·ÁÈ¿˜ Î·È ı›·˜

ª∞ƒπ∞™ ÃπøΔ√À ÙÂÏԇ̠·‡ÚÈÔ ∫˘Úȷ΋ 28 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ ÌÂÙ¿ ÙË £Â›· §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÛÙÔÓ πÂÚfi ¡·fi ∞Á›Ô˘ ¢ËÌËÙÚ›Ô˘ ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·, ÌÓËÌfiÛ˘ÓÔ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿·˘ÛË Ù˘ „˘¯‹˜ Ù˘. ¶·Ú·Î·Ïԇ̠ÙÔ˘˜ Û˘ÁÁÂÓ›˜ Î·È Ê›ÏÔ˘˜ Î·È fiÏÔ˘˜ fiÛÔÈ ÙÈÌÔ‡Ó ÙË ÌÓ‹ÌË Ù˘ Ó· ÚÔÛ¤ÏıÔ˘Ó ÛÙÔ ÌÓËÌfiÛ˘ÓÔ ÁÈ· Ó· ÚÔÛ¢¯ËıÔ‡Ó Ì·˙› Ì·˜. μfiÏÔ˜ 27 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ 2012 Δ· ·È‰È¿: ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ Î·È ƒÔ‡Ï· ÃÈÒÙË, ∞ÔÛÙÔÏ›· ¯· ∞. Δ۷ω¿ÚË Δ· ÂÁÁfiÓÈ·: £ÂfiÊÈÏÔ˜, ¡ÈÎfiÏ·Ô˜ Δ· ·Ó›„È· √È ÏÔÈÔ› Û˘ÁÁÂÓ›˜ √ ηʤ˜ ı· ‰Ôı› ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ÙÔ˘ πÂÚÔ‡ ¡·Ô‡.

ºπ§∞¡£ƒø¶π∫√ ™øª∞Δ∂π√ “°∏ƒ√∫√ª∂π√¡ μ√§√À”

æ∏ºπ™ª∞ ™‹ÌÂÚ· ¶·Ú·Û΢‹ 26/10/12 Î·È ÒÚ· 09.00 .Ì. Û˘Ó‹Ïı·Ó ÂÎÙ¿ÎÙˆ˜ Ù· ¢ÈÔÈÎËÙÈο ™˘Ì‚Ô‡ÏÈ· ÙÔ˘ π‰Ú‡Ì·ÙÔ˜ “°ËÚÔÎÔÌ›ÔÓ μfiÏÔ˘” Î·È ÙÔ˘ ºÈÏ·ÓıÚˆÈÎÔ‡ ™ˆÌ·Ù›Ԣ. √ Úfi‰ÚÔ˜ ·Ó·ÎÔÈÓÒÓÂÈ ÛÙ· ̤ÏË ÙÔ ı¿Ó·ÙÔ ÙÔ˘

¢∏ª∏Δƒπ√À ºπ§π¶¶√À ·‰ÂÏÊÔ‡ ÙÔ˘ Ù¤ˆ˜ Δ·Ì›· ÙÔ˘ ¢.™. ÙÔ˘ π‰Ú‡Ì·ÙÔ˜ “°ËÚÔÎÔÌ›ÔÓ μfiÏÔ˘” Î·È Ù·Ì›· ÙÔ˘ ºÈÏ·ÓıÚˆÈÎÔ‡ ™ˆÌ·Ù›Ԣ, °ÂˆÚÁ›Ô˘ ºÈÏ›Ô˘. Δ· ¢ÈÔÈÎËÙÈο ™˘Ì‚Ô‡ÏÈ· ∞ÔÊ·Û›˙Ô˘Ó √Ìfiʈӷ 1. ¡· ÂÎÊÚ·ÛÙÔ‡Ó Ù· ıÂÚÌ¿ Û˘ÏÏ˘ËÙ‹ÚÈ· ÙˆÓ ¢.™. ÛÙÔ˘˜ ÔÈΛԢ˜ ÙÔ˘ Î·È Ó· ‰Ôı› ·ÓÙ›ÁÚ·ÊÔ ÙÔ˘ ·ÚfiÓÙÔ˜. 2. ª¤ÏË ÙˆÓ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎÒÓ ™˘Ì‚Ô˘Ï›ˆÓ Ó· ·Ú·ÛÙÔ‡Ó ÛÙËÓ ÂÎÊÔÚ¿ ÙÔ˘. 3. ¡· ‰ËÌÔÛÈ¢ı› ÙÔ ·ÚfiÓ „‹ÊÈÛÌ· ÛÙÔÓ ÙÔÈÎfi Δ‡Ô. Δ∞ ¢π√π∫∏Δπ∫∞ ™Àªμ√À§π∞

ªÂ ÙË Û˘ÌÏ‹ÚˆÛË 40 ËÌÂÚÒÓ ·fi ÙÔ ı¿Ó·ÙÔ ÙÔ˘ ·Á·Ë̤ÓÔ˘ Ì·˜ ·Ù¤Ú·, ˘ÈÔ‡, ·‰ÂÏÊÔ‡, ı›Ԣ, ·ÓÈ„ÈÔ‡ Î·È ÂÍ·‰¤ÏÊÔ˘

™Δ∂ƒ°π√À Δ∑∞§∞μƒ∂Δ∞ ÙÂÏԇ̠·‡ÚÈÔ ∫˘Úȷ΋ 28 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ ÌÂÙ¿ ÙË £Â›· §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÛÙÔÓ πÂÚfi ¡·fi ∞Á›Ô˘ ∞ı·Ó·Û›Ô˘ ÕÏÏ˘ ªÂÚÈ¿˜ ÌÓËÌfiÛ˘ÓÔ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿·˘ÛË Ù˘ „˘¯‹˜ ÙÔ˘. ¶·Ú·Î·Ïԇ̠ÙÔ˘˜ Û˘ÁÁÂÓ›˜ Î·È Ê›ÏÔ˘˜ Î·È fiÏÔ˘˜ fiÛÔÈ ÙÈÌÔ‡Ó ÙË ÌÓ‹ÌË ÙÔ˘ Ó· ÚÔÛ¤ÏıÔ˘Ó ÛÙÔ ÌÓËÌfiÛ˘ÓÔ ÁÈ· Ó· ÚÔÛ¢¯ËıÔ‡Ó Ì·˙› Ì·˜. ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ 27 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ 2012 Δ· ·È‰È¿: ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘, ¢‹ÌËÙÚ· ∏ ÌËÙ¤Ú·: ∂ϤÓË Δ˙·Ï·‚Ú¤Ù· Δ· ·‰¤ÏÊÈ·: Zˆ‹ Î·È πˆ¿ÓÓ˘ ƒ·¯Ô‚›ÙÛ·˜, πˆ¿ÓÓ· Î·È ¡›ÎÔ˜ ƒÂ·Ó¿˜, πˆ¿ÓÓ˘ Δ˙·Ï·‚Ú¤Ù·˜ Δ· ·Ó›„È· √È ı›ÔÈ Δ· ÂÍ·‰¤ÏÊÈ· √È ÏÔÈÔ› Û˘ÁÁÂÓ›˜ √ ηʤ˜ ı· ‰Ôı› ÛÙËÓ Ù·‚¤ÚÓ· ∏Ï›·˜.

√ƒº∞¡√Δƒ√º∂π√ μ√§√À 100 ¯ÚfiÓÈ· ÚÔÛÊÔÚ¿ ÛÙËÓ ·È‰È΋ ÚÔÛÙ·Û›·

∂›Ó·È Ë Î·Ú‰È¿ Ì·˜ ·ÓÔȯً... ΔÔ √ÚÊ·ÓÔÙÚÔÊÂ›Ô μfiÏÔ˘ ·ÁηÏÈ¿˙ÂÈ ·È‰È¿ Ô˘ ÛÙÂÚÔ‡ÓÙ·È ÙÔ ‰ÈÎfi ÙÔ˘˜ Û›ÙÈ Ì ÙË ÛÙÔÚÁ‹ Î·È ·Á¿Ë ÂÓfi˜ ·ÏËıÈÓÔ‡ ÁÔÓÈÔ‡. ∫¿ı ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ‚Ô‹ıÂÈ·, ÌÈÎÚ‹ ‹ ÌÂÁ¿ÏË, fiÙ·Ó ·ıÚÔ›˙ÂÙ·È ·ÏÏ¿˙ÂÈ ÙËÓ Î·ıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ· ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ Ì·˜, ‚ÔËı¿ÂÈ Ó· ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÔ˘Ì ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ù˘ ‰Ú¿Û˘ Ì·˜ ÛÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ Î·È Ó· ÚÔÛʤÚÔ˘Ì ÛÙ· ·È‰È¿ ÙÔ Û›ÙÈ Ô˘ ÙÔ˘˜ ·Í›˙ÂÈ. ªÂ ¤Ó· ·Ïfi ÙËÏÂÊÒÓËÌ· ÌÔÚԇ̠fiÏÔÈ Ó· Û˘Ì‚¿ÏÏÔ˘Ì ÛÙËÓ ÂÎÏ‹ÚˆÛË ÙˆÓ ÔÓÂ›ÚˆÓ ÙÔ˘˜ ÁÈ· Ó· ‚ÁÔ˘Ó ÈÛfiÙÈÌ· ̤ÏË ÛÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›·. ∂ÓÈÛ¯‡ÛÙ ÙÔ ÛÙfi¯Ô Î·È ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ¿ Ì·˜, ηÏÒÓÙ·˜ ·fi ÛÙ·ıÂÚfi ÙËϤʈÓÔ √Δ∂ ÙÔÓ ·ÚÈıÌfi: 90111169169 (¯Ú¤ˆÛË 1,22 ¢ÚÒ ·Ó¿ ÎÏ‹ÛË/Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚·ÓÔ̤ÓÔ˘ º.¶.∞.).

ªÂ ÙË Û˘ÌÏ‹ÚˆÛË Û·Ú¿ÓÙ· ËÌÂÚÒÓ ·fi ÙÔ ı¿Ó·ÙÔ Ù˘ ÔÏ˘·Á·Ë̤Ó˘ Ì·˜ ÌËÙ¤Ú·˜, ÁÈ·ÁÈ¿˜, ÚÔÁÈ·ÁÈ¿˜, ·‰ÂÏÊ‹˜ Î·È ı›·˜

∞π∫∞Δ∂ƒπ¡∏™ §√À∫. °π∞§∞ª∞ ÙÂÏԇ̠·‡ÚÈÔ ∫˘Úȷ΋ 28 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ ÌÂÙ¿ ÙË £Â›· §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÛÙÔÓ πÂÚfi ¡·fi ¶·Ó·Á›·˜ °ÔÚ›ÙÛ·˜ (ΔÚ‡·), ÌÓËÌfiÛ˘ÓÔ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿·˘ÛË Ù˘ „˘¯‹˜ Ù˘. ¶·Ú·Î·Ïԇ̠ÙÔ˘˜ Û˘ÁÁÂÓ›˜ Î·È Ê›ÏÔ˘˜ Ó· ÚÔÛ¤ÏıÔ˘Ó Û’ ·˘Ùfi ÁÈ· Ó· ÚÔÛ¢¯ËıÔ‡Ó Ì·˙› Ì·˜. μfiÏÔ˜ 27 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ 2012 Δ· ·È‰È¿: ª·Ú›· - ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ Δ· ÂÁÁfiÓÈ·: πÓÒ - ¢ËÌ‹ÙÚ˘, ∫·ÙÂÚ›Ó· - ™ÂÏ‹ÓË, ªÂӤϷԘ Δ· ‰ÈÛ¤ÁÁÔÓ·: AıËÓ¿, §Ô˘Î¿˜ Δ· ·‰¤ÏÊÈ·: ∂ϤÓË - °ÂÒÚÁÈÔ˜, ¶ËÁ‹ Δ· ·Ó›„È· √È ÏÔÈÔ› Û˘ÁÁÂÓ›˜ √ ηʤ˜ ı· ‰Ôı› ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ÙÔ˘ πÂÚÔ‡ ¡·Ô‡.

ªÂ ÙË Û˘ÌÏ‹ÚˆÛË ÂÓfi˜ ¤ÙÔ˘˜ ·fi ÙÔ ı¿Ó·ÙÔ ÙÔ˘ ·Á·Ë̤ÓÔ˘ Ì·˜ Û˘˙‡ÁÔ˘, ·Ù¤Ú·, ·Ô‡, ·‰ÂÏÊÔ‡ Î·È ı›Ԣ

∞¶√™Δ√§√À §À∫√ª∏Δƒ√À ÙÂÏԇ̠·‡ÚÈÔ ∫˘Úȷ΋ 28 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ ÛÙÔÓ πÂÚfi ¡·fi ∞Á›ˆÓ ∞Ó·ÚÁ‡ÚˆÓ, ÌÓËÌfiÛ˘ÓÔ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿·˘ÛË Ù˘ „˘¯‹˜ ÙÔ˘. ∫·ÏÔ‡ÌÂ Û˘ÁÁÂÓ›˜ Î·È Ê›ÏÔ˘˜ Î·È fiÏÔ˘˜ fiÛÔÈ ÙÈÌÔ‡Ó ÙË ÌÓ‹ÌË ÙÔ˘ Ó· ·Ú·ÛÙÔ‡Ó Û’ ·˘Ùfi ÁÈ· Ó· ÚÔÛ¢¯ËıÔ‡Ó Ì·˙› Ì·˜. μfiÏÔ˜ 27 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ 2012 ∏ Û‡˙˘ÁÔ˜: μ·Ú‚¿Ú· Δ· ·È‰È¿: μ·Û›ÏÂÈÔ˜ - ∞ÁÓ‹, ª·Ú›· Δ· ÂÁÁfiÓÈ·: ∞fiÛÙÔÏÔ˜, μ·Ú‚¿Ú· ∏ ·‰ÂÏÊ‹: ∂ϤÓË ∫‡Úη Δ· ·Ó›„È· √È ÏÔÈÔ› Û˘ÁÁÂÓ›˜ √ ηʤ˜ ı· ‰Ôı› ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ÙÔ˘ ¶ÓÂ˘Ì·ÙÈÎÔ‡ ∫¤ÓÙÚÔ˘ ÙÔ˘ πÂÚÔ‡ ¡·Ô‡.

