Page 1

K·ıËÌÂÚÈÓ‹ ¶ÚˆÈÓ‹ EÊËÌÂÚ›‰· ·fi ÙÔ 1898 ŒÙÔ˜ 115ÔÓ

AÓ. ËÏ. 06.24'- ‰. 20.39ã

™ÂÏ‹ÓË 9 ËÌÂÚÒÓ

AÚÈıÌfi˜ º‡ÏÏÔ˘ 34.783

¶·Ú·ÛÎÂ˘Ë 27 πÔ˘ÏÈÔ˘ 2012 ◆ TÈÌ‹ º‡ÏÏÔ˘ 1 ú † ¶·ÓÙÂÏ‹ÌÔÓÔ˜ ÙÔ˘ π·Ì·ÙÈÎÔ‡, ÃÚÈÛÙÔ‰Ô‡ÏÔ˘ £/΢

40 ™ÂÏ›‰Â˜

∞ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Ë Ï¤ÍË ÎÏÂȉ› ÁÈ· ÙË ¯ÒÚ· Ì·˜

™Ù‹ÚÈÍË ª·Úfi˙Ô ˘fi ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ «À¿Ú¯ÂÈ ÂÏ›‰· ÁÈ· ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ·ÚΛ Ù· ÏfiÁÈ· Ó· Á›ÓÔ˘Ó Ú¿ÍË» °È· Ù· ÈÛÔ‰‡Ó·Ì· ̤ÙÚ·

∫·Ù’ ·Ú¯‹Ó Û˘Ìʈӛ· ÙˆÓ ÙÚÈÒÓ ·Ú¯ËÁÒÓ ¡¤Â˜ Û˘ÓÔÌÈϛ˜ ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· ■ ÛÂÏ. 7

 ÌËӇ̷ٷ Î·È ·fi ÙȘ ‰‡Ô Ï¢ڤ˜ ÔÏÔÎÏËÚÒıËÎÂ Ë Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÙˆÓ Î.Î. ™·Ì·Ú¿ Î·È ª·Úfi˙Ô ÛÙÔ ª¤Á·ÚÔ ª·Í›ÌÔ˘. √ ŒÏÏËÓ·˜ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ‰‹ÏˆÛ ÙË ‚Ô‡ÏËÛË Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Ó· ÙËÚ‹ÛÂÈ ÙȘ ‰ÂÛ̇ÛÂȘ Î·È Ó· ÂÊ·ÚÌfiÛÂÈ ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Î·È ˙‹ÙËÛ ӷ ÌÂÈ ÊÚ¤ÓÔ Û ‚Ï·ÙÈΤ˜ ‰ËÏÒÛÂȘ ÂÚ› ÂÍfi‰Ô˘ ·fi ÙÔ Â˘ÚÒ. √ Î. ª·Úfi˙Ô Â·Ó¤Ï·‚ ÙË ÛÙ‹ÚÈÍË Ù˘ ∫ÔÌÈÛÈfiÓ, › fiÙÈ Ë ∂ÏÏ¿‰· ·Ó‹ÎÂÈ ÛÙÔ Â˘ÚÒ, ˙‹ÙËÛ fï˜ Ó· ˘¿ÚÍÔ˘Ó “·ÔÙÂϤÛÌ·Ù·”, ÂÓÒ ¤ÛÙÂÈÏÂ Ì‹Ó˘Ì· ÛÙÔÓ ÂÏÏËÓÈÎfi Ï·fi. “™˘ÌʈӋ۷Ì fiÙÈ ı· ÂÚÁ·ÛÙԇ̷̠˙›, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ ÔÈ ı˘Û›Â˜ ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ Ï·Ô‡ Ó· È¿ÛÔ˘Ó ÙfiÔ Î·È Ë ∂ÏÏ¿‰· Ó· Í·Ó·Á›ÓÂÈ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ Î·È Ó· ÂÈÛÙÚ¤„ÂÈ ÛÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË... √ Î. ª·Úfi˙Ô ·Á·¿ÂÈ ÙÔÓ ÙfiÔ Ì·˜ Î·È ÂÌ›˜ ·˘Ùfi ÙÔ ıˆÚԇ̠ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ÛËÌ·ÓÙÈÎfi” ‰‹ÏˆÛÂ Ô ∞ÓÙÒÓ˘ ™·Ì·Ú¿˜ ·Ì¤Ûˆ˜ ÌÂÙ¿. ■ ÛÂÏ. 7

ª

ΔÔ fiÚÁÈÔ ‰È·ÊıÔÚ¿˜ ÛÙÔ ∂ÏÏËÓÈÎfi ¢ËÌfiÛÈÔ ˙ÂÈ Î·È ‚·ÛÈχÂÈ...

ŒÎıÂÛË ÎfiÏ·ÊÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ ·Ú·ÔÈÎÔÓÔÌ›· ∫·Ù·ÁÚ¿ÊÔÓÙ·È ·Û‡ÏÏËÙ˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ¯ÚËÌ·ÙÈÛÌÔ‡ ˘·ÏÏ‹ÏˆÓ ■ ÛÂÏ. 11

∞fi ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ, ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘ Î·È ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ ∂ÚÒÙËÛË ÁÈ· Ù· ̤ÙÚ· ΔÛ›Ú·˜ ηÏ› ™·Ì·Ú¿ ÛÙË μÔ˘Ï‹ ■ ÛÂÏ. 8 ∞Ó·Ù˘ÍÈ·Îfi˜ ¡fiÌÔ˜ 190 ȉȈÙÈΤ˜ ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ ÛÙË £ÂÛÛ·Ï›· ■ ÛÂÏ. 17 «∞ÛÊ˘Í›·» ÁÈ· ¤Ó·Ó ÛÙÔ˘˜ 2 ÂȯÂÈÚË̷ٛ˜

«Ÿ¯È» ÛÙËÓ È‰ÈˆÙÈÎÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ÏÈÌ·ÓÈÔ‡ ∞ÓÙ›ıÂÙÔ ÛÙËÓ È‰ÈˆÙÈÎÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ÏÈÌ·ÓÈÔ‡ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ÂÌÊ·Ó›ÛÙËΠ¯ı˜ ÙÔ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ £ÂÛÛ·Ï›·˜. øÛÙfiÛÔ ÙÔ ÙÂÏÈÎfi Û¯¤‰ÈÔ ÁÈ· ÙË ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋ ·Ó¿Ù˘Í˘ ÙÔ˘ ÏÈÌ·ÓÈÔ‡ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ·Ú·‰Ôı› ÛÙËÓ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· £ÂÛÛ·Ï›·˜ ÂÓÙfi˜ ÙÔ˘ ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ Î·È ÁÈ· ÙÔ ÔÔ›Ô ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÁÓˆÌÔ‰ÔÙ‹ÛÂÈ ÙÔ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ, ·ÊÔ‡ ÚÔËÁËı› ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ‰È·‚ԇϢÛË. ΔÔ ı¤Ì· Ù˘ ۯ‰ȷ˙fiÌÂÓ˘ ȉȈÙÈÎÔÔ›ËÛ˘ ÙÔ˘ ÏÈÌ·ÓÈÔ‡ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ Ì ÙËÓ ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ· Ó· ‰›ÓÂÙ·È ÛÙÔ ¯‡‰ËÓ ÊÔÚÙ›Ô, fiˆ˜ ÚÔˆıÂ›Ù·È Ì¤Û· ·fi ÙÔ Û¯¤‰ÈÔ “¶ÔÛÂȉÒÓ” ÙÔ˘ Δ·Ì›Ԣ ∞ÔÎÚ·ÙÈÎÔÔÈ‹ÛˆÓ, ··Û¯fiÏËÛ ÙÔ ¯ıÂÛÈÓfi ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ, ÙÔ ÔÔ›Ô Û˘Ó‰ڛ·Û ÛÙÔ μfiÏÔ. “Ÿ¯È” ÛÙËÓ È‰ÈˆÙÈÎÔÔ›ËÛË Â›·Ó Â›Û˘ ¢‹ÌÔ˜ μfiÏÔ˘ Î·È ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡. ■ ÛÂÏ. 17

¡›ÎË μ. ∞¤ÎÙËÛ ÙÔÓ ·Ì˘ÓÙÈÎfi £. ¶··‰fiÔ˘ÏÔ

■ ÛÂÏ. 22

19¯ÚÔÓÔ˜ ·fi ÙÚÂȘ ËÏÈÎȈ̤Ó˜ Á˘Ó·›Î˜ ÛÙÔ μfiÏÔ

∞ÓÂÍ¿ÚÙËÙÔ˜ Î·È Ô ¡. ÷˘ÙÔ‡Ú·˜

∂ÓÙÔ›ÛÙËÎÂ Ô ‰Ú¿ÛÙ˘ ÎÏÔ‹˜ Û ÂÎÎÏËÛ¿ÎÈ

ÕÚ·Í ÙȘ ·Ï˘Û›‰Â˜ ·fi ÙÔ Ï·ÈÌfi ÙÔ˘˜... ■ ÛÂÏ. 13

■ ÛÂÏ. 14

ªÂÁ¿ÏË ÚÔÛÊÔÚ¿ ÛÙÔ˘˜ ·Ó·ÁÓÒÛÙ˜ Ù˘ ÂÊËÌÂÚ›‰·˜ ÁÈ· ‰È·ÎÔ¤˜

¯ˆÚ›˜ ÎÏ‹ÚˆÛË ªÂ 5 ÎÔ˘fiÓÈ·

¢È·ÎÔ¤˜ Ì 48 ú ÂȘ ‡Û ÁÈ· 4 ‰È·Ó˘ÎÙÂÚÂËÛ›ˆ˜ Î·È 10-20 ú ËÌÂÚ ‹ ÁÈ· ËÌȉȷÙÚÔÊ

ÌÔÚ›Ù ӷ ÚÔÌËı¢Ù›Ù ÙÔ ‰ÂÏÙ›Ô Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ Û·˜ ·fi Ù· ÁÚ·Ê›· Ì·˜ ¶ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÛÙË ■ ÛÂÏ. 21

■ ÛÂÏ. 27

■ ÛÂÏ. 23

¢‹ÌÔ˜ μfiÏÔ˘ ¢¤ÛÌ¢ÛË À¶∂∫∞ ÁÈ· ÙÔ ƒ˘ıÌÈÛÙÈÎfi ■ ÛÂÏ. 15

™Δ∏¡ ∂§§∞¢∞

∂ÎÙfi˜ √Ï˘ÌÈ·ÎÒÓ £ÂÙÈÎfi˜ Û ¤ÏÂÁ¯Ô ÓÙfiÈÓÁÎ Ô ÃÔÓ‰ÚÔÎԇ΢

√Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μ. §‡ÛË ÛÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ·ÔηٿÛÙ·Û˘ ̤¯ÚÈ ÙË ¢Â˘Ù¤Ú·

■ ÛÂÏ. 12

✃ ¢ηÈÚÈ· ‰È·ÎÔˆÓ

¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ÕÓÔ‰Ô˜ ‚¿ÛÂˆÓ ÛÙ· ¶·È‰·ÁˆÁÈο, ÙÒÛË ÛÙ· ¶ÔÏ˘Ù¯ÓÈο ΔÌ‹Ì·Ù· ■ ÛÂÏ. 18

I‰¤Â˜, Ù¿ÛÂȘ, ÚÔÙ¿ÛÂȘ ·fi ÙË

£HTA ÂÈÎÔÈÓˆÓ›· ■ ÛÂÏ. 39


2

◆ ∫∞£∂ ª∂ƒ∞ ¶∞¡Δ√À

◆◆

Δ˘ ™√ºπ∞™ ª∞Àƒ∞¡Δ∑∞

mavrantza@e-thessalia.gr

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 27 π√À§π√À 2012

A¶√æ∂π™

¢Ú. ∞ı·Ó¿ÛÈÔ˜ ∫Ô˘ÙÚÔ‡Ì·˜, ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ ∂ÓÙÔÌÔÏÔÁÈÎÔ‡ ªÔ˘Û›Ԣ μfiÏÔ˘

«¢ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ÏfiÁÔ˜ ·ÓËÛ˘¯›·˜ ÁÈ· Èfi ¢. ¡Â›ÏÔ˘»

∏ ηıÔÚÈÛÙÈ΋ ·ÍÈÔÏfiÁËÛË TÔ˘ ∞£∞¡∞™π√À ∂§§π™ ∫·ıÒ˜ ÍÂÎÈÓ¿ Ë Ó¤· ·ÍÈÔÏfiÁËÛË Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜, ÌÈ· ·fi ÙȘ ÎÚÈÛÈÌfiÙÂÚ˜ Î·È Û‡Ìʈӷ Ì fiϘ ÙȘ ÂӉ›ÍÂȘ Ë ϤÔÓ Î·ıÔÚÈÛÙÈ΋ ÁÈ· ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·, ηÏfi ı· ‹Ù·Ó Ë ÙÚfiÈη Ó· Ï¿‚ÂÈ ˘fi„Ë Ù˘ fiÙÈ ¤¯ÂÈ ˆ˜ Û˘ÓÔÌÈÏËÙ¤˜ ·ÍÈfiÈÛÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜, Ô˘ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ˘ÏÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó ÛÙfi¯Ô˘˜, ·ÓÙ·ÔÎÚÈÓfiÌÂÓÔÈ ÛÙË Û¯ÂÙÈ΋ ·ÚfiÙÚ˘ÓÛË Ù˘ ∫ÚÈÛÙ›Ó §·ÁοÚÓÙ ÁÈ· “ÂÊ·ÚÌÔÁ‹, ÂÊ·ÚÌÔÁ‹, ÂÊ·ÚÌÔÁ‹” . √ Î. ™·Ì·Ú¿˜ ›¯Â ÂÓԯϋÛÂÈ Ì ÙËÓ ·Ú¯È΋ ÛÙ¿ÛË ÙÔ˘. √ ÁÚ¿ÊˆÓ ÙÔ ÁÓˆÚ›˙ÂÈ ·fi ÛˆÚ›· ȉȈÙÈÎÒÓ Û˘˙ËÙ‹ÛÂˆÓ Ì ÛÙÂϤ¯Ë Ù˘ ÙÚfiÈη˜ Î·È ÙËÓ ¤ÌÌÂÛË, ·ÏÏ¿ Û·Ê‹ ‰˘ÛÊÔÚ›· Ô˘ ›¯Â ÂÎÊÚ¿ÛÂÈ Ô ¡ÙÔÌÈӛΠ™ÙÚÔ˜-∫·Ó ÛÂ Û˘Ó¤ÓÙ¢͋ ÙÔ˘ ÛÙËÓ “∫” . ŸÌˆ˜, ·Ú¯‹˜ ÁÂÓÔ̤Ó˘ Ì ÙË ÛÙ‹ÚÈÍË Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ¶··‰‹ÌÔ˘ ηÈ, ΢ڛˆ˜, ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·Ó·ÚÚ›¯ËÛ‹ ÙÔ˘ ÛÙËÓ Úˆı˘Ô˘ÚÁ›·, fiÏÔÈ ·Ó·ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó ÙËÓ ·ÔÊ·ÛÈÛÙÈÎfiÙËÙ¿ ÙÔ˘. √È, ‰Â, ÂÈÏÔÁ¤˜ ÚÔÛÒˆÓ ÁÈ· ÙÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi ÂÈÙÂÏ›Ô, ·ÏÏ¿ Î·È Û Ó¢ڷÏÁÈÎÔ‡˜ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡˜, ηٷ‰ÂÈÎÓ‡Ô˘Ó ÙËÓ ÚfiıÂÛ‹ ÙÔ˘ Ó· οÓÂÈ Ù· ÏfiÁÈ· Ú¿ÍË. √ ÁÚ¿ÊˆÓ ¤¯ÂÈ Â›Û˘ ÏËÚÔÊÔÚËı›, ·fi ÙÔ˘˜ ϤÔÓ ¤Á΢ÚÔ˘˜ ·ÎÏÔ˘˜, ÙȘ ·ÓÙȉڿÛÂȘ ÌÂÏÒÓ ÙÔ˘ ∂ÎÙÂÏÂÛÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ÙÔ˘ Δ·Ì›Ԣ, fi¯È ÌfiÓÔ ÙÔ˘ ÂÎÚÔÛÒÔ˘ Ù˘ μÚ·˙ÈÏ›·˜, ·ÏÏ¿ Î·È ¿ÏÏˆÓ ¯ˆÚÒÓ. ◊Ù·Ó ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈ΋ Ë ·˘ÛÙËÚ‹ ·Ú¤Ì‚·ÛË ÂÎÚÔÛÒÔ˘ ÛËÌ·ÓÙÈÎÔ‡ ÎÚ¿ÙÔ˘˜-̤ÏÔ˘˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ηÙËÁfiÚËÛ ¢ı¤ˆ˜ ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· fiÙÈ Ì ÙÔÓ ÂÎÙÚԯȷÛÌfi ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹˜ ·ÂÈÏ› ÙË ÛÙ·ıÂÚfiÙËÙ· Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ÙÔ˘, ¤¯ÔÓÙ·˜ ÚÔηϤÛÂÈ Ì›ˆÛË ÙˆÓ ÂÍ·ÁˆÁÒÓ Ô˘ Â›Ó·È Ë ÎÈÓËÙ‹ÚÈ· ‰‡Ó·Ì‹ Ù˘. ™‹ÌÂÚ·, fï˜, ¤¯Ô˘Ì ÌÈ· Ó¤· Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·. ΔÔ ‰›ÏËÌÌ· ÙˆÓ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ ÂÎÏÔÁÒÓ ‹Ù·Ó ı˘Û›Â˜ Î·È Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙËÓ ÙÚfiÈη ÁÈ· ·Ú·ÌÔÓ‹ ÛÙÔ Â˘ÚÒ ‹ ÌÔÓÔÌÂÚ›˜ ÎÈÓ‹ÛÂȘ ÂÚ‹ÌËÓ Ù˘. √ ÂÏÏËÓÈÎfi˜ Ï·fi˜ ¤Î·Ó ÙËÓ ÚÒÙË ÂÈÏÔÁ‹. ∏ ΢‚¤ÚÓËÛË ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ¤ÙÔÈÌË Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ. √È ÎˆÏ˘ÛÈÂÚÁ›Â˜ Î·È ÔÈ ÎÔÚÔ˚‰›Â˜ ·Ó‹ÎÔ˘Ó ÛÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ. ™Â ·˘Ù‹ ÙË ¯ÚÔÓÈ΋ ÛÙÈÁÌ‹, fiÔ˘ fiÓÙˆ˜ ηٷ‚¿ÏÏÂÙ·È ÛÔ‚·Ú‹ ÚÔÛ¿ıÂÈ·, Â›Ó·È ¯Ú‹ÛÈÌÔ Ó· ηٷÁÚ·ÊÔ‡Ó ‰ËÌfiÛÈ· Î·È Ì Â›ÛËÌÔ ÙÚfiÔ ·fi ÙËÓ ÙÚfiÈη Ù· Ó¤· ‰Â‰Ô̤ӷ. ÕÏψÛÙÂ, ¤Ú· ·fi ÙË ‰ÈηÈÔÏÔÁË̤ÓË ‰˘ÛÊÔÚ›· ÙÔ˘ ·ÚÂÏıfiÓÙÔ˜ Î·È ÙËÓ ÎÚÈÙÈ΋ ÁÈ· ηı˘ÛÙÂÚ‹ÛÂȘ, ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ˘Ô‚·ıÌ›˙ÂÙ·È ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜, ÙÔ ÔÔ›Ô ·Ó¤‰ÂÈÍ ÚÈÓ ·fi Ï›Á˜ Ë̤Ú˜ Î·È Ô °ÈfiÚÁÎ ÕÛÌÔ˘ÛÂÓ Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ∫ÂÓÙÚÈ΋˜ ΔÚ¿Â˙·˜, fiÙÈ Ë ∂ÏÏ¿‰· Ì›ˆÛ ÙÔ ¤ÏÏÂÈÌÌ· Ù˘ ÁÂÓÈ΋˜ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ηٿ 10% ̤۷ Û ‰‡Ô ¯ÚfiÓÈ·. ¢ÂÓ ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È Â˘¯ÔÏfiÁÈ·, ·ÏÏ¿ ÌÈ· ·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈ΋ ·ÍÈÔÏfiÁËÛË, Ë ÔÔ›· ¤Ú· ·fi Ù¯ÓÔÎÚ·ÙÈ΋ ‰È¿ÛÙ·ÛË ı· ¤¯ÂÈ Î·È ÔÏÈÙÈο ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Î·È Ë ÔÔ›· ı· ηٷÁÚ¿ÊÂÈ ÌÂÓ ÙȘ ˘ÛÙÂÚ‹ÛÂȘ, ·ÏÏ¿ ı· ˘ÔÁÚ·ÌÌ›˙ÂÈ ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙˆÓ Ì¤ÙÚˆÓ Î·È ı· Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ÛÔ‚·Ú¿ ˘fi„Ë ÙË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË Ù˘ ÚÔ‚ÏÂfiÌÂÓ˘ ‡ÊÂÛË. Ÿˆ˜ ‰‹ÏˆÛ ¯ı˜ Ô Î. ∞ÏÌÔ‡ÓÈ·, Â¿Ó Ë ∂ÏÏ¿‰· οÓÂÈ ·˘Ù¿ ÁÈ· Ù· ÔÔ›· ¤¯ÂÈ ‰ÂÛÌ¢ı›, ÙfiÙ ·˘Ù‹ ÙË ÊÔÚ¿ Ë ∂˘Úˆ·˚΋ ŒÓˆÛË Ú¤ÂÈ Ó· ÙË ÛÙËÚ›ÍÂÈ. ™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ ·˘Ùfi, Ú¤ÂÈ Ó· ÂÓÙ·¯ı› Î·È Ë ÂÓı¿ÚÚ˘ÓÛË ÙÔ˘ ¢ÈÂıÓÔ‡˜ ¡ÔÌÈÛÌ·ÙÈÎÔ‡ Δ·Ì›Ԣ ÚÔ˜ ÙËÓ ∂˘Úˆ·˚΋ ∫ÂÓÙÚÈ΋ ΔÚ¿Â˙· Ó· ·ԉ¯ı› ·ÒÏÂȘ ·fi Ù· ÂÏÏËÓÈο ÔÌfiÏÔÁ·, ΛÓËÛË Ô˘ ı· Û˘Ì‚¿ÏÏÂÈ ÛÙËÓ Â·Ó·ÊÔÚ¿ ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ¯Ú¤Ô˘˜ Û ‚ÈÒÛÈÌË ÔÚ›·, ÚÔ˜ fiÊÂÏÔ˜ fi¯È ÌfiÓÔ Ù˘ ›‰È·˜ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜, ·ÏÏ¿ Î·È Ù˘ ÛÙ·ıÂÚfiÙËÙ·˜ ÔÏfiÎÏËÚ˘ Ù˘ ∂˘Úˆ˙ÒÓ˘. ªÂ ÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ ¿ÊÈÍË ÙÔ˘ Î. ª·Úfi˙Ô ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· Ó· ηٷ‰ÂÈÎÓ‡ÂÈ ÙË ÛÔ‚·ÚfiÙËÙ· Ù˘ ηٿÛÙ·Û˘, ÌÈ· ÈÛÔÚÚÔË̤ÓË ·ÍÈÔÏfiÁËÛË ı· ÂÓÈÛ¯‡ÛÂÈ ÌÈ· ΢‚¤ÚÓËÛË Ô˘ fiÓÙˆ˜ ÚÔÛ·ı› Î·È ı· Û˘Ì‚¿ÏÂÈ ÛÙËÓ ÈÔ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈ΋ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË Ù˘ ·ÓÂ˘Úˆ·˚΋˜ ÎÚ›Û˘. (∞fi ÙËÓ “∫·ıËÌÂÚÈÓ‹” )

 ·ÊÔÚÌ‹ Ù· ÎÚÔ‡ÛÌ·Ù· Ïԛ̈͢ ·fi ÙÔÓ Èfi ÙÔ˘ ¢˘ÙÈÎÔ‡ ¡Â›ÏÔ˘ Î·È ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙˆÓ ·ÚÌÔ‰ÈÔÙ‹ÙˆÓ Ù˘ ∂ÈıÂÒÚËÛ˘ ∞ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ Î·È ÀÁ›·˜ ÛÙËÓ ∂ÚÁ·Û›· ÙÔ˘ ™.∂¶.∂., ÂΉfiıËΠԉËÁfi˜ Ì ٛÙÏÔ “√‰ËÁ›Â˜ ÁÈ· ÙËÓ ÚfiÏË„Ë Ù˘ ÌfiÏ˘ÓÛ˘ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ Û Â͈ÙÂÚÈÎÔ‡˜ ¯ÒÚÔ˘˜ ·fi ÙÔÓ Èfi ÙÔ˘ ¢˘ÙÈÎÔ‡ ¡Â›ÏÔ˘” , Ô˘ Â›Ó·È ‰È·ı¤ÛÈÌÔ˜ Î·È ÛÙËÓ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ∂ÚÁ·Û›·˜, ∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜ ∞ÛÊ¿ÏÈÛ˘ Î·È ¶ÚfiÓÔÈ·˜. Δ· ÎÚÔ‡ÛÌ·Ù· ̤¯ÚÈ ÛÙÈÁÌ‹˜ Â›Ó·È 12 Î·È ¤¯Ô˘Ó ÂΉËψı› ÛÙËÓ ∞ÙÙÈ΋.

ª

™‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ Î. ∞ı·Ó¿ÛÈÔ ∫Ô˘ÙÚÔ‡Ì·, ‰È‰¿ÎÙˆÚ ∂ÓÙÔÌÔÏÔÁ›·˜ °·ÏÏÈÎÔ‡ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘, ‰È¢ı˘ÓÙ‹ ∂ÓÙÔÌÔÏÔÁÈÎÔ‡ ªÔ˘Û›Ԣ μfiÏÔ˘, ÂÓÙÔÌÔÏfiÁÔ-ÂÚ¢ÓËÙ‹ ÙÔ˘ ∂ıÓÈÎÔ‡ π‰Ú‡Ì·ÙÔ˜ ∞ÁÚÔÙÈ΋˜ ŒÚ¢ӷ˜ (∂£π∞°∂) , ·ÏÏ¿ Î·È Ì¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ˘ ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜ º˘ÙÒÓ, “‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ È‰È·›ÙÂÚÔ˜ ÏfiÁÔ˜ ·ÓËÛ˘¯›·˜. √ ÎfiÛÌÔ˜ ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ·ÓÈÎÔ‚¿ÏÏÂÙ·È. ¶Ú¤ÂÈ Ó· ÂÓËÌÂÚÒÓÂÙ·È Î·È Ó· ÚÔÊ˘Ï¿ÛÛÂÙ·È fiÛÔ ÙÔ ‰˘Ó·ÙfiÓ” . ¶¤ÚÛÈ Ù· ÎÚÔ‡ÛÌ·Ù· ÂΉËÏÒıËÎ·Ó ÛÙË μfiÚÂÈ· ∂ÏÏ¿‰·, fï˜ ʤÙÔ˜ ̤¯ÚÈ ÛÙÈÁÌ‹˜, 12 ÎÚÔ‡ÛÌ·Ù· ¤¯Ô˘Ó ÂÓÙÔÈÛÙ› ÛÙËÓ ∞ÙÙÈ΋. √ Èfi˜ ÙÔ˘ ¢˘ÙÈÎÔ‡ ¡Â›ÏÔ˘ (West Nile Virus-WNV) ÌÂÙ·‰›‰ÂÙ·È ÛÙÔÓ ¿ÓıÚˆÔ Î˘Ú›ˆ˜ ̤ۈ ‰‹ÁÌ·ÙÔ˜ ÌÔÏ˘ÛÌ¤ÓˆÓ ÎÔ˘ÓÔ˘ÈÒÓ. ∏ ·ÚÈ· ‰ÂÍ·ÌÂÓ‹ ÙÔ˘ ÈÔ‡ ÛÙË Ê‡ÛË Â›Ó·È Ù· ÙËÓ¿, ÂÓÒ ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ Î·È Ù· ıËÏ·ÛÙÈο ıˆÚÔ‡ÓÙ·È ˆ˜ ·‰È¤ÍÔ‰ÔÈ ÍÂÓÈÛÙ¤˜. Δ· ÎÔ˘ÓÔ‡È· Û˘¯Ó¿ ·Ó·Ù‡ÛÛÔÓÙ·È Û ÓÂÚ¿ Ô˘ ÏÈÌÓ¿˙Ô˘Ó ÁÈ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ·fi Ù¤ÛÛÂÚȘ Ë̤Ú˜ Î·È Â›Ó·È ÈÔ ‰Ú·ÛÙ‹ÚÈ· ·fi ÙÔ ÛÔ‡ÚÔ˘Ô ¤ˆ˜ ÙÔ ÍË̤ڈ̷. ¶ÈÛ›Ó˜, Ï›ÌÓ˜, ÛÙ¤ÚÓ˜, Ù¿ÊÚÔÈ ¿Ú‰Â˘Û˘, ‚·Ú¤ÏÈ· ‚ÚÔ¯‹˜, ·ÏÏ¿ Î·È ı·ÌÓÒ‰ÂȘ Î·È ‰·ÛÈΤ˜ ÂÎÙ¿ÛÂȘ ¢ÓÔÔ‡Ó ÙËÓ ·Ó¿Ù˘Í‹ ÙÔ˘˜. √È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏÔÈÌÒÍÂȘ Û˘Ì‚·›ÓÔ˘Ó ·fi ÙÔÓ πÔ‡ÏÈÔ Ì¤¯ÚÈ ÙÔ ™Â٤̂ÚÈÔ. “¶Ú¤ÂÈ Ó· ÂÈÛËÌ¿ÓÔ˘Ì” Û¯ÔÏÈ¿˙ÂÈ Ô Î. ∫Ô˘ÙÚÔ‡Ì·˜ “ˆ˜ ÁÈ· Ó· ÌÔÏ˘Óı› οÔÈÔ˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ˘¿Ú¯ÂÈ ‹‰Ë Ô ÊÔÚ¤·˜, Ó· ÙÔÓ ÙÛÈÌ‹ÛÂÈ Ô ÂӉȿÌÂÛÔ˜ ÍÂÓÈÛÙ‹˜ -ÎÔ˘ÓÔ‡È- ÎÈ ‡ÛÙÂÚ· Ó· ÌÂÙ·‰ÒÛÂÈ Û ¿ÏÏÔÓ ¿ÓıÚˆÔ ÙËÓ ·Ûı¤ÓÂÈ·. ∞Í›˙ÂÈ ‚¤‚·È· Ó· ÛËÌÂÈÒÛÔ˘Ì ˆ˜ ·ÎfiÌË ÎÈ ·Ó Û˘Ì‚Â› οÙÈ Ù¤ÙÔÈÔ, ˙ԇ̛̠۠· ÔÚÁ·ÓˆÌ¤ÓË ¯ÒÚ· Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ˘-

ÔÛÙËÚ›ÍÂÈ ÙÔ˘˜ Ôϛ٘ Ù˘ ˘ÁÂÈÔÓÔÌÈο Î·È ÓÔÛÔÎÔÌÂȷο Î·È Ì ÙȘ ··Ú·›ÙËÙ˜ ÂÓ¤ÚÁÂȘ Ó· Ô‰ËÁËı› οÔÈÔ˜ ÛÙËÓ ›·ÛË” . ∫¿ı ¯ÚfiÓÔ, ÂÍ·ÈÙ›·˜ ÙˆÓ ÎÏÈÌ·ÙÔÏÔÁÈÎÒÓ ·ÏÏ·ÁÒÓ, ‰È¿ÊÔÚ· Ó¤· ›‰Ë ÂÓÙfiÌˆÓ ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ·. Ÿˆ˜ ˘ÔÁÚ·ÌÌ›˙ÂÈ Ô Î. ∫Ô˘ÙÚÔ‡Ì·˜, “Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· 15-20 ¯ÚfiÓÈ· ¤¯Ô˘Ì ·Ú·ÙËÚ‹ÛÂÈ ÔÏÏ¿ Ó¤· ›‰Ë ÂÓÙfiÌˆÓ Ì ·ÓıÚˆÔÓfiÛÔ˘˜, ˙ˆÔÓfiÛÔ˘˜ Î·È Ê˘ÙÔÓfiÛÔ˘˜ ·ÒÏÂȘ. ™˘Ó‹ıˆ˜ Ù· Ó¤· ›‰Ë ÚÔÛ‚¿ÏÏÔ˘Ó Î·ÏÏÈÂÚÁÔ‡ÌÂÓ· Ê˘Ù¿. À¿Ú¯Ô˘Ó ÔÏÏ¿ ¤ÓÙÔÌ·, Ù· ÔÔ›· ÌÔÚ› Ó· ÌÂٷʤÚÔ˘Ó ·ÚÎÂÙ¤˜ ·Ûı¤ÓÂȘ Î·È ·˘Ùfi Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· οÓÔ˘ÌÂ Â›Ó·È Ó· ÚÔÛٷهÛÔ˘Ì fiÛÔ ÙÔ ‰˘Ó·ÙfiÓ ÙÔÓ Â·˘Ùfi Ì·˜” . ∞Ó¿ÌÂÛ· ÛÙ· fiÛ· Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔÛ¤¯ÂÙÂ Ô ›‰ÈÔ˜ ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ: “ºÔÚ¿Ù ¿ÓÙÔÙ Ô˘Î¿ÌÈÛÔ Ì ̷ÎÚÈ¿ Ì·Ó›ÎÈ·, ÚÔÛٷ٤„Ù ÙÔ ¯ÒÚÔ, ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ ÛÒÌ· Û·˜ Ì ÂÓÙÔÌÔ·ˆıËÙÈο, ÌËÓ Î·Ù·‚Ú¤¯ÂÙ ÙȘ ‚Ú·‰ÈÓ¤˜ ÒÚ˜. ∂›Û˘, ÊÚÔÓÙ›ÛÙ ӷ ·Ô‚¿ÏÏÂÙ ÙÔ ÓÂÚfi ·fi fiÔ˘ ÌÔÚ› ·˘Ùfi Ó· ·ÔÌ·ÎÚ˘Óı› - ͯ·Ṳ̂ÓÔÈ ÎÔ˘‚¿‰Â˜, ÏÈÌÓ¿˙ÔÓÙ· ÓÂÚ¿, Â›Ó·È ÔÈ ÂÛٛ˜ ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹˜ ÙˆÓ ÎÔ˘ÓÔ˘ÈÒÓ” . ™¯ÂÙÈο Ì ÙÔ Ì‡ıÔ, Â¿Ó ÙÛÈÌÔ‡Ó Ù· ÎÔ˘ÓÔ‡È· Ì ÙËÓ ›‰È· Û˘¯ÓfiÙËÙ·, Ô Î. ∫Ô˘ÙÚÔ‡Ì·˜ ‰È¢ÎÚÈÓ›˙ÂÈ: “¢ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ̇ıÔ, Â›Ó·È Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·. √ οı ¤Ó·˜ ·fi ÂÌ¿˜ ÂÎÎÚ›ÓÂÈ ·¤ÚÈ· Î·È ÓÂÚ¿, ÙÔ ‰ÈÔÍ›‰ÈÔ ÙÔ˘ ¿Óıڷη Î·È ÙÔ ÔÍÈÎfi Ô͇. ∞˘Ù¿ Ù· ‰‡Ô ÚÔÛÂÏÎ‡Ô˘Ó È‰È·›ÙÂÚ· Ù· ÎÔ˘ÓÔ‡È· Î·È ÙȘ ÛÎÓ›˜ Î·È ¤ÙÛÈ ÂÓÙÔ›˙Ô˘Ó ÙÔ ı‹Ú·Ì¿ ÙÔ˘˜. ŸÛÔ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·Ú¿ÁÂÈ Î¿ÔÈÔ˜ ·fi Ù· ‰‡Ô ·Ú·¿Óˆ, ÙfiÛÔ ÚÔÛÂÏ·ÂÈ Ù· ¤ÓÙÔÌ·” ηٷϋÁÂÈ Ô Î. ∫Ô˘ÙÚÔ‡Ì·˜.

O ∫∞πƒ√™ [∂§§∞¢∞]

[£∂™™∞§π∞] ¶H°H: E.ME.™. “AϤͷӉÚÔ˜ T·ÎÔ‡‰Ë˜” ™ÙÔ ¡ÔÌfi ª·ÁÓËÛ›·˜ Ô Î·ÈÚfi˜ ı· Â›Ó·È Û¯Â‰fiÓ ·›ıÚÈÔ˜, Ì ϛÁ˜ Û˘ÓÓÂÊȤ˜ ÙÔÈο ·˘ÍË̤Ó˜ Î·È Èı·Ófi Ó· ÛËÌÂȈıÔ‡Ó ÚfiÛηÈÚ˜ ‚ÚÔ¯¤˜. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ‚fiÚÂÈÔÈ ·ÛıÂÓ›˜ Î·È ÛÙÔ ∞ÈÁ·›Ô ¤ˆ˜ ̤ÙÚÈÔÈ. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· Î˘Ì·Óı› ·fi 20...31ÔC. ™ÙÔ μfiÏÔ 25...31ÔC. ™ÙÔ ¡ÔÌfi §¿ÚÈÛ·˜ Ô Î·ÈÚfi˜ ı· Â›Ó·È Û¯Â‰fiÓ ·›ıÚÈÔ˜, Ì ·ÚÔ‰ÈΤ˜ Û˘ÓÓÂÊȤ˜ Î·È Èı·ÓfiÓ Ó· ÛËÌÂȈıÔ‡Ó ÙÔÈΤ˜ ‚ÚÔ¯¤˜. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ‚fiÚÂÈÔÈ ·ÛıÂÓ›˜ Î·È ÛÙÔ ∞ÈÁ·›Ô ¤ˆ˜ ̤ÙÚÈÔÈ. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· Î˘Ì·Óı› ·fi 18...32ÔC. ™ÙË §¿ÚÈÛ· 23...32ÔC. ™ÙÔ ¡ÔÌfi ΔÚÈÎ¿ÏˆÓ ·Ó·Ì¤ÓÔÓÙ·È ·ÚÔ‰ÈΤ˜ Û˘ÓÓÂÊȤ˜ Î·È ı· ÛËÌÂȈıÔ‡Ó ÙÔÈΤ˜ ‚ÚÔ¯¤˜. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ‚fiÚÂÈÔÈ ·ÛıÂÓ›˜. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· Î˘Ì·Óı› ·fi 16...30ÔC. ™Ù· ΔڛηϷ 22...30ÔC. ™ÙÔ ¡ÔÌfi ∫·Ú‰›ÙÛ·˜ Ô Î·ÈÚfi˜ ı· Â›Ó·È Û¯Â‰fiÓ ·›ıÚÈÔ˜, Ì ϛÁ˜ Û˘ÓÓÂÊȤ˜ ÙÔÈο ·˘ÍË̤Ó˜ Î·È ı· ÛËÌÂȈıÔ‡Ó ÚfiÛηÈÚ˜ ‚ÚÔ¯¤˜. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ‚fiÚÂÈÔÈ ·ÛıÂÓ›˜. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· Î˘Ì·Óı› ·fi 17...31ÔC. ™ÙËÓ ∫·Ú‰›ÙÛ· 19...31ÔC.

°È· Û‹ÌÂÚ· ¶·Ú·Û΢‹ Ô Î·ÈÚfi˜ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È ÁÂÓÈο ·›ıÚÈÔ˜, ·ÏÏ¿ ÛÙ· ËÂÈÚˆÙÈο ÙȘ ÌÂÛËÌ‚ÚÈÓ¤˜ Î·È ·ÔÁÂ˘Ì·ÙÈÓ¤˜ ÒÚ˜ ı· ·Ó·Ù˘¯ıÔ‡Ó ÙÔÈΤ˜ ÓÂÊÒÛÂȘ Î·È Èı·ÓfiÓ Ó· ÛËÌÂȈıÔ‡Ó ÙÔÈÎÔ› fiÌ‚ÚÔÈ ÛÙ· ÔÚÂÈÓ¿, ΢ڛˆ˜ Ù˘ ‰˘ÙÈ΋˜ Î·È ÎÂÓÙÚÈ΋˜ ª·Î‰ÔÓ›·˜. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ·fi ‚fiÚÂȘ ‰È¢ı‡ÓÛÂȘ 3 Ì 5 ÌÔÊfiÚ Î·È ÛÙ· ÂÏ¿ÁË ÙÔÈο 6 ÌÔÊfiÚ. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ‰ÂÓ ı· ÛËÌÂÈÒÛÂÈ ·ÍÈfiÏÔÁË ÌÂÙ·‚ÔÏ‹.

Δ∞μ∂ƒ¡∞ «√ ¶∞ƒ∏™» TAVERNA PARIS ∫∞§∞ ¡∂ƒ∞ - ¶∏§π√ KALA NERA - PELION TEL.: 24230 22745 Email: pariskalanera@yahoo.gr URL: www.ikosimo.gr

§·Ú›Û˘ 17 º¿ÚÛ·Ï· Δ∏§∂ºø¡∞ ∂¶π∫√π¡ø¡π∞™

6970460214 ñ 6936722095


3

™Ù¿ÛÂȘ, Û˘ÛÙ¿ÛÂȘ, ÂÓÛÙ¿ÛÂȘ ¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 27 π√À§π√À 2012

∞ÓÙȉڿÛÂȘ

∂˘ı‡Ó˜...

ΔËÓ ·Ú¤Ì‚·ÛË ÙˆÓ ·ÚÌÔ‰›ˆÓ ∞Ú¯ÒÓ ÁÈ· ÙËÓ ·ÔÌ¿ÎÚ˘ÓÛË ÙˆÓ ·Ú¿ÓÔÌˆÓ Ï·Ófi‰ÈˆÓ ÌÈÎÚÔˆÏËÙÒÓ ·fi ÙËÓ ·Ú·Ï›· ÙˆÓ ∫·ÏÒÓ ¡ÂÚÒÓ ˙ËÙ› Ë ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ¡ÔÙ›Ô˘ ¶ËÏ›Ô˘, ·¢ı‡ÓÔÓÙ·˜ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ¤ÎÎÏËÛË. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ¢‹ÌÔ, ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È ÔÍ˘Ì¤ÓÔ ÙËÓ ÙÚ¤¯Ô˘Û· ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô Î·È ÂȉÈο οı ¶·Ú·Û΢‹, ™¿‚‚·ÙÔ Î·È ∫˘Úȷ΋. ¶¤Ú· ·fi ÙË ÊÔÚÔ‰È·Ê˘Á‹, ÙÔ Î˘Ú›·Ú¯Ô Â›Ó·È fiÙÈ ÔÈ ÂȯÂÈÚË̷ٛ˜ ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡ ‰ËÏÒÓÔ˘Ó ¤ÙÔÈÌÔÈ Ó· ÍÂÛËΈıÔ‡Ó Û ‚¿ÚÔ˜ ÙˆÓ ·Ú¿ÓÔÌˆÓ Ï·Ófi‰ÈˆÓ ÌÈÎÚÔˆÏËÙÒÓ Î·È ÔÈ ·ÚÌfi‰ÈÔÈ ÔÊ›ÏÔ˘Ó ¿ÌÂÛ· Ó· ·Ú¤Ì‚Ô˘Ó ‰›ÓÔÓÙ·˜ ÂÈÙ¤ÏÔ˘˜ ÌÈ· χÛË.

∞ÔÊ·ÛÈṲ̂ÓÔÈ Ó· ‰ÈÂΉÈ΋ÛÔ˘Ó ·fi ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ËÁÂÛ›· ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ∞ÁÚÔÙÈ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ Î·È ΔÚÔÊ›ÌˆÓ ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÛËÌÂÚÈÓ‹˜ ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ Û˘Ó¿ÓÙËÛ˘ ÙËÓ Â›Ï˘ÛË ÙˆÓ Û˘ÛÛˆÚÂ˘Ì¤ÓˆÓ Î·È ÔÍ˘Ì¤ÓˆÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó ÔÈ ·Ú·ÁˆÁÔ› ‰ËÏÒÓÔ˘Ó Û˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÙ¤˜, ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ Î·È Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∂∞™ μfiÏÔ˘ Î. ¡ÈÎ. ¶Ú›ÓÙ˙Ô˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ı· Â›Ó·È “·ÚÒÓ” . ∏ ·ÓÙÈÚÔÛˆ›· ÙˆÓ Û˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÙÒÓ ·fi fiÏË ÙË ¯ÒÚ· ı· ı¤ÛÂÈ ˘fi„Ë ÙÔ˘ ·ÚÌfi‰ÈÔ˘ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ Î. £·Ó. ΔÛ·˘Ù¿ÚË Î·È ÙÔ˘ ·Ó·ÏËÚˆÙ‹ Î. ª. ÷ڷÎfiÔ˘ÏÔ˘ ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ Î·È ı· ‰ÒÛÂÈ ¤Ó· ‡ÏÔÁÔ, fiˆ˜ ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÙ·È ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο, ÂÚÈıÒÚÈÔ ¯ÚfiÓÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ Â›Ï˘Û‹ ÙÔ˘˜, ÍÂηı·Ú›˙ÔÓÙ·˜ fiÙÈ ÔÈ ·Ú·ÁˆÁÔ› ‰ÂÓ ‰ÈÂΉÈÎÔ‡Ó ¯Ú‹Ì·Ù·. ™Â ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋ ÂÚ›ÙˆÛË, fiˆ˜ Ì ÓfiËÌ· ‰ËÏÒÓÂÈ Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∂∞™ μfiÏÔ˘ Î. ¡ÈÎ. ¶Ú›ÓÙ˙Ô˜, Ô Î·ı¤Ó·˜ ·˜ ·Ó·Ï¿‚ÂÈ ÙȘ ¢ı‡Ó˜ ÙÔ˘...

μ.∫.

μ.∫.

ΔÔ˘ ¢ËÌ‹ÙÚË Ã·ÓÙ˙fiÔ˘ÏÔ˘ ·fi “Δ∞ ¡∂∞”

ÿÓÔÓÙ·È ‚Ô˘Ï¢ÙÈΤ˜ ¤‰Ú˜ ÛÙË £ÂÛÛ·Ï›·; ¢˘Ô ÂÎÏÔÁ›˜ Ù˘ μ’ ∞ıËÓÒÓ Î·Ù¤ıÂÛ·Ó ¤ÓÛÙ·ÛË ÛÙÔ ∂ÎÏÔÁÔ‰ÈÎÂ›Ô ÁÈ· ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ÔÈ ‚Ô˘Ï¢ÙÈΤ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜ ‰ÂÓ ¤ÁÈÓ·Ó Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ·ÔÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘ 2011, ·ÏÏ¿ ÙÔ˘ 2001, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ë μ’ ∞ı‹Ó·˜ Ó· ÂÎÚÔÛˆËı› Ì ¤ÓÙ ÏÈÁfiÙÂÚÔ˘˜ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜. ∏ ÂÚÈʤÚÂÈ· ÂÎÚÔÛˆÂ›Ù·È Ì 10 ÂÈϤÔÓ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜. ∞Ó ‰ÈηȈıÔ‡Ó ÔÈ ÚÔÛʇÁÔÓÙ˜ ÛÙÔ ∂ÎÏÔÁÔ‰ÈÎÂ›Ô ÙfiÙ ı· ¯·ıÔ‡Ó ¤‰Ú˜ ·fi ‰È¿ÊÔÚ˜ ÂÚÈʤÚÂȘ, ÌÂٷ͇ ·˘ÙÒÓ Î·È ·fi ÙÔ˘˜ ¡ÔÌÔ‡˜ ∫·Ú‰›ÙÛ·˜ Î·È ΔÚÈοψÓ. ∏ ∫·Ú‰›ÙÛ· ı· ¯¿ÛÂÈ ÌÈ· ¤‰Ú· ·fi ÙȘ Û˘ÓÔÏÈο ¤ÓÙ Ô˘ ¤¯ÂÈ ·˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹. ∞Ó ·˘Ùfi Û˘Ì‚Â› ı· ıÈÁ› Ë ¡¤· ¢ËÌÔÎÚ·Ù›· Î·È Ô Î. ¶·‡ÏÔ˜ ™Èԇʷ˜, Ô ÔÔ›Ô˜ η٤Ϸ‚ ÙËÓ Ù¤Ù·ÚÙË ¤‰Ú· Ù˘ ¡¢. √È ·ÂÈÏÔ‡ÌÂÓ˜ ¤‰Ú˜ ÁÈ· Ù· ΔڛηϷ Â›Ó·È Ù˘ ¶·Ó·ÁÈÒÙ·˜ ¢ÚÈÙÛ¤ÏË ·fi ÙÔ ™À.ƒπ∑.∞. Î·È ÙÔ˘ °ÈÒÚÁÔ˘ ∫˘Ú›ÙÛË ·fi ÙË ¢ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋ ∞ÚÈÛÙÂÚ¿. ™Â ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ Á›ÓÂÈ ‰ÂÎÙ‹ Ë ¤ÓÛÙ·ÛË ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ, Ë Î·Ú·ÌfiÏ· ÛÙȘ ¤‰Ú˜ ı· ʤÚÂÈ ÛÙË μÔ˘Ï‹ ¤ÓÙ ·Ó·ÏËڈ̷ÙÈÎÔ‡˜ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ ÛÙË μ’ ∞ı‹Ó·˜, ·fi ¡.¢. (‰‡Ô), ™À.ƒπ∑.∞., ¢ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋ ∞ÚÈÛÙÂÚ¿ Î·È ∞ÓÂÍ¿ÚÙËÙÔ˘˜ ŒÏÏËÓ˜. Δ. ∫.

ÕÓıÚˆÔÈ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÂÂÓ‰‡ÛÂÈ Â‰Ò Î·È 20 ¯ÚfiÓÈ· Ù· ¯Ú‹Ì·Ù¿ ÙÔ˘˜ ÛÙË ª·ÁÓËÛȷ΋ ¶›ÛÙË Î·È Ù· ˙ËÙÔ‡Ó ›Ûˆ, ·ÎÔ‡Ó ¯›ÏȘ ̇ÚȘ ‰ÈηÈÔÏÔÁ›Â˜, ·ÏÏ¿ ÙÂÏÈο ‰ÂÓ Ù· ‚ϤÔ˘Ó.... ∂ÂÓ‰˘Ù‹˜, fiˆ˜ ηًÁÁÂÈÏÂ Ô ›‰ÈÔ˜, ˙ËÙ› Â‰Ò Î·È ¤ÓÙ ̋Ó˜ Ù· ¯Ú‹Ì·Ù¿ ÙÔ˘ (ÂÚ›Ô˘ 24.000 ¢ÚÒ) ÁÈ· ÏfiÁÔ˘˜ ˘Á›·˜, ·ÏÏ¿ ÔÈ ˘‡ı˘ÓÔÈ ‰ÂÓ ÙÔ˘ Ù· ‰›ÓÔ˘Ó. ∞˘Ùfi Û›ÁÔ˘Ú· ‰ÂÓ Â›Ó·È Ê˘ÛÈÔÏÔÁÈÎfi... ∫·È οÙÈ ‰Â›¯ÓÂÈ... ∏ ∂ÈÛ·ÁÁÂÏ›· μfiÏÔ˘ ηϿ ı· οÓÂÈ Ó· Â¤Ì‚ÂÈ... Δ. ∫.

∞ӷ·ÎψÛË Ù¤ÏÔ˜... ΔË ‰È·ÎÔ‹ Ù˘ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ·Ó·Î‡ÎψÛ˘ ˘ÏÈÎÒÓ ·ÔÊ¿ÛÈÛÂ Ë ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ∑·ÁÔÚ¿˜ - ªÔ˘ÚÂÛ›Ô˘. ∞Èٛ˜ Î·È ÛÙËÓ ÚÔÎÂÈ̤ÓË ÂÚ›ÙˆÛË ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜, ÛÙÔ ÔÔ›Ô ·‰˘Ó·Ù› Ó· ·ÓÙÂÂͤÏıÂÈ Ô ¢‹ÌÔ˜ ÏfiÁˆ ÙˆÓ ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ, Ë ¤ÏÏÂÈ„Ë ÙÔ˘ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓÔ˘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ Î·È ÙˆÓ ··Ú·›ÙËÙˆÓ Ì¤ÛˆÓ. ™ÙÔ ¢‹ÌÔ ·Ú·‰¤¯ÔÓÙ·È fiÙÈ Ôχ ‰‡ÛÎÔÏ· ϤÔÓ Ù· ‚Á¿˙Ô˘Ó ¤Ú· ÔÈÎÔÓÔÌÈο Î·È Ô ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌfi˜ Á›ÓÂÙ·È Û Â›Â‰Ô Ë̤ڷ˜ Î·È fi¯È Û ‚¿ıÔ˜ ¯ÚfiÓÔ˘... μ.∫.

∞ÏÏ·Á¤˜ ∞ÏÏ·Á¤˜ ÛÙÔ ÓfiÌÔ-Ï·›ÛÈÔ ÁÈ· Ù· ∞∂π Î·È ·Ú¿Ù·ÛË Ù˘ ıËÙ›·˜ ÙˆÓ ¶Ú˘Ù·ÓÈÎÒÓ ∞Ú¯ÒÓ ÛÙ· ∞∂π ̤¯ÚÈ Î·È ÙÔÓ ÂÚ¯fiÌÂÓÔ ¢ÂΤ̂ÚÈÔ, ÒÛÙ ӷ Á›ÓÔ˘Ó Î·È ÔÈ ÂÎÏÔÁ¤˜ ÛÙ· ™˘Ì‚Ô‡ÏÈ· ¢ÈÔ›ÎËÛ˘ ÙˆÓ π‰Ú˘Ì¿ÙˆÓ ÚÔˆı› ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ¶·È‰Â›·˜, ÙÔ ÔÔ›Ô ÂȯÂÈÚ› Ó· ÂÍ¢ÌÂÓ›ÛÂÈ ÙȘ ·ÓÙȉڿÛÂȘ ÙˆÓ ·ÓÂÈÛÙËÌÈ·ÎÒÓ Ì ‰È¿ÊÔÚÔ˘˜ ÙÚfiÔ˘˜. ∂Í¿ÏÏÔ˘ ÙÔ ÌfiÓÔ Ô˘ ‰ÂÓ ı· ‹ıÂÏ ·˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹, Â›Ó·È ¤Ó· ıÂÚÌfi ̤وÔ Ì ٷ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈ· Î·È ÙÔ˘˜ ÊÔÈÙËÙ¤˜ Ó· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜. º.™.

∂ÈÛËÌ¿ÓÛÂȘ...

ΔÈ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ ÛÙË ª·ÁÓËÛȷ΋ ¶›ÛÙË;

ΔÔ˘ ¶∞¡∞°∏ °∞§π∞Δ™∞Δ√À

√È ÎÈÓ‹ÛÂȘ, ÔÈ ‰ËÏÒÛÂȘ Î·È Ô ÚfiÏÔ˜ ÙÔ˘ º›ÏÈ ƒ¤ÛÏÂÚ √ °ÂÚÌ·Ófi˜ ·ÓÙÈηÁÎÂÏ¿ÚÈÔ˜ Î·È ˘Ô˘ÚÁfi˜ √ÈÎÔÓÔÌ›·˜ º›ÏÈ ƒ¤ÛÏÂÚ ÂÍÂÏ›ÛÛÂÙ·È Û ÌfiÓÈÌË ÏËÁ‹ ÁÈ· ÙȘ ÂÏÏËÓÔÁÂÚÌ·ÓÈΤ˜ Û¯¤ÛÂȘ. ΔËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË ∫˘Úȷ΋ ·Ó·ÛٿوÛ ÂÎ Ó¤Ô˘ ∞ı‹Ó· Î·È μÂÚÔÏ›ÓÔ Èı·ÓÔÏÔÁÒÓÙ·˜ ÙËÓ ¤ÍÔ‰Ô Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ ·fi ÙÔ Â˘ÚÒ, ÚÔοÏÂÛ fï˜ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfi Û¿ÏÔ Ì ÙË ‰È·›ÛÙˆÛË ˆ˜ ·˘Ùfi ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ “‰ÂÓ ÙÔÓ ÙÚÔÌ¿˙ÂÈ ϤÔÓ” . √È ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ‰ËÏÒÛÂȘ ƒ¤ÛÏÂÚ ÚÔοÏÂÛ·Ó ÔÏÈÙÈ΋ ·ÓÙÈ·Ú¿ıÂÛË ÛÙË °ÂÚÌ·Ó›·. √È ÛÔÛȷωËÌÔÎÚ¿Ù˜ ··›ÙËÛ·Ó ÙËÓ ·Ú·›ÙËÛ‹ ÙÔ˘, Ô ÚÔοÙÔ¯fi˜ ÙÔ˘ ÛÙËÓ ËÁÂÛ›· ÙÔ˘ FDP μÂÛÙÂÚ‚¤Ï ¤Û¢Û ӷ ¿ÚÂÈ ·ÔÛÙ¿ÛÂȘ, Ô ÛÔ‚·Úfi˜ ÁÂÚÌ·ÓÈÎfi˜ Δ‡Ô˜ ‰ÈÂÚˆÙ‹ıËΠÒ˜ Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ Ó· ϤÂÈ Ô ·ÓÙÈηÁÎÂÏ¿ÚÈÔ˜ fiÙÈ ‰ÂÓ ÙÔÓ ÙÚÔÌ¿˙ÂÈ Ë ÚÔÔÙÈ΋ ÂÍfi‰Ô˘ ÌÈ·˜ ¯ÒÚ·˜ ·fi ÙÔ Â˘ÚÒ, ÛÙËÓ ÔÔ›· Ë °ÂÚÌ·Ó›· ¤¯ÂÈ ¯ÔÚËÁ‹ÛÂÈ ‰¿ÓÂÈ· ‡„Ô˘˜ ‰ÈÛÂηÙÔÌÌ˘Ú›ˆÓ; √ Úfi‰ÚÔ˜ ÙˆÓ ¶Ú·Û›ÓˆÓ °ÈÔ‡ÚÁÎÂÓ ΔÚÈÙ›Ó, ·ÊÔ‡ ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛ ÙȘ ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ “¿Ó·ÚıÚ˜ ÎÚ·˘Á¤˜” , ÙÔ˘ ηٷÏfiÁÈÛ fiÙÈ ÚÔοÏÂÛ ÙËÓ ˘Ô‚¿ıÌÈÛË ÙˆÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÚÔÔÙÈÎÒÓ Ù˘ °ÂÚÌ·Ó›·˜ ·fi ÙË Moody’s. ¶ÚÔÛÂÎÙÈÎÔ› ·Ú·ÙËÚËÙ¤˜ ¿ÓÙˆ˜ ÛËÌ›ˆÛ·Ó ÙËÓ ÂÎΈʷÓÙÈ΋ ÛȈ‹ ÙÔ˘ ÁÂÚÌ·ÓÈÎÔ‡ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ, ‰ËÏ·‰‹ ÙÔ˘ μfiÏÊÁηÓÁÎ ™fiÈÌÏÂ. ∞˘Ù‹ Â›Ó·È ÌÈ· ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ‰È·ÊÔÚ¿ ·fi ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˜ ÎÚ›ÛÂȘ. ΔÔ ª¿ÚÙÈÔ ÙÔ˘ 2012, fiÙ·Ó Ô ƒ¤ÛÏÂÚ ˙‹ÙËÛ ‰ËÌfiÛÈ· ÔÚÈÛÌfi ÂÈÙÚfiÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, Ô ÂÎÚfiÛˆÔ˜ ÙÔ˘ ™fiÈÌÏ ÙÔÓ Â›¯Â ·‰ÂÈ¿ÛÂÈ Ì ÙË ÊÚ¿ÛË ˆ˜ “Ù¤ÙÔÈ· ı¤ÛË ‰ÂÓ ÚԂϤÂÙ·È ÛÙË Û˘Ìʈӛ·” . ΔÔ Î·ÏÔη›ÚÈ ÙÔ˘ 2011, fiÙ·Ó Ô ƒ¤ÛÏÂÚ ·ÚÂÓ¤‚Ë ÛÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ˙‹ÙËÌ· ÌÈÏÒÓÙ·˜ ÁÈ· Û˘ÓÙÂÙ·Á̤ÓË ¯ÚÂÔÎÔ›·, Ô ›‰ÈÔ˜ Ô ™fiÈÌÏ ÙÔÓ Â›¯Â ·‰ÂÈ¿ÛÂÈ Ì ÙË ÊÚ¿ÛË “Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Â›Ó·È ·ÚÌfi‰ÈÔ˜ ÁÈ· ı¤Ì·Ù· Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÛÙÔ Â˘ÚÒ” . √ Ï·˚ÎÈÛÌfi˜ ÌÔÚ› Ó· Â›Ó·È ÙÔ ÌÔÙ›‚Ô ÙÔ˘ ƒ¤ÛÏÂÚ, ¤¯ÂÈ Î·Ó›˜ fï˜ ÙËÓ ·›ÛıËÛË ˆ˜ ÔÈ Ê›ÏÔÈ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ ÏÈÁÔÛÙÂ‡Ô˘Ó ÛÙÔ μÂÚÔÏ›ÓÔ. (∞fi ÙËÓ “∫·ıËÌÂÚÈÓ‹”)

ŸÏÔÈ ÂıÂÏÔÓÙ¤˜ ∂ıÂÏÔÓÙÈ΋ Â›Ó·È Ë ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÁÈ· ÙÔ ÚÂÎfiÚ °Î›Ó˜ ÛÙÔ Û˘ÚÙ¿ÎÈ ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∂∫¶√§ ∫ÒÛÙ·˜ ÷Ϥ‚·˜, Ô˘ ˙ËÙ› ·fi ÙÔ˘˜ Ôϛ٘ Ó· Ï·ÈÛÈÒÛÔ˘Ó ÙËÓ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›·, ΢ڛˆ˜ fiÛÔÈ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó ·fi ¯ÔÚfi, fiˆ˜ Á˘ÌÓ·ÛÙ¤˜, ¯ÔÚԉȉ¿ÛηÏÔÈ, Ì·ıËÙ¤˜ Û¯ÔÏÒÓ ¯ÔÚÔ‡. ¢ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ·ÓÙÈÌÈÛı›· ÙÔÓ›˙ÂÈ Ô ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi˜ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜.

ªÈÛıÔ› ¢∂∫√ ™‡Ìʈӷ Ì ÚÔ¯ıÂÛÈÓ‹ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ù˘ ¢∂∏, ÙÔ ÌÈÛıÔÏÔÁÈÎfi ÎfiÛÙÔ˜ ÌÂÈÒıËΠηٿ 700 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ¢ÚÒ Î·È ÔÈ ÂÚÈÎÔ¤˜ ÛÙÔ˘˜ ¯·ÌËÏfiÌÈÛıÔ˘˜ Ù˘ ∂ȯ›ÚËÛ˘ ÍÂÎÈÓÔ‡Ó ·fi ÙÔ 22%, ÂÓÒ Êı¿ÓÔ˘Ó ÛÙÔ 50% ÁÈ· ÙÔ˘˜ ˘„ËÏfiÌÈÛıÔ˘˜. √ ̤ÛÔ˜ ÌÈÛıfi˜ ·ÓÙÈÛÙÔȯ› Û‹ÌÂÚ· ÛÂ Û˘ÓÔÏÈΤ˜ ηı·Ú¤˜ ·Ô‰Ô¯¤˜ 1.700 ¢ÚÒ ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ Ë ¢∂∏. ¢ËÏ·‰‹ ÚÈÓ ÙȘ ÂÚÈÎÔ¤˜, Ô‡ Î˘Ì·ÈÓfiÙ·Ó Ô Ì¤ÛÔ˜ ÌÈÛıfi˜ Ù˘ ¢∂∏; ™Ù· 2.500 ¢ÚÒ; °È’ ·˘Ùfi ¤Êı·ÛÂ Â‰Ò Ô˘ ¤Êı·Û ¿ÏÏË ÌÈ· ¢∂∫√. ¢∏ª√.™.

“ª·ÙÒÓÔ˘Ì” ∞ÎfiÌË ÌÈ· ı˘Û›· ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ Ï·Ô‡ ÁÈ· ÙËÓ ÂfiÌÂÓË ‰fiÛË, ·ÎfiÌË ÌÈ· ı˘Û›· ÁÈ· Ó· ÌËÓ Ô‰ËÁËıԇ̠ÛÙË ¯ÚÂÔÎÔ›·. Δ· 31,5 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ¿ÚÔ˘Ì ÙÔ ™Â٤̂ÚÈÔ ÁÈ· Ó· ηχ„Ô˘Ì ·Ó¿ÁΘ Î·È ÙÚ‡˜, ··ÈÙÔ‡Ó Ó¤· ̤ÙÚ· ÁÈ· ÌÈ· ‰ÈÂÙ›·. ∫·È ·˘Ù‹ ÙË ÊÔÚ¿ Ì ÙÔÓ ¤Ó· ‹ ÙÔÓ ¿ÏÏÔ ÙÚfiÔ ı· “Ì·ÙÒÛÔ˘Ó” ÔÏÏÔ›. ¶ÚÔÊ·ÓÒ˜ ̤¯ÚÈ ÙËÓ ÂfiÌÂÓË... º.™.

ªÈÎÚfi ÔÛÔÛÙfi ¶Ôχ ÌÈÎÚfi Â›Ó·È ÙÔ ÔÛÔÛÙfi ÙˆÓ Î·ıËÁËÙÒÓ ·fi ÙË ª·ÁÓËÛ›· Ô˘ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰ÔÙÔ‡ÓÙ·È ÁÈ· ʤÙÔ˜. Δ· ÌÂÁ¿Ï· ·̷ٷ ‹Ù·Ó Ù· ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ· ‰‡Ô Ì ÙÚ›· ¯ÚfiÓÈ·. ∂Í¿ÏÏÔ˘ Î·È Û‡ÓÙ·ÍË Ó· ¿ÚÂÈ Î¿ÔÈÔ˜ ϤÔÓ ‰ÂÓ ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙ÂÙ·È, ·ÊÔ‡ Ô Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯Ô˜ Â›Ó·È ÙÔ ÚÒÙÔ ı‡Ì· Ô˘ ‰¤¯ÂÙ·È ÙËÓ ÂȉÚÔÌ‹ ÙˆÓ Ì¤ÙÚˆÓ ÏÈÙfiÙËÙ·˜ Ì ‰È·‰Ô¯ÈΤ˜ ÌÂÈÒÛÂȘ οı ÊÔÚ¿ Ô˘ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ¿ÚÔ˘Ì ÌÈ· ‰fiÛË. º.™.

∂ÈÛÙÔÏ‹ ¢˘Û·Ú¤ÛÎÂÈ· ÁÈ· ÙËÓ ÙÔÔı¤ÙËÛË ÛÙȘ ı¤ÛÂȘ ÁÂÓÈÎÒÓ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤ˆÓ ˘Ô˘ÚÁ›ˆÓ ·ÔÙ˘¯fiÓÙˆÓ ÛÙȘ ‚Ô˘Ï¢ÙÈΤ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜ ‹ ·Ï·È¿ ÎÔÌÌ·ÙÈο ÛÙÂϤ¯Ë Ù˘ ¡¢ ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ ÂÁÁڿʈ˜ ÛÙÔÓ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi Û٤ϯԘ ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜, ·fi Ù· ·Ï·ÈfiÙÂÚ· ÛÙË ª·ÁÓËÛ›·. °È· ÙÔ ı¤Ì· ¤¯ÂÈ ÁÚ·Ê› ÂÈÛÙÔÏ‹ Ô˘ ·ÔÛÙ¤ÏÏÂÙ·È ÂÓÙfi˜ ÙˆÓ ËÌÂÚÒÓ ÛÙÔÓ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi. ¢È·Ù˘ÒÓÂÙ·È Ë ÚfiÙ·ÛË (Î·È Ôχ ÛˆÛÙ¿) ˆ˜ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ÙÔÔıÂÙ‹ÛÂÈ Û ·˘Ù¤˜ ÙȘ ı¤ÛÂȘ Ó¤Ô˘˜ ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ˜, Ì Ù˘¯›· Î·È ÌÂÙ·Ù˘¯È·ÎÔ‡˜ Ù›ÙÏÔ˘˜, Û‡Á¯ÚÔÓ· Ì˘·Ï¿, ˆ˜ ¯ÂÈÚÔÓÔÌ›· ηٿ Ù˘ ·ÓÂÚÁ›·˜. ∏ ÚfiÙ·ÛË Á›ÓÂÙ·È ·fi Û٤ϯԘ ‚¿Û˘ Î·È ÚÔÂÚ¯fiÌÂÓÔ ·fi ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›·. Δ. ∫.

Δ·›ÚÈ·Í·Ó... “∂Âȉ‹ Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· Â›Ó·È fiˆ˜ ›ӷÈ, Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· ‰ÂÓ ı· ·Ú·Ì›ÓÔ˘Ó fiˆ˜ ›ӷȔ (ª¤ÚÙÔÏÓÙ ªÚ¯Ù). ∏ ·Ú·¿Óˆ ÊÚ¿ÛË ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÌÔӛ̈˜ ·ÓËÚÙË̤ÓË ÛÙÔ ÚÔÛˆÈÎfi ÈÛÙÔÏfiÁÈÔ ÙÔ˘ ¢ËÌ¿Ú¯Ô˘ Î. ¶. ™ÎÔÙÈÓÈÒÙË (http://pskotiniotis.blogspot.gr) Î·È ¯ı˜, ‰›Ï· ·fi ÙÔ ÌfiÙÔ, ˘‹Ú¯Â ›‰ËÛË - Û¯fiÏÈÔ ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÂÍ·ÚÙËÙÔÔ›ËÛË Ã·˘ÙÔ‡Ú·. Δ·›ÚÈ·Í·Ó ÌÈ· ¯·Ú¿... ∞.º.

£· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ó Î·È ¿ÏÏÔÈ; ΔÚ›ÙÔ˜ ‰ËÌÔÙÈÎfi˜ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÏÂÈÔ„ËÊ›·˜ ÛÙÔ ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘, ̤۷ Û ‰È¿ÛÙËÌ· ÂÓfi˜ Ì‹Ó·, ·ÓÂÍ·ÚÙËÙÔÔÈ‹ıËÎÂ Î·È ÔÈ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ϤÓ ˆ˜ ›Ûˆ˜ Ó· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ó Î·È ¿ÏÏÔÈ. Ãı˜ ·ÓÂÍ·ÚÙËÙÔÔÈ‹ıËÎÂ Ô Î. ¡ÈÎ. ÷˘ÙÔ‡Ú·˜ Ì ÂÈÛÙÔÏ‹ Ô˘ η٤ıÂÛ ÛÙËÓ ·ÚÌfi‰È· ˘ËÚÂÛ›· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ Î·È Ì ÙÔ Û¯ÂÙÈÎfi ·ÚÈıÌfi ÚˆÙÔÎfiÏÏÔ˘. ∞̤ۈ˜ ÌÂÙ¿ ÙËÓ Î·Ù¿ıÂÛË Ù˘ ÂÈÛÙÔÏ‹˜ ·Ú·›ÙËÛ˘ ÛÂ Û˘Ó¤ÓÙ¢͋ ÙÔ˘ ÛÙËÓ ∂ƒ∞ ¢›ÎÙ˘Ô £ÂÛÛ·Ï›·˜ Ì›ÏËÛ ÁÈ· ·Ï·˙ÔÓÈ΋ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ ÙÔ˘ ¢ËÌ¿Ú¯Ô˘, ÁÈ· Ï‹ÚË ··Í›ˆÛË ÛÙÔ ÚfiÛˆfi ÙÔ˘ Î·È ÙfiÓÈÛ Ì ¤ÌÊ·ÛË ˆ˜ “ı·ÌÒıËΠ·fi ÙËÓ ÂÍÔ˘Û›·” . ∂› fiÙÈ fiÙ·Ó ·ÔÊ¿ÛÈÛ ӷ ·Û¯ÔÏËı› Ì ٷ ÎÔÈÓ¿ ›¯Â ÂÓıÔ˘ÛÈ·ÛÌfi, ›ÛÙ„ ÛÙÔÓ ¶¿ÓÔ ™ÎÔÙÈÓÈÒÙË, fiÙÈ ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ οÓÂÈ ÔÏÏ¿ Ú¿ÁÌ·Ù· ÁÈ· ÙËÓ fiÏË, ·ÏÏ¿ ÙÂÏÈο ‰ÂÓ Î¿ÓÂÈ Ù›ÔÙÂ. ª›ÏËÛ ÁÈ· “Ê·Ùڛ˜” Î·È “ÎÔÏÏËÙÔ‡˜” Ô˘ ÙÔÓ Ï·ÈÛÈÒÓÔ˘Ó ÛÙÔ ¢‹ÌÔ. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È Â‰Ò ˆ˜ Â›Ó·È ÁÓˆÛÙ‹ Ë “ÎfiÓÙÚ·” Ì ÙÔÓ ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô Î. ∫·Ô˘Ó¿. ™Â ·˘Ù‹ ÙËÓ ·ÓÙÈ·Ú¿ıÂÛË Ô Î. ∫·Ô˘Ó¿˜ ›¯Â ÙËÓ “ÔÌڤϷ” ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÙÔ˘ ¢ËÌ¿Ú¯Ô˘... √ Î. ÷˘ÙÔ‡Ú·˜ Â›Ó·È ÁÈ·ÙÚfi˜ Î·È ÂȯÂÈÚÒÓÙ·˜ Ó· ÂÎÊÚ¿ÛÂÈ ÙÔ Û˘Ó·›ÛıËÌ¿ ÙÔ˘ Ì ȷÙÚÈÎfi fiÚÔ, ·Ó¤ÊÂÚ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ˆ˜ Ì ÙËÓ ·fiÊ·Û‹ ÙÔ˘ Ó· ·ÓÂÍ·ÚÙËÙÔÔÈËı› ÓÈÒıÂÈ ˆ˜ ÙÔ˘ ʇÁÂÈ Ë “ÎÂÊ·Ï·ÏÁ›·” ... ™ÙË ‰ËÌÔÙÈ΋ ÔÌ¿‰· ¿Ú¯ÈÛ·Ó Ù· “fiÚÁ·Ó·” . ∏ Ì·ÂÛÙÚ›· ÙÒÚ· Â›Ó·È Ó· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÔ˘Ó ÔÈ ˘fiÏÔÈÔÈ Ó· ¯ÔÚÂ‡Ô˘Ó ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÔ‡˜ ¯ÔÚÔ‡˜... Δ. ∫.

Ÿ,ÙÈ ÎÈÓÂ›Ù·È ∞˘ÍË̤ӷ ı· Â›Ó·È Ê¤ÙÔ˜ Ù· ÊÔÚÔÏÔÁÈο ¤ÛÔ‰·. ∫·È Ò˜ Ó· ÌËÓ Â›Ó·È, ·ÊÔ‡ ÊÔÚÔÏÔÁÂ›Ù·È fi,ÙÈ ÎÈÓ›ٷÈ. ∂Ó‰ÂÈÎÙÈο ÔÏÏ¿ ·fi Ù· ÂÎηı·ÚÈÛÙÈο Ô˘ ·ÔÛÙ¤ÏÏÔÓÙ·È ÚԂϤÔ˘Ó ÔÛfi ÏËڈ̋˜ Á‡Úˆ ÛÙ· 1.600 ¢ÚÒ, ÂÓÒ ¿ÏϘ ÂÔ¯¤˜ ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ÊÔÚÔÏÔÁÔ‡ÌÂÓÔÈ ‰ÂÓ Ï‹ÚˆÓ·Ó Ù›ÔÙ·. ¶Ï¤ÔÓ ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ÂÍÂÙ¿˙ÂÈ ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ Ó· οÓÂÈ ‰¤Î· ·fi ÙÚÂȘ ÙȘ ‰fiÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ÂÍfiÊÏËÛË. º.™. ΔÔ˘ ∞Ó‰Ú¤· ¶ÂÙÚÔ˘Ï¿ÎË ·fi ÙËÓ “∫∞£∏ª∂ƒπ¡∏”


∞fi„ÂȘ 4

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 27 π√À§π√À 2012

ΔÔ ‚‹Ì· ÙÔ˘ ÔÏ›ÙË [∂¶π™Δ√§∂™, ∂¶π™∏ª∞¡™∂π™, ™Ã√§π∞]

Δ· ∂ÈÚËÓÔ‰ÈΛ·

ÛÈ¿ÓÔÈ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, Ô‡Ù ÔÈ ÚˆÙ¢ԢÛÈ¿ÓÔÈ ÙˆÓ ∞ıËÓÒÓ, Ô˘ ˙Ô˘Ó ÙfiÛÔ Ì·ÎÚÈ¿ ·fi ÂÌ¿˜” .

√ Î. ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ∞ı. ™Ù·ıfiÔ˘ÏÔ˜ ÁÚ¿ÊÂÈ:

“∫‡ÚÈ ¢È¢ı˘ÓÙ¿, ™ÙË “£” Ù˘ 21/7/12 ˘‹Ú¯Â ‰ËÌÔÛ›Â˘Ì· fiÙÈ Â›Ó·È Û¯Â‰fiÓ Û›ÁÔ˘ÚË Ë Î·Ù¿ÚÁËÛË ÙˆÓ ∂ÈÚËÓÔ‰ÈΛˆÓ ∑·ÁÔÚ¿˜, ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹˜ Î·È ªËÏÂÒÓ, ¯ˆÚ›˜ Ó· ·ÔÎÏ›ÂÙ·È Ó· Û˘Ì‚Â› ÙÔ ›‰ÈÔ Î·È Û ¿ÏÏ· ∂ÈÚËÓÔ‰ÈΛ· Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜. ∞Ó Û˘Ì‚Â› ·˘Ùfi, ı· Â›Ó·È Ì›· ‰˘ÛÌÂÓ‹˜ ÂͤÏÈÍË, Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ·ÔÙÚ·› ¿ÛË ı˘Û›·. ÕÏψÛÙÂ, ÌËÓ Í¯ӿÌ fiÙÈ Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ ¢ÈηÈÔÛ‡Ó˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· Î·È ·˘ÙÔ› Ô˘ ÙÔ˘ οÓÔ˘Ó ÙȘ Û¯ÂÙÈΤ˜ ÂÈÛËÁ‹ÛÂȘ Â›Û˘ ‰ÂÓ Î·ÙÔÈÎÔ‡Ó ÛÙÔ μfiÏÔ. ∂Ô̤ӈ˜ ÂÌ›˜ ÔÈ ª·ÁÓËÛÈÒÙ˜, Ô˘ ˙Ô‡ÌÂ Â‰Ò Î·È ÁÈ· ÙÔ ÏfiÁÔ ·˘Ùfi ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ì Ôχ ηχÙÂÚ· Ù· Ú¿ÁÌ·Ù·, ¤¯Ô˘Ì ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ‚·Ú‡ÓÔ˘Û· ÁÓÒÌË ÁÈ· ÙÔ ˙‹ÙËÌ·, ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ Ì¿ÏÈÛÙ· ÙÔ˘ Ú·ÁÌ·ÙÈÎÔ‡ ÂӉȷʤÚÔÓÙÔ˜ Î·È Ù˘ ·Á¿˘ Ì·˜ ÁÈ· ÙÔÓ ÙfiÔ Ì·˜. Δ· ÂÚÈÊÂÚÂȷο ∂ÈÚËÓÔ‰ÈΛ· ÙÔ˘ ÓÔÌÔ‡ Ì·˜, ηٿ ÚÒÙÔ Î·È Î‡ÚÈÔ ÏfiÁÔ Â͢ËÚÂÙÔ‡Ó ÙÔ˘˜ ηÙÔ›ÎÔ˘˜ ÙˆÓ ÂÚÈÔ¯ÒÓ ÛÙȘ Ôԛ˜ ‰Ú‡ԢÓ. ™’ ·˘Ùfi ÙÔ ı¤Ì· ÂÌ›˜ ÔÈ μÔÏÈÒÙ˜, ‰ÈÎËÁfiÚÔÈ Î·È ÌË, Ú¤ÂÈ Ó· ¤¯Ô˘Ì ȉȷ›ÙÂÚË Â˘·ÈÛıËÛ›·. ∞˜ ÌË ÏËÛÌÔÓԇ̠ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ·Ó¤Î·ıÂÓ ˘ÊÈÛÙ¿ÌÂı· Î·È ‰˘ÛÙ˘¯Ò˜ Î·È ÛÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ ı· ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ıԇ̠ӷ ˘ÊÈÛÙ¿ÌÂı· ÙËÓ ·Ê¿ÓÙ·ÛÙË Ù·Ï·ÈˆÚ›· Î·È ÙȘ ÌÂÁ¿Ï˜ ‰·¿Ó˜ ÌÂÙ·‚¿ÛÂˆÓ ÛÙË §¿ÚÈÛ· ÁÈ· ÙȘ ˘Ôı¤ÛÂȘ Ì·˜ ÛÙÔ ∂ÊÂÙ›Ô. £¤ÏÔ˘Ì ӷ ÂÈ‚¿ÏÏÔ˘Ì ÙËÓ ›‰È· ηٿÛÙ·ÛË Î·È ÛÙÔ˘˜ ÂÎÙfi˜ μfiÏÔ˘ ηÙÔ›ÎÔ˘˜ Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜; ¶Ú¤ÂÈ Î·È ·˘ÙÔ› Ó· ˘Ô‚¿ÏÏÔÓÙ·È Û ¤ÍÔ‰· Î·È Ù·Ï·ÈˆÚ›· Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· Ì ‰‡ÛÎÔϘ ηÈÚÈΤ˜ Î·È Ô‰ÈΤ˜ Û˘Óı‹Î˜ ÁÈ· Ó· ¤Ú¯ÔÓÙ·È ÛÙÔ μfiÏÔ ÁÈ· ÙȘ ‰ÈηÛÙÈΤ˜ ÙÔ˘˜ ˘Ôı¤ÛÂȘ; √ˆÛ‰‹ÔÙÂ, ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ‚ϤÔ˘Ì ÙÔ ˙‹ÙËÌ· ‚·ÛÈ˙fiÌÂÓÔÈ ÛÙÔ˘˜ „˘¯ÚÔ‡˜ ·ÚÈıÌÔ‡˜. ∏ ‡·ÚÍË ∂ÈÚËÓÔ‰ÈΛԢ ‰›ÓÂÈ ˙ˆÓÙ¿ÓÈ· Î·È ÂÓÈÛ¯‡ÂÈ ÔÈÎÔÓÔÌÈο, ÔÏÈÙÈÛÙÈο Î·È ÎÔÈÓˆÓÈο ÙÔÓ ÙfiÔ ÛÙÔÓ ÔÔ›Ô ‚Ú›ÛÎÂÙ·È. ¢˘ÛÙ˘¯Ò˜, Ë ÂÏÏËÓÈ΋ ‡·ÈıÚÔ˜ Ì·Ú·˙ÒÓÂÈ Û˘Ó¯Ҙ. ¶Ú¤ÂÈ Ó· ÙËÓ ˘Ô‚·ıÌ›ÛÔ˘ÌÂ Î·È ¿ÏÏÔ; ¶Ú¤ÂÈ ÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔ› Ù˘ Ó· ʇÁÔ˘Ó ·fi ÂΛ Î·È Ó· ÂÁηٷÛÙ·ıÔ‡Ó ÛÙȘ fiÏÂȘ, ÂÓ ÚÔÎÂÈ̤ӈ ÛÙÔ μfiÏÔ; μ‚·›ˆ˜, ÂÈ‚¿ÏÏÂÙ·È ÔÈ ‰ÈηÛÙÈÎÔ› ˘¿ÏÏËÏÔÈ Ô˘ ËÁ·›ÓÔ˘Ó ÛÙ· ÂÚÈÊÂÚÂȷο ∂ÈÚËÓÔ‰ÈΛ·, Ó· ÏËÚÒÓÔÓÙ·È ·Ì¤Ûˆ˜ ÙËÓ ·ÌÔÈ‚‹ ÙÔ˘˜, ¯ˆÚ›˜ ηı˘ÛÙ¤ÚËÛË Ô‡Ù ÌÈ·˜ Ë̤ڷ˜. ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÛÙÔ ∂ÈÚËÓÔ‰ÈÎÂ›Ô μfiÏÔ˘, fiÔ˘ Ú¿ÁÌ·ÙÈ Ô fiÁÎÔ˜ ÙˆÓ ‰ÈÎÔÁÚ·ÊÈÒÓ ¤¯ÂÈ ·˘ÍËı› ˘ÂÚ‚ÔÏÈο, ÌÔÚ› οÏÏÈÛÙ· Ó· ÂÓÈÛ¯˘ı› Ì ÙÔÔı¤ÙËÛË ˘·ÏÏ‹ÏˆÓ ·fi ¿ÏϘ ˘ËÚÂۛ˜, ÔÈ Ôԛ˜ ηٷÚÁÔ‡ÓÙ·È Î·È Ì ·Ú¿ÏÏËÏÔ ‰ÈÔÚÈÛÌfi Î·È ¿ÏÏˆÓ ‰ÈηÛÙÒÓ. ¶ÈÛÙ‡ˆ ÏÔÈfiÓ fiÙÈ, ·Ó Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ ÙÔÏÌ‹ÛÂÈ Ó· ηٷÚÁ‹ÛÂÈ ∂ÈÚËÓÔ‰ÈΛ· ÛÙÔ ÓÔÌfi Ì·˜, ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÍÂÛËΈı› ÔÏfiÎÏËÚË Ë ª·ÁÓËÛ›·, Ì ÚÔÂÍ¿Ú¯ÔÓÙ˜ ÙÔ˘˜ ÊÔÚ›˜ ÙˆÓ ¢‹ÌˆÓ ÛÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ‰ÚÂ‡Ô˘Ó Ù· ∂ÈÚËÓÔ‰ÈΛ·, ÁÈ· Ó· ·ÔÙÚ·› ÌÈ· Ó¤· ˘Ô‚¿ıÌÈÛË ÙÔ˘ ÙfiÔ˘ Ì·˜. ΔÂÏÂÈÒÓÔÓÙ·˜ Î·È ÁÈ· ÌËÓ ·ÚÂÍËÁËıÒ, ‰È¢ÎÚÈÓ›˙ˆ fiÙÈ ‰ÂÓ Î·Ù¿ÁÔÌ·È ·fi ÙȘ ÂÚÈÔ¯¤˜ fiÔ˘ ı· ηٷÚÁËıÔ‡Ó Ù· ∂ÈÚËÓÔ‰ÈΛ·, Ô‡Ù ¤¯ˆ Û¯¤ÛÂȘ ‹ Û˘ÌʤÚÔÓÙ· Û’ ·˘Ù¿ Ù· ̤ÚË. ∞Ï¿ ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ Ô˘ ˙Ô˘Ó Û’ ·˘ÙÔ‡˜ ÙÔ˘˜ ÙfiÔ˘˜ Â›Ó·È fi¯È ÌfiÓÔ Û˘Ó¿ÓıÚˆÔ› Ì·˜, ·ÏÏ¿ Î·È ª·ÁÓËÛÈÒÙ˜, Î·È ÂÔ̤ӈ˜ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ì ÙÔ ‰Èη›ˆÌ· Ó· ÙÔ˘˜ ÂÈ‚¿ÏÔ˘Ì ÙË ı¤ÏËÛ‹ Ì·˜ Ô‡Ù ÂÌ›˜ ÔÈ ‰‹ıÂÓ ÚˆÙ¢Ԣ-

√ ¯ÚfiÓÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ ∫‡ÚÔ Ì·˜ ¤¯ÂÈ ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ... √ Î. ∞fiÛÙÔÏÔ˜ ¡¿ÛÈÔ˜ ÁÚ¿ÊÂÈ:

“20 πÔ˘Ï›Ô˘ 1974. ∂›Ó·È Ë Ì¤Ú· Ô˘ Ô ¯ÚfiÓÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ ∫‡ÚÔ ÛÙ·Ì·Ù¿. ∂›Ó·È Ë Ì¤Ú· Ô˘ ·ÏÏ¿˙ÂÈ ÙÔ ÚÔ˘ Ù˘ ÈÛÙÔÚ›·˜ ÁÈ’ ·˘Ùfi ÙÔ ¯Ú˘ÛÔÚ¿ÛÈÓÔ Ê‡ÏÏÔ ÚÈÁ̤ÓÔ ÛÙÔ ¤Ï·ÁÔ˜. ∂›Ó·È Ë Ì¤Ú· Ô˘ ·fi ÙËÓ ¤ÏÂ˘Û‹ Ù˘ Î·È ÌÂÙ¿, Ù›ÔÙ· Û ·˘Ùfi ÙÔ ÓËÛ› ‰ÂÓ ı· Â›Ó·È fiˆ˜ ÚÔËÁÔ˘Ì¤Óˆ˜. ∞fi ÙËÓ 1Ë πÔ˘Ï›Ô˘ 2012, 38 ¯ÚfiÓÈ· ÌÂÙ¿ ·fi ÂΛÓË ÙËÓ Â·›Û¯˘ÓÙË ÂÈÛ‚ÔÏ‹ ÙˆÓ ΔÔ‡ÚÎˆÓ ÛÙËÓ ∫‡ÚÔ Ì·˜, Ë ∫˘Úȷ΋ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›· ·Ó¤Ï·‚ ÙËÓ ÚÔ‰ڛ· Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ŒÓˆÛ˘ ÁÈ· ÙÔ ÙÚ¤¯ÔÓ ‰Â‡ÙÂÚÔ ÂÍ¿ÌËÓÔ ÙÔ˘ ¤ÙÔ˘˜. ∞ӤϷ‚ ÙËÓ ÚÔ‰ڛ· ¤Ó· ÎÚ¿ÙÔ˜ ÙÔ ÔÔ›Ô fï˜ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ‰È¯ÔÙÔÌË̤ÓÔ... ΔÔ ÌÔÓ·‰ÈÎfi ϤÔÓ Ù›¯Ô˜ Ù˘ ÓÙÚÔ‹˜ ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË, ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÙÒÛË ÙÔ˘ Ù›¯Ô˘˜ ÙÔ˘ μÂÚÔÏ›ÓÔ˘, ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ı› Ó· ˘Ê›ÛÙ·Ù·È ÛÙÔ ÓËÛ› Ù˘ ∫‡ÚÔ˘, ¯ˆÚ›˙ÔÓÙ¿˜ ÙÔ ÛÙË Ì¤ÛË. ™ÙȘ 20 πÔ˘Ï›Ô˘ 1974, Û·Ú¿ÓÙ· ÂÚ›Ô˘ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ΔÔ‡ÚÎÔÈ ÛÙÚ·ÙÈÒÙ˜, ˘fi ÙËÓ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË Ù˘ ΔÔ˘ÚÎÈ΋˜ ∞ÂÚÔÔÚ›·˜ Î·È ÙÔ˘ Ó·˘ÙÈÎÔ‡ ÂÈÛ¤‚·Ï·Ó ·Ú¿ÓÔÌ· Î·È Î·Ù¿ ·Ú¿‚·ÛË ÙÔ˘ ηٷÛÙ·ÙÈÎÔ‡ ¯¿ÚÙË ÙÔ˘ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ∞ÛÊ·Ï›·˜ ÙˆÓ ∏ÓˆÌ¤ÓˆÓ ∂ıÓÒÓ ÛÙȘ ‚fiÚÂȘ ·ÎÙ¤˜ Ù˘ ∫˘Úȷ΋˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜. ΔÂÙÚ·ÎfiÛÈ· Ù¤ÛÛÂÚ· ¯ÚfiÓÈ· ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÔıˆÌ·ÓÈ΋ ÂÈÛ‚ÔÏ‹, Ë Û‡Á¯ÚÔÓË ÈÛÙÔÚ›· Ù˘ ∫‡ÚÔ˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÌÚÔÛÙ¿ Û ̛· Ó¤· ÂÈÛ‚ÔÏ‹. ∏ ·fi‚·ÛË ÙˆÓ ΔÔ˘ÚÎÈÎÒÓ ÛÙÚ·ÙÂ˘Ì¿ÙˆÓ Ô˘ ÔÏÔÎÏËÚÒıËΠ۠‰‡Ô Ê¿ÛÂȘ, Ì ¤Ó· Ì‹Ó· ۯ‰fiÓ ‰È·ÊÔÚ¿ Ë ÚÒÙË ·fi ÙË ‰Â‡ÙÂÚË, ›¯Â ˆ˜ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙËÓ ·Ú¿ÓÔÌË Î·ÙÔ¯‹ ÙÔ˘ 37% Ù˘ ∫˘Úȷ΋˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜. ¶ÂÚ›Ô˘ 200.000 ÂΉÈÒ¯ıËÎ·Ó ·fi Ù· Û›ÙÈ· ÙÔ˘˜, ¤ÁÈÓ·Ó ÚfiÛÊ˘Á˜ ÛÙËÓ ›‰È· ÙÔ˘˜ ÙËÓ ·ÙÚ›‰·, ÂÚ›Ô˘ 4.000 ÓÂÎÚÔ›, Î·È 1.619 ‰ËÏÒıËÎ·Ó ·ÁÓÔÔ‡ÌÂÓÔÈ. √È ΔÔ‡ÚÎÔÈ Î·Ù·ÎÙÔ‡Ó ÙÔ 65% Ù˘ ηÏÏÈÂÚÁ‹ÛÈÌ˘ ¤ÎÙ·Û˘, ÙÔ 70% ÙÔ˘ ÔÚ˘ÎÙÔ‡ ÏÔ‡ÙÔ˘, ÙÔ 70% Ù˘ ‚ÈÔÌ˯·Ó›·˜, ÙÔ 80% ÙˆÓ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎÒÓ ÂÁηٷÛÙ¿ÛˆÓ! ∏ ΔÔ˘ÚΛ· ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍ fiÙÈ ‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÂÈÛ‚ÔÏ‹, ·ÏÏ¿ ÁÈ· “ÂÈÚËÓÈ΋ Â¤Ì‚·ÛË” Ì ÛÎÔfi ÙËÓ Â·Ó·ÊÔÚ¿ ÙÔ˘ Û˘ÓÙ·ÁÌ·ÙÈÎÔ‡ ÛÎËÓÈÎÔ‡ ÛÙËÓ ÚÈÓ ÙÔ˘ Ú·ÍÈÎÔ‹Ì·ÙÔ˜ ηٿÛÙ·ÛË. ∂›Û˘ Ë ΔÔ˘ÚΛ· ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ fiÙÈ ÙÔ ‰Èη›ˆÌ· ÁÈ· ÙËÓ Â¤Ì‚·Û‹ Ù˘ ‹Ù·Ó ηÙÔ¯˘ÚˆÌ¤ÓÔ ÛÙË ™˘Óı‹ÎË ∂ÁÁ˘‹Ûˆ˜ Ù˘ ∫˘Úȷ΋˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜, Û˘Óı‹ÎË Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËΠ̠ÛÎÔfi Ó· ‰È·Ê˘Ï¿ÛÛÂÈ ÙËÓ ·ÓÂÍ·ÚÙËÛ›·, ÙËÓ Î˘ÚÈ·Ú¯›· Î·È ÙËÓ Â‰·ÊÈ΋ ·ÎÂÚ·ÈfiÙËÙ· Ù˘ ∫˘Úȷ΋˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜. ∏ ™˘Óı‹ÎË ∂ÁÁ˘‹Ûˆ˜ ‰ÂÓ ‰›ÓÂÈ ÙÔ ‰Èη›ˆÌ· ¤ÓÔÏ˘ ·Ú¤Ì‚·Û˘ ÛÙȘ ÂÁÁ˘‹ÙÚȘ ¯ÒÚ˜, ·Ú¿ ÌfiÓÔ Â¿Ó: 1. ∂ÁÁ˘‹ÙÚÈ· ¯ÒÚ· ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ó· ·Ì˘Óı› Û ÂÚ›ÙˆÛË ÂÈÛ‚ÔÏ‹˜ ·fi ÌÈ· ÙÚ›ÙË ¯ÒÚ·. 2. Δ· ∏ӈ̤ӷ ŒıÓË ˙ËÙ‹ÛÔ˘Ó ¤ÓÔÏË ·Ú¤Ì‚·ÛË ·fi ÌÈ· ÂÁÁ˘‹ÙÚÈ· ¯ÒÚ· 3. ∏ ∫˘Úȷ΋ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›· ˙ËÙ‹ÛÂÈ ¤ÓÔÏË ·Ú¤Ì‚·ÛË Î·È ÙÔ ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ∞ÛÊ·Ï›·˜ ÙˆÓ ∏ÓˆÌ¤ÓˆÓ ∂ıÓÒÓ ÂÁÎÚ›ÓÂÈ ÙÔ ·›ÙËÌ·. ¶fiÙ ‰ÂÓ ÂÁÎÚ›ıËΠ٤ÙÔÈÔ ·›ÙËÌ· ·fi ÙÔ ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ∞ÛÊ·Ï›·˜, ÔÙ¤ Ë ∫˘Úȷ΋ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›· ‰ÂÓ ˙‹ÙËÛ ·fi ÙËÓ ΔÔ˘ÚΛ· Ó· ·Ú¤Ì‚ÂÈ ÛÙÚ·ÙȈÙÈο Î·È ÙÔ ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ∞ÛÊ·Ï›·˜ ÙÔ˘ √∏∂,

¶·Ú¿ÍÂÓ·...

ŸÙ·Ó Ë ª¤ÚÎÂÏ Î¿ÓÂÈ ÔÈÎÔÓÔÌ›·... ∂ÁΈÌÈ·ÛÙÈο Û¯fiÏÈ· ‰ËÌÔÛÈÂ‡Ô˘Ó ÔÈ ÁÂÚÌ·ÓÈΤ˜ ÂÊËÌÂÚ›‰Â˜ ÁÈ· ÙÔ Ó‡̷ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ Ô˘ ‰È¤ÂÈ ÙËÓ ÕÁÁÂÏ· ª¤ÚÎÂÏ, ÂÂȉ‹ Ë °ÂÚÌ·Ó›‰· ηÁÎÂÏ¿ÚÈÔ˜ ÂÌÊ·Ó›ÛÙËΠÛÙÔ ÌÔ˘ÛÈÎfi ÊÂÛÙÈ‚¿Ï ÙÔ˘ ª·˚ÚfiÈÙ, Ì ÙÔ ›‰ÈÔ ÊfiÚÂÌ· Ô˘ ›¯Â ÊÔÚ¤ÛÂÈ Î·È ÚÈÓ ·fi Ù¤ÛÛÂÚ· ¯ÚfiÓÈ·. ∏ ª¤ÚÎÂÏ, Ë ÔÔ›· ‰ÂÓ ¯¿ÓÂÈ ÔÙ¤ ·˘Ùfi ÙÔ ·ÊÈÂڈ̤ÓÔ ÛÙȘ fiÂÚ˜ ÙÔ˘ ƒ›¯·ÚÓÙ μ¿ÁÎÓÂÚ Ú·ÓÙ‚ԇ, ÂÌÊ·Ó›ÛÙËΠÛÙÔ Ï¢Úfi ÙÔ˘ Û˘˙‡ÁÔ˘ Ù˘ °ÈÔ·Î›Ì ∑¿Ô˘ÂÚ Ì ¤Ó· ÌÏ ÊfiÚÂÌ·, ÙÔ ÔÔ›Ô Â›¯Â Í·Ó·ÊÔÚ¤ÛÂÈ ÛÙÔ ª·˚ÚfiÈÙ ÚÈÓ ·fi Ù¤ÛÛÂÚ· ¯ÚfiÓÈ·. øÛÙfiÛÔ, ·˘Ù‹ ÙË ÊÔÚ¿ Â¤ÏÂÍ ӷ ÙÔ Û˘Ó‰˘¿ÛÂÈ Ì ÌÈ· ÌÈÎÚ‹ ·ÛÔÚÙ› ÙÛ¿ÓÙ·, ÂÓÒ ÙÔ 2008 ÎÚ·ÙÔ‡Û ̷‡ÚÔ ÙÛ·ÓÙ¿ÎÈ. ∏ ÂÊËÌÂÚ›‰· Berliner Zeitung ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ Ë ÕÁÁÂÏ· ª¤ÚÎÂÏ Â¤ÏÂÍ ӷ Í·Ó·‚¿ÏÂÈ ÙÔ ÊfiÚÂÌ· Ô˘ ›¯Â ÊÔÚ¤ÛÂÈ ÙÔ 2008, “¯ÚÔÓÈ¿ Ù˘ ÎÚ›Û˘” , ÂÓÒ Ë Frankfurter Runschau ÙÔÓ›˙ÂÈ: “∂›Ó·È ηÈÚÔ› ÁÈ· ÔÈÎÔÓÔÌ›·, ÁÈ· fiÏÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ” . ΔÔ ÂÚÈÔ‰ÈÎfi Der Spiegel ÛÙËÓ ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ ¤Î‰ÔÛ‹ ÙÔ˘ ÙÔÓ›˙ÂÈ fiÙÈ Ë Î·ÁÎÂÏ¿ÚÈÔ˜ “Ì ÙËÓ Â›ÛËÌË ·˘Ù‹ ÂÌÊ¿ÓÈÛ‹ Ù˘ ¤Î·Ó Ú¿ÍË fiÏ· ·˘Ù¿ Ô˘ ‰È·ÎËÚ‡ÛÛÂÈ ÛÙË ‰ÈÂıÓ‹ ÛÎËÓ‹: ΔÔ Ó‡̷ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜, ÙËÓ Ù·ÂÈÓfiÙËÙ·” . ΔÔ ÂÚÈÔ‰ÈÎfi ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ, ˆÛÙfiÛÔ, ÙËÓ ¤ÏÏÂÈ„Ë ÁÔ‡ÛÙÔ˘, ηıÒ˜ ÌÔÚÔ‡Û ηÓ›˜ Ó· ‰È·ÎÚ›ÓÂÈ Î·ı·Ú¿ Ù· ÌÂ˙ ηÏÙÛ¿ÎÈ· Ô˘ ÊÔÚÔ‡ÛÂ Ë ª¤Ú-

Ô˘ Û˘Ó‰ڛ·Û ÛÙË ¡¤· ÀfiÚÎË ÛÙȘ 16 πÔ˘Ï›Ô˘, ‰ÂÓ Â›¯Â ¿ÚÂÈ ·fiÊ·ÛË. ∂ÈϤÔÓ, Ë ∞ÁÁÏ›·, Ë ÙÚ›ÙË ÂÁÁ˘‹ÙÚÈ· ¯ÒÚ·, Û˘Ó¯›˙ÂÈ Ó· ·Ó·ÁÓˆÚ›˙ÂÈ ÊÚ·ÛÙÈο ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›· Î·È ÙË ™˘Óı‹ÎË ∂ÁÁ˘‹Ûˆ˜. ¢ÂÓ ¤¯ÂÈ fï˜ Â¤Ì‚ÂÈ Ì¤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· ÁÈ· Ó· ‰È·Ê˘Ï¿ÍÂÈ ÙËÓ ·ÓÂÍ·ÚÙËÛ›· Î·È ÙËÓ Â‰·ÊÈ΋ ·ÎÂÚ·ÈfiÙËÙ· Ù˘ ∫˘Úȷ΋˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜. ∏ ∫˘Úȷ΋ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›· οÏÂÛ ÙËÓ ΔÔ˘ÚΛ·, Ó· ÚÔÛʇÁÔ˘Ó Î·È ÔÈ ‰˘Ô ¯ÒÚ˜ ÛÙÔ ¢ÈÂıÓ¤˜ ¢ÈηÛÙ‹ÚÈÔ Ù˘ ÿÁ˘ ÁÈ· Ó· Áӈ̷Ù‡ÛÂÈ Î·Ù¿ fiÛÔ ÓfiÌÈÌ· ÂÈÛ¤‚·ÏÂ Ë ΔÔ˘ÚΛ· ÛÙËÓ ∫‡ÚÔ. ∏ ΔÔ˘ÚΛ· fï˜ ·ÚÓ›ٷÈ... ¶ÚÈÓ Ï›ÁÔ˘˜ Ì‹Ó˜, ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ 31 ª·ÚÙ›Ô˘, ›¯· ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹Ûˆ ÛÙÔ ªÂÙ·ÍÔ˘ÚÁÂ›Ô Ù˘ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜ ·fi ÎÔÓÙ¿ ÙËÓ ÔÌÈÏ›· Ù˘ Â˘Úˆ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹ Ù˘ ∫˘Úȷ΋˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ Î. ∂ϤÓË £ÂÔ¯¿ÚÔ˘˜, Ì ı¤Ì· “∏ 1Ë ∞ÚÈÏ›Ô˘ 1955 Î·È ÙÔ ∫˘ÚÈ·Îfi ™‹ÌÂÚ·” . ∂ÚfiÎÂÈÙÔ ÁÈ· ÌÈ· ÔÌÈÏ›· Ô˘ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛÂ Ë ŒÓˆÛË ∫˘Ú›ˆÓ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙˆÓ ÂΉËÏÒÛÂˆÓ ÌÓ‹Ì˘ Î·È ·ÁÒÓ· ÁÈ· ÙËÓ Ë̤ڷ ¤Ó·Ú͢ ÙÔ˘ ∞ÂÏ¢ıÂÚˆÙÈÎÔ‡ ∞ÁÒÓ· ÙˆÓ ∫˘Ú›ˆÓ ηٿ ÙˆÓ ÕÁÁÏˆÓ ·ÔÈÎÈÔÎÚ·ÙÒÓ. °È·Ù› Û˘ÁÎÚ¿ÙËÛ· ÂΛÓË ÙËÓ ÔÌÈÏ›· Ù˘ Î. £ÂÔ¯¿ÚÔ˘˜; ¢ÈfiÙÈ Ì¤Û· ÛÙ· ÌÈÎÚ¿ ¯ÚÔÓÈο fiÚÈ· ÌÈ·˜ ÔÌÈÏ›·˜, ÌfiÚÂÛ· Ó· ÏËÚÔÊÔÚËıÒ ÁÈ· ÙË Û‡Á¯ÚÔÓË ÈÛÙÔÚ›· Ù˘ ∫‡ÚÔ˘, ÁÈ· ÙÔÓ ∞ÂÏ¢ıÂÚˆÙÈÎfi ∞ÁÒÓ· ÙˆÓ ∫˘Ú›ˆÓ ηٿ ÙˆÓ ·ÔÈÎÈÔÎÚ·ÙÒÓ ÙÔ 1955, ÁÈ· ÙËÓ ·fi‚·ÛË ÙˆÓ ΔÔ‡ÚÎˆÓ ÙÔ 1974, ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Û‹ÌÂÚ·, fiÛ· ÂÁÒ ÚÔÛˆÈο ‰ÂÓ ÁÓÒÚÈ˙· fiÏ· Ù· ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ· ¯ÚfiÓÈ· Ù˘ ˙ˆ‹˜ ÌÔ˘ ·fi ÙÔ Û¯ÔÏ›Ô, ·fi Ù· ª¤Û· ª·˙È΋˜ ∂ÓË̤ڈÛ˘, ÎÏ..! ◊Ù·Ó ÌÈ· ÂÚÈÂÎÙÈ΋, ηٷÙÔÈÛÙÈ΋ Î·È ˙ˆÓÙ·Ó‹ ÔÌÈÏ›· Ô˘ ¤‚·Ï fiÏÔ˘˜ Ì·˜ Û ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌfi ÁÈ· ÙË Û˘Ó¯È˙fiÌÂÓË ·Ú·ÌÔÓ‹ Î·È Î·ÙÔ¯‹ ÙˆÓ ΔÔ‡ÚΈÓ, ·ÏÏ¿ Û˘Ó¿Ì· ÌÔÚ¤Û·Ì ӷ ‰È·ÎÚ›ÓÔ˘Ì ÙÔ ¿ıÔ˜ , ÙËÓ ÂÈÌÔÓ‹ Î·È ÙËÓ ÂÏ›‰· ÁÈ· ÙËÓ Â͇ÚÂÛË ‚ÈÒÛÈÌ˘ χÛ˘ ÛÙÔ ∫˘ÚÈ·Îfi ÛÙ· ÚfiÛˆ· ÔÏÏÒÓ ∫˘Ú›ˆÓ Ô˘ ·ÁˆÓ›˙ÔÓÙ·È ÁÈ· ·˘Ùfi ÙÔ ÛÎÔfi. ™·Ê¤Ûٷٷ ÙÔÓ ›‰ÈÔ ·ÁÒÓ· ‰›ÓÔ˘Ó Î·È ÛÙËÓ fiÏË Ì·˜ ÔÈ ∫‡ÚÈÔÈ Ô˘ ˙Ô‡Ó ¯ÚfiÓÈ· ·Ó¿ÌÂÛ¿ Ì·˜ Î·È Ì·˜ ¢·ÈÛıËÙÔÔÈÔ‡Ó Ì ÙȘ ÔÏϤ˜ ÂΉËÏÒÛÂȘ ÌÓ‹Ì˘ Ô˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÔ˘Ó...” .

¶·ÓÙƠ̷̂ √ Î. ¡›ÎÔ˜ ™fiÎÔÏÔ˜ ÁÚ¿ÊÂÈ:

“∏ ¤ÎÊÚ·ÛË ÙÔ˘ ÚÔÛÒÔ˘, ÙˆÓ ¯ÂÚÈÒÓ, ÙˆÓ Ô‰ÈÒÓ, ÔÈ ÎÈÓ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ ÛÒÌ·ÙÔ˜, Ë ÛÎËÓÈ΋ ‰Ú¿ÛË Ô˘ ÂÎÊÚ¿˙ÂÙ·È fi¯È Ì ÙÔ ÏfiÁÔ, ·ÏÏ¿ Ì ÙË Ì›ÌËÛË Î·È Ì ¯ÂÈÚÔÓƠ̂˜ ¯ˆÚ›˜ ÔÌÈÏ›·, Â›Ó·È ¤Ó· ı·ÙÚÈÎfi ›‰Ô˜ Ô˘ ÚˆÙÔÙ˘›, Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÓÂÈ Ù· ‚ϤÌÌ·Ù· ÔÏÏÒÓ Î·È ‹‰Ë οÓÂÈ ÙËÓ ÂÌÊ¿ÓÈÛ‹ ÙÔ˘ ÛÙȘ Ï·Ù›˜ Î·È Û ̤ÚË ÔÏ˘Û‡¯Ó·ÛÙ·, fiÔ˘ ÌÔÚ› Ó· ÂÚ¿ÛÂÈ ·ÚÎÂÙfi˜ ÎfiÛÌÔ˜, οÓÔÓÙ·˜ Ó· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ Î·È Ó· ÂÚÈÂÚÁ·ÛÙ› ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ô˘ ·Û¯ÔÏÔ‡ÓÙ·È Ì ÙËÓ ·ÓÙƠ̷̂. ŒÓ·˜ ÂÚ›·ÙÔ˜ Û οÔÈ· Ï·Ù›· Ù˘ fiÏ˘, Û οÓÂÈ Ó· ͯÓÈ¤Û·È ·ÓÙÈÎÚ›˙ÔÓÙ·˜ ‰È¿ÊÔÚ· Ô˘ ÛÔ˘ ÙÚ·‚Ô‡Ó ÙËÓ ÚÔÛÔ¯‹ ÛÔ˘ ‹ fi¯È, ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙÔ ı¤Ì· Ô˘ ˘¿Ú¯ÂÈ, ÙËÓ Î›ÓËÛË, ÙȘ ‚ÈÙÚ›Ó˜ ÙˆÓ Î·Ù·ÛÙËÌ¿ÙˆÓ, ÙÔ˘˜ Ê›ÏÔ˘˜, ÙÔ˘˜ ÁÓˆÛÙÔ‡˜, Ù· Û˘ÓËıÈṲ̂ӷ Î·È ·Û˘Ó‹ıÈÛÙ· Ô˘ Û˘Ó·ÓÙ¿˜. ŒÓ· Ù¤ÙÔÈÔ ı¤·Ì· Î·È ı¤Ì· ·Û˘Ó‹ıÈÛÙÔ Ô˘ ÙÚ¿‚ËÍ ÙËÓ ÚÔÛÔ¯‹ ÌÔ˘, ‹Ù·Ó ÚÈÓ ·fi Ï›Á˜ Ë̤Ú˜ ÌÈ· ı·ÙÚÈ΋ ÔÌ¿‰· ·ÔÙÂÏÔ‡ÌÂÓË ·fi ¤Ó· ÌÈÎÚfi ·ÚÈıÌfi Ó·ÚÒÓ ÚÔÛÒˆÓ, Ô˘ ¤Î·Ó·Ó οı ÂÚ·ÛÙÈÎfi Ó· ÛÙ·ı›, ·Ó fi¯È ÁÈ· Ôχ, ¤ÛÙˆ Î·È ÁÈ· Ï›ÁÔ, Ó· ·ÓÙÈÎÚ›ÛÂÈ ÙË ı·ÙÚÈ΋ ·˘Ù‹ ·Ú¿ÛÙ·ÛË, Ô˘ ·Ó ÌË ÙÈ ¿ÏÏÔ, ÂÈΤÓÙÚˆÓ ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ·fi ¿ÏϘ ı·-

ÎÂÏ Ì¤Û· ·fi Ù· ·Ô‡ÙÛÈ· Ù˘. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ Der Spiegel Ë Î·ÁÎÂÏ¿ÚÈÔ˜ “ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ Â›Ó·È ÈÔ ÚÔÛÂÎÙÈ΋ ÛÙËÓ Â›ÛËÌË ·˘Ù‹ ÂÌÊ¿ÓÈÛ‹ Ù˘, fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÛÙ· fi‰È· Ù˘” .

∞ÏÏ·Á‹ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ ÁÈ· Ó·Úfi Ô˘Ú·ÁÎÔÙ¿ÁÎÔ Ô˘ ηÓ›˙ÂÈ ∏ ΔfiÚÈ Â›Ó·È ÌÈ· ¤ÊË‚Ë Ì ηΤ˜ Û˘Ó‹ıÂȘ. √ Ó·Úfi˜ Ô˘Ú·ÁÎÔÙ¿ÁÎÔ˜ ÊÔ˘Ì¿ÚÂÈ Â‰Ò Î·È ÌÈ· ‰ÂηÂÙ›· Ù· ÙÛÈÁ¿Ú· Ô˘ ÂÙÔ‡Ó ÛÙÔ ÎÏÔ˘‚› Ù˘ ÔÈ ÂÈÛΤÙ˜. ΔÒÚ·, fï˜, ÔÈ ˘‡ı˘ÓÔÈ ÙÔ˘ ˙ˆÔÏÔÁÈÎÔ‡ ΋Ô˘ ·ÔÊ¿ÛÈÛ·Ó Ó· ÙË ÌÂٷʤÚÔ˘Ó Û ¤Ó· ·ÔÌÔӈ̤ÓÔ ÓËÛ›, fiÔ˘ ı· ·Ó·ÁηÛÙ› Ó· ÙÔ Îfi„ÂÈ Ì·¯·›ÚÈ. ∏ ˘fiıÂÛË Ù˘ ΔfiÚÈ ·ÎÔ‡ÁÂÙ·È ÌÂÓ ¯·ÚÈو̤ÓË, ·Ó·‰ÂÈÎÓ‡ÂÈ fï˜ ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· ÙˆÓ Î·ÎÒÓ Û˘ÓıËÎÒÓ ‰È·‚›ˆÛ˘ ÁÈ· Ù· ·È¯Ì¿ÏˆÙ· ÚˆÙ‡ÔÓÙ· ıËÏ·ÛÙÈο Û ÔÏÏÔ‡˜ ˙ˆÔÏÔÁÈÎÔ‡˜ ΋Ô˘˜ Ù˘ πÓ‰ÔÓËÛ›·˜. H TfiÚÈ ÌÂÁ¿ÏˆÛ Û ¤Ó· ˙ˆÔÏÔÁÈÎfi ΋Ô ÙˆÓ 14 ÛÙÚÂÌÌ¿ÙˆÓ ÛÙËÓ fiÏË ™fiÏÔ ÙÔ˘ ÈÓ‰ÔÓËÛÈ·ÎÔ‡ ÓËÛÈÔ‡ Ù˘ π¿‚·˜. ŒÌ·ı ӷ ηÓ›˙ÂÈ Ù· ·Ó·Ì̤ӷ ÙÛÈÁ¿Ú· Ô˘ Ù˘ ÂÙÔ‡Û·Ó ÔÈ ÂÈÛΤÙ˜ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÙË ‰Ô˘Ó Ó· ·›ÚÓÂÈ ‚·ıȤ˜ ÂÈÛÓÔ¤˜ Î·È Ó· Ê˘Û¿ ÙÔÓ Î·Ófi ·fi ÙË Ì‡ÙË.

ÙÚÈΤ˜ ·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ Ô˘ ·›˙ÔÓÙ·Ó ÙËÓ ›‰È· ÒÚ· Î·È ÛÙÈÁÌ‹ Û ¿ÏÏ· ÛËÌ›· Ù˘ fiÏ˘. ΔÔ Ù·Ï¤ÓÙÔ, ÔÈ ÎÈÓ‹ÛÂȘ, Ë Ì›ÌËÛË Î·È Ë ˙ˆÓÙ¿ÓÈ· ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ Ó·ÚÒÓ ·ÓıÚÒˆÓ, ¤‰ˆÛ·Ó ¤Ó· Ì‹Ó˘Ì· ˙ˆ‹˜ ÁÈ· fiÛÔ˘˜ ›¯·Ó ÙËÓ ·Ù˘¯›· Ó· ‚ÈÒÛÔ˘Ó ‰‡ÛÎÔϘ Î·È Â͈Ú·ÁÌ·ÙÈΤ˜ ηٷÛÙ¿ÛÂȘ. ∏ ·ÓÙƠ̷̂, ¿ÁÓˆÛÙÔ ı·ÙÚÈÎfi ›‰Ô˜ ÁÈ· ÔÏÏÔ‡˜, ¤Î·Ó ÙË ‰È΋ Ù˘ ÂÌÊ¿ÓÈÛË Ó· ͯˆÚ›ÛÂÈ ·fi Ù· ‹‰Ë ÁÓˆÛÙ¿ ı·ÙÚÈο Û¯‹Ì·Ù· Ô˘ Ù· ı¤Ì·Ù¿ ÙÔ˘˜ Â›Ó·È ¯ÈÏÈÔ·ÈÁ̤ӷ, Ì ÂÏ¿¯ÈÛÙ˜ ·Ú·ÏÏ·Á¤˜ Î·È ·ÔÎÏ›ÛÂȘ. √È ÎÈÓ‹ÛÂȘ ÙÔ ¤‰ÂÈ¯Ó·Ó Î·ı·Ú¿, Ë ‚È·ÈfiÙËÙ· Î·È Ë ÚÔÛ¿ıÂÈ· ··ÏÏ·Á‹˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÎÔÈÓÔ‡˜ ‰Ú¿ÛÙ˜ Ù˘ ÂÁÎÏËÌ·ÙÈ΋˜ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿˜, ‰›ÓÔÓÙ·˜ ÙË Ì¿¯Ë ÁÈ· ÙË ˙ˆ‹, ·ÔʇÁÔÓÙ·˜ ÂÌfiÚÔ˘˜ Ó·ÚΈÙÈÎÒÓ, η¯‡ÔÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ Î·È ¤ÓÙ¯Ó˜ ÛÎÔÈÌfiÙËÙ˜ ÁÈ· Ó· ÂÈ‚ÈÒÛÂÈ ÙÔ ı‡Ì· ·fi ÙËÓ Î·Ù·ÛÙÚÔÊ‹ Î·È ÙË ‰È·ÊıÔÚ¿ ÌÈ·˜ ÚÔÛ¿ıÂÈ·˜ ÂÌÏÔ΋˜ ÙÔ˘ Ì ÙÔÓ ·Ú¿ÓÔÌÔ ˘fiÎÔÛÌÔ, Â›Ó·È ÂΛÓÔ Ô˘ ÎϤ‚ÂÈ ÙËÓ ·Ú¿ÛÙ·ÛË Î·È ÙËÓ ›‰È· ÙË ˙ˆ‹ ÁÈ· ÙËÓ ·ÂÌÏÔ΋ ÙÔ˘, ·fi ÙÔ Û˘ÛÙËÌ·ÙÈÎfi ı¿Ó·ÙÔ Î·È ÙËÓ ·Ú¿ÓÔÌË ‰Ú¿ÛË, ·˘ÙÒÓ Ô˘ ÙÔÓ Î˘ÓËÁÔ‡Ó. √È ÂÍËÁ‹ÛÂȘ ÌÂÙ¿ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ ı·ÙÚÈ΋˜ ·Ú¿ÛÙ·Û˘ Â›Ó·È ·Ó·Áη›Â˜ ÁÈ· Ó· ηٷϿ‚Ô˘Ó ÔÈ ‰ÈÂÚ¯fiÌÂÓÔÈ ı·٤˜ Î·È ı·ÙÚfiÊÈÏÔÈ ÙÔ˘ ›‰Ô˘˜ fiÙÈ ÙÔ ÛÂÓ¿ÚÈÔ ·Ó‹ÎÂÈ ÛÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈ΋ ˙ˆ‹, ÌÈ·˜ ·ÌÂÚÈηÓÈ΋˜ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜ Ô˘ ‰È·Ï‡ıËΠfiÙ·Ó ÙÔ ˙¢Á¿ÚÈ Ô˘ ·¿ÚÙÈ˙ ÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· ¯ÒÚÈÛÂ Î·È ÙÂÏÈÎfi ı‡Ì· Ù˘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜ Â›Ó·È ÙÔ ·È‰› Ô˘ ÛÒıËΠ·fi ÙÔ˘˜ ÂÌfiÚÔ˘˜ ÙˆÓ Ó·ÚΈÙÈÎÒÓ, ‰›ÓÔÓÙ·˜ Ì¿¯Â˜ ÂÈ‚›ˆÛ˘ Î·È ·ÁÒÓ˜ ÁÈ· ÙËÓ ·ÔÊ˘Á‹ ·fi ÙËÓ ÂÍ¿ÚÙËÛË Ù˘ ‰ÈÂÊı·Ṳ́Ó˘ ˙ˆ‹˜ ÙˆÓ ÌÂÁ·ÏÔ˘fiÏÂˆÓ Î·È fi¯È ÌfiÓÔ, ·Ê‹ÓÔÓÙ·˜ Ó· ÂÓÓÔËı› fiÙÈ ÔÈ ·Á›‰Â˜ ÙÔ˘ ˘fiÎÔÛÌÔ˘ Â›Ó·È ÔÏϤ˜ Î·È Ë ·ÂÍ¿ÚÙËÛË ·fi Ù· Ó·ÚΈÙÈο ·Ó·Áη›·. ΔÔ ı¤Ì· Â›Ó·È Û˘ÓËıÈṲ̂ÓÔ ı· ›ÙÂ, ıˆÚÒÓÙ·˜ Ê˘ÛÈÎfi ÙÔ ·˘ÙÔÓfiËÙÔ, fiÙÈ ‰ÂÓ ı· ¤ÚÂÂ Î·Ó Ó· ˘‹Ú¯Â ¤Ó· ı¤Ì· Ô˘ ¤¯ÂÈ Á›ÓÂÈ ϤÔÓ ÚÔ˘Ù›Ó· ÛÙË Û‡Á¯ÚÔÓË ˙ˆ‹ ÙˆÓ ÌÂÁ·ÏÔ˘fiψÓ, οÓÔÓÙ·˜ Ù· ‡ÎÔÏ· ‰‡ÛÎÔÏ· Î·È Ù· ‰‡ÛÎÔÏ· ·ÎfiÌË ‰˘ÛÎÔÏfiÙÂÚ·, fiÙ·Ó ϤÔÓ Ë Ê˘ÛÈ΋ ˙ˆ‹ ‰›ÓÂÈ ÙË ÛÎ˘Ù¿ÏË ÛÙËÓ ·Ê‡ÛÈÎË Î·È ÙË ÛÎÏËÚ‹ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·. ∞˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ›‰Ô˘˜ ÔÈ ı·ÙÚÈΤ˜ ·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ Â›Ó·È Î·Ï¤˜, ÚÔÛÈÙ¤˜, ÛÔ˘ ÂÚÓ¿Ó ‡ÎÔÏ· ÙÔ Ì‹Ó˘Ì·, Û ÚÔ‚ÏËÌ·Ù›˙Ô˘Ó, Û οÓÔ˘Ó Ó· ¤¯ÂȘ ηϋ ·ÓËÛ˘¯›·, ·Ê‹ÓÔÓÙ·˜ ÙȘ ÂÏ›‰Â˜ ÛÔ˘ ÛÙË ıÂ˚΋ Â¤Ì‚·ÛË Î·È ÛˆÙËÚ›· ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘. Ÿˆ˜ Î·È Ó· ¤¯ÂÈ ÙÔ ı¤Ì·, ›ÙÂ Â›Ó·È ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌÔ› ·ÈÚÂÙÈÎÒÓ ÁÂÁÔÓfiÙˆÓ Î·È Î·Ù·ÛÙ¿ÛˆÓ, ‡ÎÔÏ· Ô ¿ÓıÚˆÔ˜ Á›ÓÂÙ·È ı‡Ì· ÂÓfi˜ ·‰›ÛÙ·ÎÙÔ˘ ÂÁÎÏËÌ·Ù›·, Ô˘ ÙÔ ÌfiÓÔ Ô˘ ÁÓˆÚ›˙ÂÈ Â›Ó·È Ë Û˘ÛÙËÌ·ÙÈ΋ Î·È ÔÚÁ·ÓˆÌ¤ÓË Ú·ÎÙÈ΋ ÁÈ· Ó· ‚ÈÒÛÂÈ ·Ó fi¯È ÙÔ ı¿Ó·ÙÔ, Û›ÁÔ˘Ú· ÌÈ· ‰˘Û¿ÚÂÛÙË Î·È ·ÓÒÊÂÏË Ú·ÎÙÈ΋, Ô˘ Ô‰ËÁ› Û ·‰È¤ÍÔ‰Ô, ÛÙÔ ÎÂÓfi, ÛÙÔ Ô˘ıÂÓ¿. ∂Λ ·ÎÚÈ‚Ò˜ Â›Ó·È ÙÔ Ù¤ÏÌ· ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÈÓÔ˘ ‰Ú¿Ì·ÙÔ˜, Ô˘ ÍÂÎÈÓ¿ ·fi ÌÈ· ·ÓÙƠ̷̂ Î·È Á›ÓÂÙ·È ·ÓÙƠ̷̂ ·ÔÊ˘Á‹˜ ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ‰˘Û¿ÚÂÛÙˆÓ ÁÂÁÔÓfiÙˆÓ Î·È ˙ˆÓÙ·Ó‡ÂÈ Ì¤Û· ·fi Ú·ÁÌ·ÙÈο Î·È ·ÏËıÈÓ¿ ÛÂÓ¿ÚÈ· ηٷÛÙÚÔÊ‹˜, ÌÂÙ·ÙÚ¤ÔÓÙ·˜ Û ‰ÈÂÍÔ‰ÈÎÔ‡˜ ÛÙ·ıÌÔ‡˜ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ Î·È ÛÈÁÔ˘ÚÈ¿˜ ÁÈ· ÙË ˙ˆ‹, ̤۷ ·fi ‰È‰·ÎÙÈÎÔ‡˜ ÚfiÏÔ˘˜ Î·È ·È¯Ó›‰È· Ô˘ ‰ÂÓ ı· Ô‰ËÁ‹ÛÔ˘Ó ÔÙ¤ ÛÙËÓ ·ÓÙƠ̷̂ Ù˘ ηٷÛÙÚÔÊ‹˜ Î·È ÙÔ˘ ÌËӇ̷ÙÔ˜ ÁÈ· ‡ÎÔϘ ·Á›‰Â˜ Ì ‡ÎÔÏ· ı‡Ì·Ù· Î·È Â‡ÎÔÏÔ ·ÚÓËÙÈÛÌfi, ÛÙ· ·˘ÙÔÓfiËÙ· Î·È ·ÚÂÛÙ¿ ÁÈ· ÌÈ· ‹ÚÂÌË Î·È Â‡ÎÔÏË Ê˘ÛÈÔÏÔÁÈ΋ ˙ˆ‹” .

ŒÂÈÙ· ·fi ÙȘ ÚÔÙÚÔ¤˜ ÙÔ˘ ∫¤ÓÙÚÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ¶ÚÔÛÙ·Û›· ÙˆÓ √˘Ú·ÁÎÔÙ¿ÁΈÓ, Ì ¤‰Ú· ÙÔ ÓËÛ› Ù˘ μfiÚÓÂÔ, ÔÈ ˘‡ı˘ÓÔÈ ÙÔ˘ ˙ˆÔÏÔÁÈÎÔ‡ ΋Ô˘ ˘¤‚·Ï·Ó ÙËÓ ΔfiÚÈ Û ȷÙÚÈΤ˜ ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ Î·È ·ÔÊ¿ÛÈÛ·Ó Ó· ÙË ÌÂٷʤÚÔ˘Ó Û ¤Ó· ÓËÛ¿ÎÈ Ì·ÎÚÈ¿ ·fi ÙÔ˘˜ ÂÈÛΤÙ˜. ª·˙› Ù˘ ı· ÌÂÙ·ÎÔÌ›ÛÂÈ ÛÙÔ ÓËÛ› Ô Û‡ÓÙÚÔÊfi˜ Ù˘ Ô ¡Ù›ÓÙÈÎ, ¤Ó·˜ Ô˘Ú·ÎÔÙ¿ÁÎÔ˜ 16 ÂÙÒÓ. ™ÙÂÓÔ› Û˘ÁÁÂÓ›˜ ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘, ÔÈ Ô˘Ú·ÁÎÔÙ¿ÁÎÔÈ ˙Ô˘Ó ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο ÛÙÔÓ πÓ‰ÈÎfi øηÓfi Î·È ¯ˆÚ›˙ÔÓÙ·È Û ‰‡Ô ›‰Ë, ÙÔÓ Pongo abelii Ô˘ ˙ÂÈ ÛÙË ™Ô˘Ì¿ÙÚ· Î·È ÙÔÓ Pongo pygmaeus Ô˘ ··ÓÙ¿Ù·È ÛÙË μfiÚÓÂÔ. ∫·È Ù· ‰‡Ô ›‰Ë ·ÂÈÏÔ‡ÓÙ·È ·fi ÙËÓ Ù·¯Â›· ηٷÛÙÚÔÊ‹ Ù˘ ˙Ô‡ÁÎÏ·˜ Î·È ÎÈÓ‰˘ÓÂ‡Ô˘Ó Ó· ÂÍ·Ê·ÓÈÛÙÔ‡Ó ÛÙ· ÂfiÌÂÓ· 20 ¯ÚfiÓÈ·. Ÿˆ˜ Ê·›ÓÂÙ·È, ÔÈ Ô˘Ú·ÁÎÔÙ¿ÁÎÔÈ ‰ÂÓ ·ÔÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÙË ÌÂÙ·¯Â›ÚÈÛË Ô˘ ÙÔ˘˜ ·Í›˙ÂÈ Û οÔÈÔ˘˜ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ˙ˆÔÏÔÁÈÎÔ‡˜ ΋Ô˘˜ Ù˘ πÓ‰ÔÓËÛ›·˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Û˘¯Ó¿ ‰¤¯ÔÓÙ·È ÂÈÎÚ›ÛÂȘ ·fi ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈΤ˜ ÔÚÁ·ÓÒÛÂȘ. ™Â ¤Ó· ÚfiÛÊ·ÙÔ ÂÚÈÛÙ·ÙÈÎfi, ÌÈ· ηÌËÏÔ¿Ú‰·ÏË ¤ı·Ó ÛÙÔ ˙ˆÔÏÔÁÈÎfi ΋Ô ÙÔ˘ ™Ô˘Ú·Ì¿ÁÈ· ¤¯ÔÓÙ·˜ ÛÙÔ ÛÙÔÌ¿¯È Ù˘ ÌÈ· Ì¿˙· 18 ÎÈÏÒÓ ·fi Ï·ÛÙÈο ÛÎÔ˘›‰È· Ô˘ Ù˘ ÂÙÔ‡Û·Ó ÔÈ ÂÈÛΤÙ˜. ∏ πÓ‰ÔÓËÛ›· ¤¯ÂÈ Î·Î¤˜ ÂȉfiÛÂȘ Î·È fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÛÙÔ Î¿ÓÈÛÌ·. ΔÔ 30% ÙˆÓ 242 ÂηÙÔÌÌ˘Ú›ˆÓ ηÙÔ›ÎˆÓ Â›Ó·È Î·ÓÈÛÙ¤˜, ÂÓÒ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ·Ó‰ÚÒÓ ÙÔ ÔÛÔÛÙfi ÊÙ¿ÓÂÈ ÙÔ 60%.


«

OI ¶O§ITE™ Y¶O™THPIZOYN ΔÈ ‚È‚Ï›Ô ı· ‰È·‚¿˙·Ù ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ;

ÃÚ‡Û· ÃÚÔÓÔÔ‡ÏÔ˘ ¿ÓÂÚÁË

“ΔÔ ‚È‚Ï›Ô Ô˘ ı· ÚÔÙÈÌ‹Ûˆ ʤÙÔ˜ ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ ı· Â›Ó·È Î¿ÙÈ Ô˘ ı· Ì οÓÂÈ Ó· ͯ¿Ûˆ ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË. Œ¯ˆ ·Ó¿ÁÎË Ó· ÍÂʇÁˆ Î·È Ó· ÓÈÒÛˆ ÈÔ ÂχıÂÚË. ΔÔ ‚È‚Ï›Ô Ô˘ ı· ‰È·‚¿Ûˆ ı· Â›Ó·È Î˘Ú›ˆ˜ ·ÈÛıËÌ·ÙÈÎfi” .

ª∞Δπ∂™&°¡øª∂™

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 27 π√À§π√À 2012

/5

“∞ÏÌ˘Ú‹” Ë ÙÈÌ‹ ÙÔ˘ ÂÈÛÈÙËÚ›Ô˘ ¢ËÌfiÙ˜ Ô˘ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ó ı·ÙÚÈΤ˜ ·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ, fiˆ˜ ·˘Ù‹ Ë Ôχ ÂӉȷʤÚÔ˘Û· Ì “ΔÔ ÌÂÁ¿ÏÔ Ì·˜ ÙÛ›ÚÎÔ” , ÂÈÛËÌ·›ÓÔ˘Ó fiÙÈ Ë ÙÈÌ‹ ÙÔ˘ ÂÈÛÈÙËÚ›Ô˘ Â›Ó·È Ôχ ˘„ËÏ‹ ÁÈ· Ù· ÛËÌÂÚÈÓ¿ ‰Â‰Ô̤ӷ Ù˘ ÎÚ›Û˘. 20 ¢ÚÒ ÙÔ Î·ÓÔÓÈÎfi Î·È 15 ¢ÚÒ ÙÔ Ì·ıËÙÈÎfi, Ô˘ ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ ÌÈ· ÙÚÈÌÂÏ‹˜ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· Ú¤ÂÈ Ó· ‰ÒÛÂÈ 55 ¢ÚÒ, ÁÈ· Ó· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ ÙËÓ ·Ú¿ÛÙ·ÛË... ∞Ó ·Ó·ÏÔÁÈÛÙԇ̠fiÙÈ ÙÔ ÌÂÚÔο̷ÙÔ ¤¯ÂÈ ϤÔÓ ¤ÛÂÈ Î¿Ùˆ ·fi Ù· 50 ¢ÚÒ Î·Ù¿ ̤ÛÔ fiÚÔ, ÙfiÙÂ Ë ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ¤Ó· ÌÂÚÔο̷ÙÔ Î·È Î¿ÙÈ, ÁÈ· Ó· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ ÙËÓ ·Ú¿ÛÙ·ÛË. §¤Ù ӷ ÂÈÛÙÚ¤„Ô˘Ì ÛÙËÓ ÂÔ¯‹, Ô˘ ÙÔ ı¤·ÙÚÔ ‹Ù·Ó ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÏÔ‡ÛÈÔ˘˜ ‹ Ú¤ÂÈ ÔÈ ı›·ÛÔÈ Ó· Ú›ÍÔ˘Ó Ï›ÁÔ ÙȘ ··ÈÙ‹ÛÂȘ ÙÔ˘˜; ¢∏ª√.™.

¢ËÌ‹ÙÚ˘ ™ÙÂÚÁÈ¿Î˘ ¿ÓÂÚÁÔ˜

“°ÂÓÈÎfiÙÂÚ· ‰ÂÓ ‰È·‚¿˙ˆ ‚È‚Ï›·, ÚÔÙÈÌÒ Ó· ‰È·‚¿˙ˆ fi,ÙÈ ¤¯ÂÈ Û¯¤ÛË Ì ٷ ·ıÏËÙÈο, Û ÂÊËÌÂÚ›‰Â˜, ηıÒ˜ Â›Ó·È ÌÈ· ·fi ÙȘ ·Á·Ë̤Ó˜ ÌÔ˘ ·Û¯Ôϛ˜” .

μÈÔϤٷ ª¿ÚÙ˜

ΔÚ›· Ï·ÛÙ¿ ¯·ÚÙÔÓÔÌ›ÛÌ·Ù· ™Â ÙÚ›· ¯·ÚÙÔÓÔÌ›ÛÌ·Ù· ÙˆÓ 50 ¢ÚÒ Ô˘ ‰fiıËÎ·Ó ÛÂ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯Ô˘˜ ÙÔ˘ √°∞ ÛÙÔ ∫ÂÚ·Ì›‰È, ÂÓÙÔ›˙ÂÙ·È ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· ÙˆÓ Ï·ÛÙÒÓ ¯·ÚÙÔÓÔÌÈÛÌ¿ÙˆÓ, Û‡Ìʈӷ Ì ÛÙÔȯ›· ÙˆÓ ∂§Δ∞. À¿Ú¯ÂÈ ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ Ù· ÙÚ›· Ï·ÛÙ¿ ¯·ÚÙÔÓÔÌ›ÛÌ·Ù· Ó· ÂÚÈ‹Ïı·Ó ÛÙËÓ Î·ÙÔ¯‹ ÙÔ˘ Ù·¯˘‰ÚÔÌÈÎÔ‡ ‰È·ÓÔ̤· ˆ˜ Ú¤ÛÙ· ·fi ¿ÏÏË Û˘Ó·ÏÏ·Á‹, ÚÔÛı¤ÙÔ˘Ó ÔÈ ›‰È˜ ËÁ¤˜. °È’ ·˘Ùfi Î·È ÔÈ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ÔÈ Ô˘ ÏËÚÒÓÔÓÙ·È ·fi Ù· ∂§Δ∞, ηÏfiÓ Â›Ó·È Ó· ÚÔÛ¤¯Ô˘Ó Ù· ¯·ÚÙÔÓÔÌ›ÛÌ·Ù· Ô˘ Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó Î·È Ó· Ù· ÂϤÁ¯Ô˘Ó, fiÛÔ ÙÔ ‰˘Ó·ÙfiÓ ‚¤‚·È· ÌÔÚÔ‡Ó. ∞ÚÌfi‰ÈÔ˜ ÙˆÓ ∂§Δ∞ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ‰‹ÏˆÛ ¿ÓÙˆ˜ ˆ˜ fiÏ· Ù· ¯·ÚÙÔÓÔÌ›ÛÌ·Ù· ÂϤÁ¯ÔÓÙ·È ·fi Ù· ÂȉÈο Ì˯·Ó‹Ì·Ù·, ÚÈÓ ‰ÔıÔ‡Ó ÛÙÔ˘˜ ‰È·ÓÔÌ›˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯Ô˘˜. ¢∏ª√.™.

˘¿ÏÏËÏÔ˜

“ªÔ˘ ·Ú¤ÛÂÈ Ôχ Ó· ‰È·‚¿˙ˆ ‚È‚Ï›·, ȉ›ˆ˜ ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ, ηıÒ˜ ¿ˆ ‰È·ÎÔ¤˜ Î·È ÙÔ ‚È‚Ï›Ô Â›Ó·È Î¿ÙÈ Ô˘ Ì ÍÂÎÔ˘Ú¿˙ÂÈ Î·È Ì οÓÂÈ Ó· ÍÂʇÁˆ ·fi Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ù˘ ηıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ·˜. Δ· ‚È‚Ï›· Ô˘ ÚÔÙÈÌÒ Â›Ó·È Î˘Ú›ˆ˜ ÈÛÙÔÚÈο” .

ª˘ÚÛ›ÓË ∫Ô¿ÓÔ˘ Ì·ı‹ÙÚÈ·

“Δ· ‚È‚Ï›· ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ· Ù· ·Á·Ò Ôχ, ·ÏÏ¿ ÂÂȉ‹ ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ¿ ÌÔ˘ Â›Ó·È ÊÔÚو̤ÓÔ, ηıÒ˜ ʤÙÔ˜ ÚÔÂÙÔÈÌ¿˙ÔÌ·È ÁÈ· ·ÓÂÏÏ·‰ÈΤ˜ ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ, ÙÔ ÊÂÙÈÓfi ηÏÔη›ÚÈ ı· ·ÚÎÂÛÙÒ ÛÙËÓ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· Ù˘ ÂfiÌÂÓ˘ Û¯ÔÏÈ΋˜ ¯ÚÔÓÈ¿˜” .

EÈ̤ÏÂÈ·: ƒπΔ™∞ Δ™∞¡Δπ§∏ ºˆÙfi: ¶. °IANNAPO™

I‰ÈÔÎÙ‹Ù˘

∂ΉfiÙ˘ - ¢È¢ı˘ÓÙ‹˜

£E™™A§IKE™ EK¢O™EI™ A.E.

μ∞™π§∏™ Ã. ¢∞¡√™

I¿ÛÔÓÔ˜ Ì ∞ı. ¢È¿ÎÔ˘ 2 383 33 BO§O™ Kˆ‰ÈÎfi˜ 1802 ÙËÏ.: 24210 23303 (Û˘ÓÔÙÈ΋ 8 ÁÚ·ÌÌÒÓ) ÙËÏ. Û˘Ó‰ÚÔÌËÙÒÓ 8001135000 fax: 24210 32828, 23470

°πøƒ°√™ ∫. Δ™π°∫§πºÀ™∏™ ¢∏ª∏Δƒ∏™ Ã. ¶∂§∂∫√À¢∞™

∞Ú¯ÈÛ˘ÓÙ¿ÎÙ˜

E-mail: info@e-thessalia.gr http://www.e-thessalia.gr E-mail: (ÁÈ· ÂÌÔÚÈΤ˜ ηٷ¯ˆÚ‹ÛÂȘ): pub@e-thessalia.gr ¢È¢ı˘ÓÙ‹˜: 1914 - 1944 T. OIKONOMAKH™ 1945 -1990 °. ¶∞ƒ∞™∫∂À√¶√À§√™ 1990 - 1996 K. §OY§H™

ÈÂÛÙ‹ÚÈ· - ‰È·ÓÔÌ‹ Ù‡Ô˘: A' BI.¶E. BfiÏÔ˘

ÙËÏ.: 24210 95753, fax: 24210 95755 A¶A°OPEYETAI Ë ·Ó·‰ËÌÔÛ›Â˘ÛË, Ë ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹, ÔÏÈ΋, ÌÂÚÈ΋ ‹ ÂÚÈÏËÙÈ΋, Ë Î·Ù¿ ·Ú¿ÊÚ·ÛË ‹ ‰È·Û΢‹ ·fi‰ÔÛË ÙÔ˘ ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘ Ù˘ ÂÊËÌÂÚ›‰·˜ Ì ÔÔÈÔÓ‰‹ÔÙ ÙÚfiÔ, Ì˯·ÓÈÎfi, ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi, ʈÙÔÙ˘ÈÎfi, ˯ÔÁÚ·Ê‹Ûˆ˜ ‹ ¿ÏÏÔÓ, ¯ˆÚ›˜ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ÁÚ·Ù‹ ¿‰ÂÈ· ÙÔ˘ ÂΉfiÙË. NfiÌÔÈ 238/1970, 4301/1979, N. 100/1975, N¢ 3565/1956 Î·È 4254/1962 Î·È Î·ÓfiÓ˜ ÙÔ˘ ¢ÈÂıÓÔ‡˜ ¢Èη›Ô˘.

∂ÍÔÈÎÔÓfiÌËÛË ∫Ï›ÓÂÈ ·fi Û‹ÌÂÚ· Î·È ÁÈ· 20 Ë̤Ú˜ ÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ £ÂÛÛ·Ï›·˜, ηıÒ˜ ÙÔ ÚÔÛˆÈÎfi ı· ¿ÚÂÈ ÙËÓ ¿‰ÂÈ· ÙÔ˘ ηÏÔηÈÚÈÔ‡. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, fï˜ ÛÙ·Ì·ÙÔ‡Ó Î·È fiϘ ÔÈ ·Î·‰ËÌ·˚Τ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜. ∂Ó‰ÂÈÎÙÈÎfi Â›Ó·È fiÙÈ ‰ÂÓ ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› Ô ÎÏÈÌ·ÙÈÛÌfi˜ ·Ú¿ ÌfiÓÔ Û οÔȘ ÂÍ·ÈÚÂÙÈΤ˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ. ÕÚ·, fiÔÈÔ˜ ηıËÁËÙ‹˜ ı¤ÏÂÈ Ó· ÌÂÙ·‚› ÛÙÔ ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈfi ÙÔ˘ ‹ ÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô ÙÔ˘ ÁÈ· Ó· ‰Ô˘Ï¤„ÂÈ, Ú¤ÂÈ Ó· ÙÔ Î¿ÓÂÈ Â›Ù Û ÒÚ˜ Ô˘ ‰ÂÓ ı· ¤¯ÂÈ ˙¤ÛÙË Â›Ù ӷ ÚÔÌËı¢Ù› οÔÈÔ ·ÓÂÌÈÛÙ‹Ú·. ∏ ÂÍÔÈÎÔÓfiÌËÛË ¯ÚËÌ¿ÙˆÓ ·fi ÙË Ì›ˆÛË Ù˘ ηٷӿψÛ˘ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ ·ÔÙÂÏ› ÎÂÓÙÚÈÎfi ÛÙfi¯Ô ÙÔ˘ ȉڇ̷ÙÔ˜ ·fi ¤Ú˘ÛÈ, ÂÓÒ ÙÔ ›‰ÈÔ

™ÂÙ, ·ÁοÎÈ Î·È Î¿‰Ô˜ ˘Ù‹ Â›Ó·È ¿ÏÏË ÌÈ· ÛÂÈÚ¿ ·fi ·ÁοÎÈ· Û ...ÂÚ›ÔÙË ı¤ÛË ÂÓÙfi˜ ÙÔ˘ ÔÏÂÔ‰ÔÌÈÎÔ‡ Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·ÙÔ˜. μÚ›ÛÎÔÓÙ·È Û ·ÚοÎÈ - Ô £Âfi˜ Ó· ÙÔ Î¿ÓÂÈ - Â› Ù˘ Ô‰Ô‡ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ Ì ∫›ÙÛÔ˘ ª·ÎÚ‹, Ì ı¤· ÙÔ˘˜ ο‰Ô˘˜ ÛÎÔ˘ȉÈÒÓ Î·È ·Ó·Î‡ÎψÛ˘. ∏ ‰˘ÛÔÛÌ›· Â›Ó·È ·ÊfiÚËÙË ·ÎfiÌ· Î·È ÁÈ’ ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ ‰È¤Ú¯ÔÓÙ·È ‚È·ÛÙÈο ·fi ÙÔ ÛËÌ›Ô. ΔÈ Ó· ÙÔÔıÂÙ‹ıËΠ¿Ú·Á ÚÒÙ· ÂΛ, Ù· ·ÁοÎÈ· ‹ ÔÈ Î¿‰ÔÈ; Ÿ¯È fiÙÈ ¤¯ÂÈ Î·È ÌÂÁ¿ÏË ÛËÌ·Û›· È·...

¶·Ó. °È·Ó., pangian21@yahoo.gr

ÂÊ·ÚÌfi˙ÂÙ·È Î·È Ê¤ÙÔ˜. º.™.

