Page 1

ÛÙÔ

°›ÓÂÙÂ Û˘Ó‰ÚÔÌËÙ¤˜

internet

ÛÙË

www.e-thessalia.gr

∂Δ√™ 112√¡ ΔƒπΔ∏ 27 √∫Δøμƒπ√À 2009

K∞£∏ª∂ƒπ¡∏ ¶ƒøπ¡∏ Eº∏ª∂ƒπ¢∞ ∞¶√ Δ√ 1898 A¡. ∏§. 06.46 - ¢. 17.32’ ™∂§∏¡∏ 10 ∏ª∂ƒø¡

Aƒπ£ª√™ ºÀ§§√À 33.963 † ¡¤ÛÙÔÚÔ˜ ªÂÁ·ÏÔÌ¿ÚÙ˘ÚÔ˜, ¶ÚfiÎÏ˘, Û˘˙. ¶ÈÏ¿ÙÔ˘

Tπª∏ ºÀ§§√À 1ú 48 ™∂§π¢∂™

800-11-35000

∏ √ÚÁ·ÓˆÙÈ΋ ∂ÈÙÚÔ‹ ·¤ÚÚÈ„Â ÙËÓ ÚfiÙ·Û‹ ÙÔ˘ Ó· „ËÊ›ÛÔ˘Ó Î·È ÔÈ Ê›ÏÔÈ Ù˘ ¡.¢.

√ ¢. ∞‚Ú·ÌfiÔ˘ÏÔ˜ ÙÂÓÙÒÓÂÈ ÙÔ Û¯ÔÈÓ› ™Δ√ ÎfiÎÎÈÓÔ ÙÔ ıÂÚÌfiÌÂÙÚÔ ÛÙË ¡¢, ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·ÚÓËÙÈ΋ ·¿ÓÙËÛË Ù˘ √ÚÁ·ÓˆÙÈ΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ÛÙËÓ ÚfiÙ·ÛË ÙÔ˘ ¢. ∞‚Ú·ÌfiÔ˘ÏÔ˘ Ó· „ËÊ›ÛÔ˘Ó Î·È “Ê›ÏÔÈ” ÛÙËÓ ·ÓÔȯً ‰È·‰Èηۛ· ÂÎÏÔÁ‹˜ ÚÔ¤‰ÚÔ˘. ΔËÓ ÚfiÙ·ÛË ∞‚Ú·ÌfiÔ˘ÏÔ˘ ›¯Â ÛÙËÚ›ÍÂÈ Ô ¶. æˆÌÈ¿‰Ë˜. ªÂ ÌÈ· Ôχ ÛÎÏËÚ‹ ‰‹ÏˆÛË Ô ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ∞‚Ú·ÌfiÔ˘ÏÔ˜ οÓÂÈ ÏfiÁÔ ÁÈ· ÚÔÛ¯‹Ì·Ù·, ÂÓÒ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ ÙÔ˘ ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó fiÙÈ Â›Ó·È ·ÔÊ·ÛÈṲ̂ÓÔ˜ Ó· ÙÔ ÙÚ·‚‹ÍÂÈ Ì¤¯ÚÈ Ù· ¿ÎÚ·. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÙÔÓ Ê¤ÚÔ˘Ó Ì¿ÏÈÛÙ· Ó· ÂÍÂÙ¿˙ÂÈ ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ Ó· ·ÔÛ˘Úı› ·fi ÙËÓ ÎÔ‡ÚÛ· ‰È·‰Ô¯‹˜. À¤Ú Ù˘ ÚfiÙ·Û˘ ∞‚Ú·ÌfiÔ˘ÏÔ˘ Ù¿¯ıËÎÂ Ô ¶. æˆÌÈ¿‰Ë˜, ÂÓÒ Î·È Ô ∞. ™ËÏȈÙfiÔ˘ÏÔ˜ ˙ËÙ› Ó· „ËÊ›ÛÔ˘Ó Î·È ÔÈ Ê›ÏÔÈ Ù˘ ¡.¢. ■ ÛÂÏ. 7

¢ËÌfiÛÈÔ

«¶·ÁÒÓÔ˘Ó» fiϘ ÔÈ ÚÔÛÏ‹„ÂȘ “¶∞°ø¡√À¡” fiϘ ÔÈ ÚÔÛÏ‹-

„ÂȘ ÌÂÙ¿ ÙȘ 4 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘, ̤¯ÚȘ fiÙÔ˘ ηٷÙÂı› ÛÙË μÔ˘Ï‹ Û¯ÂÙÈ΋ ÓÔÌÔıÂÙÈ΋ Ú‡ıÌÈÛË ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛÂ Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ °È¿ÓÓ˘ ƒ·ÁÎÔ‡Û˘ ÛÂ Û˘Ó¿ÓÙËÛ‹ ÙÔ˘ Ì ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˘˜. √ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ˆ˜ ηٷÚÁÂ›Ù·È Ë Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË, Ë ‚·ıÌÔÏfiÁËÛË Ù˘ ÔÔ›·˜ Û˘Ó¤‚·Ï ÛÙË ÁÂÓÈ΋ ·ÍÈÔÏfiÁËÛË ÙÔ˘ ˘Ô„ËÊ›Ô˘. ■ ÛÂÏ. 6

™Â ÊÔ‚ÂÚfi ÙÚÔ¯·›Ô ÛÙÔÓ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi

20¯ÚÔÓË ÓÂÎÚ‹ ·Ó‹ÌÂÚ· Ù˘ ÁÈÔÚÙ‹˜ Ù˘ ΔÚ·˘Ì·Ù›·˜ Ô ÂÍ¿‰ÂÏÊfi˜ Ù˘ Ô‰ËÁfi˜ Ù˘ ÌÔÙÔÛÈÎϤٷ˜ Ú·ÁÈÎfi ·È¯Ó›‰È ¤·ÈÍÂ Ë ÌÔ›Ú· ÁÈ· Ì›· Ó¤· ÎÔ¤Ï·, ·Ó‹ÌÂÚ· Ù˘ ÔÓÔÌ·ÛÙÈ΋˜ Ù˘ ÂÔÚÙ‹˜. √ ı¿Ó·ÙÔ˜ Ù˘ ¤ÛÙËÛ ηÚÙ¤ÚÈ ÛÙÔ Ù¤ÚÌ· ÙÔ˘ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ‡ ‰ÚfiÌÔ˘. ∏ ·ÔÁÂ˘Ì·ÙÈÓ‹ ‚fiÏÙ· Ì ÙË ÌÔÙÔÛÈÎϤٷ ÙÔ˘ ÚÒÙÔ˘ Ù˘ ÂÍ·‰¤ÏÊÔ˘ η٤ÏËÍ Û ÙÚ·Áˆ‰›·. ∏ ¢‹ÌËÙÚ· - ∞ÔÛÙÔÏ›· ÿÌË, 20 ÂÙÒÓ, Û˘ÓÂÈ‚¿ÙÈÛÛ· ÛÙË ÌÔÙÔÛÈÎϤٷ ÌÂÁ¿ÏÔ˘ ΢‚ÈÛÌÔ‡ Ô˘ Ô‰ËÁÔ‡ÛÂ Ô ÂÍ¿‰ÂÏÊfi˜ Ù˘ - Ô ÔÔ›Ô˜ Â›Û˘ ›¯Â ÙËÓ ÔÓÔÌ·ÛÙÈ΋ ÙÔ˘ ÂÔÚÙ‹ - ÙÚ·˘Ì·Ù›ÛÙËΠı·Ó¿ÛÈÌ· Û ÛÊÔ‰Ú‹ ÚfiÛÎÚÔ˘ÛË ÙÔ˘ ‰È·ÎÏÔ˘ ¿Óˆ Û ۈÚfi ·fi Ì¿˙· ÛÙÔ Ù¤ÚÌ· ÙÔ˘ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ‡ ‰ÚfiÌÔ˘, ÛÙËÓ Ô‰fi §·Ú›Û˘. ∏ ÎÔ¤Ï· Í„‡¯ËÛ ÛÙÔ ¯ÂÈÚÔ˘ÚÁÂ›Ô ÙÔ˘ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ μfiÏÔ˘, fiÔ˘ ÔÈ ÁÈ·ÙÚÔ› η٤‚·Ï·Ó ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ó· ÙËÓ ÎÚ·Ù‹ÛÔ˘Ó ÛÙË ˙ˆ‹. ΔÔ ‰˘ÛÙ‡¯ËÌ· ÛËÌÂÈÒıËΠ¯ı˜ ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì·, ˆÛÙfiÛÔ ÙÔ ÙÚ·ÁÈÎfi Û˘Ì‚¿Ó ¤ÁÈÓ ÁÓˆÛÙfi ÙÚÂȘ ÒÚ˜ ·ÚÁfiÙÂÚ·. ΔËÓ ΔÚÔ¯·›· ÂÓË̤ڈÛÂ Ë ÚÔ˚Ûٷ̤ÓË ÙÔ˘ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ μfiÏÔ˘ Î·È ·ÊÔ‡ Ë ÎÔ¤Ï· ›¯Â ʇÁÂÈ ·fi ÙË ˙ˆ‹. ∂Ï·ÊÚ¿ ÙÚ·˘Ì·Ù›ÛÙËÎÂ Ô 27¯ÚÔÓÔ˜ Ô‰ËÁfi˜ Ù˘ ÌÔÙÔÛÈÎϤٷ˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ÓÔÛËχÂÙ·È ÛÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ô. ■ ÛÂÏ. 10

Δ ¶Ó›ÁËΠ̠·‚‡ıÈÛÙÔ ÛοÊÔ˜... ª∂ ·‚‡ıÈÛÙÔ ÛοÊÔ˜ Ó›ÁËΠÚÔ¯ı¤˜ ÛÙÔ “∫·ÚÓ¿ÁÈÔ” Ô ¿Ù˘¯Ô˜ °ÈÒÚÁÔ˜ ΔÔ˘Ï¿Î˘. ¢›ˆÍË Û ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘ ‰È·Ûˆı¤ÓÙÔ˜ ÁÈ· ÚfiÎÏËÛË Ó·˘ÙÈÎÔ‡ ·Ù˘¯‹Ì·ÙÔ˜ Î·È ·ÓıÚˆÔÎÙÔÓ›· ·fi ·Ì¤ÏÂÈ· ¿ÛÎËÛÂ Ô ∂ÈÛ·ÁÁÂϤ·˜. ■ ÛÂÏ. 11

™¯Â‰È¿˙ÂÈ Ó· ÂÈ‚¿ÏÂÈ ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô √ÈÎÔÓÔÌ›·˜

«¶Ï·ÊfiÓ» ÛÙ· ÂÈÙfiÎÈ· ÙˆÓ Î·ÚÙÒÓ “¶§∞º√¡” ÛÙ· ÂÈÙfiÎÈ· ÙˆÓ ÈÛÙˆÙÈÎÒÓ Î·ÚÙÒÓ Û¯Â‰È¿˙ÂÈ Ó· ÂÈ‚¿ÏÂÈ ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô √ÈÎÔÓÔÌ›·˜, Ì ڇıÌÈÛË ÛÙÔ ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ ÁÈ· Ù· ˘ÂÚ¯Úˆ̤ӷ ÓÔÈÎÔ΢ÚÈ¿. ™‡Ìʈӷ Ì ÙË Ú‡ıÌÈÛË Ô˘ ÂÍÂÙ¿˙Ô˘Ó ÛÙÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi ÂÈÙÂÏÂ›Ô Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘, ÙÔ Ï·ÊfiÓ ı· ÚÔÛ‰ÈÔÚ›˙ÂÙ·È ·fi ¤Ó· ÔÛÔÛÙfi Ô˘ ÚÔ·ÙÂÈ ˆ˜ ̤ÛÔ˜ fiÚÔ˜ ÛÙ· ÂÈÙfiÎÈ· ·˘Ù‹˜ Ù˘ ηÙËÁÔÚ›·˜ ‰·Ó›ˆÓ ÛÙËÓ ∂˘Úˆ˙ÒÓË. ∞˘Ùfi ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÙ·È ÛÙÔ 9%-10% Û˘Ó 4%-5% (ÙÔ ÂÚÈıÒÚÈÔ Î¤Ú‰Ô˘˜ ÙˆÓ ÙÚ·Â˙ÒÓ), ‰ËÏ·‰‹ ÛÙÔ 14%, ¤Ó·ÓÙÈ 16% ¤ˆ˜ 20% Ô˘ ÈÛ¯‡ÂÈ ÛÙȘ οÚÙ˜. ◊‰Ë ÙËÓ ·Ú¯‹ ¤Î·ÓÂ Ë ΔÚ¿Â˙· ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜, Ô˘ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ Ì›ˆÛË ÙˆÓ ÂÈÙÔΛˆÓ ÛÙÔ 8,75% ÁÈ· fiϘ ÙȘ ·ÁÔÚ¤˜ Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ·ÁÔÚ¿ ̤ۈ ÙˆÓ ÈÛÙˆÙÈÎÒÓ Ù˘ ηÚÙÒÓ, ·fi 1 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ ̤¯ÚÈ 28 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ 2010. ΔËÓ Î›ÓËÛË ·˘Ù‹ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ó Î·È ¿ÏϘ ÙÚ¿Â˙˜. ■ ÛÂÏ. 36

¢‡Ô ¯ÚfiÓÈ· ÛÙÔÓ ΔÚÈ·ÓÙ·Ê˘ÏÏfiÔ˘ÏÔ ÁÈ· ÙËÓ ˘fiıÂÛË ™. ƒ¿Ô˘ ¶√π¡∏ Ê˘Ï¿ÎÈÛ˘ ‰‡Ô ÂÙÒÓ Ì ‰Èη›ˆÌ· ÂÍ·ÁÔÚ¿˜ ÚÔ˜ 10 ¢ÚÒ ÙËÓ Ë̤ڷ ÛÙÔ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ ª¿ÎË ΔÚÈ·ÓÙ·Ê˘ÏÏfiÔ˘ÏÔ Î·È Ê˘Ï¿ÎÈÛË 16 ÌËÓÒÓ Ì ·Ó·ÛÙÔÏ‹ ÛÙË ª·Ú›· μ¿ÚÛÔ˘ Â¤‚·Ï ¯ı˜ ÙÔ ΔÚÈÌÂϤ˜ ÁÈ· ÙËÓ ˘fiıÂÛË ƒ¿Ô˘. ■ ÛÂÏ. 11

™‹ÌÂÚ· ÌÂ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Î·È ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ Ù˘ ¢∂ª∞

§·ÌÚ‹ ˘Ô‰Ô¯‹ Ù˘ √Ï˘Ìȷ΋˜ ºÏfiÁ·˜ ∏ ºÏfiÁ· ÙˆÓ ÃÂÈÌÂÚÈÓÒÓ √Ï˘ÌÈ·ÎÒÓ ∞ÁÒÓˆÓ ı· ÊÙ¿ÛÂÈ ÛÙËÓ fiÏË ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ÛÙȘ 19.53 ÙÔ ·-

fiÁÂ˘Ì·, ÌÂٷʤÚÔÓÙ·˜ ÙÔ Ì‹Ó˘Ì· Ù˘ ·Ó·ÓıÚÒÈÓ˘ ÂÈÚ‹Ó˘, ·Á¿˘ Î·È Û˘Ó·‰¤ÏʈÛ˘ ÙˆÓ Ï·ÒÓ, ·ÏÏ¿ Î·È Ù˘ ‰ÈÂıÓÔ‡˜ ¢ÁÂÓÔ‡˜ ¿ÌÈÏÏ·˜. ■ ÛÂÏ. 15

EK£E™H •Y§OY-¶APKETøN YÈÔÈ

ºPA°Kπ™∫√À KA¶OT™H

¢∞¶∂¢∞: ª·Û›Ê-Laminate-ÚÔÏÔ˘ÛÙÚ·ÚÈṲ̂ӷ ÊÂÏÏÔ‡. ∂ÂÓ‰‡ÛÂȘ ÂÛˆÙÂÚÈÎÒÓ & Â͈ÙÂÚÈÎÒÓ ¯ÒÚˆÓ ¶ÔÈfiÙËÙ· - ™˘Ó¤ÂÈ· - ∞ÈÛıËÙÈ΋

ŒÎıÂÛË: ™. ™˘Ú›‰Ë 24 (I™O°EIO)

☎24210-23125 ,6977 207420

∂Í·Ê·Ó›ÛÙËΠ55¯ÚÔÓÔ˜ ‚ÔÏÈÒÙ˘ ■ ÛÂÏ. 18 ∞‡ÍËÛË ÙÂÏÒÓ Î·Ù¿ 9% ÛÙË ™ÎÈ¿ıÔ ■ ÛÂÏ. 14 ∞ıÒÔ˜ Ô ·ÂÚÁfi˜ ηıËÁËÙ‹˜ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ■ ÛÂÏ. 14

∞˘Í‹ÛÂȘ ÛÙ· Ù·Í› ·fi ÙËÓ 1Ë ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘

■ ÛÂÏ. 9


ΔÔ˘ μ∞°°∂§∏ ∫∞ƒ∞ª∞¡∏

karamanis@e-thessalia.gr

ΔƒπΔ∏ 27 √∫Δøμƒπ√À 2009

“∂Ȃ‚·ÈÒÓÂÙ·È Ô ¤ÓÙÔÓÔ˜ ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌfi˜ ÁÈ· ËÌÈ˘·›ıÚÈÔ˘˜” •ÂΛÓËÛ ˆ˜ ÌÈ· Ì¿ÏÏÔÓ ¿¯·ÚË ÂÛˆÎÔÌÌ·ÙÈ΋ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË, ·ÏÏ¿ Û˘Ó Ùˆ ¯ÚfiÓˆ ÔÈ ‰È·‰Èηۛ˜ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿‰ÂÈÍË Ó¤Ô˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ÛÙË ¡¢ ·ÔÎÙÔ‡Ó ‰È·ÚÎÒ˜ Î·È ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ÂӉȷʤÚÔÓ -fi¯È ÙfiÛÔ ÒÛÙ ӷ ·ÔÎÙ‹ÛÔ˘Ó ‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ ıÚ›ÏÂÚ (Â› ÙÔ˘ ·ÚfiÓÙÔ˜), ·ÏÏ¿ °Ú¿ÊÂÈ Ë ·ÚÎÂÙfi ÒÛÙ ӷ ÙÚ·‚‹ÍÔ˘Ó ÙÔ ÂÓ∂πƒ∏¡∏ ∫∞ƒ∞¡∞™√¶√À§√À ‰È·Ê¤ÚÔÓ Î·È Î¿ÔÈˆÓ ÂÎÙfi˜ ÙˆÓ ÙÂȯÒÓ Ù˘ ÔÚÁ·ÓˆÌ¤Ó˘ ·ÍȈ̷ÙÈ΋˜ ·ÓÙÈÔÏ›Ù¢Û˘ Î·È ÙˆÓ “ÛÙÚ·ÙÒÓ” ÙˆÓ ˘Ô„ËÊ›ˆÓ.

◆◆◆ ¶ÚfiÛˆÔ Ù˘ Ë̤ڷ˜, ¤ÙÛÈ, ·Ó·‰Â›¯ıËΠ¯ı˜ Ô ÙÚ›ÙÔ˜ Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ‰ËÌÔÛÎÔ‹ÛÂȘ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ∞‚Ú·ÌfiÔ˘ÏÔ˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ʤÚÂÙ·È Ó· ÌÂıfi‰Â˘Û ¤ÓÙÔÓË Û‡ÁÎÚÔ˘ÛË Ì ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ Ù˘ √ÚÁ·ÓˆÙÈ΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜, ¢ËÌ‹ÙÚË ™Èԇʷ, Ì ÙÔ ·ÈÙÈÔÏÔÁÈÎfi fiÙÈ ‰ÂÓ ÚÔˆı› ÙËÓ ÚfiÙ·Û‹ ÙÔ˘ Ó· „ËÊ›ÛÔ˘Ó Î·È ÔÈ Ê›ÏÔÈ ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ ¤Ú· ·fi Ù· ̤ÏË. 줂·È·, ÔÈ... ÔÓËÚ¿ ÛÎÂÙfiÌÂÓÔÈ ÂÚÌËÓÂ‡Ô˘Ó ·˘Ù¤˜ ÙȘ ÂÓ¤ÚÁÂȘ ÙÔ˘ Î. ∞‚Ú·ÌfiÔ˘ÏÔ˘ ˆ˜ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· ÌÈ·˜ ËÚˆÈ΋˜ ÂÍfi‰Ô˘ ·fi ÙËÓ ÎÔ‡ÚÛ· Ù˘ ‰È·‰Ô¯‹˜ Î·È Û ·˘Ù‹Ó ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ÙÔ ÂÚÒÙËÌ· Â›Ó·È Ô‡ ı· ÛÙÚ·ÊÔ‡Ó ÔÈ Ô·‰Ô› ÙÔ˘ ÚÒËÓ ‰ËÌ¿Ú¯Ô˘.

◆◆◆ ∏ ΢‚¤ÚÓËÛË, ¿ÏÈ, Ô˘‰fiψ˜ ·Û¯ÔÏÂ›Ù·È Ì ٷ ÂÓÙfi˜ ¡.¢. √ °È¿ÓÓ˘ ƒ·ÁÎÔ‡Û˘, ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, ÌÂÙ¿ ÙË Ï‹ÍË Ù˘ ˘fiıÂÛ˘ ÙˆÓ stage, ¤‰ˆÛ ¯ı˜ ‰È¢ÎÚÈÓ›ÛÂȘ ÁÈ· ÙÔ ı¤Ì· ÙˆÓ ÚÔÛÏ‹„ÂˆÓ ÛÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ Û˘ÓÔÏÈο. ŒÙÛÈ ÂÊÂÍ‹˜, fiϘ ÔÈ ÚÔÛÏ‹„ÂȘ ı· Á›ÓÔÓÙ·È Ì¤Ûˆ ∞™∂¶ Î·È ÌfiÓÔÓ, Ë ‰È·‚fiËÙË Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË Î·Ù·ÚÁÂ›Ù·È Î·È ÚÈÌÔ‰ÔÙÔ‡ÓÙ·È Ù· ·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈο ÚÔÛfiÓÙ· - ‰ËÏ·‰‹, ÙÔ Ù˘¯›Ô, ÙÔ ÌÂÙ·Ù˘¯È·Îfi Î·È ÙÔ ‰È‰·ÎÙÔÚÈÎfi.

ÓÙÈÛ˘ÓÙ·ÁÌ·ÙÈ΋ ÎÚ›ıËΠ·fi ÙËÓ ÔÏÔ̤ÏÂÈ· ÙÔ˘ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ Ù˘ ∂ÈÎÚ·Ù›·˜ Ë ÓÔÌÈÌÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ·˘ı·ÈÚ¤ÙˆÓ Ô˘ ¯Ù›ÛÙËÎ·Ó ÌÂÙ¿ ÙÔ 1983, ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ· Â¿Ó ·˘Ù¿ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÂÓÙfi˜ ‹ ÂÎÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ fiÏ˘. ∂ÈϤÔÓ, Ë ÔÏÔ̤ÏÂÈ· ÙÔ˘ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ Ù˘ ∂ÈÎÚ·Ù›·˜ ¤ÎÚÈÓ fiÙÈ Ù· ·˘ı·›ÚÂÙ· Ô˘ ηٷÛ΢¿ÛÙËÎ·Ó ÌÂÙ¿ ÙÔ 1983 ¤ÚÂ ӷ ›¯·Ó ‹‰Ë ηÙ‰·ÊÈÛÙ›. ∏ ‰ËÌÔÛ›Â˘ÛË Ù˘ ·fiÊ·Û˘ Û˘Ó‰¤ÂÙ·È ¿ÌÂÛ· Ì ÙË ÓÔÌÈÌÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ËÌÈ˘·›ıÚÈˆÓ ¯ÒÚˆÓ, Ì ÙË Û¯ÂÙÈ΋ Ú‡ıÌÈÛË Ó· ¤¯ÂÈ “·ÁÒÛÂÈ” ÚÔ˜ ÙÔ ·ÚfiÓ Ì ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Î·È ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜. “∂Ȃ‚·ÈÒÓÂÙ·È Ô ¤ÓÙÔÓÔ˜ ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌfi˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ËÌÈ˘·›ıÚÈÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜” ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ Ë ·ÚÌfi‰È· ·ÓÙÈÓÔ̿گ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î. ¡·Ù¿Û· √ÈÎÔÓfiÌÔ˘.

∂ÍÂÏ›ÍÂȘ ·Ó·Ì¤ÓÔÓÙ·È ÛÙÔ ˙‹ÙËÌ· Ù˘ ÓÔÌÈÌÔÔ›ËÛ˘ ÙˆÓ ËÌÈ˘·›ıÚÈˆÓ ¯ÒÚˆÓ, ÌÂÙ¿ Î·È ÙËÓ ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ Ù˘ ∂ÈÎÚ·Ù›·˜. “¶Ú¤ÂÈ Ó· ı˘Ì›ÛÔ˘Ì ·Ú¯Èο” ÙÔÓ›˙ÂÈ Ë Î. ¡·Ù¿Û· √ÈÎÔÓfiÌÔ˘ “fiÙÈ Ë ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË Î˘‚¤ÚÓËÛË ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ Ú‡ıÌÈÛ˘ Û¯ÂÙÈο Ì ÙË ÓÔÌÈÌÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ËÌÈ˘·›ıÚÈˆÓ ¯ÒÚˆÓ. ◊Ù·Ó ÌÈ· ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›·, Ë ÔÔ›· Ú¿ÁÌ·ÙÈ ÚÔοÏÂÛ ¤ÓÙÔÓÔ ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌfi ÙfiÛÔ ÛÙȘ Ù¿ÍÂȘ ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ, fiÛÔ Î·È ÛÙȘ ηٿ ÙfiÔ˘˜ ¡Ô̷گȷΤ˜ ∞˘ÙÔ‰ÈÔÈ΋ÛÂȘ, Û¯ÂÙÈο ¿ÓÙ· Ì ÙÔ Ò˜ ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Û ÌÈ· Ù¤ÙÔÈ· Ú‡ıÌÈÛË. ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ Ì·˜ ˆ˜ ¡Ô̷گȷ΋ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË ª·ÁÓËÛ›·˜ ÎÈÓËı‹Î·Ì ¿ÌÂÛ·, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ‰È¢ÎÔχÓÔ˘Ì ÙÔ˘˜ Ôϛ٘. °È· ÙÔ ÏfiÁÔ ·˘Ùfi ‰È·ÌÔÚÊÒÛ·Ì fiÏ· Ù· ··ÈÙÔ‡ÌÂÓ· ¤ÁÁÚ·Ê·, Ù· ÔÔ›· ı¤Û·Ì ¿ÌÂÛ· ÛÙË ‰È¿ıÂÛË ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ, Ô˘ ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· ÚÔÛ¤Ú¯ÔÓÙ·È ÛÙË ¢È‡ı˘ÓÛË ¶ÔÏÂÔ‰ÔÌ›·˜ Î·È Ó· ˘Ô‚¿ÏÔ˘Ó ÙȘ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓ˜ ·ÈÙ‹ÛÂȘ. ™ÙËÓ ·ÚÌfi‰È· ¢È‡ı˘ÓÛË Ù˘ ¡Ô̷گȷ΋˜ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛ·Ì 15 Û˘ÓÔÏÈο ·ÈÙ‹ÛÂȘ ÔÏÈÙÒÓ, Û˘ÁÎÚÈÙÈο Ôχ Ï›Á˜ ı· ÙȘ ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈ˙·. √È ¿ÓıÚˆÔÈ ÚÔÛ‹Ïı·Ó ÛÙËÓ ÀËÚÂÛ›· Ì·˜, ˘¤‚·Ï·Ó ÙȘ ·ÈÙ‹ÛÂȘ Î·È Ï‹ÚˆÛ·Ó Î·È Ù· ··ÈÙÔ‡ÌÂÓ· ·Ú¿‚ÔÏ·, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÂÓÙ·¯ıÔ‡Ó ÛÙË Ú‡ıÌÈÛË” ÛËÌÂÈÒÓÂÈ Ë Î. √ÈÎÔÓfiÌÔ˘. ∏ ΢‚¤ÚÓËÛË, ˆÛÙfiÛÔ, ¿ÏÏ·Í ÛÙȘ 4 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ Î·È Â›Ó·È ÂfiÌÂÓÔ Ó· ÚÔ·ÙÔ˘Ó ϤÔÓ Ó¤· ‰Â‰Ô̤ӷ. “¶Ú¿ÁÌ·ÙÈ, ηıÒ˜ Ë Ó¤· ˘Ô˘ÚÁfi˜ ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜, ∂Ó¤ÚÁÂÈ·˜ Î·È ∫ÏÈÌ·ÙÈ΋˜ ∞ÏÏ·Á‹˜ Î. Δ›Ó· ªÈÚÌ›ÏË ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ Ì ÙËÓ ·Ó¿ÏË„Ë Û¯Â‰fiÓ ÙˆÓ Î·ıËÎfiÓÙˆÓ Ù˘ fiÙÈ ÙÔ ˙‹ÙËÌ· Ù˘ Ú‡ıÌÈÛ˘ ÁÈ· ÙË ÓÔÌÈÌÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ËÌÈ˘·›ıÚÈˆÓ ¯ÒÚˆÓ “·ÁÒÓÂÈ” ÁÈ· ¤ÍÈ Ì‹Ó˜. ™Ùfi¯Ô˜ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Î·È ÙÔ˘ ·ÚÌÔ‰›Ô˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ

Â›Ó·È Ó· Â·ÓÂÍÂÙ¿ÛÂÈ ÙÔ ˙‹ÙËÌ·, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ‰ÂÈ Ò˜ ÙÂÏÈο ı· ‰È·ÌÔÚʈı› Ë Ú‡ıÌÈÛË Î·È ÙÔ Î˘ÚÈfiÙÂÚÔ Â¿Ó ÌÔÚ› Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ. ¶Ú¤ÂÈ Ó· ÛËÌÂȈı› fiÙÈ ÂÌ›˜ ˆ˜ ¡Ô̷گȷ΋ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË ª·ÁÓËÛ›·˜ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ì Ͽ‚ÂÈ Ì¤¯ÚÈ ÛÙÈÁÌ‹˜ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÙÔ ·Ú·ÌÈÎÚfi Â›ÛËÌÔ ¤ÁÁÚ·ÊÔ, Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ù˘ ·ÚÌfi‰È·˜ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜. øÛÙfiÛÔ, ÂÚÈÔÚÈ˙fiÌ·ÛÙ ÛÙËÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ù˘ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ Î·È Î·Ù¿ Û˘Ó¤ÂÈ· ‰ÂÓ ‰Â¯fiÌ·ÛÙ ϤÔÓ ·ÈÙ‹ÛÂȘ ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ. ΔËÚÔ‡ÌÂ, ÎÔÓÙÔÏÔÁ›˜, ÛÙ¿ÛË ·Ó·ÌÔÓ‹˜ ÙˆÓ ÂÍÂÏ›ÍÂˆÓ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ËÌÈ˘·›ıÚÈÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜. ¢ÂÓ ÌÔÚԇ̠ӷ οÓÔ˘Ì οÙÈ ¿ÏÏÔ, ÚÈÓ ·ÔÊ·Û›ÛÔ˘Ó Î·È ÙÔÔıÂÙËıÔ‡Ó Û¯ÂÙÈο, Ì ÙËÓ ¤Î‰ÔÛË ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ˘, ÙfiÛÔ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË, fiÛÔ Î·È ÙÔ ·ÚÌfi‰ÈÔ ˘Ô˘ÚÁ›Ԕ ˘ÔÁÚ·ÌÌ›˙ÂÈ Ë ·ÚÌfi‰È· ·ÓÙÈÓÔ̿گ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜. ΔÔ ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Ù˘ ∂ÈÎÚ·Ù›·˜ Ì ·fiÊ·Û‹ ÙÔ˘ ·Ó·ÙÚ¤ÂÈ Ù· ‰Â‰Ô̤ӷ. “∏ ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ Ù˘ ∂ÈÎÚ·Ù›·˜ Ó· ÎÚ›ÓÂÈ ˆ˜ ·ÓÙÈÛ˘ÓÙ·ÁÌ·ÙÈ΋ ÙË ÓÔÌÈÌÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ·˘ı·ÈÚ¤ÙˆÓ ·ÔÙÂÏ› Û›ÁÔ˘Ú· ÌÈ· Ó¤· ÂͤÏÈÍË. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÌÈ· ·fiÊ·ÛË, Ë ÔÔ›· Û˘Ó‰¤ÂÙ·È ¿ÌÂÛ· Ì ÙÔ ˙‹ÙËÌ· Ù˘ ÓÔÌÈÌÔÔ›ËÛ˘ ÙˆÓ ËÌÈ˘·›ıÚÈˆÓ ¯ÒÚˆÓ. ∂ÈϤÔÓ, ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· Ì›· ·fiÊ·ÛË, Ì ÙËÓ ÔÔ›· ÂȂ‚·ÈÒÓÂÙ·È ÛÙËÓ Ô˘Û›· Ô ¤ÓÙÔÓÔ˜ ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌfi˜ Ô˘ ›¯Â ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËı› Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔÓ ÙÚfiÔ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜ Ù˘ Ú‡ıÌÈÛ˘ ÓÔÌÈÌÔÔ›ËÛ˘ ÙˆÓ ËÌÈ˘·›ıÚÈˆÓ ¯ÒÚˆÓ. ΔÔ ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Ù˘ ∂ÈÎÚ·Ù›·˜ ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÈ Ì ÙËÓ ·fiÊ·Û‹ ÙÔ˘ ÙÔ ‚¿ÛÈÌÔ ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌfi, Ô˘ ›¯Â ÂÎÊÚ·ÛÙ› ·fi Ôϛ٘ Î·È ·ÚÌfi‰È˜ ÀËÚÂۛ˜, ·Ì¤Ûˆ˜ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ·fi ÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË Î˘‚¤ÚÓËÛË ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜ Ù˘ Ú‡ıÌÈÛ˘. ¶ÚÔ·ÙÔ˘Ó ÂÍÂÏ›ÍÂȘ Î·È ÔÈ Ôϛ٘ Ú¤ÂÈ Ì·˙› Ì ÙȘ ·ÚÌfi‰È˜ ÀËÚÂۛ˜ Ó· ÙËÚÔ‡Ó ÛÙ¿ÛË ·Ó·ÌÔÓ‹˜” ηٷϋÁÂÈ Ë Î. √ÈÎÔÓfiÌÔ˘.

◆◆◆ ª¤ÙÚ· ·Ó·ÎÔÈÓÒıËÎ·Ó Î·È ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· ÙˆÓ Î·Ì¤ÓˆÓ Û 15 ¢‹ÌÔ˘˜ Ù˘ ∞ÙÙÈ΋˜. ∂Λ ÏÔÈfiÓ ·Ó·ÛÙ¤ÏÏÂÙ·È Ë ¤Î‰ÔÛË ÔÈÎÔ‰ÔÌÈÎÒÓ ·‰ÂÈÒÓ Î·È Î¿ı ÂÚÁ·Û›· Ô˘ ¤¯ÂÈ ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ, ̤¯ÚÈ Ó· ·ÔÙ˘ˆı› Î·È Ó· ÎËÚ˘¯ı› ·Ó·‰·ÛˆÙ¤· Ë ÂÚÈÔ¯‹ Ô˘ Ú¤ÂÈ. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÂ›Ù·È ˘ËÚÂÛ›· Ô˘ ı· ÂÓÙÔ›ÛÂÈ Ù· ·˘ı·›ÚÂÙ· ÛÙ· η̤ӷ Î·È ı· ÚÔˆı‹ÛÂÈ ÙËÓ Î·Ù‰¿ÊÈÛ‹ ÙÔ˘˜.

◆◆◆ ŸÌˆ˜, ÛÙ· ÛÙÂϤ¯Ë ÙÔ˘ ¶∞™√∫ Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È Ë Û˘˙‹ÙËÛË ÁÈ· ÙËÓ ÂÚ›ÊËÌË ÂÎÏÔÁ‹ •˘Ó›‰Ë ÛÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤· Ì ÔÚȷ΋ ÏÂÈÔ„ËÊ›·. ∫·È οÔÈÔÈ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ ÙÔ˘ °ÈÒÚÁÔ˘ ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ Û˘ÓÔÌÔÏÔÁÔ‡Ó ˆ˜ ÂӉ¯Ô̤ӈ˜ Ó· ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·‚›ˆÛË ÙÔ˘ “°ÈÒÚÁÔ ¿ÏϷͤ Ù· fiÏ·” - ÂÓ ÔÏ›ÁÔȘ, ͋ψۤ ÙÔ˘˜ fiÏÔ˘˜ Î·È ‚¿Ï ‰ÈÎÔ‡˜ ÛÔ˘. ªÔÓ¿¯· Ô˘ ÎÈ Ô ÙÚfiÔ˜, fiˆ˜ ϤÓÂ, ¤¯ÂÈ ÛËÌ·Û›·, ·fi fi,ÙÈ Ê¿ÓËÎÂ...

O ∫∞πƒ√™

[£∂™™∞§π∞]

O ∫∞πƒ√™ [E§§A¢A]

¶H°H: E.ME.™. “AϤͷӉÚÔ˜ T·ÎÔ‡‰Ë˜”

™ÙÔ ¡ÔÌfi Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ ·Ó·Ì¤ÓÔÓÙ·È ·Ú¯Èο Û˘ÓÓÂÊȤ˜ Î·È Èı·Ófi Ó· ÛËÌÂȈıÔ‡Ó ‚ÚÔ¯¤˜, fï˜ ÁÚ‹ÁÔÚ· Ô Î·ÈÚfi˜ ı· ‚ÂÏÙȈı›. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ÓfiÙÈÔÈ ·ÛıÂÓ›˜ ¤ˆ˜ ̤ÙÚÈÔÈ. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· Î˘Ì·Óı› ·fi 8...20ÔC. ™ÙÔ μfiÏÔ 11...20ÔC. ™ÙÔ ¡ÔÌfi Ù˘ §¿ÚÈÛ·˜ ·Ó·Ì¤ÓÔÓÙ·È ·Ú¯Èο Û˘ÓÓÂÊȤ˜ Î·È Èı·Ófi Ó· ÛËÌÂȈıÔ‡Ó ‚ÚÔ¯¤˜, fï˜ ÁÚ‹ÁÔÚ· Ô Î·ÈÚfi˜ ı· ‚ÂÏÙȈı›. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ÓfiÙÈÔÈ ·ÛıÂÓ›˜ ¤ˆ˜ ̤ÙÚÈÔÈ. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· Î˘Ì·Óı› ·fi 6...19ÔC. ™ÙË §¿ÚÈÛ· 9...19ÔC. ™ÙÔ ¡ÔÌfi ÙˆÓ ΔÚÈÎ¿ÏˆÓ ·Ó·Ì¤ÓÔÓÙ·È ·ÚÔ‰ÈΤ˜ Û˘ÓÓÂÊȤ˜. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ÓfiÙÈÔÈ ·ÛıÂÓ›˜. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· Î˘Ì·Óı› ·fi 5...18ÔC. ™Ù· ΔڛηϷ 7...18ÔC. ™ÙÔ ¡ÔÌfi Ù˘ ∫·Ú‰›ÙÛ·˜ ·Ó·Ì¤ÓÔÓÙ·È ·ÚÔ‰ÈΤ˜ Û˘ÓÓÂÊȤ˜. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ÓfiÙÈÔÈ ·ÛıÂÓ›˜. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· Î˘Ì·Óı› ·fi 6...18 ÔC. ™ÙËÓ ∫·Ú‰›ÙÛ· 8...18ÔC.

°È· Û‹ÌÂÚ· ΔÚ›ÙË ÛÙË ¢˘ÙÈ΋, ∫ÂÓÙÚÈ΋ Î·È ¡fiÙÈ· ∂ÏÏ¿‰· ı· ÛËÌÂȈıÔ‡Ó ÓÂÊÒÛÂȘ Ì ‚ÚÔ¯¤˜ Î·È ÙÔÈΤ˜ ηٷÈÁ›‰Â˜. Δ· Ê·ÈÓfiÌÂÓ· ·ÚÁfiÙÂÚ· ı· ÂÍ·ÛıÂÓ‹ÛÔ˘Ó. ™ÙËÓ ˘fiÏÔÈË ¯ÒÚ· ı· ÛËÌÂȈıÔ‡Ó ÙÔÈΤ˜ ÓÂÊÒÛÂȘ Ì Èı·ÓfiÙËÙ· ÚfiÛηÈÚˆÓ ‚ÚÔ¯ÒÓ ÛÙË ¢˘ÙÈ΋ Î·È ∫ÂÓÙÚÈ΋ ª·Î‰ÔÓ›· ηıÒ˜ Î·È ÛÙÔ ∞Ó·ÙÔÏÈÎfi ∞ÈÁ·›Ô. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ·Ó·ÙÔÏÈÎÔ› ‚ÔÚÂÈÔ·Ó·ÙÔÏÈÎÔ› 3 Ì 5 ÌÔÊfiÚ. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ‰ÂÓ ı· ÛËÌÂÈÒÛÂÈ ·ÍÈfiÏÔÁË ÌÂÙ·‚ÔÏ‹.


3 ΔƒπΔ∏ 27 √∫Δøμƒπ√À 2009

∞ÚÔÎ¿Ï˘Ù· ∫‡ÚÈ ¢È¢ı˘ÓÙ¿ √ ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ μfiÏÔ˘ Î. ∞ϤÎÔ˜ μÔ‡ÏÁ·Ú˘ ÌÈÏÒÓÙ·˜ ÛÙÔ ‰ËÌÔÙÈÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Î·ÙËÁfiÚËÛ ÙÔÓ Δ‡Ô Î·È ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˘˜ ÂÓÒ ··ÓÙÒÓÙ·˜ ÛÙËÓ ÎÚÈÙÈ΋ Ù˘ ·ÓÙÈÔÏ›Ù¢Û˘ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍ fiÙÈ ‰ÂÓ ¯ÚˆÛÙ¿ÂÈ Ù›ÔÙ· Û ηӤӷÓ. ∂›Ó·È Û›ÁÔ˘ÚÔ˜; √ÌÈÏ› ÌÂÙ¿ ÏfiÁÔ˘ ÁÓÒÛˆ˜; ¢ÂÓ ¯ÚˆÛÙ¿ÂÈ Ô‡Ù Û ·˘ÙfiÓ Ô˘ ÙÔÓ ¤ÛÙÂÈÏ ÛÙË ª·ÁÓËÛ›· Ó· Á›ÓÂÈ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜; √‡Ù Û ÂΛÓÔÓ ÛÙÔÓ ÔÔ›Ô ·ÓÂÙ¤ıË ÙÔ ¤ÚÁÔ Ù˘ ÚÔÒıËÛ˘; √‡Ù ÛÙ· Â˘Úˆ·˚ο ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· Ù· ¯Ú‹Ì·Ù· ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ÌÔÈÚ¿˙ÔÓÙ·Ó ‰ÂÍÈ¿ Î·È ·ÚÈÛÙÂÚ¿; √ ¯ˆÚÈÎfi˜

¢È·ÊÔÚÔÔÈ‹ÛÂȘ ¢È›ÛÙ·ÓÙ·È ÔÈ ·fi„ÂȘ ÛÙȘ Ù¿ÍÂȘ Ù˘ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ÙÔ˘ ∂ÚÁ·ÙÈÎÔ‡ ∫¤ÓÙÚÔ˘ μfiÏÔ˘, Û¯ÂÙÈο Ì ÙË ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹ ÙÔ˘ Û˘Ó‰ڛԢ. √È ¶∞™∫∂ Î·È ∞˘ÙfiÓÔÌË ¶·Ú¤Ì‚·ÛË ÚÔÙ›ÓÔ˘Ó ˆ˜ ËÌÂÚÔÌËÓ›· ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹˜ ÙÔ˘ Û˘Ó‰ڛԢ ÙÔ˘ ∂ÚÁ·ÙÈÎÔ‡ ∫¤ÓÙÚÔ˘ μfiÏÔ˘ ÙËÓ 27Ë ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘. ∞ÓÙ›ıÂÙ·, ÔÈ ¢∞∫∂ Î·È ¢∞™ ÂÈÛËÁÔ‡ÓÙ·È ÙË 19Ë ÙÔ˘ ›‰ÈÔ˘ Ì‹Ó·. ΔÔ ˙‹ÙËÌ· ‰Â›¯ÓÂÈ Ó· ‰È¯¿˙ÂÈ ÙÔ˘˜ Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙ¤˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Û‹ÌÂÚ· Î·È ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Û˘Ó‰ڛ·Û˘ Ù˘ ÔÏÔ̤ÏÂÈ·˜ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ·ÔÊ·Û›ÛÔ˘Ó ÔÚÈÛÙÈο. √È ‰È·ÊÔÚÔÔÈ‹ÛÂȘ ΢ÚÈ·Ú¯Ô‡Ó ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ Ù˘ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ÙÔ˘ ∂ÚÁ·ÙÈÎÔ‡ ∫¤ÓÙÚÔ˘ μfiÏÔ˘ ·ÎfiÌË Î·È ÁÈ· Ù· ¯·Ú·ÎÙËÚÈ˙fiÌÂÓ· ˆ˜ ‚·Ù¿ ˙ËÙ‹Ì·Ù·, Ì ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ Û ÂÚ›Ô‰Ô ÎÚ›Û˘ Ó· ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ó ÔÏÏ¿ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ÁÈ· Ù· ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο.

∞ÔÊ¿ÛÂȘ ΔËÓ ·fiÊ·ÛË Ù˘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Ó· ÌÂÈÒÛÂÈ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ·ÚÂȉËÌÔ‡ÓÙˆÓ Û ‚¿ÚÔ˜ ÙˆÓ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎÒÓ ¢‹ÌˆÓ ÏËÚÒÓÔ˘Ó ‰ËÌfiÙ˜, οÙÔÈÎÔÈ Î·È ÂȯÂÈÚË̷ٛ˜ Î·È Ù˘ ™ÎÈ¿ıÔ˘. ªÂ ηٿ ÏÂÈÔ„ËÊ›· ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘, ·˘Í¿ÓÔÓÙ·È Ù· ·ÓÙ·Ô‰ÔÙÈο Ù¤ÏË Î·ı·ÚÈfiÙËÙ·˜ ÛÙÔ ÔÛÔÛÙfi Ù˘ Ù¿Í˘ ÙÔ˘ 9% ÁÈ· ÙÔ 2010. ∏ ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ÚÔÛ·ı› Ì ÙËÓ ·‡ÍËÛË Ó· ηχ„ÂÈ ÙȘ ÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ ·ÒÏÂȘ ·fi ÙË Ì›ˆÛË ÙÔ˘ Ù¤ÏÔ˘˜ ·ÚÂȉËÌÔ‡ÓÙˆÓ. ∏ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË Î˘‚¤ÚÓËÛË ÂÓ¤ÎÚÈÓ ÙËÓ ·fiÊ·ÛË, ˆÛÙfiÛÔ ÔÈ Ôϛ٘ ı· ÎÏËıÔ‡Ó Î·È ÛÙËÓ ÚÔÎÂÈ̤ÓË ÂÚ›ÙˆÛË Ó· ÏËÚÒÛÔ˘Ó ÙË ˙ËÌÈ¿.

∞Ôڛ˜... ΔȘ ÏËÌÌ˘ÚÈṲ̂Ó˜ ·fi ÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ ηٷÈÁ›‰· ηÏÏÈÂÚÁÔ‡ÌÂÓ˜ ÂÎÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘˜ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Û·Ó ÔÈ ·ÁÚfiÙ˜ Ù˘ ¢ڇÙÂÚ˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ∫¿ÚÏ·˜, ·ÔÚÒÓÙ·˜ Ò˜ Î·È ÁÈ·Ù› ÔÈ ·ÚÌfi‰ÈÔÈ Ù˘ ∫ÂÓÙÚÈ΋˜ ¢ÈÔ›ÎËÛ˘, ·ÏÏ¿ Î·È Ù˘ ΔÔÈ΋˜ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ‰ÂÓ ‰ÚÔÌÔÏÔÁÔ‡Ó ¤ÛÙˆ Ù· ··ÈÙÔ‡ÌÂÓ· ·Ú‰Â˘ÙÈο ¤ÚÁ·. √ ÈÛ¯˘ÚÈÛÌfi˜ fiÙÈ Ë ∂˘Úˆ·˚΋ ŒÓˆÛË ‰ÂÓ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙ› ·ÓÙ›ÛÙÔȯ˜ ‰Ú¿ÛÂȘ ‰ÂÓ ÌÔÚ› È· Ó· ·ÔÙÂÏ› ‰ÈηÈÔÏÔÁ›·. √È ÔÛfiÙËÙ˜ ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡ Ô˘ ÏËÌ̇ÚÈÛ·Ó ¯ı˜ ÙȘ ηÏÏÈÂÚÁÔ‡ÌÂÓ˜ ÂÎÙ¿ÛÂȘ Ù˘ ∫¿ÚÏ·˜ ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ó Î¿ÏÏÈÛÙ· Ó· Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÓÔÓÙ·Ó Û ·Ú‰Â˘ÙÈΤ˜ ˘Ô‰Ô̤˜ Î·È Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·Ó ÁÈ· ÙÔ fiÙÈÛÌ· Ù˘ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ÙËÓ Î·Ù¿ÏÏËÏË ÂÚ›Ô‰Ô. ∏ ÁË ı· ·ÔÚÚÔÊ‹ÛÂÈ ÙÔ ÓÂÚfi, ·ÏÏ¿ ¯ˆÚ›˜ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎfi ·ÓÙ›ÎÚÈÛÌ· ÙÔ‡ÙË ÙËÓ ÂÔ¯‹. √È ·ÁÚfiÙ˜ ı· ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó Ó· ·Ó·ÚˆÙÈÔ‡ÓÙ·È Î·È Ó· ·ÔÚÔ‡Ó Î·È ÔÈ ·ÚÌfi‰ÈÔÈ Ó· ‰ÈηÈÔÏÔÁÔ‡ÓÙ·È ÁÈ· ÙȘ ÔÛfiÙËÙ˜ ÙÔ˘ ˘ÂÚÔχÙÈÌÔ˘ ÓÂÚÔ‡, Ô˘ ¯¿ÓÔÓÙ·È ·ÓÂÎÌÂÙ¿ÏÏ¢Ù˜. μ.∫.

√È Ê›ÏÔÈ... ™ÙË ¡¤· ¢ËÌÔÎÚ·Ù›· ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Ì¤ÙÚÔ. ∞fi ÙÔ˘˜ 5.000 Û˘Ó¤‰ÚÔ˘˜, ·˘Í‹ıËΠÙÔ ÛÒÌ· ÙˆÓ „ËÊÔÊfiÚˆÓ Û ·ÚÎÂÙ¤˜ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜. ∞ÏÏ¿ Ê·›ÓÂÙ·È ˆ˜ ·˘Ùfi ‰ÂÓ ÊÙ¿ÓÂÈ. °È’ ·˘Ùfi Î·È Ô Î. ∞‚Ú·ÌfiÔ˘ÏÔ˜ ˙‹ÙËÛ ӷ „ËÊ›ÛÔ˘Ó Î·È ÔÈ Ê›ÏÔÈ. ∫·È ÔÈ· Ë ‰È·ÊÔÚ¿ ̤ÏÔ˘˜ Î·È Ê›ÏÔ˘; ¢ËÏ·‰‹ Ô ·Ïfi˜ „ËÊÔÊfiÚÔ˜ Ô˘ ı· ¿ÂÈ ÛÙËÓ Î¿ÏË Î·È ı· ÂÁÁÚ·Ê› ÚÈÓ „ËÊ›ÛÂÈ ÙÈ ı· ›ӷÈ; ¢È‡ڢÓÛË Ù˘ ‚¿Û˘ ÙˆÓ „ËÊÔÊfiÚˆÓ ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ fiÔÈÔ˜ ı¤ÏÂÈ ı· ËÁ·›ÓÂÈ ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ Ô˘ ı· ÔÚÈÛÙÔ‡Ó ÔÈ ÂÎÏÔÁ¤˜, Î·È ı· „ËÊ›˙ÂÈ. ŸÏ· Ù· ¿ÏÏ· Â›Ó·È ÁÈ· Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡ÓÙ·È ÂÓÙ˘ÒÛÂȘ ÁÈ· ‰‹ıÂÓ ·ÔÎÏÂÈÛÌÔ‡˜ Î·È ·‰È˘. º.™.

∂ÈÛËÌ¿ÓÛÂȘ...

∞‰›Îˆ˜ ÎÔÈ¿˙Ô˘Ó

∂ÍËÁ‹ÛÂȘ “¢ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Î·Ì›· ÔÏÈÙÈ΋ ÛÎÔÈÌfiÙËÙ· Û ٛÔÙ·. ∂›Ó·È ۷ʤ˜ fiÙÈ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ÛÎÏËÚ‹˜ ÎfiÓÙÚ·˜ Ô˘ ›¯·Ì Ì ÙËÓ Ì›˙ÔÓ ÌÂÈÔ„ËÊ›·, ÂÓ ÙË Ú‡ÌË ÙÔ˘ ÏfiÁÔ˘ ›·Ì οÔÈ· Ú¿ÁÌ·Ù·, Ô˘ ‰ÂÓ ·ÓÙ·ÔÎÚ›ÓÔÓÙ·È ÛÙÔ ÓfiËÌ· Ô˘ ¤‰ˆÛ·Ó ÔÈ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔÈ. Œ¯Ô˘Ó ‚·Ïı› Ó· Ì·˜ ‰È·Ï‡ÛÔ˘Ó Î·È Ó· Ì·˜ ı¤ÛÔ˘Ó ·ÓÙÈ̤وÔ˘˜ ÔÈ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔÈ. ∞fi Â‰Ò Î·È ¤Ú· ı· ÌÈÏÒ ÌfiÓÔ Ì ¤ÚÁ·” . Δ¿‰Â ¤ÊË Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ μfiÏÔ˘ ∞Ï. μÔ‡ÏÁ·Ú˘, ‰›ÓÔÓÙ·˜ ¯ı˜ ÂÍËÁ‹ÛÂȘ ÙËÏÂʈÓÈο ÛÙÔ ¡ÔÌ¿Ú¯Ë ª·ÁÓËÛ›·˜ ∞. ¶··ÙfiÏÈ·, fiÙ·Ó Ô ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˜ ÙÔÓ ÚÒÙËÛ ÙÈ ÂÓÓÔÔ‡Û Ì ÙË ÊÚ¿ÛË ÙÔ˘ ÛÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ “‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ‚ϤÔ˘Ì ÌfiÓÔ ÙÈ ÁÚ¿ÊÂÙ·È ·ÏÏ¿ Î·È Ò˜ ÏËÚÒÓÔÓÙ·È...” , ˘ÔÓÔÒÓÙ·˜ ÚÔÊ·ÓÒ˜ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˘˜ Ô˘ ·Û¯ÔÏÔ‡ÓÙ·È Ì ÙË ¡ÔÌ·Ú¯›·. ∫·Ï‹ Ë ‰ÈηÈÔÏÔÁ›· Ù˘ ÛÎÏËÚ‹˜ “ÎfiÓÙÚ·˜” Ì ÙË ÌÂÈÔ„ËÊ›· Î. ¢‹Ì·Ú¯Â, ·ÏÏ¿ Ô‡ÙÂ Ô ›‰ÈÔ˜ Ô ¡Ô̿گ˘ ‰ÂÓ Ê·›ÓÂÙ·È Ó· Û·˜ ›ÛÙ„Â...

√ÓfiÌ·Ù· º·›ÓÂÙ·È ˆ˜ ÔÈ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔÈ Ô˘ ·Û¯ÔÏÔ‡ÓÙ·È Ì ÙÔ ÚÂÔÚÙ¿˙ Ù˘ ¡ÔÌ·Ú¯›·˜ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ¿ÏÏË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ Ó· οÓÔ˘Ó, ·fi ÙÔ Ó· ÛΤÊÙÔÓÙ·È ÛÂÓ¿ÚÈ· ÁÈ· Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó Úfi‚ÏËÌ· ÛÙÔÓ ¢‹Ì·Ú¯Ô μfiÏÔ˘. £· ‹Ù·Ó ÚÔÙÈÌfiÙÂÚÔ Ó· ·Ó·ÁÓÒÚÈ˙ ÙÔ Ï¿ıÔ˜ ÙÔ˘ Ô Î. μÔ‡ÏÁ·Ú˘ Î·È Ó· ‚ÁÂÈ ÚÒÙÔ˜- ¯ˆÚ›˜ ÙËÓ ·Ú¤Ì‚·ÛË ÙÔ˘ ¡ÔÌ¿Ú¯Ë- ‰›ÓÔÓÙ·˜ ÂÍËÁ‹ÛÂȘ ÁÈ· ÙÔ ÙÈ ·ÎÚÈ‚Ò˜ ÂÓÓÔÔ‡ÛÂ. ∫·È ·Ó ¤¯ÂÈ ÔÓfiÌ·Ù· ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊˆÓ Â‡Î·ÈÚ·, ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ÁÓˆÚ›˙ÂÈ fiÙÈ ÁÚ¿ÊÔ˘Ó ˘¤Ú Ù˘ ¡ÔÌ·Ú¯›·˜ Î·È Î·Ù¿ ÙÔ˘ ȉ›Ô˘ Î·È ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ÙÔ˘, ·˜ Ù· ÂÈ. ∂ÎÙfi˜ Î·È ·Ó ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ì ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ¤ÙÔ˜ ıËÙ›·˜ Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∞Ú¯‹˜ Ó· Ì·˜ “ÌÈÏ‹ÛÂÈ” ÙÔ ¤ÚÁÔ Ù˘. °.•.

ΔÔ˘ ¢ËÌ‹ÙÚË ¢·Ó›Î·

ªËÓ‡ÛÂȘ ∂¶∂π¢∏ ∂¡∞ ª∂ƒ√™ Ù˘ ∞ÚÈÛÙÂÚ¿˜ ÍÂÌÂډ‡ÂÈ Ì ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÌÔ‡˜ ·fi ÔÓÔΤʷÏÔ˘˜ ıˆÚËÙÈÎÔ‡˜. ∫·È ÂÂȉ‹ η̛· ÂÍÔ˘Û›· ‰ÂÓ Â›Ó·È ÂÓÙÂÏÒ˜ ›‰È· Ì ÙËÓ ¿ÏÏË Û·Ó ÊˆÙÔÙ˘›·. ¢ËÏ·‰‹ Ô ÌÂÁ·ÏÔ‰ÈÎÙ¿ÙˆÚ ªÂÙ·Í¿˜ Ô˘ › “Ÿ¯È ÛÙÔÓ Ó·˙ÈÛÌfi” , ÙÈ ‹Ù·Ó; ¶Ú¿ÎÙÔÚ·˜ ÙˆÓ ÎÔÌÌÔ˘ÓÈÛÙÒÓ; ∫·È Ô ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜ Ô˘ ηٷÁfiÙ·Ó ·fi ÛÙÚÒÌ· Ï·˚Îfi; ◊Ù·Ó ÌfiÓÔ ·Ú·ÓÔ˚Îfi˜; ∫·È Ô ΔÛ °Î‚¿Ú· Ô˘ ‹Ù·Ó ·ÛÙfi˜; ¢‡Ô Ú¿ÁÌ·Ù· ÙfiÛÔ ÔÚ·Ù¿ Î·È fï˜ ·‰‡Ó·ÙÔ Ó· Ù· ÂÂÍÂÚÁ·ÛÙ› Ô Ù˘ÊÏfi˜. ª·˜ ·Ú¤ÛÂÈ ‰ÂÓ Ì·˜ ·Ú¤ÛÂÈ Ô ÂÏÏËÓÈÎfi˜ Ï·fi˜ ‰›ÓÂÈ ÛÙËÓ ∞ÚÈÛÙÂÚ¿ ÙÔ ‰Ò‰Âη, ¿ÓÙ ÙÔ ‰ÂηÙÚ›· ÙÔȘ ÂηÙfi. ΔÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ, ·ÎfiÌ· ÈÔ Ë¯ËÚfi. ¶ÚÔ˜ ÙÔ ·ÚfiÓ Ô ÂÏÏËÓÈÎfi˜ Ï·fi˜ ‰ÂÓ ÁÔ˘ÛÙ¿ÚÂÈ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi ηıÂÛÙÒ˜. ªÂÙ¿ Ì·Ó›·˜, fï˜, ÂÈı˘Ì› ÌÂÚÈο ·Ï¿ Ú¿ÁÌ·Ù· Â˘Úˆ·˚΋˜ ÚÔÔÙÈ΋˜. √È ÙÈ̤˜ ÁÂÚÌ·ÓÈΤ˜. √È ¿‰ÂȘ ¯ˆÚ›˜ Ê·ÎÂÏ¿ÎÈ· Î·È Ô˘Ú¤˜. ºÔÚÔÏÔÁÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· ÏÈÁfiÙÂÚÔ ·¯ı¤˜. ªÈ· ÎÔÈÓˆÓ›· ¯ˆÚ›˜ ÙfiÛ˜ ·¿Ù˜ Î·È ÙfiÛ˜ Ï·ÌÔÁȤ˜. ™‡ÓÙÚÔÊÔÈ ‰˘ÛÙ˘¯Ò˜. ŸÔÈÔ˜ Ù· ηٷʤÚÂÈ fiÏ· ·˘Ù¿ ı· ΢‚ÂÚÓ‹ÛÂÈ ÙÔÓ ÙfiÔ ÁÈ· ¯ÚfiÓÈ· ÔÏÏ¿!

ªËÓ‡ÛÂȘ ηٿ ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ ÙˆÓ ·Ú·Ù¿ÍÂˆÓ Ù˘ ÌÂÈÔ„ËÊ›·˜ ÁÈ· Û˘ÎÔÊ·ÓÙÈ΋ ‰˘ÛÊ‹ÌËÛË, Ì·ı·›ÓÔ˘Ì fiÙÈ Î·Ù¤ıÂÛÂ Ë Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ¡¤·˜ ∞Á¯È¿ÏÔ˘, Ë ÔÔ›· ʤÚÂÙ·È Ó· ÂÌϤÎÂÙ·È Û ˘fiıÂÛË ÚÂ˘Ì·ÙÔÎÏÔ‹˜. ΔËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ¶·Ú·Û΢‹ 30 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ Û˘Ó‰ÚÈ¿˙ÂÈ ÙÔ ¢.™. ¡¤·˜ ∞Á¯È¿ÏÔ˘ Î·È ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ì ȉȷ›ÙÂÚÔ ÂӉȷʤÚÔÓ Ó· ‰Ô‡Ì ÙË ÛÙ¿ÛË Ô˘ ı· ÎÚ·Ù‹ÛÔ˘Ó ÔÈ ÌÂÈÔ„Ëʛ˜, ÔÈ Ôԛ˜ ÛÙ· ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ· Û˘Ì‚Ô‡ÏÈ· ·Ô¯ÒÚËÛ·Ó, ˙ËÙÒÓÙ·˜ ÙËÓ ·Ú·›ÙËÛË Ù˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘.

(Δ∞ ¡∂∞)

°.•.

∂›Ó·È ·ÓÙÈÏËÙ‹ Ë ÔÏÈÙÈ΋ Ô˘ ÂÊ·ÚÌfi˙ÂÈ Ë ‰ËÌÔÙÈ΋ ·Ú¯‹ Ó· ÛÙÔ¯ÔÔÈ‹ÛÂÈ ª¤Û· ∂ÓË̤ڈÛ˘ Î·È ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˘˜. ∂ÎÙfi˜ ·fi ·ÓÙÈÏËÙ‹ Â›Ó·È ‡ÔÙË Î·È ·‰È¤ÍÔ‰Ë. ∏ ·Ú¯‹, Ì ÂÈı¤ÛÂȘ ÛÙ· ›‰È· ªª∂ Î·È ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˘˜, ›¯Â Á›ÓÂÈ Ôχ ηÈÚfi ÚÈÓ ·ÏÏ¿ ÔÈ ÚÔÛ¿ıÂȘ ¤ÂÛ·Ó ÛÙÔ ÎÂÓfi. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ›‰·Ó fiÙÈ ÛˆÙËÚ›· ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ -·ÊÔ‡ ·fi ÙÔÓ Î·Îfi ÙÔ˘˜ ·˘Ùfi Â›Ó·È ‰‡ÛÎÔÏÔ Ó· ··ÏÏ·ÁÔ‡Ó-Î·È ÛÙ·Ì¿ÙËÛ·Ó Ó· Ú›¯ÓÔ˘Ó Ï¿ÛË ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ ÙÔ˘ Δ‡Ô˘. Δ· Û˘Ó¯fiÌÂÓ· fï˜ ·‰È¤ÍÔ‰· ÛÙ· ÔÔ›· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÙÔ˘˜ Ô‰‹ÁËÛ·Ó Í·Ó¿ ÛÙËÓ ·ÏÈ¿ ‰ÔÎÈÌ·Ṳ̂ÓË Û˘ÓÙ·Á‹. √È Î·Ù·ÁÁÂϛ˜ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ªª∂ Ô˘ ÛÙÔ¯ÔÔÈÔ‡Ó(!) ÙËÓ Î·Ï‹ Ì·˜ ÙË ‰ËÌÔÙÈ΋ ·Ú¯‹ ¤ÁÈÓ·Ó ÛÙÔ ‰ËÌÔÙÈÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Ù˘ ¶·Ú·Û΢‹˜ fiÔ˘ Ô ‰ËÌfiÛÈÔ˜ ·ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ ÂÍÂÏ›¯ıËΠ۠ȉȈÙÈÎfi˜ ηıÒ˜ ‰ÂÓ ¤‰ˆÛ·Ó ÙÔ “·ÚÒÓ” Ô‡Ù ÔÈ ÙÔÈÎÔ› ÊÔÚ›˜, ·ÏÏ¿ Ô‡ÙÂ Î·È ÔÈ Ôϛ٘. ΔË “Ó‡ÊË” ÁÈ· ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ fiÏÔÈ Û ·˘Ù‹ ÙËÓ fiÏË ÙÔ˘˜ Á‡ÚÈÛ·Ó ÂÈۋ̈˜ Î·È Ì “ıfiÚ˘‚Ô” ÙËÓ Ï¿ÙË, ÙËÓ “Ï‹ÚˆÛ·Ó” ÔÈ Î·ÎÔ› ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔÈ Ô˘ οı ̤ڷ ÁÚ¿ÊÔ˘Ó ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ¿ÁÈˆÓ Î·È ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎÒÓ ·ÓıÚÒˆÓ. ΔÈ Â›‰Ô˘˜ Û‡Á¯˘ÛË ÂÈÎÚ·Ù› ÛÙÔ Ì˘·Ïfi ÙÔ˘˜ Ô˘ ÓÔÌ›˙Ô˘Ó fiÙÈ ¤¯Ô˘Ó ·ÎÚÔ·Ù‹ÚÈÔ ÛÙËÓ fiÏË Ô˘ ÙÔ˘˜ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı› Î·È ÙÔ˘˜ ıˆÚ› ·ÍÈfiÈÛÙÔ˘˜, ‰ÂÓ ÙÔ ÁÓˆÚ›˙Ô˘ÌÂ. Δ· “ÌËӇ̷ٷ” fï˜ Ô˘ ¤ÛÙÂÈÏ·Ó ÛÙÔ ‰ËÌÔÙÈÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ -ÂȉÈο ÔÈ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ- ‰ÂÓ ı· ‚ÚÔ˘Ó ·Ú·Ï‹Ù˜. ∞‰›Îˆ˜ ÎÔÈ¿˙Ô˘Ó Î·È ·Ú·ÏËÚÔ‡Ó. ∞‰›Îˆ˜ ÈÛÙÂ‡Ô˘Ó fiÙÈ ˘¿Ú¯Ô˘Ó fiÌÔÈÔ› ÙÔ˘˜, ·‰›Îˆ˜ ÚÔÛ·ıÔ‡Ó Ó· Ú›ÍÔ˘Ó Ï¿ÛË. ∫∞Δ. Δ∞™

¢ËÌÔÎÚ¿Ù˜ √ ÛÙfi¯Ô˜ Ù˘ ‰ËÌÔÙÈ΋˜ ·Ú¯‹˜ Â›Ó·È ϤÔÓ ‰È·˘Á‹˜: ∫¿ÓÔ˘Ó ÙË ÌÈ· Áοʷ ›Ûˆ ·fi ÙËÓ ¿ÏÏË ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙ· Ì¿ÙÈ· ÙˆÓ ‰ËÌÔÛÈÔÁڿʈÓ; ¡· ÙÔ˘˜ ‰È·„‡‰Ô˘Ó ÁÈ·Ù› ˆ˜ ÁÓˆÛÙfiÓ Â›Ó·È ¿Ú· Ôχ ·ÍÈfiÈÛÙÔÈ Î·È fiÛÔ Ó·’ Ó·È Ë ÁÓÒÌË ÙÔ˘˜ ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ÌÂÙÚ¿ÂÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·fi ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈ΋ ηٷÁÚ·Ê‹ ÙˆÓ ÁÂÁÔÓfiÙˆÓ. ºÈÏÔÍÂÓÔ‡Ó Ù· ªª∂ ÂÈ‚·Ú˘ÓÙÈο Û¯fiÏÈ· Î·È ÚÂÔÚÙ¿˙, Ô˘ ·ÚÂÌÈÙfiÓÙˆ˜ ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ ÔÈ ›‰ÈÔÈ ‰È·ÚÚ¤Ô˘Ó; ¡· Ù· ··ÍÈÒÓÔ˘Ó ÁÈ·Ù› ÙÔ ÚÂÔÚÙ¿˙ Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È Î·Ù¢ı˘ÓfiÌÂÓÔ ·fi ÙÔ˘˜ ›‰ÈÔ˘˜. ΔÈ ÛfiÈ ¿ÏψÛÙ ‰ËÌÔÙÈ΋ ·Ú¯‹ Â›Ó·È ·˘Ù‹ Ô˘ ‰ÂÓ ÌÔÚ› ÂϤÁÍÂÈ Ù· ª¤Û·... ΔÔ ÌfiÓÔ Ô˘ ‰ÂÓ ÂÈÒıËΠÛÙÔ ‰ËÌÔÙÈÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Â›Ó·È fiÙÈ ÎÈÓ‰˘Ó‡ÂÈ Ë ‰ËÌÔÎÚ·Ù›· ÁÈ·Ù› Ë ‰ËÌÔÙÈ΋ ·Ú¯‹ ηÙËÁÔÚÂ›Ù·È Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ ÁÈ· Ù· ÔÏÏ¿ Î·È Â·Ó·Ï·Ì‚·ÓfiÌÂÓ· Ï¿ıË Ù˘ ·fi Ù· ªª∂. ŒÊÙ·Û·Ó Û ÛËÌ›Ô, ÛÙÔ ‰ËÌÔÙÈÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Ù˘ ¶·Ú·Û΢‹˜, Ó· Ô˘Ó ÔÈ ÌÂÁ¿ÏÔÈ ‰ËÌÔÎÚ¿Ù˜ fiÙÈ ‰ÂÓ ·Ó¤¯ÔÓÙ·È ÙË ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ·Ê›· Ô˘ Á›ÓÂÙ·È ÁÈ·Ù› Â›Ó·È ÂȘ ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘˜, ·ÚfiÙÈ ÙÔ ¤ÚÁÔ Ô˘ ·Ú¿ÁÔ˘Ó Â›Ó·È ÙÂÚ¿ÛÙÈÔ. ∏ ÂÈÛÙ‹ÌË ¤¯ÂÈ ϤÔÓ ÛËÎÒÛÂÈ Ù· ¯¤ÚÈ· „ËÏ¿...

ΔÛÈÌÔ˘‰È¿ ™ÙÔ ‰ËÌÔÙÈÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Ù˘ ¶·Ú·Û΢‹˜, ÌÂÙ¿ ÙȘ ηٷÁÁÂϛ˜ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊˆÓ ·fi ÙÔÓ ÃÚ‹ÛÙÔ ΔÛ·ÌÚÈÓfi, Ì ÙȘ ¢ÏÔÁ›Â˜ ÙÔ˘ ‰ËÌ¿Ú¯Ô˘, ·ÎÔÏÔ‡ıËÛÂ Ë ˘ÂÚ¿ÛÈÛË Ù˘ Û˘ÓÔ¯‹˜ Ù˘ ‰ËÌÔÙÈ΋˜ ÔÌ¿‰·˜ ·fi ÙËÓ ∫ÂÚ·Û›· ª·ÚÙ˙Òη, ÙÔÓ £·Ó¿ÛË ∫Ô˘ÓÙÔ˘Ú¿ Î·È ÙÔÓ ∞fiÛÙÔÏÔ ∫·„ÈÒÙË (!). √˘‰Â›˜ ¿ÏÏÔ˜, ÂÎÙfi˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÙÚÂȘ “·ıÒÔ˘˜” Î·È “·ÔÓ‹Ú¢ÙÔ˘˜” ‰ËÌÔÙÈÎÔ‡˜ Û˘Ì‚Ô‡ÏÔ˘˜, ‰È·ÓÔ‹ıËΠӷ ··ÓÙ‹ÛÂÈ ÛÙȘ ηÙËÁÔڛ˜ Ù˘ ·ÓÙÈÔÏ›Ù¢Û˘ fiÙÈ Ë “‰È¿Ï˘ÛË Ù˘ ‰ËÌÔÙÈ΋˜ ·Ú¿Ù·Í˘ Ì ÙË Û˘Ó¯‹ ·ÏÏËÏÔ¸ÔÓfiÌ¢ÛË, ¤¯ÂÈ Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ Û ٤ÏÌ· ÙËÓ fiÏË” . ∏ ·ÓÙÈÔϛ٢ÛË ÙÔ˘˜ ÂÌÊ¿ÓÈ˙ ˆ˜ ‰È·Ï˘Ì¤ÓÔ ‚·Û›ÏÂÈÔ Î·È ‰ÂÓ ÌÈÏÔ‡Û·Ó. ΔÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ÙÔ Ê‡Ï·Í ÁÈ· ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ô μ. ∫·ԇϷ˜. ∞ÊÔ‡ › fiÙÈ ·fi ÙËÓ ÚÒÙË Ì¤Ú· ·Ó¿Ï˄˘ Ù˘ ÂÍÔ˘Û›·˜ ÔÈ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔÈ ÛÙÔÓ ‰‹ÌÔ ¤„·¯Ó·Ó ÁÈ· ¿ÏÏÔÓ ‰‹Ì·Ú¯Ô Î·È ÙÒÚ· ·ÂÁÓˆṲ̂ӷ ˙ËÙÔ‡Ó ·ÓÙÈηٿÛÙ·ÛË ÙÔ˘ Î. μÔ‡ÏÁ·ÚË ·fi ÙÔ ¶∞™√∫, ÚÔοÏÂÛ ÙÔ˘˜ ¿ÓÙ˜ Ó· ‰È·„‡ÛÔ˘Ó Ù· ÏÂÁfiÌÂÓ¿ ÙÔ˘. ∫·È ‰ÂÓ ÎÔ˘Ó‹ıËΠʇÏÏÔ... ∂ȉÈο ÂΛÓÔÈ Ô˘ ÓˆÚ›ÙÂÚ· ·Á·Ó·ÎÙÈṲ̂ÓÔÈ Î·Ù‹ÁÁÂÈÏ·Ó ÂÌ¿ıÂȘ Î·È ÛÎÔÈÌfiÙËÙ˜ ›Ûˆ ·fi ÙË ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ·ÊÈ΋ ÎÚÈÙÈ΋ ÁÈ· ÙÔ “ÌÂÁ¿ÏÔ ¤ÚÁÔ” ÎÚ‡ÊÙËηÓ. √ Î. μÔ‡ÏÁ·Ú˘ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÙÔÔı¤ÙËÛË ÙÔ˘ ÚÒËÓ Û˘ÓÂÚÁ¿ÙË ÙÔ˘ ¤Î·Ó ÙÔ “ÊÈÓ¿Ï” ... Î·È “·›ÏËÛ” fiÙÈ ÛÙÔ ÂÍ‹˜ ı· ·Û¯ÔÏËı› ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο Ì ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘. ∫∞Δ. Δ∞™


∞fi„ÂȘ 4

ΔƒπΔ∏ 27 √∫Δøμƒπ√À 2009

Stage

Œ¯Ô˘Ì fiÏÂÌÔ

√ Î. ∫ˆÓ/ÓÔ˜ °. ∑ˆÁÚ¿ÊÔ˜ ÁÚ¿ÊÂÈ:

√ Î. μ·Û. ¶·Ï·Ìˉ¿˜ ÁÚ¿ÊÂÈ:

“£¤Ïˆ Ó· ÚÔÛı¤Ûˆ ÛÙ· fiÛ· ÛˆÛÙ¿ ÁÚ¿ÊÂÙ ÛÙ· ·Ú·ÔÏÈÙÈο Ù˘ “£” Ù˘ ¢Â˘Ù¤Ú·˜ ÁÈ· Ù· stage,fiÙÈ Ô ıÂÛÌfi˜ ·˘Ùfi˜ Ô˘ ˘¿Ú¯ÂÈ ÛÙȘ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ¯ÒÚ˜, ¤¯ÂÈ ·ÚÂÍËÁËı› ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜. ™Â fiϘ ÙȘ ¯ÒÚ˜ ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ Ì ‚¿ÛË ÙÔ ıÂÛÌfi ·˘Ùfi, ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ‰È·ÓÔËıÔ‡Ó ÔÙ¤ fiÙÈ ı· Á›ÓÔ˘Ó Î¿ÔÙ ÌfiÓÈÌÔÈ, ÛÙËÓ Âȯ›ÚËÛË ÛÙËÓ ÔÔ›· ·ÛÎÔ‡ÓÙ·È. ∂ÎÙfi˜ ·Ó Û˘ÓÙÚ¤¯Ô˘Ó ¿ÏϘ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ .¯. Ô ÚÔÛˆÚÈÓfi˜ ÂÚÁÔ‰fiÙ˘ ÙÔ˘˜ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Î·È ¤¯ÂÈ ÂÎÙÈÌ‹ÛÂÈ Ù· ÚÔÛfiÓÙ· ÙÔ˘˜. √È ¿ÓıÚˆÔÈ ·˘ÙÔ› ʤÚÔ˘Ó ÂȉÈ΋ ÎÔÓοډ· Ë ÔÔ›· ÁÚ¿ÊÂÈ “·ÛÎÔ‡ÌÂÓÔ˜” . ∂Âȉ‹ Ù·Íȉ‡ˆ, ¤¯ˆ ·Ú·ÙËÚ‹ÛÂÈ ÔÏÏÔ‡˜ Û ÍÂÓԉԯ›· Î·È ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈ·. ™Â ÂÚÒÙËÛ‹ ÌÔ˘ ·Ó ÏËÚÒÓÔÓÙ·È ÌÔ˘ ·¿ÓÙËÛ·Ó fiÙÈ ·›ÚÓÔ˘Ó Î¿ÙÈ Ï›Á·. ∏ ÂÎ·›‰Â˘ÛË ·˘Ù‹ ·Ú¯›˙ÂÈ ·Ì¤Ûˆ˜ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·ÔÊÔ›ÙËÛË ·fi ÙËÓ ÔÈΛ· Û¯ÔÏ‹. ∏ ÂÎ·›‰Â˘ÛË ‰È·ÚΛ 3-6 Ì‹Ó˜ Î·È ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ô ÂÚÁÔ‰fiÙ˘ Ô˘ ··Û¯fiÏËÛ ÙÔÓ ÂÎ·È‰Â˘fiÌÂÓÔ Û˘ÓÙ¿ÛÛÂÈ “ʇÏÏÔ ÔÈfiÙËÙÔ˜” ÙÔ˘ ÂÚÁ·˙Ô̤ÓÔ˘, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ÁÓˆÚ›˙ˆ ·Ó ÙÔ ‰›ÓÂÈ ÛÙÔÓ ›‰ÈÔ ‹ Û οÔÈÔÓ ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙÔ ÔÚÁ·ÓÈÛÌfi, ÂÎ·È‰Â˘ÙÈ΋˜ ··Û¯fiÏËÛ˘” .

“√ ¡ÔÌÂÏ›ÛÙ·˜ ÔÈËÙ‹˜ °ÈÒÚÁÔ˜ ™ÂʤÚ˘ ˘‹ÚÍÂ, fiˆ˜ Â›Ó·È ÁÓˆÛÙfiÓ, ‰Èψ̿Ù˘ ηÚȤڷ˜. ΔÔ ¤ÙÔ˜ 1940 ˘ËÚÂÙÔ‡Û ÛÙËÓ ÎÂÓÙÚÈ΋ ˘ËÚÂÛ›· ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ ∂͈ÙÂÚÈÎÒÓ. ¡· Ò˜ ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÈ ÙÔ ¯ÚÔÓÈÎfi Ù˘ Ë̤ڷ˜ ÂΛӢ, Ô˘ ÎËÚ‡¯ıËÎÂ Ô fiÏÂÌÔ˜: “¢Â˘Ù¤Ú· 28-10-1940. ∫ÔÈÌ‹ıËη ‰‡Ô ÙÔ Úˆ›, ‰È·‚¿˙ÔÓÙ·˜ ª·ÎÚ˘ÁÈ¿ÓÓË. ™ÙȘ ÙÚÂȘ Î·È ÌÈÛ‹ ÌÈ· ʈӋ ̤۷ ·fi ÙÔ ÙËϤʈÓÔ Ì ͇ÓËÛÂ: “Œ¯Ô˘Ì fiÏÂÌÔ” . Δ›ÔÙ ¿ÏÏÔ, Ô ÎfiÛÌÔ˜ ›¯Â ·ÏÏ¿ÍÂÈ. ∏ ·˘Á‹ Ô˘ Ï›ÁÔ ·ÚÁfiÙÂÚ· ›‰· Ó· ¯·Ú¿˙ÂÈ ›Ûˆ ·fi ÙÔÓ ÀÌËÙÙfi ‹Ù·Ó ¿ÏÏË ·˘Á‹: ¿ÁÓˆÛÙË. ¶ÂÚÈ̤ÓÂÈ ·ÎfiÌË ÂΛ Ô˘ ÙËÓ ¿ÊËÛ·. ¢ÂÓ Í¤Úˆ fiÛÔ ı· ÂÚÈ̤ÓÂÈ, ·ÏÏ¿ ͤڈ ˆ˜ ı· ʤÚÂÈ ÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ÌÂÛË̤ÚÈ. ¡Ù‡ıËη ÎÈ ¤Ê˘Á· ·Ì¤Ûˆ˜. ™ÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô Δ‡Ô˘, ‰‡Ô-ÙÚÂȘ ˘¿ÏÏËÏÔÈ,. √ °ÎÚ¿ÙÛÈ Â›¯Â ‰ÂÈ ÙÔÓ ªÂÙ·Í¿ ÛÙȘ ÙÚÂȘ. √ Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ·ÔÎÚ›ıËΠˆ˜ ·˘Ùfi ÈÛÔ‰˘Ó·Ì› Ì ΋ڢÍË ÔϤÌÔ˘ Î·È fiÙ·Ó ¤Ê˘Á οÏÂÛ ÙÔÓ Ú¤Û‚Ë Ù˘ ∞ÁÁÏ›·˜. ∞̤ۈ˜ ÌÂÙ¿ ÙÔÓ ¡ÈÎÔÏÔ‡‰Ë ÛÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ∂͈ÙÂÚÈÎÒÓ. √ Úfi‰ÚÔ˜ ‹Ù·Ó ̤۷ Ì ÙÔÓ Ú¤Û‚Ë Ù˘ ΔÔ˘ÚΛ·˜. ™ÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô ÙÔ˘ ª·˘ÚÔ˘‰‹, Ô ªÂÏ¿˜ ¤ÁÚ·Ê Û·Û̈‰Èο ¤Ó· ÙËÏÂÁÚ¿ÊËÌ·. √ ª·˘ÚÔ˘‰‹˜ ̤۷ ÛÙÔ ·ÏÙfi ÙÔ˘ Û·Ó ¤Ó· ÌÈÎÚfi Û·ÎÔ‡ÏÈ. ¢È¿‚·Û· ÙË ÓfiÙ· ÙÔ˘ °ÎÚ¿ÙÛÈ. √ °¿ÊÔ˜ ÎÈ Ô ¶··‰¿Î˘ ÙËÏÂʈÓÔ‡Û·Ó. ∫·ıÒ˜ ÂÙԛ̷˙· ÙÔ ÙËÏÂÁÚ¿ÊËÌ· ÙÔ˘ ∞ıËÓ·˚ÎÔ‡ ¶Ú·ÎÙÔÚ›Ԣ, Ì‹ÎÂ Ô ΔÔ‡ÚÎÔ˜ ڤۂ˘ ÁÈ· Ó· ‰ÂÓ ÙË ÓfiÙ· Î·È Û ϛÁÔ Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ì fi„Ë Ôχ ˙ˆÓÙ·Ó‹. ŒÂÈÙ· ¿Ú¯ÈÛ·Ó Ó· ÊÙ¿ÓÔ˘Ó ÔÈ ˘Ô˘ÚÁÔ›, ¯ÏˆÌÔ› ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ‹ ÏÈÁfiÙÂÚÔ, ηı¤Ó·˜ ηٿ ÙËÓ ÎÚ›ÛË ÙÔ˘. ΔÔ ˘Ô˘ÚÁÈÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÎÚ¿ÙËÛ ϛÁÔ. √ ªÂÙ·Í¿˜ ‹Á ·Ì¤Ûˆ˜ ÛÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô ÙÔ˘ ÎÈ ¤ÁÚ·„ ÙÔ ‰È¿ÁÁÂÏÌ· ÛÙÔ Ï·fi. ΔÔ ‹Ú·ÌÂ Î·È Á˘Ú›Û·Ì ÛÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô Δ‡Ô˘. ª¤Û· ·fi Ù· Ù˙¿ÌÈ· ÙÔ˘ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙÔ˘, Ë ·˘Á‹ Ì’ ¤Ó· ·Ú¿ÍÂÓÔ Ì˘ÛÙ‹ÚÈÔ ¯·Ì¤ÓÔ ÛÙÔ ÚfiÛˆfi Ù˘. ŒÁÚ·„· Ì·˙› Ì ÙÔÓ ¡ÈÎÔÏÔ‡‰Ë ÙÔ ‰È¿ÁÁÂÏÌ· ÙÔ˘ μ·ÛÈÏÈ¿. ∫·ÌÈ¿ ‰·ÎÙ˘ÏÔÁÚ¿ÊÔ˜ ·ÎfiÌË. ¶‹Á· Û›ÙÈ ÌÈ· ÛÙÈÁÌ‹ Î·È ÙÔ ¯Ù‡ËÛ· ÛÙË ÁÚ·ÊÔÌ˯·Ó‹ ÌÔ˘. ∏ ª¿Úˆ ÌÔ˘ ›¯Â ÂÙÔÈÌ¿ÛÂÈ Î·Ê¤. °‡ÚÈÛ· ÛÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô Î·ıÒ˜ ÛʇÚÈ˙·Ó ÔÈ ÛÂÈÚ‹Ó˜. ™ÙË ÁˆÓÈ¿ ÙˆÓ ·ıËÓ·›ˆÓ ÌÈ· ÊÙˆ¯‹ Á˘Ó·›Î· Ì ÌÈ· ˘ÛÙÂÚÈ΋ Û‡-

∞ÓÙÈÊ·ÙÈΤ˜ ‰ËÏÒÛÂȘ √ Î. ¢ÈÔÓ‡Û˘ ™Ù·Ì¿Ù˘ ÁÚ¿ÊÂÈ:

“∫‡ÚÈ ¢È¢ı˘ÓÙ¿. ªÈ·Ó ·ÔÚ›· ¤¯ˆ: ŸÙ·Ó ÏËÛ›·˙·Ó ÔÈ ÂÎÏÔÁ¤˜ Ë ·ÍÈfiÙÈÌË Î· ¡ÙfiÚ· ª·ÎÔÁÈ¿ÓÓË ¤Î·Ó ‰ËÏÒÛÂȘ ÛÙ· ªª∂ fiÙÈ Ë ¡¢ Â›Ó·È ¤Ó· ÊÈÏÂχıÂÚÔ ÎfiÌÌ· Ì ¿ÍÈÔ ËÁ¤ÙË ÙÔÓ Î. ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹ Î·È fiÙÈ Ì ÙÔ ËÁÂÙÈÎfi ÙÔ˘ fiÚ·Ì· Ë ·Ú¿Ù·ÍË Ù˘ ¡¢ ı· ÎÂÚ‰›ÛÂÈ ÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜. ¢ÂÓ Ù›ıÂÙ·È ı¤Ì· ‹ÙÙ·˜. ∏ ¡¢ ¤¯·Û ÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ Ì ÌÈ· ¿Ó¢ ÚÔËÁÔ˘Ì¤ÓÔ˘ Ù·ÂÈÓˆÙÈ΋ ‹ÙÙ·. ™Â ÚfiÛÊ·Ù˜ ‰ËÏÒÛÂȘ Ù˘ Ë Î· ª·ÎÔÁÈ¿ÓÓË Â› ÛÙ· ªª∂: ∫·Î¿ Ù· „¤Ì·Ù·, Ô ÁÈ·Ïfi˜ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ÛÙÚ·‚fi˜ ·ÏÏ¿ ÂÌ›˜ ÛÙÚ·‚¿ ·ÚÌÂÓ›˙·ÌÂ. ¶fiÙ ¤ÏÂÁ ÙËÓ ·Ï‹ıÂÈ· Ë Î· ª·ÎÔÁÈ¿ÓÓË; ∞˜ ÌËÓ Í¯ӿÌÂ, Ë ·ÍÈÔÈÛÙ›· Â›Ó·È ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÚÔÙ¤ÚËÌ· ÁÈ· οÔÈÔÓ Ô˘ ‰ÈÂΉÈΛ ÙËÓ ·Ú¯ËÁ›· ÂÓfi˜ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜” .

∂›Ó·È ··Ú·›ÙËÙ˜ ÔÈ ŒÓÔϘ ¢˘Ó¿ÌÂȘ; √ Î. °ÂÒÚÁÈÔ˜ ªËӷΛ‰Ë˜, ∞ÓÙÈÛÙÚ¿ÙËÁÔ˜ Â.·., ÁÚ¿ÊÂÈ:

“∂ÚÒÙËÌ· Ô˘ ‚Á·›ÓÂÈ ·fi Ù· ¯Â›ÏË Î¿ÔÈˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÙÔ ÛÎÔfi ÙÔ˘˜ Ô˘ ÙÔ Ï¤Ó ‹ ÛÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË ÙˆÓ ÂÚÈÙÒÛÂˆÓ Ó· ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ¿ÙÔÌ· Ô˘ ˙Ô˘Ó ÂÎÙfi˜ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜. √È ŒÓÔϘ ¢˘Ó¿ÌÂȘ ÂÁÁ˘ÒÓÙ·È ÙËÓ ·ÛÊ¿ÏÂÈ· Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Î·È ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ·ÔÙÚÂÙÈÎfi ·Ú¿ÁÔÓÙ· ÁÈ· οı ÂÈ‚Ô˘Ï¢fiÌÂÓÔ Ù˘ ‰·ÊÈ΋˜ ·ÎÂÚ·ÈfiÙËÙ¿˜ Ù˘. πÛ¯˘Ú¤˜ ŒÓÔϘ ¢˘Ó¿ÌÂȘ, ·Ú¤¯Ô˘Ó ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÛÙÔ §·fi ·˘Ù‹˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜, Ó· ÂÚÁ¿˙ÂÙ·È Î·È Ó· ÚÔԉ‡ÂÈ ·ÂÚ›Û·ÛÙÔ˜ ·fi οı Â͈ÙÂÚÈÎfi ΛӉ˘ÓÔ. π‰È·›ÙÂÚ· Ë ¯ÒÚ· Ì·˜ Ô˘ ˙ÂÈ Â‰Ò Î·È ÙÚÈ¿ÓÙ· ¤ÓÙ ¯ÚfiÓÈ· ÂÚ›Ô˘ ¤Ó· ·Î‹Ú˘ÎÙÔ ı· ëÏÂÁ· fiÏÂÌÔ Ì ÙËÓ Á›ÙÔÓ¿ Ì·˜ ΔÔ˘ÚΛ·, Ë ÔÔ›· ÚÔÛ·ı› Ó· Ì·˜ ·Ó·ÁοÛÂÈ Ó· ‰È·Ú·ÁÌ·Ù¢Ùԇ̷̠˙› Ù˘ Î·È ·fi ÌˉÂÓÈ΋ ‚¿ÛË fiϘ ÙȘ ‰È·ÊÔÚ¤˜, fiˆ˜ ·˘Ù‹ ÙȘ ÂÓÓÔ›, ÌË Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·˜ ˘fi„Ë ÙË Û˘Óı‹ÎË Ù˘ §ˆ˙¿Ó˘ 1923, ÙÔ ¶ÚˆÙfiÎÔÏÏÔ ∂ÈÚ‹Ó˘ ÙˆÓ ¶·ÚÈÛ›ˆÓ 1947, ÙËÓ πÙ·ÏÔÙÔ˘ÚÎÈ΋ ™˘Ìʈӛ· 1932 Î·È ÙËÓ ™‡Ì‚·ÛË ¢Èη›Ô˘ Ù˘ ı·Ï¿ÛÛ˘. ∏ ΔÔ˘ÚΛ· ÂÎÌÂÙ·ÏÏ¢fiÌÂÓË Ù· ÁÓˆÛÙ¿ ÁˆÛÙÚ·ÙËÁÈο ÏÂÔÓÂÎÙ‹Ì·Ù· Ô˘ η٤¯ÂÈ ÛÙËÓ Â˘Ú‡ÙÂÚË ª¤ÛË ∞Ó·ÙÔÏ‹, Ô˘ Û‹ÌÂÚ· Â›Ó·È ·Ó·‚·ıÌÈṲ̂ӷ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·fi οı ¿ÏÏË ÂÔ¯‹, ÁÈ·Ù› ¤Ú· ÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ ·ÔÙÂÏ› Î·È ÂÓÂÚÁÂÈ·Îfi ÎfiÌ‚Ô ‰È¤Ï¢Û˘ ·ÁˆÁÒÓ ÂÙÚÂÏ·›Ô˘ Î·È Ê˘ÛÈÎÔ‡ ·ÂÚ›Ô˘ ÚÔ˜ ÙËÓ ∂˘ÚÒË, ηı›ÛÙ·Ù·È ÚÔÎÏËÙÈ΋ ·¤Ó·ÓÙ› Ì·˜ Î·È ÚÔ˜ ÙËÓ ∂˘ÚÒË ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ·, ηٷ·ÙÒÓÙ·˜ οı ¤ÓÓÔÈ· ‰ÈÂıÓÔ‡˜ ¢Èη›Ô˘.

Û·ÛË ÛÙÔ ÚfiÛˆfi Ù˘. ΔÒÚ· fiÏÔÈ Ì·˙Â̤ÓÔÈ ÛÙ· ˘fiÁÂÈ· Ù˘ “ªÂÁ¿Ï˘ μÚÂÙ·Ó›·˜”. √ μ·ÛÈÏÈ¿˜ Ì ‡ÊÔ˜ Ó¤Ô˘ ·ÍȈ̷ÙÈÎÔ‡ ˘¤ÁÚ·„ ÙÔ ‰È¿ÁÁÂÏÌ· Î·È Ê‡Á·ÌÂ. ΔËÏÂÊÒÓËÛ· ÛÙÔ ÙËÏÂÁÚ·ÊÂ›Ô Ó· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÔ˘Ó Ù· ÙËÏÂÁÚ·Ê‹Ì·Ù· Î·È ÙˆÓ °ÂÚÌ·ÓÒÓ ·ÓÙ·ÔÎÚÈÙÒÓ. √È ˘¿ÏÏËÏÔÈ ÂΛ Â›Ó·È ·ÎfiÌË Ô˘‰¤ÙÂÚÔÈ. ¢ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÈÛÙ¤„Ô˘Ó ÙË ÊˆÓ‹ ÌÔ˘: “∂›ÛÙ ‚¤‚·ÈÔ˜, Î·È ÙˆÓ °ÂÚÌ·ÓÒÓ;” . “∫·È ÙˆÓ °ÂÚÌ·ÓÒÓ” ›·. “ΔÈ ‰ÈηÈÔÏÔÁ›· Ó· ‰ÒÛÔ˘ÌÂ;” . “¢ÂÓ ¤¯ˆ ηÈÚfi ÁÈ· Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ” . “¶¤ÛÙ ÙÔ˘˜ ˆ˜ ÙÒÚ· Â›Ó·È ¯·Ï·Ṳ̂ӷ Ù· Û‡ÚÌ·Ù· Ì ÙÔ μÂÚÔÏ›ÓÔ ÎÈ ·Ó ʈӿ˙Ô˘Ó Ôχ ÛÙ›ÏÙ ÙÔ˘˜ Û’ Â̤ӷ” . ¶‹Ú· Î·È ¤‰ˆÛ· ÙÔ ÚÒÙÔ ÔÏÂÌÈÎfi ·Ó·ÎÔÈÓˆı¤Ó Ì·˜ Î·È Î·Ù¤‚Ëη ÛÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ ÁÈ· Ó· È‰Ò Ù· ÚfiÛˆ·. ΔÔ Ï‹ıÔ˜ ¤Û·˙ ٷ Ù˙¿ÌÈ· ÙˆÓ ÁÚ·Ê›ˆÓ Ù˘ “∞ÏÏ· §ÈÙfiÚÈ·”.

¡›ÎÔ˜ ∫·˙·ÓÙ˙¿Î˘

¶ÂÓ‹ÓÙ· ‰‡Ô ¯ÚfiÓÈ· ·fi ÙÔ ı¿Ó·Ùfi ÙÔ˘ “¢ÂÓ ÂÏ›˙ˆ Ù›ÔÙ·, ‰Â ÊÔ‚Ô‡Ì·È Ù›ÔÙ·, Â›Ì·È ÂχıÂÚÔ˜” ∏ Î. Δ˙¤ÏÏ· ¡›ÙÙË ÁÚ¿ÊÂÈ:

∞˘Ù¿ Ù· ÏfiÁÈ· Â›Ó·È ¯·Ú·Á̤ӷ ÛÙÔ ÛÙ·˘Úfi ÙÔ˘ Ù¿ÊÔ˘ ÙÔ˘ ¡›ÎÔ˘ ∫·˙·ÓÙ˙¿ÎË. ™ÙÔ „ËÏfiÙÂÚÔ ÛËÌÂ›Ô ÙÔ˘ ªÂÁ¿ÏÔ˘ ∫¿ÛÙÚÔ˘, ¤¯ÙÈÛ·Ó ÔÈ Û˘Ì·ÙÚÈÒÙ˜ ÙÔ˘, ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ηÙÔÈΛ· ÙÔ˘ ÙÚ·ÓÔ‡ ·‰ÂÏÊÔ‡ ÙÔ˘˜, ÙÔ˘ ¡›ÎÔ˘ ∫·˙·ÓÙ˙¿ÎË. §Â˜ Î·È ˙ËÙÔ‡Û·Ó ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· ÙÔ˘, ηıÒ˜ ı· ÙÔ˘˜ ·ÁÓ¿ÓÙ¢ ·fi ÂΛ „ËÏ¿. ™˘ÌÏËÚÒÓÔÓÙ·È ÛÙȘ 26 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ ÂÓ‹ÓÙ· ‰‡Ô ¯ÚfiÓÈ· ·fi ÙÔ ı¿Ó·Ùfi ÙÔ˘, Ô˘ ¤ı·Ó ÛÙȘ 26 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ 1957 ÛÙÔ º¿ÈÌÔ˘ÚÁÎ Ù˘ °ÂÚÌ·Ó›·˜ ‚‰ÔÌ‹ÓÙ· ¤ÓÙ ¯ÚfiÓˆÓ. √ ¡›ÎÔ˜ ∫·˙·ÓÙ˙¿Î˘ ÁÂÓÓ‹ıËΠÛÙÔ ∏Ú¿ÎÏÂÈÔ ÛÙÔ ªÂÁ¿ÏÔ ∫¿ÛÙÚÔ ÛÙȘ 18 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ 1883. ΔÔ 1906, ÙÂÏÂÈÒÓÂÈ ÙË ¡ÔÌÈ΋ ™¯ÔÏ‹ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ∞ıËÓÒÓ Î·È Ê‡ÁÂÈ ÁÈ· ÙÔ ¶·Ú›ÛÈ, fiÔ˘ ‰‡Ô ¯ÚfiÓÈ· ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛ ̷ı‹Ì·Ù· ÊÈÏÔÛÔÊ›·˜, ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔÓ ÔÓÔÌ·ÛÙfi °¿ÏÏÔ ÊÈÏfiÛÔÊÔ Henri Bereson, ÛÙÔ College De France. ªÂÙ¿ ·fi ÙȘ ÛÔ˘‰¤˜ ÙÔ˘ ÛÙÔ ¶·Ú›ÛÈ, Ù·Í›‰Â„ ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË Î·È Á˘Ú›˙ÔÓÙ·˜ ÛÙÔ ∏Ú¿ÎÏÂÈÔ ·ÚÔ˘Û›·Û ÙË ‰È·ÙÚÈ‚‹ ÙÔ˘: “√ ºÚÂȉÂÚ›ÎÔ˜ ¡›ÙÛ ÂÓ ÙË ÊÈÏÔÛÔ-

Ê›· ÙÔ˘ ‰Èη›Ô˘ Î·È Ù˘ ÔÏÈÙ›·˜” . √ ∫·˙·ÓÙ˙¿Î˘ ÔÙ¤ ‰ÂÓ ·ÚÓ‹ıËΠÙË ‚Ô‹ıÂÈ¿ ÙÔ˘ ÛÙËÓ ÔÏÈÙ›·, fiÙ·Ó ÙÔ˘ ˙ËÙ‹ıËÎÂ. ΔÔ 1919, Ô ∂Ï¢ı¤ÚÈÔ˜ μÂÓÈ˙¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ·Ó¤ıÂÛ ÙË ÁÂÓÈ΋ ‰È‡ı˘ÓÛË Ù˘ ÂıÓÈ΋˜ ÂÚÈı¿Ï„ˆ˜, Ô˘ ›¯Â Û·Ó ¤ÚÁÔ ÙË ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ 150.000 ∂ÏÏ‹ÓˆÓ ·fi ÙÔÓ ∫·‡Î·ÛÔ Î·È ÙË ¡fiÙÈ· ƒˆÛ›·, ÛÙË ª·Î‰ÔÓ›· Î·È ÛÙË £Ú¿ÎË. ΔÔ ¤ÚÁÔ ·˘Ùfi ÙÔ ¤ÊÂÚ Û ·›ÛÈÔ ¤Ú·˜ Ô ∫·˙·ÓÙ˙¿Î˘. ΔÔ 1945 ·Ó¤Ï·‚ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ¿Ó¢ ¯·ÚÙÔÊ˘Ï·Î›Ô˘ ÛÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË £ÂÌÈÛÙÔÎÏ‹ ™ÔÊÔ‡ÏË Ì ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ· Û ı¤Ì·Ù· ¶·È‰Â›·˜. ΔÔÓ ›‰ÈÔ ¯ÚfiÓÔ ¤ÁÈÓ Úfi‰ÚÔ˜ ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ §ÔÁÔÙ¯ÓÒÓ Î·È ÙÔ 1947 ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ ÙˆÓ ÌÂÙ·ÊÚ¿ÛÂˆÓ ÎÏ·ÛÈÎÒÓ ¤ÚÁˆÓ ÛÙËÓ √À¡∂™∫√. ΔÔ 1947, fï˜ ˘‹ÚÍ ÁÈ· ÙÔÓ ∫·˙·ÓÙ˙¿ÎË, ¤ÙÔ˜ ÈÎÚ‹˜ ‰ÔÎÈÌ·Û›·˜. ¶ÚÔÙ¿ıËΠÁÈ· ÙÔ ‚Ú·‚Â›Ô ¡fiÌÂÏ Ù˘ §ÔÁÔÙ¯ӛ·˜, ·ÏÏ¿ Ë ˘Ô„ËÊÈfiÙËÙ¿ ÙÔ˘ Û˘Ó¿ÓÙËÛ ¤ÓÙÔÓ˜ ·ÓÙȉڿÛÂȘ. √È ÂÏ›‰Â˜ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙÔ ‚Ú·‚Â›Ô ÌÂÈÒıËÎ·Ó ÛÙÔ ÂÏ¿¯ÈÛÙÔ, fiÙ·Ó ÚÔÙ¿ıËÎÂ Û·Ó ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ ¤Ó·˜ ¿ÏÏÔ˜ ÌÂÁ¿ÏÔ˜ ŒÏÏËÓ·˜, Ô ÔÈËÙ‹˜ ÕÁÁÂÏÔ˜ ™ÈÎÂÏÈ·Ófi˜. ∫·Ó¤Ó·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ‰‡Ô ‰ÂÓ ‹Ú ÙÔ ‚Ú·‚Â›Ô ¡fiÌÂÏ, ÁÈ·Ù› Î·È Ù· ‰‡Ô ̤و· ‹Ù·Ó ÂÍ·ÛıÂÓË̤ӷ Î·È ¤ÙÛÈ ÎÂÚ‰ÈṲ̂ÓÔ˜ ‚Á‹ÎÂ Ô °¿ÏÏÔ˜ Û˘ÁÁڷʤ·˜ ∞ÓÙÚ¤ ∑ÈÓÙ. √ ¡›ÎÔ˜ ∫·˙·ÓÙ˙¿Î˘ ·fi ÙÔ 1946 ‰ÂÓ Í·Ó·Á‡ÚÈÛ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. °‡ÚÈÛ ·˘Ùfi˜ Ô √‰˘ÛÛ¤·˜ ÓÂÎÚfi˜, ÛÙȘ 3 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 1957. Œ¯Ô˘Ó ÂÚ¿ÛÂÈ ÂÓ‹ÓÙ· ‰‡Ô ¯ÚfiÓÈ· ·fi ÙÔ ı¿Ó·Ùfi ÙÔ˘, fï˜ ·ÎfiÌ· Â›Ó·È ‰‡ÛÎÔÏÔ Ó· ·Ó·Ï˘ı› ÏÂÙÔÌÂÚÂȷο ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ Î·È Ó· ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÙ› Û ÔÈ· ¤ÎÙ·ÛË ÛËÌ¿‰Â„ ÙËÓ ÓÂ˘Ì·ÙÈ΋ ˙ˆ‹ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ Î·È ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ ÔÏfiÎÏËÚÔ˘. ª¤¯ÚÈ ÙÔÓ ∫·˙·ÓÙ˙¿ÎË Ë ÓÂÔÂÏÏËÓÈ΋ ÏÔÁÔÙ¯ӛ· ¤ÌÂÓ ηÚʈ̤ÓË ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙ· ‰·ÓÙÂψٿ ·ÎÚÔÁÈ¿ÏÈ·, ÛÙ· ÁÚ·ÊÈο ¯ˆÚÈ¿, ÛÙȘ ÔÏÈÙ›˜ Ô˘ ˙Ô‡Ó ÙË “˙ˆ‹ ÙÔ˘˜” . ªÂ ÙÔÓ ∫·˙·ÓÙ˙¿ÎË Ë ÓÂÔÂÏÏËÓÈ΋ ÏÔÁÔÙ¯ӛ· ÍÂʇÁÂÈ ·fi Ù· ÚԉȷÁÚ·Ì̤ӷ Ï·›ÛÈ¿ Ù˘ ÎÈ ·Ó·˙ËÙ¿ ÛÙÔ ·ÁÎfiÛÌÈÔ ¯ÒÚÔ ÙË ı¤ÛË Ô˘ Ù˘ ·Ó‹ÎÂÈ. ΔÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ ∫·˙·ÓÙ˙¿ÎË ·Ó·ÁÓˆÚ›ÛÙËΠÌÂÙ¿ ·fi ·ÁÒÓ·, ÌÂÙ¿ ·fi ÌÈ· ÔÚ›· ÛÎÏËÚ‹, Ô˘ ÔÙ›ÛÙËΠ̠ÙÔ ·›Ì· Ù˘ „˘¯‹˜ ÙÔ˘, Ù˘ „˘¯‹˜ Ô˘ ·Ó Î·È Î·Ù·Ì·ÙˆÌ¤ÓË, ¤ÌÂÈÓ ¿ÁÚ˘ÓË ÛÙȘ Ó‡¯Ù˜ ÙȘ ·ÙÂÏ›ˆÙ˜, ‚·Û·Ó›˙ÔÓÙ·˜ ÙÔÓ ·Ó‹ÊÔÚÔ, Û˘ÁÎÏÔÓÈṲ̂ÓË ·fi ÙËÓ ·Ú¯¤ÁÔÓË ÎÚ·˘Á‹ Ô˘ ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÈ ÛÙËÓ “∞ÛÎËÙÈ΋” Ô˘ ¿ÓÙ· ÙÔ˘ ÊÒÓ·˙ ̤ڷ-Ó‡¯Ù· “∞¿Óˆ! ∞-

∞„ËÊÒÓÙ·˜ ‰ÈÂıÓ›˜ ηÓfiÓ˜ ¢Èη›Ô˘, ··ÈÙ› ÙËÓ Â›ÛÔ‰fi Ù˘ ÛÙËÓ ∂.∂., fiÙ·Ó ‰ÂÓ ·Ó·ÁÓˆÚ›˙ÂÈ ÙËÓ ∫‡ÚÔ Ô˘ Â›Ó·È Ì¤ÏÔ˜ Ù˘ Î·È fiÙ·Ó ‰È·ÙËÚ› Û’ ·˘Ù‹Ó ™ÙÚ·Ùfi ηÙÔ¯‹˜. ª¤¯ÚÈ ÙÒÚ·, ÔÌÔÏÔÁÒ fiÙÈ ‰ÂÓ ¤¯ˆ ·ÓÙÈÏËÊı› ÁÈ·Ù› ˘ÔÛÙËÚ›˙Ô˘Ì ÙËÓ Â›ÛÔ‰fi Ù˘ ÛÙËÓ ∂.∂. Î·È ¿Ì ·ÓÙ›ıÂÙ· Ì ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ‚·ÛÈÎÒÓ ÌÂÏÒÓ Ù˘ ∂.∂., fiˆ˜ Â›Ó·È Ë °ÂÚÌ·Ó›· Î·È °·ÏÏ›·. ¢ÂÓ ·Ó‹ÎÔ˘Ì ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË; °È·Ù› ¢ı˘ÁÚ·ÌÌÈ˙fiÌ·ÛÙ Ì ÙȘ ÂÈı˘Ì›Â˜ ÙˆÓ ∏¶∞ Ô˘ ÙËÓ ı¤ÏÂÈ ÛÙËÓ ∂.∂. ÚÔÊ·ÓÒ˜ ÁÈ· ÙËÓ Â͢ËÚ¤ÙËÛË ÙˆÓ ‰ÈÎÒÓ Ù˘ Û˘ÌÊÂÚfiÓÙˆÓ; ∂›Ó·È Ï¿ıÔ˜ Ó· ÈÛÙ‡ԢÌ fiÙÈ Î·ıÈÛٷ̤ÓË Ì¤ÏÔ˜ Ù˘ ∂.∂. ı· Ï˘ıÔ‡Ó ˆ˜ ‰È¿ Ì·Á›·˜ Ù· ¯ÚÔÓ›˙ÔÓÙ· Ì ·˘Ù‹Ó ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·. ¢ÂÓ ı· Ú¤ÂÈ Ó· Ì·˜ ‰È·Ê‡ÁÂÈ fiÙÈ Û ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ Ë ΔÔ˘ÚΛ· ηٷÛÙ› Ï‹Ú˜ ̤ÏÔ˜ Ù˘ ∂.∂. (Ú¿ÁÌ· Ôχ ‰‡ÛÎÔÏÔ), ‰ÂÓ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ó· χÛÂÈ ÙȘ ·ÛÙ‹ÚÈÎÙ˜ ··ÈÙ‹ÛÂȘ ÛÙÔ ∞ÈÁ·›Ô Ì fiÏÂÌÔ. £· ı¤ÛÂÈ Û ÈÛ¯‡ ÙÔ ‰Èη›ˆÌ· Ô˘ ı· ë¯ÂÈ Ù˘ ÌÂٷΛÓËÛ˘ Î·È ÂÁηٿÛÙ·Û˘ ÙÔ˘ÚÎÈÎÔ‡ ÏËı˘ÛÌÔ‡ ÛÙ· ÓËÛÈ¿ Ì·˜, Ô˘ Ì·ÎÚÔÚfiıÂÛÌ· ı· ·ÔÙÂϤÛÔ˘Ó ÙËÓ ÏÂÈÔ„ËÊ›· Ì fiϘ ÙȘ ‰˘ÛÌÂÓ›˜ ÁÈ· Ì·˜ Û˘Ó¤ÂȘ. ™˘ÌÂÚ·ÛÌ·ÙÈο ÏÔÈfiÓ ‰ÂÓ Â͢ËÚÂÙԇ̠ÂıÓÈÎÔ‡˜ ÛÎÔÔ‡˜, Â·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·˜ Û˘Ó¯Ҙ fiÙÈ Â›Ì·ÛÙ ˘¤Ú Ù˘ ÂÈÛfi‰Ô˘ Ù˘ ÛÙËÓ ∂.∂. ¢ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ¤¯Ô˘Ì ·˘Ù·¿Ù˜. ∏ ηٿÛÙ·ÛË ·˘Ù‹ Ì ÙȘ ÚÔÎÏËÙÈΤ˜ Î·È ·‰ÈηÈÔÏfiÁËÙ˜ ··ÈÙ‹ÛÂȘ Ù˘ ΔÔ˘ÚΛ·˜ ı· Û˘Ó¯ÈÛÙ› ÁÈ· ÔÏÏ¿ ¯ÚfiÓÈ· Î·È ı· Ú¤ÂÈ Ó· Ì¿ıÔ˘Ì ӷ ˙ԇ̠ے ·˘Ùfi ÙÔ ÌË ÊÈÏÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Î·È Ó· ›̷ÛÙ ·Ó¤ÙÔÈÌÔÈ ÁÈ· Ù· ¯ÂÈÚfiÙÂÚ· ÌË ·ÔÎÏÂÈfiÌÂÓ˘ Î·È ·˘Ù‹˜ Ù˘ ÔÏÂÌÈ΋˜ Û‡Úڷ͢ ÛÙËÓ ÔÔ›· ·Ú’ ÔÏ›ÁÔ Ó· Êı¿ÛÔ˘Ì ÛÙÔ ÚfiÛÊ·ÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ. ¢ÂÓ ı· Ú¤ÂÈ Ó· Ì·˜ ‰È·Ê‡ÁÂÈ fiÙÈ Ô ΔÔ‡ÚÎÔ˜ ÌÈ· ÌfiÓÔ ÁÏÒÛÛ· ηٷϷ‚·›ÓÂÈ, ÙË ‰‡Ó·ÌË Î·È Û’ ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Û ۤ‚ÂÙ·È Î·È Û ÊÈÏ¿ ÙÔ ¯¤ÚÈ ÎÈ Â›Ó·È ¤ÙÔÈÌË Ó’ ·Ú¿ÍÂÈ fi,ÙÈ ÌÔÚ›, fiÙ·Ó ·ÓÙÈÏËÊı› ÙËÓ ·‰˘Ó·Ì›· ÛÔ˘. §·fi˜ Âӈ̤ÓÔ˜ Î·È Ì ÈÛ¯˘Ú¤˜ ŒÓÔϘ ¢˘Ó¿ÌÂȘ ‰ÂÓ ·Ê‹ÓÔ˘Ó

¿Óˆ!” . √ ∫·˙·ÓÙ˙¿Î˘ Â›Ó·È Ë ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË, Ë ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚË “·ÌÊÈÏÂÁfiÌÂÓË” ÓÂ˘Ì·ÙÈ΋ ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ· ÙÔ˘ 20Ô‡ ·ÈÒÓ· ÁÈ· ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. Ÿˆ˜ fiÏÔÈ ÔÈ ÌÂÁ¿ÏÔÈ, ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ ÔÏÏÔ‡˜ Ô·‰Ô‡˜ Î·È ÔÏÏÔ‡˜ ¯ıÚÔ‡˜. √È ÚÒÙÔÈ ÙÔÓ Ï¿ÙÚ„·Ó, ÔÈ ‰Â‡ÙÂÚÔÈ ÙÔ˘ Î‹Ú˘Í·Ó ¤Ó·Ó fiÏÂÌÔ ÂÍÔÓÙˆÙÈÎfi. ∫·ÙËÁÔÚ‹ıËΠfiÙÈ ˘‹ÚÍ ¿ıÂÔ˜. ∞ÊÔÚ›ÛÙËÎÂ Ô ›‰ÈÔ˜ Î·È Ù· ‚È‚Ï›· ÙÔ˘. ∞ÏÏ¿ ‰ÂÓ ·Ú·‰¤¯ÙËΠfiÙÈ ˘‹ÚÍ ¿ıÂÔ˜. ª¿ÏÈÛÙ· ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ÊÈÏÔÛÔÊÈÎÔ‡ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ Ù˘ “∞ÛÎËÙÈ΋˜” ϤÂÈ: “¶ÈÛÙ‡ˆ Û ¤Ó· £Âfi, ∞ÎÚ›Ù· ¢ÈÁÂÓ‹ ÛÙÚ·Ù¢fiÌÂÓÔ, ¿Û¯ÔÓÙ· ªÂÁ·ÏÔ‰‡Ó·ÌÔ ÔÏÂÌÈÛÙ‹ ÛÙ’ ·ÎÚfiٷٷ Û‡ÓÔÚ·. ™ÙÚ·ÙËÁfi ∞˘ÙÔÎÚ¿ÙÔÚ· Û fiϘ ÙȘ ʈÙÂÈÓ¤˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ, ÙȘ ÔÚ·Ù¤˜ Î·È ÙȘ ·fiÚ·Ù˜...” . °È· ÙÔÓ ∫·˙·ÓÙ˙¿ÎË ¤¯Ô˘Ó ÁÚ·Ê› ÔÏÏ¿ ‚È‚Ï›·, ¿ÚıÚ·, Û¯fiÏÈ·. Œ¯Ô˘Ó Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ‰È·Ï¤ÍÂȘ Û fiÏÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ. √ ∫·˙·ÓÙ˙¿Î˘ ˘‹ÚÍ ÔÈËÙ‹˜, Ì˘ıÈÛÙÔÚÈÔÁÚ¿ÊÔ˜, ‰Ú·Ì·ÙÔ˘ÚÁfi˜, ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˜ Î·È ÌÂÙ·ÊÚ·ÛÙ‹˜. ◊Ù·Ó Ì·ÓÈ҉˘ Ù·ÍȉÈÒÙ˘ “‰È·ÙÚ¤¯ÔÓÙ·˜” ·‰È¿ÎÔ· ÙË ÁË, ‚ϤÔÓÙ·˜ Î·È ÌÂÏÂÙÒÓÙ·˜ Ù· ¿ÓÙ·” . Δ·Í›‰Â˘Â, ÁÈ·Ù› ›¯Â ‚¿ÏÂÈ ‚·ıÈ¿ ̘ ÛÙËÓ „˘¯‹ ÙÔ˘ Ù· ÏfiÁÈ· ÂÓfi˜ ÛÔÊÔ‡ ∞ÈÁ˘Ù›Ô˘: “ª·Î¿ÚÈÔ˜ Ô ¿ÓıÚˆÔ˜ Ô˘ ›‰Â ÈÔ Ôχ ÓÂÚfi ÛÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘. ¶·Û¯›˙ÂÈ Ó· ÏËÛÈ¿ÛÂÈ ÙËÓ Â˘Ù˘¯›·, ÙÔ Êˆ˜ ÙÔ Ù¤ÏÂÈÔ, Ì ÙÔ ‰ÈÎfi ÙÔ˘ ÙÚfiÔ. ™ÙÔÓ “μÚ·¯fiÎËÔ” ÁÚ¿ÊÂÈ: “ΔÈ ı· ÂÈ Â˘Ù˘¯›·; ¡· ˙ÂȘ fiϘ ÙȘ ‰˘ÛÙ˘¯›Â˜! ΔÈ ı· ÂÈ Êˆ˜; ¡· ÎÔÈÙ¿˜ Ì ·ıfiψÙÔ Ì¿ÙÈ fiÏ· Ù· ÛÎÔÙ¿‰È·!” . À‹ÚÍ ¤Ó·˜ ÔÈÎÔ˘ÌÂÓÈÎfi˜, ÔÏ˘‰È¿ÛÙ·ÙÔ˜ Ì·¯fiÌÂÓÔ˜ ÓÂ˘Ì·ÙÈÎfi˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁfi˜. À‹ÚÍÂ Ë ÈÔ ˙ˆÓÙ·Ó‹, Ë ÈÔ ·ÏËıÈÓ‹ ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘ ·ÈÒÓ· Ì·˜. ∞Í›˙ÂÈ Ó· ·Ó·ÊÂÚıÔ‡Ó Ï›Á· ÎÔÌÌ¿ÙÈ· ·fi ÙÔ ÏfiÁÔ ÙÔ˘, fiÙ·Ó ÙÔ 1955 ÙÔ˘ ‰fiıËΠ‚Ú·‚Â›Ô Ù˘ ÂÈÚ‹Ó˘. ∂›Â: “∞Ó ‰ÂÓ ı¤ÏÔ˘Ì Ӓ ·Ê‹ÛÔ˘Ì ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Ó· ‚Ô˘ÏÈ¿ÍÂÈ ÛÙÔ ¯¿Ô˜, Ú¤ÂÈ Ó· Ï¢ÙÂÚÒÛÔ˘Ì Ì ÙȘ ‰˘Ó¿ÌÂȘ Ô˘ Â›Ó·È ÎÚ˘Ì̤Ó˜ ̤۷ ÛÙËÓ ‡ÏË Ó· Ï¢ÙÂÚÒÛÔ˘ÌÂ Î·È ÙËÓ ·Á¿Ë Ô˘ Â›Ó·È ÎÚ˘Ì̤ÓË ÛÙËÓ Î·Ú‰È¿ ÙÔ˘ οı ·ÓıÚÒÔ˘” . ∫·È Û˘Ó¯›˙ÂÈ: “™ÙËÓ ¿ÎÚË ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘, ¤Ó·˜ Ó· ÂÈÓ¿ÂÈ ÂÌ›˜ ÊÙ·›ÌÂ. ¢ÂÓ ÌÔÚԇ̠ӷ ›̷Û٠χÙÂÚÔÈ ·Ó ¤Ó·˜ ÛÙËÓ ¿ÎÚË ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ ̤ÓÂÈ ·ÎfiÌ· ÛÎÏ¿‚Ô˜” . ¶¿Ó ÂÓ‹ÓÙ· ‰‡Ô ¯ÚfiÓÈ· ·fi ÙÔ ı¿Ó·Ùfi ÙÔ˘ ÎÈ fï˜ Á˘Ú›˙ÂÈ ·Ó¿ÌÂÛ¿ Ì·˜, ÙÔ Ó‡̷ ÙÔ˘ ÙÔ ÚˆÌ·Ï¤Ô, ‰Â›¯ÓÔÓÙ¿˜ Ì·˜ “·’ ÙȘ ‰‡Ô ÛÙÚ¿Ù˜, ÙÔÓ ·Ó‹ÊÔÚÔ” .

ÂÚÈıÒÚÈ· ÛÙÔÓ ·ÓÙ›·ÏÔ Ó· ÛÎÂÊı› Ó· ÂÓÂÚÁ‹ÛÂÈ Î·Ù¿ Ù˘ ‰·ÊÈ΋˜ Ì·˜ ·ÎÂÚ·ÈfiÙËÙ·˜. ∫·Ù¿ Û˘Ó¤ÂÈ· Ë ·Ì˘ÓÙÈ΋ ıˆÚ¿ÎÈÛË Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ì·˜ ηı›ÛÙ·Ù·È ÂȂ‚ÏË̤ÓË, ·Ó·ÁηṲ̂ÓÔÈ Ó· ‰··Óԇ̠ÁÈ· ÂÍÔÏÈÛÌÔ‡˜ ÙÔ ˘„ËÏfi ÔÛÔÛÙfi ÙÔ˘ 3,5% ÙÔ˘ ∞∂¶ Ô˘ ÛËÌ·›ÓÂÈ ÂÓÓÈ¿ ‰ÈÛ. ¢ÚÒ ÂÚ›Ô˘. √ ÂÏÏËÓÈÎfi˜ Ï·fi˜ ÛÙË Û˘ÓÙÚÈÙÈ΋ ÙÔ˘ ÏÂÈÔ„ËÊ›· Û˘ÌʈÓ› Ì ÙȘ ÂÍÔÏÈÛÙÈΤ˜ ‰·¿Ó˜, ·ÚΛ fï˜ Ó· ÂÎÏ›„Ô˘Ó Ù· Ï·‰ÒÌ·Ù· ÙˆÓ ÌÂÛ·˙fiÓÙˆÓ Î·È ÏÔÈÒÓ Ô˘ ·Ó·ÌÂÈÁÓ‡ÔÓÙ·È Ì ·˘Ù¤˜. ∞˜ ·Ú·‰ÂÈÁÌ·ÙÈÛÙԇ̠̠ÙËÓ ÚÔ·Ú·Û΢‹ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ì·˜ ηٿ ÙÔÓ μ’ ¶·ÁÎfiÛÌÈÔ ¶fiÏÂÌÔ, Ô˘ ·Ú’ fiÙÈ ÊÙˆ¯‹ Î·È Ì ·Ó‡·ÚÎÙÔ˘˜ ÛÔ‚·ÚÔ‡˜ fiÚÔ˘˜ ηٿÊÂÚÂ Î·È ÚÔ·Ú·Û΢¿ÛÙËΠÈηÓÔÔÈËÙÈο, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÒÓÙ·˜ Î·È ÙÔ ÙÚÔÌÂÚfi ·Ì˘ÓÙÈÎfi Ô¯˘ÚˆÌ·ÙÈÎfi ¤ÚÁÔ ÁÓˆÛÙfi ˆ˜ “°Ú·ÌÌ‹ ªÂÙ·Í¿” , ·ÔÙÂÏÔ‡ÌÂÓÔ ·fi ›ÎÔÛÈ ¤Ó· ÌÂÁ¿Ï· Ô¯˘Ú¿ Î·È ¿ÏÏ· ÌÈÎÚfiÙÂÚ· ÛÙ· μfiÚÂÈ· Û‡ÓÔÚ¿ Ì·˜ ·fi ∞ÍÈfi ̤¯ÚÈ ¡¤ÛÙÔ ÔÙ·Ìfi. ΔÔ ¤ÚÁÔ ·˘Ùfi ‹Ù·Ó ¿ÍÈÔ ı·˘Ì·ÛÌÔ‡ ÁÈ· ÙËÓ ÂÔ¯‹ ÙÔ˘ Ì ‚¿ÛË ÙËÓ Ù¯ÓÔÏÔÁ›· Î·È Ù· ÎÔÓ‰‡ÏÈ· Ô˘ ‰È¤ıÂÙ ÙfiÙÂ Ë ÊÙˆ¯‹ ∂ÏÏ¿‰·. ΔÔ ÌÂÁ¿ÏÔ Ì˘ÛÙÈÎfi ·˘Ù‹˜ Ù˘ ÂÈÙ˘¯›·˜ ‹Ù·Ó fiÙÈ Î¿ı ‰Ú·¯Ì‹ ¤È·Ó ÙfiÔ Î·È Î·Ó›˜ ‰ÂÓ ‰ÈÂÓÓÔ›ÙÔ ÙÔÓ Â‡ÎÔÏÔ ÏÔ˘ÙÈÛÌfi ·fi ¯Ú‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘. ªÂÙ¿ ·’ fiÛ· ÂÎÙ¤ıËηÓ, ˘¿Ú¯ÂÈ ŒÏÏËÓ·˜ ·ÙÚÈÒÙ˘ Ô˘ Ó· ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ fiÙÈ ‰ÂÓ Â›Ó·È ··Ú·›ÙËÙË Ë ·ÚÔ˘Û›· ÙˆÓ ∂ÓfiÏˆÓ ¢˘Ó¿ÌÂˆÓ ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜; 줂·È· ·Ó fiÏÔ˜ Ô ÎfiÛÌÔ˜ Î·È È‰È·›ÙÂÚ· Ù· fiÌÔÚ· ÎÚ¿ÙË ‰ÂÓ Û˘ÓÙËÚÔ‡Û·Ó ŒÓÔϘ ¢˘Ó¿ÌÂȘ Î·È ˙Ô‡Û·Ì Û ÎÔÈӈӛ˜ ·ÁÁÂÏÈο Ï·Ṳ̂Ó˜ ı· Û˘ÌʈÓÔ‡ÛÂ Î·È Ô ˘ÔÁÚ¿ÊˆÓ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù¿ÚÁËÛ‹ ÙÔ˘˜. ∂Âȉ‹ fï˜ ·˘Ùfi Â›Ó·È ¿È·ÛÙÔ fiÓÂÈÚÔ, ·˜ ¤¯Ô˘Ì ηٿ ÓÔ˘ ÙË Ú‹ÛË ÙÔ˘ ÌÂÁ¿ÏÔ˘ ∞˘ÛÙÚÈ·ÎÔ‡ ÛÙÚ·ÙËÁÔ‡ Î·È ÛÙÚ·ÙȈÙÈÎÔ‡ Û˘ÁÁڷʤ· ∫Ï·Ô‡˙‚ÈÙ˜ Ô˘ ›Â: “∂¿Ó ÂÈı˘Ì›˜ ÂÈÚ‹ÓË, ÚÔ·Ú·Û΢¿ÛÔ˘ ÁÈ· fiÏÂÌÔ” .


ΔƒπΔ∏ 27 √∫Δøμƒπ√À 2009

OI ¶O§ITE™ Y¶O™THPIZOYN £· ·Ó¤‚ÂÈ Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘ ÛÙËÓ ∞’ ∫·ÙËÁÔÚ›· ¶ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ ¶Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘;

¢ËÌ‹ÙÚ˘ ª·ÚÈÂÙÙ¿Î˘ ‰ËÌfiÛÈÔ˜ ˘¿ÏÏËÏÔ˜

“√ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ¤Ó· ηÏfi ÚfiÛˆÔ, ÙÒÚ· ÛÙËÓ ¤Ó·ÚÍË ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜. ∂‡¯ÔÌ·È Î·È ÈÛÙ‡ˆ fiÙÈ ÙÂÏÈο ı· ηٷʤÚÂÈ Ó· ·Ó¤‚ÂÈ ÛÙËÓ ∞’ ∫·ÙËÁÔÚ›· ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜” .

°ÈÒÚÁÔ˜ ¶ÂÚÛÈÓ›‰Ë˜ ÛÙÚ·ÙȈÙÈÎfi˜

“¶ÈÛÙ‡ˆ fiÙÈ Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘ ı· ÌÔÚ¤ÛÂÈ Ó· ·Ó¤‚ÂÈ Î·ÙËÁÔÚ›·. ÕÏψÛÙÂ Â›Ó·È Î·Ïfi ÔÈ Â·Ú¯È·Î¤˜ fiÏÂȘ Ó· ÂÎÚÔÛˆÔ‡ÓÙ·È ÛÙËÓ ∞’ ∫·ÙËÁÔÚ›· ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘” .

∞fiÛÙÔÏÔ˜ ªÈ¯·‹Ï Û˘ÓÙËÚËÙ‹˜

“¶ÈÛÙ‡ˆ fiÙÈ Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘ ı· ·Ó¤‚ÂÈ ÛÙËÓ ∞’ ∫·ÙËÁÔÚ›· ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘, ÁÈ·Ù› ¤¯ÂÈ Î·Ï‹ ÔÌ¿‰·, ·›˙ÂÈ Î·Ïfi Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ Î·È Ê·›ÓÂÙ·È ˆ˜ ¤¯ÂÈ ÙËÓ Ù‡¯Ë Ì·˙› ÙÔ˘” .

∫›Ó‰˘ÓÔ˜ ÁÈ· Â˙Ô‡˜ ™ˆÛÙ¤˜ Î·È ÙÔ Î˘ÚÈfiÙÂÚÔ ·Ó·Áη›Â˜ ÔÈ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∞Ú¯‹˜ μfiÏÔ˘ ÛÙÔ ‹ÌÈÛ˘ ÙÔ˘ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ Ù˘ Ô‰Ô‡ ∞Ï·Ì¿Ó·˜, ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ‰ÚfiÌˆÓ πÂÚÔÏÔ¯ÈÙÒÓ Î·È ∫ˆÏ¤ÙË. ™ÙÔ ·ÔηÙÂÛÙË̤ÓÔ ÙÌ‹Ì· ÙÔ˘ ‰ÚfiÌÔ˘ Ë ‰È¤Ï¢ÛË ÙˆÓ Â˙ÒÓ Á›ÓÂÙ·È ϤÔÓ Ì ·ÛÊ¿ÏÂÈ·. øÛÙfiÛÔ, ÛÙÔ ˘fiÏÔÈÔ ÌÈÛfi Ù˘ Ô‰Ô‡ Ë Î›ÓËÛË ÙˆÓ Â˙ÒÓ ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ı› Ó· ηı›ÛÙ·Ù·È ··ÁÔÚ¢ÙÈ΋ Î·È ÙÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚÔ ÂÈΛӉ˘ÓË. ¶Â˙Ô‰ÚfiÌÈ· ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Î·È Ô Î›Ó‰˘ÓÔ˜ Ó· ·Ú·Û˘ÚıÔ‡Ó ÔÈ Â˙Ô› ·fi Ù· ‰ÈÂÚ¯fiÌÂÓ· Ô¯‹Ì·Ù· ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ¿ÌÂÛÔ˜. ∂›Ó·È ·‰È·ÓfiËÙÔ Î·È ·ÓÂ›ÙÚÂÙÔ Û˘Ó¿Ì· Û ¤Ó· ·fi Ù· ÎÂÓÙÚÈÎfiÙÂÚ· ÛËÌ›· Ù˘ fiÏ˘, Ì ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ, ηٷÛÙ‹Ì·Ù·, ÂÌÔÚÈÎfi ΤÓÙÚÔ Î·È Î·ÙÔÈ˘, Ó· ηı›ÛÙ·Ù·È ·‰‡Ó·ÙË Ë ‰È¤Ï¢ÛË ÙˆÓ Â˙ÒÓ. ∂›Ó·È ‚¤‚·ÈÔ fiÙÈ Ë ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈΤ˜ ‰˘ÛÎÔϛ˜ Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ·ÔηٿÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ˘ÔÏÔ›Ô˘ ÌÈÛÔ‡ ÛÙÔ Â›Ì·¯Ô ÙÌ‹Ì· Ù˘ ∞Ï·Ì¿Ó·˜, ηıÒ˜ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ηÙÔÈ˘ Î·È ÙÔ ˙ËÙÔ‡ÌÂÓÔ Â›Ó·È fiÙÈ Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÂÈ ‰È¿ÓÔÈÍË ÙÔ˘ ‰ÚfiÌÔ˘ Î·È Ó· ηٷÛ΢·ÛÙÔ‡Ó Â˙Ô‰ÚfiÌÈ·. ΔÔ Ò˜ ·ÊÔÚ¿ ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο Î·È ÌfiÓÔ ÙË ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹. √È Ôϛ٘ ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘˜ ··ÈÙÔ‡Ó ϤÔÓ Ó· ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È Ì ·ÛÊ¿ÏÂÈ· ÛÙÔ Â›Ì·¯Ô ÙÌ‹Ì· Ù˘ ∞Ï·Ì¿Ó·˜. μ.∫.

ÂχıÂÚÔ˜ Â·ÁÁÂÏÌ·Ù›·˜

“¡ÔÌ›˙ˆ fiÙÈ Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘ ı· ·Ó¤‚ÂÈ Î·ÙËÁÔÚ›·, ÁÈ·Ù› ¤¯ÂÈ Î·Ï‹ ÔÌ¿‰·, ÂÓÒ ÔÈ ˘fiÏÔÈÔÈ Â›Ó·È ÈÔ ·Ô‰˘Ó·ÌˆÌ¤ÓÔÈ. ∂›Û˘ Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘ ¤¯ÂÈ ÂÙ‡¯ÂÈ Ó›Î˜ Û ÂÎÙfi˜ ¤‰Ú·˜ ·È¯Ó›‰È· Ô˘ Â›Ó·È ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÁÈ· ÙË μ’ ∂ıÓÈ΋” .

EÈ̤ÏÂÈ·: ºøTH™ ™¶ANO™ ºˆÙfi: ¶. °IANNAPO™

I‰ÈÔÎÙ‹Ù˘

∂ΉfiÙ˘

£E™™A§IKE™ EK¢O™EI™ A.E.

μ∞™π§∏™ Ã. ¢∞¡√™

I¿ÛÔÓÔ˜ Ì ∞ı. ¢È¿ÎÔ˘ 2 383 33 BO§O™ Kˆ‰ÈÎfi˜ 1802 ÙËÏ.: 24210 23303 (Û˘ÓÔÙÈ΋ 8 ÁÚ·ÌÌÒÓ) ÙËÏ. Û˘Ó‰ÚÔÌËÙÒÓ 8001135000 fax: 24210 32828, 23470

¢È¢ı˘ÓÙ‹˜

£∞¡∞™∏™ X. ™AMAPA™ ¢È¢ı˘ÓÙ‹˜ ™‡ÓÙ·Í˘

Aƒ°Àƒ∏™ °IANNAKO¶OY§O™ AÚ¯ÈÛ˘ÓÙ¿ÎÙ˘

Kø™TA™ T™AM¶AZH™

E-mail: info@e-thessalia.gr http://www.e-thessalia.gr E-mail: (ÁÈ· ÂÌÔÚÈΤ˜ ηٷ¯ˆÚ‹ÛÂȘ): pub@e-thessalia.gr ¢È¢ı˘ÓÙ‹˜: 1914 - 1944 T. OIKONOMAKH™ 1945 -1990 °. ¶∞ƒ∞™∫∂À√¶√À§√™ 1990 - 1996 K. §OY§H™

ÈÂÛÙ‹ÚÈ· - ‰È·ÓÔÌ‹ Ù‡Ô˘: A' BI.¶E. BfiÏÔ˘

ÙËÏ.: 24210 95751-2, fax: 24210 95755 A¶A°OPEYETAI Ë ·Ó·‰ËÌÔÛ›Â˘ÛË, Ë ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹, ÔÏÈ΋, ÌÂÚÈ΋ ‹ ÂÚÈÏËÙÈ΋, Ë Î·Ù¿ ·Ú¿ÊÚ·ÛË ‹ ‰È·Û΢‹ ·fi‰ÔÛË ÙÔ˘ ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘ Ù˘ ÂÊËÌÂÚ›‰·˜ Ì ÔÔÈÔÓ‰‹ÔÙ ÙÚfiÔ, Ì˯·ÓÈÎfi, ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi, ʈÙÔÙ˘ÈÎfi, ˯ÔÁÚ·Ê‹Ûˆ˜ ‹ ¿ÏÏÔÓ, ¯ˆÚ›˜ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ÁÚ·Ù‹ ¿‰ÂÈ· ÙÔ˘ ÂΉfiÙË. NfiÌÔÈ 238/1970, 4301/1979, N. 100/1975, N¢ 3565/1956 Î·È 4254/1962 Î·È Î·ÓfiÓ˜ ÙÔ˘ ¢ÈÂıÓÔ‡˜ ¢Èη›Ô˘.

™‚‹ÓÔ˘Ó ÛÙÔ ¤Ú·ÛÌ· ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ ÔÈ ·ÏÈÔ› Ô‰ËÏ·Ùfi‰ÚÔÌÔÈ, Ë ÌÔ›Ú· ÙˆÓ Ó¤ˆÓ Ó· ‰Ô‡Ì oÈ· ı· ›ӷÈ; ¶·Ó. °È·Ó., pangian21@yahoo.gr

™·Ṳ̂ӷ Á˘·ÏÈ¿ ¢ÂÓ ÙÔ˘˜ ÊÙ¿ÓÂÈ ˆ˜ ÔÏÏ¿ Â˙Ô‰ÚfiÌÈ· ‰ÂÓ ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó Ú¿Ì·, ¤¯Ô˘Ó Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÔ˘Ó Î·È Ù· Û·Ṳ̂ӷ Á˘·ÏÈ¿. ∞Ó·ÊÂÚfiÌ·ÛÙ ÛÙ· ¿ÙÔÌ· Ì ÎÈÓËÙÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·, Ô˘, fiˆ˜ ·Ó¤ÊÂÚ·Ó, fiÙ·Ó ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ·Ó¤‚Ô˘Ó ÛÙÔ Â˙Ô‰ÚfiÌÈÔ Ì¤Ûˆ Ù˘ Ú¿Ì·˜ Î·È ‰›Ï· ˘¿Ú¯ÂÈ Î¿‰Ô˜ ·ÔÚÚÈÌÌ¿ÙˆÓ, ÂÏÏԯ‡ÂÈ Ô Î›Ó‰˘ÓÔ˜ ·fi Ù· Âٷ̤ӷ ÎÔÌÌ¿ÙÈ· ·fi Á˘·ÏÈ¿. ¢ËÏ·‰‹ ‰È¿ÊÔÚÔÈ ·Ú·ÙÔ‡Ó Ù· Á˘·ÏÈ¿ ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ Î¿‰Ô ηÈ, fiÙ·Ó ÙÔ ¿ÙÔÌÔ Ì ·Ó·ËÚ›· ¿ÂÈ Ó· ·Ó¤‚ÂÈ ÛÙÔ Â˙Ô‰ÚfiÌÈÔ Ì ÙÔ Î·ÚfiÙÛÈ, ÛοÂÈ ÙÔ Ï¿ÛÙÈ¯Ô ·fi ÙÔ ·Ì·Í›‰ÈÔ Î·È ·¯ÚËÛÙ‡ÂÙ·È. ¢ÂÓ Â›Ó·È Ô‡Ù ̛· Ô‡Ù ‰‡Ô ÔÈ ÂÚÈÙÒÛÂȘ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Ù·Ï·ÈˆÚËı› ÁÈ’ ·˘Ùfi ÙÔ ÏfiÁÔ Ù· ¿ÙÔÌ· Ì ÎÈÓËÙÈ΋ ·Ó·ËÚ›·. ŒÓ· ·ÎfiÌË ÂÌfi‰ÈÔ ÏÔÈfiÓ ÛÙË ‰˘ÛÎÔÏ›· Ù˘ ÌÂٷΛÓËÛ‹˜ ÙÔ˘˜ ̤۷ ÛÙËÓ fiÏË. º.™.

ÿԘ

ÃÚ‹ÛÙÔ˜ ™·‚Ï¿Î˘

/5

μÚÔ¯ÂÚ‹ Ë ¯ıÂÛÈÓ‹ Ë̤ڷ Î·È ˆ˜ Û˘Ó‹ıˆ˜ Û ٤ÙÔȘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ, ÔÈ μÔÏÈÒÙ˜ η٤‚ËÎ·Ó ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ fiÏ˘ Ì ٷ πà ÙÔ˘˜, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· οÓÔ˘Ó ÙȘ ‰Ô˘ÏÂȤ˜ ÙÔ˘˜. ∞˘Ùfi Û˘ÓÂ¿ÁÂÙ·È ÌÂÁ¿ÏË ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ ΢ÎÏÔÊÔÚÈ·ÎÔ‡ ÊfiÚÙÔ˘ Î·È ·‰˘Ó·Ì›· Â͇ÚÂÛ˘ ¯ÒÚˆÓ ÛÙ¿ı-

ŒÂÛ ÛÙË Ï·ÎÎÔ‡‚· ™ÙË ÌÂÁ¿ÏË Ï·ÎÎÔ‡‚· Ô˘ ¤¯ÂÈ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËı› ÛÙËÓ Ô‰fi °·Ì‚¤Ù·-Δ¿ÎË √ÈÎÔÓÔÌ¿ÎË ÂÁÎψ‚›ÛÙËΠÚÔ¯ı¤˜ ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ¤Ó· π.Ã. §fiÁˆ Ù˘ ‚ÚÔ¯‹˜ Î·È ÙÔ˘ ·¤Ú· Ô˘ ÂÈÎÚ·ÙÔ‡ÛÂ, Ë Û‹Ì·ÓÛË Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ‰ÂÓ ˘‹Ú¯Â, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ÌË Á›ÓÂÈ ÔÚ·Ù‹ ·fi ÙÔÓ Ô‰ËÁfi Ë ÌÂÁ¿ÏË ÙÔÌ‹. √È ‰‡Ô ÌÚÔÛÙÈÓ¤˜ Úfi‰Â˜ ÙÔ˘ Ô¯‹Ì·ÙÔ˜ ¤ÂÛ·Ó ÛÙËÓ ÙÔÌ‹ Î·È Â˘Ù˘¯Ò˜ Ô˘ ÙÔ ·˘ÙÔΛÓËÙÔ ÎÈÓÔ‡Ù·Ó Ì Ôχ ÌÈÎÚ‹ Ù·¯‡ÙËÙ·, ÁÈ·Ù› ı· ›¯Â ˘ÔÛÙ› ÛÔ‚·Ú¤˜ ˘ÏÈΤ˜ ˙ËÌȤ˜. §fiÁˆ ÙˆÓ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ ÁÈ· ÙÔ Ê˘ÛÈÎfi ·¤ÚÈÔ ¤¯Ô˘Ó ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËı› ÛÙȘ Ô‰Ô‡˜ ‰È¿ÊÔÚ˜ ÙÔ̤˜. ΔÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ Ó· ˘¿Ú¯ÂÈ Ë Î·Ù¿ÏÏËÏË Û‹Ì·ÓÛË, ÒÛÙ ӷ ÌËÓ ÚÔηÏÔ‡ÓÙ·È ·Ù˘¯‹Ì·Ù·. º.™.

Ì¢Û˘. ∫¿ÓÔÓÙ·˜ ηÓ›˜ ÌÈ· ‚fiÏÙ· ÛÙÔ˘˜ ÎÂÓÙÚÈÎÔ‡˜

‰ÚfiÌÔ˘˜ Ù˘ fiÏ˘, ı· ‰È·›ÛÙˆÓ Ì ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈ΋ ¢ÎÔÏ›· ˆ˜ Ù· ‰ÈÏÔ·ÚηڛÛÌ·Ù· ·ÔÙÂÏÔ‡Û·Ó ÙÔÓ Î·ÓfiÓ·, fiˆ˜ Î·È Ù· ηÙÂÈÏËÌ̤ӷ Â˙Ô‰ÚfiÌÈ· ·fi Ù· ‰Âο‰Â˜ πà Ô˘ ‰ÂÓ ¤‚ÚÈÛÎ·Ó ÂχıÂÚÔ ¯ÒÚÔ ÛÙ¿ıÌ¢Û˘. ªÂ Ï›Á· ÏfiÁÈ· ¯¿Ô˜... °.•.

∏ ÛÙ¤Á·ÛË ÙÔ˘ ·Ï‚·ÓÈÎÔ‡ ÊÚÔÓÙÈÛÙËÚ›Ô˘ ΔËÓ ·ÓÙ›‰Ú·ÛË ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ ÚÔοÏÂÛ·Ó Ù· fiÛ· ·Ó·Ê¤ÚıËÎ·Ó ·fi ÙÔ ™‡ÏÏÔÁÔ ∞Ï‚·ÓÒÓ ªÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ ∂ÈÛÙËÌfiÓˆÓ Û¯ÂÙÈο Ì ÙË ÌË Â‡ÚÂÛË Î¿ÔÈÔ˘ ¯ÒÚÔ˘ ÛÙ¤Á·Û˘ ÙÔ˘ ÊÚÔÓÙÈÛÙËÚ›Ô˘ ÂÎÌ¿ıËÛ˘ Ù˘ ·Ï‚·ÓÈ΋˜ ÁÏÒÛÛ·˜. ∞fi ÙÔ ¢‹ÌÔ ÛËÌÂÈÒÓÂÙ·È ˆ˜ ÚÒÙÔÓ ÚÔÙ¿ıËΠÛÙÔ Û‡ÏÏÔÁÔ ¤Ó·˜ ¯ÒÚÔ˜ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ ¡¤·˜ ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ¤ÁÈÓ ·Ô‰ÂÎÙfi˜, ÂÂȉ‹ ‰ÂÓ ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ fiÏ˘. ¢Â‡ÙÂÚÔÓ, fiÙÈ ¤¯ÂÈ ‰Ôı› ÂÍÔÏÈÛÌfi˜, fiˆ˜ ıÚ·Ó›·, ÛÙÔ Û‡ÏÏÔÁÔ ÁÈ· Ó· Á›ÓÔÓÙ·È Ù· Ì·ı‹Ì·Ù·. ¶¿ÓÙˆ˜ ÙÔ ÂÚÒÙËÌ· Ô˘ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ, Â›Ó·È ·Ó ˘¿Ú¯ÂÈ ¿ÏÏË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÁÈ· ÛÙ¤Á·ÛË ÙÔ˘ ·Ï‚·ÓÈÎÔ‡ ÊÚÔÓÙÈÛÙËÚ›Ô˘. º.™.

27 √∫Δøμƒπ√À 1979 ∏ ·Ó¤ÁÂÚÛË ÙÔ˘ ÎÙÈÚ›Ô˘ ÛÙÔ ÔÈÎfiÂ‰Ô ™ÎÂÓ‰ÂÚ¿ÓË “ΔÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ μfiÏÔ˘ ÂÓ¤ÎÚÈÓ ÛÙËÓ ÚÔ¯ıÂÛÈÓ‹ ÙÔ˘ Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÙËÓ ÚÔÌÂϤÙË ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¤ÁÂÚÛË ÎÙÈÚ›Ô˘ ÁÚ·Ê›ˆÓ Î·È Î·Ù·ÛÙËÌ¿ÙˆÓ ÛÙÔ ‰ËÌÔÙÈÎfi ÔÈÎfiÂ‰Ô ÙˆÓ Ô‰ÒÓ ΔÔ¿ÏË - ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ - ™ÎÂÓ‰ÂÚ¿ÓË, ÂÓÒ ÂÈÊ˘Ï¿¯ıËΠÁÈ· Ó· ·ÔÊ·Û›ÛÂÈ ÛÙÔ ÛÙ¿‰ÈÔ Ù˘ Û˘Óٿ͈˜ Ù˘ ÔÚÈÛÙÈ΋˜ ÌÂϤÙ˘ ÁÈ· ÙÔ ·Ó ı· Á›ÓÂÈ ÛÙÔ ÈÛfiÁÂÈÔ ÙÔ˘ ÎÙÈÚ›Ô˘ Áηڿ˙ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ” . ∂ÁÎÚ›ıËÎÂ Ë ÚÔÌÂϤÙË ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ™Ê·Á›Ԣ μfiÏÔ˘ ‚ÈÔÌ˯·ÓÈÎÔ‡ Ù‡Ô˘ “ªÂ ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ °ÂˆÚÁ›·˜ ÂÁÎÚ›ıËÎÂ Ë ˘Ô‚ÏËı›۷ ÛÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ÚÔÌÂϤÙË ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ™Ê·Á›Ԣ μfiÏÔ˘ ‚ÈÔÌ˯·ÓÈÎÔ‡ Ù‡Ô˘ Ì ÙȘ ÂÍ‹˜ ·Ú·ÙËÚ‹ÛÂȘ: ∫·Ù¿ ÙËÓ Û‡ÓÙ·ÍË ÙÔ˘ ÂÔ̤ÓÔ˘ ÛÙ·‰›Ô˘ Ù˘ ÌÂϤÙ˘, Î·È fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ ÔÈfiÙËÙ· ÙˆÓ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ·˜ ÔÏÈÙÈÎÔ‡ Ì˯·ÓÈÎÔ‡, ı· ÂÊ·ÚÌÔÛıÔ‡Ó fiÛ· ηıÔÚ›ÛıËÎ·Ó Ì ÙËÓ ¤ÁÎÚÈÛË Ù˘ ÔÚÈÛÙÈ΋˜ ÌÂϤÙ˘ ™Ê·Á›Ԣ Ù‡Ô˘ ∞’” . ∏ Û‡Ó‰ÂÛË 111 ÔÏ˘Î·ÙÔÈÎÈÒÓ Ì ÙÔ ‰›ÎÙ˘Ô ÙˆÓ ˘ÔÓfiÌˆÓ “∂ÓÂÎÚ›ıË ·fi ÙÔ ¡ÔÌ¿Ú¯Ë ª·ÁÓËÛ›·˜ πˆ. ∫·ÏÔÁ›ÙÔÓ· Ë ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ Ù˘ ¢∂À∞ªμ ÁÈ· ÙËÓ Û‡Ó‰ÂÛË ÙˆÓ ‚fiıÚˆÓ 111 Ó¤ˆÓ ÔÏ˘Î·ÙÔÈÎÈÒÓ Ù˘ fiψ˜ Ì ÙÔ ‰›ÎÙ˘Ô ÙˆÓ ˘ÔÓfiÌˆÓ Ì ÙÔ ÔÔ›Ô Ù· ˘ÁÚ¿ ·fi‚ÏËÙ¿ ÙÔ˘˜ ı· ¯‡ÓÔÓÙ·È ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. Ÿˆ˜ Â›Ó·È ÁÓˆÛÙfi ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙȘ ÔÏ˘Î·ÙÔÈ˘ ÁÈ· ÙȘ Ôԛ˜ Ô Ù¤ˆ˜ ¢√À∞μ ›¯Â ‰ÒÛÂÈ ÙËÓ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓË ÁÈ· ÙËÓ Û‡Ó‰ÂÛË ÚÔ¤ÁÎÚÈÛË” .

∏ ηٷÛ΢‹ ·ÓÙÈÏËÌÌ˘ÚÈÎÒÓ ¤ÚÁˆÓ ÛÙÔÓ ¯Â›Ì·ÚÚÔ ∫ÂÚ·ÛÈÒÙË “™ÙË ¢È‡ı˘ÓÛË Δ¯ÓÈÎÒÓ ÀËÚÂÛÈÒÓ ¤ÁÈÓ ¯ı˜ Ë ‰ËÌÔÚ·Û›· ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ “Â›ÁÔÓÙ· ·ÓÙÈÏËÌÌ˘ÚÈο ¤ÚÁ· ¯ÂÈÌ¿ÚÚÔ˘ ∫ÂÚ·ÛÈÒÙË ¡. ª·ÁÓËÛ›·˜” , ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ 3.000.000 ‰Ú·¯ÌÒÓ. ΔÂÏÂ˘Ù·›Ô˜ ÌÂÈÔ‰fiÙ˘ ·Ó‰›¯ıË Ô ÂÚÁÔÏ¿‚Ô˜ ¡. ™Ô‡ÚÏ·˜ Ì ¤ÎÙˆÛË 23%. ∂›Û˘ ¤ÁÈÓÂ Ë ‰ËÌÔÚ·Û›· ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ·ÛÊ·ÏÙfiÛÙÚˆÛË Ù˘ Ô‰Ô‡ μ. ¶·‡ÏÔ˘ Ù˘ ∫ÔÈÓfiÙËÙ·˜ ∂˘ÍÂÈÓÔ˘fiψ˜ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ 500.000 ‰Ú¯. ΔÂÏÂ˘Ù·›Ô˜ ÌÂÈÔ‰fiÙ˘ ·Ó‰›¯ıË Ô ¢ËÌ. ¶·Û¯¿Ï˘ Ì ¤ÎÙˆÛË 1%” .

ÂÎÙ¿ÛÂˆÓ Ù˘ Ù¤ˆ˜ Ï›ÌÓ˘ ∫¿ÚÏ·˜ ÛÙȘ ÔÌ¿‰Â˜ ÙˆÓ ‰ÈηÈÔ‡¯ˆÓ ηÏÏÈÂÚÁËÙÒÓ Ô˘ ηıÔÚ›ÛıËÎ·Ó Ì ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ÓÔÌ¿Ú¯Ë. ªÂÙ¿ ÙËÓ ·Ú¿‰ÔÛË ÙˆÓ ÂÎÙ¿ÛÂˆÓ ¿Ú¯ÈÛÂ Ë ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· ÙˆÓ ·Ú·ÁˆÁÒÓ ÁÈ· ÙËÓ ÛÔÚ¿” .

∏ ·Ú¿‰ÔÛË ÂÎÙ¿ÛÂˆÓ Ù˘ ∫¿ÚÏ·˜ Û ηÏÏÈÂÚÁËÙ¤˜ “∞fi Ù· ÙÔÔÁÚ·ÊÈο Û˘ÓÂÚÁ›· ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ °ÂˆÚÁ›·˜ ÔÏÔÎÏËÚÒıËÎÂ Ë ·Ú¿‰ÔÛË

™∞¡ ™∏ª∂ƒ∞ ¶ÚÈÓ 70 ¯ÚfiÓÈ·... ÁÂÓÓ‹ıËÎÂ Ô μÚÂÙ·Ófi˜ Ë-

ÛÙËÚ›˙ÔÓÙ·Ó ·fi ÙȘ ∏¶∞.

ıÔÔÈfi˜ Î·È Û˘ÁÁڷʤ·˜ Δ˙ÔÓ ∫ÏÈ˙, ÁÓˆÛÙfi˜ ·fi ÙȘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯¤˜ ÙÔ˘ ÛÙȘ ‰ËÌÔÊÈÏ›˜ ΈÌÈΤ˜ ÛÂÈÚ¤˜ “πÙ¿ÌÂÓÔ ΔÛ›ÚÎÔ ÙˆÓ ªfiÓÙÈ ¶¿ÈıÔÓ˜” Î·È “ºfiÏÙÈ Δ¿Ô˘ÂÚ” , ·ÏÏ¿ Î·È Û ٷÈӛ˜, fiˆ˜ “ΔÔ æ¿ÚÈ Ô˘ ÙÔ ¤ÏÂÁ·Ó °Ô˘¿ÓÙ·” Î.·. ¶ÚÈÓ 30 ¯ÚfiÓÈ·... Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÛÙÔ μ·ÙÈηÓfi ›¯Â Ô ¶¿·˜ πˆ¿ÓÓ˘-¶·‡ÏÔ˜ μ’ Ì ÙÔÓ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹. ¶ÚÈÓ 20 ¯ÚfiÓÈ·... ÛÙË ¡ÈηڿÁÔ˘·, Ô Úfi‰ÚÔ˜ ¡Ù·ÓÈ¤Ï √ÚÙ¤Á· ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ηٿ·˘ÛË ˘Úfi˜ Ì ÙÔ˘˜ ·ÓÙ¿ÚÙ˜ ∫fiÓÙÚ·˜, Ô˘ ˘Ô-

¶ÚÈÓ 10 ¯ÚfiÓÈ·... ÛÙËÓ ∞ÚÌÂÓ›·, Ù¤ÛÛÂÚȘ ¤ÓÔÏÔÈ Ì ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙÔÓ ÁÓˆÛÙfi ÂıÓÈÎÈÛÙ‹ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ, √˘Ó¿ÓÈ·Ó, ÂÈÛ¤‚·Ï·Ó ÛÙÔ ∫ÔÈÓÔ‚Ô‡ÏÈÔ Î·È ¿ÓÔÈÍ·Ó ˘Ú ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙÔ˘ Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡ Î·È ¿ÏÏˆÓ Î˘‚ÂÚÓËÙÈÎÒÓ ·ÍȈ̷ÙÔ‡¯ˆÓ, ʈӿ˙ÔÓÙ·˜ ˆ˜ οÓÔ˘Ó Ú·ÍÈÎfiËÌ·. ™ÎÔÙÒıËÎ·Ó Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ μ·˙ÁÎ¤Ó ™·ÚÎÈÛÈ¿Ó, Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ μÔ˘Ï‹˜ ∫¿ÚÂÓ ¡ÙÂÌÈÚÙÛÈ¿Ó, ÔÈ ‰‡Ô ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔÈ ÙÔ˘ ™ÒÌ·ÙÔ˜ ÎÈ ¤Ó·˜ ˘Ô˘ÚÁfi˜, ÂÓÒ ‰Âο‰Â˜ ¿ÏÏÔÈ Û˘ÓÂÏ‹ÊıËÛ·Ó fiÌËÚÔÈ ·fi ÙÔ˘˜ ‰Ú¿ÛÙ˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ·Ú·‰fiıËÎ·Ó ÙËÓ ÂfiÌÂÓË Ì¤Ú·.


¶ÔÏÈÙÈ΋ 6

TPITH 27 √∫Δøμƒπ√À 2009

∞¡Δπ¢ƒ∞™∏ Δ∏™ ¡¢

¶Âٷψً˜: §‹Í·Ó ÙÔ ı¤Ì· ÙˆÓ Stage ∞£∏¡∞, 26.

∂Ã√À¡ ÍÂηı·Ú›ÛÂÈ Ù· ¿ÓÙ· fiÛÔÓ ·-

ÊÔÚ¿ Ù· Stage, Ì ÙËÓ ˘Ô˘ÚÁÈ΋ ÂÈÙÚÔ‹ Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹, ‰‹ÏˆÛ ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· (¯ı˜) Ô Î˘‚ÂÚÓËÙÈÎfi˜ ÂÎÚfiÛˆÔ˜ °. ¶Âٷψً˜. ∂ÚˆÙËı›˜ ÁÈ· ÙÔ ı¤Ì· ÙˆÓ Û˘Ì‚·ÛÈÔ‡¯ˆÓ, › fiÙÈ Â›Ó·È ÈÔ ÂÚ›ÏÔÎÔ ÙÔ ˙‹ÙËÌ· Ì ÙȘ Û˘Ì‚¿ÛÂȘ ¤ÚÁÔ˘ Î·È ·ÎfiÌ· fiÙÈ Â›Ó·È ¤Ó·˜ ¿ÏÏÔ˜ ÙÚfiÔ˜ Ó· ·Ú¤¯ÂÙ·È ÈÔ ÌfiÓÈÌË Î·È ÂÍ·ÚÙË̤ÓË ÂÚÁ·Û›·. ΔfiÓÈÛ fiÙÈ ı· ˘¿ÚÍÂÈ Î·Ù·ÁÚ·Ê‹. “∂›Ó·È ·Ó·ÌÊÈÛ‚‹ÙËÙÔ fiÙÈ ÔÈ Û˘Ì‚¿ÛÂȘ ¤ÚÁÔ˘ Û ÔÚÈṲ̂Ó˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È, Û ÔÏϤ˜, fï˜, ˘ÔÎÚ‡ÙÔ˘Ó ¤Ó· ¿ÏÏÔ Â›‰Ô˜ ÂÚÁ·Û›·˜” ·Ó¤ÊÂÚÂ Î·È ÚfiÛıÂÛÂ: “ŸÛ˜ Â›Ó·È ··Ú·›ÙËÙ˜ ı· ·Ú·Ì›ÓÔ˘Ó, fi¯È fï˜ fiÛ˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ··Ú·›ÙËÙ˜ Î·È Á›ÓÔÓÙ·È Ì ¿ÏÏÔ˘˜ ÛÎÔÔ‡˜” . ∂ÚˆÙËı›˜ ·Ó ·˘Ù¤˜ ı· ·Ú·Ì›ÓÔ˘Ó ˆ˜ Û˘Ì‚¿ÛÂȘ ¤ÚÁÔ˘ ‹ ·Ó ı· ÌÂÙ·ÙÚ·Ô‡Ó Û ÔÚÈṲ̂ÓÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘, Ô Î. ¶Âٷψً˜ › fiÙÈ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ‰ÈÂÚ¢ÓËı› ÙÈ ·ÎÚÈ‚Ò˜ Á›ÓÂÙ·È Î·È ÚfiÛıÂÛ fiÙÈ ·Ó Ê·Ó› ˆ˜ ›Ûˆ ·fi ÌÈ· ۇ̂·ÛË ¤ÚÁÔ˘ ˘ÔÎÚ‡ÙÂÙ·È Û¯¤ÛË ÂÍ·ÚÙË̤Ó˘ ÂÚÁ·Û›·˜, ηٿ ¿Û· Èı·ÓfiÙËÙ·, ı· ÌÂÙ·ÙÚ·› Û ۇ̂·ÛË ÂÚÁ·Û›·˜ ÔÚÈṲ̂ÓÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘.

“ªÂıfi‰Â˘ÛË Ù˘ ¡¢ Ù· Stage”

√ Î. ¶Âٷψً˜ ÂÈÛ‹Ì·Ó fiÙÈ ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ Ì ηıÂÛÙÒ˜ Stage ‹Ù·Ó “Ô‡Ùˆ˜ ‹ ¿Ïψ˜ ¿ÓÂÚÁÔÈ, ·ÏÒ˜ ˘‹Ú¯Â ¤Ó·˜ ÙÚfiÔ˜ Ó· ηχÙÂÙ·È Ë ·ÓÂÚÁ›· Î·È ‹Ù·Ó ÌÈ· ÍÂοı·ÚË ÌÂıfi‰Â˘ÛË Ù˘ ¡¢” . “∂›Ó·È Ôχ ÈÔ ÏÔÁÈÎfi Î·È ¤ÓÙÈÌÔ Ó· ηٷÁÚ¿ÊÂÙ·È Ë Ú·ÁÌ·ÙÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Ù˘ ÂÚÁ·Û›·˜ Û‹ÌÂÚ·, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ‰Ô‡ÌÂ Î·È ÙÈ Ì¤ÙÚ· Ú¤ÂÈ Ó· ¿ÚÔ˘ÌÂ Î·È Ó· ÙÔ˘˜ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÔ˘Ì ˆ˜ Ú·ÁÌ·ÙÈο ·Ó¤ÚÁÔ˘˜” ÂÈÛ‹Ì·ÓÂ Ô Î. ¶Âٷψً˜. ™¯ÂÙÈο Ì ÙÔ ÁÈ·Ù› Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∂ÚÁ·Û›·˜ ˙‹ÙËÛ ÙËÓ “Î¿Ï˘„Ë” Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘, Ô Î. ¶Âٷψً˜ › fiÙÈ Â›Ó·È ¤Ó· ˙‹ÙËÌ· Ô˘ ·ÊÔÚ¿ fiÏÔ ÙÔ Ê¿ÛÌ· Ù˘ ‰ËÌfiÛÈ·˜ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ Î·È ˆ˜ ¤ÚÂ ӷ ÏËÊı› ÌÈ· ÔÏÈÙÈ΋ ·fiÊ·ÛË ÛÂ Û˘ÏÏÔÁÈÎfi Â›‰Ô.

∫Ô˘ÌÔ˘ÙÛ¿ÎÔ˜: “∞Ó¿ÏÁËÙÔ ÙÔ ¶∞™√∫” ∞ÓÙȉÚÒÓÙ·˜ ÛÙȘ ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂȘ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Ô ÂÎÚfiÛˆÔ˜ Δ‡Ô˘ Ù˘ ¡¢ °ÈÒÚÁÔ˜ ∫Ô˘ÌÔ˘ÙÛ¿ÎÔ˜ ·Ó¤ÊÂÚ fiÙÈ “ÛÙÔ ı¤Ì· ÙˆÓ stages ÂȂ‚·ÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ ÙÔ ‚·ı‡ ÎÔÌÌ·ÙÈÎfi ¶∞™√∫ Â·Ó¤Ú¯ÂÙ·È, Â›Ó·È Â‰Ò, ·Ó¿ÏÁËÙÔ, ÂΉÈÎËÙÈÎfi” . ™¯ÂÙÈο Ì ÙÔ ∞™∂¶ ηÙËÁfiÚËÛ ÙÔ ¶∞™√∫ fiÙÈ ÂΛÓÔ ÙÔ ˘Ô‚¿ıÌÈÛ ÌÔÓÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ÙÔ 1999 Î·È ÙÔ 2000 “¿Óˆ ·fi 2.500 stagiers, ÚÈÓ ·ÎfiÌ· Ï‹ÍÂÈ Ë 17Ì‹ÓË Ì·ıËÙ›· ÙÔ˘˜” . “¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÔÏÈÙÈÎfi Ê·ÚÈÛ·˚ÛÌfi ÚÒÙÔ˘ ÌÂÁ¤ıÔ˘˜” ÚfiÛıÂÛÂ. °È· ÙËÓ Î·Ù¿ÚÁËÛË Ù˘ ÌÔÚÈÔ‰fiÙËÛ˘ › fiÙÈ “ηٷ·ÙÔ‡Ó ¤ÙÛÈ ¯ˆÚ›˜ ·È‰Ò ÙËÓ ·Ú¯‹ Ù˘ Û˘Ó¤¯ÂÈ·˜ ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜ ·Ê·ÈÚÒÓÙ·˜ ÓÔÌÔıÂÙË̤ӷ ÎÂÎÙË̤ӷ ‰ÈηÈÒÌ·Ù·” .

æˆÌÈ¿‰Ë˜: ¡· ÌËÓ ÔÌÈÏ› Ë ¡¢ ÁÈ· Ù· stage “¡· Â›Ó·È Ôχ ÚÔÛÂÎÙÈ΋ Ë ¡¢ Î·È Ó· ÌËÓ ÔÌÈÏ›. ∞˘Ù¿ Ô˘ ¤ÚÂ ӷ οÓÂÈ, ‰ÂÓ Ù· ¤Î·ÓÂ, Î·È Û‹ÌÂÚ· ÊÙ¿Û·Ì ‰˘ÛÙ˘¯Ò˜ Û ·˘Ùfi ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·” ‰‹ÏˆÛÂ Ô ÓÔ̿گ˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ Î·È ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔ‰ڛ· Ù˘ ¡¢ ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ æˆÌÈ¿‰Ë˜.

√ §∞√™ ∏ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙÔ˘ Â˘Úˆ„ËÊÔ‰ÂÏÙ›Ô˘ ÙÔ˘ §∞√™ ¡›ÎË Δ˙·‚¤Ï· ÂÚˆÙ¿ ÙÔÓ ÂfiÙÚÔÔ ∞·Û¯fiÏËÛ˘ μÏ.™›ÓÙÏ· Ò˜ ÚÔÙ›ıÂÙ·È Ó· Û˘ÓÂÚÁ·ÛÙ› Ë ∂∂ Ì ÙȘ ÂÏÏËÓÈΤ˜ ·Ú¯¤˜, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·ÔηٷÛÙ·ıÔ‡Ó Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈο Î·È ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈο ÔÈ Ôϛ٘ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ Ù· ÂÚÁ·Ûȷο ‰ÈηÈÒÌ·Ù· ηٷ·Ù‹ıËÎ·Ó Ì¤Û· ·fi ÙËÓ Î·Ù·¯ÚËÛÙÈ΋ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙˆÓ ÂÓ ÏfiÁˆ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ.

∏ ¢Ú¿ÛË

Δ¤ÏÔ˜, Ë ¢Ú¿ÛË ¯·ÈÚÂÙ›˙ÂÈ ÙËÓ ·fiÊ·ÛË Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Ó· ηٷÚÁ‹ÛÂÈ ÙËÓ ¯Ú‹ÛË ÙˆÓ stages ÛÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ.

“¶·ÁÒÓÔ˘Ó” ÔÈ ‰È·ÁˆÓÈÛÌÔ› ̤ۈ ∞™∂¶ Ô˘ ÚÔÎËÚ‡¯ıËÎ·Ó ÌÂÙ¿ ÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜

∫˘‚¤ÚÓËÛË: ∞ÏÏ·Á¤˜ ÂÎ ‚¿ıÚˆÓ ÛÙȘ ÚÔÛÏ‹„ÂȘ ∞Ó·ÎÔÈÓÒÛÂȘ ¯ı˜ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ °È¿ÓÓË ƒ·ÁÎÔ‡ÛË ∞£∏¡∞ , 26.

Ҧ

·ÁÒÓÔ˘Ó” fiϘ ÔÈ ÚÔÛÏ‹„ÂȘ ̤ۈ ∞™∂¶ Ô˘ ÚÔÎËÚ‡¯ıËÎ·Ó ÌÂÙ¿ ÙȘ 4 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘, ̤¯ÚÈ Ó· ηٷÙÂı› ÛÙË μÔ˘Ï‹ Û¯ÂÙÈ΋ ÓÔÌÔıÂÙÈ΋ Ú‡ıÌÈÛË Ì¤¯ÚÈ Ù· Ù¤ÏË ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘, ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· (¯ı˜) Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ °È¿ÓÓ˘ ƒ·ÁÎÔ‡Û˘, ÛÂ Û˘Ó¿ÓÙËÛ‹ ÙÔ˘ Ì ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˘˜.

√È ÚÔÎËÚ‡ÍÂȘ Ô˘ ÂΉfiıËÎ·Ó ÌÂÙ¿ ÙȘ 4 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙËÓ ÚfiÛÏË„Ë 570 ˘·ÏÏ‹ÏˆÓ ˆ˜ ÔÏÈÙÈÎfi ÚÔÛˆÈÎfi ΢ڛˆ˜ ÛÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ë∞Ì˘Ó·˜ Î·È 19 ˘·ÏÏ‹ÏˆÓ ÛÙÔ ∞™∂¶, ÂÓÒ ·ÁÒÓÂÈ Î·È Ë ÚÔ΋ڢÍË ÁÈ· 1.700 ÓÔÛËÏÂ˘Ù¤˜ Û ‰ËÌfiÛÈ· ÓÔÛÔÎÔÌ›· Ô˘ ‹Ù·Ó ÛÙËÓ ·Ó·ÌÔÓ‹ ÁÈ· º∂∫. √ Î. ƒ·ÁÎÔ‡Û˘ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ˆ˜ ηٷÚÁÂ›Ù·È Ë Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË, Ë ‚·ıÌÔÏfiÁËÛË Ù˘ ÔÔ›·˜ Û˘Ó¤‚·Ï ÛÙË ÁÂÓÈ΋

∞£∏¡∞, 26.

ª∂ ÙÔ ÔÛfi ÙˆÓ 600.000 ¢ÚÒ ÂÈ΋ڢÍ ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÙÔ˘ ¶ÔÏ›ÙË ÙÚ›· ¿ÙÔÌ· Ô˘ ηٷ˙ËÙÔ‡ÓÙ·È ÁÈ· Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÛÙËÓ ÔÌ¿‰· “ÔÈ ÏËÛÙ¤˜ Ì ٷ Ì·‡Ú·” . ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙÔ˘˜ ™˘ÌÂÒÓ ™Â˚Û›‰Ë, ª¿ÚÈÔ ™Â˚Û›‰Ë Î·È °ÚËÁfiÚË ΔÛÈÚÒÓË, ÂȘ ‚¿ÚÔ˜ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ÂÎÎÚÂÌÔ‡Ó ÂÓÙ¿ÏÌ·Ù· Û‡ÏÏ˄˘ ÁÈ· ·ÍÈfiÔÈÓ˜ Ú¿ÍÂȘ Û ‚·ıÌfi ηÎÔ˘ÚÁ‹Ì·ÙÔ˜. ∏ ·ÌÔÈ‚‹ ÁÈ· fiÔÈÔÓ ‰ÒÛÂÈ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È ÛÙÔ ÔÛfiÓ ÙˆÓ 600.000 ¢ÚÒ Î·È ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙ÂÙ·È Ë ·ÓˆÓ˘Ì›· ¤Ó·ÓÙÈ Î¿ı ∞Ú¯‹˜ Î·È ÔÔÈÔ˘‰‹ÔÙ ÙÚ›ÙÔ˘. ∏ ÔÌ¿‰· ¤‰Ú·Û ÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ· ·fi ÙÔ 2002 ̤¯ÚÈ ÙÔÓ π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ ÙÔ˘ 2006, fiÙ·Ó ÛËÌÂÈÒıËÎÂ Û˘ÌÏÔ΋ Ì ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ‡˜ Û ˘ÔηٿÛÙËÌ· Ù˘ ∂ıÓÈ΋˜ ΔÚ¿Â˙·˜ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ ∞ı‹Ó·˜. Ÿˆ˜ ÌÂÙ¤‰ˆÛ ÙÔ Mega, Ë ÂÈ΋ڢÍË ÂΉfiıËΠÁÈ· ÙȘ ÂÙ¿ ÏËÛÙ›˜ Ô˘ ʤÚÂÙ·È Ó· ¤¯ÂÈ ‰È·Ú¿ÍÂÈ Ë Û˘ÌÌÔÚ›·, ÂÚ¢ÓÒÓÙ·È ˆÛÙfiÛÔ Ù˘¯fiÓ ‰È·Û˘Ó‰¤ÛÂȘ Ì ÙÚÔÌÔÎÚ·Ù›· Î·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ Ì ÙËÓ ÔÚÁ¿ÓˆÛË “∂·Ó·ÛÙ·ÙÈÎfi˜ ∞ÁÒÓ·˜” .

∂ʤÙ˘ ÂȉÈÎfi˜ ·Ó·ÎÚÈÙ‹˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ “¶˘Ú‹Ó˜ Ù˘ ºˆÙÈ¿˜” ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, Ô ÂÈÛ·ÁÁÂϤ·˜ ÙÔ˘ ∞Ú›Ԣ ¶¿ÁÔ˘, πˆ¿ÓÓ˘ Δ¤ÓÙ˜, ˙‹ÙËÛ ÙË Û‡ÁÎÏËÛË Ù˘ √ÏÔ̤ÏÂÈ·˜, ÒÛÙ ӷ ·Ó·ÙÂı› Û ÂʤÙË-·Ó·ÎÚÈÙ‹ Ë ˘fiıÂÛË Ô˘

·ÍÈÔÏfiÁËÛË ÙÔ˘ ˘Ô„‹ÊÈÔ˘. ™˘Á¯ÚfiÓˆ˜, ·Ó·‚·ıÌ›˙ÂÙ·È Ë ‚·ıÌÔÏÔÁ›· ÁÈ· Ù›ÙÏÔ˘˜ ÛÔ˘‰ÒÓ, ÌÂÙ·Ù˘¯È·ÎÒÓ, Î.Ï Î·È Î·Ù·ÚÁÂ›Ù·È Ë ÚÔÛ·‡ÍËÛË Ù˘ ÌÔÚÈÔ‰fiÙËÛ˘ ÛÙÔ˘˜ Û˘Ì‚·ÛÈÔ‡¯Ô˘˜. ∂›ËÛ˜ ηٷÚÁÔ‡ÓÙ·È ÔÈ Û˘Ì‚¿ÛÂȘ ¤ÚÁÔ˘, ÔÈ Ôԛ˜ ÛÙ·‰È·Î¿ ·ÓÙÈηı›ÛÙ·ÓÙ·È ·fi Û˘Ì‚¿ÛÂȘ ÔÚÈṲ̂ÓÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘, ˘fi ÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô ÙÔ˘ ∞™∂¶. ∂›Û˘, Ô Î. ƒ·ÁÎÔ‡Û˘ › fiÙÈ ÛÙÔ Â-

Í‹˜ fiϘ ÔÈ ÚÔÛÏ‹„ÂȘ ÛÙȘ ¢∂∫√ ı· Á›ÓÔÓÙ·È Ì¤Ûˆ ∞™∂¶. √È ı¤ÛÂȘ ı· ÚÔÎËÚ‡ÛÛÔÓÙ·È ÛÙÔ ÂÍ‹˜ Ì ÙÔ Ó¤Ô ÓÔÌÔıÂÙÈÎfi Ï·›ÛÈÔ, ÙÔ ÔÔ›Ô ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÙ·È Ó· ÂÊ·ÚÌÔÛÙ› Ù¤ÏË ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ Ì ·Ú¯¤˜ ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘. Δ¤ÏÔ˜, ̤۷ ÛÙËÓ ÂfiÌÂÓË Â‚‰ÔÌ¿‰· ı· ÂÈÏÂÁÔ‡Ó ÔÈ ÁÂÓÈÎÔ› ÁÚ·ÌÌ·Ù›˜ ˘Ô˘ÚÁ›ˆÓ, ÂÓÒ ÔÏÔÎÏËÚÒÓÂÙ·È ¿ÌÂÛ· Ë ÙÔÔı¤ÙËÛË ÙˆÓ ‰ÂηÙÚÈÒÓ ÁÂÓÈ-

ÎÒÓ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤ˆÓ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜.

√ °. ¶Âٷψً˜ ªÂÙ¿ Ù· stage, ˘fi ÂͤٷÛË Ù›ıÂÓÙ·È Î·È ÔÈ Û˘Ì‚¿ÛÂȘ ¤ÚÁÔ˘ ÛÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ: “ŸÛ˜ Â›Ó·È ··Ú·›ÙËÙ˜ ı· ·Ú·Ì›ÓÔ˘Ó, fi¯È, fï˜, fiÛ˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ··Ú·›ÙËÙ˜ Î·È Á›ÓÔÓÙ·È Ì ¿ÏÏÔ˘˜ ÛÎÔÔ‡˜” ÛËÌ›ˆÛÂ Ô Î˘‚ÂÚÓËÙÈÎfi˜ ÂÎÚfiÛˆÔ˜ °ÈÒÚÁÔ˜ ¶Âٷψً˜.

ªÂ ÙÔ ÔÛfi ÙˆÓ 600.000 ¢ÚÒ ·fi ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÙÔ˘ ¶ÔÏ›ÙË

∂ÈÎËÚ‡¯ıËÎ·Ó ÙÚ›· ¿ÙÔÌ· ÁÈ· Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÛÙËÓ ÔÌ¿‰· ÔÈ “ÏËÛÙ¤˜ Ì ٷ Ì·‡Ú·” ∂Ӊ¯fiÌÂÓÔ ‰È·Û˘Ó‰¤ÛÂˆÓ Ì ÙÔÓ “∂·Ó·ÛÙ·ÙÈÎfi ∞ÁÒÓ·” ·ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ ÔÚÁ¿ÓˆÛË “™˘ÓˆÌÔÛ›· ¶˘Ú‹ÓˆÓ Ù˘ ºˆÙÈ¿˜” . ∏ ˘fiıÂÛË ·ÊÔÚ¿ ÛÙÔ˘˜ Ù¤ÛÛÂÚȘ Ó·ÚÔ‡˜ Ô˘ Û˘ÓÂÏ‹ÊıËÛ·Ó ÚfiÛÊ·Ù· Û ηÙÔÈΛ· ÛÙÔ Ã·Ï¿Ó‰ÚÈ ∞ÙÙÈ΋˜. °È· Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÛÙË “™˘ÓˆÌÔÛ›· ÙˆÓ ¶˘Ú‹ÓˆÓ Ù˘ ºˆÙÈ¿˜” ηÙËÁÔÚÔ‡ÓÙ·È ÔÈ ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ ª·ÛÔ‡Ú·˜, ÷ڛϷԘ ÷Ù˙ËÌȯÂÏ¿Î˘ , ∂ÌÌ·ÓÔ˘‹Ï °ÈfiÛ·˜ Î·È ª˘ÚÙÒ ¶·ÓÙ¤ÏÔÁÏÔ˘. ŸÏÔÈ Â›Ó·È ÚÔÊ˘Ï·ÎÈṲ̂ÓÔÈ, ÂÎÙfi˜ ·fi ÙË ª˘ÚÙÒ ¶·ÓÙ¤ÏÔÁÏÔ˘, Ë ÔÔ›· ¤¯ÂÈ ·ÊÂı› ÂχıÂÚË Ì ÙÔ˘˜ ÂÚÈÔÚÈÛÙÈÎÔ‡˜ fiÚÔ˘˜ Ù˘ ··ÁfiÚ¢Û˘ ÂÍfi‰Ô˘ ·fi ÙË ¯ÒÚ· Î·È Ù˘ ˘Ô¯ÚˆÙÈ΋˜ ·ÚÔ˘Û›·˜ ‰‡Ô ÊÔÚ¤˜ ÙÔ Ì‹Ó· ÛÙÔ ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈÎfi ΔÌ‹Ì· Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ fiÔ˘ ‰È·Ì¤ÓÂÈ. √ πˆ¿ÓÓ˘ Δ¤ÓÙ˜ ˙‹ÙËÛ ÙË Û‡ÁÎÏËÛË Ù˘ √ÏÔ̤ÏÂÈ·˜ ∂ÊÂÙÒÓ, fiˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Û ÛËÌÂÚÈÓ‹ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ ÙÔ˘, ηıÒ˜ ıˆÚ› fiÙÈ “Ë ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ ʇÛË Î·È Ë ÛÔ‚·ÚfiÙËÙ· Ù˘ ˘fiıÂÛ˘, Ô˘ ¤¯ÂÈ Â˘ÏfiÁˆ˜ ¢·ÈÛıËÙÔÔÈ‹ÛÂÈ ÙËÓ ÎÔÈÓ‹ ÁÓÒÌË, ÂÈ‚¿ÏÏÂÈ ÙË ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹ Ù˘ ·Ó¿ÎÚÈÛ˘ ·fi ÂʤÙË-·Ó·ÎÚÈÙ‹, ‹ÙÔÈ ·fi ¤ÌÂÈÚÔ Î·È ·ÓˆÙ¤ÚÔ˘ ‚·ıÌÔ‡ ‰ÈηÛÙÈÎfi ÏÂÈÙÔ˘ÚÁfi” . ∂Ó Ùˆ ÌÂٷ͇ ÙËÓ ·fiÚÚÈ„Ë fi-

ÏˆÓ ÙˆÓ ÏfiÁˆÓ ·Ó·›ÚÂÛ˘ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÛÙËÓ ÂÓÔ¯‹ ÙˆÓ Î·ÙËÁÔÚÔ˘Ì¤ÓˆÓ ÁÈ· ÙËÓ 17¡ ˙‹ÙËÛÂ Ô ·ÓÙÂÈÛ·ÁÁÂϤ·˜ ÙÔ˘ ∞Ú›Ԣ ¶¿ÁÔ˘ ¶. ¡ÈÎÔÏÔ‡‰Ë˜ ÛÙÔ ¶ÔÈÓÈÎfi ΔÌ‹Ì· ÙÔ˘ ∞Ú›Ԣ ¶¿ÁÔ˘, fiÔ˘ Ë ·ÎÚÔ·Ì·ÙÈ΋ ‰È·‰Èηۛ· ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÔÏÔÎÏËÚˆı› ÙËÓ ΔÚ›ÙË. √ ·ÓÙÂÈÛ·ÁÁÂϤ·˜, fï˜, ÚfiÙÂÈÓ ӷ Á›ÓÂÈ Ó¤· ÂÈ̤ÙÚËÛË ÔÈÓ‹˜. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, Ô Î. ¡ÈÎÔÏÔ‡‰Ë˜ ÚfiÙÂÈÓ ӷ ·Ó·ÈÚÂı› Ë ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ¶ÂÓÙ·ÌÂÏÔ‡˜ ∂ÊÂÙ›Ԣ ∞ıËÓÒÓ, οÓÔÓÙ·˜ ‰ÂÎÙ‹ ÙË Û¯ÂÙÈ΋ ·›ÙËÛË ÙˆÓ ¶. ΔÛÂϤÓÙË Î·È ∫. Δ¤ÏÈÔ˘ ˆ˜ ÚÔ˜ ÙËÓ ÂÈ̤ÙÚËÛË Ù˘ ÔÈÓ‹˜, ‰ÈfiÙÈ ·-

ÔÚÚ›ÊıËΠÙÔ ·›ÙËÌ¿ ÙÔ˘˜ Ó· Ù‡¯Ô˘Ó ̤ÙÚˆÓ ÂÈ›ÎÂÈ·˜. ¶ÚfiÛıÂÛ fiÙÈ ·Ó Á›ÓÂÈ ‰ÂÎÙ‹ Ë ·Ó·›ÚÂÛË ˆ˜ ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ΔÛÂϤÓÙË Î·È Δ¤ÏÈÔ Ú¤ÂÈ Ë ·Ó·›ÚÂÛË Ó· ÂÂÎÙ·ı› Î·È ÛÙÔ˘˜ μ. Δ˙ˆÚÙ˙¿ÙÔ, ÃÚ. •ËÚfi, μ. •ËÚfi Î·È ™. •ËÚfi, ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ ÂÍÂÙ¿ÛÙËÎÂ Î·È ··ÓÙ‹ıËΠÙÔ ¤ÛÙˆ Î·È ¿·Í ˘Ô‚ÏËı¤Ó Û fiÏË ÙË Ì¤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· ‰È·‰Èηۛ· ·Ó¿ÏÔÁÔ ·›ÙËÌ·. √ ÂÈÛ·ÁÁÂÏÈÎfi˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁfi˜ › fiÙÈ ·Ó Á›ÓÂÈ ‰ÂÎÙ‹ Ë ÚfiÙ·ÛË ÙÔ˘, ÙÔ ∂ÊÂÙÂ›Ô ı· Ú¤ÂÈ Ó· ·Ó·ÈÚ¤ÛÂÈ ÙȘ ·ÔÊ¿ÛÂȘ ˆ˜ ÚÔ˜ ÙËÓ ÔÈÓ‹ Î·È Ó· ·Û΋ÛÂÈ Û˘ÁÎÚÈÙÈ΋ ·ÍÈÔÏfiÁËÛË Ù˘ Û˘Ó-

‰ÚÔÌ‹˜ fiÏˆÓ ÙˆÓ ÔÌÔÏÔÁÈÒÓ ÙˆÓ Î·ÙËÁÔÚÔ˘Ì¤ÓˆÓ -·Ó Î·È ÔÈÔ˜ Û˘Ó¤‚·Ï ÛÙËÓ ÂÍ¿ÚıÚˆÛË Ù˘ ÔÚÁ¿ÓˆÛ˘ Î·È ÔÈÔ˜ ÌÔÚ› Ó· Ù‡¯ÂÈ Â˘ÂÚÁÂÙÈÎÒÓ Ì¤ÙÚˆÓ. ΔÔ ∂ÊÂÙÂ›Ô ·¤ÚÚÈ„Â ÙÔ ·›ÙËÌ· Ì ÙÔÓ ÈÛ¯˘ÚÈÛÌfi fiÙÈ Ë Û˘Ì‚ÔÏ‹ ÙÔ˘˜ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó Ô˘ÛÈ҉˘ Î·È Â›¯·Ó Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯ÂÈ ÛÙË ‰È¿Ú·ÍË ·ÔÙÚfi·ÈˆÓ ÂÁÎÏËÌ¿ÙˆÓ. √ ·ÓÙÂÈÛ·ÁÁÂϤ·˜ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍ fiÙÈ ÔÈ Û¯ÂÙÈΤ˜ ÓÔÌÔıÂÙÈΤ˜ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ‰ÂÓ ÂÚÌËÓ‡ÙËηÓ, Ô‡Ù ÂÊ·ÚÌfiÛÙËÎ·Ó ÛˆÛÙ¿ Î·È ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛ ÏÔÁÈο ¿ÙÔÔ Ó· ÌËÓ ·Ó·ÁÓˆÚ›˙ÔÓÙ·È Ì¤ÙÚ· ÂÈ›ÎÂÈ·˜ ÂÂȉ‹ Ù¤ÏÂÛ·Ó ·ÔÙÚfi·È· ÂÁÎÏ‹Ì·Ù·, ·ÊÔ‡ Ë Ú‡ıÌÈÛË ıÂÛ›ÛÙËΠÁÈ· Ù¤ÙÔÈ· ÛÔ‚·Ú¿ ÂÁÎÏ‹Ì·Ù·. ÀÔÛÙ‹ÚÈÍ ·ÎfiÌË fiÙÈ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Â·›ÚÔÓÙ·È ÔÈ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈΤ˜ ·Ú¯¤˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÍ¿ÚıÚˆÛË Ù˘ 17¡, Ë ÔÔ›·, fiˆ˜ ›Â, Â›Ó·È ÔÏÔÊ¿ÓÂÚÔ fiÙÈ ÛÙËÚ›¯ıËΠÛÙȘ ÔÌÔÏÔÁ›Â˜ ÙˆÓ Î·ÙËÁÔÚÔ˘Ì¤ÓˆÓ Î·È fiÔÈÔ˜ ‰ÂÓ ÙÔ ·Ú·‰¤¯ÂÙ·È, ÂıÂÏÔÙ˘ÊÏ›. ∫·È Ë ›‰È· Ë ·fiÊ·ÛË, ·Ó¤ÊÂÚÂ Ô ÂÈÛ·ÁÁÂÏÈÎfi˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁfi˜, ‰Âο‰Â˜ ÊÔÚ¤˜ ÛÙËÚ›˙ÂÙ·È ÛÙȘ ÔÌÔÏÔÁ›Â˜.


¶ÔÏÈÙÈ΋ 7

TƒπΔ∏ 27 O∫Δøμƒπ√À 2009

M‡ÏÔ˜ ÌÂÙ¿ ÙÔ “fi¯È” ÛÙËÓ ÚfiÙ·ÛË ÙÔ˘ ¢ËÌ. ∞‚Ú·ÌfiÔ˘ÏÔ˘ Ó· „ËÊ›ÛÔ˘Ó Î·È “Ê›ÏÔÈ” ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿‰ÂÈÍË ·Ú¯ËÁÔ‡

¡¢: ™ÙÔ ÎfiÎÎÈÓÔ ÙÔ “ıÂÚÌfiÌÂÙÚÔ” º¤ÚÂÙ·È ·ÔÊ·ÛÈṲ̂ÓÔ˜, Û‡Ìʈӷ ÌÂ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ ÙÔ˘, Ó· ÙÔ ÙÚ·‚‹ÍÂÈ ÛÙ· ¿ÎÚ· ∞£∏¡∞, 26.

ÙÔ ÎfiÎÎÈÓÔ ÙÔ “ıÂÚÌfiÌÂÙÚÔ” ÛÙË ¡¢, ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·ÚÓËÙÈ΋ ·¿ÓÙËÛË Ù˘ √ÚÁ·ÓˆÙÈ΢ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ÛÙËÓ ÚfiÙ·ÛË ÙÔ˘ ¢. ∞‚Ú·ÌfiÔ˘ÏÔ˘ Ó· „ËÊ›˙Ô˘Ó Î·È “Ê›ÏÔÈ” ÛÙËÓ ·ÓÔȯً ‰È·‰Èηۛ· ÂÎÏÔÁ‹˜ ÚÔ¤‰ÚÔ˘. ΔËÓ ÚfiÙ·ÛË ∞‚Ú·ÌfiÔ˘ÏÔ˘ ›¯Â ÛÙËÚ›ÍÂÈ Ô ¶. æˆÌÈ¿‰Ë˜. ªÂ ÌÈ· Ôχ ÛÎÏËÚ‹ ‰‹ÏˆÛË Ô ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ∞‚Ú·ÌfiÔ˘ÏÔ˜ οÓÂÈ ÏfiÁÔ ÁÈ· ÚÔÛ¯‹Ì·Ù·, ÂÓÒ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ ÙÔ˘ ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó fiÙÈ Â›Ó·È ·ÔÊ·ÛÈṲ̂ÓÔ˜ Ó· ÙÔ ÙÚ·‚‹ÍÂÈ Ì¤¯ÚÈ Ù· ¿ÎÚ·. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÙÔÓ Ê¤ÚÔ˘Ó Ì¿ÏÈÛÙ· Ó· ÂÍÂÙ¿˙ÂÈ ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ Ó· ·ÔÛ˘Úı› ·fi ÙËÓ ÎÔ‡ÚÛ· ‰È·‰Ô¯‹˜.

∞Ó·Ï˘ÙÈο Ë ‰‹ÏˆÛË ∞‚Ú·ÌfiÔ˘ÏÔ˘ √ Î. ∞‚Ú·ÌfiÔ˘ÏÔ˜ ÛÙË ‰‹ÏˆÛ‹ ÙÔ˘ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ: “™Â ÌÈ· ȉȷ›ÙÂÚ· ÎÚ›ÛÈÌË ÛÙÈÁÌ‹ ÁÈ· ÙËÓ ·Ú¿Ù·Í‹ Ì·˜, Ë ·fiÊ·ÛË Ù˘ √ÚÁ·ÓˆÙÈ΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜, Ô˘ ÏËÚÔÊÔÚ‹ıËη ·fi Ù· ª·˙Èο ª¤Û· ∂ÓË̤ڈÛ˘, Ó· ÌËÓ ÂÚÈÏ¿‚ÂÈ ÙËÓ ÚfiÙ·Û‹ ÌÔ˘ ÛÙËÓ ÂÈÛ‹ÁËÛ‹ Ù˘ ÚÔ˜ ÙËÓ ∫ÂÓÙÚÈ΋ ∂ÈÙÚÔ‹ ÁÈ· ÙËÓ ÙÚÔÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 4, Ô˘ ·ÔÙÂÏ› ÙËÓ ÂÌÙÔ˘Û›· Ù˘ ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜ ÙˆÓ ‰È·‰ÈηÛÈÒÓ Ì·˜, ¤¯ÂÈ ˆ˜ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙËÓ ˘ÈÔı¤ÙËÛË ÚfiÙ·Û˘ Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÔÌÔʈӛ·. ∫¿ÙÈ, Ô˘ ·ÔÙÂÏ› ˘¤Ú‚·ÛË ÙˆÓ ·ÚÌÔ‰ÈÔÙ‹ÙˆÓ Ù˘ √ÚÁ·ÓˆÙÈ΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ Î·È Â›Ó·È ·ÓÙ›ıÂÙË Ì ÙË Û˘Ìʈӛ· Ù˘ 16˘ √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ 2009, Ì ÙËÓ ÔÔ›· ÔÈ ˘Ô„‹ÊÈÔÈ Û˘ÌʈӋ۷ÌÂ, fiÙÈ ı· ˘Ô‚¿ÏÏÔ˘Ì ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÌÂÙ¿ Ù˘ 22˘ √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘, ÌÂÙ¿ ÙËÓ Â›ÛËÌË ·Ó·Î‹Ú˘ÍË ÙˆÓ ˘Ô„ËÊÈfiÙËÙÒÓ Ì·˜. Δ¤ÙÔÈ· ÔÌfiʈÓË ·fiÊ·ÛË ‰ÂÓ ÂÏ‹ÊıË Ì¤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ·, ·ÚfiÙÈ ÂÁÒ ˘¤‚·ÏÏ· ÂÌÚfiıÂÛÌ· ÙȘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÌÔ˘ ÛÙȘ 24 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ 2009 Î·È ÛÙȘ 25 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ 2009 ÙȘ ‚ÂÏÙ›ˆÛ· ηÙfiÈÓ ÙËÏÂʈÓÈ΋˜ ÌÔ˘ Û˘ÓÂÓÓfiËÛ˘ Ì ÙÔÓ ¶Úfi‰ÚÔ Ù˘ √ÚÁ·ÓˆÙÈ΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜. ∏ ÚÔˆıÔ‡ÌÂÓË ÚfiÙ·ÛË, ˆ˜ ‰‹ıÂÓ ÎÔÈÓ‹ ÚfiÙ·ÛË ÙˆÓ ˘Ô„ËÊ›ˆÓ, Â›Ó·È ·ÏÒ˜ ÚfiÙ·ÛË ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ÙÔ˘ ∫fiÌÌ·ÙÔ˜ Î·È Ù˘ √ÚÁ·ÓˆÙÈ΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜. ™Â η̛· ÂÚ›ÙˆÛË ‰ÂÓ Â›Ó·È ÔÌfiʈÓË Î·È Û˘ÓÂÒ˜, Ë √ÚÁ·ÓˆÙÈ΋ ∂ÈÙÚÔ‹

°È· ÙÔ ™·Ì·Ú¿ Î·È ÙËÓ ÎfiÓÙÚ· ÙÔ˘ ·ÚÂÏıfiÓÙÔ˜ Â·Ó¤Ï·‚ ÔÙÈ ” Ë ÛÂÏ›‰· ·˘Ù‹ ¤¯ÂÈ ÎÏ›ÛÂÈ ÁÈ· ̤ӷ“ÛËÌÂÈÒÓÔÓÙ·˜ fiÙÈ ” ÛÙË ¡¢ ‰ÂÓ ÂÚÈÛÛ‡ÂÈ Î·Ó›˜“

‰ÂÓ ÓÔÌÈÌÔÔÈÂ›Ù·È Ó· ÙËÓ ÚÔˆı‹ÛÂÈ ÁÈ· ¤ÁÎÚÈÛË ÛÙËÓ ∫ÂÓÙÚÈ΋ ∂ÈÙÚÔ‹. ∏ ÌfiÓË ÓfiÌÈÌË ÚfiÙ·ÛË ÚÔ˜ ÙËÓ ∫ÂÓÙÚÈ΋ ∂ÈÙÚÔ‹, ı· ‹Ù·Ó ‹ ÚfiÙ·ÛË ÎÔÈÓ‹˜ ·Ô‰Ô¯‹˜ ÙˆÓ ˘Ô„ËÊ›ˆÓ ‹ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ͯˆÚÈÛÙ¤˜ ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙˆÓ ˘Ô„ËÊ›ˆÓ. ø˜ ÂÎ ÙÔ‡ÙÔ˘, ıˆÚÒ ÙËÓ Â›ÎÏËÛË Ù˘ ˘ÔÁÚ·Ê‹˜ ÛÙÔ Ú·ÎÙÈÎfi Ù˘ 16˘ √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ 2009 ÚÔÛ¯ËÌ·ÙÈ΋ Î·È ·Ó¿ÍÈ· ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ Û¯ÔÏÈ·ÛÌÔ‡ Î·È ·Ó·Ì¤Óˆ ·fi ÙËÓ √ÚÁ·ÓˆÙÈ΋ ∂ÈÙÚÔ‹ Ó· Ú¿ÍÂÈ ÙÔ Î·ı‹ÎÔÓ Ù˘, ·Ó·ÏÔÁÈ˙fiÌÂÓË ÙȘ Û˘Ó¤ÂȘ ÙˆÓ Ú¿ÍÂÒÓ Ù˘ ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙÔ ™˘Ó¤‰ÚÈÔ Î·È ÙË ‚¿ÛË Ù˘ ·Ú¿Ù·Í‹˜ Ì·˜. ∫·È ‚¤‚·È·, ÂÌ̤ӈ ÛÙËÓ ¤ÁÁÚ·ÊË ÚfiÙ·Û‹ ÌÔ˘” .

™·Ì·Ú¿˜: ¡·È ÛÙËÓ ÚfiÙ·ÛË ∞‚Ú·ÌfiÔ˘ÏÔ˘ ∞fi ÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô ÙÔ˘ Î. ∞. ™·Ì·Ú¿ ¤ÁÈÓ ÁÓˆÛÙfi fiÙÈ Ô Î. ™·Ì·Ú¿˜ ‰¤¯ÂÙ·È ÙËÓ ÚfiÙ·ÛË ÙÔ˘ Î. ∞‚Ú·ÌfiÔ˘ÏÔ˘ ÁÈ· ‰È‡ڢÓÛË Ù˘ ÂÎÏÔÁÈ΋˜ ‚¿Û˘ Ô˘ ı· ÂÎϤÍÂÈ ÙÔÓ ·Ú¯ËÁfi Ù˘ ¡¢ ·ÎfiÌË Î·È ÛÙÔ˘˜ Ê›ÏÔ˘˜ Î·È fi¯È ÌfiÓÔ ÛÙ· ̤ÏË, ·ÚΛ Ó· Û˘ÌʈӋÛÔ˘Ó fiÏÔÈ.

√ ÕÚ˘ ™ËÏȈÙfiÔ˘ÏÔ˜

√ ¢ËÌ. ™Èԇʷ˜ √ ¶Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ √ÚÁ·ÓˆÙÈ΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ÙÔ˘ ∂ÎÙ¿ÎÙÔ˘ ™˘Ó‰ڛԢ Ù˘ 7˘ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ™Èԇʷ˜ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ fiÙÈ ‡ÛÙÂÚ· ·fi ÔÌfiʈÓË ·fiÊ·ÛË Ù˘ ∂ÈÙÚÔ‹˜ “·¤ÛÙÂÈÏ· Û‹ÌÂÚ· ÛÙÔÓ ¶Úfi‰ÚÔ ÙÔ˘ ∫fiÌÌ·ÙÔ˜ Î. ∫ÒÛÙ· ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹ Î·È ÛÙÔ˘˜ Ù¤ÛÛÂÚȘ ÂÁ·ڈ˜ ˘Ô‚·ÏfiÓÙ˜ ˘Ô„ËÊÈfiÙËÙ· ÁÈ· ÙËÓ ¶ÚÔ‰ڛ· ÙÔ˘ ∫fiÌÌ·ÙÔ˜, ÙÔ ÙÂÏÈÎfi ΛÌÂÓÔ Ù˘ ÚfiÙ·Û˘ ÚÔ˜ ¤ÁÎÚÈÛË ·fi Ù· ̤ÏË Ù˘ ∫ÂÓÙÚÈ΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜, Ë ÔÔ›· ·ÊÔÚ¿ Ù· ÚÔ˜ ·Ó·ıÂÒÚËÛË ¿ÚıÚ· ÙÔ˘ ∫·Ù·ÛÙ·ÙÈÎÔ‡, Ù· Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ÂÎÏÔÁ‹ ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ¶ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ÙÔ˘ ∫fiÌÌ·ÙÔ˜” √ ¢. ™Èԇʷ˜ ÚfiÛıÂÛ fiÙÈ “Ë ÚfiÙ·ÛË ·˘Ù‹ ‰È·ÌÔÚÊÒıËÎÂ

ηٿ ÈÛÙ‹ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ Ù˘ ÎÔÈÓ‹˜ Û˘Ìʈӛ·˜ ÙˆÓ ÙÂÛÛ¿ÚˆÓ ˘Ô„ËÊ›ˆÓ Ù˘ 16˘ √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘” Î·È “‰ÂÓ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÙȘ ÌÂÙ·ÁÂÓ¤ÛÙÂÚ· ˘Ô‚ÏËı›Û˜, ·fi ÙÔ˘˜ ˘Ô„ËÊ›Ô˘˜ ¢ËÌ‹ÙÚË ∞‚Ú·ÌfiÔ˘ÏÔ Î·È ¶·Ó·ÁÈÒÙË æˆÌÈ¿‰Ë, ÚÔÙ¿ÛÂȘ, ÔÈ Ôԛ˜ ·ÊÔÚÔ‡Ó ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο ÛÙËÓ ·Ó·ıÂÒÚËÛË ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 4 ÙÔ˘ ∫·Ù·ÛÙ·ÙÈÎÔ‡ ÙÔ˘ ∫fiÌÌ·ÙÔ˜” √ ¶Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ‰‹ÏˆÛ Â›Û˘ fiÙÈ “¤Ú·Ó Ù˘ ÚÔÙ¿Ûˆ˜ ÁÈ· Ù· ÚÔ˜ ·Ó·ıÂÒÚËÛË ¿ÚıÚ· ÙÔ˘ ∫·Ù·ÛÙ·ÙÈÎÔ‡, ÛÙÔÓ ¶Úfi‰ÚÔ ÙÔ˘ ∫fiÌÌ·ÙÔ˜ Î·È ÛÙÔ˘˜ Ù¤ÛÛÂÚȘ ˘Ô„ËÊ›Ô˘˜ ÁÈ· ÙËÓ ¶ÚÔ‰ڛ· ÙÔ˘ ∫fiÌÌ·ÙÔ˜ ·ÂÛÙ¿ÏË, Â›Û˘,

Î·È Ô Î·ÓÔÓÈÛÌfi˜ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ ÙÔ˘ ∂ÎÙ¿ÎÙÔ˘ ™˘Ó‰ڛԢ Ù˘ 7˘ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘, ÙÔÓ ÔÔ›ÔÓ Â›Û˘ ı· ÂÁÎÚ›ÓÂÈ Ë ∫ÂÓÙÚÈ΋ ∂ÈÙÚÔ‹ ÙÔ˘ ∫fiÌÌ·ÙÔ˜” √ Î. ™Èԇʷ˜ ÙfiÓÈÛ fiÙÈ Ë ¡¢ “ÚÔ¯ˆÚ¿ Û˘ÓÙÂÙ·Á̤ӷ ÛÙÔ ™˘Ó¤‰ÚÈÔ Ù˘ 7˘ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ Î·È ÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿‰ÂÈÍË Ó¤Ô˘ ¶ÚÔ¤‰ÚÔ˘ Ì ÙÚfiÔ Ô˘ ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙ÂÈ ÙËÓ ÂÓfiÙËÙ· Î·È ÙË Û˘ÓÔ¯‹ Ù˘”.

M·ÎÔÁÈ¿ÓÓË: ¢ÂÓ ÂÈÛËÁ‹ıËη ÂÁÒ ÚfiˆÚ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜, Ó· „ËÊ›ÛÔ˘Ó Ù· ̤ÏË ¢ÂÓ ¤Î·Ó· ÂÁÒ ÂÈÛ‹ÁËÛË ÁÈ·

π·ÙÚÈΤ˜ ÌÔÓ¿‰Â˜ 24ˆÚ˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ Û οı ‰‹ÌÔ ÚÔˆı› ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ÀÁ›·˜

∞ÏÏ¿˙ÂÈ ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ÙˆÓ ÚÔÌËıÂÈÒÓ ∞£∏¡∞, 26.

¡∂√ Û‡ÛÙËÌ· ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ·˜

ÊÚÔÓÙ›‰·˜ ˘Á›·˜ ÁÈ· fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Ôϛ٘ Ì ÛÙ·‰È·Î‹ ›‰Ú˘ÛË ªÔÓ¿‰ˆÓ √ÈÎÔÁÂÓÂȷ΋˜ π·ÙÚÈ΋˜, 24ˆÚ˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜, Û οı ‰‹ÌÔ ‹ ‰ËÌÔÙÈÎfi ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÚÔˆı› Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË, ÂÓÒ Ì¤Ûˆ ÙÔ˘ ÂÚÈÔÚÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘ ÎfiÛÙÔ˘˜ ÙˆÓ ÚÔÌËıÂÈÒÓ, ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ÀÁ›·˜ ÚÔۂϤÂÈ ÛÙËÓ ÂÍÔÈÎÔÓfiÌËÛË 2,5 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ. ™Â Û˘Ó¤ÓÙ¢͋ Ù˘ ÛÙ· ¡¤·, Ë ˘Ô˘ÚÁfi˜ ÀÁ›·˜ ª·ÚÈÏ›˙· •ÂÓÔÁÈ·ÓÓ·ÎÔÔ‡ÏÔ˘ ÙÔÓ›˙ÂÈ fiÙÈ ÛÙfi¯Ô˜ Â›Ó·È “Ë ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈÛË ÂÓfi˜ ‚·ÛÈÎÔ‡ ·Î¤ÙÔ˘ ·ÚÔ¯ÒÓ ˘Á›·˜ ÁÈ· fiÏÔ˘˜” Î·È “ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ¤˜ Ì·˜ Â›Ó·È Ë ÚfiÏË„Ë Î·È Ë ÛÙ‹ÚÈÍË Ù˘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜” . ™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ Î. •ÂÓÔÁÈ·ÓÓ·ÎÔÔ‡ÏÔ˘, Ô Û¯Â‰È·ÛÌfi˜ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ÚԂϤÂÈ ÙË Û‡ÛÙ·ÛË ÌÔÓ¿‰ˆÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂȷ΋˜ È·ÙÚÈ΋˜ Û οı ‰‹ÌÔ Ì 24ˆÚË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·, ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·-

Îfi ÁÈ·ÙÚfi Î·È ·È‰›·ÙÚÔ Ô˘ Ó· ÂÈϤÁÂÙ·È ÂχıÂÚ·, ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ οÚÙ· ˘Á›·˜ Ë ÔÔ›· ı· ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙ÂÈ ¿ÌÂÛË ÚfiÛ‚·ÛË ÛÙÔÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·Îfi ÁÈ·ÙÚfi, ÛÙË ÌÔÓ¿‰· ÔÈÎÔÁÂÓÂȷ΋˜ È·ÙÚÈ΋˜ Î·È ÛÙÔ Ê·Ú̷ΛÔ, ηıÒ˜ Î·È ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi Ê¿ÎÂÏÔ ·ÛıÂÓÔ‡˜ Ô˘ ı· ÂÓۈ̷ÙÒÓÂÙ·È ÛÙËÓ Î¿ÚÙ· ˘Á›·˜. ∞Ó·ÊÂÚfiÌÂÓË ÛÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ÚÔÌËıÂÈÒÓ, Ë Î. •ÂÓÔÁÈ·ÓÓ·ÎÔÔ‡ÏÔ˘ ÚÔ·Ó·ÁÁ¤ÏÏÂÈ ÙÔ ‰Ú·ÛÙÈÎfi ÂÚÈÔÚÈÛÌfi ÙÔ˘ ÎfiÛÙÔ˘˜ ÙˆÓ ÚÔÌËıÂÈÒÓ ÙˆÓ ÓÔÛÔÎÔÌ›ˆÓ ·’ fiÔ˘ ı· ÂÍÔÈÎÔÓÔÌËıÔ‡Ó 2,5 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ. “¢ÂÓ ÌÔÚ› ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜ ÔÈ ÚÔÌ‹ıÂȘ ÛÙÔÓ ¯ÒÚÔ Ù˘ ˘Á›·˜ Ó· ¤¯Ô˘Ó ÂÓÙ·Ï¿ÛÈÔ ÎfiÛÙÔ˜ ·fi ÙËÓ ˘fiÏÔÈË ∂˘ÚÒË” ϤÂÈ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο. “¶ÈÛÙ‡ԢÌ ÛÙÔÓ ‰È¿ÏÔÁÔ, ·ÏÏ¿ ı· Û˘ÁÎÚÔ˘ÛÙԇ̠fiÔ˘ ¯ÚÂÈ·ÛÙ›” ··ÓÙ¿ fiÙ·Ó ÂÚˆÙ¿Ù·È ÁÈ· Ù· Û˘ÌʤÚÔÓÙ· ÙˆÓ “ÈÚ¿Ó¯·˜” Î·È ·Ó·Ê¤ÚÂÈ: “μ·ÛÈΤ˜ ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·-

ÙÔ˜ ÚÔÌËıÂÈÒÓ Ô˘ ÚÔˆıÔ‡ÌÂ Â›Ó·È Ë ·ÔΤÓÙÚˆÛË Ì ÂÓÈ·›Â˜ ÚԉȷÁڷʤ˜, Ë ÂÓÈ·›· Έ‰ÈÎÔÔ›ËÛË ÂȉÒÓ, Ë Î·ıȤڈÛË ·ÓÔÈÎÙÒÓ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÒÓ ‰È·ÁˆÓÈÛÌÒÓ, Ë ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË Î·È ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ ‰ÈÏÔÁÚ·ÊÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÛÙ· ÓÔÛÔÎÔÌ›·” . ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÛÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙˆÓ ª∂£, Ë ˘Ô˘ÚÁfi˜ ÀÁ›·˜ ÙÔÓ›˙ÂÈ ˆ˜ Ì ÙȘ 3.000 Ӥ˜ ÚÔÛÏ‹„ÂȘ ÓÔÛËÏ¢ÙÈÎÔ‡ ÚÔÛˆÈÎÔ‡, ı· ÛÙÂϯˆıÔ‡Ó Î·Ù¿ ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ· ÔÈ ªÔÓ¿‰Â˜ ∂ÓÙ·ÙÈ΋˜ £ÂÚ·›˜. “∂›Ó·È ÓÙÚÔ‹ ÛÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ ∂ÏÏ¿‰· Ó· ¯¿ÓÔ˘Ó Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ ÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘˜ ¿ÓıÚˆÔÈ ÂÂȉ‹ Û‡Á¯ÚÔÓ˜ Î·È ÂÍÔÏÈṲ̂Ó˜ ª∂£ ‰ÂÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó ÏfiÁˆ ¤ÏÏÂȄ˘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡” ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ.