√∫Δøμƒπ√™

27

¡¤ÛÙÔÚÔ˜ Ì¿ÚÙ˘ÚÔ˜, ∫˘ÚÈ·ÎÔ‡ ·Ú¯ÈÂ. ∫ˆÓ/fiψ˜ “∂›Ù ÂÛı›ÂÙ ›Ù ›ÓÂÙÂ..., ¿ÓÙ· ÂȘ ‰fiÍ·Ó £ÂÔ‡ Ôțٔ (∞’ ∫ÔÚÈÓı. È’ 31). ŸÛ· ·Á·ı¿ ¤¯ÂÈ ÂȘ ÙËÓ ‰È¿ıÂÛ›Ó ÙÔ˘ Ô ¿ÓıÚˆÔ˜, Â›Ó·È ‰ÒÚ· ÙÔ˘ ÌÂÁ¿ÏÔ˘ £ÂÔ‡. ∞˘Ùfi˜ ‰ËÌÈÔ‡ÁËÛ Á‡Úˆ Ì·˜ fiÛ· ··ÈÙÔ‡ÓÙ·È ‰È¿ ÙËÓ Û˘ÓÙ‹ÚËÛÈÓ Ù˘ ·ÓıÚˆ›Ó˘ ˙ˆ‹˜, Î·È ·˘Ùfi˜ ¿ÏÈÓ ÚÔÓÔ› Î·È ÊÚÔÓÙ›˙ÂÈ, ÒÛÙ Ì ÙÔÓ È‰ÚÒÙ· Ù˘ ÂÚÁ·Û›·˜ Ó· ÂÍÔÈÎÔÓÔÌÒÌÂÓ ÙËÓ ÙÚÔÊ‹Ó Î·È ÙÔ ¤Ó‰˘Ì· Î·È fi,ÙÈ ¿ÏÏÔ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ÂȘ ÙËÓ Î·ıËÌÂÚÈÓ‹Ó Ì·˜ ˙ˆ‹Ó. ∞ÏÏ¿ ‰È’ ·˘Ùfi Â›Ó·È Ú¤ÔÓ Î·È ‰›Î·ÈÔÓ Ó· ÌË ÏËÛÌÔÓÒÌÂÓ Ô‡Ù ÛÙÈÁÌ‹Ó ÙÔÓ Â˘ÂÚÁ¤ÙËÓ £ÂfiÓ. Ÿ¯È ÌfiÓÔÓ fiÙ·Ó Â˘ÂÚÁÂÙÔ‡ÌÂı· Ì ٷ˜ ÓÂ˘Ì·ÙÈο˜ ÙÔ˘ ¢ÂÚÁÂÛ›·˜, ·ÏÏ¿ Î·È fiÙ·Ó ·ÔÏ·Ì‚¿ÓˆÌÂÓ Ù· ˘ÏÈο ·Á·ı¿, Ù· ÔÔ›· Ì ÙËÓ Â˘ÏÔÁ›·Ó ÙÔ˘ ÂÎÂÚ‰›Û·ÌÂÓ, Ú¤ÂÈ Ó· ·ÈÛı·ÓÒÌÂı· ¢ÁÓˆÌÔÛ‡ÓËÓ ÚÔ˜ ·˘ÙfiÓ Î·È Ó· ÙÔÓ Â˘¯·ÚÈÛÙÔ‡ÌÂÓ Î·È Ó· ‰ÔÍ¿˙ˆÌÂÓ ÙËÓ ·Á·ıˆÛ‡ÓËÓ ÙÔ˘. ∂›Ó·È ÏÔÈfiÓ ‰ÈηÈÔÙ¿ÙË Ë Û¯ÂÙÈ΋ ·Ú·ÁÁÂÏ›· ÙÔ˘ ·ÔÛÙfiÏÔ˘ ¶·‡ÏÔ˘. ∂›Ù ÙÚÒÁÂÙÂ, ÁÚ¿ÊÂÈ, ›Ù ›ÓÂÙÂ, ‰È’ fiÏ· Ú¤ÂÈ Ó· ÂÎÊÚ¿˙ÂÙ ¢¯·ÚÈÛÙ›·Ó Î·È ‰fiÍ·Ó ÂȘ ÙÔÓ £ÂfiÓ. ΔÔÈÔ˘ÙÔÙÚfiˆ˜ Î·È ÙÔ Ê·ÁËÙfiÓ Î·È ÙÔ ÔÙfiÓ Á›ÓÔÓÙ·È ¤ÚÁ· ·ÚÂÙ‹˜ Î·È Û˘ÓÙÂÏÔ‡Ó Ú¿ÁÌ·ÙÈ ÂȘ ÙËÓ ‰fiÍ·Ó ÙÔ˘ Ô˘Ú·Ó›Ô˘ ¶·ÙÚfi˜.

£˘Ì¿Ì·È ÚÈÓ 40 ̤Ú˜, Ë̤ڷ ΔÚ›ÙË. ¶ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ì ÔÎÙÒ ·È‰È¿ ¤Íˆ ·fi ÙÔ ÊÚÔÓÙÈÛÙ‹ÚÈÔ. ∂›¯Â ÂÚ¿ÛÂÈ ÌÈÛ‹ ÒÚ· Ô˘ ÂÚÈ̤ӷÌÂ. ∂›¯Â ·ÚÁ‹ÛÂÈ. ªÂÙ¿ ·fi Ï›ÁÔ ‹ÚıÂ Ô ·‰ÂÏÊfi˜ ÙÔ˘ Î·È Ì·˜ ›Â: “√ ™Ù¤ÏÈÔ˜ Â›Ó·È ÛÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ô, Â›Ó·È ¿ÚÚˆÛÙÔ˜” . ΔÚÔÌÔÎÚ·Ù‹ıËη! ª·ı·›Óˆ ÙËÓ ¿ÏÏË Ì¤Ú· ˆ˜ Ô ™Ù¤ÏÈÔ˜ ¤·ı ÂÁÎÂÊ·ÏÈÎfi Î·È Â›Ó·È Û ÎÚ›ÛÈÌË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË. ™ÙÂÓÔ¯ˆÚ‹ıËη Ôχ. ¶ÂÚÓÔ‡Û·Ó ÔÈ Ì¤Ú˜. ∂ÁÒ, ̤ڷ ·Ú¿ ̤ڷ ÚˆÙÔ‡Û· Ó· Ì¿ıˆ Ò˜ ›ӷÈ. ∞fi ̤ڷ Û ̤ڷ Ô ™Ù¤ÏÈÔ˜ ¯ÂÈÚÔÙ¤Ú¢Â. ∏̤ڷ ¶¤ÌÙË Ì·ı·›Óˆ Ô ™Ù¤ÏÈÔ˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÂÏ›‰Â˜ Ó· ˙‹ÛÂÈ. ∏ ÛÙÂÓÔ¯ÒÚÈ· ÌÔ˘ ÌÂÁ¿ÏˆÓÂ. ª·ı·›Óˆ ™¿‚‚·ÙÔ Úˆ›, ÙÔÓ ‚Á¿Ï·Ó ·fi Ù· Ì˯·Ó‹Ì·Ù·. √ ™Ù¤ÏÈÔ˜ ¤ı·ÓÂ. ™˘ÁÎÚ·Ù‹ıËη Î·È ‰ÂÓ ¤‚·Ï· Ù· ÎÏ¿Ì·Ù·. ™Ù¤ÏÈÔ, ÌÔÚ› ·˘Ùfi ÙÔ Î›ÌÂÓÔ Ó· ÌËÓ ÙÔ ‰ÂȘ, ·ÏÏ¿ Ó· ͤÚÂȘ οÙÈ. £· ¤Úıˆ ÂΛ „ËÏ¿ οÔÈ· ÛÙÈÁÌ‹ Ó· Û ‚Úˆ Î·È ÙfiÙ fiÏ· ı· Â›Ó·È fiˆ˜ ·ÏÈ¿!

∫∏¢∂π∞ ΔÔÓ ·Á·Ë̤ÓÔ Ì·˜ Û‡ÓÙÚÔÊÔ, ·‰ÂÏÊfi Î·È ı›Ô

∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√ ∑∞§√∫ø™Δ∞ ∂ÙÒÓ 58 Îˉ‡ԢÌ ۋÌÂÚ· ™¿‚‚·ÙÔ 27 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ Î·È ÒÚ· 10 .Ì. ·fi ÙÔ Û›ÙÈ Ì·˜ μ¿Î¯Ô˘ 28, ∞Ï˘Î¤˜, ÛÙÔÓ πÂÚfi ¡·fi ∫ÔÈÌ‹Ûˆ˜ £ÂÔÙfiÎÔ˘ ∞Ï˘ÎÒÓ. ∫·ÏÔ‡ÌÂ Û˘ÁÁÂÓ›˜ Î·È Ê›ÏÔ˘˜ Ó· Û˘Óԉ‡ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÂÎÊÔÚ¿ ÙÔ˘. ∞Ï˘Î¤˜ 27 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ 2012 ∏ Û‡ÓÙÚÔÊÔ˜: ºˆÙÂÈÓ‹ Δ· ·‰¤ÏÊÈ·: ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ - ∂˘·Óı›· ∞ÁÁÂÏ‹ Δ· ·Ó›„È·: ÷ÚԇϷ - £ˆÌ¿˜, ª·Ú›· √È ÏÔÈÔ› Û˘ÁÁÂÓ›˜ √ ηʤ˜ ı· ‰Ôı› ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ §Ô˘Î¿ÓÙ·.

∂ÀÃ∞ƒπ™Δ∏ƒπ√ ¶∂¡£√™ ΔÔÓ ·Á·Ë̤ÓÔ Ì·˜ Û‡˙˘ÁÔ, ·Ù¤Ú·, ·Ô‡, ·‰ÂÏÊfi Î·È ı›Ô

¡π∫√§∞√ ∫∞§∞Δ∑∏ ∂ÙÒÓ 86 Îˉ‡۷Ì ÚÔ¯ı¤˜ ¶¤ÌÙË 25 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ Î·È ÒÚ· 11 .Ì. ·fi ÙÔ Û›ÙÈ Ì·˜ π. ∫·ÚÙ¿ÏË 44 ÛÙÔÓ πÂÚfi ¡·fi ∞Á›Ô˘ ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘. ∂˘¯·ÚÈÛÙԇ̠ıÂÚÌ¿ Û˘ÁÁÂÓ›˜, Ê›ÏÔ˘˜ Î·È fiÛÔÈ Ì·˜ Û˘Ì·Ú·ÛÙ¿ıËÎ·Ó ÛÙÔ ‚·Ú‡ Ì·˜ ¤ÓıÔ˜. μfiÏÔ˜ 27 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ 2012 ∏ Û‡˙˘ÁÔ˜: ∞ÓÙÈÁfiÓË Δ· ·È‰È¿: πˆ¿ÓÓ˘-∂ϤÓË, ª·Ú›· Δ· ÂÁÁfiÓÈ·: ÿÚ˘-πˆ¿ÓÓ·, ∞ÓÙÈÁfiÓË, ∞Ó·ÛÙ·Û›· Δ· ·‰¤ÏÊÈ· Δ· ·Ó›„È· √È ÏÔÈÔ› Û˘ÁÁÂÓ›˜

K¿ı Úˆ› ÛÙÔ Û›ÙÈ ‹ ÛÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô ÛÔ˘ °›ÓÂ Û˘Ó‰ÚÔÌËÙ‹˜ Ù˘ ñ TËÏ. 24210 95753


38 / °È· οı ÒÚ· ™∞μμ∞Δ√ 27 OKTøμƒπ√À 2012

º∞ƒª∞∫∂π∞

™‹ÌÂÚ· ™¿‚‚·ÙÔ: √¶øƒ√∫∏¶∂ÀΔπ∫∞: ·) ™ÙËÓ Ô‰fi °. ¢‹ÌÔ˘ ·fi ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË ¤ˆ˜ ∫‡ÚÔ˘. ‚) ™ÙË Û˘ÓÔÈΛ· ∞Á. ∞Ó·ÚÁ‡ÚˆÓ ÛÙËÓ Ô‰fi ¡ÈÎËÙ·Ú¿ ·fi ª·ÙÚfi˙Ô˘ ¤ˆ˜ ∫ÔÏÔÎÔÙÚÒÓË.

16:45, 18:00, 19:30. ∫˘Úȷ΋˜: 8:30, 12:05, 20:05. °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 5: Δ¤ÚÌ· §Â¯ÒÓÈ·-¶Ï·Ù·Ó›‰È· (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): ŒÓ·ÚÍË 5:20 ·Ó¿ 20Ï. Ï‹ÍË 22:30. ™·‚‚¿ÙÔ˘: ŒÓ·ÚÍË 6:00 ·Ó¿ 20Ï.Ï‹ÍË 22:30. ∫˘Úȷ΋˜: ŒÓ·ÚÍË 6:30 ·Ó¿ 30Ï.Ï‹ÍË 22:30. °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 6 ∞Ï˘Î¤˜ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 6:30, 7:00, 7:45, 8:30, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:15, 22:00. ™·‚‚¿ÙÔ˘: 7:00, 8:00, 9:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:15,22:00. ∫˘Úȷ΋˜: 8:00, 9:30, 11:00, 12:00, 14:00, 15:00, 17:00, 18:00, 20:00, 21:15, 22:00. °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 6 ÕÁÈÔ˜ ™Ù¤Ê·ÓÔ˜ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 7:00, 14:00. °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 7: ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 7:15, 9:30, 13:45, 16:30 21:14. ™·‚‚¿ÙÔ˘: 8:45, 14:40. °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 8: ¢ÈÌ‹ÓÈ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 7:15, 10:30, 14:05, 16:45, 19:00, 21:15. ™·‚‚¿ÙÔ˘: 7:45, 10:30,14:05. °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 9: ÃÈÏÈ·‰Ô‡ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 7:15, 8:30, 11:00, 14:10, 16:15,18:15, 21:10. ™·‚‚¿ÙÔ˘: 7:15, 11:30, 14:10. °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 10: ªÂÏÈÛÛ¿ÙÈη (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 7:20, 12:15, 14:10. °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 11: ¡¤Ô ∫ÔÈÌËÙ‹ÚÈÔ: 9:30, 10:30, 11:30, 15:30, 16:30. °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 15: ÕÓ·˘ÚÔ˜ - °. ¢‹ÌÔ˘ - ¶·Ï·È¿ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): ŒÓ·ÚÍË 6:10 ·Ó¿ 12Ï. Ï‹ÍË 22:00. ™·‚‚¿ÙÔ˘: ŒÓ·ÚÍË 6:50 ·Ó¿ 14Ï. Ï‹ÍË 22:00. ∫˘Úȷ΋˜: ŒÓ·ÚÍË 7:30 ·Ó¿ 18Ï. 22:00.

¶ƒ∞Δ∏ƒπ∞ À°ƒø¡ ∫∞À™πªø¡

¢ƒ√ª√§√°π∞ ∞ª∞•√™Δ√πÃπø¡

Δ√ øƒ∞ƒπ√ Δø¡ ¶ƒ∞Δ∏ƒπø¡ À°ƒø¡ ∫∞À™πªø¡ ∂π¡∞π ∂§∂À£∂ƒ√.

EI™ITHPIA ¶PO¶ø§OYNTAI ™TO °PAºEIO TOY O™E ¢HMHTPIA¢O™ 186-MAYPOKOP¢ATOY A¶O 07.30 - 14.30 ΔËϤʈӷ ÁÈ· ÏËÚÔÊÔڛ˜ 1110 (Ì ¯Ú¤ˆÛË 1 ·ÛÙ. ÌÔÓ¿‰·˜) TH§. 2421039723 - 2421024.056 ¢ÚÔÌÔÏfiÁÈ· ÙÚ¤ÓˆÓ μ√§√™-§∞ƒπ™∞: 5.30-7.30-10.25-12.25-15.2517.25-19.25-21.25-23.25. §∞ƒπ™∞-μ√§√™: 4.37-6.37-8.37-11.30-14.3016.30-18.30-20.18-22.30. §∞ƒπ™∞-£∂™™∞§√¡π∫∏: 6.00-7.20-8.30-9.4110.46-I.C. 11.20-11.50-12.52-I.C. 14.20-14.50-IC 16.19-16.45-17.38-I.C. 18.24-19.00-I.C. 20.0921.09-I.C. 22.19-23.34-4.18. £∂™™∞§√¡π∫∏-§∞ƒπ™∞: I.C. 5.11-5.37-6.40-I.C. 7.04-8.00-9.20-I.C. 10.04-10.22-I.C. 12.04-12.5814.25-I.C. 15.04-15.37-16.17-17.14-I.C. 18.0418.37-20.45-21.47-23.00. §∞ƒπ™∞-∞£∏¡∞: 5.20-I.C. 6.33-I.C. 8.26-I.C. 11.26-I.C. 13.26-I.C. 16.26-I.C. 19.26-00.43. ∞£∏¡∞-§∞ƒπ™∞: I.C. 7.18-I.C. 10.18-I.C. 12.18-I.C. 14.18-I.C. 16.15-I.C. 18.18-I.C. 19.17-23.55. §∞ƒπ™∞-∫∞§∞ª¶∞∫∞: 4.24-6.50-18.01. ∫∞§∞ª¶∞∫∞-§∞ƒπ™∞: 8.19-20.58. §∞ƒπ™∞-∞§∂•∞¡¢ƒ√À¶√§∏: 4.18-14.50 Ì ·ÓÙ·fiÎÚÈÛË ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË. ∞§∂•∞¡¢ƒ√À¶√§∏-§∞ƒπ™∞: 7.25-15.43 Ì ·ÓÙ·fiÎÚÈÛË ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË

™‹ÌÂÚ· ™¿‚‚·ÙÔ 27 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ ‰ÈËÌÂÚÂ‡Ô˘Ó ·fi 8 .Ì. - 10 Ì.Ì. Ù· Ê·Ú̷Λ·: £ˆÌ¿ ∞ÚÈÛÙ¤·˜ £Ú·ÎÒÓ 33 (¤Ó·ÓÙÈ π∫∞) ÙËÏ. 24210-34316, ™ÙÂÚÁÈfiÔ˘ÏÔ˘ ¢ËÌËÙÚ›Ô˘ ∂Ï. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ 49 (·Ú·Ï. ∂ÌÔÚÈ΋˜ ΔÚ¿Â˙·˜) ÙËÏ. 24210-58359 Î·È ¶··ÁˆÚÁ›Ô˘ ∞ÚÁ˘Ú›Ô˘ ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 149 ‚’ (¤Ó·ÓÙÈ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ) ÙËÏ. 2421104946. ∞ÓÔÈÎÙfi Ë̤ڷ Î·È Ó‡ÎÙ· ÂÎÙfi˜ 13.30-17.00 ı· Â›Ó·È ÙÔ Ê·Ú̷ΛÔ: ∫·ÁÈ¿ ∞ÈηÙÂÚ›Ó˘ π¿ÛÔÓÔ˜ 109 ÙËÏ. 24210-23508. ™ÙË ¡. πˆÓ›· ·ÓÔÈÎÙfi Ë̤ڷ Î·È Ó‡ÎÙ· ı· Â›Ó·È ÙÔ Ê·Ú̷ΛÔ: ª¿ÙÛÔ˘ ¶·Ú·Û΢‹˜ ∂ıÓÈÎÒÓ ∞ÁÒÓˆÓ 53 ÙËÏ. 24210-66333.TH§. ºAPMAKEIøN: 1434

∫§π¡π∫∂™ π∫∞ ™‹ÌÂÚ· ™¿‚‚·ÙÔ ‰ÈËÌÂÚ‡ÂÈ Î·È ‰È·Ó˘ÎÙÂÚ‡ÂÈ ÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô μfiÏÔ˘.