∞ÔηٿÛÙ·ÛË

30ÂÙ›·˜

™Â ˘„ËÏ¿ ÔÛÔÛÙ¿ ı· Î˘Ì·ÓıÔ‡Ó ÔÈ ÂÎÙÒÛÂȘ ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ μfiÏÔ˘ “∂ÓÒ ·fi ÙËÓ ÚÔÛ¯‹ ¢Â˘Ù¤Ú· ·Ú¯›˙Ô˘Ó ÔÈ Î·ÏÔηÈÚÈÓ¤˜ ÂÎÙÒÛÂȘ Î·È ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ··ÈÛÈfi‰ÔÍÔÈ ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È ÔÈ Î·Ù·ÛÙË̷ٿگ˜ Ù˘ Ô‰Ô‡ ∂ÚÌÔ‡ Î·È ÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ ÔÏ˘Û‡¯Ó·ÛÙˆÓ ÂÌÔÚÈÎÒÓ ‰ÚfiÌˆÓ Ù˘ fiÏ˘. Ÿˆ˜ ÔÈ ›‰ÈÔÈ ÙÔÓ›˙Ô˘Ó ÔÈ ÙÚÂȘ Ì‹Ó˜ Ù˘ ηÏÔηÈÚÈÓ‹˜ Û·È˙fiÓ Ô˘ ¤Ú·Û·Ó, ‰ËÏ·‰‹ ª¿ÈÔ˜, πÔ‡ÓÈÔ˜, πÔ‡ÏÈÔ˜, ‹Ù·Ó Ôχ “ÊÙˆ¯Ô›” Û ΛÓËÛË, Û ۇÁÎÚÈÛË Ì ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˜ ¯ÚÔÓȤ˜. √ Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ∂ÌfiÚˆÓ ∫·Ù·ÛÙËÌ·Ù·Ú¯ÒÓ μfiÏÔ˘ °ÂˆÚÁ. ¶·ÏÏËηڛ‰Ë˜ ÙfiÓÈÛ fiÙÈ ÔÈ ÊÂÙÈÓ¤˜ ÂÎÙÒÛÂȘ ı· Â›Ó·È Ú·ÁÌ·ÙÈΤ˜ Î·È ı· Î˘Ì·ÓıÔ‡Ó Ì¤¯ÚÈ Î·È 60%” . √È ÂÏÏ›„ÂȘ ·ÛıÂÓÔÊfiÚˆÓ ÛÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô μfiÏÔ˘ “¶ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· Á›ÓÂÈ Ì›· ηْ ·Ú¯‹ ÁÂÓÈ΋ ·ÔÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘ ˘¿Ú¯ÔÓÙÔ˜ ‰˘Ó·ÌÈÎÔ‡ Û ·ÛıÂÓÔÊfiÚ·, ÈÔ ÛˆÛÙ‹ ηٷÓÔÌ‹ ·˘ÙÒÓ Î·È Ó· Û˘ÌÏËÚˆıÔ‡Ó Ù˘¯fiÓ ÂÏÏ›„ÂȘ Û ԯ‹Ì·Ù· Î·È Ô‰ËÁÔ‡˜, ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ÀÁ›·˜ Î·È ¶ÚÔÓÔ›·˜ ¤ÛÙÂÈÏ ÚÔ˜ ÙË ¡ÔÌ·Ú¯›· ¤ÁÁÚ·ÊÔ Ì ÙÔ ÔÔ›Ô ˙ËÙ› ‰È¿ÊÔÚ· ÛÙÔȯ›·. ªÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ ˙ËÙ› Ó· ÏËÚÔÊÔÚËı› ÙÔÓ ·ÚÈıÌfi ÙˆÓ ·ÛıÂÓÔÊfiÚˆÓ Ô˘ ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó Ù· ÓÔÛÔÎÔÌ›· Î·È ÙÔÓ ·ÚÈıÌfi ÙˆÓ ÔÚÁ·ÓÈÎÒÓ ı¤ÛÂˆÓ Ô‰ËÁÒÓ ·ÛıÂÓÔÊfiÚˆÓ. Δ¤ÏÔ˜, ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ˙ËÙ› Ó· ÏËÚÔÊÔÚËı› ÙȘ ·Ó¿ÁΘ Û ·ÛıÂÓÔÊfiÚ· ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜, ÁÈ· ÙËÓ Ï‹ÚË Î¿Ï˘„Ë ÙˆÓ ÂÎÙ¿ÎÙˆÓ ÂÚÈÛÙ·ÙÈÎÒÓ Â› 24ÒÚÔ˘ ‚¿Ûˆ˜” . 10 ÂÎ. ‰ÔÏ¿ÚÈ· ÁÈ· ÙÔ ÛȉËÚÔ¯ÚÒÌÈÔ ÛÙÔÓ ∞ÏÌ˘Úfi “∂ÁÎÚ›ıËÎÂ, Ì ·fiÊ·ÛË Ù˘ ÀÔÂÈÙÚÔ‹˜ ¶ÈÛÙÒÛˆÓ, Ë Û‡Ó·„Ë ·fi ÙËÓ ∂Ù·ÈÚ›· ∂ÏÏËÓÈο ™È‰ËÚÔÎÚ¿Ì·Ù· ‰·Ó›Ԣ ÛÂ Û˘Ó¿ÏÏ·ÁÌ· Ì ÙÔ

μ.∫.

ΔËÓ ¤ÓÙÔÓË ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›· ÙÔ˘˜ ÂÎÊÚ¿˙Ô˘Ó ÂÚ›ÔÈÎÔÈ Ù˘ Ô‰Ô‡ ∞Á›·˜ μ·Ú‚¿Ú·˜ ÛÙË ¡¤· πˆÓ›· ÁÈ· ÙË ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈ΋ ηı˘ÛÙ¤ÚËÛË Ô˘ ·Ú·ÙËÚÂ›Ù·È ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙˆÓ ·ÚÌÔ‰›ˆÓ ÛÙËÓ ·ÔηٿÛÙ·ÛË ÙÔÌÒÓ ÛÙÔ Ô‰fiÛÙڈ̷. ∏ ‰È¿ÓÔÈÍË ÙˆÓ ÙÔÌÒÓ ¤ÁÈÓÂ, Û‡Ìʈӷ ¿ÓÙ· Ì ÙÔ˘˜ ›‰ÈÔ˘˜, ÙÔÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ ¯ÂÈÌÒÓ· ÁÈ· ÙËÓ ÂÎÙ¤ÏÂÛË ··Ú·›ÙËÙˆÓ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ Î·È ·Ì¤Ûˆ˜ Ì ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛ‹ ÙÔ˘˜ Ù· Û˘ÓÂÚÁ›· ÙȘ ÂÈÎ¿Ï˘„·Ó Úfi¯ÂÈÚ· Ì ·ÌÌÔ¯¿ÏÈÎÔ. ™˘Ó¤ÂÈ· ‹Ù·Ó ÔÈ ÂÚ›ÔÈÎÔÈ, ·ÏÏ¿ Î·È ÔÈ ‰ÈÂÚ¯fiÌÂÓÔÈ Ô‰ËÁÔ› Ó· “Ó›ÁÔÓÙ·È” ÛÙË Ï¿ÛË Ì ÙËÓ ÚÒÙË ‚ÚÔ¯fiÙˆÛË Î·È ÙÒÚ· ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ ÛÙË ÛÎfiÓË. ∂ÈϤÔÓ, ÂÏÏԯ‡ÂÈ Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ Ô Î›Ó‰˘ÓÔ˜ ÚfiÎÏËÛ˘ ÙÚÔ¯·›Ô˘ ·Ù˘¯‹Ì·ÙÔ˜ ÏfiÁˆ ÙˆÓ ¯·ÏÈÎÈÒÓ Ô˘ ηχÙÔ˘Ó ÙȘ ÙÔ̤˜. √È Â-

¶Úfi

Ú›ÔÈÎÔÈ ‰ËÏÒÓÔ˘Ó ·Á·Ó·ÎÙÈṲ̂ÓÔÈ Î·È ˙ËÙÔ‡Ó ·fi ÙÔ˘˜ ·ÚÌfi‰ÈÔ˘˜ Ó· Ï¿‚Ô˘Ó Ì¤ÚÈÌÓ· ÁÈ· ÙËÓ ¿ÌÂÛË ·ÔηٿÛÙ·ÛË ÙˆÓ ÙÔÌÒÓ ÛÙÔ Ô‰fiÛÙڈ̷.

∑ËÙ‹Ì·Ù·... √ÏÔÎÏËÚÒıËÎ·Ó ÔÈ ·ÛÊ·ÏÙÔÛÙÚÒÛÂȘ Û ÎÂÓÙÚÈÎÔ‡˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ Ì ÙËÓ ÂÚÁÔÏ·‚›· Ù˘ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋˜ ∂ÓfiÙËÙ·˜ ª·ÁÓËÛ›·˜, ˆÛÙfiÛÔ ·Ó·ÁÓÒÛÙ˜ ı¤ÙÔ˘Ó ÔÚÈṲ̂ӷ ˙ËÙ‹Ì·Ù·. ΔÔ ÚÒÙÔ ·ÊÔÚ¿ ÛÙȘ ÎÔÚ‡Ó˜ Î·È Î·Ù¿ fiÛÔ ·˘Ù¤˜ ı· Â·Ó·ÙÔÔıÂÙËıÔ‡Ó ÛÙËÓ πˆÏÎÔ‡ Î·È ÙËÓ ∞Ó·Ï‹„ˆ˜. ΔÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ¤¯ÂÈ Ó· οÓÂÈ Ì ÙË ‰È·ÁÚ¿ÌÌÈÛË ÁÈ· ÙË ‰È¿‚·ÛË ÙˆÓ Â˙ÒÓ ÛÙË ‰È·ÛÙ·‡ÚˆÛË ÙˆÓ Ô‰ÒÓ πˆÏÎÔ‡ Ì ∂ÚÌÔ‡. ∞Ô̤ÓÂÈ Ó· ‰Ô‡Ì ·Ó Ù· ‰˘Ô ÚÔ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓ· ˙ËÙ‹Ì·Ù· ı· Ï˘ıÔ‡Ó ‹ ·Ó ı· Ù· Í·Ó·‚Úԇ̠ÌÚÔÛÙ¿ Ì·˜. °.•.

27 πÔ˘Ï›Ô˘ 1982

Δ·ÌÂ›Ô ÙË ∂˘Úˆ·˚΋˜ ∫ÔÈÓfiÙËÙÔ˜ ÕÓıÚ·ÎÔ˜Ã¿Ï˘‚· (∂∫∞Ã) ̤¯ÚÈ ÔÛÔ‡ 10 ÂηÙ. ‰ÔÏÏ·Ú›ˆÓ. ΔÔ ‰¿ÓÂÈÔ ·˘Ùfi ı· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËı› ÁÈ· ÙËÓ Î¿Ï˘„Ë ÙˆÓ ÂÂÓ‰˘ÙÈÎÒÓ ‰··ÓÒÓ ·ÓÂÁ¤ÚÛˆ˜ ÂÚÁÔÛÙ·Û›Ô˘ ÛȉËÚÔ¯ÚˆÌ›Ô˘ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ Î·È ªÂÙ·ÏÏ›Ô˘ Ãڈ̛ÙË Î·È ÂÚÁÔÛÙ·Û›Ô˘ ÂÌÏÔ˘ÙÈÛÌÔ‡ ¯ÚˆÛ›ÙË ™ÎÔ‡ÌÙÛ·˜ ÙÔ˘ ¡. ∫Ô˙¿Ó˘” . √‰ËÁ›Â˜ ÁÈ· Ù· ÛÎÔ˘›‰È· ÛÙȘ ·ÎÙ¤˜ “ΔÔ °Ú·ÊÂ›Ô ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜ £·Ï·ÛÛ›Ô˘ ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ ÙÔ˘ ∫ÂÓÙÚÈÎÔ‡ §ÈÌÂÓ·Ú¯Â›Ô˘ μfiÏÔ˘ ·Ú·Î·Ï› ıÂÚÌ¿ fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÚÔÛÂÚ¯Ô̤ÓÔ˘˜ ÛÙȘ ·Ú·Ï›Â˜ ÁÈ· ·Ó·„˘¯‹ Î·È Ì¿ÓÈÔ, fiˆ˜ ·ÔʇÁÔ˘Ó ÙËÓ ÂχıÂÚË ·fiÚÚÈ„Ë ÛÎÔ˘ȉÈÒÓ ÛÙȘ ·ÎÙ¤˜, ·ÊÂÓfi˜ ÁÈ·Ù› ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó ÂÛٛ˜ ÌÔχÓÛˆ˜ Î·È ·ÊÂÙ¤ÚÔ˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È ·Î·Ï·›ÛıËÙÔ ı¤·Ì·, Ì ÛÔ‚·Ú¤˜ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈΤ˜ ÂÈÙÒÛÂȘ” .

™Ù·ÙÈÛÙÈο ÛÙÔȯ›· ı·Ó¿ÙˆÓ ·fi ηÚΛÓÔ Û μfiÏÔ-¡. πˆÓ›· “∞fi ÙËÓ ÀËÚÂÛ›· ™Ù·ÙÈÛÙÈ΋˜ ¡ÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜, Á›ÓÂÙ·È ÁÓˆÛÙfi, fiÙÈ Û‡Ìʈӷ Ì ٷ ÙËÚÔ‡ÌÂÓ· ÛÙ·ÙÈÛÙÈο ÛÙÔȯ›·, ηٿ ÙÔ 8ÌËÓÔ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 1981-πÔ˘Ó›Ô˘ 1982, ηٷ¯ˆÚ‹ıËÎ·Ó ÛÙ· §ËÍȷگ›· ÙˆÓ ¢‹ÌˆÓ μfiÏÔ˘ Î·È ¡. πˆÓ›·˜ 105 ı¿Ó·ÙÔÈ Ì ·ÈÙ›· ÙÔÓ Î·ÚΛÓÔ. ∞fi ÙÔ˘˜ ı·Ó¿ÙÔ˘˜ ·˘ÙÔ‡˜ ÔÈ 63 ‹Ù·Ó ·Ó‰ÚÒÓ (ÔÛÔÛÙfi 60%) Î·È ÔÈ 42 Á˘Ó·ÈÎÒÓ (40%)” .

™∞¡ ™∏ª∂ƒ∞ 1943... μ’ ¶·ÁÎfiÛÌÈÔ˜ ¶fiÏÂÌÔ˜: √ πˆÛ‹Ê ™Ù¿ÏÈÓ ˘ÈÔıÂÙ› ÙË ¢È·Ù·Á‹ 227, Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ÔÔ›· fiÛÔÈ ·ÏÏ¿˙Ô˘Ó ı¤ÛË ‹ ÂÁηٷÏ›Ô˘Ó ÙÔ ‰›Ô Ù˘ Ì¿¯Ë˜, ı· ı·Ó·ÙÒÓÔÓÙ·È ·Ì¤Ûˆ˜. 1955... ΔÂÚÌ·Ù›˙ÂÙ·È Ë Î·Ù¿ÏË„Ë Ù˘ ∞˘ÛÙÚ›·˜ ·fi ÙȘ Û˘ÌÌ·¯ÈΤ˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ. ∏ ∞˘ÛÙÚ›· ·Ó·ÎÙ¿ Â›ÛËÌ· ÙËÓ ÂıÓÈ΋ ΢ÚÈ·Ú¯›· Ù˘, ÌÂÙ¿ ·fi Û˘ÓÔÏÈο 17 ¯ÚfiÓÈ· ηÙÔ¯‹˜ ·fi ͤӷ ÛÙÚ·Ù‡̷ٷ, ·ÊÔ‡ ÙˆÓ Û˘ÌÌ·¯ÈÎÒÓ Â›¯·Ó ÚÔËÁËı› Ù· ÛÙÚ·Ù‡̷ٷ ÙÔ˘ °’ ƒ¿È¯. 1985... √ÚΛ˙ÂÙ·È Ë Ó¤· ∫˘‚¤ÚÓËÛË, Ô˘ Û¯ËÌ·Ù›˙ÂÈ Ô ∞Ó‰Ú¤·˜ ¶··Ó‰Ú¤Ô˘, ÂÓfi„ÂÈ Ù˘ ‰Â‡ÙÂÚ˘ ÙÂÙÚ·ÂÙ›·˜ ÙÔ˘ ¶∞™√∫. 1989... ¶ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈÔ ‰ÈηÛÙ‹ÚÈÔ Ù˘ ™ÙÔίfiÏ-

Ì˘ ηٷ‰Èο˙ÂÈ ÙÔÓ 42¯ÚÔÓÔ ∫Ú›ÛÙÂÚ ¶¤ÙÂÚÛÔÓ Û ÈÛfi‚È· ‰ÂÛÌ¿ ÁÈ· ÙË ‰ÔÏÔÊÔÓ›· ÙÔ˘ ™Ô˘Ë‰Ô‡ Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡, √‡ÏÔÊ ¶¿ÏÌÂ. 1996... ™Â ¤Ó·Ó ·fi ÙÔ˘˜ ÈÔ ÔÏ˘Û‡¯Ó·ÛÙÔ˘˜ Î·È Î·Ï‡ÙÂÚ· Ê˘Ï·ÛÛfiÌÂÓÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜ ÛÙÔ √Ï˘ÌÈ·Îfi ¶¿ÚÎÔ Ù˘ ∞ÙÏ¿ÓÙ·, ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙˆÓ √Ï˘ÌÈ·ÎÒÓ ∞ÁÒÓˆÓ, ÂÎÚ‹ÁÓ˘Ù·È ÛÙË 1 Ù· ÌÂÛ¿Ó˘¯Ù· ‚fiÌ‚· Ô˘ ›¯Â ÙÔÔıÂÙËı› Û ο‰Ô ·ÔÚÚÈÌÌ¿ÙˆÓ, Ï›Á· ÌfiÏȘ ̤ÙÚ· Ì·ÎÚÈ¿ ·fi ı·٤˜ Û˘Ó·˘Ï›·˜, ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Î·È Ô Úfi‰ÚÔ˜, ªÈÏ ∫Ï›ÓÙÔÓ. ∞ÔÏÔÁÈÛÌfi˜: ªÈ· ÓÂÎÚ‹ Á˘Ó·›Î·, 111 ÙÚ·˘Ì·Ù›Â˜, ÂÓÒ ı‡Ì· Ù˘ ‚ÔÌ‚ÈÛÙÈ΋˜ Â›ıÂÛ˘ ıˆÚÂ›Ù·È Î·È Ô ÔÂÚ·Ù¤Ú ÙÔ˘ ÙÔ˘ÚÎÈÎÔ‡ ÙËÏÂÔÙÈÎÔ‡ ÛÙ·ıÌÔ‡ TRT Ô˘ ˘¤ÛÙË ¤ÌÊÚ·ÁÌ·.


¶ÔÏÈÙÈ΋ 6

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 27 π√À§π√À 2012

ªÂ ‰Â‰Ô̤ÓÔ fiÙÈ ÙÔ ·Î¤ÙÔ ÙˆÓ 11,5 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ·ÎfiÌË ÔÚÈÛÙÈÎÔÔÈËı›

¶ÚÒÙ˜ Â·Ê¤˜ Ì ÙÚfiÈη √ ˘Ô˘ÚÁfi˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ·ÚÔ˘Û›·Û ÌfiÓÔÓ ÙÔ˘˜ ‚·ÛÈÎÔ‡˜ ¿ÍÔÓ˜ ÙˆÓ Ì¤ÙÚˆÓ ∞£∏¡∞, 26.

ÈÂÚ¢ÓËÙÈÎÔ‡ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· ‹Ù·Ó Ë ÚÒÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÙÔ˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡ ÂÈÙÂÏ›Ԣ Ì ÙÔ˘˜ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ Ù˘ ÙÚfiÈη˜, ÙËÓ ¶¤ÌÙË (¯ı˜) Ì ‰Â‰Ô̤ÓÔ fiÙÈ ÙÔ ·Î¤ÙÔ ÙˆÓ 11,5 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ·ÎfiÌË ÔÚÈÛÙÈÎÔÔÈËı› Î·È Ô Î. ™ÙÔ˘ÚÓ¿Ú·˜ ·ÚÔ˘Û›·Û ÌfiÓÔÓ ÙÔ˘˜ ‚·ÛÈÎÔ‡˜ ¿ÍÔÓ˜ ÙˆÓ Ì¤ÙÚˆÓ. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ ·fi ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË Î¿ÓÔ˘Ó ÏfiÁÔ ÁÈ· ÔÏÈÙÈ΋ Û˘Ìʈӛ· ÁÈ· Ù· 10 ·fi Ù· 11,5 ‰ÈÛ., ·ÏÏ¿ Ë ÂÂÍÂÚÁ·Û›· Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È Î·È ÔÈ Î. ™·Ì·Ú¿˜, μÂÓÈ˙¤ÏÔ˜ Î·È ∫Ô˘‚¤Ï˘ ı· Û˘Ó¯›ÛÔ˘Ó ÙË Û¯ÂÙÈ΋ Û˘˙‹ÙËÛË ÙË ¢Â˘Ù¤Ú·.

¢ ÕÚıÚÔ ‰ËÏËÙ‹ÚÈÔ ÛÙË ªÔÓÙ ÁÈ· ÙÔ˘˜ Â˘ÚˆËÁ¤Ù˜ ∞£∏¡∞, 26.

Δ∏ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ ÙˆÓ ∂˘Úˆ·›ˆÓ ËÁÂÙÒÓ ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙËÓ ÎÚ›ÛÈÌË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Ù˘ Â˘Úˆ˙ÒÓ˘ η˘ÙËÚÈ¿˙ÂÈ Ë Á·ÏÏÈ΋ ÂÊËÌÂÚ›‰· ªÔÓÙ Û ·ÚÈÔ ¿ÚıÚÔ Ì ٛÙÏÔ “¶ÔÏÈÙÈ΋ ÂÏ·ÊÚfiÙËÙ· Ì ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌ›· ÛÙ· Â›ÁÔÓÙ·” . ∂ȉÈÎfiÙÂÚ·, ÙÔ˘˜ ηÙËÁÔÚ› ÁÈ· “·Ó¢ı˘ÓfiÙËÙ·” Î·È Û¯ÔÏÈ¿˙ÂÈ fiÙÈ “‰ÂÓ Î¿ÓÔ˘Ó ÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÙÔ˘˜” Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· fiˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ “η̛· ̤ڷ Ù˘ ‚‰ÔÌ¿‰·˜” . √ Û˘ÓÙ¿ÎÙ˘ ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ οÓÂÈ ÏfiÁÔ ÁÈ· “ı·Ó·ÙËÊfiÚÔ Î·ÏÔη›ÚÈ” ÛËÌÂÈÒÓÔÓÙ·˜: “¶ÙÒÛË ÙˆÓ ¯ÚËÌ·ÙÈÛÙËÚ›ˆÓ Ï›ÁÔ Ôχ ·ÓÙÔ‡, ··ÁÔÚ¢ÙÈο ÂÈÙfiÎÈ· ÛÙ· ÈÙ·ÏÈο Î·È ÈÛ·ÓÈο ÎÚ·ÙÈο ÔÌfiÏÔÁ·, ÁÈ· Ó· ÌËÓ ÚÔÛı¤ÛÔ˘ÌÂ Î·È ÙËÓ ··Ú¿‰ÂÎÙË ÂÏÏËÓÈ΋ ÂÚ›ÙˆÛË Î·È fiÏ· ·˘Ù¿ Ì ÊfiÓÙÔ ÙËÓ ‡ÊÂÛË. ∂ÓÙÔ‡ÙÔȘ, ÙÔ ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÙÔ˘ πÔ˘Ó›Ô˘ Ì·˜ ›¯Â ‰ÒÛÂÈ ÌÈ· οÔÈ· ·ÈÛÈÔ‰ÔÍ›· (..) ◊Ù·Ó ¯ˆÚ›˜ Ó· ¤¯Ô˘Ì ˘ÔÏÔÁ›ÛÂÈ ÙÔ˘˜ ËÁ¤Ù˜ Ù˘ Â˘Úˆ˙ÒÓ˘, ÙËÓ ÂÏ·ÊÚfiÙËÙ¿ ÙÔ˘˜ Î·È ÙËÓ ·Ó¢ı˘ÓfiÙËÙ¿ ÙÔ˘˜. ¢ÂÓ ÚfiÊı·Û·Ó Ó· ‚ÁÔ˘Ó ·fi ÙÔ ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ∫ÔÚ˘Ê‹˜ Î·È ¿Ú¯ÈÛ·Ó ·Ì¤Ûˆ˜ Ó· ‰È·ÊˆÓÔ‡Ó ÁÈ· ÙËÓ ÂÚÌËÓ›· ÙÔ˘. ∞ÎfiÌ· ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ì ηٷϿ‚ÂÈ ·Ó Ë ‚Ô‹ıÂÈ· ÚÔ˜ ÙË ª·‰Ú›ÙË ı· ÂÚ¿ÛÂÈ ‹ fi¯È ·fi ÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜. ¡ÔÌ›˙·Ì fiÙÈ ‚ÚÈÛÎfiÌ·ÛÙ Û ηٿÛÙ·ÛË ¤ÎÙ·ÎÙ˘ ·Ó¿Á΢, Û ¤Ó·Ó ÎfiÛÌÔ Ô˘ ÔÈ ·ÁÔÚ¤˜ ·ÓÙȉÚÔ‡Ó Û ӷÓԉ¢ÙÂÚfiÏÂÙ·... Î·È Â‰Ò Ê·Ó‹Î·ÌÂ Î·È ¿ÏÈ ·ÊÂÏ›˜. ¶Ô˘ıÂÓ¿ ‰ÂÓ Â›‰·Ì ӷ ·ÔÙ˘ÒÓÂÙ·È Ë ·Ó¿ÁÎË ÙˆÓ 17 Ó· ı¤ÛÔ˘Ó Û ‰È·‰Èηۛ· Â›ÁÔÓÙÔ˜ ÙȘ ·ÔÊ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ πÔ˘Ó›Ô˘... ‚ϤÂÙ ¤¯Ô˘Ó fiÏÔ ÙÔÓ Î·ÈÚfi ÛÙË ‰È¿ıÂÛ‹ ÙÔ˘˜! √È ‰ÈηÛÙ¤˜ ÙÔ˘ ∞ÓÒÙ·ÙÔ˘ ¢ÈηÛÙËÚ›Ô˘ Ù˘ °ÂÚÌ·Ó›·˜ ¿Ó ‰È·ÎÔ¤˜... Ù›ÔÙ· ‰ÂÓ ‚È¿˙ÂÈ, ÌÂÙ¤ÊÂÚ·Ó ÙËÓ ·fiÊ·ÛË ÁÈ· ÙË Û˘ÓÙ·ÁÌ·ÙÈ΋ ·Ô‰Ô¯‹ ÙÔ˘ ∂ª™ ÁÈ· ÙÔ ™Â٤̂ÚÈÔ. ∞˘Ù‹Ó ÙËÓ Â‚‰ÔÌ¿‰·, Ë ÂÏÏËÓÈ΋ ΢‚¤ÚÓËÛË ‹Ù·Ó ÂÂÈṲ̂ÓË fiÙÈ Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∫ÔÌÈÛÈfiÓ ª·Úfi˙Ô ı· ÙËÓ ÂÈÛΤÙÔÓÙ·Ó ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË. ΔÂÏÈο, ‹Á ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· ÙËÓ ¶¤ÌÙË... Î·È Ù› ÂÈÚ¿˙ÂÈ! √È ·ÁÔÚ¤˜ ·fi ̤ÚÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ‰ÂÓ Î·ı˘ÛÙ¤ÚËÛ·Ó. ∫Ú›ÓÔ˘Ó ÙÔ Â˘ÚÒ ˘fi ÙÔ Êˆ˜ Ù˘ ÌÈÎÚÔ„˘¯›·˜ ÙˆÓ 17, Ô˘ Â›Ó·È ·Ó›Î·ÓÔÈ Ó· ÌÈÏ‹ÛÔ˘Ó Ì ÌÈ· ʈӋ. À¿Ú¯ÂÈ Î·ÎÔʈӛ· ÂΛ Ô˘ ı· ¤ÚÂ ӷ ˘¿Ú¯ÂÈ ·ÔÊ·ÛÈÛÙÈ΋ ‰È·¯Â›ÚÈÛË. ∂ÓÒÈÔÓ Ù˘ ηٷÛÙÚÔÊÈ΋˜ ÂͤÏÈ͢ ÙÔ˘ ÎfiÛÙÔ˘˜ ‰·ÓÂÈÛÌÔ‡ πÙ·Ï›·˜ Î·È πÛ·Ó›·˜, ÛÙÚÂÊfiÌ·ÛÙ ÙÂÏÈο ÚÔ˜ ÙËÓ ∂∫Δ” .

√È ÂÈÛËÁ‹ÛÂȘ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ·Ó¿„ÂÈ “ʈÙÈ¿” ÛÙ· ÂÈÙÂÏ›· ÙˆÓ ÙÚÈÒÓ ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ ÚԂϤÔ˘Ó ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ: ñ ¶Ï·ÊfiÓ 2.000 - 2.300 ÛÙȘ Û˘ÓÙ¿ÍÂȘ (·ÚȘ Î·È ÂÈÎÔ˘ÚÈΤ˜) ñ ∫ÏÈ̷Έً Ì›ˆÛË ÛÂ Û˘ÓÙ¿ÍÂȘ ¿Óˆ ·fi 1.000 ú (·fi 1.000- 1.400 ú 5% Î·È ·fi 1.400 ú Î·È ¿Óˆ 10%) ñ ¶ÂÚÈÎÔ¤˜ ÛÙ· ÂÊ¿·Í ñ ¶Ï·ÊfiÓ ÛÙËÓ ÂÙ‹ÛÈ· ‰·¿ÓË È·ÙÚÔÊ·Ú̷΢ÙÈ΋˜ ÂÚ›ı·Ï„˘ ·Ó¿ ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔ ñ ∂·ÓÂͤٷÛË ·fi ÌˉÂÓÈ΋ ‚¿ÛË ÙˆÓ ÚÔÓÔÈ·ÎÒÓ ÂȉÔÌ¿ÙˆÓ ñ ¡¤Â˜ ÌÈÛıÔÏÔÁÈΤ˜ ÂÚÈÎÔ¤˜ ÛÙȘ ¢∂∫√. Ÿˆ˜ ‰È·‚‚·ÈÒÓÔ˘Ó ·ÍȈ̷ÙÔ‡¯ÔÈ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ, ÛÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ (¯ıÂÛÈÓ‹) Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ì ÙËÓ ÙÚfiÈη ‰ÂÓ Ù¤ıËΠ˙‹ÙËÌ· ÚfiÛıÂÙˆÓ Ì¤ÙÚˆÓ ÁÈ· ÙÔ 2012. ∞ÓÙÈı¤Ùˆ˜, Ê·›ÓÂÙ·È ˆ˜ ÍÂΛÓËÛÂ Ë Û˘˙‹ÙËÛË ÁÈ· ÈÛÔ‰‡Ó·Ì· ̤ÙÚ· 200 ÂηÙ. ¢ÚÒ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·ÔÊ¢¯ıÔ‡Ó ÔÈ ÂÚÈÎÔ¤˜ ÛÙ· ÂȉÈο ÌÈÛıÔÏfiÁÈ·. ¢ÂÓ ·ÔÎÏ›ÂÙ·È, ¿ÓÙˆ˜, οÔÈ· ̤ÙÚ· Ó· ÍÂÎÈÓ‹ÛÔ˘Ó ·fi ÂʤÙÔ˜, ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ӷ Î·Ï˘ÊıÔ‡Ó Î·È ÔÈ ‰È·Ê·ÈÓfiÌÂÓ˜ ·ÔÎÏ›ÛÂȘ ÙÔ˘ ÊÂÙÈÓÔ‡ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡. ø˜ ÚÒÙÔ ‰Â›ÁÌ· ÁÚ·Ê‹˜ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÙ·È Ë Î·Ù¿ÚÁËÛË Ì ‰È¿Ù·ÍË ÓfiÌÔ˘ ÙˆÓ ÂÍfi‰ˆÓ ·Ú¿ÛÙ·Û˘ Ì fiÊÂÏÔ˜ 10 ÂηÙ. ¢ÚÒ Ô˘ ʤÚÓÂÈ ÂÚÈÎÔ¤˜ ÛÙȘ ·ÔÏ·‚¤˜ ÙÔ˘ Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡ Î·È ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁÈÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘, Î·È Ë ıÂÛÌÔı¤ÙËÛË Ù˘ Ì›ˆÛ˘ Ù˘ ‰·¿Ó˘ ÁÈ· Ù· ÂÓÔ›ÎÈ· ¢ËÌÔÛ›Ô˘. “√È Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ ‚·›ÓÔ˘Ó ·Ôχو˜ ÈηÓÔÔÈËÙÈο. £· ʇÁÔ˘Ì ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ ‚‰ÔÌ¿‰·˜. ¢ÂÓ ¤¯ÂÈ ·ÔÊ·ÛÈÛÙ› ·ÎfiÌ· Â¿Ó ı· ÂÈÛÙÚ¤„Ô˘Ì ̤۷ ÛÙÔÓ ∞‡ÁÔ˘ÛÙÔ” ‰‹ÏˆÛ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË ÙˆÓ ‰È·‚Ô˘Ï‡ÛÂˆÓ Ô ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙÔ˘ ÎÏÈÌ·Î›Ô˘ ÙÔ˘ ¢¡Δ ÛÙËÓ ÙÚfiÈη ¶ÔÏ ΔfiÌÛÂÓ, ˆÛÙfiÛÔ fiϘ ÔÈ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ‰Â›¯ÓÔ˘Ó ™Â٤̂ÚÈÔ. ™ÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ù˘ ÙÚfiÈη Ì ÙÔÓ ˘Ô˘ÚÁfi ∞Ó¿Ù˘Í˘ ÛÙÔ Â›ÎÂÓÙÚÔ ‚Ú¤ıËÎÂ Ë ‚·ı‡Ù·ÙË ‡ÊÂÛË 7% Î·È Û˘˙ËÙ‹ıËÎÂ, Û‡Ìʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜, ˆ˜ ı· ‚ÂÏÙȈı› ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ÙÔ ÂÂÓ‰˘ÙÈÎfi, ÂÈ-

¯ÂÈÚËÌ·ÙÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ӷ ‚ÂÏÙȈı› Î·È Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜. ΔÔ Úˆ› Ù˘ ¶·Ú·Û΢‹˜ (Û‹ÌÂÚ·), ÛÙȘ 11:00, Â›Ó·È ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈṲ̂ÓË Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÙˆÓ ÛÙÂϯÒÓ Ù˘ ÙÚfiÈη Ì ÙÔÓ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi, ∞ÓÙÒÓË ™·Ì·Ú¿.

¢¡Δ: ∂ÈϤÔÓ ·Ó¿ÁΘ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· Î·Ï˘ÊıÔ‡Ó ·fi ÙËÓ ∂.∂. ΔÔ ¢ÈÂıÓ¤˜ ¡ÔÌÈÛÌ·ÙÈÎfi Δ·ÌÂ›Ô ‰È· ÙÔ˘ ÂÎÚÔÛÒÔ˘ ÙÔ˘ David Hawley ÂȂ‚·›ˆÛ ˆ˜ ÂӉ¯fiÌÂÓ˜ ÂÈϤÔÓ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÈΤ˜ ·Ó¿ÁΘ ÁÈ· ÙÔ ‰·ÓÂÈ·Îfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜, ›Ù ̤ۈ Ù˘ ·Ó·‰È¿ÚıÚˆÛ˘ ›Ù ̤ۈ Ó¤ˆÓ ÎÂÊ·Ï·›ˆÓ, ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔ¤ÏıÔ˘Ó ·fi ÙËÓ ∂˘Úˆ·˚΋ ŒÓˆÛË. Ÿˆ˜ ÌÂÙ·‰›‰ÂÈ ÙÔ Dow Jones Newswires, Ô Hawley, ÛÙËÓ Ù·ÎÙÈ΋ ÂÓË̤ڈÛË Δ‡Ô˘, ÛËÌ›ˆÛ ˆ˜ ÔÈ ·ÔÎÏ›ÛÂȘ ·fi ÙÔ˘˜ ÛÙfi¯Ô˘˜ ··ÈÙÔ‡Ó ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË ÂÓÒ Û˘Ó¤¯ÈÛ ϤÁÔÓÙ·˜ ˆ˜ Ë ¿Ô„Ë ÙÔ˘ ¢¡Δ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ·ÏÏ¿ÍÂÈ Û ۯ¤ÛË Ì ÙËÓ ÂÎÙ›ÌËÛË ÙÔ˘ ª·ÚÙ›Ô˘,

Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ÔÔ›· Ë ∂ÏÏ¿‰· ÁÈ· ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô 2014 -2020 ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ÂÈϤÔÓ 70 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ ÂÚ›Ô˘. √ ÂÎÚfiÛˆÔ˜ ÙÔ˘ ¢¡Δ ·ÚÓ‹ıËΠӷ Û¯ÔÏÈ¿ÛÂÈ ·Ó ¤¯ÂÈ ÙÂı› ÚÔ˜ Û˘˙‹ÙËÛË Ë ·Ó·‰È¿ÚıÚˆÛË ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ¯Ú¤Ô˘˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÛÙËÓ Î·ÙÔ¯‹ ÙÔ˘ Ô Â›ÛËÌÔ˜ ÙÔ̤·˜, ÛËÌÂÈÒÓÔÓÙ·˜ ˆ˜ ‰ÂÓ Á›ÓÔÓÙ·È ÁÓˆÛÙ¤˜ fiϘ ÔÈ Ù˘¯¤˜ ÙˆÓ ‰È·Ú·ÁÌ·Ù‡ÛˆÓ. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ô Hawley ÛËÌ›ˆÛ ˆ˜ ÔÈ Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ ı· Û˘Ó¯ÈÛÙÔ‡Ó ÙÔ ™Â٤̂ÚÈÔ ÚÔÛı¤ÙÔÓÙ·˜ ˆ˜ Â›Ó·È ÚÒÈÌÔ Ó· Á›ÓÂÈ Û˘˙‹ÙËÛË ÁÈ· Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù·.

Goldman Sachs: ∏ ∂∫Δ ı· ‰Â¯ı› ÙÔ “ÎÔ‡ÚÂÌ·” ÛÙ· ÂÏÏËÓÈο ÔÌfiÏÔÁ· ™ÙËÓ Â›‰Ú·ÛË Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÔÈ ·ÔÊ¿ÛÂȘ Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ∫ÂÓÙÚÈ΋˜ ΔÚ¿Â˙·˜ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ÙfiÛÔ ÛÙÔÓ ÙÔ̤· Ù˘ Ú¢ÛÙfiÙËÙ·˜, fiÛÔ Î·È ÛÙÔ ÎÚ›ÛÈÌÔ ÛΤÏÔ˜ Ù˘ ‚ȈÛÈÌfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ¯Ú¤Ô˘˜ ·Ó·Ê¤ÚıËÎ·Ó Ë Moody’s Investors Service, ·ÏÏ¿ Î·È Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ Goldman Sachs Asset Management Δ˙ÈÌ √’ ¡ÈÏ.

™Â Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË Ô˘ ·Ú·¯ÒÚËÛ ÛÙÔ CNBC Ô √’ ¡ÈÏ ‰‹ÏˆÛ ˆ˜ Ë ∂˘Úˆ·˚΋ ∫ÂÓÙÚÈ΋ ΔÚ¿Â˙· ı· ·Ó·ÁηÛı› Ó· ·ÔÌÂÈÒÛÂÈ ÙËÓ ¿ÍÈ· ÙˆÓ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ ÔÌÔÏfiÁˆÓ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÛÙÔ ¯·ÚÙÔÊ˘Ï¿ÎÈÔ Ù˘. “¢Â‰Ô̤ÓÔ˘ fiÙÈ ¤¯ÂÈ ÂÌϷΛ ÒÛÙ ӷ ‰È·ÁÚ·Ê› ¯Ú¤Ô˜ ·fi ¯ÒÚ˜ Î·È È‰ÈˆÙÈÎÔ‡˜ ÙÔÌ›˜ ı· Â›Ó·È ‰‡ÛÎÔÏÔ Ó· ÌËÓ ÙÔ Î¿ÓÔ˘Ó. ¢ÂÓ ‚Ϥˆ ˆ˜ ÌÔÚ› Ó· ·ÔʇÁÂÈ Ó· ‰Â¯Ù› οÔÈ· ‰È·ÁÚ·Ê‹ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ¯Ú¤Ô˘˜” , ÛËÌ›ˆÛ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο. ª¿ÏÈÛÙ·, ÚÔÛ¤ıÂÛ fiÙÈ ·Ó Ë ∂∫Δ ÚԂ› Û ÌÈ· Ù¤ÙÔÈ· ΛÓËÛË ı· ÛÙ›ÏÂÈ ¤Ó· ıÂÙÈÎfi Ì‹Ó˘Ì· ÛÙȘ ·ÁÔÚ¤˜, ÔÈ Ôԛ˜ ¤¯Ô˘Ó ÊÔ‚Ëı› ·fi ÙȘ ‰È·ÚΛ˜ ·ÒÏÂȘ Ô˘ ‰¤¯ÔÓÙ·È ÔÈ È‰ÈÒÙ˜ ÂÂÓ‰˘Ù¤˜ ·fi ÙȘ ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ ÙÔ˘˜ Û ÎÚ·ÙÈÎfi ¯Ú¤Ô˜. “∞Ó Ë ∂∫Δ ‰ÂÓ ·Ó·Ï¿‚ÂÈ Ù· Ú›Ûη Ô˘ Ú¤ÂÈ ‰ÂÓ ı· ‰ÒÛÂÈ Ù· ··Ú·›ÙËÙ· ΛÓËÙÚ· ÛÙÔ˘˜ ÂÂÓ‰˘Ù¤˜” , ›Â Ô ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ Ù˘ Goldman Sachs Asset Management. ∂Í¿ÏÏÔ˘, Û‡Ìʈӷ Ì ¤ÎıÂÛË ÙÔ˘ Ô›ÎÔ˘ Moody’s Ë ·fiÊ·ÛË Ù˘ ∂∫Δ Ó· ÌËÓ Î¿ÓÂÈ ·Ô‰ÂÎÙ¿ ÂÏÏËÓÈο ÔÌfiÏÔÁ· ‹ ÂÁÁ˘‹ÛÂȘ ˆ˜ ¯¤ÁÁ˘· ‰·Ó›ˆÓ, ˘ÔÁÚ·ÌÌ›˙ÂÈ ÙËÓ ›ÂÛË Ô˘ ˘Ê›ÛÙ·ÓÙ·È ÔÈ ÙÚ¿Â˙˜ Û ¯ÒÚ˜ Ù˘ ∂˘Úˆ˙ÒÓ˘ Ô˘ ÙÂÏÔ‡Ó ˘fi ÎÚ›ÛË, ·ÏÏ¿ Î·È ¤Ó‰ÂÈÍË ·‚‚·ÈfiÙËÙ·˜ Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔ Â¿Ó Ë ∂ÏÏ¿‰· ı· Ì›ÓÂÈ ÛÙË ˙ÒÓË ÙÔ˘ ¢ÚÒ. “μϤÔ˘Ì ÙËÓ ·fiÊ·ÛË Ù˘ ∂∫Δ ˆ˜ ÌÈ· ¤Ó‰ÂÈÍË Ù˘ ·ÚÔı˘Ì›·˜ Ù˘ Ó· ·Ó·ÎÔ˘Ê›ÛÂÈ ÙȘ ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈΤ˜ ·Ú¯¤˜ Ù˘ ∂˘Úˆ˙ÒÓ˘ ·fi ÙÔ Î·ı‹ÎÔÓ ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÛÙ·ıÂÚÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈÎÒÓ ÙˆÓ Î˘‚ÂÚÓ‹ÛÂˆÓ Ì ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·” , ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ë Moody’s. Ÿˆ˜ ÛËÌÂÈÒÓÂÈ, Ë ·fiÊ·ÛË ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Ú·ÎÙÈΤ˜ ÂÈÏÔΤ˜ ÁÈ· ÙËÓ ÒÚ·, ·fi ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ Ë ΔÚ¿Â˙· Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ ı· Û˘Ó¯›ÛÂÈ Ó· ·Ú¤¯ÂÈ Ú¢ÛÙfiÙËÙ·, ·ÏÏ¿ ‰È·ÛÊ·Ï›˙ÂÈ fiÙÈ Û ÂÚ›ÙˆÛË ÂÍfi‰Ô˘ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ ·fi ÙËÓ ∂˘Úˆ˙ÒÓË, ÔÈ ˙ËÌȤ˜ ‰ÂÓ ı· ÂËÚ¿ÛÔ˘Ó ÙËÓ ∂∫Δ Î·È ÙÔ˘˜ ÌÂÙfi¯Ô˘˜ Ù˘. “√È ·ÔÊ¿ÛÂȘ Ù˘ ∂∫Δ ·Ô‰ÂÈÎÓ‡Ô˘Ó ÙËÓ ÂÈı˘Ì›· Ù˘ Ó· ÚÔÛٷهÛÂÈ ÙÔÓ ÈÛÔÏÔÁÈÛÌfi Ù˘ ·fi ÙȘ Û˘Ó¤ÂȘ ÌÈ·˜ ·ÒÏÂÈ·˜ ÛÙ‹ÚÈ͢ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ ·fi ÙËÓ ∂∂ Î·È ÙÔ ¢¡Δ” , ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ô Ô›ÎÔ˜.

∂ÂÍÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È ÔÈ ‰·ÓÂÈÛÙ¤˜ Ù˘ ∞ı‹Ó·˜, Û‡Ìʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜, ÙȘ Ôԛ˜ ÂÈηÏÂ›Ù·È Ë Die Welt

«™¯¤‰ÈÔ ¢» ÁÈ· ÙË ‰È¿ÛˆÛË Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜; ∞ÎÚÈ‚fiÙÂÚË ÁÈ· ÙË °ÂÚÌ·Ó›· ¯ÚÂÔÎÔ›· Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ì·˜ ÂÓÙfi˜ ¢ÚÒ, ÂÎÙÈÌ¿ ÙÔ Ifo ª√¡∞Ã√, 26.

“™Ã∂¢π√ ¢” (plan D) ÁÈ· ÙË ‰È¿-

ÛˆÛË Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ ÂÂÍÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È ÔÈ ‰·ÓÂÈÛÙ¤˜ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜, Û‡Ìʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÙȘ Ôԛ˜ ÂÈηÏÂ›Ù·È Ë Die Welt. ΔÔ Û¯¤‰ÈÔ ÚԂϤÂÈ ·Ú·›ÙËÛË Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ∫ÂÓÙÚÈ΋˜ ΔÚ¿Â˙·˜ Î·È ÔÌ¿‰·˜ ȉȈÙÒÓ ÔÌÔÏÔÁÈÔ‡¯ˆÓ, ·fi ̤ÚÔ˜ ÙˆÓ ·ÍÈÒÛÂÒÓ ÙÔ˘˜. Ÿˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙÔ ‰ËÌÔÛ›Â˘Ì·, ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ȉÈÒÙ˜ ÔÌÔÏÔÁÈÔ‡¯Ô˘˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Î·Ù¤¯Ô˘Ó ÔÌfiÏÔÁ· ˘·ÁfiÌÂÓ· Û ͤÓÔ ‰›Î·ÈÔ Î·È ‰ÂÓ Â›¯·Ó Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯ÂÈ ÛÙËÓ ·Ó·‰È¿ÚıÚˆÛË ÙÔ˘ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ˘ ª·ÚÙ›Ô˘. ΔÔ Û¯¤‰ÈÔ ÌÂÏÂÙ¿Ù·È ˆ˜ ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈ΋ ÂÈÏÔÁ‹ ÛÙ· ÙÚ›· ¿ÏÏ· ÛÂÓ¿ÚÈ·, ¯ÚÂÔÎÔ›·, ÙÚ›ÙÔ ·Î¤ÙÔ ÛÙ‹ÚÈ͢ Î·È ÎÔ‡ÚÂÌ· ÙÔ˘ ¯Ú¤Ô˘˜. ∂Ó Ùˆ ÌÂٷ͇ ·ÎÚÈ‚fiÙÂÚË ı· ‹Ù·Ó ÁÈ· ÙË °ÂÚÌ·Ó›· Ë ·Ú·ÌÔÓ‹ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ ÛÙËÓ ∂˘Úˆ˙ÒÓË

·fi fi,ÙÈ Ë ¤ÍÔ‰fi˜ Ù˘ Û ÂÚ›ÙˆÛË ¯ÚÂÔÎÔ›·˜, ÂÎÙÈÌ¿ ÙÔ πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ∂Ú¢ÓÒÓ Ifo. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, Ï¿‰È ÛÙË ÊˆÙÈ¿ Ú›¯ÓÂÈ Î·È Ë ÂÎÙ›ÌËÛË ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÙÔ˘ ÁÂÚÌ·ÓÈÎÔ‡ ÎÚ·Ùȉ›Ô˘ Ù˘ μ·˘·Ú›·˜ ˆ˜ ÂÏÏËÓÈ΋ ¤ÍÔ‰Ô˜ ·fi ÙÔ Â˘ÚÒ ı· ‹Ù·Ó “Ë Î·Ï‡ÙÂÚË Ï‡ÛË ÁÈ·

fiÏÔ˘˜” Â¿Ó Ë ·ÍÈÔÏfiÁËÛË Ù˘ ÙÚfiÈη˜ Â›Ó·È ·ÚÓËÙÈ΋. ™‡Ìʈӷ Ì ‰ËÌÔÛ›Â˘Ì· Ù˘ ÂÊËÌÂÚ›‰·˜ “Frankfurter Neue Presse” , ÙÔ ÁÂÚÌ·ÓÈÎfi ÈÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÈ -ˆ˜ ÂÏ¿¯ÈÛÙË ÂÎÙ›ÌËÛË- ÛÙ· 89 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ ÙȘ ·ÒÏÂȘ Ù˘ °ÂÚÌ·Ó›·˜ Û ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ Ë ∂ÏÏ¿‰· ÎËÚ‡-

ÍÂÈ ·‰˘Ó·Ì›· ÏËÚˆÌÒÓ ÂÓÙfi˜ ∂˘Úˆ˙ÒÓ˘. ∞ÓÙÈı¤Ùˆ˜, ÂÎÙfi˜ ∂˘Úˆ˙ÒÓ˘ ÙÔ ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ ÎfiÛÙÔ˜ ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÙ·È ÛÙ· 82 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ. ™Â ·˘Ù¿ Ù· ÔÛ¿ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È, ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ, Ù· ¯Ú‹Ì·Ù· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ‹‰Ë ηٷ‚ÏËı› ·fi Ù· ‰‡Ô ·Î¤Ù· ÛÙ‹ÚÈ͢, Ë ·ÁÔÚ¿ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ ÔÌÔÏfiÁˆÓ ·fi ÙȘ ÎÂÓÙÚÈΤ˜ ÙÚ¿Â˙˜ ÙˆÓ ¯ˆÚÒÓ Ù˘ ∂˘Úˆ˙ÒÓ˘, ÔÈ ··ÈÙ‹ÛÂȘ Ù˘ ΔÚ¿Â˙·˜ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ Â› ÙˆÓ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ ÙÚ·Â˙ÒÓ, ·ÏÏ¿ fi¯È ÔÈ ·ÒÏÂȘ ÙˆÓ ÁÂÚÌ·ÓÈÎÒÓ ÙÚ·Â˙ÒÓ, ÙˆÓ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÒÓ ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ Î·È ¿ÏÏˆÓ È‰ÈˆÙÒÓ ÈÛÙˆÙÒÓ, ‰ËÏ·‰‹, ‰È¢ÎÚÈÓ›˙ÂÙ·È, ·˘Ù‹ Â›Ó·È Ë ÂÏ¿¯ÈÛÙË ÂÎÙ›ÌËÛË. ΔËÓ ›‰È· ÛÙÈÁÌ‹, Ô μ·˘·Úfi˜ ˘Ô˘ÚÁfi˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ª¿ÚÎÔ˘˜ ∑¤ÓÙÂÚ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍ ÛÙÔ ÁÂÚÌ·ÓÈÎfi Ú·‰ÈfiʈÓÔ ÙËÓ ¶¤ÌÙË ˆ˜ “·ÓÙ› ÙˆÓ Û˘Ó¯ÒÓ ÏËÚˆÌÒÓ, Ë ÔÏÈÙÈ΋ Ú¤ÂÈ ÂÈÙ¤ÏÔ˘˜ Ó· ·Ó·ÁÓˆÚ›ÛÂÈ fiÙÈ Ë ¤ÍÔ‰Ô˜ (Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜) ·fi ÙÔ Â˘ÚÒ ·ÔÙÂÏ› ÙËÓ ÌfiÓË Î·È ÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË Ï‡ÛË, Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· ÁÈ· fiÏÔ˘˜” .

√ ∑¤ÓÙÂÚ ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È ·fi ÙÔ CSU (ÙÔ ·‰ÂÏÊfi ÎfiÌÌ· ÙˆÓ ÃÚÈÛÙÈ·ÓÔ‰ËÌÔÎÚ·ÙÒÓ Ù˘ ª¤ÚÎÂÏ ÛÙË μ·˘·Ú›· Î·È Ì¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ΢‚ÂÚÓËÙÈÎÔ‡ Û˘Ó·ÛÈÛÌÔ‡ Û ÔÌÔÛÔӉȷÎfi Â›‰Ô) Î·È ÎÈÓÂ›Ù·È ¤ÙÛÈ ÛÙ· ¯Ó¿ÚÈ· ÙÔ˘ ÃÔÚÛÙ ∑›¯ÔÊÂÚ, ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜, Ô˘ ¤¯ÂÈ ÔÏÏ¿ÎȘ ÂÎÊÚ¿ÛÂÈ ·Ó¿ÏÔÁË ı¤ÛË ÁÈ· ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. √ μ·˘·Úfi˜ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ·Ó¤ÊÂÚ ˆ˜ Â¿Ó Ë ¤ÎıÂÛË Ù˘ ÙÚfiÈη˜ Â›Ó·È ·ÚÓËÙÈ΋, “‰ÂÓ ÂÈÙÚ¤ÂÙ·È Ó· ˘¿ÚÍÂÈ ¯·Ï¿ÚˆÛË ÙˆÓ fiÚˆÓ, Ӥ˜ ‰È·Ú·ÁÌ·Ù‡ÛÂȘ ηÈ, ΢ڛˆ˜, Ó¤· ¯Ú‹Ì·Ù·” . √ ∑¤ÓÙÂÚ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍ fiÙÈ Ë Û˘Ó¤¯ÈÛË Ù˘ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛ˘ ÔÏÏ·Ï·ÛÈ¿˙ÂÈ ÙÔ˘˜ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘˜ ÁÈ· ÙË °ÂÚÌ·Ó›· Î·È ÛËÌÂÈÒÓÂÈ fiÙÈ “Ë Ï‡ÛË ‰ÂÓ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙËÓ ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË, ·ÏÏ¿ ÛÙËÓ ¤ÍÔ‰Ô Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ ·fi ÙÔ Â˘ÚÒ” . ∂ÎÙÈÌ¿ ‰Â, fiÙÈ Ë ∂ÏÏ¿‰· ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ϤÔÓ Èı·ÓfiÙËÙ· ·Ó¿Î·Ì„˘ Î·È ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È “Ï‹ÚË ·Ó·Û˘ÁÎÚfiÙËÛË ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜” .


¶ÔÏÈÙÈ΋ 7

¶APA™KEYH 27 I√À§π√À 2012

™˘Ó¿ÓÙËÛË ÌÂٷ͇ ª·Úfi˙Ô Î·È ™·Ì·Ú¿ ¯ı˜ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·

∑‹ÙËÛ Ú¿ÍÂȘ, ·Ú›¯Â ÛÙ‹ÚÈÍË √ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ‰‹ÏˆÛ ÙË ‚Ô‡ÏËÛË Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Ó· ÙËÚ‹ÛÂÈ ÙȘ ‰ÂÛ̇ÛÂȘ Î·È Ó· ÂÊ·ÚÌfiÛÂÈ ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ∞£∏¡∞, 26.

 ÌËӇ̷ٷ Î·È ·fi ÙȘ ‰‡Ô Ï¢ڤ˜ ÔÏÔÎÏËÚÒıËÎÂ Ë Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÙˆÓ Î. ™·Ì·Ú¿ Î·È ª·Úfi˙Ô ÛÙÔ Ì¤Á·ÚÔ ª·Í›ÌÔ˘. √ ŒÏÏËÓ·˜ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ‰‹ÏˆÛ ÙË ‚Ô‡ÏËÛË Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Ó· ÙËÚ‹ÛÂÈ ÙȘ ‰ÂÛ̇ÛÂȘ Î·È Ó· ÂÊ·ÚÌfiÛÂÈ ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Î·È ˙‹ÙËÛ ӷ ÌÂÈ ÊÚ¤ÓÔ Û ‚Ï·ÙÈΤ˜ ‰ËÏÒÛÂȘ ÂÚ› ÂÍfi‰Ô˘ ·fi ÙÔ Â˘ÚÒ. √ Î. ª·Úfi˙Ô Â·Ó¤Ï·‚ ÙË ÛÙ‹ÚÈÍË Ù˘ ∫ÔÌÈÛÈfiÓ, › fiÙÈ Ë ∂ÏÏ¿‰· ·Ó‹ÎÂÈ ÛÙÔ Â˘ÚÒ, ˙‹ÙËÛ fï˜ Ó· ˘¿ÚÍÔ˘Ó “·ÔÙÂϤÛÌ·Ù·” ÂÓÒ ¤ÛÙÂÈÏÂ Ì‹Ó˘Ì· ÛÙÔÓ ÂÏÏËÓÈÎfi Ï·fi.

ª

¶·Ú¿ÏÏËÏ·, Ô Î. ™·Ì·Ú¿˜ ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ ¤ıÂÛ ÛÙÔÓ Û˘ÓÔÌÈÏËÙ‹ ÙÔ˘ ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· Ì ÙËÓ ·Ú¿ÓÔÌË ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ¢ÛË Î·È ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË Ó· ˘¿Ú¯ÂÈ Û˘ÓÙÔÓÈṲ̂ÓË ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË È‰È·›ÙÂÚ· ·fi ÙȘ Â˘Úˆ·˚Τ˜ ¯ÒÚ˜ ÙÔ˘ ÓfiÙÔ˘ Î·È ÛËÌ›ˆÛ fiÙÈ Û˘˙‹ÙËÛ·Ó ·ÎfiÌË ı¤Ì·Ù· Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙȘ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ ÛÙËÓ ˘fiÏÔÈË ∂˘ÚÒË. ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘, Ô ∑Ô˙¤ ª·Úfi˙Ô ˙‹ÙËÛ ӷ ˘¿ÚÍÔ˘Ó ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù·, Â·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·˜ Ì¿ÏÈÛÙ· ÙË Ï¤ÍË ·˘Ù‹ ÙÚÂȘ ÊÔÚ¤˜, Î·È ‰‹ÏˆÛ ‚¤‚·ÈÔ˜ ÌÂÙ¿ ÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ì ÙÔÓ ∞ÓÙÒÓË ™·Ì·Ú¿ ˆ˜ ·˘Ù¿ ı· ˘¿ÚÍÔ˘Ó. “ΔÔ Î‡ÚÈÔ ˙‹ÙËÌ· -ÂÈÛ‹Ì·ÓÂ- Â›Ó·È Ë ˘ÏÔÔ›ËÛË ÁÈ· Ó· ˘¿ÚÍÔ˘Ó ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù·. °È· Ó· ‰È·ÙËÚËı› Ë ÂÌÈÛÙÔÛ‡ÓË ÙˆÓ ∂˘Úˆ·›ˆÓ Î·È ‰ÈÂıÓÒÓ ÂÙ·›ÚˆÓ Ú¤ÂÈ Ó·

ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÔ˘Ó ÔÈ Î·ı˘ÛÙÂÚ‹ÛÂȘ. ¢ÂÓ ·ÚÎÔ‡Ó ϤÔÓ Ù· ÏfiÁÈ·. √È Ú¿ÍÂȘ Â›Ó·È ÈÔ ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜” √ Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ·¢ı‡ÓıËΠÛÙÔÓ ÂÏÏËÓÈÎfi Ï·fi Î·È Â›Â: “•¤Úˆ fiÙÈ ÔÏÏÔ› ·ÈÛı¿ÓÔÓÙ·È fiÙÈ ¤¯ÂÈ ¯·ı› Ë ÂÏ›‰·, ÔÏÏÔ› Â›Ó·È ˘Ô¯Úˆ̤ÓÔÈ Ó· ‰Â¯ıÔ‡Ó Ôχ ‰‡ÛÎÔϘ ı˘Û›Â˜ Î·È ¿Ú· ÔÏÏÔ› ‰ÈÂÚˆÙÒÓÙ·È ÁÈ·Ù› Ó· Ú¤ÂÈ Ó· οÓÔ˘Ó ·ÎfiÌË ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ·. ∫·Ù·Ï·‚·›Óˆ ·˘Ù¤˜ ÙȘ ·ÓËÛ˘¯›Â˜, ÙÔ˘˜ ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌÔ‡˜, Î·È Û˘ÌʈÓÒ fiÙÈ Î¿ÔȘ ·fi ÙȘ ÚÔÛ¿ıÂȘ Ê·›ÓÔÓÙ·È ¿‰ÈΘ, ·ÏÏ¿ ηÏÒ ÙÔ˘˜ Ôϛ٘ Ó· Ï¿‚Ô˘Ó ˘fi„Ë ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ¿ÏϘ ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈΤ˜ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ ı· Â›Ó·È ÈÔ ‰‡ÛÎÔϘ ÁÈ· ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î·È ı· ÂËÚ¿ÛÔ˘Ó ·ÎfiÌË ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÙȘ ÈÔ Â˘·ı›˜ ÔÌ¿‰Â˜ Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÎÔÈÓˆ-

Ó›·˜” “ªÂ ÙË ‰È΋ Ì·˜ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË -ÚfiÛıÂÛÂÚ¤ÂÈ Ó· Í·Ó·¯Ù›ÛÂÙ ÙË ¯ÒÚ· Û·˜, ÙȘ ‰Ô̤˜ Î·È ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌ›· Û·˜ Î·È Ó· ·˘Í‹ÛÂÙ ÙËÓ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ· Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ Î·È Ë Î·Ï‡ÙÂÚË ÂÏ›‰· ÁÈ· Â¿ÓÔ‰Ô ÛÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË Î·È ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ı¤ÛÂˆÓ ÂÚÁ·Û›·˜ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ì¤Û· ÛÙËÓ ∂˘Úˆ˙ÒÓË. ∏ ·Ú·ÌÔÓ‹ ÛÙÔ Â˘ÚÒ Â›Ó·È Ë Î·Ï‡ÙÂÚË Â˘Î·ÈÚ›· ÁÈ· Ó· ·ÔÊ¢¯ıÔ‡Ó ¯ÂÈÚfiÙÂÚ· ‰ÂÈÓ¿ ÁÈ· ÙÔÓ ÂÏÏËÓÈÎfi Ï·fi ΢ڛˆ˜ ÁÈ· ¢·ı›˜ ÔÌ¿‰Â˜” √ ›‰ÈÔ˜ Â·Ó¤Ï·‚ ÙË ÛÙ‹ÚÈÍË Ù˘ ∫ÔÌÈÛÈfiÓ, ϤÁÔÓÙ·˜ ˆ˜ “ı· ÛÙ·ı› ÛÙÔ Ï¢Úfi Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜” Î·È ÛÙ¤ÏÓÔÓÙ·˜ Ì‹Ó˘Ì· Û fiÛÔ˘˜ ÌÈÏÔ‡Ó ÁÈ· ¤ÍÔ‰Ô Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ì·˜ ·fi ÙËÓ ∂˘Úˆ˙ÒÓË -Ì ÙÔ ‚ϤÌÌ· ÛÙȘ ·ÁÔÚ¤˜- ›Â: “∏ ∂ÏÏ¿‰· Â›Ó·È ÎÔÌÌ¿ÙÈ Ù˘ Â˘Úˆ·˚΋˜ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜ Î·È Ù˘ ∂˘Úˆ˙ÒÓ˘ Î·È ı¤ÏÔ˘Ì ·˘Ùfi Ó· ‰È·ÙËÚËı› . ŸÏÔÈ ÔÈ ·Ú¯ËÁÔ› ÎÚ·ÙÒÓ Î·È Î˘‚ÂÚÓ‹ÛÂˆÓ Ù˘ ∂˘Úˆ˙ÒÓ˘ ¤¯Ô˘Ó ‰ËÏÒÛÂÈ Ì ÙÔÓ ÈÔ ÍÂοı·ÚÔ ÙÚfiÔ fiÙÈ Ë ∂ÏÏ¿‰· Ú¤ÂÈ Ó· ·Ú·Ì›ÓÂÈ ÛÙÔ Â˘ÚÒ, Ì ÙËÓ ÚÔ¸fiıÂÛË fiÙÈ ı· ˘ÏÔÔÈËıÔ‡Ó ÔÈ ‰ÂÛ̇ÛÂȘ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ·Ó·ÏËÊı›” √ Î. ª·Úfi˙Ô ÍÂΛÓËÛ ÙȘ ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÔÓÙ·˜ “ηÏfi Ê›ÏÔ” ÙÔÓ ∞ÓÙÒÓË ™·Ì·Ú¿ Î·È ÛËÌÂÈÒÓÔÓÙ·˜ fiÙÈ ÂÎÙÈÌ¿ ÙËÓ ÚÔۋψۋ ÙÔ˘ ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË Î·È ÙËÓ ·ÔÊ·ÛÈÛÙÈÎfiÙËÙ¿ ÙÔ˘, ÂÓÒ ¤Î·Ó ·Ó·ÊÔÚ¿ Î·È ÛÙÔ˘˜ Î. μÂÓÈ˙¤ÏÔ Î·È ∫Ô˘‚¤ÏË, ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ Â›Û˘ ¢¯·Ú›ÛÙËÛ ÁÈ· “ÙËÓ ÈÛ¯˘Ú‹ ÚÔۋψۋ ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË” √ Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·, ÙÚ›· ¯ÚfiÓÈ· ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· Â›Û΄‹ ÙÔ˘, ÙÔÓ πÔ‡ÓÈÔ ÙÔ˘ 2009.

“™˘ÌʈӋ۷Ì fiÙÈ ı· ÂÚÁ·ÛÙԇ̷̠˙›, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ ÔÈ ı˘Û›Â˜ ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ Ï·Ô‡ Ó· È¿ÛÔ˘Ó ÙfiÔ Î·È Ë ∂ÏÏ¿‰· Ó· Í·Ó·Á›ÓÂÈ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ Î·È Ó· ÂÈÛÙÚ¤„ÂÈ ÛÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË... √ Î. ª·Úfi˙Ô ·Á·¿ÂÈ ÙÔÓ ÙfiÔ Ì·˜ Î·È ÂÌ›˜ ·˘Ùfi ÙÔ ıˆÚԇ̠ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ÛËÌ·ÓÙÈÎfi” ‰‹ÏˆÛÂ Ô ∞ÓÙÒÓ˘ ™·Ì·Ú¿˜ ·Ì¤Ûˆ˜ ÌÂÙ¿. √ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ‰È·Ù‡ˆÛ ÙËÓ ·ÔÊ·ÛÈÛÙÈÎfiÙËÙ· Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ “Û ‰È·ÚıÚˆÙÈΤ˜ ·ÏÏ·Á¤˜, ·ÔÎÚ·ÙÈÎÔÔÈ‹ÛÂȘ Î·È ÛÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙˆÓ Û˘ÌʈÓËÌ¤ÓˆÓ Ì¤ÙÚˆÓ ÁÈ· ÙÔÓ ÂÚÈÔÚÈÛÌfi ÙÔ˘ ÂÏÏ›ÌÌ·ÙÔ˜” Î·È Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ÙË ‚Ô‡ÏËÛ‹ Ù˘ Ó· οÓÂÈ “fi,ÙÈ Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ ÁÈ· Ó· ˘¿ÚÍÂÈ Î·È Ë ·Ó·Áη›· ·Ó¿Î·Ì„Ë” ∂ÈÚfiÛıÂÙ·, › fiÙÈ ÙfiÓÈÛ ÛÙÔÓ Î. ª·Úfi˙Ô ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË “Ó· ·ÔʇÁÔÓÙ·È ‰ËÏÒÛÂȘ Í¤ÓˆÓ ·ÍȈ̷ÙÔ‡¯ˆÓ Ô˘ ‰˘ÛÎÔÏÂ‡Ô˘Ó ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ·” ÁÈ· Â›Ù¢ÍË ÙˆÓ ÛÙfi¯ˆÓ. ™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ‰‹ÏˆÛ‹˜ ÙÔ˘, Ô ∞ÓÙÒÓ˘ ™·Ì·Ú¿˜ ·Ó¤Ù˘Í ÙËÓ ·Ù˙¤ÓÙ· ÙˆÓ ıÂÌ¿ÙˆÓ Ô˘ Û˘˙ËÙ‹ıËÎ·Ó Î·È Â› fiÙÈ Û ·˘Ù¿ ÂÚÈÂÏ‹ÊıËÛ·Ó Ù· ̤ÙÚ· ÁÈ· ÙË ‰È‡ڢÓÛË ÙˆÓ ·ÔÎÚ·ÙÈÎÔÔÈ‹ÛˆÓ, ÙËÓ Â›Û¢ÛË Û˘Á¯ÒÓ¢Û˘ ‹ ηٿÚÁËÛ˘ ‰ËÌÔÛ›ˆÓ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ, ÙËÓ ·ÏÏ·Á‹ ÙÔ˘ ÂÂÓ‰˘ÙÈÎÔ‡ Îϛ̷ÙÔ˜, ÙËÓ ·ÔÚÚfiÊËÛË ·‰È¿ıÂÙˆÓ ÎÔÈÓÔÙÈÎÒÓ ÎÔÓ‰˘Ï›ˆÓ, ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈ΋ ÂÚÈÛÙÔÏ‹ Ù˘ ÊÔÚÔ‰È·Ê˘Á‹˜, ÙÔ ¿ÌÂÛÔ ¯Ù‡ËÌ· Ù˘ ÁÚ·ÊÂÈÔÎÚ·Ù›·˜, ÙËÓ Â·Ó·ÊÔÚ¿ Ù˘ Ú¢ÛÙfiÙËÙ·˜ Î·È ÙË ‰Ú·ÛÙÈ΋ ÂÚÈÎÔ‹ ‰ËÌÔÛ›ˆÓ ‰··ÓÒÓ Ù· ÂfiÌÂÓ· ¯ÚfiÓÈ·, “Û fiÏ· Ù· Â›‰·, ·fi ÙÔÓ ›‰ÈÔ ÙÔÓ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi ̤¯ÚÈ ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ‰ËÌfiÛÈÔ ÎÔÓ‰‡ÏÈ”

°È· Ù· ÈÛÔ‰‡Ó·Ì· ̤ÙÚ· Ô˘ ı· ÚÔÙ·ıÔ‡Ó ÛÙËÓ ÙÚfiÈη ÁÈ· ÙË ‰ÈÂÙ›· 2013 - ’14

∫·Ù’ ·Ú¯‹Ó Û˘Ìʈӛ· ÙˆÓ ÙÚÈÒÓ ·Ú¯ËÁÒÓ ¡¤· Û˘Ó¿ÓÙËÛË - ‰È·‚ԇϢÛË ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ¢Â˘Ù¤Ú· ∞£∏¡∞ 26. ™∂ ηٷگ‹Ó Û˘Ìʈӛ· ÁÈ· ÙÔ ·-

ΤÙÔ ÙˆÓ ÈÛÔ‰‡Ó·ÌˆÓ ̤ÙÚˆv ÙˆÓ 11,5 ‰È˜. ¢ÚÒ Ô˘ ı· ÚÔÙ·ıÔ‡Ó ÛÙËÓ ÙÚfi˚η ÁÈ· ÙË ‰ÈÂÙ›· ’13 -’14 η٤ÏËÍÂ, Ì ‚¿ÛË ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ·ÊÈΤ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜, Ë ÂÚ›Ô˘ ‰›ˆÚË Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÙÔ˘ Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡ Ì ÙÔ˘˜ ∂˘¿ÁÁÂÏÔ μÂÓÈ˙¤ÏÔ Î·È ºÒÙË ∫Ô˘‚¤ÏË. øÛÙfiÛÔ, ÔÈ ‰‡Ô ÔÏÈÙÈÎÔ› ·Ú¯ËÁÔ› Ô˘ ÛÙËÚ›˙Ô˘Ó ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË ·Ú¤Ï·‚·Ó ÙȘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÙȘ ÌÂÏÂÙ‹ÛÔ˘Ó Î·È Ó· Â·Ó¤ÏıÔ˘Ó. ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ¢Â˘Ù¤Ú·. √ ÚÒÙÔ˜ Ô˘ ·Ô¯ÒÚËÛ ·fi ÙÔ ª¤Á·ÚÔ ª·Í›ÌÔ˘ ‹Ù·Ó Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∂ÚÁ·Û›·˜ °È¿ÓÓ˘ μÚÔ‡ÙÛ˘, Ô ÔÔ›Ô˜ ‰ÂÓ ¤Î·Ó ‰ËÏÒÛÂȘ. ÕÌÂÛ· Û˘Ó·ÚÙ¿ Ù· ̤ÙÚ· ÁÈ· ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÙˆÓ 11,5 ‰ÈÛ Â˘ÚÒ Ì ÙËÓ ÂÈÌ‹Î˘ÓÛË ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈ΋˜ ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹˜ ̤¯ÚÈ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ 2016, Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¶∞™√∫, ∂˘¿ÁÁÂÏÔ˜ μÂÓÈ˙¤ÏÔ˜, fiˆ˜ ‰‹ÏˆÛÂ Ô ›‰ÈÔ˜, ÌÂÙ¿ ÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ (¯ıÂÛÈÓ‹) Û‡ÛÎÂ„Ë ÙˆÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ ·Ú¯ËÁÒÓ, Ô˘ ÛÙËÚ›˙Ô˘Ó ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË ™·Ì·Ú¿. ¢È¢ÎÚ›ÓÈÛÂ, ¿ÓÙˆ˜, fiÙÈ ÙÔ 2012 ‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ÏËÊıÔ‡Ó, Ô‡Ù ÔÚÈ˙fiÓÙÈ·, Ô‡Ù ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ̤ÙÚ·, ÂÓÒ ÙfiÓÈÛ fiÙÈ Ë ∂ÏÏ¿‰· ı¤ÏÂÈ Ó· ‚ÁÂÈ ·fi ÙËÓ ÎÚ›ÛË ˆ˜ ÈÛfiÙÈÌÔ Ì¤ÏÔ˜ Ù˘ Â˘Úˆ˙ÒÓ˘ Î·È ÂÈϤÔÓ, Ó· ‚ÁÂÈ ·fi ÙË ‚·ıÈ¿ ‡ÊÂÛË Î·È Ó· ÌÂÙ·‚› Û ÚˆÙÔÁÂÓ‹ ÏÂÔÓ¿ÛÌ·Ù·.

∫·È ·˘Ù¿, ÚfiÛıÂÛÂ, ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÈÙ¢¯ıÔ‡Ó Ì ·ÛÊ¿ÏÂÈ·, Ì ÙËÓ ÂÈÌ‹Î˘ÓÛË ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈ΋˜ ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹˜. ∞˘Ùfi ÙfiÓÈÛÂ, Â›Û˘, Ú¤ÂÈ Ó· ÙÔ Î·Ù·ÓÔ‹ÛÔ˘Ó Î·È ÔÈ ‰ÈÂıÓ›˜ ÂÙ·›ÚÔÈ Ù˘ ¯ÒÚ·˜. ¶Ú¤ÂÈ, ÚfiÛıÂÛÂ, Ó· ·ÏÏ¿ÍÂÈ ÙÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi Îϛ̷ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ·ÏÏ¿ ·˘Ùfi ‰ÂÓ ·ÚΛ ·fi ÌfiÓÔ ÙÔ˘, ‰ÈfiÙÈ Ú¤ÂÈ Ó· ·ÏÏ¿ÍÂÈ Î·È ÙÔ ÂÈÎÔÈÓˆÓÈ·Îfi Îϛ̷ ‰ÈÂıÓÒ˜. ∞Ó·ÊÂÚfiÌÂÓÔ˜ Û ‰ËÌÔÛȇ̷ٷ Ô˘ οÓÔ˘Ó ÏfiÁÔ ÁÈ· Èı·Ó‹ ¤ÍÔ‰Ô Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ ·fi ÙÔ Â˘ÚÒ, ÙfiÓÈÛ fiÙÈ ÂÎÔÚ‡ÔÓÙ·È ·fi Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˘˜ ·ÎÏÔ˘˜ Î·È ÂÍ·ÓÂÌ›˙Ô˘Ó ÙȘ ÚÔÛ¿ıÂȘ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ó· ‚ÁÂÈ ·fi ÙËÓ ÎÚ›ÛË. √ Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ ˙‹ÙËÛ ·fi ÙÔ˘˜ ÂÙ·›ÚÔ˘˜ Ó· ‚ÔËı‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜, ηٷÓÔÒÓÙ·˜ ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋, ÎÔÈÓˆÓÈ΋ Î·È ÔÏÈÙÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË ÛÙË ¯ÒÚ·.

™ËÌ›ˆÛ fiÙÈ “·Ó ˘¿Ú¯Ô˘Ó οÔÈÔÈ Ô˘ ıˆÚÔ‡Ó (ÛÛ. Ô ›‰ÈÔ˜ ÂÎÙ›ÌËÛ fiÙÈ ˘¿Ú¯Ô˘Ó) fiÙÈ Ë ∂ÏÏ¿‰· Ú¤ÂÈ Ó· ı˘ÛÈ·ÛÙ› ˆ˜ πÊÈÁ¤ÓÂÈ· ÁÈ· Ó· Ó‡ÛÂÈ Ô‡ÚÈÔ˜ ¿ÓÂÌÔ˜ ÛÙ· ·ÓÈ¿ Ù˘ Â˘Úˆ˙ÒÓ˘, οÓÔ˘Ó ÌÂÁ¿ÏÔ Ï¿ıÔ˜, ‰ÈfiÙÈ Ë ı˘Û›· ı· ·Ô‰ÂȯÙ› ·˘ÙÔÎÙÔÓ›· ÁÈ· ÙËÓ Â˘Úˆ˙ÒÓË. ∞˘Ù‹ Â›Ó·È Ë ÁÚ·ÌÌ‹ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘, Ë Û˘Ìʈӛ· ÙˆÓ ÙÚÈÒÓ ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ Î·È ·˘Ù‹Ó ·ÎÔÏÔ˘ıԇ̔ “∂ÔÈÎÔ‰ÔÌËÙÈ΋” ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛ ÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÙˆÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ ·Ú¯ËÁÒÓ Ô Î˘‚ÂÚÓËÙÈÎfi˜ ÂÎÚfiÛˆÔ˜, ™›ÌÔ˜ ∫‰›ÎÔÁÏÔ˘, ÂÈÛËÌ·›ÓÔÓÙ·˜ ˆ˜ fiÏÔÈ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· Û˘ÓÂÈÛʤÚÔ˘Ó ÛÙËÓ Â›Ù¢ÍË ÙˆÓ ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈÎÒÓ ÛÙfi¯ˆÓ Î·È ˆ˜ fiÏÔÈ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ‚ÚÔ˘Ó ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈΤ˜ ÂÈÏÔÁ¤˜ Ì ÂÚÈÛÛfiÙÂÚË ‰ÈηÈÔÛ‡ÓË. ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¢ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋˜ ∞ÚÈÛÙÂÚ¿˜ ºÒÙ˘ ∫Ô˘‚¤Ï˘, ÙfiÓÈÛ fiÙÈ Ë

Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· Â›Ó·È ‰‡ÛÎÔÏË, ˆÛÙfiÛÔ, ÙfiÓÈÛ fiÙÈ ‰ÂÓ ı· ˘¿ÚÍÔ˘Ó ÔÚÈ˙fiÓÙȘ ÂÚÈÎÔ¤˜ ̤ÙÚˆÓ. “√È ÔÚÈ˙fiÓÙȘ ÂÊ·ÚÌÔÁ¤˜ ̤ÙÚˆÓ ‰ÂÓ ı· ˘¿ÚÍÔ˘Ó” ‰‹ÏˆÛÂ Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¢∏ª∞ƒ, ºÒÙ˘ ∫Ô˘‚¤Ï˘, ÌÂÙ¿ ÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ì ÙÔ˘˜ Î. ™·Ì·Ú¿ Î·È μÂÓÈ˙¤ÏÔ ÛÙÔ ª¤Á·ÚÔ ª·Í›ÌÔ˘. ¶ÚfiÛıÂÛ fiÙÈ “·ÁˆÓÈ˙fiÌ·ÛÙ ӷ ‚Úԇ̠χÛÂȘ Î·È Ó· ¤¯Ô˘Ì ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ ÔÈ Ôԛ˜ ı· Â›Ó·È ‰›Î·È˜ ÁÈ·Ù› Ë ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· Â›Ó·È ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ‰‡ÛÎÔÏË, ·ÏÏ¿ Î·È Ë ÎÔÈÓˆÓ›· ·fi ÙËÓ ¿ÏÏË ÏÂ˘Ú¿ ‰ÂÓ ·ÓÙ¤¯ÂÈ ¿ÏÏÔ Ó· Ì·ÙÒÓÂÈ” √ Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¢∏ª∞ƒ ÚfiÛıÂÛÂ, ··ÓÙÒÓÙ·˜ Û ۯÂÙÈ΋ ÂÚÒÙËÛË, fiÙÈ “ÔÈ ÙÚÂȘ ÔÏÈÙÈÎÔ› ·Ú¯ËÁÔ› ‰ÈÂΉÈÎÔ‡Ó ÙË ¯ÚÔÓÈ΋ ÂÈÌ‹Î˘ÓÛË Ù˘ ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈ΋˜ ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹˜ Î·È ÛÙÔ Ì›˙ÔÓ ÔÏÈÙÈÎfi Â›Â‰Ô ÂȉÈÒÎÔ˘Ó ÙË Û˘ÓÔÏÈÎfiÙÂÚË ·Ó·‰È·Ú·ÁÌ¿Ù¢ÛË Ù˘ ۇ̂·Û˘” .

∞ÓÙȉڿÛÂȘ ·fi Ù· ÎfiÌÌ·Ù· ŒÓÙÔÓ˜ ‹Ù·Ó ÔÈ ·ÓÙȉڿÛÂȘ ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞ Î·È ÙÔ˘ ∫∫∂ ÁÈ· ÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÙˆÓ ÙÚÈÒÓ. ¶ÚÔËÁ‹ıËÎÂ Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ °È¿ÓÓË ™ÙÔ˘ÚÓ¿Ú· Ì ÙÔ˘˜ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ Ù˘ ÙÚfiÈη˜ fiÔ˘ Û˘˙ËÙ‹ıËÎ·Ó Ù· ̤ÙÚ· ÁÈ· ÙÔ 2012 Î·È ÔÈ ‚·ÛÈÎÔ› ¿ÍÔÓ˜ ÙˆÓ ÂÍÔÈÎÔÓÔÌ‹ÛˆÓ

ÙˆÓ 11,5 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ Ù˘ ÂfiÌÂÓ˘ ‰ÈÂÙ›·˜. ∂›Û˘ Û˘˙ËÙ‹ıËÎ·Ó Ë ÔÚ›· ÙˆÓ ‰È·ÚıÚˆÙÈÎÒÓ ·ÏÏ·ÁÒÓ, ÔÈ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ ÛÙÔ ÙÚ·Â˙ÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· Î·È Ì ÙÔ ˆ˜ ı· Î·Ï˘ÊıÔ‡Ó ÔÈ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÈΤ˜ ·Ó¿ÁΘ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ÁÈ· ÙÔ ÂfiÌÂÓÔ ‰È¿ÛÙËÌ·. ¶·Ú¿ÁÔÓÙ˜ ÙÔ˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡ ÂÈÙÂÏ›Ԣ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ‰È¢ÎÚÈÓ›˙Ô˘Ó fiÙÈ ÛÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ (¯ıÂÛÈÓ‹) Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ì ÙËÓ ÙÚfiÈη Ù¤ıËΠÂÎ Ó¤Ô˘ - ·fi ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË - ÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ÂÈÌ‹Î˘ÓÛ˘ Ù˘ ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈ΋˜ ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹˜, ÂÓÒ ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ ÙÚfiÈη˜ ˙ËÙ‹ıËÎÂ Ë ˘ÏÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ‰ÂÛ̇ÛÂˆÓ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ·Ó·ÏËÊı› ·fi ÙÔÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ ª¿ÚÙÈÔ, ¯ˆÚ›˜ Ó· ÙÂı› ı¤Ì· Ï‹„˘ Ó¤ˆÓ ̤ÙÚˆÓ ÁÈ· ʤÙÔ˜. Δ· ÛÙÂϤ¯Ë ÙÔ˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡ ÂÈÙÂÏ›Ԣ ÛËÌÂÈÒÓÔ˘Ó fiÙÈ ÛÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË ‰ÂÓ ˘‹ÚÍ·Ó ÔÚÈÛÙÈΤ˜ ·ÔÊ¿ÛÂȘ, ·ÏÏ¿ “˘¿Ú¯ÂÈ Î·Ï‹ ‰È¿ıÂÛË Î·È ·fi ÙȘ ‰‡Ô Ï¢ڤ˜ ÁÈ· Ó· ‚Úԇ̠ÙȘ ‚¤ÏÙÈÛÙ˜ χÛÂȘ” ΔËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË Â‚‰ÔÌ¿‰· ÔÏÔÎÏËÚÒÓÂÈ Ë ÙÚfiÈη ÙËÓ Â›Û΄‹ Ù˘ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· Î·È ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÂÈÛÙÚ¤„ÂÈ ÙÔ ™Â٤̂ÚÈÔ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÔÏÔÎÏËÚÒÛÂÈ ÙËÓ ·ÍÈÔÏfiÁËÛ‹ ÁÈ· ÙËÓ ÔÚ›· ˘ÏÔÔ›ËÛ˘ ÙˆÓ ÌÂÙ·ÚÚ˘ıÌ›ÛÂˆÓ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, fiˆ˜ ·Ó·ÎÔÈÓÒıËÎÂ Î·È ÂÈۋ̈˜ ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË ·fi ÙËÓ ∂˘Úˆ·˚΋ ∂ÈÙÚÔ‹.

ªÂÈÒÛÂȘ ÛÙȘ ·Ô‰Ô¯¤˜ ÌÂÏÒÓ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ∞£∏¡∞, 26.

¶∂ƒπ∫√¶∂™ ÛÙȘ ·Ô‰Ô¯¤˜ ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘, ÙˆÓ ˘Ô˘ÚÁÒÓ Î·È ÙˆÓ ˘Ê˘Ô˘ÚÁÒÓ, ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ Ù˘ μÔ˘Ï‹˜ Î·È ÙÔ˘ ·Ú¯ËÁÔ‡ Ù˘ ·ÍȈ̷ÙÈ΋˜ ·ÓÙÈÔÏ›Ù¢Û˘ ÚԂϤÂÈ Û¯¤‰ÈÔ ÓfiÌÔ˘ Ô˘ η٤ıÂÛ ÁÈ· ‰È·‚ԇϢÛË ÛÙË μÔ˘Ï‹, Ô ·Ó·ÏËÚˆÙ‹˜ ˘Ô˘ÚÁfi˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÃÚ‹ÛÙÔ˜ ™Ù·˚ÎÔ‡Ú·˜ Ì ٛÙÏÔ “¶ÂÚÈÛÙÔÏ‹ ¢ËÌÔÛ›ˆÓ ¢··ÓÒÓ Î·È Ú‡ıÌÈÛË ıÂÌ¿ÙˆÓ ¢ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈÎÒÓ ∂ϤÁ¯ˆÓ” . ™Ùfi¯Ô˜ Â›Ó·È Ë Ì›ˆÛË Ù˘ ‰ËÌfiÛÈ·˜ ‰·¿Ó˘ ÁÈ· ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ÔÏÈÙÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ Î·È Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È Û ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, ÂÚÈÎfiÙÂÙ·È: -∞fi ÙÔÓ ¶Úfi‰ÚÔ Ù˘ ∫˘‚¤ÚÓËÛ˘ Î·È ÙÔÓ ¶Úfi‰ÚÔ Ù˘ μÔ˘Ï‹˜ ÙÔ ÔÛfi ÙˆÓ 1.872 ¢ÚÒ ÌËÓÈ·›ˆ˜. -ΔÔÓ ∞ÓÙÈÚfi‰ÚÔ Ù˘ ∫˘‚¤ÚÓËÛ˘ Î·È ÙÔÓ ∞Ú¯ËÁfi Ù˘ ∞ÍȈ̷ÙÈ΋˜ ∞ÓÙÈÔÏ›Ù¢Û˘ ÙÔ ÔÛfi ÙˆÓ 1.404 ¢ÚÒ ÌËÓÈ·›ˆ˜. -ΔÔ˘˜ ÀÔ˘ÚÁÔ‡˜ Î·È ÙÔ˘˜ ÀÊ˘Ô˘ÚÁÔ‡˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÙËÓ È‰ÈfiÙËÙ· ÙÔ˘ μÔ˘ÏÂ˘Ù‹ ÙÔ ÔÛfi ÙˆÓ 935 ¢ÚÒ ÌËÓÈ·›ˆ˜. -ΔÔ˘˜ ÀÔ˘ÚÁÔ‡˜ Î·È ÙÔ˘˜ ÀÊ˘Ô˘ÚÁÔ‡˜ Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÙËÓ È‰ÈfiÙËÙ· ÙÔ˘ μÔ˘ÏÂ˘Ù‹ ÙÔ ÔÛfi ÙˆÓ 468 ¢ÚÒ ÌËÓÈ·›ˆ˜. ∂›Û˘, fiˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ÙÔ ˘Ô˘ÚÁ›Ô, Â›ÎÂÈÙ·È Ë ¤Î‰ÔÛË ∞fiÊ·Û˘ ÙÔ˘ ·Ó·ÏËÚˆÙ‹ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Ë ÔÔ›· ı· Ú˘ıÌ›˙ÂÈ ÙȘ ·Ô‰Ô¯¤˜ ÙˆÓ °ÂÓÈÎÒÓ °Ú·ÌÌ·Ù¤ˆÓ ÀÔ˘ÚÁ›ˆÓ Î.Ï.. ΔÔ °ÂÓÈÎfi §ÔÁÈÛÙËÚ›Ô˘ ÙÔ˘ ∫Ú¿ÙÔ˘˜ ÂÎÙÈÌ¿ fiÙÈ ·fi ÙȘ Ú˘ıÌ›ÛÂȘ ·˘Ù¤˜ ı· ÚÔ·„ÂÈ ÂÚÈÛÙÔÏ‹ Ù˘ ‰ËÌfiÛÈ·˜ ‰·¿Ó˘ ÛÙÔ Â›Â‰Ô ÙˆÓ 9 ¤ˆ˜ 10 ÂηÙ. ¢ÚÒ ÂÙËÛ›ˆ˜. ΔÔ ÔÛfi ·˘Ùfi ı· ·ÍÈÔÔÈËı› ˆ˜ ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈÎfi ÈÛÔ‰‡Ó·ÌÔ ÁÈ· ÙËÓ ·fi‰ÔÛË Ù˘ ÂÍÈÛˆÙÈ΋˜ ·Ô˙ËÌ›ˆÛ˘ ÛÙÔ˘˜ ÎÙËÓÔÙÚfiÊÔ˘˜. ªÂ ¿ÏÏË ‰È¿Ù·ÍË ÙÔ˘ ™¯Â‰›Ô˘ ¡fiÌÔ˘ ÚԂϤÔÓÙ·È ÎÏÈ̷Έ٤˜ ÌÂÈÒÛÂȘ ·fi 10 ¤ˆ˜ 25% ÛÙ· ÌÈÛıÒÌ·Ù· Ô˘ ηٷ‚¿ÏÔ˘Ó ÊÔÚ›˜ ÙÔ˘ ‰ËÌÔÛ›Ô˘. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ: ·) °È· ÙÔ ÔÛfi ÙÔ˘ ÌËÓÈ·›Ô˘ ÌÈÛıÒÌ·ÙÔ˜ ¤ˆ˜ Ù· ¯›ÏÈ· ¢ÚÒ, Ë Ì›ˆÛË Â›Ó·È 10%. ‚) °È· ÙÔ ÔÛfi ÙÔ˘ ÌËÓÈ·›Ô˘ ÌÈÛıÒÌ·ÙÔ˜ ·fi 1.000 ¢ÚÒ ¤ˆ˜ 2.000 ¢ÚÒ Ë Ì›ˆÛË Â›Ó·È 15%. Á) °È· ÔÛfi ÙÔ˘ ÌËÓÈ·›Ô˘ ÌÈÛıÒÌ·ÙÔ˜ ·fi 2.000 ¢ÚÒ 3.000 ¢ÚÒ Ë Ì›ˆÛË Â›Ó·È 20%. ‰) °È· ÙÔ ÔÛfi ÙÔ˘ ÌËÓÈ·›Ô˘ ÌÈÛıÒÌ·ÙÔ˜, Ô˘ ˘ÂÚ‚·›ÓÂÈ Ù· 3.000 ¢ÚÒ Ë Ì›ˆÛË Â›Ó·È 25%. ΔÔ °ÂÓÈÎfi §ÔÁÈÛÙËÚ›Ô˘ ÙÔ˘ ∫Ú¿ÙÔ˘˜ ÂÎÙÈÌ¿ fiÙÈ ·fi ÙËÓ Ú‡ıÌÈÛË ·˘Ù‹ ı· ÚÔ·„ÂÈ ÂÚÈÛÙÔÏ‹ Ù˘ ‰ËÌfiÛÈ·˜ ‰·¿Ó˘ 15- 17 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ¢ÚÒ ÂÙËÛ›ˆ˜.


¶ÔÏÈÙÈ΋ 8

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 27 π√À§π√À 2012

∂›Î·ÈÚË ÂÚÒÙËÛË ÙÔ˘ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞ ÚÔ˜ ÙÔÓ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi ÁÈ· Ù· Ó¤· ̤ÙÚ·

ΔÛ›Ú·˜ ηÏ› ™·Ì·Ú¿ ÛÙË μÔ˘Ï‹ «√ ÛÙfi¯Ô˜ ÂÚ›, ÂÈÌ‹Î˘ÓÛ˘, Ù˘ ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈ΋˜ ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹˜ Â›Ó·È Û˘ÓÒÓ˘ÌÔ˜ Ì ÙËÓ ÂÈÌ‹Î˘ÓÛË Ù˘ ÏÈÙfiÙËÙ·˜» ∞£∏¡∞, 26.

∞ÓÂÍ¿ÚÙËÙÔÈ ŒÏÏËÓ˜ ηٿ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ∞£∏¡∞, 26.

∂¶π£∂™∏ ÛÙÔÓ ˘Ô˘ÚÁfi ∂ÚÁ·-

Û›·˜ Î·È ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË ÂÍ·ÔÏ‡Ô˘Ó ÔÈ ∞ÓÂÍ¿ÚÙËÙÔÈ ŒÏÏËÓ˜, ÁÈ· ÙȘ Ӥ˜ ÂÚÈÎÔ¤˜ Ô˘ ı· ·Ó·ÎÔÈÓˆıÔ‡Ó. “¢‹ÏˆÛ ‰ËÌfiÛÈ· Úfiı˘ÌÔ˜ Î·È ¤ÙÔÈÌÔ˜ Ó· ÛËÎÒÛÂÈ ÙÔ ‚¿ÚÔ˜ ̤ÙÚˆÓ 5 ‰ÈÛ., fi¯È ‚‚·›ˆ˜ ÛÙȘ ‰ÈΤ˜ ÙÔ˘ Ï¿Ù˜. ΔÔ ÊÔÚÙÒÓÂÈ Û’ ·˘Ù¤˜ ÙˆÓ ‹‰Ë ÂÍ·ıÏÈˆÌ¤ÓˆÓ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ˆÓ, ÂÚÁ·˙Ô̤ӈÓ, ·Ó¤ÚÁˆÓ Î·È fiÏˆÓ ÙˆÓ Â˘·ıÒÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ÔÌ¿‰ˆÓ ¶‹Ú ÙË ’¯·Ù˙¿Ú·’ Î·È ˆ˜ ÂÎÙÂÏÂÛÙÈÎfi fiÚÁ·ÓÔ, ˘ÏÔÔÈÒÓÙ·˜ Ù˘ ÂÓÙÔϤ˜ Ù˘ ÙÚfiÈη Î·È Ù˘ Û˘Á΢‚¤ÚÓËÛ˘ ÙˆÓ ÚÔı‡ÌˆÓ, Îfi‚ÂÈ ÔÚÈ˙fiÓÙÈ· ÌÈÛıÔ‡˜, Û˘ÓÙ¿ÍÂȘ, ÂÊ¿·Í Î·È Î·Ù·ÚÁ› Ù· ÎÔÈÓˆÓÈο ÂȉfiÌ·Ù·. ∂ÓÙÔÏ‹ Ô˘ ÍÂÂÚÓ¿ Û ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ·Ó·ÏÁËÛ›· ·ÎfiÌË Î·È ÙȘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ·ÎÚ·›Ô˘ ÓÂÔÊÈÏÂχıÂÚÔ˘ ∫∂¶∂” ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙËÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË. ∫·È ÚÔÛı¤ÙÔ˘Ó: “∂ÓÒ ÈÛÔ‰ÒÓÔÓÙ·È ÌÈÛıÔ› Î·È Û˘ÓÙ¿ÍÂȘ, Ì·›ÓÂÈ Ï·ÊfiÓ ÛÙȘ Ê·Ú̷΢ÙÈΤ˜ ‰·¿Ó˜ Î·È ÂÙÛÔÎfi‚ÔÓÙ·È Ù· ÎÔÈÓˆÓÈο ÂȉfiÌ·Ù·, Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË Ì ÂÚ›ÛÛÈÔ ıÚ¿ÛÔ˜ ‰ËÏÒÓÂÈ fiÙÈ Ù· ̤ÙÚ· Â›Ó·È ‰›Î·È·”.

∫∫∂

∫·Ó¤Ó· ̤ÙÚÔ Û ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘ Ï·Ô‡

 ÚfiÛÎÏËÛË ÚÔ˜ ÙÔÓ ¶Úˆı˘Ô˘ÚÁfi Î. ∞ÓÙ. ™·Ì·Ú¿ ÁÈ· ÙËÓ ÚÒÙË ÎÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋ ÙÔ˘˜ Û‡ÁÎÚÔ˘ÛË, ÌÂÙ¿ ÙËÓ „‹ÊÔ ÂÌÈÛÙÔÛ‡Ó˘ Ô˘ ¤Ï·‚Â Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË, ··ÓÙ¿ Ô ·Ú¯ËÁfi˜ Ù˘ ·ÍȈ̷ÙÈ΋˜ ·ÓÙÈÔÏ›Ù¢Û˘ Î. ∞Ï. ΔÛ›Ú·˜ ÛÙȘ ·fiÂÈÚ˜ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Ó· ‰È·ÌÔÚÊÒÛÂÈ ÙÔ Ó¤Ô ·Î¤ÙÔ Ì¤ÙÚˆÓ. ΔË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ÔÏÔÎÏËÚÒÓÂÙ·È ÙÔ ÚÒÙÔ Ú·ÓÙ‚ԇ Ì ÙËÓ ÙÚfiÈη Î·È Î·ıÒ˜ ÂÎÎÚÂÌÔ‡Ó ÔÈ ÙÂÏÈΤ˜ ·ÔÊ¿ÛÂȘ ÁÈ· Ù· ̤ÙÚ· Ù· ÔÔ›· ÂÚÈÁÚ¿ÊÔÓÙ·È ˆ˜ ‚·ÛÈ΋ ÚÔ¸fiıÂÛË ÁÈ· ÙËÓ ·Ú·ÌÔÓ‹ ‹ ÌË ÛÙÔ Â˘ÚÒ, Ô Î. ΔÛ›Ú·˜ Î·È Ô ™Àƒπ∑∞, ÂȉÈÒÎÔ˘Ó ÙËÓ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÂÓfi˜ ÔÏÈÙÈÎÔ‡ ÌÂÙÒÔ˘ ‰È·ÚΛ·˜ Î·È ı¤ÙÔ˘Ó Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÂÚˆÙ‹Ì·Ù· ÚÔ˜ ÙÔÓ Î. ™·Ì·Ú¿.

ª

™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ ·˘Ùfi, Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∫√ ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞ η٤ıÂÛ ÙËÓ ¶¤ÌÙË Â›Î·ÈÚË ÂÚÒÙËÛË ÚÔ˜ ÙÔÓ ¶Úˆı˘Ô˘ÚÁfi, Ì ÙËÓ ÔÔ›· ηÏ› ÙÔÓ Î. ™·Ì·Ú¿ Ó· ··ÓÙ‹ÛÂÈ ÛÙ· ÂÍ‹˜: - ∞Ó ¤¯ÂÈ Û˘ÌʈӋÛÂÈ Û Ӥ˜ ÂÒ‰˘Ó˜ ÔÚÈ˙fiÓÙȘ ÂÚÈÎÔ¤˜ Û ÌÈÛıÔ‡˜, Û˘ÓÙ¿ÍÂȘ, ÂȉfiÌ·Ù· Î·È ÙÔ ÂÙ‹ÛÈÔ Ï·ÊfiÓ 1.500 ¢ÚÒ ÛÙËÓ È·ÙÚÔÊ·Ú̷΢ÙÈ΋ ÂÚ›ı·Ï„Ë; - ∞Ó ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ı› Ó· ÂÈ̤ÓÂÈ ÛÙËÓ ÈÛÙ‹ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ÂΠ̤ÚÔ˘˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜, ·ÎfiÌË Î·È ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÔÌÔÏÔÁ›· ÙÔ˘ Î. ¶. ƒÔ˘ÌÂÏÈÒÙË fiÙÈ ÙÔ ¢¡Δ ÁÓÒÚÈ˙ ·fi ÙËÓ ·Ú¯‹ fiÙÈ ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ı· ·ÔÙ‡¯ÂÈ ·Ù·Áˆ‰Ò˜. - ∞Ó ÛÎÔ‡ÂÈ Ó· ·Ó·Ï¿‚ÂÈ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙȘ ËÁÂۛ˜ ÙˆÓ ¯ˆÚÒÓ ÙÔ˘ Â˘Úˆ·˚ÎÔ‡ ÓfiÙÔ˘, ÁÈ· Ì›· ¤ÎÙ·ÎÙË Û‡ÓÔ‰Ô ÎÔÚ˘Ê‹˜, fiÔ˘ ı· ÙÂıÔ‡Ó Â› Ù¿ËÙÔ˜ fiÏ· Ù· ÌÂÁ¿Ï· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÛÙËÓ ∂˘Úˆ·˚΋ ŒÓˆÛË; ªÂٷ͇ ÙˆÓ ¿ÏψÓ, Ì›· ·fi ÙȘ ÛÎÔÈÌfiÙËÙ˜ Ù˘ ÂÚÒÙËÛ˘ ÙÔ˘ ·Ú¯ËÁÔ‡ Ù˘ ·ÍȈ̷ÙÈ΋˜ ·ÓÙÈÔÏ›Ù¢Û˘ Â›Ó·È Ó· ·Ó·‰Â›ÍÂÈ ·fi ÙËÓ Û˘˙‹ÙËÛË Ì ÙÔÓ ¶Úˆı˘Ô˘ÚÁfi ÙËÓ ·fiÛÙ·ÛË Ô˘ ¯ˆÚ›˙ÂÈ fiÛ· ÚÔÂÎÏÔÁÈο ˘ÔÛ¯fiÙ·Ó Ë ¡¢ (Î·È ‰Â˘ÙÂÚ¢fiÓÙˆ˜ ÙÔ ¶∞™√∫ Î·È Ë ¢∏ª∞ƒ). ∫·È fiÏ· ·˘Ù¿ Ì ÊfiÓÙÔ ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÙˆÓ ‰‡Ô ΢‚ÂÚÓËÙÈÎÒÓ ÂÙ·›ÚˆÓ (ÙˆÓ ÎÎ. ∫Ô˘‚¤ÏË Î·È μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘), Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÂÓÙ‡ˆÛË fiÙÈ ÔÈ ÂÚÈÎÔ¤˜ ı· ·ÔÊ¢¯ıÔ‡Ó Î·È Ë ‚ÂÏÙ›ˆÛË ÙÔ˘ “·Î¤ÙÔ˘” ı· ÂÈÙ¢¯ı›.

“∂ÎÙÂÏÂÛÙÈÎÔ› ÏÔÁÈÛÙ¤˜” ¶·Ú¿ÏÏËÏ· Ì ·˘Ù¿, Ô ™Àƒπ∑∞ Â›Ó·È ϤÔÓ ÍÂοı·ÚÔ fiÙÈ Û ·˘Ù‹ ÙË Ê¿ÛË ÂÈϤÁÂÈ ÙË ÛÎÏËÚ‹ ÁÚ·ÌÌ‹ ÚÔ˜ ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË Î·È ÙȘ ÙÚÂȘ ÎÔÌÌ·ÙÈΤ˜ ËÁÂۛ˜. ∂›Ó·È ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi fiÙÈ ÛÙÔ ÚÒÙÔ Û¯fiÏÈÔ Ù˘ ∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘ ¤ÂÈÙ· ·fi ÙËÓ Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÙÔ˘ ¶Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡ Î. ™·Ì·Ú¿ Ì ÙÔ˘˜ ÎÎ. μÂÓÈ˙¤ÏÔ Î·È ∫Ô˘‚¤ÏË ÙËÓ ¶¤ÌÙË, ÔÈ ÙÚÂȘ ·Ú¯ËÁÔ› ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÔÓÙ·Ó “ÂÎÙÂÏÂÛÙÈÎÔ›

ÏÔÁÈÛÙ¤˜” , ÔÈ ÔÔ›ÔÈ “·ÊÔ‡ ÚÔËÁÔ˘Ì¤Óˆ˜ ›¯·Ó ¿ÚÂÈ ÙËÓ ¤ÁÎÚÈÛË Ù˘ ÙÚfiÈη˜, ·ÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È Ù· Ó¤· ̤ÙÚ· ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ ÛÊ·ÁÈ·ÛÌÔ‡ Î·È ÈÛÔ¤‰ˆÛ˘”. √ ™Àƒπ∑∞ ÚÔÂÍÔÊÏ› Ô‡Ùˆ˜ ‹ ¿Ïψ˜ fiÙÈ Â›ÎÂÈÙ·È Ó¤Ô Î‡Ì· ÌÂÈÒÛÂˆÓ Û ÌÈÛıÔ‡˜ Î·È Û˘ÓÙ¿ÍÂȘ, ÌÈÏ¿ ÁÈ· “ÍÂÔ‡ÏËÌ· ÙÔ˘ ‰ËÌfiÛÈÔ˘ ÏÔ‡ÙÔ˘” , ‰È¿Ï˘ÛË Ù˘ ·È‰Â›·˜, Ù˘ ˘Á›·˜ Î·È ÙˆÓ ‰ËÌfiÛÈˆÓ ·Á·ıÒÓ. ∂ÎÙÈÌ¿ ·Ú¿ÏÏËÏ· fiÙÈ Ë ÂȉȈÎÒÌÂÓË ÂÈÌ‹Î˘ÓÛË Ù˘ ‰ËÌÔ-

ÛÈÔÓÔÌÈ΋˜ ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹˜ ÈÛÔ‰˘Ó·Ì› Î·È Ì ÂÈÌ‹Î˘ÓÛË Ù˘ ÏÈÙfiÙËÙ·˜, ÂÓÒ ÂÈ̤ÓÂÈ ˆ˜ “Â·Ó·‰È·Ú·ÁÌ¿Ù¢ÛË” Î·È “ÈÛÔ‰‡Ó·Ì· ̤ÙÚ·” Â›Ó·È ÊÚ¿ÛÂȘ ÎÂÓ¤˜ ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘. ªÂ ‚¿ÛË ·˘Ù¿, Ë ·ÍȈ̷ÙÈ΋ ·ÓÙÈÔϛ٢ÛË ·ÓÙÈÚÔÙ›ÓÂÈ ÙËÓ ·Ó·ÙÚÔ‹ Ù˘ ÌÓËÌÔÓȷ΋˜ ÔÏÈÙÈ΋˜, ÙËÓ Âȉ›ˆÍË ÁÈ· Â˘Úˆ·˚΋ Û˘Ìʈӛ· ‰È·ÁÚ·Ê‹˜ ̤ÚÔ˘˜ ÙÔ˘ ¯Ú¤Ô˘˜ Î·È ·ÏÏ·Á‹ ÙÔ˘ ÚfiÏÔ˘ Ù˘ ∂∫Δ, ‰ËÌfiÛÈÔ ¤ÏÂÁ¯Ô ÙÔ˘ ÙÚ·Â˙ÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜, Â-

Ó›Û¯˘ÛË ÙÔ˘ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ ÎÚ¿ÙÔ˘˜ Î·È ÚÔÛÙ·Û›· ÙˆÓ ‰ËÌÔÛ›ˆÓ ·Á·ıÒÓ. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ· ÛÊÔ‰ÚfiÙ·ÙË Â›ıÂÛË Î·Ù¿ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ÂÍ·ÔχÂÈ Ô ™Àƒπ∑∞, Û¯ÔÏÈ¿˙ÔÓÙ·˜ ÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÙˆÓ ÙÚÈÒÓ Î˘‚ÂÚÓËÙÈÎÒÓ ÂÙ·›ÚˆÓ Ô˘, fiˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ, “·ÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È Ù· Ó¤· ̤ÙÚ· ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ ÛÊ·ÁÈ·ÛÌÔ‡ Î·È ÈÛÔ¤‰ˆÛ˘” . “ŸÏ· fiÛ· Ì „‡ÙÈΘ ‰È·ÎËÚ‡ÍÂȘ ÚÔı¤ÛÂˆÓ ·¤ÚÚÈÙ·Ó ÚÔÂÎÏÔÁÈο, ÙÒÚ· ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÙË Û˘ÓÈÛٷ̤ÓË Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘. ∏ Û˘Ìʈӛ· ÙÔ˘˜ ÛÙ· Ó¤· ÌÓËÌÔÓȷο ̤ÙÚ· Â›Ó·È Û˘Ìʈӛ· ÛÙË ÏÈÙfiÙËÙ·, ÛÙȘ ÌÂÈÒÛÂȘ ÌÈÛıÒÓ Î·È Û˘Óٿ͈Ó, ÛÙÔ ÍÂÔ‡ÏËÌ· ÙÔ˘ ‰ËÌfiÛÈÔ˘ ÏÔ‡ÙÔ˘, ÛÙË ‰È¿Ï˘ÛË Ù˘ ·È‰Â›·˜, Ù˘ ˘Á›·˜, ÙˆÓ ‰ËÌfiÛÈˆÓ ·Á·ıÒÓ” ·Ó·Ê¤ÚÂÈ. ∫·È Û˘Ó¯›˙ÂÈ: “√ ÛÙfi¯Ô˜ ÂÚ› “ÂÈÌ‹Î˘ÓÛ˘” Ù˘ ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈ΋˜ ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹˜ Â›Ó·È Û˘ÓÒÓ˘ÌÔ˜ Ì ÙËÓ ÂÈÌ‹Î˘ÓÛË Ù˘ ÏÈÙfiÙËÙ·˜, Ë “Â·Ó·‰È·Ú·ÁÌ¿Ù¢ÛË” Î·È Ù· “ÈÛÔ‰‡Ó·Ì· ̤ÙÚ·” ‰ÂÓ Â›Ó·È Ù›ÔÙ· ¿ÏÏÔ ·Ú¿ ϤÍÂȘ ÎÂÓ¤˜ ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘, ÙȘ Ôԛ˜ ÔÈ Î˘‚ÂÚÓËÙÈÎÔ› ÂÙ·›ÚÔÈ ·Ó·Ì·ÛÔ‡Ó ˘ÔÎÚÈÙÈο” . √ ™Àƒπ∑∞ ηٷÏÔÁ›˙ÂÈ ÛÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË ·‰È¤ÍÔ‰Ë ÔÏÈÙÈ΋ Ô˘ ¤¯ÂÈ Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ ÙË ¯ÒÚ· ÛÙÔ ¯Â›ÏÔ˜ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ηٷÛÙÚÔÊ‹˜ Î·È ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÈ ÙÔ˘˜ ™·Ì·Ú¿, μÂÓÈ˙¤ÏÔ Î·È ∫Ô˘‚¤ÏË “ÂÎÙÂÏÂÛÙÈÎÔ‡˜ ÏÔÁÈÛÙ¤˜” .

ªÂٷ͇ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Î·È ÙÔ˘ ∫∫∂ Ì ·ÊÔÚÌ‹ Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÁÂÁÔÓfiÙ·

¢È·Ì¿¯Ë ÁÈ· ÙË Ã·Ï˘‚Ô˘ÚÁ›· ÛÙÔ KÔÈÓÔ‚Ô‡ÏÈÔ ∂›Î·ÈÚË ÂÚÒÙËÛË ¶·Ê›ÏË Î·È ·¿ÓÙËÛË ¶·Ó·ÁȈÙfiÔ˘ÏÔ˘ ∞£∏¡∞,26. ∞£∏¡∞, 26.

Δ∏¡ ·Ó¿ÁÎË Ó· ·ÓÙ·ÔÎÚÈıÔ‡Ó ÔÈ ÂÚÁ·-

∂¶π£∂™∏ ÛÙÔÓ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi Î·È ÙÔ˘˜ ·Ú¯ËÁÔ‡˜ ÙˆÓ ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ÛÙËÚ›˙Ô˘Ó ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË ÂÍ·¤Ï˘Û ÙÔ ∫∫∂ Ì ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ ÙÔ˘, Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÙȘ ‰È·‚Ô˘Ï‡ÛÂȘ Ô˘ Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ¯ÒÚ· ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· ÁÈ· Ù· 11,5 ‰ÈÛ. Î·È ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈ΋˜ ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹˜. “ªÂ ·Ú¯ÈÌ·¤ÛÙÚÔ ÙÔÓ Î. ª·Úfi˙Ô Û˘Ó·ÓÙ‹ıËÎ·Ó Û‹ÌÂÚ· Ô Î. ™·Ì·Ú¿˜, Ô Î. ∫Ô˘‚¤Ï˘ Î·È Ô Î. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˜. ∞fi ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ οıÔÓÙ·È Î·È Û˘˙ËÙ¿Ó ӷ ¿ÚÔ˘Ó 11,5 ¤ˆ˜ 13,5 ‰ÈÛ. ̤ÙÚ· Û ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘ Ï·Ô‡, ·˘Ùfi Î·È ÌfiÓÔ ÊÙ¿ÓÂÈ. ∞Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÙ·È fiÙÈ fiÏ· ·˘Ù¿ Ù· ÌÂÁ¿Ï· ÏfiÁÈ· ÁÈ· ·Ó·‰È·Ú·ÁÌ¿Ù¢ÛË Î·È ÁÈ· ‰ÈÂΉ›ÎËÛË Ì¤Û· ÛÙËÓ ∂∂ ‰ÂÓ ¯ˆÚ¿Ó” ÛËÌÂÈÒÓÂÈ ÙÔ ∫∫∂. ∫·È ÚÔÛı¤ÙÂÈ: “∏ ı¤ÛË Ë ‰È΋ Ì·˜ Â›Ó·È Ë ÂÍ‹˜, η̛· Û˘˙‹ÙËÛË, ηӤӷ ̤ÙÚÔ Û ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘ Ï·Ô‡. ∫·È ·fi ·˘Ù‹ ÙËÓ ¿Ô„Ë ÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ‰È·ÁÚ·Ê‹˜ ÙÔ˘ ¯Ú¤Ô˘˜, Ù˘ ÌË ·Ó·ÁÓÒÚÈÛ˘ ÙÔ˘ ¯Ú¤Ô˘˜ Ì·›ÓÂÈ ÛÙËÓ ÚÒÙË ÁÚ·ÌÌ‹ ÁÈ· ÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi Ï·fi ˆ˜ ÔÏÈÙÈ΋ ÙÔÔı¤ÙËÛË Î·È ‰Ú¿ÛË”.

˙fiÌÂÓÔÈ Ù˘ Ã·Ï˘‚Ô˘ÚÁ›·˜ ÛÙËÓ ÚfiÛÎÏËÛË ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ∂ÚÁ·Û›·˜ Ó· ÚÔÛ¤ÏıÔ˘Ó ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ ÛÂ Û˘Ó¿ÓÙËÛË Î·È Ó· ÂÈÎÚ·Ù‹ÛÂÈ ϤÔÓ Ó‡̷ Û˘Ó·›ÓÂÛ˘ Î·È Î·Ï‹˜ ÚfiıÂÛ˘ Â͇ÚÂÛ˘ χÛ˘, ÂÈÛ‹Ì·ÓÂ Ô ˘Ê˘Ô˘ÚÁfi˜ ∂ÚÁ·Û›·˜ Î·È ∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜ ∞ÛÊ¿ÏÈÛ˘ ¡›ÎÔ˜ ¶·Ó·ÁȈÙfiÔ˘ÏÔ˜, ··ÓÙÒÓÙ·˜ Û Â›Î·ÈÚË ÂÚÒÙËÛË ÙÔ˘ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹ ÙÔ˘ ∫∫∂ £·Ó¿ÛË ¶·Ê›ÏË. √ £.¶·Ê›Ï˘, ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘, ηÙËÁfiÚËÛ ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË fiÙÈ ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ ÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ ÂÚÁÔÛÙ·Û›Ô˘ Î·È fiÙÈ ¤¯ÂÈ Î¿ÓÂÈ Ù· ª∞Δ ÛÙÚ·Ùfi Ù˘ ÂÚÁÔ‰ÔÛ›·˜ ÛÙÔÓ ∞ÛÚfi˘ÚÁÔ Ô˘ ı¤ÏÂÈ Ó· ÌÂÙ·ÙÚ¤„ÂÈ ÙÔ ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ Û ۇÁ¯ÚÔÓÔ ¡Ù·¯¿Ô˘. √ ˘Ê˘Ô˘ÚÁfi˜ ˙‹ÙËÛ ӷ ÂÈÎÚ·Ù‹ÛÂÈ Ë „˘¯Ú·ÈÌ›· Î·È Ó· ‰È‰·¯ıÔ‡Ó fiϘ ÔÈ Ï¢ڤ˜ ·fi ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ÙÔ˘ ¿ÏÏÔ˘ ÂÚÁÔÛÙ·Û›Ô˘ ÛÙÔ μfiÏÔ, ÛÙÔ ÔÔ›Ô ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ·Ô‰¤¯ıËÎ·Ó ÙËÓ ÚfiÙ·ÛË Ù˘ ÂÚÁÔ‰ÔÛ›·˜ Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Û‹ÌÂÚ· ÙÔ ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ηÓÔÓÈο Î·È Ó· ÌËÓ ¯·ı› ¤Ó· ¢ÚÒ ·fi ÙË ÌÈÛıÔ‰ÔÛ›· Î·È Ô‡Ù ̛· ı¤ÛË ÂÚÁ·Û›·˜. √ Î. ¶·Ó·ÁȈÙfiÔ˘ÏÔ˜ ÂÈηϤÛÙËΠٷ ÛÙÔȯ›· ÁÈ· ÙȘ ˙Ë̛˜ Ù˘ Âȯ›ÚËÛ˘ ÙËÓ ÙÚÈÂÙ›·, ÁÈ· ÙȘ Ôԛ˜ › fiÙÈ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó Î·È ÙË ‚·ÛÈ΋ ·ÈÙ›· Ô˘ ·Ó¿ÁηÛ ÙËÓ ÂÚÁÔ‰ÔÛ›· Ó· οÓÂÈ ÙËÓ ÚfiÙ·ÛË ÁÈ·

5ˆÚË ··Û¯fiÏËÛË ‹ ÂÎ ÂÚÈÙÚÔ‹˜ ÂÚÁ·Û›·, Ì Ï‹ÚË Î¿Ï˘„Ë ÙˆÓ ÂÚÁÔ‰ÔÙÈÎÒÓ ÂÈÛÊÔÚÒÓ Î·È fi¯È ·ÔχÛÂȘ. “√ ‰È¿ÏÔÁÔ˜ Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È. À¿Ú¯ÂÈ ÚfiÛÎÏËÛË ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ÁÈ· ·˘ÚÈ·Ó‹ Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ì ÙÔ ™ˆÌ·ÙÂ›Ô ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÙÔ˘ ∞ÛÚÔ‡ÚÁÔ˘. ∏ ·ÚÔ˘Û›· ÙˆÓ ª∞Δ Â›¯Â Ó· οÓÂÈ Ì ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ‰ÈηÛÙÈ΋˜ ·fiÊ·Û˘. ∂Ï›˙ˆ ÛÙËÓ ·˘ÚÈ·Ó‹ Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ó· ÂÈÎÚ·Ù‹ÛÂÈ Ó‡̷ Û˘Ó·›ÓÂÛ˘ Î·È ÚfiıÂÛË Â͇ÚÂÛ˘ χÛ˘” ›Â Ô ˘Ê˘Ô˘ÚÁfi˜. “√˘ÛÈ·ÛÙÈο Ì ÙËÓ ·¿ÓÙËÛ‹ Û·˜ ˘Â-

Ú·Û›˙ÂÛÙ ÙËÓ ··Ú¿‰ÂÎÙË ·ÓÙÂÚÁ·ÙÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋ ÙÔ˘ Î. ª¿ÓÂÛË. ∂Û›˜ ¿Ù ӷ ‰Ô˘Ï¤„ÂÙ Ì 500 ¢ÚÒ ÛÙÔ Ã·Ï˘‚Ô˘ÚÁ›Ô;” ÚÒÙËÛ ÙÔÓ ˘Ê˘Ô˘ÚÁfi Ô £·Ó¿Û˘ ¶·Ê›Ï˘ Î·È ·Ó·ÚˆÙ‹ıËΠÔ‡ ¿ÂÈ Ù· Î¤Ú‰Ë Ô Î. ª¿ÓÂÛ˘ Ì ٤ÛÛÂÚȘ ‚¿Ú‰È˜ Ô˘ ‰Ô˘Ï‡ÂÈ ÙÔ ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘. “ΔÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ÏÔÁÈο ¤ÚÂ ӷ ÎÚ·Ù‹ÛÂÈ ¿ÏÏË ÛÙ¿ÛË Î·È ÂÛ›˜ ¤Ú¯ÂÛÙÂ Â‰Ò Î·È Î·Ï‡ÙÂÙ ÙÔÓ Î. ª¿ÓÂÛË Î·È ÙÔ˘ ‰›ÓÂÙÂ Î·È ÏÈÌ¿ÓÈ ·fi ¿Óˆ” Â¤ÌÂÈÓÂ Ô Î. ¶·Ê›Ï˘ Î·È ˙‹ÙËÛ ·fi ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô Ó· ηϤÛÂÈ ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ ÛÂ Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÙÔÓ Î.

ª¿ÓÂÛË ·ÓÙ› Ó· Ȥ˙ÂÈ ÙÔ ™ˆÌ·Ù›Ô. ∫·Ù‹ÁÁÂÈÏ Â›Û˘ fiÙÈ ÔÏÏÔ› ·fi ÙÔ˘˜ ·ÂÚÁÔÛ¿ÛÙ˜ Â›Ó·È ‰È¢ı˘ÓÙÈο ÛÙÂϤ¯Ë, ÂÓÒ ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓÔ˜ ÛÙȘ ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡ ∞ÓÙÒÓË ™·Ì·Ú¿ ÁÈ· ÙË Ã·Ï˘‚Ô˘ÚÁ›· ÂÓÒÈÔÓ Ù˘ ∫ÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋˜ √Ì¿‰·˜, ηًÁÁÂÈÏ fiÙÈ ÈÛÔ‰˘Ó·ÌÔ‡Ó Ì ÙË ı¤ÛË fiÙÈ “ÓfiÌÔ˜ Â›Ó·È ÙÔ ‰›ÎÈÔ ÙÔ˘ ÂÚÁÔ‰fiÙË” . √ ˘Ê˘Ô˘ÚÁfi˜ ∂ÚÁ·Û›·˜ ·¿ÓÙËÛ fiÙÈ Ë ÔÏÈÙÈ΋ ËÁÂÛ›· ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ∂ÚÁ·Û›·˜ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ‰È·Ú΋ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›· Ì ÙËÓ ÂÚÁÔ‰ÔÛ›· Î·È ÂÈÛ‹Ì·Ó fiÙÈ ÙÔ 2011 Î·È ÙÔ 2012 ¤ÁÈÓ·Ó Û˘ÓÔÏÈο ¤ÍÈ Û˘ÌÊÈÏȈÙÈΤ˜ ÚÔÛ¿ıÂȘ. “¡ÔÌ›˙ˆ fiÙÈ Î¿ÔÈ· ÛÙÈÁÌ‹ ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜ Ú¤ÂÈ ÙÔ ¿ÏÔÁÔ Ó· ÌÂÈ ÌÚÔÛÙ¿ ·fi ÙÔ Î¿ÚÔ. ¶Ú¤ÂÈ Ó· ÂÍ·ÛÊ·ÏÈÛÙ› ÙÔ ‰Èη›ˆÌ· Ù˘ ÂÚÁ·Û›·˜ Î·È Ó· ·ÔÊ·Û›ÛÔ˘Ì ·Ó ı¤ÏÔ˘Ì ÙÔ ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ ·ÓÔȯÙfi. ∞˜ ·ÓÙÏ‹ÛÔ˘Ì ·fi ÙÔ ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ÙÔ˘ ÂÚÁÔÛÙ·Û›Ô˘ ÛÙÔ μfiÏÔ” Â¤ÌÂÈÓÂ Ô Î. ¶·Ó·ÁȈÙfiÔ˘ÏÔ˜ Î·È ÚÔÂȉÔÔ›ËÛ fiÙÈ ÚËÙÔÚÈ΋ fiˆ˜ ·˘Ù‹ Ô˘ ÚfiÛÊ·Ù· ‰È·Ù‡ˆÛÂ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ™ˆÌ·Ù›Ԣ fiÙÈ “ÙÔ ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ Ú¤ÂÈ Ó· ÂÈÛÙÚ¤„ÂÈ ÂΛ Ô˘ ·Ó‹ÎÂÈ, ‰ËÏ·‰‹ ÛÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜” ·ÔÙÂÏ› Û˘Ó¤¯ÂÈ· ·‰È¿ÏÏ·ÎÙˆÓ Î·Ù·ÛÙ¿ÛÂˆÓ Î·È “Û ÌÈ· ÂÚ›Ô‰Ô Ô˘ Ù· Ó‡ڷ Â›Ó·È ÙÂÓو̤ӷ ‰ÂÓ ‚ÔËı¿” . √ ‰È¿ÏÔÁÔ˜ Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÂÈ ¯ˆÚ›˜ ÏÔ˘Î¤Ù·, η٤ÏËÍÂ Ô ˘Ê˘Ô˘ÚÁfi˜ ∂ÚÁ·Û›·˜.


¶ÔÏÈÙÈ΋ 9

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 27 I√À§π√À 2012

™ÙËÓ ÂÎ ÂÚÈÙÚÔ‹˜ ··Û¯fiÏËÛË ÁÈ· ÙȘ Ӥ˜ Ì·Ì¿‰Â˜

ºÚ¤ÓÔ ·fi ÙÔ ™˘Ó‹ÁÔÚÔ ÙÔ˘ ¶ÔÏ›ÙË ¢È·ÈÛÙÒÛÂȘ ÛÙË Û˘ÓÔÙÈ΋ ÂȉÈ΋ ¤ÎıÂÛ‹ ÙÔ˘ ∞£∏¡∞, 26.

· ÙÂıÔ‡Ó ÎÚÈÙ‹ÚÈ· ÁÈ· ÙËÓ ·Ô‰Ô¯‹ Ù˘ ·Ó·ÁÁÂÏ›·˜ ÔÈÎÂÈÔıÂÏÔ‡˜ ·Ô¯ÒÚËÛ˘ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ·fi ÙȘ ˘ËÚÂۛ˜ ÙÔ˘ √∞∂¢, ÁÈ·Ù› Û˘¯Ó¿ Ô ÂÚÁÔ‰fiÙ˘ ηٷı¤ÙÂÈ ÙË ‰‹ÏˆÛË ÂÓ ·ÁÓÔ›· ÙÔ˘ ÂÚÁ·˙Ô̤ÓÔ˘, ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ·Ó·ÚÚˆÙÈÎÒÓ ·‰ÂÈÒÓ ‹ ·Ó¿ÏÔÁˆÓ ÂÚÈÙÒÛˆÓ, ÚÔÙ›ÓÂÈ Ô ™˘Ó‹ÁÔÚÔ˜ ÙÔ˘ ¶ÔÏ›ÙË. ∞fi ÙÔ 2011, Ô ™˘Ó‹ÁÔÚÔ˜ ÙÔ˘ ¶ÔÏ›ÙË ¤¯ÂÈ ¯ÂÈÚÈÛÙ› ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ·ÚÈıÌfi ηٷÁÁÂÏÈÒÓ ÁÈ· ÂÈ‚ÔÏ‹ Ì ÌÔÓÔÌÂÚ‹ ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ÂÚÁÔ‰fiÙË ÂÎ ÂÚÈÙÚÔ‹˜ ··Û¯fiÏËÛ˘, Û Á˘Ó·›Î˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓ˜ ÛÙÔÓ È‰ÈˆÙÈÎfi ÙÔ̤·, ÔÈ Ôԛ˜ ÂÈÛÙÚ¤ÊÔ˘Ó ÛÙËÓ ÂÚÁ·Û›· ÙÔ˘˜ ÌÂÙ¿ ·fi ¿‰ÂÈ· ÌËÙÚfiÙËÙ·˜.

¡

™∂μ: Õ‰ÈΘ ·Ó·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈΤ˜ ÔÈ ÔÚÈ˙fiÓÙȘ ÌÂÈÒÛÂȘ ∞£∏¡∞, 26.

™ÙËÓ Û˘ÓÔÙÈ΋ ÂȉÈ΋ ¤ÎıÂÛË ÙÔ˘ Ô ™˘Ó‹ÁÔÚÔ˜ ÙÔ˘ ¶ÔÏ›ÙË ‰È·ÈÛÙÒÓÂÈ fiÙÈ Ì ÙËÓ Â›ÎÏËÛË ·fiÚÈÛÙˆÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÏfiÁˆÓ, ÔÏÔ¤Ó· ·˘Í·ÓfiÌÂÓÔ˜ ·ÚÈıÌfi˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ı¤ÙÂÈ Û ÂÎ ÂÚÈÙÚÔ‹˜ ÂÚÁ·Û›·, ¯ˆÚ›˜ ÙËÓ Ù‹ÚËÛË ÙˆÓ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂˆÓ ÙÔ˘ ÓfiÌÔ˘, ¿Ú· ·Ú¿ÓÔÌ· Î·È Î·Ù·¯ÚËÛÙÈο, ÂÚÁ·˙fiÌÂÓ˜ Ô˘ ÂÈÛÙÚ¤ÊÔ˘Ó ·fi ¿‰ÂÈ· ÌËÙÚfiÙËÙ·˜ Î·È ÙÂÏÔ‡Ó Û ÂȉÈÎfi ηıÂÛÙÒ˜ ÚÔÛÙ·Û›·˜ ·fi ·fiÏ˘ÛË. ∏ ∂ÈıÂÒÚËÛË ∂ÚÁ·Û›·˜ ·ÛΛ Ù˘ÈÎfi ¤ÏÂÁ¯Ô, ıˆÚÒÓÙ·˜ ÙÔ Ú·ÎÙÈÎfi ‰È·‚Ô‡Ï¢Û˘ Î·È ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÂÚÁ·Û›·˜ ÙÔ˘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ Ô˘ Ù›ıÂÙ·È Û ÂÎ ÂÚÈÙÚÔ‹˜ ··Û¯fiÏËÛË, ¯ˆÚ›˜ Ó· ‰‡Ó·Ù·È Ó· ÂÍÂÙ¿ÛÂÈ ·Ó Û˘ÓÙÚ¤¯ÂÈ Ú¿ÁÌ·ÙÈ “ÂÚÈÔÚÈÛÌfi˜” Ù˘ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·˜ Ù˘ Âȯ›ÚËÛ˘, ·ÊÔ‡ Ë ¤ÓÓÔÈ· ·˘Ù‹ Â›Ó·È ·fiÚÈÛÙË Î·È ‰ÂÓ ÂÍÂȉÈ·ÂÙ·È ÛÙÔ ÓfiÌÔ. ∏ ·ÔÚÈÛÙ›· ·˘Ù‹ ÂÈÙÚ¤ÂÈ ÛÙÔ˘˜ ÂÚÁÔ‰fiÙ˜ Ó· ÂÈηÏÔ‡ÓÙ·È ÁÂÓÈÎÒ˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ ‰˘Û¯¤ÚÂȘ, ¯ˆÚ›˜ Ó· ÚÔÛÎÔÌ›˙Ô˘Ó Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÛÙÔȯ›· ·fi Ù· ÔÔ›· Ó· ÚÔ·-

ÙÂÈ .¯. Ë Ì›ˆÛË ÙÔ˘ ·ÎÏÔ˘ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ ÙÔ˘˜. °È· ÙÔ˘˜ ÏfiÁÔ˘˜ ·˘ÙÔ‡˜, Ô ™˘Ó‹ÁÔÚÔ˜ ÙÔ˘ ¶ÔÏ›ÙË ÚÔÙ›ÓÂÈ Ó· ÙÂ-

ıÔ‡Ó Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÎÚÈÙ‹ÚÈ· ÂϤÁ¯Ô˘ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ηٿÛÙ·Û˘ Ù˘ Âȯ›ÚËÛ˘, ÒÛÙ ӷ ÌÔÚ› Ó· ÂÏÂÁ¯ı› ηٿ fiÛÔÓ ÙÔ Ì¤ÙÚÔ

Ù˘ ÂÎ ÂÚÈÙÚÔ‹˜ ÂÚÁ·Û›·˜ Â›Ó·È ÓfiÌÈÌÔ Î·È Â‡ÏÔÁÔ. ∂›Û˘, Ó· Á›ÓÔÓÙ·È Â·Ó·Ï·Ì‚·ÓfiÌÂÓÔÈ ¤ÏÂÁ¯ÔÈ ·fi ÙÔ ™∂¶∂ ÌÂÙ¿ ÙË ı¤ÛË ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ Û ÂÎ ÂÚÈÙÚÔ‹˜ ··Û¯fiÏËÛË, ÁÈ· Ó· ‰È·ÈÛÙÒÓÂÙ·È ·Ó ÂÊ·ÚÌfi˙ÂÙ·È ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÂÚÁ·Û›·˜ Ô˘ ‰ËÏÒıËΠ‹ ·Ó ˘Ê›ÛÙ·Ù·È Î·Ù·ÛÙÚ·Ù‹ÁËÛË. ¡· ÙÂıÔ‡Ó ÂÎ ÙÔ˘ ÓfiÌÔ˘ ÎÚÈÙ‹ÚÈ· ÂϤÁ¯Ô˘ Ù˘ Ì›ˆÛ˘ ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ ÂÚÁ·Û›·˜ ÒÛÙÂ Ë Ì›ˆÛË ÙˆÓ ·Ô‰Ô¯ÒÓ Ô˘ ·˘Ù‹ Û˘ÓÂ¿ÁÂÙ·È Ó· ÌË ı¤ÙÂÈ Û ‰È·ÎÈÓ‰‡Ó¢ÛË ÙËÓ ·ÍÈÔÚÂ‹ ‰È·‚›ˆÛË ÙÔ˘/Ù˘ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘/˘ (fiˆ˜ .¯. Û˘Ì‚·›ÓÂÈ fiÙ·Ó ÂÈ‚¿ÏÏÂÙ·È ÂÚÁ·Û›· Ì›·˜ Ë̤ڷ˜ ÙËÓ Â‚‰ÔÌ¿‰·). ¡· ÂϤÁ¯ÂÙ·È ·˘ÛÙËÚ¿ ηٿ fiÛÔÓ Ô ÂÚÁÔ‰fiÙ˘ ÚÔ¤‚Ë Û ·Ó·ÏÔÁÈ΋ ηٷÓÔÌ‹ Ù˘ Ì›ˆÛ˘ ÙˆÓ ËÌÂÚÒÓ ÂÚÁ·Û›·˜ Û fiÏÔ˘˜ ‹ ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ ‹ Û ÂÈÏÂÎÙÈ΋ Ì›ˆÛË ÙÔ˘ ˆÚ·Ú›Ô˘ ÂÚÁ·Û›·˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓˆÓ Ô˘ Â›Ó·È ¤ÁÎ˘Â˜ ‹ ÙÂÏÔ‡Ó Û ÂÚ›Ô‰Ô ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÏfiÁˆ ÌËÙÚfiÙËÙ·˜.

™Ã√§π∞∑√¡Δ∞™ ÙȘ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÁÈ·

ÙÔ Èı·Ófi ÂÚȯfiÌÂÓÔ ÙÔ˘ ·Î¤ÙÔ˘ ̤ÙÚˆÓ ÙˆÓ 11,6 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ, Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ™˘Ó‰¤ÛÌÔ˘ ∂ÏÏËÓÈÎÒÓ μÈÔÌ˯·ÓÈÒÓ ‰‹ÏˆÛ ÙËÓ ¶¤ÌÙË (¯ı˜) ·ÓÙ›ıÂÙÔ˜ Û ÔÚÈ˙fiÓÙȘ ÂÚÈÎÔ¤˜ Î·È Ó¤Ô˘˜ ÊfiÚÔ˘˜. “∏ ÏÔÁÈ΋ ÙˆÓ ÔÚÈ˙fiÓÙÈˆÓ ÂÚÈÎÔÒÓ Î·È Ù˘ ÂÈ‚ÔÏ‹˜ ÊfiÚˆÓ ¤¯ÂÈ ·Ô‰Âȯı› ÎÔÈÓˆÓÈο ¿‰ÈÎË Î·È ÔÈÎÔÓÔÌÈο ·‰È¤Íԉ˔ ‰‹ÏˆÛÂ Ô ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ¢·ÛηÏfiÔ˘ÏÔ˜. “∏ ÎÔÈÓˆÓ›· -ÔÈ Ôϛ٘, ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ, ÔÈ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ- ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ó ÔÏÈÙÈΤ˜ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎÔ‡ Î·È ¿ÁÈÔ˘ ÂÚÈÔÚÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜ Î·È Â͢Á›·ÓÛ˘ Ù˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘, Î·È fi¯È ̤ÙÚ· ·Ê·›Ì·Í˘ Ì ÏÔÁÈÛÙÈ΋ ÏÔÁÈ΋” ÚfiÛıÂÛÂ. “¢ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó È· ÂÚÈıÒÚÈ· Â·Ó¿Ï˄˘ ÙÔ˘ ›‰ÈÔ˘ ¤ÚÁÔ˘. ∞˘Ù‹ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË Î·ÏÂ›Ù·È Ó· ÂÚ¿ÛÂÈ ·fi ÙȘ ‰È·¯ÂÈÚÈÛÙÈΤ˜ Ù·ÎÙÈΤ˜ ÛÙË ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ Î·È ÙˆÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ Ù˘ ¯ÒÚ·˜” ›Â Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ™∂μ.

∞ÁˆÁ‹ ªÈ¯·ËÏ›‰Ë ηٿ ∑‹ÁÚ· ÁÈ· ÙȘ Ì›˙˜ ∞£∏¡∞, 26.

™ÙÔ ÙÚ·¤˙È Î·È Ô ÓfiÌÔ˜ §Ô‚¤Ú‰Ô˘ ÁÈ· fiÚÈ· ËÏÈΛ·˜ ∞£∏¡∞, 26.

∞∫√ª∏ Î·È ÙË ¯ÚÔÓÈ΋ Û˘ÓÙfi-

Ì¢ÛË ÙˆÓ ·ÏÏ·ÁÒÓ Ô˘ ¤ÊÂÚÂ Ô ÓfiÌÔ˜ §Ô‚¤Ú‰Ô˘ ÛÙËÓ ·‡ÍËÛË ÙˆÓ ÔÚ›ˆÓ ËÏÈΛ·˜ ÁÈ· ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔ˘˜ ·fi 1/1/83 ¤ˆ˜ 31/12/92 ÂÓ‰¤¯ÂÙ·È Ó· ÂÍÂÙ¿ÛÂÈ ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ∂ÚÁ·Û›·˜, Ô˘ ηÏÂ›Ù·È Ó· ÛËÎÒÛÂÈ ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ‚¿ÚÔ˜ Ù˘ ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈ΋˜ ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹˜. °È· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, Ô ÓfiÌÔ˜ ·‡ÍËÛ ÁÈ· ÙÔ π∫∞ Ù· fiÚÈ· ËÏÈΛ·˜ ÛÙ·‰È·Î¿ ·fi Ù· 58 ÛÙ· 60 ¤ÙË Î·È ·fi Ù· 38 ¯ÚfiÓÈ· ÛÙ· 40 ¯ÚfiÓÈ· ‰Ô˘ÏÂÈ¿˜. ¢ËÏ·‰‹ ηÔÈÔ˜ Ô˘ ‚Á‹Î ÛÙË Û‡ÓÙ·ÍË ÙÔ 2010 ¯ÚÂÈ·˙fiÙ·Ó 10.500 ¤ÓÛËÌ· Î·È ËÏÈΛ· 58

ÂÙÒÓ ÙÔ 2012 11.100 ¤ÓÛËÌ· Î·È ËÏÈΛ· 59 ÂÙÒÓ ÁÈ· Ó· Êı¿ÛÂÈ ÛÙÔ 2015 fiÔ˘ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ÏÂÔÓ 12.000 ¤ÓÛËÌ· Î·È Û˘ÌÏËڈ̤ӷ Ù· 60 ¤ÙË. À¿Ú¯ÂÈ, ÏÔÈfiÓ, ·ÓÔȯÙÔ ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ Â·Ó ı· Ú¤ÂÈ Ó· ·ÏÏ¿ÍÔ˘Ó ‰È·Ù·ÍÂȘ ÙÔ˘ ÓfiÌÔ˘ §Ô‚¤Ú‰Ô˘ Î·È Ó· ·˘ÍËıÔ˘Ó ÓˆÚ›ÙÂÚ· ·fi ÙÔ 2015 Ù· fiÚÈ· ËÏÈΛ·˜. °È· ÙÔ ‡„Ô˜ ÙˆÓ ÂÚÈÎÔÒÓ Î·È ÙÔÓ ÙÚfiÔ Ô˘ ·˘Ù¤˜ ı· Á›ÓÔ˘Ó Û ·ÚȘ Î·È ÂÈÎÔ˘ÚÈΤ˜ Û˘ÓÙ¿ÍÂȘ, Û ÂÊ¿·Í Î·È ÚÔÓÔȷο ÂȉfiÌ·Ù·, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÌÂȈıÔ‡Ó ÔÈ ‰·¿Ó˜ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ηٿ 5 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ, ÂÍÂÙ¿˙ÔÓÙ·È fiÏ· Ù·

ÛÂÓ¿ÚÈ·. °È· ÙȘ ·ÚȘ Û˘ÓÙ¿ÍÂȘ ÛÙÔ ÙÚ·¤˙È ÙˆÓ Û˘˙ËÙ‹ÛÂˆÓ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ë ÂÈ‚ÔÏ‹ Ï·ÊfiÓ ·fi 2.760 ¢ÚÒ Ô˘ Â›Ó·È Û‹ÌÂÚ·, ÛÙ· 2.400 ¢ÚÒ ‹ ·ÎfiÌË Î·È ÛÙ· 2.200 ¢ÚÒ. ™Â ÂÚ›ÙˆÛË Ì›ˆÛ˘ ÙÔ˘ Ï·ÊÔÓ ÂÍÂÙ¿˙ÂÙ·È ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ Û˘Ì„ËÊÈÛÌÔ‡ ÙˆÓ 2 ·ÚÈˆÓ Û˘ÓÙ¿ÍÂˆÓ ‹ Û˘Ì„ËÊÈÛÌÔ‡ ·ÚÈ·˜ Î·È ÂÈÎÔ˘ÚÈ΋˜ Û‡ÓÙ·Í˘. ∂Ó·ÏÏ·ÎÙÈο, ÂÍÂÙ¿˙ÂÙ·È ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ Ì›ˆÛ˘ ηٷ 5% ÙˆÓ Û˘ÓÙ¿ÍÂˆÓ ·fi 1.000 ¤ˆ˜ 1.400 ¢ÚÒ Î·È Ì›ˆÛ˘ 10% ÛÂ Û˘ÓÙ¿ÍÂȘ ¿Óˆ ÙˆÓ 1.400 ¢ÚÒ. ∂›Û˘, ı¤Ì· Û˘˙‹ÙËÛ˘ Â›Ó·È Ë

Ì›ˆÛË ÂÈÎÔ˘ÚÈÎÒÓ ÛÙÔ 20% ‹ ÂÈ‚ÔÏ‹ Ï·ÊfiÓ Î·È ÛÙȘ ÂÈÎÔ˘ÚÈΤ˜ Û˘ÓÙ¿ÍÂȘ ‹ ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈο Ë Î·Ù¿ÚÁËÛË 13˘ Î·È 14˘ ÂÈÎÔ˘ÚÈ΋˜. æ·Ï›‰È ı· ¤ÛÂÈ Î·È ÛÙÔ ÂÊ¿·Í Ô˘ ‰›ÓÔ˘Ó Ù· Ù·Ì›· ÚfiÓÔÈ·˜. ∂Λ fiÔ˘ ·Ó·Ì¤ÓÔÓÙ·È ÛÔ‚·Ú¤˜ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ Â›Ó·È ÛÙ· 89 ÂȉfiÌ·Ù· Î·È ÛÙȘ ÚÔÓÔȷΤ˜ ·ÚÔ¯¤˜ ¿Û˘ ʇÛˆ˜. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, ÂÍÂÙ¿˙ÂÙ·È ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ ÂÈ‚ÔÏ‹˜ ÂÚÈÔ˘ÛÈ·ÎÒÓ Î·È ÂÈÛÔ‰ËÌ·ÙÈÎÒÓ ÎÚÈÙËÚ›ˆÓ ÛÙ· ÂȉfiÌ·Ù· Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚·ÓÔÌ¤ÓˆÓ ÙˆÓ ÔÏ˘ÙÂÎÓÈÎÒÓ Î·È ÙÚÈÙÂÎÓÈÎÒÓ.

ªÂ ·È¯Ì¤˜ Ë ·Ú¿‰ÔÛË - ·Ú·Ï·‚‹ ÛÙÔ °∂™ ∞£∏¡∞, 26.

ª∂ ·È¯Ì¤˜ ·fi ÙÔÓ ·ÂÏıfiÓÙ· ·Ú¯ËÁfi

°∂™, ∫.∑È·˙È¿, Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· Ù˘ ¶¤ÌÙ˘ ÛÙȘ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ Ù˘ ™ÙÚ·ÙȈÙÈ΋˜ ™¯ÔÏ‹˜ ∂˘ÂÏ›‰ˆÓ ÛÙË μ¿ÚË Ë ÙÂÏÂÙ‹ ·Ú¿‰ÔÛ˘-·Ú·Ï·‚‹˜ ÙˆÓ Î·ıËÎfiÓÙˆÓ ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ·Ú¯ËÁÔ‡ °∂™, ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ °Î›ÓË. √ Î.∑È·˙È¿˜ Â·Ó¤Ï·‚ fiÙÈ ˘¤‚·Ï ÙËÓ ·Ú·›ÙËÛ‹ ÙÔ˘, ÁÈ· ÏfiÁÔ˘˜ Ô˘ ¿ÙÔÓÙ·È Ù˘ ·ÍÈÔÚ¤ÂÈ·˜ Î·È ÙˆÓ ıÂÛÌÈÎÒÓ ‰È·‰ÈηÛÈÒÓ ÙÔ˘ ÛÙÚ·Ù‡̷ÙÔ˜. ∂˘¯·Ú›ÛÙËÛ ÙÔ˘˜ ÔÏÈÙÈÎÔ‡˜ ÚÔ˚Ûٷ̤ÓÔ˘˜ ÙÔ˘, ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·˜ ÙÔÓ ˘Ô˘ÚÁfi ¢ËÌ‹ÙÚË ∞‚Ú·ÌfiÔ˘ÏÔ, ÙÔÓ ˘Ê˘Ô˘ÚÁfi ∫ÒÛÙ· ™ËÏÈÒÔ˘ÏÔ Î·È ÙÔÓ ·Ó·ÏËÚˆÙ‹ ˘Ô˘ÚÁfi °ÈÒÚÁÔ °ÂˆÚÁ›Ô˘.

¢‹ÏˆÛ fiÙÈ ‰ÂÓ ı· ˘ÔÛÙ›ÏÂÈ ÙË ÛËÌ·›· Ù˘ ·ÍÈÔÚ¤ÂÈ·˜ Î·È Ù˘ ÙÈÌÈfiÙËÙ·˜, ϤÍÂȘ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ¯¿ÛÂÈ ÙËÓ ¤ÓÓÔÈ¿ ÙÔ˘˜. ¶¿ÓÙˆ˜, ÛËÌ›ˆÛ fiÙÈ Î·Ó¤Ó·˜ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ÍÂÚÈ˙ÒÛÂÈ ÙȘ ·Ú¯¤˜ Î·È ·Í›Â˜ Ô˘ ‰È¤Ô˘Ó ÙÔ ¤ıÓÔ˜. √ ÛÙÚ·ÙËÁfi˜ ∑È·˙È¿˜ ·Ó·Ê¤ÚıËΠÛÙÔ ¤ÚÁÔ Ô˘ ÂÈÙÂϤÛıËΠÂ› ÙˆÓ ËÌÂÚÒÓ ÙÔ˘ Î·È ÂÈÛ‹Ì·Ó fiÙÈ ¤Î·Ó ÙÔ Î·ı‹ÎÔÓ ÙÔ˘ ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙÔ˘˜ Û˘Ó·‰¤ÏÊÔ˘˜ ÙÔ˘, ÛÙÔÓ Â·˘Ùfi ÙÔ˘ Î·È ÛÙÔ ¯ˆÚÈfi ÙÔ˘. Δ¤ÏÔ˜, ·¢ı˘ÓfiÌÂÓÔ˜ ÚÔ˜ ÙÔ Ó¤Ô ·Ú¯ËÁfi °∂™ ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛ Â¿ÍÈ· ÙËÓ ÙÔÔı¤ÙËÛ‹ ÙÔ˘ ÛÙËÓ ËÁÂÛ›· ÙÔ˘ ™ÙÚ·ÙÔ‡ •ËÚ¿˜. √ Ó¤Ô˜ ·Ú¯ËÁfi˜ °∂™ ·ÓÙÈÛÙÚ¿ÙËÁÔ˜ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ °Î›Ó˘ ·Ó·Ê¤ÚıËΠÛÙ· ı¤Ì·Ù· Ô˘ ı· ÂÈÎÂÓÙÚˆı› Ë ÚÔÛ¿-

ıÂÈ¿ ÙÔ˘ Ó· ·ÓÙ·ÔÎÚÈı› ÛÙËÓ ÙÈÌ‹ Î·È ÙËÓ Â˘ı‡ÓË Ô˘ ·ÔÚÚ¤Ô˘Ó ·fi ÙËÓ ·Ó¿ıÂÛË Ù˘ ËÁÂÛ›·˜ ÙÔ˘ ™ÙÚ·ÙÔ‡ •ËÚ¿˜ ÛÙÔ ÚfiÛˆfi ÙÔ˘, fiˆ˜ ›Â. ªÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ Â›Ó·È : - Ë ÔÚıÔÏÔÁÈ΋ ‰È·¯Â›ÚÈÛË ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÈÓÔ˘ ‰˘Ó·ÌÈÎÔ‡ - Ë ‰È·Ù‹ÚËÛË Û ˘„ËÏ¿ Â›‰· ÙˆÓ Ì¤ÛˆÓ ÙÔ˘ ÛÙÚ·ÙÔ‡ - Ë Â·‡ÍËÛË Ù˘ Ì·¯ËÙÈ΋˜ ÈηÓfiÙËÙ·˜ Î·È - Ë ‚ÂÏÙ›ˆÛË ÙˆÓ Û˘ÓıËÎÒÓ ‰È·‚›ˆÛ˘ ÙˆÓ ÛÙÂϯÒÓ ΔfiÛÔ Ô ·ÂÏıÒÓ ·Ú¯ËÁfi˜ °∂™ fiÛÔ Î·È Ô Ó¤Ô˜ ·Ú¯ËÁfi˜ ÂÈÛ‹Ì·Ó·Ó ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË Û˘Ó¯ԇ˜ Â·ÁÚ‡ÓËÛ‹˜ ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÙˆÓ ÚÔÎÏ‹ÛˆÓ.