¢‹ÏˆÛË ¡. ∫·ÎÏ·Ì¿ÓË ™ÙȘ ÂÍ·ÁÁÂϛ˜ Ù˘ ˘Ô˘ÚÁÔ‡

ÀÁ›·˜ ·¿ÓÙËÛ Ì ÁÚ·Ù‹ ‰‹ÏˆÛ‹ ÙÔ˘ Ô ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ ∞ıËÓ·›ˆÓ Î·È Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∫∂¢∫∂ ¡È΋ٷ˜ ∫·ÎÏ·Ì¿Ó˘. “∏ ΢ڛ· ˘Ô˘ÚÁfi˜ ÔÊ›ÏÂÈ Ó· ‰È¢ÎÚÈÓ›ÛÂÈ ·Ó ·˘Ù‹ Ë ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ·ÚÌÔ‰ÈÔÙ‹ÙˆÓ ·fi ÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ ÛÙÔ˘˜ ¢‹ÌÔ˘˜ ı· Û˘Óԉ¢ı› Ì ÙÔ˘˜ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô˘˜ fiÚÔ˘˜, ‰ÈfiÙÈ Û ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋ ÂÚ›ÙˆÛË ÔÈ ¢‹ÌÔÈ ‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ÙÔ ‰Â¯ıÔ‡Ó” ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ˆ˜ ÚÔ˜ ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÌÔÓ¿‰ˆÓ ˘Á›·˜ Û οı ‰‹ÌÔ ‹ ‰ËÌÔÙÈÎfi ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ·. ∂›Û˘, Û fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ Ù· ¯Ú¤Ë ÙˆÓ ÓÔÛÔÎÔÌ›ˆÓ, Ô Î. ∫·ÎÏ·Ì¿Ó˘ ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ ˆ˜ “Ù· 2,5 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ Ô˘ ·Ú¤Ï·‚· ÙÔ 2004 ·fi ÙÔÓ ÚÔοÙÔ¯fi ÌÔ˘ ÙÔ˘ ¶∞™√∫, ·ÔÏËÚÒıËÎ·Ó fiÏ· ̤¯ÚÈ ÙÔÓ π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ ÙÔ˘ 2006, fiˆ˜ Ôχ ηϿ ÌÔÚ› Ó· ÏËÚÔÊÔÚËı› ·fi ÙÔ˘˜ ÂÎÚÔÛÒÔ˘˜ ÙˆÓ ÚÔÌËı¢ÙÒÓ, ¯ˆÚ›˜ Ì¿ÏÈÛÙ· Ó· ÙÔ˘˜ ηٷ‚¿Ïˆ ¯Ú‹Ì·Ù· ÁÈ· ÙȘ ÂÍˆÛ˘Ì‚·ÙÈΤ˜ ÚÔÌ‹ıÂȘ”.

ÚfiˆÚ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜, ·Ô‰¤¯ıËη ÙËÓ ·fiÊ·ÛË ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹ Î·È ÙË ÛÙ‹ÚÈÍ·“‰‹ÏˆÛÂ Ë ¡ÙfiÚ· ª·ÎÔÁÈ¿ÓÓË, ÛÙËÓ ÙËÏÂfiÚ·Û‹ ÙÔ˘ ∞nt1,··ÓÙÒÓÙ·˜ ÛÙËÓ ÎÚÈÙÈ΋ Ô˘ Ù˘ ·ÛÎÂ›Ù·È ·fi ÎÔÚ˘Ê·›· ÛÙÂϤ¯Ë Ù˘ ¡¢. ∏ ΢ڛ· ª·ÎÔÁÈ¿ÓÓË Â¤ÌÂÈÓ fiÙÈ ÛÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿‰ÂÈÍË ÚÔ¤‰ÚÔ˘ Ú¤ÂÈ Ó· „ËÊ›ÛÔ˘Ó fiÛÔÈ ¤¯Ô˘Ó ÂÁÁÚ·Ê› ̤ÏË, ·ÔÚÚ›ÙÔÓÙ·˜ ÛÙËÓ Ô˘Û›· ÙËÓ ÚfiÙ·ÛË ∞‚Ú·ÌfiÔ˘ÏÔ˘ Ó· „ËÊ›ÛÔ˘Ó Ê›ÏÔÈ. ∂ÂÛ‹Ì·Ó ‰Â fiÙÈ Ë ‰È·‰Èηۛ· Ú¤ÂÈ Ó· ÔÏÔÎÏËÚˆı› ÁÚ‹ÁÔÚ·, ÚÔÛı¤ÙÔÓÙ·˜ fiÙÈ ” Ë Û˘Ìʈӛ· Ô‰ËÁ› ÛÙȘ 29 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘“

™ÙÔ ·È¯Ó›‰È Ì‹ÎÂ Î·È Ô Î. ™ËÏȈÙfiÔ˘ÏÔ˜ Ì ‰È·ÚÚÔ‹ ·ÎÏˆÓ ÙÔ˘ ÛÙËÓ ÔÔ›· ·Ó¤ÊÂÚ fiÙÈ ÙÔ ÔÈÔÈ ı· ¤¯Ô˘Ó ‰Èη›ˆÌ· „‹ÊÔ˘ Â›Ó·È ÂÎÙfi˜ Ù˘ ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ·˜ Ù˘ ∂ÈÙÚÔ‹˜. ¶ÚfiÛıÂÛ fiÙÈ ·Ó ‰ÂÓ Û˘ÌÂÚÈÏËÊıÔ‡Ó Î·È ÔÈ Ê›ÏÔÈ ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ ÛÙËÓ „ËÊÔÊÔÚ›· ·Ó·‰ÂÈÎÓ‡ÔÓÙ·È Ù· ÊÔ‚Èο Û‡Ó‰ÚÔÌ· Î·È fiÙÈ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ÏfiÁÔ˜ Ó· ÂÈÎÚ·Ù‹ÛÔ˘Ó Â˘Ú‡ÙÂÚ˜ ÂÈÏÔÁ¤˜ Î·È Ó· ÌÂȈı› Ë Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Ù˘ ÎÔÈÓˆÓ›·˜. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· Ô Î. ™ËÏȈÙfiÔ˘ÏÔ˜ ¤ıÂÛ ͷӿ ÙÔ ˙‹ÙËÌ· Ù˘ Û‡ÁÎÏËÛ˘ ÙÔ˘ Ù·ÎÙÈÎÔ‡ Û˘Ó‰ڛԢ Ô˘ ı· ·ÔÊ·Û›ÛÂÈ Î·È ÁÈ· ÙËÓ ·ÏÏ·Á‹ ÙÔ˘ ηٷÛÙ·ÙÈÎÔ‡ Î·È ı· Û˘˙ËÙ‹ÛÂÈ ÁÈ· ÙË Ó¤· ‰ÔÌ‹ ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜.


¶ÔÏÈÙÈ΋ 8

TPITH 27 √∫Δøμƒπ√À 2009

™ø∫ƒ. •À¡π¢∏™

“ΔÔ ¶∞™√∫ ‰ÂÓ ı· οÓÂÈ ÙÔ ··Á·Ï¿ÎÈ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘” ∞£∏¡∞, 26.

§√°π∫√ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÈ ÙÔ Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ Ù˘

‰È·ÚÚÔ‹˜ „‹ÊˆÓ, ˆ˜ ¤Ó‰ÂÈÍË ‰È·ÊˆÓ›·˜ ÁÈ· ÙÔ Î·Ù¿ fiÛÔ Â›Ó·È Ë Î·Ï‡ÙÂÚË ÂÈÏÔÁ‹, Ô Ó¤Ô˜ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ ™ˆÎÚ¿Ù˘ •˘Ó›‰Ë˜. •Âηı·Ú›˙ÂÈ ¿ÓÙˆ˜ fiÙÈ “ÙÔ ÎfiÌÌ· ‰ÂÓ ı· οÓÂÈ ÙÔ ··Á·Ï¿ÎÈ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘” Î·È ˘fiÛ¯ÂÙ·È ÛÎÏËÚ‹ ‰Ô˘ÏÂÈ¿. ™Â Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË Ô˘ ·Ú·¯ÒÚËÛ ÛÙËÓ ÂÊËÌÂÚ›‰· Δ· ¡¤·, Ô Ó¤Ô˜ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ ıˆÚ› ˆ˜ ÌÈ· ÙÚÈÏ‹ ·ÔÛÙÔÏ‹ Ú¤ÂÈ ÛÙË Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË Û˘Á΢ڛ· Ó· ˘ËÚÂÙ‹ÛÂÈ ÙÔ ÎfiÌÌ·: “∏ ÚÒÙË Â›Ó·È Ó· Â›Ó·È Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎfi˜ ıÂÌ·ÙÔʇϷη˜ ÙˆÓ ·Ú¯ÒÓ Î·È ·ÍÈÒÓ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ Ì ‚¿ÛË ÙȘ Ôԛ˜ ÔÚÂ˘Ù‹Î·Ì ·˘Ù¿ Ù· ¯ÚfiÓÈ·. ” ∏ ‰Â‡ÙÂÚË Â›Ó·È Ó· Û˘ÁÎÚÔÙ‹ÛÂÈ ÔÏÈÙÈ΋ ¿Ô„Ë ÁÈ· fiÏ· Ù· η›ÚÈ· ˙ËÙ‹Ì·Ù· Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙË ¯ÒÚ· fiˆ˜ ·˘Ù¿ ηıËÌÂÚÈÓ¿ ÂÍÂÏ›ÛÛÔÓÙ·È Ô‡Ùˆ˜ ÒÛÙ ӷ ˘Ô‚ÔËı‹ÛÂÈ ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË ÛÙÔ ‰‡ÛÎÔÏÔ ¤ÚÁÔ Ô˘ ¤¯ÂÈ Ó· ÂÎÙÂϤÛÂÈ. ” ∫·È Ë ÙÚ›ÙË Â›Ó·È Ó· ηٷʤÚÂÈ Ó· οÓÂÈ ÈÔ ÚÔÛÈÙ‹ ÙË ı¤ÛË Ù‹˜ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Û fiÏ· Ù· ÛÔ˘‰·›· ˙ËÙ‹Ì·Ù· ÚÔ˜ ÙÔÓ Ï·fi, ¯ˆÚ›˜ ·˘Ùfi Ó· ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ηٷÓÙ‹ÛÂÈ ··Á·Ï¿ÎÈ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘” . ™Â Û¯¤ÛË Ì ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ù˘ οÏ˘ Î·È ÙÔ Ì‹Ó˘Ì· Ô˘ ¤ÛÙÂÈÏ·Ó Î¿ÔÈ· ̤ÏË ÙÔ˘ ∂ıÓÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ Ì ÙËÓ „‹ÊÔ ÙÔ˘˜, Ô Ó¤Ô˜ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ Û¯ÔÏ›·ÛÂ: “∂›Ó·È ÏÔÁÈÎfi fiÙÈ Ì¤Û· ·fi Ì›· ÂÎÏÔÁÈ΋ ‰È·‰Èηۛ· ı· ˘¿Ú¯Ô˘Ó ¿ÓıÚˆÔÈ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ·ÌÊÈ‚Ôϛ˜ ÁÈ· ÙÔ Â¿Ó Â›Û·È ‹ ‰ÂÓ Â›Û·È Ë Î·Ï‡ÙÂÚË ÂÈÏÔÁ‹. √ ÌfiÓÔ˜ ÙÚfiÔ˜ ÁÈ· Ó· ÙÔ˘˜ ›ÛÂȘ fiÙÈ ‹ÛÔ˘Ó Ë Î·Ï‡ÙÂÚË ÂÈÏÔÁ‹ Â›Ó·È Ë ÛÎÏËÚ‹ ÂÚÁ·Û›· Ì ‚¿ÛË ÙȘ ÎÔÈÓ¤˜ Ì·˜ ·Ú¯¤˜ Î·È Ë ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· Ù˘ ÂÚÁ·Û›·˜ ·˘Ù‹˜” .

∞ÌÊÈÛ‚‹ÙËÛË Ù˘ ÂÈÏÔÁ‹˜ ¶··Ó‰Ú¤Ô˘

¶ÔÏϤ˜ ÂÍËÁ‹ÛÂȘ Âȉ¤¯ÂÙ·È ÙÔ Ì‹Ó˘Ì· Ù˘ οÏ˘ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿‰ÂÈÍË ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤· ÙÔ˘ ¶∞™√∫ - Ô ™.•˘Ó›‰Ë˜ ‹Ú 180 „‹ÊÔ˘˜, ¤Ó·ÓÙÈ 126 „‹ÊˆÓ Ô˘ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛÂ Ô °. ¶·Ó·ÁȈٷÎfiÔ˘ÏÔ˜, ÂÓÒ ˘‹ÚÍ·Ó 53 ÏÂ˘Î¿ Î·È 15 ¿Î˘Ú·. ™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ÂÊËÌÂÚ›‰· Δ· ¡¤·, ÎÔÚ˘Ê·›Ô Û٤ϯԘ Ù˘ πÔÎÚ¿ÙÔ˘˜ Û¯ÔÏ›·ÛÂ: “∏ ·ÓÙÈÔϛ٢ÛË ÛÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË ÍÂΛÓËÛ ·fi ÙÔ ¶∞™√∫” . ™Â ·˘Ùfi ÙÔ Ï·›ÛÈÔ, ÙÔ Ì‹Ó˘Ì· ÚÔ˜ ÙÔÓ °. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ Â›Ó·È fiÙÈ ÙÔ ¶∞™√∫ fi¯È ÌfiÓÔ ‰ÂÓ ı· Â›Ó·È ·Ú¿ÚÙËÌ· Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘, ·ÓÙÈı¤Ùˆ˜ ı· ÂϤÁ¯ÂÈ ÙÔÓ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi Î·È ı· ÎÚ›ÓÂÈ ÙȘ ÂÈÏÔÁ¤˜ ÙÔ˘. ª›· ·fi ÙȘ ÂÚÌËÓ›˜ Â›Ó·È fiÙÈ Ô ÓÂÔÂÎÏÂÁ›˜ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ •¿Óı˘ ™ˆÎÚ¿Ù˘ •˘Ó›‰Ë˜ Â›Ó·È ¤Ó· ¿ÁÓˆÛÙÔ ÚfiÛˆÔ ÛÙÔÓ ÛÙÂÓfi ÎÔÌÌ·ÙÈÎfi ˘Ú‹Ó· Î·È ÂÔ̤ӈ˜ ‰ÂÓ Â›¯Â ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ÂÈÛÚ¿ÍÂÈ ıÂÙÈΤ˜ „‹ÊÔ˘˜ ·fi ÛÙÂϤ¯Ë Ô˘ ÂӉ¯Ô̤ӈ˜ ı· ·Ó·ÁÓÒÚÈ˙·Ó ÙËÓ ·Í›· ÙÔ˘ Â¿Ó ÙÔÓ ‹ÍÂÚ·Ó Î·Ï‡ÙÂÚ·. ë∞ÏÏÔÈ ÛÙËÓ πÔÎÚ¿ÙÔ˘˜ ıˆÚÔ‡Ó fiÙÈ ›Ûˆ ·fi ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÁÈ· ÙËÓ ÂÎÏÔÁ‹ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤· ˘¿Ú¯ÂÈ Ì›· ¤ÓÙÔÓË ‰˘Û·Ú¤ÛÎÂÈ· ÙÔ˘ ÎÔÌÌ·ÙÈÎÔ‡ ˘Ú‹Ó· ÁÈ· ÙȘ ÂÈÏÔÁ¤˜ ÙÔ˘ Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡ Û fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÙË Û˘ÁÎÚfiÙËÛË Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘. ∂ÈϤÔÓ, ÛÙÔ ¶∞™√∫ οÔÈÔÈ Â›‰·Ó ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙ· ÏÂ˘Î¿ „ËÊÔ‰¤ÏÙÈ· Ô˘ ηٷÌÂÙÚ‹ıËÎ·Ó ·ÏÈÔ‡˜ ÂÎÛ˘Á¯ÚÔÓÈÛÙ¤˜ ‹ ÛÙÂϤ¯Ë Ô˘ ·Ó‹ÎÔ˘Ó ÛÙÔ ÏÂÁfiÌÂÓÔ ‚ÂÓÈ˙ÂÏÈÎfi ÌÏÔÎ. ∞ÎfiÌË Î·È ·ÌÈÁÒ˜ ÊÈÏÔ··Ó‰ÚÂ˚ο ÛÙÂϤ¯Ë -ϤÓ ÔÈ ÏËÚÔÊÔڛ˜- ‰ÂÓ ÛÙ‹ÚÈÍ·Ó ÙËÓ ÂÈÏÔÁ‹ •˘Ó›‰Ë, ıˆÚÒÓÙ·˜ fiÙÈ ‰ÂÓ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÓÂÈ Á‡Úˆ ÙÔ˘ Ù¤ÙÔÈ· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ô˘ ı· ‚ÔËıÔ‡Û·Ó ÙË Û˘Û›ڈÛË ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜. ∂›Û˘, Ë ÂÈÏÔÁ‹ ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ÛÙÔ ÚfiÛˆÔ ÙÔ˘ 46¯ÚÔÓÔ˘ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤· ÂÚÌËÓ‡ıËΠ·fi ÔÚÈṲ̂ÓÔ˘˜ ˆ˜ “·ÔÛÙÚ·Ù›·” ‰‡Ô ÔÏfiÎÏËÚˆÓ ÁÂÓÂÒÓ ÛÙÂϯÒÓ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙȘ Ôԛ˜ ˘‹ÚÍ·Ó Î·È ÚfiÛˆ· Ô˘ ›¯·Ó ÂΉËÏÒÛÂÈ ÙËÓ ÂÈı˘Ì›· ÙÔ˘˜ Ó· ‰ÈÂΉÈ΋ÛÔ˘Ó ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤· .¯. °È¿ÓÓ˘ ª›¯·˜, ƒÔ‚¤ÚÙÔ˜ ™˘ÚfiÔ˘ÏÔ˜, ÃÚ‹ÛÙÔ˜ ¶ÔÏ˘˙ˆÁfiÔ˘ÏÔ˜.

™ÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË ¶ÔÏÈÙÂȷ΋ Î·È ¶ÔÏÈÙÈ΋ ËÁÂÛ›·, Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÙȘ ÂÔÚÙ·ÛÙÈΤ˜ ÂΉËÏÒÛÂȘ

¶··Ó‰Ú¤Ô˘: ª¿¯Ë ·ÂÏ¢ı¤ÚˆÛ˘ ÙÔ˘ ÔÏ›ÙË ·fi ÙËÓ ·Ó·ÛÊ¿ÏÂÈ· “ªÂ ‚Ô‡ÏËÛË Î·È ÂÓfiÙËÙ·, ˘ËÚÂÙÒÓÙ·˜ ·Í›Â˜ Î·È ·Ú¯¤˜ ηٷÎÙԇ̠ÛÙfi¯Ô˘˜ Î·È ÌÔÚÔ‡ÌÂ Î·È ·ÏÏ¿˙Ô˘Ì ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·” ∞£∏¡∞, 26.

·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘ ¶ÚÔ¤‰ÚÔ˘ Ù˘ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ ∫¿ÚÔÏÔ˘ ¶·Ô‡ÏÈ·, ÙÔ˘ Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡ °ÈÒÚÁÔ˘ ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ Î·È ÂÎÚÔÛÒˆÓ ÙˆÓ ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ ÙÂϤÛÙËΠۋÌÂÚ· (¯ı˜) ÛÙÔÓ ÈÂÚfi Ó·fi ∞Á›Ô˘ ¢ËÌËÙÚ›Ô˘ Ë Â›ÛËÌË ‰ÔÍÔÏÔÁ›· ÁÈ· ÙËÓ Â¤ÙÂÈÔ ·ÂÏ¢ı¤ÚˆÛ˘ Ù˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ Î·È ÙË ÁÈÔÚÙ‹ ÙÔ˘ ¶ÔÏÈÔ‡¯Ô˘ Ù˘ ∞Á. ¢ËÌËÙÚ›Ô˘.

∞̤ۈ˜ ÌÂÙ¿, Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ‰‹ÏˆÛ ˆ˜ “Ë ÌÂÁ¿ÏË Ó›ÎË ÙÔ˘ ∂ÏÏËÓÈÛÌÔ‡, Ù˘ ·ÂÏ¢ı¤ÚˆÛ˘ Ù˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢, ·Ó·‰ÂÈÎÓ‡ÂÈ Î·È ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÈ ÙË ‰È·¯ÚÔÓÈ΋ ‰‡Ó·ÌË Ô˘ ¤¯ÂÈ Ô Ï·fi˜ Ì·˜ Î·È Ë ·ÙÚ›‰· Ì·˜, ÙË ‰‡Ó·ÌË Ù˘ μ. ∂ÏÏ¿‰·˜, Ù˘ ª·Î‰ÔÓ›·˜ Î·È £Ú¿Î˘” ∫·È ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛÂ: “∏ ‰‡Ó·ÌË ·˘Ù‹ ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÈ fiÙÈ Ì ÙË ‚Ô‡ÏËÛË Î·È ÙËÓ ÂÓfiÙËÙ·, ˘ËÚÂÙÒÓÙ·˜ ·Í›Â˜ Î·È ·Ú¯¤˜ ηٷÎÙԇ̠ÛÙfi¯Ô˘˜ Î·È ÌÔÚÔ‡ÌÂ Î·È ·ÏÏ¿˙Ô˘Ì ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. ™‹ÌÂÚ· ‰›ÓÔ˘Ì ÙË Ì¿¯Ë Ù˘ ·ÂÏ¢ı¤ÚˆÛ˘ ·fi ÓÔÔÙÚÔ›Â˜, ·ÓÙÈÏ‹„ÂȘ Î·È Ú·ÎÙÈΤ˜ Ô˘ Ì·˜ ÎÚ¿ÙËÛ·Ó ÔÏÏ¿ ¯ÚfiÓÈ· ›Ûˆ. ¢›ÓÔ˘Ì ÙË Ì¿¯Ë Ù˘ ·ÂÏ¢ı¤ÚˆÛ˘ ÙˆÓ ·Ú·ÁˆÁÈÎÒÓ Î·È ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈÎÒÓ ‰˘Ó¿ÌÂˆÓ Ù˘ ¯ÒÚ·˜. ¢›ÓÔ˘Ì ÙË Ì¿¯Ë Ù˘ ·ÂÏ¢ı¤ÚˆÛ˘ Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ ·fi ÙÔÓ ÌÈÎÚÔÎÔÌÌ·ÙÈÛÌfi Î·È ÙËÓ ·‰È·Ê¿ÓÂÈ·” “ΔË Ì¿¯Ë Ù˘ ·ÂÏ¢ı¤ÚˆÛ˘ ÙÔ˘ ÔÏ›ÙË ·fi ÙËÓ ·Ó·ÛÊ¿ÏÂÈ·, ÙËÓ ·‰ÈΛ·, ÙËÓ ·ÓÈÛfiÙËÙ·. ∫·È Û ·˘Ù‹ ÙË Ì¿¯Ë Â›Ì·È Û›ÁÔ˘ÚÔ˜ fiÙÈ Â›Ì·ÛÙ Âӈ̤ÓÔÈ. ª·˜ ÂÓÒÓÂÈ ·˘Ù‹ Ë Ì¿¯Ë, fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ŒÏÏËÓ˜ Î·È ∂ÏÏËÓ›‰Â˜, Û ÌÈ· ÎÔÈÓ‹

ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ó· οÓÔ˘Ì ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÈÛ¯˘Ú‹, ÈηӋ, ‰›Î·ÈË Î·È ·ÓıÚÒÈÓË. ∫·È ‚¤‚·È· ηıÔÚÈÛÙÈÎfi ÚfiÏÔ Û ·˘Ù‹ ÙË Ì¿¯Ë ¤¯ÂÈ Ë ÂÚÈʤÚÂÈ·. ∏ £Ú¿ÎË Ì·˜, Ë ª·Î‰ÔÓ›· Ì·˜, Ë £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË Ì·˜” η٤ÏËÍÂ. ΔË ¡¢ ÂÎÚÔÛÒËÛÂ Ô ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ Ù˘ ∫ÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋˜ √Ì¿‰·˜ °È¿ÓÓ˘ ΔÚ·Á¿Î˘, Ô ÔÔ›Ô˜ ÙfiÓÈÛ fiÙÈ Ë ÛËÌÂÚÈÓ‹ ̤ڷ Â›Ó·È ÌÂÁ¿ÏË ÁÈ· ÙÔ˘˜ ª·Î‰fiÓ˜ Î·È ÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË. ∏ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ Î·È ˘Ô„‹ÊÈ· Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¡¢, ¡ÙfiÚ· ª·ÎÔÁÈ¿ÓÓË, ÂÈÛ‹Ì·Ó fiÙÈ ‰ÂÓ Â›Ó·È Ë ÒÚ· ÁÈ· ÔÏÈÙÈΤ˜ ¢¯¤˜, ·ÏÏ¿ ÁÈ· ·ÙÚȈÙÈΤ˜ ¢¯¤˜ Û fiÏÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Î·È Â› ˆ˜ Ú¤ÂÈ Ó· ı˘ÌfiÌ·ÛÙÂ Î·È Ó· ÙÈÌ¿Ì ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· Ì·˜. √È ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ ÙÔ˘ §∞√™ ∫˘ÚÈ¿ÎÔ˜ μÂÏfiÔ˘ÏÔ˜ Î·È ÕÁÁÂÏÔ˜ ∫ÔÏÔÎÔÙÚÒÓ˘ Â¤ÎÚÈÓ·Ó ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË ÙÔ˘ ¶∞™√∫ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù¿ÚÁËÛË ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ª·Î‰ÔÓ›·˜-£Ú¿Î˘ Î·È ÙË ÌÂÙ·ÙÚÔ‹ ÙÔ˘ Û °ÂÓÈ΋ °Ú·ÌÌ·Ù›· ª·Î‰ÔÓ›·˜-£Ú¿Î˘. “ŒÙÛÈ fiˆ˜ ¿Ì ı· ¿Ì ÛÙ· ¯ÂÈÚfiÙÂÚ·” ›Â Ô Î. μÂÏfiÔ˘-

ÏÔ˜, ÂÓÒ Ô Î. ∫ÔÏÔÎÔÙÚÒÓ˘ ÙfiÓÈÛ fiÙÈ “‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ÁÈÔÚÙ¿˙ÂÈ Ë £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË fiÙ·Ó ¤¯ÂÈ Î·Ù·ÚÁËı› ÙÔ Àª∞£” √ ÓÔ̿گ˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ Î·È ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¡¢ ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ æˆÌÈ¿‰Ë˜ ÙfiÓÈÛ ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË Ó· ‚·‰›ÛÔ˘Ì Âӈ̤ÓÔÈ, fiÏÔÈ Ì·˙›, ÁÈ· ÌÈ· ηχÙÂÚË ·ÙÚ›‰·. √ ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ μ·Û›Ï˘ ¶··ÁˆÚÁfiÔ˘ÏÔ˜ › fiÙÈ Ù· 97 ¯ÚfiÓÈ· Ô˘ ÌÂÛÔÏ¿‚ËÛ·Ó ·fi ÙËÓ ·ÂÏ¢ı¤ÚˆÛË Ù˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ ¤ÁÈÓ·Ó ÔÏÏ¿ ÛÙËÓ fiÏË Î·È Ú¤ÂÈ Ó· Û˘Ó¯›ÛÔ˘Ì Âӈ̤ÓÔÈ Î·È ·Á·Ë̤ÓÔÈ ÁÈ· Ó· Á›ÓÂÈ Ë £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË Â˘Úˆ·˚΋ ÌÂÁ·ÏÔ‡ÔÏË. ™ÙȘ ·ÓÈÛÙfiÚËÙ˜ ‰ÈÂΉÈ΋ÛÂȘ ÙˆÓ ™ÎÔ›ˆÓ Î·È ÛÙÔ ˙‹ÙËÌ· Ì ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ª·Î‰ÔÓ›·˜-£Ú¿Î˘ ·Ó·Ê¤ÚıËΠÛÙÔ Î‹Ú˘ÁÌ· ÙÔ˘ Ô ÌËÙÚÔÔÏ›Ù˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ ÕÓıÈÌÔ˜. ™ÙË ‰ÔÍÔÏÔÁ›· ·Ú¤ÛÙËÛ·Ó Ô Ú. ¶Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ ÃÚ‹ÛÙÔ˜ ™·ÚÙ˙ÂÙ¿Î˘, Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∂ıÓÈ΋˜ ÕÌ˘Ó·˜ ∂˘¿ÁÁÂÏÔ˜ μÂÓÈ˙¤ÏÔ˜, Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ ¢ÈηÈÔÛ‡Ó˘ ÿÚ˘ ∫·ÛÙ·Ó›‰Ë˜, ÔÈ ˘Ê˘-

Ô˘ÚÁÔ› £ÂÔ‰ÒÚ· Δ˙¿ÎÚË, ª¿ÚÎÔ˜ ªfiÏ·Ú˘, °È¿ÓÓ˘ ª·ÁÎÚÈÒÙ˘, ™‡ÚÔ˜ μÔ‡ÁÈ·˜, ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ Î.·.

∂›ÛÎÂ„Ë ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ÛÙÔÓ Î·ıËÁËÙ‹ ∂ÌÌ·ÓÔ˘‹Ï ∫ÚÈ·Ú¿ ΔÔÓ ÔÌfiÙÈÌÔ Î·ıËÁËÙ‹ ÙÔ˘ ∞ÚÈÛÙÔÙ¤ÏÂÈÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ ∂ÌÌ·ÓÔ˘‹Ï ∫ÚÈ·Ú¿ ÂÈÛΤÊıËΠÛÙÔ Û›ÙÈ ÙÔ˘ Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ °ÈÒÚÁÔ˜ ¶··Ó‰Ú¤Ô˘, ·Ì¤Ûˆ˜ ÌÂÙ¿ ÙËÓ Â›ÛËÌË ‰ÔÍÔÏÔÁ›· ÛÙÔÓ ÈÂÚfi Ó·fi ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ ¢ËÌËÙÚ›Ô˘. √ Î. ∫ÚÈ·Ú¿˜, Ì ÌÂÁ¿ÏË ÚÔÛÊÔÚ¿ ÛÙËÓ ÚfiÔ‰Ô Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÁÏÒÛÛ·˜, ÙÔÓ ˘Ô‰¤¯ıËÎÂ Û˘ÁÎÈÓË̤ÓÔ˜ Î·È Û˘˙‹ÙËÛ·Ó ¿Óˆ Û ı¤Ì·Ù· ·È‰Â›·˜. √ ∂ÌÌ·ÓÔ˘‹Ï ∫ÚÈ·Ú¿˜, Ô˘ Â›Ó·È 103 ÂÙÒÓ, ‹Ù·Ó ÛÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· Î·È ÙÈÌËÙÈ΋ ı¤ÛË ÙÔ˘ „ËÊÔ‰ÂÏÙ›Ô˘ ∂ÈÎÚ·Ù›·˜ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ ÛÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ Ù˘ 4˘ √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ Î·È Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ı¤ÏËÛ ӷ ÙÔÓ ÙÈÌ‹ÛÂÈ Î·È Ì ÙËÓ Â›Û΄‹ ÙÔ˘.

¶·Ú¿Ù·ÛË ·ÓÙÈ·Ú¿ıÂÛ˘ Ì ∫∫∂ Î·È ™Àƒπ∑∞

™˘ÓÙËÚÂ›Ù·È ÙÔ ÙÂٷ̤ÓÔ Îϛ̷ ÛÙȘ Û¯¤ÛÂȘ ÌÂٷ͇ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Î·È Ù˘ ∞ÚÈÛÙÂÚ¿˜ ∞£∏¡∞ ,26.

¡∂√™ Á‡ÚÔ˜ ·ÓÙÈ·Ú¿ıÂÛ˘ ÛËÌÂÈÒ-

ıËΠÙË ¢Â˘Ù¤Ú· (¯ı˜0 ÌÂٷ͇ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Î·È ÙˆÓ ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ Ù˘ ∞ÚÈÛÙÂÚ¿˜, Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÙËÓ ÛÎÏËÚ‹ ·ÓÙÈÔÏÈÙ¢ÙÈ΋ Ù·ÎÙÈ΋ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÂÈϤÍÂÈ ÙÔ ∫∫∂, ·ÏÏ¿ Î·È Ô ™Àƒπ∑∞. ™ÙÔ ı¤Ì·, Ô˘ ¿ÓÔÈÍ ÙËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË Â‚‰ÔÌ¿‰·, ÌÂÙ¿ ÙȘ ‰˘Ó·ÌÈΤ˜ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ ÙˆÓ ÏÈÌÂÓÂÚÁ·ÙÒÓ, ¤‰ˆÛÂ Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ô ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ £Âfi‰ˆÚÔ˜ ¶¿ÁηÏÔ˜. ™¯ÔÏÈ¿˙ÔÓÙ·˜ ÙËÓ Ù·ÎÙÈ΋ ÙÔ˘ ¶ÂÚÈÛÛÔ‡ ÛÙÔ Mega, Ô Î. ¶¿ÁηÏÔ˜ ›Â: “ΔÔ ∫∫∂ ¤¯ÂÈ Î¿ÓÂÈ Ì¤Û· Û ÂÏ¿¯ÈÛÙ˜ ̤Ú˜ ÙfiÛ˜ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ fiÛ˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Î¿ÓÂÈ Ù· 2-3 ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ· ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ Ù˘ ¡¢” ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍÂ. “£· ÂÚ›ÌÂÓ· ·Ó fi¯È ÂÚ›Ô‰Ô ¯¿ÚÈÙÔ˜, ÁÈ·Ù› ηÓ›˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ˘Ô¯Úˆ̤ÓÔ˜ Ó· Ì·˜ ·Ú¿Û¯ÂÈ, ÌÈ· ÚÔÛ¿ıÂÈ· ηٷÓfiËÛ˘ Ù˘ ΢‚ÂÚÓËÙÈ΋˜ ÔÏÈÙÈ΋˜”

ÚfiÛıÂÛÂ. √ Î. ¶¿ÁηÏÔ˜ ‰È·Ù‡ˆÛ ÂÚˆÙ‹Ì·Ù· ÁÈ· ÙË ÛÙ¿ÛË ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞, ÛÙÔÓ ·fiË¯Ô ÙˆÓ ÂÂÈÛÔ‰›ˆÓ ÛÙ· ∂Í¿Ú¯ÂÈ·, Ì ÚÔÛˆÈ΋ ·Ó·ÊÔÚ¿ ÛÙÔÓ ∞ϤÍË ΔÛ›Ú·, ϤÁÔÓÙ·˜: “√ Î. ΔÛ›Ú·˜ ‰ÂÓ Ì¤ÓÂÈ ÛÙ· ∂Í¿Ú¯ÂÈ·, ÂÁÒ Ì¤Óˆ ÛÙ· ∂Í¿Ú¯ÂÈ·” . ∏ ·¿ÓÙËÛË ÙÔ˘ ∞ϤÍË ΔÛ›Ú· ‹Ù·Ó ¿ÌÂÛË, ϤÁÔÓÙ·˜ fiÙÈ ÁÂÓÓ‹ıËÎÂ Î·È ÌÂÁ¿ÏˆÛ ÛÙÔ˘˜ ∞ÌÂÏfiÎËÔ˘˜, ¤˙ËÛ ¯ÚfiÓÈ· ÛÙ· ∂Í¿Ú¯ÂÈ· Î·È Û‹ÌÂÚ· ηÙÔÈΛ ÛÙËÓ ∫˘„¤ÏË Î·È ÚÔÛοÏÂÛ ÙÔÓ Î. ¶¿ÁηÏÔ Ó· ÙÔÓ ÂÈÛÎÂÊı›. √ ΢‚ÂÚÓËÙÈÎfi˜ ÂÎÚfiÛˆÔ˜ °ÈÒÚÁÔ˜ ¶Âٷψً˜ ÚˆÙ‹ıËΠÙË ¢Â˘Ù¤Ú· (¯ı˜) Â¿Ó ÔÈ ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ Î. ¶¿ÁηÏÔ˘ “¢ÓÔÔ‡Ó ÙÔ ‰È¿ÏÔÁÔ ÁÈ· ÙË Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙËÓ ∞ÚÈÛÙÂÚ¿” . √ Î. ¶Âٷψً˜ ·¿ÓÙËÛ fiÙÈ “ÔÈ ·fi„ÂȘ Ù˘ ∞ÚÈÛÙÂÚ¿˜ Ì¿˜ ÂӉȷʤÚÔ˘Ó. ∞fi ÂΛ Î·È ¤Ú·, fï˜, ÂÌ›˜ Ï¿‚·Ì ÂÓÙÔÏ‹ Ó· ΢‚ÂÚÓ‹ÛÔ˘Ì” .

“∂ΛÓÔ Ô˘ Ì·˜ ÍÂÓ›˙ÂÈ Â›Ó·È Ó· ˘¿Ú¯ÂÈ ¤Ó· ·ÓÙÈÔÏÈÙ¢ÙÈÎfi ̤وÔ ·fi Ù· ÎfiÌÌ·Ù· Ù˘ ∞ÚÈÛÙÂÚ¿˜, ÚÔÙÔ‡ ÚÔÏ¿‚Ô˘Ó ·ÎfiÌ· Ó· ‰Ô˘Ó ÙÈ ÂÍÂȉÈÎÂ˘Ì¤Ó˜ ÔÏÈÙÈΤ˜ ı· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘ÌÂ, ÛÂ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˘˜ ÙÔÌ›˜, ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ÂӉȷʤÚÂÙ·È Î·È Ë ∞ÚÈÛÙÂÚ¿” ,·Ó¤ÊÂÚÂ, ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ, Ô Î. ¶Âٷψً˜. ∫ÏËı›˜ Ó· ‰È¢ÎÚÈÓ›ÛÂÈ ·Ó ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙÔ ∫∫∂, Ô Î˘‚ÂÚÓËÙÈÎfi˜ ÂÎÚfiÛˆÔ˜ ·¿ÓÙËÛ ηٷʷÙÈο, ϤÁÔÓÙ·˜ fiÙÈ “ÙÔ ÎfiÌÌ· ¤¯ÂÈ ¤Ó· ·ÂÚÁÈ·Îfi ̤وÔ Ôχ ¢ڇÙÂÚÔ ›Ûˆ˜ ·’ fi,ÙÈ ı· ‰ÈηÈÔÏÔÁÔ‡ÓÙ·Ó” . ∂› ·ÎfiÌ· fiÙÈ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È Î·È ÛÙË ÛÙ¿ÛË ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞, “Ô˘ ·ÓÙÈÔÏÈÙ‡ÂÙ·È Ì ¤Ó· Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ÙÚfiÔ” . ∞˘Ùfi Ô˘ ÂÓԯϛ Û‹ÌÂÚ· ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË Â›Ó·È fiÙÈ ÙÔ ∫∫∂ ·ÔηχÙÂÈ ÙËÓ ·ÓÙÈÏ·˚΋ ÔÏÈÙÈ΋ Ù˘ Î·È ÙÔ Î‡Ì· Ù˘ Â›ıÂÛ˘ Ô˘ ÂÙÔÈÌ¿˙ÂÈ Î·Ù¿ ÙˆÓ ÂÚÁ·-

˙Ô̤ӈÓ, ·¿ÓÙËÛ ÙÔ ∫∫∂. “∂Óԯϛ fiÙÈ ÙÔ ∫∫∂ ·ÓÙÈ·Ï‡ÂÈ ÙËÓ Ù¿ÍË Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙËÓ ÂÍÔ˘Û›· Î·È ÙÔ ÔÏÈÙÈÎfi ÚÔÛˆÈÎfi Ù˘, ‰ËÏ·‰‹ Ù· ·ÛÙÈο ÎfiÌÌ·Ù·, Î·È ‰ÂÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ˆ˜ Û˘ÌÏËڈ̷ÙÈ΋ ‰‡Ó·ÌË ÛÙÔ ·ÛÙÈÎfi ÔÏÈÙÈÎfi Û‡ÛÙËÌ·” ÚfiÛıÂÛÂ Ô ¶ÂÚÈÛÛfi˜. ∂Π̤ÚÔ˘˜ ÙÔ˘ ™À¡ Ô ¶¿ÓÔ˜ ™ÎÔ˘ÚϤÙ˘, ÙfiÓÈÛÂ: “√ ™Àƒπ∑∞ ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË ¤¯ÂÈ ÂÈϤÍÂÈ Ó· ·ÛΛ ÌÈ· ·ÚÈÛÙÂÚ‹ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈ΋ Î·È Ì·¯ËÙÈ΋ ·ÓÙÈÔϛ٢ÛË, Ì ·Ú¿ÏÏËÏË ÎÈÓËÌ·ÙÈ΋ ‰Ú¿ÛË Î·È ·ÚÔ˘Û›·. ” ∂ΛÓÔ, ÙÔ ÔÔ›Ô ı· ¤ÚÂ ÂÈÙ¤ÏÔ˘˜ Ó· Ì·˜ ÂÍËÁ‹ÛÂÈ Ô Î. ¶Âٷψً˜, Â›Ó·È Â¿Ó Ô Î. ¶¿ÁηÏÔ˜, ˆ˜ AÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘, ¤¯ÂÈ ·Ó·Ï¿‚ÂÈ ÙÔ Î·ı‹ÎÔÓ Ù˘ ‰È·ÛÙÚ¤‚ψÛ˘ Î·È Ù˘ Î·Ù·Û˘ÎÔÊ¿ÓÙËÛ˘ ÙˆÓ ı¤ÛÂˆÓ Ù˘ ∞ÚÈÛÙÂÚ¿˜” .


¶ÔÏÈÙÈ΋ 9

TƒπΔ∏ 27 O∫Δøμƒπ√À 2009

ªÂ ‚¿ÛË Ù· ÛÙÔȯ›· Ù˘ Eurostat ÙÔ˘ ‰Â›ÎÙË Î·Ù·Ó·ÏˆÙ‹ ÁÈ· ÙÔ ™Â٤̂ÚÈÔ

¶ÚˆÙ·ıÏ‹ÙÚÈ· ·ÎÚ›‚ÂÈ·˜ ÛÙËÓ ∂˘Úˆ˙ÒÓË Ë ∂ÏÏ¿‰· ∞˘Í‹ÛÂȘ ÛÙ· Ù·Í› ·fi 1Ë ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ - ÃÚÂÒÛÂȘ ÔÏÏ·Ï¿ÛȘ ÛÙÔ˘˜ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÔ‡˜ Ù˘ ¢∂∏ ∞£∏¡∞, 26.

ÚˆÙ·ıÏ‹ÙÚÈ· ·ÎÚ›‚ÂÈ·˜ ÛÙËÓ ∂˘Úˆ˙ÒÓË ·Ó·‰Â›¯ıËÎÂ Ë ∂ÏÏ¿‰·, fiˆ˜ ÚԤ΢„ ·fi Ù· ÛÙÔȯ›· Ù˘ Eurostat ÙÔ˘ ‰Â›ÎÙË Î·Ù·Ó·ÏˆÙ‹ ÁÈ· ÙÔ ™Â٤̂ÚÈÔ. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ Ù· ›‰Ë ÚÒÙ˘ ·Ó¿Á΢ Î·È Â˘Ú›·˜ ηٷӿψÛ˘ ·ÎÚ›‚ËÓ·Ó Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔ ™Â٤̂ÚÈÔ ÙÔ˘ 2008 ÂÚ›Ô˘ 2,5%. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ·: Ù· ÙÚfiÊÈÌ· 1,4%, ‰Â‡ÙÂÚË ·ÎÚÈ‚fiÙÂÚË ¯ÒÚ· ÌÂÙ¿ ÙË ª¿ÏÙ·, ηıÒ˜ Î·È Ù· ›‰Ë ¤Ó‰˘Û˘ Î·È ˘fi‰ËÛ˘ 2,9%, ÚÒÙË ¯ÒÚ· ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙȘ ¯ÒÚ˜ Ù˘ ∂˘Úˆ˙ÒÓ˘. Ÿˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È Û ۯÂÙÈ΋ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË, Ô ÏËıˆÚÈÛÌfi˜ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÌÔÚ› Ó· ˘Ô¯ÒÚËÛ ÛÙÔ Â›Â‰Ô ÙÔ˘ 0,7%, ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ·fi ÙÔ˘˜ ˘„ËÏfiÙÂÚÔ˘˜ ÛÙËÓ ∂˘Úˆ˙ÒÓË, Ô˘ Ô Ì¤ÛÔ˜ ÏËıˆÚÈÛÌfi˜ ÎÈÓÂ›Ù·È ÛÙÔ Â›Â‰Ô ÙÔ˘ - 0,3%. ªÂ ‰Â‰Ô̤ÓÔ fiÙÈ ÔÈ ·˘Í‹ÛÂȘ ÙˆÓ ÌÈÛıÒÓ ÙˆÓ Î·Ù·Ó·ÏˆÙÒÓ ÙÔ 2009 ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È Û¯Â‰fiÓ Û ÌˉÂÓÈ΋ ‚¿ÛË, ÌÂÈÒÓÂÙ·È ·ÎfiÌË ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Ë ·ÁÔÚ·ÛÙÈ΋ ÙÔ˘˜ ‰‡Ó·ÌË, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ù· ·Ú·¿Óˆ ›‰Ë ¢Ú›·˜ ηٷӿψÛ˘ Ó· Á›ÓÔÓÙ·È ÈÔ ·ÎÚÈ‚¿. ∂Ó Ùˆ ÌÂٷ͇ ηÓÔÓÈο ı· ÈÛ¯‡ÛÂÈ Ë ·‡ÍËÛË ÛÙ· Ù·Í› ·fi ÙËÓ 1Ë ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ Ë ÔÔ›· ÚÔ‚ÏÂfiÙ·Ó Û ˘Ô˘ÚÁÈ΋ ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ Î. ∂˘ÚÈ›‰Ë ™Ù˘ÏÈ·Ó›‰Ë. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ·, ·fi 1Ë ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ Ë ÙÈÌ‹ Ù˘ ÌÔÓ‹˜ ٷڛʷ˜ ·˘Í¿ÓÂÙ·È ÛÙ· 0,60 ¢ÚÒ/ ¯ÏÌ., ·fi 0,48ÏÂÙ¿/ ·Ó¿ ¯ÏÌ. Ô˘ Â›Ó·È Û‹ÌÂÚ· Î·È ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·, Ë ‰ÈÏ‹ ٷڛʷ “·Ó‚·›ÓÂÈ” ÛÙÔ 1,05¢ÚÒ/¯ÏÌ. ·fi 0,84¢ÚÒ/ ¯ÏÌ. Ô˘ Â›Ó·È Û‹ÌÂÚ·. ∏ ·fiÊ·ÛË Ì¿ÏÈÛÙ· ÚԂϤÂÈ Î·È ÙÚ›ÙË ‰fiÛË ·Ó·ÙÈÌ‹ÛÂˆÓ ÙÔÓ ª¿ÈÔ ÙÔ˘ 2010. ∂Í¿ÏÏÔ˘ ÊÔ˘ÓÙÒÓÔ˘Ó Ù· ·Ú¿ÔÓ· ηٷӷψÙÒÓ ÁÈ· ÊÔ˘ÛΈ̤ÓÔ˘˜ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÔ‡˜ Ù˘ ¢∂∏ Î·È ÙÔ ˙‹ÙËÌ· ·Ó·‰ÂÈÎÓ‡ÂÈ Ô flash 96.

ªÂ ÙÔ ÙÚÈÎ Ù˘ ηı˘ÛÙ¤ÚËÛ˘ ÛÙËÓ Î·Ù·Ì¤ÙÚËÛË, fiÔ˘ ÔÈ ¯ÚÂÒÛÂȘ ÔÏÏ·Ï·ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È ÛÙÔ 8ÌËÓÔ ·ÓÙ› ÛÙÔ 4ÌËÓÔ Ì¤Ûˆ ÙÔ˘ ÎÏÈ̷ΈÙÔ‡ ÙÈÌÔÏÔÁ›Ô˘ ÂÈ‚·Ú‡ÓÔÓÙ·È ÔÈ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÔ› ÙfiÓÈÛÂ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÈÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ˘ ηٷӷψÙÒÓ. √ °ÈÒÚÁÔ˜ §Â¯Ô˘Ú›Ù˘ ¤Î·Ó ÏfiÁÔ ÁÈ· ··Ú¿‰ÂÎÙË ÙÈÌÔÏÔÁȷ΋ ÔÏÈÙÈ΋. ∂›Ó·È ‰›Î·È· Ù· ·Ú¿ÔÓ· ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛ ÛÙÔ ÛÙ·ıÌfi Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙˆÓ Î·Ù·ÌÂÙÚËÙÒÓ Ù˘ ¢∂∏ Î·È ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ Ù˘ °∂¡√¶ ∫ÒÛÙ·˜ ∫·ÙÛ·Úfi˜. Δ¤ÏÔ˜ Û ÈÛ¯‡ Ù›ıÂÙ·È Î·È Ê¤ÙÔ˜ (fiˆ˜ οı ¯ÚfiÓÔ) ·fi 1Ë ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ ÙÔ ÌÂȈ̤ÓÔ (Ó˘¯ÙÂÚÈÓfi) ÔÈÎÈ·Îfi ÙÈÌÔÏfiÁÈÔ Ì ÙÌËÌ·ÙÈÎfi ˆÚ¿ÚÈÔ Ù˘

™‡ÛÎÂ„Ë ˘fi §Ô‚¤Ú‰Ô ÁÈ· ÙË ‰È·‰Ô¯È΋ ·ÛÊ¿ÏÈÛË

∂ÓÙfi˜ 3 ÌËÓÒÓ Ë Û‡ÓÙ·ÍË Ì¤¯ÚÈ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ 2010 ∞£∏¡∞, 26.

“√ ¶Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜,

Ô Î. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘, ¤¯ÂÈ ‰ÂÛÌ¢ı› fiÙÈ Ì¤¯ÚÈ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ 2010 Ë Û‡ÓÙ·ÍË ı· ·ÔÓ¤ÌÂÙ·È ÂÓÙfi˜ ÙÚÈÒÓ ÌËÓÒÓ” ‰‹ÏˆÛÂ Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∂ÚÁ·Û›·˜ Î·È ∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜ ∞ÛÊ¿ÏÈÛ˘ Î. ∞Ó‰Ú¤·˜ §Ô‚¤Ú‰Ô˜, ÌÂÙ¿ ÙË Û‡ÛÎÂ„Ë Ô˘ ›¯Â Ì ÙËÓ ∂ÈÙÚÔ‹ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Û ÙË ¢È·‰Ô¯È΋ ∞ÛÊ¿ÏÈÛË. √ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∂ÚÁ·Û›·˜ ÙfiÓÈÛ fiÙÈ “̤۷ Û ‰‡Ô Ì‹Ó˜ ı· ¤¯ÂÈ ÔÏÔÎÏËÚˆı› Ë ÂÚÁ·Û›· ·˘Ù‹˜ Ù˘ ∂ÈÙÚÔ‹˜, Ë ÔÔ›· ÛËÌÂȈ٤ÔÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ¯ˆÚ›˜ ·ÌÔÈ‚‹ ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ Ù˘. £· ‰Ô˘Ï‡ԢÌ οı ¢Â˘Ù¤Ú·, ı· Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘ÌÂ Î·È Ô ˘Ê˘Ô˘ÚÁfi˜ Î·È ÂÁÒ ÛÙȘ ÂÚÁ·Û›Â˜ ·˘Ù‹˜ Ù˘ ∂ÈÙÚÔ‹˜. ∏ ‰ÈÂÎÂÚ·›ˆÛË ·˘Ù‹˜ Ù˘ Ôχ ÎÚ›ÛÈÌ˘ ÂÚÁ·Û›·˜ ı· Á›ÓÂÈ Ì ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ ËÁÂÛ›·˜ Î·È ÛÙ· Ù¤ÏË ÙÔ˘ ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ ÙÔ˘ 2009 ı· ¤¯Ô˘Ì ÔÏÔÎÏËÚÒÛÂÈ ¤Ó· Û‡ÓÔÏÔ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂˆÓ Û ‰‡Ô ÙÔÌ›˜”. √ ›‰ÈÔ˜ ‰È¢ÎÚ›ÓÈÛ fiÙÈ “Ô ÚÒÙÔ˜ ÙÔ̤·˜ ı· Â›Ó·È Ô ‰ÈÔÈÎËÙÈÎfi˜, ÙÈ ÌÔÚ› Ó· Á›ÓÂÈ ¯ˆÚ›˜ ÓÔÌÔıÂÙÈ΋ ·Ú¤Ì‚·ÛË, ÂÓÒ Ô ‰Â‡ÙÂÚÔ˜ ÙÔ̤·˜ ı· Â›Ó·È ÓÔÌÔıÂÙÈÎfi˜ Î·È ÁÈ· Ó· Á›ÓÂÈ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ÓfiÌÔ˘˜. √ ÓfiÌÔ˜ ı· ηٷÙÂı› ÛÙË μÔ˘Ï‹, ı· „ËÊÈÛÙ›, Ì ¯ÚÔÓԉȿÁÚ·ÌÌ· π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ 2010, ÁÈ· Ó· ̤ÓÂÈ ·fi ÎÂÈ Î·È ¤Ú· Ë Ú·ÎÙÈ΋ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹”. ™Â ÂÚÒÙËÛË ÁÈ· ÙÔ ·Ó ˘¿Ú¯ÂÈ ÂÚ›ÙˆÛË ·Ó·‰ÚÔÌÈ΋˜ ÈÛ¯‡Ô˜ ÙÔ˘ ÓfiÌÔ˘ ÁÈ’ ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ ı· ‚ÁÔ˘Ó ÛÙË Û‡ÓÙ·ÍË ÓˆÚ›ÙÂÚ·, Ô ÎÔ˜ §Ô‚¤Ú‰Ô˜ ·Ó·Ê¤ÚıËΠ“ÛÙÔ ¯ÚfiÓÔ, ÛÙË Ù·¯‡ÙËÙ· Ì ÙËÓ ÔÔ›· ‰›ÓÔÓÙ·È ÔÈ Û˘ÓÙ¿ÍÂȘ, ÂÓÒ ÂÂÛ‹Ì·Ó fiÙÈ Ë ‰Â‡-

ÙÂÚË fi„Ë ÙÔ˘ ÚÔ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜ ·ÊÔÚ¿ ÙË ¢È·‰Ô¯È΋ ∞ÛÊ¿ÏÈÛË Î·È ¤¯ÂÈ Ó· οÓÂÈ Ì ٷ ¯Ú‹Ì·Ù·, ‰ËÏ·‰‹ Ì ÙË Û‡ÓÙ·ÍË, Ì ÙÔ ‡„Ô˜ Ù˘ Û‡ÓÙ·Í˘ ÙÔ˘ ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔ˘. ø˜ ÚÔ˜ ·˘Ùfi ‚·ÛÈ˙fiÌÂÓÔÈ Î·È Û ÌÈ· ˘¿Ú¯Ô˘Û· ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÌÂϤÙË, ÁÈ· ÙÔ ÙÈ ··ÈÙÂ›Ù·È Ó· ‰ÒÛÂȘ ÁÈ· Ó· ÂÈÙ‡¯ÂȘ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ¢ÈηÈÔÛ‡ÓË ¤¯Ô˘Ì ÙËÓ ·fiÊ·ÛË Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘ÌÂ. ∂›Û˘, ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ÓÔÌÔıÂÙÈ΋ ·Ú¤Ì‚·ÛË Â’ ·˘ÙÔ‡, Ë ÔÔ›· ı· ηχ„ÂÈ Î·È fiÏÔ˘˜ ·˘ÙÔ‡˜ ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ı· ‚Á·›ÓÔ˘Ó Û ۇÓÙ·ÍË, ÙÔÓ Î·ÈÚfi Ô˘ Ë Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ÓÔÌÔıÂÙÈ΋ ·Ú¤Ì‚·ÛË ı· ‰È·ÌÔÚÊÒÓÂÙ·È Î·È ı· „ËÊ›˙ÂÙ·È”. ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘, Ô ˘Ê˘Ô˘ÚÁfi˜ ∂ÚÁ·Û›·˜ ÎÔ˜ ∫Ô˘ÙÚÔ˘Ì¿Ó˘ ÙfiÓÈÛ fiÙÈ “Ú¤ÂÈ Ó· ˘¿ÚÍÔ˘Ó ‚ÂÏÙÈÒÛÂȘ Û¯ÂÙÈο Ì ÙȘ ÌÂÁ¿Ï˜ ηı˘ÛÙÂÚ‹ÛÂȘ, ÙËÓ Ù·Ï·ÈˆÚ›· Ô˘ ˘Ê›ÛÙ·ÓÙ·È ÔÈ ˘Ô„‹ÊÈÔÈ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ÔÈ Î·È ÙÔÓ ÙÚfiÔ ˘ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ ÙˆÓ Û˘Óٿ͈Ӕ. “™Â fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ ÎÔÛÙÔÏfiÁËÛË ÙˆÓ ÚÔÙ¿ÛÂˆÓ Ú¤ÂÈ Ó· ԇ̠fiÙÈ ı· ˘¿ÚÍÔ˘Ó ÂÓ·ÏÏ·-

ÎÙÈο ÛÂÓ¿ÚÈ·. ∂Ì›˜ ı¤ÏÔ˘Ì ӷ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÔ˘Ì ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· ·˘Ùfi Ì ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈ΋ ÏÔÁÈ΋ ηı·Ú¿ Î·È Ó· ÌËÓ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ì Ӥ˜ ·‰È˘. ∂Ô̤ӈ˜, ı· ˘¿ÚÍÔ˘Ó ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈΤ˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ·fi ÙËÓ ∂ÈÙÚÔ‹, ı· ÎÔÛÙÔÏÔÁËıÔ‡Ó Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ı· ‰Ô‡Ì ÔÈ· ı· Â›Ó·È Ë ÓÔÌÔıÂÙÈ΋ Ú‡ıÌÈÛË Ì ÙËÓ ÔÔ›· ı· ·ÏÏ¿˙ÂÈ Ô ÙÚfiÔ˜ ˘ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ ÙˆÓ Û˘Óٿ͈Ӕ ÚfiÛıÂÛÂ Ô ÎÔ˜ ∫Ô˘ÙÚÔ˘Ì¿Ó˘. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·, Ô ˘Ê˘Ô˘ÚÁfi˜ ∂ÚÁ·Û›·˜ ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛ fiÙÈ “‰ÂÓ Â›Ì·ÛÙ ¤ÙÔÈÌÔÈ ·˘Ù‹Ó ÙËÓ ÛÙÈÁÌ‹, Ë Û˘˙‹ÙËÛË ÍÂΛÓËÛ ۋÌÂÚ·, ‰ÂÓ ÌÔÚԇ̠ӷ ÎÔÛÙÔÏÔÁ‹ÛÔ˘Ì οÙÈ, ÁÈ·Ù› ·ÎÚÈ‚Ò˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÂÍÂȉÈ΢ı›. ¢ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÂÍÂȉÈ΢ı› ÔÈ ÚÔÙ¿ÛÂȘ Î·È ‰ÂÓ ı· ¿Ì Û ÌÈ· ÏÔÁÈ΋, ÚÔÎÚÔ‡ÛÙÈ· ı· ¤ÏÂÁ·, ‰ËÏ·‰‹, Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÔ˘Ì οÔÈÔ˘˜ ¢ÓÔ˚ÎfiÙÂÚ· Î·È Î¿ÔÈÔÈ Ó· ¯¿ÛÔ˘Ó. £¤ÏÔ˘Ì ӷ ›̷ÛÙ ‰›Î·ÈÔÈ Û ۯ¤ÛË Ì ÙËÓ ·ÔÓÔÌ‹ Ù˘ ¢È·‰Ô¯È΋˜ ™‡ÓÙ·Í˘, Ù˘ ¢È·‰Ô¯È΋˜ ∞ÛÊ¿ÏÈÛ˘”.

¢∂∏ (15:30-17:30 Î·È 02:00-08:00). ∏ ¢∂∏ Ì ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ù˘ ÂÓËÌÂÚÒÓÂÈ ÙÔ˘˜ ÂÏ¿Ù˜ Ù˘ Ô˘ οÓÔ˘Ó ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘ ÌÂȈ̤ÓÔ˘ (Ó˘¯ÙÂÚÈÓÔ‡) ÔÈÎÈ·ÎÔ‡ ÙÈÌÔÏÔÁ›Ô˘ Ì ÙÌËÌ·ÙÈÎfi ˆÚ¿ÚÈÔ (15:30-17:30 Î·È 02:0008:00) fiÙÈ Ë Ú‡ıÌÈÛË ·˘Ù‹ ı· ÈÛ¯‡ÛÂÈ Î·È Ê¤ÙÔ˜, fiˆ˜ οı ¯ÚfiÓÔ, ·fi 1˘ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 2009 ¤ˆ˜ 30˘ ∞ÚÈÏ›Ô˘ 2010. ∫·Ù·Ó·ÏˆÙ¤˜ Ô˘ ÂÈı˘ÌÔ‡Ó ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ÂÓË̤ڈÛË ÁÈ· ÙÔ ı¤Ì· ·˘Ùfi, ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·¢ı˘ÓıÔ‡Ó ÛÙ· ·ÚÌfi‰È· ÁÚ·Ê›· ¢∂∏ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ÙÔ˘˜ ‹ Ó· ÂÈÛÎÂÊıÔ‡Ó ÙËÓ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· Ù˘ ¢∂∏ (www.dei.com.gr/™›ÙÈ/√ÈÎȷο ΔÈÌÔÏfiÁÈ·/¡˘¯ÙÂÚÈÓfi ΔÈÌÔÏfiÁÈÔ √ÈÎȷ΋˜ ÃÚ‹Û˘).


M·ÁÓËÛ›· 10

ΔƒπΔ∏ 27 O∫Δøμƒπ√À 2009

20¯ÚÔÓË ÓÂÎÚ‹ Û ÙÚÔ¯·›Ô ÛÙÔ Ù¤ÚÌ· ÙÔ˘ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ‡ - ∂¤‚·ÈÓ ÛÙË ÌÔÙÔÛÈÎϤٷ Ô˘ Ô‰ËÁÔ‡ÛÂ Ô ÂÍ¿‰ÂÏÊfi˜ Ù˘

∫·ÚÙ¤ÚÈ ı·Ó¿ÙÔ˘ ·Ó‹ÌÂÚ· Ù˘ ÁÈÔÚÙ‹˜ Ù˘... ∏ ¿Ù˘¯Ë ÎÔ¤Ï· Í„‡¯ËÛ ÛÙÔ ¯ÂÈÚÔ˘ÚÁÂ›Ô ÙÔ˘ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ ·Ú¿ ÙȘ ÚÔÛ¿ıÂȘ ÙˆÓ ÁÈ·ÙÚÒÓ Ó· ÙËÓ ÎÚ·Ù‹ÛÔ˘Ó ÛÙË ˙ˆ‹

Δ

Ú·ÁÈÎfi ·È¯Ó›‰È ¤·ÈÍÂ Ë ÌÔ›Ú· ÁÈ· Ì›· Ó¤· ÎÔ¤Ï·, ·Ó‹ÌÂÚ· Ù˘ ÔÓÔÌ·ÛÙÈ΋˜ Ù˘ ÂÔÚÙ‹˜. √ ı¿Ó·ÙÔ˜ Ù˘ ¤ÛÙËÛ ηÚÙ¤ÚÈ ÛÙÔ Ù¤ÚÌ· ÙÔ˘ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ‡ ‰ÚfiÌÔ˘. ∏ ·ÔÁÂ˘Ì·ÙÈÓ‹ ‚fiÏÙ· Ì ÙË ÌÔÙÔÛÈÎϤٷ ÙÔ˘ ÚÒÙÔ˘ Ù˘ ÂÍ·‰¤ÏÊÔ˘ η٤ÏËÍ Û ÙÚ·Áˆ‰›·. ∏ ¢‹ÌËÙÚ·- ∞ÔÛÙÔÏ›· ÿÌË, 20 ÂÙÒÓ, Û˘ÓÂÈ‚¿Ù˘ ÛÙË ÌÔÙÔÛÈÎϤٷ ÌÂÁ¿ÏÔ˘ ΢‚ÈÛÌÔ‡ Ô˘ Ô‰ËÁÔ‡ÛÂ Ô ÂÍ¿‰ÂÏÊfi˜ Ù˘ - Ô ÔÔ›Ô˜ Â›Û˘ ›¯Â ÙËÓ ÔÓÔÌ·ÛÙÈ΋ ÙÔ˘ ÂÔÚÙ‹- ÙÚ·˘Ì·Ù›ÛÙËΠı·Ó¿ÛÈÌ· Û ÛÊÔ‰Ú‹ ÚfiÛÎÚÔ˘ÛË ÙÔ˘ ‰È·ÎÏÔ˘ ¿Óˆ Û ۈÚfi ·fi Ì¿˙· ÛÙÔ Ù¤ÚÌ· ÙÔ˘ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ‡ ‰ÚfiÌÔ˘, ÛÙËÓ Ô‰fi §·Ú›Û˘.

● ∏ ¿Ù˘¯Ë 20¯ÚÔÓË Î·È ÙÔ ÛËÌÂ›Ô ÙÔ˘ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ‡ fiÔ˘ ¤ÁÈÓ ÙÔ ÊÔ‚ÂÚfi ÙÚÔ¯·›Ô ¯ı˜ ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì·

∏ ÎÔ¤Ï· Í„‡¯ËÛ ÛÙÔ ¯ÂÈÚÔ˘ÚÁÂ›Ô ÙÔ˘ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ μfiÏÔ˘, fiÔ˘ ÔÈ ÁÈ·ÙÚÔ› η٤‚·Ï·Ó ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ó· ÙËÓ ÎÚ·Ù‹ÛÔ˘Ó ÛÙË ˙ˆ‹. ΔÔ ‰˘ÛÙ‡¯ËÌ· ÛËÌÂÈÒıËΠ¯ı˜ ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì·, ˆÛÙfiÛÔ ÙÔ ÙÚ·ÁÈÎfi Û˘Ì‚¿Ó ¤ÁÈÓ ÁÓˆÛÙfi ÙÚÂȘ ÒÚ˜ ·ÚÁfiÙÂÚ·. ΔËÓ ΔÚÔ¯·›· ÂÓË̤ڈÛÂ Ë ÚÔ˚Ûٷ̤ÓË ÙÔ˘ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ μfiÏÔ˘ Î·È ·ÊÔ‡ Ë ÎÔ¤Ï· ›¯Â ʇÁÂÈ ·fi ÙË ˙ˆ‹. ∂Ï·ÊÚ¿ ÙÚ·˘Ì·Ù›ÛÙËÎÂ Ô 27¯ÚÔÓÔ˜ Ô‰ËÁfi˜ Ù˘ ÌÔÙÔÛÈÎϤٷ˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ÓÔÛËχÂÙ·È ÛÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ô. ™˘ÁÎÏÔÓÈṲ̂ÓÔÈ ÛÙÔ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·Îfi Ù˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ, Ë ‰›‰˘ÌË ·‰ÂÏÊ‹ Ù˘, Ê›ÏÔÈ ÙÔ˘˜, ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· ÈÛÙ¤„Ô˘Ó ÙÔ Î·Îfi Ô˘ Û˘Ó¤‚Ë. ™‡Ìʈӷ Ì ٷ ÛÙÔȯ›· Ù˘ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜, Ë ‰›Î˘ÎÏË ÌÔÙÔÛÈÎϤٷ Ì ԉËÁfi ÙÔÓ 27¯ÚÔÓÔ, ËÏÂÎÙÚÔÏfiÁÔ, ÌfiÓÈÌÔ Î¿ÙÔÈÎÔ ∞ı‹Ó·˜ Î·È Û˘ÓÂÈ‚¿ÙÈÛÛ· ÙËÓ ¿Ù˘¯Ë ÎÔ¤Ï·, ÎÈÓÔ‡ÓÙ·Ó ÛÙÔÓ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi ‰ÚfiÌÔ ÙÔ˘

μfiÏÔ˘ Î·È Ì ηÙ‡ı˘ÓÛË ÚÔ˜ ÙË §¿ÚÈÛ·. ∏ ¿Ù˘¯Ë ¢‹ÌËÙÚ· - ∞ÔÛÙÔÏ›· ÿÌË, ‰È¤ÌÂÓ ÛÙËÓ Ô‰fi £Ú¿Î˘ 156 ÛÙË ¡¤· πˆÓ›·. √ 27¯ÚÔÓÔ˜ ›¯Â ÂÈÛÎÂÊı› ÙÔ˘˜ Û˘ÁÁÂÓ›˜ ÙÔ˘ ÂӉ¯Ô̤ӈ˜ Î·È ÏfiÁˆ Ù˘ ÁÈÔÚÙ‹˜ ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ ¢ËÌËÙÚ›Ô˘. ∞fi Ù· ÛÙÔȯ›· Ô˘ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛÂ Ë ΔÚÔ¯·›· Î·È fiˆ˜ fiÏ· ‰Â›¯ÓÔ˘Ó, Ë ÌÔÙÔÛÈÎϤٷ Ì ÙÔ˘˜ ‰‡Ô Ó¤Ô˘˜ ÎÈÓÔ‡ÓÙ·Ó Ì ˘ÂÚ‚ÔÏÈ΋ Ù·¯‡ÙËÙ·, ¿Óˆ ·fi 100 ¯ÈÏÈfiÌÂÙÚ·. Δ· ‰‡Ô ÂÍ·‰¤ÏÊÈ· ÚÔÊ·ÓÒ˜ ›¯·Ó ʇÁÂÈ ·fi ÙÔ Û›ÙÈ Ù˘ 20¯ÚÔÓ˘ ÛÙË ¡¤· πˆÓ›· Î·È Â›¯·Ó ‚ÁÂÈ ÁÈ· ‚fiÏÙ· Ì ÙË Ì˯·Ó‹, Á‡Úˆ ÛÙȘ 5 ¯ı˜ ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì·. √ Ô‰ËÁfi˜, Ô˘ ›Ûˆ˜ ‰ÂÓ ÁÓÒÚÈ˙ ηϿ ÙÔ ‰ÚfiÌÔ, ‚Ú¤ıËΠÛÙÔ Ù¤ÚÌ· ÙÔ˘ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ‡, Û ·‰È¤ÍÔ‰Ô. ÕÏψÛÙ ÛÙÔ ÛËÌÂ›Ô ÂΛÓÔ Ô ‰ÚfiÌÔ˜ ¤¯ÂÈ ÂÌÊ·ÓÒ˜ ηÎÔÙ¯ӛ·. À¿Ú¯ÂÈ ÌfiÓÔ ¤Ó· ÌÈÎÚfi Û‹Ì·, Ô˘ ‰Â›¯ÓÂÈ fiÙÈ ··ÁÔÚ‡ÂÙ·È Ë Â›ÛÔ‰Ô˜, ¯ˆÚ›˜ ¤ÓÙÔÓË ÚÔÂȉÔÔÈËÙÈ΋ Û‹-

Ì·ÓÛË. ŒÙÛÈ fiÔÈÔ˜ Ô‰ËÁfi˜ ‚ÚÂı› ÌÚÔÛÙ¿ Û ·˘Ùfi ÙÔ Ô‰ÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ‰‡ÛÎÔÏ· ÌÔÚ› Ó· ·ÓÙȉڿÛÂÈ. Ÿˆ˜ fiÏ· ‰Â›¯ÓÔ˘Ó Ô Ô‰ËÁfi˜ ‰ÂÓ ÚfiÏ·‚ ӷ ÌÂÈÒÛÂÈ ÙËÓ Ù·¯‡ÙËÙ· fiÙ·Ó ‚Ú¤ıËΠÛÙÔ ·‰È¤ÍÔ‰Ô ÙÔ˘ ‰ÚfiÌÔ˘ Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ë ÌÔÙÔÛÈÎϤٷ Ó· ÚÔÛÎÚÔ‡ÛÂÈ Û ۈÚfi ·fi Ì¿˙· Î·È Ó’ ·Ó·ÙÚ·›. √ Ô‰ËÁfi˜ ÊÔÚÔ‡Û ÎÚ¿ÓÔ˜. ∞ÓÙ›ıÂÙ· Ë 20¯ÚÔÓË ‰ÂÓ ÊÔÚÔ‡Û ÎÚ¿ÓÔ˜. ∏ ÚfiÛÎÚÔ˘ÛË, ÏfiÁˆ Î·È Ù˘ ˘ÂÚ‚ÔÏÈ΋˜ Ù·¯‡ÙËÙ·˜ ‹Ù·Ó ÛÊÔ‰Ú‹. √È ÂÈ‚¿Ù˜ ÙÔ˘ ‰È·ÎÏÔ˘ ÂÎÙÈÓ¿¯ıËÎ·Ó ·fi ÙÔ ‰›Î˘ÎÏÔ. ∏ ÎÔ¤Ï· ʤÚÂÙ·È Ó· ÎÙ‡ËÛ Ôχ ÛÔ‚·Ú¿ ÛÙÔ ÎÂÊ¿ÏÈ ·fi ÙËÓ ÙÒÛË Ù˘ ÛÙÔ Ô‰fiÛÙڈ̷. ∏ 20¯ÚÔÓË ÌÂٷʤÚıËΠÛÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô Ì ·ÛıÂÓÔÊfiÚÔ ÙÔ˘ ∂∫∞μ Û Ôχ ÎÚ›ÛÈÌË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË. ∞fi ÙÔ ∂∫∞μ ¤ÁÈÓ ÁÓˆÛÙfi fiÙÈ Ô Ô‰ËÁfi˜ Ù˘ ÌÔÈÚ·›·˜ ÌÔÙÔÛÈÎϤٷ˜ ÌÂٷʤÚıËΠÛÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô Ì ȉȈÙÈÎfi ·˘-

ÙÔΛÓËÙÔ. ∏ ÎÔ¤Ï· ÂÈÛ‹¯ıË ·Ì¤Ûˆ˜ ÛÙÔ ¯ÂÈÚÔ˘ÚÁ›Ô, ·ÏÏ¿ ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ Â¤Ì‚·Û˘ ·‚›ˆÛÂ. ™ÙÔ ÌÂٷ͇ ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÂÚ·Ṳ̂Ó˘ ‚‰ÔÌ¿‰·˜, Û‡Ìʈӷ Ì ٷ ÛÙÔȯ›· Ù˘ ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋˜ ¢È‡ı˘ÓÛ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜, ÛËÌÂÈÒıËΠ¤Ó· ÙÚÔ¯·›Ô ·Ù‡¯ËÌ· Ì ÛÔ‚·Úfi ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌfi, ÂÓÒ ‰ÈÂÓÂÚÁ‹ıËÎ·Ó ·ÏÎÔÙ¤ÛÙ Û 480 Ô‰ËÁÔ‡˜. μ‚·ÈÒıËÎ·Ó 18 ·Ú·‚¿ÛÂȘ. ∂›Û˘ ‚‚·ÈÒıËÎ·Ó 147 ·Ú·‚¿ÛÂȘ ÁÈ· ˘ÂÚ‚ÔÏÈ΋ Ù·¯‡ÙËÙ· Î·È 55 ÁÈ· ˙ÒÓ˜ ·ÛÊ·Ï›·˜. ∞ÎfiÌË ÂϤÁ¯ıËÎ·Ó 677 Ô‰ËÁÔ› ‰È·ÎÏˆÓ Î·È ‚‚·ÈÒıËÎ·Ó Û˘ÓÔÏÈο 96 ·Ú·‚¿ÛÂȘ. ∞fi ·˘Ù¤˜ 43 ·ÊÔÚÔ‡Ó Û ÌË ¯Ú‹ÛË ÎÚ¿ÓÔ˘˜, 22 Û ÛÙ¤ÚËÛË ·‰Â›·˜ Ô‰ËÁ‹Ûˆ˜ Î·È ÔÈ ˘fiÏÔÈ˜ Û ‰È¿ÊÔÚ˜ ¿ÏϘ ·Ú·‚¿ÛÂȘ. ™ÙÔ ÎÔÈÓˆÓÈÎfi Ù˘ Ì‹Ó˘Ì· Ë ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋ ¢È‡ı˘ÓÛË ª·ÁÓËÛ›·˜ ˘ÂÓı˘Ì›˙ÂÈ Û fiÏÔ˘˜ fiÙÈ “Ù· ·Ù˘¯‹-

Ì·Ù· ‰ÂÓ Â›Ó·È ÔÙ¤ Ù˘¯·›·” .

¢È·ÎÔ‹ ΢ÎÏÔÊÔÚ›·˜ ¢È·ÎfiÙÂÙ·È ·fi Û‹ÌÂÚ· 27 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ ¤ˆ˜ Î·È ÙȘ 29 ÙÔ˘ Ì‹Ó· (‰ËÏ·‰‹ ÙȘ Ë̤Ú˜ ΔÚ›ÙË, ΔÂÙ¿ÚÙË Î·È ¶¤ÌÙË) Î·È ·fi ÙȘ 7 ÙÔ Úˆ› ¤ˆ˜ ÙȘ 3 ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Ë Î˘ÎÏÔÊÔÚ›· ÙˆÓ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ Î·Ù¿ Ì‹ÎÔ˜ ÙˆÓ ‰ÚfïÓ: ∞ÓÙ›ıÂÙ· ÛÙËÓ Ô‰fi ∂ıÓÈÎÒÓ ∞ÁÒÓˆÓ - ∂Ï. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘- ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi˜-∫fiÌ‚Ô˜ §·Ú›Û˘, §·Ú›Û˘-∞ıËÓÒÓ-™¤ÎÂÚË-∑¿¯Ô˘ ¤ˆ˜ Î·È ÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘. ∏ ΛÓËÛË ÙˆÓ Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ ı· ‰ÈÂÍ¿ÁÂÙ·È ·fi ÙȘ οıÂÙ˜ Ô‰Ô‡˜ ∞Á. ºˆÙÂÈÓ‹˜, ∫ÔÚ‰ÂÏ›Ô˘, ∂ÏÏËÛfiÓÙÔ˘, ∂Ï. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ Î·È ποڈÓ. ∏ ‰È·ÎÔ‹ ·ÔÊ·Û›˙ÂÙ·È ÁÈ· ÙËÓ Â͢ËÚ¤ÙËÛË ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜ ÙÂÛÛ¿ÚˆÓ ÌÂÁ¿ÏˆÓ ÌÂÙ·ÏÏÈÎÒÓ ÙÌËÌ¿ÙˆÓ ·fi ÙȘ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ Ù˘ ª∂Δ∫∞ ÛÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘. ΔԇϷ ∫ÂοÙÔ˘

∞fi ÙËÓ Î·ÎÔηÈÚ›· ÛÙËÓ ¶ÈÂÚ›· - ¶ÔÏÏ¿ Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ·fi ÙȘ ‚ÚÔ¯¤˜

ÕηÚ˜ ÔÈ ¤Ú¢Ó˜ ÁÈ· ÙÔÓ ·ÁÓÔÔ‡ÌÂÓÔ ∫∞Δ∂ƒπ¡∏, 26.

∞∫∞ƒ¶∂™ ·¤‚ËÛ·Ó ÔÈ ÚÔ-

Û¿ıÂȘ ÁÈ· ÙÔÓ ÂÓÙÔÈÛÌfi 46¯ÚÔÓÔ˘, Ù· ›¯ÓË ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ·Ó·˙ËÙÔ‡ÓÙ·È ·fi ÙËÓ ∫˘Úȷ΋, fiÙ·Ó ÂÍ·Ê·Ó›ÛÙËΠÏfiÁˆ Ù˘ ÓÂÚÔÔÓÙ‹˜ Ì·˙› Ì ÙÔ ·˘ÙÔΛÓËÙfi ÙÔ˘ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ÔÙ·ÌÔ‡ ∞›ÛÔÓ· ÛÙËÓ ¶ÈÂÚ›·. √È ¤Ú¢Ó˜ ÍÂΛÓËÛ·Ó ÙÔ Úˆ› Ù˘ ¢Â˘Ù¤Ú·˜ (¯ı˜) Î·È Û˘Ó¯›ÛÙËÎ·Ó Ì¤¯ÚÈ ÙË ‰‡ÛË ÙÔ˘ ‹ÏÈÔ˘, Ì ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ·Ó‰ÚÒÓ Ù˘ ¶˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÈ΋˜, Ù˘ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜, ÙÔ˘ §ÈÌÂÓÈÎÔ‡ ™ÒÌ·ÙÔ˜ Î·È ÂıÂÏÔÓÙÈÎÒÓ ÔÌ¿‰ˆÓ. √È ‰È·ÛÒÛÙ˜ “¯ÙÂÓ›˙Ô˘Ó” ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ηٿ Ì‹ÎÔ˜ ÙÔ˘ ÔÙ·ÌÔ‡ ∞›ÛÔÓ·, fiÔ˘ ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ ÂÓÙÔ›ÛÙËΠ̤۷ ÛÙȘ Ï¿Û˜ Î·È ·Ó·Û‡ÚıËΠÙÔ ·˘ÙÔΛÓËÙfi ÙÔ˘, ‰›¯ˆ˜ fï˜ Ó· ‚ÚÂı› ›¯ÓÔ˜ ÙÔ˘ 46¯ÚÔÓÔ˘,

·Ù¤Ú· ÙÚÈÒÓ ·È‰ÈÒÓ. √È ¤Ú¢Ó˜ ÁÈ· ÙÔÓ ÂÓÙÔÈÛÌfi ÙÔ˘ ¿Ù˘¯Ô˘ ¿Ó‰Ú· ·fi ÙËÓ μÚÔÓÙÔ‡ ¶ÈÂÚ›·˜ ı· Û˘Ó¯ÈÛÙÔ‡Ó ÙËÓ ΔÚ›ÙË (Û‹ÌÂÚ·) Ì ÙÔ ÚÒÙÔ Êˆ˜ Ù˘ Ë̤ڷ˜.

¶ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÛÙË §¿ÚÈÛ· ™Â 160 ÂÚÈÙÒÛÂȘ ¯ÚÂÈ¿ÛÙËΠӷ Â¤Ì‚ÂÈ Ë ¶˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÈ΋ ÀËÚÂÛ›· §¿ÚÈÛ·˜, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆÈÛÙÔ‡Ó ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ÚÔÎÏ‹ıËÎ·Ó Û fiÏÔ ÙÔ ÓÔÌfi ·fi ÙË ‚ÚÔ¯‹ Ô˘ ¤ÂÊÙ ηٿ ‰È·ÛÙ‹Ì·Ù· ·fi ÙÔ ‚Ú¿‰˘ Ù˘ ∫˘Úȷ΋˜ ̤¯ÚÈ Î·È ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Ù˘ ¢Â˘Ù¤Ú·˜. ∞Ó Î·È Ô ÓÔÌfi˜ §¿ÚÈÛ·˜ ‰ÂÓ ÂÏ‹ÁË fiÛÔ ¿ÏÏÔÈ ÓÔÌÔ›, ˆÛÙfiÛÔ Ë ÓÂÚÔÔÓÙ‹ ›¯Â ˆ˜ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ÂÁÎψ‚ÈÛÙÔ‡Ó ¿ÓıÚˆÔÈ Û ·˘ÙÔΛÓËÙ· ηÈ

Û›ÙÈ·, Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËı› ΢ÎÏÔÊÔÚÈ·Îfi ¯¿Ô˜ ÛÙÔÓ ÎÂÓÙÚÈÎfi ÙÔ̤· Ù˘ §¿ÚÈÛ·˜, Ó·

ÏËÌÌ˘Ú›ÛÔ˘Ó Î·Ù·ÛÙ‹Ì·Ù· Î·È Û›ÙÈ· Î·È Ó· ÛËÌÂȈıÔ‡Ó ˙ËÌȤ˜, Ó· ÎÏ›ÛÔ˘Ó ·fi Ù·

ÓÂÚ¿ ÎÂÓÙÚÈΤ˜ ‰È·ÛÙ·˘ÚÒÛÂȘ, Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËıÔ‡Ó ÌÈÎÚ‹˜ ¤ÎÙ·Û˘ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·

Û ۯÔÏ›·, Ô˘ ÏÂÈÙÔ‡ÚÁËÛ·Ó fï˜ ηÓÔÓÈο. ÷ڷÎÙËÚÈÛÙÈ΋ Â›Ó·È Ë ÂÚ›ÙˆÛË ÌÈÎÚÔ‡ ·È‰ÈÔ‡, ηıÒ˜ Ë ÂÚÈÔ¯‹ fiÔ˘ ‰È·Ì¤ÓÂÈ Ì ÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ¿ ÙÔ˘ ›¯Â ÏËÌÌ˘Ú›ÛÂÈ. ΔÔ ·È‰› Ô˘ ›¯Â ·Ù‡¯ËÌ· ̤۷ ÛÙÔ Û›ÙÈ ¤ÚÂ ӷ ÌÂÙ·ÊÂÚı› ÛÙÔ ÓÔÛÔÎÔÌ›Ô. ÃÚÂÈ¿ÛÙËΠÂ¤Ì‚·ÛË ˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÈÎÔ‡ Ô¯‹Ì·ÙÔ˜ Î·È ÙÔ ·È‰¿ÎÈ ÌÂٷʤÚıËΠÛÙ· ¯¤ÚÈ· ̤¯ÚÈ ÙÔ ÛËÌ›Ô, Ô˘ ÌÔÚÔ‡Û ӷ ÎÈÓËı› πÃ, ·ÊÔ‡ ¯ÚÂÈ¿ÛÙËΠοÔÈÔÈ Ó· “ÎÔÏ˘Ì‹ÛÔ˘Ó” . ÷ڷÎÙËÚÈÛÙÈ΋, Â›Û˘, Â›Ó·È Î·È Ë ÂÚ›ÙˆÛË ÛÙËÓ ˘fiÁÂÈ· ‰È¿‚·ÛË Ù˘ Ô‰Ô‡ º·ÚۿψÓ, fiÔ˘ ÁÈ· ¤Ó· ‰›ˆÚÔ ÂÚ›Ô˘ ¯ÚÂÈ¿ÛÙËÎÂ Ë Â¤Ì‚·ÛË Ù˘ ˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÈ΋˜ ÁÈ· Ó· ·ÂÁÎψ‚ÈÛÙÔ‡Ó ÙÚ›· ·È‰È¿ ∞Ì∂∞ Ô˘ Â¤‚·ÈÓ·Ó Û ٷ͛.


M·ÁÓËÛ›· 11

ΔƒπΔ∏ 27 O∫Δøμƒπ√À 2009

√È ¤Ú¢Ó˜ ÁÈ· ÙȘ Û˘Óı‹Î˜ ÙÔ˘ Ó·˘·Á›Ô˘ ÛÙÔ “∫·ÚÓ¿ÁÈÔ”

¶Ó›ÁËΠ̠·‚‡ıÈÛÙÔ ÛοÊÔ˜... ¢›ˆÍË Û ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘ ‰È·Ûˆı¤ÓÙÔ˜ ·fi ÙËÓ ∂ÈÛ·ÁÁÂÏ›· μfiÏÔ˘

ÔÈÓÈ΋ ‰›ˆÍË Û ‚·ıÌfi ÏËÌÌÂÏ‹Ì·ÙÔ˜ ÁÈ· ÚfiÎÏËÛË Ó·˘ÙÈÎÔ‡ ·Ù˘¯‹Ì·ÙÔ˜ Î·È ·ÓıÚˆÔÎÙÔÓ›· ·fi ·Ì¤ÏÂÈ· ¿ÛÎËÛÂ Ô ∂ÈÛ·ÁÁÂϤ·˜ ˘ËÚÂÛ›·˜ Û ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘ ‰È·Ûˆı¤ÓÙÔ˜ ·fi ÙÔ ÚÔ¯ıÂÛÈÓfi Ó·˘¿ÁÈÔ ÛÙÔ “∫·ÚÓ¿ÁÈÔ” §Â¯ˆÓ›ˆÓ. √ 43¯ÚÔÓÔ˜, ȉȈÙÈÎfi˜ ˘¿ÏÏËÏÔ˜, ›¯Â ÎÚ·ÙËı› ·fi ÙÔ˘˜ ÏÈÌÂÓÈÎÔ‡˜ Ì ÂÓÙÔÏ‹ ÙÔ˘ ∂ÈÛ·ÁÁÂϤ· ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ Ë ÚÔ·Ó¿ÎÚÈÛË ÁÈ· Ó· ‰È·ÈÛÙˆıÔ‡Ó ÔÈ Û˘Óı‹Î˜ ÙÔ˘ Ó·˘ÙÈÎÔ‡ ·Ù˘¯‹Ì·ÙÔ˜ Ô˘ ›¯Â ˆ˜ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙÔ ı¿Ó·ÙÔ ÙÔ˘ °ÈÒÚÁÔ˘ ΔÔ˘Ï¿ÎË, 41 ÂÙÒÓ. ∞ÚÁ¿ ¯ı˜ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Ô 43¯ÚÔÓÔ˜, Û˘Ó¿‰ÂÏÊÔ˜ Î·È Ê›ÏÔ˜ ÙÔ˘ ¿Ù˘¯Ô˘ °. ΔÔ˘Ï¿ÎË, Ô‰ËÁ‹ıËΠÛÙÔÓ ∂ÈÛ·ÁÁÂϤ· ˘ËÚÂÛ›·˜ Î. ∫Ô‡ÓÙÚÈ·. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ·Ê¤ıËΠÂχıÂÚÔ˜ Î·È ·Ú¿ÏÏËÏ· ı· Û˘Ó¯ÈÛÙ› Ë ¤Ú¢ӷ ÁÈ· ÙÔ Ó·˘¿ÁÈÔ. ∏ ¤Ú¢ӷ ‰ÈÂÓÂÚÁÂ›Ù·È ·fi ÙÔ ∫ÂÓÙÚÈÎfi §ÈÌÂÓ·Ú¯Â›Ô μfiÏÔ˘. ™ÙÔ ÌÂٷ͇, ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ·ÓÙ›Ô Â›·Ó ¯ı˜ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Û˘ÁÁÂÓ›˜ Î·È Ê›ÏÔÈ ÛÙÔÓ ·‰ÈÎÔ¯·Ì¤ÓÔ °ÈÒÚÁÔ ΔÔ˘Ï¿ÎË. ∏ ÓÂÎÚÒÛÈÌË ·ÎÔÏÔ˘ı›· ÙÂϤÛıËΠÛÙÔ ªËÙÚÔÔÏÈÙÈÎfi ¡·fi ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘.

ƒÂÔÚÙ¿˙: Δ√À§∞ ∫∂∫∞Δ√À

∞fi Ù· ̤¯ÚÈ ÙÒÚ· ÛÙÔȯ›· ÚÔ·ÙÂÈ fiÙÈ Ô ¿Ù˘¯Ô˜ °. ΔÔ˘Ï¿Î˘, ˘¿ÏÏËÏÔ˜ ÛÙÔ ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ Ù˘ “∫fiη ∫fiÏ·” , Ì·˙› Ì ÙÔ Ê›ÏÔ Î·È Û˘Ó¿‰ÂÏÊfi ÙÔ˘, Â›Û˘ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ ÛÙËÓ ›‰È· Âȯ›ÚËÛË, ‚Á‹Î·Ó Ì ÛοÊÔ˜ Ù‡Ô˘ “∫·Ù·Ì·Ú¿Ó” ÁÈ· Ì›· ‚fiÏÙ· ÛÙÔÓ ¶·Á·ÛËÙÈÎfi ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Ù˘ ÂÚ·Ṳ̂Ó˘ ∫˘Úȷ΋˜, ÚÈÓ ÍÂÛ¿ÛÂÈ ÙÔ ÌÔ˘Ú›ÓÈ. ™‡Ìʈӷ Ì ٷ ÛÙÔȯ›· Ù˘ ¤Ú¢ӷ˜, ÙÔ ÛοÊÔ˜ ‹Ù·Ó ‰·ÓÂÈÎfi. Ÿˆ˜ ¤ÁÈÓ ÁÓˆÛÙfi, ‹Ù·Ó ·ÚÔÏÈṲ̂ÓÔ Û ȉȈÙÈÎfi ¯ÒÚÔ ÁÈ· ·ÚÎÂÙfi ηÈÚfi. ∂Ó‰ÂÈÎÙÈÎfi Â›Ó·È fiÙÈ ‰ÂÓ ¤ÊÂÚ ÓfiÌÈÌ· ¤ÁÁÚ·Ê·, fiˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ·fi ÙÔ §ÈÌÂÓ·Ú¯Â›Ô μfiÏÔ˘, Ô˘ ‰ÈÂÓÂÚÁ› ÙËÓ ÚÔ·Ó¿ÎÚÈÛË. ™˘ÓÂÒ˜, fiˆ˜ ÂÈÛËÌ·›ÓÔ˘Ó ·ÍȈ̷ÙÈÎÔ› ÙÔ˘ §ÈÌÂÓ·Ú¯Â›Ô˘, ¤Ó· ÂÚˆÙËÌ·ÙÈÎfi Â›Ó·È ÁÈ· ÙÔ ÔÈ· ‹Ù·Ó Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ÛοÊÔ˘˜. ΔÔ ÌÔ˘Ú›ÓÈ ¤Ù˘¯Â ÙÔ˘˜ ‰‡Ô Ê›ÏÔ˘˜ ÛÙÔ “∫·ÚÓ¿ÁÈÔ” §Â¯ˆÓ›ˆÓ Î·È Û ·fiÛÙ·ÛË ÂÓfi˜ Ó·˘ÙÈÎÔ‡ ÌÈÏ›Ô˘ ·fi ÙËÓ ·ÎÙ‹, ÂÚ›Ô˘. √ ¤ÓÙÔÓÔ˜ Î˘Ì·ÙÈÛÌfi˜ (¿ÓÂÌÔ˜ ÂÓÙ¿Ûˆ˜ ÂÚ›Ô˘ ¤ÓÙ ÌÔÊfiÚ) ·Ó·Ô‰ÔÁ‡ÚÈÛ ÙÔ ÛοÊÔ˜. √È ‰‡Ô Ê›ÏÔÈ ¤ÂÛ·Ó ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. §›ÁÔ ÌÂÙ¿ ÙȘ 4 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì·

● √ ¿Ù˘¯Ô˜ °ÈÒÚÁÔ˜ ΔÔ˘Ï¿Î˘

● Δ· ÈÛÙÈÔÊfiÚ· Ù‡Ô˘ Î·Ù·Ì·Ú¿Ó ıˆÚÔ‡ÓÙ·È Î·È Â›Ó·È ·‚‡ıÈÛÙ·

Ù˘ ∫˘Úȷ΋˜ ÙÔ ∫ÂÓÙÚÈÎfi §ÈÌÂÓ·Ú¯Â›Ô μfiÏÔ˘ ÂÓËÌÂÚÒıËΠfiÙÈ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ “∫·ÚÓ¿ÁÈÔ” ›¯Â Û˘Ì‚Â› Ó·˘ÙÈÎfi ·Ù‡¯ËÌ· Î·È ·Ó·˙ËÙÔ‡ÓÙ·Ó ¤Ó· ¿ÙÔÌÔ. ¢‡Ô ÛοÊË ÙÔ˘ §ÈÌÂÓÈÎÔ‡ ¤ÛÂ˘Û·Ó ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹, ÂÓÒ ·Ú¿ÏÏËÏ· ·ÔÁÂÈÒıËΠÂÏÈÎfiÙÂÚÔ ·fi ÙËÓ 111 ¶Ù¤-

Ú˘Á· ª¿¯Ë˜ ÁÈ· Ó· Ï¿‚ÂÈ Ì¤ÚÔ˜ ÛÙËÓ ¤Ú¢ӷ. √È ÏÈÌÂÓÈÎÔ› ˙‹ÙËÛ·Ó Î·È ÙË Û˘Ó‰ÚÔÌ‹ ÙˆÓ ÂıÂÏÔÓÙÒÓ Ù˘ §¤Û¯Ë˜ ∂ȉÈÎÒÓ ¢˘Ó¿ÌˆÓ, ηıÒ˜ ¤¯Ô˘Ó ·ÚÎÂÙ‹ ÂÌÂÈÚ›· ÛÙȘ ·Ó·˙ËÙ‹ÛÂȘ ·ÁÓÔÔ˘Ì¤ÓˆÓ ·ÙfïÓ. Ÿˆ˜ ·Ó¤ÊÂÚÂ Ô Î. μ·Û›Ï˘ ∏ÏÈfiÔ˘ÏÔ˜, Ù˘ §¤Û¯Ë˜ ∂ȉÈÎÒÓ ¢˘-

¢‡Ô ¯ÚfiÓÈ· ÛÙÔ ª¿ÎË ÁÈ· ÙËÓ ˘fiıÂÛË ƒ¿Ô˘ ™∂ ηٷ‰ÈηÛÙÈ΋ ·fiÊ·ÛË Î·Ù¤ÏËÍ ¯ı˜ ÙÔ

ΔÚÈÌÂϤ˜ ¶ÏËÌÌÂÏÂÈÔ‰ÈÎÂ›Ô μfiÏÔ˘ Û ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˘ ª¿ÎË ΔÚÈ·ÓÙ·Ê˘ÏÏfiÔ˘ÏÔ˘ Î·È Ù˘ ª·Ú›·˜ μ¿ÚÛÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ˘fiıÂÛË ÚÔ‚ÔÏ‹˜ ‚›ÓÙÂÔ ÛÙËÓ ÂÎÔÌ‹ “∑Ô‡ÁÎÏ·”, fiÔ˘ ÂÌÊ·ÓÈ˙fiÙ·Ó Ì ٷ ÂÛÒÚÔ˘¯· Ô ÚÒËÓ ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ Î. ™˘Ú. ƒ¿Ô˜. ΔÔ ‰ÈηÛÙ‹ÚÈÔ Â¤‚·ÏÂ, ÂÚ‹ÌËÓ, ÔÈÓ‹ Ê˘Ï¿ÎÈÛ˘ ‰‡Ô ÂÙÒÓ Ì ‰Èη›ˆÌ· ÂÍ·ÁÔÚ¿˜ ÚÔ˜ 10 ¢ÚÒ ÙËÓ Ë̤ڷ ÛÙÔÓ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ Î·È Ê˘Ï¿ÎÈÛË 16 ÌËÓÒÓ Ì ·Ó·ÛÙÔÏ‹ ÛÙËÓ ª·Ú›· μ¿ÚÛÔ˘. ∞ıÒÔ˜ ÎÚ›ıËΠ·fi ÙÔ ‰ÈηÛÙ‹ÚÈÔ Ô Û‡˙˘ÁÔ˜ Ù˘ ª·Ú›·˜ μ¿ÚÛÔ˘. “∂Ï¿¯ÈÛÙË ËıÈ΋ ‰Èη›ˆÛË ÛÙÔÓ ¿‰ÈÎÔ ‰È·Û˘ÚÌfi” ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛ ÙËÓ ·fiÊ·ÛË Ô ÚÒËÓ ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡, Ô ÔÔ›Ô˜ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍ fiÙÈ fiÏË ·˘Ù‹ Ë ÈÛÙÔÚ›· ÙÔ˘ ÎfiÛÙÈÛ ÔÏÈÙÈο, ÎÔÈÓˆÓÈο Î·È ÔÈÎÔÁÂÓÂȷο. ∏ ·ÎÚÔ·Ì·ÙÈ΋ ‰È·‰Èηۛ· ÔÏÔÎÏËÚÒıËΠ·ÚÁ¿ ¯ı˜ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Ì ÙȘ ·ÁÔÚ‡ÛÂȘ ÙˆÓ Û˘ÓËÁfiÚˆÓ ˘ÂÚ¿ÛÈÛ˘ Î.Î. ™ÈÓ¤ÏË, ¶··ÔÛÙfiÏÔ˘, °ÂÚÔΈÓÛÙ·ÓÙ‹ Î·È ÔÏÈÙÈ΋˜ ·ÁˆÁ‹˜ Î.Î. ÷ÚÌ¿ÓË Î·È ΔÛÈÁÎÂÏÔ‡‰Ë. ∏ ˘ÂÚ¿ÛÈÛË ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍ fiÙÈ ÔÈ Î·ÙËÁÔÚÔ‡ÌÂÓÔÈ Ô‰ËÁ‹ıËÎ·Ó ÛÙȘ Ú¿ÍÂȘ ·˘Ù¤˜ ÏfiÁˆ Ù˘ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿˜ ÙÔ˘ ÌËÓ˘Ù‹. ∏ ÔÏÈÙÈ΋ ·ÁˆÁ‹ ¤Î·Ó ÏfiÁÔ ÁÈ· ¿‰ÈÎË ‰È·fiÌ¢ÛË Î·È Ì ÙË ¯Ú‹ÛË ·ı¤ÌÈÙˆÓ Ì¤ÛˆÓ. ∏ ∂ÈÛ·ÁÁÂϤ·˜ Ù˘ ¤‰Ú·˜ Î. ¶··ÎÒÛÙ· ˙‹ÙËÛ ÙËÓ ÂÓÔ¯‹ ÙˆÓ Î·ÙËÁÔÚÔ˘Ì¤ÓˆÓ Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ Î·ÙËÁÔÚËÙ‹ÚÈÔ. ΔÂÏÈο ÙÔ ‰ÈηÛÙ‹ÚÈÔ ·ıÒˆÛ ÙÔÓ ™Ù˘Ï. ªÔ˘ÎÔ˘‚¿Ï· Î·È Î·Ù·‰›Î·Û ÙÔ˘˜ ‰‡Ô ¿ÏÏÔ˘˜ ηÙËÁÔÚÔ˘Ì¤ÓÔ˘˜ ª¿ÎË ΔÚÈ·ÓÙ·Ê˘ÏÏfiÔ˘ÏÔ Î·È ª·Ú›· μ¿ÚÛÔ˘. √È Î·ÙËÁÔڛ˜ Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈ˙·Ó ‹Ù·Ó ÁÈ· ·ı¤ÌÈÙË ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛË Ì ÂӉ¯fiÌÂÓ· ̤۷ Î·È Ì·ÁÓËÙÔÊÒÓËÛË ÚÔÊÔÚÈ΋˜ Û˘ÓÔÌÈÏ›·˜ ÌÂٷ͇ ÙÚ›ÙˆÓ ÌË ‰ËÌfiÛÈ· Î·È Ì·ÁÓËÙÔÛÎfiËÛË ÌË ‰ËÌfiÛÈˆÓ Ú¿ÍÂˆÓ ÙÚ›ÙˆÓ Î·Ù¿ Û˘Ó·˘ÙÔ˘ÚÁ›·, ¿-

ÌÂÛË Û˘Ó¤ÚÁÈ· ÛÙËÓ ÚÔ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓË Ú¿ÍË, ¯Ú‹ÛË Î·Ù’ ÂÍ·ÎÔÏÔ‡ıËÛË Ì·ÁÓËÙÔÙ·ÈÓÈÒÓ Î·È Ì·ÁÓËÙÔÛÎÔ‹ÛÂˆÓ Ô˘ ·ÔÎÙ‹ıËÎ·Ó Ì ·ı¤ÌÈÙ· ̤۷, Û˘ÎÔÊ·ÓÙÈ΋ ‰˘ÛÊ‹ÌËÛË, ‰˘ÛÊ‹ÌËÛË Î·È „¢‰‹˜ Î·Ù·Ì‹Ó˘ÛË. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ Î·ÙËÁÔÚËÙ‹ÚÈÔ ÙÔ ª¿ÚÙÈÔ ÙÔ˘ 2004 Ô Î·ÙËÁÔÚÔ‡ÌÂÓÔ˜ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˜ Ì ¿ÏÏ· ¿ÁÓˆÛÙ· ÚfiÛˆ·, ̤ÏË Ù¯ÓÈÎÔ‡ Û˘ÓÂÚÁ›Ԣ Ù˘ ÙËÏÂÔÙÈ΋˜ ÂÎÔÌ‹˜ “∑Ô‡ÁÎÏ·” ÙÔ˘ ÛÙ·ıÌÔ‡ “ÕÏÙÂÚ”, ÙÔÔı¤ÙËÛ·Ó ÎÚ˘Ê‹ οÌÂÚ· ÛÙ· ÂÓ‰‡Ì·Ù· Ù˘ ª·Ú›·˜ μ¿ÚÛÔ˘ Î·È ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Û·Ó Ì¤Ûˆ ÂȉÈ΋˜ ÂÁηٿÛÙ·Û˘ (ÔıfiÓ˘) fiÏ· fiÛ· Ë ÎÚ˘Ê‹ οÌÂÚ· η٤ÁÚ·Ê ÔÙÈο Î·È ·ÎÔ˘ÛÙÈο ηٿ ÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ù˘ μ¿ÚÛÔ˘ Ì ÙÔÓ ™˘Ú. ƒ¿Ô Û ÎÏÂÈÛÙfi ȉȈÙÈÎfi ¯ÒÚÔ ÂÓ ·ÁÓÔ›· ÙÔ˘. ΔȘ ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ ȉȈÙÈΤ˜ ÛÙÈÁ̤˜ ÚÔ¤‚·Ï·Ó ÛÙȘ ÂÎÔÌ¤˜ “∑Ô‡ÁÏ·” Î·È “∫›ÙÚÈÓÔ˜ Δ‡Ô˜”. ΔȘ ÂÎÔÌ¤˜, fiˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È, ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛ ¿ÁÓˆÛÙÔ˜ ·ÚÈıÌfi˜ ÙËÏÂı·ÙÒÓ ·Ó¿ ÙËÓ ÂÈÎÚ¿ÙÂÈ·. ∫·Ù¿ ÙËÓ ÚÔ‚ÔÏ‹ Ù˘ ÙËÏÂÔÙÈ΋˜ ÂÎÔÌ‹˜ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·Ó fiÙÈ “Û‹ÌÂÚ· ÙÔ ı¤Ì· Â›Ó·È Ë ÛÂÍÔ˘·ÏÈ΋ ÂÎÌÂÙ¿ÏÏ¢ÛË Î·È Ô Â΂ȷÛÌfi˜. ŒÓ·˜ ¢‹Ì·Ú¯Ô˜, Î·È ı· ÙÔ ÍÂηı·Ú›ÛÔ˘Ì ·fi ÙËÓ ·Ú¯‹, Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ μfiÏÔ˘, Â΂›·˙ ÙȘ ˘Ô„‹ÊȘ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓ˜ Î·È ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ‚ÚÔ˘Ó ‰Ô˘ÏÂÈ¿, fiˆ˜ ˘ÔÛ¯fiÙ·Ó ÂΛÓÔ˜, ÙȘ ˘Ô¯Ú¤ˆÓÂ, ÙȘ Â΂›·˙Â Î·È ÚÔÛ·ıÔ‡Û ӷ ÙȘ Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ ÛÙÔ ÎÚ‚¿ÙÈ ÙÔ˘”. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ Û ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘ ª¿ÎË ΔÚÈ·ÓÙ·Ê˘ÏÏfiÔ˘ÏÔ˘ Î·È Ù˘ ª·Ú›·˜ μ¿ÚÛÔ˘ Ô ™˘Ú. ƒ¿Ô˜ ¤¯ÂÈ Î·Ù·ı¤ÛÂÈ ·ÁˆÁ‹ ·Ô˙ËÌ›ˆÛ˘. ¶ÚˆÙfi‰Èη ÙÔ ‰ÈηÛÙ‹ÚÈÔ Âȉ›Î·Û ˘¤Ú ÙÔ˘ Î. ƒ¿Ô˘ ÙÔ ÔÛfi ÙˆÓ 60.000 ¢ÚÒ. ™Â ‚¿ÚÔ˜ Ù˘ ·ÔÊ¿Ûˆ˜ ·˘Ù‹˜ ¤¯ÂÈ ·ÛÎËı› ¤ÊÂÛË, Ë ÔÔ›· ı· ÂȉÈηÛÙ› ÂÓÙfi˜ ÙÔ˘ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ ÛÙÔ ∂ÊÂÙÂ›Ô §¿ÚÈÛ·˜. Δ. ∫.

ӿ̈Ó, ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ¤Û¢ÛÂ Ô ›‰ÈÔ˜ Î·È ¤Ó· ·ÎfiÌË ¿ÙÔÌÔ Ì ÊÔ˘ÛΈÙfi ÛοÊÔ˜. ™Â ·fiÛÙ·ÛË 500 ÂÚ›Ô˘ ̤ÙÚˆÓ ·fi ÙËÓ ·ÎÙ‹ “∫·ÚÓ¿ÁÈÔ” ÂÓÙÔ›ÛÙËΠӷ ÂÈϤÂÈ Ô °ÈÒÚÁÔ˜ ΔÔ˘Ï¿Î˘. √ ÂÓÙÔÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ ¤ÁÈÓ ·fi ÙÔ ÂÏÈÎfiÙÂÚÔ. ΔÔ ÙÒÌ· ÙÔ˘ ¿Ù˘¯Ô˘

¿ÓÙÚ· ·Ó·Û‡ÚıËΠ·fi ÙÔ˘˜ ÂıÂÏÔÓÙ¤˜ ÙˆÓ ÂȉÈÎÒÓ ‰˘Ó¿ÌˆÓ. Ÿˆ˜ ·Ó¤ÊÂÚÂ Ô Î. ∏ÏÈfiÔ˘ÏÔ˜ ‰ÂÓ ÊÔÚÔ‡Û ۈۛ‚ÈÔ, ·ÏÏ¿ ÌfiÓÔ ÙÔ Ì·ÁÈfi. √ §ÈÌÂӿگ˘ Î. £ÂÔ‰. ∫ÏÈ¿Ú˘ ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛ ÌÔÈÚ·›Ô Ï¿ıÔ˜ ÙÔ fiÙÈ ‰ÂÓ ÊÔÚÔ‡Û ÙÔ ÛˆÛ›‚ÈÔ. ∫·È ·˘Ùfi ·ÔÙÂÏ› ¤Ó· ·ÎfiÌË ÂÚÒÙËÌ· Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ··ÓÙ‹ÛÂÈ Ë ¤Ú¢ӷ ÙÔ˘ §ÈÌÂÓ·Ú¯Â›Ô˘. Ÿˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚıËΠÙÔ ÛοÊÔ˜ Ù‡Ô˘ “∫·Ù·Ì·Ú¿Ó” Â›Ó·È ·‚‡ıÈÛÙÔ Î·È ÛËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ ·Ó ÔÈ ‰‡Ô Ê›ÏÔÈ ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· ÎÚ·ÙËıÔ‡Ó ·fi ÙÔ ÛοÊÔ˜ -¤ÛÙˆ Î·È ·Ó·Ô‰ÔÁ˘ÚÈṲ̂ÓÔ- ‰ÂÓ ı· ˘‹Ú¯Â ·˘Ù‹ Ë ÙÚ·ÁÈ΋ ηٿÏËÍË. ΔÔ ÙÒÌ· ÙÔ˘ ¿Ù˘¯Ô˘ ¿ÓÙÚ·, ÙÔ˘ °ÈÒÚÁÔ˘ ΔÔ˘Ï¿ÎË, ÌÂÙ¿ ÙÔÓ ÂÓÙÔÈÛÌfi ÙÔ˘ ·Ó·Û‡ÚıË-

Π·fi ÙÔ˘˜ ÂıÂÏÔÓÙ¤˜ ÙˆÓ ∂ȉÈÎÒÓ ¢˘Ó¿ÌÂˆÓ Î·È ÌÂٷʤÚıËΠÛÙÔÓ ÕÁÈÔ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ. ∂Λ ÂÚ›ÌÂÓ·Ó Ì ÌÂÁ¿ÏË ·ÁˆÓ›· Û˘ÁÁÂÓ›˜ Î·È Ê›ÏÔÈ ÙÔ˘. Δ· Ó¤· fï˜ ‹Ù·Ó, ‰˘ÛÙ˘¯Ò˜, ‰˘Û¿ÚÂÛÙ·. ªÂ ·ÛıÂÓÔÊfiÚÔ ÌÂٷʤÚıËΠÛÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô fiÔ˘ Î·È Â›ÛËÌ· ‚‚·ÈÒıËÎÂ Ô ı¿Ó·Ùfi˜ ÙÔ˘. ™ÙÔ ÌÂٷ͇ ÁÈ· ÙËÓ ·ÚÔ¯‹ ÚÒÙˆÓ ‚ÔËıÂÈÒÓ ÌÂٷʤÚıËΠÛÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô Î·È Ô 43¯ÚÔÓÔ˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ‹Ú ÂÍÈÙ‹ÚÈÔ ¯ı˜ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ. ∞fi ÙÔ ‚Ú¿‰˘ Ù˘ ∫˘Úȷ΋˜ ¤ˆ˜ Î·È ¯ı˜ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ·ÍȈ̷ÙÈÎÔ› ÙÔ˘ §ÈÌÂÓ·Ú¯Â›Ô˘ μfiÏÔ˘ ÂÏ¿Ì‚·Ó·Ó ηٷı¤ÛÂȘ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ÚÔ·Ó¿ÎÚÈÛ˘. Ãı˜ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Ë ‰ÈÎÔÁÚ·Ê›· ·ÂÛÙ¿ÏË ÛÙÔÓ ∂ÈÛ·ÁÁÂϤ·, Ô ÔÔ›Ô˜ ¿ÛÎËÛ ‰›ˆÍË Û ‚·ıÌfi ÏËÌÌÂÏ‹Ì·ÙÔ˜ ÛÙÔÓ 43¯ÚÔÓÔ. ∂›Û˘ ·fi Ù· ÛÙÔȯ›· Ù˘ ¤ˆ˜ ÙÒÚ· ¤Ú¢ӷ˜ ÚÔ·ÙÂÈ fiÙÈ Ô °. ΔÔ˘Ï¿Î˘ ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó ÛÙÔ ÙÈÌfiÓÈ ÙÔ˘ ÛοÊÔ˘˜ Î·È Ô 43¯ÚÔÓÔ˜ ÛÙ· ·ÓÈ¿. ∞ÎfiÌË Ê¤ÚÔÓÙ·È ·Ú¯Èο Ó· ›¯·Ó ÊÔÚ¤ÛÂÈ Ù· ÛˆÛ›‚È·, Ù· ÔÔ›· ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· -ÁÈ· ¿ÁÓˆÛÙÔ Ì¤¯ÚÈ ÙÒÚ· ÏfiÁÔ- ¤‚Á·Ï·Ó. “∞˘Ùfi, fiˆ˜ ·Ó¤ÊÂÚ ¯ı˜ Ô §ÈÌÂӿگ˘, ‹Ù·Ó ÌÔÈÚ·›Ô Ï¿ıÔ˜” . ∏ ‰ÈÎÔÁÚ·Ê›· ÂÂÛÙÚ¿ÊË ÛÙÔ §ÈÌÂÓ·Ú¯Â›Ô ÁÈ· Ó· Û˘Ó¯ÈÛÙ› Ë ¤Ú¢ӷ Î·È Ë Ï‹„Ë Î·Ù·ı¤ÛˆÓ.


M·ÁÓËÛ›· 12

TPITH 27 √∫Δøμƒπ√À 2009

∫·Ù·ÛÙÚÔʤ˜ ÛÙ· ‰›ÎÙ˘· ÂÛˆÙÂÚÈ΋˜ Î·È ·ÁÚÔÙÈ΋˜ Ô‰ÔÔÈ›·˜ Û ¶‹ÏÈÔ Î·È μfiÚÂȘ ™ÔÚ¿‰Â˜

¶ÏËÌ̇ÚÈÛ·Ó ÂÎÙ¿ÛÂȘ ÛÙËÓ ∫¿ÚÏ· ∑ËÌȤ˜ ·fi ÙËÓ Î·Ù·ÈÁ›‰· ÛÙ· ¤ÚÁ· ·Ô¯¤Ù¢Û˘ ÙˆÓ ¢‹ÌˆÓ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜ Î·È πˆÏÎÔ‡

∏ “¡ÂʤÏË” ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È “ÁÔÓ›˜”! ∏ ªπ∫ƒ∏ “¡ÂʤÏË”, Ë ÊÒÎÈ· Ô˘ ‚Ú¤ıË-

ΠÛÙȘ 14 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ ÛÙËÓ ÕÛÛÔ ∫ÂÊ·ÏÔÓÈ¿˜, ·fi ηÙÔ›ÎÔ˘˜ ÙÔ˘ ÓËÛÈÔ‡, Ô˘ ÂÎÙfi˜ ·fi ÙË ÊÚÔÓÙ›‰· ÙÔ˘˜ Ù˘ ¤‰ˆÛ·Ó Î·È ÙÔ fiÓÔÌ¿ Ù˘, ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Â‰Ò Î·È 10 Ë̤Ú˜ ÛÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ ¶ÂÚ›ı·Ï„˘ ªÂÛÔÁÂȷ΋˜ ºÒÎÈ·˜ Ù˘ MOm ÛÙËÓ ∞ÏfiÓÓËÛÔ. Œ¯ÂÈ ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ ÙÔ ÂÓÙ·ÙÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÂÚ›ı·Ï„˘ Î·È ıÂÚ·›·˜ Ù˘ ÓÂÔÁ¤ÓÓËÙ˘, ÔÚÊ·Ó‹˜ ÊÒÎÈ·˜, ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙËÓ ∫ÙËÓÈ·ÙÚÈ΋ ™¯ÔÏ‹ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ Î·È ·fi ÙȘ ÚÒÙ˜ ÎÈfiÏ·˜ Ë̤Ú˜ Ê¿ÓËΠfiÙÈ Ë “¡ÂʤÏË” Â›Ó·È ·ÚÎÂÙ¿ ‰Ú·ÛÙ‹ÚÈ· Î·È ˙ˆËÚ‹. ŒÎ·Ó Ôχ ÁÚ‹ÁÔÚ· ÙÔ ÚÒÙÔ Ù˘ Ì¿ÓÈÔ ÛÙËÓ ÈÛ›Ó· ¯ˆÚ›˜ ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ÙˆÓ ÓÔÛËÏ¢ÙÒÓ, ¤Ó· ÚÂÎfiÚ Ô˘ ̤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· ›¯Â Ë ìÕÚÙÂÌËî Î·È ÙÚ¤ÊÂÙ·È Ì 5 Á‡̷ٷ „·ÚÔÔÏÙÔ‡, ÂÓÒ ¤¯ÂÈ ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ ÙȘ ‚Èٷ̛Ә Î·È ÙÔ Ï¿‰È ÛÔÏÔÌÔ‡. ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÂÚ›ı·Ï„˘ Ù˘ ì¡ÂʤÏ˘î, ·Ó fiÏ· ¿Ó ηϿ, ı· ‰È·ÚΤÛÂÈ 5 Ì‹Ó˜. ŸÛÔÈ ÂÈı˘Ì›Ù ӷ ‚ÔËı‹ÛÂÙ ÌÔÚ›Ù ӷ ˘ÈÔıÂÙ‹ÛÂÙÂ Û˘Ì‚ÔÏÈο ÙË ì¡ÂʤÏËî ÚÔÛʤÚÔÓÙ·˜ 100ú ÙÔ ¯ÚfiÓÔ, Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·˜ ÌÈ· ʈÙÔÁÚ·Ê›· Ù˘ Û ̤ÁÂıÔ˜ ∞4, ÈÛÙÔÔÈËÙÈÎfi ˘ÈÔıÂÛ›·˜ Ù˘ ì¡ÂʤÏ˘î, DVD Ì ÌÔÓ·‰Èο Ï¿Ó· Î·È Ù· Ó¤· Ù˘ MOm ̤۷ ·fi ÙÔ “£·Ï·ÛÛÈÓ¤˜ πÛÙÔڛ˜”.

∂ÚÒÙËÛË ¡¿ÓÔ˘ ÁÈ· Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÛÙ· ÏÈÌ¿ÓÈ· Ù˘ ™ÎÔ¤ÏÔ˘ ∂ƒøΔ∏™∏ ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ˘Ô˘ÚÁÔ‡˜ √ÈÎÔÓÔ-

Ì›·˜, ∞ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ·˜ Î·È ¡·˘ÙÈÏ›·˜ Î·È ÀÔ‰ÔÌÒÓ, ªÂÙ·ÊÔÚÒÓ Î·È ¢ÈÎÙ‡ˆÓ ÁÈ· Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÛÙ· ÏÈÌ¿ÓÈ· Ù˘ ™ÎÔ¤ÏÔ˘ η٤ıÂÛÂ Ô ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ÙÔ˘ ∫∫∂ ∞. ¡¿ÓÔ˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ÙÔÓ›˙ÂÈ: “¶ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Û˘Ó¯›˙Ô˘Ó Ó· ¤¯Ô˘Ó Ù· ÏÈÌ¿ÓÈ· Ù˘ ™ÎÔ¤ÏÔ˘, ˆ˜ ÚÔ˜ ÙËÓ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·, ·ÏÏ¿ Î·È ÙËÓ Â‡Ú˘ıÌË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘˜. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, ÛÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ Ù˘ ™ÎÔ¤ÏÔ˘ ηı˘ÛÙÂÚ› Ë ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ ÙÔ˘ ÂÌÔÚÂ˘Ì·ÙÈÎÔ‡ ÓÙfiÎÔ˘, ÙËÓ ÂÌ‚¿ı˘ÓÛË ÙÔ˘ ÂÓ·ÔÌ›ӷÓÙÔ˜ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ (‚Ú·¯›ÔÓ·˜ Ì ÎfiÎÎÈÓÔ Ê¿ÚÔ), ηıÒ˜ Î·È Ô ÛÙ·ıÌfi˜ ÂÈ‚·ÙÒÓ. ™ÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ ÙÔ˘ §Ô˘ÙڷΛԢ ··ÈÙÔ‡ÓÙ·È ¤ÚÁ· ‚ÂÏÙ›ˆÛ˘, fiˆ˜ Ë ÂÌ‚¿ı˘ÓÛË ÙÔ˘ ÏÈ̤ÓÔ˜ Ô‡Ùˆ˜ ÒÛÙ ӷ ‰¤ÓÔ˘Ó Ù· Ô¯ËÌ·Ù·ÁˆÁ¿ ÏÔ›· Ù˘ ÁÚ·ÌÌ‹˜, ηıÒ˜ Â›Û˘ ÔÈ ··Ú·›ÙËÙ˜ ÂÂÌ‚¿ÛÂȘ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÂÍ·ÛÊ·ÏÈÛÙ› ÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ ·fi ÙÔ˘˜ ÓfiÙÈÔ˘˜ ¿ÓÂÌÔ˘˜. ªÂ ‚¿ÛË Ù· ·Ú·¿Óˆ ÂÚˆÙÒÓÙ·È ÔÈ Î. ˘Ô˘ÚÁÔ›, ÙÈ Ì¤ÙÚ· ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ¿ÚÔ˘Ó ÒÛÙ ӷ Ï˘ıÔ‡Ó Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÛÙ· ÏÈÌ¿ÓÈ· Ù˘ ™ÎÔ¤ÏÔ˘” .

ΔÔ Ó¤Ô ¢.™. ÙÔ˘ ™ˆÌ·Ù›Ԣ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ∂μ∂Δ∞ª ∞∂ ª∂Δ∞ ÙȘ ·Ú¯·ÈÚÂۛ˜ ÙÔ˘ ™ˆÌ·Ù›Ԣ ÂÚ-

Á·˙ÔÌ¤ÓˆÓ Ù˘ ∂μ∂Δ∞ª ∞∂, ÙÔ Ó¤Ô ¢.™. Û˘ÁÎÚÔÙ‹ıËΠ۠ÛÒÌ· ˆ˜ ÂÍ‹˜: ¶Úfi‰ÚÔ˜: ΔÛ·ÎfiÁÈ·˜ ™Ù·‡ÚÔ˜, ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜: ¶ÈÛÈÒÙ˘ μ·Û›Ï˘, ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜: ¶··ÚÔ‡Ó·˜ ÃÚ‹ÛÙÔ˜, Ù·Ì›·˜: °Ô˘ÚÁÔ˘ÏÈ¿ÓÓ˘ ∂˘¿ÁÁÂÏÔ˜, ̤ÏÔ˜: ¶·˘Ï›‰Ë˜ ∏Ú·ÎÏ‹˜.

ÏËÌ̇ÚÈÛ·Ó Î·ÏÏÈÂÚÁÔ‡ÌÂÓ˜ ÂÎÙ¿ÛÂȘ ÛÙËÓ Â˘Ú‡ÙÂÚË ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ∫¿ÚÏ·˜ ·fi ÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ ηٷÈÁ›‰·, Ë ÔÔ›· ÚÔοÏÂÛ ÂÎÙÂٷ̤Ó˜ ˙ËÌȤ˜ ÛÙÔ ‰›ÎÙ˘Ô ·ÁÚÔÙÈ΋˜ Ô‰ÔÔÈ›·˜ Î·È ÛÙ· ¯·ÓÙ¿ÎÈ· ·ÔÚÚÔ‹˜ ÙˆÓ fiÌ‚ÚÈˆÓ ˘‰¿ÙˆÓ. ∫·Ù·ÛÙÚÔʤ˜ ÚÔÎÏ‹ıËÎ·Ó Â›Û˘ ÛÙ· ‰›ÎÙ˘· ÂÛˆÙÂÚÈ΋˜ Î·È ·ÁÚÔÙÈ΋˜ Ô‰ÔÔÈ›·˜ Û ¶‹ÏÈÔ Î·È μfiÚÂȘ ™ÔÚ¿‰Â˜, Ì ÙËÓ Î·Ù·ÈÁ›‰· Ó· ÚÔηÏ› ˙ËÌȤ˜ ÛÙ· ¤ÚÁ· ·Ô¯¤Ù¢Û˘ ÙˆÓ ¢‹ÌˆÓ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜ Î·È πˆÏÎÔ‡, ÂÓÒ ÛÙÔ˘˜ ∞ʤÙ˜ ¯ÚÂÈ¿ÛÙËÎÂ Ë ·Ú¤Ì‚·ÛË Û˘ÓÂÚÁ›ˆÓ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ Î·È Ù˘ ¢∂∏ ÁÈ· ÙËÓ ·ÔÌ¿ÎÚ˘ÓÛË Ï¿Ù·ÓÔ˘ Ô˘ ¤ÂÛ ÂÍ·ÈÙ›·˜ ÙÔ˘ ÈÛ¯˘ÚÔ‡ ·Ó¤ÌÔ˘ Î·È Ù˘ ‚ÚÔ¯‹˜ Û ËÏÂÎÙÚÔÊfiÚ· ηÏ҉ȷ. ∂ÎÙÂٷ̤Ó˜ ˙ËÌȤ˜ Û ηÏÏÈÂÚÁÔ‡ÌÂÓ˜ ÂÎÙ¿ÛÂȘ Ù˘ ¢ڇÙÂÚ˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ∫¿ÚÏ·˜ ÚÔÎÏ‹ıËÎ·Ó ·fi ÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ ηٷÈÁ›‰·. √È ÂÎÙ¿ÛÂȘ ÏËÌ̇ÚÈÛ·Ó ·fi ÙÔ ÓÂÚfi Ù˘ ‚ÚÔ¯‹˜, ¯ˆÚ›˜ ˆÛÙfiÛÔ Ó· ÚÔÎÏËıÔ‡Ó ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ˙ËÌȤ˜ ÛÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹ Ô˘ ÛÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ Ì¤ÚÔ˜ Ù˘ ¤¯ÂÈ ‹‰Ë Û˘ÁÎÔÌÈÛÙ› ·fi ÙÔ˘˜ ·ÁÚfiÙ˜. “∂ÎÙÂٷ̤Ó˜ ˙ËÌȤ˜ ÛÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹ ‰ÂÓ ÚÔÎÏ‹ıËηӔ ÙÔÓ›˙ÂÈ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∞ÁÚÔÙÈÎÔ‡ ™˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌÔ‡ ƒÈ˙Ô̇ÏÔ˘ Î. ∏Ï. πˆ¿ÓÓÔ˘ “ˆÛÙfiÛÔ ÏËÌ̇ÚÈÛ·Ó Î·ÏÏÈÂÚÁÔ‡ÌÂÓ˜ ÂÎÙ¿ÛÂȘ ÛÙËÓ Â˘Ú‡ÙÂÚË ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ∫¿ÚÏ·˜. √È ÚÒÙ˜ Ì·˜ ÂÎÙÈÌ‹ÛÂȘ Â›Ó·È fiÙÈ Ë ˙ËÌÈ¿ ÛÙË ÛÔ‰ÂÈ¿ ‰ÂÓ ı· Â›Ó·È ÌÂÁ¿ÏË, ηıÒ˜ ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ Ì¤ÚÔ˜ Ù˘ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ÙÔ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛ·Ì ‹‰Ë, ·ÏÏ¿ ÔÈ ÂÎÙ¿ÛÂȘ ı· ÂËÚ·ÛÙÔ‡Ó” ÛËÌÂÈÒÓÂÈ Ô Î. πˆ¿ÓÓÔ˘. ∂ÎÙÂٷ̤Ó˜ ˙ËÌȤ˜ ÛËÌÂÈÒıËÎ·Ó ¯ı˜ Î·È ÛÙÔ ‰›ÎÙ˘Ô ·ÁÚÔÙÈ΋˜ Ô‰ÔÔÈ›·˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ∫¿ÚÏ·˜, ηıÒ˜ Î·È ÛÙ· ¯·ÓÙ¿ÎÈ· ·ÔÚÚÔ‹˜ ÙˆÓ fiÌ‚ÚÈˆÓ ˘‰¿ÙˆÓ. “¶ÚÔÎÏ‹ıËÎ·Ó ˙ËÌȤ˜ ·fi ÙÔ Ôχ ÓÂÚfi Î·È Ù· Û˘ÓÂÚÁ›· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ÚÔÛ·ıÔ‡Ó ÁÈ· ÙËÓ ¿ÌÂÛË ·ÔηٿÛÙ·Û‹ ÙÔ˘˜” ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ∫¿ÚÏ·˜ Î. £·Ó. ¶··‰‹Ì·˜. ™ÙÔ ÌÂٷ͇, ˙ËÌȤ˜ ÛÙÔ ‰›ÎÙ˘Ô ·ÁÚÔÙÈ΋˜ Ô‰ÔÔÈ›·˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙ· ¤ÚÁ· ·Ô¯¤Ù¢Û˘ ÙˆÓ ¢‹ÌˆÓ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜ Î·È πˆÏÎÔ‡ ÚÔÎÏ‹ıËÎ·Ó ·fi ÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ ηٷÈÁ›‰·. ΔÔ ÓÂÚfi Ù˘ ‚ÚÔ¯‹˜ ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÛÙË ‚·ÙfiÙËÙ· ÙˆÓ ·ÁÚÔÙÈÎÒÓ ‰ÚfiÌˆÓ ÛÙËÓ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ Î·È Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ·Ú¤Û˘Ú ¯ÒÌ·Ù· Î·È ¯·Ï›ÎÈ· Ô˘ ÛÎÂ¿˙Ô˘Ó ÙȘ ÙÔ̤˜ ÛÙÔ ¤ÚÁÔ ·Ô¯¤Ù¢Û˘ ηٿ Ì‹ÎÔ˜ ÙˆÓ ÎÂÓÙÚÈÎÒÓ ‰ÚfïÓ. ∂ÈϤÔÓ, ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËÎ·Ó ÛÙÔ ‰›ÎÙ˘Ô ·Ô¯¤Ù¢Û˘ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ πˆÏÎÔ‡ ÛÙÔ ÛËÌÂ›Ô ÚÈÓ ÙÔ ¢Ë̷گ›Ô. ΔÔ ‰›ÎÙ˘Ô Î·Ù·ÎχÛÙËΠ·fi ÓÂÚfi, ηıÒ˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ·ÎfiÌË Û˘Ó‰Âı› Ì ÙÔ˘˜ ·ÁˆÁÔ‡˜. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, ˙ËÌȤ˜ ÚÔÎÏ‹ıËÎ·Ó ÛÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi Ô‰ÈÎfi ‰›ÎÙ˘Ô ÙˆÓ Ã·Ó›ˆÓ Î·È Î˘Ú›ˆ˜ ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ Ô˘ Ô‰ËÁ› ÛÙË ªÔÓ¿‰· ¶ÔÏÂÌÈ΋˜ ∞ÂÚÔÔÚ›·˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ηٷÎχÛÙËΠ·fi ÊÂÚÙ¤˜ ‡Ï˜. ∫·Ù·ÛÙÚÔÊÈ΋ Â›Û˘ ·ԉ›¯ÙËÎÂ Ë ¯ıÂÛÈÓ‹ ηٷÈÁ›‰· Î·È ÁÈ· ÙÔ ‰›ÎÙ˘Ô ·-

ÁÚÔÙÈ΋˜ Ô‰ÔÔÈ›·˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ™ÎÔ¤ÏÔ˘. Δ¤ÏÔ˜, ÙÒÛË Ï·Ù¿ÓÔ˘ Û ËÏÂÎÙÚÔÊfiÚ· ηÏ҉ȷ Ù˘ ¢∂∏ ÛËÌÂÈÒıËΠ¯ı˜

ÙÔ Úˆ› ÛÙÔ˘˜ ∞ʤÙ˜ ÂÍ·ÈÙ›·˜ Ù˘ ηٷÈÁ›‰·˜ Î·È ÙˆÓ ÈÛ¯˘ÚÒÓ ·Ó¤ÌˆÓ. ÕÌÂÛË ˘‹ÚÍÂ Ë ·Ú¤Ì‚·ÛË Û˘ÓÂÚÁ›ˆÓ Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∞Ú¯‹˜ ∞ÊÂÙÒÓ Î·È Ù˘ ¢∂∏

§ÂÈÙÔ‡ÚÁËÛ ÙÔ ‰›ÎÙ˘Ô ·ÔÚÚÔ‹˜ ÛÙÔ μfiÏÔ Ãøƒπ™ ÙËÓ ÚfiÎÏËÛË È‰È·ÈÙ¤ÚˆÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ ÛÙËÓ fiÏË ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ÂÍÂÏ›¯ıËÎ·Ó ÔÈ ‚ÚÔ¯ÔÙÒÛÂȘ Ô˘ ÂΉËÏÒıËÎ·Ó ÙËÓ ∫˘Úȷ΋. ΔÔ ‰›ÎÙ˘Ô ·ÔÚÚÔ‹˜ ˘‰¿ÙˆÓ, ÏfiÁˆ ÙÔ˘ ÁÂÁÔÓfiÙÔ˜ fiÙÈ Ë ¤ÓÙÔÓË ‚ÚÔ¯fiÙˆÛË Ô˘ ÂΉËÏÒıËΠٷ ÍËÌÂÚÒÌ·Ù· Ù˘ ¢Â˘Ù¤Ú·˜ ‹Ù·Ó ÂÚÈÔÚÈṲ̂Ó˘ ‰È¿ÚÎÂÈ·, ¿ÓÙÂÍÂ Î·È ·ÓÙ·ÔÎÚ›ıËΠ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈο, ÂÓÒ ÛÂ Û˘Ó¯‹ ηı·ÚÈÛÌfi ÙˆÓ ÊÚ·ٛˆÓ ›¯·Ó ÂȉÔı› Û˘ÓÂÚÁ›· Ù˘ ÀËÚÂÛ›·˜ ∫·ı·ÚÈfiÙËÙ·˜.

ÁÈ· ÙËÓ ·ÔÌ¿ÎÚ˘ÓÛË ÙÔ˘ Ï·Ù¿ÓÔ˘, ¯ˆÚ›˜ Ó· ‰È·ÎÔ› Ë ËÏÂÎÙÚÔ‰fiÙËÛË ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡. μ·ÁÁ¤Ï˘ ∫·Ú·Ì¿Ó˘

∂›Ó·È ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi fiÙÈ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙˆÓ ∞Ï˘ÎÒÓ, Ù· ÓÂÚ¿ Ù˘ ¤ÓÙÔÓ˘ ‚ÚÔ¯fiÙˆÛ˘ ·ÔÚÚÔÊ‹ıËÎ·Ó ·Ì¤Ûˆ˜ Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ÌË ¯ÚÂÈ·ÛÙ› Ë ·Ú¤Ì‚·ÛË ÙˆÓ Û˘ÓÂÚÁ›ˆÓ. Δ· ‰Â ÌÈÎÚÔÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËÎ·Ó ÛÙËÓ Ô‰fi §·Ú›Û˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÙËÎ·Ó ·fi Ù· Û˘ÓÂÚÁ›· Ô˘ ¤ÊÙ·Û·Ó Â› ÙfiÔ˘ Á‡Úˆ ÛÙȘ 2 ÌÂÙ¿ Ù· ÌÂÛ¿Ó˘¯Ù·. ŸÏË Ë ‰‡Ó·ÌË Ù˘ ¢È‡ı˘ÓÛ˘ ∫·ı·ÚÈfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ Î·È Û˘ÓÂÚÁ›· Ù˘ ¢∂À∞ªμ ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó Û ÂÙÔÈÌfiÙËÙ· Î·È ÂÈÊ˘Ï·Î‹. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ Ë ¢∂À∞ªμ Ì ÙË Û˘Ó‰ÚÔÌ‹ Ù˘ ÀËÚÂÛ›·˜ ∫·ı·ÚÈfiÙËÙ·˜ ÚÔ¯ÒÚËÛ ÛÙÔÓ Î·ı·ÚÈÛÌfi ÙˆÓ ÊÚ·ٛˆÓ ÁÈ· Ó· ÌÂȈı› ÛÙÔ ÂÏ¿¯ÈÛÙÔ ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ ÏËÌÌ˘ÚÒÓ Î˘Ú›ˆ˜ ÛÙȘ ÂÚÈÔ¯¤˜ Ù˘ ¡Â¿ÔÏ˘ Î·È ÙÔ˘ ¶·ÏÈÔ‡ §ÈÌÂÓ·Ú¯Â›Ô˘, ÙˆÓ ∞Á›ˆÓ ∞Ó·ÚÁ‡ÚˆÓ Î·È ÙˆÓ ¶·Ï·ÈÒÓ.

√È ¯Â›Ì·ÚÚÔÈ ¿ÓÙÂÍ·Ó ÙËÓ ›ÂÛË Û fiÏÔ ÙÔ ¡ÔÌfi ¶ƒ√μ§∏ª∞Δ∞ ÛÙËÓ ·ÁÚÔÙÈ΋ Ô‰Ô-

ÔÈ›· ÙÔ˘ ÓÔÌÔ‡ ÚÔοÏÂÛ·Ó Ù· ¤ÓÙÔÓ· ηÈÚÈο Ê·ÈÓfiÌÂÓ· Ô˘ ¤ÏËÍ·Ó ÙË ª·ÁÓËÛ›· ÙÔ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ ‰È‹ÌÂÚÔ. ™ÙË ™Ô‡ÚË ÙÔ ˘fiÁÂÈÔ ÂÓfi˜ ÛÈÙÈÔ‡ ÏËÌ̇ÚÈÛÂ. øÛÙfiÛÔ ÔÈ ¯Â›Ì·ÚÚÔÈ Û fiÏÔ ÙÔ ÓÔÌfi ¿ÓÙÂÍ·Ó ·Ú¿ ÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ fiÁÎÔ ˘‰¿ÙˆÓ Ô˘ η٤‚·Û·Ó, Ô ÔÔ›Ô˜ ¤ÊÙ·Û ٷ 50 ÂηÙÔÛÙ¿. °È· Û‹ÌÂÚ· ΔÚ›ÙË, Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ÚfiÁÓˆÛË Ù˘ ∂ıÓÈ΋˜ ªÂÙˆÚÔÏÔÁÈ΋˜ ÀËÚÂÛ›·˜, ·Ó·Ì¤ÓÔÓÙ·È ·˘ÍË̤Ó˜ ÓÂÊÒÛÂȘ, ÙÔÈΤ˜ ‚ÚÔ¯¤˜ Î·È Èı·Ófiٷٷ ÌÂÌÔӈ̤Ó˜ ηٷÈÁ›‰Â˜ ÙȘ ÚˆÈÓ¤˜ ÒÚ˜, ˆÛÙfiÛÔ ·fi ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Ô Î·ÈÚfi˜ ı· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂÈ ÛÙ·‰È·Î‹ ‡ÊÂÛË. √È ÈÛ¯˘Ú¤˜ ηٷÈÁ›‰Â˜ ¤ÏËÍ·Ó È‰È·›ÙÂÚ· ÙËÓ fiÏË ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, ˆÛÙfiÛÔ ‹Ù·Ó ÌÈÎÚ‹˜ ‰È¿ÚÎÂÈ·˜. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ ÚÔ˚ÛÙ¿ÌÂÓÔ ÙÔ˘ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜ ¶ÔÏÈÙÈ΋˜ ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜ Ù˘ ¡Ô̷گȷ΋˜ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÷Ú. ΔÛ·Ì¿˙Ë, ‰ÂÓ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËÎ·Ó ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÛÙË Ê˘ÛÈ΋ ÚÔ‹ ÙˆÓ ¯ÂÈÌ¿ÚÚˆÓ, ·Ú¿ ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ÙÔ ‡„Ô˜ ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡ Ô˘ η٤‚·Û·Ó ¤ÊÙ·Û ٷ 40 ¤ˆ˜ 50 ÂηÙÔÛÙ¿. ™ÙË Á¤Ê˘Ú· ÙÔ˘ √™∂ ÛÙË ¡¤· πˆÓ›·, Ë ÔÔ›· ÛÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ ¤¯ÂÈ ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂÈ ÔÏÏ¿ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ¤ÓÙÔÓˆÓ ‚ÚÔ¯ÔÙÒÛˆÓ, ˘‹Ú¯Â Û ÂÙÔÈÌfiÙËÙ· ¤Ó· Ì˯¿ÓËÌ· (ÙÛ¿·), ÚÔÎÂÈ-

̤ÓÔ˘ Ó· Â¤Ì‚ÂÈ ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ÌÏÔοÚÈ˙Â Ë ÚÔ‹ ÙˆÓ ˘‰¿ÙˆÓ ·fi ÊÂÚÙ¤˜ ‡Ï˜ ‹ ÙÒÛË ‰¤ÓÙÚÔ˘. ¡· ·Ó·ÊÂÚı› fiÙÈ ÙÔ ÓÂÚfi “¤ÁÏÂÈÊ” ÙÔ Î¿Ùˆ ÛËÌÂ›Ô Ù˘ ÛȉËÚÔ‰ÚÔÌÈ΋˜ ÁÚ·ÌÌ‹˜, ˆÛÙfiÛÔ ÁÈ· ÙËÓ ˘Âگ›ÏÈÛË ÙÔ˘ ¯ÂÈÌ¿ÚÚÔ˘, ı· ¤ÚÂ ÙÔ ‡„Ô˜ ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡ Ó· ÊÙ¿ÛÂÈ Ù· 90 ÂηÙÔÛÙ¿. ªÂÁ¿Ï˜ ÔÛfiÙËÙ˜ ÓÂÚÔ‡ η٤‚·Û·Ó ÔÈ ¯Â›Ì·ÚÚÔÈ •ËÚÈ¿˜ Î·È ™ÂÛÎÏÈÒÙ˘, ¯ˆÚ›˜ ˆÛÙfiÛÔ Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËıÔ‡Ó ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·. ™ÙȘ μfiÚÂȘ ™ÔÚ¿‰Â˜ Ë ‚ÚÔ¯fiÙˆÛË ‹Ù·Ó ÂÍ›ÛÔ˘ ¤ÓÙÔÓË, ¯ˆÚ›˜ Ó· ·Ó·ÊÂÚıÔ‡Ó ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ‹ ˙ËÌȤ˜ ÛÙÔ Ô‰ÈÎfi ‰›ÎÙ˘Ô ÙÔ˘ ÓËÛÈÔ‡ ‹ ÙȘ ÂÚÈÔ¯¤˜ Ô˘ ÂÏ‹ÁËÛ·Ó ·fi ÙȘ ˘ÚηÁȤ˜ ÙˆÓ ÚÔËÁÔ˘Ì¤ÓˆÓ ÂÙÒÓ. ΔÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ Úfi‚ÏËÌ· ·fi ÙȘ ηΤ˜ ηÈÚÈΤ˜ Û˘Óı‹Î˜ ÙˆÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓˆÓ ËÌÂÚÒÓ ÂÓÙÔ›˙ÂÙ·È ÛÙËÓ ·ÁÚÔÙÈ΋ Ô‰ÔÔÈ›· ÙÔ˘ ÓÔÌÔ‡, ηıÒ˜ Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ Î. ΔÛ·Ì¿˙Ë, “ÚÔÎÏ‹ıËÎ·Ó ÛÔ‚·Ú¤˜ ˙ËÌȤ˜” . ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ ÙÔ ΔÌ‹Ì· ¶ÔÏÈÙÈ΋˜ ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜ Ù˘ ¡Ô̷گȷ΋˜ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ ¤¯ÂÈ Û˘ÁÎÚÔÙ‹ÛÂÈ Û˘ÓÂÚÁ›· Ô˘ ÚÔ¯ˆÚÔ‡Ó Û ÂϤÁ¯Ô˘˜ ÙÔ˘ Ô‰ÈÎÔ‡ ΢ÎÏÒÌ·ÙÔ˜ ¶ËÏ›Ô˘, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ‰È·ÈÛÙÒÛÔ˘Ó Ù˘¯fiÓ Î·Ù·ÙÒÛÂȘ. ∂›Û˘, ¿ÏÏ· Û˘ÓÂÚÁ›· ÚÔ¯ˆÚÔ‡Ó ÛÙÔÓ Î·ı·ÚÈÛÌfi ÙˆÓ ‰ÚfiÌˆÓ Û fiÏÔ ÙÔ

Ô‰ÈÎfi ‰›ÎÙ˘Ô ÙÔ˘ ÓÔÌÔ‡ ·fi ÊÂÚÙ¤˜ ‡Ï˜ ÏfiÁˆ ÙˆÓ ÈÛ¯˘ÚÒÓ ·Ó¤ÌˆÓ, ÂÓÒ ‰ÂÓ ·Ó·Ê¤ÚıËÎ·Ó ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÛÙËÓ Î›ÓËÛË ÙˆÓ Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ. ∂ÎÙÂٷ̤Ó˜ ˙ËÌȤ˜ ÛÙËÓ ·ÁÚÔÙÈ΋ Ô‰ÔÔÈ›· ÛËÌÂÈÒıËΠÛÙÔ ¢‹ÌÔ ™Ô‡Ú˘, fiÔ˘ ·fi ÙËÓ ¤ÓÙÔÓË ‚ÚÔ¯fiÙˆÛË Ù˘ ∫˘Úȷ΋˜ ÏËÌ̇ÚÈÛÂ Î·È ÙÔ ˘fiÁÂÈÔ ÂÓfi˜ ÛÈÙÈÔ‡. ™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ÚfiÁÓˆÛË Ù˘ ∂ıÓÈ΋˜

ªÂÙˆÚÔÏÔÁÈ΋˜ ÀËÚÂÛ›·˜, ÁÈ· Û‹ÌÂÚ· ΔÚ›ÙË, ÛÙË ª·ÁÓËÛ›· ÚԂϤÔÓÙ·È ·˘ÍË̤Ó˜ ÓÂÊÒÛÂȘ Ì ÙÔÈΤ˜ ‚ÚÔ¯¤˜ Î·È Èı·Ófiٷٷ ÂΉ‹ÏˆÛË ÌÂÌÔÓˆÌ¤ÓˆÓ Î·Ù·ÈÁ›‰ˆÓ ηٿ ÙȘ ÚˆÈÓ¤˜ ÒÚ˜. ∞fi ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Û‹ÌÂÚ· Î·È ÌÂÙ¿, Ô Î·ÈÚfi˜ ı· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂÈ ÛÙ·‰È·Î‹ ‚ÂÏÙ›ˆÛË Î·È Ù· Ê·ÈÓfiÌÂÓ· ı· ˘Ô¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó. °ÈÒÚÁÔ˜ •˘Ófi˜


ª·ÁÓËÛ›· 13

ΔƒπΔ∏ 27 √∫Δøμƒπ√À 2009

™˘ÛÙ¿ıËΠ™ˆÌ·ÙÂ›Ô ∫ÈÓËÙÈο ∞Ó·‹ÚˆÓ ª·ÁÓËÛ›·˜ Ì ÙËÓ ÔÓÔÌ·Û›· “πfiηÌÔ˜”

∞ÊÈÏfiÍÂÓÔ˜ Ô μfiÏÔ˜ ÁÈ· ∞ÌÂ∞ ∞

ÊÈÏfiÍÂÓË ·Ú·Ì¤ÓÂÈ Ë fiÏË ÁÈ· Ù· ¿ÙÔÌ· Ì ÎÈÓËÙÈ΋ ·Ó·ËÚ›·, Ù· ÔÔ›· ·Ó·Áο˙ÔÓÙ·È Ó· ÌÂÙ·ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È Ì ٷ ·Ì·Í›‰È· ¿Óˆ ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ Î·È ‰›Ï· ÛÙ· ‰ÈÂÚ¯fiÌÂÓ· π.Ã. Î·È ‰›Î˘ÎÏ·, Ì ΛӉ˘ÓÔ ÁÈ· ÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘˜, ·ÊÔ‡ ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ ÔÏÏ¿ Â˙Ô‰ÚfiÌÈ· ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó Ú¿Ì˜. ∏ ÂӉȷʤÚÔ˘Û· ÂͤÏÈÍË Â›Ó·È ˆ˜ Û˘ÛÙ¿ıËΠÌÂÙ¿ ·fi ÔÏϤ˜ ÚÔÛ¿ıÂȘ Ì ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ¶ÚˆÙÔ‰ÈΛԢ μfiÏÔ˘ ÙÔ ™ˆÌ·ÙÂ›Ô ∫ÈÓËÙÈο ∞Ó·‹ÚˆÓ ª·ÁÓËÛ›·˜ Ì ÙËÓ ÔÓÔÌ·Û›· “πfiηÌÔ˜” Ì ¤‰Ú· ÙÔ μfiÏÔ. ΔÔ ™ˆÌ·ÙÂ›Ô Â›Ó·È ÌË ÎÂÚ‰ÔÛÎÔÈÎÔ‡ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· Î·È Ì¤¯ÚÈ ÛÙÈÁÌ‹˜ ÂÁÁÚ¿ÊËÎ·Ó 100 ¿ÙÔÌ·. ƒÂÔÚÙ¿˙: ºøΔ∏™ ™¶∞¡√™

ΔÔ ÚÔÛˆÚÈÓfi ‰ÈÔÈÎËÙÈÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÙÔ˘ ™ˆÌ·Ù›Ԣ Â›Ó·È ÂÓÙ·ÌÂϤ˜ Î·È ··ÚÙ›˙ÂÙ·È ·fi ÙÔ˘˜ ÂÍ‹˜: Úfi‰ÚÔ˜ ∫ÒÛÙ·˜ ∫Ô˘ÛÔ˘Ù˙‹˜, ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ ∞ıËÓ¿ ∫¯·ÁÈ¿, ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ ∂ϤÓË ΔÛÈÚÔÁÈ¿ÓÓË, Ù·Ì›·˜ °ÈÒÚÁÔ˜ ƒÂÊÂÓ¤˜ Î·È Ì¤ÏÔ˜ ∂ϤÓË ¡Ù›ÓÔ˘. ∏ ÁÂÓÈ΋ Û˘Ó¤Ï¢ÛË, ηıÒ˜ Î·È ÔÈ ÂÎÏÔÁÈΤ˜ ‰È·‰Èηۛ˜ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿‰ÂÈÍË ÙÔ˘ Ù·ÎÙÈÎÔ‡ ¢.™. ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËıÔ‡Ó ÛÙȘ 2 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ ÛÙÔ ¢√À∫. ΔÔ ™ˆÌ·ÙÂ›Ô ‰¤¯ÂÙ·È ˆ˜ ̤ÏË fi¯È ÌfiÓÔ ¿ÙÔÌ· Ì ÎÈÓËÙÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·, ·ÏÏ¿ Î·È ¿ÏÏÔ˘˜ ¯ˆÚ›˜ Ù¤ÙÔÈÔ˘ ›‰Ô˘˜ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó ˆ˜ ·ÚˆÁÔ›. √È ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÈÎÔÈÓˆÓÔ‡Ó ÛÙ· ÙËϤʈӷ: 2421065731 (∞ıËÓ¿ ∫¯·ÁÈ¿) Î·È 6942213821 (∂ϤÓË ΔÛÈÚÔÁÈ¿ÓÓË). ΔÔ Ì¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ۈ̷Ù›Ԣ Î. ¢ÒÚ· ªÔ‡ÙÛÈÔ˘ ÙfiÓÈÛ ˆ˜: “∂‰Ò Î·È ÂÓ¿ÌÈÛË ¯ÚfiÓÔ ¤¯Ô˘Ó ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ ÙȘ ÚÔÛ¿ıÂȘ ÁÈ· Ó· Û˘ÁÎÚÔÙ‹ÛÔ˘Ì ÙÔ ÛˆÌ·Ù›Ô. ΔÂÏÈο Ô ÛÙfi¯Ô˜ ¤ÁÈÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ¤¯ÔÓÙ·˜ ÙËÓ ÔχÏ¢ÚË ÛÙ‹ÚÈÍË ÙÔ˘ ¢√À∫ μfiÏÔ˘, ÙÔ˘ ™ˆÌ·Ù›Ԣ “ª¿ÁÓËÙ˜ Δ˘ÊÏÔ›” , ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ˘ ™ˆÌ·Ù›Ԣ °ÔÓ¤ˆÓ Î·È ∫ˉÂÌfiÓˆÓ ·È‰ÈÒÓ Ì ·Ó·ËÚ›·. ΔÔ ÈÔ ÛÔ‚·Úfi Úfi‚ÏËÌ¿ Ì·˜ ·˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Â›Ó·È Ë ¤ÏÏÂÈ„Ë ÌfiÓÈÌ˘ ÛÙ¤Á˘. ∞Ó·Áη˙fiÌ·ÛÙ ӷ ÌÂÙ·ÎÈÓԇ̷ÛÙ ·fi Û›ÙÈ Û Û›ÙÈ ÁÈ· Ó· ÔÚÁ·ÓˆıÔ‡ÌÂ Î·È Ó· Û˘ÓÙÔÓ›ÛÔ˘Ì ÙȘ ‰Ú¿ÛÂȘ Ì·˜. ∞Ó·˙ËÙԇ̠ÚÔÛ‚¿ÛÈÌÔ ¯ÒÚÔ, ÂȉÈο ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ fiÏ˘, Ô˘ ‰È·ı¤ÙÂÈ ÙȘ ηٿÏÏËϘ ˘Ô‰Ô̤˜, ÒÛÙ ӷ Â›Ó·È ‰˘Ó·Ù‹ Ë ÚfiÛ‚·ÛË Ì ٷ ·Ì·Í›‰È·. ∫·È Â‰Ò ı¤ÏÔ˘Ì ÙË ÛÙ‹ÚÈÍË ÙˆÓ ÙÔÈÎÒÓ ÊÔÚ¤ˆÓ ÁÈ· Ó· Ì·˜ ·Ú·¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó ¤Ó· Ù¤ÙÔÈÔ ¯ÒÚÔ. ∞˘Ù¤˜ ÙȘ Ë̤Ú˜ ‚ÚÈÛÎfiÌ·ÛÙ Û Â·Ê‹ Ì ÙÔ˘˜ ÊÔÚ›˜ Î·È ÂÏ›˙Ô˘Ì ÛÙÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·” . ª¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ™ˆÌ·Ù›Ԣ ÌÔÚ› Ó· Á›ÓÂÈ ÔÔÈÔÛ‰‹ÔÙ ¤¯ÂÈ Î¿ÔÈÔ ÎÈÓËÙÈÎfi Úfi‚ÏËÌ·, ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ· ·fi ¿ıËÛË. ª¤¯ÚÈ ÛÙÈÁÌ‹˜ ¤¯Ô˘Ó ÂÁÁÚ·Ê› ÛÙÔ ™ˆÌ·ÙÂ›Ô 100 ÂÚ›Ô˘ ¿ÙÔÌ·.

● ª¤ÏË ÙÔ˘ ¢.™ ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ™ˆÌ·Ù›Ԣ. ∞fi ·ÚÈÛÙÂÚ¿: ∞ıËÓ¿ ∫¯·ÁÈ¿, ∂ϤÓË ΔÛÈÚÔÁÈ¿ÓÓË, ∂ϤÓË ¡Ù›ÓÔ˘, ¢ÒÚ· ªÔ‡ÙÛÈÔ˘

™Ùfi¯ÔÈ ÙÔ˘ ™ˆÌ·Ù›Ԣ Â›Ó·È ÔÈ ÂÍ‹˜: 1) Ë ·ÏÏËÏÔ¸ÔÛÙ‹ÚÈÍË Î·È Ô Û‚·ÛÌfi˜ Ù˘ ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ·˜, ηıÒ˜ Î·È ÙˆÓ È‰È·ÈÙÂÚÔÙ‹ÙˆÓ ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ ÙÔ˘, 2) Ë ÂÓı¿ÚÚ˘ÓÛË Î·È Ë ËıÈ΋ ÛÙ‹ÚÈÍË ·ÙfiÌˆÓ Ì ÎÈÓËÙÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·, 3) Ë ÚÔÒıËÛË Î·È Ë ÚÔ·ÁˆÁ‹ Ù˘ Û˘ÏÏÔÁÈ΋˜ ‰Ú¿Û˘ Î·È Ù˘ Û˘Ó·‰ÂÏÊÈ΋˜ ·ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë˜ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ·ÙfiÌˆÓ Ì ÎÈÓËÙÈ΋ ·Ó·ËÚ›· Î·È Ë Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔ˘˜ ÊÔÚ›˜ ÙÔ˘ ÓÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜, 4) Ë ·ÏÏËÏÔ·Ô‰Ô¯‹ ÙˆÓ ·ÙfiÌˆÓ Ì ÎÈÓËÙÈ΋ ·Ó·ËÚ›· Ì ÙÔ ÎÔÈÓˆÓÈÎfi Û‡ÓÔÏÔ. ∂›Û˘ ÛÙÔ˘˜ ÛÙfi¯Ô˘˜ ÙÔ˘ ™ˆÌ·Ù›Ԣ Â›Ó·È Ë ÚÔÒıËÛË Ù˘, Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋˜ ÙÔ˘˜ ·ÔηٿÛÙ·Û˘, Ë ÚÔ·ÁˆÁ‹ ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ Î·È ÔÏÈÙÈÛÌÈÎÒÓ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÙ‹ÙˆÓ Î·È Ë ·Ú¤Ì‚·ÛË Ì οı ÚfiÛÊÔÚÔ Ì¤ÛÔ ÁÈ· ‚ÂÏÙ›ˆÛË ÙˆÓ ·Ú¯ÔÌ¤ÓˆÓ ÛÙ· ̤ÏË ˘ËÚÂÛÈÒÓ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Ù˘ ÂÎ·›‰Â˘Û˘ Î·È Ù˘ ˘Á›·˜, Ù˘ ÚfiÓÔÈ·˜, Ù˘ ‰È·‚›ˆÛ˘, Ù˘ ÌÂٷΛÓËÛ˘, Ù˘ „˘¯·Áˆ-

Á›·˜ Î·È Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÛÙ‹ÚÈ͢ (ÂȉfiÌ·Ù·).

¶ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ¶ÔÈ· Â›Ó·È Ù· ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó Ù· ¿ÙÔÌ· Ì ÎÈÓËÙÈ΋ ·Ó·ËÚ›·; √È ∞ıËÓ¿ ∫¯·ÁÈ¿ Î·È ∂ϤÓË ΔÛÈÚÔÁÈ¿ÓÓË ÙÔÓ›˙Ô˘Ó ˆ˜ Û ϛÁ˜ ˘ËÚÂۛ˜ Î·È Â˙Ô‰ÚfiÌÈ· ˘¿Ú¯Ô˘Ó Ú¿Ì˜, ÂÓÒ, fiÔ˘ ·Ú·ÙËÚÔ‡ÓÙ·È, ¤¯Ô˘Ó ÙÔ ÂÍ‹˜ Úfi‚ÏËÌ·, ‰ËÏ·‰‹ ÂÌÊ·Ó›˙Ô˘Ó ÌÈÎÚfi ÛηÏÔ¿ÙÈ Î·È Ô‰ËÁÔ‡Ó ‹ Û ·‰È¤ÍÔ‰Ô ‹ Û οÁÎÂÏ· ‹ Û οÔÈÔ ‰¤ÓÙÚÔ. ∂Λ ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ˘¿ÚÍÂÈ ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋ ÎÏ›ÛË Ù˘ Ú¿Ì·˜. À¿Ú¯Ô˘Ó ÔÏÏ¿ ÛËÌ›· ̤۷ ÛÙËÓ fiÏË, fiÔ˘ ˘¿Ú¯ÂÈ Ú¿Ì· ÁÈ· Ó· ·Ó¤‚Ô˘ÌÂ, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Ú¿Ì· ÁÈ· Ó· η٤‚Ô˘ÌÂ. √ ·ÛʷϤÛÙÂÚÔ˜ ÙÚfiÔ˜ Â›Ó·È Ó· ÎÈÓÂ›Û·È ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ...¢È·ı¤ÙÔ˘Ì ٷ ηÚfiÙÛÈ· Ì·˜, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ηı›ÛÔ˘Ó ÔÈ ·ÚÌfi‰ÈÔÈ Î·È Ó· ‰Ô˘Ó ·Ó ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Â͢ËÚÂÙËıÔ‡Ó Ì ÙȘ Ú¿Ì˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Á›-

ÓÂÈ. ™Â ÔÏϤ˜ ¿ÏϘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ÔÈ Ú¿Ì˜ Â›Ó·È ·ÔÎÏÂÈṲ̂Ó˜ ·fi π.Ã. Î·È ‰›Î˘ÎÏ·. ∞¢ı˘ÓfiÌ·ÛÙ ÛÙËÓ ΔÚÔ¯·›·, ·ÏÏ¿ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ˘¿ÚÍÂÈ. ∫·È ˘¿Ú¯ÂÈ Ï‡ÛË ÁÈ· ÙȘ Ú¿Ì˜. ¡· Ì·›ÓÔ˘Ó ÎÔÏÔÓ¿ÎÈ· ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô Ù˘ οı ڿÌ·˜. ™ÙÔÓ √Δ∂ ¤¯ÂÈ ÂÁηٷÛÙ·ı› ·Ó˘„ˆÙÈÎfi Ì˯¿ÓËÌ· ÁÈ· Ù· ·Ì·Í›‰È·, ·ÏÏ¿ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ‚Ú›ÛÎÔ˘Ì οı ÊÔÚ¿ ÙÔÓ ·ÚÌfi‰ÈÔ ÁÈ· Ó· Ì·˜ Â͢ËÚÂÙ‹ÛÂÈ. ∂›Û˘ ÛÙ· ¿ÙÔÌ· Ì ·Ó·ËÚ›· Ô˘ Ô‰ËÁÔ‡Ó π.Ã. ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ¯ÒÚÔÈ ÛÙ¿ıÌ¢Û˘” . √È ›‰È˜ ÚÔÛı¤ÙÔ˘Ó ˆ˜ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ÚfiÛ‚·ÛË ÁÈ· ¤Ó· ¿ÙÔÌÔ Ì ·Ì·Í›‰ÈÔ Ì¤Û· ÛÙËÓ fiÏË. ΔÔ Ò˜ ı· ÌÂÙ·ÎÈÓËıԇ̠·fi ÙȘ ‰È¿ÊÔÚ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ fiÏ˘, Â›Ó·È ÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ Úfi‚ÏËÌ·, ·ÊÔ‡ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Î·Ì›· ˘Ô‰ÔÌ‹ Ô‡Ù ÛÙ· Â˙Ô‰ÚfiÌÈ·. ™ÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ fiÏ˘ fiÔ˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Î·È ÌÂÁ¿Ï· ÛÙÔ Ï¿ÙÔ˜ Â˙Ô‰ÚfiÌÈ·, ·Ú·ÙËÚÂ›Ù·È ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· Ó· ÌËÓ ¤¯Ô˘Ó Ú¿Ì˜ Î·È ·fi ÙȘ ‰‡Ô Ï¢ڤ˜. ŒÙÛÈ, ı· ¤¯Ô˘Ì ÙÔÓ ÙÚfiÔ Ó· ·Ó¤‚Ô˘Ì ÛÙÔ Â˙Ô‰ÚfiÌÈÔ ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ı· ͤÚÔ˘Ì Ò˜ Ó· η٤‚Ô˘ÌÂ. ∂›Û˘ Úfi‚ÏËÌ· Â›Ó·È Î·È Ù· ÛηÏÔ¿ÙÈ· ÛÙ· Â˙Ô‰ÚfiÌÈ· Ô˘ Ê·ÈÓÔÌÂÓÈο Ê·›ÓÔÓÙ·È ˆ˜ Ú¿Ì·, ·ÏÏ¿ ÙÔ ·Ì·Í›‰ÈÔ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· Ù· ÚÔÛÂÚ¿ÛÂÈ. ∞ÎfiÌË ÛÙ· Â˙Ô‰ÚfiÌÈ· ˘¿Ú¯Ô˘Ó ‰È¿ÊÔÚ· ÂÌfi‰È·, fiˆ˜ ‰›Î˘ÎÏ·, ÙÚ·Â˙Ôηı›ÛÌ·Ù·, Î·È ‰È¿ÊÔÚ· ¿ÏÏ· ·ÓÙÈΛÌÂÓ· Ô˘ Ì·˜ ‰˘ÛÎÔχԢÓ. ∞ÎfiÌË Úfi‚ÏËÌ· ¤¯Ô˘ÌÂ Î·È Ì ٷ Û·Ṳ̂ӷ Á˘·ÏÈ¿ ‰›Ï· ÛÙÔ˘˜ ο‰Ô˘˜ Ô˘ Ù· ·Ù¿Ì Ì ÙÔ Î·ÚÔÙÛ¿ÎÈ Î·È ÛοÂÈ ÙÔ Ï¿ÛÙȯÔ. ∂›Û˘ Â›Ó·È ÂÏ¿¯ÈÛÙ· Ù· ψÊÔÚ›· ÙÔ˘ ∞ÛÙÈÎÔ‡ ∫Δ∂§ Ô˘ ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó Ú¿Ì· Î·È ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÂÈÎÔÈÓˆÓ‹ÛÔ˘Ì Ì ÙËÓ ˘ËÚÂÛ›·, Ô‡ ı¤ÏÔ˘Ì ӷ ÌÂÙ·‚ԇ̠ÁÈ· Ó· Ì·˜ Â͢ËÚÂÙ‹ÛÔ˘Ó. ∂›Û˘ ÛÙ· Ù·Í› ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÂÓËÌÂÚÒÓÔ˘Ì fiÙÈ ˘¿Ú¯ÂÈ ÂÏ¿Ù˘ Ì ·Ì·Í›‰ÈÔ, ‰È·ÊÔÚÂÙÈο ‰‡ÛÎÔÏ· ı· Ì·˜ Â͢ËÚÂÙ‹ÛÔ˘Ó, ·Ó Ì·˜ Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÔ˘Ó ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ. Œ¯Ô˘Ì fiÏÔÈ ‰Èη›ˆÌ· ÛÙËÓ ·ÛÊ·Ï‹ ÌÂٷΛÓËÛË, ÂÓÒ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÔÏÏ¿ ¿ÙÔÌ· Ì ÎÈÓËÙÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ‰ÂÓ ÌÂÙ·ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È ¤Íˆ ·fi ÙÔ Û›ÙÈ ÏfiÁˆ ÙˆÓ ‰˘ÛÎÔÏÈÒÓ ÚfiÛ‚·Û˘.

∂ÈÛËÌ¿ÓÛÂȘ Î·È Û˘Ì‚Ô˘Ï¤˜ ·fi ÙËÓ ŒÓˆÛË ∫·Ù·Ó·ÏˆÙÒÓ μfiÏÔ˘

ΔÈ Ú¤ÂÈ Ó· ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ì ÁÈ· ÙÔ ÂÙڤϷÈÔ ı¤ÚÌ·ÓÛ˘ ∏ ÂÏ¢ıÂÚ›· Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜ Î·È Ô ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÌfi˜ ÙˆÓ ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ ‹ ‰ÂÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó ÚÔ˜ fiÊÂÏÔ˜ ÙˆÓ Î·Ù·Ó·ÏˆÙÒÓ ‹ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó Ì ÛÙÚ‚ÏÒÛÂȘ. ∂ÓÒ ÔÈ ·˘Í‹ÛÂȘ ÙÔ˘ ÂÙÚÂÏ·›Ô˘ ÂÓۈ̷ÙÒÓÔÓÙ·È ·Ì¤Ûˆ˜ ÛÙȘ ÙÈ̤˜ ÙˆÓ Î·˘Û›ÌˆÓ Î·È ÂÈ‚·Ú‡ÓÔ˘Ó ÙÔÓ Î·Ù·Ó·ÏˆÙ‹, ÔÈ ÌÂÈÒÛÂȘ ›Ù ‰ÂÓ ÂÓۈ̷ÙÒÓÔÓÙ·È Î·ıfiÏÔ˘ ›Ù ÌfiÓÔ ¤Ó· Ôχ ÌÈÎÚfi ̤ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ÂËÚ¿˙ÂÈ ÙËÓ ÙÂÏÈ΋ ÙÈÌ‹. ∂ÈÛËÌ¿ÓÛÂȘ Ù˘ ŒÓˆÛ˘ ∫·Ù·Ó·ÏˆÙÒÓ μfiÏÔ˘ Ô˘ Â·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ “ÙÈ Ú¤ÂÈ Ó· ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ì ÁÈ· ÙÔ ÂÙڤϷÈÔ ı¤ÚÌ·ÓÛ˘ ÒÛÙÂ Î·È Ó· ÂÍÔÈÎÔÓÔÌԇ̠¯Ú‹Ì·Ù· Î·È Ó· ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙Ô˘Ì ÙËÓ ·ÛÊ·Ï‹ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙˆÓ Û˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ ı¤ÚÌ·ÓÛ˘” . ΔÈÌ‹: ∏ ÙÈÌ‹ ÙÔ˘ ÂÙÚÂÏ·›Ô˘ ‰È·ÊÔÚÔÔÈÂ›Ù·È ¤ÛÙˆ Î·È ÔÚȷο ·fi Ú·Ù‹ÚÈÔ Û Ú·Ù‹ÚÈÔ, Î·È Â›Ó·È ¯·ÌËÏfiÙÂÚË ÁÈ· ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˜ ÔÛfiÙËÙ˜. ∏ ¤Ú¢ӷ ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ Â›Ó·È ··Ú·›ÙËÙË ¶ÔÈfiÙËÙ·: ΔÔ ¯ÚÒÌ· ÙÔ˘ ÂÙÚÂÏ·›Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È ˙ˆËÚfi ÎfiÎÎÈÓÔ Î·È fi¯È ıÔÏfi. ∂ÌÈÛÙ¢fiÌ·ÛÙÂ Î·È ÂÈϤÁÔ˘Ì ÚÔÌËıÂ˘Ù¤˜ Ô˘ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ì ª¤ÙÚËÛË ‰ÂÍ·ÌÂÓ‹˜: ¢ÂÓ ÂÌÈÛÙ¢fiÌ·ÛÙ ÙÔ ÌÂÙÚËÙ‹ ÙÔ˘ ‚˘ÙÈÔÊfiÚÔ˘ ‹ ÙÔÓ Â͈ÙÂÚÈÎfi ۈϋ-

Ó· ¤Ó‰ÂÈ͢ Ù˘ ÛÙ¿ıÌ˘ Ù˘ ‰ÂÍ·ÌÂÓ‹˜ Ì·˜ ÀÔÏÔÁ›˙Ô˘ÌÂ, Ì ·ÎÚ›‚ÂÈ·, fiÛ· Ï›ÙÚ· ÂÙÚÂÏ·›Ô˘ ·ÓÙÈÛÙÔȯԇÓ, Û οı ÂηÙÔÛÙfi ‡„Ô˘˜ Ù˘ ‰ÂÍ·ÌÂÓ‹˜, ÔÏÏ·Ï·ÛÈ¿˙ÔÓÙ·˜ ÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi Ì‹ÎÔ˜ Ù˘ (.¯. 2,00 ̤ÙÚ·) Â› ÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi Ï¿ÙÔ˜ Ù˘ (.¯. 1,00 ̤ÙÚÔ) Â› 10 Ï›ÙÚ· ‰ËÏ·‰‹: 2 x 1 x 10 = 20 Ï›ÙÚ·. ∞ÓÙ›ÛÙÔȯ· Û οı ÂηÙÔÛÙfi ‡„Ô˘˜ ‰ÂÍ·ÌÂÓ‹˜ ÂÛˆÙ. ‰È·ÛÙ¿ÛÂˆÓ 1,00Ã1,00 ·ÓÙÈÛÙÔÈ¯Ô‡Ó 10 Ï›ÙÚ·. ¶·Ú·Ï·‚‹ ÂÙÚÂÏ·›Ô˘ °È· ÙËÓ ·Ú·Ï·‚‹ ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙԇ̠¿ÙÔÌ·, Ù· ÔÔ›· Ó· ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó ÙË ‰È·‰Èηۛ·. ªÂÙÚ¿ÌÂ, ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘ ‚˘ÙÈÔÊÔÚ¤·, ÙÔ ‡„Ô˜ ÙÔ˘ ÂÙÚÂÏ·›Ô˘ Ô˘ ¤¯ÂÈ ·fi ÚÈÓ Ë ‰ÂÍ·ÌÂÓ‹ Ì·˜ Î·È ÙÔ ‡„Ô˜ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·Ú¿‰ÔÛË ·ÊÔ‡ ηٷÛÙ·Ï¿ÍÂÈ Ô ·ÊÚfi˜ ( 5-6 ÏÂÙ¿). ∏ ̤ÙÚËÛË Á›ÓÂÙ·È ‚¿˙ÔÓÙ·˜ οıÂÙ· ÛÙË ‰ÂÍ·ÌÂÓ‹ ÌÈ· ‚¤ÚÁ· Î·È ÌÂÙÚÒÓÙ·˜ ÙÔ ‡„Ô˜, ̤¯ÚÈ ÙÔ ÛËÌÂ›Ô Ô˘ Â›Ó·È ‚ÚÂÁ̤ÓË. ΔËÓ ÔÛfiÙËÙ· Ô˘ ·Ú·Ï¿‚·Ì ÙËÓ ‚Ú›ÛÎÔ˘Ì ·Ó ÔÏÏ·Ï·ÛÈ¿ÛÔ˘Ì ÙË ‰È·ÊÔÚ¿ ÙˆÓ ˘„ÒÓ ÚÈÓ Î·È ÌÂÙ¿ ÙË ·Ú·Ï·‚‹ Û ÂηÙÔÛÙ¿, Ì ٷ Ï›ÙÚ· ·Ó¿ ÂηÙÔÛÙfi Ù˘ ‰ÂÍ·ÌÂÓ‹˜ Ì·˜ .¯. (95ÂÎ.-15ÂÎ.)Ã10Ï›ÙÚ·

¶ÏËڈ̋: ¶ÏËÚÒÓÔ˘Ì ÂÊfiÛÔÓ ·Ó·ÁÚ¿ÊÂÙ·È ÛÙËÓ ·fi‰ÂÈÍË ·Ú·Ï·‚‹˜-ÏËڈ̋˜ ÙÔ ‡„Ô˜ Ô˘ ÌÂÙÚ‹ıËΠÚÈÓ Î·È ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·Ú·Ï·‚‹ Î·È fi¯È ÌfiÓÔ Ù· Ï›ÙÚ·. ¶ÚÔÛ¤¯Ô˘Ì ӷ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Û˘ÌÏËڈ̤ӷ fiÏ· Ù· ··ÈÙÔ‡ÌÂÓ· ·fi ÙÔ ÓfiÌÔ ÛÙÔȯ›· (fiˆ˜ ÔÓÔÌ·ÙÂÒÓ˘ÌÔ Î·È ‰È‡ı˘ÓÛË ÙÔ˘ ÂÏ¿ÙË, ÔÛfiÙËÙ·, ÒÚ· ·Ú¿‰ÔÛ˘ Î.Ï..). ™Â οı ¿ÏÏË ÂÚ›ÙˆÛË ÛËÌÂÈÒÓÔ˘Ì ÙȘ ϤÍÂȘ “Ì οı ÂÈʇϷÍË” . ŒÙÛÈ ‰È·ÙËÚԇ̠fiÏ· Ù· ÓfiÌÈÌ· ‰ÈηÈÒÌ·Ù¿ Ì·˜ ∏ ÛˆÛÙ‹ Û˘ÓÙ‹ÚËÛË: ∏ Û˘ÓÙ‹ÚËÛË ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ı¤ÚÌ·ÓÛ˘ Â›Ó·È ˘Ô¯ÚˆÙÈ΋ (¡. 54678/1986) ÁÈ· ÙË ÚÔÛÙ·Û›· ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜. ∞ÏÏ¿, ¤Ú· ·’ ·˘Ùfi, ¤Ó· ηϿ Û˘ÓÙËÚË̤ÓÔ Î·È Ú˘ıÌÈṲ̂ÓÔ Û‡ÛÙËÌ· ı¤ÚÌ·ÓÛ˘ ÂÁÁ˘¿Ù·È ·ÛÊ·Ï‹ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Î·È ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙ÂÈ ¯·ÌËÏfiÙÂÚÔ ÎfiÛÙÔ˜ η˘Û›ÌÔ˘, ÌÈÎÚfiÙÂÚË ÂÎÔÌ‹ Ú‡ˆÓ, ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ·fi‰ÔÛË. √ ηٿÏÏËÏÔ˜ ¯ÚfiÓÔ˜ ÁÈ· Û˘ÓÙ‹ÚËÛË Â›Ó·È Ô ∞Ú›ÏÈÔ˜-ª¿ÈÔ˜ Î·È ·˘Ù‹ Á›ÓÂÙ·È ·fi ÂȉÈÎÂ˘Ì¤ÓÔ˘˜ Ù¯ÓÈÎÔ‡˜, ·fi ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ˙ËÙ¿Ì ÙË Û˘ÌÏ‹ÚˆÛË ÙÔ˘ ÂȉÈÎÔ‡ ʇÏÏÔ˘ ÂϤÁ¯Ô˘, ÒÛÙ ӷ ¤¯Ô˘Ó ÙËÓ Â˘ı‡ÓË Î·Ï‹˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜. ¢ÂÓ ·Ê‹-

ÓÔ˘Ì ÙÔÓ Î·˘ÛÙ‹Ú· ÂÙÚÂÏ·›Ô˘ Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ¯ˆÚ›˜ η‡ÛÈÌ·, ÁÈ·Ù› ¤ÙÛÈ Î·Ù·ÛÙÚ¤ÊÂÙ·È Ë ·ÓÙÏ›· Î·È ÙÔ ÌÂÎ. ∫¿ÓÔ˘Ì ÔÈÎÔÓÔÌ›·: ∏ ˘ÂÚ‚ÔÏÈ΋ ˙¤ÛÙË Â›Ó·È ÔÏ˘‰¿·ÓË Î·È ·Óı˘ÁÈÂÈÓ‹. ∫Ï›ÓÔ˘Ì ٷ ÛÒÌ·Ù· ÛÙÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜ Ô˘ ‰ÂÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÌÂ, ÎÏ›ÓÔ˘Ì ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· fiÙ·Ó ·Ô˘ÛÈ¿˙Ô˘ÌÂ, Ú˘ıÌ›˙Ô˘Ì ÙË ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· Û ÏÔÁÈο Â›‰· ( 18- 19∞C). ŒÓ·˜ ‚·ıÌfi˜ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·˜ ÏÈÁfiÙÂÚÔ˜ ÛËÌ·›ÓÂÈ ÔÈÎÔÓÔÌ›· 8% Û ÂÙڤϷÈÔ. ¢ÂÓ Î·Ï‡ÙÔ˘Ì ٷ ıÂÚÌ·ÓÙÈο ÛÒÌ·Ù· Ì ηχÌÌ·Ù·, ÁÈ·Ù› ÌÂÈÒÓÂÙ·È ÛËÌ·ÓÙÈο Ë ·fi‰ÔÛ‹ ÙÔ˘˜. ∞Ϥ˜ ™˘Ì‚Ô˘Ï¤˜ ÁÈ· £ÂÚÌÔÌfi ÓˆÛË: °È· Ó· ÌÂÈÒÛÔ˘Ì ÙȘ ·ÒÏÂȘ ıÂÚÌfiÙËÙ·˜ Î·È Ó· ÂÙ‡¯Ô˘Ì 15-40% ÂÍÔÈÎÔÓfiÌËÛË ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜: 1. ∫Ï›ÓÔ˘ÌÂ Ù˘¯fiÓ ¯·Ú·Ì¿‰Â˜ Û fiÚÙ˜ Î·È ·Ú¿ı˘Ú· Ì ÌÔÓˆÙÈÎfi ˘ÏÈÎfi, ·˘ÙÔÎfiÏÏËÙ˜ Ù·Èӛ˜ ‹ ÛÈÏÈÎfiÓË. 2. ∞ÂÚ›˙Ô˘Ì ÙÔ Û›ÙÈ Ì·˜ ÙȘ ˙ÂÛÙ¤˜ ÒÚ˜ Ù˘ Ë̤ڷ˜ ÚÈÓ ·ÓÔ›ÍÔ˘Ì ÙË ı¤ÚÌ·ÓÛË. 3. ∫Ï›ÓÔ˘Ì ٷ ÂÍÒÊ˘ÏÏ· (·ÓÙ˙Ô‡ÚÈ·) Î·È ÙȘ ÎÔ˘ÚÙ›Ó˜ ÙȘ

Îڇ˜ Ó‡¯Ù˜ ÙÔ˘ ¯ÂÈÌÒÓ·, ÁÈ· Ó· ‰È·ÙËÚÂ›Ù·È Ë ˙¤ÛÙË Ì¤Û· ÛÙÔ ¯ÒÚÔ. 4. ¶ÚÔÛı¤ÙÔ˘Ì ıÂÚÌÔÌfiÓˆÛË ÛÙËÓ ÔÚÔÊ‹ ÙÔ˘ ÎÙÈÚ›Ô˘ Î·È ·ÓÙÈηıÈÛÙԇ̠ٷ ·Ú¿ı˘Ú· Ì ÌÔÓ¿ Ù˙¿ÌÈ· Ì Ӥ· ıÂÚÌÔÌÔÓˆÙÈο Ì ‰ÈÏ¿ Ù˙¿ÌÈ·. ™Â 2-3 ¯ÚfiÓÈ· ı· ¤¯Ô˘Ì οÓÂÈ ·fiÛ‚ÂÛË. 5. °È· ˙ÂÛÙfi ÓÂÚfi ¯ÚËÛÈÌÔÔÈԇ̠ËÏÈ·Îfi Û˘ÏϤÎÙË Î·È fi¯È ÂÙڤϷÈÔ ‹ Ú‡̷. ΔÔ ÂÙڤϷÈÔ ‰ÂÓ ·Ó‹ÎÂÈ ÛÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›· ÙˆÓ ·Ó·ÓÂÒÛÈÌˆÓ ËÁÒÓ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜. ∂ÍÔÈÎÔÓÔÌԇ̠¯Ú‹Ì·Ù· Î·È ÚÔÛٷهԢÌ ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ.

√ ˘Ê˘Ô˘ÚÁfi˜ ∂ÚÁ·Û›·˜ ÛÙËÓ ·Ú¤Ï·ÛË ÁÈ· ÙËÓ Â¤ÙÂÈÔ ª∂ οı ϷÌÚfiÙËÙ· Î·È ÌÂ-

Á·ÏÔÚ¤ÂÈ· ı· ÁÈÔÚÙ·ÛÙ› ·‡ÚÈÔ Î·È ÛÙÔ μfiÏÔ Ë ∂ıÓÈ΋ ∂¤ÙÂÈÔ˜ Ù˘ 28˘ √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘. √È ÂÔÚÙ·ÛÙÈΤ˜ ÂΉËÏÒÛÂȘ ı· ÎÔÚ˘ÊˆıÔ‡Ó Ì ÙËÓ Î·ıÈÂڈ̤ÓË ·Ú¤Ï·ÛË ÚÔ ÙˆÓ ÂÈÛ‹ÌˆÓ ÛÙËÓ ·Ú·Ï›· ÛÙȘ 12 ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ, ÂÓÒ ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË ı· ÂÎÚÔÛˆ‹ÛÂÈ Ô ˘Ê˘Ô˘ÚÁfi˜ ∂ÚÁ·Û›·˜ Î·È ∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜ ∞ÛÊ¿ÏÈÛ˘ Î. °. ∫Ô˘ÙÚÔ˘Ì¿Ó˘. √È ÂÔÚÙ·ÛÙÈΤ˜ ÂΉËÏÒÛÂȘ ÍÂÎÈÓÔ‡Ó Û‹ÌÂÚ· ΔÚ›ÙË Ì ÔÌÈϛ˜ Û fiÏ· Ù· Û¯ÔÏ›·, ÂÓÒ ÛÙȘ 11.Ì. ı· ÙÂÏÂÛÙ› ÂÈÌÓËÌfiÛ˘ÓË ‰¤ËÛË Î·È ı· Á›ÓÂÈ Î·Ù¿ıÂÛË ÛÙÂÊ¿ÓˆÓ ÛÙÔ ªÓËÌÂ›Ô ÙˆÓ ∏ÚÒˆÓ, ÛÙËÓ ·Ú·Ï›· ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, ·fi Ì·ıËÙ¤˜, ÛÔ˘‰·ÛÙ¤˜, ÚÔÛÎfiÔ˘˜ Î·È ÂÎÚÔÛÒÔ˘˜ ÊÔÚ¤ˆÓ Î·È Û˘ÏÏfiÁˆÓ ÙÔ˘ ÓÔÌÔ‡. ∞‡ÚÈÔ ΔÂÙ¿ÚÙË 28 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ ·fi ÙȘ 7:30 ÙÔ Úˆ› ı· ÛËÌ¿ÓÔ˘Ó ¯·ÚÌfiÛ˘Ó· ÔÈ Î·Ì¿Ó˜ fiÏˆÓ ÙˆÓ ∂ÎÎÏËÛÈÒÓ Î·È Ë ºÈÏ·ÚÌÔÓÈ΋ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ı· ÂÚȤÏıÂÈ ÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ Ù˘ fiÏ˘ Î·È ı· ·È·Ó›˙ÂÈ ıÚÈ·Ì‚Èο ıÔ‡ÚÈ· Î·È ÂÌ‚·Ù‹ÚÈ·. ™ÙȘ 8 ÙÔ Úˆ› ı· Á›ÓÂÈ Ë Â›ÛËÌË ¤·ÚÛË Ù˘ ™ËÌ·›·˜ Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÛÙȘ 11.Ì. ı· ÙÂÏÂÛÙ› Ë Î·ıÈÂڈ̤ÓË ‰ÔÍÔÏÔÁ›· ÛÙÔ ªËÙÚÔÔÏÈÙÈÎfi ¡·fi ÙÔ˘ ∞Á. ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘, ¯ÔÚÔÛÙ·ÙÔ‡ÓÙÔ˜ ÙÔ˘ ªËÙÚÔÔÏ›ÙË ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ Î·È ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ Î. πÁÓ·Ù›Ô˘, ·ÚÔ˘Û›· ÙˆÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ Î·È ÛÙÚ·ÙȈÙÈÎÒÓ ∞Ú¯ÒÓ Ù˘ fiÏ˘ Î·È ÂÎÚÔÛÒˆÓ ÊÔÚ¤ˆÓ Î·È ™˘ÏÏfiÁˆÓ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜. ™ÙȘ 11.30 ÛÙÔ ¿Á·ÏÌ· ÙÔ˘ ∏ÚÒÔ˘ ÛÙËÓ ·Ú·Ï›· ı· ÙÂÏÂÛÙ› ÂÈÌÓËÌfiÛ˘ÓË ‰¤ËÛË Î·È Î·Ù¿ıÂÛË ÛÙÂÊ¿ÓˆÓ, ÂÓÒ ÛÙȘ 12 ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ı· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ Ë Î·ıÈÂڈ̤ÓË ·Ú¤Ï·ÛË ÙˆÓ ·Ó·ËÚÈÎÒÓ, ÂʉÚÔÔÏÂÌÈÛÙÈÎÒÓ Î·È ·ÓÙÈÛÙ·ÛÈ·ÎÒÓ ÔÚÁ·ÓÒÛˆÓ, Û¯ÔÏ›ˆÓ, ۈ̷Ù›ˆÓ, Ô‰ËÁÒÓ, ÚÔÛÎfiˆÓ, ÙÌËÌ¿ÙˆÓ ÙˆÓ ∂ÓfiÏˆÓ ¢˘Ó¿ÌÂˆÓ Î·È ÙˆÓ ™ˆÌ¿ÙˆÓ ∞ÛÊ·Ï›·˜, Ì ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Ù˘ ºÈÏ·ÚÌÔÓÈ΋˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘. Ÿˆ˜ ÚԷӷʤÚıËΠÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË ı· ÂÎÚÔÛˆ‹ÛÂÈ Ô ˘Ê˘Ô˘ÚÁfi˜ ∂ÚÁ·Û›·˜ Î·È ∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜ ∞ÛÊ¿ÏÈÛ˘ Î. °. ∫Ô˘ÙÚÔ˘Ì¿Ó˘. √ ÛËÌ·ÈÔÛÙÔÏÈÛÌfi˜ ı· Â›Ó·È ÙÚÈ‹ÌÂÚÔ˜ Î·È ¤¯ÂÈ ÔÚÈÛÙ› ·fi ÙȘ 8 ÙÔ Úˆ› Ù˘ 26˘ √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ ̤¯ÚÈ ÙË ‰‡ÛË ÙÔ˘ ËÏ›Ô˘ Ù˘ 28˘ √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘. ∞Ó¿ÏÔÁ˜ ÂÔÚÙ·ÛÙÈΤ˜ ÂΉËÏÒÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ∂ıÓÈ΋ ∂¤ÙÂÈÔ Ù˘ 28˘ √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÙ› Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ¢‹ÌÔ˘˜ Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ Ì ÙËÓ Ù¤ÏÂÛË Â›ÛËÌ˘ ‰ÔÍÔÏÔÁ›·˜, ηٿıÂÛË ÛÙÂÊ¿ÓˆÓ Î·È Ì·ıËÙÈΤ˜ ·ÚÂÏ¿ÛÂȘ. °ÈÒÚÁÔ˜ •˘Ófi˜


M·ÁÓËÛ›· 14

TPITH 27 √∫Δøμƒπ√À 2009

45 ¤ÚÁ· ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ 2,6 ÂηÙÔÌÌ˘Ú›ˆÓ ¢ÚÒ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÙÔ Ù¯ÓÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÁÈ· ÙÔ 2010

™ÎÈ¿ıÔ˜: ∞‡ÍËÛË ÙÂÏÒÓ 9% Δ

ËÓ ·‡ÍËÛË ÙˆÓ ·ÓÙ·Ô‰ÔÙÈÎÒÓ ÙÂÏÒÓ Î·ı·ÚÈfiÙËÙ·˜ Û ÔÛÔÛÙfi Ù˘ Ù¿Í˘ ÙÔ˘ 9% ÁÈ· ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ¯ÚÔÓÈ¿ ·ÔÊ¿ÛÈÛ ηٿ ÏÂÈÔ„ËÊ›· ÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ™ÎÈ¿ıÔ˘ ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ Ù·ÎÙÈ΋˜ ÙÔ˘ Û˘Ó‰ڛ·Û˘ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ Ù˘ ÂÚ·Ṳ̂Ó˘ ¶·Ú·Û΢‹˜, Ì fiϘ ÙȘ ˘fiÏÔÈ˜ ηÙËÁÔڛ˜ ÙˆÓ ÙÂÏÒÓ Ó· ‰È·ÙËÚÔ‡ÓÙ·È ÛÙ· ›‰È· Ì ٷ ÊÂÙÈÓ¿ Â›‰·. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, ÙÔ ™ÒÌ· ÂÓ¤ÎÚÈÓ ÙÔÓ Ù¯ÓÈÎfi ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌfi ÁÈ· ÙÔ 2010, Û˘ÓÔÏÈÎÔ‡ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ 2,6 ÂηÙÔÌÌ˘Ú›ˆÓ ¢ÚÒ ÁÈ· 45 ¤ÚÁ·. ™ÙËÓ ›‰È· Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÂÁÎÚ›ıËΠÔÌfiʈӷ ·fi ÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Ë Û‡Ó·„Ë ‰‡Ô ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÎÒÓ Û˘Ì‚¿ÛÂˆÓ Ì ÙË ¡Ô̷گȷ΋ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË ª·ÁÓËÛ›·˜, Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ÂÎÙ¤ÏÂÛË ÙˆÓ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓˆÓ ÁÈ· ÙÔ ÓËÛ› ·ÓÙÈÏËÌÌ˘ÚÈÎÒÓ ¤ÚÁˆÓ.

™‡ÏÏË„Ë 34¯ÚÔÓÔ˘ ¯·ÛÈÛÔηÏÏÈÂÚÁËÙ‹ ÛÙËÓ •˘Ófi‚Ú˘ÛË

ƒÂÔÚÙ¿˙: μ∞°°∂§∏™ ∫∞ƒ∞ª∞¡∏™

™Δ√¡ ∞Ó·ÎÚÈÙ‹ μfiÏÔ˘ ·ÔÏÔÁÂ›Ù·È ¤Ó·˜

34¯ÚÔÓÔ˜ ·fi ÙËÓ •˘Ófi‚Ú˘ÛË Ô ÔÔ›Ô˜ ηÙËÁÔÚÂ›Ù·È ÁÈ· ηÏÏȤÚÁÂÈ·, Û˘ÁÎÔÌȉ‹ Î·È Î·ÙÔ¯‹ ¯·Û›˜. ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ› Ô‰ËÁ‹ıËÎ·Ó ÛÙÔÓ 34¯ÚÔÓÔ ÌÂÙ¿ ·fi ÏËÚÔÊÔڛ˜ fiÙÈ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Á›ÓÂÙ·È Î·ÏÏȤÚÁÂÈ· Î·È ‰È·Î›ÓËÛË ¯·Û›˜. √ 34¯ÚÔÓÔ˜ Û˘ÓÂÏ‹ÊıË ÛÙÔ Û›ÙÈ ÙÔ˘, Ì›· ·ÁÚÔÈΛ· ¤Íˆ ·fi ÙÔÓ ÔÈÎÈÛÌfi. ¶·Ú¤‰ˆÛÂ Ô ›‰ÈÔ˜ ÛÙÔ˘˜ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ‡˜ ÙËÓ ÔÛfiÙËÙ· ¯·Û›˜, Ô˘ ›¯Â Ì·˙¤„ÂÈ ·fi Ù· ‰ÂÓ‰Ú‡ÏÏÈ· Ù· ÔÔ›· ηÏÏÈÂÚÁÔ‡ÛÂ. ™˘ÓÔÏÈο ÛÙÔ Û›ÙÈ ÙÔ˘ ‚Ú¤ıËÎÂ Î·È Î·Ù·Û¯¤ıËΠÔÛfiÙËÙ· ÂÓfi˜ ÎÈÏÔ‡ Î·È 116 ÁÚ·ÌÌ·Ú›ˆÓ. ª¤ÚÔ˜ Ù˘ ÔÛfiÙËÙ·˜ ‹Ù·Ó ÙÔÔıÂÙË̤ÓË Û ÙÚ›· ‚¿˙·. ∞ÎfiÌË Ô 34¯ÚÔÓÔ˜ ·Ú¤‰ˆÛ ÛÙÔ˘˜ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ‡˜ ‰‡Ô ‰ÂÓ‰Ú‡ÏÏÈ· οÓÓ·‚˘ Ô˘ ›¯Â ÂÎÚÈ˙ÒÛÂÈ, ‡„Ô˘˜ 1,45 Î·È 1,25 ̤ÙÚˆÓ. ∏ Û‡ÏÏË„Ë ÙÔ˘ 34¯ÚÔÓÔ˘ ¤ÁÈÓ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Ù˘ ÂÚ·Ṳ̂Ó˘ ∫˘Úȷ΋˜. ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ› ÙÔ˘ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ ¢›ˆÍ˘ ¡·ÚΈÙÈÎÒÓ μfiÏÔ˘ ÌÂÙ¤‚ËÛ·Ó ÛÙËÓ •˘Ófi‚Ú˘ÛË ÁÈ· ¤Ú¢ӷ ÛÙÔ Û›ÙÈ ÙÔ˘ 34¯ÚÔÓÔ˘. √È ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ› ›¯·Ó ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÁÈ· ηÏÏȤÚÁÂÈ· ‰ÂÓ‰Ú˘ÏÏ›ˆÓ οÓÓ·‚˘. ¢ÂÓ‰Ú‡ÏÏÈ· ‰ÂÓ ‚Ú¤ıËηÓ, ·ÏÏ¿ Ô 34¯ÚÔÓÔ˜ Ô‰‹ÁËÛ ÙÔ˘˜ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ‡˜ ÛÙÔÓ ¯ÒÚÔ Ù˘ ¯·ÛÈÛÔηÏÏȤÚÁÂÈ·˜. ∂›¯Â ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ¤Ó· ¯ÒÚÔ, ÂÓÙfi˜ ÙÔ˘ ÚÔ·˘Ï›Ô˘ Ù˘ ·ÁÚÔÈΛ·˜, Ô˘ ›¯Â ‰È·ÌÔÚÊÒÛÂÈ ÒÛÙ ӷ ÌËÓ Â›Ó·È ÔÚ·Ùfi ·fi ÂÚ·ÛÙÈÎÔ‡˜. ΔËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹ fï˜ ÙˆÓ ¯·ÛÈÛfi‰Â‰ÚˆÓ ›¯Â Û˘ÏϤÍÂÈ. √ 34¯ÚÔÓÔ˜ ¤¯ÂÈ ··Û¯ÔÏ‹ÛÂÈ ÙȘ ·Ú¯¤˜ Î·È ÛÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ ÁÈ· Ó·ÚΈÙÈο. ΔÔ 2005 Û˘ÓÂÏ‹ÊıË ÁÈ· ηÏÏȤÚÁÂÈ· ¯·ÛÈÛÔÊ˘Ù›·˜ Ô˘ ·ÔÙÂÏÔ‡ÓÙ·Ó ·fi 25 ‰ÂÓ‰Ú‡ÏÏÈ·. √ 34¯ÚÔÓÔ˜ ˙ÂÈ ÌfiÓÔ˜ ÙÔ˘. √È ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÙˆÓ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÒÓ ·Ó¤ÊÂÚ·Ó fiÙÈ ÙÔÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ηÈÚfi ›¯Â ·Ó·Ù‡ÍÂÈ ÂÏ·Ù›·. √È ›‰È˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÙÔÓ Ê¤ÚÔ˘Ó Ó· Â›Ó·È ÁÓˆÛÙfi˜ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÁÈ· ηÏÏȤÚÁÂÈ· ¯·Û›˜ Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ó· ‰È·ÎÈÓ›. Ãı˜ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Ô‰ËÁ‹ıËΠÛÙÔÓ ∂ÈÛ·ÁÁÂϤ· ˘ËÚÂÛ›·˜ Ô ÔÔ›Ô˜ ÙÔ˘ ¿ÛÎËÛ ÔÈÓÈ΋ ‰›ˆÍË Û ‚·ıÌfi ηÎÔ˘ÚÁ‹Ì·ÙÔ˜ Î·È ÙÔÓ ·Ú¤ÂÌ„Â ÛÙÔÓ ∞Ó·ÎÚÈÙ‹. ∑‹ÙËÛÂ Î·È ‹Ú ÚÔıÂÛÌ›· Î·È ·ÔÏÔÁÂ›Ù·È ·‡ÚÈÔ.

“∂Ȃ‚ÏË̤ÓË Î·È ·Ó·Áη›·” ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛ ÙËÓ ·Ó·ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹ ÙˆÓ ·ÓÙ·Ô‰ÔÙÈÎÒÓ ÙÂÏÒÓ Î·ı·ÚÈfiÙËÙ·˜ ÛÙÔ ÔÛÔÛÙfi Ù˘ Ù¿Í˘ ÙÔ˘ 9% Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ™ÎÈ¿ıÔ˘ Î. ¡›Î. ¶ÏˆÌ·Ú›Ù˘, ˘ÔÛÙËÚ›˙ÔÓÙ·˜ fiÙÈ Ë Ì›ˆÛË ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ ¶ÔÏÈÙ›·˜ ÙÔ˘ ÔÛÔÛÙÔ‡ ÙÔ˘ Ù¤ÏÔ˘˜ ·ÚÂȉËÌÔ‡ÓÙˆÓ “‚Ô˘ÏÈ¿˙ÂÈ” ÔÈÎÔÓÔÌÈο ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎÒÓ ¢‹ÌˆÓ. “¢ÂÓ ¤¯Ô˘Ì ¿ÏÏË ÂÈÏÔÁ‹” ÂÈÛ‹Ì·ÓÂ Ô Î. ¶ÏˆÌ·Ú›Ù˘ “·fi ÙËÓ ·Ó·ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹ ÙˆÓ ·ÓÙ·Ô‰ÔÙÈÎÒÓ ÙÂÏÒÓ, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÂÍ·ÛÊ·ÏÈÛÙ› Ë Â‡Ú˘ıÌË ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘. ∞˘Í¿ÓÔ˘Ì ٷ ·ÓÙ·Ô‰ÔÙÈο Ù¤ÏË Î·ı·ÚÈfiÙËÙ·˜ ÛÙÔ ÔÛÔÛÙfi Ù˘ Ù¿Í˘ ÙÔ˘ 9%, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÔ˘Ì ٷ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓ· ÁÈ· ÙÔ ¢‹ÌÔ ¤ÛÔ‰·. ∏ ¶ÔÏÈÙ›· ÊÚfiÓÙÈÛ ӷ ÌÂÈÒÛÂÈ ÙÔ ÔÛÔÛÙfi ÙÔ˘ Ù¤ÏÔ˘˜ ·ÚÂȉËÌÔ‡ÓÙˆÓ ·fi ÙÔ 2% ÛÙÔ 0,5%, “‚Ô˘ÏÈ¿˙ÔÓÙ·˜” ÔÈÎÔÓÔÌÈο ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎÒÓ ¢‹ÌˆÓ Ù˘ ¯ÒÚ·˜. ∂fiÌÂÓÔ Â›Ó·È Î·È Ë ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ™ÎÈ¿ıÔ˘ Ó· “ÁÔÓ·Ù›˙ÂÈ” ÔÈÎÔÓÔÌÈο ·fi ÙË Ì›ˆÛË ÙÔ˘ ÔÛÔÛÙfi ÙÔ˘ Ù¤ÏÔ˘˜ ·ÚÂȉËÌÔ‡ÓÙˆÓ. ¢ÂÓ ÌÔÚԇ̠ӷ ·ÓÙÂÂͤÏıÔ˘ÌÂ, ηıÒ˜ ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ¤ÛÔ‰·, Ù· ÔÔ›· ÂÓÙ¿¯ıËÎ·Ó ÛÙÔÓ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi. ∏ ¶ÔÏÈÙ›·, ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·fiÊ·Û‹ Ù˘ Û¯ÂÙÈο Ì ÙË Ì›ˆÛË ÙÔ˘ Ù¤ÏÔ˘˜ ·ÚÂȉËÌÔ‡ÓÙˆÓ, ˘ÔÛ¯¤ıËÎÂ Î·È ‰ÂÛ̇ÙËΠÚËÙ¿ fiÙÈ Ù· ¯·Ì¤Ó· ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎÔ‡˜ ¢‹ÌÔ˘˜ ¤ÛÔ‰· ı· ·Ó·ÏËÚˆıÔ‡Ó Ì οÔÈÔ ÙÚfiÔ. ¢ÂÓ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ì Ò˜, ˆÛÙfiÛÔ Í¤ÚÔ˘Ì fiÙÈ ÚÔ˜ ÙÔ ·ÚfiÓ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ Ë ·Ó·Ï‹ÚˆÛË ÙˆÓ ¯·Ì¤ÓˆÓ ÁÈ· ÂÌ¿˜ ÂÛfi‰ˆÓ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Á›ÓÂÈ. ∂›Ó·È ÂȂ‚ÏË̤ÓË Î·È ·Ó·Áη›·, ÏÔÈfiÓ, Ë ·‡ÍËÛË ÙˆÓ ·ÓÙ·Ô‰ÔÙÈÎÒÓ ÙÂÏÒÓ Î·ı·ÚÈfiÙËÙ·˜ ÛÙÔ 9%, ηıÒ˜ Ë ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ™ÎÈ¿ıÔ˘ ‰È¤ıÂÙ ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ ÂÛfi‰ˆÓ Ù˘ ·fi ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ·ÚÂȉËÌÔ‡ÓÙˆÓ ÛÙÔÓ ÙÔ̤· Ù˘ ∫·ı·ÚÈfiÙËÙ·˜. øÛÙfiÛÔ, ·ÓÙÈÏ·Ì‚·ÓfiÌÂÓÔÈ Ï‹Úˆ˜ ÙȘ ‰˘ÛÎÔϛ˜ ÙˆÓ ‰ËÌÔÙÒÓ, ÙˆÓ Î·ÙÔ›ÎˆÓ Î·È ÙˆÓ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÒÓ ÙÔ˘ ÓËÛÈÔ‡ ·fi ÙË ‰ÈÂıÓ‹ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË ‰È·ÙËÚԇ̠ÛÙ· ›‰È· Ì ٷ ÊÂ-

ÙÈÓ¿ Â›‰· fiϘ ÙȘ ˘fiÏÔÈ˜ ηÙËÁÔڛ˜ ÙˆÓ ·ÓÙ·Ô‰ÔÙÈÎÒÓ ÙÂÏÒÓ” ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛÂ Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ™ÎÈ¿ıÔ˘. ™ÙËÓ ›‰È· Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÂÁÎÚ›ıËÎÂ Î·È ÙÔ Ù¯ÓÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ÁÈ· ÙÔ 2010. √ Ù¯ÓÈÎfi˜ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌfi˜ Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∞Ú¯‹˜ ™ÎÈ¿ıÔ˘ Â›Ó·È ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ 2,6 ÂηÙÔÌÌ˘Ú›ˆÓ ¢ÚÒ Î·È ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ 45 ¤ÚÁ·, ÂÎ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ͯˆÚ›˙Ô˘Ó ÔÈ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ ÛÙÔ ‰›ÎÙ˘Ô Ô‰ÔÔÈ›·˜ Î·È ÛÙȘ ˘Ô‰Ô̤˜. “∏ ‰ÈÂıÓ‹˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË” ÙfiÓÈÛÂ Ô Î. ¶ÏˆÌ·Ú›Ù˘ “Ì·˜ ˘Ô¯ÚÂÒÓÂÈ Ó· ›̷ÛÙ ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ¯ÚÔÓÈ¿ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Û˘ÁÎÚ·ÙË̤ÓÔÈ ÛÙË ‰ÚÔÌÔÏfiÁËÛË Î·È ÙËÓ ÂÎÙ¤ÏÂÛË ¤ÚÁˆÓ ˘Ô‰ÔÌ‹˜. ™ÙÔ Ù¯ÓÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÙÔ˘ 2010 ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È 45 Û˘ÓÔÏÈο ¤ÚÁ·, Ôχ ÏÈÁfiÙÂÚ· ·fi Ù· ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· Ù· ÔÔ›· ÂÓÙ¿¯ıËÎ·Ó ÛÙÔÓ Ù¯ÓÈÎfi ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌfi Ù˘ ÊÂÙÈÓ‹˜ ¯ÚÔÓÈ¿˜. ∏ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ Û˘Á΢ڛ· ÂËÚ¿˙ÂÈ Î·È ÙÔ ¢‹ÌÔ ™ÎÈ¿ıÔ˘, Ô˘ ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›˙ÂÈ ÁÈ· ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ¯ÚÔÓÈ¿ ÏÈÁfiÙÂÚ· ¤ÚÁ· Û˘ÁÎÚÈÙÈο Ì ʤÙÔ˜. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ¤ÚÁ· ‰ÚÔÌÔÏÔÁË̤ӷ Î·È Ó¤·. ¢¤ÛÌ¢ÛË Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∞Ú¯‹˜ Â›Ó·È fiÙÈ ı· ˘ÏÔÔÈËıÔ‡Ó ÛÙÔ Û‡ÓÔÏfi ÙÔ˘˜” ·Ó¤ÊÂÚÂ Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ÙÔ˘ ÓËÛÈÔ‡.

™ÙÔ ÌÂٷ͇, ÂÁÎÚ›ıËΠÔÌfiʈӷ ·fi ÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ™ÎÈ¿ıÔ˘ Ë Û‡Ó·„Ë ‰‡Ô ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÎÒÓ Û˘Ì‚¿ÛÂˆÓ Ì ÙË ¡Ô̷گȷ΋ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË ª·ÁÓËÛ›·˜ Û¯ÂÙÈο Ì ÙË ‰ÚÔÌÔÏfiÁËÛË Î·È ÙËÓ ÂÎÙ¤ÏÂÛË ÙˆÓ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓˆÓ ÁÈ· ÙÔ ÓËÛ› ·ÓÙÈÏËÌÌ˘ÚÈÎÒÓ ¤ÚÁˆÓ. ∏ ÚÒÙË ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈ΋ ۇ̂·ÛË ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ ÂÎÙ¤ÏÂÛË ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ Û˘ÌÏ‹ÚˆÛ˘, ÙÚÔÔÔ›ËÛ˘ Î·È ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹˜ Ù˘ ÌÂϤÙ˘ ¤ÚÁˆÓ ·ÓÙÈÏËÌÌ˘ÚÈ΋˜ ÚÔÛÙ·Û›·˜ Û ¯Â›Ì·ÚÚÔ˘˜ ÙÔ˘ ÓËÛÈÔ‡. ∞ÓÙÈΛÌÂÓÔ Ù˘ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈ΋˜ ۇ̂·Û˘ Â›Ó·È Ë ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË ÙˆÓ ·ÓÙÈÏËÌÌ˘ÚÈÎÒÓ ¤ÚÁˆÓ Ì ¢ı‡ÓË ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ™ÎÈ¿ıÔ˘ ˆ˜ ÚÔ˜ ÙËÓ Ù‹ÚËÛË Î·È ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË Ù˘ ‰È·‰Èηۛ·˜ Î·È Ì ¢ı‡ÓË Ù˘ ¡Ô̷گȷ΋˜ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ ˆ˜ ÚÔ˜ ÙËÓ Î¿Ï˘„Ë Ù˘ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓ˘ ‰·¿Ó˘. ΔÔ Û˘ÓÔÏÈÎfi ÎfiÛÙÔ˜ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È ÛÙÔ ÔÛfi ÙˆÓ 100.000 ¢ÚÒ Û˘Ó º¶∞ Î·È ı· Î·Ï˘ÊÙ› ·fi ÙË ¡ÔÌ·Ú¯›· ª·ÁÓËÛ›·˜ Î·È ÂȉÈÎfiÙÂÚ· ·fi ÙÔ ¡Ô̷گȷÎfi ¶ÚfiÁÚ·ÌÌ· ¢ËÌÔÛ›ˆÓ ∂ÂÓ‰‡ÛˆÓ. ∏ ‰Â‡ÙÂÚË ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈ΋ ۇ̂·ÛË ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ ÂÎÙ¤ÏÂÛË ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ηı·ÚÈÛÌÔ‡ ÙˆÓ Ô¯ÂÙÒÓ Ù˘ Â-

·Ú¯È·Î‹˜ Ô‰Ô‡ ™ÎÈ¿ıÔ˘ - ∫Ô˘ÎÔ˘Ó·ÚÈÒÓ Î·È ·ÔÙÂÏ› ̤ÁÈÛÙË ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ· ÁÈ· ÙË ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹. ∞ÓÙÈΛÌÂÓÔ Ù˘ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈ΋˜ ۇ̂·Û˘ Â›Ó·È Ô Ï‹Ú˘ ηı·ÚÈÛÌfi˜ ÙˆÓ Ô¯ÂÙÒÓ, ÊÚ·ٛˆÓ ÂÈÛfi‰Ô˘, Ô ·ÓÙ›ÛÙÔȯԘ ÙˆÓ Ú·ÓÒÓ ·Ó¿ÓÙÈ Î·È Î·Ù¿ÓÙÈ ÙÔ˘ ÛËÌ›Ԣ, ηıÒ˜ Î·È Ô Î·ı·ÚÈÛÌfi˜ Î·È Ë ‰È¿ÓÔÈÍË ÙˆÓ Ù¿ÊÚˆÓ ··ÁˆÁ‹˜ fiÌ‚ÚÈˆÓ ÚÔ˜ ÙË ı¿Ï·ÛÛ·, fiÔ˘ ··ÈÙËı› ηٿ Ì‹ÎÔ˜ ÙÔ˘ ‰ÚfiÌÔ˘ ™ÎÈ¿ıÔ˘ - ∫Ô˘ÎÔ˘Ó·ÚÈÒÓ. ΔÔ Û˘ÓÔÏÈÎfi ÎfiÛÙÔ˜ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È ÛÙÔ ÔÛfi ÙˆÓ 40.000 Û˘Ó º¶∞ Î·È ı· Î·Ï˘ÊÙ› ·fi ÙÔ ¡Ô̷گȷÎfi ¶ÚfiÁÚ·ÌÌ· ¢ËÌÔÛ›ˆÓ ∂ÂÓ‰‡ÛˆÓ. “√ ¢‹ÌÔ˜ ™ÎÈ¿ıÔ˘ Ú¤ÂÈ Ó· ¤¯ÂÈ ÏfiÁÔ Î·È ¿Ô„Ë ÁÈ· Ù· ·ÓÙÈÏËÌÌ˘ÚÈο ¤ÚÁ·” ÙÔÔıÂÙ‹ıËΠۯÂÙÈο Ô Î. ¶ÏˆÌ·Ú›Ù˘. Δ¤ÏÔ˜, ηٿ ÏÂÈÔ„ËÊ›· ÂÎÊÚ¿ÛÙËΠıÂÙÈο ÙÔ ™ÒÌ· Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ Â¤ÎÙ·ÛË ÚÔ˜ ‚ÔÚÚ¿ ÙÔ˘ ·ÂÚԉȷ‰ÚfiÌÔ˘ ÙÔ˘ ÎÚ·ÙÈÎÔ‡ ·ÂÚÔÏÈ̤ӷ ™ÎÈ¿ıÔ˘, ÂÓÒ ÔÌfiʈӷ ·ÔÊ·Û›ÛÙËÎÂ Ë ˘·ÁˆÁ‹ ÙˆÓ ÔÊÂÈÏÂÙÒÓ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ÛÙË Ú‡ıÌÈÛË ÙÔ˘ ¡fiÌÔ˘ 3801/09 ÁÈ· ÙËÓ ÂÍfiÊÏËÛË ÙˆÓ ¯ÚÂÒÓ ÙÔ˘˜ ¯ˆÚ›˜ ÚÔÛ·˘Í‹ÛÂȘ Î·È Ì ¯·ÌËÏfiÙÂÚË ‰fiÛË Ù· 150 ¢ÚÒ.