T∏§∂ºø¡∞ EO¶YY °IA P∞¡Δ∂μ√À 14884 Î·È 14900

T∏§∂ºø¡∞ N√™√∫√ª∂π√À TH§EºøNIKO KENTPO: 2421351000 TH§EºøNO °IA PANTEBOY: 1535 °PAMMATEIA E•øΔ∂ƒπ∫ø¡ π∞Δƒ∂πø¡: 2421351353 ‹ 2421352114

§∞´∫∂™ ∞°√ƒ∂™

¢ƒ√ª√§√°π∞ «∞™Δπ∫√ ∫Δ∂§ μ√§√À ∞.∂.» ∫ÂÓÙÚÈÎfi ™Ù·ı̷گ›Ô: 2421024232 ™Ù·ıÌ·Ú¯Â›Ô ∞Ó·‡ÚÔ˘: 2421025832 °Ú·ÊÂ›Ô ∫ÈÓ‹Ûˆ˜: 2421025532 ∏ÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ ¢È‡ı˘ÓÛË: astvolou@otenet.grz Ã∂πª∂ƒπ¡∞ ¢ƒ√ª√§√°π∞ (2012-2013) °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 1: ÕÓ·˘ÚÔ˜-¡. πˆÓ›· (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): ŒÓ·ÚÍË 5:45, ·Ó¿ 10Ï. Ï‹ÍË 22:30. ™¿‚‚·ÙÔ: ŒÓ·ÚÍË 6:30, ·Ó¿ 12Ï. Ï‹ÍË 22:30. ∫˘Úȷ΋: ŒÓ·ÚÍË 7:00, ·Ó¿ 15Ï. Ï‹ÍË 22:30. °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 2 ∞ÌÂÏfiÎËÔÈ: (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): ŒÓ·ÚÍË 6:30, ·Ó¿ 12Ï. Ï‹ÍË 22:30. ™¿‚‚·ÙÔ: ŒÓ·ÚÍË 7:00 ·Ó¿ 15Ï. Ï‹ÍË 22:30. ∫˘Úȷ΋: ŒÓ·ÚÍË 7:20 ·Ó¿ 20Ï. Ï‹ÍË 22:30. °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 3 ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): ŒÓ·ÚÍË 5:50 ·Ó¿ 12Ï. Ï‹ÍË 22:30. ™¿‚‚·ÙÔ: ŒÓ·ÚÍË 6:45 ·Ó¿ 13Ï. Ï‹ÍË 22:30. ∫˘Úȷ΋: ŒÓ·ÚÍË 7:00 ·Ó¿ 20Ï. Ï‹ÍË 22:30. °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 4 ÕÓˆ μfiÏÔ˜ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): ŒÓ·ÚÍË 5:45 ·Ó¿ 10Ï. Ï‹ÍË 22:30. ™·‚‚¿ÙÔ˘: ŒÓ·ÚÍË 6:30 ·Ó¿ 10Ï. Ï‹ÍË 22:30. ∫˘Úȷ΋: ŒÓ·ÚÍË 7:10 ·Ó¿ 15Ï. Ï‹ÍË 22:30. °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 4: ∫·Ù˯ÒÚÈ-™Ù·ÁÈ¿Ù˜ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿) 7:30, 13:55. ™·‚‚¿ÙÔ˘: 7:30, 12:00. °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 4 ÕÁÈÔ˜ √ÓÔ‡ÚÊÚÈÔ˜ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 7:12, 7:35, 10:03, 12:03, 13:15, 13:45, 14:48, 16:45, 18:00, 19:36, 21:04. ™·‚‚¿ÙÔ˘: 7:30, 10:00, 12:00, 13:12, 13:48, 14:48,

¢ƒ√ª√§√°π∞ §∂øº√ƒ∂πø¡ ∫Δ∂§ À¶∂ƒ∞™Δπ∫ø¡ °ƒ∞ªªø¡ ¡√ª√À ª∞°¡∏™π∞™ ™Ù·ıÌfi˜ μfiÏÔ˘: 2421033254,

2421025527, 8001135555 Δ∏§∂ºø¡√ Ãøƒπ™ Ã∂ø™∏: 800 11 35555 ∏§∂∫Δƒ√¡π∫∏ ¢π∂À£À¡™∏: ktelvol@otenet.gr ™Ù·ıÌfi˜ ∞ıËÓÒÓ: 2108329585, 2108317186, ™Ù·ıÌfi˜ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢: 2310595424, ™Ù·ıÌfi˜ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡: 2422023733, ™Ù·ıÌfi˜ πˆ·ÓÓ›ÓˆÓ: 2651027441, 2651026211, ™Ù·ıÌfi˜ ¶¿ÙÚ·˜: 2610623886, 2610623887, 2610623888, ™Ù·ıÌfi˜ §·Ì›·˜:2231022627 °Ú·ÌÌ‹ ∞ıËÓÒÓ ·fi μfiÏÔ: 04.45 express, 07.00, 09.00 express, 10.30, 12.00 express, 13.30, 15.00 express, 16.30, 18.00 express, 21.00. ·fi ∞ı‹Ó·: 07.00, 09.00 express, 10.30, 12.00 express, 13.30, 15.00 express, 16.30, 18.00 express, 20.00 express, 22.00. * ΔÔ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ 01.30, 05.00 μfiÏÔ˜-∞ı‹Ó· ∫Àƒπ∞∫∂™ & ∂√ƒΔ∂™ ∞¡∂∫Δ∂§∂™Δ√. * ΔÔ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ 06.30 ∞ı‹Ó·-μfiÏÔ˜ ∫Àƒπ∞∫∂™ & ∂√ƒΔ∂™ ∞¡∂∫Δ∂§∂™Δ√. °Ú·ÌÌ‹ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ ·fi μfiÏÔ: 05.45, 08.00, 10.15, 12.15, 14.15, 16.15, 18.15, 20.30 ·fi £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË: 08.15, 11.00, 13.15, 15.15, 17.15, 19.15, 21.15, 23.00 ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ΔڛηϷ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 06.30, 11.00, 15.00, 19.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ΔڛηϷ (™∞μμ∞Δ√): 06.45, 11.00, 15.00, 19.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ΔڛηϷ (∫Àƒπ∞∫∏): 06.45, 11.00, 15.00, 19.00. ∞fi ΔڛηϷ ÁÈ· μfiÏÔ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 07.00, 11.30, 15.00, 19.00. ∞fi ΔڛηϷ ÁÈ· μfiÏÔ (™∞μμ∞Δ√): 07.00, 11.30, 15.00, 19.00. ∞fi ΔڛηϷ ÁÈ· μfiÏÔ (∫Àƒπ∞∫∏): 07.00, 11.30, 15.00, 19.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· §¿ÚÈÛ· (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 05.45, 06.45, 07.30, 09.00, 10.30, 12.00, 13.00, 14.30, 15.30, 17.30, 19.30, 21.30. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· §¿ÚÈÛ· (™∞μμ∞Δ√): 07.00, 08.30, 10.00, 11.30, 13.00, 14.30, 16.00, 18.00, 19.30, 21.30. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· §¿ÚÈÛ· (∫Àƒπ∞∫∏): 07.00, 08.30, 10.00, 11.30, 13.00, 14.30, 16.00, 19.30, 21.30. ∞fi §¿ÚÈÛ· ÁÈ· μfiÏÔ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 05.45, 06.45, 07.30, 09.00, 10.30, 12.00, 13.00, 14.30, 15.30, 17.30, 19.30, 21.30. ∞fi §¿ÚÈÛ· ÁÈ· μfiÏÔ (™∞μμ∞Δ√): 07.00, 08.30, 10.00, 11.30, 13.00, 14.30, 16.00, 18.00, 19.30, 21.30. ∞fi §¿ÚÈÛ· ÁÈ· μfiÏÔ (∫Àƒπ∞∫∏): 07.00, 08.30, 10.00, 11.30, 13.00, 14.30, 16.00, 18.00, 19.30, 21.30. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· πˆ¿ÓÓÈÓ· (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 08.15, 13.30, 17.30. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· πˆ¿ÓÓÈÓ· (™∞μμ∞Δ√): 08.15, 13.30 ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· πˆ¿ÓÓÈÓ· (∫Àƒπ∞∫∏): 08.15, 13.30, 17.30. ∞fi πˆ¿ÓÓÈÓ· ÁÈ· μfiÏÔ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 10.15, 15.00, 20.00. ∞fi πˆ¿ÓÓÈÓ· ÁÈ· μfiÏÔ (™∞μμ∞Δ√): 10.15, 15.00. ∞fi πˆ¿ÓÓÈÓ· ÁÈ· μfiÏÔ (∫Àƒπ∞∫∏): 10.15, 15.00, 20.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ∞ÁÚ›ÓÈÔ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞ & ∫Àƒπ∞∫∏): 12.45 (ÂÎÙfi˜ TÂÙ¿ÚÙ˘ Î·È ™·‚‚¿ÙÔ˘). ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: 14.00 (ÂÎÙfi˜ TÚ›Ù˘ Î·È ™·‚‚¿ÙÔ˘). ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· §·Ì›· (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞ & ™∞μμ∞Δ√): 08.30, 15.00, (KYPIAKH): 15.00. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞ & ∫Àƒπ∞∫∏): 09.15, 15.00, (™¿‚‚·ÙÔ): 09.15. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ¶¿ÙÚ·: KA£HMEPINA & ∫Àƒπ∞∫∏: 15.00 (ÂÎÙfi˜ TÚ›Ù˘, TÂÙ¿ÚÙ˘). ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: KA£HMEPINA & ∫Àƒπ∞∫∏: 15.30 (ÂÎÙfi˜ TÚ›Ù˘ Î·È TÂÙ¿ÚÙ˘). * ΔÔ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ ÙÔ˘ ™∞μμ∞Δ√À £∞ ¶∞ƒ∞ª∂π¡∂π ∞¡∂∫Δ∂§∂™Δ√. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ∫Ô˙¿ÓË (¢∂ÀΔ.-ΔƒπΔ.-Δ∂Δ.-¶∂ª¶.™∞μ.): 13.45. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: 08.45. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ∫Ô˙¿ÓË (¶∞ƒ. & ∫Àƒ.): 13.45, 19.15. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: 08.45, 16.00.

¢∂ÀΔ∂ƒ∞-ΔƒπΔ∏-Δ∂Δ∞ƒΔ∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 13.30, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ. ¶∂ª¶Δ∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 13.30, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ¶∞ƒ∞™∫∂À∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 13.30, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ. ™∞μμ∞Δ√: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 13.30, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ. ºÔÚÙËÁ¿: ª¤¯ÚÈ 10 Ì. & 25-26 ÙfiÓÔ˘˜. ∫ƒ∞Δ∏™∂π™: VIS TRAVEL ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜: 24210 31059, 31060 FAX: 2421034835 e-mail: vistravel@otenet.gr ∂/°-√/° ∂•¶ƒ∂™ ™∫π∞£√™ ∞fi Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 19/9/12-Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 31/10/12 ¢∂ÀΔ∂ƒ∞: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 09.00, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ·. ΔƒπΔ∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 09.00, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ. Δ∂Δ∞ƒΔ∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 09.00, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ·. ¶∂ª¶Δ∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 09.00, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ¶∞ƒ∞™∫∂À∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 09.00, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ·, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ∫Àƒπ∞∫∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 09.00, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ.

Xƒ∏™πª∞ Δ∏§∂ºø¡∞ ¶∂ƒπº∂ƒ∂π∞ £∂™™∞§π∞™ - ¶∂ƒπº∂ƒ∂π∞∫∂™ ∂¡√Δ∏Δ∂™ ª∞°¡∏™π∞™ ∫∞𠙶√ƒ∞¢ø¡ Δ∏§∂ºø¡π∫√ ∫∂¡Δƒ√ 24213 52405 °ƒ∞º∂π√ ∞¡Δπ¶∂ƒπº∂ƒ∂π∞ƒÃ∏ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24213 52712 24213 52713 °ƒ∞º∂π√ ¡√ªπ∫√À ™Àªμ√À§√À 24213 52525 °ƒ∞º∂π√ ΔÀ¶√À & ¢∏ª. ™Ã∂™∂ø¡ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24210 70927 24213 52538 TH§EºøNA E§§HNIKH™ A™TYNOMIA™ AME™H ¢PA™H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .100 TH§EºøNIKO KENTPO . . . . . . . . .2421039045 A™TYN. TMHM.BO§OY . . . . . . . . .2421076984 A™TYN. TMHM. NEA™ IøNIA™ . . . .2421076985 TMHM. A™ºA§. BO§OY . . . . . . . .2421076957 TMHM. TPOXAIA™ BO§OY . . . . . .2421076968 TM. TOYP. A™TYN. BO§OY . . . . . .2421076987 A™TYN. TMHMA ¶EPIº. BO§OY .2421085401 ¶Àƒ√™μ∂™Δπ∫∏ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .199 EKAB: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .166 ºˆÙÈÛÌÔ‡ BÏ¿‚˜ ¢. BO§OY . . . .2421064931 ¢EH BÏ¿‚˜ . . . . .2421063666 - 2421063667 ¢EYAMB BÏ¿‚˜ . . . . . . . . . . . . .2421055555 OTE BÏ¿‚˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13888 ¢‹ÌÔ˜ N.IˆÓ›·˜ . . . . . . . . . . . . . .2421353100 §ÈÌÂÓ·Ú¯Â›Ô . . . . . . . . . . . . . . . .2421028888 E§¶A (Ô‰È΋ ‚Ô‹ıÂÈ·) . . . . . . . . . . . . .10400 EXPRESS SERVICE . . . . . . . . . . . . . . . . .1154 HELLAS SERVICE . . . . . . . . . . . . . . . . . .1057 O¢IKH BOH£EIA ¶H§IOY BfiÏÔ˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6944121288 X¿ÓÈ· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6980174172 TÛ·Áηڿ‰· . . . . . . . . . . . . . . . .6980174172 MËϛ˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6948745815 YËÚ. AÔÎ. AÔÚÚ. ¢. BO§OY . .2421064744 YËÚ. AÔÎ. AÔÚÚ. ¢. N. IøNIA™ 2421080865 ¢HMO™IO KTEO BO§OY . . . . . . .24213 54817 I¢IøTIKO KTEO2428078222-10300 (¯ˆÚ›˜ Έ‰È-