∞¶√∑∏ªπø™∏ ‡„Ô˘˜ 1 ÂηÙ. ¢ÚÒ ˙ËÙ¿ÂÈ Ô Î‡ÚÈÔ˜ ÚÒËÓ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ¡Ù›ÓÔ˜ ªÈ¯·ËÏ›‰Ë˜ ·fi ÙÔÓ ¡. ∑‹ÁÚ· Ì ·ÁˆÁ‹, Ô˘ η٤ıÂÛÂ. ™˘Á¯ÚfiÓˆ˜ η٤ıÂÛÂ Î·È Ì‹Ó˘ÛË Î·Ù¿ ÙÔ˘ ÚÒËÓ ÂÍ·‰¤ÏÊÔ˘ ÙÔ˘ ÕÎË ΔÛÔ¯·Ù˙fiÔ˘ÏÔ˘, ÁÈ· fiÛ· ÙÔ˘ ηٷÏfiÁÈÛ ÛÙËÓ ·ÔÏÔÁ›· ÙÔ˘ Î·È È‰È·›ÙÂÚ· fiÙÈ ÌÂÙ¤ÊÂÚ “Ì·‡Ú·” Û ‚·Ï›ÙÛ˜ ÁÈ· ÙÔÓ ÚÒËÓ ˘Ô˘ÚÁfi, Ô˘ Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ ∑‹ÁÚ· ‹Ù·Ó Ì›˙˜ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·Î‡ÚˆÛË ÙˆÓ ‰È·ÁˆÓÈÛÌÒÓ ÁÈ· ÂÍÔÏÈÛÙÈο ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù·. √ Î. ªÈ¯·ËÏ›‰Ë˜ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÈ ÙËÓ ·ÔÏÔÁ›· ∑‹ÁÚ· ˆ˜ ÏÈ‚ÂÏÔÁÚ¿ÊËÌ· Î·È ·ÚÓÂ›Ù·È fiÙÈ ¤¯ÂÈ ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ۯ¤ÛË Ì ÙË ‰È·Î›ÓËÛË Ì·‡ÚÔ˘ ÔÏÈÙÈÎÔ‡ ¯Ú‹Ì·ÙÔ˜. ∞ӷʤÚÂÈ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο: “∏ ·ÔÏÔÁ›· ∑‹ÁÚ· Â›Ó·È ¤Ó· ΛÌÂÓÔ Ô˘ ·Ó·‚χ˙ÂÈ ÂÌ¿ıÂÈ· Î·È Î·ÎfiÙËÙ·, ·ÔÙÂÏ› ‰Â ÌÈ· ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÙÔ˘ ÌËÓ˘Ô̤ÓÔ˘ Ó· ÌÂÙ·ı¤ÛÂÈ ÚÔÛˆÈΤ˜ ÙÔ˘ ¢ı‡Ó˜ Û ÏËıÒÚ· ¿ÏÏˆÓ ÚÔÛÒˆÓ Î·È Î˘Ú›ˆ˜ Û Â̤ӷ, ηıÒ˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ› Â·ÓÂÈÏËÌ̤ӷ ÙÔ fiÓÔÌ¿ ÌÔ˘” . ¶·Ú·‰¤¯ÂÙ·È fiÙÈ Â›¯Â Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂÈ ÙÔÓ ÕÎË ΔÛÔ¯·Ù˙fiÔ˘ÏÔ Î·È ¿ÏÏÔ˘˜ ·ÍȈ̷ÙÔ‡¯Ô˘˜ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙˆÓ Î·ıËÎfiÓÙˆÓ ÙÔ˘, ·ÏÏ¿ Ô˘‰¤ÔÙÂ Û˘ÌÌÂÙ›¯Â Û Â͈¯ÒÚȘ ÂÙ·Èڛ˜.

∫∂ƒ¢√™ √.∂. °πøƒ°√™ ∫. Δ∞∫∏™ - ∞§. ¶∞¶∞Ã∏™Δ√À - Ã. ¶∞¶∞Ã∏™Δ√À §√°π™Δπ∫√ º√ƒ√Δ∂áπ∫√ °ƒ∞º∂π√ (∞¢∂π∞ ∞’ Δ∞•∏™) •∂¡√ºø¡Δ√™ 15 Δ∏§. 24210 34770 ∫π¡. 6977982996 - 6977321561 ➢ ™‡ÓÙ·ÍË ÊÔÚÔÏÔÁÈÎÒÓ ‰ËÏÒÛˆÓ. ➢ÀÔÏÔÁÈÛÌfi˜ - ·ÔÊ˘Á‹ ÙÂÎÌËÚ›ˆÓ (‰··ÓÒÓ ‰È·‚›ˆÛ˘ -

·fiÎÙËÛ˘ ÂÚÈÔ˘ÛÈ·ÎÒÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ). ➢ ÀÔÏÔÁÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ ÂÎηı·ÚÈÛÙÈÎÔ‡ ÛËÌÂÈÒÌ·ÙÔ˜ Ì ·ÎÚ›‚ÂÈ· Î·È ˘¢ı˘ÓfiÙËÙ· ÚÈÓ ·ÔÛÙ·Ï› ·fi ÙËÓ ·ÚÌfi‰È· ¢.√.À. ➢ ™‡ÓÙ·ÍË ‰ËÏÒÛÂˆÓ Ù˘ ·Î›ÓËÙ˘ ÂÚÈÔ˘Û›·˜ ∂9-∂Δ∞∫. ➢ §ÔÁÈÛÙÈΤ˜ Î·È ÊÔÚÔÏÔÁÈΤ˜ Û˘Ì‚Ô˘Ï¤˜.

§√°π∫∂™ - ¶ƒ√™πΔ∂™ Δπª∂™ °π∞ √§√À™ - √π∫√°∂¡∂π∞∫∞ ¶∞∫∂Δ∞


¶ÔÏÈÙÈ΋ 10 °ÂˆÚÁÈ·Ófi˜ ÛÂÛËÌ·Ṳ̂ÓÔ˜ Ô ÊÔÓÈ¿˜ 69¯ÚÔÓ˘ ÛÙË ºÈÏÔı¤Ë ∞£∏¡∞, 26.

∂¡∞™ 26¯ÚÔÓÔ˜ ÁÈÁ·ÓÙfiÛˆÌÔ˜

°ÂˆÚÁÈ·Ófi˜ Ì ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ƒÒÛÔ˘ Ô˘ ·ÔÊ˘Ï·Î›ÛÙËΠÙÔÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ ª¿ÚÙÈÔ ÂÎÌÂÙ·ÏÏ¢fiÌÂÓÔ˜ ÙÔ ÁÚ¿ÌÌ· ÙÔ˘ ÓfiÌÔ˘, Â›Ó·È Ô ¿ÓıÚˆÔ˜ Ô˘ ÛÙȘ 10 πÔ˘Ï›Ô˘, ‰ÔÏÔÊfiÓËÛ ÂÓ „˘¯ÚÒ ÙËÓ 69¯ÚÔÓË ∞ÁÁÂÏÈ΋ ∫·ÚÔ‰›ÓË ÛÙÔ Û›ÙÈ Ù˘ ÛÙË ºÈÏÔı¤Ë ÁÈ· Ó· Ù˘ ·Ú¿ÍÂÈ Ï›Á· ¢ÚÒ. “ΔËÓ Â›‰· Í·ÊÓÈο ÌÚÔÛÙ¿ ÌÔ˘ Î·È ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Û· Ó· οӈ Ù›ÔÙ ¿ÏÏÔ ·Ú¿ ÌfiÓÔ Ó· ÙË ¯Ù˘‹Ûˆ” › Ì ·fiÏ˘ÙË Î˘ÓÈÎfiÙËÙ· ÛÙÔ˘˜ ·ÍȈ̷ÙÈÎÔ‡˜ ÙÔ˘ ∞ÓıÚˆÔÎÙÔÓÈÒÓ Ô ‰Ú¿ÛÙ˘. ∂›Ó·È ÙÔ ›‰ÈÔ ÚfiÛˆÔ Ô˘ ÛÙȘ 30 ª·›Ô˘, ÂÈÛ¤‚·ÏÏ Û ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· Ù˘ Ô‰Ô‡ °ÂˆÚÁ›Ô˘ ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ÛÙËÓ ∏ÏÈÔ‡ÔÏË Î·È ¤ÛÙÂÈÏ Ì ÙȘ ÁÚÔıȤ˜ ÙÔ˘ ÛÙËÓ ÂÓÙ·ÙÈ΋ ‰‡Ô ËÏÈÎȈ̤ÓÔ˘˜ Î·È ¤Ó·Ó ÂÚÁ¿ÙË. ∫·È ¿ÏÈ ÁÈ· Ó· ÙÔ˘˜ ·Ú¿ÍÂÈ ÙÔ Ú¢ÛÙfi Î·È ·ÓÙÈΛÌÂÓ· Ô˘ ›¯·Ó ÛÙÔ Û›ÙÈ ÙÔ˘˜... √ °ÂˆÚÁÈ·Ófi˜ Ô˘ ÔÈ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ› ÙÔÓ ‚·ÊÙ›˙Ô˘Ó “ÌÔÓ·¯ÈÎfi χÎÔ” Ì ȉȷ›ÙÂÚ· ÎÙËÓÒ‰Ë ¤ÓÛÙÈÎÙ¿ ˙Ô‡Û ¯ÚfiÓÈ· ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î·È ÙÚÈÁ˘ÚÓÔ‡Û ÛÙ· ηÎfiÊËÌ· ‰ÚÔÌ¿ÎÈ· ÙÔ˘ ΤÓÙÚÔ˘ ÏËÛÙ‡ÔÓÙ·˜ Û›ÙÈ· Î·È ÂÚ·ÛÙÈÎÔ‡˜. °È· ·˘Ùfi ÙÔ ÏfiÁÔ Â›¯Â Û˘ÏÏËÊı› Î·È ÌÂÙ¿ ·fi ÌÂÚÈÎÔ‡˜ Ì‹Ó˜ ÛÙË “ÛÙÂÓ‹” ·ÔÊ˘Ï·Î›ÛÙËΠÚÈÓ ÌÂÚÈÎÔ‡˜ Ì‹Ó˜. ΔÔ ‚Ú¿‰˘ Ù˘ 10˘ πÔ˘Ï›Ô˘, ÙÚÈÁ˘ÚÓÔ‡Û ÛÙ· ÛÙÂÓ¿ Ù˘ ºÈÏÔı¤Ë˜ „¿¯ÓÔÓÙ·˜ ·ÂÁÓˆṲ̂ӷ ¤Ó· Û›ÙÈ Ó· ÌÔ˘Î¿ÚÂÈ Î·È Ó· ·Ú¿ÍÂÈ ¯Ú‹Ì·Ù·. ∏ ‰ÈÒÚÔÊË Î·ÙÔÈΛ· Ù˘ Ô‰Ô‡ ∞Á›·˜ ºÈÏÔı¤Ë˜ 17, Ô˘ ·Ó‹ÎÂÈ ÛÙÔ ÁÓˆÛÙfi ÂȯÂÈÚËÌ·Ù›· ∫·ÚÔ‰›ÓË Ô˘ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈÂ›Ù·È ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÙˆÓ ÍÂÓԉԯ›ˆÓ Î·È ÙÔÓ Î·Ù·Û΢ÒÓ, ÙÔ˘ “Á˘¿ÏÈÛ” . “∂¤ÏÂÁÂ Ù˘¯·›· ÙÔ˘˜ ÛÙfi¯Ô˘˜ Ì ‚¿ÛË ÙËÓ ÚÔÛ‚·ÛÈÌfiÙËÙ· ÙÔ˘˜...” , ϤÂÈ ·ÍȈ̷ÙÈÎfi˜ Ù˘ ∞ÛÊ¿ÏÂÈ·˜. ŒÙÛÈ, ·Ú·‚›·Û ÙËÓ fiÚÙ· ÙÔ˘ ˘ÔÁ›Ԣ Î·È ·Ó¤‚ËΠÛÙÔ ÈÛfiÁÂÈÔ, fiÙ·Ó ‚ڋΠÌÚÔÛÙ¿ ÙÔ˘ ÛÙËÓ 69¯ÚÔÓË ∞ÁÁÂÏÈ΋ ∫·ÚÔ‰›ÓË. ¶ÚÈÓ Ë Á˘Ó·›Î· ÚÔÏ¿‚ÂÈ Ó· ·ÓÙȉڿÛÂÈ, Ô °ÂˆÚÁÈ·Ófi˜ fiÚÌËÛ ¿Óˆ Ù˘ Î·È Ì ·›ÛÙ¢ÙË Ì·Ó›· ÙËÓ Í˘ÏÔÎfiËÛ ̤¯ÚÈ ı·Ó¿ÙÔ˘. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ¿Ú·Í fi,ÙÈ ‚ڋΠÌÚÔÛÙ¿ ÙÔ˘ Î·È ÂÍ·Ê·Ó›ÛÙËÎÂ. ΔËÓ ¿Ù˘¯Ë Á˘Ó·›Î· ‚ڋΠϛÁË ÒÚ· ·ÚÁfiÙÂÚ· Ô Û‡˙˘ÁÔ˜ Ù˘ ÂṲ̂ÓË ÛÙÔ ¿ÙˆÌ·, Ì ÔÏÏ·Ï¿ ¯Ù˘‹Ì·Ù· ÛÙÔ ÎÂÊ¿ÏÈ Ì¤Û· Û ÌÈ· Ï›ÌÓË ·›Ì·ÙÔ˜. √È ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ› Ù˘ ¢›ˆÍ˘ ∂ÁÎÏËÌ¿ÙˆÓ ∫·Ù¿ ∑ˆ‹˜ Ô˘ ¤Êı·Û·Ó ÛÙÔ ÛËÌ›Ô, ‚Ú‹Î·Ó ·ÓÙÔ‡ ·ÔÙ˘ÒÌ·Ù·. √ °ÂˆÚÁÈ·Ófi˜ Ô˘ ‹Ù·Ó Î·È ¯Ú‹ÛÙ˘ Ó·ÚΈÙÈÎÒÓ Ô˘ÛÈÒÓ ‰Â ÊfiÚ·Á Á¿ÓÙÈ· Î·È ¤ÙÛÈ Â›¯Â ·Ê‹ÛÂÈ ·ÓÙÔ‡ ÙÔ ÛÙ›ÁÌ· ÙÔ˘. √È ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ›, ̤۷ Û ϛÁË ÒÚ· ›¯·Ó Ù·˘ÙÔÔÈ‹ÛÂÈ Î·È ÁÓÒÚÈ˙·Ó ÔÈÔ˜ Â›Ó·È Ô ‰Ú¿ÛÙ˘ fï˜ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· ÙÔÓ ‚ÚÔ˘Ó Ô˘ıÂÓ¿. √Ì¿‰Â˜ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÒÓ, Á˘ÚÓÔ‡Û·Ó ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ √ÌfiÓÔÈ·˜ Î·È ÙÔÓ ¤„·¯Ó·Ó fï˜ Ô ‰ÔÏÔÊfiÓÔ˜ ·Ó Î·È ‹Ù·Ó ÁÓˆÛÙfi˜, ÊÚfiÓÙÈ˙ ӷ ÎÈÓÂ›Ù·È ÚÔÛÂÎÙÈο Î·È Ó· ·ÔʇÁÂÈ ÙȘ ηÎÔÙÔȤ˜. flÛÔ˘ ¯ı˜, ÔÈ ¿Ó‰Ú˜ ÙÔ˘ ∞ÓıÚˆÔÎÙÔÓÈÒÓ ÙÔÓ ÂÓÙfiÈÛ·Ó ÛÙÔ Ù¤ÚÌ· Ù˘ Ô‰Ô‡ ¶·ÙËÛ›ˆÓ Î·È ·ÊÔ‡ ÙÔ˘ ¤Ú·Û·Ó ¯ÂÈÚÔ¤‰Â˜ ÙÔÓ Ô‰‹ÁËÛ·Ó ÛÙ· ÎÚ·ÙËÙ‹ÚÈ· Ù˘ ∞ÛÊ¿ÏÂÈ·˜.

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 27 π√À§π√À 2012

ŒÓ· ÂηÙÔÌ̇ÚÈÔ ÂÚ›Ô˘ ÂÎÚfiıÂÛ̘ ‰ËÏÒÛÂȘ

ÿÓÔ˘Ó ‰fiÛÂȘ-·ÊÔÚÔÏfiÁËÙÔ ∏ °°¶™ Ù·¯˘‰ÚfiÌËÛ ‹‰Ë 3.086.571 ÂÎηı·ÚÈÛÙÈο ÛËÌÂÈÒÌ·Ù·, ·fi Ù· ÔÔ›· ÚÔ·ÙÂÈ fiÙÈ Û¯Â‰fiÓ ÂÙ¿ ÛÙÔ˘˜ ‰¤Î· ÊÔÚÔÏÔÁÔ‡ÌÂÓÔ˘˜ ηÏÔ‡ÓÙ·È Ó· ÏËÚÒÛÔ˘Ó ÚfiÛıÂÙÔ ÊfiÚÔ ∞£∏¡∞, 26.

¤ÓÙÂË̤Ú˜ ÚÈÓ ·fi ÙËÓ ÂÎÓÔ‹ Ù˘ ÚÔıÂÛÌ›·˜ ˘Ô‚ÔÏ‹˜ ÙˆÓ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÒÓ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎÒÓ ‰ËÏÒÛÂˆÓ Î·È Ì¤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· 1.000.000 ÊÔÚÔÏÔÁÔ‡ÌÂÓÔÈ ‰ÂÓ ÙËÓ ¤¯Ô˘Ó ˘Ô‚¿ÏÂÈ. ΔËÓ ›‰È· ÒÚ·, ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÂÙÔÈÌ¿˙ÂÙ·È Ó· ÂÓÂÚÁÔÔÈ‹ÛÂÈ Ì¤¯ÚÈ ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ΔÚ›ÙË, ÙË Ú‡ıÌÈÛË ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·‚ÔÏ‹ ÙˆÓ ÚfiÛıÂÙˆÓ ÊfiÚˆÓ Ô˘ ÚÔ·ÙÔ˘Ó Ì ٷ ÊÂÙÈÓ¿ ÂÎηı·ÚÈÛÙÈο ÛËÌÂÈÒÌ·Ù· Û 10 ÌËÓÈ·›Â˜ ‰fiÛÂȘ ÁÈ· ¤¯ÔÓÙ˜ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·Îfi ÂÈÛfi‰ËÌ· ¤ˆ˜ 100.000 ¢ÚÒ, ˘fi ÙËÓ ÚÔ¸fiıÂÛË ‚¤‚·È· fiÙÈ Ë ÙÚfiÈη ı· ·Ó¿„ÂÈ ÙÔ “Ú¿ÛÈÓÔ Êˆ˜”.

™‡Ìʈӷ Ì ٷ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÛÙÔȯ›· ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Û ۇÓÔÏÔ 5,7 ÂηÙ. ‰ËÏÒÛÂˆÓ Ì¤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· ¤¯Ô˘Ó ˘Ô‚ÏËı› ËÏÂÎÙÚÔÓÈο 3,4 ÂηÙ. ‰ËÏÒÛÂȘ, ÔÈ ÂÊÔڛ˜ ¤¯Ô˘Ó ·Ú·Ï¿‚ÂÈ Î·È ·ÔÛÙ›ÏÂÈ ÛÙË °ÂÓÈ΋ °Ú·ÌÌ·Ù›· ¶ÏËÚÔÊÔÚÈ·ÎÒÓ ™˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ 900.000 ¯ÂÈÚfiÁڷʘ ‰ËÏÒÛÂȘ, ÂÓÒ ÂÚ›Ô˘ 400.000 ‰ËÏÒÛÂȘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ·ÎfiÌË ÛÙȘ ¢√À. ™˘ÓÂÒ˜ ˘ÔÏ›ÔÓÙ·È 1 ÂηÙ. ‰ËÏÒÛÂȘ ÁÈ· Ó· ÔÏÔÎÏËÚˆı› Ë ‰È·‰Èηۛ· ˘Ô‚ÔÏ‹˜ ÙˆÓ ÊÂÙÈÓÒÓ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎÒÓ ‰ËÏÒÛˆÓ. ™Â οı ÂÚ›ÙˆÛË, ·fi ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÍÂηı·Ú›˙Ô˘Ó fiÙÈ ‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ‰Ôı› Ó¤· ·Ú¿Ù·ÛË ÛÙËÓ ÚÔıÂÛÌ›· ˘Ô‚ÔÏ‹˜ ÙˆÓ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÒÓ ‰ËÏÒÛˆÓ, Ë ÔÔ›· Ï‹ÁÂÈ ÛÙȘ 31 πÔ˘Ï›Ô˘ Î·È ÔÈ ÊÔÚÔÏÔÁÔ‡ÌÂÓÔÈ Ô˘ ı· ˘Ô‚¿ÏÔ˘Ó ÂÎÚfiıÂÛÌ· ÙË ‰‹ÏˆÛ‹ ÙÔ˘˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó fiÙÈ: 1. ¢ÂÓ ı· ¤¯Ô˘Ó ‰Èη›ˆÌ· Ó· ˘·¯ıÔ‡Ó ÛÙË Ú‡ıÌÈÛË ÂÍfiÊÏËÛ˘ ÙˆÓ “ÊÔ˘ÛΈ̤ӈӔ ÂÎηı·ÚÈÛÙÈÎÒÓ Û 10 ‰fiÛÂȘ, ·ÊÔ‡ Ë Ú‡ıÌÈÛË ı· ·ÊÔÚ¿ ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο ÌfiÓÔ ÙÔ˘˜ ÊÔÚÔÏÔÁÔ˘Ì¤ÓÔ˘˜ Ô˘ ı· ¤¯Ô˘Ó ˘Ô‚¿ÏÂÈ ÂÌÚfiıÂÛÌ· ÙË ‰‹ÏˆÛ‹ ÙÔ˘˜. 2. £· “¯¿ÛÔ˘Ó” ÙÔ ·ÊÔÚÔÏfiÁËÙÔ fiÚÈÔ ÙˆÓ 5.000 ¢ÚÒ. ™‡Ìʈӷ Ì ÙË ÓÔÌÔıÂÛ›· ÔÈ ÊÔÚÔÏÔÁÔ‡ÌÂÓÔÈ Ô˘ ı· ˘Ô‚¿ÏÔ˘Ó ÂÎÚfiıÂÛÌ· ÙË ‰‹ÏˆÛ‹ ÙÔ˘˜ ‰ÂÓ ı· ¤¯Ô˘Ó ÙÔ ‰Èη›ˆÌ· Ó· ÚÔÛÎÔÌ›ÛÔ˘Ó ·ԉ›ÍÂȘ ·ÁÔÚ¿˜ ·Á·ıÒÓ Î·È Ï‹„˘ ˘ËÚÂÛÈÒÓ Û˘ÓÔÏÈ΋˜ ·Í›·˜ ›Û˘ Ì ÙÔ 25% ÙÔ˘ Û˘ÓÔÏÈÎÔ‡ ÂÈÛÔ‰‹Ì·Ùfi˜ ÙÔ˘˜ ÎÈ ¤ÙÛÈ ‰ÂÓ ı· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ηÙÔ¯˘ÚÒÛÔ˘Ó ÙÔ ·ÊÔÚÔÏfiÁËÙÔ ÔÛfi ÙˆÓ 5.000 ¢ÚÒ. 3. £· ÂÈ‚·Ú˘ÓıÔ‡Ó Ì ÚÔÛ·‡ÍËÛË ÊfiÚÔ˘ 1,5% ÁÈ· οı ̋ӷ Ô˘ ηı˘ÛÙÂÚÔ‡Ó Ó· ˘Ô‚¿ÏÔ˘Ó ÙË ÊÔÚÔÏÔÁÈ΋ ‰‹ÏˆÛË.

ÂÚ‚·›ÓÔ˘Ó ÙȘ 75.000 ¢ÚÒ.

∂Îηı·ÚÈÛÙÈο

N¤· ÂÚ·›ˆÛË ÂÙÔÈÌ¿˙ÂÈ Ë ∂ÊÔÚ›· °È· ÙÔ˘˜ ÊÔÚÔÏÔÁÔ˘Ì¤ÓÔ˘˜ Ô˘ ηÏÔ‡ÓÙ·È Ó· ÏËÚÒÛÔ˘Ó ÙËÓ ÚÒÙË ‰fiÛË ÙˆÓ ÚfiÛıÂÙˆÓ ÊfiÚˆÓ (ÊfiÚÔ˜ ÂÈÛÔ‰‹Ì·ÙÔ˜, ÂȉÈ΋ ÂÈÛÊÔÚ¿ ·ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë˜ Î·È Ù¤ÏÔ˜ ÂÈÙˉ‡̷ÙÔ˜) Ô˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ÛÙ· ÂÎηı·ÚÈÛÙÈο ÛËÌÂÈÒÌ·Ù·, ÏËÚÔÊÔڛ˜ ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó fiÙÈ ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ı· ÚÔÏ¿‚ÂÈ Ó· ı¤ÛÂÈ Û ÈÛ¯‡ ÙË Ú‡ıÌÈÛË ÁÈ· ÙÌËÌ·ÙÈ΋ ηٷ‚ÔÏ‹ ÙˆÓ ÊfiÚˆÓ. ™ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ Ë Ú‡ıÌÈÛË ÙÂı› Û ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÌÂÙ¿ ÙËÓ 31Ë πÔ˘Ï›Ô˘, ÔÈ ˘fi¯ÚÂÔÈ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Ï¿‚ÂÈ ¯ÚˆÛÙÈÎfi ÂÎηı·ÚÈÛÙÈÎfi ÛËÌ›ˆÌ· ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÏËÚÒÛÔ˘Ó ÙËÓ ÚÒÙË ‰fiÛË ÙÔ˘ ÊfiÚÔ˘ Î·È ÙÔ ˘fiÏÔÈÔ ÔÛfi ı· ηٷÓÂÌËı› Û ‰¤Î· ÌËÓÈ·›Â˜ ‰fiÛÂȘ.

§ËÍÈÚfiıÂÛÌ· ¶·Ú¿ÏÏËÏ· Ë ËÁÂÛ›· ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÂÙÔÈÌ¿˙ÂÙ·È Ó· ‰ÒÛÂÈ “Ì¿¯Ë” Ì ÙËÓ ÙÚfiÈη ÁÈ· Ó· “ÂÚ¿ÛÂÈ” ÙË Ó¤· Ú‡ıÌÈÛË ÙˆÓ ÏËÍÈÚfiıÂÛÌˆÓ ÔÊÂÈÏÒÓ ÚÔ˜ ÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ. “¶·Ï‡ԢÌ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÂÙ‡¯Ô˘Ì ÙËÓ ÂÍfiÊÏËÛË ÙˆÓ ÏËÍÈÚfiıÂÛÌˆÓ ÔÊÂÈÏÒÓ Û 60 ‰fiÛÂȘ, ·ÏÏ¿ Î·È Ó· ÌÔÚ¤ÛÔ˘Ó Ó· ˘·¯ıÔ‡Ó Û ·˘Ù‹Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ÔÊÂÈϤÙ˜ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘” , ÛËÌÂÈÒÓÂÈ Û٤ϯԘ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ, ÙÔ ÔÔ›Ô ˆÛÙfiÛÔ ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ fiÙÈ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÈÛ¯˘Ú¤˜ ·ÓÙȉڿÛÂȘ ·fi ÙËÓ ÙÚfiÈη ÁÈ· Â¤ÎÙ·ÛË Ù˘ Ú‡ıÌÈÛ˘ Û ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ·ÚÈıÌfi ÔÊÂÈÏÂÙÒÓ. ™‹ÌÂÚ· ÛÙË Ú‡ıÌÈÛË ¤¯Ô˘Ó ‰Èη›ˆÌ· Ó· ˘·¯ıÔ‡Ó Ù· Ê˘ÛÈο ÚfiÛˆ· Ì ¯Ú¤Ë ¤ˆ˜ 10.000 ¢ÚÒ Î·È ÔÈ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Ì ÔÊÂÈϤ˜ Ô˘ ‰ÂÓ ˘-

ŒÍÙÚ· ÊfiÚÔ˘˜ Ô˘ Û˘ÓÔÏÈο ÂÎÙÈÌ¿Ù·È fiÙÈ ı· ÍÂÂÚ¿ÛÔ˘Ó Ù· 6,5 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ ·fi 5,1 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ Ô˘ ‹Ù·Ó Ë ·Ú¯È΋ Úfi‚ÏÂ„Ë Î·ÏÔ‡ÓÙ·È Ó· ÏËÚÒÛÔ˘Ó Ê¤ÙÔ˜ ÂÚ›Ô˘ 5,7 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ÓÔÈÎÔ΢ÚÈ¿ ÁÈ· Ù· ÂÈÛÔ‰‹Ì·Ù· Ô˘ ·¤ÎÙËÛ·Ó ÙÔ 2011. ∏ °°¶™ Ù·¯˘‰ÚfiÌËÛ ‹‰Ë 3.086.571 ÂÎηı·ÚÈÛÙÈο ÛËÌÂÈÒÌ·Ù· ·fi Ù· ÔÔ›· ÚÔ·ÙÂÈ fiÙÈ Û¯Â‰fiÓ ÂÙ¿ ÛÙÔ˘˜ ‰¤Î· ÊÔÚÔÏÔÁÔ˘Ì¤ÓÔ˘˜ ηÏÔ‡ÓÙ·È Ó· ÏËÚÒÛÔ˘Ó ÚfiÛıÂÙÔ ÊfiÚÔ Ô˘ ηٿ ̤ÛÔ fiÚÔ ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È Û 1.635 ¢ÚÒ, ÂÓÒ ÌfiÏȘ ¤Ó·˜ ÛÙÔ˘˜ ‰¤Î· ¤¯ÂÈ Ê¤ÙÔ˜ ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ÊfiÚÔ˘. √ ηı·Úfi˜ ÊfiÚÔ˜ Ô˘ ÂÚÈ̤ÓÂÈ Ó· ‚¿ÏÂÈ ÛÙ· Ù·Ì›· ÙÔ˘ ÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ ·fi Ù· 3.086.571 ÂÎηı·ÚÈÛÙÈο Ù· ÔÔ›· ¤¯Ô˘Ó Ù·¯˘‰ÚÔÌËı› ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È ‹‰Ë Û 3,28 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ, ÔÛfi ÙÔ ÔÔ›Ô ÍÂÂÚÓ¿ ηٿ Ôχ ÙÔ 1,1 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ Ô˘ ÂÈÛÚ¿¯ıËΠ¤Ú˘ÛÈ ·fi ÙËÓ ÂÎηı¿ÚÈÛË ÙÔ˘ Û˘ÓfiÏÔ˘ ÙˆÓ 5,7 ÂηÙ. ‰ËÏÒÛˆÓ. ¶ÔÏÏÔ› ÊÔÚÔÏÔÁÔ‡ÌÂÓÔÈ, ΢ڛˆ˜ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ÔÈ Î·È ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȘ Ì ·È‰È¿, ‰È·ÈÛÙÒÓÔ˘Ó fiÙÈ ÙÔ Û˘ÓÔÏÈÎfi ÔÛfi ÙˆÓ ÊfiÚˆÓ Ô˘ ηÏÔ‡ÓÙ·È Ó· ÏËÚÒÛÔ˘Ó ·ÓÙÈÛÙÔȯ› Û 2 ¤ˆ˜ Î·È 3 ÌËÓÈ·›Â˜ Û˘ÓÙ¿ÍÂȘ ‹ ÌËÓÈ·›Ô˘˜ ÌÈÛıÔ‡˜. ª¿ÏÈÛÙ· Ë Î¿ı ‰fiÛË Ô˘ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÏËÚÒÛÔ˘Ó ˘ÂÚ‚·›ÓÂÈ ÔÏfiÎÏËÚÔ ÙÔ ÌËÓÈ·›Ô ÂÈÛfi‰ËÌ¿ ÙÔ˘˜. Ãı˜ Ë °ÂÓÈ΋ °Ú·ÌÌ·Ù›· ¶ÏËÚÔÊÔÚÈ·ÎÒÓ ™˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ ·¤ÛÙÂÈÏ Ӥ· ·ÚÙ›‰· 369.432 ÂÎηı·ÚÈÛÙÈÎÒÓ ÛËÌÂȈ̿وÓ. ªÂ ÙË Ó¤· ·ÚÙ›‰· ÂÎηı·ÚÈÛÙÈÎÒÓ, ÔÈ ÚfiÛıÂÙÔÈ ÊfiÚÔÈ Ô˘ ηÏÔ‡ÓÙ·È Ó· ÏËÚÒÛÔ˘Ó ÔÈ ÊÔÚÔÏÔÁÔ‡ÌÂÓÔÈ Ô˘ ı· Ï¿‚Ô˘Ó ¯ÚˆÛÙÈÎfi ÛËÌ›ˆÌ· ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È Û 1.168 ¢ÚÒ Î·Ù¿ ̤ÛÔ fiÚÔ.

ΔÔ ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Ù˘ ∂ÈÎÚ·Ù›·˜ ÛÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ¢ÈηÈÔÛ‡Ó˘

∂¤ÛÙÚ„ ¶ÚÔ‰ÚÈÎfi ¢È¿Ù·ÁÌ· ˆ˜ ·Ú¿ÓÔÌÔ ∞£∏¡∞, 26.

™Ã∂¢π√ ÙÔ˘ ¶ÚÔ‰ÚÈÎÔ‡ ¢È·-

Ù¿ÁÌ·ÙÔ˜ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Û ÙËÓ Î·Ù·ÓÔÌ‹ ÔÚÁ·ÓÈÎÒÓ ı¤ÛÂˆÓ ‰ÈηÛÙÈÎÒÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÒÓ ÙˆÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ Î·È ÔÈÓÈÎÒÓ ‰ÈηÛÙËÚ›ˆÓ Ù˘ ¯ÒÚ·˜, Â¤ÛÙÚ„ ÛÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ¢ÈηÈÔÛ‡Ó˘ ÙÔ ™Ù∂ ˆ˜ ·Ú¿ÓÔÌÔ. ΔÔ Â›Ì·¯Ô Û¯¤‰ÈÔ ‰È·Ù¿ÁÌ·ÙÔ˜ ˘ÔÁÚ¿ÊÂÙ·È ·fi ÙÔÓ ÚÒËÓ ˘Ô˘ÚÁfi ¢ÈηÈÔÛ‡Ó˘ ªÈÏÙ. ¶··˚ˆ¿ÓÓÔ˘, ·ÏÏ¿ ÛÙȘ 5.7.2012 ÙÔ ·Ô‰¤¯ıËΠ(˘ÈÔı¤ÙËÛ fiˆ˜ ϤÁÂÙ·È) Ô Ó¤Ô˜ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ¢ÈηÈÔÛ‡Ó˘ ∞ÓÙ. ƒÔ˘·ÎÈÒÙ˘. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ·, Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ÂÈÙ·Á¤˜ ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 93 ÙÔ˘ ™˘ÓÙ¿ÁÌ·ÙÔ˜, Ë Î·Ù·ÓÔÌ‹ ÙˆÓ ÔÚÁ·ÓÈÎÒÓ ı¤ÛÂˆÓ ÙˆÓ ‰ÈηÛÙÈÎÒÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÒÓ ÙˆÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ Î·È ÔÈÓÈÎÒÓ ‰ÈηÛÙËÚ›ˆÓ Ú¤ÂÈ Ó· Û¯ÂÙ›˙ÂÙ·È Ì ÙËÓ Â‡Ú˘ıÌË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ù˘ ¢ÈηÈÔÛ‡Ó˘ Î·È Ó· ÚÔ¿ÁÂÈ ÙËÓ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· Ù˘ ·ÔÓÔÌ‹˜ Ù˘ ηıÒ˜ Î·È ÙÔ Î‡ÚÔ˜ ÙˆÓ ‰ÈηÛÙËÚ›ˆÓ. °È· ÙÔ ÏfiÁÔ ·˘Ùfi, ÚÈÓ ·fi ÙËÓ Î·Ù·ÓÔÌ‹ ··ÈÙÂ›Ù·È Ë ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ÁÓˆÌÔ‰fiÙËÛË ÙÔ˘

ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ‹ ÙÔ˘ ÂÈÛ·ÁÁÂϤ· ÙÔ˘ ∞Ú›Ԣ ¶¿ÁÔ˘, ‡ÛÙÂÚ· ·fi ·ÈÙÈÔÏÔÁË̤ÓË ÚfiÙ·ÛË ÙˆÓ ‰È¢ı˘ÓfiÓÙˆÓ Ù· ∂ÊÂÙ›· Î·È ÙȘ ∂ÈÛ·ÁÁÂϛ˜ ∂ÊÂÙÒÓ. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, ·Ú¤¯ÂÙ·È ·fi ÙË ÓÔÌÔıÂÛ›· ÛÙÔÓ ˘Ô˘ÚÁfi ¢ÈηÈÔÛ‡Ó˘ Ë ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ·ÔÎÏ›ÓÂÈ ·fi ÙË ÁÓÒÌË ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ Î·È ÙÔ˘ ÂÈÛ·ÁÁÂϤ· ÙÔ˘ ∞Ú›Ԣ ¶¿ÁÔ˘. ŸÌˆ˜, Ë ·fiÎÏÈÛË ·˘Ù‹ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ ¢ÈηÈÔÛ‡Ó˘ Ú¤ÂÈ Ó· ·ÈÙÈÔÏÔÁÂ›Ù·È Ì ·Ó·ÊÔÚ¿

ÛÙÔ˘˜ ÏfiÁÔ˘˜ Ô˘ ÙËÓ ÂÈ‚¿ÏÏÔ˘Ó Î·È ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Ú¤ÂÈ “Ó· Û˘Ó¿ÙÔÓÙ·È Ì ÙËÓ Â‡Ú˘ıÌË Î·È ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈ΋ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ù˘ ¢ÈηÈÔÛ‡Ó˘” . ΔÔ ∞ÓÒÙ·ÙÔ ∞Î˘ÚˆÙÈÎfi ¢ÈηÛÙ‹ÚÈÔ ˙‹ÙËÛ ÂÍËÁ‹ÛÂȘ ·fi ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ¢ÈηÈÔÛ‡Ó˘ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÏfiÁÔ˘˜ Ô˘ ÙÔ Â›Ì·¯Ô ‰È¿Ù·ÁÌ· “·ÔÎÏ›ÓÂÈ ÛËÌ·ÓÙÈο” ·fi ÙË ÁÓÒÌË Ù˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ÙÔ˘ ∞Ú›Ԣ ¶¿ÁÔ˘ ƒ¤Ó·˜ ∞ÛËÌ·ÎÔÔ‡ÏÔ˘ ˆ˜ ÚÔ˜ ÙËÓ Î·Ù·ÓÔÌ‹ ÙˆÓ ÔÚÁ·ÓÈÎÒÓ ı¤-

ÛÂˆÓ ÙˆÓ ÚÔ¤‰ÚˆÓ ÂÊÂÙÒÓ, ÚÔ¤‰ÚˆÓ ÚˆÙÔ‰ÈÎÒÓ Î·È ÚˆÙÔ‰ÈÎÒÓ. ΔÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ¢ÈηÈÔÛ‡Ó˘ (ÚÔ˚Ûٷ̤ÓË °ÂÓÈ΋˜ ¢È‡ı˘ÓÛ˘ ∞’) Ì ÚÔ¯ıÂÛÈÓfi ¤ÁÁÚ·Êfi ÙÔ˘ (24.7.2012) ·¿ÓÙËÛ ÛÙÔ ™Ù∂ ÁÈ· ÙȘ Â›Ì·¯Â˜ ·ÔÎÏ›ÛÂȘ. ∂ÈÛËÌ·›ÓÂÈ ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô fiÙÈ ¤¯ÔÓÙ·˜ ÂΛÓÔ ÙËÓ Â˘ı‡ÓË ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·ÓÔÌ‹ ÙˆÓ ÔÚÁ·ÓÈÎÒÓ ı¤ÛÂˆÓ ÙˆÓ ‰ÈηÛÙÒÓ Î·È ·ÊÔ‡ ¤Ï·‚ ˘fi„Ë ÙÔ˘ ‰È¿ÊÔÚÔ˘˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜, ·ÏÏ¿ Î·È “Ù· Û˘ÌʤÚÔÓÙ· Ù˘ ÔÏfiÙËÙ·˜ ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Ì ٷ ÙÔÈο Û˘ÌʤÚÔÓÙ· ÙˆÓ ‰È·‰›ÎˆÓ” , ηٷϋÁÂÈ ÛÙÔ Û˘Ì¤Ú·ÛÌ· fiÙÈ Ë ÚÔÙÂÈÓfiÌÂÓË ·fi ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ¢ÈηÈÔÛ‡Ó˘ ηٷÓÔÌ‹ Â›Ó·È “Ë ϤÔÓ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈ΋ Î·È ı· Û˘ÓÙÂϤÛÂÈ Ù· ̤ÁÈÛÙ· ÛÙËÓ Ù·¯‡ÙÂÚË ÂΉ›Î·ÛË ÙˆÓ ˘Ôı¤ÛÂˆÓ Î·È ÙË Ì›ˆÛË Ù˘ ˘¿Ú¯Ô˘Û·˜ ÂÎÎÚÂÌfiÙËÙ·˜” . √È Û‡Ì‚Ô˘ÏÔÈ ∂ÈÎÚ·Ù›·˜ ÛÙË Û¯ÂÙÈ΋ ÁÓˆÌÔ‰fiÙËÛ‹ ÙÔ˘˜ (112/2012) ·¿ÓÙËÛ·Ó ÛÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô fiÙÈ fiÛ· ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ÛÙÔ Â›Ì·¯Ô ¤ÁÁÚ·Êfi ÙÔ˘ “‰ÂÓ Û˘-

ÓÈÛÙÔ‡Ó Â·Ú΋ ·ÈÙÈÔÏÔÁ›·” ÁÈ· “ÙȘ ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ·ÔÎÏ›ÛÂȘ” ÙÔ˘ ‰È·Ù¿ÁÌ·ÙÔ˜ ·fi ÙË ÁÓÒÌË Ù˘ Î. ∞ÛËÌ·ÎÔÔ‡ÏÔ˘. ∫·È ·˘Ùfi ÁÈ·Ù› ·ÔÙÂÏÔ‡Ó “ÁÂÓÈο Î·È ·fiÚÈÛÙ· ÎÚÈÙ‹ÚÈ· Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ÛÙË Û˘ÓÔÏÈ΋ ηٷÓÔÌ‹ ÙˆÓ ÔÚÁ·ÓÈÎÒÓ ı¤ÛÂˆÓ ÙˆÓ ‰ÈηÛÙÈÎÒÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÒÓ, Ù· ÔÔ›· ‰ÂÓ ÂÍÂȉÈ·ÔÓÙ·È ˆ˜ ÚÔ˜ ÙȘ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˜ ı¤ÛÂȘ Â› ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ˘Ê›ÛÙ·ÓÙ·È ÔÈ ·ÔÎÏ›ÛÂȘ, ‰ÂÓ ÌÓËÌÔÓ‡ÔÓÙ·È ‰Â Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÛÙÔȯ›· ·Ó·ÁfiÌÂÓ· Ï.¯. ÛÙÔÓ ·ÚÈıÌfi ÙˆÓ ˘Ôı¤ÛˆÓ, ÛÙÔÓ ·ÚÈıÌfi ÙˆÓ ‹‰Ë ˘ËÚÂÙÔ‡ÓÙˆÓ ‰ÈηÛÙÈÎÒÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÒÓ ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙȘ ÂÓ Á¤ÓÂÈ ·Ó¿ÁΘ ·ÔÓÔÌ‹˜ Ù˘ ¢ÈηÈÔÛ‡Ó˘ ÂÎÂ›ÓˆÓ ÙˆÓ ∂ÊÂÙ›ˆÓ Î·È ¶ÚˆÙÔ‰ÈΛˆÓ fiÔ˘ ·Ú·ÙËÚÔ‡ÓÙ·È ÔÈ ÂÓ ÏfiÁˆ ·ÔÎÏ›ÛÂȘ ÒÛÙ ӷ ÚÔ·ÙÔ˘Ó ÔÈ ÏfiÁÔÈ Ù˘ ‰È·ÊÔÚÔÔ›ËÛ˘ ÁÈ· ÙÔ Î¿ı ¤Ó· ·fi ·˘Ù¿”. ∫·ÙfiÈÓ ·˘ÙÒÓ ÔÈ ‰ÈηÛÙ¤˜ ¤ÎÚÈÓ·Ó ÌË ÓfiÌÈÌÔ ÙÔ Â›Ì·¯Ô ‰È¿Ù·ÁÌ· Î·È ÙÔ Â¤ÛÙÚ„·Ó ÛÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ¢ÈηÈÔÛ‡Ó˘ ÁÈ· Ó· ·ÈÙÈÔÏÔÁ‹ÛÂÈ Â·ÚÎÒ˜ ÙȘ ı¤ÛÂȘ ÙÔ˘.


¶ÔÏÈÙÈ΋ 11

¶APA™KEYH 27 I√À§π√À 2012

¶ÚÒÙÔÈ Û ÂÚÈÙÒÛÂȘ ‰È·ÊıÔÚ¿˜ ÂÊÔÚÈ·ÎÔ› Î·È ˘¿ÏÏËÏÔÈ Ì ÔÏÏ¿ ¯ÚfiÓÈ· ÚÔ¸ËÚÂÛ›·˜

ªÂ ÙË ‰È·‰Èηۛ· ÙÔ˘ ηÙÂ›ÁÔÓÙÔ˜ ÙÔ ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡˜ ÙˆÓ ∞∂π

∞£∏¡∞, 26.

∞£∏¡∞, 26.

˘Ó·ÏÏ·Á¤˜ οو ·fi ÙÔ ÙÚ·¤˙È, ηÎÔ‰ÈÔ›ÎËÛË, ·Ó¢ı˘ÓfiÙËÙ· ηÈ... ¿ÊÂÛË ·Ì·ÚÙÈÒÓ ÁÈ· ÙÔ˘˜ Â›ÔÚÎÔ˘˜ ‰ËÌfiÛÈÔ˘˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡˜ ·ÔÙ˘ÒÓÂÈ Ë ¤ÎıÂÛË ÙÔ˘ °ÂÓÈÎÔ‡ ∂ÈıˆÚËÙ‹ ¢ËÌfiÛÈ·˜ ¢ÈÔ›ÎËÛ˘ §¤·Ó‰ÚÔ˘ ƒ·ÎÈÓÙ˙‹ ÁÈ· ÙÔ 2011, Ô˘ ı· ÎÔÈÓÔÔÈËı› ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ΔÚ›ÙË. ΔËÓ “ÚˆÙÔηı‰ڛ·” ÛÙȘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ‰È·ÊıÔÚ¿˜ ‰È·ÙËÚÔ‡Ó ÔÈ ÂÊÔÚÈ·ÎÔ›, ÏfiÁˆ Ù˘ ʇÛ˘ Ù˘ ÂÚÁ·Û›·˜ ÙÔ˘˜, Î·È ˘¿ÏÏËÏÔÈ Ì ÔÏÏ¿ ¯ÚfiÓÈ· ÚÔ¸ËÚÂÛ›·˜ Î·È Û˘¯Ó¿ ˘„ËÏfi ‚·ıÌfi ÛÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË.

ª∂ ÙË ‰È·‰Èηۛ· ÙÔ˘ ηÙÂ›ÁÔÓÙÔ˜ ÂÈÛ¿ÁÂÙ·È ÚÔ˜ Û˘˙‹ÙËÛË Î·È „‹ÊÈÛË ÙÔ ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ˘ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ¶·È‰Â›·˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡˜ ÙˆÓ ∞∂π. ΔÔ ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ ı· ηٷÙÂı› ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ ÛÙË μÔ˘Ï‹ Î·È ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· ÂÈÛ¿ÁÂÙ·È ÁÈ· ÂÂÍÂÚÁ·Û›· ÛÙËÓ ∂ÈÙÚÔ‹ ªÔÚʈÙÈÎÒÓ ÀÔı¤ÛˆÓ. ∏ ∂ÈÙÚÔ‹ ı· ·ÔÊ·Óı› Â› Ù˘ ÚfiÙ·Û˘ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Ó· Û˘˙ËÙËı› Ì ÙË ‰È·‰Èηۛ· ÙÔ˘ ηÙÂ›ÁÔÓÙÔ˜, ‰ËÏ·‰‹ ÙËÓ ΔÚ›ÙË Ó· ¤¯ÂÈ „ËÊÈÛÙ› ·fi ÙËÓ √ÏÔ̤ÏÂÈ·. ∏ ‰È·‰Èηۛ· ÙÔ˘ ηÙÂ›ÁÔÓÙÔ˜ ÚÔηÏ› ·ÓÙȉڿÛÂȘ ÛÙ· ÎfiÌÌ·Ù·. ◊‰Ë Ô ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ Ù˘ ∫ÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋˜ √Ì¿‰·˜ ÙˆÓ ∞ÓÂÍ¿ÚÙËÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ ∫ÒÛÙ·˜ ª·ÚÎfiÔ˘ÏÔ˜ › fiÙÈ ÙÔ ÎfiÌÌ· ÙÔ˘ ‰È·ÊˆÓ› Ì ÙËÓ Â·Ó·ÊÔÚ¿ Ù˘ ‰È·‰Èηۛ·˜ ÙÔ˘ ηÙÂ›ÁÔÓÙÔ˜ Î·È Ì¿ÏÈÛÙ·, fiˆ˜ ›Â, ÛÙËÓ ·Ú¯‹ ÙÔ˘ ÓÔÌÔıÂÙÈÎÔ‡ ¤ÚÁÔ˘, Ô˘ ÛËÌ·ÙÔ‰ÔÙ› Î·È ÔÈ· ı· Â›Ó·È Ë Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÁÈ· Ù· ÓÔÌÔÛ¯¤‰È· Ô˘ ı· Ȥ˙ÂÈ Ë ÙÚfiÈη Ó· ¤ÚıÔ˘Ó ÛÙË μÔ˘Ï‹. ΔÔ ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ‰È·Ù¿ÍÂȘ Î·È ÁÈ· ÙÔÓ √ÚÁ·ÓÈÛÌfi ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘ π‰Ú‡Ì·ÙÔ˜ ¡ÂÔÏ·›·˜ Î·È ÙË ¢È¿ μ›Ô˘ ª¿ıËÛË, fiˆ˜ Î·È ‰È·Ù¿ÍÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ÂÏÏËÓfiÁψÛÛË ÂÎ·›‰Â˘ÛË ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi.

∫·Ù·ÁÚ¿ÊÂÈ ÛÙËÓ ¤ÎıÂÛ‹ ÙÔ˘ Ô °ÂÓÈÎfi˜ ∂ÈıˆÚËÙ‹˜ ¢ËÌfiÛÈ·˜ ¢ÈÔ›ÎËÛ˘ §. ƒ·ÎÈÓÙ˙‹˜

∞˘ı·ÈÚÂۛ˜, ηÎÔ‰ÈÔ›ÎËÛË Î·È ·ÙÈ̈ÚËÛ›·

Δ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ÂÚÈÛÙ·ÙÈο ‰È·ÊıÔÚ¿˜ Û¯ÂÙ›˙ÔÓÙ·È Ì ·Ú·‚¿ÛÂȘ ηı‹ÎÔÓÙÔ˜, Û˘Ó·ÏÏ·Á¤˜ ‰ËÌfiÛÈˆÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÒÓ Î¿Ùˆ ·fi ÙÔ ÙÚ·¤˙È Î·È ÂÏÏÈ‹ ‹ ·‰ÈηÈÔÏfiÁËÙ· “fiıÂÓ ¤Û¯Â˜” . ∫ÔÈÓfi ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi ÙˆÓ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚˆÓ ÂÈı·Ú¯ÈÎÒÓ ·ÔÊ¿ÛÂˆÓ Â›Ó·È Ë ··ÏÏ·Á‹ ‹ ÌË ÂÈ‚ÔÏ‹ Ù˘ ÚÔÛ‹ÎÔ˘Û·˜ Û ۯ¤ÛË Ì ÙË ‚·Ú‡ÙËÙ· ÙˆÓ ·Ú·ÙˆÌ¿ÙˆÓ ÔÈÓ‹˜, ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ Ô‰‹ÁËÛ ÙÔ ÁÂÓÈÎfi ÂÈıˆÚËÙ‹ ÛÙËÓ ¿ÛÎËÛË ¤ÓÛÙ·Û˘ ÂÓÒÈÔÓ ÙˆÓ ‰Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈˆÓ ÂÈı·Ú¯ÈÎÒÓ Û˘Ì‚Ô˘Ï›ˆÓ, ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ô˘ fï˜ ÂÚÈÔÚ›˙ÂÙ·È ·fi ÙÔ Ó¤Ô ÂÈı·Ú¯ÈÎfi ‰›Î·ÈÔ. ∂›Ó·È ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi fiÙÈ ÔÈ ˘Ôı¤ÛÂȘ Ô˘ ÂÍÂÙ¿ÛÙËÎ·Ó Û ‰Â‡ÙÂÚÔ ‚·ıÌfi, ‡ÛÙÂÚ· ·fi ·Ú¤Ì‚·ÛË ÙÔ˘ Î.ƒ·ÎÈÓÙ˙‹, Â›Ó·È ·˘ÍË̤Ó˜ ÂÚ›Ô˘ ηٿ 10% Û˘ÁÎÚÈÙÈο Ì ¤ÚÛÈ, ÛÙÔÈ¯Â›Ô Ô˘ ηٷ‰ÂÈÎÓ‡ÂÈ ÙËÓ ÂÓÙ·ÙÈÎÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ÂϤÁ¯ˆÓ ·ÏÏ¿ Î·È ÙË ‰È·Ù‹ÚËÛË ÙˆÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ Î·ÎÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘. √ ÁÂÓÈÎfi˜ ÂÈıˆÚËÙ‹˜ ¿ÛÎËÛ ¤ÓÛÙ·ÛË Î·Ù¿ 185 ÚˆÙfi‰ÈÎˆÓ ÂÈı·Ú¯ÈÎÒÓ ·ÔÊ¿ÛÂˆÓ (ÂÓ Û˘Ófiψ 1.250) Ô˘ ‹Ù·Ó ˘ÂÚ‚ÔÏÈο ÂÈÂÈΛ˜ ‹ Ë ·ÈÙÈÔÏfiÁËÛ‹ ÙÔ˘˜ ·ÓÂ·Ú΋˜. ∂Ó‰ÂÈÎÙÈ΋ Â›Ó·È Ë ÂÚ›ÙˆÛË ÂÊÔÚÈ·ÎÔ‡ ÛÙË ¢√À ΔÚÈοψÓ, Ô ÔÔ›Ô˜ ·fi ÙÔ 1995 ˆ˜ ÙÔ 2006 Âͤ‰È‰Â ¯ÚËÌ·ÙÈο ÂÓÙ¿ÏÌ·Ù· ÏËڈ̋˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÍfiÊÏËÛË ‰·Ó›ˆÓ ‹ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÒÓ ÛÙÔ˘˜ ‰‹ÌÔ˘˜ º·Úη‰fiÓ·˜ Î·È ¶È·Ï›ˆÓ, Ù· ÔÔ›· fï˜ Ô˘‰¤ÔÙ ·¤‰ˆÛÂ. ŒÙÛÈ, ȉÈÔÔÈ‹ıËΠÂÚ›Ô˘ 175.000 ¢ÚÒ. ΔÔ ÂÈı·Ú¯ÈÎfi ·ÚÂÏıfiÓ ÙÔ˘ ‹Ù·Ó ÏÔ‡ÛÈÔ, ·ÊÔ‡ Û ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÂÎÎÚÂÌÔ‡ÛÂ Î·È ¿ÏÏË ÂÈı·Ú¯È΋ ‰›ˆÍË ÁÈ· ˘ÂÍ·›ÚÂÛË Û ·Ú¿‚ÔÏ· ¢ËÌÔÛ›Ô˘ (∫Δ∂√) ·Í›·˜ 22.000.000 ‰Ú¯. ™ÙÔÓ ˘-

¿ÏÏËÏÔ Â›¯Â ·Ú¯ÈÎÒ˜ ÂÈ‚ÏËı› Ë ÔÈÓ‹ Ù˘ ÚÔÛˆÚÈÓ‹˜ ·‡Û˘ ¤ÍÈ ÌËÓÒÓ. ™Â ¿ÏÏË ÂÚ›ÙˆÛË, ÂÊÔÚÈ·Îfi˜ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· ··›ÙËÛ 100.000 ¢ÚÒ ÁÈ· Ó· ÌËÓ Î·Ù·¯ˆÚËı› ÊÔÚÔÏÔÁÈ΋ ·Ú¿‚·ÛË Û Âȯ›ÚËÛË. ΔÔ ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈÔ ÂÈı·Ú¯ÈÎfi ÙÔ˘ Â¤‚·Ï ÚÔÛˆÚÈÓ‹ ·‡ÛË ¤ÍÈ ÌËÓÒÓ, ÂÓÒ ÙÂÏÈο ·ÔχıËΠ·fi ÙÔ ‰Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈÔ. ¶ÚÔ˚ÛÙ¿ÌÂÓÔ˜ ÙÔ˘ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜ ∫ÈÓ‹ÙÚˆÓ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ ÛÙËÓ ¶ÂÏÔfiÓÓËÛÔ ·Ú¤‰ˆÛ Û ÂÙ·ÈÚ›· ÂÈÙ·Á¤˜ 230.000 ¢ÚÒ, ÔÛfi Ô˘ ·ÓÙÈÚÔÛˆ‡ÂÈ ÙËÓ ÂȯÔÚ‹ÁËÛË Ù˘ Â¤Ó‰˘Û˘, ¯ˆ-

Ú›˜ Ó· ÂϤÁÍÂÈ ÙÔ Û¯ÂÙÈÎfi Ê¿ÎÂÏÔ. ™Â ¿ÏÏË ˘fiıÂÛË, Ô ›‰ÈÔ˜ Âͤ‰ˆÛ ÂÈÙ·Á‹ ÔÛÔ‡ 467.300 ¢ÚÒ ˆ˜ ÚÔηٷ‚ÔÏ‹ Ù˘ ÚÔ‚ÏÂfiÌÂÓ˘ ÂȯÔÚ‹ÁËÛ˘ (50%), ·Ú¿ ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ‹Ù·Ó ÂÏÏÈ‹ Ù· ‰ÈηÈÔÏÔÁËÙÈο. ∞Ú¯Èο ÙÔ˘ ›¯Â ÂÈ‚ÏËı› Ë ÂÈı·Ú¯È΋ ÔÈÓ‹ Ù˘ ÚÔÛˆÚÈÓ‹˜ ·‡Û˘ ¤ÍÈ ÌËÓÒÓ Ì Ï‹ÚË ÛÙ¤ÚËÛË ·Ô‰Ô¯ÒÓ. À¿ÏÏËÏÔ˜ ÙÔ˘ π∫∞ ∂Δ∞ª £‹Ú·˜ ··ÏÏ¿¯ıËΠ·fi ÂÈı·Ú¯ÈÎfi ·Ú¿و̷, ·Ó Î·È ¯ÔÚËÁÔ‡Û ‚‚·ÈÒÛÂȘ ÌË ÔÊÂÈÏ‹˜ Û ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Ô˘ ‰ÂÓ Â›¯·Ó ÏËÚÒÛÂÈ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈΤ˜ ÂÈÛÊÔÚ¤˜.

¶ÚÔ˚ÛÙ¿ÌÂÓÔ˜ Ù˘ ¢È‡ı˘ÓÛ˘ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÀËÚÂÛÈÒÓ ÙÔ˘ ∂√Δ ··ÏÏ¿¯ıËΠ·fi ÙÔ ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈÔ ¶ÂÈı·Ú¯ÈÎfi, ·Ó Î·È Ì Ú¿ÍÂȘ ‹ ·Ú·Ï›„ÂȘ ÙÔ˘ ·fi ÙÔ 2006 ¤ˆ˜ ÙÔ 2010 Û˘Ó¤‚·Ï ÛÙËÓ ÚfiÎÏËÛË ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ˙ËÌ›·˜ Û ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∂√Δ (·fi ÙËÓ ˘ÔÁÚ·Ê‹ ‰ÂÏÙ›ˆÓ ÙÔ˘ÚÈÛÌÔ‡) Î·È ÛÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ˘Ô¯ÚÂÒÛÂˆÓ Û ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘. ™ÙËÓ ˘fiıÂÛË ÂÌϤÎÔÓÙ·È Î·È ¿ÏÏÔÈ ˘¿ÏÏËÏÔÈ Î·È Ô °ÂÓÈÎfi˜ ∂ÈıˆÚËÙ‹˜ ¿ÛÎËÛ ¤ÓÛÙ·ÛË. ™¯Â‰fiÓ ÙÔ 70% ÙˆÓ ÛÔ‚·ÚÒÓ ÂÈı·Ú¯ÈÎÒÓ ·Ú·ÙˆÌ¿ÙˆÓ ¤¯ÂÈ ÙÂÏÂÛı› ·fi “·ÏÈÔ‡˜” ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘˜ Ì ·’ ‚·ıÌfi Î·È ·ÚÎÂÙ¿ ¯ÚfiÓÈ· ˘ËÚÂÛ›·˜ (ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ 20-25), ÂÓÒ ÔÏÏÔ› η٤¯Ô˘Ó ı¤ÛÂȘ ¢ı‡Ó˘ (ÚÔ˚ÛÙ¿ÌÂÓÔÈ ÙÌËÌ¿ÙˆÓ Î.¿.). ™˘Á¯ÚfiÓˆ˜, Û ÂͤÏÈÍË ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ·Ó·‰ÚÔÌÈÎfi˜ ¤ÏÂÁ¯Ô˜ fiÏˆÓ ÙˆÓ “fiıÂÓ ¤Û¯Â˜” ÙˆÓ ÂÚ›Ô˘ 60 ˘·ÏÏ‹ÏˆÓ Ù˘ ¢È‡ı˘ÓÛ˘ π‰ÈˆÙÈÎÒÓ ∂ÂÓ‰‡ÛÂˆÓ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ∞Ó¿Ù˘Í˘, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ “ÍËÏÒıËηӔ ÚÈÓ ·fi Ì‹Ó˜ ÌÂÙ¿ ÙȘ ηٷÁÁÂϛ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛˆÓ. √È ˘¿ÏÏËÏÔÈ ÂÓ¤ÎÚÈÓ·Ó ÂȉÔÙ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎÒÓ ÌÔÓ¿‰ˆÓ, ·Ó Î·È ÔÈ ÂȯÂÈÚË̷ٛ˜ ÚÔÛÎfiÌÈ˙·Ó Ï·ÛÙ¤˜ ÂÁÁ˘ËÙÈΤ˜ ÂÈÛÙÔϤ˜. ª¿ÏÈÛÙ·, ʤÚÂÙ·È Ó· ¤¯Ô˘Ó ·ԉ¯ı› ÙÚÂȘ Ï·ÛÙ¤˜ ÂÁÁ˘ËÙÈΤ˜ ÂÈÛÙÔϤ˜, ‡„Ô˘˜ 8 ÂηÙ. ¢ÚÒ ·fi ˘Ô„‹ÊÈÔ˘˜ ÂÂÓ‰˘Ù¤˜. √ °ÂÓÈÎfi˜ ∂ÈıˆÚËÙ‹˜ ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔ ™ÒÌ· ∂ÈıˆÚËÙÒÓ ‰ÈÂÚ‡ÓËÛ·Ó Ì ÔÈÔ ÙÚfiÔ ·Ú·‚È¿˙ÔÓÙ·Ó ÔÈ ‰È·‰Èηۛ˜ ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ·˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂͤٷÛË ÙˆÓ Ê·Î¤ÏˆÓ, ÒÛÙ ӷ ÂÈÛ¢ÛıÔ‡Ó ÔÈ ÂȉÔÙ‹ÛÂȘ ÛÙÔ˘˜ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔ˘˜ ÂȯÂÈÚË̷ٛ˜.

∑ËÙ› ·fi ÙȘ ·Ú¯¤˜ Ù˘ ΔÔÈ΋˜ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ Ë ŸÏÁ· ∫ÂÊ·ÏÔÁÈ¿ÓÓË

™˘ÓÙÔÓÈÛÌfi ‰Ú¿ÛÂˆÓ ÁÈ· ·Ó¿Î·Ì„Ë ÙÔ˘ ÙÔ˘ÚÈÛÌÔ‡ ∞£∏¡∞, 26. Δ√¡ Û˘ÓÙÔÓÈÛÌfi ÙˆÓ ∞˘ÙÔ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÒÓ

∞Ú¯ÒÓ ÂÓfi„ÂÈ ÙˆÓ ÚÔÛ·ıÂÈÒÓ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿Î·Ì„Ë ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ÙÔ˘ÚÈÛÌÔ‡ Î·È ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÛÙ·ıÂÚÒÓ ‚¿ÛÂˆÓ ·Ó¿Ù˘Í˘ Ù· ÂfiÌÂÓ· ¯ÚfiÓÈ·, ˙ËÙ› Ë ˘Ô˘ÚÁfi˜ ΔÔ˘ÚÈÛÌÔ‡ ŸÏÁ· ∫ÂÊ·ÏÔÁÈ¿ÓÓË Ì ÂÈÛÙÔÏ‹ Ô˘ ¤ÛÙÂÈÏ ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ 13 ¶ÂÚÈÊÂÚÂȿگ˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Î·È ÙÔ˘˜ ÂÙ¿ ÁÂÓÈÎÔ‡˜ ÁÚ·ÌÌ·Ù›˜ ∞ÔÎÂÓÙڈ̤Ó˘ ¢ÈÔ›ÎËÛ˘. ∏ Î. ∫ÂÊ·ÏÔÁÈ¿ÓÓË ÙÔÓ›˙ÂÈ ÛÙËÓ ÂÈÛÙÔÏ‹ fiÙÈ ÔÈ ‚·ÛÈΤ˜ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÙ˘¯›· οı ÚÔÛ¿ıÂÈ·˜ Â›Ó·È Ë Û˘ÓÂÓÓfiËÛË Î·È Ë Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Î·È ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ ÛÙÔ ÎÔÌÌ¿ÙÈ Ù˘ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ Â›Ó·È ÂȂ‚ÏË̤ÓË Ë ¯¿Ú·ÍË Ì›·˜ ¢ڇÙÂÚ˘ Û˘ÓÂÎÙÈ΋˜ ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋˜, Ë ÔÔ›· ı· ÚÔ‚¿ÏÂÈ ÈÛfiÚÚÔ· Î·È Ì Û‚·ÛÌfi ÙȘ ȉȷÈÙÂÚfiÙËÙ˜ οı ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÛÙÔ Û‡ÓÔÏfi Ù˘. ∏ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ΔÔ˘ÚÈÛÌÔ‡ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ fiÙÈ Î·ÌÈ¿ ¢ηÈÚ›· ·Ó¿Ù˘Í˘ ‰ÂÓ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ˘ÔÙÈÌËı› Î·È Ó· ¿ÂÈ ¯·Ì¤ÓË. “∫·È ·˘Ùfi ÂȉÈο ÛÙÔÓ ΔÔ˘ÚÈÛÌfi, ¤Ó·Ó ÎÏ¿‰Ô Ì ‰˘Ó·ÌÈÎfi ÚfiÏÔ ÛÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹ ı¤ÛÂˆÓ ÂÚÁ·Û›·˜ Î·È ÂÈÛÔ‰‹Ì·ÙÔ˜, ÛÙÔÓ ÔÔ›Ô Û˘ÓÔÏÈο Ë ÔÈÎÔÓÔÌ›· Ì·˜ ÛÙËÚ›˙ÂÈ ÙȘ ÂÏ›‰Â˜ Ù˘ ÁÈ· ·Ó¿Î·Ì„Ë” ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ÛÙËÓ ÂÈÛÙÔÏ‹. ™˘Ó¿ÓÙËÛË Ì ÙÔÓ ˘Ô˘ÚÁfi ¢ËÌfiÛÈ·˜ Δ¿Í˘ Î·È ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÙÔ˘ ¶ÔÏ›ÙË, ¡. ¢¤Ó‰È·, ›¯Â Ë ˘Ô˘ÚÁfi˜ ΔÔ˘ÚÈÛÌÔ‡. √È ‰‡Ô ˘Ô˘ÚÁÔ› Û˘˙‹ÙËÛ·Ó ı¤Ì·Ù· Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙÔÓ ÙÔ˘ÚÈÛÌfi Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ ∞ı‹Ó·˜. ∏ Û˘˙‹ÙËÛË ÂÈÎÂÓÙÚÒıËΠÛÙËÓ ·Ó¿ÁÎË ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÙÔ˘ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎÔ‡ ÚÔ˚fiÓÙÔ˜, ·fi Â͈ÁÂÓ›˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ Ô˘ ÂËÚ¿˙Ô˘Ó ÙËÓ ÂÈÎfiÓ· ÙÔ˘.

∏ Î. ∫ÂÊ·ÏÔÁÈ¿ÓÓË ÌÂÙ¿ ÙËÓ Û˘Ó¿ÓÙËÛË ‰‹ÏˆÛÂ, ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ: “Œ¯ˆ ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ ÂÈÛËÌ¿ÓÂÈ fiÙÈ Ë ‚ÂÏÙ›ˆÛË ÙˆÓ Û˘ÓıËÎÒÓ ‰ËÌfiÛÈ·˜ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ Â›Ó·È ÚÔ¸fiıÂÛË Î·È ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ÙÔ˘ ÙÔ˘ÚÈÛÌÔ‡, ΢ڛˆ˜ ÛÙÔ ÈÛÙÔÚÈÎfi ΤÓÙÚÔ Ù˘ ÚˆÙÂ‡Ô˘Û·˜ ·ÏÏ¿ Î·È Â˘Ú‡ÙÂÚ· Û ÔÏfiÎÏËÚË ÙËÓ ∞ı‹Ó·” . ∞˘Ù‹, ÌÔÚ› Ó· ÂÍ·ÛÊ·ÏÈÛÙ›, ›Â Ë Î. ∫ÂÊ·ÏÔÁÈ¿ÓÓË, Ì ÙËÓ ·˘ÛÙËÚÔÔ›ËÛË Ù˘ ÌÂÙ·Ó·ÛÙ¢ÙÈ΋˜ ÔÏÈÙÈ΋˜ Ô˘ ı· ·ÔÙÚ¤ÂÈ ÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô ·Ú¿ÓÔÌˆÓ ÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ ÛÙË ¯ÒÚ·, fiˆ˜ Â›Û˘ “Î·È Ì ÙËÓ ·‡ÍËÛË Ù˘ ·ÛÙ˘ÓfiÌ¢Û˘ ηÈ

ÙˆÓ ÂϤÁ¯ˆÓ ÂΛ fiÔ˘ ˘¿Ú¯ÂÈ ¤ÓÙÔÓÔ Úfi‚ÏËÌ·” . “∏ ∞ı‹Ó· Â›Ó·È ÌÈ· fiÏË Û ÎÚ›ÛË. £· ·Ï¤„Ô˘Ì ӷ ÙËÓ Î¿ÓÔ˘Ì ͷӿ ÌÈ· ÚˆÙÂ‡Ô˘Û· ·ÓÙ¿ÍÈ· Ù˘ ÈÛÙÔÚ›·˜ Ù˘ Î·È ÙÔ˘ ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ Ù˘” η٤ÏËÍÂ Ë ˘Ô˘ÚÁfi˜.

∞ÓÙȉÚÔ‡Ó ÔÈ ¢‹ÌÔÈ ÛÙËÓ ÚfiÙ·ÛË Ù˘ ƒ∞∂ ÁÈ· Ù· ‰ËÌÔÙÈο Ù¤ÏË ™ÙÔ ÌÂٷ͇, ¿ÌÂÛË Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ì ÙËÓ

ËÁÂÛ›· ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ ˙ËÙ› Ì ÂÈÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘ Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∫∂¢∂ ∫. ∞ÛÎÔ‡Ó˘, ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÚfiÙ·ÛË ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ Ù˘ ƒ˘ıÌÈÛÙÈ΋˜ ∞Ú¯‹˜ ∂Ó¤ÚÁÂÈ·˜ Î. μ·ÛÈÏ¿ÎÔ˘, Ó· ηٷÚÁËı› Ë Â›ÛÚ·ÍË ‰ËÌÔÙÈÎÒÓ ÙÂÏÒÓ Ì¤Ûˆ ÙˆÓ ÙÈÌÔÏÔÁ›ˆÓ Ù˘ ¢∂∏. ™ÙË Û¯ÂÙÈ΋ ÂÈÛÙÔÏ‹, Ô Î. ∞ÛÎÔ‡Ó˘ ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ ÙË ‰˘Û·Ú¤ÛÎÂÈ¿ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Ë Û¯ÂÙÈ΋ Û˘˙‹ÙËÛË Ù˘ ËÁÂÛ›·˜ ÙÔ˘ À¶∂∫∞ ¤ÁÈÓ ¯ˆÚ›˜ Ó· ÚÔËÁËı› ÔÔÈ·‰‹ÔÙÂ Û˘˙‹ÙËÛË Ì ÙËÓ ∫∂¢∂. ∞ÊÔ‡ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÈ ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ Ù˘ ÌË ÂÓË̤ڈÛ˘ Ù˘ ∫∂¢∂ “·ÓÂ›ÙÚÂÙÔ”, ÛÙËÓ ÂÈÛÙÔÏ‹ ÂÍËÁ› fiÙÈ “Û‹ÌÂÚ· Ô˘ ÔÈ ÂȯÔÚËÁ‹ÛÂȘ ·fi ÙÔ˘˜ ∫ÂÓÙÚÈÎÔ‡˜ ∞˘ÙÔÙÂÏ›˜ ¶fiÚÔ˘˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó Ì›ˆÛË Ù˘ ٿ͈˜ ÙÔ˘ 60%” . √fiÙÂ, “Ë fiÔÈ· ÌÂÙ·‚ÔÏ‹ ÙÔ˘ ÙÚfiÔ˘ ›Ûڷ͢ ÙˆÓ ‰ËÌÔÙÈÎÒÓ ÙÂÏÒÓ ı· ÂÈʤÚÂÈ ·Î·ÚÈ·›· ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ηٿÚÚ¢ÛË ÙˆÓ ¢‹ÌˆÓ” . ∂Í¿ÏÏÔ˘, Ì ÂÈÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘ ÛÙÔÓ ˘Ô˘ÚÁfi ∂ÚÁ·Û›·˜, Ô Î. ∞ÛÎÔ‡Ó˘ ˙ËÙ¿ 125 ÂηÙ. ¢ÚÒ ·fi Ù· ·‰È¿ıÂÙ· ÎÔÓ‰‡ÏÈ· ÙÔ˘ ∂™¶∞, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÌË Ì›ÓÔ˘Ó ÂÎÙfi˜ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ “∂Ó·ÚÌfiÓÈÛË √ÈÎÔÁÂÓÂȷ΋˜ Î·È ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋˜ ∑ˆ‹˜” ÙÔ˘ ∂¶ “∞Ó¿Ù˘ÍË ∞ÓıÚÒÈÓÔ˘ ¢˘Ó·ÌÈÎÔ‡ 2007-2013” ÙÔ 55% ÙˆÓ Û˘ÓÔÏÈο 96.000 ·ÈÙ‹ÛˆÓ, Ô˘ ˘Ô‚Ï‹ıËÎ·Ó ÁÈ· ÊÈÏÔÍÂÓ›· ·È‰ÈÒÓ Û ·È‰ÈÎÔ‡˜ Î·È ‚ÚÂÊÔÓËÈ·ÎÔ‡˜ ÛÙ·ıÌÔ‡˜, ∫¤ÓÙÚ· ¢ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋˜ ∞·Û¯fiÏËÛ˘ ¶·È‰ÈÒÓ Î·È ∞ÌÂ∞ ÁÈ· ÙË Û¯ÔÏÈ΋ ¯ÚÔÓÈ¿ 2012 - 2013. ™ÙÔ ¶ÚfiÁÚ·ÌÌ· ¤¯Ô˘Ó ˘·¯ı› 2.240 ‰Ô̤˜, Ì 84.049 ı¤ÛÂȘ ÊÚÔÓÙ›‰·˜ ·È‰ÈÒÓ Î·È ∞ÌÂ∞, ·˘ÍË̤Ó˜ ηٿ 44% Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔ 2011.

√Δ√∂

24ˆÚË ÚÔÂȉÔÔÈËÙÈ΋ ·ÂÚÁȷ΋ ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛË ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ¢Â˘Ù¤Ú· ∞£∏¡∞, 26.

Δ∏¡ ÚÔ΋ڢÍË 24ˆÚ˘ ÚÔÂȉÔÔÈËÙÈ΋˜ ·ÂÚÁȷ΋˜ ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛ˘ ÛÙȘ ÙÚ¿Â˙˜ ÙËÓ ÚÔÛ¯‹ ¢Â˘Ù¤Ú· 30 πÔ˘Ï›Ô˘ ·ÔÊ¿ÛÈÛÂ Ë √ÌÔÛÔÓ‰›· ΔÚ·Â˙Ô¸·ÏÏËÏÈÎÒÓ √ÚÁ·ÓÒÛÂˆÓ ∂ÏÏ¿‰·˜ (√Δ√∂). ∏ √Δ√∂ ··ÈÙ› ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ Ì›·˜ ¿ÏÏ˘ ÔÏÈÙÈ΋˜, Ô˘ ı· ·ÊÔÚ¿ ÛÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙˆÓ ÙÚ·Â˙ÒÓ ÛÙȘ Ӥ˜ Û˘Óı‹Î˜, Ô˘ ‰È·ÌÔÚÊÒÓÔÓÙ·È ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜, Ë ÔÔ›· ı· ÂÈÎÂÓÙÚÒÓÂÙ·È: -™ÙËÓ ÂÓ›Û¯˘ÛË Ù˘ Ú·ÁÌ·ÙÈ΋˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ Î·È Ù˘ ·Ó¿Ù˘Í˘. -™ÙË ÛÙ‹ÚÈÍË ÙˆÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ·Ó·ÁÎÒÓ, Ì ÙËÓ ·Ó·ÎÔ‡ÊÈÛË ÙˆÓ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ ÓÔÈÎÔ΢ÚÈÒÓ. -™ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÚÔ¸Ôı¤ÛÂˆÓ ÚÔÛÙ·Û›·˜ Î·È ÂÓ›Û¯˘Û˘ Ù˘ ··Û¯fiÏËÛ˘ ÛÙË ¯ÒÚ·. -™ÙËÓ ˘ÂÚ¿ÛÈÛË ÙˆÓ Û˘Óٿ͈Ó, ÙˆÓ ÌÈÛıÒÓ Î·È ÙˆÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ‰ÈηȈ̿وÓ. ™ÙËÓ Î·Ù‡ı˘ÓÛË ·˘Ù‹ Î·È ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÏfiÁÔ˘˜ ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙȘ ·Ú·ÁˆÁÈΤ˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ Î·È fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Ôϛ٘ ·˘Ù‹˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜, ¯ˆÚ›˜ ÂÍ·ÈÚ¤ÛÂȘ, Ë √Δ√∂ ˙ËÙ¿: “∏ ·Ó·ÎÂÊ·Ï·ÈÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ÙÚ·Â˙ÒÓ Ó· Á›ÓÂÈ ÁÈ· fiϘ ÙȘ ÙÚ¿Â˙˜, ¯ˆÚ›˜ ‰È·¯ˆÚÈÛÌÔ‡˜ Î·È ÂÍ·ÈÚ¤ÛÂȘ, Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚·ÓÔÌ¤ÓˆÓ Î·È ÙˆÓ ÎÚ·ÙÈÎÔ‡ ÂӉȷʤÚÔÓÙÔ˜ ÙÚ·Â˙ÒÓ ∞ÁÚÔÙÈ΋˜ Î·È Δ·¯˘‰ÚÔÌÈÎÔ‡ Δ·ÌÈ¢ÙËÚ›Ô˘, ÔÈ Ôԛ˜ ÈÛÙÔÚÈο ÛÙËÚ›˙Ô˘Ó ÙËÓ ·ÁÚÔÙÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌ›· Î·È ÙË Ï·˚΋ ·ÔÙ·Ì›Â˘ÛË, Ì ÛÙfi¯Ô ÙÔ ÙÚ·Â˙ÈÎfi Û‡ÛÙËÌ·, ÛÙÔ Û‡ÓÔÏfi ÙÔ˘, Ó· ÛÙËÚ›ÍÂÈ ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ·Ó¿Ù˘ÍË, ÙȘ ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ ·Ó¿ÁΘ Î·È ÙËÓ ··Û¯fiÏËÛË.” ¶·Ú¿ÏÏËÏ· ÙÔÓ›˙ÂÈ fiÙÈ Ë ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ¢ËÌfiÛÈÔ˘ ¶˘ÏÒÓ· ΔÚ·Â˙ÒÓ Â›Ó·È ÂÈÙ·ÎÙÈ΋ Î·È ¿ÌÂÛË ·Ó¿ÁÎË, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ‰È·ÛÊ·Ï›˙ÂÙ·È Ë ÂÍÈÛÔÚÚÔËÙÈ΋ ·Ú¤Ì‚·ÛË ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜ ÛÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ Î·È Ë ·ÔÊ˘Á‹ ·ı¤ÌÈÙˆÓ Ú·ÎÙÈÎÒÓ Û ‚¿ÚÔ˜ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜, Ù˘ ˘ÁÈÔ‡˜ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜ Î·È ÙˆÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ·Ó·ÁÎÒÓ.


EÈηÈÚfiÙËÙ· 12 ∞ÓÙȉڿÛÂȘ ÁÈ· ÙȘ ۯ‰ȷ˙fiÌÂÓ˜ ·ÏÏ·Á¤˜ ÛÙË °°∂Δ ∞£∏¡∞, 26. Δ∏¡ ·ÓÙ›‰Ú·ÛË ÂÚ¢ÓËÙÒÓ-ÂÚÁ·-

˙ÔÌ¤ÓˆÓ Û˘Ó·ÓÙ¿ Ë ·fiÊ·ÛË ÁÈ· ÙË ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ Ù˘ °ÂÓÈ΋˜ °Ú·ÌÌ·Ù›·˜ ŒÚ¢ӷ˜ Î·È Δ¯ÓÔÏÔÁ›·˜ (°°∂Δ) ÛÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ∞Ó¿Ù˘Í˘, ·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ· ÙȘ Û˘Á¯ˆÓ‡ÛÂȘ ÂÚ¢ÓËÙÈÎÒÓ Î¤ÓÙÚˆÓ Ô˘ ÂÔÙ‡ÔÓÙ·È ·fi ÙË °Ú·ÌÌ·Ù›·. √ Û‡ÏÏÔÁÔ˜ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÙÔ˘ ∂∫∂º∂ “¢ËÌfiÎÚÈÙÔ˜” ·Ó·Ê¤ÚÂÈ, Û ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ ÙÔ˘, fiÙÈ Ì ÙË ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ Ù˘ °°∂Δ ·fi ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ¶·È‰Â›·˜ Í·Ó¿ ÛÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ∞Ó¿Ù˘Í˘, fiÔ˘ ·Ó‹ÎÂ Î·È ·Ï·ÈfiÙÂÚ·, ·Î˘ÚÒÓÂÙ·È Ë ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ô˘ ¤¯ÂÈ ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ÂÓÈ·›Ô˘ ¯ÒÚÔ˘ ∞ÓÒÙ·Ù˘ ∂Î·›‰Â˘Û˘ Î·È ŒÚ¢ӷ˜. √È ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ Î¿ÓÔ˘Ó ÏfiÁÔ ÁÈ· ·ÈÊÓȉȷÛÙÈ΋ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿, “¯ˆÚ›˜ Ó· ¤¯ÂÈ ÚÔËÁËı› οÔÈ· ‰È·‚ԇϢÛË Ì ÙËÓ ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋ ÎÔÈÓfiÙËÙ·, ¯ˆÚ›˜ Ó· ˘¿Ú¯ÂÈ Î¿ÔÈ· ÚÔÂÎÏÔÁÈ΋ ‹ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈ΋ Û˘Ìʈӛ· ÌÂٷ͇ ÙˆÓ Î˘‚ÂÚÓÒÓÙˆÓ ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ Î·È ¯ˆÚ›˜ Ó· ¤¯ÂÈ ·ÎfiÌ· ‰Ôı› οÔÈ· Â›ÛËÌË ÂÍ‹ÁËÛË Ë ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÁÈ· ÙËÓ Ú¿ÍË ·˘Ù‹” . ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜, “Ë ·fiÊ·ÛË ·˘Ù‹ ¤¯ÂÈ ‹‰Ë ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ·Ó·ÛٿوÛË Î·È ·ÓÙȉڿÛÂȘ ÛÙÔÓ ·Î·‰ËÌ·˚Îfi ¯ÒÚÔ Î·È ÛÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ ÛÙ· ∂Ú¢ÓËÙÈο ∫¤ÓÙÚ·” . ÀÂÓı˘Ì›˙Ô˘Ó, Â›Û˘, “ÙËÓ ›‰È· ·Ó·ÛٿوÛË Ô˘ ›¯Â ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËı›, ·fi ÙÔ ›‰ÈÔ ˘Ô˘ÚÁ›Ô, ˘fi ÙÔÓ ›‰ÈÔ ˘Ô˘ÚÁfi, ÙÔ 2009, fiÙ·Ó ·ÈÊÓȉ›ˆ˜ ¿ÏÈ, ›¯Â ·Ó·ÎÔÈÓˆı› Û¯¤‰ÈÔ ·Ó·‰È¿ÚıÚˆÛ˘ ÙÔ˘ ∂Ú¢ÓËÙÈÎÔ‡ πÛÙÔ‡ ÌÂ Û˘Á¯ˆÓ‡ÛÂȘ Î·È Î·Ù·ÚÁ‹ÛÂȘ πÓÛÙÈÙÔ‡ÙˆÓ Î·È ∫¤ÓÙÚˆÓ, ¯ˆÚ›˜ ¿ÏÈ Ó· ¤¯ÂÈ ÚÔËÁËı› οÔÈ· ÌÔÚÊ‹ ‰È·‚Ô‡Ï¢Û˘” . √ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ∂ÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÙÔ˘ “¢ËÌfiÎÚÈÙÔ˘” ˙ËÙ› Ó· ·Ó·ÎÔÈÓˆıÔ‡Ó Â›ÛËÌ· ÔÈ ı¤ÛÂȘ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ¶·È‰Â›·˜, ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ∞Ó¿Ù˘Í˘ Î·È Ù˘ °°∂Δ Î·È Ó· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ ¤Ó·˜ ‰È¿ÏÔÁÔ˜ Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË ˘ÏÔÔ›ËÛ˘ ÂÓfi˜ ∂ÓÈ·›Ô˘ ÃÒÚÔ˘ ŒÚ¢ӷ˜ Î·È ∞ÓÒÙ·Ù˘ ∂Î·›‰Â˘Û˘. ™¯ÂÙÈ΋ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Û˘Ì·Ú¿ÛÙ·Û˘ Âͤ‰ˆÛÂ Ë ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈ· √ÌÔÛÔÓ‰›· ∂ÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ∂Ú¢ÓËÙÈÎÒÓ ∫¤ÓÙÚˆÓ-π‰Ú˘Ì¿ÙˆÓ (¶√∂∂∫π), Ë ÔÔ›· Â›Û˘ ˙ËÙ› “Ó· ÂÈÛÙÚ¤„ÂÈ Ë °°∂Δ Î·È Ù· ÂÔÙ¢fiÌÂÓ· ·fi ·˘Ù‹Ó ∂Ú¢ÓËÙÈο ∫¤ÓÙÚ· ÛÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ¶·È‰Â›·˜ Ô˘ Â›Ó·È Ô Ê˘ÛÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ Ù˘ ¤Ú¢ӷ˜” . ∞ÓÙȉڿÛÂȘ Û˘Ó·ÓÙÔ‡Ó Â›Û˘ ÔÈ Û¯Â‰È·˙fiÌÂÓ˜ Û˘Á¯ˆÓ‡ÛÂȘ ÙÔ˘ ∂ıÓÈÎÔ‡ ∫¤ÓÙÚÔ˘ ∫ÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ∂Ú¢ÓÒÓ (∂∫∫∂) Ì ÙÔ ∂ıÓÈÎfi ÿ‰Ú˘Ì· ∂Ú¢ÓÒÓ (∂π∂). √ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ¶ÚÔÛˆÈÎÔ‡ ÙÔ˘ ∂∫∫∂ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ, ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ, fiÙÈ “Ë ÙÚÈÌÂÚ‹˜ ΢‚¤ÚÓËÛË ·ÔÊ¿ÛÈÛ ӷ ·Ê·Ó›ÛÂÈ ÙÔ ∂∫∫∂, Ô˘ Â› 60 ¯ÚfiÓÈ· ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ ÙË ÊˆÓ‹ Ù˘ ÎÔÈÓˆÓ›·˜” Î·È ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙÔ ÌÔÓ·‰ÈÎfi ΤÓÙÚÔ Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ¤Ú¢ӷ ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜, ÂÓÒ ·ÌÊÈÛ‚ËÙ› fiÙÈ ı· ˘¿ÚÍÂÈ Î¿ÔÈÔ ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈÎfi fiÊÂÏÔ˜ ·fi ÙË Û˘Á¯ÒÓ¢ÛË. °È· “Û˘Á¯ÒÓ¢ÛË ‰›¯ˆ˜ ÛÙfi¯Ô, ‰›¯ˆ˜ Û¯¤‰ÈÔ, ‰›¯ˆ˜ fiÚ·Ì·” οÓÂÈ ÏfiÁÔ Û ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ Ù˘ Ë ŒÓˆÛË ∂ÏÏ‹ÓˆÓ ∂Ú¢ÓËÙÒÓ (∂∂∂), Û¯ÂÙÈο Ì ÙȘ Û˘Á¯ˆÓ‡ÛÂȘ ÙˆÓ ÙÂÛÛ¿ÚˆÓ ÂÚ¢ÓËÙÈÎÒÓ Î¤ÓÙÚˆÓ. “∞˜ Ì·˜ ·Ê‹ÛÔ˘Ó ÂÈÙ¤ÏÔ˘˜ ‹Û˘¯Ô˘˜ Ó· ‰Ô˘Ï¤„Ô˘ÌÂ. ª·˜ ·Ó·‰È·ÚıÚÒÓÔ˘Ó Ù¤ÛÛÂÚ· ÙÒÚ· Û˘Ó¯Ҙ. ∞˜ ‰Ô˘Ï¤„Ô˘Ó Î·È ÂΛÓÔÈ ÁÈ· Ó· ‚ÚÔ˘Ó ÂÈÙ¤ÏÔ˘˜ Î·È Ó· ÂÍÔÚıÔÏÔÁ‹ÛÔ˘Ó Ù· Ú·ÁÌ·ÙÈο ·ÓÙÈ·Ú·ÁˆÁÈο ÌÔÚÊÒÌ·Ù· ÙÔ˘ ÎÚ·ÙÈÎÔ‡ Ì˯·ÓÈÛÌÔ‡” , ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ë ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË, ÙËÓ ÔÔ›· ˘ÔÁÚ¿ÊÂÈ Ë Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∂∂∂ Î. ª·Ú›· ™ÙÔ˘ÌÔ‡‰Ë (ÂÚ¢ӋÙÚÈ· ÙÔ˘ ∂§∫∂£∂).

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 27 π√À§π√À 2012

™ÙÔ 65% ÛÙË ™ÎÈ¿ıÔ, ÛÙÔ 34% ÛÙËÓ ˘fiÏÔÈË ª·ÁÓËÛ›·, Û‡Ìʈӷ Ì ÂϤÁ¯Ô˘˜ ÙÔ˘ ™¢√∂

¶ÔÏϤ˜ ÔÈ ÊÔÚÔÏÔÁÈΤ˜ ·Ú·‚¿ÛÂȘ ¿Óˆ ·fi 65% Êı¿ÓÂÈ Ë ÊÔÚÔÏÔÁÈ΋ ·Ú·‚·ÙÈÎfiÙËÙ· ÛÙË ™ÎÈ¿ıÔ, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ˘˜ ÂϤÁ¯Ô˘˜ Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ·Ó ÂÓÙfi˜ ÙÔ˘ πÔ˘Ï›Ô˘ Ù· Û˘ÓÂÚÁ›· ÙÔ˘ ™¢√∂ ÛÙÔ ÓËÛ›. ∞ÓÙ›ıÂÙ· ÛÙËÓ ˘fiÏÔÈË ª·ÁÓËÛ›· Ë ·Ú·‚·ÙÈÎfiÙËÙ· Êı¿ÓÂÈ ÙÔ 34,4%, Û‡Ìʈӷ Ì ٷ ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ÙˆÓ ÂϤÁ¯ˆÓ ÙÔ˘ ™¢√∂. ™·ÚˆÙÈÎÔ‡˜ ÂϤÁ¯Ô˘˜ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ› ÙÔ ™¢√∂ Û ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ οı ÌÔÚÊ‹˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡ ÌÂÁ¤ıÔ˘˜ Û fiÏË ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. ™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ ·˘Ùfi, ÁÈ· ÙÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· ·fi 06/07 ̤¯ÚÈ 23/07, Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËÎ·Ó 1.410 ¤ÏÂÁ¯ÔÈ, ·fi ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ‚Ú¤ıËÎ·Ó Û˘ÓÔÏÈο 805 ·Ú·‚¿Ù˜ Î·È ‰È·ÈÛÙÒıËÎ·Ó 22.435 ·Ú·‚¿ÛÂȘ. ΔÔ Ì¤ÛÔ ÔÛÔÛÙfi ·Ú·‚·ÙÈÎfiÙËÙ·˜ ‰È·ÌÔÚÊÒıËΠÛÙÔ 57,1%.

“¶ÚˆÙ·ıÏ‹ÙÚÈ·” ˆÛÙfiÛÔ Ù˘ ÊÔÚÔ‰È·Ê˘Á‹˜ ÛÙ¤ÊÂÙ·È Ë ∫ˆ˜ Ì ÔÛÔÛÙfi ·Ú·‚·ÙÈÎfiÙËÙ·˜ 100%, ·ÊÔ‡ Î·È ÛÙÔ˘˜ 42 ÂϤÁ¯Ô˘˜ Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËÎ·Ó Û ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Î·È ÔÈ 42 ‚Ú¤ıËÎ·Ó Ó· ÊÔÚԉȷʇÁÔ˘Ó! ∂›Û˘, ÙÔ ›‰ÈÔ ÔÛÔÛÙfi ·Ú·‚·ÙÈÎfiÙËÙ·˜ ÈÛ¯‡ÂÈ Î·È ÁÈ· ∑¿Î˘ÓıÔ, §Â˘Î¿‰·, ƒ¤ı˘ÌÓÔ Î·È ∫·ÛÙÔÚÈ¿, ÂÓÒ ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó Ù· ÷ÓÈ¿ Î·È Ë ™·ÓÙÔÚ›ÓË Ì ÔÛÔÛÙfi ·Ú·‚·ÙÈÎfiÙËÙ·˜ 86,7% Î·È 83% ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ· ÛÙÔ ÓËÛ› ÙÔ˘ ¶··‰È·Ì¿ÓÙË, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ™¢√∂, ‰ÈÂÓÂÚÁ‹ıËÎ·Ó 44 ¤ÏÂÁ¯ÔÈ, ÂÓÙÔ›ÛÙËÎ·Ó 29 ·Ú·‚¿Ù˜ Ì 46 ÊÔÚÔÏÔÁÈΤ˜ ·Ú·‚¿ÛÂȘ (ÔÛÔÛÙfi 65,9%). ™ÙËÓ ˘fiÏÔÈË ª·ÁÓËÛ›· ·fi 6 ̤¯ÚÈ 23 πÔ˘Ï›Ô˘ ‰ÈÂÓÂÚÁ‹ıËÎ·Ó 32 ¤ÏÂÁ¯ÔÈ, ÂÓÙÔ›ÛÙËÎ·Ó 11 ·Ú·‚¿Ù˜, Ì 24 ·Ú·‚¿ÛÂȘ (ÔÛÔÛÙfi 34,4%). √È ·Ú·‚¿ÛÂȘ ·ÊÔÚÔ‡Û·Ó Î˘Ú›ˆ˜ ÙË ÌË ¤Î‰ÔÛË ÊÔÚÔÏÔÁÈÎÒÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ Î·È ÙÔ˘ ∫Ò‰Èη μÈ‚Ï›ˆÓ Î·È ™ÙÔȯ›ˆÓ (∫μ™). √È ÊÔÚÔÏÔÁÈΤ˜ ·Ú·‚¿ÛÂȘ Ô˘ ÂÓÙÔ›ÛÙËηÓ, ‹Ù·Ó ·ÚÎÂÙ¤˜ Î·È ·ÊÔÚÔ‡Û·Ó ÛÙÔ Ó· ÌËÓ ÂΉ›‰Ô˘Ó ·ԉ›ÍÂȘ ·ÚÔ¯‹˜ ˘ËÚÂÛÈÒÓ, ηıÒ˜ Î·È Ó· ÌË ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó “Û˘Óԉ¢ÙÈο ÛÙÔȯ›·” ÛÙË ‰È·Î›ÓËÛË ÂȉÒÓ. √È ¤ÏÂÁ¯ÔÈ ı· Û˘Ó¯ÈÛÙÔ‡Ó Î·ı’ fiÏË ÙËÓ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô, Û fiϘ ÙȘ ÂÚÈÔ¯¤˜ Ô˘ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÓÔ˘Ó ÙÔ˘Ú›ÛÙ˜. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ· ı· ÂϤÁ¯ÔÓÙ·È ÍÂÓÔ‰Ô¯ÂȷΤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ, ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ·ÚÔ¯‹˜ ‰È·ÛΤ‰·Û˘ Î·È „˘¯·ÁˆÁ›·˜ (ΤÓÙÚ· ‰È·ÛΤ‰·Û˘, ÓÙ›ÛÎÔ, Ì·Ú Î.Ï.), ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË Û˘Ó·˘ÏÈÒÓ Ì ÂÒÓ˘ÌÔ˘˜ ηÏÏÈÙ¤¯Ó˜, fiÔ˘ ·Ú·ÙËÚÂ›Ù·È ÙÔ Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ Ó· ÚÔÛηÏÔ‡ÓÙ·È ·fi ·ıÏËÙÈÎÔ‡˜ ‹ ¿ÏÏÔ˘˜ Û˘ÏÏfiÁÔ˘˜ Î·È Ó· ÌËÓ ÂΉ›‰ÔÓÙ·È ÊÔÚÔÏÔÁÈο ÛÙÔȯ›·, ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ·ÚÔ¯‹˜ Ê·ÁËÙÔ‡ Î·È ÔÙÔ‡, ÁÈ· ÂÈÙfiÈ· ηٷӿψÛË (Ù·‚¤ÚÓ˜, ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈ·, ηÊÂÙ¤ÚȘ Î.Ï.), ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ÂÓÔÈΛ·Û˘ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ Î·È ÌÔÙÔÔ‰ËÏ¿ÙˆÓ, ηÓfi, jet ski Î.Ï., ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ (ÙÔ˘ÚÈÛÙÈο ψÊÔÚ›·, ÏÔ›· Î.Ï), ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛ˘ ‹ ‰È·ÌÂÛÔÏ¿‚ËÛ˘ Û ÂΉÚÔ̤˜, ÂÚÈËÁ‹ÛÂȘ Î.Ï., ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ÒÏËÛ˘ ÂȉÒÓ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎÔ‡ ÂӉȷʤÚÔÓÙÔ˜ (ηٷÛÙ‹Ì·Ù· ÂȉÒÓ Ï·˚΋˜ Î·È ·Ú·‰ÔÛȷ΋˜ Ù¤¯Ó˘, ÎÔÛÌËÌ¿ÙˆÓ, ‰ÂÚÌ·Ù›ÓˆÓ ÂȉÒÓ Î.Ï.), ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎÒÓ Î·Ù·Ï˘Ì¿ÙˆÓ, οÌÈÓÁÎ, ÂÓÔÈÎÈ·˙fiÌÂÓ· ÂÈψ̤ӷ ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· - ‰ˆÌ¿ÙÈ· Î·È ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛ˘ ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ÂΉËÏÒÛˆÓ. √È ·Ú·‚¿Ù˜ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó ÙÒÚ· Ù· ÚfiÛÙÈÌ·, Ô˘ Â›Ó·È “ÙÛÔ˘¯ÙÂÚ¿” , ηıÒ˜ ÔÈ ÂÎı¤ÛÂȘ ÙÔ˘ ™¢√∂ Ì ÙȘ ·Ú·‚¿ÛÂȘ ı· ‰ÔıÔ‡Ó ÚÔ˜ ÂÎÙ¤ÏÂÛË ÛÙË ¢.√.À. μfiÏÔ˘ (∞’-μ’).

ΔÚfiÔÈ ÊÔÚÔ‰È·Ê˘Á‹˜ √È ÙÚfiÔÈ Î·È ÔÈ Î˘ÚÈfiÙÂÚ˜ ̤ıÔ‰ÔÈ ÊÔÚÔ‰È·Ê˘Á‹˜ ›ӷÈ: ñ ÀÔÙÈÌÔÏfiÁËÛË ÙˆÓ ÂÛfi‰ˆÓ ÙˆÓ ˘Ë-

● ™·ÚˆÙÈÎÔ‡˜ ÂϤÁ¯Ô˘˜ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ› ÙÔ ™¢√∂ Û ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ οı ÌÔÚÊ‹˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡ ÌÂÁ¤ıÔ˘˜

ÚÂÛÈÒÓ ÛÙȘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ÙÔ˘ ÔÚÁ·ÓˆÌ¤ÓÔ˘ ÙÔ˘ÚÈÛÌÔ‡ Î·È Î˘Ú›ˆ˜ ÙÔ˘ ÂÈÛÂÚ¯fiÌÂÓÔ˘, Ì ÙË Ì¤ıÔ‰Ô ÙˆÓ “‰ÈÏÒÓ Û˘Ì‚ÔÏ·›ˆÓ” Ô˘ Û˘ÓÙ¿ÛÛÔÓÙ·È ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÍÂÓÔ‰Ô¯ÂÈ·ÎÒÓ Î·È ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎÒÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛˆÓ, ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎÒÓ ÁÚ·Ê›ˆÓ ÙfiÛÔ ÙÔ˘ Â͈ÙÂÚÈÎÔ‡, fiÛÔ Î·È ÙÔ˘ ÂÛˆÙÂÚÈÎÔ‡. ñ ªË ¤Î‰ÔÛË ‹ ·Ó·ÎÚÈ‚‹˜ ¤Î‰ÔÛË ÊÔÚÔÏÔÁÈÎÒÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ ·fi ·ÚÂfiÌÂÓ˜ ÍÂÓÔ‰Ô¯ÂȷΤ˜ ˘ËÚÂۛ˜, fiˆ˜ ¯Ú‹ÛË Ì¤ÛˆÓ „˘¯·ÁˆÁ›·˜ (ı·Ï¿ÛÛÈÔ ÛÎÈ, Ô‰‹Ï·Ù· Î.Ï.), ¯Ú‹ÛË ÔÌÚÂÏÒÓ, ÁË¤‰ˆÓ ·ıÏÔ·È‰ÈÒÓ Î.Ï., ¯Ú‹ÛË ÙËÏÂʈÓÈÎÒÓ Û˘Ó‰¤ÛˆÓ, ¯Ú‹ÛË ¯ÚËÌ·ÙÔı˘Ú›‰ˆÓ, ˘ËÚÂۛ˜ ηı·ÚÈÛÙËÚ›ˆÓ, Û¿Ô˘Ó·˜, ÎÔÌ̈ÙËÚ›ˆÓ Î.Ï. ¶ÔÏϤ˜ ·fi ÙȘ

·Ú·¿Óˆ ˘ËÚÂۛ˜, ÂÈۋ̈˜ ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È ˆ˜ ˘ËÚÂۛ˜ “·Î¤ÙÔ˘” , ÂÓÒ ÛÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ÂÈÛÚ¿ÙÙÂÙ·È È‰È·›ÙÂÚÔ Ù›ÌËÌ·, ÙÔ ÔÔ›Ô Î·È ‰ÂÓ ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È. ñ ªË ¤Î‰ÔÛË ‹ ·Ó·ÎÚÈ‚‹˜ ¤Î‰ÔÛË ÊÔÚÔÏÔÁÈÎÒÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ ·fi ÙËÓ ·ÚÔ¯‹ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ‹ ÙËÓ ÒÏËÛË ÂÌÔÚÂ˘Ì¿ÙˆÓ ·fi ÙȘ ÚÔ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ. ΔÔ Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ ·˘Ùfi ·Ú·ÙËÚÂ›Ù·È Û ÌÂÁ¿ÏË ¤ÎÙ·ÛË ÛÙȘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ÂΛӘ Ô˘ Ô ÊÔÚ¤·˜ ÙÔ˘˜ ·ÛΛ ¿ÌÂÛË ÂÔÙ›· (·ÙÔÌÈΤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ, ÚÔÛˆÈΤ˜ ÂÙ·ÈÚ›˜), fiˆ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ÂÓÔÈÎÈ·˙fiÌÂÓˆÓ ‰ˆÌ·Ù›ˆÓ ‹ ‰È·ÌÂÚÈÛÌ¿ÙˆÓ, ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ÂÓÔÈΛ·Û˘ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ, ÌÔÙÔÛÈÎÏÂÙÒÓ, ÌÔÙÔÔ-

‰ËÏ¿ÙˆÓ Î·È ÏÔÈÒÓ Ì¤ÛˆÓ, ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ÙÔÈÎÒÓ ÂÚÈËÁ‹ÛÂˆÓ Î·È ÂΉÚÔÌÒÓ (ÂÎÌÂÙ¿ÏÏ¢ÛË ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎÒÓ ÏˆÊÔÚ›ˆÓ, ÏÔ›ˆÓ). ñ ÃÚ‹ÛË ÂÈÎÔÓÈÎÒÓ - Ï·ÛÙÒÓ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎÒÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ ΢ڛˆ˜ ·fi ÌÂÁ¿Ï˜ ÍÂÓÔ‰Ô¯ÂȷΤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ, Ì ÛÙfi¯Ô ÙË ‰ÈfiÁΈÛË ÙˆÓ ‰··ÓÒÓ Û˘ÓÙ‹ÚËÛ˘ ÂÈÛ΢ÒÓ, ÂÍfi‰ˆÓ ÚÔ‚ÔÏ‹˜ Î·È ‰È·Ê‹ÌÈÛ˘, ηıÒ˜ Î·È ÙÔ˘ ÎfiÛÙÔ˘˜ ÙˆÓ ÂÂÓ‰‡ÛˆÓ, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙË Ì›ˆÛË ÙˆÓ ·ÔÙÂÏÂÛÌ¿ÙˆÓ Î·È ÙÔ˘ ηٷ‚ÏËÙ¤Ô˘ ÔÛÔ‡ º.¶.∞. ‹ ÙË ‰È‡ڢÓÛË ÙÔ˘ ÈÛÙˆÙÈÎÔ‡ ˘ÔÏÔ›Ô˘ º.¶.∞. ÁÈ· Û˘Ì„ËÊÈÛÌfi ÛÙËÓ ÂfiÌÂÓË ÊÔÚÔÏÔÁÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô. Δ· ·Ú·¿Óˆ ÈÛ¯‡Ô˘Ó Î·È ÁÈ· ÙȘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ÂÓÔÈΛ·Û˘ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ, ÛηÊÒÓ ·Ó·„˘¯‹˜ Î·È Ì¤ÛˆÓ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜ ÚÔÛÒˆÓ, Ì ÙË Ï‹„Ë Î·È ¯Ú‹ÛË ÂÈÎÔÓÈÎÒÓ - Ï·ÛÙÒÓ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎÒÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ ·fi ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Û˘ÓÂÚÁ›ˆÓ Î·È ÒÏËÛ˘ ·ÓÙ·ÏÏ·ÎÙÈÎÒÓ, η˘Û›ÌˆÓ, ÏÈ·ÓÙÈÎÒÓ Î·È ÏÔÈÒÓ ÂÊÔ‰›ˆÓ. ñ ªË Ù‹ÚËÛË, ·Ó·ÎÚÈ‚‹˜ ‹ ÂÏÏÈ‹˜ Ù‹ÚËÛË ÙÔ˘ ÂȉÈÎÔ‡ ‚È‚Ï›Ô˘ ΛÓËÛ˘ ÂÏ·ÙÒÓ ·fi ÙȘ ÍÂÓÔ‰Ô¯ÂȷΤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Î·È Î˘Ú›ˆ˜ ·fi ÙȘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ÂÓÔÈÎÈ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ‰È·ÌÂÚÈÛÌ¿ÙˆÓ Î·È ‰ˆÌ·Ù›ˆÓ. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ ÔÏϤ˜ ·fi ÙȘ ·ÓˆÙ¤Úˆ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ, ÂÓÒ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó Î·È ·Ú¤¯Ô˘Ó ÍÂÓÔ‰Ô¯ÂȷΤ˜ ˘ËÚÂۛ˜, ÂÌÊ·Ó›˙Ô˘Ó ÙË ‰È·ÌÔÓ‹ ÙˆÓ ÂÏ·ÙÒÓ ÙÔ˘˜ ˆ˜ ·ÛÙÈ΋ Ì›ÛıˆÛË ·ÎÈÓ‹ÙÔ˘, ¯ˆÚ›˜ Ó· ÙËÚÔ‡Ó Ù· ÚÔ‚ÏÂfiÌÂÓ· ‚È‚Ï›· Î·È ÛÙÔȯ›· ÙÔ˘ ¶.¢. 186/92 (∫.μ.™.), ηıÒ˜ Î·È ÙÔ ÂȉÈÎfi (ÚfiÛıÂÙÔ) ‚È‚Ï›Ô Î›ÓËÛ˘ ÂÏ·ÙÒÓ (fiÚÙ·˜), Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ‰È·Ù¿ÍÂȘ Ù˘ ·Ú. 5 ÂÚ›ÙˆÛË ·) ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 10 ÙÔ˘ ›‰ÈÔ˘ ∫Ò‰Èη. ΔÔ ‚È‚Ï›Ô Î›ÓËÛ˘ ÂÏ·ÙÒÓ (fiÚÙ·˜) ÂÓËÌÂÚÒÓÂÙ·È Ì ÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô ÙÔ˘ ÂÏ¿ÙË Î·È ÂÎÙfi˜ ÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ Ú¤ÂÈ Ó· ·Ó·ÁÚ¿ÊÂÙ·È Ë Èı·Ó‹ ËÌÂÚÔÌËÓ›· ·Ó·¯ÒÚËÛ˘ (ηٿ ‰‹ÏˆÛË ÙÔ˘ ÂÏ¿ÙË). ™Â ÂÚ›ÙˆÛË ·ÏÏ·Á‹˜ Ù˘ ËÌÂÚÔÌËÓ›·˜ ·Ó·¯ÒÚËÛ˘, ‰ÈÂÓÂÚÁÂ›Ù·È Û¯ÂÙÈ΋ ηٷ¯ÒÚËÛË Ì ÙË Ó¤· ËÌÂÚÔÌËÓ›· ·Ó·¯ÒÚËÛ˘. ñ ªË ¤Î‰ÔÛË ‹ ·Ó·ÎÚÈ‚‹˜ ‹ ÂÏÏÈ‹˜ ¤Î‰ÔÛË, ·fi ÙȘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ÂÎÌÂÙ¿ÏÏ¢Û˘ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎÒÓ ÏˆÊÔÚ›ˆÓ, ÙÔ˘ ÙÚÈÏfiÙ˘Ô˘ ‰ÂÏÙ›Ô˘ ΛÓËÛ˘. ñ ªË ¤Î‰ÔÛË ∞.§.¶. ‹ ¯Ú‹ÛË Ù¤ÙÔÈˆÓ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÂΉÔı› Û ÚÔÁÂÓ¤ÛÙÂÚÔ ¯ÚfiÓÔ, ·fi ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ÂÈÙfiÈ·˜ ηٷӿψÛ˘ ÔÙÒÓ Î.Ï. (ηÊÂÙ¤ÚȘ Î.Ï.) ñ ªË ‡·ÚÍË ÊÔÚÔÏÔÁÈÎÒÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ ·ÁÔÚ¿˜ ‹ ‡·Ú͢ Ù¤ÙÔÈˆÓ Ì ÚÔÁÂÓ¤ÛÙÂÚË ËÌÂÚÔÌËÓ›· ÁÈ· ¢·ı‹ ÚÔ˚fiÓÙ· („¿ÚÈ·, ÎÚ¤·Ù· Î.Ï.) ·fi ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ·ÚÔ¯‹˜ Ê·ÁËÙÔ‡ (Ù·‚¤ÚÓ˜, ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈ· Î.Ï.)

™˘Óı‹Î˜ «·ÛÊ˘Í›·˜» ÛÙÔÓ ÎÏ¿‰Ô, Û‡Ìʈӷ Ì ÛÙÔȯ›· Ù˘ ∂ıÓÈ΋˜ ΔÚ¿Â˙·˜

«™Ù¤ÁÓˆÛ·Ó» ·fi Ú¢ÛÙfi ÔÈ ÌÈÎÚÔÌÂÛ·›Â˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ∞£∏¡∞, 26. ∂¡Δ∞™∏ ÙÔ˘ ÚÔ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜ Ù˘

Ú¢ÛÙfiÙËÙ·˜ ‰ËÏÒÓÔ˘Ó fiÙÈ ¤¯Ô˘Ó Û ÔÛÔÛÙfi ÙÔ 40% Ì 45% ÙˆÓ ÌÈÎÚÔÌÂÛ·›ˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ (ªÌ∂), ΢ڛˆ˜ ÏfiÁˆ ·‡ÍËÛ˘ ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ ›Ûڷ͢ ·fi ÂÏ¿Ù˜ Î·È ·ÓÙ›ÛÙÔȯ˘ Ì›ˆÛ˘ ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ ÏËڈ̋˜ ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ÚÔÌËıÂ˘Ù¤˜. ∞˘Ùfi ÂÈÛËÌ¿ÓıËΠÛÂ Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË Ù‡Ô˘ Ù˘ ∂ıÓÈ΋˜ ΔÚ¿Â˙·˜ Ì ·ÊÔÚÌ‹ Ù· Û˘ÌÂÚ¿ÛÌ·Ù· ¤Ú¢ӷ˜ Û Â›Â‰Ô ªÌ∂, ÙËÓ ÔÔ›· ˘ÏÔÔ›ËÛÂ Ë ‰È‡ı˘ÓÛË ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋˜ Î·È ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ·Ó¿Ï˘Û˘ Ù˘ ∂ıÓÈ΋˜ Î·È ·fi ÙËÓ ÔÔ›· ı· ÚÔ·ÙÂÈ ¤Ó·˜

‰Â›ÎÙ˘ ÂÌÈÛÙÔÛ‡Ó˘ ÁÈ· ÙȘ ÂÏÏËÓÈΤ˜ ªÌ∂, Ô˘ ı· ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È ‰‡Ô ÊÔÚ¤˜ ÙÔ ¯ÚfiÓÔ. Ÿˆ˜ ÂÍ‹ÁËÛÂ Ô ÁÂÓÈÎfi˜ ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ ÏÈ·ÓÈ΋˜ ÙÚ·Â˙È΋˜ Ù˘ ∂ıÓÈ΋˜, ∞Ó‰Ú¤·˜ ∞ı·Ó·ÛfiÔ˘ÏÔ˜, ÔÈ ªÌ∂ ϤÔÓ ¤¯Ô˘Ó ÌÂÁ¿ÏÔ ÛÙ·ıÂÚfi ÎfiÛÙÔ˜, ÙÔ ÔÔ›Ô ÙÔ˘˜ “ÙÚÒÂÈ” ÙËÓ ÎÂÚ‰ÔÊÔÚ›·. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, Ë ·ÛÊ˘Í›· ÛÙË Ú¢ÛÙfiÙËÙ· ÁÈ· ÙȘ ªÌ∂ ¤¯ÂÈ ÚÔ·„ÂÈ ·fi ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ¤¯ÂÈ ·ÏÏ¿ÍÂÈ ÙÔ Û˘Ó·ÏÏ·ÎÙÈÎfi ·Îψ̷ ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ Î·È ϤÔÓ ÔÈ ÚÔÌËıÂ˘Ù¤˜ Ô˘Ï¿Ó ÌÂÙÚËÙÔ›˜ ÂÓÒ ÔÈ ÂÏ¿Ù˜ ı¤ÏÔ˘Ó ›ÛÙˆÛË. Àfi ·˘Ù‹ ÙËÓ ÚÔÔÙÈ΋ ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛÂ Ô Î. ∞ı·Ó·ÛfiÔ˘ÏÔ˜ ÔÈ

ηÙ¢ı‡ÓÛÂȘ ÔÏÈÙÈ΋˜ ÁÈ· ÙȘ ªÌ∂ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ‰ÔÌËıÔ‡Ó Á‡Úˆ ·fi ÙÚÂȘ ¿ÍÔÓ˜: ¶ÂÚÈÔÚÈÛÌfi˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎÔ‡ ÎfiÛÙÔ˘˜ (̤ۈ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛ˘ ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Û ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ· Û¯‹Ì·Ù·), ÂÓ›Û¯˘ÛË Ú¢ÛÙfiÙËÙ·˜ (̤ۈ ÙˆÓ Â˘Úˆ·˚ÎÒÓ Ì˯·ÓÈÛÌÒÓ ÛÙ‹ÚÈ͢ Î·È ¯Ú‹ÛË ÂÁÁ˘ËÙÈÎÒÓ ÂÈÛÙÔÏÒÓ ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÛ·ÁˆÁ‹ ÚÒÙˆÓ ˘ÏÒÓ) Î·È ÛÙ‹ÚÈÍË ˆÏ‹ÛÂˆÓ Ì¤Ûˆ ÔÏÈÙÈÎÒÓ Â͈ÛÙÚ¤ÊÂÈ·˜. ™‹ÌÂÚ· ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ˘¿Ú¯Ô˘Ó 750.000 ªÌ∂ ÂÎ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ÙˆÓ 80% Â›Ó·È ·ÙÔÌÈΤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ. ª¿ÏÈÛÙ· ÛÙ· 150 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ Ô˘ ‹Ù·Ó ÔÈ Ù˙›ÚÔ˜ ÙˆÓ ªÌ∂ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÙÔ 2008, ¿Óˆ ·fi ÙÔ 50%

·˘ÙÔ‡ ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È ÌfiÓÔ ·fi ÙÔ 4% ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ (40.000 ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ‰ËÏ·‰‹ οÓÔ˘Ó ÙÔ ÌÈÛfi Ù˙›ÚÔ ÙˆÓ ÌÈÎÚÔÌÂÛ·›ˆÓ Û˘ÓÔÏÈο, fiˆ˜ ÙÔÓ›ÛÙËÎÂ). ∂›Ó·È ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi, fiˆ˜ ›Â Ô Î. ∞ı·Ó·ÛfiÔ˘ÏÔ˜, ÔÈ ÌÈÎÚ¤˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Â›Ó·È ˘fi-‰·ÓÂÈṲ̂Ó˜ Î·È fi¯È ˘¤Ú‰·ÓÂÈṲ̂Ó˜ Î·È ·˘Ùfi Û˘Ì‚·›ÓÂÈ ÁÈ·Ù› Ô Ù˙›ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ‰ÂÓ ÙÔ˘˜ ÂÈÙÚ¤ÂÈ Ó· ‰·ÓÂÈÛÙÔ‡Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ. ∞·ÓÙÒÓÙ·˜ Û ÂÚÒÙËÛË ÁÈ· ÙÔ ·Ó ı· ˘¿ÚÍÂÈ ÚÔ‹ ¯Ú‹Ì·ÙÔ˜ ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÙÔ ÂfiÌÂÓÔ ‰È¿ÛÙËÌ·, Ô Î. ∞ı·Ó·ÛfiÔ˘ÏÔ˜ ÛËÌ›ˆÛ fiÙÈ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÎÔÓ‰‡ÏÈ· ÂÚ›-

Ô˘ 10 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ (·Ó·ÎÂÊ·Ï·ÈÔÔ›ËÛË ÙÚ·Â˙ÒÓ Ô˘ ı· ¤¯ÂÈ ÔÏÔÎÏËÚˆı› ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ¤ÙÔ˘˜, ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË ·fi ∂˘Úˆ·˚΋ ÙÚ¿Â˙· ÂÂÓ‰‡ÛÂˆÓ ÎÏ), Ù· ÔÔ›· Â¿Ó ÍÂÌÏÔηÚÈÛÙÔ‡Ó ı· ‰ÒÛÔ˘Ó ·Ó¿Û· ÛÙȘ ªÌ∂. ªÂ ·ÊÔÚÌ‹ ÙËÓ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ·˘Ù‹ Ù˘ ∂ıÓÈ΋˜, Ô ‰È¢ı‡ÓˆÓ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ Ù˘ ∂ıÓÈ΋˜ ∞ϤͷӉÚÔ˜ ΔÔ˘ÚÎÔÏÈ¿˜ ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ Ë ∂ıÓÈ΋ ÂȉÈÒÎÂÈ Ó· ηχ„ÂÈ ¤Ó· ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÎÂÓfi ·Ó·ÊÔÚÈο ÌÂ, ÙË Û ‚¿ıÔ˜, ÂÓË̤ڈÛË fiÏˆÓ ÙˆÓ ·Ú·ÁfiÓÙˆÓ, ÁÈ· Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ÂÌÊ·Ó›˙Ô˘Ó ÂηÙÔÓÙ¿‰Â˜ ªÌ∂ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·.


M·ÁÓËÛ›· 13

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 27 I√À§π√À 2012

∞ÓÙ›‰Ú·ÛË ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ÙÔ˘ ¢ÈÎËÁÔÚÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ μfiÏÔ˘

“•¤ı·„” ÙÔ ¢ÈηÛÙÈÎfi ª¤Á·ÚÔ Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô˜...

Œ

ÓÙÔÓ· ÂÓÔ¯ÏË̤ÓÔ˜, ¯ˆÚ›˜ Ó· ÙÔ ÎÚ‡‚ÂÈ, ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ‰ËÌfiÛÈ· Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¢ÈÎËÁÔÚÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ μfiÏÔ˘ Î. ∞Ó·ÛÙ¿ÛÈÔ˜ μÔÏÈÒÙ˘ ·fi ÙËÓ ÚfiÙ·ÛË ÙÔ˘ ¢ËÌ¿Ú¯Ô˘ μfiÏÔ˘ Û¯ÂÙÈο Ì ÙË ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ÙÔ˘ ¢ÈηÛÙÈÎÔ‡ ªÂÁ¿ÚÔ˘ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÙˆÓ Ê˘Ï·ÎÒÓ, ÛÙË Û˘ÓÔÈΛ· ÃÈÏÈ·‰Ô‡ Î·È ÙË ÌÂÙÂÁηٿÛÙ·ÛË Ù˘ Ê˘Ï·Î‹˜ ÛÙȘ Ӥ˜ Ô˘ ı· ηٷÛ΢·ÛÙÔ‡Ó ÛÙÔ ∞˚‰›ÓÈ, ÎÔÓÙ¿ ÛÙȘ ªÈÎÚÔı‹‚˜.

√ Î. μÔÏÈÒÙ˘ ·Ó¤ÊÂÚ ˆ˜, ÛÙȘ 10 ÙÔ Úˆ› -‰‡Ô ÒÚ˜ ÚÈÓ ‰ÒÛÂÈ Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô˜, ÁÈ· Ó· ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂÈ ÙËÓ ÚfiÙ·Û‹ ÙÔ˘- ÂÈÎÔÈÓÒÓËÛ ̷˙› ÙÔ˘ ÙËÏÂʈÓÈο Ô ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ Î. ªfiÛ¯Ô˜, ·ÈÊÓȉȿ˙ÔÓÙ¿˜ ÙÔÓ Ì¿ÏÈÛÙ·. π‰È·›ÙÂÚ· ‰ÂÈÎÙÈο Ô Î. μÔÏÈÒÙ˘ ÙÔÓ›˙ÂÈ ˆ˜ “ÙÒÚ· ı˘Ì‹ıËÎÂ Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ Ó· “ÍÂı¿„ÂÈ” ı¤Ì·Ù·: ª›· ÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ, Ì›· ÙÔ ¢ÈηÛÙÈÎfi ª¤Á·ÚÔ Î·È Ê·›ÓÂÙ·È ˆ˜ ¤ÂÙ·È Û˘Ó¤¯ÂÈ·” . ÀÂÓı˘Ì›˙ÂÈ ˆ˜ Ë ÚfiÙ·ÛË ÁÈ· ÙÔ ¯ÒÚÔ Ù˘ Ê˘Ï·Î‹˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈ· Î·È ÚÔÛı¤ÙÂÈ ˆ˜ Ë Ê˘Ï·Î‹ ÛÙÔ ∞˚‰›ÓÈ ıÂÌÂÏÈÒıËΠÙÔ 2002 Î·È ¤ÎÙÔ٠ͯ¿ÛÙËÎÂ. ŸÏ· ·˘Ù¿ Ù· ¯ÚfiÓÈ· ‰ÂÓ ¤ÁÈÓ ·Ôχو˜ Ù›ÔÙÂ Î·È ÂȉÈο ÙÒÚ· Ì ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË ıˆÚ› ˆ˜ Ë ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· Ó¤·˜ Ê˘Ï·Î‹˜ Î·È ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ÙˆÓ ‰ÈηÛÙÈÎÒÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÙˆÓ Ê˘Ï·ÎÒÓ ÛÙË ÃÈÏÈ·‰Ô‡ (·ÊÔ‡ Î·È ÂΛ ··ÈÙÔ‡ÓÙ·È ÔÏϤ˜ ÙÚÔÔÔÈ‹ÛÂȘ Î·È ·Ó·Î·Ù·Û΢¤˜), Â›Ó·È “fiÓÂÈÚÔ ıÂÚÈÓ‹˜ Ó˘ÎÙfi˜” . ¶ÚfiÛıÂÛ ˆ˜ Ë fiÏË ¤¯ÂÈ ÚfiÙ·ÛË ÁÈ· ÙÔ ¢ÈηÛÙÈÎfi ª¤Á·ÚÔ, ·˘Ù‹ Ô˘ ›¯Â ‰È·Ù˘ˆı› ÌÂÙ¿ ·fi ·ÚÎÂÙ¤˜ ·ÏÏ·Á¤˜ Î·È ÙÚÔÔÔÈ‹ÛÂȘ, Î·È Â›¯Â “ÎÏÂȉÒÛÂÈ” Ì ÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ Î·È ÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜ ÊÔÚ›˜. ™ËÌ›ˆÛ ˆ˜ ›¯Â ÙËÓ ÂÓÙ‡ˆÛË, fiÙÈ Ë ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ¤¯ÂÈ Û˘Ó¤ÂÈ·, fiÙÈ Ë ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË Û˘Ìʈӛ· ‰ÂÓ Â›¯Â ·Î˘Úˆı› Î·È ¿Ú· Ì ‰Â‰Ô̤ÓË ·˘Ù‹ ÙËÓ ·fiÊ·ÛË ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó ÔÈ ‰È·‰Èηۛ˜ ‰ÈÂΉ›ÎËÛ˘. ÀÂÓı‡ÌÈÛÂ Î·È ÙËÓ Â˘Ú›· Û‡Û΄Ë, Ô˘ ›¯Â Á›ÓÂÈ ÛÙÔ μfiÏÔ Â› ÀÔ˘ÚÁ›·˜ ÛÙÔ ¢ÈηÈÔÛ‡Ó˘ ÙÔ˘ Î. ÷Ù˙ËÁ¿ÎË, fiÔ˘ Î·È Â›¯·Ó ÙÔÔıÂÙËı› fiÏÔÈ ÔÈ ÂÎÚfiÛˆÔÈ ÊÔÚ¤ˆÓ Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· Ì ÌÂÁ¿ÏË ÏÂÈÔ„ËÊ›·. “∑ԇ̠ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Ù˘ ÎÚ›Û˘. ∞Ó ÌË ÙÈ ¿ÏÏÔ, ÌfiÓÔ ¿ÛÙÔ¯Ë Â›Ó·È Ë ÚÔÛ¿ıÂÈ· ·˘Ù‹, Ô˘ ÂȯÂÈÚ› Ô ¢‹ÌÔ˜ μfiÏÔ˘ Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· ̤۷ ÛÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ” , ÙfiÓÈÛ Û ¯ıÂÛÈÓ¤˜ ÙÔ˘ ‰ËÏÒÛÂȘ. “∂¿Ó ¿ÏÏ·Í οÙÈ, Ó· Ì·˜ ÙÔ Ô˘Ó. ∞Ó Î¿ÔÈÔÈ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ηٷÚÁ‹ÛÔ˘Ó ÙË ‰È·‚ԇϢÛË Ô˘ ¤ÁÈÓÂ,

● ŒÓÙÔÓ· ÂÓÔ¯ÏË̤ÓÔ˜, ¯ˆÚ›˜ Ó· ÙÔ ÎÚ‡‚ÂÈ, ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ‰ËÌfiÛÈ· Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¢ÈÎËÁÔÚÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ μfiÏÔ˘ Î. ∞Ó·ÛÙ¿ÛÈÔ˜ μÔÏÈÒÙ˘ ·fi ÙËÓ ÚfiÙ·ÛË ÙÔ˘ ¢ËÌ¿Ú¯Ô˘ μfiÏÔ˘ Û¯ÂÙÈο Ì ÙË ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ÙÔ˘ ¢ÈηÛÙÈÎÔ‡ ªÂÁ¿ÚÔ˘ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÙˆÓ Ê˘Ï·ÎÒÓ

·˜ ÙÔ Î¿ÓÔ˘Ó, ·ÏÏ¿ Ó· ·Ó·Ï¿‚Ô˘Ó Î·È ÙȘ ¢ı‡Ó˜ ÙÔ˘˜, ÂÁÒ ‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ·Û¯ÔÏËıÒ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ” , ÙfiÓÈÛÂ, ·Ê‹ÓÔÓÙ·˜ ·È¯Ì¤˜ ηٿ Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∞Ú¯‹˜. “∂¿Ó ¤¯Ô˘Ó ‚ÚÂÈ ¯Ú‹Ì·Ù·, Ó· ÙÔ Ô˘Ó Û ̷˜ Î·È ÙËÓ ÙÔÈ΋ ÎÔÈÓˆÓ›·. ∂Ì›˜ ı· ‰È·ÌÔÚÊÒÛÔ˘Ì ÙË ÁÓÒÌË Ì·˜, Ó· ‰Ô‡Ì ÙÈ ¿ÏÏ·Í ·fi ÙfiÙÂ Î·È ÙÈ fi¯È Î·È ‰ÂÓ ı¤ÏÔ˘Ì ‰È·‚ԇϢÛË ÚÔ ÙÂÙÂÏÂṲ̂ӈӔ, ‰‹ÏˆÛÂ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¢ÈÎËÁÔÚÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ μfiÏÔ˘. √ Î. μÔÏÈÒÙ˘ ÙfiÓÈÛ fiÙÈ Ë ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ÙˆÓ Ê˘Ï·ÎÒÓ ÛÙÔ ∞˚‰›ÓÈ Â›Ó·È ˘fi ·›ÚÂÛË Î·È ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ ·˘Ùfi ‰‹ÏˆÛÂ, fiÙÈ ÙÔÓ ÊÔ‚›˙ÂÈ. Ÿˆ˜ ÙfiÓÈÛÂ, Ë ‰È·‰Èηۛ· ÍÂΛÓËÛ ÙÔ 2003 Î·È Û‹ÌÂÚ· ˘¿Ú¯Ô˘Ó Ù¤ÛÛÂÚȘ Â˙ԇϘ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ, Ô˘ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· Á›ÓÂÈ ÙÔ Ó¤Ô ÛˆÊÚÔÓÈÛÙÈÎfi ηٿÛÙËÌ·.

“ ŸÓÂÈÚÔ ıÂÚÈÓ‹˜ Ó˘ÎÙfi˜...” “ŸÏ· ·˘Ù¿ Â›Ó·È fiÓÂÈÚ· ıÂÚÈÓ‹˜ Ó˘-

ΔÂÏÂÙ‹ ·Ú¿‰ÔÛ˘·Ú·Ï·‚‹˜ Û‹ÌÂÚ· ÛÙËÓ ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋ ¢È‡ı˘ÓÛË ª·ÁÓËÛ›·˜ ∞§§∞°∏ ÛÎ˘Ù¿Ï˘ ÛÙËÓ ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋ ¢È‡ı˘ÓÛË ª·ÁÓËÛ›·˜ Î·È Â›ÛËÌ· Û‹ÌÂÚ· ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ. √ ÚfiÛÊ·Ù· ·ÔÛÙÚ·Ù¢ı›˜, ÌÂÙ¿ ÙȘ ÎÚ›ÛÂȘ ÛÙ· ™ÒÌ·Ù· ∞ÛÊ·Ï›·˜, ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ∫·Ùۛη˜, ı· ·Ú·‰ÒÛÂÈ ÙÔ “ÙÈÌfiÓÈ” Ù˘ ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋˜ ¢È‡ı˘ÓÛ˘ ÛÙÔ Ó¤Ô ‰È¢ı˘ÓÙ‹ ∞ÔÛÙfiÏË ∞Ï·Ì¿Ó·. √ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˜ ÂÁηٷÛÙ¿ıËΠ‹‰Ë ÛÙËÓ ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋ ¢È‡ı˘ÓÛË Î·È ·ÛΛ ηÓÔÓÈο Ù· ηı‹ÎÔÓÙ¿ ÙÔ˘. ™ÙÔ ÂÈÙÂÏÂ›Ô Ù˘ ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋˜ ¢È‡ı˘ÓÛ˘ ÙÒÚ· ˘ËÚÂÙÔ‡Ó ÔÈ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ› ‰È¢ı˘ÓÙ¤˜ Î.Î. °. ∫·Ú·˝ÛÎÔ˜ Î·È °. Δ·Ì‚¿Î˘. √ Î. ¡ÈÎ. °È·ÓÓ¤ÏÔ˜ ·Ó·¯ÒÚËÛ ÁÈ· ÙËÓ ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋ ¢È‡ı˘ÓÛË ∫·Ú‰›ÙÛ·˜, fiÔ˘ ÙÔÔıÂÙ‹ıËΠÛÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ ‰È¢ı˘ÓÙ‹. √ Î. ∞Ú. ª·ÓˆÏ¿˜ Â›Û˘ ·Ó·¯ÒÚËÛ ÁÈ· ÙËÓ ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋ ¢È‡ı˘ÓÛË ∫ÈÏΛ˜, fiÔ˘ ÙÔÔıÂÙ‹ıËΠÛÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ ‰È¢ı˘ÓÙ‹. ∂ÓÙfi˜ ÙˆÓ ËÌÂÚÒÓ ·Ó·Ì¤ÓÔÓÙ·È ÌÂÙ·ÎÈÓ‹ÛÂȘ-ÌÂÙ·ı¤ÛÂȘ ÛÙȘ ˘ËÚÂۛ˜ Ù˘ ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋˜ ¢È‡ı˘ÓÛ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ (·ÏÏ·Á¤˜ Î·È ‰ÈÔÈÎËÙÒÓ ÛÙ· ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈο ΔÌ‹Ì·Ù·) Ì ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ‰È¢ı˘ÓÙ‹.

¡¤· Ì›ˆÛË ÙÚ·Â˙ÈÎÒÓ Î·Ù·ı¤ÛÂˆÓ ÙÔÓ πÔ‡ÓÈÔ ∞£∏¡∞, 26.

ÎÙfi˜. ∂¿Ó ‰Â›Ù ӷ ÌÂٷʤÚÔÓÙ·È ÂÓ ÙÔȘ Ú¿ÁÌ·ÛÈ ÔÈ Ê˘Ï·Î¤˜ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ÛÙȘ Ê˘Ï·Î¤˜ Ô˘ Â›Ó·È Ó· Á›ÓÔ˘Ó ÛÙÔ ∞˚‰›ÓÈ, ÂÏ¿Ù ÌÂÙ¿ Ó· Û˘˙ËÙ‹ÛÔ˘Ì”, ÙfiÓÈÛÂ Ô Î. μÔÏÈÒÙ˘, ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·˜ fiÙÈ ÛÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ¢ÈηÈÔÛ‡Ó˘ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ¯Ú‹Ì·Ù·, Ù· ¯Ú‹Ì·Ù· Ô˘ ÚÔÔÚÈ˙fiÙ·Ó ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¤ÁÂÚÛË Ê˘Ï·ÎÒÓ ÛÙÔ ∞˚‰›ÓÈ ¤¯Ô˘Ó ηٷӷψı›, ÂÓÒ “Ó·˘¿ÁËÛ” Î·È Ë ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÁÈ· ηٷÛ΢‹ ̤ۈ ™‡Ìڷ͢ ¢ËÌfiÛÈÔ˘ Î·È π‰ÈˆÙÈÎÔ‡ ΔÔ̤·. øÛÙfiÛÔ, Ô Î. μÔÏÈÒÙ˘ ¤Û¢Û ӷ ÛËÌÂÈÒÛÂÈ, ˆ˜ Ô ¢ÈÎËÁÔÚÈÎfi˜ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ‰ÂÓ ı· ·ÚÓËı› Ó· Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ Û ÔÔÈÔ‰‹ÔÙ ‰È¿ÏÔÁÔ, ¤¯ÂÈ ı¤ÛË Î·È ¿Ô„Ë. ∂È̤ÓÂÈ fï˜ ˆ˜ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ÌËÓ ÏËÊı› ÛÔ‚·Ú¿ ˘fi„Ë, Ë ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ë ¯ÒÚ·. “∫·Ó›˜ Ì·˜ ‰ÂÓ ı¤ÏÂÈ Ë ¢ÈηÈÔÛ‡ÓË Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ̤۷ Û ÛÙ¿‚ÏÔ˘˜. ΔÔ ·ÓÙ›ıÂÙÔ, fiÏÔÈ ı¤ÏÔ˘Ì ¤Ó· Û‡Á¯ÚÔ-

ÓÔ ÎÙ›ÚÈÔ, Ì ·Ó¤ÛÂȘ, ¯ÒÚÔ˘˜. ¶·Ï‡ԢÌÂ Û˘Ó¯Ҙ ÁÈ· Ù· ı¤Ì·Ù· Ù˘ ÔÚÁ¿ÓˆÛ˘. ∂‰Ò Î·È ¯ÚfiÓÈ· ÎÙ˘¿ÌÂ Û˘Ó¯Ҙ ÙȘ fiÚÙ˜ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ¢ÈηÈÔÛ‡Ó˘, ÁÈ· Ó· ÔÏÔÎÏËÚˆı› Ë Ì˯·ÓÔÚÁ¿ÓˆÛË. ∂‰Ò Î·È ¯ÚfiÓÈ· ‰ÂÓ Á›ÓÂÙ·È ·˘Ùfi ÙÔ ÙfiÛÔ ·Ïfi. £· ‚ÚÂıÔ‡Ó ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ¢ÚÒ ÁÈ· Ó· ˘ÏÔÔÈËı› Ì›· Ù¤ÙÔÈ· ÚfiÙ·ÛË, fiˆ˜ ·˘Ù‹ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘;” η٤ÏËÍÂ Ô Î. μÔÏÈÒÙ˘.

¢ÂÓ ¤Ú¯ÂÙ·È ÛÙÔ μfiÏÔ Ô Ó¤Ô˜ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ¶ÚÈÓ ·fi ÙȘ ·Ú¯¤˜ ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ ‰ÂÓ Ê·›ÓÂÙ·È ˆ˜ ı· ÂÈÛÎÂÊı› ÙÔ μfiÏÔ Ô Ó¤Ô˜ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ¢ÈηÈÔÛ‡Ó˘ Î. ∞ÓÙÒÓ˘ ƒÔ˘·ÎÈÒÙ˘, fiˆ˜ ¤ÁÈÓ ÁÓˆÛÙfi. ∫·È ÙÔ‡ÙÔ ÁÈ·Ù› Ô Ó¤Ô˜ ˘Ô˘ÚÁfi˜ Ú¤ÂÈ Ó· ‰È¢ıÂÙ‹ÛÂÈ ÔÏÏ¿ ı¤Ì·Ù· Î·È ··ÈÙÂ›Ù·È Ë ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘ ÛÙÔ ˘Ô˘ÚÁ›Ô. ΔԇϷ ∫ÂοÙÔ˘

¶∂ƒ∞πΔ∂ƒø Ì›ˆÛË ÂÌÊ¿ÓÈÛ·Ó ÔÈ Î·Ù·-

ı¤ÛÂȘ ÙÔÓ πÔ‡ÓÈÔ, ηıÒ˜ ÔÈ fiÔȘ ÂÈÛÚÔ¤˜ ηٷÁÚ¿ÊËÎ·Ó ÌÂÙ¿ ÙÔ Û¯ËÌ·ÙÈÛÌfi ΢‚¤ÚÓËÛ˘, ‰ÂÓ ·ÓÙÈÛÙ¿ıÌÈÛ·Ó ÙÔ Ì·˙ÈÎfi ·̷ ÂÎÚÔ‹˜, Ô˘ ›¯Â ·Ú·ÙËÚËı› ̤¯ÚÈ ÙfiÙÂ. Δ· ÛÙÔȯ›· Ù˘ ΔÚ¿Â˙·˜ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ ‰Â›¯ÓÔ˘Ó fiÙÈ ÔÈ Î·Ù·ı¤ÛÂȘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Î·È ÓÔÈÎÔ΢ÚÈÒÓ ÛÙȘ ÂÏÏËÓÈΤ˜ ÙÚ¿Â˙˜ ÌÂÈÒıËÎ·Ó ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ πÔ˘Ó›Ô˘ ÛÙ· 150,6 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ ·fi 157,4 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ, Ô˘ ‹Ù·Ó ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ª·˝Ô˘. ™˘ÓÔÏÈο, ÛÙÔ ‰›ÌËÓÔ ª·˝Ô˘πÔ˘Ó›Ô˘, ÔÈ ·ÒÏÂȘ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ˘ÔÛÙ› ÔÈ ÙÚ·Â˙ÈΤ˜ ηٷı¤ÛÂȘ, ·ÁÁ›˙Ô˘Ó Ù· 15,4 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ.

ªÂÈÒıËÎÂ Î·È ÙÔ ¤ÏÏÂÈÌÌ· ÙÔ˘ ÂÌÔÚÈÎÔ‡ ÈÛÔ˙˘Á›Ô˘ ÙÔ ª¿ÈÔ ∞£∏¡∞, 26.