Δ. ∫.

πÛfi‚È· Û 33¯ÚÔÓÔ ¯·ÛÈÛÔηÏÏÈÂÚÁËÙ‹ Ô˘ ˘ÚÔ‚fiÏËÛ ηٿ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÒÓ ∞£∏¡∞ ,26.

μ∞ƒÀ™ ¤ÂÛÂ Ô ¤ÏÂ΢˜ Ù˘ ¢ÈηÈÔÛ‡Ó˘ ÁÈ· 33¯ÚÔÓÔ ÎÙËÓÔÙÚfiÊÔ Ô˘ οıÈÛ ÛÙÔ Â‰ÒÏÈÔ ÙÔ˘ ∫·ÎÔ˘ÚÁÈÔ‰ÈΛԢ ÷ӛˆÓ Ì ÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›· Ù˘ ·fiÂÈÚ·˜ ·ÓıÚˆÔÎÙÔÓ›·˜ ηٿ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÒÓ ÛÙȘ 22 πÔ˘Ó›Ô˘ ÙÔ˘ 2008 ÛÙȘ ª·Ï¿‰Â˜ ∏Ú·ÎÏ›Ԣ. √ 33¯ÚÔÓÔ˜ ˘ÚÔ‚fiÏËÛ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙˆÓ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÒÓ, fiÙ·Ó ·˘ÙÔ› Âȯ›ÚËÛ·Ó Ó· ÙÔÓ Û˘ÏÏ¿‚Ô˘Ó ˆ˜ ηÏÏÈÂÚÁËÙ‹ Ê˘Ù›·˜ οÓÓ·‚˘. ΔÔ ‰ÈηÛÙ‹ÚÈÔ ¤ÎÚÈÓ ¤ÓÔ¯Ô ÙÔÓ Î·ÙËÁÔÚÔ‡ÌÂÓÔ Î·È ÙÔ˘ Â¤‚·Ï ÔÈÓ‹ ÈÛfi‚È·˜ οıÂÈÚ͢ ÁÈ· ÙË Ê˘Ù›· Î·È 30 ÂÙÒÓ ÁÈ· ÙȘ 3 ·fiÂÈÚ˜ ·ÓıÚˆÔÎÙÔÓ›·˜, ÔÏÔÊÔÚ›· Î·È ÔÏÔηÙÔ¯‹. ∂ÈϤÔÓ, ÙÔ˘ Â¤‚·Ï ¯ÚËÌ·ÙÈ΋ ÔÈÓ‹ 151 ¯ÈÏ. ¢ÚÒ, ηıÒ˜ Î·È ÈÛfi‚È· ÛÙ¤ÚËÛË ÙˆÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ ÙÔ˘ ‰ÈηȈ̿وÓ.

∞ıˆÒıËÎÂ Ô Î·ıËÁËÙ‹˜ Δ¿Î˘ ¶ÔÏ›Ù˘ ∞£ø√ ¤ÎÚÈÓ ¯ı˜ ÙÔ ΔÚÈÌÂϤ˜ ¶ÏËÌÌÂÏÂÈÔ‰ÈÎÂ›Ô μfiÏÔ˘ ÙÔÓ ·ÓÂÈÛÙËÌÈ·Îfi Î. Δ¿ÎË ¶ÔÏ›ÙË ÁÈ· ÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›· Ù˘ ·¿Ù˘ Û ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘ ‰ËÌÔÛ›Ô˘. ΔÔ ‰ÈηÛÙ‹ÚÈÔ fï˜ ‰È¤Ù·Í ӷ ‰ÈÂÚ¢ÓËı› ·fi ÙËÓ ∂ÈÛ·ÁÁÂÏ›· ·Ó ‰È·Ú¿¯ıËΠÙÔ ·‰›ÎËÌ· Ù˘ ·Ú¿‚·Û˘ ηı‹ÎÔÓÙÔ˜ ·fi ÙËÓ Úfi‰ÚÔ ÙÔ˘ ¶·È‰·ÁˆÁÈÎÔ‡ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜, fiÔ˘ ‰È‰¿ÛÎÂÈ Ô Î. ¶ÔÏ›Ù˘. ΔÔ ‰ÈηÛÙ‹ÚÈÔ ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛ ¢ÙÂϤ˜ ÙÔ ÔÛfi ÙˆÓ 360 ¢ÚÒ Ô˘ ÂÈÛÚ¿¯ıËΠ·fi ÙÔÓ Î·ıËÁËÙ‹ ÛÙÔ ÌÈÛıfi ÙÔ˘ ÁÈ· ÙȘ Ë̤Ú˜ ·ÂÚÁ›·˜ Î·È ÂÂÛ‹Ì·Ó fiÙÈ Ë ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ¤ÚÂ ӷ ηٷı¤ÛÂÈ ¤ÁÎÏËÛË, οÙÈ Ô˘ ‰ÂÓ Û˘Ó¤‚Ë. À¤Ú ÙÔ˘ Î. ¶ÔÏ›ÙË Î·Ù¤ıÂÛ·Ó 13 Ì¿ÚÙ˘Ú˜, ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ·ÓÂÈÛÙËÌÈ·ÎÔ› ‰¿ÛηÏÔÈ Û ¿ÏÏ· ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈ· Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Î·È ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍ·Ó fiÙÈ Ë ·ÂÚÁ›· ‰ÂÓ ‰ËÏÒÓÂÙ·È, ÂÓÒ ÔÈ ÒÚ˜ Ù˘ ·ÂÚÁ›·˜ ·Ó·ÏËÚÒÓÔÓÙ·È. ∞fi ÙËÓ ÔχˆÚË ·ÎÚÔ·Ì·ÙÈ΋ ‰È·‰È-

ηۛ· ÚԤ΢„Â Ë ¤ÏÏÂÈ„Ë ÂÏÂÁÎÙÈÎÔ‡ Ì˯·ÓÈÛÌÔ‡ ÛÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·Ï‹ÚˆÛË ÙˆÓ ˆÚÒÓ Ô˘ ¯¿ÓÔÓÙ·È Û Ë̤Ú˜ ·ÂÚÁ›·˜, οÙÈ Ô˘ ÂÂÛ‹Ì·ÓÂ Î·È ÙÔ ‰ÈηÛÙ‹ÚÈÔ. ΔÔ ‰ÈηÛÙ‹ÚÈÔ Î‹Ú˘Í ·ıÒÔ ÙÔÓ Î·ÙËÁÔÚÔ‡ÌÂÓÔ, Ì ÙÔ ÛÎÂÙÈÎfi fiÙÈ ‰ÂÓ ÚԤ΢„ ·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈÎfi Î·È ˘ÔÎÂÈÌÂÓÈÎfi ÛÙÔÈ¯Â›Ô Ù˘ ·Ú·ÛÈÒËÛ˘ Î·È ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Ì ÙËÓ ¤ÏÏÂÈ„Ë ÂÏÂÁÎÙÈÎÔ‡ Ì˯·ÓÈÛÌÔ‡. ΔÔ ÔÛfi ÙˆÓ 372,65 ¢ÚÒ, ÁÈ· ÙÔ ÔÔ›Ô Ô Î. ¶ÔÏ›Ù˘ ηÙËÁÔÚ‹ıËΠfiÙÈ ˙ËÌ›ˆÛ ÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ‰ËÌfiÛÈÔ, ·ÊÔ‡ ÙÔ ÂÈÛ¤Ú·Í ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ·ÂÚÁ›·˜ ·fi ÙȘ 20 ¤ˆ˜ 24 ª·ÚÙ›Ô˘ 2006, ÎÚ›ıËΠ¢ÙÂϤ˜ Î·È Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ‰ÈηÛÙ‹ÚÈÔ ı· ¤ÚÂ ÁÈ· Ù˘¯fiÓ Î·Ù·‰›ÎË Ó· ›¯Â ηٷÙÂı› ¤ÁÎÏËÛË ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜. ΔËÓ ··ÏÏ·Á‹ ÙÔ˘ ηÙËÁÔÚÔ˘Ì¤ÓÔ˘ ÚfiÙÂÈÓÂ Ë ∂ÈÛ·ÁÁÂϤ·˜ Ù˘ ¤‰Ú·˜, ÂÈÛËÌ·›ÓÔÓÙ·˜ fiÙÈ Ë ˘Ô‚ÔÏ‹ ‰‹ÏˆÛ˘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ Û ·ÂÚÁ›· ‰ÂÓ ·ÔÙÂÏ› ˘Ô¯Ú¤ˆÛË ·fi ¡fiÌÔ, ÂÁ·ÎÏÈÔ ‹ Û‡Ì-

‚·ÛË. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È, fiˆ˜ ÚԤ΢„ ·fi ÙȘ ηٷı¤ÛÂȘ ÙˆÓ Ì·ÚÙ‡ÚˆÓ, ÁÈ· ¿ÁÈ· Ù·ÎÙÈ΋ Î·È Î·Ù¿ Û˘Ó¤ÂÈ· ·Ú·ÛÈÒËÛË ˘fi ÙËÓ ¤ÓÓÔÈ· ÙÔ˘ ¡fiÌÔ˘ ‰ÂÓ ˘Ê›ÛÙ·ÓÙ·È, ›Â Ë ÂÈÛ·ÁÁÂϤ·˜. øÛÙfiÛÔ, ·Ó¤ÊÂÚ fiÙÈ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ Î·È Ô ¶Ú‡Ù·Ó˘ ˘Ô¯ÚÂÔ‡ÓÙ·È Ó· ÂÔÙÂ‡Ô˘Ó ÙËÓ ÂÚÁ·Û›· Î·È Ó· ‚ÚÔ˘Ó ÙÚfiÔ ÂϤÁ¯Ô˘ ÙÔ˘ ‰ËÌÔÛ›Ô˘ ¯Ú‹Ì·ÙÔ˜, οÙÈ Ô˘, fiˆ˜ ÚfiÛıÂÛÂ, ‰ÂÓ Â›Ó·È ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÙÔ˘ ηÙËÁÔÚÔ‡ÌÂÓÔ˘ ‹ ÙˆÓ ·ÂÚÁÒÓ. ™ÙÔ ‰ÈηÛÙ‹ÚÈÔ Î·Ù¤ıÂÛ·Ó Â›Û˘ Ô ÚÒËÓ ¶Ú‡Ù·Ó˘ Î. ª·ÁÈ¿Ù˘, Ë Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ Î. ¶··‰ËÌËÙÚ›Ô˘ μ·ÛÈÏÈ΋ Î·È Ô ÏÔÁÈÛÙ‹˜ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ Î. ÃÔ˘ÌÏ‹˜. ∫·Ù¿ıÂÛ·Ó fiÙÈ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Û·Ê‹˜ ÂÈÎfiÓ· ÁÈ· ÙÔ ÔÈÔÈ ·ÂÚÁÔ‡Ó, ÂÓÒ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Î·È ‰È·‰Èηۛ· ÂϤÁ¯Ô˘. √ ÚÒËÓ Ú‡Ù·Ó˘ ∫ˆÓ. ª·ÁÈ¿Ù˘ ·¤‰ˆÛ ÙȘ ÙfiÙ ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ ·ÓÙÈÚ‡Ù·ÓË ∞ÁÁ. ∫fiÙÈÔ˘ ÁÈ· “Ù˙¿Ì· Ì¿ÁΘ” , Ô˘ ÚÔοÏÂÛ·Ó ÙËÓ ·˘ÙÂ¿ÁÁÂÏÙË ÂÈÛ·ÁÁÂÏÈ΋ ¤Ú¢ӷ, Û ˘ÂÚ‚¿Ï-

ÏÔÓÙ· ˙‹ÏÔ. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ Ô Î. ∫fiÙÈÔ˜ ¯ı˜ ·Ô˘Û›·˙ ·fi ÙËÓ ·ÎÚÔ·Ì·ÙÈ΋ ‰È·‰Èηۛ·. ™¯Â‰fiÓ ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ Ì·ÚÙ‡ÚˆÓ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍ fiÙÈ Ì ·fiÊ·ÛË Ù˘ ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈ·˜ √ÌÔÛÔÓ‰›·˜ ™˘ÏÏfiÁˆÓ ¢È‰·ÎÙÈÎÔ‡ ∂Ú¢ÓËÙÈÎÔ‡ ¶ÚÔÛˆÈÎÔ‡ (¶√™¢∂¶) Ë ·ÂÚÁ›· ‰ÂÓ ‰ËÏÒÓÂÙ·È Î·È ÔÈ ·ÂÚÁÔ› ÏËÚÒÓÔÓÙ·È Î·ÓÔÓÈο ·fi ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ Ù· Ì·ı‹Ì·Ù· ·Ó·ÏËÚÒÓÔÓÙ·È. ∞ÔÏÔÁÔ‡ÌÂÓÔ˜ Ô Î. Δ¿Î˘ ¶ÔÏ›Ù˘ ·Ó¤ÊÂÚ fiÙÈ Ô ÙÚfiÔ˜ Ô˘ ÂÓ‹ÚÁËÛ ÚÔ·Ó·ÎÚÈÙÈο Ô ∂ÈÛ·ÁÁÂϤ·˜ ηٷÚÁ› ÙÔ ·˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÙÔ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘. ΔfiÓÈÛ fiÙÈ ¿ÓÙÔÙÂ Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ ÛÙȘ ·ÂÚÁ›Â˜, ηıÒ˜ Â›Ó·È Î·È Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙ‹˜ Î·È Ô˘‰¤ÔÙ ‰ËÏÒÓÂÈ ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘. √ Î. ¶ÔÏ›Ù˘, ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·ıˆˆÙÈ΋ ·fiÊ·ÛË, ÂÍ‹Ïı ·fi ÙË ‰ÈηÛÙÈ΋ ·›ıÔ˘Û· ¯ÂÈÚÔÎÚÔÙÔ‡ÌÂÓÔ˜ ·fi fiÛÔ˘˜ ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛ·Ó ÙË ‰›ÎË. Δ. ∫.


M·ÁÓËÛ›· 15

ΔƒπΔ∏ 27 O∫Δøμƒπ√À 2009

ªÂ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Î·È ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ Ù˘ ¢ÈÂıÓÔ‡˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ÙˆÓ ªÂÛÔÁÂÈ·ÎÒÓ ∞ÁÒÓˆÓ

§·ÌÚ‹ ˘Ô‰Ô¯‹ Ù˘ √Ï˘Ìȷ΋˜ ºÏfiÁ·˜ ¢∂ª∞: ∏ ÂÚ›Ô‰Ô˜ ¯¿ÚÈÙÔ˜ ÂÍ·ÓÙÏ‹ıËÎÂ Î·È Ù· ¤ÚÁ· ÁÈ· ÙÔ 2013 Ú¤ÂÈ Ó· “ÙÚ¤ÍÔ˘Ó”

ÙÔ μfiÏÔ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ·fi ¯ı˜, ÔÏ˘ÌÂÏ‹˜ ·ÓÙÈÚÔÛˆ›· Ù˘ ¢ÈÂıÓÔ‡˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ÙˆÓ ªÂÛÔÁÂÈ·ÎÒÓ ∞ÁÒÓˆÓ Ì ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ Ù˘ ¢∂ª∞ Î. ∞ÓÙ¿ÓÙÈ. Δ· ̤ÏË Ù˘ ¢∂ª∞ Ô˘ Û˘Óԉ‡ÔÓÙ·È ·fi ·ÓÙÈÚÔÛˆ›· Ù˘ √ÚÁ·ÓˆÙÈ΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ÙÔ˘ 2013, ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó Û‹ÌÂÚ· ÙÔ Úˆ› ÂÈÛΤ„ÂȘ ÛÙȘ ·ıÏËÙÈΤ˜ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ Ù˘ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜ Î·È ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÂÈÏÂÁ› ÁÈ· Ó· ÊÈÏÔÍÂÓ‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ ·ıÏËÙÈ΋ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË, ÂÓÒ ¯ı˜ ¿ÊËÛ·Ó Ó· ÂÓÓÔËı› fiÙÈ Ë ÂÚ›Ô‰Ô˜ ¯¿ÚÈÙÔ˜ ÂÍ·ÓÙÏ‹ıËÎÂ Î·È Ù· ¤ÚÁ· Ú¤ÂÈ Ó· “ÙÚ¤ÍÔ˘Ó”. ªÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ ÔÈ ÂÎÚfiÛˆÔÈ Ù˘ ¢∂ª∞ ı· ÂÈÛÎÂÊÙÔ‡Ó Û‹ÌÂÚ· ÙÔ ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈÔ Ù˘ ¡¤·˜ ∞Á¯È¿ÏÔ˘ Î·È ı· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ Â›ÛÎÂ„Ë ÛÙÔ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎfi ™Ù¿‰ÈÔ, ÙÔ ∫ÏÂÈÛÙfi °˘ÌÓ·ÛÙ‹ÚÈÔ Ù˘ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜, ÙÔ ∫ÔÏ˘Ì‚ËÙ‹ÚÈÔ ¡. πˆÓ›·˜, ÙÔ ªÂÛÔÁÂÈ·Îfi ÈÚÈfi, ÙÔ ∂∞∫, ÙÔ ™ÎÔÂ˘Ù‹ÚÈÔ, ÙÔ ∫ÔÏ˘Ì‚ËÙ‹ÚÈÔ Î·È ÙȘ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ¡√μ. Δ· ̤ÏË Ù˘ ¢∂ª∞ Û‹ÌÂÚ· ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ı· ˘ԉ¯ÙÔ‡Ó Ì·˙› Ì ÙË ‰ËÌÔÙÈ΋ ·Ú¯‹ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, ÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜ ÙÔÈÎÔ‡˜ ÊÔÚ›˜ Î·È ÙÔ˘˜ μÔÏÈÒÙ˜ ÙËÓ √Ï˘Ìȷ΋ ºÏfiÁ· ÙˆÓ ÃÂÈÌÂÚÈÓÒÓ √Ï˘ÌÈ·ÎÒÓ ∞ÁÒÓˆÓ ÙÔ˘ μ·ÓÎÔ‡‚ÂÚ 2010. √ ¢‹ÌÔ˜ μfiÏÔ˘ ¤¯ÂÈ ÚÔÂÙÔÈÌ¿ÛÂÈ Ì›· ÛÂÈÚ¿ ·fi ÂΉËÏÒÛÂȘ Ô˘ ı· ‰È·ÓıÈÛÙÔ‡Ó Î·È Ì ÌÔ˘ÛÈÎfi ·ÊȤڈ̷, ı¤ÏÔÓÙ·˜ Ó· ·Ó·‰Â›ÍÂÈ ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜, ηıÒ˜ Û‹ÌÂÚ· 27 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘, Û˘ÌÏËÚÒÓÔÓÙ·È ‰‡Ô ¯ÚfiÓÈ· ·fi ÙËÓ ·Ó¿ÏË„Ë ÙˆÓ ªÂÛÔÁÂÈ·ÎÒÓ ∞ÁÒÓˆÓ ÙÔ˘ 2013. “√È ÂÎÏÔÁ¤˜ ÙÂÏ›ˆÛ·Ó Î·È ÙÒÚ· Â›Ó·È ÒÚ· ÁÈ· ‰Ô˘ÏÂÈ¿” , ÙfiÓÈÛÂ, ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ, Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¢∂ª∞, ∞Ì¿Ú ∞ÓÙ¿ÓÙÈ, ¯ı˜ ÛÙÔ ‰ËÌ·Ú¯Â›Ô ÙÔ˘ μfiÏÔ˘. Ãı˜, Ù· ̤ÏË Ù˘ ¢∂ª∞ ÂÈÛΤÊÙËÎ·Ó ÙȘ ·ıÏËÙÈΤ˜ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ ÛÙË §¿ÚÈÛ·, ÂÓÒ Â›¯Â ÚÔËÁËı› Û‡ÛÎÂ„Ë Û ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô Ù˘ fiÏ˘, ÚÈÓ ÙËÓ Â›ÛÎÂ„Ë ÛÙÔ ‰Ë̷گ›Ô. “√ μfiÏÔ˜ ¤¯ÂÈ ÌÈ· ÌÈÎÚ‹ ηı˘ÛÙ¤ÚËÛË, ÏfiÁˆ Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ ·ÏÏ·Á‹˜. ŸÏÔÈ ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ó ÙȘ Ӥ˜ ·ÔÊ¿ÛÂȘ ·ÏÏ¿ Ú¤ÂÈ Ó· ÎÈÓËıԇ̠ÁÚ‹ÁÔÚ· ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ ÌÔÚԇ̠ӷ ·ÏÏ¿ÍÔ˘Ì ÙËÓ ËÌÂÚÔÌËÓ›· ÙˆÓ ·ÁÒÓˆÓ. ¶Ú¤ÂÈ Ó· ÎÈÓËıԇ̠ÁÚ‹ÁÔÚ· ÁÈ· Ó· οÓÔ˘Ì fiϘ ÙȘ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈΤ˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·ÁÒÓ˜” , Û¯ÔÏ›·ÛÂ Ô Î. ∞ÓÙ¿ÓÙÈ Û ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘, ηٿ ÙËÓ Â›ÛÎÂ„Ë Ù˘ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ÛÙÔ ¢ËÌ·Ú¯Â›Ô ÙÔ˘ μfiÏÔ˘. √ Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¢∂ª∞ Ì›ÏËÛ Ì ıÂÙÈο ÏfiÁÈ· ÁÈ· ÙȘ ÈηÓfiÙËÙ˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ô˘ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛ ÙÔ˘˜ ηχÙÂÚÔ˘˜ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡˜ ∞ÁÒÓ˜, Û˘Ó¤ÛÙËÛÂ, ˆÛÙfiÛÔ, ÂÁÚ‹ÁÔÚÛË. “£· ‹Ù·Ó ηχÙÂÚ· Ó· ÎÈÓËıԇ̠ÁÚ‹ÁÔ-

ªÂÛÔÁÂÈ·ÎÒÓ ∞ÁÒÓˆÓ ÙÔ˘ 2013. ∞‡ÚÈÔ ÙÔ Úˆ›, ÛÙȘ 28 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ Ë ºÏfiÁ· ı· ·Ú·ÏËÊı› ·fi ÙÔ ‚ˆÌfi Î·È ‰‡Ô Ï·Ì·‰Ë‰ÚfiÌÔÈ ı· ÙË ÌÂٷʤÚÔ˘Ó, ‰È¿ ̤ÛÔ˘ ÙˆÓ Ô‰ÒÓ °Ú. §·ÌÚ¿ÎË ¤ˆ˜ ÙÔ ÛËÌ›Ô, ·fi fiÔ˘ ı· ·Ú·ÏËÊı› ·fi ÂÎÚÔÛÒÔ˘˜ Ù˘ ∂.√.∂. ÁÈ· Ó· Û˘Ó¯›ÛÂÈ ÙÔ Ù·Í›‰È Ù˘ Û ¿ÏϘ fiÏÂȘ Ù˘ ¯ÒÚ·˜.

√ Î. ª·Úο΢

Ú· Î·È Ó· ÂÚÁ·ÛÙԇ̠ÛÎÏËÚ¿ Û ÔÚÈṲ̂ӷ ÙÌ‹Ì·Ù· Ù˘ ÔÚÁ¿ÓˆÛ˘ ÁÈ·Ù› fiϘ ÔÈ ˘fiÏÔÈ˜ ÌÂÛÔÁÂȷΤ˜ ¯ÒÚ˜ ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ó Ó¤· ·fi ÙÔ μfiÏÔ. £¤ÏÔ˘Ó Ó· ͤÚÔ˘Ó ËÌÂÚÔÌËӛ˜ Î·È ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÁÈ· Ó· ÚÔÂÙÔÈÌ·ÛÙÔ‡Ó. °È· ÂÌ¿˜ Ë ËÌÂÚÔÌËÓ›· Â›Ó·È ·˘Ù‹ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÚÔÙ·ı› ÛÙËÓ ÔÚÁ·ÓˆÙÈ΋ ÂÈÙÚÔ‹ ·fi 20 ¤ˆ˜ 30 πÔ˘Ó›Ô˘ 2013 Î·È ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ·ÏÏ¿ÍÂÈ” .

∏ Ï·Ì·‰Ë‰ÚÔÌ›· ∏ ºÏfiÁ· ÙˆÓ ÃÂÈÌÂÚÈÓÒÓ √Ï˘ÌÈ·ÎÒÓ ∞ÁÒÓˆÓ, ı· ÊÙ¿ÛÂÈ ÛÙËÓ fiÏË ÙÔ˘ μfiÏÔ ÛÙȘ 19.53 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì·, ÌÂٷʤÚÔÓÙ·˜ ÙÔ Ì‹Ó˘Ì· Ù˘ ·Ó·ÓıÚÒÈÓ˘ ÂÈÚ‹Ó˘, ·Á¿˘ Î·È Û˘Ó·‰¤ÏʈÛ˘ ÙˆÓ Ï·ÒÓ, ·ÏÏ¿ Î·È Ù˘ ‰ÈÂıÓÔ‡˜ ¢ÁÂÓÔ‡˜ ¿ÌÈÏÏ·˜ . √ μfiÏÔ˜ Â›Ó·È ¤Ó·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÂÙ¿ ¢‹ÌÔ˘˜ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜, ÛÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ¤¯ÂÈ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÙ› ÂÎÙfi˜ ·fi ÙËÓ ÙÂÏÂÙ‹ ·Ê‹˜ Î·È ‰È·Ó˘ÎÙ¤Ú¢ÛË. ¶ÚÒÙÔ˜ Ï·Ì·‰Ë‰ÚfiÌÔ˜ ı· Â›Ó·È Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ μfiÏÔ˘ Î. ∞ϤÎÔ˜ μÔ‡ÏÁ·Ú˘ Ô˘ ı· ·Ú·Ï¿‚ÂÈ ÙË ÊÏfiÁ· ÛÙËÓ Ô‰fi §·Ú›Û˘ ÛÙÔ ‡„Ô˜ Ù˘ ∞¡∂ª

ÛÙȘ 19.53. §·Ì·‰Ë‰ÚfiÌÔÈ ı· Â›Ó·È Â›Û˘ Ë ·ÓÙÈÓÔ̿گ˘ Î. ∂‡Ë ∞‰·Ì¿ÎË Î·È Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜ Î. ¶·‡ÏÔ˜ ª·‚›‰Ë˜. ™ÙȘ 20.50 ı· ·Ó¿„ÂÈ Ô ‚ˆÌfi˜ ÛÙËÓ Ï·Ù›· ÌÚÔÛÙ¿ ·fi ÙÔ ‰ËÌ·Ú¯Â›Ô ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, ÂÓÒ ı· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ó ÂΉËÏÒÛÂȘ ·ÚÔ˘Û›· ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ Ù˘ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ÙˆÓ ªÂÛÔÁÂÈ·ÎÒÓ ∞ÁÒÓˆÓ ·fi ÙË ™˘ÌʈÓÈ΋ ¡¤ˆÓ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ Î·È ÙËÓ ¶ÔÏ˘ÊˆÓÈ΋ ÛÙÔ ‰ËÌ·Ú¯Â›Ô ÙÔ˘ μfiÏÔ˘. √È Ï·Ì·‰Ë‰ÚfiÌÔÈ Û ÔÛÔÛÙfi 80% ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi ÙÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ·ıÏËÙÈÛÌÔ‡ Î·È ÈÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ·fi ÙÔÓ √ÚÂÈ‚·ÙÈÎfi ŸÌÈÏÔ μfiÏÔ˘, Ë ‰È·‰ÚÔÌ‹ Ô˘ ı· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ó ÔÈ 21 Ï·Ì·‰Ë‰ÚfiÌÔÈ Ô˘ ı· ÌÂٷʤÚÔ˘Ó ÂΛÓË ÙËÓ Ë̤ڷ ÙË ºÏfiÁ· Â›Ó·È ‰È· ̤ÛÔ˘ ÙˆÓ Ô‰ÒÓ: §·Ú›Û˘ Ô˘ ı· Â›Ó·È Ë ·Ú¯‹ Ù˘ ÛÙÔ ‡„Ô˜ Ù˘ ∞¡∂ª - °Ú. §·ÌÚ¿ÎË - ¶··‰È·Ì¿ÓÙË - ¶·Á·ÛÒÓ - ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ ¢. ºÈÏÈ›‰Ë - ∞Á›Ô˘ ¢ËÌËÙÚ›Ô˘ - ™Ù·‰›Ô˘ - ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË - ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜. ™ÙË Û˘Ì‚ÔÏ‹ ÙˆÓ Ô‰ÒÓ ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ Ì ™fiψÓÔ˜ ı· Á›ÓÂÈ Ë

·Ú¿‰ÔÛË Ù˘ ºÏfiÁ·˜ ·fi ÙÔÓ ÚÔÙÂÏÂ˘Ù·›Ô, ÛÙÔÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô Ï·Ì·‰Ë‰ÚfiÌÔ, Ô ÔÔ›Ô˜ ÛÙȘ 20.50 ı· ÊÙ¿ÛÂÈ ÛÙËÓ Ï·Ù›· ÌÚÔÛÙ¿ ·fi ÙÔ ¢ËÌ·Ú¯Â›Ô ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ Î·È ı· ·Ó¿„ÂÈ ÙÔ ‚ˆÌfi Ô˘ ı· ¤¯ÂÈ ÙÔÔıÂÙËı› Û ÂȉÈ΋ Âͤ‰Ú·. ∞ÎÔÏÔ‡ıˆ˜ ·fi ÙË ºÈÏ·ÚÌÔÓÈ΋ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ ı· Á›ÓÂÈ ·Ó¿ÎÚÔ˘ÛË ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ ⁄ÌÓÔ˘ Î·È ÙˆÓ ∂ıÓÈÎÒÓ ⁄ÌÓˆÓ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ Î·È ÙÔ˘ ∫·Ó·‰¿. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ı· οÓÔ˘Ó Û‡ÓÙÔÌÔ˘˜ ¯·ÈÚÂÙÈÛÌÔ‡˜ Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ μfiÏÔ˘ ∞ϤÎÔ˜ μÔ‡ÏÁ·Ú˘ Î·È ÔÈ ÂÎÚfiÛˆÔÈ Ù˘ √ÚÁ·ÓˆÙÈ΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ÙˆÓ ¯ÂÈÌÂÚÈÓÒÓ √Ï˘ÌÈ·ÎÒÓ ∞ÁÒÓˆÓ “μ·ÓÎÔ‡‚ÂÚ 2010” Î·È Ù˘ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ √Ï˘Ìȷ΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜. ∞̤ۈ˜ ÌÂÙ¿ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ ÙÂÏÂÙ‹˜ ¤¯ÂÈ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÙ› ÂȉÈ΋ ÂΉ‹ÏˆÛË ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Ù˘ ™˘ÌʈÓÈ΋˜ √Ú¯‹ÛÙÚ·˜ ¡¤ˆÓ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ Î·È Ù˘ ¶ÔÏ˘ÊˆÓÈ΋˜ ÃÔÚˆ‰›·˜ ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ÂΉËÏÒÛÂˆÓ ÙÔ˘ ¢ËÌ·Ú¯Â›Ô˘, ·ÚÔ˘Û›· ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ Ù˘ ¢∂ª∞ Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÙË Û˘ÌÏ‹ÚˆÛË ‰˘Ô ¯ÚfiÓˆÓ ·fi ÙËÓ ·Ó¿ÏË„Ë ÙˆÓ

∂˘ı‡Ó˜ ÁÈ· ÙȘ ÌÂÁ¿Ï˜ ηı˘ÛÙÂÚ‹ÛÂȘ ÛÙËÓ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· Ù˘ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛ˘ ÙˆÓ ªÂÛÔÁÂÈ·ÎÒÓ ∞ÁÒÓˆÓ ÙÔ˘ 2013, ÂÈÚÚ›ÙÂÈ ÙfiÛÔ ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ΢‚¤ÚÓËÛË, fiÛÔ Î·È ÛÙȘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÙÚȘ fiÏÂȘ, μfiÏÔ Î·È §¿ÚÈÛ·, Ô ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÙÔ˘ §∞√™ Î. ¶·‡ÏÔ˜ ª·Úο΢. ∏ ‰‹ÏˆÛË ÙÔ˘ Î. ª·ÚοÎË ¤ÁÈÓ Ì ·ÊÔÚÌ‹, ÙËÓ ÙÚ›ÙË, ̤۷ Û ‰È¿ÛÙËÌ· Ï›ÁÔ ÌfiÓÔ Â‚‰ÔÌ¿‰ˆÓ, Â›ÛÎÂ„Ë ÛÙÔ μfiÏÔ, ÙˆÓ ÂÎÚÔÛÒˆÓ Ù˘ ¢ÈÂıÓÔ‡˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ªÂÛÔÁÂÈ·ÎÒÓ ∞ÁÒÓˆÓ. “™ÙËÓ Ô˘Û›·, ·ÓÙ› Ó· ˘¿Ú¯ÂÈ ÂͤÏÈÍË ÛÙËÓ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›·, ¤¯Ô˘Ó Á›ÓÂÈ ‚‹Ì·Ù· ÌfiÓÔ ÚÔ˜ Ù·... ›Ûˆ Ì ¢ı‡ÓË ÙfiÛÔ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘, fiÛÔ Î·È ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ Î·È Ù˘ §¿ÚÈÛ·˜” , ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛÂ Ô Î. ¶·‡ÏÔ˜ ª·Úο΢. “∏ Û‡ÓıÂÛË fiÏˆÓ ÙˆÓ ∂ÈÙÚÔÒÓ ÙÂÏ› ˘fi ·›ÚÂÛË, Î·È Ë ÂÏÏËÓÈ΋ ΢‚¤ÚÓËÛË, ·Ú’ fiÏÔ Ô˘ ¤¯ÂÈ ·Ú¤ÏıÂÈ Û¯Â‰fiÓ ¤Ó·˜ Ì‹Ó·˜ ·fi ÙËÓ ÂÎÏÔÁ‹ Ù˘, ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÛÙÂϯÒÛÂÈ Ô‡ÙÂ Î·Ó ÛÙÔȯÂȈ‰Ò˜ ÙÔÓ ÎÚ·ÙÈÎfi Ì˯·ÓÈÛÌfi. ∞˘Ù¤˜ ÔÈ ÓÔÔÙÚÔ›Â˜ Â›Ó·È ·‰È·ÓfiËÙ˜ ÁÈ· ‰ÈÂıÓ›˜ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÛÂȘ Î·È Û›ÁÔ˘Ú· ·Ô‚·›ÓÔ˘Ó Û ‚¿ÚÔ˜ ÙˆÓ ∞ÁÒÓˆÓ Î·È ÙˆÓ ˘Ô‰ÔÌÒÓ Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÔ˘Ó” , Û˘Ó¤¯ÈÛÂ Ô Î. ª·Úο΢ Î·È Î·Ù¤ÏËÍÂ: “∫·ÏÒ ÙÔ˘˜ ·ÚÌfi‰ÈÔ˘˜ ˘Ô˘ÚÁÔ‡˜ Ó· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÔ˘Ó Ó·... ·ÓËÁ˘Ú›˙Ô˘Ó ÁÈ· ÙËÓ ÂÎÏÔÁ‹ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ Î·È Ó· È¿ÛÔ˘Ó ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ¿ÌÂÛ·, Âȉ¿Ïψ˜ ı· ·Ó·ÁηÛÙԇ̠ӷ Â·Ó¤ÏıÔ˘Ì Ì ÛÎÏËÚfiÙÂÚË ÁÏÒÛÛ·”.

¢ÈÏ‹ Ë ÂÈÙ˘¯›· ÙÔ˘ ∞ÓÙÈÚ·ÙÛÈÛÙÈÎÔ‡ ºÂÛÙÈ‚¿Ï ∞¶√ ÙÔ˘˜ ‰ÈÔÚÁ·ÓˆÙ¤˜ ÙÔ˘ 4Ô˘ ∞ÓÙÈÚ·ÙÛÈÛÙÈÎÔ‡ ºÂÛÙÈ‚¿Ï μfiÏÔ˘ ·Ó·ÎÔÈÓÒıËÎ·Ó Ù· ÂÍ‹˜: ∏ ÂÍ·ÁÁÂÏ›· Î·È ÌfiÓÔ Ì˯·ÓÔΛÓËÙ˘ ÔÚ›·˜ ÁÈ· ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ ÛÙȘ 4ÌÌ ·fi ÙÔ ‰ËÌ·Ú¯Â›Ô ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ̤¯ÚÈ ÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ ∫Ú¿ÙËÛ˘ (“ºÈÏÔÍÂÓ›·˜” ηٿ ÙȘ ·Ú¯¤˜) ¶ÚÔÛʇÁˆÓ ÛÙËÓ ‚ÈÔÌ˯·ÓÈ΋ ÂÚÈÔ¯‹, ¤ÊÙ·Ó ÁÈ· Ó· ÌÂÙ·‚ÏËı› Ë ·˘Ù·Ú¯È΋ ÛÙ¿ÛË Ù˘ ·ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜. ΔÚÈ¿ÓÙ· ÂÙ¿ ÚfiÛÊ˘Á˜ ·fi ÙË ™ÔÌ·Ï›·, ÙÔ ∞ÊÁ·ÓÈÛÙ¿Ó, ÙÔ ¶·ÎÈÛÙ¿Ó Î·È ÙÔ ª·ÁÎÏ·ÓÙ¤˜, ·Ó¿ÌÂÛ¿ ÙÔ˘˜ Á˘Ó·›-

Θ Î·È ·È‰È¿, Ô˘ ÎÚ·ÙÔ‡ÓÙ·Ó ·fi ÙȘ ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ Ì‹Ó· Û ÌÂÙ·ÏÏÈÎfi Îψ‚fi, ·Ê¤ıËÎ·Ó ÂχıÂÚÔÈ. ∞fi ÙÔ Úˆ› Ù˘ ∫˘Úȷ΋˜ ·ÍȈ̷ÙÈÎÔ› Ù˘ ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋˜ ¢È‡ı˘ÓÛ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜, ÚÔÊ·ÓÒ˜ ıÔÚ˘‚Ë̤ÓÔÈ ·fi ÙËÓ ‰ËÌfiÛÈ· ηٷÁÁÂÏ›· ÁÈ· ÙËÓ ·Ú¿ÓÔÌË ÛÙ¿ÛË Ù˘ Î·È ÙÔ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓÔ Î¿ÏÂÛÌ· ÙÔ˘ ™˘ÓÙÔÓÈÛÙÈÎÔ‡ ÙÔ˘ 4Ô˘ ∞ÓÙÈÚ·ÙÛÈÛÙÈÎÔ‡ ºÂÛÙÈ‚¿Ï ÁÈ· ÙËÓ ÛËÌÂÚÈÓ‹ Ì˯·ÓÔΛÓËÙË ÔÚ›·, ÌÂÙ¤‚ËÛ·Ó ÛÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ ∫Ú¿ÙËÛ˘, fiÔ˘ ·Ú¿ÓÔÌ· ÎÚ·ÙÔ‡ÓÙ·Ó ·ÎfiÌ· ÚfiÛÊ˘Á˜ -ÏfiÁˆ ÙÔ˘ ·Ó¤ÊÈÎÙÔ˘ ·¤Ï·-

Û‹˜ ÙÔ˘˜ ÛÙȘ ¯ÒÚ˜ ÙÔ˘˜ ı· ¤ÚÂ ‹‰Ë Ó· ›¯·Ó ·ÊÂı› ÂχıÂÚÔÈ ·fi Ù· ̤۷ ÙÔ˘ Ì‹Ó·- Î·È ÌÂ Û˘ÓÔÙÈΤ˜ ‰È·‰Èηۛ˜ ÙÔ˘˜ ¿ÊËÛ·Ó fiÏÔ˘˜ ÂχıÂÚÔ˘˜. 줂·È· ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ¤ÚÂ ӷ ÂÈÛÙÚ·Ù¢Ù› Ë ·ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë Î·È Ô ·ÓıÚˆÈÛÌfi˜ ÁÈ· Ó· ÌÔÚ¤ÛÔ˘Ó ÔÈ ÚfiÛÊ˘Á˜ Ó· Û˘Ó¯›ÛÔ˘Ó ÙÔ Ù·Í›‰È ·Ó·˙‹ÙËÛ˘ ÌÈ·˜ ηχÙÂÚ˘ Ù‡¯Ë˜. ª¤ÏË ÙÔ˘ 4Ô˘ ∞ÓÙÈÚ·ÙÛÈÛÙÈÎÔ‡ ºÂÛÙÈ‚¿Ï ÌÂÙ¤‚ËÛ·Ó ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÎÚ¿ÙËÛ˘, Ì ٷ ·˘ÙÔΛÓËÙ¿ ÙÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÌÂÙ¤ÊÂÚ·Ó ÛÙÔ ÛÙ·ıÌfi ÙˆÓ ÏˆÊÔÚ›ˆÓ Î·È ÌÂ

¤ÍÔ‰· Ô˘ ·Ó¤Ï·‚ ÙÔ ºÂÛÙÈ‚¿Ï, ÏËÚÒıËÎ·Ó Ù· ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ· Ô˘ ¯ÚÂÈ·˙fiÓÙÔ˘Û·Ó ÔÈ ÚfiÛÊ˘Á˜ ÁÈ· Ó· ÊÙ¿ÛÔ˘Ó Ì¤¯ÚÈ ÙËÓ ∞ı‹Ó·. ∏ ÎÚ·ÙÈ΋ ÌÓ›·, ÁÈ· ¿ÏÏË ÌÈ· ÊÔÚ¿, ·Ó‡·ÚÎÙË. ∂ÚˆÙ¿Ù·È Ô ¡Ô̿گ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜, ˆ˜ ÔÏÈÙÈÎfi˜ ÚÔ˚ÛÙ¿ÌÂÓÔ˜ Ù˘ ÀËÚÂÛ›·˜ ¶ÔÏÈÙÈ΋˜ ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜ Ô˘ ¯ÂÈÚ›˙ÂÙ·È Ù· ˙ËÙ‹Ì·Ù· ÚÔÛʇÁˆÓ, ·Ó ÔÈ fiÚÔÈ Ô˘ ÂÈÛÚ¤Ô˘Ó ·ÎÚÈ‚Ò˜ ÁÈ· ·˘Ù¿ Ù· ı¤Ì·Ù· ·fi ÙËÓ ∂∂ Â›Ó·È ·ÓÂ·ÚΛ˜, Î·È ·Ó Ù˘¯fiÓ ··ÈÙÂ›Ù·È Ë ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ Û˘Ó‰ÚÔÌ‹ ÙˆÓ ·ÓÙÈÚ·ÙÛÈÛÙÈÎÒÓ ÔÚÁ·ÓÒÛˆÓ, ÒÛÙ ӷ ÌÔÚ¤-

ÛÂÈ Ë ¡ÔÌ·Ú¯›· ÂÈÙ¤ÏÔ˘˜ Ó· ÂÈÙÂϤÛÂÈ Â·ÚÎÒ˜ ÙȘ ıÂÛÌÈΤ˜ Ù˘ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ!

ΔÔ ∫∫∂ ÁÈ· Ù· stage ∞¶√ ÙÔ °Ú·ÊÂ›Ô Δ‡Ô˘ ∂È-

ÙÚÔ‹˜ ¶ÂÚÈÔ¯‹˜ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ∫∫∂ ·Ó·ÎÔÈÓÒıËÎ·Ó Ù· ÂÍ‹˜: “ªÂ ÙËÓ Ì¤ıÔ‰Ô ÙÔ˘ ‰È·›ÚÂÈ Î·È ‚·Û›ÏÂ˘Â Î·È ÛÙÔ fiÓÔÌ· Ù˘ ÈÛÔÙÈÌ›·˜, ‰‹ıÂÓ ÁÈ· Ó· ÌËÓ ·‰ÈÎËıÔ‡Ó ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ Ì stage ÛÙÔÓ È‰ÈˆÙÈÎfi ÙÔ̤·, Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ÚÔ¯ˆÚ› ÛÙËÓ ·fiÏ˘ÛË ¯ÈÏÈ¿‰ˆÓ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓˆÓ Ô˘ Â‰Ò Î·È Î·ÈÚfi ÙÔ˘˜ ˘ÂÚÂÎÌÂÙ·ÏχÙËÎ·Ó Ì stage Î·È ¿ÏϘ ÌÔÚʤ˜ ÂÏ·ÛÙÈ΋˜ ÚÔÛˆÚÈÓ‹˜ Î·È ·Ó·ÛÊ¿ÏÈÛÙ˘ ÂÚÁ·Û›·˜ ÛÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ ÙÔ̤·. ∂Ì·›˙ÂÈ! ∞Ó ÂӉȷÊÂÚfiÙ·Ó Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ÁÈ· ÙÔ ‰›ÎÈÔ Î·È ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ ÛÙ· stage ÙÔ˘ ȉȈÙÈÎÔ‡ ÙÔ̤· ı· ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈ˙ Û fiÏÔ˘˜ ÌfiÓÈÌË Î·È ÛÙ·ıÂÚ‹ ÂÚÁ·Û›·. ∂›Ó·È ··Ú¿‰ÂÎÙÔ ÔÈ ¤ÓÔ¯ÔÈ ÁÈ· Ù· stage, ÙËÓ ›‰È· ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ÂÍ·ÁÁ¤ÏÏÔ˘Ó ÙË Û˘Ó¤¯ÈÛË Î·È ÙË ‰È‡ڢÓÛ‹ ÙÔ˘˜ ÛÙÔÓ È‰ÈˆÙÈÎfi ÙÔ̤·, Ó· ÙÈ̈ÚÔ‡Ó Î·È Ó· ηı˘‚Ú›˙Ô˘Ó Ù· ı‡Ì·Ù· Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ ÙÔ˘˜. À‡ı˘Ó˜ ÁÈ· ÙȘ ¿ıÏȘ ÂÚÁ·ÛȷΤ˜ Û¯¤ÛÂȘ Î·È Ù˘ ·ÓÂÚÁ›·˜ Â›Ó·È ÔÈ Î˘‚ÂÚÓ‹ÛÂȘ ¡¢ ¶∞™√∫, fï˜ ‚·ÚȤ˜ ¢ı‡Ó˜ ›¯Â Î·È ¤¯ÂÈ Ë ÂÚÁ·ÙÈ΋ ·ÚÈÛÙÔÎÚ·Ù›·, Ù· ÛÙÂϤ¯Ë ÙÔ˘ ¶∞™√∫ Î·È Ù˘ ¡¢ ÛÙË °™∂∂ Î·È ÛÙËÓ ∞¢∂¢À, Ô˘ ÂÓÒ ÚˆÙÔÛÙ¿ÙËÛ·Ó ‹ ·Ó¤¯ıËÎ·Ó ÙË ıÂÛÌÔı¤ÙËÛË Î·È ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙˆÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ, ÙÒÚ· Û˘ÓËÁÔÚÔ‡Ó ÛÙËÓ ·fiÏ˘ÛË ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ Î·È ÚˆÙÔÛÙ·ÙÔ‡Ó ÛÙËÓ ÔÏ˘‰È¿Û·Û‹ ÙÔ˘˜ Ì ‚¿ÛË ÙÔ ¯ÚfiÓÔ Î·È ÙËÓ ÌÔÚÊ‹ ··Û¯fiÏËÛ˘. √È ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ÛÙ· stage Î·È ÛÙȘ ¿ÏϘ ÌÔÚʤ˜ ÂÏ·ÛÙÈ΋˜ ÂÚÁ·Û›·˜ Ú¤ÂÈ Ó· ‚Á¿ÏÔ˘Ó ÔÏÈÙÈο Û˘ÌÂÚ¿ÛÌ·Ù·. ∏ ÏÔÁÈ΋ ÙÔ˘ ·ÙÔÌÈÎÔ‡ ‚ÔϤ̷ÙÔ˜ fi¯È ÌfiÓÔ ‰ÂÓ ‰›ÓÂÈ Ï‡ÛË, ·ÏÏ¿ Î·È ·ÍÈÔÔÈÂ›Ù·È ·fi ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ ÙÔ˘˜ Ô‰‹ÁËÛ·Ó ÛÙËÓ ÔÌËÚ›· Î·È ÛÙËÓ ·Ó·ÛÊ¿ÏÈÛÙË Î·È ·Ï‹ÚˆÙË ÂÚÁ·Û›·. √È ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ Î·È Ù· Ï·˚ο ÛÙÚÒÌ·Ù· ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ¤ÛÔ˘Ó ÛÙËÓ ·Á›‰· Ù˘ ‰‹ıÂÓ ·ÍÈÔÎÚ·Ù›·˜, ‰È·Ê¿ÓÂÈ·˜, ÈÛÔÙÈÌ›·˜ Î·È ÙˆÓ Ù¿¯· ηÏÒÓ stage Ô˘ ÚÔ‚¿ÏÔ˘Ó Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË, Ë ¡¢ Î·È ÊÔÚ›˜ Ù˘ ÌÂÁ·ÏÔÂÚÁÔ‰ÔÛ›·˜ ÁÈ· Ó· Ô‰ËÁ‹ÛÔ˘Ó ÛÙËÓ ·ÓÂÚÁ›· ÙÔ˘˜ ÛËÌÂÚÈÓÔ‡˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ ÛÙ· stage ÁÈ· Ó· ÙÔ˘˜ ·ÓÙÈηٷÛÙ‹ÛÔ˘Ó Ì ¿ÏÏÔ˘˜. ¶Ú¤ÂÈ Ó· ·Á·Ó·ÎÙ‹ÛÔ˘Ó Ì ·˘Ù‹ ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ Î·È Ì ÙËÓ ¿ÏË ÙÔ˘˜ Ó· ‚¿ÏÔ˘Ó ¤Ó· Ù¤ÏÔ˜. ΔÔ ∫∫∂ Ì ÙÔÓ ÈÔ Î·ÙËÁÔÚËÌ·ÙÈÎfi ÙÚfiÔ ‰ËÏÒÓÂÈ ÙËÓ ı¤ÛË - ··›ÙËÛË Ó· ηٷÚÁËıÔ‡Ó fiÏ· Ù· stage Î·È ÔÈ ¿ÏϘ ÂÏ·ÛÙÈΤ˜ ÌÔÚʤ˜ ÂÚÁ·Û›·˜, Ó· ÌÔÓÈÌÔÔÈËıÔ‡Ó fiÛÔÈ ÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È Û ·˘Ù¿. ¡fiÌÔ˜ Â›Ó·È ÙÔ ‰›ÎÈÔ ÙÔ˘ ÂÚÁ¿ÙË. Δ·ÍÈ΋ Û˘Û›ڈÛË, ·Ó·Û‡ÓÙ·ÍË ÙÔ˘ ÂÚÁ·ÙÈÎÔ‡ ÎÈÓ‹Ì·ÙÔ˜ ÙÒÚ·. ¡· ηٷÚÁËıÔ‡Ó fiÏÔÈ ÔÈ ·ÓÙÂÚÁ·ÙÈÎÔ› - ·ÓÙÈ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÔ› ÓfiÌÔÈ ¶∞™√∫ - ¡¢ - ∂∂”.

¢ËÌ‹ÙÚ˘ ΔÛÔ˘Î¿Ï˘ æ˘¯ÔÏfiÁÔ˜-æ˘¯ÔıÂÚ·Â˘Ù‹˜ Msc ¶·È‰Ô„˘¯ÔÏÔÁ›· Msc À·ÚÍȷ΋ æ˘¯ÔıÂÚ·›· °Ú·Ê›Ô: ¢ÔÓ ¢·ÏÂ˙›Ô˘ 13 - μfiÏÔ˜ ΔËÏ.: 24210 28131. ∫ÈÓ.: 6946 226453


ª·ÁÓËÛ›· 16

ΔƒπΔ∏ 27 √∫Δøμƒπ√À 2009

∏ ÌÂÈÔ„ËÊ›· ¢‹ÌÔ˘ πˆÏÎÔ‡ ÁÈ· ÙË ÏÔÁÔ‰ÔÛ›· ÙÔ˘ ¢ËÌ¿Ú¯Ô˘

∏ ÚfiÙ·ÛË ÙÔ˘ ∂ÚÁ·ÙÈÎÔ‡ ∫¤ÓÙÚÔ˘ μfiÏÔ˘ ÁÈ· ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›· ÛÙȘ ·ÔχÛÂȘ Î·È ÙȘ ÂÚÈÎÔ¤˜ ÌÈÛıÒÓ-˘ÂÚˆÚÈÒÓ

“¶∞ƒø¢π∞” ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÈ

ËÓ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛË ‰›ˆÚ˘ ÛÙ¿Û˘ ÂÚÁ·Û›·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙Ô̤ÓÔ˘˜ ÛÙÔ Ì¤Ù·ÏÏÔ ·ÔÊ¿ÛÈÛÂ Ë ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ ∂ÚÁ·ÙÈÎÔ‡ ∫¤ÓÙÚÔ˘ μfiÏÔ˘ ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ¯ıÂÛÈÓ‹˜ Ù˘ Û˘Ó‰ڛ·Û˘. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ·ÓÙ›‰Ú·ÛË ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÛÙȘ ·ÔχÛÂȘ Î·È ÙȘ ÂÚÈÎÔ¤˜ ÛÙÔ˘˜ ÌÈÛıÔ‡˜ Î·È ÙȘ ˘Âڈڛ˜, Ì ÙÔ Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙÈÎfi ΛÓËÌ· Ó· ÚÔÂȉÔÔÈ› Ì ÎÏÈ̿ΈÛË ÙˆÓ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛˆÓ. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, ‰È›ÛÙ·ÓÙ·È ÔÈ ·fi„ÂȘ ÛÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ËÌÂÚÔÌËÓ›· ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹˜ ÙÔ˘ Û˘Ó‰ڛԢ ÙÔ˘ ∂ÚÁ·ÙÈÎÔ‡ ∫¤ÓÙÚÔ˘, Ë ÔÏÔ̤ÏÂÈ· ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ÚfiÎÂÈÙ·È Û‹ÌÂÚ· ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Û˘Ó‰ڛ·Û‹˜ Ù˘ Ó· Ï¿‚ÂÈ ÙËÓ ÔÚÈÛÙÈ΋ ·fiÊ·ÛË.

Ì ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ Ù˘ ÙË ÏÔÁÔ‰ÔÛ›· ÙÔ˘ ¢ËÌ¿Ú¯Ô˘ πˆÏÎÔ‡ Î. ¶. ªÔ˘ÙÛÈÓ¿ Ë ÔÌ¿‰· ÌÂÈÔ„ËÊ›·˜ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ Ì ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙËÓ Î. μ¿Ûˆ ™Ù·˘ÚÔÔ‡ÏÔ˘. ™ÙË Û¯ÂÙÈ΋ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È Ù· ÂÍ‹˜: “¶·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹Û·Ì ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ 25/10/2009 ÙË ÏÔÁÔ‰ÔÛ›· ÙÔ˘ ¢ËÌ¿Ú¯Ô˘ πˆÏÎÔ‡ Î. ¶¿ÚË ªÔ˘ÙÛÈÓ¿, ÂÓÒÈÔÓ ‰ÂηÙÂÛÛ¿ÚˆÓ ‰ËÌÔÙÈÎÒÓ Î·È ÙÔÈÎÒÓ Û˘Ì‚Ô‡ÏˆÓ Î·È ÔÎÙÒ!!! ÌfiÓÔÓ ‰ËÌÔÙÒÓ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ πˆÏÎÔ‡. ΔÔ ÊÈ¿ÛÎÔ Ù˘ ÌˉÂÓÈ΋˜ ÚÔÛ¤Ï¢Û˘ ÙˆÓ ‰ËÌÔÙÒÓ, ÌÂÙ¿ ÙË ÌÂıÔ‰Â˘Ì¤ÓË ˘Ô‚¿ıÌÈÛË ÙÔ˘ ıÂÛÌÔ‡ Ù˘ ÏÔÁÔ‰ÔÛ›·˜ ÙÔ˘ ¢ËÌ¿Ú¯Ô˘ ÂΠ̤ÚÔ˘˜ Ù˘ ‰ËÌÔÙÈ΋˜ ÏÂÈÔ„ËÊ›·˜, ‰ÂÓ ÙfiËÛ ÙÔÓ Î. ªÔ˘ÙÛÈÓ¿ Ó· ÏÔÁÔ‰ÔÙ‹ÛÂÈ Û ÎÂÓ¿ ¤‰Ú·Ó·. ∏ ÔÌ¿‰· ÌÂÈÔ„ËÊ›·˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ πˆÏÎÔ‡ ·‰˘Ó·ÙÒÓÙ·˜ Ó· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ ÙÔÓ Â˘ÙÂÏÈÛÌfi Ù˘ ÎÔÚ˘Ê·›·˜ ·˘Ù‹˜ ‰È·‰Èηۛ·˜, Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÂ›Ù·È ÌÈ· ÊÔÚ¿ ÙÔ ¯ÚfiÓÔ, ‰›ÓÔÓÙ·˜ ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· ÛÙÔ˘˜ ‰ËÌfiÙ˜ Ó· ÎÚ›ÓÔ˘Ó ÙÔ ¤ÚÁÔ Û˘ÓÔÏÈο ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘, ·Ô¯ÒÚËÛ ηٷÁÁ¤ÏÏÔÓÙ·˜ ÙËÓ ·Úˆ‰›· ÏÔÁÔ‰ÔÛ›·˜ fiˆ˜ ·˘Ù‹ ÂÍÂÏ›¯ıËÎÂ. ∏ ˯ËÚfiÙ·ÙË ·Ô˘Û›· ÙˆÓ ‰ËÌÔÙÒÓ Ù˘ πˆÏÎÔ‡ ·fi ÙË ÏÔÁÔ‰ÔÛ›·, ·˜ ÚÔ‚ÏËÌ·Ù›ÛÂÈ ÙÔÓ Î. ªÔ˘ÙÛÈÓ¿ Î·È ÙËÓ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘. √È ‰ËÌfiÙ˜ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó Ó· ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ó ϤÔÓ Ù›ÔÙ ·fi ÙÔÓ ›‰ÈÔ, ·Ú¿ ÌfiÓÔ ÙËÓ Ù˘È΋ ÂÍ¿ÓÙÏËÛË Ù˘ ÙÂÙÚ·ÂÙ›·˜ ÁÈ· Ó· ·ÏÏ¿ÍÔ˘Ó ÛÂÏ›‰· ÛÙÔÓ ÙfiÔ ÙÔ˘˜” ηٷϋÁÂÈ Ë ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË.

∫¿ËΠ·ÔÚÚÈÌÌ·ÙÔÊfiÚÔ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜ √§√™Ã∂ƒø™ ηٷÛÙÚ¿ÊËΠ·ÔÚÚÈÌÌ·ÙÔÊfiÚÔ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜ ÂÍ·ÈÙ›·˜ ˘ÚηÁÈ¿˜ Ô˘ ÚÔÎÏ‹ıËΠÛÙÔ fi¯ËÌ· ·fi ¿ÁÓˆÛÙË Ì¤¯ÚÈ ÛÙÈÁÌ‹˜ ·ÈÙ›·. ∏ ˘ÚηÁÈ¿ ÂΉËÏÒıËΠÌÈÛ‹ ÂÚ›Ô˘ ÒÚ· ÌÂÙ¿ Ù· ÌÂÛ¿Ó˘¯Ù· ÙÔ˘ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ˘ ™·‚‚¿ÙÔ˘ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÛÙ¿ıÌ¢Û˘ ÙˆÓ Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∞Ú¯‹˜ Î·È ¤ıÂÛ Û ¿ÌÂÛË ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛË ÙfiÛÔ ÙÔ ¶˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÈÎfi ™ÒÌ·, fiÛÔ Î·È ÙË ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜. ∏ ¿ÌÂÛË Â¤Ì‚·ÛË ÙˆÓ ·ÚÌÔ‰›ˆÓ ∞Ú¯ÒÓ ‰ÂÓ ÛÙ¿ıËÎÂ, ˆÛÙfiÛÔ, ÈηӋ Ó· ·ÔÙÚ¤„ÂÈ ÙËÓ ÔÏÔÎÏËÚˆÙÈ΋ ηٷÛÙÚÔÊ‹ ÙÔ˘ ·ÔÚÚÈÌÌ·ÙÔÊfiÚÔ˘. “ΔÔ fi¯ËÌ· ηٷÛÙÚ¿ÊËΠÔÏÔÛ¯ÂÚÒ˜” ÙÔÓ›˙ÂÈ Ô ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜ Î. °È¿Ó. °ÎÔ˘ÓÙ¤ÏÈ·˜ “·fi ÙËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË Ù˘ ˘ÚηÁÈ¿˜. ¶ÚÔ˜ ÙÔ ·ÚfiÓ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ‰ÂÓ Â›Ì·ÛÙ Û ı¤ÛË Ó· ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ì ٷ ·ÎÚÈ‚‹ ·›ÙÈ· ÙÔ˘ ÁÂÁÔÓfiÙÔ˜, Ì ÙË ÊˆÙÈ¿ Ó· ÂΉËÏÒÓÂÙ·È ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÛÙ¿ıÌ¢Û˘ ÙˆÓ Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘. ΔÔ ‚¤‚·ÈÔ Â›Ó·È fiÙÈ ı· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÔ˘Ì ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÛÙÔ ¤ÚÁÔ ·ÔÎÔÌȉ‹˜ ÙˆÓ ·ÔÚÚÈÌÌ¿ÙˆÓ, ηıÒ˜ Ô ÛÙfiÏÔ˜ ÌÂÈÒıËΠηٿ ¤Ó· fi¯ËÌ·” ηٷϋÁÂÈ Ô Î. °ÎÔ˘ÓÙ¤ÏÈ·˜.

¢›ˆÚË ÛÙ¿ÛË ÂÚÁ·Û›·˜ ÛÙÔ Ì¤Ù·ÏÏÔ

Δ

ƒÂÔÚÙ¿˙: μ∞°°∂§∏™ ∫∞ƒ∞ª∞¡∏™

ªÂ ‰›ˆÚË ÛÙ¿ÛË ÂÚÁ·Û›·˜ Î·È Ì ÙËÓ ÚÔÂȉÔÔ›ËÛË ÁÈ· ÎÏÈ̿ΈÛË ÙˆÓ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂˆÓ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ Î·È ∂ÚÁ·ÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ μfiÏÔ˘ ‰ÈÂΉÈÎÔ‡Ó ·fi ÙÔ˘˜ ÂÚÁÔ‰fiÙ˜ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ÌÂÙ¿ÏÏÔ˘ Ó· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÔ˘Ó ÔÈ ·ÔχÛÂȘ Î·È ÔÈ ÂÚÈÎÔ¤˜ ÛÙÔ˘˜ ÌÈÛıÔ‡˜ Î·È ÙȘ ˘Âڈڛ˜. ™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ·fiÊ·ÛË, ÙËÓ ÔÔ›· ¤Ï·‚Â Ë ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ ∂ÚÁ·ÙÈÎÔ‡ ∫¤ÓÙÚÔ˘ μfiÏÔ˘ ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ¯ıÂÛÈÓ‹˜ Ù˘ Û˘Ó‰ڛ·Û˘, ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ÌÂÙ¿ÏÏÔ˘ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ·ÓÙȉڿÛÔ˘Ó ÛÙȘ ·ÔχÛÂȘ Î·È ÙȘ ÂÚÈÎÔ¤˜ ÌÈÛıÒÓ Î·È ˘ÂÚˆÚÈÒÓ Ì ‰›ˆÚË ÛÙ¿ÛË ÂÚÁ·Û›·˜. ∏ ËÌÂÚÔÌËÓ›· Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ˘ Ù˘ ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛ˘ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ηıÔÚÈÛÙ› ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÛËÌÂÚÈÓ‹˜ Û˘Ó‰ڛ·Û˘ Ù˘ ÔÏÔ̤ÏÂÈ·˜ ÙÔ˘ ∂ÚÁ·ÙÈÎÔ‡ ∫¤ÓÙÚÔ˘ μfiÏÔ˘. ™ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Î·Ù¿ ÙËÓ ÔÔ›· ‰ÂÓ ÂÈÙ¢¯ı› Ô ÛÙfi¯Ô˜ Ì ÙË ‰›ˆÚË ÛÙ¿ÛË ÂÚÁ·Û›·˜, ÙÔ Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙÈÎfi ΛÓËÌ· ÚÔÂȉÔÔÈ› Ì ÎÏÈ̿ΈÛË ÙˆÓ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛˆÓ. “∏ ÚfiÙ·Û‹ Ì·˜ Â›Ó·È ÁÈ· ‰›ˆÚË ÛÙ¿ÛË ÂÚÁ·Û›·˜ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ÌÂÙ¿ÏÏÔ˘” ÂÈÛ‹Ì·ÓÂ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∂ÚÁ·ÙÈÎÔ‡ ∫¤ÓÙÚÔ˘ μfiÏÔ˘ Î. £·Ó. ¶··‰ËÌfiÔ˘ÏÔ˜ “ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆÈÛÙÔ‡Ó Ù· ÔÍ˘Ì¤Ó· Ú¿ÁÌ·ÙÈ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·, Ù· Ô-

Ô›· ·Ú·ÙËÚÔ‡ÓÙ·È Ì ÙȘ ·ÔχÛÂȘ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ Î·È ÙȘ ÂÚÈÎÔ¤˜ ÛÙÔ˘˜ ÌÈÛıÔ‡˜ Î·È ÙȘ ˘Âڈڛ˜. ∏ ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ ∂ÚÁ·ÙÈÎÔ‡ ∫¤ÓÙÚÔ˘ μfiÏÔ˘ ÍÂÎÈÓ¿ ¿ÌÂÛ· Û˘ÛΤ„ÂȘ Ì ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ ÛÙÔ Ì¤Ù·ÏÏÔ Î·È ÂÓËÌÂÚˆÙÈΤ˜ ÔÌÈϛ˜ ÛÙÔ˘˜ ÂÚÁ·ÛÈ·ÎÔ‡˜ ¯ÒÚÔ˘˜. ΔÔ Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙÈÎfi ΛÓËÌ· Â›Ó·È ·ÔÊ·ÛÈṲ̂ÓÔ Ó· ·ÓÙȉڿÛÂÈ ÛÙȘ ·ÔχÛÂȘ Î·È ÙȘ ÂÚÈÎÔ¤˜ ÌÈÛıÒÓ Î·È ˘ÂÚˆÚÈÒÓ, Ô˘ ÛËÌÂÈÒÓÔÓÙ·È Î·È ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ÌÂÙ¿ÏÏÔ˘” ÙfiÓÈÛÂ Ô Î. ¶··‰ËÌfiÔ˘ÏÔ˜.

∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ Ô ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ ÙÔ˘ ∂ÚÁ·ÙÈÎÔ‡ ∫¤ÓÙÚÔ˘ μfiÏÔ˘ Î. °. ∫›ÙÛÈÔ˜ ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛ fiÙÈ “Ë ÚfiÙ·ÛË Ù˘ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ Â›Ó·È ÁÈ· ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛË ‰›ˆÚ˘ ÛÙ¿Û˘ ÂÚÁ·Û›·˜ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ÌÂÙ¿ÏÏÔ˘. ∏ ËÌÂÚÔÌËÓ›· Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ˘ Ù˘ ÛÙ¿Û˘ ı· ηıÔÚÈÛÙ› ·fi ÙËÓ ÔÏÔ̤ÏÂÈ· Î·È Û οı ÂÚ›ÙˆÛË ı· Â›Ó·È ÚÈÓ ÙË ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹ ÙÔ˘ Û˘Ó‰ڛԢ. ∏ ÚÒÙË ·ÓÙ›‰Ú·ÛË ÙÔ˘ Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙÈÎÔ‡ ÎÈÓ‹Ì·ÙÔ˜ Î·È ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ı· Â›Ó·È Ë Ú·ÁÌ·ÙÔ-

Ô›ËÛË ‰›ˆÚ˘ ÛÙ¿Û˘ ÂÚÁ·Û›·˜. ™ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Î·Ù¿ ÙËÓ ÔÔ›· Ô ÛÙfi¯Ô˜ ‰ÂÓ ÂÈÙ¢¯ı›, ÚÔ¯ˆÚԇ̠۠ÎÏÈ̿ΈÛË ÙÔ˘ ·ÁÒÓ·. ™˘Ó‰ÈηÏÈÛÙÈÎfi ΛÓËÌ· Î·È ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ÛÙÔ Ì¤Ù·ÏÏÔ ı· ·ÓÙȉڿÛÔ˘Ì ‰˘Ó·ÌÈο, ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Î·Ù¿ ÙËÓ ÔÔ›· Û˘Ó¯ÈÛÙÔ‡Ó ÔÈ ·ÔχÛÂȘ, ÔÈ ÂÚÈÎÔ¤˜ ÌÈÛıÒÓ Î·È ˘ÂÚˆÚÈÒÓ” ÛËÌ›ˆÛÂ Ô Î. ∫›ÙÛÈÔ˜. ™ÙËÓ ›‰È· Û˘Ó‰ڛ·ÛË ‰ÈÈÛÙ¿ÌÂÓ˜ ‹Ù·Ó ÔÈ ·fi„ÂȘ Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ËÌÂÚÔÌËÓ›· ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹˜ ÙÔ˘ Û˘Ó‰ڛԢ ÙÔ˘ ∂Ú-

Á·ÙÈÎÔ‡ ∫¤ÓÙÚÔ˘ μfiÏÔ˘. “√È ·fi„ÂȘ ‰È›ÛÙ·ÓÙ·È” ÙÔÔıÂÙ‹ıËÎÂ Ô Î. ¶··‰ËÌfiÔ˘ÏÔ˜ “ηıÒ˜ ÔÈ ÚÔÙ¿ÛÂȘ Â›Ó·È ÁÈ· ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹ ÙÔ˘ Û˘Ó‰ڛԢ ÛÙȘ 19 ‹ ÙȘ 27 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘. ∏ ‰È΋ Ì·˜ ÚfiÙ·ÛË Â›Ó·È ÙÔ Û˘Ó¤‰ÚÈÔ Ó· ‰ÈÂÍ·¯ı› ÛÙȘ 27 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘, ηıÒ˜ ÙËÓ ÂÔ̤ÓË 28 ÔÏÔÎÏËÚÒÓÂÙ·È Ë ıËÙ›· Ù˘ ·ÚÔ‡Û·˜ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘” ·Ó¤ÊÂÚÂ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∂ÚÁ·ÙÈÎÔ‡ ∫¤ÓÙÚÔ˘ μfiÏÔ˘. “¶ÚÔ·ÙÂÈ ‰È·ÊÔÚÔÔ›ËÛË Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔÓ Î·ıÔÚÈÛÌfi Ù˘ ËÌÂÚÔÌËÓ›·˜ ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹˜ ÙÔ˘ Û˘Ó‰ڛԢ” ·Ó¤ÊÂÚÂ Ô Î. ∫›ÙÛÈÔ˜ “ηıÒ˜ ÔÈ ¢∞∫∂ Î·È ¢∞™ ÚÔÙ›ÓÔ˘Ó ÙȘ 19 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ Î·È Ë ¶∞™∫∂ Ì ÙËÓ ∞˘ÙfiÓÔÌË ¶·Ú¤Ì‚·ÛË ÙȘ 27 ÙÔ˘ ›‰ÈÔ˘ Ì‹Ó·. ∏ ÔÚÈÛÙÈ΋ ·fiÊ·ÛË ı· ÏËÊı› ·fi ÙËÓ ÔÏÔ̤ÏÂÈ·” ‹Ù·Ó Ë ·Ú¤Ì‚·ÛË ÙÔ˘ Î. ∫›ÙÛÈÔ˘. Δ¤ÏÔ˜, Ô Î. ∫›ÙÛÈÔ˜ ¤Î·Ó ÏfiÁÔ ÁÈ· “ˆÌ‹ ·Ú¤Ì‚·ÛË Ù˘ ÂÚÁÔ‰ÔÛ›·˜ Ù˘ ª∂Δ∫∞ ÛÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿‰ÂÈÍË ÙÔ˘ ۈ̷Ù›Ԣ ÂÚÁ·˙Ô̤ӈÓ, Ì ÙËÓ ÂÚÁÔ‰ÔÛ›· Ó· ˙ËÙ› ·fi ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙Ô̤ÓÔ˘˜ ÙËÓ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË Ù˘ ¶∞™¶. ¢ÂÓ Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ Ë ÂÚÁÔ‰ÔÛ›· Ó· ·ÚÂÌ‚·›ÓÂÈ Û ÂÎÏÔÁÈ΋ ‰È·‰Èηۛ· ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿‰ÂÈÍË ÛˆÌ·Ù›Ԣ, fiˆ˜ ˆÌ¿ ¤ÁÈÓ ÛÙË ª∂Δ∫∞ ÙËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË ¶·Ú·Û΢‹. Δ¤ÙÔÈÔ˘ ›‰Ô˘˜ Ú·ÎÙÈΤ˜ ηٷ‰Èο˙ÔÓÙ·È ÙfiÛÔ ·fi ÙÔ Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙÈÎfi ΛÓËÌ·, fiÛÔ Î·È ·fi ÙÔ˘˜ ›‰ÈÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙Ô̤ÓÔ˘˜” η٤ÏËÍÂ Ô Î. ∫›ÙÛÈÔ˜.

™˘Ó‰ÈηÏÈÛÙ¤˜ ÙÔ˘ ¶∞ª∂ Ì ‚·ÚȤ˜ ηÙËÁÔڛ˜ ηٿ Ù˘ ÏÂÈÔ„ËÊ›·˜ ÙÔ˘ ∂ÚÁ·ÙÈÎÔ‡ ∫¤ÓÙÚÔ˘

∫·Ù·ÁÁ¤ÏÏÔ˘Ó ÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ ∂∫μ ÁÈ· ÓÔı›˜ ÂÓ fi„ÂÈ Û˘Ó‰ڛԢ °È· “·Ï¯ËÌ›˜ Î·È ÓÔı›˜ Û ‰È¿ÊÔÚ· Û˘Ó‰Èοٷ, Ì ÛÙfi¯Ô Ó· ·ÏÏ¿ÍÂÈ ÙÔ˘˜ Û˘Û¯ÂÙÈÛÌÔ‡˜ ÂÓ fi„ÂÈ ÙÔ˘ Û˘Ó‰ڛԢ” , ηًÁÁÂÈÏ·Ó ÙËÓ ÏÂÈÔ„ËÊ›· Ù˘ ¢ÈÔ›ÎËÛ˘ ÙÔ˘ ∂ÚÁ·ÙÈÎÔ‡ ∫¤ÓÙÚÔ˘ μfiÏÔ˘, ̤ÏË ÙÔ˘ ¶∞ª∂ ª·ÁÓËÛ›·˜, ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Û˘Ó¤ÓÙ¢Í˘ Δ‡Ô˘ Ô˘ ·Ú·¯ÒÚËÛ·Ó. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, ηًÁÁÂÈÏ·Ó ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË ÁÈ· “ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ·ÓÙÂÚÁ·ÙÈÎÒÓ Ì¤ÙÚˆÓ” , ÂÓÒ ÚÔ·Ó‹ÁÁÂÈÏ·Ó ÙËÓ ·Ó¿ÏË„Ë ÛÂÈÚ¿˜ ÚˆÙÔ‚Ô˘ÏÈÒÓ Î·È ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂˆÓ ÙÔ ·Ì¤Ûˆ˜ ÚÔÛ¯¤˜ ‰È¿ÛÙËÌ·. √ ÂÎÚfiÛˆÔ˜ ÙÔ˘ ¶∞ª∂ ª·ÁÓËÛ›·˜ Δ¿Î˘ ΔÚÈ·ÓÙ·Ê˘ÏÏ¿ÎÔ˜ ηÙËÁfiÚËÛ ÙËÓ ÏÂÈÔ„ËÊ›· Ù˘ ¢ÈÔ›ÎËÛ˘ ÙÔ˘ ∂∫μ Î·È ÙËÓ ·Ú¿Ù·ÍË Ù˘ ¶∞™∫∂, ÁÈ· ÙÔ ı¤Ì· ÙÔ˘ ÂÈΛÌÂÓÔ˘ Û˘Ó‰ڛԢ, ϤÁÔÓÙ·˜ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο: “¢È·Ê·›ÓÔÓÙ·È ÔÈ ÙÂÚ¿ÛÙȘ ¢ı‡Ó˜ ÙÔ˘˜. º·›ÓÂÙ·È fiÙÈ ÌÂÙ¿ ÙȘ ·Ï¯ËÌ›˜ Û ‰È¿ÊÔÚ· Û˘Ó‰Èοٷ ÁÈ· ÙËÓ ÂÎÏÔÁ‹ ÂÎÚÔÛÒˆÓ ÛÙÔ Û˘Ó¤‰ÚÈÔ Î·È Ì ÙËÓ Ù·ÎÙÈ΋ ÓÔı›·˜ Û ‰È¿ÊÔÚ· ۈ̷Ù›· ÁÈ· Ó· ·Ï-

Ï¿ÍÔ˘Ó ÙÔ˘˜ Û˘Û¯ÂÙÈÛÌÔ‡˜, ÚÔ¯ˆÚÔ‡Ó Î·È ÛÙÔÓ ÔÚÈÛÌfi ËÌÂÚÔÌËÓ›·˜ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛ˘ ÙÔ˘ Û˘Ó‰ڛԢ Ì ·˘Ù‹ ÙË ÏÔÁÈ΋. ¶·ÚfiÌÔȘ Ù·ÎÙÈΤ˜ ‰ÂÓ ı· ÙȘ ·Ê‹ÛÔ˘Ì ӷ ÂÚ¿ÛÔ˘Ó. ∫·Ïԇ̠ÙËÓ ÂÚÁ·ÙÈ΋ Ù¿ÍË Ó· ·ÔÌÔÓÒÛÂÈ ÙËÓ ÏÂÈÔ„ËÊ›· Ù˘ ¢ÈÔ›ÎËÛ˘ ÙÔ˘ ∂∫μ Î·È Ó· ÛÙËÚ›ÍÂÈ ÙÔ ∂ÚÁ·ÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ” . ¡· ·Ó·ÊÂÚı› fiÙÈ Èı·ÓfiÙÂ-

Ú˜ ËÌÂÚÔÌËӛ˜ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛ˘ Ù˘ ™˘Ó¤Ï¢Û˘ ÙˆÓ ∞ÓÙÈÚÔÛÒˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ÂÎÏÔÁ‹ ∂ÊÔÚ¢ÙÈ΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ıˆÚÔ‡ÓÙ·È Ë 19Ë Î·È Ë 27Ë ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘, ÂÓÒ Ë ËÌÂÚÔÌËÓ›· ÙÔ˘ ™˘Ó‰ڛԢ ÙÔ˘ ∂∫μ ı· ÔÚÈÛÙÈÎÔÔÈËı› ÛÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ Û˘Ó‰ڛ·ÛË Ù˘ √ÏÔ̤ÏÂÈ·˜. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·, Ô Î. ΔÚÈ·ÓÙ·Ê˘ÏÏ¿ÎÔ˜, ¿ÛÎËÛ ‰ÚÈÌ›· ÎÚÈÙÈ΋ ÛÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË, Ϥ-

ÁÔÓÙ·˜ fiÙÈ “ÚÔÛ·ı› Ó· Ì·ÎÈÁÈ¿ÚÂÈ Ù· ·ÓÙÂÚÁ·ÙÈο ̤ÙÚ· Ô˘ ¤¯ÂÈ Ï¿‚ÂÈ Î·È ı· Ï¿‚ÂÈ ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙ· Ï·˚ο ÛÙÚÒÌ·Ù· Î·È ÙËÓ ÂÚÁ·ÙÈ΋ Ù¿ÍË. ∂Ì›˜ ‰ÂÓ ¯·Ú›˙Ô˘Ì ÛÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË Ô‡Ù ‰Â˘ÙÂÚfiÏÂÙÔ Î·È Î·Ïԇ̠ÙËÓ ÂÚÁ·ÙÈ΋ Ù¿ÍË Î·È Ù· Û˘Ó‰Èοٷ Ó· ÌË ‰ÒÛÔ˘Ó ›ÛÙˆÛË ¯ÚfiÓÔ˘ Û ·˘Ù‹ ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÂÍ·ÁÁ›ÏÂÈ Ë Ó¤· ΢‚¤ÚÓËÛË Ó· ÂÊ·ÚÌfiÛ” , ÚÔÛ¤ıÂÛÂ. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·, ·Ó·Ê¤ÚıËΠÛÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ηٿÚÁËÛ˘ ÙˆÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ Stage, ÙÔÓ›˙ÔÓÙ·˜ ˆ˜ “ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ηı·Ú¿ ·ÓÙÂÚÁ·ÙÈ΋ χÛË. ∂Ì›˜ ϤÌ ӷ ηٷÚÁËıÔ‡Ó fiϘ ÔÈ ÌÔÚʤ˜ ÂÏ·ÛÙÈ΋˜ ÂÚÁ·Û›·˜ ÛÙÔÓ È‰ÈˆÙÈÎfi Î·È ‰ËÌfiÛÈÔ ÙÔ̤· Î·È fiÏÔÈ ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ Ó· ÌÔÓÈÌÔÔÈËıÔ‡Ó” , Û˘ÌÏ‹ÚˆÛÂ. ™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÛÙ‹ÚÈ͢ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÛÙ· stage, ÙÔ ¶∞ª∂ ª·ÁÓËÛ›·˜ ı· Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ ÛÙÔ Û˘ÏÏ·ÏËÙ‹ÚÈÔ, Ô˘ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÌÂı·‡ÚÈÔ ¶¤ÌÙË 29 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·, ÂÓÒ Ù· ̤ÏË ÙÔ˘

ηÏÔ‡Ó Ù· ¢.™. ÙˆÓ ™ˆÌ·Ù›ˆÓ Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó Û °ÂÓÈΤ˜ ™˘ÓÂχÛÂȘ, fiÔ˘ ı· ·ÔÊ·ÛÈÛÙ› Ë ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛ˘ ÙÔ ÂfiÌÂÓÔ ‰È¿ÛÙËÌ· Û ÛÙ·ıÌfi ‰ÈÔ‰›ˆÓ, ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ٷ Û˘Ó‰Èοٷ Ù˘ §¿ÚÈÛ·˜, ÁÈ· ÙÔ ı¤Ì· ÙˆÓ ·ÔχÛÂˆÓ Î·È Ù˘ ·ÏÏ·Á‹˜ ÙˆÓ ÂÚÁ·ÛÈ·ÎÒÓ Û¯¤ÛˆÓ. ™ÙȘ 7 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ ÙÔ ¶∞ª∂ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ Â˘Ú›· Û‡ÛÎÂ„Ë ÁÈ· ÙȘ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ ÛÙËÓ ¶·È‰Â›·, ÂÓÒ ÛÙȘ 17 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ ı· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯ÂÈ ÛÙȘ ÂΉËÏÒÛÂȘ ÁÈ· ÙÔ ¶ÔÏ˘Ù¯Ó›Ô, ÛÙËÓ Ï·Ù›· ¢ËÌ·Ú¯Â›Ô˘. ™ÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ Û˘Ó‰ڛ·ÛË Ù˘ √ÏÔ̤ÏÂÈ·˜ ÙÔ˘ ∂∫μ, ÙÔ ¶∞ª∂ ı· ηٷı¤ÛÂÈ ÚfiÙ·ÛË ÁÈ· ·Ì‚ÔÏÈÒÙÈÎË ÛÙ¿ÛË ÂÚÁ·Û›·˜, Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÙËÓ ÎÚ›ÛË ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ÌÂÙ¿ÏÏÔ˘. ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ Ù· ̤ÏË ÙÔ˘ ¶∞ª∂ Î.Î. °. ƒÔ‡ÛÛ·˜ Î·È μ. ™Ù·Ì¤ÏÔ˜ μ·Û›Ï˘, ηÙËÁfiÚËÛ·Ó ÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË Ù˘ ª∂Δ∫∞ ÁÈ· “ˆÌ‹ ·Ú¤Ì‚·ÛË ÛÙȘ ÚfiÛÊ·Ù˜ ·Ú¯·ÈÚÂۛ˜ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙Ô̤ӈӔ . °ÈÒÚÁÔ˜ •˘Ófi˜


M·ÁÓËÛ›· 17

ΔƒπΔ∏ 27 O∫Δøμƒπ√À 2009

∞fi ÙË Ó¤· ¯ÚÔÓÈ¿ ‰ÂÓ ı· ·ÔÊ·Û›˙Ô˘Ó ÔÈ ÁÂÓÈΤ˜ Û˘ÓÂχÛÂȘ ÙˆÓ ·ÓÂÈÛÙËÌÈ·ÎÒÓ ÙÌËÌ¿ÙˆÓ

∞fi ÙÔ ˘. ¶·È‰Â›·˜ ÂÈÛ·ÁˆÁ‹ ÙˆÓ ·Ó·‹ÚˆÓ Û ∞∂π Î·È Δ∂π ∞

fi ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ¶·È‰Â›·˜ ·¢ı›·˜ Î·È fi¯È ·fi ÙȘ ÁÂÓÈΤ˜ Û˘ÓÂχÛÂȘ ÙˆÓ ΔÌËÌ¿ÙˆÓ ı· Á›ÓÂÙ·È ·fi ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ Ë ÂÈÛ·ÁˆÁ‹ ÙˆÓ ·ÙfiÌˆÓ Ì ·Ó·ËÚ›· ÛÙ· ΔÌ‹Ì·Ù· ∞∂π Î·È Δ∂π. º¤ÙÔ˜ ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ·ÈÙ‹ÛÂȘ ∞ª∂∞ ˘Ô‚Ï‹ıËÎ·Ó ÛÙ· ¶·È‰·ÁˆÁÈο ΔÌ‹Ì·Ù·. ∂ÈÙÚÔ‹ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·‚¿ıÌÈÛË Ù˘ ÎÂÓÙÚÈ΋˜ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰·˜ ÙÔ˘ ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ ÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ £ÂÛÛ·Ï›·˜, ÒÛÙ ӷ ·Ú¤¯ÂÙ·È Î·Ï‡ÙÂÚË ÂÓË̤ڈÛË. Â›Ó·È Û˘Ó¯Ҙ ÂÓËÌÂڈ̤ÓÔ, ÛËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ ˘‡ı˘ÓÔÈ ÁÈ· ÙËÓ ·ÚÔ¯‹ Î·È ÙËÓ ÂÈηÈÚÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ Ô˘ ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È Â›Ó·È ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·: Ô ¶Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜, ÁÈ· οı ∞η‰ËÌ·˚Îfi ΔÌ‹Ì·, Ô ¢È¢ı˘ÓÙ‹˜/¶ÚÔ˚ÛÙ¿ÌÂÓÔ˜ ÁÈ· οı ¢È‡ı˘ÓÛË/ÀËÚÂÛ›· ÙÔ˘ π‰Ú‡Ì·ÙÔ˜, Ô ¶ÚÔ˚ÛÙ¿ÌÂÓÔ˜ ÙÔ˘ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜ ¢ËÌÔÛ›ˆÓ ™¯¤ÛˆÓ, ÁÈ· ÙȘ ÏËÚÔÊÔڛ˜ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙÔ ÿ‰Ú˘Ì· ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ· (.¯. πÛÙÔÚ›·, ÃÒÚÔÈ-∂ÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ Î.Ï.).

ƒÂÔÚÙ¿˙: ºøΔ∏™ ™¶∞¡√™ spanos@e-thessalia.gr

Δ· ¿ÙÔÌ· Ì ·Ó·ËÚ›· ÂÈÛ¿ÁÔÓÙ·È Â‰Ò Î·È ¯ÚfiÓÈ· ÛÙ· ∞∂π Î·È Δ∂π ÌfiÓÔ Ì ÙÔ ‚·ıÌfi ·ÔÏ˘ÙËÚ›Ô˘ ÙÔ˘˜. ª¤¯ÚÈ Î·È ¤Ú˘ÛÈ Î¿ı ΔÌ‹Ì· ∞∂π ‰Â¯fiÙ·Ó ·ÚÈıÌfi ·ÙfiÌˆÓ Ì ·Ó·ËÚ›· Ô˘ ÈÛÔ‰˘Ó·ÌÔ‡Û Ì ÙÔ 3% Â› ÙÔ˘ Û˘ÓÔÏÈÎÔ‡ ·ÚÈıÌÔ‡ ÂÈÛ·ÎÙ¤ˆÓ. ∞fi ʤÙÔ˜ ÙÔ ÔÛÔÛÙfi 3% ·˘Í‹ıËΠÛÙÔ 5% Ô˘ ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ ı· ·˘ÍËıÔ‡Ó Î·È Ù· ∞ª∂∞ Ô˘ ı· ÂÈÛ·¯ıÔ‡Ó ÛÙËÓ ÙÚÈÙÔ‚¿ıÌÈ· ÂÎ·›‰Â˘ÛË. √È ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ ˘¤‚·Ï·Ó ÙȘ ·ÈÙ‹ÛÂȘ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô ÙˆÓ ÂÁÁÚ·ÊÒÓ ÙˆÓ ÂÈÛ·ÎÙ¤ˆÓ ÛÙ· ∞∂π, ‰ËÏ·‰‹ ̤۷ ÛÙÔ ™Â٤̂ÚÈÔ. ◊‰Ë ÔÚÈṲ̂ӷ ΔÌ‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Â¤ÏÂÍ·Ó ÙÔ˘˜ ˘Ô„ËÊ›Ô˘˜, ÂÓÒ Û ¿ÏÏ· ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ë Û˘Ó‰ڛ·ÛË Ù˘ ÁÂÓÈ΋˜ Û˘Ó¤Ï¢Û˘. ªÔÓ·‰ÈÎfi ÎÚÈÙ‹ÚÈÔ ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÏÔÁ‹ ÙˆÓ ˘Ô„ËÊ›ˆÓ Â›Ó·È Ô ‚·ıÌfi˜ ÙÔ˘ ·ÔÏ˘ÙËÚ›Ô˘ ÙÔ˘˜, ÁÈ’ ·˘Ùfi Î·È ·Ú·ÙËÚÂ›Ù·È ¤Ó·˜ ÏËıˆÚÈÛÌfi˜ ˘„ËÏÒÓ ‚·ıÌÔÏÔÁÈÒÓ. ∫·È ʤÙÔ˜ ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÙˆÓ ·ÙfiÌˆÓ Ì ·Ó·ËÚ›· ÛÙÚ¿ÊËΠÛÙ· ·È‰·ÁˆÁÈο ΔÌ‹Ì·Ù·. √È ÏfiÁÔÈ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο Â›Ó·È ‰‡Ô: ¶ÚÒÙÔÓ, Ù· ΔÌ‹Ì·Ù· ·˘Ù¿ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈ·, ÔfiÙÂ Ô ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ ÌfiÓÔ Ì ÙË ÌÂϤÙË ÌÔÚ› Ó· ¿ÚÂÈ ÙÔ Ù˘¯›Ô ÙÔ˘. ¢Â‡ÙÂÚÔÓ, Ô ¯ÒÚÔ˜ Ù˘ ÂÎ·›‰Â˘Û˘ Â›Ó·È ÈÔ ÚÔÛÊÈÏ‹˜ ÛÙ· ∞ª∂∞ ˆ˜ ÙÔ̤·˜ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋˜ ··Û¯fiÏËÛ˘ Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔÓ ÎÏ¿‰Ô ÙˆÓ Ì˯·ÓÈÎÒÓ ‹ ÙˆÓ ÁˆfiÓˆÓ ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·. ∂Ó‰ÂÈÎÙÈο ÛÙÔ ¶·È‰·ÁˆÁÈÎfi ΔÌ‹Ì· ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘ ˘¤‚·Ï·Ó ·›ÙËÛË 260 ¿ÙÔÌ· ÁÈ· ÔÎÙÒ ÚÔÛÊÂÚfiÌÂÓ˜ ı¤ÛÂȘ, ÂÓÒ ÛÙÔ ΔÌ‹Ì· ¡ËÈ·ÁˆÁÒÓ ˘Ô‚Ï‹ıËÎ·Ó 168 ·ÈÙ‹-

∑ËÌȤ˜

ÛÂȘ ÁÈ· ÂÙ¿ ÚÔÛÊÂÚfiÌÂÓ˜ ı¤ÛÂȘ. ∞ÓÙ›ÛÙÚÔÊ· ÛÙÔ ΔÌ‹Ì· ÈÚÔÙ·Í›·˜ ˘Ô‚Ï‹ıËÎ·Ó ¤ÍÈ ·ÈÙ‹ÛÂȘ ÁÈ· ÙÚÂȘ ı¤ÛÂȘ, ÂÓÒ ÛÙÔ ΔÌ‹Ì· πÛÙÔÚ›·˜ ∞Ú¯·ÈÔÏÔÁ›·˜ ∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜ ∞ÓıÚˆÔÏÔÁ›·˜ ˘Ô‚Ï‹ıËÎ·Ó ‰Âη¤ÓÙ ·ÈÙ‹ÛÂȘ ÁÈ· ¤ÍÈ ı¤ÛÂȘ. ™‡Ìʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜ ·fi ÙȘ ÁÚ·ÌÌ·Ù›˜ ÙˆÓ ΔÌËÌ¿ÙˆÓ ·fi ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ ‚¿ÛÂÈ ÂÁÁÚ¿ÊÔ˘ Ô˘ ·¤ÛÙÂÈÏ ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ¶·È‰Â›·˜, Ë ÂÈÏÔÁ‹ ÙˆÓ ˘Ô„ËÊ›ˆÓ ∞ª∂∞ ÛÙËÓ ÙÚÈÙÔ‚¿ıÌÈ· ÂÎ·›‰Â˘ÛË ‰ÂÓ ı· Á›ÓÂÙ·È Ì¤Ûˆ ÙˆÓ ÁÂÓÈÎÒÓ Û˘ÓÂχÛÂˆÓ ÙˆÓ ΔÌËÌ¿ÙˆÓ, ·ÏÏ¿ ·fi ÙÔ ›‰ÈÔ ÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ¶·È‰Â›·˜. ŒÙÛÈ ÔÈ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ ˘Ô„‹ÊÈÔÈ ı· ηٷı¤ÙÔ˘Ó ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô Ù˘ ˘Ô‚ÔÏ‹˜ ÙˆÓ Ì˯·ÓÔÁÚ·ÊÈÎÒÓ ‰ÂÏÙ›ˆÓ ÙËÓ ·›ÙËÛË ÁÈ· Ù· ΔÌ‹Ì·Ù· Ô˘ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ÂÙ‡¯Ô˘Ó Ì·˙› Ì ÙÔ ‚·ıÌfi ÙÔ˘ ·ÔÏ˘ÙËÚ›Ô˘. ™Ù· ΔÌ‹Ì·Ù· ı· ·ÔÛÙ¤ÏÏÂÙ·È ·¢ı›·˜ Ë Ï›ÛÙ· Ì ÙÔ˘˜ ÂÈÙ˘¯fiÓÙ˜ Î·È ‰ÂÓ ı· ÂÌϤÎÔÓÙ·È Î·ıfiÏÔ˘ ÛÙËÓ fiÏË ‰È·‰Èηۛ·.

∏ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· ™ÙËÓ ·Ó·‚¿ıÌÈÛË Ù˘ ÎÂÓÙÚÈ΋˜ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰·˜ ÙÔ˘, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·Ú¤¯ÂÈ Î·Ï‡ÙÂÚË ÂÓË̤ڈÛË ÛÙÔ˘˜ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔ˘˜ Ô˘ ·Ó·˙ËÙÔ‡Ó ÏËÚÔÊÔڛ˜ ̤ۈ ÙÔ˘ ›ÓÙÂÚÓÂÙ, ÚÔ¯ˆÚ› Ë ¶Ú˘Ù·ÓÈ΋ ∞Ú¯‹ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ıÂÛÌÔıÂÙÒÓÙ·˜ ÂȉÈ΋ ÂÈÙÚÔ‹. √ ·ÓÙÈÚ‡Ù·Ó˘ Î. μ·Û›Ï˘ ªÔÓÙfi˙ÔÁÏÔ˘ ÙfiÓÈÛ ˆ˜ ÔÈ ˘Ô„‹ÊÈÔÈ ÊÔÈÙËÙ¤˜, ÔÈ ÊÔÈÙËÙ¤˜, ÔÈ ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ˜ Î·È ÔÈ Î·ıËÁËÙ¤˜ ÙfiÛÔ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, fiÛÔ Î·È ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó Î˘Ú›ˆ˜ ÙÔ ›ÓÙÂÚÓÂÙ, ÁÈ· Ó· ·ÓÙÏ‹ÛÔ˘Ó ÏËÚÔÊÔڛ˜ Û¯ÂÙÈο Ì ¤Ó· ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ‹ Ì›· ™¯ÔÏ‹. °È’ ·˘Ùfi Î·È ÎÚ›Ó·Ì ÛÎfiÈÌÔ Ó· ·Ó·‚·ıÌ›ÛÔ˘Ì ÙËÓ ÎÂÓÙÚÈ΋ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· Ì ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ Âȉ‹ÛÂȘ, ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÁÈ· ‰Ú¿ÛÂȘ, ÂΉËÏÒÛÂȘ, Ӥ˜ ȉ¤Â˜. °ÓˆÚ›˙Ô˘Ì fiÙÈ ÙÔ ‰È·‰›ÎÙ˘Ô ·ÔÙÂÏ› ‚·ÛÈÎfi ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ÂÓË̤ڈÛ˘ Ù˘ ÊÔÈÙËÙÈ΋˜ Î·È Â˘Ú‡ÙÂÚ· ·ÓÂÈÛÙËÌȷ΋˜ ÎÔÈÓfiÙËÙ·˜ ÁÈ’ ·˘Ùfi Î·È ·ÔÊ·Û›Û·Ì ӷ οÓÔ˘Ì ÈÔ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈ΋ ÙËÓ ÎÂÓÙÚÈ΋ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰·. ¶·-

Ú¿ÏÏËÏ· ‰›ÓÔ˘Ì ¤ÌÊ·ÛË Î·È ÛÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ù˘ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰·˜ Ì ÙËÓ ·ÁÁÏÈ΋ ÁÏÒÛÛ·. ™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ ·˘Ùfi ıÂÛÌÔıÂÙÂ›Ù·È ∂ÈÙÚÔ‹ ∫ÂÓÙÚÈ΋˜ πÛÙÔÛÂÏ›‰·˜ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Ì ÛÙfi¯Ô ÙË ‚ÂÏÙ›ˆÛË ÙÔ˘ ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘, Ù˘ ÌÔÚÊ‹˜ Î·È ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ· Ù˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎfiÙËÙ·˜ Ù˘ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰·˜. ∏ ÂÈÙÚÔ‹ ı· ··ÚÙ›˙ÂÙ·È ·fi ÙÔÓ ∞ÓÙÈÚ‡Ù·ÓË √ÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡ ¶ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌÔ‡, ºÔÈÙËÙÈ΋˜ ª¤ÚÈÌÓ·˜, ¢ËÌÔÛ›ˆÓ Î·È ¢ÈÂıÓÒÓ ™¯¤ÛÂˆÓ ˆ˜ ¶Úfi‰ÚÔ, ÙÔ ¢È¢ı˘ÓÙ‹ ªË¯·ÓÔÚÁ¿ÓˆÛ˘, ÙÔ ¢È¢ı˘ÓÙ‹ Ù˘ μÈ‚ÏÈÔı‹Î˘, ÙÔÓ ¶ÚÔ˚ÛÙ¿ÌÂÓÔ ÙÔ˘ ∫¤ÓÙÚÔ˘ ¢ÈÎÙ‡Ô˘ ΔËÏÂÌ·ÙÈ΋˜, ÙÔÓ ¶ÚÔ˚ÛÙ¿ÌÂÓÔ ÙÔ˘ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜ ªÔÚʈÙÈÎÒÓ ∞ÓÙ·ÏÏ·ÁÒÓ Î·È ¢ËÌÔÛ›ˆÓ ™¯¤ÛˆÓ, ÙÚ›· ̤ÏË ¢∂¶ Î·È ¤Ó· ·ÎfiÌË ¿ÙÔÌÔ Ô˘ ı· Â›Ó·È ·ÊÂÓfi˜ À‡ı˘ÓÔ ªÂÙ¿ÊÚ·Û˘ ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘ ÛÙËÓ ∞ÁÁÏÈ΋ ·ÊÂÙ¤ÚÔ˘ °Ú·ÌÌ·Ù¤·˜ Ù˘ ÂÈÙÚÔ‹˜. ¶ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ ÙÔ ÂÚȯfiÌÂÓÔ Ù˘ ∫ÂÓÙÚÈ΋˜ πÛÙÔÛÂÏ›‰·˜ Ó·

∑ËÌȤ˜ ÛÙ· ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈ· ÙÔ˘ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜ μÈÔ¯ËÌ›·˜ ÚÔÎÏ‹ıËÎ·Ó ·fi ÙË ÓÂÚÔÔÓÙ‹ Ô˘ ÛËÌÂÈÒıËΠÚÔ¯ı¤˜ ÛÙË §¿ÚÈÛ·. §fiÁˆ ÙˆÓ ¤ÓÙÔÓˆÓ ‚ÚÔ¯ÔÙÒÛÂˆÓ ÓÂÚ¿ Ì‹Î·Ó Î·È ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ÎÙÈÚ›Ô˘ Ô˘ ÛÙÂÁ¿˙ÂÙ·È Ë ∂ÈÙÚÔ‹ ∂Ú¢ÓÒÓ ÛÙÔ ÎÙ›ÚÈÔ ΔÛ·Ï·¿Ù·, fiˆ˜ ÙfiÓÈÛÂ Ô ∞ÓÙÈÚ‡Ù·Ó˘ Î. μ·Û›Ï˘ ªÔÓÙfi˙ÔÁÏÔ˘.

∞ÔÓÔÌ‹ Ù˘¯›ˆÓ ÛÙË °ÂˆÔÓÈ΋ ΔËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË 4 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› Ë ÙÂÏÂÙ‹ ·ÔÓÔÌ‹˜ Ù˘¯›ˆÓ ÛÙÔ˘˜ ·ÔÊÔ›ÙÔ˘˜ Ù˘ ™¯ÔÏ‹˜ °ÂˆÔÓÈÎÒÓ ∂ÈÛÙËÌÒÓ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ÛÙÔ ÎÂÓÙÚÈÎfi ·ÌÊÈı¤·ÙÚÔ Ù˘ ™¯ÔÏ‹˜ ÛÙÔ º˘ÙfiÎÔ. ∏ ÙÂÏÂÙ‹ ·ÔÓÔÌ‹˜ ÙˆÓ Ù˘¯›ˆÓ ÛÙÔ˘˜ ÚÔÙ˘¯È·ÎÔ‡˜ ·ÔÊÔ›ÙÔ˘˜ ÙˆÓ ‰‡Ô ΔÌËÌ¿ÙˆÓ Ù˘ °ÂˆÔÓÈ΋˜ ™¯ÔÏ‹˜, °ÂˆÔÓ›·˜ º˘ÙÈ΋˜ ¶·Ú·ÁˆÁ‹˜ Î·È ∞ÁÚÔÙÈÎÔ‡ ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ Î·È °ÂˆÔÓ›·˜ π¯ı˘ÔÏÔÁ›·˜ Î·È À‰¿ÙÈÓÔ˘ ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜, ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÛÙȘ 11 ÙÔ Úˆ›, ÂÓÒ ÛÙÔ˘˜ ÌÂÙ·Ù˘¯È·ÎÔ‡˜ ÊÔÈÙËÙ¤˜ ı· Á›ÓÂÈ ÛÙȘ 12 ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ.

ŒÁÈÓÂ Ë ÂÈÏÔÁ‹ Ù˘ ηÙ‡ı˘ÓÛ˘, ÂÓÒ ·Ú¯¤˜ ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ ı· Á›ÓÔ˘Ó ‰ËÏÒÛÂȘ ÁÈ· ÂȉÈο Ì·ı‹Ì·Ù·

1.447 ÔÈ ˘Ô„‹ÊÈÔÈ °ÂÓÈÎÒÓ §˘Î›ˆÓ ÛÙȘ ·ÓÂÏÏ·‰ÈΤ˜ ™Δ√À™ 1.447 ·Ó¤Ú¯ÔÓÙ·È ÔÈ ÙÂ-

ÏÂÈfiÊÔÈÙÔÈ °ÂÓÈÎÒÓ §˘Î›ˆÓ ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜ Ô˘ ʤÙÔ˜ ı· ‰È·ÁˆÓÈÛÙÔ‡Ó ÛÙȘ ·ÓÂÏÏ·‰ÈΤ˜ ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÛ·ÁˆÁ‹ ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ ÙÚÈÙÔ‚¿ıÌÈ· ÂÎ·›‰Â˘ÛË. ΔÔ ºÂ‚ÚÔ˘¿ÚÈÔ, ηٿ ¿Û· Èı·ÓfiÙËÙ·, ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ı· ÂÈϤÍÔ˘Ó ÂȉÈÎfi Ì¿ıËÌ·, ÙÔ ¤ÎÙÔ ÂÈÏÂÁfiÌÂÓÔ Ì¿ıËÌ· Î·È ÙȘ ·Ú¯¤˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ıˆڛ·˜. √ÚÈÛÙÈÎÔÔÈ‹ıËÎ·Ó Â‰Ò Î·È ÌÂÚÈΤ˜ Ë̤Ú˜ ÔÈ Î·Ù¢ı‡ÓÛÂȘ Ì ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ ÙˆÓ ·ÓÂÏÏ·‰ÈÎÒÓ ÂÍÂÙ¿ÛÂˆÓ ·Ó¿ °ÂÓÈÎfi §‡ÎÂÈÔ. √È ÊÂÙÈÓÔ› ˘Ô„‹ÊÈÔÈ ı· ¤ÚÂ ̤¯ÚÈ ÙȘ 15 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ Ó· ηٷϋÍÔ˘Ó ÛÙËÓ ∫·Ù‡ı˘ÓÛË Ì¤Ûˆ Ù˘ ÔÔ›·˜ ı· ‰È·ÁˆÓÈÛÙÔ‡Ó. º¤ÙÔ˜ ÔÈ ÙÂÏÂÈfiÊÔÈÙÔÈ ÙˆÓ °ÂÓÈÎÒÓ §˘Î›ˆÓ ª·ÁÓËÛ›·˜ Ô˘ ı· Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÛÙȘ ·ÓÂÏÏ·‰È-

Τ˜ ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ 2010, ı· Â›Ó·È 1.447. ™Â ·˘ÙÔ‡˜ ÙÔ˘˜ ˘Ô„ËÊ›Ô˘˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔÛÙÂıÔ‡Ó ÔÈ ·fiÊÔÈÙÔÈ °ÂÓÈÎÒÓ §˘Î›ˆÓ Ô˘ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ÂÍÂÙ·ÛÙÔ‡Ó Í·Ó¿, ηıÒ˜ Î·È ÔÈ ˘Ô„‹ÊÈÔÈ ÙˆÓ ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÒÓ §˘Î›ˆÓ. ™‡Ìʈӷ Ì ٷ ÛÙÔȯ›· Ù˘ ¢È‡ı˘ÓÛ˘ ¢Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈ·˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ ·Ó¿ ηÙ‡ı˘ÓÛË ÔÈ 1.447 ˘Ô„‹ÊÈÔÈ Î·Ù·Ó¤ÌÔÓÙ·È ˆ˜ ÂÍ‹˜: £ÂˆÚËÙÈ΋ 590 ˘Ô„‹ÊÈÔÈ, £ÂÙÈ΋ 146 ˘Ô„‹ÊÈÔÈ, Δ¯ÓÔÏÔÁÈ΋˜ ÚÒÙÔ˘ ·ÎÏÔ˘ ¯ËÌ›·˜-‚ÈÔ¯ËÌ›·˜ 116 Î·È Ù¯ÓÔÏÔÁÈ΋ ‰Â‡ÙÂÚÔ˘ ·ÎÏÔ˘ ÏËÚÔÊÔÚÈ΋˜ Î·È ˘ËÚÂÛÈÒÓ 595 ˘Ô„‹ÊÈÔÈ. ΔÔ ÂӉȷʤÚÔÓ Â›Ó·È ˆ˜ ÛÙË μ’ Δ¿ÍË °ÂÓÈÎÔ‡ §˘Î›Ԣ ÔÈ ˘Ô„‹ÊÈÔÈ Ù˘ £ÂÙÈ΋˜ ∫·Ù‡ı˘ÓÛ˘ ·Ó¤Ú¯ÔÓÙ·È ÛÙÔ˘˜ 344, ·ÏÏ¿ Â›Ó·È Û›ÁÔ˘ÚÔ fiÙÈ ÙÔ˘˜ ÂfiÌÂÓÔ˘˜ Ï›ÁÔ˘˜ Ì‹Ó˜, ÔÏÏÔ›

·fi ·˘ÙÔ‡˜ ı· ÌÂÙ·ÎÈÓËıÔ‡Ó ÚÔ˜ ÙËÓ Δ¯ÓÔÏÔÁÈ΋ ∫·Ù‡ı˘ÓÛË. ªÂ ÙËÓ ÔÚÈÛÙÈ΋ Û˘ÁÎÚfiÙËÛË ÙˆÓ ∫·Ù¢ı‡ÓÛÂˆÓ ¤ÁÈÓ ÙÔ ÚÒÙÔ ‚‹Ì· ÁÈ· ÙȘ ÊÂÙÈÓ¤˜ ·ÓÂÏÏ·‰ÈΤ˜ ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ. ΔÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ‚‹Ì· ı· Â›Ó·È ÙÔ ºÂ‚ÚÔ˘¿ÚÈÔ, ÔfiÙÂ Î·È ÔÈ ˘Ô„‹ÊÈÔÈ ı· ÎÏËıÔ‡Ó Ó· ÂÈϤÍÔ˘Ó ÙÔ ¤ÎÙÔ Ì¿ıËÌ· ÙˆÓ ·ÓÂÏÏ·‰ÈÎÒÓ ÂÍÂÙ¿ÛÂˆÓ Ô˘ Â›Ó·È Î·È ÂÈÏÂÁfiÌÂÓÔ. ™˘Ó‹ıˆ˜ ·fi Ù· Ù¤ÛÛÂÚ· Ì·ı‹Ì·Ù· ÔÈ ˘Ô„‹ÊÈÔÈ ‰È·Ï¤ÁÔ˘Ó ÙË μÈÔÏÔÁ›· Î·È Ù· ª·ıËÌ·ÙÈο. ∂›Û˘ ÙÔ ºÂ‚ÚÔ˘¿ÚÈÔ ÔÈ ˘Ô„‹ÊÈÔÈ ı· ÂÈϤÍÔ˘Ó ÂȉÈο Ì·ı‹Ì·Ù· ηÈ, ·Ó ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ÂÈÛ·¯ıÔ‡Ó Û οÔÈ· ™ÙÚ·ÙȈÙÈ΋ ‹ ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋ ™¯ÔÏ‹. ∞ÎfiÌË ÔÈ ˘Ô„‹ÊÈÔÈ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ‰ËÏÒÛÔ˘Ó ‹ fi¯È ÙÔ Ì¿ıËÌ· “∞Ú¯¤˜ √ÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ £ÂˆÚ›·˜” ÁÈ· fiÛÔ˘˜ ‰ÈÂΉÈÎÔ‡Ó ÙËÓ ÂÈÛ·ÁˆÁ‹

ÙÔ˘˜ ÛÙȘ ™¯ÔϤ˜ ÙÔ˘ 5Ô˘ ∂ÈÛÙËÌÔÓÈÎÔ‡ ¶Â‰›Ô˘. ∞fi ¤Ú˘ÛÈ Î·È ÔÈ ÙÚÂȘ ·˘Ù¤˜ ‰È·‰Èηۛ˜ ‰ÈÂÍ¿ÁÔÓÙ·È ÙÔ ºÂ‚ÚÔ˘¿ÚÈÔ Î·È fi¯È ÙÔ ª¿ÈÔ, fiˆ˜ ÂÈÎÚ·ÙÔ‡Û ̤¯ÚÈ Î·È ÚfiÂÚÛÈ. ™ÙÔ ÌÂٷ͇ Ì¿ÏÏÔÓ ÌÂı·‡ÚÈÔ ¶¤ÌÙË ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ Ë ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ Ù˘ ¶ÚfiÛıÂÙ˘ ¢È‰·ÎÙÈ΋˜ ™Ù‹ÚÈ͢, fiˆ˜ ÙÔÓ›ÛÙËΠ·fi ÙË ¢È‡ı˘ÓÛË ¢Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈ·˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘ ª·ÁÓËÛ›·˜. ¶¿ÓÙˆ˜ ‹‰Ë ÛÙ· Û¯ÔÏ›· ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ‰È·Ì·ÚÙ‡ÚÔÓÙ·È Î·È ˙ËÙÔ‡Ó ÙËÓ fiÛÔ ÙÔ ‰˘Ó·ÙfiÓ ÁÚËÁÔÚfiÙÂÚË ¤Ó·ÚÍË ÙÔ˘ ıÂÛÌÔ‡, ÒÛÙ ӷ ÌËÓ ·Ó·ÁηÛÙÔ‡Ó Ó· ÛÙÚ·ÊÔ‡Ó ÛÙ· ÊÚÔÓÙÈÛÙ‹ÚÈ·. ÕÏψÛÙÂ, fiÛÔ ÌÂÈÒÓÂÙ·È ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ, ÙfiÛÔ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·˘Í¿ÓÔÓÙ·È ÔÈ Èı·ÓfiÙËÙ˜ Ó· ÌËÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ù· Û¯ÔÏ›· Ó· ‰Ë-

ÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó ΔÌ‹Ì·Ù·. ∂›Û˘ ÛÙȘ ·›ıÔ˘Û˜ ‰È‰·Ûηϛ·˜ Â·Ó‹Ïı·Ó ¯ı˜ ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ÙÔ˘ °˘ÌÓ·Û›Ô˘ Î·È §˘Î›Ԣ ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹˜ Ô˘ ÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË Â‚‰ÔÌ¿‰· ›¯·Ó οÓÂÈ Î·Ù¿ÏË„Ë ÛÙ· ‰‡Ô Û¯ÔÏ›· ¤¯ÔÓÙ·˜ ‰È¿ÊÔÚ· ·ÈÙ‹Ì·Ù·. ºÒÙ˘ ™·Ófi˜

∞ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ ÛÙÔ ¢‹ÌÔ ™Ô‡Ú˘ √ª√ºø¡∞ ÂÁÎÚ›ıËΠ·fi ÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ™Ô‡Ú˘ Ô ·ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ ÂÛfi‰ˆÓ- ÂÍfi‰ˆÓ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ÁÈ· ÙÔ 2008. ∞fi ÏÂ˘Ú¿˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ, Ù· ¤ÛÔ‰· Î·È Ù· ¤ÍÔ‰· ÙÔ˘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ˘ ¤ÙÔ˘˜ Â›Ó·È ÈÛÔÛÎÂÏÈṲ̂ӷ Î·È ÊÙ¿ÓÔ˘Ó Ù· 3.356.000 ¢ÚÒ, ÂÓÒ ÙÔ ·ÔıÂÌ·ÙÈÎfi ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ™Ô‡Ú˘ ÛÙÔ ÎÏ›ÛÈÌÔ ÙÔ˘ 2008 ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È ÛÙȘ 277.650 ¢ÚÒ. “¶ÈÛÙ‡ԢÌ fiÙÈ ¤¯Ô˘Ì ‚¿ÏÂÈ ÁÂÚ¤˜ ˘Ô‰Ô̤˜ Î·È ÂÚÁ·˙fiÌ·ÛÙ fiÏÔÈ Ì·˙›, ¤¯ÔÓÙ·˜ ˆ˜ ÌÔÓ·‰ÈÎfi ÛÎÔfi ÙËÓ ÚfiÔ‰Ô ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ÙfiÔ˘” , ÙfiÓÈÛÂ Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ™Ô‡Ú˘ Î. ∫ˆÓ. ∫·Ú·ÁÎÈfi˙ÔÁÏÔ˘. ∞Ú¯Èο Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ™Ô‡Ú˘ Î. ∫ˆÓ. ∫·Ú·ÁÎÈfi˙ÔÁÏÔ˘ ·Ó·Ê¤ÚıËΠ۠ÌÈ· ÛÂÈÚ¿ ¤ÚÁˆÓ Ô˘ ÔÏÔÎÏËÚÒıËÎ·Ó ÙÔ 2008. ∂ÎÙÂٷ̤Ó˜ ·Ó·ÊÔÚ¤˜ ¤Î·Ó ÛÙÔ˘˜ ÙÔÌ›˜ Ù˘ ηı·ÚÈfiÙËÙ·˜, ÂÓËÌÂÚÒÓÔÓÙ·˜ ÙÔ˘˜ ·Ú¢ÚÈÛÎfiÌÂÓÔ˘˜ ˆ˜ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘ ™˘Ó‰¤ÛÌÔ˘ ∞ÔÚÚÈÌÌ¿ÙˆÓ ™Ô‡Ú˘- ¶ÙÂÏÂÔ‡, ηٷ٤ıËΠ·›ÙËÌ· ÛÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÌ‹ıÂÈ· Ì˯·ÓÔÏÔÁÈÎÔ‡ ÂÍÔÏÈÛÌÔ‡, ÂÓÒ ı· Á›ÓÂÈ Î·È Ë ÚÔÌ‹ıÂÈ· ÂÓfi˜ ·ÔÚÚÈÌÌ·ÙÔÊfiÚÔ˘ ̤ۈ Ù˘ Δ∂¢∫. ∂›Û˘, Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ™Ô‡Ú˘ ·Ó·Ê¤ÚıËΠÛÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ‡‰Ú¢Û˘ Î·È ÙȘ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ Ô˘ ÔÏÔÎÏËÚÒıËÎ·Ó ÙÔ 2008, ÛÙÔ ÊÚ¿ÁÌ· “ª·˘ÚÔÌÌ¿ÙÈ” . √ Î. ∫·Ú·ÁÎÈfi˙ÔÁÏÔ˘ ÛÙ¿ıËΠȉȷ›ÙÂÚ· ÛÙÔ ˙‹ÙËÌ· Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ‰È·¯Â›ÚÈÛ˘ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘, ÙÔÓ›˙ÔÓÙ·˜ ˆ˜ “ÙÔ ¤ÏÏÂÈÌÌ· ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ 2008 ÂÚÈÔÚ›ÛÙËΠÛÙȘ 10.000 ¢ÚÒ” . Δ· ¤ÛÔ‰· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ™Ô‡Ú˘ ·fi ·ÓÙ·Ô‰ÔÙÈο Ù¤ÏË Î·È ‰ÈηÈÒÌ·Ù· ·Ó‹Ïı·Ó ÁÈ· ÙÔ 2008 ÛÙȘ 403.228 ¢ÚÒ, ÂÓÒ Ù· ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· ·fi ÙȘ ÂȯÔÚËÁ‹ÛÂȘ ÁÈ· ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ ÛÙȘ 860.782 ¢ÚÒ. Δ· ¤ÍÔ‰· ÁÈ· ÏËڈ̤˜ ·ÚÂÏıfiÓÙˆÓ ÂÙÒÓ ·Ó‹Ïı·Ó ÁÈ· ÙÔ 2008 ÛÙȘ 227.853 ¢ÚÒ, ÂÓÒ fiˆ˜ ÚԷӷʤÚıËΠÙÔ ·ÔıÂÌ·ÙÈÎfi ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ™Ô‡Ú˘ ·Ó‹Ïı ÛÙȘ 277.650 ¢ÚÒ. “¶ÈÛÙ‡ԢÌ fiÙÈ ¤¯Ô˘Ì ‚¿ÏÂÈ ÁÂÚ¤˜ ˘Ô‰Ô̤˜ Î·È ÂÚÁ·˙fiÌ·ÛÙ fiÏÔÈ Ì·˙›, ¤¯ÔÓÙ·˜ ˆ˜ ÌÔÓ·‰ÈÎfi ÛÎÔfi ÙËÓ ÚfiÔ‰Ô ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ÙfiÔ˘. ¶ÚÔÛ·ıÔ‡ÌÂ, ÂÓÂÚÁÔ‡ÌÂ Î·È ÈÛÙ‡ԢÌ fiÙÈ Ê¤ÚÓÔ˘Ì Û ¤Ú·˜ fiϘ ÙȘ ˘Ôı¤ÛÂȘ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙÔÓ ¢‹ÌÔ Ì·˜ Ì ÙÔÓ Î·Ï‡ÙÂÚÔ Î·È ÈÔ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfi ÙÚfiÔ” , ·Ó¤ÊÂÚ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ô Î. ∫·Ú·ÁÎÈfi˙ÔÁÏÔ˘. ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ Ô ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ Ù˘ Ì›˙ÔÓÔ˜ ÌÂÈÔ„ËÊ›·˜ ¶·Ó. °ÂˆÚÁÈ¿‰Ë˜, ·Ó¤ÊÂÚ ˆ˜ “Ë ·Ú¿Ù·Í‹ ÙÔ˘ ÚÔ¯ÒÚËÛ ÛÙËÓ ˘ÂÚ„‹ÊÈÛË ÙÔ˘ ·ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡, ηıÒ˜ Ë ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· £ÂÛÛ·Ï›·˜ ¤Î·Ó ‰ÂÎÙ¤˜ ÙȘ ·Ú·ÙËÚ‹ÛÂȘ Ô˘ ›¯·Ó ηٷÙÂı›” .

°.•.


M·ÁÓËÛ›· 18 ∏ ∞ÚÈÛÙÂÚ‹ ∂ÓfiÙËÙ· ÁÈ· ÙËÓ ∂º∂∂ ™∂ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ Ù˘ Ë ÊÔÈ-

ÙËÙÈ΋ ·Ú¿Ù·ÍË “∞ÚÈÛÙÂÚ‹ ∂ÓfiÙËÙ·” (∞ƒ∂¡) ÙÔÓ›˙ÂÈ ÁÈ· ÙË Û˘ÁÎÚfiÙËÛË Ù˘ ∂º∂∂ ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ Ù· ÂÍ‹˜: “º¤ÙÔ˜ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·fi οı ¿ÏÏË ÊÔÚ¿ ¤ÁÈÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·Û˘ÁÎÚfiÙËÛË Ù˘ ∂º∂∂, Ú¿ÁÌ· Ô˘ ¤¯ÂÈ Ó· οÓÂÈ Î˘Ú›ˆ˜ Ì ÙËÓ ·ÏÏ·Á‹ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘”. ∫·È Û˘Ó¯›˙ÂÈ Û ¿ÏÏÔ ÛËÌ›Ô: “∂‰Ò Î·È Ì¤Ú˜ ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó Û ÂͤÏÈÍË Ë ‰È·‰Èηۛ· ÁÈ· ÙË Û‡ÁÎÏËÛË ·ÓÛÔ˘‰·ÛÙÈÎÔ‡ Û˘Ó‰ڛԢ Ô˘ ı· Ô‰ËÁÔ‡Û ÛÙËÓ ·Ó·Û‡ÛÙ·ÛË Ù˘ ∂º∂∂. ¶·Ú¿ ÙȘ Û˘Ó¯›˜ Û˘Ó‰ÚÈ¿ÛÂȘ Ù˘ Ù¯ÓÈ΋˜ ÁÚ·ÌÌ·Ù›·˜ ÌÈ· ̤ڷ ÚÈÓ ÙË Û˘ÌʈÓË̤ÓË ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹ ÙÔ˘ ·ÓÛÔ˘‰·ÛÙÈÎÔ‡ Û˘Ó‰ڛԢ, Ë ¶∞™¶ Â›Ó·È Â› Ù˘ Ô˘Û›·˜ ·˘Ù‹ Ô˘ ·Î˘ÚÒÓÂÈ ÙË ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹ ÙÔ˘. •¤ÚÂÈ fiÙÈ Ë ·Ó·Û˘ÁÎÚfiÙËÛË Ù˘ ∂º∂∂ ı· ÙËÓ Ù·˘Ù›ÛÂÈ Ì ÙȘ ÓÂÔÊÈÏÂχıÂÚ˜ ÂÈÏÔÁ¤˜ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ÛÙȘ ™¯ÔϤ˜ ·›˙ÂÈ ÙÔ ¯·ÚÙ› ÙÔ˘ “¿ÏÏÔ ¶∞™¶ ¿ÏÏÔ ¶∞™√∫”.

∂Ή‹ÏˆÛË ÁÈ· ÙÔ˘˜ Ê·ÚÌ·ÎÔÔÈÔ‡˜ “Δ√ Ê·ÚÌ·ÎÂ›Ô ÛÙËÓ ÂÔ¯‹ ÙÔ˘ ›ÓÙÂÚÓÂÙ: ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜, ¢ηÈڛ˜, ·ÛÊ¿ÏÂÈ·” Â›Ó·È ÙÔ ı¤Ì· ÂΉ‹ÏˆÛ˘ Ô˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ¢Â˘Ù¤Ú· ÛÙȘ 7 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ÛÙÔ “•ÂÓ›·” Ô º·Ú̷΢ÙÈÎfi˜ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ª·ÁÓËÛ›·˜ ˘fi ÙËÓ ·ÈÁ›‰· ÙÔ˘ ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ˘ º·Ú̷΢ÙÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘.

™˘ÓÂÏ‹ÊıË ÁÈ· ηÙÔ¯‹ Ó·ÚΈÙÈÎÒÓ ƒ√¢√™, 26

¶√™√Δ∏Δ∞ 4.600 ÁÚ·Ì-

Ì·Ú›ˆÓ ËÚˆ›Ó˘ ÌÂÙ¤ÊÂÚ ·fi ÙÔ ªfiÓÙÚÔ˘Ì Ù˘ ΔÔ˘ÚΛ·˜ ÛÙÔ ÓËÛ› Ù˘ ∫ˆ 24¯ÚÔÓË √ÏÏ·Ó‰¤˙· ÛÔ˘‰¿ÛÙÚÈ·, Ë ÔÔ›· Û˘ÓÂÏ‹ÊıË ¯ı˜ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ·fi ÙÔ ÙÂψÓÂ›Ô Ù˘ ∫ˆ. ∏ Ó·ڋ √ÏÏ·Ó‰¤˙· ›¯Â ÊÙ¿ÛÂÈ ÛÙÔ ÓËÛ› Ì ÙÔ ÂÈ‚·ÙËÁfi ÏÔ›Ô “Asim Kartan” Î·È Ë ËÚˆ›ÓË ‚Ú¤ıËΠ̤۷ ÛÙË ‚·Ï›ÙÛ· Ù˘ Û ‰ÈÏ¿ ÙÔȯÒÌ·Ù·. ∏ Û˘ÏÏËÊı›۷ ÈÛ¯˘Ú›ÛÙËΠfiÙÈ ‰ÂÓ ÁÓÒÚÈ˙ ÔÈÔ˜ ¤‚·Ï ٷ Ó·ÚΈÙÈο ÛÙË ‚·Ï›ÙÛ· Ù˘, ÙËÓ ÔÔ›· ›¯Â ·Ê‹ÛÂÈ ÛÙËÓ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏË Û Û›ÙÈ Ê›ÏÔ˘ Ù˘. ™ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˘ ÙÚÈÌ‹ÓÔ˘ ·fi Ù· ÙÂψÓ›· Ù˘ ƒfi‰Ô˘ Î·È Ù˘ ∫ˆ ÂÓÙÔ›ÛÙËÎ·Ó Î·È Î·Ù·Û¯¤ıËÎ·Ó 18,5 ÎÈÏ¿ ËÚˆ›Ó˘ Ô˘ ÌÂÙ¤ÊÂÚ·Ó Ó·ڿ ¿ÙÔÌ· ÂÚ¯fiÌÂÓ· ·fi ÙËÓ ΔÔ˘ÚΛ·.

ΔƒπΔ∏ 27 O∫Δøμƒπ√À 2009

ªÂÁ¿ÏË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ¤¯Ô˘Ó ÔÈ ÂÍ·ÁˆÁ¤˜ ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ ÌÂÙ·ÏÏÈÎÒÓ Î·Ù·Û΢ÒÓ

∞‡ÍËÛË Î›ÓËÛ˘ ÂÌÔÚÂ˘Ì¿ÙˆÓ Î·Ù¿ 30% ÛÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘

‡ÍËÛË Ù˘ ΛÓËÛ˘ ÂÌÔÚÂ˘Ì¿ÙˆÓ Û ÔÛÔÛÙfi 30% ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ‰›ÌËÓÔ ÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘. √ Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ §È̤ÓÔ˜ Î. ¶. ™Ô‡ÚÏ·˜, Ô˘ ·Ó·Ì¤ÓÂÈ ÙÔÓ ÔÚÈÛÌfi Ó¤Ô˘ ÁÂÓÈÎÔ‡ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤· ÛÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô √ÈÎÔÓÔÌ›·˜ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÙ› ÁÂÓÈ΋ Û˘Ó¤Ï¢ÛË Î·È Ó· ·ÓÙÈηٷÛÙ·ı›, ‰‹ÏˆÛ ¯ı˜ fiÙÈ Ë ‰È·Î›ÓËÛË ÌÂÁ¿ÏˆÓ ÊÔÚÙ›ˆÓ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ·‡ÍËÛË Î·È Û ·˘Ùfi ¤¯Ô˘Ó Û˘Ì‚¿ÏÏÂÈ ÔÈ ÂÙ·ÈÚ›˜ ÌÂÙ·ÏÏÈÎÒÓ Î·Ù·Û΢ÒÓ Ô˘ ÂÍ¿ÁÔ˘Ó ÛÙË ª¤ÛË ∞Ó·ÙÔÏ‹, Ë ª∂Δ∫∞, Ë Ã·Ï˘‚Ô˘ÚÁ›· Î·È Ù· ÛÈÙËÚ¿ Ì ÚÔÔÚÈÛÌfi ÙËÓ ∞ÊÚÈ΋. “ÕÓÔÈÁÌ·” Û ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ÂÍ·ÁˆÁÒÓ Î·È ÂÈÛ·ÁˆÁÒÓ ¤¯ÂÈ Á›ÓÂÈ ·fi ÙÔ˘˜ Ó·˘ÙÈÏÈ·ÎÔ‡˜ Ú¿ÎÙÔÚ˜ Î·È ÛÙË ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ¿ ÙÔ˘˜ ·Ô‰›‰ÂÈ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ §È̤ÓÔ˜ ÙËÓ ·‡ÍËÛË Ù˘ ΛÓËÛ˘. “√È ¯Ú‹ÛÙ˜ ÙÔ˘ ÏÈÌ·ÓÈÔ‡, ÔÈ Ú¿ÎÙÔÚ˜ ʤÚÓÔ˘Ó Ù· Ó¤· ÊÔÚÙ›· Î·È ÂÎÚÔÛˆÔ‡Ó Ó¤Â˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ. √È ·Ú·ÁÁÂϛ˜ ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ‰›ÌËÓÔ ¤¯Ô˘Ó ·Ó¤‚ÂÈ ·ÈÛıËÙ¿ Î·È Ê·›ÓÂÙ·È ˆ˜ ı· Û˘Ó¯ÈÛÙ› ÙÔ ıÂÙÈÎfi Îϛ̷” ÙfiÓÈÛÂ. Ãı˜ ·Ó·¯ÒÚËÛ ÁÈ· ÙËÓ Δ˘ÓËÛ›· ¤Ó· ‚·fiÚÈ Ì 6.000 ÙfiÓÔ˘˜ ÛÈÙ¿ÚÈ, ÌÂٷʤÚıËΠÛÙË ¯·Ï˘‚Ô˘ÚÁ›· ÊÔÚÙ›Ô Ì 22.000 ÙfiÓÔ˘˜ ÛÎÚ·, ÂÓÒ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ¤ÁÈÓ ÂÍ·ÁˆÁ‹ Ûȉ‹ÚÔ˘ ·fi ÙËÓ ›‰È· ‚ÈÔÌ˯·Ó›·. ∏ ª∂Δ∫∞ Î·È Ë μ∂ª∂∫∂¶ ıˆÚÔ‡ÓÙ·È ÂÙ·ÈÚ›˜ Ì ÌÂÁ¿ÏË ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· Î·È Ì ÂÍ·ÁˆÁ¤˜ ÌÂÙ·ÏÏÈÎÒÓ Î·Ù·Û΢ÒÓ ÛÙË ª¤ÛË ∞Ó·ÙÔÏ‹. √ Î. ™Ô‡ÚÏ·˜ ÂÎÙ›ÌËÛ fiÙÈ Ë ·‡ÍËÛË Ù˘ ΛÓËÛ˘ ÛÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ù˘ ·ÂÚÁ›·˜ ÙˆÓ ÏÈÌÂÓÂÚÁ·ÙÒÓ ÛÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ ÙÔ˘ ¶ÂÈÚ·È¿ Î·È ÙfiÓÈÛ fiÙÈ Ë ÙÔÈ΋ ÂÌÔÚÈ΋ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· Â›Ó·È ·˘Ù‹ Ô˘ ‰›ÓÂÈ ÙȘ ÌÂÁ¿Ï˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ ·Ó¿Û˜. √ Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ §È̤ÓÔ˜ μfiÏÔ˘ ‰‹ÏˆÛ ¯ı˜ ˆ˜ Û˘Ó·ÓÙ‹ıËΠ̠ÛÙÂϤ¯Ë Ù˘ Ó¤·˜ ËÁÂÛ›·˜ ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ ·ÏÏ¿ Î·È Ì ÙÔÓ ÁÂÓÈÎfi

ÁÚ·ÌÌ·Ù¤· ∂ÌÔÚÈ΋˜ ¡·˘ÙÈÏ›·˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ·ÓÙÈηٷÛÙ·ı› ·fi ÙË Ó¤· ΢‚¤ÚÓËÛË Î·È ÙÔ˘ ˙ËÙ‹ıËΠÌËÓ Î·Ù·ı¤ÛÂÈ ·ÎfiÌË ÙËÓ ·Ú·›ÙËÛ‹ ÙÔ˘. ∏ ÁÂÓÈ΋ Û˘Ó¤Ï¢ÛË Ù˘ ·ÓÒÓ˘Ì˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ ÙÔ˘ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ §È̤ÓÔ˜ ı· Û˘ÁÎÏËı› ÌfiÏȘ ‰ÈÔÚÈÛÙ› ÁÂÓÈÎfi˜ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ ÛÙÔ ÀÔ˘ÚÁ›Ô, ÔfiÙ ¿ÌÂÛ· ı· ˘¿ÚÍÂÈ ·ÓÙÈηٿÛÙ·ÛË ÙÔ˘ Î. ™Ô‡ÚÏ·.

™˘ÏÏÔÁÈ΋ ۇ̂·ÛË Î·È ÂȉfiÌ·Ù· ΔËÓ ¶¤ÌÙË ˘ÔÁÚ¿ÊÂÙ·È

ÁÈ· ÙÔ˘˜ 75 ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡˜ ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘˜ ÙÔ˘ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ §È̤ÓÔ˜ Ë Û˘ÏÏÔÁÈ΋ ۇ̂·ÛË ÂÚÁ·Û›·˜, Ì ηı˘ÛÙ¤ÚËÛË ‰‡Ô ¯ÚfiÓˆÓ. ∏ ·‡ÍËÛË Ô˘ ı· ‰Ôı› ı· Î˘Ì·Óı› ÛÙÔ 5% ÁÈ· ÙÔ 2008 Î·È ÛÙÔ 4% ÁÈ· ÙÔ 2009, ÂÓÒ ı· ηٷ‚ÏËı› Î·È ¤Ó· ˘„ËÏfi ÔÛfi ˆ˜ Â›‰ÔÌ· ηٿÚÙÈÛ˘ ÁÈ· Ó· ÂÍÔÌÔȈı› Ô ÌÈÛıfi˜ ÙˆÓ ˘·ÏÏ‹ÏˆÓ ÙÔ˘ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ §È̤ÓÔ˜ Ì ÙÔ ÌÈÛıfi ÙˆÓ ˘·ÏÏ‹ÏˆÓ ÙˆÓ ÏÈÌ·ÓÈÒÓ Û ¶ÂÈÚ·È¿ Î·È £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË. √ ηÙÒÙÂÚÔ˜ ‚·ÛÈÎfi˜ ÌÈÛıfi˜

ÛÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡˜ ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘˜ ı· Î˘Ì·Óı› Ì ÙËÓ ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ 2009 Û 852 ¢ÚÒ Î·È Ô ·ÓÒÙÂÚÔ˜ ÌÈÛıfi˜ Û 1400 ¢ÚÒ. ΔÔ Â›‰ÔÌ· ηٿÚÙÈÛ˘ ı· ÚÔÛı¤ÛÂÈ ˆÛÙfiÛÔ ÛÙÔ ÌÈÛıfi ÙˆÓ ˘·ÏÏ‹ÏˆÓ ·ÓÂÈÛÙËÌȷ΋˜ ÂÎ·›‰Â˘Û˘ 459 ¢ÚÒ. √ Î. ™Ô‡ÚÏ·˜ ÙfiÓÈÛ fiÙÈ ÔÈ Û˘Ì‚¿ÛÂȘ ‰ÂÓ ˘ÂÁÚ¿ÊËÛ·Ó ÙÔ 2008 Î·È ÙÔ 2009 ÁÈ·Ù› Ë √ÌÔÛÔÓ‰›· ∂ÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Û ӷ ‚ÚÂÈ Ï‡ÛÂȘ ÛÙȘ ‰È·Ú·ÁÌ·Ù‡ÛÂȘ Ì ÙÔ ˘Ô˘ÚÁ›Ô.

∞fi ÙÔ ÛÙ·ıÌfi ÙÔ˘ ÀÂÚ·ÛÙÈÎÔ‡ ∫Δ∂§ ª·ÁÓËÛ›·˜ ·fi ÙÔ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ ™¿‚‚·ÙÔ

∂Í·Ê·Ó›ÛÙËΠ55¯ÚÔÓÔ˜ ·fi ÙÔ μfiÏÔ ∞¶√ ÙÔ Úˆ› ÙÔ˘ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ˘ ™·‚‚¿ÙÔ˘ ¯¿ıËÎ·Ó Ù· ›¯ÓË ÙÔ˘ °ÈÒÚÁÔ˘ §¤ÎÔ˘, 55 ÂÙÒÓ, ηÙÔ›ÎÔ˘ μfiÏÔ˘ (Ô‰fi˜ ∞Á›Ô˘ ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ 31) Î·È ÔÈ Û˘ÁÁÂÓ›˜ ÙÔ˘ ÂÚÓÔ‡Ó ÒÚ˜ ÌÂÁ¿Ï˘ ·ÁˆÓ›·˜. ΔËÓ ÂÍ·Ê¿ÓÈÛ‹ ÙÔ˘ ‰‹ÏˆÛ·Ó ÙfiÛÔ ÛÙËÓ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·, fiÛÔ Î·È ÛÙ· ª¤Û· ∂ÓË̤ڈÛ˘. √ °ÈÒÚÁÔ˜ §¤ÎÔ˜ ÂÍ·Ê·Ó›ÛÙËΠ·fi ÙÔ ÛÙ·ıÌfi ÙÔ˘ ÀÂÚ·ÛÙÈÎÔ‡ ∫Δ∂§ ª·ÁÓËÛ›·˜, fiÔ˘ ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó Ì ÙËÓ Û‡˙˘Áfi ÙÔ˘ ÁÈ· Ó· ÌÂÙ·‚Ô‡Ó ÛÙË §¿ÚÈÛ·. ™˘ÁÁÂÓ›˜ ÙÔ˘ ·ÁÓÔÔ˘Ì¤ÓÔ˘ ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó fiÙÈ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ „˘¯ÔÏÔÁÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Î·È Î¿ÓÔ˘Ó ¤ÎÎÏËÛË Û fiÔÈÔÓ ÁÓˆÚ›˙ÂÈ Î¿ÙÈ Ó· ÙÔ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ÛÙËÓ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·. √ ÂÍ·Ê·ÓÈÛı›˜ ηٿÁÂÙ·È ·fi ÙÔ ªÂÙfi¯È ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹˜. ∂›Ó·È ¤ÁÁ·ÌÔ˜. ∂¯ÂÈ ‡„Ô˜ 1,75 Ì. ÂÚ›Ô˘, Ì ÁÎÚ›˙· Ì·ÏÏÈ¿. ∂›Ó·È Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯Ô˜ ÙÔ˘ π∫∞ (‡ÛÙÂÚ· ·fi ˘ËÚÂÛ›· ÛÙË ¡ÔÌ·Ú¯›· ª·ÁÓËÛ›·˜). Ÿˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó Û˘ÁÁÂÓÈο ÙÔ˘ ÚfiÛˆ· Ô °ÈÒÚÁÔ˜ §¤ÎÔ˜ ÌÂÙ¤‚Ë ÛÙȘ 9.50 ÙÔ Úˆ› ÙÔ˘ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ˘ ™·‚‚¿ÙÔ˘ Ì·˙› Ì ÙË Û‡˙˘Áfi ÙÔ˘ ÛÙÔ ÛÙ·ıÌfi ÙÔ˘ ÀÂÚ·ÛÙÈÎÔ‡ ∫Δ∂§ ÁÈ· Ó· Ù·Íȉ¤„Ô˘Ó ÁÈ· ÙË §¿ÚÈÛ· ÒÛÙ ӷ ÂÈÛÎÂÊıÔ‡Ó ÙÔÓ ÚÔÛˆÈÎfi ÁÈ·ÙÚfi ÙÔ˘ ·ÁÓÔÔ˘Ì¤ÓÔ˘ ÛÙË Ó¢ÚÔÏÔÁÈ΋ Î·È „˘¯È·ÙÚÈ΋ ÎÏÈÓÈ΋ “£ˆÌ¿”. √ ·ÁÓÔÔ‡ÌÂÓÔ˜, Û‡Ìʈӷ ÌÂ Û˘ÁÁÂÓÈο ÙÔ˘ ÚfiÛˆ·, ¤·Û¯Â ·fi „˘¯ÔÏÔÁÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Â› ·ÚÎÂÙ¿ ¯ÚfiÓÈ· Î·È ÓÔÛËÏ¢fiÙ·Ó Î·Ù¿ ¯ÚÔÓÈο ‰È·ÛÙ‹Ì·Ù·, ·Ï·ÈfiÙÂÚ· ÛÙËÓ „˘¯È·ÙÚÈ΋ - Ó¢ÚÔÏÔÁÈ΋ ÎÏÈÓÈ΋ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ “∞™∫§∏¶π∂π√ μ√§√À” Î·È ÙÔÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ¯ÚfiÓÔ ÛÙË §¿ÚÈÛ· ÛÙËÓ ÎÏÈÓÈ΋ “£øª∞”.

● √ 55¯ÚÔÓÔ˜ °ÈÒÚÁÔ˜ §¤ÎÔ˜ Ô˘ ÂÍ·Ê·Ó›ÛÙËΠ·fi ÙÔ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ ™¿‚‚·ÙÔ

∞ÔÊ¿ÛÈÛ·Ó Ó· ÌÂÙ·‚Ô‡Ó ÛÙË §¿ÚÈÛ· Ì ÙÔ ˘ÂÚ·ÛÙÈÎfi ψÊÔÚ›Ô-ηٿ ÚÔÙÚÔ‹ ÙÔ˘ ·ÁÓÔÔ˘Ì¤ÓÔ˘- Î·È fi¯È Ì taxi, fiˆ˜ Ë Û‡˙˘Áfi˜ ÙÔ˘ ÚfiÙÂÈÓÂ. ¶ÂÚ›ÌÂÓ·Ó ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ·Ó·ÌÔÓ‹˜ ÙˆÓ ÂÈ‚·ÙÒÓ, ηıfiÙÈ ÙÔ ÏˆÊÔÚÂ›Ô ÚÔ˜ §¿ÚÈÛ· ·Ó·¯ˆÚÔ‡Û ÛÙȘ 10:00 .Ì. ™ÙÔ ¯ÚfiÓÔ ·Ó·ÌÔÓ‹˜ Ô ·ÁÓÔÔ‡ÌÂÓÔ˜ ı¤ÏËÛ ӷ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÈ ÙËÓ ÙÔ˘·Ï¤Ù· Î·È Ì ÙË Û‡˙˘Áfi ÙÔ˘ ÌÂÙ¤‚ËÛ·Ó ÛÙȘ ÙÔ˘·Ï¤Ù˜ ÙÔ˘ ∫Δ∂§ Î·È ¯ÚËÛÈÌÔÔ›ËÛ·Ó ÙȘ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ˜ ÙÔ˘·Ï¤Ù˜ ·ÓÙÚÒÓ Î·È Á˘Ó·ÈÎÒÓ. ŸÙ·Ó Ë Û‡˙˘ÁÔ˜ ÙÔ˘ ·ÁÓÔÔ˘Ì¤ÓÔ˘

‚Á‹Î ·fi ÙË Á˘Ó·ÈΛ· ÙÔ˘·Ï¤Ù·, ÂÚ›ÌÂÓ ÙÔ Û‡˙˘Áfi Ù˘ ÁÈ· Ó· ÂͤÏıÂÈ ÎÈ ·˘Ùfi˜ ·fi ÙË ·Ó‰ÚÈ΋ ÙÔ˘·Ï¤Ù·. ¶¤Ú·Û ·ÚÎÂÙfi˜ ¯ÚfiÓÔ˜ ·Ó·ÌÔÓ‹˜ ¤Íˆ ·fi ÙËÓ ·Ó‰ÚÈ΋ ÙÔ˘·Ï¤Ù· Î·È Ô ·ÁÓÔÔ‡ÌÂÓÔ˜ ‰ÂÓ ÂÍ‹Ú¯ÂÙÔ. ŒÙÛÈ Ë Û‡˙˘Áfi˜ ÙÔ˘ ÙÔÓ ·Ó·˙‹ÙËÛ ̷˙› Ì ÙËÓ Î·ı·Ú›ÛÙÚÈ· ÙˆÓ ∫Δ∂§ ̤۷ ÛÙȘ ·Ó‰ÚÈΤ˜ ÙÔ˘·Ï¤Ù˜, fiÔ˘ ‰È·›ÛÙˆÛ·Ó fiÙÈ Ô ·ÁÓÔÔ‡ÌÂÓÔ˜ ‰ÂÓ Â˘Ú›ÛÎÂÙÔ ÂΛ. ∫·ÙfiÈÓ ¿Ú¯ÈÛÂ Ë ·Ó·˙‹ÙËÛ‹ ÙÔ˘ ÛÙÔ˘˜ ˘fiÏÔÈÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜ ÙÔ˘ ÛÙ·ıÌÔ‡ ÙÔ˘ ∫Δ∂§ ·ÏÏ¿ ÔÈ ÚÔÛ¿ıÂȤ˜ Ù˘ ·¤‚ËÛ·Ó ¿Î·Ú˜. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÂȉÔÔ›ËÛ ٷ ·‰¤ÏÊÈ· ÙÔ˘ Ô˘ ÌÂÙ¤‚ËÛ·Ó ÛÙÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜ ÙÔ˘ ∫Δ∂§ Î·È ¿Ú¯ÈÛ·Ó ÙȘ ¤Ú¢Ó˜ ÚÔ˜ ·Ó·˙‹ÙËÛË ÙÔ˘ ·ÁÓÔÔ˘Ì¤ÓÔ˘, ÙfiÛÔ ÛÙÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜ ÙÔ˘ ∫Δ∂§, ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙËÓ Â˘Ú‡ÙÂÚË ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ fiÏ˘ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘. ∏ ¤Ú¢ӷ ÙÔ˘ ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ˘ ·¤‚Ë ¿Î·ÚË. Ãı˜ ÔÈ Û˘ÁÁÂÓ›˜ ÙÔ˘ ·ÁÓÔÔ˘Ì¤ÓÔ˘ ÂÓËÌ¤ÚˆÛ·Ó Î·È Ù· ª¤Û· ª·˙È΋˜ ∂ÓË̤ڈÛ˘ ÁÈ· ÙËÓ ÂÍ·Ê¿ÓÈÛË. ŸÔÈÔÈ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó Î¿ÙÈ ÁÈ· ÙÔÓ °. §¤ÎÔ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÈÎÔÈÓˆÓÔ‡Ó Ì ٷ ÙËϤʈӷ: ÷ÚÈÙ›ÓË - ÷ڛÎÏÂÈ· °È¿ÎÔ˘ - §¤ÎÔ˘ (Û‡˙˘ÁÔ˜ ·ÁÓÔÔ˘Ì¤ÓÔ˘): 2421-0-35058 & 6972373155. §¤ÎÔ˜ ∞ϤͷӉÚÔ˜ (·‰ÂÏÊfi˜ ·ÁÓÔÔ˘Ì¤ÓÔ˘): 2421-0-49544, 21057, 21058, & 6972407867. §¤ÎÔ˜ ∫ˆÓ/ÓÔ˜ (·‰ÂÏÊfi˜ ·ÁÓÔÔ˘Ì¤ÓÔ˘): 2423-0-54998 & 6977685916. £Âfi‰ˆÚÔ˜ Î·È ∞Ó·ÛÙ·Û›· ΔÛÔ‡ÁÁÔ˘ (ı›ÔÈ ·ÁÓÔÔ˘Ì¤ÓÔ˘): 2423-0-54641 & 6932733679.

ª·˙Â‡Ô˘Ó Ù· Û˘ÓÙÚ›ÌÌÈ· Ù˘ ηÎÔηÈÚ›·˜ ÛÙËÓ ¶ÂÏÔfiÓÓËÛÔ Δƒπ¶√§∏, 26.

™Àªºø¡∞ Ì ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ô˘ Âͤ‰ˆÛ ÚÈÓ ·fi Ï›ÁÔ Ë ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋ ¢È‡ı˘ÓÛË ¶˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÈÎÒÓ ÀËÚÂÛÈÒÓ ¶ÂÏÔÔÓÓ‹ÛÔ˘, Û‹ÌÂÚ· ¤¯ÂÈ ÔÌ·ÏÔÔÈËı› Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Ô˘ ÚÔÎÏ‹ıËΠ¯ı˜ ·fi Ù· ¤ÓÙÔÓ· ηÈÚÈο Ê·ÈÓfiÌÂÓ· Î·È ÙȘ ÈÛ¯˘Ú¤˜ ‚ÚÔ¯ÔÙÒÛÂȘ Û fiÏË ÙËÓ ÂÚÈʤÚÂÈ· ¶ÂÏÔÔÓÓ‹ÛÔ˘, ÂÓÒ ÙÔ ÚÔÛˆÈÎfi ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ fiÙÈ ¤¯ÂÈ ÙÂı› Û ÂÈÊ˘Ï·Î‹ ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË Ù˘¯fiÓ Û˘Ì‚¿ÓÙˆÓ. ∞Í›˙ÂÈ Ó· ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ì fiÙÈ, ÏfiÁˆ ÙˆÓ ÈÛ¯˘ÚÒÓ ‚ÚÔ¯ÔÙÒÛÂˆÓ Ô˘ ÂΉËÏÒıËÎ·Ó ¯ı˜ ¤ˆ˜ Î·È ÙȘ ÚˆÈÓ¤˜ ÒÚ˜ Û‹ÌÂÚ·, ÔÈ ˘ËÚÂۛ˜ Ù˘ ¶˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÈ΋˜ Û fiÏË ÙËÓ ¶ÂÏÔfiÓÓËÛÔ Ù¤ıËÎ·Ó Û ÂÙÔÈÌfiÙËÙ· Î·È Âȯ›ÚËÛ·Ó ÁÈ· ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ÔÏÈÙÒÓ Ô˘ ›¯·Ó ·Ó¿ÁÎË, ΢ڛˆ˜ ÁÈ· ÙËÓ ¿ÓÙÏËÛË ˘‰¿ÙˆÓ, ÙÔÓ ·ÂÁÎψ‚ÈÛÌfi ÔÏÏÒÓ ·ÙfïÓ, ·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ· ÙËÓ ÎÔ‹ ÙÚÈÒÓ ‰¤ÓÙÚˆÓ. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ·, Ë ¶˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÈ΋ ·Ú›¯Â ‚Ô‹ıÂÈ· Î·È ÂÂÓ¤‚Ë ÛÙËÓ ∫fiÚÈÓıÔ ÁÈ· ¤ÍÈ ·ÓÙÏ‹ÛÂȘ ˘‰¿ÙˆÓ Î·È ÙÔÓ ·ÂÁÎψ‚ÈÛÌfi 15 ·ÙfïÓ, ÙÔ ÎÏÈÌ¿ÎÈÔ ΔÚÔÈ˙‹Ó·˜ ÁÈ· 27 ·ÓÙÏ‹ÛÂȘ ˘‰¿ÙˆÓ Î·È ·ÂÁÎψ‚ÈÛÌfi 4 ·ÙfïÓ, ÙÔ ÎÏÈÌ¿ÎÈÔ ∫Ú·Óȉ›Ô˘ ÁÈ· 33 ·ÓÙÏ‹ÛÂȘ ˘‰¿ÙˆÓ, Ë ¶˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÈ΋ ÀËÚÂÛ›· ªÔÏ¿ˆÓ ÁÈ· 11 ·ÓÙÏ‹ÛÂȘ, Ë ÀËÚÂÛ›· ∞ÚÂfiÔÏ˘ ÁÈ· ÙÚÂȘ ·ÓÙÏ‹ÛÂȘ Î·È ÙÔ ÎÏÈÌ¿ÎÈÔ ÕÛÙÚÔ˘˜ ÁÈ· χÛË ÙÔ˘ ‰ÚfiÌÔ˘ ÏfiÁˆ ηÙÔÏÈÛı‹ÛÂˆÓ Ô˘ ÚÔÎÏ‹ıËÎ·Ó ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹. ¡· ÛËÌÂȈı› fiÙÈ Ë Î˘ÎÏÔÊÔÚ›· ÛÙÔ Ú‡̷ ÚÔ˜ ∞ı‹Ó·, ÛÙËÓ ÂıÓÈ΋ Ô‰fi ∞ıËÓÒÓ - ∫ÔÚ›ÓıÔ˘, ·ÔηٷÛÙ¿ıËΠ·fi ¯ı˜ ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· Î·È ÚÔ˜ ∫fiÚÈÓıÔ ·ÚÁ¿ ÙÔ ‚Ú¿‰˘.

∂Íȯӛ·ÛË ÎÏÔÒÓ Δƒπ¶√§∏, 26.

∞¶√ ÙÔ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎfi ÙÌ‹Ì· ªÂÏÈÁ·Ï¿ ªÂÛÛËÓ›·˜ ÂÍȯÓÈ¿ÛÙËηÓ, ÂÓÙfi˜ ÙˆÓ ÔÚ›ˆÓ ÙÔ˘ ·˘ÙfiʈÚÔ˘, ÎÏÔ¤˜ Ô˘ ‰È·Ú¿¯ıËÎ·Ó Û ‚¿ÚÔ˜ ÂÓfi˜ 63¯ÚÔÓÔ˘ ÎÈ ÂÓfi˜ 52¯ÚÔÓÔ˘ ηٷÛÙËÌ·Ù¿Ú¯Ë, ÛÙÔ ‰‹ÌÔ √ȯ·Ï›·˜. ¢Ú¿ÛÙ˜ Â›Ó·È ÙÚÂȘ ŒÏÏËÓ˜ ËÏÈΛ·˜ 40, 36 Î·È 34 ÂÙÒÓ, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Û˘ÓÂÏ‹ÊıËÛ·Ó Î·È Ô‰ËÁ‹ıËÎ·Ó ÂÓÒÈÔÓ ÙÔ˘ ∂ÈÛ·ÁÁÂϤ·. ª¤ÚÔ˜ ÙˆÓ ÎÏÔÈÌ·›ˆÓ ·Ó¢ڤıËÎÂ Î·È ·Ô‰fiıËΠÛÙÔÓ 63¯ÚÔÓÔ. Δ· ˘fiÏÔÈ· ÎÏÔÈÌ·›· ·fi ÙÔÓ 52¯ÚÔÓÔ ‰ÂÓ ·Ó¢ڤıËηÓ, ηıÒ˜ ÔÈ ‰Ú¿ÛÙ˜, ηٿ ‰‹ÏˆÛË ÙÔ˘˜, Ù· ¤¯Ô˘Ó ˆÏ‹ÛÂÈ Û ¿ÁÓˆÛÙÔ ¿ÙÔÌÔ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ‰‹ÌÔ˘ ∞Ó‰ÚÔ‡Û·˜. ¶ÚÔ·Ó¿ÎÚÈÛË ‰ÈÂÓÂÚÁ› ÙÔ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎfi ÙÌ‹Ì· ªÂÏÈÁ·Ï¿.


EÈηÈÚfiÙËÙ· 19

ΔƒπΔ∏ 27 O∫Δøμƒπ√À 2009

¶·ÓÂÏÏ·‰È΋ ¤Ú¢ӷ ηٷ‰ÂÈÎÓ‡ÂÈ fiÙÈ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ì ÙÔ ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈÎfi fiÊÂÏÔ˜ Ù˘ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜ ÙÔ˘˜

∞ÎÚÈ‚¤˜ Â›Ó·È ÁÈ· ÙÔ Ì¤ÛÔ ŒÏÏËÓ· ÔÈ ·Ó·ÓÂÒÛÈ̘ ËÁ¤˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ £∂™™∞§√¡π∫∏, 26.

º

ˆÙÔ‚ÔÏÙ·˚ο ÛÙËÓ ∞ÎÚfiÔÏË Î·È ·ÓÂÌÔÁÂÓÓ‹ÙÚȘ ÛÙËÓ ·Ú·Ï›· Ù˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢; ΔÂÏÈο fiÛ· ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó ÔÈ ŒÏÏËÓ˜ ÁÈ· ÙȘ ∞Ó·ÓÂÒÛÈ̘ ¶ËÁ¤˜ ∂Ó¤ÚÁÂÈ·˜ (∞¶∂) Î·È fiÛÔ Â›Ó·È ‰È·ÙÂıÂÈ̤ÓÔÈ Ó· ÙȘ ÂÓÙ¿ÍÔ˘Ó ÛÙËÓ Î·ıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ¿ ÙÔ˘˜; ∏ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘˜ ÛËÌ·›ÓÂÈ Î¿ÙÈ Î·Ïfi ÁÈ· ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ‹ Â›Ó·È ·ÏÒ˜ Ì›· ·ÎfiÌË ˘Ô¯Ú¤ˆÛË Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙËÓ ∂˘Úˆ·˚΋ ŒÓˆÛË; ∂›Ó·È ı¤Ì· ÏÔÁÈ΋˜ ‹ ¢·ÈÛıËÛ›·˜; ∂›Ó·È ı¤Ì· ÂÓÂÚÁÂȷ΋˜ Â¿ÚÎÂÈ·˜ Î·È ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡ ÔʤÏÔ˘˜ ÁÈ· ÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ ‹ Ì›· ·Û‡ÌÊÔÚË ÔÈÎÔÓÔÌÈο Â¤Ó‰˘ÛË ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·ÏÔ‡˜ Ôϛ٘; ∫·È ÙÔ ˙‹ÙËÌ· Ù˘ ·ÈÛıËÙÈ΋˜; ∫·ıÔÚÈÛÙÈÎfi, fiÙ·Ó ·ÏÏ¿˙ÂÈ ÙÔ ÔÙÈÎfi Ì·˜ ‰›Ô Î·È ·‰È¿ÊÔÚÔ, fiÙ·Ó ·ÊÔÚ¿ ÙÔ ÔÙÈÎfi ‰›Ô ¿ÏψÓ;

∞·ÓÙ‹ÛÂȘ ÛÙÔ˘˜ ·Ú·¿Óˆ ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌÔ‡˜ Î·È ÂÚˆÙ‹Ì·Ù· ÂȯÂÈÚ› Ó· ‰ÒÛÂÈ ·ÓÂÏÏ·‰È΋ ¤Ú¢ӷ ÁÈ· ÙȘ ÂÊ·ÚÌÔÁ¤˜ ÙˆÓ ∞¶∂ Î·È ¿ÏÏˆÓ ÌË ÂÈ‚·Ú˘ÓÙÈÎÒÓ ÁÈ· ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ÂÓÂÚÁÂÈ·ÎÒÓ ÂÈÏÔÁÒÓ, Ô˘ ‰ÈÂÍ‹Á·Á ÙÔ ∂ÚÁ·ÛÙ‹ÚÈÔ ¶ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈÎÔ‡ Î·È ∂ÓÂÚÁÂÈ·ÎÔ‡ ™¯Â‰È·ÛÌÔ‡ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÎÚ›ÙÂÈÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £Ú¿Î˘ (¢¶£) (ÛÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ· ·fi ÙÔÓ π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ ¤ˆ˜ ÙÔÓ πÔ‡ÏÈÔ ÙÔ˘ 2009, Û ‰Â›ÁÌ· 2.646 ·ÙfïÓ, ·fi ÙȘ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˜ fiÏÂȘ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜) Î·È ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ Û‹ÌÂÚ· ÙÔ ∞¶∂-ª¶∂. “∏ ¤Ú¢ӷ ÂȯÂÈÚ› Ó· ·ÔÙ˘ÒÛÂÈ ÙfiÛÔ ÙÔ ÁÓˆÛÙÈÎfi Â›Â‰Ô ÙÔ˘ ÎÔÈÓÔ‡ Û¯ÂÙÈο Ì ÙȘ ∞¶∂ fiÛÔ Î·È Ó· ÚÔÛ‰ÈÔÚ›ÛÂÈ ÙȘ ı¤ÛÂȘ Î·È ÙȘ ÛÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙȘ ‰˘Ó·Ù¤˜ ‹ Î·È ˘Ô¯ÚˆÙÈΤ˜ ÂÊ·ÚÌÔÁ¤˜ ÙÔ˘˜”, ϤÂÈ Ô ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ ÙÔ˘ ÂÚÁ·ÛÙËÚ›Ô˘, ¢Ú. ·Ú¯ÈÙ¤ÎÙˆÓÌ˯·ÓÈÎfi˜ ∂ª¶, ¶¿ÓÔ˜ ∫ÔÛÌfiÔ˘ÏÔ˜. ™Â Ôχ Û‡ÓÙÔÌÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ·, fiˆ˜ ÂÍËÁ›, Ë ∂ÏÏ¿‰· ı· ·Ó‹ÎÂÈ ÛÙȘ ¯ÒÚ˜ Ô˘ ı· ¤¯Ô˘Ó Û˘ÌÌÔÚʈı› Ì ÙËÓ √‰ËÁ›· 2002/91/∂∫, Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙˆÓ ∞Ó·ÓÂÒÛÈÌˆÓ ¶ËÁÒÓ ∂Ó¤ÚÁÂÈ·˜, ÙfiÛÔ Û Â›Â‰Ô ÎÙÈÚ›ˆÓ (˘¿Ú¯ÔÓÙ· Î·È ÓÂÔ·Ó·ÁÂÈÚfiÌÂÓ·), ηıÒ˜ Â›Û˘ Î·È Û ÌÂÁ¿Ï˘ Îϛ̷η˜ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ ∞¶∂ (ʈÙÔ‚ÔÏÙ·˚ο Î·È ·ÈÔÏÈο ¿Úη) ÁÈ· ÂıÓÈ΋ ¯Ú‹ÛË.

∏ ÏËÚÔÊfiÚËÛË Ÿˆ˜ ÚÔ·ÙÂÈ ·fi ÙËÓ ¤Ú¢ӷ (ÔÏÔÎÏËÚÒıËΠÚÈÓ ·fi ÙÔÓ ÂËÚ·ÛÌfi Ù˘ ÎÔÈÓ‹˜ ÁÓÒÌ˘ ·fi ÙËÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÙˆÓ Ì¤ÙÚˆÓ ÙÔ˘ À¶∞¡ ÁÈ· ʈÙÔ‚ÔÏÙ·˚Τ˜ ÛÙ¤Á˜, ÂÓÂÚÁÂȷ΋ ·Ó·‚¿ıÌÈÛË ÎÙÈÚ›ˆÓ Î.Ï. Î·È ÙË Û˘Ó·ÎfiÏÔ˘ıË ÚÔ‚ÔÏ‹

ÙÔ˘ ı¤Ì·ÙÔ˜ ·fi Ù· ªª∂), ÔÈ Ôϛ٘ Â›Ó·È ÏËÚÔÊÔÚË̤ÓÔÈ Û ÈηÓÔÔÈËÙÈÎfi ‚·ıÌfi, Û¯ÂÙÈο Ì ÙȘ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ ÂÊ·ÚÌÔÁÒÓ ÙˆÓ ∞¶∂. ŒÓ·˜ ÛÙÔ˘˜ ‰‡Ô Ôϛ٘ ÁÓˆÚ›˙ÂÈ ·ÚÎÂÙ¿ ‹ ÈηÓÔÔÈËÙÈο ÙÈ Â›Ó·È ÔÈ ·ÓÂÌÔÁÂÓÓ‹ÙÚȘ Î·È ÙÈ Ù· ʈÙÔ‚ÔÏÙ·˚ο, Ì ÙÔ ÔÛÔÛÙfi ÂÎÂ›ÓˆÓ Ô˘ ‰Â ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó Î·ıfiÏÔ˘ Ó· ÂÚÈÔÚ›˙ÂÙ·È Î¿Ùˆ ÙÔ˘ ÂÓfi˜ ÛÙÔ˘˜ ‰¤Î·. ∞ÎfiÌË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ Â›Ó·È ÙÔ ÔÛÔÛÙfi ÏËÚÔÊfiÚËÛ‹˜ ÙÔ˘˜, ÁÈ· ı¤Ì·Ù· Ô˘ Û¯ÂÙ›˙ÔÓÙ·È Ì ÙËÓ ÂÓÂÚÁÂȷ΋ ·Ó·‚¿ıÌÈÛË ÙˆÓ Î·ÙÔÈÎÈÒÓ (ÂÙ¿ ÛÙÔ˘˜ ‰¤Î· ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó ÁÈ· ÙË ÌfiÓˆÛË, Ù· ‰ÈÏ¿ Ù˙¿ÌÈ· Î·È ÙȘ ¤ÚÁÎÔϘ). ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ ÏËÚÔÊfiÚËÛË ÙÔ˘ ÎÔÈÓÔ‡ ÁÈ· ÙȘ ¢ڇÙÂÚ˘ Îϛ̷η˜ ÂÊ·ÚÌÔÁ¤˜, ÙÔ 49,3% ϤÂÈ ˆ˜ ÁÓˆÚ›˙ÂÈ ·ÚÎÂÙ¿ ‹ ÈηÓÔÔÈËÙÈο ÙÈ Â›Ó·È Ù· ʈÙÔ‚ÔÏÙ·˚ο ¿Úη, ÙÔ 44,1% ÙÈ Â›Ó·È Ù· ·ÈÔÏÈο ¿Úη, ÙÔ 33% ÙÈ Â›Ó·È Ë ‚ÈÔÌ¿˙· Î·È ÙÔ 30,2% ÙÈ Â›Ó·È ÙÔ ÌÈÎÚfi ˘‰ÚÔËÏÂÎÙÚÈÎfi. √È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ‰ËÏÒÓÔ˘Ó ˆ˜ Ë Î‡ÚÈ· ËÁ‹ ÏËÚÔÊfiÚËÛ‹˜ ÙÔ˘˜ Â›Ó·È Ù· ªª∂ (ÙËÏÂfiÚ·ÛË, Δ‡Ô˜) Î·È ÏÈÁfiÙÂÚÔ ¿ÏϘ ËÁ¤˜, fiˆ˜ Ë ÂÎ·›‰Â˘ÛË ‹ Ë ÎÚ·ÙÈ΋ ÂÓË̤ڈÛË. ∂Ê·ÚÌÔÁ‹ ÙˆÓ ∞¶∂: ∞fi ÙÔ ÁÂÓÈÎfi “¡∞π” ÛÙ· ÂȉÈο “√Ãπ” ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÛÙ· ÌÂÌÔӈ̤ӷ ÓÔÈÎÔ΢ÚÈ¿ ‹ ηÙÔÈ˘, ÙÔ ÎÔÈÓfi ‰Â›¯ÓÂÈ ¤ÙÔÈÌÔ Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÈ Û˘Û΢¤˜ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜ ÙˆÓ ∞¶∂, ·ÏÏ¿ ÂÊfiÛÔÓ ·ÎfiÌ· ÙȘ ıˆÚ› ·ÎÚÈ‚¤˜, ÂÚÈ̤ÓÂÈ Ó· ÂÊ·ÚÌÔÛÙÔ‡Ó Ì¤ÙÚ· ·fi ÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜, fiˆ˜ ÂȉÔÙ‹ÛÂȘ Î·È ÊÔÚÔ··ÏÏ·Á¤˜. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, ÔÎÙÒ ÛÙÔ˘˜ ‰¤Î· ‰ËÏÒÓÔ˘Ó ˆ˜ ¤¯Ô˘Ó ÛÎÂÊı› Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó Î¿ÔȘ ·fi ÙȘ ÂÊ·ÚÌÔÁ¤˜ ∞¶∂ ‹ ÌË ÂÈ‚·Ú˘ÓÙÈΤ˜ ÁÈ· ÙÔ Â-

ÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ÂÓÂÚÁÂȷΤ˜ Û˘Û΢¤˜, ÂÙ¿ ÛÙÔ˘˜ ‰¤Î· ϤÓ ˆ˜ “ÛÎfiÓÙ·„·Ó” ÛÙË ÁÚ·ÊÂÈÔÎÚ·Ù›·, ÔÎÙÒ ÛÙÔ˘˜ ‰¤Î· ÙȘ ıˆÚÔ‡Ó ·ÎÚÈ‚¤˜ Î·È ÂÓÓ¤· ÛÙÔ˘˜ ‰¤Î· ı· ÚÔ¯ˆÚÔ‡Û·Ó ÛÙËÓ ÂÁηٿÛÙ·Û‹ ÙÔ˘˜, Â¿Ó ÙÔ˘˜ ‰ÈÓfiÙ·Ó Î¿ÔÈ· ÎÚ·ÙÈ΋ ÂȯÔÚ‹ÁËÛË ‹ ÊÔÚÔ··ÏÏ·Á‹. ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙË ÁÂÓÈÎfiÙÂÚË ¯Ú‹ÛË ÙˆÓ ∞¶∂ Û ¢ڇÙÂÚË Îϛ̷ (ʈÙÔ‚ÔÏÙ·˚ο Î·È ·ÈÔÏÈο ¿Úη), ÙÔ ÎÔÈÓfi ‰Â›¯ÓÂÈ Ó· ÚÔ‚ÏËÌ·Ù›˙ÂÙ·È. √È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ Â‡¯ÔÓÙ·È Ó· ÂÁηٷÛÙ·ıÔ‡Ó Ù¤ÙÔÈ· ¿Úη, ·ÏÏ¿ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ÔÏÏÔ› Â›Ó·È ÂΛÓÔÈ Ô˘ ‰ÂÓ ·Ô‰¤¯ÔÓÙ·È Ó· Ù· ‰Ô˘Ó ÂÁηÙÂÛÙË̤ӷ ÛÙÔ ÙÔ›Ô Á‡Úˆ ·fi ÙËÓ fiÏË / ÂÚÈÔ¯‹, fiÔ˘ ηÙÔÈÎÔ‡Ó. ∂›Ó·È ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi fiÙÈ, ۯ‰fiÓ ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ ÂÚˆÙËı¤ÓÙˆÓ (97,1%) ‰ËÏÒÓÂÈ ˆ˜ ı· ÂÈı˘ÌÔ‡Û ӷ ‰ÂÈ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙˆÓ ∞¶∂ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ÂÓÒ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ·fi ÔÎÙÒ ÛÙÔ˘˜ ‰¤Î· ÈÛÙÂ‡Ô˘Ó fiÙÈ ‚ÔËıÔ‡Ó Ó· Ûˆı› ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ, ÂÍÔÈÎÔÓÔÌÔ‡Ó ÂÓ¤ÚÁÂÈ· Î·È ¯Ú‹Ì·Ù·. Δ·˘Ùfi¯ÚÔÓ·, fï˜, ÂÚ›Ô˘ ¤Ó· ÛÙÔ˘˜ ‰‡Ô (48,6%) ÂÈı˘-

Ì› Ó· ¤¯ÂÈ Ù· ÔʤÏË ·fi ÙËÓ ÂÁηٿÛÙ·ÛË ÙˆÓ ÌÂÁ¿ÏˆÓ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂˆÓ ∞¶∂, ˘fi ÙËÓ ÚÔ¸fiıÂÛË fiÙÈ ‰ÂÓ ı· ¤¯ÂÈ ÔÙÈ΋ Â·Ê‹. ™ÙÔÓ ·ÓÙ›Ô‰·, ¤Ó·˜ ÛÙÔ˘˜ ‰‡Ô (48,2%) Â›Ó·È ‰È·ÙÂıÂÈ̤ÓÔ˜ Ó· “˘ÔÛÙ›” ÙËÓ ÔÙÈ΋ “fi¯ÏËÛË” , ¯¿ÚÈÓ ÙÔ˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡ ÔʤÏÔ˘˜. “∞˘Ùfi ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ ηٷ‰ÂÈÎÓ‡ÂÈ ÙËÓ ‡·ÚÍË ÙÔ˘ ™˘Ó‰ÚfiÌÔ˘ NIMBY (“fi¯È ÛÙËÓ ·˘Ï‹ ÌÔ˘“Û ÈÛ¯˘Úfi ‚·ıÌfi, ˘ÔÁÚ·ÌÌ›˙ÔÓÙ·˜ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ÙÔÓ ÙÔ̤· fiÔ˘ ı· ÚÔ·„ÂÈ ¤Ó· ÛÔ‚·Úfi Úfi‚ÏËÌ· ÁÈ· ÙȘ ·Ú¯¤˜: Ë ¯ˆÚÔı¤ÙËÛË ÙˆÓ ÌÂÁ¿Ï˘ Îϛ̷η˜ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂˆÓ ∞¶∂” , ·Ú·ÙËÚ› Ô Î.∫ÔÛÌfiÔ˘ÏÔ˜. ™·Ó ¿ÛÎËÛË ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌÔ‡ ÁÈ· ÙȘ ·ÓÙȉڿÛÂȘ Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ÚÔ·„Ô˘Ó, ÙÔ ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈÔ ÙÔ˘ Î.∫ÔÛÌfiÔ˘ÏÔ˘ ÚÔ¯ÒÚËÛ ÛÙËÓ ÂÂÍÂÚÁ·Û›· Ì›·˜ ÛÂÈÚ¿˜ ʈÙÔÁÚ·ÊÈÒÓ ÈÛÙÔÚÈÎÒÓ Î·È ıÚËÛ΢ÙÈÎÒÓ ÌÓËÌ›ˆÓ, fiˆ˜ Î·È ÂÚÈÔ¯ÒÓ È‰È·›ÙÂÚÔ˘ Ê˘ÛÈÎÔ‡ οÏÏÔ˘˜, Î·È ÛÙËÓ ·ÂÈÎfiÓÈÛË ÙÔ˘˜, fiˆ˜ ı· ‹Ù·Ó Ì ÙËÓ ÂÁηٿÛÙ·ÛË ·ÈÔÏÈÎÒÓ ‹ ʈÙÔ‚ÔÏÙ·˚ÎÒÓ ¿ÚΈÓ. “¶·Ú·‰ÔÛÈ·ÎÔ› ÔÈÎÈÛÌÔ›, ‰È·-

ÙËÚËÙ¤· ÎÙ›ÚÈ·, ÁÂÈÙÓÈ¿ÛÂȘ Ì ·Ú¯·ÈÔÏÔÁÈÎÔ‡˜ ¯ÒÚÔ˘˜, ÂÍ ·ÓÙÈÎÂÈ̤ÓÔ˘ ı· Ì·˜ ÚÔ‚ÏËÌ·Ù›ÛÔ˘Ó. £ÂÏ‹Û·Ì ӷ ‰ÒÛÔ˘Ì ÚÔÎÏËÙÈο ÂÚÂı›ÛÌ·Ù· ÁÈ· ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌfi Î·È ÁÈ’ ·˘Ùfi ÂÈϤͷÌ ·fi Ù· ϤÔÓ ·Ó·ÁÓˆÚ›ÛÈÌ· Î·È ÛËÌ·ÓÙÈο ÌÓËÌ›·, fiˆ˜ ÙËÓ ∞ÎÚfiÔÏË, ÙÔ˘˜ ¢ÂÏÊÔ‡˜, Ù· ªÂÙ¤ˆÚ· Î.¿.” , ÂÍËÁ› Ô Î.∫ÔÛÌfiÔ˘ÏÔ˜. ∂ÈÛËÌ·›ÓÂÈ, ÂÍ¿ÏÏÔ˘, fiÙÈ “¤Ú· ·fi ÙÔ ˘·ÚÎÙfi ˙‹ÙËÌ· Ù˘ ÌÔÚÊÔÏÔÁÈ΋˜ Â¤Ì‚·Û˘, Ë ¯ˆÚÔı¤ÙËÛË ÙˆÓ ¿ÚÎˆÓ ÌÔÚ› Ó· ’ÛÎÔÓÙ¿„ÂÈ’ Î·È Û ÔÈÎÔÓÔÌÈο Û˘ÌʤÚÔÓÙ· Î·È ÌÈÎÚÔÔÏÈÙÈΤ˜ ÙÔÈÎÒÓ ·Ú·ÁfiÓÙˆÓ Î·È ÔÏÈÙ¢ÙÒÓ, Ô˘ ÂÂÌ‚·›ÓÔ˘Ó Î·È ÂËÚ¿˙Ô˘Ó ÛÙ¿ÛÂȘ Î·È ·ÓÙÈÏ‹„ÂȘ, ‰È·ÌÔÚÊÒÓÔÓÙ·˜ ÙËÓ ∫ÔÈÓ‹ °ÓÒÌË” . ø˜ ÁÂÓÈÎfi Û˘Ì¤Ú·ÛÌ· ·fi ÙËÓ ¤Ú¢ӷ, Ô Î.∫ÔÛÌfiÔ˘ÏÔ˜ ÛËÌÂÈÒÓÂÈ fiÙÈ “ÙÔ ÎÔÈÓfi Â›Ó·È ·ÚÎÂÙ¿ ÂÓ‹ÌÂÚÔ ÁÈ· ÙȘ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ Î·È ÙȘ ÂÊ·ÚÌÔÁ¤˜ ∞¶∂” , fï˜, ÛÙÔ ÂÚÒÙËÌ· ·Ó Â›Ó·È ÙÔ ÎÔÈÓfi ÚÔÂÙÔÈÌ·Ṳ̂ÓÔ ÁÈ· Ó· ÂÊ·ÚÌfiÛÂÈ ÙȘ ∞¶∂, ÂÎÙÈÌ¿ ˆ˜ “Ë ·¿ÓÙËÛË Â›Ó·È Î·È Ó·È Î·È fi¯È, ıˆÚËÙÈο Ó·È, ·ÏÏ¿ Ú·ÎÙÈο fi¯È, ÏfiÁˆ ¤ÏÏÂȄ˘ Â·ÚÎÔ‡˜ ÂÓË̤ڈÛ˘ Î·È Î·Ù¢ı˘ÓÙ‹ÚÈˆÓ Ô‰ËÁÈÒÓ Î·È Ì¤ÙÚˆÓ” . “¶Ú¤ÂÈ Ó· ÏËÊıÔ‡Ó ¿ÌÂÛ· ÓÔÌÔıÂÙÈο ̤ÙÚ· ÁÈ· ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙˆÓ ∞¶∂, ÙÔ Ù·¯‡ÙÂÚÔ ‰˘Ó·Ùfi. ∞˘Ù¿ Ú¤ÂÈ Ó· ÛÙÔ¯Â‡Ô˘Ó ÙfiÛÔ ÛÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ·˘Ùfi ηı·˘Ùfi, ÙÔ˘˜ ÂÓÂÚÁÂÈ·ÎÔ‡˜ fiÚÔ˘˜, ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌ›· ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜, ·ÏÏ¿ Â›Û˘ Î·È ÛÙËÓ ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈ΋ Û˘Ó›‰ËÛË ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ Î·È ÛÙ· ÔÈÎÔÓÔÌÈο ÙÔ˘ οı ÓÔÈÎÔ΢ÚÈÔ‡, ÒÛÙ ӷ ›ÛÔ˘Ó ÙÔ ÎÔÈÓfi ÁÈ· ÙËÓ ¤ÓÙ·ÍË ÙˆÓ ∞¶∂ ÛÙËÓ Î·ıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ¿ ÙÔ˘˜” , ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ.

∂ÏȉÔÊfiÚ· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ¤Ú¢ӷ˜ ÁÈ· ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ·ÓıÚÒÔ˘˜, Ô˘ ‰ÂÓ ‚ϤÔ˘Ó ÂÎ ÁÂÓÂÙ‹˜

°ÔÓȉȷ΋ ıÂÚ·›· ‚Ô‹ıËÛÂ Ù˘ÊÏ¿ ·È‰È¿ Ó· ‰Ô˘Ó ∞£∏¡∞, 26.

ªπ∞ ·Ï‹ ÂÈÛ·ÁˆÁ‹ DNA ÛÙ·

Ì¿ÙÈ· ÙÂÛÛ¿ÚˆÓ ·È‰ÈÒÓ, Ù˘ÊÏÒÓ ÂÎ ÁÂÓÂÙ‹˜ ÏfiÁˆ ÌÈ·˜ ·Ûı¤ÓÂÈ·˜ Ô˘ ÚÔηÏ› Ù‡ÊψÛË, ·Ó¤ÎÙËÛ·Ó ÙËÓ fiÚ·Û‹ ÙÔ˘˜ Û ‚·ıÌfi Ô˘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÚ·Ù¿Ó È· ¯ˆÚ›˜ ‚Ô‹ıÂÈ·. ∏ ÁÔÓȉȷ΋ ıÂÚ·›·, ÙËÓ ÔÔ›· ÂÊ¿ÚÌÔÛ·Ó ·ÌÂÚÈηÓÔ› ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ˜, ÂȂ‚·ÈÒÓÂÈ fiÙÈ fiÛÔÈ ¿Û¯Ô˘Ó ·fi ÙË Û˘ÁÂÎÚÈ̤ÓË Û¿ÓÈ· ÎÏËÚÔÓÔÌÈ΋ ÓfiÛÔ (“Û˘ÁÁÂÓ‹˜ ·Ì·‡ÚˆÛË ÙÔ˘ §¤ÌÂÚ” ), ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ¤¯Ô˘Ó ı·̷ÙÈ΋ ‚ÂÏÙ›ˆÛË ÛÙËÓ fiÚ·Û‹ ÙÔ˘˜, ÂȉÈο ·Ó Ë ıÂÚ·›· Á›ÓÂÈ ¤ÁηÈÚ·. ∂›Ó·È, ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ·, ÌÈ· ·fi ÙȘ ÈÔ ÂÙ˘¯Ë̤Ó˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ÁÔÓȉȷ΋˜ ıÂÚ·›·˜ ÛÙËÓ È·ÙÚÈ΋ ̤¯ÚÈ ÙÒÚ·. ŸÛÔÈ ¿Û¯Ô˘Ó ·fi ÙË ÓfiÛÔ,

·Ú¯›˙Ô˘Ó Ó· ¯¿ÓÔ˘Ó ÙËÓ fiÚ·Û‹ ÙÔ˘˜ ·Ì¤Ûˆ˜ ÌÂÙ¿ ÙË Á¤ÓÓËÛ‹ ÙÔ˘˜ Î·È Â›Ó·È ÙÂÏ›ˆ˜ Ù˘ÊÏÔ› ̤¯ÚÈ Ù· 40 ÙÔ˘˜ ¯ÚfiÓÈ·. ∞ÚÎÂÙ¿ ·fi Ù· ·È‰È¿ Ô˘ ÁÂÓÓÈÔ‡ÓÙ·È Ì ÙËÓ ·Ûı¤ÓÂÈ· (Á‡Úˆ ÛÙÔ 16%), ¤¯Ô˘Ó ¤Ó· ÂÏ·Ùو̷ÙÈÎfi ÌÂÙ·ÏÏ·Á̤ÓÔ ÁÔÓ›‰ÈÔ (RPE65), ÙÔ ÔÔ›Ô ‚ÔËı¿ Ù· ·ÙÙ·Ú· ÙÔ˘ ·ÌÊÈ‚ÏËÛÙÚÔÂȉԇ˜ Ê·ÎÔ‡ Ó· ·Ú¿ÁÔ˘Ó ÙË ÚÔ‰Ô„›ÓË, ÌÈ· Ô˘Û›· Ô˘ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ·ÔÚÚfiÊËÛË ÙÔ˘ ʈÙfi˜. Èڛ˜ ·˘Ù‹ ÙËÓ Ô˘Û›·, Ù· ·ÙÙ·Ú· ʈÙÔ-˘ԉԯ›˜ ÛÙ·‰È·Î¿ Âı·›ÓÔ˘Ó. ◊‰Ë ·fi ÙÔ 2001, ÂÚ¢ÓËÙ¤˜ ÙÔ˘ ·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ Ù˘ ¶ÂÓÛÈÏ‚¿ÓÈ· ÛÙȘ ∏¶∞ ¤‰ÂÈÍ·Ó fiÙÈ ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· ·ÔηٷÛÙ‹ÛÔ˘Ó ÂÓ Ì¤ÚÂÈ ÙËÓ fiÚ·ÛË ÛÂ Ù˘ÊÏÔ‡˜ Û·ÏÔ˘˜ Ì ÙË Û˘ÁÎÂÎÚÈ-

̤ÓË ¿ıËÛË, ÂÈÛ¿ÁÔÓÙ·˜ ¤Ó· Ê˘ÛÈÔÏÔÁÈÎfi ÁÔÓ›‰ÈÔ ÛÙ· Ì¿ÙÈ· ÙÔ˘˜. ΔÔ 2007 ÔÈ ›‰ÈÔÈ ÂÚ¢ÓËÙ¤˜ ¿Ú¯ÈÛ·Ó ·Ó¿ÏÔÁ˜ ‰ÔÎÈ̤˜ Û ·ÓıÚÒÔ˘˜, ÂÓÒ ÙÔ 2008 ÌÈ· Û¯ÂÙÈ΋ ‚ÚÂÙ·ÓÈ΋ ¤Ú¢ӷ ÂÌÊ¿ÓÈÛ ÂÓı·ÚÚ˘ÓÙÈο ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù·. ΔÒÚ·, ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿, ÔÈ ·ÌÂÚÈηÓÔ› ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ˜, ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÌÂ Â˘Úˆ·›Ô˘˜ Û˘Ó·‰¤ÏÊÔ˘˜ ÙÔ˘˜, ·Ó¤ÊÂÚ·Ó Ù· Ï‹ÚË ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Ù˘ ıÂÚ·›·˜ ÛÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜. Ÿˆ˜ ¤ÁÚ·„·Ó Û ۯÂÙÈ΋ ÂÚÁ·Û›· ÛÙÔ È·ÙÚÈÎfi ÂÚÈÔ‰ÈÎfi “The Lancet” , Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ Ú·ÎÙÔÚÂ›Ô ƒfiÈÙÂÚ Î·È ÙÔ “Science” , Ù· ·È‰È¿ ËÏÈΛ·˜ 8 - 11 ÂÙÒÓ ¤‰ÂÈÍ·Ó ÙÂÙÚ·Ï¿ÛÈ· ‚ÂÏÙ›ˆÛË ÛÙËÓ Â˘·ÈÛıËÛ›· ÙˆÓ Ì·ÙÈÒÓ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ ÊÒ˜ Î·È ¿Ú·

ÛÙËÓ fiÚ·ÛË, Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔ˘˜ ÂÓËÏ›ÎÔ˘˜ Ì ÙÔ ›‰ÈÔ Úfi‚ÏËÌ·, ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ ‰Â›¯ÓÂÈ fiÙÈ fiÛÔ ÓˆÚ›ÙÂÚ· ÂÊ·ÚÌfi˙ÂÙ·È Ë ÁÔÓȉȷ΋ ıÂÚ·›·, ÙfiÛÔ ÈÔ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈ΋ ›ӷÈ. ŒÓ· ·fi Ù· ·È‰È¿, ËÏÈΛ·˜ ÂÓÓÈ¿ ÂÙÒÓ, ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ ÌÔÚ› È· Ó· ·Ó·ÁÓˆÚ›ÛÂÈ ÚfiÛˆ· ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿, Ó· ·›ÍÂÈ Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ, Ó· ‰È·‚¿ÛÂÈ ‚È‚Ï›· Î·È Ó· οÓÂÈ Ô‰‹Ï·ÙÔ ÛÙË ÁÂÈÙÔÓÈ¿ ÌfiÓÔ ÙÔ˘. ∫·Ó¤Ó· ·fi Ù· ·È‰È¿ ‰ÂÓ ·¤ÎÙËÛ Ï‹Úˆ˜ ÙËÓ fiÚ·Û‹ ÙÔ˘, ·ÏÏ¿ Î·È Î·Ó¤Ó· ‰ÂÓ Â›Ó·È È· Ù˘ÊÏfi ·fi ÓÔÌÈ΋ ¿Ô„Ë. √È ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ˜ ¢ÂÏÈÛÙÔ‡Ó fiÙÈ ÛÙ·‰È·Î¿ ı· ¤¯Ô˘Ó ·ÓÙ›ÛÙÔȯ˜ ÂÈÙ˘¯›Â˜ -̤ۈ ÁÔÓȉȷ΋˜ ıÂÚ·›·˜- Î·È Ì ¿ÏÏ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ù˘ fiÚ·Û˘. ◊‰Ë

¤¯Ô˘Ó Á›ÓÂÈ Û ÂÈÚ·Ì·Ùfi˙ˆ· Ì ÂÓı·ÚÚ˘ÓÙÈο ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù·- ·Ó¿ÏÔÁ˜ ıÂÚ·›˜ Û ÔÎÙÒ ·ÎfiÌ· ‰È·Ù·Ú·¯¤˜ Ù˘ fiÚ·Û˘ Î·È Û‡ÓÙÔÌ· ı· ÍÂÎÈÓ‹ÛÔ˘Ó ÔÈ ‰ÔÎÈ̤˜ Î·È Û ·ÓıÚÒÔ˘˜.

60 ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ¯ÂψӿÎÈ· ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ ÛÙË ∑¿Î˘ÓıÔ ∞£∏¡∞, 26.

√§√∫§∏ƒø£∏∫∂ Ë ˆÔÙÔ-

Λ· Ù˘ ı·Ï¿ÛÛÈ·˜ ¯ÂÏÒÓ·˜ ηڤٷ-ηڤٷ ÛÙÔ ‚ÈfiÙÔÔ ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹˜ Ù˘, ÛÙÔÓ ÎfiÏÔ §·Á·Ó¿ ∑·Î‡ÓıÔ˘ Î·È ÂÚ›Ô˘ 60.000 ¯ÂψӿÎÈ· ÍÂΛÓËÛ·Ó ÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ Ù·Í›‰È ÙÔ˘˜ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ™‡Ìʈӷ Ì ÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ ∂ıÓÈÎÔ‡ £·Ï¿ÛÛÈÔ˘ ¶¿ÚÎÔ˘ “·Ú¿ ÙȘ ·ÓÙ›ÍÔ˜ ηÈÚÈΤ˜ Û˘Óı‹Î˜ (¯·ÌËϤ˜ ıÂÚÌÔÎڷۛ˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÔ¯‹) Ô˘ ÂÈÎÚ·ÙÔ‡Û·Ó ÙfiÛÔ ÙÔÓ ∞Ú›ÏÈÔ Î·È ª¿ÈÔ fiÛÔ Î·È Î·Ù¿ ÙÔÓ πÔ‡ÓÈÔ, ÂÚ›Ô‰Ô Î·Ù¿ ÙËÓ ÔÔ›· ˆÚÈÌ¿˙Ô˘Ó Ù· ·˘Á¿ ÙˆÓ ıËÏ˘ÎÒÓ ·ÙfiÌˆÓ Ù˘ ¯ÂÏÒÓ·˜ Î·È ÁÔÓÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È, ·ÏÏ¿ Î·È ÙȘ Ê˘ÛÈΤ˜ ·ÓÙÈÍÔfiÙËÙ˜ Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ·Ó ÛÙȘ ·Ú·Ï›Â˜ ˆÔÙÔΛ·˜, ÙÔ 2009 ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËÎ·Ó ÛÙÔÓ ÎfiÏÔ §·Á·Ó¿ 857 ʈÏȤ˜ ·fi ÙȘ ıËÏ˘Î¤˜ ı·Ï¿ÛÛȘ ¯ÂÏÒÓ˜. ΔÔ Î·ÏÔη›ÚÈ ÙÔ˘ 2009, ·fi ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ ÊˆÏÂÒÓ, ÂÎÎÔÏ¿ÊıËÎ·Ó ÌfiÓÔ ÔÈ 763, ÂÎ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÙ·È fiÙÈ ‚Á‹Î·Ó ÂÚ›Ô˘ 60.000 ¯ÂψӿÎÈ·, Ù· ÔÔ›· ÍÂΛÓËÛ·Ó ÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ Ù·Í›‰È ÙÔ˘˜ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. §›Á· ·fi ·˘Ù¿ ı· ηٷʤÚÔ˘Ó Ó· ÂÈ‚ÈÒÛÔ˘Ó ÒÛÙ ӷ ÂÓËÏÈÎȈıÔ‡Ó Î·È Ó· ÂÈÛÙÚ¤„Ô˘Ó ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ô˘ ÁÂÓÓ‹ıËÎ·Ó ÁÈ· Ó· ·Ó··Ú·¯ıÔ‡Ó Î·È ·˘Ù¿ Ì ÙË ÛÂÈÚ¿ ÙÔ˘˜. ∂›Ó·È ÚÔÊ·Ó¤˜, ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ë ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ ∂ıÓÈÎÔ‡ £·Ï¿ÛÛÈÔ˘ ¶¿ÚÎÔ˘, fiÙÈ ÔÈ ı·Ï¿ÛÛȘ ¯ÂÏÒÓ˜ ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· Ì·˜ ÁÈ· Ó· Û˘Ó¯›ÛÔ˘Ó ÙÔ Ù·Í›‰È ÙÔ˘˜ ÛÙÔÓ ¯ÚfiÓÔ Ù˘ ˙ˆ‹˜, ·ÊÔ‡ Â›Ó·È ÁÓˆÛÙfi fiÙÈ Â›Ó·È ÙÔ ÌÔÓ·‰ÈÎfi ˙ÒÔ Ô˘ ·Ó‹ÎÂÈ ÛÙÔ Ê˘ÏÔÁÂÓÂÙÈÎfi ‰¤ÓÙÚÔ ÙˆÓ ‰ÂÈÓÔÛ·‡ÚˆÓ Î·È ˙ÂÈ ¿Óˆ ÛÙÔÓ Ï·Ó‹ÙË Ì·˜ ÔÏÏ¿ ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ¯ÚfiÓÈ·”.

ŒÓÔÏË ÏËÛÙ›· Û ÂÊÔÚ›· ∞£∏¡∞, 26.

∂¡√¶§∏ ÏËÛÙ›· ÛËÌÂÈÒ-

ıËΠÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ÛÙËÓ ÂÊÔÚ›· ÙˆÓ ÕÓˆ §ÈÔÛ›ˆÓ. ™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·, ‰‡Ô ÎÔ˘ÎÔ˘ÏÔÊfiÚÔÈ ÂÈÛ¤‚·Ï·Ó ÛÙË ¢.√.À. ÙˆÓ ÕÓˆ §ÈÔÛ›ˆÓ, Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙËÓ Ô‰fi ∞¯·ÚÓÒÓ 9, Î·È Ì ÙËÓ ·ÂÈÏ‹ fiÏˆÓ ¿Ú·Í·Ó fiÛ· ¯Ú‹Ì·Ù· ‚Ú‹Î·Ó ÛÙ· Ù·Ì›·. μÁ·›ÓÔÓÙ·˜, ÔÈ ‰Ú¿ÛÙ˜ ˘ÚÔ‚fiÏËÛ·Ó ÛÙÔÓ ·¤Ú· ÁÈ· ÂÎÊÔ‚ÈÛÌfi Î·È ‰È¤Ê˘Á·Ó Ì ÎÏÂÌ̤ÓË ÌÔÙÔÛÈÎϤٷ, Ë ÔÔ›· ‚Ú¤ıËΠ·fi ÙËÓ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›· Û ÎÔÓÙÈÓ‹ ·fiÛÙ·ÛË.

∂¡∞ƒ•∏ π∞Δƒ∂π√À ∫ø¡/¡√™ ¢∏ª. ∞¡Δø¡∞∫∏™ ∂ȉÈÎfi˜ ÚÂ˘Ì·ÙÔÏfiÁÔ˜ °ÎÏ·‚¿ÓË 29-μ√§√™ ΔËÏ. 24210 22303 ¢¤¯ÂÙ·È Úˆ› 9 .Ì. - 1 Ì.Ì. οı ΔÚ›ÙË, ΔÂÙ¿ÚÙË, ¶¤ÌÙË, ¶·Ú·Û΢‹ & ·fiÁÂ˘Ì· 6-9 οı ¢Â˘Ù¤Ú·, ΔÚ›ÙË, ¶¤ÌÙË


EÈηÈÚfiÙËÙ· 20 ∫·Ù¿ÏË„Ë ‰ËÌ·Ú¯Â›Ô˘ ·fi ÁÔÓ›˜ Î·È Ì·ıËÙ¤˜

ΔƒπΔ∏ 27 O∫Δøμƒπ√À 2009

ªÂ ‚¿ÛË ¤Ú¢ӷ ∞ÌÂÚÈηÓÒÓ ÂȉÈÎÒÓ ÁÈ· ÙË Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ

£∂™™∞§√¡π∫∏, 26.

∏ ηı·ÚÈfiÙËÙ· Ì·˜ οÓÂÈ ËıÈÎÔ‡˜

°√¡∂π™ Î·È Ì·ıËÙ¤˜ 14 Û¯ÔÏ›-

∞£∏¡∞, 26.

ˆÓ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ·Ó Û˘Ì‚ÔÏÈ΋ ηٿÏË„Ë ÛÙÔ ‰ËÌ·Ú¯Â›Ô ÃÔÚÙÈ¿ÙË, ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË, ÙÔ Úˆ› Ù˘ ¢Â˘Ù¤Ú·˜, ‰È·Ì·ÚÙ˘ÚfiÌÂÓÔÈ ÁÈ· ÙËÓ ¤ÏÏÂÈ„Ë Û¯ÔÏÈÎÒÓ ÎÙÈÚ›ˆÓ Î·È ˘Ô‰ÔÌÒÓ ÛÙÔ ‰‹ÌÔ. “ΔÔ Úfi‚ÏËÌ· Â›Ó·È ÌÂÁ¿ÏÔ. √ ‰‹ÌÔ˜ ÓÔÈÎÈ¿˙ÂÈ Î·Ù·ÛÙ‹Ì·Ù· Î·È Ù· ÌÂÙ·ÙÚ¤ÂÈ Û ٿÍÂȘ. Œ¯Ô˘Ì ·›ıÔ˘Û˜ ¯ˆÚÈṲ̂Ó˜ Ì Á˘„ÔÛ·Ó›‰Â˜, ·›ıÔ˘Û˜ - ·Ôı‹Î˜ Î·È ËÌÈ˘fiÁÂÈ· ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈ·” ‰‹ÏˆÛ ÛÙÔ ∞¶∂ - ª¶∂ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ °ÔÓ¤ˆÓ Î·È ∫ˉÂÌfiÓˆÓ ÙÔ˘ ‰ËÌÔÙÈÎÔ‡ Û¯ÔÏ›Ԣ ∞Û‚ÂÛÙÔ¯ˆÚ›Ô˘, °È¿ÓÓ˘ °·Ú˘Ê¿ÏÏÔ˘. Δ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÛÙ¤Á·Û˘ ¤¯Ô˘Ó Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ ÛÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ˘ÂÚ¿ÚÈıÌˆÓ ÙÌËÌ¿ÙˆÓ Î·È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙˆÓ Û¯ÔÏ›ˆÓ Û ‰ÈÏÔ‚¿Ú‰È·. °È· ÙÔ˘˜ ÏfiÁÔ˘˜ ·˘ÙÔ‡˜ Û ÔÏÏ¿ Û¯ÔÏ›· Ù˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ ÙÂÏÔ‡Û·Ó ˘fi ηٿÏË„Ë.

πÂÚfiÛ˘ÏÔÈ ¯Ù‡ËÛ·Ó ÛÙ· ∑·ÁÔÚÔ¯ÒÚÈ· πø∞¡¡π¡∞, 26.

∞¶ƒ√™Δ∞Δ∂ÀΔ∂™ ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó Ó· ̤ÓÔ˘Ó ÔÈ ÂÎÎÏËۛ˜ Î·È ÔÈ ÌÔÓ¤˜ ÛÙȘ ÔÚÂÈÓ¤˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ Ù˘ ∏›ÚÔ˘, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· Á›ÓÔÓÙ·È Û˘¯Ó¿ ÛÙfi¯Ô˜ ÈÂÚfiÛ˘ÏˆÓ Ô˘ ÙȘ ÏÂËÏ·ÙÔ‡Ó ÁÈ· Ó· ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÔ˘Ó ÔχÙÈÌ· ·ÓÙÈΛÌÂÓ· Ù· ÔÔ›· ı· ÙÔ˘˜ ¯Ú˘ÛÔÏËÚÒÛÔ˘Ó ÔÈ ·Ú¯·ÈÔοËÏÔÈ Û˘ÏϤÎÙ˜. √È ¿ÁÓˆÛÙÔÈ ‰Ú¿ÛÙ˜, Ô˘ ›¯·Ó Ì‹Ó˜ Ó· οÓÔ˘Ó ÙËÓ ÂÌÊ¿ÓÈÛ‹ ÙÔ˘˜, Í·Ó·¯Ù‡ËÛ·Ó Û ¯ˆÚÈfi ÙÔ˘ ÓÔÌÔ‡ πˆ·ÓÓ›ÓˆÓ, ·˘Ù‹ ÙË ÊÔÚ¿ ÛÙÔ Ó·fi ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ ΔڇʈÓÔ˜ ÛÙÔ μ›ÎÔ ∑·ÁÔÚ›Ô˘... √È Î·ÎÔÔÈÔ› ·Ú·‚›·Û·Ó ÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô Ù˘ ÂÎÎÏËÛ›·˜ Î·È Î·Ù¢ı‡ÓıËÎ·Ó ·Ì¤Ûˆ˜ ÚÔ˜ ÙÔ Ù¤ÌÏÔ ÙÔ˘ Ó·Ô‡, ·fi ÙÔ ÔÔ›Ô ·Ê·›ÚÂÛ·Ó ‰‡Ô ͢ÏfiÁÏ˘Ù˜ ı‡Ú˜ Î·È Û˘ÓÔÏÈο 25 ·fi ÙȘ ÂÈÎfiÓ˜ ÙÔ˘ Ù¤ÌÏÔ˘. √È ÈÂÚfiÛ˘ÏÔÈ ‹Ú·Ó Ì·˙› ÙÔ˘˜ ¤Ó·Ó ¯¿ÏÎÈÓÔ Î·È ¤Ó·Ó ·ÛË̤ÓÈÔ ÛÙ·˘Úfi Î·È ÂÍ·Ê·Ó›ÛÙËÎ·Ó ¯ˆÚ›˜ ηÓ›˜ Ó· ÙÔ˘˜ ·ÓÙÈÏËÊı›. ΔfiÛÔ ÔÈ ÂÈÎfiÓ˜ fiÛÔ Î·È ÙÔ ÙÌ‹Ì· ÙÔ˘ Ù¤ÌÏÔ˘ Ô˘ ¤ÎÏ„·Ó, ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÎÂÈÌ‹ÏÈ· ÌÂÁ¿Ï˘ ıÚËÛ΢ÙÈ΋˜ Î·È ÔÏÈÙÈÛÙÈ΋˜ ·Í›·˜.

¡ÂÎÚfi˜ ΢ÓËÁfi˜ ÛÙËÓ ∫·‚¿Ï· £∂™™∞§√¡π∫∏, 26.

Δπ™ ÚÒÙ˜ ÚˆÈÓ¤˜ ÒÚ˜ ÂÓÙÔ-

›ÛÙËΠÓÂÎÚfi˜ ¤Ó·˜ ΢ÓËÁfi˜ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ∫ÔÎÎÈÓÔ¯ˆÚ›Ô˘ ∂Ï¢ıÂÚÔ‡ÔÏ˘, ÛÙËÓ ∫·‚¿Ï·, ηٿ ÙË ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹ ÂȉÈ΋˜ Âȯ›ÚËÛ˘ Ì ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÈÎÒÓ ‰˘Ó¿ÌˆÓ, ÔÚÂÈ‚·ÙÈÎÒÓ ÔÌ¿‰ˆÓ, ·ÏÏ¿ Î·È È‰ÈˆÙÒÓ. ™‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ÚÒÙ˜ ÂÎÙÈÌ‹ÛÂȘ, Ù· ·›ÙÈ· ÙÔ˘ ı·Ó¿ÙÔ˘ ÙÔ˘ ΢ÓËÁÔ‡ Â›Ó·È ·ıÔÏÔÁÈο.

§

›ÁÔ „¤Î·ÛÌ· ÂÓfi˜ ‰ˆÌ·Ù›Ô˘ Ì ¤Ó· ·ÔÛÌËÙÈÎfi ¯ÒÚÔ˘ ‹ ÙˆÓ Ù˙·ÌÈÒÓ Ì ¤Ó· ·ÚˆÌ·ÙÈṲ̂ÓÔ Î·ı·ÚÈÛÙÈÎfi, Â›Ó·È ·ÚÎÂÙfi ÁÈ· Ó· ·ÏÏ¿ÍÂÈ ·ÈÛıËÙ¿ Ë Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ ÚÔ˜ ÙÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ! √È ¿ÓıÚˆÔÈ Á›ÓÔÓÙ·È ˘ÔÛ˘Ó›‰ËÙ· ÈÔ ‰›Î·ÈÔÈ Î·È ÁÂÓÓ·Èfi‰ˆÚÔÈ, fiÙ·Ó ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û ¤Ó· ‰ˆÌ¿ÙÈÔ Î·È ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ· Û ¤Ó· ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Ô˘ ÌÔÛ¯Ô‚ÔÏ¿ÂÈ ·fi ηı·ÚÈfiÙËÙ·, Û‡Ìʈӷ Ì ÌÈ· Ó¤· ·ÌÂÚÈηÓÈ΋ ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋ ¤Ú¢ӷ, Ô˘ ‰Â›¯ÓÂÈ, ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ, fiÙÈ ÛÙ· ÓÔÈÎÔ΢ÚÈ¿, ÛÙÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜ ÂÚÁ·Û›·˜, ÛÙ· ηٷÛÙ‹Ì·Ù· ‹ ÛÙȘ ‰ËÌfiÛȘ ˘ËÚÂۛ˜ Ë Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ ÙˆÓ ·ÙfiÌˆÓ ÌÔÚ› Ó· ‚ÂÏÙȈı›, ·Ó ÔÈ ¯ÒÚÔÈ Â›Ó·È ÂÚÈÔÈË̤ÓÔÈ Î·È ·ÔÓ¤Ô˘Ó Î·ı·ÚÈfiÙËÙ·, ·ÓÙ› ÁÈ· ÂÁηٿÏÂÈ„Ë Î·È ‚ÚˆÌÈ¿. ∏ ¤Ú¢ӷ, Ô˘ ‰ËÌÔÛȇÂÙ·È ÛÙÔ ÂÚÈÔ‰ÈÎfi “Psychological Science” (æ˘¯ÔÏÔÁÈ΋ ∂ÈÛÙ‹ÌË) Ì ÙÔÓ Â‡ÁψÙÙÔ Ù›ÙÏÔ “∏ Ì˘Úˆ‰È¿ Ù˘ ·ÚÂÙ‹˜” , ¤ÁÈÓ ·fi ÙËÓ Î·ıËÁ‹ÙÚÈ· ∫¤ÈÙÈ §›ÏÈÂÓ΂ÈÛÙ ÙÔ˘ ÌÔÚÌÔÓÈÎÔ‡ ·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ªÚ›ÓÁÎ·Ì °È·ÓÁÎ ÛÙË °ÈÔ‡Ù· ÙˆÓ ∏¶∞, ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔÓ ÕÓÙ·Ì °Î·Ï›ÓÛÎÈ ÙÔ˘ ·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ¡ÔÚıÁÔ˘¤ÛÙÂÚÓ Î·È ÙÔÓ ΔÛÂÓ-ªÔ ∑ÔÓÁÎ ÙÔ˘ ·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ÙÔ˘ ΔÔÚfiÓÙÔ. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ˘˜ ÂÚ¢ÓËÙ¤˜, ÂÎÙfi˜ ·fi Ù· ‰È¿ÊÔÚ· ̤ÙÚ· ·ÛÊ·Ï›·˜ Ô˘ Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È Û ‰È¿ÊÔÚÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜ ·fi ÂÙ·Èڛ˜ Î·È ‰ËÌfiÛȘ ˘ËÚÂۛ˜ (οÌÂÚ˜, ÚÔÛˆÈÎfi “ÛÂÎÈÔ‡ÚÈÙÈ” Î.¿.), ÎÚ¿ÙÔ˜ Î·È ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ı· Ú¤ÂÈ Â›Û˘ Ó· Ï¿‚Ô˘Ó ˘fi„Ë ÙÔ˘˜ ÙËÓ ıÂÙÈ΋ Â›‰Ú·ÛË Ù˘ ηı·ÚÈfiÙËÙ·˜ ÛÙÔ Ó· Á›ÓÔÓÙ·È ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ ÈÔ Úfiı˘ÌÔÈ Ó· ÙËÚÔ‡Ó ÙÔ˘˜ ÓfiÌÔ˘˜ Î·È ÙÔ˘˜ ηÓÔÓÈÛÌÔ‡˜ (Ó· ÌËÓ ÊˆÓ¿˙Ô˘Ó, Ó· ÌËÓ ÎϤ‚Ô˘Ó, Ó· ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ó ˘ÔÌÔÓÂÙÈο ÙË ÛÂÈÚ¿ ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ Ô˘Ú¿, Ó· Â›Ó·È Â˘ÁÂÓÈÎÔ› Î.Ï). “√È ÂÙ·Èڛ˜ Û˘¯Ó¿ ÂÊ·ÚÌfi˙Ô˘Ó ·˘ÛÙËÚ¿ ̤ÙÚ· Ú‡ıÌÈÛ˘ Ù˘ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿˜, Ô˘ fï˜ ÌÔÚ› Ó· Â›Ó·È ·ÎÚÈ‚¿ ‹ ηٷÈÂÛÙÈο. À¿Ú¯ÂÈ ¤Ó·˜ Ôχ ·ÏÔ‡ÛÙÂÚÔ˜ Î·È ÌË ·ÚÂÌ‚·ÙÈÎfi˜ ÙÚfiÔ˜ ÁÈ· Ó· ÚÔ¿ÁÔ˘Ó ÙËÓ ËıÈ΋ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿”, ‰‹ÏˆÛÂ Ë §›ÏÈÂÓ΂ÈÛÙ. ™Â ÌÈ· ÛÂÈÚ¿ ·fi ÂÈÚ¿Ì·Ù· Ì ÂıÂÏÔÓÙ¤˜, ÙfiÛÔ Û ηı·Ú¿ Î·È Ì˘Úˆ‰¿Ù· ‰ˆÌ¿ÙÈ·, fiÛÔ Î·È ÛÂ Û˘ÓËıÈṲ̂ÓÔ˘˜ (fi¯È ‚ÚÒÌÈÎÔ˘˜, ·ÏÏ¿ Ô‡Ù ¢ˆ‰È·ÛÙÔ‡˜) ¯ÒÚÔ˘˜, ÔÈ Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÔÓÙ˜ ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·Ó ÛÙÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜ Ô˘ ÌÔÛ¯Ô‚ÔÏÔ‡Û·Ó, ‹Ù·Ó ηٿ ̤ÛÔ fiÚÔ Û·ÊÒ˜ ÈÔ Úfiı˘ÌÔÈ Ó· ÂÌÈÛÙ¢ıÔ‡Ó ¿ÏÏÔ˘˜ ·ÁÓÒÛÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜, Ó· ‰Â›ÍÔ˘Ó ·ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë ÚÔ˜ ·˘ÙÔ‡˜, Ó· ÌÔÈÚ·ÛÙÔ‡Ó Ì·˙› ÙÔ˘˜ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ Ì¤ÚÔ˜ ·fi Ù· Î¤Ú‰Ë ÙÔ˘˜, Ó· οÓÔ˘Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÊÈÏ·ÓıÚˆÈΤ˜ ‰ˆÚ¤˜, Ó· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯Ô˘Ó ˆ˜ ÂıÂÏÔÓÙ¤˜ Û οÔÈ· ÂÚÁ·Û›· Î.Ï. √È ÂıÂÏÔÓÙ¤˜, Ô˘ ‰ÂÓ ‹ÍÂÚ·Ó ÙËÓ Ê‡ÛË

ÙÔ˘ ÂÈÚ¿Ì·ÙÔ˜, ‰ÂÓ Â›¯·Ó ÚÔÛ¤ÍÂÈ ÙÔ ‰È¿¯˘ÙÔ ÛÙÔ ‰ˆÌ¿ÙÈÔ ¿ÚˆÌ· ηı·ÚÈfiÙËÙ·˜, ·ÏÏ¿ ÔÈ ·ÓÙȉڿÛÂȘ ÙÔ˘˜ ‹Û·Ó ˘ÔÛ˘Ó›‰ËÙ˜. √È ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ˜ Â‰Ò Î·È ¯ÚfiÓÈ· ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó fiÙÈ Ù· ·ÚÒÌ·Ù· -·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙË Ê‡ÛË ÙÔ˘˜- ·›˙Ô˘Ó ÂÓÂÚÁËÙÈÎfi ÚfiÏÔ ÛÙÔ Ó· ·Ó·Î·Ï¤ÛÂÈ Î¿ÔÈÔ˜ ÌÈ· ıÂÙÈ΋ ‹ ·ÚÓËÙÈ΋ ÂÌÂÈÚ›·. ΔÒÚ·, ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿, ·ԉ›¯ÙËΠfiÙÈ Ù· ·ÚÒÌ·Ù· Ù˘ ηı·ÚÈfiÙËÙ·˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Û˘Ì‚·‰›˙Ô˘Ó Ì ٷ ËıÈο ·ÈÛı‹Ì·Ù·. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ˘˜ ÂÚ¢ÓËÙ¤˜, ‰ÂÓ

Â›Ó·È ¿Û¯ÂÙË Ë ·Ì¿Ï·È· Î·È ·ÁÎfiÛÌÈ· Û‡Ó‰ÂÛË Ù˘ ·Ó¿Á΢ Ó· “ÍÂÏ˘ıÔ‡Ó” (Û˘Ó‹ıˆ˜ Ì ηı·Úfi ÓÂÚfi) ÔÈ ·Ì·Úٛ˜, Ô˘ οÔÈÔ˜ ·ÈÛı¿ÓÂÙ·È fiÙÈ ¤¯ÂÈ Î¿ÓÂÈ.