Îfi) IKTEO BfiÏÔ˘ . . . . .2421096780,2421096720 XÈÔÓÔ‰ÚÔÌÈÎfi ΤÓÙÚÔ . . . . . . . . .2428073719 K·Ù·Ê‡ÁÈÔ A‰¤ÛÔÙˆÓ ZÒˆÓ N. IˆÓ›·˜ . . . . . 2428073111 K·Ù·Ê‡ÁÈÔ . . . . . . . . . . . . . . . . .2428073702 ºπ§√∑øI∫∏ ∂Δ∞πƒ∂π∞: . . . . . . . .24280 99973, 6938060539 EÙ. MÂÏ. & ÚÔÛÙ. ¶ÂÚ. N. M·ÁÓ. 2421027771 Δ∏§∂ºø¡√ EKTAKTH™ ANA°KH™ Ù˘ ¢HMO™IA™ E¶IXEIPH™H™ AEPIOY (¢E¶A A.E.).2105551666 Δ∏§∂ºø¡√ EKTAKTH™ ANA°KH™ Ù˘ E¶A £E™™A§IA™ .8001187878 (·fi ÛÙ·ıÂÚfi) ∫¤ÓÙÚÔ £ÂÚ·›·˜ ∂Í·ÚÙËÌ¤ÓˆÓ ∞ÙfiÌˆÓ ∫∂£∂∞ ¶π§√Δ√™: ...............24210 80246 - 23430 ∫∂£∂∞ ∂•√¢√™: ............2410 2545597 - 251853 º§O°A: ™‡ÏÏÔÁÔ˜ °ÔÓ¤ˆÓ ·È‰ÈÒÓ Ì ηÚΛÓÔ 24210 24628 KPATIKO™ AEPO§IMENA™ NEA™ A°XIA§OY . . . . . . . . . . . . .24280 76886

TA•I PA¢IOTA•I . . . . . . . . . . . .24210 27777 PA¢IOTA•I MA°NH™IA™ . . 24210 61000 A°PIA™ . . . . . . . . . . . . . . .24280 92502 BE§E™TINOY . . . . . . . . . . .24250 22725 ANø §EXøNIøN . . . . . . . . .24280 93389

°ƒ∞º∂π∞ Δ∂§∂Δø¡ μfiÏÔ˜: ∞ÁÁÂϤÙÔ˜ ¡ÈÎfiÏ·Ô˜, “AÁÁÂϤÙÔ˜”, ·) ∂Ï. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ 50, ‚) ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 112 ÙËÏ. 24210 20743, μ·˚Ó¿ ∞ÚÈ¿‰ÓË §. ∂ÈÚ‹Ó˘ 50-¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜, ÙËÏ. 24210-61114, μÔ‡ÏÁ·ÚË ¶·Á·ÛÒÓ 76, ÙËÏ. 24210 33022. °ÎÏ¿‚·ÙÔ˜ ¡›ÎÔ˜ ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜ 89-∞Ó·Ï‹„ˆ˜ ÙËÏ. 24210-52702, ∫·ÙÛÈÊÔ‡ ª·ÚÈϤӷ “¶ÏÔ‡ÙˆÓ” ¢ÔÚ˘Ï·›Ô˘ 51 ÙËÏ. 24210-69609, ∫Ô˘Ù›Ó· ∞ÁÏ·˝· “∫Ô˘Ù›Ó·˜” 2·˜ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 35 ÙËÏ. 24210-24070, §˘Ú›ÙÛ˘ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ “°·Ï‹ÓË” ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 59 - μ·ÛÛ¿ÓË, ÙËÏ. 24210-44444, ª·˘ÚÔÁ¤Ó˘ ™¿‚‚·˜ - ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¤ÏÏÔ˜ £ˆÌ¿˜ √.∂. “∏ ∞¡∞™Δ∞™π™” , πˆÏÎÔ‡ 285, ÙËÏ. 24210 41000,ª¿ÏÏ·˜ ∞ÔÛÙfiÏ˘ “ª¿ÏÏ·˜” ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 187, ÙËÏ. 24210-20260, ª¿ÚÏ·˜ πˆ¿ÓÓ˘ “μ·ÙÛ·Ú¤·˜” ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 42∞, ÙËÏ. 2421028341,¶··¯Ú‹ÛÙÔ˜ £Âfi‰ˆÚÔ˜, ∞Á›Ô˘ ¢ËÌËÙÚ›Ô˘ 3, μfiÏÔ˜, ÙËÏ. 24210 51222, ÎÈÓ.: 6943617255. ƒÈ˙¿Î˘ ∂˘¿ÁÁÂÏÔ˜ “∏ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÊÚÔÓÙ›‰·” πˆÏÎÔ‡ 323 ÙËÏ. 24210-40179, ™·Ó›‰Ë˜ •ÂÓÔÊÒÓ “™·Ó›‰Ë˜” ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 223, ÙËÏ. 24210-48600, ™Ù¤ÏÏÔ˜ °ÈÒÚÁÔ˜ “∞Ú¯¿ÁÁÂÏÔ˜” ·) πˆÏÎÔ‡ 98 -§. B‡ÚˆÓÔ˜ ÙËÏ. 24210-51113, Δ˙¤Î· ∂ÈÚ‹ÓË “¡¿ÚÎÈÛÛÔ˜” ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 105-107 - º. πˆ¿ÓÓÔ˘ ÙËÏ. 24210-34552. K·Ï·ÓÙ˙‹ EϤÓË “ K·Ï·ÓÙ˙‹” AÓ··‡Ûˆ˜ 69 N. IˆÓ›· ÙËÏ.2421081524. BÂÏÂÛÙ›ÓÔ: (AÁ. °ÂÒÚÁÈÔ˜ ºÂÚÒÓ) KˆÓÛÙ·ÓÙ¤ÏÔ˜ £ˆÌ¿˜, ÙËÏ. 6978-655306, 24250 22020. ∞ÏÌ˘Úfi˜: °È·ÓÓ¿ £ÂÔ‰ÒÚ· “∫·Ú·ÁÎÔ‡Ó˘” ÙËÏ. 2422023332, ∫·ÙÛ·Ô‡Ó˘ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ “∫·ÙÛ·Ô‡Ó˘” ÙËÏ. 24220-23705, ª·˘ÚÔÁ¤Ó˘ ™¿‚‚·˜ “ª·˘ÚÔÁ¤Ó˘” ÙËÏ. 24220-23214. ∑·ÁÔÚ¿: ∫Ô˘ÚÂÏ¿˜ ΔÚÈ·ÓÙ¿Ê˘ÏÏÔ˜ “∫Ô˘ÚÂÏ¿˜” ÙËÏ. 24260-23255 ™ÎÈ¿ıÔ˜: AÁÁÂϤÙÔ˜ ™Ù·Ì¿Ù˘ “H °ˆÓÈ¿ ÙˆÓ AÁÁ¤ÏˆÓ” ÙËÏ. 24270-21748 °ƒ∞º∂π∞ Δ∂§∂Δø¡ ∂∫Δ√™ ™øª∞Δ∂π√À 1. ∫·˚Ì¿Î˘ ∏Ï›·˜, ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 91, ÙËÏ. 2421072072. 2. ∂ÌÂÚÙ˙È¿‰Ë˜ °ÂÒÚÁÈÔ˜ “√ ¶·Ú¿‰ÂÈÛÔ˜” ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 295, ÙËÏ. 24210-43333. 3.μÂÏÂÛÙ›ÓÔ: ¶··ÔÛÙfiÏÔ˘ ¶. ÙËÏ. 24250 22706, 6973 421267.

øÚÔÛÎfiÈÔ

™Ù·˘ÚfiÏÂÍÔ √ƒπ∑√¡Δπ∞ 1. ªÈÎÚÔ› ÙÛÔ¿Óˉ˜. 2. ™¤ÚÓÔÓÙ·È ·˘ÙÔ› - °Ú¿ÌÌ·Ù·... ·’ ÙÔ μfiÏÔ. 3. ∞Ó·ÊÔÚÈ΋ ·ÓÙˆÓ˘Ì›· (ıËÏ.) - °ÂÚÌ·Ófi˜... ·ÚÈÔ˜ - ∫Ú¤·˜ ÎÔÎÎÈÓÈÛÙfi. 4. ¢›„ËÊÔ ÊˆÓ‹ÂÓ - √Ìfi˯· ʈӋÂÓÙ· - Œ¯ÂÈ Á‡ÛË fiÌÔÈÔ Ì ÙÔ Í›‰È (Ô˘‰.). 5. ΔÔ Û‡Ì‚ÔÏÔ Ù˘ ·Ê·›ÚÂÛ˘ - ∞Ú¯Èο ÙÔ˘ ¶ÔÏ˘Ù¯Ó›Ԣ ...∫·˚Ï‹: ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ Ù˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢. 6. ΔÛ·ÙÛ¿Ú· - §¤ÔÓ·ÚÓÙ...: ∂Ï‚ÂÙfi˜ Ì·ıËÌ·ÙÈÎfi˜. 7. ¶·ÏÈfiÙÂÚÔ˜... ∞Èı›Ô·˜ - ΔÚ·ÁÔ˘‰›ÛÙÚÈ¿ Ì·˜. 8. ∞Ú¯Èο ·ÏÈÔ‡ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ - ª›·... ÛÏÙÔÓ - ª¤Û· ÛÙÔ ...Ï¿ÎÎÔ. 9. ΔÔ Û¯¤‰ÈÔ ÙÔ˘ ˘Ê¿ÛÌ·ÙÔ˜ - ÿÚÔÏÓÙ...: ΈÌÈÎfi˜ ËıÔÔÈfi˜. 10. ¶›ÙÂÚ...: ·ÏÈfi˜ ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÛÙ‹˜ - •‡ÏÈÓÔÈ ‹ ÌÂÙ·ÏÏÈÎÔ› ¯¿Ú·Î˜ - ¶ÔÙ¿ÌÈ Ù˘ ∂Ï‚ÂÙ›·˜. 11. ∫¿ÓÂÈ ÙÔ ˙ËÓ... ηχÙÂÚ· - ∞οı·ÚÙ·, ÌÔÏ˘Ṳ̂ӷ ¶ÚÒÙ· ÛÙÔ... Á‡ÚÔ. 12. Δ˘ ·Á¿˘... Û›ÚÈ·Ï - ¶ÚfiÛˆÔ Ô˘ ·ÔÙÂÏ› ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ Ï·ÙÚ›·˜. 13. ª˘ıÈÎfi˜ ÁÈÔ˜ ÙÔ˘ ¡·˘Ï›Ô˘ (ηı.) - μ¿Ó·˘ÛÔ˜ ¿ÓıÚˆÔ˜ - ∞ÓÂÏ·ÂÈ Ó·˘¿ÁÈ· (·Ú¯Èο). ∫∞£∂Δ∞ 1. ∫ÔÚ›ÙÛÈ - ∞Ôı‹ÎË. 2. £˘Ì›˙ÂÈ ÙÔÓ... ÓÙ ªÈÏ - ¡ÂÔÁ¤ÓÓËÙÔ Î·ÙÛÈοÎÈ. 3. ™ÙËÓ ∫Ú‹ÙË Ù· §Â˘Î¿ - ∞ÎÔ‡ÁÔÓÙ·È Î·ı·Ú¿ ·˘Ù¤˜ - ¢‡Ô... ·’ fiÏ·. 4. ÕʈÓË... ª›Ó· - ªÔÓ¿‰Â˜ Ì‹ÎÔ˘˜ - ΔÔÌ...: ËıÔÔÈfi˜. 5. §È·Úfi... Ê·ÁËÙfi - μ¿ÏÙÂÚ ƒÔ‡ÓÙÔÏÊ...: ÓÔÌÂÏ›ÛÙ·˜ ∂Ï‚ÂÙfi˜ Ê˘ÛÈÔÏfiÁÔ˜ - ª·ÏÏ› ÚÔ‚¿ÙÔ˘. 6. ™˘ÌʈÓ› - ∫È ¤ÙÛÈ Ù· fiÓÂÈÚ·. 7. ¶ËÁ‹ ¿ÊıÔÓÔ˘ ÓÂÚÔ‡, ÎÂÊ·Ï¿ÚÈ - ∫fiÙ· ÌÂ... ˙Ô˘Ì›. 8. ⁄·ÚÍË, Ï¿ÛÌ· - ¢ÔÚ˘ÊfiÚÔÈ ÙÔ˘ ... √ - ¶fiÏË Ù˘ ‚ÔÚÂÈÔÎÂÓÙÚÈ΋˜ °·ÏÏ›·˜. 9. ¶fiÏË Ù˘ ºÈÏ·Ó‰›·˜ - ¶·Ú·Ï›ÁÔ... ¿ÁÈÔ˜ - ¢Â˜... ·ıfiÚ˘‚·. 10. ∫·Ù¿ οÔÈÔÓ ÙÚfiÔ - ªÈ· ÌÔ˘ÛÈ΋ ÓfiÙ· - ªÈÛfi... Á·˙›. 11. ...™·Ì¿¯: ËıÔÔÈfi˜ - ∞ÓÙ›ÙÈÌÔ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜. 12. ¶ÔψÓÈΤ˜ ·ÂÚÔÁÚ·Ì̤˜ - ÷ÚÈو̤ӷ (ÌÙÊ.) - ∂ÎÊÚ¿˙ÂÈ Î·È ‰ÈÛÙ·ÁÌfi.

¢ƒ√ª√§√°π∞ B. ™¶√ƒ∞¢ø¡

13. ∞Ú¯·›· Ì˘ÎËÓ·˚΋ fiÏË Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ - ºˆÎ›ˆÓ...: ÁχÙ˘ ·fi ÙÔ ∞ÚÁÔÛÙfiÏÈ - ¶fiÏË Ù˘ °·ÏÏ›·˜. ∏ §À™∏ Δ√À ™Δ∞Àƒ√§∂•√À √ƒπ∑√¡Δπ∞: 1. T™√ª¶∞¡√¶√À§∞ 2. ™∂ƒ¡∞ª∂¡√π - √§ 3. √™∏ - Ã∂ƒ - ƒ√™Δ√ 4. Àπ - πÀ - √•π¡√ 5. ¶§∏¡ - ∂ª¶ - ∂À∞ 6. ÃΔ∂¡∞ - √´§∂ƒ 7. ∞μ∏™™À¡√™ - ∏ƒø 8. ∂ƒ∂ - ¶∞ƒπ™ - ∞∫ 9. ¡Δ∂™∂¡ - §√´¡Δ 10. Δ√™ - ƒπ°∂™ - ∞∞ƒ 11. ∂À - ªπ∞ƒ∞ - °À 12. ¶§√π√ - π¡¢∞§ª∞ 13. √π∞• - ∫∞∏™ - √∞¡. ∫∞£∂Δ∞: 1. Δ™√À¶ƒ∞ - ¡Δ∂¶√ 2. ™∂™π§ - μ∂Δ√À§π 3. √ƒ∏ - ∏Ã∏ƒ∂™ - √∞ 4. ª¡ - π¡Δ™∂™ - ªπ• 5. ¶∞ÃÀ - ∂™ - ∂ƒπ√ 6. ∞ª∂ - ∂¡À¶¡π∞ 7. ¡∂ƒ√ª∞¡∞ - °ƒπ∞ 9. √¡ - •¶ - √ƒ§∂∞¡∏ 9. ¶√ƒπ - √™π√™ - ¢™ 10. √π√¡∂π - ™π - °∞ 11. ™√À§∏ ¡∞À§√ 12. §√Δ - ∞∂ƒ∞Δ∞ - ª∞ 13. ∞§√™ - ƒø∫ - ƒ√∞¡.