£‡Ì·Ù· ÙÚÂȘ ËÏÈÎȈ̤Ó˜ Á˘Ó·›Î˜ Ô˘ ÂÚ·ÙÔ‡Û·Ó ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ ÛÙÔ μfiÏÔ

ÕÚ·Í·Ó ÙȘ ·Ï˘Û›‰Â˜ Ô˘ ÊÔÚÔ‡Û·Ó ÛÙÔ Ï·ÈÌfi ÙÔ˘˜... Δπ™ ¯Ú˘Û¤˜ ·Ï˘Û›‰Â˜ ·fi ÙÔ Ï·ÈÌfi ÙÔ˘˜, ÙËÓ ÒÚ· Ô˘ ÂÚ·ÙÔ‡Û·Ó ·Ó˘Ô„›·ÛÙ˜ ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ, ¿Ú·Í ¤Ó·˜ 19¯ÚÔÓÔ˜ ·fi ÙÚÂȘ ËÏÈÎȈ̤Ó˜ Á˘Ó·›Î˜, ÚÔ¯ı¤˜ ÙÔ Úˆ› ÛÙÔ μfiÏÔ. √ ‰Ú¿ÛÙ˘ Ì ·ÛÙÚ·È·›Â˜ ÎÈÓ‹ÛÂȘ, ·ÊÔ‡ ¿Ú·Í ÙȘ ·Ï˘Û›‰Â˜, ¤Û¢Û ӷ ÂÍ·Ê·ÓÈÛÙ› Ì ÙÔ Û˘ÓÂÚÁfi ÙÔ˘, Ô ÔÔ›Ô˜ ÙÔÓ ÂÚ›ÌÂÓ ÛÙÔ ·˘ÙÔΛÓËÙÔ. ΔÔ ÂÚÈÛÙ·ÙÈÎfi ‰Â›¯ÓÂÈ Ì›· ¿ÏÏË ÌÔÚÊ‹ ÂÁÎÏËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜, Ô˘ Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ˘ÈÔıÂÙÂ›Ù·È Î·È ÛÙË ª·ÁÓËÛ›·. ∞Ó¿ÏÔÁÔ ÂÚÈÛÙ·ÙÈÎfi ›¯Â Û˘Ì‚Â› -ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿- ÚÈÓ ·fi ÌÂÚÈÎÔ‡˜ Ì‹Ó˜ ÛÙÔ ™ÙÂÊ·ÓÔ‚›ÎÂÈÔ. ™ÙËÓ ÚÔ¯ıÂÛÈÓ‹ ÂÚ›ÙˆÛË ÛÙÔ μfiÏÔ, ÔÈ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ› ÎÈÓ‹ıËÎ·Ó Ì ٷ¯‡ÙËÙ· Î·È Î·Ù¿ÊÂÚ·Ó ÌÂÙ¿ ·fi Ï›ÁË ÒÚ· Ó· ÂÓÙÔ›ÛÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ‰Ú¿ÛÙ˜, Ó· ÙÔ˘˜ Û˘ÏÏ¿‚Ô˘Ó Î·È ÛÙËÓ Î·ÙÔ¯‹ ÙÔ˘˜ Ó· ‚ÚÔ˘Ó Ù· ÎÏÔÈÌ·›·. ΔÚÂȘ ËÏÈÎȈ̤Ó˜ Á˘Ó·›Î˜, ÔÈ Ôԛ˜ ÂÚ·ÙÔ‡Û·Ó ·Ó˘Ô„›·ÛÙ˜ ÚÔ¯ı¤˜ ÙÔ Úˆ› ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ, ‰¤¯ıËÎ·Ó Â›ıÂÛË ·fi ‰‡Ô ¿ÓÙÚ˜, Ô˘ ¿Ú·Í·Ó Ì ‚›· ·fi ÙÔ Ï·ÈÌfi ÙÔ˘˜ ÎÔÛÌ‹Ì·Ù·. √È ‰Ú¿ÛÙ˜ ÂÓÙÔ›ÛÙËÎ·Ó Î·È Û˘ÓÂÏ‹ÊıËÛ·Ó ·fi ÙÔ˘˜ ·-

ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ‡˜ ÌÂÙ¿ ·fi Ï›ÁË ÒÚ·. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ‰‡Ô Ó·ÚÔ‡˜ 19 Î·È 20 ÂÙÒÓ, ·ı›ÁÁ·ÓÔ˘˜. ™ÙÔ ÌÂٷ͇ ÂÓÙÔ›ÛÙËÎÂ Î·È Ô ‰Ú¿ÛÙ˘ ÎÏÔ‹˜ ÈÂÚÒÓ ·ÓÙÈÎÂÈÌ¤ÓˆÓ ·fi ÙÔ ÂÎÎÏËÛ¿ÎÈ ÙˆÓ ∞Á›ˆÓ ∞ÔÛÙfiψÓ, ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ¿ÚÎÔ˘ ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘, Ù· ÍËÌÂÚÒÌ·Ù· Ù˘ ÂÚ·Ṳ̂Ó˘ ¢Â˘Ù¤Ú·˜. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ¤Ó·Ó 36¯ÚÔÓÔ, Ô ÔÔ›Ô˜ -fiˆ˜ ÚԤ΢„ ·fi ÙËÓ ¤Ú¢ӷ›¯Â ·ÔÂÈÚ·ı› Ó· ‰È·ÚÚ‹ÍÂÈ Î·È ¿ÏÏÔ ÂÎÎÏËÛ¿ÎÈ, ·ÏÏ¿ Î·È Ó· ÎϤ„ÂÈ Ù· ˆ‰Èο ÙËÓ¿ ·fi ÙËÓ ·˘Ï‹ ÂÓfi˜ 53¯ÚÔÓÔ˘ ÛÙÔ μfiÏÔ. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ· Û˘ÓÂÏ‹ÊıËÛ·Ó, ·fi ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ‡˜ Ù˘ Àԉȇı˘ÓÛ˘ ∞ÛÊ·Ï›·˜ μfiÏÔ˘, ‰‡Ô Ë̉·Ô›, ËÏÈΛ·˜ 19 Î·È 20 ÂÙÒÓ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·, ÁÈ· ÏËÛÙ›˜ Û ‚¿ÚÔ˜ ÙÚÈÒÓ Ë̉·ÒÓ Á˘Ó·ÈÎÒÓ, ËÏÈΛ·˜ 68, 65 Î·È 74 ÂÙÒÓ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·. √È ‰‡Ô Û˘ÏÏËÊı¤ÓÙ˜ ÂÈ‚·›ÓÔÓÙ˜ Û πÃ∂ ·˘ÙÔΛÓËÙÔ, ȉÈÔÎÙËÛ›·˜ ÙÔ˘ 20¯ÚÔÓÔ˘, ÂÓÙfiÈÛ·Ó Î·È ÚÔÛ¤ÁÁÈÛ·Ó Ù· ı‡Ì·Ù¿ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ. √ 19¯ÚÔÓÔ˜ Ì ÙÔ ÚfiÛ¯ËÌ· ·Ó·˙‹ÙËÛ˘ ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ ÎÈ ÂÎÌÂÙ·ÏÏ¢fiÌÂÓÔ˜ ÙËÓ ¤ÏÏÂÈ„Ë

ÚÔÛÔ¯‹˜ ÙÔ˘˜, ·Ê·›ÚÂÛ ‚›·È· ·fi ÙÔ Ï·ÈÌfi ÙÔ˘˜ ÎÔÛÌ‹Ì·Ù· (Ù¤ÛÛÂÚȘ ¯Ú˘Û¤˜ ·Ï˘Û›‰Â˜), Û˘ÓÔÏÈ΋˜ ·Í›·˜ 550 ¢ÚÒ, ÂÓÒ Ô 20¯ÚÔÓÔ˜ Û˘ÓÂÚÁfi˜ ÙÔ˘ ÙÔÓ ·Ó¤ÌÂÓ ÂÓÙfi˜ ÙÔ˘ Ô¯‹Ì·ÙÔ˜, Ì ÙÔ ÔÔ›Ô ‰È¤Ê¢Á·Ó ÌÂÙ¿ ÙËÓ Ù¤ÏÂÛË ÙˆÓ Ú¿ÍÂÒÓ ÙÔ˘˜. ª¤ÚÔ˜ ÙˆÓ ·Ê·ÈÚÂı¤ÓÙˆÓ ·ÓÙÈÎÂÈÌ¤ÓˆÓ Î·Ù·Û¯¤ıËÎÂ Î·È ·Ô‰fiıËΠÛÙȘ ÓfiÌÈ̘ ηÙfi¯Ô˘˜ ÙÔ˘˜. ∂›Û˘, ηٷۯ¤ıËΠÙÔ πÃ∂ ·˘ÙÔΛÓËÙÔ, ηıÒ˜ Î·È Ù· ÎÈÓËÙ¿ ÙËϤʈӷ ÙˆÓ Û˘ÏÏËÊı¤ÓÙˆÓ. √È Û˘ÏÏËÊı¤ÓÙ˜ Ô‰ËÁ‹ıËÎ·Ó ÛÙÔÓ ∂ÈÛ·ÁÁÂϤ· ¶ÏËÌÌÂÏÂÈÔ‰ÈÎÒÓ μfiÏÔ˘ Î·È ·Ú·¤ÌÊıËÎ·Ó ÛÙÔÓ ∞Ó·ÎÚÈÙ‹. ¶ÚÔ·Ó¿ÎÚÈÛË ‰ÈÂÓÂÚÁ› Ë Àԉȇı˘ÓÛË ∞ÛÊ·Ï›·˜ μfiÏÔ˘. ™ÙÔ ÌÂٷ͇ ÂÍȯÓÈ¿ÛÙËηÓ, ·fi ÙËÓ Àԉȇı˘ÓÛË ∞ÛÊ·Ï›·˜ μfiÏÔ˘ Ù˘ ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋˜ ¢È‡ı˘ÓÛ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜, ‰‡Ô ÂÚÈÙÒÛÂȘ ÎÏÔÒÓ (Ì›· ÙÂÏÂÛı›۷ Î·È ‰‡Ô ·fiÂÈÚ˜) ÛÙÔ μfiÏÔ. ™¯ËÌ·Ù›ÛÙËΠ‰ÈÎÔÁÚ·Ê›· Û ‚¿ÚÔ˜ 36¯ÚÔÓÔ˘ Ë̉·Ô‡, ‰ÈfiÙÈ Î·Ù¿ ÙÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· ·fi 22-072012 ¤ˆ˜ 25-07-2012 ‰È¤Ú·Í ٷ ·Ú·Î¿Ùˆ: ΔËÓ 22/23-07-2012 ·ÊÔ‡

‰È¤ÚÚËÍ ÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô ÙÔ˘ ÈÂÚÔ‡ Ó·Ô‡ ÙˆÓ ∞Á›ˆÓ ∞ÔÛÙfiÏˆÓ Î·È ÂÈÛ‹Ïı ÂÓÙfi˜, ·Ê·›ÚÂÛ ٿ̷ٷ ÈÛÙÒÓ ·fi ÂÈÎfiÓ· ·ÚÔÛ‰ÈfiÚÈÛÙ˘ ·Í›·˜ Î·È ‰Ò‰Âη Â›¯Ú˘Û· ÂÎÎÏËÛÈ·ÛÙÈο ·ÓÙÈΛÌÂÓ· (ÕÁÈ· ÔÙ‹ÚÈ·, ÕÁÈ· ‰ÈÛοÚÈ·, ÛÙ·˘Úfi) Û˘ÓÔÏÈ΋˜ ·Í›·˜ 1150 ¢ÚÒ. ΔËÓ 25-07-2012, ·ÔÂÈÚ¿ıËΠӷ ‰È·ÚÚ‹ÍÂÈ ¿ÏÏÔÓ ÈÂÚfi Ó·fi, ¯ˆÚ›˜ ıÂÙÈÎfi ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·, ηıfiÛÔÓ ¤ÁÈÓ ·ÓÙÈÏËÙfi˜ ·fi ÂÚ›ÔÈÎÔ Î·È ÙÚ¿ËΠÛÂ Ê˘Á‹. ΔËÓ 24-07-2012 ·ÊÔ‡ ÂÈÛ‹Ïı Û ·‡ÏÂÈÔ ¯ÒÚÔ ÔÈΛ·˜ 53¯ÚÔÓÔ˘ Ë̉·Ô‡, ·ÔÂÈÚ¿ıËΠӷ ·Ê·ÈÚ¤ÛÂÈ ‰È¿ÊÔÚ· ˆ‰Èο ÙËÓ¿, ¯ˆÚ›˜ ıÂÙÈÎfi ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·, ηıfiÛÔÓ ¤ÁÈÓ ·ÓÙÈÏËÙfi˜ ·fi ÂÚ›ÔÈÎÔ Î·È ÙÚ¿ËΠÛÂ Ê˘Á‹. √ 36¯ÚÔÓÔ˜ ·Ó·˙ËÙÂ›Ù·È ÛÙ· fiÚÈ· ÙÔ˘ ·˘ÙÔÊÒÚÔ˘, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· Û˘ÏÏËÊı›. ∏ Û¯ËÌ·ÙÈÛı›۷ ‰ÈÎÔÁÚ·Ê›· ı· ˘Ô‚ÏËı› ÛÙÔÓ Î. ∂ÈÛ·ÁÁÂϤ· ¶ÏËÌÌÂÏÂÈÔ‰ÈÎÒÓ μfiÏÔ˘. ¶ÚÔ·Ó¿ÎÚÈÛË ‰ÈÂÓÂÚÁ› Ë Àԉȇı˘ÓÛË ∞ÛÊ·Ï›·˜ μfiÏÔ˘. ΔԇϷ ∫ÂοÙÔ˘

™Δ∞ 1.324,5 ÂηÙ. ¢ÚÒ ‰È·ÌÔÚÊÒıËΠÙÔ ¤ÏÏÂÈÌÌ· ÙÔ˘ ÂÌÔÚÈÎÔ‡ ÈÛÔ˙˘Á›Ô˘, ¯ˆÚ›˜ ÂÙÚÂÏ·ÈÔÂȉ‹, ÙÔ ª¿ÈÔ ¤Ó·ÓÙÈ 1.386,8 ÂηÙ. ¢ÚÒ ÙÔÓ ›‰ÈÔ Ì‹Ó· ÙÔ˘ 2011, ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·˜ Ì›ˆÛË, Û ¢ÚÒ, 4,5%, Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ∂§.™Δ∞Δ. ∏ Û˘ÓÔÏÈ΋ ·Í›· ÙˆÓ ÂÈÛ·ÁˆÁÒÓ - ·Ê›ÍˆÓ, ¯ˆÚ›˜ Ù· ÂÙÚÂÏ·ÈÔÂȉ‹, ‰È·ÌÔÚÊÒıËΠÛÙÔ ÔÛfi ÙˆÓ 2.703,7 ÂηÙ. ¢ÚÒ ¤Ó·ÓÙÈ 2.784,5 ÂηÙ. ¢ÚÒ Î·Ù¿ ÙÔÓ ›‰ÈÔ Ì‹Ó· ÙÔ˘ 2011 ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·˜ Ì›ˆÛË, Û ¢ÚÒ, 2,9%. ∏ Û˘ÓÔÏÈ΋ ·Í›· ÙˆÓ ÂÍ·ÁˆÁÒÓ - ·ÔÛÙÔÏÒÓ ‰È·ÌÔÚÊÒıËΠÙÔÓ ›‰ÈÔ Ì‹Ó· Û 1.379,2 ÂηÙ. ¢ÚÒ ¤Ó·ÓÙÈ 1.397,7 ÂηÙ. ¢ÚÒ ÙÔ ª¿ÈÔ ÙÔ˘ 2011, ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·˜ Ì›ˆÛË, Û ¢ÚÒ, 1,3%. ∫·Ù¿ ÙÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ª·˝Ô˘ 2012, ÙÔ ¤ÏÏÂÈÌÌ· ÙÔ˘ ÂÌÔÚÈÎÔ‡ ÈÛÔ˙˘Á›Ô˘, ¯ˆÚ›˜ ÂÙÚÂÏ·ÈÔÂȉ‹ ‰È·ÌÔÚÊÒıËΠ۠5.870,5 ÂηÙ. ¢ÚÒ ¤Ó·ÓÙÈ 7.371,9 ÂηÙ. ¢ÚÒ ÙÔ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô ‰È¿ÛÙËÌ· ÙÔ˘ 2011, ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·˜ Ì›ˆÛË, Û ¢ÚÒ, 20,4%. ∏ Û˘ÓÔÏÈ΋ ·Í›· ÙˆÓ ÂÈÛ·ÁˆÁÒÓ - ·Ê›ÍˆÓ, ¯ˆÚ›˜ ÂÙÚÂÏ·ÈÔÂȉ‹, ηٿ ÙÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘-ª·˝Ô˘ 2012 ·Ó‹Ïı ÛÙÔ ÔÛfi ÙˆÓ 12.640,7 ÂηÙ. ¢ÚÒ ¤Ó·ÓÙÈ 13.861,6 ÂηÙ. ¢ÚÒ ÙÔ ›‰ÈÔ ‰È¿ÛÙËÌ· ÙÔ˘ 2011, ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·˜ Ì›ˆÛË, Û ¢ÚÒ, 8,8%. ∏ Û˘ÓÔÏÈ΋ ·Í›· ÙˆÓ ÂÍ·ÁˆÁÒÓ - ·ÔÛÙÔÏÒÓ, ¯ˆÚ›˜ ÂÙÚÂÏ·ÈÔÂȉ‹, ·Ó‹Ïı ÛÙÔ ÔÛfi ÙˆÓ 6.770,2 ÂηÙ. ¢ÚÒ ¤Ó·ÓÙÈ 6.489,7 ÂηÙ. ¢ÚÒ Î·Ù¿ ÙÔ ›‰ÈÔ ‰È¿ÛÙËÌ· ÙÔ˘ ¤ÙÔ˘˜ 2011, ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·˜ ·‡ÍËÛË, Û ¢ÚÒ, 4,3%.


ª·ÁÓËÛ›· 14 ¡¤· ·Ú¤Ì‚·ÛË ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ ÁÈ· ÙÔ °ËÚÔÎÔÌ›Ô

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 27 π√À§π√À 2012

ªÂ ÛÎÏËÚ‹ ÂÈÛÙÔÏ‹ ¡ÈÎ. ÷˘ÙÔ‡Ú· ηٿ ÙÔ˘ ¢ËÌ¿Ú¯Ô˘ ¶. ™ÎÔÙÈÓÈÒÙË

¡¤· ·ÓÂÍ·ÚÙËÙÔÔ›ËÛË ÛÙÔ ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘ °È· «Î·Ù¿Ù˘ÛÙÔ, ·Ó˘fiÁÚ·ÊÔ Î›ÌÂÓÔ» οÓÂÈ ÏfiÁÔ Û ۯfiÏÈfi ÙÔ˘ ÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô Δ‡Ô˘ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘

ÎÙfi˜ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÏÂÈÔ„ËÊ›·˜ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ·fi ¯ı˜ Ì ÂÈÛÙÔÏ‹ ·ÓÂÍ·ÚÙËÙÔÔ›ËÛ‹˜ ÙÔ˘ Ô ¢ËÌÔÙÈÎfi˜ ™‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ Î. ¡ÈÎ. ÷˘ÙÔ‡Ú·˜, Ô ÙÚ›ÙÔ˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÙÚÂȘ Û˘Ì‚Ô‡ÏÔ˘˜ Ù˘ ¢ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋˜ ™˘ÌÔÏÈÙ›·˜ Ô˘ ›¯·Ó ‰È·ÊÔÚÔÔÈËı› ÛÙÔ ı¤Ì· ·Ó¿ÎÏËÛ˘ ¿‰ÂÈ·˜ ηٷÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ˘ÁÂÈÔÓÔÌÈÎÔ‡ ÂӉȷʤÚÔÓÙ·˜ ÛÙË ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ·.

ƒÂÔÚÙ¿˙: ∞¡Δø¡∏™ ∂. ºø∫π¢∏™

Δ∏¡ ·Ú¤Ì‚·ÛË ÙÔ˘ ˘Ê˘Ô˘ÚÁÔ‡

∂ÚÁ·Û›·˜, ∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜ ∞ÛÊ¿ÏÈÛ˘ Î·È ¶ÚfiÓÔÈ·˜ Î. ¡. ¶·Ó·ÁȈÙfiÔ˘ÏÔ˘, ÁÈ· ÙËÓ Â›Ï˘ÛË ÙˆÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÂÎÎÚÂÌÔÙ‹ÙˆÓ ÚÔ˜ ÙÔ °ËÚÔÎÔÌÂ›Ô μfiÏÔ˘ Ì ٷ ÔÊÂÈÏfiÌÂÓ· ÔÛ¿ ·fi Ù· ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈο Ù·Ì›·, ˙ËÙ› Ì ÂÈÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘ Ô ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ ∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜ ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜, ¶·È‰Â›·˜ Î·È ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ Î. ∞. ¶·ÓÙÛ¿˜. ∂›Ó·È Ë ‰Â‡ÙÂÚË ÊÔÚ¿ Ô˘ Ô ¢‹ÌÔ˜ μfiÏÔ˘ ·¢ı‡ÓÂÙ·È ÛÙÔ ·ÚÌfi‰ÈÔ ÀÔ˘ÚÁ›Ô, ·ÍÈÒÓÔÓÙ·˜ ÙËÓ Â›Ï˘ÛË ÙÔ˘ ÚÔ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ‰È·ÛÊ·ÏÈÛÙ› Ë Û˘Ó¤¯ÈÛË Ù˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘ π‰Ú‡Ì·ÙÔ˜. Ÿˆ˜ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ô Î. ¶·ÓÙÛ¿˜ ÛÙËÓ ÂÈÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘, Ë ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ μfiÏÔ˘, ˘ÔÛÙËÚ›˙ÔÓÙ·˜ Ù· ·ÈÙ‹Ì·Ù· ÙÔ˘ π‰Ú‡Ì·ÙÔ˜, ›¯Â ˙ËÙ‹ÛÂÈ ·fi ÙȘ 17.2.2012, ÚÈÓ ·fi ¤ÓÙ ̋Ó˜ ‰ËÏ·‰‹, ·fi ÙËÓ ÙfiÙ ÔÏÈÙÈ΋ ËÁÂÛ›· ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ, Ó· ‚ÔËı‹ÛÂÈ ÙÔ ÿ‰Ú˘Ì· Ó· ÂÈ‚ÈÒÛÂÈ Ì ÙËÓ ¿ÌÂÛË Î·Ù·‚ÔÏ‹ ÙˆÓ ÔÊÂÈÏfiÌÂÓˆÓ -·fi ÙÔ 2007ÂÎηı·Ú›ÛÂˆÓ Î·È ÙˆÓ Î·ı˘ÛÙÂÚËÌ¤ÓˆÓ ÓÔÛËÏ›ˆÓ ÙÔ˘ 2011 ·fi ÙÔÓ √°∞ Î·È ÙËÓ ·fi‰ÔÛË ÙˆÓ Î·ı˘ÛÙÂÚËÌ¤ÓˆÓ ÔÊÂÈÏÒÓ ÁÈ· ÓÔÛ‹ÏÈ· ÙÔ˘ 2011, ·fi ÙÔ (ÚÒËÓ) π∫∞. ∏ ÌfiÓË ·¿ÓÙËÛË Ô˘ ›¯Â ÛÙ·Ï› ÛÙÔ ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘, ‹Ù·Ó ·fi ÙË ¢È‡ı˘ÓÛË ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜ Ù˘ √ÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜, ΔÌ‹Ì· °, ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ÀÁ›·˜ Î·È ∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜ ∞ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë˜, Ë ÔÔ›· ÂÓË̤ڈÓ fiÙÈ ‰È·‚›‚·Û ÙÔ ı¤Ì· “∫·Ù·‚ÔÏ‹ ηı˘ÛÙÂÚËÌ¤ÓˆÓ ÓÔÛËÏ›ˆÓ Û ¯ÚÔÓ›ˆ˜ ¿Û¯ÔÓÙ· ¿ÙÔÌ· ÙÔ˘ π‰Ú‡Ì·ÙÔ˜ °ËÚÔÎÔÌ›ÔÓ μfiÏÔ˘” : ·) ÛÙË °ÂÓÈ΋ ¢È‡ı˘ÓÛË ÀËÚÂÛÈÒÓ ÀÁ›·˜, ¢È‡ı˘ÓÛË ÀÁÂÈÔÓÔÌÈÎÒÓ ÀËÚÂÛÈÒÓ, ΔÌ‹Ì· ∫ÏÂÈÛÙ‹˜ ¶ÂÚ›ı·Ï„˘, ÙÔ˘ π∫∞ Î·È ‚) ÛÙË °ÂÓÈ΋ ¢È‡ı˘ÓÛË ∞ÛÊ¿ÏÈÛ˘, ∫Ï¿‰Ô ÀÁ›·˜, ΔÌ‹Ì· ¡ÔÛÔÎÔÌÂȷ΋˜ ¶ÂÚ›ı·Ï„˘ ÙÔ˘ √°∞. “§˘ԇ̷ÛÙ Ô˘ ¤ÓÙ ̋Ó˜ ÌÂÙ¿, ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· Û˘Ó¯›˙ÂÈ Ó· ˘Ê›ÛÙ·Ù·È ÂȉÂÈÓÔ‡ÌÂÓÔ Î·È ÙÔ °ËÚÔÎÔÌ›ÔÓ μfiÏÔ˘ Û˘Ó¯›˙ÂÈ Ó· ÂÚÈ̤ÓÂÈ ÔÊÂÈÏfiÌÂÓ· ·fi ÓÔÛ‹ÏÈ· Ù˘ ª.º.∏. (ªÔÓ¿‰·˜ ºÚÔÓÙ›‰·˜ ∏ÏÈÎȈ̤ӈÓ), ÔÛÒÓ ÂÚ›Ô˘ 450.000ú (·fi √°∞ ̤¯ÚÈ 31/12/2011 150.000 ú Î·È ·fi ∂√¶ÀÀ ̤¯ÚÈ 30/6/2012 300.000 ú), ÌÂ Û˘Ó¤ÂÈ· Ó· ÔÊ›ÏÂÈ ‰Â‰Ô˘ÏÂ˘Ì¤ÓÔ˘˜ ÌÈÛıÔ‡˜ 5 ÌËÓÒÓ ÛÙÔ ÚÔÛˆÈÎfi Î·È Ó· ÌË ÌÔÚ› Ó· ·ÓÙ·ÔÎÚÈı› ÛÙȘ ·Ó¿ÁΘ ÙÚÔÊÔ‰ÔÛ›·˜ Î·È È·ÙÚÔÊ·Ú̷΢ÙÈ΋˜ ÂÚ›ı·Ï„˘ ÙˆÓ ÊÈÏÔÍÂÓÔ‡ÌÂÓˆÓ ÁÂÚfiÓÙˆÓ” , ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ Ô ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ μfiÏÔ˘ ÛÙËÓ ÂÈÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘ Î·È Î·Ù·Ï‹ÁÂÈ ÙÔÓ›˙ÔÓÙ·˜ fiÙÈ “ȉȷ›ÙÂÚ· Û ·˘Ù‹ ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ Ê¿ÛË Ô˘ ‰È¤Ú¯ÂÙ·È Ë ¯ÒÚ· Î·È Ë ÔÈÎÔÓÔÌ›· Ì·˜, Ì ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË Ó· Ï‹ÙÙÂÈ Î˘Ú›ˆ˜ ÙȘ ¢·›ÛıËÙ˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈο Î·È Û˘Ó·ÈÛıËÌ·ÙÈο ÔÌ¿‰Â˜ ÏËı˘ÛÌÔ‡, fiˆ˜ Ù· ¿ÙÔÌ· Ù˘ ΔÚ›Ù˘ ∏ÏÈΛ·˜, Ë ‰È΋ Û·˜ ·Ú¤Ì‚·ÛË Â›Ó·È È‰È·›ÙÂÚ· ÛËÌ·ÓÙÈ΋” .

ªÂÙ¿ ÙËÓ Î. ºˆÙÂÈÓ‹ ∫ÔÎÎÈÓ¿ÎË, Ô˘ ·Ú·ÈÙ‹ıËΠ·fi ÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ μfiÏÔ˘ (·ÓÙÈηٷÛÙ¿ıËΠ·fi ÙÔÓ Î. ™Ù·Ì. ∫Ô‡ÓÙÚÈ·) Î·È ÙËÓ ·ÓÂÍ·ÚÙËÙÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ Î. °È¿ÓÓË ∫Ô˘ÚÙ›Ó·, ¯ı˜ ·ÓÂÍ·ÚÙËÙÔÔÈ‹ıËÎÂ Î·È Ô Î. ÷˘ÙÔ‡Ú·˜. ™ÙËÓ ÂÈÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘ ÚÔ˜ ÙÔÓ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ Ù˘ ·Ú¿Ù·Í‹˜ ÙÔ˘, Î. ¶. ™ÎÔÙÈÓÈÒÙË, Ô ÁÈ·ÙÚfi˜ ÂÈÎÚ›ÓÂÈ ÙË Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ ÙÔ˘ ¢ËÌ¿Ú¯Ô˘, ·ÌÊÈÛ‚ËÙ› ÙȘ ÚÔı¤ÛÂȘ Î·È ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ Î·È ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ ÙË Ï‡Ë ÙÔ˘ ÁÈ· ÙË ÛÙ¿ÛË ÙˆÓ Û˘Ó·‰¤ÏÊˆÓ ÙÔ˘ ÛÙËÓ ÔÌ¿‰· ÏÂÈÔ„ËÊ›·˜.

∏ ÂÈÛÙÔÏ‹ ÚÔ˜ ÙÔ ¢‹Ì·Ú¯Ô ™ÙËÓ ÂÈÛÙÔÏ‹ ·ÓÂÍ·ÚÙËÙÔÔ›ËÛ‹˜ ÙÔ˘ ÚÔ˜ ÙÔ ¢‹Ì·Ú¯Ô Î. ¶. ™ÎÔÙÈÓÈÒÙË, Ô Î. ÷˘ÙÔ‡Ú·˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ: ∫‡ÚÈ ¢‹Ì·Ú¯Â, ¶›ÛÙ„· Û ÂÛ¿˜ Î·È ÛÙËÓ ˘ÔÙÈıÂ̤ÓË ÚÔÛ¿ıÂÈ¿ Û·˜ ÁÈ· ¤Ó· ηχÙÂÚÔ ·‡ÚÈÔ ÛÙËÓ fiÏË Ì·˜ Î·È ÙËÓ ÙÔÈ΋ ÎÔÈÓˆÓ›·. ¢›ÓÔÓÙ·˜ fiϘ ÌÔ˘ ÙȘ ‰˘Ó¿ÌÂȘ Ì ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ʛψÓ, Û˘ÁÁÂÓÒÓ Î·È Û˘ÓÙÔÈÙÒÓ ÌÔ˘ ÛÙÔÓ ·ÁÒÓ· ÁÈ· ÙËÓ ÂÎÏÔÁ‹ Û·˜ - ÂÎÏÔÁ‹ Ì·˜. ¶›ÛÙ„· fiÙÈ ı· ›ÛÙ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÌÈ·˜ ‰ËÌÔÙÈ΋˜ ΛÓËÛ˘, ›ÛÔ˜ ÌÂٷ͇ ›ÛˆÓ, fiÔ˘ ı· Û¤‚ÂÙ·È Ô ¤Ó·˜ ÙÔÓ ¿ÏÏÔÓ Î·È Ô˘ ı· ›¯Â ˆ˜ ÛÙfi¯Ô ÙÔ fiÊÂÏÔ˜ ÙˆÓ Û˘ÌÔÏÈÙÒÓ

Ì·˜. ∂ÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÌÈ·˜ ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋˜ Û˘ÌÔÏÈÙ›·˜ Ô˘ ı· ‰È¤ÂÙ·È ·fi ‚·ÛÈΤ˜ ·Ú¯¤˜ Î·È ‹ıÔ˜ Î·È fi¯È ÌÈ·˜ “Ê·ÙÚ›·˜” ÔÌ¿‰·˜ Ô˘ ı· ‰ÈÔÈΛ Ì ·˘Ù·Ú¯ÈÛÌfi ÙÔ ¢‹ÌÔ Ì·˜, fiÔ˘ Ô ‰È¿ÏÔÁÔ˜, Ë Û˘ÓÂÚÁ·Û›·, Ë Û˘ÏÏÔÁÈÎfiÙËÙ·, Ë ÂχıÂÚË ¤ÎÊÚ·ÛË ·fi„ˆÓ, Ì ÛÙfi¯Ô ÙÔ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈÎfi ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ı· ·ÔÙÂÏÔ‡Û ÙË ‚¿ÛË Û’ ·˘Ù‹ ÙË Û˘Ó‡·ÚÍË. ¢˘ÛÙ˘¯Ò˜ fï˜ Î. ¢‹Ì·Ú¯Â Ù›ÔÙ ·fi fiÏ· ·˘Ù¿. ¢ËÌÈÔ˘ÚÁ‹Û·Ù ÌÈ· ÔÌ¿‰· ·Ú¤· ·ÓÙȉËÌ¿Ú¯ˆÓ - ÚÔ¤‰ÚˆÓ Î·È Î¿ÔÈˆÓ ¿ÏψÓ

™˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ Î·È Ë ∞˘ÙÔÎÈÓËÙfi‰ÚÔÌÔ˜ ∞ÈÁ·›Ô˘

«√ Á‡ÚÔ˜ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ Ì ¤Ó· ÚÂ˙ÂÚ‚Ô˘¿Ú» Δ√ Û‡ÛÙËÌ· ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÒÓ ‰ÈÔ‰›ˆÓ Ù˘ ∞˘ÙÔÎÈÓËÙfi‰ÚÔ-

ÌÔ˜ ∞ÈÁ·›Ô˘ e-way ÛÙËÚ›˙ÂÈ ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· Â›Ù¢Í˘ ÙÔ˘ ·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ˘ ÚÂÎfiÚ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ η˘Û›ÌˆÓ. ÕÏψÛÙÂ, Ë ÔÈÎÔÓÔÌ›· η˘Û›ÌˆÓ Î·È Ë Ì›ˆÛË ÂÎÔÌÒÓ ·ÂÚ›ˆÓ ÛÙÔ˘˜ ÛÙ·ıÌÔ‡˜ ‰ÈÔ‰›ˆÓ Â›Ó·È ‰‡Ô ·fi Ù· ·ÚÈ· ÏÂÔÓÂÎÙ‹Ì·Ù· ¯Ú‹Û˘ ÙÔ˘. ŒÚ¢Ó˜ ¤‰ÂÈÍ·Ó ˆ˜ Ë ¯Ú‹ÛË ÙˆÓ ™˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ ∏ÏÂÎÙÚÔÓÈ΋˜ ¶ÏËڈ̋˜ ¢ÈÔ‰›ˆÓ, fiˆ˜ ÙÔ e-way, ÌÂÈÒÓÂÈ ÛËÌ·ÓÙÈο ÙËÓ Î·Ù·Ó¿ÏˆÛË Î·˘Û›ÌˆÓ Î·È ÙȘ ÂÈ‚Ï·‚›˜ ÁÈ· ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ÂÎÔÌ¤˜ ·ÂÚ›ˆÓ ÛÙÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜ ÙˆÓ ÛÙ·ıÌÒÓ ‰ÈÔ‰›ˆÓ. Δ· Ô¯‹Ì·Ù· Ù˘ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ “√ Á‡ÚÔ˜ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ Ì ¤Ó· ÚÂ˙ÂÚ‚Ô˘¿Ú” ı· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó Ù· e-way ÙÔ˘˜ Î·È ı· ‰È¤ÏıÔ˘Ó ·˘ÙfiÌ·Ù· ·fi ÙȘ ÂȉÈΤ˜ ËÏÂÎÙÚÔÓÈΤ˜ ψڛ‰Â˜ ÙˆÓ ™Ù·ıÌÒÓ ¢ÈÔ‰›ˆÓ, ÌÂÈÒÓÔÓÙ·˜ ¤ÙÛÈ Î·Ù¿ Ôχ Ù· η‡ÛÈÌ·, Ô˘ ı· Î·Ù·Ó¿ÏˆÓ·Ó ÁÈ· ÙȘ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ˜ ‰ÈÂχÛÂȘ ÙÔ˘˜ ·fi ψڛ‰Â˜ Ì ÂÈÛÚ¿ÎÙÔÚ·. “ŸÏË Ë ÔÌ¿‰· Ù˘ ∞˘ÙÔÎÈÓËÙfi‰ÚÔÌÔ˜ ∞ÈÁ·›Ô˘ Î·È ÙÔ˘ e-way, ÛÙËÚ›˙Ô˘Ì ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ·˘Ù‹, ·Ú¤¯ÔÓÙ·˜ ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ ÙË Ì¤ÁÈÛÙË ‰˘Ó·Ù‹ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË Î·Ù¿ ÙË ‰È¤Ï¢ÛË ÙˆÓ Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ ·fi ÙÔÓ ·˘ÙÔÎÈÓËÙfi‰ÚÔÌÔ, ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù¿ ÙÔ ‰˘Ó·ÙfiÓ ·ÛʷϤÛÙÂÚË Î·È ¿ÓÂÙË ‰È¤ÏÂ˘Û‹ ÙÔ˘˜. ∂˘¯fiÌ·ÛÙ ηϋ Ù‡¯Ë ÛÙÔ˘˜ Ô‰ËÁÔ‡˜ Î·È ÙËÓ ÔÌ¿‰· ˘ÔÛÙ‹ÚÈ͢ Ù˘ ÂΉ‹ÏˆÛ˘ Î·È Â˘ÂÏÈÛÙԇ̠ÛÙËÓ ÂÈÙ˘¯›· ηٿÎÙËÛ˘ ÙÔ˘ ·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ˘ ÚÂÎfiÚ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ η˘Û›ÌˆÓ, οÙÈ Ô˘ ı· ·ÔÙÂÏ› ÂÈÙ˘¯›· Î·È ÁÈ· fiÏÔ˘˜ fiÛÔÈ ˘ÔÛÙËÚ›˙Ô˘Ì ·˘Ù‹ ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ·” , ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ Ë ˘‡ı˘ÓË ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ ∞˘ÙÔÎÈÓËÙfi‰ÚÔÌÔ˜ ∞ÈÁ·›Ô˘ Î. ∂ÈÚ‹ÓË ∑·‚Ú›‰Ô˘.

Û˘Ì‚Ô˘Ï·ÙfiÚˆÓ ¤ÌÌÈÛıˆÓ ÌË ÂÎÏÂÁÌ¤ÓˆÓ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Ì¿ıÂÈ Ó· ˙Ô˘Ó ·fi ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋. ∞˘Ù‹ Ë ÔÌ¿‰· ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ ÙËÓ ¿Ô„‹ Û·˜ ·ÁÓÔÒÓÙ·˜ ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ¿ÏÏË ı¤ÛË ‹ ÛΤ„Ë Î·È ÙËÓ ÂÈ‚¿ÏÏÂÈ. ¶Ô‡ Â›Ó·È Ë ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈÎfiÙËÙ¿ Û·˜, Ë ÚfiıÂÛ‹ Û·˜ ÁÈ· ¤ÚÁÔ ÛÙËÓ fiÏË Ì·˜, Ô‡ Â›Ó·È Ë Û˘ÏÏÔÁÈÎfiÙËÙ¿ Û·˜. ŒÓ·˜ ÙÂÚ¿ÛÙÈÔ˜ ¢‹ÌÔ˜ ‰ÂÓ ı· ÏËÁ› ·fi ÔÏϤ˜ ·fi„ÂȘ Ô˘ ı· ÂÂÍÂÚÁ·ÛÙÔ‡Ó Î·È ı· ‰Ôı› Ë Î·Ï‡ÙÂÚË Ï‡ÛË ·fi ÂÛ¿˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ Û˘ÌÔϛ٘ Ì·˜. Δ· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ·˘Ù‹˜ Ù˘ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ Î·È Ù˘ “‰ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋˜” Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿˜ Û·˜ Â›Ó·È ϤÔÓ ÁÓˆÛÙ¿ ÛÙË ÎÔÈÓˆÓ›· ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, Ì ÙËÓ ·ÔÛÙ·ÛÈÔÔ›ËÛË ‰ËÌÔÙÈÎÒÓ Û˘Ì‚Ô‡ÏˆÓ Û·˜ fiˆ˜ ÙÔ˘ Î. ∫Ô˘ÚÙ›Ó· Î·È Ù˘ Î. ∫ÔÎÎÈÓ¿ÎË (·ÓÂÍ·ÚÙËÙÔÔ›ËÛË - ·Ú·›ÙËÛË). ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ Â̤ӷ ÚÔÛˆÈο, ÌÔ˘ Û˘ÌÂÚÈÊÂÚı‹Î·Ù ·Ï·˙ÔÓÈο, ÂÈÚˆÓÈο Î·È ÎÏ›ÓÔÓÙ·˜ Ù· ·˘ÙÈ¿ Û·˜ ÛÙËÓ ¿ÏÏË ¿Ô„‹ ÌÔ˘, Ô˘ ÌÔÓ·‰ÈÎfi ÛÎÔfi ›¯Â ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋ Û‡ÓıÂÛË Î·È ÚÔÛÊÔÚ¿. ªÔ˘ ÂÈÙÂı‹Î·Ù ˆ˜ Ô “·fiÏ˘ÙÔ˜ ¿Ú¯ˆÓ” Î·È ÌÔ˘ ›·Ù fiÙÈ ·Ó ›¯· ÙË Ï‚ÂÓÙÈ¿ ı· ¤ÚÂ ӷ ¤¯ˆ ʇÁÂÈ ·fi ÙËÓ ÔÌ¿‰· ÏÂÈÔ„ËÊ›·˜. ∞˘Ù‹ Â›Ó·È Ë ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈÎfiÙËÙ¿ Û·˜, ‰ÂÓ Û‚·ÛًηÙ ÙËÓ ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ· ÌÔ˘. ∞ÏÏ¿ ¤¯ˆ Ó· Û·˜ ı˘Ì›Ûˆ Î·È Ó· Û·˜ ˆ fiÙÈ Ô˘‰Â›˜ ¯ÂÈÚfiÙÂÚÔ˜ ¯ıÚfi˜ ·fi ÙÔÓ Â˘ÂÚÁÂÙËı¤ÓÙ· ·¯¿ÚÈÛÙÔ. ∂ÎÙfi˜ fiÏˆÓ ·˘ÙÒÓ, - ÔÙ¤ ‰ÂÓ Û˘ÓÂÚÁ·ÛًηÙ Ì ̤ӷ ˆ˜ ÚÔ¤‰ÚÔ ÙÔ˘ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ, - ÂÓÒ ÂÎϤ¯ÙËη ÂÎÚfiÛˆÔ˜ ÛÙÔ ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ ¢›ÎÙ˘Ô ÁÈ· ÙÔ˘˜ ROMA Î·È ÂÎÚÔÛˆÒÓÙ·˜ ÙÔ ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘, ÔÙ¤ ‰ÂÓ ¤Ï·‚· ÚfiÛÎÏËÛË ÂȉÔÔ›ËÛË ·fi ÂÛ¿˜ ÁÈ· Ó·

Û˘ÌÌÂÙ¤¯ˆ Û’ ·˘Ù¤˜ ÙȘ Û˘ÛΤ„ÂȘ. - Œ¯ÔÓÙ·˜ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Î·È ÙËÓ ÚfiıÂÛË Ó· ‚ÔËı‹Ûˆ Ì ÛΤ„ÂȘ Î·È ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ù˘ ÂÌÔÚÔ·Ó‹Á˘Ú˘ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, ÚÔÂÚ¯fiÌÂÓÔ˜ ·fi ÙÔ ¢‹ÌÔ ∞ÈÛˆÓ›·˜, ··ÍÈÒıËη Î·È Ì·˙› Ì ̤ӷ Î·È Ë ¢ËÌÔÙÈ΋ ∂ÓfiÙËÙ· ¢ÈÌËÓ›Ô˘. - ™Â ÚfiÙ·Û‹ ÌÔ˘ Ó· Û˘ÁηϤÛÂÙ ¢ËÌÔÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÁÈ· Ó· ·Û¯ÔÏËıԇ̠fiÏÔÈ Ì·˙› Ì ٷ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ, Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Ó· οÓÔ˘Ó Ì ÙË Û˘Ó¯È˙fiÌÂÓË ·Ô‰˘Ó¿ÌˆÛ‹ ÙÔ˘, Û ‚¿ÚÔ˜ Ù˘ ˘Á›·˜ ÙˆÓ Û˘ÌÔÏÈÙÒÓ Ì·˜, Ì ·ÁÓÔ‹Û·ÙÂ. - ΔËÓ ÚfiÙ·Û‹ ÌÔ˘ ÁÈ· ‰È·¯ÂÈÚÈÛÙÈÎfi ¤ÏÂÁ¯Ô ÙˆÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÙˆÓ ™Ê·Á›ˆÓ ∞∂ ÚÈÓ ·Ó·Ï¿‚ˆ ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ ‰È¢ı‡ÓÔÓÙ· Û˘Ì‚Ô‡ÏÔ˘, ÙËÓ ·ÔÚÚ›„·ÙÂ. - ™ÙËÓ ÂÈÙÚÔ‹ ¶ÔÈfiÙËÙ·˜ ∑ˆ‹˜ Î·È Û ı¤Ì· Ô˘ ›¯Â Û¯¤ÛË Ì ÙËÓ ·Ó¿ÎÏËÛË ‹ fi¯È ¿‰ÂÈ·˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ηٷÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÂÂȉ‹ ›¯· ·ÓÙ›ıÂÙË ¿Ô„Ë ·fi ÙËÓ ÂÈÛ‹ÁËÛ‹ Û·˜, ÚÔÛ·ı‹Û·Ù Ì ÚÔÎÏËÙÈο ·ÓÙȉËÌÔÎÚ·ÙÈÎfi ÙÚfiÔ Ó· Ì ÊÈÌÒÛÂÙÂ. - ∞Ó¿ÚÌÔÛÙ˜ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¤˜ Ì ÙÚ·ÌÔ˘ÎÈÛÌÔ‡˜ Î·È ‡‚ÚÂȘ Ô˘ ÚÔÛ‚¿ÏÏÔ˘Ó ÙÔ Î‡ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘, ÂΠ̤ÚÔ˘˜ ÙÔ˘ ·ÓÙȉËÌ¿Ú¯Ô˘ Î. ∫·Ô˘Ó¿, ÙȘ ÂÈÎÚÔÙ‹Û·ÙÂ. - ∞ÎfiÌË ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ó ÔÈ Û˘ÌÔϛ٘ Ì·˜ Ó· ÔÏÔÎÏËÚˆıÔ‡Ó ÔÈ ‰È·‰Èηۛ˜ Î·È Ó· ·Ô‰Ôı› ‰ÈηÈÔÛ‡ÓË ÁÈ· ÙȘ ˘ÂÍ·ÈÚ¤ÛÂȘ ÛÙÔ ¢‹ÌÔ Ì·˜. ¢ÂÓ ·ÓÙȉڿ۷Ù ԢÛÈ·ÛÙÈο Ì ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÚÔ˜ ÙËÓ ∫ÎÂÓÙÚÈ΋ ÂÍÔ˘Û›· ÁÈ· Ù· ·ÚÓËÙÈο ÙÔ˘ ∫·ÏÏÈÎÚ¿ÙË, ·Ó¿ÌÂÛ· Û ·˘Ù¿ Î·È Ë ··Í›ˆÛË ÔÏÏÒÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ‰ÔÌÒÓ ·ÏÏ¿ Î·È ÙˆÓ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÒÓ ¢‹-

̈Ó. £·Ìˆı‹Î·Ù ·fi ÙËÓ ÂÍÔ˘Û›· Î. ¢‹Ì·Ú¯Â. ™Â ¤Ó· ÙÂÚ¿ÛÙÈÔ ¢‹ÌÔ ÚÔÛ·ı‹Û·Ù ӷ ıÔÏÒÛÂÙ ٷ ÓÂÚ¿ ‰›¯ˆ˜ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎfi ¤ÚÁÔ, οÓÔÓÙ·˜ ‚¤‚·È· ÔÏϤ˜ ÂΉËÏÒÛÂȘ ÁÈ· Ó· ͯ¿ÛÂÈ Ô ÎfiÛÌÔ˜ ÙËÓ ›ӷ ÙÔ˘. ŸÙ·Ó ÂÛ›˜ Î·È Ë ·Ú¤· Û·˜ ‰ÂÓ ¯·Ú›Û·Ù ̛· ·ÓÙÈÌÈÛı›· ÁÈ· Ó· ‰Â›ÍÂÙÂ Î·È ÂÛ›˜ ÙËÓ Â˘·ÈÛıËÛ›· Û·˜. ¢ÂÓ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹Û·ÙÂ, Ô‡Ù ¤¯ÂÙ ÚfiıÂÛË, ÚÔÔÙÈΤ˜ ÁÈ· ·Ó¿Ù˘ÍË Û’ ·˘ÙfiÓ ÙÔ ¯·ÚÈÛÌ·ÙÈÎfi ¢‹ÌÔ. ¶·ÓËÁ˘Ú›Û·Ù ¤Ú˘ÛÈ ÁÈ· Ù· ÔÏÏ¿ ÎÚÔ˘·˙ÈÂÚfiÏÔÈ·, ʤÙÔ˜ ‰ÂÓ ÌÔÚ›Ù ӷ ÙÔ Î¿ÓÂÙÂ. √È ˘Ô‰Ô̤˜ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó, ¤ÙÛÈ ··ÍÈÒÓÂÙ·È ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ·Ó¿Ù˘ÍË, ‰ÂÓ ¤¯ÂÙ fiÚ·Ì·, ‰ÂÓ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÂ›Ù·È ¤ÙÛÈ ÚÔÔÙÈ΋ ÁÈ· Ì›ˆÛË Ù˘ ·ÓÂÚÁ›·˜. Δ¤ÏÔ˜ Ï˘¿Ì·È ÁÈ· ÙÔ˘˜ Û˘Ó·‰¤ÏÊÔ˘˜ ÌÔ˘ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÏÂÈÔ„ËÊ›·˜ Î·È Î˘Ú›ˆ˜ ÂÎÂ›ÓˆÓ Ô˘ Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÛÙËÓ ÂÎÙÂÏÂÛÙÈ΋ ÂÈÙÚÔ‹, Ô˘ ÊÔ‚Ô‡ÓÙ·È Ó· ÌÈÏ‹ÛÔ˘Ó, ÙÚ¤ÌÔ˘Ó ÛÙËÓ È‰¤· ÌËÓ ·ÔÏ˘ıÔ‡Ó Î·È ·Û¿˙ÔÓÙ·È ÔÙȉ‹ÔÙÂ, ·ÎÔÏÔ˘ıÒÓÙ·˜ ÈÛÙ¿ ÙȘ ‰ÈΤ˜ Û·˜ ηÙ¢ı‡ÓÛÂȘ Î·È ÂÓÙÔϤ˜, ÂÂȉ‹ ·ÓËÛ˘¯Ô‡Ó ÁÈ· ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ ÙÔ˘˜ Î·È ·Ó ı· ¤¯Ô˘Ó ÙËÓ ·ÓÙÈÌÈÛı›· ÙÔ˘˜, Á˘Ú›˙ÔÓÙ·˜ ÙËÓ Ï¿ÙË ÛÙȘ ‚·ÛÈΤ˜ ·Ú¯¤˜ Ù˘ ‰ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ - ·ÍÈÔÚ¤ÂÈ·˜ - ÂÏ¢ıÂÚ›·˜ ÙÔ˘ ÏfiÁÔ˘. ŸÏ· ·˘Ù¿ ‚‚·›ˆ˜ Û ‚¿ÚÔ˜ ÙˆÓ Û˘ÌÔÏÈÙÒÓ Ì·˜ Î·È Ù˘ ÎÔÈÓˆÓ›·˜ Ì·˜, Ô˘ ı¤ÏÂÈ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈÎÔ‡˜ Î·È ·ÍÈÔÚÂ›˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ ‰›Ï· Ù˘, Ô˘ Ó· ˘ÂÚ·Û›˙ÔÓÙ·È Ù· Û˘ÌʤÚÔÓÙ¿ Ù˘. °È· fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ·Ú·¿Óˆ ÏfiÁÔ˘˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ· ÏfiÁÔ˘˜ ËıÈ΋˜, ·ÍÈÔÚ¤ÂÈ·˜ Î·È ÂÂȉ‹ ¤¯ˆ Ì¿ıÂÈ ÛÙË ˙ˆ‹ ÌÔ˘ Ó· ·ÁˆÓ›˙ÔÌ·È Ì ·ÍÈÔÚ¤ÂÈ· ‰›¯ˆ˜ Ó· ηıÔ‰ËÁÔ‡Ì·È Î·È Ó· ˘ÔÓÔ̇ÔÌ·È, ¢∂¡ ‰¤¯ÔÌ·È Ó· Ì ÊÈÌÒÓÔ˘Ó, Ó· Ì ÚÔÛ‚¿ÏÏÔ˘Ó ˆ˜ ¿ÓıÚˆÔ, ˆ˜ ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ· Î·È ˆ˜ ÔÏÈÙÈÎfi Ô˘ ÙÔÓ ‰È·ÎÚ›ÓÂÈ Ë Û˘Ó¤ÂÈ· ÏfiÁˆÓ Î·È ¤ÚÁˆÓ. ∞¡∂•∞ƒΔ∏Δ√¶√π√Àª∞π” .

™¯fiÏÈÔ ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÂÍ·ÚÙËÙÔÔ›ËÛË ¡. ÷˘ÙÔ‡Ú· ™Â Û¯fiÏÈfi ÙÔ˘, ÙÔ °Ú·ÊÂ›Ô Δ‡Ô˘ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ: ™¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ÂÈÛÙÔÏ‹ ·ÓÂÍ·ÚÙËÙÔÔ›ËÛ˘ ÙÔ˘ ‰ËÌÔÙÈÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô‡ÏÔ˘ Î. ¡ÈÎ. ÷˘ÙÔ‡Ú·, Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ ÙÔ˘ ¢ËÌ¿Ú¯Ô˘ μfiÏÔ˘ ¤Î·Ó·Ó ÙÔ ·ÎfiÏÔ˘ıÔ Û¯fiÏÈÔ: “√ Î. ÷˘ÙÔ‡Ú·˜ ‚ڋΠÂÈÙ¤ÏÔ˘˜ ÙÚfiÔ Ó· ‰ËÏÒÛÂÈ ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ÙÔ˘ ‡·ÚÍË. ΔÔ Î·Ù¿Ù˘ÛÙÔ, ·Ó˘fiÁÚ·ÊÔ Î›ÌÂÓÔ Ô˘ η٤ıÂÛÂ, ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÈ ÙÔ ‹ıÔ˜, ÙË ÛÔ‚·ÚfiÙËÙ· Î·È ÙÔ Â›Â‰Ô ÙÔ˘ ȉ›Ô˘ Î·È ÙÔ˘ fiÔÈÔ˘ Û˘ÓÙ¿ÎÙË ÙÔ˘” .


M·ÁÓËÛ›· 15

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 27 I√À§π√À 2012

™Â ÂÊ’ fiÏ˘ Ù˘ ‡Ï˘ Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ì ÙÔ ¢‹Ì·Ú¯Ô μfiÏÔ˘ ¶. ™ÎÔÙÈÓÈÒÙË

¢¤ÛÌ¢ÛË À¶∂∫∞ ÁÈ· ÙÔ ƒ˘ıÌÈÛÙÈÎfi ËÌ·ÓÙÈο ı¤Ì·Ù· ¯ˆÚÔÙ·ÍÈÎÔ‡, ÔÏÂÔ‰ÔÌÈÎÔ‡ Î·È ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈÎÔ‡ ÂӉȷʤÚÔÓÙÔ˜ Ô˘ Û˘Ó‰¤ÔÓÙ·È ¿ÌÂÛ· Ì ÙȘ ·Ó·Ù˘ÍȷΤ˜ ÚÔÔÙÈΤ˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ Î·È ÙËÓ ÔÈfiÙËÙ· ˙ˆ‹˜ ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ, Û˘˙ËÙ‹ıËÎ·Ó ÛÂ Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ô˘ ›¯Â ¯ı˜ Ì ÙÔÓ ˘Ô˘ÚÁfi ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜, ∂Ó¤ÚÁÂÈ·˜ Î·È ∫ÏÈÌ·ÙÈ΋˜ ∞ÏÏ·Á‹˜ Î. ∂˘. §È‚ÈÂÚ¿ÙÔ, Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ μfiÏÔ˘ Î. ¶¿ÓÔ˜ ™ÎÔÙÈÓÈÒÙ˘, Û˘Óԉ¢fiÌÂÓÔ˜ ·fi ÙÔÓ ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô ¶ÔÏÂÔ‰ÔÌ›·˜ Î·È ¶ÔÈfiÙËÙ·˜ ∑ˆ‹˜ ¡. ªfiÛ¯Ô Î·È ÙÔÓ ÚÔ˚ÛÙ¿ÌÂÓÔ ÙÔ˘ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜ ™¯Â‰›Ô˘ ¶fiÏ˘ °. ¶ÔÏ˘ÌÂÓ›‰Ë.

∫ÂÓÙÚÈÎfi ı¤Ì· Û˘˙‹ÙËÛ˘ ·ÔÙ¤ÏÂÛ ÙÔ ƒ˘ıÌÈÛÙÈÎfi ™¯¤‰ÈÔ μfiÏÔ˘, ÁÈ· ÙÔ ÔÔ›Ô ¤ÁÈÓ ·Ó·Ï˘ÙÈ΋ ÂÓË̤ڈÛË, fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÛÙȘ ÂÓ¤ÚÁÂȘ Î·È ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›Â˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ ·fi ÙȘ 15.7.2011, ÔfiÙ ·Ú¤Ï·‚ ÙÔ ™¯¤‰ÈÔ ÙÔ˘ ¶ÚÔ‰ÚÈÎÔ‡ ¢È·Ù¿ÁÌ·ÙÔ˜, ̤¯ÚÈ Î·È Û‹ÌÂÚ·. √ Î. ™ÎÔÙÈÓÈÒÙ˘ ˙‹ÙËÛ ӷ Á›ÓÂÈ ‰ÂÎÙfi ηı’ ÔÏÔÎÏËÚ›· ÙÔ Û¯¤‰ÈÔ ÙÔ˘ ¶.¢., Ô˘ ‰È·ÌfiÚʈÛÂ Ë ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ÌÂÙ¿ ·fi ÂÍ·ÓÙÏËÙÈÎfi ÎÔÈÓˆÓÈÎfi, ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎfi Î·È ÔÏÈÙÈÎfi ‰È¿ÏÔÁÔ, ÙÔÓ›˙ÔÓÙ·˜ fiÙÈ Ú¤ÂÈ ÔˆÛ‰‹ÔÙ ӷ ÚÔˆıËı› ¿ÌÂÛ· Ì·˙› Ì ÙËÓ ÙÚÔÔÔ›ËÛË ÁÈ· ÙȘ ∑.√.∂. ÛÙÔ ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Ù˘ ∂ÈÎÚ·Ù›·˜ ÁÈ· ÂÂÍÂÚÁ·Û›· Î·È ¤Î‰ÔÛË ÙÔ˘ ÚÔ‚ÏÂfiÌÂÓÔ˘ ¶ÚÔ‰ÚÈÎÔ‡ ¢È·Ù¿ÁÌ·ÙÔ˜. “°È· Ì·˜ Ë ¤ÁÎÚÈÛË ÙÔ˘ ƒ˘ıÌÈÛÙÈÎÔ‡ ™¯Â‰›Ô˘ μfiÏÔ˘ ·ÔÙÂÏ› ÎÔÚ˘Ê·›Ô ı¤Ì·, ‰Â‰Ô̤ÓÔ˘ fiÙÈ Â›Ó·È ¤Ó· “ÂÚÁ·Ï›Ԕ ·Ó¿Ù˘Í˘ ÛÙÚ·ÙËÁÈÎÔ‡ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·, ÁÈ· ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ ÙÔ˘ ÙfiÔ˘, Ôχ ‰Â ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ, fiÙ·Ó ·’ ·˘Ùfi ÂÍ·ÚÙ¿Ù·È Î·È Ë ·Ô‰¤ÛÌ¢ÛË Ù˘ ‰È·‰Èηۛ·˜ ÁÈ· ÙËÓ ÙÚÔÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ °ÂÓÈÎÔ‡ ¶ÔÏÂÔ‰ÔÌÈÎÔ‡ ™¯Â‰›Ô˘” , ÙfiÓÈÛÂ Ô Î. ™ÎÔÙÈÓÈÒÙ˘. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ Ô ¢‹ÌÔ˜ μfiÏÔ˘ ¤¯ÂÈ “·ÁÒÛÂÈ” ÙË ‰È·‰Èηۛ· ÙÔ˘ °.¶.™., ÙÔ ÔÔ›Ô ÂÍÂÏ›ÛÛÂÙ·È ·Ú¿ÏÏËÏ·, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ˘¿Ú¯Ô˘Ó Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˜ ηÙ¢ı‡ÓÛÂȘ ·fi ÙÔ ƒ.™.μ. ∞·ÓÙÒÓÙ·˜ Ô ÀÔ˘ÚÁfi˜ ¶∂∫∞ ‰È·‚‚·›ˆÛ fiÙÈ ı· ÂӉȷÊÂÚı› ÚÔÛˆÈο, ÒÛÙ ӷ ÂÈÙ·¯˘Óı› Ë ‰È·‰Èηۛ· ¤ÁÎÚÈÛ˘ ÙÔ˘ ƒ˘ıÌÈÛÙÈÎÔ‡ ™¯Â‰›Ô˘ μfiÏÔ˘. ∫·Ù¿ ÙË Û‡ÛÎÂ„Ë ÂÍÂÙ¿ÛıËÎ·Ó ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ· ı¤Ì·Ù· ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ Î·È ·Ó¿Ù˘Í˘, Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÛÙÔ ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘, fiˆ˜ Ë ¤ÁÎÚÈÛË Ù˘ ¶ÔÏÂÔ‰ÔÌÈ΋˜ ªÂϤÙ˘ ∫ÚÈı·ÚÈ¿˜, Ë Â›Û¢ÛË ÙˆÓ ‰È·‰ÈηÛÈÒÓ ÙÚÔÔÔ›ËÛ˘ ÙÔ˘ ¶.¢. ¶ËÏ›Ô˘, Ë ¤ÁÎÚÈÛË Ù˘ ÚfiÙ·Û˘ ÁÈ· ÙË ‰ÈÂÓ¤ÚÁÂÈ· ∞Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈÎÔ‡ ¢È·-

● ∏ ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ μfiÏÔ˘ ˙‹ÙËÛ ӷ Á›ÓÂÈ ‰ÂÎÙfi ηı’ ÔÏÔÎÏËÚ›· ÙÔ Û¯¤‰ÈÔ ÙÔ˘ ¶.¢., Ô˘ ‰È·ÌfiÚʈÛÂ, ÁÈ· Ó· ÚÔˆıËı› ÛÙÔ ™Ù∂

ÁˆÓÈÛÌÔ‡ π‰ÂÒÓ μ√§√™ 4Ã4 Ì ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË ·fi ÙÔ ¶Ú¿ÛÈÓÔ Δ·Ì›Ô, Ë ¤ÁÎÚÈÛË ™Ã√∞¶ ∞ÚÙ¤ÌȉԘ, Ë ÔÚ›· Ù˘ ÌÂϤÙ˘ ÁÈ· ÙËÓ ·ÍÈÔÏfiÁËÛË ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈÎÔ‡ ıÔÚ‡‚Ô˘, Ë ·Ó·Áη›· ÓÔÌÔıÂÙÈ΋ Ú‡ıÌÈÛË ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·ÚıÔ‡Ó ÔÈ ·‰È˘ Î·È Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ Ë ¶Ú¿ÍË ∂Ê·ÚÌÔÁ‹˜ ∞Á›·˜ ¶·Ú·Û΢‹˜, ηıÒ˜ Î·È Ë ¤ÁÎÚÈÛË ÙˆÓ fiÚˆÓ ‰ËÌÔÚ¿ÙËÛ˘ ÙˆÓ ¤ÚÁˆÓ Ù˘ ¢∂À∞ªμ, Ô˘ Â›Ó·È ÂÓÙ·Á̤ӷ ÛÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ∂¶¶∂ƒ∞∞. ∂›Û˘, Ô Î. ™ÎÔÙÈÓÈÒÙ˘ ÂÓË̤ڈÛ ÙÔÓ ÀÔ˘ÚÁfi ÁÈ· ÙȘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ¤ÚÁˆÓ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ ÚÔ˜ ÙÔ À¶∂∫∞, Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û ÂÎÎÚÂÌfiÙËÙ· Î·È ˙‹ÙËÛ ÙËÓ ·Ú¤Ì‚·Û‹ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙË ÁÚ‹ÁÔÚË ¤ÁÎÚÈÛ‹ ÙÔ˘˜.

¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÚÔÙ¿ÛÂȘ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈΤ˜ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ, fiˆ˜ Ë ÚfiÙ·ÛË ÁÈ· ÙË ‚ÈÔÎÏÈÌ·ÙÈ΋ ·Ó¿Ï·ÛË ÛÙÔ ¶·Ï·Èfi §ÈÌÂӷگ›Ô, Ë ÚfiÙ·ÛË ÁÈ· ‚ÂÏÙ›ˆÛË Ù˘ ÂÓÂÚÁÂȷ΋˜ ·fi‰ÔÛ˘ ÛÙÔ 5Ô °˘ÌÓ¿ÛÈÔ μfiÏÔ˘ Î·È ÛÙ· Û¯ÔÏ›· Ô˘ ÛÙÂÁ¿˙ÔÓÙ·È ÛÙÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ÙÔ˘ ÚÒËÓ ¶ÔÏ˘ÎÏ·‰ÈÎÔ‡ §˘Î›Ԣ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜, Ë ÚfiÙ·ÛË ÁÈ· ·Ó·‰·ÛÒÛÂȘ Î·È ÌÈÎÚ¿ Ù¯ÓÈο ¤ÚÁ· ·ÔηٿÛÙ·Û˘ Î·È ·ÈÛıËÙÈ΋˜ ·Ó·‚¿ıÌÈÛ˘ ÛÙ· ÂÚÈ·ÛÙÈο ‰¿ÛË ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘, ™·Ú·ÎËÓfi˜ °ÔÚ›ÙÛ· Î·È ∂ÈÛÎÔ‹, Ë ÚfiÙ·ÛË ÁÈ· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· Ú¿ÛÈÓˆÓ Ù·Ú·ÙÛÒÓ Û ÙÚ›· ‰ËÌÔÙÈο ÎÙ›ÚÈ· (2Ô ¢ËÌÔÙÈÎfi ™¯ÔÏÂ›Ô ¡. πˆÓ›·˜, 5Ô˘ -11Ô˘ ¢ËÌÔÙÈÎfi ™¯ÔÏÂ›Ô ¡. πˆÓ›·˜ Î·È ÎÙ›ÚÈÔ ™ÎÂÓ-

‰ÂÚ¿ÓË) Î.¿. ∞Ó·ÊÂÚfiÌÂÓÔ˜ ÛÙ· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Ù˘ Û˘Ó¿ÓÙËÛ˘ Ô Î. ™ÎÔÙÈÓÈÒÙ˘ ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛ fiÙÈ: “◊Ù·Ó ÌÈ· ÂÔÈÎÔ‰ÔÌËÙÈ΋ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·, Ô˘ ÙËÓ Â›¯·Ì ÚÔÂÙÔÈÌ¿ÛÂÈ ÌÂıÔ‰Èο Î·È ÈÛÙ‡ˆ fiÙÈ ÙÔ ÂfiÌÂÓÔ ‰È¿ÛÙËÌ· ı· Ê·ÓÔ‡Ó Ù· ıÂÙÈο ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù¿ Ù˘. ∞fi ÙËÓ ÚÒÙË Ì¤Ú· Ù˘ ·Ó¿Ï˄˘ ÙˆÓ Î·ıËÎfiÓÙˆÓ Ì·˜ ÚÔÛ·ıÔ‡ÌÂ Û˘ÓÙÔÓÈṲ̂ӷ, Û ÌÈ· ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ‰˘ÛÌÂÓ‹ Û˘Á΢ڛ·, Ó· ·ÍÈÔÔÈ‹ÛÔ˘Ì οı ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÒıËÛË Ï‡ÛÂˆÓ Û ¯ÚÔÓ›˙ÔÓÙ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ù˘ fiÏ˘ Ì·˜ Î·È Ù˘ ¢ڇÙÂÚ˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Î·È Ó· ηٷÛÙ‹ÛÔ˘Ì ÙÔ ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘ ·ÍÈfiÈÛÙÔ Û˘ÓÔÌÈÏËÙ‹ Î·È Ì ÂȉÈÎfi ‚¿ÚÔ˜ Û fiÏ· Ù· ΤÓÙÚ· ·ÔÊ¿ÛˆӔ.

∞ÔÙÂÏ› ÔÏÔÎÏËڈ̤ÓÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÙÔÈ΋˜ ·Ó¿Ù˘Í˘

ªÂ fiÚ·Ì· ÙÔ ∂ȯÂÈÚËÛÈ·Îfi ™¯¤‰ÈÔ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ ΔO Û¯¤‰ÈÔ ∞’ º¿Û˘ ÙÔ˘ ∂ȯÂÈÚËÛÈ·ÎÔ‡ ¶ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘, ÙÔ ÔÔ›Ô ·ÊÔÚ¿ ÛÙÔ ÛÙÚ·ÙËÁÈÎfi ۯ‰ȷÛÌfi Î·È ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ÙÂÏÈ΋ Ê¿ÛË ÂÂÍÂÚÁ·Û›·˜, Û˘˙ËÙ‹ıËΠηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ‰ÈÂ˘Ú˘Ì¤Ó˘ Û˘Ó‰ڛ·Û˘ Ù˘ ∂ÎÙÂÏÂÛÙÈ΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘. ªÂ ÙÔ ∂ȯÂÈÚËÛÈ·Îfi ™¯¤‰ÈÔ Î·ıÔÚ›˙ÔÓÙ·È ÔÈ ÛÙÚ·ÙËÁÈÎÔ› ÛÙfi¯ÔÈ, ÔÈ ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ˜ Ù˘ ÙÔÈ΋˜ ·Ó¿Ù˘Í˘, ηıÒ˜ Î·È Ë ÔÚÁ¿ÓˆÛË ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ Î·È ÙˆÓ ¡ÔÌÈÎÒÓ ÙÔ˘ ¶ÚÔÛÒˆÓ, Ì ·Ú¿ÏÏËÏË ÂÍÂȉ›Î¢ÛË ÙˆÓ ‰Ú¿ÛÂˆÓ Ù˘ ÙÚÈÂÙ›·˜ ÁÈ· ÙËÓ Â›Ù¢ÍË ÙˆÓ ÛÙfi¯ˆÓ ·˘ÙÒÓ. √ ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ μfiÏÔ˘ Î. ¶¿ÓÔ˜ ™ÎÔÙÈÓÈÒÙ˘ ÙfiÓÈÛ fiÙÈ ÙÔ ÚÒÙÔ ∂ȯÂÈÚËÛÈ·Îfi ™¯¤‰ÈÔ ÙÔ˘ ∫·ÏÏÈÎÚ·ÙÈÎÔ‡ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ Û˘ÓÙ¿ÛÛÂÙ·È Û ÌÈ· ÂÔ¯‹, fiÔ˘ ÛÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›· ΢Úȷگ› Ë ·ÓËÛ˘¯›· Î·È Ë ·‚‚·ÈfiÙËÙ· ÁÈ· ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Î·È fiÔ˘ Ù· ÎÔÈÓˆÓÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ·›ÚÓÔ˘Ó ÂÎÚËÎÙÈΤ˜ ‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ. ™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ ·˘Ùfi, Ô ¢‹ÌÔ˜ μfiÏÔ˘ ‰È·Ù˘ÒÓÂÈ, ̤۷ ·fi ÙÔ ∂ȯÂÈÚËÛÈ·Îfi ÙÔ˘ ™¯¤‰ÈÔ, ÔÏÔÎÏËڈ̤ÓÔ Ï·›ÛÈÔ Ì fiÚ·Ì· Î·È Û¯¤‰ÈÔ ÁÈ· ÙÔ Ó¤Ô ÈÛÙÔÚÈÎfi ·ÎÏÔ ‚ÈÒÛÈÌ˘ ·Ó¿Ù˘Í˘, Ô˘ ¤¯ÂÈ ·Ó¿ÁÎË Ô ∫·ÏÏÈÎÚ·ÙÈÎfi˜ ¢‹ÌÔ˜ μfiÏÔ˘. ∏ ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ ¢ÈÔ›ÎËÛ˘, √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ, ¶ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌÔ‡ Î·È ¡¤ˆÓ Δ¯ÓÔÏÔÁÈÒÓ, Î. ¡·Ù¿ÛÛ· √ÈÎÔÓfiÌÔ˘, ·ÚÔ˘Û›·Û ÙȘ ‰È·‰Èηۛ˜ Ô˘ ÚԂϤÔÓÙ·È ·fi ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ ÁÈ· ÙËÓ ¤ÁÎÚÈÛË ÙÔ˘ ∂ȯÂÈÚËÛÈ·-

ÎÔ‡ ·fi ÙËÓ ∞ÔÎÂÓÙڈ̤ÓË ¢ÈÔ›ÎËÛË £ÂÛÛ·Ï›·˜ ¤ˆ˜ 30.9.2012, ÂÈÛËÌ·›ÓÔÓÙ·˜ fiÙÈ ÛÙfi¯Ô˜ Â›Ó·È Ó· ÂÈÛ·¯ı› ÚÔ˜ Û˘˙‹ÙËÛË ÛÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ, ÌÂÙ¿ Ù· ̤۷ ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘, ÒÛÙ ·Ì¤Ûˆ˜ ÌÂÙ¿ Ó· ÙÂı› ÁÈ· Û˘˙‹ÙËÛË Î·È ÁÓˆÌÔ‰fiÙËÛË Î·È ÛÙËÓ ∂ÈÙÚÔ‹ ¢È·‚Ô‡Ï¢Û˘ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘. Ÿˆ˜ ÙfiÓÈÛÂ Ë Î. √ÈÎÔÓfiÌÔ˘, Âȉ›ˆÍË Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∞Ú¯‹˜ Â›Ó·È Ó· Á›ÓÂÈ ¤Ó·˜ ‰È¿ÏÔÁÔ˜ Â› Ù˘ Ô˘Û›·˜, ÌÂ Â˘Ú‡Ù·ÙË ÎÔÈÓˆÓÈ΋ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹, ÒÛÙ ӷ ‰È·Ù˘ˆı› οı ¿Ô„Ë Î·È ÚfiÙ·ÛË ÁÈ· ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ Ù˘ fiÏ˘ Î·È fi¯È Ó· ·ÎÔÏÔ˘ıËıÔ‡Ó ·Ï¿ ÔÈ ÚÔ‚ÏÂfiÌÂÓ˜ Ù˘ÈΤ˜ ‰È·‰Èηۛ˜. ∏ ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ô˘ Á›ÓÂÙ·È, Â›Ó·È Ó· ‰È·ÌÔÚʈı› ¤Ó· Ú·ÏÈÛÙÈÎfi ™¯¤‰ÈÔ, Ô˘ ı· ·ÓÙ·ÔÎÚ›ÓÂÙ·È ÛÙȘ ·Ó¿ÁΘ Ù˘ ÂÔ¯‹˜ Î·È ‰ÂÓ ı· ÎÚ·Ù¿ ÙËÓ fiÏË “Ê˘Ï·ÎÈṲ̂ÓË” Û ۯ‰ȷÛÌÔ‡˜ Î·È ÂÈÏÔÁ¤˜ ¿ÏÏˆÓ ÂÔ¯ÒÓ. ΔÔ ∂ȯÂÈÚËÛÈ·Îfi ™¯¤‰ÈÔ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ ÂÎÔÓÂ›Ù·È Ì ¢ı‡ÓË Ù˘ ¢È‡ı˘ÓÛ˘ ¶ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌÔ‡ Î·È Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ˘ËÚÂÛÈ·ÎÒÓ ÛÙÂϯÒÓ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘, ÙˆÓ ¡ÔÌÈÎÒÓ ÙÔ˘ ¶ÚÔÛÒˆÓ Î·È Ù˘ ∞¡∂μ√. ∏ ∞’ º¿ÛË Ô˘ ·ÊÔÚ¿ ÛÙÔ ™ÙÚ·ÙËÁÈÎfi ™¯¤‰ÈÔ Î·È ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËΠÛÙË Û˘Ó‰ڛ·ÛË Ù˘ ∂ÎÙÂÏÂÛÙÈ΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ·fi ÙÔÓ ÚÔ˚ÛÙ¿ÌÂÓÔ Ù˘ ¢È‡ı˘ÓÛ˘ ¶ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌÔ‡ ™Ù. ¡ÈÎËÊfiÚÔ˘, ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÂÚÈÁÚ·Ê‹ ÙˆÓ ‚·ÛÈÎÒÓ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎÒÓ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ·Ó¿ ¢Ë-

● Δo Û¯¤‰ÈÔ ∞’ º¿Û˘ ÙÔ˘ ∂ȯÂÈÚËÛÈ·ÎÔ‡ ¶ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘, ÙÔ ÔÔ›Ô ·ÊÔÚ¿ ÛÙÔ ÛÙÚ·ÙËÁÈÎfi ۯ‰ȷÛÌfi Î·È ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ÙÂÏÈ΋ Ê¿ÛË ÂÂÍÂÚÁ·Û›·˜, Û˘˙ËÙ‹ıËΠηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ‰ÈÂ˘Ú˘Ì¤Ó˘ Û˘Ó‰ڛ·Û˘ Ù˘ ∂ÎÙÂÏÂÛÙÈ΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘

ÌÔÙÈ΋ ∂ÓfiÙËÙ·, ηıÒ˜ Â›Û˘ ηٷÁÚ·Ê‹ ·ÍfiÓˆÓ, ̤ÙÚˆÓ Î·È ‚·ÛÈÎÒÓ ÛÙfi¯ˆÓ, Ô˘ ηıÔÚ›˙Ô˘Ó ÙÔ fiÚ·Ì· Î·È ÙË ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô 2012-2014. ΔÔ ∂ȯÂÈÚËÛÈ·Îfi, ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·, ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÙȘ ‰Ú¿ÛÂȘ, ·Ú·¤ÌÔÓÙ·˜ Û ˘ÊÈÛÙ¿ÌÂÓ˜ ËÁ¤˜ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛ˘. Ÿˆ˜ ÙfiÓÈÛÂ Ô Î. ™ÎÔÙÈÓÈÒÙ˘, Ì ÙËÓ

ÂÎfiÓËÛË ÙÔ˘ ∂ȯÂÈÚËÛÈ·ÎÔ‡ ÍÂÎÈÓ¿ÂÈ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο Ë ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ ÁÈ· ÙË Ó¤· ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô 2014-2021, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ‰ÈÂΉÈ΋ÛÂÈ ϤÔÓ ÙË ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË ÔÏÔÎÏËÚˆÌ¤ÓˆÓ ·Ó·Ù˘ÍÈ·ÎÒÓ Î·È ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈÎÒÓ Û¯Â‰›ˆÓ, ÛÙËÚÈ˙fiÌÂÓÔ˜ ηٿ ·ÚÈÔ ÏfiÁÔ ÛÙȘ ‰ÈΤ˜ ÙÔ˘˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ.

§·ÚÈÛ·›Ô˜ ΤډÈÛ 3.000.000 ¢ÚÒ ÛÙÔ §√ΔΔ√ §∞ƒπ™∞, 26.

“∞¡ ¤¯ÂȘ Ù‡¯ÂÈ ‰È¿‚·ÈÓ” Ϥ-

ÂÈ Ë ·ÚÔÈÌ›· Î·È Û›ÁÔ˘Ú· ›¯Â ÙËÓ Ù‡¯Ë Ì ÙÔ Ì¤ÚÔ˜ ÙÔ˘ §·ÚÈÛ·›Ô˜, Ô ÔÔ›Ô˜ Û˘ÌÏ‹ÚˆÛ ¤Ó· ‰ÂÏÙ›Ô ÙÔ˘ §√ΔΔ√, Ì ÌfiÓÔ 7 ¢ÚÒ, Î·È ‚Ú¤ıËΠӷ ÎÂÚ‰›˙ÂÈ 3 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ¢ÚÒ, ηıÒ˜ ›¯·Ó ÚÔËÁËı› ·ÏÏÂ¿ÏÏËÏ· Ù˙·Î-ÔÙ! ΔÔ “¯Ú˘Ûfi” ‰ÂÏÙ›Ô Î·Ù·Ù¤ıËΠ۠Ú·ÎÙÔÚÂ›Ô ÙÔ˘ √¶∞¶ ÛÙË §¿ÚÈÛ· Î·È ‚Ú¤ıËΠηٿ ÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ ‰È·ÏÔÁ‹ Ù˘ 1309˘ ÎÏ‹ÚˆÛ˘ ÙÔ˘ §√ΔΔ√, ÛÙËÓ ÚÒÙË Î·ÙËÁÔÚ›· (6¿ÚÈ·). ΔÔ ‰ÂÏÙ›Ô ‹Ù·Ó Ï‹Ú˜ Û‡ÛÙËÌ·, Ì 14 ÛًϘ, Î·È ÎfiÛÙÈÛ 7 ¢ÚÒ. √ ȉÈÔÎÙ‹Ù˘ ÙÔ˘ Ú·ÎÙÔÚ›Ԣ £ˆÌ¿˜ ΔÔÔ˘˙Ï‹˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ·Ú¯Èο ÂÓËÌÂÚÒıËΠ·fi Û˘Ó·‰¤ÏÊÔ˘˜ ÙÔ˘ fiÙÈ ÙÔ Ù˘¯ÂÚfi ‰ÂÏÙ›Ô Î·Ù·Ù¤ıËΠÛÙÔ Ú·ÎÙÔÚÂ›Ô ÙÔ˘, ‰ÂÓ ¤ÎÚ˘‚ ÙË ¯·Ú¿ ÙÔ˘, ÂÓÒ ¤ÏÂÁ fiÙÈ ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ÔÛfi Ô˘ ‰›ÓÂÈ ÛÂ Ù˘¯ÂÚfi ÙÔ Ú·ÎÙÔÚÂ›Ô ÙÔ˘. ∏ ›‰ËÛË fiÙÈ §·ÚÈÛ·›Ô˜, Ô˘ ÎÚ·Ù¿ÂÈ ÙËÓ ·ÓˆÓ˘Ì›· ÙÔ˘, ΤډÈÛ ¤Ó· ÙfiÛÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ÔÛfi -Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· Ì ¤Ó· ‰ÂÏÙ›Ô ÙˆÓ 7 ¢ÚÒ- ‚Ú¤ıËΠÛÙÔ Â›ÎÂÓÙÚÔ ÙˆÓ Û˘˙ËÙ‹ÛÂˆÓ ÛÙË §¿ÚÈÛ· Î·È fiÏÔÈ ·Ó·ÚˆÙÈÔ‡ÓÙ·È ÔÈÔ˜ Â›Ó·È Ô ˘ÂÚÙ˘¯ÂÚfi˜, Ô˘ ¢ÓÔ‹ıËΠ·fi ÙËÓ Ù‡¯Ë Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· Û ÙfiÛÔ ‰‡ÛÎÔϘ ÂÔ¯¤˜.

¢‡Ô ÂηÙ. ·ÈÙ‹ÛÂȘ ‰ÈÂÎÂÚ·ÈÒıËÎ·Ó Ì¤Ûˆ ‰È·‰ÈÎÙ‡Ô˘ ·fi ÙÔ π∫∞ ∞£∏¡∞, 26.

¶∂ƒπ™™√Δ∂ƒ∂™ ·fi 2 ÂηÙÔÌ-

̇ÚÈ· ·ÈÙ‹ÛÂȘ ‰ÈÂÎÂÚ·ÈÒıËÎ·Ó ÙÔ 2011 Î·È ÙÔ 2012, Ì ÙË ¯Ú‹ÛË ÙˆÓ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÒÓ ‰È·‰ÈÎÙ˘·ÎÒÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ¯ˆÚ›˜ Ó· ··ÈÙËı› Ë ÌÂٷΛÓËÛË ÙˆÓ Û˘Ó·ÏÏ·ÛÛÔÌ¤ÓˆÓ Ì ÙÔ π∫∞∂Δ∞ª. ™‡Ìʈӷ Ì ٷ ÛÙÔȯ›· ÙÔ˘ π‰Ú‡Ì·ÙÔ˜, Û ‰È¿ÛÙËÌ· ÂÓfi˜ ¤ÙÔ˘˜, ·fi ÙÔÓ πÔ‡ÓÈÔ 2011 ¤ˆ˜ ÙÔÓ πÔ‡ÏÈÔ 2012, ·ÓÙÏ‹ıËÎ·Ó ËÏÂÎÙÚÔÓÈο ·fi ¿ÏÏÔ˘˜ ‰ËÌfiÛÈÔ˘˜ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡˜ (√∞∂¢, À¶∂™, √∂∂ Î·È √∂∫) 1.232.880 ‚‚·ÈÒÛÂȘ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈ΋˜ ÈÛÙÔÚ›·˜ ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ӈÓ. °È· ÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ·, ·fi ÙÔ ¡Ô¤Ì‚ÚÈÔ 2011 ¤ˆ˜ ÙÔÓ πÔ‡ÏÈÔ 2012, ·ÓÙÏ‹ıËηÓ, ·fi ÙÔ ‰È·‰›ÎÙ˘Ô, ·fi ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔ˘˜ Î·È ÂÚÁÔ‰fiÙ˜, 322.635 ‚‚·ÈÒÛÂȘ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈ΋˜ ÈÛÙÔÚ›·˜ Î·È ·fi ÙÔÓ π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ ¤ˆ˜ ÙÔÓ πÔ‡ÏÈÔ 2012, ηÙfiÈÓ ·ÈÙ‹ÛÂˆÓ ÂÚÁÔ‰ÔÙÒÓ, ·ÓÙÏ‹ıËÎ·Ó 709.346 ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈΤ˜ ÂÓËÌÂÚfiÙËÙ˜ ·fi ÂȉÈο ‰È·ÈÛÙÂ˘Ì¤ÓÔ˘˜ ÊÔÚ›˜ (∂ÊÔڛ˜, ΔÂψÓ›·, ΔÚ¿Â˙˜, ™˘Ì‚ÔÏ·ÈÔÁÚ¿ÊÔÈ Î.Ï.). ™˘ÓÔÏÈο 2.264.860 ·ÈÙ‹ÛÂȘ Î·È Û‡Ìʈӷ Ì ÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ π∫∞, Û ‚¿ıÔ˜ ¯ÚfiÓÔ˘ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È ·‡ÍËÛË Ù˘ ˙‹ÙËÛ˘ ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ·˘ÙÒÓ. ™ËÌ·ÓÙÈο ÔʤÏË ‰È·ÈÛÙÒıËηÓ, Â›Û˘, ·fi ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ù˘ ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋˜ ‰È·‰ÈÎÙ˘·Î‹˜ Û‡Ó‰ÂÛ˘ ÙÔ˘ π∫∞-∂Δ∞ª Ì ¿ÏÏÔ˘˜ ‰ËÌfiÛÈÔ˘˜ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡˜, ηıÒ˜ Î·È ·fi ÙËÓ ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ ·ÚÔ¯‹ ‚‚·ÈÒÛÂˆÓ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈ΋˜ ÈÛÙÔÚ›·˜ Î·È ÙËÓ ¤Î‰ÔÛË ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈ΋˜ ÂÓËÌÂÚfiÙËÙ·˜ ̤ۈ ‰È·‰ÈÎÙ‡Ô˘.


M·ÁÓËÛ›· 16 ¢¤ÛÌ¢ÛË ∫ÈÔϽ‰Ë ÁÈ· ηٷ‚ÔÏ‹ ‰Â‰Ô˘ÏÂ˘Ì¤ÓˆÓ ∏ ‰È‡ı˘ÓÛË Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ ∫ÈÔ-

Ͻ‰Ë˜ ∞.μ∂∂, ‰ÂÛ̇ÙËΠÁÈ· ÙËÓ Ï‹ÚË ·ÔÏËڈ̋ fiÏˆÓ ÙˆÓ ‰Â‰Ô˘ÏÂ˘Ì¤ÓˆÓ ·Ô‰Ô¯ÒÓ ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ Ù˘ Âȯ›ÚËÛ˘ ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ΔÚ›ÙË 31 πÔ˘Ï›Ô˘. ∞˘Ùfi ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Û ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ Ù˘ Ë ¢ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ ™˘Ó‰ÈοÙÔ˘ ªÂÙ¿ÏÏÔ˘ “ª‹ÙÛÔ˜ ¶··Ú‹Á·˜” Î·È Ë ÂÚÁÔÛÙ·Ûȷ΋ ÂÈÙÚÔ‹ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÙÔ˘ ÂÚÁÔÛÙ·Û›Ô˘. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ· Ë ‰È‡ı˘ÓÛË Ù˘ Âȯ›ÚËÛ˘ ‰ÂÛ̇ÙËΠÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·‚ÔÏ‹ ÙˆÓ ‰Â‰Ô˘ÏÂ˘Ì¤ÓˆÓ ËÌÂÚÔÌÈÛı›ˆÓ ÙˆÓ ÌËÓÒÓ ª·ÚÙ›Ô˘, ∞ÚÈÏ›Ô˘, ª·˝Ô˘, πÔ˘Ó›Ô˘ ηıÒ˜ ÙÔ˘ ÂȉfiÌ·ÙÔ˜ ·‰Â›·˜ Î·È ÙÔ˘ ˘ÔÏÔ›Ô˘ ÙÔ˘ ¢ÒÚÔ˘ ¶¿Û¯· 2012.

™˘˙ËÙ‹ıËΠÛÙË μÔ˘Ï‹ Ë ÂÚÒÙËÛË Ù˘ ª. ÃÚ˘ÛÔ‚ÂÏÒÓË ÁÈ· ÙËÓ ·ÎÙÔÏÔ˚΋ Û‡Ó‰ÂÛË μ. ™ÔÚ¿‰ˆÓ ã∂™ ÛÙËÓ √ÏÔ̤ÏÂÈ· Ù˘

μÔ˘Ï‹˜ Û˘˙ËÙ‹ıËÎÂ Ë Â›Î·ÈÚË ÂÚÒÙËÛË Ù˘ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹ ª·ÁÓËÛ›·˜ ª·Ú›Ó·˜ ÃÚ˘ÛÔ‚ÂÏÒÓË ÁÈ· ÙËÓ ·ÎÙÔÏÔ˚΋ Û‡Ó‰ÂÛË ÙˆÓ ™ÔÚ¿‰ˆÓ. ∏ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ÙˆÓ ∞ÓÂÍ¿ÚÙËÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ ¤ıÂÛ ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ¡·˘ÙÈÏ›·˜ ÚÔ ÙˆÓ Â˘ı˘ÓÒÓ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó˘·ÚÍ›· Û‡Ó‰ÂÛ˘ ÙˆÓ ™ÔÚ¿‰ˆÓ Ì ÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË Î·È ÙË Í·ÊÓÈ΋ ‰È·ÎÔ‹ ÂΠ̤ÚÔ˘˜ Ù˘ ¡∂§ ̤۷ ÛÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ ÙfiÛÔ Ù˘ Û‡Ó‰ÂÛ˘ ·˘Ù‹˜ fiÛÔ Î·È Ù˘ ÁÚ·ÌÌ‹˜ ÌÂٷ͇ ∞Á. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ Î·È μfiÚÂÈˆÓ ™ÔÚ¿‰ˆÓ, Ô˘ ·ÌÊfiÙÂÚ˜ ›¯·Ó ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÙ›. √ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ¡·˘ÙÈÏ›·˜ ∫ÒÛÙ·˜ ªÔ˘ÛÔ˘ÚÔ‡Ï˘ Ì ÙËÓ ÂÌÌÔÓ‹ ÙÔ˘ ÛÙËÓ ¿Ô„Ë fiÙÈ ÔÈ ™ÔÚ¿‰Â˜ ¤ÙÛÈ ÎÈ ·ÏÏÈÒ˜ Â͢ËÚÂÙÔ‡ÓÙ·È, ΢ڛˆ˜ ·fi μfiÏÔ Î·È ∫‡ÌË, ÚÔοÏÂÛ ÙËÓ ·Ú¤Ì‚·ÛË Ù˘ ª·Ú›Ó·˜ ÃÚ˘ÛÔ‚ÂÏÒÓË, Ë ÔÔ›· ˙‹ÙËÛ ÛÙË ‰Â˘ÙÂÚÔÏÔÁ›· Ù˘, Ó· ¿ÚÂÈ Ô ÀÔ˘ÚÁfi˜ ·Ì¤Ûˆ˜ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›Â˜ ÁÈ· ÙËÓ ÔÚÈÛÙÈ΋ Â›Ï˘ÛË ÙÔ˘ ÚÔ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜. ªÂÙ¿ ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË Ù˘ Û˘Ó‰ڛ·Û˘ Ù˘ √ÏÔ̤ÏÂÈ·˜ Ù˘ μÔ˘Ï‹˜ Ë ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ª·ÁÓËÛ›·˜ ª·Ú›Ó· ÃÚ˘ÛÔ‚ÂÏÒÓË ¤Î·Ó ÙËÓ ·ÎfiÏÔ˘ıË ‰‹ÏˆÛË: “√ Î. ªÔ˘ÛÔ˘ÚÔ‡Ï˘ ¤ÓÈ„Â Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο Ù·˜ ¯Â›Ú·˜ Î·È ÌÂÙ¤ıÂÛ ÙËÓ Â˘ı‡ÓË ÙÔ˘ Û ÙÚ›ÙÔ˘˜ ‰Â›¯ÓÔÓÙ·˜ fiÙÈ ‰ÂÓ ·ÓÙÈÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È fi¯È ÌfiÓÔ ÙËÓ ¤ÎÙ·ÛË ·ÏÏ¿ Ô‡ÙÂ Î·Ó ÙËÓ ‡·ÚÍË ÙÔ˘ ÚÔ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜ Ô˘ ˘¿Ú¯ÂÈ Ì ÙȘ ·ÓÂ·ÚΤÛٷ٘ ·ÎÙÔÏÔ˚Τ˜ Û˘Ó‰¤ÛÂȘ ÙˆÓ ™ÔÚ¿‰ˆÓ. ø˜ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ª·ÁÓËÛ›·˜ ‰È·‚‚·ÈÒÓˆ ÙÔÓ Î. ˘Ô˘ÚÁfi ·ÏÏ¿ Î·È Î¿ı ÂÌÏÂÎfiÌÂÓÔ Ì ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· fiÙÈ ÔÈ ∞ÓÂÍ¿ÚÙËÙÔÈ ŒÏÏËÓ˜ ı· ·Ó·‰Â›ÍÔ˘Ì ÙÔ ı¤Ì· Î·È ‰ÂÓ ı· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÔ˘Ì ӷ ·ÚÂÌ‚·›ÓÔ˘Ì ̤¯ÚÈ ÙËÓ ÙÂÏÈ΋ Â›Ï˘Û‹ ÙÔ˘” .

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 27 π√À§π√À 2012

∞fi ÙÔ˘˜ ÈÔ ¿ÓÔÌ‚ÚÔ˘˜ Î·È ıÂÚÌÔ‡˜ Ô ÊÂÙÈÓfi˜ πÔ‡ÏÈÔ˜ ÛÙÔ μfiÏÔ

ΔÚÈ‹ÌÂÚÔ ˙¤ÛÙ˘ ̤¯ÚÈ ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· ˘ÛÙ˘¯Ò˜ ÔÈ ÚԂϤ„ÂȘ ÁÈ· ‰ÚÔÛÂÚfi ηÏÔη›ÚÈ Ê·›ÓÂÙ·È ˆ˜ ‰ÂÓ Â·ÏËı‡ÔÓÙ·È, ηıÒ˜ ÔÈ ˘„ËϤ˜ ıÂÚÌÔÎڷۛ˜ ÙˆÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›ˆÓ ËÌÂÚÒÓ ı· Û˘Ó¯ÈÛÙÔ‡Ó Î·È ÙȘ ÂfiÌÂÓ˜, ·Ó Î·È ÏfiÁˆ Ù˘ ÂÓ›Û¯˘Û˘ ÙˆÓ ÌÂÏÙÂÌÈÒÓ ÙÔ ÂÚ¯fiÌÂÓÔ ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ, Ë ‰˘ÛÊÔÚ›· ‰ÂÓ ı· Â›Ó·È ÙfiÛÔ ¤ÓÙÔÓË ÛÙËÓ ·Ó·ÙÔÏÈ΋ £ÂÛÛ·Ï›·. ΔÔ ıÂÚÌfiÌÂÙÚÔ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· Í·Ó·¿ÚÂÈ ÙËÓ ·ÓÈÔ‡Û· Î·È Ó· Êı¿ÛÂÈ ÙÔ˘˜ 37-38 ‚·ıÌÔ‡˜ ∫ÂÏÛ›Ô˘ ÛÙȘ ·Ú¯¤˜ Ù˘ ÂfiÌÂÓ˘ ‚‰ÔÌ¿‰·˜, ÂÓÒ Û‡Ìʈӷ Ì ¤Ó· ÛÂÓ¿ÚÈÔ, ÚÔ˜ Ù· Ù¤ÏË Ù˘ ÂÚ¯fiÌÂÓ˘ ‚‰ÔÌ¿‰·˜ ›Ûˆ˜ ¤¯Ô˘ÌÂ Î·È 40¿ÚÈ·...

¢

ƒÂÔÚÙ¿˙: ™Δ. ¢∏ª√¶√À§√™ dimopoulos@e-thessalia.gr

∏ Úfi‚ÏÂ„Ë fiÙÈ Ê¤ÙÔ˜ ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ ı· ‹Ù·Ó ‰ÚÔÛÂÚfi, ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ Ì¤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ·, ‰ÂÓ Â·ÏËı‡ÂÙ·È Î·È fiˆ˜ fiÏ· ‰Â›¯ÓÔ˘Ó, ÔÈ ˘„ËϤ˜ ıÂÚÌÔÎڷۛ˜ ÛÙ· Â›‰· ÙÔ˘ η‡ÛˆÓ·, ı· Û˘Ó¯ÈÛÙÔ‡Ó Î·È ÙÔ ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ. 줂·È· ÛÙ· ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈ· ı· Â›Ó·È ¤Ó· Ì ‰‡Ô ‚·ıÌÔ‡˜ ¯·ÌËÏfiÙÂÚ˜. Ãı˜ ÛÙÔ μfiÏÔ Ë Ì¤ÁÈÛÙË ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ¤Êı·Û ÛÙÔ˘˜ 36,2 ‚·ıÌÔ‡˜ ∫ÂÏÛ›Ô˘, ˆÛÙfiÛÔ ¤ÌÔÈ·˙ ӷ Â›Ó·È 43,3 ‚·ıÌÔ‡˜ (Ê·ÈÓÔÌÂÓÈ΋ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·), ηıÒ˜ Ë ˘ÁÚ·Û›· Î˘Ì·ÈÓfiÙ·Ó ÛÙÔ 56%, ÔfiÙÂ Ë ‰˘ÛÊÔÚ›· ‹Ù·Ó ¤ÓÙÔÓË. ∂Í¿ÏÏÔ˘ Ë ÌÈÎÚfiÙÂÚË ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ¯ı˜ ÙÔ Úˆ› ÛÙËÓ fiÏË ‹Ù·Ó ÌfiÏȘ 25,8 ‚·ıÌÔ›, Ì ˘ÁÚ·Û›· ˆÛÙfiÛÔ 79%, ÔfiÙ ¿ÏÈ Ë ‰˘ÛÊÔÚ›· ‹Ù·Ó ¤ÓÙÔÓË. ∫·È Û‹ÌÂÚ· Ô Î·ÈÚfi˜ ı· ·Ú·Ì›ÓÂÈ ˙ÂÛÙfi˜, ÂÓÒ ˘¿Ú¯ÂÈ Ë Èı·ÓfiÙËÙ· ÁÈ· οÔÈ·˜ ÌÔÚÊ‹˜ ·ÛÙ¿ıÂÈ· ÛÙ· ÔÚÂÈÓ¿. ¶¿ÓÙˆ˜ Ë ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· ¤ÛÂÈ ¤Ó· Ì ‰˘Ô ‚·ıÌÔ‡˜. ∞‡ÚÈÔ ™¿‚‚·ÙÔ Î·È ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ ÙÔ ıÂÚÌfiÌÂÙÚÔ ·›ÚÓÂÈ ¿ÏÈ ÙËÓ ·ÓÈÔ‡Û· Î·È ¤ÙÛÈ Ô πÔ‡ÏÈÔ˜ ı· Ì·˜ ·Ô¯·ÈÚÂÙ‹ÛÂÈ, ¤ÙÛÈ fiˆ˜ Ì‹ÎÂ, ‰ËÏ·‰‹ Ì ˘„ËϤ˜ ıÂÚÌÔÎڷۛ˜. øÛÙfiÛÔ ÙÔ ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ Ë ¿ÓÔ‰Ô˜ Ù˘ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·˜ ı· Û˘Óԉ¢ı› Ì ÂÓ›Û¯˘ÛË ÙÔ˘ ÌÂÏÙÂÌÈÔ‡ ÛÙÔ ∞ÈÁ·›Ô, Ô˘ Ó·È ÌÂÓ ı· οÓÂÈ ÙË ˙¤ÛÙË ÈÔ ˘ÔÊÂÚÙ‹, ˆÛÙfiÛÔ ı· ˘¿Ú¯ÂÈ ÌÂÁ¿ÏÔ˜ ΛӉ˘ÓÔ˜ ˘ÚηÁÈ¿˜, ΢ڛˆ˜ ÛÙ· ÓËÛÈ¿ ÙˆÓ μÔÚ›ˆÓ ™ÔÚ¿‰ˆÓ. ¡¤· ¿ÓÔ‰Ô ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂÈ Ë ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· Î·È Ó· Êı¿ÛÂÈ ÛÙ· Â›‰· η‡ÛˆÓ· ÛÙ· ËÂÈÚˆÙÈο Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜. ™‡Ìʈӷ Î·È Ì ٷ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÚÔÁÓˆÛÙÈο ÛÙÔȯ›·, ¤Ó· ÈÛ¯˘Úfi ·̷ ˙¤ÛÙ˘ Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ÂËÚ¿˙ÂÈ ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· 30 Î·È 31 πÔ˘Ï›Ô˘, ˆÛÙfiÛÔ ·fi ÙËÓ 1Ë ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ ¤ˆ˜ Î·È ÙȘ 3 ÙÔ˘ Ì‹Ó·, ÔÈ ıÂÚÌÔÎڷۛ˜ ı· ¤ÛÔ˘Ó Î·È ›Ûˆ˜ ÛËÌÂȈıÔ‡Ó ‚ÚÔ¯¤˜ Î·È Î·Ù·ÈÁ›‰Â˜. ΔÔ Î‡Ì· ˙¤ÛÙ˘ ı· ÂÈÛ‚¿ÏÏÂÈ ·fi ·‡ÚÈÔ ™¿‚‚·ÙÔ Ì ÙËÓ

● ΔÔ ıÂÚÌfiÌÂÙÚÔ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· Í·Ó·¿ÚÂÈ ÙËÓ ·ÓÈÔ‡Û· Î·È Ó· Êı¿ÛÂÈ ‹ Î·È Ó· ÍÂÂÚ¿ÛÂÈ ÙÔ˘˜ 37-38 ‚·ıÌÔ‡˜ ∫ÂÏÛ›Ô˘

ÎÏ·ÛÈ΋ ÚÔ‹ ·fi ÙËÓ ∞ÊÚÈ΋ ̤ۈ §È‚‡Ë˜ Î·È ı· ÌÂٷʤÚÂÈ ÈÔ ıÂṲ́˜ ·¤ÚȘ Ì¿˙˜. ¶¿ÓÙˆ˜ ÙËÓ ›‰È· ÂÚ›Ô‰Ô ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Î·È Ì›· ÂÓ›Û¯˘ÛË ÙˆÓ ·Ó¤ÌˆÓ ÛÙÔ ∞ÈÁ·›Ô, ·fi ‚fiÚÂȘ ‰È¢ı‡ÓÛÂȘ, οÙÈ Ô˘ ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ÌÂÈÒÛÂÈ ÙȘ ıÂÚÌÔÎڷۛ˜, ·ÏÏ¿ Ó· ı¤ÛÂÈ ÛÂ Û˘Ó·ÁÂÚÌfi Î·È ÁÈ· ˘ÚηÁȤ˜. Δ· ÌÂÏÙ¤ÌÈ· ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÌÂÈÒÛÔ˘Ó Î·È ÙËÓ ˘ÁÚ·Û›·, ¤ÙÛÈ ÒÛÙÂ Ë ‰˘ÛÊÔÚ›· Ó· Â›Ó·È ÌÈÎÚfiÙÂÚË. ¢˘ÛÙ˘¯Ò˜, ‰ÂÓ Ê·›ÓÂÙ·È Î·Ì›· ÚÔÔÙÈ΋ ÛÔ‚·Ú‹˜ ˘Ô¯ÒÚËÛ˘ ÙˆÓ ıÂÚÌÔÎÚ·ÛÈÒÓ Î·È ÂÈÛÙÚÔÊ‹˜ ÙÔ˘˜, ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ Û ηÓÔÓÈΤ˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÔ¯‹ ÙÈ̤˜ ÁÈ· ÙȘ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜. ∏ ¢Â˘Ù¤Ú· ı· Â›Ó·È ·Ó·ÏfiÁˆ˜ Ì ÙËÓ ∫˘Úȷ΋, ÌÈ· ·ÎfiÌË Ôχ ıÂÚÌ‹ Ë̤ڷ, Ì ÙËÓ Î·Ù·ÓÔÌ‹ Ù˘ ˙¤ÛÙ˘ Ó· ·Ú·Ì¤ÓÂÈ Ë ›‰È· Î·È ÙÔ ÌÂÏÙ¤ÌÈ Ó· ‰ÚÔÛ›˙ÂÈ Î·Ù¿ ‚¿ÛË ÚÔÛ‹ÓÂ̘ ÂÚÈÔ¯¤˜ Ù˘ ·Ó·ÙÔÏÈ΋˜ £ÂÛÛ·Ï›·˜.

ΔËÓ ΔÚ›ÙË ¿ÓÙˆ˜, 31/7, Ô ˘‰Ú¿ÚÁ˘ÚÔ˜ ı· ˘Ô¯ˆÚ‹ÛÂÈ Ï›ÁÔ Î˘Ú›ˆ˜ ÛÙ· ·Ó·ÙÔÏÈο, ˘Ô¯ÒÚËÛË Ô˘ ı· Û˘Ó¯ÈÛÙ› Î·È ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË 1Ë ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘, Ì ÙȘ ÙÈ̤˜ fï˜ Ó· Û˘Ó¯›ÛÔ˘Ó Ó· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ¿Óˆ ÙÔ˘ ηÓÔÓÈÎÔ‡. ΔËÓ ΔÚ›ÙË, ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË Î·È ÙËÓ ¶¤ÌÙË 31/7, 1 Î·È 2/8 ›Ûˆ˜ ¤¯Ô˘ÌÂ Î·È ÂΉ‹ÏˆÛË Ê·ÈÓÔÌ¤ÓˆÓ ÛÙËÓ ·Ó·ÙÔÏÈ΋ £ÂÛÛ·Ï›·, Ì ‚ÚÔ¯¤˜ Î·È Î·Ù·ÈÁ›‰Â˜. ¶¿ÓÙˆ˜ Ô ÊÂÙÈÓfi˜ πÔ‡ÏÈÔ˜ ʇÁÂÈ Ì ÂÏ¿¯ÈÛÙË ‚ÚÔ¯‹ ÛÙÔ μfiÏÔ, ÌfiÏȘ 2,2 ¯ÈÏÈÔÛÙ¿ Î·È ıˆÚÂ›Ù·È ·fi ÙÔ˘˜ ÈÔ ¿ÓÔÌ‚ÚÔ˘˜ Î·È ÈÔ ıÂÚÌÔ‡˜. ∞ÍÈÔÏÔÁÒÓÙ·˜ Ù· ̤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· ‰È·ı¤ÛÈÌ· ÚÔÁÓˆÛÙÈο ‰Â‰Ô̤ӷ, ÚÔ·ÙÔ˘Ó ‰‡Ô ÛÂÓ¿ÚÈ· ÂͤÏÈ͢ ÙÔ˘ ηÈÚÔ‡ ÁÈ· ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·, Ù· ÔÔ›· ıˆÚԇ̠fiÙÈ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó ÙȘ ›‰È˜ Èı·ÓfiÙËÙ˜: ñ ΔÔ ·Ú¯ÈÎfi ÛÂÓ¿ÚÈÔ, ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È Û ¤Ó· Ó¤Ô Î‡Ì· ˘„ËÏÒÓ ıÂÚÌÔÎÚ·ÛÈÒÓ ·fi ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ 3/8, ÙÔ ÔÔ›Ô ı· ÎÔÚ˘Êˆı› ̤۷ ÛÙÔ ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·-

ÎÔ 4 Î·È 5/8, ·Ó¿ÏÔÁ˘ ¤ÓÙ·Û˘ Ì ·˘Ùfi ÛÙËÓ ·Ú¯‹ Ù˘ ‚‰ÔÌ¿‰·˜, Ì ıÂÚÌÔÎڷۛ˜ Ô˘ ÌfiÓÔ ÙÔÈο ı· ÊÙ¿ÛÔ˘Ó ÙÔ˘˜ 36-38 ‚·ıÌÔ‡˜. ñ ΔÔ ÓÂfiÙÂÚÔ ÛÂÓ¿ÚÈÔ, ÙÔ ÔÔ›Ô ˆÛÙfiÛÔ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ·ÎfiÌË ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÙ› Ì ۷ʋÓÂÈ·, ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÂ Ó¤Ô ıÂÚÌfi ·̷ ·fi ÙȘ 3/8, ·ÚÎÂÙ¿ ÈÛ¯˘ÚfiÙÂÚÔ, ÙÔ ÔÔ›Ô ı· ÎÔÚ˘Êˆı› ÙÔ ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ 4-5/8, Ì ıÂÚÌÔÎڷۛ˜ Ô˘ Û ÔÏϤ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ ı· ÍÂÂÚ¿ÛÔ˘Ó ÙÔ˘˜ 40 ‚·ıÌÔ‡˜ Î·È ÙÔÈο ›Ûˆ˜ ÊÙ¿ÛÔ˘Ó Î·È ÙÔ˘˜ 42-43 ‚·ıÌÔ‡˜. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ‰ËÏ·‰‹, ÁÈ· ¤Ó· ıÂÚÌfi ·̷ ·Ó¿ÏÔÁÔ Û ¤ÓÙ·ÛË ·˘ÙÔ‡, Ô˘ Ì·˜ ··Û¯fiÏËÛ ·fi ÙȘ 6/7 Î·È ÎÔÚ˘ÊÒıËΠÛÙȘ 16/7. ™‡Ìʈӷ Ì ٷ ÛËÌÂÚÈÓ¿ ‰È·ı¤ÛÈÌ· ÛÙÔȯ›·, fiÔÈ· ÂͤÏÈÍË ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ Ô Î·ÈÚfi˜, ÌÂٷ͇ ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ‰‡Ô ÛÂÓ·Ú›ˆÓ, ‰˘ÛÙ˘¯Ò˜ ‰ÂÓ Ê·›ÓÂÙ·È Î·Ì›· ÚÔÔÙÈ΋ ˘Ô¯ÒÚËÛ˘ ÙˆÓ ˘„ËÏÒÓ ıÂÚÌÔÎÚ·ÛÈÒÓ.

∑ËÙ› Ë ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ ∂ÚÁ·ÙÈÎÔ‡ ∫¤ÓÙÚÔ˘ μfiÏÔ˘ ·fi ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË

ªÂ ÓfiÌÔ Ë Û˘Ó¤¯ÈÛË Ù˘ ÂȉfiÙËÛ˘ ‰·Ó›ˆÓ √∂∫ ¡∞ „ËÊ›ÛÂÈ ¿ÌÂÛ· ÓfiÌÔ Ë Î˘-

‚¤ÚÓËÛË, Ì ÙÔÓ ÔÔ›Ô Ó· ηı›ÛÙ·Ù·È ˘Ô¯ÚˆÙÈ΋ Ë ·˘ÙÔÓfiËÙË Û˘Ó¤¯ÈÛË Ù˘ ÂȉfiÙËÛ˘ ÂÈÙÔΛԢ ÙˆÓ ÛÙÂÁ·ÛÙÈÎÒÓ ‰·Ó›ˆÓ ÙÔ˘ √∂∫, ÂÊfiÛÔÓ Ô ‰·ÓÂÈÔÏ‹Ù˘ ÚÔ¯ˆÚ› Û Ӥ· ۇ̂·ÛË ÂÈÌ‹Î˘ÓÛ˘ ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ ·ÔÏËڈ̋˜, ˙ËÙ› Ë ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ ∂ÚÁ·ÙÔ¸·ÏÏËÏÈÎÔ‡ ∫¤ÓÙÚÔ˘ μfiÏÔ˘. ∏ ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ ∂∫μ ¤ÁÈÓ ·Ô‰¤ÎÙ˘ ‰Âο‰ˆÓ ηٷÁÁÂÏÈÒÓ ‰·ÓÂÈÔÏËÙÒÓ-‰ÈηÈÔ‡¯ˆÓ ÙÔ˘ ÛÙÂÁ·ÛÙÈÎÔ‡ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ÙÔ˘ √∂∫, fiÙÈ ÔÈ Û˘Ì‚Â‚ÏË̤Ó˜ Ì ÙÔÓ √ÚÁ·ÓÈÛÌfi ÙÚ¿Â˙˜, ÂÎÌÂÙ·ÏÏ¢fiÌÂÓ˜ ÙËÓ ÚfiÛÊ·ÙË Î·Ù¿ÚÁËÛË ÙÔ˘ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ ÊÔÚ¤·, Ȥ˙Ô˘Ó ÁÈ· ÙËÓ ˘ÔÁÚ·Ê‹ Ó¤ˆÓ Û˘Ì‚¿ÛˆÓ, Ì ÙËÓ ·Í›ˆÛË ÁÈ· ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ ÂÈÙÔΛԢ. ™Â Û¯ÂÙÈ΋ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ë ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ ∂∫μ ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ: “™Â η̛· ÂÚ›ÙˆÛË ÔÈ ÙÚ¿Â˙˜ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó ÌÔÓÔÌÂÚÒ˜ Ó· ·Ú·‚È¿ÛÔ˘Ó ÙÔ˘˜ fi-

ÚÔ˘˜ Ù˘ ÙÚÈÏ‹˜ ·˘Ù‹˜ ۇ̂·Û˘ (ÌÂٷ͇ ‰·ÓÂÈÔÏ‹ÙË √∂∫ - ΔÚ¿Â˙·˜), ·Ê·ÈÚÒÓÙ·˜ ηٷ¯ÚËÛÙÈÎÒ˜ ÙÔ ‰Èη›ˆÌ· ·fi ÙÔÓ ÚÒÙÔ Û˘Ì‚·ÏÏfiÌÂÓÔ, Ó· Ù˘Á¯¿ÓÂÈ Ù˘ ¢ÂÚÁÂÙÈ΋˜ ÂȉfiÙËÛ˘ ÙÔ˘ ÂÈÙÔΛԢ ÙÔ˘, ÁÈ·Ù› ·˘Ùfi ÚËÙÒ˜ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ Î·È ÌÂÙ¿ ÙËÓ Î·Ù¿ÚÁËÛË ÙÔ˘ √∂∫, ˆ˜ Úfi‚ÏÂ„Ë Î·È Û˘Ó¯›˙ÂÈ, ¿Ú·, Ó· ‰È¤ÂÈ ÙË Û‡Ì‚·ÛË. ∏ ·˘ı·›ÚÂÙË ·fi ÙȘ ÙÚ¿Â˙˜ ÂÚÌËÓ›·, fiÙÈ Ì ÙËÓ Î·Ù¿ÚÁËÛË ÙÔ˘ √∂∫, ¤·„·Ó Î·È Ó· ÈÛ¯‡Ô˘Ó ÔÈ ‹‰Ë ‰ÂÛÌ¢ÙÈÎÔ› Û˘Ì‚·ÙÈÎÔ› fiÚÔÈ ‰·ÓÂÈÔ‰fiÙËÛ˘, ÂÎÙfi˜ ·fi ËıÈÎÒ˜ ÌÂÌÙ‹, Â›Ó·È Î·È ÓÔÌÈÎÒ˜ ÛÙÚ‚ϋ Î·È ·Ó›Û¯˘ÚË. ∏ Û˘Ó¤¯ÈÛË Ù˘ ÂȉfiÙËÛ˘ ÙÔ˘ ÂÈÙÔΛԢ (ÁÈ· Ù· Û˘Ì‚ÏËı¤ÓÙ· ‰¿ÓÂÈ· Ô˘ ‰ÂÓ ˘ÂÚ¤‚ËÛ·Ó ·ÎfiÌË Ù· ÂÓÓ¤· ÚÒÙ· ¯ÚfiÓÈ· ·ÔÏËڈ̋˜ ÙÔ˘˜) Â›Ó·È Î·È ·˘ÙÔÓfiËÙË Î·È ÚԂϤ„ÈÌË. ∞˘Ù‹ ‰Â Ë Úfi‚Ï„Ë, Ô˘ ÙÒÚ· ÂȯÂÈÚÂ›Ù·È ·fi ÙȘ

ÙÚ¿Â˙˜ Ó· ÏÔÁÈÛı› ˆ˜ ÌË ˘Ô¯ÚˆÙÈ΋, ı· Î˘Úˆı› Î·È Ì ÓfiÌÔ ˘Ô¯ÚˆÙÈ΋. ∫·È ÂÂȉ‹ ÙÔ ÈÛÙˆÙÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· Ù˘ ¯ÒÚ·˜, Ô˘ ÛÙÔ fiÓÔÌ· Ù˘ ÎÚ›Û˘ ‹‰Ë ηÚÔ‡Ù·È ÙÔ Ìfi¯ıÔ Î·È ÙÔÓ È‰ÚÒÙ· ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ Ï·Ô‡ Î·È ÙˆÓ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓˆÓ, ‰Â›¯ÓÂÈ Ó· ÌËÓ ÔÚÚˆ‰Â› ÚÔ Ô˘‰ÂÓfi˜, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·ÔÌ˘˙‹ÛÂÈ Ó¤· Î¤Ú‰Ë ...·Ó·ÙÔΛ˙ÔÓÙ·˜ οı ÊÔÚ¿ ÙËÓ ·Ó·ÏÁËÛ›· ÙÔ˘, ηÏԇ̠¿ÌÂÛ· ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË, Ó· ÙÔ ·ÔÙÚ¤„ÂÈ, Ì ηٿ, ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ·, „‹ÊÈÛË ÓfiÌÔ˘, Ô˘ ı· ηıÈÛÙ¿ ÙËÓ ¤ÙÛÈ Î·È ·ÏÏÈÒ˜ ·˘ÙÔÓfiËÙË ÈÛ¯‡ Ù˘ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˘ Úfi‚Ï„˘, Ù˘Èο Î·È Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ˘Ô¯ÚˆÙÈ΋” . ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ‰Âο‰Â˜ μÔÏÈÒÙ˜ ‰·ÓÂÈÔÏ‹Ù˜, Ô˘ ÎÈÓ‰˘ÓÂ‡Ô˘Ó Ó· ‚ÚÂıÔ‡Ó ·ÓÙÈ̤وÔÈ Ì ˘„ËÏfiÙÂÚ· ÙÚ·Â˙Èο ÂÈÙfiÎÈ· Î·È ¿Ú· ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˜ ‰fiÛÂȘ ‰·Ó›ˆÓ, ηıÒ˜ Ù· ÌÂȈ̤ӷ ÂÈÙfiÎÈ¿ ÙÔ˘˜ Ô˘ ÂÈ-

‰ÔÙÔ‡ÓÙ·È ·fi ÙÔÓ √∂∫, Ô˘ ηٷÚÁ‹ıËÎÂ, ‰ÂÓ ÌÂٷʤÚÔÓÙ·È ÛÙ· Ó¤· ‰¿ÓÂÈ·, Ô˘ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· Û˘Ó¿„Ô˘Ó Ì ÙȘ ÙÚ¿Â˙˜, ηıÒ˜ ·‰˘Ó·ÙÔ‡Ó Ó· ·ÔÏËÚÒÛÔ˘Ó Ù· ˘ÊÈÛÙ¿ÌÂÓ·. μÔÏÈÒÙ˜ ‰·ÓÂÈÔÏ‹Ù˜ Ô˘ ›¯·Ó Ï¿‚ÂÈ ÛÙÂÁ·ÛÙÈο ‰¿ÓÂÈ· Ì ÂȉfiÙËÛË ÙÔ˘ √∂∫, ÂÓËÌÂÚÒÓÔÓÙ·È ·fi ÙȘ ÙÚ¿Â˙˜, ÛÙȘ Ôԛ˜ ÚÔÛʇÁÔ˘Ó, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÂÈÌË·ÓÔ˘Ó ÙÔ ¯ÚfiÓÔ ·ÔÏËڈ̋˜ ÙˆÓ ‰·Ó›ˆÓ Î·È Ó· ÌÂÈÒÛÔ˘Ó ÙÔ ÔÛfi Ù˘ ‰fiÛ˘ ÙÔ˘˜, fiÙÈ ÂÊfiÛÔÓ Û˘Ó¿„Ô˘Ó Ó¤· ۇ̂·ÛË, ·‡ÂÈ Ó· ÈÛ¯‡ÂÈ Ë ÂȉfiÙËÛË ÙÔ˘ ‰·Ó›Ԣ ·fi ÙÔÓ √ÚÁ·ÓÈÛÌfi, Ô˘ fiˆ˜ Â›Ó·È ÁÓˆÛÙfi, ¤¯ÂÈ Î·Ù·ÚÁËı› ·fi ÙÔ ºÂ‚ÚÔ˘¿ÚÈÔ Ê¤ÙÔ˜. ∫È’ ·˘Ùfi ‰ÈfiÙÈ Ë Ó¤· ۇ̂·ÛË, ÛËÌ·›ÓÂÈ Ó¤Ô ‰¿ÓÂÈÔ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο Î·È ÔÈ ÙÚ¿Â˙˜ ·ÚÓÔ‡ÓÙ·È Ó· οÓÔ˘Ó ·Ô‰ÂÎÙ‹ ÙË Û˘Ó¤¯ÈÛË Ù˘ ÂȉfiÙËÛ˘, ¯ˆÚ›˜ ·˘Ùfi Ó· ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ ·Ú·‚È¿˙Ô˘Ó ÙË ÓÔÌÔıÂÛ›·. √È ÙÚ¿Â-

˙˜ ·Ô‰¤¯ÔÓÙ·È Ú‡ıÌÈÛË ÙÔ˘ ‰·Ó›Ԣ, ˘Ô¯ÚÂÒÓÔÓÙ·˜ ÙÔ˘˜ ‰·ÓÂÈÔÏ‹Ù˜ Ó· ˘ÔÁÚ¿„Ô˘Ó Ó¤Â˜ ‰·ÓÂȷΤ˜ Û˘Ì‚¿ÛÂȘ, ÛÙȘ Ôԛ˜ ˆÛÙfiÛÔ ‰ÂÓ ÚԂϤÂÙ·È ÂȉfiÙËÛË ÂÈÙÔΛԢ ·fi ÙÔÓ √∂∫. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ‰·ÓÂÈÔÏ‹Ù˜ Ô˘ ÁÈ· ‰È¿ÊÔÚÔ˘˜ ÏfiÁÔ˘˜ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ϤÔÓ Û η΋ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË Î·È Â›Ù ‰ÈfiÙÈ ¤ÌÂÈÓ·Ó ¿ÓÂÚÁÔÈ, ›Ù ‰ÈfiÙÈ ÌÂÈÒıËÎÂ Ô ÌÈÛıfi˜ ÙÔ˘˜, ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·ÓÙ·ÔÎÚÈıÔ‡Ó ÛÙÔ ‡„Ô˜ ÙˆÓ ‰fiÛÂˆÓ ÙˆÓ ÛÙÂÁ·ÛÙÈÎÒÓ ‰·Ó›ˆÓ Ô˘ ›¯·Ó Ï¿‚ÂÈ ÚÈÓ ÍÂÛ¿ÛÂÈ Ë ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË. ÀÔÏÔÁ›˙ÂÙ·È fiÙÈ ÛÙÔ μfiÏÔ Â›Ó·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ·fi 100 ÔÈ ‰·ÓÂÈÔÏ‹Ù˜ ÛÙÂÁ·ÛÙÈÎÒÓ ‰·Ó›ˆÓ, Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó Úfi‚ÏËÌ· ·ÔÏËڈ̋˜ ÙˆÓ ‰fiÛÂÒÓ ÙÔ˘˜ Î·È ¤¯Ô˘Ó ·¢ı˘Óı› Û ÙÚ¿Â˙˜, ˙ËÙÒÓÙ·˜ ÂÈÌ‹Î˘ÓÛË ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ ·ÔÏËڈ̋˜, Ì ·Ú¿ÏÏËÏË Ì›ˆÛË ÙÔ˘ ÔÛÔ‡ ÙˆÓ ‰fiÛˆÓ.


ª·ÁÓËÛ›· 17

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 27 π√À§π√À 2012

∞fi ÙÔ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ, ÙÔ ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘ Î·È ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜

«Ÿ¯È» ÛÙËÓ È‰ÈˆÙÈÎÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ÏÈÌ·ÓÈÔ‡ ∞ ÓÙ›ıÂÙÔ ÛÙËÓ È‰ÈˆÙÈÎÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ÏÈÌ·ÓÈÔ‡ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ÂÌÊ·Ó›ÛÙËΠ¯ı˜ ÙÔ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Ô˘ Û˘Ó‰ڛ·Û ÛÙÔ μfiÏÔ. øÛÙfiÛÔ ÙÔ ÙÂÏÈÎfi Û¯¤‰ÈÔ ÁÈ· ÙË ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋ ·Ó¿Ù˘Í˘ ÙÔ˘ ÏÈÌ·ÓÈÔ‡ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ·Ú·‰Ôı› ÛÙËÓ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· £ÂÛÛ·Ï›·˜ ÂÓÙfi˜ ÙÔ˘ ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ Î·È ÁÈ· ÙÔ ÔÔ›Ô ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÁÓˆÌÔ‰ÔÙ‹ÛÂÈ ÙÔ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ, ·ÊÔ‡ ÚÔËÁËı› ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ‰È·‚ԇϢÛË.

ƒÂÔÚÙ¿˙: ºøΔ∏™ ™¶∞¡√™

ΔÔ ı¤Ì· Ù˘ ۯ‰ȷ˙fiÌÂÓ˘ ȉȈÙÈÎÔÔ›ËÛ˘ ÙÔ˘ ÏÈÌ·ÓÈÔ‡ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ Ì ÙËÓ ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ· Ó· ‰›ÓÂÙ·È ÛÙÔ ¯‡‰ËÓ ÊÔÚÙ›Ô, fiˆ˜ ÚÔˆıÂ›Ù·È Ì¤Û· ·fi ÙÔ Û¯¤‰ÈÔ “¶ÔÛÂȉÒÓ” ÙÔ˘ Δ·Ì›Ԣ ∞ÔÎÚ·ÙÈÎÔÔÈ‹ÛˆÓ, ··Û¯fiÏËÛ ÙÔ ¯ıÂÛÈÓfi ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÙÔ ÔÔ›Ô ÁÈ’ ·˘Ùfi ÙÔ ÏfiÁÔ Û˘Ó‰ڛ·Û ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ μfiÏÔ˘. ΔÔ “·ÚÒÓ” ¤‰ˆÛ·Ó ÂÎÙfi˜ ÙˆÓ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ Î·È ÂÎÚÔÛÒˆÓ ÙˆÓ ·Ú·Ù¿ÍˆÓ, ÔÈ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ ÙˆÓ ∞ÓÂÍ¿ÚÙËÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ Î·È Ù˘ ÃÚ˘Û‹˜ ∞˘Á‹˜ Î.Î. ª·Ú›Ó· ÃÚ˘ÛÔ‚ÂÏÒÓË Î·È ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ ∏ÏÈfiÔ˘ÏÔ˜, Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ μfiÏÔ˘ Î. ¶. ™ÎÔÙÈÓÈÒÙ˘ Î·È ¿ÏÏÔÈ ÔÏÏÔ› ÂÎÚfiÛˆÔÈ ÊÔÚ¤ˆÓ Ù˘ fiÏ˘. √ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȿگ˘ Î. ∫ÒÛÙ·˜ ∞ÁÔÚ·ÛÙfi˜ ÙfiÓÈÛ ÙËÓ ·ÓÙ›ıÂÛ‹ ÙÔ˘ ÛÙËÓ ÂÎÔ›ËÛË Î·È È‰ÈˆÙÈÎÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ÏÈÌ·ÓÈÔ‡, ÂÓÒ Ù¿¯ıËΠ˘¤Ú Ù˘ ·ÍÈÔÔ›ËÛ‹˜ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ÙÔÈ΋ ÎÔÈÓˆÓ›· Î·È ÂÚÁ·Û›·, ηıÒ˜ ·ÔÙÂÏ› ÚÔÛÙÈı¤ÌÂÓË ·Í›·. “£¤ÏÔ˘Ì ÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ÛˆÛÙ¿ Î·È Î¿Ùˆ ·fi ÎÚ·ÙÈÎfi ¤ÏÂÁ¯Ô” ›Â. √ ›‰ÈÔ˜ ÁÓˆÛÙÔÔ›ËÛ fiÙÈ ÂÈÎÔÈÓÒÓËÛ Ì ÙÔÓ ˘Ô˘ÚÁfi ¡·˘ÙÈÏ›·˜ Ô˘ ÙÔÓ ÂÓË̤ڈÛ ˆ˜ ÙÔ Û¯¤‰ÈÔ “¶ÔÛÂȉÒÓ” Ô˘ ›‰Â ÙÔ “ʈ˜” Ù˘ ‰ËÌÔÛÈfiÙËÙ·˜, ·ÔÙÂÏ› ¤Ó· Ù¯ÓÔÎÚ·ÙÈÎfi Û¯¤‰ÈÔ Ù˘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˘ ËÁÂÛ›·˜ ÙÔ˘ Δ·Ì›Ԣ ∞ÔÎÚ·ÙÈÎÔÔÈ‹ÛˆÓ. ΔÔ˘ ÙfiÓÈÛ ·ÎfiÌË ˆ˜ ·˘Ù‹Ó ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô ÂÎÔÓÂ›Ù·È ÙÔ Û¯¤‰ÈÔ Ù˘ ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋˜ ÁÈ· οı ÏÈÌ¿ÓÈ Ì ÙËÓ Ù¯ÓÔÎÚ·ÙÈ΋, ·ÏÏ¿ Î·È ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ‰È¿ÛÙ·ÛË. ∞˘Ùfi ÙÔ Û¯¤‰ÈÔ ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋˜ ·Ó¿Ù˘Í˘ ÙÔ˘ ÏÈÌ·ÓÈÔ‡ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ηٷÙÂı› ÛÙËÓ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· £ÂÛÛ·Ï›·˜ ̤۷ ÛÙÔ ™Â٤̂ÚÈÔ ÁÈ· Ó· ·ÔÊ·Óı› ÙÔ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ıÂÙÈο ‹ ·ÚÓËÙÈο ÌÂÙ¿ ‚¤‚·È· ·fi ÙË ‰È·‰Èηۛ· ‰È·‚Ô‡Ï¢Û˘. √ Î. ∞ÁÔÚ·ÛÙfi˜ ÚfiÛıÂÛ ˆ˜ Û ·ÓÙ›ıÂÛË Ì ÙÔÓ √§£ Î·È ÙÔÓ √§¶, ÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ·Ú·¯ˆÚËı› ÛÙÔ Δ·ÌÂ›Ô ∞ÔÎÚ·ÙÈÎÔÔÈ‹ÛˆÓ. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÂÁÎÚÈı› ·ÎfiÌË ÙÔ master plan ÛÙËÓ ÔÏfiÙËÙ¿ ÙÔ˘ Î·È ·Ó·˙ËÙÂ›Ù·È Î¿ÙÈ Ù¤ÙÔÈÔ, ·ÔÙÂÏ›

™Δπ™ 190 ·Ó¤Ú¯ÔÓÙ·È ÔÈ È‰ÈˆÙÈΤ˜ ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ ÛÙËÓ ÂÚÈʤÚÂÈ· £ÂÛÛ·Ï›·˜ ̤ۈ ÙÔ˘ ∞Ó·Ù˘ÍÈ·ÎÔ‡ ¡fiÌÔ˘, ÂÓÒ ¤¯Ô˘Ó Û˘ÓÔÏÈÎfi ‡„Ô˜ ÂȯÔÚ‹ÁËÛ˘ 70.000.000 ¢ÚÒ. ∞fi ÙÔÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ ™Â٤̂ÚÈÔ Ë ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· £ÂÛÛ·Ï›·˜ ‰ÈÂΉ›ÎËÛÂ Î·È ‹Ú 53 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ¢ÚÒ ÁÈ· ÙËÓ ·ÔÏËڈ̋ ÙˆÓ ÂÂÓ‰˘ÙÈÎÒÓ Û¯Â‰›ˆÓ. ™˘Ó¤ÓÙ¢ÍË Δ‡Ô˘ ·Ú·¯ÒÚËÛ ¯ı˜ Ô ¶ÂÚÈÊÂÚÂȿگ˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î. ∫ÒÛÙ·˜ ∞ÁÔÚ·ÛÙfi˜ ÁÈ· ÙÔÓ ¤Ó· ¯ÚfiÓÔ ‰È·¯Â›ÚÈÛ˘ ·fi ÙËÓ ·ÈÚÂÙ‹ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· ÙˆÓ È‰ÈˆÙÈÎÒÓ ÂÂÓ‰‡ÛÂˆÓ Ì¤Ûˆ ÙÔ˘ ∞Ó·Ù˘ÍÈ·ÎÔ‡ ¡fiÌÔ˘ 3299/04. Ÿˆ˜ ·Ó¤ÊÂÚ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο: “∞fi ÙËÓ ÚÒÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ·Ó·Ï¿‚·Ì ·˘Ù‹ ÙË ‰ÈηÈÔ‰ÔÛ›· ¯·Ú¿Í·Ì ÌÈ· ÂÓÈ·›· ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋ Ô˘ ÛÙËÚ›˙ÂÙ·È Û ÙÚÂȘ ¿ÍÔÓ˜: 1) ÿÛË ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË fiÏˆÓ ÙˆÓ ÂÂÓ‰˘ÙÒÓ, 2) ÛˆÛÙ‹ ÔÚÁ¿ÓˆÛË Î·È Ô Û˘ÓÙÔÓÈÛÌfi˜ ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ, 3) ‰ÈÂΉ›ÎËÛË ÎÔÓ‰˘Ï›ˆÓ ·fi ÙÔ˘˜ ÎÂÓÙÚÈÎÔ‡˜ ÊÔÚ›˜, ÒÛÙ ӷ ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ ·˘Ù‹ Ë ÛÙÚ‚ϋ ηٿÛÙ·ÛË Ô˘ ˘‹Ú¯Â Ù· ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ· ¯ÚfiÓÈ·, fiÔ˘ ÔÈ ÂÂÓ‰˘Ù¤˜ ¤Î·Ó·Ó Ó· ÏËÚˆıÔ‡Ó ¤Ó· Ì ‰‡Ô ¯ÚfiÓÈ·. ¶·Ú·Ï¿‚·Ì 190 ÂÂÓ‰˘ÙÈο Û¯¤‰È· ÌÂ Û˘ÓÔÏÈÎfi ‡„Ô˜ ÂȯÔÚ‹ÁËÛ˘ 70.000.000 ¢ÚÒ Ô˘ ›Ù ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û ÂͤÏÈÍË, ›Ù ÙfiÙ ÍÂÎÈÓÔ‡Û·Ó Î·È Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹Û·Ì 180 ÂϤÁ¯Ô˘˜ Û ÔÏfiÎÏËÚË ÙË £ÂÛÛ·Ï›·. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· ‰ÈÂΉÈ΋-

¤Ó· Û˘ÁÎÚÈÙÈÎfi ÏÂÔÓ¤ÎÙËÌ· ‰È·Ú·ÁÌ¿Ù¢Û˘ Î·È ·fiÊ·Û˘ ÁÈ· Ó· ÌË Á›ÓÂÈ ·˘Ùfi Ô˘ ›Ûˆ˜ οÔÈÔÈ ÔÓÂÈÚ‡ÔÓÙ·È. ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ Ô ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ Ù˘ £ÂÛÛ·ÏÒÓ ¢‡Ó·ÌË Î. ∞fiÛÙÔÏÔ˜ ¶··ÙfiÏÈ·˜ ÙfiÓÈÛ ˆ˜ “Ù¿ÛÛÂÙ·È ˘¤Ú ÙÔ˘ Â˘Úˆ·˚ÎÔ‡ ÌÔÓÙ¤ÏÔ˘ ÁÈ· ÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ Î·È ·ÓÙ›ÎÂÈÙ·È ÛÙÔ ÌÔÓÙ¤ÏÔ ÙˆÓ ı·ÙÛÂÚÈÎÒÓ È‰ÈˆÙÈÎÔÔÈ‹ÛˆÓ. ¶ÈÛÙ‡ԢÌ fiÙÈ ÏÈÌÂÓÈΤ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ·Ú·Ì›ÓÔ˘Ó ˘fi ‰ËÌfiÛÈÔ ÎÚ·ÙÈÎfi ¤ÏÂÁ¯Ô, ·ÏÏ¿ ·Ú¿ÏÏËÏ· ˘ÔÛÙËÚ›˙Ô˘Ì ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË Ó· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËıÔ‡Ó È‰ÈˆÙÈΤ˜ ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ ÛÙ· ÏÈÌ¿ÓÈ· Ô˘ ı· Â›Ó·È ÛÙËÓ Î·Ù‡ı˘ÓÛË ·Ú·ÁˆÁ‹˜ Ó¤Ô˘ ÏÔ‡ÙÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹, Ù˘ ·ÍÈÔÔ›ËÛ˘ ÙˆÓ Û˘ÁÎÚÈÙÈÎÒÓ ÏÂÔÓÂÎÙËÌ¿ÙˆÓ Î·È Ù˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·˜ Ó¤ˆÓ ı¤ÛÂˆÓ ÂÚÁ·Û›·˜. √ Î. ¶··ÙfiÏÈ·˜ ÙfiÓÈÛ ˆ˜ “ÛÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÙÔ˘ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ı· ¤ÚÂ ӷ ÂÁÎÚÈı› ÙÔ master plan ÙÔ˘ ÏÈÌ·ÓÈÔ‡ Ô˘ ÂÎÔÓ‹ıËΠ·fi ÙË ¡ÔÌ·Ú¯›· Â› ‰È΋˜ ÙÔ˘ ıËÙ›·˜, ·ÏÏ¿ ÂÈÌÂÏÒ˜ ·¤Ê¢ÁÂ Ô Î. ∞ÁÔÚ·ÛÙfi˜ Ó· ÙÔ ÂÁÎÚ›ÓÂÈ ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· ·ÚÈÛÙ¿ÓÔÓÙ·˜ ÙÔÓ ¶fiÓÙÈÔ ¶ÈÏ¿ÙÔ Û ¤Ó· ·Ú¿ÏÔÁ· ıÂÛÌÈÎfi ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÌfi Ô˘ ˘‹Ú¯Â ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔÓ √§μ Î·È ÙÔ ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘. ΔÔ master plan ÚԂϤÂÈ È‰ÈˆÙÈΤ˜ ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ Û ÙÚÂȘ ÙÔÌ›˜, ÙËÓ ÎÚÔ˘·˙Ȥڷ, ÙË Ì·Ú›Ó· Î·È Ù· ÂÌÔÚÂ˘Ì·ÙÈο ÊÔÚÙ›·. ∏ ÚÔÔÙÈ΋ Ù˘ ·ÍÈÔÔ›ËÛ˘ ÙÔ˘ ÏÈÌ·ÓÈÔ‡ Ì ÙË ‰È·Î›ÓËÛË ÁÂÓÈÎÒÓ Î·È ¯‡‰ËÓ ÊÔÚÙ›ˆÓ Ì·˜ ‚Ú›ÛÎÂÈ ·ÓÙ›ıÂÙÔ˘˜” . √ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ Ù˘ ·Ú¿Ù·Í˘ £ÂÛÛ·Ï›· Ù˘ ∞ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë˜ Î·È Ù˘ √ÈÎÔÏÔÁ›·˜ Î. ∫ÒÛÙ·˜ ¶Ô˘Ï¿Î˘ Ô˘ ¤ÊÂÚÂ Î·È ÙÔ ı¤Ì· ÚÔ˜ Û˘˙‹ÙËÛË ÛÙÔ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ, ·Ó·Ê¤ÚıËΠÛÙȘ ‰˘ÛÌÂÓ›˜ ÂÈÙÒÛÂȘ ÙˆÓ È‰ÈˆÙÈÎÔÔÈ‹ÛÂˆÓ Î·È ÙfiÓÈÛ ÙÔ Û¯¤‰ÈÔ “¶ÔÛÂȉÒÓ” ˘Ô‚·ıÌ›˙ÂÈ ÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· ÍÂηı¿ÚÈÛ ˆ˜ Ë ·Ú¿Ù·Í‹ ÙÔ˘ Â›Ó·È ·ÓÙ›ıÂÙË Û ÔÔÈ·Û‰‹ÔÙ ÌÔÚÊ‹˜ ȉȈÙÈÎÔÔ›ËÛ˘, ÂÓÒ ÚfiÛıÂÛ ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË ÂÓÂÚÁÔÔ›ËÛ˘ ÙˆÓ ÊÔÚ¤ˆÓ Î·È Ù˘ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ÁÈ· ÙË ‰È·ÌfiÚʈÛË ÂÓfi˜ ۯ‰›Ô˘ ·Ó¿Ù˘Í˘ ÙÔ˘ ÏÈÌ·ÓÈÔ‡. ∞fi ÙËÓ ·Ú¿Ù·ÍË Ù˘ §·˚΋˜ ™˘Û›ڈÛ˘ Î. °Î·Ù˙‹˜ › fiÙÈ “‰ÂÓ ‰È·Ú·Á-

ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓˆÓ Î˘‚ÂÚÓ‹ÛˆÓ: ÀÔ‚·ıÌ›˙Ô˘ÌÂ Î·È ÍÂÔ˘Ï¿ÌÂ. ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ Ë Î. ÃÚ˘ÛÔ‚ÂÏÒÓË Ù¿¯ıËÎÂ, ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ, ˘¤Ú ÙÔ˘ ÌÈÎÙÔ‡ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· ÙÔ˘ ÏÈÌ·ÓÈÔ‡, ÂÓÒ Ô Î. ∏ÏÈfiÔ˘ÏÔ˜ ‹Ù·Ó ·ÓÙ›ıÂÙÔ˜ Û ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ȉȈÙÈÎÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ÏÈÌ·ÓÈÔ‡ ϤÁÔÓÙ·˜ ˆ˜ Ë ÃÚ˘Û‹ ∞˘Á‹ ı· ·ÓÙȉڿÛÂÈ Û ÌÈ· Ù¤ÙÔÈ· ÂͤÏÈÍË ÂÓÙfi˜ Î·È ÂÎÙfi˜ ∫ÔÈÓÔ‚Ô˘Ï›Ô˘. √ ·ÓÙÈÂÚÈÊÂÚÂȿگ˘ Î. ∫Ô¿Ó·˜ › ˆ˜ “Ë Ù‡¯Ë ÙÔ˘ ÏÈÌ·ÓÈÔ‡ Ú¤ÂÈ Ó· ηıÔÚÈÛÙ› ·fi ÙÔ˘˜ ÊÔÚ›˜ Ù˘ fiÏ˘ Î·È ÙÔ Ï·fi ÙÔ˘ μfiÏÔ˘. ∂Ô̤ӈ˜ Û ÔÔÈÔ‰‹ÔÙ ۯ‰ȷÛÌfi ÙÔ ÚÒÙÔ ÏfiÁÔ Ú¤ÂÈ Ó· ÙÔÓ ¤¯ÂÈ Ë ÙÔÈ΋ ÎÔÈÓˆÓ›·, Ë ÔÔ›· ı· Ú¤ÂÈ Ó· ı¤ÛÂÈ ÙȘ ‰ÈΤ˜ Ù˘ “ÎfiÎÎÈÓ˜” ÁÚ·Ì̤˜” .

∞Ï‹ÚˆÙÔÈ ● ∞ÓÙ›ıÂÙÔ ÛÙËÓ È‰ÈˆÙÈÎÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ÏÈÌ·ÓÈÔ‡ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ÂÌÊ·Ó›ÛÙËΠ¯ı˜ ÙÔ

¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Ô˘ Û˘Ó‰ڛ·Û ÛÙÔ μfiÏÔ

Ì·Ù¢fiÌ·ÛÙ ÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· ÙÔ˘ ÏÈÌ·ÓÈÔ‡ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ Î·È ÁÈ· ÏfiÁÔ˘˜ ÛÙÚ·ÙËÁÈÎÔ‡˜. °È·Ù› ÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ ·ÔÙÂÏ› ÌÈ· ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ËÁ‹ ·Ó¿Ù˘Í˘ ÏÔ‡ÙÔ˘. ∞fi ÙËÓ ·Ú¿Ù·ÍË Ù˘ ∞ÚÈÛÙÂÚ‹˜ ¶·Ú¤Ì‚·Û˘ ÛÙË £ÂÛÛ·Ï›· Ô Î. º¿Ó˘ °ÂÓËÎÔÌÛ›Ô˘ ÂͤÊÚ·Û Â›Û˘ ÙËÓ ·ÓÙ›ıÂÛ‹ ÙÔ˘ ÛÙËÓ È‰ÈˆÙÈÎÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ÏÈÌ·ÓÈÔ‡, ÂÓÒ Ô ÂÎÚfiÛˆÔ˜ Ù˘ ·Ú¿Ù·Í˘ ∂χıÂÚÔÈ £ÂÛÛ·ÏÔ› ÙfiÓÈÛ fiÙÈ ÔÈ ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ ÛÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ ı· Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÔ˘Ó Ì ‰È·Ê¿ÓÂÈ·. ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ μfiÏÔ˘ Î. ™ÎÔÙÈÓÈÒÙ˘ ·Ó·Ê¤ÚıËΠÛÙÔ Û¯¤‰ÈÔ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ÙÔ˘ ÏÈÌ·ÓÈÔ‡ ÚÔÛı¤ÙÔÓÙ·˜ ˆ˜ Ô ¢‹ÌÔ˜ Ù¿ÛÛÂÙ·È ˘¤Ú ÙÔ˘ ÌÈÎÙÔ‡ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· ÙÔ˘ ÏÈÌ·ÓÈÔ‡, ‰ËÏ·‰‹ Ó· ÂÍ·ÛÊ·ÏÈÛÙ› Ë ÂÌÔÚÈ΋ Î·È ÂÈ‚·ÙÈ΋ ÙÔ˘ ¯Ú‹ÛË. ª¿ÏÈÛÙ· ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛ ˆ˜ ÙÔ Û¯¤‰ÈÔ “¶ÔÛÂȉÒÓ” ˘Ô‚·ıÌ›˙ÂÈ ÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ. ΔfiÓÈÛ ‰Â fiÙÈ ÂÊfiÛÔÓ ÚÔˆıËı› ÙÔ Û¯¤‰ÈÔ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ÙÔ˘ ÏÈÌ·ÓÈÔ‡ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÂÁÎÚÈı› ·fi ÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ, ÙfiÙÂ Î·È ¿ÓÙÔÙ ˘fi ¤ÏÂÁ¯Ô ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· Û˘˙ËÙËıÔ‡Ó Î¿ÔȘ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ Û ȉÈÒÙ˜ ÁÈ· ÂÈÏÂÁ̤ÓÔ˘˜ ÙÔÌ›˜. ∞ÎfiÌË ÙfiÓÈÛ ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË Ô √§μ Ó·

·Ó·ı¤ÛÂÈ ÙȘ ÌÂϤÙ˜ ÁÈ· ÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈÎÒÓ fiÚˆÓ. ™˘ÌÏ‹ÚˆÛ ‰Â ˆ˜ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Î¿ÔÈÔ˜ ·ı¤ÌÈÙÔ˜ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÌfi˜ Ì ÙÔÓ √§μ, ··ÓÙÒÓÙ·˜ ¤ÙÛÈ ÛÙÔÓ Î. ¶··ÙfiÏÈ·. ™Â ÂÈÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘ ÚÔ˜ ÙÔ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Ô ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞ Î. ∞ÏÂÍ. ªÂ˚ÎfiÔ˘ÏÔ˜, ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ, ·Ó·Ê¤ÚÂÈ: “ΔËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË Â‚‰ÔÌ¿‰· ·Ó·ÎÔÈÓÒıËÎÂ Ô ÚÒÙÔ˜ ηٿÏÔÁÔ˜ Ì ÙÔ˘˜ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡˜ ÚÔ˜ ȉȈÙÈÎÔÔ›ËÛË. ™Â ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ Î·Ù¿ÏÔÁÔ Û˘ÌÂÚÈÏ‹ÊıËÎÂ Î·È Ô √ÚÁ·ÓÈÛÌfi˜ §È̤ӷ μfiÏÔ˘. ΔfiÛÔ Ë ·ÓÙ›‰Ú·ÛË ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞ ª·ÁÓËÛ›·˜, ·ÏÏ¿ Î·È Ë ‰È΋ ÌÔ˘ ÚÔÛˆÈο ‹Ù·Ó ¿ÌÂÛË. ∂ÎÊÚ¿Û·ÌÂ Î·È ı· Û˘Ó¯›ÛÔ˘Ì ӷ ÂÎÊÚ¿˙Ô˘Ì ÙËÓ ·ÓÙ›ıÂÛ‹ Ì·˜ ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙ· Û¯¤‰È· Ù˘ ÙÚfiÈη˜ Î·È ÙˆÓ ÌÓËÌÔÓÈ·ÎÒÓ ‰˘Ó¿ÌÂˆÓ ÁÈ· ÙÔ ÍÂÔ‡ÏËÌ· Ô˘ ‰ËÌfiÛÈÔ˘ ÏÔ‡ÙÔ˘. §›Á˜ ̤Ú˜ ÌÂÙ¿, ¤Ú¯ÂÙ·È ÛÙÔ Êˆ˜ ÙÔ Û¯¤‰ÈÔ “¶ÔÛÂȉÒÓ” . ΔÔ Û¯¤‰ÈÔ ·˘Ùfi ‰ÂÓ Â›Ó·È ·Ú¿ Ë ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ÚÔ·Ó·ÁÁÂÏı¤ÓÙÔ˜ ÍÂÔ˘Ï‹Ì·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ÏÈÌ·ÓÈÔ‡ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘. ΔÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ¡·˘ÙÈÏ›·˜ Î·È ∞ÈÁ·›Ô˘ Ì ÙËÓ ∂ıÓÈ΋ ™ÙÚ·ÙËÁÈ΋ §ÈÌ¤ÓˆÓ ·ÎÔÏÔ˘ı› ÙË ÁÚ·ÌÌ‹ Î·È ÙˆÓ

§›ÁÔ ÚÈÓ ÙË Û˘˙‹ÙËÛË ÙÔ˘ ı¤Ì·ÙÔ˜ ÁÈ· ÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ, ·ÚÂÓ¤‚ËÛ·Ó ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÚÔÛÏËÊı› ̤ۈ Ù˘ ÎÔÈÓˆÊÂÏÔ‡˜ ÂÚÁ·Û›·˜ Û ·Ú¯·ÈÔÏÔÁÈο ¤ÚÁ·, fiˆ˜ ÛÙÔ ·Ú¯·›Ô ı¤·ÙÚÔ ºıȈٛ‰ˆÓ £Ë‚ÒÓ Î·È ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó ·Ï‹ÚˆÙÔÈ ·fi ÙfiÙ Ô˘ ÚÔÛÏ‹ÊıËηÓ, ‰ËÏ·‰‹ ÛÙȘ 23 ∞ÚÈÏ›Ô˘. ™˘ÓÔÏÈο ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ÛÙÔ ¤ÚÁÔ ·˘Ùfi Â›Ó·È 64 ¿ÙÔÌ·, ÂÓÒ Ì·˙› Ì ٷ ˘fiÏÔÈ· ¤ÚÁ· ·ÁÁ›˙Ô˘Ó ÙÔ˘˜ 105. ¶¿ÓÙˆ˜ ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ˙‹ÙËÛ·Ó ÙËÓ ·Ú¤Ì‚·ÛË Ù˘ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ ÁÈ· Ó· ʤÚÂÈ ÙÔ ı¤Ì· ÛÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ∂ÚÁ·Û›·˜.

¡¤Ô ∂™¶∞ ™ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË ÙÔ˘ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ·Ó·ÎÔÈÓÒıËÎ·Ó Ù· ‰È·‰ÈηÛÙÈο ÛÙ¿‰È· ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù¿ıÂÛË ÌÂϤÙ˘ ÂÓ fi„ÂÈ Ù˘ Ó¤·˜ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈ΋˜ ÂÚÈfi‰Ô˘ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ÛÙË ¯ÒÚ·, ‰ËÏ·‰‹ ÙÔ Ó¤Ô ∂™¶∞, Ô˘ ı· ·ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô 2014-2020. ™‡Ìʈӷ Ì ٷ ÛÙÔȯ›·, ÙÔ ∞∂¶ ÛÙË £ÂÛÛ·Ï›· ÙÔ 2009 ¿ÁÁÈ˙ ÙÔ 71% Î·È ‹Ù·Ó ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ ·fi ÙÔÓ ÎÔÈÓÔÙÈÎfi ̤ÛÔ fiÚÔ. ∏ Ó¤· ÔÓÔÌ·Û›· ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ Â›Ó·È ÙÔ ™‡ÌʈÓÔ ∂Ù·ÈÚÈ΋˜ ™¯¤Û˘, ÂÓÒ Ì¤¯ÚÈ ÙȘ 30 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ ı· Ú¤ÂÈ Ë ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· £ÂÛÛ·Ï›·˜ Ó· ηٷı¤ÛÂÈ ÙËÓ 20Û¤ÏÈ‰Ë ÌÂϤÙË Ù˘ ÁÈ· Ù· ¤ÚÁ· ·Ó¿Ù˘Í˘ Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÔ˘Ó.