∞ÓÙÈÛÒÌ·Ù· ηٷÔÏÂÌÔ‡Ó ÙȘ ÂÛˆÙÂÚÈΤ˜ ·ÈÌÔÚÚ·Á›Â˜ ∞ÌÂÚÈηÓÔ› ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ˜ ·Ó·Î¿Ï˘„·Ó ¤Ó· ·Óٛۈ̷ Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ÂÏ·¯ÈÛÙÔÔÈ‹ÛÂÈ ÙȘ ·fiÙÔ̘ ÂÛˆÙÂÚÈΤ˜ ·ÈÌÔÚÚ·Á›Â˜ Û ÛÔ‚·Ú¿ ÙÚ·‡Ì·Ù·,

.¯. ·fi ÛÊ·›Ú˜ ‹ ·˘ÙÔÎÈÓËÙÈÛÙÈο ‰˘ÛÙ˘¯‹Ì·Ù·. √È ÂÚ¢ÓËÙ¤˜ ÙÔ˘ π‰Ú‡Ì·ÙÔ˜ π·ÙÚÈ΋˜ ŒÚ¢ӷ˜ Ù˘ √ÎÏ·¯fiÌ·, ˘fi ÙÔÓ ‰Ú· ΔÛ·ÚϘ ŒÛÌÔÓ, ·Ó·Î¿Ï˘„·Ó fiÙÈ Ë ÚˆÙ½ÓË ÈÛÙfiÓË Â›Ó·È Î˘Ú›ˆ˜ ˘‡ı˘ÓË ÁÈ· ÙË ˙ËÌÈ¿ Ù˘ ·ÈÌÔÚÚ·Á›·˜ Î·È ‚Ú‹Î·Ó ¤Ó· Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ Ù‡Ô ·ÓÙÈÛÒÌ·ÙÔ˜, Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ÌÏÔοÚÂÈ ÙËÓ ÈηÓfiÙËÙ· Ù˘ ÈÛÙfiÓ˘ Ó· ÚÔηÏ› ÙÔ Úfi‚ÏËÌ·. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ˘˜ ÂÚ¢ÓËÙ¤˜, Ë ·Ó·Î¿Ï˘„Ë ÌÔÚ› Ó· Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ Û ӤԢ˜ ÙÚfiÔ˘˜ ıÂÚ·›·˜ Î·È ¿ÏÏˆÓ ·ÛıÂÓÂÈÒÓ (ÌÔχÓÛÂȘ, ‰È·‚‹Ù˘ Î.¿.) Î·È ÛÔ‚·ÚÒÓ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÒÓ. ∏ ·Ó·Î¿Ï˘„Ë, Ô˘ ‰ËÌÔÛȇÙËΠÛÙÔ ÂÚÈÔ‰ÈÎfi Nature, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ BBC, ‚·Û›ÛÙËΠ·Ú¯Èο Û ÂÈÚ¿Ì·Ù· Û ÔÓÙ›ÎÈ· Î·È Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù¿ Ù˘ ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ÂȂ‚·ÈˆıÔ‡Ó Û Èı‹ÎÔ˘˜ Î·È ·ÓıÚÒÔ˘˜. ∂Âȉ‹ ÔÈ ÈÛÙfiÓ˜ Â›Ó·È ·ÚfiÌÔȘ Û fiÏ· Ù· ıËÏ·ÛÙÈο, ÔÈ ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ˜ ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ó fiÙÈ ı· ¤¯Ô˘Ó ÂÍ›ÛÔ˘ ¢ÂÚÁÂÙÈο ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Î·È ÛÙȘ ·ÈÌÔÚÚ·Á›Â˜ ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ. DNA, ‚ÔËıÒÓÙ·˜ ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô Ó· ‰ÈÏÒÓÂÈ Î·È Ó· ·ÔÎÙ¿ ÙÔ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi Û¯‹Ì· Ù˘ ‰ÈÏ‹˜ ¤ÏÈη˜. ŸÙ·Ó ÙÔ Î‡ÙÙ·ÚÔ ˘Ê›ÛÙ·Ù·È ˙ËÌÈ¿ ·fi ÙÚ·‡Ì· ‹ ·Ûı¤ÓÂÈ·, Ë ÈÛÙfiÓË ·ÂÏ¢ıÂÚÒÓÂÙ·È ÛÙËÓ Î˘ÎÏÔÊÔÚ›· ÙÔ˘ ·›Ì·ÙÔ˜, ÂÈÙ›ÓÔÓÙ·˜ ÙË ˙ËÌÈ¿, ηıÒ˜ ηٷÛÙÚ¤ÊÂÈ Ù· ·ÈÌÔÊfiÚ· ·ÁÁ›· Î·È ÂȉÂÈÓÒÓÂÈ ÙËÓ ·ÈÌÔÚÚ·Á›·, ηıÈÛÙÒÓÙ·˜ ÙËÓ ·ÓÂͤÏÂÁÎÙË Î·È ·ÂÈÏËÙÈ΋ ÁÈ· ÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘ ·ÛıÂÓÔ‡˜. Œ¯ÂÈ ·Ú·ÙËÚËı› ·fi ÙÔ˘˜ ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ˜ fiÙÈ ·ÛıÂÓ›˜ Ì ·˘Ùfi-¿ÓÔÛ· ÓÔÛ‹Ì·Ù· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó ·ÓÙÈÛÒÌ·Ù· ηٿ Ù˘ ÈÛÙfiÓ˘ ÛÙÔÓ ˘Ú‹Ó· ÙˆÓ Î˘ÙÙ¿ÚˆÓ ÙÔ˘˜, ¯ˆÚ›˜ Ó· Â›Ó·È ÁÓˆÛÙfi ÁÈ·Ù› ·˘Ùfi Û˘Ì‚·›ÓÂÈ. √È ·ÌÂÚÈηÓÔ› ÂÚ¢ÓËÙ¤˜ ‰ÔÎ›Ì·Û·Ó ·˘Ù¿ Ù· ·ÓÙÈÛÒÌ·Ù· Û ÔÓÙ›ÎÈ· Ô˘ ¤·Û¯·Ó ·fi Û‹„Ë (ÌfiÏ˘ÓÛË ÙÔ˘ ·›Ì·ÙÔ˜) Î·È ‰È·›ÛÙˆÛ·Ó fiÙÈ fiÓÙˆ˜ ÛÙ·Ì¿ÙËÛÂ Ë ÙÔÍÈ΋ ‰Ú¿ÛË Ù˘ ÈÛÙfiÓ˘ Î·È Ù· ÔÓÙ›ÎÈ· ·Ó¤Î·Ì„·Ó.

Àfi ÙÔÓ ‚ÔÏÈÒÙË Û˘ÓÙ·ÁÌ·Ù¿Ú¯Ë °ÂˆÚÁԇϷ ÙÔ 5Ô ™‡ÓÙ·ÁÌ· ¶Â˙ÈÎÔ‡ ‚Ú¤ıËΠÛÙËÓ ÚÒÙË ÁÚ·ÌÌ‹

ΔÚÈηÏÈÓfi˜ Ô ÚÒÙÔ˜ ÓÂÎÚfi˜ ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÔ˚Ù·ÏÈÎÔ‡ ÔϤÌÔ˘ Δƒπ∫∞§∞, 26

∞¶√ ÙÔ ‰ËÌÔÙÈÎfi ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ·

¶È·Ï›·˜ ÙÔ˘ ÓÔÌÔ‡ ΔÚÈÎ¿ÏˆÓ Î·Ù·ÁfiÙ·Ó, fiˆ˜ ‰Â›¯ÓÂÈ Ë ÌÂϤÙË ÙˆÓ ÈÛÙÔÚÈÎÒÓ ËÁÒÓ, Ô ÚÒÙÔ˜ ŒÏÏËÓ·˜ Ô˘ ¤ÂÛ ÓÂÎÚfi˜, Ì·¯fiÌÂÓÔ˜, ÛÙÔÓ ÂÏÏËÓÔ˚Ù·ÏÈÎfi fiÏÂÌÔ. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È, Û‡Ìʈӷ Ì fiÛ· ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Û ¤ÚÂ˘Ó¿ ÙÔ˘ Ô Û¯ÔÏÈÎfi˜ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ¶ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ·˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘ ΔÚÈοψÓ, °ÈÒÚÁÔ˜ ¶··‚·ÛÈÏ›Ԣ, ÛÙËÚÈ˙fiÌÂÓÔ˜ ÙfiÛÔ Û ̷ÚÙ˘Ú›Â˜ Û˘Á¯ˆÚÈ·ÓÒÓ ÙÔ˘ fiÛÔ Î·È Û ¤Î‰ÔÛË Ù˘ πÛÙÔÚ›·˜ ™ÙÚ·ÙÔ‡, ÁÈ· ÙÔÓ μ·Û›ÏÂÈÔ ΔÛÈ·‚·ÏÈ¿ÚË, Ô ÔÔ›Ô˜ ›¯Â ÁÂÓÓËı› ÙÔ 1912. ª¿ÏÈÛÙ·, Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ· ÛÙÔ ¯ˆÚÈfi, ·’ fiÔ˘ ηٷÁfiÙ·Ó Ô μ·Û›ÏÂÈÔ˜ ΔÛÈ·‚·ÏÈ¿Ú˘, Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÂÔÚÙ·ÛÙÈΤ˜ ÂΉËÏÒÛÂȘ ÚÔ˜ ÙÈÌ‹Ó ÙÔ˘. √È ÛÙÚ·ÙÂ˘Ì¤ÓÔÈ ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡ ΔÚÈÎ¿ÏˆÓ Î·Ù¿ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô ÙÔ˘ μ’ ¶·ÁÎÔÛÌ›Ô˘ ¶ÔϤÌÔ˘, ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ ÛÙÔ ∞¶∂-ª¶∂ Ô

Î. ¶··‚·ÛÈÏ›Ԣ, ‚Ú¤ıËÎ·Ó ·fi ÙËÓ ÚÒÙË ÛÙÈÁÌ‹ ÛÙÔ Ì¤ÙˆÔ ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Î·È ÔϤÌËÛ·Ó Ì ··Ú¿ÌÈÏÏÔ ËÚˆÈÛÌfi, fiˆ˜ Î·È fiÏÔÈ ÔÈ ŒÏÏËÓ˜, ÚÔÛʤÚÔÓÙ·˜ ·ÚÎÂÙÔ› Î·È ÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÙËÓ ˘ÂÚ¿ÛÈÛË Ù˘ ·ÙÚ›‰·˜. √È ÈÔ ÔÏÏÔ› ˘ËÚ¤ÙËÛ·Ó ÛÙÔ 5Ô ™‡ÓÙ·ÁÌ· ¶Â˙ÈÎÔ‡, Ì ‰ÈÔÈÎËÙ‹ ÙÔ Û˘ÓÙ·ÁÌ·Ù¿Ú¯Ë ¡ÈÎfiÏ·Ô °ÂˆÚÁԇϷ, ·fi ÙÔ μfiÏÔ. ¢ÈÔÈÎËÙ‹˜ ÂÓfi˜ Ù¿ÁÌ·ÙÔ˜ ‹Ù·Ó Ô Ù·Á̷ٿگ˘ ∞ÓÙÒÓÈÔ˜ °Ô‡Ï·˜ ·fi ÙËÓ ∫·Ï·Ì¿Î· ÎÈ ÂÓfi˜ ¿ÏÏÔ˘ Ô Ù·Á̷ٿگ˘ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ∫·ÛÏ¿˜ ·fi ÙÔ μfiÏÔ. ™ËÌ·ÓÙÈÎfi˜ ‹Ù·Ó Î·È Ô ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ ·Ó‰ÚÒÓ Ô˘ ˘ËÚ¤ÙËÛ·Ó ÛÙÔ 51Ô ™‡ÓÙ·ÁÌ· ¶Â˙ÈÎÔ‡, ‰‡Ô Ù¿ÁÌ·Ù· ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ÂÁηٷÛÙ¿ıËÎ·Ó ÛÙËÓ ÚÔˆıË̤ÓË ·Ì˘ÓÙÈ΋ ÙÔÔıÂÛ›· π‚·, Ì ϛÁÔ ˘ÚÔ‚ÔÏÈÎfi Î·È Ì ‰ÈÔÈÎËÙ‹ ÙÔÓ ·ÓÙÈÛ˘ÓÙ·ÁÌ·Ú¿Ú¯Ë ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ ¢·‚¿ÎË, ÚÈÓ ·fi ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË

ÙˆÓ ÛÙÚ·ÙȈÙÈÎÒÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ (28-10-1940) ÛÙÔ ∂ÏÏËÓÔ·Ï‚·ÓÈÎfi ª¤ÙˆÔ. ™ÙȘ 2 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 1940, ÛÙÔ ∂Ù·¯ÒÚÈ, ·Ó¤Ï·‚ ÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ 51Ô˘ ™˘ÓÙ¿ÁÌ·ÙÔ˜ ¶Â˙ÈÎÔ‡ Ô ·ÓÙÈÛ˘ÓÙ·Á̷ٿگ˘ £ÂÌÈÛÙÔÎÏ‹˜ ∫ÂÙÛ¤·˜. μ¿ÛÂÈ Ù˘ ¤Ú¢ӷ˜ ÙÔ˘ Î. ¶··‚·ÛÈÏ›Ԣ, ¤¯Ô˘Ó Û˘ÓÔÏÈο ηٷÁÚ·Ê› 74 ÛÙÚ·ÙȈÙÈΤ˜ ÌÔÓ¿‰Â˜, ÛÙȘ Ôԛ˜ ˘ËÚÂÙÔ‡Û·Ó ÛÙÚ·ÙÂ˘Ì¤ÓÔÈ ¿ÓΔÚ˜ ÙÔ˘ ÓÔÌÔ‡ ΔÚÈοψÓ, ̤¯ÚÈ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ¤ÂÛ·Ó ÁÈ· ÙËÓ ·ÙÚ›‰·. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ ›‰ÈÔ, Ô ÓÔÌfi˜ ΔÚÈÎ¿ÏˆÓ Î·Ù¤¯ÂÈ Î·È ÛÙÔÓ ÙÔ̤· ·˘Ùfi ‰‡Ô ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ÚˆÙȤ˜. ΔËÓ ÚÒÙË Ë̤ڷ ÙÔ˘ ÔϤÌÔ˘ (28-10-1940) Ô ÛÙÚ·ÙÈÒÙ˘ ÙÔ˘ 51Ô˘ ™¶, ΔÛÈ·‚·ÏÈ¿Ú˘ μ·Û›ÏÂÈÔ˜ ÙÔ˘ πˆ¿ÓÓË ·fi ÙËÓ ¶È·Ï›·, ¤ÂÛ ÛÙÔ 21Ô º˘Ï¿ÎÈÔ ÂÏÏËÓÔ·Ï‚·ÓÈÎÒÓ Û˘ÓfiÚˆÓ. ∂›Ó·È Ô ÚÒÙÔ˜ ÓÂÎÚfi˜ ÙÔ˘ ÓÔÌÔ‡ Î·È ÌÔÚ› Ó· ˘ÔÛÙËÚȯı› ‚¿ÛÈ-

Ì·, ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ô Î. ¶··‚·ÛÈÏ›Ԣ, fiÙÈ Â›Ó·È Î·È Ô ÚÒÙÔ˜ ŒÏÏËÓ·˜ ÓÂÎÚfi˜ ÙÔ˘ ÔϤÌÔ˘. ΔËÓ ›‰È· Ë̤ڷ, Ì ‚¿ÛË ÙËÓ ÚÔ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓË ¤Î‰ÔÛË Ù˘ πÛÙÔÚ›·˜ ™ÙÚ·ÙÔ‡, ¤¯Ô˘ÌÂ Î·È ¿ÏÏÔ˘˜ ¤ÍÈ ÓÂÎÚÔ‡˜. ∏ ÌÂϤÙË, fï˜, fiÏˆÓ ÙˆÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ Î·È È‰È·›ÙÂÚ· ÙˆÓ Û¯Â‰È·ÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ Ù˘ ÚÔ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓ˘ ¤Î‰ÔÛ˘ ‰Â›¯ÓÂÈ fiÙÈ ÙÔ 21Ô Ê˘Ï¿ÎÈÔ ÙÔ˘ 51Ô˘ ™¶ ‹Ù·Ó Â› Ù˘ ÁÚ·ÌÌ‹˜ ÙˆÓ ÂÏÏËÓÔ·Ï‚·ÓÈÎÒÓ Û˘ÓfiÚˆÓ Î·È ‰¤¯ıËΠÙȘ ÚÒÙ˜ ÚˆÈÓ¤˜ ÒÚ˜ ÙËÓ Â›ıÂÛË Ù˘ ·ÚÈ·˜ ‰‡Ó·Ì˘ ÙˆÓ πÙ·ÏÒÓ. ™‡Ìʈӷ Ì ÚÔÊÔÚÈΤ˜ Ì·ÚÙ˘Ú›Â˜ Û˘ÌÔÏÂÌÈÛÙÒÓ ÙÔ˘ (ÓÂÎÚÒÓ Û‹ÌÂÚ·) ·fi ÙÔ º·Ó¿ÚÈ ∫·Ú‰›ÙÛ·˜ Î·È ·fi ÙÔ °ÔÚÁÔÁ‡ÚÈ ΔÚÈοψÓ, Ô ÛÙÚ·ÙÈÒÙ˘ ΔÛÈ·‚·ÏÈ¿Ú˘ μ·Û›ÏÂÈÔ˜ ÙÔ˘ πˆ¿ÓÓË ¤ÂÛ ÙËÓ 5Ë ÚˆÈÓ‹ Ù˘ 28˘ √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ ÌfiÏȘ ÂÍ‹Ïı ·fi ÙÔ Ê˘Ï¿ÎÈÔ. ¢È¿¯˘ÙË Â›Ó·È Ë ÏËÚÔÊÔÚ›·

ÛÙËÓ ¶È·Ï›·, ÛÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ô˘ ¤˙ËÛ·Ó ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô ÂΛÓË, fiÙÈ Ô ΔÛÈ·‚·ÏÈ¿Ú˘ μ·Û›ÏÂÈÔ˜ ¤ÂÛ ÛÙȘ 28-101940 “Ó˘¯ÙԇϷ, ¯·Ú·‹, ÌfiÏȘ ‹Á·ÈÓ ӷ ʤÍÂÈ” Î·È ·ÚÎÂÙÔ› ÔÏÂÌÈÛÙ¤˜ ÙÔ˘ 1940-1944 ‚‚·ÈÒÓÔ˘Ó ·ÎfiÌ· Î·È Û‹ÌÂÚ· ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ ·˘Ùfi. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ·, ÛËÌÂÈÒÓÂÈ Ô Î. ¶··‚·ÛÈÏ›Ԣ Ô Û˘Á¯ˆÚÈ·Ófi˜ ÙÔ˘, ÏÔ¯›·˜ ÙfiÙÂ, °È·ÓÓÈfi˜ ÃÚ‹ÛÙÔ˜ ÙÔ˘ ∞ÔÛÙfiÏÔ˘, ÁÂÓÓËı›˜ ÙÔ 1910, Ô˘ ˘ËÚÂÙÔ‡Û ÎÈ ·˘Ùfi˜ ÛÙËÓ ›‰È· ÌÔÓ¿‰· (51Ô ™.¶.) ı˘Ì¿Ù·È: “√ μ·Û›Ï˘ ΔÛÈ·‚·ÏÈ¿Ú˘ ¯Ù˘‹ıËΠӢ¯ÙԇϷ, ÛÙȘ ¤ÓÙ ÙÔ Úˆ›, ÛÙÔ 21Ô Ê˘Ï¿ÎÈÔ ·fi ¤ÎÚËÍË ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜ -Ì¿ÏÏÔÓ fiÏÌÔ˜ ‹Ù·Ó- ¿Óˆ ·fi ÙÔ Ì¿ÙÈ. ¶ÚÔÛ¿ıËÛ·Ó Ó· ÙÔÓ Ê¤ÚÔ˘Ó ÔÈ ÛÙÚ·ÙÈÒÙ˜ ÙÔ˘ Ê˘Ï·Î›Ô˘ ·Ú·›Ûˆ. ŒÊÙ·Û ¤Ó·˜ Î·È ÌÔ˘ ›Â: ¿ÂÈ Ô ¯ˆÚÈ·Ófi˜ ÛÔ˘. ∂ÁÒ ÙÔÓ ¤ÎÏ·„· ÚÒÙÔ˜. ◊Ù·Ó ·ÏÈοÚÈ. ¶‹ÁÂ Ô ·¿˜ Î·È ÙÔÓ ‰È¿‚·Û”.


√È ÎÔÚ˘Ê·›ÔÈ ÛÙÔ ÂÚ·ÛÈÙ¯ÓÈÎfi Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ ÛÂÏ. 22

TƒπΔ∏ 27 O∫Δøμƒπ√À 2009

√§Àª¶π∞∫√™ μ.

ªÂÁ¿ÏË ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛË ÁÈ· ÙÔ ·˘ÚÈ·Ófi Ì·Ù˜ ΢¤ÏÏÔ˘ Ì ÙËÓ ∞∂§ ÛÂÏ. 25

Δ∏¡ ΔƒπΔ∏ ∏ΔΔ∞ ™Δ√ ¶ƒøΔ∞£§∏ª∞ °¡øƒπ™∂ ∏ ¡π∫∏ Ã∞¡√¡Δ∞™ 1-0 ∞¶√ Δ√¡ £∂ƒª∞´∫√

°‡ÚÈÛ Ì ...¿‰ÂÈ· ¯¤ÚÈ· ¶O¢O™ºAIPO

¶·ÓÛÂÚÚ·˚Îfi˜√Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ¶. ÁÈ· ÙÔ Î‡ÂÏÏÔ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ ÛÂÏ. 24

°À¡∞π∫∂π√ ª¶∞™∫∂Δ

¶·Ú·ÈÙ‹ıËΠ·fi ÙÔÓ ·ÁÒÓ· ΢¤ÏÏÔ˘ Ì ÷ÓÈ¿ Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μ. ÛÂÏ. 26

ª

 ...¿‰ÂÈ· ¯¤ÚÈ· Á‡ÚÈÛÂ Ë ¡›ÎË ·fi ÙË £¤ÚÌË, ÁÓˆÚ›˙ÔÓÙ·˜ ÙËÓ ÙÚ›ÙË ‹ÙÙ· ÛÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Ù˘ °’ ∂ıÓÈ΋˜. √È “΢·ÓfiÏ¢ÎÔÈ” ¤¯·Û·Ó Ì 1-0 ·fi ÙÔÓ £ÂÚÌ·˚Îfi ÂÎÙfi˜ ¤‰Ú·˜ Î·È ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙȘ ¯·ÌËϤ˜ ı¤ÛÂȘ ÙÔ˘ ‚ÔÚ›Ԣ ÔÌ›ÏÔ˘, ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ ·ÔÁÔ‹Ù¢Û ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Ô˘ ¤‰ˆÛ ‰˘Ó·ÌÈÎfi “·ÚÒÓ” ÛÙÔ Á‹‰Ô.

ƒÂÔÚÙ¿˙: μ∞™π§∏™ ∫ƒπ™π§∞™

ªÈ· ·ÎfiÌË ¤ÍÔ‰Ô Ù˘ ¡›Î˘ ‰ÂÓ Â›¯Â ÂÈÙ˘¯Ë̤ÓÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·. ∏ “ÂÎÛÙÚ·Ù›·” ÛÙË £¤ÚÌË ¤ÎÚ˘‚ ‰˘Û¿ÚÂÛÙË Î·Ù¿ÏËÍË ÁÈ· ÙÔ ‚ÔÏÈÒÙÈÎÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ·, ÙÔ ÔÔ›Ô ‰ÂÓ ÌfiÚÂÛ ӷ ¿ÚÂÈ Ô‡Ù ÙËÓ ÈÛÔ·Ï›· ·fi ÙÔÓ £ÂÚÌ·˚Îfi, Ô˘ ̤¯ÚÈ ÙfiÙ ‹Ù·Ó Ô˘Ú·Áfi˜ ÛÙË ‚·ıÌÔÏÔÁ›·. ΔÔ ÙÂÏÈÎfi 1-0 ¿ÊËÛ Ì ÈÎÚ›· Î·È ÙÔ˘˜ ÊÈÏ¿ıÏÔ˘˜, Ô˘ ·„‹ÊËÛ·Ó ÙËÓ Î·ÎÔηÈÚ›· Î·È ‚Ú¤ıËÎ·Ó ÛÙÔ Á‹‰Ô. øÛÙfiÛÔ Â›‰·Ó ÙËÓ ·Á·Ë̤ÓË ÙÔ˘˜ ÔÌ¿‰· Ó· ¯¿ÓÂÈ ·fi ¤Ó·Ó ıˆÚËÙÈο ˘ԉ¤ÛÙÂÚÔ ·ÓÙ›·ÏÔ Î·È ¤Ê˘Á·Ó ÛÙÂÓ·¯ˆÚË̤ÓÔÈ ·fi ÙË £¤ÚÌË. ∏ ¡›ÎË ÌÔÚ› Ó· ›¯Â ÙËÓ Ì¿Ï· ÛÙËÓ Î·ÙÔ¯‹ Ù˘ ÁÈ· ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ‰È¿ÛÙËÌ·, ·ÏÏ¿ Ù˘ ¤ÏÂÈÂ Ë Ô˘Û›·. ∞˘Ù‹ ÙËÓ Â›¯Â Ô £ÂÚÌ·˚Îfi˜ Î·È ÁÈ’ ·˘Ùfi ‹Ú ÙÔ˘˜ ÙÚÂȘ ‚·ıÌÔ‡˜ ÍÂʇÁÔÓÙ·˜ ·fi ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ı¤ÛË. √ Ãfiگ ª¿ÚÈÔ˜ ·Ú¯Èο Â¤ÏÂÍ ۯ‹Ì· 45-1, Ì ÛÎÔfi Ó· ÂϤÁÍÂÈ ÙÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ΤÓÙÚÔ˘. ŒÙÛÈ ÍÂΛÓËÛ·Ó Î¿Ùˆ ·fi Ù· ‰ÔοÚÈ· Ô ª·Ô˘Ú›ÙÛÈÔ ¡¿ÓÈ, ÛÙËÓ ¿Ì˘Ó· ÔÈ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ¶··ÛÙÂÚÁ›Ô˘ (‰ÂÍÈ¿), ¶¤ÙÚÔ˜ ∫·Ú˘ÒÙ˘ (·ÚÈÛÙÂÚ¿), ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ªÔڿϘ, ÃÚ‹ÛÙÔ˜ ™Ù¿ÌÔ˜ (Û¤ÓÙÂÚ Ì·Î), ÛÙË ÌÂÛ·›· ÁÚ·ÌÌ‹ ÔÈ ΔfiÓÈ Ã·Ù˙ËΈÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘, £·Ó¿Û˘ ª¿ÁÁÔ˜ (ÛÙÔÓ ¿ÍÔÓ·), ∫ÒÛÙ·˜ §È¿ÚÔ˜ (‰ÂÍÈ¿), ™Ù·Ì¿Ù˘ ™··Ï›‰Ë˜ (·ÚÈÛÙÂÚ¿), Ì ÙÔÓ ƒÔÓÙÚ›ÁÎÔ ª¤ÓÁÎÔ˘· Ó· ·›˙ÂÈ Ï›ÁÔ ÈÔ ›Ûˆ ·fi ÙÔÓ ÌÔÓ·‰ÈÎfi ÚÔˆıË̤ÓÔ, ÙÔÓ ∂ÚÓ¤ÛÙÔ °Îfi̘ ™¿ÓÙÛ˜. ¶Ú¿ÁÌ·ÙÈ ÛÙÔ ÚÒÙÔ 20ÏÂÙÔ Ë ¡›ÎË ‹Ù·Ó ·ÓÒÙÂÚË ¤¯ÔÓÙ·˜ ÙËÓ ˘ÂÚÔ¯‹. øÛÙfiÛÔ ÂÎÙfi˜ ·fi ÙÔ ÛÔ˘Ù ÙÔ˘ ª¿ÁÁÔ˘ ÛÙÔ 2’ (ÌfiÏȘ ¿Ô˘Ù) ‰ÂÓ ¤Î·Ó οÔÈ· ÌÂÁ¿ÏË Â˘Î·ÈÚ›· ÛÙÔ

ÚÒÙÔ ËÌ›¯ÚÔÓÔ. ΔÔ ›‰ÈÔ ÈÛ¯‡ÂÈ Î·È ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÁË‰ԇ¯Ô˘˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ fï˜ ÙË ÌÂÙ¤ÙÚ„·Ó Û ÁÎÔÏ ÛÙÔ 41’ Ì ÙÔÓ ¶Ï·Ù¿ÎË. ™ÙË Ê¿ÛË ÙÔ˘ ÁÎÔÏ Ê¿ÓËÎÂ Ë ·‰˘Ó·Ì›· Ù˘ ‚ÔÏÈÒÙÈ΢ ÔÌ¿‰·˜ ÛÙȘ ÁÚ‹ÁÔÚ˜ ·ÓÙÂÈı¤ÛÂȘ ÙˆÓ £ÂÛÛ·ÏÔÓÈΤˆÓ. ∂›Û˘ ·Ú·ÙËÚ‹ıËΠ·‰Ú¿ÓÂÈ· ÛÙËÓ ¿Ì˘Ó· ÌÂ Û˘Ó¤ÂÈ· Ô ¶Ï·Ù¿Î˘ Ó· ‚ÚÂı› ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Î·È Ì ÎÂÊ·ÏÈ¿ Ó· ÁÚ¿„ÂÈ ÙÔ 1-0. √ Ãfiگ ª¿ÚÈÔ˜, ·Ó Î·È Ë ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ ¤¯·Ó Ì 1-0, ÚÔÙ›ÌËÛ ӷ ÌËÓ ÙÚÔÔÔÈ‹ÛÂÈ ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ÛÙÔ ÚÒÙÔ ‰ÂοÏÂÙÔ ÙÔ˘ ‰Â˘Ù¤ÚÔ˘ ̤ÚÔ˘˜. ∞Ï¿ ¿ÏÏ·Í ÙÔÓ ™Ù·Ì¿ÙË ™··Ï›‰Ë Ì ÙÔÓ ∞ϤÎÔ °ÂˆÚÁÈ¿‰Ë ÛÙËÓ ·ÚÈÛÙÂÚ‹ Ù¤Ú˘Á·, ·Ê‹ÓÔÓÙ·˜ ¿ÏÈ ÙÔÓ ™¿ÓÙÛ˜ ·ÔÌÔӈ̤ÓÔ ÛÙËÓ Â›ıÂÛË. ¶¿ÓÙˆ˜ Ô °ÂˆÚÁÈ¿‰Ë˜ ‹Ù·Ó ›Ûˆ˜ Ô ÎÔÚ˘Ê·›Ô˜ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÙÔ˘, ηıÒ˜ Ì ÙÔ ¿ıÔ˜ ÙÔ˘ ‚Ô‹ıËÛ ÙÔ˘˜ Û˘Ì·›ÎÙ˜ ÙÔ˘ Ó· ·Ó‚¿ÛÔ˘Ó ÙËÓ ·fi‰ÔÛ‹ ÙÔ˘˜. √ ª¿ÚÈÔ˜ ¤ÚÈÍ ÛÙË “Ì¿¯Ë” Î·È ‰Â‡ÙÂÚÔ ÂÈıÂÙÈÎfi ÛÙÔ 55’ (ª·˘ÚÔ˘‰‹˜ ·ÓÙ› §È¿ÚÔ˘) Î·È ›ÂÛ ·ÛÊ˘ÎÙÈο ÙËÓ ·ÓÙ›·ÏË ÂÛÙ›·. øÛÙfiÛÔ ·fi ÙË ÌÈ· ÌÂÚÈ¿ Ë ·ÛÙÔ¯›·, ·fi ÙËÓ ¿ÏÏË Ë ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ ·fi‰ÔÛË ÙÔ˘ ÙÂÚÌ·ÙÔʇϷη ∞ÔÛÙÔÏ›‰Ë ÎÚ¿ÙËÛ ...·Ó¤·ÊË ÙËÓ ÂÛÙ›· ÙÔ˘ £ÂÚÌ·˚ÎÔ‡. ∏ ¡›ÎË, ·Ó Î·È ¤·È˙ ÈÔ ÂÈıÂÙÈο, ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Û ӷ ‚ÚÂÈ Ï‡ÛÂȘ ÛÙÔÓ ÂÈıÂÙÈÎfi ÙÔ̤· Î·È ÂÁÎψ‚›ÛÙËΠÛÙËÓ ·Ì˘ÓÙÈ΋ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙˆÓ ÁË‰ԇ¯ˆÓ, Ô˘ Ù· ‹Á ÌÈ· ¯·Ú¿. √ ∞ÓÙfiÓÈÔ ªÔηٛÓÔÊ ¤‰ˆÛ ÂÈıÂÙÈ΋ ÓÔ‹ ÛÙÔ ‚ÔÏÈÒÙÈÎÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ·, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ Â›¯Â Ôχ ¯ÚfiÓÔ ÛÙË ‰È¿ıÂÛ‹ ÙÔ˘ ·ÊÔ‡ Ì‹Î ÛÙÔ 82Ô ÏÂÙfi ·ÓÙ› ÙÔ˘ ƒÔÓÙÚ›ÁÎÔ ª¤ÓÁÎÔ˘·. ÿÛˆ˜ ·Ó ¤·È˙ ӈڛÙÂÚ· Ó· ›¯Â ‚ÔËı‹ÛÂÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÙË ¡›ÎË, ·ÊÔ‡ ›ӷÈ

·›ÎÙ˘ Ì ÂÈıÂÙÈΤ˜ ·ÚÂÙ¤˜. Ÿˆ˜ Î·È Ó· ¤¯ÂÈ, fï˜, ÙÔ ÙÂÏÈÎfi ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ¤ÌÂÈÓ ÛÙÔ 1-0 ˘¤Ú ÙÔ˘ £ÂÚÌ·˚ÎÔ‡, Ì ÙÔ˘˜ “΢·ÓfiÏ¢ÎÔ˘˜” Ó· ̤ÓÔ˘Ó ¯·ÌËÏ¿ ÛÙË ‚·ıÌÔÏÔÁ›·. £∂ƒª∞´∫√™: ∞ÔÛÙÔÏ›‰Ë˜, ∞Ú˙ÔÌ·Ó›‰Ë˜, ∫·Ú·Ì·ÓÒÏ˘, ∫¿ÏÊ·˜, ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜, ¢ÂÚÁÈ·‰¤˜ (73’ ∫·˙·ÓÙ˙›‰Ë˜), ™··Ó›‰Ë˜ (58’ ∫Ô˘ÙÛÔ˘Ú¤˜), ¶··ÔÛÙfiÏÔ˘, ∫ÔٷڤϷ˜ (70’ ∫·Ú˘ˆÙ¿Î˘), ™·¯ÈÓ›‰Ë˜, ¶Ï·Ù¿Î˘. ¡π∫∏: ¡¿ÓÈ, ¶··ÛÙÂÚÁ›Ô˘, ∫·Ú˘ÒÙ˘, ªÔڿϘ, ™Ù¿ÌÔ˜, ÷Ù˙ËΈÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘, ª¿ÁÁÔ˜, §È¿ÚÔ˜ (55’ ª·˘ÚÔ˘‰‹˜), ™··Ï›‰Ë˜ (46’ °ÂˆÚÁÈ¿‰Ë˜), ª¤ÓÁÎÔ˘· (82’ ªÔηٛÓÔÊ), ™¿ÓÙÛ˜.

∞Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÁÈ· fiÏÔ Î·È ÎÔχ̂ËÛË ∞fi ÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË Â‚‰ÔÌ¿‰· ÍÂΛÓËÛ·Ó ÔÈ ÚÔÔÓ‹ÛÂȘ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ˘‰·ÙÔÛÊ·›ÚÈÛ˘ Ù˘ ¡›Î˘ μfiÏÔ˘, ·ÚÔ˘Û›· 20 ·ıÏËÙÒÓ. √È ÚÔÔÓ‹ÛÂȘ Á›ÓÔÓÙ·È Î¿ı ΔÚ›ÙË Î·È ¶¤ÌÙË ÙȘ ÒÚ˜ 20.30-21.45 ÛÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ÎÔÏ˘Ì‚ËÙ‹ÚÈÔ ¡. πˆÓ›·˜. ∫·ÏÔ‡ÓÙ·È fiÛ· ·È‰È¿ ËÏÈΛ·˜ 12-18 ÂÙÒÓ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ·Û¯ÔÏËıÔ‡Ó Ì ÙÔ ¿ıÏËÌ· Ù˘ ˘‰·ÙÔÛÊ·›ÚÈÛ˘, Ó· ¤ÚıÔ˘Ó ÛÙÔ ÎÔÏ˘Ì‚ËÙ‹ÚÈÔ ÙȘ ·Ú·¿Óˆ ÒÚ˜ Î·È Ó· ·¢ı‡ÓÔÓÙ·È ÛÙÔÓ ÚÔÔÓËÙ‹ Î. §ÂˆÓ›‰· ¶ÂÙÚ›‰Ë Î·È ÛÙÔÓ Î. °ÈÒÚÁÔ ∞‰·Ì¿ÛÔÁÏÔ˘. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· Û˘Ó¯›˙ÔÓÙ·È ÔÈ ÂÁÁڷʤ˜ Î·È ÛÙ· ÙÌ‹Ì·Ù· Ù˘ ÎÔχ̂ËÛ˘ ÁÈ· ·È‰È¿ ËÏÈΛ·˜ ·fi 5 ÂÙÒÓ Î·È ¿Óˆ. °È· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÔÈ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·¢ı‡ÓÔÓÙ·È ÛÙ· ÁÚ·Ê›· Ù˘ ∂Ú·ÛÈÙ¯ÓÈ΋˜ ¡›Î˘, ÛÙËÓ Ô‰fi ª·È¿Ó‰ÚÔ˘ 14 (ÛÙÔ Á‹Â‰Ô “¶·ÓÙÂÏ‹˜ ª·ÁÔ˘Ï¿˜” ) Î·È ÛÙÔ ÙËϤʈÓÔ 2421060320.


22

TƒπΔ∏ 27 O∫Δøμƒπ√À 2009

√È ‚·ıÌÔÏÔÁ›Â˜ Ù˘ ∂¶™£

°π∞ Δ∏¡ ∞’ ∂¶™£ ¡π∫∏™∂ 3-1 Δ√¡ ª∞°¡∏™π∞∫√, ¶√À ¢π∞ª∞ƒΔÀƒ∂Δ∞π °π∞ Δ∏ ¢π∞πΔ∏™π∞

∞’ ηÙËÁÔÚ›· (5Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋) 1. £ËÛ¤·˜ 2. ƒ‹Á·˜ ºÂÚ·›Ô˜ 3. ∫¤ÓÙ·˘ÚÔ˜ 4. °.™. ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ 5. ∞Á›· ¶·Ú·Û΢‹ 6. ª·ÁÓËÛÈ·Îfi˜ 7. ∞fiÏÏˆÓ ∫·Ó. 8. ¶ÚˆÙÂۛϷԘ 9. ™ÎÈ¿ıÔ˜ 10. §Â¯ÒÓÈ· 11. π¿ÛˆÓ ∞.ª. 12. ∞ÎÚfiÔÏË 13. ∞›·˜ ™. 14. ¡.∞. ¡›Î˘ 15. √ÚÌ›ÓÈÔ 16. ∞ÁÚÔÙÈÎfi˜ 17. ∞ÂÙfi˜ 18. ¶·ÓÈÒÓÈÔ˜

14-4 13-4 9-4 12-5 13-9 10-6 5-6 5-5 7-8 7-9 6-8 5-7 8-11 13-11 5-8 5-10 7-21 5-13

13 12 11 10 10 10 8 6 6 6 5 5 5 4 3 3 3 1

13-7 9-1 7-2 15-8 9-2 5-1 5-3 13-10 10-7 5-5 6-9 7-10 4-9 7-9 7-9 4-10 5-12 3-20

13 12 12 10 10 10 9 8 7 7 7 6 6 4 3 3 1 0

°’ ‚·ıÌÔÏÔÁ›· (3Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋) 1. ∏Ú·ÎÏ‹˜ ∞.£. 2. ∞¶√μ 3. ∞Á¯›·ÏÔ˜ 4. ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹ 5. ¢ËÌËÙÚÈ¿˜ 6. ΔÔÍfiÙ˘ 7. ¢È·ÁfiÚ·˜ 8. ¶·Á·ÛËÙÈÎfi˜ 9. ∑·ÁÔÚ¿ 10. ÕÚ˘ ∞Óı. 11. ∞›·˜ ΔÚ. 12. ∞fiÏÏˆÓ ∫Ú. 13. °∞™ ™ËÈ¿‰Ô˜

Ú·Û ÌfiÓÔ˜ ÛÙËÓ 1Ë ı¤ÛË, ÂÓÒ Ë ∞.∂. 2002 ÔÈÛıÔ¯ÒÚËÛ ÛÙËÓ 2Ë ÌÂÙ¿ ÙËÓ ‹ÙÙ· Ù˘ ·fi ÙÔÓ ∂ıÓÈÎfi Ì 1-0. πÛfi‚·ıÌË Ù˘ ∞.∂. 2002 Â›Ó·È ϤÔÓ Ë ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ·, ÓÈ΋ÙÚÈ· Ì 1-0 Ù˘ ¢fiÍ·˜. Δ· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Î·È ÔÈ ÛÎfiÚÂÚ:

Ô ÌÂÁ¿ÏÔ ÓÙ¤ÚÌÈ Ù˘ 5˘ Ë̤ڷ˜ Ù˘ ∞’ ∂¶™£ ›¯Â ÙÂÏÈο ÓÈÎËÙ‹ ÙÔÓ °.™. ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ Î·È ...·Ú·ÔÓÔ‡ÌÂÓÔ ÙÔÓ ª·ÁÓËÛÈ·Îfi. √È ÁË‰ԇ¯ÔÈ Â¤ÛÙÚ„·Ó ÛÙȘ ÂÈÙ˘¯›Â˜ Ì ÛÎÔÚ 3-1, ·ÏÏ¿ ÔÈ μÔÏÈÒÙ˜ Ù· ¤¯Ô˘Ó Ì ÙÔÓ ‰È·ÈÙËÙ‹ ª·ÙÛԇη ˘ÔÛÙËÚ›˙ÔÓÙ·˜ fiÙÈ Ì ÙȘ ·ÔÊ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ·ÏÏÔ›ˆÛ ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·. ª¿ÏÈÛÙ· Ì ÙË Ï‹ÍË ÙÔ˘ ·ÁÒÓ· ÛËÌÂÈÒıËÎÂ Î·È ÂÂÈÛfi‰ÈÔ ÙÔ˘ Ú¤ÊÂÚÈ Ì ÙÔÓ ÚÔÔÓËÙ‹ ÙˆÓ ËÙÙËÌ¤ÓˆÓ μ·Û›ÏË ¶·ÓfiÔ˘ÏÔ.

∞ÛÙ¤Ú·˜-∏Ú·ÎÏ‹˜ μ. . . . . . . . . . . .3-2 (1’, 48’ ∫Ô˘‚¿Ù·˜, 92’ √Ú. ¶·Ó·ÁÈÒÙÔ˘ - 65’ ÂÓ. ∫·Ú˘ˆÙ¿Î˘, 69’ ·˘Ù. ΔÚȯfiÔ˘ÏÔ˜) ∂ıÓÈÎfi˜-∞.∂. 2002 . . . . . . . . . . . . . .1-0 (73’ ¡Ù¤ÚÙÛ·˜) ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ·-¢fiÍ· 1 . . . . . . . . . . . . . .-0 (75’ °¿ÎÈ·˜) ªÈÎÚÔı‹‚˜-ª˘ÚÌˉfiÓ˜ 1-2 (89’ ¶··‰¿Î˘ - 80’ ÂÓ. ΔÈÌϷϤ͢, 87’ ∞Ú¿˘) ÕÚ˘ ªÂÏ.-ÃÏfiË . . . . . . . . . . . . . . .0-0 ™·Ú·ÎËÓfi˜-¶ËϤ·˜ . . . . . . . . . . . . .5-2 (18’, 54’ ªÂÏ›ÛÛ˘, 40’, 68’ Õη, 80’ ∫Ô¿Ó·˜ - 65’, 85’ ª·Ùı·›Ô˘) ¢¿ÊÓË-¢‹ÌËÙÚ· . . . . . . . . . . . . . . . 3-1 (15’ ÂÓ. °·Ï·ÓfiÔ˘ÏÔ˜, 47’ ª. °ÈÔ‡Úη˜, 80’ Δ˙·ÓÂÙfiÔ˘ÏÔ˜ - 44’ ÷Ù˙¤Ï·˜) πˆÏÎfi˜-∞. °·˙‹˜ . . . . . . . . . . . . . . . .2-3 (24’ ª·ÚÌ·Ú¿˜, 35’ £. ¶ÂÚÂÓÙ›‰Ë˜ - 71’, 82’, 91’ ¡¿ÓÔ˜) ™ÎfiÂÏÔ˜-∫ÈÛÛfi˜ . . . . . . . . . . 3-0 ·.·.

∂È̤ÏÂÈ·: °πøƒ°√™ ¶∂°π√™

μ’ Î·ÙËÁÔÚ›· (5Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋) 1. ∞ÛÙ¤Ú·˜ ƒÈ˙. 2. ∞.∂. 2002 3. ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ· 4. ™·Ú·ÎËÓfi˜ 5. ∂ıÓÈÎfi˜ 6. ÃÏfiË 7. ¢fiÍ· 8. ¢¿ÊÓË 9. ™ÎfiÂÏÔ˜ 10. ¢‹ÌËÙÚ· 11. ÕÚ˘ ªÂÏ. 12. ∞. °·˙‹˜ 13. ª˘ÚÌˉfiÓ˜ 14. ªÈÎÚÔı‹‚˜ 15. πˆÏÎfi˜ 16. ¶ËϤ·˜ 17. ∏Ú·ÎÏ‹˜ μ. 18. ∫ÈÛÛfi˜

¶‹Ú ÙÔ ÓÙ¤ÚÌÈ Ô °.™. ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ Δ

9-0 10-2 5-2 4-4 5-7 3-5 7-5 7-7 3-3 5-7 4-5 3-7 1-12

9 6 6 4 4 4 3 3 3 3 3 1 0

∏ ‹ÙÙ· ÙÔ˘ ª·ÁÓËÛÈ·ÎÔ‡ ¤‰ˆÛ ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· ÛÙÔÓ £ËÛ¤· Ó· Ì›ÓÂÈ ÌfiÓÔ˜ ÛÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹. √È ∞ÁÚÈÒÙ˜ ¤Ú·Û·Ó ÓÈÎËÊfiÚ· ·fi ÙËÓ ∫ÂÚ·ÛÈ¿, ÂÈÎÚ·ÙÒÓÙ·˜ 4-1 ÙÔ˘ ÙÔÈÎÔ‡ ∞ÂÙÔ‡. ¢Â‡ÙÂÚÔ˜ ·Ó·ÚÚȯ‹ıËÎÂ Ô ƒ‹Á·˜ ºÂÚ·›Ô˜, Ô˘ ΤډÈÛ Ì 2-0 ÙËÓ ∞ÎÚfiÔÏË ™¤ÛÎÏÔ˘, ÂÓÒ ÛÙËÓ 3Ë ı¤ÛË ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ô ·‹ÙÙËÙÔ˜ ∫¤ÓÙ·˘ÚÔ˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ÂÈ‚Ï‹ıËΠ̤۷ ÛÙËÓ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ ÙÔ˘ √ÚÌÈÓ›Ô˘ Ì 2-1 Ì ÁÎÔÏ ÙÔ˘ •ËÚÔÊÒÙÔ˘ ÛÙȘ ηı˘ÛÙÂÚ‹ÛÂȘ. ∞fi ÎÂÈ Î·È ¤Ú· ›¯·Ì ÙÔ “‰ÈÏfi” Ù˘ ™ÎÈ¿ıÔ˘ Â› ÙÔ˘ ¶·ÓÈˆÓ›Ô˘ Ì 2-1, ÙËÓ ÂÈÙ˘¯›· Ù˘ ∞Á›·˜ ¶·Ú·Û΢‹˜ Â› Ù˘ ∞.∂. §Â¯ˆÓ›ˆÓ/¡ËϤ· Ì 3-0, ηıÒ˜ Î·È ÙÚÂȘ ÈÛÔ·Ï›Â˜. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ¡.∞. ¡›Î˘ Î·È π¿ÛˆÓ ∞.ª. ¤ÊÂÚ·Ó 2-2, ÂÓÒ ÙÔ 1-1 ‹Ù·Ó ÙÔ ÙÂÏÈÎfi ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙˆÓ ·È¯ÓȉÈÒÓ ∞›·˜ ™Ô‡Ú˘-∞fiÏÏˆÓ ∫·Ó·Ï›ˆÓ Î·È ∞ÁÚÔÙÈÎfi˜-¶ÚˆÙÂۛϷԘ. ™˘ÓÔÙÈο Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Î·È ÔÈ ÛÎfiÚÂÚ: °.™. ∞ÏÌ˘ÚÔ‡- ª·ÁÓËÛÈ·Îfi˜ . . . . .3-1 (8’ º·ÛÔ˘Ú¿Î˘, 32’ ÂÓ. ∫·„¿Ï˘, 65’ ∞Ú·›ÙÛ·˜ - 60’ °ÎÔ˘ÓÙÈÓ¿ÎÔ˜) ∞ÂÙfi˜-£ËÛ¤·˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-4 (58’ ∑·ÙÛ¿È - 1’ ¶··ÛÙÂÚÁ›Ô˘, 35’ μ·˝ÙÛ˘, 65’ ª¤ÎÔ˜, 79’ ∫ÔÙ˙·ı·Ó¿Û˘) ƒ‹Á·˜-∞ÎÚfiÔÏË . . . . . . . . . . . . . . .2-0 (13’ ªÈ¯ÔÏ›ÙÛ˘, 80’ ∫fiÚÌ·˜) √ÚÌ›ÓÈÔ-∫¤ÓÙ·˘ÚÔ˜ . . . . . . . . . . . . .1-2 (85’ μ·ÚÈ¿Ì˘ - 60’ æ·ÚfiÌ·˜, 93’ •ËÚÔÊÒÙÔ˜) ∞›·˜ ™.-∞fiÏÏˆÓ ∫·Ó. . . . . . . . . . .1-1

* √È ∞›·˜ ΔÚ., ∞¶√μ Î·È ¢È·ÁfiÚ·˜ ¤Î·Ó·Ó Ù· ÚÂfi ÙÔ˘˜. ** ∂ÎÎÚÂÌ› Ë Û˘Ó¿ÓÙËÛË ∑·ÁÔÚ¿-ÕÚ˘ ∞Óı.

ª¶∞ƒΔ™∂§√¡∞

ΔÛ¿‚È: ∂›Ì·ÛÙ Û ηϋ ηٿÛÙ·ÛË ∏ π™√¶∞§π∞ Ù˘ ª·ÚÙÛÂÏfiÓ· ÛÙÔ “ªÂÛÙ¿ÁÈ·” ÎfiÓÙÚ· ÛÙË μ·Ï¤ÓıÈ· ·ÏÏ¿ Î·È Ë ·ÚfiÛÌÂÓË ÂÓÙfi˜ ¤‰Ú·˜ ‹ÙÙ· ·fi ÙËÓ ƒÔ‡ÌÈÓ ∫·˙¿Ó ÁÈ· ÙÔ ΔÛ¿ÌÈÔÓ˜ §ÈÁÎ, “Ô‰‹ÁËÛ” ÔÏÏÔ‡˜ ÛÙÔ Û˘Ì¤Ú·ÛÌ· fiÙÈ Ë ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ ¶Â °ÎÔ˘·ÚÓÙÈfiÏ· ‰È·Ó‡ÂÈ ÂÚ›Ô‰Ô ÎÚ›Û˘. ΔÔ ÂÌÊ·ÙÈÎfi 6-1 fï˜ ÎfiÓÙÚ· ÛÙËÓ ™·Ú·ÁfiÛ·, ‹Ù·Ó Ì›· “¤ÌÌÂÛË” ·¿ÓÙËÛË ÙÔ˘ ΔÛ¿‚È Î·È ÙˆÓ Û˘Ì·ÈÎÙÒÓ ÙÔ˘ Û fiÛÔ˘˜ ‚È¿ÛÙËÎ·Ó Ó· ηٷÎÚ›ÓÔ˘Ó ÙÔÓ Û‡ÏÏÔÁÔ. ø˜ “·fi‰ÂÈÍË fiÙÈ ‰ÂÓ ÂÚÓ¿Ì ÎÚ›ÛË” ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛ ÙËÓ Â˘Ú›· Ó›ÎË Ù˘ ª·ÚÙÛÂÏfiÓ· Â› Ù˘ ™·Ú·ÁfiÛ·, Ô ΔÛ¿‚È Ô˘ ÙfiÓÈÛ fiÙÈ: “∞ԉ›ͷÌ Û fiÏÔ˘˜ fiÙÈ Â›Ì·ÛÙ Û ηϋ ۈ̷ÙÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË Î·ıÒ˜ Î·È fiÙÈ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ì Úfi‚ÏËÌ· ÛÙÔ ÛÎÔÚ¿ÚÈÛÌ·. √ ÎfiÛÌÔ˜ Û˘ÓËı›ÛÂÈ Ó· Û¯ÔÏÈ¿˙ÂÈ Ì ‚¿ÛË ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·, ·ÏÏ¿ ÂÌ›˜ ͤÚÔ˘Ì fiÙÈ ·Ó Û˘Ó¯›ÛÔ˘Ì ӷ ·ÁˆÓÈ˙fiÌ·ÛÙ Ì ·˘Ùfi ÙÔÓ ÙÚfiÔ, ÙȘ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÊÔÚ¤˜ ı· ÎÂÚ‰›˙Ô˘Ì” . °È· ÙÔÓ ΔÛ¿‚È fï˜, Ë Ó›ÎË ·˘Ù‹ ‹Ù·Ó ¿Óˆ ·’ fiÏ· ÌÈ·... “ÂÌÊ¿ÓÈÛË Ô˘ ·¤‰ÂÈÍ fiÙÈ Á›ÓÂÙ·È Î·Ï‹ ‰Ô˘ÏÂÈ¿, Ô˘ Ì·˜ Á¤ÌÈÛ ·˘ÙÔÂÔ›ıËÛË Î·È Ì·˜ ¤‰ˆÛ ÙËÓ ÚˆÙÔÔÚ›· ÛÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ·” .

ƒÔÓ¿ÏÓÙÔ: £¤Ïˆ Ó· ·›Íˆ ÎfiÓÙÚ· ÛÙË ª›Ï·Ó Δ∏¡ ÂÈı˘Ì›· Ó· ·ÁˆÓÈÛÙ› ÛÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ·ÁÒÓ· Ì ÙË ª›Ï·Ó ÛÙÔ˘˜ ÔÌ›ÏÔ˘˜ ÙÔ˘ Champions League ÂͤÊÚ·ÛÂ Ô ∫ÚÈÛÙÈ¿ÓÔ ƒÔÓ¿ÏÓÙÔ. √ ¶ÔÚÙÔÁ¿ÏÔ˜ ÌÂÛÔÂÈıÂÙÈÎfi˜ ÙˆÓ “ÌÂڤӯ˜” ¤¯ÂÈ ˘ÔÛÙ› ‰È¿ÛÙÚÂÌÌ· ÛÙÔÓ ·ÛÙÚ¿Á·ÏÔ Î·È Ë ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ÙÔ˘ ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÙ·È ÛÙȘ 3 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘, fiÙ·Ó ı· ‰ÈÂÍ·¯ı› ÙÔ Ì·Ù˜ ÛÙÔ “™·Ó ™›ÚÔ” . “£¤Ïˆ Ó· ·›Íˆ ÎfiÓÙÚ· ÛÙË ª›Ï·Ó. ∂›Ó·È Ôχ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ·È¯Ó›‰È ÁÈ· ÂÌ¿˜ Î·È ı· ÚÔÛ·ı‹Ûˆ Ó· Â›Ì·È ÂΛ” , ‰‹ÏˆÛÂ Ô 24¯ÚÔÓÔ˜ ·›ÎÙ˘ Î·È ÚfiÛıÂÛÂ: “£¤Ïˆ Ó· ‚ÔËı‹Ûˆ ÙÔ˘˜ Û˘Ì·›ÎÙ˜ ÌÔ˘ ÙÔ Û˘ÓÙÔÌfiÙÂÚÔ ‰˘Ó·ÙfiÓ, ·ÏÏ¿ Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÂÈ Û·Ê¤˜ fiÙÈ ‰ÂÓ ı· ÚÈÛοڈ. ∏ ÛÂ˙fiÓ Â›Ó·È ÌÂÁ¿ÏË Î·È ‰ÂÓ ÌÔÚÒ Ó· ÂÈÛÙÚ¤„ˆ, ·›ÚÓÔÓÙ·˜ Ú›ÛÎÔ. £· ÂÈÛÙÚ¤„ˆ ÌfiÓÔ ·Ó Â›Ì·È 100% ¤ÙÔÈÌÔ˜” . ∏ ·ÒÏÂÈ· ÙÔ˘ ƒÔÓ¿ÏÓÙÔ ¤¯ÂÈ ÛÙÔȯ›ÛÂÈ ÛÙË “‚·Û›ÏÈÛÛ·” , Ë ÔÔ›·, ÌÂÙ¿ ÙÔÓ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌfi ÙÔ˘ ¶ÔÚÙÔÁ¿ÏÔ˘, ÌÂÙÚ¿ ‰‡Ô ‹ÙÙ˜ (·fi ™Â‚›ÏÏË Î·È ª›Ï·Ó),

¶ÚfiÛˆÔ ÙÔ˘ ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ˘ ÛÙ· ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·Ù· Ù˘ ∂¶™£ Â›Ó·È ·Ó·ÌÊ›‚ÔÏ· Ô ¡›ÎÔ˜ ¡¿ÓÔ˜ ÙÔ˘ ÕÓıÈÌÔ˘ °·˙‹, Ô˘ Ì‹Î ·ÏÏ·Á‹ ÛÙÔ 69Ô ÏÂÙfi Ù˘ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛ˘ Ì ÙËÓ πˆÏÎfi Î·È ÚfiÏ·‚ ӷ ÂÙ‡¯ÂÈ ¯·Ù-ÙÚÈÎ, ¯·Ú›˙ÔÓÙ·˜ ÙË Ó›ÎË ÛÙËÓ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ Ì 3-2. ¶·Ú¿ ÙËÓ ÔÏÈÁfiÏÂÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘ ¤¯ÂÈ ı¤ÛË ÛÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË ÂÓ‰Âο‰· ÁÈ· ÙËÓ ÔÔ›· ÂÈϤͷÌÂ Î·È ÙÔ˘˜: ª·ÎfiÏ· (∞fiÏÏˆÓ ∫·Ó.), ∫ÔÙ˙·ı·Ó¿ÛË (£ËÛ¤·˜), ∞ÓÙˆÓ›Ô˘ (∂ıÓÈÎfi˜), ∫·ÌÔ˘Ú¤ÏË (™ÎÈ¿ıÔ˜), °ÚÔ‡Ó· (ƒ‹Á·˜ ºÂÚ·›Ô˜), ∫˘ÚÈ¿ÎÔ (°.™. ∞ÏÌ˘ÚÔ‡), •ËÚÔÊÒÙÔ (∫¤ÓÙ·˘ÚÔ˜), ªÔÛ¯Ô‡‰Ë (π¿ÛˆÓ ∞.ª.), √Ú. ¶·Ó·ÁÈÒÙÔ˘ (∞ÛÙ¤Ú·˜ ƒÈ˙.) Î·È ªÂÏ›ÛÛË (™·Ú·ÎËÓfi˜).

(27’ °Ô˘ÚÓ·ÚfiÔ˘ÏÔ˜ - 22’ ªÂÚÙ˙¤Ì˘) ∞ÁÚÔÙÈÎfi˜-¶ÚˆÙÂۛϷԘ . . . . . . . .1-1 (71’ ·˘Ù. ∞Ú·›ÙÛ·˜ - 55’ ΔÚ. ∫ˆÛÙfiÔ˘ÏÔ˜) ¡.∞. ¡›Î˘-π¿ÛˆÓ ∞.ª. . . . . . . . . . 2-2 (64’, 78’ ÷Ù˙¿ÎÔ˜ - 90’ ªÔÛ¯Ô‡‰Ë˜, 92’ ∫fiÚ‰·) ∞Á. ¶·Ú·Û΢‹-§Â¯ÒÓÈ· . . . . . . . . 3-0 (25’ ™ÙÚ·‚¤Ï·˜, 48’ ¶fiÙÛÔ˘ÙÛ·, 60’ ∫·ÚÙ¿Ï˘) ¶·ÓÈÒÓÈÔ˜-™ÎÈ¿ıÔ˜ . . . . . . . . . . . . . 1-2 (65’ ¶¤ÙÛ˘ - 16’ ÂÓ. ™Î¤ÌÈ, 27’ ªÂ-

ÌÈ· ÈÛÔ·Ï›· (ÛÙËÓ ¤‰Ú· Ù˘ ™fiÚÙÈÓÁÎ ÃȯfiÓ) Î·È Ì›· Ó›ÎË (Â› Ù˘ μ·ÁÈ·‚ÔÏ›‰). ¡· ÛËÌÂȈı› fiÙÈ ÔÈ ·Ú¯ÈΤ˜ ÂÎÙÈÌ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ È·ÙÚÈÎÔ‡ ÂÈÙÂÏ›Ԣ Ù˘ ƒÂ¿Ï ·Ó¤ÊÂÚ·Ó fiÙÈ Ô ‰ÈÂıÓ‹˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ‹˜ ı· Â¤ÛÙÚÂÊ ÛÙÔ ÓÙ¤ÚÌÈ Ì ÙËÓ ∞ÙϤÙÈÎÔ ª·‰Ú›Ù˘ (ÛÙȘ 8 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘) ‹ ÛÙÔÓ ·ÁÒÓ· Ì ÙËÓ ∞ÏÎÔÎÚfiÓ (ÁÈ· ÙÔ ∫‡ÂÏÏÔ πÛ·Ó›·˜ ÛÙȘ 11 ÙÔ˘ ›‰ÈÔ˘ Ì‹Ó·). øÛÙfiÛÔ, Ë ·ÔıÂÚ·›· ÙÔ˘ ¶ÔÚÙÔÁ¿ÏÔ˘ ÚÔ¯ˆÚ¿ÂÈ ıÂÙÈο Î·È ÂÓ‰¤¯ÂÙ·È Ó· ÂÈÛÙÚ¤„ÂÈ ÙËÓ ÂfiÌÂÓË Â‚‰ÔÌ¿‰· ÛÙ· Á‹‰·.

°Î·ÏÈ¿ÓÈ: ™›ÁÔ˘ÚË Ë ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ÙÔ˘ ª¤Î·Ì ÛÙË ª›Ï·Ó ∂¶πμ∂μ∞πø™∂ Ô ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ª›Ï·Ó, ∞ÓÙÚÈ¿ÓÔ °Î·ÏÈ¿ÓÈ, ÙË Û˘Ìʈӛ· ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ÙÔ˘ ¡Ù¤È‚ÈÓÙ ª¤Î·Ì ÛÙÔ˘˜ “ÚÔÛÔÓ¤ÚÈ” , ·ÏÏ¿ ·Ú¿ÏÏËÏ· ·¤ÎÏÂÈÛ ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ÌÂÙ·ÁÚ·ÊÈ΋˜ ÂÓ›Û¯˘Û˘ ÁÈ· ÙËÓ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘. “¢ÂÓ ¤¯ˆ ÌÈÏ‹ÛÂÈ ÔÙ¤ ÁÈ· ÌÂÙ·ÁÚ·-

Ï·¯ÚÔÈÓfi˜)

™ÙÔ “ÚÂÙÈÚ¤” Ù˘ μ’ ÙÔÈ΋˜ Ô ∞ÛÙ¤Ú·˜ √ ∞ÛÙ¤Ú·˜ Ó›ÎËÛ 3-2 ÙÔÓ ∏Ú·ÎÏ‹ μ. Î·È ¤Ú·Û ÚÒÙÔ˜ ÛÙË μ’ Î·ÙËÁÔÚ›· “ŒÛ·Û·Ó ηډȤ˜” ÛÙÔÓ ƒÈ˙fiÌ˘ÏÔ, fiÔ˘ Ì ÁÎÔÏ ÙÔ˘ √Ú¤ÛÙË ¶·Ó·ÁÈÒÙÔ˘ ÛÙÔ 2Ô ÏÂÙfi ÙˆÓ Î·ı˘ÛÙÂÚ‹ÛÂˆÓ Ô ∞ÛÙ¤Ú·˜ ΤډÈÛ 3-2 ÙÔÓ ∏Ú·ÎÏ‹ μfiÏÔ˘. ª¿ÏÈÛÙ· Ì ·˘Ù‹ ÙÔ˘ ÙËÓ ÂÈÙ˘¯›· ¤-

ʤ˜. ªfiÓÔ Ô ª¤Î·Ì ı· ¤ÚıÂÈ ÙÔÓ π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ, ηӤӷ˜ ¿ÏÏÔ˜” , ÙfiÓÈÛ ÙÔ ‰ÂÍ› ¯¤ÚÈ ÙÔ˘ ȉÈÔÎÙ‹ÙË ™›Ï‚ÈÔ ªÂÚÏÔ˘ÛÎfiÓÈ, ÂÓÒ ÂÚˆÙËı›˜ ·Ó Ù›ıÂÙ·È ı¤Ì· ÒÏËÛ˘ ÙÔ˘ ∫Ï·˜-°È·Ó ÃÔ‡ÓÙÂÏ··Ú, Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÚÔÛʤÚÂÈ Ù· ·Ó·ÌÂÓfiÌÂÓ·, ·¿ÓÙËÛÂ: “¢ÂÓ ˆÏ›ٷÈ. ∂›Ó·È ¤Ó·˜ ·›ÎÙ˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Î·È ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· Â›Ó·È ˆ˜ ‰ÂÓ ÙÔÓ ÙÚÔÊÔ‰ÔÙԇ̠ۈÛÙ¿” . ∏ ª›Ï·Ó ‰Â›¯ÓÂÈ Ó· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ› ÙË ‰È΋ Ù˘ ·ÓÙÂ›ıÂÛË Î·È ‹‰Ë ÌÂÙÚ¿ ÙÚÂȘ Û˘Ó¯›˜ ӛΘ. “¢ÂÓ ÂÈÙÚ¤ÂÙ·È Ó· Ì›ÓÔ˘Ì ÂÎÙfi˜ ÙÔ˘ Champions League. ™Ùfi¯Ô˜ Ì·˜ Â›Ó·È Ó· ÙÔ Î·Ù·ÎÙ‹ÛÔ˘ÌÂ, ÂÓÒ ·Ú¿ÏÏËÏ· Ó· ÙÂÚÌ·Ù›ÛÔ˘Ì ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÙÚ›ÙÔÈ ÛÙË Serie A ÁÈ· Ó· ›̷ÛÙ ·ÚfiÓÙ˜ Î·È ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ ÛÙË ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË” .

ΔÚ·˘Ì·Ù›ÛÙËÎÂ Ô π·ÎÔ˘›ÓÙ· ∞∫ƒπμ∞ Ï‹ÚˆÛ ÙË Ó›ÎË Â› Ù˘ ™È¤Ó· (Ì ÛÎÔÚ 1-0) Ë °ÈÔ˘‚¤ÓÙÔ˘˜, ·ÊÔ‡ ı· ÛÙÂÚËı› ÙȘ ˘ËÚÂۛ˜ ÙÔ˘ μÈÙÛ¤ÓÙ˙Ô π·ÎÔ˘›ÓÙ· ÁÈ· ·ÚÎÂÙfi ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ·. ªÔÚ› Ó· ÌËÓ ¤¯ÂÈ Á›ÓÂÈ ·ÎfiÌ· ÁÓˆÛÙfi˜ Ô ¯ÚfiÓÔ˜ Ô˘ ı· ·Ô˘-

ÕÓÂÙË Ó›ÎË ÙÔ˘ ∏Ú·ÎÏ‹ ∞.£. ÛÙË °’ ηÙËÁÔÚ›· ΔÔ “ÙÚ›· ÛÙ· ÙÚ›·” ¤Î·Ó ÛÙË °’ ÙÔÈ΋ Ô ∏Ú·ÎÏ‹˜ ∞Á›ˆÓ £ÂÔ‰ÒÚˆÓ Ô˘ Û˘Ó¤ÙÚÈ„Â ÙÔÓ ∞.™. ¢ËÌËÙÚÈ¿˜ Ì 5-0. ™Ù· ·ÍÈÔÛËÌ›ˆÙ· Ù˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ ÙÔ fiÙÈ ÙÔ ·È¯Ó›‰È ∑·ÁÔÚ¿-ÕÚ˘ ∞Óı. ‰ÈÂÎfiË Ì ÙÔ ÛÎÔÚ ÛÙÔ 2-1 ˘¤Ú ÙˆÓ ÁË‰ԇ¯ˆÓ ÏfiÁˆ ÔÌ›¯Ï˘. Δ· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Î·È ÔÈ ÛÎfiÚÂÚ: ¶·Á·ÛËÙÈÎfi˜-∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹ . . . . . . .2-3 (48’ ∑ÔÚ‰ÔÌ¿˜, 75’ ªÂÙ·Í¿˜ - 60’ ∫ÔÙÚÒÓ˘, 70’ ™¿ÎÔ, 80’ μ·ÚÛ·Ì¿˜) °∞™ ™ËÈ¿‰Ô˜-∞Á¯›·ÏÔ˜ . . . . . . . . 0-3 (55’ ∞Ó·ÛÙ·Û›Ô˘, 63’, 70’ ƒÔ˘·ÎÈ¿˜) ∞¶√μ-∞›·˜ ΔÚÈÎÂÚ›Ô˘ . . . . . . . . . .4-1 (12’ ª¿Ì·, 18’, 34’ ¶Ï·˝Ó˘, 58’ ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜ - 80’ ∞ÎÚ›‚Ô˜) ∞fiÏÏˆÓ ∫Ú.-ΔÔÍfiÙ˘ . . . . . . . . . .1-1 (74’ ™·Ófi˜ - 63’ ª·ÎÚ˘ÁÈ¿ÓÓ˘) ∏Ú·ÎÏ‹˜ ∞.£.∞.™. ¢ËÌËÙÚÈ¿˜ . . . . . . . . . . . . . . . . .5-0 (10’ °. ª·ÏÏÈ·Úfi˜, 25’ ¢. ∫·ÏÙÛ¿˜, 30’ ∫. ∫·ÏÙÛ¿˜, 41’, 60’ ∫. ª·ÏÏÈ·Úfi˜) ∑·ÁÔÚ¿-ÕÚ˘ ∞Óı. ¢ÈÂÎfiË ƒÂfi: ¢È·ÁfiÚ·˜

ÛÈ¿ÛÂÈ ·fi ÙÔ˘˜ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎÔ‡˜ ¯ÒÚÔ˘˜, ˆÛÙfiÛÔ ¯ı˜ ÂÚfiÎÂÈÙÔ Ó· ¯ÂÈÚÔ˘ÚÁËı› ÛÙÔ ÌËÓ›ÛÎÔ ÙÔ˘. ∏ ›‰ËÛË ·Ó·ÚÙ‹ıËΠÛÙËÓ Â›ÛËÌË ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÙÔ˘ ΔÔÚ›ÓÔ (juventus.it)) Î·È fiˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ·Ó·Ï˘ÙÈο, ÔÈ ÁÈ·ÙÚÔ› ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ ÚfiÙÂÈÓ·Ó ÙË Ï‡ÛË ÙÔ˘ ¯ÂÈÚÔ˘ÚÁ›Ԣ ·ÊÔ‡ ‰È·ÈÛÙÒıËΠÛÔ‚·Ú‹ ˙ËÌÈ¿ ÛÙÔÓ ÌËÓ›ÛÎÔ ÙÔ˘ ·ÚÈÛÙÂÚÔ‡ Ô‰ÈÔ‡ ÙÔ˘ πÙ·ÏÔ‡ ÊÔÚ. √ ‰ÈÂıÓ‹˜ πÙ·Ïfi˜ ÂÈıÂÙÈÎfi˜ ›¯Â ηٷʤÚÂÈ Ó· “Û˘Óı¤ÛÂÈ” ¤Ó· Ôχ ηÏfi ‰›‰˘ÌÔ Ì ÙÔÓ ∞Ì¿Ô˘ÚÈ Î·È Ô ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ “ÔÓÔÎÂÊ·ÏÈ¿˙ÂÈ” ÙÔÓ ºÂÚ¿Ú· Ô˘ ›¯Â ‰ÂÈ ÙÔÓ 30¯ÚÔÓÔ ÂÈıÂÙÈÎfi Ó· ÂÙ˘¯·›ÓÂÈ Ù¤ÛÛÂÚ· Ù¤ÚÌ·Ù· Û ÔÎÙÒ ÂÌÊ·Ó›ÛÂȘ.


TƒπΔ∏ 27 O∫Δøμƒπ√À 2009

¢’ ∂£¡π∫∏

√ ¶Àƒ∞™√™ ¢π∞Δ∏ƒ∏™∂ Δ√ ∞¶√§ÀΔ√ ™Δ∏¡ ∂¢ƒ∞ Δ√À, ¡π∫ø¡Δ∞™ ∫∞π Δ∏¡ ∂§∞™™√¡∞ ª∂ 1-0

πÛfi·ÏÔ ÙÔ ÓÙ¤ÚÌÈ ÙÔ˘ 4Ô˘ ÔÌ›ÏÔ˘

“∞fiÚıËÙÔ Î¿ÛÙÚÔ” Ë ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜ * Œ¯·Û ÛÙÔ ªÔ˘˙¿ÎÈ Ë ∞.∂. ¢ÈÌËÓ›Ô˘

¢ÂÓ ·Ó·‰Â›¯ıËΠÓÈÎËÙ‹˜ ÛÙÔ ÓÙ¤ÚÌÈ ÎÔÚ˘Ê‹˜ Ù˘ 5˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ ÛÙÔÓ 4Ô fiÌÈÏÔ Ù˘ ¢’ ∂ıÓÈ΋˜, ·ÊÔ‡ §·Ì›· Î·È ¶˘ÚÁÂÙfi˜ ¤ÊÂÚ·Ó ÈÛÔ·Ï›· Ì ÛÎÔÚ 2-2. ŒÙÛÈ, Ë ÔÌ¿‰· Ù˘ §¿ÚÈÛ·˜ ‰È·ÙËÚ‹ıËΠÛÙËÓ 1Ë ı¤ÛË, ¤¯ÔÓÙ·˜ ¤Ó· ‚·ıÌfi ·Ú·¿Óˆ ·fi ÙÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· Ù˘ ºıÈÒÙȉ·˜, ·ÏÏ¿ Î·È ·fi ÙÔÓ ∞.√. ∫·Ú‰›ÙÛ·˜ ÙÔ˘ ∫ÒÛÙ· ™Ù·Ì·Ù›Ô˘, Ô ÔÔ›Ô˜ ΤډÈÛ Ì 3-1 ÙÔÓ ∞ÙÚfiÌËÙÔ ™ÂÚ¯ÂÈ¿‰·˜. √ ¶‡Ú·ÛÔ˜ Û˘Ó¤¯ÈÛ ÙËÓ ·ÓÔ‰È΋ ÙÔ˘ ÔÚ›·, ·ÊÔ‡ Ì ÙÔ 1-0 Â› Ù˘ ∂Ï·ÛÛfiÓ·˜ ·Ó·ÚÚȯ‹ıËΠÛÙËÓ 4Ë ı¤ÛË Ù˘ ηٿٷ͢. ∞˘Ùfi fï˜ ‰ÂÓ ÈÛ¯‡ÂÈ Î·È ÁÈ· ÙËÓ ¿ÏÏË ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ ÓÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜, ÙËÓ ∞.∂. ¢ÈÌËÓ›Ô˘, Ë ÔÔ›· ËÙÙ‹ıËΠ̠2-1 ·fi ÙÔ ªÔ˘˙¿ÎÈ, Û˘ÌÏËÚÒÓÔÓÙ·˜ Ù¤ÛÛÂÚȘ ‹ÙÙ˜ Û ¤ÓÙ ·ÁÒÓ˜. ∞fi ÎÂÈ Î·È ¤Ú·, ˆ˜ ·ÔÙ˘¯›· ıˆÚÂ›Ù·È ÁÈ· ÙÔÓ ÊÈÏfi‰ÔÍÔ Δ‡ÚÓ·‚Ô ÙÔ 2-2 ÛÙÔ §È·ÓÔÎÏ¿‰È Ì ÙÔÓ ∞ÁÚfiÙË, ÂÓÒ ÛÙÔ ÓÙ¤ÚÌÈ Ù˘ ∫·Ï·Ì¿Î·˜, ÙÔ ∫·ÛÙÚ¿ÎÈ Ó›ÎËÛ ÂÎÙfi˜ ¤‰Ú·˜ Ù· ªÂÙ¤ˆÚ· Ì 2-1. ªÂ ÙÔ ›‰ÈÔ ÛÎÔÚ Î¤Ú‰ÈÛÂ Î·È ÙÔ μÂÏÔ‡¯È ÛÙÔ Á‹‰fi ÙÔ˘, ÙËÓ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ ∞fiÏψӷ §¿ÚÈÛ·˜. ΔËÓ ÂfiÌÂÓË ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ÔÌ¿‰Â˜ Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ ı· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÔ˘Ó ÙȘ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ˜ Ù˘ ∫·Ï·Ì¿Î·˜. ∏ ∞.∂. ¢ÈÌËÓ›Ô˘ ı· ˘ԉ¯ı› Ù· ªÂÙ¤ˆÚ·, ÂÓÒ Ô ¶‡Ú·ÛÔ˜ ı· ·›ÍÂÈ ÂÎÙfi˜ Ì ÙÔ ∫·ÛÙÚ¿ÎÈ. ™˘ÓÔÙÈο Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Î·È ÔÈ ÛÎfiÚÂÚ ÙˆÓ ·ÁÒÓˆÓ Ù˘ ∫˘Úȷ΋˜:

∞.√. ∫·Ú‰›ÙÛ·˜∞ÙÚfiÌËÙÔ˜ ™ . . . . . . . . . . . ..3-1 μÂÏÔ‡¯È-∞fiÏÏˆÓ §. . . . . . . . 2-1 ªÔ˘˙¿ÎÈ-∞.∂. ¢ÈÌËÓ›Ô˘ . . . .2-1 ∞ÁÚfiÙ˘ §È·Ó.-Δ‡ÚÓ·‚Ô˜ . .2-2 ªÂÙ¤ˆÚ·-∫·ÛÙÚ¿ÎÈ . . . . . . .1-2 ¶‡Ú·ÛÔ˜-∂Ï·ÛÛfiÓ· . . . . . . .1-0 §·Ì›·-¶˘ÚÁÂÙfi˜ . . . . . . . . . . 2-2 ƒÂfi: ∞ÛÙ¤Ú·˜ πÙ¤·˜

∏ ‚·ıÌÔÏÔÁ›· (5Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋) 1. ¶˘ÚÁÂÙfi˜ 2. ∞.√. ∫·Ú‰›ÙÛ·˜ 3. §·Ì›· 4. ¶‡Ú·ÛÔ˜ 5. Δ‡ÚÓ·‚Ô˜ 6. ∂Ï·ÛÛfiÓ· 7. ªÔ˘˙¿ÎÈ 8. μÂÏÔ‡¯È 9. ∫·ÛÙÚ¿ÎÈ 10. ∞ÙÚfiÌËÙÔ˜ ™. 11. ∞fiÏÏˆÓ §. 12. ªÂÙ¤ˆÚ· 13. ∞.∂. ¢ÈÌËÓ›Ô˘ 14. ∞ÁÚfiÙ˘ §È·Ó. 15. ∞ÛÙ¤Ú·˜ πÙ¤·˜

23

10-6 10-3 9-3 8-4 7-5 5-3 4-2 4-5 3-4 5-7 5-6 6-8 5-13 2-5 2-11

ƒÂfi ¤¯Ô˘Ó οÓÂÈ ÔÈ Δ‡ÚÓ·‚Ô˜, ∞fiÏÏˆÓ §¿ÚÈÛ·˜, μÂÏÔ‡¯È, ∞ÁÚfiÙ˘ §È·ÓÔÎÏ·‰›Ô˘ Î·È ∞ÛÙ¤Ú·˜ πÙ¤·˜

∏ ÂfiÌÂÓË ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ μÂÏÔ‡¯È-∞.√. ∫·Ú‰›ÙÛ·˜ ∞ÙÚfiÌËÙÔ˜ ™-ªÔ˘˙¿ÎÈ ∞fiÏÏˆÓ §.-∞ÁÚfiÙ˘ §È·Ó. ∞.∂. ¢ÈÌËÓ›Ô˘-ªÂÙ¤ˆÚ· Δ‡ÚÓ·‚Ô˜-∞ÛÙ¤Ú·˜ πÙ¤·˜ ∫·ÛÙÚ¿ÎÈ-¶‡Ú·ÛÔ˜ ∂Ï·ÛÛfiÓ·-§·Ì›· ƒÂfi: ¶˘ÚÁÂÙfi˜

11 10 10 9 8 8 8 7 5 5 4 3 3 2 1

Ô ·fiÏ˘ÙÔ ÛÙËÓ ¤‰Ú· ÙÔ˘ ‰È·Ù‹ÚËÛÂ Ô ¶‡Ú·ÛÔ˜, Ô˘ ÂÈ‚Ï‹ıËΠ1-0 Ù˘ ∂Ï·ÛÛfiÓ·˜ ÁÈ· ÙËÓ 5Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ÙÔ˘ 4Ô˘ ÔÌ›ÏÔ˘ Ù˘ ¢’ ∂ıÓÈ΋˜. ∞˘Ù‹ ‹Ù·Ó Ë ÙÚ›ÙË Ó›ÎË ÙˆÓ “΢·ÓÔχΈӔ Û ÈÛ¿ÚÈıÌ· ·È¯Ó›‰È· ÛÙË ¡¤· ∞Á¯›·ÏÔ Ì ÙËÓ ÔÔ›· ·Ó¤‚ËÎ·Ó ÛÙËÓ 4Ë ı¤ÛË Ù˘ ηٿٷ͢. ∞ÓÙ›ıÂÙ· Ë ∞.∂. ¢ÈÌËÓ›Ô˘ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ÛÙ· ¯·ÌËÏ¿ ÛÙÚÒÌ·Ù· Ù˘ ‚·ıÌÔÏÔÁ›·˜, ·ÊÔ‡ ¤¯·ÛÂ Î·È ÛÙÔ ªÔ˘˙¿ÎÈ Ì 2-1.

Δ

ƒÂÔÚÙ¿˙: °πøƒ°√™ ¶∂°π√™

¶‡Ú·ÛÔ˜∂Ï·ÛÛfiÓ· 1-0 “ΔÚ›· ÛÙ· ÙÚ›·” ÌÂÙÚ¿ ÛÙÔ Á‹‰fi ÙÔ˘ Ô ¶‡Ú·ÛÔ˜ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÚÔ¯ıÂÛÈÓ‹ ÂÈÙ˘¯›· ÙÔ˘ Â› Ù˘ ∂Ï·ÛÛfiÓ·˜ Ì 1-0. ΔÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ÙÔ˘ §¿ÎË ª·Î¿ÏË ‹ÍÂÚ ÙÈ ˙ËÙÔ‡Û ÛÙÔÓ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ¯ÒÚÔ. Œ·ÈÍ ÂÈı·Ú¯Ë̤ӷ Î·È Â›¯Â ÛÙÔ ·È¯Ó›‰È ÙÔ˘ Ù· ÛÙÔȯ›· ÂΛӷ Ô˘ ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È ÁÈ· Ó· ηٷÎÙËı› Ë Ó›ÎË ·¤Ó·ÓÙÈ Û ¤Ó·Ó ‰‡ÛÎÔÏÔ ·ÓÙ›·ÏÔ, fiˆ˜ ‹Ù·Ó Ë ÔÌ¿‰· ·fi ÙÔÓ ÓÔÌfi §¿ÚÈÛ·˜. √È ∞Á¯È·Ï›Ù˜, ¤Ú·Ó ÙÔ˘ fiÙÈ ‹Ù·Ó Ôχ ηϿ ÛÙË̤ÓÔÈ ÛÙÔÓ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ¯ÒÚÔ, ¤·ÈÍ·Ó Ì ¿ıÔ˜ Î·È ‰‡Ó·ÌË. ŒÙÛÈ, ‹Ú·Ó ·˘Ùfi Ô˘ ‹ıÂÏ·Ó, ‰ËÏ·‰‹ ÙÔ˘˜ ÙÚÂȘ ‚·ıÌÔ‡˜. √ ¶‡Ú·ÛÔ˜ Ì‹Î ...ÊÔ˘ÚÈfi˙Ô˜ ÛÙÔ Ì·Ù˜ Î·È ÛÙÔ 2’ ¤¯·Û ÙËÓ ÚÒÙË Â˘Î·ÈÚ›· fiÙ·Ó Ô ∫. ∫›ÙÛÔ˜ Û¤ÓÙÚ·ÚÂ Î·È Ô ¶ÂÙÚ›‰Ë˜

™ÙËÓ 4Ë ı¤ÛË ·Ó¤‚ËÎÂ Ô ¶‡Ú·ÛÔ˜ Ì ÎÂÊ·ÏÈ¿ ¤ÛÙÂÈÏ ÙË Ì¿Ï· ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi ̤ÚÔ˜ ÙˆÓ ‰È¯Ù‡ˆÓ. ™ÙÔ 11’ Ô ¶ÂÙÚ›‰Ë˜ ÂÎÙ¤ÏÂÛÂ Ê¿Ô˘Ï Î·È ·Ó¿ÁηÛ ÙÔÓ ÙÂÚÌ·ÙÔʇϷη Ù˘ ∂Ï·ÛÛfiÓ·˜ ¶·Ó·ÁÈÒÙË ¡Ô‡ÛÈ· Ó· οÓÂÈ ı·̷ÙÈ΋ Â¤Ì‚·ÛË ÁÈ· Ó· ·ÔÛÔ‚‹ÛÂÈ ÙÔ 1-0. ŸÌˆ˜ Ô ÁÎÔÏ΋ÂÚ ÙˆÓ ÊÈÏÔÍÂÓÔ˘Ì¤ÓˆÓ ‰ÂÓ ÌfiÚÂÛ ӷ οÓÂÈ Ù›ÔÙ· ÛÙÔ 28Ô ÏÂÙfi ·Ú¿ Ó· Ì·˙¤„ÂÈ ÙË Ì¿Ï· ·fi Ù· ‰›¯Ù˘· ÙÔ˘. √ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ÎÔ˜ Û¤ÓÙÚ·Ú ÁÈ· ÙÔÓ ™‡ÚÔ ¡Ô‡ÛÈ·, ÂΛÓÔ˜ ¤ÛÙÚˆÛ ÙË Ì¿Ï· ÛÙÔÓ ¶ÂÙÚ›‰Ë, Ô˘ Ì Ï·Û¤ ¤‰ˆÛ ÙËÓ ÚˆÙÔÔÚ›· ÛÙÔ ÛÎÔÚ ÛÙÔ˘˜ ÁË‰ԇ¯Ô˘˜. ∏ ∂Ï·ÛÛfiÓ· ÚÔÛ¿ıËÛ ӷ ·ÓÙȉڿÛÂÈ, ·ÏÏ¿ Û ‰‡Ô ÂÚÈ-

ÙÒÛÂȘ Ô ΔÛÈÏ›ÁÎÔ˜ ÂÓ‹ÚÁËÛ ıÂÙÈο ÂÍÔ˘‰ÂÙÂÚÒÓÔÓÙ·˜ ÙȘ ÚÔÛ¿ıÂȘ ÙˆÓ ¡¿ÓÔ˘ (32’) Î·È Δ·¯ÙÈÓÙ‹ (37’). ™ÙËÓ Â·Ó¿ÏË„Ë Ô ΔÛÈÏ›ÁÎÔ˜ ÂÂÓ¤‚Ë Ì›· ·ÎfiÌË ÊÔÚ¿ fiÙ·Ó ÛÙÔ 66’ ÌÏfiηÚ ÙÔ ÛÔ˘Ù ÙÔ˘ ºÏÒÚÔ˘ Î·È Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ‰ÂÓ ÂÓԯϋıËΠͷӿ. ∞ÓÙ›ıÂÙ· Ô ¶‡Ú·ÛÔ˜ ‰ÈηÈÔ‡Ù·Ó ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ÁÎÔÏ, ÙÔ ÔÔ›Ô ¤Ù˘¯Â, ·ÏÏ¿ ·Î˘ÚÒıËÎÂ. √ ¶ÂÙÚ›‰Ë˜ ¤‚Á·Ï ÙË Û¤ÓÙÚ· ÁÈ· ÙÔÓ ∞ÚÛ¤ÓÔ Ô˘ ÛÎfiÚ·Ú Ì ÙÔ ÎÂÊ¿ÏÈ. øÛÙfiÛÔ Ë ‚ÔËıfi˜ ‰È·ÈÙËÙ‹ Î. ª¤ÏÏÔ˘ ۋΈÛ ηı˘ÛÙÂÚË̤ӷ ÙÔ ÛËÌ·È¿ÎÈ Ù˘ ˘Ô‰ÂÈÎÓ‡ÔÓÙ·˜ fiÙÈ Ë Ì¿Ï· ›¯Â ‚ÁÂÈ ÂÎÙfi˜ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎÔ‡ ¯ÒÚÔ˘ ÚÈÓ ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÙÔ˘ ¶ÂÙÚ›‰Ë, οÙÈ Ô˘

ÍÂۋΈÛ ÙȘ ¤ÓÙÔÓ˜ ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›Â˜ ÙˆÓ ÁË‰ԇ¯ˆÓ. ¶Àƒ∞™√™: ΔÛÈÏ›ÁÎÔ˜, ƒÔ˘Î¿˜, °Î¿Áη˜, ™ÙÂÊ·Ó‹˜, ™‡ÚÔ˘, ª·Û‰¿Ó˘, ∫. ∫›ÙÛÔ˜ (76’ ¢·ÓfiÔ˘ÏÔ˜), ™. ¡Ô‡ÛÈ·˜ (92’ ∑¿Áη˜), ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ÎÔ˜ (74’ ∫Ú‚·Ù¿˜), ∞ÚÛ¤ÓÔ˜, ¶ÂÙÚ›‰Ë˜. ∂§∞™™√¡∞: ¶. ¡Ô‡ÛÈ·˜, £·Ó¿Û˘, °ÈÔ‚·ÓfiÔ˘ÏÔ˜, °ÂˆÚÁÔ‡Ï˘, ∫ÔÓÙÔ‰‹ÌÔ˜, ºfiÏ·˜ (70’ ¶Ô‡Ù·˜), ºÏÒÚÔ˜, ¡¿ÓÔ˜, ∞Ó·ÛÙ·ÛÈ¿‰Ë˜ (79’ ¶·ÁηÚÏÈÒÙ·˜), Δ˙ÈÒÏ·˜ (60’ ∫·ÚÈÓÈÒÙ˘), Δ·¯ÙÈÓÙ‹˜.

ªÔ˘˙¿ÎÈ∞.∂. ¢ÈÌËÓ›Ô˘ 2-1 °È· Ì›· ·ÎfiÌË ÊÔÚ¿ Ë ∞.∂. ¢È-

™Δ∏¡ 1∏ ∞°ø¡π™Δπ∫∏ Δ∏™ ∞1 ª¶∞™∫∂Δ

¶ÔÏ˘ÙÈÌfiÙÂÚÔ˜ Ô §›Ó·˜ ∫ϤÈ˙· √ §›Ó·˜ ∫ϤÈ˙· ·Ó·‰Â›¯ıËΠÔÏ˘ÙÈÌfiÙÂÚÔ˜ ·›ÎÙ˘ Ù˘ 1˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ Ì¿ÛÎÂÙ 2009-2010. ™ÙËÓ „ËÊÔÊÔÚ›·, ÛÙËÓ ÔÔ›· Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó 30 ÂÎÚfiÛˆÔÈ ÙˆÓ ªª∂ ·fi fiÏË ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, Ô §ÈıÔ˘·Ófi˜ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛ 79 „‹ÊÔ˘˜ ¤Ó·ÓÙÈ 39 ÙÔ˘ Δ˙¤ÈÌÈ ÕÚÓÔÏÓÙ Î·È 19 ÙÔ˘ ŒÈ Δ˙¤È ŒÈÌڷ̘.

√ ÊfiÚÁÔ˘ÔÚÓÙ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ ‰‹ÏˆÛ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·Ó·Î‹Ú˘Í‹ ÙÔ˘ ˆ˜ ÎÔÚ˘Ê·›Ô˘ Ù˘ ÚÂÌȤڷ˜: “∂›Ó·È Û›ÁÔ˘Ú· ηÏfi ÁÈ· ÙÔÓ Î·ı¤Ó· Ó· ·›˙ÂÈ Î·Ï¿ ÎÈ ·˘Ùfi Ó· ·Ó·ÁÓˆÚ›˙ÂÙ·È, ·ÏÏ¿ ÙÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ Â›Ó·È ˆ˜ ΤډÈÛÂ Ë ÔÌ¿‰·. √ ÛÙfi¯Ô˜ Ì·˜ Â›Ó·È Ó· ‚ÂÏÙȈÓfiÌ·ÛÙ Û οı ·È¯Ó›‰È Î·È Ó· ›̷ÛÙ ¤ÙÔÈÌÔÈ ÁÈ· ÙÔÓ ÂfiÌÂÓÔ ·ÓÙ›·ÏÔ, ·ÏÏ¿ ΢ڛˆ˜ ÁÈ· Ù· ·È¯Ó›‰È· Ô˘ ı· ÎÚ›ÓÔ˘Ó Ù›ÙÏÔ˘˜. ∞ÎfiÌ· Â›Ó·È Ë ·Ú¯‹ Ù˘ ¯ÚÔÓÈ¿˜ Î·È ÙÔ ÌfiÓÔ Û›ÁÔ˘ÚÔ Â›Ó·È ˆ˜ ¤¯Ô˘Ì ÌÂÁ¿Ï· ÂÚÈıÒÚÈ· ‚ÂÏÙ›ˆÛ˘. ∞fi ÙËÓ ¿ÏÏË, fï˜, Â›Ó·È Û›ÁÔ˘Ú· Ôχ ıÂÙÈÎfi ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ÎÂÚ‰›˙Ô˘ÌÂ Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· Û ·È¯Ó›‰È· Ì ÛÔ˘‰·›Ô˘˜ ·ÓÙÈ¿ÏÔ˘˜. ∏ ·-

ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· ÛÙÔ Á‹Â‰Ô ‹Ù·Ó ηٷÏËÎÙÈ΋. √ ·ÓÙ›·ÏÔ˜ ‹Ù·Ó ÛÔ˘‰·›Ô˜ ÎÈ ·˘Ù¿ Ù· ‰˘Ô ÛÙÔȯ›· ÌÂÁ·ÏÒÓÔ˘Ó ·ÎfiÌ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÙËÓ ·Í›· Ù˘ ӛ΢ Ì·˜. ∂ÁÒ ÚÔÛˆÈο ÚÔÛ·ıÒ Ó· οӈ ·˘Ùfi Ô˘ ˙ËÙ¿ Ô ÚÔÔÓËÙ‹˜ Î·È Ó· ‚ÔËıÒ ÙËÓ ÔÌ¿‰· Ó· ÂÙ‡¯ÂÈ ÙÔ ÛÙfi¯Ô Ù˘. ŒÙ˘¯Â Ó· Â›Ì·È ÂÁÒ Ô ÚÒÙÔ˜ ÛÎfiÚÂÚ ÛÙ· ÚÒÙ· ‰˘Ô ·È¯Ó›‰È·, ·ÏÏ¿ Â› Ù˘ Ô˘Û›·˜ ·˘Ùfi ‰Â ÛËÌ·›ÓÂÈ ·Ôχو˜ Ù›ÔÙ·. ªÔÚ› οÔÈÔ˜ Ó· ¤¯ÂÈ ·ÁˆÓÈÛÙ› ÂÏ¿¯ÈÛÙ· Î·È Ó· ÚÔÛʤÚÂÈ ·ÎfiÌ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·fi οÔÈÔÓ Ô˘ ·›˙ÂÈ Û’ fiÏÔ ÙÔ ·È¯Ó›‰È” . Δ· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Ù˘ „ËÊÔÊÔÚ›·˜:

1. §›Ó·˜ ∫ϤÈ˙· (√Ï˘ÌÈ·Îfi˜) . . . . . . . . . .79 2. Δ˙¤ÈÌÈ ÕÚÓÔÏÓÙ (¶ÂÚÈÛÙ¤ÚÈ) . . . . . . . . . . . . 39 3. ŒÈ Δ˙¤È ŒÈÌڷ̘ (ΔڛηϷ) . . . . . . . . . . . . . .19 4. ÿ·Ó μÔ˘ÁÈԇη˜ (¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ˜) . . . . . . . . .15 5. §·Ó˜ ÿÚȘ (∫ÔÏÔÛÛfi˜) . . . . . . . . . . . . .8 6. ∫·Û›Ì ¶¿Ô˘ÂÏ (ΔڛηϷ) . . . . . . . . . . . . . . 6 7. ∫ÒÛÙ·˜ ÷ڷϷÌ›‰Ë˜ (¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ˜) . . . . . . . . . . .4 8. Õ·ÚÔÓ ª¿ÈϘ (ÕÚ˘) . . . . . . . . . . . . . . . . .4 9. ∫ÏÈÊ Ã¿ÌÔÓÙ

(¶ÂÚÈÛÙ¤ÚÈ) . . . . . . . . . . . . .3 10. ƒfiÌÂÚÙ ¡Ùfi˙ÈÂÚ (∫ÔÏÔÛÛfi˜) . . . . . . . . . . . . . .2 11. √˘›ÏÈ·Ì ¡Ù¿ÓÈÂϘ (¶ÂÚÈÛÙ¤ÚÈ) . . . . . . . . . . . . .1

ªfiÓÔ ÛÙÔÓ ÙÂÏÈÎfi √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ Î·È ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜ ªfiÓÔ ÛÙÔÓ ÙÂÏÈÎfi ÙÔ˘ ∫˘¤ÏÏÔ˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ ı· ·Ó·ÌÂÙÚËıÔ‡Ó·Ó ÚÔÎÚÈıÔ‡Ó- √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ Î·È ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜. ΔÔ Úˆ› Ù˘ ¢Â˘Ù¤Ú·˜ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËÎÂ Ë ÎÏ‹ÚˆÛË ÙˆÓ ÚÔËÌÈÙÂÏÈÎÒÓ Ù˘ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛ˘ Î·È Ù· ˙¢Á¿ÚÈ· Ô˘ ÚԤ΢„·Ó ›ӷÈ: ∏Ú·ÎÏ‹˜-¶·ÓÈÒÓÈÔ˜, ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜-¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ˜, ¶∞√∫√Ï˘ÌÈ·Îfi˜ Î·È ÕÚ˘-ª·ÚÔ‡ÛÈ. √ ÓÈÎËÙ‹˜ ÙÔ˘ ∏Ú·ÎÏ‹˜-¶·ÓÈÒÓÈÔ˜ ı· Â›Ó·È ÁË‰ԇ¯Ô˜ ÛÙÔÓ ËÌÈÙÂÏÈÎfi Î·È ı· ˘ԉ¯Ù› ÙÔÓ ÓÈÎËÙ‹ ÙÔ˘ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜-¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ˜. ΔÔ ›‰ÈÔ Î·È Ì ÙÔÓ ÓÈÎËÙ‹ ÙÔ˘ ¶∞√∫-√Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ÎfiÓÙÚ· ÛÙÔÓ ÓÈÎËÙ‹ ÙÔ˘ ÕÚ˘-ª·ÚÔ‡ÛÈ. √È ÚÔËÌÈÙÂÏÈÎÔ› ı· Á›ÓÔ˘Ó ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË 20 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘. √È ËÌÈÙÂÏÈÎÔ› Â›Ó·È ‰ÈÏÔ› Î·È ÔÈ ÚÒÙÔÈ ·ÁÒÓ˜ ı· ‰ÈÂÍ·¯ıÔ‡Ó ÛÙȘ 23 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ Î·È ÔÈ Â·Ó·ÏËÙÈÎÔ› ÛÙȘ 20 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘. √ ÙÂÏÈÎfi˜ Â›Ó·È ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈṲ̂ÓÔ˜ Ó· ‰ÈÂÍ·¯ı› ÛÙȘ 20 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘.

ÌËÓ›Ô˘ Ï‹ÚˆÛ ٷ Ï¿ıË Ô˘ ¤ÁÈÓ·Ó ÛÙËÓ ·Ì˘ÓÙÈ΋ Ù˘ ÁÚ·ÌÌ‹ Î·È ¤ÙÛÈ ‰ÂÓ ·¤Ê˘Á ÙËÓ ‹ÙÙ· ÛÙÔ ªÔ˘˙¿ÎÈ ·fi ÙËÓ ÔÌÒÓ˘ÌË ÔÌ¿‰· Ì 2-1. ∞fi ÙÔ˘˜ ·›ÎÙ˜ ÙÔ˘ ¡Ù¤ÓË ∫Ô˘ÎÔ˘‚›ÓÔ˘ ‰ÂÓ ¤ÏÂÈ„Â Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ‰È¿ıÂÛË, ·ÏÏ¿ ÙÔ “ηı·Úfi Ì˘·Ïfi” ÛÙ· ÎÚ›ÛÈÌ· ÛËÌ›· ÙÔ˘ ·È¯ÓȉÈÔ‡. ª¿ÏÈÛÙ· ÔÈ ÊÈÏÔÍÂÓÔ‡ÌÂÓÔÈ ÌÔÚÔ‡Û·Ó Î·È Ó· ÚÔËÁËıÔ‡Ó Ì ÙÔÓ ∫fiÙÛη ÛÙÔ 18’ ‹ ÙÔÓ ∫fiÊÊ· ÛÙÔ 25’, ·ÏÏ¿ ÙÂÏÈο ‰¤¯ıËÎ·Ó ÚÒÙÔÈ ÁÎÔÏ ÛÙÔ 38’. ™ÙË Ê¿ÛË ·˘Ù‹ Ô ∫fiÎÎÔÚ˘ ¤Î·Ó ¤ÍÔ‰Ô ÁÈ· Ó· Ì·˙¤„ÂÈ ÙË Ì¿Ï· ÌÂÙ¿ ·fi Ì›· ‚·ıÈ¿ Ì·ÏÈ¿, ·ÏÏ¿ ·˘Ù‹ ÎfiÏÏËÛ ÛÙ· ÓÂÚ¿ Ô˘ ˘‹Ú¯·Ó ÛÙÔ Á‹Â‰Ô Î·È Ô ÂÂÚ¯fiÌÂÓÔ˜ ∫·ÌÔ‡Ú·˜ ÙËÓ ¤ÛÙÂÈÏ ÛÙ· ‰›¯Ù˘· (1-0). ™ÙÔ 33’ Î·È ÛÙÔ 67’ Ô ¡ÙÔ˘ÎÒÏ˘ ·¤Ù˘¯Â Ó· ÈÛÔÊ·Ú›ÛÂÈ, ÂÓÒ ÌÂÁ¿ÏË Â˘Î·ÈÚ›· ÁÈ· ÙÔ ªÔ˘˙¿ÎÈ ¯¿ıËΠÛÙÔ 76’ Ì ÙÔÓ ƒfi‚· Ó· ÂÎÙÂÏ› ¤Ó·ÏÙÈ ¿Ô˘Ù. ¶¿ÓÙˆ˜, ÙÚ›· ÏÂÙ¿ ·ÚÁfiÙÂÚ·, ¤ÁÈÓ ÙÔ 2-0 Ì „ËÏÔÎÚÂÌ·ÛÙfi ÛÔ˘Ù ÙÔ˘ ª¿ÏÏ·. ΔÔ ÌfiÓÔ Ô˘ ηٿÊÂÚÂ Ë ∞.∂. ¢ÈÌËÓ›Ô˘ ‹Ù·Ó ÙÔ Ó· ÌÂÈÒÛÂÈ Û 2-1 ÛÙÔ 89’ Ì ÎÂÊ·ÏÈ¿ ÙÔ˘ ∫fiÊÊ·. ª√À∑∞∫π: ª¿·˜, ¶·Ó·ÁÈÒÙÔ˘, ª·ÓÙ‹˜, ª·˚Ú·¯Ù¿Ú˘, ƒfiÌ·˜, °È·ÓÓԇϷ˜ (60’ ªÈ·Ú›Ù˘), ª¿ÏÏ·˜, ∫˘ÚÈ·ÎfiÔ˘ÏÔ˜, ∫·ÌÔ‡Ú·˜ (79’ ¶··‰ËÌËÙÚ›Ô˘), ƒfi‚·˜ (87’ ™ÈÒÌÔ˜), ª·˘ÚÔÌ¿Ù˘ ∞.∂. ¢πª∏¡π√À: ∫fiÎÎÔÚ˘, ∫fiÙÛη, °. ÃÔÓ‰Úfi˜, ∫fiÊÊ·˜, Δ. ÃÔÓ‰Úfi˜ (46’ ∑·¯·Ú¿Î˘), °ÂˆÚÁԇϷ˜ (78’ ∑·Úο‰·˜), ∫Ô˘ÎÔ˘‚›ÓÔ˜, ¡ÙÔ˘ÎÒÏ˘, ¡¿ÓÔ˜ (67’ ÃÚ˘Û¿Óı˘), ∫·Ú·ÏÈ¿ÁÎÔ˜, ™ÎÔ‡Ú·˜.


24

TƒπΔ∏ 27 O∫Δøμƒπ√À 2009

TV Δ√ ÛËÌÂÚÈÓfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ù˘ ÙËÏÂfiÚ·Û˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÙȘ ÂÍ‹˜ ·ıÏËÙÈΤ˜ ÌÂÙ·‰fiÛÂȘ: ALPHA 17.00 ¶·ÓÛÂÚÚ·˚Îfi˜-√Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ¶. -∑(∫‡ÂÏÏÔ ∂ÏÏ¿‰Ô˜) TV ª∞∫∂¢√¡π∞ 19.00 ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ˜-ƒ›Á· -∑- (Eurocup) NOVASPORTS 1 21.45 ª¿ÚÓÛÏÂ˚-ª¿ÓÙÛÂÛÙÂÚ °. -∑- (§ÈÁÎ ∫·) NOVASPORTS 2 20.00 °ÎÚfiÈÙÂÚ ºÈÚÙ-™ÙÔ˘ÙÁÎ¿Ú‰Ë -∑- (∫‡ÂÏÏÔ °ÂÚÌ·Ó›·˜) NOVASPORTS 7 20.00 °Î¤ÙÂÌÔÚÁÎ-ÿÏÌÛÙ·ÓÙ -∑- (¶ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ™Ô˘Ë‰›·˜) EUROSPORT 2 17.00 ∞ÚÁÂÓÙÈÓ‹-°ÂÚÌ·Ó›· -∑- (¶·ÁÎfiÛÌÈÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ·›‰ˆÓ) 20.00 μÚ·˙ÈÏ›·-ªÂÍÈÎfi -∑- (¶·ÁÎfiÛÌÈÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ·›‰ˆÓ) 22.00 μ·Ï¤ÓıÈ·-ªÔÓ˜ -∑- (Eurocup)

Δ∂¡π™

∞Ú¯›˙Ô˘Ó Û‹ÌÂÚ· ÔÈ ·ÁÒÓ˜ ÛÙÔ ‰ÈÂıÓ¤˜ ÙÔ˘ÚÓÔ˘¿ Ù˘ ¡. πˆÓ›·˜ ∞ƒÃπ∑√À¡ Û‹ÌÂÚ· ÔÈ ·ÁÒÓ˜ ÙÔ˘ ΢ڛˆ˜ Ù·ÌÏfi ÙÔ˘ ‰ÈÂıÓÔ‡˜ ÙÔ˘ÚÓÔ˘¿ Ù¤ÓȘ Futures °˘Ó·ÈÎÒÓ Ô˘ ‰ÈÂÍ¿ÁÂÙ·È ÛÙË ¡. πˆÓ›·˜ Ì ¤·ıÏÔ 10.000 ‰ÔÏ¿ÚÈ·. Ãı˜ ¤ÁÈÓÂ Ë ÎÏ‹ÚˆÛË, ηıÒ˜ ηıÒ˜ ‰ÂÓ ˘‹Ú¯Â ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ‰Ú¿ÛË ·Ú¿ ÌfiÓÔ ÚÔÔÓ‹ÛÂȘ ÙˆÓ ·ıÏËÙÚÈÒÓ ÛÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ ∞ÓÙÈÛÊ·›ÚÈÛ˘ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜. √ ÂȉȷÈÙËÙ‹˜ ÙˆÓ ·ÁÒÓˆÓ Î. ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ™·Ú·Ù˙›‰Ë˜ Î·È Ë ‰È¢ı‡ÓÙÚÈ· ÙÔ˘ ÙÔ˘ÚÓÔ˘¿ η. ™ÔÊ›· ∫·ÙÛÔ‡Ë Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ·Ó ÙȘ ÎÏËÚÒÛÂȘ Û ÌÔÓfi Î·È ‰ÈÏfi. √È ÎÏËÚÒÛÂȘ Î·È ÔÈ ÛËÌÂÚÈÓÔ› ·ÁÒÓ˜ ¤¯Ô˘Ó ˆ˜ ÂÍ‹˜: ª√¡√ ∞’ °‡ÚÔ˜ (∫˘Ú›ˆ˜ Ù·ÌÏfi) ΔÚ›ÙË 27 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ °ÈÂÙ˙ÈfiÏη (¶Ôψӛ·) - πÓ˜ (ªÂÁ. μÚÂÙ·Ó›·) ∫ÈÚ¤· (ƒÔ˘Ì·Ó›·) - ™Ô˘‚fiÚÔ‚· (°ÂÚÌ·Ó›·) ΔÔÓÙfiÚÔ‚· (μÔ˘ÏÁ·Ú›·) - ∑·Ú›Ó· (§ÂÙÔÓ›·) ¶¿‚ÏÔ‚· (μÔ˘ÏÁ·Ú›·) - ƒ·˙Ô‡ÌÔ‚· (ƒˆÛ›·) º·Ê·ÏÈÔ‡ (∂ÏÏ¿˜) - Δ˙È·ÓfiÙÈ (πÙ·Ï›·) ÃfiÂÚ (∞˘ÛÙÚ›·) - ¡Ù·Ó¿ÈÏ· (ƒÔ˘Ì·Ó›·) ™Ù¤Ô˘ (™ÎfiÈ·) - ª·ÚÙÛÈΤ‚ÈÙÛ· (§ÂÙÔÓ›·) §·ÙÈÓÔÔ‡ÏÔ˘ (∂ÏÏ¿˜) - μ·Û›Ï‚· (μÔ˘ÏÁ·Ú›·) ¢π¶§√ ∞’ °‡ÚÔ˜ (∫˘Ú›ˆ˜ Ù·ÌÏfi) ΔÚ›ÙË 27 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ ™ÈÌÔ‡ÏË/™Ù¤Ô˘ (∂ÏÏ¿˜/™ÎfiÈ·) - πÓ˜/ ™Ù¤ÚÏÈÓÁÎ (ªÂÁ. μÚÂÙ·Ó›·) ª·ÚÙÛÈΤ‚ÈÙÛ·/√‡Ì·ÓÂÙ˜ (§ÂÙÔÓ›·/√˘ÎÚ·Ó›·) - ™Ô˘‚fiÚÔ‚·/∑·Ú›Ó· (°ÂÚÌ·Ó›·/§ÂÙÔÓ›·) °Î·Û¿ÚÈ/ƒ·˙Ô‡ÌÔ‚· (πÙ·Ï›·/ƒˆÛ›·) - ªÈÙÚfi‚Ûη/∑ÂÏÈ¿˙ÎÔ‚· (μÔ˘ÏÁ·Ú›·) °ÎÂÚÌ·Óϛ‚·/ªÏ·ÓÙ¤ÓÔ‚· (μÔ˘ÏÁ·Ú›·) ™Ù·Ì¿ÙÔ‚·/ΔÔÓÙfiÚÔ‚· (μÔ˘ÏÁ·Ú›·) ∫ÈÚ¤·/¡Ù·Ó¿ÈÏ· (ƒÔ˘Ì·Ó›·) - Δ˙È·ÓfiÙÈ/ÃfiÂÚ (∞˘ÛÙÚ›·) ¶··Ìȯ·‹Ï/¶¿‚ÏÔ‚· (∂ÏÏ¿˜/μÔ˘ÏÁ·Ú›·) - μ·Û›Ï‚·/∑·Ê›ÚÔ‚· (μÔ˘ÏÁ·Ú›·) Èڛ˜ ·ÁÒÓ· ¤Ú·Û·Ó Ù· ˙¢Á¿ÚÈ· ªÚfi˙ÓÙ·/°ÈÂÙ˙ÈfiÏη (¶Ôψӛ·) Î·È ∞Ó¿ÎÂ/ÃÚÈÛÙ¤· (ƒÔ˘Ì·Ó›·). ΔÔ ÙÔ˘ÚÓÔ˘¿ ÊÈÏÔÍÂÓÂ›Ù·È ÛÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ ∞ÓÙÈÛÊ·›ÚÈÛ˘ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜ ÎÈ ·ÔÙÂÏ› Û˘Ó‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË ÙÔ˘ √Ì›ÏÔ˘ ∞ÓÙÈÛÊ·›ÚÈÛ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ Ì·˙› Ì ÙÔÓ ∞ıÏËÙÈÎfi √ÚÁ·ÓÈÛÌfi ¡Ô̷گȷ΋˜ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î·È ÙËÓ ∫ÔÈÓˆÊÂÏ‹ ¢ËÌÔÙÈ΋ ∂ȯ›ÚËÛË ¡¤·˜ πˆÓ›·˜, ‡ÛÙÂÚ· ·fi ·Ó¿ıÂÛË ·fi ÙËÓ ∂ÏÏËÓÈ΋ º›Ï·ıÏË √ÌÔÛÔÓ‰›· ∞ÓÙÈÛÊ·›ÚÈÛ˘. ∏ ›ÛÔ‰Ô˜ ÛÙȘ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ Nea Ionia Tennis Club Â›Ó·È ÂχıÂÚË, ÔfiÙ ÔÈ ı·٤˜ ÌÔÚÔ‡Ó Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ ·fi ÙȘ 10:00 ÙÔ Úˆ› ̤¯ÚÈ ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· Ó· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó ÙÔ˘˜ ·ÁÒÓ˜ Î·È ÙȘ ÚÔÔÓ‹ÛÂȘ ÙˆÓ ÙÂÓÈÛÙÚÈÒÓ. ªÂÁ¿ÏÔÈ ¯ÔÚËÁÔ› Ù˘ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛ˘ Â›Ó·È Ë ∂æ∞, ÙÔ Flocafe, ÙÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· ÔÙÈÎÒÓ ¶ÚÔÊ·ÓÙ‹˜ Î·È ¯ÔÚËÁÔ› ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ ÙÔ TRT Ì ÙÔ ƒ¿‰ÈÔ μ∂ƒ∞. ∂›Û˘, ÔχÙÈÌË Ë ·ÚˆÁ‹ ÙˆÓ ¯ÔÚËÁÒÓ Chorus Line, Zisimatos concept & design, º˘ÛÈÎfi ªÂÙ·ÏÏÈÎfi ¡ÂÚfi ™¤ÏÈ.

™∂ ∫∞§√ ¢ƒ√ª√ √π ™À∑∏Δ∏™∂π™ Δ∏™ ¶∞∂ ∞∂∫ ª∂ Δ√¡ À¶√æ∏ºπ√ ∞°√ƒ∞™Δ∏

∫ÔÓÙ¿ ÛÂ Û˘Ìʈӛ· Ì ∫Ô˙ÒÓË Â Î·Ïfi Â›Â‰Ô ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÔÈ Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ ÙˆÓ ÌÂÙfi¯ˆÓ Ù˘ ¶∞∂ ∞∂∫ Ì ÙÔÓ ˘Ô„‹ÊÈÔ ·ÁÔÚ·ÛÙ‹ ÷ڿϷÌÔ ∫Ô˙ÒÓË, fiˆ˜ ·Ó·ÎÔÈÓÒıËΠ·fi ÙÔÓ Û‡ÏÏÔÁÔ. “∞fi ÙȘ ‰‡Ô Ï¢ڤ˜ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÙfiÛÔ Ë ‰È¿ıÂÛË fiÛÔ Î·È Ë Û‡ÌÓÔÈ· ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÔÏÔÎÏËÚˆı› Ë Û˘Ìʈӛ· Ì ÁÓÒÌÔÓ· ¤Ó· ηχÙÂÚÔ Ì¤ÏÏÔÓ ÁÈ· ÙËÓ ÔÌ¿‰· Ì·˜”, ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ë ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË, ÂÓÒ ÚÔÛÙ›ıÂÙ·È ˆ˜ ÙÔ fiÚ·Ì· ÙÔ˘ ∂ÏÏËÓÔ·ÌÂÚÈηÓÔ‡ ÂȯÂÈÚËÌ·Ù›· “... ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ fiÏ· Ù· ÙÌ‹Ì·Ù· Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ Î·È ı· ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙ÂÈ ÛÙËÓ ∞∂∫ ‰È·¯ÚÔÓÈο ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ·ÓÂÍ·ÚÙËÛ›·”. ∏ ¶∞∂ ∞∂∫ ‰ÂÓ ‰›ÓÂÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ, ηıÒ˜ ÂÈÊ˘Ï¿ÛÛÂÙ·È ÁÈ· ·˘Ùfi ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË Ù˘ Û˘Ìʈӛ·˜.

ÓÙ·È ÚÔ˜ ‰È¢ÎÚ›ÓÈÛË, ·ÏÏ¿ Î·È ÙˆÓ ‰È·‰ÈηÛÈÒÓ Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ·ÎÔÏÔ˘ıËıÔ‡Ó, ‰ÂÓ Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ Ó· ‰ËÌÔÛÈÔÔÈËıÔ‡Ó ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙȘ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ ÁÈ· Ù· Ôχ ÛÔ‚·Ú¿ ı¤Ì·Ù· Ô˘ Û¯ÂÙ›˙ÔÓÙ·È Ì ÙÔ ·‡ÚÈÔ ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘” .

ŸÏ· ‰Â›¯ÓÔ˘Ó ˆ˜ ·˘Ùfi Â›Ó·È ı¤Ì· ¯ÚfiÓÔ˘, ·ÏÏ¿ ·ÔʇÁÔÓÙ·È Ù·... ÌÂÁ¿Ï· ÏfiÁÈ·, ÚÔÙÔ‡ “¤ÛÔ˘Ó” ÔÈ ˘ÔÁڷʤ˜. ∞˘Ù‹ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ÂͤÏÈÍË Ë ‰È·‰Èηۛ· ÂϤÁ¯Ô˘ ÙˆÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ Ù˘ ¶∞∂ Î·È ÌfiÏȘ ÔÏÔÎÏËÚˆı› ı· ¤ÚıÂÈ Î·È Ô ›‰ÈÔ˜ Ô Ã·Ú¿Ï·ÌÔ˜ ∫Ô˙ÒÓ˘ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·. ÕÏψÛÙÂ, ÚfiıÂÛ‹ ÙÔ˘ Â›Ó·È Ó· ÂÈÛÙÚ¤„ÂÈ ÛÙËÓ ·ÙÚ›‰· ÙÔ˘ ÁÈ· Ó· ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈËı› ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈο, ·ÏÏ¿ Î·È Ó· ‰ÈÔÈ΋ÛÂÈ ÙËÓ ∞∂∫. ∞Ó¿ÌÂÛ· ÛÙ·

•ÂΛÓËÛ ÚÔÔÓ‹ÛÂȘ Ô ∑ÂÚ¿Ï‰Ô Õς˜

Û¯¤‰È¿ ÙÔ˘ Â›Ó·È Ë ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË Ù˘ ηٷÛ΢‹˜ ÙÔ˘ ÚÔÔÓËÙÈÎÔ‡ ΤÓÙÚÔ˘ Î·È Ë Î·Ù·Û΢‹ Ó¤Ô˘ ÁË¤‰Ô˘. ∞Ó·Ï˘ÙÈο Ë ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË: “∏ ¶∞∂ ∞∂∫ ÂÈÛËÌÔÔÈ› ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÙÔ˘ ÂȯÂÈÚËÌ·Ù›· Î. ÷ڿϷÌÔ˘ ∫Ô˙ÒÓË, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ô ›‰ÈÔ˜ Ó· ·ÔÎÙ‹ÛÂÈ ÙÔ ÏÂÈÔ„ËÊÈÎfi ·Î¤ÙÔ ÙˆÓ ÌÂÙÔ¯ÒÓ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜. ™Â Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂȘ Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËÎ·Ó ÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË Â‚‰ÔÌ¿‰· ÛÙËÓ ¤‰Ú· ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ÙÔ˘ Î. ∫Ô˙ÒÓË ÛÙÔ ™ÈοÁÔ ÙˆÓ ∏¶∞, ÌÂٷ͇ ÙˆÓ Î.Î. ¡.¡ÔÙÈ¿, ¡. £·ÓfiÔ˘ÏÔ˘, ª. ¢ËÌ·Ú¿ÎË Ì ÙÔÓ Î. Ã. ∫Ô˙ÒÓË Î·È ÙÔ˘˜ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ ÙÔ˘, ÍÂΛÓËÛ·Ó ÔÈ Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ Î·È Ù¤ıËÎ·Ó fiÏ· Ù· ı¤Ì·Ù· ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ˘ÏÔÔÈËı› Ë Û˘Ìʈӛ·. √ Î. ∫Ô˙ÒÓ˘, ¿ÓıÚˆÔ˜ Ì ÌÂÁ¿ÏË ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈ΋ Î·È ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·, ·ÚÔ˘Û›·Û ÙÔ fi-

Ú·Ì· Ô˘ ¤¯ÂÈ ÁÈ· ÙËÓ ∞∂∫, ηıÒ˜ Î·È ÙÔ Û˘ÓÔÏÈÎfi ·Ó·Ù˘ÍÈ·Îfi ÙÔ˘ Û¯¤‰ÈÔ Ô˘ fiÙ·Ó Á›ÓÂÈ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ı· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ fiÏ· Ù· ÙÌ‹Ì·Ù· Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ Î·È ı· ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙ÂÈ ÛÙËÓ ∞∂∫ ‰È·¯ÚÔÓÈο ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ·ÓÂÍ·ÚÙËÛ›·. √È Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ Â›Ó·È Û ηÏfi Â›Â‰Ô Î·È ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· Û˘Ó¯ÈÛÙÔ‡Ó ÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ Ë̤Ú˜, ÒÛÙ ӷ ‰È¢ÎÚÈÓÈÛÙÔ‡Ó fiϘ ÔÈ ·Ú¿ÌÂÙÚÔÈ Ô˘ ı· ‰È·ÛÊ·Ï›˙Ô˘Ó ÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô ÙÔ˘ Î. ∫Ô˙ÒÓË ÛÙËÓ ∞∂∫. ΔÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi Â›Ó·È fiÙÈ Î·È ·fi ÙȘ ‰‡Ô Ï¢ڤ˜ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÙfiÛÔ Ë ‰È¿ıÂÛË fiÛÔ Î·È Û‡ÌÓÔÈ· ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÔÏÔÎÏËÚˆı› Ë Û˘Ìʈӛ· Ì ÁÓÒÌÔÓ· ¤Ó· ηχÙÂÚÔ Ì¤ÏÏÔÓ ÁÈ· ÙËÓ ÔÌ¿‰· Ì·˜. ∏ ∞∂∫ ¤¯ÂÈ ÌÂÁ¿ÏË ÈÛÙÔÚ›·, ·Í›˙ÂÈ ¤Ó· ηχÙÂÚÔ Ì¤ÏÏÔÓ Î·È ·˘Ùfi˜ Â›Ó·È Ô ÛÙfi¯Ô˜ ÙˆÓ ‰‡Ô Ï¢ÚÒÓ. ™ÙËÓ ·ÚÔ‡Û· Ê¿ÛË, ÏfiÁˆ Ù˘ ÎÚÈÛÈÌfiÙËÙ·˜ ÙˆÓ ıÂÌ¿ÙˆÓ Ô˘ Ù›ıÂ-

™ÙÔÓ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ÙÔ̤·, ÛÙȘ ÚÔÔÓ‹ÛÂȘ Ì ÙÔ˘˜ ˘fiÏÔÈÔ˘˜ ·›ÎÙ˜ Ù˘ ∞∂∫ Â¤ÛÙÚÂ„Â Ô ∑ÂÚ¿Ï‰Ô Õς˜ ÛÙÔ ¯ıÂÛÈÓfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ù˘ ÔÌ¿‰·˜. ∞ÓÙ›ıÂÙ·, Ô ¶·ÓÙÂÏ‹˜ ∫·Ê¤˜ Ù·Ï·ÈˆÚÂ›Ù·È ·fi ›ˆÛË Î·È ·Ú¤ÌÂÈÓ ÎÏÈÓ‹Ú˘. ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘, Ô ÃÔ˘·ÓÊÚ¿Ó ·ÎÔÏÔ‡ıËÛ ·ÙÔÌÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÛÙÔ Á˘ÌÓ·ÛÙ‹ÚÈÔ Î·È Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ È·ÙÚÈÎfi ÂÈÙÂÏÂ›Ô Ù˘ “ŒÓˆÛ˘” , ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÂÈÛÙÚ¤„ÂÈ Û ̛· ‚‰ÔÌ¿‰· ÛÙȘ ÚÔÔÓ‹ÛÂȘ. √ °ÈÒÚÁÔ˜ ∞ÏÂÍfiÔ˘ÏÔ˜ Û˘Ó¤¯ÈÛ ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ·ÔηٿÛÙ·Û˘ Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ı› ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ‰È¿ÛÙËÌ·. ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙÔ˘˜ ·›ÎÙ˜ Ô˘ ·ÁˆÓ›ÛÙËÎ·Ó ÛÙÔ ÚÔ¯ıÂÛÈÓfi ·È¯Ó›‰È (1-1) Ì ÙÔÓ ÕÚË, ¤Î·Ó·Ó ¯·Ï¿ÚˆÌ· Î·È ·ÔıÂÚ·›·, ÂÓÒ ÔÈ ˘fiÏÔÈÔÈ Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó Û ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·Îfi ‰›ÙÂÚÌ·. ∞ÒÓ ·fi ÙËÓ ÚÔfiÓËÛË ‹Ù·Ó Ô ™·Ó¤Ï °È¿¯ÈÙ˜, Ô˘ ‹Ú ¿‰ÂÈ· Î·È ¤ÌÂÈÓ ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË ÁÈ· Ó· Ù·ÎÙÔÔÈ‹ÛÂÈ Î¿ÔȘ ÚÔÛˆÈΤ˜ ÙÔ˘ ˘Ôı¤ÛÂȘ. ∏ ÛËÌÂÚÈÓ‹ ÚÔfiÓËÛË, ÂÓfi„ÂÈ ÙÔ˘ ·ÁÒÓ· Ù˘ ¶¤ÌÙ˘ (17:00, Alpha) Ì ÙÔÓ £Ú·Û‡‚Ô˘ÏÔ, Â›Ó·È ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈṲ̂ÓË ÁÈ· ÙȘ 16.00.

■ ∞¡Δπª∂Δø¶π∑∂π ™Δπ™ 5 ª.ª. Δ√¡ ¶∞¡™∂ƒƒ∞´∫√ °π∞ Δ√ ∫À¶∂§§√ ∂§§∞¢√™

™ÙȘ ™¤ÚÚ˜ ·ÁˆÓ›˙ÂÙ·È Ô “£Ú‡ÏÔ˜”  ٤ÛÛÂÚȘ ·ÁÒÓ˜ ·Ú¯›˙ÂÈ Û‹ÌÂÚ· Ë 4Ë Ê¿ÛË ÙÔ˘ ∫˘¤ÏÏÔ˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜, ÂÓÒ ÙÔ Î˘Ú›ˆ˜ È¿ÙÔ Â›Ó·È ·‡ÚÈÔ, fiÔ˘ ı· ‰ÈÂÍ·¯ıÔ‡Ó 11 Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂȘ (£Ú·Û‡‚Ô˘ÏÔ˜∞∂∫ ·›˙Ô˘Ó ÙËÓ ¶¤ÌÙË). ™‹ÌÂÚ· Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ ı· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ ÙÔÓ ¶·ÓÛÂÚÚ·˚Îfi ÛÙȘ ™¤ÚÚ˜, ÂÓÒ ı· ·›ÍÔ˘Ó Â›Û˘, ∫·Ï·Ì¿Ù·-¶∞™ °È¿ÓÓÈÓ·, ∞ÈÁ¿Ïˆ-∞ÛÙ¤Ú·˜ ΔÚ. Î·È ¶·Ó·ÈÙˆÏÈÎfi˜-¶·ÓÈÒÓÈÔ˜.

ª

ΔËÓ ÚfiıÂÛË Ó· ·Ú·Ù¿ÍÂÈ Ì ÔÏÏ¿ Ó¤· ÚfiÛˆ· ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi ÛÙÔÓ ÛËÌÂÚÈÓfi (17:00 Alpha) ·ÁÒÓ· Ì ÙÔÓ ¶·ÓÛÂÚÚ·˚Îfi ÁÈ· ÙÔ ∫‡ÂÏÏÔ ¤¯ÂÈ Ô ∑›ÎÔ. √ μÚ·˙ÈÏÈ¿ÓÔ˜ ¤¯ÂÈ ‰È·ÈÛÙÒÛÂÈ fiÙÈ ÔÈ ·›ÎÙ˜ ÙÔ˘ ¤¯Ô˘Ó ·Ú¯›ÛÂÈ Ó· ÂÌÊ·Ó›˙Ô˘Ó ÛËÌ¿‰È· ÎfiˆÛ˘ ·fi Ù· Û˘Ó¯fiÌÂÓ· ·È¯Ó›‰È· Û ∂ÏÏ¿‰· Î·È ΔÛ¿ÌÈÔÓ˜ §ÈÁÎ Î·È ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· “ÊÚÂÛοÚÂÈ” ÙËÓ ÔÌ¿‰·, ‰›ÓÔÓÙ·˜ ¯ÚfiÓÔ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ Û οÔÈÔ˘˜ ÓÂfiÙÂÚÔ˘˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜. √ 56¯ÚÔÓÔ˜ Ù¯ÓÈÎfi˜ ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏ›˙ÂÙ·È Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÈ ÙÔ˘˜ ™Ô˚Ϥ‰Ë, ∫·ÙÛÈÎÔÁÈ¿ÓÓË, ∫. ¶··‰fiÔ˘ÏÔ Î·È ºÂÙÊ·Ù˙›‰Ë ÛÙÔ Ì·Ù˜ ÎfiÓÙÚ· ÛÙ· “ÏÈÔÓÙ¿ÚÈ·” , ·Ê‹ÓÔÓÙ·˜ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· ÙÔ˘˜ ¡ÙÔ˘ÓÙÔ‡, ¡ÈÎÔÔÏ›‰Ë Î·È ÙÔ˘˜ ÙÚ·˘Ì·Ù›Â˜ ª¤ÏÌÂÚÁÎ, ∑‚ϿÎÔÊ, ΔÔÚÔÛ›‰Ë, §ÂÔÓ¿ÚÓÙÔ Î·È ¡ÙÈfiÁÎÔ. √È ¡ÙÈfiÁÎÔ, §ÂÔÓ¿ÚÓÙÔ, ∑‚ϿÎÔÊ, ª¤ÏÌÂÚÁÎ, ΔÔÚÔÛ›‰Ë˜ Î·È ¶·Ó·ÁfiÔ˘ÏÔ˜ (Ù·Ï·ÈˆÚÂ›Ù·È ·fi ÔÛÊ˘·ÏÁ›·) ¤Î·Ó·Ó ıÂÚ·›·. ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘, Ô ª·Ù ¡Ù¿Ú-

ÌÈÛ·˚Ú Û˘Ó¤¯ÈÛÂ Î·È ¯ı˜ ÙÔ ·ÙÔÌÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ı›. ΔËÓ ·ÔÛÙÔÏ‹ ÙˆÓ ¶ÂÈڷȈÙÒÓ ÁÈ· ÙÔÓ Ì·Ù˜ ÛÙȘ ™¤ÚÚ˜ ··ÚÙ›˙Ô˘Ó ÔÈ ∫fi‚·Ù˜, ¶¿ÚÓÙÔ, ¡ÙÔÌ›, °Î·Ï›ÙÛÈÔ˜, ¶¿ÓÙÔ˜, ∞. ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜, ∫. ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜, ƒ. ªÚ¿‚Ô, °Î·Ï¤ÙÈ, ŸÛηÚ, ∫·ÙÛÈÎÔÁÈ¿ÓÓ˘, §ÂÓÙ¤ÛÌ·, ª·Ú¤Ûη, ¡ÈÎÏËÙÛÈÒÙ˘, °. ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜, ™Ô˚Ϥ‰Ë˜, ™ÙÔÏÙ›‰Ë˜, ∑·˚Ú›, ª‹ÙÚÔÁÏÔ˘, ºÂÙÊ·Ù˙›‰Ë˜. ™ÙÔ ÌÂٷ͇, ÙËÓ ¿Ô„Ë fiÙÈ Ô ÊÂÙÈÓfi˜ Ù›ÙÏÔ˜ ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏËÙ‹ ı· ÎÚÈı› ÛÙ· ·È¯Ó›‰È· ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi Î·È ÙÔÓ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi, Ô˘ Û˘ÁηÙÔÈÎÔ‡Ó ÛÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹ ÙÔ˘ ‚·ıÌÔÏÔÁÈÎÔ‡ ›Ó·Î·, ÂͤÊÚ·ÛÂ Ô ∑›ÎÔ, ·Ó·ÚÙÒÓÙ·˜ Û¯fiÏÈÔ ÛÙËÓ ÚÔÛˆÈ΋ ÙÔ˘ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰·. “ΔÔ ÚÒÙÔ ÎÚÈÙ‹ÚÈÔ ÁÈ· ÙËÓ ÚÒÙË ı¤ÛË Â›Ó·È Ù· ÌÂٷ͇ Ì·˜ ·È¯Ó›‰È·. ∏ ÎÔÚ˘Ê‹ ÌÔÈÚ¿˙ÂÙ·È ÎÈ ·ÎfiÌ· ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ì ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ Ô ¤Ó·˜ ÙÔÓ ¿ÏÏÔÓ” , ¤ÁÚ·„Â Ô μÚ·˙ÈÏÈ¿ÓÔ˜. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·, Ô ÚÔÔÓËÙ‹˜ ÙˆÓ ¶ÂÈڷȈÙÒÓ ·Ó·Ê¤ÚıËΠÛÙÔ Ì·Ù˜ Ì ÙÔÓ ∂ÚÁÔÙ¤ÏË: “∏Ù·Ó ¤Ó· ηÏfi ·È¯Ó›‰È, ÛÙÔ ÔÔ›Ô Ô ·ÓÙ›·ÏÔ˜ ¤·ÈÍ ηϿ, ÂȉÈο ÛÙ· Ì·ÚηڛÛÌ·Ù·. √È Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ ÌÔ˘ ·ÈÛı¿ÓıËÎ·Ó ÙÔÓ ‰˘Ó·Ùfi Ú˘ıÌfi Î·È ÈÛÙ‡ˆ ˆ˜ Î·È ÔÈ ‰‡Ô ÔÌ¿‰Â˜ ›¯·Ó ÙȘ ¢ηÈڛ˜ Ó· ÎÂÚ‰›ÛÔ˘Ó. ∫¿Ó·Ì ÙË ‰È·ÊÔÚ¿ ¯¿ÚË ÛÙËÓ ËÚÂÌ›· Î·È ÙË Ì·¯ËÙÈÎfiÙËÙ· Ô˘ ‰Â›Í·Ì ÁÈ· Ó· ¿ÚÔ˘Ì ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜. °È· ¿ÏÏË Ì›· ÊÔÚ¿ ·ÓÙ·ÌÂÈÊı‹Î·Ì ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ¿ Ì·˜ Û fiÏÔ ÙÔ ·È¯Ó›‰È. ΔÔ ÁÎÔÏ ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ¤¯ÂÈ ¤ÚıÂÈ ÓˆÚ›ÙÂÚ·, ·ÏÏ¿ ‹Ù·Ó Ôχ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi Ô˘ ÎÂÚ‰›Û·Ì” . ª¿ÏÈÛÙ·, Ô ∑›ÎÔ ·Ó·Ê¤ÚıËΠÛÙȘ Èı·ÓfiÙËÙ˜ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ Ó· ÚÔÎÚÈı› ÛÙËÓ ÂfiÌÂÓË Ê¿ÛË ÙÔ˘

ΔÛ¿ÌÈÔÓ˜ §ÈÁÎ: “™ÙÔ ΔÛ¿ÌÈÔÓ˜ §ÈÁÎ Â›Ó·È ÒÚ· Ó· ÍÂÎÈÓ‹ÛÔ˘Ì ÙÔ˘˜ ˘ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡˜ ÁÈ· ÙȘ Èı·ÓfiÙËÙ˜ ÚfiÎÚÈÛ˘, Ì·›ÓÔÓÙ·˜ ÛÙËÓ ÚÒÙË ‰˘¿‰· ‹ ÁÈ· ÙËÓ ÙÚ›ÙË ı¤ÛË Ô˘ ‰›ÓÂÈ Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÛÙÔ °ÈÔ˘Úfi· §ÈÁÎ. ∂ÊfiÛÔÓ ÓÈ΋ÛÔ˘Ì ÙË ™Ù·ÓÙ¿Ú ÛÙË §È¤ÁË, ¤¯Ô˘Ì Èı·ÓfiÙËÙ˜ Ó· ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÔ˘Ì ·ÎfiÌ· Î·È ÙËÓ ÚfiÎÚÈÛË. £· Ú¤ÂÈ, ‚¤‚·È·, Î·È Ë ∞ÚÛÂÓ·Ï Ó· ÓÈ΋ÛÂÈ ÙËÓ ∞ÏÎÌ··Ú, ·ÏÏ¿ ÙÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚÔ Â›Ó·È ÙÈ ı· οÓÔ˘Ì ÂÌ›˜, ÌÈ· Î·È ÔÈ μ¤ÏÁÔÈ ¤¯Ô˘Ó ÔÈÔÙÈ΋ ÔÌ¿‰· Î·È ‰ÂÓ Â›Ó·È Î·ıfiÏÔ˘ ‡ÎÔÏÔ ÙÔ ·È¯Ó›‰È ÁÈ· ÂÌ¿˜” . ™Ù· ¿ÏÏ· ÛËÌÂÚÈÓ¿ ·È¯Ó›‰È· ÔÈ ÔÌ¿‰Â˜ Ù˘ ™Ô‡ÂÚ §›Áη Ê·ÓÙ¿˙Ô˘Ó ˆ˜ Ê·‚ÔÚ›, ˆÛÙfiÛÔ, ı· Ú¤ÂÈ Ó· ηٷ‚¿ÏÔ˘Ó ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÁÈ· Ó· ‚ÚÂıÔ‡Ó ÛÙËÓ ÂfiÌÂÓË Ê¿ÛË, ηıÒ˜ ÔÈ ·ÓÙ›·ÏÔ› ÙÔ˘˜ ı· ·›ÍÔ˘Ó Ì ¿ıÔ˜ Î·È ¯ˆÚ›˜ ¿Á¯Ô˜ ÁÈ· ÙËÓ ÚfiÎÚÈÛË. ™ÙËÓ ∫·Ï·Ì¿Ù· Ë “Ì·‡ÚË ı‡ÂÏÏ·”

ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È ·fi Ó›ÎË Â› Ù˘ ¢fiÍ·˜ ¢Ú¿Ì·˜ ÁÈ· ÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ·, ˆÛÙfiÛÔ, Ô ¶∞™ °È¿ÓÓÈÓ· Â›Ó·È ÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ Ê·‚ÔÚ› Î·È ‰È·ı¤ÙÂÈ ÙËÓ ÔÈfiÙËÙ·, ˆ˜ ÔÌ¿‰·, Ó· ʇÁÂÈ Ì ÙÔ ÂÈÛÈÙ‹ÚÈÔ Ù˘ ÚfiÎÚÈÛ˘ ·fi ÙËÓ ÚˆÙÂ‡Ô˘Û· Ù˘ ªÂÛÛËÓ›·˜. ¢‡ÛÎÔÏË ·ÔÛÙÔÏ‹ ¤¯ÂÈ Ô ¶·ÓÈÒÓÈÔ˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ¿ÓÙˆ˜ ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È ·fi ÙÚÂȘ Û˘Ó¯fiÌÂÓ˜ ӛΘ ÛÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ·, ηıÒ˜ ı· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ ÙÔÓ ¶·Ó·ÈÙˆÏÈÎfi ÂÎÙfi˜ ¤‰Ú·˜. √È ∞ÁÚÈÓÈÒÙ˜ Ì ÙË ‰‡Ó·ÌË Ù˘ ¤‰Ú·˜ ı· ÚÔÛ·ı‹ÛÔ˘Ó Ó· οÓÔ˘Ó ÙË ÌÂÁ¿ÏË ¤ÎÏËÍË. Δ¤ÏÔ˜, ÛÙÔ ∞ÈÁ¿Ïˆ Ë ÙÔÈ΋ ÔÌ¿‰· ¯ˆÚ›˜ ÙÔÓ ™Ô‡ÏË ¶··‰fiÔ˘ÏÔ ÛÙÔÓ ¿ÁÎÔ Ù˘, Ô ÔÔ›Ô˜ ·Ú·ÈÙ‹ıËΠ·fi ÙËÓ Ù¯ÓÈ΋ ËÁÂÛ›·, ˘Ô‰¤¯ÂÙ·È ÙÔÓ ∞ÛÙ¤Ú· ΔÚ›ÔÏ˘ ÛÙÔ ÓÙÂÌÔ‡ÙÔ ÙÔ˘ μ·ÁÁ¤ÏË μÏ¿¯Ô˘ ÛÙÔÓ ¿ÁÎÔ Ù˘ ÂÏÔÔÓÓËÛȷ΋˜ ÔÌ¿‰·˜. ™˘ÓÔÙÈο ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ù˘ 4˘ Ê¿Û˘ ÙÔ˘ ∫˘¤ÏÏÔ˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ ¤¯ÂÈ ˆ˜ ÂÍ‹˜: ΔÚ›ÙË ¶·ÓÛÂÚÚ·˚Îfi˜-√Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ¶. ∫·Ï·Ì¿Ù·-¶∞™ °È¿ÓÓÈÓ· ¶·Ó·ÈÙˆÏÈÎfi˜-¶·ÓÈÒÓÈÔ˜ ∞ÈÁ¿Ïˆ-∞ÛÙ¤Ú·˜ ΔÚ. ΔÂÙ¿ÚÙË ∂ÔÚ‰·˚Îfi˜-¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜ √º∏-¶∞√∫ ∞ÁÚ. ∞ÛÙ¤Ú·˜-∫·‚¿Ï· μÈÛ·ÏÙÈ·Îfi˜-∞ÙÚfiÌËÙÔ˜ ∂ıÓÈÎfi ¶.-•¿ÓıË √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μ.-§¿ÚÈÛ· πˆÓÈÎfi˜-§Â‚·‰ÂÈ·Îfi˜ ∫·ÏÏÈı¤·-¶·ÓıÚ·ÎÈÎfi˜ ¶ÈÂÚÈÎfi˜-∂ÚÁÔÙ¤Ï˘ ΔڛηϷ-∏Ú·ÎÏ‹˜ ∞ÛÚfi˘ÚÁÔ˜-ÕÚ˘ ¶¤ÌÙË £Ú·Û‡‚Ô˘ÏÔ˜-∞∂∫


TƒπΔ∏ 27 O∫Δøμƒπ√À 2009

25

μ’ ∂£¡π∫∏

™Δ∏¡ ∫√ƒÀº∏ Δ∏™ μ’ ∂£¡π∫∏™ √ √§Àª¶π∞∫√™ μ. ¶√À £∂§∂π ¡π∫∏-¶ƒ√∫ƒπ™∏ ™Δ√ ∫À¶∂§§√ ∫√¡Δƒ∞ ™Δ∏¡ ∞∂§

πÛfi·ÏÔÈ 1-1 ∂ıÓ. ∞ÛÙ¤Ú·˜ Î·È ∫¤Ú΢ڷ

ΔÚÒÁÔÓÙ·˜ ¤Ú¯ÂÙ·È Ë fiÚÂÍË

¢ÂÓ ·Ó¤‰ÂÈÍ ÓÈÎËÙ‹ Ë ¯ıÂÛÈÓ‹ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË ÙÔ˘ ∂ıÓ. ∞ÛÙ¤Ú· Ì ÙËÓ ∫¤Ú΢ڷ, Ë ÔÔ›· ¤ÚÈÍ ÙËÓ “·˘Ï·›·” Ù˘ 6˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ Ù˘ μ’ ÂıÓÈ΋˜ ηÙËÁÔÚ›·˜. √È ‰‡Ô ÔÌ¿‰Â˜ ·Ó·‰Â›¯ıËÎ·Ó ÈÛfi·Ï˜ 1-1, Ì ÙÔ˘˜ ÁË‰ԇ¯Ô˘˜ Ó· ·ÓÔ›ÁÔ˘Ó ÙÔ ÛÎÔÚ ÛÙÔ 24’ Ì ÙÔÓ ∫ÚÈÈÓÙ›ÚË, ÂÓÒ Ô ªÂÚÓ˜ ÈÛÔÊ¿ÚÈÛ ÁÈ· ÙÔ˘˜ “º·›·Î˜” ÛÙÔ 54’. ŒÙÛÈ, Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘ ·Ú¤ÌÂÈÓ ÌfiÓÔ˜ ÛÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹ ÙÔ˘ ‚·ıÌÔÏÔÁÈÎÔ‡ ›Ó·Î· ÌÂÙ¿ ÙË Ó›ÎË Ô˘ ÛËÌ›ˆÛ Â› ÙÔ˘ πˆÓÈÎÔ‡ Ì 2-1. √ ∂ıÓÈÎfi˜ ˘Ô¯Ú¤ˆÛ ÙÔÓ √º∏ ÛÙËÓ ÚÒÙË ÙÔ˘ ÂÓÙfi˜ ¤‰Ú·˜ ‹ÙÙ·, ÂÈÎÚ·ÙÒÓÙ·˜ Ì 2-0 ÙˆÓ ∫ÚËÙÈÎÒÓ ÛÙÔ “°ÂÓÙ› ∫Ô˘Ï¤” . ¶ÚÒÙË Î·È ÂÓÙ˘ˆÛȷ΋ Ó›ÎË ÁÈ· ÙÔ £Ú·Û‡‚Ô˘ÏÔ ÛÙË μ’ ∂ıÓÈ΋. √È “Ú¿ÛÈÓÔÈ” ÂÈÎÚ¿ÙËÛ·Ó ÛÙËÓ ∫·ÙÂÚ›ÓË ÙÔ˘ ¶ÈÂÚÈÎÔ‡ Ì 4-2 Î·È ·Ó¤ÓÂ˘Û·Ó ‚·ıÌÔÏÔÁÈο. ¶ÚÒÙË Ó›ÎË Î·È ÁÈ· ÙËÓ ∏ÏÈÔ‡ÔÏË Ë ÔÔ›· ÂÈ‚Ï‹ıËÎ Ù˘ ∞Ó·Á¤ÓÓËÛ˘ ∫·Ú‰›ÙÛ·˜ Ì 1-0. ∞Í›˙ÂÈ Ó· ·Ó·ÊÂÚı› fiÙÈ ÔÈ “΢·Ó¤Ú˘ıÚÔÈ” ‹Ù·Ó Ë ÌÔÓ·‰È΋ ÁË‰ԇ¯Ô˜ ÔÌ¿‰· Ô˘ ηٿÊÂÚ ÛÙ· Ì·Ù˜ Ù˘ ∫˘Úȷ΋˜ Ó· ηٷÎÙ‹ÛÂÈ Î¿ÔÈÔ ‚·ıÌfi. ∫È ·˘Ùfi ‰ÈfiÙÈ Î·È ÛÙË ƒfi‰Ô Ë ÔÌÒÓ˘ÌË ÔÌ¿‰· ηٿÊÂÚÂ Î·È ¤Î·Ó ÙËÓ ¤ÎÏËÍË ÂÈÎÚ·ÙÒÓÙ·˜ ÙÔ˘ ÁË‰ԇ¯Ô˘ ¢È·ÁfiÚ· Ì 2-1. ΔÔ ™¿‚‚·ÙÔ ÛÙÔÓ ∂‡ÔÛÌÔ ∞ÁÚ. ∞ÛÙ¤Ú·˜ Î·È ¶·ÓÛÂÚÚ·˚Îfi˜ ¤ÌÂÈÓ·Ó ÛÙÔ 1-1, ÂÓÒ ÛÙÔ ∞ÁÚ›ÓÈÔ Ô ¶·Ó·ÈÙˆÏÈÎfi˜ ÂÈ‚Ï‹ıËΠ̠1-0 ÙÔ˘ ∞ÈÁ¿Ïˆ. ªÂÁ¿ÏË Ó›ÎË Î·È ÁÈ· ÙËÓ ∫·Ï·Ì¿Ù·, Ë ÔÔ›· ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ ÂÈÎÚ¿ÙËÛ Ì 2-0 Ù˘ ¢fiÍ·˜ ¢Ú¿Ì·˜. ªÂ ÌÈ· Ì·ÙÈ¿ ÔÈ ·Ó·ÌÂÙÚ‹ÛÂȘ Ù˘ ∫˘Úȷ΋˜ ÁÈ· ÙËÓ 6Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ Ù˘ μ ∂ıÓÈ΋˜: ∫·Ï·Ì¿Ù·-¢fiÍ· ¢Ú. . . . . . . . . . 2-0 (57’, 77’ ∏ÏÈfiÔ˘ÏÔ˜) √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μ.-πˆÓÈÎfi˜ . . . . . .2-1 (69’, 93’ √˘Ì›ÓÙ˜-67’ ºÔ˘ÚÙ¿‰Ô) ∞ÁÚ. ∞ÛÙ¤Ú·˜-¶·ÓÛÂÚÚ·˚Îfi˜ . 1-1 (44’ °¤‚Ù˙Ô‚ÈÙ˜-39’ ·˘Ù. ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜) ¶·Ó·ÈÙˆÏÈÎfi˜-∞ÈÁ¿Ïˆ . . . . . . 1-0 (26’ ™ÙÔÁÈ¿ÓÔ‚ÈÙ˜) ¶ÈÂÚÈÎfi˜-£Ú·Û‡‚Ô˘ÏÔ˜ . . . . . . 2-4 (46’ ·˘Ù. ÷ڷϷÌ¿Î˘, 86’ ª·ÚÙ›Ó˜ - 5’ ÂÓ. ∫·ÙÛ›Î˘, 23’, 74’ ∫·Ú·Ì·Ï›Î˘, 55’ Ã. ª›¯Ô˜) ¢È·ÁfiÚ·˜-ƒfi‰Ô˜ . . . . . . . . . . . . . 1-2 (91’ ™·Ï·Ì·ÛÙÚ¿Î˘-39’ ÂÓ. ∫·ÓÙÈÌÔ›Ú˘, 55’ §¿˙ÂÙÈÙ˜) ∏ÏÈÔ‡ÔÏË-∞Ó·Á¤ÓÓËÛË ∫. . . .1-0 (24’ ™ÙÂÊ·Ó›‰Ë˜) √º∏-∂ıÓÈÎfi˜ . . . . . . . . . . . . . . .0-2 (55’ ™Ô˘Ì›ÓÈÔ, 57’ º·ÚÈÓfiÏ·) ∂ıÓ. ∞ÛÙ¤Ú·˜-∫¤Ú΢ڷ . . . . . .1-1 (24’ ∫ÚÈÈÓÙ‹Ú˘-54’ ªÂÚÓ˜)

∏ ‚·ıÌÔÏÔÁ›· (Û 6 ·ÁÒÓ˜) 1. √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μ. 13-11 2. ∫¤Ú΢ڷ 11-6 3. ∂ıÓÈÎfi˜ 7-3 4. ∂ıÓ. ∞ÛÙ¤Ú·˜ 7-4 5. ¢È·ÁfiÚ·˜ 9-7 6. ¶·ÓÛÂÚÚ·˚Îfi˜ 8-7 7. √º∏ 6-7 8. ¢fiÍ· ¢Ú. 8-8 9. ¶·Ó·ÈÙˆÏÈÎfi˜ 8-8 10. ƒfi‰Ô˜ 6-5 11. ∏ÏÈÔ‡ÔÏË 6-6 12. ∞Ó·Á¤ÓÓËÛË ∫. 6-7 13. ∫·Ï·Ì¿Ù· 5-6 14. ∞ÁÚ. ∞ÛÙ¤Ú·˜ 3-5 15. £Ú·Û‡‚Ô˘ÏÔ˜ 5-8 16. ¶ÈÂÚÈÎfi˜ 9-11 17. πˆÓÈÎfi˜ 4-7 18. ∞ÈÁ¿Ïˆ 4-9

∂fiÌÂÓË ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ¢fiÍ· ¢Ú.-πˆÓÈÎfi˜ ¶·ÓÛÂÚÚ·˚Îfi˜-∫·Ï·Ì¿Ù· £Ú·Û‡‚Ô˘ÏÔ˜-√Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μ. ƒfi‰Ô˜-∞ÁÚ. ∞ÛÙ¤Ú·˜ ∞Ó·Á¤ÓÓËÛË ∫.-¶ÈÂÚÈÎfi˜ ∂ıÓÈÎfi˜-¢È·ÁfiÚ·˜ ∞ÈÁ¿Ïˆ-∏ÏÈÔ‡ÔÏË ∫¤Ú΢ڷ-√º∏ ∂ıÓ. ∞ÛÙ¤Ú·˜-¶·Ó·ÈÙˆÏÈÎfi˜

13 12 11 11 10 9 8 8 8 8 7 6 6 6 6 5 3 3

È Ù¤ÛÛÂÚȘ Û˘Ó¯fiÌÂÓ˜ ӛΘ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘ ÛÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Ù˘ μ’ ∂ıÓÈ΋˜ ηÙËÁÔÚ›·˜ ¤¯Ô˘Ó ÛÎÔÚ›ÛÂÈ ÂÓıÔ˘ÛÈ·ÛÌfi ÙÔ˘˜ ÊÈÏ¿ıÏÔ˘˜ ÙˆÓ “ÂÚ˘ıÚÔχΈӔ , Ô˘ ‚ϤÔ˘Ó ÙËÓ ÔÌ¿‰· Ó· ¤¯ÂÈ ‚ÚÂÈ ÙÔ ‰ÚfiÌÔ Ù˘ Î·È Ó· ‚·‰›˙ÂÈ ÚÔ˜ ÙËÓ Î·Ù¿ÎÙËÛË ÙÔ˘ ÌÂÁ¿ÏÔ˘ Ù˘ ÛÙfi¯Ô˘, ÙËÓ ¿ÓÔ‰Ô ÛÙË ™Ô‡ÂÚ §›Áη. ∏ ÂÈÙ˘¯›· Â› ÙÔ˘ πˆÓÈÎÔ‡ ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Ì ÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ ÈÛÔ·Ï›· Ù˘ ∫¤Ú΢ڷ˜ Ì ÙÔÓ ∂ıÓÈÎfi ∞ÛÙ¤Ú· ¤ÊÂÚ ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi ÛÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹ ÙÔ˘ ‚·ıÌÔÏÔÁÈÎÔ‡ ›Ó·Î· Ù˘ μ’ ∂ıÓÈ΋˜ Ì 13 ‚·ıÌÔ‡˜. ∞‡ÚÈÔ Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ˘Ô‰¤¯ÂÙ·È ÙËÓ ∞∂§ ÁÈ· ÙÔ Î‡ÂÏÏÔ ÛÙÔ ∂∞∫ Î·È ÛÙԯ‡ÂÈ ÛÙË Ó›ÎË-ÚfiÎÚÈÛË. ∂Í·ÓÙÏÔ‡ÓÙ·È Ù· ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ· ÙÔ˘ ·ÁÒÓ·.

ƒÂÔÚÙ¿˙: ∂À£Àª∏™ ¢. Ã√ÀΔ∞™ ªÔÚ› ÙÔ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ ™¿‚‚·ÙÔ Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ Ó· ‰˘ÛÎÔχÙËΠ¿Ú· Ôχ Ó· ÎÂÚ‰›ÛÂÈ ÙÔÓ πˆÓÈÎfi, ¯¿ÚË ÛÙÔ ÁÎÔÏ ÙÔ˘ √˘Ì›ÓÙ˜ Ì ·¢ı›·˜ ¯Ù‡ËÌ· Ê¿Ô˘Ï ÛÙÔ 93’, ˆÛÙfiÛÔ, ¿ÍÈ˙ ¤Ú· ÁÈ· ¤Ú· ÙË Ó›ÎË, ‚¿ÛÂÈ Ù˘ ÂÈÎfiÓ·˜ Ô˘ ·ÚÔ˘Û›·Û·Ó ÔÈ ‰‡Ô ÔÌ¿‰Â˜. ΔÔ ‚ÔÏÈÒÙÈÎÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ¿ÛÎËÛ ·ÊfiÚËÙË ›ÂÛË ÛÙËÓ ·ÓÙ›·ÏË ¿Ì˘Ó·, ÙfiÛÔ ÛÙÔ ÍÂΛÓËÌ· Ù˘ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛ˘ Î·È Ì¤¯ÚÈ ÙÔ 25’, ·ÏÏ¿ Î·È ÌÂÙ¿ Ù· ÁÎÔÏ Ô˘ ‰¤¯ıËΠ·fi ÙÔÓ πˆÓÈÎfi ÛÙÔ 67’. ¢ÂÓ ÌÔÚÔ‡ÛÂ, ˆÛÙfiÛÔ, Ó· ‚ÚÂÈ ‰È·‰ÚfiÌÔ˘˜ ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙ›·ÏË ÂÛÙ›· Î·È Ó· ‰È·Û¿ÛÂÈ ÙËÓ ÔÏ˘ÚfiÛˆË ¿Ì˘Ó· ÙÔ˘ πˆÓÈÎÔ‡. ª¿ÏÈÛÙ·, fiÛÔ ÂÚÓÔ‡ÛÂ Ô ¯ÚfiÓÔ˜ Î·È ÙÔ ÁÎÔÏ ‰ÂÓ ÂÚ¯fiÙ·Ó, ÌÂÁ¿ÏˆÓ·Ó ÙÔ ¿Á¯Ô˜ Î·È Ë Ó¢ÚÈÎfiÙËÙ· ÙˆÓ ·ÈÎÙÒÓ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡. £· ÛÙ·ıÔ‡ÌÂ, ˆÛÙfiÛÔ, ÛÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ÔÈ “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔÈ” ‚Ú‹Î·Ó Ù· „˘¯Èο ·Ôı¤Ì·Ù· Î·È Á‡ÚÈÛ·Ó ÙÔ ·È¯Ó›‰È, fiÙ·Ó ‚Ú¤ıËÎ·Ó ›Ûˆ ÛÙÔ ÛÎÔÚ Î·È ¿Ï„·Ó ÁÈ· ÙË Ó›ÎË Ì¤¯ÚÈ Î·È ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ÛʇÚÈÁÌ· ÙÔ˘ ‰È·ÈÙËÙ‹. ™Â Ù¤ÙÔÈ· ·È¯Ó›‰È· fiÔ˘ Ô ·ÓÙ›·ÏÔ˜ ·›˙ÂÈ ·Ì˘ÓÙÈο Ì ÛÙfi¯Ô Ó· ÌË ‰Â¯ı› ÁÎÔÏ, Â›Ó·È ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÁÈ· ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi Ó· ηٷʤÚÂÈ Ó· ‚ÚÂÈ ÁÚ‹ÁÔÚ· ÙÔ ‰ÚfiÌÔ ÚÔ˜ Ù· ‰›¯Ù˘·. ¢ÂÓ ÙÔ Î·Ù¿ÊÂÚ ÛÙÔ ÚÒÙÔ 25ÏÂÙÔ, ‰È¿ÛÙËÌ· fiÔ˘ Ë ÔÌ¿‰· ›¯Â ÙȘ ¢ηÈڛ˜ Ó· ÛÎÔÚ¿ÚÂÈ Î·È ÌÔÈÚ·›· ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· ¤ÁÈÓ·Ó ÈÔ ‰‡ÛÎÔÏ·. ªÂÁ¿ÏÔ ÚÔÛfiÓ ·˘Ù‹˜ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ Â›Ó·È Ë ·ÍÈÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ÎÂÓÒÓ ¯ÒÚˆÓ, ·fi ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ‰È·ı¤ÙÂÈ Ôχ ηÏÔ‡˜ Î·È ÔÈÔÙÈÎÔ‡˜ ÌÂÛÔÂÈıÂÙÈÎÔ‡˜. ™Ù· ÂÎÙfi˜ ¤‰Ú·˜ Ì·Ù˜ Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ‚Ú›ÛÎÂÈ ÈÔ Â‡ÎÔÏ· ÙÚfiÔ Ó· ÊÙ¿ÛÂÈ ÛÙÔ ÁÎÔÏ Î·È ·fi‰ÂÈÍË Â›Ó·È fiÙÈ ÔÈ “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔÈ” ¤¯Ô˘Ó ÂÙ‡¯ÂÈ ÂÙ¿ Ù¤ÚÌ·Ù· Û ÙÚ›· Ì·Ù˜ Ì·ÎÚÈ¿ ·fi ÙËÓ ¤‰Ú· ÙÔ˘˜ Î·È ·¤Ó·ÓÙÈ Û ‰‡ÛÎÔÏÔ˘˜ ·ÓÙÈ¿ÏÔ˘˜ (¶·Ó·ÈÙˆÏÈÎfi, ¶ÈÂÚÈÎfi Î·È ¢fiÍ· ¢Ú¿Ì·˜). ™ÙÔ μfiÏÔ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ‚Ú›ÛÎÂÈ ÙÚfiÔ˘˜ Ó· “ÍÂÎÏÂȉÒÓÂÈ” ÙËÓ ·ÓÙ›·ÏË ¿Ì˘Ó· Î·È ·˘Ùfi ÌÔÚ› Ó· Á›ÓÂÈ, ›Ù ·›˙ÔÓÙ·˜ ·fi Ù· ¿ÎÚ·, ›Ù ·ÍÈÔÔÈÒÓÙ·˜ ÙȘ ÛÙË̤Ó˜ Ê¿ÛÂȘ. √ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ÛÙÔ ·È¯Ó›‰È Ì ÙÔÓ πˆÓÈÎfi ΤډÈÛ ·Ú¿ ÔÏÏ¿ ÎfiÚÓÂÚ Î·È Ê¿Ô˘Ï, fï˜, Ë ÔÌ¿‰· ‰ÂÓ ÏÂÈÙÔ‡ÚÁËÛ fiˆ˜ ı· ¤ÚÂÂ, ¿Û¯ÂÙ· ·Ó Ô √˘Ì›ÓÙ˜ ·ÍÈÔÔ›ËÛ ‰‡Ô ·fi ÙȘ ÂÎÙÂϤÛÂȘ Ê¿Ô˘Ï, ÛËÌÂÈÒÓÔÓÙ·˜ ÈÛ¿ÚÈıÌ· Ù¤ÚÌ·Ù·. √ ™¿Î˘ ΔÛÈÒÏ˘ ÚÔÛ¿ıËÛ ·fi ÙÔÓ ¿ÁÎÔ Ó· ·ÏÏ¿ÍÂÈ ÙË ÚÔ‹ ÙÔ˘ ·ÁÒÓ·, ÙfiÛÔ Ì ÙȘ ·ÏÏ·Á¤˜ Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛÂ, fiÛÔ Î·È Ì ÙËÓ ·ÏÏ·Á‹ Ù·ÎÙÈ΋˜. ∏ ÔÌ¿‰· ÛÙÔ ‚’ ̤ÚÔ˜ Î·È ÌÂÙ¿ ÙÔ 1-0 Ô˘ ¤Ù˘¯Â Ô πˆÓÈÎfi˜, Ú›ÛηÚÂ, ¤·ÈÍ Ì ÙÚÂȘ Â-

ÈıÂÙÈÎÔ‡˜ (÷ÓÈÒÙË, ∫ÔÓÙ¤ˆÓ, ∞ÌÚ¿ÌÔ‚ÈÙ˜), ÂÓÒ Ô ƒÔÙ˙¤ÚÈÔ ¤‚Á·ÈÓ ˆ˜ ٤ٷÚÙÔ˜ ÊÔÚ. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, ÔÈ √˘Ì›ÓÙ˜ Î·È ªfiӯ ¤·È˙·Ó ·fi Ù· ¿ÎÚ·, ÚÔÛ·ıÒÓÙ·˜ Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó Ú‹ÁÌ·Ù· ÛÙËÓ ·ÓÙ›·ÏË ¿Ì˘Ó·. √ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ȉȷ›ÙÂÚ· ÛÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ‰ÂοÏÂÙÔ ¤·ÈÍ ÊÔ˘Ï Â›ıÂÛË Î·È Î·Ù¿ÊÂÚÂ, ¤ÛÙˆ Î·È ÙËÓ ‡ÛÙ·ÙË ÒÚ·, Ó· ¿-

fiÏÔÈÔÈ ·›ÎÙ˜ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙË ‰È¿ıÂÛË Ù˘ Ù¯ÓÈ΋˜ ËÁÂÛ›·˜. * √ Î. ª. ¡Ù¿ÎÔ˜ ·fi ÙËÓ ∂¶™ •¿Óı˘ ÔÚ›ÛÙËΠӷ ‰È¢ı‡ÓÂÈ ÙËÓ ·˘ÚÈ·Ó‹ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘ Ì ÙË §¿ÚÈÛ·, Ì ‚ÔËıÔ‡˜ ÙÔ˘˜ Ã. ∞ÎÚ›‚Ô (∂¶™ ∞ıËÓÒÓ) Î·È ¢. ¶··‰fiÔ˘ÏÔ (∂¶™ ª·Î‰ÔÓ›·˜). Δ¤Ù·ÚÙÔ˜ ‰È·ÈÙËÙ‹˜ ı· Â›Ó·È Ô Î. °. ÷Ù˙‹˜ (∂¶™ ¢˘Ù. ∞ÙÙÈ΋˜)

˘¿Ú¯Ô˘Ó ·ÎfiÌË, ı· ‰È·Ù›ıÂÓÙ·È Î·È ¿ÏÈ ·fi Ù· ÁÚ·Ê›· Ù˘ ¶∞∂, ηıÒ˜ Î·È ·fi ÙËÓ ÌÔ˘Ù›Î Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ FANS STORE, ÛÙÔ ∂∞∫ μfiÏÔ˘, ·fi ÙȘ 9 ÙÔ Úˆ› ¤ˆ˜ ÙȘ 3 ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ. (‰ÂÓ ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó Ù· ÂΉÔÙ‹ÚÈ·). ÀÂÓı˘Ì›˙Ô˘Ì ˆ˜ Ë ·ÁÔÚ¿ ÙˆÓ ÂÈÛÈÙËÚ›ˆÓ ÁÈ· ÙÔÓ ·ÁÒÓ· ∫˘¤ÏÏÔ˘ Á›ÓÂÙ·È ÌfiÓÔ Ì ÙËÓ Â›‰ÂÈÍË ·ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋˜ Ù·˘ÙfiÙËÙ·˜ Î·È ÂÈÙÚ¤ÂÙ·È Ë ·ÁÔÚ¿ ̤¯ÚÈ ‰‡Ô ÂÈÛÈÙ‹ÚÈˆÓ ÁÈ· οı ¿ÙÔÌÔ. ∂›Û˘, ÂÓËÌÂÚÒÓÔ˘Ì ÙÔ Ê›Ï·ıÏÔ ÎÔÈÓfi ˆ˜ ÙËÓ Ë̤ڷ ÙÔ˘ ·ÁÒÓ·, ı· ÂÈÛ¤Ú¯ÔÓÙ·È ÛÙÔ Á‹Â‰Ô Ì ÙËÓ Â›‰ÂÈÍË ÙÔ˘ ÂÈÛÈÙËÚ›Ô˘ ηıÒ˜ Î·È Ì ÙËÓ Â›‰ÂÈÍË Ù˘ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋˜ Ù·˘ÙfiÙËÙ·˜. ∑ËÙÔ‡ÌÂ Û˘ÁÓÒÌË ·fi ÙÔ˘˜ ÊÈ-

Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ Ì·˜” .

∞Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÙˆÓ Austrian Boys ∞fi ÙÔ˘˜ Austrian Boys Club Ï¿‚·ÌÂ Î·È ‰ËÌÔÛȇԢÌ ÙËÓ ·Ú·Î¿Ùˆ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË: “ΔËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË Ë ÔÌ¿‰· Ì·˜ ·›˙ÂÈ ·ÁÒÓ· ∫˘¤ÏÏÔ˘ Ì ÙË §¿ÚÈÛ·. ªÂÙ¿ ·fi ¤ÓÙ ¯ÚfiÓÈ· ı· ¤¯Ô˘Ì ·˘Ùfi ÙÔ ıÂÛÛ·ÏÈÎfi ÓÙ¤ÚÌÈ Î·È Â›Ó·È ÌÈ· ¢ηÈÚ›· Ó· ·Ó·‰Â›ÍÔ˘Ì ÙÔ ÌÂÁ·ÏÂ›Ô Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ Ì·˜ Î·È ÙÔ˘ Ï·Ô‡ Ì·˜. ΔÔ 2010 ı· ‚ÚÂÈ ÙËÓ ÔÌ¿‰· Ì·˜ ÛÙË ™Ô‡ÂÚ §›Áη. ∫·Ïԇ̷ÛÙ fiÏÔÈ Ì·˜, Ì ٷ ‰È·ÎÚÈÙÈο Ì·˜ Ó· ÌÂÙ·ÌÔÚÊÒÛÔ˘Ì ÙÔ ∂∞∫ Û “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔ” Á‹Â‰Ô Î·È Ì ٷ ÙÚ·ÁÔ‡‰È· Ì·˜ Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ì ¤Ó· ÁÈÔÚÙÈÓfi Îϛ̷ ÚfiÎÚÈÛ˘, ÛÙ¤ÏÓÔÓÙ·˜ ÙÔ Ì‹Ó˘Ì· Ù˘ ÂÈÛÙÚÔÊ‹˜ Ì·˜ ÛÙ· ÌÂÁ¿Ï· Û·ÏfiÓÈ·. * ™‹ÌÂÚ· ΔÚ›ÙË ÛÙȘ 21.00 ı·

∞‡ÚÈÔ Ì ÙË “ £” ÙÔ “Red News”

·˙› Ì ÙÔ ·˘ÚÈ·Ófi ʇÏÏÔ Ù˘ “£” ΢ÎÏÔÊÔÚ› ‰ˆÚÂ¿Ó ÙÔ ÙÚ›ÙÔ Ù‡¯Ô˜ ÙÔ˘ ÂÚÈÔ‰ÈÎÔ‡ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘, “Red News” , Ì ÔÏϤ˜ ÂÎÏ‹ÍÂȘ ·fi ÏÂ˘Ú¿˜ ¶∞∂ Î·È Ì ÂȉÈ΋ ·Ó·ÊÔÚ¿ ÛÙÔÓ ·ÁÒÓ· ∫˘¤ÏÏÔ˘ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘ Ì ÙË §¿ÚÈÛ·. √ °È¿ÓÓ˘ ™ˆÙ‹Ú¯Ô˜ ÌÈÏ¿ ÁÈ· ÙË ÊÂÙÈÓ‹ ¯ÚÔÓÈ¿, ÂÓÒ Ô ·Ï·›Ì·¯Ô˜ ¿ÛÔ˜ ÙˆÓ “ÂÚ˘ıÚÔχΈӔ , ÿÌÚ ªfiÓÙ·, ı˘Ì¿Ù·È fiÌÔÚʘ ÛÙÈÁ̤˜ Ô˘ ¤˙ËÛ ÛÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ Ì ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi. ª¤Û· ÛÙÔ ÂÚÈÔ‰ÈÎfi ı· ˘¿Ú¯ÂÈ ÌÂÁ¿ÏË ·Ê›Û· Ù˘ ÔÌ¿‰·˜, ÚÔÛÊÔÚ¿ Ù˘ ¶∞∂ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘ ÛÙÔ˘˜ ÊÈÏ¿ıÏÔ˘˜.

ª

ÚÂÈ ÌÈ· ÛÔ˘‰·›· Ó›ÎË.

ªÂÁ¿ÏÔ ·È¯Ó›‰È ·‡ÚÈÔ Ì §¿ÚÈÛ· ªÂ ·Ó‚·Ṳ̂ÓË „˘¯ÔÏÔÁ›· ÔÈ ·›ÎÙ˜ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ ÚÔÂÙÔÈÌ¿˙ÔÓÙ·È ÁÈ· ÙÔÓ ·˘ÚÈ·Ófi ·ÁÒÓ· ∫˘¤ÏÏÔ˘ Ì ÙË §¿ÚÈÛ·, Ô ÔÔ›Ô˜ ı· ‰ÈÂÍ·¯ı› ÛÙȘ 5 Ì.Ì. ÛÙÔ ∂∞∫. √È “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔÈ” ı· ΢ÓËÁ‹ÛÔ˘Ó Ì ¿ıÔ˜ ÙË Ó›ÎË-ÚfiÎÚÈÛË, ¤¯ÔÓÙ·˜ ÙÔ˘˜ μÔÏÈÒÙ˜ ÊÈÏ¿ıÏÔ˘˜ ÛÙÔ Ï¢Úfi ÙÔ˘˜, ηıÒ˜ Ù· ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ· ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó ÌÂÁ¿ÏË ˙‹ÙËÛË Î·È ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÂÍ·ÓÙÏËıÔ‡Ó. √ ™¿Î˘ ΔÛÈÒÏ˘ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ·ÓÔ›ÍÂÈ Ù· “¯·ÚÙÈ¿” ÙÔ˘, fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙÔ Û¯‹Ì· Ô˘ ı· ·Ú·Ù¿ÍÂÈ, ˆÛÙfiÛÔ, ‰ÂÓ ·ÔÎÏ›ÂÙ·È Ó· ˘¿ÚÍÔ˘Ó Î¿ÔȘ ·ÏÏ·Á¤˜, Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔ ·È¯Ó›‰È ÙÔ˘ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ˘ ™·‚‚¿ÙÔ˘ Ì ÙÔÓ πˆÓÈÎfi, ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙËÓ Ù·ÎÙÈ΋ Ô˘ ı· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ Ë ÔÌ¿‰·. ∂ÎÙfi˜ ÙˆÓ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÒÓ ∫·Ì¿ÓÙ·Ë Î·È ΔÛÂÎÔ‡Ú·, fiÏÔÈ ÔÈ ˘-

Î·È ·Ú·ÙËÚËÙ‹˜ Ô ∏. ÷Ù˙‹˜ (∂¶™ ∫·Ú‰›ÙÛ·˜).

∞Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ù˘ ¶∞∂ ÁÈ· Ù· ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ· ∏ ¶∞∂ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘ Âͤ‰ˆÛ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Û¯ÂÙÈο Ì ٷ ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ· ÙÔ˘ ·ÁÒÓ· Ì ÙË §¿ÚÈÛ·, ÛÙËÓ ÔÔ›· ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È Ù· ÂÍ‹˜: “∏ ¶∞∂ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË Â͢ËÚ¤ÙËÛË ÙˆÓ ÊÈÏ¿ıÏˆÓ Î·È ÙËÓ ·ÔÊ˘Á‹ Û˘ÓˆÛÙÈÛÌÔ‡, ÂÓËÌÂÚÒÓÂÈ ˆ˜ ¤¯Ô˘Ó ·ÔÌ›ÓÂÈ 950 ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ· ÚÔ˜ ‰È¿ıÂÛË ÁÈ· ÙÔÓ ·ÁÒÓ· ∫˘¤ÏÏÔ˘ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘§¿ÚÈÛ·. Δ· ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ· ‰È·Ù›ıÂÓÙ·È Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ ·fi Ù· ÁÚ·Ê›· Ù˘ ¶∞∂, ¶. ªÂÏ¿ 3 Ì π¿ÛÔÓÔ˜, ÛÙÔÓ 3Ô fiÚÔÊÔ, ÙËÏ: 24210 34507, ÂÓÒ Û‹ÌÂÚ· ı· ‰È·Ù›ıÂÓÙ·È ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ· Î·È ·fi ÙËÓ ÌÔ˘Ù›Î ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ ÛÙÔ ∂∞∫ μfiÏÔ˘ ·fi ÙȘ 10.30 .Ì. ¤ˆ˜ ÙȘ 8 Ì.Ì. ΔËÓ Ë̤ڷ ÙÔ˘ ·ÁÒÓ·, ÂÊ’ fiÛÔÓ

Ï¿ıÏÔ˘˜ Ù˘ §¿ÚÈÛ·˜ ·ÏÏ¿ ÁÈ· ÙËÓ ÔÌ·Ï‹ ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹ ÙÔ˘ ·ÁÒÓ· Î·È ÁÈ· ÙËÓ ·ÛÊ¿ÏÂÈ· ÙˆÓ ÊÈÏ¿ıÏˆÓ ·ÔÊ·Û›ÛÙËΠӷ ÌË ‰È·ÙÂıÔ‡Ó ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ· ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ÊÈÏ¿ıÏÔ˘˜ Ù˘ ÊÈÏÔÍÂÓÔ‡ÌÂÓ˘ ÔÌ¿‰·˜. ¶ÚÔÙ›ÓÔ˘Ì ‰Â ÛÙÔ˘˜ Ê›ÏÔ˘˜ Ù˘ §¿ÚÈÛ·˜ Ó· ÌËÓ ÚÔÛ·ı‹ÛÔ˘Ó Ó· ÏËÛÈ¿ÛÔ˘Ó ÛÙÔ ∂∞∫ ÙËÓ Ë̤ڷ ÙÔ˘ ·ÁÒÓ·, ‰ÈfiÙÈ ı· ˘¿Ú¯ÂÈ ‰ÈÏ‹ ˙ÒÓË ·ÛÊ·Ï›·˜ ·fi ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ‡˜ ηıÒ˜ Î·È ·fi ÙȘ ÂÙ·Èڛ˜ ·ÛÊ·Ï›·˜ Ù˘ ¶∞∂ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘. ¢È¢ÎÚÈÓ›˙Ô˘Ì ˆ˜ ÙËÓ Ë̤ڷ ÙÔ˘ ·ÁÒÓ· ‰ÂÓ ı· ÂÈÙÚ·› Ë Â›ÛÔ‰Ô˜ ÛÙÔ Á‹Â‰Ô ÛÂ Î·Ó¤Ó·Ó Ê›Ï·ıÏÔ Ô˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È Î¿ÙÔÈÎÔ˜ μfiÏÔ˘. Δ¤ÏÔ˜, Ë ¶∞∂ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘ ηÏ› ÙÔ˘˜ ÊÈÏ¿ıÏÔ˘˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÚÔÌËı¢Ù› ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ· ÁÈ· ÙÔÓ ·ÁÒÓ· ∫˘¤ÏÏÔ˘ Ó· ÛÙ·ıÔ‡Ó ÛÙÔ ‡„Ô˜ ÙˆÓ ÂÚÈÛÙ¿ÛÂˆÓ Î·È Ó· Âȉ›ÍÔ˘Ó ÔÏÈÙÈÛÌfi Î·È ÎÔ˘ÏÙÔ‡Ú· ÁÈ· Ó· ÚÔ·Û›ÛÔ˘Ó Ù· Û˘ÌʤÚÔÓÙ·

Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› Ë ÁÂÓÈ΋ Û˘Ó¤Ï¢ÛË ÙÔ˘ club ÛÙ· ÁÚ·Ê›· Ì·˜. ∫·ÏÔ‡ÓÙ·È Ù· ̤ÏË Ì·˜ Ó· ‰ÒÛÔ˘Ó ÙÔ ·ÚÒÓ ÁÈ· ÙËÓ ÂÓË̤ڈÛË ÙÔ˘˜. * √È ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ Ô˘ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯Ô˘Ó ÛÙËÓ ÂΉÚÔÌ‹ ÁÈ· ÙÔ ·È¯Ó›‰È Ù˘ ∫˘Úȷ΋˜ Ì ÙÔÓ £Ú·Û‡‚Ô˘ÏÔ ÛÙÔ Á‹Â‰Ô Ù˘ º˘Ï‹˜, ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ‰ËÏÒÓÔ˘Ó Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹, ηıËÌÂÚÈÓ¿, ÛÙ· ÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ club” . ∂›Û˘, ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Âͤ‰ˆÛÂ Î·È ÙÔ club ∞ÁÚÈ¿˜: “º¤ÙÔ˜ ÙÔ Ê›Ï·ıÏÔ ÎÔÈÓfi Ù˘ ∞ÁÚÈ¿˜ οÓÂÈ ÚÔÛ¿ıÂÈ· Û˘Û›ڈÛ˘ ÙˆÓ Ô·‰ÒÓ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘. ∂Ó fi„ÂÈ ÙÔ˘ ·ÁÒÓ· ∫˘¤ÏÏÔ˘ Ù˘ ΔÂÙ¿ÚÙ˘ ÂÓËÌÂÚÒÓÔ˘Ì ÙÔ˘˜ Ô·‰Ô˘˜ Ô˘ ̤ÓÔ˘Ó ÛÙËÓ ∞ÁÚÈ¿ Ó· ‰ÒÛÔ˘Ó ÙÔ ·ÚÒÓ ÛÙË ı‡Ú· 5 ÙÔ˘ ∂∞∫. ∂Λ ı· Â›Ó·È Ë ı¤ÛË Ì·˜ Î·È ·fi ÂΛ Ì ÙȘ È·¯¤˜ Ì·˜ ı· ‚ÔËı¿Ì ÙËÓ ÔÌ¿‰· Ì·˜ Ó· ÎÂÚ‰›˙ÂÈ Î¿ı ·ÓÙ›·ÏÔ” .


26

TƒπΔ∏ 27 O∫Δøμƒπ√À 2009

∞2 °À¡∞π∫ø¡

∏ ª∂Δ∞ª√ƒºø™∏ ∂¶πμ§∏£∏∫∂ 73-64 ∂¶π Δ∏™ E¢∂™™∞™, ∂¡ø ∏ ¡π∫∏ ∂Ã∞™∂ 86-69 ∞¶√ Δ∏ Ã∞¡£

Œ¯·ÛÂ Ë ∞Ó¿ÏË„Ë

¶ÚÒÙË Ó›ÎË Î·È ...ÈÛÙÔÚÈ΋

Δ∏ ‰Â‡ÙÂÚË ‹ÙÙ· Ù˘ Û ÈÛ¿ÚÈı̘ ·ÁˆÓÈÛÙÈΤ˜ ÛÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Ù˘ ∞2 Á˘Ó·ÈÎÒÓ ˘¤ÛÙË Ë ∞Ó¿ÏË„Ë. √ ∞›·˜ ∂˘fiÛÌÔ˘ ‹Ù·Ó Ôχ ·ÓÒÙÂÚÔ˜ ÊÙ¿ÓÔÓÙ·˜ ¿ÓÂÙ· ÛÙËÓ ÙÂÏÈ΋ ÂÈÎÚ¿ÙËÛË Ì 77-31. ΔÔ ·È¯Ó›‰È ı‡ÌÈÛ ÙÔÓ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô ·ÁÒÓ· ÁÈ· ÙËÓ ∞’ Ê¿ÛË ÙÔ˘ ∫˘¤ÏÏÔ˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜, fiÔ˘ ÔÈ £ÂÛÛ·ÏÔÓÈÎȤ˜ ‹Ú·Ó ÌÈ· Ôχ ÍÂÎÔ‡Ú·ÛÙË Ó›ÎË. ∏ ‰È·ÊÔÚ¿ ‰˘Ó·ÌÈÎfiÙÙËÙ·˜ ‹Ù·Ó ÌÂÁ¿ÏË, ÌÂ Û˘Ó¤ÂÈ· ÙÔ ÙÂÏÈÎfi 77-31 Ó· ¤ÚıÂÈ Ê˘ÛÈÔÏÔÁÈο. √È ÓÈ΋ÙÚȘ ·fi ÙÔ ÍÂΛÓËÌ· ·¤ÎÙËÛ·Ó ‰È·ÊÔÚ¿ ·ÛÊ·Ï›·˜ (4-19) Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÂÎÙfiÍÂ˘Û·Ó ÙË ‰È·ÊÔÚ¿ Û ...‰˘ÛıÂÒÚËÙ· ‡„Ë. ¶·Ú¿ ÙȘ ÊÈÏfiÙÈ̘ ÚÔÛ¿ıÂȘ Ù˘ ·Ú¯ËÁÔ‡ ∑·Ì¿Î· ·ÏÏ¿ Î·È Ù˘ ∫·Ú·Î·ÙÛ¿ÓË Ë ‰È·ÊÔÚ¿ ·˘Í‹ıËΠ̠ÙÔÓ ÊˆÙÂÈÓfi ›Ó·Î· Ó· ·Ó·ÁÚ¿ÊÂÈ ÙÔ ÙÂÏÈÎfi 31-77. Δ· ‰ÂοÏÂÙ·: 4-19, 14-35, 2457, 31-77 ¢È·ÈÙËÙ¤˜: ∫·Ú·ÎÒÛÙ·˜, ΔÛÈÚÈÓ‰¿Ó˘ ∞¡∞§∏æ∏ (ºÏ‚¿Ú˘): ∫·Ú·Î·ÙÛ¿ÓË 4, ºÔ˘ÚÙÔ˘Ï¿ÎË 1, ∞ÏÂ͛Ԣ 8, ∑·Ì¿Î· 5, ∫·Ï··Ó·ÁÈÒÙÔ˘ 8, ¶··Á·Î‹ 1, Δ˙Ô‡ÓË 4. ∞π∞™ ∂À√™ª√À (£ÂÔ¯·Úfi Ô˘ÏÔ˜): ∫·Ú·ÁÎÔ‡ÓË 4, μÏ¿¯Ô˘ 13 (3), ¶·ÛÙÔ˘ÚÌ·Ù˙‹ 12, £ˆÌ¿ 6, ªÔ‡ÚÙÔ˘ 7, ∞Á·ı·ÁÁÂÏ›‰Ô˘ 5, §¿ÏÔ˘ 6, ¶·ÏÈ¿ÎË 7, ™›ÌÔ˘ 8, √ÚÏÈ·ÎÏ‹ 9.

Δ· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ª. ∞ϤͷӉÚÔ˜-ƒ‡ÛÈÔ 48-62 ¶∞√∫-ΔÈÙ¿Ó˜ ¢Ú. 55-51 º›ÏÈÔ˜ μÂÚ.-¶˘Ï·›· 36-83 ∫ÔÌÔÙËÓ‹-∞.√ ™ÂÚÚÒÓ 68-75 ∏Ú·ÎÏ˘-¶·Ó·ıÏËÙÈÎfi˜ 41-55

∏ ‚·ıÌÔÏÔÁ›·: (2Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋) 1. ƒ‡ÛÈÔ 2. ∞›·˜ ∂˘fiÛÌÔ˘ 3. ¶˘Ï·›· 4. ¶·Ó·ıÏËÙÈÎfi˜ 5. ∞.√ ™ÂÚÚÒÓ 6. ¶∞√∫ 7. ΔÈÙ¿Ó˜ ¢Ú. 8. ∞Ú›ˆÓ ¶ÙÔÏ. 9. ∏Ú·ÎÏ‹˜ 10. ∫ÔÌÔÙËÓ‹ 11. ª. ∞ϤͷӉÚÔ˜ 12. ∞fiÏÏˆÓ ∫·Ú‰. 13. ∞Ó¿ÏË„Ë 14. º›ÏÈÔ˜ μÂÚ.

4 4 4 4 4 4 3 3 2 2 2 2 2 2

ª¶∞™∫∂Δ

£¿Ó·ÙÔ˜ ·ıÏËÙ‹ ÛÙËÓ ¶ÔÚÙÔÁ·Ï›· “™√∫”

ÛÙÔ ÔÚÙÔÁ·ÏÈÎfi Ì¿ÛÎÂÙ ·fi ÙÔÓ ·ÈÊÓ›‰ÈÔ ı¿Ó·ÙÔ ÙÔ˘ ∞ÌÂÚÈηÓÔ‡ ·›ÎÙË Ù˘ √‚·Ú¤ÓÛÂ, ∫¤‚ÈÓ °Ô˘¿ÈÓÙÌÔÓÙ, Ô ÔÔ›Ô˜ η٤ÚÚ¢Û ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛ˘ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÙÔ˘ Ì ÙËÓ ∞ηÓÙ¤ÌÈÎ. ∏ ηډȿ “Úfi‰ˆÛ” ÙÔÓ ÌfiÏȘ 23 ÂÙÒÓ ·ıÏËÙ‹, Ô ÔÔ›Ô˜ ¿ÊËÛ ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÙÔ˘ ÓÔ‹ Ï›Á˜ ÒÚ˜ ·ÊfiÙÔ˘ ‰È·ÎÔÌ›ÛÙËΠÛÙÔ ÓÔÛÔÎÔÌ›Ô. √ ∫¤‚ÈÓ °Ô˘¿ÈÓÙÌÔÓ٠ηıfiÙ·Ó ÛÙÔÓ ¿ÁÎÔ, fiÙ·Ó Í·ÊÓÈο η٤ÚÚ¢Û ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙ· Ì¿ÙÈ· ÙˆÓ Û˘Ì·ÈÎÙÒÓ ÙÔ˘. ∞̤ۈ˜ ¤ÛÂ˘Û·Ó ÔÈ ÁÈ·ÙÚÔ› Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ Ó· ÙÔ˘ ‰ÒÛÔ˘Ó ÙȘ ÚÒÙ˜ ‚Ô‹ıÂȘ, ÔÈ Ôԛ˜ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ·ÚÎÂÙ¤˜. ¶·Ú¿ ÙȘ ÚÔÛ¿ıÂȘ Î·È ÙˆÓ ÁÈ·ÙÚÒÓ ÛÙÔ ÓÔÛÔÎÔÌ›Ô, Ô ∞ÌÂÚÈηÓfi˜ ·›ÎÙ˘ ¿ÊËÛ ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÙÔ˘ ÓÔ‹.

ËÓ “·ÚıÂÓÈ΋” ÂÈÙ˘¯›· ÛÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· Ù˘ ÛÙË °’ ∂ıÓÈ΋ Ì¿ÛÎÂÙ ÛËÌ›ˆÛÂ Ë ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË. “£‡Ì·” Ù˘ ¤ÂÛÂ Ë Œ‰ÂÛÛ· ¯¿ÓÔÓÙ·˜ Ì 73-64 ÛÙÔ ÎÏÂÈÛÙfi “μ¿Î˘ ¶·Ú·Û΢fiÔ˘ÏÔ˜” . ∞ÓÙ›ıÂÙ· Ë ¡›ÎË ÁÓÒÚÈÛ ÙËÓ ÚÒÙË Ù˘ ‹ÙÙ· Ì 86-69 ·fi ÙË Ã∞¡£, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ 2˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ ÛÙÔÓ 1Ô fiÌÈÏÔ ÙÔ˘ μÔÚÚ¿.

Δ

ÙËÛË Ì 86-69. Δ· ‰ÂοÏÂÙ·: 17-12, 31-26 (ËÌ›¯ÚÔÓÔ), 58-47, 86-69 (ÙÂÏÈÎfi). Ã∞¡£ (•Ô˘Ú›‰·˜): Δ˙ËÌÔÚ¿Áη˜, ªfiÛ¯Ô˘ 21 (2), ∑ˆÁÚ¿ÊÔ˜ 4, ∞ÁÁÂÏ¿Î˘ 19 (2), ¶·Ó·ÁȈٛ‰Ë˜ 4 (1), ™Ô˘Ú‚·Ù˙‹˜ 10 (2), ªÔ‡˙ÈÔ˜ 10, ¡ÂÔʇÙÔ˘ 7 (1), Δ·ÛÔ‡‰Ë˜, §¿Ê˘ 8, ¶ÂÙÚ›‰Ë˜, ∂˙fiÌÔ 3. ¡π∫∏ μ√§√À (ª˘ÚÈÓÙ˙‹˜): √ÚÓÈıfiÔ˘ÏÔ˜ 18, ™Ù¿ÌÔ˜, ∫˘ÏÂÚÈÒÙ˘ 4, ∫Ô˘Ù›Ó·˜, ª·˘ÚÔÁÈ¿ÓÓ˘ 10, ™·Ì·Ú¿˜ 7 (1), ¶·Ô‡ÏÈ·˜, ÃÚÈÛÙÔÌ¿ÓÔ˜, ΔÛÒÏ˘ 16, ∞ÁÎÚ‹˜, μÔÁÈ·ÓÙ˙‹˜ 14 (2), ª. ∫·Ú·Ì·ÓÒÏ˘.

ƒÂÔÚÙ¿˙: μ∞™π§∏™ ∫ƒπ™π§∞™

Δ· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ∞ÂÙfi˜ ∫ÈÏΛ˜¶ÚˆÙ¤·˜ °Ú. 69-75 °Ô˘Ì¤ÓÈÛÛ·-§·ÛÛ¿Ó˘ 62-59 Ã∞¡£-¡›ÎË 89-86 ÕÚÁÔ˜ √Ú.-μÂÏ‚ÂÓÙfi 74-71 ∞ÈÁÈÓÈ·Îfi˜-º›ÏÈÔ˜ μÂÚ. 87-90 ∞›ÔÏÔ˜ Δ.-ºÔ›ÓÈη˜ §·Ú.66-58 ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË-Œ‰ÂÛÛ· 73-64

ªÂÙ·ÌfiÚʈÛËŒ‰ÂÛÛ· 73-64 ø˜ ÈÛÙÔÚÈ΋ ÌÔÚ› Ó· ¯·Ú·ÎÙËÚ›ÛÂÈ Î·Ó›˜ ÙË Ó›ÎË Ù˘ ªÂÙ·ÌfiÚʈÛ˘ Â› Ù˘ Œ‰ÂÛÛ·˜. ∫È ·˘Ùfi ÁÈ·Ù› Â›Ó·È Ë ÚÒÙË Ô˘ ÂÙ˘¯·›ÓÂÈ Ô Û‡ÏÏÔÁÔ˜ ÛÙȘ ÂıÓÈΤ˜ ηÙËÁÔڛ˜ ·fi ÙÔ ¤ÙÔ˜ ›‰Ú˘Û‹˜ ÙÔ˘ (1995). “∫ÏÂȉ›” ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÙ˘¯›· ·ÔÙ¤ÏÂÛÂ Ë ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ ÂÌÊ¿ÓÈÛË ÙÔ˘ °ÈÒÚÁÔ˘ ¶·Ú·Û΢¿ ÙÔ˘ £ˆÌ¿ ∫·Ú·ÁÂÒÚÁÔ˘ Î·È ÙÔ˘ °È¿ÓÓË ∫·Ú·ÁÈÒÚÁÔ˘, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ‹Ú·Ó ·fi ÙÔ ...¯¤ÚÈ ÙËÓ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘˜ Î·È ÙËÓ Ô‰‹ÁËÛ·Ó ÛÙËÓ “·ÚıÂÓÈ΋” Ù˘ ÂÈÙ˘¯›· ÛÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›·. √È ÁË‰ԇ¯ÔÈ Û˘Ó¿ÓÙËÛ·Ó ÛıÂÓ·Ú‹ ·ÓÙ›ÛÙ·ÛË ·fi ÙÔ˘˜ ÊÈÏÔÍÂÓÔ‡ÌÂÓÔ˘˜, ·ÏÏ¿ ¯¿ÚË ÛÙÔ “ηı·Úfi Ì˘·Ïfi” Ô˘ Â¤‰ÂÈÍ·Ó “ηı¿ÚÈÛ·Ó” ÙÔ ·È¯Ó›‰È. ∏ Œ‰ÂÛÛ· ÊÚfiÓÙÈÛ ӷ ·ÈÊÓȉȿÛÂÈ. ¶Ôχ ÁÚ‹ÁÔÚ· ‹Ú·Ó ÚÔ‚¿‰ÈÛÌ· ¤ÓÙ fiÓÙˆÓ (712), ÙÔ ÔÔ›Ô ‰ÈÂ‡Ú˘Ó·Ó Ì ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ ÚÒÙ˘ ÂÚÈfi‰Ô˘ (11-18), Ì ÙÔÓ ª·‡ÚÔ Ó· Â›Ó·È Ô ËÁ¤Ù˘ ÙˆÓ “Ú·Û›ÓˆÓ” . ∏ ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË ‰ÂÓ ¤ÌÂÈÓ Ì ...ÛÙ·˘ÚˆÌ¤Ó· ¯¤ÚÈ·. ™ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ‰ÂοÏÂÙÔ Ì‹Î ...ÊÔ˘ÚÈfi˙· ÛÙÔ ·ÚΤ Î·È ¯¿ÚË ÛÙÔÓ °È¿ÓÓË ∫·Ú·ÁÈÒÚÁÔ ¿Ú¯ÈÛ ӷ ·›ÚÓÂÈ ...ÌÚÔÛÙ¿. ΔÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ÙˆÓ °ÈÒÚÁÔ˘ μÏÈÒÚ· Î·È £·Ó¿ÛË ¢¤ÏÏÈÔ˘ Ì’ ¤Ó· ÛÂÚ› 13-

√ ∞ÓÙÒÓ˘ £ÂÔ¯¿Ú˘ ÚÔÛ·ı› Ó· “Îfi„ÂÈ” ¤Ó·Ó ·ÓÙ›·Ïfi ÙÔ˘ (ʈÙfi ¶. °È¿ÓÓ·ÚÔ˜) 0 ·Ó¤ÙÚ„ ÙËÓ ÂÈÎfiÓ· ÙÔ˘ Ì·Ù˜ Î·È ÚÔËÁ‹ıËΠ̠24-18. øÛÙfiÛÔ Î·È Ë Œ‰ÂÛÛ· ›¯Â ÙË ‰È΋ Ù˘ ·¿ÓÙËÛË ÈÛÔÊ·Ú›˙ÔÓÙ·˜ Û 31-31, Ô˘ ‹Ù·Ó ÙÔ ÛÎÔÚ ÙÔ˘ ÚÒÙÔ˘ ËÌȯÚfiÓÔ˘. ™ÙËÓ ÙÚ›ÙË ÂÚ›Ô‰Ô Â›¯·Ì ÔÏϤ˜ ÂÓ·ÏÏ·Á¤˜ ÛÙÔ ÛÎÔÚ. ∏ ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË ÚÔËÁ‹ıËΠ46-41 ÛÙÔ 25’, ·ÏÏ¿ ÔÈ ÊÈÏÔÍÂÓÔ‡ÌÂÓÔÈ ÚÔÛ¤Ú·Û·Ó Ì 48-51 Ï›ÁÔ ·ÚÁfiÙÂÚ·. ∞̤ۈ˜ ÌÂÙ¿ ›¯·Ì Ӥ· ·Ó·ÙÚÔ‹, Ì ÙÔ ÙÚ›ÙÔ ‰ÂοÏÂÙÔ Ó· Ï‹ÁÂÈ 56-51 ˘¤Ú ÙˆÓ “ÎÈÙÚÈÓfiÌ·˘ÚˆÓ” . ∏ ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË Ê¿ÓËΠӷ “ÎÏÂȉÒÓÂÈ” ÙË Ó›ÎË ÚÔÔÚ¢fiÌÂÓË Ì 62-55, ·ÏÏ¿ ÛÙÔ Ì¿ÛÎÂÙ “ÔÙ¤ ‰ÂÓ Ï˜ ÔÙ¤” . ∏ Œ‰ÂÛÛ· ÈÛÔÊ·Ú›˙ÂÈ Û 64-64 ÛÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ‰›ÏÂÙÔ ÙÔ Ì·Ù˜ ·›ÚÓÂÈ “ʈÙÈ¿” . ∂Λ Ì›ÏËÛÂ Ë „˘¯‹ ÙˆÓ μÔÏȈÙÒÓ, Ô˘ ¯¿ÚË ÛÙËÓ Î·Ï‹ ÙÔ˘˜ ¿Ì˘Ó· Î·È ÙËÓ ÈηÓfiÙËÙ· ÛÙÔ ÛÎÔÚ¿ÚÈÛÌ· ÙÔ˘ £ˆÌ¿ ∫·Ú·ÁÂÒÚÁÔ˘ ηٿÊÂÚ·Ó Ó· ¿ÚÔ˘Ó ÙÔ ÚÔ˙ ʇÏÏÔ Ì ÛÂÚ› 9-0 (73-64).

Δ· ‰ÂοÏÂÙ·: 11-18, 31-31 (ËÌ›¯ÚÔÓÔ), 56-51, 73-64 (ÙÂÏÈÎfi). ¢È·ÈÙËÙ¤˜: ∫·ÚηÙۤϷ˜, ∫˘Ú›ÙÛ˘ ª∂Δ∞ª√ƒºø™∏ (μÏÈÒÚ·˜¢¤ÏÏÈÔ˜): ΔÔÔ‡˙˘ 7, ¶·Ú·Û΢¿˜ 18 (2), ¡Ù›Î·˜ 2, ¡. £ÂÔ¯¿Ú˘ 7, ∫·Ú·ÁÂÒÚÁÔ˜ 17 (2), ∫·Ú·ÁÈÒÚÁÔ˜ 13 (3), ∞. £ÂÔ¯¿Ú˘ 6 (1) , ÀÊ·ÓÙfiÔ˘ÏÔ˜, ™ÂṲ́Ù˘. ∂¢∂™™∞ (°ÂˆÚÁÈ¿‰Ë˜): ΔÛÈÌÙÛÈÚ›‰Ë˜ 6 (1), ΔÛ¿Ì˘, ª·‡ÚÔ˜ 22 (1), ¡ÈÎÔÏ·˝‰Ë˜ 15 (2), ¢Ô‰fiÔ˘ÏÔ˜, °¿ÙÛÔ˜ 5 (1), ÷ڷϷÌ›‰Ë˜ 11, §Ô‡Û˘ 5 (1).

Ã∞¡£-¡›ÎË 86-69 ¢ÂÓ ÌfiÚÂÛ ӷ ‰ÈÏ·ÛÈ¿ÛÂÈ ÙȘ ÂÈÙ˘¯›Â˜ Ù˘ ÛÙÔ ÊÂÙÈÓfi ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Ë ¡›ÎË. ∏ Ã∞¡£ ·ԉ›¯ıËΠ·Ó˘¤Ú‚ÏËÙÔ ÂÌfi‰ÈÔ ÁÈ· ÙÔ˘˜ “΢·ÓfiÏ¢ÎÔ˘˜” Ô˘ ËÙÙ‹ıËÎ·Ó Ì 86-69 ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË. ∞˘Ùfi, fï˜, Ô˘ ÚÔ‚ÏËÌ·Ù›˙ÂÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÙË ‚ÔÏÈÒÙÈÎË ÔÌ¿‰· Â›Ó·È Ô ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ £·Ó¿ÛË ∫Ô˘Ù›Ó·, Ô Ô-

Ô›Ô˜ ·Ô¯ÒÚËÛ ÚfiˆÚ· ·fi ÙÔÓ ·ÁÒÓ·. ∏ ¡›ÎË ¿Ï„ ÙÔ Ì·Ù˜ ·¤Ó·ÓÙÈ Û’ ¤Ó·Ó ‰˘Ó·Ùfi ·ÓÙ›·ÏÔ. 줂·È· ÍÂΛÓËÛ ¿Û¯ËÌ· ÙÔ Ì·Ù˜ ‰›ÓÔÓÙ·˜ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÛÙË Ã∞¡£ Ó· ÍÂʇÁÂÈ Ì ‰¤Î· fiÓÙÔ˘˜. ªÂ ‚Ô‹ıÂȘ ·fi ÙÔ˘˜ “„ËÏÔ‡˜” (√ÚÓÈıfiÔ˘ÏÔ˜, μÔÁÈ·ÓÙ˙‹˜) Ë ‰È·ÊÔÚ¿ ÌÂÈÒıËΠÛÙÔ˘˜ ¤ÓÙ fiÓÙÔ˘˜ (31-26) ÛÙÔ ËÌ›¯ÚÔÓÔ. øÛÙfiÛÔ ÛÙËÓ ÙÚ›ÙË ÂÚ›Ô‰Ô ÙÔ ‚ÔÏÈÒÙÈÎÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ·ÚÔ˘Û›·Û ·‰˘Ó·Ì›· ÛÙÔ ·Ì˘ÓÙÈÎfi ÚÈÌ¿Ô˘ÓÙ, οÙÈ Ô˘ ÂÎÌÂÙ·ÏχÙËΠÙÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· Ù˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ Î·È Î·Ù¿ÊÂÚ ӷ ÂÈ‚¿ÏÏÂÈ ÙÔÓ Ú˘ıÌfi ÙÔ˘. ¶·Ú¿ ÙÔ 58-47 ÛÙÔ 30’ ÔÈ ·›ÎÙ˜ ÙÔ˘ ∞ÓÙÒÓË ª˘ÚÈÓÙ˙‹ ‰ÂÓ “η٤ıÂÛ·Ó Ù· fiÏ·” . ¶¿Ï„·Ó Ì fiÛ˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ ›¯·Ó Î·È Ì¤¯ÚÈ ÙÔ 35’ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·Ó ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ ÛÎÔÚ. ™ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ÂÓÙ¿ÏÂÙÔ, fï˜, Ë ¡›ÎË ‰ÂÓ ¿ÓÙÂÍÂ. ∏ Ã∞¡£ ›¯Â ÙȘ χÛÂȘ Î·È ÙÂÏÈο ¤ÊÙ·Û ÛÙËÓ ÙÂÏÈ΋ ÂÈÎÚ¿-

∏ ‚·ıÌÔÏÔÁ›· (2Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋) 1. º›ÏÈÔ˜ μ 2. ¶ÚˆÙ¤·˜ °Ú. 3. ∞›ÔÏÔ˜ ΔÚ. 4. Ã∞¡£ 5. ¡›ÎË 6. ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË 7. ºÔ›ÓÈη˜ §. 8. §·ÛÛ¿Ó˘ 9. ÕÚÁÔ˜ √Ú. 10. °Ô˘Ì¤ÓÈÛÛ· 11. ∞ÂÙfi˜ ∫. 12. μÂÏ‚ÂÓÙfi 13. Œ‰ÂÛÛ· 14. ∞ÈÁÈÓÈ·Îfi˜

.4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2

∏ ÂfiÌÂÓË ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ºÔ›ÓÈη˜ §.-ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË Œ‰ÂÛÛ·-Ã∞¡£ ¡›ÎË -ÕÚÁÔ˜ √Ú. μÂÏ‚ÂÓÙfi-∞ÂÙfi˜ ∫ÈÏΛ˜ ¶ÚˆÙ¤·˜ °Ú.-°Ô˘Ì¤ÓÈÛÛ· §·ÛÛ¿Ó˘-º›ÏÈÔ˜ μÂÚ. ∞ÈÁÈÓÈ·Îfi˜-∞›ÔÏÔ˜ ΔÚ.

√π “∂ƒÀ£ƒ√§∂À∫∂™” ¶∞ƒ∞πΔ∏£∏∫∞¡ ∞¶√ Δ√¡ ∞Àƒπ∞¡√ ∞°ø¡∞ KÀ¶∂§§√À ™Δ∏¡ Kƒ∏Δ∏

¢ÂÓ ¿ÂÈ Ã·ÓÈ¿ Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μ. * ΔËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË 4/11 Ô ·ÁÒÓ·˜ Ì ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi ‰˘Ó·Ì›· Ó· ÌÂÙ·‚› ÛÙËÓ ∫Ú‹ÙË ‰‹ÏˆÛÂ Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘ ÛÙËÓ ∂ÏÏËÓÈ΋ √ÌÔÛÔÓ‰›· ∫·Ï·ıÔÛÊ·›ÚÈÛ˘, ÌÂ Û˘Ó¤ÂÈ· Ó· ·ÔÎÏÂÈÛÙ› ·fi ÙÔ ∫‡ÂÏÏÔ ∂ÏÏ¿‰Ô˜, fiÔ˘ ·‡ÚÈÔ ı· ·ÓÙÈÌÂÙÒÈ˙ ÙÔÓ ∞√ ÷ӛˆÓ. ΔËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË 4/11 ı· Á›ÓÂÈ Ô ·ÁÒÓ·˜ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ Ì ÙÔÓ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi, ηÙfiÈÓ ·ÈÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÙÔ˘ “ÙÚÈÊ˘ÏÏÈÔ‡” .