∫ƒπ√™ ºÚÔÓÙ›ÛÙ ӷ ÌËÓ ‰›ÓÂÙ ·ÊÔṲ́˜ ÁÈ· ÎÔ˘ÙÛÔÌÔÏÈ¿ Î·È Û¯fiÏÈ· ΢ڛˆ˜ ÛÙÔÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi Û·˜ ¯ÒÚÔ, ı· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËı› ¿Û¯ËÌÔ Îϛ̷ Î·È ÂÛ›˜ ı· ‚ÚÂı›Ù Û ‰‡ÛÎÔÏË ı¤ÛË. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 73-28-11-329-11. Δ∞Àƒ√™ ™‹ÌÂÚ· ·Û¯ÔÏËı›Ù ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο Î·È ÌfiÓÔ Ì ÙÔÓ Â·˘Ùfi Û·˜, οÓÙ ·˘Ùfi Ô˘ Û·˜ ·Ú¤ÛÂÈ Ú·ÁÌ·ÙÈο Î·È fi¯È ·˘Ùfi Ô˘ ·Ú¤ÛÂÈ Î·È ı¤ÏÔ˘Ó ÔÈ ¿ÏÏÔÈ. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 12-30-27-3-22-2. ¢π¢Àª√π √È ·ÏÏ·Á¤˜ Á›ÓÔÓÙ·È ÌfiÓÔ Ì ÚÔÛÂÎÙÈο ‚‹Ì·Ù·, ÙÔÏÌ‹ÛÙ ӷ οÓÂÙ ·ÏÏ·Á¤˜ Ì ÚÔÛÂÎÙÈΤ˜ ÎÈÓ‹ÛÂȘ Î·È ı· Î·Ï˘ÙÂÚ‡ÛÂÙ ÙË ˙ˆ‹ Û·˜. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 63-20-33-23-12-16. ∫∞ƒ∫π¡√™ ∏ ÛËÌÂÚÈÓ‹ ̤ڷ ÍÂÎÈÓ¿ÂÈ Ôχ fiÌÔÚÊ·, Ë ‰È¿ıÂÛ‹ Û·˜ Â›Ó·È Ôχ ηϋ Î·È ÙËÓ ·ÊÈÂÚÒÓÂÙ ÛÙËÓ Î·ÏÔ¤Ú·Û‹ Û·˜ Ì ÙÔ Ù·›ÚÈ Û·˜. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 3520-33-21-23-4. §∂ø¡ ªËÓ ‰˘Û·Ó·Û¯ÂÙ›Ù ۋÌÂÚ· Ì ÙȘ ·ÏÏ·Á¤˜ Î·È ÙȘ ·Ó·‚ÔϤ˜ Ô˘ ı· ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÛÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ¿ Û·˜, ›Ûˆ˜ ÙÂÏÈο Ó· Û·˜ ‚ÁÔ˘Ó Û Ôχ ηÏfi. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 6-33-23-12-47-10. ¶∞ƒ£∂¡√™ ΔÔ ÚˆÈÓfi ÍÂÎÈÓ¿ÂÈ Ôχ fiÌÔÚÊ· ·fi ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Î·È ÌÂÙ¿ Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· ·ÏÏ¿˙Ô˘Ó, ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ı· Â›Ó·È ‰‡ÛÎÔÏÔ ÁÈ·Ù› ÌÔÚ› Ó· Û·˜ ʤÚÂÈ ·ÓÙÈ̤وÔ˘˜ Ì ‰‡ÛÙÚÔ· ¿ÙÔÌ· Ô˘ ı· Û·˜ ¯·Ï¿ÛÔ˘Ó ÙË ‰È¿ıÂÛË. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 9-4-33-12-32-18.

ANIE§ ¢I¶§øMATOYXO™ A™TPO§O°O™ - EPEYNHTPIA TAPø ¢¤¯ÂÙ·È Ì ڷÓÙ‚ԇ ηıËÌÂÚÈÓ¿ ÙËÏ. 6974456215

∑À°√™ ∫¿ÔÈ· ¢¯¿ÚÈÛÙË ÁÏ˘ÎÈ¿ ·Ó·ÛٿوÛË ı· ¤¯ÂÙ ۋÌÂÚ· ÛÙÔ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·Îfi Û·˜ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ, ›Ûˆ˜ Ì¿ıÂÙ οÔÈ· Ôχ ¢¯¿ÚÈÛÙ· Ó¤·. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 933-21-23-28-12. ™∫√ƒ¶π√™ ¢ÂÓ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ó· ÂÎÓ¢ÚÈÛÙ›Ù ۋÌÂÚ· ÂÂȉ‹ ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ Ô˘ Û·˜ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔ˘Ó ‰ÂÓ Û˘ÌʈÓÔ‡Ó Ì ÙȘ ·fi„ÂȘ Î·È Ù· ÈÛÙ‡ˆ Û·˜. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 43-22-12-34-18. Δ√•√Δ∏™ ∞ÔʇÁÂÙ ӷ ‰·Ó›ÛÂÙ ¯Ú‹Ì·Ù· Û‹ÌÂÚ· ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· Ù· ¿ÚÂÙ ÔÙ¤ ›Ûˆ Î·È ı· ‰È·Îfi„ÂÙÂ Î·È ÙȘ Û¯¤ÛÂȘ Û·˜ Ì ÙÔÓ ¿ÓıÚˆÔ ·˘Ùfi Ô˘ ı· ÙÔ˘ ‰·Ó›ÛÂÙ ¯Ú‹Ì·Ù·. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 8-40-33-1232-13. ∞π°√∫∂ƒø™ ŸÛÔÈ ·fi ÂÛ¿˜ ›ÛÙ ·‰¤ÛÌ¢ÙÔÈ ‚Á›ÙÂ, ¯·Ï·ÚÒÛÙÂ Î·È ‰È·ÛΉ¿ÛÙ Ì ÙÔ˘˜ ηÈÓÔ‡ÚÈÔ˘˜ ¤ÚˆÙ˜ Ô˘ ı· Û·˜ ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙÔ‡Ó, ÔÈ ‰ÂÛÌÂ˘Ì¤ÓÔÈ ÚÔÛÔ¯‹ ÛÙ· ·Ú¿ÓÔÌ· Ú·ÓÙ‚Ԣ‰¿ÎÈ·. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 10-3328-4-3-22. À¢ƒ√Ã√√™ ŸÛÔ ÂÚÓ¿Ó ÔÈ Ì¤Ú˜ Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ›¯·Ù Ì ÙÔ Û‡ÓÙÚÔÊfi Û·˜ ˘Ô¯ˆÚÔ‡Ó, ¤¯ÂÙ ‚¿ÏÂÈ Î·È ÔÈ ‰‡Ô ¿Óˆ ·fi ÙÔ˘˜ Ù۷ΈÌÔ‡˜ Î·È fiÏ· ÙËÓ ·Á¿Ë Û·˜ Î·È ËÚÂÌ›ÙÂ. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 15-30-33-23-21-9. πãÀ∂™ °È· Ó· ÂÚÓ¿Ù fiÌÔÚÊ· Î·È ‹Û˘¯· Ì ÙÔ Û‡ÓÙÚÔÊfi Û·˜ ı· Ú¤ÂÈ Ì ÙÔ ‰ÈÎfi Û·˜ ÙÚfiÔ Ó· ÙÔ˘ ‰Â›ÍÂÙ ÂÌÈÛÙÔÛ‡ÓË, ‰ÂÓ Á›ÓÂÙ·È Ó· ˙ÂÈ ÛÙËÓ ·Ó·ÛÊ¿ÏÂÈ·. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 8-44-38-22-12-34.


TËÏÂfiÚ·ÛË 39

™∞μμ∞Δ√ 27 OKTøμƒπ√À 2012

™Ã√§π∞

¶ƒ√°ƒ∞ªª∞ ¶H§IO 06 VHF, 62 UHF - ™øPO™ 22 UHF

08.00 09.00 09.30 10.00 11.00 11.30 13.30 14.15 15.30 16.30 17.00 18.15 19.10 19.15 20.15 21.15 22.10 22.15 23.10 23.50 02.00 03.15 04.15

ª¿Úı·, ÙÔ ÛÎ˘Ï¿ÎÈ Ô˘ ÌÈÏ¿ Sonic underground ∞η‰ËÌ›· ÌÔÓÔÌ¿¯ˆÓ ŒÓ· ÎÙ›ÚÈÔ ÌÈ· ÈÛÙÔÚ›· ∏ Ù¤¯ÓË Ù˘ ʈÙÔÁÚ·Ê›·˜ ∂Î·È‰Â˘ÙÈ΋ ÙËÏÂfiÚ·ÛË ªÔ˘ÛÈ΋ ·Ú¿‰ÔÛË “ªÚ¿‚Ô ∫ÔÏÔÓ¤ÏÔ” £¤·ÙÚÔ ·fi ÙÔ ·Ú¯Â›Ô Ù˘ ∂ƒΔ ª·ÚÙ˘Ú›Â˜ ΔÚ·ÁÔ‡‰È· Ô˘ ¤ÁÚ·„·Ó ÈÛÙÔÚ›· ΔÔ ¯ÚÔÓÈÎfi Ù˘ ∂ıÓÈ΋˜ ∞ÓÙ›ÛÙ·Û˘ ∂ÍÈÛÙÔÚÂ›Ó Î·È ÈÛÙÔÚÂ›Ó ∞˘ÙfiÙ˘ Ì¿ÚÙ˘Ú·˜ ∞ÛıÂÓ›˜ Î·È Ô‰ÔÈfiÚÔÈ ∫·ÏË̤ڷ ·ÚÈ ª¿ÚÛ·Ï ª·ÚÙ˘Ú›Â˜ ∞˘ÙfiÙ˘ Ì¿ÚÙ˘Ú·˜ ™ÙÔ Ì˘·Ïfi ÙÔ˘ ∞‰fiÏÊÔ˘ ÛÙÏÂÚ ∞΢‚¤ÚÓËÙ˜ ÔÏÈÙ›˜ “∏ ·ÔÛÙÔÏ‹” “ªÚ¿‚Ô ∫ÔÏÔÓ¤ÏÔ” (∂) ∂ÍÈÛÙÔÚÂ›Ó Î·È ÈÛÙÔÚÂ›Ó (∂) ª·ÚÙ˘Ú›Â˜ (∂)

06.45 10.00 11.00 12.00 12.30 13.00 14.00 15.00 16.00 17.00 18.00 19.00 21.00 22.00 24.00 00.10 02.00 03.30 05.30

06.00 06.45 07.10 07.40 08.00 08.30 08.45 09.15 09.45 10.15 10.45 11.10 11.40 12.05 12.30 13.00 13.45 15.45 16.50 17.45 17.50 19.45 20.00 21.00 22.45 01.00

™ÈÁ¿ ÙÔÓ ÔÏ˘¤Ï·ÈÔ ¶fiÎÂÌÔÓ Xiaolin showdown Mucha lucha ¶·Ó‰ÒÚ· Î·È ¶Ï¿ÙˆÓ·˜ Ù· ÊÚ·Ô˘Ïfi·È‰· ¶¤·: ΔÔ ÁÔ˘ÚÔ˘Ó¿ÎÈ Tom and Jerry kids Lazy Town Jewelpet Pichi pichi pitch √È ÈÁÎÔ˘›ÓÔÈ Ù˘ ª·‰·Á·ÛοÚ˘ ªÔÌ ÛÊÔ˘ÁÁ·Ú¿Î˘ Ben 10 ultimate alien Beyblade °Ô‡ÓÙÈ Ô ΔÚ˘ÔÎ¿Ú˘‰Ô˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ “¡Ù¤ÓȘ Ô ÙÚÔÌÂÚfi˜” Δ· ÊÈÏ·Ú¿ÎÈ· Smallville ∂ȉ‹ÛÂȘ ÛÙË ÓÔËÌ·ÙÈ΋ Gossip girl STAR ÂÍÂÏ›ÍÂȘ ∂ȉ‹ÛÂȘ “¢È·ÛÙËÌÈο ηϿıÈ·” “∏ ÊÔ‡Ûη” “Lucky you”

111111111111111111111111111

07.00 08.00 09.30 11.00 12.00 15.00 17.30 18.00 20.30 22.30 23.15 02.00 02.45 04.45

¶ÚÔÙ¿ÛÂȘ ·ÁÔÚ¿˜ ¶ÚˆÈÓ‹ ·Ù˙¤ÓÙ· ª·˙› Δ· ‰¤ÛÌ·Ù· Ù˘ ™Ù¤ÏÏ·˜ Telemarketing Travel guide ∂ȉ‹ÛÂȘ ∞Á·-Ë Black & White ∂ȉ‹ÛÂȘ •¤ÓË Ù·ÈÓ›· ∂ȉ‹ÛÂȘ •¤ÓË Ù·ÈÓ›· ¡ÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú

™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ ÛÙË ¡∂Δ √È ·Ú¯ÈÙ¤ÎÙÔÓ˜ Ù˘ ·ÏÏ·Á‹˜ (∂) ∫ÔÈÓÔ‚Ô‡ÏÈÔ ·È¯Ì‹˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ Mediterraneo √ ÌÈÎÚfi˜ Ú›ÁÎÈ·˜ 9+1 ÌÔ‡Û˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ ™˘Ó·ÓÙ‹ÛÂȘ Ì ·ÍÈÔÛËÌ›ˆÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ ∏ Ì˯·Ó‹ ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ ∂ȉ‹ÛÂȘ ∫·Ú˘ˆÙ¿Î˘ ∂ȉ‹ÛÂȘ ™ÙËÓ ˘ÁÂÈ¿ Ì·˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ ™ÙËÓ ˘ÁÂÈ¿ Ì·˜ (™) ™Ù· ¿ÎÚ· (∂) ∏ Ì˯·Ó‹ ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ (∂) 9+1 ÌÔ‡Û˜ (∂)

06.00 07.00 10.00 10.40 11.40 13.00 14.00 14.50 16.48 16.50 18.00 19.00 20.00 21.15 23:40 00.30 00.45 03.30 04.30

¶H§IO 35,55 UHF - ™øPO™ 56 UHF

Δ· Ì˘ÛÙÈο Ù˘ ∂‰¤Ì MEGA ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ ªÂ ‰‡Ô Ì·Ì¿‰Â˜ Food and the city §¿Î˘ Ô ÁÏ˘ÎÔ‡Ï˘ Minute to win it ∂ȉ‹ÛÂȘ “∞ηٷ̿¯ËÙÔ˜” ∂ȉ‹ÛÂȘ ŸÏ· ÁÈ· ÙËÓ ˘Á›· ÌÔ˘ ™·‚‚·ÙÔÁÂÓÓË̤Ó˜ ∂›Û·È ÙÔ Ù·›ÚÈ ÌÔ˘ ∂ȉ‹ÛÂȘ “™›ÙÈ Ì ηÓfiÓ˜” ŸÌÔÚÊÔ˜ ÎfiÛÌÔ˜ 2 ∂ȉ‹ÛÂȘ “Δ· ηÓfiÓÈ· ÙÔ˘ ¡·‚·ÚfiÓ” ™Î˘Ï›ÛÈ· ˙ˆ‹ ªÈ· ÛÙÈÁÌ‹, ‰˘Ô ˙ˆ¤˜

06.10 07.00 08.00 09.00 10.00 11.00 12.00 13.00 13.30 15.40 15.50 16.50 17.50 18.00 20.00 21.00 00.20 01.20 03.20

¶H§IO 44 UHF-™øPO™ 33 UHF

07.30 08.30

¶H§IO 58 UHF - ™øPO™ 23 UHF

¶H§IO 31 UHF - ™øPO™ 46 UHF

¶H§IO 41 UHF, 62 UHF - ™øPO™ 28 UHF

09.00 12.00 13.00 14.00 15.00 17.00 17.05 17.30 19.00 21.00 22.00 23.00 01.30 02.30 04.00

∞ÏËıÈÓ¿ ÛÂÓ¿ÚÈ· ∏ £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË Ù˘ ÓÔÛÙ·ÏÁ›·˜ Ì·˜ ¢Â‡ÙÂÚË ·Ó¿ÁÓˆÛË ÕÍÈÔÓ ÂÛÙ› ∂ȉ‹ÛÂȘ ™Ù·‡ÚÔ˜ ∫Ô˘ÁÈÔ˘ÌÙ˙‹˜ “∏ ı˘Û›· Ù˘ Ì¿Ó·˜” ∂ȉ‹ÛÂȘ 1917: ∏ ÌÂÁ¿ÏË ˘ÚηÁÈ¿ Ù˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ Balkan express “¶ÚÔ‰ÔÛ›·” Δ· ÙÚ·ÁÔ‡‰È· Ù˘ ÔıfiÓ˘ ∂ȉ‹ÛÂȘ “√È ‹ÚˆÂ˜ ÙÔ˘ ΔÂÏÂÌ¿ÚΔ ∞ÏËıÈÓ¿ ÛÂÓ¿ÚÈ· ƒÂÌ¤ÙÈÎË ÈÛÙÔÚ›· (∂) ÕÍÈÔÓ ÂÛÙ› (∂)

£E™™A§IA TV 111111111111111111111111111

07.00 08.05 09.00 10.00 11.00 13.00 14.00 16.00 16.05 17.05 17.10 18.00 18.30 19.30 20.00 21.00 21.25 23.00 24.00 01.25 01.30 03.00 03.05 04.30