ª¤Ûˆ ÙÔ˘ ∞Ó·Ù˘ÍÈ·ÎÔ‡ ¡fiÌÔ˘ ÌÂ Û˘ÓÔÏÈÎfi ÔÛfi ÂȯÔÚ‹ÁËÛ˘ 70 ÂÎ. ¢ÚÒ

190 ȉȈÙÈΤ˜ ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ ÛÙË £ÂÛÛ·Ï›·

● ™˘Ó¤ÓÙ¢ÍË Δ‡Ô˘ ·Ú·¯ÒÚËÛ ¯ı˜ Ô ¶ÂÚÈÊÂÚÂȿگ˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î. ∫ÒÛÙ·˜ ∞ÁÔÚ·ÛÙfi˜ ÁÈ· ÙÔÓ ¤Ó· ¯ÚfiÓÔ ‰È·¯Â›ÚÈÛ˘ ·fi ÙËÓ ·ÈÚÂÙ‹ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· ÙˆÓ È‰ÈˆÙÈÎÒÓ ÂÂÓ‰‡ÛÂˆÓ Ì¤Ûˆ ÙÔ˘ ∞Ó·Ù˘ÍÈ·ÎÔ‡ ¡fiÌÔ˘ 3299/04

Û·ÌÂ Î·È ‹Ú·Ì ·fi ÙÔ ™Â٤̂ÚÈÔ ÙÔ˘ 2011 ¤ˆ˜ Û‹ÌÂÚ· 53 ÂηÙ. ¢ÚÒ ÁÈ· ·ÔÏËڈ̋ ÂÂÓ‰˘ÙÈÎÒÓ Û¯Â‰›ˆÓ. ŒÙÛÈ ÂÍÔÊÏ‹Û·Ì fiÙÈ ¯ÚˆÛÙÔ‡ÌÂÓ· ˘‹Ú¯·Ó ·fi ·Ï·È¤˜ ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ Î·È ·ÔÏËÚÒÓÔ˘Ì ηıËÌÂÚÈÓ¿ ÙȘ Ӥ˜” . √ ÂÚÈÊÂÚÂȿگ˘ ÂÂÛ‹Ì·Ó ·ÎfiÌË fiÙÈ Î¿ı ÂÂÓ‰˘Ù‹˜ Ô˘ ÂϤÁ¯ÂÙ·È Â›Ù ÁÈ· ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË Ù˘ Â¤Ó‰˘Û˘ ›Ù ÁÈ· ÙËÓ È-

ÛÙÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ 50% ÂÍÔÊÏÂ›Ù·È ¿ÌÂÛ·. ¢ÂÓ ·Ú¤ÏÂÈ„Â ‰Â Ó· ¢¯·ÚÈÛÙ‹ÛÂÈ ÙȘ ˘ËÚÂۛ˜ Ù˘ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜, ·ÏÏ¿ Î·È fiÏÔ˘˜ fiÛÔÈ ‚Ô‹ıËÛ·Ó ÚÔ˜ ÙËÓ Î·Ù‡ı˘ÓÛË ·˘Ù‹ ‰›ÓÔÓÙ·˜ ÌÈ· Ó¤· ‰È¿ÛÙ·ÛË Îϛ̷ÙÔ˜ ÂÌÈÛÙÔÛ‡Ó˘. “¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÌÈ· ÌÔÓ·‰È΋ Û˘Á΢ڛ· ·fi ÙfiÙ Ô˘ ÈÛ¯‡ÂÈ Ô ∞Ó·Ù˘ÍÈ·Îfi˜ ¡fiÌÔ˜ Î·È ·˘Ùfi ÁÈ·Ù› Ë Î·Ï‹ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ Ì·˜ Ì ٷ ·ÚÌfi‰È· ˘Ô˘ÚÁ›· ηÈ

Ë ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋ Ô˘ ¯·Ú¿Í·ÌÂ, ¤ÊÂÚ·Ó Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ·˘Ù¿. ŒÙÛÈ ÛÙ¤ÏÓÔ˘Ì ÙÔ Ì‹Ó˘Ì· fiÙÈ Ì ÔÏÏ‹ ‰Ô˘ÏÂÈ¿, ÂÓfiÙËÙ·, ·ÊÔÛ›ˆÛË, Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Î·È Û˘Ó¤ÚÁÂÈ·, ÂÙ˘¯·›ÓÔ˘ÌÂ. ∫·È ¤ÙÛÈ Û˘Ó¯›˙Ô˘Ì” ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛÂ Ô Î. ∫. ∞ÁÔÚ·ÛÙfi˜. ∞ÎfiÌË ÙfiÓÈÛ fiÙÈ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È ¤Ó· Ó¤Ô ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÁÈ· ÌÈÎÚÔÌÂÛ·›Â˜ ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ Î·È ÙÔ ÔÔ›Ô ı· ‰È·¯ÂÈÚ›˙ÂÙ·È Ë ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î·È ÙÔ ÔÔ›Ô ı· ·¢ı‡ÓÂÙ·È Î·È Û ӤԢ˜ ÂÂÓ‰˘Ù¤˜ (ÌÈÎÚ‹˜ ËÏÈΛ·˜), οÙÈ ÙÔ ÔÔ›Ô ¤¯ÂÈ Î·ı˘ÛÙÂÚ‹ÛÂÈ ·ÚÎÂÙ¿ ·fi ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ. ∏ ·ÈÚÂÙ‹ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· £ÂÛÛ·Ï›·˜ ·Ú¤Ï·‚ ÙÔÓ πÔ‡ÏÈÔ ÙÔ˘ 2011 ¤Ó· ÂÂÓ‰˘ÙÈÎfi ¯·ÚÙÔÊ˘Ï¿ÎÈÔ ·ÔÙÂÏÔ‡ÌÂÓÔ ·fi 190 ÂÂÓ‰˘ÙÈο Û¯¤‰È·, Ù· ÔÔ›· Î·È ·Ó·Ï‡ÔÓÙ·È ˆ˜ ÂÍ‹˜: ¶ÚˆÙÔÁÂÓ‹˜ ÙÔ̤·˜ 58 Û¯¤‰È· Ì ‡„Ô˜ ÂȯÔÚ‹ÁËÛ˘ 21.400.000 ¢ÚÒ, ‰Â˘ÙÂÚÔÁÂÓ‹˜ ÙÔ̤·˜ 88 Û¯¤‰È· Ì 32.100.000 ¢ÚÒ, ÙÚÈÙÔÁÂÓ‹˜ ÙÔ̤·˜ 44 Û¯¤‰È· Ì ‡„Ô˜ ÂȯÔÚ‹ÁËÛ˘ 16.500.000 ¢ÚÒ. ∞fi ÙȘ ·ÓˆÙ¤Úˆ ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ ÔÛÔÛÙfi 24% ‹ 17 ÂÎ. ú ÂÚ›Ô˘ ·ÓÙ·Ó·ÎÏ¿ Û¯¤‰È·, Ù· ÔÔ›· ›¯·Ó

ÌÂÓ ÂÁÎÚÈı›, ·ÏÏ¿ ·Ú¤ÌÂÓ·Ó ·ÓÂÓÂÚÁ¿, ΢ڛˆ˜ ÁÈ· ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÈÎÔ‡˜ ÏfiÁÔ˘˜ Û˘Ó¤ÂÈ· Ù˘ ÎÚ›Û˘. ™ÙËÓ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· £ÂÛÛ·Ï›·˜ ηٷٛıÂÓÙ·È ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ ÔÛÔ‡ ·fi 200.000 ¤ˆ˜ 3 ÂηÙ. ¢ÚÒ. ™‹ÌÂÚ· ÌÂÙ¿ ·fi ¤Ó· ¯ÚfiÓÔ ‰È·¯Â›ÚÈÛ˘ ·fi ÙËÓ ·ÈÚÂÙ‹ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·: Œ¯ÂÈ Û˘ÛÙ·ı› Ó¤· ÁÓˆÌÔ‰ÔÙÈ΋ ÂÈÙÚÔ‹. Œ¯ÂÈ ÂΉÔı› Ó¤Ô fiÚÁ·ÓÔ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ‡ ÂϤÁ¯Ô˘ Ì ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ 159 ˘·ÏÏ‹ÏˆÓ fiÏˆÓ ÙˆÓ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÒÓ ∂ÓÔًوÓ, fiÏˆÓ ÙˆÓ ÂȉÈÎÔًوÓ. ¢ÈÂÓÂÚÁ‹ıËÎ·Ó 180 ¤ÏÂÁ¯ÔÈ Û ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· ÂÂÓ‰˘ÙÈο Û¯¤‰È·. √ÏÔÎÏËÚÒıËΠÙÔ 58% ÙˆÓ ÂÓÂÚÁËÙÈÎÒÓ ÂÂÓ‰˘ÙÈÎÒÓ Û¯Â‰›ˆÓ, ˆ˜ Ê˘ÛÈÎfi ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ Î·È ¤Î·Ó ¤Ó·ÚÍË Ù˘ ·Ú·ÁˆÁÈ΋˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜. ∂ÓÒ ÙÔ 42% ÚÔ¯ÒÚËÛ ÛÙÔ 50% Ù˘ ˘ÏÔÔ›ËÛ˘. ∂Í·ÛÊ·Ï›ÛıËÎ·Ó ÛÙÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· ·fi 1/7/2011 ̤¯ÚÈ 30/6/2012 ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙ‹ÛÂȘ ‡„Ô˘˜ 53 ÂÎ. ú. ªÂ ÙȘ ·ÓˆÙ¤Úˆ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙ‹ÛÂȘ Ë ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· ¤¯ÂÈ Î·Ï‡„ÂÈ ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂÒÓ ÛÙ· ·Ï·È¿ ÂÂÓ‰˘ÙÈο Û¯¤‰È·, Ù· ÔÔ›· ·Ú¤Ï·‚Â Î·È ϤÔÓ Ë Î·Ù·‚ÔÏ‹ ÙˆÓ ÂȯÔÚËÁ‹ÛÂˆÓ Û fiÔÈ· Â-

¤Ó‰˘ÛË ÚÔ¯ˆÚ› Â›Ó·È Û¯Â‰fiÓ ¿ÌÂÛË. ∂›Û˘ Ë ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· ÚÔ¯ÒÚËÛ ÛÙËÓ Î·Ù¿ıÂÛË ÚfiÙ·Û˘ ÁÈ· ˘ÏÔÔ›ËÛË ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ÂÓÈÛ¯˘ÙÈÎÔ‡ ÙˆÓ ªÌ∂. ™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ÚfiÙ·ÛË Ô˘ ηٷ٤ıËΠÂÓÈÛ¯˘fiÌÂÓÔÈ ÎÏ¿‰ÔÈ Î·È ÙÔÌ›˜ Â›Ó·È fiÏÔÈ ÔÈ ÎÏ¿‰ÔÈ (ÌÂÙ·Ô›ËÛË, ÙÔ˘ÚÈÛÌfi˜, ˘ËÚÂۛ˜, ÂÌfiÚÈÔ) Ì ·Ú¿ÏÏËÏË ÂͤٷÛË Ù˘ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ·˜ ¤ÓÙ·Í˘ Î·È Ù˘ ÌÂÙ·Ô›ËÛ˘ ÁˆÚÁÈÎÒÓ Î·È ÎÙËÓÔÙÚÔÊÈÎÒÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ. ∂›Û˘ ÚÔÙ›ÓÂÙ·È ÁÈ· fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÙÔÌ›˜ Ó· ıˆÚÔ‡ÓÙ·È ÂÈϤÍÈ̘ fiϘ ÔÈ ‰˘Ó·Ù¤˜ ‰·¿Ó˜ Î·È ÂÓ¤ÚÁÂȘ Î·È Ó· ÂÈÙÚ¤ÂÙ·È Ë ·Ó¤ÁÂÚÛË Î·È Ô ÂÎÛ˘Á¯ÚÔÓÈÛÌfi˜ ÎÙÈÚÈ·ÎÒÓ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂˆÓ ¤ˆ˜ 50% ÁÈ· ÙË ÌÂÙ·Ô›ËÛË, ÙȘ ˘ËÚÂۛ˜ Î·È ÙÔ ÂÌfiÚÈÔ. °È· ÙÔÓ ÙÔ˘ÚÈÛÌfi ÂȉÈÎfiÙÂÚ· Ó· ηχÙÂÙ·È ¤ˆ˜ 100%. ∂›Û˘ ÙÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· ·fi 1/7/2011 ¤ˆ˜ 30/6/2012 ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ∞Ó·Ù˘ÍÈ·ÎÔ‡ ¡fiÌÔ˘ ˘Ô‚Ï‹ıËΠÛÙËÓ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· Î·È ÛÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô Â͢ËÚ¤ÙËÛ˘ ÂÂÓ‰˘ÙÒÓ Ô˘ Û˘ÛÙ‹ıËΠÚfiÛÊ·Ù·, 20 Ó¤· ÂÂÓ‰˘ÙÈο Û¯¤‰È· ‡„Ô˘˜ 21.916.034 ¢ÚÒ.


M·ÁÓËÛ›· 18 ∫·Ì›· ·›ÙËÛË ·ÂÏ¢ı¤ÚˆÛ˘ ÙÔ˘ ˆÚ·Ú›Ô˘ ·fi Ê·ÚÌ·ÎÔÔÈfi ÛÙË ª·ÁÓËÛ›· ∫∞ªπ∞ ·›ÙËÛË ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ‰Â-

¯ı› Ô ÙÔÈÎfi˜ º·Ú̷΢ÙÈÎfi˜ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ·fi Ê·ÚÌ·ÎÔÔÈfi Ô˘ Ó· ı¤ÏÂÈ Ó· ·ÂÏ¢ıÂÚÒÛÂÈ ÙÔ ˆÚ¿ÚÈfi ÙÔ˘, ‰ËÏ·‰‹ Ó· ÂÚÁ¿˙ÂÙ·È ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· Ù˘ ¢Â˘Ù¤Ú·˜ Î·È Ù˘ ΔÂÙ¿ÚÙ˘ ηıÒ˜ Î·È ÙÔ Úˆ› ÙÔ˘ ™·‚‚¿ÙÔ˘. √ Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ º·Ú̷΢ÙÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î. ∫ÒÛÙ·˜ ª·ÙÛÈfiÏ˘ ÛÙÔÓ ·fiË¯Ô Ù˘ ÚÔ¯ıÂÛÈÓ‹˜ ·fiÊ·Û˘ ÙÔ˘ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ Ù˘ ∂ÈÎÚ·Ù›·˜ Ó· ·ÔÚÚ›„ÂÈ ÙȘ ·ÈÙ‹ÛÂȘ ÙÚÈÒÓ º·Ú̷΢ÙÈÎÒÓ ™˘ÏÏfiÁˆÓ ÁÈ· ·Ó·ÛÙÔÏ‹ ·ÔÊ¿ÛÂˆÓ Ô˘ ÚԂϤÔ˘Ó ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙˆÓ Ê·ÚÌ·ÎÔÔÈÒÓ ÛÙÔ ‰ÈÂ˘Ú˘Ì¤ÓÔ ˆÚ¿ÚÈÔ, ÙfiÓÈÛ ˆ˜ Ô ÙÔÈÎfi˜ Û‡ÏÏÔÁÔ˜ Â›Ó·È Âӈ̤ÓÔ˜ Û ·˘Ùfi ÙÔ ı¤Ì· Î·È ÁÓˆÚ›˙ÂÈ ˆ˜ Ë Ú‡ıÌÈÛË ·˘Ù‹ ÙÔ˘ ÚÒËÓ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ ÀÁ›·˜ Î. §Ô‚¤Ú‰Ô˘ ·ÔÙÂÏ› “ÙÔÚ›ÏË” ÁÈ· ÙÔ Ê·ÚÌ·ÎÂ›Ô Ù˘ ÁÂÈÙÔÓÈ¿˜. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ ÈÛ¯‡ÔÓÙ· ÓfiÌÔ, ¤Ó·˜ Ê·ÚÌ·ÎÔÔÈfi˜ Ô˘ ı¤ÏÂÈ Ó· ÂÓÙ·¯ı› ÛÙÔ ‰ÈÂ˘Ú˘Ì¤ÓÔ ˆÚ¿ÚÈÔ, ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÂÓËÌÂÚÒÛÂÈ ·ÏÒ˜ ̤ۈ ÙˆÓ ·ÈÙ‹ÛÂÒÓ ÙÔ˘ ÙfiÛÔ ÙÔÓ ÔÈÎÂ›Ô º·Ú̷΢ÙÈÎfi ™‡ÏÏÔÁÔ fiÛÔ Î·È ÙËÓ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·. ∏ ˘Ô‚ÔÏ‹ ÙˆÓ ·ÈÙ‹ÛÂˆÓ Á›ÓÂÙ·È ‰‡Ô ÊÔÚ¤˜ ÙÔ ¯ÚfiÓÔ, ÙÔÓ √ÎÙÒ‚ÚÈÔ Î·È ÙÔÓ ∞Ú›ÏÈÔ. √ Î. ª·ÙÛÈfiÏ˘ ÛËÌ›ˆÛ fiÙÈ ·Ó·ÊÔÚÈο Ì ÙÔÓ ∞Ú›ÏÈÔ ‰ÂÓ ˘Ô‚Ï‹ıËΠη̛· ·›ÙËÛË ·fi Ê·ÚÌ·ÎÔÔÈfi Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜. “°È· Ì·˜, ÙÔ˘˜ Ê·ÚÌ·ÎÔÔÈÔ‡˜, ¿ÏÏ· Â›Ó·È Ù· ÊϤÁÔÓÙ· ˙ËÙ‹Ì·Ù· Î·È fi¯È ÙÔ ˆÚ¿ÚÈÔ, ÁÈ· ÙÔ ÔÔ›Ô ˘¿Ú¯ÂÈ ÌÂÁ¿ÏË Î¿Ï˘„Ë Ì ٷ ÂÊËÌÂÚ‡ÔÓÙ· Ê·Ú̷Λ·, ÂÓÒ ·Ó¿ ¿Û· ÛÙÈÁÌ‹ ÔÈ Ê·ÚÌ·ÎÔÔÈÔ› ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Â͢ËÚÂÙ‹ÛÔ˘Ó ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ. ∂›Û˘, ÔÈ Û˘ÌÔϛ٘ ¤¯Ô˘Ó ÚÔÛ·ÚÌÔÛÙ› Ì ÙÔ ˘ÊÈÛÙ¿ÌÂÓÔ ˆÚ¿ÚÈÔ Î·È ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›˙Ô˘Ó ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· ÙȘ ·Ó¿ÁΘ ÙÔ˘˜” . ™ÙËÓ ∞ÙÙÈ΋ ¤¯Ô˘Ó ˘Ô‚¿ÏÏÂÈ ·›ÙËÛË ÁÈ· ¤ÓÙ·ÍË ÛÙÔ ‰ÈÂ˘Ú˘Ì¤ÓÔ ˆÚ¿ÚÈÔ 60 Ê·ÚÌ·ÎÔÔÈÔ›. ∏ ¤ÓÙ·ÍË ÂÓfi˜ Ê·Ú̷ΛԢ ÛÙÔ ‰ÈÂ˘Ú˘Ì¤ÓÔ ˆÚ¿ÚÈÔ ÚÔ¸Ôı¤ÙÂÈ ÙËÓ ‡·ÚÍË ÚÔÛˆÈÎÔ‡ ϤÔÓ ÙÔ˘ Ê·ÚÌ·ÎÔÔÈÔ‡, ·ÊÔ‡ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ÂÚÁ¿˙ÂÙ·È 60 Î·È 70 ÒÚ˜ ÙËÓ Â‚‰ÔÌ¿‰·. ∂Í¿ÏÏÔ˘, ÔÈ Ê·ÚÌ·ÎÔÔÈÔ› ¤¯Ô˘Ó ÔÏÏ‹ ‰Ô˘ÏÂÈ¿ Î·È ÛÙÔ Û›ÙÈ, fiÔ˘ ‰ÈÂÎÂÚ·ÈÒÓÔ˘Ó Ù· ı¤Ì·Ù· Ì ÙȘ Û˘ÓÙ·Á¤˜. §fiÁˆ, Ì¿ÏÈÛÙ·, Ù˘ Ì›ˆÛ˘ ÙÔ˘ Ù˙›ÚÔ˘ Â›Ó·È Ì¿ÏÏÔÓ ‰‡ÛÎÔÏÔ ÁÈ· ÙÔ˘˜ Ê·ÚÌ·ÎÔÔÈÔ‡˜ Ó· ÚÔÛÏ¿‚Ô˘Ó ÂÈϤÔÓ ÚÔÛˆÈÎfi. º.™.

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 27 π√À§π√À 2012

™‡Ìʈӷ Ì ÂÎÙÈÌ‹ÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ÔÚ›· ÙˆÓ ‚¿ÛÂˆÓ ÛÙ· ÙÌ‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜

ÕÓÔ‰Ô˜ ÛÙ· ¶·È‰·ÁˆÁÈο, ÙÒÛË ÛÙ· ¶ÔÏ˘Ù¯ÓÈο ÓÔ‰Ô˜ ÌÔÚ›ˆÓ ÛÙȘ ‚¿ÛÂȘ ÂÈÛ·ÁˆÁ‹˜ ÛÙ· ¶·È‰·ÁˆÁÈο ΔÌ‹Ì·Ù· Î·È Ì›ˆÛË ÛÙ· ¶ÔÏ˘Ù¯ÓÈο ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È ÁÈ· Ù· ÙÌ‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜, fiˆ˜ ‰Â›¯ÓÔ˘Ó Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÛÙÔȯ›· Î·È Ì ‚¿ÛË ÙËÓ ˘Ô‚ÔÏ‹ ÙˆÓ Ì˯·ÓÔÁÚ·ÊÈÎÒÓ ‰ÂÏÙ›ˆÓ. ™Â ÁÂÓÈΤ˜ ÁÚ·Ì̤˜, ¿ÓÔ‰Ô˜ ÙˆÓ ‚¿ÛÂˆÓ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È ÛÙ· ÎÂÓÙÚÈο ÙÌ‹Ì·Ù·, ‰ËÏ·‰‹ Ù˘ ∞ı‹Ó·˜ Î·È Ù˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢, ÛÙȘ ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈΤ˜ Î·È ™ÙÚ·ÙȈÙÈΤ˜ ™¯ÔϤ˜, fiÔ˘ ÔÈ ı¤ÛÂȘ ÌÂÈÒıËηÓ, ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙ· ÙÌ‹Ì·Ù· Ô˘ Ô‰ËÁÔ‡Ó ÛÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ, ÌÔÏÔÓfiÙÈ ÔÈ ı¤ÛÂȘ ÂÚÁ·Û›·˜ ¤¯Ô˘Ó ÂÚÈÔÚÈÛÙ› ‰Ú·Ì·ÙÈο.

Õ

ƒÂÔÚÙ¿˙: ºøΔ∏™ ™¶∞¡√™

∂›Û˘ ÔÈ ¯·ÌËϤ˜ ÂȉfiÛÂȘ ÛÙ· ÂȉÈο Ì·ı‹Ì·Ù· ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÂÈʤÚÔ˘Ó ÙËÓ ÙÒÛË ÙˆÓ ‚¿ÛÂˆÓ ÛÙÔ ÙÌ‹Ì· ∞Ú¯ÈÙÂÎÙfiÓˆÓ ·fi 250 ̤¯ÚÈ Î·È 700 ÌfiÚÈ·. ∂›Û˘, ¯·ÌËÏfiÙÂÚ˜, Û ۯ¤ÛË Ì ¤Ú˘ÛÈ, ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· Â›Ó·È ÔÈ ‚¿ÛÂȘ ÂÈÛ·ÁˆÁ‹˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ˘Ô„ËÊ›Ô˘˜ ÙˆÓ ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÒÓ §˘Î›ˆÓ. ∂Í¿ÏÏÔ˘ ¯·ÌËÏfiÙÂÚ˜ ·fi ¤Ú˘ÛÈ ı· Â›Ó·È ÔÈ ‚¿ÛÂȘ ÂÈÛ·ÁˆÁ‹˜ ÛÙ· ÙÌ‹Ì·Ù· Ô˘ ‰ÈÂΉÈÎÔ‡Ó ÔÈ ˘Ô„‹ÊÈÔÈ ÙˆÓ ÂȉÈÎÒÓ Î·ÙËÁÔÚÈÒÓ. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È ˆ˜ ʤÙÔ˜ ÔÈ ı¤ÛÂȘ ÂÈÛ·ÎÙ¤ˆÓ ÁÈ· ÙȘ ÂȉÈΤ˜ ηÙËÁÔڛ˜ ·˘Í‹ıËηÓ. Δ· ÛÙÔȯ›· Ô˘ ·Ó·ÎÔÈÓÒıËÎ·Ó ÛÙËÓ ÂÊËÌÂÚ›‰· “ŒıÓÔ˜” Î·È ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ÛÙËÓ ÔÚ›· ÙˆÓ ‚¿ÛÂˆÓ ÛÙ· 16 ÙÌ‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜, ¤¯Ô˘Ó ˆ˜ ÂÍ‹˜: ™ÙÔ ÙÌ‹Ì· πÛÙÔÚ›·˜ - ∞Ú¯·ÈÔÏÔÁ›·˜ ∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜ ∞ÓıÚˆÔÏÔÁ›·˜ ÔÈ ‚¿ÛÂȘ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· Î˘Ì·ÓıÔ‡Ó ÂÏ·ÊÚÒ˜ ÙˆÙÈο Û ۯ¤ÛË Ì ٷ ÂÚ˘ÛÈÓ¿ Â›‰·, ‰ËÏ·‰‹ Á‡Úˆ ÛÙ· 14.000-14.200 ÌfiÚÈ·. º¤ÙÔ˜ ÙÔ ÙÌ‹Ì· ı· ‰Â¯Ù› 110 ÂÈÛ·ÎÙ¤Ô˘˜ ·fi Ù· §‡ÎÂÈ· Î·È 22 ̤ۈ ÙˆÓ ÂȉÈÎÒÓ Î·ÙËÁÔÚÈÒÓ. ∏ ÂÚ˘ÛÈÓ‹ ‚¿ÛË ÂÈÛ·ÁˆÁ‹˜ ‹Ù·Ó Ù· 14.207 ÌfiÚÈ·. ™ÙÔ ÙÌ‹Ì· π·ÙÚÈ΋˜ ÔÈ ‚¿ÛÂȘ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· Î˘Ì·ÓıÔ‡Ó ÙˆÙÈο, ÂÓÒ Ë ÂÚ˘ÛÈÓ‹ ‚¿ÛË ‹Ù·Ó 18.613 ÌfiÚÈ·. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ· Ë ‚¿ÛË ÌÔÚ› Ó· Î˘Ì·Óı› ÌÂٷ͇ 18.460-18.680. √È ı¤ÛÂȘ ·Ó¤Ú¯ÔÓÙ·È ÛÙȘ 65 ÁÈ· Ù· §‡ÎÂÈ· Î·È ‰ÂηÙÚ›˜ ÁÈ· ÙȘ ÂȉÈΤ˜ ηÙËÁÔڛ˜. ™ÙÔ ÙÌ‹Ì· ∫ÙËÓÈ·ÙÚÈ΋˜ Ë ‚¿ÛË ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· Î˘Ì·Óı› ÌÂٷ͇ 17.420-17.620 ÌÔÚ›ˆÓ. ∏ ÂÚ˘ÛÈÓ‹ ‚¿ÛË ÂÈÛ·ÁˆÁ‹˜ ‹Ù·Ó 17.584 ÌfiÚÈ·. ΔÔ ÙÌ‹Ì· ı· ‰Â¯ı› 50 ÊÔÈÙËÙ¤˜ ·fi Ù· §‡ÎÂÈ· Î·È ‰¤Î· ̤ۈ ÂȉÈÎÒÓ Î·ÙËÁÔÚÈÒÓ. ¶ÙˆÙÈ΋ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· Â›Ó·È Ë ‚¿ÛË ÂÈÛ·ÁˆÁ‹˜ ÛÙÔ ÙÌ‹Ì· ªË¯·ÓÈÎÒÓ ÃˆÚÔÙ·Í›·˜ ¶ÔÏÂÔ‰ÔÌ›·˜ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ Ë ÂÚ˘ÛÈÓ‹ ‚¿ÛË ÂÈÛ·ÁˆÁ‹˜ ‹Ù·Ó Ù· 14.443 ÌfiÚÈ·. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ· ÂÎÙÈÌ¿Ù·È ˆ˜ ϤÔÓ Ë ‚¿ÛË ÂÈÛ·ÁˆÁ‹˜ ı· Â›Ó·È ÌÂٷ͇ 13.750-13.950 Ìfi-

● ÕÓÔ‰Ô ÌÔÚ›ˆÓ ÛÙȘ ‚¿ÛÂȘ ÂÈÛ·ÁˆÁ‹˜ ÛÙ· ¶·È‰·ÁˆÁÈο Î·È Ì›ˆÛË ÛÙ· ¶ÔÏ˘Ù¯ÓÈο ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È ÁÈ· Ù· ΔÌ‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜, ‰Â›¯ÓÔ˘Ó Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÛÙÔȯ›· Ì ‚¿ÛË ÙËÓ ˘Ô‚ÔÏ‹ ÙˆÓ Ì˯·ÓÔÁÚ·ÊÈÎÒÓ ‰ÂÏÙ›ˆÓ

ÚÈ·. ∂›Û˘ ÙÔ ÙÌ‹Ì· ¤¯ÂÈ 70 ı¤ÛÂȘ ·fi Ù· §‡ÎÂÈ· Î·È ‰Âη٤ÛÛÂÚȘ ı¤ÛÂȘ ·fi ÙȘ ÂȉÈΤ˜ ηÙËÁÔڛ˜. ™ÙÔ ÙÌ‹Ì· ¶ÔÏÈÙÈÎÒÓ ªË¯·ÓÈÎÒÓ ¤Ú˘ÛÈ Ë ‚¿ÛË ÂÈÛ·ÁˆÁ‹˜ ‹Ù·Ó 16.716 ÌfiÚÈ·. º·›ÓÂÙ·È, fï˜ ˆ˜ ʤÙÔ˜ ı· ¤ÛÂÈ ·ÎfiÌË ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Î·È ı· Î˘Ì·Óı› ÌÂٷ͇ 16.250-16.450 ÌfiÚÈ·. √È ı¤ÛÂȘ ÂÈÛ·ÎÙ¤ˆÓ ÔÚ›ÛÙËÎ·Ó ÛÙȘ 75 Î·È ÔÈ ı¤ÛÂȘ ·fi ÙȘ ÂȉÈΤ˜ ηÙËÁÔڛ˜ ÛÙȘ ‰Âη٤ÛÛÂÚȘ. ™ÙÔ ÙÌ‹Ì· ªË¯·ÓÔÏfiÁˆÓ ªË¯·ÓÈÎÒÓ Ô˘ ›¯Â ÂÚ˘ÛÈÓ‹ ‚¿ÛË 16.895 ÌfiÚÈ·, Ë Î›ÓËÛË ÙˆÓ ‚¿ÛÂˆÓ ı· Â›Ó·È Â›Û˘ ÙˆÙÈ΋ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ˘Ô„ËÊ›Ô˘˜ Ô˘ ı· ÚÔÛ·ı‹ÛÔ˘Ó Ó· ηχ„Ô˘Ó ÙȘ 85 ı¤ÛÂȘ Ô˘ fiÚÈÛ ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ¶·È‰Â›·˜ ÁÈ· Ù· §‡ÎÂÈ· ·ÏÏ¿ Î·È ÙȘ 17 ı¤ÛÂȘ ̤۷ ·fi ÙȘ ÂȉÈΤ˜ ηÙËÁÔڛ˜. ∏ ‚¿ÛË ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È ·Ó Î˘Ì·Óı› ÌÂٷ͇ 16.250-16.450 ÌfiÚÈ·. ™ÙÔ ÙÌ‹Ì· ∞Ú¯ÈÙÂÎÙfiÓˆÓ ªË¯·ÓÈÎÒÓ Ì ÂÚ˘ÛÈÓ‹ ‚¿ÛË ÂÈÛ·ÁˆÁ‹˜ Ù· 20.203

ÌfiÚÈ· ʤÙÔ˜ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· Â›Ó·È ÙˆÙÈ΋ ÌÂٷ͇ 19.700-19.900 ÌfiÚÈ·. √È ı¤ÛÂȘ ÂÈÛ·ÎÙ¤ˆÓ ÔÚ›ÛÙËÎ·Ó ÛÙȘ 80, ÂÓÒ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Î·È 16 ı¤ÛÂȘ ÁÈ· ÙȘ ÂȉÈΤ˜ ηÙËÁÔڛ˜. ∞ÎfiÌË ÛÙÔ ÙÌ‹Ì· ªË¯·ÓÈÎÒÓ ∏/À ΔËÏÂÈÎÔÈÓˆÓÈÒÓ ¢ÈÎÙ‡ˆÓ Ì ÂÚ˘ÛÈÓ‹ ‚¿ÛË ÂÈÛ·ÁˆÁ‹˜ Ù· 15.039 ÌfiÚÈ· Ë ‚¿ÛË ÂÈÛ·ÁˆÁ‹˜ ı· ÎÈÓËı› ʤÙÔ˜ ÙˆÙÈο, ‰ËÏ·‰‹ ÌÂٷ͇ 14.450-14.650. √È ı¤ÛÂȘ ÂÈÛ·ÎÙ¤ˆÓ ÔÚ›ÛÙËÎ·Ó ÛÙȘ 120 Î·È ÔÈ ı¤ÛÂȘ ÁÈ· ÙȘ ÂȉÈΤ˜ ηÙËÁÔڛ˜ ·Ó¤Ú¯ÔÓÙ·È ÛÙȘ 24. ΔÔ ÙÌ‹Ì· √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ∂ÈÛÙËÌÒÓ Â›¯Â ¤Ú˘ÛÈ ‚¿ÛË ÂÈÛ·ÁˆÁ‹˜ Ù· 14.376 ÌfiÚÈ·. º¤ÙÔ˜ ı· ÎÈÓËı› ÙˆÙÈο Ë ‚¿ÛË ÂÈÛ·ÁˆÁ‹˜ ÌÂٷ͇ 14.200-14.400. √ ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ ÂÈÛ·ÎÙ¤ˆÓ ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È ÛÙȘ 150 ı¤ÛÂȘ, ÂÓÒ 30 ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi ÙȘ ÂȉÈΤ˜ ηÙËÁÔڛ˜. ™ÙÔ ¶·È‰·ÁˆÁÈÎfi ÙÌ‹Ì· ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘ Ë Î›ÓËÛË ÙˆÓ ‚¿ÛÂˆÓ ı· Â›Ó·È ·ÓÔ‰È΋. ΔÔ ÙÌ‹Ì· ›¯Â ÂÚ˘ÛÈÓ‹ ‚¿ÛË

Ù· 16.953 ÌfiÚÈ·, ÂÓÒ ÔÈ ÂÈÛ·ÎÙ¤ÔÈ ·Ó¤Ú¯ÔÓÙ·È ÛÙÔ˘˜ 135 Î·È ·fi ÙȘ ÂȉÈΤ˜ ηÙËÁÔڛ˜ ÛÙÔ˘˜ 26. ∏ ÊÂÙÈÓ‹ ‚¿ÛË ÂÈÛ·ÁˆÁ‹˜ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· Î˘Ì·Óı› ÌÂٷ͇ 17.000-17.200 ÌÔÚ›ˆÓ. ∞ÓÔ‰È΋ ı· Â›Ó·È Ë Î›ÓËÛË ÛÙË ‚¿ÛË ÂÈÛ·ÁˆÁ‹˜ Î·È ÁÈ· ÙÔ ÙÌ‹Ì· ¶ÚÔÛ¯ÔÏÈ΋˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘ ÛÙÔ ÔÔ›Ô Ë ÂÚ˘ÛÈÓ‹ ‚¿ÛË ÂÈÛ·ÁˆÁ‹˜ ›¯Â ‰È·ÌÔÚʈı› ÛÙ· 14.950 ÌfiÚÈ·. √È ÂÈÛ·ÎÙ¤ÔÈ ·Ó¤Ú¯ÔÓÙ·È ÛÙÔ˘˜ 120 Î·È ÔÈ ı¤ÛÂȘ ·fi ÙȘ ÂȉÈΤ˜ ηÙËÁÔڛ˜ Â›Ó·È 24. ÔÈ ‚¿ÛÂȘ ÂÈÛ·ÁˆÁ‹˜ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· Î˘Ì·ÓıÔ‡Ó ÌÂٷ͇ 15.000-15.200 ÌÔÚ›ˆÓ. ∞ÏÏ¿ Î·È ÛÙÔ ÙÌ‹Ì· ∂ȉÈ΋˜ ∞ÁˆÁ‹˜ ı· Â›Ó·È ·ÓÔ‰È΋ Ë Î›ÓËÛË ÙˆÓ ‚¿ÛÂˆÓ Ì ÙÔÓ ·ÚÈıÌfi ÂÈÛ·ÎÙ¤ˆÓ Ó· Â›Ó·È 120 Î·È ÔÈ ı¤ÛÂȘ ·fi ÙȘ ÂȉÈΤ˜ ηÙËÁÔڛ˜ 20. ∏ ÂÚ˘ÛÈÓ‹ ‚¿ÛË ÂÈÛ·ÁˆÁ‹˜ ‹Ù·Ó 16.295 ÌfiÚÈ· Î·È Ê¤ÙÔ˜ ÌÔÚ› Ó· ·ÁÁ›ÍÂÈ Ù· 16.250-16.450 ÌfiÚÈ·. ™Ù·ıÂÚ‹ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ·Ú·Ì›ÓÂÈ Ë ‚¿ÛË ÂÈÛ·ÁˆÁ‹˜ ÁÈ· ÙÔ Δ∂º∞∞, fiÔ˘ ¤Ú˘ÛÈ Ë ‚¿ÛË ÂÈÛ·ÁˆÁ‹˜ ‹Ù·Ó Ù· 13.826 ÌfiÚÈ·. √È ı¤ÛÂȘ ÂÈÛ·ÎÙ¤ˆÓ Â›Ó·È 120 Î·È ÔÈ ı¤ÛÂȘ ·fi ÙȘ ÂȉÈΤ˜ ηÙËÁÔڛ˜ ‰È·ÌÔÚÊÒÓÔÓÙ·È ÛÙȘ 24. ¶ÙˆÙÈ΋ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· Â›Ó·È Ë ‚¿ÛË ÂÈÛ·ÁˆÁ‹˜ ÁÈ· ÙÔ ÙÌ‹Ì· μÈÔ¯ËÌ›·˜-μÈÔÙ¯ÓÔÏÔÁ›·˜, fiÔ˘ Ë ÂÚ˘ÛÈÓ‹ ÙÔ˘ ‚¿ÛË ‰È·ÌÔÚÊÒıËΠÛÙ· 16.435 ÌfiÚÈ·, Î·È ÙÒÚ· ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ‰È·ÌÔÚʈı› ÌÂٷ͇ 16.000-16.200 ÌfiÚÈ·. º¤ÙÔ˜ ı· ‰Â¯ı› 80 ¿ÙÔÌ· ηıÒ˜ Î·È ¿ÏÏ· 16 ¿ÙÔÌ· ̤۷ ·fi ÙȘ ÂȉÈΤ˜ ηÙËÁÔڛ˜. ™ÙÔ ÙÌ‹Ì· °ÂˆÔÓ›·˜ º˘ÙÈ΋˜ ¶·Ú·ÁˆÁ‹˜ Î·È ∞ÁÚÔÙÈÎÔ‡ ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ Ë ÂÚ˘ÛÈÓ‹ ‚¿ÛË ÂÈÛ·ÁˆÁ‹˜ ‹Ù·Ó 12.696 ÌfiÚÈ·, ÂÓÒ Ê¤ÙÔ˜ ı· ÎÈÓËı› ÙˆÙÈο ÌÂٷ͇ 11.850-12.050 ÌÔÚ›ˆÓ. ™ÙÔ ÙÌ‹Ì· ÔÈ ÂÈÛ·ÎÙ¤ÔÈ ·Ó¤Ú¯ÔÓÙ·È ÛÙÔ˘˜ 70 ηıÒ˜ Î·È ¿ÏÏÔÈ ‰Âη٤ÛÛÂÚȘ ·fi ÙȘ ÂȉÈΤ˜ ηÙËÁÔڛ˜. Δ¤ÏÔ˜ ÛÙÔ ÙÌ‹Ì· °ÂˆÔÓ›·˜ π¯ı˘ÔÏÔÁ›·˜ Î·È À‰¿ÙÈÓÔ˘ ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ Ë Î›ÓËÛË ÙˆÓ ‚¿ÛÂˆÓ ı· Â›Ó·È ÙˆÙÈ΋ ÌÂٷ͇ 10.700-10.900 ÌfiÚÈ·. ¶¤Ú˘ÛÈ Ë ‚¿ÛË ‰È·ÌÔÚÊÒıËΠÛÙ· 11.364 ÌfiÚÈ·. √È ÂÈÛ·ÎÙ¤ÔÈ ·Ó¤Ú¯ÔÓÙ·È ÛÙÔ˘˜ 100 Î·È ÔÈ ÂÈÛ·ÎÙ¤ÔÈ ·fi ÙȘ ÂȉÈΤ˜ ηÙËÁÔڛ˜ ÛÙÔ˘˜ 20.

ΔÔ ™Â٤̂ÚÈÔ ÔÈ ÂÎÏÔÁ¤˜ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿‰ÂÈÍË Ó¤Ô˘ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ¢ÈÔ›ÎËÛ˘

¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ: ª¤¯ÚÈ ÙÔ ¢ÂΤ̂ÚÈÔ Ë ÂÎÏÔÁ‹ Ó¤Ô˘ Ú‡Ù·ÓË Δ√ ™Â٤̂ÚÈÔ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó·

Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËıÔ‡Ó ÔÈ ÂÎÏÔÁ¤˜ ÁÈ· ÙÔ ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ¢ÈÔ›ÎËÛ˘ ÛÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ £ÂÛÛ·Ï›·˜, ÂÓÒ Ì¤¯ÚÈ Î·È ÙÔ ¢ÂΤ̂ÚÈÔ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ¤¯ÂÈ ÂÎÏÂÁ› Ô Ó¤Ô˜ Ú‡Ù·Ó˘ ‚¿ÛÂÈ ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ÓfiÌÔ˘, ÒÛÙ ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ó· Ï‹ÍÂÈ Ë ıËÙ›· Ù˘ ÙˆÚÈÓ‹˜ ¶Ú˘Ù·ÓÈ΋˜ ∞Ú¯‹˜ Ô˘ Û‡Ìʈӷ Ì ٷ ÛËÌÂÚÈÓ¿ ‰Â‰Ô̤ӷ ÙÂÚÌ·Ù›˙ÂÈ ÛÙȘ 31 ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘, ·ÏÏ¿ ‚¿ÛÂÈ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ¶·È‰Â›·˜ ·Ú·Ù›ÓÂÙ·È Ì¤¯ÚÈ Ù¤ÏË ÙÔ˘ ¤ÙÔ˘˜. √ Ú‡Ù·Ó˘ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î. ∫ÒÛÙ·˜ °Ô˘ÚÁÔ˘ÏÈ¿Ó˘ Û˘ÌÌÂÙ›¯Â ÛÙËÓ ÚÔ¯ıÂÛÈÓ‹ Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÙÔ˘ Û˘ÓÙÔÓÈÛÙÈÎÔ‡ ÔÚÁ¿ÓÔ˘ Ù˘ ™˘Ófi‰Ô˘ ¶Ú˘Ù¿ÓÂˆÓ Ì ÙÔÓ ˘Ô˘ÚÁfi ¶·È‰Â›·˜ Î. ∞Ú‚·ÓÈÙfiÔ˘ÏÔ ÁÈ· ÙÔ ı¤Ì· ÙˆÓ ·ÏÏ·ÁÒÓ ÛÙÔ ÓfiÌÔÏ·›ÛÈÔ ÁÈ· ÙËÓ ÙÚÈÙÔ‚¿ıÌÈ· ÂÎ·›‰Â˘ÛË. ΔÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ¶·È‰Â›·˜ ÌÂÏÂÙ¿ ·ÏÏ·Á¤˜ ÛÙÔ ÓfiÌÔ-Ï·›ÛÈÔ Û ÌÈ· ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ Ó· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ ÔÌ·Ï¿ Ë ·Î·‰ËÌ·˚΋ ¯ÚÔÓÈ¿ Î·È Ó· ÂÊ·ÚÌÔÛÙ› Ô ÓfiÌÔ˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ „ËÊÈÛÙ› Â‰Ò Î·È

ηÈÚfi. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È ˆ˜ Ë ıËÙ›· Ù˘ ·ÚÔ‡Û·˜ ¶Ú˘Ù·ÓÈ΋˜ ∞Ú¯‹˜ Ï‹ÁÂÈ ÛÙȘ 31 ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘, ·ÏÏ¿ ÌÂÙ¿ ÙȘ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ ÛÙËÓ ÚÔ¯ıÂÛÈÓ‹ Û˘Ó¿ÓÙËÛË, Â›Ó·È ·ÓÔÈÎÙfi ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ Ó· ·Ú·Ù·ı› Ë ıËÙ›· Ù˘ ̤¯ÚÈ Î·È ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘. ª¿ÏÈÛÙ· ‰ÚÔÌÔÏÔÁÂ›Ù·È Ë Â˘ı‡ÓË ÙˆÓ ÂÎÏÔÁÒÓ ÁÈ· Ù· ™˘Ì‚Ô‡ÏÈ· ¢ÈÔ›ÎËÛ˘ Ó· ÙËÓ ·Ó·Ï¿‚ÂÈ Ë ¶Ú˘Ù·ÓÈ΋ ∞Ú¯‹ ÙÔ˘ ÂοÛÙÔÙ π‰Ú‡Ì·ÙÔ˜. ™‡Ìʈӷ Ì ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ·ÊÈΤ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜, ÔÈ ÂÎÏÔÁ¤˜ ÛÙËÓ ·Ó¿‰ÂÈÍË ÙÔ˘ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ¢ÈÔ›ÎËÛ˘ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËıÔ‡Ó ÙÔ ™Â٤̂ÚÈÔ, ÂÓÒ ÌÂÙ¿ ı· ‰ÚÔÌÔÏÔÁËıÔ‡Ó Î·È ÔÈ ‰È·‰Èηۛ˜ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿‰ÂÈÍË ÙÔ˘ Ú‡Ù·ÓË ÔÈ Ôԛ˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ¤¯Ô˘Ó ÙÂÚÌ·Ù›ÛÂÈ Ì¤¯ÚÈ Î·È ÙÔ ¢ÂΤ̂ÚÈÔ, ÔfiÙÂ Î·È Ï‹ÁÂÈ Ë ·Ú¿Ù·ÛË Ù˘ ıËÙ›·˜ Ù˘ ÛËÌÂÚÈÓ‹˜ ¶Ú˘Ù·ÓÈ΋˜ ∞Ú¯‹˜. ΔÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ı· Â›Ó·È ¤Ó· ·fi Ù· ÚÒÙ· π‰Ú‡Ì·Ù· Ô˘ ı· ÂÊ·ÚÌÔÛÙ› Ô Ó¤Ô˜ ÓfiÌÔ˜, ·ÊÔ‡, fiˆ˜ ÂÈÒıËÎÂ, Ë ıËÙ›· Ù˘ ¶Ú˘Ù·ÓÈ΋˜ ∞Ú¯‹˜

Ï‹ÁÂÈ Ù˘Èο ÛÙȘ 31 ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘, ÂÔ̤ӈ˜ ı· Ú¤ÂÈ ¿ÌÂÛ· Ó· ÂÎÏÂÁ› Ó¤Ô˜ Ú‡Ù·Ó˘. ∞Ó·ÊÔÚÈο Ì ÙËÓ ÂÎÏÔÁ‹ ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ Ú‡Ù·ÓË, ˆ˜ ÁÓˆÛÙfiÓ ÙÔ ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ¢ÈÔ›ÎËÛ˘ ı· ‰Â¯Ù› Ù· ‚ÈÔÁÚ·ÊÈο ÙˆÓ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓˆÓ Î·È ı· ÂÈϤÍÂÈ Ù· ÙÚ›· ηχÙÂÚ·. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ù· ̤ÏË ¢∂¶ ı· ÎÏËıÔ‡Ó Ó· „ËÊ›ÛÔ˘Ó ÙÔÓ Ú‡Ù·ÓË Ô˘ ı· ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È ·fi ÙÔ˘˜ ÙÚÂȘ ηχÙÂÚÔ˘˜ ˘Ô„ËÊ›Ô˘˜ ‚¿ÛÂÈ ÙˆÓ ‚ÈÔÁÚ·ÊÈÎÒÓ ÙÔ˘˜. ∏ ¶Ú˘Ù·ÓÈ΋ ∞Ú¯‹ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ·Ó·Ì¤ÓÂÈ ·fi ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ¶·È‰Â›·˜ ÙËÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ì ÙȘ ÙÂÏÈΤ˜ ·ÏÏ·Á¤˜ ÁÈ· ÙÔ ÓfiÌÔ-Ï·›ÛÈÔ, ÒÛÙ ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ó· ÂÓÂÚÁ‹ÛÂÈ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·. ¶¿ÓÙˆ˜ ÁÈ· ÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ÂӉ¯fiÌÂÓ˘ ·Ú¿Ù·Û˘ Ù˘ ıËÙ›·˜ Ù˘ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ÚÔ˜ ÙÔ ·ÚfiÓ Î¿ÔÈ· ·ÓÙ›‰Ú·ÛË. √ Î. °Ô˘ÚÁÔ˘ÏÈ¿Ó˘ ÛËÌ›ˆÛ ˆ˜, ·Ó Á›ÓÔ˘Ó ÔÚÈÛÙÈο ‰ÂÎÙ¤˜ ÔÈ ·ÏÏ·Á¤˜ Ô˘ ÚÔÙ¿ıËÎ·Ó ·fi ÙÔ Û˘ÓÙÔÓÈÛÙÈÎfi ÙˆÓ Ú˘Ù¿ÓˆÓ, ÙfiÙ ı· ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È ÚÔ˜ ÙË ÛˆÛÙ‹ ηÙ‡ı˘ÓÛË, ηıÒ˜ Ë

● ΔÔ ™Â٤̂ÚÈÔ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËıÔ‡Ó ÔÈ ÂÎÏÔÁ¤˜ ÁÈ· ÙÔ ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ¢ÈÔ›ÎËÛ˘ ÛÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ £ÂÛÛ·Ï›·˜, ÂÓÒ Ì¤¯ÚÈ Î·È ÙÔ ¢ÂΤ̂ÚÈÔ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ¤¯ÂÈ ÂÎÏÂÁ› Ô Ó¤Ô˜ Ú‡Ù·Ó˘ ‚¿ÛÂÈ ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ÓfiÌÔ˘

ÂÎÏÔÁ‹ ÙˆÓ ÎÔÛÌËÙfiÚˆÓ ı· Á›ÓÂÙ·È ·fi Ù· ̤ÏË ¢∂¶, ÔÈ ·Î·‰ËÌ·˚Τ˜ ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ˜ ı· ÂÚ¿ÛÔ˘Ó ·fi ÙÔ ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ¢ÈÔ›ÎËÛ˘ ÛÙË ™‡ÁÎÏËÙÔ, ÂÓÒ ÁÂÓÈο ı· ÌÂȈıÔ‡Ó ÔÈ ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ˜ ÙÔ˘ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ¢ÈÔ›ÎËÛ˘. ∞ÎfiÌË, ÛÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÙÔÓ›ÛÙËΠˆ˜ Ò˜ ÙÒÚ· ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÔÚÈÛÙÈÎÔÔÈËı› ÙÔ ÔÛfi ÙÔ˘ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ ÁÈ· ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙˆÓ π‰Ú˘Ì¿ÙˆÓ, Ô‡Ù ¤-

¯ÂÈ ÂÁÎÚÈı› ·fi ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ. ∞ÏÏ¿ ÌfiÏȘ ÚÔˆıËı› ÙÔ ˙‹ÙËÌ· Ì ÙÔ ÓfiÌÔÏ·›ÛÈÔ, ı· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ Î·È ÙÔ ı¤Ì· ÙÔ˘ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ Ì ÙË ÌÔÚÊ‹ ÙÔ˘ ηÙÂ›ÁÔÓÙÔ˜. ™ÙÔ ÌÂٷ͇ Û‹ÌÂÚ· Â›Ó·È Ë ÙÂÏÂ˘Ù·›· Ë̤ڷ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ÙÔ ÔÔ›Ô ı· ·Ú·Ì›ÓÂÈ ÎÏÂÈÛÙfi ÁÈ· ÙÚÂȘ ‚‰ÔÌ¿‰Â˜. ºÒÙ˘ ™·Ófi˜


M·ÁÓËÛ›· 19

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 27 I√À§π√À 2012

∑ËÙÔ‡Ó ·fi ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ∞ÁÚÔÙÈ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ ÔÈ ·ÁÚfiÙ˜ Î·È ÎÙËÓÔÙÚfiÊÔÈ Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜

§‡ÛË ÛÙ· ÔÍ˘Ì¤Ó· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ú¢ÛÙfiÙËÙ·˜ ÂÛËΈÌfi˜ ÂÈÎÚ·Ù› ÛÙȘ Ù¿ÍÂȘ ÙˆÓ ·ÁÚÔÙÒÓ Î·È ÙˆÓ ÎÙËÓÔÙÚfiÊˆÓ Î·È Ù˘ ¢ڇÙÂÚ˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÂÍ·ÈÙ›·˜ ÙˆÓ Û˘ÛÛˆÚÂ˘Ì¤ÓˆÓ Î·È ÔÍ˘Ì¤ÓˆÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ, Ì ΢ڛ·Ú¯· ÙËÓ ¤ÏÏÂÈ„Ë Ù˘ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓ˘ Ú¢ÛÙfiÙËÙ·˜ Î·È ÙË Ì›ˆÛË Ù˘ ÊÂÙÈÓ‹˜ ÛÔ‰ÂÈ¿˜, Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ Ô ÚˆÙÔÁÂÓ‹˜ ÙÔ̤·˜. ™˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÙ¤˜ Î·È ·Ú·ÁˆÁÔ› ‰›ÓÔ˘Ó Â‡ÏÔÁÔ ÂÚÈıÒÚÈÔ ¯ÚfiÓÔ˘ ÛÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ËÁÂÛ›· ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ∞ÁÚÔÙÈ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ Î·È ΔÚÔÊ›ÌˆÓ ÁÈ· ÙËÓ Â›Ï˘ÛË ÙˆÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ, fiˆ˜ ÂÎÚfiÛˆÔ› ÙÔ˘˜, ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ Î·È Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ŒÓˆÛ˘ ∞ÁÚÔÙÈÎÒÓ ™˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌÒÓ (∂∞™) μfiÏÔ˘ Î. ¡ÈÎ. ¶Ú›ÓÙ˙Ô˜, ı· ÂÈÛËÌ¿ÓÔ˘Ó ÛÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ô˘ ı· ¤¯Ô˘Ó Û‹ÌÂÚ· Ì ÙÔÓ ·ÚÌfi‰ÈÔ ˘Ô˘ÚÁfi Î. £·Ó. ΔÛ·˘Ù¿ÚË ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·. “¢ÂÓ ‰ÈÂΉÈÎԇ̠¯Ú‹Ì·Ù·, ·ÏÏ¿ ÙËÓ Â›Ï˘ÛË ÙˆÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ. ™Â ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋ ÂÚ›ÙˆÛË, Ô Î·ı¤Ó·˜ ·˜ ·Ó·Ï¿‚ÂÈ ÙȘ ¢ı‡Ó˜ ÙÔ˘” ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∂∞™ μfiÏÔ˘ Î. ¡ÈÎ. ¶Ú›ÓÙ˙Ô˜.

ƒÂÔÚÙ¿˙: μ∞°°∂§∏™ ∫∞ƒ∞ª∞¡∏™ karamanis@e-thessalia.gr

∏ Û˘Ó¿ÓÙËÛË Â›Ó·È ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈṲ̂ÓË ÁÈ· ÙȘ 10 Û‹ÌÂÚ· ÙÔ Úˆ› ÛÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ∞ÁÚÔÙÈ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ Î·È ΔÚÔʛ̈Ó, ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘ ·Ó·ÏËÚˆÙ‹ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ Î. ª. ÷ڷÎfiÔ˘ÏÔ˘ Î·È ·ÓÙÈÚÔÛˆ›·˜ ¤ÓÙÂ Û˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÙÒÓ ·fi ÔÏfiÎÏËÚË ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. ∫˘Ú›·Ú¯Ë ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ· ÁÈ· ÙÔ˘˜ Û˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÙ¤˜ Î·È ÙÔ˘˜ ·Ú·ÁˆÁÔ‡˜ ·ÔÙÂÏ› Ë ¿ÌÂÛË Î·Ù¿ ÙÔ ‰˘Ó·ÙfiÓ Â›Ï˘ÛË ÙˆÓ ÔÍ˘Ì¤ÓˆÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ Ú¢ÛÙfiÙËÙ·˜, Ù· ÔÔ›· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ Û‡ÛÛˆÌÔ˜ Ô ·ÁÚÔÙÈÎfi˜ Î·È ÎÙËÓÔÙÚÔÊÈÎfi˜ ÎfiÛÌÔ˜. ™˘Ó¤ÂÈ· Â›Ó·È ÔÈ ·Ú·ÁˆÁÔ› Ó· ÌËÓ ¤¯Ô˘Ó ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ·ÁÔÚ¿˙Ô˘Ó Ù· ··ÈÙÔ‡ÌÂÓ· ÂÊfi‰È· Î·È ÔÈ ÂÎÙÈÌ‹ÛÂȘ ÙˆÓ Û˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÙÒÓ ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó fiÙÈ fiϘ ÔÈ ÛÔ‰ÂȤ˜ ı· Â›Ó·È Ê¤ÙÔ˜ ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ÌÂȈ̤Ó˜. æËÏ¿ ÛÙËÓ ·Ù˙¤ÓÙ· Û˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÙÒÓ Î·È ·Ú·ÁˆÁÒÓ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Â›Û˘ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·, Ù· ÔÔ›· ·ÊÔÚÔ‡Ó ÛÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ ÓfiÌÔ˘ ÂÚ› ·Ó·‰È¿ÚıÚˆÛ˘ ÙÔ˘ Û˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÙÈÎÔ‡ ÎÈÓ‹Ì·ÙÔ˜, ÛÙË ‰È·Ù‹ÚËÛË Ù˘ ∞ÁÚÔÙÈ΋˜ ΔÚ¿Â˙·˜ ˆ˜ ÎÚ·ÙÈÎÔ‡ ˘ÏÒÓ· Î·È ÛÙÔ ˘„ËÏfi ÎfiÛÙÔ˜ ηÏÏȤÚÁÂÈ·˜ Î·È ·Ú·ÁˆÁ‹˜. ∂ÈϤÔÓ, Û˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÙ¤˜ Î·È ·Ú·ÁˆÁÔ› ‰ÈÂΉÈÎÔ‡Ó ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÚÔ‚ÏËÌ¿-

● ªÂ ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ËÁÂÛ›· ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ∞ÁÚÔÙÈ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ ı· Û˘Ó·ÓÙËıÔ‡Ó Û‹ÌÂÚ· ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· ÂÎÚfiÛˆÔÈ ÙˆÓ ·ÁÚÔÙÒÓ Î·È ÎÙËÓÔÙÚfiÊˆÓ ·fi fiÏË ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·

ÙˆÓ, Ù· ÔÔ›· ¤¯Ô˘Ó Ó· οÓÔ˘Ó Ì ÙË Ì›ˆÛË Ù˘ ·Ú·ÁˆÁ‹˜, ÙȘ ÙÈ̤˜ ‰È¿ıÂÛ˘, ÙȘ ·Ô˙ËÌÈÒÛÂȘ ÙÔ˘ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ ∂ÏÏËÓÈÎÒÓ °ÂˆÚÁÈÎÒÓ ∞ÛÊ·Ï›ÛÂˆÓ (∂§°∞), Ù· ¯Ú¤Ë ÚÔ˜ ÙËÓ ∞ÁÚÔÙÈ΋ ΔÚ¿Â˙·, ÙȘ ·Ûı¤ÓÂȘ Ô˘ Ï‹ÙÙÔ˘Ó ÙȘ ηÏÏȤÚÁÂȘ, fiˆ˜ ÂÓ‰ÂÈÎÙÈο Â›Ó·È ÙÔ Ú¿ÛÈÓÔ ÛÎÔ˘Ï‹ÎÈ ÛÙÔ ‚·Ì‚¿ÎÈ, ÙÔ ÓÂÚfi ÁÈ· ÙËÓ ¿Ú‰Â˘ÛË, ÙËÓ ·‰˘Ó·Ì›· ÙˆÓ ·ÁÚÔÙÒÓ Î·È ÙˆÓ ÎÙËÓÔÙÚfiÊˆÓ Ó· ηÏÏÈÂÚÁÔ‡Ó Î·È Ó· ·Ú¿ÁÔ˘Ó, ÙË

‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎÔ‡ ∞ÁÚÔÙÈÎÔ‡ ™˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌÔ‡ Î·È ÙË Ó¤· ∫ÔÈÓ‹ ∞ÁÚÔÙÈ΋ ¶ÔÏÈÙÈ΋ (∫∞¶). ™ÙȘ Ù¿ÍÂȘ ÙˆÓ ·ÁÚÔÙÒÓ Î·È ÙˆÓ ÎÙËÓÔÙÚfiÊˆÓ Î·È Ù˘ ¢ڇÙÂÚ˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÂÈÎÚ·Ù› ÍÂÛËΈÌfi˜ ÏfiÁˆ ÙˆÓ Û˘ÛÛˆÚÂ˘Ì¤ÓˆÓ Î·È ÙˆÓ ÔÍ˘Ì¤ÓˆÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ, Ù· ÔÔ›· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ Ô ÚˆÙÔÁÂÓ‹˜ ÙÔ̤·˜. ™Â ·˘Ùfi ÙÔ Ï·›ÛÈÔ, Ë ·ÓÙÈÚÔÛˆ›· ÙˆÓ

¤ÓÙÂ Û˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÙÒÓ, ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ Î·È Ô ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ Ù˘ ∂∞™ μfiÏÔ˘ Î. ¡ÈÎ. ¶Ú›ÓÙ˙Ô˜, ·fi ÔÏfiÎÏËÚË ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ı· ı¤ÛÂÈ Û‹ÌÂÚ· ˘fi„Ë Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ ËÁÂÛ›·˜ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ∞ÁÚÔÙÈ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ Î·È ΔÚÔÊ›ÌˆÓ Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ÚˆÙÔÁÂÓ‹ ÙÔ̤·, ‰›ÓÔÓÙ·˜ ‡ÏÔÁÔ, fiˆ˜ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ÛËÌÂÈÒÓÂÙ·È, ¯ÚÔÓÈÎfi ÂÚÈıÒÚÈÔ ÛÙÔÓ ˘Ô˘ÚÁfi Î·È ÙÔÓ ·Ó·ÏËÚˆÙ‹ ˘Ô˘ÚÁfi ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË Î·È ÙËÓ Â›Ï˘Û‹ ÙÔ˘˜. ∞ÁÚfiÙ˜ Î·È ÎÙËÓÔÙÚfiÊÔÈ ·‰˘Ó·ÙÔ‡Ó ÏfiÁˆ ¤ÏÏÂȄ˘ Ù˘ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓ˘ Ú¢ÛÙfiÙËÙ·˜ Ó· ·ÁÔÚ¿ÛÔ˘Ó Ù· ··Ú·›ÙËÙ· ÁÈ· ÙËÓ Î·ÏÏȤÚÁÂÈ· Î·È ÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹ ÂÊfi‰È·, ÌÂ Û˘Ó¤ÂÈ· fiϘ ÔÈ ÛÔ‰ÂȤ˜ ÙËÓ ÙÚ¤¯Ô˘Û· ¯ÚÔÓÈ¿ Ó· Â›Ó·È ÌÂȈ̤Ó˜ Î·È ·ÚÎÂÙ¤˜ ÎÙËÓÔÙÚÔÊÈΤ˜ ÌÔÓ¿‰Â˜ Ó· ¤¯Ô˘Ó ‹‰Ë ·Ó·ÛÙ›ÏÂÈ ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘˜. “√ ·ÁÚÔÙÈÎfi˜ Î·È ÎÙËÓÔÙÚÔÊÈÎfi˜ ÎfiÛÌÔ˜” ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ Û ‰‹ÏˆÛ‹ ÙÔ˘ Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∂∞™ μfiÏÔ˘ Î. ¡ÈÎ. ¶Ú›ÓÙ˙Ô˜ “‚Ú›ÛÎÂÙ·È ϤÔÓ Û ·Ó·ÛٿوÛË, ·ÁˆÓ›· Î·È ·Ó·ÛÊ¿ÏÂÈ·. ΔËÓ ÙÚ¤¯Ô˘Û· ¯ÚÔÓÈ¿ ‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ÛËÌÂȈıÔ‡Ó Î·Ï‡ÙÂÚ· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Î·È fiϘ ÔÈ ÛÔ‰ÂȤ˜ ı· Â›Ó·È ÌÂȈ̤Ó˜ Û Ôχ ÌÂÁ¿ÏÔ ÔÛÔÛÙfi. ∞ÈÙ›· ·ÔÙÂÏÔ‡Ó Ù· Û˘ÛÛˆÚÂ˘Ì¤Ó· Î·È ÔÍ˘Ì¤Ó· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó ÔÈ ·ÁÚfiÙ˜ Î·È ÔÈ ÎÙËÓÔÙÚfiÊÔÈ fiÏ˘ Ù˘ ¯ÒÚ·˜, Ì ΢ڛ·Ú¯· ÙËÓ ¤ÏÏÂÈ„Ë Ù˘ ··È-

ÙÔ‡ÌÂÓ˘ Ú¢ÛÙfiÙËÙ·˜, ÙËÓ ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ ÎfiÛÙÔ˘˜ ηÏÏȤÚÁÂÈ·˜ Î·È ·Ú·ÁˆÁ‹˜, Ù· ¯Ú¤Ë ÚÔ˜ ÙËÓ ∞ÁÚÔÙÈ΋ ΔÚ¿Â˙· Î·È Ù· ˙ËÙ‹Ì·Ù· Ô˘ ÚÔ·ÙÔ˘Ó, ¿ÓÙ· Û ‚¿ÚÔ˜ ÙˆÓ ·Ú·ÁˆÁÒÓ, ·fi ÙË ¢∂∏ Î·È ÙÔÓ ∂§°∞. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·, Ù· ÔÔ›· ·Ó·Áο˙Ô˘Ó Î·È ˘Ô¯ÚÂÒÓÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ·ÁÚfiÙ˜ Ó· ÌËÓ ·Ú¿ÁÔ˘Ó Î·È ÙÔ˘˜ ÎÙËÓÔÙÚfiÊÔ˘˜ Ó· ÎÏ›ÓÔ˘Ó ÙȘ ÌÔÓ¿‰Â˜ ÙÔ˘˜. £· ı¤ÛÔ˘Ì ٷ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ì Ôχ ¤ÓÙÔÓÔ ÙÚfiÔ ˘fi„Ë Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ ËÁÂÛ›·˜ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ∞ÁÚÔÙÈ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ Î·È ΔÚÔʛ̈Ó, ‰›ÓÔÓÙ¿˜ Ù˘ ¤Ó· ‡ÏÔÁÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ÂÚÈıÒÚÈÔ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ˘¿ÚÍÂÈ Ï‡ÛË. ¢ÂÓ ‰ÈÂΉÈÎԇ̠¯Ú‹Ì·Ù·, ·ÏÏ¿ ÙËÓ Â›Ï˘ÛË ÙˆÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ. ™Â ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋ ÂÚ›ÙˆÛË, Ô Î·ı¤Ó·˜ ·˜ ·Ó·Ï¿‚ÂÈ ÙȘ ¢ı‡Ó˜ ÙÔ˘. ¢ÂÓ ÌÔÚ› Ó· “΢ÓËÁÔ‡Ó” ÙÔ˘˜ ·Ú·ÁˆÁÔ‡˜ ÁÈ· ¯Ú¤Ë ÚÔ˜ ÙËÓ ∞ÁÚÔÙÈ΋ ΔÚ¿Â˙·, Ó· ÙÔ˘˜ “Îfi‚Ô˘Ó” ÙÔ ÓÂÚfi Î·È ÙÔ Ú‡̷. √ ÚˆÙÔÁÂÓ‹˜ ÙÔ̤·˜ Â›Ó·È Ô ÌÔÓ·‰ÈÎfi˜ Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ‚Á¿ÏÂÈ ÙË ¯ÒÚ· ·fi ÙÔ ·‰È¤ÍÔ‰Ô. √ ·ÁÚÔÙÈÎfi˜ Î·È ÎÙËÓÔÙÚÔÊÈÎfi˜ ÎfiÛÌÔ˜ ·fi ÙË Ì›· ̤¯ÚÈ ÙËÓ ¿ÏÏË ¿ÎÚË Ù˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ Â›Ó·È ÌÔÓÈ·Ṳ̂ÓÔ˜ Î·È Ë Âӈ̤ÓÔ˜. ∏ ηٿÛÙ·ÛË ı· Â›Ó·È ÙÚ·ÁÈ΋ ·Ó ¿ÌÂÛ· ‰ÂÓ ÏËÊıÔ‡Ó Ì¤ÙÚ·, Ô˘ ¤ÚÂ ӷ ›¯·Ó ÏËÊı› ¯ı˜” ηٷϋÁÂÈ Ô ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ Ù˘ ∂∞™ μfiÏÔ˘.

¶·Ú¤Ì‚·ÛË ÙˆÓ ·ÚÌÔ‰›ˆÓ ∞Ú¯ÒÓ ˙ËÙ› Ë ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ¡ÔÙ›Ô˘ ¶ËÏ›Ô˘

∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿: ∞ÓÙȉڿÛÂȘ ÁÈ· ·Ú¿ÓÔÌÔ˘˜ ÌÈÎÚÔˆÏËÙ¤˜ Δ∏¡ ¿ÌÂÛË ·Ú¤Ì‚·ÛË ÙˆÓ ·ÚÌÔ-

‰›ˆÓ ∞Ú¯ÒÓ ÁÈ· ÙËÓ ·ÔÌ¿ÎÚ˘ÓÛË ÙˆÓ ·Ú¿ÓÔÌˆÓ Ï·Ófi‰ÈˆÓ ÌÈÎÚÔˆÏËÙÒÓ ·fi ÙËÓ ·Ú·Ï›· ÙˆÓ ∫·ÏÒÓ ¡ÂÚÒÓ ˙ËÙ› Ë ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ¡ÔÙ›Ô˘ ¶ËÏ›Ô˘. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ¢‹ÌÔ, ÔÈ ÌÈÎÚÔˆÏËÙ¤˜ ÊÔÚԉȷʇÁÔ˘Ó, ÚÔηÏÔ‡Ó ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ˙ËÌÈ¿ ÛÙÔ˘˜ ÂȯÂÈÚË̷ٛ˜ ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡, οÓÔ˘Ó Î·Ù¿ÏË„Ë Ù˘ ·Ú·Ï›·˜, ԯϷÁˆÁÔ‡Ó Î·È Ú˘·›ÓÔ˘Ó. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, ¤ÓÙÔÓ˜ Â›Ó·È ÔÈ ·ÓÙȉڿÛÂȘ Î·È ÙˆÓ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÒÓ, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Â›Ó·È ·ÔÊ·ÛÈṲ̂ÓÔÈ Ó· ÍÂÛËΈıÔ‡Ó Û ‚¿ÚÔ˜ ÙˆÓ ·Ú¿ÓÔÌˆÓ ÌÈÎÚÔˆÏËÙÒÓ. Ÿˆ˜ ÚÔ·ÙÂÈ ·fi ÙË ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ¡ÔÙ›Ô˘ ¶ËÏ›Ô˘, Ë ·ÚÔ˘Û›· ÙˆÓ ·Ú¿ÓÔÌˆÓ Ï·Ófi‰ÈˆÓ ÌÈÎÚÔˆÏËÙÒÓ ÛÙËÓ ·Ú·Ï›· ÙˆÓ ∫·ÏÒÓ ¡ÂÚÒÓ Â›Ó·È ¤ÓÙÔÓË ÙËÓ

ÙÚ¤¯Ô˘Û· ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô Î·È Î˘Ú›ˆ˜ οı ¶·Ú·Û΢‹, ™¿‚‚·ÙÔ Î·È ∫˘Úȷ΋. ∂ȯÂÈÚË̷ٛ˜ Ô˘ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÛÙ· ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿ ˙‹ÙËÛ·Ó Â›ÌÔÓ· ·fi ÙÔ ¢‹ÌÔ Ó· ·Ó·Ï¿‚ÂÈ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ÁÈ· ÙËÓ ·ÔÌ¿ÎÚ˘ÓÛË ÙˆÓ ·Ú¿ÓÔÌˆÓ ÌÈÎÚÔˆÏËÙÒÓ, ˆÛÙfiÛÔ Ë ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ ·ÚÌÔ‰›ˆ˜ fiÙÈ ÌÈ· Ù¤ÙÔÈ· ÂÓ¤ÚÁÂÈ· ‰ÂÓ ·Ó‹ÎÂÈ ÛÙȘ ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ¤˜ Ù˘, ÂÓÒ ‰ÂÓ ‰È·ı¤ÙÂÈ ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›· ÁÈ· ÙË ‰È¢ı¤ÙËÛË ÙÔ˘ ˙ËÙ‹Ì·ÙÔ˜. ∞fi ÙÔ ¢‹ÌÔ ÛËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ ¤Ú· ·fi ÙË ÊÔÚÔ‰È·Ê˘Á‹ Î·È ÙË ‰Â‰Ô̤ÓË ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ˙ËÌÈ¿ Ô˘ ÚÔηÏÔ‡Ó ÔÈ ·Ú¿ÓÔÌÔÈ Ï·Ófi‰ÈÔÈ ÌÈÎÚÔˆÏËÙ¤˜ ÛÙÔ˘˜ ÂȯÂÈÚË̷ٛ˜ ÙˆÓ ∫·ÏÒÓ ¡ÂÚÒÓ, ·Ú·ÙËÚÔ‡ÓÙ·È Î·Ù¿ÏË„Ë Ù˘ ·Ú·Ï›·˜, Ô-

¯Ï·ÁˆÁ›· Î·È Ú‡·ÓÛË, ÌÂ Û˘Ó¤ÂÈ· Ó· ÚÔηÏÂ›Ù·È Î·È Ë ·ÓÙ›‰Ú·ÛË ÙˆÓ ÂÈÛÎÂÙÒÓ. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, ÙÔÓ›˙ÂÙ·È fiÙÈ ÔÈ ÂȯÂÈÚË̷ٛ˜ ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡ Â›Ó·È ¤ÙÔÈÌÔÈ Ó· ÍÂÛËΈıÔ‡Ó Û ‚¿ÚÔ˜ ÙˆÓ ·Ú¿ÓÔÌˆÓ ÌÈÎÚÔˆÏËÙÒÓ. ∏ ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ¡ÔÙ›Ô˘ ¶ËÏ›Ô˘ ·¢ı‡ÓÂÈ ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ ¤ÎÎÏËÛË ÛÙȘ ·ÚÌfi‰È˜ ∞Ú¯¤˜ Ó· Ï¿‚Ô˘Ó ÛÔ‚·Ú¿ ˘fi„Ë ÙÔ˘˜ ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· Ô˘ ·Ú·ÙËÚÂ›Ù·È Î¿ı ¶·Ú·Û΢‹, ™¿‚‚·ÙÔ Î·È ∫˘Úȷ΋ ÛÙËÓ ·Ú·Ï›· ÙˆÓ ∫·ÏÒÓ ¡ÂÚÒÓ Î·È Ó· ·Ú¤Ì‚Ô˘Ó ¿ÌÂÛ·, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·ÔÊ¢¯ıÔ‡Ó Ù· ¯ÂÈÚfiÙÂÚ·, ηıÒ˜ ÔÈ ·ÓÙȉڿÛÂȘ Î·È ÔÈ ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›Â˜ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÒÓ Î˘Ú›ˆ˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÂÈÛÎÂÙÒÓ Â›Ó·È ϤÔÓ ¤ÓÙÔÓ˜. “ΔȘ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˜ Ë̤Ú˜ ÙËÓ

Δ∂ƒª∞ ¶∞ƒ∞§π∞™ ∫∞§ø¡ ¡∂ƒø¡

∞π√§√™ KALA NERA VOLOU TEL: 6988 125.558 & 6982 239.171

ÙÚ¤¯Ô˘Û· ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô” ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ¡ÔÙ›Ô˘ ¶ËÏ›Ô˘ Î. ¡›Î. ºÔÚÙÔ‡Ó·˜ “Ë ·Ú·Ï›· ÙˆÓ ∫·ÏÒÓ ¡ÂÚÒÓ Î·Ù·Îχ˙ÂÙ·È ·fi ·Ú¿ÓÔÌÔ˘˜ Ï·Ófi‰ÈÔ˘˜ ÌÈÎÚÔˆÏËÙ¤˜. ΔÔ Úfi‚ÏËÌ· Ô͇ÓÂÙ·È ÏfiÁˆ Ù˘ ·Ô˘Û›·˜ ÙˆÓ ·ÚÌÔ‰›ˆÓ ∞Ú¯ÒÓ Î·È Ù˘ ÌË ‰ÈÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ ÙˆÓ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓˆÓ ÂϤÁ¯ˆÓ. √È ·Ú¿ÓÔÌÔÈ ÌÈÎÚÔˆÏËÙ¤˜ ÊÔÚԉȷʇÁÔ˘Ó, ÚÔηÏÒÓÙ·˜ “Ï‹ÁÌ·” ÛÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌ›· Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Î·È ÂÈϤÔÓ ÚÔηÏÔ‡Ó ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ˙ËÌÈ¿ ÛÙÔ˘˜ ÂȯÂÈÚË̷ٛ˜ ÙˆÓ ∫·ÏÒÓ ¡ÂÚÒÓ. ∂›Ó·È ¤ÓÙÔÓ˜ ϤÔÓ ÔÈ ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›Â˜ ÙˆÓ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÒÓ ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Â›Ó·È ¤ÙÔÈÌÔÈ Ó· ·ÓÙȉڿÛÔ˘Ó Î·È Ó· ÍÂÛËΈıÔ‡Ó. ∂Ì›˜ ˆ˜ ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ¡ÔÙ›Ô˘ ¶ËÏ›Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ì ԇÙ ÙËÓ ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ· Ô‡Ù ÙË ‰˘-

END OF THE BEACH KALA NERA

● ŒÓÙÔÓ˜ Â›Ó·È ÔÈ ·ÓÙȉڿÛÂȘ ÙˆÓ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÒÓ ÛÙ· ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Â›Ó·È ·ÔÊ·ÛÈṲ̂ÓÔÈ Ó· ÍÂÛËΈıÔ‡Ó Û ‚¿ÚÔ˜ ÙˆÓ ·Ú¿ÓÔÌˆÓ ÌÈÎÚÔˆÏËÙÒÓ

Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ·Ú¤Ì‚Ô˘ÌÂ, ηıÒ˜ ‰ÂÓ ‰È·ı¤ÙÔ˘Ì ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·. °È· ÙÔ ÏfiÁÔ ·˘Ùfi ·¢ı‡ÓÔ˘Ì ¤ÎÎÏËÛË ÛÙȘ ·ÚÌfi‰È˜ ∞Ú¯¤˜, fiˆ˜ Â›Ó·È ÙÔ ™ÒÌ· ¢›ˆÍ˘ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡ ∂ÁÎÏ‹Ì·ÙÔ˜ (™¢√∂) Î·È Ë ∂ÏÏËÓÈ΋ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·, Ó· ·Ú¤Ì‚Ô˘Ó ¿ÌÂÛ· ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË Ù˘ ηٿÛÙ·Û˘, ¿ÓÙ· Ì ÙË ‚Ô‹-

ıÂÈ· Î·È ÙË Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∞Ú¯‹˜. ΔÔ Úfi‚ÏËÌ· ÛÙ· ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿ Â›Ó·È ÔÍ˘Ì¤ÓÔ ϤÔÓ Î·È Ë ·Ú¤Ì‚·ÛË ÙˆÓ ·ÚÌÔ‰›ˆÓ ∞Ú¯ÒÓ ÁÈ· ÙËÓ ¿ÌÂÛË ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ‹ ÙÔ˘ ÎÚ›ÓÂÙ·È ˆ˜ ÂȂ‚ÏË̤ÓË” ηٷϋÁÂÈ Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ¡ÔÙ›Ô˘ ¶ËÏ›Ô˘. μ·ÁÁ¤Ï˘ ∫·Ú·Ì¿Ó˘


20

M·ÁÓËÛ›· ¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 27 π√À§π√À 2012

∞fi ÙȘ ÌÂÙ·ÎÈÓ‹ÛÂȘ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÚÔ˜ ÙÔ “∞¯ÈÏÏÔÔ‡ÏÂÈÔ”

§ÂÈÙÔ˘ÚÁÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÛÙ· ∫¤ÓÙÚ· ÀÁ›·˜ ÔÏÏ·Ï¿ Â›Ó·È Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡ÓÙ·È ÛÙÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜ ÙˆÓ ∫¤ÓÙÚˆÓ ÀÁ›·˜ ÏfiÁˆ ÙˆÓ ÌÂÙ·ÎÈÓ‹ÛÂˆÓ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ ÚÔ˜ ÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô μfiÏÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ Î¿Ï˘„Ë ÎÂÓÒÓ, fiˆ˜ ÂÈÛËÌ·›ÓÂÙ·È ·fi ÙÔ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ∂ÚÁ·˙Ô̤ӈÓ. ∂Ó‰ÂÈÎÙÈο ÛÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ ÀÁ›·˜ ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹˜ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Î·ı·Ú›ÛÙÚÈ· Â‰Ò Î·È ‰¤Î· Ë̤Ú˜, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ·fi ÙËÓ ¿Ô„Ë Ù˘ ˘ÁÈÂÈÓ‹˜ Ó· Â›Ó·È ¿Û¯ËÌË. Δ· ÎÂÓ¿ Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡ÓÙ·È Ì ÙȘ ÌÂÙ·ÎÈÓ‹ÛÂȘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ ¤Ú¯ÔÓÙ·È Ó· ÚÔÛÙÂıÔ‡Ó ÛÙ· ‹‰Ë ˘¿Ú¯ÔÓÙ· ÎÂÓ¿ Û ‰È¿ÊÔÚ˜ ÂȉÈÎfiÙËÙ˜ ÂÚÁ·˙Ô̤ӈÓ, fiˆ˜ ÌÈÎÚÔ‚ÈÔÏfiÁÔ˘, ÏËÚˆÌ¿ÙˆÓ ·ÛıÂÓÔÊfiÚÔ˘. ∞fi ÙÔ Û‡ÏÏÔÁÔ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÙÔÓ›˙ÂÙ·È ˆ˜ ÛÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ ÀÁ›·˜ ∑·ÁÔÚ¿˜ Ë ¤ÏÏÂÈ„Ë ·Ú·Û΢¿ÛÙÚÈ·˜ ηχÊıËΠ̤۷ ·fi ÙȘ ÂÓÙ¿ÌËÓ˜ Û˘Ì‚¿ÛÂȘ Ô˘ ÚÔ¯ÒÚËÛÂ Ô ¢‹ÌÔ˜ ∑·ÁÔÚ¿˜, ÂÓÒ ÛÙ· ∫¤ÓÙÚ· ÀÁ›·˜ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ˘ Î·È ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹˜ Ë Î¿Ï˘„Ë Ì ·Ú·Û΢·ÛÙ‹ Â›Ó·È Ì›· Ì ‰‡Ô ÊÔÚ¤˜ ÙËÓ Â‚‰ÔÌ¿‰·.

Ú›˙Ô˘Ì ÙȘ ·Ó¿ÁΘ οı ¢‹ÌÔ˘. ∂Ì›˜ ˆ˜ ∫¤ÓÙÚ· ÀÁ›·˜ ¤¯Ô˘Ì ‰ÈÎÔ‡˜ Ì·˜ ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘˜ ÌÂÙ·ÎÈÓÔ‡ÌÂÓÔ˘˜ ÁÈ· Ôχ ηÈÚfi Û ÌÈ· ¿ÏÏË ˘ËÚÂÛ›· (¡ÔÛÔÎÔÌ›Ô) Î·È ˙ËÙ¿Ì ӷ ÂÈÛÙÚ¤„Ô˘Ó ÛÙȘ ı¤ÛÂȘ ÙÔ˘˜, ÂÊ’ fiÛÔÓ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡ÓÙ·È ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ·fi ÙËÓ ¤ÏÏÂÈ„‹ ÙÔ˘˜” .

ƒÂÔÚÙ¿˙: ºøΔ∏™ ™¶∞¡√™

∏ ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ Î. ¡¤ÏË ÃÔÓ‰ÚÔÁÈ¿ÓÓË ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ˆ˜ ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ‰È¿ÛÙËÌ· ˘¿Ú¯ÂÈ ¤ÓÙÔÓÔ Úfi‚ÏËÌ· Ì ÙËÓ ¤ÏÏÂÈ„Ë Î·ı·ÚÈfiÙËÙ·˜ ÛÙ· ∫¤ÓÙÚ· ÀÁ›·˜ ÏfiÁˆ ·ÎÚÈ‚Ò˜ ÙˆÓ ÌÂÙ·ÎÈÓ‹ÛÂˆÓ ÂÚÁ·˙Ô̤ӈÓ. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ· ÙfiÓÈÛ ˆ˜ ÌÂÙ·ÎÈÓ‹ıËÎ·Ó Ì›· ηı·Ú›ÛÙÚÈ· ·fi ÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ ÀÁ›·˜ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ˘, ‰‡Ô ·fi ÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ ÀÁ›·˜ ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹˜, ‰‡Ô ·fi ÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ ÀÁ›·˜ ∑·ÁÔÚ¿˜ Î·È Ì›· ·fi ÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ ÀÁ›·˜ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡. ª¿ÏÈÛÙ·, fiˆ˜ ÙÔÓ›˙ÂÙ·È ·fi ÙÔ Û‡ÏÏÔÁÔ, Ë ÂÚÁ·˙fiÌÂÓË ÙÔ˘ ∫.À. ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ Â¤ÛÙÚ„ ÌÂÙ¿ ·fi ·Ó·ÛÙÔÏ‹ Ù˘ ·fiÊ·Û˘ ÌÂٷΛÓËÛ˘ Ù˘ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ÙÔ˘ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ ·fi ÙÔ ∂ÊÂÙÂ›Ô §¿ÚÈÛ·˜. ∞Ó·ÊÂÚfiÌÂÓË ÛÙÔ Úfi‚ÏËÌ· Ù˘ ¤ÏÏÂȄ˘ ηı·ÚÈfiÙËÙ·˜ ÛÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ ÀÁ›·˜ ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹˜ Ë Î. ÃÔÓ‰ÚÔÁÈ¿ÓÓË ·Ó¤ÊÂÚ ˆ˜ “̤ÁÈÛÙÔ ÁÈ· ÂÌ¿˜ Â›Ó·È ÙÔ ˙‹ÙËÌ· Ù˘ ηı·ÚÈfiÙËÙ·˜ ÛÙ· ∫¤ÓÙÚ· ÀÁ›·˜, ηıÒ˜ ˘¿Ú¯ÂÈ ‰˘ÛÙ˘¯Ò˜ ÌfiÓÔ ¤Ó· ¿ÙÔÌÔ ÁÈ· 7 Ë̤Ú˜, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ·Ô˘ÛÈ¿˙ÂÈ ·ÓÙÂÏÒ˜ Ë ˘ÁÈÂÈÓ‹, Ó· ÂÏÏԯ‡ÂÈ Î›Ó‰˘ÓÔ˜ ÂȉËÌÈÒÓ Î·È ÌÂÙ¿‰ÔÛ˘ ·ÛıÂÓÂÈÒÓ ÛÙÔ˘˜ ‰ËÌfiÛÈÔ˘˜ ·˘ÙÔ‡˜ ¯ÒÚÔ˘˜. ∞˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ ÛÙÔ ∫.À. ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹˜ Â‰Ò Î·È Ì›· ‚‰ÔÌ¿‰· ˘¿Ú¯ÂÈ ·ÓÙÂÏ‹˜ ¤ÏÏÂÈ„Ë Î·ı·ÚÈfiÙËÙ·˜, ‰ÈfiÙÈ Ë ÌÂÙ·ÎÈÓÔ‡ÌÂÓË ˘¿ÏÏËÏÔ˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ

Δ·Ï·ÈˆÚ›· ÂÚÁ·˙Ô̤ӈÓ

¶ÔÏÏ·Ï¿ Â›Ó·È Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡ÓÙ·È ÛÙÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜ ÙˆÓ ∫¤ÓÙÚˆÓ ÀÁ›·˜ ÏfiÁˆ ÙˆÓ ÌÂÙ·ÎÈÓ‹ÛÂˆÓ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ ÚÔ˜ ÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô μfiÏÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ Î¿Ï˘„Ë ÎÂÓÒÓ, fiˆ˜ ÂÈÛËÌ·›ÓÂÙ·È ·fi ÙÔ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ∂ÚÁ·˙Ô̤ӈÓ

ÂÈÛÙÚ¤„ÂÈ ÛÙË ı¤ÛË Ù˘ Î·È Ë Î·ı·Ú›ÛÙÚÈ·, fiÔ˘ ı· ÌÂÙ·ÎÈÓËı› ÛÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô Î·È ˘ËÚÂÙ› ÛÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ ÀÁ›·˜ Â›Ó·È Û ηÓÔÓÈ΋ ¿‰ÂÈ· ÁÈ· ÛÔ‚·ÚÔ‡˜ ÏfiÁÔ˘˜ ˘Á›·˜ Û˘ÁÁÂÓÈÎÔ‡ Ù˘ ÚÔÛÒÔ˘. ª›· ‚‰ÔÌ¿‰· fï˜ ¯ˆÚ›˜ ηı·ÚÈfiÙËÙ· Û ¤Ó· ¯ÒÚÔ ˘Á›·˜ Â›Ó·È ··Ú¿‰ÂÎÙÔ, ηıÒ˜ ÔÈ

ο‰ÔÈ Í¯ÂÈÏ›˙Ô˘Ó, ÙÔ˘·Ï¤Ù˜ ·ÛıÂÓÒÓ Â›Ó·È ·Î·ı¿ÚÈÛÙ˜. √È Ï‡ÛÂȘ Ô˘ ÚÔÙ›ÓÔÓÙ·È ÁÈ· ‚Ô‹ıÂÈ· ·fi ÙÔÓ ÂοÛÙÔÙ ¢‹ÌÔ Ô˘ ‰Ú‡ÂÈ Î¿ı ∫¤ÓÙÚÔ ÀÁ›·˜ ‰ÂÓ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ì ηٿ fiÛÔ Â›Ó·È ÂÊÈÎÙfi, ÁÈ·Ù›, ÚÒÙÔÓ Ô ¢‹ÌÔ˜ Â›Ó·È ÌÈ· ¿ÏÏË ÀËÚÂÛ›· Î·È ‰Â‡ÙÂÚÔÓ ‰ÂÓ ÁÓˆ-

™ÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô ÌÂÙ·ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È Î·È ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ Ô˘ ˙Ô˘Ó ÌfiÓÈÌ· ÛÙËÓ Â·Ú¯›·, ÂÓÒ Î¿ÔÈÔÈ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ‰ÈÎfi ÙÔ˘˜ ÌÂÙ·ÊÔÚÈÎfi ̤ÛÔ ·Ó·Áη˙fiÌÂÓÔÈ ¤ÙÛÈ Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó ÙÔ ÀÂÚ·ÛÙÈÎfi ∫Δ∂§, ¯ˆÚ›˜ fï˜ ¿ÓÙÔÙ ٷ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· Ó· ÚÔÛ·ÚÌfi˙ÔÓÙ·È ÛÙȘ ÒÚ˜ ÂÚÁ·Û›·˜ ÙÔ˘˜. ∞fi ÙÔ Û‡ÏÏÔÁÔ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÂÓ‰ÂÈÎÙÈο fiÙÈ “ÔÈ ÌÂÙ·ÎÈÓÔ‡ÌÂÓÔÈ ˘¿ÏÏËÏÔÈ ˙Ô˘Ó ÌfiÓÈÌ· ÛÙȘ ÂÚÈÔ¯¤˜ Ù˘ ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹˜, ∑·ÁÔÚ¿˜, ∞ÏÌ˘ÚÔ‡, μÂÏÂÛÙ›ÓÔ˘. Δ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ¿ÙÔÌ· ÌÂÙ·ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È Ì ÏˆÊÔÚ›· Ì ÌÈ· ·›ÛÙ¢ÙË Î·ıËÌÂÚÈÓ‹ Ù·Ï·ÈˆÚ›·. √È Û˘ÁÎÔÈӈӛ˜ ÙÔ˘ ¶ËÏ›Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ˆÚ¿ÚÈ·, ÔÈ ˘¿ÏÏËÏÔÈ ÌÂÙ·ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È Ì ÙȘ Û˘ÁÎÔÈӈӛ˜ Î·È ÙÔ ˆÚ¿ÚÈÔ ‰ÂÓ Î·Ï‡ÙÂÙ·È ÏfiÁˆ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˘ ÒÚ·˜ ·Ó·¯ÒÚËÛ˘ ÙˆÓ ÏˆÊÔÚ›ˆÓ. ∞˘Ùfi ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› ÌÈ· ÛÂÈÚ¿ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ ÁÈ· ÙÔÓ ÌÂÙ·ÎÈÓÔ‡ÌÂÓÔ ˘¿ÏÏËÏÔ. Δ· ·ÛıÂÓÔÊfiÚ· ·˘ÙÔΛÓËÙ· ÙˆÓ ∫¤ÓÙÚˆÓ

ÀÁ›·˜ ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡ Ì·˜ Á›ÓÔÓÙ·È Ì ÏËÌÌÂÏ‹ Û‡ÓıÂÛË Î·È ÛÙÂϤ¯ˆÛË, ‹ ÂÓfi˜ ÌfiÓÔ˘ ̤ÏÔ˘˜, ÂÓÒ Û οÔȘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ (™ÎÈ¿ıÔ˜, ™ÎfiÂÏÔ˜, ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹) ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Î¿Ï˘„Ë fiÏˆÓ ÙˆÓ ˆÚ·Ú›ˆÓ. ΔÔ Î¤ÓÙÚÔ „˘¯È΋˜ ˘Á›·˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡˜ ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘˜, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· οı ›‰Ô˘˜ ÂÚÁ·Û›· ÁÚ·ÊÂÈÔÎÚ·ÙÈ΋ Ó· Á›ÓÂÙ·È ·fi ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘˜ ÙÔ˘ ΤÓÙÚÔ˘. ¶Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÂÈ Î·Ù·ÓÔËÙfi fiÙÈ ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· Ù˘ ÛˆÛÙ‹˜ Î·È Ï‹ÚÔ˘˜ ÛÙÂϤ¯ˆÛ˘ ÙÔ˘ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ ‰ÂÓ ÂÈÙ˘Á¯¿ÓÂÙ·È ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο Ì ÙË ÌÂٷΛÓËÛË ÙˆÓ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓˆÓ ÙˆÓ ∫¤ÓÙÚˆÓ ÀÁ›·˜ ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡ Ì·˜, Ù· ÔÔ›· ‰ÂÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó ÔÌ·Ï¿ Î·È ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó Û˘¯Ó¿ ÂÈÎfiÓ· ‰È¿Ï˘Û˘ Ì ÛÔ‚·Ú¤˜ ÂÏÏ›„ÂȘ. ΔÔ ¯ÂÈÚfiÙÂÚÔ ·’ fiÏ· Â›Ó·È ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ·˘Ù¤˜ ÔÈ ÌÂÙ·ÎÈÓ‹ÛÂȘ Á›ÓÔÓÙ·È ¯ˆÚ›˜ ¯ÚÔÓÈÎfi ÔÚ›˙ÔÓÙ·. ∂Âȉ‹ fiÏ· Â›Ó·È Ú¢ÛÙ¿ Á‡Úˆ Ì·˜ Î·È ÔÈ ·Ó¿ÁΘ ÙÔ˘ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ ϤÔÓ Â›Ó·È ÌÂÁ¿Ï˜ Î·È ·˘Í·ÓfiÌÂÓ˜ Î·È Û›ÁÔ˘Ú· fiÛÔÈ ˘¿ÏÏËÏÔÈ Î·È Ó· ÌÂÙ·ÎÈÓËıÔ‡Ó ÙÔ Úfi‚ÏËÌ¿ ÙÔ˘ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ ‰ÂÓ ı· Ï˘ı›, ÂÌ›˜ ˆ˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ÛÙËÓ ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ· ºÚÔÓÙ›‰· ÀÁ›·˜ ÛÙËÚ›˙Ô˘Ì ÔÏfi„˘¯· ÙÔ˘˜ ‰ÈÎÔ‡˜ Ì·˜ ¯ÒÚÔ˘˜ ÂÚÁ·Û›·˜, ÙËÓ ÂÚÈʤÚÂÈ· Î·È ‰ÂÓ ÂÈı˘Ìԇ̠ÛÙÔ ÂÍ‹˜ Ó· ˘Ô‚·ıÌ›˙ÂÙ·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Ô ¯ÒÚÔ˜ Ù˘ ·ÚÔ¯‹˜ ˘Á›·˜ ÛÙËÓ ÂÚÈʤÚÂÈ·”.

ªÂ ÙÔ ÁÂÚ·Ṳ̂ÓÔ ÛÙfiÏÔ Î·Ï‡ÙÔÓÙ·È Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ 40 ¤ˆ˜ 45 ÂÚÈÛÙ·ÙÈο

™Â ¤Ó· ¯ÚfiÓÔ Ù· Ó¤· ·ÛıÂÓÔÊfiÚ· ÙÔ˘ ∂∫∞μ μfiÏÔ˘ ™∂ ÂÚ›Ô˘ ¤Ó· ¯ÚfiÓÔ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ¤ÚıÔ˘Ó Ù· Ó¤· ·ÛıÂÓÔÊfiÚ· ÛÙÔ ∂∫∞μ μfiÏÔ˘ Ì ÙË ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË Ó· ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È ·fi ÙÔ ∂™¶∞. ª¤¯ÚÈ ÙfiÙÂ, fï˜ Ù· ‰Âη٤ÛÛÂÚ· ·ÛıÂÓÔÊfiÚ· Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ‹‰Ë Û ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ı· ¤¯Ô˘Ó ηٷÁÚ¿„ÂÈ ÛÙÔ ÎÔÓÙ¤Ú ÙÔ˘˜ ·ÎfiÌË ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ¯ÈÏÈfiÌÂÙÚ·. ∂Ó‰ÂÈÎÙÈο ÙÔ ·ÛıÂÓÔÊfiÚÔ Ì ٷ ÏÈÁfiÙÂÚ· ¯ÈÏÈfiÌÂÙÚ· ¤¯ÂÈ Î¿ÓÂÈ Á‡Úˆ ÛÙ· 270.00-280.000 ¯ÈÏÈfiÌÂÙÚ·. ΔËÓ ›‰È· ÛÙÈÁÌ‹ Ù· ÂÚÈÛÙ·ÙÈο Ô˘ Â͢ËÚÂÙ› ηıËÌÂÚÈÓ¿ ÙÔ ∂∫∞μ ·ÁÁ›˙Ô˘Ó Ù· 40-45, Ì ‰È¿ÊÔÚ˜ ·Èٛ˜ ·ÎfiÌË Î·È ÁÈ· ÌÈ· ËÏ›·ÛË. √ ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi˜ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÌ‹ıÂÈ· 168 Ó¤ˆÓ ·ÛıÂÓÔÊfiÚˆÓ ·fi ÙËÓ ÎÂÓÙÚÈ΋ ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ ∂∫∞μ ·Ó·ÚÙ‹ıËΠÛÙË “¢È·‡ÁÂÈ·” ÙÔ˘

‰È·‰ÈÎÙ‡Ô˘ ÚÈÓ Ï›Á˜ Ë̤Ú˜. √È ÚÔÛÊÔÚ¤˜ ı· ·ÓÔ›ÍÔ˘Ó ÛÙȘ 3 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ Î·È ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÂÚ¿ÛÔ˘Ó 180 Ë̤Ú˜ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÌ‹ıÂÈ· ÙˆÓ ·ÛıÂÓÔÊfiÚˆÓ. ™ÙËÓ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· £ÂÛÛ·Ï›·˜ ¤¯ÂÈ ·ÔÊ·ÛÈÛÙ› Ó· ‰ÔıÔ‡Ó ‰ÂηÙÚ›· ·ÛıÂÓÔÊfiÚ·, ÂÎ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ Ù· Ù¤ÛÛÂÚ· ı· ÛÙ·ÏÔ‡Ó ÛÙÔ μfiÏÔ. ™ÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË ÏÔÈfiÓ ÙˆÓ ÂÚÈÙÒÛÂˆÓ Ù· ·ÛıÂÓÔÊfiÚ· Ó· ÛÙ·ÏÔ‡Ó Á‡Úˆ ÛÙËÓ ¿ÓÔÈÍË. Ÿˆ˜ fï˜ ÂÍ‹ÁËÛÂ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÛÙÔ ∂∫∞μ μfiÏÔ˘ Î. ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ ¢·ÚÈÒÙ˘, ˘¿Ú¯ÂÈ Î·È ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ Ù· ·ÛıÂÓÔÊfiÚ· ·˘Ù¿ Ó· ÌËÓ ¤¯Ô˘Ó ÂÍÔÏÈÛÌfi, ÔfiÙ ı· Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÂÈ Ó¤Ô˜ ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi˜ ÁÈ· ¿ÏÏË ÂÙ·ÈÚ›·, Ô˘ ÛËÌ·›ÓÂÈ Ó¤· ηı˘ÛÙ¤ÚËÛË Î·È ·Ú¿‰ÔÛË ÙˆÓ Î·ÈÓÔ‡ÚÈˆÓ ·-

● ΔÔ ·ÛıÂÓÔÊfiÚÔ Ì ٷ ÏÈÁfiÙÂÚ· ¯ÈÏÈfiÌÂÙÚ· ¤¯ÂÈ Î·Ù·ÁÚ¿„ÂÈ ÛÙÔ ÎÔÓÙ¤Ú ÙÔ˘ ÂÚ›Ô˘ 270.000-280.000 ¯ÈÏÈfiÌÂÙÚ·

ÛıÂÓÔÊfiÚˆÓ Á‡Úˆ ÛÙÔ ™Â٤̂ÚÈÔ ÙÔ˘ 2013. ΔËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÊÔ-

°È· ηٷÛÙ‹Ì·Ù· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋˜ ÂÛÙ›·Û˘

Δ∏§. ∂¶π∫√π¡ø¡π∞™:

6970460214

Ú¿ Ô˘ ÙÔ ∂∫∞μ μfiÏÔ˘ ÚÔÌËı‡ÙËΠ·ÛıÂÓÔÊfiÚÔ, ÚÈÓ ‰‡Ô

¯ÚfiÓÈ·, ˘‹Ú¯Â ÂÍÔÏÈÛÌfi˜. ∫¿ı ·ÛıÂÓÔÊfiÚÔ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ¤¯ÂÈ ÂÍÔÏÈÛÌfi Ô˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ Ù· ÂÍ‹˜: ∞ÈÓȉˆÙ‹, Û˘Û΢‹ ·Ó·ÚÚfiÊËÛ˘, ÊÔÚ›Ô, ÂʉÚÈÎfi ÊÔÚ›Ô, Û·Ó›‰·, ÛÎÔ‡·, ÛÙÚÒÌ· ÔÏ˘ÙÚ·˘Ì·Ù›·, Û¿ÎÔ Ì ··ÈÙÔ‡ÌÂÓ· ˘ÏÈο, fiˆ˜ Á¿˙˜, Âȉ¤ÛÌÔ˘˜. ¶fiÛÔ ·ÓÙ¤¯ÂÈ, fï˜ Ô ÛËÌÂÚÈÓfi˜ ÁÂÚ·Ṳ̂ÓÔ˜ ÛÙfiÏÔ˜ ·ÛıÂÓÔÊfiÚˆÓ ÙÔ˘ ∂∫∞μ μfiÏÔ˘; √ Î. ¢·ÚÈÒÙ˘ ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛ ۯÂÙÈο fiÙÈ Û¯Â‰fiÓ fiÏ· Ù· ÛËÌÂÚÈÓ¿ ·ÛıÂÓÔÊfiÚ· ·Ú·‰fiıËÎ·Ó ÙÔ 2004 Î·È ·fi ÙfiÙ ¤¯Ô˘Ó οÓÂÈ ÔÏϤ˜ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ¯ÈÏÈfiÌÂÙÚ·. ∂Ó‰ÂÈÎÙÈο ÙÔ ·ÛıÂÓÔÊfiÚÔ Ì ٷ ÏÈÁfiÙÂÚ· ¯ÈÏÈfiÌÂÙÚ· ¤¯ÂÈ Î·Ù·ÁÚ¿„ÂÈ ÛÙÔ ÎÔÓÙ¤Ú ÙÔ˘ ÂÚ›Ô˘ 270.000280.000 ¯ÈÏÈfiÌÂÙÚ·.

¶·Ú¿ÏÏËÏ· Ë ÂÚÈÔ¯‹ ‰Ú¿Û˘ ÙÔ˘ ∂∫∞μ ÂÂÎÙ›ÓÂÙ·È. ¶Ï¤ÔÓ Î·Ï‡ÙÂÈ Î·È ÙȘ ‚¿Ú‰È˜ ·fi Ù· ∫¤ÓÙÚ· ÀÁ›·˜ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ˘ Î·È ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹˜ Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó Úfi‚ÏËÌ· Ì ÙÔ˘˜ Ô‰ËÁÔ‡˜, οÓÂÈ fiÛ˜ ‰È·ÎÔÌȉ¤˜ Á›ÓÔÓÙ·È ·fi Ù· ÓËÛÈ¿ ÙˆÓ μÔÚ›ˆÓ ™ÔÚ¿‰ˆÓ, ÂÓÒ ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ ÛÙ·ı̇ÂÈ ·ÛıÂÓÔÊfiÚÔ Î·È ÛÙ· ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿.

¶ÔÏÏ¿ ÂÚÈÛÙ·ÙÈο ª¤Û· Û ·˘Ù¤˜ ÙȘ Û˘Óı‹Î˜ ÙÔ ∂∫∞μ ÛÙÔ μfiÏÔ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ Á‡Úˆ ÛÙ· 40-45 ÂÚÈÛÙ·ÙÈο ·fi ‰È¿ÊÔÚ˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ, fiˆ˜ ηډȷÁÁÂȷο, ·Ó·Ó¢ÛÙÈο, ÔÚıÔ‰Èο. √ Î. ¢·ÚÈÒÙ˘ › ˆ˜ Û ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ ·ÚÈıÌfi ‰ÂÓ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ÔÈ ‰È·ÎÔÌȉ¤˜ Û ∞ı‹Ó·, £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË. °ÂÓÈο Ù· ηıËÌÂÚÈÓ¿ ÂÚÈÛÙ·ÙÈο Â›Ó·È ÔÏÏ¿, ÂÓÒ ¤¯Ô˘Ì ۋ̷ ·ÎfiÌË ÁÈ· ËÏ›·ÛË, ¤Ó· ˘ÚÂÙfi ‹ ÌÈ· ıÂÚÌÔÏËÍ›·. 줂·È· Ù· ÂÚÈÛÙ·ÙÈο ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ·˘ÍËıÔ‡Ó ÙÔÓ ∞‡ÁÔ˘ÛÙÔ. ∂Í¿ÏÏÔ˘ Ô μfiÏÔ˜ Â›Ó·È ÌÈ· ÂÚÈÔ¯‹ Ô˘ ‰¤¯ÂÙ·È ‰È·ÚÎÒ˜ ÂÈÛΤÙ˜. ∫¿Ì„Ë ÛÙ· ÂÚÈÛÙ·ÙÈο ·Ú·ÙËÚÂ›Ù·È Î˘Ú›ˆ˜ ÙÔ ºÂ‚ÚÔ˘¿ÚÈÔ Î·È ÙÔ ª¿ÚÙÈÔ. ∞Ó·ÊÔÚÈο Ì ٷ ÔÊÂÈÏfiÌÂÓ· Ô ›‰ÈÔ˜ ÚfiÛıÂÛ ˆ˜ ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô Ï‹ÚˆÛ fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÛÙ· ÂÍ·ÈÚ¤ÛÈÌ·, ‰ËÏ·‰‹ ÙȘ ˘Âڈڛ˜, Ù· ÔÊÂÈÏfiÌÂÓ· ·fi ÙÔ ºÂ‚ÚÔ˘¿ÚÈÔ, ÂÓÒ Û‹ÌÂÚ· ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÏËÚˆıÔ‡Ó Î·È ÁÈ· ÙÔÓ ∞Ú›ÏÈÔ. ¶¿ÓÙˆ˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ Ì‹Ó˜ ÙÔ˘ ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ Î·È ÙÔ˘ ª·ÚÙ›Ô˘ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ˘¿Ú¯ÂÈ ÙÚÔÔÏÔÁ›· ·fi ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ÀÁ›·˜ ÁÈ· Ó· ÏËÚˆıÔ‡Ó. ∂›Û˘ ÁÈ· Ù· ÂÎÙfi˜ ¤‰Ú·˜ ÙfiÓÈÛ ˆ˜ ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ¤¯Ô˘Ó ÏËÚˆı› ̤¯ÚÈ Î·È ÙÔÓ ∞‡ÁÔ˘ÛÙÔ ÙÔ˘ 2011. ∂Ô̤ӈ˜ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ÚfiÔ‰Ô˜ Û ·˘Ùfi ÙÔ ˙‹ÙËÌ·. ºÒÙ˘ ™·Ófi˜


ª·ÁÓËÛ›· 21

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 27 π√À§π√À 2012

ªÂ ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘, ÏfiÁˆ ·˘ÍË̤ÓÔ˘ ÎfiÛÙÔ˘˜ Î·È ¤ÏÏÂȄ˘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡

∑·ÁÔÚ¿ - ªÔ‡ÚÂÛÈ: Δ›ÙÏÔÈ Ù¤ÏÔ˘˜ ÛÙËÓ ·Ó·Î‡ÎψÛË ƒÂÔÚÙ¿˙: μ∞°°∂§∏™ ∫∞ƒ∞ª∞¡∏™ karamanis@e-thessalia.gr

ÙË ‰È·ÎÔ‹ Ù˘ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ·Ó·Î‡ÎψÛ˘ ˘ÏÈÎÒÓ ÚÔ¯ÒÚËÛÂ Ë ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ∑·ÁÔÚ¿˜ ªÔ˘ÚÂÛ›Ô˘ ÏfiÁˆ ÎfiÛÙÔ˘˜ Î·È ¤ÏÏÂȄ˘ ÙÔ˘ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓÔ˘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡, ·ÏÏ¿ Î·È ÙˆÓ ·ÓÙ›ÛÙÔȯˆÓ Ì¤ÛˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ÂÎÙ¤ÏÂÛË ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘. ΔÔ ÁÂÁÔÓfi˜ ÚÔηÏ› ÙËÓ ¤ÓÙÔÓË ·ÓÙ›‰Ú·ÛË Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ Ì›˙ÔÓÔ˜ ÌÂÈÔ„ËÊ›·˜ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘, Ë ÔÔ›· οÓÂÈ ÏfiÁÔ ÁÈ· ÂÈϤÔÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÂÈ‚¿Ú˘ÓÛË ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ·fi ÙË ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ Î·È ÙËÓ ÂÓ·fiıÂÛË ·Ó·Î˘ÎÏÒÛÈÌˆÓ ˘ÏÈÎÒÓ ÛÙÔ ÃÒÚÔ ÀÁÂÈÔÓÔÌÈ΋˜ Δ·Ê‹˜ ∞ÔÚÚÈÌÌ¿ÙˆÓ (ÃÀΔ∞) μfiÏÔ˘, ·ÏÏ¿ Î·È ÙË ¯Ú‹ÛË ÙˆÓ ÂȉÈÎÒÓ ÌÏ ο‰ˆÓ ÁÈ· ÛÎÔ˘›‰È·, ‚¿ÛÂÈ ∫ÔÈÓÔÙÈ΋˜ √‰ËÁ›·˜, ηıÒ˜ Î·È ÁÈ· ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ÂÈ‚¿Ú˘ÓÛË ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜. ∞ӷ·ÎψÛË ˘ÏÈÎÒÓ Ù¤ÏÔ˜ ÛÙËÓ Â˘Ú‡ÙÂÚË ÂÚÈÔ¯‹ ∑·ÁÔÚ¿˜ Î·È ªÔ˘ÚÂÛ›Ô˘ Ì ·fiÊ·ÛË Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∞Ú¯‹˜, Ë ÔÔ›· ·‰˘Ó·Ù› Ó· ·ÓÙÂÂͤÏıÂÈ ÛÙȘ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ Ô˘ ··ÈÙÔ‡ÓÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜, Ô˘ ¿Ú¯ÈÛ Ì ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ÙˆÓ ÚÒËÓ ∫·Ô‰ÈÛÙÚÈ·ÎÒÓ ¢‹ÌˆÓ. ∞Èٛ˜, Û‡Ìʈӷ ¿ÓÙ· Ì ÙË

™Δ∏¡

·ÔηٿÛÙ·ÛË ÌÈÎÚÒÓ ¯ˆÌ·ÙÂÚÒÓ ·Ú·χڈ˜ ÙÔ˘ Â·Ú¯È·ÎÔ‡ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ ÚÔ¯ÒÚËÛ ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ Ë̤Ú˜ Ë ÀËÚÂÛ›· ∫·ı·ÚÈfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘ Û ÌÈ· ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ Î·È ·ÔÊ˘Á‹˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·˜ ÂÛÙÈÒÓ Ô˘ Â›Ó·È ÂÈΛӉ˘Ó˜ ÁÈ· ÙË ‰ËÌfiÛÈ· ˘ÁÈÂÈÓ‹. ∏ ·Ú¤Ì‚·ÛË Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠÛÙÔ˘˜ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ‡˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ Ù˘ ¢ڇÙÂÚ˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ÙÔ˘ ¶ÂÚȂϤÙÔ˘, fiÔ˘ ˘‹Ú¯Â ¤ÓÙÔÓÔ Úfi‚ÏËÌ· ·fi ÙËÓ ‡·ÚÍË ÛÎÔ˘ȉÈÒÓ. ªÂ ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ÙˆÓ Ì˯·ÓËÌ¿ÙˆÓ Î·È ÙÔ˘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ Ô ¢‹ÌÔ˜ ·Ôη٤ÛÙËÛ ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· Î·È ϤÔÓ Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ¤¯ÂÈ ‚ÂÏÙȈı› ÛËÌ·ÓÙÈο. ™‡Ìʈӷ Ì ÙË ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹, ÔÈ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ ¤ÁÈÓ·Ó Û ‰È¿ÊÔÚ· ÛËÌ›· ÙÔ˘ Ô‰ÈÎÔ‡ ‰ÈÎÙ‡Ô˘, fiÔ˘ ¿ÁÓˆÛÙÔÈ ¤ÚÈ¯Ó·Ó ÛÎÔ˘›‰È· Î·È ‰È¿ÊÔÚ· ¿ÏÏ· ¿¯ÚËÛÙ· ·ÓÙÈΛÌÂÓ·. ∏ ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘ Î. ∂ϤÓË §·˝ÙÛÔ˘ ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛ ˆ˜ ·Ó Î·È ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ‰È΋ Ì·˜ ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ·, ηıÒ˜ ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙÔ Â·Ú¯È·Îfi ‰›ÎÙ˘Ô, ÚÔ¯ˆÚ‹Û·Ì Û ·Ú¤Ì‚·ÛË ÁÈ· Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÔ˘Ì ¤Ó· ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈÎfi ˙‹ÙËÌ·. ™ÙÔ˘˜ ‰È¿ÊÔÚÔ˘˜ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ‡˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡˜, ȉ›ˆ˜ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ÙÔ˘ ¶ÂÚȂϤÙÔ˘, ›¯·Ó ÂÓÙÔÈÛÙ› ‰È¿ÊÔÚ˜ ÌÈÎÚ¤˜ ÂÛٛ˜ ÛÎÔ˘ȉÈÒÓ Ô˘ ·Ó·ÌÊ›‚ÔÏ· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Û·Ó Úfi‚ÏËÌ· ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈÎfi, ·ÏÏ¿ Î·È ·ÈÛıËÙÈÎfi, ÂÓÒ ÂÁ΢ÌÔÓÔ‡Û·Ó ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘˜ Î·È ÁÈ· ÙË ‰ËÌfiÛÈ· ˘Á›·. ªÂÙ¿ ·fi Û˘ÓÂÓÓfiËÛË Ì ÙËÓ ÀËÚÂÛ›· ∫·ı·ÚÈfiÙËÙ·˜ ¤ÁÈÓ ¿ÌÂÛ· Ë ·Ú¤Ì‚·ÛË Î·È ϤÔÓ ÔÈ ¯ˆÌ·ÙÂÚ¤˜ ¤¯Ô˘Ó ·ÔηٷÛÙ·ı›. ∫ÈÓԇ̷ÛÙ ÛÙ·ıÂÚ¿ ÛÙËÓ ·Ú¯‹ Ù˘ ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ Î·È Â›Ì·ÛÙ ·ÔÊ·ÛÈṲ̂ÓÔÈ Ó· ·ÚÂÌ‚·›ÓÔ˘Ì Ì ٷ ̤۷ Ô˘ ‰È·ı¤ÙÔ˘ÌÂ Î·È ÛÙÔ Ì¤ÙÚÔ ÙÔ˘ ‰˘Ó·ÙÔ‡” . ™ÙÔ ÌÂٷ͇ ÂÈÛÙÔÏ‹ ÛÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ μfiÏÔ˘ Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· Ù˘ ¤ÏÏÂȄ˘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ ∫·ı·ÚÈfiÙËÙ·˜ ÛÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ ÀÁ›·˜ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ˘ ·¤ÛÙÂÈÏÂ Ë ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹. Ÿˆ˜ ÙfiÓÈÛÂ Ë Î. §·˝ÙÛÔ˘, “˙ËÙ¿-

¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹, ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÙÔ ·˘ÍË̤ÓÔ ÎfiÛÙÔ˜ Ô˘ ··ÈÙÂ›Ù·È ÁÈ· ÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ·Ó·Î‡ÎψÛ˘ Î·È ÛÙÔ ÔÔ›Ô ·‰˘Ó·Ù› Ó· ·ÓÙÂÂͤÏıÂÈ Ô ¢‹ÌÔ˜ ÏfiÁˆ ¤ÏÏÂȄ˘ ÙˆÓ ··Ú·›ÙËÙˆÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ fiÚˆÓ Î·È ÙˆÓ ÁÂÓÈÎfiÙÂÚˆÓ ÂÚÈÎÔÒÓ ·fi ÙËÓ ∫ÂÓÙÚÈ΋ ¢ÈÔ›ÎËÛË, ηıÒ˜ Î·È Ë ¤ÏÏÂÈ„Ë ÙÔ˘ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓÔ˘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ Î·È ÙˆÓ Ì¤ÛˆÓ. ∏ ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ∑·ÁÔÚ¿˜ ªÔ˘ÚÂÛ›Ô˘ ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ fiÙÈ ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ Â›Ó·È È‰È·ÈÙ¤Úˆ˜ ˘„ËÏfi, ηıÒ˜ ··ÈÙÔ‡ÓÙ·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·ÔÚÚÈÌÌ·ÙÔÊfiÚ·, ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË Î·Ù·Ó¿ÏˆÛË ˘ÁÚÒÓ Î·˘Û›ÌˆÓ, ÌÂÙ·ÊÔÚÈο ¤ÍÔ‰· Î·È ÂÈϤÔÓ ÚÔÛˆÈÎfi. ¶Ú¤ÂÈ Ó· ÛËÌÂȈı› fiÙÈ Û ηıËÌÂÚÈÓ‹ ‚¿ÛË ·ÔÚÚÈÌÌ·ÙÔÊfiÚ· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ Ì ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ·ÔÎÔÌȉ‹˜ ÙˆÓ ·ÔÚÚÈÌÌ¿ÙˆÓ ÊÙ¿ÓÔ˘Ó ÛÙÔ μfiÏÔ ÁÈ· ÙË ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ Î·È ÙËÓ ÂÓ·fiıÂÛË ÙˆÓ ·ÔÚÚÈÌÌ¿ÙˆÓ ÛÙÔ ÃÀΔ∞ Ù˘ fiÏ˘. ∞fi ÙÔ ¢‹ÌÔ ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÙ·È fiÙÈ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Ë ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÁÈ· ÙËÓ Î›ÓËÛË ÂÓfi˜ ÂÈϤÔÓ ·ÔÚÚÈÌÌ·ÙÔÊfiÚÔ˘ ÁÈ· ÙË Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË Î·È ÙË ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ÙˆÓ ·Ó·Î˘ÎÏÒÛÈÌˆÓ ˘ÏÈÎÒÓ, ÏfiÁˆ Ù˘ ·‰˘Ó·Ì›·˜ Î¿Ï˘„˘ ÙˆÓ ÂÍfi‰ˆÓ Ô˘ ··ÈÙÔ‡ÓÙ·È ÁÈ· ˘ÁÚ¿ η‡ÛÈÌ·, ·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ· ÙË ÌÈ-

● ∏ ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ∑·ÁÔÚ¿˜ - ªÔ˘ÚÂÛ›Ô˘ ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ fiÙÈ ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ Â›Ó·È È‰È·ÈÙ¤Úˆ˜ ˘„ËÏfi, ηıÒ˜ ··ÈÙÔ‡ÓÙ·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·ÔÚÚÈÌÌ·ÙÔÊfiÚ·, ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË Î·Ù·Ó¿ÏˆÛË ˘ÁÚÒÓ Î·˘Û›ÌˆÓ, ÌÂÙ·ÊÔÚÈο ¤ÍÔ‰· Î·È ÂÈϤÔÓ ÚÔÛˆÈÎfi

ÛıÔ‰ÔÛ›· ÙÔ˘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡, ÂÓÒ Î·È ÔÈ ‰È·ı¤ÛÈÌÔÈ ˘¿ÏÏËÏÔÈ ‰ÂÓ Â·ÚÎÔ‡Ó ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·Î‡ÎψÛË. ∂ÈϤÔÓ, ·fi ÙÔ ¢‹ÌÔ ÙÔÓ›˙ÂÙ·È fiÙÈ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Î·È ‰È·ı¤ÛÈÌ· ·ÔÚÚÈÌÌ·ÙÔÊfiÚ· ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·Î‡ÎψÛË. ∏ ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ÂÓË̤ڈÛ ۯÂÙÈο Ì ÙËÓ ·fiÊ·Û‹ Ù˘ ÙËÓ ∂ÏÏËÓÈ΋ ∂Ù·ÈÚ›· ∞ӷ·ÎψÛ˘, Ì ÙËÓ ÔÔ›· ¤¯ÂÈ ˘ÔÁÚ¿„ÂÈ Û‡Ì‚·ÛË Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ ÁÈ· ÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛË Ù˘ ‰Ú¿Û˘, ·Ó·Ì¤ÓÔÓÙ·˜ ϤÔÓ ÙËÓ ÙÂÏÈ΋ ÙÔÔı¤ÙËÛË Ù˘ ∂Ù·ÈÚ›·˜ ÛÙÔ ˙‹-

ÙËÌ·. “¢ÂÓ ÌÔÚԇ̠ÂÎ ÙˆÓ Ú·ÁÌ¿ÙˆÓ” ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ∑·ÁÔÚ¿˜ - ªÔ˘ÚÂÛ›Ô˘ Î. °. ∞ÓÙÒÓÔÁÏÔ˘ - ∫·ÛÛ·‚¤Ù˘ “Ó· Û˘Ó¯›ÛÔ˘Ì ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ·Ó·Î‡ÎψÛ˘ ˘ÏÈÎÒÓ, ÏfiÁˆ ÎfiÛÙÔ˘˜ Î·È ¤ÏÏÂȄ˘ ÙÔ˘ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓÔ˘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡, ·ÏÏ¿ Î·È ÙˆÓ ·ÓÙ›ÛÙÔȯˆÓ ̤ۈÓ. °È· Ó· ÌÔÚԇ̠ӷ ÂÊ·ÚÌfi˙Ô˘Ì ÙËÓ ·Ó·Î‡ÎψÛË Ú¤ÂÈ Ó· ‰È·ı¤ÙÔ˘Ì ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· Ô¯‹Ì·Ù·, ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡˜ fiÚÔ˘˜ ÁÈ· Ó· ηχÙÔ˘Ì ÙÔ ·˘-

ÍË̤ÓÔ ÎfiÛÙÔ˜ ΢ڛˆ˜ Û ˘ÁÚ¿ η‡ÛÈÌ· Ô˘ ÚÔ·ÙÂÈ ·fi ÙË Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ÙˆÓ ·Ó·Î˘ÎÏÒÛÈÌˆÓ ˘ÏÈÎÒÓ, ÙË ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ Î·È ÙËÓ ÂÓ·fiıÂÛ‹ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ Î·ıÔÚÈṲ̂ÓÔ ÛËÌ›Ô, ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓÔ ÚÔÛˆÈÎfi. ¢ÂÓ ‰È·ı¤ÙÔ˘Ì ٛÔÙ· ·fi fiÏ· ·˘Ù¿, ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ÂÊ·ÚÌÔÛÙ› Î·È ÁÈ· ÙÔ ÏfiÁÔ ·˘Ùfi ·ÔÊ·Û›Û·Ì ÙË ‰È·ÎÔ‹ ÙÔ˘. ∏ ·Ï‹ıÂÈ· Â›Ó·È fiÙÈ ˆ˜ ¢‹ÌÔ˜ ›Û· Ô˘ Û˘ÓÙËÚԇ̷ÛÙÂ, Ù· ʤÚÓÔ˘Ì ‚fiÏÙ· ¿Ú· Ôχ ‰‡ÛÎÔÏ·. √ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ Á›ÓÂÙ·È Û Â›Â‰Ô Ë̤ڷ˜ Î·È fi¯È Û ‚¿ıÔ˜ ¯ÚfiÓÔ˘. ¢ÂÓ ÌÔÚԇ̠ӷ ˘ÔÏÔÁ›˙Ô˘Ì ̷ÎÚÔÚfiıÂÛÌ·. ∏ ·Ó·Î‡ÎψÛË ÛÙ·Ì¿ÙËÛÂ, ‰ÈfiÙÈ ‰ÂÓ ‰È·ı¤ÙÔ˘Ì ÙÔ˘˜ ··Ú·›ÙËÙÔ˘˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡˜ fiÚÔ˘˜, ÚÔÛˆÈÎfi Î·È Ì¤Û·” ˘ÔÁÚ·ÌÌ›˙ÂÈ Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ∑·ÁÔÚ¿˜ - ªÔ˘ÚÂÛ›Ô˘.

∞ÓÙȉڿÛÂȘ ∏ ‰È·ÎÔ‹ Ù˘ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ·Ó·Î‡ÎψÛ˘ ˘ÏÈÎÒÓ ÚÔηÏ› ÙËÓ ¤ÓÙÔÓË ·ÓÙ›‰Ú·ÛË Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ Ì›˙ÔÓÔ˜ ÌÂÈÔ„ËÊ›·˜ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ∑·ÁÔÚ¿˜ - ªÔ˘ÚÂÛ›Ô˘, Ë ÔÔ›· οÓÂÈ ÏfiÁÔ ÁÈ· ÂÈϤÔÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÂÈ‚¿Ú˘ÓÛË ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ·fi ÙË ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ Î·È ÙËÓ ÂÓ·fiıÂÛË ·Ó·Î˘ÎÏÒÛÈÌˆÓ ˘ÏÈÎÒÓ ÛÙÔ ÃÒÚÔ ÀÁÂÈÔÓÔÌÈ΋˜ Δ·Ê‹˜ ∞ÔÚÚÈÌÌ¿ÙˆÓ (ÃÀΔ∞) μfi-

∞fi ÙËÓ ÀËÚÂÛ›· ∫·ı·ÚÈfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘

∞ÔηٿÛÙ·ÛË ¯ˆÌ·ÙÂÚÒÓ ÛÙÔ ¶ÂÚ›‚ÏÂÙÔ

● ∏ ·Ú¤Ì‚·ÛË Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠÛÙÔ˘˜ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ‡˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ Ù˘ ¢ڇÙÂÚ˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ÙÔ˘ ¶ÂÚȂϤÙÔ˘, fiÔ˘ ˘‹Ú¯Â ¤ÓÙÔÓÔ Úfi‚ÏËÌ· ·fi ÙËÓ ‡·ÚÍË ÛÎÔ˘ȉÈÒÓ

Ì ·fi ÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ ¿ÌÂÛ· ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· Ô˘ ¤¯ÂÈ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËı› ·fi ÙȘ ÌÂÙ·ÎÈÓ‹ÛÂȘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡. ∏ ηı·ÚÈfiÙËÙ· ÛÙÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜ ˘Á›·˜ Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È ÚÒÙÈÛÙÔ Ì¤ÏËÌ·. ∂Ì›˜ Û˘Ó‰Ú¿Ì·Ì ˆ˜ ¢‹ÌÔ˜ ÛÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ ÀÁ›·˜ Î·È ÚÔÛʤڷÌ ÙÔ ÚÔÛˆÈÎfi Ì·˜ ÁÈ· Ï›Á˜ Ë̤Ú˜, ÒÛÙ ӷ ηı·Ú›ÛÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜. ∞ÏÏ¿ ·˘Ùfi ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· Â›Ó·È ÌfiÓÈÌË Ï‡ÛË”. ∏ ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Û‹ÌÂÚ· Ó· ¤¯ÂÈ Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÁÈ· ÙÔ ı¤Ì· Ì ÙÔ Û‡ÏÏÔÁÔ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÛÙ· ∫¤ÓÙÚ· ÀÁ›·˜ ª·ÁÓËÛ›·˜. ™ÙÔ ÌÂٷ͇ ÔÏÔÎÏËÚÒıËÎ·Ó ÔÈ

ÂÚÁ·Û›Â˜ ÂÈÛ΢‹˜ Î·È Â͈ڷ˚ÛÌÔ‡ ÛÙÔ °˘ÌÓ·ÛÙ‹ÚÈÔ ÙÔ˘ °˘ÌÓ·Û›Ô˘-§˘Î›Ԣ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ˘. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· Û ÂͤÏÈÍË Â›Ó·È ÔÈ ÂÚÁ·Û›Â˜ Û‡Ó‰ÂÛ˘ ‰È·ÊfiÚˆÓ ‰ËÌÔÙÈÎÒÓ ‰È·ÌÂÚÈÛÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ Ì ÙÔ ·Û‡ÚÌ·ÙÔ ›ÓÙÂÚÓÂÙ, ÒÛÙ ӷ ‰È¢ÎÔÏ˘ÓıÔ‡Ó Î·È ÔÈ ÁÈ·ÙÚÔ› ÛÙÔ ¤ÚÁÔ Ù˘ ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋˜ Û˘ÓÙ·ÁÔÁÚ¿ÊËÛ˘. ∂›Û˘ Ì ÂÈÙ˘¯›· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËÎ·Ó ¯ı˜ ÔÈ ÂΉËÏÒÛÂȘ ÛÙ· ∫·Ó¿ÏÈ· fiÔ˘ ·ÓËÁ‡ÚÈ˙Â Ô Ó·fi˜ Ù˘ ∞Á›·˜ ¶·Ú·Û΢‹˜, ÂÓÒ ÙËÚ‹ıËÎ·Ó fiÏ· Ù· ·Ú·‰ÔÛȷο ¤ıÈÌ·. ™ÙȘ ÂΉËÏÒÛÂȘ Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó ÔÏÏÔ› οÙÔÈÎÔÈ.

ÙËÓ ÂÊËÌÂÚ›‰· IBISKOS Kala Nera Pelion Tel: + 90 24230 23285 Fax: + 90 24230 23203

www.ibiskos.gr email: info@ibiskos.gr

∞ı. ¢È¿ÎÔ˘ 2 - π¿ÛÔÓÔ˜ ÙËÏ. 24210-23303

ÏÔ˘ Î·È ÙË ¯Ú‹ÛË ÙˆÓ ÂȉÈÎÒÓ ÌÏ ο‰ˆÓ ÁÈ· ÛÎÔ˘›‰È·, ‚¿ÛÂÈ ∫ÔÈÓÔÙÈ΋˜ √‰ËÁ›·˜, ηıÒ˜ Î·È ÁÈ· ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ÂÈ‚¿Ú˘ÓÛË ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜. “ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ·Ó·Î‡ÎψÛ˘ ÛÙ·Ì¿ÙËÛ” ÙÔÓ›˙ÂÈ Ë ‰ËÌÔÙÈ΋ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ Ì›˙ÔÓÔ˜ ÌÂÈÔ„ËÊ›·˜ ∑·ÁÔÚ¿˜ - ªÔ˘ÚÂÛ›Ô˘ Î. Δ˙ˆÚÙ˙›Ó· ÃÚÈÛÙÔ‰Ô‡ÏÔ˘ “‰ÈfiÙÈ ‰ÂÓ Û˘ÌʤÚÂÈ ÔÈÎÔÓÔÌÈο ÛÙÔ ¢‹ÌÔ. øÛÙfiÛÔ, Ú¤ÂÈ Ó· ÏËÊı› ˘fi„Ë fiÙÈ Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ∫ÔÈÓÔÙÈ΋ √‰ËÁ›· ÙÔ˘ 2009 ÚԂϤÂÙ·È ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÂÈ‚¿Ú˘ÓÛË ‡„Ô˘˜ 25 ¢ÚÒ ÁÈ· οı ÙfiÓÔ ·Ó·Î˘ÎÏÒÛÈÌˆÓ ˘ÏÈÎÒÓ Ô˘ ÌÂٷʤÚÂÙ·È ÛÙÔ ÃÀΔ∞. ∂ÈϤÔÓ, ÔÈ ÂȉÈÎÔ› ÌÏ ο‰ÔÈ ÁÈ· ÙË Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ·Ó·Î˘ÎÏÒÛÈÌˆÓ ˘ÏÈÎÒÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ϤÔÓ ·fi ÙÔ ¢‹ÌÔ ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë ·ÔÚÚÈÌÌ¿ÙˆÓ. ¶Ú¤ÂÈ Ó· ÏËÊı› ˘fi„Ë fiÙÈ ÔÈ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔÈ Î¿‰ÔÈ ‰ÂÓ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó È‰ÈÔÎÙËÛ›· Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∞Ú¯‹˜, ·ÏÏ¿ Ù˘ ∂Ù·ÈÚ›·˜ Î·È ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ı· ÙÔ˘˜ ÏËÚÒÛÔ˘Ì ÂÌ›˜ ˆ˜ ¢‹ÌÔ˜. ∂›Ó·È Ï¿ıÔ˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ Ë ‰È·ÎÔ‹ Ù˘ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ·Ó·Î‡ÎψÛ˘ Î·È ÁÈ· ÙÔÓ ÂÈϤÔÓ ÏfiÁÔ fiÙÈ ÂÈ‚·Ú‡ÓÂÙ·È ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ” ηٷϋÁÂÈ Ë ‰ËÌÔÙÈ΋ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ Ì›˙ÔÓÔ˜ ÌÂÈÔ„ËÊ›·˜ ∑·ÁÔÚ¿˜ - ªÔ˘ÚÂÛ›Ô˘.


¶√§√

¡√μ∞ Î·È √∂∞/¡∞μ ÛÙË Ì¿¯Ë Ù˘ μ’ ∂ıÓÈ΋˜ ¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 27 I√À§π√À 2012

ÛÂÏ. 25

Y¶EY£YNO™ Y§H™: EY£YMH™ XOYTA™

√ 25Ã√¡√™ ∞ƒπ™Δ∂ƒ√™ √¶π™£√ºÀ§∞∫∞™ ∞¶√Δ∂§∂π Δ√ ∂¡¢∂∫∞Δ√ ∞¶√∫Δ∏ª∞ Δ∏™ ¡π∫∏™

™Ù· «Î˘·ÓfiÏ¢η» Î·È Ô ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜ √§Àª¶π∞∫√™ μ.

§‡ÛË ÛÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ·ÔηٿÛÙ·Û˘ ̤¯ÚÈ ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· ÛÂÏ. 23

∞∂∫

● √ £. ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜ (‰ÂÍÈ¿) Û ·ÁÒÓ· ÙˆÓ °È·ÓÓÈÙÛÒÓ

ÿÓÂÙ·È Ô ª¿ÓÙ˙ÈÔ˜, ·ÚÂÏıfiÓ Ô ∫·Ú¿ÌÂÏ·˜

›· ÔÏfiÎÏËÚË ÂÓ‰Âο‰· ÌÂÙ·ÁÚ·ÊÒÓ Û˘ÌÏËÚÒıËΠ¯ı˜ ÁÈ· ÙË ¡›ÎË, ·ÊÔ‡ ˘¤ÁÚ·„Â Û˘Ì‚fiÏ·ÈÔ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ ÁÈ· ‰‡Ô ¯ÚfiÓÈ· Î·È Ô £fi‰ˆÚÔ˜ ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· 25¯ÚÔÓÔ ·ÚÈÛÙÂÚfi ÔÈÛıÔʇϷη Ô˘ ¤Ú˘ÛÈ ·ÁˆÓ›ÛÙËΠ̠ÙË Ê·Ó¤Ï· Ù˘ ∞Ó·Á¤ÓÓËÛ˘ °È·ÓÓÈÙÛÒÓ. ªÂ ·Ó˘ÔÌÔÓËÛ›· ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ó ÔÈ Ê›Ï·ıÏÔÈ Ù˘ ¡›Î˘ ÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ ÌÂÙ·Áڷʤ˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÙËÓ ·˘ÚÈ·Ó‹ ÁÂÓÈ΋ Û˘Ó¤Ï¢ÛË ÙˆÓ ÌÂÙfi¯ˆÓ Ù˘ ¶∞∂.

ª ÛÂÏ. 24

ƒÂÔÚÙ¿˙: °πøƒ°√™ ¶∂°π√™

™Δπμ√™

£ÂÙÈÎfi˜ Û ¤ÏÂÁ¯Ô ÓÙfiÈÓÁÎ Ô ÃÔÓ‰ÚÔÎԇ΢ ÛÂÏ. 27

√ £fi‰ˆÚÔ˜ ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜ ·ÔÙÂÏ› ÙÔ ÂÓ‰¤Î·ÙÔ ·fiÎÙËÌ· Ù˘ ¡›Î˘ ÁÈ· ÙËÓ ÙÚ¤¯Ô˘Û· ÌÂÙ·ÁÚ·ÊÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô ÌÂÙ¿ ÙÔ˘˜ Δ¿ÛÔ ∫·Ú·ÎÔ‡ÙÛË, ÕÁÁÂÏÔ μ¤ÚÙ˙Ô, μ·Û›ÏË ∫·Ú·Ù˙¿, ÃÚ‹ÛÙÔ ª‹ÙÛË, ™Ù¤ÚÁÈÔ æÈ¿ÓÔ, ∏Ú·ÎÏ‹ ƒfi·, ™ˆÙ‹ÚË Ã¿ÌÔ, √˘¤ÏÈÓÁÎÙÔÓ °ÎÔÓۿς˜, ∫ÒÛÙ· ºÏ›ÁÎÔ Î·È ∞ϤͷӉÚÔ ™Ô‡ÊÏ·. √ ÁÂÓÓË̤ÓÔ˜ ÛÙȘ 11 ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ 1987 ·ÚÈÛÙÂÚfi˜ ÔÈÛıÔʇϷη˜ Ù· ‚ڋΠ۠fiÏ· Ì ÙÔÓ ÈÛ¯˘Úfi ¿Ó‰Ú· Ù˘ ¶∞∂ ∞Ó‰Ú¤· ¶¿ÙÛË Î·È ¤‚·Ï ÙËÓ ˘ÔÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘ ÛÂ Û˘Ì‚fiÏ·ÈÔ Ô˘ ¤¯ÂÈ ¯ÚÔÓÈ΋ ‰È¿ÚÎÂÈ· ‰‡Ô ÂÙÒÓ, ‰ËÏ·‰‹ Ï‹ÁÂÈ ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ ÙÔ˘ 2014. ∏ ¡›ÎË ı· Â›Ó·È Ë fiÁ‰ÔË ÔÌ¿‰· Ù˘ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋˜ ÙÔ˘ ηÚȤڷ˜. ¶ÚÒÙË ‹Ù·Ó Ô ÕÚ˘ ÛÙÔÓ ÔÔ›Ô ‰ÂÓ Î·Ù¿ÊÂÚ ӷ ·ÁˆÓÈÛÙ›, ÂÓÒ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô 2008-09 ÊfiÚÂÛ ÙË Ê·Ó¤Ï· ÙÔ˘ ∞fiÏψӷ ∫·Ï·Ì·ÚÈ¿˜ Û 24 ·È¯Ó›‰È·, ÂÙ˘¯·›ÓÔÓÙ·˜ Î·È ‰‡Ô ÁÎÔÏ. ΔË ÛÂ˙fiÓ 2009-10 ÙËÓ ÍÂΛÓËÛ ÛÙÔÓ £ÂÚÌ·˚Îfi Î·È Â›¯Â 11 Û˘ÌÌÂÙÔ¯¤˜ ̤¯ÚÈ ÙÔÓ π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ fiÔ˘ ‹Ú ÌÂÙ·ÁÚ·Ê‹ ÁÈ· ÙÔÓ ¶·ÓıÚ·ÎÈÎfi, ‰›ÓÔÓÙ·˜ ÙÔ “·ÚÒÓ” Û ¤ÍÈ ·ÁÒÓ˜ ÙÔ˘. ∏ ÂÚ›Ô‰Ô˜ 2010-11 ÙÔÓ ‚ڋΠÛÙË ¢fiÍ· ¢Ú¿Ì·˜, ·ÏÏ¿ ÌË ÌÔÚÒÓÙ·˜ Ó· ‚ÚÂÈ ı¤ÛË ÛÙÔ ·Ú¯ÈÎfi Û¯‹Ì· ÌÂÙ·‹‰ËÛÂ

ÛÙ· ̤۷ Ù˘ ¯ÚÔÓÈ¿˜ ÛÙÔÓ ª·Î‰ÔÓÈÎfi Ì ÙÔÓ ÔÔ›Ô Î·Ù¤ÁÚ·„ 11 Û˘ÌÌÂÙÔ¯¤˜. Δ¤ÏÔ˜, ¤Ú˘ÛÈ ·ÁˆÓ›ÛÙËΠ۠21 ·È¯Ó›‰È· Ù˘ ∞Ó·Á¤ÓÓËÛ˘ °È·ÓÓÈÙÛÒÓ. ∏ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ù˘ ¶∞∂ ÁÈ· ÙË ÌÂÙ·ÁÚ·Ê‹ Â›Ó·È Ë Î¿ÙˆıÈ: “∏ ¶∞∂ ¡›ÎË μfiÏÔ˘ ·Ó·ÎÔÈÓÒÓÂÈ ÙËÓ ·fiÎÙËÛË ÙÔ˘ ·Ì˘ÓÙÈÎÔ‡ £Ô‰ˆÚ‹ ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˘. √ ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜ Â›Ó·È 25 ÂÙÒÓ (11/8/1987) Î·È ¤¯ÂÈ ·ÁˆÓÈÛÙ› ÛÙÔÓ ÕÚË, ÛÙÔÓ ∞fiÏψӷ ∫·Ï·Ì·ÚÈ¿˜, ÛÙÔÓ £ÂÚÌ·˚Îfi £¤ÚÌ˘, ÛÙË ¢fiÍ· ¢Ú¿Ì·˜, ÛÙÔÓ ¶·ÓıÚ·ÎÈÎfi Î·È ÛÙÔÓ ª·Î‰ÔÓÈÎfi, ÂÓÒ ÙËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô Ì ÙË Ê·Ó¤Ï· Ù˘ ∞Ó·Á¤ÓÓËÛ˘ °È·ÓÓÈÙÛÒÓ ·ÁˆÓ›ÛÙËΠ۠21 ·È¯Ó›‰È· Ù˘ Football League. À¤ÁÚ·„Â Û˘Ì‚fiÏ·ÈÔ ‰‡Ô ÂÙÒÓ” . ™Â ÁÂÓÈΤ˜ ÁÚ·Ì̤˜ ÔÈ Ê›Ï·ıÏÔÈ ·ÈÛı¿ÓÔÓÙ·È ÈηÓÔÔÈË̤ÓÔÈ ·fi ÙȘ ̤¯ÚÈ ÙÒÚ· ÎÈÓ‹ÛÂȘ Ù˘ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ Î·È ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ó Î·È ÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ fiÓÔÌ· Ô˘ ı· ·ÔÙÂϤÛÂÈ Î·È ÙÔÓ ÎÚ¿¯ÙË ÁÈ· ÙËÓ Ì·˙È΋ ·ÁÔÚ¿ ÂÈÛÈÙËÚ›ˆÓ ‰È·ÚΛ·˜. ∞˘Ùfi˜ ›Ûˆ˜ Ó· Â›Ó·È ·ÏÏÔ‰·fi˜, ·ÊÔ‡ ·˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ë ¡›ÎË ¤¯ÂÈ Î·Ï˘Ì̤ÓË ÌfiÓÔ Ì›· ı¤ÛË Í¤ÓÔ˘ (Ì ÙÔÓ √˘¤ÏÈÓÁÎÙÔÓ) ·fi ÙȘ ¤ÓÙ Ô˘ ‰ÈηÈÔ‡Ù·È. º˘ÛÈο ÔÈ Ê›ÏÔÈ Ù˘ ¡›Î˘ ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ó Ì ·Ó˘ÔÌÔÓËÛ›· Î·È ÙȘ ·Ôηχ„ÂȘ Ô˘ ÙÔ˘˜ ¤¯ÂÈ ˘ÔÛ¯Âı› Ô Î. ¶¿ÙÛ˘ ÙȘ Ôԛ˜ ÚÔÙ›ıÂÙ·È Ó· οÓÂÈ ÛÙËÓ ·˘ÚÈ·Ó‹ Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË Δ‡Ô˘, Ô˘ ı· ·ÎÔÏÔ˘-

ı‹ÛÂÈ Ù˘ Û˘Ó¤Ï¢Û˘ ÙˆÓ ÌÂÙfi¯ˆÓ Ù˘ ¶∞∂ Ô˘ Â›Ó·È ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈṲ̂ÓË Ó· ‰ÈÂÍ·¯ı› ÛÙÔ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô “•ÂÓ›·” (12 Ì.). ø˜ ÁÓˆÛÙfiÓ Ô Ó¤Ô˜ ÌÂÁ·ÏÔ̤ÙÔ¯Ô˜ Ù˘ ¶∞∂ ¤¯ÂÈ ÙÔÓ›ÛÂÈ Î·Ù’ Â·Ó¿ÏË„Ë fiÙÈ ÛÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ ÁÈÓfiÙ·Ó ÌÂÁ¿ÏË Î·Îԉȷ¯Â›ÚÈÛË ÛÙË ¡›ÎË Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙÔ ¯Ú¤Ô˜ Ù˘ Ó· ÊÙ¿ÛÂÈ Û ˘„ËÏ¿ Â›‰· Î·È Ë Ì›· ÚÔÛÊ˘Á‹ Ó· ·ÎÔÏÔ˘ı› ÙËÓ ¿ÏÏË. √ Î. ¶¿ÙÛ˘ ıˆÚ› fiÙÈ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ¿ÙÔÌ· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÙËÓ Â˘ı‡ÓË Î·È Ô ÎfiÛÌÔ˜ ÂÚÈ̤ÓÂÈ Ó· ÙÔ˘˜ ÔÓÔÌ·Ù›ÛÂÈ.

∂Ú·ÛÈÙ¯ÓÈ΋ ¡›ÎË Î·Ù¿ ªÂÙ·ÌfiÚʈÛ˘ ∞Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Âͤ‰ˆÛÂ Ë ∂Ú·ÛÈÙ¯ÓÈ΋ ¡›ÎË Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÙËÓ ÌÂÙ·ÁÚ·Ê‹ Ô˘ ‹Ú·Ó ÛÙË ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË ÔÈ ΔÛÈÒÏ˘ Î·È ∑·ÚÔÁÈ¿ÓÓ˘ Ô˘ ¤Ú˘ÛÈ ·Ó‹Î·Ó ÛÙÔ ‰˘Ó·ÌÈÎfi Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ Ì¿ÛÎÂÙ ÙˆÓ “΢·ÓfiÏÂ˘ÎˆÓ” . ΔÔ Î›ÌÂÓÔ ¤¯ÂÈ ˆ˜ ÂÍ‹˜: “∫·ÙfiÈÓ ÙˆÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›ˆÓ ÂÍÂÏ›ÍÂˆÓ ÛÙ· Ì·ÛÎÂÙÈο ‰ÚÒÌÂÓ· Ù˘ fiÏ˘, Ô Û‡ÏÏÔÁÔ˜ Ô˘ ‰È·ÊËÌ›˙ÂÈ ÛÙȘ ·ÓÒÙÂÚ˜ ηÙËÁÔڛ˜ ÙÔ ‚ÔÏÈÒÙÈÎÔ Ì¿ÛÎÂÙ, Ô Û‡ÏÏÔÁÔ˜ Ô˘ ·Ó·‰ÂÈÎÓ‡ÂÈ ÚˆÙ·ıÏËÙ¤˜ Û fiϘ ÙȘ ËÏÈ˘, Ô Û‡ÏÏÔÁÔ˜ Ô˘ ÂÈÙÂÏ› ·ıÏËÙÈÎfi Î·È ÎÔÈÓˆÓÈÎfi ¤ÚÁÔ Â‰Ò Î·È ‰ÂηÂٛ˜ ÛÙËÓ fiÏË Ì·˜, Ô Û‡ÏÏÔÁÔ˜ Ô˘, Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ·, οı ηÏÔη›ÚÈ ÁÈÔÚÙ¿˙ÂÈ ·Ófi‰Ô˘˜ Û ·ÓÒÙÂÚ˜ ηÙËÁÔڛ˜, Ô ÈÛÙÔÚÈÎfi˜ °˘ÌÓ·ÛÙÈÎfi˜ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ μfiÏÔ˘ “∏ ¡›ÎË” , ı¤ÏÂÈ Ó· ÁÓˆÛÙÔÔÈ‹ÛÂÈ ÛÙÔ˘˜ Ê›ÏÔ˘˜ ÙÔ˘, ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙÔ Â˘Ú‡ÙÂÚÔ Ê›Ï·ıÏÔ ÎÔÈÓfi Ù· οوıÈ: ∫·Ù¿ ÙËÓ ÙÚ¤¯Ô˘Û· ÌÂÙ·ÁÚ·ÊÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô, ‰‡Ô ηϷıÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ Ù˘ ·Ó‰ÚÈ΋˜ ÔÌ¿‰·˜ Ì¿ÛÎÂÙ, ·ÁˆÓÈ˙fiÌÂÓÔÈ

ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ÂÚÈfi‰Ô˘˜ ÛÙËÓ ıÚȷ̂‡ÙÚÈ· ÔÌ¿‰· Ù˘ ¡›Î˘ μfiÏÔ˘, ÌÂÙÂÁÁÚ¿ÊËÎ·Ó ÛÙÔÓ ∞.√. ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·ÁˆÓÈÛÙÔ‡Ó Û ηÙÒÙÂÚË Î·ÙËÁÔÚ›·, Ì ÌfiÓÔ ‰¤ÏÂ·Ú ÙËÓ ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈÛË ÂÚÁ·Û›·˜ ·fi ·Ú¿ÁÔÓÙ· Ù˘ ªÂÙ·ÌfiÚʈÛ˘ ÛÙÔ ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ Ù˘ ∞°∂Δ. √È Û‡ÏÏÔÁÔÈ Î·È ÔÈ ·ıÏËÙ¤˜ Â›Ó·È ÎÈ ·˘ÙÔ› ̤ÚÔ˜ Ù˘ ÎÔÈÓˆÓ›·˜. ∞ÓÙÈÏ·Ì‚·ÓfiÌ·ÛÙ Ï‹Úˆ˜ fiÙÈ ÔÈ Î·ÈÚÔ› Â›Ó·È ¯·ÏÂÔ› Î·È Ë ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ·ÛÊ¿ÏÂÈ· Â›Ó·È ˙ËÙÔ‡ÌÂÓÔ ÁÈ· fiÏÔ˘˜, ˆÛÙfiÛÔ Û ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ·Ú·‚È¿˙ÂÙ·È ÔÏÔÊ¿ÓÂÚ· ¤Ó·˜ ¿ÁÚ·ÊÔ˜ ÎÒ‰Èη˜ ËıÈ΋˜ Î·È ‰ÂÔÓÙÔÏÔÁ›·˜. ¢ÂÓ ıˆÚԇ̠Ú¤ÔÓ, ÂÓ ¤ÙÈ 2012, Ó· ηٷÁÚ¿ÊÔÓÙ·È ÛÙ· ·ıÏËÙÈο ‰ÚÒÌÂÓ· ÌÂÙ·Áڷʤ˜ - ÚÔÛÏ‹„ÂȘ. ∏ ¡›ÎË μfiÏÔ˘ ı· Û˘Ó¯›ÛÂÈ Ó· ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙ› ÛÙ· Ì·ÛÎÂÙÈο Î·È ·ıÏËÙÈο ‰ÚÒÌÂÓ· ÙÔ˘ ÙfiÔ˘, ¯ˆÚ›˜ Ó· ·ÔÙÂÏ› ÁÚ·ÊÂ›Ô Â˘Ú¤Ûˆ˜ ÂÚÁ·Û›·˜, ¯ˆÚ›˜ Ó· ÂÌÔÚ‡ÂÙ·È ÙËÓ ÂÏ›‰· Î·È ÙȘ ·ÁˆÓ›Â˜ ÙˆÓ Ó¤ˆÓ. Δ¤ÏÔ˜, ·Ó·ÚˆÙÈfiÌ·ÛÙ ·Ó Ë ÂÙ·ÈÚ›· Ù˘ ∞°∂Δ ÂÈÊ˘Ï¿ÛÛÂÈ ·Ó¿ÏÔÁË ÌÂÙ·¯Â›ÚÈÛË Û ·ıÏËÙ¤˜ Î·È ÙÔ˘ ‰ÈÎÔ‡ Ì·˜ ‹ ¿ÏÏÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ Ù˘ fiÏ˘ Ì·˜, ‰ÈfiÙÈ Â˘ÓÔÒÓÙ·˜ ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ ÛÙËÓ ∞.√. ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› Û˘Óı‹Î˜ ¿ÓÈÛ˘ ÌÂÙ·¯Â›ÚÈÛ˘. ∫·Ïԇ̠ÙÔ˘˜ Ê›ÏÔ˘˜ ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ Î·È ÙÔ˘ ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ Ó· ÛÙ·ıÔ‡Ó Î·È Ê¤ÙÔ˜ ÛÙÔ Ï¢Úfi Ù˘ ·Ó‰ÚÈ΋˜ ÔÌ¿‰·˜ Ì¿ÛÎÂÙ, Ì ÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÂÈÛÈÙËÚ›ˆÓ ‰È·ÚΛ·˜ Û ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ÚÔÛÈÙ‹ ÙÈÌ‹, ηıÒ˜ Î·È Ì ÙËÓ ‰È·ÊËÌÈÛÙÈ΋ ÚÔ‚ÔÏ‹ ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ ÛÙÔÏ‹ Ù˘ ÔÌ¿‰Ô˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙÔ ÎÏÂÈÛÙfi Á˘ÌÓ·ÛÙ‹ÚÈÔ, fiÔ˘ ı· ·ÁˆÓ›˙ÂÙ·È Ê¤ÙÔ˜ Ë ÔÌ¿‰· Ì·˜ Û ·ÁÒÓ˜ Ù˘ ∞2 ∂ıÓÈ΋˜ ηÙËÁÔÚ›·˜” .


¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 27 I√À§π√À 2012

23

ª∂Ãπ Δ∏ ¢∂ÀΔ∂ƒ∞ Δ√ £∂ª∞ Δ∏™ ∞¶√∫∞Δ∞™Δ∞™∏™ Δ∏™ √ª∞¢∞™ ∞¡∞ª∂¡∂Δ∞π ¡∞ ∂Ã∂π ¢π∂À£∂Δ∏£∂π

TV

∏ ÂÚÈ¤ÙÂÈ· ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μ. ÊÙ¿ÓÂÈ ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘

ΔÔ ÛËÌÂÚÈÓfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ù˘ ÙËÏÂfiÚ·Û˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÙȘ ÂÍ‹˜ ·ıÏËÙÈΤ˜ ÌÂÙ·‰fiÛÂȘ: ¡∂Δ 23.00 ΔÂÏÂÙ‹ ¤Ó·Ú͢ √Ï˘ÌÈ·ÎÒÓ ·ÁÒÓˆÓ -∑NOVASPORTS 1 22.45 √Ï˘ÌÈ·Îfi˜-¡ÈԇηÛÙÏ -∑- (ºÈÏÈÎfi˜ ·ÁÒÓ·˜ Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘) √Δ∂ SPORT 1 18.00 ÕÚ˘-™È¤Ó· -∑- (ºÈÏÈÎfi˜ ·ÁÒÓ·˜ Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘) EUROSPORT 23.00 ΔÂÏÂÙ‹ ¤Ó·Ú͢ √Ï˘ÌÈ·ÎÒÓ ·ÁÒÓˆÓ -∑-

¡¿ÎÔ˜: ¢È·‚‚·›ˆÛË ·fi πˆ·ÓÓ›‰Ë ÁÈ· χÛË ÂÓÙfi˜ ÙˆÓ ËÌÂÚÒÓ ÚÔ˜ ÙËÓ ÔÚÈÛÙÈ΋ χÛË ÙÔ˘ ÚÔ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜, Ô˘ ¤¯ÂÈ Ó· οÓÂÈ Ì ÙËÓ ·ÔηٿÛÙ·ÛË ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘ ÛÙȘ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈΤ˜ ηÙËÁÔڛ˜, Ê·›ÓÂÙ·È ˆ˜ Ô‰ËÁԇ̷ÛÙ ÙȘ ÚÔÛ¯›˜ ̤Ú˜. ΔÔ ·ÚÁfiÙÂÚÔ Ì¤¯ÚÈ ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· (‰ÂÓ ·ÔÎÏ›ÂÙ·È, fï˜ Î·È Û‹ÌÂÚ·) ÙÔ ı¤Ì· Ó· Ï˘ı›, ·ÚfiÙÈ Ô ˘Ê˘Ô˘ÚÁfi˜ ∞ıÏËÙÈÛÌÔ‡ Î. °È¿ÓÓ˘ πˆ·ÓÓ›‰Ë˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ÂÌϤÎÂÙ·È ÛÙËÓ ˘fiıÂÛË, ı· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ §ÔÓ‰›ÓÔ ÁÈ· ÙËÓ ÙÂÏÂÙ‹ ¤Ó·Ú͢ ÙˆÓ √Ï˘ÌÈ·ÎÒÓ ∞ÁÒÓˆÓ.

ƒÂÔÚÙ¿˙: ∂À£Àª∏™ ¢. Ã√ÀΔ∞™ ÕÌÂÛ· ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ˘¿ÚÍÂÈ Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÙˆÓ ÂÌÏÂÎfiÌÂÓˆÓ ÊÔÚ¤ˆÓ (°°∞, ∂¶√, ™Ô‡ÂÚ §ÈÁÎ, Football League-Football League 2) ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ‚ÚÂı› χÛË ÛÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ·ÔηٿÛÙ·Û˘ ÙˆÓ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘, ∫·‚¿Ï·˜ Î·È ∏Ú·ÎÏ‹. ∏ ŒÓˆÛË μ’-°’ ∂ıÓÈ΋˜ ηÙËÁÔÚ›·˜, ˆ˜ ÁÓˆÛÙfiÓ, ˙ËÙ› Ó· ·˘ÍËı› ÙÔ ÔÛfi Ù˘ ÂȯÔÚ‹ÁËÛ˘ Ô˘ ı· Ï¿‚Ô˘Ó Ê¤ÙÔ˜ ÔÈ ÔÌ¿‰Â˜, ̤ۈ ÙÔ˘ √¶∞¶, ÁÈ· Ó· ‰Â¯ı› Ì ÙË ÛÂÈÚ¿ Ù˘ ÙËÓ ·‡ÍËÛË ÙˆÓ ÔÌ¿‰ˆÓ Ù˘ μ’ ∂ıÓÈ΋˜ ·fi 18 Û 21, fiˆ˜ ÚfiÙÂÈÓÂ Ë ∂¶√. √ ˘Ê˘Ô˘ÚÁfi˜ ∞ıÏËÙÈÛÌÔ‡, Î. °È¿ÓÓ˘ πˆ·ÓÓ›‰Ë˜, ·Ô‰¤¯ıËΠÙÔ ·›ÙËÌ· Ù˘ ŒÓˆÛ˘ μ’-°’ ∂ıÓÈ΋˜ ÁÈ· ·‡ÍËÛË Ù˘ ÂȯÔÚ‹ÁËÛ˘ ηٿ ¤Ó· ÂηÙÔÌ̇ÚÈÔ Â˘ÚÒ (Ë ÂȯÔÚ‹ÁËÛË Ô˘ ÈÛ¯‡ÂÈ Û‹ÌÂÚ· Â›Ó·È 1.5 ÂÎ. ¢ÚÒ ÁÈ· ÙȘ ÔÌ¿‰Â˜ Ù˘ μ’ ∂ıÓÈ΋˜), fiˆ˜ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍ Ì ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ Ô μ’ ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ Ù˘ μÔ˘Ï‹˜, Î. £·Ó¿Û˘ ¡¿ÎÔ˜, ÛÙÔÓ Sport ñFm 89.5 Î·È ÛÙËÓ ÂÎÔÌ‹ “∞ıÏËÙÈÛÌfi˜ ¯ˆÚ›˜ fiÚÈ·” . ÀÔÛÙ‹ÚÈÍ ˆ˜ Ô Î. πˆ·ÓÓ›‰Ë˜ ¤¯ÂÈ ‰ÂÛÌ¢Ù› ˆ˜ ı· ÈηÓÔÔÈ‹ÛÂÈ ÙÔ ·›ÙËÌ· Ù˘ Football League-Football League 2 Î·È ı· ÂȯÔÚËÁËıÔ‡Ó ÔÈ ÔÌ¿‰Â˜ Ù˘ μ’ ∂ıÓÈ΋˜ Ì 1 ÂηÙÔÌ̇ÚÈÔ Â˘ÚÒ, ÂÈϤÔÓ, ¯Ú‹Ì·Ù· Ô˘ ı· ‰ÔıÔ‡Ó Ì¤Ûˆ Ù˘ ¯ÔÚËÁ›·˜ ÙÔ˘ √¶∞¶. “∂›Ó·È ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ˘¿Ú¯ÂÈ Ì›· ÂÌÏÔ΋ ÛÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ·ÔηٿÛÙ·Û˘ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘. √È ÔÌ¿‰Â˜ Ù˘ μ’ ∂ıÓÈ-

΋˜ ˙‹ÙËÛ·Ó, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·ԉ¯ıÔ‡Ó ÙËÓ ÚfiÙ·ÛË Ù˘ ∂¶√ Î·È Ó· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯Ô˘Ó ÔÈ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘, ∫·‚¿Ï· Î·È ∏Ú·ÎÏ‹˜ ÛÙË μ’ ∂ıÓÈ΋, ÂÈϤÔÓ ¤Ó· ÂηÙÔÌ̇ÚÈÔ Â˘ÚÒ, ·fi ÙËÓ ÂȯÔÚ‹ÁËÛË Ë ÔÔ›· ‹‰Ë ˘¿Ú¯ÂÈ. ∫·Ù¿ ÙË ÁÓÒÌË ÌÔ˘ ‚Ú‹Î·Ó ÙËÓ ·ÊÔÚÌ‹ Ó· ˙ËÙ‹ÛÔ˘Ó ¯Ú‹Ì·Ù· Ì ÙËÓ ·ÈÙÈÔÏÔÁ›· fiÙÈ ·˘Í¿ÓÔÓÙ·È ÔÈ ÔÌ¿‰Â˜ Ù˘ Football League ·fi 18 Û 21. √ Î. πˆ·ÓÓ›‰Ë˜ ‰¤¯ıËΠ˘fi ÙËÓ ›ÂÛË ÔÏÏÒÓ ·Ú·ÁfiÓÙˆÓ. ™ÙÔÓ ·ÁÒÓ· Ô˘ ‰›ÓÔ˘Ì ÁÈ· Ó· ‰ÈηȈı› Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ¤¯Ô˘Ì ·Û¯ÔÏËı› ÔÏÏÔ› ÙÔ˘˜ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˘˜ Ì‹Ó˜, Ô Î·ı¤Ó·˜ ·fi ÙÔ ‰ÈÎfi ÙÔ˘ ÌÂÙÂÚ›˙È. Ÿˆ˜ ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· Î·È Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¶∞∂ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘, Î. ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ ªÔÙÛÈ‚¿Ï˘ Î·È Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∂¶™£ Î. Δ¿ÛÔ˜ ª·Ù˙ȿη˜, ÂÁÒ, ·ÏÏ¿ Î·È Ô ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ∫·‚¿Ï·˜ Î. ∫·Ï·ÓÙ˙‹˜” ÙfiÓÈÛ ·Ú¯Èο Ô Î. ¡¿ÎÔ˜, ÂÓÒ ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÂͤÊÚ·Û ÙË ‚‚·ÈfiÙËÙ¿ ÙÔ˘ fiÙÈ Ë ˘fiıÂÛË ı· ¤¯ÂÈ ·›ÛÈÔ Ù¤ÏÔ˜ ÁÈ· ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi μfiÏÔ˘: “À¿Ú¯ÂÈ Ë ˘fiÛ¯ÂÛË fiÙÈ ·fi ÙÔÓ √¶∞¶ ı· ‰Ôı› ÙÔ 1 ÂηÙÔÌ̇ÚÈÔ Â˘ÚÒ Ô˘ ˙ËÙÔ‡Ó ÔÈ ÔÌ¿‰Â˜ Ù˘ Football League. ª¤ÓÔ˘Ì ӷ ‰Ô‡Ì ·Ó ı· ˘ÏÔÔÈËı› Ë ˘fiÛ¯ÂÛË ÙÔ˘ Î. πˆ·ÓÓ›‰Ë, Ô‡Ùˆ˜ ÒÛÙ ÙÔ ı¤Ì· Ó· ÌÂÈ Û „ËÊÔÊÔÚ›· ÛÙÔ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Ù˘ Football League-Football League 2. À¿Ú¯ÂÈ Ë

‰È·‚‚·›ˆÛË ˆ˜ ı· ·ÔÊ·ÛÈÛÙ› Ë ·‡ÍËÛË ÙˆÓ ÔÌ¿‰ˆÓ Ù˘ μ’ ∂ıÓÈ΋˜ ·fi 18 Û 21. À¿Ú¯ÂÈ, fï˜ Î·È ÌÈ· ¿ÏÏË ÂÌÏÔ΋. ∫¿ÔÈÔÈ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ ˘ÔÛÙËÚ›˙Ô˘Ó ˆ˜ ı· ÚÔÛʇÁÔ˘Ó ÛÙ· ‰ÈηÛÙ‹ÚÈ· ÁÈ· Ó· ·Î˘ÚÒÛÔ˘Ó ÙËÓ ·fiÊ·ÛË, ÌÈ· Î·È Ô ÓfiÌÔ˜ ÔÚ›˙ÂÈ ˆ˜ ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ·Ó·‰È¿ÚıÚˆÛË ÌÔÚ› Ó· ·ÔÊ·ÛÈÛÙ›, ·ÏÏ¿ ÂÊ·ÚÌfi˙ÂÙ·È ·fi ÙËÓ ÌÂıÂfiÌÂÓË ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô Î·È fi¯È ·fi ÙËÓ ÚÔÛ¯‹. ∂Ì›˜ ÛÙËÓ ÙÂÏÈ΋ ·Ó¿Ï˘ÛË Ï¤ÌÂ, ·˜ ¿Ó ÛÙ· ‰ÈηÛÙ‹ÚÈ·. £· ÙÚÂÓ¿ÚÔ˘Ì ÙËÓ ·fiÊ·ÛË, Ë ÔÔ›· ı· ‚ÁÂÈ ÌÂÙ¿ ·fi ‰‡Ô ¯ÚfiÓÈ·. ª·˜ ÂӉȷʤÚÂÈ ·˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ó· ‰Ôı› ÙÔ ¤Ó· ÂηÙÔÌ̇ÚÈÔ, ˆ˜ ÂȯÔÚ‹ÁËÛË, ÛÙȘ ÔÌ¿‰Â˜ Î·È Ó· ·Úı› ÏÂÈÔ„ËÊÈ΋ ·fiÊ·ÛË ÁÈ· ÙËÓ ·‡ÍËÛË ÙˆÓ ÔÌ¿‰ˆÓ ÛÙËÓ μ’ ∂ıÓÈ΋ . ∞fi ÂΛ Î·È ¤Ú· ı· ÙÔ ·Ï¤„Ô˘ÌÂ, ·Ó ˘¿ÚÍÂÈ ·ÓÙ›‰Ú·ÛË ·fi οÔÈÔ˘˜ ÚÔ¤‰ÚÔ˘˜ ¶∞∂ Ù˘ Football League” .

“ø˜ ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· ı· ¤¯ÂÈ ÙÂÏÂÈÒÛÂÈ...” √ Î. ¡¿ÎÔ˜ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍ ˆ˜ ̤¯ÚÈ ÙËÓ ÚÔÛ¯‹ ¢Â˘Ù¤Ú· ÙÔ ı¤Ì· ı· ¤¯ÂÈ ÙÂÏÂÈÒÛÂÈ ÁÈ· ÙȘ ÙÚÂȘ ÔÌ¿‰Â˜ Ô˘ ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ó Ó· ·ÁˆÓÈÛÙÔ‡Ó ÛÙË μ’ ∂ıÓÈ΋: “O Î. πˆ·ÓÓ›‰Ë˜ ¤¯ÂÈ ‰ÒÛÂÈ ˘fiÛ¯ÂÛË Û Â̤ӷ Î·È ÛÙÔÓ Î. ∫·Ï·Ù˙‹ ˆ˜ ı· ÙÔ Ù·-

ÎÙÔÔÈ‹ÛÂÈ ÙÔ ı¤Ì· ̤¯ÚÈ ÙË ¢Â˘Ù¤Ú·. √ ˘Ê˘Ô˘ÚÁfi˜ ∞ıÏËÙÈÛÌÔ‡ ›¯Â οÓÂÈ ‰‹ÏˆÛË ÁÈ· ‰Èη›ˆÛË ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘. ∂›¯Â ‰ÂÛÌ¢Ù›, Ì¿ÏÈÛÙ·. ∞˘Ù‹ ÏÔÈfiÓ ÙË ‰‹ÏˆÛË-‰¤ÛÌ¢ÛË ˙ËÙ‹Û·Ì ·fi ÙÔÓ Î. πˆ·ÓÓ›‰Ë Ó· ÙËÓ Î¿ÓÂÈ Ú¿ÍË. ¶ÈÛÙ‡ˆ ˆ˜ ÙÔ ı¤Ì· ı· ÙÂÏÂÈÒÛÂÈ Ì ¢ÓÔ˚Îfi ÙÚfiÔ ÁÈ· ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi μfiÏÔ˘. ΔÔ ˙‹ÙËÌ· ÌÔÚ› Ó· ÙÂÏÂÈÒÛÂÈ ·ÎfiÌË Î·È ·‡ÚÈÔ (ÛËÌ. Û‹ÌÂÚ·), ·ÊÔ‡ ÔÈ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ‰ÚÔÌÔÏÔÁËıÔ‡Ó Î·È ÙËÏÂʈÓÈο. ∂Ì›˜ Ȥ˙Ô˘Ì ÁÈ· Ó· ÔÏÔÎÏËÚˆı› ·Ó Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ ·‡ÚÈÔ (ÛËÌ. Û‹ÌÂÚ·)” ™˘ÌÌÂÚ›˙ÔÌ·È ÙËÓ ·ÁˆÓ›· Î·È ÙȘ ·ÓÙȉڿÛÂȘ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ Î·È ı· Ú¤ÂÈ Ó· ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÂÓ¤ÚÁÂȘ Î·È ›ÂÛË, ÁÈ·Ù› ·˘Ù¤˜ ʤÚÓÔ˘Ó ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·“ √ μ’ ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ Ù˘ μÔ˘Ï‹˜, ÎÏ›ÓÔÓÙ·˜, ·Ó·Ê¤ÚıËÎÂ Î·È ÛÙÔÓ ÚÒËÓ ˘Ô˘ÚÁfi ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ Î. ¶·‡ÏÔ °ÂÚÔ˘Ï¿ÓÔ: “ª·Î¿ÚÈ Ó· ÌËÓ Â›¯·Ó Á›ÓÂÈ fiÏ· ·˘Ù¿, ̷οÚÈ Ó· ÌËÓ Â›¯Â ˘¿ÚÍÂÈ ·˘Ù‹ Ë ·Ó¿ÏÁËÙË Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ ÙÔ˘ ÂÍ·Ê·ÓÈÛı¤ÓÙÔ˜ ·fi ÙÔ ÔÏÈÙÈÎfi ÛÙÂÚ¤ˆÌ·, Î. °ÂÚÔ˘Ï¿ÓÔ˘, Ô ÔÔ›Ô˜ Î·È ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi μfiÏÔ˘ η٤ÛÙÚÂ„Â Î·È ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ì·˜, ·Î˘ÚÒÓÔÓÙ·˜ ÙÔ˘˜ ªÂÛÔÁÂÈ·ÎÔ‡˜ ·ÁÒÓ˜. ΔÒÚ· fï˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È Î·ÈÚfi˜ ÁÈ· ÌÓËÌfiÛ˘ÓÔ, Â›Ó·È Î·ÈÚfi˜ Ó· ÙÂÏÂÈÒÓÂÈ Ë ÂÚÈ¤ÙÂÈ· ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘ Î·È Ó· ‰Ô‡Ì ÙËÓ ÔÌ¿‰· Ó· ÂÈÛÙÚ¤ÊÂÈ ÛÙÔ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ”.

£· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ Ô Û¯Â‰È·ÛÌfi˜ √ ¯ÚfiÓÔ˜ Ȥ˙ÂÈ ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi μfiÏÔ˘, ηıÒ˜ fiˆ˜ Â›Ó·È Ê˘ÛÈÎfi, fiÛÔ ‰Â ‰›ÓÂÙ·È Ï‡ÛË ÛÙÔ Úfi‚ÏËÌ·, ÔÏÏ¿ ˙ËÙ‹Ì·Ù· ¿ÌÂÛ˘ ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ·˜ ÁÈ· ÙËÓ ‚ÔÏÈÒÙÈÎË ¶∞∂ ËÁ·›ÓÔ˘Ó ›Ûˆ. √ ۯ‰ȷÛÌfi˜ ¤¯ÂÈ ÌÏÔοÚÂÈ Î·È Ô Î›Ó‰˘ÓÔ˜ Ó· ¯·ıÔ‡Ó ·›ÎÙ˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ‹‰Ë Û˘ÌʈӋÛÂÈ ÚÔÊÔÚÈο Ì ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi, Â›Ó·È ÌÂÁ¿ÏÔ˜. √È Èı‡ÓÔÓÙ˜ Ù˘ ¶∞∂, ¿ÓÙˆ˜, ˘ÔÛÙËÚ›˙Ô˘Ó ˆ˜ ‰ÂÓ ı· ˘¿ÚÍÂÈ Úfi‚ÏËÌ· ÛÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÌÈ·˜ ‰˘Ó·Ù‹˜ Î·È ·ÍÈfiÏÔÁ˘ ÔÌ¿‰·˜, ηıÒ˜ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈΤ˜ χÛÂȘ, ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ οÔÈÔÈ ·fi ÙÔ˘˜ ·›ÎÙ˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Û˘ÌʈӋÛÂÈ ÚÔÊÔÚÈο, ·ÔÊ·Û›ÛÔ˘Ó Ó· ¿Ó Û ¿ÏϘ ÔÌ¿‰Â˜.

Δ√¡π∑√À¡ √π AUSTRIAN BOYS ∫∞π ∫∞§√À¡ Δ√À™ ºπ§∞£§√À™ ™∂ ™À°∫∂¡Δƒø™∏ ∂•ø ∞¶√ Δ∞ °ƒ∞º∂π∞ Δ∏™ ∂¶™£

«Δ¤ÚÌ· Ù· ÏfiÁÈ·, ÙÒÚ· ÌÂÙÚ¿Ó ÔÈ Ú¿ÍÂȘ» ∞Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Âͤ‰ˆÛ·Ó ÔÈ “Austrian Boys” , Ì ÙËÓ ÔÔ›· ˘ÂÓı˘Ì›˙Ô˘Ó ÛÙÔ˘˜ ÔÏÈÙÈÎÔ‡˜ Î·È ·ıÏËÙÈÎÔ‡˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÙȘ ˘ÔÛ¯¤ÛÂȘ Î·È ÙȘ ‰ËÏÒÛÂȘ Ô˘ ¤Î·Ó·Ó ÚÈÓ ÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ ÙÔ˘ πÔ˘Ó›Ô˘ Î·È Î·ı’ fiÏË ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ·›ÛÙ¢Ù˘ Ù·Ï·ÈˆÚ›·˜ Ù˘ ·Á·Ë̤Ó˘ ÙÔ˘˜ ÔÌ¿‰·˜. ª¿ÏÈÛÙ·, ·Ó·ÎÔÈÓÒÓÔ˘Ó Î·È ÙËÓ ÚÒÙË ÙÔ˘˜ ÚÔÂȉÔÔÈËÙÈ΋ ·ÓÙ›‰Ú·ÛË Ì ÙËÓ ÛËÌÂÚÈÓ‹ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ÛÙȘ 8.00 Ì.Ì ¤Íˆ ·fi Ù· ÁÚ·Ê›· Ù˘ ∂¶™£. ∞Ó·Ï˘ÙÈο Ë ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË: ªÂ ÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ (ÛËÌ. ÚÔ¯ıÂÛÈÓ‹) Ì·˜ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ‰ÒÛ·Ì ÙÔ ÛÙ›ÁÌ· ÙˆÓ ÂÓÂÚÁÂÈÒÓ Ô˘ ı· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ó ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙÔ Û˘Ó¯È˙fiÌÂÓÔ ¤ÁÎÏËÌ· ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘, Ù˘ fiÏ˘ Î·È ÙˆÓ ¯ÈÏÈ¿‰ˆÓ ÊÈÏ¿ıÏˆÓ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜. ∞Ó·ÊÂÚı‹Î·Ì Û fiÛÔ˘˜ ÂÓÙfi˜ Î·È ÂÎÙfi˜ ª·ÁÓËÛ›·˜ √º∂π§√À¡ Ó· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÔ˘Ó ÂÈÙ¤ÏÔ˘˜ ·˘Ùfi ÙÔ ¤ÁÎÏËÌ·. ™‹-

ÌÂÚ· ı· ·Ó·ÊÂÚıԇ̠ÛÙÔ˘˜ ..ÂÓÙfi˜: ∫‡ÚÈ ¡¿ÎÔ, ∞ÓÙÈÚfi‰Ú ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ÎÔÈÓÔ‚Ô˘Ï›Ô˘, ∫˘Ú›· ª·ÎÚ‹, °ÂÓÈ΋ °Ú·ÌÌ·Ù¤· πÛfiÙËÙ·˜ ÙˆÓ º‡ÏˆÓ ÙÔ˘ À¶.∂™. ∫‡ÚÈ ªÔ˘ÙÛÈÓ¿, ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹ Ù˘ ¢∏ª∞ƒ Ô˘ ÛÙËÚ›˙ÂÈ ÙËÓ ∫˘‚¤ÚÓËÛË ∫˘Ú›· ÃÚ˘ÛÔ‚ÂÏÒÓË, μÔ˘ÏÂ˘Ù‹ ÙˆÓ ∞ÓÂÍ¿ÚÙËÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ (ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜, Ô˘ ̤ۈ ÙÔ˘ Î.Î. ∫Ô˘›Î Î·È ¢ËÌ·Ú¿, ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍ Ì ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ Ù· ‰›Î·È· ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘) ∫‡Ú ªÂ˚ÎfiÔ˘ÏÂ, ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹ ™Àƒπ∑∞ (·ÍȈ̷ÙÈ΋˜ ·ÓÙÈÔÏ›Ù¢Û˘) ∫‡ÚÈ ™ÎÔÙÈÓÈÒÙË , ¢‹Ì·Ú¯Â μfiÏÔ˘ ∫‡ÚÈ ª·Ù˙ȿη, Úfi‰Ú Ù˘ ∂¶™£ ŸÏÔÈ Û·˜ ηٿ ηÈÚÔ‡˜ οӷÙ ‰ËÏÒÛÂȘ ÛÙ‹ÚÈ͢ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘. ∫·Ù·ÁÁ›ϷÙ ÙË ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË Î˘‚¤ÚÓËÛË ÁÈ· ÌÈ· ÔÏÈÙÈ΋ ·fiÊ·ÛË, ÌÂ

ı‡Ì· ÌÈ· ÔÌ¿‰·, ÌÈ· ÔÏfiÎÏËÚË fiÏË, ¤Ó·Ó ÔÏfiÎÏËÚÔ ¡fiÌÔ. ŒÓ· ¡ÔÌfi ÙÔÓ ÔÔ›Ô ÂÎÚÔÛˆ›ÙÂ, ÁÈ·Ù› ÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔ› ÙÔ˘ Û·˜ ÂÌÈÛÙ‡ÙËηÓ. ¢ËÏÒÛ·Ù fiÙÈ Â›ÛÙ ·ÏÏËϤÁÁ˘ÔÈ ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi μfiÏÔ˘. ÕÏÏÔÈ ÚÈÓ ÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜, ¿ÏÏÔÈ ÌÂÙ¿, ¿ÏÏÔÈ Û fiÏË ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ Ì·ÚÙ˘ÚÈÎÔ‡ ¯ÚfiÓÔ˘ ÁÈ· ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘. ÀÔÛ¯Âı‹Î·ÙÂ, fiÙÈ ı· ‚ÔËı‹ÛÂÙ ӷ ·ÔηٷÛÙ·ı› Ë ·‰ÈΛ·. ∞˘Ùfi ÙÂÏÈο, ‰ÂÓ ¤ÁÈÓ ÂÊÈÎÙfi ÌÈ·˜ Î·È Ë ÔÌ¿‰· Ì·˜ ‰ÂÓ ı· ·ÁˆÓÈÛÙ› ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ ÛÙË Super League fiˆ˜ ı· ¤ÚÂÂ. ŸÌˆ˜, ÙÒÚ· ¤¯ÂÙ ˘Ô¯Ú¤ˆÛË ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ Ó· ηٷʤÚÂÙ Ì ÙȘ ÂÓ¤ÚÁÂȤ˜ Û·˜ Î·È fi¯È Ì ÙȘ ‰ËÏÒÛÂȘ Û·˜ Ó· ·Ú·Ì›ÓÂÈ Ô Û‡ÏÏÔÁÔ˜ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘ “˙ˆÓÙ·Ófi˜” Î·È Ó· ·ÁˆÓÈÛÙ› ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÛÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Ù˘ Football League.

¢√•∞ ¢ƒ∞ª∞™

¶ÚÔÊÔÚÈ΋ Û˘Ìʈӛ· ÌÂ Δ·Ú·Ï›‰Ë ∞ÎfiÌ· ÈÔ ÈÛ¯˘Ú‹ ÌÂÛ·›· ÁÚ·ÌÌ‹ ı· ¤¯ÂÈ ϤÔÓ Ë ¢fiÍ· ¢Ú¿Ì·˜, ·ÔÎÙÒÓÙ·˜ ¤Ó·Ó ·›ÎÙË ÂÁÓˆṲ̂Ó˘ ·Í›·˜ Î·È ÂÌÂÈÚ›·˜, fiˆ˜ Ô °È¿ÓÓ˘ Δ·Ú·Ï›‰Ë˜. √ 31¯ÚÔÓÔ˜ ̤ÛÔ˜, Ô˘ ›¯Â ··Û¯ÔÏ‹ÛÂÈ Î·È ÚÈÓ ¤Ó· ¯ÚfiÓÔ ÙËÓ ÔÌ¿‰· Ù˘ ª·Î‰ÔÓ›·˜, Ù· ‚ڋΠ۠fiÏ· Ì ÙÔÓ ÌÂÁ·ÏÔ̤ÙÔ¯Ô, ∞ı·Ó¿ÛÈÔ ™¿ÌÈÔ Î·È ϤÔÓ ·Ô̤ÓÂÈ Ó· ˘ÔÁÚ¿„ÂÈ ÙÔ Û˘Ì‚fiÏ·Èfi ÙÔ˘ Ì ÙË ¢fiÍ·, ÂÓÈÛ¯‡ÔÓÙ¿˜ ÙËÓ ÙfiÛÔ ÂÈÙÂÏÈο, fiÛÔ Î·È ·Ó·ÛÙ·ÏÙÈο. √ Δ·Ú·Ï›‰Ë˜ ¤ÌÂÈÓ ÂχıÂÚÔ˜ ·fi ÙË °Ï˘Ê¿‰·, ÂÓÒ ÛÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ ¤·ÈÍ ·ÎfiÌ· Û ¶·ÓËÏÂÈ·Îfi, √Ï˘ÌÈ·Îfi, √º∏ Î·È §Â‚·‰ÂÈ·Îfi. ΔȘ ÂfiÌÂÓ˜ ̤Ú˜ Ë ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ ™Ô‡ÏË ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˘ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂÈ Î·È Ó¤Â˜ ÚÔÛı‹Î˜.

¡¤· ‰ÈÔ›ÎËÛË ·¤ÎÙËÛÂ Ô ∂Ú·ÛÈÙ¤¯Ó˘ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μ. ¡¤· ‰ÈÔ›ÎËÛË ·¤ÎÙËÛÂ Ô ∂Ú·ÛÈÙ¤¯Ó˘ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘. ™ÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËÎ·Ó ÙÔ ‚Ú¿‰˘ Ù˘ ΔÂÙ¿ÚÙ˘ ÂÎϤ¯ıËÎÂ Ó¤Ô 15ÌÂϘ ¢.™. Ô˘ ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ Ó· Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ ÙÔ Û‡ÏÏÔÁÔ ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ ÙˆÓ ÂÈÙ˘¯ÈÒÓ. ¶ÚÒÙÔ˜ Û ÛÙ·˘ÚÔ‡˜ ÚÔÙ›ÌËÛ˘ ‹Ù·Ó Ô Î. ¡›ÎÔ˜ ΔÛÂÎÔ‡Ú·˜, ÂÓÒ ÙÔÓ ·ÎÔÏÔ‡ıËÛ·Ó ÔÈ Î.Î. ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ∫ÏfiÓÙ˙·˜, ¶·ÓÙÂÏ‹˜ ¶··ÂÌÌ·ÓÔ˘ËÏ›‰Ë˜ Î·È ™Ù·‡ÚÔ˜ ΔÛ·ÎfiÁÈ·˜. ™ÙÔ 15ÌÂϤ˜ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÂÍÂϤÁËÛ·Ó ÔÈ: ∞Ó·ÛÙ·ÛfiÔ˘ÏÔ˜ πˆ¿ÓÓ˘ (‰ËÌfiÛÈÔ˜ ˘¿ÏÏËÏÔ˜), μÔÁÈ·Ù˙‹˜ ¡ÈÎfiÏ·Ô˜ (Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯Ô˜), °¿ÙÛÈÔ˜ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ (Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯Ô˜ ÙÚ·Â˙ÈÎfi˜), ∫·Ú·˝ÛÎÔ˜ ™Ù¤Ê·ÓÔ˜ (ÂȯÂÈÚËÌ·Ù›·˜), ∫ÏfiÓÙ˙·˜ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ (ÂȯÂÈÚËÌ·Ù›·˜), ª·Á·ÏÈfi˜ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ (ÂȯÂÈÚËÌ·Ù›·˜), ¶··ÂÌÌ·ÓÔ˘ËÏ›‰Ë˜ ¶·ÓÙÂÏ‹˜ (ÂȯÂÈÚËÌ·Ù›·˜), ¶Ï·ÛÙ¿Ú·˜ ΔÚ‡ÊˆÓ (Ì˯·ÓÔ˘ÚÁfi˜), ™·Óȉ¿˜ μ·Û›ÏÂÈÔ˜ (È·ÙÚfi˜), ™ÙÚÔ‡ÁÁ˘ ¡ÈÎfiÏ·Ô˜ (¤ÌÔÚÔ˜), Δ·ÛÛÈfiÔ˘ÏÔ˜ ∂Ï¢ı¤ÚÈÔ˜ (˘¿ÏÏËÏÔ˜ √™∂), ΔÛ·ÎÈÚ›‰Ë˜ ∞fiÛÙÔÏÔ˜ (¤ÌÔÚÔ˜), ΔÛ·ÎfiÁÈ·˜ ™Ù·‡ÚÔ˜ (¢ËÌfiÛÈÔ˜ ˘¿ÏÏËÏÔ˜), ΔÛÂÎÔ‡Ú·˜ ¡ÈÎfiÏ·Ô˜ (ÂȯÂÈÚËÌ·Ù›·˜), ÷˘ÙÔ‡Ú·˜ ¡ÈÎfiÏ·Ô˜ (È·ÙÚfi˜). °È· ÙËÓ ÂÍÂÏÂÁÎÙÈ΋ ∂ÈÙÚÔ‹ ÂÍÂϤÁËÛÓ ÔÈ: ∞‰·ÏfiÁÏÔ˘ £ˆÌ¿˜, °·ÓÒÛ˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ Î·È ŒÍ·Ú¯Ô˜ ∞fiÛÙÔÏÔ˜.

∞ÔÎÙ¿ ∫·Ú·Ó·ÛÙ¿ÛË Ë §¿ÚÈÛ· ∞fi ÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ (ÛËÌ. ÚÔ¯ıÂÛÈÓ‹) ‰È·‰Èηۛ· ÛÙËÓ ∂¶√ ¤ÁÈÓ οÙÈ ·Ôχو˜ ۷ʤ˜. ŸÙÈ Ë fiÔÈ· ·fiÊ·ÛË Ú¤ÂÈ Ó· ¤¯ÂÈ ÔÏÈÙÈ΋ Î¿Ï˘„Ë. Δ¤ÚÌ· ÏÔÈfiÓ Ù· ÏfiÁÈ·. ΔÒÚ· ÌÂÙÚ¿Ó ÌfiÓÔ ÔÈ Ú¿ÍÂȘ. ∂Ì›˜ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ì Í¯¿ÛÂÈ ÙȘ ‰ËÏÒÛÂȘ Û·˜. ∂Ï›˙Ô˘Ì ԇÙÂ Î·È ÂÛ›˜. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· ηÏԇ̠fiÏÔ ÙÔÓ

ÎfiÛÌÔ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘ Í·Ó¿ ÛÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜. ∞Ú¯›˙Ô˘Ì ·fi Û‹ÌÂÚ· ¶·Ú·Û΢‹ ÛÙȘ 8 ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ÌÂ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË Î¿Ùˆ ·fi Ù· ÁÚ·Ê›· Ù˘ ∂¶™£ ÛÙËÓ Ô‰fi ƒÔ˙Ô‡ 17 Ì ∂ÚÌÔ‡. √Ê›ÏÔ˘Ì fiÏÔÈ Ì·˜ Ó· ›̷ÛÙ ÂΛ. ΔÔ ÔÊ›ÏÔ˘Ì ÛÙÔ˘˜ ·ÁÒÓ˜ fiÏÔ˘ ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘, ÛÙÔ˘˜ ·˘ÙÔ‡˜ Ì·˜, ÛÙËÓ ÔÌ¿‰· Ì·˜, ÛÙËÓ fiÏË Ì·˜.

™Â ·Ó·˙‹ÙËÛË ÙÂÚÌ·ÙÔʇϷη ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ë ∞∂§ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·Ô¯ÒÚËÛË ÙÔ˘ ¢ËÌ‹ÙÚË ™ˆÙËÚ›Ô˘, Ì ÙÔ˘˜ §·ÚÈÛ·›Ô˘˜ Ó· ÂÍÂÙ¿˙Ô˘Ó ‰È¿ÊÔÚ˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ, ÒÛÙ ӷ Î·Ï˘Êı› Ì ÙÔÓ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ÙÚfiÔ ÙÔ ÎÂÓfi ÛÙËÓ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ı¤ÛË. øÛÙfiÛÔ, Ê·›ÓÂÙ·È fiÙÈ ¤¯Ô˘Ó ͯˆÚ›ÛÂÈ ¤Ó· fiÓÔÌ·, ·˘Ùfi ÙÔ˘ ¶¤ÙÚÔ˘ ∫·Ú·Ó·ÛÙ¿ÛË. √ ¤ÌÂÈÚÔ˜ ÔÚÙȤÚÔ ·Ô¯ÒÚËÛ ·fi ÙÔÓ Δ‡ÚÓ·‚Ô, ÌÂÙ¿ ·fi Ì›· ηϋ ÛÂ˙fiÓ Ì ÙËÓ ÔÌ¿‰·. √ ∫·Ú·Ó·ÛÙ¿Û˘ ·ÔÙÂÏ› ÚÔÛˆÈ΋ ÂÈÏÔÁ‹ ÙÔ˘ ÚÔÔÓËÙ‹ Ù˘ ∞∂§, ªÈ¯¿ÏË ∑ÈÒÁ·.


24

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 27 I√À§π√À 2012

¶∞¶∞Ã∏™Δ√À

√ μ∞™π∫√™ ª∂Δ∞°ƒ∞ºπ∫√™ ™Δ√Ã√™ Δ∏™ ∞∂∫ ª∞§§√¡ À¶√°ƒ∞º∂π ™∂ √ª∞¢∞ Δ√À ∂•øΔ∂ƒπ∫√À

«¶ÚÔÛ·ıÒ Ó· Â›Ì·È „‡¯Ú·ÈÌË»

ÿÓÂÙ·È Ô ª¿ÓÙ˙ÈÔ˜

“¢∂¡ ¤¯ˆ ÎÔÈÌËı› ηıfiÏÔ˘. ∞ÎfiÌË ÚÔÛ·ıÒ Ó· Û˘Ì‚È‚·ÛÙÒ Ì fi,ÙÈ ¤¯ÂÈ Û˘Ì‚Â›” , ‰‹ÏˆÛ ÛÂ Û˘Ó¤ÓÙ¢͋ Ù˘ ÛÙÔ Reuters Ë μԇϷ ¶··¯Ú‹ÛÙÔ˘, ÌÈ· Ë̤ڷ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·Ô‚ÔÏ‹ Ù˘ ·fi ÙËÓ √Ï˘Ìȷ΋ ÔÌ¿‰· Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ ÁÈ· ÙÔ Û¯fiÏÈÔ Ù˘ ÛÙÔ twitter, ¯ˆÚ›˜ Î·Ó Ó· Ù˘ ‰Ôı› Ë Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ·ÔÏÔÁËı› ‹ Ó· ˘Ô‚¿ÏÂÈ ¤ÊÂÛË. ∏ 23¯ÚÔÓË ÚˆÙ·ıÏ‹ÙÚÈ· › ·ÎfiÌË: “¶ÚÔÛ·ıÒ Ó· Ì›ӈ „‡¯Ú·ÈÌË. ∂˘ÁÓˆÌÔÓÒ ÙÔÓ ÚÔÔÓËÙ‹ Î·È ÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ¿ ÌÔ˘ Ô˘ ÌÔ˘ Û˘Ì·Ú·ÛÙ¿ıËηÓ. ŒÂÈÙ· ·fi ÙfiÛ· ¯ÚfiÓÈ· ı˘ÛÈÒÓ ÁÈ· Ó· ηٷʤڈ Ó· ÊÙ¿Ûˆ ÛÙÔ˘˜ ÚÒÙÔ˘˜ ÌÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡˜ ∞ÁÒÓ˜ ·ÈÛı¿ÓÔÌ·È ÌÂÁ¿ÏË ›ÎÚ· Î·È Â›Ì·È Ôχ Ù·Ú·Á̤ÓË. ∂ΛÓÔ Ô˘ Ì ¤¯ÂÈ ÂÓԯϋÛÂÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Â›Ó·È ÔÈ ˘ÂÚ‚ÔÏÈΤ˜ ·ÓÙȉڿÛÂȘ Î·È Ë Ù·¯‡ÙËÙ· Ì ÙËÓ ÔÔ›· ÂÏ‹ÊıË Ë ·fiÊ·ÛË. ¢ÂÓ Í¤Úˆ ·Ó ‹ıÂÏ·Ó Ó· ·Ú·‰ÂÈÁÌ·Ù›ÛÔ˘Ó Ì¤Ûˆ ÙÔ˘ ‰ÈÎÔ‡ ÌÔ˘ ÚÔÊ›Ï, ·˘Ùfi ı· ÙÔ ÎÚ›ÓÔ˘Ó ¿ÏÏÔÈ. ¶ÈÛÙ‡ˆ fï˜ ˆ˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔ›ËÛ·Ó ÙÔ Ì¿ÍÈÌÔ˘Ì Ù˘ ÂÈı·Ú¯È΋˜ ÙÔ˘˜ ‰‡Ó·Ì˘ ¿Óˆ ÌÔ˘. ¶‹Á·Ó ηÙ¢ı›·Ó ÛÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ÛÙ¿‰ÈÔ, ·ÔÎÏ›ÔÓÙ¿˜ Ì ·fi ÌÈ· ÔÌ¿‰· ÔÏÏ¿ ˘ÔÛ¯fiÌÂÓË” . ΔÔ ı¤Ì· ÙÔ˘ ·ÔÎÏÂÈÛÌÔ‡ Ù˘ ¶··¯Ú‹ÛÙÔ˘ ¤ÊÙ·ÛÂ Î·È ÛÙË ‚Ô˘Ï‹, ·ÊÔ‡ η٤ıÂÛ ۯÂÙÈ΋ ÂÚÒÙËÛË Ô ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ÙÔ˘ §·˚ÎÔ‡ ™˘Ó‰¤ÛÌÔ˘ “ÃÚ˘Û‹ ∞˘Á‹” Î. ∏Ï›·˜ ∫·ÛȉȿÚ˘. ™Â ·˘Ù‹ Ô ·ÚÌfi‰ÈÔ˜ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ÂÚˆÙ¿Ù·È ÔÈ· Ê˘ÛÈο ÚfiÛˆ· Î·È Ì ÔÈ· ‰È·‰Èηۛ· ·¤ÎÏÂÈÛ·Ó ÙËÓ ¶··¯Ú‹ÛÙÔ˘, ηıÒ˜ Î·È Ì ÔÈÔÓ ÂÚÌËÓ¢ÙÈÎfi ηÓfiÓ· Ë ∂.√.∂. ¤ÎÚÈÓ ˆ˜ Ú·ÙÛÈÛÙÈ΋ ÙËÓ Â›Ì·¯Ë ·Ó¿ÚÙËÛË ÛÙÔ twitter.

∞∂∫ ¤Ê˘Á ¯ı˜ ÁÈ· ÙÔ ΔÛ¤ÛÙÂÚ ÁÈ· ÊÈÏÈο Î·È ÚÔÔÓ‹ÛÂȘ ̤¯ÚÈ ÙȘ 8 ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘, Ì ÙÔÓ μ·ÁÁ¤ÏË μÏ¿¯Ô Ó· ÂÚÈ̤ÓÂÈ ÂÓ·ÁˆÓ›ˆ˜ ÙËÓ ÌÂÙ·ÁÚ·ÊÈ΋ ÂÓ›Û¯˘ÛË.

øÛÙfiÛÔ, Ù· Ó¤· ‰ÂÓ ‰Â›¯ÓÔ˘Ó Ó· Â›Ó·È Î·Ï¿. √ ÚÒÙÔ˜ ÛÙfi¯Ô˜ ÁÈ· ÙËÓ Â›ıÂÛË Â›Ó·È Ô μ·ÁÁ¤Ï˘ ª¿ÓÙ˙ÈÔ˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ÙÂÏÈο ‰Â›¯ÓÂÈ Ó· ¯¿ÓÂÙ·È. ∫·È ·˘Ùfi ‰ÈfiÙÈ Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ Ì¿Ó·Ù˙ÂÚ ÙÔ˘ ·›ÎÙË Ô ª¿ÓÙ˙ÈÔ˜ ‰‡ÛÎÔÏ· ı· ÂÈ ÙÔ “Ó·È” , ‰ÈfiÙÈ ‰ÂÓ ÙÔ˘ ÂÌÓ¤ÂÈ ÂÌÈÛÙÔÛ‡ÓË Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÛÙËÓ ∞∂∫, ‰ÂÓ ÙÔÓ... ÙÚÂÏ·›ÓÂÈ Ë ÚfiÙ·ÛË Ô˘ ÙÔ˘ ¤ÁÈÓÂ, ·ÏÏ¿ ÙÔ Î˘ÚÈfiÙÂÚÔ Â›Ó·È fiÙÈ ÚԤ΢„ Ôχ ηϋ ÚfiÙ·ÛË ·fi ÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi. ª¿ÏÈÛÙ·, ÙÔÓ›˙ÂÙ·È fiÙÈ Ô ŒÏÏËÓ·˜ Û¤ÓÙÂÚ ÊÔÚ ‰ÂÓ ·ÔÎÏ›ÂÙ·È Ì¤¯ÚÈ ÙËÓ ¢Â˘Ù¤Ú· ‹ ÙËÓ ΔÚ›ÙË Ó· ˘ÔÁÚ¿„ÂÈ ÛÙËÓ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ Â͈ÙÂÚÈÎÔ‡, ηıÒ˜ ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· Ì›· ÚfiÙ·ÛË Ô˘ ÙÔÓ ÈηÓÔÔÈ›. ŒÙÛÈ, fiÏ· ‰Â›¯ÓÔ˘Ó fiÙÈ Ô ÚÒÙÔ˜ ÛÙfi¯Ô˜ Ù˘ ∞∂∫ ‰‡ÛÎÔÏ· ı· ÊÔÚ¤ÛÂÈ Ù· ÎÈÙÚÈÓfiÌ·˘Ú·, Ì›· ÌÂÙ·ÁÚ·Ê‹ Ô˘ ›¯Â ¿ÚÂÈ ¿Óˆ

√ ∞ÛÙ¤Ú·˜ ΔÚ›ÔÏ˘ ÚÔÎÚ›ıËΠÛÙÔÓ Á’ ÚÔÎÚÈÌ·ÙÈÎfi Á‡ÚÔ ÙÔ˘ °ÈÔ˘Úfi· §ÈÁÎ ÂÈÎÚ·ÙÒÓÙ·˜ ÛÙ· ¤Ó·ÏÙÈ Ì 4-2 Ù˘ ÿÓÙÂÚ ª·ÎÔ‡, ·ÊÔ‡ Ô Î·ÓÔÓÈÎfi˜ ·ÁÒÓ·˜ ¤ÏËÍ ÈÛfi·ÏÔ˜ 1-1, ‰ËÏ·‰‹ Ì ÙÔ ›‰ÈÔ ÛÎÔÚ Ô˘ ›¯Â ÔÏÔÎÏËÚˆı› ÙÔ ÚÒÙÔ Ì·Ù˜ ÛÙË §Â˘ÎÔÚˆÛ›·. ™Â ÁÂÓÈΤ˜ ÁÚ·Ì̤˜ Ô ∞ÛÙ¤Ú·˜ ‹Ù·Ó ·ÓÒÙÂÚÔ˜ Î·È ÛÙÔ 68’ ηٿÊÂÚ ӷ ÚÔËÁËı› Ì ٤ÚÌ· ÙÔ˘ ¡·‚¿ÚÔ. ŸÌˆ˜ ‰ÂÓ Î·Ù¿ÊÂÚ ӷ ÎÚ·Ù‹ÛÂÈ ÙÔ ÚÔ‚¿‰ÈÛÌ·, ·ÊÔ‡ ÛÙÔ 88’ ‰¤¯ıËΠÙËÓ ÈÛÔÊ¿ÚÈÛË Ì ÎÂÊ·ÏÈ¿ ÙÔ˘ ™Ô˘Ù˜. ŒÙÛÈ ÙÔ Ì·Ù˜ Ô‰ËÁ‹ıËΠÛÙËÓ ·Ú¿Ù·ÛË Î·È ·fi ÎÂÈ ÛÙ· ¤Ó·ÏÙÈ, ·ÊÔ‡ ÛÙÔÓ ¤ÍÙÚ· ¯ÚfiÓÔ ‰ÂÓ ÛËÌÂÈÒıËΠοÔÈÔ ÁÎÔÏ ·fi ÙȘ ‰‡Ô ÔÌ¿‰Â˜. ∏ ÛÂÈÚ¿ ÙˆÓ ¤Ó·ÏÙÈ: ΔÛ·ÌÔ‡Ú˘ ¿Ô˘Ù, °ÎÂÔÚÁΤÊÛÎÈ ¿Ô˘Ù, ƒ¿ÁÈÔ˜ 10, ΔÛ¯·ÓÙ¿Ù˙ 1-1, √˘Û¤ÚÔ 2-1, ª¿ÚÌÂÙÏÂÚ ·¤ÎÚÔ˘ÛÂ Ô ª·ÓÙ‹˜, ÃÔ˘·Ó›ÙÔ 3-1, °Î¤ÓÔÊ 3-2, ¶ÂÚfiÓ 4-2. ™ÙÔÓ 3Ô ÚÔÎÚÈÌ·ÙÈÎfi Á‡ÚÔ Ô ∞ÛÙ¤Ú·˜ ΔÚ›ÔÏ˘ ı· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ ÙËÓ ª·Ú›ÙÈÌÔ. ΔÔ ÚÒÙÔ Ì·Ù˜ ı· Á›ÓÂÈ ÛÙËÓ ΔÚ›ÔÏË ÛÙȘ 2 ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ Î·È Ô Â·Ó·ÏËÙÈÎfi˜ ÛÙËÓ ¶ÔÚÙÔÁ·Ï›· ÛÙȘ 9 ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘. ∞™Δ∂ƒ∞™: ª·ÓÙ‹˜, ΔÛ·ÌÔ‡Ú˘, ª·ÚÙÔÏ›ÓÈ (62’ ∫Ô˘ÚÌ¤Ï˘), ÃÔ˘·Ó›ÙÔ, ¶È›Ó˘ (76’ °È·ÏÔ‡Û˘), √˘Û¤ÚÔ, ÕÏ‚·Ú˜, ¡·‚¿ÚÔ, ƒ¿ÁÈÔ˜, ºÔỨη (57’ ª·Î·Û¤Ù·˜), ¶ÂÚfiÓÂ. π¡Δ∂ƒ ª¶∞∫√À: §ÔÌ¿È·, ª¿ÚÌÂÙÏÂÚ, ∞ÌÓÙÔ˘Ï¿È, §¤‚ÈÓ (71’ ΔÛ¯·ÓÙ¿Ù˙Â), ¡Ù·ÛÓÙÂÌ›ÚÔ‚, ∫·ÓÙÂÏ¿ÎÈ, ∑Ï·Ù›ÓÔÊ, °ÎÂÔÚÁÎȤÊÛÎÈ, ÷Ù˙›Â‚ (67’ ª·Ì¿ÓÙÔ‚), ™Ô˘Ù˜, ∞ÓÙ¿ÌÈ· (61’ °Î¤ÓÔÊ).

∂ÀÃ∞ƒπ™Δ∞ ‹Ù·Ó Ù· Ó¤· ÁÈ· ÙÔÓ ™ÂÌ¿ÛÙÈ·Ó §¤ÙÔ, ηıÒ˜ Ô ÔÚÁ·ÓÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ ∞ÚÁÂÓÙÈÓÔ‡ ·ÓÙ·ÔÎÚ›ıËΠȉȷ›ÙÂÚ· ηϿ ÛÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· Â¤Ì‚·ÛË Î·È ¤ÙÛÈ ÙÂÏÈο ‰ÂÓ ¯ÚÂÈ¿ÛÙËÎÂ Ë ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈṲ̂ÓË ÁÈ· ¯ı˜ ÌÂÙ·ÌfiÛ¯Â˘ÛË ¯ÔÓ‰ÚÔ΢ÙÙ¿ÚˆÓ. √È ÁÈ·ÙÚÔ› Ô˘ ÙÔÓ ¤¯Ô˘Ó ·Ó·Ï¿‚ÂÈ, fiÙ·Ó ¯ı˜ ÍÂΛÓËÛ·Ó ÙË ‰È·‰Èηۛ· ÛÙÔ ÁfiÓ·Ùfi ÙÔ˘ Ì ȉȷ›ÙÂÚË ÈηÓÔÔ›ËÛË Â›‰·Ó fiÙÈ ÙÂÏÈο ‰ÂÓ ˘‹Ú¯Â ÏfiÁÔ˜ Ó· Á›ÓÂÈ Ë ÂÌʇÙ¢ÛË ˘ÁÈÒÓ ¯ÔÓ‰ÚÔ΢ÙÙ¿ÚˆÓ Ô˘ ›¯·Ó ·Úı› ·fi ÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË Â¤Ì‚·ÛË Î·È ¤ÙÛÈ ¤ÁÈÓ ·Ï¿ ¤Ó·˜ ηı·ÚÈÛÌfi˜. √ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙˆÓ È·ÙÚÒÓ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ·Ó·Ï¿‚ÂÈ ÙÔÓ §¤ÙÔ ÛÙËÓ πÙ·Ï›·, Î. ª·ÚοÙÛÈ ‹Ù·Ó Ôχ ÈηÓÔÔÈË̤ÓÔ˜ Ì ÙËÓ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ÂͤÏÈÍË Ô˘ fiˆ˜ fï˜ ÙÔÓ›˙ÂÙ·È ‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ·ÏÏ¿ÍÂÈ ÙÔ ¯ÚfiÓÔ Ô˘ ı· ¯ÚÂÈ·ÛÙ› Ô ·›ÎÙ˘ ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ÙÔ˘ ÛÙË ‰Ú¿ÛË (ÔÎÙÒ ÂÚ›Ô˘ Ì‹Ó˜).

™ÙÔÓ ÕÚË Ô ¶Ô˘Ï›‰Ô ÙÔ˘ Ô £ˆÌ¿˜ ª·‡ÚÔ˜ Î·È ÙÂÏÈο Ê·›ÓÂÙ·È fiÙÈ ‰ÂÓ Î·Ù¿ÊÂÚ ӷ ›ÛÂÈ ÙÔÓ ª¿ÓÙ˙ÈÔ. ¶Ï¤ÔÓ, ÛÙËÓ ∞∂∫ Ô Ù¯ÓÈÎfi˜ ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ μ·Û›Ï˘ ΔÛÈ¿ÚÙ·˜ ›Ûˆ˜ ¯ÚÂÈ·ÛÙ› Ó· ÂÓÂÚÁÔÔÈ‹ÛÂÈ ÙËÓ Ï›ÛÙ· ÙÔ˘ ·fi ÙËÓ πÛ·Ó›· ÁÈ· Ó· ʤÚÂÈ ÂÈıÂÙÈÎfi ÛÙÔÓ μ·ÁÁ¤ÏË μÏ¿¯Ô.

¶·ÚÂÏıfiÓ Ô ∫·Ú¿ÌÂÏ·˜ Ÿˆ˜ ›¯Â Ê·Ó› ÌÂÙ¿ ÙÔ ·›ÙËÌ· ÙÔ˘ ›‰ÈÔ˘ Ó· ʇÁÂÈ Î·È ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ ÙˆÓ ÔÊÂÈÏÒÓ Ô˘ ¤¯ÂÈ Ë ∞∂∫ (ηÈ) ÚÔ˜ ÂΛÓÔ˘, Ô ¡›ÎÔ˜ ∫·Ú¿ÌÂÏ·˜ Á›ÓÂÙ·È Ô 15Ô˜

·›ÎÙ˘ Ô˘ ·Ô¯ˆÚ› ʤÙÔ˜ ·fi ÙËÓ “ŒÓˆÛË” . √È ‰˘Ô Ï¢ڤ˜ Û˘Ó·ÓÙ‹ıËÎ·Ó ÂÎ Ó¤Ô˘ ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ÛÙ· ™¿Ù· Î·È ·ÊÔ‡ ÛÊÚ·Á›ÛÙËÎÂ Ë Û˘Ìʈӛ· ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·‚ÔÏ‹ ÙˆÓ ‰Â‰Ô˘ÏÂ˘Ì¤ÓˆÓ ÙÔ˘ ·›ÎÙË, Ë ¶∞∂ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛÂ Î·È Â›ÛËÌ· ÙË Ï‡ÛË ÙÔ˘ Û˘Ì‚ÔÏ·›Ô˘ ÙÔ˘. ŒÙÛÈ, Ô ∫·Ú¿ÌÂÏ·˜ Â›Ó·È ÂχıÂÚÔ˜ ϤÔÓ Ó· ÌÂÙ·ÎÔÌ›ÛÂÈ ÛÙÔ Û‡ÏÏÔÁÔ ·fi ÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi, ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ÙÔÓ Ô‰‹ÁËÛ ÛÙÔ Ó· ˙ËÙ‹ÛÂÈ ¿ÚÔÓ-¿ÚÔÓ ÙË Ï‡ÛË Ù˘ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ ÙÔ˘ Ì ÙËÓ ∞∂∫. ∂ΛÓË, ‰Â, ·fi ÙËÓ Ï¢-

Ú¿ Ù˘, Û˘Ó¯›˙ÂÈ Ó· ·ÈÌÔÚÚ·Á› ·ÁˆÓÈÛÙÈο (Ô ∫·Ú¿ÌÂÏ·˜ Â›Ó·È Ô 15Ô˜ ·›ÎÙ˘ ·fi ÙÔ ÂÚÛÈÓfi ÚfiÛÙÂÚ Ô˘ ·Ô¯ˆÚ›) Î·È Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› ·Ôڛ˜ ·Ó ¤ÌÂÈÓ ηÓ›˜ ¿ÏÏÔ˜ Ô˘ Ó· ÌÔÚ› Ó· “ÛÎÔÙÒÛÂÈ” ÛÙÔ ‚ˆÌfi Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ Ù˘ ÂÈ‚›ˆÛ˘. ∏ ÏÈÙ‹ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ù˘ ¶∞∂ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ: “∏ ¶∞∂ ∞∂∫ ·Ó·ÎÔÈÓÒÓÂÈ ÙËÓ ÎÔÈÓ‹ Û˘Ó·ÈÓ¤ÛÂÈ Ï‡ÛË Û˘Ì‚ÔÏ·›Ô˘ Ì ÙÔÓ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ‹ ¡›ÎÔ ∫·Ú¿ÌÂÏ· Î·È ÙÔ˘ ‡¯ÂÙ·È Î·Ï‹ ÂÈÙ˘¯›· ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ù˘ ηÚȤڷ˜ ÙÔ˘”.

¶√¢√™º∞πƒπ™Δ∏™ ÙÔ˘ ÕÚË ı· Ú¤ÂÈ Ó· ıˆÚÂ›Ù·È Ô ƒÔ‡ÌÂÓ ¶Ô˘Ï›‰Ô. √ 33¯ÚÔÓÔ˜ ÛÙfiÂÚ ‹Úı Û ÚÔÊÔÚÈ΋ Û˘Ìʈӛ· Ì ÙÔ˘˜ “ΛÙÚÈÓÔ˘˜” ÁÈ· ‰ÈÂÙ¤˜ Û˘Ì‚fiÏ·ÈÔ Î·È Û‹ÌÂÚ· ı· ‚ÚÂı› ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË ÁÈ· ÙÔ Ù˘ÈÎfi ÛΤÏÔ˜ Ù˘ ÌÂÙ·ÁÚ·Ê‹˜. √ ÚÒËÓ ·Ì˘ÓÙÈÎfi˜ ÙÔ˘ ∞ÛÙ¤Ú· ΔÚ›ÔÏ˘ ·ÔÙÂÏ› ÌÈ· ·fi ÙȘ ÙÚÂȘ ÂÈÏÔÁ¤˜ ÙÔ˘ ª¿ÎË ∫·ÙÛ·‚¿ÎË ÁÈ· Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ ¿Óˆ ÙˆÓ 24 ÂÙÒÓ. √ ŒÏÏËÓ·˜ Ù¯ÓÈÎfi˜ ÙÔÓ Â›¯Â ͯˆÚ›ÛÂÈ ˆ˜ ÙËÓ ϤÔÓ ÂӉ‰ÂÈÁ̤ÓË Ï‡ÛË: ŒÌÂÈÚÔ˜, ÁÓÒÛÙ˘ Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜ Î·È Ì ÚÔÛÈÙfi ηۤ (Û˘ÓÔÏÈο ı· Ï¿‚ÂÈ 220.000 ¢ÚÒ). ™‹ÌÂÚ·, ı· ÂÚ¿ÛÂÈ ·fi È·ÙÚÈΤ˜ ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ, ı· ˘ÔÁÚ¿„ÂÈ ÙÔ Û˘Ì‚fiÏ·Èfi ÙÔ˘ Î·È ı· ÌÂÙ·‚› ¿ÌÂÛ· ÛÙÔ ¶Ú¿ÙÔ Ù˘ πÙ·Ï›·˜, fiÔ˘ Î·È Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÂ›Ù·È Ë ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· ÙÔ˘ ÕÚË.

ª¶∞™∫∂Δ

°π√Àƒ√¶∞ §π°∫

¶ÚfiÎÚÈÛË ÛÙ· ¤Ó·ÏÙÈ ÁÈ· ∞ÛÙ¤Ú·

∂˘¯¿ÚÈÛÙ· Ó¤· ÁÈ· §¤ÙÔ

À¶√™Δ∏ƒπ•∂ √ ª∞¡∞Δ∑∂ƒ Δ√À ∞™√À Δ√À √§Àª¶π∞∫√À

«∫·Ì›· Û˘Ìʈӛ· ÁÈ· ΔÔÚÔÛ›‰Ë» Δ∏¡ ÒÚ· Ô˘ Ù· ‰ËÌÔÛȇ̷ٷ ÛÙËÓ πÙ·Ï›· ·Ó·ÊÔÚÈο Ì ÙÔÓ μ·Û›ÏË ΔÔÚÔÛ›‰Ë Î·È ÙË ƒfiÌ· ‰È·‰¤¯ÔÓÙ·È ÙÔ ¤Ó· ÙÔ ¿ÏÏÔ, Ô ÂÎÚfiÛˆÔ˜ ÙÔ˘ ‰ÈÂıÓÔ‡˜ Ì·Î ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡, °ÈÒÚÁÔ˜ ∫·˙È¿Ó˘, ‰È·„‡‰ÂÈ fiÙÈ ˘¿Ú¯ÂÈ Û˘Ìʈӛ· ÁÈ· ÙË ÌÂÙ·ÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘. ∞Ó·Ï˘ÙÈο, Ë ÁÚ·Ù‹ ÙÔ˘ ‰‹ÏˆÛË: “¢ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Î·Ì›· Û˘Ìʈӛ· ÁÈ· ÙËÓ ÌÂÙ·ÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘ μ·Û›ÏË ΔÔÚÔÛ›‰Ë Û ¿ÏÏË ÔÌ¿‰·. ∫¿ı ηÏÔη›ÚÈ Î·È Î¿ı ÌÂÙ·ÁÚ·ÊÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô ˘¿Ú¯ÂÈ Ë Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ÌÂÙ·ÁÚ·ÊÔÏÔÁ›·. √ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ‹˜ Â›Ó·È ·›ÎÙ˘ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ Î·È ÚÔÛËψ̤ÓÔ˜ ÛÙȘ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÙÔ˘” . ∞fi ¯ı˜ Ù· ªª∂ ÛÙË ÁÂÈÙÔÓÈ΋ ¯ÒÚ· ¤Î·Ó·Ó ÏfiÁÔ fi¯È ·Ï¿ ÁÈ· ÚÔ¯ˆÚË̤ÓÔ ÂӉȷʤÚÔÓ Ù˘ ƒfiÌ· ÁÈ· ÙÔÓ μ·Û›ÏË ΔÔÚÔÛ›‰Ë, ·ÏÏ¿ ÁÈ· ۯ‰fiÓ ÙÂÏÂȈ̤ÓË ˘fiıÂÛË Î·È ·Ú·¯ÒÚËÛË ÙÔ˘ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ‹ ·fi ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi ÛÙÔ˘˜ “Ù˙È·ÏÔÚfiÛÈ” . ÕÏÏ·, ‰ÂÓ ÂÌÊ¿ÓÈ˙·Ó Ó· ˘¿Ú¯ÂÈ ÚÔÊÔÚÈ΋ Û˘Ìʈӛ· Ì ÙÔÓ ‰ÈÂıÓ‹ ¿ÛÔ, ·ÏÏ¿ ‰È·ÊˆÓ›· Ì ÙÔ˘˜ ¶ÂÈÚ·ÈÒÙ˜ fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ Ù· ÔÈÎÔÓÔÌÈο ·ÓÙ·ÏÏ¿ÁÌ·Ù·. ª¿ÏÈÛÙ· Ë ·Ô˘Û›· ÙÔ˘ 27¯ÚÔÓÔ˘ ·fi ÙËÓ ÚˆÈÓ‹ ÚÔfiÓËÛË ÙˆÓ “ÂÚ˘ıÚÔχΈӔ ÏfiÁˆ ÂÓfi˜ “ÂÏ·ÊÚÔ‡ ‰È·ÛÙÚ¤ÌÌ·ÙÔ˜ ÛÙÔ ‰ÂÍ› fi‰È” ÊÔ‡ÓÙˆÛ ٷ ÛÂÓ¿ÚÈ·. øÛÙfiÛÔ Ô ÂÎÚfiÛˆfi˜ ÙÔ˘ ‹Úı ӷ ÍÂηı·Ú›ÛÂÈ ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË. ªÂ ÙË ÛÂÈÚ¿ ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ ÂÈÚ·˚΋ ¶∞∂ ‰È·„‡‰Ô˘Ó fiÙÈ ˘¿Ú¯ÂÈ ÚfiÙ·ÛË ÁÈ· ÙÔÓ ΔÔÚÔÛ›‰Ë (‹ ÁÈ· ÔÔÈÔÓ‰‹ÔÙ ¿ÏÏÔ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ‹ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡), ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ÙÔ Û˘Ì‚fiÏ·ÈÔ ÂÎÓ¤ÂÈ ÙÔ ÂfiÌÂÓÔ Î·ÏÔη›ÚÈ. ∞Ó ÙÂÏÈÎÒ˜ ·Ú·Ì›ÓÂÈ, ı· Á›-

ÓÂÈ ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ó· ÂÂÎÙ·ı› ÙÔ Û˘Ì‚fiÏ·Èfi ÙÔ˘.

¢‡Ô ·›ÎÙ˜ ı¤ÏÂÈ Ô ∑·ÚÓÙ›Ì °È· ÙËÓ ·fiÎÙËÛË ‰‡Ô ·ÈÎÙÒÓ ı· ÎÈÓËı› Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ §ÂÔÓ¿ÚÓÙÔ ∑·ÚÓÙ›Ì Ô˘ ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ ‰‹ÏˆÛ Â›ÛËÌË ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· Ù˘ ÔÌ¿‰·˜: °È· ÙÔÓ °ÎÚ¤ÎÔ: “∂›Ó·È ¤Ó·˜ ÎÂÓÙÚÈÎfi˜ ̤ÛÔ˜ Ô˘ ·›˙ÂÈ ·ÚÈÛÙÂÚ¿, ¤Ó·˜ ·›ÎÙ˘ Ô˘ ¯ÚÂÈ·˙fiÌ·ÛÙ·Ó ‚ϤÔÓÙ·˜ ÙÔ ÚfiÛÙÂÚ Ì·˜. ªÔÚ› Ó· ·›ÍÂÈ Û ‰‡Ô ı¤ÛÂȘ, Ì›· ÈÔ ÌÚÔÛÙ¿ ÈÔ ÂÈıÂÙÈ΋- Î·È Ì›· ˆ˜ ‰Â‡ÙÂÚÔ˜ ̤ÛÔ˜. ªÔÚ› Â›Û˘ Ó· ·›ÍÂÈ Î·È ˆ˜ ÚÒÙÔ˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈÎfi˜ ̤ÛÔ˜, ‰›Ï· ÛÙÔÓ ·Ì˘ÓÙÈÎfi ¯·Ê” . °È· ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡: “∞Ó ‰ÂÓ ˘¿ÚÍÂÈ Î¿ÙÈ Ô˘ ı· Ì·˜ ¯·Ï¿ÛÂÈ Ù· Û¯¤‰È·, ı· ¿Ì Ì ·˘Ù¿ Ù· ‰‡Ô

Û˘ÛÙ‹Ì·Ù· (4-2-3-1 Î·È 4-3-3). √È fiÔȘ ·ÏÏ·Á¤˜ ı· Á›ÓÔÓÙ·È, Â›Ó·È ÁÈ· ÙÔÓ ¯ÒÚÔ Ù˘ ÌÂÛ·›·˜ ÁÚ·ÌÌ‹˜. ∂Λ, ·Ó ÚÔÛÙÂı› Î·È ¿ÏÏÔ˜ ·›ÎÙ˘ ÛÙÔ ÚfiÛÙÂÚ Ì·˜ ı· Â›Ó·È Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ‹˜ Ì ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÂÈıÂÙÈο ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο. ŒÓ· “‰ÂοÚÈ” ‹ ¤Ó·˜ ÌÂÛÔÂÈıÂÙÈÎfi˜ Ô˘ ı· ·›˙ÂÈ ˆ˜ ‰Â‡ÙÂÚÔ˜ ›Ûˆ ·fi ÙÔÓ ÂÈıÂÙÈÎfi” . °È· ÙÔ Ô˘ ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È ÂÓ›Û¯˘ÛË ÔÈ “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔÈ” : “∞˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ ¤¯Ô˘Ì ¿ÌÂÛË ·Ó¿ÁÎË ÁÈ· ÙË ÌÂÛ·›· ÁÚ·ÌÌ‹ Î·È ·fi ¤Ó·Ó ÛÙfiÂÚ. ŒÓ·Ó ÎÂÓÙÚÈÎfi ·Ì˘ÓÙÈÎfi Î·È ¤Ó· “‰ÂοÚÈ” . Ÿˆ˜ ¤¯ˆ Í·Ó·›, ·fi ÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ ¿Ì˘Ó¿˜ Ì·˜ ¤¯Ô˘Ó ʇÁÂÈ Ô π‚¿Ó ª·ÚοÓÔ, Ô √ÏÔÊ ª¤ÏÌÂÚÁÎ Î·È Ô ∞‚Ú·¿Ì Â›Ó·È ÙÚ·˘Ì·Ù›·˜, ÂÓÒ ÛÙË ÌÂÛ·›· ÁÚ·ÌÌ‹ ¤Ê˘Á·Ó Ô ¶¿ÌÏÔ √ÚÌ¿Èı Î·È Ô ∑·Ó ª·ÎÔ‡Ó. °È· ̤ӷ, ¯ÚÂÈ·˙fiÌ·ÛÙ ӷ ηχ„Ô˘Ì ·˘Ù¿ Ù· ÎÂÓ¿ Ì ¤Ó·Ó ÛÙfiÂÚ Î·È ¤Ó·Ó ÎÂÓÙÚÈÎfi” .

™‹ÌÂÚ· Ô ÙÂÏÈÎfi˜ ÙÔ˘ ·ÓÂ›ÛËÌÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ ™∏ª∂ƒ∞ ¶·Ú·Û΢‹ ÔÏÔÎÏËÚÒÓÂÙ·È Ì ÙÔÓ ÙÂÏÈÎfi ÙˆÓ ÂÈÛ‹ÌˆÓ ÔÌ¿‰ˆÓ ÙÔ 28Ô ·ÓÂ›ÛËÌÔ ÙÔ˘ÚÓÔ˘¿ Ì¿ÛÎÂÙ, Ô˘ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛÂ Ô ¢ËÌÔÙÈÎfi˜ √ÚÁ·ÓÈÛÌfi˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘ ¶·È‰ÈÔ‡, ∞ıÏËÙÈÛÌÔ‡ Î·È ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡-¢∏.¶∂.£∂. ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ (¢√∂¶∞¶-¢∏¶∂£∂)-¢/ÓÛË ∞ıÏËÙÈÛÌÔ‡. √È ÔÌ¿‰Â˜ ÙÔ˘ ÙÂÏÈÎÔ‡ ¡¤ÌÂÛȘ Î·È Blue Cafe ÛÙȘ 20.00 ÛÙÔ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi ÕÏÛÔ˜ Ù˘ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜ ˘fiÛ¯ÔÓÙ·È Ó· ÚÔÛʤÚÔ˘Ó ¤Ó· Û˘Ó·Ú·ÛÙÈÎfi ÙÂÏÈÎfi ÛÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›· ÙˆÓ ÂÓÂÚÁÒÓ ·ıÏËÙÒÓ. ¢È·ÈÙËÙ¤˜ ÙÔ˘ ·ÁÒÓ· ÔÈ Î.Î. ¢ÂÛÏ‹˜, ™Ù·ı¿Î˘ Î·È ∫·ÏÔ‡ÙÛ·˜. ∫ÔÌÈÛ¿ÚÈÔ˜ Ô Î. ªfiÚÊ˘. ™ÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›· ÙˆÓ ÌË ∂›ÛËÌˆÓ ÚÒÙË ÔÌ¿‰· ·Ó·‰Â›¯ıËÎÂ Ë Jet Oil Good Boys, ÓÈÎÒÓÙ·˜ ÙËÓ Greco Grill. ΔÚ›ÙË ‹Ù·Ó Ë ÔÌ¿‰· Reef. ™ÙÔ ËÌ›¯ÚÔÓÔ ÙÔ˘ ÙÂÏÈÎÔ‡ ı· ÙÈÌËıÔ‡Ó ÔÈ ÔÌ¿‰Â˜ ÁÈ· ÙȘ ·Ófi‰Ô˘˜ ÙÔ˘˜ ÛÙȘ ÂıÓÈΤ˜ ηÙËÁÔڛ˜. ™ÙÔ˘˜ ÛÎfiÚÂÚ, ÛÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›· ÙˆÓ ÌË Â›ÛËÌˆÓ ·ıÏËÙÒÓ, ÚÒÙÔ˜ ·Ó·ÎËÚ‡¯ıËÎÂ Ô ∫·ÏÔÁÂÚfiÔ˘ÏÔ˜ ∂. Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ Reef, ÂÓÒ ÛÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›· ÙˆÓ Â›ÛËÌˆÓ ·ıÏËÙÒÓ Ô ¶. ΔÛÒÏ˘ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ “ΔÔ ∫ÔÓ¿ÎÈ” . √È ¤ÍÈ ÔÌ¿‰Â˜ ÙÔ˘ ·ÓÂ›ÛËÌÔ˘ Î·È ÔÈ ÚÒÙÔÈ ÛÎfiÚÂÚ ı· ÙÈÌËıÔ‡Ó. ΔÔ ·ÓÂ›ÛËÌÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Ì¿ÛÎÂÙ Â›Ó·È ıÂÛÌfi˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ “·ÁηÏÈ·ÛÙ›” ÁÈ· 28 ¯ÚfiÓÈ·. √È ·ÁÒÓ˜ Á›ÓÔÓÙ·È ÛÙÔ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi ÕÏÛÔ˜ Ù˘ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜ “∞Ó‰Ú¤·˜ μ·Ï·¯‹˜” (ÚÒËÓ ∂ÏÈÎÔ‰ÚfiÌÈÔ). ™Ù· ‰‡Ô ·ÓÔȯٿ Á‹‰· Ô˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÂΛ ÁÈ· ¤Ó·Ó ۯ‰fiÓ Ì‹Ó·, ÔÌ¿‰Â˜ ·fi ·ıÏËÙ¤˜ ÂÓÂÚÁÔ‡˜ Î·È ·ÏÈÔ‡˜, ·ÏÏ¿ Î·È ‰È¿ÊÔÚÔÈ (·Ú¤Â˜, ÁÂÈÙÔÓȤ˜, ηÊÂÙ¤ÚȘ, Û‡ÏÏÔÁÔÈ) ¤‰ˆÛ·Ó ÙÔ “·ÚÒÓ” ‰˘Ó·ÌÈο Î·È ‚Ô‹ıËÛ·Ó ·ÎfiÌË ÌÈ· ¯ÚÔÓÈ¿ ÛÙË ÌÂÁ¿ÏË ÂÈÙ˘¯›· ÙÔ˘ ıÂÛÌÔ‡, Ô˘ ·ÔÙÂÏ› ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ÂÚ·ÛÈÙ¯ÓÈÎfi ·ıÏËÙÈÎfi ÁÂÁÔÓfi˜ ÛÙË μfiÚÂÈ· ∂ÏÏ¿‰· Û ‰È¿ÚÎÂÈ· Î·È Ì·˙È΋ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ·ÈÎÙÒÓ. √ ¢ËÌÔÙÈÎfi˜ √ÚÁ·ÓÈÛÌfi˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘ ¶·È‰ÈÔ‡, ∞ıÏËÙÈÛÌÔ‡ Î·È ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ ¢∏.¶∂.£∂. ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ (¢√∂¶∞¶-¢∏¶∂£∂) - ¢/ÓÛË ∞ıÏËÙÈÛÌÔ‡ ¢¯·ÚÈÛÙ› ÙËÓ Coca Cola 3E ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ μfiÏÔ˘, ÁÈ· ÙË Û˘Ó‰ÚÔÌ‹ Û ·Ó·„˘ÎÙÈο Î·È ÓÂÚ¿.


¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 27 I√À§π√À 2012

25

√π √ª∞¢∂™ Δ√À ¡√μ∞ ∫∞π Δ√À √∂∞/¡∞μ ƒπá√¡Δ∞π ™Δ∏ ª∞Ã∏ Δ∏™ μ’ ∂£¡π∫∏™

Δ· ÎÔÚ›ÙÛÈ· ·›˙Ô˘Ó fiÏÔ Ì›ÏÔ˘ Ù˘ μ’ ∂ıÓÈ΋˜ Á˘Ó·ÈÎÒÓ Â›Ó·È ÙÔ Î¿ÙˆıÈ: ¶·Ú·Û΢‹ 27/7 20.00 √∂∞/¡∞μ-∞Ó·Á¤ÓÓËÛË §·Ì. 21.00 ¡ËÚ¤·˜ §·Ì.-¡√μ∞ ™¿‚‚·ÙÔ 28/7 10.00 ¡√μ∞-√∂∞/¡∞μ 11.00 ∫.√. ∫·Ú‰›ÙÛ·˜-¡ËÚ¤·˜ §·Ì. 17.00 ∞Ó·Á¤ÓÓËÛË §·Ì.-¡√μ∞ 18.00 √∂∞/¡∞μ-∫.√. ∫·Ú‰›ÙÛ·˜ ∫˘Úȷ΋ 29/7 10.00 ∫.√. ∫·Ú‰›ÙÛ·˜-∞Ó·Á¤ÓÓËÛË §·Ì. 11.00 ¡ËÚ¤·˜ §·Ì.-√∂∞/¡∞μ 16.30 ¡√μ∞-∫.√. ∫·Ú‰›ÙÛ·˜ 17.30 ∞Ó·Á¤ÓÓËÛË §·Ì.-¡ËÚ¤·˜ §·Ì.

ÂÙ¿ ·fi ·ÚÎÂÙ¿ ¯ÚfiÓÈ· ·Ú·Í›·˜ Ô μfiÏÔ˜ ‰›ÓÂÈ ÙÔ “·ÚÒÓ” ÛÙÔ Á˘Ó·ÈÎÂ›Ô fiÏÔ Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· Ì ‰‡Ô ÔÌ¿‰Â˜ Ô˘ Û‹ÌÂÚ· Ú›¯ÓÔÓÙ·È ÛÙË Ì¿¯Ë Ù˘ μ’ ∂ıÓÈ΋˜. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙÔ˘˜ ¡√μ∞ Î·È √∂∞/¡∞μ Ô˘ ÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÛÙÔÓ 2Ô fiÌÈÏÔ ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜, ÔÈ ·ÁÒÓ˜ ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ı· ÊÈÏÔÍÂÓËıÔ‡Ó ÛÙÔ ÎÔÏ˘Ì‚ËÙ‹ÚÈÔ Ù˘ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜ “μ·Û›Ï˘ ¶ÔχÌÂÚÔ˜” . ∞ÓÙ›·ÏÔ› ÙÔ˘˜ ı· Â›Ó·È ÔÈ ¡ËÚ¤·˜ §·Ì›·˜, ∞Ó·Á¤ÓÓËÛË §·Ì›·˜ Î·È ∫.√. ∫·Ú‰›ÙÛ·˜, ÂÓÒ ÙËÓ ÚfiÎÚÈÛË ÛÙËÓ ÙÂÏÈ΋ Ê¿ÛË ı· ¿ÚÔ˘Ó ÔÈ ÙÚÂȘ ÚÒÙ˜ ÔÌ¿‰Â˜ Ù˘ ηٿٷ͢.

ª

™ÙËÓ ¶ÚÔÂıÓÈ΋ ·›‰ˆÓ ÔÏ›ÛÙ˜ ÙÔ˘ √.À.∫.μ.

ƒÂÔÚÙ¿˙: °πøƒ°√™ ¶∂°π√™ ™˘ÓÔÏÈο 14 ÔÌ¿‰Â˜ ı· Ï¿‚Ô˘Ó Ì¤ÚÔ˜ ÛÙÔ ÊÂÙÈÓfi ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Ù˘ μ’ ∂ıÓÈ΋˜ ÛÙËÓ ˘‰·ÙÔÛÊ·›ÚÈÛË Á˘Ó·ÈÎÒÓ, Ô˘ ¯ˆÚ›ÛÙËÎ·Ó Û ÙÚÂȘ ÔÌ›ÏÔ˘˜ ˆ˜ ÂÍ‹˜: 1Ô˜ fiÌÈÏÔ˜ (∫ÔÏ. “¶ÔÛÂȉÒÓÈÔ” £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢): √͢ÁfiÓÔ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢, ª·Î‰ÔÓÈÎfi˜, ¶·ÓÛÂÚÚ·˚Îfi˜, ∫.√. ™ÂÚÚÒÓ. 2Ô˜ fiÌÈÏÔ˜ (∫ÔÏ. ¡¤·˜ πˆÓ›·˜ μfiÏÔ˘): ¡√μ∞, √∂∞/¡∞μ, ∫.√. ∫·Ú‰›ÙÛ·˜, ¡ËÚ¤·˜ §·Ì›·˜, ∞Ó·Á¤ÓÓËÛË §·Ì›·˜. 3Ô˜ fiÌÈÏÔ˜ (∫ÔÏ. πÏ›ÛÈÔ): ¡.√. ∞Á›Ô˘ ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘, °.™. ∏ÏÈÔ‡ÔÏ˘, °∞™ §¤Û‚Ô˘, ∏Ï˘ÛÈ·Îfi˜, ¡.√. πÙ¤·˜. √È ·Ú·¿Óˆ ÔÌ¿‰Â˜ ı· ·ÁˆÓÈÛÙÔ‡Ó ·fi Û‹ÌÂÚ· ̤¯ÚÈ ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ Î·È ÔÎÙÒ ·fi ·˘Ù¤˜ (ÔÈ ‰‡Ô ÚÒÙ˜ ÙÔ˘ 1Ô˘ ÁÎÚÔ˘ Î·È ÔÈ ÙÚÂȘ ÚÒÙ˜ ·fi ÙÔ 2Ô Î·È ÙÔ 3Ô ÁÎÚÔ˘) ı· ÚÔÎÚÈıÔ‡Ó ÛÙËÓ ÙÂÏÈ΋ Ê¿ÛË, ÁÈ· Ó· ͯˆÚ›ÛÔ˘Ó ÔÈ ‰‡Ô Ô˘ ı· ¿ÚÔ˘Ó Ù· ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ· ÁÈ· ÙËÓ ∞2 ηÙËÁÔÚ›·. ™Ù· ÙÂÏÈο, Ô˘ ı· ‰ÈÂÍ·¯ıÔ‡Ó ÙÔ ÙÚÈ‹ÌÂÚÔ 3-5 ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘, ÔÈ ÔÎÙÒ ÔÌ¿‰Â˜ ı· ¯ˆÚÈÛÙÔ‡Ó Û ‰‡Ô ÔÌ›ÏÔ˘˜ Î·È ÔÈ ‰‡Ô ÚÒÙ˜ ı· ·›ÍÔ˘Ó ¯È·ÛÙ› ÛÙ· ·È¯Ó›‰È· Ô˘ ı· ÎÚ›ÓÔ˘Ó ÙËÓ ¿ÓÔ‰Ô. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ Ë ÎÏ‹ÚˆÛË ÁÈ· ÙËÓ ÙÂÏÈ΋ Ê¿ÛË ı· Á›ÓÂÈ ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· 30/7 Î·È ÒÚ· 13.00 ÛÙ· ÁÚ·Ê›· Ù˘ ∫√∂. ™ÙÔÓ fiÌÈÏÔ Ù˘ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜ ÔÈ ·ÁÒÓ˜ ·Ú¯›˙Ô˘Ó Û‹ÌÂÚ· ÛÙȘ 8 Ì.Ì. Ì ÙÔÓ √∂∞/¡∞μ Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ ÙËÓ ∞Ó·-

Á¤ÓÓËÛË §·Ì›·˜, ÂÓÒ Ì›· ÒÚ· ·ÚÁfiÙÂÚ· Ô ¡√μ∞ ı· ·Ó·ÌÂÙÚËı› Ì ÙÔÓ ¡ËÚ¤· §·Ì›·˜. ΔÔ ·È¯Ó›‰È ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÔÌ¿‰ˆÓ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ı· ‰ÈÂÍ·¯ı› ÛÙȘ 10 ÙÔ Úˆ› ÙÔ˘ ™·‚‚¿ÙÔ˘.

™Ùԯ‡ÂÈ Û ¿ÓÔ‰Ô Ô ¡√μ∞ ∞ÚÎÂÙ¿ ‰˘Ó·Ùfi˜ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙ› ÛÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Ô ¡√μ∞, Ô˘ ÛÙԯ‡ÛÂÈ ÛÙËÓ ¿ÓÔ‰Ô ÛÙËÓ ·Ú·¿Óˆ ηÙËÁÔÚ›·. ª¿ÏÈÛÙ· ÛÙËÓ ÔÌ¿‰· ‹Úı·Ó 11 ÎÔ¤Ï˜ ·fi ∞ı‹Ó·, ¶¿ÙÚ· Î·È §·Ì›·, Ô˘ Ì·˙› Ì ¤ÍÈ μÔÏÈÒÙÈÛÛ˜ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· Û˘ÁÎÚÔÙ‹ÛÔ˘Ó ¤Ó· ÈÛ¯˘Úfi Û‡ÓÔÏÔ, ÈηÓfi Ó· ·ÓÙÂÂͤÏıÂÈ ÛÙȘ ··ÈÙ‹ÛÂȘ Ù˘ μ’ ∂ıÓÈ΋˜. √ ÚÔÔÓËÙ‹˜ ™ˆÙ‹Ú˘ ∑Ô˘ÌÔ˘ ÏÈ¿˜ ‰ÂÓ ¤ÎÚ˘„Â, ÌÈÏÒÓÙ·˜ ÛÙË “£” , fiÙÈ Ë ÔÌ¿‰· ¤¯ÂÈ ˘„ËϤ˜ ÊÈÏÔ‰Ô͛˜, ·ÏÏ¿ ÙfiÓÈÛ fiÙÈ fiÏ· ı· ÎÚÈıÔ‡Ó Ì¤Û· ÛÙÔ ÓÂÚfi: “∞fi ÙËÓ ·Ú¯‹ Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹Û·Ì ÙËÓ ÔÌ¿‰· ı¤Û·Ì ˆ˜ ÛÙfi¯Ô ÙËÓ ¿ÓÔ‰Ô ÛÙËÓ ∞2 ∂ıÓÈ΋ ηÙËÁÔÚ›·. ¶ÈÛÙ‡ˆ fiÙÈ ¤¯Ô˘Ì ηٷʤÚÂÈ Ó· οÓÔ˘Ì ̛· ηϋ ÔÌ¿‰·, ·ÏÏ¿ ·˜ ÌËÓ ËÁ·›ÓÔ˘Ì ̷ÎÚÈ¿. ∞˜ ÊÙ¿ÛÔ˘Ì Ì ÙÔ Î·Ïfi ÛÙËÓ ÙÂÏÈ΋ Ê¿ÛË Î·È ÂΛ ı· ‰Ô‡Ì ÙÔ˘˜ ·ÓÙÈ¿ÏÔ˘˜ Ì·˜, ηıÒ˜ Î·È Û ÙÈ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ı· ‚ÚÈÛÎfiÌ·ÛÙ ÂÌ›˜. °È· ÙËÓ ÒÚ· ÙÔ Ì˘·Ïfi Ì·˜ Â›Ó·È ÛÙÔ˘˜ ·ÁÒÓ˜ Ù˘ ·’ Ê¿Û˘, fiÔ˘ ı¤-

ÏÔ˘Ì ӷ ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÔ˘Ì ÙËÓ ÚfiÎÚÈÛË ÛÙ· ÙÂÏÈο, fiÛÔ Á›ÓÂÙ·È ÈÔ ÁÚ‹ÁÔÚ·” . ¢ÂηÂÙ¿ ·›ÎÙÚȘ ¤¯ÂÈ ÛÙË ‰È¿ıÂÛ‹ Ù˘ Ë Ù¯ÓÈ΋ ËÁÂÛ›· ÙÔ˘ ¡√μ∞ ÁÈ· Ù· ·È¯Ó›‰È· ÙÔ˘ ÂfiÌÂÓÔ˘ ÙÚÈË̤ÚÔ˘. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙȘ ∫ÏÂÔÓ›ÎË °Î¤Î· (ÙÂÚÌ·ÙÔʇϷη˜) Î·È ∂ϤÓË ∫·ÏÔ ÁÈ¿ÓÓË Ô˘ ·ÔÎÙ‹ıËÎ·Ó ·fi ÙË ¡.∂. ¶·ÙÚÒÓ, ¡ÈÎfiÏ ΔÛÈÚ¿ÎÔ˘ Î·È ™˘ÚÈ ‰Ô‡Ï· ¶·Ú·Û΢ÔÔ‡ÏÔ˘ Ô˘ ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi ÙÔÓ ¡.√. ¶·ÙÚÒÓ, μ›Î˘ ™Ô‡ÏÈ· Ë ÔÔ›· ¤·È˙ ÛÙÔÓ ¡ËÚ¤· §·Ì›·˜, ∫·ÙÂÚ›Ó· ¡ÈÎÔÏ·˝‰Ô˘ (ÙÂÚÌ·ÙÔʇϷη˜) Î·È ∞Ó·ÛÙ·Û›· ¡ÈÎÔ Ï·˝‰Ô˘ Ô˘ ÌÂÙÂÁÚ¿ÊËÛ·Ó ·fi ÙÔÓ πˆÓÈÎfi, ηıÒ˜ Î·È ÙȘ ¢fiÌÓ· ª·ÛÔ‡Ú·, ∂ÚÈʇÏË ¶·¿˙ÔÁÏÔ˘, ∞ÓÙÈÁfiÓË ºÔ‡ÙÛË Î·È ÃÚÈÛÙ›Ó· ÃÂÈÏ¿ Ô˘ ‹Ù·Ó ÛÙÔÓ ∞Ú›ˆÓ °Ï˘Ê¿‰·˜. ∂›Û˘ ÙȘ μÔÏÈÒÙÈÛÛ˜ ∂˘Ù˘¯›· ºÔ‡ÓÙ·. ŒÏÂÓ· °È·ÓÓ·ÎfiÔ˘ÏÔ˘, ∫Ï·›ÚË ª·ÏÏÈ·ÚÔ‡, ∂‡Ë ºˆÙÈ¿‰Ô˘, ∂‡Ë ∫ˆÛÙԇϷ Î·È ƒ¿ÓÈ· Δ˙È·Ó‹.

∂ÌÂÈڛ˜ ı¤ÏÂÈ Ó· ·ÔÎÔÌ›ÛÂÈ Ô √∂∞/¡∞μ ªfiÏȘ ÚÈÓ Ï›ÁÔ˘˜ Ì‹Ó˜ Û˘ÁÎÚfiÙËÛ ÔÌ¿‰· Ô √∂∞/¡∞μ Ì ÎÔÚ›ÙÛÈ· 13 ˆ˜ 16 ÂÙÒÓ Ô˘ ‹Ú·Ó ÙÔ “‚¿ÙÈÛÌ· ÙÔ˘ ˘Úfi˜” ÛÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Ó·ӛ‰ˆÓ.

ΔÒÚ· Û ¤Ó· ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Á˘Ó·ÈÎÒÓ Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· ı· Â›Ó·È Û·ÊÒ˜ ÈÔ ‰‡ÛÎÔÏ·, ·ÏÏ¿ Ô‡Ùˆ˜ ‹ ¿Ïψ˜ Ë ÚfiÎÚÈÛË ÛÙ· ÙÂÏÈο ‰ÂÓ ·ÔÙÂÏ› ·˘ÙÔÛÎÔfi, fiˆ˜ ‰‹ÏˆÛ ÛÙË “£” Î·È Ô Ù¯ÓÈÎfi˜ §¿ÌÚÔ˜ ∫·Ú‡‰·˜: “∏ ÔÌ¿‰· Ì·˜ ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi ¿ÂÈÚ· ÎÔÚ›ÙÛÈ· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÁÂÓÓËı› ·fi ÙÔ 1996 ¤ˆ˜ ÙÔ 1999. ™Â οı ·ÁÒÓ· ı· ÚÔÛ·ı‹ÛÔ˘Ì ÁÈ· ÙÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ, ·ÏÏ¿ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ì fiÙÈ Â›Ì·ÛÙ ·Ô˘ÙÛ¿ÈÓÙÂÚ ÛÙÔÓ fiÌÈÏÔ. øÛÙfiÛÔ, ‰ËÏÒÛ·ÌÂ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÛÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ‰ÈfiÙÈ Ù· ·È¯Ó›‰È· Ô˘ ı· ‰ÒÛÂÈ Ë ÔÌ¿‰· Ì·˜ ı· ·Ô‰ÂȯıÔ‡Ó ¯Ú‹ÛÈÌ· ÁÈ· fiϘ ÙȘ ·›ÎÙÚȘ, Ô˘ ı· ·ÔÎÔÌ›ÛÔ˘Ó ÔχÙÈ̘ ÂÌÂÈڛ˜ ÁÈ· ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ” . ∏ Û‡ÓıÂÛË ÙÔ˘ √∂∞/¡∞μ ı· Â›Ó·È Ë ·Ú·Î¿Ùˆ: ∂Ï‚›Ú· ª¤Ë (ÙÂÚÌ·ÙÔʇϷη˜), ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›Ó· ∫·Ú·ÁÈ¿ÓÓË, ÃÚÈÛÙ›Ó· ª·Ï·Î·ÛÈÒÙË (·Ì˘ÓÙÈΤ˜), μ¿Ûˆ ¶·ÙÚÒÓË, ŒÏÂÓ· ¶··ı·Ó·Û› Ô˘, ™Ù·˘ÚԇϷ ª·ÁÔÔ‡ÏÔ˘, ÃÚÈÛÙ› Ó· ∫·Ï·‚ÚÔ‡, ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú· ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿, ª·Ú›· √ÈÎÔÓfiÌÔ˘, ÕÓÓ· ª¤Î·, §›Ó· ∞Ó·ÓÈ¿‰Ô˘ (ÂÚÈÊÂÚÂȷΤ˜), ∞ÔÛÙÔÏ›· ªÂϤÙË (ÊÔ˘ÓÙ·ÚÈÛÙ‹). ™˘ÓÂÚÁ¿Ù˘ ÙÔ˘ §¿ÌÚÔ˘ ∫·Ú‡‰· ÛÙËÓ Ù¯ÓÈ΋ ËÁÂÛ›· Â›Ó·È Ô ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ∫fiÊÊ·˜.

ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÙˆÓ ·ÁÒÓˆÓ ÙÔ˘ 2Ô˘ Ô-

¢È‹ÌÂÚÔ Î·Ì ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›·˜, ÙÔ ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ 28 Î·È 29 πÔ˘Ï›Ô˘, Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ› Ë ÚÔÂıÓÈ΋ Ì·˜ ÔÌ¿‰· ˘‰·ÙÔÛÊ·›ÚÈÛ˘ ÙˆÓ ¶·›‰ˆÓ ÛÙÔÓ ÕÁÈÔ ∫ÔÛÌ¿. √ ÔÌÔÛÔӉȷÎfi˜ Ù¯ÓÈÎfi˜ ¶ÂÚÈÎÏ‹˜ ¢·Ì¿ÛÎÔ˜ οÏÂÛ ÁÈ· ÙÔ Úˆ› (11.00) ÙÔ˘ ™·‚‚¿ÙÔ˘ 40 ÔÏ›ÛÙ˜ Î·È ÌÂٷ͇ ·˘ÙÒÓ ÙÔ˘˜ ªÔÏÔ¯¿‰Ë Î·È Ã·Ù˙fiÔ˘ ÏÔ ÙÔ˘ √.À.∫. μfiÏÔ˘. ΔÔ Î·Ì ÂÓÙ¿ÛÛÂÙ·È ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›·˜ ÂÓ fi„ÂÈ ÙÔ˘ ∂˘Úˆ·˚ÎÔ‡ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ (2-9 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘, ƒÔ˘ÛÈÁÈfiÓ °·ÏÏ›·).

ΔÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ÎÔÚ·Û›‰ˆÓ ¶Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠÛÙ· ÁÚ·Ê›· Ù˘ ∫√∂ Ë ÎÏ‹ÚˆÛË Ù˘ ∞’ Ê¿Û˘ ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ ˘‰·ÙÔÛÊ·›ÚÈÛ˘ ∫ÔÚ·Û›‰ˆÓ (ÁÂÓ. 2000) Ì ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Û˘ÓÔÏÈο 17 ÔÌ¿‰ˆÓ. √È fiÌÈÏÔÈ fiˆ˜ Û˘ÁÎÚÔÙ‹ıËÎ·Ó Â›Ó·È ÔÈ ÂÍ‹˜: ∞’ ∞ÙÙÈ΋˜: ¡.√. ÷ӛˆÓ, ¶·ÓÈÒÓÈÔ˜, √Ï˘ÌÈ·Îfi˜, ¡.∂. ¶·ÙÚÒÓ, ¡.√. μÔ˘ÏÈ·Á̤Ó˘, °Ï˘Ê¿‰·. μ’ ∞ÙÙÈ΋˜: ¡.√. ƒÂı‡ÌÓÔ˘, ¡ËÚ¤·˜ Ã·Ï·Ó‰Ú›Ô˘, ¡.√. ¶·ÙÚÒÓ, πˆÓÈÎfi˜ ¡Èη›·˜, ΔÚ›ÙˆÓ ∞Ì·ÚÔ˘Û›Ô˘, °.™. ∏ÏÈÔ‡ÔÏ˘. £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢: ¶∞√∫, ∏Ú·ÎÏ‹˜, ¶·ÓÛÂÚÚ·˚Îfi˜, ¡.√. §¿ÚÈÛ·˜, √∂∞/¡∞μ. √È ·ÁÒÓ˜ Â›Ó·È ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈṲ̂ÓÔÈ Ó· Á›ÓÔ˘Ó ÙÔ ÙÚÈ‹ÌÂÚÔ 19, 20 Î·È 21 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘. ™ÙËÓ ÙÂÏÈ΋ Ê¿ÛË (2-4 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘) ÚÔÎÚ›ÓÔÓÙ·È ÔÈ ÙÚÂȘ ÚÒÙ˜ ÔÌ¿‰Â˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÔÌ›ÏÔ˘˜ Ù˘ ∞ÙÙÈ΋˜ Î·È ÔÈ ‰‡Ô ÚÒÙ˜ ·fi ÙÔÓ fiÌÈÏÔ Ù˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ (Û‡ÓÔÏÔ 8).

™ÙÔÓ ·ÏÌfi ÙÔ˘ ÂÚ·ÛÈÙ¯ÓÈÎÔ‡ Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘ ¡∂∂™ ÌÂÙ·Áڷʤ˜ ¤Î·Ó·Ó Ë ∞.∂. ¢ÈÌËÓ›Ô˘ Î·È Ô ¶‡Ú·ÛÔ˜, Ô˘ ¤Î·Ó·Ó ‰ÈÎÔ‡˜ ÙÔ˘˜ ÙÔÓ °È¿ÓÓË ∞ÓÙ˙Ô‡ÚË Î·È ÙÔÓ °È¿ÓÓË ∫ÔÓÙÔÁÈ¿ÓÓË ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·. ∂›Û˘ Ô ¶·ÓÈÒÓÈÔ˜ ÂͤÏÂÍÂ Ó¤Ô ¢.™., ÂÓÒ Ï‡ıËÎÂ Ë Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔÓ ÚÔÔÓËÙ‹ ÙÔ˘ ¢ËÌ‹ÙÚË ∫fiÊÊ·.

ΔÔÓ ∞ÓÙ˙Ô‡ÚË ‹ÚÂ Ë ∞.∂. ¢ÈÌËÓ›Ô˘ ∏ ∞.∂. ¢ÈÌËÓ›Ô˘ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ̛· ·ÎfiÌË ÌÂÙ·ÁÚ·Ê‹ Î·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ·˘Ù‹ ÙÔ˘ 24¯ÚÔÓÔ˘ ̤ÛÔ˘ °È¿ÓÓË ∞ÓÙ˙Ô‡ÚË ·fi ÙÔÓ ¶·ÓÈÒÓÈÔ, ÂÓÒ Ô ∏Ï›·˜ °Î›Î· Ô˘ ÊfiÚÂÛ ̤¯ÚÈ ¤Ú˘ÛÈ ÙË Ê·Ó¤Ï· Ù˘ ÌÂÙÂÁÚ¿ÊË ÛÙÔÓ Δ‡ÚÓ·‚Ô. √È Û¯ÂÙÈΤ˜ ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂȘ ·fi ÙËÓ ∞.∂. ¢ÈÌËÓ›Ô˘ Â›Ó·È ÔÈ Î¿ÙˆıÈ: “∏ ∞.∂. ¢ÈÌËÓ›Ô˘” Â›Ó·È ÛÙËÓ Â˘¯¿ÚÈÛÙË ı¤ÛË Ó· ·Ó·ÎÔÈÓÒ-

ÛÂÈ ÙËÓ ·fiÎÙËÛË ÙÔ˘ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ‹ °È¿ÓÓË ∞ÓÙ˙Ô‡ÚË. √ °È¿ÓÓ˘ ∞ÓÙ˙Ô‡Ú˘ Ô ÔÔ›Ô˜ ‹Úı ÛÙËÓ ÔÌ¿‰· Ì·˜ ·fi ÙÔÓ ¶·ÓÈÒÓÈÔ Â›Ó·È 24 ÂÙÒÓ (04/04/88) Î·È ·ÁˆÓ›˙ÂÙ·È ˆ˜ ·Ì˘ÓÙÈÎfi˜ ¯·Ê. ™ÙÔÓ Δ‡ÚÓ·‚Ô ‹ÁÂ Ô ∏Ï›·˜ °Î›Î·. ∞ÎfiÌ· ¤Ó·˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ‹˜ ·fi ÙËÓ ∞.∂. ¢ÈÌËÓ›Ô˘ ı· ·›ÍÂÈ ÛÙȘ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈΤ˜ ηÙËÁÔڛ˜. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ÂÈ‚Ú¿‚¢ÛË ÙˆÓ ÛÙfi¯ˆÓ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ Ì·˜ Ô˘ ·ÓÔ›ÁÂÈ ÙÔ ‰ÚfiÌÔ ÛÙ· Ó¤· ·È‰È¿ Î·È Ù· ‚ÔËı¿ ÛÙËÓ ÂͤÏÈÍË Ù˘ ηÚȤڷ˜ ÙÔ˘˜” .

™ÙÔÓ ¶‡Ú·ÛÔ Ô ∫ÔÓÙÔÁÈ¿ÓÓ˘ √ ∞.™. ¶‡Ú·ÛÔ˜ ÚÔ¯ÒÚËÛ ÛÙËÓ ·fiÎÙËÛË ÙÔ˘ ÙÂÚÌ·ÙÔʇϷη °È¿ÓÓË ∫ÔÓÙÔÁÈ¿ÓÓË. °ÂÓÓËı›˜ ÛÙȘ 19/5/1987, ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È ·fi ÙÔ˘˜ ¡¤Ô˘˜ ∞ıÏËÙ¤˜ ¡›Î˘ Ì ·ÚÔ˘Û›· ÈÔ

Î·È Ó· ‰ÈηÈÒÛˆ ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ ÙÔ˘ ¶˘Ú¿ÛÔ˘ Ô˘ Ì Â¤ÏÂÍ·Ó” .

“¢È·˙‡ÁÈÔ” Ì ∫fiÊÊ· ÛÙÔÓ ¶·ÓÈÒÓÈÔ

√ °. ∞ÓÙ˙Ô‡Ú˘ ˘ÔÁÚ¿ÊÂÈ ÙÔ Ó¤Ô ÙÔ˘ ‰ÂÏÙ›Ô˘ ˘fi ÙÔ ‚ϤÌÌ· ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ Ù˘ ∞.∂. ¢ÈÌËÓ›Ô˘ ™. ΔÛ·ÓÙÔ‡.

ÚÈÓ Û ¶ËϤ· Î·È ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô. ªÈÏÒÓÙ·˜ ÛÙËÓ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ (www.py rasos.gr), Ô ˘„ËÏfiÛˆÌÔ˜ ÙÂÚÌ·ÙÔʇϷη˜ ÙfiÓÈÛÂ: “◊Úı· Û ¤Ó· ÔÚÁ·ÓˆÌ¤ÓÔ ÛˆÌ·ÙÂ›Ô ÎÈ ·Ó˘ÔÌÔÓÒ ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· Ó· ÍÂÎÈÓ‹ÛÔ˘Ì ÙËÓ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· ÁÈ·

ÙË Ó¤· ¯ÚÔÓÈ¿. ¶ÈÛÙ‡ˆ fiÙÈ ı· ¤¯Ô˘Ì Ôχ ηϋ ÔÚ›· Î·È ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ÚfiÏÔ ÛÙÔ Ó¤Ô ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Ù˘ ∞’ ∂¶™£ Ì ÛÙfi¯Ô ÙËÓ Î·Ù¿ÎÙËÛË ÙÔ˘ Ù›ÙÏÔ˘. ¶ÚÔÛˆÈο, ı· ÚÔÛ·ı‹Ûˆ Ó· ·ԉ›͈ ÙËÓ ·Í›· ÌÔ˘ ÒÛÙ ӷ ‚ÔËı‹Ûˆ ÙËÓ ÔÌ¿‰·

™˘ÁÎÚÔÙ‹ıËΠ۠ÛÒÌ· ÙÔ Ó¤Ô ¢.™. ÙÔ˘ ¶·ÓÈˆÓ›Ô˘ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÙÚ›· Ó¤· ÚfiÛˆ·. ∏ Û‡ÓıÂÛ‹ ÙÔ˘ ¤¯ÂÈ ˆ˜ ÂÍ‹˜: ¶Úfi‰ÚÔ˜: ÕÚ˘ ¡ÙfiÓÙ˘, ∞’ ∞ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜: ∂˘ÛÙ¿ıÈÔ˜ °Ï¿ÚÔ˜, μ’ ∞ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜: ∞Ó¤ÛÙ˘ ª·ÎÚ›‰Ë˜, °ÂÓÈÎfi˜ ∞Ú¯ËÁfi˜: ∞ÔÛÙfiÏ˘ ∞ı·Ó·ÛfiÔ˘ÏÔ˜, ŒÊÔÚÔ˜ ˘ÏÈÎÔ‡ ∞’: μ·Û›Ï˘ ¡ÙfiÓÙ˘, ŒÊÔÚÔ˜ ÀÏÈÎÔ‡ μ’: ª¿Î˘ ª·ÎÚ›‰Ë˜, Δ·Ì›·˜: ∞ÔÛÙfiÏ˘ ∫ˆÛÙfiÔ˘ÏÔ˜, ŒÊÔÚÔ˜ ¢ËÌÔÛ›ˆÓ ™¯¤ÛˆÓ: ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ÃÚ˘ÛfiÌ·ÏÏÔ˜, °ÂÓÈÎfi˜ °Ú·ÌÌ·Ù¤·˜: ™‡ÚÔ˜ ª‡Ù·Î·˜. ∏ Ó¤· ‰ÈÔ›ÎËÛË Â˘¯·ÚÈÛÙ› ÁÈ·

ÙËÓ ÚÔÛÊÔÚ¿ ÙÔ˘ ÛÙÔÓ Û‡ÏÏÔÁÔ ÙÔÓ ÚÒËÓ ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ Î. ¢ËÌ‹ÙÚË ºÚ·˙‹. ∂›Û˘ ÁÓˆÛÙÔÔÈ› fiÙÈ Ï‡ıËΠÎÔÈÓ‹ Û˘Ó·ÈÓ¤ÛÂÈ Ë Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔÓ ÚÔÔÓËÙ‹ ¢ËÌ‹ÙÚË ∫fiÊÊ·, ÙÔÓ ÔÔ›Ô Â›Û˘ ¢¯·ÚÈÛÙ› Î·È ÙÔ˘ ‡¯ÂÙ·È Î·Ï‹ Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÛÙËÓ ÚÔÔÓËÙÈ΋ ÙÔ˘ ηÚȤڷ. ΔÔ fiÓÔÌ· ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ Ù¯ÓÈÎÔ‡ ı· ·Ó·ÎÔÈÓˆı› ÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ Ë̤Ú˜.

∏ °.™. ÙÔ˘ ΔÔÍfiÙË ∫·ÏÔ‡ÓÙ·È Ù· ̤ÏË ÙÔ˘ ΔÔÍfiÙË μfiÏÔ˘ Û ٷÎÙÈ΋ ÁÂÓÈ΋ Û˘Ó¤Ï¢ÛË Ô˘ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÙËÓ ¢Â˘Ù¤Ú· 30 πÔ˘Ï›Ô˘ 2012 Î·È ÒÚ· 19.30 ÛÙȘ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ∂∞∫ μfiÏÔ˘, Û ÂÚ›ÙˆÛË ÌË ··ÚÙ›·˜ Ë Û˘Ó¤Ï¢ÛË ÌÂٷʤÚÂÙ·È ÁÈ· ÙȘ 20.00. °πøƒ°√™ ¶∂°π√™


26

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 27 I√À§π√À 2012

πΔ∞§π∞

™Ù· ¿ÎÚ· ÿÓÙÂÚ Î·È ª·˚ÎfiÓ ∞¶√º∞™π™ª∂¡√™ Ó· ÂÍ·ÓÙÏ‹ÛÂÈ Î¿ı Èı·ÓfiÙËÙ· Ó· ÌÂÙ·ÁÚ·Ê› ÛÙË ƒÂ¿Ï ª·‰Ú›Ù˘ Â›Ó·È Ô ª·˚ÎfiÓ. √ μÚ·˙ÈÏÈ¿ÓÔ˜ Â›Ó·È ¤Ó·˜ ·fi ÙÔ˘˜ “ÂÎÏÂÎÙÔ‡˜” ÙÔ˘ ∑ÔÛ¤ ªÔ˘Ú›ÓÈÔ, ·ÏÏ¿ Ë ÿÓÙÂÚ ‰ÂÓ Ê·›ÓÂÙ·È ‰È·ÙÂıÂÈ̤ÓË Ó· ‰È¢ÎÔχÓÂÈ ÙË ÌÂٷΛÓËÛ‹ ÙÔ˘, ηıÒ˜ ·ÍÈÒÓÂÈ ¤Ó· Û‚·ÛÙfi ÔÛfi ÁÈ· Ó· ÙÔÓ ·Ú·¯ˆÚ‹ÛÂÈ. ∏ ÂÎÙ›ÌËÛË Ô˘ ÙÚ¤ÊÂÈ Ô ∑ÔÛ¤ ªÔ˘Ú›ÓÈÔ ÁÈ· ÙÔÓ ª·˚ÎfiÓ Â›Ó·È ÁÓˆÛÙ‹. √È ‰‡Ô ¿ÓÙÚ˜ Ô˘ Û˘ÓÂÚÁ¿ÛÙËÎ·Ó ÛÙËÓ ÿÓÙÂÚ Ì ·fiÏ˘ÙË ÂÈÙ˘¯›·, ‰ÂÓ ¤ÎÚ˘„·Ó ÙËÓ ÂÈı˘Ì›· ÙÔ˘˜ Ó· Û˘ÓÂÚÁ·ÛÙÔ‡Ó Í·Ó¿. √ ªÔ˘Ú›ÓÈÔ Â‰Ò Î·È ‰‡Ô ¯ÚfiÓÈ· ˙ËÙ¿ ·fi ÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË Ù˘ ƒÂ¿Ï Ó· ·ÁÔÚ¿ÛÂÈ ÙÔÓ ·ÎÚ·›Ô ·Ì˘ÓÙÈÎfi, οÙÈ Ô˘ ·ÎfiÌ· ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Á›ÓÂÈ. ΔÔ “Û›ÚÈ·Ï” Â·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÙ·È Î·È ·˘Ùfi ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ. √ ª·˚ÎfiÓ ˙ËÙ¿ Ó· ·Ú·¯ˆÚËı› ÛÙË ƒÂ¿Ï, Ô ªÔ˘Ú›ÓÈÔ ÙÔÓ ı¤ÏÂÈ, ·ÏÏ¿ Ë ÿÓÙÂÚ ˙ËÙ¿ÂÈ ¤Ó· ÔÛfi ÎÔÓÙ¿ ÛÙ· 10 ÂηÙ. ¢ÚÒ, οÙÈ Ô˘ ÌÏÔοÚÂÈ ÙË ÌÂÙ·ÁÚ·Ê‹. °È· ÙÔ ÏfiÁÔ ·˘Ùfi Ê·›ÓÂÙ·È ˆ˜ ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ “‰Ú¿ÛË” Ô ª·˚ÎfiÓ, Ô˘ ÍÂηı¿ÚÈÛ ˆ˜ ·Ó ‰Ëψı› ·fi ÙÔÓ ÚÔÔÓËÙ‹ ÙÔ˘, ∞ÓÙÚ¤· ™ÙÚ·Ì·ÙÛfiÓÈ, ÛÙË Ï›ÛÙ· Ù˘ √À∂º∞ ÁÈ· ÙÔ °ÈÔ˘Úfi· §ÈÁÎ, ı· ·ÓÙȉڿÛÂÈ Ì ·ÎÚ·›Ô ÙÚfiÔ. ™‡Ìʈӷ Ì ÈÙ·ÏÈο ‰È·‰ÈÎÙ˘·Î¿ ̤۷, Ô μÚ·˙ÈÏÈ¿ÓÔ˜ ÙfiÓÈÛ ÛÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË Ù˘ ÿÓÙÂÚ ˆ˜ ı· ·ÚÓËı› Ó· ·›ÍÂÈ Û ·ÁÒÓ˜ ÛÙË ‰Â‡ÙÂÚË ‰È·Û˘ÏÏÔÁÈ΋ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË, ÁÈ·Ù› ı¤ÏÂÈ Ó· ·ÁˆÓÈÛÙ› ÛÙÔ ΔÛ¿ÌÈÔÓ˜ §ÈÁÎ, Ì ÙË Ê·Ó¤Ï· Ù˘ ƒÂ¿Ï. ™˘ÓÂÒ˜ Ȥ˙ÂÈ ¿ÌÂÛ· ÁÈ· ÙËÓ ·Ú·¯ÒÚËÛ‹ ÙÔ˘ Î·È ‰ÂÓ ÙÔÓ ÂӉȷʤÚÂÈ ·Ó ÎÏËı› Ó· ÏËÚÒÛÂÈ ÚfiÛÙÈÌÔ ÁÈ· ÙË ÛÙ¿ÛË ÙÔ˘ ·˘Ù‹. ∏ ÎfiÓÙÚ· ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙËÓ ÿÓÙÂÚ Î·È ÙÔÓ ª·˚ÎfiÓ ÌfiÏȘ ÍÂΛÓËÛÂ Î·È Ê·›ÓÂÙ·È fiÙÈ ı· Ô‰ËÁËı› ÛÙ· ¿ÎÚ·.

™ÙË Ï›ÛÙ· Ù˘ °ÈÔ˘‚¤ÓÙÔ˘˜ Ô Δ˙¤ÎÔ ∏ ·fiÎÙËÛË ÙÔ˘ ƒfiÌÈÓ º·Ó ¶¤ÚÛÈ ·ÔÙÂÏ› ÙÔÓ ÌÂÁ¿ÏÔ... fiıÔ Ù˘ °ÈÔ˘‚¤ÓÙÔ˘˜ ÛÙËÓ ÙÚ¤¯Ô˘Û· ÌÂÙ·ÁÚ·ÊÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô. ∂Âȉ‹ ˆÛÙfiÛÔ Ë Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ÂÚ›ÙˆÛË ‰ÂÓ Â›Ó·È ·Ï‹, ÔÈ πÙ·ÏÔ› ÎÔÈÙ¿˙Ô˘Ó Î·È ¿ÏϘ ÂÈÏÔÁ¤˜, Ì ̛· ·fi ·˘Ù¤˜ Ó· ·ÎÔ‡ÂÈ ÛÙÔ fiÓÔÌ· ŒÓÙÈÓ Δ˙¤ÎÔ. ™‡Ìʈӷ Ì ÛËÌÂÚÈÓ¿ ‰ËÌÔÛȇ̷ٷ ÙÔ˘ ·ÁÁÏÈÎÔ‡ Δ‡Ô˘, Ô μfiÛÓÈÔ˜ ÂÈıÂÙÈÎfi˜ ÙˆÓ “ÔÏÈÙÒÓ” ÚÔÛÙ¤ıËÎÂ-ÌÂÙ¿ ÙË ª›Ï·Ó-Î·È ÛÙËÓ ÌÂÙ·ÁÚ·ÊÈ΋ Ï›ÛÙ· ÙˆÓ ÚˆÙ·ıÏËÙÒÓ πÙ·Ï›·˜. ª¿ÏÈÛÙ· Ë “Daily Mirror” ¤¯ÂÈ ¿ÂÈ ÙÔ ı¤Ì· ¤Ó· ‚‹Ì· ·Ú·Î¿Ùˆ, ηıÒ˜ Û‡Ìʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜ Ù˘, Ë “°ÈÔ‡‚” ¤¯ÂÈ ‹‰Ë ηٷı¤ÛÂÈ ÚfiÙ·ÛË ‡„Ô˘˜ 15,6 ÂηÙÔÌÌ˘Ú›ˆÓ ÏÈÚÒÓ ÁÈ· ÙÔÓ Δ˙¤ÎÔ, Ë ÔÔ›· ·ÔÚÚ›ÊıËΠ·fi ÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙˆÓ “ÔÏÈÙÒÓ” . ™ÙÔ ÌÂٷ͇, ÙË ¯·Ú¿ ÙÔ˘ Ô˘ ÂÈÛÙÚ¤ÊÂÈ ÛÙË °ÈÔ˘‚¤ÓÙÔ˘˜ ÌÂÙ¿ ÙÔÓ ‰·ÓÂÈÛÌfi ÙÔ˘ ÛÙËÓ ¶¿ÚÌ· ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Û ӷ ÎÚ‡„ÂÈ Ô ™ÂÌ·ÛÙÈ¿Ó Δ˙Ô‚›ÓÎÔ. √ 25¯ÚÔÓÔ˜ ÂÈıÂÙÈÎfi˜ ÙfiÓÈÛÂ: “¶ÔÙ¤ ‰ÂÓ ¤·„· Ó· ·Á·Ò ÙËÓ °ÈÔ˘‚¤ÓÙÔ˘˜ Î·È ÙÔ Ó· ÂÈÛÙڤʈ ¤Ó· ¯ÚfiÓÔ ÌÂÙ¿ ÛÙÔÓ Û‡ÏÏÔÁÔ Â›Ó·È ¤Ó· fiÓÂÈÚÔ Ô˘ Á›ÓÂÙ·È Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·. ¶¿ÓÙ· ‰Ô‡Ï¢· Ôχ ÛÎÏËÚ¿ ÁÈ· Ó· Ù· ηٷʤڈ. ΔÔ Ó· Û˘ÌÌÂÙ¤¯ˆ ÛÙËÓ °ÈÔ˘‚¤ÓÙÔ˘˜ Â›Ó·È Û·Ó Ó· ÂÈÛÙڤʈ ÛÙÔ Û›ÙÈ. °˘Ú›˙ˆ ÛÙÔÓ Û‡ÏÏÔÁÔ ÌÔ˘, ÛÙËÓ fiÏË ÌÔ˘, ÛÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· ÌÔ˘. ∂›Ó·È ·›ÛÙ¢ÙÔ Ó· ·›˙ÂȘ ÛÙË ¯ÒÚ· ÛÔ˘ Û ¤Ó·Ó ·fi ÙÔ˘˜ ηχÙÂÚÔ˘˜ Û˘ÏÏfiÁÔ˘˜ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘” .

√ ∞§∂• º∂ƒ°∫π√À™√¡ ªπ§∏™∂ £∂ƒª∞ °π∞ Δ√¡ π∞¶ø¡∞ ª∂™√ Δ∏™ °π√À¡∞´Δ∂¡Δ

ªπ§∞¡

∂ÓÙ˘ˆÛÈ·Ṳ̂ÓÔ˜ Ì ∫·Áο‚·

∑ËÙ¿ ÙÔÓ ∫·Î¿ ˆ˜ ‰·ÓÂÈÎfi

ÓÙ˘ˆÛÈ·Ṳ̂ÓÔ˜ Ì ÙËÓ ·fi‰ÔÛË ÙÔ˘ ™›Ó˙È ∫·Áο‚· ÛÙË ÊÈÏÈ΋ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË Ù˘ ª¿ÓÙÛÂÛÙÂÚ °ÈÔ˘Ó¿ÈÙÂÓÙ Ì ÙËÓ ™·ÁÎ¿Ë ™ÂÓÔ‡·, ‰‹ÏˆÛÂ Ô ™ÂÚ ÕÏÂÍ º¤ÚÁÎÈÔ˘ÛÔÓ. √ Ù¯ÓÈÎfi˜ ÙˆÓ “ÎfiÎÎÈÓˆÓ ‰È·‚fiψӔ ÙfiÓÈÛ ˆ˜ Ô 23¯ÚÔÓÔ˜ ̤ÛÔ˜ - Ô ÔÔ›Ô˜ ‹Ù·Ó Î·È Ô ÛÎfiÚÂÚ ÙÔ˘ ÌÔÓ·‰ÈÎÔ‡ Ù¤ÚÌ·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ·ÁÒÓ·- ·ÔÙÂÏ› ¤Ó· ÛËÌ·ÓÙÈÎfi “fiÏÔ” ÁÈ· ÙËÓ ÔÌ¿‰·.

“∂›¯·Ì ÙËÓ Î·ÙÔ¯‹ Ù˘ Ì¿Ï·˜ Î·È Ô ∫·Áο‚· Û˘ÌÌÂÙ›¯Â Ôχ Û ·˘Ùfi. ◊Ù·Ó Ô Î·Ï‡ÙÂÚÔ˜ ·›ÎÙ˘ ÙÔ˘ ·ÁÒÓ· Î·È ÙÔ ¿ÍÈ˙ ·˘Ùfi, ¿ÊËÛ ÙȘ ηχÙÂÚ˜ ÂÓÙ˘ÒÛÂȘ. ∏ ·ÓÙ›ÏË„Ë ÙÔ˘ ̤۷ ÛÙÔ Á‹‰Ô, Ë Ù·¯‡ÙËÙ· ÙÔ˘ Î·È ÙÔ Ò˜ ÂÈÙ›ıÂÙ·È ·ÔÙÂÏ› ¤Ó· ÏÂÔÓ¤ÎÙËÌ· ÁÈ· ÂÌ¿˜” , ‹Ù·Ó Ù· ÏfiÁÈ· ÙÔ˘ ™ÎÔÙÛ¤˙Ô˘ Ù¯ÓÈÎÔ‡, Ô˘ ¤ÌÂÈÓ ¢¯·ÚÈÛÙË̤ÓÔ˜ Î·È ·fi ÙË ÁÂÓÈÎfiÙÂÚË ÂÈÎfiÓ· Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÙÔ˘: “∂›Ì·È Ôχ ÈηÓÔÔÈË̤ÓÔ˜ Ì ÙËÓ ÂÈÎfiÓ· Ì·˜. ™ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ËÌ›¯ÚÔÓÔ Ù· ‹Á·Ì ηϿ, ·Ó‚¿Û·Ì ÙÔ Ù¤ÌÔ ÙÔ˘ ·ÁÒÓ· Î·È ÚÔÛ·ı‹Û·Ì ӷ ·Ù‹ÛÔ˘Ì ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹. ∫¿Ó·Ì ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ ‰Ô˘ÏÂÈ¿. √È ·›ÎÙ˜ ÌÔ˘ ¯ÚÂÈ¿ÛÙËΠӷ ÙÚ¤ÍÔ˘Ó Ôχ, ÂÂȉ‹ Ë ™·ÓÁÎ¿È ‹Ù·Ó ηϿ ÔÚÁ·ÓˆÌ¤ÓË, fiˆ˜ ›‰·ÙÂ, Ì 11 Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ ›Ûˆ ·fi ÙË Ì¿Ï· Û fiÏÔ ÙÔ Ì·Ù˜. ¢ÂÓ ‹Ù·Ó ‡ÎÔÏÔ˜ ·ÁÒÓ·˜, ·Ó Î·È ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ì ӷ ÛËÌÂÈÒÛÔ˘Ì ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· Ù¤ÚÌ·Ù·” . ™ÙÔ ÌÂٷ͇, Ë ·ÛÙ¿ıÂÈ· ÙˆÓ ·ÁÔÚÒÓ ÛÙȘ ∏¶∞ ·ÏÏ¿ Î·È Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÛÙËÓ Â˘Úˆ˙ÒÓË Ô‰‹ÁËÛ ÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· °ÎϤÈ˙ÂÚ Î·È ÙÔ˘˜ Û˘Ì‚Ô‡ÏÔ˘˜ ÙÔ˘ Ó· Â·ÓÂÍÂÙ¿ÛÔ˘Ó ÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ÂÈÛfi‰Ô˘ Ù˘ ª¿ÓÙÛÂÛÙÂÚ °ÈÔ˘Ó¿ÈÙÂÓÙ ÛÙÔ ¯ÚËÌ·ÙÈÛÙ‹ÚÈÔ Ù˘ ¡¤·˜ ÀfiÚ΢, Ô˘ ÚÔÛˆÚÈÓ¿ “·ÁÒÓÂÈ” . ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ Ï¿ÓÔ, Ë ‰È·Ú·ÁÌ¿Ù¢ÛË ÙˆÓ ÌÂÙÔ¯ÒÓ ‹Ù·Ó ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈṲ̂ÓË Ó· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ ÛÙȘ ·Ú¯¤˜ ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ Î·È Ë °ÈÔ˘Ó¿ÈÙÂÓÙ ÛÙfi¯Â˘Â Ó· ·ÓÙÏ‹ÛÂÈ ÂÚ›Ô˘ 64 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ϛژ ÒÛÙ ӷ ·ÔÏËÚÒÛÂÈ Ì¤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¯Ú¤Ô˘˜ Ù˘, ÙÔ ÔÔ›Ô ÍÂÂÚÓ¿ Ù· 400 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ϛژ.

● ¶ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÙÔ˘ ∫·Áο‚· ÛÙÔ ÊÈÏÈÎfi Ù˘ ª¿ÓÙÛÂÛÙÂÚ °. Ì ÙË ™·ÁοË

¶ÚÔ˜ ÙËÓ ¤ÍÔ‰Ô Ô ªÂÚÌ¿ÙÔÊ ¶ÚfiÙ·ÛË ÛÙÔÓ ¡Ù›ÌÈÙ·Ú ªÂÚÌ¿ÙÔÊ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ηٷı¤ÛÂÈ Ë ∑ÂÓ›Ù ∞Á›·˜ ¶ÂÙÚÔ‡ÔÏ˘. √ μÔ‡ÏÁ·ÚÔ˜ ÂÈıÂÙÈÎfi˜ ‰‡ÛÎÔÏ· ı· ·Ú·Ì›ÓÂÈ ÛÙË ª¿ÓÙÛÂÛÙÂÚ °ÈÔ˘Ó¿ÈÙÂÓÙ Î·È ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ·Ó·˙‹ÙËÛË ÔÌ¿‰·˜ ÁÈ· Ó· Û˘Ó¯›ÛÂÈ ÙËÓ Î·ÚȤڷ ÙÔ˘. Δ· ÌËӇ̷ٷ Ô˘ ·›ÚÓÂÈ Ô ¡Ù›ÌÈÙ·Ú ªÂÚÌ¿ÙÔÊ ·fi ÙÔÓ ™ÂÚ ÕÏÂÍ º¤ÚÁÎÈÔ˘ÛÔÓ Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ ÙÔ˘ Â›Ó·È Û·Ê‹. √ ÚÔÔÓËÙ‹˜ Ù˘ ª¿ÓÙÛÂÛÙÂÚ °ÈÔ˘Ó¿ÈÙÂÓÙ ‰Â›¯ÓÂÈ Ó· ÚÔÙÈÌ¿ ÙÔÓ ƒÔ‡ÓÂ˚, ÙÔÓ ∂ÚÓ¿ÓÙ˜ Î·È ÙÔÓ °Ô˘¤ÏÌÂÎ ÁÈ· ÙËÓ Â›ıÂÛË Î·È ¤ÙÛÈ Ô μÔ‡ÏÁ·ÚÔ˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÔÏϤ˜ Èı·ÓfiÙËÙ˜ Ó· ·ÁˆÓÈÛÙ›. °È· ÙÔ ÏfiÁÔ ·˘Ùfi ÚÔ-

Û·ı› Ó· ‚ÚÂÈ ÔÌ¿‰· ÁÈ· Ó· Û˘Ó¯›ÛÂÈ ÙËÓ Î·ÚȤڷ ÙÔ˘. ∏ ÔÌ¿‰· ·˘Ù‹ ÌÔÚ› Ó· Â›Ó·È Ë ∑ÂÓ›Ù ∞Á. ¶ÂÙÚÔ‡ÔÏ˘. √ ÚÔÔÓËÙ‹˜ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜, §Ô˘ÙÛÈ¿ÓÔ ™·Ï¤ÙÈ, ÂÎÙÈÌ¿ ȉȷ›ÙÂÚ· ÙȘ ÈηÓfiÙËÙ˜ ÙÔ˘ ªÂÚÌ¿ÙÔÊ Î·È ¤¯ÂÈ ÂÈÛËÁËı› ÛÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÙÔ˘ ÙËÓ ·fiÎÙËÛ‹ ÙÔ˘. ΔÔ Û˘Ì‚fiÏ·ÈÔ ÙÔ˘ ªÂÚÌ¿ÙÔÊ Ì ÙË ª¿ÓÙÛÂÛÙÂÚ °ÈÔ˘Ó¿ÈÙÂÓÙ Ï‹ÁÂÈ ÙÔ ÂÚ¯fiÌÂÓÔ Î·ÏÔη›ÚÈ Î·È ÔÈ ÕÁÁÏÔÈ ‰ÂÓ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ·Ê‹ÛÔ˘Ó ÙÔÓ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ‹ ÂχıÂÚÔ. ∞˘Ùfi ›Ûˆ˜ ·Ô‰ÂȯÙ› ¤Ó· ηÏfi ‰È·Ú·ÁÌ·Ù¢ÙÈÎfi “fiÏÔ” ÛÙ· ¯¤ÚÈ· ÙˆÓ ƒÒÛˆÓ, Ô˘ Ó·È ÌÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ‰È·ı¤ÛÔ˘Ó ÌÂÁ¿Ï· ÔÛ¿ ÁÈ· ÙËÓ ÂÓ›Û¯˘Û‹ ÙÔ˘˜, ı· ‹ıÂÏ·Ó ‰Â Ó· ·ÔÎÙ‹ÛÔ˘Ó ÙÔÓ μÔ‡ÏÁ·ÚÔ Û ηϋ ÙÈÌ‹.

√ Δ∂áπ∫√™ Δ∏™ ™πΔπ ∞¶∂ºÀ°∂ ¡∞ ∞¡∞º∂ƒ£∂π ™Δ√ £∂ª∞ Δ∏™ ª∂Δ∞°ƒ∞º∏™ Δ√À √§§∞¡¢√À

«™Ê›ÁÁ·» Ô ª·ÓÙÛ›ÓÈ ÁÈ· º·Ó ¶¤ÚÛÈ ∫∞§√™ Ô ƒfiÌÈÓ º·Ó ¶¤ÚÛÈ, ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ ÚfiÛÙÂÚ Ù˘ ª¿ÓÙÛÂÛÙÂÚ ™›ÙÈ Ï‹Ú˜ ÛÙËÓ Â›ıÂÛË. ªÂ ·˘Ùfi ÙÔ ÛÎÂÙÈÎfi ÚÔÛ¿ıËÛÂ Ô ƒÔÌ¤ÚÙÔ ª·ÓÙÛ›ÓÈ Ó· ·ÔʇÁÂÈ ÙȘ ··ÓÙ‹ÛÂȘ ÛÙȘ ÂÚˆÙ‹ÛÂȘ ÙˆÓ μÚÂÙ·ÓÒÓ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊˆÓ ÁÈ· ÙÔ ÌÂÙ·ÁÚ·ÊÈÎfi Û›ÚÈ·Ï ÛÙÔ ¡ËÛ›, Ì ÙÔÓ πÙ·Ïfi ÚÔÔÓËÙ‹ Ó· Ú›¯ÓÂÈ ÙȘ ÚÔÛ‰Ô˘ ÁÈ· ÙËÓ ·fiÎÙËÛË ÙÔ˘ √ÏÏ·Ó‰Ô‡ ¿ÛÔ˘. ∞Ó Î·È ·Ú¯Èο ‹Ù·Ó ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈṲ̂ÓË Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÙˆÓ ‰ÈÔÈ΋ÛÂˆÓ ÙˆÓ ‰‡Ô ÔÌ¿‰ˆÓ ÛÙÔ ¶ÂΛÓÔ, fiÔ˘ ™›ÙÈ Î·È ÕÚÛÂÓ·Ï ı· ‰ÒÛÔ˘Ó ÊÈÏÈÎfi ·È¯Ó›‰È, οÙÈ Ù¤ÙÔÈÔ ‰ÂÓ ı· Á›ÓÂÈ. √ ª·ÓÙÛ›ÓÈ ÚˆÙ‹ıËΠÁÈ· ÙË Ì·Ù·›ˆÛË Ù˘ Û˘Ó¿ÓÙËÛ˘ Î·È ÊÚfiÓÙÈÛ ӷ ÌÈÏ‹ÛÂÈ ÌÂÓ Ì ٷ ηχÙÂÚ· ÏfiÁÈ· ÁÈ· ÙÔÓ ¿ÛÔ ÙˆÓ §ÔÓ‰Ú¤˙ˆÓ, ÙÔÓ›ÛÂÈ ‰Â fiÙÈ Ë ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ Â›Ó·È Ï‹ÚÂȘ. “•¤ÚÔ˘Ì fiÙÈ Ô ƒfiÌÈÓ Â›Ó·È ¤Ó·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÎÔÚ˘Ê·›Ô˘˜ ·›ÎÙ˜ ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ. ∞ÏÏ¿ Î·È ÂÌ›˜ ¤¯Ô˘Ì ٤ÛÛÂÚȘ ÂÈıÂÙÈÎÔ‡˜, ÔÈ ÙÚÂȘ ·fi ÙÔ˘˜

● √ ƒÔÌ¤ÚÙÔ ª·ÓÙÛ›ÓÈ

ÔÔ›Ô˘˜ ‹Ù·Ó ‚·ÛÈÎÔ› fiÏË ÙË ÛÂ˙fiÓ, ÛÙËÓ ÔÔ›· ÎÂÚ‰›Û·Ì ÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ·. ªÔÚԇ̠ӷ Û˘˙ËÙ‹ÛÔ˘Ì ÁÈ· ÙÔ ı¤Ì· ÙÔ˘ º·Ó ¶¤ÚÛÈ, ·ÏÏ¿ ÌfiÓÔ fiÙ·Ó ·˘Ùfi˜ ‰ÂÓ ı· Â›Ó·È ·›ÎÙ˘ Ù˘ ÕÚÛÂÓ·Ï” , ÙfiÓÈÛÂ Ô ª·ÓÙÛ›ÓÈ ÁÈ· Ó· ...ÂÙ¿ÍÂÈ ÙÔ Ì·Ï¿ÎÈ ÛÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙˆÓ ÚˆÙ·ıÏËÙÒÓ ∞ÁÁÏ›·˜: “¢ÂÓ Â›Ì·È ÂÁÒ ·ÚÌfi‰ÈÔ˜ ÁÈ· ·˘Ù¿ Ù· ı¤Ì·Ù·, ˘¿Ú¯ÂÈ Û˘ÁÎÂ-

ÎÚÈ̤ÓÔ˜ ¿ÓıÚˆÔ˜ ÛÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË Ô˘ Ù· ¯ÂÈÚ›˙ÂÙ·È” .

¡¤Ô Û˘Ì‚fiÏ·ÈÔ Ô ∫ÔÌ·Ó› °È· ·ÎfiÌË ¤ÍÈ ¯ÚfiÓÈ· ı· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ “Etihad” Ô μÈÓÛ¤Ó ∫ÔÌ·Ó›, Ì ÙÔÓ ·Ú¯ËÁfi Ù˘ ª¿ÓÙÛÂÛÙÂÚ ™›ÙÈ Ó· ˘ÔÁÚ¿ÊÂÈ Ó¤Ô Û˘Ì‚fiÏ·ÈÔ Ì ÙÔ˘˜ ÚˆÙ·ıÏËÙ¤˜ ∞ÁÁÏ›·˜,

ÛÙÔ ÔÔ›Ô ·ÓÙÈηÙÔÙÚ›˙ÂÙ·È Ô ËÁÂÙÈÎfi˜ ÙÔ˘ ÚfiÏÔ˜ ÛÙÔ Û‡ÏÏÔÁÔ. ΔÔ ÂÍ·ÂÙ¤˜ Û˘Ì‚fiÏ·ÈÔ ÙÔ˘ ∫ÔÌ·Ó› ·ÔÙÂÏ› ÙË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË Û ¯ÚÔÓÈ΋ ‰È¿ÚÎÂÈ· Û˘Ìʈӛ· ÛÙË Û‡Á¯ÚÔÓË ÈÛÙÔÚ›· ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ Î·È Ë ™›ÙÈ ‰Â›¯ÓÂÈ Ì ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ ÙÚfiÔ ÙÔ ÚfiÏÔ Ô˘ ¤¯ÂÈ Ô μ¤ÏÁÔ˜ ¿ÛÔ˜. “°È· ̤ӷ, Â¿Ó Â›Û·È Î·Ï¿ οÔ˘ ÙfiÙ ‰ÂÓ ¤¯ÂȘ ηӤӷ ÏfiÁÔ Ó· ÎÔÈÙ¿ÍÂȘ Ó· ÌÂÙ·ÎÔÌ›ÛÂȘ ·ÏÏÔ‡” , ‰‹ÏˆÛ ·Ú¯Èο Ô ∫ÔÌ·Ó› ÁÈ· Ó· Û˘ÌÏËÚÒÛÂÈ fiÙÈ “Ë ª¿ÓÙÛÂÛÙÂÚ ™›ÙÈ Â›Ó·È Î¿ÙÈ ·Ú·¿Óˆ ·fi ¤Ó·˜ Û‡ÏÏÔÁÔ˜. ∂›Ì·È Â‰Ò ·fi ÙËÓ ·Ú¯‹ Ô˘ ¿Ú¯ÈÛ ·˘Ùfi ÙÔ ÚfiÙ˙ÂÎÙ Î·È Û·Ó Û¯¤‰ÈÔ ÌÂÁ·ÏÒÓÂÈ ÛÙÔ Ì˘·Ïfi Ì·˜. ∂›Ó·È ηÏfi Ô˘ ͤڈ ·fi ÙÒÚ· fiÙÈ ÁÈ· ·ÎfiÌË ¤ÍÈ ¯ÚfiÓÈ· ı· Â›Ì·È Â‰Ò Î·È Ì ÙÈÌ¿ ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Ô Û‡ÏÏÔÁÔ˜ Ì ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ Ì ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ ÙÚfiÔ” , ÙfiÓÈÛÂ Ô ∫ÔÌ·Ó›, Ì ÙÔÓ 26¯ÚÔÓÔ ¿ÛÔ Ó· Â›Ó·È ¤Ó·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ηχÙÂÚÔ˘˜ ·›ÎÙ˜ ÙËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË ÛÂ˙fiÓ, ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÚˆÙ·ıÏËÙ¤˜ ∞ÁÁÏ›·˜.

Δ∏§∂ºø¡π∫∏ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›· Ì ÙÔÓ ºÏÔÚÂÓÙ›ÓÔ ¶¤ÚÂı ›¯Â Ô ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ª›Ï·Ó ∞ÓÙÚÈ¿ÓÔ °Î·ÏÈ¿ÓÈ, Ô ÔÔ›Ô˜ ˙‹ÙËÛ ÙËÓ ·Ú·¯ÒÚËÛË Ì ÙËÓ ÌÔÚÊ‹ ‰·ÓÂÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘ ∫·Î¿. √È ‰‡Ô ¿Ó‰Ú˜ ‰È·ÙËÚÔ‡Ó ÊÈÏÈΤ˜ Û¯¤ÛÂȘ Î·È Ì›ÏËÛ·Ó ÁÈ· ·ÚÎÂÙ¿ ı¤Ì·Ù·, fï˜ ÂÂÎÙ¿ıËÎ·Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Û ÂΛÓÔ ÙÔ˘ μÚ·˙ÈÏÈ¿ÓÔ˘ ÌÂÛÔÂÈıÂÙÈÎÔ‡. √ ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ ÙˆÓ “ÚÔÛÔÓ¤ÚÈ” ÚÔÛ·ı› Ó· οÓÂÈ ÙÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ÁÈ· ÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛË Ù˘ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ÌÂÙ·ÁÚ·Ê‹˜ Î·È Ù· ÈÙ·ÏÈο ‰ËÌÔÛȇ̷ٷ ·ÔηχÙÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡˜ fiÚÔ˘˜ ÙÔ˘ Û˘Ì‚ÔÏ·›Ô˘ Ô˘ ÚÔÙ›ıÂÙ·È Ó· ÙÔ˘ ÚÔÛʤÚÂÈ. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, Ô Û‡ÏÏÔÁÔ˜ ÙÔ˘ ªÈÏ¿ÓÔ˘ ı¤ÏÂÈ Ó· ¿ÚÂÈ ‰·ÓÂÈÎfi ÙÔÓ ·›ÎÙË Î·È Ó· ÏËÚÒÛÂÈ ÌfiÓÔ ÙÔ Û˘Ì‚fiÏ·Èfi ÙÔ˘, ‰›ÓÔÓÙ·˜ 5 ÂηÙ. ¢ÚÒ ÛÙÔÓ ·›ÎÙË Ô˘ ·˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ ·Ì›‚ÂÙ·È Ì 10 ÂηÙ. ¢ÚÒ ÛÙÔ˘˜ “ÌÂڤӯ˜” . ŸÌˆ˜ ÛÙË ª›Ï·Ó ÚԤ΢„Â Î·È ¤Ó· Úfi‚ÏËÌ· Ô˘ ¤¯ÂÈ Ó· οÓÂÈ Ì ÙÔÓ ∞ÓÙfiÓÈÔ ∫·Û¿ÓÔ. √ ȉÈfiÚÚ˘ıÌÔ˜ ÂÈıÂÙÈÎfi˜ ÂͤÊÚ·Û ¿ÌÂÛ· ÙË ‰˘Û·Ú¤ÛÎÂÈ¿ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ·Ô‰˘Ó¿ÌˆÛË Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ Î·È ¿ÊËÛ ·ÓÔÈÎÙfi ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ Ó· ·Ô¯ˆÚ‹ÛÂÈ Î·È ·˘Ùfi˜. ΔÔ Úfi‚ÏËÌ· ÙÔ˘ ∫·Û¿ÓÔ Â›Ó·È, fï˜ Î·È „˘¯ÔÏÔÁÈÎfi. ¡ÈÒıÂÈ ˆ˜ ‰ÂÓ ·ÔÙÂÏ› ‚·ÛÈÎfi ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙ‹ ÛÙ· Ó¤· Ï¿Ó· ÙÔ˘ ª·ÛÈÌÈÏÈ¿ÓÔ ∞ϤÁÎÚÈ Î·È ·˘Ùfi ÙÔÓ ·ÔÁÔËÙ‡ÂÈ. ΔÔ ÈÙ·ÏÈÎfi “Sky sport” ÚÔ¯ˆÚ¿ÂÈ ·ÎfiÌ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ, ıˆÚÒÓÙ·˜ ˆ˜ Ë Î·Î‹ ‰È¿ıÂÛË ÙÔ˘ ·›ÎÙË ÔÊ›ÏÂÙ·È Î·È Û ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡˜ ÏfiÁÔ˘˜. √ ∫·Û¿ÓÔ ı· ÂÈı˘ÌÔ‡Û ·‡ÍËÛË, ÒÛÙ ӷ Á›ÓÂÈ ¤Ó·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÈÔ Î·ÏÔÏËڈ̤ÓÔ˘˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ Ù˘ ª›Ï·Ó.

§πμ∂ƒ¶√À§

£¤ÏÂÈ ÙÔÓ ¡Ù μڿȘ ª∞Δπ∂™ ÛÙÔÓ ¡ÙfiÚÔ˘˜ ¡Ù μڿȘ Ú›¯ÓÂÈ Ë §›‚ÂÚÔ˘Ï, Ì ÙÔÓ ªÚ¤ÓÙ·Ó ƒfiÙ˙ÂÚ˜ Ó· ÂÍÂÙ¿˙ÂÈ ÙËÓ ·fiÎÙËÛË ÙÔ˘ ÙÂÚÌ·ÙÔʇϷη Ù˘ °Ô˘Ï‚˜. ¢Â‰Ô̤ÓË Ú¤ÂÈ Ó· ıˆÚÂ›Ù·È Ë ·Ô¯ÒÚËÛË ÙÔ˘ ∞ÏÂÍ¿ÓÙÂÚ ¡ÙfiÓÈ ·fi ÙÔ Û‡ÏÏÔÁÔ, Â¿Ó ÔÏÔÎÏËÚˆı› Ë ·fiÎÙËÛË ÙÔ˘ 32¯ÚÔÓÔ˘ √ÏÏ·Ó‰Ô‡. √ ƒfiÙ˙ÂÚ˜ ı¤ÏÂÈ Ó· ·ÔÎÙ‹ÛÂÈ ·ÎfiÌË ¤Ó·Ó ·›ÎÙË, ÙÔÓ ÔÔ›Ô Í¤ÚÂÈ Î·Ï¿, ·ÊÔ‡ Ô ¡Ù μڿȘ ·ÁˆÓ›˙ÔÓÙ·Ó ¤ˆ˜ ÙÔ 2011 ÛÙË ™Ô˘fiÓÛÈ. √ Ù¯ÓÈÎfi˜ Ù˘ §›‚ÂÚÔ˘Ï Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ı¤ÏÂÈ Ó· ·ÏÏ¿ÍÂÈ ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Î¿Ùˆ ·fi ÙÔ Ù¤ÚÌ·, Ì ÙÔ˘˜ ∞ÏÂÍ¿ÓÙÂÚ ¡ÙfiÓÈ Î·È ªÚ·ÓÙ Δ˙fiÔ˘Ó˜ Ó· ÌËÓ ¤¯Ô˘Ó ›ÛÂÈ ÙÔÓ ƒfiÙ˙ÂÚ˜. ∏ §›‚ÂÚÔ˘Ï ÌÔÚ› Ó· οÓÂÈ ‰ÈÎfi Ù˘ ÙÔÓ ¡Ù μڿȘ Ì 750 ¯ÈÏ. ϛژ Î·È Ô 32¯ÚÔÓÔ˜ √ÏÏ·Ó‰fi˜ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ȤÛÂÈ ÙË °Ô˘Ï‚˜ ÁÈ· ÙËÓ ·Ú·¯ÒÚËÛ‹ ÙÔ˘.