ƒÂÔÚÙ¿˙: μ∞™π§∏™ ∫ƒπ™π§∞™ ™ÙËÓ ÙÚ›ÙË Ê¿ÛË ÛÙ·Ì·Ù¿ Ë ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘ ÛÙÔ ∫‡ÂÏÏÔ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ ÛÙËÓ Î·Ï·ıÔÛÊ·›ÚÈÛË Á˘Ó·ÈÎÒÓ. ∞‡ÚÈÔ ÂÚfiÎÂÈÙÔ Ó· ÙÂı› ·ÓÙÈ̤وÔ˜ ÛÙ· ÷ÓÈ¿ Ì ÙÔÓ ÙÔÈÎfi ∞ıÏËÙÈÎfi ŸÌÈÏÔ, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ı· ÌÔÚ¤ÛÂÈ Ó· ‰ÈÂΉÈ΋ÛÂÈ ÙËÓ ÚfiÎÚÈÛË. Ãı˜ Ë ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ ‚ÔÏÈÒÙÈÎÔ˘ Û˘ÏÏfi-

ÁÔ˘ ÂͤÊÚ·Û ÙËÓ ·‰˘Ó·Ì›· Ù˘ Ó· ÌÂÙ·‚› ÛÙËÓ ∫Ú‹ÙË Ì ¤ÁÁÚ·ÊÔ Ô˘ ·¤ÛÙÂÈÏ ÛÙËÓ ∂ÏÏËÓÈ΋ √ÌÔÛÔÓ‰›· ∫·Ï·ıÔÛÊ·›ÚÈÛ˘. ∏ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ÂͤÏÈÍË Û›ÁÔ˘Ú· ‰ÂÓ ¿ÚÂÛ ÛÙȘ ·›ÎÙÚȘ, ÔÈ Ôԛ˜ ‹ıÂÏ·Ó Ôχ Ó· ·›ÍÔ˘Ó ÛÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ·È¯Ó›‰È Î·È Ó· ¿ÚÔ˘Ó ÙËÓ ÚfiÎÚÈÛË. ÕÏψÛÙÂ, fiˆ˜ Ê¿ÓËÎÂ Î·È ÛÙÔÓ ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ ·ÁÒÓ· ÛÙËÓ ÚÂÌȤڷ Ù˘ ∞1 Á˘Ó·ÈÎÒÓ Ô˘ ÚÔËÁ‹ıËÎÂ, Ë ‚ÔÏÈÒÙÈÎË ÔÌ¿‰· Â›Ó·È Û·ÊÒ˜ ·ÓÒÙÂÚË Î·È ‹Ù·Ó ÙÔ Ê·‚ÔÚ› ÁÈ· ÙË Ó›ÎË. ¶¿ÓÙˆ˜, fiˆ˜ ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ ÛÙË “£” Ë ¤ÊÔÚÔ˜ ‰ËÌÔÛ›ˆÓ Û¯¤ÛÂˆÓ ÙÔ˘ ∞™ “√Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘ 1937” , ∂˘ÁÂÓ›· ºÚ·ÁÎÔ‡ÏË ‰ÂÓ ÁÈÓfiÙ·Ó ‰È·ÊÔÚÂÙÈο: “∂›Ó·È ·Ï‹ıÂÈ· fiÙÈ Ù· ÎÔÚ›ÙÛÈ· ÛÙÂÓ·¯ˆÚ‹ıËÎ·Ó Ôχ Ô˘ ‰ÂÓ ı· ·›ÍÔ˘Ì ·‡ÚÈÔ. ŸÏÔÈ Ì·˜ ÙÔ ı¤Ï·Ì ·˘Ùfi, ÁÈ·Ù› ¤¯Ô˘Ì ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ ÌÈ· ÌÂÁ¿ÏË ÚÔÛ¿ıÂÈ· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÒÓÙ·˜ ÌÈ· Ôχ ηϋ ÔÌ¿‰·. øÛÙfiÛÔ ÚԤ΢„·Ó ¿ÏÏÔ˘ ›‰Ô˘˜ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·. ø˜ Û‡ÏÏÔÁÔ˜ οӷÌ ·›ÙËÌ· Û ‰‡Ô ·ÂÚÔÔÚÈΤ˜ ÂÙ·ÈÚ›˜, ·ÏÏ¿ ·ÔÚÚ›ÊıËΠÂÂȉ‹ ÏfiÁˆ Ù˘ ·ÚÁ›·˜ Ù˘ 28˘ √-

ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ ‰ÂÓ ˘‹Ú¯·Ó ÎÂÓ¤˜ ı¤ÛÂȘ. ∏ ÌÔÓ·‰È΋ ÂÚ›ÙˆÛË Ó· ¿Ì ‹Ù·Ó Ó· ʇÁÔ˘Ì ÙÔ ‚Ú¿‰˘ Ù˘ ΔÚ›Ù˘ Ì ÏÔ›Ô, Ó· ÊÙ¿ÛÔ˘Ì Úˆ› ÛÙËÓ ∫Ú‹ÙË Î·È Ï›Á˜ ÒÚ˜ ·ÚÁfiÙÂÚ· Ó· ·›˙·Ì ÙÔÓ ·ÁÒÓ·. ªÂÙ¿ ·fi fiÏ· ·˘Ù¿ ‹Ù·Ó ·‰‡Ó·ÙÔ Ó· ˘Ô‚¿ÏÏÔ˘Ì ÙËÓ ÔÌ¿‰· Û ÙfiÛÔ ÌÂÁ¿ÏË Ù·Ï·ÈˆÚ›·. ¶ÚÔÙÈÌ‹Û·Ì ӷ ·ÔÛ˘Úıԇ̠·fi ÙÔ ∫‡ÂÏÏÔ, ÙÔ ÔÔ›Ô ‰ÂÓ ‹Ù·Ó Ô ‚·ÛÈÎfi˜ ÛÙfi¯Ô˜ Ì·˜, ·Ó Î·È ‰ÂÓ ı¤Ï·Ì ӷ Á›ÓÂÈ Î¿ÙÈ Ù¤ÙÔÈÔ” . ª¿ÏÈÛÙ· Ë Î. ºÚ·ÁÎÔ‡ÏË ÂÈÛ‹Ì·Ó fiÙÈ Ë ·Ô¯ÒÚËÛË ·fi ÙÔ ∫‡ÂÏÏÔ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Ó· οÓÂÈ Ì ÙȘ ÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡, ·ÊÔ‡ “Ë ∂√∫ ÊÚÔÓÙ›˙ÂÈ Ó· ηχÙÂÈ ÙfiÛÔ Ù· Ó·‡Ï·, fiÛÔ Î·È Ù· ¤ÍÔ‰· ‰È·ÌÔÓ‹˜. ∂Ô̤ӈ˜ ‰ÂÓ ı· ¯ÚÂÈ·˙fiÙ·Ó Ó· ‰ÒÛÂÈ Ô Û‡ÏÏÔÁÔ˜ οÔÈ· ¯Ú‹Ì·Ù·” . ∞Í›˙ÂÈ Ó· ÛËÌÂȈı› fiÙÈ ÂÊfiÛÔÓ ÂÚÓÔ‡Û ·fi Ù· ÷ÓÈ¿, Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ı· ·ÓÙÈÌÂÙÒÈ˙ ÂÎÙfi˜ ¤‰Ú·˜ ÙÔÓ ·Ó›Û¯˘ÚÔ ∞ıËÓ·˚Îfi, Ô ÔÔ›Ô˜ Â›Ó·È ÙÔ ÚÒÙÔ Ê·‚ÔÚ› ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù¿ÎÙËÛË ÙÔ˘ Ù›ÙÏÔ˘. ∂Ô̤ӈ˜ ÔÈ Èı·ÓfiÙËÙ˜ ‰È¿ÎÚÈÛ˘ ÛÙÔ Û˘-

ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ıÂÛÌfi ·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈο ‹Ù·Ó Ôχ ÂÚÈÔÚÈṲ̂Ó˜ Î·È ›Ûˆ˜ Ó· ‹Ù·Ó ÎÈ ·˘Ùfi˜ ¤Ó·˜ ÏfiÁÔ˜, Ô˘ Ô‰‹ÁËÛ ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi ÛÙË Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ·fiÊ·ÛË.

ΔËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË Ì ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi ™ÙÔ ÌÂٷ͇ ¯ı˜ ¤ÁÈÓ ÁÓˆÛÙfi ˆ˜ ¿ÏÏ·ÍÂ Ë ËÌÂÚÔÌËÓ›· ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹˜ Ù˘ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛ˘ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ Ì ÙÔÓ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi. μ¿ÛÂÈ ÙÔ˘ ·Ú¯ÈÎÔ‡ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜, ÔÈ ‰‡Ô ÔÌ¿‰Â˜ ı· “ÌÔÓÔÌ·¯Ô‡Û·Ó” ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ∫˘Úȷ΋ ÛÙÔ ÎÏÂÈÛÙfi ÙÔ˘ ∂∞∫ μfiÏÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ 3Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ Ù˘ ∞1 Á˘Ó·ÈÎÒÓ. øÛÙfiÛÔ ÙÔ “ÙÚÈʇÏÏÈ” η٤ıÂÛ ·›ÙËÌ· ·Ó·‚ÔÏ‹˜ Ù˘ ÂÓ ÏfiÁˆ Û˘Ó¿ÓÙËÛ˘, ·ÊÔ‡ ‰‡Ô ·›ÎÙÚȤ˜ ÙÔ˘ ·ÁˆÓ›˙ÔÓÙ·È Ì ÙËÓ ÔÌ¿‰· Ù˘ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜. ŒÙÛÈ Ë ∂√∫ ÌÂÙ¤ıÂÛ ÙÔÓ ·ÁÒÓ· Ì ÙȘ “Ú¿ÛÈÓ˜” ÁÈ· ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË 4 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘, Ú¿ÁÌ· Ô˘ ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ ÔÈ “ÂÚ˘ıÚfiϢΘ” ı· ¤¯Ô˘Ó ÛÙË ‰È¿ıÂÛ‹ ÙÔ˘˜ ÌÂÚÈΤ˜ Ë̤Ú˜ ·ÎfiÌË ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· ÙÔ˘˜.


27

TƒπΔ∏ 27 O∫Δøμƒπ√À 2009

°Ú¿ÊÂÈ Ë E§ENH A. ¶A¶A£ANA™IOY

¶ÂÙ¿ ·fi Ó›ÎË Û ӛÎË

ΔÔ ÁÎÔÏ ÙÔ˘ ¡ÙÔ˘ÓÙÔ‡ ...fiÏ· Ù· ÏÂÊÙ¿

∂™Δø Î·È ‰‡ÛÎÔÏ·, ÛÙÔ 93’ Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘ ‹Ú ÙÔ˘˜ ÙÚÂȘ ‚·ıÌÔ‡˜ Ì ·ÓÙ›·ÏÔ ÙÔÓ πˆÓÈÎfi Î·È ÛÙÚÔÁÁ˘ÏÔοıÈÛ ÛÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹ Ù˘ ‚·ıÌÔÏÔÁ›·˜ Ù˘ μ’ ∂ıÓÈ΋˜. ¶¿Ï„ ÙÔ Ì·Ù˜ ̤¯ÚÈ ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ‰Â˘ÙÂÚfiÏÂÙÔ, ·Ó¤ÙÚ„ ÙÔ ÂȘ ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·, ‹Ú ÙË Ó›ÎË ÎÈ ·˘Ùfi Â›Ó·È Ôχ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÁÈ· ÌÈ· ÔÌ¿‰· Ô˘ ı¤ÏÂÈ Ó· οÓÂÈ ÚˆÙ·ıÏËÙÈÛÌfi. √ ÎfiÛÌÔ˜ “·ÁηÏÈ¿˙ÂÈ” fiÛÔ ÂÚÓÔ‡Ó ÔÈ ·ÁˆÓÈÛÙÈΤ˜ fiÏÔ Î·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi, ·ÊÔ‡ ‚ϤÂÈ ˆ˜ ÙÔ fiÓÂÈÚÔ Ù˘ ·Ófi‰Ô˘ ÛÙË ™Ô‡ÂÚ §›Áη ÌÔÚ› Ó· Á›ÓÂÈ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·. ◊‰Ë, ÁÈ· ÙÔÓ ·˘ÚÈ·Ófi ·ÁÒÓ· ΢¤ÏÏÔ˘ Ì ÙË §¿ÚÈÛ· ÛÙÔ ∂∞∫, Ë ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ÊÈÏ¿ıÏˆÓ ¤¯ÂÈ ÍÂÂÚ¿ÛÂÈ Î¿ı ÚÔÛ‰ÔΛ·.

∫·ÙÛÔ˘Ú¿Ó˘ Ô ÂÎÙÂÏÂÛÙ‹˜ ™∂ “¯Ú˘Û‹” ÌÂÙ·ÁÚ·Ê‹ ÁÈ· ÙÔÓ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi ÂÍÂÏ›ÛÛÂÙ·È Ô ∫ÒÛÙ·˜ ∫·ÙÛÔ˘Ú¿Ó˘. √ ‰ÈÂıÓ‹˜ ̤ÛÔ˜ ÊÚÔÓÙ›˙ÂÈ Ó· “ÍÂÏ·ÛÒÓÂÈ” Û˘Ó¯Ҙ ÙÔ˘˜ “Ú¿ÛÈÓÔ˘˜” Î·È Ó· ÙÔ˘˜ ‚ÔËı¿ Â› ÙÔȘ Ô˘Û›·˜ Ó· ‰È·ÙËÚÔ‡ÓÙ·È ÛÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹. ªÂ Ù· ‰‡Ô ÁÎÔÏ Ô˘ ÛËÌ›ˆÛ ÎfiÓÙÚ· ÛÙÔÓ ¶∞√∫ ¤ÊÙ·Û ÛÙ· ¤ÍÈ Î·È ¤ÌÂÈÓ ÌfiÓÔ˜ ÚÒÙÔ˜ ÛÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹ ÙÔ˘ ›Ó·Î· ÙˆÓ ÛÎfiÚÂÚ Ù˘ ™Ô‡ÂÚ §›Áη. ¢È·¯ÚÔÓÈ΋ ·Í›· Ô “∫·ÙÛÔ‡Ú” , ÊÚÔÓÙ›˙ÂÈ Ó· ‰ÈηÈÒÓÂÈ ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ ÙÔÓ ¤ÊÂÚ·Ó ÛÙÔ “ÙÚÈʇÏÏÈ” .

¶‹Ú ·˘Ùfi Ô˘ ‹ıÂÏÂ

ŒÛ·Û ÙÔ “Úfi‰È”

Δ∏¡ ÈÛ¯˘Ú‹ ∂Ï·ÛÛfiÓ· ΤډÈÛ ̤۷ ÛÙÔ “Û›ÙÈ” ÙÔ˘ Ô

Δ∏¡ ·ÚıÂÓÈ΋ Ù˘ Ó›ÎË Û ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ∂ıÓÈ΋˜ ηÙË-

¶‡Ú·ÛÔ˜ ÁÈ· ÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Ù˘ ¢’ ∂ıÓÈ΋˜. √È ∞Á¯È·Ï›Ù˜ ‰Â›¯ÓÔ˘Ó Ó· ·ÍÈÔÔÈÔ‡Ó Î·Ù¿ ÙÔÓ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ÙÚfiÔ ÙÔÓ ·Ú¿ÁÔÓÙ· ¤‰Ú·, ·ÊÔ‡ ¤¯Ô˘Ó ‹‰Ë ÙËÓ ·fiÏ˘ÙË Û˘ÁÎÔÌȉ‹ ÙˆÓ ÂÓÓ¤· ‚·ıÌÒÓ Û ÙÚÂȘ ·ÁÒÓ˜ ÛÙË ¡. ∞Á¯›·ÏÔ. ∏ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ §¿ÎË ª·Î¿ÏË, ¿ÊËÛ ¯ÒÚÔ ÛÙÔÓ ·ÓÙ›·Ïfi Ù˘, ¤·ÈÍ ¤Í˘Ó· Î·È “¯Ù‡ËÛ” Ì ÂÈÙ˘¯›· ÛÙȘ ·ÓÙÂÈı¤ÛÂȘ. ∏ ÂÈÙ˘¯›· ÙËÓ ¤ÊÂÚ ÛÙËÓ 4Ë ı¤ÛË ÙÔ˘ ‚·ıÌÔÏÔÁÈÎÔ‡ ›Ó·Î·, ‰‡Ô ÌfiÏȘ ‚·ıÌÔ‡˜ Ì·ÎÚÈ¿ ·fi ÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹.

“¶Ï‹ÚˆÛ ÙÔ Ì¿ÚÌ·ÚÔ” ∏ ÚÔ¯ıÂÛÈÓ‹ ‹ÙÙ· Ì 4-2 ·fi ÙÔÓ £Ú·Û‡‚Ô˘ÏÔ ÛÙËÓ ∫·ÙÂÚ›ÓË ¤ÊÂÚ ÙÔÓ ª¿ÎË ∫·ÙÛ·‚¿ÎË ÛÙËÓ fiÚÙ· Ù˘ ÂÍfi‰Ô˘ ·fi ÙÔÓ ¶ÈÂÚÈÎfi. √ ™ÂÚÚ·›Ô˜ ÚÔÔÓËÙ‹˜ “Ï‹ÚˆÛ ÙÔ Ì¿ÚÌ·ÚÔ” Ù˘ ¿Û¯ËÌ˘ ÔÚ›·˜ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ Ù˘ ∫·ÙÂÚ›Ó˘ Ô˘ ‰Â›¯ÓÂÈ Ó· ÙËÓ ¤¯ÂÈ ¿ÚÂÈ Ë Î·ÙËÊfiÚ·. ∫·Ùڷ·ÏËÛ ÛÙËÓ 16Ë ı¤ÛË Ù˘ μ’ ∂ıÓÈ΋˜ Ì ¤ÓÙ ‚·ıÌÔ‡˜. ºÙ·›ÂÈ Ô ∫·ÙÛ·‚¿Î˘; ™›ÁÔ˘Ú· Î·È ·˘Ùfi˜. ∞ÏÏ¿, ÚÔ˜ ÙÔ ·ÚÒÓ Â›Ó·È Î·È Ô ÌfiÓÔ˜ Ô˘ ÙËÓ Ï‹ÚˆÛÂ... √ ™Ô‡Ï˘ ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜ ·Ú·ÈÙ‹ıËΠ¯ı˜ ·fi ÙÔ ∞ÈÁ¿Ïˆ Î·È ·ÓËÊÔÚ›˙ÂÈ ÚÔ˜ ÙËÓ ∫·ÙÂÚ›ÓË...

∞¶√ ÙÔÓ Ô˘Ú·Áfi (̤¯ÚÈ ÚÔ¯ı¤˜) £ÂÚÌ·˚Îfi ¤¯·ÛÂ Ë ¡›ÎË Î·È ·Ú¤ÌÂÈÓ ηıËψ̤ÓË ÛÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ı¤ÛÂȘ ÙÔ˘ ‚·ıÌÔÏÔÁÈÎÔ‡ ›Ó·Î· Ù˘ °’ ∂ıÓÈ΋˜ Î·È 10 ÔÏfiÎÏËÚÔ˘˜ ‚·ıÌÔ‡˜ Ì·ÎÚÈ¿ ·fi ÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹. √È “΢·ÓfiÏ¢ÎÔÈ” ÁÈ’ ¿ÏÏË ÌÈ· ÊÔÚ¿ ¤Î·Ó·Ó ¢ηÈڛ˜, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ Î·Ù¿ÊÂÚ·Ó Ó· ÙȘ ·ÍÈÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó. ªÔÚ›, fiˆ˜ Â·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ Ô Ã. ª¿ÚÈÔ˜, Ë ¡›ÎË Ó· ‰È·ı¤ÙÂÈ Ù·Ï¤ÓÙÔ Î·È ÚÔÔÙÈ΋, fï˜ Ú¤ÂÈ Ó· ·›ÚÓÂÈ Î·È ‚·ıÌÔ‡˜. ∏ ·Ó·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ÛÙËÓ ÙÂÏÈ΋ ÚÔÛ¿ıÂÈ·, ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÙËÓ ÚÔ‚ÏËÌ·Ù›ÛÂÈ.

¯ËÙÈÎÔ‡ ∂ÚÁÔÙ¤ÏË Ì¤Û· ÛÙÔ “∫·Ú·˚ÛοÎË” . √È ·›ÎÙ˜ ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏËÙ‹, ÌÔÚ› Ó· ÌËÓ ¤ÊÙ·Û·Ó Û ˘„ËÏ¿ Â›‰· ·fi‰ÔÛ˘, ΢ӋÁËÛ·Ó ÙË Ó›ÎË Ì¤¯ÚÈ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Î·È ÛÙÔ 85’ Ì ÙÔ ·Ó¤ÌÔÚÊÔ ÁÎÔÏ ÙÔ˘ ¡ÙÔ˘ÓÙÔ‡ ‰ÈηÈÒıËηÓ. ∞˘Ùfi ÙÔ ÁÎÔÏ ÙÔ˘ μÚ·˙ÈÏÈ¿ÓÔ˘, ‰È·Ù‹ÚËÛ ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi ÛÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹ Ù˘ ‚·ıÌÔÏÔÁ›·˜ Ù˘ ™Ô‡ÂÚ §›Áη, fiÔ˘ Û˘ÁηÙÔÈΛ Ì ÙÔÓ ·ÈÒÓÈÔ ·ÓÙ›·Ïfi ÙÔ˘ ÙÔÓ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi. ∏ “Ì¿¯Ë” ÙˆÓ ‰˘Ô ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÙÔÓ Ù›ÙÏÔ, fiÛÔ ÂÚÓÔ‡Ó ÔÈ ·ÁˆÓÈÛÙÈΤ˜ Á›ÓÂÙ·È Î·È ÈÔ ÂӉȷʤÚÔ˘Û·.

ªÂ ‰È·ÊÔÚ¿ Ô ÔÈÔ ÔÈÔÙÈÎfi˜

ÁÔÚ›·˜ ¤Î·ÓÂ Ë ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË Â› Ù˘ Œ‰ÂÛÛ·˜ ÁÈ· ÙË °’ ∂ıÓÈ΋ Ì¿ÛÎÂÙ. ∏ ‚ÔÏÈÒÙÈÎË ÔÌ¿‰·, ÈÔ „‡¯Ú·ÈÌË ÛÙ· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÎÚ›ÛÈÌ· ÏÂÙ¿ Ù˘ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛ˘, ¤ÊÙ·Û ÛÙËÓ Î·Ù¿ÎÙËÛË ÙÔ˘ ÚÒÙÔ˘ (ÛËÌ·ÓÙÈÎÔ‡ ÁÈ· ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· Ù˘) ÚÔ˙ ʇÏÏÔ˘. ∞Ó Î·È ÓÂÔÊÒÙÈÛÙË ÛÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›·, Ë ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË ‰È·ı¤ÙÂÈ ¤ÌÂÈÚÔ˘˜ ·›ÎÙ˜, ÈηÓÔ‡˜ Ó· ÙË ‰È·ÙËÚ‹ÛÔ˘Ó Û’ ·˘Ù‹. 줂·È·, Ë Û˘Ó¤¯ÂÈ· Â›Ó·È ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ‰‡ÛÎÔÏË Î·È Ë ‚ÔÏÈÒÙÈÎË ÔÌ¿‰· ÔÊ›ÏÂÈ Ó· ·Ó‚¿ÛÂÈ ·ÎfiÌË ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÙËÓ ·fi‰ÔÛ‹ Ù˘. Δ· ÚÒÙ· Ù˘ ‰Â›ÁÌ·Ù· ¿ÓÙˆ˜ Â›Ó·È ıÂÙÈο.

¶Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÙ›

π¢ƒø™∂ Ô “£Ú‡ÏÔ˜” ÁÈ· Ó· ο̄ÂÈ ÙËÓ ·ÓÙ›ÛÙ·ÛË ÙÔ˘ Ì·-

¶√§ÀΔπª√ ‚·ıÌfi ‹ÚÂ Ë ∞∂∫ ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË ·fi ÙÔÓ ÕÚË, ÂÓÒ ·Ó ‹Ù·Ó ÈÔ ÚÔÛÂÎÙÈ΋ ÛÙËÓ ÙÂÏÈ΋ ÚÔÛ¿ıÂÈ·, ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ›¯Â ...·Ô‰Ú¿ÛÂÈ Ì “‰ÈÏfi” ·fi ÙÔ Ã·ÚÈÏ¿Ô˘. √ ¡¿ÙÛÔ ™ÎfiÎÔ ÁÈ’ ¿ÏÏË ÌÈ· ÊÔÚ¿ ‹Ù·Ó Ô ÎÔÚ˘Ê·›Ô˜ ·›ÎÙ˘ Ù˘ ŒÓˆÛ˘, ÂÓÒ ·ÓÙ›ıÂÙ· Ô ªÏ¿ÓÎÔ ·Ú¤ÌÂÈÓ ÛÙËÓ ÌÂÙÚÈfiÙËÙ·. √ ™ÎfiÎÔ, Â›Ó·È Ì ‰È·ÊÔÚ¿ Ô ÈÔ ÔÈÔÙÈÎfi˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ‹˜ Ô˘ ‰È·ı¤ÙÂÈ ·˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ë ∞∂∫. ∞Ó ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ Ì¿ÏÈÛÙ· ÔÚÈṲ̂Ó˜ ˘ÂÚ‚ÔϤ˜ Î·È Á›ÓÂÈ ÔÈÔ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎfi˜ Î·È ÛÙ·ıÂÚfi˜, Ë ŒÓˆÛË ı· ÌÔÚ¤ÛÂÈ Ó· ¿ÂÈ Î·Ï‡ÙÂÚ·.

ÿÓÂÈ ÔχÙÈÌÔ ¤‰·ÊÔ˜

“ª·‡ÚË” ÛÂÏ›‰·

Δ∏¡ ٤ٷÚÙË ‹ÙÙ· Ù˘ Û ¤ÓÙ ·ÁÒÓ˜ ÁÓÒÚÈÛÂ Ë ∞.∂. ¢ÈÌËÓ›Ô˘, ·˘Ù‹ ÙË ÊÔÚ¿ ·fi ÙÔ ªÔ˘˙¿ÎÈ. √È ¢ÈÌËÓÈÒÙ˜, ·Ó Î·È ¤Î·Ó·Ó ÊÈÏfiÙÈÌË ÚÔÛ¿ıÂÈ· ‰ÂÓ ·¤Ê˘Á·Ó ÙË Ó¤· ·ÒÏÂÈ· ‚·ıÌÒÓ Û’ ¤Ó·Ó Ôχ ‚·Ú‡, ÔÌÔÏÔÁÔ˘Ì¤Óˆ˜, ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ¯ÒÚÔ. ΔÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ÙÔ˘ ¡Ù¤ÓË ∫Ô˘ÎÔ˘‚›ÓÔ˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙËÓ 13Ë ı¤ÛË Ì ÌfiÏȘ ÙÚÂȘ ‚·ıÌÔ‡˜ ÌÂÙ¿ ·fi ¤ÓÙ ·ÁÒÓ˜. £· Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔÛ¤ÍÂÈ Ôχ ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Î·È ¿ÌÂÛ· Ó· ÂȯÂÈÚ‹ÛÂÈ Ó· “ÍÂÎÔÏÏ‹ÛÂÈ” ·fi ÙËÓ ...Ô˘Ú¿ ÙÔ˘ ‚·ıÌÔÏÔÁÈÎÔ‡ ›Ó·Î·.

∏ ·Ú¯‹ ÙÔ˘ Ù¤ÏÔ˘˜ ÍÂΛÓËÛ ÚÔ¯ı¤˜ Î·È Â›ÛËÌ· ÁÈ· ÙËÓ ÈÛÙÔÚÈ΋ ÔÌ¿‰· Ù˘ ∫·ÛÙÔÚÈ¿˜, Ë ÔÔ›· ‰ÂÓ Î·Ù¤‚ËΠӷ ·ÁˆÓÈÛÙ› ÛÙÔ Ì·Ù˜ Ì ÙÔÓ ¶∞√¡∂ ÁÈ· ÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Ù˘ °’ ∂ıÓÈ΋˜. ∏ ÔÌ¿‰· ·fi ÙËÓ ·Ú¯‹ Ù˘ ÛÂ˙fiÓ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ‰ÈÔÈÎËÙÈο Î·È ÔÈÎÔÓÔÌÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·. ∂›Ó·È ¿ÁÓˆÛÙÔ ·Ó ı· ‚ÚÂı› χÛË ÁÈ· Ó· Û˘Ó¯›ÛÂÈ Ó· ·ÁˆÓ›˙ÂÙ·È. ∏ ΢ÂÏÏÔ‡¯Ô˜ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ ÙÔ 1980 ÂÚÓ¿ ‰Ú·Ì·ÙÈΤ˜ ÛÙÈÁ̤˜. ∫È Â›Ó·È Ú·ÁÌ·ÙÈο Îڛ̷...


28

TƒπΔ∏ 27 O∫Δøμƒπ√À 2009

™√À¶∂ƒ §π°∫∞

¢‡ÛÎÔϘ ӛΘ ÁÈ· ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi Î·È √Ï˘ÌÈ·Îfi ª∂ ӛΘ ÚÔ¯ÒÚËÛ·Ó Î·È ÛÙËÓ 8Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ Ù˘ ™Ô‡ÂÚ §›Áη ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜ Î·È √Ï˘ÌÈ·Îfi˜, Ì ÙÔ˘˜ ‰‡Ô “·ÈÒÓÈÔ˘˜” Ó· ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó ÛÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹ ÙÔ˘ ‚·ıÌÔÏÔÁÈÎÔ‡ ›Ó·Î·, ÂÓÓ¤· ‚·ıÌÔ‡˜ ÌÚÔÛÙ¿ ·fi ÙÔÓ ÙÚ›ÙÔ Ù˘ ηٿٷ͢ ÕÚË.. √È “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔÈ” ‰˘ÛÎÔχÙËÎ·Ó ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙÔÓ ∂ÚÁÔÙ¤ÏË. μÚ¤ıËÎ·Ó ›Ûˆ ÛÙÔ ÛÎÔÚ, ·ÏÏ¿ ÈÛÔÊ¿ÚÈÛ·Ó Ì ÙÔÓ ª‹ÙÚÔÁÏÔ˘ Î·È ‹Ú·Ó ÙË Ó›ÎË Ì 21 ¯¿ÚË ÛÙÔ ÁÎÔÏ ÙÔ˘ ¡ÙÔ˘ÓÙÔ‡ ÛÙÔ 85’. ŸÛÔ ÁÈ· ÙÔÓ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi Î·È ÂΛÓÔ˜ ‚Ú¤ıËΠ۠‰‡ÛÎÔÏË ı¤ÛË ÎfiÓÙÚ· ÛÙÔÓ ¶∞√∫, ·ÏÏ¿ Ì ÛÎfiÚÂÚ ÙÔÓ ∫·ÙÛÔ˘Ú¿ÓË ¤ÊÙ·Û ÛÙËÓ ÂÈÙ˘¯›· Ì 2-1. ∂ӉȿÌÂÛ· ·fi Ù· Ù¤ÚÌ·Ù· ÙÔ˘ ‰ÈÂıÓÔ‡˜ ̤ÛÔ˘ ›¯Â ÈÛÔÊ·Ú›ÛÂÈ ÁÈ· ÙÔÓ “¢ÈΤʷÏÔ ÙÔ˘ ‚ÔÚÚ¿” Ô μÈÂ˚Ú›ÓÈ·. ™ÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË ÕÚ˘ Î·È ∞∂∫ ·Ó·‰Â›¯ıËÎ·Ó ÈÛfi·ÏÔÈ 1-1, ÂÓÒ ·fi Ù· ¿ÏÏ· Ì·Ù˜ ͯÒÚÈÛ·Ó Ù· “‰ÈÏ¿” ÙÔ˘ ∞ÙÚÔÌ‹ÙÔ˘ (2-1 ÙÔÓ ∞ÛÙ¤Ú· ΔÚ›ÔÏ˘) Î·È Ù˘ §¿ÚÈÛ·˜ (3-1 ÙÔÓ ¶·ÓıÚ·ÎÈÎfi). Δ¤ÏÔ˜, Ì ÂÈÙ˘¯›· ˘ÂÚ·Û›ÛÙËÎ·Ó ÙËÓ ¤‰Ú· ÙÔ˘˜ Ô ¶·ÓÈÒÓÈÔ˜ (3-1 ÙÔÓ ¶∞™ °È¿ÓÓÈÓ·), Ô §Â‚·‰ÂÈ·Îfi˜ (1-0 ÙÔÓ ∏Ú·ÎÏ‹) Î·È Ë •¿ÓıË (2-1 ÙËÓ ∫·‚¿Ï·). Δ· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Î·È ÔÈ ÛÎfiÚÂÚ ÛÙÔ˘˜ ·ÁÒÓ˜ Ù˘ 8˘ Ë̤ڷ˜, ÁÈ· ÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Ù˘ ™Ô‡ÂÚ §›Áη˜ ¤¯Ô˘Ó ˆ˜ ÂÍ‹˜: ∞ÛÙ¤Ú·˜ ΔÚ.-∞ÙÚfiÌËÙÔ˜ . . . . . 1-2 (82’ ∫·Ô‡ÓÔ˜ - 31’ ∞Ó·ÛÙ·Û¿ÎÔ˜, 47’ ¶ÂÚfiÓÂ) √Ï˘ÌÈ·Îfi˜-∂ÚÁÔÙ¤Ï˘ . . . . . . 2-1 (38’ ª‹ÙÚÔÁÏÔ˘, 85’ ¡ÙÔ˘ÓÙÔ‡ - 23’ ™·ÛÈ·Û‚›ÏÈ) ¶·ÓÈÒÓÈÔ˜-¶∞™ °È¿ÓÓÈÓ· . . . . .3-1 (16’ °Ô˘Ó‰Ô˘Ï¿Î˘, 23’ ª¿Ï·Ì·Ó, 72’ ∫·ÛÙÂÏÈfiÓ - 15’ ¡ÙÈÌ·Ï¿) §Â‚·‰ÂÈ·Îfi˜-∏Ú·ÎÏ‹˜ . . . . . . .1-0 (6’ ªÔ˘ÏfiÔ˘ÏÔ˜) ¶·ÓıÚ·ÎÈÎfi˜-§¿ÚÈÛ· . . . . . . . . .1-3 (85’ ÂÓ. ƒÔÌ¤Ú - 30’ ªÂÏ›ÛÛ˘, 32’ ∞ÌÔ˘¯·Ù˙›Ú·, 41’ ™›ÌÈÙ˜) ÕÚ˘-∞∂∫ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-1 (5’ ∞ÌÚ¤Ô˘ - 48’ ™ÎfiÎÔ) ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜-¶∞√∫ . . . . . . . .2-1 (23’, 71’ ∫·ÙÛÔ˘Ú¿Ó˘ - 39’ μÈÂ˚Ú›ÓÈ·) •¿ÓıË-∫·‚¿Ï· . . . . . . . . . . . . . . .2-1 (61’ ™ÙÚÌ·, 85’ μ¿ÏÏ·˜ - 35’ πˆ¿ÓÓÔ˘)

∏ ‚·ıÌÔÏÔÁ›· (Û 8 ·ÁÒÓ˜) 1. √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ 2. ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜ 3. ÕÚ˘ 4. ¶∞√∫ 5. ∂ÚÁÔÙ¤Ï˘ 6. ¶·ÓÈÒÓÈÔ˜ 7. ∞∂∫ 8. ∫·‚¿Ï· 9. ∞ÛÙ¤Ú·˜ ΔÚ. 10. •¿ÓıË 11. ¶∞™ °È¿ÓÓÈÓ· 12. §¿ÚÈÛ· 13. ∞ÙÚfiÌËÙÔ˜ 14. ∏Ú·ÎÏ‹˜ 15. §Â‚·‰ÂÈ·Îfi˜ 16. ¶·ÓıÚ·ÎÈÎfi˜

15-3 16-4 8-6 9-5 13-10 9-8 8-8 8-8 10-12 5-7 7-9 8-11 9-9 6-10 5-14 5-17

22 22 13 12 12 11 11 11 11 10 9 9 8 7 7 1

∏ ÂfiÌÂÓË ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ™¿‚‚·ÙÔ 31/10 16.45 §¿ÚÈÛ·-ÕÚ˘ 16.45 ¶∞√∫-•¿ÓıË 19.00 ∞ÙÚfiÌËÙÔ˜-√Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ∫˘Úȷ΋ 1/11 14.30 ∏Ú·ÎÏ‹˜-∞ÛÙ¤Ú·˜ ΔÚ. 14.30 ∫·‚¿Ï·-¶·ÓıÚ·ÎÈÎfi˜ 14.30 ¶∞™ °È¿ÓÓÈÓ·-§Â‚·‰ÂÈ·Îfi˜ 16.45 ∂ÚÁÔÙ¤Ï˘-∞∂∫ 19.00 ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜-¶·ÓÈÒÓÈÔ˜

ΔÔ EXTRA 5 √π Ù˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÙÔ˘ EXTRA 5: 5, 25, 27, 28, 29.

ΔÔ SUPER 3 √ Ù˘¯ÂÚfi˜ ·ÚÈıÌfi˜ ÙÔ˘ SUPER 3 ÛÙËÓ ÚÒÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ ÎÏ‹ÚˆÛË ‹Ù·Ó 4 5 3, ÛÙËÓ ‰Â‡ÙÂÚË 4 7 7 Î·È ÛÙËÓ ÙÚ›ÙË 6 7 6.

ª∂ ¶√§§∂™ ∞§§∞°∂™ ∞Àƒπ√ √ ¶∞√ ™Δ√ ¶∞πáπ¢π ∫À¶∂§§√À ª∂ Δ√¡ ∂√ƒ¢∞´∫√

°’ ∂£¡π∫∏

•ÂÎÔ˘Ú¿˙ÂÈ ·›ÎÙ˜ Ô ΔÂÓ ∫¿ÙÂ

™Ù·ıÂÚ¿ ÚÒÙË Ë ∂·ÓˆÌ‹ ™Δ∏¡ ÎÔÚ˘Ê‹ ÙÔ˘ ‚ÔÚ›Ԣ ÔÌ›ÏÔ˘ Ù˘ °’ ÂıÓÈ΋˜ ηÙËÁÔÚ›·˜ ·Ú¤ÌÂÈÓÂ Ë ∂·ÓˆÌ‹, ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÂÓÙfi˜ ¤‰Ú·˜ Ó›ÎË Ì 2-0 Â› ÙÔ˘ ª·Î‰ÔÓÈÎÔ‡. μ¤ÚÔÈ· Î·È ∂ıÓÈÎfi˜ ºÈÏ. ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó ÛÙË ‚·ıÌÔÏÔÁ›·. ™ÙÔ ÓfiÙÈÔ fiÌÈÏÔ Ô μ‡˙·˜ ªÂÁ¿ÚˆÓ Ô‰ËÁ› ÙËÓ ÎÔ‡ÚÛ·, ÌÂÙ¿ ÙË Ó›ÎË Ô˘ ÛËÌ›ˆÛ Â› ÙÔ˘ ∞Ù۷ϤÓÈÔ˘ Ì 2-0, ÛÂ Û˘Ó¿ÚÙËÛË Ì ÙËÓ ÚÒÙË ‹ÙÙ· Ù˘ ∫·ÏÏÈı¤·˜ ÛÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· (·fi ÙÔÓ ¶∞√ ƒÔ˘Ê. ™˘ÓÔÙÈο Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Ù˘ 6˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ ÛÙËÓ °’ ∂ıÓÈ΋ ¤¯Ô˘Ó ˆ˜ ÂÍ‹˜:

 ÔÏϤ˜ ·ÏÏ·Á¤˜ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ·Ú·Ù·¯ı› Ô ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜ ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙÔÓ ∂ÔÚ‰·˚Îfi, ÁÈ· ÙÔ ∫‡ÂÏÏÔ ∂ÏÏ¿‰Ô˜. √ ÃÂÓÎ ΔÂÓ ∫¿Ù ı· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ Û ·ÚÎÂÙ¤˜ ·ÏÏ·Á¤˜, ı¤ÏÔÓÙ·˜ Ó· ÍÂÎÔ˘Ú¿ÛÂÈ ÙÔ˘˜ ·›ÎÙ˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÙÚ·‚‹ÍÂÈ... ÎÔ˘› ÛÙȘ ̤¯ÚÈ ÙÒÚ· ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜.

ª

™Â ·˘Ù‹ ÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›· ·Ó‹ÎÔ˘Ó ÔÈ ™·ÚȤÁÎÈ, ™˘ÚfiÔ˘ÏÔ˜, ∫·ÙÛÔ˘Ú¿Ó˘, ∫·Ú·ÁÎÔ‡Ó˘ Î·È ™·ÏÈÁÁ›‰Ë˜, ÂÓÒ ÂÎÙfi˜ ı· Ì›ÓÂÈ Î·È Ô ∑ÈÏÌ¤ÚÙÔ ™›Ï‚·, Ô ÔÔ›Ô˜ ¤¯ÂÈ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÙ› ÛÙÔÓ ÒÌÔ (ıÏ¿ÛË ‰Â˘Ù¤ÚÔ˘ ‚·ıÌÔ‡ ÛÙÔÓ ˘·Î¿ÓıÈÔ Ì˘ ÙÔ˘ ·ÚÈÛÙÂÚÔ‡ ÙÔ˘ ¯ÂÚÈÔ‡). √ μÚ·˙ÈÏÈ¿ÓÔ˜ ̤ÛÔ˜ ı· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ Û˘ÓÙËÚËÙÈ΋ ·ÁˆÁ‹ ÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ Ë̤Ú˜. √È ÚÔ·Ó·ÊÂÚı¤ÓÙ˜ ‹Ú·Ó ‰È‹ÌÂÚÔ ÚÂfi (¢Â˘Ù¤Ú·-ΔÚ›ÙË) Î·È ÂÎÙfi˜ ·ÚfiÔÙÔ˘ ‰ÂÓ ı· Ù·Íȉ¤„Ô˘Ó ÛÙË ª·Î‰ÔÓ›·. √ ÃÂÓÎ ΔÂÓ ∫¿Ù ·ÔÊ¿ÛÈÛ ӷ ‰ÒÛÂÈ ÚÂfi ¯ı˜ ÛÙÔ˘˜ 18 ·›ÎÙ˜ Ô˘ ‹Ù·Ó ÛÙËÓ ·ÔÛÙÔÏ‹ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË Ù˘ ∫˘Úȷ΋˜ ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙÔÓ ¶∞√∫. √È ˘fiÏÔÈÔÈ ÚÔÔÓ‹ıËÎ·Ó Î·ÓÔÓÈο ÏËÓ ÙÔ˘ ™Ù¤ÚÁÔ˘ ª·Ú›ÓÔ˘, Ô˘ ¤Î·Ó ·ÙÔÌÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ·. £¤ÛË ÛÙËÓ ÂÓ‰Âο‰· Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÛÙÔ ·È¯Ó›‰È ÙÔ˘ ∫˘¤ÏÏÔ˘ ‰ÈÂΉÈÎÔ‡Ó ÔÈ ™Â˚Ù·Ú›-

1Ô˜ fiÌÈÏÔ˜ ∫fiÚÈÓıÔ˜-¶·Ó·¯·˚΋˜ . . . . . . . 0-2 ∞Ù۷ϤÓÈÔ˜-μ‡˙·˜ . . . . . . . . . . . 0-2 √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ÃÂÚÛ.¶·Ó·ÈÁÈ¿ÏÂÈÔ˜ . . . . . . . . . . . . . . .1-0 ∞Á. ¶·Ú·Û΢‹-∞›·˜ ™·Ï. . . . .1-0 ¶∞√ ƒÔ˘Ê-∫·ÏÏÈı¤· . . . . . . . . . 1-0 ∞ÛÚfi˘ÚÁÔ˜-÷˚‰¿ÚÈ . . . . . . .3-2 ¶Ï·Ù·ÓÈ¿˜-∑¿Î˘ÓıÔ˜ . . . . . . . .0-1 ¶·Ó·ÚÁÂÈ·Îfi˜-∫ÂÚ·˘Ófi˜ ∫ÂÚ. 2-1 ƒÂfi: ™·ÚˆÓÈÎfi˜

∏ ‚·ıÌÔÏÔÁ›· (Û 6 ·ÁÒÓ˜)

‰Ë˜, ∫·ÓÙ¤, ¢¿ÚÏ·˜, ™ÈÌ¿Ô, ÃÚÈÛÙÔ‰Ô˘ÏfiÔ˘ÏÔ˜, ¶ÂÙÚfiÔ˘ÏÔ˜ Î·È ƒÔ˘Î¿‚ÈÓ·, ÂÓÒ Î¿Ùˆ ·fi Ù· ‰ÔοÚÈ· Èı·Ófiٷٷ ı· ÂÈÛÙÚ¤„ÂÈ Ô °Î·Ï›ÓÔ‚ÈÙ˜. ™ÙÔ ÌÂٷ͇, Ô °ÈfiÛÔ˘ ™·ÚȤ-

ÁÎÈ, Ô ÔÔ›Ô˜ Û˘ÌÏ‹ÚˆÛ ٤ÛÛÂÚȘ ΛÙÚÈÓ˜ οÚÙ˜, ı· ÂÎÙ›ÛÂÈ ÙËÓ ÔÈÓ‹ ÙÔ˘ ÙËÓ 10Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ Ë̤ڷ Ù˘ ™Ô‡ÂÚ §›Áη, ÛÙÔÓ ·ÁÒÓ· §Â‚·‰ÂÈ·Îfi˜ - ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜ * ∞ÒÓ ı· Â›Ó·È Ô ª›Ï·Ó ª¿-

ÚÔ˜ ·fi ÙËÓ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË Ù˘ °·Ï·Ù·Û·Ú¿È Ì ÙÔÓ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi, ÛÙÔ “∞Ï› ™¿ÌÈ °ÂÓ” , ÁÈ· ÙÔ Europa League. √ ΔÛ¤¯Ô˜ ÊÔÚ ˘¤ÛÙË Î¿Ù·ÁÌ· ÛÙÔ ÌÂٷٿÚÛÈÔ Î·È ı· Ì›ÓÂÈ ÂÎÙfi˜ ‰Ú¿Û˘ ÁÈ· 2-3 Ì‹Ó˜.

ªÂ ÂÏÏ›„ÂȘ Ô ¶∞√∫ ÛÙËÓ ∫Ú‹ÙË

ÙÔ˘ ÛÙÔ Ì·Ù˜ ÎfiÓÙÚ· ÛÙÔÓ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi) μÏ¿ÓÙ·Ó ÿ‚ÈÙ˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙÔ˘˜ ÙÚ·˘Ì·Ù›Â˜ ∑Ï¿Ù·Ó ªÔ˘ÛÏ›ÌÔ‚ÈÙ˜, §Ô‡ÛÈÔ ºÈÏÔ̤ÓÔ Î·È ªÔ¯¿ÌÂÓÙ ∞ÌÔ˘Ì·Î¿ÚÈ. √È 18 ·›ÎÙ˜ Ô˘ Â›Ó·È ‰È·ı¤ÛÈÌÔÈ ÁÈ· ÙÔ ·È¯Ó›‰È Ô˘ ı· ‰ÈÂÍ·¯ı› ÛÙÔ Á‹Â‰Ô ÙÔ˘ √º∏ Â›Ó·È ÔÈ: ∫Ú¤ÛÈÙ˜, ∫Ô˘Ù˙·‚·Û›Ï˘, ΔÛÈÚ›ÏÔ, ∫ÔÓÙÚ¤Ú·˜, °Î·ÚÛ›·, §›ÓÔ, ªÔ˘Ó, ™·‚›ÓÈ, ™ÔÚϤÓ, ™Ó¿Ô˘ÙÛÓÂÚ, μÂÚfiÓ, μÈÂ˚Ú›ÓÈ·, μÈÙfiÏÔ, ∞Ú·Ì·Ù˙‹˜, ∫Ô˘ÙÛÈ·ÓÈÎÔ‡Ï˘, ª·ÏÂ˙¿˜, ¶·¿˙ÔÁÏÔ˘ Î·È ºˆÙ¿Î˘. ∏ ·ÔÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘ ¶∞√∫ ı· ·Ó·¯ˆÚ‹ÛÂÈ Û‹ÌÂÚ· ÙÔ Úˆ› (9.20) ÁÈ· ÙËÓ ∫Ú‹ÙË Î·È ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ (15.30) ı· ÚÔÔÓËı› ÛÙȘ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ¶·ÁÎÚËÙ›Ô˘.

Δ

ÛÈṲ̂ÓÔ˜ Ó· ·Ï¤„ÂÈ ÁÈ· ÌÈ· ı¤ÛË ÛÙËÓ ÂÓ‰Âο‰· Ù˘ ƒÂ¿Ï ª·‰Ú›Ù˘. “™ÙËÓ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· ‰ÂÓ ‹ÌÔ˘Ó ¤ÙÔÈÌÔ˜ Î·È ‰ÂÓ Ù· ‹Á· ηϿ ÛÙȘ ÚÔÔÓ‹ÛÂȘ. ΔÒÚ· Â›Ì·È ¯·ÚÔ‡ÌÂÓÔ˜ Î·È ı¤Ïˆ Ó· ·ԉ›͈ fiÙÈ ÌÔÚÒ Ó· Â›Ì·È ÛËÌ·ÓÙÈÎfi˜ ÁÈ· ÙËÓ ÔÌ¿‰·. √ ÚÔÔÓËÙ‹˜ ÌÔ˘ ¤‰ˆÛ ¯ÚfiÓÔ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÛÙ· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ·È¯Ó›‰È·. £¤Ïˆ Ó· ÂÎÌÂÙ·ÏÏ¢ÙÒ Î¿ı ¢ηÈÚ›· Î·È Ó· ·ÁˆÓÈÛÙÒ Â‰Ò. •¤Úˆ fiÙÈ Â›Ó·È ‰‡ÛÎÔÏÔ ·ÏÏ¿ ı· ·Ï¤„ˆ” ‰‹ÏˆÛÂ Ô √Ï-

2Ô˜ fiÌÈÏÔ˜ ∂ıÓÈÎfi˜ ºÈÏ.-μÈÛ·ÏÙÈ·Îfi˜ . . . . 2-1 ∂·ÓˆÌ‹-ª·Î‰ÔÓÈÎfi˜ . . . . . .2-0 μ¤ÚÔÈ·-¢fiÍ· ∫Ú. . . . . . . . . . . . . 2-0 £ÂÚÌ·˚Îfi˜-¡›ÎË μ. . . . . . . . . . .1-0 ¶˘ÚÛfi˜ °Ú.-ºˆÎÈÎfi˜ . . . . . . . . . 1-0 ΔڛηϷ-∂ÔÚ‰·˚Îfi˜ . . . . . . . . . .3-0 °È·ÓÓÈÙÛ¿-√‰˘ÛÛ¤·˜ ∞Ó. . . . . . 3-2 ¶∞√¡∂-∫·ÛÙÔÚÈ¿ . . . . . . .3-0 ·.· ƒÂfi: ∫Ô˙¿ÓË

∏ ‚·ıÌÔÏÔÁ›· (Û 6 ·ÁÒÓ˜)

¢È·„‡‰ÂÈ ÁÈ· ΔÛ¤ÏÛÈ Ô º·Ó ¡ÙÂÚ º¿·ÚÙ · ÛÂÓ¿ÚÈ·, Ô˘ ÙÔÓ ¤ÊÂÚÓ·Ó ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ΔÛ¤ÏÛÈ, ¤Û¢Û ӷ ‰È·„‡ÛÂÈ Ô ƒ¿Ê·ÂÏ º·Ó ¡ÙÂÚ º¿·ÚÙ. √ √ÏÏ·Ó‰fi˜ ‹Ù·Ó ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ ÛÙË Ï›ÛÙ· ÙˆÓ ˘fi ·Ú·¯ÒÚËÛË ·ÈÎÙÒÓ, ·ÏÏ¿ ·ÚfiÏ· ·˘Ù¿ ·Ú¤ÌÂÈÓ ÛÙË “μ·Û›ÏÈÛÛ·” Û ·ÓÙ›ıÂÛË Ì ÙÔ˘˜ Û˘Ì·ÙÚÈÒÙ˜ ÙÔ˘, ÕÚÈÂÓ ƒfiÌÂÓ Î·È °Ô˘¤ÛÏÂ˚ ™Ó¿ÈÓÙÂÚ Ô˘ ÂÁη٤ÏÂÈ„·Ó ÙË ª·‰Ú›ÙË. Δ·˘Ùfi¯ÚÔÓ· Ô 26¯ÚÔÓÔ˜ ÂÈıÂÙÈÎfi˜ ̤ÛÔ˜ ¤‰ÂÈÍ ·ÔÊ·-

15 14 12 12 10 9 8 8 7 7 7 7 5 5 5 4 0

™ËÌ: ™·ÚˆÓÈÎfi˜, ¶·Ó·ÈÁÈ¿ÏÂÈÔ˜, √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ÃÂÚÛÔÓ‹ÛÔ˘, ∫fiÚÈÓıÔ˜, ¶∞√ ƒÔ˘Ê Î·È ∫·ÏÏÈı¤· ¤¯Ô˘Ó ¤Ó· Ì·Ù˜ ÏÈÁfiÙÂÚÔ.

∂¡ √æ∂π Δ∏™ ∞Àƒπ∞¡∏™ ∞¡∞ª∂Δƒ∏™∏™ ª∂ Δ√¡ √º∏

ÏÏÈ‹˜ ı· ·Ú·Ù·¯ı› Ô ¶∞√∫ ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙÔÓ √º∏ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Ù˘ ΔÂÙ¿ÚÙ˘ (14.15) ÛÙÔ ∏Ú¿ÎÏÂÈÔ ÁÈ· ÙÔ ∫‡ÂÏÏÔ ∂ÏÏ¿‰Ô˜. √ ∫ÒÛÙ·˜ ÷ÏÎÈ¿˜ ¤¯ÂÈ ÂÓԯϋÛÂȘ ÛÙÔÓ ·ÚÈÛÙÂÚfi ‰ÈΤʷÏÔ Î·È ‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ·ÁˆÓÈÛÙ› (·ÔÎÏ›ÛÙËÎ Ù˘ ·ÔÛÙÔÏ‹˜). ΔËÓ ÂÛÙ›· Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ı· ˘ÂÚ·ÛÈÛÙ› Î·È ¿ÏÈ Ô ¡Ù¿ÚÈÔ ∫Ú¤ÛÈÙ˜. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, Ô ™¤ÚÙ˙ÈÔ ∫ÔÓÛÂ˚Û¿Ô ˘ÔʤÚÂÈ ·fi Ì›· ıÏ¿ÛË ÛÙÔÓ ÚÔÛ·ÁˆÁfi, Ô˘ ˘¤ÛÙË ÛÙËÓ ÚÔfiÓËÛË Ù˘ ¶·Ú·Û΢‹˜, ÌÂ Û˘Ó¤ÂÈ· Ó· Ù›ıÂÙ·È ÂÎÙfi˜ Ï¿ÓˆÓ ÙÔ˘ ºÂÚÓ¿ÓÙÔ ™¿ÓÙÔ˜. √ ¶ÔÚÙÔÁ¿ÏÔ˜ Ù¯ÓÈÎfi˜ ‰ÂÓ ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÈ Â›Û˘ ÛÙÔÓ ÙÈ̈ÚË̤ÓÔ (ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·Ô‚ÔÏ‹

1. μ‡˙·˜ 9-3 2. ¶·Ó·¯·˚΋ 12-6 3. ∫·ÏÏÈı¤· 6-2 4. ∑¿Î˘ÓıÔ˜ 6-5 5. ∫ÂÚ·˘Ófi˜ ∫ÂÚ. 7-5 6. ∞Á. ¶·Ú·Û΢‹ 8-4 7. ¶∞√ ƒÔ˘Ê 7-5 8. ¶·Ó·ÚÁÂÈ·Îfi˜ 5-4 9. ∫fiÚÈÓıÔ˜ 4-4 10. ¶·Ó·ÈÁÈ¿ÏÂÈÔ˜ 4-4 11. ∞ÛÚfi˘ÚÁÔ˜ 4-7 12. √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ÃÂÚÛ. 4-5 13. ∞Ù۷ϤÓÈÔ˜ 6-8 14. ∞›·˜ ™·Ï. 1-3 15. ¶Ï·Ù·ÓÈ¿˜ 4-11 16. ÷˚‰¿ÚÈ 10-10 17. ™·ÚˆÓÈÎfi˜ 1-12

Ï·Ó‰fi˜. ™ÙÔ ÌÂٷ͇, Ô ¶ÔÚÙÔÁ¿ÏÔ˜ ·Ì˘ÓÙÈÎfi˜ Ù˘ ƒÂ¿Ï ª·‰Ú›Ù˘, ¶¤Â, ‰ÂÓ ÛÙ¤ÎÂÙ·È ÛÙȘ ·Ô˘Û›Â˜ Ù˘ ƒÂ¿Ï ÁÈ· Ó· ‰ÈηÈÔÏÔÁ‹ÛÂÈ Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¿Û¯ËÌ· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Ù˘ “‚·Û›ÏÈÛÛ·˜” . √ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ‹˜ Ù˘ ÈÛ·ÓÈ΋˜ ÔÌ¿‰·˜ ÂÎÙÈÌ¿ ˆ˜ Ë ƒÂ¿Ï ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÓÈοÂÈ Î¿ı ·ÓÙ›·ÏÔ, ·Ú¿ ÙȘ ·Ô˘Û›Â˜ Ù˘ ·ÏÏ¿ Î·È ˆ˜ οı ·›ÎÙ˘ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È ÂÙÔÈÌÔfiÏÂÌÔ˜ fiÔÙ ÙÔ˘ ˙ËÙËı›.

“∫¿ı ·›ÎÙ˘ Ù˘ ƒÂ¿Ï Â›Ó·È ÈηÓfi˜ Ó· ·ÁˆÓÈÛÙ› ·Ó¿ ¿Û· ÛÙÈÁÌ‹ ÛÙË ‚·ÛÈ΋ ÂÓ‰Âο‰·. ¢ÂÓ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ó· ÌÈÏ¿Ì ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·fiÓÙ˜, Ú¤ÂÈ Ó· ÌÈÏ¿Ì ÁÈ· ÂÌ¿˜ Ô˘ ·›˙Ô˘ÌÂ. ∞¤Ó·ÓÙÈ ÛÙË ÃȯfiÓ ‰Ô˘Ï¤„·Ì ÛÎÏËÚ¿, ‰ÒÛ·Ì ̿¯Ë ÁÈ· ÙË Ó›ÎË, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ‹Ì·ÛÙ·Ó ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎÔ› ÛÙËÓ ÙÂÏÈ΋ ÚÔÛ¿ıÂÈ·. ™Ùfi¯Ô˜ Ì·˜ ‹Ù·Ó Ë Ó›ÎË Î·È ÔÈ ÙÚÂȘ ‚·ıÌÔ›. øÛÙfiÛÔ Î·Ù·Ê¤Ú·Ì ӷ ¿ÚÔ˘Ì ¤Ó·Ó ‚·ıÌfi” , ‹Ù·Ó Ù· ÏfiÁÈ· ÙÔ˘ ‰ÈÂıÓ‹ ·Ì˘ÓÙÈÎÔ‡.

1. ∂·ÓˆÌ‹ 2. μ¤ÚÔÈ· 3. ∂ıÓÈÎfi˜ ºÈÏ. 4. ºˆÎÈÎfi˜ 5. ∂ÔÚ‰·˚Îfi˜ 6. °È·ÓÓÈÙÛ¿ 7. ¶∞√¡∂ 8. ΔڛηϷ 9. ¶˘ÚÛfi˜ °Ú. 10. ª·Î‰ÔÓÈÎfi˜ 11. √‰˘ÛÛ¤·˜ ∞Ó. 12. ∫Ô˙¿ÓË 13. μÈÛ·ÏÙÈ·Îfi˜ 14. ¡›ÎË μ. 15. £ÂÚÌ·˚Îfi˜ 16. ¢fiÍ· ∫Ú. 17. ∫·ÛÙÔÚÈ¿

8-2 5-1 5-4 6-3 5-6 8-6 7-3 5-1 4-5 3-4 11-7 3-4 4-6 3-5 4-8 3-8 1-12

14 11 11 10 10 9 9 9 9 8 8 5 5 4 4 3 1

™ËÌ: ∫·ÛÙÔÚÈ¿, ¡›ÎË μ., ∫Ô˙¿ÓË, ΔڛηϷ, °È·ÓÓÈÙÛ¿ Î·È ºˆÎÈÎfi˜ ¤¯Ô˘Ó ¤Ó· Ì·Ù˜ ÏÈÁfiÙÂÚÔ.

∏ ÂfiÌÂÓË ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ μÈÛ·ÏÙÈ·Îfi˜-ª·Î‰ÔÓÈÎfi˜ ¢fiÍ· ∫Ú.-∂ıÓÈÎfi˜ ºÈÏÈ. ¡›ÎË μ.-∂·ÓˆÌ‹ ºˆÎÈÎfi˜-£ÂÚÌ·˚Îfi˜ ∂ÔÚ‰·˚Îfi˜-∫Ô˙¿ÓË ∫·ÛÙÔÚÈ¿-¶˘ÚÛfi˜ °Ú. √‰˘ÛÛ¤·˜-ΔڛηϷ °È·ÓÓÈÙÛ¿-¶∞√¡∂ ƒÂfi: μ¤ÚÔÈ·


¶ÔÏÈÙÈÛÌfi˜/

∂∫£∂™∂π™, ¶∞ƒ∞™Δ∞™∂π™

— ∏ ºÏfiÁ· ª·ÁÓËÛ›·˜, Ô ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ∞ÔÊÔ›ÙˆÓ Ù˘ ∂ÏÏËÓÔÁ·ÏÏÈ΋˜ ™¯ÔÏ‹˜ “ÕÁÈÔ˜ πˆÛ‹Ê ÙÔ˘ μfiÏÔ˘” Î·È ÙÔ §‡ÎÂÈÔ ∂ÏÏËÓ›‰ˆÓ μfiÏÔ˘ ÔÚÁ·ÓÒÓÔ˘Ó ·ÚÔ˘Û›·ÛË ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘ “ª¿Ó˜ ·fi º§√°∞” Ù˘ ™fiÓÈ·˜ ∂˘ı˘ÌÈ¿‰Ô˘-¶··ÛÙ·‡ÚÔ˘, ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· 2 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘, 7 Ì.Ì. ÛÙÔ ∞¯›ÏÏÂÈÔ, ·Ú·Ï›· μfiÏÔ˘. £· ·Ú¢ÚÂı› Ô ·Ú¯ÈÌ·Ó‰Ú›Ù˘ ∂ÈÚËÓ·›Ô˜ ÷Ù˙Ë¢ÊÚ·ÈÌ›‰Ë˜, ÈÂÚÔ΋ڢη˜-Â›ÎÔ˘ÚÔ˜ ηıËÁËÙ‹˜ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ¢˘ÙÈ΋˜ ª·Î‰ÔÓ›·˜. ∂˘ÁÂÓÒ˜ Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ Ë ·Ú·‰ÔÛȷ΋ ¯ÔÚˆ‰›· ÙÔ˘ √Ì›ÏÔ˘ ∂Ú¢ÓÒÓ ¶ËÏ›Ô˘. — ¶ÚˆÙfiÙ˘Ë ¤ÎıÂÛË ·fi ›Ó·Î˜ ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋˜ ·fi ·ÔÍËڷ̤ӷ Ê˘Ù¿ - ÏÔ˘ÏÔ‡‰È· ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ Ô Î·ÏÏÈÙ¤¯Ó˘ ¢È·Ì¿ÓÙ˘ ∂ÌÌ·ÓÔ˘‹Ï ÛÙËÓ ¤ÎıÂÛ‹ ÙÔ˘ ÛÙËÓ Ô‰fi μ·ÛÛ¿ÓË 96 (ÌÂٷ͇ §. μ‡ÚˆÓÔ˜ - ∞Ó·Ï‹„ˆ˜) ̤¯ÚÈ ÙȘ 22 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ (ÒÚ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜: 11-1 Î·È 5-7, ÂÎÙfi˜ ∫˘Úȷ΋˜). ª¤Û· ÛÙÔ 2009 Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ ÙËÓ ÚÒÙË ÙÔ˘ ¤ÎıÂÛË Ì ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋ ·ÔÍËÚ·Ì¤ÓˆÓ Ê˘ÙÒÓ ÛÙÔ “÷Ù˙ËÁÈ¿ÓÓÂÈÔ” ¶ÓÂ˘Ì·ÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ ÛÙË §¿ÚÈÛ·. — ŒÎıÂÛ˘ ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋˜ ÙˆÓ ∞Ó‰Ú¤· °È·ÓÓÔ‡ÙÛÔ˘ Î·È ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ ∫ÔÌÓËÓÔ‡ Ô˘ ı· ‰È·ÚΤÛÂÈ Ò˜ ÙȘ 25 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘, ÛÙÔ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô Valeni Hotel Ù˘ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜. √È Î·ÏÏÈÙ¤¯Ó˜ ηٿÁÔÓÙ·È ·fi ÙË §¿ÚÈÛ· Î·È ·fi ÙË ª·ÁÓËÛ›·. ¢‡Ô ηÏÏÈÙ¤¯Ó˜, Ô ∞Ó‰Ú¤·˜ °È·ÓÓÔ‡ÙÛÔ˜ ·fi ÙË §¿ÚÈÛ· Î·È Ô ∫ÒÛÙ·˜ ∫ÔÌÓËÓfi˜ ·fi ÙÔ μfiÏÔ. — ªÈ· ηϋ ¢ηÈÚ›· Û fiÛÔ˘˜ ¤ˆ˜ Û‹ÌÂÚ· ‰ÂÓ ·fiÏ·˘Û·Ó ÙÔ˘˜ “π¯ÓËÏ¿Ù˜” ı· ¤¯Ô˘Ó fiÛÔÈ ‚ÚÂıÔ‡Ó ÛÙÔ Hayatt ÛÙËÓ ·Ú·Ï›· ∞ÁÚÈ¿˜ Û‹ÌÂÚ· ΔÚ›ÙË Ì ·ÊÔÚÌ‹ Î·È ÙËÓ ·ÚÁ›· Ù˘ ŒÎıÂÛË Ì ı¤Ì· 28˘ √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘. √È “ΔÔ ªÂÙÚfi” ·“π¯ÓËÏ¿Ù˜” Ì ·ÚÎÂÙ¤˜ ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÛÙÔ ÊÈÌÔ˘ÛÈΤ˜ ÚÔÛı¤ÛÂȘ Î·È ÏfiÙ¯ÓÔ ÎÔÈÓfi Ë Ó¤Â˜ ‰È·Û΢¤˜ ¤Ú¯ÔÓÙ·È ˙ˆÁÚ¿ÊÔ˜ ∞Ó·Ó· Ù·Ú¿ÍÔ˘Ó ÙȘ Ó‡¯Ù˜ ÛÙ·Û›· ∑ˆ‹ ™Ô˘ÙÔ˘ ¯ÂÈÌÒÓ·. ∏ ¤Ó·ÚÍË Á›ÏÈÒÙÔ˘ ÛÙÔ ¶ÔÏÈÓÂÙ·È ÛÙȘ 11 ÙÔ ‚Ú¿‰˘ Î·È ÙÈÛÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜. ΔÔ ı¤Ì· Ù˘ ¤ÎıÂÛ˘ ÙËÏ. ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ Â›Ó·È ÙÔ “ªÂÙÚfi”, ‰ËÏÒÓÂÈ Ë ∞Ó·ÛÙ·Û›· ∑ˆ‹ ™Ô˘ÏÈÒÙÔ˘ 2421077433 & Î·È Ò˜ ÙÔ ÂÌÓ‡ÛÙËÎÂ, ηıÒ˜ Ô ÂÓ ÏfiÁˆ ¯ÒÚÔ˜ 6978092200. “Ú·ÁÌ·ÙÒÓÂÈ ÂÚ›ÙÚ·Ó· ¿ÏÏË ÌÈ· ηٿÎÙËÛË Ù˘ — •ÂΛÓËÛ·Ó ÔÈ ·Ú·ÛÙ¿·ÓıÚÒÈÓ˘ Â˘Ê˘˝·˜”. ∏ ¤ÎıÂÛË ı· ‰È·ÚΤÛÂÈ Ì¤ÛÂȘ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ “∏ Δ¤¯ÓË ¯ÚÈ Î·È ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ 6 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 2009. flÚ˜ Ù˘ ∞ÔÏ¿ÓËÛ˘” Ô˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ 9.00 ÙÔ Úˆ› - 9.00 ÙÔ ‚Ú¿‰˘. ·ÔÙÂÏ› ·Ú·ÁˆÁ‹ Ù˘ √Ì¿‰·˜ “∂ÁÚËÁÔÚfi˜” ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔ ¢Ë¶Â£Â μfiÏÔ˘. ΔÔ ¤ÚÁÔ ÂÓÙ¿ÛÛÂÙ·È ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ·Ú·ÛÙ¿ÛÂˆÓ Ù˘ “¡Â·ÓÈ΋˜ ™ÎËÓ‹˜” ÙÔ˘ ¢Ë¶Â£Â μfiÏÔ˘ Î·È ı· ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙ› ÛÙÔ £¤·ÙÚÔ Ù˘ ¶·Ï·È¿˜ ∏ÏÂÎÙÚÈ΋˜ ÙÔÓ π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ ÙÔ˘ 2010, Ì ÙË Ï‹ÍË ÙˆÓ ·Ú·ÛÙ¿ÛÂˆÓ ÙˆÓ “μÚ˘ÎÔϿΈӔ ÙÔ˘ ÿ„ÂÓ Î·È ÙÔ˘ ¢ÈÂıÓÔ‡˜ ºÂÛÙÈ‚¿Ï μfiÏÔ˘. Œˆ˜ Ó· ¤ÚıÂÈ ÛÙÔ μfiÏÔ, Ë ·Ú¿ÛÙ·ÛË ÊÈÏÔÍÂÓÂ›Ù·È ÛÙÔ £¤·ÙÚÔ ALTERA PARS (ª. ∞ÏÂÍ¿Ó‰ÚÔ˘ 123, ∫ÂÚ·ÌÂÈÎfi˜), ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·. — ΔÔ ‚È‚Ï›Ô ÙÔ˘ ∞¯ÈÏϤ· ¶··‰ÈÔÓ˘Û›Ô˘ “™˘Ó·ÓÙ‹ÛÂȘ Ì ¶ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ˜” ı· ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙ› ÛÙȘ 4 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ ÛÙÔ μfiÏÔ Î·È ÛÙȘ 5 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ ÛÙË §¿ÚÈÛ·. ™ÙÔ μfiÏÔ ı· ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙ› ÛÙÔ ∫ÈÓËÌ·ÙÔı¤·ÙÚÔ ∞¯›ÏÏÂÈÔÓ ÛÙȘ 7 ÙÔ ‚Ú¿‰˘, ÛÙȘ 4 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘. ∏ ·ÚÔ˘Û›·ÛË Á›ÓÂÙ·È ·fi ÙË ¡∞ª ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔ ¢∏∫π, ÙÔ ™‡ÏÏÔÁÔ ÁÈ· ÙË ªÂÛÔÁÂȷ΋ ∞Ó·ÈÌ›· Î·È ÙËÓ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈ΋ ŒÓˆÛË ∞ÙfiÌˆÓ Ì ™ÎÏ‹Ú˘ÓÛË ∫·Ù¿ ¶Ï¿Î·˜. — ΔÔ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÙÔ˘ ºÈÏ·ÓıÚˆÈÎÔ‡ ™ˆÌ·Ù›Ԣ “°ËÚÔÎÔÌ›ÔÓ μfiÏÔ˘” ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÂÈ “·ÔÁÂ˘Ì·ÙÈÓfi” ÛÙȘ 9 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ Â.Â. Ë̤ڷ ¢Â˘Ù¤Ú· Î·È ÒÚ· 6 Ì.Ì. ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· Ù˘ §¤Û¯Ë˜ μfiÏÔ˘ “∂͈ڷ˚ÛÙÈ΋” Ô˘ ¢ÁÂÓÒ˜ ·Ú·¯ÒÚËÛ ÙÔ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ·˘Ù‹˜. Δ· ¤ÛÔ‰· Ù˘ ÂΉ‹ÏˆÛ˘ ı· ‰È·ÙÂıÔ‡Ó ÁÈ· ÙȘ ·Ó¿ÁΘ ÙÔ˘ °ËÚÔÎÔÌ›Ԣ. ΔÈÌ‹ ÂÈÛfi‰Ô˘ 10 ¢ÚÒ. — √ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ™˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ˆÓ √∞∂∂ (Δ∂μ∂) μfiÏÔ˘ ¡. ª·ÁÓËÛ›·˜, Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ› ÙȘ οوıÈ ÂΉËÏÒÛÂȘ: - ∫˘Úȷ΋ 1Ë ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘, ÙÔ Î·ıÈÂڈ̤ÓÔ ÌÓËÌfiÛ˘ÓÔ ˘¤Ú ÙˆÓ ·Ôı·ÓfiÓÙˆÓ Û˘Ó·‰¤ÏÊˆÓ ÛÙÔ ªËÙÚÔÔÏÈÙÈÎfi ¡·fi ÙÔ˘ ∞Á. ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘. √ ηʤ˜ ı· ‰Ôı› ÛÙËÓ ∫·Ù·ÎfiÌ‚Ë ÙÔ˘ πÂÚÔ‡ ¡·Ô‡. - ΔËÓ ¶¤ÌÙË 5 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘, ·ÔÁÂ˘Ì·ÙÈÓfi ÛÙËÓ πÂÚ¿ ªÔÓ‹ Ù˘ ÕÓˆ •ÂÓÈ¿˜. - ΔËÓ ¶¤ÌÙË 19 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ ËÌÂÚ‹ÛÈ· ÂΉÚÔÌ‹ ÛÙÔÓ °ÔÚÁÔfiÙ·ÌÔ. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ Î·È ÂÁÁڷʤ˜ ÛÙ· ÁÚ·Ê›· Ì·˜, ÷Ù˙Ë·ÚÁ‡ÚË 1, ÙËÏ. 24210 23789, 10 .Ì. -12 Ì. — º¤ÚÂÙ·È ÂȘ ÁÓÒÛË ÙˆÓ Â˘Ï·‚ÒÓ ÃÚÈÛÙÈ·ÓÒÓ fiÙÈ ÛÙÔÓ πÂÚfiÓ ¡·fiÓ ∞Á›·˜ ∞Ó·ÛÙ·Û›·˜ Ù˘ ƒˆÌ·›·˜ Î·È ∞Á›Ô˘ πˆ¿ÓÓÔ˘ ÙÔ˘ ƒÒÛÔ˘ ÛÙÔ ª·Ï¿ÎÈ (fiÈÛıÂÓ æ˘Á›ˆÓ §È¿Ë ∞.∂.), ı· ÙÂÏÂÛÙ› πÂÚ¿ ∞ÁÚ˘Ó›·, Â› ÙË ÌÓ‹ÌË Ù˘ √ÛÈÔ·ÚıÂÓÔÌ¿ÚÙ˘ÚÔ˜ ∞Ó·ÛÙ·Û›·˜, ηٿ ÙÔ ∞ÁÈÔÚ›ÙÈÎÔ Δ˘ÈÎfiÓ, (∂Ó¿ÙË, ª. ∂ÛÂÚÈÓfi˜, §ÈÙ‹, ∞ÚÙÔÎÏ·Û›·, √ÚıÚÔ˜, £Â›· §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›·), ·fi ÒÚ·˜ 7.00 Ì.Ì. Ù˘ 28˘ √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ 2009 ¤ˆ˜ 00.30 .Ì. ÌÂÙ¿ Ù· ÌÂÛ¿Ó˘ÎÙ·. ¶·Ú·Î·ÏÔ‡ÓÙ·È ÔÈ Â˘Ï·‚›˜ ÊÈϤÔÚÙÔÈ Î·È ÊÈÏ·ÎfiÏÔ˘ıÔÈ ÃÚÈÛÙÈ·ÓÔ›, Ó· ÙÈÌ‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÌÓ‹ÌËÓ Ù˘ ∞Á›·˜, Ì ÙËÓ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹Ó ÙÔ˘˜ ÂȘ ÙËÓ πÂÚ¿Ó ∞ÁÚ˘Ó›·Ó. —ªÂı·‡ÚÈÔ ¶¤ÌÙËÓ 29/10/2009 ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ “ΔÚÂȘ πÂÚ¿Ú¯·È” (¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ - √ÁÏ) Î·È ÒÚ· 6.30 Ì.Ì. Ô Î. ∫˘Ú. ¡ËÛÈÒÙ˘ ı· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂÈ ÙËÓ Ù·ÈÓ›· “√ ∞Ú¯ÈÂ›ÛÎÔÔ˜ ÃÚÈÛÙfi‰Ô˘ÏÔ˜”. £· Â·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ ‰È¿ÏÔÁÔ˜. ∂›ÛÔ‰Ô˜ ÂχıÂÚË.

“ΔÔ ªÂÙÚfi”

∂∫¢ƒ√ª∂™

— TÔ πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ ∞Ó¿Ù˘Í˘ ¶ËÏ›Ô˘ ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔ˘˜ ¢‹ÌÔ˘˜ ªËÏÂÒÓ Î·È πˆÏÎÔ‡ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ‰ˆÚÂ¿Ó ÂΉÚÔÌ‹ ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË ÌÂı·‡ÚÈÔ ¶¤ÌÙË 29/10/2009. ∂ÈÛΤ„ÂȘ ÛÙÔ ªÔÓ·ÛÙ‹ÚÈ ∞Á›ˆÓ ∞ÔÛÙfiÏˆÓ (ÛÙ·ıÌÔ‡ ƒ·„¿Ó˘), ÛÙÔ ∞Ú¯·ÈÔÏÔÁÈÎfi ªÔ˘ÛÂ›Ô £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢, ÛÙÔ ªÔ˘ÛÂ›Ô μ˘˙·ÓÙÈÓÔ‡ ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢, ÛÙËÓ ŒÎıÂÛË Filoxenia Î·È ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛË Ù˘ ÙÂÏÂÙ‹˜ ¤Ó·Ú͢. ¢ËÏÒÛÂȘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ¤ˆ˜ ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ 23/10/2009 ÁÈ· ÙËÓ ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹, ÛÙÔÓ Úfi‰ÚÔ Î. ™Ù¤ÚÁÈÔ ¶··˚ˆ¿ÓÓÔ˘ (ÙËÏ: 6932 222 440), ÁÈ· ÙÔ ¢‹ÌÔ ªËÏÂÒÓ ÛÙËÓ Î. ª·Ú›· ∫ÔÓ‰¿Ú· (ÙËÏ.: 24230 86204), ÁÈ· ÙÔ ¢‹ÌÔ πˆÏÎÔ‡ ÛÙËÓ Î. ¡›ÎË ¶ÈÙÛÈÒÚË (ÙËÏ.: 24213 53510). — √ ∂ÎÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi˜ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ £Ú·ÎÒÓ ¡. ª·ÁÓËÛ›·˜ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÙÚÈ‹ÌÂÚË ÂΉÚÔÌ‹ (¶·Ú·Û΢‹ - ™¿‚‚·ÙÔ - ∫˘Úȷ΋) 6.7.8 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ Û ∞ı‹Ó· - ∞›ÁÈÓ·. ∂ÈÛΤ„ÂȘ: ∞ÎÚfiÔÏË - ™‡ÓÙ·ÁÌ· - ªÔ˘ÛÂ›Ô ∞ÎÚfiÔÏ˘ (Ì ÍÂÓ·Áfi) - ÕÁ. ¡ÂÎÙ¿ÚÈÔ (∞›ÁÈÓ·). ∞Ó·¯ÒÚËÛË ¶·Ú·Û΢‹ ÌÂÛË̤ÚÈ 15.00 ·fi ÙÔ ¢ËÌ·Ú¯Â›Ô ÙÔ˘ μfiÏÔ˘. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜: ∫·ÙÛÈÚ¤ÏÔ˘ ¡·Ù¿Û· 6937 344859 Î·È ª·Ï·Ì›‰Ë˜ £ˆÌ¿˜ 6974335978. — √ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ª·Î‰fiÓˆÓ μfiÏÔ˘ “√ ª¤Á·˜ ∞ϤͷӉÚÔ˜” ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›˙ÂÈ ‰È‹ÌÂÚË ÂΉÚÔÌ‹ (™¿‚‚·ÙÔ-∫˘Úȷ΋) ÛÙȘ 7 Î·È 8 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ Û ¡˘ÌÊ·›Ô (∞ÚÎÙÔ‡ÚÔ), ∫·ÛÙÔÚÈ¿ (‰È·Ó˘ÎÙ¤Ú¢ÛË) Î·È ¶Ú¤Û˜. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜-‰ËÏÒÛÂȘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÛÙ· ÙËϤʈӷ: 24210 28312, 57639, 57169. — √ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ÙˆÓ ∞·ÓÙ·¯Ô‡ °ÏˆÛÛˆÙÒÓ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÂΉÚÔÌ‹ ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ, ÛÙȘ 31/10, ÁÈ· Ù· ̤ÏË ÙÔ˘, ÛÙÔ ∞Ú¯·ÈÔÏÔÁÈÎfi ¶¿ÚÎÔ “¢›ÔÓ” ∫·ÙÂÚ›Ó˘. ∏ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÁÈ· Ù· ̤ÏË Â›Ó·È ÂÓÙÂÏÒ˜ ‰ˆÚÂ¿Ó (ÚÔÛÊÔÚ¿ ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘). ∏ ÂΉÚÔÌ‹ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ Â›Û˘ Â›ÛÎÂ„Ë ÛÙÔ §ÈÙfi¯ˆÚÔ, ÛÙ· ÌÔÓ·ÛÙ‹ÚÈ· “ÕÁÈÔ˜ ¢ÈÔÓ‡ÛÈÔ˜ ÙÔ˘ √χÌÔ˘”, “ÕÁÈÔ˜ ∂ÊÚ·›Ì”, ηʤ ÛÙÔÓ ¶·Ï·Èfi ¶·ÓÙÂÏ‹ÌÔÓ·. °È· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜: (¢ÈÔÓ˘Û›Ô˘ ™ˆÙ‹Ú˘) 24210 66144, 6972 873744. — √È “º›Ï˜ Ù˘ ∞Á¿˘ ¡. πˆÓ›·˜” , ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÔ˘Ó ·ÔÁÂ˘Ì·ÙÈÓ‹ ÂΉÚÔÌ‹ ÁÈ· ÚÔÛ·ÓËÌ· ÛÙËÓ ¶·Ó·Á›· ÙÔ˘ ∞ÚÌÂÓ›Ô˘ ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· 02/11/2009. £· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ Ê·ÁËÙfi ÛÙÔ ™ÙÂÊ·ÓÔ‚›ÎÂÈÔ. flÚ· ·Ó·¯ÒÚËÛ˘ 04.30 Ì.Ì. ·fi ÙÔÓ π. ¡. ∂˘·ÁÁÂÏÈÛÙÚ›·˜ ¡. πˆÓ›·˜. ΔËϤʈӷ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ 2421055903 Î·È 2421085514.

ΔÈÌ‹ıËÎÂ Ô §¿Î˘ ª·ÏÏ‹˜ Û ÂȉÈÎfi ·ÊȤڈ̷

Δ

Ô ıÂÚÌfi ¯ÂÈÚÔÎÚfiÙËÌ· ÙˆÓ ÂηÙÔÓÙ¿‰ˆÓ μÔÏȈÙÒÓ Ô˘ η٤ÎÏ˘Û·Ó ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ ÙÔ ∞¯›ÏÏÂÈÔ ‹Ù·Ó Ë ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ‰Èη›ˆÛË ÁÈ· ÙÔÓ ∫·ÏÏÈÙ¯ÓÈÎfi √ÚÁ·ÓÈÛÌfi ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ Î·È ÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ πÛÙÔÚ›·˜ Ô˘ Û˘Ó‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛ·Ó ÙÔ ÌÔ˘ÛÈÎfi ·ÊȤڈ̷ ÛÙÔÓ μÔÏÈÒÙË ÌÔ˘ÛÈÎfi, §¿ÎË ª·ÏÏ‹, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁfi ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ Ù˘ ÂÚ›ÊËÌ˘ “μÔÏÈÒÙÈÛÛ·˜”.

∏ “ÂÈÛÙÚÔÊ‹” ÙÔ˘ μÔÏÈÒÙË Û˘Óı¤ÙË ÛÙÔ μfiÏÔ, ÌÈÛfi ·ÈÒÓ· ·fi ÙfiÙ Ô˘ ¤Ê˘Á ÁÈ· ÙËÓ ∞ÌÂÚÈ΋, Û˘Óԉ‡ÙËΠ·fi Ôχ Û˘ÁΛÓËÛË Î·È ¤Ó· ·Ú·ÙÂٷ̤ÓÔ ¯ÂÈÚÔÎÚfiÙËÌ· ·fi fiÛÔ˘˜ ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ›¯·Ó ÙËÓ ¯·Ú¿ Ó· ·ÔÏ·‡ÛÔ˘Ó ÙË ÓÂÔÛ‡ÛÙ·ÙË §·˚΋ √Ú¯‹ÛÙÚ· ªÈÏ¿ÓÔ˘ ÙÔ˘ ∫·ÏÏÈÙ¯ÓÈÎÔ‡ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ ÛÙË Û˘Ó·˘Ï›· - ·ÊȤڈ̷ §¿ÎË (μ·ÁÁ¤ÏË) ª·ÏÏ‹. ª¿Á„·Ó Ì ÙË ‰ÂÍÈÔÙ¯ӛ· ÙÔ˘˜ Î·È ÙËÓ ÂÚÌËÓ›· ÙÔ˘˜ ÔÈ ™Ù¿ı˘ ªÈÏ¿ÓÔ˜, ∫ÒÛÙ·˜ ¢Ú·ÎÔ‡Ï˘ Î·È ÕÓÓ· §¿· ÛÙÔ ÌÔ˘˙Ô‡ÎÈ, Ô ¡Ù›ÓÔ˜ ªÂÓ¿Î˘ ÛÙËÓ ÎÈı¿Ú· Î·È ÙÔ ÙÚ·ÁÔ‡‰È, Ô ∫ÒÛÙ·˜ ∫·Ú·ÌÂÚfiÔ˘ÏÔ˜ ÛÙËÓ ÎÈı¿Ú·, Ô μ·ÁÁ¤Ï˘ ¢Ô‰ÔÓÙ˙›‰Ë˜ ÛÙÔ ·ÎÔÚÓÙÂfiÓ, Ô ™ˆÎÚ¿Ù˘ °ÂˆÚÁÈ¿‰Ë˜ ÛÙÔ Ì¿ÛÔ, Ô ÃÚ‹ÛÙÔ˜ ¢·ÛηÏfiÔ˘ÏÔ˜ ÛÙÔ ‚ÈÔÏ› Î·È ÔÈ μ·Û›Ï˘ ∫·Ï·ÓÙ˙‹˜ Î·È ∂‡Ë ∫˘Ú›ÙÛË ÛÙÔ ÙÚ·ÁÔ‡‰È. ∏ ÂΉ‹ÏˆÛË ¿ÓÔÈÍ Ì ¯·ÈÚÂÙÈÛÌfi ÙÔ˘ ∞ÓÙȉËÌ¿Ú¯Ô˘ ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ ∞fiÛÙÔÏÔ˘ ºÔÈÓÈÎfiÔ˘ÏÔ˘ Ô˘ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛÂ Î·È Â›ÛËÌ· ÙËÓ ›‰Ú˘ÛË Ù˘ §·˚΋˜ √Ú¯‹ÛÙÚ·˜ ªÈÏ¿ÓÔ˘ ÙÔ˘ ∫√¢μ Î·È ·Ó·Ê¤ÚıËΠÛÙËÓ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ Ó· ÛÙËÚ›ÍÂÈ fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Ï·˚ÎÔ‡˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡˜ Ù˘ fiÏ˘ Ô˘ ·Ó¿‰ÂÈÍ·Ó ÙÔ μfiÏÔ Ì¤Û· ·fi ÙËÓ Ù¤¯ÓË ÙÔ˘˜, ÂÓÒ ÁÈ· ÙÔ §¿ÎË ª·ÏÏ‹ Ì›ÏËÛÂ Ô ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˜- Û˘ÁÁڷʤ·˜ ∏Ï›·˜ μÔÏÈfiÙ˘ - ∫·ÂÙ·Ó¿Î˘ Ô˘ ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ ÂÈÛ‹Ì·Ó fiÙÈ Ù¤ÙÔȘ ÂΉËÏÒ-

● π‰È·›ÙÂÚË Û˘ÁΛÓËÛË ÁÈ· ÙËÓ ÙÈÌ‹ ·fi ÙÔ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁfi

ÛÂȘ ÛÙÔ¯Â‡Ô˘Ó ÛÙËÓ ·Ó¿‰ÂÈÍË Ù˘ ÓÂ˘Ì·ÙÈ΋˜ Î·È Î·ÏÏÈÙ¯ÓÈ΋˜ ÈÛÙÔÚ›·˜ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, Ë ÔÔ›· Â›Ó·È Ôχ ÛËÌ·ÓÙÈ΋ Î·È ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔ‚ÏËı›. π‰È·›ÙÂÚ· Û˘ÁÎÈÓË̤ÓÔ˜ ¯·ÈÚ¤ÙËÛ ÂÍ¿ÏÏÔ˘ ÙÔ ÎÔÈÓfi Ô ›‰ÈÔ˜ Ô ÌÔ˘ÛÈÎÔÛ˘Óı¤Ù˘

§¿Î˘ ª·ÏÏ‹˜ - Ô˘ ‹Ù·Ó Ô ÌÂÁ¿ÏÔ˜ ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙ‹˜ Ù˘ ÚÔ¯ıÂÛÈÓ‹˜ ÌÔ˘ÛÈ΋˜ ‚Ú·‰È¿˜- ¢¯·ÚÈÛÙÒÓÙ·˜ ÙÔ˘˜ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ¤˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ ÙfiÛÔ ÁÈ· ÙÔ ·ÊȤڈ̷ ÛÙÔ “∂Ó μfiψ”, fiÛÔ Î·È ÁÈ· ÙË Û˘Ó·˘Ï›· Ô˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒıËΠÚÔ˜ ÙÈÌ‹Ó ÙÔ˘.

∂ÎÌ¿ıËÛË ¯ÔÚÒÓ, ÂÁÁڷʤ˜, Ì·ı‹Ì·Ù· — ∂ÁÁڷʤ˜ ÛÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ ¢ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋˜ ∞·Û¯fiÏËÛ˘ ¶·È‰ÈÒÓ (¡Â·fiψ˜ 76, ¡Â¿ÔÏË μfiÏÔ˘) ÙÔ˘ ¢.√.À.∫. ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘. Δ· ÙÌ‹Ì·Ù·: ∑ˆÁÚ·ÊÈ΋, ∫ÂÚ·ÌÈ΋, £Â·ÙÚÈÎfi ¶·È¯Ó›‰È, ¶·Ú·Ì‡ıÈ, ªÔ˘ÛÈ΋ ¶ÚÔ·È‰Â›· Î·È ∏ÏÂÎÙÚÔÓÈÎÔ› ÀÔÏÔÁÈÛÙ¤˜. √È ÒÚ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ Ù˘ ÁÚ·ÌÌ·Ù›·˜ ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙˆÓ ÂÁÁÚ·ÊÒÓ Â›Ó·È: ¢Â˘Ù¤Ú· - ¶·Ú·Û΢‹ 9 .Ì.- 2Ì.Ì. Î·È ΔÚ›ÙË, ΔÂÙ¿ÚÙË, ¶¤ÌÙË 6 - 9 Ì.Ì. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜: 24210-64336. — ª·ı‹Ì·Ù· ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋˜ Î·È ÎÂÚ·ÌÈ΋˜ ÁÈ· ·È‰È¿ Î·È ÂÓ‹ÏÈΘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÛÙÔ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜. ΔÔ ΔÌ‹Ì· ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ·fi ÙÔ 1989. ¶ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ Î·È ÂÁÁڷʤ˜ ÁÈ· Ù· ÙÌ‹Ì·Ù· ÎÂÚ·ÌÈ΋˜ Î·È ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋˜ ÛÙÔ ÙËÏ. 24210 - 85535. — ™ÙËÓ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈ΋ ∂ÛÙ›· ªÈÎÚ·ÛÈ·ÙÒÓ “ÿˆÓ˜” ¿Ú¯ÈÛ·Ó Ù· ÙÌ‹Ì·Ù· ‰È‰·Ûηϛ·˜ ·Ú·‰ÔÛÈ·ÎÒÓ ¯ÔÚÒÓ Î·È ¯ÔÚˆ‰›·˜ (™Â٤̂ÚÈÔ˜ 2009-™Â٤̂ÚÈÔ˜ 2010).

∂ÁÁڷʤ˜ ̤¯ÚÈ Ù¤ÏÔ˘˜ √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ - ÂÁÁڷʤ˜ ÛÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô Ù˘ ∂ÛÙ›·˜ οı ΔÚ›ÙË Î·È ¶¤ÌÙË, ÒÚ˜ 7-9 Ì.Ì. (‰È‡ı˘ÓÛË: ª·È¿Ó‰ÚÔ˘ 75, ÙËÏ. 24210 60900). — ∏ ∏ÂÈÚˆÙÈ΋ ∞‰ÂÏÊfiÙËÙ· ¡. ª·ÁÓËÛ›·˜ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙˆÓ ¯ÔÚ¢ÙÈÎÒÓ ÙÌËÌ¿ÙˆÓ (·È‰ÈÎfi Î·È ÂÓËϛΈÓ) ÁÓˆÛÙÔÔÈ› fiÙÈ ¤ÁÈÓ ¤Ó·ÚÍË ÙˆÓ ÂÁÁÚ·ÊÒÓ. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜-ÂÁÁڷʤ˜ ÛÙ· ÙËϤʈӷ 24210 48713 (ÁÚ·ÊÂ›Ô ™˘ÏÏfiÁÔ˘) Î·È 24210 55808, 24210 57538 Î·È 24210 70631, 24210 58768 (̤ÏË ¢.™.). — ™ÙÔÓ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi ™‡ÏÏÔÁÔ ªÈÎÚ·ÛÈ·ÙÒÓ “ΔÔ ∂ÁÁÏÂ˙ÔÓ‹ÛÈ” ÍÂΛÓËÛ·Ó Ù· Ì·ı‹Ì·Ù· ÙˆÓ ÙÌËÌ¿ÙˆÓ ·Ú·‰ÔÛÈ·ÎÒÓ ¯ÔÚÒÓ Î·È ¯ÔÚˆ‰›·˜. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ Î·È ÂÁÁڷʤ˜ οı ¢Â˘Ù¤Ú· Î·È ΔÂÙ¿ÚÙË 6.30-9 Ì.Ì. ÛÙË ™Ù¤ÁË ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘, ª·ÁÓËÛ›·˜ 56, ÙËÏ. 24210 67790. — ŸÌÈÏÔ˜ ∂Ú¢ÓÒÓ ¶ËÏ›Ô˘: ÕÚ¯ÈÛ·Ó ÂÁÁڷʤ˜ ÁÈ· Ù· ÙÌ‹Ì·Ù· ¯ÔÚ¢ÙÈÎÒÓ ÔÌ¿‰ˆÓ Î·È ¶·Ú·‰ÔÛȷ΋˜ ÃÔÚˆ‰›·˜. ΔËϤ-

ʈӷ 24280 92095 (ƒÔ‡Ï· ÷ÚÈÙÔ‡‰Ë) Î·È 24280 92412 (ƒÔ‡Ï· ∞‰¿ÌÔ˘). — ÕÚ¯ÈÛ·Ó ÔÈ ÂÁÁڷʤ˜ ÛÙ· ÙÌ‹Ì·Ù· Ù˘ √Ì¿‰·˜ Ã∂¡ μfiÏÔ˘. Δ· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· Ô˘ ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó Â›Ó·È: °˘ÌÓ·ÛÙÈ΋√Ì¿‰Â˜ μÈ‚Ï›Ô˘ (ÌÂϤÙË ÏÔÁÔÙ¯ÓÈÎÒÓ ‚È‚Ï›ˆÓ Î·È Û˘˙‹ÙËÛË) - πÛÙÔÚ›· Δ¤¯Ó˘ æ˘¯ÔÏÔÁ›·˜ - ∞ÁÈÔÁÚ·Ê›·˜ - ¶Ô›ËÛ˘ - √Ì¿‰· ∂ıÂÏÔÓÙÈÛÌÔ‡ - √Ì¿‰· •¤ÓˆÓ °ÏˆÛÛÒÓ - Computer - √Ì¿‰· ¡ÂfiÙËÙÔ˜ (ÏÔ‹ÁËÛË Á˘Ó·ÈÎÒÓ) Î·È Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÌÂÏÒÓ Î·È Ê›ÏˆÓ Ù˘ Ã∂¡ ÛÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· “°ÓˆÚ›ÛÙ ÙÔÓ ΔfiÔ Ì·˜” Î·È Û ·ÔÁÂ˘Ì·ÙÈÓ¿ Ì ÂӉȷʤÚÔ˘Û˜ ÔÌÈϛ˜. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ ·fi 21/9, ÛÙÔ ÙËÏ. 24210 26062 Î·È ÒÚ˜ 18.30-19.30 ·fi ¢Â˘Ù¤Ú· ¤ˆ˜ ¶¤ÌÙË. — ™ÙÔ ™ÒÌ· ∂ÏÏËÓÈÎÔ‡ √‰ËÁÈÛÌÔ‡ ¡. πˆÓ›·˜ ¿Ú¯ÈÛ·Ó ÔÈ ÂÁÁڷʤ˜ ÁÈ· ·È‰È¿ ·fi 5-17 ¯ÚfiÓˆÓ. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÛÙ· ÙËϤʈӷ: ∞Ù˙Âϛٷ ∫·ÌÔ‡ÚË: 6949 328382, ª¿Á‰· ∫·Û¿Ì·ÏË: 24210 84235 (ÒÚ˜ 4-9 Ì.Ì.).

™Ù· 81 ÎÂÓ¿ ÎÔ˘Ù¿ÎÈ· ÙÔ˘ ·‚Ô˘ ÙÔÔıÂÙ‹ÛÙ ·ÚÈıÌÔ‡˜ Ì ٤ÙÔÈÔ ÙÚfiÔ, ÒÛÙ οı ÛÂÈÚ¿, ÛÙ‹ÏË Î·È Ï·›ÛÈÔ 3x3 Ó· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ fiÏ· Ù· „ËÊ›· ·fi ÙÔ 1 Ò˜ ÙÔ 9. ™ÎÔfi˜ ÙÔ˘ ·˙Ï Â›Ó·È Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËıÔ‡Ó fiÏ· Ù· ÓÔ‡ÌÂÚ·, ¯ˆÚ›˜ οÔÈÔ Ó· ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ‰Â‡ÙÂÚË ÊÔÚ¿ Û ηı¤Ó· ·fi Ù· ·Ú·¿Óˆ. Œ¯ÂÙ ˘fi„Ë Û·˜ fiÙÈ ÙÔ Su - Doku χÓÂÙ·È Ì ÙË ÏÔÁÈ΋. AÔʇÁÂÙ ÏÔÈfiÓ Ó· Ì·ÓÙ‡ÂÙÂ, ·Ú¿ ÙÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙÔ˘˜ ·ÚÈıÌÔ‡˜ ÛÙ· ÙÂÙÚ¿ÁˆÓ· Ô˘ ›ÛÙ ۛÁÔ˘ÚÔÈ fiÙÈ ÂΛ Â›Ó·È Î·È Ë ÌÔÓ·‰È΋ ÙÔ˘˜ ı¤ÛË. EYKO§O

¢Y™KO§O

§À™∏ ¶ƒ√∏°√Àª∂¡√À

EYKO§O

™ÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ Δ¤¯Ó˘ “Δ˙ÈfiÚÙ˙ÈÔ ¡Ù ∫›ÚÈÎÔ” (ÈÛfiÁÂÈÔ, ËÌÈÒÚÔÊÔ˜, 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜) ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ Ì¤ÚÔ˜ ÙˆÓ ¤ÚÁˆÓ Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ™˘ÏÏÔÁ‹˜ (1950 - 2009). ªÂ ÙËÓ „ËÊÈÔÔ›ËÛË Ù· 800 ÂÚ›Ô˘ ¤ÚÁ· Ù¤¯Ó˘ ÙˆÓ ¢ËÌÔÙÈÎÒÓ ™˘ÏÏÔÁÒÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÛÙÔ ‰È·‰›ÎÙ˘Ô, ÚÔÛ‚¿ÛÈÌ· ÛÙÔÓ Î¿ı ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔ Ì·˙› Ì ٷ Û¯ÂÙÈο ΛÌÂÓ·. ¢È¿ÚÎÂÈ· ¤ÎıÂÛ˘: ¤ˆ˜ 10 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 2009. flÚ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘ ∫¤ÓÙÚÔ˘ Δ¤¯Ó˘ ηıËÌÂÚÈÓ¿: 10.00 - 13.30 & 18.00 - 21.00. ™¿‚‚·ÙÔ: 10.00 - 13.30.

¢Y™KO§O

ŒÎıÂÛË ™˘ÏÏfiÁˆÓ

29

£ÂÚÌfi ¯ÂÈÚÔÎÚfiÙËÌ· ÂηÙÔÓÙ¿‰ˆÓ μÔÏȈÙÒÓ ÛÙÔ ∞¯›ÏÏÂÈÔÓ

Su-Doku

EΉËÏÒÛÂȘ

ΔƒπΔ∏ 27 O∫Δøμƒπ√À 2009


30

¶ÔÏÈÙÈÛÌfi˜/

ΔƒπΔ∏ 27 O∫Δøμƒπ√À 2009

¶ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÂÎ·È‰Â˘ÙÈ΋˜ Ù¯ÓÔÏÔÁ›·˜ ·fi ÙË ¡.∞. ª·ÁÓËÛ›·˜

E-book: “¢È·‚¿˙ˆ „ËÊȷο” ¶·È¯Ó›‰È ÂÓ·ÏÏ·Á‹˜ ÚfiÏˆÓ ÛÙÔ £¤·ÙÚÔ “μ·Ê›Ԕ μƒπ™∫√ª∞™Δ∂ ÛÙÔ ªÂÛ·›ˆÓ·, ÙËÓ

ÂÔ¯‹ Ù˘ πÂÚ¿˜ ∂ͤٷÛ˘ Î·È ÙˆÓ ‚·Û·ÓÈÛÙËÚ›ˆÓ. √ ÁÂψÙÔÔÈfi˜ ºÔÏÈ¿Ï ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Î¿Ùˆ ·fi ÙËÓ ÂÍÔ˘Û›· ÙÔ˘ ‚·ÛÈÏÈ¿, ·ÏÏ¿ ÓÈÒıÂÈ ÂχıÂÚÔ˜, ηıÒ˜ ˙ÂÈ Ì ÙÔ˘˜ ‰ÈÎÔ‡˜ ÙÔ˘ ηÓfiÓ˜. ∞fi ÙËÓ ¿ÏÏË ÏÂ˘Ú¿, Ô ‚·ÛÈÏÈ¿˜, ÌÈ· Ì·ÚÈÔÓ¤Ù· ¯ˆÚ›˜ ‰Èη›ˆÌ· ÛÙË ˙ˆ‹, ÊÔ‚¿Ù·È ÙÔ Ê˘ÛÈÎfi ÙÔ˘ ı¿Ó·ÙÔ ·ÏÏ¿ ÙÔ ı¿Ó·ÙÔ Ù˘ Ù¿Í˘ ÙÔ˘. ∞ÓÙ·ÁˆÓ›˙ÂÙ·È ÙÔ ÁÂψÙÔÔÈfi ÁÈ· ÙËÓ Î·Ú‰È¿ Ù˘ ‚·Û›ÏÈÛ·˜ Î·È Î·Ù·ÚڷΈ̤ÓÔ˜ ·fi ÙË Û‡ÁÎÚÔ˘ÛË Ô‰ËÁÂ›Ù·È ÛÙËÓ ·ÔÎÙ‹ÓˆÛË. ™’ ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ Î·Ì‚¿ ÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ Ô ªÈÛ¤Ï ¡Ù °ÎÂÏÓÙÂÚfiÓÙ (1898-1962) ÙËÓ ·Ê‹ÁËÛË ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ “∂ÛÎÔÚÈ¿Ï”, Ô˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÙÔ ı¤·ÙÚÔ “μ·ÊÂ›Ô - §¿Î˘ ∫·Ú·Ï‹˜” Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· ∂ϤÓ˘ ¢ÂÌÂÚÙ˙‹ Î·È Δ¿ÛÔ˘ ªÏ¿Ù˙ÈÔ˘. ΔË ÌÂÙ¿ÊÚ·ÛË ·Ó¤Ï·‚Â Ô ∫ˆÛÙ‹˜ ™Î·ÏÈfiÚ·˜. ªÂ ¤ÓÙÔÓ˜ ÂÈÚÚÔ¤˜ ·fi ÙË Ï·˚΋ ÊÏ·Ì·Ó‰È΋ ·Ú¿‰ÔÛË ÙˆÓ ÌÂÙ·ÌÊȤÛÂˆÓ Î·È ÙË Á·ÏÏÈ΋ Ô›ËÛË Î·È ÏÔÁÔÙ¯ӛ·, Ô Û˘ÁÁڷʤ·˜ ÛÙ‹ÓÂÈ ÌÈ· ÌÈÎÚ‹˜ ‰È¿ÚÎÂÈ·˜ ÈÛÙÔÚ›·, ÂÌÓ¢Ṳ̂ÓË ·fi ÙË ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋ ÙˆÓ ŒÓÛÔÚ, ∂Ï °ÎÚ¤ÎÔ Î·È μÂÏ¿ÛÎÂı. ÃÚÂÈ¿ÛÙËΠÌÂÁ¿ÏË Ì·ÂÛÙÚ›· Î·È ¯ÈÔ‡ÌÔÚ ÁÈ· Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËı› ¤Ó· ˘ÎÓfi ΛÌÂÓÔ Ì ÌÂÁ¿Ï˜ ÂÓÙ¿ÛÂȘ. ∂Ó·ÏÏ¿ÛÛÔÓÙ·È ÙÔ ÎˆÌÈÎfi Ì ÙÔ ÙÚ·ÁÈÎfi ÛÙÔȯ›Ô, ‰È·ÌÔÚÊÒÓÔÓÙ·˜ ÌÈ· “ÂÈΛӉ˘ÓË ÈÛÔÚÚÔ›·”. °È· ÙÔÓ °ÎÂÏÓÙÂÚfiÓÙ Ë ˙ˆ‹ Â›Ó·È ÌÈ· Ê¿ÚÛ·. £ÂˆÚ› fiÙÈ ˘Ô‰˘fiÌ·ÛÙ ÚfiÏÔ˘˜, Ô˘ ¤¯Ô˘Ì ÂÈϤÍÂÈ ‹ ·ÏÒ˜ ¤Ù˘¯Â Ó· Ì·˜ ·Ó·ÙÂıÔ‡Ó. ŒÙÛÈ, ¿ÏÏÔÈ Â›Ó·È ÂÍÔ˘ÛÈ·ÛÙ¤˜ Î·È ¿ÏÏÔÈ ˘ÔÙÂÏ›˜. ∞˘Ùfi ÙÔ ·È¯Ó›‰È ÂÓ·ÏÏ·Á‹˜ ÚfiÏˆÓ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙ· ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙÈο ÚfiÛˆ·, ÙÔÓ ‚·ÛÈÏÈ¿ Î·È ÙÔ ÁÂψÙÔÔÈfi ÙÔ˘, Â͢ÌÓ› ÙËÓ Ù¤¯ÓË ÙÔ˘ ı¿ÙÚÔ˘ Î·È ÙËÓ ÂÏ¢ıÂÚ›· Ù˘ ¤ÎÊÚ·Û˘. ΔÔ ¤ÚÁÔ ·Ó·‰Â›¯ÙËΠ·fi ÙËÓ ·‚¿Ó ÁηÚÓÙ ÙÔ˘ ¶·ÚÈÛÈÔ‡ ÌÂÙ¿ ÙÔ μ’ ¶·ÁÎfiÛÌÈÔ fiÏÂÌÔ. Δ· ÛÎËÓÈο Î·È Ù· ÎÔÛÙÔ‡ÌÈ· ÊÈÏÔÙ¤¯ÓËÛÂ Ë ÕÛË ¢ËÌËÙÚÔ˘ÏÔÔ‡ÏÔ˘, ÂÓÒ ÙË ÌÔ˘ÛÈ΋ Û˘Ó¤ıÂÛÂ Ë ™ÔÊ›· ∫·Ì·ÁÈ¿ÓÓË. ∏ ¯ÔÚÔÁÚ·Ê›· Â›Ó·È Ù˘ °È¿ÓÓ·˜ ºÈÏÈÔÔ‡ÏÔ˘ Î·È ÔÈ ÊˆÙÈÛÌÔ› ÙÔ˘ Δ¿ÛÔ˘ ™ÎÏ·‚Ô‡ÓÔ˘. ∂ÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È ÔÈ ËıÔÔÔÈÔ› ∂ϤÓË ¢ÂÌÂÚÙ˙‹ (μ·ÛÈÏÈ¿˜), £¿ÓÔ˜ ∫ÔÓÙÔÁÈÒÚÁ˘ (ºÔÏÈ¿Ï), ¢·Ó¿Ë ƒÔ‡ÛÛÔ˘ (∫·ÏfiÁÂÚÔ˜) Î·È ¡›ÎÔ˜ ª·˘ÚÔ˘‰‹˜ (¢‹ÌÈÔ˜). √È ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ (‰È¿ÚÎÂÈ·˜ 45 ÏÂÙÒÓ) ı· ‰ÔıÔ‡Ó ·‡ÚÈÔ ΔÂÙ¿ÚÙË, ÙËÓ ¶¤ÌÙË Î·È ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ ÛÙȘ 21.15. ¢·Ó¿Ë ª·Ú›ÙÛ·

∏ ‰ˆÚ¿ ÁÈ· ÙÔ ∂ÎÎÏËÛÈ·ÛÙÈÎfi ªÔ˘ÛÂ›Ô ∞ÏÂÍ¿Ó‰ÚÂÈ·˜ ∫∞´ƒ√ 26. ™ÙËÓ ÙÂÏÈ΋ ¢ı›· Ì·›ÓÂÈ

·fi Û‹ÌÂÚ· Ë Î·Ù·Û΢‹ ÁÈ· ÙÔ ™Î¢ÔÊ˘Ï¿ÎÈÔ - ∂ÎÎÏËÛÈ·ÛÙÈÎfi ªÔ˘ÛÂ›Ô ÙÔ˘ ¶·ÙÚÈ·Ú¯Â›Ô˘ ∞ÏÂÍ·Ó‰Ú›·˜, ÙËÓ ‰·¿ÓË ÁÈ· ÙÔ ÔÔ›Ô ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ÂÍ ÔÏÔÎÏ‹ÚÔ˘ ÙÔ ÿ‰Ú˘Ì· ¡È¿Ú¯Ô˘. °È· ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ ÂͤÊÚ·Û ÙËÓ ÌÂÁ¿ÏË ÙÔ˘ ÈηÓÔÔ›ËÛË ÙÔ ¶·Ï·›Ê·ÙÔ ¶·ÙÚȷگ›Ô, ηıÒ˜ ÛÙÔÓ ¯ÒÚÔ ·˘Ùfi ı· ͉ÈÏÒÓÂÙ·È Ë ÈÛÙÔÚ›· Ù˘ ∞ÏÂÍ·Ó‰ÚÈÓ‹˜ ∂ÎÎÏËÛ›·˜ ·fi ÙËÓ ÂÔ¯‹ ÙÔ˘ È‰Ú˘ÙÔ‡ Ù˘ ∞ÔÛÙfiÏÔ˘ Î·È ∂˘·ÁÁÂÏÈÛÙÔ‡ ª¿ÚÎÔ˘, ÙËÓ ¶ÙÔÏÂÌ·˚΋ ÂÔ¯‹, ÙÔ˘˜ ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÈÎÔ‡˜ ¯ÚfiÓÔ˘˜, ̤¯ÚÈ Î·È ÙËÓ ÂÔ¯‹ Î·È ÙËÓ ÚÔÛÊÔÚ¿ ÙÔ˘ ·Ô‰‹ÌÔ˘ ÂÏÏËÓÈÛÌÔ‡ Û‹ÌÂÚ· ÛÙËÓ ∞ÏÂÍ·Ó‰ÚÈÓ‹ ∂ÎÎÏËÛ›·. √ ¶·ÙÚȿگ˘ ∞ÏÂÍ¿Ó‰ÚÂÈ·˜ Î. £Âfi‰ˆÚÔ˜ μ’ ˘¤ÁÚ·„ ۋÌÂÚ· ÙËÓ ·Ô‰Ô¯‹ Ù˘ ÂÓ ÏfiÁˆ ‰ˆÚ¿˜ ÙÔ˘ π‰Ú‡Ì·ÙÔ˜ ¡È¿Ú¯Ô˘.

ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ÚfiÙ˘ˆÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈ΋˜ Ù¯ÓÔÏÔÁ›·˜ ¤¯ÂÈ ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ Ë ¡Ô̷گȷ΋ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË ª·ÁÓËÛ›·˜, ÂÊ·ÚÌfi˙ÔÓÙ·˜ ÚˆÙÔÔÚȷΤ˜ ÌÂıfi‰Ô˘˜, ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È Û ÚÂÔÚÙ¿˙ ÙÔ˘ ∞ıËÓ·˚ÎÔ‡ ¶Ú·ÎÙÔÚ›Ԣ ∂ȉ‹ÛˆÓ. ∏ ·Ú¯‹ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠ̠ÙËÓ ÙÔÔı¤ÙËÛË Î·È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ÚÒÙÔ˘ ‰È·‰Ú·ÛÙÈÎÔ‡ ›Ó·Î· (smart board) Û ‰ËÌfiÛÈÔ Û¯ÔÏÂ›Ô Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜. ªÈ· ¿ÏÏË ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ÚÔ˜ ·˘Ù‹ ÙËÓ Î·Ù‡ı˘ÓÛË, Ë ÂÈÛ·ÁˆÁ‹ ÙˆÓ Ó¤ˆÓ ηÈÓÔÙfiÌˆÓ Ù¯ÓÔÏÔÁÈÒÓ ÛÙËÓ ÂÎ·›‰Â˘ÛË, Â›Ó·È Û ÂͤÏÈÍË Î·È ·ÊÔÚ¿ ÙË ‰Ú¿ÛË Ì ٛÙÏÔ æËÊȷ΋ Δ¿ÍË 2 Ô˘ ı· ˘ÏÔÔÈËı› ÛÙËÓ ∂’ Ù¿ÍË ÙÔ˘ 2Ô˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ˘ ™¯ÔÏ›Ԣ ªÔ˘ÚÂÛ›Ô˘ (∞Ó‹ÏÈÔ). ΔÔ ÂfiÌÂÓÔ ‚‹Ì·, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ “æËÊȷ΋ ª·ÁÓËÛ›·”, ¤¯ÂÈ ‰‡Ô ȉȷÈÙÂÚfiÙËÙ˜. ÀÏÔÔÈÂ›Ù·È Ì ›‰ÈÔ˘˜ fiÚÔ˘˜ Î·È Â›Ó·È ÚˆÙÔfiÚÔ Û’ fiÏË ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î·È ÂȉÈο ·fi ‰ËÌfiÛÈÔ ÊÔÚ¤·. ∏ ‰Ú¿ÛË ·˘Ù‹ ¤¯ÂÈ ÙÔÓ Ù›ÙÏÔ “e-book: ‰È·‚¿˙ˆ „ËÊȷο” Î·È Û˘Ó‰¤ÂÙ·È Ì ÙÔÓ „ËÊÈ·Îfi ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi “Û˘ÌÌÂÙ¤¯ˆ ÁÈ· ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜”. ∏ ‰Ú¿ÛË “e-book: ‰È·‚¿˙ˆ „ËÊȷο” ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ ÚÔÌ‹ıÂÈ· Î·È ÙËÓ ·Ú·¯ÒÚËÛË, ηÙfiÈÓ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ Û „ËÊÈ·Îfi ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi, 140 ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÒÓ ‚È‚Ï›ˆÓ (e-book) Ì ÂÏÏËÓÈÎfi Î·È ·ÁÁÏÈÎfi ÂÚȯfiÌÂÓÔ, ÛÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ ‰Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈ·˜ ÂÎ·›‰Â˘Û˘ Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜. ∞ÊÔÚÌ‹ ÁÈ· ÙËÓ ÂÎfiÓËÛË ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ “e-book: ‰È·‚¿˙ˆ „ËÊȷο” ·ÔÙ¤ÏÂÛÂ Ë ÛÙfi¯Â˘ÛË Ù˘ ¡Ô̷گȷ΋˜ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ Ó· ÚÔˆı› ηÈÓÔÙfi̘ Ú·ÎÙÈΤ˜ ÛÙËÓ ÂÎ·›‰Â˘ÛË, ʤÚÓÔÓÙ·˜ ¤ÙÛÈ ¿ÌÂÛ· Û Â·Ê‹ ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ Ì ÙÔ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi ‚È‚Ï›Ô (e-book). ª’ ·˘Ùfi ÙÔÓ ÙÚfiÔ, ¤ÛÙˆ Î·È ÈÏÔÙÈο ı· ·ÍÈÔÔÈËıÔ‡Ó Ù· ÏÂÔÓÂÎÙ‹Ì·Ù· ÂÓfi˜ Ó¤Ô˘ ÂÚÁ·Ï›Ԣ, Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËı› Û˘ÌÏËڈ̷ÙÈο ÛÙËÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈ΋ ‰È·‰Èηۛ·. ™ÎÔfi˜ Ù˘ ‰Ú¿Û˘ ·˘Ù‹˜, ‰ËÏÒÓÂÈ Ô ÓÔ̿گ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î. ¶··ÙfiÏÈ·˜, ›ӷÈ, ·ÊÂÓfi˜ ÌÂÓ Ó· ‰Ôı› Ë Â˘Î·ÈÚ›·

ÛÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ Ó· ‰ÈÂΉÈ΋ÛÔ˘Ó ¤Ó· ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi ‚È‚Ï›Ô (e-book), ·ÊÂÙ¤ÚÔ˘ ‰Â Ó· ÂÌÏ·ÎÔ‡Ó, ˆ˜ ·˘ÚÈ·ÓÔ› ÂÓÂÚÁÔ› Ôϛ٘, ÛÙÔ ‰ÈÎÙ˘·Îfi ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌfi ÁÈ· ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜. √ ·Ú·¿Óˆ ÛÎÔfi˜ ˘ÏÔÔÈÂ›Ù·È Ì ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ ÛÙÔÓ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi “Û˘ÌÌÂÙ¤¯ˆ ÁÈ· ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜” . √ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˜ ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi˜ ›Ûˆ˜ Ó· ·ÔÙÂϤÛÂÈ ÙË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË “on-line” ‰È·‚ԇϢÛË ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜, ·’ fiÔ˘ ı· ÚÔ·„Ô˘Ó ÔÈ ·fi„ÂȘ ÙˆÓ Ó¤ˆÓ ÁÈ· ÌÈ· ÛÂÈÚ¿ ·fi ÛËÌ·ÓÙÈο ˙ËÙ‹Ì·Ù·: ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ - ‚ÈÒÛÈÌË ·Ó¿Ù˘ÍË, ÔÏÈÙÈÛÌfi˜, ·È‰Â›·, ªÂÛÔÁÂÈ·ÎÔ› ∞ÁÒÓ˜ 2013, ¤ÚÁ· ˘Ô‰ÔÌ‹˜, ÓÂÔÏ·›·.

ŸÏÔ ÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ· Ô˘ ı· ‰È·ÚΛ Ô ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi˜ (19 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ ¤ˆ˜ 4 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘), ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ Ë ·ÓÙÈÓÔ̿گ˘, ∂‡Ë ∞‰·Ì¿ÎË-Δ˙·‚¤ÏÏ·, ÂȉÈο Û˘ÓÂÚÁ›· ÊÔÈÙËÙÒÓ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ı· ÂÈÛÎÂÊÙÔ‡Ó Ù· Û¯ÔÏ›·, ‚ÔËıÒÓÙ·˜ ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ Ó· ¿ÚÔ˘Ó Ì¤ÚÔ˜ ÛÙË ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋ ·˘Ù‹ ‰È·‚ԇϢÛË. ∏ ÙÂÏÂÙ‹ ·ÔÓÔÌ‹˜ ÙˆÓ 140 e-books ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ·Ì¤Ûˆ˜ ÌÂÙ¿ ÙË Ï‹ÍË Ù˘ ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋˜ ‰È·‚Ô‡Ï¢Û˘.

æËÊȷ΋ Ù¿ÍË ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· æËÊȷ΋ Δ¿ÍË ÙÔ˘ 2Ô˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™¯ÔÏ›Ԣ ¢‹ÌÔ˘ ªÔ˘ÚÂÛ›Ô˘ (∞Ó‹ÏÈÔ) ÏÂÈÙÔ‡ÚÁËÛ ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÙÔ Û¯ÔÏÈÎfi ¤ÙÔ˜ 2008-09 (http://psifiakitaxi.blogspot.c

om). ™ÙȘ ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ 2010, Ì ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ Û¯Â‰È·ÛÌfi, ı· ˘ÏÔÔÈËı› Ë “æËÊȷ΋ Δ¿ÍË 2” , Ô˘ ı· ¤¯ÂÈ 16 Ì·ıËÙ¤˜ ηÈ, ηْ ÂÏ¿¯ÈÛÙÔÓ, 2 ÌÂÙ·Áڷʤ˜. ΔËÓ ·ÍÈÔÏfiÁËÛË Ù˘ ÂÚÁ·Û›·˜ ı· ¤¯ÂÈ ÙÔ ¶·È‰·ÁˆÁÈÎfi ΔÌ‹Ì· ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ∞ÈÁ·›Ô˘, ÂÓÒ ı· ˘¿ÚÍÂÈ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Î·È ÛÙË ‰È‰·ÎÙÈ΋ Ú·ÎÙÈ΋, Ì ¿ÏÏ· Û¯ÔÏ›· Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó ÙȘ Ӥ˜ Ù¯ÓÔÏÔÁ›Â˜ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î·È ÙËÓ ∂˘Úˆ·˚΋ ŒÓˆÛË. £· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËı› Ë Ì¤ıÔ‰Ô˜ project ÛÙË ‰È‰·ÎÙÈ΋ Ú·ÎÙÈ΋ Î·È ı· ‰ÔÎÈÌ·ÛÙ› fiÔÈ· ¿ÏÏË ‰È‰·ÎÙÈ΋ ̤ıÔ‰Ô˜ ÚÔÙ·ı› ·fi ÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ∞ÈÁ·›Ô˘. ∂›Û˘, ı· ·ÍÈÔÔÈËı› Ô ¯ÚfiÓÔ˜ ÙÔ˘ ÔÏÔ‹ÌÂÚÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ ÁÈ· ÙËÓ ÂÎÌ¿ıËÛË Ù˘ ¯Ú‹Û˘ ÙˆÓ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÒÓ ˘ÔÏÔÁÈÛÙÒÓ Î·È Ë ÂÈÛ·ÁˆÁ‹ ÛÙËÓ Î·ıËÌÂÚÈÓ‹ Ú·ÎÙÈ΋ Ù˘ Ù¿Í˘ ı· Á›ÓÂÈ ÛÙ·‰È·Î¿. √ ÊÔÚËÙfi˜ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹˜ (Ô˘ ı· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËı› ı· Â›Ó·È ÚÔÛ·ÚÌÔṲ̂ÓÔ˜ ÛÙË Û¯ÔÏÈ΋ ¯Ú‹ÛË, Ì ٷ ··Ú·›ÙËÙ· “ÎÏÂȉÒÌ·Ù·” Î·È Ê›ÏÙÚ· Î·È ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ˘ÔÛÙËÚÈÎÙÈο ÛÙË Ì·ıËÛȷ΋ ‰È·‰Èηۛ·. √È Ì·ıËÙ¤˜ ı· ÂÓı·ÚÚ˘ÓıÔ‡Ó Ó· ÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È „ËÊȷο, ·ÏÏ¿ ı· Â›Ó·È ÂχıÂÚÔÈ Ó· ÂÈϤÁÔ˘Ó ÙÔ Ì¤ÛÔ Ô˘ ÚÔÙÈÌÔ‡Ó. ª¿ÏÈÛÙ·, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÂÈÙ‡¯ÂÈ fiÛÔ ÙÔ ‰˘Ó·Ùfi ηχÙÂÚ· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù·, Ë “æËÊȷ΋ Δ¿ÍË 2” ı· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÈ ‰È·‰Ú·ÛÙÈÎfi ›Ó·Î· Î·È πÓÙÂÚÓÂÙ. ∞¶√™Δ√§√™ ∑ø∏™

“∏ ·ÓÙ·ÏÏ·Á‹” ÙÔ˘ ∫ÏÈÓÙ ÿÛÙÁÔ˘ÓÙ ÛÙËÓ ÚÔ‚ÔÏ‹ ÙÔ˘ ªÂÙ·ÍÔ˘ÚÁ›Ԣ ·fi ÙÔ ¢‹ÌÔ ¡. πˆÓ›·˜

™ÙË ‰›ÓË Ù˘ ‰È·ÊıÔÚ¿˜ CHANGELING. ∏¶∞, 2008. ™ÎËÓÔıÂÛ›·:

∫ÏÈÓÙ ÿÛÙÁÔ˘ÓÙ. ™ÂÓ¿ÚÈÔ: Δ˙¤È ª¿ÈÎÏ ™ÙÚ·˙›ÓÛÎÈ. ∏ıÔÔÈÔ›: ∞ÓÙ˙Âϛӷ ∑ÔÏ›, Δ˙ÔÓ ª¿ÏÎÔ‚ÈÙ˜, Δ˙¤ÊÚÈ ¡ÙfiÓÔ‚·Ó, ª¿ÈÎÏ ∫¤ÏÈ. 140’. ™ÙÔ §Ô˜ ∞ÓÙ˙ÂϘ Ù˘ ‰ÂηÂÙ›·˜ ÙÔ˘ ’20, ÌÈ· ÌÔÓ·¯È΋ Á˘Ó·›Î·, Ô˘ ·ÁˆÓ›˙ÂÙ·È Ó’ ·Ó·Î·Ï‡„ÂÈ ÙÔ ÂÍ·Ê·ÓÈṲ̂ÓÔ ·È‰› Ù˘, Û˘ÁÎÚÔ‡ÂÙ·È Ì ÙË ‰ÈÂÊı·Ṳ́ÓË ·ÛÙ˘ÓÔÌ›·, Û ÌÈ· ·ÚÈÛÙÔ˘ÚÁËÌ·ÙÈ΋ Ù·ÈÓ›·, ÛÎËÓÔıÂÙË̤ÓË Ì ‰‡Ó·ÌË Î·È Ó‡ÚÔ. ¶ÚÔ‚ÔÏ‹ ¶·Ú·Û΢‹ 30 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘, 9.30Ì.Ì. ÛÙÔ ªÂÙ·ÍÔ˘ÚÁÂ›Ô ·fi ÙËÓ ∫ÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈ΋ ∫ÔÈÓfiÙËÙ· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜. °È· ·ÎfiÌË ÌÈ· ÊÔÚ¿, Ì ÙËÓ Ù·ÈÓ›· ÙÔ˘ “∏ ·ÓÙ·ÏÏ·Á‹” , Ô ‚Ú·‚Â˘Ì¤ÓÔ˜ Ì ŸÛÎ·Ú (“√È ·Û˘Á¯ÒÚËÙÔÈ” ) ∫ÏÈÓÙ ÿÛÙÁÔ˘ÓÙ ÂȂ‚·ÈÒÓÂÈ ˆ˜ Â›Ó·È ¤Ó·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÈÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎÔ‡˜ ÛÎËÓÔı¤Ù˜ Ô˘ ÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È Û‹ÌÂÚ· ÛÙÔ ÃfiÏÈÁÔ˘ÓÙ. £¤Ì· Ù˘ Ù·ÈÓ›·˜, Ô ÂÈÛÌ·ÙÈÎfi˜ ·ÁÒÓ·˜ ÌÈ·˜ Á˘Ó·›Î·˜ ÁÈ· ÙËÓ ·ÔÓÔÌ‹ ‰ÈηÈÔÛ‡Ó˘, ̤۷ ·fi ÙȘ ÚÔÛ¿ıÂȤ˜ Ù˘ Ó· ‚ÚÂÈ ÙÔÓ ÂÍ·Ê·ÓÈṲ̂ÓÔ ÁÈÔ Ù˘, ·ÔηχÙÔÓÙ·˜ ·Ú¿ÏÏËÏ· ÙË ‰È·ÊıÔÚ¿ Î·È ÙËÓ Î·Ù¿¯ÚËÛË ÂÍÔ˘Û›·˜ ·fi ÙËÓ ·ÛÙ˘ÓÔÌ›·. ∏ ÈÛÙÔÚ›·, ‚·ÛÈṲ̂ÓË Û ¤Ó· ·ÏËıÈÓfi ÁÂÁÔÓfi˜, ηٷÁÚ¿ÊÂÈ ÙȘ ÚÔÛ¿ıÂȘ ÌÈ·˜ ÌÔÓ·¯È΋˜ ÌËÙ¤Ú·˜, ÛÙÔ §Ô˜ ∞ÓÙ˙ÂϘ ÙÔ˘ 1928, Ó’ ·Ó·Î·Ï‡„ÂÈ ÙÔÓ ··¯ı¤ÓÙ· ÌÈÎÚfi Ù˘ ÁÈÔ, Ú¿ÁÌ· ÛÙÔ ÔÔ›Ô Ë ÂΛ ·ÛÙ˘ÓÔÌ›·, ÁÓˆÛÙ‹ ÙfiÙ ÁÈ· ÙË ‰È·ÊıÔÚ¿ Î·È Ù· ÛοӉ·Ï¿ Ù˘, fi¯È ÌfiÓÔ ‰ÂÓ ‚ÔËı¿,

·ÏÏ¿ ηÈ, ÁÈ· Ó· ηχ„ÂÈ ÙËÓ ·ÓÈηÓfiÙËÙ¿ Ù˘ Ô˘ ¤¯ÂÈ Á›ÓÂÈ ı¤Ì· Â›ıÂÛ˘ ·fi ÙÔÓ ¿ÛÙÔÚ· ÙÔÈÎÔ‡ Ú·‰ÈÔÊÒÓÔ˘, ‰È·ÛÙÚ‚ÏÒÓÂÈ Ù· ÁÂÁÔÓfiÙ·, ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ¿˜ Ù˘ ¤Ó· ¿ÏÏÔ ·È‰› Î·È Ȥ˙ÔÓÙ¿˜ ÙËÓ Ó· ÙÔ ‰Â¯Ù› ˆ˜ ÁÈÔ Ù˘. ∂ΛÓË fï˜ Û˘Ó¯›˙ÂÈ ÙÔÓ ·ÁÒÓ·, Ì ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ÙÔ˘ ¿ÛÙÔÚ·, ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·˜ ·‰È¿ÛÂÈÛÙ· ÛÙÔȯ›· Ô˘ ·Ô‰ÂÈÎÓ‡Ô˘Ó ˆ˜ ·˘Ùfi˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È Ô ÁÈÔ˜ Ù˘, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ÙËÓ ·ÔÌÔÓÒÛÔ˘Ó Û „˘¯È·ÙÚÂ›Ô ÁÈ· Ó· Ù˘ ÎÏ›ÛÔ˘Ó ÙÔ ÛÙfiÌ·. √ ÿÛÙÁÔ˘ÓÙ ·ÊËÁÂ›Ù·È ÙÔÓ ·ÁÒÓ· Ù˘ Á˘Ó·›Î·˜ Ì ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌ›· Î·È ÙËÓ ˆÚÈÌfiÙËÙ· Ô˘ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÈ fiÏÔ ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô, ı·˘Ì¿ÛÈÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘. ∏ οÌÂÚ¿ ÙÔ˘ ·ÊËÁÂ›Ù·È Ì ¿ÓÂÛË, ÌÂÙÚË̤ÓÔ, ¿„ÔÁÔ Ú˘ıÌfi, ¯ˆÚ›˜ ÂÍ¿ÚÛÂȘ, ¿ÓÙ· fï˜ ¯ˆÚ›˜ Ó· ·ÚÂÎÎÏ›ÓÂÈ ·fi ÙÔÓ Î‡ÚÈÔ ÛÙfi¯Ô ÙÔ˘, Ì ÌÈ· ˆÚ·›·, ·ÙÌÔÛÊ·ÈÚÈ΋ ÌÔ˘ÛÈ΋ (Ô˘ ¤ÁÚ·„Â Ô ›‰ÈÔ˜), Ì ÂÈÎfiÓ˜ ‰˘Ó·Ù¤˜, Û˘¯Ó¿ ηÊÎÈΤ˜, ¤ÓÙÔÓ· Ú·ÏÈÛÙÈΤ˜ (fiˆ˜ Û’ ÂΛӘ ÙˆÓ Á˘Ó·ÈÎÒÓ ÛÙÔ „˘¯È·ÙÚ›Ô), Ì ۷Û¤Ó˜ fiÙ·Ó ·˘Ùfi Â›Ó·È ··Ú·›ÙËÙÔ, Ô‰ËÁÒÓÙ·˜ Ì·˜ ηْ ¢ı›·Ó ÛÙÔ ÛÙfi¯Ô ÙÔ˘: Ó· Ì·˜ ·Ôηχ„ÂÈ ÙÔ Ì¤ÁÂıÔ˜ Ù˘ ‰È·ÊıÔÚ¿˜ Ô˘ ÍÂÎÈÓ¿ÂÈ ·fi ÙËÓ ÎÔÚÊ‹ Ù˘ ˘Ú·Ì›‰·˜ ÁÈ· Ó· ÊÙ¿ÛÂÈ Ò˜ Ù· ÈÔ ¯·ÌËÏ¿ Â›‰·. ™¯fiÏÈÔ fi¯È ÌfiÓÔ ¿Óˆ Û ÌÈ· Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ÂÚ›Ô‰Ô -ÂΛÓË Ù˘ ‰ÂηÂÙ›·˜ ÙÔ˘ ’20·ÏÏ¿ Î·È ÛÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ ÂÔ¯‹ Ì·˜ (·˜ ÌËÓ Í¯ӿÌ ÙËÓ ˘fiıÂÛË ™›ÌÛÔÓ). ™ÙȘ ÔÏϤ˜ ·ÚÂÙ¤˜ Ù˘ Ù·ÈÓ›·˜ Î·È ÔÈ ı·˘Ì¿-

ÛȘ, fiˆ˜ ¿ÓÙ·, ÂÚÌËÓ›˜, Ì’ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙËÓ ∞ÓÙ˙Âϛӷ Δ˙ÔÏ›, Ô˘ ÂÓÛ·ÚÎÒÓÂÈ Ì ‰‡Ó·ÌË Î·È ¿ıÔ˜ ÙË ‚·Û·ÓÈṲ̂ÓË ÌËÙ¤Ú· (ÚfiÏÔ Û›ÁÔ˘Ú· ÔÛηÚÈÎfi), ÙÔÓ Δ˙ÔÓ ª¿ÏÎÔ‚ÈÙ˜ Ôχ ηÏfi˜ ÛÙÔ ÚfiÏÔ ÙÔ˘ ¿ÛÙÔÚ· Î·È ÙÔÓ ¿ÁÓˆÛÙfi Ì·˜ Δ˙¤ÈÛÔÓ ª¿ÙÏÂÚ Ã¿ÚÓÂÚ, Ù¤ÏÂÈÔ ÛÙÔ ÚfiÏÔ ÙÔ˘ ··ıÔ‡˜, ¯·ÌÔÁÂÏ·ÛÙÔ‡, ΢ÓÈÎÔ‡, ηٿ Û˘ÚÚÔ‹ ‰ÔÏÔÊfiÓÔ˘.

∏ ∂ÏÏ¿‰· ÙÈÌÒÌÂÓË ¯ÒÚ· ÛÙËÓ ŒÎıÂÛË μÂÏÈÁÚ·‰›Ô˘ ∞£∏¡∞ 26. ªÂ ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÙÈ-

ÌÒÌÂÓË ¯ÒÚ· ¿ÓÔÈÍ ۋÌÂÚ· ÙȘ ‡Ï˜ Ù˘ Ë 54Ë ¢ÈÂıÓ‹˜ ŒÎıÂÛË μÈ‚Ï›Ô˘ ÙÔ˘ μÂÏÈÁÚ·‰›Ô˘. ΔÔ ∂∫∂μπ - ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔ˘˜ ŒÏÏËÓ˜ ÂΉfiÙ˜ Î·È Û˘ÁÁÚ·Ê›˜ Î·È Ì ÙËÓ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÚÂۂ›·˜ ÛÙÔ μÂÏÈÁÚ¿‰È- ¤¯ÂÈ ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›ÛÂÈ ¤Ó· ÏÔ‡ÛÈÔ ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ·. ∏ ¢ÈÂıÓ‹˜ ŒÎıÂÛË μÈ‚Ï›Ô˘ μÂÏÈÁÚ·‰›Ô˘ ·ÔÙÂÏ› Ì›· ·fi ÙȘ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˜ ÂÎı¤ÛÂȘ ‚È‚Ï›Ô˘ ÙˆÓ μ·ÏηӛˆÓ, Ô˘ ÊÈÏÔÍÂÓ› 800 ÂÎı¤Ù˜ ·fi fiÏÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Î·È ‰¤¯ÂÙ·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˘˜ ·fi 200.000 ÂÈÛΤÙ˜. ∏ ∂ÏÏ¿‰· Â›Ó·È Ë ÙÈÌÒÌÂÓË ¯ÒÚ· ‚¿ÛÂÈ ÙÔ˘ ÚˆÙÔÎfiÏÏÔ˘ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ˘ÔÁÚ¿„ÂÈ Ù· ˘Ô˘ÚÁ›· ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ ∂ÏÏ¿‰·˜ Î·È ™ÂÚ‚›·˜. ∏ ™ÂÚ‚›· ı· Â›Ó·È Ë ÙÈÌÒÌÂÓË ¯ÒÚ· ÛÙË ¢ÈÂıÓ‹ ŒÎıÂÛË μÈ‚Ï›Ô˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ ÙÔ 2012. ™·Ú¿ÓÙ· Û˘ÓÔÏÈο ÂΉfiÙ˜ ı· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯Ô˘Ó Ì ‚È‚Ï›· ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ ŒÎıÂÛË, ÂÓÓÈ¿ ·fi ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ı· ·Ú·ÛÙÔ‡Ó ÔÈ ›‰ÈÔÈ ÛÙÔ μÂÏÈÁÚ¿‰È. ™ÙÔ μÂÏÈÁÚ¿‰È ı· ‚ÚÂıÔ‡Ó, Â›Û˘ ÂÎÚfiÛˆÔÈ Ù˘ ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈ·˜ √ÌÔÛÔÓ‰›·˜ ∂ΉÔÙÒÓ μÈ‚ÏÈÔˆÏÒÓ (¶√∂μ) Î·È ÙÔ˘ ™˘Ó‰¤ÛÌÔ˘ ∂ΉÔÙÒÓ μÈ‚Ï›Ô˘ (™∂∫μ), ÂÓÒ ı· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯Ô˘Ó ÙÔ ∂ıÓÈÎfi ªÔ˘ÛÂ›Ô ™‡Á¯ÚÔÓ˘ Δ¤¯Ó˘, Ô ∂ÏÏËÓÈÎfi˜ √ÚÁ·ÓÈÛÌfi˜ ΔÔ˘ÚÈÛÌÔ‡, ÙÔ Δ·ÌÂ›Ô ∞Ú¯·ÈÔÏÔÁÈÎÒÓ ¶fiÚˆÓ Î·È ÙÔ ÿ‰Ú˘Ì· ªÂ›˙ÔÓÔ˜ ∂ÏÏËÓÈÛÌÔ‡ (πª∂). ΔÔ ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ô˘ ¤¯ÂÈ Û¯Â‰È·ÛÙ› ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂȘ ‚È‚Ï›ˆÓ, ÔÌÈϛ˜, Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ, ·È‰Èο ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈ·, ÚÔ‚ÔϤ˜ ÓÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú, ηıÒ˜ Î·È “ÙÚÈۉȿÛٷ٘” ÚÔ‚ÔϤ˜ ÓÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú Ì ı¤Ì· “∏ ∞Ú¯·›· ∞ÁÔÚ¿” ·fi ÙÔ ÿ‰Ú˘Ì· ªÂ›˙ÔÓÔ˜ ∂ÏÏËÓÈÛÌÔ‡. ™ËÌ·ÓÙÈ΋ Â›Ó·È Ë ·ÚÔ˘Û›· ‰ÂηÙÚÈÒÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ Û˘ÁÁڷʤˆÓ Ô˘ Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÛÙÔ ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ·. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙÔ˘˜: ¢ËÌ‹ÙÚË ¡fiÏÏ·, Δ¿ÎË £ÂÔ‰ˆÚfiÔ˘ÏÔ, ¡›ÎÔ ¶·Ó·ÁȈÙfiÔ˘ÏÔ, ∞ϤÍË ™Ù·Ì¿ÙË, ŒÏÂÓ· ÃÔ˘˙Ô‡ÚË, ¢ËÌ‹ÙÚË ª›ÁÁ·, ∫ÒÛÙ· ∞ÛËÌ·ÎfiÔ˘ÏÔ, ÙÔÓ ·ÓÂÈÛÙËÌÈ·Îfi ÃÚ‹ÛÙÔ °È·ÓÓ·Ú¿, ÙÔ˘˜ ÔÈËÙ¤˜ ª·Ú›· §·˚Ó¿ Î·È ¡¿ÛÔ μ·ÁÂÓ¿ Î·È ÙÔ˘˜ Û˘ÁÁÚ·Ê›˜ ·È‰ÈÎÔ‡ ‚È‚Ï›Ô˘ μ¿Ûˆ æ·Ú¿ÎË Î·È Ã·Ú¿ °È·ÓÓ·ÎÔÔ‡ÏÔ˘. ΔÔ ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ï·ÈÛÈÒÓÂÙ·È Î·È ·fi ·Ú¿ÏÏËϘ ÂΉËÏÒÛÂȘ: ∏ Δ·ÈÓÈÔı‹ÎË ÙÔ˘ μÂÏÈÁÚ·‰›Ô˘ ¤¯ÂÈ ÂÈÌÂÏËı› ÙÔ ·ÊȤڈ̷ “∏ ∂ÏÏËÓÈ΋ ÏÔÁÔÙ¯ӛ· ÛÙÔ ÛÈÓÂÌ¿” Ì ÚÔ‚ÔϤ˜ ‰ÈÂıÓÒÓ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈÎÒÓ ·Ú·ÁˆÁÒÓ ÂÌÓ¢ÛÌ¤ÓˆÓ ·fi ÙËÓ ·Ú¯·›· ÂÏÏËÓÈ΋ ‰Ú·Ì·ÙÔÏÔÁ›· Î·È ·fi ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ ∫·˙·ÓÙ˙¿ÎË, ÂÓÒ Ë ∂ÛÙ›· ÙÔ˘ π‰Ú‡Ì·ÙÔ˜ ∂ÏÏËÓÈÎÔ‡ ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ ÛÙÔ μÂÏÈÁÚ¿‰È ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ¤ÎıÂÛË ÏÂ˘ÎˆÌ¿ÙˆÓ Ì ı¤Ì· “ºˆÙÔÁÚ·ÊÈÎfi √‰ÔÈÔÚÈÎfi ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·” . ∂›Û˘, ÙÔ ∞ÓÔȯÙfi ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ÙÔ˘ π.ª. Kolarac ÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ‰È·Ï¤ÍÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÏÔÁÔÙ¯ӛ· Ì ÔÌÈÏËÙ¤˜ ‰È‰¿ÛÎÔÓÙ˜ ÙÔ˘ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜ ¡ÂÔÂÏÏËÓÈÎÒÓ ™Ô˘‰ÒÓ Ù˘ ºÈÏÔÏÔÁÈ΋˜ ™¯ÔÏ‹˜ μÂÏÈÁÚ·‰›Ô˘. √ ŒÊË‚Ô˜ ÙˆÓ ∞ÓÙÈ΢ı‹ÚˆÓ ı· ηψÛÔÚ›˙ÂÈ ÙÔ˘˜ ÂÈÛΤÙ˜ ÛÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô ÙÔ˘ ÂÚÈÙ¤ÚÔ˘ -ÛÙËÓ ÂÓfiÙËÙ· ÁÈ· ÙËÓ ∞Ú¯·›· ∂ÏÏ¿‰·- Û ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎfi ·ÓÙ›ÁÚ·ÊÔ Ô˘ ÚÔÛ¤ÊÂÚ ÙÔ Δ·ÌÂ›Ô ∞Ú¯·ÈÔÏÔÁÈÎÒÓ ¶fiÚˆÓ.


¶ÔÏÈÙÈÛÌfi˜/

ΔƒπΔ∏ 27 O∫Δøμƒπ√À 2009

31

™‹ÌÂÚ· ·fi ÙÔ ™ÈÓ¤ ªÂÛfiÁÂÈÔ˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ ÛÙÔ ∞¯›ÏÏÂÈÔÓ

ÃÈÏÈ¿‰Â˜ ı·˘Ì·ÛÙ¤˜ ÙÔ˘ ª¿ÈÎÏ Δ˙¿ÎÛÔÓ ÛÙÔ Ú˘ıÌfi ÙÔ˘ Thriller §√™ ∞¡Δ∑∂§∂™ 26. ∂›ÎÔÛÈ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ı·˘Ì·ÛÙ¤˜ ÙÔ˘ ª¿ÈÎÏ Δ˙¿ÎÛÔÓ, Û 37 ¯ÒÚ˜ ·Ó¿ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ, ı· Û˘ÁÎÂÓÙÚˆıÔ‡Ó ÙÔ ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ ÁÈ· Ó· ¯ÔÚ¤„Ô˘Ó Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ÛÙÔ Ú˘ıÌfi ÙÔ˘ Thriller, ‰ÈÂΉÈÎÒÓÙ·˜ Ì›· ı¤ÛË ÛÙÔ ‚È‚Ï›Ô °Î›Ó˜. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ Reuters, Ë ÚˆÙfiÙ˘Ë ·˘Ù‹ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· Û˘Ì›ÙÂÈ Ì ÙË ÁÈÔÚÙ‹ ÙÔ˘ Halloween ÛÙȘ ∏ӈ̤Ó˜ ¶ÔÏÈÙ›˜ (31 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘), ·ÏÏ¿ Î·È Ì ÙËÓ ÚÂÌȤڷ ÙÔ˘ ÊÈÏÌ This Is It ÛÙȘ 28 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘. ΔÔ ÊÈÏÌ, Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· ∫¤ÓÈ √ÚÙ¤Áη, ÙÔ˘ ¯ÔÚÔÁÚ¿ÊÔ˘ Ô˘ ›¯Â ÂÈϤÍÂÈ Ô Δ˙¿ÎÛÔÓ ÁÈ· ÙȘ ÂÌÊ·Ó›ÛÂȘ ÙÔ˘ ÛÙÔ §ÔÓ‰›ÓÔ, ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÛÎËÓ¤˜ ·fi ÙȘ Úfi‚˜, ·ÏÏ¿ Î·È ·fi Ù· ·Ú·Û΋ÓÈ·, ÚÈÓ ÙË ÌÂÁ¿ÏË ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ÛÙË ÛÎËÓ‹ ÙÔ˘ ‚·ÛÈÏÈ¿ Ù˘ Ô. ΔÔ ˘ÏÈÎfi ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·Ê‹ıËΠÛÙÔ §Ô˜ ∞ÓÙ˙ÂϘ ·fi ÙÔÓ ª¿ÚÙÈÔ Ì¤¯ÚÈ Î·È Ù· Ù¤ÏË πÔ˘Ó›Ô˘, Ï›Á˜ Ë̤Ú˜ ÚÈÓ ÙÔÓ ı¿Ó·ÙÔ ÙÔ˘ ª¿ÈÎÏ Δ˙¿ÎÛÔÓ. ∏ Ù·ÈÓ›· ı· ÚÔ‚¿ÏÏÂÙ·È ÛÙȘ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈΤ˜ ·›ıÔ˘Û˜ ÁÈ· ‰‡Ô ‚‰ÔÌ¿‰Â˜.

ΔÔ ºÂÛÙÈ‚¿Ï £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ οÓÂÈ focus ÛÙÔÓ... ¤ÚˆÙ· £∂™™∞§√¡π∫∏ 26. ŒÓ·˜ ÓÂÔÏÔÁÈÛÌfi˜ Û˘Ó·ÓÙ¿ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈο ÙȘ ÈÔ ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ıÂÌ·ÙÈΤ˜ ÙˆÓ Î·ÈÚÒÓ Ì·˜, fiˆ˜ Â›Ó·È Ë ·Ó¿ÁÎË ÁÈ· Û˘ÓÙÚÔÊÈÎfiÙËÙ·, Ë ·ÓıÚÒÈÓË ÛÂÍÔ˘·ÏÈÎfiÙËÙ·, Ë ÌÔÓ·ÍÈ¿, Ë ·ÛÙÈ΋ ˙ˆ‹, Ë Û¯¤ÛË Ì·˜ Ì ÙË Ê‡ÛË Î·È ‚‚·›ˆ˜ ÔÈ Ú¢ÛÙ¤˜ Î·È ‰È·ÚÎÒ˜ ÌÂÙ·‚·ÏÏfiÌÂÓ˜ ÂÚˆÙÈΤ˜ Û¯¤ÛÂȘ. ™Â ·˘Ùfi ÙÔÓ ¿ÍÔÓ· ÎÈÓÂ›Ù·È Ê¤ÙÔ˜ Ë ıÂÌ·ÙÈ΋ ÂÓfiÙËÙ· FOCUS ÙÔ˘ 50Ô‡ ºÂÛÙÈ‚¿Ï ∫ÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢, Ë ÔÔ›· ÂȯÂÈÚ› fi¯È ÌfiÓÔ Ó· Â·Ó·ÚÔÛ‰ÈÔÚ›ÛÂÈ ÙËÓ ¤ÓÓÔÈ· ÙÔ˘ ÚÔÌ·ÓÙÈÛÌÔ‡ Î·È ÙˆÓ ÔÏÏ·ÏÒÓ ·ÂÈÎÔÓ›ÛÂÒÓ ÙÔ˘ ÛÙËÓ ¤‚‰ÔÌË Ù¤¯ÓË, ·ÏÏ¿ Î·È Ó· ·Ó·ÓÂÒÛÂÈ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈο ÙÔ Â›‰Ô˜ ÙˆÓ ÚÔÌ·ÓÙÈÎÒÓ Ù·ÈÓÈÒÓ. √È ÌÂÙ·ÏÏ·ÛÛfiÌÂÓ˜ ·ÓÙÈÏ‹„ÂȘ Á‡Úˆ ·fi Ù· ‰‡Ô ʇϷ, ÙÔ ÛÂÍ, ÙËÓ ·ÓıÚÒÈÓË Ù·˘ÙfiÙËÙ·, ÙË Ê‡ÛË Î·È ÙȘ ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ ÚÔηٷϋ„ÂȘ ÂËÚ¿˙Ô˘Ó ÙȘ ÂÈÎÚ·ÙÔ‡Û˜ ·Ú·‰fiÛÂȘ Ù˘ ÚÔÌ·ÓÙÈ΋˜ Ù·ÈÓ›·˜. √ ÙÚfiÔ˜ Ì ÙÔÓ ÔÔ›Ô ÔÈ ÛÎËÓÔı¤Ù˜ ·Ó·ÙÚ¤Ô˘Ó ÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ Â›‰Ô˜ ÁÈ· Ó· ·Ô‰ÒÛÔ˘Ó ÈÛÙÔڛ˜ ·Á¿˘ Û ¤Ó· Û‡Á¯ÚÔÓÔ, ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi Ï·›ÛÈÔ ·ÔÙÂÏ› ÙÔ ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ ÙÔ˘ ÂӉȷʤÚÔÓÙÔ˜ Ù˘ ÂÓfiÙËÙ·˜ FOCUS ñ ÙËÓ ÔÔ›· ÂÈÌÂÏÂ›Ù·È Ô ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ∫ÔÓÙÔ‚Ú¿Î˘ - ̤۷ ·fi ÌÈ· ÂÈÏÔÁ‹ Ù·ÈÓÈÒÓ ÊÂÙÈÓ‹˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ·fi fiÏÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ. ™ÙȘ Ù·Èӛ˜ Ô˘ ÊÈÏÔÍÂÓÔ‡ÓÙ·È Ê¤ÙÔ˜ ÛÙËÓ ÂÓfiÙËÙ· FOCUS, ÙÔ Ù·›ÚÈ·ÛÌ· ‰‡Ô ·ÓıÚÒˆÓ Ô˘ ÓÈÎÔ‡Ó ÙÔ ÂÊ‹ÌÂÚÔ ÙÔÔıÂÙÂ›Ù·È Û ¤Ó· Û‡Á¯ÚÔÓÔ Ï·›ÛÈÔ, fiÔ˘ ÙÔ ÎÏ·ÛÈÎfi ·ÊËÁËÌ·ÙÈÎfi fi¯ËÌ· “·ÁfiÚÈ ÁÓˆÚ›˙ÂÈ ÎÔÚ›ÙÛÈ” , ÌÔÚ› Ó· ¤¯ÂÈ ÔÏϤ˜ ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈΤ˜.

“∏ ÁÔËÙ›· Ù˘ ·Ì·ÚÙ›·˜” ÙÔ˘ §Ô˘Î›ÓÔ μÈÛÎfiÓÙÈ

G

RUPPO DI FAMIGLIA IN UN INTERNO, ∏ °ÔËÙ›· Ù˘ ·Ì·ÚÙ›·˜). ÃÒÚ·: πÙ·Ï›· - °·ÏÏ›· (1974), Â·Ó¤Î‰ÔÛË. ™ÎËÓÔıÂÛ›·: §Ô˘Î›ÓÔ μÈÛÎfiÓÙÈ. ™ÂÓ¿ÚÈÔ: §Ô˘Î›ÓÔ μÈÛÎfiÓÙÈ, ™Ô‡˙Ô Δ˙¤ÎÈ ¡Ù’ ∞Ì›ÎÔ (Û ÌÈ· ÈÛÙÔÚ›· ÙÔ˘ ∂ÓÚ›ÎÔ ªÂÓÙÈfiÏÈ). ∏ıÔÔÈÔ›: ª·ÚÙ §¿ÓηÛÙÂÚ, ™ÈÏ‚¿Ó· ª¿ÁηÓÔ, äÏÌÔ˘Ù ª¤ÚÁÎÂÚ, ∫Ï¿Ô˘ÓÙÈ· ª·ÚÛ¿ÓÈ, ¡ÙÔÌÈӛΠ™·ÓÙ¿, ™Ù¤Ê·ÓÔ ¶·ÙÚ›ÙÛÈ, ∫Ï·Ô‡ÓÙÈ· ∫·ÚÓÙÈÓ¿Ï ¢È¿ÚÎÂÈ·: 116’. ¶ÚÔ‚ÔÏ‹: ™‹ÌÂÚ· 27.10.2009 ∞¯›ÏÏÂÈÔÓ Cine ª∂™√°∂π√™, ÒÚ· 9.30Ì.Ì.

ŸÏ· ÍÂÎÈÓÔ‡Ó fiÙ·Ó ¤Ó·˜ ηıËÁËÙ‹˜ ·ÌÂÚÈηÓÈ΋˜ ηٷÁˆÁ‹˜ ·Ó·Áο˙ÂÙ·È Ó· ÓÔÈÎÈ¿ÛÂÈ Ì¤ÚÔ˜ Ù˘ ‚›Ï·˜ ÙÔ˘ ÛÙË ƒÒÌË Û ÌÈ· ÌÂÛfiÎÔË Ì·ÚÎËÛ›·, ÙÔÓ ÂÚ·ÛÙ‹ Ù˘, ÙËÓ ÎfiÚË Ù˘ Î·È ÙÔ Ê›ÏÔ Ù˘ ÎfiÚ˘ Ù˘. ™˘˙ÒÓÙ·˜ Ì ÙËÓ È‰ÈfiÙ˘Ë “ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·” ÛÙ·‰È·Î¿ ·ÏÏ¿˙ÂÈ Ë ˙ˆ‹ ÙÔ˘. Δ· ·Ì·ÚوϿ Ì˘ÛÙÈο Ô˘ ·Ó·Î·Ï‡ÙÂÈ ÙÔÓ ·Ó·ÛÙ·ÙÒÓÔ˘Ó Î·È ÙÔÓ ÂÌϤÎÔ˘Ó Û ÌÔÈÚ·›Â˜ Û˘ÁÎÚÔ‡ÛÂȘ Ì ÙÔÓ ›‰ÈÔÓ ÙÔ˘ ÙÔÓ Â·˘Ùfi Î·È ÙÔ˘˜ ·Ú¿ÍÂÓÔ˘˜ “ÊÈÏÔÍÂÓÔ‡ÌÂÓÔ‡˜” ÙÔ˘. ªÈ· Ù·ÈÓ›· ÙÔ˘ Luchino Visconti Ì ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙ‹ ÙÔÓ Burt Lancaster Î·È ÙËÓ Silvana Mangano. ΔÔÏÌËÚfi ‰Â›ÁÌ· ÙÔ˘ ÎÏ·ÛÈÎÔ‡ ¤ÚÁÔ˘ ÙÔ˘ ÌÂÁ¿ÏÔ˘ πÙ·ÏÔ‡ ÛÎËÓÔı¤ÙË Ô˘ Í·ÊÓÈ¿˙ÂÈ Ì ÙËÓ ÂͤÏÈÍ‹ ÙÔ˘ Î·È ÂÓÙ˘ˆÛÈ¿˙ÂÈ Ì ÙËÓ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ¿ ÙÔ˘. ™ÎÔÙÂÈÓfi Î·È ÌÂÁ·ÏÔÚÂ¤˜, Á˘ÚÈṲ̂ÓÔ ÛÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi ÂÓfi˜ “·Ï·ÙÈÔ‡” ÁÂÌ¿ÙÔ ¤ÚÁ· Ù¤¯Ó˘ ÁÔËÙ‡ÂÈ Ì ˘¤Úԯ˜ ÂÚÌËÓ›˜ Ô˘ Û˘ÌÏËÚÒÓÔ˘Ó ÙÔ ‚ÈÛÎÔÓÙÈÎfi Û‡Ì·Ó. ªÂ ·ÚÎÂÙ¤˜ ‰È·ÎÚ›ÛÂȘ Û ‰ÈÂıÓ‹ ÊÂÛÙÈ‚¿Ï Î·È Í¯ˆÚÈÛÙÔ‡˜ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ¤˜ Ë Ù·ÈÓ›· ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ ÙÔÓ ‰ÈÎfi Ù˘ ̇ıÔ ÛÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· ÙÔ˘ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ˘, ·Ó Î·È ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· Ì›· ·fi ÙȘ ÏÈÁfiÙÂÚÔ ÚԂ‚ÏË̤Ó˜ ÙÔ˘ Visconti. √ Helmut Berger Û˘ÌÏËÚÒÓÂÈ ÙÔ ‰˘Ó·Ùfi cast Û ¤-

Ó·Ó ·fi ÙÔ˘˜ ÈÔ ÚÔÎÏËÙÈÎÔ‡˜ ÙÔ˘ ÚfiÏÔ˘˜ ÌÂÙ¿ ÙÔ “¶√ƒΔƒ∂Δ√ Δ√À ¡Δ√ƒπ∞¡ °∫ƒ∂´” Û ÌÈ· ÈÛÙÔÚ›· ÁÚ·Ì̤ÓË ·fi ÙÔÓ ıÚ‡ÏÔ Enrico Medioli. ∏ ÈÛÙÔÚ›· Ù˘ Ù·ÈÓ›·˜ ·Ú¯›˙ÂÈ Ì ¤Ó·Ó ηıËÁËÙ‹ ·ÌÂÚÈηÓÈ΋˜ ηٷÁˆÁ‹˜- ‰ÂÓ ÂÈϤÁÂÙ·È Ù˘¯·›· Ó· ÙÔÓ ÂÚÌËÓ‡ÛÂÈ Ô ª·ÚÙ §¿ÓηÛÙÂÚ- Ô˘ ·Ó·Áο˙ÂÙ·È Ó· ÓÔÈÎÈ¿ÛÂÈ Ì¤ÚÔ˜ Ù˘ ‚›Ï·˜ ÙÔ˘ - ÛˆÛÙfi ·Ï¿ÙÈ ÛÙË ƒÒÌË Û ÌÈ· ÒÚÈÌË Ì·ÚÎËÛ›· ÙË ™ÈÏ‚¿Ó· ª¿ÁηÓÔ, ÙÔÓ ÂÚ·ÛÙ‹ Ù˘ äÏÌÔ˘Ù ª¤ÚÁÎÂÚ, ÙËÓ ÎfiÚË Ù˘ Î·È ÙÔ Ê›ÏÔ Ù‹˜ ÎfiÚ˘ Ù˘. ŸÏÔÈ ·˘ÙÔ› ÔÈ “¯·Ï·Ṳ̂ÓÔÈ ÂÛˆÙÂÚÈο” ÂÈ-

Û‚¿ÏÏÔ˘Ó ÛÙË “ÌÔ˘ÛÂȷ΋” ˙ˆ‹ ÙÔ˘ Î·È ÙÔÓ ‚Á¿˙Ô˘Ó ·fi fiÏ· Ù· ‰Â‰Ô̤ӷ ÙÔ˘. ™˘˙ÒÓÙ·˜ Ì ·˘Ù‹ ÙËÓ È‰ÈfiÙ˘Ë “ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·”, ·ÏÏ¿˙ÂÈ Î·È Ë ‰È΋ ÙÔ˘ “ÓÂÎÚ‹” ˙ˆ‹ ÙÔ˘. Δ· ·Ì·ÚوϿ Ì˘ÛÙÈο Ô˘ ·Ó·Î·Ï‡ÙÂÈ ÙÔÓ ·Ó·ÛÙ·ÙÒÓÔ˘Ó Î·È ÙÔÓ ÂÌϤÎÔ˘Ó Û ÌÔÈÚ·›Â˜ Û˘ÁÎÚÔ‡ÛÂȘ Ì ÙÔÓ ›‰ÈÔ ÙÔÓ Â·˘Ùfi ÙÔ˘ Ô˘ ˙ÂÈ “‰È¿ ̤ÛÔ˘ Ù˘ Ù¤¯Ó˘” - fiÏË Ë ‚›Ï· Â›Ó·È ‚·Ú˘ÊÔÚو̤ÓË Ì Û¿ÓÈÔ˘˜ ›Ó·Î˜ ÂÔ¯‹˜ Î·È ¤ÚÁ· Ù¤¯Ó˘- ·ÏÏ¿ Î·È Ì ÙÔ˘˜ ·Ú¿ÍÂÓÔ˘˜ “ÊÈÏÔÍÂÓÔ˘Ì¤ÓÔ˘˜” ÙÔ˘ Ô˘ ÔÈ ÚÔÛˆÈΤ˜ ˙ˆ¤˜ ÙÔ˘˜ Â›Ó·È Ì·ÏÏÈ¿ ÎÔ˘‚¿ÚÈ·. ∞fi˯Ԙ ·fi ÙÔÓ ª¿Ë ÙÔ˘ ’68, Â-

Ï¢ıÂÚÈfiÙËÙ· ÛÙÔ ÛÂÍ- ÔÈ ÙÚÂȘ Ó·ÚÔ› “ÙÔ Î¿ÓÔ˘Ó” Ì·ÛÙÔ˘ÚˆÌ¤ÓÔÈ ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙÔÓ Á¤ÚÔ Î·ıËÁËÙ‹- ˘fiÎÔÛÌÔ˜, Ó·ÚΈÙÈο, Ï·ıÚÂÌfiÚÈÔ, ‰ÈÂÊı·Ṳ́ÓË ·ÛÙÈ΋ Ù¿ÍË, Ì ÙÔÓ ·fiÓÙ· Ê·Û›ÛÙ· ‚ÈÔÌ‹¯·ÓÔ Î·È Û‡˙˘ÁÔ Ù˘ Ì·ÚÎËÛ›·˜ ª¿ÁηÓÔ Ó· ‰È·Ï‡ÂÈ Î¿ı Èı·ÓfiÙËÙ· Û˘Ó‡·Ú͢ ·˘Ù‹˜ Ù˘ “Ó¤·˜ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜” . ∏ ˙ˆ‹ ·ÏÏ¿˙ÂÈ ‰›¯ˆ˜ Ó· ÎÔÈÙ¿˙ÂÈ ÙË ÌÂÏ·Á¯ÔÏ›· ÙÔ˘ ÁÂÚԉȷÓÔÔ‡ÌÂÓÔ˘ §¿ÓηÛÙÂÚ- μÈÛÎfiÓÙÈ. ª· Ô “ÎfiÎÎÈÓÔ˜ ÎfiÌ˘” ÙÔÓ Î·Ù·ÁÚ¿ÊÂÈ Û·Ó “ͤÓÔ ÚÔ‡¯Ô”, ¯ˆÚ›˜ Ó· ÙÔÓ ÎÚÈÙÈοÚÂÈ Î·È Ó· ËıÈÎÔÏÔÁ›. ∑ÂÈ ·ÔÌÔӈ̤ÓÔ˜ ÛÙÔÓ “‡ÚÁÔ” ÙÔ˘, ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Î·Ì›· Â·Ê‹ Ì ÙÔÓ ¤Íˆ ÎfiÛÌÔ- fiÏË Ë Ù·ÈÓ›· Â›Ó·È Á˘ÚÈṲ̂ÓË ÛÙË ‚›Ï· ÙÔ˘- Î·È ÂÌ›˜ ‚ϤÔ˘Ì ÎÏÂÊÙ¿ ·fi ÙË ‚ÂÚ¿ÓÙ· ÙÔ˘ Ï›Á˜ ·Ó¤ÌÔÚʘ ÛÙ¤Á˜ ÛÈÙÈÒÓ ·fi ÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ ƒÒÌË. ŒÓ·˜ ‹Úˆ·˜-ۇ̂ÔÏÔ- Ë ‰È·ÓÔÔ‡ÌÂÓË ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ ÌÂÁ·ÏÔ·ÛÙÈ΋˜ Ù¿Í˘ Ô˘ ¤¯ÂÈ ·ÔÛ˘Úı›, “·ÚÔÏÈÛÙ›”, ‰ÂÓ ÂϤÁ¯ÂÈ Î·È ‰ÂÓ Î·Ù¢ı‡ÓÂÈ ÙȘ ‰˘Ó¿ÌÂȘ Ù˘ ·Ú·ÁˆÁ‹˜. ¢›Ï· ÙÔ˘ Î·È ˆ˜ “‚·Ì›Ú-ÌÔ‡ÌÈ·” ÂÚÈʤÚÂÙ·È ·ÂÚ¿ÙË Î·È ÎÔÌ„‹ Ë Ì·ÚÎËÛ›·, ÊÔÚ¤·˜ Ù˘ ΢ڛ·Ú¯Ë˜ ·ÛÙÈ΋˜ Ù¿Í˘ Ë ÔÔ›· ›ÓÂÈ ÙÔ ·›Ì· ÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ Ù¿ÍˆÓ- ‰ÂÓ Â›Ó·È Ù˘¯·›Ô fiÙÈ Ô Û‡˙˘Áfi˜ Ù˘ Â›Ó·È “‰ÔÏÔÊfiÓÔ˜”.

“¢È„·Ṳ̂ÓÔÈ” ·fi ÙÔ £ÂÛÛ·ÏÈÎfi £¤·ÙÚÔ Î·È ºÂÛÙÈ‚¿Ï ªÔÓÔÚ¿ÎÙˆÓ Δƒ∂π™ ËıÔÔÈÔ› Ì ٷ ·Ôχو˜ ··Ú·›-

ÙËÙ· ÛÎËÓÈο Î·È ˘ÏÈο ÛÙË ‚·Ï›ÙÛ· ÙÔ˘˜, Ù·Í›‰Â„·Ó Û ȉڇ̷ٷ, ÔÚÊ·ÓÔÙÚÔÊ›·, Û¯ÔÏ›·, ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡˜, Ê˘Ï·Î¤˜ ·Ê‹ÓÔÓÙ·˜ ÁÈ· Ï›ÁÔ ›Ûˆ ÙÔ˘˜ ÙË ÛÎËÓ‹ Î·È ÙÔ˘˜ ÙÔ›¯Ô˘˜ ÙÔ˘ ı¿ÙÚÔ˘ Î·È Ê¤ÚÓÔÓÙ·˜ Ï›ÁË ·fi ÙË Ì·Á›· ÙÔ˘ Û ¯ÒÚÔ˘˜ ·ÓÙÈÛ˘Ì‚·ÙÈÎÔ‡˜. √ ªÂÚÓÙfiÎ, ¤Ó·˜ ·Ó‹Û˘¯Ô˜ 17¯ÚÔÓÔ˜ Î·È Ë ‰È¿Ê·ÓË ¡ÔÚ‚¤˙, Ô‰ËÁÔ‡Ó ÙÔÓ È·ÙÚÔ‰ÈηÛÙ‹ ªÔ˘Ó Û ¤Ó· Ù·Í›‰È ›Ûˆ ÛÙË ‰È΋ ÙÔ˘ ÂÊ˂›· Î·È Í˘ÓÔ‡Ó Ù· ͯ·Ṳ̂ӷ fiÓÂÈÚ¿ ÙÔ˘. √ È·ÙÚÔ‰ÈηÛÙ‹˜ ·Ó·Û‡ÚÂÈ ·fi ÙÔ ‚˘ıfi Ù˘ ÌÓ‹Ì˘ ·ÓıÚÒÔ˘˜ Î·È Ú¿ÍÂȘ Ô˘ ÛËÌ¿‰Â„·Ó ÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘ Î·È ÙÔÓ Ô‰‹ÁËÛ·Ó Û ·˘Ùfi Ô˘ Â›Ó·È Û‹ÌÂÚ·. √È ‰È„·Ṳ̂ÓÔÈ Â›Ó·È ¤Ó· ÙÚ˘ÊÂÚfi Î·È Û˘ÁÎÈÓËÙÈÎfi ¤ÚÁÔ, ¤Ó· ¢·›ÛıËÙÔ ¿ÁÁÈÁÌ· ÛÙËÓ Ù·Ú·Á̤ÓË ÂÚ›Ô‰Ô Ù˘ ÂÊ˂›·˜ Î·È ÌÈ· ·ÊÔÚÌ‹ Ó· ÂÈÛÙÚ¤„Ô˘Ì Û fiÏ· fiÛ· οÔÙ ÔÓÂÈÚÂ˘Ù‹Î·ÌÂ. √˘·˙ÓÙ› ªÔ˘·Ô˘¿ÓÙ: °ÂÓÓË̤ÓÔ˜ ÛÙÔ §›‚·ÓÔ ÙÔ 1968, Ô √˘·˙ÓÙ› ªÔ˘·Ô˘¿ÓÙ ·Ó·ÁοÛÙËΠӷ ÂÁηٷÏ›„ÂÈ ÙËÓ ·ÙÚ›‰· ÙÔ˘ ÛÙ· ÔÎÙÒ ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÈ· ÂÍ·ÈÙ›·˜ ÙÔ˘ ÂÌÊ˘Ï›Ô˘ ÔϤÌÔ˘. √È ‰ÚfiÌÔÈ Ù˘ ÂÍÔÚ›·˜ Ô‰ËÁÔ‡Ó ÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ¿ ÙÔ˘ ·Ú¯Èο ÛÙË °·ÏÏ›·, ÙËÓ ÔÔ›· ı· ·Ó·ÁηÛÙÔ‡Ó Ó· ÂÁηٷÏ›„Ô˘Ó ÙÔ 1983, fiÙ·Ó ‰ÂÓ Î·Ù·Ê¤ÚÓÔ˘Ó Ó· ·Ó·ÓÂÒÛÔ˘Ó ÙËÓ ¿‰ÂÈ· ·Ú·ÌÔÓ‹˜ ÙÔ˘˜ Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÛÙÔÓ ∫·Ó·‰¿. ∂Λ Ô ªÔ˘·Ô˘¿ÓÙ ı· ÊÔÈÙ‹ÛÂÈ ÛÙËÓ ∂ıÓÈ΋ ™¯ÔÏ‹, ÙÔ˘ £Â¿ÙÚÔ˘ ÙÔ˘ ªfiÓÙÚ·Ï. ∏ıÔÔÈfi˜ ·ÏÏ¿ Î·È ÛÎËÓÔı¤Ù˘ Î·È Û˘ÁÁڷʤ·˜, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› ·Ì¤Ûˆ˜ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·ÔÊÔ›ÙËÛ‹ ÙÔ˘ ÙÔÓ ÚÒÙÔ ÙÔ˘ ı›·ÛÔ, Ì·˙› Ì ÙËÓ π˙·Ì¤Ï §ÂÌÏ¿Ó, ÙÔ Theatre o Parleur.

ªÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ ¤¯ÂÈ ÁÚ¿„ÂÈ Ù· ¤ÚÁ·: ¶·Ú¿ÎÙÈÔ˜, √ μÈÏÏ˘ ¶ÚˆÙ·ÁfiÚ·˜ ÎÏÂÈṲ̂ÓÔ˜ ÛÙȘ ÙÔ˘·Ï¤Ù˜, ŸÓÂÈÚ·, ¶˘ÚηÁȤ˜, ¢¿ÛË, ¢È„·Ṳ̂ÓÔÈ, ªfiÓÔÈ. Œ¯ÂÈ ÂΉÒÛÂÈ ¤Ó· Ì˘ıÈÛÙfiÚËÌ· (Visage retrouve) ÛÙȘ ÂΉfiÛÂȘ Lemeac/ Actes Sud) Î·È ¤Ó· ‚È‚Ï›Ô ÌÂ Û˘˙˘Ù‹ÛÂȘ ÙÔ˘ Ì ÙÔÓ ÛÎËÓÔı¤ÙË ∞ÓÙÚ¤ ªÚ·ÛÛ¿Ú.

ΔÔ ºÂÛÙÈ‚¿Ï ªÔÓÔÚ¿ÎÙˆÓ ™‹ÌÂÚ· ΔƒπΔ∏: 27 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘, ÛÙȘ 9 ÙÔ ‚Ú¿‰˘, ÛÙÔ “£¤·ÙÚÔ ÙÔ˘ ª‡ÏÔ˘” οÓÂÈ ¤Ó·ÚÍË ÙÔ “º∂™Δπμ∞§ ª√¡√¶ƒ∞∫Δø¡”, Ì ÙËÓ ·Ú¿ÛÙ·ÛË ÙÔ˘ “∂ıÓÈÎÔ‡ £Â¿ÙÚÔ˘” “√π ¢πæ∞™ª∂¡√π” Û ÌÂÙ¿ÊÚ·ÛË Ù˘ ŒÊ˘ °È·ÓÓÔÔ‡ÏÔ˘ Î·È ÛÎËÓÔıÂÛ›· ÙˆÓ ª·ÓÒÏË ª·˘ÚÔÌ·Ù¿ÎË & Δ˙¤Ó˘ ∞ÚÁ˘Ú›Ô˘ — ¶∂ª¶Δ∏ 29 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ ı· ‰Ôı› Ë ·Ú¿ÛÙ·ÛË Ì ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ £ˆÌ¿ æ‡ÚÚ·:

“ª∞ƒ∞¡ ∞£∞” ·fi ÙÔ £¤·ÙÚÔ “ª∂Δ∞•√Àƒ°∂π√” & ÙÔ ¢Ë.¶Â.£Â.μÔÚ›Ԣ ∞ÈÁ·›Ô˘, Ì ÙËÓ °È·ÛÂÌ‹ ∫ËϷˉfiÓË, Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ∞‚‰ÂÏÈÒ‰Ë. flÚ· ¤Ó·Ú͢: 9 Ì.Ì. — ΔËÓ ¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 30 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ ÙË ÛÎ˘Ù¿ÏË ·›ÚÓÂÈ Ë ∂Ù·ÈÚ›· £Â¿ÙÚÔ˘ “Ãøƒ√™” Ì ÙÔ ÂÎÏËÎÙÈÎfi ¤ÚÁÔ: “°∫√§ºø 2.3 μ∂Δ∞” ÙÔ˘ ™‡ÚÔ˘ ¶ÂÚÂÛÈ¿‰Ë, Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· ÙÔ˘ ™›ÌÔ˘ ∫·Î¿Ï·. flÚ· ¤Ó·Ú͢: 9Ì.Ì. — ΔÔ ™∞μμ∞Δ√ 31 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ Î·È ¿ÏÈ ·fi ÙËÓ ∂Ù·ÈÚ›· £Â¿ÙÚÔ˘ “Ãøƒ√™” , ı· ‰Ôı› Ë ·Ú¿ÛÙ·ÛË Ì ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ ªÂÚÁ·‰‹ “∞¶√∫√¶√™” Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· ÙÔ˘ ™›ÌÔ˘ ∫·Î¿Ï·. flÚ· ¤Ó·Ú͢: 8Ì.Ì. Δ¤ÏÔ˜ ÙËÓ “·˘Ï·›·” ÙÔ˘ ºÂÛÙÈ‚¿Ï ı· ÎÏ›ÛÂÈ ÙËÓ ∫Àƒπ∞∫∏ 1 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ Ë ∂Ù·ÈÚ›· £Â¿ÙÚÔ˘ “∏ø™” Ì ÙÔ ÌÔÓfiÚ·ÎÙÔ ¤ÚÁÔ “º∂À°√À™∞ ∫√ƒ∏” , ‚·ÛÈṲ̂ÓÔ ÛÙÔ ‰È‹ÁËÌ· ÙÔ˘ ÎÔÚ˘Ê·›Ô˘ ¤ÏÏËÓ· Û˘ÁÁڷʤ· ∞ϤͷӉÚÔ˘ ¶··‰È·Ì¿ÓÙË “ªÈ· æ˘¯‹” , Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· ª›Úη˜ °ÂÌÂÓÙ˙¿ÎË. flÚ· ¤Ó·Ú͢: 8 Ì.Ì. ∏ ÚÔÒÏËÛË ÙˆÓ ÂÈÛÈÙËÚ›ˆÓ Î·È ÔÈ ÎÚ·Ù‹ÛÂȘ ı¤ÛˆÓ, Á›ÓÂÙ·È Î·ÓÔÓÈο ·fi ÙÔ Ù·ÌÂ›Ô ÙÔ˘ “£Â¿ÙÚÔ˘ ÙÔ˘ ª‡ÏÔ˘” ΔËÏ: 2410-533417 - Úˆ›: 10.Ì -1 Ì.Ì. & ∞fiÁÂ˘Ì·: 6 Ì.Ì. - 9Ì.Ì. √È ÙÈ̤˜ ÙˆÓ ÂÈÛÈÙËÚ›ˆÓ ÁÈ· ÙȘ ·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ºÂÛÙÈ‚¿Ï ›ӷÈ: ∫·ÓÔÓÈÎfi:15 ∂˘ÚÒ, ºÔÈÙËÙÈÎfi-ª·ıËÙÈÎfi-™ÙÚ·ÙȈÙÈÎfi: 10 ¢ÚÒ Î·È Â›Û˘ ÁÈ· ÙÔ˘˜ “Ê·Ó” Ê›ÏÔ˘˜ ÙÔ˘ £Â¿ÙÚÔ˘, ı· ˘¿Ú¯ÂÈ ÙÔ “∂ÓÈ·›Ô ÂÎÙˆÙÈÎfi ÂÈÛÈÙ‹ÚÈÔ” ÁÈ· fiϘ ÙȘ ·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ ÛÙËÓ ÙÈÌ‹ ÙˆÓ 50 ¢ÚÒ.

∂ÁηÈÓÈ¿˙ÂÙ·È Ô Î‡ÎÏÔ˜ “ΔÔ ª¤Á·ÚÔ ÁÈ· ÙÔ˘˜ Ó¤Ô˘˜” ∞£∏¡∞ 26. ∂Áη›ÓÈ· ÁÈ· ÙÔÓ £ÂÌ·ÙÈÎfi ∫‡ÎÏÔ “ΔÔ ª¤Á·ÚÔ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ¡¤Ô˘˜” ÙËÓ ¶¤ÌÙË 29 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ (ÒÚ· 8.30 Ì.Ì) Ì ÙËÓ ÚÒÙË ·fi ÙÚÂȘ Û˘Ó·˘Ï›Â˜ Ô˘ Â›Ó·È ·ÊÈÂڈ̤Ó˜ Û ·ÓÂÚ¯fiÌÂÓÔ˘˜ Ó·ÚÔ‡˜ ηÏÏÈÙ¤¯Ó˜. ™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ÚÒÙ˘ ÂΉ‹ÏˆÛ˘ Ù˘ ÛÂÈÚ¿˜, ı· ÊÈÏÔÍÂÓËıÔ‡Ó ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· ÔÈ ‚Ú·‚Â˘Ì¤ÓÔÈ ÌÔ˘ÛÈÎÔ› ÙÔ˘ ‰È·ÁˆÓÈÛÌÔ‡ ¶ÚÈÁΛÈÛÛ· ÃÚÈÛÙ›Ó· Ù˘ √ÏÏ·Ó‰›·˜: Ë ÙÛÂÏ›ÛÙ· πÚ¤Ó ∫ÔÎ, Ô È·Ó›ÛÙ·˜ ∫¿Û·Ú ºÔ˜ Î·È Ë ‚ÈÔÏÔÓ›ÛÙ· ∂Ï‚›Ú· (°È·ÛÌ›Ó) Ê·Ó ÃÚfiÓÈÓÁÎÂÓ. ∏ Û˘Ó·˘Ï›· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÂ›Ù·È ÛÙËÓ ∞›ıÔ˘Û· ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ªËÙÚfiÔ˘ÏÔ˜ ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙË μ·ÛÈÏÈ΋ √ÏÏ·Ó‰È΋ ¶ÚÂۂ›· Î·È ÙÔÓ ∂ÏÏËÓÔ√ÏÏ·Ó‰ÈÎfi ∂ÌÔÚÈÎfi Î·È μÈÔÌ˯·ÓÈÎfi ™‡Ó‰ÂÛÌÔ (∏E.D.A.). To ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ù˘ ‚Ú·‰È¿˜ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ¤ÚÁ· ÌÔ˘ÛÈ΋˜ ‰ˆÌ·Ù›Ô˘ ÙˆÓ ƒ·¯Ì¿ÓÈÓÔÊ, ªÂÙfi‚ÂÓ, ™·Ú·Û¿ÙÂ Î·È ™Ô‡Ì·Ó. √ ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi˜ “¶ÚÈÁΛÈÛÛ· ÃÚÈÛÙ›Ó·” ·ÔÙÂÏ› ϤÔÓ ¤Ó·Ó ıÂÛÌfi Ô˘ ¤¯ÂÈ Î·Ù·ÍȈı› ÛÙË Û˘Ó›‰ËÛË Î·ÏÏÈÙ¯ÓÒÓ, ÎÚÈÙÒÓ Î·È ÎÔÈÓÔ‡ ˆ˜ ¤Ó· ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÂÊ·ÏÙ‹ÚÈÔ ÁÈ· ÙË ÌÂÙ¤ÂÈÙ· ÂͤÏÈÍË ÚÔÈÎÈÛÌ¤ÓˆÓ √ÏÏ·Ó‰ÒÓ ÛÔÏ›ÛÙ ËÏÈΛ·˜ 12 ¤ˆ˜ 19 ÂÙÒÓ ·fi ÙÔ ¯ÒÚÔ ÙfiÛÔ Ù˘ ÎÏ·ÛÈ΋˜ fiÛÔ Î·È Ù˘ Ù˙·˙ ÌÔ˘ÛÈ΋˜. ¶‹Ú ÙÔ fiÓÔÌ¿ ÙÔ˘ ·fi ÙË ÌÈÎÚfiÙÂÚË ·‰ÂÏÊ‹ Ù˘ μ·Û›ÏÈÛÛ·˜ μ·Ùڛ΢, Ë ÔÔ›· Â›Ó·È ÁÓˆÛÙ‹ ÛÙËÓ ·ÙÚ›‰· Ù˘ fi¯È ÌfiÓÔ ˆ˜ Ï¿ÙÚ˘ ÙˆÓ Ù¯ÓÒÓ ·ÏÏ¿ Î·È ˆ˜ Â·ÁÁÂÏÌ·Ù›·˜ ÌÔ˘ÛÈÎfi˜. √ ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi˜ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒıËΠÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÙÔ 1968 ηÈ, Â‰Ò Î·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·fi 40 ¯ÚfiÓÈ·, ÚÔÛʤÚÂÈ Û ٷϷÓÙÔ‡¯Ô˘˜ Ó¤Ô˘˜ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È Û ÊËÌÈṲ̂Ó˜ ·›ıÔ˘Û˜ ÂÎÙfi˜ Î·È ÂÓÙfi˜ √ÏÏ·Ó‰›·˜ Î·È Ó· ‰È¢ڇÓÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ÌÔ˘ÛÈÎÔ‡˜ ÙÔ˘˜ ÔÚ›˙ÔÓÙ˜ Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÔÓÙ·˜ Û ÛÂÌÈÓ¿ÚÈ· ÙÂÏÂÈÔÔ›ËÛ˘ fiÔ˘ ηÏÔ‡ÓÙ·È Ó· ‰È‰¿ÍÔ˘Ó ‰ÈÂıÓÔ‡˜ Ê‹Ì˘ ÛÔÏ›ÛÙ.

£· Û˘Ó·ÓÙËı› Ì ÙÔÓ ºÈÓÙ¤Ï ∫¿ÛÙÚÔ Ô ™ÔÓ ¶ÂÓ §√™ ∞¡Δ∑∂§∂™ 26. ™ÙËÓ ∫Ô‡‚·, Ì ÛÎÔfi Ó· Û˘Ó·ÓÙËı› Ì ÙÔÓ ºÈÓÙ¤Ï ∫¿ÛÙÚÔ, ı· Ù·Íȉ‡ÛÂÈ Ô ËıÔÔÈfi˜ Î·È Î¿ÙÔ¯Ô˜ ‰‡Ô ‚Ú·‚›ˆÓ ŸÛÎ·Ú ™ÔÓ ¶ÂÓ. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ‰È·‰ÈÎÙ˘·Îfi ÂÚÈÔ‰ÈÎfi TMZ, Ô ∞ÌÂÚÈηÓfi˜ ËıÔÔÈfi˜ ËÁ·›ÓÂÈ ÛÙËÓ ∫Ô‡‚· Ì ÙËÓ È‰ÈfiÙËÙ· ÙÔ˘ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˘ ÁÈ· Ó· ÁÚ¿„ÂÈ ¤Ó· ¿ÚıÚÔ ÁÈ· ÙÔ ÂÚÈÔ‰ÈÎfi Vanity Fair Ì ı¤Ì· “ÙÈ ÂÈÙÒÛÂȘ ¤¯ÂÈ ÁÈ· ÙËÓ ∫Ô‡‚· Ë ¿ÊÈÍË ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ª·Ú¿Î √Ì¿Ì· ÛÙËÓ ÂÍÔ˘Û›· ÙˆÓ ∏¶∞” . ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ÂÚÈÔ‰ÈÎfi, Ô 48¯ÚÔÓÔ˜ ™ÔÓ ¶ÂÓ ·ÔÊ¿ÛÈÛ ÙÔÓ πÔ‡ÓÈÔ Ó· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ ÁÈ· Ï›ÁÔ ÙËÓ Î·ÚȤڷ ÙÔ˘ ˆ˜ ËıÔÔÈfi˜ Ì ÛÎÔfi Ó· ·ÊÈÂÚˆı› ÛÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· ÙÔ˘ Î·È Û ¿ÏÏÔ˘ ›‰Ô˘˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜. √ ‚Ú·‚Â˘Ì¤ÓÔ˜ ËıÔÔÈfi˜ Â›Ó·È ÁÓˆÛÙfi˜ ÁÈ· ÙȘ ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈΤ˜ ·fi„ÂȘ ÙÔ˘ Î·È ÛÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ ‰ÂÓ Â›¯Â ÎÚ‡„ÂÈ ÙËÓ ·ÓÙÈ¿ıÂÈ¿ ÙÔ˘ ÚÔ˜ ÙÔÓ Δ˙ÔÚÙ˙ ªÔ˘˜. ÷ڷÎÙËÚÈÛÙÈ΋ ‹Ù·Ó Ë ÊÚ¿ÛË ÙÔ˘ ÛÙËÓ ·ÚÔ˘Û›·ÛË Ù˘ Ù·ÈÓ›·˜ ÙÔ˘ “∏ ‰ÔÏÔÊÔÓ›· ÙÔ˘ ƒ›ÙÛ·ÚÓÙ ¡›ÍÔÓ” (2004) ÛÙÔ ∫ÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈÎfi ºÂÛÙÈ‚¿Ï ÙˆÓ ∫·ÓÓÒÓ. “¶ÔÙ¤ ‰ÂÓ Â›¯· Ê·ÓÙ·ÛÙ› fiÙÈ ı· ηıfiÌÔ˘Ó Û‹ÌÂÚ· Â‰Ò Î·È ı· ·ÈÛı·ÓfiÌÔ˘Ó fiÙÈ ı· ÌÔ˘ ¤ÏÂÈÂ Ô ƒ›ÙÛ·ÚÓÙ ¡›ÍÔÓ” ›¯Â ÂÈ.


¢ÈÂıÓ‹ 32 ¢ÈÂÎfiË Ë ‰›ÎË ÙÔ˘ ∫¿Ú·Ù˙ÈÙ˜ Ã∞°∏, 26.

√ ƒ¿ÓÙÔ‚·Ó ∫¿Ú·Ù˙ÈÙ˜, fiˆ˜ ›¯Â ÚÔÂȉÔÔÈ‹ÛÂÈ, ‰ÂÓ ÂÌÊ·Ó›ÛÙËΠÛÙËÓ ¤Ó·ÚÍË Ù˘ ‰›Î˘ ÙÔ˘, ÙÔ Úˆ› Ù˘ ¢Â˘Ù¤Ú·˜, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÔÈ ‰ÈηÛÙ¤˜ Ó· ‰È·Îfi„Ô˘Ó ÙË ‰È·‰Èηۛ·. ∏ ‰È·‰Èηۛ· ÛÙÔ ¢ÈÂıÓ¤˜ ¶ÔÈÓÈÎfi ¢ÈηÛÙ‹ÚÈÔ ÁÈ· ÙËÓ ÚÒËÓ °ÈÔ˘ÁÎÔÛÏ·‚›· ı· Â·Ó·ÏËÊı› ÙËÓ ΔÚ›ÙË. √È ‰ÈηÛÙ¤˜ ‰È¤ÎÔ„·Ó ÙË ‰È·‰Èηۛ· 15 ÏÂÙ¿ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË Ù˘ ‰›Î˘, ·ÊÔ‡ ‰È·ÈÛÙÒıËΠfiÙÈ Ô ƒ¿ÓÙÔ‚·Ó ∫¿Ú·Ù˙ÈÙ˜ ‰ÂÓ ÂÚfiÎÂÈÙÔ Ó· ÂÌÊ·ÓÈÛÙ› ÛÙÔ ‰ÈηÛÙ‹ÚÈÔ. ∏ ‰È·‰Èηۛ· ı· Â·Ó·ÏËÊı› ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Ù˘ ΔÚ›Ù˘ Î·È ÂÊfiÛÔÓ Ô ÚÒËÓ ™ÂÚ‚Ô‚fiÛÓÈÔ˜ ËÁ¤Ù˘ ‰ÂÓ ÂÌÊ·ÓÈÛÙ› Î·È ¿ÏÈ, Ë ¤‰Ú· ı· ÂÍÂÙ¿ÛÂÈ ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ Ó· ÔÚ›ÛÂÈ Û˘Ó‹ÁÔÚÔ ÙÔ˘ ƒ¿ÓÙÔ‚·Ó ∫¿Ú·Ù˙ÈÙ˜ ÁÈ· Ó· ÙÔÓ ÂÎÚÔÛˆ‹ÛÂÈ. √ ƒ¿ÓÙÔ‚·Ó ∫¿Ú·Ù˙ÈÙ˜ ¤¯ÂÈ ·Ó·Ï¿‚ÂÈ Ô ›‰ÈÔ˜ ÙËÓ ˘ÂÚ¿ÛÈÛ‹ ÙÔ˘. √ ∫¿Ú·Ù˙ÈÙ˜, Ô˘ ·ÚÓÂ›Ù·È ÙȘ ηÙËÁÔڛ˜ ÁÈ· ÂÁÎÏ‹Ì·Ù· ÔϤÌÔ˘ -ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ Ë ÁÂÓÔÎÙÔÓ›· Ù˘ ™ÚÂÌÚ¤ÓÈÙÛ·- ›¯Â ‰ËÏÒÛÂÈ fiÙÈ ‰ÂÓ Â›¯Â ·ÚÎÂÙfi ¯ÚfiÓÔ ÁÈ· Ó· ÂÙÔÈÌ¿ÛÂÈ ÙËÓ ˘ÂÚ¿ÛÈÛ‹ ÙÔ˘ Î·È Â›¯Â ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂÈ fiÙÈ ‰ÂÓ ı· ‹Ù·Ó ·ÚÒÓ ÛÙËÓ ¤Ó·ÚÍË Ù˘ ‰›Î˘. ¶ÂÚ› ÙȘ ÙÚÈ¿ÓÙ· ÌËÙ¤Ú˜ ı˘Ì¿ÙˆÓ ÙÔ˘ ÔϤÌÔ˘ ÛÙË μÔÛÓ›· ¿ÊËÛ·Ó ÙËÓ ÔÚÁ‹ ÙÔ˘˜ Ó· ÍÂÛ¿ÛÂÈ ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ÙÔ˘ ¢ÈÂıÓÔ‡˜ ¶ÔÈÓÈÎÔ‡ ¢ÈηÛÙËÚ›Ô˘ ÁÈ· ÙËÓ ÚÒËÓ °ÈÔ˘ÁÎÔÛÏ·‚›·, ¤ÂÈÙ· ·fi ÙË ‰È·ÎÔ‹ ̤¯ÚÈ ·‡ÚÈÔ Ù˘ ‰›Î˘ ÙÔ˘ ƒ¿ÓÙÔ‚·Ó ∫¿Ú·Ù˙ÈÙ˜, ·Ì¤Ûˆ˜ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ¤Ó·ÚÍ‹ Ù˘ ·Ô˘Û›· ÙÔ˘ ηÙËÁÔÚÔ˘Ì¤ÓÔ˘. “∂›Ó·È Û·Ó Ó· ÛÎÔÙÒıËΠÁÈ· ‰Â‡ÙÂÚË ÊÔÚ¿” ‰‹ÏˆÛ ÛÙÔ˘˜ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˘˜ Ë ªÔ‡ÓÈÚ· ™Ô‡Ì·ÛÈÙ˜, 62 ÂÙÒÓ, Ô˘ ¤¯·Û ÙÔ˘˜ ‰ÈÎÔ‡˜ Ù˘ ÛÙË ÛÊ·Á‹ Ù˘ ™ÚÂÌÚ¤ÓÈÙÛ· ÙÔ 1995. “¢ÂÓ ı¤ÏÔ˘ÌÂ Ô ∫¿Ú·Ù˙ÈÙ˜ Ó· ÂϤÁ¯ÂÈ ÙȘ ˙ˆ¤˜ Ì·˜. ∏Ïı· Û‹ÌÂÚ· ÁÈ· Ó· ‰Â›Íˆ fiÙÈ ˘¿Ú¯Ô˘Ì” “£¤ÏÔ˘Ì ӷ ‰ÈηÛı› Ô ∫¿Ú·Ù˙ÈÙ˜... ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ı· ÂÎÏ·ÁÒ Â¿Ó ‰ÂÓ ÂÌÊ·ÓÈÛı› ÔÙ¤ ÂÓÒÈÔÓ ÙÔ˘ ‰ÈηÛÙËÚ›Ô˘” ›Â Ë ª·Î›Ú· ÿÛÂÙÛÈÙ˜, Ô˘ ‚È¿ÛıËΠÂ·ÓÂÈÏËÌ̤ӷ ηٿ ÙËÓ ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ÔϤÌÔ˘. ¢Âο‰Â˜ ÌËÙ¤Ú˜ ı˘Ì¿ÙˆÓ Ù˘ ÛÊ·Á‹˜ Ù˘ ™ÚÂÌÚ¤ÓÈÙÛ· ‰È·‰‹ÏˆÛ·Ó Û‹ÌÂÚ· ÙÔ Úˆ› ÛÙË Ã¿ÁË ÚÈÓ ·fi ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË Ù˘ ‰›Î˘. ª¤ÏË ÔÚÁ·ÓÒÛÂˆÓ ı˘Ì¿ÙˆÓ ÙÔ˘ ÔϤÌÔ˘ Ù˘ μÔÛÓ›·˜ ¿ÏˆÛ·Ó ÌÚÔÛÙ¿ ·fi ÙÔ ‰ÈηÛÙ‹ÚÈÔ ·ÓÒ Ô˘ ¤ÁÚ·Ê “¡ÙÚÔ‹ ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË. °ÂÓÔÎÙÔÓ›·: 8.106 ‰ÔÏÔÊÔÓË̤ÓÔÈ ÛÙË ™ÚÂÌÚ¤ÓÈÙÛ· ÙÔ 1995” Î·È ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Û·Ó Ù· ÔÓfiÌ·Ù· ÙˆÓ ı˘Ì¿ÙˆÓ. “¶ÂÚÈ̤ӈ Ó· ·Ô‰Ôı› ‰ÈηÈÔÛ‡ÓË Î·È Ó· ÙÈ̈ÚËı› Ô ∫¿Ú·Ù˙ÈÙ˜” ‰‹ÏˆÛ ÛÙÔ °·ÏÏÈÎfi ¶Ú·ÎÙÔÚÂ›Ô ∂ȉ‹ÛÂˆÓ ÌÈ· ·fi ÙȘ ‰È·‰ËÏÒÙÚȘ, Ë ª¤ÈÚ· Δ۷οÓÔ‚ÈÙ˜, 65 ÂÙÒÓ, ÔÈ ÙÚÂȘ ÁÈÔÈ Ù˘ ÔÔ›·˜, 21, 25 Î·È 29 ÂÙÒÓ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·, ÛÎÔÙÒıËÎ·Ó ÛÙË ™ÚÂÌÚ¤ÓÈÙÛ· Ì·˙› Ì ÙÔÓ Û‡˙˘Áfi Ù˘. “∂¿Ó ÙÔ ‰ÈηÛÙ‹ÚÈÔ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ÛˆÛÙ¿, Ô ∫¿Ú·Ù˙ÈÙ˜ ı· ηٷ‰ÈηÛı› Û ÈÛfi‚È· οıÂÈÚÍË” ÚfiÛıÂÛ ‰Â›¯ÓÔÓÙ·˜ ÙȘ ʈÙÔÁڷʛ˜ ÙˆÓ ·Á·ËÌ¤ÓˆÓ Ù˘. “∞ÏÏ¿ ·˘Ùfi˜ ı· Â›Ó·È ˙ˆÓÙ·Ófi˜, ÂÓÒ Ù· ·È‰È¿ Ì·˜ Â›Ó·È ÓÂÎÚ¿”.

ΔƒπΔ∏ 27 √∫Δøμƒπ√À 2009

°È· «ÚfiÙ˘Ô ÁÈ· ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹» Ì›ÏËÛ ÛÙÔ ™·Ú¿ÁÂ‚Ô Ô ¡Ù·‚Ô‡ÙÔÁÏÔ˘

«Pax Ottomana» ÔÚ·Ì·Ù›˙ÂÙ·È ÁÈ· Ù· μ·ÏοÓÈ· Ô ΔÔ‡ÚÎÔ˜ À¶∂• μ∂§π°ƒ∞¢π, 26.

Δ

· μ·ÏοÓÈ· ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô Ù˘ √ıˆÌ·ÓÈ΋˜ ∞˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚ›·˜ ˘‹ÚÍ·Ó ÚfiÙ˘Ô Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÙÔÌ›˜, ÙfiÓÈÛÂ Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∂͈ÙÂÚÈÎÒÓ Ù˘ ΔÔ˘ÚΛ·˜, ∞¯. ¡Ù·‚Ô‡ÙÔÁÏÔ˘, Û‡Ìʈӷ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ Ì fiÛ· ÌÂÙ·‰È‰Ô˘Ó ÛÂÚ‚Èο ªª∂, ÂÈηÏÔ‡ÌÂÓ· ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ Û ‰È¿ÛÎÂ„Ë ÛÙÔ ™·Ú¿Á‚Ô. “∂Èı˘Ìԇ̛̠· Ó¤· μ·ÏηÓÈ΋, Ô˘ ı· ıÂÌÂÏÈÒÓÂÙ·È ÛÙȘ ÔÏÈÙÈΤ˜ ·Í›Â˜, ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ·ÏÏËÏÂÍ¿ÚÙËÛË, ÙË Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Î·È ÙËÓ ÔÏÈÙÈÛÙÈ΋ ·ÚÌÔÓ›·. ŸÏ· ·˘Ù¿ ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙ÔÓÙ·Ó ÛÙ· √ıˆÌ·ÓÈο μ·ÏοÓÈ·” ·Ó¤ÊÂÚÂ Ô ¡Ù·‚Ô‡ÙÔÁÏÔ˘, ÌÈÏÒÓÙ·˜ Û ‰È¿ÛÎÂ„Ë Ì ı¤Ì· ∏ ÔıˆÌ·ÓÈ΋ ÎÏËÚÔÓÔÌÈ¿ Î·È ÔÈ ÌÔ˘ÛÔ˘ÏÌ·ÓÈΤ˜ ÎÔÈÓfiÙËÙ˜ ÛÙ· μ·ÏοÓÈ·. √ ΔÔ‡ÚÎÔ˜ ˘Ô˘ÚÁfi˜ Û˘ÌÏ‹ÚˆÛÂ: “∂Ì›˜ ı· ·Ó·‚ÈÒÛÔ˘Ì ÙËÓ ÂÔ¯‹ ·˘Ù‹, Ù· √ıˆÌ·ÓÈο μ·ÏοÓÈ· ‹Ù·Ó Ì›· ÂÙ˘¯Ë̤ÓË ÈÛÙÔÚ›· Î·È ÙÒÚ· Ú¤ÂÈ Ó· ·Ó·ÁÂÓÓËıÔ‡Ó” . √ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ Ù˘ ÙÔ˘ÚÎÈ΋˜ ‰Èψ̷ٛ·˜ ‰È‡ڢÓ ÙÔ˘˜ ÛÙfi¯Ô˘˜ Ù˘ Â͈ÙÂÚÈ΋˜ ÔÏÈÙÈ΋˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ÙÔ˘, ‰ËÏÒÓÔÓÙ·˜ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο: “£· οÓÔ˘Ì ٷ μ·ÏοÓÈ·, ÙÔÓ ∫·‡Î·ÛÔ, ÙË ª¤ÛË ∞Ó·ÙÔÏ‹, Ì·˙› Ì ÙËÓ ΔÔ˘ÚΛ·, Â›ÎÂÓÙÚÔ Ù˘ ·ÁÎfiÛÌÈ·˜ ÔÏÈÙÈ΋˜ ÛÎËÓ‹˜. ∞˘Ùfi˜ Â›Ó·È Ô ÛÙfi¯Ô˜ Ù˘ Â͈ÙÂÚÈ΋˜ Ì·˜ ÔÏÈÙÈ΋˜ ÛÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ Î·È ı· ÙÔÓ ÂÙ‡¯Ô˘Ì” . ∞Ó·ÊÂÚfiÌÂÓÔ˜ ÂȉÈÎfiÙÂÚ· ÛÙË μÔÛÓ›·-∂Ú˙ÂÁÔ‚›ÓË, Ô Î. ¡Ù·‚Ô‡ÙÔÁÏÔ˘ ÙfiÓÈÛ fiÙÈ Ë ΔÔ˘ÚΛ· ·ÈÛı¿ÓÂÙ·È Â˘ı‡ÓË ÁÈ· ÙË ¯ÒÚ· ·˘Ù‹. “∏ Ù‡¯Ë Î·È ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ Ù˘ ΔÔ˘ÚΛ·˜ Î·È Ù˘ μÔÛÓ›·˜-∂Ú˙ÂÁÔ‚›Ó˘ Â›Ó·È ÎÔÈÓ¿ Î·È Ë Â‰·ÊÈ΋ ·ÎÂÚ·ÈfiÙËÙ· Ù˘ μÔÛÓ›·˜ ÁÈ· ÙËÓ ÕÁ΢ڷ Â›Ó·È ÙÔ ›‰ÈÔ ÛËÌ·ÓÙÈ΋ fiÛÔ Î·È Ë Â‰·ÊÈ΋ ·ÎÂÚ·ÈfiÙËÙ· Ù˘ ›‰È·˜ Ù˘ ΔÔ˘ÚΛ·˜” , ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛÂ. Δ· ÛÂÚ‚Èο ªª∂ ÂÈÛËÌ·›ÓÔ˘Ó fiÙÈ Ë ΔÔ˘ÚΛ·, ÙÂÏÂ˘Ù·›·, ¤¯ÂÈ ·Ó·Ù‡ÍÂÈ ¤ÓÙÔÓË ‰Èψ̷ÙÈ΋ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙˆÓ μ·ÏηӛˆÓ Î·È ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ·˘Ùfi ÂÓÙ¿ÛÛÔ˘Ó Î·È ÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ Â›ÛÎÂ„Ë ÙÔ˘ ΔÔ‡ÚÎÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘, ∞ÌÓÙÔ˘Ï¿¯ °ÎÈÔ˘Ï, ÛÙÔ μÂÏÈÁÚ¿‰È. O °ÎÈÔ˘Ï Û˘Ó·ÓÙ‹ıËΠ̠ÙÔÓ ™¤Ú‚Ô ÔÌfiÏÔÁfi ÙÔ˘ ªfiÚȘ Δ¿-

ÓÙÈÙ˜ Ì ÙÔÓ ÔÔ›Ô ÂͤٷÛ ÙȘ ‰ÈÌÂÚ›˜ Û¯¤ÛÂȘ Û ÔÏÈÙÈÎfi Î·È ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi Â›‰Ô. √ ΔÔ‡ÚÎÔ˜ Úfi‰ÚÔ˜ › fiÙÈ Î·Ù·Û΢·ÛÙÈΤ˜ ÂÙ·ÈÚ›˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ÙÔ˘ ÂӉȷʤÚÔÓÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛË ¤ÚÁˆÓ ÛÙË ™ÂÚ‚›·, fiˆ˜ Ô ¶·ÓÂ˘Úˆ·˚Îfi˜ √‰ÈÎfi˜ ∞ÍÔÓ·˜ 10 (Corridor 10), ÙÌ‹Ì· ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ı· ‰È¤Ú¯ÂÙ·È ·fi ÙË ™ÂÚ‚›·. √ Δ¿ÓÙÈÙ˜ ÛËÌ›ˆÛ fiÙÈ ÔÈ ‰ÈÌÂÚ›˜ Û¯¤ÛÂȘ ¤¯Ô˘Ó ‚ÂÏÙȈı›. ÀÔÁÚ¿ÌÌÈÛ ‰Â fiÙÈ Ë ·fiÊ·ÛË Ù˘ ΔÔ˘ÚΛ·˜ Ó· ·Ó·ÁÓˆÚ›ÛÂÈ ÙËÓ ·ÓÂÍ·ÚÙËÛ›· ÙÔ˘ ∫ÔÛfi‚Ô˘ ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ÂËÚ¿ÛÂÈ ·ÚÓËÙÈο ÙȘ Û¯¤ÛÂȘ μÂÏÈÁÚ·‰›Ô˘-∞Á΢ڷ˜ Î·È ÚfiÛıÂÛ fiÙÈ Ú¤ÂÈ Ó· ˘¿Ú¯ÂÈ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÛÙÔÓ

‰ÚfiÌÔ ÁÈ· ÙËÓ ¤ÓÙ·ÍË ÛÙËÓ ∂∂. ™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ‰È‹ÌÂÚ˘ Â›Û΄˘ °ÎÈÔ˘Ï ÛÙÔ μÂÏÈÁÚ¿‰È ˘ÂÁÚ¿ÊËÛ·Ó Û‹ÌÂÚ· ¤ÓÙ ‰ÈÌÂÚ›˜ Û˘Ìʈӛ˜ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó, ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ, ÙËÓ ÂÓ›Û¯˘ÛË Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ Î·È Ù˘ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ·ÛÊ¿ÏÈÛ˘. √ Î. °ÎÈÔ˘Ï, fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ ˘ÔÁÚ·Ê‹ ÙˆÓ Û˘ÌʈÓÈÒÓ, ÙȘ ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛ Ôχ ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ Î·È ÈÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ·Ó·Ê¤ÚıËΠ۠·˘Ù¤˜ Ô˘ Û¯ÂÙ›˙ÔÓÙ·È Ì ÙË Ì›ˆÛË ÊfiÚˆÓ Î·È ÛÙË Û˘Ìʈӛ· ÂχıÂÚÔ˘ ÂÌÔÚ›Ô˘ Ô˘ ı· ·Ú¯›ÛÔ˘Ó Ó· ÂÊ·ÚÌfi˙ÔÓÙ·È ·fi Ù· Ù¤ÏË ÙÔ˘ 2009.

°È· ∞ÚÌÂÓ›· “∞Ù˘¯‹” ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛÂ Ô ÚÂ-

Û‚Â˘Ù‹˜ Ù˘ ΔÔ˘ÚΛ·˜ ÛÙËÓ √˘¿ÛÈÁÎÙÔÓ ¡·Ì› ™ÂÓÛfiÈ, ÙËÓ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ÁÈ· ÂÈÛ·ÁˆÁ‹ ۯ‰›Ô˘ ·fiÊ·Û˘ ÛÙË °ÂÚÔ˘Û›· ÙˆÓ ∏¶∞ ÁÈ· ·Ó·ÁÓÒÚÈÛË Ù˘ °ÂÓÔÎÙÔÓ›·˜ Û ‚¿ÚÔ˜ ÙˆÓ ∞ÚÌÂÓ›ˆÓ ÙÔ 1915. ” ¢ÂÓ ÓÔÌ›˙ˆ fiÙÈ Â›Ó·È ÂÔ¯‹ ÁÈ· Ù¤ÙÔȘ ·ÔÊ¿ÛÂȘ, ·Ì¤Ûˆ˜ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ˘ÔÁÚ·Ê‹ ÙˆÓ ÚˆÙÔÎfiÏÏˆÓ ÌÂٷ͇ ΔÔ˘ÚΛ·˜ Î·È ∞ÚÌÂÓ›·˜. ∂›Ó·È ÌÈ· Ï·Óı·Ṳ̂ÓË Î·È Ï˘ËÚ‹ ·fiÊ·ÛË. ∂Ï›˙ˆ fiÙÈ ÙÔ „‹ÊÈÛÌ· ·˘Ùfi ‰Â ı· ÊÙ¿ÛÂÈ ÔÙ¤ ÛÙË °ÂÚÔ˘Û›·. ¡ÔÌ›˙ˆ fiÙÈ ‰ÂÓ ı· ˘¿ÚÍÂÈ Î·Ì›· ÚfiÔ‰Ô˜ Û ·˘Ùfi ÙÔ ı¤Ì·” ‰‹ÏˆÛÂ Ô Î. ™ÂÓÛfiÈ. ∞·ÓÙÒÓÙ·˜ Û ÂÚˆÙ‹ÛÂȘ Ù˘ ºˆÓ‹˜ Ù˘ ∞ÌÂÚÈ΋˜ ÛËÌ›ˆÛ fiÙÈ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ª·Ú¿Î √Ì¿Ì· ‰ÂÓ Û˘ÌÂÚȤϷ‚ ·Ó·ÊÔÚ¤˜ Û “ÁÂÓÔÎÙÔÓ›·” ÛÙËÓ ÔÌÈÏ›· ÙÔ˘ Ù˘ 24˘ ∞ÚÈÏ›Ô˘. √ ΔÔ‡ÚÎÔ˜ ÚÂÛ‚Â˘Ù‹˜ ÛËÌ›ˆÛ Â›Û˘ fiÙÈ Ë ÛËÌÂÚÈÓ‹ Û˘Á΢ڛ·, ÌÂÙ¿ ÙËÓ ˘ÔÁÚ·Ê‹ ÙˆÓ ÚˆÙÔÎfiÏÏˆÓ ÌÂٷ͇ ∞ÚÌÂÓ›·˜ Î·È ΔÔ˘ÚΛ·˜, Â›Ó·È È‰È·›ÙÂÚ· ıÂÙÈ΋ Î·È fiÙÈ Ë ·ÔηٿÛÙ·ÛË ‰Èψ̷ÙÈÎÒÓ Û¯¤ÛÂˆÓ Î·È ÙÔ ¿ÓÔÈÁÌ· ÙˆÓ Û˘ÓfiÚˆÓ ‰ÂÓ ı· ‚ÂÏÙÈÒÛÂÈ ÌfiÓÔ ÙȘ ‰ÈÌÂÚ›˜ Û¯¤ÛÂȘ Ù˘ ΔÔ˘ÚΛ·˜ Ì ÙËÓ ∞ÚÌÂÓ›· ·ÏÏ¿ ı· Û˘Ì‚¿ÏÂÈ ÛÙË ÛÙ·ıÂÚfiÙËÙ· Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜, ÌÈ·˜ ÂÚÈÔ¯‹˜ ÁÂÌ¿Ù˜ ·fi “·ÁˆÌ¤Ó·” ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·. ∏ ΔÔ˘ÚΛ· ‰ÂÓ ı¤ÏÂÈ Ó· ÂËÚ·ÛÙÔ‡Ó ·ÚÓËÙÈο ÔÈ Û¯¤ÛÂȘ Ù˘ Ì ÙÔ ∞˙ÂÚÌ·˚Ù˙¿Ó, ÙÔ ÔÔ›Ô ıˆÚ› ̤ÚÔ˜ “ÂÓfi˜ ¤ıÓÔ˘˜, ÌÂ

‰‡Ô ÎÚ¿ÙË” , ›Â Ô ÚÂÛ‚Â˘Ù‹˜ ÛÙËÓ ÙËÏÂfiÚ·ÛË Ù˘ ºˆÓ‹˜ Ù˘ ∞ÌÂÚÈ΋˜ (VOA). ™ÙȘ 22 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ ÔÈ ÁÂÚÔ˘ÛÈ·ÛÙ¤˜ ƒfiÌÂÚÙ ªÂÓ¤ÓÙ˜ Î·È Δ˙ÔÓ ∂ÓÛ¿ÈÓ, ‰‡Ô ÛËÌ·ÓÙÈο ̤ÏË ÙÔ˘ “·ÚÌÂÓÈÎÔ‡ ÏfiÌÈ” ÂÈÛ‹Á·Á·Ó Û¯¤‰ÈÔ ·fiÊ·Û˘ Ô˘ ηÏ› ÙËÓ °ÂÚÔ˘Û›· Ó· ·Ó·ÁÓˆÚ›ÛÂÈ Ù· ÁÂÁÔÓfiÙ· ÙÔ˘ 1915 ˆ˜ °ÂÓÔÎÙÔÓ›·. ™ÙÔ ÌÂٷ͇, Ë ¤ÁÎÚÈÛË, ·fi ÙËÓ ÙÔ˘ÚÎÈ΋ ÂıÓÔÛ˘Ó¤Ï¢ÛË, ÙÔ˘ ÚˆÙÔÎfiÏÏÔ˘ Ô˘ ˘ÔÁÚ¿ÊËΠÚfiÛÊ·Ù· ÂΠ̤ÚÔ˘˜ Ù˘ ΔÔ˘ÚΛ·˜ Î·È Ù˘ ∞ÚÌÂÓ›·˜, ÂÍ·ÚÙ¿Ù·È ·fi ÙËÓ ÔÚ›· Ù˘ ·˙ÂÚÔ·ÚÌÂÓÈ΋˜ ‰È¤ÓÂ͢ ÁÈ· ÙÔ ∫·Ú·Ì¿¯, ‰‹ÏˆÛÂ Ô ÙÔ‡ÚÎÔ˜ ÀÔ˘ÚÁfi˜ ÙˆÓ ∂͈ÙÂÚÈÎÒÓ, ÌÈÏÒÓÙ·˜ ÛÙÔ ¶·ÎÈÛÙ¿Ó ÛÙÔ ÙËÏÂÔÙÈÎfi ‰›ÎÙ˘Ô ∞Ï Δ˙·˙›Ú·. ∞·ÓÙÒÓÙ·˜ ÛÙËÓ ÂÚÒÙËÛË ·Ó Ë ¤ÁÎÚÈÛË ÂÍ·ÚÙ¿Ù·È ·fi ÙËÓ ÚfiÔ‰Ô ÛÙÔ Úfi‚ÏËÌ· ÙÔ˘ ∫·Ú·Ì¿¯, Ô ¡Ù·‚Ô‡ÙÔÁÏÔ˘ ›Â: “º˘ÛÈο Î·È Ó·È. ∂Ì›˜ ¤¯Ô˘Ì ÂÈ fiÙÈ ÙÔ ÚˆÙfiÎÔÏÏÔ ·˘Ùfi ı· Û˘Ì‚¿ÏÂÈ ıÂÙÈο ÛÙË ÛÙ·ıÂÚfiÙËÙ· ÛÙËÓ ∫·˘Î·Û›· Î·È È‰È·›ÙÂÚ· ÛÙËÓ ∞˙ÂÚÔ·ÚÌÂÓÈ΋˜ ‰È¤ÓÂÍË Î·È ÙÔÓ ÙÂÚÌ·ÙÈÛÌÔ‡ Ù˘ ηÙÔ¯‹˜ ·˙ÂÚÈÎÒÓ Â‰·ÊÒÓ. ∏ ÚfiÔ‰Ô˜ ÛÙ· ˙ËÙ‹Ì·Ù· ·˘Ù¿ ÔˆÛ‰‹ÔÙ ı· ÂËÚ¿ÛÂÈ ıÂÙÈο ÙË ‰È·‰Èηۛ· Ù˘ ¤ÁÎÚÈÛ˘. ∞Ó fï˜ Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ¿ÂÈ ÚÔ˜ ÙÔ ¯ÂÈÚfiÙÂÚÔ ‹ ÂÎÏ›„Ô˘Ó ÔÈ ÂÏ›‰Â˜ ÁÈ· ıÂÙÈ΋ ÂͤÏÈÍË, ÙfiÙ ÔÈ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ Ì·˜ ı· ¤¯Ô˘Ó ·ÚÓËÙÈ΋ ÛÙ¿ÛË Î·Ù¿ ÙËÓ „ËÊÔÊÔÚ›·”.