°ÂÁÔÓfiÙ· ¡ÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú ªË ÌÔ˘ ÂȘ ¶ÓÂ˘Ì·ÙÈ΋ £ÂÛÛ·Ï›· (∂) ΔËÏÂÌ¿ÚÎÂÙÈÓÁÎ ΔËÏ·ÁÔÚ¤˜ ∂‰Ò £ÂÛÛ·Ï›·∂‰Ò ∂ÏÏ¿‰· (∂) ™‡ÓÙÔÌÔ ‰ÂÏÙ›Ô Âȉ‹ÛÂˆÓ ΔËÏ·ÁÔÚ¤˜ ™‡ÓÙÔÌÔ ‰ÂÏÙ›Ô Âȉ‹ÛÂˆÓ ∂ÎÔÌ‹ Ì Ϸ˚ο ÙÚ·ÁÔ‡‰È· °ÂÁÔÓfiÙ· ∂ÎÔÌ‹ Ì·ÁÂÈÚÈ΋˜ ªÈ· ÒÚ·-ÌÈ· ˙ˆ‹ ∂ÎÔÌ‹ Ì Ϸ˚ο ÙÚ·ÁÔ‡‰È· °ÂÁÔÓfiÙ· ∞ÊȤڈ̷ ÛÙË ™ÔÊ›· μ¤ÌÔ °ÂÁÔÓfiÙ· “ŒÓ·˜ °ÂÚÌ·Ófi˜ ÛÙ· ∫·Ï¿‚Ú˘Ù·” ™‡ÓÙÔÌÔ ‰ÂÏÙ›Ô Âȉ‹ÛÂˆÓ ΔÔ Ì·Áη˙›ÓÔ Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ (∂) ™‡ÓÙÔÌÔ ‰ÂÏÙ›Ô Âȉ‹ÛÂˆÓ “Balboa” ªË ÌÔ˘ ÂȘ

111111111111111111111111111

06.45 11.00 11.30 12.00 14.00 15.00 15.30 16.00 17.00 18.00 19.00 20.00 20.55 22.00 23.15 00.15 01.00 02.15 03.00 03.45

∫·ÏË̤ڷ Ì ÙÔ °ÈÒÚÁÔ ∞˘ÙÈ¿ Eco news ¶Ô‰ËÏ·ÙÔ‰Ú¿ÛÂȘ °ÎÔÏ ¯ˆÚ›˜ Û‡ÓÔÚ· ª·ÛÙÔڤ̷ٷ ∞ÛÙÚ·ÊÙÂÚ¿ Û›ÙÈ· ™·ÛÔ‡ÎÈ Three Rivers The defenders Fifth Gear Megastructure breakdown ¶ÚÔ˚ÛÙÔÚÈο ·Ú·ÎÙÈο ∂ȉ‹ÛÂȘ √È ÌÂÁ¿Ï˜ ÌÂÙ·Ó·ÛÙ‡ÛÂȘ Ù˘ ʇÛ˘ √È ÂÈ˙‹Û·ÓÙ˜ Human prey ÷̤Ó˜ ÌÔ‡ÌȘ Ù˘ ¡¤·˜ °Ô˘ÈÓ¤·˜ Entertainment this week America’s Next Top Model º˘Ï¤˜ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘

∂ΛӘ ÎÈ ÂÁÒ ΔÔ ÈÔ ÁÏ˘Îfi ÌÔ˘ „¤Ì· ¢ÂÏËÁÈ¿ÓÓÂÈÔ ¶·ÚıÂÓ·ÁˆÁÂ›Ô π‰È·ÈÙ¤Ú· ÁÈ· ÎÏ¿Ì·Ù· º›Ï· ÙÔ ‚¿ÙÚ·¯fi ÛÔ˘ Army wives Project runway ∂ȉ‹ÛÂȘ “∏ ÈÔ ÎÔ˘Ê‹ ̤ڷ ÙÔ˘ º¤ÚȘ ªÈÔ‡ÏÂÚ” Cook smart by Coca cola §›ÙÛ·.com √ fiÏÂÌÔ˜ ÙˆÓ ¿ÛÙÚˆÓ ∂ȉ‹ÛÂȘ ∂ÚÁ·˙fiÌÂÓË Á˘Ó·›Î· ∂ȉ‹ÛÂȘ “°¿ÌÔ˜ ·Ï¿ Ï¿ÁÈ·” - ∂ÈıÂÒÚËÛË Brothers & sisters ΔËÏ·‚Ô˜ “¶ÚÔÛÔ¯‹: ¶fiıÔ˜”

¶H§IO 48 UHF

06.00 08.00 09.00 10.00 14.00 14.15 15.15 16.55 17.00 19.00 20.00 21.00 23.00 01.15 03.15 04.15

ΔÔ ·ÁÈ¿˙È ÙÔ˘ ¤ÚˆÙ· ∞Ó Ì’ ·Á·¿˜ Dogs 101 ªÂ˜ ÛÙËÓ Î·Ï‹ ¯·Ú¿ ∂ȉ‹ÛÂȘ “√ ıÚ‡ÏÔ˜ ÙÔ˘ ∑ÔÚfi” The king of queens ∂ȉ‹ÛÂȘ ÛÙË ÓÔËÌ·ÙÈ΋ ∞ÓÓ›Ù· SOS ∂ȉ‹ÛÂȘ Oliver’s twist ∞Ï ΔÛ·ÓÙ›ÚÈ ¡ÈÔ˘˙ (∂) “ΔÔ ÎÔÚ›ÙÛÈ ÙÔ˘ ηχÙÂÚÔ‡ ÌÔ˘ Ê›ÏÔ˘” “∫˘ÓËÁÔ› ·›Ì·ÙÔ˜” ∏ ÎÔ˘˙›Ó· Ù˘ Ì·Ì¿˜ (∂) ΔËÏ·ÁÔÚ¤˜

∏ ÈÔ ÎÔ˘Ê‹ ̤ڷ ÙÔ˘ º¤ÚȘ ªÈÔ‡ÏÂÚ ¡Â·ÓÈ΋ Έ̈‰›· ·ÌÂÚÈοÓÈ΢ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ÙÔ˘ 1986 Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· T˙ÔÓ ÃÈÔ‡Ù˙. ¶·›˙Ô˘Ó: ª¿ıÈÔ˘ ªÚfiÓÙÂÚÈÎ, ÕÏ·Ó ƒ·Î, ª›· ™¿Ú·, Δ˙¤ÊÚ Δ˙fiÔ˘Ó.

ªÈ· ̤ڷ Ô Ì·ıËÙ‹˜ Ï˘Î›Ԣ º¤ÚȘ ªÈÔ‡ÏÂÚ Î¿ÓÂÈ ÙÔÓ ¿ÚÚˆÛÙÔ, Ï·ÛÙÔÁÚ·Ê› ÌÈ· È·ÙÚÈ΋ Áӈ̿Ù¢ÛË Î·È ÂÚÓ¿ ÙËÓ ÈÔ ·ÛÙ›· ÂÚÈ¤ÙÂÈ· Ù˘ ˙ˆ‹˜ ÙÔ˘. ∏ ÎÔ¤Ï· ÙÔ˘ ™ÏÔÓ Î·È Ô Î·Ï‡ÙÂÚfi˜ ÙÔ˘ Ê›ÏÔ˜ ∫¿ÌÂÚÔÓ, ¤¯Ô˘Ó οÓÂÈ ÎÔ¿Ó· ·fi ÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô ÁÈ· Ó· ÂÚ¿ÛÔ˘Ó Ì·˙› ÙÔ˘ ÙËÓ ÈÔ “ÎÔ˘Ê‹” ̤ڷ... ∞¡Δ1 13.30

™›ÙÈ Ì ηÓfiÓ˜ ∫ÔÌÂÓÙ› ·ÌÂÚÈηÓÈ΋˜ ·Ú·ÁˆÁ‹ 2007 Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· °Î¿ÚÈ ª¿ÚÛ·Ï. ¶·›˙Ô˘Ó: Δ˙¤ÈÓ ºfiÓÙ·, §›ÓÙÛÂ˚ §fi¯·Ó, ŒÎÙˆÚ ∂ÏÈ˙fiÓÙÔ, ºÂÏ›ÛÈÙÈ Ã¿ÊÌ·Ó.

ªÈ· ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈṲ̂ÓË Ì·Ì¿ Û˘ÓÂȉËÙÔÔÈ› fiÙÈ Ë ÌÔÓ·‰È΋ Èı·ÓfiÙËÙ· Ó· Û˘ÓÂÙÈÛÙ› Ë ·Ù›ı·ÛË ¤ÊË‚Ë ÎfiÚË Ù˘, ÌÂÙ¿ ·fi ¤Ó· ··Ú¿‰ÂÎÙÔ ÙڷοÚÈÛÌ·, Â›Ó·È Ó· ÙË ÛÙ›ÏÂÈ Ó· ÂÚ¿ÛÂÈ ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ Ì ÙË ÁÈ·ÁÈ¿ Ù˘ ÛÙË Ê¿ÚÌ· ÙÔ˘˜ ÛÙÔ ÕÈÓÙ·¯Ô. ∂Λ, Ë Ó·ڋ Ú¤ÂÈ Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ fi¯È ÌfiÓÔ ÌÈ· ‹Û˘¯Ë ·ÁÚÔÙÈ΋ ˙ˆ‹, ·ÏÏ¿, ÙÔ ‚·ÛÈÎfiÙÂÚÔ, ÌÈ· ÁÈ·ÁÈ¿, Ë ÔÔ›· ÌfiÓÔ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈ΋ ÁÈ·ÁÈ¿ ‰ÂÓ Â›Ó·È. ∫·È ·˘Ùfi, ÁÈ·Ù› Ë ‰˘Ó·ÌÈ΋ Δ˙fiÚÙ˙È· ˙ÂÈ ÙË ˙ˆ‹ Ù˘ Û‡Ìʈӷ Ì ÌÈ· ÛÂÈÚ¿ ·fi ıÂÌÂÏÈÒ‰ÂȘ ηÓfiÓ˜ Î·È ·˘Ùfi ··ÈÙ› Ó· οÓÔ˘Ó Î·È fiÛÔÈ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Á‡Úˆ Ù˘! MEGA 21.15

∏ ·ÔÛÙÔÏ‹ ¶ÂÚÈ¤ÙÂÈ· Á·ÏÏÈ΋˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ 2008 Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· ∑·Ó ¶ÔÏ ™·ÏfiÌ. ¶·›˙Ô˘Ó: ™ÔÊ› ª·ÚÛfi, ∑ÈÏ› ¡ÙÂ·ÚÓÙȤ, ª·Ú› °ÎÈÏ¿Ó, ¡Ù¤ÌÔÚ· ºÚ·ÓÛÔ˘¿.

¶H§IO 24 UHF - ™øPO™ 45 UHF

06.00 07.45 09.45 10.00 11.00 15.00 16.30 17.00 18.00 18.30 19.30 20.00 21.00 21.30 23.00 23.30 00.15 02.30

Õڈ̷ ∂ÏÏ¿‰·˜ ∫ÂÓÙÚÈ΋ ∂ÏÏ¿‰· ∫·ÏËÛ¤Ú· (∂) ¶ÚˆÈÓ‹ ÂÓË̤ڈÛË ÃÚÒÌ·Ù· ∂ÏÏ¿‰·˜ ¶ÚÔÙ¿ÛÂȘ ·ÁÔÚ¿˜ ¶¿Ì ÛÙÔ›¯ËÌ· Outdoor & Sports ΔËÏÂÌ¿ÚÎÂÙÈÓÁÎ ¢ÂÏÙ›Ô Âȉ‹ÛÂˆÓ Celebrities √È ∏È... ‰Â̤ÓÔÈ (∂) •¤ÓË ÛÂÈÚ¿ (∂) ∂ȉ‹ÛÂȘ ∞¯ ·ÙÚ›‰· ÌÔ˘ ÁÏ˘ÎÈ¿! ∂ȉ‹ÛÂȘ Celebrities (™) Call4Cash ¡˘¯ÙÂÚÈÓ¤˜ ‰È·‰ÚÔ̤˜

18.00 19.00 21.00 22.00 23.00 24.00 00.30 01.30

™Â ı¤ÛË ÂÙÔÈÌfiÙËÙ·˜ ºÒÙ· ÔÚ›·˜ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi ËÌÂÚÔÏfiÁÈÔ ∏ ÌÂÁ¿ÏË ··ÁˆÁ‹ √ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˜ ÌÂÁ¿ÏÔ˜ fiÏÂÌÔ˜ ∞Ó ˙‹ÛÔ˘Ì ı· ¤¯Ô˘Ì ӷ ϤÌ ÈÛÙÔڛ˜ √È ·ÏÈÔ› Ì·˜ Ê›ÏÔÈ μÔ˘Ï‹ ÙËÏÂfiÚ·ÛË

1944. ŒÓ· ÎÚ›ÛÈÌÔ ÛËÌÂ›Ô ÛÙÔ ¢Â‡ÙÂÚÔ ·ÁÎfiÛÌÈÔ fiÏÂÌÔ: ªÈ· ÔÌ¿‰· ÎÔÌ¿ÓÙÔ Ô˘ ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi ¤ÓÙ Á˘Ó·›Î˜, Ú¤ÂÈ Ó· ÂÍÔ˘‰ÂÙÂÚÒÛÂÈ ÙÔÓ ·Ú¯ËÁfi ÙˆÓ Ì˘ÛÙÈÎÒÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ Ù˘ °ÂÚÌ·Ó›·˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ ¶·Ú›ÛÈ. ΔÔ ‰È·Î‡‚Â˘Ì· Â›Ó·È Ù· ‰¿ÊË Ù˘ ¡ÔÚÌ·Ó‰›·˜... ∂Δ1 23.50

£Â¿Ì·Ù·

VILLAGE 4 CINEMAS VOLOS Δ∏§∂ºø¡√: 24210 94600

∂μ¢√ª∞¢∞ ¶ƒ√μ√§ø¡: 25-30/10/12 ∞I£√À™∞ 1 ∞™Δ∂ƒπ• & √μ∂§π• ™Δ∏ μƒ∂Δ∞¡π∞: ¶¤ÌÙË-ΔÂÙ¿ÚÙË: 18:00-20:1522:30, ™¿‚‚·ÙÔ: 19:00-21:15-23:30.

Su - Doku ™Ù· 81 ÎÂÓ¿ ÎÔ˘Ù¿ÎÈ· ÙÔ˘ ·‚Ô˘ ÙÔÔıÂÙ‹ÛÙ ·ÚÈıÌÔ‡˜ Ì ٤ÙÔÈÔ ÙÚfiÔ, ÒÛÙ οı ÛÂÈÚ¿, ÛÙ‹ÏË Î·È Ï·›ÛÈÔ 3x3 Ó· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ fiÏ· Ù· „ËÊ›· ·fi ÙÔ 1 Ò˜ ÙÔ 9. ™ÎÔfi˜ ÙÔ˘ ·˙Ï Â›Ó·È Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËıÔ‡Ó fiÏ· Ù· ÓÔ‡ÌÂÚ·, ¯ˆÚ›˜ οÔÈÔ Ó· ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ‰Â‡ÙÂÚË ÊÔÚ¿ Û ηı¤Ó· ·fi Ù· ·Ú·¿Óˆ. Œ¯ÂÙ ˘fi„ÈÓ Û·˜ fiÙÈ ÙÔ Su - Doku χÓÂÙ·È Ì ÙË ÏÔÁÈ΋. AÔʇÁÂÙ ÏÔÈfiÓ Ó· Ì·ÓÙ‡ÂÙÂ, ·Ú¿ ÙÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙÔ˘˜ ·ÚÈıÌÔ‡˜ ÛÙ· ÙÂÙÚ¿ÁˆÓ· Ô˘ ›ÛÙ ۛÁÔ˘ÚÔÈ fiÙÈ ÂΛ Â›Ó·È Î·È Ë ÌÔÓ·‰È΋ ÙÔ˘˜ ı¤ÛË.

¢Y™KO§O

∞π£√À™∞ 2 BRAVE (∫π¡/¡∞ ™Ã∂¢π∞ ª∂Δ/¡√): ™¿‚‚·ÙÔ-∫˘Úȷ΋: 16:45 √ £∂√™ ∞°∞¶∞∂π Δ√ Ã∞μπ∞ƒπ: ¶¤ÌÙË-ΔÂÙ¿ÚÙË: 18:45-21:00-23:15.