¶ÂÚÈ˙‹ÙËÙÔ˜ Ô °ÎÔ‡ÓÙÁÈÔÓÛÂÓ ∂¡∞ Â›Ó·È ÙÔ Û›ÁÔ˘ÚÔ. ∏ ·Ô¯ÒÚËÛ‹ ÙÔ˘ ·fi ÙËÓ ∞∂∫ ‰ÂÓ ı· ÂËÚ¿ÛÂÈ È‰È·›ÙÂÚ· ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ Ù˘ ηÚȤڷ˜ ÙÔ˘. √ ŒÈÓÙÔ˘Ú °ÎÔ‡ÓÙÁÈÔÓÛÂÓ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ, ·Ó Î·È 33 ÂÙÒÓ Î·È ÚÔÂÚ¯fiÌÂÓÔ˜ ·fi ÛÔ‚·Úfi ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌfi, ÂÚÈ˙‹ÙËÙÔ˜. ΔËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË ·ÎÔ‡ÛÙËΠ¤ÓÙÔÓ· ÙÔ fiÓÔÌ· Ù˘ ÈÙ·ÏÈ΋˜ ¶ÂÛοڷ, ÂÓÒ ·fi ¯ı˜ Ë ÂÚ›ÙˆÛ‹ ÙÔ˘ “·›˙ÂÈ” Î·È ÁÈ· ÙË ™¿ÓÙÂÚÏ·ÓÙ. √È “Ì·˘ÚfiÁ·Ù˜” ... „¿¯ÓÔÓÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ÂÓ›Û¯˘ÛË Ù˘ ÂÈıÂÙÈ΋˜ ÙÔ˘˜ ÁÚ·ÌÌ‹˜ Î·È Ô πÛÏ·Ó‰fi˜ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙË Û¯ÂÙÈ΋ Ï›ÛÙ·. ∞ÎfiÌ· ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Á›ÓÂÈ Â›ÛËÌË ÚfiÙ·ÛË, ηıÒ˜ ·ÎfiÌ· ÔÈ ‰ÈÔÈÎÔ‡ÓÙ˜ ÚÔÛ·ıÔ‡Ó Ó· ηٷÛÙ·Ï¿ÍÔ˘Ó ÛÙÔÓ Î·Ù·ÏÏËÏfiÙÂÚÔ. ∂ÎÙfi˜ ÙÔ˘ ‰ÈÂıÓÔ‡˜ ¿ÛÔ˘, ÛÙËÓ ›‰È· Ï›ÛÙ· ÊÈÁÔ˘Ú¿ÚÂÈ Î·È ÙÔ fiÓÔÌ· ÙÔ˘ ª¿ÈÎÏ ŸÔ˘ÂÓ, Ô ÔÔ›Ô˜ ÚfiÛÊ·Ù· ¤ÌÂÈÓ ÂχıÂÚÔ˜ ·fi ÙË ª¿ÓÙÛÂÛÙÂÚ °ÈÔ˘Ó¿ÈÙÂÓÙ.


¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 27 I√À§π√À 2012

ŒÎıÂÛË √Ï˘Ìȷ΋˜ ÈÛÙÔÚ›·˜ ÛÙËÓ ¶·Ú·Ï›· ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ΔË ¢Â˘Ù¤Ú· 30 Î·È ÙËÓ ΔÚ›ÙË 31 πÔ˘Ï›Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÂ›Ù·È ÛÙËÓ ¶·Ú·Ï›· ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ÎÈÓËÙ‹ ¤ÎıÂÛË ÊˆÙÔÁÚ·ÊÈÎÔ‡ Î·È ÈÛÙÔÚÈÎÔ‡ ˘ÏÈÎÔ‡, Ì ı¤Ì· ÙË ‰È·‰ÚÔÌ‹, ÙËÓ ÔÚ›· Î·È ÂͤÏÈÍË ÙˆÓ ™‡Á¯ÚÔÓˆÓ √Ï˘ÌÈ·ÎÒÓ ∞ÁÒÓˆÓ. ªÈ· ‰È·‰ÚÔÌ‹ Ô˘ ÍÂÎÈÓ¿ÂÈ ÙÔ 1896 Î·È ÔÏÔÎÏËÚÒÓÂÙ·È ÙÔ 2008 ÛÙËÓ 29Ë √Ï˘ÌÈ¿‰· ÙÔ˘ ¶ÂΛÓÔ˘. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ıÂÌ·ÙÈ΋ ·Ú¿ıÂÛË Ì ÙÚfiÔ ÌÂÛÙfi Î·È ÂÚÈÂÎÙÈÎfi Î·È Î˘Ú›ˆ˜ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎfi. ™Â 36 ÂÈÊ¿ÓÂȘ ÙÔÔıÂÙÔ‡ÓÙ·È ‰È·ÛÙ¿ÛÂˆÓ 1,50 à 1,20 Ë Î¿ı ̛·, ·Ú·ı¤ÙÂÙ·È Ë ÈÛÙÔÚ›· ÙˆÓ Û‡Á¯ÚÔÓˆÓ √Ï˘ÌÈ·ÎÒÓ ∞ÁÒÓˆÓ, ¤ÙÛÈ ÒÛÙÂ Ô ÂÈÛΤÙ˘ Û ϛÁÔ ¯ÚfiÓÔ Ó· ·ÔÎÙ¿ Ï‹ÚË ÁÓÒÛË Î·È ¿Ô„Ë ÁÈ· ÙËÓ √Ï˘Ìȷ΋ πÛÙÔÚ›· ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·Ó·‚›ˆÛ‹ ÙÔ˘ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· ÙÔ 1896. √È ıÂÌ·ÙÈΤ˜ ÂÈÊ¿ÓÂȘ ÂÚȤ¯Ô˘Ó Ì›· ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË Ë Î¿ı ̛·, ‹ ¤Ó· √Ï˘ÌÈ·Îfi ı¤Ì·, .¯. ÙÔ √Ï˘ÌÈ·Îfi ºˆ˜, ÙȘ √Ï˘ÌȷΤ˜ ¢¿‰Â˜, ÙËÓ ·Ó·‚›ˆÛË ÙˆÓ √Ï˘ÌÈ·ÎÒÓ ∞ÁÒÓˆÓ Î.Ï.. ∏ ¤ÎıÂÛË Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÂ›Ù·È ·fi ÙÔ ÿ‰Ú˘Ì· ∞Ó¿Ù˘Í˘ Î·È ¢È¿‰ÔÛ˘ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈÛÌÔ‡ “πˆ¿ÓÓ˘ ºˆÎÈ·Ófi˜” Ì ÙËÓ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ Î·È ÙÔ˘ ¢√∂¶∞¶-¢∏¶∂£∂ (¢È‡ı˘ÓÛË ∞ıÏËÙÈÛÌÔ‡). √ ¯ÒÚÔ˜ Ù˘ ¤ÎıÂÛ˘ ı· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ ‡„Ô˜ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜, ÙËÓ ¢Â˘Ù¤Ú· 30 πÔ˘Ï›Ô˘ 19.0023.00, Î·È ÙËÓ ΔÚ›ÙË 31 πÔ˘Ï›Ô˘ 10.0013.00 Î·È 19.00- 23.00.

∫¿ÏÂÛÌ· ÂıÂÏÔÓÙÒÓ ÁÈ· ÙÔ ¶·ÁÎfiÛÌÈÔ Û˘Á¯ÚÔÓÈṲ̂Ó˘ ∏ ÔÌ¿‰· ÂıÂÏÔÓÙÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘ ¶·ÁÎfiÛÌÈÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ Û˘Á¯ÚÔÓÈṲ̂Ó˘ ÎÔχ̂ËÛ˘ Ó·ӛ‰ˆÓ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ Û˘Ó¿ÓÙËÛË-ÂÓË̤ڈÛË ÁÈ· ÙËÓ ÂıÂÏÔÓÙÈ΋ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙˆÓ Û˘ÌÔÏÈÙÒÓ ÛÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ·˘Ùfi ·ıÏËÙÈÎfi ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ ı· ÊÈÏÔÍÂÓ‹ÛÂÈ Ë fiÏË ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ·fi 12 ¤ˆ˜ 16 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ 2012. ∏ Û˘Ó¿ÓÙËÛË ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· 30 πÔ˘Ï›Ô˘, ÛÙȘ 12.00 ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ, ÛÙ· ÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ ∂∞∫ (™Ù¿‰ÈÔ μfiÏÔ˘, ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ °ÔÚ›ÙÛ·˜). ∫·ÏÔ‡ÓÙ·È Ó· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯Ô˘Ó ÂÎÚfiÛˆÔÈ ·ıÏËÙÈÎÒÓ Î·È ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÒÓ Û˘ÏÏfiÁˆÓ, ÂıÂÏÔÓÙÈÎÔ› Û‡ÏÏÔÁÔÈ, ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ ÔÌ¿‰Â˜, ÚfiÛÎÔÔÈ, ·ÏÏ¿ Î·È ÌÂÌÔӈ̤ÓÔÈ Ôϛ٘ Ô˘ ÂӉȷʤÚÔÓÙ·È Ó· Û˘Ì‚¿ÏÏÔ˘Ó ÁÈ· ÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· Î·È ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹ ÙÔ˘ ¶·ÁÎfiÛÌÈÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜. ™ÙË ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË ı· Ï¿‚Ô˘Ó Ì¤ÚÔ˜ ·ıÏ‹ÙÚȘ ·fi 35 ¯ÒÚ˜ ·fi fiÏÔ ÙÔÓ Ï·Ó‹ÙË, ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ ÁÈ· ¿ÏÏË ÌÈ· ÊÔÚ¿ ı· ηٷÛÙ‹ÛÂÈ ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ì·˜ ÛÙÔ Â›ÎÂÓÙÚÔ ÙÔ˘ ‰ÈÂıÓÔ‡˜ ÂӉȷʤÚÔÓÙÔ˜. °È· ÙËÓ ¿ÚÙÈ· ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË ÙˆÓ ·ÁÒÓˆÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ·Ó¿ÁÎË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ¤Ì„˘¯Ô˘ ‰˘Ó·ÌÈÎÔ‡, ÂÓÒ Ë ÂıÂÏÔÓÙÈ΋ Û˘ÓÂÈÛÊÔÚ¿ Â›Ó·È Î·ıÔÚÈÛÙÈ΋ ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÙ˘¯›· ÙˆÓ ·ÁÒÓˆÓ.

To Δ∑√∫∂ƒ √È ·ÚÈıÌÔ› ÙÔ˘ Δ˙fiÎÂÚ: 2, 13, 18, 41, 45. Δ˙fiÎÂÚ: 4.

ΔÔ ¶ƒ√Δ√ √ ÂÙ·„‹ÊÈÔ˜ ·ÚÈıÌfi˜ ÙÔ˘ ¶ƒ√Δ√: 2 4 9 1 6 9 1.

ΔÔ ∂ÃΔR∞ 5 √È ·ÚÈıÌÔ› ÙÔ˘ Extra 5 ÛÙËÓ ÚÒÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ ÎÏ‹ÚˆÛË ‹Ù·Ó 8, 19, 22, 32, 35 Î·È ÛÙË ‰Â‡ÙÂÚË 3, 5, 17, 19, 33.

27

μƒ∂£∏∫∂ £∂Δπ∫√™ ™Δ√ ¶ƒøΔ√ ¢∂π°ª∞ ∂§∂°Ã√À ¡Δ√¶π¡°∫ ™Δ√ √¶√π√ À¶√μ§∏£∏∫∂

∞2 ª¶∞™∫∂Δ

«¡ÙÔ¤» Ô ÃÔÓ‰ÚÔÎԇ΢

ΔÚÂȘ ·›ÎÙ˜ οو ÙˆÓ 22 ÂÙÒÓ ÛÙË 12¿‰· ı· ¤¯Ô˘Ó ÔÈ ÔÌ¿‰Â˜

¢ËÌ‹ÙÚ˘ ÃÔÓ‰ÔÎԇ΢ Â›Ó·È Ô ŒÏÏËÓ·˜ ·ıÏËÙ‹˜ Ô˘ ‚Ú¤ıËΠıÂÙÈÎfi˜ ÛÙÔ ÚÒÙÔ ‰Â›ÁÌ· ÂϤÁ¯Ô˘ ÓÙfiÈÓÁÎ, ÛÙÔ ÔÔ›Ô ˘Ô‚Ï‹ıËÎÂ, fiˆ˜ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛÂ Ô ·Ù¤Ú·˜ ÙÔ˘.

√ ·Ù¤Ú·˜ Î·È ÚÔÔÓËÙ‹˜ ÙÔ˘ ¢ËÌ‹ÙÚË ÃÔÓ‰ÚÔÎÔ‡ÎË, ÚÔ¤‚Ë ÛÙËÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÌËÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Î·Ì›· ·Ôχو˜ ˘Ô„›· ÁÈ· Ù· ˘fiÏÔÈ· ̤ÏË Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ·ÔÛÙÔÏ‹˜. √ ÃÔÓ‰ÚÔÎԇ΢ ‚Ú¤ıËΠıÂÙÈÎfi˜ ÛÙËÓ Ô˘Û›· ÛÙ·ÓÔ˙ÔÏfiÏË, Ë ÔÔ›· Â›Ó·È ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ‡ÎÔÏÔ Ó· ·ÓȯÓ¢ı›, ÁÈ’ ·˘Ùfi Î·È ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ ·Ù¤Ú· Î·È ÚÔÔÓËÙ‹ ÙÔ˘ ÂÎÊÚ¿˙ÔÓÙ·È ÂÓÛÙ¿ÛÂȘ. ª¿ÏÈÛÙ·, fiˆ˜ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ÙÔÓ›˙ÂÈ, Â›Ó·È ‰Â‰Ô̤ÓË Ë ÛÙ¿ÛË ÙÔ˘ ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙË ¯Ú‹ÛË ··ÁÔÚÂ˘Ì¤ÓˆÓ Ô˘ÛÈÒÓ Î·È ÍÂηı·Ú›˙ÂÈ fiÙÈ Ô˘‰¤ÔÙ ‰È·ÓÔ‹ıËÎ·Ó Ó· ¿ÚÔ˘Ó ÙÔ ÔÙȉ‹ÔÙÂ. ∞Ó·Ï˘ÙÈο Ë ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË: “∞ÍÈfiÙÈÌÔÈ ¤ÏÏËÓ˜ ʛϷıÏÔÈ” ¶·›ÚÓÔ˘Ì ÙËÓ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ·ÊÔ‡ ÂÓËÌÂÚˆı‹Î·Ì ¯ı˜ Î·È ÂÌ›˜ ·fi ÙËÓ π∞∞º ̤ۈ ÙÔ˘ ™∂°∞™ 26.7.2012, fiÙÈ Û ¤ÏÂÁ¯Ô ·ÓÙÈÓÙfiÈÓÁÎ Ô˘ ˘Ô‚Ï‹ıËÎÂ Ô ˘Èfi˜ ÌÔ˘ Î·È ·ıÏËÙ‹˜ ÌÔ˘ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ÃÔÓ‰ÚÔÎԇ΢, ‰È·ÈÛÙÒıËΠfiÙÈ ÙÔ ·’

‰Â›ÁÌ· ÙÔ˘ ‹Ù·Ó ıÂÙÈÎfi ÛÙËÓ ··ÁÔÚÂ˘Ì¤ÓË Ô˘Û›· ÛÙ·ÓÔ˙ÔÏfiÏË. ∞˘Ù‹ ÙËÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÙËÓ Î¿ÓÔ˘Ì ÁÈ· Ó· ÌËÓ ‰È·¯¤ÂÙ·È ÁÈ· Ù· ˘fiÏÔÈ· ̤ÏË Ù˘ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ ∞ÔÛÙÔÏ‹˜ Ë ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ˘Ô„›·. ¶·Ú¿ ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ıˆÚԇ̠ÙËÓ Â›‰ËÛË ·˘Ù‹ Â͈Ú·ÁÌ·ÙÈ΋, ÂÓÙÔ‡ÙÔȘ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ì ηÌÈ¿ ‰È¿ıÂÛË Ó· ·ÌÊÈÛ‚ËÙ‹ÛÔ˘Ì ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙÔ˘ ÂÓ ÏfiÁˆ ÂϤÁ¯Ô˘. ∞ÂÓ·ÓÙ›·˜ ‰ÒÛ·Ì ‹‰Ë ÂÓÙÔÏ‹ Ó· ÂÍÂÙ·ÛÙ› Î·È ÙÔ ‚’ ‰Â›ÁÌ·, ‰È·ÙËÚÒÓÙ·˜ fï˜ ÙËÓ ÂÈʇϷÍË ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË Ù˘ ‰È·‰Èηۛ·˜ Ó· ÛÙ›ÏÔ˘Ì ٷ ‰‡Ô ‰Â›ÁÌ·Ù· ÚÔ˜ ÂͤٷÛË Î·È Û ¿ÏÏÔ ‰È·ÈÛÙÂ˘Ì¤ÓÔ ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈÔ. ∂›Ó·È ÁÓˆÛÙ¤˜ ÔÈ ı¤ÛÂȘ ÌÔ˘ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ÛÙ›‚Ô˘, ˆ˜ ÁÈ· ÔÏÏ¿ ¯ÚfiÓÈ· Â›Ì·È ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙË Ï‹„Ë ··ÁÔÚÂ˘Ì¤ÓˆÓ Ô˘ÛÈÒÓ. ¢Â ‰È·ÓÔËı‹Î·Ì ÔÙ¤ Ó· ¿ÚÔ˘Ì ÙÔ ÔÙȉ‹ÔÙÂ. ΔÔ ·Ú¿‰ÔÍÔ Ù˘ ¯Ú‹Û˘ ÌÈ·˜ ÙfiÛÔ Â‡ÎÔÏ· ·ÓȯÓ‡ÛÈÌ˘ ··ÁÔÚÂ˘Ì¤Ó˘ Ô˘Û›·˜ ·fi ¤Ó·Ó ÚÔÛÊ¿Ùˆ˜ ·ÁÎfiÛÌÈÔ ÚˆÙ·ıÏËÙ‹, Ô ÔÔ›Ô˜ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ ÌÈÎÚÔÛÎfiÈÔ ÙˆÓ ÂÏÂÁÎÙÈÎÒÓ ∞Ú¯ÒÓ, Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· ÚÔÂfiÚÙÈ· ÙˆÓ √Ï˘ÌÈ·ÎÒÓ ∞ÁÒÓˆÓ, ıˆÚÒ ˆ˜ Â›Ó·È ÂÍfiÊı·ÏÌ· ·˘ÙÔÓfiËÙÔ. ™Â ·˘Ùfi ÙÔ ·Ú¿‰ÔÍÔ, ı· ·ÁˆÓÈÛÙÒ, ı· ·ÁˆÓÈÛÙÔ‡ÌÂ, Ó· ··ÓÙ‹ÛÔ˘ÌÂ, Ó· ‰È·ÈÛÙÒÛÔ˘Ì ٛ ·ÎÚÈ‚Ò˜ Û˘Ó¤‚Ë, ·ÊÂÓfi˜ ÁÈ· ÂÌ¿˜ ˆ˜ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· Î·È ·ÊÂÙ¤ÚÔ˘ ÁÈ·

ÙÔ Ê›Ï·ıÏÔ ÎfiÛÌÔ Ô˘ Ì ÙfiÛË ·Á¿Ë ·ÁοÏÈ·Û ÙÔÓ ¢ËÌ‹ÙÚË. ∏ ›‰ËÛË ·˘Ù‹ ¤¯ÂÈ Û˘ÁÎÏÔÓ›ÛÂÈ ÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· ÌÔ˘ Î·È ·Ú·Î·ÏÒ ıÂÚÌ¿ Ù· ª¤Û· ·ÏÏ¿ Î·È ÙËÓ ÎÔÈÓ‹ ÁÓÒÌË, ÚÔÙÔ‡ ÚԂ›Ù Û ÌÈ· ÂÎ ÚÔÔÈÌ›Ô˘ ηٷ‰›ÎË ÙÔ˘ ¢ËÌ‹ÙÚË Ó· Û‚·ÛÙ›Ù ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ì·˜ Ó· ‚Úԇ̠ÙȘ ··ÓÙ‹ÛÂȘ. √È ··ÓÙ‹ÛÂȘ ‰ÂÓ Â›Ó·È ¿ÓÙ· ·˘ÙÔÓfiËÙ˜. √ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ‰ÂÓ ı· Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ ÛÙÔ˘˜ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡˜ ∞ÁÒÓ˜, ·Ê‹ÓÔÓÙ·˜ ·ÓÂÎÏ‹ÚˆÙÔ ¤Ó· fiÓÂÈÚÔ ˙ˆ‹˜. ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÌÔ˘, Î·È Ì¤¯ÚÈ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ Ó· ÙÂÏÂÈÒÛÂÈ ·˘Ù‹ Ë ÂÚÈ¤ÙÂÈ· Ô˘ Û˘ÁÎÏfiÓÈÛ ÙÔÓ ¢ËÌ‹ÙÚË Î·È ÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· Ì·˜, Ì ÙËÓ ·ÚÔ‡Û· ˘Ô‚¿Ïψ ÙËÓ ·Ú·›ÙËÛË ÌÔ˘ ·fi ÙËÓ ı¤ÛË ÙÔ˘ Ù¯ÓÈÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô‡ÏÔ˘ ·Ó¿Ù˘Í˘ ÙÔ˘ ™∂°∞™ ¢¯·ÚÈÛÙÒÓÙ·˜ ÙË ¢ÈÔ›ÎËÛË Ô˘ Ì ٛÌËÛ ÁÈ· 14 Û˘Ó·Ù¿ ¤ÙË. ∂‡¯ÔÌ·È ·fi ηډȿ˜ ÂÈÙ˘¯›· ÛÙÔ˘˜ ÏÔÈÔ‡˜ ·ıÏËÙ¤˜ Ù˘ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ ·ÔÛÙÔÏ‹˜” . ™ÙÔ ÌÂٷ͇, ÂͤٷÛË ÙÔ˘ ‰Â›ÁÌ·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ¢ËÌ‹ÙÚË ÃÔÓ‰ÚÔÎÔ‡ÎË Î·È ·fi ¿ÏÏÔ ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈÔ ı· ˙ËÙ‹ÛÂÈ Ô ‰ÈÎËÁfiÚÔ˜ ÙÔ˘, °È¿ÓÓ˘ ª·Ú·Î¿Î˘, √ ÓÔÌÈÎfi˜ ÂÎÚfiÛˆÔ˜ ÙÔ˘ ŒÏÏËÓ· ·ıÏËÙ‹ ÙÔ˘ ‡„Ô˘˜, ÂÍ‹ÁËÛ fiÙÈ ı· ˙ËÙËı› Â·ÓÂͤٷÛË, ÂÓÒ ÙfiÓÈÛ fiÙÈ ÂÊfiÛÔÓ Î·È ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ‰Â›ÁÌ· ‚ÁÂÈ ıÂÙÈÎfi ÙfiÙ ı· ÂÚ¢ÓËı› ÙÔ Ò˜ Û˘Ó¤‚Ë ·˘Ùfi.

¶∂ºΔ∂π ∏ «∞À§∞π∞» Δ√À ¶∞¡∂§§∏¡π√À ¶ƒøΔ∞£§∏ª∞Δ√™ LIPTON ICE TEA ª¶πΔ™ μ√§∂´

™ÙÔ ∫·ÚÓ¿ÁÈÔ ÔÈ ÙÂÏÈÎÔ› ÙˆÓ Ù˙Ô‡ÓÈÔÚ ∏ ·˘Ï·›· ÙÔ˘ ¶·ÓÂÏÏËÓ›Ô˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ Lipton ice tea Juniors 2012 ı· ¤ÛÂÈ ÙÔ ‰È‹ÌÂÚÔ 28-29 πÔ˘Ï›Ô˘ ÛÙËÓ ·Ú·Ï›· ¶Ô‡ÓÙ· ÛÙ· ∫¿Ùˆ §Â¯ÒÓÈ· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘, fiÔ˘ ı· ‰ÈÂÍ·¯ıÔ‡Ó ÔÈ ÙÂÏÈÎÔ› Ù˘ ηÙËÁÔÚ›·˜ οو ÙˆÓ 20. ŒÙÛÈ, ÙÔ ÊÂÙÈÓfi ...Ù·Í›‰È ÙˆÓ ÈÙÛÈÚÈο‰ˆÓ ÊÙ¿ÓÂÈ ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘, ¤¯ÔÓÙ·˜ ÚÔËÁËı› ÛÙË ‰È·‰ÚÔÌ‹ ÙÔ ∫·Ú¿‚È Sports Club ÙÔ˘ ™¯ÔÈÓÈ¿, Ë ∫·Ú‰›· £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢, Ë ∞ȉ˄fi˜ Î·È ÌfiÏȘ ÙÔ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ, Ë ∫˘·Ó‹ ∞ÎÙ‹ Ù˘ ¶Ú¤‚Â˙·˜. ∏ ÒÚ·, ÏÔÈfiÓ, ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÙÂÏÈÎÔ‡˜ οو ÙˆÓ 20 ÏËÛÈ¿˙ÂÈ Î·È ÙÔ ÌÈÙ˜ Ì·Ú “∫·ÚÓ¿ÁÈÔ” Â›Ó·È ¤ÙÔÈÌÔ Ó· ÊÈÏÔÍÂÓ‹ÛÂÈ ÛÙȘ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË Î·È Ó· Û˘Ó¯›ÛÂÈ ÙË ÌÂÁ¿ÏË ·Ú¿‰ÔÛË Ô˘ ¤¯ÂÈ Ô μfiÏÔ˜ ÛÙÔ ¿ıÏËÌ· ÙÔ˘ ÌÈÙ˜ ‚fiÏÂ˚. ™ÙË fiÏË Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜, ‰ÈÔÚÁ·ÓÒıËÎ·Ó ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ·ÁÒÓ˜ ÙÔ 1998, ÂÓÒ ¤¯Ô˘Ó ‰ÈÂÍ·¯ı› ÙÔ˘ÚÓÔ˘¿ Juniors Û˘Ó¯fiÌÂÓ· ·fi ÙÔ 2001 ˆ˜ ÙÔ 2003 Î·È ·ÚÁfiÙÂÚ· ÙÔ 2005, ÙÔ 2007 Î·È ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÊÔÚ¿ ÙÔ 2008.

√˘ÛÈ·ÛÙÈο, ÏÔÈfiÓ, ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙË “ÌÂÁ¿ÏË ÂÈÛÙÚÔÊ‹” ÙÔ˘ ÌÈÙ˜ ‚fiÏÂ˚ ÛÙÔÓ μfiÏÔ, ¤ÂÈÙ· ·fi ·Ô˘Û›· ÌÈ·˜ ÙÂÙÚ·ÂÙ›·˜ Î·È Ê˘ÛÈο, ÛÙfi¯Ô˜ ÙˆÓ ‰ÈÔÚÁ·ÓˆÙÒÓ ‰ÂÓ Â›Ó·È ¿ÏÏÔ˜ ·fi ÙËÓ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÌÈ·˜ ÌÂÁ¿Ï˘ ÁÈÔÚÙ‹˜ Ô˘ ı· ÙË ¯·ÚÔ‡Ó, fi¯È ÌfiÓÔ ÔÈ Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÔÓÙ˜, ·ÏÏ¿ Î·È Ô ÎfiÛÌÔ˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ ·ԉ›ÍÂÈ Î·È ÛÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ fiÙÈ ÛÙËÚ›˙ÂÈ ¤ÌÚ·ÎÙ· ÙÔ ÌÈÙ˜ ÎÔÚ˘Ê·›Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi ¿ıÏËÌ· Ù˘

¿ÌÌÔ˘. ∂Í¿ÏÏÔ˘, Ë ÂÚÈÔ¯‹ ‰ÂÓ ÊËÌ›˙ÂÙ·È ÌfiÓÔ ÁÈ· ÙËÓ ·Á¿Ë ÙÔ˘ ÚÔ˜ ÙÔ ¿ıÏËÌ·, ·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·ıÏËÙ¤˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ ·Ó·‰Â›ÍÂÈ Ì ÎÔÚ˘Ê·›· fiψÓ, ÙËÓ “·ÁÎfiÛÌÈ·” £¿ÏÂÈ· ∫Ô˘ÙÚÔ˘Ì·Ó›‰Ô˘, Ô˘ ˆ˜ ̤ÏÔ˜ ÙˆÓ ∂ıÓÈÎÒÓ ÔÌ¿‰ˆÓ, ¤ÊÙ·Û ӷ ·ÁˆÓÈÛÙ› Û ‰‡Ô √Ï˘ÌÈ¿‰Â˜, ÙÔ 2004 ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· Î·È ÙÔ 2008 ÛÙÔ ¶ÂΛÓÔ. ∏ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË ·ÓÔ›ÁÂÈ ÙËÓ ·˘Ï·›· Ù˘ Û‹ÌÂÚ· ¶·Ú·-

Û΢‹ Ì ÙËÓ Ù¯ÓÈ΋ Û‡ÛÎÂ„Ë Î·È ÙÔ ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ ı· ‰ÈÂÍ·¯ıÔ‡Ó ÔÈ ·ÁÒÓ˜ ÙÔ˘ ΢ڛˆ˜ Ù·ÌÏfi ∂Ê‹‚ˆÓ- ¡Â·Ó›‰ˆÓ (οو ÙˆÓ 20), Ì ۇÛÙËÌ· ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹˜ ÚfiÎÚÈÛË Ì¤Ûˆ Ơ̂ψÓ. H fiÏË Ì·˜ ı· ÂÎÚÔÛˆËı› Ì ÙËÓ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ‰‡Ô ÔÌ¿‰ˆÓ ÙÔ˘ ∞.™. “∞ÚÁÒ” , Ô˘ ·ÔÙÂÏÔ‡ÓÙ·È ·fi Ù· ‰›‰˘Ì· ™. ¶··ı·Ó·Û›Ô˘/μ. ¶fiÏË Î·È π. ¶·ÚÈÛ¿ÎË /§. μÔ‡ÏÁ·ÚË.

ΔÚÂȘ, ÎÈ fi¯È Ù¤ÛÛÂÚȘ ·›ÎÙ˜ οو ÙˆÓ 22, fiˆ˜ ›¯Â ·Ú¯Èο ·ÔÊ·ÛÈÛÙ›, ı· ˘Ô¯ÚÂÔ‡ÓÙ·È Ó· ¤¯Ô˘Ó ÛÙË ‰ˆ‰Âο‰· ÙÔ˘˜ ·fi ÙË Ó¤· ÛÂ˙fiÓ ÔÈ ÔÌ¿‰Â˜ Ù˘ ∞2. ∏ ∂√∫ ·Ô‰¤¯ÙËΠÙÔ ·›ÙËÌ· ÙÔ˘ ¶™∞∫ Î·È ÎÔÈÓÔÔ›ËÛ ÙËÓ ÙÚÔÔÔ›ËÛË Ô˘ ¤ÁÈÓÂ. ŒÙÛÈ Ë ¡›ÎË ı· ¯ÚÂÈ·ÛÙ› ÙÚÂȘ Ó·ÚÔ‡˜ ηϷıÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ οو ÙˆÓ 22 ÂÙÒÓ. ∏ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË: “™·˜ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ì fiÙÈ Ë ∂√∫ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ·ÚÌÔÓÈ΋˜ Î·È ÂÔÈÎÔ‰ÔÌËÙÈ΋˜ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ ·Ó·Ù‡ÍÂÈ Ì ÙÔÓ ¶™∞∫ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ô˘ ı· ¤¯ÂÈ ÔˆÛ‰‹ÔÙ ıÂÙÈο ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ÁÈ· ÙÔ ¶ÚˆÙ¿ıÏËÌ·, ·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ· Ù· ›‰È· Ù· ۈ̷Ù›·, ·Ô‰¤¯ıËΠۯÂÙÈ΋ ÚfiÙ·ÛË Ù˘ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ÙÔ˘ ™˘Ó‰¤ÛÌÔ˘ Î·È ·ÔÊ¿ÛÈÛ fiˆ˜ ÙËÓ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô 2012-13 ÛÙË ‰ˆ‰Âο‰· οı ÔÌ¿‰·˜ Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ˘Ô¯ÚˆÙÈο ÙÚÂȘ ηϷıÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ οو ÙˆÓ 22 ÂÙÒÓ, ·ÓÙ› ÙˆÓ ÙÂÛÛ¿ÚˆÓ Ô˘ ÔÚ›˙ÂÙ·È ÛÙËÓ ∂ȉÈ΋ ¶ÚÔ΋ڢÍË ÙÔ˘ ¶ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ Ù˘ ∞2 ∂ıÓÈ΋˜ ∫·ÙËÁÔÚ›·˜ ∞Ó‰ÚÒÓ. ∞fi ÙËÓ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô 2013-14 ı· ÈÛ¯‡ÂÈ Ë Ú‡ıÌÈÛË Ù˘ ∂ȉÈ΋˜ ¶ÚÔ΋ڢ͢ ÂÚ› ˘Ô¯ÚˆÙÈ΋˜ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÙˆÓ ÙÂÛÛ¿ÚˆÓ Î·Ï·ıÔÛÊ·ÈÚÈÛÙÒÓ Î¿Ùˆ ÙˆÓ 22 ÂÙÒÓ ÛÙË ‰ˆ‰Âο‰· οı ÔÌ¿‰·˜” .

¶√¢√™º∞πƒ√

Δ·Ï¤ÓÙÔ Ì ÚÔÔÙÈ΋ Ô °. ∫·Î¿ÏÈ·˜

ªÂ Ù· ηχÙÂÚ· ÏfiÁÈ· ÌÈÏÔ‡Ó ÔÈ ÂȉÈÎÔ› ÙÔ˘ Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘ ÁÈ· ¤Ó·Ó “ÈÙÛÈÚÈο” Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙËÓ ∞η‰ËÌ›· ÙÔ˘ ∞.√. ¢¿ÊÓË Î·È ÚÔÔÓÂ›Ù·È ˘fi ÙȘ Ô‰ËÁ›Â˜ ÙÔ˘ μ·ÁÁ¤ÏË ΔÛÔ˘Î¿ÏË. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙÔÓ ÁÂÓÓË̤ÓÔ ÙÔÓ ∞‡ÁÔ˘ÛÙÔ ÙÔ˘ 2002 °È¿ÓÓË ∫·Î¿ÏÈ·, Ô˘ ‰Â›¯ÓÂÈ Û ·ÁÒÓ˜ Î·È ÚÔÔÓ‹ÛÂȘ fiÙÈ Â›Ó·È ¤Ó· Ê˘ÛÈÎfi ٷϤÓÙÔ. √ ÌÈÎÚfi˜ °È¿ÓÓ˘ ·Û¯ÔÏÂ›Ù·È ÙÚ›· ¯ÚfiÓÈ· Ì ÙÔ Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ Î·È ‹‰Ë ÙÔÓ ¤¯Ô˘Ó ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ ·fi ∞η‰Ë̛˜ Û˘ÏÏfiÁˆÓ Ù˘ ™Ô‡ÂÚ §ÈÁÎ. ªÂ ÎÔϷ΢ÙÈο Û¯fiÏÈ· Ì›ÏËÛ ÁÈ· ÙÔÓ “ÈÙÛÈÚÈο” Ô ÚÒËÓ ÚÔÔÓËÙ‹˜ Ù˘ ∞∂∫ ¡›ÎÔ˜ ∫ˆÛÙ¤ÓÔÁÏÔ˘, ÂÓÒ ÚÈÓ ÌÂÚÈÎÔ‡˜ Ì‹Ó˜ ÙÔÓ Â›‰Â Î·È Ô °ÈÒÚÁÔ˜ ∞Ì·Ó·Ù›‰Ë˜ Ô˘ ‰Ô˘Ï‡ÂÈ ÛÙȘ ∞η‰Ë̛˜ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜, ·ÊÔ‡ ‹Ù·Ó ÛÙÔÓ μfiÏÔ Î·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÛÙȘ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ Ù˘ ∞Á›·˜ ¶·Ú·Û΢‹˜, ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ Ô˘ Û˘ÓÂÚÁ¿˙ÂÙ·È ÛÙÂÓ¿ Ì ÙÔ˘˜ “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔ˘˜” ÙÔ˘ ¶ÂÈÚ·È¿. ŸÛÔ ÁÈ· ÙÔÓ μ·ÁÁ¤ÏË ΔÛÔ˘Î¿ÏË Î˘ÚÈÔÏÂÎÙÈο ÛÙ¿˙ÂÈ ...̤ÏÈ ÁÈ· ÙÔÓ ·ıÏËÙ‹ ÙÔ˘, ‰ËÏÒÓÔÓÙ·˜ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο: “√ °È¿ÓÓ˘ ·Û¯ÔÏÂ›Ù·È Ì ÙÔ Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ ÙÚ›· ¯ÚfiÓÈ· Î·È Ë ÚfiÔ‰fi˜ ÙÔ˘ Â›Ó·È ÂÎÏËÎÙÈ΋. ¶·›˙ÂÈ ˆ˜ ÂÈÙÂÏÈÎfi˜ ¯·Ê Î·È ÚÔÛˆÈο ÈÛÙ‡ˆ fiÙÈ Û ÙÚ›· ¯ÚfiÓÈ· ı· ¿ÂÈ Û ∞η‰ËÌ›· ÙÔ˘ Â͈ÙÂÚÈÎÔ‡. ∂Í¿ÏÏÔ˘, ‹‰Ë ¤¯ˆ ÌÈÏ‹ÛÂÈ ÁÈ’ ·˘ÙfiÓ Ì ÙÔÓ μ·Û›ÏË ΔÛÈ¿ÚÙ·, Ô ÔÔ›Ô˜ Û˘ÓÂÚÁ¿˙ÂÙ·È Ì ∞η‰Ë̛˜ Ù˘ πÛ·Ó›·˜. ∞Ó Ô ∫·Î¿ÏÈ·˜ Û˘Ó¯›ÛÂÈ Ó· ‰Ô˘Ï‡ÂÈ ÛÎÏËÚ¿ ÈÛÙ‡ˆ fiÙÈ ı· ¿ÂÈ Ôχ „ËÏ¿” .


AÌÔÈ‚·›· KÂÊ¿Ï·È· 28

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 27 I√À§π√À 2012

K§EI™IMO TH™ 25H™ I√À§π√À

ENEP°HTIKO

ALLIANZ ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 210-37.17.700), URL: www.allianz.gr ALLIANZ √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 9.893.160,53 ALLIANZ MIKTO ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 5.105.890,90 ALLIANZ MIKTO ∂™øΔ.(UNIT LINKED) 16.837.267,22 ALLIANZ ∞/∫ ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£E™πªø¡ 4.332.012,29 ALLIANZ ∂¶π£∂Δπ∫∏™ ™Δƒ∞Δ.ª∂Δ.∂™. 5.922.167,47 ALLIANZ A/K ª∂Δ√Ãø¡ ∞¡∞¶ΔÀ™™√ª∂¡ø¡ ∞°√ƒø¡ EMEA 2.128.522,24 ALLIANZ ª∂Δ√Ãø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 4.649.543,47

MEPI¢IA

KA£APH METAB. TIMH TIMH METAB. TIMH ¶POH°. ¢IA£E™H™ E•A°OPA™ A¶O 1/1/12

2.572.996,41 1.107.560,67 6.647.345,36 706.213,81 4.146.500,47 333.449,65 1.980.751,63

3,8450 4,6100 2,5329 6,1341 1,4282 6,3833 2,3474

ALPHA ASSET MANAGEMENT ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 210-37.42.800), URL: www.alphamutual.gr ALPHA √ª√§√°π∞∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 23.846.596,71 12.282.431,58 ∞LPHA ∂Àƒø¶.∂Δ∞πƒ.√ª√§√°ø¡ √ª.∂•. 89.224.905,01 18.188.857,72 ALPHA ∂Àƒø¶.∫ƒ∞Δπ∫ø¡ √ª√§√°ø¡ √ª.∂•. 22.843.040,85 3.055.567,43 ALPHA GLOBAL ∞¡∞¢À√ª∂¡ø¡ ∞°√ƒø¡ √ª√§√°πAKO ∂•. 5.398.015,52 645.262,24 ALPHA ∞¡ø ™À¡£∂Δ√ ∞ª√πμ∞π√ ∫∂º∞§∞π√ 19.520.695,55 2.898.786,31 ALPHA BANCASSURANCE EE100 ™À¡£∂Δ√ ∞ª√πμ∞π√ ∫∂º∞§∞π√ 17.275.023,51 2.871.036,93 ALPHA BANCASSURANCE EE101 ™À¡£∂Δ√ ∞ª√πμ∞π√ ∫∂º∞§∞π√ 7.606.808,97 1.585.450,76 ALPHA BEST OF STRATEGIES ™À¡£∂Δ√ ∞ª√πμ∞π√ ∫∂º∞§∞π√ 15.821.141,46 2.683.741,83 ∞LPHA ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 17.092.452,17 6.610.923,50 ∞LPHA ™À¡Δ∏ƒ∏Δπ∫√ ªπ∫Δ√ ∂™. 4.924.602,41 1.480.633,03 ALPHA GLOBAL ™À¡Δ∏ƒ∏Δπ∫√ ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 31.596.839,70 2.693.523,90 ALPHA ƒ√Àª∞¡π∞™ ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 8.759.537,06 1.336.545,72 ∞LPHA ¢π∞Ã∂πƒπ™∂ø™ ¢π∞£∂™πªø¡ 119.766.024,42 9.829.258,60 ∞LPHA BLUE CHIPS ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™. 124.032.733,89 26.207.670,87 ALPHA ATHENS INDEX FUND ª∂Δ.∂™. 6.329.058,15 2.693.801,54 ALPHA ∂¶π£∂Δπ∫∏™ ™Δƒ∞Δ∏°π∫∏™ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™. 6.672.109,99 1.313.911,47 ALPHA ETF FTSE ATHEX 20 ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 12.000.880,38 5.745.839,00 ALPHA ¡∞ÀΔπ§π∞ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 2.875.722,50 665.507,63 ALPHA ENERGY ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 9.529.001,37 916.720,91 ALPHA GLOBAL BLUE CHIPS ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 34.075.884,14 2.957.423,11 ALPHA SELECT ¡√Δπ√-∞¡∞Δ√§π∫∏™ ∂Àƒø¶∏™ ª∂Δ. ∂•. 8.536.760,67 895.269,88 ∞LPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS GLOBAL ªπ∫Δ√ ∂•. 7.728.990,95 1.919.543,80 ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS BRIC ªET. ∂•. 17.563.544,25 2.091.989,55 ALPHA F OF F COSMOS STARS COMMODITIES ª∂Δ. ∂•. 15.884.824,29 2.256.686,99 ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS USA ª∂Δ. ∂•. 21.490.272,61 2.412.158,63 ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS EUROPE ª∂Δ. ∂•. 32.395.792,70 3.428.486,05 ALPHA F OF F COSMOS STARS SILK ROUTE ASIA MET.∂•. 40.980.108,07 2.480.440,70

1,9415 4,9055 7,4759 8,3656 6,7341 6,0170 4,7979 5,8952 2,5855 3,3260 11,7307 6,5539 12,1846 4,7327 2,3495 5,0781 2,0886 4,3211 10,3947 11,5222 9,5354 4,0265 8,3956 7,0390 8,9091 9,4490 16,5213

-0,84% 1,9512 1,9269 -51,90% -0,01% 4,9300 4,8687 7,49% 0,03% 7,5133 7,4198 3,77% 0,00% 8,4074 8,3029 8,26% 0,11% 7,0708 6,5994 -0,31% 0,21% 6,1975 5,8967 -8,05% -1,65% 4,9418 4,7019 3,14% -0,52% 6,0721 5,8362 -3,07% -0,36% 2,6114 2,5596 -31,13% -0,54% 3,3593 3,2927 -37,31% -0,03% 11,8480 11,6134 3,92% 1,48% 6,6194 6,4884 2,92% 0,01% 12,1846 12,1846 2,69% 0,07% 4,7800 4,6854 -9,31% 0,29% 2,3730 2,3260 -12,87% -0,13% 5,1289 5,0273 -6,47% -0,48% 2,0907 2,0844 -19,40% -0,34% 4,3643 4,2779 13,99% -0,58% 10,4986 10,2908 -2,72% -0,51% 11,6374 11,4070 4,59% 0,40% 9,6308 9,4400 8,49% -0,39% 4,0668 3,9862 9,55% -0,61% 8,4796 8,3116 3,92% -0,48% 7,1094 6,9686 4,07% -0,73% 8,9982 8,8200 9,42% -0,20% 9,5435 9,3545 7,16% -0,76% 16,6865 16,3561 8,46%

ALPHA TRUST ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 210-62.89.300), URL: www.alphatrust.eu ALPHA TRUST ∞¡∞¶ΔÀ•π∞∫√ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 17.429.182,20 1.085.692,00 ALPHA TRUST ¡∂ø¡ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂ø¡ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 19.441.531,23 2.966.633,44 ALPHA TRUST NEW STRATEGY ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 17.139.727,37 4.820.941,40 ALPHA TRUST EMERGING EUROPE ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 2.293.192,96 444.090,71 ALPHA TRUST GLOBAL LEADERS ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 4.499.688,23 1.703.918,41 ALPHA TRUST EUROSTAR ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 6.236.324,04 957.775,72 ∂¶∞°°∂§ª∞Δπ∫√ Δ∞ª∂π√ √π∫√¡√ª√§√°ø¡ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 5.006.272,63 775.311,47 INTERLIFE ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 3.815.522,97 656.116,53 GENIKI √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 4.097.491,60 1.617.388,64 ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND 4.865.567,79 1.202.750,10 GENIKI EURO MONEY MARKET FUND - SHORT TERM 6.215.418,30 1.107.567,80 S&B ™À¡Δ∞•π√¢√Δπ∫√ GLOBAL FUND OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫√ 6.206.164,38 564.151,60

16,0535 6,5534 3,5553 5,1638 2,6408 6,5113 6,4571 5,8153 2,5334 4,0454 5,6118 11,0009

-0,56% -0,47% -0,03% 0,19% -0,93% 0,11% -0,06% -0,01% 1,02% -0,17% 0,00% -0,78%

16,3746 6,6845 3,6264 5,2671 2,6936 6,6252 6,5701 5,9171 2,5777 4,1162 5,6118 11,2209

15,8930 -9,96% 6,4879 -9,22% 3,5197 -3,35% 5,1122 2,24% 2,6144 7,21% 6,4462 2,00% 6,3925 0,61% 5,7571 -0,94% 2,5081 -16,04% 4,0049 10,33% 5,5557 0,07% 10,8909 6,78%

AMUNDI ∂§§∞™ ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 210-37.13.900-2), URL: www.amundi.com ∂ƒª∏™ ¢À¡∞ªπ∫√ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 37.174.070,95 6.536.622,06 ∂ƒª∏™ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 7.827.854,48 3.082.034,34 ∂ƒª∏™ √ª√§√°π∞∫√ ¢π∂£¡∂™ 12.121.552,33 4.941.988,91 ∂ƒª∏™ ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ 13.166.486,91 3.908.877,99

5,6870 2,5398 2,4528 3,3684

0,11% 0,06% -0,15% -0,01%

5,8576 2,6160 2,4773 3,3684

5,6301 -14,67% 2,5144 -18,41% 2,4405 -30,19% 3,3684 0,51%

ATTICA WEALTH MANAGEMENT (ÙËÏ.: 210-33.96.860), URL: www.atticawealth.gr ∞ΔΔπ∫∏™ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 4.598.536,03 9.706.512,59 ATTICA MARATHON ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 430.981,64 154.999,26 ATTICA REAL ESTATE ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 1.096.613,20 123.874,07 ∞ΔΔπ∫∏™ √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 1.954.595,52 1.785.736,32 ∞ΔΔπ∫∏™ ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ 1.519.998,90 441.509,15 ∞ΔΔπ∫∏™ ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 20.760.395,74 8.385.492,71 ∞ΔΔπ∫∏™ √ª√§√°πø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 18.788.035,89 6.627.322,83 ATTICA DYNAMIC ASSET ALLOCATION FUND OF FUNDS MIKTO 1.811.532,56 727.116,04

0,4738 2,7805 8,8526 1,0946 3,4427 2,4758 2,8349 2,4914

-0,29% -0,11% 0,01% -0,88% 0,01% -0,20% -0,01% 0,04%

0,4809 2,8222 8,9854 1,1012 3,4461 2,5129 2,8519 2,5288

0,4691 -4,92% 2,7527 -1,68% 8,7641 17,03% 1,0858 -58,54% 3,4289 -0,96% 2,4510 3,26% 2,8122 -0,22% 2,4665 -1,14%

∞∂¢∞∫ ∞™º∞§π™Δπ∫ø¡ √ƒ°∞¡π™ªø¡ (ÙËÏ.: 210-33.87.900) ∞™º∞§π™Δπ∫ø¡ √ƒ°∞¡π™ªø¡ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. 246.944.739,49 146.435.751,63 ∞™º∞§/∫ø¡ √ƒ°∞¡π™ªø¡ ∂π™√¢∏ª∞Δ√™-√ª√§√°π∞∫√ ∂™øΔ. 127.271.558,57 107.941.823,29

1,6864 1,1791

-0,24% -0,12%

1,6864 1,1791

1,6864 -21,74% 1,1791 -29,33%

∞Δ∂ ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 210-32.47.793), URL: www.ate.gr ATE ∂π™√¢∏ª∞Δ√™ √ª√§√°πø¡ ATE ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ATE ª∂Δ√Ãπ∫√ ª∂™∞π∞™-ªπ∫ƒ∏™ ∫/™∏™ ∂™øΔ. ∞Δ∂ ªπ∫Δ√ ∂Àƒø¶∞´∫√ ∞Δ∂ US ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞Δ∂ EUROZONE ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞Δ∂ ∫∂º∞§∞π√À & À¶∂ƒ∞•π∞™ √ª√§. ∞Δ∂ ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ μƒ∞ÃÀ¶ƒ√£∂™ªø¡ ¢π∞£∂™πªø¡ EURO ATE ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞Δ∂ √ª√§√°πø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞Δ∂ ª∂Δ√Ãπ∫√ GLOBAL FUND OF FUNDS

3,8158 1,9633 0,6046 1,7341 6,3789 1,8792 2,8164 7,3747 6,4361 7,3950 3,6523

-0,03% 0,52% 0,85% 0,09% -0,24% 0,18% -0,27% 0,01% -0,05% -0,14% -0,27%

3,8158 1,9633 0,6046 1,7341 6,3789 1,8792 2,8164 7,3747 6,4361 7,3950 3,6523

3,7872 -26,26% 1,9437 -8,72% 0,5986 -3,14% 1,7168 -15,08% 6,3151 12,55% 1,8604 -4,83% 2,7953 -24,63% 7,3747 2,02% 6,3717 4,19% 7,3395 4,92% 3,6158 3,37%

4.202.469,50 25.612.735,37 261.451,74 5.165.647,67 16.785.919,61 29.068.670,69 4.279.410,68 1.142.855,16 4.221.645,95 2.016.435,28 1.391.255,30 8.383.514,21 3.220.158,48 1.951.348,07 6.555.609,17 9.492.089,97 293.816,00 695.625,01 2.627.978,00 11.382.619,53 6.771.461,31

9,9587 1,3813 14,1737 3,3298 3,4665 3,4695 11,4747 11,0711 9,9252 1,0501 12,2670 4,8314 8,6203 5,8281 7,8334 1,9712 33,3270 14,1633 10,3713 2,9095 3,3385

-0,23% 0,12% -0,18% -0,47% -0,22% -0,05% -0,12% -0,10% -0,14% -0,44% 0,02% -0,69% -0,02% -0,60% -0,30% -0,02% -0,45% 0,10% -0,22% -0,50% -0,38%

10,1579 1,3813 14,1737 3,3298 3,4665 3,5562 11,7042 11,2925 9,9252 1,0501 12,2670 4,8556 8,6289 5,8864 7,9117 1,9909 33,4936 14,3049 10,4750 2,9095 3,3385

9,7595 8,64% 1,3675 2,97% 14,0320 7,25% 3,2965 -12,68% 3,4405 6,20% 3,4001 6,95% 11,2452 6,70% 10,8497 5,71% 9,7267 6,48% 1,0396 -7,46% 12,2670 2,80% 4,7952 -42,08% 8,5772 8,61% 5,7698 -24,64% 7,7551 -13,48% 1,9515 -10,33% 33,0770 7,29% 14,0217 3,27% 10,2676 6,72% 2,8804 6,17% 3,3051 7,52%

EUROBANK EFG FUND MANAGEMENT COMPANY (LUX) S.A.(ÙËÏ.:0035-22.60.91.51) EUROBANK EFG (LF) EQUITY- GLOBAL EQUITIES FUND 7.486.019,45 10.234.851,06 EUROBANK EFG I (LF) EQUITY- GLOBAL EQUITIES FUND 2.832.329,61 3.721.480,63 EUROBANK EFG (USD) (LF) EQUITY- GLOBAL EQUITIES 156.763,66 176.463,03 EUROBANK EFG (LF) EQUITY- EMERGING EUROPE FUND 8.911.119,31 10.272.746,23 EUROBANK EFGI (LF) EQUITY- EMERGING EUROPE FUND 12.590.925,42 14.343.706,32 EUROBANK EFG (LF) EQUITY-GREEK EQUITIES FUND 8.299.008,00 52.802.018,99 EUROBANK EFG (LF) EQUITY-INSTITUTIONAL PORT EUR 539.748,86 3.424.635,52 EUROBANK EFG (LF) EQUITY - TURKISH EQUITY FUND 2.761.488,31 200.601,61 EUROBANK EFG (LF) EQUITY - TURKISH EQUITY FUND $ 922.424,28 53.821,87 EUROBANK EFG (LF)- INCOME PLUS $ 44.474.852,63 37.942.317,21 EUROBANK EFG (LF) ABSOLUTE RETURN EUR 20.621.481,52 17.793.062,11 EUROBANK EFG I (LF) ABSOLUTE RETURN EUR 809.676,86 697.653,95 EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURPOSE CLICK EUR 3.152.849,05 393.607,11 EUROBANK EFG I (LF) SPECIAL PURPOSE CLICK EUR 615.696,65 73.493,64 EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURP DBLE CLICK EUR 5.735.466,32 678.904,91 EUROBANK EFG I (LF) SPECIAL PURP DBLE CLICK EUR 655.056,73 73.757,96 EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURP ALL WEATHER EUR 1.594.725,00 190.562,09 EUROBANK EFG I (LF) SPECIAL PURP ALL WEATHER EUR 519.624,21 58.587,46

0,7314 0,7611 0,8884 0,8675 0,8778 0,1572 0,1576 13,7660 17,1385 1,1722 1,1590 1,1606 8,0101 8,3775 8,4481 8,8812 8,3685 8,8692

0,11% 0,12% 0,49% -0,15% -0,15% -0,44% -0,44% 0,83% 1,20% 0,00% -0,08% -0,08% -0,03% -0,03% -0,07% -0,07% -0,11% -0,10%

0,7314 0,7611 0,8884 0,8675 0,8778 0,1572 0,1576 13,7660 17,1385 1,1722 1,1590 1,1606 8,0101 8,3775 8,4481 8,8812 8,3685 8,8692

0,7241 0,7611 0,8706 0,8588 0,8778 0,1556 0,1560 13,6283 16,9671 1,1722 1,1503 1,1606 7,8499 8,3775 8,2791 8,8812 8,2011 8,8692

8.686.229,37 2.276.395,76 27.109.176,09 13.808.068,66 1.120.400,82 1.853.279,47 14.753.990,19 8.508.138,91 9.561.997,05 1.499.009,67 3.685.488,21 1.961.174,64 5.794.110,03 2.057.278,58 3.928.691,64 532.725,12 37.322.519,13 5.798.905,76 11.891.044,79 1.607.977,81 4.681.453,37 1.281.778,89

EUROBANK EFG ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 210-33.52.800), URL: www.eurobank.gr EUROBANK WIN-WIN ™À¡£∂Δ√ 41.851.006,15 EUROBANK GLOBAL EQUITIES ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 35.379.138,77 EUROBANK EMERGING EUROPE ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 3.705.750,92 EUROBANK GREEK EQUITIES ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 17.200.633,36 EUROBANK GLOBAL BOND √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 58.188.327,66 EUROBANK CLICK ™À¡£∂Δ√ 100.852.761,99 EUROBANK DOUBLE CLICK ™À¡£∂Δ√ 49.104.836,19 INTERAMERICAN DOUBLE CLICK ™À¡£∂Δ√ 12.652.612,04 EUROBANK ALL WEATHER ™À¡£∂Δ√ 41.900.538,96 EUROBANK £∂™ªπ∫ø¡ Ã∞ƒΔ√ºÀ§∞∫πø¡ ª∂Δ. ∂™. 2.117.372,21 EUROBANK DOLLAR PLUS ¢π∞Ã. ¢π∞£. ∂•øΔ. (USD) 17.066.485,14 INTERAMERICAN ™Δ∞£∂ƒ√ √ª√§√°π∞∫√ ∂™. 40.503.737,04 INTERAMERICAN ¢π∞Ã. ¢π∞£. ∂™. 27.758.601,91 INTERAMERICAN ∂§§∏¡π∫√ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 11.372.562,27 INTERAMERICAN ¢À¡∞ªπ∫√ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™. 51.352.538,46 INTERAMERICAN ANA¶ΔÀ™™√ª∂¡ø¡ ∂Δ∞πƒπø¡ ª∂Δ.∂™. 18.710.944,03 INTERAMERICAN ¢√§∞ƒπ√À √ª√§√°π∞∫√ ∂•. 9.792.004,78 INTERAMERICAN ∞¡∞¶ΔÀ°ª∂¡ø¡ ∞°√ƒø¡ ª∂Δ. ∂•. 9.852.352,86 INTERAMERICAN ¡∂∞ ∂Àƒø¶∏ ª∂Δ. ∂•. 27.255.463,50 EUROBANK EQUITY BLEND FUND OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫√ 33.117.547,62 EUROBANK BALANCED BLEND FUND OF FUNDS ªπ∫Δ√ 22.606.643,83

0,03% -0,84% -0,34% 0,05% -0,63% -0,14% -0,63%

3,9027 4,7714 2,6595 6,1341 1,4782 6,6067 2,4296

3,8162 -19,26% 4,5639 -21,39% 2,5076 -25,56% 6,0728 3,95% 1,4139 -10,89% 6,3195 6,26% 2,3239 -21,18%

3,12% 3,81% -3,31% 7,31% 7,94% -10,63% -9,43% 42,79% 33,97% 2,52% 4,62% 4,74% 2,24% 2,56% 1,45% 1,76% 2,52% 3,14%

EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURP ALL WEATHER PLUS EUR EUROBANK EFG I (LF) SPECIAL PURP ALL WEATHER PLUS EUR EUROBANK EFG I (LF) SPECIAL PURPOSE DUAL FORMULA EUR EUROBANK (LF) SPECIAL PURP BLUE CHIPS PROTECT FUND EUROBANK EFG I (LF) SPECIAL PURP BLUE CHIPS P EUR EUROBANK EFG I (LF) SP PURP BLUE CHIPS PROTECT II EUR EUROBANK EFG I (LF) SP PURP BLUE CHIPS III PROTECT EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURPOSE COMMODITY MAX 30 EUROBANK EFG (LF) ABSOLUTE RETURN II EUR EUROBANK EFG I (LF) ABSOLUTE RETURN II EUR EUROBANK EFG (LF) FUND OF FUNDS-EQUITY BLEND EUR EUROBANK EFG (USD) (LF) FUND OF FUNDS-EQUITY BLEND EUROBANK EFG I (LF) FUND OF FUNDS-EQUITY BLEND EUR EUROBANK EFG (LF) FUND OF FUNDS-BRIC EUR EUROBANK EFG I (LF) FUND OF FUNDS-BRIC EUR EUROBANK EFG (USD) (LF) FUND OF FUNDS- BRIC INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS-BRIC EUR EUROBANK EFG (LF) SP 8% EQUITY FORMULA ? EUR EUROBANK EFG (LF) SP 6% EQUITY FORMULA $ EUROBANK EFG (LF) FUND OF FUNDS BALANCED BLEND EUR EUROBANK EFG I (LF) FUND OF FUNDS BALANCED BLEND EUR EUROBANK EFG (USD) (LF) FOF-BALANCED BLEND EUROBANK EFG (LF)- CASH FUND EUR EUROBANK EFG (LF) EQUITY - FLEXI STYLE GREECE EUROBANK EFG I (LF) EQUITY - FLEXI STYLE GREECE EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURPOSE GREEK MAX 50 FUND EUROBANK EFG I (LF) SPECIAL PURPOSE GREEK MAX 50 INTERAMERICAN (LF) SPECIAL PURPOSE GREEK MAX 50 EUROBANK EFG (LF) GREEK GOVERNMENT BOND FUND EUROBANK EFG I (LF) EQUITY - DYNAMIC ROMANIAN FUND EUROBANK EFG (LF) EQUITY - DYNAMIC ROMANIAN FUND EUROBANK EFG (LF) MONEY MARKET CASH FUND (PLN) EUROBANK EFG (LF) FUND OF FUNDS- REAL ESTATE EUROBANK EFG $ (LF) FUND OF FUNDS- REAL ESTATE INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS- REAL ESTATE EUROBANK EFG (LF) EQUITY-DYNAMIC POLISH FUND PRELIUM A (LF) TOTAL RETURN PRELIUM B (LF) TOTAL RETURN BANCPOST (LF) SP EQUITY FORMULA BONUS (RON) POLBANK (LF) SPECIAL PURPOSE-EUR/PLN-FX FORMULA EUROBANK EFG (LF) S.P.-10%EQUITY FORMULA ? EUROBANK EFG (LF) FUND OF FUNDS-NEW FRONTIERS EUROBANK EFG (USD)(LF) FUND OF FUNDS-NEW FRONTIERS INTERAMERICAN (LF) EQUITY- EMERGING EUROPE FUND INTERAMERICAN (LF) EQUITY - TURKISH EQUITY FUND INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS-NEW FRONTIERS EUROBANK EFG (LF) MONEY MARKET FUND - RESERVE EUROBANK EFG I (LF) MONEY MARKET FUND - RESERVE INTERAMERICAN (LF) MONEY MARKET FUND - RESERVE INTERAMERICAN (LF) EQUITY- GLOBAL EQUITIES FUND EUROBANK EFG (LF) GLOBAL BOND

ENEP°HTIKO

MEPI¢IA

113.083.360,16 640.788,24 31.587.944,53 721.019,48 60.065.801,93 34.600.888,05 31.800.328,74 30.979.985,63 9.918.659,30 515.709,10 36.943.548,10 147.039,17 10.633,11 23.939.992,98 13.404.647,97 324.526,85 19.865.583,75 41.523.428,93 26.861.655,56 30.090.765,23 1.954.601,64 582.168,18 40.361.523,37 3.478.047,61 420.113,88 472.265,32 187.937,12 1.557.264,00 2.401.815,83 164.842,78 151.953,60 1.161.325,72 2.436.722,71 1.283.064,96 738.787,56 116.020,30 2.235.715,43 1.087.132,41 4.979.388,17 21.357.349,01 21.698.621,38 2.934.071,01 419.374,51 2.146.927,27 1.152.524,92 1.033.840,79 310.817.765,15 90.393,88 26.561.537,89 1.456.135,36 881.495,32

14.227.736,75 76.182,30 5.040.643,15 108.068,13 9.017.312,60 5.661.192,08 4.455.122,25 3.010.582,80 979.183,05 50.372,92 45.117.778,12 147.995,58 12.399,56 32.221.971,15 17.180.942,58 359.991,23 26.735.992,63 3.806.963,59 2.510.175,75 28.428.017,58 1.810.121,03 453.341,25 33.094.695,52 4.866.391,91 572.375,25 68.540,04 26.105,36 225.969,51 660.070,79 140.920,48 136.652,43 441.442,69 194.205,85 84.200,46 58.885,16 91.976,09 260.191,69 124.753,76 524.364,66 2.228.115,83 2.276.476,94 262.922,65 30.986,05 2.475.155,04 83.761,15 92.617,94 30.951.536,35 9.000,00 2.644.838,60 1.991.093,48 87.596,82

KA£APH METAB. TIMH TIMH METAB. TIMH ¶POH°. ¢IA£E™H™ E•A°OPA™ A¶O 1/1/12 7,9481 8,4112 6,2666 6,6719 6,6612 6,1119 7,1379 10,2904 10,1295 10,2378 0,8188 0,9935 0,8575 0,7430 0,7802 0,9015 0,7430 10,9072 10,7011 1,0585 1,0798 1,2842 1,2196 0,7147 0,7340 6,8904 7,1992 6,8915 3,6387 1,1698 1,1120 2,6308 12,5471 15,2382 12,5462 1,2614 8,5926 8,7142 9,4960 9,5854 9,5317 11,1594 13,5343 0,8674 13,7597 11,1624 10,0421 10,0438 10,0428 0,7313 10,0631

∂£¡π∫∏ ASSET MANAGEMENT ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 210-90.07.400), URL: www.diethniki.gr ¢∏§√™ ∂π™√¢∏ª∞Δ√™ 29.939.861,98 10.386.257,10 2,8826 ¢∏§√™ BLUE CHIPS 52.254.429,77 18.914.347,75 2,7627 NBGAM ETF °∂¡π∫√™ ¢∂π∫Δ∏™ Ã.∞.- ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ. 1.809.451,96 294.878,00 6,1363 ¢∏§√™ ªπ∫Δ√ 18.889.873,37 4.806.339,88 3,9302 ¢∏§√™ ™À§§√°π∫√ 20.227.899,61 6.056.361,16 3,3399 ¢∏§√™ ∂¶π∫/∫∏™ ™À¡Δ∞•∏™ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. 7.850.242,23 1.257.640,02 6,2420 ¢∏§√™ EUROBOND - √ª√§√°π∞∫√ 281.041.665,67 48.452.275,59 5,8004 ¢∏§√™ GLOBAL TITANS 37.846.659,35 13.447.506,36 2,8144 ¢∏§√™ ¶ƒ∞™π¡∏ ∂¡∂ƒ°∂π∞ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 710.520,91 162.070,82 4,3840 NBGAM ETF GREECE & TURKEY 30 - ª∂Δ√Ãπ∫√ 2.626.098,16 388.550,00 6,7587 ¢∏§√™ USD BOND √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. 39.692.066,12 6.812.852,33 5,8261 ¢∏§√™ DELTA BONUS - ™À¡£∂Δ√ ∞/∫ 78.114.599,62 10.418.437,62 7,4977 ¢∏§√™ SMALL CAP ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™. 25.315.305,53 37.377.832,37 0,6773 ¢∏§√™ ¶∂Δ √Δ∂ ªπ∫Δ√ 6.753.421,95 3.127.806,09 2,1592 ¢∏§√™ ™Δƒ∞Δ∏°π∫ø¡ Δ√¶√£∂Δ∏™∂ø¡ ªπ∫Δ√ ∂•øΔ. 30.044.322,89 3.086.541,47 9,7340 ¢∏§√™ MONEY PLUS - ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ 22.965.617,74 1.912.162,52 12,0103 ¢∏§√™ ¢√§∞ƒπ∞∫√ (USD) - √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 8.305.511,49 748.830,48 11,0913 ¢∏§√™ SYNTHESIS BEST BLUE - FOF √ª√§√°π∞∫√ 6.588.855,18 628.660,81 10,4808 ¢∏§√™ SYNTHESIS BEST GREEN - FOF ªπ∫Δ√ 60.751.876,72 6.582.794,85 9,2289 ¢∏§√™ SYNTHESIS BEST YELLOW - FOF ªπ∫Δ√ 25.774.262,68 2.940.849,17 8,7642 ¢∏§√™ SYNTHESIS BEST RED - FOF ª∂Δ√Ãπ∫√ 14.771.228,20 1.687.128,62 8,7552

-0,21% -0,21% -0,32% 0,16% 0,16% 0,16% 0,15% 0,11% -0,07% -0,07% -0,41% -0,05% -0,42% -0,64% -0,64% -0,28% -0,64% 0,01% 0,01% -0,32% -0,31% 0,05% -0,05% -0,22% -0,22% 0,25% 0,25% 0,25% 2,03% 2,16% 2,15% 0,43% -0,45% -0,08% -0,45% 0,57% 0,10% 0,10% -0,07% 0,16% 0,01% -0,44% -0,07% -0,15% 0,85% -0,44% 0,00% 0,00% 0,00% 0,11% -0,20%

7,9481 8,4112 6,2666 6,6719 6,6612 6,1119 7,1379 10,2904 10,1295 10,2378 0,8188 0,9935 0,8575 0,7430 0,7802 0,9015 0,7504 10,9072 10,7011 1,0585 1,0798 1,2842 1,2196 0,7147 0,7340 6,8904 7,1992 7,0293 3,6387 1,1698 1,1120 2,6308 12,5471 15,2382 12,6717 1,2614 8,5926 8,7142 9,4960 9,8730 9,5317 11,1594 13,5343 0,8761 13,8973 11,2740 10,0923 10,0438 10,0428 0,7386 10,0631

7,7891 8,4112 6,2039 6,6052 6,5946 6,0508 7,0665 10,0846 10,0535 10,2378 0,8106 0,9786 0,8575 0,7281 0,7802 0,8835 0,7356 10,6891 10,4871 1,0479 1,0798 1,2649 1,2196 0,7076 0,7340 6,7526 7,1992 6,7537 3,6114 1,1698 1,1009 2,6308 12,3589 15,0096 12,4207 1,2488 8,5926 8,7142 9,4960 9,3937 9,3411 10,9362 13,2636 0,8674 13,7597 11,1624 10,0421 10,0438 10,0428 0,7313 9,9876

6,05% 6,07% 2,90% 2,26% 2,28% 3,79% 6,21% 9,49% 5,48% 5,59% 5,35% -1,21% 5,90% 2,47% 3,07% -3,91% 2,47% 5,80% 5,00% 6,43% 6,72% -0,20% 11,23% -3,96% -3,54% 0,10% 0,93% 0,10% -24,53% -0,18% -0,78% 8,70% 18,50% 11,13% 18,50% 8,56% 6,14% 6,67% 0,71% 0,19% 0,09% 8,39% 1,65% 7,30% 43,78% 8,39% 0,23% 0,22% 0,23% 3,10% 0,63%

-0,68% 2,8826 2,8826 -41,42% 0,29% 2,7627 2,7351 -12,84% 0,18% 6,1363 6,1363 -11,85% -0,59% 3,9302 3,8909 -36,20% -0,23% 3,3399 3,3065 -11,64% -0,30% 6,2420 6,1796 -13,09% -0,06% 5,8004 5,8004 9,51% 0,09% 2,8144 2,7863 -2,80% -1,26% 4,3840 4,3402 -17,05% 0,49% 6,7587 6,7587 27,72% -0,13% 5,8261 5,8261 16,72% -0,07% 7,8726 7,4977 7,89% 0,15% 0,6773 0,6705 -10,24% 0,10% 2,1592 2,1376 -4,82% 0,02% 9,7340 9,6853 5,00% 0,04% 12,0103 12,0103 1,35% 0,17% 11,0913 11,0913 8,86% 0,00% 10,4808 10,3760 1,97% -0,17% 9,2289 9,1366 3,45% -0,32% 8,7642 8,6766 4,10% -0,71% 8,7552 8,6676 7,45%

∂£¡π∫∏ Δƒ∞¶∂∑∞ Δ∏™ ∂§§∞¢√™ ∞.∂. (ÙËÏ.: 210-90.07.400), URL: www.nbg.gr NBG EMERGING EUROBOND - CLASS A (EUR) 181.142,30 148,89 NBG EMERGING EUROBOND - CLASS B (EUR) 2.600.188,41 2.144,69 NBG INCOME PLUS - CLASS ∞ (EUR) 2.334.963,62 1.981,35 NBG INCOME PLUS - CLASS B (EUR) 21.308.846,26 17.609,19 NBG GLOBAL EQUITY - CLASS ∞ (EUR) 354.717,65 303,53 NBG GLOBAL EQUITY - CLASS B (EUR) 35.761.191,64 30.072,20 NBG EUROPEAN ALLSTARS - CLASS A (EUR) 401.735,01 484,96 NBG EUROPEAN ALLSTARS - CLASS B (EUR) 27.310.388,97 32.895,23 NBG SOCIALLY RESPONSIBLE - CLASS A (EUR) 28.527,72 33,99 NBG SOCIALLY RESPONSIBLE - CLASS B (EUR) 4.020.383,80 4.779,40 NBG STRATEGIC BOND - CLASS A (EUR) 816.345,75 849,72 NBG STRATEGIC BOND - CLASS B (EUR) 1.127.558,39 1.106,11

1.216,6200 1.212,3800 1.178,4700 1.210,1000 1.168,6400 1.189,1800 828,4000 830,2200 839,2200 841,1900 960,7200 1.019,3900

-0,34% -0,34% -0,02% -0,02% -0,62% -0,62% -1,06% -1,06% -0,79% -0,79% -0,18% -0,18%

1.216,6200 1.212,3800 1.178,4700 1.210,1000 1.168,6400 1.189,1800 828,4000 830,2200 839,2200 841,1900 960,7200 1.019,3900

∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 210-61.24.914), URL: www.europisti-aedak.gr ∂Àƒø¶∞´∫∏ ¶π™Δ∏ ∫ƒ∞Δπ∫ø¡ √ª√§√°ø¡ ∞¡∂¶ΔÀ°ª∂¡ø¡ Ãøƒø¡ (EUR) 1.569.172,16 192.566,92 ∂Àƒø¶∞´∫∏ ¶π™Δ∏ EUROBOND ∫ƒ∞Δπ∫ø¡ √ª√§√°ø¡ ∞¡∂¶ΔÀ°ª∂¡ø¡ Ãøƒø¡ (EUR) 1.596.881,31 1.160.732,51 ∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ ∞¡∞¶ΔÀ•.(ª∂Δ.∂™øΔ.) 3.230.640,06 1.382.854,73 ∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ EUROPEAN OPPORTUNITIES ª∂Δ. ∂•. 4.604.927,21 3.016.105,58 ∂Àƒø¶∞´∫∏ ¶π™Δ∏ EMERGING MARKETS OPPORTUN. ª∂Δ.∂•. 1.717.520,91 697.353,47 ∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ GLOBAL OPPORTUNITIES (ª∂Δ. ∂•.) 4.489.774,64 1.604.299,66 ∂Àƒø¶∞´∫∏ ¶π™Δ∏ AMERICAN OPPORTUNITIES ª∂Δ. ∂•. 1.448.522,48 473.421,25 ∂Àƒø¶∞´∫∏ ¶π™Δ∏ ∂Δ∞πƒπ∫ø¡ √ª√§√°ø¡ INVESTMENT GRADE (EUR) 13.173.471,37 3.454.743,30 ∂Àƒø¶∞´∫∏ ¶π™Δ∏ HIGH YIELD ∂Δ∞πƒπ∫ø¡ √ª√§√°ø¡ (EUR) 2.231.478,55 688.569,87 ∂Àƒø¶.¶π™Δ∏ EUROINVEST ªπ∫Δ√ ∂™. 1.170.852,46 1.794.871,40

8,1487 1,3758 2,3362 1,5268 2,4629 2,7986 3,0597 3,8132 3,2407 0,6523

-0,08% -0,10% -0,38% 0,20% -0,49% -0,11% 0,15% -0,13% -0,16% -0,61%

8,2709 1,4859 2,4063 1,5726 2,5368 2,8686 3,1514 3,8704 3,2893 0,7045

1.216,6200 1.212,3800 1.178,4700 1.210,1000 1.168,6400 1.189,1800 828,4000 830,2200 839,2200 841,1900 960,7200 1.019,3900

5,45% 5,47% 4,61% 4,63% 6,22% 6,24% -2,92% -2,90% -1,64% -1,62% 7,57% 7,59%

8,1487 2,77% 1,3758 -32,30% 2,3128 -8,52% 1,5115 5,18% 2,4383 6,19% 2,7706 8,14% 3,0291 8,27% 3,8132 6,64% 3,2407 7,95% 0,6523 -19,90%

HSBC (∂§§∞™) ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 210-36.46.484-91), URL: www.hsbc.gr HSBC ∂π™√¢∏ª∞Δ√™ √ª√§√°πø¡ ∂Àƒø ∞¡∞¶ΔÀ°ª∂¡ø¡ Ãøƒø¡ 5.154.606,27 HSBC ¢π∞£∂™πªø¡ ∂Àƒø μƒ∞ÃÀÃ√¡π∞™ ¢π∞ƒ∫∂π∞™ 19.746.368,97 HSBC ∞¡∞¶ΔÀ•π∞∫√ ª∂Δ√Ãø¡ ∂™øΔ. 25.610.551,69 HSBC AMERICAN EQUITY ª∂Δ. ∂•øΔ. 8.689.151,30 HSBC ∞¡∞¢À√ª∂¡ø¡ ∞°√ƒø¡ ª∂Δ.∂•øΔ. 7.760.356,76 HSBC ¶∞¡∂Àƒø¶∞π∫√ ª∂Δ.∂•øΔ. 6.917.036,98 HSBC √ª√§√°πø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ¢√§∞ƒπ√À 3.463.920,00 HSBC ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 8.741.808,15

928.313,29 5,5527 9.819.660,72 2,0109 1.348.210,17 18,9960 3.079.601,06 2,8215 1.731.469,84 4,4819 2.470.474,40 2,7999 748.603,60 4,6272 1.344.406,81 6,5024

-0,01% 5,6221 5,5527 5,75% 0,00% 2,0210 2,0109 0,32% -0,08% 19,5184 18,9960 -6,55% -0,60% 2,8991 2,8215 12,72% -0,61% 4,6052 4,4819 2,51% -0,17% 2,8769 2,7999 5,66% -0,40% 4,6850 4,6272 11,63% -0,07% 6,6324 6,5024 4,76%

ING ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 801 100 200 300), URL: www.ingim.gr ING ∞/∫ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ. 34.608.062,96 ING ∞/∫ ªπ∫Δ√ 6.563.202,49 ING ∞/∫ ∂Àƒø¶∞π∫√ ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ μƒ∞ÃÀ¶ƒ√£∂™ªø¡ ¢π∞£∂™πªø¡ 5.358.927,35

9.542.248,55 3.971.423,29 991.720,16

3,6268 1,6526 5,4037

-0,07% -0,06% -0,01%

3,6993 1,6774 5,4037

3,6268 -13,19% 1,6526 -4,44% 5,4037 -0,27%

INTERNATIONAL ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 210-81.19.000), URL: www.intermf.gr INTERNATIONAL ∂Àƒø¶∞´∫ø¡ √ª√§√°ø¡ 2.361.977,83 INTERNATIONAL ªπ∫Δ√ 2.482.699,81 INTERNATIONAL ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ 1.552.687,65 INTERNATIONAL ∂§§∏¡π∫√ ª∂Δ√Ãπ∫√ 4.509.240,49 INTERNATIONAL E¶π§√°∏™ ª∂Δ√Ãπ∫ø¡ ∞•πø¡ ª∂Δ.∂™. 755.374,52 INTERNATIONAL ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 697.070,74

629.445,92 1.492.116,57 235.377,57 3.763.260,97 1.021.623,85 195.258,10

3,7525 1,6639 6,5966 1,1982 0,7394 3,5700

-0,66% -0,45% 0,11% -0,12% -0,14% -0,26%

3,8276 1,7471 6,6131 1,2580 0,7764 3,7128

3,7150 -2,52% 1,6473 -29,52% 6,5636 2,09% 1,1862 -14,26% 0,7320 -11,78% 3,5343 9,44%

∫À¶ƒ√À ASSET MANAGEMENT ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 210-77.65.441) ∫À¶ƒ√À EURO BOND PREMIUM √ª√§√°π∞∫√ 3.204.931,99 ∫À¶ƒ√À DUAL STRATEGY ™À¡£∂Δ√ ∞ª√πμ∞π√ ∫∂º∞§∞π√ 328.094,77

1.786.797,95 140.274,12

1,7937 2,3390

-0,36% -0,19%

1,7937 2,3858

1,7847 -32,50% 2,3273 -9,18%

∫À¶ƒ√À LIBOR RETURN (USD) √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. ∫À¶ƒ√À ∂§§∏¡π∫√ ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ ∫À¶ƒ√À ∂§§∏¡π∫√ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ. ∫À¶ƒ√À EURO BALANCED PREMIUM ªπ∫Δ√ ∫À¶ƒ√Y FUND OF FUNDS METOXIKO ∫À¶ƒ√Y FUND OF FUNDS MIKTO ∫À¶ƒ√Y EURO EQUITY PREMIUM ª∂Δ√Ãπ∫√

ENEP°HTIKO

MEPI¢IA

KA£APH METAB. TIMH TIMH METAB. TIMH ¶POH°. ¢IA£E™H™ E•A°OPA™ A¶O 1/1/12

3.569.251,69 1.555.007,56 8.116.079,23 3.655.738,30 551.700,08 942.904,91 2.566.483,25

710.195,30 310.684,15 8.369.158,07 2.792.296,46 168.170,11 290.005,69 911.773,62

5,0257 5,0051 0,9698 1,3092 3,2806 3,2513 2,8148

-0,02% 0,01% -0,37% -0,27% -0,55% -0,42% 0,24%

5,0257 5,0051 0,9698 1,3092 3,2806 3,2513 2,8148

5,0006 5,07% 4,9801 1,77% 0,9650 -12,60% 1,3027 -20,38% 3,2642 6,48% 3,2350 6,12% 2,8007 -6,17%

MARFIN GLOBAL ASSET MANAGEMENT ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 210-81.73.750), URL: www.marfinaedak.gr MARFIN ∂§§∏¡π∫√ ª∂Δ√Ãπ∫√ 19.971.092,93 20.818.925,99 0,9593 MARFIN £∂™ªπ∫ø¡ Ã∞ƒΔ√º. √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 10.274.964,35 2.960.869,52 3,4703 MARFIN GLOBAL ª∂Δ√Ãπ∫√ 4.300.002,00 2.971.229,96 1,4472 MARFIN SMART CASH ¢π∞Ã.¢π∞£. 88.107.032,20 20.921.664,63 4,2113 MARFIN PREMIUM SELECTION FUND OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫√ 5.111.707,22 1.765.406,00 2,8955 MARFIN £∂™ªπ∫ø¡ Ã∞ƒΔ/∫πø¡ EURO HEDGED FOFs ª∂Δ. 17.288.398,23 6.592.993,02 2,6222 MARFIN UNIVERSAL STRATEGY FOFs ªπ∫Δ√ 1.230.731,72 7.112.680,00 0,1730 MARFIN GLOBAL STRATEGY FOFs ªπ∫Δ√ 975.040,49 5.414.642,00 0,1801 MARFIN EMERGING ∂ª∂∞ ª∂Δ√Ãπ∫√ 2.346.864,40 924.357,94 2,5389 MARFIN EURO GLOBAL BOND FUND OF FUNDS √ª√§√°π∞∫√ 7.148.826,56 2.361.161,31 3,0277 MARFIN USD GLOBAL BOND FUND OF FUNDS √ª√§√°π∞∫√ 2.360.652,11 536.581,60 4,3994

-0,49% -0,04% -0,18% 0,01% -0,75% -0,49% 0,06% -0,06% 0,38% -0,06% -0,02%

0,9881 3,5744 1,4906 4,2324 2,9824 2,7009 0,1782 0,1855 2,6151 3,1185 4,5314

0,9305 3,3662 1,4038 4,1902 2,8086 2,5435 0,1678 0,1747 2,4627 2,9369 4,2674

METLIFE ALICO ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 210-37.12.300), URL: www.alicomfunds.gr ALICO ∫ƒ∞Δπ∫ø¡ √ª√§√°ø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 53.277.909,15 3.104.870,12 ALICO ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ 7.587.072,19 580.250,85 ALICO ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 10.642.016,89 2.018.681,86 ALICO ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 6.832.316,04 501.142,57 ALICO MIKTO ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 15.331.850,83 958.785,47 ∂¶π∫√Àƒπ∫∏™ ∞™º∞§π™∏™ MIKTO ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 4.200.230,30 359.432,59 ∞§§∏§√μ√∏£∂π∞™ MIKTO ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 548.903,04 53.059,24 BETA GLOBAL MIKTO ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 1.859.666,59 349.368,50 ALICO EΔ∞πƒπ∫ø¡ √ª√§√°πø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 23.138.847,49 1.742.639,54 ALICO ¢√§∞ƒπ∞∫√ √ª√§√°πø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 4.685.013,80 365.053,02 ALICO ∂Àƒø¶∞´∫√ ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ 6.535.494,38 1.860.142,70 ALICO ª∂Δ.∂™øΔ. ª∂™∞π∞™ & ªπ∫ƒ∏™ ∫∂º∞§∞π√¶√π∏™∏™ 2.537.332,34 709.988,70 ALICO ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À FTSE-20 INDEX FUND 10.444.279,33 8.771.614,69 CITI FUND √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 422.350,88 190.346,43 ∂§§∏¡π∫√ ª∂Δ√Ãπ∫√ ª∂°∞§∏™ ∫∞π ª∂™∞π∞™ ∫∂º∞§∞π√¶√π∏™∏™ 3.386.641,96 5.530.961,59 ALICO ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞¡∞¢À√ª∂¡ø¡ ∞°√ƒø¡ 1.413.317,84 379.968,18 ALICO FUND OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫√ 10.362.242,54 3.023.408,38 ALICO FUND OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂ª¶√ƒ∂Àª∞Δπ∫ø¡ ∞•πø¡ 2.305.942,55 179.122,11 ALICO FUND OF FUNDS ªπ∫Δ√ 776.889,20 78.543,52

17,1595 13,0755 5,2718 13,6335 15,9909 11,6857 10,3451 5,3229 13,2780 12,8338 3,5134 3,5738 1,1907 2,2189 0,6123 3,7196 3,4273 12,8736 9,8912

-0,05% 0,01% -0,77% -0,17% -0,25% -0,12% -0,25% -0,04% -0,16% -0,42% -0,01% -0,23% -0,20% 2,90% -0,76% -0,43% -0,45% -0,35% -0,38%

17,5027 13,2063 5,5354 14,3152 16,7904 12,2700 10,8624 5,4294 13,5436 13,0905 3,5485 3,7525 1,2502 2,2522 0,6337 3,9056 3,5987 13,5173 10,3858

16,9879 4,50% 12,9447 1,53% 5,2191 -19,37% 13,4972 6,24% 15,8310 2,93% 11,4520 1,66% 10,1382 -3,68% 5,2697 5,75% 13,1452 6,37% 12,7055 7,93% 3,4783 0,13% 3,5381 -3,22% 1,1788 -18,71% 2,2189 -52,29% 0,6123 -17,68% 3,6824 -2,85% 3,3930 7,04% 12,7449 -1,79% 9,7923 5,83%

MILLENNIUM ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 210-95.48.866), URL: www.millenniumbank.gr MILLENNIUM EURO PLUS ¢π∞Ã/™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ 3.076.799,65 354.291,53 MILLENNIUM VALUE PLUS ∂§§∏¡π∫√ √ª√§√°π∞∫√ 982.966,16 1.444.206,73 MILLENNIUM BLUE CHIPS ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™. 6.246.594,14 12.010.950,43 MILLENNIUM EUROZONE ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•. 4.248.575,67 2.720.517,36 MILLENNIUM MID- CAP ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 5.132.054,09 7.006.687,68 MILLENNIUM AMERICA US ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•. 4.754.143,41 1.908.728,30 MILLENNIUM CHINA GROWTH ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 2.396.247,08 808.549,01 MILLENNIUM FUND OF FUNDS ªπ∫Δ√ 7.126.629,07 5.717.052,66 MILLENNIUM ∞¡∞¢À√ª∂¡ø¡ ∞°√ƒø¡ FUND OF FUNDS ª∂Δ. 1.239.759,47 552.745,20

8,6844 0,6806 0,5201 1,5617 0,7325 2,4907 2,9636 1,2466 2,2429

0,00% -1,22% -0,65% 0,22% -0,30% 0,00% -0,37% -1,38% -0,21%

8,8581 0,6942 0,5461 1,6398 0,7691 2,6152 3,1118 1,3089 2,3550

8,5107 0,01% 0,6670 -61,83% 0,5149 -17,65% 1,5305 -5,84% 0,7179 -10,39% 2,4409 8,91% 2,9043 -0,56% 1,2217 -14,58% 2,1980 2,98%

PROBANK ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 210-48.43.591-5), URL: www.probank.gr PROBANK Ã∏ª∞Δ∞°√ƒ∞™ ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ 74.330.549,77 PROBANK √ª√§√°π∞∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 3.481.323,58 PROBANK ∂§§∞™ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 4.259.104,45 N.P. INSURANCE ¡∂√™ ¶√™∂π¢ø¡ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 334.276,67

18.780.697,90 2.188.776,38 3.751.477,06 520.819,14

3,9578 1,5905 1,1353 0,6418

0,01% 1,25% 0,04% 0,94%

3,9578 1,5905 1,1353 0,6450

3,9380 2,82% 1,5786 -30,67% 1,1239 -12,27% 0,6392 -24,74%

PROTON ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 210-69.70.970), URL: www.proton.gr PROTON ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 589.971,07 PROTON √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 516.675,14 PROTON ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 1.281.820,16 ∂¶∂¡¢ÀΔπ∫∏ ∫ƒ∏Δ∏™ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 80.372,54

292.728,67 161.859,32 448.111,61 95.606,50

2,0154 3,1921 2,8605 0,8407

-0,80% -0,75% -0,87% -1,04%

2,0759 3,2400 2,9749 0,8743

1,9751 -20,50% 3,1602 -51,91% 2,8319 -9,56% 0,8323 -12,67%

¶∂πƒ∞πø™ ASSET MANAGEMENT ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 210-32.88.222), URL: www.piraeusaedak.gr ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 8.637.625,67 3.337.034,32 2,5884 ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ¢À¡∞ªπ∫ø¡ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂ø¡ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 2.520.465,82 7.970.749,83 0,3162 ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 3.207.559,58 3.219.413,97 0,9963 ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 5.375.626,27 1.159.248,43 4,6372 ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ μƒ∞ÃÀ¶ƒ√£∂™ªø¡ ¢π∞£∂™πªø¡ ™∂ ∂Àƒø 20.194.370,37 1.951.744,26 10,3468 ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ √ª√§√°ø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 4.409.438,44 1.995.992,67 2,2091 ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ £∂™ªπ∫ø¡ ∂¶∂¡¢ÀΔø¡ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 281.974,36 120.000,00 2,3498 ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ∞™º∞§π™Δπ∫ø¡ º√ƒ∂ø¡ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 356.916,68 150.492,23 2,3717 ¶∂πƒ∞πø™ FUND OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫√ 2.443.061,04 261.323,19 9,3488 ¶∂πƒ∞πø™ FUND OF FUNDS ªπ∫Δ√ 3.805.654,48 363.933,68 10,4570 ¶∂πƒ∞πø™ FUND OF FUNDS √ª√§√°π∞∫√ 1.784.402,48 161.484,93 11,0500

-7,03% 3,68% 2,09% 2,87% 6,05% 1,66% 0,35% -0,39% -2,17% 4,87% 5,59%

-0,15% 2,6337 2,5366 -13,15% 0,44% 0,3217 0,3099 -3,83% 0,01% 1,0063 0,9863 -15,92% 0,01% 4,6372 4,6372 -6,85% 0,01% 10,3468 10,3468 2,39% -0,64% 2,2312 2,1870 -34,24% -0,23% 2,3733 2,3263 -18,69% -0,15% 2,3954 2,3480 -20,31% -0,22% 9,4890 9,2787 5,87% -0,23% 10,5877 10,3786 7,16% -0,11% 11,1605 10,9671 6,80%

¶∂πƒ∞πø™ ASSET MANAGEMENT ∞∂¢∞∫ (∞¡Δπ¶ƒ.) (ÙËÏ.: 210-32.88.222), URL: www.piraeusaedak.gr PIRAEUSINVEST EUROPEAN EQUITY FUND (EUR) 3.127.806,01 11.515,42 271,6200 -0,37% 277,0524 271,6200 2,31% PIRAEUSINVEST EUROPEAN BOND FUND (EUR) 11.368.525,98 55.668,72 204,2200 -0,08% 205,2411 204,2200 -0,01% Δ.Δ. ∂§Δ∞ ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 210-33.16.644), URL: www.tteltaaedak.gr Δ.Δ. ∂§Δ∞ Ã∏ª∞Δ∞°√ƒ∞™ ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ (EUR) 231.319.271,81 Δ.Δ. ∂§Δ∞ √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 5.352.401,94 Δ.Δ. ∂§Δ∞ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 8.557.073,15 Δ.Δ. ∂§Δ∞ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 627.267,48 Δ.Δ. ∂§Δ∞ EUROPLUS √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 3.155.639,86 Δ.Δ. ∂§Δ∞ √π∫√§√°π∫√ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 1.250.704,43 Δ.Δ. ∂§Δ∞ £∂™ªπ∫ø¡ ∂¶∂¡¢ÀΔø¡ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 855.010,18 AAAB ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 583.795,45 AAAB ∂π™√¢∏ª∞Δ√™ ∫∞π √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ. 10.246.555,44 AAAB ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ ∂™øΔ. 6.781.362,61 AAAB ∂¶π§∂°ª∂¡ø¡ ª∂Δ√Ãø¡ ∂™øΔ. 2.782.666,17

86.934.482,60 5.439.093,68 6.556.439,96 1.498.415,75 915.691,40 328.090,09 252.189,43 262.648,04 5.648.675,27 1.227.061,10 2.889.004,23

2,6608 0,9841 1,3051 0,4186 3,4462 3,8121 3,3903 2,2227 1,8140 5,5265 0,9632

0,00% 1,31% -0,02% -0,64% 0,02% -0,19% 0,86% 0,28% 0,85% 0,03% -0,10%

2,6608 0,9841 1,3084 0,4207 3,4548 3,8312 3,3903 2,3338 1,8503 5,5376 1,0114

2,6608 4,13% 0,9816 -24,75% 1,3018 -9,97% 0,4165 -10,92% 3,4376 2,57% 3,7930 5,00% 3,3903 -21,90% 2,2005 -11,32% 1,7777 -30,42% 5,4160 -6,57% 0,9439 -11,58%

¢E§TIO TIMøN ™YNA§§A°MATO™ ∂¡∞¡Δπ ∂Àƒø °π∞ ™À¡∞§§∞°∂™ ª∂Ãπ π™√Δπª√À ∂Àƒø 10.000 (¶√™√Δ∏Δ∞ ¡√ªπ™ª∞Δ√™ ∞¡∞ 1 ∂Àƒø) ME™H TIMH ¢√§∞ƒπ√ ∏.¶.∞. . . . . . . . . . . . . . . . .1,226 §πƒ∞ ∞°°§π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . .0,7828 ∫√ƒø¡∞ ¢∞¡π∞™ . . . . . . . . . . . . . . .7,4384 ∫√ƒø¡∞ ™√À∏¢π∞™ . . . . . . . . . . . . .8,4505 °π∂¡ π∞¶ø¡π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . .95,79 ºƒ∞°∫√ ∂§μ∂Δπ∞™ . . . . . . . . . . . . . .1,201 ∫√ƒø¡∞ ¡√ƒμ∏°π∞™ . . . . . . . . . . . .7,399 ¢√§∞ƒπ√ ∫∞¡∞¢∞ . . . . . . . . . . . . .1,2356 ¢√§∞ƒπ√ ∞À™Δƒ∞§π∞™ . . . . . . . . . . .1,179

A°OPA

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,2444 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,79454 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,55 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8,5773 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .97,23 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,219 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,51 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,2541 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,1967

¶ø§H™H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,2015 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,76714 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,2896 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8,2815 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .93,87 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,177 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,251 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,2109 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,1554

¢E§TIO TIMøN ™YNA§§A°MATO™ ∫∞π •∂¡ø¡ Δƒ∞¶∂∑√°ƒ∞ªª∞Δπø¡ (¶√™√Δ∏Δ∞ ¡√ªπ™ª∞Δ√™ ∞¡∞ 1 ∂Àƒø) A°OPA ¶ø§H™H ¢√§∞ƒπ√ ∏.¶.∞. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,2269 .........................................................1,2251 §πƒ∞ ∞°°§π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,78335 .......................................................0,78225 ∫√ƒø¡∞ ¢∞¡π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,4436 .........................................................7,4332 ∫√ƒø¡∞ ™√À∏¢π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8,4564 .........................................................8,4446 °π∂¡ π∞¶ø¡π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .95,86 ...........................................................95,72 ºƒ∞°∫√ ∂§μ∂Δπ∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,2018 .........................................................1,2002 ∫√ƒø¡∞ ¡√ƒμ∏°π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,4042 .........................................................7,3938 ¢√§∞ƒπ√ ∫∞¡∞¢∞ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,2365 .........................................................1,2347 ¢√§∞ƒπ√ ∞À™Δƒ∞§π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,1798 .........................................................1,1782

OÈ ÙÈ̤˜ Û˘Ó·ÏÏ¿ÁÌ·ÙÔ˜ Î·È Í¤ÓˆÓ ÙÚ·Â˙ÔÁÚ·ÌÌ·Ù›ˆÓ ‰È·Ê¤ÚÔ˘Ó ·fi TÚ¿Â˙· Û TÚ¿Â˙·


XÚËÌ·ÙÈÛÙ‹ÚÈÔ 29

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 27 I√À§π√À 2012

K§EI™IMO TH™ 26H™ I√À§π√À

∫§∂π™πª√ %ª∂Δ. EYPø °ÂÓÈÎfi˜ ¢Â›ÎÙ˘

583,20

-0,83

0,235 1,00 0,24 0,069 1,11 0,053 0,326 0,142 13,90 0,20 0,363 0,055 0,132 0,585 4,01 1,03 0,474 1,82 0,807 3,72 0,766 0,175 0,46 0,809 3,03 0,679 1,82 0,136 0,24 0,206 0,729 4,60 0,978 0,937 0,49 2,18 1,70 0,094 0,225 0,49 0,18 0,399 0,71 0,425 4,73 1,13 0,475 0,02 0,16 1,27 0,68 0,226 0,287 0,239 0,165 0,087 1,79 0,45 0,67 0,388 0,267 0,36 2,16 0,87 0,91 0,304 0,093 0,456 0,862 0,31 5,39 2,33 0,41 0,234 0,335 1,14 0,256 0,36 0,766 0,489 0,884 0,534 0,302 0,655 10,27 1,07 1,07 5,22 2,31 0,525 1,78 0,441 0,22 3,42 2,84 0,486 0,517 0,306 0,788 0,367 0,415 0,17 0,145 0,339 0,915 5,12 0,422 1,15 0,633 1,87

0,00 -1,96 -4,76 0,00 0,00 0,00 2,52 0,00 -0,71 0,00 2,83 10,00 -7,04 -2,50 -0,74 -0,96 0,00 0,00 -2,77 -1,85 0,00 -2,23 -3,36 0,62 0,00 0,44 0,55 -3,55 0,00 3,00 0,00 9,79 -0,20 1,52 1,87 0,93 0,00 0,00 9,22 0,00 0,00 0,00 10,94 0,00 -3,27 0,00 11,50 -13,04 -22,33 -3,79 0,00 -9,60 8,71 1,70 -2,94 -4,40 0,00 0,00 0,00 9,92 0,00 0,00 -0,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,46 0,00 0,00 -4,90 0,00 0,00 0,00 1,79 -0,78 0,00 -0,52 -0,20 -1,12 0,00 9,82 0,00 -0,19 3,88 0,94 -1,14 -1,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,59 -0,35 7,52 -2,45 2,34 0,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2,24 1,39 9,90 -1,71 -9,83 0,54

O°KO™ ∂§∞à ª∂°.

∫Àƒπ∞ ∞°√ƒ∞ A.S. COMPANY (∫√) ALPHA μ∞¡∫ (∫√) ATTICA BANK ∞.Δ.∂. (∫√) AUDIOVISUAL (∫√) AUTOHELLAS (∫√) AVENIR ∞.∂. (∫√) BYTE COMPUTER (∫√) CENTRIC ™Àªª∂Δ√Ãø¡ (∫√) COCA - COLA Δƒπ∞ ∂æπ§√¡ (∫√) CPI (∫√) CYCLON ∂§§∞™ (∫O) CYPRUS POPULAR BANK (∫√) DIONIC (∫√) EUROBANK EFG (∫√) EUROBANK PROPERTIES ∞∂∂∞¶ (∫√) EURODRIP (∫O) F.G. EUROPE (∫O) FLEXOPACK (∫√) FOURLIS ™Àªª∂Δ√Ãø¡ (K√) FRIGOGLASS (KO) INFORM §À∫√™ ¶. (∫√) INTRACOM HOLDINGS (∫√) INTRAKAT (KO) J. & P. - ∞μ∞• (∫√) JUMBO (∫√) KLEEMAN HELLAS (KO) LAMDA DEVELOPMENT(∫√) LAVIPHARM (∫√) LOGISMOS (∫√) MARFIN INVESTMENT GROUP (∫√) MEDICON ∂§§∞™ (∫√) MERMEREN KOMB. A.D. PR. (∂§¶) MEVACO (∫√) MIG REAL ESTATE (∫√) MINERVA (∫∞) MLS ¶§∏ƒ√º√ƒπ∫∏ (∫√) NEXANS ∂§§∞™ (∫√) PAPERPACK (∫√) PASAL ∞.∂. (∫√) PROFILE (∫√) PROTON Δƒ∞¶∂∑∞ ∞.∂. (KO) QUALITY & RELIABILITY (∫√) QUEST ™Àªª∂Δ√Ãø¡ (∫√) REDS (∫O) S & B μπ√ª∏Ã. √ƒÀ∫Δ∞ (∫√) SPACE HELLAS (∫√) TRASTOR ∞.∂.∂.∞.¶. (∫√) UNIBIOS (∫√) ∞°ƒ√Δπ∫∏ Δƒ∞¶∂∑∞ (∫√) ∞∂ƒ√¶√ƒπ∞ ∞π°∞π√À (∫√) ∞π√§π∫∏ ∞∂∂à (∫√) ∞∫ƒπΔ∞™ (∫√) ∞§∫√ ∂§§∞™ (∫√) ∞§√ÀªÀ§ (∫√) ∞¡¢ƒ√ª∂¢∞ ∞∂∂à (∫√) ∞¡∂∫ (∫√) ∞¡∂∫ (¶√ `90) ∞¡∂∫ (¶√ `96) ∞™¶π™ ¶ƒ√¡√π∞ (∫√) μ∞§∫∞¡ ∞∫π¡∏Δ∞ (∫√) μ∞ƒμ∂ƒ∏™ ¡. - MODA BAGNO (∫√) μπ√∫∞ƒ¶∂Δ (∫√) μπ√Ã∞§∫√ (∫∞) μπ™ (∫√) μ√°π∞Δ∑√°§√À SYSTEMS (∫√) μøμ√™ ª¶∞ª¶∏™ (∫√) °.∂. ¢∏ª∏Δƒπ√À (∫√) °∞§∞•π¢π (∫√) °∂∫ Δ∂ƒ¡∞ (∫√) °∂¡π∫∏ ∂ª¶√ƒπ√À (∫√) ¢∞π√™ ¶§∞™Δπ∫∞ (∫√) ¢∂∏ (∫√) ¢√ªπ∫∏ ∫ƒ∏Δ∏™ (∫√) ¢ƒ√ª∂∞™ (∫√) ∂μƒ√º∞ƒª∞ (∫√) ∂£¡π∫∏ Δƒ∞¶∂∑∞ (KO) ∂π¢∏™∂√ºø¡π∫∏ ∂§§∞™ (∫√) ∂∫Δ∂ƒ (∫√) ∂§. μπ√ª. ∑∞Ã∞ƒ∏™ (∫∞) ∂§∞™Δƒ√¡ (∫O) ∂§μ∞§ (∫∞) ∂§μ∂ ∞.μ.∂.∂. (∫√) ∂§°∂∫∞ (∫√) ∂§π¡√π§ (∫√) ∂§§∞¢√™ Δƒ∞¶∂∑∞ (∫√) ∂§§∞∫Δøƒ (∫√) ∂§§∏¡π∫∞ ∫∞§ø¢π∞ (∫√) ∂§§∏¡π∫∞ ¶∂Δƒ∂§∞π∞ (∫√) ∂§§∏¡π∫∞ Ã∏ª∞Δπ™Δ∏ƒπ∞ (∫√) ∂§Δ√¡ (K√) ∂§Δƒ∞∫ (∫√) ∂¶π§∂∫Δ√™ (∫√) ∂Δ∂ª (∫∞) ∂À∞£ (∫√) ∂À¢∞¶ (∫√) ∂Àƒø¶∞´∫∏ ¶π™Δ∏ (∫√) π∞™ø (∫√) π∞Δƒπ∫√ ∞£∏¡ø¡ (∫√) π∫Δπ¡√™ ∂§§∞™ (∫√) π§À¢∞ (∫√) π¡Δ∂∞§ √ªπ§√™ (∫√) π¡Δ∂ƒ°√À¡Δ-•À§∂ª¶√ƒπ∞ (¶√) π¡Δ∂ƒ°√À¡Δ-•À§∂ª¶√ƒπ∞ (∫√) π¡Δ∂ƒΔ∂∫ (∫√) π¡Δƒ∞§√Δ (∫√) ∫∞∂ (∫√) ∫∞£∏ª∂ƒπ¡∏ (∫√) ∫∞¡∞∫∏™ ™. (∫√) ∫∞ƒ∞ª√§∂°∫√™ (∫√) ∫∞ƒ∞Δ∑∏ (∫√)

0 830.638 24.000 19.739 126 4.300 10 2.000 96.765 0 10 10.412.125 40.707 548.109 9.489 14.750 0 0 21.959 2.745 0 72.800 2.600 14.125 55.817 5.730 5.966 30.291 0 493.629 0 100 1.848 1.950 937 49.775 72 0 138 895 0 0 50 0 189 0 7.610 15.500 2.834.773 200 0 10 10.059 50 1.044 24.135 0 0 0 5.443 0 0 54.861 0 0 0 0 0 10.206 0 0 813.455 0 0 0 2.103.439 5.346 0 10.909 433 4.875 0 10 0 405 87.260 60 21.631 44.730 0 100 0 20 1.400 10.940 70 1.967 4.991 500 0 100 0 0 0 216.547 13.712 30 759 800 100

0,00 0,997 0,233 0,069 1,11 0,053 0,326 0,142 13,86 0,00 0,363 0,05 0,132 0,58 4,00 1,03 0,00 0,00 0,80 3,71 0,00 0,173 0,458 0,78 2,99 0,65 1,79 0,121 0,00 0,20 0,00 4,60 0,885 0,935 0,433 2,15 1,70 0,00 0,225 0,46 0,00 0,00 0,71 0,00 4,70 0,00 0,426 0,02 0,155 1,26 0,00 0,226 0,203 0,239 0,165 0,08 0,00 0,00 0,00 0,352 0,00 0,00 2,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,835 0,00 0,00 2,33 0,00 0,00 0,00 1,09 0,233 0,00 0,75 0,487 0,87 0,00 0,302 0,00 10,27 1,02 1,07 5,18 2,28 0,00 1,78 0,00 0,22 3,36 2,79 0,486 0,51 0,29 0,78 0,00 0,415 0,00 0,00 0,00 0,915 5,06 0,422 1,15 0,633 1,72

0,00 1,03 0,254 0,069 1,11 0,056 0,326 0,142 14,20 0,00 0,363 0,056 0,139 0,606 4,04 1,05 0,00 0,00 0,835 3,77 0,00 0,179 0,478 0,818 3,09 0,68 1,84 0,152 0,00 0,211 0,00 4,60 0,978 0,937 0,512 2,18 1,70 0,00 0,225 0,49 0,00 0,00 0,71 0,00 4,77 0,00 0,48 0,021 0,208 1,32 0,00 0,226 0,287 0,239 0,168 0,094 0,00 0,00 0,00 0,388 0,00 0,00 2,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,863 0,00 0,00 2,49 0,00 0,00 0,00 1,14 0,256 0,00 0,77 0,489 0,889 0,00 0,302 0,00 10,29 1,10 1,07 5,25 2,38 0,00 1,78 0,00 0,22 3,45 2,97 0,486 0,529 0,306 0,788 0,00 0,415 0,00 0,00 0,00 0,94 5,30 0,422 1,15 0,633 1,87

∫§∂π™πª√ %ª∂Δ. EYPø ∫∂∫ƒ√æ (∫√) ∫§√À∫π¡∞™ - §∞¶¶∞™ (∫√) ∫§ø™/°π∞ ¡∞À¶∞∫Δ√À (∫∞) ∫√ƒ¢∂§§√À Ã. ∞º√π (∫√) ∫√ƒƒ∂™ (∫√) ∫ƒ∂∫∞ (∫√) ∫ƒ∂Δ∞ º∞ƒª (∫√) ∫ƒπ - ∫ƒπ (∫√) ∫Δ∏ª∞ ∫. §∞∑∞ƒπ¢∏ (∫√) ∫À¶ƒ√À Δƒ∞¶∂∑∞ (∫√) ∫Àƒπ∞∫π¢∏™ ∏.- F.H.L. (∫√) ∫Àƒπ∞∫√À§∏™ (∫√) §∞¡∞∫∞ª (∫√) §∂μ∂¡Δ∂ƒ∏™ ¡. (∫A) §∂μ∂¡Δ∂ƒ∏™ ¡. (¶∞) §πμ∞¡∏ ∂∫¢√Δ. √ƒ°. (∫√) §√À§∏ ªÀ§√π (∫√) ª∞£π√™ ¶Àƒπª∞Ã∞ (∫√) ª∂Δ∫∞ (∫√) ª√Δ√¢À¡∞ªπ∫∏ (∫√) ª√Δ√ƒ √´§ (∫√) ª√À∑∞∫∏™ (∫∞) ª√ç√™ (∫√) ª¶∏Δƒ√™ ™Àªª∂Δ√Ãπ∫∏ (KO) ªÀΔπ§∏¡∞π√™ (∫√) ¡∞∫∞™ ª√À™π∫∏ (∫√) ¡∞ÀΔ∂ª¶√ƒπ∫∏ (∫√) ¡∏ƒ∂À™ (∫O) ¡Δƒ√À∫º∞ƒª¶∂¡ ∂§§∞™ (∫√) √§£ (∫√) √§¶ (∫√) √¶∞¶ (∫√) √Δ∂ (∫√) ¶∞´ƒ∏™ ¶§∞™Δπ∫ø¡ (∫√) ¶∞¶√ÀΔ™∞¡∏™ (∫√) ¶∞ƒ¡∞™™√™ (∫√) ¶∂πƒ∞πø™ Δƒ∞¶∂∑∞ (∫√) ¶∂Δƒ√¶√À§√™ ¶∂Δƒ√™ (∫√) ¶§∞π™π√ COMPUTERS (∫√) ¶§∞™Δπ∫∞ £ƒ∞∫∏™ (∫√) ¶§∞™Δπ∫∞ ∫ƒ∏Δ∏™ (∫√) ¶ƒ√√¢∂ÀΔπ∫∏ (∫√) ™∞ƒ∞¡Δ∏™ °ƒ. (∫√) ™∞ƒ∞¡Δ√¶√À§√™ ∫À§/ªÀ§√π (∫√) ™∂§√¡Δ∞ (∫√) ™π¢∂¡√ƒ (∫√) ™¶Àƒ√À ∞°ƒ. √π∫. (∫√) ™ø§/°∂π∞ ∫√ƒπ¡£√Y (∫√) Δ BANK (∫√) Δ∞ÃÀ¢ƒ√ªπ∫√ Δ∞ªπ∂ÀΔ∏ƒπ√ (∫√) Δ∂ƒ¡∞ ∂¡∂ƒ°∂π∞∫∏ (∫√) Δ∂áπ∫∏ √§Àª¶π∞∫∏ (∫√) Δ∑πƒ∞∫π∞¡ ¶ƒOºπ§ (∫∞) ΔπΔ∞¡ (∫√) ΔπΔ∞¡ (¶√) À°∂π∞ (∫√) ºπ∂ƒ∞Δ∂• (∫√) Ã∞´¢∂ª∂¡√™ (∫√) Ã∞§∫√ƒ (∫∞) Ã∞Δ∑∏πø∞¡¡√À (∫√) Ã∞Δ∑∏∫ƒ∞¡πøΔ∏ ∂. Àπ√π (∫√)

3,44 0,253 0,371 0,29 3,75 0,284 0,334 0,636 0,238 0,206 0,76 0,431 0,661 0,385 0,879 0,234 1,21 0,162 5,91 0,299 4,74 0,266 0,833 0,42 2,11 0,828 0,276 0,312 0,23 12,53 9,64 4,80 2,02 0,385 0,513 0,24 0,209 1,21 1,90 0,59 4,17 0,082 1,91 1,15 0,217 0,572 0,295 0,77 0,048 0,358 1,18 1,30 0,22 12,65 6,00 0,16 0,36 0,50 0,371 0,079 0,676

-0,86 -9,64 0,00 0,00 1,35 -5,33 2,45 0,00 8,68 -1,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -10,00 0,00 0,00 -2,64 0,00 -1,86 0,00 -30,00 0,00 1,44 -10,00 0,36 3,31 0,00 -0,08 -0,41 0,00 -3,35 0,00 0,00 -3,23 -2,79 0,00 0,00 -1,01 3,99 0,00 0,00 0,00 0,46 -3,05 1,72 1,32 0,00 -3,50 -1,67 -7,14 0,00 -0,39 0,00 -1,23 0,00 9,65 0,27 0,00 0,00

O°KO™ ∂§∞à ª∂°.

210 11.050 0 0 60 102 27.622 1.100 1.200 3.716.913 414 0 0 0 0 60 3.470 0 34.184 0 36.404 0 2 0 162.653 10 150 5.240 0 260 270 1.009.798 813.747 0 0 8.838 2.486.709 0 0 3.510 3.050 0 50 0 50 34.015 10 22.700 0 298.986 11.748 2.519 0 15.963 0 11.000 0 430 5.383 0 0

3,44 0,23 0,00 0,00 3,70 0,235 0,325 0,601 0,238 0,204 0,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,234 1,20 0,00 5,85 0,00 4,74 0,00 0,833 0,00 2,07 0,828 0,276 0,298 0,00 12,51 9,45 4,74 2,02 0,00 0,00 0,235 0,205 0,00 0,00 0,59 4,09 0,00 1,91 0,00 0,217 0,571 0,295 0,77 0,00 0,351 1,18 1,26 0,00 12,50 0,00 0,16 0,00 0,412 0,37 0,00 0,00

3,45 0,279 0,00 0,00 3,75 0,284 0,335 0,636 0,238 0,213 0,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,249 1,22 0,00 6,15 0,00 4,90 0,00 0,833 0,00 2,15 0,828 0,276 0,32 0,00 12,54 9,64 4,82 2,13 0,00 0,00 0,244 0,219 0,00 0,00 0,59 4,17 0,00 1,91 0,00 0,217 0,597 0,295 0,819 0,00 0,373 1,21 1,30 0,00 13,10 0,00 0,165 0,00 0,50 0,371 0,00 0,00

¢π∞¶ƒ∞°ª∞Δ∂À™πª∞ ∞ª√πμ∞π∞ ∫∂º∞§∞π∞ ALPHA ETF FTSE ATHEX 20 NBGAM ETF GREECE & TURKEY 30 NBGAM ETF °¢ Ã.∞.

2,08 6,74 6,50

-0,48 0,00 0,00

1 0 0

2,08 0,00 0,00

2,08 0,00 0,00

6,00 0,20 0,108 0,35 3,65 0,17 3,13 0,36 9,99 0,128 0,80 1,14 14,00 95,00 0,80 17,28 0,12 0,12 2,01 0,097

0,00 -0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,95 0,00 0,00 -1,54 0,00 0,00 -3,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0 30 0 0 1.670 0 3.130 0 0 2.340 0 0 101 30 0 25 0 0 300 0

0,00 0,20 0,00 0,00 3,65 0,00 3,12 0,00 0,00 0,106 0,00 0,00 14,00 95,00 0,00 17,28 0,00 0,00 2,01 0,00

0,00 0,20 0,00 0,00 3,65 0,00 3,15 0,00 0,00 0,13 0,00 0,00 14,00 95,00 0,00 17,28 0,00 0,00 2,01 0,00

0,041 0,30 0,026 1,07 0,096 0,06 0,117 1,41 0,49 1,30 0,081 0,26 0,64 0,04 0,50 0,11 0,032 0,114 0,172 0,077 0,071 0,12 0,103

0,00 0,00 -13,33 0,00 0,00 0,00 17,00 0,00 0,00 0,00 -6,90 -18,75 0,00 0,00 0,00 8,91 0,00 -6,56 19,44 0,00 -18,39 -20,00 -4,63

0 0 10.215 0 0 0 350 0 0 0 13.500 1.100 0 0 0 1.000 0 250 50 0 21.950 2.172 1.530

0,00 0,00 0,026 0,00 0,00 0,00 0,117 0,00 0,00 0,00 0,081 0,26 0,00 0,00 0,00 0,11 0,00 0,099 0,172 0,00 0,071 0,12 0,087

0,00 0,00 0,03 0,00 0,00 0,00 0,117 0,00 0,00 0,00 0,081 0,26 0,00 0,00 0,00 0,11 0,00 0,118 0,172 0,00 0,071 0,12 0,108

Ã∞ª∏§∏ ¢π∞™¶√ƒ∞ ALPHA ∞™Δπ∫∞ ∞∫π¡∏Δ∞ (∫√) ATTICA ™Àªª∂Δ√Ãø¡ (K√) ELBISCO ™Àªª∂Δ√Ãø¡ (∫∞) INTERFISH πã/°∂π∂™ (∫√) RILKEN (K√) ∞£∏¡∞ (∫√) ∞™Δ∏ƒ ¶∞§∞™ (∫√) ∞ΔΔπ∫∂™ ∂∫¢√™∂π™ (∫√) °∂∫∂ (∫∞) °∂¡π∫∏ Δƒ∞¶∂∑∞ (∫√) ¢π∞™ πã/°∂π∂™ (∫√) ∏ƒ∞∫§∏™ ∞°∂Δ (∫√) π√¡π∫∏ •∂¡√¢√Ã∂π∞∫∏ (∫√) ∫∞ƒ∂§π∞ (∫∞) ∫∂¶∂¡√À ªÀ§√π (∫√) §∞ªæ∞ (∫√) §∞¡-¡∂Δ (KO) ª∂™√ÃøƒπΔ∏ ∞º√π (∫√) ªπ¡øπ∫∂™ °ƒ∞ªª∂™ ∞¡∂ (∫√) ¶∂ƒ™∂À™ (∫√)

À¶√ ∂¶πΔ∏ƒ∏™∏ ALAPIS (∫√) ALSINCO (KO) ALTEC (∫√) ALTIUS ∞∂∂à (∫√) AXON ™Àªª∂Δ√Ãø¡ (∫√) BETANET (∫√) COMPUCON (∫O) EUROLINE AEEX (∫√) EUROMEDICA (KO) FASHION BOX (∫√) FORTHNET (∫√) HELLAS ONLINE (∫√) MICROLAND COMPUTERS (∫√) NUTRIART (∫√) OLYMPIC CATERING (∫√) PC SYSTEMS (∫√) RIDENCO (∫√) SATO AE (∫√) SCIENS ™Àªª∂Δ√Ãø¡ (∫O) SPIDER - ¶∂Δ™π√™ ¡.& Àπ√π (K√) SPRIDER STORES (∫√) YALCO - ∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√À (∫∞) ∞∂°∂∫ (∫√)

∫§∂π™πª√ %ª∂Δ. EYPø ∞§º∞ °∫ƒπ™π¡ ∞.∂. (∫√) ∞Δ∂ƒªø¡ (∫√) ∞Δ§∞¡Δπ∫ (∫√) ∞ΔΔπ - ∫∞Δ (∫√) μ∞ƒ∞°∫∏™ (∫√) μ∞ƒμ∞ƒ∂™√™ (∫∞) μπ√Δ∂ƒ (∫√) °π√Àƒ√ª¶ƒ√∫∂ƒ™ (∫√) ¢π∂∫∞Δ (∫√) ¢√§ (∫√) ¢√Àƒ√™ (∫√) ∂¢ƒ∞™∏ - æ∞§§π¢∞™ Ã. (∫√) ∂π∫√¡∞ - ∏Ã√™ (∫√) ∂§μπ∂ª∂∫ (∫√) ∂§∂À£∂ƒ∏ Δ∏§∂√ƒ∞™∏ (∫√) ∂§§∏¡π∫∂™ πãÀ√∫∞§/ƒ°∂π∂™ (∫√) ∂§§∏¡π∫∏ Àº∞¡Δ√Àƒ°π∞ (∫√) ∂ª¶√ƒπ∫√™ ¢∂™ª√™ (∫√) ∂ª¶√ƒπ∫√™ ¢∂™ª√™ (¶√) ∂¡øª∂¡∏ ∫§ø™Δ√Ωº∞¡Δ√Àƒ°π∞ (∫√) ∂Àƒø™Àªμ√À§√π (∫√) ∏§∂∫Δƒ√¡π∫∏ ∞£∏¡ø¡ (∫√) πª¶∂ƒπ√ (∫√) π¶¶√Δ√Àƒ (∫∞) ∫∞ƒ¢∞™π§∞ƒ∏™ (∫O) ∫∂ƒ∞ª∂π∞-∞§§∞Δπ¡∏ (∫√) ∫§ø¡∞Δ∂• (∫√) ∫§ø¡∞Δ∂• (¶√) ∫√Àª¶∞™ ™Àªª∂Δ√Ãø¡ (∫√) ª∞´§§∏™ ª.π.(∫√) ª∞•πª ¶∂ƒΔ™π¡π¢∏™ (∫∞) ª∞ƒ∞∫ ∏§∂∫Δƒ√¡π∫∏ (∫√) ª∏Ã∞¡π∫∏ (∫√) ª∏Ã∞¡π∫∏ (¶√) ª¶√ÀΔ∞ƒ∏™ π. & Àπ√™ (∫∞) ª¶√ÀΔ∞ƒ∏™ π. & Àπ√™ (¶∞) ¡∂§ (∫√) ¡∂øƒπ√¡ (∫√) ¡π∫∞™ (∫√) ¶∂Δ∑∂Δ∞∫π™ ∞. (∫√) ¶∏°∞™√™ ∂∫¢√Δπ∫∏ ∞.∂. (KO) ¶ƒ∞•πΔ∂§∂π√ (∫√) ¶ƒ∞•πΔ∂§∂π√ (¶√) ™∞¡À√ ∂§§∞™ (∫√) ™∞√™ (∫√) ™∂§ª∞¡ (∫O) ™π¢ª∞ (∫√) ™º∞∫π∞¡∞∫∏™ (∫√) Δ∂°√¶√À§√™ Ã.∫. (∫√) Δ∂•∞¶ƒ∂Δ (∫√) Δ∂áπ∫∂™ ∂∫¢√™∂π™ (∫√) Δ∏§∂ΔÀ¶√™ (∫√) ºπ¡Δ∂•¶√ƒΔ (∫√) Ã∞§Àμ¢√ºÀ§§ø¡ (∫√)

O°KO™ ∂§∞à ª∂°.

0,30 0,12 0,08 0,032 0,41 0,54 0,128 0,05 0,10 1,39 0,835 0,062 0,072 3,62 0,76 0,08 0,26 0,08 0,14 0,05 2,79 0,529 0,026 0,429 0,14 0,17 0,04 0,08 0,132 0,089 0,10 0,33 0,176 0,12 0,094 0,12 0,047 0,16 0,57 0,26 0,241 0,39 0,54 0,02 0,78 0,08 0,697 0,80 0,038 0,08 0,346 0,646 0,328 0,12

0,00 0,00 0,00 -17,95 0,00 0,00 -8,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,58 0,00 0,00 -1,68 1,69 -10,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -19,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,05 0,00 0,00

0 0 0 1.500 0 0 1.960 0 0 9.204 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 0 0 11.174 6.800 1.400 0 0 0 500 0 6 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 710 0 0

0,00 0,00 0,00 0,032 0,00 0,00 0,112 0,00 0,00 1,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,089 0,00 0,00 0,163 0,12 0,09 0,00 0,00 0,00 0,57 0,00 0,241 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,697 0,00 0,00 0,00 0,00 0,507 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,032 0,00 0,00 0,138 0,00 0,00 1,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,089 0,00 0,00 0,179 0,12 0,105 0,00 0,00 0,00 0,57 0,00 0,241 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,697 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 0,00 0,00

0,03 0,112 4,00 2,75 1,20

0,00 0,00 -2,44 0,00 0,00

0 0 130 0 0

0,00 0,00 4,00 0,00 0,00

0,00 0,00 4,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,70

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,70

¶ƒ√™ ¢π∞°ƒ∞º∏ ∂§ºπ∫√ (∫√) ∂Àƒø™Àªª∂Δ√Ã∂™ (∫√) ∑∞ª¶∞ (∫∞) Δƒπ∞ ∞§º∞ (∫√) Δƒπ∞ ∞§º∞ (¶√)

™∂ ∞¡∞™Δ√§∏ BETANET (∫√) CROWN HELLAS CAN (∫O) DIVERSA (∫√) EUROLINE AEEX (∫√) INTERINVEST AEEX (K√) MICROLAND COMPUTERS (∫√) VIVERE (∫√) ∞§À™π¢∞ (∫√) ∞§À™π¢∞ (¶√) ∞™¶π™ ¶ƒ√¡√π∞ (∫√) ∞Δ∂ƒªø¡ (∫√) ∞Δ§∞¡Δπ∫ (∫√) °.∂. ¢∏ª∏Δƒπ√À (∫√) ¢π∂∫∞Δ (∫√) ∂§∂À£∂ƒ∏ Δ∏§∂√ƒ∞™∏ (∫√) ∂ª¶√ƒπ∫∏ Δƒ∞¶∂∑∞ (∫√) ∂ª¶√ƒπ∫√™ ¢∂™ª√™ (∫√) ∂ª¶√ƒπ∫√™ ¢∂™ª√™ (¶√) ∂¡øª∂¡∏ ∫§ø™Δ√Ωº∞¡Δ√Àƒ°π∞ (∫√) ∫∞ƒ¢∞™π§∞ƒ∏™ (∫O) ∫§ø¡∞Δ∂• (∫√) ∫§ø¡∞Δ∂• (¶√) ∫ƒ∏Δø¡ ∞ƒΔ√™ (∫√) §∞¡-¡∂Δ (KO) ª∞•πª ¶∂ƒΔ™π¡π¢∏™ (∫∞) ª∂™√ÃøƒπΔ∏ ∞º√π (∫√) ¶∂Δ∑∂Δ∞∫π™ ∞. (∫√) ¶ƒ∞•πΔ∂§∂π√ (∫√) ¶ƒ∞•πΔ∂§∂π√ (¶√) ™∞√™ (∫√) Δ∂•∞¶ƒ∂Δ (∫√) Ã∞§Àμ¢√ºÀ§§ø¡ (∫√)

0,06 13,50 2,86 1,41 1,12 0,64 0,99 2,19 1,20 0,67 0,12 0,08 0,01 0,10 0,76 1,76 0,08 0,14 0,05 0,14 0,04 0,08 0,03 0,12 0,10 0,12 0,26 0,39 0,54 0,78 0,08 0,12

∂¡∞§§∞∫Δπ∫∏ ∞°√ƒ∞ ALPHA TRUST (∫√) DIVERSA (∫√) ENVITEC (∫√) EPSILON NET (∫√) EUROXX (∫√) MEDITERRA (∫√) PERFORMANCE TECHNOLOGIES (∫√) VIDAVO (∫√) μπ√π∞Δƒ & ƒ√ª¶√Δ. Δ∂á√§. (∫√) ∂¡Δ∂ƒ™√ºΔ (∫√) ∫ƒ∏Δø¡ ∞ƒΔ√™ (∫√) ¡Δ√¶§∂ƒ (∫√) √¶Δ√∏§∂∫Δƒ√¡π∫∂™ Δ∂á√§. (∫√) º√À¡Δ§π¡∫ ∞.∂. (∫√)

0,531 2,29 1,95 0,45 3,06 0,825 2,52 3,65 1,80 0,90 1,01 1,51 1,34 3,70


30

¶ÔÏÈÙÈÛÌfi˜/

EΉËÏÒÛÂȘ ∂∫£∂™∂π™ — ∏ ¤ÎıÂÛË Î·Ù·Û΢ÒÓ Ì ı¤Ì·: “Δ¤¯ÓË ·fi ÛÎÔ˘›‰È·” Î·È ÊˆÙÔÁÚ·Ê›·˜ Ì ı¤Ì· “ºÏ·Ì·Ó‰È΋ ÂÍÔ¯‹” Ù˘ °·ÏÏ›‰·˜ Monique Aullen, ÛÙÔ ªÔ˘ÛÂ›Ô ∂ÏÈ¿˜ Î·È §·‰ÈÔ‡ ¶ËÏ›Ô˘, ÛÙÔ ™Ù·ıÌfi ÛÙËÓ ÕÓˆ °·Ù˙¤· ı· ‰È·ÚΤÛÂÈ ¤ˆ˜ ÙËÓ 5Ë ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘. ∞ÓÔÈÎÙ¿ οı ̤ڷ ÙȘ ÒÚ˜ ÙÔ˘ ÙÚ¤ÓÔ˘ Î·È Ù· ‚Ú¿‰È·. ™Ù·ıÌfi˜ ÕÓˆ °·Ù˙¤·˜, 24230 22009, www.moyseioelias.gr. — ∏ ¢ËÌÔÙÈ΋ ∂ÓfiÙËÙ· ¡¤·˜ ∞Á¯È¿ÏÔ˘ ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔ ¡.¶.¢.¢. ¢.√.∂.¶.∞.¶.-¢∏.¶∂.£∂. ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘, ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÔ˘Ó ¤ÎıÂÛË ÂÈηÛÙÈÎÒÓ Î·ÏÏÈÙ¯ÓÒÓ, ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ·ÏÈÔ‡ ΔÂψÓ›Ԣ, ÛÙËÓ ·Ú·Ï›· Ù˘ ¡¤·˜ ∞Á¯È¿ÏÔ˘. ∏ ¤ÎıÂÛË ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ·ÓÔȯً ·fi ÙȘ 19.00 ̤¯ÚÈ ÙȘ 23.00 ηıËÌÂÚÈÓ¿. °È· ÙÔ Ì‹Ó· πÔ‡ÏÈÔ ¤¯Ô˘Ó ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÙ› ¤ˆ˜ 27/7: ∞Ó·ÛÙ·ÛÈ¿‰Ë˜ ¡. - ƒÔ‡ÛÛ· ∑., ¤ÚÁ· ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋˜. ∫ÔÓ‰Ú·ÊÔ‡ÚË ª˘ÚÛ›ÓË, ¯ÂÈÚÔÔ›ËÙÔ ÎfiÛÌËÌ·, ¯ÂÈÚÔÔ›ËÙ˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›Â˜, 27/7-2/8: ∞ÚÁ˘Ú›Ô˘ ¢ËÌ‹ÙÚ˘, ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋ Î·È ¯ÂÈÚÔÔ›ËÙÔ ÎfiÛÌËÌ·. — √È Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÔÓÙ˜ ÛÙ· ÂχıÂÚ· ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈ· ÎÂÓÙËÙÈ΋˜ Î·È ˘Ê·ÓÙÈ΋˜ ÙˆÓ ∞Á›ˆÓ ∞Ó·ÚÁ‡ÚˆÓ Î·È Ù˘ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜, Ô˘ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛ ʤÙÔ˜ Ì ÌÂÁ¿ÏË ÂÈÙ˘¯›· Ë ∫∂∫¶∞ - ¢π∂∫, ı· ÂÎı¤ÛÔ˘Ó ÙȘ ηÏÏÈÙ¯ÓÈΤ˜ ÙÔ˘˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›Â˜ ÛÙÔ °˘Ó·ÈÎÂ›Ô ∞ÁÚÔÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎfi ™˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌfi ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜, ÛÙÔÓ Â¿Óˆ fiÚÔÊÔ. ∏ ¤ÎıÂÛË ı· ‰È·ÚΤÛÂÈ ·fi 1 ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ ¤ˆ˜ ÙȘ 30 ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ Î·È ı· Â›Ó·È ÂÈÛΤ„ÈÌË ÛÙÔ Â˘Ú‡ ÎÔÈÓfi ηıËÌÂÚÈÓ¿ ·fi ¢Â˘Ù¤Ú· ¤ˆ˜ ∫˘Úȷ΋, ·fi ÙȘ 10 .Ì. ¤ˆ˜ ÙȘ 22.00. ŸÛÔÈ ÂӉȷʤÚÔÓÙ·È Ó· ÁÓˆÚ›ÛÔ˘Ó ™ÙËÓ ·˘Ï‹ ÙÔ˘ ∞Ú¯ÔÓÙÈÎÔ‡ μ·ÙÛ·Ú¤· - ª·˘·fi ÎÔÓÙ¿ Ù· Ì˘ÛÙÈο Ú¿ÎË ÛÙË ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ· ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ 28 πÔ˘Ï›Ô˘ ÙÔ˘ ÎÂÓÙ‹Ì·ÙÔ˜ Î·È ÙÔ˘ ÛÙȘ 8.30 ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ı· Á›ÓÂÈ Ë ·ÚÔ˘Û›·ÛË ÙÔ˘ ·ÚÁ·ÏÈÔ‡, ¤Ó·˜ Ó¤Ô˜ ‚È‚Ï›Ô˘ ÙÔ˘ ¡›ÎÔ˘ ¢. ∫·Ó¤ÏÏÔ˘ “∏ ÙÂÏ¢·ÎÏÔ˜ ÛÂÌÈÓ·Ú›ˆÓ ı· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ ÙÔÓ ÂÚ¯fiÌÂÓÔ Ù·›· ÚÔÂȉÔÔ›ËÛË, §fiÁÔ˜ ∞’ Ë ·¿ÓÙËÛË ™Â٤̂ÚÈÔ, ÙfiÛÔ ÛÙË ÙÔ˘ ™¿ÚÙ·ÎÔ˘” . √ ÁÓˆÛÙfi˜ Û˘ÌÔÏ›Ù˘, ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿, fiÛÔ Î·È ڤۂ˘ ϤÔÓ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ ÛÙË ™ÏÔ‚·Î›· ÍÂÛÙËÓ ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ Î·È ÎϤ‚ÂÈ ¯ÚfiÓÔ Î·È ·Ó·ÓÂÒÓÂÈ ÙË Û¯¤ÛË ÙÔ˘ Ì ÛÙÔ ∫ÔÈÓˆÓÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ ÙËÓ Δ¤¯ÓË, ·˘Ù‹ ÙË ÊÔÚ¿ ˆ˜ Û˘ÁÁڷʤ·˜. ªÂÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ Ù¿ ÙȘ ÂÎı¤ÛÂȘ ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋˜ Ô˘ ÔÏÏÔ› ›¯·Ì ÛÙÔ˘˜ ∞Á. ∞Ó·ÚÁ‡ÙËÓ ÙÈÌ‹ Ó· ÂÈÛÎÂÊıԇ̠›Ù ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÚÔ˘˜. °È· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ›Ù ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi, ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ ÛÙÔ ART CAFE ÏËÚÔÊÔڛ˜, ÔÈ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ ÌÔÛÙËÓ ·˘Ï‹ ÙÔ˘ ∞Ú¯ÔÓÙÈÎÔ‡ μ·ÙÛ·Ú¤· - ª·˘ÚÔ‡Ó Ó· ÂÈÎÔÈÓˆÓÔ‡Ó Ú¿ÎË ı· ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙ› ÙÔ ‚È‚Ï›Ô ÙÔ˘. Ì ÙËÓ Î. ∫¯·ÁÈ¿ °È¿ÓΔÔ ‚È‚Ï›Ô ı· ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙ› ÙË 12Ë √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ Ó·, ÙËÏ. ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ 2012 ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· Ì ÙÔ˘˜ Î.Î. Δ¿ÎË ª·ÏÙ¿6977085137 Î·È ÎÔ, ÁÂÓÈÎfi ÁÚ·ÌÌ·Ù¤· ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁÈÎÔ‡ ™˘Ì2421043418. ‚Ô˘Ï›Ô˘ Î·È ÙÔÓ ∞ϤÎÔ ¶··‰fiÔ˘ÏÔ, ÚÒ— ∏ ¢ËÌfiÛÈ· πÛÙÔÚÈËÓ ˘Ô˘ÚÁfi Î·È ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·, ¤Î‹ μÈ‚ÏÈÔı‹ÎË ∑·ÁÔ¯Ô˘Ó ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÙ› ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂȘ ÛÙË £ÂÛÚ¿˜ ÚÔÛηÏ› fiÏÔ˘˜ ÛÙË ÁÈÔÚÙ‹ Ù˘ ÛÙȘ 3 Û·ÏÔÓ›ÎË Î·È ÌÂÙ¿ ÛÙË §Â˘ÎˆÛ›·. ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ 7ÌÌ ÛÙËÓ ™ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ ·ÚÔ˘Û›·Û˘ Ô˘ ˘ÔÛÙËÚ›Ï·Ù›· ∞Á. °ÂˆÚÁ›Ô˘ ˙Ô˘Ó Ô ¢‹ÌÔ˜ μfiÏÔ˘, Ë ¢ËÌÔÙÈ΋ ∂ÓfiÙËÙ· ÛÙË ∑·ÁÔÚ¿ Ì ı¤Ì· ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ·˜ Î·È ÔÈ Â›ÌÔÓÔÈ Ê›ÏÔÈ Ù˘ ª·ÎÚÈ“∫·ÏÔ‡‰È· Î·È ‰ˆÚ¿Ó›ÙÛ·˜: ŒÚÚÈη ¶·ÙÚÈΛԢ, ªÂÚfiÔÏË μÏ·¯ÔÎÈ· ·fi ÌÈÎÚ¿ ¯ÂÚ¿ÁÈ¿ÓÓË Î·È ∏Ï›·˜ ÷Ù˙fiÁÏÔ˘ ı· Û˘ÌÚ¿ÍÔ˘Ó ÎÈ·”. ª›ÓÈ ¤ÎıÂÛË Ì Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÙÔ ÛÙ›¯Ô ÂÓfi˜ ¿ÏÏÔ˘ Ú¤Û‚Ë - ÏÔÙȘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›Â˜ ÙˆÓ ÁÔÙ¤¯ÓË “... fiÔ˘ Î·È Ó· Ù·Íȉ¤„ˆ Ë ∂ÏÏ¿·È‰ÈÒÓ, Ï·ÈÛȈ̤ÓË ‰·...”. ·fi ·Ú·‰ÔÛÈ·ÎÔ‡˜ ¯ÔÚÔ‡˜, ·È‰Èο ÙÚ·ÁÔ‡‰È· Î·È ¯ÔÚfi. — √ ∂ÎÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi˜ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ªÂÏÂÁÚ›ÓÔ˘ ∫ÔÚfi˘ ªËÏÂÒÓ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ¤ÎıÂÛË ‚È‚Ï›Ô˘ Î·È ÎÂÚ·ÌÈ΋˜ ¤ˆ˜ ÙȘ 29-7-2012 ηıËÌÂÚÈÓ¿ ·fi 19.00 ¤ˆ˜ 23.00 Î·È ™¿‚‚·ÙÔ-∫˘Úȷ΋ Úˆ› 10.30 ¤ˆ˜ 13.30, ·fiÁÂ˘Ì· 19.00 ¤ˆ˜ 23.00 ÛÙ· ÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ÛÙËÓ ∫ÔÚfiË, Â› Ù˘ Â·Ú¯È·Î‹˜ Ô‰Ô‡ μfiÏÔ˘-∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹˜. — ∂Îı¤ÛÂȘ μÈ‚Ï›Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÛÙËÓ Ï·Ù›· ∞Á›Ô˘ ™ÙÂÊ¿ÓÔ˘ ÛÙËÓ ΔÛ·Áηڿ‰· Î·È ÙËÓ Ï·Ù›· ∞Á›·˜ ª·Ú›Ó·˜ ÛÙÔÓ ∫ÈÛÛfi. ¢È¿ÚÎÂÈ· ÂÎı¤ÛÂˆÓ ¤ˆ˜ 30/08. øÚ¿ÚÈÔ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ηıËÌÂÚÈÓ¿ ·fi ÙȘ 6.00 Ì.Ì. ¤ˆ˜ 11 Ì.Ì.

£∂∞Δƒ√ - ª√À™π∫∏ — ∏ £Â·ÙÚÈ΋ √Ì¿‰· μfiÏÔ˘ £Ú˘·ÏÏ›‰· ÂÙÔÈÌ¿˙ÂÙ·È Ó· ÚÔÛʤÚÂÈ ¿ÊıÔÓ˜ ÛÙÈÁ̤˜ Á¤ÏÈÔ˘ Ì ÙÔ “À¿Ú¯ÂÈ Î·È ºÈÏfiÙÈÌÔ” ÙˆÓ ∞Ï. ™·ÎÂÏ¿ÚÈÔ˘ Î·È ÃÚ. °È·ÓÓ·ÎfiÔ˘ÏÔ˘ Û ÌÈ· ‰È·Û΢‹ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜, Û ·ÚÎÂÙ¤˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ ÂÓÙfi˜ ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜ ·ÏÏ¿ Î·È Ì ‰‡Ô ·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ ÙÔ ™Â٤̂ÚÈÔ ÛÙÔ £ÂÚÈÓfi ¢ËÌÔÙÈÎfi £¤·ÙÚÔ μfiÏÔ˘. ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÙˆÓ ·Ú·ÛÙ¿ÛÂˆÓ Â›Ó·È ÙÔ ÂÍ‹˜: 28 πÔ˘Ï›Ô˘ ÛÙÔ ∞Ó‹ÏÈÔ Î·È 30 πÔ˘Ï›Ô˘ ÛÙÔÓ ÕÁ. √ÓÔ‡ÊÚÈÔ ÛÙÔ ∞Ú¯ÔÓÙÈÎfi ∑·ÊÂÈÚ›Ô˘. √ ·ÎÏÔ˜ ÙˆÓ ÂÌÊ·Ó›ÛÂˆÓ ı· ÎÏ›ÛÂÈ Ì ‰‡Ô ·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ 8 Î·È 9 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ ÛÙÔ £ÂÚÈÓfi ¢ËÌÔÙÈÎfi £¤·ÙÚÔ ªÂϛӷ ªÂÚÎÔ‡ÚË ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔ ™‡ÏÏÔÁÔ °ÔÓ¤ˆÓ Î·È ¶·Û¯fiÓÙˆÓ ·fi ªÂÛÔÁÂȷ΋ ∞Ó·ÈÌ›·, ÙÔ ™‡ÏÏÔÁÔ ∞ÈÌÔ‰ÔÙÒÓ ¡. ª·ÁÓËÛ›·˜ “∏ ∞ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë” Î·È Ì ÙÔ ™‡ÏÏÔÁÔ ∫·ÚÎÈÓÔ·ıÒÓ ¡. ª·ÁÓËÛ›·˜. — ΔËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË 1 ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ Î·È ÒÚ· 9.30 Ì.Ì. ÛÙÔ §ÈÌ·Ó¿ÎÈ Ù˘ ∫¿Ùˆ °·Ù˙¤·˜ Ô ÙÔÈÎfi˜ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ∂Ú·ÛÈÙ¯ÓÒÓ ∞ÏȤˆÓ ÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ·Ú¿ÛÙ·ÛË £Â¿ÙÚÔ˘ ™ÎÈÒÓ Ì ÙÔÓ ·Û›ÁÓˆÛÙÔ £ÂÛÛ·Ïfi ηڷÁÎÈÔ˙Ô·›¯ÙË ª¿ÎË Ã¿ÚÌ·, Ô˘ ı· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂÈ ÙÔ ¤ÚÁÔ “√ ∫·Ú·ÁÎÈfi˙˘ ˙ËÙÈ¿ÓÔ˜” . ªÈ· ÍÂηډÈÛÙÈ΋ Έ̈‰›· ÁÈ· ÌÈÎÚÔ‡˜ Î·È ÌÂÁ¿ÏÔ˘˜ Î·È Ì ·Ó·ÁˆÁ¤˜ Î·È ·Ù¿Î˜ ÛÙËÓ ÙÚ¤¯Ô˘Û· ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË, Ô˘ Ù›ÓÂÈ Ó· ‚Á¿ÏÂÈ ÛÙË ˙ËÙÈ·ÓÈ¿ ÙÔ˘˜ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˘˜ ŒÏÏËÓ˜. ∏ ÂΉ‹ÏˆÛË ÚÔÛʤÚÂÙ·È ‰ˆÚÂ¿Ó ·fi ÙÔÓ ÔÚÁ·ÓˆÙ‹ ™‡ÏÏÔÁÔ. — √ ∂͈ڷ˚ÛÙÈÎfi˜ Î·È ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi˜ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ §·ÌÈÓÔ‡˜ “∏ §·ÌȉÒÓ·” ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÚÔÎ ‚Ú·‰È¿ Ì ÙÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· “ª·ÓÈʤÛÙÔ” ÛÙÔ Î·Ê¤-Ì·Ú Ù˘ Î. ∫ÔÓÛfiÏ· ™ÔÊ›·˜ ÛÙË §·ÌÈÓÔ‡ ¶ËÏ›Ô˘ ÙËÓ 28/7 Î·È ÒÚ· 22.00. — √ ∂͈ڷ˚ÛÙÈÎfi˜ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ “∞ÚÁÔÓ·‡Ù·È” Î·È Ô ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi˜ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ “¶ÚÔÊ‹Ù˘ ∏Ï›·˜” ¡¤ˆÓ ¶·Á·ÛÒÓ, ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÔ˘Ó ÙË ÌÔ˘ÛÈ΋ ÂΉ‹ÏˆÛË “ΔÚ·ÁÔ‡‰ËÛ ̷˙› Ì·˜” , Ì ·Ó·ÊÔÚ¿ ÛÙÔ Î·Ïfi Ï·˚Îfi ÙÚ·ÁÔ‡‰È. ™˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ ÙÔ ¯ÔÚˆ‰È·Îfi Î·È ÔÚ¯ËÛÙÚÈÎfi ÙÌ‹Ì· ÙÔ˘ ∫ÔÈÓ. ∫¤ÓÙÚÔ˘ ¡¤ˆÓ ¶·Á·ÛÒÓ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘, ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ 29 πÔ˘Ï›Ô˘ Î·È ÒÚ· 20.30 ÛÙÔ ÚÔ·‡ÏÈÔ Ù˘ ÂÎÎÏËÛ›·˜ ∫ÔÈÌ‹Ûˆ˜ Ù˘ £ÂÔÙfiÎÔ˘ ¡¤ˆÓ ¶·Á·ÛÒÓ (fiÈÛıÂÓ ∫ÏÈÓÈ΋˜ °¿ÙÔ˘). ∏ ·ÚÔ˘Û›· Û·˜ ı· ÂÈ‚Ú·‚‡ÛÂÈ ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÙˆÓ ‰‡Ô ™˘ÏÏfiÁˆÓ. ΔËÏ. ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜: 6974610197, ∫ˆÓ/ÓÔ˜ μȉ·ÓfiÔ˘ÏÔ˜.

¢π∞º√ƒ∞ — √ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi˜ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ∞ÊÂÙÒÓ ÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÂΉ‹ÏˆÛË ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ 29/7, ÛÙȘ 8.30 ÙÔ ‚Ú¿‰˘, ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™¯ÔÏ›Ԣ, Ì ı¤Ì· “ΔÔ ¯ˆÚÈfi Ì·˜, ÔÈ ∞ʤÙ˜ Î·È ÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ÙÔ˘˜ ™¯ÔÏ›Ԕ . ªÈ· ·fiÂÈÚ· ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·‚›ˆÛË ÙÔ˘ ·ÚÂÏıfiÓÙÔ˜ ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡ ̤۷ ·fi ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· ÙÔ˘ ·Ï·ÈÔ‡ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™¯ÔÏ›Ԣ. ªÂ ÔÌÈÏ›· Î·È ¤ÎıÂÛË ·ÛÚfiÌ·˘Ú˘ ʈÙÔÁÚ·Ê›·˜ ¤Ú·Ó ÙˆÓ 100 ¯ÚfiÓˆÓ. — √ ∂͈ڷ˚ÛÙÈÎfi˜-¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi˜ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ¶ÈӷηÙÒÓ “√È ¶ÈӷοÙ˜” Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ› ÙËÓ 7Ë ™˘Ó¿ÓÙËÛË ÙˆÓ ··ÓÙ·¯Ô‡ ¶ÈÓ·ÎȈÙÒÓ ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ 28/7 Î·È ÒÚ· 9.30 Ì.Ì., ÛÙËÓ Ï·Ù›· ¶ÈӷηÙÒÓ. ΔËÏ. 6944 265859, 6974 590478, 6944 908844.