∏ ¢ÈÂıÓ‹˜ ∞ÌÓËÛÙ›· Ì ¤ÎıÂÛ‹ Ù˘ Ô˘ ¤‰ˆÛ ÛÙË ‰ËÌÔÛÈfiÙËÙ·

∫·Ù·ÁÁ¤ÏÏÂÈ ÙÔ πÛÚ·‹Ï fiÙÈ ÛÙÂÚ› ÙÔ ÓÂÚfi ·fi ÙÔ˘˜ ¶·Ï·ÈÛÙ›ÓÈÔ˘˜ °∂¡∂À∏. 26.

∏ ¢ÈÂıÓ‹˜ ∞ÌÓËÛÙ›· ηًÁÁÂÈÏ ۋÌÂÚ· fiÙÈ ÙÔ πÛÚ·‹Ï ÛÙÂÚ› ·fi ÙÔ˘˜ ¶·Ï·ÈÛÙ›ÓÈÔ˘˜ ÙÔ ÓÂÚfi, ÂÓÒ ‰›ÓÂÈ ÛÙÔ˘˜ ‚ڷ›Ô˘˜ ÂÔ›ÎÔ˘˜ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ηٷӷÏÒÓÔ˘Ó “ۯ‰fiÓ ·ÂÚÈfiÚÈÛÙ˜ ÔÛfiÙËÙ˜” . ™Â ¤ÎıÂÛ‹ Ù˘ Ô˘ ¤‰ˆÛ ۋÌÂÚ· ÛÙË ‰ËÌÔÛÈfiÙËÙ· Ë ÔÚÁ¿ÓˆÛË ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÙˆÓ ·ÓıÚˆ›ÓˆÓ ‰ÈηȈ̿وÓ, ÙÔÓ›˙ÂÈ fiÙÈ ÙÔ πÛÚ·‹Ï “‰ÂÓ ·Ê‹ÓÂÈ ÙÔ˘˜ ¶·Ï·ÈÛÙ›ÓÈÔ˘˜ Ó· ¤¯Ô˘Ó ÚfiÛ‚·ÛË, ·Ú¿ Û ¤Ó· ÙÌ‹Ì· ÙˆÓ ÎÔÈÓÒÓ ˘‰¿ÙÈÓˆÓ fiÚˆÓ, Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Î˘Ú›ˆ˜ ÛÙËÓ Î·Ù¯fiÌÂÓË ¢˘ÙÈ΋ Ÿ¯ıË, ÂÓÒ ÔÈ ·Ú¿ÓÔÌÔÈ ÈÛÚ·ËÏÈÓÔ› ¤ÔÈÎÔÈ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó Ú·ÎÙÈο ·ÂÚÈfiÚÈÛÙ˜ ÔÛfiÙËÙ˜” . ™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ¤ÎıÂÛË ÔÈ πÛÚ·ËÏÈÓÔ› ηٷӷÏÒÓÔ˘Ó ÙÂÙÚ·Ï¿ÛÈÔ ÓÂÚfi ·fi ÙÔ˘˜ ¶·Ï·ÈÛÙ›ÓÈÔ˘˜. ∞˘Ù‹ Ë ·ÓÈÛfiÙËÙ·, ÁÚ¿ÊÂÈ, Â›Ó·È ·ÎfiÌ· ÈÔ ÎÚ·˘Á·Ï¤· Û ÔÚÈṲ̂Ó˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ Ù˘ ¢˘ÙÈ΋˜ Ÿ¯ı˘, fiÔ˘ ÔÈ ÔÈÎÈÛÌÔ› ηٷӷÏÒÓÔ˘Ó 20Ï¿ÛÈÔ ÓÂÚfi ηٿ ÎÂÊ·Ï‹Ó ·’ fi,ÙÈ ÔÈ ¶·Ï·ÈÛÙ›ÓÈÔÈ ÙˆÓ ÁÂÈÙÔÓÈÎÒÓ ÂÚÈÔ¯ÒÓ, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÂÈ‚ÈÒÓÔ˘Ó Ì 20 Ï›ÙÚ· ÙËÓ Ë̤ڷ. “¶ÈÛ›Ó˜, ηÏÔÔÙÈṲ̂ӷ ·ÚÙ¤ÚÈ· Î·È ·¯·Ó›˜ ÁˆÚÁÈΤ˜ ÂÎÙ¿ÛÂȘ Ô˘ ·Ú‰Â‡ÔÓÙ·È ÛÙÔ˘˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡˜, ¤Ú¯ÔÓÙ·È Û ¯Ù˘ËÙ‹ ·-

ÓÙ›ıÂÛË Ì ٷ ÁÂÈÙÔÓÈο ·Ï·ÈÛÙÈÓȷο ¯ˆÚÈ¿, ÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔÈ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ Â›Ó·È ·Ó·ÁηṲ̂ÓÔÈ Ó· ·ÏÂ‡Ô˘Ó Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ ÁÈ· Ó· ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÔ˘Ó ÙȘ ·Ó¿ÁΘ ÙÔ˘˜ Û ÓÂÚfi” , Û˘Ó¯›˙ÂÈ Ë ¤ÎıÂÛË. ΔÔ ÈÛÚ·ËÏÈÓfi ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ∂͈ÙÂÚÈÎÒÓ ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ fiÙÈ ÙÔ πÛÚ·‹Ï ÌÔÈÚ¿˙ÂÙ·È ÈÛfiÙÈÌ· ÙÔ˘˜ ˘‰¿ÙÈÓÔ˘˜ fiÚÔ˘˜ Ì ÙÔ˘˜ ¶·Ï·ÈÛÙ›ÓÈÔ˘˜. ∏ ¢ÈÂıÓ‹˜ ∞ÌÓËÛÙ›· ·ÓÙ›ıÂÙ· ηٷÁÁ¤ÏÏÂÈ fiÙÈ ÔÈ ¶·Ï·ÈÛÙ›ÓÈÔÈ ‰ÂÓ ÂÈÙÚ¤ÂÙ·È Ó· ·ÓÔ›ÁÔ˘Ó Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈ· ËÁ¿‰È· ‹ Ó· ÂȉÈÔÚıÒÓÔ˘Ó Ù· ·ÏÈ¿ ¯ˆÚ›˜ ÙËÓ ¿‰ÂÈ· ÙˆÓ ÈÛÚ·ËÏÈÓÒÓ ·Ú¯ÒÓ. Δ·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ÔÏϤ˜ Ô‰ÈΤ˜ ·ÚÙËڛ˜ ÛÙË ¢˘ÙÈ΋ Ÿ¯ıË Â›Ó·È ÎÏÂÈÛÙ¤˜ ‹ ÂÚÈÔÚÈṲ̂Ó˜ ÛÙËÓ Î˘ÎÏÔÊÔÚ›·, Ú¿ÁÌ· Ô˘ ·Ó·Áο˙ÂÈ Ù· ˘‰ÚÔÊfiÚ· Ô¯‹Ì·Ù· Ó· οÓÔ˘Ó ÌÂÁ¿Ï˜ ·Ú·Î¿Ì„ÂȘ ÁÈ· Ó· ·ÓÂÊԉȿ˙Ô˘Ó Ù· ¯ˆÚÈ¿ Ô˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È Û˘Ó‰Â‰Â̤ӷ Ì ÙÔ ‰›ÎÙ˘Ô ‡‰Ú¢Û˘. ∏ ∞ÌÓËÛÙ›· ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÈ Û 180.000 - 200.000 ÙÔÓ ·ÚÈıÌfi ÙˆÓ ¶·Ï·ÈÛÙÈÓ›ˆÓ Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÚfiÛ‚·ÛË Û ÙÚ¯ԇÌÂÓÔ ÓÂÚfi ÛÙË ¢˘ÙÈ΋ Ÿ¯ıË. ™ÙË §ˆÚ›‰· Ù˘ °¿˙·˜ Ë ÈÛÚ·ËÏÈÓ‹ ÂÈÛ‚ÔÏ‹ ÙÔÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ ¯ÂÈÌÒÓ· η٤ÛÙÚ„ ÙȘ ‰ÂÍ·ÌÂÓ¤˜, Ù· ËÁ¿‰È·, Ù· Û˘ÛÙ‹Ì·Ù· ·Ô¯¤Ù¢Û˘ Î·È ÙÔ˘˜ ÛÙ·ıÌÔ‡˜ ¿-

ÓÙÏËÛ˘ Î·È ·˘Ù¤˜ ÔÈ Î·Ù·ÛÙÚÔʤ˜ ÚÔÛÙ›ıÂÓÙ·È ÛÙ· ‰ÂÈÓ¿ Ô˘ ÚÔηÏÔ‡Ó ÛÙÔ ·Ï·ÈÛÙÈÓÈ·Îfi ·˘Ùfi ¤‰·ÊÔ˜ Ô ÈÛÚ·ËÏÈÓfi˜ Î·È ·ÈÁ˘ÙÈ·Îfi˜ ·ÔÎÏÂÈÛÌfi˜.

∏ ¢·Ì·ÛÎfi˜ ηٷÁÁ¤ÏÏÂÈ ∏ ™˘Ú›· ηًÁÁÂÈÏ ۋÌÂÚ· ÙȘ “·Ú·‚È¿ÛÂȘ” ·fi ÙÔ πÛÚ·‹Ï ÛÙÔ Ù¤ÌÂÓÔ˜ ∞Ï-∞ÎÛ·, ÌÈ· ̤ڷ ÌÂÙ¿ ÙȘ Ù·Ú·¯¤˜ ÛÙËÓ ¶Ï·Ù›· ÙˆÓ Δ˙·ÌÈÒÓ, ÙȘ Ôԛ˜ Ë ¢·Ì·ÛÎfi˜ ÂÚÌËÓ‡ÂÈ ˆ˜ ÌÈ· ÚÔÛ¿ıÂÈ· “‚ڷÈÔÔ›ËÛ˘ Ù˘ πÂÚÔ˘Û·Ï‹Ì” , ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Û ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ ÙÔ˘ ÙÔ Û˘ÚÈ·Îfi ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ∂͈ÙÂÚÈÎÒÓ. “∏ ™˘Ú›· ηٷÁÁ¤ÏÏÂÈ ·ÂÚ›ÊÚ·ÛÙ· ÙȘ ÈÛÚ·ËÏÈÓ¤˜ ηٿʈÚ˜ ·Ú·‚È¿ÛÂȘ ÛÙÔ Δ¤ÌÂÓÔ˜ ∞Ï∞ÎÛ·. ∂ÎÙÈÌ¿ fiÙÈ Ë ÂÈÛ‚ÔÏ‹ ÙˆÓ ÈÛÚ·ËÏÈÓÒÓ ‰˘Ó¿ÌÂˆÓ ÛÙÔ ∞Ï∞ÎÛ· Î·È Ô ÂÚÈÔÚÈÛÌfi˜ ÙˆÓ ÈÛÙÒÓ (Á‡Úˆ ·fi ÙÔ Δ¤ÌÂÓÔ˜ ÙÔ˘ ∞Ï-∞ÎÛ·) ·ÔÙÂÏ› ̤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÈÛÚ·ËÏÈÓÔ‡ ۯ‰›Ô˘ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÛÙfi¯Ô ÙËÓ Â‚Ú·ÈÔÔ›ËÛË Ù˘ πÂÚÔ˘Û·Ï‹Ì Î·È ÙËÓ Î·Ù‰¿ÊÈÛË ÙÔ˘ ÙÂ̤ÓÔ˘˜” , ÙÔÓ›˙ÂÙ·È ÛÙËÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË. “ΔÔ πÛÚ·‹Ï ‰È·Ú¿ÙÙÂÈ Û˘ÓÂÒ˜ ÂÁÎÏËÌ·ÙÈΤ˜ ÂÓ¤ÚÁÂȘ Û ‚¿ÚÔ˜ ÙˆÓ ÈÂÚÒÓ ÙfiˆÓ ÙˆÓ ÌÔ˘ÛÔ˘ÏÌ¿ÓˆÓ Î·È Ù˘ ·ÙÚÈ΋˜ ÎÏËÚÔÓÔÌÈ¿˜ ÙˆÓ ∞Ú¿‚ˆÓ” , ÚÔÛÙ›ıÂÙ·È ÛÙËÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË. “∏

‰ÈÂıÓ‹˜ ÎÔÈÓfiÙËÙ· Î·È ·˘ÙÔ› Ô˘ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÂÈÚ‹ÓË ÛÙË ª¤ÛË ∞Ó·ÙÔÏ‹ Ú¤ÂÈ Ó· ηٷ‰ÈοÛÔ˘Ó ÙȘ ÈÛÚ·ËÏÈÓ¤˜ ·Ú·‚È¿ÛÂȘ Î·È Ó· ‰Ú¿ÛÔ˘Ó ÒÛÙ ·˘Ù¤˜ Ó· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÔ˘Ó” ÙÔÓ›˙ÂÙ·È. Δ·Ú·¯¤˜ ͤÛ·Û·Ó ¯ı˜, ∫˘Úȷ΋ ·Ó¿ÌÂÛ· Û ÈÛÙÔ‡˜ ÌÔ˘ÛÔ˘ÏÌ¿ÓÔ˘˜ Î·È ÈÛÚ·ËÏÈÓÔ‡˜ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ‡˜ ÛÙËÓ ¶Ï·Ù›· ÙˆÓ Δ˙·ÌÈÒÓ, Ì ۯ‰fiÓ 30 ÙÚ·˘Ì·Ù›Â˜. ∏ ı¤ÛË ·˘Ù‹ fiÔ˘ ˘¿Ú¯ÂÈ ÙÔ Ù¤ÌÂÓÔ˜ ∞Ï-∞ÎÛ· Î·È Ô £fiÏÔ˜ ÙÔ˘ μÚ¿¯Ô˘, Â›Ó·È Ô ÙÚ›ÙÔ˜ ÈÂÚfi˜ ÙfiÔ˜ ÙÔ˘ πÛÏ¿Ì ÌÂÙ¿ ÙË ª¤Îη Î·È ÙË ªÂ‰›Ó·. ∂›Ó·È Â›Û˘ ÙÔ ÈÔ ÈÂÚfi ̤ÚÔ˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ∂‚Ú·›Ô˘˜ Ô˘ ÙÔ ·ÔηÏÔ‡Ó ÙÔ ’√ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¡·Ô‡. ∏ Û‡ÁÎÚÔ˘ÛË ·Ó·˙ˆ˘ÚÒıËΠÛÙ· Ù¤ÏË ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ fiÙ·Ó ¶·Ï·ÈÛÙ›ÓÈÔÈ ‰È·Ì·ÚÙ‡ÚÔÓÙ·Ó ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÛ‚ÔÏ‹ fiˆ˜ ‰‹ÏˆÛ·Ó, ‚ڷ›ˆÓ ÂÍÙÚÂÌÈÛÙÒÓ Ô˘ ‹Á·Ó Ó· ÚÔÛ¢¯ËıÔ‡Ó ÛÙËÓ ¶Ï·Ù›·, οÙÈ Ô˘ Ë ·ÛÙ˘ÓÔÌ›· ‰È¤„¢ÛÂ.

™ÙÔȯ›· ÁÈ· Â›ıÂÛË ÛÙË °¿˙· √ πÛÚ·ËÏÈÓfi˜ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ªÂÓÈ·Ì›Ó ¡ÂÙ·ÓÈ¿¯Ô˘ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· Û˘ÁÎÚÔÙ‹ÛÂÈ ÔÌ¿‰· ÛÙËÓ ÔÔ›· ı· Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÂÌÂÈÚÔÁÓÒÌÔÓ˜ Î·È ·ÍȈ̷ÙÔ‡¯ÔÈ ÙÔ˘

˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ∂͈ÙÂÚÈÎÒÓ, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ı· Û˘ÏϤÍÔ˘Ó Î·È ı· ÂÍÂÙ¿ÛÔ˘Ó fiÏÔ ÙÔ ˘ÏÈÎfi Ô˘ ¤¯ÂÈ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÂÈ Ô ÛÙÚ·Ùfi˜ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙˆÓ ÂÚ¢ÓÒÓ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ÈÛÚ·ËÏÈÓ‹ Â›ıÂÛË ÛÙË °¿˙· ÛÙȘ ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ ¤ÙÔ˘˜. ΔÔ ÈÛÚ·ËÏÈÓfi Ú·‰ÈfiʈÓÔ ÌÂÙ¤‰ˆÛ ¯ı˜ fiÙÈ ÙÔ πÛÚ·‹Ï ı· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂÈ Ù· ÛÙÔȯ›· ·˘Ù¿ ˆ˜ ¤Ú¢ӷ ÙËÓ ÔÔ›· ‰ÈÂÍ¿ÁÂÈ ÁÈ· ÙËÓ Â›ıÂÛË Î·È ‰Â ı· Û˘ÁÎÚÔÙ‹ÛÂÈ ÂÚ¢ÓËÙÈ΋ ÂÈÙÚÔ‹, fiˆ˜ ¤¯ÂÈ ˙ËÙ‹ÛÂÈ ÙÔ ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ∞ÓıÚˆ›ÓˆÓ ¢ÈÎ·ÈˆÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘ √∏∂, ÙÔ ÔÔ›Ô ¤¯ÂÈ ÂÈ΢ÚÒÛÂÈ ÙËÓ ¤ÎıÂÛË °ÎfiÏÓÙÛÙfiÔ˘Ó ÁÈ· ÙËÓ ÈÛÚ·ËÏÈÓ‹ Âȯ›ÚËÛË ÛÙË °¿˙·. ∏ ¤ÎıÂÛË °ÎÔÏÓÙÛÙfiÔ˘Ó ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ ÙÔ πÛÚ·‹Ï Î·È Ë Ã·Ì¿˜ Â›Ó·È Èı·Ófi Ó· ‰È¤Ú·Í·Ó ÂÁÎÏ‹Ì·Ù· ÔϤÌÔ˘ ηٿ ÙËÓ ÈÛÚ·ËÏÈÓ‹ Âȯ›ÚËÛË ÛÙË °¿˙· ·fi ÙȘ 27 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ Ò˜ ÙȘ 18 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ Î·È ÙÔÓ›˙ÂÈ fiÙÈ Î·È ÔÈ ‰˘Ô Ï¢ڤ˜ Ú¤ÂÈ Ó· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó ·ÍÈfiÈÛÙ˜ ¤Ú¢Ó˜ Û¯ÂÙÈο Ì ÙȘ ηÙËÁÔڛ˜ ·˘Ù¤˜ ÂÓÙfi˜ ¤ÍÈ ÌËÓÒÓ. ™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ÂÊËÌÂÚ›‰· Jerusalem Post, Ë ÈÛÚ·ËÏÈÓ‹ ÔÌ¿‰· ı· οÓÂÈ ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘ ˘¿Ú¯ÔÓÙÔ˜ ˘ÏÈÎÔ‡ Î·È ı· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂÈ Ù· ÛÙÔȯ›· ˆ˜ ÂÛˆÙÂÚÈ΋ ¤Ú¢ӷ ·ÓÙÈÎÚÔ‡ÔÓÙ·˜ ÙȘ ηÙËÁÔڛ˜ Ô˘ ÂÌÂÚȤ¯ÂÈ Ë ¤ÎıÂÛË °ÎfiÏÓÙÛÙfiÔ˘Ó.


XÚËÌ·ÙÈÛÙ‹ÚÈÔ 33

ΔƒπΔ∏ 27 O∫Δøμƒπ√À 2009

K§EI™IMO TH™ 26H™ O∫Δøμƒπ√À

∫§∂π™πª√ %ª∂Δ. O°KO™ ∂§∞à ª∂°. EYPø °ÂÓÈÎfi˜ ¢Â›ÎÙ˘

2.781,13

-2,01

ª∂°∞§∏ ∫∂º∞§∞π√¶√π∏™∏ AEGEAN ∞∂ ALAPIS ∞μ∂∂(∫√) ALPHA BANK ∞∂(∫√) COCA COLA EEE (∫√) EUROBANK PROPERTIES FOLLI - FOLLIE ∞.μ.∂.∂.(∫O) FORTHNET AE(∫√) FOURLIS ™Àªª∂Δ√Ãø¡ ∞∂(∫√) FRIGOGLASS ∞.∂.(∫√) GENIKI BANK (∫√) INTRALOT (∫√) J&P ∞μ∞• ∞∂ ∂ƒ°√§∏¶Δπ∫∏ Δ√Àƒ.∂ª¶.μπ√ª.√π∫. À§π∫.(∫√) JUMBO AM JUMBO ∞.∂.(∫√) LAMDA DEVELOPMENT S.A.(∫√) MARFIN INVESTMENT GROUP MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD S & B μπ√ª∏Ã∞¡π∫∞ √ƒÀ∫Δ∞ (∫√) ∞¡∂∫ ∞∂(∫√) ∞¡∂∫ ∞∂(¶√) ∞¡∂∫ ∞∂(¶√) ∞Δ∂ μ∞¡∫ μπ√Ã∞§∫√ ∂μ.Ã∞§∫√À & ∞§√Àª(∫∞) °∂∫ Δ∂ƒ¡∞ ∞∂ ™Àªª∂Δ√Ãø¡ °ƒ. ™∞ƒ∞¡Δ∏™ ∞μ∂∂(∫√) ¢/∫√™ √ƒ°∞¡π™ª√™ §∞ª¶ƒ∞∫∏(∫√) ¢∏ª√™π∞ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∏ ∏§∂∫Δƒπ™ª√À ∞.∂ ∂£¡π∫∏ Δƒ∞¶∂∑∞ Δ∏™ ∂§§∞¢√™ (∫√) ∂§μ∞§ ∞∂(∫∞) ∂§§∞∫Δøƒ ∞∂(∫√) ∂§§∏¡π∫∞ ¶∂Δƒ∂§∞π∞ ∞∂(∫√) ∂§§∏¡π∫∞ Ã∏ª∞Δπ™Δ∏ƒπ∞ ∞∂ (∫√) ∂Δ. À¢ƒ∂À™∂ø™ & ∞¶√Ã∂ÀΔ.(∫√) ∂Δ∞πƒ∂π∞ À¢ƒ∂À™∂ø™ ∫∞π ∞¶√Ã∂Δ∂À™∂ø™ £∂™/¡π∫∏™ ∞∂ π∞™ø ∞.∂.(∫√) π∞Δƒπ∫√ ∞£∏¡ø¡ ∂∞∂(∫√) π¡Δƒ∞∫√ª ∞∂ ™Àªª∂Δ√Ãø¡ (∫√) ∫∞Δ. ∞º√ƒ√§√°∏Δø¡ ∂π¢ø¡ ∞∂(∫√) ª∂Δ∫∞ ∞∂(∫√) ª∏Ã∞¡π∫∏ ∞∂(∫√) ª∏Ã∞¡π∫∏ ∞∂(¶√) ª√Δ√ƒ √π§ ∂§§∞™ ª¶∞ª¶∏™ μøμ√™ ¢π∂£¡∏™ Δ∂áπ∫∏ ªÀΔπ§∏¡∞π√™ ∞∂ √ªπ§√™ ∂¶πÃ(∫√) √¶∞¶ ∞∂ √ƒ°.Δ∏§∂/¡πø¡ Δ∏™ ∂§§∞¢√™ (∫√) √ƒ°∞¡π™ª√™ §πª∂¡√™ £∂™™∞§√¡π∫∏™ ¶§∞π™π√ COMPUTERS A.E.(∫√) ™π¢∂¡√ƒ ∞.∂.(∫√) ™ø§∏¡√Àƒ°∂π∞ ∫√ƒπ¡£√À ∞∂(∫√) Δ∞ÃÀ¢ƒ√ªπ∫√ Δ∞ªπ∂ÀΔ∏ƒπ√ ∂§§∞¢√™ ∞Δ∂ Δ∂ƒ¡∞ ∂¡∂ƒ°∂π∞∫∏ ∞μ∂Δ∂ ΔπΔ∞¡ ∞¡.∂Δ.Δ™πª∂¡Δø¡(∫√) ΔπΔ∞¡ ∞¡.∂Δ.Δ™πª∂¡Δø¡(¶√) Δƒ∞¶∂∑∞ ∂FG EUROBANK A.E.(∫√) Δƒ∞¶∂∑∞ ∫À¶ƒ√À (∫√) Δƒ∞¶∂∑∞ ¶∂πƒ∞πø™ ∞.∂(∫√) À°∂π∞ ¢π∞°¡ø™Δπ∫√ £∂ƒ∞¶∂ÀΔπ∫√ ∫∂¡Δƒ√ ∞£∏¡ø¡ AE

4,23 0,62 13,9 17,98 8,29 16,55 1,61 11,8 8,87 1,03 4,72 3,81 8,25 8,5 7,73 2,94 3,17 5,53 0,87 2,58 1,55 1,9 4,99 6,96 5,24 2,7 14,5 25,58 2,08 6,23 8,3 9,85 6,11 5,36 4,39 1,68 1,71 6,35 10,13 1,76 1,31 12,4 5,35 6 18,1 12,58 14,5 5,16 6,04 2,1 5,02 6,3 23,54 16,79 11,55 5,9 12,37 2,27

0,96 0,00 -2,11 -2,28 -1,31 -0,18 -4,73 -1,67 0,91 -2,83 -2,68 -2,81 0,37 -2,30 -3,38 -2,33 -3,06 -2,47 0,00 -8,51 0,00 -5,00 -1,58 -3,06 -1,87 -3,57 -1,36 -3,18 -3,70 -1,42 -1,43 -3,90 -2,86 -2,37 -0,68 0,00 -2,84 -3,64 0,00 -3,83 -5,07 0,49 -3,95 -2,76 -0,28 -0,16 -2,23 -0,58 -0,17 -5,41 -1,95 -2,17 -1,92 0,66 -3,75 -0,67 -2,75 0,44

15168 8525896 704463 195344 23920 129751 253100 19213 160860 1667628 570734 3237 75 119412 4181 1148082 3939592 5118 135983 28 0 1176641 74267 90489 19947 68649 490000 1691404 23826 148604 82440 292966 13617 12750 25480 10830 296211 8585 49045 230773 39655 251709 212205 271444 688220 939659 2546 1075 33380 250241 393450 18232 44935 6655 982090 1680313 467178 380092

4,2 0,61 13,9 17,98 8,18 16,36 1,61 11,79 8,59 1,03 4,71 3,79 8,25 8,42 7,73 2,94 3,15 5,52 0,86 2,54 1,55 1,9 4,97 6,94 5,11 2,7 14,5 25,58 2,04 6,19 8,28 9,73 6,03 5,35 4,38 1,67 1,7 6,22 9,82 1,76 1,31 11,88 5,32 5,98 18 12,46 14,44 5,07 5,84 2,1 5,02 6,22 23,53 16,6 11,53 5,84 12,2 2,22

4,28 0,63 14,19 18,67 8,51 16,7 1,69 12 8,87 1,07 4,88 3,86 8,25 8,82 7,8 3,02 3,27 5,6 0,88 2,58 1,55 1,98 5,08 7,1 5,3 2,84 14,93 26,2 2,14 6,32 8,47 10,14 6,27 5,52 4,5 1,7 1,77 6,49 10,23 1,85 1,37 12,56 5,53 6,15 18,28 12,73 15,37 5,3 6,06 2,22 5,1 6,36 24,4 16,8 11,92 5,96 12,7 2,29

-2,69 -2,44 5,36 0,00 0,00 -2,52 0,00 -1,08 -1,56 0,00 0,00 -4,29 -2,84 1,11 -2,25 -0,38 -2,29 -0,59 0,00 -4,08 -2,51 -1,97 0,00 4,59 -0,97 0,71 -1,36 -1,24 0,00 -1,82 0,00 -3,64 -3,13 0,00 4,43 0,00 -4,87 -3,57 0,00 0,00 -3,13 0,00

1441 1100 1363313 13204 580 137465 5400 36018 31911 2240 0 12923 1678 13942 685 2855 33270 3715 0 202838 11500 126137 90 5085 4 50 5891 12385 0 4300 1 57171 1340 926620 35520 5019 4435 64530 89230 0 60937 1315

1,44 0,8 1,12 2 1,08 1,16 0,37 0,88 0,63 0,86 1,26 5,23 1,36 0,89 1,73 7,85 1,69 1,69 0,45 0,93 2,7 1,47 0,5 3,49 4,08 1,41 2,15 0,79 3,02 0,54 0,34 1,58 0,92 2,06 1,59 1,02 4,09 0,54 0,69 0,63 1,84 1,47

1,45 0,8 1,23 2,04 1,1 1,19 0,39 0,94 0,65 0,86 1,26 5,6 1,38 0,91 1,78 7,96 1,77 1,71 0,45 0,98 2,76 1,55 0,52 3,7 4,08 1,41 2,21 0,83 3,02 0,54 0,34 1,65 0,94 2,14 1,66 1,06 4,39 0,56 0,7 0,63 1,94 1,53

ª∂™∞π∞ ∫∞π ªπ∫ƒ∏ ∫∂º∞§∞π√¶√π∏™∏ ALPHA TRUST ∞¡¢ƒ√ª∂¢∞ ∞∂∂à ALSINCO A.E ∂π¢ø¡ ∂¡¢À™∏™ -À¶√¢∏™∏™ (∫√) ASPIS BANK ∞¡.Δƒ∞¶∂∑π∫∏ ∂Δ∞πƒπ∞ AUTOHELLAS ∞.∂.(∫√) BYTE COMPUTER ∞μ∂∂(∫√) CENTRIC MULTIMEDIA ∞∂ CPI A.E. ∏§∂∫Δƒ√¡π∫ø¡ ∏/À (∫√) CYCLON ∂§§∞™ ∞∂ DIONIC ∞∂μ∂ EURODRIP ∞.μ.∂.°.∂.(∫√) EUROLINE AEEX (KO) EUROMEDICA ∞.∂.¶∞ƒ√Ã∏™ π∞Δƒπ∫ø¡ À¶∏ƒ∂™πø¡ F.G EUROPE ∞∂ (∫√) F.H.L ∫Àƒπ∞∫π¢∏™ ª&° ∞μ∂∂(∫√) FASHION BOX ∂§§∞™ ∞∂ FLEXOPACK AEBEP(∫√) INFOQUEST ∞∂μ∂(∫√) INFORM ¶.§À∫√™(∫√) INTERFISH πãÀ√∫∞§§π∂ƒ°∂π∂™ ∞∂ ∫√ INTRAKAT ∞∂ KLEEMAN HELLAS A.B.E.E(∫√) LAVIPHARM ∞∂(∫√) LOGISMOS ∞∂ MEDICON HELLAS ∞.∂. MERMEREN KOMBINAT AD PRILEP MEVACO ª∂Δ∞§§√Àƒ°π∫∏ (∫√) MLS ¶§∏ƒ√º√ƒπ∫∏ NEWSPHONE HELLAS SA NEXANS ∂§§∞™ ∞¡.μπ√ª.∂Δ.(∫√) NUTRIART A.B.E.E. PAPERPACK-Δ™√À∫∞ƒπ¢∏™ ∞.μ.∂.∂.(∫√) PASAL ∞.∂. ∞¡∞¶ΔÀ•∂ø™ ∞∫π¡∏Δø¡ PROFILE ∞∂μ∂ ¶§∏ƒ√º√ƒπ∫∏™ PROTON Δƒ∞¶∂∑∞ ∞.∂ REDS AE (KO) REVOIL ∞∂ RILKEN μπ√ª. ∫∞§§À¡Δπ∫ø¡(∫√) SATO ∞∂(∫O) SCIENS ¢π∂£¡∏™ ™Àªª∂Δ√Ãø¡ ∞.∂∫O) SPACE ∂§§∞™ ∞.∂.(∫√) SPRIDER STORES ∞.∂. TRASTOR ∞∂∂¶

1,45 0,8 1,18 2 1,1 1,16 0,39 0,92 0,63 0,86 1,26 5,36 1,37 0,91 1,74 7,93 1,71 1,7 0,45 0,94 2,72 1,49 0,52 3,65 4,08 1,41 2,17 0,8 3,02 0,54 0,34 1,59 0,93 2,11 1,65 1,06 4,1 0,54 0,7 0,63 1,86 1,5

∫§∂π™πª√ %ª∂Δ. O°KO™ ∂§∞à ª∂°. EYPø VELL GROUP ∞.∂ YALCO-∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√À ∞∂(∫∞) ∞. S COMPANY ∂ª¶√ƒπ∫∏ -μπ√ª. ∂Δ.-∏/À (∫√) ∞°ƒ.√π∫√™ ™¶Àƒ√À(∫√) ∞π√§π∫∏ ∞∂∂Ã(∫√) ∞∫ƒπΔ∞™ μπ√ª. •À§√À ∞.∂.(∫√) ∞§∫√ ∂§§∞™ ∞μ∂∂(∫√) ∞§√ÀªÀ§ μπ√ª. ∞§√Àªπ¡π√À (∫√) ∞§º∞ °∫ƒπ™π¡ ∞.∂ ∞ƒΔ√μπ√ª/¡π∞ ∫∞ƒ∞ª√§∂°∫√™(∫O) ∞Δ∂ ∞™º∞§π™Δπ∫∏ ∞∂ ∞Δ§∞¡Δπ∫ ™√À¶∂ƒª∞ƒ∫∂Δ ∞.∂. (KO) ∞ΔΔπ - ∫∞Δ ∞Δ∂(∫√) ∞ΔΔπ∫∂™ ∂∫¢√™∂π™ ∞.∂.(∫√) ∞º√π Ã.∫√ƒ¢∂§§√À ∞∂μ∂(∫∞) ∞Ã√¡ ∞.∂. ™Àªª∂Δ√Ãø¡(∫√) μ∞ƒ∞°∫∏™ ∞μ∂¶∂ ∞∂(∫√) μ∞ƒ¢∞™ ∞∂μ∂∂ μπ√∫∞ƒ¶∂Δ ∞.∂ (∫√) μπ√Δ∂ƒ ∞∂(∫√) μπ™ ∞∂(∫√) μ√°π∞Δ∑√°§√À SYSTEMS A.E.(KO) °∞§∞•π¢π £∞§∞™™π∂™ ∫∞§§π∂ƒ°∂π∂™ (KO) °∂¡.∂ª¶√ƒπ√À & μπ√ª/¡π∞™(∫√) °π√Àƒ√ª¶ƒ√∫∂ƒ™ ª∂™πΔ∂™ ∞™º∞§π™∂ø¡ ∞∂ ¢∞´√™ ¶§∞™Δπ∫∞ ∞μ∂∂(∫√) ¢π∞™ ∞∂∂Ã(∫O) ¢π∞™ πãÀ√∫∞§§π∂ƒ°∂π∂™ ABEE(∫√) ¢π∂£¡∏™ ∂¶∂¡¢ÀΔπ∫∏ ∞∂∂Ã(∫O) ¢√ªπ∫∏ ∫ƒ∏Δ∏™ ∞.∂.(∫√) ¢√Àƒ√™ ∞∂(∫√) ¢ƒ√ª∂∞™ ¶∞¶∞¶∞¡∞°πøΔ√À ∞μ∂∂∞ (∫√) ∂.¶∞πƒ∏™ ∞μ∂∂ ¶§∞™Δπ∫ø¡(∫√) ∂μƒ√º∞ƒª∞ ∞μ∂∂(∫√) ∂¢ƒ∞™∏ - Ã.æ∞§§π¢∞™ ∞Δ∂(∫√) ∂∫¢√Δπ∫√™ √ƒ°∞¡π™ª√™ §πμ∞¡∏ ∂∫Δ∂ƒ ∞∂(∫√) ∂§. ¢. ª√À∑∞∫∏™(∫∞) ∂§∞™Δƒ√¡ ∞∂μ∂(∫√) ∂§μ∂ - ∂¡¢Àª∞Δø¡ ∞∂(∫√) ∂§°∂∫∞ ∞.∂.(∫√) ∂§∂À£∂ƒ∏ Δ∏§∂√ƒ∞™∏ ∞.∂.(∫√) ∂§π¡√π§ ∂§§∏¡π∫∏ ∂Δ∞πƒπ∞ ¶∂Δƒ∂§∞πø¡ ∞∂ ∂§§.μπ√ª.∑∞Ã∞ƒ∏™ ∞∂(∫∞) ∂§§∏¡π∫∞ ∫∞§ø¢π∞(∫√) ∂§§∏¡π∫∏ Àº∞¡Δ√Àƒ°π∞(∫O) ∂§Δ√¡ ∞∂μ∂.(∫O) ∂§Δƒ∞∫ ∞∂(∫O) ∂§ºπ∫√(∫√) ∂ª¶√ƒπ∫∏ ∂π™∞°.¢πΔƒ√Ãø¡ & ª∏Ã∞¡ø¡ £∞§∞™™∏™ ∞.∂.∂ ∂¶π§∂∫Δ√™ (∫√) ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂π™ ∏Ã√À ∫∞π ∂π∫√¡∞™ ∞∂ ∂Δ∂ª ∞∂(∫∞) ∂Àƒø¶∞´∫∏ ¶π™Δ∏ ∞∂°∞(∫√) ∂Àƒø™Àªμ√À§√π ™Àªμ√À§√π Δ∂á√§√°π∞™ ∫∞π ∞¡∞¶ΔÀ•∏™ ∞∂ ∑∞ª¶∞ ∞∂(∫∞) ∏§∂∫Δƒ√¡π∫∏ ∞£∏¡ø¡ ∞.∂. (∫√) π∫Δπ¡√™ ∂§§∞™ ∞.∂-μπ√ª.ª∞ƒ(∫√) π§À¢∞ ∞∂ πª¶∂ƒπ√ ∞ƒ°ø ∞.M.∂(∫√) π¡Δ∂ƒΔ∂∫ ∞∂(∫√) πãÀ√Δƒ√ºπ∞ ™∂§√¡Δ∞ ∞∂°∂(∫√) ∫.∫∞ƒ¢∞™π§∞ƒ∏™ & Àπ√π ∞∂μ∂(∫√) ∫∞£∏ª∂ƒπ¡∏ ∞.∂. ∂∫¢√™∂π™(∫√) ∫∞ƒ∞Δ∑∏ BIOM.& •∂¡√¢/∫∂™ ∂¶πÃ.∞.∂. (∫√) ∫§ª ∞∂ ∫§ø™Δ√Àº∞¡Δ√Àƒ°π∞ ¡∞À¶∞∫Δ√À ∞μ∂∂ (∫∞) ∫√ƒƒ∂™ ∞.∂ ∫ƒ∂.∫∞ ∞∂(∫√) ∫ƒ∂Δ∞ º∞ƒª ∞μ∂∂(∫√) ∫ƒπ ∫ƒπ ∞μ∂∂ ∫Δ∏ª∞ ∫. §∞∑∞ƒπ¢∏ ∞.∂.(∫√) ∫À§π¡¢ƒ√ª. ∫.™∞ƒ∞¡Δ√¶√À§√À(∫O) ∫À§π¡¢ƒ√ªÀ§√™ §√À§∏(∫√) ∫Àƒπ∞∫√À§∏™ ª.∫.¡. ∞.∂.(∫√) §∞¡∞∫∞ª ∞∂(∫√) ª∞£π√™ ¶Àƒπª∞Ã∞ ∞∂(∫O) ª∞ƒ∞∫ ∞μ∂∂ ªπG R∂∞L ∂SΔ∞Δ∂ ∞.∂. ªπ¡∂ƒμ∞ ∞º√π π&μ §∞¢∂¡∏™ (∫∞) ª¶∏Δƒ√™ ™Àªª∂Δ√Ãπ∫∏ ∞∂(∫√) ªÀ§√π ∫∂¶∂¡√À ¡.μ∞ƒμ∂ƒ∏™ -MODA BAGNO ∞∂(∫√) ¡.§∂μ∂¡Δ∂ƒ∏™ ∞∂(∫A) ¡.§∂μ∂¡Δ∂ƒ∏™ ∞∂(¶∞) ¡∞∫∞™ ª√À™π∫∏ (∫√) ¡∞ÀΔ∂ª¶√ƒπ∫∏ ∞.∂.(∫√) ¡∂øƒπ√¡ ∞.∂. (∫√) ¡∏ƒ∂À™ πã/°∂π∂™ Ãπ√À ∞∂.(∫√) •À§∂ª¶√ƒπ∞ ∞∂(∫√) •À§∂ª¶√ƒπ∞ ∞∂(¶√) √§¶ ∞∂ √ªπ§. π¡Δ∂∞§ ∞μ∂∂ ¢∂ & ™π∞(∫√) ¶. ¶∂Δƒ√¶√À§√™ ∞∂μ∂(∫√) ¶∞ƒ¡∞™™√™ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂π™ ∞μ∂(∫√) ¶∏°∞™√™ ∂∫¢√Δπ∫∏ ∞.∂.(∫√) ¶§∞™Δπ∫∞ £ƒ∞∫∏™ ∞μ∂∂(∫O) ¶§∞™Δπ∫∞ ∫ƒ∏Δ∏™ ∞.μ.∂.∂.(∫√) ƒπ¡Δ∂¡∫√ ∞∂ (∫√) ™∞¡À√ ∂§§∞™ ∞∂μ∂(∫O) ™∂§ª∞¡(∫√) ™π¢∏ƒ∂ª¶√ƒπ∫∏ ª∞∫∂¢√¡π∞™ ∞∂ ™Δ∂§π√™ ∫∞¡∞∫∏™ ∞μ∂∂ ™º∞∫π∞¡∞∫∏™ ∞∂μ∂(∫√) ™ø§.§.Δ∑πƒ∞∫π∞¡ ¶ƒ√ºπ§ ∞E(∫∞) Δ∂áπ∫∂™ ∂∫¢√™∂π™ ∞.∂.(∫√) Δ∏§∂ΔÀ¶√™ ∞∂(∫√)

0,79 0,64 0,82 0,78 1,92 0,8 0,52 1,18 1,56 1,1 1,65 1,04 0,57 1,55 0,56 1,08 0,89 0,84 0,95 0,32 1,61 1,95 0,55 0,5 1,34 7,25 0,75 1,59 1,07 1,73 1,42 0,81 0,96 0,9 0,37 0,85 0,92 0,58 0,73 1,28 0,98 2,95 2,38 1,5 1,8 0,49 0,71 2,97 0,58 1,91 0,46 1,3 0,88 0,77 2,19 10,92 3 0,85 0,94 0,91 1,02 0,8 0,63 4,86 1,58 3,03 0,35 6,99 1,14 8,93 1,59 0,86 4,01 1,73 0,63 0,8 0,79 0,42 4,18 1,65 1,13 0,9 0,7 0,67 0,64 1,7 0,83 1,35 0,88 0,65 0,69 16,27 0,95 4,02 2,07 2,58 0,9 3,96 0,4 0,37 0,72 2,05 1,45 1,65 0,52 0,51 4,56

-1,25 1,59 -1,21 0,00 1,05 2,56 -5,46 0,00 -0,64 0,92 -4,62 4,00 -3,39 0,00 0,00 -4,43 0,00 -1,18 -1,04 -3,03 0,00 0,00 -1,79 0,00 1,52 0,00 -1,32 0,00 0,00 0,58 7,58 -2,41 0,00 -4,26 -2,63 7,60 1,10 0,00 -1,35 4,92 -3,92 -1,67 -0,42 0,67 -3,23 -2,00 0,00 0,00 1,75 -1,55 -2,13 0,00 -4,35 -3,75 -2,23 -5,62 -1,32 -2,30 1,08 0,00 -3,77 -2,44 -3,08 -1,42 0,00 -1,62 2,94 0,87 0,00 -0,34 0,63 -3,37 -4,52 -1,14 0,00 -2,44 -1,25 0,00 -2,56 6,45 0,00 0,00 -2,78 0,00 0,00 -2,30 -2,35 8,87 -1,12 -4,41 0,00 -2,46 3,26 0,00 -3,72 -0,39 2,27 -0,25 0,00 0,00 -2,70 -0,97 -0,69 -3,51 0,00 -5,56 -0,65

11700 2500 7000 0 1350 131 35878 8799 620 700 12079 7739 207082 830 4512 13252 0 1843 100 77982 0 0 6010 0 450 250 43680 1000 0 95498 432 3620 1475 1898 15286 140159 1300 2 21700 50 20136 131 2980 6580 10071 4000 3897 500 3 2842 1070 6048 4750 10488 11040 680 400 48769 36522 99072 46393 24971 33455 33073 0 22005 740 1141 17070 13419 7752 2120 255 16600 2520 2754 965 0 2392 173 150 0 2500 0 22 500 5951 84333 197729 5318 0 9532 7176 570 54154 519 18690 150 365 12560 53351 410 120 7673 0 600 552

0,77 0,63 0,81 0,78 1,9 0,78 0,52 1,17 1,52 1,1 1,56 1 0,56 1,55 0,55 1,08 0,89 0,82 0,95 0,32 1,61 1,95 0,53 0,5 1,25 7,05 0,74 1,58 1,07 1,7 1,32 0,8 0,91 0,9 0,36 0,79 0,92 0,56 0,7 1,28 0,98 2,84 2,3 1,47 1,79 0,47 0,68 2,97 0,58 1,87 0,44 1,29 0,87 0,76 2,19 10,92 2,97 0,84 0,93 0,86 1,01 0,79 0,63 4,82 1,58 3 0,34 6,72 1,1 8,4 1,59 0,86 4,01 1,71 0,63 0,8 0,78 0,42 4,16 1,48 1,13 0,9 0,69 0,67 0,64 1,7 0,81 1,2 0,87 0,62 0,69 16,17 0,94 4,01 2,06 2,58 0,86 3,84 0,38 0,36 0,71 2,05 1,45 1,65 0,52 0,51 4,56

0,8 0,64 0,83 0,78 2,06 0,8 0,54 1,19 1,57 1,1 1,74 1,06 0,59 1,55 0,57 1,11 0,89 0,84 0,95 0,33 1,61 1,95 0,56 0,5 1,34 7,25 0,76 1,59 1,07 1,89 1,44 0,81 0,98 0,93 0,38 0,86 0,92 0,58 0,74 1,28 1 2,97 2,4 1,51 1,89 0,49 0,72 2,97 0,58 1,91 0,47 1,39 0,93 0,79 2,22 10,94 3 0,9 0,96 0,94 1,05 0,82 0,64 5 1,58 3,09 0,35 7,13 1,18 8,96 1,61 0,86 4,01 1,76 0,63 0,82 0,81 0,42 4,27 1,65 1,15 0,9 0,71 0,67 0,64 1,7 0,84 1,39 0,9 0,72 0,69 16,8 0,98 4,02 2,15 2,59 0,9 3,96 0,4 0,38 0,73 2,07 1,46 1,7 0,52 0,51 4,72

∫§∂π™πª√ %ª∂Δ. O°KO™ ∂§∞à ª∂°. EYPø Δƒ∞¶∂∑∞ ∞ΔΔπ∫∏™(∫√) Δƒ∞¶∂∑∞ ∂§§∞¢√™(∫√) ºπ∂ƒ∞Δ∂• ∞º√π ∞¡∂∑√À§∞∫∏(∫√) ºπ¡Δ∂•¶√ƒΔ(∫√) Ã.ª¶∂¡ƒ√Àª¶∏ & Àπ√™ ∞∂(∫√) Ã∞π¢∂ª∂¡√™(∫√) Ã∞§∫√ƒ ∞∂ (¶ƒø∏¡ μ∂∫Δøƒ)(∫∞) Ã∞Δ∑∏πø∞¡¡√À ∞μ∂∂ (∫√) Ã∞Δ∑∏∫ƒ∞¡πøΔ∏ ∞§∂Àƒ/¡π∞(∫√)

2,12 53,27 0,37 0,42 3,15 1,72 1,85 0,53 0,43

-2,75 -2,13 0,00 5,00 -1,25 -1,15 -3,14 -3,64 0,00

88883 5242 250 10 267 1578 44530 92812 1450

2,1 52,9 0,37 0,42 3,02 1,67 1,82 0,52 0,43

2,17 54,97 0,37 0,42 3,16 1,72 1,89 0,54 0,43

7,46 7,95 0,52 1,96 5,08 0,42 2,85 1,56 0,24 1,46 3,08 0,34 0,23 20,38 0,86 0,91 34 3,86 1,26 0,2 8,29 0,19 0,66 6,22 0,26 0,31 1,17 15,8 60 4,8 22 3,4 0,24 0,73 1,81 0,27 13,2 12,1 0,51

3,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,35 -5,46 -7,69 0,00 0,00 -5,56 0,00 1,49 0,00 -6,19 0,00 -0,52 -3,08 5,26 0,00 0,00 -4,35 -1,27 -3,70 0,00 0,00 0,00 0,00 -2,64 0,00 0,59 4,35 0,00 0,00 -6,90 0,00 0,00 -5,56

419 0 2881 50 20325 0 5210 1210 2702 0 7578 6100 109450 370 0 2152 0 5520 3700 1040 0 0 210 950 6000 0 10 0 0 400 575 10122 103022 3000 0 50 0 0 1700

7,23 7,95 0,47 1,96 5,07 0,42 2,75 1,56 0,24 1,46 3,08 0,34 0,23 20,3 0,86 0,91 34 3,84 1,25 0,2 8,29 0,19 0,66 6,22 0,26 0,31 1,17 15,8 60 4,61 22 3,3 0,23 0,72 1,81 0,27 13,2 12,1 0,5

7,7 7,95 0,52 1,96 5,13 0,42 2,86 1,56 0,27 1,46 3,08 0,35 0,23 20,51 0,86 0,92 34 3,88 1,27 0,2 8,29 0,19 0,66 6,37 0,26 0,31 1,17 15,8 60 4,93 22 3,5 0,25 0,73 1,81 0,27 13,2 12,1 0,54

0,22 0,11 1,49 0,16 0,19 1,83 2,4 0,19 0,12 0,14 0,07 0,22 1,15 0,41 0,78 0,11 0,12 0,58 0,4 0,1 8,26 0,55 0,36 0,85 0,64 0,36 0,2 0,44

-4,35 -8,33 -1,33 6,67 5,56 -4,69 0,00 5,56 0,00 0,00 0,00 -8,33 -4,17 0,00 8,33 10,00 0,00 -3,33 -2,44 0,00 0,00 0,00 0,00 6,25 0,00 -7,69 0,00 -2,22

12929 500 940 5000 310 44013 0 66410 0 0 16011 5693 4500 0 2 7480 0 10894 143763 7336 0 0 22651 1898 0 48220 0 129575

0,22 0,11 1,47 0,16 0,18 1,81 2,4 0,18 0,12 0,14 0,07 0,22 1,1 0,41 0,78 0,1 0,12 0,56 0,38 0,1 8,26 0,55 0,36 0,85 0,64 0,36 0,2 0,43

0,22 0,11 1,5 0,16 0,19 1,89 2,4 0,19 0,12 0,14 0,07 0,22 1,17 0,41 0,78 0,11 0,12 0,6 0,41 0,1 8,26 0,55 0,36 0,88 0,64 0,38 0,2 0,45

1,01 4,4 2,18 3,55 2,52 2,76 1,57 1,05 2,18 2,66 2,46 2,21

-2,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,63 0,00 0,00 0,00 0,82 0,00

12473 0 0 0 0 0 300 500 0 0 2000 0

1 4,4 2,18 3,55 2,52 2,76 1,53 1,05 2,18 2,66 2,46 2,21

1,01 4,4 2,18 3,55 2,52 2,76 1,57 1,05 2,18 2,66 2,46 2,21

1,07 0,06 0,62 0,64 2,19 1,2 0,67 0,12 0,1 0,01 0,12 0,48 0,78 0,12 0,88

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1,07 0,06 0,62 0,64 2,19 1,2 0,67 0,12 0,1 0,01 0,12 0,48 0,78 0,12 0,88

1,07 0,06 0,62 0,64 2,19 1,2 0,67 0,12 0,1 0,01 0,12 0,48 0,78 0,12 0,88

∂π¢π∫ø¡ Ã∞ƒ∞∫Δ∏ƒπ™Δπ∫ø¡ ALPHA ∞™. ∞∫π¡∏Δ∞ ∞.∂.(∫√) CROWN HELLAS CAN ∞∂(∫√) ELBISCO AE ™Àªª∂Δ√Ãø¡(∫∞) ELMEC SPORT ∞μ∂Δ∂(∫√) EMPORIKI BANK S.A(∫√) INFORMER ∞∂(∫√) MARFIN ∂°¡∞Δπ∞ Δƒ∞¶∂∑∞ OLYMPIC CATERING A.E.(∫√) QUALITY & RELIABILITY ABEE(∫√) RAINBOW AE ¶ƒ√π√¡Δø¡ ¶ƒ√∏°ª∂¡∏™ Δ∂á√§√°π∞™ SINGULARLOGIC S.A. SPIDER ª∂Δ∞§/Ã∞¡π∞(∫√) UNIBIOS ∞∂ ™Àªª∂Δ√Ãø¡(∫√) VIVARTIA ∞μ∂∂ (∫O) VIVERE AE ∫√ ∞£∏¡∞ ∞Δ∂(∫√) ∞§º∞ - μ∏Δ∞ μ∞™π§√¶√À§√™(∫√) ∞™Δ∏ƒ ¶∞§∞™ μ√À§π∞°ª. ∞•∂(∫√) μ∞§∫∞¡ ∞∫π¡∏Δ∞ ∞∂ (∫O) μ∞ƒμ∞ƒ∂™√™ ∞.∂. (∫∞) °∂∫∂ ∞.∂(∫∞) ∂π∫√¡∞ - ∏Ã√™ ∞.∂.∂.(∫√) ∂∫¢√™∂π™ §Àª¶∂ƒ∏ ∞.∂.(∫√) ∏ƒ∞∫§∏™ (∞¡.°∂¡.∂Δ.Δ™πª∂¡)(∫√) π.ª¶√ÀΔ∞ƒ∏™ & Àπ√™ HOLDING(∫∞) π.ª¶√ÀΔ∞ƒ∏™ & Àπ√™ HOLDING(¶A) πª∞∫√ MEDIA SA.(∫√) π√¡π∫∏ (•∂¡√¢√Ã.∂¶πÃ.)(∫√) ∫∞¶¡√μπ√ª∏Ã∞¡π∞ ∫∞ƒ∂§π∞ ∞∂(∫A) ∫∂∫ƒ√æ •∂¡√¢.Δ√Àƒ.√π∫.§∞Δ.(∫√) §∞ªæ∞ (∞¡.∂Δ.∂§§.•∂¡√¢√Ã.)(∫O) ªπ¡øπ∫∂™ °ƒ∞ªª∂™ ∞.¡.∂.(∫√) ª√ç√™ ∞∂(∫√) ¡Δƒ√À∫º∞ƒª¶∂¡ ∂§§∞™ ∞∂μ∂ DFH SA (∫√) ¶.°.¡π∫∞™ ∞μ∂∂(∫√) ™À™Δ. ªπ∫ƒ√À¶√§√°π™Δø¡ ∞∂(∫√) Δƒπ∞ ∞§º∞(∫√) Δƒπ∞ ∞§º∞(¶√) Ã.∫.Δ∂°√¶√À§√™ ∂∫¢√™∂π™ ∞∂(∫√)

À¶√ ∂¶πΔ∏ƒ∏™∏ ALTEC ∞μ∂∂(∫√) COMPUCON ∂º∞ƒª√°∂™ À¶√§√°π™Δø¡ ∞μ∂∂ HELLAS ONLINE ∏§∂∫Δƒ√¡π∫∂™ À¶∏ƒ∂™π∂™ PLIAS ∞¡/ª∏ μπ√ª/∫∏ &∂ª/∫∏ ∂Δ∞πƒ∂π∞ ∫∞Δ/∫ø¡ ∞°∞£ø¡ (KA) ∞Lª∞ ∞Δ∂ƒªø¡ ∞.∂(∫√) ∞∂°∂∫ ∞∂(∫√) ∂§μπ∂ª∂∫ ∞.∂ ∂§§.πãÀ√∫∞§§. ∞μ∂∂(∫√) ∂ª¶√ƒπ∫√™ ¢∂™ª√™(∫√) ∂ª¶√ƒπ∫√™ ¢∂™ª√™(¶√) ∂¡øª∂¡∏ ∫§ø™Δ√Àº∞¡Δ√Àƒ°π∞ ∞.∂(∫O) ∂Àƒø™Àªª∂Δ√Ã∂™ ∫∂º∞§∞π√À & ∂¶∂¡¢À™∂ø¡ ∞∂ ∑∏¡ø¡ ∞∂ ƒ√ª¶√Δπ∫∏™ ∫∞𠶧∏ƒ√º√ƒπ∫∏™ π¶¶√Δ√Àƒ ∞∂(∫A) ∫∂ƒ∞ª∂π∞ ∞§§∞Δπ¡∏ AE ∫§ø¡∞Δ∂• √ªπ§. ∂¶πÃ∂πƒ. AE(∫O) ∫§ø¡∞Δ∂• √ªπ§. ∂¶πÃ∂πƒ. AE(¶O) ∫√Àª¶∞™ ∞.∂. ™Àªª∂Δ√Ãø¡(∫√) ª.π.ª∞π§∏™ ∞∂μ∂(∫√) ª∞•πª - ¶∂ƒΔ™π¡π¢∏™ ∞∂(∫∞) √ªπ§. π¡Δ∂∞§ ∞μ∂∂ ¢∂ & ™π∞(¶√) ¶∂ƒ™∂À™ ¶ƒ√π√¡Δ∞ ∂π¢π∫∏™ ¢π∞Δƒ√º∏™ ∞μ∂∂ -∫√ ¶∂Δ∑∂Δ∞∫∏™ ∞∂(∫√) ¶ƒ∞•πΔ∂§∂π√ ∞.∂. ¶ƒ∞•πΔ∂§∂π√ ∞∂ (¶√) ¶ƒ√√¢∂ÀΔπ∫∏ ∞Δ∂(∫√) Δ∂•∞¶ƒ∂Δ ∞∂(∫√) Δ∂áπ∫∏ √§Àª¶π∞∫∏ ∞∂(∫√)

∂¡∞§§∞∫Δπ∫∏ ∞°√ƒ∞ ALPHA TRUST ∞.∂.¶.∂.À. ENVITEC AE EPSILON NET AE EUROXX Ã∏ª∞Δπ™Δ∏ƒπ∫∞∫∏ ∞.∂.¶.∂.À. PERFORMANCE TECHNOLOGIES ∞.∂ ¶§∏ƒ√º√ƒπ∫∏™ μπ√π∞Δƒ & ƒ√ª¶√Δ. Δ∂á√§. ∂¡Δ∂ƒ™√ºΔ ∞∂ ∫ƒ∏Δø¡ ∞ƒΔ√™ ∞.∂.μ.∂ ª∂¡ΔπΔ∂ƒƒ∞ ∞μ∂E ¡Δ√¶§∂ƒ ∞μ∂∂ √¶Δ√∏§∂∫Δƒ√¡π∫∂™ ∂ƒ°∞™π∂™ ∞μ∂Δ∂ º√À¡Δ§π¡∫ ∞μ∂∂

À¶√ ∞¡∞™Δ√§∏ ALTIUS ∞∂∂∂à KO BETANET ABEE HITECH SNT ∞∂ MICROLAND COMPUTERS(∫√) ∞§À™π¢∞ ∞μ∂∂(∫√) ∞§À™π¢∞ ∞μ∂∂(¶√) ∞™¶π™ ¶ƒ√¡√π∞ ∞∂°∞(∫√) ∞º√π ª∂™√ÃøƒπΔ∏ ∞Δ∂(∫√) ¢π∂∫∞Δ ∞Δ∂(∫√) ¢π∫∞πøª∞ À°∂π∞ ¢π∞°¡ø™Δπ∫√ ∫∂¡Δƒ√ §∞¡ ¡∂Δ ∞.∂ (∫√) ¡∞ÀΔπ§π∞∫∏ ∂Δ∞πƒπ∞ §∂™μ√À (∫√) ™∞√™ º∂ƒƒÀ™ Ã∞§Àμ¢√ºÀ§§ø¡(∫√) øª∂°∞ ∞∂∂à (∫√)


AÌÔÈ‚·›· KÂÊ¿Ï·È· 34

ΔƒπΔ∏ 27 O∫Δøμƒπ√À 2009

K§EI™IMO TH™ 23∏™ O∫Δøμƒπ√À

ENEP°HTIKO

MEPI¢IA

KA£APH METAB. TIMH TIMH METAB. TIMH ¶POH°. ¢IA£E™H™ E•A°OPA™ A¶O 1/1/09

√ª√§√°π∞∫∞ ∞/∫ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À AAAB ∂π™√¢∏ª∞Δ√™ ∫∞π √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ. ALLIANZ √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA √ª√§√°π∞∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À GENIKI √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ∞™º∞§/∫ø¡ √ƒ°∞¡π™ªø¡ ∂π™√¢∏ª∞Δ√™-√ª√§√°π∞∫√ ∂™øΔ. ATE ∂π™√¢∏ª∞Δ√™ √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ. ∞Δ∂ ∫∂º∞§∞π√À & À¶∂ƒ∞•π∞™ √ª√§.∂™øΔ. ∞ΔΔπ∫∏™ ∂π™√¢∏ª∞Δ√™ √ª√§.∂™øΔ. CITI FUND √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ¢∏§√™ ∂π™√¢∏ª∞Δ√™ ∂ƒª∏™ EI™√¢∏ª∞Δ√™ ∂Àƒø¶.¶π™Δ∏ EUROBOND √ª.∂™. EUROBANK EFG (LF) GREEK GOVERNMENT BOND FUND EUR EUROBANK EFG I (LF) GREEK GOVERNMENT BOND FUND EUR INTERAMERICAN ™Δ∞£∂ƒ√ √ª√§√°π∞∫√ ∂™. INTERNATIONAL √ª√§√°ø¡ ∂™øΔ. π√¡π∫∏ ∑ø∏™ ™À¡Δ.¶ƒ√°ƒ.√ª√§.∂™øΔ. ∫À¶ƒ√À ∂§§∏¡π∫√ √ª√§√°π∞∫√ ∂™øΔ. MILLENNIUM VALUE PLUS √ª√§√°π∞∫√ ∂™. PROBANK √ª√§√°π∞∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À HSBC ∂π™√¢∏ª∞Δ√™ √ª√§√°π∞∫√ ∂™. ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ √ª√§√°ø¡ ∂™øΔ. Δ.Δ. ∂§Δ∞ √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ. PROTON √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À

30.994.911,36 5.889.199,38 5,2630 26.373.863,05 3.042.519,54 8,6684 142.361.687,88 15.260.105,50 9,3290 16.779.935,44 2.311.273,11 7,2600 433.246.465,81 113.818.990,49 3,8065 31.873.040,33 3.452.280,20 9,2325 19.774.173,32 2.698.310,23 7,3284 8.034.838,75 1.461.819,03 5,4965 14.183.930,48 1.786.672,12 7,9387 130.046.665,77 14.231.855,39 9,1377 61.021.744,69 7.326.144,98 8,3293 6.081.979,60 1.446.975,85 4,2032 26.123.496,04 2.407.035,42 10,8530 3.533.355,00 324.740,37 10,8806 234.004.667,32 14.785.679,44 15,8264 15.017.961,06 844.576,27 17,7817 4.019.581,04 659.551,34 6,0944 11.155.147,20 2.041.487,10 5,4642 7.103.943,14 1.798.460,98 3,9500 8.530.096,41 2.285.286,22 3,7326 19.911.245,49 2.533.646,66 7,8587 40.146.208,69 3.890.434,82 10,3192 10.959.305,57 5.444.380,85 2,0130 4.256.485,25 283.160,22 15,0321

-0,17% -0,20% -0,13% -0,16% -0,22% -0,06% -0,15% -0,18% -0,17% 0,13% -0,24% -0,29% -0,14% -0,14% -0,16% 0,02% -0,14% -0,22% -0,05% -0,13% -0,14% -0,11% -0,11% -0,08%

5,3683 8,7984 9,3290 7,3871 3,8065 9,2325 7,3284 5,6064 8,0578 9,1377 8,4126 4,5395 10,8530 10,8806 15,9055 18,1373 6,2163 5,4642 4,0290 3,7326 7,9373 10,4224 2,0130 15,2576

5,1577 8,6034 9,2590 7,1874 3,8065 9,1633 7,2734 5,3866 7,9387 9,1377 8,2877 4,2032 10,7716 10,8806 15,7077 17,6039 6,0335 5,4369 3,8710 3,7046 7,8587 10,2160 2,0080 14,8818

5,12% 7,72% 11,30% 7,62% 12,13% 4,70% 6,77% 5,19% 6,99% 9,44% 6,12% 7,87% 8,53% 8,81% 8,32% 15,53% 5,97% 9,54% 6,58% 6,67% 7,15% 7,52% 3,99% 4,96%

79.174.632,67 23.141.377,26 1.745.948,72 3.892.334,50 176.629.543,38 36.312.666,64 2.042.652,79 30.604.537,45 37.768.989,58 2.056.892,69 69.052.951,95 8.146.300,30 1.591.610,27 10.892.873,25 20.962.263,61 28.454.980,16 310.376.813,30 5.442.022,66 29.733.518,49 62.422.188,43 139.660.724,73 58.496.707,06 1.297.795,40 18.725.540,04 133.382,27 6.412.202,82 751.282,42 15.639.629,38 1.382.123,22 1.410.359,41 34.401.643,13 14.551.165,65 4.909.090,31 14.382.892,64 3.594.091,32 3.153.261,97 129.205.139,27 62.149.425,50 14.925.894,53 60.847.196,45 114.172.736,65 60.082.351,71 9.132.034,16 115.764.229,00 47.662.379,72 10.974.404,23 565.714,17 7.876.652,46 57.342.324,18 15.404.425,57 2.559.251,60 4.529.118,93 4.527.667,36

-0,21% -0,12% -0,56% -0,43% -0,03% -0,18% 0,02% 0,00% -0,52% 0,00% -0,02% -0,03% -0,30% -0,06% -0,06% -0,08% 0,23% 0,01% -0,07% 0,37% -0,25% -0,02% 0,01% 0,22% -0,18% -0,18% 0,03% 0,03% -0,06% -0,06% -0,13% 0,07% 0,02% -0,24% -0,22% -0,16% -0,17% -0,15% -0,07% -0,37% -0,33% -0,01% 0,00% -0,04% 0,00% -0,02% -0,05% -0,23% -0,18% 0,05% -0,05%

16,5474 12,3555 9,1112 4,8936 4,4787 6,8786 6,5517 8,9891 10,3836 10,4902 10,5975 4,0559 3,8311 6,7334 3,2263 4,4247 5,7504 5,7188 9,9034 11,1841 9,3770 10,5645 11,3558 10,8703 1.204,5800 1.199,1400 1.164,5300 1.194,4000 984,8100 1.043,8500 1.028,8900 1.032,0000 4,5272 3,6175 3,1950 8,1977 3,3708 11,0272 10,8303 9,7882 3,1290 9,8844 25,6555 1,1443 10,8631 3,3860 2,9779 4,8371 2,9159 3,4142 3,5672 212,7384 3,3660

16,0607 11,9921 8,8432 4,8569 4,4451 6,8270 6,5026 8,3898 9,8796 10,0788 10,3897 3,9462 3,7275 6,6829 3,0997 4,4247 5,7504 5,7188 9,3846 10,5982 8,8858 9,9608 10,8150 10,8703 1.204,5800 1.199,1400 1.164,5300 1.194,4000 984,8100 1.043,8500 1.028,8900 1.032,0000 4,4709 3,5640 3,1478 8,0766 3,2228 10,5948 10,4055 9,5924 3,1055 9,4968 25,3364 1,1245 10,7816 3,2864 2,9630 4,8129 2,8581 3,2154 3,5319 211,6800 3,2026

4,39% 11,84% -1,83% -8,40% 3,15% 4,10% 13,32% 2,76% 9,95% 1,77% 0,22% 21,78% -5,09% 7,91% 3,53% 8,97% 16,74% 8,80% 5,95% 4,99% 9,11% 6,56% 8,11% 14,10% 12,97% 13,01% 6,09% 6,12% 8,07% 8,11% 7,32% 7,35% 14,72% 14,35% 11,06% 3,79% 5,56% 5,90% 5,19% -7,04% 2,77% 0,39% -8,92% 6,64% 6,28% 9,96% 6,20% 10,69% 7,48% 6,50% -7,30% 1,67% 7,21%

∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALICO ∫ƒ∞Δπ∫ø¡ √ª√§√°ø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALICO EΔ∞πƒπ∫ø¡ √ª√§√°πø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞LICO ¢√§∞ƒπ∞∫√ √ª√§√°πø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞LPHA ¢√§§∞ƒπ√À √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. ∞LPHA ∂Àƒø¶.∂Δ∞πƒ.√ª√§√°ø¡ √ª.∂•. ALPHA ∂Àƒø¶.∫ƒ∞Δπ∫ø¡ √ª√§√°ø¡ √ª.∂•. ALPHA GLOBAL ∞¡∞¢À√ª∂¡ø¡ ∞°√ƒø¡ √ª√§√°πAKO ∂•. ALPHA ∞¡ø √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA BANCASSURANCE EE100 √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA BANCASSURANCE EE101 √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA GLOBAL ∞ªÀ¡Δπ∫∏™ ™Δƒ∞Δ∏°π∫∏™ √ª√§√°π∞∫√ ∂•. ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND √ª.∂•. ALPHA TRUST DOLLAR BOND √ª√§. ∂•. ∞Δ∂ √ª√§√°πø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞ΔΔπ∫∏™ √ª√§√°πø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ¢∏§√™ USD BOND √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. ¢∏§√™ EUROBOND √ª√§√°π∞∫√ ∂•. ¢∏§√™ ¢π∂£¡ø¡ √ª√§√°πø¡ - √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ¢∏§√™ DELTA SKY √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. ¢∏§√™ DELTA SMART √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. ¢∏§√™ DELTA BONUS √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. ¢∏§√™ DELTA FASMA √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. ¢∏§√™ DELTA CLICK I √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. ¢∏§√™ ¢√§§∞ƒπ∞∫√ (USD) - √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À NBG EMERGING EUROBOND - CLASS A (EUR) NBG EMERGING EUROBOND - CLASS B (EUR) NBG INCOME PLUS - CLASS ∞ (EUR) NBG INCOME PLUS - CLASS B (EUR) NBG STRATEGIC BOND - CLASS A (EUR) NBG STRATEGIC BOND - CLASS B (EUR) NBG SYN GROWTH STRATEGY II /A (EUR)(3) NBG SYN GROWTH STRATEGY II / B (EUR)(3) ∂§§∏¡π∫∏ TRUST √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ BOND √ª√§√°π∞∫√ ∂•. ∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ YIELDPLUS (√ª√§√°π∞∫√ ∂•.) ∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ ∂π™√¢.(√ª√§.∂•øΔ.) EUROBANK CLICK √ª√§√°π∞∫√ E•øΔ∂ƒπ∫√À EUROBANK DOUBLE CLICK √ª√§√°π∞∫√ E•øΔ∂ƒπ∫√À INTERAMERICAN DOUBLE CLICK √ª√§√°π∞∫√ E•øΔ∂ƒπ∫√À EUROBANK ALL WEATHER √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À EUROBANK GLOBAL BOND √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À EUROBANK WIN-WIN √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À INTERAMERICAN ¢√§∞ƒπ√À √ª√§√°π∞∫√ ∂•. EUROBANK EFG (LF) ABSOLUTE RETURN EUR EUROBANK EFG (LF) ABSOLUTE RETURN II EUR ∫À¶ƒ√À DUAL STRATEGY √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. ∫À¶ƒ√À EURIBOR RETURN (EUR) √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. ∫À¶ƒ√À LIBOR RETURN (USD) √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. MARFIN INCOME √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À MARFIN £∂™ªπ∫ø¡ Ã∞ƒΔ√º. √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À HSBC √ª√§√°πø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ¢√§∞ƒπ√À PIRAEUSINVEST EUROPEAN BOND FUND (EUR) Δ.Δ. ∂§Δ∞ EUROPLUS √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ.

4.880.420,56 1.910.431,33 195.461,18 795.391,20 39.437.714,30 5.279.040,28 311.776,46 3.574.890,68 3.746.463,85 200.000,00 6.646.270,97 2.043.681,33 422.718,62 1.617.728,88 6.627.322,83 6.430.985,26 53.974.935,18 951.599,68 3.152.489,63 5.860.427,55 15.638.669,04 5.813.961,48 120.000,00 1.722.630,30 110,73 5.347,36 645,14 13.094,15 1.403,44 1.351,11 33.435,54 14.100,00 1.089.764,55 4.035.641,58 1.141.783,65 390.420,84 39.288.405,32 5.748.726,73 1.405.731,36 6.216.375,31 36.488.627,86 6.200.057,79 357.727,65 102.178.063,66 4.387.556,44 3.305.947,41 189.969,91 1.628.383,54 19.861.919,60 4.647.205,45 724.613,77 21.396,27 1.385.470,48

16,2229 12,1132 8,9325 4,8936 4,4787 6,8786 6,5517 8,5610 10,0812 10,2845 10,3897 3,9861 3,7652 6,7334 3,1630 4,4247 5,7504 5,7188 9,4318 10,6515 8,9305 10,0614 10,8150 10,8703 1.204,5800 1.199,1400 1.164,5300 1.194,4000 984,8100 1.043,8500 1.028,8900 1.032,0000 4,5047 3,5640 3,1478 8,0766 3,2886 10,8110 10,6179 9,7882 3,1290 9,6906 25,5279 1,1330 10,8631 3,3196 2,9779 4,8371 2,8870 3,3148 3,5319 211,6800 3,2680

ª∂Δ√Ãπ∫∞ ∞/∫ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À AAAB ∂¶π§∂°ª∂¡ø¡ ª∂Δ√Ãø¡ ∂™øΔ. ALICO ª∂Δ.∂™øΔ. ª∂™∞π∞™ & ªπ∫ƒ∏™ ∫∂º∞§∞π√¶√π∏™∏™ ALICO INDEX FUND FTSE20 ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™. ALICO ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ALLIANZ ∂¶π£∂Δπ∫∏™ ™Δƒ∞Δ.ª∂Δ.∂™. ALLIANZ ª∂Δ√Ãø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ∞LPHA BLUE CHIPS ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™. ALPHA ª∂Δ√Ãπ∫O ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA ATHENS INDEX FUND ª∂Δ.∂™. ALPHA ∂¶π£∂Δπ∫∏™ ™Δƒ∞Δ∏°π∫∏™ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™. ALPHA ETF FTSE ATHEX 20 ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA TRUST ∞¡∞¶ΔÀ•π∞∫√ ª∂Δ.∂™. ALPHA TRUST ¡∂ø¡ ∂¶πÃ.ª∂Δ√Ã.∂™. GENIKI ∂¶π§∂°ª∂¡ø¡ ∞•πø¡ ª∂Δ. ∂™øΔ. ALPHA TRUST OPPORTUNITIES ª∂Δ. ∂™øΔ. INTERLIFE ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À CITI FUND ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ATE ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ATE ª∂Δ√Ãπ∫√ ª∂™∞π∞™-ªπ∫ƒ∏™ ∫/™∏™ ∂™øΔ. ∞ΔΔπ∫∏™ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ATTICA MARATHON ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ¢∏§√™ SMALL CAP ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™. ¢∏§√™ BLUE CHIPS ¢∏§√™ TOP-30 NBGAM ETF °∂¡π∫√™ ¢∂π∫Δ∏™ Ã.∞.- ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ. NBG HELLENIC ALLSTARS - CLASS A (EUR) NBG HELLENIC ALLSTARS - CLASS B (EUR) ∂§§∏¡π∫∏ TRUST ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ∂ƒª∏™ ¢À¡∞ªπ∫√ ∂ƒª∏™ ¶ƒøΔ√¶√ƒ√™ ∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ ∞¡∞¶ΔÀ•.(ª∂Δ.∂™øΔ.)

12.874.385,49 6.108.673,40 33.341.411,87 51.659.966,40 22.058.115,37 21.931.075,35 254.148.717,42 244.109.046,78 28.936.865,81 30.518.455,33 90.475.152,18 55.007.774,71 57.709.370,90 42.738.468,19 1.593.775,71 2.613.318,85 22.514.675,58 95.003.681,41 1.841.717,99 14.059.187,58 977.392,95 97.074.409,67 235.647.138,78 39.852.544,61 7.971.644,17 399.366,63 25.949.189,14 1.898.032,27 160.345.682,12 13.256.306,21 12.086.288,06

3.710.846,64 559.387,41 4.391.499,63 2.223.275,90 5.241.878,13 2.104.786,33 16.186.789,89 15.400.103,46 2.762.740,09 1.748.386,66 5.956.041,00 1.191.092,73 3.449.527,75 5.947.886,79 221.631,73 322.035,62 8.466.865,37 14.578.556,52 1.369.935,29 9.322.692,12 127.348,32 41.403.977,51 19.311.837,97 18.095.258,41 279.525,00 286,10 18.567,30 373.593,04 7.047.512,26 4.416.084,32 1.471.240,17

3,4694 10,9203 7,5923 23,2360 4,2081 10,4196 15,7010 15,8511 10,4740 17,4552 15,1905 46,1826 16,7296 7,1855 7,1911 8,1150 2,6592 6,5167 1,3444 1,5081 7,6750 2,3446 12,2022 2,2024 28,5185 1.395,8800 1.397,5800 5,0805 22,7521 3,0018 8,2150

0,62% -0,18% 1,07% 0,28% 0,39% 0,69% 0,41% 0,56% 0,95% 0,41% 1,12% 0,09% 0,58% 0,81% 0,66% 0,19% 0,20% 0,18% -0,33% -0,07% -0,15% 0,21% 0,49% 0,78% 0,95% -1,41% -1,41% 0,46% 0,76% 0,20% 0,49%

3,6429 11,4663 7,9719 24,3978 4,3554 10,7843 15,8580 16,0096 10,5787 17,6298 15,2665 47,1063 17,0642 7,3292 7,3349 8,2773 2,7523 6,5167 1,3444 1,5533 7,9053 2,3446 12,2022 2,2024 28,5185 1.395,8800 1.397,5800 5,1313 23,4347 3,0919 8,4615

3,4000 10,8111 7,5164 23,0036 4,1660 10,3154 15,5440 15,6926 10,3693 17,2806 15,0690 45,7208 16,5623 7,1136 7,1192 8,0339 2,6592 6,4515 1,3310 1,4629 7,4448 2,3212 12,0802 2,1804 28,5185 1.395,8800 1.397,5800 4,9789 22,5246 2,9718 8,1329

28,70% 60,42% 63,26% 57,42% 51,28% 61,13% 50,60% 51,75% 60,85% 56,59% 66,93% 35,25% 30,76% 45,62% 28,69% 40,60% 58,22% 35,10% 46,19% 31,32% 37,48% 45,01% 51,65% 68,69% 31,95% 49,62% 49,67% 60,35% 47,86% 52,34% 51,18%

ENEP°HTIKO

EUROBANK GREEK EQUITIES ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À EUROBANK £∂™ªπ∫ø¡ Ã∞ƒΔ√ºÀ§∞∫πø¡ ª∂Δ. ∂™. INTERAMERICAN ¢À¡∞ªπ∫√ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™. INTERAMERICAN ANA¶ΔÀ™™√ª∂¡ø¡ ∂Δ∞πƒπø¡ ª∂Δ.∂™. EUROBANK EFG (LF) EQUITY-GREEK EQUITIES FUND EUR EUROBANK EFG (LF) EQUITY-INSTITUTIONAL PORT EUR EUROBANK EFG I (LF) SPECIAL PURP BLUE CHIPS P EUR EUROBANK EFG I (LF) SP PURP BLUE CHIPS P II EUR EUROBANK EFG I (LF) SP PURP BLUE CHIPS III PROTECT EUR EUROBANK EFG (LF) EQUITY - FLEXI STYLE GREECE EUR EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURPOSE GREEK MAX 50 EUR INTERAMERICAN (LF) SPECIAL PURPOSE GREEK MAX 50 EUR INTERNATIONAL ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À INTERNATIONAL E¶π§√°∏™ ª∂Δ√Ãπ∫ø¡ ∞•πø¡ ª∂Δ.∂™. ∫À¶ƒ√À ∂§§∏¡π∫√ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ. ∫À¶ƒ√À ∂§§∏¡π∫√ ¢À¡∞ªπ∫√ ª∂Δ.∂™. MARFIN √§Àª¶π∞ METOXIKO ∂™øΔ∂ƒπ∫√À MARFIN ∞£∏¡∞ ¢À¡∞ªπ∫√ ª∂Δ√Ãø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À HSBC ∞¡∞¶ΔÀ•π∞∫√ ª∂Δ√Ãø¡ ∂™øΔ. HSBC TOP 20 ª∂Δ√Ãø¡ ∂™øΔ. HSBC ª∂™∞π∞™ ∫∂º∞§.ª∂Δ.∂™øΔ. ING ∞/∫ ¢À¡∞ª.∂¶πÃ. ª∂Δ. ∂™øΔ. ING ∞/∫ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ. ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ¢À¡∞ª.∂¶πÃ. ª∂Δ. ∂™øΔ. ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ. PROBANK ∂§§∞™ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À MILLENNIUM BLUE CHIPS ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™. MILLENNIUM MID- CAP ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À Δ.Δ. ∂§Δ∞ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ. ∂¶∂¡¢ÀΔπ∫∏ ∫ƒ∏Δ∏™ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À PROTON ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À

MEPI¢IA

KA£APH METAB. TIMH TIMH METAB. TIMH ¶POH°. ¢IA£E™H™ E•A°OPA™ A¶O 1/1/09

77.679.360,90 6.145.106,13 12,6408 9.842.916,89 2.403.544,98 4,0952 254.427.007,94 8.265.766,06 30,7808 85.357.213,53 12.624.271,80 6,7614 38.049.669,52 65.675.176,24 0,5794 2.439.506,05 3.679.926,68 0,6629 93.122.734,42 10.460.436,60 8,9024 59.780.807,78 6.496.544,67 9,2019 53.310.097,03 5.335.299,26 9,9920 4.951.127,83 2.780.588,35 1,7806 1.348.940,57 112.165,55 12,0263 3.290.368,38 273.566,51 12,0277 17.150.903,93 3.582.133,19 4,7879 3.230.965,80 1.159.101,56 2,7875 25.744.480,80 7.176.399,72 3,5874 14.247.374,82 5.539.718,96 2,5719 77.775.989,69 4.512.164,79 17,2370 18.564.852,23 6.806.579,56 2,7275 105.796.733,56 1.886.705,70 56,0748 6.868.831,16 561.069,48 12,2424 9.775.894,89 1.996.224,15 4,8972 18.746.161,07 17.891.064,69 1,0478 67.869.252,46 5.278.776,65 12,8570 10.111.115,92 10.054.475,97 1,0056 50.791.562,30 4.092.660,50 12,4104 9.985.008,70 2.513.244,54 3,9730 31.216.902,53 11.873.029,70 2,6292 22.302.823,06 7.816.393,87 2,8533 1.173.277,79 872.461,82 1,3448 745.644,69 216.255,27 3,4480 6.670.094,37 587.009,28 11,3628

0,62% 0,25% 0,66% 0,30% 0,63% 0,32% 0,08% 0,24% 0,29% 0,45% 0,05% 0,05% 0,21% 0,50% 0,56% 0,23% 0,54% 0,07% 0,60% 0,55% 0,24% 0,21% 0,62% 0,17% 0,72% 0,51% 0,68% 0,14% 0,64% 0,52% 0,61%

12,6408 4,0952 31,0886 6,8290 0,5794 0,6629 8,9024 9,2019 9,9920 1,7806 12,2668 12,2683 5,0273 2,9269 3,5874 2,5719 17,4094 2,7548 57,4767 12,5485 5,0196 1,0688 13,1141 1,0232 12,6276 3,9730 2,7607 2,9960 1,3717 3,5859 11,8173

12,5144 4,0542 30,4730 6,6938 0,5736 0,6563 8,8134 9,2019 9,9920 1,7628 11,7858 11,7871 4,7400 2,7596 3,5695 2,5590 16,8923 2,6730 56,0748 12,2424 4,8972 1,0478 12,8570 0,9855 12,1622 3,9333 2,6029 2,7962 1,3314 3,4135 11,2492

40,90% 50,64% 53,37% 53,48% 35,47% 55,14% 10,60% 15,95% 18,84% 89,02% 22,05% 22,06% 36,30% 39,32% 48,00% 49,20% 51,04% 56,30% 43,32% 43,04% 41,53% 49,64% 57,39% 53,27% 53,83% 49,74% 37,33% 52,97% 40,39% 47,30% 47,17%

∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALICO ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALLIANZ MILLENNIUM E.M.E.A. ª∂Δ. ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA ¡∞ÀΔπ§π∞ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA SELECT ¡√Δπ√-∞¡∞Δ√§π∫∏™ ∂Àƒø¶∏™ ª∂Δ. ∂•. ALPHA TRUST EMERGING EUROPE ª∂Δ.∂•. ∞Δ∂ US ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞Δ∂ EUROZONE ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ATTICA REAL ESTATE ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ¢∏§√™ ¢π∂£¡∂™ ¢∏§√™ ∂Àƒø¶∞π∫√ NBG GLOBAL EQUITY - CLASS ∞ (EUR) NBG GLOBAL EQUITY - CLASS B (EUR) NBG EUROPEAN ALLSTARS - CLASS A (EUR) NBG EUROPEAN ALLSTARS - CLASS B (EUR) NBG SOCIALLY RESPONSIBLE - CLASS A (EUR) NBG SOCIALLY RESPONSIBLE - CLASS B (EUR) ∂§§∏¡π∫∏ TRUST ∫À¶ƒπ∞∫√ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ. ∂§§∏¡π∫∏ TRUST ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ EUROPEAN OPPORTUNITIES ª∂Δ. ∂•. ∂Àƒø¶∞´∫∏ ¶π™Δ∏ EMERGING MARKETS OPPORTUN. ª∂Δ.∂•. ∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ GLOBAL OPPORTUNITIES (ª∂Δ. ∂•.) ∂Àƒø¶∞´∫∏ ¶π™Δ∏ AMERICAN OPPORTUNITIES ª∂Δ. ∂•. EUROBANK GLOBAL EQUITIES ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À EUROBANK EMERGING EUROPE ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À INTERAMERICAN ∞¡∞¶ΔÀ°ª∂¡ø¡ ∞°√ƒø¡ ª∂Δ. ∂•. INTERAMERICAN ¡∂∞ ∂Àƒø¶∏ ª∂Δ. ∂•. EUROBANK EFG (LF) EQUITY- GLOBAL EQUITIES FUND EUR EUROBANK EFG (LF) EQUITY- EMERGING EUROPE FUND EUR EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURPOSE CLICK EUR EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURP DBLE CLICK EUR EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURP ALL WEATHER EUR EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURP ALL WEATHER PLUS EUR EUROBANK EFG I (LF) SPECIAL PURPOSE DUAL FORMULA EUR ∫À¶ƒ√Y FUND OF FUNDS METOXIKO EUROBANK EFG (LF) SP 6% EQUITY FORMULA $ USD MILLENNIUM EUROZONE ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•. MILLENNIUM AMERICA US ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•. MARFIN GLOBAL ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À HSBC AMERICAN EQUITY ª∂Δ. ∂•øΔ. HSBC ∞¡∞¢À√ª∂¡ø¡ ∞°√ƒø¡ ª∂Δ.∂•øΔ. HSBC ¶∞¡∂Àƒø¶∞π∫√ ª∂Δ.∂•øΔ. ING ∞/∫ GLOBAL ª∂Δ.∂•. OXYGEN BALKAN FUND ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À PIRAEUSINVEST EUROPEAN EQUITY FUND (EUR) Δ.Δ. ∂§Δ∞ √π∫√§√°π∫√ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ.

13.476.674,75 1.175.247,00 11,4671 2.519.435,22 399.301,04 6,3096 1.976.644,00 458.630,53 4,3099 14.456.333,44 1.131.190,52 12,7798 2.862.220,59 516.441,15 5,5422 6.827.773,18 1.522.772,70 4,4838 3.727.400,63 1.634.853,03 2,2800 942.342,53 129.087,02 7,3001 21.538.155,67 6.229.668,08 3,4574 36.643.830,34 9.655.122,50 3,7953 654.274,12 601,54 1.087,6700 28.395.147,52 25.683,02 1.105,6000 675.489,68 620,91 1.087,9100 46.267.382,24 42.480,16 1.089,1500 43.907,24 43,99 998,0500 4.776.158,02 4.779,40 999,3200 5.614.942,33 1.179.786,22 4,7593 2.082.703,87 435.456,17 4,7828 4.087.619,16 2.868.055,52 1,4252 1.538.962,64 680.901,51 2,2602 3.696.857,08 1.609.624,07 2,2967 1.352.135,16 600.501,35 2,2517 56.399.461,10 47.085.495,52 1,1978 9.092.928,48 689.009,96 13,1971 14.911.877,49 1.195.600,08 12,4723 42.535.304,20 4.348.479,82 9,7816 9.932.648,07 15.760.553,01 0,6302 10.838.547,90 13.257.738,65 0,8175 3.989.177,59 421.752,33 9,4586 4.097.510,49 431.248,91 9,5015 1.400.014,40 151.011,78 9,2709 170.518.397,97 18.340.469,95 9,2974 51.030.977,22 6.270.895,99 8,1377 1.199.881,01 400.000,00 2,9997 29.765.345,29 2.817.936,67 10,5628 4.777.946,43 2.181.996,26 2,1897 2.617.144,16 1.469.048,57 1,7815 8.302.736,65 6.142.492,34 1,3517 13.755.936,04 5.795.046,79 2,3737 15.978.669,01 3.409.050,59 4,6871 11.771.365,09 4.405.148,33 2,6722 30.076.996,38 15.493.239,07 1,9413 616.951,26 38.204,60 16,1486 4.113.010,94 15.344,03 268,0500 1.623.325,81 317.612,06 5,1110

-0,62% 0,20% -1,75% 0,50% 1,01% -0,74% -0,43% -0,72% -0,43% -0,45% -0,46% -0,46% -1,15% -1,15% -1,29% -1,29% 0,54% -0,46% -0,55% -0,41% -0,97% -1,49% -0,81% 0,07% -0,76% 0,09% -0,82% 0,20% -0,19% -0,14% -0,17% -0,29% -0,53% -0,01% -0,17% -0,34% -1,09% -0,92% -0,98% 0,51% -0,07% -0,75% 0,60% -0,83% -0,95%

12,0405 6,5304 4,3961 12,9076 5,6530 4,4838 2,2800 7,5191 3,4574 3,7953 1.087,6700 1.105,6000 1.087,9100 1.089,1500 998,0500 999,3200 4,8069 4,8306 1,4680 2,3280 2,3541 2,3193 1,1978 13,1971 12,5970 9,8794 0,6302 0,8175 9,6951 9,6915 9,2709 9,2974 8,1377 2,9997 10,6684 2,2992 1,8706 1,3652 2,4330 4,8043 2,7390 1,9801 16,3101 273,4110 5,2643

11,3524 6,2465 4,2668 12,6520 5,4868 4,4390 2,2572 7,0811 3,4228 3,7573 1.087,6700 1.105,6000 1.087,9100 1.089,1500 998,0500 999,3200 4,6641 4,6871 1,4109 2,2376 2,2737 2,2292 1,1858 13,0651 12,3476 9,6838 0,6239 0,8093 9,2694 9,3115 9,0855 9,1115 8,0563 2,9847 10,3515 2,1459 1,7459 1,3247 2,3737 4,6871 2,6722 1,9413 15,8256 268,0500 5,0088

14,67% 45,23% 9,34% 63,37% 35,11% 0,47% 12,77% 21,81% 20,02% 15,57% 19,05% 19,09% 19,28% 19,32% 22,16% 22,20% 28,74% 38,70% 15,99% 42,58% 23,83% 19,61% 9,73% 59,49% 10,16% 56,70% 11,46% 68,38% 7,74% 8,50% -5,08% -2,81% 10,76% -0,01% 29,19% 10,71% 3,10% 13,33% 7,47% 46,63% 10,91% 6,37% 62,46% 15,85% 13,16%

¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ ∞/∫ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À AAAB ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ ∂™øΔ. ALICO ¢π∞£∂™πªø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ALLIANZ μƒ∞Ã/™ªø¡ ∂¶∂¡¢.¢π∞Ã. ¢π∞£.∂™øΔ. ∞LPHA ¢π∞Ã∂πƒ.¢π∞£∂™πªø¡ ∂™. ∞Δ∂ ¢π∞Ã∂πƒ. ¢π∞£∂™πªø¡ ∂™øΔ. ∞ΔΔπ∫∏™ ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ CITI FUND ¢π∞£∂™πªø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À GENIKI ¢π∞£∂™πªø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À INTERAMERICAN ¢π∞Ã. ¢π∞£. ∂™. INTERNATIONAL ¢π∞Ã.¢π∞£∂™πªø¡ ∂™øΔ. ∂ƒª∏™ μƒ∞Ã/™ªø¡ Δ√¶√£∂Δ∏™∂ø¡ ¢π∞Ã.¢π∞£.∂™. MARFIN SMART CASH ¢π∞Ã.¢π∞£. HSBC ¢π∞£∂™πªø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ∫À¶ƒ√À ∂§§∏¡π∫√ ¢π∞Ã.¢π∞£.∂™øΔ. ING ∞/∫ ¢.¢. ∂™øΔ. ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ¢.¢. ∂™øΔ. PROBANK ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ ∂™. MILLENNIUM μƒ∞Ã/™ªø¡ Δ√¶√£∂Δ.¢π∞Ã.¢π∞£.∂™. MILLENNIUM VALUE ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£. ∂™. Δ.Δ. ∂§Δ∞ ¢π∞Ã/™∏™ ¢π∞£/ªø¡ ∂™øΔ.

14.957.958,86 2.283.711,75 6,5498 29.166.841,98 2.374.928,50 12,2811 7.980.482,75 1.351.763,72 5,9038 83.781.804,48 7.609.868,16 11,0096 12.867.142,06 1.858.464,77 6,9235 9.950.888,34 2.752.602,79 3,6151 5.326.744,43 794.866,86 6,7014 10.428.801,66 1.881.110,70 5,5440 64.952.040,36 8.809.516,19 7,3729 3.024.246,69 523.550,36 5,7764 112.615.080,25 34.560.640,50 3,2585 507.793.099,48 130.314.927,65 3,8967 299.843.108,57 158.720.353,83 1,8891 7.261.305,05 1.569.761,93 4,6257 13.646.879,26 2.560.816,34 5,3291 33.791.380,37 6.337.429,55 5,3320 5.294.887,84 1.506.543,01 3,5146 10.730.069,62 1.316.605,30 8,1498 299.845,76 79.568,78 3,7684 62.400.675,22 27.161.504,60 2,2974

0,00% 6,5629 6,4188 2,03% 0,00% 12,4039 12,1583 2,97% -0,04% 5,9038 5,8448 4,05% 0,00% 11,0096 11,0096 1,18% 0,00% 6,9235 6,9235 2,37% 0,00% 3,6513 3,5789 1,33% 0,00% 6,7014 6,7014 2,72% -0,01% 5,5440 5,4886 2,29% 0,00% 7,3803 7,3360 1,90% -0,03% 5,7908 5,7475 5,60% 0,02% 3,2585 3,2585 0,43% 0,00% 3,9162 3,8772 4,14% 0,01% 1,8891 1,8891 2,56% 0,00% 4,6257 4,6026 2,28% 0,00% 5,3291 5,3291 2,17% 0,00% 5,3320 5,3320 1,38% 0,00% 3,5146 3,4970 1,63% 0,00% 8,3128 7,9868 2,92% 0,00% 3,8061 3,5800 1,86% 0,00% 2,2974 2,2974 2,96%

283.821.840,34 40.168.698,98 7,0657 291.731.869,87 25.081.298,40 11,6315 40.910.445,58 3.533.483,04 11,5779 69.073.568,03 62.763.605,69 1,1005 337.804.145,65 321.220.797,48 1,0516

0,00% 7,0657 7,0657 1,76% 0,00% 11,6315 11,6315 0,48% 0,00% 11,5779 11,5779 1,40% -0,01% 1,1005 1,1005 1,76% 0,00% 1,0516 1,0516 3,47%

∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞LPHA ¢π∞Ã∂πƒπ™∂ø™ ¢π∞£∂™πªø¡ ∂•. ¢∏§√™ MONEY PLUS ¢π∞Ã.¢π∞£. ∂•. EUROBANK DOLLAR PLUS ¢π∞Ã. ¢π∞£. ∂•øΔ. (USD) EUROBANK EFG (LF) MONEY MARKET-INCOME PLUS$ USD EUROBANK EFG (LF) MONEY MARKET- CASH FUND EUR

ENEP°HTIKO

∞LPHA ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ∞LPHA ™À¡Δ∏ƒ∏Δπ∫√ ªπ∫Δ√ ∂™. ALPHA £Àƒ∂√™ ∞ªÀ¡Δπ∫∏™ ™Δƒ∞Δ∏°π∫∏™ ªπ∫Δ√ ∂™. ALPHA TRUST EUROSTAR ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. ∂¶∞°°∂§ª∞Δπ∫√ Δ∞ª∂π√ √π∫√¡√ª√§√°ø¡ INTERLIFE ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ∞™º∞§π™Δπ∫ø¡ √ƒ°∞¡π™ªø¡ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. ∞Δ∂ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ∞ªÀ¡Δπ∫∏™ ™Δƒ∞Δ∏°π∫∏™ ∞ΔΔπ∫∏™ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ¢∏§√™ ªπ∫Δ√ ¢∏§√™ ™À§§√°π∫√ ¢∏§√™ ∂¶π∫/∫∏™ ™À¡Δ∞•∏™ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. ¢∏§√™ Δ∞∫Δπ∫∏™ ∫∞Δ∞¡√ª∏™ ∫∂º∞§∞πø¡ ¢∏§√™ ¶∂Δ √Δ∂ ªπ∫Δ√ ∂™. ∂ƒª∏™ ªπ∫Δ√ ∂Àƒø¶.¶π™Δ∏ EUROINVEST ªπ∫Δ√ ∂™. INTERAMERICAN ∂§§∏¡π∫√ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À INTERNATIONAL ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À HSBC ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ING ∞/∫ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ £∂™ªπ∫ø¡ ∂¶∂¡¢ÀΔø¡ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ∞™º∞§π™Δπ∫ø¡ º√ƒ∂ø¡ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. ∫À¶ƒ√À ∂§§∏¡π∫√ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. PROTON ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À N.P. INSURANCE ¡∂√™ ¶√™∂π¢ø¡ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À Δ.Δ. ∂§Δ∞ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. Δ.Δ. ∂§Δ∞ £∂™ªπ∫ø¡ ∂¶∂¡¢ÀΔø¡ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒ.

418.224,53 7,0646 184.479,07 14,5428 1.378.630,30 13,6344 5.729.550,02 10,3720

122.238.747,59 11.856.798,17 10,3096 8.398.207,51 707.465,83 11,8708 29.100.807,52 3.072.175,71 9,4724 15.461.588,09 1.311.320,29 11,7909 3.722.165,90 338.893,14 10,9833 3.474.492,22 315.227,16 11,0222 764.025.327,99 142.781.682,12 5,3510 35.621.602,65 9.152.421,15 3,8920 6.801.536,97 903.745,06 7,5259 90.475.951,18 5.177.137,59 17,4761 29.796.855,78 5.133.199,43 5,8047 14.272.711,68 1.268.307,93 11,2533 17.669.199,82 1.627.140,44 10,8591 10.309.831,01 2.912.085,05 3,5404 32.148.945,29 3.587.620,84 8,9611 5.598.360,71 2.409.753,85 2,3232 60.498.842,70 3.117.910,50 19,4036 10.198.616,20 1.647.514,72 6,1903 58.409.873,18 6.329.558,88 9,2281 21.131.260,41 5.224.599,96 4,0446 19.455.127,85 5.048.643,41 3,8535 1.172.847,81 120.000,00 9,7737 1.506.758,52 150.492,23 10,0122 15.928.422,16 3.885.662,75 4,0993 4.382.941,20 524.634,58 8,3543 1.166.810,23 426.059,72 2,7386 18.128.875,63 7.048.556,14 2,5720 2.401.126,59 220.377,20 10,8955

0,21% -0,01% 0,02% 0,05% 0,17% 0,11% 0,10% 0,05% -0,01% 0,34% 0,21% 0,19% 0,11% 0,16% 0,47% 0,43% 0,42% 0,18% 0,03% 0,27% 0,51% 0,40% 0,41% 0,30% 0,29% 0,22% 0,39% 0,20%

10,4127 11,9895 9,6618 11,9972 11,1755 11,1600 5,3510 3,8920 7,7517 17,4761 5,8047 11,2533 10,8591 3,5404 9,2299 2,5091 19,5976 6,4998 9,3896 4,1053 3,8920 9,8714 10,1123 4,0993 8,6049 2,7523 2,5720 10,8955

10,2065 11,7521 9,4724 11,6730 10,8735 10,9120 5,3510 3,8531 7,3001 17,3013 5,7467 11,1408 10,8591 3,5050 8,8715 2,3232 19,2096 6,1284 9,2281 4,0446 3,8150 9,6760 9,9121 4,0788 8,1872 2,7276 2,5656 10,8955

26,74% 8,94% 0,27% 28,22% 16,51% 31,33% 24,68% 16,61% 19,42% 26,49% 15,48% 12,88% 12,46% 14,02% 32,02% 29,01% 30,27% 15,16% 9,98% 34,93% 27,83% 23,64% 22,77% 26,95% 26,93% 32,25% 20,60% 8,96%

ALICO MIKTO ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALICO ∂¶π∫√Àƒπ∫√ ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∂¶π∫√Àƒπ∫∏™ ∞™º∞§π™∏™ MIKTO ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞§§∏§√μ√∏£∂π∞™ MIKTO ∂•øΔ∂ƒπ∫√À BETA GLOBAL MIKTO ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA BEST OF STRATEGIES ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA ƒ√Àª∞¡π∞™ ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA Δ√Àƒ∫π∞™ ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ATE ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞ΔΔπ∫∏™ ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ¢∏§√™ ™Δƒ∞Δ∏°π∫ø¡ Δ√¶√£∂Δ∏™∂ø¡ ªπ∫Δ√ ∂•øΔ. INTERNATIONAL ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À MARFIN ABSOLUTE RETURN ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À

23.074.918,27 6.527.385,25 3.064.860,64 2.701.281,24 1.767.421,03 35.456.739,87 13.986.442,97 3.604.644,20 35.495.579,02 23.305.086,53 39.957.103,46 1.851.138,70 19.266.979,34

1.307.289,91 577.347,31 266.471,99 249.151,73 334.522,03 4.334.933,15 2.155.317,92 288.424,00 5.946.646,28 8.406.531,05 3.904.448,56 580.781,18 6.902.744,69

17,6510 11,3058 11,5016 10,8419 5,2834 8,1793 6,4893 12,4977 5,9690 2,7723 10,2337 3,1873 2,7912

-0,50% -0,40% -0,47% -0,54% 0,40% -0,14% 0,47% 0,33% -0,21% -0,27% 0,48% -0,08% -0,02%

18,5336 11,8711 12,0767 11,3840 5,3891 8,4247 6,5542 12,6227 5,9690 2,8555 10,2337 3,3148 2,8191

17,4745 11,0797 11,2716 10,6251 5,2306 7,9339 6,4244 12,3727 5,9093 2,6891 10,1825 3,1554 2,7633

37,58% 28,20% 31,17% 39,37% 19,16% 7,71% 39,12% 52,78% 8,28% 11,22% 13,90% 24,08% 9,64%

FUNDS OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫∞ ALICO FUND OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫√ ALICO FUND OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂ª¶√ƒ∂Àª∞Δπ∫ø¡ ∞•πø¡ ∞LPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS GLOBAL ª∂Δ.∂•. ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS USA ª∂Δ. ∂•. ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS EUROPE ª∂Δ. ∂•. ALPHA F OF F COSMOS STARS SILK ROUTE ASIA MET.∂•. ALPHA TRUST EUROPEAN FUND OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫√ ∞Δ∂ ª∂Δ√Ãπ∫√ GLOBAL FUND OF FUNDS ¢∏§√™ SYNTHESIS BEST RED - FOF ª∂Δ√Ãπ∫√ EUROBANK EQUITY BLEND FUND OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫√ EUROBANK EFG (LF) FUND OF FUNDS-EQUITY BLEND EUR EUROBANK EFG (LF) FUND OF FUNDS-BRIC EUR INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS-BRIC EUR ∫À¶ƒ√Y FUND OF FUNDS METOXIKO MARFIN FUND OF FUNDS £∂™ªπ∫ø¡ Ã∞ƒΔ√º. METOXIKO

15.600.061,62 4.609.531,25 2.434.084,46 195.948,76 5.333.234,78 646.272,52 15.874.147,37 2.508.841,13 50.777.667,38 6.024.923,96 63.530.002,52 4.612.711,88 5.944.330,14 2.220.390,61 4.137.918,07 1.274.662,00 16.760.548,50 2.093.681,78 53.545.332,67 22.275.692,93 53.649.054,38 77.374.893,09 23.780.194,27 32.678.973,60 16.984.091,31 23.337.858,54 1.199.881,01 400.000,00 45.223.587,19 17.688.532,38

3,3843 12,4220 8,2523 6,3273 8,4279 13,7728 2,6772 3,2463 8,0053 2,4038 0,6934 0,7277 0,7277 2,9997 2,5567

0,40% -0,38% 0,36% 0,55% 0,37% 1,14% 0,06% -0,34% -0,16% 0,04% -0,10% 0,96% 0,94% -0,01% 0,28%

3,5535 13,0431 8,3348 6,3906 8,5122 13,9105 2,7307 3,2463 8,0053 2,4038 0,6934 0,7277 0,7350 2,9997 2,6845

3,3505 12,2978 8,1698 6,2640 8,3436 13,6351 2,6504 3,2138 7,9252 2,3798 0,6865 0,7131 0,7204 2,9847 2,4289

28,57% 24,22% 19,28% 14,60% 23,13% 54,66% 23,73% 18,15% 21,41% 20,75% 21,25% 71,02% 71,02% -0,01% 17,79%

15.765.029,46 5.043.473,34 2.629.641,22 453.333,70 1.831.339,35 202.746,43 74.183.250,65 8.126.011,10 32.030.758,42 3.655.667,46 6.438.419,38 1.100.024,39 63.954.620,06 21.808.451,55 66.965.103,36 69.533.221,48 11.320.322,80 1.179.986,64 1.199.884,30 400.000,00 41.140.760,76 15.850.570,60 5.541.916,67 1.916.340,02 3.564.361,55 441.255,40 5.358.129,84 607.716,73 1.924.597,47 209.470,88

3,1258 5,8007 9,0327 9,1291 8,7619 5,8530 2,9326 0,9631 9,5936 2,9997 2,5955 2,8919 8,0778 8,8168 9,1879

0,06% -0,44% 0,33% -0,02% -0,11% -0,41% 0,06% 0,07% 0,01% -0,01% 0,12% 0,00% 0,11% 0,09% 0,05%

3,1571 5,8587 9,4843 9,1291 8,7619 6,0286 2,9326 0,9631 9,7855 2,9997 2,7253 3,0365 8,1384 8,8829 9,2568

3,0945 5,7427 8,9424 9,0378 8,6743 5,6774 2,9033 0,9535 9,5936 2,9847 2,5436 2,8341 8,0172 8,7507 9,1190

8,82% 19,79% 21,10% 11,92% 14,74% 15,21% 8,75% 9,51% 6,78% -0,01% 7,65% 4,85% 12,61% 10,52% 8,17%

ªπ∫Δ∞ ∞LPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS GLOBAL ªπ∫Δ√ ∂•. ALPHA FOF COSMOS STARS °∞π∞ REAL ESTATE ªπ∫Δ√ ∂•. ALICO FUND OF FUNDS ªπ∫Δ√ ¢∏§√™ SYNTHESIS BEST GREEN - FOF ªπ∫Δ√ ¢∏§√™ SYNTHESIS BEST YELLOW - FOF ªπ∫Δ√ ∂ƒª∏™ FUND OF FUNDS ªπ∫Δ√ EUROBANK BALANCED BLEND FUND OF FUNDS ªπ∫Δ√ EUROBANK EFG (LF) FUND OF FUNDS BALANCED BLEND EUR HSBC BALANCED STRATEGY FOF ªπ∫Δ√ ∫À¶ƒ√Y FUND OF FUNDS MIKTO MILLENNIUM FUND OF FUNDS ªπ∫Δ√ MILLENNIUM ∞ªÀ¡Δ. ™Δƒ∞Δ∏°. FUND OF FUNDS MIKTO ¶∂πƒ∞πø™ UNIVERSAL ∂¶π£∂Δπ∫√ FOF ªπ∫Δ√ ¶∂πƒ∞πø™ UNIVERSAL π™√ƒƒ√¶∏ª∂¡√ FOF ªπ∫Δ√ ¶∂πƒ∞πø™ UNIVERSAL ™À¡Δ∏ƒ∏Δπ∫√ FOF ªπ∫Δ√

√ª√§√°π∞∫∞ ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS EURIBOR+ √ª. ∂•. ¢∏§√™ SYNTHESIS BEST BLUE - FOF √ª√§√°π∞∫√ NBG SYNESIS ARBITRAGE STRATEGY - CLASS A (EUR)(11) NBG SYNESIS ARBITRAGE STRATEGY - CLASS B (EUR)(11)

13.267.231,08 9.735.087,25 24.290,13 2.673.326,26

1.375.076,40 9,6484 949.258,76 10,2555 21,30 1.140,6500 2.349,57 1.137,8000

-0,02% 9,6484 9,6002 4,27% -0,08% 10,2555 10,1529 3,61% - 1.140,6500 1.140,6500 7,68% - 1.137,8000 1.137,8000 1,33%

¢E§TIO TIMøN ™YNA§§A°MATO™ ∂¡∞¡Δπ ∂Àƒø °π∞ ™À¡∞§§∞°∂™ ª∂Ãπ π™√Δπª√À ∂Àƒø 10.000 (¶√™√Δ∏Δ∞ ¡√ªπ™ª∞Δ√™ ∞¡∞ 1 ∂Àƒø) ME™H TIMH ¢√§§∞ƒπ√ ∏.¶.∞ . . . . . . . . . . . . . .1,5019 §πƒ∞ ∞°°§π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . .0,9194 ∫√ƒø¡∞ ¢∞¡π∞™ . . . . . . . . . . . . . . .7,4434 ∫√ƒø¡∞ ™√À∏¢π∞™ . . . . . . . . . . . . . . .10,2 °π∂¡ π∞¶ø¡π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . .138,09 ºƒ∞°∫√ ∂§μ∂Δπ∞™ . . . . . . . . . . . . .1,5131 ∫√ƒø¡∞ ¡√ƒμ∏°π∞™ . . . . . . . . . . .8,3255 ¢√§§∞ƒπ√ ∫∞¡∞¢∞ . . . . . . . . . . . .1,5872 ¢√§§∞ƒπ√ ∞À™Δƒ∞§π∞™ . . . . . . . . .1,6253

A°OPA

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,5139 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,92676 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,5029 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10,2816 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .139,19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,5252 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8,3921 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,5999 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,6383

¶ø§H™H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,4794 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,90561 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,3317 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10,047 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .136,02 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,4904 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8,2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,5634 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,6009

¢E§TIO TIMøN ™YNA§§A°MATO™ ∫∞π •∂¡ø¡ Δƒ∞¶∂∑√°ƒ∞ªª∞Δπø¡ (¶√™√Δ∏Δ∞ ¡√ªπ™ª∞Δ√™ ∞¡∞ 1 ∂Àƒø)

∂™øΔ∂ƒπ∫√À 2.954.583,81 2.682.849,98 18.796.865,44 59.426.711,04

KA£APH METAB. TIMH TIMH METAB. TIMH ¶POH°. ¢IA£E™H™ E•A°OPA™ A¶O 1/1/09

∂•øΔ∂ƒπ∫√À

ªπ∫Δ∞ ∞/∫ AAAB ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ALICO ∂§§∏¡π∫√ ªπ∫Δ√ ALLIANZ MIKTO ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ALLIANZ MIKTO ∂™øΔ.(UNIT LINKED)

MEPI¢IA

0,16% 7,4178 6,9940 20,31% 0,18% 15,2699 14,3974 35,20% 0,26% 14,1116 13,4981 29,71% 0,43% 10,8906 10,2683 26,35%

A°OPA ¶ø§H™H ¢√§§∞ƒπ√ ∏.¶.∞ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,503 .........................................................1,5008 §πƒ∞ ∞°°§π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,92004 .......................................................0,91876 ∫√ƒø¡∞ ¢∞¡π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,4486 .........................................................7,4382 ∫√ƒø¡∞ ™√À∏¢π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10,2071 .......................................................10,1929 °π∂¡ π∞¶ø¡π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .138,19 .........................................................137,99 ºƒ∞°∫√ ∂§μ∂Δπ∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,5142 ...........................................................1,512 ∫√ƒø¡∞ ¡√ƒμ∏°π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8,3313 .........................................................8,3197 ¢√§§∞ƒπ√ ∫∞¡∞¢∞ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,5883 .........................................................1,5861 ¢√§§∞ƒπ√ ∞À™Δƒ∞§π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,6264 .........................................................1,6242

OÈ ÙÈ̤˜ Û˘Ó·ÏÏ¿ÁÌ·ÙÔ˜ Î·È Í¤ÓˆÓ ÙÚ·Â˙ÔÁÚ·ÌÌ·Ù›ˆÓ ‰È·Ê¤ÚÔ˘Ó ·fi TÚ¿Â˙· Û TÚ¿Â˙·


¢ÈÂıÓ‹ 35

ΔƒπΔ∏ 27 O∫Δøμƒπ√À 2009

“∫Ô˘ÙÛÔÌÔÏÈfi” Ù· ÂÚ› ÂÈı˘Ì›·˜ ÁÈ· ηٷÛ΢‹ ·ÙÔÌÈ΋˜ ‚fiÌ‚·˜

155 ÔÈ ÓÂÎÚÔ›

∂ÚÓÙÔÁ¿Ó: ∏ ¢‡ÛË ·‰ÈΛ ÙÔ πÚ¿Ó √ §√¡¢π¡√, 26.

Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ Ù˘ ΔÔ˘ÚΛ·˜ ƒÂÙ˙¤ Δ·Á› ∂ÚÓÙÔÁ¿Ó ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛ “ÎÔ˘ÙÛÔÌÔÏÈfi” Ù· ÂÚ› ÂÈı˘Ì›·˜ ÙÔ˘ πÚ¿Ó ÁÈ· ηٷÛ΢‹ ·ÙÔÌÈ΋˜ ‚fiÌ‚·˜, ÂÓÒ Î·ÙËÁfiÚËÛ ÙË ¢‡ÛË fiÙÈ Ê¤ÚÂÙ·È “¿‰Èη” ÛÙËÓ Δ¯ÂÚ¿ÓË. “ªÔÚ› Ó· ÛÙ›ÏÔ˘Ì ·Ôı¤Ì·Ù· ÂÌÏÔ˘ÙÈṲ̂ÓÔ˘ Ô˘Ú·Ó›Ô˘ ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi” ϤÂÈ Ô πÚ·Ófi˜ À¶∂•. √ ∂ÚÓÙÔÁ¿Ó, ÛÂ Û˘Ó¤ÓÙ¢͋ ÙÔ˘ ÛÙËÓ ÂÊËÌÂÚ›‰· The Guardian, ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛ ÙÔ˘˜ ‰˘ÙÈÎÔ‡˜ Êfi‚Ô˘˜ ÁÈ· ηٷÛ΢‹ ˘ÚËÓÈÎÒÓ fiÏˆÓ ·fi ÙÔ πÚ¿Ó “ÎÔ˘ÙÛÔÌÔÏÈfi” , ÂÓÒ ¿ÊËÛ ӷ ÂÓÓÔËı› fiÙÈ ˘¿Ú¯Ô˘Ó “‰‡Ô ̤ÙÚ· Î·È ‰˘Ô ÛÙ·ıÌ¿” ÛÙËÓ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ Ù˘ ¢‡Û˘ ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙÔ πÚ¿Ó.

ΔfiÓÈÛ fiÙÈ ÔÏϤ˜ ·fi ÙȘ ¯ÒÚ˜ Ô˘ ·ÓÙȉÚÔ‡Ó ÛÙÔ Ó· ηٷÛ΢¿ÛÂÈ Ë Δ¯ÂÚ¿ÓË ˘ÚËÓÈÎfi ÔÏÔÛÙ¿ÛÈÔ -·Ó¿ÌÂÛ¿ ÙÔ˘˜ Î·È fiÏ· Ù· ÌfiÓÈÌ· ̤ÏË ÙÔ˘ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ∞ÛÊ·Ï›·˜ ÙÔ˘ √∏∂-, ¤¯Ô˘Ó ‹‰Ë ÛÙË ‰È¿ıÂÛ‹ ÙÔ˘˜. “∂›Ó·È ¤Ó· ÛÙ˘Ï ÚÔÛ¤ÁÁÈÛ˘ Ô˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È Ôχ ‰›Î·ÈÔ, ÁÈ·Ù› ·˘ÙÔ› (Ô˘ ηÙËÁÔÚÔ‡Ó ÙÔ πÚ¿Ó fiÙÈ ÂȉÈÒÎÂÈ ÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ ˘ÚËÓÈÎÒÓ fiψÓ) ¤¯Ô˘Ó ˘ÚËÓÈΤ˜ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ” ›Â. “ŒÙÛÈ, ·Ó Î·È ÙÔ πÚ¿Ó ‰ÂÓ ‰È·ı¤ÙÂÈ ˘ÚËÓÈÎfi fiÏÔ, ·˘ÙÔ› Ô˘ ˘ÔÛÙËÚ›˙Ô˘Ó fiÙÈ ÙÔ πÚ¿Ó ‰ÂÓ ı· ¤ÚÂ ӷ ¤¯ÂÈ, Â›Ó·È ÔÈ ›‰ÈÔÈ Ô˘ ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó” ÚfiÛıÂÛÂ. √ ΔÔ‡ÚÎÔ˜ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ‚ÚÂı› ÛÙÔ πÚ¿Ó Î·È Ó· Û˘Ó·ÓÙËı› Ì ÙÔÓ πÚ·Ófi Úfi‰ÚÔ ª·¯ÌÔ‡ÓÙ ∞¯Ì·ÓÙÈÓÂÙ˙¿ÓÙ.

“ ÿÛˆ˜ ÛÙ›ÏÔ˘ÌÂ Ô˘Ú¿ÓÈÔ” ∂Ó Ùˆ ÌÂٷ͇, Ô πÚ·Ófi˜ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∂͈ÙÂÚÈÎÒÓ ª·ÓÔ˘Û¤Ú ªÔٷΛ ‰ÂÓ ·¤ÎÏÂÈÛ ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ Ó· ÛÙ›ÏÂÈ Ë Δ¯ÂÚ¿ÓË ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi ÂÌÏÔ˘ÙÈṲ̂ÓÔ Ô˘Ú¿ÓÈÔ, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· Ù˘ ‰Ôı› ˘ÚËÓÈÎfi η‡ÛÈÌÔ ÁÈ· ÙÔÓ ÂÚ¢ÓËÙÈÎfi Ù˘ ·ÓÙȉڷÛÙ‹Ú·. “°È· Ó· ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÔ˘Ì ÙÔ Î·‡ÛÈÌÔ, ÌÔÚ›, fiˆ˜ Î·È ÛÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ, Ó· ÙÔ ·ÁÔÚ¿ÛÔ˘Ì ‹ ÌÔÚ› Ó· ·Ú·‰ÒÛÔ˘Ì ̤ÚÔ˜ ÙÔ˘ η˘Û›ÌÔ˘ Ì·˜ (Â-

ÌÏÔ˘ÙÈṲ̂ÓÔ˘ Ô˘Ú·Ó›Ô˘ Û ÔÛÔÛÙfi ηٿ 3,5%) ÙÔ ÔÔ›Ô ‰ÂÓ ¯ÚÂÈ·˙fiÌ·ÛÙ” , ‰‹ÏˆÛÂ Ô ª. ªÔٷΛ, ÚÔÛı¤ÙÔÓÙ·˜ fiÙÈ Ì¤Û· ÛÙËÓ Â‚‰ÔÌ¿‰· Ë Δ¯ÂÚ¿ÓË ı· ··ÓÙ‹ÛÂÈ ÂÈۋ̈˜ ÛÙËÓ ÚfiÙ·ÛË Ù˘ π∞∂∞. “À¿Ú¯Ô˘Ó ‰‡Ô ÂÈÏÔÁ¤˜ ÛÙÔ ÙÚ·¤˙È, ›Ù ӷ ·ÁÔÚ¿ÛÔ˘Ì ›Ù ӷ ‰ÒÛÔ˘Ì ̤ÚÔ˜ ÙÔ˘ η˘Û›ÌÔ˘ Ì·˜ ÁÈ· ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ÂÂÍÂÚÁ·Û›· ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi” , ›Â. “∏ ·fiÊ·ÛË ÁÈ· ÙËÓ ÙÂÏÈ΋ ÂÈÏÔÁ‹ ÂÍÂÙ¿˙ÂÙ·È Î·È ı· ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÔ˘Ì ÙËÓ ·fiÊ·Û‹ Ì·˜ Û ÌÂÚÈΤ˜ Ë̤Ú˜. ∏ ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ πÚ¿Ó ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÌ‹ıÂÈ· ÙÔ˘ ··Ú·›ÙËÙÔ˘ η˘Û›ÌÔ˘ ÁÈ· ÙÔÓ ·ÓÙȉڷÛÙ‹Ú· Ù˘ Δ¯ÂÚ¿Ó˘ ı· ·Ó·ÎÔÈÓˆı› ̤۷ Û ϛÁ˜ Ë̤Ú˜” , ›Â Ô ª.ªÔٷΛ, fiˆ˜ ÌÂÙ¤‰ˆÛ ÙÔ ÈÚ·ÓÈÎfi Ú·ÎÙÔÚÂ›Ô Âȉ‹ÛÂˆÓ Irna. ∏ °·ÏÏ›·, ÔÈ ∏¶∞ Î·È Ë ƒˆÛ›· ·Ó·Ì¤ÓÔ˘Ó ·fi ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ ÌÈ· ·¿ÓÙËÛË ·fi ÙÔ πÚ¿Ó Û¯ÂÙÈο Ì ÚfiÙ·ÛË Ù˘ ¢ÈÂıÓÔ‡˜ ÀËÚÂÛ›·˜ ∞ÙÔÌÈ΋˜ ∂Ó¤ÚÁÂÈ·˜ (π∞∂∞) ÁÈ· ÙÔÓ ÂÌÏÔ˘ÙÈÛÌfi ÙˆÓ ·ÔıÂÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘ Ô˘Ú·Ó›Ô˘ ÙÔ˘ πÚ¿Ó ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi. ΔÔ Û¯¤‰ÈÔ Û˘Ìʈӛ·˜ Ô˘ ÚÔÙ¿ıËΠÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË ÛÙË μȤÓÓË ÚԂϤÂÈ, Û‡Ìʈӷ Ì ‰˘ÙÈÎÔ‡˜ ‰Èψ̿Ù˜, fiÙÈ ÙÔ πÚ¿Ó ı· Ú¤ÂÈ Ó· ·Ú·‰ÒÛÂÈ ¤ˆ˜ Ù· Ù¤ÏË ÙÔ˘ 2009, 1.200 ÎÈÏ¿ ÙˆÓ ·ÔıÂÌ¿ÙˆÓ Ô˘Ú·Ó›Ô˘ Ì Â›Â‰Ô ÂÌÏÔ˘ÙÈÛÌÔ‡ ÏÈÁfiÙÂÚÔ ·fi 5% ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ ·˘Ùfi Ó· ÂÌÏÔ˘ÙÈÛÙ› ηٿ 19,75% ÛÙË ƒˆÛ›·, ÚÈÓ Ë °·ÏÏ›· ÙÔ ÌÂ-

ο, Î·È Û ·ÚÎÂÙ¤˜ Ê¿ÛÂȘ Î·È Ú¤ÂÈ Ó· ˘¿ÚÍÔ˘Ó ÔÈ ·Ó·Áη›Â˜ ÂÁÁ˘‹ÛÂȘ” , ·Ó¤ÊÂÚÂ Ô ∞Ï·ÂÓÙ›Ó ªÔÚÔ˘Ù˙ÂÚÓÙ›, ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ Ù˘ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ∂͈ÙÂÚÈÎÒÓ ÀÔı¤ÛÂˆÓ ÙÔ˘ ∫ÔÈÓÔ‚Ô˘Ï›Ô˘.

μϤÂÈ ‰Ú¿ÛË ·fi πÛÚ·‹Ï

Ù·ÙÚ¤„ÂÈ Û “˘Ú‹Ó˜” , η‡ÛÈÌÔ ÁÈ· ÙÔÓ ÂÚ¢ÓËÙÈÎfi ·ÓÙȉڷÛÙ‹Ú· Ù˘ Δ¯ÂÚ¿Ó˘. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· Ô ª·ÓÔ˘Û¤Ú ªÔٷΛ ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ ÙÔ πÛÚ·‹Ï Â›Ó·È Ôχ “·‰‡Ó·ÌÔ” Î·È ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÙËÓ “ÙfiÏÌË” Ó· ÂÈÙÂı› ÛÙȘ ˘ÚËÓÈΤ˜ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ πÚ¿Ó, ÌÂÙ¤‰ˆÛ ÙÔ ÈÚ·ÓÈÎfi Ú·ÎÙÔÚÂ›Ô Âȉ‹ÛÂˆÓ ªÂ¯Ú. “£ÂˆÚԇ̠fiÙÈ ÙÔ ÛȈÓÈÛÙÈÎfi ηıÂÛÙÒ˜ Â›Ó·È ÈÔ ·‰‡Ó·ÌÔ ·fi ÔÙ¤. ¢ÂÓ ÓÔÌ›˙Ô˘Ì fiÙÈ ¤¯ÂÈ ÙËÓ ÈηÓfiÙËÙ· Ó· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÂÈ Â›ıÂÛË ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙˆÓ ÁÂÈÙfiÓˆÓ ÙÔ˘” , ‰‹ÏˆÛÂ Ô πÚ·Ófi˜ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∂͈ÙÂÚÈÎÒÓ. √ ·ÓÒÙ·ÙÔ˜ ÓÂ˘Ì·ÙÈÎfi˜ ËÁ¤Ù˘ ÙÔ˘ πÚ¿Ó ∞ÁÈ·ÙÔÏ¿¯ ∞Ï› ÷ÌÂÓ¤È Â›Ó·È ·ÓÙ›ıÂÙÔ˜ ÛÙȘ ·¢ı›·˜ ‰È·Ú·ÁÌ·Ù‡ÛÂȘ Ì ÙȘ ∏ӈ̤Ó˜ ¶ÔÏÈÙ›˜, ‰‹ÏˆÛ ·ÓÒÙ·ÙÔ˜ ·ÍȈ̷ÙÔ‡¯Ô˜. “∞˘Ù‹Ó ÙËÓ ÛÙÈÁÌ‹, ÙÔ ∞ÓÒÙ·ÙÔ ∂ıÓÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ∞ÛÊ·Ï›·˜ Î·È Ô ·ÓÒÙ·ÙÔ˜ ËÁ¤Ù˘ ÙÔ-

Ó›˙Ô˘Ó ˆ˜ Ë ÔÏÈÙÈ΋ Ì·˜ ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋ ‚·Û›˙ÂÙ·È ÛÙËÓ ·Ô˘Û›· ‰È·Ú·ÁÌ·Ù‡ÛÂˆÓ Ì ÙȘ ∏ӈ̤Ó˜ ¶ÔÏÈÙ›˜” , ÂÈÛ‹Ì·ÓÂ Ô ªÔ¯·Ì¿ÓÙ ƒÂ˙¿ ª·¯ÔÓ¿Ú, ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÎÔÈÓÔ‚Ô˘Ï›Ô˘, Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ÂÊËÌÂÚ›‰· “Hambastegi” . “°È· ÙÔ ÏfiÁÔ ·˘Ùfi ‰ÂÓ ı· ¤¯Ô˘Ì ·¢ı›·˜ ‰È·Ú·ÁÌ·Ù‡ÛÂȘ Ì ÙȘ ∏¶∞” , ÚfiÛıÂÛÂ Ô ›‰ÈÔ˜. ∂Í¿ÏÏÔ˘, ¤Ó·˜ ÎÔÚ˘Ê·›Ô˜ πÚ·Ófi˜ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ‰‹ÏˆÛ ۋÌÂÚ· fiÙÈ ÙÔ ÈÛÏ·ÌÈÎfi ÎÚ¿ÙÔ˜ Ú¤ÂÈ Ó· ÛÙ›ÏÂÈ ÙÔ Û ¯·ÌËÏfi ‚·ıÌfi ÂÌÏÔ˘ÙÈṲ̂ÓÔ Ô˘Ú¿ÓÈÔ ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi Û ·ÚÎÂÙ¤˜ Ê¿ÛÂȘ ÁÈ· ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ÂÂÍÂÚÁ·Û›·, ÌÂÙ¤‰ˆÛÂ Ô ÈÚ·ÓÈÎfi˜ ÙËÏÂÔÙÈÎfi˜ ÛÙ·ıÌfi˜ Al Alam. “∂Âȉ‹ Ë ¢‡ÛË ¤¯ÂÈ Î·Ù’ Â·Ó¿ÏË„Ë ·Ú·‚È¿ÛÂÈ ÙȘ Û˘Ìʈӛ˜ ÛÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ, ÙÔ πÚ¿Ó Ú¤ÂÈ Ó· ÛÙ›ÏÂÈ ÙÔ Û ¯·ÌËÏfi ‚·ıÌfi ÂÌÏÔ˘ÙÈṲ̂ÓÔ Ô˘Ú¿ÓÈÔ ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi, ÛÙ·‰È·-

“∂›Ó·È ‚¤‚·ÈÔ ˆ˜ ÙÔ πÛÚ·‹Ï ı· ·Ó·Ï¿‚ÂÈ ‰Ú¿ÛË Î·Ù¿ ÙÔ˘ πÚ¿Ó Â¿Ó Ë πÛÏ·ÌÈ΋ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›· ·ÔÎÙ‹ÛÂÈ ˘ÚËÓÈο fiÏ·, ÂÔ̤ӈ˜ Â›Ó·È Â›ÁÔ˘Û· ·Ó¿ÁÎË ÔÈ Í¤Ó˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ Ó· ηٷϋÍÔ˘Ó Û ̛· Û˘Ìʈӛ· Ì ÙËÓ Δ¯ÂÚ¿ÓË ÁÈ· ÙÔ ˘ÚËÓÈÎfi Ù˘ ÚfiÁÚ·ÌÌ·, ‰‹ÏˆÛÂ Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∂͈ÙÂÚÈÎÒÓ Ù˘ °·ÏÏ›·˜ ªÂÚÓ¿Ú ∫Ô˘ÛÓ¤Ú. ™Â Û˘Ó¤ÓÙ¢͋ ÙÔ˘ Ô˘ ‰ËÌÔÛȇÂÈ Û‹ÌÂÚ· Ë ‚ÚÂÙ·ÓÈ΋ ¡Ù¤ÈÏÈ Δ¤ÏÂÁÎÚ·Ê, Ô ªÂÚÓ¿Ú ∫Ô˘ÛÓ¤Ú ‰ËÏÒÓÂÈ ·ÎfiÌ· fiÙÈ ı· ‹Ù·Ó ·Úfiı˘ÌÔ˜ Ó· ˘ÔÛÙËÚ›ÍÂÈ ÙËÓ ÂÈ‚ÔÏ‹ Ó¤ˆÓ ΢ÚÒÛÂˆÓ Î·Ù¿ ÙÔ˘ πÚ¿Ó, ‰ÈfiÙÈ ÁÈ· ÙËÓ ÒÚ· ÂÈÎÂÓÙÚÒÓÂÙ·È ÛÙËÓ ÂÈÏÔÁ‹ ÙÔ˘ ‰È·ÏfiÁÔ˘. “(ΔÔ πÛÚ·‹Ï) ‰ÂÓ ı· ·Ó¯ı› Ì›· ÈÚ·ÓÈ΋ ‚fiÌ‚·. ΔÔ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ì fiÏÔÈ Ì·˜. ∂Ô̤ӈ˜ ·˘Ùfi˜ Â›Ó·È ¤Ó·˜ ÚfiÛıÂÙÔ˜ ΛӉ˘ÓÔ˜ Î·È ÁÈ· ÙÔÓ ÏfiÁÔ ·˘Ùfi Ú¤ÂÈ Ó· ·ÔÎÏÈÌ·ÎÒÛÔ˘Ì ÙËÓ ¤ÓÙ·ÛË Î·È Ó· χÛÔ˘Ì ÙÔ Úfi‚ÏËÌ·. ∞˜ ÂÏ›ÛÔ˘Ì ˆ˜ ı· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÔ˘Ì ·˘Ùfi ÙÔÓ ·ÁÒÓ· ‰ÚfiÌÔ˘ Ô˘ ¤¯ÂÈ ˆ˜ Ù¤ÚÌ· ÙË Û‡ÁÎÚÔ˘ÛË”, ÚÔÛı¤ÙÂÈ Ô ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ Ù˘ Á·ÏÏÈ΋˜ ‰Èψ̷ٛ·˜.

∞˘Í‹ıËÎ·Ó Ù· ı‡Ì·Ù· Ù˘ Â›ıÂÛ˘ ÛÙË μ·Á‰¿ÙË μ∞°¢∞Δ∏, 26.

™Δ√À™ 155 ¤ÊÙ·Û·Ó ÔÈ ÓÂÎÚÔ›,

ÂÓÒ ÍÂ¤Ú·Û·Ó ÙÔ˘˜ 500 ÔÈ ÙÚ·˘Ì·Ù›Â˜, ·fi ÙË ‰ÈÏ‹ ‚ÔÌ‚ÈÛÙÈ΋ Â›ıÂÛË Ô˘ ÛËÌÂÈÒıËΠÙËÓ ∫˘Úȷ΋ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ μ·Á‰¿Ù˘ Ì ÛÙfi¯Ô˘˜ ‰‡Ô ΢‚ÂÚÓËÙÈο ÎÙ›ÚÈ·. √È ÂÈı¤ÛÂȘ ÛËÌÂÈÒıËÎ·Ó ÛÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ¢ÈηÈÔÛ‡Ó˘ Î·È ÛÙÔ ÎÙ›ÚÈÔ Ù˘ ÙÔÈ΋˜ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Î·È ‹Ù·Ó ÔÈ ÈÔ ·ÈÌ·ÙËÚ¤˜ ÛÙËÓ ÈÚ·ÎÈÓ‹ ÚˆÙÂ‡Ô˘Û· ·fi ÙÔ 2007. ™‡ÛÛˆÌË Ë ‰ÈÂıÓ‹˜ ÎÔÈÓfiÙËÙ· ηٷ‰›Î·Û ÙȘ ÂÈı¤ÛÂȘ. √ ΢‚ÂÚÓËÙÈÎfi˜ ÂÎÚfiÛˆÔ˜ ∞Ï› ∞Ï-¡Ù·Ì¿¯ ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ˘ÔÙ‡ÂÙ·È ›Ûˆ ·fi ÙȘ ÂÈı¤ÛÂȘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Â›Ù ̤ÏË Ù˘ ∞Ï ∫¿ÈÓÙ· ›Ù ̤ÏË Ù˘ ÚÒËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛ˘ ÙÔ˘ ™·ÓÙ¿Ì ÃÔ˘Û½Ó. πÚ·ÎÈÓÔ› ·ÍȈ̷ÙÔ‡¯ÔÈ ÂÎÙÈÌÔ‡Ó fiÙÈ ÔÈ ÂÈı¤ÛÂȘ ¤¯Ô˘Ó ÛÙfi¯Ô ÙËÓ “·Ó¿Û¯ÂÛË Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ ÚÔfi‰Ô˘” ÛÙË ¯ÒÚ·, Ì ÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜ Ó· ¤¯Ô˘Ó ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÙ› ÙÔÓ π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ. °È· “Â͈ÊÚÂÓÈ΋ ÙËÓ Â›ıÂÛË” , Ë ÔÔ›· fï˜ “‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ο̄ÂÈ ÙÔ ı¿ÚÚÔ˜ Î·È ÙËÓ ÂÈÌÔÓ‹ ÙˆÓ πÚ·ÎÈÓÒÓ” ¤Î·Ó ÏfiÁÔ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙˆÓ ∏¶∞ ª·Ú¿Î √Ì¿Ì·. ΔÔ ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ∞ÛÊ·Ï›·˜ ÙÔ˘ √∏∂ ηٷ‰›Î·Û ۋÌÂÚ· Ì ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ ÙÔ˘ ÙËÓ ‰ÈÏ‹ ‚ÔÌ‚ÈÛÙÈ΋ Â›ıÂÛË ÛÙË μ·Á‰¿ÙË Ô˘ ÚÔοÏÂÛ ÙÔ ı¿Ó·ÙÔ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ 132 ·ÓıÚÒˆÓ. Δ· 15 ̤ÏË ÙÔ˘ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ “ηٷ‰›Î·Û·Ó Ì ÙÔÓ ÈÔ ¤ÓÙÔÓÔ ÙÚfiÔ ÙË ÛÂÈÚ¿ ÙÚÔÌÔÎÚ·ÙÈÎÒÓ ÂÈı¤ÛÂˆÓ Ô˘ ¤ÁÈÓ·Ó ÛÙȘ 25 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ ÛÙË μ·Á‰¿ÙË Î·È Ô˘ ÚÔοÏÂÛ·Ó ı·Ó¿ÙÔ˘˜, ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÔ‡˜ Î·È ˘ÏÈΤ˜ ˙ËÌȤ˜” ‰‹ÏˆÛÂ Ô ÂÎÚfiÛˆÔ˜ Δ‡Ô˘ ÙÔ˘ Ú¤Û‚Ë ÙÔ˘ μÈÂÙÓ¿Ì, §Â §Ô˘fiÓÁÎ ªÈÓ¯, ÂΠ̤ÚÔ˘˜ ÙÔ˘ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ∞ÛÊ·Ï›·˜, ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ÚÔ˝ÛÙ·Ù·È ·˘Ùfi ÙÔ Ì‹Ó·.

∞fi Û˘ÁÎÚÔ‡ÛÂȘ ÂÏÈÎÔÙ¤ÚˆÓ - ¢ÂÓ ˘‹ÚÍ·Ó Â¯ıÚÈο ˘Ú¿

¡ÂÎÚÔ› 14 ∞ÌÂÚÈηÓÔ› ÛÙÚ·ÙÈÒÙ˜ ÛÙÔ ∞ÊÁ·ÓÈÛÙ¿Ó ∫∞ª¶√À§, 26.

¢∂∫∞Δ∂™™∂ƒπ™

∞ÌÂÚÈηÓÔ› ÛÎÔÙÒıËÎ·Ó ·fi Û˘ÓÙÚÈ‚¤˜ ·ÂÚÔÛηÊÒÓ Ô˘ ÛËÌÂÈÒıËÎ·Ó ÛÙÔ ∞ÊÁ·ÓÈÛÙ¿Ó. ™‡Ìʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜, ÂÙ¿ ·ÌÂÚÈηÓÔ› ÛÙÚ·ÙÈÒÙ˜ Î·È ÙÚÂȘ ∞ÌÂÚÈηÓÔ› Ôϛ٘ Ô˘ ‰Ô‡Ï¢·Ó ÁÈ· ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË ¤ı·Ó·Ó fiÙ·Ó ÙÔ ÂÏÈÎfiÙÂÚfi ÙÔ˘˜ η٤ÂÛ ӈڛ˜ ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· ÛÙÔ ‰˘ÙÈÎfi ∞ÊÁ·ÓÈÛÙ¿Ó. ∂›Û˘ ÙË ¢Â˘Ù¤Ú·, ‰‡Ô ÂÏÈÎfiÙÂÚ· Û˘ÁÎÚÔ‡ÛÙËÎ·Ó ÛÙÔÓ ·¤Ú· ÛÙÔ ÓfiÙÈÔ ∞ÊÁ·ÓÈÛÙ¿Ó, ÛÎÔÙÒÓÔÓÙ·˜ Ù¤ÛÛÂÚȘ ∞ÌÂÚÈηÓÔ‡˜ ÛÙÚ·ÙÈÒÙ˜ Î·È ÙÚ·˘Ì·Ù›˙ÔÓÙ·˜ ‰‡Ô ·ÎfiÌË ¿ÙÔÌ·. ∏ ˘fi ÙÔ ¡∞Δ√ ¢ÈÂıÓ‹˜ ¢‡Ì·ÓË ∞ÚˆÁ‹˜ ÁÈ· ÙËÓ ∞ÛÊ¿ÏÂÈ· (ISAF) ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ fiÙÈ ÙÔ ÂÂÈÛfi‰ÈÔ ÛËÌÂÈÒıËΠÛÙÔ ÓfiÙÈÔ ∞ÊÁ·ÓÈÛÙ¿Ó. “ΔÔ ÂÂÈÛfi‰ÈÔ ÂÚÂ˘Ó¿Ù·È, fï˜ ¤¯ÂÈ ÂȂ‚·Èˆı› ˆ˜ ‰ÂÓ ˘‹ÚÍ·Ó Â¯ıÚÈο ˘Ú¿” , ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È Û ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÙˆÓ ‰˘Ó¿ÌÂˆÓ Ù˘ Û˘ÌÌ·¯›·˜. ¢‡Ô ·ÎfiÌË ¿ÙÔÌ· ÙÚ·˘Ì·Ù›ÛÙËηÓ. ™Â ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi ÂÂÈÛfi‰ÈÔ, ¤Ó· ¿ÏÏÔ ÂÏÈÎfiÙÂÚÔ Î·Ù¤ÂÛ ÛÙÔ ‰˘ÙÈÎfi ∞ÊÁ·ÓÈÛÙ¿Ó ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Âȯ›ÚËÛ˘ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ·ÓÙ·ÚÙÒÓ, fiˆ˜ ·Ó·ÎÔÈÓÒıË-

Π·fi Ù· ÛÙÚ·Ù‡̷ٷ ÙÔ˘ ¡∞Δ√, Ù· ÔÔ›· ÚfiÛıÂÛ·Ó fiÙÈ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ 12 Ì·¯ËÙ¤˜ ÙˆÓ Δ·ÏÈÌ¿Ó ÛÎÔÙÒıËÎ·Ó ÛÙË Ì¿¯Ë Ô˘ ·ÎÔÏÔ‡ıËÛÂ. ∂ÎÚfiÛˆÔ˜ Ù˘ ISAF ‰ÂÓ ‹Ù·Ó Û ı¤ÛË Ó· ‰ÒÛÂÈ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÁÈ· ·ÒÏÂȘ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ Û˘ÌÌ·¯ÈÎÒÓ ‰˘Ó¿ÌˆÓ. ∞fi ÙËÓ ·Ú¯‹ ÙÔ˘ ¤ÙÔ˘˜-Ô˘ Â›Ó·È ÙÔ ·ÈÌ·ÙËÚfiÙÂÚÔ ·fi ÙÔ 2001 ÔfiÙ ·Ó·ÙÚ¿ËΠÙÔ Î·ıÂÛÙÒ˜ ÙˆÓ Δ·ÏÈÌ¿Ó - ¤¯Ô˘Ó ÛÎÔÙˆı› 420 ÛÙÚ·ÙÈÒÙ˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ 256 Â›Ó·È ∞ÌÂÚÈηÓÔ›, ÂÓÒ ÌfiÓÔ ·fi ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ ÛÎÔÙÒıËÎ·Ó 18 ∞ÌÂÚÈηÓÔ› ÛÙÚ·ÙÈÒÙ˜ ™ÙÔ ÌÂٷ͇, ∞ÌÂÚÈηÓÔ› Î·È °ÂˆÚÁÈ·ÓÔ› ÛÙÚ·ÙȈÙÈÎÔ› ¿Ú¯ÈÛ·Ó Û‹ÌÂÚ· ÎÔÈÓ¿ ÛÙÚ·ÙȈÙÈο Á˘ÌÓ¿ÛÈ· ÂÓ fi„ÂÈ Ù˘ ·Ó¿Ù˘Í˘ 420 °ÂˆÚÁÈ·ÓÒÓ ÛÙÚ·ÙȈÙÒÓ ÛÙÔ ∞ÊÁ·ÓÈÛÙ¿Ó ÙËÓ ÚÔÛ¯‹ ¿ÓÔÈÍË, ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ۋÌÂÚ· ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ÕÌ˘Ó·˜ ÙÔ˘ ΔÌÈÏ›ÛÈ. “Δ· Á˘ÌÓ¿ÛÈ· ¤¯Ô˘Ó ÛÙfi¯Ô ÙËÓ ÂÎ·›‰Â˘ÛË ÙˆÓ ÁˆÚÁÈ·ÓÒÓ ÛÙÚ·ÙȈÙÒÓ, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ·Ó·Ù˘¯ıÔ‡Ó ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ISAF” , Ù˘ ‰ÈÂıÓÔ‡˜ ‰‡Ó·Ì˘ ÙÔ˘ ¡∞Δ√ ÛÙÔ ∞ÊÁ·ÓÈÛÙ¿Ó, ‰‹ÏˆÛÂ Ë ÂÎÚfiÛˆÔ˜ ÙÔ˘ ÁˆÚÁÈ·ÓÔ‡

˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ™·ÏÔ̤ ª·Î¯·Ú·ÓÙ˙¤. “™˘ÓÔÏÈο 840 ÛÙÚ·ÙȈÙÈÎÔ›, 420 °ÂˆÚÁÈ·ÓÔ› Î·È ÈÛ¿ÚÈıÌÔÈ ∞ÌÂÚÈηÓÔ›, ÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÛÙ· Á˘ÌÓ¿ÛÈ·, Ù· ÔÔ›· ı· ‰È·ÚΤÛÔ˘Ó ‰‡Ô ‚‰ÔÌ¿‰Â˜” , ÚfiÛıÂÛÂ. √È 420 °ÂˆÚÁÈ·ÓÔ› ÛÙÚ·ÙÈÒÙ˜ ı· ·Ó·Ù˘¯ıÔ‡Ó ÙËÓ ÚÔÛ¯‹ ¿ÓÔÈÍË ÛÙÔ ∞ÊÁ·ÓÈÛÙ¿Ó, fiÔ˘ ı· ÙÂÏÔ‡Ó ˘fi ·ÌÂÚÈηÓÈ΋ ‰ÈÔ›ÎËÛË. ∂›Û˘ ¤Ó·˜ Ïfi¯Ô˜ ÁˆÚÁÈ·ÓÒÓ ÛÙÚ·ÙȈÙÒÓ ı· ·Ó·Ù˘¯ı› ÙÔÓ ÂÚ¯fiÌÂÓÔ Ì‹Ó· ÛÙÔ ∞ÊÁ·ÓÈÛÙ¿Ó, ˘fi Á·ÏÏÈ΋ ‰ÈÔ›ÎËÛË, ÛËÌ›ˆÛÂ Ë ª·Î¯·Ú·ÓÙ˙¤, Ë ÔÔ›· ‰ÂÓ ‹Ù·Ó Û ı¤ÛË Ó· ‰È¢ÎÚÈÓ›ÛÂÈ ÙÔÓ ·ÚÈıÌfi ÙˆÓ ÛÙÚ·ÙȈÙÒÓ Ô˘ ı· ÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÛÙÔ ÛÒÌ· ·˘Ùfi. ŒÓ·˜ Ïfi¯Ô˜ ··ÚÙ›˙ÂÙ·È Û˘Ó‹ıˆ˜ ·fi 100 ˆ˜ 200 ¿Ó‰Ú˜. ∂Í¿ÏÏÔ˘, ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÙÚÂȘ ∞ÊÁ·ÓÔ› ÙÚ·˘Ì·Ù›ÛıËÎ·Ó Û‹ÌÂÚ· ÛÙËÓ ∫·ÌÔ‡Ï, fiÙ·Ó Ë ·ÛÙ˘ÓÔÌ›· ¿ÓÔÈÍ ˘Ú ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ‰È·‰ËψÙÒÓ Ô˘ ‰È·Ì·ÚÙ‡ÚÔÓÙ·Ó ÁÈ· ‰Â‡ÙÂÚË Û˘Ó¯‹ Ë̤ڷ ηÙËÁÔÚÒÓÙ·˜ ͤÓÔ˘˜ ÛÙÚ·ÙÈÒÙ˜ fiÙÈ ¤Î·„·Ó ¤Ó· ·ÓÙ›Ù˘Ô ÙÔ˘ ÎÔÚ·Ó›Ô˘, Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ·Ú¯¤˜ Î·È ·˘ÙfiÙ˜ Ì¿ÚÙ˘Ú˜. √È Û˘ÁÎÚÔ‡ÛÂȘ ÍÂΛÓËÛ·Ó fi-

Ù·Ó Ë ·ÛÙ˘ÓÔÌ›· Âȯ›ÚËÛ ӷ ÂÌÔ‰›ÛÂÈ 300 ÊÔÈÙËÙ¤˜, ¿ÓÙÚ˜ ÛÙËÓ ÏÂÈÔ„ËÊ›· ÙÔ˘˜, Ó· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó ÔÚ›· ̤¯ÚÈ ÙÔ ·ÊÁ·ÓÈÎfi ÎÔÈÓÔ‚Ô‡ÏÈÔ, Û ·fiÛÙ·ÛË Ï›ÁˆÓ ¯ÈÏÈÔ̤ÙÚˆÓ ·fi ÙÔÓ ÙfiÔ ÙˆÓ Û˘ÌÏÔÎÒÓ, ‰‹ÏˆÛÂ Ô ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ Ù˘ ÂÁÎÏËÌ·ÙÔÏÔÁÈ΋˜ ˘ËÚÂÛ›·˜ Ù˘ ·ÊÁ·ÓÈ΋˜ ÚˆÙÂ‡Ô˘Û·˜ ™¿ÁÂÓÙ ∞ÌÓÙÔ‡Ï °·Ê¿Ú ™·ÁÂÙ˙¿ÓÙ·, Ô ÔÔ›Ô˜ ·ÚÓ‹ıËΠfiÙÈ ÔÈ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈΤ˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ ¿ÓÔÈÍ·Ó ˘Ú ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙÔ˘ Ï‹ıÔ˘˜, ÂÈ̤ÓÔÓÙ·˜ fiÙÈ ˘ÚÔ‚fiÏËÛ·Ó ÛÙÔÓ ·¤Ú· Î·È ¯ÚËÛÈÌÔÔ›ËÛ·Ó Ì¿ÓÈΘ ÓÂÚÔ‡. ∏ ·ÛÙ˘ÓÔÌ›· ˘ÚÔ‚fiÏËÛ ηٿ ÙÔ˘ Ï‹ıÔ˘˜. ¢¤¯ıËÎ·Ó ÌÈ· ÛÊ·›Ú·. ŒÎÏÂÈÓ· ÙÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ¿ ÌÔ˘ ÂΛÓË ÙË ÛÙÈÁÌ‹. ∞ÏÒ˜ ÔÈ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ› ¿ÓÔÈÍ·Ó ˘Ú ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ” , ‰‹ÏˆÛÂ Ô 18¯ÚÔÓÔ˜ ™ÂÚÔ˘Ï¿¯ ·fi ÙÔ ÎÚ‚¿ÙÈ ÙÔ˘ ÓÔÛÔÎÔÌ›Ԣ. °È·ÙÚfi˜ ÙÔ˘ ÓÔÛÔÎÔÌ›Ԣ πÌÓ ™ÈÓ¿ ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÙÚÂȘ ¿ÓÙÚ˜ ÌÂٷʤÚıËÎ·Ó ÙÚ·˘Ì·ÙÈṲ̂ÓÔÈ ÛÙÔ ÓÔÛÔÎÔÌÂ›Ô ÙÔ Úˆ›. ¶ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ·fi 15 ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ› ÙÚ·˘Ì·Ù›ÛıËÎ·Ó Î·Ù¿ ÙȘ Û˘ÌÏÔΤ˜ Ì ÔÚÁÈṲ̂ÓÔ˘˜ ‰È·‰Ëψ٤˜, ‰‹-

ψÛ ·fi ÂÎÚfiÛˆÔ˜ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ.

√È ÂÎÏÔÁ¤˜ √ ∞ÌÓÙÔ˘Ï¿¯ ∞ÌÓÙÔ˘Ï¿¯, ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ ÛÙȘ ·ÊÁ·ÓÈΤ˜ ÚÔ‰ÚÈΤ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜, Ô ‰Â‡ÙÂÚÔ˜ Á‡ÚÔ˜ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ı· ‰ÈÂÍ·¯ı› ÛÙȘ 7 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘, ˙‹ÙËÛ ۋÌÂÚ· ÙËÓ ·ÔÔÌ‹ ÙÔ˘ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ Ù˘ ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ˘ ÂÎÏÔÁÈ΋˜ ÂÈÙÚÔ‹˜, Ë ÔÔ›· Â›Ó·È ˘‡ı˘ÓË ÁÈ· ÙËÓ ÔÚÁ¿ÓˆÛË ÙˆÓ ÂÎÏÔÁÒÓ Î·È ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·Ì¤ÙÚËÛË ÙˆÓ „‹ÊˆÓ. √ ∞ÌÓÙÔ˘Ï¿¯, ÚÒËÓ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∂͈ÙÂÚÈÎÒÓ, ˙‹ÙËÛ ÙËÓ “¿ÌÂÛË ·ÔÔÌ‹” ÙÔ˘ ∞˙È˙Ô˘Ï¿¯ §Ô˘ÓÙ›Ó, ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ Ù˘ ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ˘ ÂÎÏÔÁÈ΋˜ ÂÈÙÚÔ‹˜ Î·È ÙËÓ ·ÓÙÈηٿÛÙ·Û‹ ÙÔ˘ ·fi ¿ÏÏÔ Ì¤ÏÔ˜ Ù˘ ÂÈÙÚÔ‹˜. √ ∞ÊÁ·Ófi˜ Úfi‰ÚÔ˜ ÷̛ÓÙ ∫·Ú˙¿È Û ÛËÌÂÚÈÓ‹ ÙÔ˘ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ·Ó·Ê¤ÚÂÈ fiÙÈ ‰ÂÓ ı· ·ÔχÛÂÈ ÙÔÓ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ Ù˘ ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ˘ ÂÎÏÔÁÈ΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ Ô‡Ù ı· οÓÂÈ ·ÏÏ·Á¤˜ ÛÙÔ ˘Ô˘ÚÁÈÎfi ÙÔ˘ Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ, ÚÈÓ ·fi ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ Á‡ÚÔ ÙˆÓ ÚÔ‰ÚÈÎÒÓ ÂÎÏÔÁÒÓ ÛÙȘ 7 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘.

¡ÂÎÚfi˜ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˘ ÙÔ˘ ª¿ÓÙÔÊ ª∞´∞ªπ, 26.

√ ‰ÈÛÂηÙÔÌÌ˘ÚÈÔ‡¯Ô˜ ÙÔ˘ ¶·ÏÌ ªÈÙ˜ Î·È Â› ¯ÚfiÓÈ· ÂÂÓ‰˘Ù‹˜ ÛÙËÓ ÂÙ·ÈÚ›· ÙÔ˘ ª¤ÚÓ·ÚÓÙ ª¿ÓÙÔÊ, Δ˙¤ÊÚÈ ¶ÈÎ¿Ô˘ÂÚ, ‚Ú¤ıËΠÓÂÎÚfi˜ ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ ÛÙËÓ ÈÛ›Ó· Ù˘ ÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ηÙÔÈΛ·˜ ÙÔ˘. ™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ÂÊËÌÂÚ›‰· “Palm Beach Post”, Ô˘ ÂÈηÏÂ›Ù·È ÙËÓ ·ÛÙ˘ÓÔÌ›· Î·È ‰È·ÛÒÛÙ˜ Ù˘ ˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÈ΋˜, ÔÈ ˘ËÚÂۛ˜ ¤ÎÙ·ÎÙ˘ ·Ó¿Á΢ ÎÏ‹ıËÎ·Ó ÛÙËÓ Î·ÙÔÈΛ· ÙÔ˘ 67¯ÚÔÓÔ˘ Δ˙¤ÊÚÈ ¶ÈÎ¿Ô˘ÂÚ, ·ÊÔ‡ Ë Û‡˙˘Áfi˜ ÙÔ˘ Î·È Ë ÔÈÎÔÓfiÌÔ˜ ÙÔ˘ ÛÈÙÈÔ‡ ÙÔÓ ·Ó¤Û˘Ú·Ó ·fi ÙËÓ ÈÛ›Ó·, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ï›ÁÔ ·ÚÁfiÙÂÚ· Ó· ‰È·ÈÛÙˆı› fiÙÈ ‹Ù·Ó ÓÂÎÚfi˜. √ Δ˙¤ÊÚÈ ¶ÈÎ¿Ô˘ÂÚ ‹Ù·Ó ¤Ó·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÓÂÔÂÈÛÂÏıfiÓÙ˜ ÛÙË Ï›ÛÙ· Ì ÙÔ˘˜ 400 ÈÔ ÏÔ‡ÛÈÔ˘˜ ∞ÌÂÚÈηÓÔ‡˜ ÙÔ˘ ÂÚÈÔ‰ÈÎÔ‡ Forbes, ·ÏÏ¿ Û‡Ìʈӷ Ì ÚfiÛÊ·Ù· ‰ÈηÛÙÈο ¤ÁÁÚ·Ê· ›¯Â ·Ó·Ìȯı› ÛÙËÓ ·¿ÙË ÙÔ˘ ª¤ÚÓ·ÚÓÙ ª¿ÓÙÔÊ. ∏ ·ÛÙ˘ÓÔÌ›· ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ fiÙÈ ¤¯ÂÈ ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ ¤Ú¢ӷ ÁÈ· ÙËÓ ÂÍ·ÎÚ›‚ˆÛË ÙˆÓ Û˘ÓıËÎÒÓ ÙÔ˘ ı·Ó¿ÙÔ˘ ÙÔ˘ ÚÒËÓ Û˘ÓÂÚÁ¿ÙË ÙÔ˘ Î. ª¿ÓÙÔÊ.


OÈÎÔÓÔÌ›· 36

TPITH 27 √∫Δøμƒπ√À 2009

ΔÔ ¯ÔÚfi ¿ÓÔÈÍÂ Ë ΔÚ¿Â˙· ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ Î·È ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ó ¿ÏϘ

“¶Ï·ÊfiÓ” ÛÙ· ÂÈÙfiÎÈ· ÙˆÓ Î·ÚÙÒÓ Û¯Â‰È¿˙ÂÈ ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô √ÈÎÔÓÔÌ›·˜ ªÂ›ˆÛË ÂÈÙÔΛˆÓ ·fi ÙËÓ ΔÚ¿Â˙· ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜

∞£∏¡∞, 26.

“¶§∞º√¡” ÛÙ· ÂÈÙfiÎÈ· ÙˆÓ

ÈÛÙˆÙÈÎÒÓ Î·ÚÙÒÓ Û¯Â‰È¿˙ÂÈ Ó· ÂÈ‚¿ÏÂÈ ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô √ÈÎÔÓÔÌ›·˜, Ì ڇıÌÈÛË ÛÙÔ ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ ÁÈ· Ù· ˘ÂÚ¯Úˆ̤ӷ ÓÔÈÎÔ΢ÚÈ¿. ™‡Ìʈӷ Ì ÙË Ú‡ıÌÈÛË Ô˘ ÂÍÂÙ¿˙Ô˘Ó ÛÙÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi ÂÈÙÂÏÂ›Ô Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘, ÙÔ Ï·ÊfiÓ ı· ÚÔÛ‰ÈÔÚ›˙ÂÙ·È ·fi ¤Ó· ÔÛÔÛÙfi Ô˘ ÚÔ·ÙÂÈ ˆ˜ ̤ÛÔ˜ fiÚÔ˜ ÛÙ· ÂÈÙfiÎÈ· ·˘Ù‹˜ Ù˘ ηÙËÁÔÚ›·˜ ‰·Ó›ˆÓ ÛÙËÓ Â˘Úˆ˙ÒÓË. ∞˘Ùfi ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÙ·È ÛÙÔ 9%-10% Û˘Ó 4%-5% (ÙÔ ÂÚÈıÒÚÈÔ Î¤Ú‰Ô˘˜ ÙˆÓ ÙÚ·Â˙ÒÓ), ‰ËÏ·‰‹ ÛÙÔ 14%, ¤Ó·ÓÙÈ 16% ¤ˆ˜ 20% Ô˘ ÈÛ¯‡ÂÈ ÛÙȘ οÚÙ˜. ΔÔ Ì¤ÛÔ ÂÈÙfiÎÈÔ ÙˆÓ Î·ÚÙÒÓ Û ¯ÒÚ˜ Ù˘ Â˘Úˆ˙ÒÓ˘ Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó ·˘Ùfi ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ·ÁÁ›˙ÂÈ ÙÔ 11%. ∞Ó¿ÏÔÁÔ˜ Ì˯·ÓÈÛÌfi˜ ÂÍÂÙ¿˙ÂÙ·È Î·È ÁÈ· Ù· ηٷӷψÙÈο ‰¿ÓÂÈ· (fiÔ˘, fï˜, ÔÈ ·ÔÎÏ›ÛÂȘ ÙˆÓ ÂÈÙÔΛˆÓ, Û ۯ¤ÛË Ì ÙËÓ ∂∂, Â›Ó·È ÌÈÎÚfiÙÂÚ˜), ÂÓÒ “Ï·ÊfiÓ” ı· ÂÈ‚ÏËı› Î·È ÛÙ· ÂÈÙfiÎÈ· ˘ÂÚËÌÂÚ›·˜ ÁÈ· ÙȘ ÏËÍÈÚfiıÂÛ̘ ÔÊÂÈϤ˜ ÙˆÓ ÈÛÙˆÙÈÎÒÓ Î·ÚÙÒÓ. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ Ù· ÂÈÙfiÎÈ· ÙˆÓ ÈÛÙˆÙÈÎÒÓ Î·ÚÙÒÓ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·

Â›Ó·È Ù· ˘„ËÏfiÙÂÚ· ÛÙËÓ ∂∂. √È ÙÚ¿Â˙˜ ÂÈηÏÔ‡ÓÙ·È ÙÔ ˘„ËÏfi ÎfiÛÙÔ˜ ‰·ÓÂÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘ ∂ÏÏËÓÈÎÔ‡ ¢ËÌÔÛ›Ô˘ (Ô˘ ÂÈ‚·Ú‡ÓÂÈ ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ ‰·ÓÂÈÛÌÔ‡ ÙˆÓ ÙÚ·Â˙ÒÓ), ηıÒ˜ Î·È ÙÔ ·˘ÍË̤ÓÔ Ú›ÛÎÔ ·˘Ù‹˜ Ù˘ ηÙËÁÔÚ›·˜ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Î·Ù·Ó·ÏˆÙÈ΋˜ ›ÛÙ˘. ΔȘ ÂfiÌÂÓ˜ Ë̤Ú˜ ı· Á›ÓÂÈ Î·È Ë ‰È·‚ԇϢÛË ÌÂٷ͇ Ù˘ §. ∫·ÙÛ¤ÏË Î·È Ù˘ ŒÓˆÛ˘ ∂ÏÏËÓÈÎÒÓ ΔÚ·Â˙ÒÓ. ™ÙÔÓ ÙÚ·Â˙ÈÎfi ÎÏ¿‰Ô, ¿ÓÙˆ˜, ÂÈÎÚ·Ù› ¤ÓÙÔ-

ÓË ‰˘Û·Ú¤ÛÎÂÈ· Û fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÙȘ ÚÔı¤ÛÂȘ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ÁÈ· Ù· ‰¿ÓÂÈ·. ™ÙÔ ›‰ÈÔ ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ˘¿ÚÍÔ˘Ó Ú˘ıÌ›ÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù¿ÚÁËÛË Ù˘ ÚÔÌ‹ıÂÈ·˜ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿ÏË„Ë ÌÂÙÚËÙÒÓ ·fi ÈÛÙˆÙÈ΋ οÚÙ·, ηıÒ˜ Î·È ÙˆÓ ¯ÚÂÒÛÂˆÓ Ô˘ ÔÈ ÙÚ¿Â˙˜ Û˘Ó¯›˙Ô˘Ó Ó· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÛÙ· Û˘Ì‚fiÏ·È¿ ÙÔ˘˜ ÌÔÏÔÓfiÙÈ ¤¯Ô˘Ó ÎÚÈı› ηٷ¯ÚËÛÙÈΤ˜ ·fi Ù· ‰ÈηÛÙ‹ÚÈ·.

ΔË Ì›ˆÛË ÙˆÓ ÂÈÙÔΛˆÓ ÛÙÔ 8,75% ÁÈ· fiϘ ÙȘ ·ÁÔÚ¤˜ Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ·ÁÔÚ¿ ̤ۈ ÙˆÓ ÈÛÙˆÙÈÎÒÓ Ù˘ ηÚÙÒÓ, ·fi 1 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ ̤¯ÚÈ 28 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ 2010, ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· Ë ΔÚ¿Â˙· ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜. Δ·˘Ùfi¯ÚÔÓ·, Ë ÙÚ¿Â˙· ÚÔ¯ÒÚËÛ ÛÙËÓ ·‡ÍËÛË ÙˆÓ ÈÛÙˆÙÈÎÒÓ ÔÚ›ˆÓ ηٿ 25% ÁÈ· fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÂÓ‹ÌÂÚÔ˘˜ (ηÏÔÏËÚˆÙ¤˜) ÂÏ¿Ù˜ Ù˘. ™ÙËÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ù˘ ÙÚ¿Â˙·˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È fiÙÈ “fiˆ˜ ÛÙȘ ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘, ÚÒÙË Ë ΔÚ¿Â˙· ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ ¿ÓÔÈÍ ÙÔ ‰ÚfiÌÔ Ù˘ Ì›ˆÛ˘ ÙˆÓ ÂÈÙÔΛˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ‰È¢ÎfiÏ˘ÓÛË ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙËÓ ˘Ô¯ÒÚËÛË Ù˘ ˙‹ÙËÛ˘ -ÁÈ· Ó· ÙÔÓˆı› Ë ·ÁÔÚ¿ Î·È Ó· ‰È·ÛÊ·ÏÈÛıÔ‡Ó ı¤ÛÂȘ ÂÚ-

Á·Û›·˜ - ¤ÙÛÈ Î·È ÙÒÚ· ¤Ú¯ÂÙ·È ·ÚˆÁfi˜ ÛÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Ó· ÂÓÈÛ¯‡ÛÔ˘Ó ÙȘ ˆÏ‹ÛÂȘ ÙÔ˘˜ Î·È Ó· ·Ó·ıÂÚÌ·Óı› Ë ·ÁÔÚ¿” . “¶·Ú¿ÏÏËÏ·” , ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ, ” Ë ÚÔÛÊÔÚ¿ ·˘Ù‹ ‰›ÓÂÈ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÛÙ· ÓÔÈÎÔ΢ÚÈ¿ Ó· ÈηÓÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó Ì ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ ÎfiÛÙÔ˜ ÙȘ ηٷӷψÙÈΤ˜ ÙÔ˘˜ ·Ó¿ÁΘ” . ¶·Ú¿ÁÔÓÙ˜ Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜ ÂÎÙÈÌÔ‡Ó fiÙÈ ·˘Ù‹ Ë Î›ÓËÛË Ù˘ ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ ı· ÚÔηϤÛÂÈ ·Ï˘ÛȉˆÙ¤˜ ·ÓÙȉڿÛÂȘ ÎÈ ·fi ÙȘ ˘fiÏÔÈ˜ ÙÚ¿Â˙˜, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ Û˘Ó¯Ҙ ·˘Í·ÓfiÌÂÓÔ˘ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÌÔ‡. ΔÔ Èı·ÓfiÙÂÚÔ Â›Ó·È fiÙÈ ı· ·Ó·ÎÔÈÓˆıÔ‡Ó ÎÈ ¿ÏϘ ÌÂÈÒÛÂȘ, ÂÓÒ Ë ¯ÚÔÓÈ΋ Û˘Á΢ڛ· Â›Ó·È ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ÎÚ›ÛÈÌË.

∏ Eurobank πÛ¯‡Ô˘Ó ·fi Û‹ÌÂÚ· Ù· Ó¤· ÌÂÈ-

ˆÌ¤Ó· ÂÈÙfiÎÈ· Ù˘ Eurobank Û ‰¿ÓÂÈ· Î·È Î·Ù·ı¤ÛÂȘ. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ·, ÛÙË ÛÙÂÁ·ÛÙÈ΋ ›ÛÙË Ù· ÂÈÙfiÎÈ· ÛÙ·ıÂÚÔ‡ ÂÈÙÔΛԢ Û ¢ÚÒ ÌÂÈÒıËÎ·Ó ¤ˆ˜ Î·È 0,25%. ¶ÈÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, ÙÔ ÂÈÙfiÎÈÔ ÛÙÔ ÛÙÂÁ·ÛÙÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· EuroHome 5 (™Ù·ıÂÚ‹˜ ÂÚÈfi‰Ô˘ ÁÈ· ¤ÓÙ ¯ÚfiÓÈ·) ÌÂÈÒÓÂÙ·È ÛÙÔ 4,35%, ÛÙÔ EuroHome 10 (™Ù·ıÂÚ‹˜ ÂÚÈfi‰Ô˘ ÁÈ· ‰¤Î· ¯ÚfiÓÈ·) ÛÙÔ 5,10%, ÛÙÔ EuroHome 15 (™Ù·ıÂÚ‹˜ ÂÚÈfi‰Ô˘ ÁÈ· ‰Âη¤ÓÙ ¯ÚfiÓÈ·) ÛÙÔ 5,40% .∏ ΔÚ¿Â˙· ÚÔ¯ÒÚËÛ Â›Û˘, Û Ì›ˆÛË ÙˆÓ ÂÈÙÔΛˆÓ ÙˆÓ Î·Ù·ıÂÙÈÎÒÓ Ù˘ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÒÓ Î·Ù¿ 0,1%, ηٿ ̤ÛÔ fiÚÔ. ΔÔ ÂÈÙfiÎÈÔ ÙÔ˘ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÔ‡ “ªÂÁ¿ÏÔ Δ·ÌÈÂ˘Ù‹ÚÈÔ” ‰È·ÌÔÚÊÒÓÂÙ·È ÛÙÔ 0,75% ·ÓÂÍ·Úًو˜ ÔÛÔ‡, ÂÓÒ ÙÔ˘ “¢˘Ó·ÌÈÎÔ‡ Ÿ„ˆ˜” ÛÙÔ 0,50% ÁÈ· ÔÛ¿ ·fi 3.000ú Î·È ¿Óˆ.

¶ÚÔÎËÚ‡¯ıËÎ·Ó ÁÈ· fiÁ‰ÔË ¯ÚÔÓÈ¿ ʤÙÔ˜ ·fi ÙËÓ ÂÙ·ÈÚ›·

ÀÔÙÚÔʛ˜ ¯ÔÚËÁ› Ë COSMOTE Û ÊÔÈÙËÙ¤˜ ·fi ÙÔ ¡. ª·ÁÓËÛ›·˜ ¶ƒπ¡ ·fi ÙÚÂȘ ‚‰ÔÌ¿‰Â˜ Ë

COSMOTE ÚÔ΋ڢÍ ÁÈ· fiÁ‰ÔË ¯ÚÔÓÈ¿ ÙȘ ÀÔÙÚÔʛ˜ Ù˘ ÁÈ· ÙÔ 2009-2010. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÀÔÙÚÔʛ˜ Ô˘ Ë ÂÙ·ÈÚ›· ·ÔÓ›ÌÂÈ ·fi ÙÔ 2002 Û ‰¤Î· ÚˆÙÔÂÙ›˜ ÊÔÈÙËÙ¤˜ ∂ÏÏËÓÈÎÒÓ ∞ÓÒÙ·ÙˆÓ ∂Î·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ π‰Ú˘Ì¿ÙˆÓ οı ¯ÚfiÓÔ, ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ Ë ·Í›· ʤÙÔ˜ ÂÓÈÛ¯‡ıËΠÛÙ· ‰Âη¤ÓÙ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ (15.000) ¢ÚÒ Ë Î·ıÂÌ›·, ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ë ‰È¢ı‡ÓÙÚÈ· ∂Ù·ÈÚÈÎÒÓ Û¯¤ÛÂˆÓ Ù˘ COSMOTE, Î. ª·ÚÈϤӷ º·ÙÛ¤·. §·Ì‚¿ÓÔÓÙ·˜ ˘fi„Ë ÙÔÓ ·ÚÈıÌfi Î·È ÙÔ Â›Â‰Ô ÙˆÓ ˘Ô„ËÊÈÔًوÓ, Ë ÂÙ·ÈÚ›· ı· ·ÔÓ›ÌÂÈ Î·È Ê¤ÙÔ˜ ΔÈÌËÙÈΤ˜ ¢È·ÎÚ›ÛÂȘ, Û˘Óԉ¢fiÌÂÓ˜ ·fi ÙÔ ÔÛfi ÙˆÓ ¯ÈÏ›ˆÓ ÂÓÙ·ÎÔÛ›ˆÓ (1.500) ¢ÚÒ Ë Î·ıÂÌ›·. ∏ ÚÔıÂÛÌ›· ˘Ô‚ÔÏ‹˜ ·ÈÙ‹ÛÂˆÓ ·fi ÙÔ˘˜ ˘Ô„ËÊ›Ô˘˜ Â›Ó·È 30 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘. °È· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ Î·È ÙËÓ ·Ú·Ï·‚‹ ÙˆÓ Û¯ÂÙÈÎÒÓ ÂÓÙ‡ˆÓ (ÚÔ΋ڢÍË Î·È ·›ÙËÛË), ÔÈ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÈÛΤÙÔÓÙ·È ÙÔ www.cosmote.gr/scholarships ‹ Ó· ·¢ı‡ÓÔÓÙ·È ÛÙÔ ΔÌ‹Ì· ∂Ù·ÈÚÈ΋˜ À¢ı˘ÓfiÙËÙ·˜ Ù˘ COSMOTE (ÙËÏ.: 210 6177901, ÂÚÁ¿ÛÈ̘ ÒÚ˜ Î·È Ë̤Ú˜).

∫¿ı ¯ÚfiÓÔ Ë COSMOTE ËÁ·›ÓÂÈ ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÙˆÓ ÀÔÙÚÔÊÈÒÓ Û ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÔ‡˜ ÓÔÌÔ‡˜ Ù˘ ÂÚÈʤÚÂÈ·˜. ™Â ÔÈÔ˘˜ ÓÔÌÔ‡˜ ·¢ı‡ÓÂÛÙ ʤÙÔ˜; ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ·¢ı‡ÓÂÙ·È Ê¤ÙÔ˜ Û ÛÔ˘‰·ÛÙ¤˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ·ÔÊÔÈÙ‹ÛÂÈ ·fi ‰ËÌfiÛÈ· Û¯ÔÏ›· ÙÔ˘ ÓÔÌÔ‡ Û·˜ ‰ËÏ·‰‹ Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÙˆÓ ÓÔÌÒÓ ¶Ú‚¤˙˘, °Ú‚ÂÓÒÓ, ∞¯·˝·˜, ∫¤Ú΢ڷ˜, ∑·Î‡ÓıÔ˘, ∏Ú·ÎÏ›Ԣ, ™ÂÚÚÒÓ, ™¿ÌÔ˘ Î·È ∂˘Ú˘Ù·Ó›·˜. ¡· ÛËÌÂÈÒÛˆ Û ·˘Ùfi ÙÔ ÛËÌ›Ô, fiÙÈ ·fi ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË ÙˆÓ ÀÔÙÚÔÊÈÒÓ COSMOTE ÙÔ 2002 ̤¯ÚÈ Î·È Û‹ÌÂÚ·, Ë ÂÙ·ÈÚ›· ¤¯ÂÈ ·ÔÓ›ÌÂÈ 71 ÀÔÙÚÔʛ˜ Î·È 152 ΔÈÌËÙÈΤ˜ ¢È·ÎÚ›ÛÂȘ, Ë ·Í›· ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ˘ÂÚ‚·›ÓÂÈ ÙÔ 1 ÂηÙ. ¢ÚÒ, ¤¯ÔÓÙ·˜ ηχ„ÂÈ ÙÔ 100% Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÂÚÈʤÚÂÈ·˜.

¶ÔÈÔ ı· ϤÁ·ÙÂ Â›Ó·È ÙÔ Î‡ÚÈÔ Ì‹Ó˘Ì· Ô˘ ÚÔÛ·ı› Ó· ÂÚ¿ÛÂÈ Ë COSMOTE ̤۷ ·fi ÙÔ Úfi-

ÁÚ·ÌÌ¿ Ù˘ ·˘Ùfi Î·È Û ÔÈÔ˘˜ ·Ô‰¤ÎÙ˜; ª¤Û· ·fi ÙË ÁÓÒÛË ÙÔ˘˜ Î·È ÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÙÔ˘˜, ÔÈ Ó¤ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ Â›Ó·È ·˘ÙÔ› Ô˘ ı· Ô‰ËÁ‹ÛÔ˘Ó ÙÔÓ ÙfiÔ Ì·˜ ÌÚÔÛÙ¿. ∞˘Ù‹ ÙË ÁÓÒÛË, ·˘Ùfi ÙÔ ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ¤Ú¯ÔÓÙ·È Ó· ÂÈ‚Ú·‚‡ÛÔ˘Ó ÔÈ ÀÔÙÚÔʛ˜ Ù˘ COSMOTE. √ÎÙÒ ¯ÚfiÓÈ· ÙÒÚ· ÂÚ¯fiÌ·ÛÙ ÎÔÓÙ¿ Û ӤԢ˜ ·fi fiÏË ÙË ¯ÒÚ·, ·ÓÙ·Ì›‚Ô˘Ì ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ¿ ÙÔ˘˜, ÙÔ˘˜ ‚ÔËı¿Ì ӷ ¯Ù›ÛÔ˘Ó ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ. º¤ÙÔ˜ Î·È ÂÓ Ì¤Ûˆ ÌÈ·˜ ‰‡ÛÎÔÏ˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ Û˘Á΢ڛ·˜, ıˆڋ۷Ì ÛÎfiÈÌÔ Ó· ‰˘Ó·ÌÒÛÔ˘Ì ÙÔ ıÂÛÌfi ·˘Í¿ÓÔÓÙ·˜ ÙÔ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô ÔÛfi Û 15 ·fi 12 ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ¢ÚÒ. Œ¯ÔÓÙ·˜ ÙÚ¤ÍÂÈ ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ‹‰Ë ÂÊÙ¿ ¯ÚfiÓÈ·, ‚ϤÔÓÙ·˜ ÙËÓ ·ÓÙ·fiÎÚÈÛË ·fi ÙÔ˘˜ Ó¤Ô˘˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯ÂÈ Û ·˘Ùfi Î·È ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÒÓÙ·˜ ÙËÓ ÚfiÔ‰fi ÙÔ˘˜ ÌÔÚÒ Ó· Û·˜ ‚‚·ÈÒÛˆ fiÙÈ Ë ÚÔÛ¿ıÂÈ¿ Ì·˜ È¿ÓÂÈ ÙfiÔ Î·È fiÙÈ ·Ó¿ÌÂÛ¿ ÙÔ˘˜ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ‰˘Ó·Ù¿ Î·È ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈο Ì˘·Ï¿. ¢ÂÓ ÓÔÌ›˙ˆ fiÙÈ ˘¿Ú¯ÂÈ ‰˘Ó·ÙfiÙÂÚÔ Ì‹Ó˘Ì·. °È·Ù› ÌÈ· ÂÙ·ÈÚ›· ÙËÏÂÈÎÔÈÓˆÓÈÒÓ ·Û¯ÔÏÂ›Ù·È Ì ¤Ó· ÚfiÁÚ·ÌÌ· fiˆ˜ ·˘Ùfi; ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÂÚ¯fiÌÂÓË Ù¿ÛË Ù˘ ∂Ù·ÈÚÈ΋˜ À¢ı˘ÓfiÙËÙ·˜ Ô˘ fiÏÔ Î·È Û˘-

¯ÓfiÙÂÚ· ·Îԇ̠ÙÂÏÂ˘Ù·›·; ∏ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ÙˆÓ ÀÔÙÚÔÊÈÒÓ ÂÓÙ¿ÛÛÂÙ·È, Ú¿ÁÌ·ÙÈ, ÛÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ∂Ù·ÈÚÈ΋˜ À¢ı˘ÓfiÙËÙ·˜ Ù˘ COSMOTE. ∏ ˘‡ı˘ÓË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·, fï˜, ‰ÂÓ Â›Ó·È Ù¿ÛË, ·ÏÏ¿ ·Ó¿ÁÎË Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· ÛÙÂÓ¿ ‰Â̤ÓË Ì ÙËÓ ›‰È· ÙËÓ ‡·ÚÍË ÂÓfi˜ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡. ∂›Ó·È ̤ÚÔ˜ Ù˘ ÊÈÏÔÛÔÊ›·˜, ÙÔ˘ ÙÚfiÔ˘ ÂȯÂÈÚ›Ó, ÙÔ˘ ÙÚfiÔ˘ Ô˘ ‰ÈÔÈÎԇ̠ÙÔ ÚÔÛˆÈÎfi, Ô˘ ·Ó·Ù‡ÛÛÔ˘Ì ÚÔ˚fiÓÙ· Î·È ˘ËÚÂۛ˜, ÙÔ˘ ÙÚfiÔ˘ Ô˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁԇ̠ÂÛˆÙÂÚÈο, Ô˘ Û˘ÓÂÚÁ·˙fiÌ·ÛÙ Ì ÙÔ˘˜ ÚÔÌËıÂ˘Ù¤˜ Ì·˜, Ô˘ Â͢ËÚÂÙԇ̠ÙÔ˘˜ ÂÏ¿Ù˜ Ì·˜, Ô˘ ÂÈÎÔÈÓˆÓԇ̠̠ÙÔ ÎÔÈÓfi, Ô˘ ÂȉÚԇ̠ÛÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ. ∫¿Ô˘ ›¯· ‰È·‚¿ÛÂÈ fiÙÈ ÌÈ· ÂÙ·ÈÚ›· Ì ÙÔ Ó· Â›Ó·È ˘‡ı˘ÓË ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙ÂÈ Â› Ù˘ Ô˘Û›·˜ ÙËÓ “¿‰ÂÈ¿ Ù˘ Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›” ̤ۈ Ù˘ Û˘Ó·›ÓÂÛ˘ fiÏˆÓ ÙˆÓ ÂÙ·›ÚˆÓ Ù˘. ªÔÚ› ·˘Ùfi Ó· ·ÎÔ‡ÁÂÙ·È Ù¯ÓÔÎÚ·ÙÈÎfi, ·ÏÏ¿ Â›Ó·È Î¿ÙÈ Ôχ ·Ïfi. ∂¿Ó ı¤ÏÂȘ Ë ·Ó¿Ù˘Í‹ ÛÔ˘ Ó· Û˘Ó¯ÈÛÙ› ı· Ú¤ÂÈ Ì Ú¿ÍÂȘ Î·È ÌÂÙÚ‹ÛÈÌ· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Ó· Û˘ÓÂÈÛʤÚÂȘ ÂΛ fiÔ˘ ·˘Ù‹ ‚·Û›˙ÂÙ·È Î·È ·’ fiÔ˘ ÌÔÚ› Ó· ÚÔ¤ÏıÂÈ. ΔËÓ ÎÔÈÓˆÓ›·, ÙÔÓ ¿ÓıÚˆÔ, ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ.


OÈÎÔÓÔÌ›· 37

TPITH 27 √∫Δøμƒπ√À 2009

™Ùfi¯Ô ÁÈ· ¤ÏÏÂÈÌÌ· 9,5% ÙÔ˘ ∞∂¶ ÙÔ 2010 ‚¿˙ÂÈ ÙÔ À¶√π∫

“™·Ê¿ÚÈ” ÁÈ· ¤ÛÔ‰· 10 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ

“μÔ˘ÙÈ¿” 2,01% ÙÔ˘ ¢Â›ÎÙË ÛÙÔ ÃÚËÌ·ÙÈÛÙ‹ÚÈÔ ∞£∏¡∞, 26.

ª∂ ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ·ÒÏÂȘ ¤∞£∏¡∞, 26.

Ùfi¯Ô ÁÈ· ¤ÏÏÂÈÌÌ· 9,5% ÙÔ˘ ∞∂¶ ÙÔ 2010 ‚¿˙ÂÈ, Û‡Ìʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜, Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË Ì ÙÔ ÚÔÛ¯¤‰ÈÔ ÙÔ˘ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ Ô˘ ı· ηٷı¤ÛÂÈ ÙËÓ ÂfiÌÂÓË Â‚‰ÔÌ¿‰· ÛÙË μÔ˘Ï‹, οÙÈ Ô˘ ÌÂÙ·ÊÚ¿˙ÂÙ·È Û ÚfiÛıÂÙÔ˘˜ ÊfiÚÔ˘˜ ÂÚ›Ô˘ 3,75 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ Î·È ¿ÏϘ ÙfiÛ˜ ÂÚÈÎÔ¤˜ ‰··ÓÒÓ.™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ,

ÛÙfi¯Ô ÁÈ· ¤ÏÏÂÈÌÌ· 9,5% ÙÔ˘ ∞∂¶ ¯ˆÚ›˜ fï˜ ˘·Ó·¯ÒÚËÛË ·fi ÙȘ ÚÔÂÎÏÔÁÈΤ˜ ‰ÂÛ̇ÛÂȘ ÁÈ· ÂÓ›Û¯˘ÛË ÙˆÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈο ·ÛıÂÓ¤ÛÙÂÚˆÓ Ì ÙÔ ÔÛfi ÙˆÓ 2,5 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ, ı¤ÙÂÈ ÙÒÚ· ÁÈ· ÙÔÓ ÂfiÌÂÓÔ ¯ÚfiÓÔ ÙÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi ÂÈÙÂÏÂ›Ô Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘. ÃÚ¤Ô˜ ÛÙÔ 113,5% ÙÔ˘ ∞∂¶ Î·È ¤ÏÏÂÈÌÌ· ÛÙÔ 12,5% ÁÈ· ʤÙÔ˜ ı· Â›Ó·È Ù· ‰‡Ô “ÎÔÌ‚Èο” ÌÂÁ¤ıË Ô˘ ı· ·ÔÙÂϤÛÔ˘Ó ÙË ‚¿ÛË ÁÈ· ÙË Û‡ÓÙ·ÍË ÙÔ˘ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘ 2010, ‰È·‰Èηۛ· Ë ÔÔ›· ı· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ Ì ÂÓÙ·ÙÈÎÔ‡˜ Ú˘ıÌÔ‡˜ ̤۷ ÛÙËÓ Â‚‰ÔÌ¿‰·.

™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ÂÊËÌÂÚ›‰· “¡·ÙÂÌÔÚÈ΋” , Ù· ÛÙÔȯ›· ·˘Ù¿ Û˘ÌÂÚÈÏ‹ÊıËÎ·Ó ÛÙ· ·Ó·Ï˘ÙÈο ÛÙÔȯ›· Ù· ÔÔ›· ¤ÛÙÂÈÏ ÙËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË ΔÂÙ¿ÚÙË ÛÙȘ μڢͤÏϘ Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ, °ÈÒÚÁÔ˜ ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘, Ì ÛÙfi¯Ô Ó· ÏËÊıÔ‡Ó ˘fi„Ë ÛÙËÓ ÔÚÈÛÙÈÎÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ÊıÈÓÔˆÚÈÓÒÓ ÚԂϤ„ÂˆÓ Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜. ™ÙÔ ÌÂٷ͇ ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ¤¯ÂÈ ÌÂÈ Û ¤Ó· ·ÁÒÓ· ‰ÚfiÌÔ˘ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÂÓÙÔ›ÛÂÈ Ì ·ÎÚ›‚ÂÈ· Î·È Ó· ·ÔÙ˘ÒÛÂÈ ÏÔÁÈÛÙÈο ÙȘ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˜ ÔÊÂÈϤ˜ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘ ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ÚÔÌËıÂ˘Ù¤˜ ÙÔ˘ Î·È Î˘Ú›ˆ˜ ÙȘ Ù¯ÓÈΤ˜ ÂÙ·ÈÚ›˜ Î·È ÙÔ˘˜ ÚÔÌËıÂ˘Ù¤˜ ÙˆÓ ‰ËÌfiÛÈˆÓ ÓÔÛÔÎÔÌ›ˆÓ. ™‡Ìʈӷ Ì ÂÎÙÈÌ‹ÛÂȘ ·fi ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ÀÔ‰ÔÌÒÓ, ÙÔ ¯Ú¤Ô˜ ÚÔ˜ ÙȘ Ù¯ÓÈΤ˜ ÂÙ·ÈÚ›˜ ÔÈ Ôԛ˜ ¤¯Ô˘Ó ·Ó·Ï¿‚ÂÈ ‰ËÌfiÛÈ· ¤ÚÁ· Û‡Ìʈӷ Ì Úfi¯ÂÈÚÔ˘˜ ˘ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡˜ Ú¤ÂÈ Ó· ÍÂÂÚÓ¿ Ù· 6 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ Î·È ÙÔ ÂÚÈ‚fiËÙÔ ¯Ú¤Ô˜ ÙˆÓ ÓÔÛÔÎÔÌ›ˆÓ ÙÔ ÔÔ›Ô Ì ‚¿ÛË ‰‹ÏˆÛË Ù˘ ˘Ê˘Ô˘ÚÁÔ‡ ÀÁ›·˜, ºÒÊ˘ °ÂÓÓËÌ·Ù¿, ÛˆÚ¢ÙÈο ÊÙ¿ÓÂÈ Ù· 6,2-6,3 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ ·fi ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· Ú‡ıÌÈÛË ÙÔ˘ 2005 ̤¯ÚÈ Î·È Û‹ÌÂÚ·. ¶ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ· ÙÔ˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡ ÂÈÙÂÏ›Ԣ Â›Ó·È Ó· ÔÚÈÛÙÈÎÔÔÈ‹ÛÂÈ ÙÔ ¯Ú¤Ô˜ ·˘Ùfi ÙÔ ÔÔ›Ô ·ÁÁ›˙ÂÈ Ù· 12,5 ‰ÈÛ. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Î·È ¤ÂÈÙ· ·fi ‰È·Ú·ÁÌ¿Ù¢ÛË Ì ÙÔ˘˜ ‰ÈηÈÔ‡¯Ô˘˜ ı· Û˘ÌʈÓËı› ÙÔ ÔÛfi Ô˘ ı· ηٷ‚ÏËı› (˘¿Ú¯ÂÈ ·ÈÛÈÔ‰ÔÍ›· fiÙÈ ÌÔÚ› Ó· ÂÈÙ¢¯ı› ¤ÎÙˆÛË 10-15%) Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ó· ·ÔÙ˘ˆı› ÏÔÁÈÛÙÈο ÛÙ· ¤ÙË ·fi ÙÔ 2007 ̤¯ÚÈ Î·È ÙÔ 2009 ÔfiÙÂ Î·È ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËΠÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ Ì¤ÚÔ˜ ÙÔ˘.

∞£∏¡∞, 26.

Δ√ ¤ÏÏÂÈÌÌ· ÙÔ˘ ÂÌÔÚÈÎÔ‡ ÈÛÔ˙˘Á›Ô˘ ηٿ ÙÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘-∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ 2009 ·Ó‹Ïı Û 16.277,1 ÂηÙ. ¢ÚÒ, ¤Ó·ÓÙÈ ÙˆÓ 28.903,4 ÂηÙ. ¢ÚÒ, ηٿ ÙÔ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· ÙÔ˘ ¤ÙÔ˘˜ 2008, ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·˜ Ì›ˆÛË 43,7%. ªÂȈ̤ÓÂÓ˜ ÂÌÊ·Ó›ÛÙËÎ·Ó ÔÈ ÂÈÛ·ÁˆÁ¤˜ Î·È ÔÈ ÂÍ·ÁˆÁ¤˜ ÙÔÓ ∞‡ÁÔ˘ÛÙÔ Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô ‰È¿ÛÙËÌ· ¤Ú˘ÛÈ. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, Û‡Ìʈӷ Ì ٷ ÛÙÔȯ›· Ù˘ ∂ıÓÈ΋˜ ™Ù·ÙÈÛÙÈ΋˜ ÀËÚÂÛ›·˜, Ë Û˘ÓÔÏÈ΋ ·Í›· ÙˆÓ ÂÈÛ·ÁˆÁÒÓ-·Ê›ÍÂˆÓ Î·Ù¿ ÙÔ Ì‹Ó· ∞‡ÁÔ˘ÛÙÔ 2009 ·Ó‹Ïı ÛÙÔ ÔÛfi ÙˆÓ 2.686,1 ÂηÙ. ¢ÚÒ (3.821,0 ÂηÙ. ‰ÔÏ¿ÚÈ·) ¤Ó·ÓÙÈ 4.278,7 ÂηÙ. ¢ÚÒ (6.388,0 ÂηÙ. ‰ÔÏ¿ÚÈ·) ηٿ ÙÔÓ ›‰ÈÔ Ì‹Ó· ÙÔ˘ ¤ÙÔ˘˜ 2008, ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·˜ Ì›ˆÛË 37,2%. ∏ Û˘ÓÔÏÈ΋ ·Í›· ÙˆÓ ÂÈÛ·ÁˆÁÒÓ-·Ê›ÍÂˆÓ ÂÍ·ÈÚÔ˘Ì¤ÓˆÓ ÙˆÓ ÂÙÚÂÏ·ÈÔÂȉÒÓ ·ÚÔ˘Û›·Û Ì›ˆÛË 512,1 ÂηÙ. ¢ÚÒ ‹ 16,5% Û ۇÁÎÚÈÛË Ì ÙÔÓ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô Ì‹Ó· ÙÔ˘ ¤ÙÔ˘˜ 2008. ∏ Û˘ÓÔÏÈ΋ ·Í›· ÙˆÓ ÂÍ·ÁˆÁÒÓ ·ÔÛÙÔÏÒÓ ÙÔÓ ∞‡ÁÔ˘ÛÙÔ ·Ó‹Ïı ÛÙÔ ÔÛfi ÙˆÓ 979,5 ÂηÙ. ¢ÚÒ (1401,8 ÂηÙ. ‰ÔÏ¿ÚÈ·) ¤Ó·ÓÙÈ 1.139,2 ÂηÙ. ¢ÚÒ (1.710,9 ÂηÙ. ‰ÔÏ¿ÚÈ·) ηٿ ÙÔÓ ›‰ÈÔ Ì‹Ó· ÙÔ˘ ¤ÙÔ˘˜ 2008, ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·˜ Ì›ˆÛË 14,0% ∏ Û˘ÓÔÏÈ΋ ·Í›· ÙˆÓ ÂÍ·ÁˆÁÒÓ - ·ÔÛÙÔÏÒÓ ÂÍ·ÈÚÔ˘Ì¤ÓˆÓ ÙˆÓ ÂÙÚÂÏ·ÈÔÂȉÒÓ ·-

ªÂ ÙÔ ÔÚÈÛÙÈÎfi ÍÂηı¿ÚÈÛÌ· ÙˆÓ ÔÛÒÓ ·˘ÙÒÓ, ÂÎÏ›ÂÈ ÔÚÈÛÙÈο ¤Ó·˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ·˜ ·ÓÂͤÏÂÁÎÙ˘ ·‡ÍËÛ˘ ÙÔ˘ ÂÏÏ›ÌÌ·ÙÔ˜ ÙˆÓ ÂÔÌ¤ÓˆÓ ÂÙÒÓ. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· ‚¤‚·È· Î·È ÌÂÙ¿ ÙË Ú‡ıÌÈÛË ÙˆÓ ¯ÚÂÒÓ (Ë ÔÔ›· ı· ÂÈ‚·Ú‡ÓÂÈ Î˘Ú›ˆ˜ ÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ ¯Ú¤Ô˜) ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÂ›Ù·È ¤Ó· ÙÂÚ¿ÛÙÈÔ ÔÛfi ÂÎÙ¿ÎÙˆÓ ‰··ÓÒÓ ÌË Â·Ó·Ï·Ì‚·ÓfiÌÂÓˆÓ ÁÈ· ÙÔ 2010, ÔÈ Ôԛ˜ ı· ‰ÒÛÔ˘Ó ÙÔ ÂÚÈıÒÚÈÔ ¯ˆÚ›˜ ¤ÎÙ·ÎÙ· ̤ÙÚ· Î·È ÙÔ ¤ÏÏÂÈÌÌ· Ó· ÌÂȈı› ηٿ 3% ÙÔ˘ ∞∂¶ ·ÏÏ¿ Î·È Ó· ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÂÚÈıÒÚÈ· ηٷ‚ÔÏ‹˜ ÙÔ˘ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˘ ̤ÚÔ˘˜ ÙˆÓ ·ÚÔ¯ÒÓ ‡„Ô˘˜ 2,5 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÂÓÙ·¯ı› ÛÙȘ ÚÔÂÎÏÔÁÈΤ˜ ‰ÂÛ̇ÛÂȘ Ù˘ ΢-

‚¤ÚÓËÛ˘. ™Â fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÙÔ ·Î¤ÙÔ ÂÓ›Û¯˘Û˘ Î·È Ì ÙÔ Ì¤¯ÚÈ ÛÙÈÁÌ‹˜ ۯ‰ȷÛÌfi ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È ÁÈ· ÙÔ 2009 Ó· ‰Ôı› ÙÔ Â›‰ÔÌ· ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ·ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë˜ Ô˘ ı· Î˘Ì·›ÓÂÙ·È ·fi 500 ¤ˆ˜ Î·È 1.300 ¢ÚÒ ÁÈ· ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȘ Ì ÂÙ‹ÛÈÔ ÂÈÛfi‰ËÌ· ·fi 10.500 ¢ÚÒ (¯ˆÚ›˜ ·È‰È¿) ̤¯ÚÈ Î·È 13.500 ¢ÚÒ. ∏ ÚÒÙË ·˘Ù‹ ‰fiÛË ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÙ·È fiÙÈ ı· ¤¯ÂÈ ¤Ó· Û˘ÓÔÏÈÎfi ÎfiÛÙÔ˜ Ù˘ Ù¿Í˘ ÙˆÓ 500 ÂηÙ. ¢ÚÒ.

Δ· ¤ÛÔ‰· ™ÙÔÓ Â˘·›ÛıËÙÔ ÙÔ̤· ÙˆÓ ÂÛfi‰ˆÓ Ô ÛÙfi¯Ô˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÙÂı› ÛÙȘ ¢√À Â›Ó·È Ó· ηχ„Ô˘Ó ÁÈ· ÙÔ ˘-

fiÏÔÈÔ ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ ÙÔ Ï·ÊfiÓ Ô˘ ı¤ÏÂÈ ÙȘ ̤Û˜ ÌËÓÈ·›Â˜ ÂÈÛÚ¿ÍÂȘ ÙˆÓ ÂÛfi‰ˆÓ Ó· ÊÙ¿ÓÔ˘Ó Ù· 4 ‰ÈÛ. ÂÓÒ Ù· ¤ÛÔ‰· ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÙÔÓˆıÔ‡Ó Î·È ·fi Ù· Ó¤· ·˘ÍË̤ӷ Ù¤ÏË Î˘ÎÏÔÊÔÚ›·˜. ªÂ Úfi¯ÂÈÚÔ˘˜ ˘ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡˜ ÂÎÙÈÌ¿Ù·È fiÙÈ Ì¤¯ÚÈ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ ̤ۈ ÙˆÓ ÔÊÂÈÏÒÓ ·fi ÙÔ ∂Δ∞∫, ÙËÓ ¤ÎÙ·ÎÙË ÂÈÛÊÔÚ¿ ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ ÊfiÚÔ ÂÈÛÔ‰‹Ì·ÙÔ˜ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÂÈÛÚ‡ÛÔ˘Ó 9,5 -10 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ. ∏ ÂÈÙ˘¯›· ÛÙÔ ÛÙÔ›¯ËÌ· ÙˆÓ ÂÛfi‰ˆÓ ÂÎÙÈÌ¿Ù·È fiÙÈ ı· ηıÔÚ›ÛÂÈ Î·È ÙÔ ‡„Ô˜ Ô˘ ı· ÊÙ¿ÛÂÈ Ô ‰ËÌfiÛÈÔ˜ ‰·ÓÂÈÛÌfi˜ ̤¯ÚÈ Î·È ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘. ¢ÂÓ Â›Ó·È ¿Ï-

ψÛÙÂ Ù˘¯·›Ô (fiˆ˜ ÙÔÓ›˙Ô˘Ó ÛÙÂϤ¯Ë ÙÔ˘ À¶√π∫) fiÙÈ Ë Ì·‡ÚË ÙÚ‡· ÙˆÓ 15 ‰ÈÛ. Ô˘ ηٷÁÚ¿ÊÂÙ·È ÛÙ· Ù¤ÏË ÙÔ˘ 9Ì‹ÓÔ˘ (˘ÛÙ¤ÚËÛË 10 ‰ÈÛ. ÛÙ· ¤ÛÔ‰· Î·È ˘¤Ú‚·ÛË 5 ‰ÈÛ. ÛÙȘ ‰·¿Ó˜) ·‡ÍËÛ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· Î·È ÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ ‰·ÓÂÈÛÌfi ·fi Ù· 40,7 ‰ÈÛ. Ô˘ ˘ÔÏÔÁÈ˙fiÙ·Ó ÛÙȘ ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ ÛÙ· ÂÚ›Ô˘ 65 ‰ÈÛ. Ô˘ ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÙ·È fiÙÈ ¤¯ÂÈ ÊÙ¿ÛÂÈ Û‹ÌÂÚ· Ì·˙› Ì ٷ ¤ÓÙÔη ÁÚ·ÌÌ¿ÙÈ·. ™ÙȘ ‰·¿Ó˜ fiÏÔÈ ·Ó·ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó fiÙÈ Ï›Á· Ú¿ÁÌ·Ù· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Á›ÓÔ˘Ó Ì¤¯ÚÈ Î·È ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘. ∫·Ó›˜ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ÌË ‰ÒÛÂÈ -¤ÏÂÁ·Ó ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈοٷ ÂÚ›Ô˘ 3,5-4 ‰ÈÛ. Ô˘ ˙ËÙÔ‡Ó Ù· ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈο Ù·Ì›· ̤¯ÚÈ Î·È ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ÏËڈ̋ Û˘ÓÙ¿ÍÂˆÓ ‹ Ó· ÌË Á›ÓÔ˘Ó Î·ÓÔÓÈο ÔÈ ÏËڈ̤˜ ÙˆÓ ÌÈÛıÒÓ Î·È ÙˆÓ ‰ÒÚˆÓ ÙˆÓ ÃÚÈÛÙÔ˘Á¤ÓÓˆÓ. øÛÙfiÛÔ Î·Ù·‚¿ÏÏÂÙ·È ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÁÈ· ÌÂÙ·¯ÚÔÓÔÏfiÁËÛË fiÛˆÓ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂˆÓ ÌÔÚÔ‡Ó ÏfiÁˆ ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈ΋˜ Û˘Á΢ڛ·˜ Ó· ÌÂÙ·ÊÂÚıÔ‡Ó ÁÈ· ÙÔ 2010. ªÂ ‚¿ÛË ÙËÓ ÔÚ›· ÙˆÓ ÚÒÙˆÓ ËÌÂÚÒÓ ÁÈ· Ù· ¤ÛÔ‰· Î·È ÙȘ ‰·¿Ó˜ ı· ηıÔÚÈÛÙ› ̤¯ÚÈ Î·È ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ Ì‹Ó· ÙÔ ÂÈϤÔÓ ÔÛfi ÙÔ ÔÔ›Ô ı· ·Ó·ÁηÛÙ› Ó· ‰·ÓÂÈÛÙ› ÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ¢ËÌfiÛÈÔ ÙÔ 2009. ¶¿ÓÙˆ˜ ·ÚÌfi‰È· ÛÙÂϤ¯Ë ‰È·‚‚·›ˆÓ·Ó fiÙÈ Ô Û˘ÓÔÏÈÎfi˜ ηı·Úfi˜ ‰·ÓÂÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘ (‰ËÏ. Ô ‰·ÓÂÈÛÌfi˜ ·Ê·ÈÚÔ˘Ì¤ÓˆÓ ÙˆÓ ÂÓÙfiÎˆÓ ÁÚ·ÌÌ·Ù›ˆÓ) ‰ÂÓ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÍÂÂÚ¿ÛÂÈ Ù· 65 ‰ÈÛ. ÁÈ· ÙÔ 2009.

§fiÁˆ ÌÂÁ¿Ï˘ Ì›ˆÛ˘ Ô˘ ÛËÌ›ˆÛ·Ó ÔÈ ÂÈÛ·ÁˆÁ¤˜

™˘ÚÚ›ÎÓˆÛË ÂÌÔÚÈÎÔ‡ ÂÏÏ›ÌÌ·ÙÔ˜ ηٿ 43,7% ÛÙÔ ÔÎÙ¿ÌËÓÔ ÙÔ˘ 2009 ÚÔ˘Û›·Û Ì›ˆÛË 139,6 ÂηÙ. ¢ÚÒ ‹ 14,2% Û ۇÁÎÚÈÛË Ì ÙÔÓ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô Ì‹Ó· ÙÔ˘ ¤ÙÔ˘˜ 2008. ΔÔ ¤ÏÏÂÈÌÌ· ÙÔ˘ ÂÌÔÚÈÎÔ‡ ÈÛÔ˙˘Á›Ô˘ ηٿ ÙÔ Ì‹Ó· ∞‡ÁÔ˘ÛÙÔ 2009 ·Ó‹Ïı Û 1.706,6 ÂηÙ. ¢ÚÒ (2.419,2 ÂηÙ. ‰ÔÏ¿ÚÈ·) ¤Ó·ÓÙÈ 3.139,5 ÂηÙ. ¢ÚÒ (4.677,0 ÂηÙ. ‰ÔÏ¿ÚÈ·) ηٿ ÙÔÓ ›‰ÈÔ Ì‹Ó· ÙÔ˘ ¤ÙÔ˘˜ 2008, ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·˜ Ì›ˆÛË 45,6%. ∂Í·ÈÚÔ˘Ì¤ÓˆÓ ÙˆÓ ÂÙÚÂÏ·ÈÔÂȉÒÓ ÙÔ ¤ÏÏÂÈÌÌ· ÙÔ˘ ÂÌÔÚÈÎÔ‡ ÈÛÔ˙˘Á›Ô˘ ·ÚÔ˘Û›·Û Ì›ˆÛË 430,6 ÂηÙ. ¢ÚÒ ‹ 20,3% Û ۇÁÎÚÈÛË Ì ÙÔÓ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô Ì‹Ó· ÙÔ˘ ¤ÙÔ˘˜ 2008.

ΔÔ ÔÎÙ¿ÌËÓÔ ∏ Û˘ÓÔÏÈ΋ ·Í›· ÙˆÓ ÂÈÛ·ÁˆÁÒÓ - ·Ê›ÍÂˆÓ Î·Ù¿ ÙÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ - ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ 2009 ·Ó‹Ïı ÛÙÔ ÔÛfi ÙˆÓ 25.629,9 ÂηÙ. ¢ÚÒ (34.569,8 ÂηÙ. ‰ÔÏ¿ÚÈ·) ¤Ó·ÓÙÈ 40.299,8 ÂηÙ. ¢ÚÒ (61.706,5 ÂηÙ. ‰ÔÏ¿ÚÈ·) ηٿ ÙÔ ›‰ÈÔ ‰È¿ÛÙËÌ· ÙÔ˘ ¤ÙÔ˘˜ 2008, ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·˜ Ì›ˆÛË 36,4%. ∏ Û˘ÓÔÏÈ΋ ·Í›· ÙˆÓ

ÂÈÛ·ÁˆÁÒÓ-·Ê›ÍÂˆÓ ÂÍ·ÈÚÔ˘Ì¤ÓˆÓ ÙˆÓ ÂÙÚÂÏ·ÈÔÂȉÒÓ ·ÚÔ˘Û›·Û Ì›ˆÛË 6.559,6 ÂηÙ. ¢ÚÒ ‹ 21,2% Û ۇÁÎÚÈÛË Ì ÙËÓ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë ÂÚ›Ô‰Ô ÙÔ˘ ¤ÙÔ˘˜ 2008. ∏ Û˘ÓÔÏÈ΋ ·Í›· ÙˆÓ ÂÍ·ÁˆÁÒÓ ·ÔÛÙÔÏÒÓ Î·Ù¿ ÙÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ - ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ 2009 ·Ó‹Ïı ÛÙÔ ÔÛfi ÙˆÓ

9.352,8 ÂηÙ. ¢ÚÒ (12.690,0 ÂηÙ. ‰ÔÏ¿ÚÈ·) ¤Ó·ÓÙÈ 11.396,3 ÂηÙ. ¢ÚÒ (17.558,5 ÂηÙ. ‰ÔÏ¿ÚÈ·) ηٿ ÙÔ ›‰ÈÔ ‰È¿ÛÙËÌ· ÙÔ˘ ¤ÙÔ˘˜ 2008, ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·˜ Ì›ˆÛË 17,9%. ∏ Û˘ÓÔÏÈ΋ ·Í›· ÙˆÓ ÂÍ·ÁˆÁÒÓ ñ ·ÔÛÙÔÏÒÓ ÂÍ·ÈÚÔ˘Ì¤ÓˆÓ ÙˆÓ ÂÙÚÂÏ·ÈÔÂȉÒÓ ·ÚÔ˘Û›·Û Ì›ˆÛË 1.707,2 ÂηÙ.

¢ÚÒ ‹ 16,7% Û ۇÁÎÚÈÛË Ì ÙËÓ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë ÂÚ›Ô‰Ô ÙÔ˘ ¤ÙÔ˘˜ 2008. ΔÔ ¤ÏÏÂÈÌÌ· ÙÔ˘ ÂÌÔÚÈÎÔ‡ ÈÛÔ˙˘Á›Ô˘ ηٿ ÙÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ - ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ 2009 ·Ó‹Ïı Û 16.277,1 ÂηÙ. ¢ÚÒ (21.879,9 ÂηÙ. ‰ÔÏ¿ÚÈ·) ¤Ó·ÓÙÈ 28.903,4 ÂηÙ. ¢ÚÒ (44.148,1 ÂηÙ. ‰ÔÏ¿ÚÈ·) ηٿ ÙÔ ›‰ÈÔ ‰È¿ÛÙËÌ· ÙÔ˘ ¤ÙÔ˘˜ 2008, ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·˜ Ì›ˆÛË 43,7%. ∂Í·ÈÚÔ˘Ì¤ÓˆÓ ÙˆÓ ÂÙÚÂÏ·ÈÔÂȉÒÓ ÙÔ ¤ÏÏÂÈÌÌ· ÙÔ˘ ÂÌÔÚÈÎÔ‡ ÈÛÔ˙˘Á›Ô˘ ·ÚÔ˘Û›·Û Ì›ˆÛË 4.852,4 ÂηÙ. ¢ÚÒ ‹ 23,4% Û ۇÁÎÚÈÛË Ì ÙËÓ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë ÂÚ›Ô‰Ô ÙÔ˘ ¤ÙÔ˘˜ 2008. ∂ÈÛËÌ·›ÓÂÙ·È fiÙÈ Ù· ÈÔ ¿Óˆ ÛÙÔȯ›· ·ÊÔÚÔ‡Ó ÌfiÓÔ ÙȘ ÂÌÔÚÂ˘Ì·ÙÈΤ˜ Û˘Ó·ÏÏ·Á¤˜. ™˘ÓÂÒ˜, ‰Â Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È Û ·˘Ù¿ ÔÈ Û˘Ó·ÏÏ·Á¤˜ ˘ËÚÂÛÈÒÓ Î·È ÔÈ ÌË Î·Ù·¯ˆÚË̤Ó˜ Û˘Ó·ÏÏ·Á¤˜, ÔÈ Ôԛ˜, fï˜, Ì·˙› Ì ÙȘ ÂÌÔÚÂ˘Ì·ÙÈΤ˜ Û˘Ó·ÏÏ·Á¤˜, Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ˘fi„Ë ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù¿ÚÙÈÛË ÙˆÓ ÈÓ¿ÎˆÓ ∂ıÓÈÎÒÓ §ÔÁ·ÚÈ·ÛÌÒÓ.