¢Y™KO§O

§À™∏ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ˘

EYKO§O

EYKO§O

∞π£√À™∞ 3 ª∞¢∞°∞™∫∞ƒ∏ 3: √π ºÀ°∞¢∂™ Δ∏™ ∂Àƒø¶∏™ (∫π¡/¡∞ ™Ã∂¢π∞ ª∂Δ/¡√): ™¿‚‚·ÙÔ-∫˘Úȷ΋: 17:30 √ À¶√æ∏ºπ√™: ¶¤ÌÙË-ΔÂÙ¿ÚÙË: 19:30-21:30-23:45 ∞π£√À™∞ 4 ∞™Δ∂ƒπ• & √μ∂§π• ™Δ∏ μƒ∂Δ∞¡π∞ 3D: ¶¤ÌÙË-ΔÂÙ¿ÚÙË: 19:00-21:1523:30, ™¿‚‚·ÙÔ: 18:00-20:15-22:30, ΔÂÙ¿ÚÙË: 19:00. ∞™Δ∂ƒπ• & √μ∂§π• ™Δ∏ μƒ∂Δ∞¡π∞: ΔÂÙ¿ÚÙË: 21:15-23:30. BARBIE (ª∂Δ/¡√): ™¿‚‚·ÙÔ: 16:15, ∫˘Úȷ΋ 17:15


40

¢Â›ÁÌ·Ù·ÁÚ·Ê‹˜

™¿‚‚·ÙÔ 27 OÎÙˆ‚Ú›Ô˘ 2012

ΔÂÏÂÈÒÛÙ Ì ٷ ·ÈÁÓ›‰È·! ™Â ıÚ›ÏÂÚ ÂÈ̤ÓÔ˘Ó ÔÚÈṲ̂ÓÔÈ Ó· ÌÂÙ·ÙÚ¤„Ô˘Ó ÂÎ Ó¤Ô˘ ÙË ‰È·Ú·ÁÌ¿Ù¢ÛË Ì ÙËÓ ÙÚfiÈη, Ϙ Î·È ·ÈÊÓȉ›ˆ˜ ¤¯ÂÈ ÂÎÏ›„ÂÈ Ë Î·Ù·ÛÙÚÔÊÈ΋ ÚÔÔÙÈ΋ Ù˘ ڋ͢, Ù˘ ÌË Î·Ù·‚ÔÏ‹˜ Ù˘ ‰fiÛ˘ Î·È ÂÓ Ù¤ÏÂÈ Ù˘ ¯ÚÂÔÎÔ›·˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÂÁÁ‡ÙÂÚ· ·fi ÔÙ¤. Δ· ÂÚÁ·Ûȷο Â›Ó·È ·Ó·ÌÊ›‚ÔÏ· ¤Ó· Ôχ ÛÔ‚·Úfi ı¤Ì· Î·È ÂÁ›ÚÂÈ Ú¿ÁÌ·ÙÈ ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌfi, ‰ÈηÈÔÏÔÁÒÓÙ·˜ Î·È ÙË ÛÎÏËÚ‹ ‰È·Ú·ÁÌ¿Ù¢ÛË Î·È ÙȘ ÂÓÛÙ¿ÛÂȘ Î·È ÙȘ ·ÓÙȉڿÛÂȘ. ∞ÏÏ¿, ·Ó ÛÎÂÊÙ› οÔÈÔ˜ fiÙÈ Ù· ÎfiÌÌ·Ù· Ô˘ Û˘ÁÎÚÔÙÔ‡Ó ÙÔÓ Î˘‚ÂÚÓËÙÈÎfi Û˘Ó·ÛÈÛÌfi ·Ô‰¤¯ıËÎ·Ó fiÏ· Ù· ̤ÙÚ· ÂÓfi˜ ÛÎÏËÚÔ‡ ·Î¤ÙÔ˘ ‡„Ô˘˜ 13,5 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ Ì ÁÓÒÌÔÓ· ÙËÓ ·ÔÊ˘Á‹ Ù˘ ηٷÛÙÚÔÊ‹˜ Î·È ÙÔ ÍÂÎÏ›‰ˆÌ· Ù˘ ÎÚ›ÛÈÌ˘ ÂfiÌÂÓ˘ ‰fiÛ˘, ÙfiÙ ‰‡ÛÎÔÏ· ÌÔÚ› Ó· ηٷÓÔËıÔ‡Ó ÔÈ ·ÏÏÂ¿ÏÏËϘ ÂÌÏÔΤ˜ Ù˘ ÙÂÏÂ˘Ù·›·˜ ÛÙÈÁÌ‹˜ Ì ı¤Ì· Ù· ÂÚÁ·Ûȷο. ∂ÌÏÔΤ˜, Ô˘ ·ÂÈÏÔ‡Ó Ó· Ù· ÙÈÓ¿ÍÔ˘Ó fiÏ· ÛÙÔÓ ·¤Ú·. ∏ Ì‹ˆ˜ fi¯È; ª¤Û· ·fi fiÏË ÙË Û˘˙‹ÙËÛË Ô˘ ·Ó·Ù‡ÛÛÂÙ·È, ̤۷ ·fi ÙȘ ÔÚÁÈÒ‰ÂȘ ÔÏÈÙÈΤ˜ ‰ÈÂÚÁ·Û›Â˜ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û ÂͤÏÈÍË, Â›Ó·È ÚÔÊ·Ó¤ÛÙ·ÙÔ fiÙÈ ÔÚÈṲ̂ÓÔÈ Â·Ó¤Ú¯ÔÓÙ·È Û ·Ï·È¤˜ Î·È Â·ÙË̤Ó˜ ÔÏÈÙÈΤ˜ Û˘ÓÙ·Á¤˜, ÎÚ›ÓÔÓÙ·˜ ÚÔÊ·ÓÒ˜ fiÙÈ Ë Û˘Á΢ڛ· ÚÔÛʤÚÂÙ·È ÁÈ· ÙËÓ Âȉ›ˆÍË ·ÏÏfiÙÚÈˆÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ Î·È ÎÔÌÌ·ÙÈÎÒÓ Û˘ÌÊÂÚfiÓÙˆÓ. ∏ ÂÌÏÔ΋ ÂȉÈÒÎÂÙ·È Ì¿ÏÏÔÓ ÂÎ ÙÔ˘ ·ÛÊ·ÏÔ‡˜, ηıÒ˜ ÙÔ ·Î¤ÙÔ ı· „ËÊÈÛÙ› ÚÔÛʤÚÔÓÙ·˜ fï˜ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· Ì›· ¯Ú˘Û‹ ÔÏÈÙÈ΋ ¢ηÈÚ›· Û οÔÈÔ˘˜ Ó· ‰È·ÊÔÚÔÔÈËıÔ‡Ó, Â͢ËÚÂÙÒÓÙ·˜ ¿ÏÏÔ˘˜ ÔÏÈÙÈÎÔ‡˜ ۯ‰ȷÛÌÔ‡˜ Î·È Ó· ÂÁÁÚ¿„Ô˘Ó ˘Ôı‹ÎË ÁÈ· ÙËÓ ÂfiÌÂÓË Ì¤Ú·. ∞˘Ùfi fï˜ ‰ÂÓ ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ Ë ¯ÒÚ· ‰ÂÓ ˘Ê›ÛÙ·Ù·È ¤Ó· ·ÎfiÌË ÈÛ¯˘Úfi Ï‹ÁÌ· ·ÍÈÔÈÛÙ›·˜. μ‚·›ˆ˜, ÁÈ· Ì›· ·ÎfiÌË ÊÔÚ¿ ˘ÔÙÈÌ¿Ù·È Ì ÎÚ·˘Á·Ï¤Ô Î·È ϤÔÓ ÂÈΛӉ˘ÓÔ ÙÚfiÔ Ë ÓÔËÌÔÛ‡ÓË Î·È ÙÔ ÔÏÈÙÈÎfi ÎÚÈÙ‹ÚÈÔ Ù˘ ÎÔÈÓˆÓ›·˜ Ô˘ ÂˆÌ›˙ÂÙ·È ÙÔ ÚˆÙÔÊ·Ó¤˜ ÎfiÛÙÔ˜ Ù˘ fiÏ˘ ÚÔÛ¿ıÂÈ·˜ Î·È ¤¯ÂÈ ÊÙ¿ÛÂÈ ÛÙ· fiÚÈ· Î·È Ù˘ ·ÓÙÔ¯‹˜ Î·È Ù˘ ·ÓÔ¯‹˜, ÌfiÓÔ Î·È ÌfiÓÔ ‰ÈfiÙÈ ·ÓÙÈÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È fiÙÈ ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈ΋ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ. ∞¤Ó·ÓÙÈ Û ·˘Ù‹ ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›· ÙÔ ÔÏÈÙÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· ¤¯ÂÈ ÌfiÓÔ Â˘ı‡ÓË, ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ· ·Ó ı· ÏËÚÒÛÂÈ ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜. °È· ÙÔÓ ÏfiÁÔ ·˘Ùfi, ·˘ÙÔ› Ô˘ ÂÈϤÁÔ˘Ó Ó· ·›ÍÔ˘Ó ¤Ó· ÙfiÛÔ Ú˯fi Î·È ÚԂϤ„ÈÌÔ ÔÏÈÙÈÎfi ·È¯Ó›‰È ı¤ÙÔÓÙ·˜ ÙÔ˘˜ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘˜ Û ‰Â‡ÙÂÚË ÌÔ›Ú· ¤Ó·ÓÙÈ ÙˆÓ ‰ÈÎÒÓ ÙÔ˘˜ ÔÏÈÙÈÎÒÓ Û¯Â‰È·ÛÌÒÓ, ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó fiÙÈ ÔÈ Î·ÈÚÔ› ¤¯Ô˘Ó ·ÏÏ¿ÍÂÈ Î·È Ë ÔÏÈÙÈ΋ ÙÔ˘˜ ÙÈ̈ڛ· ı· Â›Ó·È ·Ì›ÏÈÎÙË. (∞fi ÙÔ «∫¤Ú‰Ô˜»)

TÔ˘ ¢ËÌ‹ÙÚË P¿ÏÏË, rallis@e-thessalia.gr

◊‰Ë ·›˙ÂÈ ÙÔ ÚfiÏÔ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ ÂÍÔ˘Û›·˜. ¶ÚÔÂÎÏÔÁÈο ¤‰ÂÈÍ fiÙÈ ‰ÂÓ ‰È·Î·Ù¤¯ÂÙ·È ·fi ·ÓÙÂÍÔ˘ÛÈ·ÛÙÈΤ˜ ÂÌÌÔÓ¤˜, ÂÓÒ ϤÔÓ, Ì ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Ù˘ ˆ˜ ÂÙ·›ÚÔ˜ ÛÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜, ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ÛÂ Û˘Óı‹Î˜ ÔÏ˘ÏÔÎfiÙËÙ·˜, ·Û˘Ó‹ıÈÛÙ˜ ̤¯ÚÈ ÚfiÙÈÓÔ˜ ÁÈ· ÎÔÌÌ·ÙÈ΋ ·ÚÈÛÙÂÚ¿. ¶ÚÔËÁÔ˘Ì¤Óˆ˜ ÛÙÔ ÎfiÌÌ· ÙÔ˘ ºÒÙË ∫Ô˘‚¤ÏË, Ô˘ ·¤¯ÂÈ ·fi ÙÔ˘˜ ÂÈÎÔÈÓˆÓÈ·ÎÔ‡˜ ËÁ¤Ù˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÎÔ‡Ú·Û·Ó Ù· ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ· ¯ÚfiÓÈ· ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›·, ›¯·Ó Á›ÓÂÈ “ÂÈı¤ÛÂȘ” Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ ·fi ÙÔ ÎÂÓÙÚÔ·ÚÈÛÙÂÚfi Ú‡̷, ·ÏÏ¿ Î·È ·fi ÌÂÙ·ÚÚ˘ıÌÈÛÙ¤˜ ¿ÏÏˆÓ ·Ô¯ÚÒÛˆÓ. ∏ ÛÙÔ›¯ÈÛË Ì ÙȘ ‰˘Ó¿ÌÂȘ Ô˘ ı¤ÏÔ˘Ó ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÛÙÔ Â˘ÚÒ ¤ÊÂÚ ÂÈϤÔÓ Û ¤Ó· ‚·ıÌfi ÙËÓ ÂÎηı¿ÚÈÛË ·fi ÙË ‰ÈÁψÛÛ›· ÛÙȘ ÁÚ·Ì̤˜ ÙˆÓ ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ Ô˘ Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÛÙÔÓ Î˘‚ÂÚÓËÙÈÎfi Û˘Ó·ÛÈÛÌfi. ∏ ¢ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋ ∞ÚÈÛÙÂÚ¿ ÙÔÔıÂÙ› ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ÛÙËÓ ∂˘Úˆ˙ÒÓË, ÂÓÒ ‰ÈÂΉÈΛ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ‰ÈηÈÔÛ‡ÓË. √ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˜ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi˜ ÌÔÚ› fï˜ Ó· ÌËÓ Â›Ó·È Â‡ÎÔÏÔ˜, ÂȉÈο fiÙ·Ó Ë ‰È·Ú·ÁÌ·Ù¢ÙÈ΋ ÈηÓfiÙËÙ· Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Â›Ó·È ÂÚÈÔÚÈṲ̂ÓË. ¶·ÚfiÏ· ·˘Ù¿ Ë ‰‡ÛÎÔÏË ÈÛÔÚÚÔ›· ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ Ê¿ÓÂÈ ÔχÙÈÌË ÛÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜ ΢‚ÂÚÓËÙÈÎÔ‡˜ ÂÙ·›ÚÔ˘˜, ·Ó ·ÔÊ·Û›ÛÔ˘Ó Ó· ·›ÍÔ˘Ó Î¿ı ¯·ÚÙ›, Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÛÙË ‰È¿ıÂÛ‹ ÙÔ˘˜. ∏ ¢∏ª∞ƒ ÌÔÚ› Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ˆ˜ ‰ÈÎÏ›‰· ·ÛÊ·Ï›·˜ ÁÈ· ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙˆÓ ‰‡ÛÎÔÏˆÓ Û˘˙ËÙ‹ÛÂˆÓ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Ì ÙÔ˘˜ ÂÙ·›ÚÔ˘˜ - ‰·ÓÂÈÛÙ¤˜ Ù˘, ·fi fiÔ˘ ÌÔÚ› Ó· ÎÂÚ‰Ëı› οÙÈ ·Ú·¿Óˆ. ª¤Û· fï˜ ÛÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ Â˘Úˆ·˚Îfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Ô˘ ‰›ÓÂÈ ‚Ô‹ıÂÈ· Ì ‰fiÛÂȘ Î·È ·˘ÛÙËÚ¤˜ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ Î·È fi¯È Û ¤Ó· ȉ·Ùfi, Ô˘ ı· ‹Ù·Ó Î·È ÙÔ ÂÈı˘ÌËÙfi, ·ÏÏ¿ ‰˘ÛÙ˘¯Ò˜ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ.