ÎÏÂÈÛ·Ó ÔÈ ÙÈ̤˜ ÙˆÓ ÌÂÙÔ¯ÒÓ ÛÙËÓ ÚÒÙË Û˘Ó‰ڛ·ÛË Ù˘ ‚‰ÔÌ¿‰·˜ Ì ÙÔ Ã.∞. Ó· ÎÈÓÂ›Ù·È ÎfiÓÙÚ· ÛÙÔ ıÂÙÈÎfi Îϛ̷ ÙˆÓ ‰ÈÂıÓÒÓ ·ÁÔÚÒÓ. O °ÂÓÈÎfi˜ ¢Â›ÎÙ˘ ΔÈÌÒÓ ¤ÎÏÂÈÛ ÛÙȘ 2.781,13 ÌÔÓ¿‰Â˜ ¤Ó·ÓÙÈ 2.838,13 ÌÔÓ¿‰ˆÓ Ù˘ ÚÔËÁÔ˘Ì¤Ó˘, ÛËÌÂÈÒÓÔÓÙ·˜ ÙÒÛË 57,00 ÌÔÓ¿‰ˆÓ, ‹ Û ÔÛÔÛÙfi 2,01%. √ ‰Â›ÎÙ˘ FTSE/ASE 20 ¤ÎÏÂÈÛ ÛÙȘ 1.486,82 ÌÔÓ¿‰Â˜, Ì ÙÒÛË Û ÔÛÔÛÙfi 2,22%, ÂÓÒ Ô ‰Â›ÎÙ˘ FTSE/ASE 40 ¤ÎÏÂÈÛ ÛÙȘ 3.070,27 ÌÔÓ¿‰Â˜, Ì ·ÒÏÂȘ Û ÔÛÔÛÙfi 1,95%. √ ‰Â›ÎÙ˘ FTSE/ASE SMALLCAP 80 ¤ÎÏÂÈÛ ÛÙȘ 510,68 ÌÔÓ¿‰Â˜, Ì ÙÒÛË Û ÔÛÔÛÙfi 1,52%, ÂÓÒ Ô ‰Â›ÎÙ˘ FTSE 140 ¤ÎÏÂÈÛ ÛÙȘ 3.316,84 ÌÔÓ¿‰Â˜, Ì ÙÒÛË Û ÔÛÔÛÙfi 2,18%. √ ‰Â›ÎÙ˘ Ftse/Athex International ¤ÎÏÂÈÛ ÛÙȘ 3.886,12 ÌÔÓ¿‰Â˜, Ì ÙÒÛË 2,20 %. √È ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˜ ȤÛÂȘ ·Û΋ıËÎ·Ó ÛÙÔÓ ÙÚ·Â˙ÈÎfi ÎÏ¿‰Ô. ∏ ∂ıÓÈ΋ ˘Ô¯ÒÚËÛ ηٿ 3,18%, Ë ∞lpha -2,11%, Ë ∂urobank -3,78%, Ë ΔÚ¿Â˙· ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ -2,75%, Ë ΔÚ¿Â˙· ∫‡ÚÔ˘ -0,67%, Ë Marfin Popular -3,06% Î·È ÙÔ ΔΔ -1,95%. ∞fi ÙȘ ÌÂÙÔ¯¤˜ ÙÔ˘ ‰Â›ÎÙË Ù˘ ˘„ËÏ‹˜ ÎÂÊ·Ï·ÈÔÔ›ËÛË Ì ¿ÓÔ‰Ô ¤ÎÏÂÈÛ ÌfiÓÔ Ë ÌÂÙÔ¯‹ Ù˘ Motor Oil(+0,49%). √È ÂÈ̤ÚÔ˘˜ ‰Â›ÎÙ˜ ¤ÎÏÂÈÛ·Ó ˆ˜ ÂÍ‹˜: ∞ÛÊ¿ÏÂȘ: 1.892,00 -4,62%, μÈÔÌ˯·ÓÈο ¶ÚÔ˚fiÓÙ· Î·È ÀËÚÂۛ˜: 3.961,91 -0,94%, ∂ÌfiÚÈÔ: 3.879,50 -2,98%, ∫·Ù·Û΢¤˜ Î·È ÀÏÈο: 4.028,88 -2,05%, ª¤Û· ∂ÓË̤ڈÛ˘: 4.269,08 -3,48%, ¶ÂÙڤϷÈÔ Î·È ∞¤ÚÈÔ: 3.374,69 -0,76%, ¶ÚÔÛˆÈο Î·È √ÈÎȷο ¶ÚÔ˚fiÓÙ·: 4.375,84 -1, 58%, ¶ÚÒÙ˜ ‡Ï˜: 3.667,94 -2,31%, Δ·Í›‰È· Î·È ·Ó·„˘¯‹: 3.306,34 0,51%, Δ¯ÓÔÏÔÁ›·: 1.615,29 2,98%, ΔËÏÂÈÎÔÈӈӛ˜: 3.462,73 -0,16%, ΔÚ¿Â˙˜: 3.754,52 -2,78%, ΔÚfiÊÈÌ· Î·È ¶ÔÙ¿: 6.020,81 -2,19%, ÀÁ›·: 5.700,36 -0,22%, ÀËÚÂۛ˜ ∫ÔÈÓ‹˜ øʤÏÂÈ·˜: 4.236,58 1,62%, ÃËÌÈο: 9.073,12 +0,51%, ÃÚËÌ·ÙÔÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ ÀËÚÂۛ˜: 4.236,58 1,62% ∞fi ÙȘ 250 ÌÂÙÔ¯¤˜ Ô˘ ‰È·ÎÈÓ‹ıËÎ·Ó ÛÙË Û˘Ó‰ڛ·ÛË, 45 ÎÈÓ‹ıËÎ·Ó ·ÓÔ‰Èο, 159 ÎÈÓ‹ıËÎ·Ó ÙˆÙÈο, ÂÓÒ Ë ÙÈÌ‹ 46 ÌÂÙÔ¯ÒÓ ·Ú¤ÌÂÈÓ ·ÌÂÙ¿‚ÏËÙË. ΔË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÔÛÔÛÙÈ·›· ¿ÓÔ‰Ô ÛËÌ›ˆÛ·Ó ÔÈ ÌÂÙÔ¯¤˜ ÙˆÓ ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ: ∫ψӷ٤Í(ÎÔ) +10,00%, ¡ÂÒÚÈÔ ™‡ÚÔ˘ +8,87%, ∫ÂÚ·Ì›· ∞ÏÏ·Ù›ÓË +8,33%, §È‚¿Ó˘ +7,59% Î·È ¢Ô‡ÚÔ˜ +7,58%. ∞ÓÙÈı¤Ùˆ˜ ÙȘ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˜ ·ÒÏÂȘ ÛËÌ›ˆÛ·Ó ÔÈ ÌÂÙÔ¯¤˜ ÙˆÓ ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ: ∞¡∂∫ (Ô’90) -8,51%, ∂˘ÚˆÛ˘ÌÌÂÙÔ¯¤˜ -8,33%, Compucon 8,33%, Q&R -7,69% Î·È ¶ÚÔԉ¢ÙÈ΋ -7,69%. ∏ ·Í›· ÙˆÓ Û˘Ó·ÏÏ·ÁÒÓ ·Ó‹Ïı ÛÙ· 179,560 ÂηÙ. ¢ÚÒ, ÂÎ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ Ù· 6,9 ÂηÙ. ¢ÚÒ ·ÊÔÚÔ‡Û·Ó ÚÔÛ˘ÌʈÓË̤Ó˜ Û˘Ó·ÏÏ·Á¤˜.


√ÈÎÔÓÔÌ›· 38 ∞Ó·ÛÙÔÏ‹ ÊÔÚÔÏfiÁËÛ˘ ÛÙ· Ù˘¯ÂÚ¿ ·È¯Ó›‰È· ∞£∏¡∞, 26.

ΔÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· fiÙÈ ı· ηٷı¤ÛÂÈ ÛÙË μÔ˘Ï‹, ÙÔ Û˘ÓÙÔÌfiÙÂÚÔ ‰˘Ó·ÙfiÓ, Ú‡ıÌÈÛË ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·ÛÙÔÏ‹ ÈÛ¯‡Ô˜ ÙˆÓ ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÎÒÓ ‰È·Ù¿ÍÂˆÓ ÊÔÚÔÏfiÁËÛ˘ ÎÂÚ‰ÒÓ ·fi Ï·¯Â›· Î·È Ù˘¯ÂÚ¿ ·›ÁÓÈ·, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·ÚıÔ‡Ó ÔÈ ‰˘ÛÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›Â˜ ÙÔ˘ ¡.3375/2009. √È Û¯ÂÙÈΤ˜ ‰È·Ù¿ÍÂȘ Ô˘ ·Ó·ÛÙ¤ÏÏÔÓÙ·È Î·È ÚԂϤÔÓÙ·Ó ÛÙÔ ÓfiÌÔ 3375/1009 ÚÔ¤‚ÏÂ·Ó ÙË ÊÔÚÔÏfiÁËÛË ÙˆÓ ÎÂÚ‰ÒÓ ·fi Ï·¯Â›· Î·È Ù˘¯ÂÚ¿ ·È¯Ó›‰È· ·fi ÙÔ ÚÒÙÔ Â˘ÚÒ, ¯ˆÚ›˜ ·ÊÔÚÔÏfiÁËÙÔ fiÚÈÔ. ∂ÈϤÔÓ, ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙËÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË, ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ı· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ ¿ÌÂÛ· ‰È·‚ԇϢÛË, ÁÈ· ÙËÓ Â͇ÚÂÛË “ÔÚıÔÏÔÁÈ΋˜ Î·È ‰›Î·È˘” χÛ˘ ÁÈ· ÙË ÊÔÚÔÏfiÁËÛË ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ÎÂÚ‰ÒÓ. ∏ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË Î˘‚¤ÚÓËÛË ¤Ú·Û ÓfiÌÔ ÙÔÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ πÔ‡ÏÈÔ, Ô˘ Â¤‚·Ï ÊfiÚÔ 10% ÛÙ· Î¤Ú‰Ë ·fi Ù· Ù˘¯ÂÚ¿ ·È¯Ó›‰È· ÙÔ˘ √¶∞¶. ¶ÚÔÂÎÏÔÁÈο, ÙÔ ¶∞™√∫ ¤ÏÂÁ fiÙÈ ÚÔÙ›ıÂÙ·È Ó· ‰È·ÙËÚ‹ÛÂÈ ·ÊÔÚÔÏfiÁËÙÔ Ï·ÊfiÓ ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ӷ ÌËÓ ı›ÁÂÙ·È Ë ·Ó·Î‡ÎψÛË ÙÔ˘ ·È¯ÓȉÈÔ‡, ηıÒ˜ Î·È Ó· ÂÊ·ÚÌfiÛÂÈ ÚÔԉ¢ÙÈ΋ ÊÔÚÔÏfiÁËÛË ÙˆÓ ÌÂÁ¿ÏˆÓ ÎÂÚ‰ÒÓ ÌÂÙ¿ ·fi ‰È¿ÏÔÁÔ Ì ÙÔ˘˜ ÂÌÏÂÎfiÌÂÓÔ˘˜ ÊÔÚ›˜. ∂›Û˘, ›¯Â ÂÈ fiÙÈ ı· ÂÍÂÙ¿ÛÂÈ ÙÚfiÔ˘˜ ÂϤÁ¯Ô˘ Î·È ÊÔÚÔÏfiÁËÛ˘ ÙˆÓ ÎÂÚ‰ÒÓ ·fi ÙÔÓ ÈÓÙÂÚÓÂÙÈÎfi Ù˙fiÁÔ, Ù· ÔÔ›· Ò˜ Û‹ÌÂÚ· ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó ·ÊÔÚÔÏfiÁËÙ·, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ì›· Ôχ ÌÂÁ¿ÏË ·ÒÏÂÈ· ÂÛfi‰ˆÓ ÁÈ· ÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ‰ËÌfiÛÈÔ.

∂ΉÈο˙ÂÙ·È ·ÁˆÁ‹ ηٿ Ù˘ ¤ÎÙ·ÎÙ˘ ÂÈÛÊÔÚ¿˜ ∞£∏¡∞, 26.

°È· ÙËÓ ΔÚ›ÙË 27 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ ÔÚ›ÛÙËÎÂ Ë ÂΉ›Î·ÛË Ù˘ ÚÒÙ˘ ·ÁˆÁ‹˜ ηٿ Ù˘ ¤ÎÙ·ÎÙ˘ ÂÈÛÊÔÚ¿˜ ÂÓÒÈÔÓ ÙÔ˘ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ ¶ÚˆÙÔ‰ÈΛԢ ∞ıËÓÒÓ. ∏ ·fiÊ·ÛË Ô˘ ı· ÂΉÔı› Â› Ù˘ ÚÒÙ˘ ·˘Ù‹˜ ·ÁˆÁ‹˜ ı· ·ÔÙÂϤÛÂÈ “ÈÏfiÙÔ” ÁÈ· ÙȘ ˘fiÏÔÈ˜ ·ÁˆÁ¤˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ηٷÙÂı› ÛÙ· ¢ÈÔÈÎËÙÈο ¢ÈηÛÙ‹ÚÈ· ηٿ Ù˘ ¤ÎÙ·ÎÙ˘ ÂÈÛÊÔÚ¿˜. ªÂÙ¿ ÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ·ÚÈıÌfi ÙˆÓ ÚÔÛÊ˘ÁÒÓ Ô˘ ηٷ٤ıËÎ·Ó ÛÙ· ¢ÈÔÈÎËÙÈο ¢ÈηÛÙ‹ÚÈ· Ù˘ ¯ÒÚ·˜, Ô ÁÂÓÈÎfi˜ Â›ÙÚÔÔ˜ ∂ÈÎÚ·Ù›·˜ ÙˆÓ Δ·ÎÙÈÎÒÓ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎÒÓ ¢ÈηÛÙËÚ›ˆÓ ∫. ¶ÂÙÚfiÔ˘ÏÔ˜ ›¯Â ÚÔÛ‰ÈÔÚ›ÛÂÈ ÙËÓ ÂΉ›Î·ÛË Ù˘ ÚÒÙ˘ ÚÔÛÊ˘Á‹˜ ÁÈ· ÙȘ 29 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ 2009. ∫·ÙfiÈÓ ·ÈÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ¢ËÌÔÛ›Ô˘ Ë ‰ÈηÛÙ‹˜ ∞ÁÏ·˝· ¢ËÌËÙÚÔÔ‡ÏÔ˘ ·Ó¤‚·Ï ÙËÓ ÂΉ›Î·ÛË Ù˘ ˘fiıÂÛ˘ ÁÈ· ÌÂÙ¿ ÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ Î·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÁÈ· ÙËÓ 27Ë √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘.

ΔƒπΔ∏ 27 √∫Δøμƒπ√À 2009

∞˘ÙÔÂÚ·›ˆÛË Ù¤ÏÔ˜, ÊfiÚÔÈ Û ∂ÎÎÏËÛ›· Î·È off shore ÂÙ·ÈÚ›˜

∂ÍÂÙ¿˙ÔÓÙ·È Ì¤ÙÚ· ÁÈ· ηٷÔϤÌËÛË ÊÔÚÔ‰È·Ê˘Á‹˜, ÂÓ›Û¯˘Û˘ ÙˆÓ ÂÛfi‰ˆÓ ∞£∏¡∞, 26.

ª

¤ÙÚ· ÁÈ· ηٷÔϤÌËÛË Ù˘ ÊÔÚÔ‰È·Ê˘Á‹˜ Î·È ‰È‡ڢÓÛË Ù˘ ÊÔÚÔÏÔÁÈ΋˜ ‚¿Û˘ ÂÍÂÙ¿˙ÂÈ ÙÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi ÂÈÙÂÏ›Ô. πÛ¯˘Ú¤˜ Â›Ó·È ÔÈ ȤÛÂȘ, ·fi ÙȘ Ù¿ÍÂȘ ÙˆÓ ÂÊÔÚÈ·ÎÒÓ Î·Ù¿ Ì›˙ÔÓ· ÏfiÁÔ, ÁÈ· ηٿÚÁËÛË Ù˘ ·˘ÙÔÂÚ·›ˆÛ˘ ÂÓÒ ÛÙÔ ÛÙfi¯·ÛÙÚÔ Ì·›ÓÔ˘Ó Î·È Ù· ¤ÛÔ‰· Ù˘ ∂ÎÎÏËÛ›·˜. ∫·ÙfiÈÓ ÌÂϤÙ˘, ÔÈ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ·˘Ù¤˜ ı· ·ÔÙÂϤÛÔ˘Ó Î·È Ì¤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ ‰È·ÏfiÁÔ˘ Ô˘ ı· ‰È·ÌÂÈÊı› ÛÙȘ ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ¤ÙÔ˘˜, ÁÈ· ÙË ÊÔÚÔÏÔÁÈ΋ ÌÂÙ·ÚÚ‡ıÌÈÛË Ô˘ ‰ÚÔÌÔÏÔÁ› Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË.

∏ ÂÈÛ‹ÁËÛË ÁÈ· ηٿÚÁËÛË Ù˘ ·˘ÙÔÂÚ·›ˆÛË ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È, Û‡Ìʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜, ·fi Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙÈο ÛÙÂϤ¯Ë ÙˆÓ ÂÊÔÚÈÒÓ. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ÛÎÂÙÈÎfi Ù˘, Ë ‰È·‰Èηۛ· Ù˘ ÔÈÎÂÈÔıÂÏÔ‡˜ ·˘ÙfiÌ·Ù˘ ÂÚ·›ˆÛ˘ ¤¯ÂÈ Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ Û ηٷ¯Ú‹ÛÂȘ, ΢ڛˆ˜ ·fi ÂχıÂÚÔ˘˜ Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜ Ô˘ “Ì·ÁÂÈÚ‡ԢӔ Ù· ÔÛ¿ ÂÛfi‰ˆÓ Î·È ÂÍfi‰ˆÓ Ô˘ ‰ËÏÒÓÔ˘Ó, ÒÛÙ ÙÂÏÈÎÒ˜ Ó· ·Ô‰›‰Ô˘Ó ÂÏ¿¯ÈÛÙÔ ÊfiÚÔ ÛÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ, ¯ˆÚ›˜ Ó· ÎÈÓ‰˘ÓÂ‡Ô˘Ó ÛÔ‚·Ú¿ Ó· ·ÔÎ·Ï˘ÊıÔ‡Ó ·fi οÔÈÔ ¤ÏÂÁ¯Ô. ∂ÈϤÔÓ, fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÛÙÔ˘˜ ÓÔÌÔÙ·Á›˜ Î·È Â˘Û˘Ó›‰ËÙÔ˘˜ ÊÔÚÔÏÔÁÔ˘Ì¤ÓÔ˘˜, ¿ÏÏÔÈ ·Ó·Áο˙ÔÓÙ·È Ó· ÏËÚÒÓÔ˘Ó ÂÈϤÔÓ ÊfiÚÔ ÁÈ· Ó· ÂÍ·ÁÔÚ¿ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÊÔÚÔÏÔÁÈ΋ “ËÛ˘¯›·” ÙÔ˘˜, ÒÛÙ ӷ ·ÔʇÁÔ˘Ó Ó· ¤ÛÔ˘Ó ı‡Ì·Ù· ·˘ı·ÈÚÂÛÈÒÓ ·fi ÂÏÂÁÎÙÈο fiÚÁ·Ó·, ÂÓÒ ¿ÏÏÔÈ Ô˘ ·ÚÓÔ‡ÓÙ·È Ó· ÙÔ Î¿ÓÔ˘Ó Á›ÓÔÓÙ·È Â˘ÎÔÏfiÙÂÚ· ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎÒÓ ÂϤÁ¯ˆÓ. ∏ ÂÈÛ‹ÁËÛË ÚԂϤÂÈ ·ÓÙÈηٿÛÙ·ÛË Ù˘ ·˘ÙÔÂÚ·›ˆÛ˘ Ì ¤Ó· ·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· ÂÈÏÔÁ‹˜ ÙˆÓ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎÒÓ ÛÙfi¯ˆÓ, ÁÈ· Ó· ηÙ¢ı‡ÓÔÓÙ·È ÔÈ ¤ÏÂÁ¯ÔÈ Û ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ fiÔ˘ ˘¿Ú¯ÂÈ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfi ÊÔÚÔÏÔÁÈÎfi ÂӉȷʤÚÔÓ Î·È Ó· ÌËÓ ÏËÚÒÓÂÈ ÙÔ Ì¿ÚÌ·ÚÔ “Ë Ì·Ú›‰·” .

ºfiÚÔ˜ 20-25% ÛÙËÓ ∂ÎÎÏËÛ›· ∏ ÊÔÚÔÏfiÁËÛË ÙˆÓ ÂÛfi‰ˆÓ Ù˘ ∂ÎÎÏËÛ›·˜ ÚԂϤÂÙ·È Û ÚfiÙ·ÛË Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Î. °ÈÒÚÁÔ˘ ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘. ™‡Ìʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜, ı· ·ÊÔÚ¿ Ù· ¤ÛÔ‰· ·fi Â-

ȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎÔ‡ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· ÂÈÛÔ‰‹Ì·Ù· Î·È fi¯È ÛÙÔ “·ÁοÚÈ” Ù˘ ∂ÎÎÏËÛ›·˜. °È· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ϤÁÂÙ·È ˆ˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÊÔÚÔÏÔÁËıÔ‡Ó Ì ÂȉÈÎfi ÙÚfiÔ Ù· ¤ÛÔ‰· ·fi ÂÓÔ›ÎÈ· ‹ ¿ÏÏ˘ ÌÔÚÊ‹˜ ÂÎÌÂÙ·ÏχÛÂȘ ÎÈÓËÙÒÓ Î·È ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ ÂÚÈÔ˘ÛÈ·ÎÒÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ Ù˘ ÂÏÏ·‰È΋˜ ∂ÎÎÏËÛ›·˜, ÂÓÒ ÂӉ¯Ô̤ӈ˜ Ó· ·ÊÔÚ¿ Î·È Û ¤ÛÔ‰· ·fi ˆÏ‹ÛÂȘ ÂÈÎfiÓˆÓ, ‚È‚Ï›ˆÓ, ‰›ÛΈÓ, Ê˘Ï·ÎÙÒÓ Î.Ï. À¿Ú¯Ô˘Ó ‰‡Ô ÂÈÛËÁ‹ÛÂȘ ÁÈ· ÊfiÚÔ ÌÂ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ‹ 20% ‹ Î·È 25% -Ô˘ Â›Ó·È Î·È ÙÈ ÈÛ¯˘ÚfiÙÂÚÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ. ¶ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ ¿ÓÙˆ˜ Ó· ÊÔÚÔÏÔÁËı› Û·Ó ÚfiÛˆÔ ÓÔÌÈÎÔ‡ ‰Èη›Ô˘ (ÌÂ

°È· Ó· ÚÔÛٷهÛÂÈ ÙËÓ ·Ó¿Î·Ì„Ë Ù˘ ·ÁÎfiÛÌÈ·˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜

√ √¶∂∫ ı· ·˘Í‹ÛÂÈ ÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹ ÂÙÚÂÏ·›Ô˘ ·Ó ·Ó¤‚ÂÈ Ë ÙÈÌ‹ ÙÔ˘ §√À∞¡Δ∞, 26.

ΔËÓ ·fiÊ·ÛË Ù˘ ·‡ÍËÛ˘ Ù˘ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ÂÙÚÂÏ·›Ô˘, ·Ó Ë ÙÈÌ‹ ÙÔ˘ ·Ó¤‚ÂÈ ¿Óˆ ·fi Ù· 100 ‰ÔÏ¿ÚÈ· ÙÔ ‚·Ú¤ÏÈ ÛÙȘ ‰ÈÂıÓ›˜ ·ÁÔÚ¤˜ ¤Ï·‚·Ó Ù· ̤ÏË ÙÔ˘ √¶∂∫ Û ̛· ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ó· ÙÂı› Ù¤ÚÌ· ÛÙÔ ·È¯Ó›‰È ÙˆÓ ÎÂÚ‰ÔÛÎfiˆÓ Ì ÙËÓ ÙÈÌ‹ ÙÔ˘ “Ì·‡ÚÔ˘ ¯Ú˘ÛÔ‡” ·ÏÏ¿ Î·È Ó· ÛÙËÚȯı› Ë ·ÁÎfiÛÌÈ· ÔÈÎÔÓÔÌ›·. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, ·˘Ùfi ‰‹ÏˆÛÂ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ‰ÈÂıÓÔ‡˜ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ ηٿ ÙËÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈṲ̂ÓË Û ˘Ô˘ÚÁÈÎfi Â›Â‰Ô Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÙÔ˘ ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘, ÁÈ· Ó· ÚÔÛٷهÛÂÈ ÙËÓ ·Ó¿Î·Ì„Ë Ù˘ ·ÁÎfiÛÌÈ·˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ÂÎÙ›Ó·Í˘ Ù˘ ÙÈÌ‹˜ ÛÙ· 100 ‰ÔÏ¿ÚÈ· ÙÔ ‚·Ú¤ÏÈ. “¡ÔÌ›˙ˆ fiÙÈ ÌÈ· ÈÛÔÚÚÔË̤ÓË ÙÈÌ‹ Â›Ó·È ¿ÓÙ· ηχÙÂÚË” ›Â Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ √¶∂∫ Î·È ˘Ô˘ÚÁfi˜ ¶ÂÙÚÂÏ·›Ô˘ Ù˘ ∞ÓÁÎfiÏ·˜ ∑Ô˙¤ ªÔÙ¤ÏÈÔ ÓÙ μ·ÛÎÔÓÛ¤ÏÔ˜. √ ›‰ÈÔ˜ ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛÂ, ·Ú¿ÏÏËÏ·, fiÙÈ ÙfiÛÔ ÔÈ ·Ú·ÁˆÁÔ› fiÛÔ Î·È ÔÈ Î·Ù·Ó·ÏˆÙ¤˜ Â›Ó·È ÈηÓÔÔÈË̤ÓÔÈ Ì Â›‰· ÙÈÌÒÓ ÌÂٷ͇ 75 Î·È 80 ‰ÔÏ·Ú›ˆÓ ÙÔ ‚·Ú¤ÏÈ Î·È ÙfiÓÈÛ fiÙÈ Ë ÂÎÙ›Ó·ÍË Ù˘ ÙÈÌ‹˜ ÛÙ· 100 ‰ÔÏ¿ÚÈ· ÙÔ ‚·Ú¤ÏÈ ı· ηٷÛÙ‹ÛÂÈ ·Ó·fiÊ¢ÎÙË ÙËÓ ·‡ÍËÛË Ù˘ ÚÔÛÊÔÚ¿˜, ηıÒ˜ “Â›Ó·È ·Ó·Áη›· Ë ‰È·Ù‹ÚËÛË Ù˘ ÈÛÔÚÚÔ›·˜”

™Ù· 80 ‰ÔÏ¿ÚÈ· ÙÔ ‚·Ú¤ÏÈ ¶ÙˆÙÈο ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È Û‹ÌÂÚ·, ÁÈ· ÙÚ›ÙË Û˘Ó¯‹ Û˘Ó‰ڛ·ÛË, ÔÈ ÙÈ̤˜ ÛÙȘ ‰ÈÂıÓ›˜ ·ÁÔÚ¤˜ ÂÙÚÂÏ·›Ô˘, ÂÓ Ì¤Ûˆ Ó¤ˆÓ ·ÓËÛ˘¯ÈÒÓ ÁÈ· ÙÔ ‚·ıÌfi ÈÛ¯‡Ô˜ Ù˘ ·ÁÎfiÛÌÈ·˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜. ΔÔ Û˘Ì‚fiÏ·ÈÔ ·Ú¿‰ÔÛ˘ ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ ÙÔ˘ ·ÌÂÚÈηÓÈÎÔ‡ ÂÏ·ÊÚÔ‡ ·ÚÁÔ‡ ¤¯·ÓÂ, ÓˆÚ›˜ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ, 15 ÛÂÓÙ˜ ÙÔ ‚·Ú¤ÏÈ, Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔ “ÎÏ›ÛÈÌÔ” Ù˘ ÂÚ·Ṳ̂Ó˘ ¶·Ú·Û΢‹˜, Ì ÙËÓ ÙÈÌ‹ ÙÔ˘ Ó· ˘Ô¯ˆÚ› ÛÙ· 80,35 ‰ÔÏ¿ÚÈ· ÙÔ ‚·Ú¤ÏÈ. ¡ˆÚ›ÙÂÚ·, ›¯Â ˘Ô¯ˆÚ‹ÛÂÈ Û Â›‰· οو ·fi Ù· 80 ‰ÔÏ¿ÚÈ·, ·ÁÁ›˙ÔÓÙ·˜ ÚÔ˜ ÛÙÈÁÌ‹Ó Ù· 79,57 ‰ÔÏ¿ÚÈ·. ∏ ÙÈÌ‹ ÙÔ˘ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô˘ Û˘Ì‚ÔÏ·›Ô˘ ÙÔ˘ ·ÚÁÔ‡ Ù‡Ô˘ ÌÚÂÓ٠ΤډÈÛ 1 ÛÂÓÙ˜ ÙÔ ‚·Ú¤ÏÈ, Û ۯ¤ÛË Ì ÙËÓ ÙÈÌ‹ “ÎÏÂÈ̷ۛÙÔ˜” Ù˘ ÂÚ·Ṳ̂Ó˘ ¶·Ú·Û΢‹˜, Î·È ·ÓÂÚ¯fiÙ·Ó ÛÙ· 78,93 ‰ÔÏ¿ÚÈ·.

ÙÔÓ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ‹ ‰ËÏ·‰‹ Ô˘ ÂÈ‚¿ÏÏÂÙ·È Û‹ÌÂÚ· ÛÙ· Î¤Ú‰Ë ·ÛÙÈÎÒÓ ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ Î·È ÎÔÈÓÔÚ·ÍÈÒÓ, ·ÓˆÓ‡ÌˆÓ ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ, ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ ÂÚÈÔÚÈṲ̂Ó˘ ¢ı‡Ó˘ ÎÏ, ı· ··ÈÙËı› Î·È ÌÈ· ÛÂÈÚ¿ ·fi ÓÔÌÔıÂÙÈΤ˜ ·ÏÏ·Á¤˜.

Δ·ÌÂȷΤ˜ Ì˯·Ó¤˜ Û ٷ͛ Î·È ‚ÂÓ˙ÈÓ¿‰Èη ∂·Ó¤Ú¯ÂÙ·È ÙÔ ı¤Ì· ηٿÚÁËÛ˘ ÙˆÓ ÂȉÈÎÒÓ Î·ıÂÛÙÒÙˆÓ Î·È Ù˘ ÙÂÎÌ·ÚÙ‹˜ ÊÔÚÔÏfiÁËÛ˘ ÁÈ· ÌÈ· ÏÂÈ¿‰· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÒÓ. ∞Ó·Û‡ÚÔÓÙ·È ¤ÙÛÈ ·fi ÙÔ Û˘ÚÙ¿ÚÈ ·Ï·ÈfiÙÂÚ˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÁÈ· ÙÔÔı¤ÙËÛË Ù·ÌÂÈ·ÎÒÓ ÌË-

¯·ÓÒÓ Û ٷÍÈÙ˙‹‰Â˜, ÊÔÚÙËÁ·Ù˙‹‰Â˜, ψÊÔÚ›· ÙˆÓ ∫Δ∂§, ·ÏÏ¿ ·ÎfiÌ· Î·È ÛÙȘ ·ÓÙϛ˜ ÙˆÓ Ú·ÙËÚ›ˆÓ ‚ÂÓ˙›Ó˘. °È· ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜, ¿ÏψÛÙÂ, ¤¯ÂÈ ‹‰Ë „ËÊÈÛÙ› ÓfiÌÔ˜ Â› ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ¡¤·˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜. ™ÙÔ ÛÙfi¯·ÛÙÚÔ Ì·›ÓÔ˘Ó Î·È Ù· ÙÔ˘ÚÈÛÙÈο ηٷχ̷ٷ Ô˘ ÊÔÚÔÏÔÁÔ‡ÓÙ·È Ì ‚¿ÛË ÙÔÓ ·ÚÈıÌfi ÙˆÓ ÎÏÈÓÒÓ Ô˘ ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó Î·È fi¯È Ì ٷ Î¤Ú‰Ë Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ·Ó. ∏ ÚfiÙ·ÛË ·ÊÔÚ¿ Î·È ÙÔ˘˜ Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜ ˆÏËÙ¤˜ ÙˆÓ ÏÈ·ÓÈÎÒÓ ·ÁÔÚÒÓ, ηıÒ˜ ·Ó¿ÏÔÁ· ÂÁ¯ÂÈÚ‹Ì·Ù· ›¯·Ó ÛÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ Ì›ÓÂÈ “ÛÙË Ì¤ÛË” Î·È ‰ÂÓ ÙÂÏÂÛÊfiÚËÛ·Ó. ΔËÓ ›‰È· ÒÚ·, ÙÚfiÔ˘˜ ÁÈ· Ó· ÚԂ› ÛÙËÓ ÊÔÚÔÏfiÁËÛË ÙˆÓ off shore ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ ·Ó·˙ËÙ› Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË. °È· ÙÔ ÛÎÔfi ·˘Ùfi -Î·È Ì ‰Â‰Ô̤ÓË ÙË ‰˘ÛÎÔÏ›· Ô˘ Û˘ÓÂ¿ÁÂÙ·È ¤Ó· Ù¤ÙÔÈÔ ÂÁ¯Â›ÚËÌ·- Á›ÓÔÓÙ·È ·Û΋ÛÂȘ “Â› ¯¿ÚÙÔ˘” ÒÛÙ ӷ ‰È·ÈÛÙˆı› ·Ó ÌÔÚ› Ó· ·ÔÎ·Ï˘ÊıÔ‡Ó Î·È Ó· ÊÔÚÔÏÔÁËıÔ‡Ó Ù· ÎÂÊ¿Ï·È· ÙˆÓ Â͈¯ˆÚ›ˆÓ ÂÙ·ÈÚÈÒÓ, ̤ۈ ÙˆÓ ÎÈÓ‹ÛÂˆÓ ÙˆÓ ÙÚ·Â˙ÈÎÒÓ ÙÔ˘˜ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÒÓ. Δ· ÛÙÔȯ›· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Û˘ÏϤÍÂÈ ÔÈ ÂÏÂÁÎÙÈΤ˜ ˘ËÚÂۛ˜ ‰Â›¯ÓÔ˘Ó ˆ˜ ÌÂÁ¿ÏÔ˜ ·ÚÈıÌfi˜ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÔ‡Ó Û˘Ó·ÏÏ·Á¤˜ Ì off shore ÂÙ·ÈÚ›˜. ™Â ÔÏϤ˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ÔÈ Û˘Ó·ÏÏ·Á¤˜ ·˘Ù¤˜ Á›ÓÔÓÙ·È Ì Ï·ÛÙ¿ Î·È ÂÈÎÔÓÈο ÊÔÚÔÏÔÁÈο ÛÙÔȯ›·, Ù· ÔÔ›· ‰›ÓÔ˘Ó ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÛÙȘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Ó· ÂÌÊ·Ó›˙Ô˘Ó ˘„ËϤ˜ ‰·¿Ó˜, Ó· ÌÂÈÒÓÔ˘Ó Ù· ÊÔÚÔÏÔÁËÙ¤· Î¤Ú‰Ë ÙÔ˘˜ Î·È Ó· ÏËÚÒÓÔ˘Ó ÙÂÏÈο ÌÂȈ̤ÓÔ ÊfiÚÔ ÎÂÚ‰ÒÓ.

∏ ∂™À∂ ‰ÂÓ ÂÌϤÎÂÙ·È ÛÙËÓ ·Ó·ıÂÒÚËÛË ÙÔ˘ ÂÏÏ›ÌÌ·ÙÔ˜ ϤÂÈ Ô ª. ∫ÔÓÙÔ˘Ú¿Î˘ ∞£∏¡∞, 26.

∏ ∂ıÓÈ΋ ™Ù·ÙÈÛÙÈ΋ ÀËÚÂÛ›· ‰ÂÓ ÂÌϤÎÂÙ·È ÛÙË ‰È·‰Èηۛ· ·Ó·ıÂÒÚËÛ˘ ÙÔ˘ ÂÏÏ›ÌÌ·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡, ‰ËÏÒÓÂÈ Ô ª·ÓÒÏ˘ ∫ÔÓÙÔ˘Ú¿Î˘, ·Ô‰›‰ÔÓÙ·˜ ¢ı‡Ó˜ ÛÙȘ ˘ËÚÂۛ˜ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ. √ Ù¤ˆ˜, ϤÔÓ, ÁÂÓÈÎfi˜ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ Ù˘ ∂™À∂ ·Ú·¯ÒÚËÛÂ Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË Δ‡Ô˘ ÙË ¢Â˘Ù¤Ú·, ÂȯÂÈÚÒÓÙ·˜ Ó· ‰ÒÛÂÈ ··ÓÙ‹ÛÂȘ ÛÙȘ ηÙËÁÔڛ˜ Ô˘ ›¯·Ó ˆ˜ ·ÚÈÔ ·Ô‰¤ÎÙË ÙÔÓ ›‰ÈÔ, ÁÈ· ÙËÓ “·ÓÂÍ‹ÁËÙË” ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈÎÔ‡ ÂÏÏ›ÌÌ·ÙÔ˜ ÛÙÔ 12% ·fi 6% ̤۷ Û ¤Ó· ÌfiÏȘ Ì‹Ó· (ÚÈÓ Î·È ÌÂÙ¿ ÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ Ù˘ 4˘ √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘). √ Î. ∫ÔÓÙÔ˘Ú¿Î˘, Ô˘ ·ÔÌ·ÎÚ‡ÓıËΠ·fi ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘, ÙËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË Â‚‰ÔÌ¿‰·, ¤ÂÈÙ· ·fi ÙË “„˘¯ÚÔÏÔ˘Û›·” Ô˘ ‰¤¯ıËÎÂ Ô Î. ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ ÛÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Ecofin, ›¯Â ‚ÚÂı› Î·È ÛÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ, ηٿ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô ‰È·Î˘‚¤ÚÓËÛ˘ Ù˘ ¡¢, ÛÙÔ ÛÙfi¯·ÛÙÚÔ Ù˘ ÎÚÈÙÈ΋˜ Ù˘ ·ÓÙÈÔÏ›Ù¢Û˘ ÁÈ· ÙËÓ ·ÍÈÔÈÛÙ›· ÙˆÓ ÛÙ·ÙÈÛÙÈÎÒÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ. √˘ÛÈ·ÛÙÈο, Ë ·ÓÙÈÔϛ٢ÛË ÙÔÓ Î·ÙËÁÔÚÔ‡Û fiÙÈ “ÁÓÒÚÈ˙” ÁÈ· ÙÔ “Ì·Á›ÚÂÌ·” ÙˆÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ, ¯ˆÚ›˜, fï˜, Ó· ·ÔηχÙÂÈ Ù›ÔÙ·. ∂ÈÈϤÔÓ, Ô Î. ∫ÔÓÙÔ˘Ú¿Î˘ ›¯Â ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙ‹ÛÂÈ ÛÙÔ “ÊÈ¿ÛÎÔ” , fiˆ˜ η٤ÏËÍÂ, Ù˘ ·Ó·ıÂÒÚËÛ˘ ÙÔ˘ ∞∂¶, Ë ÔÔ›· ›¯Â ÚÔηϤÛÂÈ ÂÈÚˆÓÈο Û¯fiÏÈ· ·ÎfiÌ· Î·È ·fi ÙÔÓ ‰ÈÂıÓ‹ Δ‡Ô. ∞·ÓÙÒÓÙ·˜ ÛÙȘ ηÙËÁÔڛ˜, Ô Î. ∫ÔÓÙÔ˘Ú¿Î˘ ÙfiÓÈÛ fiÙÈ ÔÈ ·ÏÏ·Á¤˜ Ô˘ ¤ÁÈÓ·Ó Û ÔÚÈṲ̂ӷ ÔÈÎÔÓÔÌÈο ÌÂÁ¤ıË Î·È Ô‰‹ÁËÛ·Ó ÛÙËÓ ·Ó·ıÂÒÚËÛË ÙÔ˘ ÂÏÏ›ÌÌ·ÙÔ˜, ¤ÁÈÓ·Ó ÌfiÓÔ ·fi ÙÔ °ÂÓÈÎfi §ÔÁÈÛÙ‹ÚÈÔ ÙÔ˘ ∫Ú¿ÙÔ˘˜, ÂÎÙfi˜ ·fi ÌÈ· ÌÈÎÚ‹ ·ÏÏ·Á‹ Ô˘ ¤ÁÈÓ ·fi ÙËÓ ∞Ú¯‹ ¶ÏËڈ̋˜ ÙˆÓ ÎÔÈÓÔÙÈÎÒÓ ÎÔÓ‰˘Ï›ˆÓ, “·ÏÏ·Á¤˜ ‰ËÏ·‰‹ Ô˘ ηْ Ô˘‰¤Ó· ÙÚfiÔ Â˘ı‡ÓÂÙ·È Ë ∂™À∂” . “∏ Úfi‚ÏÂ„Ë ÙÔ˘ ÂÏÏ›ÌÌ·ÙÔ˜ Á›ÓÂÙ·È ·fi ÙË ‰È‡ı˘ÓÛË ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈ΋˜ ÔÏÈÙÈ΋˜ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ” , ›Â Î·È ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍ fiÙÈ “Ù· ÛÙÔȯ›· Ô˘ ‚·Û›˙ÔÓÙ·È ÛÙȘ ¤Ú¢Ó˜ Ù˘ ∂™À∂, fi¯È ÌfiÓÔ ‰ÂÓ ¿ÏÏ·Í·Ó, ·ÏÏ¿ Î·È Ô˘‰¤ÔÙ ·ÌÊÈÛ‚ËÙ‹ıËÎ·Ó ·fi ÙË Ó¤· ÔÏÈÙÈ΋ ËÁÂÛ›· [ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ] ÛÙȘ Û˘ÛΤ„ÂȘ Ô˘ ¤ÁÈÓ·Ó ÛÙÔ ˘Ô˘ÚÁ›Ԕ . “∞Ó Ë ¢È‡ı˘ÓÛË ¢ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈ΋˜ ¶ÔÏÈÙÈ΋˜ , ¤Î·Ó ÙËÓ ›‰È· Úfi‚ÏÂ„Ë ÁÈ· ÙÔ ¤ÏÏÂÈÌÌ· ÙÔ˘ 2009 ÚÈÓ Î·È ÌÂÙ¿ ÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ Î·È ·Ó ÙÔ °ÂÓÈÎfi §ÔÁÈÛÙ‹ÚÈÔ ¤‰ÈÓ ٷ ›‰È· ÔÈÎÔÓÔÌÈο ÌÂÁ¤ıË ÚÈÓ Î·È ÌÂÙ¿ ÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜, ÙfiÙÂ Ë ™Ù·ÙÈÛÙÈ΋ ÀËÚÂÛ›· ¤Î·Ó ٤ÏÂÈ· ÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ Ù˘” ÂÈÛ‹Ì·ÓÂ. “√ Û¿ÏÔ˜ ÙˆÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›ˆÓ ËÌÂÚÒÓ Ô˘‰fiψ˜ ÔÊ›ÏÂÙ·È Û ÛÙÔȯ›· Ù˘ ∂™À∂ Î·È ˆ˜ ÂÎ ÙÔ‡ÙÔ˘, ÔÈ ÂÈı¤ÛÂȘ Î·È Ë Ï¿ÛË Ô˘ ‰¤¯ıËΠÙfiÛÔ Ë ˘ËÚÂÛ›· fiÛÔ Î·È ÂÁÒ ÚÔÛˆÈο, Â›Ó·È ÙÂÏ›ˆ˜ ·Ó˘fiÛٷ٘” ·Ó¤ÊÂÚÂ.


39

ΔƒπΔ∏ 27 √∫Δøμƒπ√À 2009

∂§§∏¡π∫∏ ¢∏ª√∫ƒ∞Δπ∞ π¢ƒÀª∞ ∫√π¡ø¡π∫ø¡ ∞™º∞§π™∂ø¡ ¶∂ƒI§∏æ∏ ¶ƒ√∫∏ƒÀ•∏™ (∞ÚÈıÌfi˜ 1/2009) ¶Ï‹ÚˆÛ˘ ı¤ÛÂˆÓ ÂÚÁ·Û›·˜ ÌÔÓ›ÌÔ˘ È·ÙÚÈÎÔ‡ - Ô‰ÔÓÙÈ·ÙÚÈÎÔ‡ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ ÙÔ˘ π.∫.∞. - ∂.Δ∞.ª. ÁÈ· ÙËÓ Î¿Ï˘„Ë ÙˆÓ ·Ó·ÁÎÒÓ ÙˆÓ ÀËÚÂÛÈÒÓ ÀÁ›·˜ Ô˘ ‰Ú‡ÂÈ ÛÙËÓ ∞Á. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ 8 - ∞ı‹Ó·, ¡ÔÌÔ‡ ∞ÙÙÈ΋˜. √ ¢π√π∫∏Δ∏™ Δ√À π¢ƒÀª∞Δ√™ ∫√π¡ø¡π∫ø¡ ∞™º∞§π™∂ø¡ - ∂¡π∞π√À Δ∞ª∂π√À ∞™º∞§π™∏™ ªπ™£øΔø¡ (π.∫.∞. - ∂.Δ.∞.ª.) Œ¯ÔÓÙ·˜ ˘fi„Ë: 1. ΔȘ ‰È·Ù¿ÍÂȘ: ·) ΔÔ˘ Ó.2190/1994 “™‡ÛÙ·ÛË ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ˘ ·Ú¯‹˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÏÔÁ‹ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ Î·È Ú‡ıÌÈÛË ıÂÌ¿ÙˆÓ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘” (º∂∫ 28/3.3.1994 Ù.∞’) fiˆ˜ ÙÚÔÔÔÈ‹ıËÎÂ Î·È Û˘ÌÏËÚÒıËΠÌÂÙ·ÁÂÓÂÛÙ¤Úˆ˜, ‚) ΔÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 4 ÙÔ˘ ¡.¢ 2698/53 Î·È 1 ÙÔ˘ ¡.¢. 3710/57. ¶π¡∞∫∞™ £∂™∂ø¡ ∫§∞¢√™: ¶∂ π∞Δƒø¡ ∂π¢π∫√Δ∏Δ∞

∞ƒπ£ª√™ ∫ø¢. £∂™∂ø¡ ∂π¢π∫. ∞°°∂π√Ã∂πƒ√Àƒ°√™ ................................1 ........01 ∞πª∞Δ√§√°√™ .......................................1 ........02 ∞∫Δπ¡√¢π∞°¡ø™Δ∏™ .............................50 ........03 ∞∫Δπ¡√£∂ƒ∞¶∂ÀΔ∏™ ..............................1 ........04 ∞§§∂ƒ°π√§√°√™ ....................................3 ........05 ∞¡∞π™£∏™π√§√°√™...............................10 ........06 °∞™Δƒ∂¡Δ∂ƒ√§√°√™ ............................27 ........07 °À¡∞π∫√§√°√™..................................119 ........08 ¢∂ƒª∞Δ√§√°√™-∞ºƒ√¢π™π√§√°√™ ........62 ........09 ∂¡¢ƒ√∫ƒπ¡√§√°√™ .............................20 ........10 ∫∞ƒ¢π√§√°√™....................................171 ........11 ∫ÀΔΔ∞ƒ√§√°√™ ...................................14 ........12 ªπ∫ƒ√μπ√§√°√™..................................87 ........13 ¡∂Àƒ√§√°√™ ......................................33 ........14 ¡∂Àƒ√Ã∂πƒ√Àƒ°√™ ................................3 ........15 ¡∂ºƒ√§√°√™ ........................................4 ........16 √ƒ£√¶∂¢π∫√™...................................105 ........17 √Àƒ√§√°√™ ........................................41 ........18 √º£∞§ªπ∞Δƒ√™...................................65 ........19 ¶∞£√§√°√∞¡∞Δ√ª√™ ...........................7 ........20 ¶∞£√§√°√™ ‹ °∂¡π∫∏™ π∞Δƒπ∫∏™ .......297 ........21 ¶∞π¢π∞Δƒ√™ .......................................151 ........22 ¶∞π¢√Ã∂πƒ√Àƒ°√™ .................................8 ........23 ¶∞π¢√æÀÃπ∞Δƒ√™...................................3 ........24 ¶§∞™Δπ∫√™ Ã∂πƒ√Àƒ°√™ .........................5 ........25 ¶¡∂Àª√¡√§√°√™-ºÀª∞Δπ√§√°√™ .......82 ........26 ¶Àƒ∏¡π∫√™ ...........................................6 ........27 ƒ∂Àª∞Δ√§√°√™ ..................................17 ........28 ºÀ™π∫∏™ π∞Δƒπ∫∏™ & ∞¶√∫∞Δ∞™Δ∞™∏™ ....1 ........29 Ã∂πƒ√Àƒ°√™ ........................................95 ........30 Ã∂πƒ√Àƒ°√™ £øƒ∞∫√™ ...........................3 ........31 æÀÃπ∞Δƒ√™..........................................25 ........32 ø.ƒ.§. .................................................44 ........33 ™À¡√§√ ..........................................1 1561 ∫∞Δ∏°√ƒπ∞ ¶∂ √¢√¡Δπ∞Δƒø¡ ∫§∞¢√™: ¶∂ √¢√¡Δπ∞Δƒø¡ ∂π¢π∫√Δ∏Δ∞

∞ƒπ£ª√™ ∫ø¢. £∂™∂ø¡ ∂π¢π∫. √¢√¡Δπ∞Δƒ√™....................................291 ........34 √ƒ£√¢√¡Δπ∫√™.....................................7 ........35 °¡∞£√Ã∂πƒ√Àƒ°√™ ................................1 ........36 ™À¡√§√ .........................................................2 299 ¶π¡∞∫∞™ ∫∞Δ∞¡√ª∏™ £∂™∂ø¡ ∫∞π ∂π¢π∫√Δ∏Δø¡ ∂π¢π∫√Δ∏Δ∞ ∫ø¢. ∞ƒπ£ª√™ ∂π¢/Δ∞™ £∂™∂ø¡ ¡√ª∞ƒÃπ∞: ∏ª∞£π∞™ (∫ø¢.: 150) °À¡∞π∫√§√°√™ ....................................08 ........2 ¢∂ƒª∞Δ√§√°√™-∞ºƒ√¢π™π√§√°√™.........09 ........1 ∂¡¢ƒ√∫ƒπ¡√§√°√™ ..............................10 ........1 ∫∞ƒ¢π√§√°√™ ......................................11 ........2 √¢√¡Δπ∞Δƒ√™ ......................................34 ........1 √ƒ£√¶∂¢π∫√™ .....................................17 ........2 √º£∞§ªπ∞Δƒ√™ ...................................19 ........1 ¶∞£√§√°√™ ‹ °∂¡π∫∏™ π∞Δƒπ∫∏™ ..........21 ........5 ¶∞π¢π∞Δƒ√™..........................................22 ........2 ¶¡∂Àª√¡√§√°√™-ºÀª∞Δπ√§√°√™........26 ........1 Ã∂πƒ√Àƒ°√™.........................................30 ........2 ™‡ÓÔÏÔ ¡ÔÌ·Ú¯›·˜ ............................................2 20 ¡√ª∞ƒÃπ∞: £∂™™∞§√¡π∫∏™ (∫ø¢.: 180) ∞πª∞Δ√§√°√™ ......................................02 ........1 ∞∫Δπ¡√¢π∞°¡ø™Δ∏™..............................03 ........9 ∞¡∞π™£∏™π√§√°√™ ...............................06 ........1 °∞™Δƒ∂¡Δ∂ƒ√§√°√™.............................07 ........1 °À¡∞π∫√§√°√™ ....................................08 ......10 ¢∂ƒª∞Δ√§√°√™-∞ºƒ√¢π™π√§√°√™.........09 ........3 ∂¡¢√∫ƒπ¡√§√°√™................................10 ........6 ∫∞ƒ¢π√§√°√™ ......................................11 ......18 ∫ÀΔΔ∞ƒ√§√°√™ ....................................12 ........1 ªπ∫ƒ√μπ√§√°√™ ..................................13 ........6 ¡∂Àƒ√§√°√™ .......................................14 ........7 ¡∂ºƒ√§√°√™.......................................16 ........3 √¢√¡Δπ∞Δƒ√™ ......................................34 ......30 √ƒ£√¢√¡Δπ∫√™ ...................................35 ........1 √ƒ£√¶∂¢π∫√™ .....................................17 ......10 √Àƒ√§√°√™ .........................................18 ........8 √º£∞§ªπ∞Δƒ√™ ...................................19 ......10 ¶∞£√§√°√∞¡∞Δ√ª√™ ..........................20 ........3 ¶∞£√§√°√™ ‹ °∂¡π∫∏™ π∞Δƒπ∫∏™ ..........21 ......20 ¶∞π¢π∞Δƒ√™..........................................22 ......16 ¶∞π¢√Ã∂πƒ√Àƒ°√™................................23 ........3 ¶§∞™Δπ∫√™ Ã∂πƒ√Àƒ°√™ .......................25 ........2 ¶¡∂Àª√¡√§√°√™-ºÀª∞Δπ√§√°√™........26 ......11 ¶Àƒ∏¡π∫√™ .........................................27 ........1 ƒ∂Àª∞Δ√§√°√™ ...................................28 ........2 Ã∂πƒ√Àƒ°√™.........................................30 ......16 æÀÃπ∞Δƒ√™ ..........................................32 ........4 ø.ƒ.§...................................................33 ........4 ™‡ÓÔÏÔ ¡ÔÌ·Ú¯›·˜ ..........................................2 207 ¡√ª∞ƒÃπ∞: ∫π§∫π™ (∫ø¢.: 215) √¢√¡Δπ∞Δƒ√™ ......................................34 ........4 ¶∞£√§√°√™ ‹ °∂¡π∫∏™ π∞Δƒπ∫∏™ ..........21 ........1 ¶∞π¢π∞Δƒ√™..........................................22 ........1 ¶¡∂Àª√¡√§√°√™-ºÀª∞Δπ√§√°√™........26 ........1 ø.ƒ.§...................................................33 ........1 ™‡ÓÔÏÔ ¡ÔÌ·Ú¯›·˜ ..............................................8 8

∂π¢π∫√Δ∏Δ∞

Á) ΔÔ˘ Ó.3528/2007 “∫‡ÚˆÛË ÙÔ˘ ∫Ò‰Èη ∫·Ù¿ÛÙ·Û˘ ¢ËÌÔÛ›ˆÓ ¶ÔÏÈÙÈÎÒÓ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎÒÓ À·ÏÏ‹ÏˆÓ ¡.¶.¢.¢.” (º∂∫ 26/9.2.2007/Ù.A’). ‰) ΔÔ˘ Ó.2431/1996 “¢ÈÔÚÈÛÌfi˜ ‹ ÚfiÛÏË„Ë ÔÏÈÙÒÓ Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ŒÓˆÛ˘” (º∂∫ 175/30.7.1996/Ù.A’). Â) ΔÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 24 ÙÔ˘ Ó.3232/2004 (º∂∫ 48/12.2.04), fiˆ˜ ÙÚÔÔÔÈ‹ıËΠ̠ÙÔ ¿ÚıÚÔ 37 ·Ú. 6 ÙÔ˘ Ó.3518/06 Î·È ÙÔ ¿ÚıÚÔ 25 ·Ú. 5, fiˆ˜ ÙÚÔÔÔÈ‹ıËΠ̠ÙÔ ¿Ú. 37 ·Ú. 7‚’ ÙÔ˘ Ó. 3518/2004, Û¯ÂÙÈο Ì ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙˆÓ ™˘Ì‚Ô˘Ï›ˆÓ ∫Ú›Û˘ Î·È ∂ÈÏÔÁ‹˜ π·ÙÚÈÎÔ‡ Î·È √‰ÔÓÙÈ·ÙÚÈÎÔ‡ ¶ÚÔÛˆÈÎÔ‡ π∫∞ - ∂Δ∞ª. ÛÙ) ΔËÓ ˘’ ·ÚÈıÌ. º10021/5221/1009/9-4-2009 (º∂∫:670/‚/10-4-09) ∞fiÊ·ÛË Ù˘ ÀÔ˘ÚÁÔ‡ ∞·Û¯fiÏËÛ˘ Î·È ∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜ ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜, ÂÚ› ηıÔÚÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘ ÙÚfiÔ˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ Î·È ‰È·‰Èηۛ·˜ Ï‹„˘ ·ÔÊ¿ÛÂˆÓ ÙˆÓ ™˘Ì‚Ô˘Ï›ˆÓ ∂ÈÏÔÁ‹˜ π·ÙÚÈÎÔ‡ Î·È √‰ÔÓÙÈ·ÙÚÈÎÔ‡ ¶ÚÔÛˆÈÎÔ‡ ÙÔ˘ π.∫.∞..∂.Δ.∞.ª. (™∫∂π√¶π∫∞-∂Δ∞ª). 2.ΔÔ ¶ÚÔ‰ÚÈÎfi ¢È¿Ù·ÁÌ· 266/1989 “√ÚÁ·ÓÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ π‰Ú‡Ì·ÙÔ˜ ∫ÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ∞ÛÊ·Ï›ÛÂˆÓ - I∫∞” , fiˆ˜ ÙÚÔÔÔÈ‹ıËÎÂ Î·È Û˘ÌÏËÚÒıËΠÌÂÙ·ÁÂÓÂÛÙ¤Úˆ˜ (º∂∫ 127/22.5.1989). 3. ΔÔ ¶ÚÔ‰ÚÈÎfi ¢È¿Ù·ÁÌ· 197/2008 “∫·ıÔÚÈÛÌfi˜ ÎÚÈÙËÚ›ˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÏÔÁ‹ ÌÔÓ›ÌˆÓ È·ÙÚÒÓ Î·È Ô‰ÔÓÙÈ¿ÙÚˆÓ ÙÔ˘ π.∫.∞. - ∂.Δ∞.ª.” (º∂∫ 261/22.12.2008 Ù.∞’). 4. ΔËÓ ˘’ ·ÚÈıÌ. ¢π¶¶/º.∂°∫ƒ.7/42/20153 .¤./2.2.2009 ∞fiÊ·ÛË Ù˘ ΔÚÈÌÂÏÔ‡˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ Ù˘ ·Ú.1 ÙÔ˘ 2 Ù˘ ·ÚÈıÌ. 33/2006 ¶.À.™. “∞Ó·ÛÙÔÏ‹ ‰ÈÔÚÈÛÌÒÓ Î·È ÚÔÛÏ‹„ÂˆÓ ÛÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ ∫ø¢. ∞ƒπ£ª√™ ∂π¢/Δ∞™ £∂™∂ø¡

¡√ª∞ƒÃπ∞: ¶∂§§∞™ (∫ø¢.: 370) ∞∫Δπ¡√¢π∞°¡ø™Δ∏™ .............................03 ..........1 ¢∂ƒª∞Δ√§√°√™-∞ºƒ√¢π™π√§√°√™ ........09 ..........2 ∫∞ƒ¢π√§√°√™......................................11 ..........2 ªπ∫ƒ√μπ√§√°√™..................................13 ..........2 ¡∂Àƒ√§√°√™ ......................................14 ..........4 √¢√¡Δπ∞Δƒ√™......................................34 ..........4 √ƒ£√¶∂¢π∫√™.....................................17 ..........1 ¶∞£√§√°√™ ‹ °∂¡π∫∏™ π∞Δƒπ∫∏™ .........21 ..........2 ƒ∂Àª∞Δ√§√°√™ ..................................28 ..........1 Ã∂πƒ√Àƒ°√™ ........................................30 ..........2 ™‡ÓÔÏÔ ¡ÔÌ·Ú¯›·˜ .............................................2 21

¡√ª∞ƒÃπ∞: ¶π∂ƒπ∞™ (∫ø¢.: 380) ∫∞ƒ¢π√§√°√™......................................11 ..........1 ªπ∫ƒ√μπ√§√°√™..................................13 ..........2 ¡∂Àƒ√§√°√™ ......................................14 ..........1 √ƒ£√¶∂¢π∫√™.....................................17 ..........2 √º£∞§ªπ∞Δƒ√™...................................19 ..........1 ¶∞£√§√°√™ ‹ °∂¡π∫∏™ π∞Δƒπ∫∏™ .........21 ..........2 ¶∞π¢π∞Δƒ√™ .........................................22 ..........1 Ã∂πƒ√Àƒ°√™ ........................................30 ..........2 ™‡ÓÔÏÔ ¡ÔÌ·Ú¯›·˜ .............................................1 12 ¡√ª∞ƒÃπ∞: ∂μƒ√À (∫ø¢.: 100) ∞∫Δπ¡√¢π∞°¡ø™Δ∏™ .............................03 ..........1 °À¡∞π∫√§√°√™....................................08 ..........4 ¢∂ƒª∞Δ√§√°√™-∞ºƒ√¢π™π√§√°√™ ........09 ..........3 ∫∞ƒ¢π√§√°√™......................................11 ..........4 ªπ∫ƒ√μπ√§√°√™..................................13 ..........3 √¢√¡Δπ∞Δƒ√™......................................34 ..........7 √ƒ£√¶∂¢π∫√™.....................................17 ..........3 √Àƒ√§√°√™ ........................................18 ..........1 √º£∞§ªπ∞Δƒ√™...................................19 ..........1 ¶∞£√§√°√™ ‹ °∂¡π∫∏™ π∞Δƒπ∫∏™ .........21 ..........6 ¶∞π¢π∞Δƒ√™ .........................................22 ..........6 ¶¡∂Àª√¡√§√°√™-ºÀª∞Δπ√§√°√™ .......26 ..........1 Ã∂πƒ√Àƒ°√™ ........................................30 ..........2 ™‡ÓÔÏÔ ¡ÔÌ·Ú¯›·˜ .............................................4 42 ¡√ª∞ƒÃπ∞: ™∂ƒƒø¡ (∫ø¢.: 430) ∞∫Δπ¡√¢π∞°¡ø™Δ∏™ .............................03 ..........1 °∞™Δƒ∂¡Δ∂ƒ√§√°√™ ............................07 ..........1 °À¡∞π∫√§√°√™....................................08 ..........1 ¢∂ƒª∞Δ√§√°√™-∞ºƒ√¢π™π√§√°√™ ........09 ..........1 ∫∞ƒ¢π√§√°√™......................................11 ..........2 ªπ∫ƒ√μπ√§√°√™..................................13 ..........1 √ƒ£√¶∂¢π∫√™.....................................17 ..........1 Ã∂πƒ√Àƒ°√™ ........................................30 ..........1 ¶∞£√§√°√™ ‹ °∂¡π∫∏™ π∞Δƒπ∫∏™ .........21 ..........1 ™‡ÓÔÏÔ ¡ÔÌ·Ú¯›·˜ .............................................1 10 ¡√ª∞ƒÃπ∞: £∂™¶ƒøΔπ∞™ (∫ø¢.: 170) °À¡∞π∫√§√°√™....................................08 ..........1 ¢∂ƒª∞Δ√§√°√™-∞ºƒ√¢π™π√§√°√™ ........09 ..........1 ¶∞£√§√°√™ ‹ °∂¡π∫∏™ π∞Δƒπ∫∏™ .........21 ..........1 ™‡ÓÔÏÔ ¡ÔÌ·Ú¯›·˜ ...............................................3 3 ¡√ª∞ƒÃπ∞: ∫∞™Δ√ƒπ∞™ (∫ø¢.: 220) ¡∂Àƒ√§√°√™ ......................................14 ..........1 ¶¡∂Àª√¡√§√°√™-ºÀª∞Δπ√§√°√™ .......26 ..........1 ™‡ÓÔÏÔ ¡ÔÌ·Ú¯›·˜ ...............................................2 2 ¡√ª∞ƒÃπ∞: ∫√∑∞¡∏™ (∫ø¢.: 260) °À¡∞π∫√§√°√™....................................08 ..........1 ªπ∫ƒ√μπ√§√°√™..................................13 ..........1 √¢√¡Δπ∞Δƒ√™......................................34 ..........3 √Àƒ√§√°√™ ........................................18 ..........1 ¶∞£√§√°√™ ‹ °∂¡π∫∏™ π∞Δƒπ∫∏™ .........21 ..........1 ¶∞π¢π∞Δƒ√™ .........................................22 ..........1 Ã∂πƒ√Àƒ°√™ ........................................30 ..........2 ™‡ÓÔÏÔ ¡ÔÌ·Ú¯›·˜ .............................................1 10 ¡√ª∞ƒÃπ∞: μ√πøΔπ∞™ (∫ø¢.: 060) °À¡∞π∫√§√°√™....................................08 ..........4 ∫∞ƒ¢π√§√°√™......................................11 ..........4 ªπ∫ƒ√μπ√§√°√™..................................13 ..........1 √¢√¡Δπ∞Δƒ√™......................................34 ..........6 √ƒ£√¶∂¢π∫√™.....................................17 ..........1 √Àƒ√§√°√™ ........................................18 ..........1 √º£∞§ªπ∞Δƒ√™...................................19 ..........1 ¶∞£√§√°√™ ‹ °∂¡π∫∏™ π∞Δƒπ∫∏™ .........21 ..........4 ¶∞π¢π∞Δƒ√™ .........................................22 ..........2 ¶¡∂Àª√¡√§√°√™-ºÀª∞Δπ√§√°√™ .......26 ..........1 ™‡ÓÔÏÔ ¡ÔÌ·Ú¯›·˜ .............................................2 25 ¡√ª∞ƒÃπ∞: ¢ƒ∞ª∞™ (∫ø¢.: 080) ∞∫Δπ¡√¢π∞°¡ø™Δ∏™ .............................03 ..........1 °À¡∞π∫√§√°√™....................................08 ..........1 ∫∞ƒ¢π√§√°√™......................................11 ..........2 ªπ∫ƒ√μπ√§√°√™..................................13 ..........2 √¢√¡Δπ∞Δƒ√™......................................34 ..........1 √Àƒ√§√°√™ ........................................18 ..........1 ¶∞£√§√°√™ ‹ °∂¡π∫∏™ π∞Δƒπ∫∏™ .........21 ..........4 ¶∞π¢π∞Δƒ√™ .........................................22 ..........1 ¶∞π¢√Ã∂πƒ√Àƒ°√™ ...............................23 ..........1 ¶¡∂Àª√¡√§√°√™-ºÀª∞Δπ√§√°√™ .......26 ..........1 Ã∂πƒ√Àƒ°√™ ........................................30 ..........1 ™‡ÓÔÏÔ ¡ÔÌ·Ú¯›·˜ .............................................1 16 ¡√ª∞ƒÃπ∞: º§øƒπ¡∞™ (∫ø¢: 470) °À¡∞π∫√§√°√™....................................08 ..........1

ΔÔ̤·” (º∂∫ 280/28.12.2006 Ù.∞’), ÁÈ· ÙËÓ ¤ÁÎÚÈÛË Ï‹ÚˆÛ˘ ÙˆÓ ÚÔÎËÚ˘ÛÛÔÌ¤ÓˆÓ ı¤ÛˆÓ. 5. ΔËÓ ˘’ ·ÚÈıÌ. º 10021/7508/403/3.4.2009 ∞fiÊ·ÛË Ù˘ ÀÔ˘ÚÁÔ‡ ∞·Û¯fiÏËÛ˘ Î·È ∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜ ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÂÚ› ηٷÓÔÌ‹˜ ·Ó¿ ÂȉÈÎfiÙËÙ· Î·È ÂÚÈÔ¯‹ 485 ÎÂÓÒÓ ÔÚÁ·ÓÈÎÒÓ ı¤ÛÂˆÓ ÙˆÓ ÎÏ¿‰ˆÓ ¶∂ π·ÙÚÒÓ Î·È ¶∂ √‰ÔÓÙÈ¿ÙÚˆÓ ÛÙȘ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷΤ˜ ÀËÚÂۛ˜ ÙÔ˘ π∫∞ - ∂Δ∞ª. 6. ΔÔ ˘’ ·ÚÈıÌ. ° 23/27/30.7.2007 ¤ÁÁÚ·ÊÔ Ì ÙÔ ÔÔ›Ô ÁÓˆÛÙÔÔÈÂ›Ù·È Ë ‡·ÚÍË ÂÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓˆÓ ÈÛÙÒÛÂˆÓ ÁÈ· ÙËÓ Î¿Ï˘„Ë Ù˘ ‰·¿Ó˘ ÌÈÛıÔ‰ÔÛ›·˜ ÙÔ˘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ Ô˘ ı· ÚÔÛÏËÊı›, ÁÈ· ÙËÓ Ï‹ÚˆÛË ÙˆÓ ı¤ÛÂˆÓ ·˘ÙÒÓ. 7. ΔÔ ˘’ ·ÚÈıÌ. 28762/27-7-2009 ¤ÁÁÚ·ÊÔ ÙÔ˘ ∞™∂¶ Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙˆÓ ‰È·Ù¿ÍÂˆÓ ÙÔ˘ Ó. 2643/1998 ÛÙËÓ ·ÚÔ‡Û· ÚÔ΋ڢÍË. 8. ΔËÓ ˘’ ·ÚÈıÌ. 26077/855/25-8-2009 (º∂∫ ·Ú.1781/26-8-2009/Ù. μ’) ·fiÊ·ÛË Ù˘ ˘Ê˘Ô˘ÚÁÔ‡ ∞·Û¯fiÏËÛ˘ Î·È ∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜ ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÂÚ› ηıÔÚÈÛÌÔ‡ ·ÚÈıÌÔ‡ ı¤ÛÂˆÓ ÁÈ· Ù· ¡ÔÛËÏ¢ÙÈο π‰Ú‡Ì·Ù· Î·È ÙȘ ªÔÓ¿‰Â˜ ÀÁ›·˜ ÙÔ˘ π∫∞ - ∂Δ∞ª, Ô˘ ÏËÚÔ‡ÓÙ·È ·fi ¿ÙÔÌ· Ô˘ ÚÔÛٷهÔÓÙ·È ·fi ÙÔ Ó. 2643/1998 Î·È Î·Ù·ÓÔÌ‹˜ ÙˆÓ ı¤ÛÂˆÓ ·˘ÙÒÓ. ¶ƒ√∫∏ƒÀ™™∂π ΔËÓ Ï‹ÚˆÛË Ì ÛÂÈÚ¿ ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ·˜ ¯ÈÏ›ˆÓ ÔÎÙ·ÎÔÛ›ˆÓ ÂÍ‹ÓÙ· (1.860) Û˘ÓÔÏÈÎÒ˜ ı¤ÛˆÓ, Ù˘ ηÙËÁÔÚ›·˜ ¶·ÓÂÈÛÙËÌȷ΋˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘: (¶∂) π·ÙÚÒÓ, Î·È (¶∂) √‰ÔÓÙÈ¿ÙÚˆÓ. ¶∂ π∞Δƒø¡: 1561 ¶∂ √¢√¡Δπ∞Δƒø¡: 299

∂π¢π∫√Δ∏Δ∞

∫ø¢. ∞ƒπ£ª√™ ∂π¢/Δ∞™ £∂™∂ø¡ ∫∞ƒ¢π√§√°√™......................................11 ..........1 √¢√¡Δπ∞Δƒ√™......................................34 ..........1 ¶¡∂Àª√¡√§√°√™-ºÀª∞Δπ√§√°√™ .......26 ..........1 Ã∂πƒ√Àƒ°√™ ........................................30 ..........1 ™‡ÓÔÏÔ ¡ÔÌ·Ú¯›·˜ ...............................................5 5 ¡√ª∞ƒÃπ∞: ∞ƒΔ∞™ (∫ø¢: 040) ¢∂ƒª∞Δ√§√°√™-∞ºƒ√¢π™π√§√°√™ ........09 ..........1 ∫∞ƒ¢π√§√°√™......................................11 ..........1 √¢√¡Δπ∞Δƒ√™......................................34 ..........2 √Àƒ√§√°√™ ........................................18 ..........1 ¶∞£√§√°√™ ‹ °∂¡π∫∏™ π∞Δƒπ∫∏™ .........21 ..........2 ¶∞π¢π∞Δƒ√™ .........................................22 ..........2 ¶¡∂Àª√¡√§√°√™-ºÀª∞Δπ√§√°√™ .......26 ..........1 ™‡ÓÔÏÔ ¡ÔÌ·Ú¯›·˜ .............................................1 10 ¡√ª∞ƒÃπ∞: πø∞¡¡π¡ø¡ (∫ø¢: 190) ∞∫Δπ¡√¢π∞°¡ø™Δ∏™ .............................03 ..........2 ¢∂ƒª∞Δ√§√°√™-∞ºƒ√¢π™π√§√°√™ ........09 ..........1 ∫∞ƒ¢π√§√°√™......................................11 ..........2 √¢√¡Δπ∞Δƒ√™......................................34 ..........2 √ƒ£√¶∂¢π∫√™.....................................17 ..........1 √º£∞§ªπ∞Δƒ√™...................................19 ..........1 ¶∞£√§√°√™ ‹ °∂¡π∫∏™ π∞Δƒπ∫∏™ .........21 ..........1 ¶¡∂Àª√¡√§√°√™-ºÀª∞Δπ√§√°√™ .......26 ..........1 ƒ∂Àª∞Δ√§√°√™ ..................................28 ..........2 ™‡ÓÔÏÔ ¡ÔÌ·Ú¯›·˜ .............................................1 13 ¡√ª∞ƒÃπ∞: ¶ƒ∂μ∂∑∞™ (∫ø¢: 390) °À¡∞π∫√§√°√™....................................08 ..........1 ¢∂ƒª∞Δ√§√°√™-∞ºƒ√¢π™π√§√°√™ ........09 ..........1 ¡∂Àƒ√§√°√™ ......................................14 ..........1 √º£∞§ªπ∞Δƒ√™...................................19 ..........1 ¶∞£√§√°√™ ‹ °∂¡π∫∏™ π∞Δƒπ∫∏™ .........21 ..........2 ¶∞π¢π∞Δƒ√™ .........................................22 ..........1 ™‡ÓÔÏÔ ¡ÔÌ·Ú¯›·˜ ...............................................7 7 ¡√ª∞ƒÃπ∞: ∫∞ƒ¢πΔ™∞™ (∫ø¢: 210) °À¡∞π∫√§√°√™....................................08 ..........1 ªπ∫ƒ√μπ√§√°√™..................................13 ..........3 ¡∂Àƒ√§√°√™ ......................................14 ..........1 √¢√¡Δπ∞Δƒ√™......................................34 ..........2 √º£∞§ªπ∞Δƒ√™...................................19 ..........1 ¶∞£√§√°√™ ‹ °∂¡π∫∏™ π∞Δƒπ∫∏™ .........21 ..........4 ¶∞π¢π∞Δƒ√™ .........................................22 ..........3 ™‡ÓÔÏÔ ¡ÔÌ·Ú¯›·˜ .............................................1 15 ¡√ª∞ƒÃπ∞: §∞ƒπ™∞™ (∫ø¢: 300) ¢∂ƒª∞Δ√§√°√™-∞ºƒ√¢π™π√§√°√™ ........09 ..........2 ∂¡¢√∫ƒπ¡√§√°√™ ...............................10 ..........1 ∫∞ƒ¢π√§√°√™......................................11 ..........5 ªπ∫ƒ√μπ√§√°√™..................................13 ..........1 ¡∂Àƒ√§√°√™ ......................................14 ..........1 √¢√¡Δπ∞Δƒ√™......................................34 ..........3 √ƒ£√¶∂¢π∫√™.....................................17 ..........1 √Àƒ√§√°√™ ........................................18 ..........1 √º£∞§ªπ∞Δƒ√™...................................19 ..........2 ¶∞£√§√°√™ ‹ °∂¡π∫∏™ π∞Δƒπ∫∏™ .........21 ..........5 ¶∞π¢π∞Δƒ√™ .........................................22 ..........4 ¶¡∂Àª√¡√§√°√™-ºÀª∞Δπ√§√°√™ .......26 ..........1 æÀÃπ∞Δƒ√™..........................................32 ..........1 ø.ƒ.§. .................................................33 ..........2 ™‡ÓÔÏÔ ¡ÔÌ·Ú¯›·˜ .............................................3 30 ¡√ª∞ƒÃπ∞: ∫∞μ∞§∞™ (∫ø¢: 200) ∞∫Δπ¡√¢π∞°¡ø™Δ∏™ .............................03 ..........2 °À¡∞π∫√§√°√™....................................08 ..........1 ¢∂ƒª∞Δ√§√°√™-∞ºƒ√¢π™π√§√°√™ ........09 ..........1 ∂¡¢√∫ƒπ¡√§√°√™ ...............................10 ..........2 ∫∞ƒ¢π√§√°√™......................................11 ..........2 ªπ∫ƒ√μπ√§√°√™..................................13 ..........2 √¢√¡Δπ∞Δƒ√™......................................34 ..........3 √ƒ£√¶∂¢π∫√™.....................................17 ..........1 √Àƒ√§√°√™ ........................................18 ..........1 √º£∞§ªπ∞Δƒ√™...................................19 ..........1 ¶∞£√§√°√™ ‹ °∂¡π∫∏™ π∞Δƒπ∫∏™ .........21 ..........5 ¶∞π¢π∞Δƒ√™ .........................................22 ..........1 Ã∂πƒ√Àƒ°√™ ........................................30 ..........1 ™‡ÓÔÏÔ ¡ÔÌ·Ú¯›·˜ .............................................2 23 ¡√ª∞ƒÃπ∞: •∞¡£∏™ (∫ø¢: 360) ªπ∫ƒ√μπ√§√°√™..................................13 ..........1 √Àƒ√§√°√™ ........................................18 ..........1 2 ™‡ÓÔÏÔ ¡ÔÌ·Ú¯›·˜ ...............................................2 ¡√ª∞ƒÃπ∞: ƒ√¢√¶∏™ (∫ø¢: 410) √¢√¡Δπ∞Δƒ√™......................................34 ..........1 √ƒ£√¶∂¢π∫√™.....................................17 ..........1 ¶∞£√§√°√™ ‹ °∂¡π∫∏™ π∞Δƒπ∫∏™ .........21 ..........2 Ã∂πƒ√Àƒ°√™ ........................................30 ..........1 ™‡ÓÔÏÔ ¡ÔÌ·Ú¯›·˜ ...............................................5 5 ¡√ª∞ƒÃπ∞: ∂Àμ√π∞™ (∫ø¢: 110) ∞∫Δπ¡√¢π∞°¡ø™Δ∏™ .............................03 ..........1 °∞™Δƒ∂¡Δ∂ƒ√§√°√™ ............................07 ..........1 °À¡∞π∫√§√°√™....................................08 ..........2 ∫∞ƒ¢π√§√°√™......................................11 ..........3 ªπ∫ƒ√μπ√§√°√™..................................13 ..........1 ¡∂Àƒ√§√°√™ ......................................14 ..........1 √¢√¡Δπ∞Δƒ√™......................................34 ..........2 √ƒ£√¶∂¢π∫√™.....................................17 ..........3 ¶∞£√§√°√™ ‹ °∂¡π∫∏™ π∞Δƒπ∫∏™ .........21 ..........4

∂π¢π∫√Δ∏Δ∞

∫ø¢. ∞ƒπ£ª√™ ∂π¢/Δ∞™ £∂™∂ø¡ ¶∞π¢π∞Δƒ√™ .........................................22 ..........3 Ã∂πƒ√Àƒ°√™ ........................................30 ..........1 ™‡ÓÔÏÔ ¡ÔÌ·Ú¯›·˜ .............................................2 22 ¡√ª∞ƒÃπ∞: ∂ÀƒÀΔ∞¡π∞™ (∫ø¢: 120) ∫∞ƒ¢π√§√°√™......................................11 ..........1 ¶∞£√§√°√™ ‹ °∂¡π∫∏™ π∞Δƒπ∫∏™ .........21 ..........1 ™‡ÓÔÏÔ ¡ÔÌ·Ú¯›·˜ ...............................................2 2 ¡√ª∞ƒÃπ∞: ºø∫π¢∞™ (∫ø¢: 470) ∫∞ƒ¢π√§√°√™......................................11 ..........1 √¢√¡Δπ∞Δƒ√™......................................34 ..........1 ™‡ÓÔÏÔ ¡ÔÌ·Ú¯›·˜ ...............................................2 2 ¡√ª∞ƒÃπ∞: º£πøΔπ¢∞™ (∫ø¢: 450) °∞™Δƒ∂¡Δ∂ƒ√§√°√™ ............................07 ..........1 °À¡∞π∫√§√°√™....................................08 ..........1 ¢∂ƒª∞Δ√§√°√™-∞ºƒ√¢π™π√§√°√™ ........09 ..........1 ∫∞ƒ¢π√§√°√™......................................11 ..........1 ªπ∫ƒ√μπ√§√°√™..................................13 ..........1 √¢√¡Δπ∞Δƒ√™......................................34 ..........4 √ƒ£√¶∂¢π∫√™.....................................17 ..........1 ¶∞£√§√°√™ ‹ °∂¡π∫∏™ π∞Δƒπ∫∏™ .........21 ..........2 Ã∂πƒ√Àƒ°√™ ........................................30 ..........1 ™‡ÓÔÏÔ ¡ÔÌ·Ú¯›·˜ .............................................1 13 ¡√ª∞ƒÃπ∞: ª∞°¡∏™π∞™ (∫ø¢: 340) ∞∫Δπ¡√¢π∞°¡ø™Δ∏™ .............................03 ..........1 °∞™Δƒ∂¡Δ∂ƒ√§√°√™ ............................07 ..........1 ¢∂ƒª∞Δ√§√°√™-∞ºƒ√¢π™π√§√°√™ ........09 ..........1 ∫∞ƒ¢π√§√°√™......................................11 ..........4 ∫ÀΔΔ∞ƒ√§√°√™ ...................................12 ..........1 √¢√¡Δπ∞Δƒ√™......................................34 ..........5 √ƒ£√¶∂¢π∫√™.....................................17 ..........3 √º£∞§ªπ∞Δƒ√™...................................19 ..........2 ¶∞£√§√°√™ ‹ °∂¡π∫∏™ π∞Δƒπ∫∏™ .........21 ..........7 ¶∞π¢π∞Δƒ√™ .........................................22 ..........1 Ã∂πƒ√Àƒ°√™ ........................................30 ..........2 ø.ƒ.§. .................................................33 ..........3 ™‡ÓÔÏÔ ¡ÔÌ·Ú¯›·˜ .............................................3 31 ¡√ª∞ƒÃπ∞: Δƒπ∫∞§ø¡ (∫ø¢: 440) °∞™Δƒ∂¡Δ∂ƒ√§√°√™ ............................07 ..........1 ªπ∫ƒ√μπ√§√°√™..................................13 ..........1 ¡∂Àƒ√§√°√™ ......................................14 ..........1 √¢√¡Δπ∞Δƒ√™......................................34 ..........1 √Àƒ√§√°√™ ........................................18 ..........1 ¶∞£√§√°√™ ‹ °∂¡π∫∏™ π∞Δƒπ∫∏™ .........21 ..........7 ¶∞π¢π∞Δƒ√™ .........................................22 ..........1 ¶¡∂Àª√¡√§√°√™-ºÀª∞Δπ√§√°√™ .......26 ..........1 ƒ∂Àª∞Δ√§√°√™ ..................................28 ..........1 ø.ƒ.§. .................................................33 ..........1 16 ™‡ÓÔÏÔ ¡ÔÌ·Ú¯›·˜ .............................................1 ¡√ª∞ƒÃπ∞: ∑∞∫À¡£√À (∫ø¢: 130) ∫∞ƒ¢π√§√°√™......................................11 ..........1 ªπ∫ƒ√μπ√§√°√™..................................13 ..........1 √¢√¡Δπ∞Δƒ√™......................................34 ..........1 ¶¡∂Àª√¡√§√°√™-ºÀª∞Δπ√§√°√™ .......26 ..........1 ¶∞£√§√°√™ ‹ °∂¡π∫∏™ π∞Δƒπ∫∏™ .........21 ..........1 √Àƒ√§√°√™ ........................................18 ..........1 ™‡ÓÔÏÔ ¡ÔÌ·Ú¯›·˜ ...............................................6 6 ¡√ª∞ƒÃπ∞: ∫∂ƒ∫Àƒ∞™ (∫ø¢: 230) °À¡∞π∫√§√°√™....................................08 ..........2 ¢∂ƒª∞Δ√§√°√™-∞ºƒ√¢π™π√§√°√™ ........09 ..........1 ∫∞ƒ¢π√§√°√™......................................11 ..........1 √¢√¡Δπ∞Δƒ√™......................................34 ..........1 √ƒ£√¢√¡Δπ∫√™...................................35 ..........1 √ƒ£√¶∂¢π∫√™.....................................17 ..........1 ¶∞£√§√°√™ ‹ °∂¡π∫∏™ π∞Δƒπ∫∏™ .........21 ..........6 ¶∞π¢π∞Δƒ√™ .........................................22 ..........1 Ã∂πƒ√Àƒ°√™ ........................................30 ..........2 ™‡ÓÔÏÔ ¡ÔÌ·Ú¯›·˜ .............................................1 16 ¡√ª∞ƒÃπ∞: ∫∂º∞§§∏¡π∞™ (∫ø¢: 240) °À¡∞π∫√§√°√™....................................08 ..........1 √¢√¡Δπ∞Δƒ√™......................................34 ..........1 √ƒ£√¶∂¢π∫√™.....................................17 ..........1 ¶∞£√§√°√™ ‹ °∂¡π∫∏™ π∞Δƒπ∫∏™ .........21 ..........1 ¶¡∂Àª√¡√§√°√™-ºÀª∞Δπ√§√°√™ .......26 ..........2 ™‡ÓÔÏÔ ¡ÔÌ·Ú¯›·˜ ...............................................6 6 ¡√ª∞ƒÃπ∞: §∂À∫∞¢∞™ (∫ø¢: 330) ¶∞π¢π∞Δƒ√™ .........................................22 ..........1 ™‡ÓÔÏÔ ¡ÔÌ·Ú¯›·˜ ...............................................1 1 ¡√ª∞ƒÃπ∞: ∞πΔø§√∞∫∞ƒ¡∞¡π∞™ (∫ø¢: 250) ∞∫Δπ¡√¢π∞°¡ø™Δ∏™ .............................03 ..........2 °À¡∞π∫√§√°√™....................................08 ..........2 ∫∞ƒ¢π√§√°√™......................................11 ..........2 ∫ÀΔΔ∞ƒ√§√°√™ ...................................12 ..........1 √¢√¡Δπ∞Δƒ√™......................................34 ..........4 √ƒ£√¶∂¢π∫√™.....................................17 ..........3 √º£∞§ªπ∞Δƒ√™...................................19 ..........1 ¶∞£√§√°√™ ‹ °∂¡π∫∏™ π∞Δƒπ∫∏™ .........21 ..........1 ¶∞π¢π∞Δƒ√™ .........................................22 ..........4 ¶¡∂Àª√¡√§√°√™-ºÀª∞Δπ√§√°√™ .......26 ..........2 Ã∂πƒ√Àƒ°√™ ........................................30 ..........1 ™‡ÓÔÏÔ ¡ÔÌ·Ú¯›·˜ .............................................2 23

™˘Ó¤¯ÂÈ· ÛÙË ÛÂÏ›‰· 40


40

ΔƒπΔ∏ 27 √∫Δøμƒπ√À 2009 ∂π¢π∫√Δ∏Δ∞

™˘Ó¤¯ÂÈ· ·fi ÛÂÏ›‰· 39 ∂π¢π∫√Δ∏Δ∞

∫ø¢. ∞ƒπ£ª√™ ∂π¢/Δ∞™ £∂™∂ø¡

¡√ª∞ƒÃπ∞: ∞Ã∞´∞™ (∫ø¢: 050) °À¡∞π∫√§√°√™....................................08 ..........2 ¢∂ƒª∞Δ√§√°√™-∞ºƒ√¢π™π√§√°√™ ........09 ..........5 ∂¡¢√∫ƒπ¡√§√°√™ ...............................10 ..........1 ∫∞ƒ¢π√§√°√™......................................11 ..........7 ¡∂Àƒ√§√°√™ ......................................14 ..........4 √¢√¡Δπ∞Δƒ√™......................................34 ..........8 √º£∞§ªπ∞Δƒ√™...................................19 ..........3 ¶∞£√§√°√™ ‹ °∂¡π∫∏™ π∞Δƒπ∫∏™ .........21 ..........8 ¶∞π¢π∞Δƒ√™ .........................................22 ..........4 ¶§∞™Δπ∫√™ Ã∂πƒ√Àƒ°√™ .......................25 ..........1 ¶¡∂Àª√¡√§√°√™-ºÀª∞Δπ√§√°√™ .......26 ..........3 Ã∂πƒ√Àƒ°√™ ........................................30 ..........1 æÀÃπ∞Δƒ√™..........................................32 ..........1 ø.ƒ.§. .................................................33 ..........1 ™‡ÓÔÏÔ ¡ÔÌ·Ú¯›·˜ .............................................4 49 ¡√ª∞ƒÃπ∞: ∏§∂π∞™ (∫ø¢: 140) °∞™Δƒ∂¡Δ∂ƒ√§√°√™ ............................07 ..........1 ∫∞ƒ¢π√§√°√™......................................11 ..........1 ªπ∫ƒ√μπ√§√°√™..................................13 ..........1 ¡∂Àƒ√§√°√™ ......................................14 ..........1 √¢√¡Δπ∞Δƒ√™......................................34 ..........2 √ƒ£√¶∂¢π∫√™.....................................17 ..........1 ¶∞£√§√°√™ ‹ °∂¡π∫∏™ π∞Δƒπ∫∏™ .........21 ..........4 ¶∞π¢π∞Δƒ√™ .........................................22 ..........1 ¶¡∂Àª√¡√§√°√™-ºÀª∞Δπ√§√°√™ .......26 ..........2 ™‡ÓÔÏÔ ¡ÔÌ·Ú¯›·˜ .............................................1 14 ¡√ª∞ƒÃπ∞: ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞ ∞£∏¡ø¡ (∫ø¢: 510) ∞°°∂π√Ã∂πƒ√Àƒ°√™ ..............................01 ..........1 ∞∫Δπ¡√¢π∞°¡ø™Δ∏™ .............................03 ........22 ∞∫Δπ¡√£∂ƒ∞¶∂ÀΔ∏™ ............................04 ..........1 ∞§§∂ƒ°π√§√°√™ ..................................05 ..........2 ∞¡∞π™£∏™π√§√°√™...............................06 ..........9 °∞™Δƒ∂¡Δ∂ƒ√§√°√™ ............................07 ........12 °¡∞£√Ã∂πƒ√Àƒ°√™ ..............................36 ..........1 °À¡∞π∫√§√°√™....................................08 ........61 ¢∂ƒª∞Δ√§√°√™-∞ºƒ√¢π™π√§√°√™ ........09 ........26 ∂¡¢√∫ƒπ¡√§√°√™ ...............................10 ..........7 ∫∞ƒ¢π√§√°√™......................................11 ........64 ∫ÀΔΔ∞ƒ√§√°√™ ...................................12 ..........8 ªπ∫ƒ√μπ√§√°√™..................................13 ........38 ¡∂Àƒ√§√°√™ ......................................14 ..........6 ¡∂Àƒ√Ã∂πƒ√Àƒ°√™ ..............................15 ..........3 ¡∂ºƒ√§√°√™ ......................................16 ..........1 √¢√¡Δπ∞Δƒ√™......................................34 ......129 √ƒ£√¢√¡Δπ∫√™...................................35 ..........4 √ƒ£√¶∂¢π∫√™.....................................17 ........49 √Àƒ√§√°√™ ........................................18 ........15 √º£∞§ªπ∞Δƒ√™...................................19 ........27 ¶∞£√§√°√∞¡∞Δ√ª√™ .........................20 ..........4 ¶∞£√§√°√™ ‹ °∂¡π∫∏™ π∞Δƒπ∫∏™ .........21 ......114 ¶∞π¢π∞Δƒ√™ .........................................22 ........58 ¶∞π¢√Ã∂πƒ√Àƒ°√™ ...............................23 ..........4 ¶∞π¢√æÀÃπ∞Δƒ√™.................................24 ..........3 ¶§∞™Δπ∫√™ Ã∂πƒ√Àƒ°√™ .......................25 ..........2 ¶¡∂Àª√¡√§√°√™-ºÀª∞Δπ√§√°√™ .......26 ........37 ¶Àƒ∏¡π∫√™ .........................................27 ..........5 ƒ∂Àª∞Δ√§√°√™ ..................................28 ..........8 ºÀ™π∫∏™ π∞Δƒπ∫∏™ ∫∞π ∞¶√∫∞Δ∞™Δ∞™∏™ ..29 ..........1 Ã∂πƒ√Àƒ°√™ ........................................30 ........37 Ã∂πƒ√Àƒ°√™ £øƒ∞∫√™ .........................31 ..........3 æÀÃπ∞Δƒ√™..........................................32 ........11 ø.ƒ.§. .................................................33 ........25 ™‡ÓÔÏÔ ¡ÔÌ·Ú¯›·˜ ...........................................7 798 ¡√ª∞ƒÃπ∞: ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞ ∞. ∞ΔΔπ∫∏™ (∫ø¢: 511) °À¡∞π∫√§√°√™....................................08 ..........5 ¢∂ƒª∞Δ√§√°√™-∞ºƒ√¢π™π√§√°√™ ........09 ..........2 ∫∞ƒ¢π√§√°√™......................................11 ..........4

∫ø¢. ∞ƒπ£ª√™ ∂π¢/Δ∞™ £∂™∂ø¡ ªπ∫ƒ√μπ√§√°√™..................................13 ..........1 √¢√¡Δπ∞Δƒ√™......................................34 ..........7 √ƒ£√¶∂¢π∫√™.....................................17 ..........2 √Àƒ√§√°√™ ........................................18 ..........1 √º£∞§ªπ∞Δƒ√™...................................19 ..........2 ¶∞£√§√°√™ ‹ °∂¡π∫∏™ π∞Δƒπ∫∏™ .........21 ........15 ¶∞π¢π∞Δƒ√™ .........................................22 ..........4 ¶¡∂Àª√¡√§√°√™-ºÀª∞Δπ√§√°√™ .......26 ..........2 Ã∂πƒ√Àƒ°√™ ........................................30 ..........2 æÀÃπ∞Δƒ√™..........................................32 ..........1 ø.ƒ.§. .................................................33 ..........1 ™‡ÓÔÏÔ ¡ÔÌ·Ú¯›·˜ .............................................4 49 ¡√ª∞ƒÃπ∞: ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞ ¢. ∞ΔΔπ∫∏™ (∫ø¢: 512) ∞∫Δπ¡√¢π∞°¡ø™Δ∏™ .............................03 ..........1 °∞™Δƒ∂¡Δ∂ƒ√§√°√™ ............................07 ..........1 ∫∞ƒ¢π√§√°√™......................................11 ..........2 ªπ∫ƒ√μπ√§√°√™..................................13 ..........2 ¡∂Àƒ√§√°√™ ......................................14 ..........1 √¢√¡Δπ∞Δƒ√™......................................34 ..........1 √º£∞§ªπ∞Δƒ√™...................................19 ..........1 ¶∞£√§√°√™ ‹ °∂¡π∫∏™ π∞Δƒπ∫∏™ .........21 ..........3 ¶∞π¢π∞Δƒ√™ .........................................22 ..........3 Ã∂πƒ√Àƒ°√™ ........................................30 ..........2 æÀÃπ∞Δƒ√™..........................................32 ..........1 ø.ƒ.§. .................................................33 ..........1 ™‡ÓÔÏÔ ¡ÔÌ·Ú¯›·˜ .............................................1 19 ¡√ª∞ƒÃπ∞: ∞ƒ°√§π¢∞™ (∫ø¢: 020) ∫∞ƒ¢π√§√°√™......................................11 ..........2 ªπ∫ƒ√μπ√§√°√™..................................13 ..........1 √ƒ£√¶∂¢π∫√™.....................................17 ..........1 √Àƒ√§√°√™ ........................................18 ..........1 ¶∞£√§√°√™ ‹ °∂¡π∫∏™ π∞Δƒπ∫∏™ .........21 ..........3 ™‡ÓÔÏÔ ¡ÔÌ·Ú¯›·˜ ...............................................8 8 ¡√ª∞ƒÃπ∞: ∞ƒ∫∞¢π∞™ (∫ø¢: 030) ∞∫Δπ¡√¢π∞°¡ø™Δ∏™ .............................03 ..........1 °∞™Δƒ∂¡Δ∂ƒ√§√°√™ ............................07 ..........1 ∫∞ƒ¢π√§√°√™......................................11 ..........2 √¢√¡Δπ∞Δƒ√™......................................34 ..........2 √ƒ£√¶∂¢π∫√™.....................................17 ..........1 ¶∞£√§√°√™ ‹ °∂¡π∫∏™ π∞Δƒπ∫∏™ .........21 ..........2 ¶∞π¢π∞Δƒ√™ .........................................22 ..........2 11 ™‡ÓÔÏÔ ¡ÔÌ·Ú¯›·˜ .............................................1 ¡√ª∞ƒÃπ∞: ∫√ƒπ¡£π∞™ (∫ø¢: 270) °∞™Δƒ∂¡Δ∂ƒ√§√°√™ ............................07 ..........1 °À¡∞π∫√§√°√™....................................08 ..........1 ¢∂ƒª∞Δ√§√°√™-∞ºƒ√¢π™π√§√°√™ ........09 ..........1 ∫∞ƒ¢π√§√°√™......................................11 ..........1 √ƒ£√¶∂¢π∫√™.....................................17 ..........1 √Àƒ√§√°√™ ........................................18 ..........1 √º£∞§ªπ∞Δƒ√™...................................19 ..........1 ¶∞£√§√°√™ ‹ °∂¡π∫∏™ π∞Δƒπ∫∏™ .........21 ..........4 æÀÃπ∞Δƒ√™..........................................32 ..........1 ø.ƒ.§. .................................................33 ..........1 ™‡ÓÔÏÔ ¡ÔÌ·Ú¯›·˜ .............................................1 13 ¡√ª∞ƒÃπ∞ §∞∫ø¡π∞™ (∫ø¢: 290) ∞∫Δπ¡√¢π∞°¡ø™Δ∏™ .............................03 ..........1 ∫∞ƒ¢π√§√°√™......................................11 ..........1 ¶∞£√§√°√™ ‹ °∂¡π∫∏™ π∞Δƒπ∫∏™ .........21 ..........3 ¶∞π¢π∞Δƒ√™ .........................................22 ..........1 Ã∂πƒ√Àƒ°√™ ........................................30 ..........1 ™‡ÓÔÏÔ ¡ÔÌ·Ú¯›·˜ ...............................................7 7 ¡√ª∞ƒÃπ∞: ª∂™™∏¡π∞™ (∫ø¢: 350) ∂¡¢√∫ƒπ¡√§√°√™ ...............................10 ..........1 ∫∞ƒ¢π√§√°√™......................................11 ..........1 ªπ∫ƒ√μπ√§√°√™..................................13 ..........2 √¢√¡Δπ∞Δƒ√™......................................34 ..........5 √ƒ£√¶∂¢π∫√™.....................................17 ..........2

¶ƒ√™√¡Δ∞ ¢π√ƒπ™ª√À I. °∂¡π∫∞ ¶ƒ√™√¡Δ∞ ¢π√ƒπ™ª√À √È ˘Ô„‹ÊÈÔÈ Ú¤ÂÈ: 1. ¡· ¤¯Ô˘Ó ÙËÓ ∂ÏÏËÓÈ΋ Èı·Á¤ÓÂÈ· ‹ Èı·Á¤ÓÂÈ· ÎÚ¿ÙÔ˘˜ - ̤ÏÔ˘˜ Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ŒÓˆÛ˘. 2. ¡· Â›Ó·È ˘ÁÈ›˜ Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 7 ÙÔ˘ Ó.3528/2007 (º∂∫ ∞’26), 3. ∫·Ù¿ ÙÔ ¯ÚfiÓÔ Ï‹Íˆ˜ Ù˘ ÚÔıÂÛÌ›·˜ ˘Ô‚ÔÏ‹˜ ÙˆÓ ·ÈÙ‹ÛÂˆÓ Î·È Î·Ù¿ ÙÔÓ ¯ÚfiÓÔ ÙÔ˘ ‰ÈÔÚÈÛÌÔ‡: ·) Ó· ÌËÓ ¤¯Ô˘Ó ηٷ‰ÈηÛÙ› ÁÈ· ηÎÔ‡ÚÁËÌ· Î·È Û ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ÔÈÓ‹ ÁÈ· ÎÏÔ‹, ˘ÂÍ·›ÚÂÛË (ÎÔÈÓ‹ Î·È ÛÙËÓ ˘ËÚÂÛ›·), ·¿ÙË, Â΂›·ÛË, Ï·ÛÙÔÁÚ·Ê›·, ‰ˆÚÔ‰ÔΛ·, ηٷ›ÂÛË, ·ÈÛÙ›· ÂÚ› ÙËÓ ˘ËÚÂÛ›·, ·Ú¿‚·ÛË Î·ı‹ÎÔÓÙÔ˜, ηı’ ˘ÔÙÚÔ‹ Û˘ÎÔÊ·ÓÙÈ΋ ‰˘ÛÊ‹ÌËÛË, ηıÒ˜ Î·È ÁÈ· ÔÔÈÔ‰‹ÔÙ ¤ÁÎÏËÌ· ηٿ Ù˘ ÁÂÓÂÙ‹ÛÈ·˜ ÂÏ¢ıÂÚ›·˜ ‹ ¤ÁÎÏËÌ· ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÂÎÌÂÙ¿ÏÏ¢Û˘ Ù˘ ÁÂÓÂÙ‹ÛÈ·˜ ˙ˆ‹˜, ‚) Ó· ÌËÓ ¤¯Ô˘Ó ·Ú·ÂÌÊı› Ì ÙÂÏÂÛ›‰ÈÎÔ ‚Ô‡ÏÂ˘Ì· ÁÈ· ηÎÔ‡ÚÁËÌ· ‹ ÁÈ· ÏËÌ̤ÏËÌ· Ù˘ ÂÚ›ÙˆÛ˘ ·’, ¤ÛÙˆ Î·È ·Ó ÙÔ ·‰›ÎËÌ· ¤¯ÂÈ ·Ú·ÁÚ·Ê›, Á) ÏfiÁˆ ηٷ‰›Î˘, Ó· ÌËÓ ¤¯Ô˘Ó ÛÙÂÚËı› Ù· ÔÏÈÙÈο ÙÔ˘˜ ‰ÈηÈÒÌ·Ù· Î·È ÁÈ· fiÛÔ ¯ÚfiÓÔ ‰È·ÚΛ Ë ÛÙ¤ÚËÛË ·˘Ù‹, ‰) Ó· ÌËÓ ÙÂÏÔ‡Ó ˘fi ÛÙÂÚËÙÈ΋ ‰ÈηÛÙÈ΋ Û˘Ì·Ú¿ÛÙ·ÛË (Ï‹Ú˘ ‹ ÌÂÚÈ΋), ˘fi ÂÈÎÔ˘ÚÈ΋ ‰ÈηÛÙÈ΋ Û˘Ì·Ú¿ÛÙ·ÛË (Ï‹Ú˘ ‹ ÌÂÚÈ΋) ‹ Î·È ˘fi ÙȘ ‰‡Ô ·˘Ù¤˜ ηٷÛÙ¿ÛÂȘ, Â) Ó· ÌËÓ ¤¯Ô˘Ó ·ÔÏ˘ı› ·fi ÙÔ π.∫.∞. - ∂.Δ.∞.ª. ÂÍ·ÈÙ›·˜ ÂÈı·Ú¯ÈÎÔ‡ ·Ú·ÙÒÌ·ÙÔ˜ Ì ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ·ÚÌfi‰ÈÔ˘ ˘ËÚÂÛÈ·ÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘, ÛÙ) Ó· ÌËÓ ¤¯ÂÈ Î·Ù·ÁÁÂÏı› Ë Û‡Ì‚·ÛË ·fi ÙÔ π.∫.∞. - ∂.Δ.∞.ª. ÁÈ· ·ÓÙÈÛ˘Ì‚·ÙÈ΋ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ ·fi ‰fiÏÔ ‹ ·Ì¤ÏÂÈ· Ô˘ ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÙ·È ·fi ¤ÁÁÚ·Ê· ÛÙÔȯ›· ÙÔ˘ π‰Ú‡Ì·ÙÔ˜ ‹ ·fi ‰ÈηÛÙÈ΋ ·fiÊ·ÛË Î·È ‰ÂÓ ˘ËÚÂÙÔ‡Ó Û‹ÌÂÚ·. Δ· ·Ú·¿Óˆ Â Î·È Û٠Έχ̷ٷ ÈÛ¯‡Ô˘Ó Î·È ÛÙȘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ÚÔ¸ËÚÂÛ›·˜ Û ¿ÏÏÔ˘˜ ÊÔÚ›˜ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ·ÛÊ¿ÏÈÛ˘ ‹ ÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ. ˙) Ó· ÌËÓ ¤¯Ô˘Ó Û ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ÙÂÏÂÛ›‰ÈΘ ·ÔÊ¿ÛÂȘ ÙˆÓ ÔÈΛˆÓ ÂÈı·Ú¯ÈÎÒÓ ÔÚÁ¿ÓˆÓ Ì ÙȘ Ôԛ˜ ¤¯ÂÈ ÂÈ‚ÏËı› ÚÔÛˆÚÈÓ‹ ·‡ÛË ÂÍ·Û΋Ûˆ˜ ÙÔ˘ È·ÙÚÈÎÔ‡ Â·ÁÁ¤ÏÌ·ÙÔ˜, Ë) Ó· ÌËÓ ÌÂÙ¤¯Ô˘Ó Û ÂÙ·ÈÚ›˜ Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ¿ÚıÚÔ 32 ÙÔ˘ Ó.3528/2007, ı) Ó· ÌËÓ ¤¯Ô˘Ó ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ۯ¤ÛË Ì ȉȈÙÈ΋ ÎÏÈÓÈ΋ ‹ ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈÔ Û˘Ì‚Â‚ÏË̤ӷ Ì ÙÔ π.∫.∞. -∂.Δ.∞.ª., È) Ó· ÌËÓ Î·Ù¤¯Ô˘Ó ¤ÌÌÈÛıË ı¤ÛË Û ¿ÏÏË ‰ËÌfiÛÈ· ˘ËÚÂÛ›· ‹ Û ÓÔÌÈÎfi ÚfiÛˆÔ ‰ËÌÔÛ›Ô˘ ‹ ȉȈÙÈÎÔ‡ ‰Èη›Ô˘. 4. √È ¿Ó‰Ú˜ Ó· ¤¯Ô˘Ó ÂÎÏËÚÒÛÂÈ ÙȘ ÛÙÚ·ÙȈÙÈΤ˜ ÙÔ˘˜ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ ‹ Ó· ¤¯Ô˘Ó ··ÏÏ·Á› ÓfiÌÈÌ· ·fi ·˘Ù¤˜. ππ. ΔÀ¶π∫∞ ¶ƒ√™√¡Δ∞ ¢π√ƒπ™ª√À ∞.¶∂ π∞Δƒø¡ ·/· ΔÀ¶π∫∞ ¶ƒ√™√¡Δ∞ 1. ¶Ù˘¯›Ô ‹ ‰›ψ̷ π·ÙÚÈ΋˜ ∞∂π ‹ ÙÔ ÔÌÒÓ˘ÌÔ Ù˘¯›Ô ‹ ‰›ψ̷ ∂ÏÏËÓÈÎÔ‡ ∞ÓÔÈÎÙÔ‡ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ (∂.∞.¶.) ∞∂π ‹

∞·Ú·›ÙËÙ· ÚÔÛfiÓÙ· Ã

2. 3. 4.

5.

∂π¢π∫√Δ∏Δ∞

∫ø¢. ∞ƒπ£ª√™ ∂π¢/Δ∞™ £∂™∂ø¡ ¶∞£√§√°√™ ‹ °∂¡π∫∏™ π∞Δƒπ∫∏™ .........21 ..........5 ¶¡∂Àª√¡√§√°√™-ºÀª∞Δπ√§√°√™ .......26 ..........1 ™‡ÓÔÏÔ ¡ÔÌ·Ú¯›·˜ .............................................1 17 ¡√ª∞ƒÃπ∞: §∂™μ√À (∫ø¢: 320) ¢∂ƒª∞Δ√§√°√™-∞ºƒ√¢π™π√§√°√™ ........09 ..........1 ∫∞ƒ¢π√§√°√™......................................11 ..........1 √¢√¡Δπ∞Δƒ√™......................................34 ..........1 ¶∞£√§√°√™ ‹ °∂¡π∫∏™ π∞Δƒπ∫∏™ .........21 ..........4 ¶∞π¢π∞Δƒ√™ .........................................22 ..........1 ¶¡∂Àª√¡√§√°√™-ºÀª∞Δπ√§√°√™ .......26 ..........1 ™‡ÓÔÏÔ ¡ÔÌ·Ú¯›·˜ ...............................................9 9 ¡√ª∞ƒÃπ∞: ™∞ª√À (∫ø¢: 420) √¢√¡Δπ∞Δƒ√™......................................34 ..........1 ¶∞£√§√°√™ ‹ °∂¡π∫∏™ π∞Δƒπ∫∏™ .........21 ..........1 ™‡ÓÔÏÔ ¡ÔÌ·Ú¯›·˜ ...............................................2 2 ¡√ª∞ƒÃπ∞: Ãπ√À (∫ø¢: 500) ∞∫Δπ¡√¢π∞°¡ø™Δ∏™ .............................03 ..........1 √ƒ£√¶∂¢π∫√™.....................................17 ..........1 √º£∞§ªπ∞Δƒ√™...................................19 ..........1 ¶∞£√§√°√™ ‹ °∂¡π∫∏™ π∞Δƒπ∫∏™ .........21 ..........1 ™‡ÓÔÏÔ ¡ÔÌ·Ú¯›·˜ ............................................... 4 ¡√ª∞ƒÃπ∞: ¢ø¢∂∫∞¡∏™√À À¶√∫/ª∞ ∫∞§Àª¡√À (∫ø¢: 091) °À¡∞π∫√§√°√™....................................08 ..........1 ∫∞ƒ¢π√§√°√™......................................11 ..........1 ¶∞π¢π∞Δƒ√™ .........................................22 ..........1 ¶∞£√§√°√™ ‹ °∂¡π∫∏™ π∞Δƒπ∫∏™ .........21 ..........1 À¶√∫/ª∞ §∂ƒ√À (∫ø¢: 091) √¢√¡Δπ∞Δƒ√™......................................34 ..........1 ¡√ª. ª√¡. À°∂π∞™ ƒ√¢√À (∫ø¢: 090) ¢∂ƒª∞Δ√§√°√™-∞ºƒ√¢π™π√§√°√™ ........09 ..........2 ∫∞ƒ¢π√§√°√™......................................11 ..........1 ªπ∫ƒ√μπ√§√°√™..................................13 ..........3 √º£∞§ªπ∞Δƒ√™...................................19 ..........2 ¶∞£√§√°√™ ‹ °∂¡π∫∏™ π∞Δƒπ∫∏™ .........21 ..........3 ¶∞π¢π∞Δƒ√™ .........................................22 ..........2 ¶¡∂Àª√¡√§√°√™ ...............................26 ..........1 ø.ƒ.§. .................................................33 ..........1 Δ√¶. ª√¡. À°∂π∞™ ∫ø (∫ø¢: 093) √¢√¡Δπ∞Δƒ√™......................................34 ..........1 ¶∞£√§√°√™ ‹ °∂¡π∫∏™ π∞Δƒπ∫∏™ .........21 ..........1 ¶¡∂Àª√¡√§√°√™ ...............................26 ..........1 ø.ƒ.§. .................................................33 ..........1 ™‡ÓÔÏÔ ¡ÔÌ·Ú¯›·˜ .............................................2 24 ¡√ª∞ƒÃπ∞: ∫À∫§∞¢ø¡ À¶√∫/ª∞ ªÀ∫√¡√À (∫ø¢: 280) ¶∞£√§√°√™ ‹ °∂¡π∫∏™ π∞Δƒπ∫∏™ .........21 ..........1 À¶√∫/ª∞ ¡∞•√À (∫ø¢: 285) ¶∞π¢π∞Δƒ√™ .........................................22 ..........2 Ã∂πƒ√Àƒ°√™ ........................................30 ..........1 ¡√ª. ª√¡. À°∂π∞™ ∂ƒª/§∏™ ™Àƒ√À (∫ø¢: 280) ¶∞£√§√°√™ ‹ °∂¡π∫∏™ π∞Δƒπ∫∏™ .........21 ..........2 ¶∞π¢π∞Δƒ√™ .........................................22 ..........1 ø.ƒ.§. .................................................33 ..........1 ¶∞ƒ/ª∞ Δ∏¡√À (∫ø¢: 287) ¶∞£√§√°√™ ‹ °∂¡π∫∏™ π∞Δƒπ∫∏™ .........21 ..........1 ™‡ÓÔÏÔ ¡ÔÌ·Ú¯›·˜ ...............................................9 9 ¡√ª∞ƒÃπ∞: ∏ƒ∞∫§∂π√À (∫ø¢: 160) ∞∫Δπ¡√¢π∞°¡ø™Δ∏™ .............................03 ..........1 ∞§§∂ƒ°π√§√°√™ ..................................05 ..........1 °∞™Δƒ∂¡Δ∂ƒ√§√°√™ ............................07 ..........1 °À¡∞π∫√§√°√™....................................08 ..........1 ∫∞ƒ¢π√§√°√™......................................11 ..........2 ªπ∫ƒ√μπ√§√°√™..................................13 ..........2

¶ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ ™Ô˘‰ÒÓ ∂ÈÏÔÁ‹˜ (¶.™.∂.) ∞∂π Ù˘ Ë̉·‹˜ ‹ ÈÛfiÙÈÌÔ˜ Ù›ÙÏÔ˜ Û¯ÔÏÒÓ Ù˘ Ë̉·‹˜ ‹ ·ÏÏÔ‰·‹˜, ·ÓÙ›ÛÙÔȯ˘ ÂȉÈÎfiÙËÙ·˜ Õ‰ÂÈ· ·Û΋Ûˆ˜ È·ÙÚÈÎÔ‡ Â·ÁÁ¤ÏÌ·ÙÔ˜ Õ‰ÂÈ· ¯ÚËÛÈÌÔÔ›ËÛ˘ Ù›ÙÏÔ˘ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ˘ È·ÙÚÈ΋˜ ÂȉÈÎfiÙËÙ·˜ ∂ÎÏ‹ÚˆÛË Ù˘ ˘Ô¯ÚˆÙÈ΋˜ ¿ÛÎËÛ˘ ˘ËÚÂÛ›·˜ ˘·›ıÚÔ˘ (Ó.‰. 67/1968 (º∂∫ ∞’ 303)), ·Ô‰ÂÈÎÓ˘fiÌÂÓ˘ Ì ‚‚·›ˆÛË ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ ÀÁ›·˜ Î·È ∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜ ∞ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë˜ ‹ ‚‚·›ˆÛË ÙÔ˘ π‰›Ô˘ ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ fiÙÈ ‰ÂÓ ··ÈÙ›ٷÈ. μ‚·›ˆÛË È‰ÈfiÙËÙ·˜ ̤ÏÔ˘˜ π·ÙÚÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘.

μ. ¶∂ √¢√¡Δπ∞Δƒø¡ ·/· ΔÀ¶π∫∞ ¶ƒ√™√¡Δ∞ 1. ¶Ù˘¯›Ô ‹ ‰›ψ̷ √‰ÔÓÙÈ·ÙÚÈ΋˜ ∞∂π ‹ ÙÔ ÔÌÒÓ˘ÌÔ Ù˘¯›Ô ‹ ‰›ψ̷ ∂ÏÏËÓÈÎÔ‡ ∞ÓÔÈÎÙÔ‡ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ (∂.∞.¶.) ∞∂π ‹ ¶ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ ™Ô˘‰ÒÓ ∂ÈÏÔÁ‹˜ (¶.™.∂) ∞∂π Ù˘ Ë̉·‹˜ ‹ ÈÛfiÙÈÌÔ˜ Ù›ÙÏÔ˜ Û¯ÔÏÒÓ Ù˘ Ë̉·‹˜ ‹ ·ÏÏÔ‰·‹˜, ·ÓÙ›ÛÙÔȯ˘ ÂȉÈÎfiÙËÙ·˜ 2. Õ‰ÂÈ· ·Û΋Ûˆ˜ Ô‰ÔÓÙÈ·ÙÚÈÎÔ‡ Â·ÁÁ¤ÏÌ·ÙÔ˜ 3. μ‚·›ˆÛË È‰ÈfiÙËÙ·˜ ̤ÏÔ˘˜ √‰ÔÓÙÈ·ÙÚÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘

à à à Ã

∞·Ú·›ÙËÙ· ÚÔÛfiÓÙ· à à Ã

¢π∫∞π√§√°∏Δπ∫∞ ™Àªª∂Δ√Ã∏™ (¶ƒ∂¶∂π ¡∞ π™ÃÀ√À¡ ∫∞Δ∞ Δ∏¡ ∏ª∂ƒ√ª∏¡π∞ §∏•∂ø™ Δ∏™ ¶ƒ√£∂™ªπ∞™ À¶√μ√§∏™ Δø¡ ∞πΔ∏™∂ø¡) √ ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ Ú¤ÂÈ Ó· ˘Ô‚¿ÏÂÈ: 1. ∞πΔ∏™∏ - ¢∏§ø™∏ Û ÂȉÈÎfi ¤ÓÙ˘Ô Ô˘ ¯ÔÚËÁÂ›Ù·È ÛÙÔ˘˜ ÂӉȷÊÂÚÔ̤ÓÔ˘˜. ΔÔ ¤ÓÙ˘Ô ·˘Ùfi Û˘ÌÏËÚÒÓÂÙ·È Ì ·ÎÚ›‚ÂÈ· Î·È Û fiÏ· Ù· ÛÙÔȯ›· Ô˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ. ∞ÈÙ‹ÛÂȘ Û ¿ÏÏÔ ¤ÓÙ˘Ô ‰ÂÓ Á›ÓÔÓÙ·È ‰ÂÎÙ¤˜. 2. ∂ÈÎ˘ÚˆÌ¤ÓË ÊˆÙÔÙ˘›· ÙˆÓ ‰‡Ô fi„ÂˆÓ ÙÔ˘ ·ÙÔÌÈÎÔ‡ ‰ÂÏÙ›Ô˘ Ù·˘ÙfiÙËÙ·˜. 3. ∞ÓÙ›ÁÚ·ÊÔ ¶Ù˘¯›Ô˘. 4. ∞¢∂π∂™ ∞™∫∏™∏™ ∂¶∞°°∂§ª∞Δ√™ ◊ ∞§§∂™ ∂¶∞°°∂§ª∞Δπ∫∂™ ∞¢∂π∂™: ∞ÓÙ›ÁÚ·ÊÔ ·fiÊ·Û˘ ¿‰ÂÈ·˜ ¿ÛÎËÛ˘ È·ÙÚÈÎÔ‡ ‹ Ô‰ÔÓÙÈ·ÙÚÈÎÔ‡ Â·ÁÁ¤ÏÌ·ÙÔ˜. ∞ÓÙ›ÁÚ·ÊÔ ·fiÊ·Û˘ ¯ÔÚ‹ÁËÛ˘ Ù›ÙÏÔ˘ ÂȉÈÎfiÙËÙ·˜ fiÔ˘ ··ÈÙ›ٷÈ. 5. μ∂μ∞πø™∂π™ - ¶π™Δ√¶√π∏Δπ∫∞: ∞. μ‚·›ˆÛË ÂÎÏ‹ÚˆÛ˘ Ù˘ ˘ËÚÂÛ›·˜ ˘·›ıÚÔ˘ ‹ ÓfiÌÈÌË ··ÏÏ·Á‹ ·˘Ù‹˜. μ. μ‚·›ˆÛË È‰ÈfiÙËÙ·˜ ̤ÏÔ˘˜ π·ÙÚÈÎÔ‡ ‹ √‰ÔÓÙÈ·ÙÚÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘, Ë ÔÔ›· ȉÈfiÙËÙ· Ú¤ÂÈ Ó· ˘Ê›ÛÙ·Ù·È ÙfiÛÔ Î·Ù¿ ÙÔÓ ¯ÚfiÓÔ ˘Ô‚ÔÏ‹˜ Ù˘ ·ÈÙ‹Ûˆ˜ Î·È Ù˘ ϋ͈˜ Ù˘ ÚÔıÂÛÌ›·˜ ˘Ô‚ÔÏ‹˜ ÙˆÓ ·ÈÙ‹ÛÂˆÓ fiÛÔ Î·È Î·Ù¿ ÙÔÓ ¯ÚfiÓÔ ‰ÈÔÚÈÛÌÔ‡. ª√ƒπ√¢√Δ√Àª∂¡∏ ¶ƒ√Ω¶∏ƒ∂™π∞ (Δƒ√¶√™ ∞¶√¢∂π•∏™ - ¶ƒ√Ω¶√£∂™∂π™). ∏ ÚÔ¸ËÚÂÛ›· οı ˘Ô„ËÊ›Ô˘ ‚·ıÌÔÏÔÁÂ›Ù·È Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ¿ÚıÚÔ 6 ÙÔ˘ ¶¢ 197/2008 (º∂∫ 261 ∞’).

∂π¢π∫√Δ∏Δ∞

∫ø¢. ∞ƒπ£ª√™ ∂π¢/Δ∞™ £∂™∂ø¡ √¢√¡Δπ∞Δƒ√™......................................34 ..........4 √ƒ£√¶∂¢π∫√™.....................................17 ..........2 √Àƒ√§√°√™ ........................................18 ..........1 ¶∞£√§√°√™ ‹ °∂¡π∫∏™ π∞Δƒπ∫∏™ .........21 ..........3 ¶∞π¢π∞Δƒ√™ .........................................22 ..........2 ¶¡∂Àª√¡√§√°√™-ºÀª∞Δπ√§√°√™ .......26 ..........1 ƒ∂Àª∞Δ√§√°√™ ..................................28 ..........1 æÀÃπ∞Δƒ√™..........................................32 ..........1 ™‡ÓÔÏÔ ¡ÔÌ·Ú¯›·˜ .............................................2 23 ¡√ª∞ƒÃπ∞: §∞™π£π√À (∫ø¢: 310) ∫∞ƒ¢π√§√°√™......................................11 ..........1 ¡∂Àƒ√§√°√™ ......................................14 ..........1 √¢√¡Δπ∞Δƒ√™......................................34 ..........1 ¶∞π¢π∞Δƒ√™ .........................................22 ..........1 ¶¡∂Àª√¡√§√°√™-ºÀª∞Δπ√§√°√™ .......26 ..........1 ¶∞£√§√°√™ ‹ °∂¡π∫∏™ π∞Δƒπ∫∏™ .........21 ..........1 ™‡ÓÔÏÔ ¡ÔÌ·Ú¯›·˜ ...............................................6 6 ¡√ª∞ƒÃπ∞: ƒ∂£Àª¡∏™ (∫ø¢: 400) °À¡∞π∫√§√°√™....................................08 ..........1 √¢√¡Δπ∞Δƒ√™......................................34 ..........2 √ƒ£√¶∂¢π∫√™.....................................17 ..........1 ¶∞π¢π∞Δƒ√™ .........................................22 ..........1 ™‡ÓÔÏÔ ¡ÔÌ·Ú¯›·˜ ...............................................5 5 ¡√ª∞ƒÃπ∞: Ã∞¡πø¡ (∫ø¢: 490) °∞™Δƒ∂¡Δ∂ƒ√§√°√™ ............................07 ..........1 °À¡∞π∫√§√°√™....................................08 ..........1 ∫∞ƒ¢π√§√°√™......................................11 ..........3 ¡∂Àƒ√§√°√™ ......................................14 ..........2 √¢√¡Δπ∞Δƒ√™......................................34 ..........3 √ƒ£√¶∂¢π∫√™.....................................17 ..........2 √Àƒ√§√°√™ ........................................18 ..........1 ¶∞£√§√°√™ ‹ °∂¡π∫∏™ π∞Δƒπ∫∏™ .........21 ..........3 ¶∞π¢π∞Δƒ√™ .........................................22 ..........3 ¶¡∂Àª√¡√§√°√™-ºÀª∞Δπ√§√°√™ .......26 ..........1 Ã∂πƒ√Àƒ°√™ ........................................30 ..........1 ™‡ÓÔÏÔ ¡ÔÌ·Ú¯›·˜ .............................................2 21 ¡√ª∞ƒÃπ∞: Ã∞§∫π¢π∫∏™ (∫ø¢: 480) ªπ∫ƒ√μπ√§√°√™..................................13 ..........1 √¢√¡Δπ∞Δƒ√™......................................34 ..........4 √º£∞§ªπ∞Δƒ√™...................................19 ..........1 ¶∞π¢π∞Δƒ√™ .........................................22 ..........1 ™‡ÓÔÏÔ ¡ÔÌ·Ú¯›·˜ ...............................................7 7 ¡√ª∞ƒÃπ∞: ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞ ¶∂πƒ∞π∞ (∫ø¢: 520) ∞∫Δπ¡√¢π∞°¡ø™Δ∏™ .............................03 ..........2 °∞™Δƒ∂¡Δ∂ƒ√§√°√™ ............................07 ..........3 °À¡∞π∫√§√°√™....................................08 ........10 ¢∂ƒª∞Δ√§√°√™-∞ºƒ√¢π™π√§√°√™ ........09 ..........5 ∂¡¢√∫ƒπ¡√§√°√™ ...............................10 ..........1 ∫∞ƒ¢π√§√°√™......................................11 ........17 ∫ÀΔΔ∞ƒ√§√°√™ ...................................12 ..........3 ªπ∫ƒ√μπ√§√°√™..................................13 ..........7 √¢√¡Δπ∞Δƒ√™......................................34 ........29 √ƒ£√¢√¡Δπ∫√™...................................35 ..........1 √ƒ£√¶∂¢π∫√™.....................................17 ..........6 √Àƒ√§√°√™ ........................................18 ..........3 √º£∞§ªπ∞Δƒ√™...................................19 ..........4 ¶∞£√§√°√™ ‹ °∂¡π∫∏™ π∞Δƒπ∫∏™ .........21 ........16 ¶∞π¢π∞Δƒ√™ .........................................22 ........11 ¶¡∂Àª√¡√§√°√™-ºÀª∞Δπ√§√°√™ .......26 ..........4 ƒ∂Àª∞Δ√§√°√™ ..................................28 ..........2 Ã∂πƒ√Àƒ°√™ ........................................30 ........12 æÀÃπ∞Δƒ√™..........................................32 ..........4 ø.ƒ.§. .................................................33 ..........1 ™‡ÓÔÏÔ ¡ÔÌ·Ú¯›·˜ ...........................................1 141

μπ√°ƒ∞ºπ∫√ ™∏ª∂πøª∞ μÈÔÁÚ·ÊÈÎfi ÛËÌ›ˆÌ· Û ÂȉÈÎfi ¤ÓÙ˘Ô ÂÚˆÙËÌ·ÙÔÏfiÁÈÔ Ô˘ ¯ÔÚËÁÂ›Ù·È ÛÙÔ˘˜ ÂӉȷÊÂÚÔ̤ÓÔ˘˜ ·fi ÙȘ ·ÚÌfi‰È˜ ˘ËÚÂۛ˜ ÙÔ˘ π.∫.∞. - ∂.Δ.∞.ª Î·È ÛÙÔ ÔÔ›Ô ·Ó·ÁÚ¿ÊÔÓÙ·È ÂÚÈÏËÙÈο Ù· ÚÔÛfiÓÙ· ÙÔ˘ ˘Ô„ËÊ›Ô˘. °È· ÙËÓ ·fi‰ÂÈÍË ÙˆÓ ÚÔÛfiÓÙˆÓ Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ÛÙÔ ‚ÈÔÁÚ·ÊÈÎfi ÛËÌ›ˆÌ·, ··ÈÙÂ›Ù·È Ë ˘Ô‚ÔÏ‹ ·fi ÙÔ˘˜ ÂӉȷÊÂÚÔ̤ÓÔ˘˜, ÂÈÛ‹ÌˆÓ ÈÛÙÔÔÈËÙÈÎÒÓ ‹ ‚‚·ÈÒÛˆÓ. ΔÔ ™∫∂π√¶π∫∞ - ∂.Δ.∞ª. ÌÔÚ› Ó· ˙ËÙ‹ÛÂÈ ·fi ÙÔÓ ÎÚÈÓfiÌÂÓÔ ˘Ô„‹ÊÈÔ ÙËÓ ÚÔÛÎfiÌÈÛË ÔÔÈ·Û‰‹ÔÙ Ï‹ÚÔ˘˜ ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋˜ ÂÚÁ·Û›·˜, Ë ÔÔ›· ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙÔ ‚ÈÔÁÚ·ÊÈÎfi ÙÔ˘ ÛËÌ›ˆÌ·. ™ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ˙ËÙËıÔ‡Ó ÔÈ ÂÈÛÙËÌÔÓÈΤ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜ ·fi ÙÔ ÔÈÎÂ›Ô ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ∂ÈÏÔÁ‹˜ (™∫∂π√¶π∫∞ -∂.Δ.∞ª.) Î·È Â›Ó·È Û ͤÓË ÁÏÒÛÛ·, Ú¤ÂÈ Ó· ˘Ô‚¿ÏÏÔÓÙ·È ÙfiÛÔ ÛÙÔ ÚˆÙfiÙ˘Ô fiÛÔ Î·È Â›ÛËÌ· ÌÂÙ·ÊÚ·Ṳ̂Ó˜ ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÁÏÒÛÛ·. Δ· ÎÚÈÙ‹ÚÈ· ‹ ÔÈ È‰ÈfiÙËÙ˜ Ô˘ ·Ó·ÁÚ¿ÊÔÓÙ·È ·fi ÙÔÓ ˘Ô„‹ÊÈÔ ÛÙËÓ ·›ÙËÛË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÙÔ˘ ÛÙË ‰È·‰Èηۛ· Ï‹ÚˆÛ˘ ı¤ÛÂˆÓ Ú¤ÂÈ Ó· ˘Ê›ÛÙ·ÓÙ·È Î·Ù¿ ÙËÓ ËÌÂÚÔÌËÓ›· ϋ͈˜ Ù˘ ÚÔıÂÛÌ›·˜ ˘Ô‚ÔÏ‹˜ ÙˆÓ ·ÈÙ‹ÛˆÓ. ∞fi ÙÔ ÂÚȯfiÌÂÓÔ ÙˆÓ ·Ô‰ÂÈÎÙÈÎÒÓ ÂÁÁÚ¿ÊˆÓ ‹ ‚‚·ÈÒÛÂˆÓ Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔ·ÙÂÈ fiÙÈ ÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ÎÚÈÙ‹ÚÈÔ ‹ ȉÈfiÙËÙ· ˘‹Ú¯Â ηٿ ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· Ë̤ڷ ϋ͈˜ Ù˘ ÚÔıÂÛÌ›·˜ ˘Ô‚ÔÏ‹˜ ÙˆÓ ·ÈÙ‹ÛˆÓ. ∞πΔ∏™∂π™ - ¢π∞¢π∫∞™π∞ - ¶ƒ√£∂™ªπ∞ ∏ ·›ÙËÛË ·¢ı‡ÓÂÙ·È ÛÙË ¢ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ π.∫.∞. - ∂.Δ.∞.ª. Î·È ˘Ô‚¿ÏÏÂÙ·È ÛÙÔ ·ÚÌfi‰ÈÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô Ô˘ ¤¯ÂÈ ÔÚÈÛı› ÁÈ· ÙËÓ ·Ú·Ï·‚‹ ÙˆÓ ·ÈÙ‹ÛÂˆÓ (°Ú·ÊÂ›Ô °ÂÓ. ¶ÚˆÙÔÎfiÏÏÔ˘, ∞Á. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ 8, ∞ı‹Ó·). ∞ÚÌfi‰ÈÔ˜ ˘¿ÏÏËÏÔ˜ ÁÈ· ·ÚÔ¯‹ ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ (°. ªÂӤ΢, ÙËÏ. 210 5224181 π∫∞ - ∂Δ∞ª - ¢ÈÔ›ÎËÛË). ™ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Ù·¯˘‰ÚÔÌÈ΋˜ ·ÔÛÙÔÏ‹˜ ÔÈ ˘Ô„‹ÊÈÔÈ Û˘ÌÏËÚÒÓÔ˘Ó ÛÙÔÓ Ê¿ÎÂÏÔ ÙËÓ ¤Ó‰ÂÈÍË “∞›ÙËÛË ÁÈ· ÙËÓ ÚÔ΋ڢÍË.......” . √ Ê¿ÎÂÏÔ˜ Ô˘ ı· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËı› ı· Â›Ó·È ·Ïfi˜ ÌÂÁ¤ıÔ˘˜ ∞4 Î·È fi¯È ÂȉÈÎfi˜ Ê¿ÎÂÏÔ˜ ∞™∂¶ POST, Ô˘ ‰È·Ó¤ÌÂÙ·È ·fi Ù· ∂§Δ∞, Ì ÙËÓ ¤Ó‰ÂÈÍË: π.∫.∞. - ∂.Δ.∞.ª. °π∞ Δ∏¡ ¶§∏ƒø™∏ £∂™∂ø¡ ¶∂ π∞Δƒø¡ ◊ ¶∂ √¢√¡Δπ∞Δƒø¡ Δ.£. 34215, 10210 ∞ı‹Ó·. √È ˘Ô„‹ÊÈÔÈ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÚÔÌËı‡ÔÓÙ·È Ù· ¤ÓÙ˘· ÙˆÓ ·ÈÙ‹ÛÂˆÓ ·fi ÙȘ ·ÚÌfi‰È˜ ˘ËÚÂۛ˜ Î·È ÙËÓ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· ÙÔ˘ π.∫.∞. - ∂.Δ.∞.ª. (www.ika.gr). ∫¿ı ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ ‰ÈηÈÔ‡Ù·È Ó· ˘Ô‚¿ÏÏÂÈ ·›ÙËÛË ÁÈ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ Ù˘ Ì›·˜ ı¤Ûˆ˜. √ ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ ·Ó·ÁÚ¿ÊÂÈ ÛÙËÓ ·›ÙËÛË, ηٿ ÛÂÈÚ¿ ÚÔÙ›ÌËÛ˘, ÙÔ˘˜ Έ‰ÈÎÔ‡˜ Ô˘ Û˘Ó‰¤ÔÓÙ·È Ì ÙȘ ı¤ÛÂȘ (‚Ϥ ÂfiÌÂÓË ·Ú¿ÁÚ·ÊÔ) ÛÙȘ Ôԛ˜ ÂÈı˘Ì› Ó· ‰ÈÔÚÈÛı›, fiˆ˜ ·˘ÙÔ› (ÔÈ Îˆ‰ÈÎÔ›) ·Ó·ÁÚ¿ÊÔÓÙ·È ÛÙÔÓ ¶π¡∞∫∞ ∫∞Δ∞¡√ª∏™ £∂™∂ø¡ ∫∞π ∂π¢π∫√Δ∏Δø¡ Ù˘ ÚÔ΋ڢ͢. ∏ ÚÔıÂÛÌ›· ˘Ô‚ÔÏ‹˜ ÙˆÓ ·ÈÙ‹ÛÂˆÓ Â›Ó·È Â›ÎÔÛÈ (20) ËÌÂÚÒÓ Î·È ·Ú¯›˙ÂÈ ·fi ÙËÓ ÂfiÌÂÓË Ù˘ ÙÂÏÂ˘Ù·›·˜ ‰ËÌÔÛ›Â˘Û˘ Ù˘ ÂÚ›Ï˄˘ Ù˘ ·ÚÔ‡Û·˜ ÚÔ΋ڢ͢ ÛÙÔÓ Ù‡Ô. ΔÔ Ï‹Ú˜ ΛÌÂÓÔ Ù˘ ÚÔ΋ڢ͢ ‰ËÌÔÛȇÂÙ·È ÛÙÔ º∂∫ 267/18-6-2009 (Δ‡¯Ô˜ ¶ÚÔÎËÚ‡ÍÂˆÓ ∞™∂¶). √ ¢π√π∫∏Δ∏™ £∂√¢øƒ√™ ∞ª¶∞Δ∑√°§√À


ªÈÎÚ¤˜ ∞ÁÁÂϛ˜ 41

ΔƒπΔ∏ 27 √∫Δøμƒπ√À 2009

ENOIKIAZONTAI ∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π διαμέρισμα δίπλα στο ποτάμι του Αναύρου, με πανοραμική θέα στο Βόλο και στο Πήλιο 54 τ.μ., στον 5ο όροφο, με αυτόνομη θέρμανση (φυσικό αέριο), air condition, φυγείο-καταψύκτη, ηλεκτρική κουζίνα, και ιδιόκτητο parking αυτοκινήτου. Πληρ. τηλ. 6977-998614, 6944335222. (273) ∂¡√π∫π∞∑√¡Δ∞π γκαρσονιέρες επιπλωμένες, με αυτόνομη θέρμανση, air condition, με κήπο, μπάρμπεκιου και θέα το Βόλο. Πληρ. τηλ. 24210 87051 και 6947 528143. (787)

∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π οικόπεδο 500 τ.μ. με κτίσμα 25 τ.μ. σε προνομιακή θέση 20 μ. από Λαρίσης έναντι ΕΛΤΑ Νεάπολης. Πληρ. τηλ. 6979978861 και 6978-558865. (650)

∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π δυάρι στο κέντρο, πλήρως ανακαινισμένο. Πληροφορίες τηλ.: 6977 302417. (814)

TÒÚ· Î·È ÛÙÔ Internet: www.e-thessalia.gr

∞°π√™ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Αχιλλείου Μαγνησίας, πωλούνται οικόπεδα εντός οικισμού 500 τ.μ., 80 μ. από τη θάλασσα, 50.000 Ε καθ’ ένα. Πληρ. τηλ. 2111184404, 6938-972237. (708) ¶ø§∂πΔ∞π μεζονέτα νεόκτιστη 217 τ.μ. με οικόπεδο 675 τ.μ. στις Αλυκές, τιμή ευκαιρίας 550.000 Ε. Πληρ. τηλ. 6945534440 κ. Τάσος. (812)

¶ø§√À¡Δ∞π στην οδό Σταθά 3 οροφοδιαμερίσματα με 2 υ/δ, αποθήκη, πάρκινγκ, τζάκι, ανατολικά, ιδιωτική κατασκευή. ΕΥΡΩΚΤΗΜΑ ΕΛΛΑΣ ΑΚΙΝΗΤΑ. Τηλ. 6977/615627. (994)

διαμέρισμα δυάρι (63 τ.μ.) στον α’ όροφο τριώροφης οικοδομής πολυκατοικίας στην Αγριά με θέα στη θάλασσα και σε κήπο. Τηλέφωνο 2428091102. (609)

∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π στην είσοδο της Α’ ΒΙΠΕ Βόλου, 7,5 στρέμματα έκταση, με βιοτεχνικό κτίριο 1.000 τ.μ. Πληρ. τηλ. 24210-95483 και 6979-792163. (261)

ª·Ù›Ó· ª·˘ÚÈ¿

Συμβουλευτική Ακίνητης Περιουσίας Πολυμέρη 33, Βόλος Τηλ./Fax: 24210 39341 κιν.: 6976-272574 ∂ÓÔÈÎÈ¿˙ÂÙ·È κεντρικό κατάστημα 50 τ.μ. με 45 τ.μ. πατάρι και 50 τ.μ. αποθήκη στο υπόγειο. (971)

ª·Ù›Ó· ª·˘ÚÈ¿

Συμβουλευτική Ακίνητης Περιουσίας Πολυμέρη 33, Βόλος Τηλ./Fax: 24210 39341 κιν.: 6976-272574 ∂ÓÔÈÎÈ¿˙ÂÙ·È Γκαρσονιέρα 34 τ.μ. 4ος όροφος, πρόσοψη στη Βασσάνη πλησίον Ρ. Φεραίου. (972)

ª·Ù›Ó· ª·˘ÚÈ¿

Συμβουλευτική Ακίνητης Περιουσίας Πολυμέρη 33, Βόλος Τηλ./Fax: 24210 39341 κιν.: 6976-272574 ∂ÓÔÈÎÈ¿˙ÂÙ·È διαμέρισμα (250 τ.μ.), 1ος όροφος με 3 υ/δ, χωριστή κουζίνα, αποθήκη, μπάνιο με τζακούζι και wc στην εκκλησία του Αγ. Κων/νου. Απεριόριστη θέα!!! (950)

υπέροχη ποιοτική μεζονέτα τριών επιπέδων 205 τ.μ. στο Καραγάτς με θέα το Πήλιο, κουζίνα πλήρως εξοπλισμένη, μεγάλο σαλόνι-τραπεζαρία με τζάκι, 3 υ/δ (το ένα master), ανεξάρτητη είσοδο με δυνατότητα αυτονομίας του ημιυπογείου, parking. Kapa ikia ¶∞¶∞ƒπ∑√™ BASSOMPIERRE O.E. Κτηματικές συναλλαγές Ογλ 45 Βόλος Τηλ. 24210-22744 6972-318618 (953)

¶ø§√À¡Δ∞π ∫∞ƒ∞°∞Δ™ ΠΩΛΕΙΤΑΙ καινούργια μονοκατοικία 147 τ.μ.+104 τ.μ., β. χώροι με 5 Υ/Δ, 3 W.C., σε οικ. 190 τ.μ., ανατολικό, αυλή, θέα. ΕΥΡΩΚΤΗΜΑ ΕΛΛΑΣ ΑΚΙΝΗΤΑ Τηλ. 6977/615 627 (995)

¶ø§∂πΔ∞π ∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π

¶ø§∂πΔ∞π

ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ μονοκατοικία Αγ. Παρασκευή 110 τ.μ., με 3 Υ/Δ, 2 W.C., σε 150 τ.μ. οικόπεδο, τιμή ευκαιρίας 148.000Ε. ΕΥΡΩΚΤΗΜΑ ΕΛΛΑΣ ΑΚΙΝΗΤΑ Τηλ. 6977/615 627 (990)

¶ø§∂πΔ∞π καινούργιο τεσσάρι γωνιακό 104 τ.μ., β’ όροφος, τζάκι, 2 λουτρά, μεγάλα μπαλκόνια, ατομικός χώρος στάθμευσης, μεγάλη αποθήκη στο υπόγειο, Μαγνήτων-Ογλ. Τιμή 180.000 Ε. Πληροφορίες τηλ. 6972254646, 6942058812, 2421035132. (607)

σε προσεγμένης κατασκευής ακίνητο λίγων διαμερισμάτων στην περιοχή Νεαπόλεως, ευρύχωρα τριάρια 94 τ.μ. και 92 τ.μ. 2ου ορόφου με ανεξάρτητη κουζίνα, μεγάλα μπαλκόνια με θέα, θέση στάθμευσης. Kapa ikia ¶∞¶∞ƒπ∑√™ BASSOMPIERRE O.E. Κτηματικές συναλλαγές Ογλ 45 Βόλος Τηλ. 24210-22744 6972-318618 (954)

¶ø§∂πΔ∞π διπλοκατοικία στους Αγ. Αναργύρους αποτελούμενη από ισόγεια οικία 92 τ.μ. ανακαινισμένη, διαμέρισμα 1ου ορόφου 76 τ.μ. σε άψογη κατάσταση και ταράτσα με δώμα σε λογική τιμή. Kapa ikia ¶∞¶∞ƒπ∑√™ BASSOMPIERRE O.E. Κτηματικές συναλλαγές Ογλ 45 Βόλος Τηλ. 24210-22744 6972-318618 (955)

¶ø§∂πΔ∞π

¶ø§∂πΔ∞π

Βόλος. Νεάπολη σε πολυκατοικία τριώροφη του 2003 πολυτελής κατασκευή κοντά στο Πανεπιστήμιο μπορούμε να βρούμε γκαρσονιέρες και δυάρια από 30.000 ευρώ έως 60.000 ευρώ. Επίσης στο δεύτερο όροφο υπάρχει και ένα διαμέρισμα 160 τ.μ. ημιτελές. Τιμή 145.000 ευρώ. ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΡΑΠΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Άνω Λεχώνια-Βόλος Τηλ. και Fax 24280-93680 Κιν. 6977-405931 estate.pelio.eu email-mesitika@pelio.eu (998)

στην Αγριά πρόσωπο στη θάλασσα μοναδική διπλοκατοικία 255 τ.μ. σε οικόπεδο 2.500 τ.μ. Kapa ikia ¶∞¶∞ƒπ∑√™ BASSOMPIERRE O.E. Κτηματικές συναλλαγές Ογλ 45 Βόλος Τηλ. 24210-22744 6972-318618 (956)

¶ø§√À¡Δ∞π Σε μόλις αποπερατωθείσες οικοδομές: 1) Τριάρι 81 τ.μ. με αποθήκη και parking στη Μαγνήτων με Κοραή, στεγασμένες θέσεις parking διαθέσιμες. 2) Τεσσάρι 107 τ.μ. με αποθήκη και parking στη Κοραή 89. 3) Δυάρι - στούντιο 50 τ.μ. με αποθήκη στη Γλάδστωνος 17. Μικρό κατάστημα 16 τ.μ. στο ισόγειο. Πληρ. τηλ. 6936856653 και 24210-24113. (647)

¶ø§∂πΔ∞π σπάνιο υπερπολυτελές ακίνητο 6 km από το Βόλο με πανοραμική θέα τη θάλασσα, αποτελούμενο από ισόγειο ανεξάρτητο διαμέρισμα και μεζονέτα 1ου και 2ου ορόφων, σύνολο επιφανείας 350 τ.μ., άριστης αρχιτεκτονικής, διαθέτει όλες τις σύγχρονες ανέσεις και όμορφο περιβάλλοντα χώρο. Kapa ikia ¶∞¶∞ƒπ∑√™ BASSOMPIERRE O.E. Κτηματικές συναλλαγές Ογλ 45 Βόλος Τηλ. 24210-22744 6972-318618 (957)

√π∫√¢√ªπ∫∂™ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂π™

∞.∫. & ¡. §π£∞¢πøΔ∏

¶ø§OYNTAI

ΛΑΡΙΣΗΣ 214 Α (άνωθεν αντιπροσωπείας αυτοκινήτων SEAT)

¶ø§√À¡Δ∞π

¶ø§√À¡Δ∞π

1) Ενιαίος επαγγελματικός χώρος 2,3 ορόφου συνολικού εμβαδού 200 τ.μ. και 2) Διαμέρισμα 4ου ορόφου εμβαδού 100 τ.μ. στη διασταύρωση των οδών 2ας Νοεμβρίου 64 και Γάτσου στο Βόλο. Τηλ. επικοινωνίας 6976 677351. (554)

κατάστημα 32 τ.μ και 51 τ.μ. με δυνατότητα ένωσης, διαμερίσματα με 1 και 2 δωμάτια με αποθήκη και πάρκιν, παροχή φ/α, σε ετοιμοπαράδοτη οικοδομή πολυτελούς κατασκευής επί της οδού 54ου Συντάγματος ΕΛΑΣ 174, με Αγ. Βασιλείου. Κιν. 6972-030130, 6974531311. (344)

¶ø§∂πΔ∞π στο κέντρο της πόλης, πλησίον Αναλήψεως, αξιοποιήσιμη γωνιακή μονοκατοικία 88 τ.μ. σε οικόπεδο 164 τ.μ. με Σ.Δ. 2,1. Kapa ikia ¶∞¶∞ƒπ∑√™ BASSOMPIERRE O.E. Κτηματικές συναλλαγές Ογλ 45 Βόλος Τηλ. 24210-22744 6972-318618 (958)

ª·Ù›Ó· ª·˘ÚÈ¿

ª·Ù›Ó· ª·˘ÚÈ¿

Συμβουλευτική Ακίνητης Περιουσίας Πολυμέρη 33 - Βόλος Τηλ./Φαξ: 24210-39341 Κιν.: 6976-272574

Συμβουλευτική Ακίνητης Περιουσίας Πολυμέρη 33 - Βόλος Τηλ./Φαξ: 24210-39341 Κιν.: 6976-272574

¶ø§∂πΔ∞π διαμέρισμα (110 τ.μ.) στην περιοχή Ανακασιάς με 2 υ/δ, χωριστή κουζίνα, μπάνιο και βεράντα με θέα όλο το Βόλο. Τιμή 110.000 Ε!!! (961)

¶ø§√À¡Δ∞π στην Άλλη Μεριά δύο οικόπεδα εντός οικισμού (500 τ.μ. και 2.200 τ.μ.), περιοχή Νηπιαγωγείου, θέα μεγάλη δόμηση. (969)

ª·Ù›Ó· ª·˘ÚÈ¿

Συμβουλευτική Ακίνητης Περιουσίας Πολυμέρη 33 - Βόλος Τηλ./Φαξ: 24210-39341 Κιν.: 6976-272574 ¶ø§∂πΔ∞π μεζονέτα τριών επιπέδων (155 τ.μ.) σε οικόπεδο 300 τ.μ. πηλιορείτικου ύφους με διαμορφωμένη αυλή, άνετη πρόσβαση, δύο θέσεις στάθμευσης και απεριόριστη θέα τον Παγασητικό στην Άφησο κοντά στην παραλία Αμποβός. (962)

ª·Ù›Ó· ª·˘ÚÈ¿

Συμβουλευτική Ακίνητης Περιουσίας Πολυμέρη 33 - Βόλος Τηλ./Φαξ: 24210-39341 Κιν.: 6976-272574 ¶ø§∂πΔ∞π δυάρι 58 τ.μ., 2ος όροφος, γωνιακό, μισθωμένο σε πολύ καλή κατάσταση στην περιοχή του Αγ. Κωνσταντίνου. (963)

ª·Ù›Ó· ª·˘ÚÈ¿

Συμβουλευτική Ακίνητης Περιουσίας Πολυμέρη 33 - Βόλος Τηλ./Φαξ: 24210-39341 Κιν.: 6976-272574

¶ø§∂πΔ∞π πρατήριο υγρών καυσίμων. Για πληροφορίες τηλ. 6944513875. (810)

¶ø§∂πΔ∞π γνωστή εμπορική επιχείρηση λόγω συνταξιοδότησης, στεγαζόμενη σε νεόδμητο γωνιακό κατάστημα 100 τ.μ. επί της οδού Ερμού. Τηλ. 24210-21311 (723)

μ√§√™ - ¡∂∞ ¢∏ª∏Δƒπ∞¢∞

¶ø§√À¡Δ∞π μεζονέτες (170 τ.μ.) με ημιυπόγειο κατοικήσιμο υπό κατασκευή στους πρόποδες της Γορίτσας. Ανεπανάληπτο design με roof garden με θέα όλο το Βόλο και το Πήλιο. (970)

Πωλείται οικόπεδο 412 τ.μ. εντός σχεδίου, σ.δ. 0,8, άρτιο οικοδομήσιμο, γωνιακό πλησίον νέας περιφερειακής, θέα. Τιμή 260.000 ευρώ. Τηλ. 6907390290. (808)

ª·Ù›Ó· ª·˘ÚÈ¿

Δ∂áπ∫∏ ∂Δ∞πƒ∂π∞ °. ∞¡£∏™ - ∫. ∫∞¡Δπ∫√™

Συμβουλευτική Ακίνητης Περιουσίας Πολυμέρη 33 - Βόλος Τηλ./Φαξ: 24210-39341 Κιν.: 6976-272574 ¶ø§∂πΔ∞π τριάρι μεγάλο (116 τ.μ.) 1ος όροφος, αυτόνομη θέρμανση φ/α, σε άριστη κατάσταση, στην περιοχή Νοσοκομείου. (000)

∞ƒÃπΔ∂∫Δ√¡∂™ ª∏Ã∞¡π∫√π ∞¡Δø¡√¶√À§√À 181 μ√§√™ Δ∏§. 24210-47518, 47939 (ÒÚ˜ ÁÚ·Ê›Ԣ) ∫π¡. 6978/773321

¶ø§√À¡Δ∞π: Ãøƒπ™ º¶∞

ª·Ù›Ó· ª·˘ÚÈ¿

Συμβουλευτική Ακίνητης Περιουσίας Πολυμέρη 33 - Βόλος Τηλ./Φαξ: 24210-39341 Κιν.: 6976-272574 ¶ø§∂πΔ∞π διώροφη μεζονέτα με κατοικήσιμο ημιυπόγειο (140 τ.μ.) σε μικρό συγκρότημα στην Αγ. Τριάδα - Άνω Βόλο με αυλή διαμορφωμένη, μπάρμπεκιου και απεριόριστη θέα. Άνετη πρόσβαση με πάρκιν. (964)

ª·Ù›Ó· ª·˘ÚÈ¿

Συμβουλευτική Ακίνητης Περιουσίας Πολυμέρη 33, Βόλος Τηλ./φαξ: 2421039341 κιν. 6976-272574 ¶ø§∂πΔ∞π οικόπεδο (4020 τ.μ.) στα τελευταία σπίτια στα Μελισσάτικα, περιφραγμένο, με απεριόριστη θέα. (965)

ª·Ù›Ó· ª·˘ÚÈ¿

Συμβουλευτική Ακίνητης Περιουσίας Πολυμέρη 33, Βόλος Τηλ./φαξ: 2421039341 κιν. 6976-272574 ¶ø§∂πΔ∞π οικόπεδο (2.000 τ.μ.) στις Αφέτες, εφαπτόμενο στο δρόμο για την παραλία “Αμποβός” , με νερό, ρεύμα και απεριόριστη θέα τον Παγασητικό. (966)

ª·Ù›Ó· ª·˘ÚÈ¿

Συμβουλευτική Ακίνητης Περιουσίας Πολυμέρη 33, Βόλος Τηλ./φαξ: 2421039341 κιν. 6976-272574 ¶ø§∂πΔ∞π παλιά οικία (82,50 τ.μ.) σε οικόπεδο 108 τ.μ. επί της Αχιλλοπούλου πλησίον Κασσαβέτη, Σ.Δ. 2,1. (967)

ª·Ù›Ó· ª·˘ÚÈ¿

Συμβουλευτική Ακίνητης Περιουσίας Πολυμέρη 33 - Βόλος Τηλ./Φαξ: 24210-39341 Κιν.: 6976-272574 ¶ø§∂πΔ∞π γωνιακό οικόπεδο (180 τ.μ.) στην Αγριά μετά το ξενοδοχείο “Valis”. Αποτελείται από κατάστημα (50 τ.μ.) μισθωμένο και αποθήκη 130 τ.μ. (968)

RE/MAX ¢√ª∏

ΔËÏ.: 24210 20008 ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣΚΩΣΤΑΣ ΣΙΑΝΟΣ ¶ø§∂πΔ∞π Οικόπεδα στις Αλυκές, σε προνομιακή θέση, 350Ε/τ.μ. (764)

Διαμερίσματα πολυτελούς κατασκευής 1-2-3 υπνοδωματίων - γκαρσονιέρες - καταστήματα - θέσεις στάθμευσης - αποθήκες. Φιλίππου Ιωάννου 120 με Μαγνήτων, Κρίτσκη με Λ. Βύρωνος, 54ου Συντάγματος ΕΛΑΣ 41 με 28ης Οκτωβρίου και Ζαγοράς 31 με 28ης Οκτωβρίου. Δεκτές ανταλλαγές των ανωτέρω με ακίνητα οικόπεδα.

∑∏Δ∂πΔ∞π:

RE/MAX ¢√ª∏

Οικόπεδο για αγορά ή αντιπαροχή. (959)

¶ø§∂πΔ∞π Διαμέρισμα 4ου ορόφου, 5ετίας, 71 τ.μ., στο κέντρο της πόλης. (765)

¶ø§∂πΔ∞π

ΔËÏ.: 24210 20008 ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣΚΩΣΤΑΣ ΣΙΑΝΟΣ

RE/MAX ¢√ª∏

ΔËÏ.: 24210 20008 ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣΚΩΣΤΑΣ ΣΙΑΝΟΣ ¶ø§∂πΔ∞π 2 νεόδμητες μεζονέτες, 3ων επιπέδων, 110 τ.μ. έκαστη, στην Τσαγκαράδα. (766)

∞°ƒπ∞ ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ διαμερίσματα 50, 60 τ.μ. και μεζονέτες 100, 120 τ.μ. κ. Δημήτρης Λιάπης, αρχιτέκτων-μηχανικός, 23ης Οκτωβρίου - Λάρισα. Τηλ. 2410555147 και 6932-616191. (646)

PROTO KAT∞™∫∂À∞™Δπ∫∏ ∂Δ∂ Πωλούνται διαμερίσματα 2ου, 3ου, 4ου ορόφου, με parking και αποθήκη, και μεζονέτες σε καταπληκτική τοποθεσία. Πλεονεκτούμε γιατί είναι: - Πολυτελής κατασκευή - Με θέα - Μπροστά σε πάρκο - Χωρίς το θόρυβο της πόλης - Κεντρικά (περιοχή Κύπρου) - Ιδιαίτερα οικονομικά Πληροφορίες στα τηλέφωνα: 24210-71085, 6947262852. (976)

ρετιρέ 140 τ.μ. διαμπερές με 30 τ.μ. εμπρόσθιο μπαλκόνι, σαλόνι, κουζίνα, 3 κρεβ/ρες, μπάνιο, wc, αποθ. χώρους, επί της Κωνσταντά - Δεληγιώργη, τιμή 175.000. Μεσίτης Σταύρος Κατσούρας τηλ. 2421067725. (809)

¶ø§∂πΔ∞π ∂À∫∞πƒπ∞ Μαλάκι παραθαλάσσιο διαμέρισμα 42 τ.μ. 2ος όροφος με θέα βουνό, θάλασσα. Τιμή 35.000 ευρώ. ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΡΑΠΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Άνω Λεχώνια-Βόλος Τηλ. και fax 24280-93680 Κιν. 6977-405931 estate.pelio.eu email: mesitika@pelio.eu (624)

μ√§√™ ΛΑΤΟΜΕΙΟ. Πωλείται αγροτεμάχιο 6 στρεμμάτων με αποθήκη 182 τ.μ. στο 5ο χιλιόμετρο Βόλου - Λαρίσης δίπλα στο δρόμο 30 μέτρα από Metalaxis BMW, φως - νερό - τηλέφωνο κατάλληλο για οποιαδήποτε επαγγελματική - βιοτεχνική χρήση. Τιμή 150.000 ευρώ. Ιδιώτης 6945488523. (145)

∫ÚÈı·ÚÈ¿ οικόπεδο 230 τ.μ., οικοδομήσιμο. Τιμή 30.000 Ε. ªÂÛ›Ù˘: ™Ù·‡ÚÔ˜ ∫·ÙÛÔ‡Ú·˜ τηλ. 24210-67725. (300)


ªÈÎÚ¤˜ ∞ÁÁÂϛ˜ 42 ¢È·Ù›ıÂÓÙ·È

προς πώληση επί της 2ας Νοεμβρίου, ετοιμοπαράδοτα διαμερίσματα υψηλής αισθητικής με 3 υπνοδωμάτια, των 100105-108 και 114 τ.μ. με αποθήκη, θέσεις στάθμευσης, σε ελκυστικές τιμές, με εκπληκτική θέα προς το Πήλιο και το λιμάνι του Βόλου. Αθωνική Development. Τηλ. 2310 456900, 6949072037 (993)

∫Δ∏ª∞Δ√ª∂™πΔπ∫∞ ¶∞¶∞∫ø™Δ∞ - ¶∞¶∞´ø∞¡¡√À ∞ÓÙˆÓÔÔ‡ÏÔ˘ 1 - μfiÏÔ˜ ΔËÏ. 24210-33100 Î·È 21666 ¶ø§√À¡Δ∞π ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ 2·˜ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 32 Ù.Ì. 57.000 ∂ 2·˜ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 85 Ù.Ì., 155.000 ∂ ∞‰Ì‹ÙÔ˘ 35 Ù.Ì., 52.000∂ ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ 58 Ù.Ì., 95.000∂ ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 24 Ù.Ì. 27.000 ∂ ∞ÚÈÛÙÔÙ¤ÏÔ˘˜ 75 Ù.Ì., 80.000∂ μÏ·¯¿‚· 95 Ù.Ì., 110.000∂ ¢ÂÏËÁÈÒÚÁË 90 Ù.Ì., 105.000 ∂ ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ 34 Ù.Ì., 50.000∂ ∂ÏÏËÛfiÓÙÔ˘ 70 Ù.Ì., 110.000 ∂ ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË ÁˆÓ. 126 Ù.Ì. 130.000 ∂ ∫·ÏÏÈÓ›ÎÔ˘ 75 Ù.Ì., 65.000∂. ∫·ÏÏÈÓ›ÎÔ˘ 95 Ù.Ì., 120.000∂ ∫·ÙÛÒÓË 77 Ù.Ì. 120.000 ∂ ∫Ô˘ÓÙÔ˘ÚÈÒÙÔ˘ 75 Ù.Ì., 68.000∂ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ 135 Ù.Ì., 180.000∂ ª·Ï¿ÎÈ 105 Ù.Ì., 27.000∂ ª·˘ÚÔÎÔÚ‰¿ÙÔ˘ 114 Ù.Ì. 155.000 ∂ ªÂÛÔÏÔÁÁ›Ô˘ 125 Ù.Ì. 80.000 ∂ ªÈÎÚ·ÛÈ·ÙÒÓ 115 Ù.Ì., 175.000 ∂ MÈÎÚ·ÛÈ·ÙÒÓ 90 Ù.Ì. 120.000 ∂ ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· 80 Ù.Ì., 70.000 ∂ ¡. πˆÓ›· 150 Ù.Ì. 200.000∂ √ÚÌÈÓ›Ô˘ 85 Ù.Ì., 110.000 ∂ √ÚÊ·ÓÔÙÚÔÊ›Ԣ 80 Ù.Ì., 150.000∂ √Úʤˆ˜ 66 Ù.Ì., 155.000 ∂ ¶·Ï·Ì¿ 69 Ù.Ì., 55.000∂ ¶·Ú·Ï. 160 Ù.Ì., 330.000 ∂ ¶ÂÚÚ·È‚Ô‡ 95 Ù.Ì., 115.000 ∂ ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 73 Ù.Ì. 100.000 ∂ ƒÔ˙Ô‡ 29 Ù.Ì., 50.000∂ ™·ÁÁ·Ú›Ô˘ 80 Ù.Ì., 120.000∂ ™Ô˘ÙÚ·Ï› 104 Ù.Ì., ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 280.000∂ ™˘Ú›‰Ë 172 Ù.Ì. 330.000 ∂ ™˘Ú›‰Ë 88 Ù.Ì., 90.000 ∂ ºÈÏÂÏÏ‹ÓˆÓ 146 Ù.Ì., 220.000 ∂ ÷Ù˙Ë·ÚÁ‡ÚË 31 Ù.Ì., 51.000∂ ÃÈÏÈ·‰Ô‡ 121 Ù.Ì., 180.000∂ ÃÈÏÈ·‰Ô‡ 73 Ù.Ì., 85.000∂ ÃÚ. ™Ì‡ÚÓ˘ 73 Ù.Ì., 75.000∂ OIKO¶E¢A ∞˚‚·ÏÈÒÙÈη 500 Ù.Ì. 160.000 ∂ ∞Ï˘Î¤˜ 560 Ù.Ì. 165.000 ∂ ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜ πˆÏÎÔ‡ 500 Ù.Ì. 160.000 ∂ ∞˚‚·ÏÈÒÙÈη 600 Ù.Ì. 700.000 ∂ ∞ıËÓÒÓ 300 Ù.Ì., 250.000∂ ∞ÏÏË ªÂÚÈ¿ 3.450 Ù.Ì. 35.000 ∂ ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ 4.020 Ù.Ì., 320.000∂ ∞Ï˘Î¤˜ 276 Ù.Ì., 100.000 ∂ ∞Ï˘Î¤˜ 175 Ù.Ì., 70.000∂ ∞Ï˘Î¤˜ 300 Ù.Ì., 135.000 ∂ ∞Ï˘Î¤˜ 311 Ù.Ì., 110.000∂ ∞Ï˘Î¤˜ 478 Ù.Ì., 170.000 ∂ ∞ӷηÛÈ¿ 240 Ù.Ì., 120.000 ∂ ∞ӷηÛÈ¿ 331 Ù.Ì., 100.000∂ ∞ӷηÛÈ¿ 370 Ù.Ì., 130.000∂ ∞ӈ̷ÏÈ¿ 507 Ù.Ì., 165.000 ∂ μ˘˙›ÙÛ· 1.600 Ù.Ì. 100.000 ∂ °ÎÔ‡Ú· 655 Ù.Ì., 530.000∂ ¢·‚¿ÎË 440 Ù.Ì., 300.000 ∂ ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿ 560 Ù.Ì., 100.000∂ ∫·ÓÈÛΤÚË 138 Ù.Ì., 140.000∂ ∫·Ú·Á¿Ù˜ 1.430 Ù.Ì., 250.000 ∂ ∫·Ù˯ÒÚÈ 1.345 Ù.Ì., 150.000 ∂ ∫‹È· 674 Ù.Ì., 380.000 ∂ ∫ÔÚÒË 4.100 Ù.Ì., 320.000∂ ∫ÔÚÒÈ 5333 Ù.Ì. 270.000 ∂ ∫Ô˘ÓÙÔ˘ÚÈÒÙÔ˘ 390 Ù.Ì., 300.000 ∂ ∫Ú˘ÛÙ¿ÏË 192 Ù.Ì., 123.000 ∂ §. ∞ıËÓÒÓ 2.500 Ù.Ì., 1.250.000 ∂ ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ· 150 Ù.Ì., 65.000∂ ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· 327 Ù.Ì., 229.000 ∂ ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· 695 Ù.Ì. 500.000 ∂ •ËÚfiηÌÔ˜ 362 Ù.Ì. 160.000 ∂ √ÁÏ (¿ÚÔ‰Ô˜) 181 Ù.Ì., 140.000∂ ¶ÚÔÊ. ∏Ï›·˜ ÕÓˆ μfiÏÔ˘ 755 Ù.Ì., 180.000 ∂ ™ˆÚfi˜ 590 Ù.Ì. 120.000 ∂ ™ˆÚfi˜ 600 Ù.Ì. 150.000 ∂ ÿÓÈ· 456 Ù.Ì., 70.000∂ ÃÈÏÈ·‰Ô‡ 270 Ù.Ì. 200.000 ∂ MONOKATOIKIE™ ∞Á. μ·Û›ÏÂÈÔ˜ 57 Ù.Ì., 85.000∂ ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ 170 Ù.Ì., ÔÈÎfi. 3.000 Ù.Ì., 170.000 ∂ ∞ӷηÛÈ¿ 208 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 2.700 Ù.Ì., 430.000∂ ÕÓˆ §Â¯ÒÓÈ· 190 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 4.000 Ù.Ì. 550.000 ∂ ÕÊËÛÔ˜ 250 Ù.Ì. (‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· Î·È 4 ÛÙÔ‡ÓÙÈÔ) 500.000∂ μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ 325 Ù.Ì. ËÌÈÙÂÏ. ÔÈÎfi. 490 Ù.Ì. 250.000 ∂ °È·ÓÓÔÔ‡ÏÔ˘ 50 Ù.Ì. 55.000 ∂ ∫. §Â¯ÒÓÈ· 220 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 2000 Ù.Ì. 500.000 ∂ ∫·ÈÛ·Ú›·˜ 113 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 145 Ù.Ì. ÁˆÓ. 130.000 ∂ ∫·Ù˯ÒÚÈ 480 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 4000 520.000 ∂ ∫Ô˘ÎÔ˘Ú¿‚· 120 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 402 Ù.Ì. 220.000 ∂ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ ÙÚÈÒÚ. ÔÈÎÔ‰. 220 Ù.Ì., 250.000∂ ªÔÛ¯¿ÙÔ 68 Ù.Ì., ÔÈÎÔ. 280 Ù.Ì. 150.000∂ ¡·˘¿Ú¯Ô˘ ∞ÔÛÙfiÏË 70 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 125 Ù.Ì., 90.000∂ ¡ÔÙ·Ú¿ (¡Â¿ÔÏË), 86 Ù.Ì., ÔÈÎfi. 121 Ù.Ì. 110.000 ∂ ¶Ú. ∏Ï›·˜ ÕÓˆ μfiÏÔ˘ 270 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 530 Ù.Ì. 150.000 ∂ ™Ô˘ÙÚ·Ï› 110 Ù.Ì. ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 185.000 ∂ ºÂÚÚ·›Ô˘ ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ ÙÚÈÒÓ ‰È·Ì. 250 Ù.Ì., 430.000 ∂ (037)

-----------------------------------ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ ¡π∫√§∞√™ ™. ∫∞ƒ∞∫∞™Δ∞¡π∞™ ∫√ÀΔ∞ƒ∂§π∞ 96 μ√§√™ Δ∏§. 24210-51589 ∫π¡. 6972-915553

¶ø§√À¡Δ∞π ∞. ∫∂¡Δƒπ∫∞ ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ πÛÔÁ›Ԣ 75 Ù.Ì., ÙÈÌ‹ 90.000 ∂.

1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 106 Ù.Ì., ÙÈÌ‹ 127.000 ∂. 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 75 Ù.Ì., ÙÈÌ‹ 90.000 ∂. 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 28,40 Ù.Ì., ÙÈÌ‹ 35.000 ∂. 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 79,10 Ù.Ì., 95.000 ∂. 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 86,75 Ù.Ì., 104.500 ∂. μ. ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ πÛÔÁ›Ԣ 47,60 Ù.Ì., ·Ù¿ÚÈ 23,80, ·Ôı‹ÎË 47,60, ÙÈÌ‹ 180.000 ∂. πÛÔÁ›Ԣ 60,80 Ù.Ì., ·Ù¿ÚÈ 30,40, ·Ôı‹ÎË 60,40, ÙÈÌ‹ 229.000 ∂. πÛÔÁ›Ԣ 60,32 Ù.Ì., ·Ù¿ÚÈ 30,25, ·Ôı‹ÎË 72,70, ÙÈÌ‹ 234.000 ∂. πÛÔÁ›Ԣ 110 Ù.Ì., ÁˆÓÈ·Îfi ÙÈÌ‹ 180.000 ∂. °. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∞ πÛfiÁÂÈ· ÔÈΛ· 74 Ù.Ì. Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 170 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi, ÙÈÌ‹ 165.000 ∂. ∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π √ÈÎfiÂ‰Ô 260 Ù.Ì., Ù¤ÚÌ· ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË. √π∫√¶∂¢∞ ∫∞π ∞°ƒ√Δ∂ª∞Ãπ∞ ™∂ √§√ Δ√ ¶∏§π√ ∞ƒΔπ∞ ∫∞π √π∫√¢√ª∏™πª∞ (039)

-----------------------------------ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ ∫ø¡/¡√™ ¢πμ∞¡∏™ ∫. ∫∞ƒΔ∞§∏ 97 Δ∏§. (24210) 28995 - 34067 ∫π¡. 6944 - 523583 divanis1@otenet.gr www.estatedivanis.gr

∂˘Î·Èڛ˜: 1. ¶ˆÏÂ›Ù·È ÂÈÎÂÚ‰¤ÛÙ·ÙË Âȯ›ÚËÛË ·¤Ó·ÓÙÈ ·fi ÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô ÙÔ˘ ÓÔÛÔÎÔÌ›Ԣ μ 20 2. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ ÂÓÔÈÎÈ¿˙ÂÙ·È Î·Ù¿ÛÙËÌ· 89ÙÌ. ÁˆÓÈ·Îfi Û ÎÂÓÙÚÈÎfiÙ·ÙÔ ÛËÌÂ›Ô ∫ 51 ªÔÓÔηÙÔÈ˘: 1. ÿÓÈ· ÔÈΛ· 75ÙÌ. Û 271ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ¢4. 2. ªËÏȤ˜ ÔÈΛ· 183ÙÌ. Û 830ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô π 28 3. ª¿Ú·ıÔ˜ ÔÈΛ· 80ÙÌ. Û 480ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô £ 19 4. ªËÏȤ˜ ÛÙËÓ Ï·Ù›· ÔÈΛ· 63ÙÌ. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 136ÙÌ. ƒ 22 5. ÕÓˆ μfiÏÔ˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 128ÙÌ. Û 155ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ı¤· ∞ 18 6. ¡. πˆÓ›· ÈÛfiÁÂÈ· ÔÈΛ· 80ÙÌ. Û 206ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ¢ 40 7. ¡. πˆÓ›· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 172ÙÌ. Û 123ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ï‹Úˆ˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË º 10 8. ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜ ¡ËÏ›·˜ ¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 94ÙÌ. Û 359ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ∑1 9. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ ‚›Ï· 265ÙÌ. Û 4.500ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ∏ 20 10. °·Ù˙¤· 4 ·˘ÙfiÓÔ̘ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜ ·fi 150ÙÌ. Ë Î¿ı ÌÈ· Û 300ÙÌ. ÔÈÎ. º 50 11. ¶Ï·Ù·Ó›‰È· 2 ·˘ÙfiÓÔ̘ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜ 135ÙÌ. ¤Î·ÛÙÔ˜ Û 250ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô º 50 12. ¶·Ï·È¿ ÔÈΛ· ¤ÙÚÈÓË 85ÙÌ. Û 402ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ∂ 51 13. ∞Ï˘Î¤˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 124ÙÌ. Û 347ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ı¤· ÙÔ μfiÏÔ ∫ 88 14. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ ÔÏ˘ÙÂÏ‹˜ ‚›Ï· 200ÙÌ. Û 350ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô (ı¤· μfiÏÔ˜) ∫ 90 15. •ÂÓÔÊÒÓÙÔ˜ 2ÒÚÔÊÔ 180ÙÌ. Û 315ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô £ 66 16. ™Ô˘ÙÚ·Ï› ‚›Ï· 300ÙÌ. Û 700ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô (ÔÏ˘ÙÂÏ‹˜ ηٷÛ΢‹) ∏ 61 17. ™ˆÚfi˜ ÈÛfiÁÂÈÔ ‰ÈÏÔηÙÔÈΛ·˜ 85ÙÌ. Û 600ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ∏ 41 18. √ÁÏ ÔÈΛ· 83ÙÌ. Û 106ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ã 3 19. ∞Á. μ·ÛÈÏ›Ԣ 90ÙÌ. Û 131ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ÁˆÓȷ΋ • 10 20. ™ˆÚfi˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 265ÙÌ. Û 600ÙÌ. ÔÈÎ. ηÈÓÔ‡ÚÈ· ∂ 60 ¢È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù·: 1. ™ÙËÓ πˆÏÎÔ‡ (∫·ÏÏÈı¤·) ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· ÔÏ˘ÙÂϤÛÙ·ÙË 184ÙÌ. (2˘/‰, 2 ÏÔ˘ÙÚ¿, 2 Ù˙¿ÎÈ·, Û·ÏÔÓÔÙÚ·Â˙·Ú›·, ÎÔ˘˙›Ó·) Ï‹Ú˜ ·Ó·Î·Ù·Û΢‹, ηٿÏÏËÏÔ Î·È ÁÈ· È·ÙÚÂ›Ô ÊÚÔÓÙÈÛÙ‹ÚÈÔ ∞ 1 2. ¡. πˆÓ›· ËÌÈÙÂÏ‹˜ ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ 7 ‰È·ÌÂÚÈÛÌ¿ÙˆÓ ∫ 26 3. ƒ.ºÂÚ·›Ô˘ 2 ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· ÙˆÓ 60ÙÌ. 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ¢ 30 4. ∫Ô˘Ù·Ú¤ÏÈ· 115ÙÌ. 4Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ • 4 5. √ÚÊ·ÓÔÙÚÔÊ›Ԣ ηÈÓÔ‡ÚÈ· ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· ÙˆÓ 78ÙÌ. 1Ô˘, 2Ô˘, 3Ô˘ , ÔÚfiÊÔ˘ ∂ 40 6. ∫Ô˘Ù·Ú¤ÏÈ· 150ÙÌ. 5Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ø 95 7. °¿ÙÛÔ˘ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 77ÙÌ. 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ‰È·ÌÂÚ¤˜ μ 51 8. μÏ·¯¿‚· 110ÙÌ. 5Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ‰È·ÌÂÚ¤˜ ∑ 98 √ÈÎfi‰·: 1. §·Ú›Û˘ ÌÂÛ·›Ô 4.400ÙÌ. ∞ 20 2. ¶·Ï·È¿ (¶·Á·ÛÒÓ) ÔÈÎfiÂ‰Ô 162ÙÌ. ÁˆÓÈ·Îfi § 24 3. ªËϛӷ 3.034ÙÌ. ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· § 35 4. ∞ıËÓÒÓ ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.000ÙÌ. ° 36 5. §Â¯ÒÓÈ· 8.000ÙÌ. ÁˆÓÈ·Îfi ƒ 10 6. ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜ ¡ËÏ›·˜ 4.000ÙÌ. ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ ∂18 7. ∑·ÁÔÚ¿ 1.200ÙÌ. μ 3 8. ™ˆÚfi˜ 600ÙÌ. ∏ 40 9. ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ ÓÔÛÔÎÔÌÂ›Ô ÔÈÎfiÂ‰Ô 900ÙÌ. à 10 10. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 4.017ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ã 22 11. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 2.323ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì 80Ì. Ê¿ÙÛ· à 22 12. ∫·Ù‹Ú·Á· 348ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ÌÂÛ·›Ô à 40 13. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ (ı¤ÛË ∫¿Ú·‚Ô˜) 293ÙÌ. ÌÂÛ·›Ô º 55 14. ∫Ô˘ÎÔ˘Ú¿‚· 947ÙÌ. ¢ 8 15. º˘ÙfiÎÔ 1.800ÙÌ. Ì ı¤· ÛÙÔ μfiÏÔ ∏ 99 16. ¡. πˆÓ›· 273ÙÌ. ÌÂÛ·›Ô ∑ 98 ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯È·: 1. •˘Ófi‚Ú˘ÛË 10.474ÙÌ. ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿ Ï·ÛÛ· ¡ 20 2. ™ÎfiÂÏÔ˜ 26.600ÙÌ. ηٿÏÏËÏÔ Î·È ÁÈ· ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô ∂ 1 3. ªËϛӷ 5.500ÙÌ. ‰›Ï· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· ∏ 45 4. ™ÎÈ¿ıÔ 5.592ÙÌ. ÎÙ›˙ÂÈ 650ÙÌ. Ì ı¤· Û fiÏÔ ÙÔ ÓËÛ› μ 14 √ÏfiÎÏËÚ· ÎÙ›ÚÈ·: 1. ÃÈÏÈ·‰Ô‡ ÎÙ›ÚÈÔ 320ÙÌ. ÂÚ›Ô˘ (2 ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù·, 3 ηٷÛÙ‹Ì·Ù· ) § 2 2. ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 5ÒÚÔÊÔ ÎÙ›ÚÈÔ 1.250ÙÌ. Û 365ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ¢ 15 ∫·Ù·ÛÙ‹Ì·Ù·: 1. ∞ıËÓÒÓ Î·Ù¿ÛÙËÌ· - ‚ÈÔÙ¯ÓÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ ÎÂÓÙÚÈÎfiÙ·ÙÔ 600ÙÌ. Δ 6 2. ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 130ÙÌ. ÁˆÓÈ·Îfi + 2 fiÚÔÊÔÈ 360ÙÌ. £ 26 3. ∞ıËÓÒÓ 73ÙÌ. Û 207ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô μ 15 4. ¢ÂÏËÁÈÒÚÁË ÈÛfiÁÂÈÔ 55ÙÌ.,·Ù¿ÚÈ 55ÙÌ., ˘fiÁÂÈÔ 55ÙÌ. ¢ 14 5. °ÎÏ·‚¿ÓË Î·Ù¿ÛÙËÌ· 60ÙÌ. Ì 30ÙÌ. ·Ù¿ÚÈ ∂ 44 6. ∞Ó·ÙÔÏÈÎfi ¶‹ÏÈÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· (ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ) 150ÙÌ. +150ÙÌ. ˘fiÁÂÈÔ Ì ÚÔÔÙÈ΋ ÔÚfi ÊÔ˘ ∞ 8 7. ∞ıËÓÒÓ ÈÛfiÁÂÈÔ 300ÙÌ. Î·È 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 400ÙÌ. ∂ 75 ∂ȯÂÈÚ‹ÛÂȘ: 1. ¡. πˆÓ›· studio ÎÔÌ̈ÙÈ΋˜ - Ó˘¯ÈÒÓ

ΔƒπΔ∏ 27 √∫Δøμƒπ√À 2009

160ÙÌ. Ï‹Ú˜ ÂÍÔÏÈṲ̂ÓÔ ∞ 95 2. ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË Âȯ›ÚËÛË ÂÛÙÈ·ÙÔÚ›Ô˘ 100ÙÌ. + 70ÙÌ. ·Ôı‹ÎË μ 18 μÈÔÙ¯ÓÈÎÔ› ¯ÒÚÔÈ: 1. ∞ıËÓÒÓ μÈÔÙ¯ÓÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 200ÙÌ.Û 1.000ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô μ 9 ∂ÚÁÔÛÙ¿ÛÈ·: 1. ∞’ μπ.¶∂. μfiÏÔ˘ 1800ÙÌ. ÂÚÁ·ÛÈ·Îfi˜ ¯ÒÚÔ˜ Û 3.000ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ÔÏ˘ÙÂÏ‹˜ ηٷ Û΢‹ ø 10 2. μ’ μÈÔÌ˯·ÓÈ΋ ÂÚÁ·ÛÈ·Îfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 4.500ÙÌ. Û 12.300ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô £ 24 3. ∞’ μÈÔÌ˯·ÓÈ΋ ÂÚÁ·ÛÈ·Îfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 1.500ÙÌ. Û 4.360ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô μ 21 ∂ÓÔÈÎÈ¿ÛÂȘ: 1. ∞’ μπ¶∂ 900ÙÌ. ‚ÈÔÙ¯ÓÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ Û 3.000ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ∞ 98 2. ∞ıËÓÒÓ ÔÈÎfiÂ‰Ô 4.000ÙÌ. £ 15 3. ∞ÚÁÔÓ·˘ÙÒÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 120ÙÌ. ÛÙÔÓ 1Ô fiÚÔÊÔ ∑ 18 4. À„ËÏ¿ÓÙÔ˘ ηٿÛÙËÌ· 1.200ÙÌ. ∑ 2 5. ¡. πˆÓ›· ÁηÚÛÔÓȤڷ 40ÙÌ. 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ •2 6. ¢ÈÌ‹ÓÈ Î·ÈÓÔ‡ÚÈÔ˜ ‚ÈÔÙ¯ÓÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 650ÙÌ. Û 3.000ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ∞ 10 7. ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË Î·Ù¿ÛÙËÌ· 84ÙÌ. ÁˆÓÈ·Îfi ∂ 40 8. 54Ô˘ ™˘ÓÙ¿ÁÌ·ÙÔ˜ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 50ÙÌ. 4Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ∂ 45 9. ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ ηٿÛÙËÌ· 30ÙÌ. • 3 10. ΔÔ¿ÏË 45ÙÌ. ÛÙÔÓ ËÌÈÒÚÔÊÔ ∞ 10 11. ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 85ÙÌ. 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ηÈÓÔ‡ÚÈÔ ∂ 40 12. ¢ÈÌ‹ÓÈ 400ÙÌ. ‚ÈÔÙ¯ÓÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ Û 550ÙÌ. ÔÈÎ. ƒ 6 13. π¿ÛÔÓÔ˜ ηٿÛÙËÌ· 250ÙÌ. + 200ÙÌ. · Ù¿ÚÈ ÁˆÓÈ·Îfi ∞ 99 14. ∞Ó·ÙÔÏÈÎfi ¶‹ÏÈÔ Âȯ›ÚËÛË ÂÛÙÈ·ÙÔÚ›Ô˘ 150ÙÌ,. Ï‹Úˆ˜ ÂÍÔÏÈṲ̂ÓË ∞ 8 15. ∞ıËÓÒÓ Î·Ù¿ÛÙËÌ· ÈÛfiÁÂÈÔ 300ÙÌ.Î·È 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 400ÙÌ. ∂ 75 16. §·Ú›Û˘ 2 ηٷÛÙ‹Ì·Ù· 50ÙÌ. Î·È 60ÙÌ. μ 87 17. ∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘ 120ÙÌ. 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ° 27 18. πˆÏÎÔ‡ 120ÙÌ. ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ° 27 19. ¢ÈÌ‹ÓÈ 300ÙÌ. ·ÔıË΢ÙÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ Û 4.000ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ∏ 51 20. ∞Ï˘Î¤˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 120ÙÌ. ηÈÓÔ‡ÚÈ· Û 200ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô • 15 21. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ ηٿÛÙËÌ· 89ÙÌ.+ 81ÙÌ.˘ fiÁÂÈÔ+ 40ÙÌ. ·Ù¿ÚÈ ∫ 51 22. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 65ÙÌ. 3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ μ 17 23. ƒ. ºÂÚ·›Ô˘ 50ÙÌ. 5Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ‰È·ÌÂÚ¤˜ μ 12 ¶∞¡Δ∞ ª∂ ™∂μ∞™ª√ ™Δ√¡ ¶∂§∞Δ∏ (002)

------------------------------------

ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√

∑∞Ã∞ƒ∞™ ¡π∫√§∞√™ ª√Àƒ∂™π ¶∏§π√À ΔËÏ. 2426049533, 2426048928 ∫ÈÓ. 6948003746 Πωλούνται σε όλο το Πήλιο οικόπεδα, αγροτεμάχια, παλιές οικίες και βίλες καινούργιες πολυτελούς κατασκευής. (004)

-----------------------------------RE/ª∞à ¢√ª∏ ™ÎÂÓ‰ÂÚ¿ÓË 2 & π¿ÛÔÓÔ˜ ΔËÏ. 24210-20008 À‡ı˘ÓË: ™√ºπ∞ μ§∞Ã√À ∂¡OIKIAZONTAI 1. ∫·Ù¿ÛÙËÌ· 100 Ù.Ì. ·Ù¿ÚÈ 50 Ù.Ì., Â› Ù˘ ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 1.000 ∂. 2. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 100 Ù.Ì. ‰›Ï· ÛÙÔ ™ÙÚ·ÙfiÂ‰Ô ÛÙË ¡¤· πˆÓ›·, ۯ‰fiÓ ÂÈψ̤ÓÔ 380 ∂. ¶ø§√À¡Δ∞π ∂¶∞°°∂§ª∞Δπ∫√™ Ãøƒ√™ 1. 700 Ù.Ì. ÎÙ›ÚÈÔ, Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 7.157 Ù.Ì. ª·Ï¿ÎÈ 550.000 ∂. ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ 1 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ 71 Ù.Ì. ∞Á. μ·Ú‚¿Ú·, 65.000 ∂. 2. 5Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ 130 Ù.Ì. ∞Á. ∞Ó·ÚÁ‡ÚˆÓ, 220.000 ∂. 3. 1Ô ÔÚfiÊÔ˘ 41,69 Ù.Ì. ƒÔ˙Ô‡ Ì ¢ËÌ. °ÂˆÚÁÈ¿‰Ô˘, 81.000 ∂. 4. 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ 81 Ù.Ì. ¡¤· ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·, 170.000 ∂. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™ 1. 64 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 98 Ù.Ì. ÂÚÈÔ¯‹ ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·, 60.000 ∂. 2. 151,72 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 781,35 Ù.Ì. ∫·Ï·Ì¿ÎÈ ¶ËÏ›Ô˘, 125.000 ∂. 3. 104,51 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 735,83 Ù.Ì. ∫·Ï·Ì¿ÎÈ ¶ËÏ›Ô˘, 100.000 ∂. √π∫√¶∂¢∞ 1. 1.204 Ù.Ì. ∫ÔÚÒË ¶ËÏ›Ô˘, 100.000 ∂. 2. 411,44 Ù.Ì. “æ˘Á›·” ∞ÁÚÈ¿˜, 110.000 ∂. 3. 201,36 Ù.Ì. “æ˘Á›·” ∞ÁÚÈ¿˜, 70.000 ∂. 4. 852,40 Ù.Ì. “¶··Ï¿Î·” §·‡ÎÔ˘, 50.000 ∂. 5. 604 Ù.Ì. ÕÁÈÔ˜ ™Ù¤Ê·ÓÔ˜, 170.000 ∂. ª∂∑√¡∂Δ∂™ 1. 130 Ù.Ì. ∫·Ú·Á¿Ù˜ 2Ô˘, 3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, 160.000 ∂. 2. 152,95 Ù.Ì. ∫·ÏÏÈı¤·, ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙË Ì ÈÏÔÙ‹, 350.000 ∂. (587)

-----------------------------------∞¶√ Δ∂áπ∫∏ ∂Δ∞πƒ∂π∞ “μ. ∫∞Δ™∞ƒ√™ ∂.∂.” ƒ. º∂ƒ∞π√À 130 Δ∏§. 24210-47963-64 ∫π¡. 6944-357213 ¶ø§√À¡Δ∞π Ãøƒπ™ º¶∞ ™ÙËÓ ¶∞ƒ∞§π∞ ∞°ƒπ∞™: Διαμερίσματα επάνω στο κύμα από 35-106 τ.μ. κουζίνες, ντουλάπες Ιταλίας, πόρτες μασίφ, δάπεδα τζάκια γρανίτες, λουτρά λουξ με άνεση και λειτουργικότητα. Υπερπολυτελούς κατασκευής. ∞§§∏ ª∂ƒπ∞: Βίλες πολυτελείς με θέα των 143-165 τ.μ. με ή χωρίς ημιυπόγειο 100 τ.μ. ανεξάρτητες πολυτελείς με δικό τους οικόπεδο από 300-420 τ.μ.

∑∏Δ∂πΔ∞π: Κεντρικό οικόπεδο στο Βόλο για αγορά ή αντιπαροχή. (005)

-----------------------------------™Δ∞Àƒ√™ ∫∞Δ™√Àƒ∞™ §∂øº. ∂πƒ∏¡∏™ 94 ¡. πø¡π∞ Δ∏§. 24210-67725, ∫π¡. 6972-672426

¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ ΤÓÙÚÔ, ÚÂÙÈÚ¤ 140 Ù.Ì. Ì 30 Ù.Ì. Ì·ÏÎfiÓÈ 195.000 √ÈÓfiÓÂ˘Ì·, 190 Ù.Ì. ËÌÈÙÂϤ˜ 90.000 μ˘˙·ÓÙ›Ô˘, ‰˘¿ÚÈ 62 Ù.Ì. 40.000 ¢ËÌ·Ú¯. ¡. πˆÓ›· 36 Ù.Ì. ËÌ/ÁÂÈÔ 30.000 μÂÚfiÔ˘ÏÔ˜ ¡. πˆÓ›·, ÔÚÔÊ/ÛÌ· 90 Ù.Ì. 120.000 ºÈÏ·‰ÂÏÊ›·˜, ÙÚÈ¿ÚÈ 85 Ù.Ì. 95.000 Αχιλλοπούλου-Γυμναστήριο 98 τ.μ., 85.000. Ευαγγελίστρια Ταχυδρομείο 50 τ.μ. 55.000. Φιλαδελφείας τέρμα, ρετιρέ 80 τ.μ., 130.000. √π∫√¶∂¢∞ - ∫Δ∏ª∞Δ∞ Μάραθος, 310 τ.μ. 100.000 Γκιώνη, 8 στρ. με 60 τ.μ. κτίσμα 110.000 ∂ÊÔÚ›·, ¡. πˆÓ›· 600 Ù.Ì. 250.000 ª¿Ú·ıÔ˜, 420 Ù.Ì. 100.000 ªÂÏÈÛÛ¿ÙÈη, 7 ÛÙÚ. 50.000 ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ· 80 Ù.Ì. Ì ·Ï. ÔÈΛ· 45.000 ¡. πˆÓ›· ÚfiÓÔÈ·, 130 Ù.Ì. 65.000 Ν. Ιωνία Λύκειο, 120 τ.μ. με παλαιά οικία 70.000 Ν. Ιωνία Στρατόπεδο 517 τ.μ 200.000 ª·Ìȉ¿Î˘, 7 ÛÙÚ. 55.000 §Ô˘˙›ÓÈÎÔ, 20 ÛÙÚ. Ì ·ÁÚÔÈΛ· 280.000 ∞Á. ™Ù¤Ê·ÓÔ˜, 590 Ù.Ì. Ì ¿‰ÂÈ· 140.000 ¶ÈӷοÙ˜, 1.835 Ù.Ì. 70.000 ¶Ï·Ù·Ó›‰È· 1.000 Ù.Ì. 300.000 ∫·Ï·Ì¿ÎÈ, ¶Úfi·Ó 3.850 Ù.Ì. 80.000 §·Ú›Û˘ ÂÍÚ¤˜ ۤڂȘ, 16 ÛÙÚ. 180.000 Αγ. Αικατερίνη 4 στρ. 320.000 ΒΙΟΣΚΥΡ πρώην 135 τ.μ. 50.000 Αγ. Βαρβάρα 200 τ.μ. 85000 Ν. Ιωνία τέννις 140 τ.μ. 50000 Νεάπολη 245 τ.μ. 100.000 Λαρίσης περιφ/κός 550 τ.μ. 25.000 Μελισσάτικα Σπαρτιάς 19 στρέμ. 200.000 ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™ Πρόνοια, 45 τ.μ., οικόπ. 70 τ.μ. 40.000 Βαμβακουργία, 70 τ.μ., οικόπ. 140 τ.μ. 120.000 ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ· ÔÙ¿ÌÈ, 70 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô 130 Ù.Ì. 135.000 ∞ÛÙ. ΔÌ‹Ì· ¡. πˆÓ›·, 180 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô 200 Ù.Ì. 170.000 ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ·, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 120 Ù.Ì. Û ·ÚοÎÈ, ¿ÎÚÈÓÁÎ, ·Ôı‹ÎË, 205.000 ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ·, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 170 Ù.Ì. 250.000 ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ·, ÙÚÈ¿ÚÈ Ì ‰ÒÌ· 63.000 Φιλαδελφείας 80 τ.μ., οικοπ. 160 τ.μ., 135.000 Ε Κουφόβουνο, 50 τ.μ. οικοπ. 85 τ.μ., 80.000 ∂¶∞°°∂§ª∞Δπ∫√™ - μπ√Δ∂áπ∫√™ Ãøƒ√™ §·Ú›Û˘ ÂÍÚ¤˜ ۤڂȘ, 16 ÛÙÚ. 180.000 ¡. πˆÓ›· 3 ηٷÛÙ‹Ì·Ù·, Û‡ÓÔÏÔ 150 Ù.Ì. 200.000 ¡. ¢¤ÏÙ· 150 Ù.Ì. Ì ·Ù¿ÚÈ 50 Ù.Ì. ËÌÈÙÂÏ‹˜ Ûȉ/Û΢‹, ÔÈÎfiÂ‰Ô 250 Ù.Ì. 130.000 Μεταμόρφωση όροφος 250 τ.μ. 250.000 ∂¡√π∫π∞™∂π™ Γκαρσονιέρες, διαμερίσματα, μονοκατοικίες (006)

-----------------------------------ME™ITIKO °PAºEIO KøN/NOY £. KYPIT™H ™¶YPI¢H 58, 2Ô˜ OPOºO™ TH§. - FAX 24210 31036 KINHTO: 6944-285802

Για μια σωστότερη προβολή των ακινήτων σας, εντός και εκτός Nομού. Eπικοινωνήστε με το γραφείο μας. Eάν θέλετε και εσείς να έχετε μια ολοκληρωμένη επαγγελματική προώθηση του ακινήτου σας. ∑∏Δ√À¡Δ∞π ΠΡΟΣ ΑΜΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΑΚΙΝΗΤΑ ΣΕ ΤΙΜΕΣ ΠΟΥ ΝΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ. ¶ø§OYNTAI 1. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· με θέα στο λιμάνι. Μεζονέτα 240 τ.μ. με εσωτερικό ανελκυστήρα σε οικόπεδο 350 τ.μ. 2. ™Ù·ı¿, 3άρι με Κωνσταντά, 75 τ.μ., με Φ/Α. Διαμπερές, ανακαινισμένο. 3. ∞ÏÌ˘Úfi˜ μεζονέτα 120 τ.μ. από ιδιώτη. 4. ΔÔ ÈÛfiÁÂÈÔ διπλοκατοικίας 100 τ.μ. με αυλή μπροστά - πίσω περιοχή Γκρην Παρκ σε οικόπεδο 160 τ.μ. 5. Διαμέρισμα 3άρι, 86 τ.μ. 4ος όροφος, Δημ. Γεωργιάδου με Γαμβέτα, με αποθήκη και πάρκιν σε 8 ετών πολυκατοικία. 6.∞Á. ™Ù¤Ê·ÓÔ˜ ™ˆÚÔ‡, ÔÈÎfiÂ‰Ô 600 τ.μ. κοντά στην εκκλησία, θέα απεριόριστη προς το Βόλο. 7. ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ· αρχοντικό 235 τ.μ. αποτελούμενο από ισόγειο, 1ο και 2ο όροφο, εκατό μέτρα από την κεντρική πλατεία, απεριόριστη θέα Βόλο - Παγασητικό, άριστη κατάσταση κατάλληλο και για επαγγελματική στέγη. 8. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 118 τ.μ. 1ος όροφος σε αυτόνομη οικοδομή ενός ορόφου με κλειστό πάρκινγκ. Αποθήκη 20 τ.μ. και θέα στην παραλία, καινούριο. 9. √ÈÎfiÂ‰Ô Κουμουνδούρου με Αχιλλοπούλου 150 τ.μ. βλέπει σε δύο δρόμους (διαμπερές), από τα μοναδικά της περιοχής. Κτίζεται τετραώροφη οικοδομή. 10. ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ οικόπεδο 500 τ.μ., με μικρή οικία, 65 τ.μ., κεντρικό. 11. ∫·Ú·Á¿Ù˜, οικόπεδο γωνιακό, 220 τ.μ. Βρίσκεται επί της οδού Γ. Τέντζερη και Παν. Σελιανού. 12. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· διαμερίσματα 120 τ.μ. σε στυλ μεζονέτας με αυλή, πάρκινγκ και αποθήκη καινούρια. 13. ÕÁ. πˆ¿ÓÓ˘ Πηλίου, γκαρσονιέρες, 34 τ.μ. και 16 τ.μ., κοντά στην παραλία. 14. ∞ÏÌ˘Úfi˜ οικόπεδο 620 τ.μ. 15. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 127 τ.μ., επί της Σταθά, σε 230 τ.μ. οικόπεδο. 16. ∫∞Δø §∂Ãø¡π∞ οικία 85 τ.μ. σε οικόπεδο 1.000 τ.μ. 150 μέτρα από την Ακτή Χατζηβαγγέλλη. 17. ∫∞Δø °∞Δ∑∂∞ μεζονέτα παραθαλάσσια 120 τ.μ. καινούρια. 18. ¢πª∏¡π μεζονέτα τριών ορόφων με ανελκυστήρα 300 τ.μ., απεριόριστη θέα τον Παγασητικό. Πολλά πλεονεκτήματα. 19. ∞°. §∞Àƒ∂¡Δπ√™ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΔΙΠΛΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 180 Τ.Μ. ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΚΑΙ ΓΙΑ ΔΥΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ. 20. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ οικία 55 τ.μ. με μεγάλη αυλή, θέα και στο κέντρο. 21. ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹ οικόπεδο 1.050 τ.μ.. μόνο

37.000 Ε, εφαπτόμενο του κεντρικού δρόμου. 22. √π∫√¶∂¢√ 355 τ.μ. περιοχή Πευκάκια Ν. Παγασαί, αμφιθεατρικό, με πανοραμική θέα. Τιμή λογική. 23. ¶Â˘Î¿ÎÈ· οικία 102 τ.μ. παλαιά σε οικόπεδο 350 τ.μ., θέα απεριόριστη. 24. ¡. πˆÓ›· περιοχή Αγ. Βαρβάρας 1ος όροφος διπλοκατοικίας 96 τ.μ. Τιμή ελκυστική. 25. °Î·ÚÛÔÓȤڷ ημιυπόγεια Αγ. Νικολάου με Ερμού 29 τ.μ. 26. °Î·ÚÛÔÓȤڷ ημιυπόγεια Ρήγα Φεραίου 32 τ.μ. Μόνο 14.000 Ε. A•IO§O°E™ E¶EN¢Y™EI™ 1. ∫¿Ï·ÌÔ˜, παραλιακό αγροτεμάχιο (εφάπτεται της αμμουδιάς) 17.000 τ.μ. Βλέπει σε δύο δρόμους, με 85 τ.μ. οικία κατασκευασμένη το 1985. 2. ∞§√¡¡∏™√™ μονοκατοικία πάνω στο κύμα η οποία είναι διαμορφωμένη ως επαγγελματική στέγη. Περιοχή Πατητήρι. 3. Παραθαλάσσιο οικόπεδο 450 τ.μ. στις Αλυκές Βόλου εφάπτεται σε παιζόδρομο. Μοναδική ευκαιρία. ENOIKIA™EI™ 1. 3¿ÚÈ 87 τ.μ., 1ος, Νικοτσάρα-Κων/ντα διαμπερές, ατομικό φ/α. 2. ¢˘¿ÚÈ 57 τ.μ., Ν. Γάτσου με Γαζή. 3. ΔΥΑΡΙ Μαγνήτων 55 τ.μ., διαμπερές. 4. ΤΡΙΑΡΙ Μαγνήτων, Γαμβέτα, 1ος όροφος. 5. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· αυτόνομο με δική του είσοδο 107 τ.μ. Κωνσταντά με Κ. Μακρή. 6. ¢˘¿ÚÈ με Α/Θ, 55 τ.μ., Θράκης. 7. ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ με πατάρι 70 τ.μ., περιοχή Νεαπόλεως (Βελτετσίου). 8. ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÔ› χώροι σε ορόφους από 70 τ.μ. έως 345 στο κέντρο της πόλης. °Nø™H KAI ™YNE¶EIA. (007)

-----------------------------------∏§π∞™ ¶. ∫√∫ª√Δ√™ πø§∫√À 7 Δ∏§. 24210 38556 ∫π¡. 6978 393556

¶ø§√À¡Δ∞π √π∫√¶∂¢∞:∫·ÛÛ·‚¤ÙË 145 Ù.Ì., 75.000, ∫Ô˘ÓÙÔ˘ÚÈÒÙÔ˘ 167 Ù.Ì., 110.000∂, ÕÁ. ∫ˆÓ/ÓÔ 380 Ù.Ì. ÁˆÓ›·, ∞¯ÈÏÏÔÔ‡ÏÔ˘, 153 Ù.Ì., 130.000∂, ∫·Ú·Á¿Ù˜ 170-350 Ù.Ì., ∞¯ÈÏϤˆ˜ 117 Ù.Ì. 67.000∂, ΔÚÈ·ÓÙ·Ê˘ÏÏ›‰Ë 270 Ù.Ì., ∫·Ô‰ÈÛÙÚ›Ô˘ 300 Ù.Ì., 180.000∂, ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë 355 Ù.Ì. ÁˆÓ›·, ∞Ë°ÈÒÚÁË 480 Ù.Ì., 125.000, ∞Á. ¶·Ú·Û΢‹ 250 Ù.Ì., °ËÚÔÎÔÌÂ›Ô 500 Ù.Ì. 115.000∂, ∞ӈ̷ÏÈ¿ 260 Ù.Ì. 100.000, ∞. ªÂÚÈ¿ 4 ÛÙÚÂÌ., ∞ıËÓÒÓ 4 ÛÙÚ. 100.000∂, ÂÚÈÊÂÚÂÈÎfi˜ 4 ÛÙÚÂÌ., ∞Á. ¡ÂÎÙ¿ÚÈÔ˜ 360 Ù.Ì., ÕÁ. ∞Ó¿ÚÁ˘ÚÔÈ 275 Ù.Ì. 130.000∂, ÏËÛ›ÔÓ ª·È¿Ó‰ÚÔ˘ 270 Ù.Ì. 135.000∂, ¶. ÕÚˆ˜ 220 Ù.Ì. √π∫π∂™: ∑ÔÚÌ¿ 2 ‰ˆÌ., 60.000∂, ÃÈÏÈ·‰Ô‡ 3 ‰ˆÌ. 87.000∂, ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ ‰ÈÒÚÔÊË 135.000, °·˙‹ ‰ÈÒÚÔÊË 115.000, ∞¯ÈÏÏÔÔ‡ÏÔ˘ 3 ‰ˆÌ. 90.000∂, ∫·ÏÏÈı¤· 3 ‰ˆÌ. 105.000∂, ª·‚›ÏË 3 ‰ˆÌ. 135.000∂, ¢ÂÏËÁÈÒÚÁË ‰ÈÒÚÔÊË ÁˆÓȷ΋, ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿˜ 3 ‰ˆÌ. 75.000∂, ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜ 3 ‰ˆÌ. 85.000∂, ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë 3 ‰ˆÌ. 100.000∂, ¡. πˆÓ›· 3 ‰ˆÌ. 90.000∂, ∞ӷηÛÈ¿ ‰ÈÒÚÔÊË ÏÔ˘Í. °∫∞ƒ/ƒ∂™: ∞Á. ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ 25 Ù.Ì. 31.000∂, ∂ÚÌÔ‡ 42 Ù.Ì., ÕÁ. ∫ˆÓ/ÓÔ 32 Ù.Ì. Ó¤·, ÕÓ·˘ÚÔ 33 Ù.Ì. Ó¤·. ¢À∞ƒπ∞: ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ 45 Ù.Ì. 44.000∂, ª·ÁÓ‹ÙˆÓ 55 Ù.Ì. 65.000∂, ∞Á. ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ ÚÂÙÈÚ¤ 65.000∂, ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 61 Ù.Ì. 65.000∂, ∞Á. ∫ˆÓ/ÓÔ 50 Ù.Ì. 52.000∂, ∫·ÛÛ·‚¤ÙË 50 Ù.Ì. Ó¤Ô, ÕÁ. ∞Ó¿ÚÁ˘ÚÔÈ 55 Ù.Ì. 80.000∂, ¡. πˆÓ›· 55 Ù.Ì. Ó¤Ô, 70.000∂. Δƒπ∞ƒπ∞: ∞Á. μ·Û›ÏË 75 Ù.Ì. 75.000∂, ÃÈÏÈ·‰Ô‡ 75 Ù.Ì. 50.000∂, °¿ÙÛÔ˘ 94 Ù.Ì. 77.000∂, ƒ. ºÂÚ·›Ô˘ 73 Ù.Ì. 72.000∂, ¡ÈÎÔÙÛ¿Ú· 80 Ù.Ì. 85.000∂, π. ∫·ÚÙ¿ÏË 90 Ù.. Ó¤Ô 140.000∂, •ÂÓ›· 90 Ù.Ì. 93.000∂, ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿˜ 85 Ù.Ì. 100.000∂, ª·ÁÓ‹ÙˆÓ 92 Ù.Ì. Ó¤Ô 135.000∂, ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË 85 Ù.Ì. 86.000∂, ÏËÛ›ÔÓ ·Ú·Ï›·˜ 85 Ù.Ì. 118∂, ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ 97 Ù.Ì. 100.000∂, ∫. ª·ÎÚ‹ 92 Ù.Ì. 105.000∂. Δ∂™™∞ƒπ∞: ºÂÚ·›Ô˘ 108 Ù.Ì. 110.000∂, °·˙‹ 150 Ù.Ì. ÏÔ˘Í, ¶¿ÚÎÔ 155 Ù.Ì. 210.000∂, •ÂÓ›· 135 Ù.Ì. Ê¿ÙÛ·, ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË 103 Ù.Ì. Ó¤Ô, ÕÁ. ∫ˆÓ/ÓÔ 170 Ù.Ì., ∞Á. ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ 118 Ù.Ì. 138.000∂. °ƒ∞º∂π∞: ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ 32 Ù.Ì. 30.000∂, ¢ÈηÛÙ‹ÚÈ· 61 Ù.Ì. 65.000, ¶Ï. ∂Ï¢ıÂÚ›·˜ 73 Ù.Ì. 105.000∂, ∞Á. ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ 75 Ù.Ì. ª∞°∞∑π∞: ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 70 Ù.Ì., ¢ÈηÛÙ‹ÚÈ· 65 Ù.Ì., ∞ıËÓÒÓ 340 Ù.Ì., πˆÏÎÔ‡ 120 Ù.Ì. 150.000∂, ™˘Ú›‰Ë 67 Ù.Ì., ª·È¿Ó‰ÚÔ˘ 150 Ù.Ì., ¶. ÕÚˆ˜ 80 Ù.Ì. ÁˆÓ›·. ¶ø§√À¡Δ∞π √π∫π∂™ & √π∫√¶∂¢∞ ™∂ √§∞ Δ∞ Ãøƒπ∞ Δ√À ¶∏§π√À ¶ø§√À¡Δ∞π √π∫π∂™-√π∫√¶∂¢∞-•∂¡√¢√Ã∂π∞ & ∂¡√π∫π∞∑√ª∂¡∞ ¢øª∞Δπ∞ ™Δ∏ ™∫π∞£√. °π¡√¡Δ∞π ∂∫Δπª∏™∂π™ ∞∫π¡∏Δø¡ ª∂ ™À°∫ƒπΔπ∫∞ ™Δ√πÃ∂π∞. ∂¡√π∫π∞∑√¡Δ∞π ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ ∫∞π ª∞°∞∑π∞ (009)

-----------------------------------°∂øƒ°π√™ ∞¡Δ. £∂√Ã∞ƒ∏™ ∂¶∂¡¢ÀΔπ∫√™ ™Àªμ√À§√™ ∞∫π¡∏Δø¡

°∞§§π∞™ 10 1Ô˜ √ƒ√º√™ Δ∏§. & FAX 2421023742 ∫π¡. 6977/639025 e-mail: theoxarg@otenet.gr °∫∞ƒ™√¡π∂ƒ∂™ 1. ™˘Ú›‰Ë 24 Ù.Ì., 5 ÂÙÒÓ, 34.000. 2. ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 27 Ù.Ì., 2Ô˜, ·Ó·Î·ÈÓ. 29.000. 3. ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË 31 Ù.Ì., 2Ô˜, 44.000. 4. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿, 28 Ù.Ì., ηÈÓ., ı¤·, 90.000. ¢À∞ƒπ∞ 1. μÏ·¯¿‚· 52 Ù.Ì., 1Ô˜, ηÈÓ., 91.000. 2. μÏ·¯¿‚· 52 Ù.Ì., 2Ô˜, ηÈÓ., 96.000. 3. °·ÏÏ›·˜ 55 Ù.Ì., 4Ô˜, Ù˙¿ÎÈ, 8 ÂÙÒÓ, ÌÂÁ¿ÏÔ Ì·ÏÎfiÓÈ, 125.000. Δƒπ∞ƒπ∞ 1. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ 89Ù.Ì., 1Ô˜, 84.000. 2. ¶ÂÚÚ·È‚Ô‡ 80 Ù.Ì., 3Ô˜, ·Ó·Î·ÈÓ., 80.000. 3. °. ∫·ÚÙ¿ÏË 101 Ù.Ì., 3Ô˜, ηÈÓ., 168.000. 4. ∞. °·˙‹ ÁˆÓ., 103 Ù.Ì., 3Ô˜, 152.000. 5. °·ÏÏ›·˜ 100 Ù.Ì., 3Ô˜, ÎÔÌϤ, 199.000. 6. ∑¿¯Ô˘ 92 Ù.Ì., 4Ô˜, ‰È·Ì., Ù˙¿ÎÈ, ¿ÚÎÈÓ, ·Ôı‹ÎË, 2 ÂÙÒÓ, ı¤·, 140.000. 7. ∞ÁÚÈ¿ ËÌÈ˘. 96 Ù.Ì., ηÈÓ., Ù˙¿ÎÈ, Ì ÔÛÔÛÙfi ÔÈÎÔ¤‰Ô˘, 95.000. 8. ∫Ú›ÙÛÎË 1Ô˜, ‰ÈˆÚfiÊÔ˘ 75 Ù.Ì., 70.000. 9. ∞¯ÈÏÏÔÔ‡ÏÔ˘ ‰ÈÒÚÔÊÔ, 1Ô˜, 95 Ù.Ì., 95.000, 2Ô˜, 75 Ù.Ì., 75.000. 10. ¡. πˆÓ›· 72 Ù.Ì., 2Ô˜, 70.000. Δ∂™™∞ƒπ∞-¶∂¡Δ∞ƒπ∞ 1. ∞ÁÚÈ¿ 121 Ù.Ì., 1Ô˜, 121 Ù.Ì., ηÈÓ., ÎÔÌϤ, ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·, 170.000.

2. ∞ı. ¢È¿ÎÔ˘ 129 Ù.Ì., 1Ô˜ (1991)+ 25% ÔÛÔÛÙfi ÔÈÎÔ. 153.000. 3. ∞. °·˙‹ 116 Ù.Ì., 5Ô˜, 115.000. 4. ∫ÔÚ·‹ 100 Ù.Ì., 2Ô˜, ·Ó·Î·ÈÓ., 95.000. 5. °. ∫·ÚÙ¿ÏË 169 Ù.Ì., ÌÂ˙ÔÓ. 4Ô˜-5Ô˜, ηÈÓ., ÎÔÌϤ, 290.000. 6. °. ∫·ÚÙ¿ÏË 101 Ù.Ì., 4Ô˜, ηÈÓ., 170.000. 7. ¡. πˆÓ›· 128 Ù.Ì., ·Ó·Î·ÈÓ., ÁˆÓ., 128.000. √π∫√¶∂¢∞ 1. πˆÏÎÔ‡ 855 Ù.Ì., ‰È·Ì. (ÎÙ›˙ÂÈ 560 Ù.Ì.) ÁÈ· ÔÏϤ˜ ¯Ú‹ÛÂȘ 580.000. 1· ∞Ï˘Î¤˜ 307 Ù.Ì., ÁˆÓ., 105.000∂. 2. πˆÏÎÔ‡ 117 Ù.Ì. 100.000 (ÎÙ›˙ÂÈ 160 Ù.Ì.). 3. πˆÏÎÔ‡ 235 Ù.Ì. 200.000 (ÎÙ›˙ÂÈ 320 Ù.Ì.). 4. ∫·Ú·Á¿Ù˜ 740 Ù.Ì. (¢π™/°ø¡.) Ê·ÓÙ·ÛÙÈÎfi ¤Ó·ÓÙÈ ¿ÚÎÔ˘, ı¤·, fiÏÔ ‹ 1/2. 5. ∫·Ú·Á¿Ù˜ 1.480 Ù.Ì. (ÔÏfiÎÏËÚÔ ÙÂÙÚ¿ÁˆÓÔ) Ê·ÓÙ·ÛÙÈÎfi, ¤Ó·ÓÙÈ ¿ÚÎÔ˘. 6. ∞Ï˘Î¤˜ 85 Ù.Ì. (ÎÙ›˙ÂÈ 102 Ù.Ì.) 43.000. 7. ∫·Ú·Á¿Ù˜ 522 Ù.Ì., 339.000. 8. ™¿ÌÔ˘ 230 Ù.Ì. (.™.¢ 2,4) 85.000. 9. ¡. πˆÓ›· 370 Ù.Ì. (™.¢. 2,4) 275.000. 10. ∞Ï˘Î¤˜ (Û¯ÔÏ›Ô) 170 Ù.Ì., 83.000, 180 Ù.Ì., 90.000, 156 Ù.Ì. ÁˆÓ. 105.000, 246 Ù.Ì., ÁˆÓ. 140.000, 490 Ù.Ì. ÁˆÓ. 280.000. 11. πˆÏÎÔ‡ 1.150 Ù.Ì. ÁˆÓ. (™.¢. 2,4) 3.400.000. 12. ª¿Ú·ıÔ˜ (‰ÈÂıÓ‹˜) 8 ÛÙÚÂÌ. (50 Ù.Ì. Ê¿ÙÛ·) 190.000. 13. •˘Ófi‚Ú˘ÛË (¶ÔÙÈÛÙÈο) 10 ÛÙÚÂÌ. 88.000 (2,4,6,15 ÛÙÚÂÌ. ·fi 3.000 ¤ˆ˜ 40.000 ·Ó¿ ÛÙÚÂÌ.). 14. §·‡ÎÔ˜ (ı¤· ¶·Á·ÛËÙÈÎfi, ÃfiÚÙÔ, ªËϛӷ) 13 ÛÙÚÂÌ. Â›‰Ô, 320.000. 15. ™˘Î‹ (¶ÔÙfiÎÈ) ·ÁÚÔÙ/¯È· 11,6,7,6 ÛÙÚÂÌ. Ì ı¤·, ηٷÏËÎÙÈΤ˜ ÙÈ̤˜. 16. ¶ÚÔÊ‹Ù˘ ∏Ï›·˜ 430 Ù.Ì. 80.000 17. ∞Á. ∞Ó¿ÚÁ˘ÚÔÈ 218 Ù.Ì. ÁˆÓ›· (™.¢. 1,8) 140.000. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™ 1. ¡. πˆÓ›· (ÎÔÓÙ¿ Ù¤ÓȘ) ÌÂ˙ÔÓ. 3 ÂÈ. 47 Ù.Ì. ηı¤Ó· Ì ·˘Ï‹ ÂÈϤÔÓ 70 Ù.Ì. ÁˆÓ., ηÈÓ., 205.000. 2. ™ˆÚfi˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 102 Ù.Ì. Û ÔÈÎfi. 590 Ù.Ì. (¿‰ÂÈ· 2000) ı¤·, 290.000. 3. ¡. πˆÓ›· ‰ÈÒÚÔÊÔ (50+40 Ù.Ì.) Û ÔÈÎfi. 70 Ù.Ì., 59.000. 4. §. μ‡ÚˆÓÔ˜ 70 Ù.Ì./153 Ù.Ì. 130.000 5. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 140 Ù.Ì., 12ÂÙ›·˜, Û ÔÈÎfi. 170 Ù.Ì., 195.000. 6. ¡. πˆÓ›· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 140 Ù.Ì. (¿‰ÂÈ· 1990) Ì ¿ÚÎÈÓ Î·È ·Ôı‹ÎË, 175.000. 7. ºÈÏ. πˆ¿ÓÓÔ˘ ‰ÈÒÚÔÊÔ (90+70) Ù.Ì. ·ÏÈfi Û ÔÈÎfi. 125 Ù.Ì., 195.000. 8. ™Ù·ÁÈ¿Ù˜ Ê·ÓÙ·ÛÙ. ‰ÈÒÚÔÊ. 170 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 820 Ù.Ì., ÂÎÏËÎÙÈ΋ ı¤·, 465.000. 9. ªËÏȤ˜ (Û˘ÁÎÚfiÙËÌ·) 82 Ù.Ì. Û ÔÈÎfi. 170 Ù.Ì. ÏÔ˘Í, ı¤·, 295.000. 10. ∫·Ù˯ÒÚÈ 70 Ù.Ì./350 Ù.Ì. ı¤· 170.000. 11. ªÂÙfi¯È ‰ÈÒÚÔÊÔ ·ÏÈfi 40.000. ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞-∂¶∞°°/∫∂™ ™Δ∂°∂™ 1. ª·Á·˙› πˆÏÎÔ‡ 28 Ù.Ì. 42.000. 2. ¡. πˆÓ›· (Ô˘˙ÂÚ›) ÂÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· 75 Ù.Ì. + (˘ÔÁ. 70 Ù.Ì. ÎÔ˘˙›Ó·) (ÂÓÔÈÎ. 700∂) 195.000. 3. ƒ. ºÂÚ·›Ô˘ ÈÛÔÁ. 180 Ù.Ì.+˘ÔÁ. 100 Ù.Ì.+·Ù. 80 Ù.Ì.+¿ÚÎÈÓ 360.000. 4. ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿ (ÍÂÓÒÓ·˜) 2 ‰˘¿ÚÈ· ÙˆÓ 45 Ù.Ì. ηı¤Ó·+2 ÁηÚÛÔÓ. ÙˆÓ 35 Ù.Ì. ηıÂÌÈ¿+ÂÈϤÔÓ ‰fiÌËÛË/ÂÚ›Ô˘ 150 Ù.Ì. Û ÔÈÎfi. 385 Ù.Ì. 50Ì. ·fi ı¿Ï·ÛÛ·, 390.000. 5. ∞Á. °·˙‹ 160 Ù.Ì. ËÌÈÈÛÔÁ. ·Ó·ÎÈÓ. (ÂÓÔÈÎ. 500∂) 80.000. 6. ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË 52 Ù.Ì. ÁˆÓ. ÈÛ.135.000. 7. ∂ÚÌÔ‡ Ì·Á·˙› ÁˆÓ. 50 Ù.Ì. 2.800.000. 8. ¶Â‰›ÔÓ ÕÚˆ˜ 4 ÈÛÔÁ. ÎÙ›ÛÌ· Û‡ÓÔÏÔ 420 Û ÔÈÎfi. 600 Ù.Ì. (™.¢. 1,2), 520.000, ÒÏËÛË ‹ ÎÔÌÌ·ÙÈ·ÛÙ¿. 9. ºÈÏ. ∂Ù·ÈÚ›·˜ ÈÛfiÁ. 67 Ù.Ì.+˘ÔÁ. 25 Ù.Ì. ηÈÓ. 115.000 ∂¶∂¡¢À™∂π™-∂À∫∞πƒπ∂™ 1. •ÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô ˘fi ηٷÛÎ. ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ ÔÏfiÎÏËÚÔ ‹ Î·È ÙÔ ÌÈÛfi. 2. ∞¤Ú·˜ ˘¿Ú¯Ô˘Û·˜ ‰ÈˆÚÔÊ. ÔÈÎÔ‰ÔÌ. ¿‰ÂÈ· (2006): 2Ô˜ 105, 3Ô˜ 75, 4Ô˜ 42, 200.000. 3. ƒÈ˙fiÌ˘ÏÔ˜ ÛÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ ‰ÚfiÌÔ Ì·Á·˙È¿ 250 Ù.Ì. Î·È ∞’ ÔÚÔÊ. ‰È·Ì. 115 Ù.Ì. ËÌÈÙÂϤ˜ ÔÏÏ·ÏÒÓ ¯Ú‹ÛˆÓ. ΔÈÌ‹ 280.000. 4. •ÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô (™ÎfiÂÏÔ˜) 21 ‰ˆÌ·Ù›ˆÓ, ÈÛ›Ó·, ηʤ Ì·Ú, Û·ÏfiÓÈ, ¿ÚÎÈÓ, 550.000. ∂¡√π∫π∞∑√¡Δ∞π 1. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿˜ ÔÚÔÊ. 130 Ù.Ì., 1Ô˜, ‰È·Ì., 10ÂÙ›·˜, 2ÏÔ ¿ÚÎÈÓ, 520∂. 2. ∂ıÓ. ∞ÓÙÈÛÙ¿Ûˆ˜ Ì·Á·˙› ÁˆÓÈ·Îfi, 32 Ù.Ì.+32 Ù.Ì. ˘ÔÁ., ηÈÓ., 380∂. 3. ÕÁ. ∫ˆÓ/ÓÔ˜ 93 Ù.Ì., 3Ô˜, 420∂. ¶§∏ƒ√º√ƒπ∂™-∂∫¢√™∏ ¢∞¡∂πø¡ (010)

-----------------------------------TRIDENT REAL ESTATE Δƒπ∞¡Δ∞ºÀ§§√™ ∫. ¶∞¶∞Δƒπ∞¡Δ∞ºÀ§§√À §øƒ∏ 50, μ√§√™ Δ∏§. 24213-03190 ∫π¡. 6945 851 222 www.tridentrealestate.gr

¶ø§∏™∏ μ√§√™ ¶∞ƒ∞§π∞ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 1Ô˘ ÔÚ., 110 Ù.Ì. 16 Ù.Ì. Ì·ÏÎfiÓÈ·, ı¤· ÛÙËÓ ·Ú·Ï›· μfiÏÔ˘ 350,000∂ ∫∞§∞ ¡∂ƒ∞ ÂÍÔ¯È΋ ηÙÔÈΛ· 70 Ù.Ì., 120 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô ∞°π√™ °∂øƒ°π√™ ¡∏§∂π∞™ ÂÍÔ¯È΋ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 120 Ù.Ì., 3 Â›‰·, 3 ˘ÓÔ‰ˆÌ¿ÙÈ·,350 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô, ı¤· ·ÓÔÚ·ÌÈ΋ 220,000∂ °∞Δ∑∂∞ ÂÍÔ¯ÈÎfi ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 70 Ù.Ì. ı¤· ı¿Ï·ÛÛ· 170,000∂ ∞¡ø μ√§√™ ÔÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· 80 Ù.Ì. Ì ÈÛfiÁÂÈÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· 80 Ù.Ì. ÚÔ˜ 200,000∂ ∞¡ø °∞Δ∑∂∞ ÂÍÔ¯È΋ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 90 Ù.Ì. ı¤· ı¿Ï·ÛÛ· 170.000∂ ∂¡√π∫π∞™∏ μ√§√™ ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 500Ù.Ì ÛÙËÓ Î·Ú‰È¿ Ù˘ fiÏ˘ ¡∂∞ ∞°Ãπ∞§√™ ¶·Ú·ÏÈ·Îfi ηٿÛÙËÌ· 1500∂ ∞§À∫∂™ ¡∂∂™ ¶∞°∞™∂™ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 4.500 Ù.Ì. 600∂ ∞Ó·Ï˘ÙÈο fiÏ· Ù· ·Î›ÓËÙ· ÛÙËÓ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· Ì·˜ (019)

-----------------------------------∫Δ∏ª∞Δπ∫∏ ª¶ƒ∞¡√™ ∞¶√ 1925

™∫∂¡¢∂ƒ∞¡∏ 15 Δ∏§. 24210/22351 ∫π¡. 6974/764446 ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ 1. ÕÓ·˘ÚÔ˜ 114 Ù.Ì. 3Ô˜ fiÚ. 2. ∫¤ÓÙÚÔ, ηÈÓÔ‡ÚÈ· 4¿ÚÈ·, 3¿ÚÈ·, ÁηÚÛÔÓȤÚ˜. 3. ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 160 Ù.Ì. 4. °Ú·ÊÂ›Ô 54 Ù.Ì. Î·È 22 Ù.Ì. π¿ÛÔÓÔ˜

➡ ™YNEXEIA ™TH ™E§I¢A 43


ªÈÎÚ¤˜ ∞ÁÁÂϛ˜ 43

ΔƒπΔ∏ 27 √∫Δøμƒπ√À 2009

➡ ™YNEXEIA A¶O ™E§I¢A 42

∫Δ∏ª∞Δπ∫∏ ª¶ƒ∞¡√™ ∞¶√ 1925

™∫∂¡¢∂ƒ∞¡∏ 15 Δ∏§. 24210/22351 ∫π¡. 6974/764446 5. ΔÚÈÎÔ‡Ë 80 Ù.Ì. Ì parking 3Ô˜ 6. ƒ. ºÂÚ·›Ô˘ 80 Ù.Ì. Ì ¿ÚÎÈÓ 1Ô˜. 7. ¶ÂÚÈÔ¯‹ ∞Ó·‡ÚÔ˘ 102 Ù.Ì., 210.000∂. 8. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ηٷÛ΢‹˜ 150 Ù.Ì. 9. ∫ÂÓÙÚÈÎfi 160 Ù.Ì. 20 ÂÙÒÓ. 10. ∫ÂÓÙÚÈÎfi 3¿ÚÈ, 25ÂÙ›·˜, 80.000∂. 11. ¡. πˆÓ›· 80 Ù.Ì. 1Ô˜ ÔÚ. 12. ¡ÈÎÔÙÛ¿Ú·, ÚÂÙÈÚ¤ 100 Ù.Ì., 78 Ù.Ì. 13. ∞Á. ∫ˆÓ/ÓÔ˜ 10 Ì. ÚfiÛÔ„Ë ı¿Ï·ÛÛ·. 14. ¡. πˆÓ›· 80 Ù.Ì., 4Ô˘ ÔÚ. 15. ¢˘¿ÚÈ 55 Ù.Ì. (2 ÂÙÒÓ). √π∫π∂™ 1. ∞Ï˘Î¤˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 153 Ù.Ì. 2. ÃÈÏÈ·‰Ô‡ 90 Ù.Ì., Û ÔÈÎ. 160 Ù.Ì. 3. ∫·Ù˯ÒÚÈ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜ ˘fi ηٷÛÎ. 4. ∫‡ÚÔ˘ 60 Ù.Ì. 70.000 ¢ÚÒ. 5. ∫ÚÈı·ÚÈ¿ 112 Ù.Ì., ÌÂ˙ÔÓ¤Ù·, ÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ηٷÛ΢‹˜. 6. ªÂ˙ÔÓ¤Ù· ∞Ï˘Î¤˜ 180 Ù.Ì. 7. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· 105 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi. 8. ∞Á. √ÓÔ‡ÊÚÈÔ˜ 80 Ù.Ì. (·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ). 9. ¶·Á·Û·› 160 Ù.Ì., ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· ÁˆÓȷ΋. 10. ¢ÈÏÔηÙÔÈΛ· 85+80 Ù.Ì. (∫·ÏÏÈı¤·). 11. ¶ÔÏ˘ÙÂÏ‹˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· (™Ô˘ÙÚ·Ï›). 12. ΔÚÈÒÚÔÊÔ ·Î›ÓËÙÔ (ÓÂfi‰ÌËÙÔ) ÏÔ˘Í. 13. ∫·ÏÏÈı¤· ‰ÈÒÚÔÊÔ 150 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 150 Ù.Ì. 14. ∞Ï˘Î¤˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜ ÚfiÛÔ„Ë ı¿Ï·ÛÛ·. √π∫√¶∂¢∞ 1. º. πˆ¿ÓÓÔ˘ 171 Ù.Ì. 2. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ 140 Ù.Ì. 3. ∞Ï˘Î¤˜ 300 Ù.Ì., 250 Ù.Ì. 4. ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜ 1.280 Ù.Ì. (ÂÓÙfi˜). 5. 5 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù· ÚfiÛÔ„Ë ı¿Ï·ÛÛ· ÛÙÔ μ¤ÓÂÙÔ (¢ηÈÚ›·). 6. ∞Á. ΔÚÈ¿‰· °·Ù˙¤·˜ 2.200 Ù.Ì. Û 135.000. 7. ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ 4 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù·. 8. ÕÁÈÔÈ ∞Ó¿ÚÁ˘ÚÔÈ 3.000 Ù.Ì. 9. ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ 2.500 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡. 10. ™ÎfiÂÏÔ˜ (ÏËÛ›ÔÓ ÏÈ̤ӷ) 1.000 Ù.Ì. 11. ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ 1.750 Ù.Ì. 12. π. ∫·ÚÙ¿ÏË 98 Ù.Ì., 50.000∂. 13. ∞Á. ∞Ó¿ÚÁ˘ÚÔÈ 204 Ù.Ì. 14. ¢ÈÌËÓ›Ô˘ 800 Ù.Ì. ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ 1. §·Ú›Û˘ (ÔÈÎfi‰Ô+ÎÙ›ÛÌ·) 1.000 Ù.Ì. 2. ∫¤ÓÙÚÔ 35 Ù.Ì. 3. ∫¤ÓÙÚÔ, ÁˆÓÈ·Îfi, 40 Ù.Ì. 4. •ÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô ÛÙËÓ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 4 ÂηÙ. ¢ÚÒ. 5. ¶·Ú·Ï›· ∞Á. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ 117 Ù.Ì. 6. π·ÙÚ›· (ÎÂÓÙÚÈο) 48+42 Ù.Ì. 7. ¶·ÏÈ¿, 240 Ù.Ì. ÈÛfiÁÂÈÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ·. ∂∫Δ∞™∂π™ 1. 9.500 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù·. 2. ™ÎfiÂÏÔ˜ 600 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù· ÚfiÛÔ„Ë 8km ı¿Ï·ÛÛ·. (013)

-----------------------------------∂Àƒø∫Δ∏ª∞ ∂§§∞™ ∞∫π¡∏Δ∞ √§√∫§∏ƒøª∂¡∂™ À¶∏ƒ∂™π∂™ ∞•π√¶√π∏™∏™ ∞∫π¡∏Δø¡ •∂¡√ºø¡Δ√™ 1, μ√§√™ ΔËÏ. 6977 615627 - 6938 388894 24210 28944 www.euroktima.com

∂À∫∞πƒπ∂™ 1. ∫∂¡Δƒπ∫√ ‰˘¿ÚÈ 56 Ù.Ì. 4Ô˜ 58.000 ∂ 2. °∫∞ƒ™√¡π∂ƒ∞ 28 Ù.Ì. 1Ô˜ 38.000 ∂ 3. ™ˆÚfi˜ 600 τ.μ. 58.000 χιλ. Ε. 4. ∫√ƒø¶∏, οικία 100 τ.μ. σε 1 στρ. οικοπ. πάνω στο δρόμο, 125.000Ε. 5. ∞Ì·ÏÈ¿ÔÏË, 15 στρ. πάνω στο κύμα, 170.000Ε. 6. ∫. ∫∞ƒΔ∞§∏ ηÈÓ., ÙÚÈ¿ÚÈ 76 Ù.Ì., 1Ô˜, Ì ÎÏÂÈÛÙfi ¿ÚÎÈÓ, 98.000∂. 7. ∞°. ¶∞ƒ∞™∫∂À∏ Ó¤· ÌÂ˙ÔÓ. 110 Ù.Ì., Û 150 Ù.Ì. ÔÈÎÔ. 3 À/¢, 2 W.C., 148.000∂. 8. ¡. πø¡π∞ 2¿ÚÈ, 49 Ù.Ì., 4Ô˜, 73.000∂ 9. ∞°. ™Δ∂º∞¡√™ 600 Ù.Ì., 85.000∂. ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ ∫∂¡Δƒ√ 1. 103 Ù.Ì.+15 Ù.Ì. 3 ˘/‰, 2wc ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 183.000 ∂ 2. 94 Ù.Ì. 2 ˘/‰ Ì ÔÏÏ¿ extra, ¿ÚÎÈÓ 3Ô˜ 182.000 ∂ Ó¤Ô 3. 80 Ù.Ì. 2 ˘/‰ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 121.000 ∂ 4. ∫. ∫∞ƒΔ∞§∏ 76 Ù.Ì. 2Ô˜ ÎÏÂÈÛÙfi ¿ÚÎÈÓ 105.000 ∂ 5. 94 Ù.Ì., 2 À/¢, Ì ÔÏÏ¿ extra, ¿ÚÎÈÓ, 5Ô˜, 190.000∂, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ. 6. 103 Ù.Ì., 2 À/¢, Ï‹Úˆ˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ, 3Ô˜ ÔÚ., ·Ó·ÙÔÏÈÎfi, ı¤·, ‚ÂÚ¿ÓÙ˜, 153.000∂. ¡∂∞ ∂Δ√πª∞ ¢π∞ª/Δ∞ 1. ™ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ∞¡∞Àƒ√À ÁηÚÛÔÓ. 2¿ÚÈ·, 3¿ÚÈ·, 4¿ÚÈ· Ì ˘¤ÚÔ¯Ë ı¤·. 2. ¶§∏™π√¡ ƒ. º∂ƒ∞π√À 2¿ÚÈ 50 Ù.Ì., 3¿ÚÈ 85 Ù.Ì., 4¿ÚÈ 130 Ù.Ì. 3. ∑∞Ã√À ÙÚÈ¿ÚÈ 84 Ù.Ì. 3Ô˜ 2 ˘/‰, ·Ôı‹ÎË, ¿ÚÎÈÓ 4. ºπ§∞ƒ∂Δ√À 105 Ù.Ì., ÙÚÈ¿ÚÈ Ì ˘¤ÚÔ¯Ë ı¤· ¶‹ÏÈÔ, 2 À/¢, ¿ÚÎÈÓ, ·Ôı‹ÎË. μ√§√™ ∫∂¡Δƒ√ ¶ø§√À¡Δ∞π ¡∂∞ ¢π∞ª/Δ∞ 1. °Î·ÚÛÔÓȤÚ˜ 2. 2¿ÚÈ 47 Ù.Ì. 50 Ù.Ì. 60 Ù.Ì. 3. 3¿ÚÈ· 76 Ù.Ì. 80 Ù.Ì. 90 Ù.Ì. 4. 4¿ÚÈ· 95 Ù.Ì. 100 Ù.Ì. 120 Ù.Ì. 5. °∫∞ƒ™√¡π∂ƒ∂™ 28, 30, 38 Ù.Ì 6. 2¿ÚÈ· 45, 54, 58, 65 Ù.Ì. √π∫√¶∂¢∞ 1. μ√§√™ ÎÂÓÙÚÈÎfi 1.290 Ù.Ì. Ì ™.¢. 2,4 1.000∂/Ù.Ì. ÎÙ›˙ÂÈ 3.000 Ù.Ì. 2. μ√§√™ §∞ƒπ™∏™ 1.260 Ù.Ì. Ì ™.¢. 1,6 1.500∂/Ù.Ì. ÎÙ›˙ÂÈ 2.000 Ù.Ì. 3. ¡. πˆÓ›·, 275 τ.μ., με 2.4 Σ.Δ., 190.000Ε. 4. ∞§§∏ ª∂ƒπ∞ 587 τ.μ. οικ. ανατολικό, με άδεια οικοδομής 145.000Ε. 5. ∞°ƒπ∞ 500 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ Î·È 8 ÛÙÚ. ¿Óˆ Û ‰ÚfiÌÔ. ∞›ÛÙ¢ÙË ı¤· 20.000∂/ÛÙÚ. 6. ∞§À∫∂™ 489 Ù.Ì., 270.000∂, 560 Ù.Ì. 160.000∂, 107 Ù.Ì. 60.000∂, 4 ÛÙÚ. Ì ı·˘Ì¿ÛÈ· ı¤· 165.000∂. 7. ¡. ∂£¡π∫∏ μ√§√À-§∞ƒπ™∞™ 164.000 Ù.Ì. ÁÈ· οı ¯Ú‹ÛË. 8. §∞ƒπ™∏™ 50 ÛÙÚ. 70Ì. Ê¿ÙÛ· ÛÙËÓ ∂£¡π∫∏. 9. ¶∞°∞™∏Δπ∫√™ 170.000 Ù.Ì. 25.000∂/ÛÙÚ. ·ÓÔÚ·ÌÈÎfi ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. 10. ¶√ƒΔ∞ƒπ∞ 1.100 Ù.Ì. & 1.500 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡. ªÂ ı¤· & 5 ÛÙÚ. ¿Óˆ ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ, Ì ˘¤ÚÔ¯Ë ı¤·. 11. Δ™∞°∫∞ƒ∞¢∞ 22 ÛÙÚÂÌ., ˘¤ÚÔ¯Ë ı¤· ¿Óˆ ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ, ÙÈÌ‹ 195.000 ∂.

12. ª∞∫ƒπ¡πΔ™∞ 550 Ù.Ì. ı¤· ı·˘Ì¿ÛÈ·. 13. Ã∞¡π∞ ¶∏§π√ 1.200 Ù.. Ì 90 Ù.Ì. ÔÈΛ·. 14. ª∏§π∂™ 13 ÛÙÚ. Ì ı¤· Î·È 5 ÔÈÎ. ÛÙ· 1.000 Ù.Ì. Ì ˘¤ÚÔ¯Ë ı¤·. 15. ª∏§π¡∞ 500 Ù.Ì. ‰›Ï· ÛÙÔ Î‡Ì· 110.000∂ & 5 ÛÙÚ. 250.000∂. 16. ª¶√Àº∞ 7 ÛÙÚ. ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ 250.000/ÛÙÚ. ¿Óˆ ÛÙÔ Î‡Ì·. 17. ∞π°∞π√ 15 ÛÙÚ. 20.000∂/ÛÙÚ. 18. ∫ƒπ£∞ƒπ∞, 250 Ù.Ì. 330 Ù.Ì. 1.000 Ù.Ì., 2.000 Ù.Ì. Ì ˘¤ÚÔ¯Ë ı¤· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ¿ÚÙÈ·, ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌ· 200 ∂/Ù.Ì. 19. ∞º∏™™√™ 2,3 ÛÙÚÂÌ. ¿Óˆ ÛÙÔ Î‡Ì·, 155.000∂. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™-∂•√Ãπ∫∞ 1. ¶ÏËÛ›ÔÓ ∂ıÓ. ∞ÓÙÈÛÙ. 71 Ù.Ì. 90.000∂. 1·). ¶ÚÔ˜ ¡¤· ∞Á¯›·ÏÔ ÂÍÔ¯ÈÎfi ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· Ù.Ì.135.00 1‚). °∞∑∏ 120 Ù.Ì. 165.000 ∂. 2. ¶ÏËÛ›ÔÓ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ ÔÈΛ· 80 Ù.Ì. 135.000 3. ¡. ¢∏ª∏Δƒπ∞¢∞ 180 Ù.Ì. 3 À/¢ 3 W.C., Û 140 Ù.Ì. ÔÈÎ. 225.000∂ ¡∂∞. 4. ∞°. ¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 110 Ù.Ì. 3 À/¢ 150 Ù.Ì. ÔÈÎ. 2 W.C., 160.000∂ Ó¤·. 5. ∞§§∏ ª∂ƒπ∞ 148 Ù.Ì. Û 250 Ù.Ì. ÔÈÎ. ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· £∂∞ 320.000∂. 6. ¶√ƒΔ∞ƒπ∞ Ӥ˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜ Ì 2 ‹ 3 ˘/‰, ˘¤ÚÔ¯Ë ı¤·, ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ ÙÈÌ‹. 7. ∫. °∞Δ∑∂∞ ÌÂ˙ÔÓ. 95 Ù.Ì. ı¤· ı¿Ï·ÛÛ· Ó¤· 195.000∂ ÂÙÔÈÌÔ·Ú¿‰ÔÙË. 8. ∫∞§∞ ¡∂ƒ∞ ÌÂ˙ÔÓ. 70 Ù.Ì. 85 Ù.Ì. 105 Ù.Ì. ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· ‚ÈÔÏ. ηı·Ú. 9. ª∏§π∂™ Ӥ˜ ÌÂ˙ÔÓ. Ì ı¤· ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ ÙÈÌ‹ ÔÈfiÙËÙ· ηٷÛ΢‹˜. 10. ª√ÀƒΔπ∞™ ¶∏§π√À 80 Ù.Ì. Û 900 Ù.Ì. ÔÈÎ. ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ΔÈÌ‹ ¢ηÈÚ›·˜. 11. ∫∞ƒ∞°∞Δ™ ·Ó·ÙÔÏÈ΋ 147 Ù.Ì. + 104 Ù.Ì., Û˘ÓÔÏÈο 250 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 190 Ì ·˘Ï‹, ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙË, ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ ÔÈfiÙËÙ· ηٷÛ΢‹˜. ∂¡√π∫π∞™∂π™ 1. ∞§À∫∂™ ηٿÛÙËÌ· 145 Ù.Ì.+87 Ù.Ì. ·˘Ï‹ ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. 2. Δ·‚¤ÚÓ· Ï‹Úˆ˜ ÂÍÔÏÈṲ̂ÓË ¿Óˆ ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ, ·Ó·ÙÔÏÈÎfi ¶‹ÏÈÔ, ¤ÙÔÈÌË ÁÈ· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· 800 ∂ ÙÔ Ì‹Ó·. 5. ΔÚÈ¿ÚÈ Ì 2 ¿ÚÎÈÓ ÛÙË ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, 410∂ 6. ΔÂÛÛ¿ÚÈ 120 Ù.Ì. ·Ó·ÙÔÏÈÎfi 450 E. (014)

-----------------------------------ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ ¶∞¡π√¶√À§√™ ∞¶√™Δ√§√™ ™Àªμ√À§√™ ∞°√ƒ∞™ ∫∞π ¶ø§∏™∏™ ™ˆÎÚ¿ÙÔ˘˜ 29 - ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË ΔËÏ. 2421035335/31231 Fax: 2421031232 ∫ÈÓ.: 6932221749 e-mail: info@paniopoulos.gr www.paniopoulos.gr

°∫∞ƒ™√¡π∂ƒ∂™ 1. ™Ù·‰›Ô˘ 30 Ù.Ì. 65.000 ∂ ∞2 2. ¶·ÏÈ¿ μfiÏÔ˘ 32 Ù.Ì. 45.000 ∂ ∞6 ¢À∞ƒπ∞ 1. ™Ù·‰›Ô˘ 50 Ù.Ì. 100.000 ∂ μ1 2. ∑ÔÚÌ¿ 58 Ù.Ì. 95.000 ∂ μ5 3. ƒ. ºÂÚ·›Ô˘ 47 Ù.Ì. 80.000 ∂ μ7 4. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· ÚÂÙÈÚ¤ 70 Ù.Ì. 85.000∂ μ10 5. ∫·ÚÙ¿ÏË 49 Ù.Ì. 63.000 ∂ μ11 6. μÏ·¯¿‚· 52 Ù.Ì. 95.000 ∂ μ12 7. μÏ·¯¿‚· 54 Ù.Ì. 98.000 ∂ μ13 Δƒπ∞ƒπ∞ 1. ™Ù·‰›Ô˘ 100 Ù.Ì. 140.000 ∂ °1 2. ™Ù·‰›Ô˘ 72 Ù.Ì. 130.000 ∂ °4 3. ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 98 Ù.Ì. 130.000 °5 4. ∫·ÚÙ¿ÏË 76 Ù.Ì. 110.000 ∂ °7 5. ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 88 Ù.Ì. 100.000 ∂ °9 6. °. ¢‹ÌÔ˘ 80 Ù.Ì. 130.000 ∂ °10 7. ÕÓ·˘ÚÔ˜ 78 Ù.Ì. 210.000 ∂ °11 8. ÕÓ·˘ÚÔ˜ 78 Ù.Ì. 210.000 ∂ °14 9. ¶·Á·ÛÒÓ 90 Ù.Ì. 160.000 ∂ °15 10. ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜ 93 Ù.Ì. Ì ¿ÚÎÈÓ Î·È ·Ôı‹ÎË 180.000 ∂ °20 11. ¡ÈÎÔÙÛ¿Ú· ¿Óˆ ·fi ∂ıÓ. ∞ÓÙÈÛÙ¿Ûˆ˜ 91 Ù.Ì. 110.000 ∂ °24 Δ∂™™∞ƒπ∞ - ¶∂¡Δ∞ƒπ∞ 1. ∞Á. ∫ˆÓ/ÓÔ˜ 117 Ù.Ì. 360.000 ∂ ¢1 2. ∫·Ú·˚ÛοÎË 170 Ù.Ì. 220.000 ∂ ¢2 3. ¡ÈÎÔÙÛ¿Ú· 116 Ù.Ì. 140.000 ∂ ¢3 4. ∫·ÙÛ·ÓÙÒÓË 135 Ù.Ì. 190.000 ∂ ¢6 5. ÕÓ·˘ÚÔ˜ 120 Ù.Ì. 310.000 ∂ ¢7 6. ª·ÁÓ‹ÙˆÓ 104 Ù.Ì. 185.000 ∂ ¢11 7. ¶ÂÚÈÔ¯‹ ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë 147,40 Ù.Ì. 200.000 ∂ ¢12 8. ÃÈÏÈ·‰Ô‡ ∞Á. °ÂÚ¿ÛÈÌÔ˜ 122 Ù.Ì. 120.000 ∂ ¢14 ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™ 1. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· ÌÂ˙ÔÓ. 150 Ù.Ì. 220.000 ∂ ∑1 2. ¶ÚÔÊ. ∏Ï›·˜ ·Ï·Èfi ·Ú¯ÔÓÙÈÎfi 125+125 Ù.Ì. Û ÔÈÎfi. 511 Ù.Ì. 200.000 ∂ ∑2 3. ¡. πˆÓ›· 85 Ù.Ì. Û ÔÈÎfi. 120 Ù.Ì. 120.000 ∂ ∑3 4. ∫ÚÈı·ÚÈ¿ 180 Ù.Ì. Û 245 Ù.Ì. 200.000 ∂ ∑6 5. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 114 Ù.Ì. 200.000 ∂ ∑11 6. ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜ 180 Ù.Ì. 300.000 ∂ ∑14 7. ∞ÁÚÈ¿ 160 Ù.Ì. 700.000 ∂ ∑15 8. ∞Ó‹ÏÈÔ 130 Ù.Ì. 80.000 ∂ ∑21 9. §·‡ÎÔ˜ ¶ËÏ›Ô˘ 200 Ù.Ì. 140.000 ∂ ∑23 10. ∞ӷηÛÈ¿ 474 Ù.Ì. 650.000 ∂ ∑24 11. ∞ÁÚÈ¿ 160 Ù.Ì. 400.000 ∂ ∑25 12. ª¿Ú·ıÔ˜ 136 Ù.Ì. 90.000 ∂ ∑26 13. ¶·¿ ¡ÂÚfi ∞Á. πˆ¿ÓÓ˘ 63 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 240 Ù.Ì. 250.000 ∂ ∑32 14. ∫ÚÈı·ÚÈ¿ 134 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 115 Ù.Ì. 250.000 ∂ ∑34 15. ¢Ú¿ÎÂÈ· ¶ËÏ›Ô˘ 340 Ù.Ì. ·Ú·‰ÔÛÈ·Îfi ·Ú¯ÔÓÙÈÎfi 500.000 ∂ ∑35 16. ¡ÂÔ¯ÒÚÈ ¶ËÏ›Ô˘ ·Ú·‰ÔÛȷ΋ ÔÈΛ· 102 Ù.Ì. 120.000 ∂ ∑37 17. ÃÈÏÈ·‰Ô‡ ¿Óˆ ·fi ª·ÎÚ˘ÁÈ¿ÓÓË ÔÈΛ· 75 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 205 Ù.Ì. 120.000 ∂ ∑38 18. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 135 Ù.Ì. Ì ˘fiÁÂÈÔ 70 Ù.Ì. 190.000 ∂ ∑39 19. πˆÏÎÔ‡ ¿Óˆ ·fi °. ¢‹ÌÔ˘ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· ‰Â‡ÙÂÚÔ˘ Î·È ÙÚ›ÙÔ˘ ÔÚfiÊÔ˘ 185 Ù.Ì. 280.000 ∂ ∑40 ηٿÏÏËÏË ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ¯Ú‹ÛË (ÊÚÔÓÙÈÛÙ‹ÚÈÔ). 20. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 176 Ù.Ì. ‰ÈÒÚÔÊË Ì ı¤· ÙÔ μfiÏÔ 250.000 ∂ ∑41 √π∫√¶∂¢∞ 1. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 720 Ù.Ì. 73.000 ∂ ∏2 2. ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ 500 Ù.Ì. 100.000 ∂ ∏7 3. ∞Ï˘Î¤˜ 600 Ù.Ì. 250.000 ∏8 4. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 6.500 Ù.Ì. 45.000 ∂ ∏11 5. ÕÊËÛÔ˜ 1.605,7 Ù.Ì. 320.000 ∂ ∏12 6. ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 170 Ù.Ì. Ì ÔÈΛ· 270.000 ∂ ∏13 7. ∞ÁÚÈ¿ 750 Ù.Ì. 280.000 ∂ ∏14 8. ∞ÏËÁ·ÚȤ˜ 4.028 Ù.Ì. 250.000 ∏17 9. §·‡ÎÔ˜ 2.000 Ù.Ì. 35.000 ∂ ∏29 10. º˘ÙfiÎÔ 437 Ù.Ì. 50.000 ∂ ∏37 11. ∞Ï˘Î¤˜ 341 Ù.Ì. 95.000 ∂ ∏38

12. ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi˜ 390 Ù.Ì. 300.000 ∂ ∏39 13. ÕÓˆ μfiÏÔ˜ 146 Ù.Ì. 90.000 ∂ ∏40 14. ΔÛ·Áηڿ‰· 4.131 Ù.Ì. 360.000 ∂ ∏41 15. ¡. πˆÓ›· 730 Ù.Ì. 210.000 ∂ ∏42 16. ¶ÚÔÊ‹Ù˘ ∏Ï›·˜ ∞Ï˘ÎÒÓ 4.000 Ù.Ì. 160.000 ∂ ∏46 17. ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ Ì ı¤· ÙÔ μfiÏÔ 5.884 Ù.Ì. 180.000 ∂ ∏48 18. ∞Ï˘Î¤˜, ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ™√À´¶∞™ 315 Ù.Ì. 150.000 ∂ ∏52 19. Δ¤ÚÌ· ∫‡ÚÔ˘ 521 Ù.Ì. 350.000 ∂ ∏53 20. ∞Ï˘Î¤˜ ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ Ï·˙ 429,16 Ù.Ì. 100.000 ∂ ∏54 21. ∞Ï˘Î¤˜ ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ Ï·˙ 1.168 Ù.Ì. 280.000 ∂ ∏55 22. ª·ÁÓ‹ÙˆÓ 171 Ù.Ì. 210.000 ∂ ∏56 ∞°ƒ√Δ∂ª∞Ãπ∞ 1. ∫¿Ùˆ ∫·Ù˯ÒÚÈ 6.292 Ù.Ì. 45.000 ∂ Δ6 2. ªËϛӷ 4.018 Ù.Ì. 220.000 ∂ Δ7 3. ¶ÂÚÈÔ¯‹ ∞Ê‹ÛÔ˘ 6.491 Ù.Ì. 40.000 ∂ Δ8 4. ÃfiÚÙÔ ¶ËÏ›Ô˘ Ì ı¤· ‰›Ï· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· 522 Ù.Ì. 180.000 ∂ Δ11 5. ∞Á. ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ ¶ËÏ›Ô˘ 4.500 Ù.Ì. 50.000 ∂ Δ12 6. ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi˜ ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· 5.700 Ù.Ì. 300.000 ∂ Δ13 ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ 1. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ 43 Ù.Ì. 35.000 ∂ £2 2. ¢. °ÂˆÚÁÈ¿‰Ô˘ 50 Ù.Ì. Ì ¿ÚÎÈÓ 150.000 ∂ £3 3. §·Ú›Û˘ ÙÚÈÒÊ. 170 Ù.Ì. 300.000 ∂ £6 4. ¢ÔÓ ¢·ÏÂ˙›Ô˘ 133 Ù.Ì. Ì ·Ù¿ÚÈ 70 Ù.Ì. 350.000 ∂ £10 5. °. ¢‹ÌÔ˘ 94,2 Ù.Ì. Î·È ˘fiÁÂÈÔ 50 Ù.Ì. 180.000 ∂ £25 °ƒ∞º∂π∞ 1. ∞ÓÙˆÓÔÔ‡ÏÔ˘ 52 Ù.Ì. 70.000 ∂ π1 ∂¡√π∫π∞∑√¡Δ∞π ¢È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· - ∫·Ù·ÛÙ‹Ì·Ù· - °Ú·Ê›· √§∞ Δ∞ ∞∫π¡∏Δ∞ ™∂ ∞¶√∫§∂π™Δπ∫∏ ¢π∞£∂ ™∏ (016)

-----------------------------------KTHMATπ∫∂™ ™À¡∞§§∞°∂™ ¶∞´¶∞∏ ∑ø°ƒ∞ºπ∞ §ÒÚË 1 & π¿ÛÔÓÔ˜ (4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜) Δ.∫. 38221, μ√§√™ Δ∏§. 24210-25846, FAX. 24210-20267

¶ø§√À¡Δ∞π ∞. √π∫√¶∂¢∞ 1. √ÈÎfiÂ‰Ô 211 Ù.Ì. ÛÙËÓ ¶ÈÓ‰¿ÚÔ˘ - ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ˘. 2. √ÈÎfiÂ‰Ô ÛÙËÓ ∞ӷηÛÈ¿ 632 Ù.Ì., Ì ·Ï·È¿ ¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ·. μ. √π∫√¶∂¢∞ ™Δ√ ¶◊§π√ 1, √ÈÎfiÂ‰Ô 500 Ù.Ì. ÛÙËÓ ∫Ô˘ÎÔ˘Ú¿‚·. 2. √ÈÎfiÂ‰Ô 1.000 Ù.Ì. Ì ı¤· ÛÙËÓ ∫Ô˘ÎÔ˘Ú¿‚·. °. ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ 1. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 117 Ù.Ì., 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ Ì ·Ôı‹ÎË Î·È Áηڿ˙ 5ÂÙ›·˜ ∫Ô˘ÓÙÔ˘ÚÈÒÙÔ˘™ÔψÌÔ‡. 2, °Î·ÚÛÔÓȤڷ 21 Ù.Ì., °ÎÏ·‚¿ÓË - °·˙‹. 3. °Î·ÚÛÔÓȤڷ ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÛÙË ¡Â¿ÔÏË. 4. ¢˘¿ÚÈ Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ÛÙË ¡Â¿ÔÏË. 5. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 117 Ù.Ì., ÛÙË μÏ·¯¿‚· - ª·ÁÓ‹ÙˆÓ 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜. 6. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 100 Ù.Ì. ÛÙË μÏ·¯¿‚· - ª·ÁÓ‹ÙˆÓ 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜. 7. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 50 Ù.Ì. ÛÙË μÏ·¯¿‚· - ª·ÁÓ‹ÙˆÓ 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜. ¢. ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ 1. πÛfiÁÂÈÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· 120 Ù.Ì., ÛÙË ¡Â¿ÔÏË. 2. ∫·Ù¿ÛÙËÌ· ÛÙÔÓ 3Ô fiÚÔÊÔ 33 Ù.Ì., ÛÙËÓ ∂ÊÔÚ›· μfiÏÔ˘. ∂. ∞°ƒ√Δ∂ª∞Ãπ∞ 1. √ÈÎfiÂ‰Ô 12 ÛÙÚÂÌ. ∞Á. ¶·Ú·Û΢‹. 2. √ÈÎfiÂ‰Ô 485 Ù.Ì., ÛÙ· ∫‹È·. 3. ¢Ú¿ÎÂÈ· 4 ÛÙÚÂÌ. 4. ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 8 ÛÙÚÂÌ., Ì ÂÏȤ˜ ÛÙÔÓ •ËÚfiηÌÔ. 5. ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ ÛÙÔ ¢ÈÌ‹ÓÈ 10 ÛÙÚÂÌ. Ì ·Ì˘Á‰·ÏȤ˜ ‰›Ï· ÛÙÔ Á‹Â‰Ô μ’ ∑√∂ ÎÙ›˙ÂÈ 200 Ù.Ì. 6. ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 14 ÛÙÚ¤Ì. ÛÙË ªÂÏÈ· Ê¿ÙÛ· ÛÙÔÓ ·Ï·Èfi ‰ÚfiÌÔ μfiÏÔ˘ - §¿ÚÈÛ·˜ 83 Ì. ∑. ¶∏§π√ - ¶∞ƒ∞£∞§∞™™π∞ 1.√ÈÎfiÂ‰Ô ÛÙ· ¶Ï·Ù·Ó›‰È· 2 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù· ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ 50 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. 2. √ÈÎfiÂ‰Ô 1.055 Ù.Ì. ÛÙÔ ∫·Ù˯ÒÚÈ. 3. ™ÙÔ ™ˆÚfi (∞Á. ™Ù¤Ê·ÓÔ) ‰‡Ô (2) ÔÈÎfi‰·. 4. √ÈÎfiÂ‰Ô ÛÙ· ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿ (∑ÂÚ‚fi¯È·) 406 Ù.Ì., ÎÙ›˙ÂÈ 128 Ù.Ì. ∏. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™ 1. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· ÛÙÔÓ ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ˘ Ì ÔÈÎfi‰Ô. 2. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· ÙÚÈÒÚÔÊË 260 Ù.Ì. ÛÙË ¢ËÌ¿Ú¯Ô˘ °ÂˆÚÁÈ¿‰Ô˘. 3. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· ‰ÈÒÚÔÊË ÂÚÈÔ¯‹ ∂Ù¿ ¶Ï·Ù¿ÓÈ·. 4. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 110 Ù.Ì. Ì ÛÔʛٷ ÛÙÔ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ. £. ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂π™ 1. ¶ˆÏÂ›Ù·È Âȯ›ÚËÛË Ì „ËÊȷΤ˜ ÂÎÙ˘ÒÛÂȘ, Ì ¤ÈÏ· Î.Ï. 2. ¶ˆÏÂ›Ù·È Âȯ›ÚËÛË ‚È‚ÏÈÔˆÏ›Ԣ Û ÎÂÓÙÚÈÎfi ̤ÚÔ˜. (017)

-----------------------------------∫Δ∏ª∞Δ√ª∂™πΔπ∫∞ ™√§π¢∞∫∏™ ∂ıÓ. ∞ÓÙ›ÛÙ·Û˘ 296 ∞°ƒπ∞ ΔËÏ. 24280-92758 ÎÈÓ. 6947-998278

¶ø§∂πΔ∞π ∞Á. §·˘Ú¤ÓÙÈÔ˜-3ÒÚÔÊÔ ·Ú¯ÔÓÙÈÎfi 280 Ù.Ì., Û 170 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. ÕÓˆ μfiÏÔ˜-¶ÚÔÊ. ∏Ï›·˜-ÔÈÎfiÂ‰Ô 380 Ù.Ì. Ì ʷÓÙ·ÛÙÈ΋ ı¤·. μfiÏÔ˜ ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 70 Ù.Ì. 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜. μfiÏÔ˜ - ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 60 Ù.Ì. Û 110 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. μfiÏÔ˜ ∫ÔÚ·‹ 26 Ù.Ì. 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 25.000 ∂. μfiÏÔ˜, ∞Á. ™Ù¤Ê·ÓÔ˜ ‰‡Ô ÔÈÎfi‰· ÙˆÓ 530 Ù.Ì. μfiÏÔ˜, ∞Á. ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ 2¿ÚÈ 44 Ù.Ì. μfiÏÔ˜, ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 50 Ù.Ì., 40.000 ∂. ¡. πˆÓ›·, πÎ¿ÚˆÓ ‰‡Ô ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· 30 Ù.Ì. ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜, ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜ ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.250 Ù.Ì. 100.000 ∂. ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ· - ∫Ô˘ÎÔ˘Ú¿‚·, ‰ÈÒÚÔÊË ·Ï·È¿ ÔÈΛ·. ∞ÁÚÈ¿ ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 75 Ù.Ì. Û 140 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. ∞ÁÚÈ¿ ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 70 Ù.Ì. Û 120 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. ∞ÁÚÈ¿ - μ·Úο ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 55 Ù.Ì., Û 260 Ù.Ì., ÔÈÎfi‰Ô.

∞ÁÚÈ¿ - ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 50 Ù.Ì., ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ. ∞ÁÚÈ¿, ÁηÚÛÔÓȤڷ ΤÓÙÚÔ 37.000 ∂. ∞ÁÚÈ¿ - μ·Úο ‰ÈÒÚÔÊÔ Î·Ú·ÁÈ·› 200 Ù.Ì., Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 320 Ù.Ì. ∞ÁÚÈ¿ ™Ô˘ÙÚ·Ï› ·ÓÂÍ¿ÚÙ. ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜ 145, 155, 160, Î·È 200 Ù.Ì. ∞ÁÚÈ¿ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 120 Ù.Ì., Ì 80 Ù.Ì. ˘fiÁÂÈÔ Û 290 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ı¤·. ∞ÁÚÈ¿, ÎÙ‹Ì· 8 ÛÙÚ¤ÌÌ. ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ Ì ʷÓÙ·ÛÙÈ΋ ı¤·. ∞ÁÚÈ¿, ÎÙ‹Ì· 2 ÛÙÚ¤ÌÌ. ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. ∞ÁÚÈ¿ - §‡ÎÂÈÔ ÔÈÎfiÂ‰Ô 610 Ù.Ì. ∞ÁÚÈ¿, ÔÈÎfi‰· 320 Ù.Ì. Î·È 430 Ù.Ì. ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ (12 ∞ÔÛÙfiÏÔ˘˜). ∞ÁÚÈ¿, ÔÈÎfi‰· ·fi 350 ¤ˆ˜ 700 Ù.Ì. ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ. ∞ÁÚÈ¿, ÔÈÎfi‰· ·fi 200, 350, 400 Î·È 700 Ù.Ì. (∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜, ÂÚÈÔ¯‹ 4). ∞ÁÚÈ¿ - μ·Úο - ÔÈÎfiÂ‰Ô 500 Ù.Ì. Ì ·Ï·È¿ ÔÈΛ·. ¶Ï·Ù·Ó›‰È· ÎÙ‹Ì· 2 ÛÙÚÂÌÌ¿ÙˆÓ ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. ∫. §Â¯ÒÓÈ· - μÚԯȿ 4 ÛÙÚ¤ÌÌ. Ì ı¤·. ∫. §Â¯ÒÓÈ· ÔÈÎfiÂ‰Ô 848 Î·È 1.500 Ù.Ì. ΤÓÙÚÔ. ∫. §Â¯ÒÓÈ· ÎÙ‹Ì· 2.150 Ù.Ì. ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. ∫. ¡ÂÚ¿ ÔÈÎfiÂ‰Ô 450 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ∫. ¡ÂÚ¿ ÔÈÎfi‰· 1.288, 400 Î·È 500 Ù.Ì. ∫. ¡ÂÚ¿ ÎÙ‹Ì· 3 ÛÙÚÂÌÌ. ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. ∞. °·Ù˙¤· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 150 Ù.Ì.+˘fiÁÂÈÔ Û 380 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Î·È ¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 60 Ù.Ì. ∞. °·Ù˙¤· ·Ï·È¿ ÔÈΛ· 90 Ù.Ì. Û ÔÈÎfi. 500 Ù.Ì. ∫. °·Ù˙¤·, ÎÙ‹Ì· 3 ÛÙÚÂÌÌ. √ÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ Ì ʷÓÙ·ÛÙÈ΋ ı¤·. ¢Ú¿ÎÂÈ· ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 90 Ù.Ì., Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 610 Ù.Ì. ¶ÈӷοÙ˜ ‰ÈÒÚÔÊË ·Ï·È¿ ÔÈΛ· 180 Ù.Ì. Û 270 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹ - ‰ÈÒÚÔÊË ¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· Ì ·˘Ï‹. ∞ʤÙ˜, ‰ÈÒÚÔÊË ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË ÔÈΛ· 100 Ù.Ì. Û 350 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ı¤·. ÕÊËÛÔ˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÔÈΛ· 60 Ù.Ì. Û 500 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ʷÓÙ·ÛÙÈ΋ ı¤·. ÕÊËÛÔ˜, ¤ÙÚÈÓË Î·ÙÔÈΛ· 80 Ù.Ì. Ì ı¤·. ªËÏȤ˜, ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.200 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘È Ì ı¤·. ªËÏȤ˜, ‰ÈÒÚ. ÔÈΛ· 236 Ù.Ì. Û ÔÈÎfi. 510 Ù.Ì. Ì ı¤·. ªËϛӷ, ‰ÈÒÚ. ÔÈΛ· Û ÔÈÎfi. 700 Ù.Ì. Ì ı¤·. ΔÛ·Áηڿ‰·, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 120 Ù.Ì. Û 6.500 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ Ì ı¤·. ΔÛ·Áηڿ‰· - ∞Á. ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜, ·Ï·È¿ ÔÈΛ· ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ. •Ô˘Ú›¯ÙÈ ÔÈΛ· 100 Ù.Ì. Û 500 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ı¤·. §ÂÊfiηÛÙÚÔ ÎÙ‹Ì· 5.300 Ù.Ì., ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· Ì ı¤·. §ÂÊfiηÛÙÚÔ ı¤ÛË ƒ·˙‹ ÎÙ‹Ì· 16 ÛÙÚÂÌÌ. Ì ı¤·. μ˘˙›ÙÛ· - ÔÈÎfiÂ‰Ô 2 ÛÙÚ¤Ì. ΤÓÙÚÔ. ΔÚ›ÎÂÚÈ - ‰ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· (ηٿÏÏËÏË Î·È ÁÈ· Â·ÁÁ. ¯Ú‹ÛË). ™ÎfiÂÏÔ˜ - ™Î·‚¤ÓÙ˙Ô˘ ÎÙ‹Ì· 7 ÛÙÚ¤ÌÌ. ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ Ì ı¤·. ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂π™ μ˘˙›ÙÛ· - ·Ú·‰ÔÛÈ·Îfi˜ ÍÂÓÒÓ·˜ 7 ‰ˆÌ·Ù›ˆÓ. ΔÚ›ÎÂÚÈ - ‰ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π μfiÏÔ˜ - ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜, Ì ∫·ÚÙ¿ÏË (ÁÚ·Ê›Ô) 29 Ù.Ì. ∞ÁÚÈ¿ - ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· 70 Ù.Ì., 60 Ù.Ì., 53 Ù.Ì., Î·È 30 Ù.Ì. ∞ÁÚÈ¿ - ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 65 Ù.Ì. Û 150 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. (020)

-----------------------------------MAGNESIA REAL ESTATE ¶·Ú·Û΢‹ π. ΔÛÔ˘ÎÓ›‰· ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ §ÒÚË 4, μfiÏÔ˜, Δ.∫. 38221 ΔËÏ./fax: 24210-22009 ÎÈÓ.: 6932301850 www.magnesiarealestate.gr

¶ø§∏™∂π™ ∞∫π¡∏Δø¡ √π∫√¶∂¢∞ 1. √ÈÎfiÂ‰Ô 256 m2, º˘ÙfiÎÔ 35.000 ∂ 2. √ÈÎfiÂ‰Ô 220 m2, ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë 100.000 ∂ 3. √ÈÎfiÂ‰Ô 487 m2, ∫ÈÛÛfi˜ ( ∞Ó. ¶‹ÏÈÔ) 38.000 ∂ 4. √ÈÎfiÂ‰Ô 235 m2, ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· 95.000 ∂ 5. √ÈÎfi‰· ·fi 300 - 350 m2, μÂÏÂÛÙ›ÓÔ 65.000 ∂ 6. √ÈÎfiÂ‰Ô 625 m2, ∞Á. ™Ù¤Ê·ÓÔ˜, ™ˆÚfi˜ 90.000 ∂ 7. √ÈÎfiÂ‰Ô 757 m2, ∫¿Ï·ÌÔ˜ 40.000 ∂ 8. √ÈÎfiÂ‰Ô 174 m2, ¢Ú¿ÎÂÈ· 25.000 ∂ 9. √ÈÎfiÂ‰Ô 100 m2, ¡.¢ËÌËÙÚÈ¿‰· 35.000 ∂ 10. √ÈÎfiÂ‰Ô 1870 m2, ªËÏȤ˜ 130.000 ∂ 11. √ÈÎfiÂ‰Ô ·ÓÔÚ·ÌÈÎfi 5.397 m2, ∞Á.μÏ¿Û˘ 270.000 ∂ 12. √ÈÎfiÂ‰Ô 240 m2, ∞ʤÙ˜ 25.000 ∂ 13. √ÈÎfiÂ‰Ô 1.140 m2, ∞ʤÙ˜ 70.000 ∂ 14. √ÈÎfiÂ‰Ô 418 m2, μ˘˙›ÙÛ· 60.000 ∂ 15. √ÈÎfiÂ‰Ô 2.000 m2, ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 130.000 ∂ ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ 1. ¢‡Ô (2) ¢˘¿ÚÈ·, ÎÂÓÙÚÈο, ÁˆÓȷο, ËÌÈ˘fiÁÂÈ·, 102 m2 50.000 ∂ 2. ¶ÂÓÙ¿ÚÈ, 150m2, 1Ô˘ÔÚ, ‰È·ÌÂÚ¤˜, 12ÂÙ›·˜, ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË 150.000 ∂ ∫∞Δ√π∫π∂™ - ∂•√Ãπ∫∂™ ∫∞Δ√π∫π∂™ 1. ¶·Ï·Èfi ·Ú¯ÔÓÙÈÎfi 260 m2, ÔÈÎfiÂ‰Ô 400 m2, §·‡ÎÔ˜ 95.000 ∂ 2. ¶·Ï·È¿ ¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ·, 160m2, ÔÈÎfiÂ‰Ô 300 m2, °Ï·Ê˘Ú·› 70.000 ∂ 3. ΔÚÈÒÚÔÊË ÔÏ˘Î·ÙÔÈΛ· Ì 2 ÔÚÔÊԉȷÌÂÚ›ÛÌ·Ù· ·fi 68 m2 & ÈÛfiÁÂÈÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ·, ÂÚÈÔ¯‹ πˆÏÎÔ‡ 190.000 ∂ 4. πÛfiÁÂÈ· ηÙÔÈΛ·, 76 m2, ÔÈÎfiÂ‰Ô 235 m2, ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· 95.000 ∂ 5. πÛfiÁÂÈ· ηÙÔÈΛ·, 75 m2 , ÔÈÎfiÂ‰Ô 132 m2, ¡. πˆÓ›· 95.000 ∂ 6. πÛfiÁÂÈ· ηÙÔÈΛ·, 45 m2 , ÔÈÎfiÂ‰Ô 100 m2, ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· 35.000 ∂ 7. ¶·Ï·È¿ ¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 180m2, ÔÈÎfiÂ‰Ô 300 m2, ªËÏȤ˜ 150.000 ∂ 8. ¶·Ú·‰ÔÛȷ΋ ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË, ‰ÈÒÚÔÊË 160 m2,‰Â‡ÙÂÚË Î·ÙÔÈΛ· 44m2, ÔÈÎfiÂ‰Ô 985 m2, ¢Ú¿ÎÂÈ· 195.000 ∂ ∂¶∞°°∂§ª∞Δπ∫√π Ãøƒ√π 1. ¶ˆÏÂ›Ù·È ÂÌÔÚÈ΋ Âȯ›ÚËÛË ÂÈÎÂÚ‰‹˜, ÛÙËÓ Ô‰fi ∂ÚÌÔ‡, ÏfiÁˆ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰fiÙËÛ˘. ΔËÏ. 24210 21311. 2. ∫·Ù¿ÛÙËÌ· 31 m2 Ì ·Ù¿ÚÈ, ΤÓÙÚÔ μfiÏÔ˘ .65.000 ∂ 3. ∫·Ù¿ÛÙËÌ· 22 m2, ∫Ô˘Ù·Ú¤ÏÈ· ¿Óˆ ·fi ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 28.000 ∂ 4. ∫·Ù¿ÛÙËÌ· 168 m2, ‰È·ÌÂÚ¤˜ ËÌÈ˘fiÁÂÈÔ, ∞. °·˙‹ 70.000 ∂ 5. ∫·Ù¿ÛÙËÌ· 36 m2, ‰È·ÌÂÚ¤˜, ¡. πˆÓ›·˜ (§. ∂ÈÚ‹Ó˘) 45.000 ∂

6. ¢‡Ô ÁˆÓȷο 67m2& 65 m2, Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 152 m2, ¡. πˆÓ›· 200.000 ∂ ∞°ƒ√Δ∂ª∞Ãπ∞ 1. ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 4.050 m2, ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ, ∞Á. §·˘Ú¤ÓÙÈÔ˜ 60.000 ∂ 2. ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 24.000 m2, ªÂÁ. ªÔÓ·ÛÙ‹ÚÈ 40.000 ∂ 3. Δ¤ÛÛÂÚ· ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯È· 33 ÛÙÚ. Û˘ÓÔÏÈο, ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜ 85.000 ∂ °π∞ ∫∞£∂ ∂¶∂¡¢ÀΔπ∫∏ ™∞™ ∞¡∞°∫∏ ∫∞π ∂¶π¶§∂√¡ ¶§∏ƒ√º√ƒπ∂™ ∂¶π∫√π¡ø¡∏™Δ∂ ª∞∑π ª∞™ £∞ Ã∞ƒ√Àª∂ ¡∞ ™∞™ ∂•À¶∏ƒ∂Δ∏™√Àª∂ (023)

-----------------------------------∫Δ∏ª∞Δ√ª∂™πΔ∏™ Δƒ∞∫∞™ ™Δ∞£∏™ ∞ƒ°√¡∞ÀΔø¡ 32 ¶∞ƒ∞§π∞ - μ√§√™ 24210-22142 6937-775383

°∫∞ƒ™√¡π∂ƒ∂™ ∫·ÛÛ·‚¤ÙË ÚÔÛfi„ˆ˜ 30 Ù.Ì. ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· 46.000 ∂. ¶ÂÚÈÔ¯‹ ΔÛ·Ï·¿Ù· 3ÂÙ›·˜ 30 Ù.Ì. 44.000 ∂. ∑¿¯Ô˘ ÚÔÛfi„ˆ˜ 30 Ù.Ì. ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· 42.000 ∂. ¶ÏËÛ›ÔÓ ª·ÚÈÓfiÔ˘ÏÔ˜ 26 Ù.Ì. ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· 48.000 ∂. ¢À∞ƒπ∞ ∞Á. ∞Ó¿ÚÁ˘ÚÔÈ Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 54 Ù.Ì. Ì ¿ÚÎÈÓ Â˘Î·ÈÚ›· 67.000 ∂. §. μ‡ÚˆÓÔ˜ 53 Ù.Ì. ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 2Ô˜ ÔÚ. 86.000 ∂. ∫‡ÚÔ˘ 68 Ù.Ì. 2 ÎÚ‚/Ú˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, ÁˆÓÈ·Îfi 102.000 ∂. ÕÓ·˘ÚÔ˜ 45 Ù.Ì. ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 85.000 ∂ Ì ¿ÚÎÈÓ. π. Δ˙¿ÓÔ˘ 70 Ù.Ì. 2Ô˜ ÔÚ. 68.000 ∂. ¡Â¿ÔÏË 53 Ù.Ì. 78.000 ∂ Ì ¿ÚÎÈÓ. ¡. πˆÓ›· ¶·¿ÁÔ˘ 87 Ù.Ì. 10ÂÙ›·˜ 2 ÎÚ‚/Ú˜, 3Ô˜ ÔÚ., ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Ì ƒ+·Ôı. ¢ηÈÚ›·, 86.000 ∂. ¡. πˆÓ›· 64 Ù.Ì. ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, 2 ÎÚ‚/Ú˜ Ì ·Ôı. 95.000 ∂. Δƒπ∞ƒπ∞ ¶·Ú·Ï›· μfiÏÔ˘ 120 Ù.Ì., 200.000 ∂. ¶ÏËÛ›ÔÓ ∫‡ÚÔ˘ 68 Ù.Ì. ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 3 ÎÚ‚/Ú˜, ÁˆÓÈ·Îfi 102.000 ∂. ¶·¿ÁÔ˘ 87 Ù.Ì. 10ÂÙ›·˜, ·Ú›ÛÙ˘ ηٿÛÙ·Û˘ 3Ô˜ ÔÚ. Ì ƒ+·Ôı., ¢ηÈÚ›· 86.000 ∂. ∫Ú›ÙÛÎË 81 Ù.Ì. ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ Ì ƒ Î·È Ù˙¿ÎÈ, 125.000 ∂. §. μ‡ÚˆÓÔ˜ 81 Ù.Ì. ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, Ù˙¿ÎÈ ƒ+·Ôı. 146.000 ∂. ÕÓ·˘ÚÔ˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, 83 Ù.Ì. 170.000 ∂. Ì ¿ÚÎÈÓ. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· 85 Ù.Ì. ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ¤Ó·ÓÙÈ ¿ÚÎÔ˘ Ì ƒ+·Ôı. 127.000 ∂. ¶ÏËÛ›ÔÓ Ï·Ù›·˜ ∂Ï¢ıÂÚ›·˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, 86 Ù.Ì., 4Ô˜ ÔÚ. Ì ƒ+·Ôı. 146.000 ∂. ¡. πˆÓ›· ÚÂÙÈÚ¤ ÔÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· 86 Ù.Ì. 130.000 ∂. ¡. πˆÓ›· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· 4Ô˘ Î·È 5Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ 79 Ù.Ì. Ì ÏÂÔÓ¤ÎÙËÌ· Ì·ÏÎfiÓÈ 100 Ù.Ì. Î·È ı¤·, 113.000 ∂. ¡. πˆÓ›· ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ÔÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· 1Ô˜ ÔÚ. 77 Ù.Ì., 112.000 ∂. Δ∂™™∞ƒπ∞ ÕÓ·˘ÚÔ˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 133 Ù.Ì. 4Ô fiÚ. ı¿ ı¿Ï·ÛÛ· 270.000 ∂. ¶·Ú·Ï›· μfiÏÔ˘ 1Ô˜, 120 Ù.Ì. 200.000 ∂. ¶ÏËÛ›ÔÓ ª·ÚÈÓfiÔ˘ÏÔ˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 105,5 Ù.Ì., ÙÂÚ¿ÛÙȘ ‚ÂÚ¿ÓÙ˜, ı¤·, Ù˙¿ÎÈ, ƒ+·. 188.000 ∂. ¢È·Ù›ıÂÓÙ·È Î·È ÔÏÏ¿ ¿ÏÏ·. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™ ªÂ˙ÔÓ¤Ù· ∞Ï˘Î¤˜ 160 Ù.Ì.+60 Ù.Ì. ˘fiÁÂÈÔ Ì ı¤· 215.000 ∂. ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎfi ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 100 Ù.Ì.+50 Ù.Ì. ˘fiÁÂÈÔ 225.000 Â. ™Ô˘ÙÚ·Ï› ∞ÁÚÈ¿˜ ÓÂÔ·ÓÂÁÂÚı›۷ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 133 Ù.Ì. ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙË Û 160 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô 240.000 ∂. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· ÁˆÓȷ΋ ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· 245.000 ∂. √π∫√¶∂¢∞ °·ÏÏ›·˜ - μÏ·¯¿‚·, 105 Ù.Ì. ™.¢. 2,4 105.000 ∂. √͢ÁfiÓÔ ÁˆÓÈ·Îfi 115 Ù.Ì., ™.¢. 2,4 120.000 ∂. ∞Á. ∞Ó¿ÚÁ˘ÚÔÈ 250 Ù.Ì., ™.¢. 1,8 ÚfiÛÔ„Ë 15 Ì. 125.000 ∂. ∞Ï˘Î¤˜ ÚÒÙÔ ÛÙÔ Î‡Ì· 225 Ù.Ì. 240.000 ∂. ∞Ï˘Î¤˜ 410 Ù.Ì. Ì 25 Ì. ÚfiÛÔ„Ë 130.000 ∂. ∞Ï˘Î¤˜ ∂√Δ 107 Ù.Ì. ÎÙ›˙ÂÈ 120 Ù.Ì. 58.000 ∂. ÃÈÏÈ·‰Ô‡ 420 Ù.Ì. ÁˆÓ›·. ¡¤Ô Û¯¤‰ÈÔ 220.000 ∂. ÃÈÏÈ·‰Ô‡ 1.100 Ù.Ì., ™.¢. 0,8 460.000 ∂. ™Ô˘ÙÚ·Ï› - ∞ÁÚÈ¿ 280 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi 100 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ· 130.000 ∂. ∞ÁÚÈ¿ ∂æ∞ 220 Ù.Ì. 70.000 ∂. ∞ÁÚÈ¿ ÏËÛ›ÔÓ Lidl 500 Ù.Ì., ™.¢. 0,7 95.000 ∂. ¶ÏËÛ›ÔÓ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎÔ‡ 305 Ù.Ì. 107.000 ∂. ¶ÏËÛ›ÔÓ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎÔ‡ 600 Ù.Ì. ÚÔÓÔÌÈ·Îfi ÙڛʷÙÛÔ 220.000 ∂. °ÂˆÔÓÈ΋ ™¯ÔÏ‹ 150 Ù.Ì. 70.000 ∂. ¡. πˆÓ›· ¡. ¢¤ÏÙ· 130 Ù.Ì. 35.000 ∂. ¡. πˆÓ›· ¡. ¢¤ÏÙ· 300 Ù.Ì. 40.000 ∂. ¢ÈÌ‹ÓÈ 2.100 Ù.Ì. ÛÙËÓ ÎÂÓÙÚÈ΋ Ô‰fi 170.000 ∂. ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ 545 Ù.Ì. Ì ı¤· ˘¿Ú¯ÂÈ ÔÈΛ· 70 Ù.Ì. Ï‹Úˆ˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË 260.000 ∂. ∫·Ú·Á¿Ù˜ 1.750 Ù.Ì. 1.000.000 ∂. ª·Ï¿ÎÈ ÚÒÙÔ ÛÙÔ Î‡Ì· 2.000 Ù.Ì., ÎÙ›˙ÂÈ 800 Ù.Ì. ‰›‰ÂÙ·È ·ÓÙÈ·ÚÔ¯‹ ‹ ˆÏÂ›Ù·È 460.000 ∂. §·‡ÎÔ - ¶Ï·Ù·ÓÈ¿ - ªËϛӷ ‰È·ı¤ÙÔ˘Ì ÔÏÏ¿ Î·È ÊıËÓ¿ ÔÈÎfi‰·. ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË ÏËÛ›ÔÓ ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ 85 Ù.Ì. 1.700.000 ∂. ∫·Ù¿ÛÙËÌ· ÁˆÓÈ·Îfi 114 Ù.Ì. ¤Ó·ÓÙÈ ¿ÚÎÔ˘ Ì 90 Ù.Ì. ·‡ÏÂÈÔ ¯ÒÚÔ, ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ˆ˜ ηÊÂÙ¤ÚÈ·, ‰›ÓÂÈ ÂÓÔ›ÎÈÔ 700 ∂. 155.000 ∂. (024)

-----------------------------------°-¢ Δ∑∞ªΔ∑∏™ ∫Δ∏ª∞Δ√ª∂™πΔ∏™ ™¶Àƒπ¢∏ 3 Δ∏§. 24210-25365 ∫π¡. 6974021304 www.tzamtzis.com

EYKAIPIE™ 1. Ανεξάρτητο ισόγειο διπλοκατοικίας και για επαγ. χρήση (πλησίον Εξωραϊστικής) 105 τ.μ., οικόπεδο 155 τ.μ., καλοριφέρ 110.000 Ε.

2. Κατάστημα 55 τ.μ., Ροζού-Αλεξάνδρας, ανάλογο πατάρι, 58.000Ε. 3. Ροζού - Μαγνήτων, ημυισόγειο διαμπερές κατάστημα, 113 τ.μ., φάτσα 12 μ., 59.000Ε. 4. Ν. Ιωνία, κέντρο(Σ.Δ. 2,4), οικόπεδο άνωθεν Μαιάνδρου 110 τ.μ., φάτσα, 10μ., αντί 59.000Ε. 5. Πλατεία Μεταμόρφωσης, 3άρι, 96 τ.μ., όροφος 2ος, γωνία, 89.000Ε. ¢IAMEPI™MATA KAINOYP°IA 1. Μαγνήτων-Σπυρίδη α) 3άρι 87 τ.μ., όροφος 3ος, πάρκιν, αποθήκη 130.000 β) 2άρι 50 τ.μ., όροφος 2ος, ακάλυπτος, με 2,50 μέτρα μπαλκόνι, 70.000. 2. Κάτω Δικαστηρίων οροφοδιαμέρισμα 3ου ορόφου, 96 τ.μ., τζάκι, πάρκιν, 3 W.C., ανατολικό, 192.000Ε. 3. Άναυρος 2άρια 45 τ.μ., όροφος 1ος και ισόγειο (διαμπερές) 81.000Ε. 4. 2άρι, 1ου ορόφου, 80 τ.μ., διαμπερές και 4άρι, 3ου, 101 τ.μ., οροφοδιαμέρισμα (Ηλύσια) αντί 120.000 και 170.000Ε, πάρκιν, ΑΤ.ΦΑ. 5. Κάτωθι Νοσοκομείου οροφοδιαμερίσματα 1ου και 2ου ορόφου, 85 τ.μ., τζάκι, πάρκιν, αποθήκη, Α.Τ. Φ.Α., από 160.000Ε. 6. 3άρια με PARKING και αποθήκη α) Μαγνήτων 82 τ.μ., πλησίον Κανάρη, 1ος όροφος, 137.000Ε. β) Βύρωνος 89 τ.μ., όροφος 3ος, 150.000. γ) Μεταμόρφωση 85 τ.μ., όροφος 2ος, 133.000Ε. 7. Ζάχου (κάτω Αναλήψεως) 4άρι, 107 τ.μ., γωνιακό, αποθήκη, πάρκιν,180.000Ε. 8. Χιλιαδού (κέντρο) 4άρια, 110 και 114 τ.μ., 3ου ορόφου, τζάκι, 2 W.C., χωρίς φωταγωγό, από 1.650Ε 9. Κασσαβέτη (κέντρο) 30, 80 και 88 τ.μ., όροφος 1ος, προς 1.900 το τ.μ. ¢IAMEPI™MATA ¶A§AIA 1. Πλησίον Ογλ-Κων/ντά, 4άρι, 140 τ.μ., κατασκ. ë90, όροφος 6ος, αυτονομία Φ.Α., τζάκι, 2 πάρκιν, 2 αποθήκες, 275.000Ε. 2. Άνωθεν Αγίου Νικολάου (Γαζή) 3άρι, 76 τ.μ., όροφος 2ος, Φ.Α., 80.000Ε. 3. Πλησίον Σταθά - Αντιστάσεως 4άρι 91 τ.μ., ατομ. φ/α parking 108.000 Ε. 4. 3άρι Περραιβού-Αλεξάνδρας, όροφος 4ος, 98 τ.μ., ανατολικό, φ.α., με 40 τ.μ. αποθήκη, 105.000Ε. 5. Μεταξύ (Δημητριάδος-Ιάσονος) οροφοδιαμέρισμα 1ου ορόφου, 121 τ.μ. και για γραφείο, 121.000Ε. 6. Πλησίον Βλαχάβα-Αλεξάνδρας οροφοδιαμερίσματα, 2ου ορόφου, ανατολικά, 101 τ.μ., αντί 120.000, 135 τ.μ., αντί 145.000Ε. 7. Πλησίον Παν/μίου - Πάρκου με θέα, 4άρι 115 τ.μ., όροφος 3ος φ.α. 128.000 Ε. 8. Ν. Ιωνία (κέντρο) 3άρι, 75 τ.μ., 1ου ορόφου, ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ, διαμπερές, μόνο 63.000Ε. √π∫π∂™ 1. Χιλιαδού, ανακατασκευή, καλοριφέρ, τζάκι, A/C, 80 τ.μ., σε 128 τ.μ. οικόπεδο, 148.000Ε. 2. Οικία διώροφη (135 τ.μ.), κατασκ. ’93, Ν. Δημητριάδα (Ν. Σχέδιο), καλοριφέρ, τζάκι, 3 Υ/Δ, υπόγειο 70 τ.μ., 205.000Ε. 3. Μεζονέτα, διώροφη, 142 τ.μ., Καραγάτς, τζάκι, κήπο, 90 τ.μ. υπόγειο, 3μ. ύψος, κλειστό πάρκιν, 275.000Ε. OIKO¶E¢A 1. Ν. Δημητριάδα (Θερμοπυλών-Φρίξου) γωνία 118 τ.μ., παλιό σπίτι, 105.000. 2. Χιλιαδού (Ν. Σχέδιο) 390 τμ., σε 8,50 δρόμο άσφαλτο, 21 φάτσα, δίνεται και το μισό, όλο 228.000. 3. Νεάπολη έναντι πλατείας 464 τ.μ., φάτσα 20 μ., μόνο 140.000 Ε 4. Αλυκές 300 τ.μ., πλησίον θαλάσσης, 12μετρος δρόμος 12,10 φάτσα, 125.000Ε. 5. Αλυκές οικόπεδο 394 τ.μ. μόνο 105.000 Ε. 6. Αιβαλιώτικα (Αλυκές) 329 τ.μ., έναντι πλατείας 125.000 Ε. 7. Σωρός, οικόπεδα από 90.000 έως 150.000 Ε. ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞-°ƒ∞º∂π∞ 1. Πλησίον Χατζηαργύρη-Γαζή 94 τ.μ., πατάρι 47 ενοίκιο, 670Ε, αντί 195.000. 2. Αθηνών κατάστημα 495 τ.μ., φάτσα 35μ., ενοίκιο 3.600Ε, αντί 900.000Ε. 3. Λαρίσης (κέντρο) 300 τ.μ., πατάρι 150 φάτσα 17μ., αντί 900.000 και 75 τ.μ., φάτσα 4,30 και τα δύο αντί 1.070.000 4. Ν. Ιωνία (κέντρο) 3 καταστήματα 118 τ.μ., οικόπεδο 137, τα 2 μισθωμένα 500Ε, με προοπτική ορόφου (Σ.Δ. 2,4) αντί 160.000Ε. EKTO™ BO§OY 1. Αλυκές 272 τ.μ., δημόσιο δρόμο (πλαζ) ανατολικό, 17μ. φάτσα, διαμπερές, τιμή ΦΙΞ 100.000Ε. 2. Αλυκές 10 στρεμ., δίπλα δημόσιο δρόμο, 295.000. 3. Πλατανίδια οικόπεδο 1.245 τ.μ., από θάλασσα 100μ., δρόμος, 140.000Ε. 4. Προφ. Ηλίας (Άνω Βόλου) 755 τ.μ., δημ. δρόμο, θέα, 150.000Ε και 1.100 τ.μ., φάτσα δημόσιο, 40 τ.μ., θέα, 190.000Ε. 5. Μεζονέτα 125 τ.μ., Πορταριά, κήπο 80 τ.μ., τζάκι, θέα, 210.000 Ε. και Μεζονέτα 261 τ.μ., με μπάρμπεκιου, θέα, 400 τ.μ., κήπο διαμορφωμένο, 3 Υ/Δ, 3 τζάκια, 5 W.C. “TZAMTZH™” H E°°YH™H A¶O TO 1925 (025)

-----------------------------------BRUSALIS K. NERA International Estate Agency-Immobilien TËÏ.: (24230) 22795 - 22465, (24210) 35540 KÈÓ.: 697-3022534 ∂-mail: info@pelion-estate.gr www.pelion-estate.gr

¢IAMEPI™MATA 1. 3 μεζονέτες 95 τ.μ. έκαστος με οικόπεδο 220 τ.μ. έκαστος, ανεξάρτητες 50 μέτρα από τη θάλασσα ÕÊËÛÛÔ˜ ∞ÌÔ‚fi. 2. 2 μεζονέτες 98 και 190 τ.μ. καινούριες 1700 Ε το τ.μ. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 3.Μεζονέτα 127 τ.μ. σε οικόπεδο 300 τ.μ. υπέρ λουξ, 120 μ. από τη θάλασσα, ¶Ï·Ù·Ó›‰È·. BI§E™-OIKIE™ 1.Διώροφη πέτρινη παραδοσιακή οικία 180 τ.μ., με οικόπεδο 500 τ.μ., με απεριόριστη θέα, ÕÓˆ °·Ù˙¤·. 2. Βίλα 143 τ.μ. με οικόπεδο 800 τ.μ. 100 μ. από τη θάλασσα με απεριόριστη θέα στο ÃÔÚ¢Ùfi.

➡ ™YNEXEIA ™TH ™E§I¢A 44


ªÈÎÚ¤˜ ∞ÁÁÂϛ˜ 44 ➡ ™YNEXEIA A¶O ™E§I¢A 43

BRUSALIS K. NERA International Estate Agency-Immobilien TËÏ.: (24230) 22795 - 22465, (24210) 35540 KÈÓ.: 697-3022534 ∂-mail: info@pelion-estate.gr www.pelion-estate.gr

3. Μονοκατοικία διώροφη 250 τ.μ. 1ος όροφος 4 στούντιο ενοίκιο 12.000 Ε την σεζόν 2ος όροφος 125 τ.μ. υπερ λουξ με απεριόριστη θέα, 100 μ. από τη θάλασσα, ÕÊËÛÛÔ˜. 4. Οικία 120 τ.μ. με οικόπεδο 200 τ.μ. επιπλωμένη, 100 μέτρα από την θάλασσα, ∞ÊËÛÛÔ˜. 5. Τριώροφη οικία παραδοσιακή 360 τ.μ. με οικόπεδο 350 τ.μ. στο κέντρο του ¡ÂÔ¯ˆÚ›Ô˘. 6. Βίλα 170 τ.μ. με οικόπεδο 2.500 τ.μ. πάνω στο κύμα, ªËϛӷ 7. Διώροφη οικία 130 τ.μ. με οικόπεδο 6 στρ. 200 μ. από τη θάλασσα, με απεριόριστη θέα, §ÂÊfiηÛÙÚÔ. 8. Οικία 100 τ.μ., με οικόπεδο 6.500 τ.μ., και αποθήκες 100 τ.μ., γκαράζ, πομόνα, κατοικήσιμη, ∫ÔÚfiË, 230.000 Ε, ευκαιρία. 9. (Ευκαιρία) Οικία ανακαινισμένη 70 τ.μ. με οικόπεδο 1στρ. ƒÈ˙fiÌ˘ÏÔ˜ (40.000Ε) 10. Τριώροφη οικία 360 τ.μ. με οικόπεδο 350 τ.μ. στο κέντρο της ¶Ï·Ù›·˜ ¡ÂÔ¯ÒÚÈ. 11.ΕΥΚΑΙΡΙΑ 2 πέτρινες οικίες ημιτελείς σε οικόπεδο 800 τ.μ. με θέα 90.000 Ε, ∞Á. μÏ¿ÛÈÔ˜. 12. Διώροφη πέτρινη οικία 100 τ.μ. με οικόπεδο 300 τ.μ. ∞Óˆ §Â¯ÒÓÈ· 65.000 Ε. 13. Διώροφη οικία 185 τ.μ. σε οικόπεδο 250 τ.μ. καινούργια, 100μ. από τη θάλασσα, ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿. 14. Γραφείο 50 τ.μ., καινούργιο, κοντά στην Ï·Ù›· ∂Ï¢ıÂÚ›·˜. OIKO¶E¢A 1.Οικόπεδο 2 στρ. εντός οικισμού με παλαιά κτίσματα, ∫¿Ùˆ °·Ù˙¤·. 2. Οικόπεδο 4.200 τ.μ. παραθαλάσσιο ¶Ï¿Î˜ ª¿Ú·ıÔ˘. 3. Οικόπεδο 400 τ.μ. 100μ. από τη θάλασσα, δίνεται αντιπαροχή, στα ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿. 4. Οικόπεδο 1.500 τ.μ. εντός οικισμού, απεριόριστη θέα, ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 5. Οικόπεδο 1 στρ. με απεριόριστη θέα, ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜ ¡ËÏ›·˜. 6. Οικόπεδο 4.700 τ.μ. ∫. §Â¯ÒÓÈ· 7. Οικόπεδο 3.300 τ.μ. πάνω στο κύμα εντός οικισμού ∫ÔÚÒÈ. 8. Οικόπεδο 1 στρ. εντός οικισμού ªËϛӷ. 9. Οικόπεδο 250 τ.μ. (35.000 Ε) ∫. §Â¯ÒÓÈ·. 10. Οικόπεδο 2 στρ. με απεριόριστη θέα, ªËÏȤ˜. 11. Οικόπεδο 2 στρ. πάνω στο κύμα μεταξύ ∫·ÏÒÓ ¡ÂÚÒÓ-∫ÔÚÒÈ. 12. Οικόπεδο 4.800 τ.μ. εντός οικισμού με απεριόριστη θέα, κατάλληλο για κατασκευαστική εταιρεία στον Αγ. Βλάσιο. 13. Οικόπεδο 4 στρ. 200 μ. από τη θάλασσα στην Κρυψάνα ∫. °·Ù˙¤·. 14. Οικόπεδο 4 στρ. 100 μ. από τη θάλασσα με απεριόριστη θέα, ÕÊËÛÛÔ 15. Οικόπεδο 500 τ.μ. 50 μ. από τη θάλασσα, ∫. °·Ù˙¤·. 16. Οικόπεδο 4 στρ. με απεριόριστη θέα στις ¶ÈӷοÙ˜. 17. Οικόπεδο 500 τ.μ. με απεριόριστη θέα στη μ˘˙›ÙÛ· °›ÓÂÙ·È ‰È¢ÎfiÏ˘ÓÛË ‰·Ó›ˆÓ ̤ۈ TÚ·¤˙˘. °IA O§O TO ¶H§IO M¶POY™A§H™. (026)

-----------------------------------∫Δ∏ª∞Δ√ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ VOLOS REAL ESTATE Δ™√À∫¡π¢∞™ §∞ª¶ƒ√™ 28˘ √∫Δøμƒπ√À 100 ∫. ∫∞ƒΔ∞§∏ (2Ô˜ √ƒ√º√™) Δ∏§.: 24210-24388, KIN. 6947302966, FAX: 24210-21538 WEB SITE www.volosrealestate.gr e-mail: ltsouknidas@mail.gr

√π∫√¶∂¢∞ §ÂÊfiηÛÙÚÔ ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙÔ Î‡Ì· 2.300 Ù.Ì. ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· 500 Ù.Ì. ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ Ì ™.¢. 18. ¡. πˆÓ›· 240 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi ÔÈÎfiÂ‰Ô ™.¢. 2.4 Ì ·ÏÈ¿ ÔÈΛ·. ∞˚‚·ÏÈÒÙÈη 2 ÔÈÎfi‰· ÙˆÓ 329 Ù.Ì. ¿ÚÙÈ· Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌ·. ∞Ï˘Î¤˜ 1,5 ÛÙÚ. ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ Â› Ù˘ §. ∞ıËÓÒÓ. ∞Ï˘Î¤˜ 300 Ù.Ì. ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. º˘ÙfiÎÔ 5,3 ÛÙÚ. ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. ÕÁ. ™Ù¤Ê·ÓÔ˜ (™ˆÚfi˜) 630 Ù.Ì. Ì ı¤· ı¿Ï·ÛÛ· ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. ÕÊËÛÛÔ˜ 2 ÛÙÚ. ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ ¿ÚÙÈ· Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌ·. μ˘˙›ÙÛ· 4,7 ÛÙÚ. Î·È 1 ÛÙÚ. ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ ¿ÚÙÈ· Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌ·. ªËϛӷ 4 ÛÙÚ. ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤· ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ΔÛ·Áηڿ‰· 1 ÛÙÚ. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡. •˘Ófi‚Ú˘ÛË ¶ÔÙÈÛÙÈο 10 ÛÙÚ. ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜ ¡ËÏ›·˜ 12 ÛÙÚ. Ì ı¤· ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. ∫∂¡Δƒ√ 2ÒÚÔÊÔ ÎÙ›ÚÈÔ 1.200 Ù.Ì. (400 Ù.Ì. ÈÛfiÁÂÈÔ Î·Ù·ÛÙ‹Ì·Ù· + 2ÔÚ. ÙˆÓ 400 Ù.Ì.) √π∫π∂™ ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ ÌÔÓ/ÎÈ· (˘fiÁÂÈÔ 90 Ù.Ì. ÈÛfiÁÂÈÔ 110 Ù.Ì. ·’ ÔÚ. 110 Ù.Ì. ‚’ ÔÚ. 76 Ù.Ì.) Ì ʷÓÙ·ÛÙÈ΋ ı¤· ˆÏÂ›Ù·È Î·È ¯ˆÚÈÛÙ¿ Û 416 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô 10ÂÙ›·˜. ∫·ÏÏÈı¤· 90 Ù.Ì. Û 120 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. °·Ì‚¤Ù· 106 ÈÛfiÁÂÈÔ ‰ÈÏÔηÙÔÈΛ·˜ ¿ÌÂÛ· ηÙÔÈ΋ÛÈÌË. ™·Ì¿Ó·Á· ÌÔÓÔ/Λ· 98 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 250 Ù.Ì. ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË. ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë 85 Ù.Ì. Û 150 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô ÁˆÓÈ·Îfi. ∫Ú›ÙÛÎË 90 Ù.Ì. Û 98 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô ¿ÌÂÛ· ηÙÔÈ΋ÛÈÌË. ∞Á. ¶·Ú·Û΢‹ 107 Ù.Ì. ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· Û 280 Ù.Ì. ÔÈÎ. ‰È·ÌÂÚ¤˜. ∞Á. ¶·Ú·Û΢‹ 120 Ù.Ì. Û 169 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô.

∂ÈÛÎÔ‹ 71 Ù.Ì. ÔÈΛ· ÔÈÎfiÂ‰Ô 162 Ù.Ì. §. μ‡ÚˆÓÔ˜ ‰ÈÏÔηÙÔÈΛ· 168 Ù.Ì. ÁˆÓȷ΋ Ì ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ˜ ÂÈÛfi‰Ô˘˜. 54Ô˘ ™˘ÓÙ¿ÁÌ·ÙÔ˜ ‰ÈÏÔηÙÔÈΛ· Û 138 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. ¡. πˆÓ›· ∂ÁÁÏÂ˙ÔÓËÛ›Ô˘ 42 Ù.Ì. ÔÈΛ· Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 140 Ù.Ì. ™.¢. 2.1 ¡. πˆÓ›· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 120 Ù.Ì. Û ÔÈÎ. 300 Ù.Ì. Î·È 120 Ù.Ì. Û 4,5 ÛÙÚ. ÔÈÎ. Ì ı¤·. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 2 ÔÈ˘ 100 Ù.Ì. Î·È 140 Ù.Ì. Û ‰ÈÎfi ÙÔ˘˜ ÔÈÎfiÂ‰Ô 300 Ù.Ì. ¶ÈӷοÙ˜ 90 Ù.Ì. Û 4 ÛÙÚ. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ı¤· Î·È 140 Ù.Ì. Û 500 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. ¶Ô˘Ú› ‰ÈÏÔηÙÔÈΛ· Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤· Î·È ÚfiÛ‚·ÛË. ∞. §Â¯ÒÓÈ· ‰ÈÏÔηÙÔÈΛ· 140 Ù.. Û 400 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ı¤·. ∞ÁÚÈ¿ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜ ˘fi ηٷÛ΢‹ Û ‹Û˘¯Ë ÂÚÈÔ¯‹ ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ¢À∞ƒπ∞ - Δƒπ∞ƒπ∞ - Δ∂™™∞ƒπ∞ ∫Ô˘Ù·Ú¤ÏÈ· 120 Ù.Ì. 1Ô˘ ÔÚ. ∫·Ù¿ÏÏËÏÔ ÁÈ· Â·Á/΋ ÛÙ¤ÁË ‰È·ÌÂÚ¤˜. ∫ÔÚ·‹ 90 Ù.Ì. 2Ô˘ ÔÚ. 20ÂÙ›·˜ ÚÔÛfi„ˆ˜. ∞ÓÙˆÓÔÔ‡ÏÔ˘ ÏËÛ›ÔÓ ¢ÈηÛÙËÚ›ˆÓ 85 Ù.Ì. Î·È 150 Ù.Ì. ¶ÂÚÈÔ¯‹ ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 104 Ù.Ì. 2Ô˘ ÔÚ. ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ Ì ¿ÚÎÈÓ Î·È ·Ôı‹ÎË. °ÎÏ·‚¿ÓË ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ ∂ÚÌÔ‡ 106 Ù.Ì. 1Ô˘ ÔÚ. ∫·Ù¿ÏÏËÏÔ ÁÈ· Â·Á/΋ ÛÙ¤ÁË. ¡. πˆÓ›· ∂ÚÁ·ÙÈΤ˜ ηÙÔÈ˘ •ËÚÔοÌÔ˘ 67 Ù.Ì., 2Ô˘ Î·È 3Ô˘ ÔÚ. ¡. πˆÓ›· 77 Ù.Ì. Ï‹Úˆ˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ. ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 100 Ù.Ì. 3Ô˘ ÔÚ. 30ÂÙ›·˜ ÚÔÛfi„ˆ˜ ‰È·ÌÂÚ¤˜. ÃÙ·˙Ë·ÚÁ‡ÚË 83 Ù.Ì. 4Ô˘ ÔÚ. ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ. ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ ∫ÔÚ·‹ 105 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi. ¶. ÕÚˆ˜ 4 ηٷÛÙ‹Ì·Ù· Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 600 Ù.Ì. 2·˜ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 45 Ù.Ì. À¶∞ƒÃ∂𠶧∏ƒ∂™ ∞ƒÃ∂π√ √π∫√¶∂¢ø¡ - ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δø¡ ª∏ ¢∏ª√™π∂À√ª∂¡ø¡ (028)

-----------------------------------ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ ƒ∞¶Δ∏™ ∞¶√™Δ√§√™ ÕÓˆ §Â¯ÒÓÈ· - μfiÏÔ˜ ΔËÏ. ∫·È Fax. 2428093680 ∫ÈÓ.6977405931 estate.pelio.eu email - mesitika@pelio.eu

∞°π√™ μ§∞™π√™ 1) ∂Ï·ÈÔÂÚÈ‚ÔÏÔ 5.500ÙÌ ΔÈÌ‹ 20.000 ¢ÚÒ. ∞°π√™ §∞Àƒ∂¡Δπ√™ 1) √ÈÎfiÂ‰Ô 1750ÙÌ ¿Óˆ ÛÙËÓ ¿ÛÊ·ÏÙÔ ÚÔ˜ ÙÔ ¯ˆÚÈfi ÎÙ›˙ÂÈ 185ÙÌ Ì ı¤·. ΔÈÌ‹ 40.000 ¢ÚÒ. 2) ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 815,75ÙÌ ¿Óˆ ÛÙËÓ ¿ÛÊ·ÏÙÔ ÚÔ˜ ÙÔ ¯ˆÚÈfi ÎÙ›˙ÂÈ 105ÙÌ Ì ı¤·. ΔÈÌ‹ 22.000 ¢ÚÒ. ∞§À∫∂™ 1) √ÈÎfiÂ‰Ô 600ÙÌ 50Ì ·fi ı¿Ï·ÛÛ·. ΔÈÌ‹ 190.000 ¢ÚÒ. ∞¡ø §∂Ãø¡π∞ 1) ¶¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 100ÙÌ Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 300ÙÌ.ΔÈÌË 60.000 ¢ÚÒ. 2) ¶¤ÙÚÈÓË ÈÛfiÁÂÈ· ÔÈΛ· 170ÙÌ ÔÈÎfiÂ‰Ô 260ÙÌ. 3) ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 105ÙÌ Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 900ÙÌ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ. μ√§√™ 1) ∫·Ú·Á¿Ù˜ ÔÈÎfiÂ‰Ô 335ÙÌ ÁˆÓÈ·Îfi Ì ı¤·. 2) ∫·Ú·Á¿Ù˜ ÔÈÎfiÂ‰Ô 301ÙÌ. 3) ÃÈÏÈ·‰Ô‡ ÛÙÔ ¿ÚÎÔ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 85ÙÌ Î·ÈÓÔ‡ÚÈÔ 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ Ì ¿ÚÎÈÓÁÎ. ΔÈÌ‹ 130.000 ¢ÚÒ. 4) ¶·Ú¿ÏÈ· ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 110ÙÌ 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜. μÀ∑πΔ™∞ 1) √ÈÎfiÂ‰Ô 680ÙÌ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ì ‰ÚfiÌÔ. ∫∞§∞ ¡∂ƒ∞ 1) ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 65ÙÌ Î·ÈÓÔ‡ÚÈ· 200Ì ·fi ı¿Ï·ÛÛ·. ΔÈÌ‹ 140.000 ¢ÚÒ. 2) √ÈÎfiÂ‰Ô 270ÙÌ ΔÈÌ‹ 45.000 ¢ÚÒ. 3) √ÈÎfiÂ‰Ô 550ÙÌ ΔÈÌ‹ 80.000 ¢ÚÒ. ∫∞Δø §∂Ãø¡π∞ 1) √ÈÎfiÂ‰Ô 1.500ÙÌ ΔÈÌ‹ 135.000 ¢ÚÒ. 2) √ÈÎfiÂ‰Ô 1.000ÙÌ Â› Ù˘ ∂.√. ∫∞Δø °∞Δ∑∂∞ 1) √ÈÎfiÂ‰Ô 700ÙÌ 200Ì ·fi ı¿Ï·ÛÛ·. ª∞§∞∫π 1) °Î·ÚÛÔÓȤڷ 32ÙÌ. ΔÈÌ‹ 35.000 ¢ÚÒ. 2) °Î·ÚÛÔÓȤڷ 42ÙÌ. ΔÈÌ‹ 35.000 ¢ÚÒ. ª∏§π∂™ 1) √ÈÎÈÛÌfi˜ Ù˘ ∞Á›·˜ ª·Ú›Ó·˜ ÔÈÎfiÂ‰Ô 2798,70ÙÌ ·Ôı‹ÎË 20ÙÌ Î·È ÌÈ· ¤ÙÚÈÓË ·ÏÈ¿ ÔÈΛ· 120ÙÌ Ì ı¤·. ΔÈÌ‹ ÍÂÎÈÓ¿ˆ ·fi 150.000 ¢ÚÒ ¶§∞Δ∞¡π¢π∞ 1) ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 5.500ÙÌ 200Ì ·fi ı¿Ï·ÛÛ·. ΔÈÌ‹ 180,000 ¢ÚÒ. 2) ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 68ÙÌ Î·ÈÓÔ‡ÚÈÔ 50Ì ·fi ı¿Ï·ÛÛ·. ΔÈÌ‹ 150,000 ¢ÚÒ. 3) ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 1710ÙÌ ΔÈÌ‹ 70.000 ¢ÚÒ. §∞À∫√ 1) ∂›Ó·È ‰˘Ô ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯È· 1) 3281,16ÙÌ Î·È ÙÔ 2) 1975,70ÙÌ Î·È Ù· ‰˘Ô Ì·˙›. ΔÈÌ‹ 15,000 ¢ÚÒ. ∞fiÛÙ·ÛË ·fi ı¿Ï·ÛÛ· 2.000Ì. ¶ƒøΔ∞ ™Δ∏ £∞§∞™™∞ 1) ∫¿Ùˆ °·Ù˙¤· ηٿÛÙËÌ· ΔÈÌ‹ 150.000 ¢ÚÒ. 2) ∫¿Ùˆ §Â¯ÒÓÈ· ÔÈÎfiÂ‰Ô 1400ÙÌ. 3) ª·Ï¿ÎÈ ÔÈÎfiÂ‰Ô 2.000ÙÌ. 4) ¶Ï·Ù·Ó›‰È· ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 2.000ÙÌ ÂÓÙfi˜ ˙ÒÓ˘. ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂π™ 1) ÕÓˆ ™·ÚÙÈ¿ ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 28,700ÙÌ ÂÊ¿ÙÂÙ·È Ì ¿ÛÊ·ÏÙÔ ÎÔÓÙ¿ ÛÙ˘ ·Ôı‹Î˜ ¶··ÁÈ¿ÓÓË. 2) ™¤ÛÎÏÔ ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ ÎÙ›ÚÈÔ ÌÂÙ·ÏÏÈÎfi 711ÙÌ Â›Ó·È ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 4,020ÙÌ ¤ÙÔ˜ ηٷÛ΢‹˜ 2003. ΔÈÌ‹ 300.000 ¢ÚÒ. ∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π 1) μfiÏÔ˜ ηٿÛÙËÌ· 25ÙÌ πˆÏÎÔ‡ 56 Ì ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿. (030)

-----------------------------------ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ “π∞™ø¡” ∫∞¡∞ƒ∏ 8 24210 22824 ª·Î·ÚÒÓ·-§·˝Ó· ∫ˆÓ/ÓÙ›·

¢È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· 23 Ù.Ì. ÂÚÈÔ¯‹ ∞Á. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘, 2Ô˜, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ. 37 Ù.Ì., ÂÚÈÔ¯‹ ∞Á. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘, 1Ô˜, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ. 30 Ù.Ì., ÂÚÈÔ¯‹ ∞Á. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘, 1Ô˜, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ. 32 Ù.Ì., ÂÚÈÔ¯‹ ∞Á. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ 2Ô˜, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ. 53 Ù.Ì., ÂÚÈÔ¯‹ ∞Á. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘, 1Ô˜, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ.

ΔƒπΔ∏ 27 √∫Δøμƒπ√À 2009 44 Ù.Ì., ÂÚÈÔ¯‹ ∞Á. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘, 1Ô˜, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ. 48 Ù.Ì., ÂÚÈÔ¯‹ ∞Á. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘, 1Ô˜, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ. 50 Ù.Ì., ÂÚÈÔ¯‹ ∞Á. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘, 1Ô˜, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ. 55 Ù.Ì., ÂÚÈÔ¯‹ ∞Á. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘, 1Ô˜, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ. 65 Ù.Ì., ÂÚÈÔ¯‹ ∞Á. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘, 2Ô˜, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ. 75 Ù.Ì., ÂÚÈÔ¯‹ ∞Á. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ 2Ô˜, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÚÂÙÈÚ¤, 134 Ù.Ì., ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, Ì 150 Ù.Ì. ‚ÂÚ¿ÓÙ· Î·È 160 Ù.Ì. ‰ÒÌ·, ı¤· ¶·Á·ÛËÙÈÎfi˜, ÔÏ˘ÙÂÏ›·˜, ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ÕÁ. ∫ˆÓ/ÓÔ˜. 60 Ù.Ì., ÌÂ˙ÔÓ¤Ù·, 5Ô˜, ÛÙ· ¶·Ï·È¿, 10ÂÙ›·˜ Ì ÎÏÂÈÛÙfi ¿ÚÎÈÓ. 57 Ù.Ì., ÂÚÈÔ¯‹ ∂Ù¿ ¶Ï·Ù¿ÓÈ·, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ. 31 Ù.Ì., ÂÚÈÔ¯‹ ∂Ù¿ ¶Ï·Ù¿ÓÈ·, 1Ô˜, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ. 42 Ù.Ì., ÂÚÈÔ¯‹ ∂Ù¿ ¶Ï·Ù¿ÓÈ· 2Ô˜, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ. 57 Ù.Ì., ÂÚÈÔ¯‹ ∂Ù¿ ¶Ï·Ù¿ÓÈ·, 2Ô˜, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ. 35 Ù.Ì., ΤÓÙÚÔ. 87 Ù.Ì., ΤÓÙÚÔ, 3Ô˜, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ. 90 Ù.Ì., ÂÚÈÔ¯‹ ∞Á. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘. 110 Ù.Ì., 15ÂÙ›·˜, 5Ô˜, ÚÂÙÈÚ¤, Ì 2 ¿ÚÎÈÓ, ÂÚÈÔ¯‹ ∞Á. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘. 106 Ù.Ì., ÂÚÈÔ¯‹ ∞Á. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘, 3Ô˜. 81 Ù.Ì., ÂÚÈÔ¯‹ ∞Á. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘, 3Ô˜. 85 Ù.Ì., ÂÚÈÔ¯‹ ∞Á. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘, 1Ô˜, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ. 88 Ù.Ì., ÂÚÈÔ¯‹ ∞Á. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘, 1Ô˜, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ. 100 Ù.Ì., ÂÚÈÔ¯‹ ∞Á. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘, 4Ô˜, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ. 121 Ù.Ì., ÂÚÈÔ¯‹ ∞Á. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ 2Ô˜, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ. 80 Ù.Ì., ÂÚÈÔ¯‹ ∞Á. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘, 1Ô˜, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ. 89 Ù.Ì., ÂÚÈÔ¯‹ ∞Á. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘, 1Ô˜, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ. 100 Ù.Ì. ÌÂ˙ÔÓ¤Ù·, 6Ô˜, ÂÚÈÔ¯‹ ∂Ù¿ ¶Ï·Ù¿ÓÈ·, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ. 121 Ù.Ì., ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, ÂÚÈÔ¯‹ ∂Ù¿ ¶Ï·Ù¿ÓÈ·. 90 Ù.Ì., 5ÂÙ›·˜, Ì ¿ÚÎÈÓ, 4Ô˜. ƒÂÙÈÚ¤ Û˘Ó ‰ÒÌ· 160 Ù.Ì., ÂÚÈÔ¯‹ ∫·Ú·Á¿Ù˜. 125 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi, 2Ô˜, ÂÚÈÔ¯‹ ∫·Ú·Á¿Ù˜. 100 Ù.Ì., 2Ô˜, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, ÂÚÈÔ¯‹ ∫·Ú·Á¿Ù˜. 100 Ù.Ì., ËÌÈÙÂÏ‹, 1Ô˜, 2Ô˜, 3Ô˜, ÂÚÈÔ¯‹ ÃÈÏÈ·‰Ô‡. 90 Ù.Ì. ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, 3Ô˜, ÂÚÈÔ¯‹ ÃÈÏÈ·‰Ô‡. 110 Ù.Ì. ·Ú·Ï›· μfiÏÔ˘, Ì ı¤· ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, 108 Ù.Ì., ÏÔ˘Í, 3 ˘ÓÔ‰ˆÌ¿ÙÈ·, ·˘ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË, ‰È·ÌÂÚ¤˜, Ù¤ÓÙ˜ Î.¿., 28˘ √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ Î·È μ·ÛÛ¿ÓË. ªÔÓÔηÙÔÈ˘ 98 Ù.Ì. ÔÈΛ· Û 155 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô ÂÚÈÔ¯‹ ÕÁ. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜. ¢‡Ô ÌÔÓÔηÙÔÈ˘ Û 150 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô, ÕÁ. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 120 Ù.Ì. Û 120 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô ÕÁ. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜. 60 Ù.Ì. ÔÈΛ· ÁˆÓȷ΋ Û 60 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô, ÕÁ. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜. ¢ÈÒÚÔÊË Ì 3 ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù·, 139 Ù.Ì., Ô fiÚÔÊÔ˜ Û 227 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô ÛÙÔÓ ÕÁ. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ. 100 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi Û 156 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô ÛÙË ¡¤· ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·. 164 Ù.Ì. ËÌÈÙÂÏ‹˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· Û 127 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô ÛÙË ¡¤· ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·. 70 Ù.Ì. ÔÈΛ· Û 100 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô ÛÙË ¡¤· ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·. 110 Ù.Ì. ÔÈΛ· Û 144 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô ÛÙË ¡¤· ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·. 100 Ù.Ì. ÔÈΛ· Û 123 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô ÛÙË ¡¤· ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·. 75 Ù.Ì. ÔÈΛ· Û 238 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô ÛÙË ÃÈÏÈ·‰Ô‡. 90 Ù.Ì. ÔÈΛ· Û 120 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô ÂÚÈÔ¯‹ ∫·ÏÏÈı¤·. ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 156 Ù.Ì. ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÂÚÈÔ¯‹ ∫·ÏÏÈı¤·. ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 130 Ù.Ì. ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÂÚÈÔ¯‹ ∫·Ú·Á¿Ù˜. ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 120 Ù.Ì. ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÂÚÈÔ¯‹ ∫·Ú·Á¿Ù˜. ¢ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 180 Ù.Ì. Ì 3 ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· Û 180 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô ÛÙÔÓ ÕÓˆ μfiÏÔ. ¢ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 120 Ù.Ì. Û 350 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô ÛÙËÓ ∞Á. ¶·Ú·Û΢‹. ¢ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· Û ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Î·È Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 150 Ù.Ì. ÛÙË ¡¤· πˆÓ›·. 95 Ù.Ì. ÔÈΛ· Û 611,68 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô ÛÙÔÓ ÕÁ. °ÂÒÚÁÈÔ ºÂÚÒÓ. ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÛÙ¤ÁË ™ÙË ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ 300 Ù.Ì., 1Ô˜ Î·È Ì ËÌÈÒÚÔÊÔ. ™ÙËÓ ∂ÚÌÔ‡ 114 Ù.Ì., 1Ô˜, 3 ˘/‰, ·Ôı‹ÎË. 35 Ù.Ì. ËÌÈÒÚÔÊÔ˜, ÁˆÓÈ·Îfi ÛÙË ™˘Ú›‰Ë. ∫·Ù¿ÛÙËÌ· ÁˆÓÈ·Îfi 27,5 Ù.Ì. ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, Ì ·Ôı‹ÎË 30 Ù.Ì., ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ ÛÙÚ·ÙfiÂ‰Ô ¡¤·˜ πˆÓ›·˜. ∫·Ù¿ÛÙËÌ· 231 Ù.Ì. (ÂÓÔÈÎÈ·Ṳ̂ÓÔ) ÛÙË ÃÈÏÈ·‰Ô‡. ∫·Ù¿ÛÙËÌ· 60 Ù.Ì. Ì 55 Ù.Ì. ˘fiÁÂÈÔ Î·È ‰‡Ô ¿ÚÎÈÓ Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ÛÙÔ˘˜ ∞Á. ∞Ó·ÚÁ‡ÚÔ˘˜. ΔÚ›· ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ηٷÛÙ‹Ì·Ù· 125 Ù.Ì.-195 Ù.Ì.-50 Ù.Ì. (ÂÓÔÈÎÈ·Ṳ̂ӷ) ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ª∂Δ∫∞. √ÈÎfi‰·-ÎÙ‹Ì·Ù· 113 Ù.Ì. ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ 305 Ù.Ì. ÛÙÔ ∫·Ú·Á¿Ù˜ 352 Ù.Ì. ÛÙÔ ∫·Ú·Á¿Ù˜ 370 Ù.Ì., ÛÙË ¡¤· πˆÓ›·. 260 Ù.Ì. ÛÙ· ∞˚‚·ÏÈÒÙÈη. 750 Ù.Ì. ÛÙË ¡¤· ∞Á¯›·ÏÔ. 566 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi ÛÙÔ ª¿Ú·ıÔ. 250 Ù.Ì. ÛÙȘ ∞Ï˘Î¤˜. 427 Ù.Ì. ÛÙËÓ ∞ÁÚÈ¿. 4 ÛÙÚ. ÛÙȘ ∞Ï˘Î¤˜. 4 ÛÙÚ. ÛÙ· ∫¿Ùˆ §Â¯ÒÓÈ·. 2.700 Ù.Ì. ÛÙ· ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿ 500Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. 2 ÛÙÚ. ÛÙËÓ ÕÊËÛÛÔ ·ÌÊÈı·ÙÚÈÎfi. 5,5 ÛÙÚ. ÛÙË ¢Ú¿ÎÂÈ·. 10.400 Ù.Ì. ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈÔ ÛÙËÓ •˘Ófi‚Ú˘ÛË. 4.208 Ù.Ì. ÛÙËÓ ∫¿Ùˆ °·Ù˙¤·. 4 ÛÙÚ. ÛÙËÓ ÕÏÏË ªÂÚÈ¿. ∂ÍÔ¯ÈΤ˜ ηÙÔÈ˘ ÃÔÚ¢Ùfi, ÂÈψ̤ÓË ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· 128 Ù.Ì. Û 205 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô, 50Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ªÔ‡ÚÂÛÈ, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 220 Ù.Ì. Û 4 ÛÙÚ. ¢Ú¿ÎÂÈ· ‰‡Ô ÔÈ˘ 44 Ù.Ì. & ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 160 Ù.Ì. Û 1 ÛÙÚ. ∫ÚÈı·ÚÈ¿, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 180 Ù.Ì. ΔÛ·Áηڿ‰· 90 Ù.Ì. ÔÈΛ· Û 600 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. μÈÔÌ˯·ÓÈÎÔ› ¯ÒÚÔÈ 32 ÛÙÚ. ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ ∞’ μπ.¶∂. μfiÏÔ˘. 10 ÛÙÚ. ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ ∞’ μπ.¶∂. μfiÏÔ˘. 4 ÛÙÚ. ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ ∞’ μπ.¶∂. μfiÏÔ˘. 65 ÛÙÚ. Ì 1.800 Ù.Ì. ÎÙ›ÚÈÔ ÛÙË μπ.¶∂. ∞ÏÌ˘ÚÔ‡. (033)

AYTOKINHTA

™YNOIKE™IA

¶ø§∂πΔ∞π Τζιπ Suzuki Vitara, μοντέλο 8ος/1997, δίπορτο, κάμπριο (ατρακάριστο), 1.600 κυβικά, με ful extra εξοπλισμό (pull bar πλαστικοποιημένο, ABS, προβολείς ομίχλης, αερόσακους, κεντρικό κλείδωμα, συναγερμός, δερμάτινο σαλόνι, κοτσαδόρος, ζάντες αλουμινίου, ηχοσύστημα pionner, air condition, ηλεκτρικά παράθυρα, ηλεκτρικοί καθρέπτες). Περασμένο ΚΤΕΟ. Ιδιώτης: 6972407867. (704)

CLIK, Κέντρο Γνωριμιών, εχεμύθεια, αποτελεσματικότητα. 36χρονη δημόσιος υπάλληλος, 40χρονη διαζευγμένη 1 παιδί. Βρείτε τον άνθρωπο που αναζητείτε. Τηλ. 2410-670840. (206)

∫Àƒπ√™ ζητά κυρία, δεσποινίδα, χήρα ή ζωντοχήρα, με σκοπό τον γάμο ή συμβίωση. Δεκτές μόνο σοβαρές και συγκεκριμένες προτάσεις. Τηλ. 210/6425585, ώρες 8-10 πρωί και μετά τις 11 μ.μ. ή 6979268891. (811)

£∂ƒª√Ω¢ƒ∞À§π∫√™

MA£HMATA ZHTOYNTAI ∏ ÂÙ·ÈÚ›· Αντιπροσωπειών-Διανομών ΔΥΑΣ Α.Ε. ΖΗΤΕΙ: α) οδηγό-διανομέα. Επιθυμητά προσόντα ηλικία 2235 ετών, επαγγελματική άδεια οδήγησης, εμπειρία στο αντικείμενο, β) ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟ με σχετική γνώση του αντικειμένου και επαγγελματική άδεια οδήγησης. Για πληροφορίες επικοινωνείτε με το τηλ. 6973-358849 κος Στέργιος. (427) ∑∏Δ√À¡Δ∞π από την εταιρεία Cosmotecorner υπάλληλοι άνδρες έως 30 ετών τουλάχιστον απόφοιτοι Λυκείου με γνώσεις Η/Υ. Πληροφορίες Κ. Καρτάλη 121, Βόλος. (596) ∑∏Δ∂πΔ∞π υπάλληλος γυναίκα για το cafe snack Κατσέλης για τετράωρη εργασία. Παράδοση βιογραφικών Old City, Φερρών 65. (597) ∫ÂÓÙÚÈÎfi fast-food ΖΗΤΕΙ υπάλληλο για μόνιμη εργασία. Πληρ. τηλ. 6973019127. (623)

∑∏Δ∂πΔ∞π έμπειρη πωλήτρια, ωράριο καταστημάτων. Αποστολή βιογραφικών στο fax 2421066040. (712)

∑ËÙÂ›Ù·È εργάτης για το οπωροπωλείο “Χρυσή Καρδιά” . Πληροφορίες Ιάσονος 45. (729)

∫∞£∏°∏Δƒπ∞ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ του Παν/μίου Αθηνών με φροντιστηριακή πείρα παραδίδει μαθήματα σε μαθητές (Γυμνασίου-Λυκείου), τιμές οικονομικές. Πληρ. τηλ. 697.356.6992. (503) ∫∞£∏°∏Δƒπ∞ Μαθηματικός παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα σε μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου. Φροντιστηριακή πείρα, προσιτές τιμές. Πληρ. τηλ. 6978116648 και 24210-68192. (056)

π™¶∞¡π∫∞ Καθηγήτρια με διδακτική εμπειρία παραδίδει μαθήματα όλων των επιπέδων. Μεθοδική διδασκαλία και προετοιμασία για όλα τα πτυχία. Τηλ. 2421057402, 6985-566442. (437)

∂ª¶∂πƒ√™ ¶ø§∏Δ∏™ Ã√¡¢ƒπ∫∏™, Ì ˘„ËÏÔ‡˜ ÛÙfi¯Ô˘˜, ÁÈ· Ó· ·Ó·Ï¿‚ÂÈ ÙÔ ˘ÔηٿÛÙËÌ· ª·ÁÓËÛ›·˜. μÈÔÁÚ·ÊÈÎfi ÛÙË ‰È‡ı˘ÓÛË: Δ.£. 3084 §∞ƒπ™∞ 41004.

¢∞¡∂π∞ - μεταφορές δανείων Το γραφείο μας - παρά τις κακές συγκυρίες - συνεχίζει με συνέπεια την εξυπηρέτηση παλαιών και νέων πελατών. Διαμεσολαβούμε για την χορήγηση: Νέων δανείων, μεταφορά παλαιών και μεταφορά υπολοίπων πιστωτικών καρτών με επιτόκιο μόνο 5,90%. Συμβουλή: Δάνεια μόνο από τράπεζες. Πληροφορίες: 6932-528388. (951) ∞°√ƒ∞∑ø παλιά χρυσά, κοσμήματα δόντια ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΕΡΕΝΤΙΔΗΣ, Ιωλκού 17 (έναντι ΟΤΕ). Απαραίτητα αστυνομική ταυτότητα. Πληρ. τηλ. 24210-36355. (975)

XAPOY§A °A§ANOY - KOPBE™H Διπλωματούχος Oρθοφωνικής και Λογοπαιδείας Πανεπιστημίου Nάντης. Δέχεται μόνο επί συνεντεύξει. Διεύθυνση: Δημητριάδος 229 5ος όροφος Tηλέφ.: 24210 26.542

(516)

∫∂Δ∂ƒ Η εταιρεία ΒΕΜΕΚΕΠ Α.Β.Ε.Ε.

˙ËÙ› ªË¯·ÓÈÎfi με γνώσεις Autocad & Αγγλικής γλώσσας. Θα εκτιμηθούν ανάλογα η γνώση της Γερμανικής γλώσσας & και η εμπειρία στον τομέα των μεταλλικών κατασκευών. Υποβολή βιογραφικών έως 5/11/09. Τηλ. 2425-24220, Fax: 24250-24224, e-mail: vemekep@vemekep.gr (580)

αναλαμβάνει επισκευές, ανακαινίσεις, υδραυλικά, καλοριφέρ. Τάσος Πετμεζάς. Πληρ. τηλ. 6945534440. (813)

μ√§√™-§∞ƒπ™∞ ÕÌÂÛ· ÌÂÙÚËÙ¿ ·fi ÙȘ ÈÛÙˆÙÈΤ˜ Û·˜ οÚÙ˜ Ì ‹ ¯ˆÚ›˜ ‰È·ı¤ÛÈÌÔ ˘fiÏÔÈÔ ·ÎfiÌ· Î·È Ì ˘¤Ú‚·ÛË ÙÔ˘ ÈÛÙˆÙÈÎÔ‡ Û·˜ ÔÚ›Ô˘. ¶ÏËڈ̋ ¤ˆ˜ 30 ¿ÙÔΘ ‰fiÛÂȘ. ∞fiÏ˘ÙË ÂÌÈÛÙÔÛ‡ÓË Î·È Â¯Â̇ıÂÈ·. ÕÌÂÛË Â͢ËÚ¤ÙËÛË Ì ¤Ó· ÙËÏÂÊÒÓËÌ·. ™˘Ì‚Ô˘Ï¤˜ ÁÈ· Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ÔÊÂÈÏÒÓ, Î. °ÈÒÚÁÔ˜, ÙËÏ. 24213-03786, 6930647698, 6948-304994. (782)

ΒΟΛΟΣ

¢IAºOPA

EIΔIKH ΠAIΔAΓΩΓOΣ

∑ËÙ›ٷÈ

∞ª∂™∞: Θέλετε να είστε οι πρώτοι που θα βοηθηθείτε από τα νέα μέτρα για ρύθμιση, πάγωμα, διακανονισμούς, αναχρηματοδοτήσεις, μειώσεις των δανείων και καρτών σας ακόμα καταγγελμένα από εξειδικευμένους νομικούς - οικονομικούς συμβούλους. Αναστολές πλειστηριασμών και τακτοποίηση Τειρεσία. Τηλ. 2104828033, 210-4821713 Δευτ.-Παρ. 9 π.μ.-5 μ.μ. (608) ∞ª∂™∏ χρηματοδότηση έως 20.000 Ε σε δημόσιους - δημοτικούς υπαλλήλους, σε συνταξιούχους δημοσίου ΙΚΑ, ανεξάρτητα από ηλικία-υπερδανεισμό και Τειρεσία σε 6 εργάσιμες ημέρες. Σε ιδιώτες - επαγγελματίες - αγρότες άμεσα 10.000 Ε σε 4 ημέρες. Εκταμίευση σε τράπεζα της πόλης σας. Τηλ. 2310554514, fax 2310554517, κιν. 6972-886998. Web site: www.moneycashgram.gr (702)

∞™Δƒ√§√°√™æÀÃ√∂ƒ∂À¡∏Δƒπ∞ Δ∞ƒø ¶Úfi‚Ï„Ë, ¤Ú¢ӷ, ηÙ‡ı˘ÓÛË. ªÂÙ·‚ÔÏ‹ Î·È ¶ÚÔÛÙ·Û›· ηٷÛÙ¿ÛÂˆÓ Û ı¤Ì·Ù· ™˘Ó·ÈÛıËÌ·ÙÈο, √ÈÎÔÁÂÓÂȷο, ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈο Î.Ï. øÚÔÛÎfiÈÔ - ™˘Ó·ÛÙÚ›·. ƒ·ÓÙ‚ԇ: 6982528471 Î·È ™·‚‚·ÙÔ·Úȷη. (977)

√ ∞ÁÚÔÙÈÎfi˜ ¶·Ú·ÁˆÁÈÎfi˜ ™˘Ó/ÛÌfi˜ ¡. ∞Á¯È¿ÏÔ˘ “∏ ¢∏ª∏Δƒ∞” ˙ËÙ¿ Ó· ÚÔÛÏ¿‚ÂÈ 1. Για το τμήμα πωλήσεων της Οργάνωσης, πτυχιούχο Οικονομικού Πανεπιστημίου (Αθήνας, Μακεδονίας ή Πειραιά) του τμήματος Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων ή του τμήματος Marketing, κατά προτίμηση άνδρα ηλικίας έως 35 ετών. 2. Μηχανικό - συντηρητή με εμπειρία σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις ηλικίας έως 35 ετών. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστέλλουν βιογραφικό σημείωμα στα γραφεία του Συν/σμού στη Νέα Αγχίαλο Τ.Κ. 37400. Τηλ. 24280-76514, 76210, fax. 24280-77276. (651)

∂¡∂ÃÀƒ√¢∞¡∂π™Δ∏ƒπ√ λειτουργεί με κρατική άδεια. Ενέχυρα και αγορές χρυσαφικών και κοσμημάτων. Πλήρης εχεμύθεια. Κ. Καρτάλη 195Β. Τηλ. 24210 42905. (035)

∞μ∂μ∞π∏ ÕÌÂÛ· ‰È·ı¤ÛÈÌ· ÌÂÙÚËÙ¿ ·fi ALPHA, EUROBANK, ∂£¡π∫∏, ∂ª¶√ƒπ∫∏, MARFIN Î·È ¿ÏϘ ÈÛÙˆÙÈΤ˜ οÚÙ˜ Û ÔÏϤ˜ ¿ÙÔΘ ‰fiÛÂȘ. ∞ÎfiÌ· Î·È Ì ˘¤Ú‚·ÛË ÔÚ›Ô˘. ∂͢ËÚ¤ÙËÛË ·˘ıËÌÂÚfiÓ, ·fiÏ˘ÙË Û˘Ó¤ÂÈ·, Î. ™ÔÊ›·. 6940009014. (988)

∞ª∂™∞ ª∂Δƒ∏Δ∞ Û 5 ÏÂÙ¿ ·fi fiϘ ÙȘ ÈÛÙˆÙÈΤ˜ Û·˜ οÚÙ˜, Ì ‹ ¯ˆÚ›˜ ˘fiÏÔÈÔ, ¯ˆÚ›˜ ‰ÂÛ̇ÛÂȘ ÂÚÈÔ˘ÛÈ·ÎÒÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ, ·fi 1.000 ¤ˆ˜ 50.000 ∂, 12 ¤ˆ˜ 36 ¿ÙÔΘ ÙÚ·Â˙ÈΤ˜ ‰fiÛÂȘ. ™˘ÁΤÓÙÚˆÛË ÔÊÂÈÏÒÓ Î·ÚÙÒÓ. §‡ÛÂȘ ÙÚ·Â˙ÈÎÒÓ ‰·Ó›ˆÓ. £ÂfiÊÈÏÔ˜. ΔËÏ. 6949-569567 Î·È 6949569575. (653)

∞μ∞¢π™Δ∞

άμεσα παίρνετε μετρητά από τις πιστωτικές κάρτες από 1.000-100.000. Ακόμα και με υπέρβαση ορίου - με ή χωρίς διαθέσιμο υπολοίπου. Γίνονται πολλές άτοκες δόσεις. Εξυπηρέτηση πανελλαδικά. Τηλ. 6908-594121, Λευτέρης. (269)

ª∂Δƒ∏Δ∞ Ã∏ª∞Δ∞ ∞ª∂™ø™ ·’ fiϘ ÙȘ ÈÛÙˆÙÈΤ˜ Û·˜ οÚÙ˜ ·ÎfiÌË Î·È Â¿Ó ‰ÂÓ ¤¯ÂÙ ‰È·ı¤ÛÈÌÔ ‹ ¤¯ÂÙ ˘¤Ú‚·ÛË Û ÔÏϤ˜ ¿ÙÔΘ ÙÚ·Â˙ÈΤ˜ ‰fiÛÂȘ ·fi 1.000-100.000 ∂. ∂͢ËÚ¤ÙËÛË ·˘ıËÌÂÚfiÓ Ì ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ÔÛÔÛÙfi Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜, ηıËÌÂÚÈÓ¿ Î·È ™·‚‚·ÙÔ·Úȷη. ∫Ô˜ ∞ÁÁ¤ÏÔ˘. ΔËÏ. 6989111708, 6988888820. (703)


45

ΔƒπΔ∏ 27 √∫Δøμƒπ√À 2009

ªÂϤÙË ÙÔ˘ πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ˘ ΔÔ˘ÚÈÛÙÈÎÒÓ ∂Ú¢ÓÒÓ Î·È ¶ÚԂϤ„ˆÓ

Οι ειδικές μορφές τουρισμού μπορούν να βελτιώσουν την ανταγωνιστικότητα ∞£∏¡∞, 26.

π‰È·›ÙÂÚË ¤ÌÊ·ÛË ÛÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ÙˆÓ ÂȉÈÎÒÓ ÌÔÚÊÒÓ ÙÔ˘ÚÈÛÌÔ‡ ÔÊ›ÏÂÈ Ó· ‰ÒÛÂÈ Ë ÔÏÈÙÈ΋ ËÁÂÛ›· ÙÔ˘ ÙÔ˘ÚÈÛÌÔ‡ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ô ÂÏÏËÓÈÎfi˜ ÙÔ˘ÚÈÛÌfi˜, ÁÈ· Ó· ‚ÂÏÙÈÒÛÂÈ ÙËÓ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ¿ ÙÔ˘, Ó· ·Ó·‚·ıÌ›ÛÂÈ Î·È Ó· ·ÁÈÒÛÂÈ Ì›· ˘„ËÏ‹ ı¤ÛË ÛÙËÓ ·ÁÎfiÛÌÈ· ·ÁÔÚ¿, ÂÎÌÂÙ·ÏÏ¢fiÌÂÓÔ˜ Ù· Û˘ÁÎÚÈÙÈο ÙÔ˘ ÏÂÔÓÂÎÙ‹Ì·Ù·. ∞˘Ùfi ÂÈÛËÌ·›ÓÂÙ·È Û ÌÂϤÙË ÙÔ˘ πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ˘ ΔÔ˘ÚÈÛÙÈÎÒÓ ∂Ú¢ÓÒÓ Î·È ¶ÚԂϤ„ÂˆÓ (πΔ∂¶) Ì ı¤Ì· “∂ȉÈΤ˜ ªÔÚʤ˜ ΔÔ˘ÚÈÛÌÔ‡: ÀÔ‰Ô̤˜ - ¶ÔÏÈÙÈΤ˜, Ë ¶ÂÚ›ÙˆÛË Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ Î·È ÙˆÓ ∞ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÚÈÒÓ ÃˆÚÒÓ” Ÿˆ˜ ÙÔÓ›˙ÂÙ·È, ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÂÂÓ‰‡ÛÂÈ Û ¤Ó· ÌÔÓÙ¤ÏÔ Ô˘ ı· ÂÌÏÔ˘Ù›ÛÂÈ ÙÔ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎfi ÚÔ˚fiÓ, ı· ‚ÂÏÙÈÒÛÂÈ ÙËÓ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ¿ ÙÔ˘ Î·È ı· ‰È¢ڇÓÂÈ ÙËÓ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô, ·Ì‚χÓÔÓÙ·˜ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ÙËÓ ÂÔ¯ÈÎfiÙËÙ·. ™Â fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋ Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ Ë ¯ÒÚ· Ì·˜ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ÙˆÓ ÂȉÈÎÒÓ ÌÔÚÊÒÓ ÙÔ˘ÚÈÛÌÔ‡, ÙÔ πΔ∂¶ ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ, fiÙÈ ıˆÚÂ›Ù·È ÛÎfiÈÌÔ Ó· ‰Ôı› ·Ú¯Èο ȉȷ›ÙÂÚË ¤ÌÊ·ÛË ÛÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ÙˆÓ ÌÔÚÊÒÓ ÂΛӈÓ, ÁÈ· ÙȘ Ôԛ˜ Ë ∂ÏÏ¿‰· ‰È·ı¤ÙÂÈ Û˘ÁÎÚÈÙÈο ÏÂÔÓÂÎÙ‹Ì·Ù· Û ۯ¤ÛË Ì ÙȘ ·ÓÙ·ÁˆÓ›ÛÙÚȘ ¯ÒÚ˜, ·ÏÏ¿ Î·È ¤Ó· ÈηÓfi Ï‹ıÔ˜ ˘Ô‰ÔÌÒÓ, ÒÛÙ ӷ Ô‰ËÁËıԇ̠۠¿ÌÂÛ· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù·, Ì ‚Ú·¯Â›· Î·È ÌÂÛÔÚfiıÂÛÌË ·ÔÎfiÌÈÛË ÔʤÏÔ˘˜. °È· ÙÔÓ ÂÌÏÔ˘ÙÈÛÌfi ÙÔ˘ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎÔ‡ Ì·˜ ÚÔ˚fiÓÙÔ˜, ÚÔÙ›ÓÂÙ·È Ë Â¤Ó‰˘ÛË ÚˆÙ›ÛÙˆ˜ ÛÙÔÓ ı·Ï¿ÛÛÈÔ ÙÔ˘ÚÈÛÌfi (ÎÚÔ˘·˙Ȥڷ, ÁÈÒÙÈÓÁÎ, ËÌÂÚfiÏÔÈ·), Ô ÔÔ›Ô˜, ‰Â‰Ô̤ÓÔ˘ ÙÔ˘ Ì‹ÎÔ˘˜ Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ·ÎÙÔÁÚ·ÌÌ‹˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ˘ Ï‹ıÔ˘˜ Î·È Ù˘ ÔÈÎÈÏÔÌÔÚÊ›·˜ ÙˆÓ ÓËÛÈÒÓ, ÂÁÁ˘¿Ù·È ˘fi ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ ·˘ÍË̤Ó˜ ·Ô‰fiÛÂȘ, ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙÔÓ Û˘Ó‰ÚÈ·Îfi Î·È ÂÎıÂÛÈ·Îfi ÙÔ˘ÚÈÛÌfi, ˆ˜

ÙÔ˘ÚÈÛÙÈο ÚÔ˚fiÓÙ· ‚Ú·¯Â›·˜ Î·È ÌÂÛÔÚfiıÂÛÌ˘ ·fi‰ÔÛ˘. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, ı· Ú¤ÂÈ Ó· ·ÍÈÔÔÈËı› -·˘ÙfiÓÔÌ· ‹ ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Ì ¿ÏϘ ÂȉÈΤ˜ ÌÔÚʤ˜- Î·È Ô ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi˜ ÙÔ˘ÚÈÛÌfi˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ÂÍ·ÈÙ›·˜ Ù˘ ÈÛÙÔÚÈ΋˜ Î·È ÔÏÈÙÈÛÙÈ΋˜ ÎÏËÚÔÓÔÌÈ¿˜ Ô˘ ‰È·ı¤ÙÔ˘Ì ˆ˜ ¯ÒÚ·, ‰‡Ó·Ù·È Ó· ·ÔÙÂϤÛÂÈ ÙÔ ÂÊ·ÏÙ‹ÚÈÔ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛÊÔÚ¿ Ì›·˜ ÏËÚ¤ÛÙÂÚ˘ Î·È ÌÔÓ·‰È΋˜ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋˜ ÂÌÂÈÚ›·˜. ¢Â˘ÙÂÚ¢fiÓÙˆ˜ Ë ¯ÒÚ· Ì·˜ ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ÂÈÎÂÓÙÚˆı› ÛÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ÙÔ˘ ·ıÏËÙÈÎÔ‡ ÙÔ˘ÚÈÛÌÔ‡, ·ÍÈÔÔÈÒÓÙ·˜ ÙȘ Û‡Á¯ÚÔÓ˜ ·ıÏËÙÈΤ˜ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËÎ·Ó ÁÈ· ÙȘ ·Ó¿ÁΘ ÙˆÓ √Ï˘ÌÈ·ÎÒÓ ∞ÁÒÓˆÓ ÙÔ˘ 2004 Î·È ÙË ‰ÈÂıÓ‹ ‰È·Ê‹ÌÈÛË Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ì·˜ Ì ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· ÙˆÓ ·ÁÒÓˆÓ, ηıÒ˜ Î·È ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Ë ∂ÏÏ¿‰· ·ÔÙÂÏ› ÛÙËÓ ·ÁÎfiÛÌÈ· Û˘Ó›‰ËÛË ÙËÓ ÎÔÈÙ›‰· ÙÔ˘ ·ıÏËÙÈÎÔ‡ ȉÂÒ‰Ô˘˜. °È· ÙËÓ Ì›ˆÛË Ù˘ ÂÔ¯ÈÎfiÙËÙ·˜ Ô˘ ·Ú·ÙËÚÂ›Ù·È ÛÙË ˙‹ÙËÛË ·fi ÙÔ˘˜ ·ÏÏÔ‰·Ô‡˜ ÙÔ˘Ú›ÛÙ˜, ‰ÂÓ ÚÔÙ›ÓÂÙ·È ÙfiÛÔ Ë Â¤Ó‰˘ÛË ÛÙÔÓ ¯ÂÈÌÂÚÈÓfi ÙÔ˘ÚÈÛÌfi, Ë ˘„ËÏ‹ ·fi‰ÔÛË ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ (Ì ÙËÓ ¤ÓÓÔÈ· Ù˘ ÂÓ·Û¯fiÏËÛ˘ Ì ٷ ¯ÂÈÌÂÚÈÓ¿ ÛÔÚ Î·È ÁÂÓÈο ÙȘ fiÔȘ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ Û¯ÂÙ›˙ÔÓÙ·È Ì ÙȘ ÎÏÈÌ·ÙÈΤ˜ Û˘Óı‹Î˜ Ù˘ ÂÓ ÏfiÁˆ ÂÔ¯‹˜), ·ÎfiÌË ÎÈ ·Ó Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËıÔ‡Ó ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ, Ê·ÓÙ¿˙ÂÈ ÙÔ ÏÈÁfiÙÂÚÔ ‰‡ÛÎÔÏË, ·ÏÏ¿ Ë ÂÈÌ‹Î˘ÓÛË Ù˘ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋˜ ÂÚÈfi‰Ô˘ Î·È Î·Ù¿ ÙÔ˘˜ ÊıÈÓÔˆÚÈÓÔ‡˜ Î·È Â·ÚÈÓÔ‡˜ Ì‹Ó˜, Ì ٷ˘Ùfi¯ÚÔÓË ·ÍÈÔÔ›ËÛË ÙˆÓ Û˘ÁÎÚÈÙÈÎÒÓ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎÒÓ ÏÂÔÓÂÎÙËÌ¿ÙˆÓ: Ì‹ÎÔ˜ ·ÎÙÒÓ, ηı·Ú¤˜ ·Ú·Ï›Â˜, ·ÛÊ¿ÏÂÈ·. √È ÂȉÈΤ˜ ÌÔÚʤ˜ ÙÔ˘ÚÈÛÌÔ‡ Â›Ó·È ÂΛӷ Ù· ÙÔ˘ÚÈÛÙÈο ÚÔ˚fiÓÙ· Ô˘ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÔÓÙ·È ·fi ÔÈÎÈÏ›·, ·¢ı‡ÓÔÓÙ·È Û ÙÔ˘Ú›ÛÙ˜ οı ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ·˜ Î·È ÚÔÛ·ÚÌfi˙ÔÓÙ·È ‰˘Ó·ÌÈο ÛÙȘ ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ˜ Î·È ÙȘ ··ÈÙ‹ÛÂȘ ÙÔ˘, fiˆ˜ Â›Ó·È Ô ı·Ï¿ÛÛÈÔ˜,

¶∞¡∂¶π™Δ∏ªπ√ ¶∂πƒ∞πø™ Μ. Καραολή και Α. Δημητρίου 80 Πειραιάς 185 34

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΘΕΣΗΣ Δ.Ε.Π. Το Πανεπιστήμιο Πειραιώς ανακοινώνει ότι στο ΦΕΚ 834/τ.Γ’/19-102009, δημοσιεύθηκε η προκήρυξη της παρακάτω θέσης Δ.Ε.Π. του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, ως εξής: - Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή ή του Επίκουρου Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο “Ευρωπαϊκή Πολιτική Οικονομία και Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση” . Η προθεσμία για την υποβολή υποψηφιοτήτων λήγει στις 20-122009. Πληροφορίες για τα απαιτούμενα δικαιολογητικά παρέχονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών στο τηλ. 210-4142731, Ο Πρύτανης Γεώργιος Σπ. Οικονόμου

°ÓˆÛÙÔÔÈ‹ÛÂȘ Á¿ÌˆÓ Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΣ του Πέτρου και της Μαρίας το γένος Γεωργούδη, που γεννήθηκε στο Αγρίνιο Αιτωλοακαρνανίας και κατοικεί στο Μεσολόγγι και η ΣΟΦΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗ του Κωνσταντίνου και της Δημητρούλας το γένος Μπαλαμούτη, που γεννήθηκε στο Βόλο και κατοικεί στο Βόλο, πρόκειται να παντρευτούν στο Βόλο. --------------------Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΡΤΣΙΝΙΔΗΣ του Ιωάννη και της Ευγενίας το γένος Μαΐλη, που γεννήθηκε στον Πειραιά και κατοικεί στη Νέα Ιωνία Μαγνησίας και η ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΦΩΤΙΟΥ του Αχιλλέα και της Αποστολίας το γένος Τριχοπούλου, που γεννήθηκε στη Λάρισα και κατοικεί στη Νέα Ιωνία Μαγνησίας, πρόκειται να παντρευτούν στη Νέα Ιωνία Μαγνησίας.

∂ÀÃ∞ƒπ™Δ∏ƒπ√ Η Σχολική Επιτροπή - οι Μαθητές και οι Εκπαιδευτικοί του 1ου Δημοτικού Σχολείου Μουρεσίου - Ξουριχτίου - Τσαγκαράδας ευχαριστούν θερμά την επιχείρηση: “ΜΑΡΜΑΡΑ - ΓΡΑΝΙΤΕΣ - ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ, ΑΦΩΝ ΒΑΛΤΣΙΩΤΗ (Ιωάννη - Δημοσθένη)” για τη ΔΩΡΕΑΝ χορήγηση ειδών υγιεινής για την ανακαίνιση των τουαλετών του σχολείου. Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Σ.Ε. ΣΟΥΛΤΑΝΗ - ΣΤΙΒΑΧΤΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ

∂ÀÃ∞ƒπ™Δ∏ƒπ√ Ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Διπλωματούχων Ανωτάτων Σχολών Πανελλήνια Ένωση Αρχιτεκτόνων (ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ) ευχαριστεί την οικογένεια της προσφάτως απολεσθείσης συναδέλφου αρχιτέκτονος Βέρας Δημητρακοπούλου, για την ευγενική προσφορά στη μνήμη της, των γευμάτων των 30 αρχιτεκτόνων που παρακολούθησαν το εργαστήριο - σεμινάριο που έλαβε χώρα από 19 έως 25 Οκτωβρίου 2009 στον Ξενώνα Στάμου Στούρνα. Ο ΣΑΔΑΣ ΠΕΑ

Ô Û˘Ó‰ÚÈ·Îfi˜, Ô ÂÎıÂÛÈ·Îfi˜, Ô ·ıÏËÙÈÎfi˜ ÙÔ˘ÚÈÛÌfi˜, Ô ÙÔ˘ÚÈÛÌfi˜ ¢ÂÍ›·˜ Î.·. ™Ùfi¯Ô˜ Ù˘ ·Ó¿Ù˘Í‹˜ ÙÔ˘˜ Â›Ó·È Ô ÂÚÈÔÚÈÛÌfi˜ ‹ Î·È Ë ÂÍ¿ÏÂÈ„Ë Ù˘ ÂÔ¯ÈÎfiÙËÙ·˜, ̤ۈ Ù˘ ÂÈÌ‹Î˘ÓÛ˘ Ù˘ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋˜ ÂÚÈfi‰Ô˘ Î·È Ë ÔÈÔÙÈ΋ ·Ó·‚¿ıÌÈÛË Î·È Ô ÂÌÏÔ˘ÙÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ ÚÔÛÊÂÚfiÌÂÓÔ˘ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎÔ‡ ÚÔ˚fiÓÙÔ˜. ∏ ∂ÏÏ¿‰·, ÛÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ¿ Ù˘ Ó· ·Ó·Ù‡ÍÂÈ ÔÚÈṲ̂Ó˜ ·fi ÙȘ ·Ú·¿Óˆ ÂȉÈΤ˜ ÌÔÚʤ˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔÓ ÙÔ˘ÚÈÛÌfi ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ·, ¤¯ÂÈ Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ ÔÚÈṲ̂ÓÔ˘˜ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙ¤˜. ™ÙË ÌÂϤÙË ·˘Ù‹, ÔÚ›˙ÔÓÙ·È ˆ˜ ·ÓÙ·ÁˆÓ›ÛÙÚȘ ¯ÒÚ˜ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ ÛÙÔÓ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎfi ÙÔ̤· ÂΛӘ Ô˘ ÚÔÛʤÚÔ˘Ó ÙÔ ›‰ÈÔ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎfi ÚÔ˚fiÓ Î·È ·¢ı‡ÓÔÓÙ·È ÛÙȘ ·ÁÔÚ¤˜ ÙÔ˘ ∏ӈ̤ÓÔ˘ μ·ÛÈÏ›Ԣ, Ù˘ °ÂÚÌ·Ó›·˜ Î·È Ù˘ πÙ·Ï›·˜ Î·È Â›Ó·È Ë πÛ·Ó›·, Ë πÙ·Ï›·, Ë ∫‡ÚÔ˜, Ë ∫ÚÔ·Ù›·, Ë ΔÔ˘ÚΛ· Î·È Ë ¶ÔÚÙÔÁ·Ï›·. °È· ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ÙˆÓ ÂȉÈÎÒÓ ÌÔÚÊÒÓ ÙÔ˘ÚÈÛÌÔ‡, ··ÈÙÂ›Ù·È Â›Û˘ Ë ÈηÓÔÔ›ËÛË Î¿ÔÈˆÓ ·Ó·Áη›ˆÓ Û˘ÓıËÎÒÓ (.¯. Û˘ÁÎÔÈÓˆÓȷΤ˜ ˘Ô‰Ô̤˜, ·ÛÊ¿ÏÂÈ·, ˘ÁÈÂÈÓ‹), ÔÈ Ôԛ˜ Â›Ó·È ··Ú·›ÙËÙ˜ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ÙÔ˘ ÙÔ˘ÚÈÛÌÔ‡ ÁÂÓÈο, ·ÏÏ¿ Î·È ÔÚÈÛÌ¤ÓˆÓ ÈηÓÒÓ (.¯. ÔÈÔÙÈΤ˜ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈΤ˜ ˘Ô‰Ô̤˜, ‰È·Ê‹ÌÈÛË), ÔÈ Ôԛ˜ Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È Â˘ÓÔ˚Τ˜ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË Ù˘ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˘ ÂȉÈ΋˜ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋˜ ÌÔÚÊ‹˜. ™Â ·˘Ù‹ ÙË ‚¿ÛË, ÌÂÏÂÙÒÓÙ·˜ Ù· ‰È·ı¤ÛÈÌ· ÛÙÔȯ›· Û˘ÌÂÚ·›ÓÂÙ·È ˆ˜ Ë πÛ·Ó›· Î·È Ë πÙ·Ï›· ¤¯Ô˘Ó ÈηÓÔÔÈ‹ÛÂÈ Ï‹ıÔ˜ ·Ó·Áη›ˆÓ Î·È ÈηÓÒÓ Û˘ÓıËÎÒÓ, ‰È·ı¤ÙÔÓÙ·˜ ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ ÌÂÁ¿ÏÔ fiÁÎÔ ÔÈÔÙÈÎÒÓ ˘Ô‰ÔÌÒÓ (.¯. Á‹‰· ÁÎÔÏÊ, ¯ÈÔÓÔ‰ÚÔÌÈο ΤÓÙÚ·, Î.·.) Î·È ¤¯Ô˘Ó ηٷʤÚÂÈ Ó· ·Ó·Ù‡ÍÔ˘Ó Û ٤ÙÔÈÔ ‚·ıÌfi ÙÔÓ ÙÔ˘ÚÈÛÌfi ÙÔ˘˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÙȘ ÂȉÈΤ˜ ÌÔÚʤ˜ ÙÔ˘ÚÈÛÌÔ‡, ÒÛÙ ‰›Î·È· Ó· Û˘ÁηٷϤÁÔÓÙ·È ÛÙÔ˘˜ ËÁ¤Ù˜ Ù˘ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋˜ ‚ÈÔÌ˯·Ó›·˜.

¶√§ÀΔ∂á∂π√ ∫ƒ∏Δ∏™ Το Πολυτεχνείο Κρήτης, ανακοινώνει ότι με την πράξη του Πρύτανη αριθμ. 5626/28-08-2009 που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ αριθμ. 846/20-10-2009/τ.’Γ, προκηρύσσει δύο (2) θέσεις Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) ως εξής: ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟ Τομέας Μηχανικής - Μία (1) θέση Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο: “Μηχανική των Κατασκευών με έμφαση στη Σεισμική Μηχανική” . Τομέας Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών - Μία (1) θέση Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο: “Τεχνικό ή Περιβαλλοντικό Δίκαιο” . Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων λήγει στις 23/12/2009. Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, που έχουν τα νόμιμα προσόντα, να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας και όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Γραμματεία του Γενικού Τμήματος του Πολυτεχνείου Κρήτης, τηλ. 28210 37760, Ο Πρύτανης Καθηγητής Ιωακείμ Γρυσπολάκης

√∫Δøμƒπ√™

27

¡¤ÛÙÔÚÔ˜ Ì¿ÚÙ˘ÚÔ˜, ∫˘ÚÈ·ÎÔ‡ ·Ú¯ÈÂ. ∫ˆÓ/fiψ˜ “∂›Ù ÂÛı›ÂÙ ›Ù ›ÓÂÙÂ..., ¿ÓÙ· ÂȘ ‰fiÍ·Ó £ÂÔ‡ Ôțٔ (∞’ ∫ÔÚÈÓı. È’ 31). Όσα αγαθά έχει εις την διάθεσίν του ο άνθρωπος, είναι δώρα του μεγάλου Θεού. Αυτός εδημιούγησε γύρω μας όσα απαιτούνται διά την συντήρησιν της ανθρωπίνης ζωής, και αυτός πάλιν προνοεί και φροντίζει, ώστε με τον ιδρώτα της εργασίας να εξοικονομώμεν την τροφήν και το ένδυμα και ό,τι άλλο χρειάζεται εις την καθημερινήν μας ζωήν. Αλλά δι’ αυτό είναι πρέπον και δίκαιον να μη λησμονώμεν ούτε στιγμήν τον ευεργέτην Θεόν. Όχι μόνον όταν ευεργετούμεθα με τας πνευματικάς του ευεργεσίας, αλλά και όταν απολαμβάνωμεν τα υλικά αγαθά, τα οποία με την ευλογίαν του εκερδίσαμεν, πρέπει να αισθανώμεθα ευγνωμοσύνην προς αυτόν και να τον ευχαριστούμεν και να δοξάζωμεν την αγαθωσύνην του. Είναι λοιπόν δικαιοτάτη η σχετική παραγγελία του αποστόλου Παύλου. Είτε τρώγετε, γράφει, είτε πίνετε, δι’ όλα πρέπει να εκφράζετε ευχαριστίαν και δόξαν εις τον Θεόν. Τοιουτοτρόπως και το φαγητόν και το ποτόν γίνονται έργα αρετής και συντελούν πράγματι εις την δόξαν του ουρανίου Πατρός.

æ∏ºπ™ª∞ Με αφορμή το άγγελμα του θανάτου του ∂˘ÛÙ¿ıÈÔ˘ ∫·Ô˘ÚÓÈÒÙË, Μηχανολόγου Μηχανικού, ομότιμου μέλους του Τεχνικού Επιμελητηρίου Μαγνησίας, η Διοικούσα Επιτροπή του τοπικού τμήματος συνεδρίασε σήμερα Δευτέρα 26 Οκτωβρίου 2009 και αποφάσισε τα εξής: 1. Να εκφράσει τα ειλικρινή συλλυπητήριά της και να επιδώσει το παρόν ψήφισμα στην οικογένειά του. 2. Να καταθέσει ποσό στο Ίδρυμα Άσπρες Πεταλούδες. 3. Να εκδώσει το παρόν ψήφισμα και να δημοσιευθεί στον Τύπο. Για τη Διοικούσα Επιτροπή του ΤΕΕ Μαγνησίας Ο Πρόεδρος Σωκράτης Αναγνώστου

Η Γ. Γραμματέας Κατερίνα Καλτσογιάννη

KH¢EIE™ Τον αγαπημένο μας αδελφό, θείο και φίλο

∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√ £∂√¢øƒ√À

Ετών 45 που πέθανε, κηδεύουμε σήμερα Τρίτη 27 Οκτωβρίου και ώρα 11.00 π.μ. εις τον Ιερό Ναό Αγίων Θεοδώρων. Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους όπως συνοδεύσουν την εκφορά του. Η ΣΟΡΟΣ ΘΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΣΤΙΣ 10.00 Π.Μ. Βόλος 27 Οκτωβρίου 2009 Τα αδέλφια: Μαρία Ιωάν. Θεοδώρου Τα ανίψια: Δημήτριος, Μιχάλης Οι φίλοι Ο καφές θα δοθεί στην αίθουσα του Ν. Κοιμητηρίου.

Τη λατρευτή μας μητέρα, αδελφή, γιαγιά και θεία

∞°°∂§π∫∏ ƒ∂¶¶√À

ANAKOINΩΣH ¢∏ª√™π∞ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∏ ∏§∂∫Δƒπ™ª√À ∞.∂.

¢π∞∫√¶∏ ∏§∂∫Δƒπ∫√À ƒ∂Àª∞Δ√™ ™Δ∏¡ ¶∂ƒπ√Ã∏ μ√§√À

Ετών 87 κηδεύουμε σήμερα Τρίτη 27 Οκτωβρίου και ώρα 10 π.μ. από το σπίτι μας οδός Άνδρου 14 Βενετσιώτικα και στον Ιερό Ναό Αγίας Παρασκευής. Καλούμε συγγενείς και φίλους να συνοδεύσουν την εκφορά της. Βόλος 27 Οκτωβρίου 2009 Τα τέκνα: Ιωάννης - Ευαγγελία Ρέππου, Ελευθέριος - Παρασκευή Ρέππου, Γεώργιος - Ειρήνη Ρέππου, Σοφία - Δημήτριος Παπαπαναγιώτου Τα αδέλφια: Γεώργιος Κοντογιάνης, Κυριακή χα Νικ. Κοντογιάννη Τα εγγόνια Τα δισέγγονα Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στην αίθουσα του Ιερού Ναού.

Ειδοποιούνται οι κάτοικοι των παρακάτω περιοχών ότι για να εκτελεσθούν απαραίτητες τεχνικές εργασίες της ΔΕΗ θα γίνει διακοπή του ηλεκτρικού ρεύματος:

¶∂ª¶Δ∏ 29 √∫Δøμƒπ√À 2009 1. ΑΠΟ ΩΡΑ 08.00 - 16.00 ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ: ΚΟΥΚΟΥΝΑΡΙΕΣ - ΣΚΙΑΘΟΣ ΠΑΛΛΑΣ - ΑΣΕΛΗΝΟΣ ΖΟΡΜΠΑΔΕΣ - ΑΓΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ - ΚΕΡΑΙΕΣ - ΦΤΕΛΙΑ ΑΓ. ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ - ΠΡΟΦ. ΗΛΙΑΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ - ΚΑΛΥΒΙΑ - ΞΑΝΕΜΟΣ - ΠΟΥΝΤΑ 2. ΑΠΟ ΩΡΑ 08.00 - 16.00 ΔΗΜΟΣ ΣΗΠΙΑΔΟΣ: ΡΟΔΙΑ 3. ΑΠΟ ΩΡΑ 08.00 - 11.00 ΔΗΜΟΣ ΜΗΛΕΩΝ: ΚΑΛΑ ΝΕΡΑ Αν οι εργασίες τελειώσουν νωρίτερα, το ρεύμα θα ξαναδοθεί πριν το χρόνο λήξης της διακοπής που αναφέρεται πιο πάνω. Γι’ αυτό το λόγο οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις και τα δίκτυα της ΔΕΗ θα πρέπει να θεωρούνται ότι έχουν συνέχεια ρεύμα. Έτσι για λόγους ασφαλείας απαγορεύεται η προσέγγιση σε αγωγούς ή άλλα στοιχεία του δικτύου, ακόμα και αν βρίσκονται καταγής, γιατί υπάρχει σοβαρός κίνδυνος ατυχήματος. Επίσης όσοι έχουν ηλεκτρικούς κινητήρες, πρέπει μετά τη διακοπή να τους ελέγξουν αν περιστρέφονται όπως πριν. ∞¶√ Δ∏ ¢∂∏

Το λατρευτό μας σύζυγο, πατέρα, παππού, αδελφό και θείο

∞£∞¡∞™π√ ª∞Δ∏

Ετών 94 που πέθανε, κηδεύουμε σήμερα Τρίτη 27 Οκτωβρίου και ώρα 11.00 π.μ. εις τον Ιερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου (Παναγίτσα) Πορταριάς. Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους να συνοδεύσουν την εκφορά του. Πορταριά 27 Οκτωβρίου 2009 Η σύζυγος: Ζακελίνα Τα παιδιά: Απόστολος - Δήμητρα Ματή, Γεώργιος Ματής Τα εγγόνια: Γιώργος, Ζακελίνα Τα αδέλφια: Σπύρος - Ευτέρπη Ματή, Λάζαρος Ματής, Ασημένια χα Ελευθ. Ματή, Συραγούλα χα Κωνστ. Ματή, Βαρβάρα χα Αλεξανδρ. Ματή, Νικόλαος - Γεωργία Μανώλη, Αγγελική χα Εμμαν. Μανώλη Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς


46/ °È· οı ÒÚ· º∞ƒª∞∫∂π∞ ™‹ÌÂÚ· ΔÚ›ÙË 27 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ ‰ÈËÌÂÚÂ‡Ô˘Ó ·fi 8 .Ì. - 10 Ì.Ì. Ù· Ê·Ú̷Λ·: ÷Ù˙ËÛÙ·ÌÔ‡ÏË ¢‹ÌËÙÚ·˜, ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË 288-290, ÙËÏ.: 2421055797, ª·ÚοÎË ¢¤ÛÔÈÓ·˜ - ª·ÚοÎË - ∂˘ÁÂÓ›‰Ô˘ ÃÚÈÛÙ›Ó·˜ ™˘ÛÙÂÁ·Ṳ̂ӷ Ê·Ú̷Λ·, ∫Ô˘ÓÙÔ˘ÚÈÒÙÔ˘ 1 (¤Ó·ÓÙÈ π∫∞) ÙËÏ.: 2421035919, ∫·˚Ù·Ó›‰Ë πˆ¿ÓÓË, ™. ™˘Ú›‰Ë 86 - Δ. √ÈÎÔÓÔÌ¿ÎË, ÙËÏ.: 2421030495. ∞ÓÔÈÎÙfi Ë̤ڷ Î·È Ó‡ÎÙ· ÂÎÙfi˜ 13.30-16.30 ı· Â›Ó·È ÙÔ Ê·Ú̷ΛÔ: μÔÁÈ·Ù˙‹ °ÂˆÚÁ›Ô˘, ∫Ô˘ÓÙÔ˘ÚÈÒÙÔ˘ 149 - ™ÔψÌÔ‡ (ÃÈÏÈ·‰Ô‡), ÙËÏ.: 2421042992. ™ÙË ¡. πˆÓ›· ·ÓÔÈÎÙfi Ë̤ڷ Î·È Ó‡ÎÙ· ı· Â›Ó·È ÙÔ Ê·Ú̷ΛÔ: ∫Ï·‰¿ ª·Ú›·˜, §ÂˆÊ. ∂ÈÚ‹Ó˘ 13, ÙËÏ.: 2421060266. TH§. ºAPMAKEIøN: 1434

∫§π¡π∫∂™ π∫∞ ™‹ÌÂÚ· ΔÚ›ÙË ‰ÈËÌÂÚ‡ÂÈ Î·È ‰È·Ó˘ÎÙÂÚ‡ÂÈ ÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô μfiÏÔ˘.

T∏§∂ºø¡∞ IKA °IA P∞¡Δ∂μ√À 184, BO§OY: 2421039625, N. IøNIA™: 2421060041, 2421081383, 2421081327

T∏§∂ºø¡∞ N√™√∫√ª∂π√À TH§EºøNIKO KENTPO: 24210 94200 Î·È 77500 TH§EºøNO °IA PANTEBOY:1535 E•øΔ∂ƒπ∫∞ π∞Δƒ∂π∞ NEOY KTIPIOY: 2421094221 Î·È 94222

§∞´∫∂™ ∞°√ƒ∂™ ™‹ÌÂÚ· ΔÚ›ÙË: ·) ™ÙË Û˘ÓÔÈΛ· ÂÚÁ·ÙÈÎÒÓ ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë Î·È ÛÙËÓ Ô‰fi ∞ϤÎÔ˘ ¶·Ó·ÁÔ‡ÏË ·fi ™ÙÚ. π·ÙÚ›‰Ë ¤ˆ˜ ∞ӷηÛÈ¿˜. ‚) ™ÙË Û˘ÓÔÈΛ· ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·˜ ÛÙËÓ Ô‰fi ∑. ¶ËÁ‹˜ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ Ô‰ÒÓ ∏Ê·›ÛÙÔ˘ Î·È ¢. ¶ÔÏÈÔÚÎËÙÔ‡. ∞‡ÚÈÔ ΔÂÙ¿ÚÙË: √¶øƒ√∫∏¶∂ÀΔπ∫∞: ™ÙËÓ Ô‰fi §. μ‡ÚˆÓÔ˜ ·fi ∫Ô˘Ù·Ú¤ÏÈ· ¤ˆ˜ ∫·Ô‰ÈÛÙÚ›Ô˘. ∂¡¢À™∏ - À¶√¢∏™∏: ™ÙËÓ Ô‰fi ™ÙÚ. ª·ÎÚ˘ÁÈ¿ÓÓË ·fi ∞Ú. ∑¿¯Ô˘ ¤ˆ˜ 54Ô˘ ™À¡Δ. ∂§∞™.

¶ƒ∞Δ∏ƒπ∞ À°ƒø¡ ∫∞À™πªø¡ ™ÙÔ˘˜ ¢‹ÌÔ˘˜ μfiÏÔ˘, ¡. πˆÓ›·˜ (ˆÚ¿ÚÈÔ 06.00-00.30): ™‡„·˜ ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË 191, ∫fi·ÓÔ˜ ¶. & ∂. ∞Ó··‡Ûˆ˜ 52, ª·Ú¿˜ ∞ıËÓÒÓ 2, £ÂÔ‰ˆÚÔ‡‰Ë˜ ªfiÙÛ·ÚË 23, ¶·Ó·ÁȈٷÎfiÔ˘ÏÔ˜ ∞Ï˘Î¤˜, ∞Ú·‚È¿‰Ë˜ §·Ú›Û˘ 188, ∂ÚÌ‹˜ ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 14, ∫·Ú·Ï‹˜ §·Ú›Û˘ 216. ∫·È ·fi ÙȘ 00.30-06.00: ∫·Ú·Ï‹˜ §·Ú›Û˘ 216. ™ÙÔ˘˜ ¢‹ÌÔ˘˜ ∞ÚÙ¤Ìȉ·˜, ªËÏÂÒÓ, ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹˜ Î·È ™ËÈ¿‰Ô˜ (ˆÚ¿ÚÈÔ 06.00-00.30): ÃÚÈÛÙÔ‰Ô‡ÏÔ˘ ∞ÁÚÈ¿, ∫Ô„È·Ï‹˜ ∫. §Â¯ÒÓÈ·, ÷ς·Ù˙‹˜ ¶Ï·Ù·Ó›‰È·, ∂˘·ÁÁÂÏÈÓfi˜ ∫. °·Ù˙¤·, ∫Ô„È·Ï‹˜ ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿, ∞Ï›‰Ë˜ ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹, ∞Ó·ÛÙ·ÛfiÔ˘ÏÔ˜ - ∫ˆÛÙ‹Ú·˜ ª·Ï¿ÎÈ. ™ÙÔ˘˜ ¢‹ÌÔ˘˜ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ Î·È ¡. ∞Á¯È¿ÏÔ˘ (ˆÚ¿ÚÈÔ 06.00-00.30): ΔÛ¿Ú·˜ ∞ÏÌ˘Úfi˜, ∫ÔÓÙÔÛÙ¿ıË ¶·Ú. ∞ÏÌ˘Úfi˜, ∫·ÚηÏÈ¿ ∞ÏÌ˘Úfi˜, °È·ÓÓ¿˜ ∫ÚfiÎÈÔ, ∞ÊÔ› ™·Ì·Ú¿ ∞Á¯›·ÏÔ˜, ΔÈÌϷϤ͢ ªÈÎÚÔı‹‚˜, °ÎÚ›ÓÈ·˜ ¶Ï¿Ù·ÓÔ˜, ∫Ô„È·Ï‹˜ ª¿Ú·ıÔ˜, ¢·˚ÏÈ¿Ó˘ ∞Ì·ÏÈ¿ÔÏË, ¢ÂÚ‚›ÛË ∂. ™Ô‡ÚË. ™ÙÔ ¢‹ÌÔ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜ (ˆÚ¿ÚÈÔ ·fi 06.00-00.30): ¢ÂÓÂÏ¿‚·˜ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿, ∫·Ì‚ÚÔÁÈ¿ÓÓ˘ ª·ÎÚ˘Ú¿¯Ë, ΔÛÈÚÔÁÈ¿ÓÓ˘ •ÔÚ‡¯ÙÈ. ™ÙÔ ¢‹ÌÔ ∑·ÁÔÚ¿˜ (ˆÚ¿ÚÈÔ ·fi 06.00-00.30): £·ÚÛ›Ù˘. ™ÙÔ˘˜ ¢‹ÌÔ˘˜ ∞ÈÛˆÓ›·˜, ºÂÚÒÓ, ∫¿ÚÏ·˜ (ˆÚ¿ÚÈÔ ·fi 06.0000.30): ¶··˚ˆ¿ÓÓÔ˘ ™ÙÂÊ·ÓÔ‚›ÎÂÈÔ, °Ô‡Û˘ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ, Δ·Ù·Ú›ÎÔ˜ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ, °È¿ÙÛÔ˜ ƒÈ˙fiÌ˘ÏÔ˜, £ÂÔ¯¿Ú˘ ÃÏfiË, æˆÌ¿˜ ™¤ÛÎÏÔ, ™Ù¿Ó˘ ¶ÂÚ›‚ÏÂÙÔ, ΔÛÈÓÙÛ›Ó˘ ƒÈ˙fiÌ˘ÏÔ˜, ¶Ú¿·˜ §·Ú›Û˘ μπ¶∂, ΔÛÈÁÎÈÓ¤˜ ∫·Ó¿ÏÈ·, ¶¿Û¯Ô˜ ¤Ó·ÓÙÈ ¯·Ï˘‚. μÂÏÂÛÙ›ÓÔ, ∫Ô„È·Ï‹˜ 9Ô ¯ÏÌ. §·Ú›Û˘ μπ¶∂, ¶··Ì‹ÙÚÔ˘ 11Ô ¯ÏÌ. §·Ú›Û˘ μπ¶∂.

¢ƒ√ª√§√°π∞ ∞ª∞•√™Δ√πÃπø¡ EI™ITHPIA ¶PO¶ø§OYNTAI ™TO °PAºEIO TOY O™E IA™ONO™ - POZOY A¶O 07.30 - 14.30 ΔËϤʈӷ ÁÈ· ÏËÚÔÊÔڛ˜ 1110 (Ì ¯Ú¤ˆÛË 1 ·ÛÙ. ÌÔÓ¿‰·˜) TH§. 2421028.555 - 2421024.056 μ√§√™-§∞ƒπ™∞: 6.15, 9.28, 12.27, 14.57, 17.10, 20.33, 22.44.

§∞ƒπ™∞-μ√§√™: 7.10, 11.06, 13.52, 16.02, 18.41, 19.38, 21.43. μ√§√™-∞£∏¡∞: 6.15, 9.28, 12.27, 14.57, 17.10, 22.44. ∞£∏¡∞-μ√§√™: 6.50, 7.54, 09.21, 10.51, 13.21, 14.53, 15.23. μ√§√™-£∂™™∞§√¡π∫∏: 6.15, 09.28, 12.27, 14.55, 17.10, 20.33, 22.42. £∂™™∞§√¡π∫∏-μ√§√™: 6.08, 8.08, 12.15, 14.10, 16.33, 17.34, 19.45. μ√§√™-∫∞§∞ª¶∞∫∞: 9.28, 12.27, 17.10. ∫∞§∞ª¶∞∫∞-μ√§√™: 07.44, 19.36. μ√§√™-∞§∂•∞¡¢ƒ√À¶√§∏: 09.28, 20.33, 22.44. ∞§∂•∞¡¢ƒ√À¶√§∏-μ√§√™: 06.42, 15.22, 20.32, 00.29

¢ƒ√ª√§√°π∞ §∂øº√ƒ∂πø¡ ∫Δ∂§ À¶∂ƒ∞™Δπ∫ø¡ °ƒ∞ªªø¡ ¡√ª√À ª∞°¡∏™π∞™ ™Ù·ıÌfi˜ μfiÏÔ˘: 2421033254, 2421025527, 8001135555 Δ∏§∂ºø¡√ Ãøƒπ™ Ã∂ø™∏: 800 11 35555 ∏§∂∫Δƒ√¡π∫∏ ¢π∂À£À¡™∏: ktelvol@otenet.gr ™Ù·ıÌfi˜ ∞ıËÓÒÓ: 2108329585, 2108317186, ™Ù·ıÌfi˜ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢: 2310595424, ™Ù·ıÌfi˜ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡: 2422023733, ™Ù·ıÌfi˜ πˆ·ÓÓ›ÓˆÓ: 2651027441, 2651026211, ™Ù·ıÌfi˜ ¶¿ÙÚ·˜: 2610623886, 2610623887, 2610623888, ™Ù·ıÌfi˜ §·Ì›·˜:2231022627 ¢ÚÔÌÔÏfiÁÈ· ∞ıËÓÒÓ & £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ πÛ¯‡Ô˘Ó ·fi ª. ¢Â˘Ù¤Ú· 21/4/2008 ¢ƒ√ª√§√°π∞ Ã∂πª∂ƒπ¡∏™ ¶∂ƒπ√¢√À °ƒ∞ªª∏™ ∞£∏¡∞™ (11/9/2009-20/6/2010) ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ∞ı‹Ó· (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 01.00, 05.00, 07.00, 09.00, 10.30, 12.00, 13.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 21.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ∞ı‹Ó· (™∞μμ∞Δ√): 01.00, 05.00, 07.00, 09.00, 10.30, 12.00, 13.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 21.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ∞ı‹Ó· (∫Àƒπ∞∫∏): 01.00, 07.00, 09.00, 10.30, 12.00, 13.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 21.00. ∞fi ∞ı‹Ó· ÁÈ· μfiÏÔ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 06.30, 08.00, 09.30, 11.00, 12.00, 13.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 20.00, 22.00. ∞fi ∞ı‹Ó· ÁÈ· μ√§√ (™∞μμ∞Δ√): 06.30, 08.00, 09.30, 11.00, 12.00, 13.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 20.00, 22.00. ∞fi ∞ı‹Ó· ÁÈ· μ√§√ (∫Àƒπ∞∫∏): 08.00, 09.30, 11.00, 12.00, 13.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 20.00, 22.00. * ΔÔ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ 13.30: ∞ı‹Ó·-μfiÏÔ˜ & 13.30 μfiÏÔ˜-∞ı‹Ó· ̤ۈ ∞Á›ˆÓ £ÂÔ‰ÒÚˆÓ ÌfiÓÔ ΔÂÙ¿ÚÙË, ¶·Ú·Û΢‹ Î·È ∫˘Úȷ΋. * Δ· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· μfiÏÔ˘-∞ıËÓÒÓ: 01.00, 05.00, 09.00, 12.00, 15.00 & 17.00 express. * Δ· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· μfiÏÔ˘-∞ıËÓÒÓ: 07.00, 10.30, 13.30, 16.00, 18.30 & 21.00 ̤ۈ ∞§ªÀƒ√À. * ΔÔ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ 05.00 μfiÏÔ˜-∞ı‹Ó· ∫Àƒπ∞∫∂™ & ∂√ƒΔ∂™ ∞¡∂∫Δ∂§∂™Δ√. * ΔÔ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ 06.30 ∞ı‹Ó·-μfiÏÔ˜ ∫Àƒπ∞∫∂™ & ∂√ƒΔ∂™ ∞¡∂∫Δ∂§∂™Δ√. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· £ÂÛ/Ó›ÎË (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 04.30, 06.00, 08.00, 10.00, 12.15, 14.00, 16.15, 18.15, 20.30. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· £ÂÛ/Ó›ÎË (™∞μμ∞Δ√): 04.30, 06.00, 08.00, 10.00, 12.15, 14.00, 16.15, 18.15, 20.30. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· £ÂÛ/Ó›ÎË (∫Àƒπ∞∫∏): 06.00, 08.00, 10.00, 12.15, 14.00, 16.15, 18.15, 20.30. ∞fi £ÂÛ/Ó›ÎË ÁÈ· μfiÏÔ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 07.00, 09.00, 11.00, 13.00, 15.15, 17.00, 19.15, 21.15, 23.00. ∞fi £ÂÛ/Ó›ÎË ÁÈ· μfiÏÔ (™∞μμ∞Δ√): 07.00, 09.00, 11.00, 13.00, 15.15, 17.00, 19.15, 21.15, 23.00. ∞fi £ÂÛ/Ó›ÎË ÁÈ· μfiÏÔ (∫Àƒπ∞∫∏): 09.00, 11.00, 13.00, 15.15, 17.00, 19.15, 21.15, 23.00. * ŸÏ· Ù· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· μfiÏÔ˘-£ÂÛ/ӛ΢-μfiÏÔ˘ express. * ΔÔ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ 04.30 μfiÏÔ˜-£ÂÛ/Ó›ÎË ∫Àƒπ∞∫∂™ & ∂√ƒΔ∂™ ∞¡∂∫Δ∂§∂™Δ√. * ΔÔ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ 07.00 £ÂÛ/Ó›ÎË-μfiÏÔ˜ ∫Àƒπ∞∫∂™ & ∂√ƒΔ∂™ ∞¡∂∫Δ∂§∂™Δ√. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ΔڛηϷ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 06.30, 11.00, 15.00, 19.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ΔڛηϷ (™∞μμ∞Δ√): 06.45, 11.00, 15.00, 19.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ΔڛηϷ (∫Àƒπ∞∫∏): 06.45, 11.00, 15.00, 19.00. ∞fi ΔڛηϷ ÁÈ· μfiÏÔ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 07.00, 11.30, 15.00, 19.00. ∞fi ΔڛηϷ ÁÈ· μfiÏÔ (™∞μμ∞Δ√): 07.00, 11.30, 15.00, 19.00. ∞fi ΔڛηϷ ÁÈ· μfiÏÔ (∫Àƒπ∞∫∏): 07.00, 11.30, 15.00, 19.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· §¿ÚÈÛ· (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 05.45, 06.45, 07.30, 09.00, 10.30, 12.00, 13.15, 14.30, 15.30, 17.30, 19.30, 21.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· §¿ÚÈÛ· (™∞μμ∞Δ√): 07.00, 08.30, 10.00, 11.30, 13.00, 14.30,

TPITH 27 √∫Δøμƒπ√À 2009 15.30, 17.00, 19.00, 21.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· §¿ÚÈÛ· (∫Àƒπ∞∫∏): 07.00, 08.30, 10.00, 11.30, 13.00, 14.30, 15.30, 17.00, 19.00, 21.00. ∞fi §¿ÚÈÛ· ÁÈ· μfiÏÔ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 05.45, 06.45, 07.30, 09.00, 10.30, 12.00, 13.15, 14.30, 15.30, 17.30, 19.30, 21.00. ∞fi §¿ÚÈÛ· ÁÈ· μfiÏÔ (™∞μμ∞Δ√): 07.00, 08.30, 10.00, 11.30, 13.00, 14.30, 15.30, 17.00, 19.00, 21.00. ∞fi §¿ÚÈÛ· ÁÈ· μfiÏÔ (∫Àƒπ∞∫∏): 07.00, 08.30, 10.00, 11.30, 13.00, 14.30, 15.30, 17.00, 19.00, 21.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· πˆ¿ÓÓÈÓ· (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 08.15, 13.30, 17.30. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· πˆ¿ÓÓÈÓ· (™∞μμ∞Δ√): 08.15, 13.30, 17.30. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· πˆ¿ÓÓÈÓ· (∫Àƒπ∞∫∏): 10.15, 15.00, 20.00. ∞fi πˆ¿ÓÓÈÓ· ÁÈ· μfiÏÔ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 10.15, 15.00, 20.00. ∞fi πˆ¿ÓÓÈÓ· ÁÈ· μfiÏÔ (™∞μμ∞Δ√): 10.15, 15.00, 20.00. ∞fi πˆ¿ÓÓÈÓ· ÁÈ· μfiÏÔ (∫Àƒπ∞∫∏): 08.15, 13.30, 17.30. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ∞ÁÚ›ÓÈÔ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞ & ∫Àƒπ∞∫∏): 17.15. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: 14.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· §·Ì›· (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞ & ™∞μμ∞Δ√): 08.15, 15.15. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞ & ∫Àƒπ∞∫∏): 09.00, 15.00, (™¿‚‚·ÙÔ): 09.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· §·Ì›· (∫Àƒπ∞∫∏): 15.15. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ¶¿ÙÚ· (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞ & ∫Àƒπ∞∫∏): 15.00. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞ & ∫Àƒπ∞∫∏): 15.30. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ∫Ô˙¿ÓË (¢∂ÀΔ.-ΔƒπΔ.-Δ∂Δ.-¶∂ª¶.-™∞μ.): 12.30. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: 09.10. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ∫Ô˙¿ÓË (¶∞ƒ. & ∫Àƒ.): 12.30, 15.00, 19.15. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: 09.10, 16.00, 19.00.

¢ƒ√ª√§√°π∞ B. ™¶√ƒ∞¢ø¡ ¢ƒ√ª√§√°π∞ “¶∞¡∞°π∞ £∞§∞™™π¡∏” ∞¶√ μ√§√ °π∞ ™¶√ƒ∞¢∂™ & §∏ª¡√ ¢∂ÀΔ∂ƒ∞ 12.00: ™∫π∞£√-™∫√¶∂§√-∞§√¡¡∏™√-§∏ª¡√ (¿ÊÈÍË ÛÙË §‹ÌÓÔ 19.20). ¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 15.00: ™∫π∞£√-™∫√¶∂§√-™∫π∞£√-μ√§√ ™∞μμ∞Δ√ 09.30: ™∫π∞£√-™∫√¶∂§√-™∫π∞£√-μ√§√ ∫Àƒπ∞∫∏ 14.00: ™∫π∞£√-™∫√¶∂§√-™∫π∞£√-μ√§√ ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ - ÎÚ·Ù‹ÛÂȘ - ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ· ∫ÂÓÙÚÈÎfi ¶Ú·ÎÙÔÚÂ›Ô VIS TRAVEL, ∞ÓÙˆÓÔÔ‡ÏÔ˘ 3 (Â˙fi‰ÚÔÌÔ˜, ÌÂٷ͇ π¿ÛÔÓÔ˜ & ·Ú·Ï›·˜), ΔËÏ. 24210 22501 - 25666 - 31059 31060 ¢ƒ√ª√§√°π∞ SPEED CAT 1 ∞¶√ μ√§√ °π∞ ™¶√ƒ∞¢∂™ ¢∂ÀΔ∂ƒ∞ 08.30: ™∫π∞£√-™∫√¶∂§√-∞§√¡¡∏™√ ΔƒπΔ∏ 08.30: ™∫π∞£√-™∫√¶∂§√-∞§√¡¡∏™√ Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 08.30: ™∫π∞£√-™∫√¶∂§√-∞§√¡¡∏™√ ¶∂ª¶Δ∏ 08.30: ™∫π∞£√-™∫√¶∂§√-∞§√¡¡∏™√ ¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 08.30: ™∫π∞£√-™∫√¶∂§√-∞§√¡¡∏™√ ™∞μμ∞Δ√ 08.30: ™∫π∞£√-™∫√¶∂§√-∞§√¡¡∏™√ ∫Àƒπ∞∫∏ 08.30: ™∫π∞£√-™∫√¶∂§√-∞§√¡¡∏™√ ¢ƒ√ª√§√°π∞ F/B “EXPRESS SKIATHOS” ∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞ 09.00 ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ·, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ¢ƒ√ª√§√°π∞ FLYING CAT 5 ∞fi ¢∂ÀΔ∂ƒ∞ ¤ˆ˜ ™∞μμ∞Δ√, ÒÚ· 14.30, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ·, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ∫Àƒπ∞∫∏, ÒÚ· 16.00, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ·, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ∫ÂÓÙÚÈÎfi ¶Ú·ÎÙÔÚÂ›Ô HELLENIC SEAWAYS-SPORADES TRAVEL ¢∏ª. ª¶∞ƒΔ∑√¶√À§√™ - ∞ƒ°√¡∞ÀΔø¡ 33 Δ∏§. 24210 23400, 23415, 35846 ∂μ¢√ª∞¢π∞π∞ ¢ƒ√ª√§√°π∞ Δ√À ∂/° ∂•¶ƒ∂™ ∂Àμ√π∞ 1: ¢∂ÀΔ∂ƒ∞ ¤ˆ˜ ¶∂ª¶Δ∏ ·fi: ¶Â˘Î› 06.00, ∞Á. ∫˘Úȷ΋ 06.30, ¡. ΔÚ›ÎÂÚÈ 06.55, μfiÏÔ˜ 08.00, ¡. ΔÚ›ÎÂÚÈ 08.55, ∞Á. ∫˘Úȷ΋ 09.20, ¶Â˘Î› 10.00, ™ÎÈ¿ıÔ˜ 11.00, ¶Â˘Î› 12.00, ∞Á. ∫˘Úȷ΋ 12.30, ¡. ΔÚ›ÎÂÚÈ 12.55, μfiÏÔ˜ 14.00, ¡. ΔÚ›ÎÂÚÈ 14.55, ∞Á. ∫˘Úȷ΋ 15.20, ¶Â˘Î› 16.00, ™ÎÈ¿ıÔ˜ 17.00-ÚÔÔÚÈÛÌfi˜ ¶Â˘Î›. ¶∞ƒ∞™∫∂À∏ ¤ˆ˜ ∫Àƒπ∞∫∏ ·fi: ¶Â˘Î› 06.00, ∞Á. ∫˘Úȷ΋ 06.30, ¡. ΔÚ›ÎÂÚÈ 06.55, μfiÏÔ˜ 08.00, ¡. ΔÚ›ÎÂÚÈ 08.55, ∞Á. ∫˘Úȷ΋ 09.20, ¶Â˘Î› 10.00, ™ÎÈ¿ıÔ˜ 11.00, ¶Â˘Î› 12.00, ™ÎÈ¿ıÔ˜ 13.00, ¶Â˘Î› 14.00, ∞Á. ∫˘Úȷ΋ 14.30, ¡. ΔÚ›ÎÂÚÈ 14.55, μfiÏÔ˜ 16.00, ¡. ΔÚ›ÎÂÚÈ 16.55, ∞Á. ∫˘Úȷ΋ 17.20, ¶Â˘Î› 17.50, ™ÎÈ¿ıÔ˜ 18.50-ÚÔÔÚÈÛÌfi˜ ¶Â˘Î›. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ - ÎÚ·Ù‹ÛÂȘ - ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ·

Xƒ∏™πª∞ Δ∏§∂ºø¡∞ N√ª∞ƒÃπ∞∫∏ AÀΔ√¢π√π∫∏™∏ T· ÙËϤʈӷ ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ Ù˘ NÔ̷گȷ΋˜ A˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ M·ÁÓËÛ›·˜, ÛÙ· ÔÔ›· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·¢ı‡ÓÔÓÙ·È ÔÈ Ôϛ٘ ÁÈ· Â͢ËÚ¤ÙËÛ‹ ÙÔ˘˜ ›ӷÈ: TH§. KEN. ¢IOIK. ....................2421070951-9 & 2421075555 °Ú·Ì. NÔÌ. ..................................2421070931 - 2421071022 .......................................................2421075512 -2421075513 °Ú·Ê. NÔÌ. - ™‡Ì‚. ........................2421070931 - 2421075319 ......................................................-2421071022 -2421075526 Eȉ. ™‡Ì. - E. ™˘Ó. ........................2421070950 - 2421075318 ............................................................................-2421075527 °Ú·Ê.T‡Ô˘ & ¢ËÌ. ™¯¤Û. .............2421070927 - 2421075338 °Ú·Ì. NÔÌ. ™˘Ì. ............................ 2421070976 - 2421075528 ...........................................................................- 2421075529 °Ú·Ì. NÔÌ·Ú¯. EÈÙÚÔ‹˜ .............. 2421071233 -2421075307 ¶ÂÚÈ‚., XˆÚÔÙ. & YÔ‰ÔÌ. .................................... 2421075519 °Ú·Ì. NÔÌ·Ú¯. EÈÙÚÔ‹˜ ............. 2421070960 - 2421075317 OÈÎÔÓ. AÓ¿Ù˘Í˘ & A·Û¯fiÏ................................2421075523 °Ú·Ì. NÔÌ. E. AÁÚ. AÓ. ..............2421071228 - 2421075525 °Ú·Ì. NÔÌ·Ú¯. EÈÙÚ. ...................2421059370 - 2421075304 YÁ›·˜ & KÔÈÓˆÓÈ΋˜ ¶·Ú¤Ì‚·Û˘ .......................2421075517 °Ú·Ì. NÔÌ·Ú¯. EÈÙÚ. ....................2421071161 - 2421075313 ¶·È‰., ¶ÔÏÈÙ. & ¶ÔÏÈÙ. ¢ÈÎ......................................2421075521 ¢/N™H ¶PO°. & AN. ......................2421070946 - 2421075301 ............................................................................-2421075514 TÌ‹Ì. ¢È·¯Â›Ú. ¶ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ ..............................2421075309 ¢È‡ı. ¶ÂÚÈ‚¿Ï., XˆÚÔÙ. Î·È ¶.E............................2421047623 ¢È‡ı. T¯Ó. YËÚÂÛÈÒÓ ...............2421070974 -24210 75256 ¢È‡ı. MÂÙ·ÊÔÚÒÓ Î·È EÈÎÔÈÓ..............................2421083767 ¢È‡ı˘ÓÛË KTEO ..................................................2421095395 ¢È‡ı. BÈÔÌ. - EÓ¤ÚÁ. Î·È T¯ÓÔÏ. ..........................2421034080 ¢È‡ı. EÌ. Î·È TÔ˘Ú. ...................2421070943 - 2421075336 ¢È‡ı. EÚÁ·Û›·˜ ............................2421070967 - 2421075369 ¢È‡ı. AÁÚÔÙ. AÓ¿Ù˘Í˘ ......................................2421075200 ¢È‡ı˘ÓÛË KÙËÓÈ·ÙÚÈ΋˜....................................... 2421045207 TÌ‹Ì· AÏÈ›·˜ ...............................2421033230 - 2421022861 ¢ÈÔ›ÎËÛË AÁÚÔÊ˘Ï·Î‹˜ ........................................2421070923 ¢È‡ı˘ÓÛË YÁ›·˜ ................................................ 2421020452 ¢È‡ı˘ÓÛË ¶ÚfiÓÔÈ·˜ .........................................2421075233-4 ¢È‡ı. ¶ÔÏ. ¢ÈÎ. & ¶ÚÔÛÙ. ¶ÔÏ. .....2421070964 - 2421075325 ¢È‡ı. ¶ÚˆÙ. EÎ·›‰Â˘Û˘ ..............2421039077-2421039085 ¢È‡ı. ¢Â˘ÙÂÚÔ‚. EÎ·›‰Â˘Û˘ ............................2421047387 ¢È‡ı. ¢ÈÔÈÎ. YËÚ ..........................2421070921- 2421075323 ¢È‡ı. OÈÎÔÓ. YËÚ ....................... 2421070944 - 2421075363 TH§EºøNA E§§HNIKH™ A™TYNOMIA™ AME™H ¢PA™H....................................................................100 TH§EºøNIKO KENTPO ..........................................2421039045 A™TYN. TMHM.BO§OY ..........................................2421076984 A™TYN. TMHM. NEA™ IøNIA™ ................................2421076985 TMHM. A™ºA§. BO§OY.........................................2421076957 TMHM. TPOXAIA™ BO§OY .....................................2421076968 TM. TOYP. A™TYN. BO§OY ....................................2421076987 A™TYN. TMHMA ¶EPIº. BO§OY ............................2421085401 ¶Àƒ√™μ∂™Δπ∫∏..................................................................199 EKAB: .................................................................................166 ºˆÙÈÛÌÔ‡ BÏ¿‚˜ ¢. BO§OY ................................2421064931 ¢EH BÏ¿‚˜...................................2421063666 - 2421063667 ¢EYAMB BÏ¿‚˜...................................................2421055555 OTE BÏ¿‚˜ ....................................................................... 121 ¢‹ÌÔ˜ BfiÏÔ˘ (Â› 24ÒÚÔ˘ ‚¿Ûˆ˜)....................................195

¢‹ÌÔ˜ N.IˆÓ›·˜.....................................................2421086815 §ÈÌÂÓ·Ú¯Â›Ô ..........................................................2421028888 E§¶A (Ô‰È΋ ‚Ô‹ıÂÈ·) ....................................................10400 EXPRESS SERVICE............................................................1154 HELLAS SERVICE .............................................................1057 O¢IKH BOH£EIA ¶H§IOY BfiÏÔ˜ ...................................................................6944121288 X¿ÓÈ·.....................................................................6948745813 TÛ·Áηڿ‰· ..........................................................6948475814 MËϛ˜..................................................................6948745815 YËÚ. AÔÎ. AÔÚÚ. ¢. BO§OY..............................2421064744 YËÚ. AÔÎ. AÔÚÚ. ¢. N. IøNIA™......................... 2421080865 I¢IøTIKO KTEO..................2428078222-10300 (¯ˆÚ›˜ Έ‰ÈÎfi) IKTEO BfiÏÔ˘ ...................................2421096780,2421096720 XÈÔÓÔ‰ÚÔÌÈÎfi ΤÓÙÚÔ............................................2428073719 K·Ù·Ê‡ÁÈÔ ............................................................2428073702 ™Δ∞£ª√™ A’ B√∏£∂πø¡ °π∞ ¶√À§π∞ N. Iø¡π∞™ ......................................................24210 80483, 2421060301 O§YM¶IAKH AEP. ..........................2421020910 - 2421024910 EÙ. MÂÏ. & ÚÔÛÙ. ¶ÂÚ. N. M·ÁÓ. ..........................2421027771 Δ∏§∂ºø¡√ EKTAKTH™ ANA°KH™ Ù˘ ¢HMO™IA™ E¶IXEIPH™H™ AEPIOY (¢E¶A A.E.). .............................................2105551666 Δ∏§∂ºø¡√ EKTAKTH™ ANA°KH™ Ù˘ E¶A £E™™A§IA™............................8001187878 (·fi ÛÙ·ıÂÚfi) MÔÓ¿‰· ™˘Ì‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋˜ Î·È ıÂÚ·›·˜ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜ £.¶. E•O¢O™ ............................................................................2410 237811 ¶I§OTO™ .............................................................2421023439 º§O°A: ™‡ÏÏÔÁÔ˜ °ÔÓ¤ˆÓ ·È‰ÈÒÓ Ì ηÚΛÓÔ ....24210 24628

TA•I PA¢IOTA•I .........................................................24210 27777 PA¢IOTA•I MA°NH™IA™ ..................................... 24210 61000 A°PIA™.................................................................24280 92502 BE§E™TINOY........................................................24250 22725 ANø §EXøNIøN ...................................................24280 93389

°ƒ∞º∂π∞ Δ∂§∂Δø¡ μfiÏÔ˜: ∞ÁÁÂϤÙÔ˜ ¡ÈÎfiÏ·Ô˜, “AÁÁÂϤÙÔ˜”, ·) ∂Ï. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ 50, ‚) ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 112 ÙËÏ. 24210 20743, μ·˚Ó¿ ∞ÚÈ¿‰ÓË §. ∂ÈÚ‹Ó˘ 50-¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜, ÙËÏ. 24210-61114, °ÎÏ¿‚·ÙÔ˜ ¡›ÎÔ˜ ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜ 89-∞Ó·Ï‹„ˆ˜ ÙËÏ. 24210-52702, ∫·ÙÛÈÊÔ‡ ª·ÚÈϤӷ “¶ÏÔ‡ÙˆÓ” ¢ÔÚ˘Ï·›Ô˘ 51 ÙËÏ. 24210-69609, ∫Ô˘Ù›Ó· ∞ÁÏ·˝· “∫Ô˘Ù›Ó·˜” 2·˜ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 35 ÙËÏ. 24210-24070, §˘Ú›ÙÛ˘ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ “°·Ï‹ÓË” ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 59 - μ·ÛÛ¿ÓË, ÙËÏ. 24210-44444, ª¿ÏÏ·˜ ∞ÔÛÙfiÏ˘ “ª¿ÏÏ·˜” ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 187, ÙËÏ. 24210-20260, ª¿ÚÏ·˜ πˆ¿ÓÓ˘ “μ·ÙÛ·Ú¤·˜” ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 42∞, ÙËÏ. 2421028341, ƒÈ˙¿Î˘ ∂˘¿ÁÁÂÏÔ˜ “∏ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÊÚÔÓÙ›‰·” πˆÏÎÔ‡ 323 ÙËÏ. 24210-40179, ™·Ó›‰Ë˜ •ÂÓÔÊÒÓ “™·Ó›‰Ë˜” ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 223, ÙËÏ. 24210-48600, ™Ù¤ÏÏÔ˜ °ÈÒÚÁÔ˜ “∞Ú¯¿ÁÁÂÏÔ˜” ·) πˆÏÎÔ‡ 98 -§. B‡ÚˆÓÔ˜ ÙËÏ. 24210-51113, Δ˙¤Î· ∂ÈÚ‹ÓË “¡¿ÚÎÈÛÛÔ˜” ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 105-107 - º. πˆ¿ÓÓÔ˘ ÙËÏ. 24210-34552. AÁÚÈ¿: ™·Ó›‰Ë˜ •ÂÓÔÊÒÓ “™·Ó›‰Ë˜” ∂Ï. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ 15 ∞ÁÚÈ¿ ÙËÏ. 24280-92443 BÂÏÂÛÙ›ÓÔ:(AÁ. °ÂÒÚÁÈÔ˜ ºÂÚÒÓ) KˆÓÛÙ·ÓÙ¤ÏÔ˜ £ˆÌ¿˜, ÙËÏ. 6978655306, 24250 22020. ∞ÏÌ˘Úfi˜: °È·ÓÓ¿ £ÂÔ‰ÒÚ· “∫·Ú·ÁÎÔ‡Ó˘” ÙËÏ. 2422023332, ∫·ÙÛ·Ô‡Ó˘ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ “∫·ÙÛ·Ô‡Ó˘” ÙËÏ. 24220-23705, ª·˘ÚÔÁ¤Ó˘ ™¿‚‚·˜ “ª·˘ÚÔÁ¤Ó˘” ÙËÏ. 24220-23214. ∑·ÁÔÚ¿:∫Ô˘ÚÂÏ¿˜ ΔÚÈ·ÓÙ¿Ê˘ÏÏÔ˜ “∫Ô˘ÚÂÏ¿˜” ÙËÏ. 24260-23255 ™ÎÈ¿ıÔ˜: AÁÁÂϤÙÔ˜ ™Ù·Ì¿Ù˘ “H °ˆÓÈ¿ ÙˆÓ AÁÁ¤ÏˆÓ” ÙËÏ. 2427021748 °ƒ∞º∂π∞ Δ∂§∂Δø¡ ∂∫Δ√™ ™øª∞Δ∂π√À 1. ∫·˚Ì¿Î˘ ∏Ï›·˜, ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 91, ÙËÏ. 24210-72072, 2. ¶··¯Ú‹ÛÙÔ˜ ¡›ÎÔ˜ 2·˜ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 51, ÙËÏ. 24210-25360. 3.K·Ï·ÓÙ˙‹ EϤÓË “ K·Ï·ÓÙ˙‹” AÓ··‡Ûˆ˜ 69 N. IˆÓ›· ÙËÏ.2421081524

øÚÔÛÎfiÈÔ

™Ù·˘ÚfiÏÂÍÔ √ƒπ∑√¡Δπ∞: 1. “Δ˘ μÂÁÁ¿Ï˘” ·ÔÙ¤ÏÂÛ·Ó ÙÔÓ Ù›ÙÏÔ ·ÏÈ¿˜ ÁÓˆÛÙ‹˜ Ù·ÈÓ›·˜. 2. ƒ‹Ì·... ÎÔ˘Ú·ÛÙÈÎfi - ¢È·ÊÔÚÂÙÈÎfi ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ, ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi ÙÔ ¯ÂÈÌÒÓ·. 3. ¢˘Ó¿ÌˆÓ ÙÔÓ ∞ÓÙ·›Ô (·ÈÙ.) - ΔÔ Ú‹Ì· Ù˘... ·ÚÔ‡Û˘ ·Û¯ÔÏ›·˜ Û·˜ (ηı.) - ∂Í¿ÚÙËÌ¿ Ù˘ Ë ÎÔ˘ÎԇϷ (·ÓÙ›ÛÙÚ.). 4. Δ›ÙÏÔ˜ ¤ÚÁÔ˘ ÙÔ˘ ª. ™ˆ (‰‡Ô ϤÍÂȘ) - “ªË ‚¿˙ÂȘ... Û ͤÓÔ Ê·˝” , ϤÂÈ ÌÈ· ·ÚÔÈÌ›·. 5. ÀÔÓÔ› Î·È ·˘Ù‹Ó Ô˘ ¤¯ÂÈ ÂÈ‚ÏËı› ÂÎ ÙˆÓ ¿Óˆ - ªÈ· ‰fiÛË ·Ù¿Ù˜. 6. ∂ÎÊÚ¿˙ÂÈ ·ÓÙ›ıÂÛË ·Ó ‰ÈÏ·ÛÈ·ÛÙ› - ™˘ÓıÂÙÈÎfi... Û˘ÚÊÂÙÔ‡. 7. ª¤ÛÔ ·Ó·„˘¯‹˜ ÏÔ˘ÔÌ¤ÓˆÓ - ™˘ÓıÂÙÈÎfi Á·ÏÏÈÎÒÓ ÁˆÁÚ·ÊÈÎÒÓ ÔÓÔÌ¿ÙˆÓ. 8. ∞ÊıÔÓÔ‡Ó ÛÙ· ͢ÏÔ˘ÚÁ›· - ¢›ÊıÔÁÁÔ˜. 9. ŒÏÏËÓ·˜ Û˘Óı¤Ù˘ ÙˆÓ ·Ú¯ÒÓ ÙÔ˘ 20Ô‡ ·ÈÒÓ· (·ÈÙ.) - ¢È·ÈÚÂ›Ù·È Û 24 Ú·„ˆ‰›Â˜. 10. ∏ ¤ÓÓÔÈ· ÙÔ˘ ··Û¯fiÏËÛ ÙÔ˘˜ ÊÈÏfiÛÔÊÔ˘˜ - ™ËÌ·ÓÙÈÎfi˜ ·Ú¯·ÈÔÏÔÁÈÎfi˜ Ì·˜ ¯ÒÚÔ˜. 11. ΔÚ¿Â˙¿ Ì·˜ Ô˘ ÏÂÈÙÔ‡ÚÁËÛ ·Ú¯Èο ÛÙËÓ ∫¤Ú΢ڷ - ¶ÏËı˘ÓÙÈÎfi˜ ¿ÚıÚÔ˘ - ºˆÓ‹ÂÓÙ· ·fi Ù·... Û‡Ìʈӷ. 12. £˘Ì›˙ÂÈ ÙÔ ÃÚ˘ÛfiÌ·ÏÏÔÓ ¢¤Ú·˜ - πÛÚ·ËÏÈÓfi˜ ÚÔÊ‹Ù˘, Û‡Á¯ÚÔÓÔ˜ ÙÔ˘ ¢·‚›‰. ∫∞£∂Δ∞: 1. ∞ηٿۯÂÙË ÊÏ˘·Ú›·. 2. ¶ÂÚȤ¯ÂÈ ¯Ú‹ÛÈ̘ ÏËÚÔÊÔڛ˜ - ¶ÔÏÏÔ› ÔÈ “Í·ÓıÔ›” (ηı.). 3. μÚ›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙ· οو ¿ÎÚ· Ì·˜ - ∞fi Ù· ‰¤Î· Ù·... ÌÈÛ¿ - ÃÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÌÂÓË Û ¢¯¤˜ ϤÍË. 4. ¶·ÚÈÛÙ¿ÓÂÈ ÙÔÓ ¿ÁÓˆÛÙÔ - ∞Ú¯‹ ··ÁfiÚ¢Û˘ - °È· ÙË ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ˘ÁÚÒÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È. 5. °È· ÙËÓ Î·ÙÔ¯‹ ÙÔ˘ ··ÈÙÂ›Ù·È ÂȉÈ΋ ¿‰ÂÈ· - ¶fiÏË Ù˘ Ë ∞ÚÂfiÔÏË - μ˘˙·ÓÙÈÓ‹ ÌÔ˘ÛÈ΋ ÓfiÙ·. 6. ™˘ÓËıÈṲ̂ÓÔ ÚÔ‡¯Ô - ∞Ú¯·›Ô Â›ÚÚËÌ· Ì ÙË ÛËÌ·Û›· ÙÔ˘ “ηıÒ˜” . 7. ¶·Ú¿ÁˆÁÔ ÙÔ˘ Ú‹Ì·ÙÔ˜ ·˘ÙÔ‡ Â›Ó·È Î·È ÙÔ Â›‰ˆÏÔ - “ΔÚÂÏ‹” ÛÙÔÓ Ù›ÙÏÔ ÔÈ‹Ì·ÙÔ˜ ÙÔ˘ √‰. ∂χÙË (Ì ¿ÚıÚÔ). 8. ¡ËÛ¿ÎÈ ·fi Ù· ¢ˆ‰ÂοÓËÛ· - ¶·ÏÈfi fiÓÔÌ· Ù˘ ™ÂÚ¯ÂÈ¿‰·˜ - £¤·ÙÚÔ ·ÓÙÈı¤ÛÂˆÓ ÙˆÓ √χÌÈˆÓ £ÂÒÓ. 9. ª·ÁÂÈÚÈ΋ ¤ÎÊÚ·ÛË (ÍÂÓ.) - ∫ÔÈÓ‹ ÔÓÔÌ·Û›· ÊÚÔ‡ÙˆÓ. 10. À‹ÚÍÂ, ηٿ Ù· Ù¤ÏË ÙÔ˘ 15Ô˘ ·ÈÒÓ·, ΢ڛ·Ú¯Ë ÛÙËÓ

∫ÂÓÙÚÈÎfi ¶Ú·ÎÙÔÚÂ›Ô VIS TRAVEL, ∞ÓÙˆÓÔÔ‡ÏÔ˘ 3 (Â˙fi‰ÚÔÌÔ˜, ÌÂٷ͇ π¿ÛÔÓÔ˜ & ·Ú·Ï›·˜), ΔËÏ. 24210 22501 - 25666 - 31059 31060

∂˘ÚÒË - μÂÏÁÈ΋ fiÏË. 11. ∂ÎÊÚ¿˙ÂÈ ·ÔÚÈÛÙ›· - πÙ·ÏÈ΋ fiÏË, ÙÔ ¶·Ù¿‚ÈÔÓ Ù˘ ·Ú¯·ÈfiÙËÙ·˜. 12. √ ∫ϤˆÓ ·ÓÙ›·Ïfi˜ ÙÔ˘ - ∞Ú¯ËÁfi˜ ÁÓˆÛÙ‹˜ ÂÎÛÙÚ·Ù›·˜. §À™∏ Δ√À ¶ƒ√∏°√Àª∂¡√À √ƒπ∑√¡Δπ∞: 1. μπμ§π√∫ƒπ™π∞ 2. π∫ƒπ∞-∞π-π¡ø 3. ∫Δ∂™Δƒ√º∏ 4. Δ∂Δ√π∞™-§∏ 5. øƒ∞π√™-§∞μ∞™ 6. ƒ√¡Δ∫§∞™π∫∏ 7. ¡∏ƒ∂∞™ 8. ∞∂π-√¡Δ∞ƒπ√ 9. ™∫√À¢∞-§§ 10. ∂Δ√™-∏ ¡π∫∞π∞ 11. ¶π™Δ∞-√ƒ∫√ 12. ∏∞-∞¡Δ∞ƒ™π∞™ ∫∞£∂Δ∞: 1. μπ∫Δøƒπ∞-∂¶∏ 2. π∫Δ∂ƒ√-∂™Δπ∞ 3. μƒ∂Δ∞¡¡π∫√™ 4. §π-√πΔ∏-√™Δ∞ 5. π∞™π√-ƒ√À-∞ 6. Δ∞™∫∂¡¢∏ 7. ∫∞ƒ™-§∞Δ∞¡π∞ 8. ƒπ√-§∞™∞ 9. º§∞™-ƒ∞∫√™ 10. πø™-μπ√ππƒ∞ 11. π¡-§∞∫-√§π∫∞ 12. ∞πΔ∏™∏™-§∞√™

∫ƒπ√™ ÷ϷÚÒÛÙ ϛÁÔ ÙÔ˘˜ Ú˘ıÌÔ‡˜ Û·˜ Û‹ÌÂÚ·, ÍÂÎÔ˘Ú·ÛÙ›ÙÂ Î·È ·Û¯ÔÏËı›Ù Ì ÙÔÓ Â·˘Ùfi Û·˜. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 4-30-22-45-12-3. Δ∞Àƒ√™ ◊ÚıÂ Ë ÒÚ· Ó· ı¤ÛÂÙ Ӥ˜ ‚¿ÛÂȘ ÛÙ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈο Û·˜, ›Ûˆ˜ Î·È Ó· ·ÏÏ¿ÍÂÙÂ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 13-20-33-45-9-4. ¢π¢Àª√π ∏ ·Ì˘ÓÙÈ΋ ÛÙ¿ÛË Û·˜ ÎÔ˘Ú¿˙ÂÈ ÙÔ Û‡ÓÙÚÔÊfi Û·˜, ¯·Ï·ÚÒÛÙÂ Î·È ‰Â›ÍÙ ÙÔ˘ Ù· ·ÈÛı‹Ì·Ù¿ Û·˜. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 14-3-22-34-9-8. ∫∞ƒ∫π¡√™ ªËÓ Â›ÛÙÂ Û˘Ó¯Ҙ η¯‡ÔÙÔÈ Ì ÙÔ˘˜ Á‡Úˆ Û·˜ Î·È ÂȉÈο Ì ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ô˘ Û·˜ ·Á·¿ÓÂ. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 13-20-44-5-3-22. §∂ø¡ ∏ ÚÔ˘Ù›Ó· Ù˘ ηıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ·˜ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÈ ÙË Ì¤Ú· Û·˜, ·fi ÂÛ¿˜ ÂÍ·ÚÙ¿Ù·È Ë ·ÏÏ·Á‹ Ù˘ ‰È¿ıÂÛ‹˜ Û·˜. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 42-19-38-40-11-2. ¶∞ƒ£∂¡√™ ∏ ÛËÌÂÚÈÓ‹ ̤ڷ ÂÈ‚¿ÏÂÈ Ù·ÎÙÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ Û·˜ Î·È ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌfi. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 24-3011-23-5-4.

∑À°√™ ™‹ÌÂÚ· Ë Ì¤Ú· Â›Ó·È Ôχ ÙÚ˘ÊÂÚ‹ Î·È Û˘Ó·ÈÛıËÌ·ÙÈ΋, ·Û¯ÔÏËı›Ù Ì ÙÔ Û‡ÓÙÚÔÊfi Û·˜. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 3430-22-12-3-4. ™∫√ƒ¶π√™ ªÔÚ› Ó· οÓÂÙÂ Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ Û‹ÌÂÚ· Ì ÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ¿ Û·˜ Á‡Úˆ ·fi ı¤Ì·Ù· ÂÚÈÔ˘Û›·˜ ‹ ηÙÔÈΛ·˜. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 43-20-18-33-4-22. Δ√•√Δ∏™ ¶Ôχ ηϋ ̤ڷ Ë ÛËÌÂÚÈÓ‹ ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋˜ ʇÛ˘ Û˘˙‹ÙËÛË Î·È Ó¤· ÍÂÎÈÓ‹Ì·Ù·. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 13-509-8-2-33. ∞π°√∫∂ƒø™ Δ· Û˘Ó·ÈÛıËÌ·ÙÈο Û·˜ ı¤Ì·Ù· ı· Û·˜ ··Û¯ÔÏ‹ÛÔ˘Ó ¤ÓÙÔÓ· Û‹ÌÂÚ·, Ú¤ÂÈ Ó· ‚Ú›Ù ¿ÌÂÛ˜ χÛÂȘ. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 14-20-33-4-12-3. À¢ƒ√Ã√√™ √È ıÂÙÈΤ˜ ÂȉڿÛÂȘ ÙˆÓ Ï·ÓËÙÒÓ Û·˜ ‚ÔËıÔ‡Ó Ó· ·Ô‚¿ÏÏÂÙ ÙȘ ··ÈÛÈfi‰Ô͘ ȉ¤Â˜ Û·˜ Î·È Ó· ÛÎÂÊÙ›Ù ıÂÙÈο. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 24-10-33-24-398. πãÀ∂™ £· ‰Â›ÍÂÙ ηٷÓfiËÛË Û fiÛÔ˘˜ ¤¯Ô˘Ó Á‡Úˆ Û·˜ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Û‹ÌÂÚ·. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 53-20-18-3-24-9.

ANIE§ ¢I¶§øMATOYXO™ A™TPO§O°O™ - EPEYNHTPIA TAPø ¢¤¯ÂÙ·È Ì ڷÓÙ‚ԇ ηıËÌÂÚÈÓ¿ ÙËÏ. 6974456215


TËÏÂfiÚ·ÛË 47

TPITH 27 √∫Δøμƒπ√À 2009

™Ã√§π∞

¶ƒ√°ƒ∞ªª∞

√ ¿ÁÁÂÏÔ˜ Ù˘ ÔÌ›¯Ï˘ ¶H§IO 06 VHF, 62 UHF - ™øPO™ 22 UHF

08.30 09.00 09.30 10.00

ΔÔ ÙÛ›ÚÎÔ Ù˘ Δ˙ÔÙ˙Ô (∂) √È ‹ÚˆÂ˜ ÙÔ˘ ÛÁÎÏÈÙ·Ô˘Ó √ Ì·ÛÙÔÚ¿ÎÔ˜ “√ Á·ÌÚfi˜ ÌÔ˘ Ô ‰ÈÎËÁfiÚÔ˜” ΔÔ ‚ϤÌÌ· √‰fi˜ ∞Óı¤ˆÓ (∂) Δ· ·ÏÈfi·È‰· Ù· ·Ù›ı·Û· (∂) ∂ȉ‹ÛÂȘ √˘Ú¿ÓÈÔ ÙfiÍÔ (∂) §›ÏÔ Î·È ™ÙÈÙ˜ ∞Ï·ÓÙ›Ó ΔÛÈÎÈÙ›Ù·˜ (∂) ™·Ó Ù· ÙÚÂÏ¿ Ô˘ÏÈ¿ ÃÚ˘Û¿ ÎÔÚ›ÙÛÈ· μ’ ¶·ÁÎfiÛÌÈÔ˜ ¶fiÏÂÌÔ˜: ∫ÂÎÏÂÈÛÌ¤ÓˆÓ ÙˆÓ ı˘ÚÒÓ ¡ÔÈÎÔ΢ڤ˜ Û ·fiÁÓˆÛË (∂) º·ÓÙ¿ÛÌ·Ù· (∂) ∂ȉ‹ÛÂȘ ∂ÏÏËÓÈÎfi˜ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ˜ ŒÁÎÏËÌ· Î·È ¤Ú¢ӷ (∂)

11.30 12.00 13.00 14.00 14.30 15.00 15.30 16.00 18.00 19.00 20.00 21.00 22.00 23.00 24.00 02.00

¶H§IO 31 UHF - ™øPO™ 46 UHF

¶H§IO 41 UHF, 62 UHF - ™øPO™ 28 UHF

06.30 10.00 12.00 13.00 14.15 15.00 16.00 17.00 18.00 19.00 21.00 22.00

¶ÚÒÙË ÁÚ·ÌÌ‹ ™˘Ì‚·›ÓÂÈ ÙÒÚ· ∂ȉ‹ÛÂȘ ª¤ÓÔ˘Ì ∂ÏÏ¿‰· ¡ËÛÙÈÎfi ·ÚÎÔ‡‰È (∂) ∂ȉ‹ÛÂȘ ∞Ú¯·›Â˜ ·Ó·Î·Ï‡„ÂȘ √ ÌÔÓ·¯ÈÎfi˜ Ï·Ó‹Ù˘ ∂ȉ‹ÛÂȘ “√ ÏÂÊÙ¿˜” ∂ȉ‹ÛÂȘ §·Ì·‰Ë‰ÚÔÌ›· √Ï˘Ìȷ΋˜ ºÏfiÁ·˜ ∞ÓÙ·ÔÎÚÈÙ¤˜ Press ∂ȉ‹ÛÂȘ “Highlander: ∏ ÙÂÏÈ΋ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË” ™‡Á¯ÚÔÓ· ı·‡Ì·Ù·: ¶¿ÁÔ˜ (∂)

22.10 23.10 24.00 00.15 02.15

06.00 07.00 10.00 13.10 14.00 15.00 15.40 16.50 17.00 18.10 19.00 20.00 21.00 22.15 23.45 01.15 01.30 02.30 03.30 04.30 05.00

¶ÂÚ› ·Ó¤ÌˆÓ Î·È ˘‰¿ÙˆÓ (∂) ∫ÔÈÓˆÓ›· ÒÚ· MEGA ŸÌÔÚÊÔ˜ ÎfiÛÌÔ˜ ÙÔ Úˆ› ∏ ˙ˆ‹ Ù˘ ¿ÏÏ˘ ∂ȉ‹ÛÂȘ 3 ÿÚÈÙ˜ ∏ ÓÙ·ÓÙ¿ ∂ȉ‹ÛÂȘ ¶ÂÓ‹ÓÙ· - ¶ÂÓ‹ÓÙ· (∂) ∏ ˙ˆ‹ Ù˘ ¿ÏÏ˘ Δ· Ì˘ÛÙÈο Ù˘ ∂‰¤Ì Eȉ‹ÛÂȘ §¿Î˘ Ô ÁÏ˘ÎÔ‡Ï˘ ∂Ù¿ ı·Ó¿ÛÈ̘ ÂıÂÚ¤˜ ŒÚ¢ӷ ∂ȉ‹ÛÂȘ ¢Â‡ÙÂÚË Â˘Î·ÈÚ›· Fantasy Island ™ÙË ÛÎÈ¿ ÙÔ˘ ÔϤÌÔ˘ ΔËÏÂÌ¿ÚÎÂÙÈÓÁÎ √ Èfi˜ ÙÔ˘ ·Ù¤Ú·

¶H§