Δ· Û˘ÌÂÚ¿ÛÌ·Ù· ÙÔ˘ Û˘Ó‰ڛԢ Ô‰È΋˜ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜, Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠÛÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ £ÂÛÛ·Ï›·˜, ˘‹ÚÍ·Ó ÂӉȷʤÚÔÓÙ· ÁÈ· ÙȘ ÂÈÙÒÛÂȘ Ô˘ ¤¯ÂÈ Ô ı˘Ìfi˜ Î·È Ë Ó¢ÚÈÎfiÙËÙ· ÛÙË Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ ÙˆÓ Ô‰ËÁÒÓ. ∏ ÂÈıÂÙÈÎfiÙËÙ·

ºˆÙfi: ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ °È¿ÓÓ·ÚÔ˜

ÛÙËÓ Ô‰‹ÁËÛË ‰‡ÛÎÔÏ· ÌÂÈÒÓÂÙ·È, ÂȉÈο Û ÂÚ›Ô‰Ô ÎÚ›Û˘. ∂›Ó·È Â›Û˘ ÁÓˆÛÙfi ˆ˜ ÛÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ ÂÈÎÚ·Ù› ÙȘ ÈÔ ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ ÙÔ ‰›ÎÈÔ ÙÔ˘ ÈÛ¯˘ÚÔ‡. ∏ Ï‚ÂÓÙÈ¿ ÙˆÓ ‰ÚfiÌˆÓ ‰ÂÓ ¯¿ÓÂÈ Â‡ÎÔÏ· ÙÔ Î‡ÚÔ˜ Ù˘. ∂›Ù ÏÔÈfiÓ ÎÈÓ‰˘ÓÂ‡Ô˘Ó Â˙Ô› ηÈ

Ô‰ËÏ¿Ù˜ ›Ù fi¯È ·fi ÙÔ Ù·Âڷ̤ÓÙÔ ÙˆÓ Ô‰ËÁÒÓ, ‰ÂÓ Â›Ó·È Ô˘ÙÔÈÎfi˜ Ô Û‚·ÛÌfi˜ ÙÔ˘ ÂÓfi˜ ÛÙÔÓ ¿ÏÏÔÓ. ∂ÈϤÔÓ, fï˜ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ó· Â›Ó·È ÈÛ¯˘Úfi ÙÔ Ì‹Ó˘Ì· Ù˘ ¯Ú‹Û˘ ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈÎÒÓ Î·È ÔÈÎÔÏÔÁÈÎÒÓ Ì¤ÛˆÓ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ fiÏ˘. ¶ÚÔ˜ ·˘Ù‹Ó ÙËÓ Î·Ù‡ı˘ÓÛË ¯Ú‹ÛÈÌ· ı· ‹Ù·Ó ÂӉ¯Ô̤ӈ˜ Î·È Ù· ÚÒÙ· Û˘ÌÂÚ¿ÛÌ·Ù· Ù˘ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›·˜ Ô˘ ·Ó¤Ï·‚ ÚfiÛÊ·Ù· Ô ¢‹ÌÔ˜ ∫·‚¿Ï·˜. ¶ÚÔÌËı‡ÙËΠËÏÂÎÙÚÈο Ô‰‹Ï·Ù· ÁÈ· ÙË ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·, Ì ÛÙfi¯Ô Ó· ·Ú·ÎÈÓËıÔ‡Ó ÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔÈ Ù˘ fiÏ˘ ÛÙË ¯Ú‹ÛË Ô‰ËÏ¿ÙÔ˘, ·ÚfiÙÈ ÏfiÁˆ Ù˘ ÌÔÚÊÔÏÔÁ›·˜ Ù˘ ‰ÂÓ ÚÔÛʤÚÂÙ·È Ó· Â›Ó·È ÙfiÛÔ ÂÎÙÂٷ̤ÓË, fiˆ˜ ÛÙÔ μfiÏÔ. ™Â οı ÂÚ›ÙˆÛË ˙ËÙÔ‡ÌÂÓÔ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ Ë ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÂÓfi˜ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ ‹È·˜ ΢ÎÏÔÊÔÚ›·˜. °È· ÙÔ˘˜ ηÙÔ›ÎÔ˘˜ Ù˘ fiÏ˘ Ô˘ ı· ΢ÎÏÔÊÔÚÔ‡Ó Ì fiÛÔ Á›ÓÂÙ·È Ì ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ¿ÓÂÛË Î·È ¯ˆÚ›˜ ÙÔ Êfi‚Ô ÙÔ˘ ·Ù˘¯‹Ì·ÙÔ˜.

ʈÙfi: ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ °È¿ÓÓ·ÚÔ˜

T‡Ô˜

ªÂ ·ÊÔÚÌ‹ ÙËÓ ÂıÓÈ΋ ÁÈÔÚÙ‹ ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ÎÚ·ÙÔ‡Ó ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÛËÌ·›· „ËÏ¿. ªÂ ÙËÓ ÚÔÙÚÔ‹ Ó· ˘¿ÚÍÔ˘Ó ÛËÌ·ÈÔÊfiÚÔÈ Û ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· Â›‰· ÒÛÙ ӷ ÛËΈı› Ë ÔÈÎÔÓÔÌ›· Î·È Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ Ë ÎÔÈÓˆÓ›· ÌÚÔÛÙ¿.

√ÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÂÔÙ›· ΔÔ˘ ¡π∫√À ºƒ∞¡Δ∑∏

ªfiÏȘ ÙÔ ‰È·‚¿˙ÂȘ, ÔÚÁ›˙ÂÛ·È. §Â˜, ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ÂÊ·ÚÌÔÛÙ› Ù¤ÙÔÈÔ ÌÔÓÙ¤ÏÔ ‰È·Î˘‚¤ÚÓËÛ˘ Û ÎÚ¿ÙÔ˜ Ô˘ ıˆÚÂ›Ù·È ÂχıÂÚÔ Î·È Î˘Ú›·Ú¯Ô. ΔÔ ‰ËÌÔÛ›Â˘Ì· ÙˆÓ “Financial Times”, ÙÔ ÔÔ›Ô Ô˘‰Â›˜ ÂÓÙfi˜ Î·È ÂÎÙfi˜ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ ¤Û¢Û ӷ ‰È·„‡ÛÂÈ, ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ôχ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ‰Â‰Ô̤ӷ: “∏ ÁÂÚÌ·ÓÈ΋ ΢‚¤ÚÓËÛË ˙ËÙ› ÙËÓ ˘Ô¯ÚˆÙÈ΋ ÚfiÛÏË„Ë Í¤ÓˆÓ ÂȉÈÎÒÓ ÁÈ· Ó· ‚ÔËı‹ÛÔ˘Ó, ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ÛÙËÓ Â›ÛÚ·ÍË ÙˆÓ ÊfiÚˆÓ, ÙËÓ Î·Ù·ÔϤÌËÛË Ù˘ ‰È·ÊıÔÚ¿˜ Î·È ÙËÓ È‰ÈˆÙÈÎÔÔ›ËÛË Ù˘ ÎÚ·ÙÈ΋˜ ÂÚÈÔ˘Û›·˜, ˆ˜ ·ÓÙ¿ÏÏ·ÁÌ· ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÌ‹Î˘ÓÛË Î·Ù¿ ‰‡Ô ¯ÚfiÓÈ· ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈ΋˜ ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹˜ Ù˘” . ªÂÙ¿ ÙȘ ÚÒÙ˜ ¤ÓÙÔÓ˜ ÂÓÙ˘ÒÛÂȘ, Í·Ó·‰È·‚¿˙ÂȘ ÙȘ ÁÚ·Ì̤˜ ÈÔ „‡¯Ú·ÈÌ· Î·È ÙfiÙ ·Ê‹ÓÂÛ·È Ó· ‚˘ıÈÛÙ›˜ ÛÙÔ ¯¿Ô˜ Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜, ÚÔ Î·È ÌÂÙ¿ ÎÚ›Û˘. ª‹ˆ˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ·Ï‹ıÂÈ· fiÙÈ ÛÙ· ÙÚ›· ¯ÚfiÓÈ· Ù˘ ¯ÚÂÔÎÔ-

›·˜ ÔÏÏ¿ ϤÌÂ, ·ÏÏ¿ ÂÏ¿¯ÈÛÙ· οÓÔ˘Ì ÛÙÔÓ ÙÔ̤· Ù˘ Û‡ÏÏ˄˘ Ù˘ ÊÔÚÔ‰È·Ê˘Á‹˜; ∂›Ó·È ÂÎÙfi˜ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜ Ë ‰È·›ÛÙˆÛË fiÙÈ ÔÈ ›‰ÈÔÈ ÛÙÂÚË̤ÓÔÈ ·fi οı ÂÚ›ÛÛÂ˘Ì· ÁÓˆÛÙÔ› ÊÔÚÔÏÔÁÔ‡ÌÂÓÔÈ Ì·›ÓÔ˘Ó Î·È ¿ÏÈ ÛÙÔ ÛÙfi¯·ÛÙÚÔ Ù˘ Ó¤·˜ ÊÔÚÔÏÔÁÈ΋˜ Â›ıÂÛ˘, ¯ˆÚ›˜ Ô˘‰Â›˜ Ó· ·Ó·ÚˆÙËı› ÛÔ‚·Ú¿ ·Ó ˘¿Ú¯ÂÈ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ÛÙÚ·ÁÁ›ÍÂȘ ·ÎfiÌË ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Ù· ÓÔÈÎÔ΢ÚÈ¿ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÛÙÂÁÓÒÛÂÈ ·fi ÙËÓ ·ÓÂÚÁ›· Î·È ÙȘ ·˘ÍË̤Ó˜ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ; ª‹ˆ˜ ·ÔÙÂÏ› ·Ô·ËÌ· ÓÔÛËÚ‹˜ Ê·ÓÙ·Û›·˜ ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ, ÂÓÒ ÔÈ ÂÚÈÎÔ¤˜ ÂÈÛÔ‰ËÌ¿ÙˆÓ ÛÙÔÓ È‰ÈˆÙÈÎfi Î·È ‰ËÌfiÛÈÔ ÙÔ̤· ¤ÁÈÓ·Ó Î·È Û˘Ó¯›˙Ô˘Ó Ó· Á›ÓÔÓÙ·È Ì ÙË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË Â˘ÎÔÏ›·, ÔÈ ·Ôχو˜ ·ÚÌfi‰ÈÔÈ ·›˙Ô˘Ó ÙÔ ·È¯Ó›‰È “Ô‡’ Ó’ ÙÔ Ô‡ ’Ó’ ÙÔ ÙÔ ‰·¯Ù˘Ï›‰È” Ì ÙȘ Ï›ÛÙ˜ ÛÙȘ Ôԛ˜ ı· ¤ÚÂ ¤ÛÙˆ Î·È ıˆÚËÙÈο Ó· Ú›ÍÔ˘Ó ÌÈ· ÂÚ¢ÓËÙÈ΋ Ì·ÙÈ¿; ª‹ˆ˜ ›‰Â ηÓ›˜ Ó· ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ Ù· ηı‹ÎÔÓÙ¿ ÙÔ˘ Ô ˘Ô¯ÚˆÙÈÎfi˜ ·fi ÙÔÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ ª¿ÚÙË “ªfiÓÈÌÔ˜ °ÂÓÈÎfi˜ °Ú·ÌÌ·Ù¤·˜ ºÔÚÔÏÔÁÈÎÒÓ Î·È ΔÂψÓÂÈ·ÎÒÓ £ÂÌ¿ÙˆÓ” , Ô ÔÔ›Ô˜ ı· ËÁ›ÙÔ Ù˘ Ì¿¯Ë˜ ηٿ Ù˘ ÊÔÚÔ‰È·Ê˘Á‹˜; ∂›Ó·È Ì‹ˆ˜ ηÎfi‚Ô˘ÏË Â›ıÂÛË Î·Ù¿ Ù˘ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ‰ËÌfiÛÈÔ˘ ÙÔ̤· ÙÔ Û¯fiÏÈÔ fiÙÈ, ÛÙ· ¯ÚfiÓÈ· Ù˘ ÎÚ›Û˘, ¤¯ÂÈ ·Ó·ÁÁÂÏı› ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ Ë ‰ÔÌÈ΋ ·Ó·‰È¿ÚıÚˆÛË ÙÔ˘ ϤÁÌ·ÙÔ˜ ‰ËÌÔÛ›ˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Î·È ÔÚÁ·-

✒∞¢∂™ª∂ÀΔ√™ ΔÀ¶√™: 1.000 ı¤ÛÂȘ ÂÚÁ·Û›·˜ ÛÙËÓ ∞ÙÙÈ΋. ✒∞À°∏: ΔÂÏÈÎÒ˜, ÚÔÙÂÎÙÔÚ¿ÙÔ. ✒¢∏ª√∫ƒ∞Δπ∞: ¡¤· ‰ÂÛÌ¿. ✒∂£¡√™: ™Â ΛӉ˘ÓÔ 20.000 ÙÚ·Â˙ÈÎÔ› ˘¿ÏÏËÏÔÈ. ✒∂§∂À£∂ƒ√™ ΔÀ¶√™: ¶ÔÈÔÈ ¯¿ÓÔ˘Ó ¤ˆ˜ 8 ÌÈÛıÔ‡˜ Ì ÙȘ Ӥ˜ ·Ô˙ËÌÈÒÛÂȘ. ✒∏ ∫∞£∏ª∂ƒπ¡∏: ∫Ú›ÛÈÌÔ ÙÚÈ‹ÌÂÚÔ ÁÈ· ÙË Û˘Ìʈӛ·. ✒ƒπ∑√™¶∞™Δ∏™: ∂ÚÁ·ÙÈο ΤÓÙÚ· Î·È ÔÌÔÛÔÓ‰›Â˜ ηÏÔ‡Ó Û ·ÂÚÁ›· ÙË Ì¤Ú· ηٿıÂÛ˘ ÛÙË μÔ˘Ï‹ ÙˆÓ Ó¤ˆÓ ¿ÁÚÈˆÓ Ì¤ÙÚˆÓ. ✒™Δ√ ∫∞ƒºπ: ¡∞π ÛÙË ÛˆÙËÚ›· √Ãπ ÛÙÔ Í‚ڿΈ̷. ✒Δ∞ ¡∂∞: ∏ ˙ˆ‹ Ì·˜ ÌÂÙ¿ ÙÔ ÙÚ›ÙÔ ªÓËÌfiÓÈÔ.

ÓÈÛÌÒÓ, ¯ˆÚ›˜ ¤ˆ˜ ÙÒÚ· Ó· ¤¯ÂÈ ·ÂÈÏËı› ÛÙÔ ÂÏ¿¯ÈÛÙÔ Ë ÔÓÙfiÙËÙ· ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Ô˘ ·ԉ‰ÂÈÁ̤ӷ ÛÙÂÚÔ‡ÓÙ·È ·ÓÙÈÎÂÈ̤ÓÔ˘ ‡·Ú͢; ∂›Ó·È, ÙÂÏÈο, ·fiÂÈÚ· Û˘ÎÔÊ¿ÓÙËÛ˘ Ó· ·Ó·ÏÔÁÈÛÙ›˜ fiÛÔ ‚·ıÈ¿ Â›Ó·È ‰ÈÂÊı·Ṳ́ÓÔ˜ Ô ‰ËÌfiÛÈÔ˜ ÙÔ̤·˜, ·fi ÙȘ ÈÔ ·Ϥ˜ Î·È Î·ıËÌÂÚÈÓ¤˜ ÂΉËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ ¤ˆ˜ ÙȘ ÈÔ Û‡ÓıÂÙ˜ Î·È ‚·ÚȤ˜ ·ÔÊ¿ÛÂȘ ÙÔ˘, ·ÎfiÌË Î·È ·Ó Ë ÚÒÙË ÛÔ˘ ÛΤ„Ë Â›Ó·È fiÙÈ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ‰¤¯ÂÛ·È Ì·ı‹Ì·Ù· ·fi ÂΛÓÔ˘˜ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ÔÈ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ›¯·Ó ÁÈ· ¯ÚfiÓÈ· ·Ó·‰Âȯı› Û Ì˯·ÓÈÛÌÔ‡˜ ‰È·ÊıÔÚ¿˜ ·ÈÚÂÙÒÓ Î·È ÌË ÛÙÂϯÒÓ ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ¢ËÌÔÛ›Ô˘; ¶ÚÔÊ·ÓÒ˜ Î·È ‰ÂÓ ı· ÌÔÚ¤ÛÂÈ Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ¤Ó· ÂχıÂÚÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ ˘fi -·ÎfiÌË ÈÔ ÛÙÂÓ‹ ·fi ÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹- ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÂÔÙ›·, ·Ó ·˘Ù‹ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÂÓÙ·Á̤ÓË Û ¤Ó· Û˘ÓÔÏÈÎfi Û¯¤‰ÈÔ Â˘Úˆ·˚΋˜ ‰È·Î˘‚¤ÚÓËÛ˘ ÁÂÓÈ΋˜ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜. ÕÚ· ÔÈ ÂÌÓ¢ÛÙ¤˜ Ù¤ÙÔÈˆÓ Û¯Â‰›ˆÓ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Ôχ Ì·ÎÚÈ¿ ·fi ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·. ŸÌˆ˜ fiÙ·Ó ‚Á·›ÓÂȘ ˙ËÙÒÓÙ·˜ ‰·ÓÂÈο, ·Ê‹ÓÂȘ ÙËÓ ˘ÂÚËÊ¿ÓÂÈ· ÛÙÔ Û›ÙÈ ÛÔ˘. ∂Ó ÔÏ›ÁÔȘ, ÙËÓ ∫ÂÚÎfiÔÚÙ· Ù˘ ∞ψÛ˘ ÙËÓ ¤¯Ô˘Ì ·ÓÔ›ÍÂÈ ÌfiÓÔÈ Ì·˜. (∞fi ÙË «¡·˘ÙÂÌÔÚÈ΋»)

27-10-12  
27-10-12  
Advertisement