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 27 I√À§π√À 2012

∂ΉËÏÒÛÂȘ Ì ÙË Û˘ÌÏ‹ÚˆÛË ÙˆÓ Â›ÎÔÛÈ ¯ÚfiÓˆÓ ÙÔ˘ ıÂÛÌÔ‡

£ÂÔÊ›ÏÂÈ·: ŒÓ·ÚÍË Ì ·Ú¿ÛÙ·ÛË

ª

 ÙË ı·ÙÚÈ΋ ·Ú¿ÛÙ·ÛË “À¿Ú¯ÂÈ Î·È ºÈÏfiÙÈÌÔ” ·fi ÙË ı·ÙÚÈ΋ ÔÌ¿‰· “£Ú˘·ÏÏ›‰·” ÍÂÎÈÓÔ‡Ó ÛÙȘ 30 πÔ˘Ï›Ô˘ 2012 ÔÈ ÂΉËÏÒÛÂȘ “£ÂÔÊ›ÏÂÈ· 2012” ÛÙÔÓ ÕÁÈÔ √ÓÔ‡ÊÚÈÔ. ∏ ·Ú¿ÛÙ·ÛË ı· ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙ› ÛÙÔ ∞Ú¯ÔÓÙÈÎfi ∑·ÊÂÈÚ›Ô˘, fiÔ˘ ı· ‰Ôı› Î·È Ë Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜, ÙËÓ 1Ë ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘, Ì ÙÔ £·Ó¿ÛË ¢Ú·Á¿ÓË Î·È ÙÔ˘˜ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ ÙÔ˘ Û ̛· Ï·˚΋ ÌÔ˘ÛÈ΋ ‚Ú·‰È¿.

Δ· “£ÂÔÊ›ÏÂÈ·”, Ô ıÂÛÌfi˜ Ô˘ ÌÂÙÚ¿ ϤÔÓ 20 ¯ÚfiÓÈ· ·ÚÔ˘Û›·˜ ÛÙËÓ ÔÏÈÙÈÛÙÈ΋ ˙ˆ‹ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ÙÔ˘ ÚÒËÓ ¢‹ÌÔ˘ πˆÏÎÔ‡, ÍÂΛÓËÛ·Ó Ì ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ÙÔ˘ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÔ‡ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘ ÚÒËÓ ¢‹ÌÔ˘ Î·È Û˘Ó¯›˙Ô˘Ó ÙËÓ ÔÚ›· ÙÔ˘˜ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ ÂÓÈ·›Ô˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘. Δ· “£ÂÔÊ›ÏÂÈ·” ÂÛÙÈ¿˙Ô˘Ó ÛÙË ÌÔ˘ÛÈ΋, ÙÔ ı¤·ÙÚÔ, Ù· ÂÈηÛÙÈο, ÂÓÒ ÚÔÛÂÁÁ›˙ÂÙ·È ϤÔÓ Ì ÂÈÙ˘¯›· Î·È Ô ¯ÒÚÔ˜ ÙÔ˘ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ˘. °È· ÙË ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹ ÙˆÓ ÂΉËÏÒÛÂˆÓ ·ÍÈÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ¯ÒÚÔÈ fiˆ˜ ÙÔ ∞Ú¯ÔÓÙÈÎfi ∑·ÊÂÈÚ›Ô˘, ÔÈ ÁÚ·ÊÈΤ˜ Ï·Ù›˜ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ - Ï·Ù›· ¶·Ó·Á›·˜ ÛÙÔÓ ÕÓˆ μfiÏÔ, Ï·Ù›· ∞Á›Ô˘ √ÓÔ˘ÊÚ›Ô˘, ¶Ï·Ù·Ó¿ÎÈ· ∞ӷηÛÈ¿˜, §fiÊÔ˜ ∞Á›·˜ ∂ÈÚ‹Ó˘ Î·È ¿ÏϘ ÙÔÔıÂۛ˜ ÛÙȘ Ôԛ˜ Ê˘ÛÈÎfi Î·È ‰ÔÌË̤ÓÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ÂÓÙ˘ˆÛÈ¿˙Ô˘Ó ÙÔÓ ÂÈÛΤÙË. ™ÙÔÓ ·ÙÌÔÛÊ·ÈÚÈÎfi ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ∞Ú¯ÔÓÙÈÎÔ‡ ∑·ÊÂÈÚ›Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÂÎı¤ÛÂȘ ÓÙfiÈˆÓ Î·ÏÏÈÙ¯ÓÒÓ, ÂÓÒ ÛÙÔ ›‰ÈÔ ¯ÒÚÔ ÊÈÏÔÍÂÓÂ›Ù·È Ë ¤ÎıÂÛË ÙˆÓ ·˘ÙÔ‰›‰·ÎÙˆÓ ˙ˆÁÚ¿ÊˆÓ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÌÂÙÂÍÂÏȯı› Û ıÂÛÌfi Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ· ÏfiÁˆ Ù˘ ·ıÚfi·˜ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ηÏÏÈÙ¯ÓÒÓ Î·È ÎÔÈÓÔ‡. °È· ÙÔ 2012, Ù· “£ÂÔÊ›ÏÂÈ·” Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÔ‡ÓÙ·È Ì ÙË Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÙˆÓ: ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘, ∞ÓÙȉËÌ·Ú¯›·˜ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜ - πˆÏÎÔ‡ Î·È ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ·˜, ÙÔ˘ ¢√∂¶∞¶ - ¢∏¶∂£∂, ÙˆÓ ΔÔÈÎÒÓ ∫ÔÈÓÔÙ‹ÙˆÓ Î·È Ì ÙË ÛÙ‹ÚÈÍË ÙÔ˘ ∫¤ÓÙÚÔ˘ ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ Î·È ∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜ ¶·Ú¤Ì‚·Û˘ “πˆÏÎfi˜” . ∂ΉËÏÒÛÂȘ ‰ÈË̤ÚÔ˘ 30/7 1/8/2012 ¢Â˘Ù¤Ú· 30 πÔ˘Ï›Ô˘ 2012, ∞Ú¯ÔÓÙÈÎfi ∑·ÊÂÈÚ›Ô˘, ÒÚ· ¤Ó·Ú͢ 9.30Ì.Ì. “À¿Ú¯ÂÈ Î·È ºÈÏfiÙÈÌÔ” ÙˆÓ ∞Ï.

™·ÎÂÏÏ¿ÚÈÔ˘ - Ã. °È·ÓÓ·ÎfiÔ˘ÏÔ˘ ·fi ÙËÓ ∂Ú·ÛÈÙ¯ÓÈ΋ £Â·ÙÚÈ΋ √Ì¿‰· μfiÏÔ˘ “£Ú˘·ÏÏ›‰·” . flÚ· ¤Ó·Ú͢ : 21,30 Ì ÂχıÂÚË Â›ÛÔ‰Ô ÁÈ· ÙÔ ÎÔÈÓfi. ∏ ÁÓˆÛÙ‹ ÂÏÏËÓÈ΋ Έ̈‰›· Ì ÙÔÓ ˘Ô˘ÚÁfi “ª·˘ÚÔÁ˘·ÏÔ‡ÚÔ” , Ô ÔÔ›Ô˜ ·Ó·Î·Ï‡ÙÂÈ ÙȘ ÚÂÌԇϘ Î·È ÙȘ ·¿Ù˜ ÙÔ˘ ȉȷÈÙ¤ÚÔ˘ ÙÔ˘ Î·È ÙÔ˘ ÎÔÌÌ·Ù¿Ú¯Ë Ù˘ ÂÎÏÔÁÈ΋˜ ÙÔ˘ ÂÚÈʤÚÂÈ·˜. ΔÔ ¤ÚÁÔ ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËΠÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÛÙÔ ı¤·ÙÚÔ Î·È Ë ÂÈÙ˘¯›· ÙÔ˘ ‹Ù·Ó ÙfiÛÔ ÌÂÁ¿ÏË Ô˘ ·Ì¤Ûˆ˜ ÌÂÙ¿ ¤ÁÈÓ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈ΋ Ù·ÈÓ›·, οÓÔÓÙ·˜ ‰È¿ÛËÌÔ ÙÔÓ ÂÚ›ÊËÌÔ “ª·˘ÚÔÁ˘·ÏÔ‡ÚÔ” . ™˘ÓÙÂÏÂÛÙ¤˜: ™ÎËÓÔıÂÛ›·: ™Ù¤Ê·ÓÔ˜ §¿·˜, ™ÎËÓÈο: ™ÔÊ›· ª·ÓÔ‡ÛÔ˘ Î·È ∞fiÛÙÔÏÔ˜ ª·ÓÔ‡ÛÔ˜, ∂Ó‰˘Ì·ÙÔÏfiÁÔ˜: Δ¿ÓÈ· Δۿη, ¶ÚfiÛıÂÙÔÈ ¢È¿ÏÔÁÔÈ: ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ª·Ì›Ï·˜. ¶·›˙Ô˘Ó Ì ÛÂÈÚ¿ ÂÌÊ¿ÓÈÛ˘: ™Ù¤Ê·ÓÔ˜ §¿·˜, ŒÏÏË ™ÎÔÂÏ›ÙË, ∂Ï¢ıÂÚ›· ™·‚‚¿ÎË, ª·Ï·Ì›ÙÛ· §Èı·‰ÈÒÙË, ¢ÈÔÓ‡Û˘ ª¿ÏÏ·˜, ™ÔÊ›· ª·ÓÔ‡ÛÔ˘, §¿˙·ÚÔ˜ °ÈԇϷ˜, ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ÷Ù˙ËΈÙԇϷ˜, ∞ϤÍÈÔ˜ §fiÏ·˜, ∫·ÙÂÚ›Ó· ∑·¯·ÚÔÔ‡ÏÔ˘, ∂ÈÚ‹ÓË ™Ù·Ì·Ù¿ÎË, º¿Ó˘ ∞ÏÂÍ·Ó‰Ú‹˜, ¢ËÌ‹ÙÚ˘ °ÎÈÔ˘Ï¿Î˘, °ÈÒÚÁÔ˜ ™·Ù¿Û˘. ΔÂÙ¿ÚÙË 1 ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ 2012, ∞Ú-

¯ÔÓÙÈÎfi ∑·ÊÂÈÚ›Ô˘, ÒÚ· ¤Ó·Ú͢ 9.30Ì.Ì. ªÔ˘ÛÈ΋ μÚ·‰È¿ Ì ÙÔ £·Ó¿ÛË ¢Ú·Á¿ÓË Î·È ÙÔ˘˜ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ ÙÔ˘ ™ÙË ÊÂÙÈÓ‹ ÂΉ‹ÏˆÛË Ô˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÔ˘Ó Ô ¢‹ÌÔ˜ μfiÏÔ˘ ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙË ¢ËÌÔÙÈ΋ ∂ÓfiÙËÙ· Î·È ÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ Î·È ¶·Ú¤Ì‚·Û˘ “πˆÏÎfi˜” , ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› Ï·˚΋ ‚Ú·‰È¿ Ì ÚÂÌ¤ÙÈη Î·È ÛÌ˘ÚÓ·›Èη ÙÚ·ÁÔ‡‰È·, Ì ÔÚ¯‹ÛÙÚ· ·ÔÙÂÏÔ‡ÌÂÓË ·fi Ù·Ï·ÓÙÔ‡¯Ô˘˜ μÔÏÈÒÙ˜ ÌÔ˘ÛÈÎÔ‡˜ Î·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ Ì ÙÔ˘˜: ™ÙÚ¿ÙÔ ªÂÁΤ (ÙÚ·ÁÔ‡‰È - ÎÚÔ˘ÛÙ¿), ∂Ï¿ӷ μ·ÚÂÏ¿ (ÙÚ·ÁÔ‡‰È), ∑‹ÛË °ÂˆÚÁ·ÏÈfi (ηÓÔÓ¿ÎÈ), £·Ó¿ÛË ¢Ú·Á¿ÓË (Ô‡ÙÈ, Ï·Ô‡ÙÔ, Ù·ÌÔ˘Ú¿), ¡›ÎÔ ªÔ‡ÙÛÂÏÔ (ÎÚÔ˘ÛÙ¿, η‚¿ÏÈ). ∏ ›ÛÔ‰Ô˜ Û fiϘ ÙȘ ÂΉËÏÒÛÂȘ Â›Ó·È ÂχıÂÚË ÁÈ· ÙÔ ÎÔÈÓfi.

πÛÙÔÚÈÎfi ÙÔ˘ ıÂÛÌÔ‡ ΔË ‰ÂηÂÙ›· ÙÔ˘ ’70 ÍÂΛÓËÛ·Ó ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ Ù· “£ÂÔÊ›ÏÂÈ·” Ì ÙËÓ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ÙÔ˘ ÙfiÙ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ Ù˘ ∞ӷηÛÈ¿˜. ¢È¿ÊÔÚ˜ fï˜ Û˘ÁÎ˘Ú›Â˜ Û˘ÓÂÙ¤ÏÂÛ·Ó ÛÙÔ Ó· ‰È·ÎÔÔ‡Ó ÁÈ· οÔÈ· ¯ÚfiÓÈ·, ¤ÙÛÈ Ì ÙËÓ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ πˆÏÎÔ‡ ÙÔ 1990 (∫·Ô‰›ÛÙÚÈ·˜), ·fi ÙȘ ÚÒÙ˜ ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ˜ Ô˘ ¤ıÂÛÂ Ë ÙfiÙ ¢Ë-

ÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ‹Ù·Ó Ë Â·Ó·ÊÔÚ¿ ÙˆÓ “£ÂÔÊÈÏ›ˆÓ” . ΔÔ Î·ÏÔη›ÚÈ ÙÔ˘ ’93 ÍÂÎÈÓÔ‡Ó ‰ÂÈÏ¿ - ‰ÂÈÏ¿ Ó· ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÔÓÙ·È Î¿ÔȘ ÂΉËÏÒÛÂȘ ÙȘ Ôԛ˜ Ì ȉȷ›ÙÂÚÔ ÂӉȷʤÚÔÓ Î·È ı¤ÚÌË ·ÁοÏÈ·Û·Ó ÔÈ ‰ËÌfiÙ˜ , ‰ÈfiÙÈ ‹Ù·Ó ¿ÏψÛÙ οÙÈ Ô˘ ¤ÏÂÈ ٷ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ·. ÃÚfiÓÔ Ì ÙÔÓ ¯ÚfiÓÔ ÔÈ ÂΉËÏÒÛÂȘ Ï‹ı·ÈÓ·Ó Î·È ÔÈ Û˘ÓÂÚÁ·Û›Â˜ ÙfiÛÔ Ì ÙÔ˘˜ ÙÔÈÎÔ‡˜ ÊÔÚ›˜, fiÛÔ Î·È Ì ÊÔÚ›˜ ÙÔ˘ ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ ·ÓÂÏÏ·‰Èο ‰È¢ڇÓÔÓÙ·Ó, ·ÏÏ¿ ÛÙfi¯Ô˜ ÙˆÓ “£ÂÔÊÈÏ›ˆÓ” ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ÌfiÓÔ Ë ·ÚÔ˘Û›·ÛË Í¤ÓˆÓ Î·ÏÏÈÙ¯ÓÈÎÒÓ Û¯ËÌ¿ÙˆÓ, ·ÏÏ¿ ΢ڛˆ˜ ‹Ù·Ó Ë ·Ó¿‰ÂÈÍË ÙÔ˘ ÓÙfiÈÔ˘ ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÔ‡ ÚÔ˚fiÓÙÔ˜ Ì ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÛÙȘ ÂΉËÏÒÛÂȘ, ÙfiÛÔ ÙˆÓ ¯ÔÚ¢ÙÈÎÒÓ ÔÌ¿‰ˆÓ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘, fiÛÔ Î·È Ù˘ ¯ÔÚˆ‰›·˜ . ∂›Ó·È ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ fiÏ· ·˘Ù¿ Ù· ¯ÚfiÓÈ· Ù· “£ÂÔÊ›ÏÂÈ·” ¤‰ˆÛ·Ó ÙÔ ‰ÈÎfi ÙÔ˘˜ ÛÙ›ÁÌ· Î·È ÙË ‰È΋ ÙÔ˘˜ ·ÚÔ˘Û›· ÛÙ· ÔÏÈÙÈÛÙÈο ‰ÚÒÌÂÓ· Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜, Ì ÌÈ· ÛÂÈÚ¿ ÔÈÔÙÈÎÒÓ ÂΉËÏÒÛˆÓ, Ì ÛÙfi¯Ô ¿ÓÙ· ÙfiÛÔ ÙËÓ ·Ó¿‰ÂÈÍË Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Î·È ·Ú¿ÏÏËÏ· Ó· ‰ÒÛÂÈ ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· ÛÙÔ˘˜ ‰ËÌfiÙ˜ Ù˘ πˆÏÎÔ‡, Ó· ÁÓˆÚ›ÛÔ˘Ó Î·È Ó· ·Á·‹ÛÔ˘Ó ·ÎfiÌ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ, ÙÔ ı¤·ÙÚÔ ÙË ÌÔ˘ÛÈ΋ Î·È ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ· ÙË Î·ÏÏÈÙ¯ÓÈ΋ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·.

¶·Ú¿ÛÙ·ÛË ·fi ÙÔÓ ¶·Ó·ÁÈÒÙË ºÈÏÈ›‰Ë

√ “∫·Ú·ÁÎÈfi˙˘ °È·ÙÚfi˜” ÛÙËÓ Ï·Ù›· ∞Á›Ô˘ μÏ·Û›Ô˘ ª∂ ÂÈÙ˘¯›· Û˘Ó¯›˙ÔÓÙ·È ÔÈ ÂÎ-

‰ËÏÒÛÂȘ ÛÙȘ ¢ËÌÔÙÈΤ˜ ∂ÓfiÙËÙ˜ ÙÔ˘ ÂÓÈ·›Ô˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘, ÔÈ Ôԛ˜ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ·fi ÙÔ ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘ ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙȘ ‰ËÌÔÙÈΤ˜ Î·È ÙÔÈΤ˜ ÎÔÈÓfiÙËÙ˜ Î·È ÙÔ˘˜ ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÔ‡˜ ÊÔÚ›˜ Î·È Û˘ÏÏfiÁÔ˘˜ Ô˘ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÛÙËÓ Î¿ı ÂÚÈÔ¯‹. ªÂ Ï·˚ο ·ÓËÁ‡ÚÈ·, ÌÔ˘ÛÈΤ˜ ‚Ú·‰È¤˜, ı·ÙÚÈΤ˜ ·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ, ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈΤ˜ ÚÔ‚ÔϤ˜ Î·È ¿ÏϘ ÔÏÈÙÈÛÙÈΤ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜, Ô ¢‹ÌÔ˜ μfiÏÔ˘ ÊÚÔÓÙ›˙ÂÈ ÁÈ· ÙËÓ „˘¯·ÁˆÁ›· ÙˆÓ ‰ËÌÔÙÒÓ ·fi ¿ÎÚË Û ¿ÎÚË ÙÔ˘ ÂÓÈ·›Ô˘ ¢‹ÌÔ˘. √È ‰Ú¿ÛÂȘ ·¢ı‡ÓÔÓÙ·È ÛÙÔ˘˜ ‰ËÌfiÙ˜ fiÏˆÓ ÙˆÓ ËÏÈÎÈÒÓ, ηıÒ˜ ÛÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÂÓÙ¿ÛÛÔÓÙ·È Î·È ÔÏÈÙÈÛÙÈο ‰ÚÒÌÂÓ· ÁÈ· Ù· ·È‰È¿ Î·È ÙÔ˘˜ Ó¤Ô˘˜. °È· ÙÔ ·È‰ÈÎfi ÎÔÈÓfi ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ μÏ·Û›Ô˘ Î·È Ù˘ ¢ڇÙÂÚ˘ ÂÚÈÔ¯‹˜, Ô ¢‹ÌÔ˜ μfiÏÔ˘ ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙËÓ ÙÔÈ΋ ÎÔÈÓfiÙËÙ· ∞Á›Ô˘

μÏ·Û›Ô˘ Î·È ÙÔÓ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi ™‡ÏÏÔÁÔ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜, ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó ·Ú¿ÛÙ·ÛË ı¿ÙÚÔ˘ ÛÎÈÒÓ Ì ÙÔ “£ÂÛÛ·ÏÈÎfi £¤·ÙÚÔ ™ÎÈÒÓ” ÙÔ˘ ¶·Ó·ÁÈÒÙË ºÈÏÈ›‰Ë. √ ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ ºÈÏÈ›‰Ë˜ ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· 30 πÔ˘Ï›Ô˘, ÛÙȘ 9:00 ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ı· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂÈ ÙÔ ¤ÚÁÔ “√ ∫·Ú·ÁÎÈfi˙˘ ÁÈ·ÙÚfi˜” , Ì›· Û·ÚÙ·ÚÈÛÙ‹ ·Ú¿ÛÙ·ÛË ∫·Ú·ÁÎÈfi˙Ë, fiÔ˘ Ô ‰ËÌÔÊÈÏ‹˜ ‹Úˆ·˜ ÌÈÎÚÒÓ Î·È ÌÂÁ¿ÏˆÓ ·ÚÈÛÙ¿ÓÂÈ ÙÔ ÁÈ·ÙÚfi ÁÈ· Ó· ÛÒÛÂÈ ÙËÓ ·Ú¯ÔÓÙÔԇϷ ·fi ¤Ó·Ó Á¿ÌÔ Ô˘ Ë ›‰È· ‰ÂÓ ÂÈı˘Ì›. ∏ ÎfiÚË ÙÔ˘ ¶·Û¿ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·ÔʇÁÂÈ ÙÔ Á¿ÌÔ Ì ÙÔ Á·ÌÚfi Ô˘ Ù˘ ÚÔÍÂÓ‡ÂÈ Ô ·Ù¤Ú·˜ Ù˘, ·ÚÈÛÙ¿ÓÂÈ ÙËÓ ¿Ï·ÏË. ÃÚËÛÈÌÔÔÈ› ÙÔ ÁÓˆÛÙfi ÎfiÏÔ Ù˘ “ÌÔ˘ÁÁ·Ì¿Ú·˜” , ÙÔ ÔÔ›Ô Î·ÏÂ›Ù·È Ó· ·Ôηχ„ÂÈ Ô ∫·Ú·ÁÎÈfi˙˘ Ô ÔÔ›Ô˜ ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È Ì ÙËÓ È‰ÈfiÙËÙ· ÙÔ˘ ÁÈ·ÙÚÔ‡, ÚÔÎÂÈ̤-

ÓÔ˘ Ó· ·ÔÛ¿ÛÂÈ ¯Ú‹Ì·Ù· ·fi ÙÔÓ ¶·Û¿. ª¤Û· ·fi ÙÔ ¤ÚÁÔ ÂÚÓ¿Ó fiÏÔÈ ÔÈ ÁÓˆÛÙÔ› ¯·Ú·ÎÙ‹Ú˜ ÙÔ˘ ı¿ÙÚÔ˘ ÛÎÈÒÓ, Ô Ã·Ù˙Ë·‚¿Ù˘, Ô ª·ÚÌ·ÁÈÒÚÁÔ˜, Ô ¡ÈfiÓÈÔ˜, ÙÔ ÎÔÏÏËÙ‹ÚÈ Î·È fiÏÔÈ ·˘ÙÔ› ÔÈ ‹ÚˆÂ˜ Ô˘ ‰È·ÛΉ¿˙Ô˘Ó Ì¤Û· ÛÙÔ ¤Ú·ÛÌ· ÙˆÓ ¯ÚfiÓˆÓ ÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ÎÔÈÓfi. ΔÔ £ÂÛÛ·ÏÈÎfi £¤·ÙÚÔ ™ÎÈÒÓ ¤Ú·Ó Ù˘ ·Ú¿ÛÙ·Û˘, ı· ¯·Ú›ÛÂÈ ÛÙ· ·È‰È¿ Ô˘ ı· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ó ÙÔ ¤ÚÁÔ Î·È ÌÈÎÚÔ‰ˆÚ¿ÎÈ·, Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ·Ú¿‰ÔÛË Ô˘ ¤¯ÂÈ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ· Ô ¶. ºÈÏÈ›‰Ë˜. ΔÔ £ÂÛÛ·ÏÈÎfi £¤·ÙÚÔ ™ÎÈÒÓ È‰Ú‡ıËΠÛÙÔ μfiÏÔ ·fi ÙÔÓ ¶·Ó·ÁÈÒÙË ºÈÏÈ›‰Ë ÙÔ 1986. ◊Ù·Ó Ë Î·Ù¿ÏËÍË ÂÓfi˜ ·È¯ÓȉÈÔ‡, ÌÈ·˜ “ÏfiÍ·˜” Î·È ÌÈ·˜ ÚÔÛ¿ıÂÈ·˜ Ô˘ ›¯Â ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ Â‰Ò Î·È 30 ¯ÚfiÓÈ· ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ. ∞fi ÙÔ “ÎÔ˘ÙÛfi” ÙÚ·¤˙È, ÙÔ Êı·Ṳ́ÓÔ ÛÂÓÙfiÓÈ, ÙÔ ÏȈ̤ÓÔ ÎÂÚ›,

ÙȘ ¯·ÚÙÔÓ¤ÓȘ ÊÈÁÔ‡Ú˜, ÙË ‰È·ÛΤ‰·ÛË Ù˘ ÁÂÈÙÔÓÈ¿˜, Ù· ˙ÂÛÙ¿ ‚Ú¿‰È· ÙÔ˘ ηÏÔηÈÚÈÔ‡, ÙÔ happening ÛÙ· ÂÊË‚Èο ¿ÚÙÈ Î·È ÙȘ ÂΉÚÔ̤˜. √ ∫·Ú·ÁÎÈÔ˙Ô·›¯Ù˘ ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ ºÈÏÈ›‰Ë˜ Â›Ó·È ÂÁÁfiÓÈ Î·ÏÏÈÙ¤¯ÓË Ù˘ ªÈÎÚ¿˜ ∞Û›·˜, ÙÔ˘ º›ÏÈ· ·fi ÙË ¡ÈÎÔÌ‹‰ÂÈ·. ∂›¯Â ÙËÓ Ù‡¯Ë Ó· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ ·ÚÎÂÙÔ‡˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÌÂÁ¿ÏÔ˘˜ ÂÓ·ÔÌ›ӷÓÙ˜ ηڷÁÎÈÔ˙Ô·›¯Ù˜ ÙÔ˘ ë50, ·ÏÏ¿ Ó· ÌËÓ Ì·ıËÙ‡ÛÂÈ ÛÂ Î·Ó¤Ó·Ó ·fi ·˘ÙÔ‡˜. ŒÙÛÈ, Ô ∫·Ú·ÁÎÈfi˙˘ Ô˘ ·›˙ÂÈ ‰ÂÓ ·Ó‹ÎÂÈ ÛÂ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË “Û¯ÔÏ‹” , ·ÏÏ¿ ‰È·ÎÚ›ÓÂÙ·È ·Ì¤Ûˆ˜ ·fi ÙÔ ‰ÈÎfi ÙÔ˘ ‡ÊÔ˜ Î·È ‹ıÔ˜. ™ÙÔ ›‰ÈÔ Ì‹ÎÔ˜ ·̷ÙÔ˜ Î·È Ù· ¤ÚÁ· Ô˘ ·›˙ÂÈ Ô ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ ºÈÏÈ›‰Ë˜, Ô˘ ÙȘ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÊÔÚ¤˜ Â›Ó·È ¤ÚÁ· ÁÚ·Ì̤ӷ ·fi ÙÔÓ ›‰ÈÔ. ŒÚÁ· Ô˘ Û˘Ó‰¤Ô˘Ó ÙȘ ÎÏ·ÛÈΤ˜ ÊfiÚ̘ Ì ۇÁ¯ÚÔÓÔ˘˜ Ù‡Ô˘˜ Î·È ı¤Ì·Ù·, ÁÓÒÚÈÌ· Î·È ÚÔÛÈÙ¿ ÛÙÔ ·È‰›.


¶ÔÏÈÙÈÛÌfi˜/ ∂ΉËÏÒÛÂȘ ÁÈ· Â¤ÙÂÈÔ √ÏÔη˘ÙÒÌ·ÙÔ˜ ∞Á¯È¿ÏÔ˘ ∞Ó·ÙÔÏÈ΋˜ ƒˆÌ˘Ï›·˜ Δ∏¡ ∫˘Úȷ΋ 29 πÔ˘Ï›Ô˘ Ô ™‡Ï-

ÏÔÁÔ˜ ÙˆÓ ∞Á¯È·ÏÈÙÒÓ Ù˘ ∞ı‹Ó·˜ “∏ ∞Á¯›·ÏÔ˜” , ηÏ› Ù· ̤ÏË Î·È ÙÔ˘˜ Ê›ÏÔ˘˜ Ù˘ ∞Á¯È¿ÏÔ˘ ÛÙȘ ÂΉËÏÒÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ 106Ë Â¤ÙÂÈÔ ÙÔ˘ √ÏÔη˘ÙÒÌ·ÙÔ˜ Ù˘ ∞Á¯È¿ÏÔ˘ Ù˘ ∞Ó·ÙÔÏÈ΋˜ ƒˆÌ˘Ï›·˜. √È ÂΉËÏÒÛÂȘ ı· Ï¿‚Ô˘Ó ¯ÒÚ· ÛÙË ¡¤· ∞Á¯›·ÏÔ Î·È ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ¤¯ÂÈ ˆ˜ ÂÍ‹˜: ΔÔ Úˆ› ı· Á›ÓÂÈ ∞Ú¯ÈÂÚ·ÙÈ΋ £Â›· §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÛÙÔÓ πÂÚfi ¡·fi ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ °ÂˆÚÁ›Ô˘ ¯ÔÚÔÛÙ·ÙÔ‡ÓÙÔ˜ ÙÔ˘ ™Â‚·ÛÌȈٿÙÔ˘ ªËÙÚÔÔÏ›ÙÔ˘ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ˘ Î.Î. ¢·Ì·ÛÎËÓÔ‡. ªÂÙ¿ ÙÔ ¤Ú·˜ Ù˘ £Â›·˜ §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ∏ÚÒÔ˘ ÙˆÓ ¶ÂÛfiÓÙˆÓ ÛÙȘ 10:30 .Ì.: 1) ∂ÈÌÓËÌfiÛ˘ÓË ‰¤ËÛË, 2) ηٿıÂÛË ÛÙÂÊ¿ÓˆÓ, 3) Ù‹ÚËÛË ÛÈÁ‹˜ ÂÓfi˜ ÏÂÙÔ‡, Î·È 4) ÔÌÈÏ›· ÁÈ· ÙÔ ÈÛÙÔÚÈÎfi Ù˘ Ë̤ڷ˜ ·fi ÙÔÓ ·Ó·ÏËÚˆÙ‹ ηıËÁËÙ‹ Ù˘ ¡ÂfiÙÂÚ˘ Î·È ™‡Á¯ÚÔÓ˘ μ·ÏηÓÈ΋˜ πÛÙÔÚ›·˜ ÙÔ˘ ∞ÚÈÛÙÔÙÂÏ›Ԣ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ Î. ™˘Ú›‰ˆÓ· ™Ê¤Ù· Ì ı¤Ì·: “∞Ó·ÙÔÌ›· ÙÔ˘ √ÏÔη˘ÙÒÌ·ÙÔ˜ Ù˘ ∞Á¯È¿ÏÔ˘: ∏ıÈÎÔ› ·˘ÙÔ˘ÚÁÔ›, ı‡Ù˜ Î·È ı‡Ì·Ù·” . ΔÔ ‚Ú¿‰˘ ÛÙȘ 9.00, ÛÙËÓ ÎÂÓÙÚÈ΋ Ï·Ù›· Ù˘ ¡¤·˜ ∞Á¯È¿ÏÔ˘, Ù· ¯ÔÚ¢ÙÈο Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ∂ÈÌÔÚʈÙÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ¡ÂÔÌÔÓ·ÛÙËÚȈÙÒÓ “∏ ∞Ó·ÙÔÏÈ΋ ƒˆÌ˘Ï›·” , ÙÔ˘ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ƒÈ˙Ô̇ÏÔ˘ “∏ ¢È¿Ï·ÛË” , ÙÔ˘ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ £Ú·ÎÒÓ μfiÏÔ˘ Î·È Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∂ÓfiÙËÙ·˜ ¡¤·˜ ∞Á¯È¿ÏÔ˘ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ “∞Ó·ÙÔÏÈ΋ ƒˆÌ˘Ï›·” ı· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÔ˘Ó ¯ÔÚÔ‡˜ Ù˘ ∞Ó·ÙÔÏÈ΋˜ ƒˆÌ˘Ï›·˜ Ì ÙË Û˘Óԉ›· ÙÔ˘ ·Ú·‰ÔÛÈ·ÎÔ‡ ÌÔ˘ÛÈÎÔ‡ Û¯‹Ì·ÙÔ˜ Ù˘ ∫ÔÈÏ¿‰·˜ §¿ÚÈÛ·˜ “√ º¿ÚÔ˜” . ™ÙËÓ ·Ú·Ï›· Ù˘ ¡¤·˜ ∞Á¯È¿ÏÔ˘, ‰›Ï· ·fi ÙË ‚È‚ÏÈÔı‹ÎË, ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ·fi ÙȘ 29 πÔ˘Ï›Ô˘ ¤ˆ˜ 8 ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ ¤ÎıÂÛË Ì ı¤Ì·: “ΔÔ √ÏÔη‡ÙˆÌ· Ù˘ ∞Á¯È¿ÏÔ˘ ̤۷ ·fi ÙÔÓ Δ‡Ô Ù˘ ÂÔ¯‹˜”.

¶Úfi‚· ÁÈ· ÙÔ Û˘ÚÙ¿ÎÈ ∂∫Δ∞∫Δ∏ Úfi‚· ÁÈ· ÙÔ Û˘ÚÙ¿ÎÈ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÙ·È Û‹ÌÂÚ· ÛÙȘ 8.30 ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ÛÙËÓ ·Ú·Ï›· ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙÔ ∞¯›ÏÏÂÈÔÓ ·fi ÙËÓ ∂∫¶√§. ∞˘Ùfi ·ÔÊ·Û›ÛÙËΠÌÂÙ¿ ·fi ÂÈı˘Ì›· ÔÏÏÒÓ Û˘ÌÌÂÙ¯fiÓÙˆÓ, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ‰˘ÛÎÔχÔÓÙ·È Ó· ÌÂÙ·ÎÈÓËıÔ‡Ó ÛÙÔ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎfi ™Ù¿‰ÈÔ μfiÏÔ˘ ÁÈ· Ó· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ó ··Ú·›ÙËÙ· ÙȘ ‰‡Ô Úfi‚˜ Ô˘ ··ÈÙÔ‡ÓÙ·È ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· Ï¿‚Ô˘Ó Ì¤ÚÔ˜ ÛÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ Û˘ÚÙ¿ÎÈ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘, ÙÔ ÔÔ›Ô ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÙ·È ·fi ÙËÓ ∂∫¶√§ ˘fi ÙËÓ ·ÈÁ›‰· Ù˘ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î·È ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘. ÀÂÓı˘Ì›˙Ô˘Ì fiÙÈ, ‰Â‰Ô̤Ó˘ Ù˘ ˘Ô¯Ú¤ˆÛ˘ Ô˘ ¤¯ÂÈ Ë ∂∫¶√§ ÛÙËÓ ÂÈÙÚÔ‹ °Î›Ó˜ Ó· ηٷı¤ÛÂÈ Ù· ÔÓfiÌ·Ù· ÙˆÓ Û˘ÌÌÂÙ¯fiÓÙˆÓ ¯ÔÚ¢ÙÒÓ ÂÁη›Úˆ˜, ÒÛÙ ӷ ‰ÔıÔ‡Ó ‚‚·ÈÒÛÂȘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ·fi ÙËÓ ÂÈÙÚÔ‹ °Î›Ó˜, Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∂∫¶√§ Î. ∫ÒÛÙ·˜ ÷Ϥ‚·˜ ηÏ› ÙÔ˘˜ Ôϛ٘ Ô˘ ı· Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó Ó· ‰ËÏÒÛÔ˘Ó ÂÁη›Úˆ˜ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹, ›Ù ÛÙȘ Úfi‚˜ Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÛÙÔ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎfi ‹ ÙËÓ ·Ú·Ï›· ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, ›Ù ÛÙÔ facebook, ‹ ÛÙ· ÙËÏ. 2421352535.

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 27 I√À§π√À 2012

∞Ú¯›˙ÂÈ Û‹ÌÂÚ· Ì ÎÂÓÙÚÈÎfi ı¤Ì· ÙÔ ÓÂÚfi ÛÙÔ ¢‹ÌÔ ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘

A˘Ï·›· ÛÙÔ ºÂÛÙÈ‚¿Ï ∞Ê‹ÁËÛ˘

Δ

ΔÔ ÊÂÛÙÈ‚¿Ï Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÂ›Ù·È ·fi ÙÔ ¢‹ÌÔ ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘, ÂÓÒ Ô Ôχ ÁÓˆÛÙfi˜ ·Ú·Ì˘ı¿˜ Î. ™Ù¤ÏÈÔ˜ ÂÏ·ÛÁfi˜ ¤¯ÂÈ ·Ó·Ï¿‚ÂÈ ÙÔ Û˘ÓÙÔÓÈÛÌfi ÙˆÓ ‰Ú¿ÛÂˆÓ Î·È ÙˆÓ ÂΉËÏÒÛˆÓ, fiÔ˘ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯Ô˘Ó Ôχ ÁÓˆÛÙÔ› ηÏÏÈÙ¤¯Ó˜, fiˆ˜ Ë ËıÔÔÈfi˜ Î. ŸÏÈ· Ï·˙·Ú›‰Ô˘, Ë ·ÊËÁ‹ÙÚÈ· ∞ÁÓ‹ ™ÙÚÔ˘ÌÔ‡ÏË. ΔÔ ÊÂÛÙÈ‚¿Ï ı· Ï·ÈÛȈı› Ì ÌÈÎÚ¤˜ ·ÔÁÂ˘Ì·ÙÈÓ¤˜ Â˙ÔÔڛ˜ - ·ÊËÁ‹ÛÂȘ Ô˘ ı· ÁÓˆÚ›ÛÂÈ Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ Ê˘ÛÈÎfi οÏÏÔ˜ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜. ∞Ó·Ï˘ÙÈο ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ¤¯ÂÈ ˆ˜ ÂÍ‹˜: 27/7: ™ÙÔȯÂÈ¿ Î·È ‰Ú¿ÎÔÈ ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡ Ì ÙÔ ™. ¶ÂÏ·ÛÁfi. ∫·Ó¿ÏÈ·. £· ÚÔËÁËı› Â˙ÔÔÚÈ΋ ·Ê‹ÁËÛË ∫¿Ùˆ ∫ÂÚ·ÛÈ¿ -∫ÂÚ·ÛÈÒÙÈÎÔ Ú¤Ì·. 29/7: ª‹Ó· ÌÔ˘ ’‰ˆÎ˜ ÓÂÚfi; ¶·Ú·Ì‡ıÈ· ÁÈ· ÌÈÎÚÔ‡˜ Î·È ÌÂÁ¿ÏÔ˘˜ Ì ÙËÓ ∞ÁÓ‹ ™ÙÚÔ˘ÌÔ‡ÏË. μÂÏÂÛÙ›ÓÔ. 30/7: ™ÙÔȯÂÈ¿ Î·È ‰Ú¿ÎÔÈ ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡ Ì ÙÔ ™. ¶ÂÏ·ÛÁfi. ∂Ï¢ıÂÚÔ¯ÒÚÈ £· ÚÔËÁËı› Â˙ÔÔÚÈ΋ ·Ê‹ÁËÛË ∞ÛÚfiÁÂÈ· º·ÚÛ¿ÏˆÓ - ΔÂΤ˜ ªÂÎÙ·Û‹‰ˆÓ - ¶ÂÚ›‚ÏÂÙÔ. 31/7: ŸÙ·Ó ÎÔÈÌ¿Ù·È ÙÔ ÓÂÚfi. ªÂ ÙÔ ™Ù¤ÏÈÔ ¶ÂÏ·ÛÁfi. ∞Ë-°ÈÒÚÁ˘. 1/8: ¶·Ú·Ì‡ıÈ· Î·È ıÚ‡ÏÔÈ Ù˘ ı¿Ï·ÛÛ·˜. ªÂ ÙÔ ™Ù¤ÏÈÔ ¶ÂÏ·ÛÁfi. ∫ÂÚ·Ì›‰È. 2/8: ŸÙ·Ó ÎÔÈÌ¿Ù·È ÙÔ ÓÂÚfi. ªÂ ÙÔÓ ™Ù¤ÏÈÔ ¶ÂÏ·ÛÁfi. ™ÙÂÊ·ÓÔ‚›ÎÂÈÔ. 3/8: ∏ ŸÏÈ· §·˙·Ú›‰Ô˘ ‰È·‚¿˙ÂÈ ¶··‰È·Ì¿ÓÙË: √ÏfiÁ˘Ú· ÛÙËÓ Ï›ÌÓË/ ΔÔ ÌÔÈÚÔÏfiÈ Ù˘ ÊÒÎÈ·˜. §›ÌÓË ∫¿ÚÏ·. ¶·›˙ÂÈ Î·ÓÔÓ¿ÎÈ Î·È ÙÚ·ÁÔ˘‰¿ Ë §Ô˘Î›· ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÔÔ‡ÏÔ˘. 4-5/8: À‰ˆÚ Ôχ Ô˘ ‰˘Ó‹ÛÂÙ·È Û‚¤Û·È ÙËÓ ·Á¿Ë... £Â·ÙÚÈÎfi /·ÊËÁËÌ·ÙÈÎfi ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈ Ì ÙËÓ ŸÏÈ· §·˙·Ú›‰Ô˘ Î·È ÙÔ ™. ¶ÂÏ·ÛÁfi ‚·ÛÈṲ̂ÓÔ ÛÙÔ ÕÛÌ· ·ÛÌ¿ÙˆÓ.

22/8: ∂ÚÁ·ÛÙ‹ÚÈ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛ˘ Î·È ·Ê‹ÁËÛ˘ ÌÈÎÚ·ÛÈ¿ÙÈÎˆÓ ÈÛÙÔÚÈÒÓ: μÂÏÂÛÙ›ÓÔ. 23/8: ª¿Ó· ªÈÎÚ·Û›·, ‰ÂÓ ‹È·Ì ÙÔ ÓÂÚfi Ù˘ ÏËÛÌÔÓÈ¿˜, Ì ÙÔ ™Ù¤ÏÈÔ ¶ÂÏ·ÛÁfi μÂÏÂÛÙ›ÓÔ. 29/8: ∂ÚÁ·ÛÙ‹ÚÈ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛ˘ Î·È ·Ê‹ÁËÛ˘ ‚Ï¿¯ÈÎˆÓ ÈÛÙÔÚÈÒÓ: μÂÏÂÛÙ›ÓÔ. 31/8: μÏ¿¯Èη ·Ú·Ì‡ıÈ· ÁÈ· ÙÔ ÓÂÚfi Ì ÙÔ ™Ù¤ÏÈÔ ¶ÂÏ·ÛÁfi. μÂÏÂÛÙ›ÓÔ. 2/9 ŸÙ·Ó ÎÔÈÌ¿Ù·È ÙÔ ÓÂÚfi. ªÂ ÙÔÓ ™Ù¤ÏÈÔ ¶ÂÏ·ÛÁfi. ƒÈ˙fiÌ˘ÏÔ˜. £· ÚÔËÁËı› Â˙ÔÔÚÈ΋ ·Ê‹ÁËÛË ÚÔ˜ ÙËÓ ÌÔÓ‹ ºÏ·ÌÔ˘Ú›Ô˘. ŸÏ˜ ÔÈ ·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ ¤¯Ô˘Ó ÂχıÂÚË Â›ÛÔ‰Ô Î·È ÍÂÎÈÓÔ‡Ó ÛÙȘ 21.00.

∞Ó·¯ÒÚËÛË Â˙ÔÔÚÈÎÒÓ ·ÊËÁ‹ÛˆÓ: 18.30 ·fi ·ÊÂÙËÚ›· Â˙ÔÔÚ›·˜ ∞Ó·¯ÒÚËÛË ÏˆÊÔÚ›Ԣ ÙȘ Â˙ÔÔڛ˜: 18.00 ·fi μfiÏÔ (··Ú·›ÙËÙË Ë ÎÚ¿ÙËÛË ı¤ÛˆÓ). ∞Ó·¯ÒÚËÛË ÏˆÊÔÚ›Ԣ ÁÈ· ÙÔ ÏÔÁÔÙ¯ÓÈÎfi ·Ó·ÏfiÁÈÔ ÛÙËÓ ∫¿ÚÏ·: 20.00 ·fi μfiÏÔ (··Ú·›ÙËÙË Ë ÎÚ¿ÙËÛË ı¤ÛˆÓ). Δ· ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈ· Û˘ÏÏÔÁ‹˜ Î·È ·Ê‹ÁËÛ˘ ÈÛÙÔÚÈÒÓ ¤¯Ô˘Ó ÂχıÂÚË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÛÙȘ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰Â˜ ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÊÂÛÙÈ‚¿Ï: 6984601515, www.rigasferaios.gr/ Î·È www.storytelling.gr ¢ËÏÒÛÂȘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÛÙÔ ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈ Ì ÙËÓ ŸÏÈ· §·˙·Ú›‰Ô˘: 645155340 Î·È info@storytelling.gr.

∏ ¶ÔÏ˘ÊˆÓÈ΋ ÃÔÚˆ‰›· ÛÙÔ §ÈÌ·Ó¿ÎÈ Ù˘ °·Ù˙¤·˜ Δ√ §ÈÌ·Ó¿ÎÈ Ù˘ °·Ù˙¤·˜ ›-

Ó·È ¤Ó· ¤ÚÁÔ Ô˘ ÚԤ΢„ ·fi ÙÔ Ìfi¯ıÔ ¿ÍÈˆÓ Î·È ÊÈÏÔÁÂÓÒÓ ·ÓıÚÒˆÓ ÙÔ˘ ÙfiÔ˘, Ô˘ ¯ˆÚ›˜ ηÌÈ¿ ÎÚ·ÙÈ΋ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË ÙÔ Û˘ÓÙËÚÔ‡Ó Î·È ·Ó·‰ÂÈÎÓ‡Ô˘Ó ÙȘ ÔÈΛϘ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ¤˜ ÙÔ˘. ™Â ·˘Ùfi ÙÔ §ÈÌ·Ó¿ÎÈ ÂÁηÈÓÈ¿ÛÙËÎÂ, ÚÔ¯ı¤˜ ΔÂÙ¿ÚÙË, Ë ¤Ó·ÚÍË ÙˆÓ ÊÂÙÈÓÒÓ ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÒÓ ÂΉËÏÒÛˆÓ, Ô˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ Î¿ı ¯ÚfiÓÔ Ô ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ∂Ú·ÛÈÙ¯ÓÒÓ ∞ÏȤˆÓ ∫¿Ùˆ °·Ù˙¤·˜ “Ô Δ›ÌÈÔ˜ ™Ù·˘Úfi˜” , Ô˘ ·Ú¿ ÙÔÓ Â˙fi Ù›ÙÏÔ ÙÔ˘, ‰È·ÎÚ›ÓÂÙ·È ÁÈ· ÙȘ ÔÏÈÙÈÛÙÈΤ˜ ÙÔ˘ ·ÓËÛ˘¯›Â˜, Ô˘ ÙȘ Ú·ÁÌ·ÙÒÓÂÈ Î·Ù¿ ÔÈΛÏÔ˘˜ ÙÚfiÔ˘˜. ∏ ÚÔ¯ıÂÛÈÓ‹ ÂΉ‹ÏˆÛË ·ÊÔÚÔ‡Û ÛÙËÓ ÂÌÊ¿ÓÈÛË Ù˘ ÔÏ˘‚Ú·‚Â˘Ì¤Ó˘ Î·È ‰È¿ÛËÌ˘, ̤۷ Î·È ¤Íˆ ·fi ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ¶ÔÏ˘ÊˆÓÈ΋˜ ÃÔÚˆ‰›·˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘, Ô˘ ÙÔ ÏÔ‡ÛÈÔ Î·ÏÏÈÙ¯ÓÈÎfi Ù˘ ÚÂÂÚÙfiÚÈÔ Ì·Á‡ÂÈ Î¿ı ÊÔÚ¿

ÕÁÈÔ˜ °ÂÒÚÁÈÔ˜ ¡ËÏ›·˜: ªÔ˘ÛÈ΋ ‚Ú·‰È¿ Ì “ºÚÈηÓ٤Ϸ” √ ÔÏ˘¯ÒÚÔ˜ “ƒ¿¯Ë” ÔÚ-

Ô ÚÒÙÔ ºÂÛÙÈ‚¿Ï ∞Ê‹ÁËÛ˘ Ì ÙÔÓ Ù›ÙÏÔ “§¿ÏÔÓ ⁄‰ˆÚ” ÍÂÎÈÓ¿ÂÈ Û‹ÌÂÚ· ¶·Ú·Û΢‹ ÛÙÔ ¢‹ÌÔ ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘ Ì ÛÙfi¯Ô ÙËÓ ·Ó¿‰ÂÈÍË Ù˘ ÚÔÊÔÚÈ΋˜ ÏÔÁÔÙ¯ӛ·˜ Î·È ·Ê‹ÁËÛ˘ ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Ì ÙËÓ Î·ÏÏȤÚÁÂÈ· Ù˘ ÛËÌ·Û›·˜ ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡ ÛÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘, ·ÏÏ¿ Î·È Ù˘ ÛÊ˘ÚËÏ¿ÙËÛ˘ ÙˆÓ ‰ÂÛÌÒÓ ÙˆÓ Î·ÙÔ›ÎˆÓ Ì ÙËÓ ·Ú·‰ÔÛȷ΋ ÔÏÈÙÈÛÙÈ΋ ÎÏËÚÔÓÔÌÈ¿. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ÁÈ· ¤Ó· Ó¤Ô ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi ıÂÛÌfi ÛÙË ª·ÁÓËÛ›· ÂÌÏÔ˘ÙÈṲ̂ÓÔ ·fi Ôχ¯ÚˆÌ˜ ÂΉËÏÒÛÂȘ Ô˘ ı· Ï·ÈÛÈÒÓÔÓÙ·È ·fi ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· ͯˆÚÈÛÙÒÓ ÚÔÛˆÈÎÔÙ‹ÙˆÓ Ù˘ Ù¤¯Ó˘.

ΔÔ˘ °π∞¡¡∏ ª√À°√°π∞¡¡∏

31

ÙÔ ˘ÎÓfi ·ÎÚÔ·Ù‹ÚÈÔ. ∏ ¶ÔÏ˘ÊˆÓÈ΋ ÃÔÚˆ‰›· ·ÔÙÂÏ› Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ù˘ ·ÏÈ¿˜ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ÃÔÚˆ‰›·˜, Ô˘ Ì ÙȘ Û˘Ó¯›˜ ·ÏÈÓ‰ÚÔÌ‹ÛÂȘ Ù˘ ›¯Â ÙÂÏÌ·Ùˆı›. ∂˘Ù˘¯Ò˜ Ô˘ ÚÈÓ Û·Ú¿ÓÙ· ¯ÚfiÓÈ· ‹Úı ÛÙËÓ fiÏË Ì·˜ Ô Ù·Ï·ÓÙÔ‡¯Ô˜ Î·È Ì ÛÙ¤Ú˜ ÌÔ˘ÛÈΤ˜ ÛÔ˘‰¤˜ ÌÔ˘ÛÈÎԉȉ¿ÛηÏÔ˜ °È¿ÓÓ˘ ∫·ÚοϷ˜, Ô˘ ·Ó¤Ï·‚Â Î·È ÙË ‰È‡ı˘ÓÛË Ù˘ ÃÔÚˆ‰›·˜. ∞fi ÙfiÙ ÎÈ ‡ÛÙÂÚ·, Ë ÃÔÚˆ‰›· ·Ó‚·›ÓÂÈ ·ÏÌ·Ùˆ‰Ò˜ Ù· ÛηÏÈ¿ Ù˘ ÂÈÙ˘¯›·˜, ·Ú¿ÁÂÈ ÚˆÙfiÙ˘Ô ÂÚÌËÓ¢ÙÈÎfi ÌÔ˘ÛÈÎfi ¤ÚÁÔ, ÁÈ· ÙÔ ÔÔ›Ô ÂÈ‚Ú·‚‡ÂÙ·È Û˘Ó¯Ҙ Û ÂıÓÈÎfi Î·È ‰ÈÂıÓ¤˜ Â›‰Ô. ¢È·¯ÂÈÚ›˙ÂÙ·È Ì ·fiÏ˘ÙË ÂÈÙ˘¯›· fiÏˆÓ ÙˆÓ ÌÔÚÊÒÓ ÙȘ ÌÔ˘ÛÈΤ˜ Û˘Óı¤ÛÂȘ, ÚÔÎÏ·ÛÈ΋ ÌÔ˘ÛÈ΋, ÌÔ˘ÛÈ΋ Ì·ÚfiÎ, ÎÏ·ÛÈΤ˜ Û˘Óı¤ÛÂȘ, fiÂÚ˜, ÚÔÎ Û˘Óı¤ÛÂȘ Î·È ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›Â˜ Û‡Á¯ÚÔÓˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ Û˘ÓıÂÙÒÓ, ÂÂÍÂÚÁ·Ṳ̂Ó˜ ÁÈ· ÌÈÎÙfi ÔÏ˘ÊˆÓÈÎfi Û‡ÓÔÏÔ ·fi ÙÔ Ì·¤ÛÙÚÔ °È¿ÓÓË ∫·ÚοϷ, ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘, ·˜ ÛËÌÂȈı›, ÙÔ Û˘ÓıÂÙÈÎfi

ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ È‰È·›ÙÂÚÔ ÂӉȷʤÚÔÓ. ∏ ÈηÓfiÙËÙ· ÙÔ˘ °È¿ÓÓË ∫·ÚοϷ Ó· ÂÈϤÍÂÈ ÂÍ ·Ú¯‹˜ ¿ÍÈÔ˘˜ ¯ÔÚˆ‰Ô‡˜, ÌÔ˘ÛÈο ηٷÚÙÈṲ̂ÓÔ˘˜, ÙÔ˘ ¤‰ˆÛ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· Û˘ÁÎÚÔÙ‹ÛÂÈ ¤Ó· ÔÏ˘ÊˆÓÈÎfi Û‡ÓÔÏÔ È‰È·›ÙÂÚˆÓ ··ÈÙ‹ÛÂˆÓ Î·È ÚÔÛ‰ÔÎÈÒÓ. ™ÙËÓ ÚÔ¯ıÂÛÈÓ‹ Û˘Ó·˘Ï›· ÛÙÔ §ÈÌ·Ó¿ÎÈ Ù˘ °·Ù˙¤·˜, ÂÚÌËÓ‡ÙËÎ·Ó ÙÚ·ÁÔ‡‰È· Û‡Á¯ÚÔÓˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ ÌÔ˘ÛÔ˘ÚÁÒÓ, ·fi ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ Â·Ó·ÛÙ¿ÙËÛ·Ó ÛÙÔÓ Î·Ù·ÈÁÈÛÌfi ÙˆÓ ¯ÈÏÈ¿‰ˆÓ ¢ÙÂÏÒÓ Û΢ÏÔÙÚ¿ÁÔ˘‰ˆÓ, Ô˘ ÌÔχÓÔ˘Ó Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ ÙËÓ ·ÎÔ‹ ÙÔ˘ ÓÂÔ¤ÏÏËÓ· Î·È Ô˘ ‰˘ÛÙ˘¯Ò˜ ÙÔÓ Âı›˙Ô˘Ó Û’ ·˘Ù¿. ∂ÚÌËÓ‡ÙËÎ·Ó Û˘Óı¤ÛÂȘ, ÂÂÍÂÚÁ·Ṳ̂Ó˜ ÁÈ· ÌÈÎÙ‹ ÃÔÚˆ‰›· ·fi ÙÔ °È¿ÓÓË ∫·ÚοϷ, ÙˆÓ ™Ù·‡ÚÔ˘ ∫Ô˘ÁÈÔ˘ÌÙ˙‹, ª›ÎË £ÂÔ‰ˆÚ¿ÎË, ™Ù·‡ÚÔ˘ •·Ú¯¿ÎÔ˘, ª¿ÓÔ˘ ÷Ù˙ȉ¿ÎÈ Î·È ¿ÏψÓ, ·fi ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ ·Ó·Ó¤ˆÛ·Ó ÙËÓ ·ÈÛıËÙÈ΋ ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÔ‡ Î·È ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ·Ó ÙȘ ÌÔ˘ÛÈΤ˜ ÙÔ˘ ·Í›Â˜.

Á·ÓÒÓÂÈ Û‹ÌÂÚ· ˘fi ÙËÓ ·ÈÁ›‰· ÙÔ˘ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ “√ ∫¤ÓÙ·˘ÚÔ˜” ∞Á›Ô˘ °ÂˆÚÁ›Ô˘ ¡ËÏ›·˜ ÌÈ· ‰ÚÔÛÂÚ‹ Î·È ÂӉȷʤÚÔ˘Û· ÌÔ˘ÛÈ΋ μÚ·‰È¿ Ì ÙÔ˘˜ “ºÚÈηÓ٤Ϸ” . √È ºÚÈηÓ٤Ϸ Â›Ó·È ¤Ó· Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· Ô˘ ÚÔÛ¤ÎÚÔ˘Û ¿Óˆ ÛÙ· ÎÔÈÓ¿ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ Ù˘ Á˘ ̤۷ ·fi ÙȘ ÌÔ˘ÛÈΤ˜ ÙÔ˘˜. ¶·›˙ÔÓÙ·˜ ÂÏÏËÓÈο ·Ú·‰ÔÛȷο ÙÚ·ÁÔ‡‰È· Ì·˙› Ì ÈÚÏ·Ó‰¤˙Èη jigs, ÂÙÒÓÙ·˜ ̤¯ÚÈ ÙËÓ ¶Ô˘Ï›· Ù˘ πÙ·Ï›·˜, ‰È·Û¯›˙ÔÓÙ·˜ ÙȘ ªÔÁÁÔÏÈΤ˜ ÛÙ¤˜, ‚Ú¤¯ÔÓÙ·˜ Ù· fi‰È· ÙÔ˘˜ ÛÙ· ÓÂÚ¿ Ù˘ ™Ì‡ÚÓ˘ Î·È ÂÈÛÙÚ¤ÊÔÓÙ·˜ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÙÔ˘ Û‹ÌÂÚ·, Ì ÙȘ ·ÁÎfiÛÌȘ ·ÔÛ΢¤˜ ÙÔ˘˜, ˘ÔÛÙËÚ›˙Ô˘Ó fiÙÈ “... ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ ·Ó¿ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ¤¯Ô˘Ó ÙfiÛÔ ÔÏÏ¿ ÎÔÈÓ¿, Ô˘ ˘¿Ú¯ÂÈ ÂÏ›‰· Û˘ÓÂÓÓfiËÛ˘” ! √È ºÚÈηÓ٤Ϸ ¤¯Ô˘Ó ÂÌÊ·ÓÈÛÙ› Û ÌÔ˘ÛÈΤ˜ ÛÎËÓ¤˜ Î·È ı¤·ÙÚ· ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· Î·È ¿ÏϘ fiÏÂȘ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ Ì ÌÂÁ¿ÏË ÂÈÙ˘¯›·. Œ¯Ô˘Ó Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÂÈ Û˘ÓÂÚÁ·Û›Â˜ ÌÂ Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·Ù· ·Ú·‰ÔÛȷ΋˜ ΤÏÙÈ΢ ªÔ˘ÛÈ΋˜ Î·È ¿ÏÏˆÓ ÌÔ˘ÛÈÎÒÓ ·Ú·‰fiÛÂˆÓ Î·È Û˘Ó¯›˙Ô˘Ó ÙȘ ÂÌÊ·Ó›ÛÂȘ ÙÔ˘˜ ·Ó¿ ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÌÂ Û˘Ó·˘Ï›Â˜ ÛÙË ™‡ÚÔ, Ù· °È¿ÓÓÂÓ· ηÈ... ÙÒÚ·, ÛÙÔ ¶‹ÏÈÔ! ∞ÔÙÂÏÔ‡ÓÙ·È ·fi ÙÔ˘˜: ÃÚ˘ÛԇϷ ∫¯·ÁÈfiÁÏÔ˘ÙÚ·ÁÔ‡‰È, °È¿ÓÓË ªÔ˘Ó٤η- ÎÈı¿Ú·, ÙÚ·ÁÔ‡‰È, ªÈ¯¿ÏË ∫·Ù·¯·Ó¿- ‚ÈÔÏ›, ÙÚ·ÁÔ‡‰È, °È¿ÓÓË ¢ÂÛÔÙ¿ÎË- ÎÚÔ˘ÛÙ¿, ÙÚ·ÁÔ‡‰È, overtones.

£¤·ÙÚÔ ÛÎÈÒÓ ÛÙÔ ÏÈÌ·Ó¿ÎÈ Ù˘ ∫¿Ùˆ °·Ù˙¤·˜ ΔÔ ¯ÔÚˆ‰È·Îfi Û‡ÓÔÏÔ ‹Ù·Ó ¿ÚÙÈ· ÂÎ·È‰Â˘Ì¤ÓÔ, Ì ηٷʷÓ›˜ ÙȘ ÂÚÌËÓ¢ÙÈΤ˜ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ¤˜ ÙÔ˘. ºˆÓ¤˜ ÙÈı·ÛÂ˘Ì¤Ó˜ Ô˘ ¯ÚˆÌ¿ÙÈ˙·Ó ÙËÓ ·ÈÛıËÙÈ΋ ÔÈÎÈÏfiÙËÙ· Î·È ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Û·Ó ÙËÓ ·›ÛıËÛË Ù˘ ÌÔ˘ÛÈ΋˜ ·Á·ÏÏ›·Û˘. √ ‹¯Ô˜ ÙˆÓ ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÒÓ Ù˘ ÃÔÚˆ‰›·˜ ·ψÓfiÙ·Ó Û ÔÏfiÎÏËÚÔ ÙÔ ÌfiÏÔ ÙÔ˘ ÏÈÌ·ÓÈÔ‡ Î·È Û ÔÏfiÎÏËÚÔ ÙÔ ·Ú·ÏÈ·Îfi ̤وÔ Î·È ‰È¤Ï˘Â ÙËÓ Î·Ù·¯ÓÈ¿ Ù˘ ηıËÌÂÚÈÓ‹˜ Ì·˜ ıÏ›„˘. ◊¯Ô˜ ·ÈÛıËÙÈ΋˜ ηÏÏȤÚÁÂÈ·˜ Î·È ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡, ‹¯Ô˜ Ô˘ ·Ó·‚·ıÌ›˙ÂÈ ÙËÓ ÔÈfiÙËÙ· Ù˘ ˙ˆ‹˜ ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ. ªÈ· ȉȷ›ÙÂÚË ·Ó·ÊÔÚ¿ ·Í›˙ÂÈ Ó· Á›ÓÂÈ ÁÈ· ÙÔÓ ∞ϤͷӉÚÔ ∫·ÚοϷ, ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ÂÚÌËÓ‡ÙËÎ·Ó ‰‡Ô Û˘Óı¤ÛÂȘ Î·È ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ÙÔ ÌÔ˘ÛÈÎfi ÙÔ˘ ̤ÏÏÔÓ Î·È ÛÙÔÓ ÙÔ̤· Ù˘ Û‡ÓıÂÛ˘ ÚÔÔȈӛ˙ÂÙ·È Â˘Ô›ˆÓÔ. ¶Ú¤ÂÈ Ó· ÛËÌÂȈı› ·ÎfiÌË fiÙÈ Ô “‰Ú¿ÛÙ˘” ÙˆÓ ÚˆÙÔ‚Ô˘ÏÈÒÓ ·˘ÙÒÓ Â›Ó·È Ô ¿ÓÙ· ·ÚÓÔ‡ÌÂÓÔ˜ ·Ó·ÊÔÚ¿˜ ÛÙÔ fiÓÔÌ¿ ÙÔ˘ ∫ÒÛÙ·˜ §È¿˘.

√ ·Û›ÁÓˆÛÙÔ˜ £ÂÛÛ·Ïfi˜ ∫·Ú·ÁÎÈÔ˙Ô·›¯Ù˘ ª¿Î˘ ÿÚÌ·˜, Ì’ ÂÊfi‰ÈÔ ÙËÓ 20¯ÚÔÓË ›ڷ ÙÔ˘ ·fi ÙȘ ·Ó¿ ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ·ÏÏ¿ Î·È Û 12 ¿ÏϘ ¯ÒÚ˜ Î·È Û ‰ÈÂıÓ‹ ÊÂÛÙÈ‚¿Ï 4.000 ÂÚ›Ô˘ ·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ ∫·Ú·ÁÎÈfi˙Ë ÎÈ ¤¯ÔÓÙ·˜ ˆ˜ ÔχÙÈÌÔ˘˜ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ Î·È Û˘ÓÔ‰ÔÈfiÚÔ˘˜ ÙÔ˘ ÙȘ ÊÈÁÔ‡Ú˜ ÙˆÓ ËÚÒˆÓ ÙÔ˘ £Â¿ÙÚÔ˘ ™ÎÈÒÓ Ô˘ Ô ›‰ÈÔ˜ ÊÈÏÔÙ¯Ó›, ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ Î·È Ê¤ÙÔ˜ ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ Û ÌÈÎÚÔ‡˜ Î·È ÌÂÁ¿ÏÔ˘˜ ÛÙÔ ÏÈÌ·Ó¿ÎÈ Ù˘ ∫¿Ùˆ °·Ù˙¤·˜ ÙÔ ¤ÚÁÔ “√ ∫·Ú·ÁÎÈfi˙˘ ˙ËÙÈ¿ÓÔ˜” . ªÈ· ÍÂηډÈÛÙÈ΋ ·Ú¿ÛÙ·ÛË Ì ‡ÛÙԯ˜ ·Ù¿Î˜ Î·È ·Ó·ÁˆÁ¤˜ ÛÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ ‚·ıÈ¿ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ‡ÊÂÛË, Ô˘ Ù›ÓÂÈ Ó· ‚Á¿ÏÂÈ ÛÙË ˙ËÙÈ·ÓÈ¿ ÙÔ˘˜ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˘˜ ›Ûˆ˜ ŒÏÏËÓ˜. ∏ ÂΉ‹ÏˆÛË ÔÚÁ·ÓÒÓÂÙ·È ·fi ÙÔÓ ÙÔÈÎfi ™‡ÏÏÔÁÔ ∂Ú·ÛÈÙ¯ÓÒÓ ∞ÏȤˆÓ °·Ù˙¤·˜ “√ Δ›ÌÈÔ˜ ™Ù·˘Úfi˜” Î·È ÚÔÛʤÚÂÙ·È ‰ˆÚÂ¿Ó ÛÙÔ ÎÔÈÓfi ÙËÓ ÚÔÛ¯‹ ΔÂÙ¿ÚÙË 1Ë ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ Î·È Ì ÒÚ· ¤Ó·Ú͢ ÙȘ 9.30 ÙÔ ‚Ú¿‰˘.


OÈÎÔÓÔÌ›· 32 ∞ÒÏÂȘ 0,83% ÛÙÔ ÃÚËÌ·ÙÈÛÙ‹ÚÈÔ ∞£∏¡∞, 26.

∏ ÂÈÊ˘Ï·ÎÙÈÎfiÙËÙ· ÛÙȘ ÎÈ-

Ó‹ÛÂȘ ÙˆÓ ÂÂÓ‰˘ÙÒÓ Î˘ÚÈ¿Ú¯ËÛ ÛÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÙÔ˘ ¯ÚËÌ·ÙÈÛÙËÚ›Ô˘, Ì ÙÔÓ Ù˙›ÚÔ Ó· ˘Ô¯ˆÚ› οو ·fi Ù· 20 ÂηÙ. ¢ÚÒ Î·È ÙȘ ÙÈ̤˜ ÙˆÓ ÌÂÙÔ¯ÒÓ Ó· ηٷÁÚ¿ÊÔ˘Ó ‹Ș ÙˆÙÈΤ˜ Ù¿ÛÂȘ. O °ÂÓÈÎfi˜ ¢Â›ÎÙ˘ ΔÈÌÒÓ ¤ÎÏÂÈÛ ÛÙȘ 583,20 ÌÔÓ¿‰Â˜ ÛËÌÂÈÒÓÔÓÙ·˜ ÙÒÛË 4,89 ÌÔÓ¿‰ˆÓ, ‹ Û ÔÛÔÛÙfi 0,83%. ∏ ·Í›· ÙˆÓ Û˘Ó·ÏÏ·ÁÒÓ ·Ó‹Ïı ÛÙ· 19,784 ÂηÙ. ¢ÚÒ. √ ‰Â›ÎÙ˘ FTSE/ASE 20 ¤ÎÏÂÈÛ ÛÙȘ 208,14 ÌÔÓ¿‰Â˜, Ì ÙÒÛË Û ÔÛÔÛÙfi 0,64%, ÂÓÒ Ô ‰Â›ÎÙ˘ FTSE/ASE 40 ¤ÎÏÂÈÛ ÛÙȘ 607,23 ÌÔÓ¿‰Â˜ Ì ÙÒÛË Û ÔÛÔÛÙfi 1,40%. ∞fi ÙȘ ÌÂÙÔ¯¤˜ Ù˘ ˘„ËÏ‹˜ ÎÂÊ·Ï·ÈÔÔ›ËÛ˘ ÙË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ¿ÓÔ‰Ô Î·Ù¤ÁÚ·„·Ó ÔÈ ÌÂÙÔ¯¤˜ Ù˘ Cyprus Popular Bank(+10,00%), Ù˘ ∂ÏÏ¿ÎÙˆÚ (+3,88%), Ù˘ MIG(+3,00%) Ù˘ ∂ıÓÈ΋˜ (+1,79%) Î·È Ù˘ ª˘ÙÈÏËÓ·›Ô˜ (+1,44%). ∞ÓÙÈı¤Ùˆ˜ ÙË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÙÒÛË ÛËÌ›ˆÛ·Ó ÔÈ ÌÂÙÔ¯¤˜ Ù˘ ¢∂∏(-4,90%), ÙÔ˘ √Δ∂ (3,35%), Ù˘ ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ (2,79%) Î·È Ù˘ ª∂Δ∫∞(2,64%). ΔË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ¿ÓÔ‰Ô ÛËÌ›ˆÛ·Ó ÔÈ ÌÂÙÔ¯¤˜:Sciens ™˘ÌÌÂÙÔ¯ÒÓ +19,44%, Compucon+17,00%, ª·˚ÏÏ˘ +15,58% Î·È Trastor +11,50%. ΔÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ fiÁÎÔ Û˘Ó·ÏÏ·ÁÒÓ ·ÚÔ˘Û›·Û·Ó ÔÈ ÌÂÙÔ¯¤˜ ÙˆÓ ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ:Cyprus Popular Bank Ì 10.412.125 ÙÂÌ¿¯È·, ∫‡ÚÔ˘ Ì 3.716.913, Atebank Ì 2.834.773 Î·È ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ Ì 2.486.709 ÙÂÌ¿¯È·.

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 27 I√À§π√À 2012

ΔÔÓ πÔ‡ÓÈÔ ‰fiıËÎ·Ó ‰¿ÓÂÈ· ¿Óˆ ÙÔ˘ 1 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ ·fi ÙȘ ÙÚ¿Â˙˜

£ÂÙÈ΋ ÚÔ‹ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛ˘ ÛÙȘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ∞£∏¡∞, 26.

£

ÂÙÈ΋ ‹Ù·Ó ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÌÂÙ¿ ·fi ÔÏÏÔ‡˜ Ì‹Ó˜, ÙÔÓ πÔ‡ÓÈÔ Ë ÚÔ‹ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛ˘ Û ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ. √È Î·ı·Ú¤˜ ¯ÔÚËÁ‹ÛÂȘ ÙˆÓ ÙÚ·Â˙ÒÓ ÚÔ˜ ÙȘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ÙÔÓ Ì‹Ó· ·˘Ùfi, Û‡Ìʈӷ Ì ٷ ÛÙÔȯ›· Ù˘ ΔÚ·¤˙˘ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜, ÍÂ¤Ú·Û·Ó Ù· 1,06 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ. ∞ÓÙÈı¤Ùˆ˜ ÛÙ· ÓÔÈÎÔ΢ÚÈ¿ Ë Î·ı·Ú‹ ÚÔ‹ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛ˘ Û ÛÙÂÁ·ÛÙÈο Î·È Î·Ù·Ó·ÏˆÙÈο ‰¿ÓÂÈ· ·Ú¤ÌÂÈÓ ·ÚÓËÙÈ΋ ( -255 ÂηÙ. ¢ÚÒ).

√È ÂÍÂÏ›ÍÂȘ ·˘Ù¤˜ ›¯·Ó ˆ˜ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ô ‰ˆ‰ÂοÌËÓÔ˜ Ú˘ıÌfi˜ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛ˘ ÚÔ˜ ÙÔÓ È‰ÈˆÙÈÎfi ÙÔ̤· Ó· ÂÌÊ·Ó›ÛÂÈ ÙÔÓ πÔ‡ÓÈÔ Ì›ˆÛË Î·Ù¿ 4,3%, ¤Ó·ÓÙÈ ÌÂÈÒÛˆ˜ 4,5% Ô˘ ÂÌÊ¿ÓÈÛ ÙÔÓ ª¿ÈÔ. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ·, Ë Î·ı·Ú‹ ÚÔ‹ Ù˘ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛ˘ ÚÔ˜ ÙȘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ, ÙÔÓ πÔ‡ÓÈÔ ÙÔ˘ 2012, ‹Ù·Ó ıÂÙÈ΋ Î·È ›ÛË Ì 1.067 ÂηÙ. ¢ÚÒ Î·È Ô ÂÙ‹ÛÈÔ˜ Ú˘ıÌfi˜ ÌÂÙ·‚ÔÏ‹˜ Ù˘ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛ˘ ‹Ù·Ó ÏÈÁfiÙÂÚÔ ·ÚÓËÙÈÎfi˜ ÛÙÔ -4,1% ·fi -4,4% ÙÔÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ Ì‹Ó·. ∞Ó·Ï˘ÙÈÎfiÙÂÚ·, Ô ·ÚÓËÙÈÎfi˜ ÂÙ‹ÛÈÔ˜ Ú˘ıÌfi˜ ÌÂÙ·‚ÔÏ‹˜ Ù˘ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛ˘ ÙˆÓ ÌË ¯ÚËÌ·ÙÔÈÛÙˆÙÈÎÒÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ÂÚÈÔÚ›ÛıËΠ۠-3,9% ·fi -4,3% ÙÔÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ Ì‹Ó· Î·È Ô ÂÙ‹ÛÈÔ˜ Ú˘ıÌfi˜ ÌÂÙ·‚ÔÏ‹˜ Ù˘ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛ˘ ÙˆÓ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÒÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Î·È ÙˆÓ ÏÔÈÒÓ ¯ÚËÌ·ÙÔÈÛÙˆÙÈÎÒÓ È‰Ú˘Ì¿ÙˆÓ ‹Ù·Ó Â›Û˘

ÏÈÁfiÙÂÚÔ ·ÚÓËÙÈÎfi˜, ÙÔÓ πÔ‡ÓÈÔ ÙÔ˘ 2012, ÛÙÔ -6,7% ·fi 7,2% ÙÔ ª¿ÈÔ ÙÔ˘ 2012. ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÛÙË ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË ÙˆÓ ÓÔÈÎÔ΢ÚÈÒÓ, ÛÙ· ÛÙÂÁ·ÛÙÈο ‰¿ÓÂÈ· Ë Î·ı·Ú‹ ÚÔ‹ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛ˘ ‹Ù·Ó ·ÚÓËÙÈ΋ ηٿ 109 ÂηÙ. ¢ÚÒ ¤ÙÛÈ Ô ÂÙ‹ÛÈÔ˜ Ú˘ıÌfi˜ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛ˘ ·Ú¤ÌÂÈÓ ÛÙÔ 3,5%. ™Ù· ηٷӷψÙÈο ÔÈ ·ÔÏËڈ̤˜ ÍÂ¤Ú·Û·Ó ÙȘ fiÔȘ ÂÎÙ·ÌȇÛÂȘ ηٿ 162 ÂηÙ. ¢ÚÒ (·ÚÓËÙÈ΋ ηı·Ú‹ ÚÔ‹) Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ô ÂÙ‹ÛÈÔ˜ Ú˘ıÌfi˜ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛ˘ Ó· ‰È·ÌÔÚʈı› ÛÙÔ -6,3%. √ ÂÚÈÔÚÈÛÌfi˜ ÙˆÓ ÈÛÙÒÛÂˆÓ Â›¯Â ˆ˜ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙÔ ¯Ú¤Ô˜ ÙˆÓ ÓÔÈÎÔ΢ÚÈÒÓ ÚÔ˜ ÙȘ ÙÚ¿Â˙˜ Ó· ÌÂȈı› ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ πÔ˘Ó›Ô˘ ÛÙ· 110,6 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ ·fi 116 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ Ô˘ ‹Ù·Ó ÚÈÓ ·fi ¤Ó· ¯ÚfiÓÔ. ∞ÓÙÈÛÙÔ›¯ˆ˜ ÙÔ ¯Ú¤Ô˜ ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ÌÂÈÒıËΠÛÙ· 114,5 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ ·fi 121, 3 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ.

ªÂ Ú˘ıÌfi ¿Óˆ ÙÔ˘ 20% ˘Ô¯ˆÚ› Ë ·Ú·ÁˆÁ‹ ÙÔ 2012

μ·ıÈ¿ ‡ÊÂÛË ÛÙÔÓ ÎÏ¿‰Ô Ù˘ ÎψÛÙԸʷÓÙÔ˘ÚÁ›·˜ ∞£∏¡∞, 26.

ª∂ Ú˘ıÌfi ¿Óˆ ÙÔ˘ 20% Ê·›ÓÂ-

Ù·È Ó· ˘Ô¯ˆÚ› Î·È Î·Ù¿ ÙÔ 2012 Ë ·Ú·ÁˆÁ‹ Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÎψÛÙԸʷÓÙÔ˘ÚÁ›·˜, ÂÓÒ ÙÔ 2011, ¤ÙÔ˜ Ì›ˆÛ˘ Ù˘ ·-

Ú·ÁˆÁ‹˜ ÙÔ˘ ÎÏ¿‰Ô˘ ηٿ 21,8%, oÈ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˜ ÂÏÏËÓÈΤ˜ ‚ÈÔÌ˯·Ó›Â˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ÎψÛÙԸʷÓÙÔ˘ÚÁÈÎÒÓ ˘ÏÒÓ Î·Ù¤ÁÚ·„·Ó, ˆ˜ Û‡ÓÔÏÔ, ·˘ÍË̤Ó˜ ˙ËÌȤ˜. ∏ ‰ÈfiÁΈÛË ÙˆÓ

∂ÎÙÒÛÂȘ ¤ˆ˜ Î·È -50% ·fi ÙÔ ∏§∂∫Δƒ√ƒ∞ª∞ ∫∞π ÛÙȘ ÂÎÙÒÛÂȘ ÙÔ ∏§∂∫Δƒ√ƒ∞ª∞ Û˘-

Ó¯›˙ÂÈ Ó· Û˘Ó‰˘¿˙ÂÈ ÔÈfiÙËÙ·, ˘„ËÏ‹ ·ÈÛıËÙÈ΋ Î·È È‰È·›ÙÂÚ· ÂÏ΢ÛÙÈΤ˜ ÙÈ̤˜, Ì ÂÎÙÒÛÂȘ Ô˘ ÊÙ¿ÓÔ˘Ó ÙÔ 50%. μÚ›Ù ÌÂÁ¿ÏË ÔÈÎÈÏ›· Û ʈÙÈÛÙÈο ÂÛˆÙÂÚÈÎÔ‡ Î·È Â͈ÙÂÚÈÎÔ‡ ¯ÒÚÔ˘, ηıÒ˜ Â›Û˘ Ï·ÌÙ‹Ú˜ Î·È ‰È¿ÊÔÚ· ÂÍ·ÚÙ‹Ì·Ù· ʈÙÈÛÌÔ‡ Î·È ÛÎÔÚ›ÛÙ ʈ˜ ·ÓÙÔ‡, ̤۷ Î·È ¤Íˆ ·fi ÙÔ Û›ÙÈ Û·˜! ∂ÈϤÔÓ, ÙÔ ∏§∂∫Δƒ√ƒ∞ª∞ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÁÈ· ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô ÙˆÓ ÂÎÙÒÛÂˆÓ ÌÔÓ·‰ÈΤ˜ ÚÔÛÊÔÚ¤˜ Î·È Û fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ ·ÛÊ¿ÏÂÈ¿ Û·˜, Ì ۇÛÙËÌ· Û˘Ó·ÁÂÚÌÔ‡ ÛÙ· 289 ¢ÚÒ, Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚·ÓÔ̤ÓÔ˘ º¶∞. ∂ÈϤÍÙ Ì ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ÙÔ˘ ¤ÌÂÈÚÔ˘ Î·È ÂÍÂȉÈÎÂ˘Ì¤ÓÔ˘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡, ‰È·ÎfiÙ˜, ı˘ÚÔÙËϤʈӷ, ı˘ÚÔÙËÏÂÔÚ¿ÛÂȘ, ÂÈÛ·ÁˆÁ‹˜, ·ÏÏ¿ Î·È ·ÍÈfiÏÔÁˆÓ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ Ô›ÎˆÓ, ·ÏÔ‡ Î·È ÌÔÓÙ¤ÚÓÔ˘ design, Ù· ÔÔ›· ‰È·Ù›ıÂÓÙ·È Û ·ÎfiÌË Î·Ï‡ÙÂÚ˜ ÙÈ̤˜. ∂ÒÓ˘Ì˜ ÂÙ·ÈÚ›˜ fiˆ˜ ÔÈ ABB, LEGRAND, ELVOX, GEWISS, ALIBERTI, GEYER, GIRA, OLYMPIA ELECTRONICS Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó Ú›˙˜, ‰È·ÎfiÙ˜, ı˘ÚÔÙËϤʈӷ Î·È Û˘ÛÙ‹Ì·Ù· Û˘Ó·ÁÂÚÌÔ‡ ηχÙÔ˘Ó ÙȘ ·Ó¿ÁΘ Î·È ÙȘ ··ÈÙ‹ÛÂȘ οı ÂÏ¿ÙË Ì ÙÔÓ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ‰˘Ó·Ùfi ÙÚfiÔ. ¢È¢ڇÓÔÓÙ·˜ ÙÔÓ ÙÔ̤· ÙˆÓ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÙ‹ÙˆÓ ÙÔ˘, ÙÔ ∏§∂∫Δƒ√ƒ∞ª∞ ¤¯ÂÈ ÂÂÎÙ·ı› Ì ÂÈÙ˘¯›· Î·È ÛÙ· ʈÙÔ‚ÔÏÙ·˚ο Û˘ÛÙ‹Ì·Ù· ηٷÛ΢¿˙ÔÓÙ·˜ ÛÙÔ ÂÍÂȉÈÎÂ˘Ì¤ÓÔ Èӷο‰ÈÎfi ÙÔ˘ ›Ó·Î˜ ÁÈ· ʈÙÔ‚ÔÏÙ·˚ο, ηıÒ˜ Î·È ÎÈfiÛÎÈ· ª¤Û˘ Δ¿Û˘ ·fi §·Ì·Ú›Ó·, ¶¿ÓÂÏ ‹ ™Î˘Úfi‰ÂÌ·. ™ÙÔÓ ÙÔ̤· ÙˆÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÒÓ, ÙÔ ∏§∂∫Δƒ√ƒ∞ª∞ ¤¯ÂÈ Ó· Âȉ›ÍÂÈ Ï‹ÚË ·Ú·Î·-

Ù·ı‹ÎË ËÏÂÎÙÚÔÏÔÁÈÎÔ‡ Î·È ‚ÈÔÌ˯·ÓÈÎÔ‡ ˘ÏÈÎÔ‡, ÚÔÛʤÚÔÓÙ·˜ ¤ÙÛÈ ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ Î·È ÔÏÔÎÏËڈ̤Ó˜ χÛÂȘ, Û η›ÚÈÔ˘˜ ÙÔÌ›˜ fiˆ˜ ‚ÈÔÌ˯·Ó›·, ηٷÛ΢¤˜ (ÌÂÁ¿Ï· ηٷÛ΢·ÛÙÈο ¤ÚÁ·), ÏËÚÔÊÔÚÈ΋ (‰ÔÌË̤ÓË Î·Ïˆ‰›ˆÛË) Î.Ï. ∏§∂∫Δƒ√ƒ∞ª∞ ∞.∂., À„ËÏ¿ÓÙÔ˘ 2 & §·Ú›Û˘ (›Ûˆ ·fi ÙË ¢∂∏), μfiÏÔ˜, 24210 91245.

˙ËÌÈÒÓ ÚÔ·ÙÂÈ ·fi Ù· ÂÙ·ÈÚÈο ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· 48 ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ÌÂÛ·›Ô˘ Î·È ÌÂÁ¿ÏÔ˘ ÌÂÁ¤ıÔ˘˜ Ô˘ ·Ú¿ÁÔ˘Ó ÎψÛÙԸʷÓÙÔ˘ÚÁÈΤ˜ ‡Ï˜. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· 48 ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Ì ˆÏ‹ÛÂȘ ¿Óˆ ÙˆÓ ÙÚÈÒÓ ÂηÙÔÌÌ˘Ú›ˆÓ ¢ÚÒ Î¿ı ̛· Î·È Û˘ÓÔÏÈΤ˜ ˆÏ‹ÛÂȘ 742,3 ÂηÙ. ¢ÚÒ, ÔÈ Ôԛ˜ ÁÓˆÛÙÔÔ›ËÛ·Ó Ù· ÔÈÎÔÓÔÌÈο ÙÔ˘˜ ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ÙÔ˘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ˘ ¤ÙÔ˘˜ ¤ˆ˜ ÙȘ 25 πÔ˘Ï›Ô˘ 2012. √È ÂÙ·ÈÚ›˜ ·˘Ù¤˜, ˆ˜ Û‡ÓÔÏÔ, η٤ÁÚ·„·Ó Û˘ÓÔÏÈΤ˜ ηı·Ú¤˜ ˙ËÌȤ˜ (˙ËÌȤ˜ ÙˆÓ ˙ËÌÈÔÁfiÓˆÓ Ì›ÔÓ Î¤Ú‰Ë ÙˆÓ ÎÂÚ‰ÔÊfiÚˆÓ) 45,5 ÂηÙ. ¢ÚÒ ÙÔ 2011, ¤Ó·ÓÙÈ Î·ı·ÚÒÓ ˙ËÌÈÒÓ 26,2 ÂηÙ. ¢ÚÒ ÙÔ 2010. ∞fi ÙȘ 48 ÂÍÂÙ·˙fiÌÂÓ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Ì ÙȘ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˜ ˆÏ‹ÛÂȘ ÔÈ ÎÂÚ‰ÔÊfiÚ˜ ‹Ù·Ó 22 (45,8% ÙÔ˘ Û˘ÓfiÏÔ˘) Î·È ÔÈ ˙ËÌÈÔÁfiÓ˜ 26 (54,2%). ™Â Û˘Óı‹Î˜ ¤ÓÙÔÓ˘ ·Ófi‰Ô˘ ÙˆÓ ÙÈÌÒÓ ÙÔ˘ ‚¿Ì‚·ÎÔ˜ Î·È ·Ófi‰Ô˘ ÙˆÓ ÙÈÌÒÓ ÙˆÓ ÏÔÈÒÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ ÙÔ˘ ÎÏ¿‰Ô˘ ηٿ 5,7% ÔÈ 48 ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ, ÛÙȘ Ôԛ˜ Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ÂÙ·ÈÚ›˜ ÂÎÎfiÎÎÈÛ˘ ‚¿Ì‚·ÎÔ˜, η٤ÁÚ·„·Ó Û˘ÓÔÏÈΤ˜ ˆÏ‹ÛÂȘ ‡„Ô˘˜ 742,3 ÂηÙ. ¢ÚÒ, fiˆ˜ ÚԷӷʤÚıËÎÂ, ÔÈ Ôԛ˜ Â›Ó·È ·˘ÍË̤Ó˜ ¤Ó·ÓÙÈ ÙÔ˘ 2010 ηٿ 19%. ∞˘Ù¤˜ Ô˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó Âȉ›ӈÛË ÙˆÓ Î·ı·ÚÒÓ ·ÔÙÂÏÂÛÌ¿ÙˆÓ (31) ·ÓÙÈÛÙÔÈ¯Ô‡Ó ÛÙÔ 64,6% ÙÔ˘ Û˘ÓfiÏÔ˘. Δ· ηı·Ú¿ Î¤Ú‰Ë ÙˆÓ ÎÂÚ‰ÔÊfiÚˆÓ ‹Ù·Ó 7,4 ÂηÙ. ¢ÚÒ, ÂÓÒ ÔÈ Î·ı·Ú¤˜ ˙ËÌȤ˜ ÙˆÓ ˙ËÌÈÔÁfiÓˆÓ ·Ó‹Ïı·Ó Û 52,9 ÂηÙ. ¢ÚÒ. ∞Ó·Ï˘ÙÈÎfiÙÂÚ·, ·fi ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ 48 ÂȯÂÈÚ‹ÛˆÓ: * 18 ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ (37,5% ÙÔ˘ Û˘ÓfiÏÔ˘) ÔÈ Ôԛ˜ ‹Ù·Ó ÎÂÚ-

‰ÔÊfiÚ˜ ÙÔ 2010, ·Ú¤ÌÂÈÓ·Ó Î·È Î·Ù¿ ÙÔ 2011 ÎÂÚ‰ÔÊfiÚ˜, Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÒÓÙ·˜ ηı·Ú¿ Î¤Ú‰Ë ‡„Ô˘˜ 6,8 ÂηÙ. ¢ÚÒ ¤Ó·ÓÙÈ 14,5 ÂηÙ. ¢ÚÒ ÙÔ 2010, ÌÂȈ̤ӷ ηٿ 7,7 ÂηÙ. ¢ÚÒ. * 11 ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ (22,9%) ÔÈ Ôԛ˜ ‹Ù·Ó ÎÂÚ‰ÔÊfiÚ˜ ÙÔ 2010 ÌÂ Î¤Ú‰Ë 7,1 ÂηÙ. ¢ÚÒ, ÂÌÊ¿ÓÈÛ·Ó Î·Ù¿ ÙÔ 2011 ˙ËÌȤ˜ ‡„Ô˘˜ 1,6 ÂηÙ. ¢ÚÒ, ¤¯ÔÓÙ·˜ ¤ÙÛÈ ·ÒÏÂȘ ‡„Ô˘˜ 8,7 ÂηÙ. ¢ÚÒ. * 15 ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ (31,2%) ÔÈ Ôԛ˜ ‹Ù·Ó ˙ËÌÈÔÁfiÓ˜ ÙÔ 2010, ·Ú¤ÌÂÈÓ·Ó Î·È Î·Ù¿ ÙÔ 2011 ˙ËÌÈÔÁfiÓ˜, Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÒÓÙ·˜ ˙ËÌȤ˜ 51,3 ÂηÙ. ¢ÚÒ ¤Ó·ÓÙÈ 47 ÂηÙ. ¢ÚÒ ÙÔ 2010, ·˘ÍË̤Ó˜ ¤ÙÛÈ Î·Ù¿ 4,3 ÂηÙ. ¢ÚÒ. * Δ¤ÛÛÂÚȘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ (8,4%) ÔÈ Ôԛ˜ ‹Ù·Ó ˙ËÌÈÔÁfiÓ˜ ÙÔ 2010 Ì ˙ËÌȤ˜ 0,9 ÂηÙ. ¢ÚÒ, ÂÌÊ¿ÓÈÛ·Ó Î·Ù¿ ÙÔ 2011 Î¤Ú‰Ë Ù˘ Ù¿Í˘ ÙÔ˘ 0,5 ÂηÙ. ¢ÚÒ, ¤¯ÔÓÙ·˜ ¤ÙÛÈ ˆÊ¤ÏÂÈ· ‡„Ô˘˜ 1,4 ÂηÙ. ¢ÚÒ. √È 22 ÎÂÚ‰ÔÊfiÚ˜ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ·Ó Û˘ÓÔÏÈΤ˜ ˆÏ‹ÛÂȘ 322,5 ÂηÙ. ¢ÚÒ, ÔÈ Ôԛ˜ ·-

ÓÙÈÛÙÔÈ¯Ô‡Ó ÛÙÔ 43,4% ÙˆÓ Û˘ÓÔÏÈÎÒÓ ÙˆÓ 48 ÂÍÂÙ·˙fiÌÂÓˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ÙÔ˘ ÎÏ¿‰Ô˘, ÂÓÒ ·˘Ù¤˜ ÙˆÓ 26 ˙ËÌÈÔÁfiÓˆÓ ‹Ù·Ó ‡„Ô˘˜ 419,8 ÂηÙ. ¢ÚÒ (56,6%). ™Â ·fiÏ˘ÙÔ Ì¤ÁÂıÔ˜ Ë ·‡ÍËÛË ÙˆÓ ˆÏ‹ÛÂˆÓ ÙˆÓ 48 ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È Û 118,4 ÂηÙ. ¢ÚÒ. OÈ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Ô˘ η٤ÁÚ·„·Ó ·‡ÍËÛË ˆÏ‹ÛÂˆÓ ‹Ù·Ó 29 (60,4%), ÂÓÒ ÔÈ ˘fiÏÔÈ˜ 19 (39,6%) ›‰·Ó ÙȘ ˆÏ‹ÛÂȘ ÙÔ˘˜ Ó· ÌÂÈÒÓÔÓÙ·È Û ÙÚ¤¯Ô˘Û˜ ÙÈ̤˜. √È ÂÍÂÏ›ÍÂȘ ·˘Ù¤˜, ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Ì ÙËÓ Î·Ù¿ 23%, Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ∂ÏÏËÓÈ΋ ™Ù·ÙÈÛÙÈ΋ ∞Ú¯‹, Ì›ˆÛË ÙÔ˘ fiÁÎÔ˘ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ÎψÛÙԸʷÓÙÔ˘ÚÁÈÎÒÓ ˘ÏÒÓ ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘-ª·˝Ô˘ 2012, Û ۯ¤ÛË Ì ÙËÓ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë ÂÚ›Ô‰Ô ÙÔ˘ 2011, ÈÛÙÔÔÈÔ‡Ó fiÙÈ Ô ÎÏ¿‰Ô˜ ·‰˘Ó·Ù› Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈο ÙȘ ·˘ÍÔÌÂÈÒÛÂȘ Ù˘ ÙÈÌ‹˜ ÙÔ˘ ‚¿Ì‚·ÎÔ˜ Î·È Ô‰ËÁ›ٷÈ, ηıÒ˜ ·˘Í¿ÓÂÙ·È Û˘Ó¯Ҙ Ë ÂÈÛ·ÁˆÁÈ΋ ‰È›ۉ˘ÛË, Û ·ÎfiÌË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË Û˘ÚÚ›ÎÓˆÛË.


ªÈÎÚ¤˜ ∞ÁÁÂϛ˜ 33 TÒÚ· Î·È ÛÙÔ Internet: www.e-thessalia.gr

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 27 π√À§π√À 2012

ENOIKIAZONTAI ∂ÓÔÈÎÈ¿˙ÂÙ·È

ª√¡√∫∞Δ√π∫π∞ 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ 120 Ù.Ì. Ì 2 ˘ÓÔ‰ˆÌ¿ÙÈ·, WC, Ì¿ÓÈÔ, ÎÔ˘˙›Ó·, ηıÈÛÙÈÎfi - Û·ÏfiÓÈ ÛÙȘ ¡¤Â˜ ¶·Á·Û¤˜. ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 6977 - 895959. (722)

∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π ÈÛfiÁÂÈÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· 90 Ù.Ì. Â› ÙˆÓ Ô‰ÒÓ ∂ÚÌÔ‡ 98 Î·È ∫Ô˘Ù·Ú¤ÏÈ· ÁˆÓ›·. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ 6976282275, 6972280425. μfiÏÔ˜ 24210-24542, ∞ı‹Ó· 210-6107697. (728)

∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π μ√§√™ - °Ú·ÊÂ›Ô 85 Ù.Ì. ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË 150, 4Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ÚÔÛfi„ˆ˜ (∂ÌÔÚÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË 150) ∞/C Û οı ¯ÒÚÔ, Ì ÌÂÚÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó· Î·È Ì¿ÓÈÔ. ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 2421076900, 6976-292001. (758)

∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π μ√§√™ - ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÂÈψ̤ÓÔ 60 Ù.Ì. ÛÙÔÓ 1Ô fiÚÔÊÔ ÚÔÛfi„ˆ˜, Ì 48 Ù.Ì. ‚ÂÚ¿ÓÙ·, ÎÔ˘˙›Ó· ÂÓÙÔȯÈṲ̂ÓË Veneta, A/C, ·˘ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË, ÂÚÈÔ¯‹ ∞Á. ∫ˆÓ/ÓÔ˘, μÏ·¯¿‚· 22 - 28Ë √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘, ÙÈÌ‹ 400 ∂. ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 2421076900, 6976-292001. (759)

∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π μ√§√™ - ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 58 Ù.Ì. ÛÙÔÓ 1Ô fiÚÔÊÔ ÚÔÛfi„ˆ˜, Ì ‚ÂÚ¿ÓÙ· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ÙÚÂȘ Ì·ÏÎÔÓfiÔÚÙ˜, A/C, ÂÚÈÔ¯‹ ∞Á. ∫ˆÓ/ÓÔ˘, ¶ÂÚÚ·È‚Ô‡ 6, ÙÈÌ‹ 350 ∂. ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 24210-76900, 6976-292001. (760)

∂¡√π∫π∞∑√¡Δ∞π ∞) μfiÏÔ˜, ÎÂÓÙÚÈο, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 130 Ù.Ì., ·Ó·ÙÔÏÈ΋ 200 Ù.Ì. ‚ÂÚ¿ÓÙ˜, ÕÁ. ∫ˆÓ/ÓÔ˜, 650 ∂Àƒø. μ) ΔÂÛÛ¿ÚÈ 120 Ù.Ì., ∞/£, 3 À/¢, 2 W.C., 470 ∂Àƒø. °) ΔÚÈ¿ÚÈ 82 Ù.Ì., ∞/£, 2 À/¢, 340 ∂Àƒø. ¢) ¢˘¿ÚÈ 55 Ù.Ì., ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, ‰È·ÌÂÚ¤˜, 450 ∂Àƒø. ∂) °Î·ÚÛÔÓȤڷ ηÈÓÔ‡ÚÁÈ·, 230 ∂Àƒø. ∂Àƒø∫Δ∏ª∞ ∂§§∞™ ∞∫π¡∏Δ∞ √§√∫§∏ƒøª∂¡∂™ À¶∏ƒ∂™π∂™ ∞•π√¶√π∏™∏™ ∞∫π¡∏Δø¡ •∂¡√ºø¡Δ√™ 1, μ√§√™ ΔËÏ. 24210 26032 6977615627, 6974518019 www.euroktima.com (157)

¶ø§OYNTAI ª∂°∞§∏ ∂À∫∞πƒπ∞. ™ÙÔÓ ∞Ë-°È¿ÓÓË ¶ËÏ›Ô˘ ˆÏÂ›Ù·È ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 45-55 Ù.Ì. Ì ·¤Ú·ÓÙË ı¤· ÛÙÔ ∞ÈÁ·›Ô, ÎÂÓÙÚÈ΋ ı¤ÚÌ·ÓÛË, Ù˙¿ÎÈ, 30Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 6932-488400, 6974-660520. (730) ¶ø§∂πΔ∞π ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· ËÌÈÙÂϤ˜ 65 Ù.Ì., ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·, 200 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ÛÙËÓ ÎÂÓÙÚÈ΋ Ï·Ù›· ¡. ∞Á¯È¿ÏÔ˘, Â› Ù˘ Ô‰Ô‡ ∂ÏÏËÓ. ∞ÂÚÔÔÚ›·˜ 53. ΔÈÌ‹ ÒÏËÛ˘ 40.000∂. ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 6948 822303, 6976 555939 Î·È 210 6001551. (084)

¶ø§∂πΔ∞π ÁˆÓÈ·Îfi ÔÈÎfiÂ‰Ô 532 Ù.Ì. Â› Ù˘ πˆÏÎÔ‡ Ì ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ‰fiÌËÛ˘ 400 Ù.Ì., ÁÈ· οı ¯Ú‹ÛË. Kapa ikia ¶∞¶∞ƒπ∑√™ BASSOMPIERRE √.∂. KÙËÌ·ÙÈΤ˜ Û˘Ó·ÏÏ·Á¤˜, ŸÁÏ 45, μfiÏÔ˜ ΔËÏ. 24210 22744, 6972318618 www.kapaikia.gr (706)

¶ø§√À¡Δ∞π 40 ·ÁÂÏ¿‰Â˜ ÂÏ¢ı¤Ú·˜ ‚ÔÛ΋˜, §ÈÌÔ˘˙›Ó, ÛÙÔ μfiÏÔ ª·ÁÓËÛ›·˜. ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 6979-637534. (052)

¶ˆÏÂ›Ù·È ªπ™£øª∂¡√ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 92 Ù.Ì., ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ √ÚÌÈÓ›Ô˘ Ì ∞fiÏψÓÔ˜, Û ÙÈÌ‹ ۯ‰fiÓ ÎfiÛÙÔ˘˜ ηٷÛ΢‹˜ Î·È ¯ˆÚ›˜ º¶∞. ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 6977-895959. (725)

¶ø§∂πΔ∞π ÂÚÈÔ¯‹ ∞Ï˘ÎÒÓ fiÌÔÚÊË ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 120 Ù.Ì. Û ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 4.895 Ù.Ì. Ô˘ ‰È·ı¤ÙÂÈ ı¤· ÙË ı¿Ï·ÛÛ· Î·È ÚfiÛˆÔ 59 ̤ÙÚˆÓ Û ·ÛÊ·Ïو̤ÓË ·ÁÚÔÙÈ΋ Ô‰fi. Kapa ikia ¶∞¶∞ƒπ∑√™ BASSOMPIERRE √.∂. KÙËÌ·ÙÈΤ˜ Û˘Ó·ÏÏ·Á¤˜, ŸÁÏ 45, μfiÏÔ˜ ΔËÏ. 24210 22744, 6972318618 www.kapaikia.gr (705) (716)

¶ø§∂πΔ∞π μ√§√™ - πˆ¿ÓÓÔ˘ ∫·ÚÙ¿ÏË 76 ÓÂfi‰ÌËÙÔ 90 Ù.Ì., 3Ô˘, ÚÔÛfi„ˆ˜, 2 ˘/‰, ηٷÛ΢‹ ’09, Ì¿ÓÈÔ, WC, ·˘ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË, A/C, Ù˙¿ÎÈ, fiÚÙ· ·ÛÊ·Ï›·˜, ¿ÚÎÈÓ, ·Ôı‹ÎË, ÌÈÛıˆÌ¤ÓÔ, ÂÓÙÔȯÈṲ̂ÓË ÎÔ˘˙›Ó·. ΔÈÌ‹ 170.000 ∂Àƒø, Û˘˙ËÙ‹ÛÈÌË. ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 2421076900, 6976-292001 ·fi ȉÈÒÙË. (757)

¶ø§∂πΔ∞π ÓÂfi‰ÌËÙË ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙË ÌÂ˙ÔÓ¤Ù·, ÛÙËÓ ∞Á. ¶·Ú·Û΢‹, ȉȷ›ÙÂÚ· ÚÔÛÂÁ̤Ó˘ ηٷÛ΢‹˜ 71 Ù.Ì. Ì ‰È·ÌÔÚʈ̤ÓÔ ËÌÈ˘fiÁÂÈÔ Û ¯ÒÚÔ Î‡ÚÈ·˜ ¯Ú‹Ûˆ˜ 43 Ù.Ì., ¯ÒÚÔ ˘Ô‰Ô¯‹˜ Ì Ù˙¿ÎÈ, ÈÙ·ÏÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó·, 2 Ì¿ÓÈ·, 3 ˘/‰. ∏ ηÙÔÈΛ· ·Ú¤¯ÂÈ ·˘ÙÔÓÔÌ›· ı¤ÚÌ·ÓÛ˘ ·Ó¿ fiÚÔÊÔ, Ï‹ÚË ÂÁηٿÛÙ·ÛË Û˘Ó·ÁÂÚÌÔ‡, ͇ÏÈÓ· ÎÔ˘ÊÒÌ·Ù· Î·È ‰Ú‡ÈÓ· ·ÙÒÌ·Ù·. Kapa ikia ¶∞¶∞ƒπ∑√™ BASSOMPIERRE √.∂. KÙËÌ·ÙÈΤ˜ Û˘Ó·ÏÏ·Á¤˜, ŸÁÏ 45, μfiÏÔ˜ ΔËÏ. 24210 22744, 6972318618 www.kapaikia.gr (704)

∂Ï. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘, Ù¤ÚÌ· ‰ÚfiÌÔ˜ ÚÔ˜ ªÂÏÈÛÛÈ¿ÙÈη ¡. πˆÓ›· ΔËÏ.: 24210 86086 ÎÈÓ.: 6972 304222

¶ø§∂πΔ∞π Â› Ù˘ Ô‰Ô‡ ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ˘ Î·È Î¿Ùˆ ·fi ÙËÓ ∞Ó·Ï‹„ˆ˜, ʈÙÂÈÓfi ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÚÔÛfi„ˆ˜ 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ 63Ù.Ì. Û fiÌÔÚÊË ÔÏ˘Î·ÙÔÈΛ· 15ÂÙ›·˜, ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË, ·Ó·ÙÔÏÈÎÔ‡ ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏÈÛÌÔ‡, 2 ˘/‰, ÂÓÙÔȯÈṲ̂ÓË ÎÔ˘˙›Ó·, ¯ÒÚÔ˜ ˘Ô‰Ô¯‹˜, ·˘ÙÔÓÔÌ›· ı¤ÚÌ·ÓÛ˘, Ôχ ηϋ ÙÈÌ‹. Kapa ikia ¶∞¶∞ƒπ∑√™ BASSOMPIERRE √.∂. KÙËÌ·ÙÈΤ˜ Û˘Ó·ÏÏ·Á¤˜, ŸÁÏ 45, μfiÏÔ˜ ΔËÏ. 24210 22744, 6972318618 www.kapaikia.gr (702)

¶ø§∂πΔ∞π ÂÚÈÔ¯‹ ∞Á. ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎfi ‰È·ÌÂÚ¤˜ ÙÚÈ¿ÚÈ 82 Ù.Ì. 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ Ì ¢ڇ¯ˆÚÔ Î·ıÈÛÙÈÎfi-Û·ÏfiÓÈ, ÌÂÁ¿ÏË ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙË ÎÔ˘˙›Ó·, 2 ˘/‰ Ì ͇ÏÈÓ· ·ÙÒÌ·Ù·, Ì¿ÓÈÔ, Ê˘ÛÈÎfi ·¤ÚÈÔ, ¿ÓÂÙ· Ì·ÏÎfiÓÈ·, ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋˜ ¯Ú‹Û˘. Kapa ikia ¶∞¶∞ƒπ∑√™ BASSOMPIERRE √.∂. KÙËÌ·ÙÈΤ˜ Û˘Ó·ÏÏ·Á¤˜, ŸÁÏ 45, μfiÏÔ˜ ΔËÏ. 24210 22744, 6972318618 www.kapaikia.gr (703)

∫Δ∏ª∞Δπ∫∂™ ™À¡∞§§∞°∂™ ¶∞´¶∞∏™ ∞™º∞§∂π∂™ ∞.∂. §øƒ∏ 1 & π∞™√¡√™ (4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜) Δ.∫. 38221, μ√§√™ Δ∏§. 24210 25846, FAX 24210 20267 ¶ø§√À¡Δ∞π: ∞. √π∫√¶∂¢∞: 1. √ÈÎfiÂ‰Ô ÛÙËÓ ∞ӷηÛÈ¿, 632 Ù.Ì. Ì ·Ï·È¿ ¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ·. 2. √ÈÎfiÂ‰Ô 800 Ù.Ì. ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ, ÕÁ. °ÂÒÚÁÈÔ˜ ª·ÍÂÏÒÓ (ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë). 3. √ÈÎfiÂ‰Ô ÛÙÔ ∫ÚfiÎÈÔ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ 2 ÛÙÚÂÌ. ÛÙËÓ Ï·Ù›·. μ. √π∫√¶∂¢∞ ™Δ√ ¶∏§π√: 1. √ÈÎfiÂ‰Ô 500 Ù.Ì. ÛÙËÓ ∫Ô˘ÎÔ˘Ú¿‚·. 2. √ÈÎfiÂ‰Ô 1.000 Ù.Ì. Ì ı¤· ÛÙËÓ ∫Ô˘ÎÔ˘Ú¿‚·. 3. √ÈÎfiÂ‰Ô 4.028 Ù.Ì. ÛÙË ı¤ÛË ∞ÏËÁ·ÚȤ˜ (¿Óˆ ·fi ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi ÕÏÏ˘ ªÂÚÈ¿˜). 4. √ÈÎfiÂ‰Ô 180 Ù.Ì. ÛÙȘ ∞Ï˘Î¤˜. °. ∞°ƒ√Δ∂ª∞Ãπ∞: 1. √ÈÎfiÂ‰Ô 12 ÛÙÚÂÌ., ∞Á. ¶·Ú·Û΢‹. 2. ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 8 ÛÙÚÂÌ. Ì ÂÏȤ˜ ÛÙÔÓ •ËÚfiηÌÔ. 3. ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 14 ÛÙÚÂÌ. ÛÙË ªÂÏÈ¿, Ê¿ÙÛ· ÛÙÔÓ ·Ï·Èfi ‰ÚfiÌÔ μfiÏÔ˘ - §¿ÚÈÛ·˜ 83 Ì. 4. ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 10 ÛÙÚÂÌ. ÛÙÔ ¢ÈÌ‹ÓÈ. ¢. ¶∏§π√ - ¶∞ƒ∞£∞§∞™™π∞: 1. √ÈÎfiÂ‰Ô ÛÙ· ¶Ï·Ù·Ó›‰È·, 2 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù·, ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ, 50 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. 2. √ÈÎfiÂ‰Ô 1.055 Ù.Ì. ÛÙÔ ∫·Ù˯ÒÚÈ. 3. √ÈÎfiÂ‰Ô ÛÙ· ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿ (∑ÂÚ‚fi¯È·), 406 Ù.Ì., ÎÙ›˙ÂÈ 128 Ù.Ì. 4. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· ‰ÈÒÚÔÊË, 300 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 750 Ù.Ì. ÛÙË ÃÚ˘Û‹ ∞ÎÙ‹ ÛÙÔ Î‡Ì·. 5. ÃÚ˘Û‹ ∞ÎÙ‹ 4,5 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù· Ì ı¤·. 6. √ÈÎfiÂ‰Ô Ê¿ÙÛ· ÛÙ· ¶Ï·Ù·Ó›‰È· 312 Ù.Ì. ‹ 620 Ù.Ì. 7. √ÈÎfiÂ‰Ô Ì ·Ï·Èfi Û›ÙÈ ÛÙȘ ªËÏȤ˜ ¶ËÏ›Ô˘. 8. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· ÛÙËÓ ∞ÁÚÈ¿ μfiÏÔ˘, ÙÔ ÈÛfiÁÂÈÔ 106 Ù.Ì. ‰ÈˆÚfiÊÔ˘ ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹˜, Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 494,80 Ù.Ì.

9. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· ÛÙËÓ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿, 30 Ù.Ì. ÌÂÙ¿ ˘ÔÁ›Ԣ, Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 80 Ù.Ì., ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ. ∂. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™: 1. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· ÛÙÔÓ ÕÁ. °ÂÒÚÁÈÔ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ˘ Ì ÔÈÎfi‰Ô. 2. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· ÙÚÈÒÚÔÊË 260 Ù.Ì. ÛÙË ¢ËÌ¿Ú¯Ô˘ °ÂˆÚÁÈ¿‰Ô˘. 3. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· ‰ÈÒÚÔÊË, ÂÚÈÔ¯‹ ∂Ù¿ ¶Ï·Ù¿ÓÈ·. 4. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 87 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 536 Ù.Ì. ÛÙËÓ ∞Á›· ¶·Ú·Û΢‹. ™Δ. ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞: 1. ∏ÌÈ˘fiÁÂÈÔ 89 Ù.Ì. ÛÙËÓ ∫·Ó¿ÚË 9 ÛÙÔÓ ÕÁ. ∫ˆÓ/ÓÔ Ì 2 À/¢, ÎÔ˘˙›Ó·, ·Ôı‹ÎË, 40.000 ¢ÚÒ. ∑. ∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π: 1. ∞Ôı‹ÎË, ÈÛfiÁÂÈÔ, 220 Ù.Ì. Ì ˘fiÁÂÈÔ 80 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 300 Ù.Ì. ÛÙËÓ ∞Á. ¶·Ú·Û΢‹ μfiÏÔ˘. 2. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË-¶·Úı¤ÓË, 90 Ù.Ì. ÌÂ Ê˘ÛÈÎfi ·¤ÚÈÔ Î·È 2 ÎÏÈÌ·ÙÈÛÙÈο, ¯ˆÚ›˜ ÎÔÈÓfi¯ÚËÛÙ·, 300 ¢ÚÒ. 3. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ - ∞ÓÙˆÓÔÔ‡ÏÔ˘, 70 Ù.Ì., 350 ¢ÚÒ. 4. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ ∞’ °˘ÌÓ¿ÛÈÔ μfiÏÔ˘ Ì ·Ôı‹ÎË Î·È Áηڿ˙ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ. (736)

-----------------------------------ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ “Δ™∂§π√™ ∞∫π¡∏Δ∞” ∂ıÓ. ∞ÓÙÈÛÙ¿Ûˆ˜ 40 ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜-μfiÏÔ˜ 697.4647.587 Î·È 24280 78.267 ¶ˆÏÔ‡ÓÙ·È ·ÓÙfi˜ ›‰Ô˘˜ ·Î›ÓËÙ·: ªÔÓÔηÙÔÈ˘, ÔÈÎfi‰·, ‰È·Ì/·Ù·, Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈΤ˜ ÛÙ¤Á˜, ηٷÛÙ‹Ì·Ù·, ‚ÈÔÙ¯ÓÈÎÔ› ¯ÒÚÔÈ, ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈ· ÔÈÎfi‰·/ηÙÔÈ˘/ÂÍÔ¯Èο, ·ÍÈfiÏÔÁ· ÎÙËÌ·ÙÔ-ÔÈÎfi‰· Î·È ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯È·... À‡ı˘ÓË Â͢ËÚ¤ÙËÛË Ì ˙‹ÏÔ, ·Á¿Ë Î·È ˘¢ı˘ÓfiÙËÙ·. (747)

Mini Cooper 1.600cc, 2003 ÌÔÓÙ¤ÏÔ, ‰ÂÚÌ¿ÙÈÓÔ Û·ÏfiÓÈ, full extra, 6.900 ¢ÚÒ.

TOYOTA COROLLA, 1.400 cc, 4£Àƒ√, 2000 ª√¡Δ∂§√, FULL EXTRA, A/C, Δπª∏ 2.900 ∂Àƒø.

Mercedes CLK 200 Kompressor, avantgarde, coupe, 6 Ù·¯‡ÙËÙ˜, ÌÔÓÙ¤ÏÔ 2001, full extra, 5200 ¢ÚÒ.

SMART 600cc, 2000 ª√¡Δ∂§√, ∞ÀΔ√ª∞Δ√, PASSION, ∂∫¢√™∏ ª∂ °À∞§π¡∏ √ƒ√º∏, A/C, ∑∞¡Δ∂™, FULL EXTRA, Δπª∏ 3.990 ∂Àƒø.

CHEVROLET MATIZ, 1.000cc, 2008 MONTE§√, 5£Àƒ√, μπμ§π∞ SERVICE, ABS, A/C, FULL EXTRA, TIªH ∂À∫∞πƒπ∞™.

SMART DIESEL 800cc, 2007 ª√¡Δ∂§√, PASSION, °À∞§π¡∏ √ƒ√º∏, A/C, ∏§. ¶∞ƒ∞£Àƒ∞, XENON ºøΔ∞, ∑∞¡Δ∂™, ¶√§À √π∫√¡√ªπ∫√, Δπª∏ 8.500 ∂Àƒø.

Fiat Seicento, 1100, ªÔÓÙ¤ÏÔ 2002, ˘‰Ú·˘ÏÈÎfi ÙÈÌfiÓÈ, a/c, full extra, Ôχ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi, ÙÈÌ‹ 2.950 ¢ÚÒ.

SUZUKI WAGON R, 5£Àƒ√, 1000cc, ’03 MONTE§√, ME°∞§√π Ãøƒ√π, FULL EXTRA, A/C, À¢ƒ. Δπª√¡π, 70.500 çª., Δπª∏ ∂À∫∞πƒπ∞™.

PIAGGIO BEVERLY 400cc, 2009 ª√¡Δ∂§√, ¶ƒøΔ√ Ã∂ƒπ, μπμ§π∞ SERVICE, ¶√§À √π∫√¡√ªπ∫√, Δπª∏ 3.400 ∂Àƒø.

FIAT PUNTO 1.200cc, 5£Àƒ√, À¢ƒ. Δπª√¡π, A/C, 2001 ª√¡Δ∂§√, ∞°ƒ∞Δ™√À¡π™Δ√, Δπª∏ 2.800 ∂Àƒø.

HYUNDAI ATOS, 1100cc, PRIME, 2004 MO¡Δ∂§√, 79.000çª, FULL EXTRA, A/C, Δπª√¡π À¢ƒ∞À§π∫√, ¶√§À √π∫√¡√ªπ∫√, Δπª∏ 3.950 ∂Àƒø.

OPEL CORSA, DIESEL, 1300, 2007 ª√¡Δ∂§√, ¶§√À™π∞ ∂∫¢√™∏, FULL EXTRA, ¶√§À √π∫√¡√ªπ∫√, Δπª∏ 5.800 ∂Àƒø.

AÁÔÚ¿˙Ô˘Ì ÙÔ ·˘ÙÔΛÓËÙfi Û·˜ ·ÔχÙÔ˘ ÌÂÙÚËÙÔ›˜ ¢ÂÎÙ¤˜ AÓÙ·ÏÏ·Á¤˜ Î·È AÔÛ‡ÚÛÂȘ Î·È ÔÏϤ˜ ¿ÏϘ ¢ηÈڛ˜ ÛÙÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ¿ Ì·˜ ∂πª∞™Δ∂ ∞¡√πÃΔ∞ ·fi 9.Ì. ¤ˆ˜ 9Ì.Ì. ηıËÌÂÚÈÓ¿ ™¿‚‚·ÙÔ 9.Ì. ¤ˆ˜ 2Ì.Ì. (714)


ªÈÎÚ¤˜ ∞ÁÁÂϛ˜ 34 KTISIS ∫Δ∏ª∞Δ√ª∂™πΔπ∫∏ ¶∞´∑∞¡√™ μ∞™. - ¶√§À°∂ƒπ¡√™ ∞¶. NAKOS CENTER 1Ô˜ √ƒ√º√™ 6945 125 805 www.ktisis-realestate.com ∂¶∂¡¢ÀΔπ∫∂™ ∂À∫∞πƒπ∂™ 1. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 590 Ù.Ì. ÛÙËÓ ·Ú·Ï›· ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ 2. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 352 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 254 Ù.Ì., π. ∫·ÚÙ¿ÏË & ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 3. ™À¡√π∫π∞ ¶∞§∞πø¡, ËÌÈÙÂÏ‹˜ ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 240 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 208 Ù.Ì (199.000 ∂) 4. ΔÚÈ¿ÚÈ ÛÙ· ¢ÈηÛÙ‹ÚÈ· Î·È ÁÈ· Â·ÁÁ. ÛÙ¤ÁË, 83 Ù.Ì., ‰È·ÌÂÚ¤˜ Ì ı¤· (87.000 ∂) 5. •ÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô ÛÙÔÓ ∞Ô‚fi ∞Ê‹ÛÔ˘, 1090 Ù.Ì Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 4.530 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ 6. °ˆÓÈ·Îfi ηٿÛÙËÌ· 127 Ù.Ì., ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ & ∫Ô˘Ù·Ú¤ÏÈ· 7. ™ÎÈ¿ıÔ˜, ΤÓÙÚÔ, ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·, 1.230 Ù.Ì., ¯Ù›˙ÂÈ 1.100 Ù.Ì. 8. √ÈÎfiÂ‰Ô ÛÙË ª·˘ÚÔÎÔÚ‰¿ÙÔ˘ 55, 290 Ù.Ì 9. ΔÚÈ¿ÚÈ 99 Ù.Ì., ∫ÔÚ·‹ & ™ÔÊÔÎÏ¤Ô˘˜, ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ Î·È ÂÈψ̤ÓÔ (75.000 ∂) 10. √ÈÎfiÂ‰Ô ÛÙÔ ¢ÈÌ‹ÓÈ Ì ı¤·, 450 Ù.Ì., ¯Ù›˙ÂÈ 100 Ù.Ì. (44.000 ∂) 11. ΔÚ›ÎÂÚÈ, ¤ÙÚÈÓË ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 100 Ù.Ì., Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 670 Ù.Ì. (82.000 ∂) 12. √ÈÎfiÂ‰Ô ∞ÁÚÈ¿ ∂æ∞, 450 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi (75.000 ∂) 13. √ÈÎfiÂ‰Ô 300 Ù.Ì. ÛÙÔ ª¿Ú·ıÔ (54.000 ∂) 14. ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 2.078 Ù.Ì. ÛÙËÓ §Â‡Î· ∞ÊÂÙÒÓ (19.000 ∂) 15. ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹, ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 14.500 Ù.Ì. (20.000 ∂) 16. √ÈÎfiÂ‰Ô ÛÙË ¡¤· πˆÓ›·, 750 Ù.Ì., Ì ı¤·, (125.000 ∂) 17. ¶¤ÙÚÈÓË ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 87 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 587 Ù.Ì., ÛÙ· ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿-∞Á. ∞ı·Ó¿ÛÈÔ˜ (19.000 ∂) 18. ΔÂÛÛ¿ÚÈ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 125 Ù.Ì., Û ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË (98.000 ∂) 19. ∫∂¡Δƒπ∫√Δ∞Δ√ ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞ ÛÙËÓ ¶∞ƒ∞§π∞ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, 255 Ù.Ì. + 255 Ù.Ì. ·Ù¿ÚÈ 20. ΔÚÈ¿ÚÈ ÔÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· 99 Ù.Ì ÛÙËÓ ∫ÔÚ·‹ (59.000 ∂) 21. °Ú·ÊÂ›Ô 70 Ù.Ì ÛÙËÓ ¶Ï·Ù›· ∂Ï¢ıÂÚ›·˜, Ì ı¤· Î·È ÌÂÁ¿ÏÔ Ì·ÏÎfiÓÈ (68.000 ∂) 22. ∫¿Ùˆ §Â¯ÒÓÈ·, ÁˆÓÈ·Îfi ÎÂÓÙÚÈÎfi ÔÈÎfiÂ‰Ô 280 ÙÌ (39.000 ∂) ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™ & ª∂∑√¡∂Δ∂™ 1. ™À¡√π∫π∞ ¶∞§∞πø¡, ËÌÈÙÂÏ‹˜ 240 Ù.Ì Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 208 Ù.Ì (199.000 ∂) 2. ª˘ÚÌȉfiÓˆÓ, 180 Ù.Ì ·Ï·È¿ (160.000 ∂) 3. ™À¡√π∫π∞ ¶∞§∞πø¡, ËÌÈÙÂÏ‹˜ 340 Ù.Ì Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 219 Ù.Ì (310.000 ∂) 4. ∞ıËÓÒÓ, 100 Ù.Ì Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 280 Ù.Ì (160.000 ∂) 5. ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜ πˆÏÎÔ‡, ÈÛfiÁÂÈÔ ‰ÈÏÔηÙÔÈΛ·˜ 145 Ù.Ì, Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 185 Ù.Ì (119.000 ∂) 6. ∞Á. √ÓÔ‡ÊÚÈÔ˜, 130 Ù.Ì 35ÂÙ›·˜ (190.000 ∂) 7. ∫¿Ùˆ §Â¯ÒÓÈ·, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· ËÌÈÙÂÏ‹˜ 165 Ù.Ì Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 250 Ù.Ì (98.000 ∂) 8. ∫¿Ùˆ §Â¯ÒÓÈ·, 220 Ù.Ì Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 1000 Ù.Ì (350.000 ∂) 9. ∫Ô˘ÎÔ˘Ú¿‚·, ¤ÙÚÈÓË ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· Ì ÌÔÓ·‰È΋ ı¤·, 185 Ù.Ì Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 756 Ù.Ì (598.000 ∂) 10. ∞Ï˘Î¤˜, ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ˘ÂÚÔÏ˘ÙÂÏ‹˜, 534 Ù.Ì Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 248 Ù.Ì 11. ™˘ÎÔ˘ÙÚ‹, 195 Ù.Ì Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 165 Ù.Ì (220.000 ∂) 12. ¢ÈÌ‹ÓÈ, 100 Ù.Ì Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 250 Ù.Ì (145.000 ∂) 13. ¡. πˆÓ›·, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 170 Ù.Ì Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 210 Ù.Ì, ηÈÓÔ‡ÚÈ·, (320.000 ∂) 14. ∞ÁÚÈ¿, 200Ù.Ì Ì ËÌÈ˘fiÁÂÈÔ 200 Ù.Ì, Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.800 Ù.Ì (600.000 ∂) 15. ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜ πˆÏÎÔ‡, 150 Ù.Ì Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 420 Ù.Ì (410.000 ∂) 16. ∞ÁÚÈ¿ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 114 Ù.Ì Û ÔÈÎÔ. 150 Ù.Ì (145.000 ∂) 17. ¡. πˆÓ›·, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 128 ÙÌ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 144 Ù.Ì. (169.000 ∂) 18. ÕÓˆ μfiÏÔ˜, ∞ıˆÓÈ΋, 125 Ù.Ì (205.000 ∂) 19. ∫·ÏÏÈı¤·, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 200 Ù.Ì Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 4.000 Ù.Ì, ÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ηٷÛ΢‹˜ 20. ¢ÈÌ‹ÓÈ, 230 Ù.Ì Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 211 Ù.Ì (235.000 ∂) 21. ªÔ˘ÚÙ˙Ô‡ÎÔ˘, 90 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 104 Ù.Ì. (109.000 ∂) 22. ∫·Ú·Á¿Ù˜, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· ˘ÂÚÔÏ˘ÙÂÏ‹˜ 200 Ù.Ì + 85 Ù.Ì ËÌÈ˘fiÁÂÈÔ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· (360.000) 23. ª¿Ú·ıÔ˜, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 196 Ù.Ì Û ÔÈÎfi. 316 Ù.Ì, Ì ηٷÏËÎÙÈ΋ ı¤· (254.000) 24. ∞ÁÚÈ¿, ‰ÈÏÔηÙÔÈΛ· 238 Ù.Ì, Ì ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙÔ ÓfiÌÈÌÔ ËÌÈ˘fiÁÂÈÔ 97 Ù.Ì, Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 500 Ù.Ì (590.000 ∂) 25. ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi˜, 207 Ù.Ì, 3ÂÙ›·˜ (250.000 ∂) 26. ∞ÁÚÈ¿ - ™Ô˘ÙÚ·Ï›, 87 Ù.Ì Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 160 Ù.Ì (129.000 ∂) 27. ∞ÁÚÈ¿ - ™Ô˘ÙÚ·Ï›, 353 Ù.Ì Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 450 Ù.Ì (430.000 ∂) 28. ∞Á. ¶·Ú·Û΢‹, 183 Ù.Ì Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 307 Ù.Ì (230.000 ∂) 29. ÕÓˆ μfiÏÔ˜, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· ÔÏ˘ÙÂÏ‹˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈ·,150 Ù.Ì, Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 150 Ù.Ì (255.000 ∂) 30. ∂ÈÛÎÔ‹, ÌÔÓÔηÙ/· 205 Ù.Ì Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 685 Ù.Ì (369.000) 31. ∞Ï˘Î¤˜, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 135 Ù.Ì Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 160 Ù.Ì (230.000 ∂) 32. ∫¿Ùˆ §Â¯ÒÓÈ·, ÌÔÓÔÎ/· 136 Ù.Ì Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 230 Ù.Ì (144.000 ∂) 33. ∫¿Ùˆ §Â¯ÒÓÈ·, ¤ÙÚÈÓË ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 177 Ù.Ì Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.431 Ù.Ì, (220.000 ∂) 34. ∫·Ú·Á¿Ù˜, ÌÔÓÔÎ/· 120 Ù.Ì Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 158 Ù.Ì (173.000 ∂) 35. ∞Ï˘Î¤˜, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 121 Ù.Ì Ì ËÌÈ˘/Ô studio 67 Ù.Ì. Ôχ ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ ·Ú·Ï›· (220.000 ∂) 36. ∞ÁÚÈ¿, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 176 Ù.Ì Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 200 Ù.Ì, Ì ı¤· (245.000 ∂) 37. ∫·ÏÏÈı¤·, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 115 Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 120 Ù.Ì, ÓÂfi‰ÌËÙË Ì ı¤· (230.000 ∂) 38. ∫¿Ùˆ §Â¯ÒÓÈ·, ËÌÈÙÂÏ‹˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 160 ÙÌ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 700 ÙÌ (169.000 ∂) 39. ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜ πˆÏÎÔ‡, 120 Ù.Ì Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 90 Ù.Ì (155.000 ∂) 40. ÕÓˆ §Â¯ÒÓÈ·, ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 144 Ù.Ì Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 450 Ù.Ì, Ì ı¤· (168.000 ∂) 41. ∞ÁÚÈ¿, ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 190 Ù.Ì Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 366 Ù.Ì, Ì ı¤· (355.000 ∂) 42. ÕÓ·˘ÚÔ˜, ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 240 Ù.Ì Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 296 Ù.Ì, 50 ̤ÙÚ· ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ· 43. ÕÁÈÔ˜ ™Ù¤Ê·ÓÔ˜ - ™ˆÚfi˜, ÔÏ˘ÙÂÏ‹˜ ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 70 Ù.Ì Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 566 Ù.Ì, ηÈÓÔ‡ÚÈ· Ì ı¤· (170.000 ∂) 44. π. ∫·ÚÙ¿ÏË & ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË, 352 Ù.Ì Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 254 Ù.Ì 45. ¡¤· πˆÓ›·, ÌÔÓÔηÙ/· 106 Ù.Ì Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 230 Ù.Ì ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË (130.000 ∂) 46. μ‡ÚˆÓÔ˜ , ÌÔÓÔÎ/· 53 Ù.Ì, (49.000 ∂) 47. ÃÈÏÈ·‰Ô‡ , ·Ï·È¿ ÌÔÓÔÎ/· 80 Ù.Ì, Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 110 Ù.Ì (75.000 ∂) 48. ∫Ô˘ÓÙÔ˘ÚÈÒÙÔ˘, ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· Ï‹Úˆ˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË, ȉȷ›ÙÂÚÔ˘ ‡ÊÔ˘˜ (229.000) ªπ™£ø™∂π™ √π∫πø¡ 1. ÕÁÈÔ˜ ™Ù¤Ê·ÓÔ˜ , ÌÔÓÔÎ/· 190 ÙÌ ÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ηٷÛ΢‹˜, Ì ı¤· (590 ∂) 2. ΔÚÈÎÔ‡Ë 11, ÁηÚÛÔÓȤڷ 26 Ù.Ì, (180 ∂)

3. °. ¢‹ÌÔ˘ 79, ÙÂÛÛ¿ÚÈ 110 Ù.Ì (420 ∂) √π∫√¶∂¢∞ 1. ∫Ô˘ÓÙÔ˘ÚÈÒÙÔ˘, 271 Ù.Ì , Ì ™.¢ 1,8 (210.000 ∂) 2. ∞ÁÚÈ¿ ΤÓÙÚÔ, 500 ÙÌ ÁˆÓÈ·Îfi (125.000 ∂) 3. ∞ÁÚÈ¿ ∂æ∞, 450 ÙÌ ÁˆÓÈ·Îfi (75.000 ∂) ∂À∫∞πƒπ∞ ! 4. ¶Â˘Î¿ÎÈ·, 695 Ù.Ì ÁˆÓÈ·Îfi (190.000 ∂) 5. ™Ô˘ÙÚ·Ï›, 450 Ù.Ì (199.000 ∂) 6. ∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘ ¿Óˆ Ù˘ ∞Ó·Ï‹„ˆ˜, 148 Ù.Ì Ì ‰˘Ô ÚÔÛfi„ÂȘ, (130.000 ∂) 7. ¡. πˆÓ›·, 720 Ù.Ì, Ì ™.¢ 0,8 (218.000 ∂) 8. ∞ÁÚÈ¿, ÁˆÓÈ·Îfi 292 Ù.Ì, (100.000 ∂) 9. ∞ÁÚÈ¿ LIDL, 533 ÙÌ, (69.000 ∂) 10. ∞ÁÚÈ¿, 400 Ù.Ì. (120.000 ∂) 11. ∞ӷηÛÈ¿ - ∞ˉÔÓÔʈÏȤ˜, 3.000 Ù.Ì Î·Ù¿ÏÏËÏÔ ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÛÙ¤ÁË 12. μ‡ÚˆÓÔ˜, 146 Ù.Ì. (120.000 ∂) 13. ™Ù·ÁÈ¿Ù˜ ÔÈÎfiÂ‰Ô 868 Ù.Ì, Ì ÂÎÏËÎÙÈ΋ ı¤· (95.000 ∂) 14. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· (∫¤ÓÙ·˘ÚÔ˜-°ÔÚ›ÙÛ·), ÁˆÓÈ·Îfi ·Ó·ÙÔÏÈÎfi 410 Ù.Ì (160.000 ∂) 15. °ÂˆÔÓÈ΋ ™¯ÔÏ‹, 212 ÙÌ, ÁˆÓÈ·Îfi Ì ¿‰ÂÈ· ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹˜ (89.000 ∂) 16. ∞Á›· ¶·Ú·Û΢‹, ÁˆÓÈ·Îfi 283 Ù.Ì. (98.000 ∂) 17. ∫·Ú·˚ÛοÎË, 120 Ù.Ì. (175.000 ∂) 18. ∞Ï˘Î¤˜, ÁˆÓÈ·Îfi 844 Ù.Ì. Ì ¿‰ÂÈ· ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹˜ ÁÈ· 675 Ù.Ì, 70 ̤ÙÚ· ·fi ÙËÓ Ï·˙ (345.000 ∂) 19. ∞Ï˘Î¤˜, 560 Ù.Ì 20. °ÂˆÔÓÈ΋ ™¯ÔÏ‹, 385 Ù.Ì (80.000 ∂) 21. ¡. πˆÓ›·, ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi˜ & ªÂÏÈÛÛÈ¿ÙÈΈÓ, 405 Ù.Ì. (75.000 ∂) 22. ™ÎÈ¿ıÔ˜, ΤÓÙÚÔ, Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·, 1.230 Ù.Ì 23. ∫ÂÓÙÚÈÎfi ª·˘ÚÔÎÔÚ‰¿ÙÔ˘ 55, 293 Ù.Ì, (290.000 ∂) 24. ∞Ï˘Î¤˜, ÁˆÓÈ·Îfi 360 Ù.Ì, 100 ̤ÙÚ· ·fi ÙËÓ ·Ú·Ï›· (125.000 ∂) 25. º˘ÙfiÎÔ˘, ·ÁÚÔÙ/Ô 3.200 Ù.Ì Ì ı¤· (230.000 ∂) 26. ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜ ∫˘ÓËÁÒÓ, 2Ô ·fi ÙÔ Î‡Ì·, 1.218 ÙÌ (60.000 ∂) 27. ¢ÈÌ‹ÓÈ, 450 Ù.Ì, ∂À∫∞πƒπ∞ (44.000 ∂) 28. ∞ÁÚÈ¿, ·È‰ÈÎfi˜ ÛÙ·ıÌfi˜, ÁˆÓÈ·Îfi 330 Ù.Ì. (80.000 ∂) 29. ∞ÁÚÈ¿, ·È‰ÈÎfi˜ ÛÙ·ıÌfi˜, ·Ó·ÙÔÏÈÎfi 436 Ù.Ì. (122.000 ∂) 30. ∞Ï˘Î¤˜, ¶·Ó¿ÎÂÈ·˜, 550 Ù.Ì. (159.000 ∂) 31. ÕÏÏË ªÂÚÈ¿, 233 Ù.Ì. (60.000 ∂) 32. ¡¤· πˆÓ›·, 750 Ù.Ì. Ì ı¤· (125.000 ∂) 33. ∞ÁÚÈ¿, 586 Ù.Ì. (145.000 ∂) 34. ∫·Ú·Á¿Ù˜, 300 Ù.Ì. (125.000 ∂) 35. ¡¤· πˆÓ›·, ∂˘‚Ô›·˜, 169 Ù.Ì. Ì ™.¢ 2,1 (93.000 ∂) 36. ∞ÁÚÈ¿ ∂æ∞, 412 ÙÌ. (80.000 ∂) 37. ∫·Ú·Á¿Ù˜, 375 Ù.Ì. ÙÂÙÚ·ÁˆÓÈṲ̂ÓÔ (220.000 ∂)! 38. ¡¤· πˆÓ›·, 470 Ù.Ì, Ì ı¤·, (80.000 ∂) 39. ª¿Ú·ıÔ˜, ÔÈÎfiÂ‰Ô 675 Ù.Ì. ÚfiÛÔ„Ë ÛÙÔÓ ·ÈÁÈ·Ïfi (200.000 ∂) 40. ¶·Ú·Ï›· μfiÏÔ˘, 590 Ù.Ì.! 41. ÕÏÏË ªÂÚÈ¿, 556 Ù.Ì, Ì ı¤· (89.000 ∂) 42. º˘ÙfiÎÔ, 683 Ù.Ì, Ì ı¤· (89.000 ∂) 43. ∫·Ú·Á¿Ù˜, 523 Ù.Ì. Ì ÌÂÁ¿ÏË ÚfiÛÔ„Ë(239.000 ∂) 44. ∞ÁÚÈ¿ ™Ô˘ÙÚ·Ï›, ÁˆÓÈ·Îfi 600 ÙÌ (85.000 ∂) 45. ∞Ï˘Î¤˜, ∞Á. ∂ÈÚ‹ÓË, 300 Ù.Ì, 450 Ù.Ì & 900 Ù.Ì (300∂/Ù.Ì) ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ ∞. °∫∞ƒ™√¡π∂ƒ∂™ 1. ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË, 23 Ù.Ì ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË Ì ÌÂÁ¿ÏÔ Ì·ÏÎfiÓÈ Î·È ı¤· (27.000) 2. ∫·Û·‚¤ÙË & °·ÏÏ›·˜, 22 Ù.Ì (24.000 ∂) 3. ºÈÏÂÏÏ‹ÓˆÓ 12, ÂÈψ̤ÓË 27 Ù.Ì. (19.000 ∂) 4. ¡. πˆÓ›·, ηÈÓÔ‡ÚÁÈ·, 29 Ù.Ì. (40.000 ∂) 5. ¡. πˆÓ›·, 26 Ù.Ì (29.000 ∂ ) 6. ªÔ˘ÚÙ˙Ô‡ÎÔ˘, 39 Ù.Ì (48.000 ∂ ) μ. ¢À∞ƒπ∞ 1. ÃÈÏÈ·‰Ô‡, 8ÂÙ›·˜, 50 Ù.Ì. (60.000 ∂) 2. ¡. πˆÓ›·, ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ, 70 Ù.Ì (70.000 ∂) 3. ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË 3ÂÙ›·˜ 55 Ù.Ì, 4Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ (90.000 ∂) 4. ¶·Ú·Ï›·, 57 Ù.Ì ÂÈψ̤ÓÔ Ì ı¤· (70.000 ∂) °. Δƒπ∞ƒπ∞ 1. ∫·ÛÛ·‚¤ÙË & °·˙‹, 97 Ù.Ì (97.000 ∂) 2. ∞ÁÚÈ¿ Û ÓÂfi‰ÌËÙË ‰ÈÏÔηÙÔÈΛ·, ËÌÈ˘fiÁÂÈÔ Ôχ ηϋ˜ ηٷÛ΢‹˜ 97 Ù.Ì (119.000 ∂) 3. ¡. πˆÓ›· ∫·Ú·Ì·Ù˙¿ÎË, 87 Ù.Ì ‰È·ÌÂÚ¤˜ (99.000) 4. ÷Ù˙Ë·ÚÁ‡ÚË, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ÔÏ˘ÙÂϤ˜, 96 Ù.Ì (189.000 ∂) 5. °È¿ÓÓË ¢‹ÌÔ˘, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, 81 Ù.Ì (130.000 ∂) 6. ÕÁÈÔ˜ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜, 122 Ù.Ì, Ì ı¤·, 25ÂÙ›·˜ (109.000 ∂) 7. ∫ÔÚ·‹ & ™ÔÊÔÎÏ¤Ô˘˜, ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ 99 Ù.Ì. (75.000 ∂) 8. ∫ÔÚ·‹ & °·ÏÏ›·˜ ÌÂÙ/ÓÔ ÚÂÙÈÚ¤ 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ 99 ÙÌ (59.000) 9. ¡. πˆÓ›·, 78 Ù.Ì, 3ÂÙ›·˜ Ì ¿ÚÎÈÓ, (115.000 ∂) 10. ÃÈÏÈ·‰Ô‡, 64 Ù.Ì, ηÈÓÔ‡ÚÈÔ Ì ¿ÚÎÈÓ, (95.000 ∂) 11. 54Ô˘ ™˘ÓÙ¿ÁÌ·ÙÔ˜ & °·˙‹, 94 Ù.Ì. ÔÏ˘ÙÂϤ˜ & ÂÈψ̤ÓÔ (200.000 ∂) 12. ª·Û‰¤ÎË, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 80 Ù.Ì. (138.000 ∂) 13. ÕÓ·˘ÚÔ˜, 9ÂÙ›·˜, 100 Ù.Ì, 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ (140.000 ∂) 14. ¡. πˆÓ›·, 90 Ù.Ì, 5ÂÙ›·˜, (133.000 ∂) 15. ¡. πˆÓ›·, 90 Ù.Ì, 5ÂÙ›·˜, Ì Ù˙¿ÎÈ & 2 ¿ÚÎÈÓ (130.000 ∂) 16. ¡Â¿ÔÏË, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, 77 Ù.Ì 4Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ Ì Ù˙¿ÎÈ (119.000 ∂) 17. ¢ÈηÛÙ‹ÚÈ·, 83 Ù.Ì, ‰È·ÌÂÚ¤˜ Ì ı¤· (84.000 ∂) ¢. Δ∂™™∞ƒπ∞ 1. ¡Â¿ÔÏË, 100 Ù.Ì Ì 3 ÎÚ‚·ÙÔο̷Ú˜ Ù˙¿ÎÈ & ¿ÚÎÈÓ (149.000 ∂) 2. ΔÚÈÎÔ‡Ë, 100 Ù.Ì Ì 3 ÎÚ‚·ÙÔο̷Ú˜ (169.000 ∂) 3. ∞ÁÚÈ¿ Û ÓÂfi‰ÌËÙË ‰ÈÏÔηÙÔÈΛ· 114 Ù.Ì. (230.000 ∂) 4. ¶·Ú·Ï›· μfiÏÔ˘, 140 Ù.Ì, ηÈÓÔ‡ÚÈÔ Ì ı¤· 5. ¡ÈÎÔÙÛ¿Ú·, 120 Ù.Ì ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ (228.000 ∂) 6. ¡¤· πˆÓ›·, 115 Ù.Ì, ηÈÓÔ‡ÚÈÔ, Ì ı¤· Î·È ¿ÚÎÈÓ, (174.000 ∂) 7. ÕÁÈÔÈ ∞Ó¿ÚÁ˘ÚÔÈ, 104 Ù.Ì Ì 3 ÎÚ‚·ÙÔο̷Ú˜ Ù˙¿ÎÈ & ¿ÚÎÈÓ (139.000 ∂) 8. ¡¤· πˆÓ›·, 134 Ù.Ì, 4Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, Ì ı¤·, Ù˙¿ÎÈ Î·È ¿ÚÎÈÓ, (160.000 ∂) 9. ¡ÈÎÔÙÛ¿Ú·-∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 125 Ù.Ì, Û ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË (98.000 ∂) ¢. ƒ∂Δπƒ∂ 1. 3¿ÚÈ ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË, Ì ¿ÚÎÈÓ, 86 ÙÌ, (94.000 ∂) 2. 3¿ÚÈ π¿ÛÔÓÔ˜, 100 ÙÌ Ì ÌÂÁ¿Ï· Ì·ÏÎfiÓÈ· & ı¤· (100.000 ∂) 3. 4¿ÚÈ ¡¤· ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·, 120 ÙÌ, fiÚÔÊÔ˜ ‰ÈÏÔηÙÔÈΛ·˜ (175.000 ∂) 4. 4¿ÚÈ ÕÁÈÔ˜ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜, 125 ÙÌ, 3Ô˘ & 4Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ÔÏ˘ÙÂϤ˜ (180.000 ∂) 5. 2¿ÚÈ ΔÛ·Ï·¿Ù·, 49 Ù.Ì, Ì ¿ÚÈÛÙË ı¤· (84.000 ∂) (723)

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 27 π√À§π√À 2012

∫Δ∏ª∞Δ√ª∂™πΔπ∫∞ ™√§π¢∞∫∏™ ∂ıÓ. ∞ÓÙ›ÛÙ·Û˘ 296 ∞°ƒπ∞ ΔËÏ. 24280-92758 KÈÓ. 6947-998278 ¶ø§∂πΔ∞π ∞Á. ™Ù¤Ê·ÓÔ˜ - ÙÚÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 280 Ù.Ì. Û 570 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ı¤·. ∞Ï˘Î¤˜-ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· 140 Ù.Ì.+70 Ù.Ì. ˘fiÁÂÈÔ Û 225 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. μfiÏÔ˜ - ¢ËÌ¿Ú¯Ô˘ °ÂˆÚÁÈ¿‰Ô˘ ‰ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 120 Ù.Ì. ∞˚‚·ÏÈÒÙÈη - ÔÈÎfiÂ‰Ô 250 Ù.Ì. Ì ¿‰ÂÈ· ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹˜ 120 Ù.Ì. ∞ÁÚÈ¿ ÔÈÎfiÂ‰Ô ·fi 200 ¤ˆ˜ 1.000 Ù.Ì. ∞ÁÚÈ¿ - ‰ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 150 Ù.Ì. Û 140 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Û ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË. ∞ÁÚÈ¿ - ‰ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· Ì ËÌÈ˘fiÁÂÈÔ Û‡ÓÔÏÔ 400 Ù.Ì. Û 500 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. ∞ÁÚÈ¿ - ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 100 Ù.Ì. Û 250 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. ∞ÁÚÈ¿ - ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 130 Ù.Ì. Û 210 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. ∞ÁÚÈ¿ - ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 65 Ù.Ì. Û 200 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. ∞ÁÚÈ¿ ÎÙ‹Ì·Ù· 2,5, 5, 6 Î·È 8 ÛÙÚ¤ÌÌ. ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌ· Ì ʷÓÙ·ÛÙÈ΋ ı¤·. ∫. §Â¯ÒÓÈ· ÎÙ‹Ì·Ù· 4.000 Ù.Ì. ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌ· Ì ı¤·. ÕÊËÛÔ˜ Î·È ∞ʤÙ˜ ‰È¿ÊÔÚ· ÎÙ‹Ì·Ù· Î·È ÔÈ˘. ÕÁ. §·˘Ú¤ÓÙÈÔ˜ ÔÈÎfiÂ‰Ô 2.350 Ù.Ì.+·Ï·È¿ ÔÈΛ· 40 Ù.Ì. Ì ı¤·. ªÈÎÚfi - ÎÙ‹Ì· 5 ÛÙÚ¤ÌÌ. ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ Ì ʷÓÙ·ÛÙÈ΋ ı¤·. μ˘˙›ÙÛ· - ÔÈÎfiÂ‰Ô 600 Ù.Ì., ΤÓÙÚÔ. ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂π™ μ˘˙›ÙÛ· - ·Ú·‰ÔÛÈ·Îfi˜ ÍÂÓÒÓ·˜ 7 ‰ˆÌ·Ù›ˆÓ Û 250 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. ∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π μfiÏÔ˜ - ∞ÚÁÔÓ·˘ÙÒÓ ÔÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· 160 Ù.Ì. Ì ʷÓÙ·ÛÙÈ΋ ı¤·. ª·Ï¿ÎÈ, ÁηÚÛÔÓȤڷ 30 Ù.Ì., ÂÈψ̤ÓË, 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. (737)

-----------------------------------¶ƒ√ΔÀ¶√ ∫∂¡Δƒ√ ∞°√ƒø¡ ∫∞π ¶ø§∏™∂ø¡ ∞∫π¡∏Δø¡ ª∞°¡∏Δø¡ 109-∫√ÀΔ∞ƒ∂§π∞ Δ∏§.&FAX 24210-52061, ∫π¡ 6972391647 ∫Δ∏ª∞Δ√ª∂™πΔ∏™ ™Δ∂∫∞™ ∏§π∞™ √π∫π∂™ ºÀΔ√∫√, ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙË ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· ÙÚÈÒÓ ÂÈ¤‰ˆÓ, ÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ηٷÛ΢‹˜ 100 Ù.Ì. √ ·ÚÈÔ˜ ¯ÒÚÔ˜ 73 Ù.Ì. ÙÔ ÈÛfiÁÂÈÔ Ì ÎÏÂÈÛÙfi Áηڿ˙ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 275 Ù.Ì., Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤· ÛÙÔ μfiÏÔ. ∞§§∏ ª∂ƒπ∞ ÈÛfiÁÂÈ· ÔÈΛ· 150 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 556,40 Ù.Ì., Ì ı¤·. μfiÏÔ˜, ÈÛfiÁÂÈ· ÔÈΛ· 90 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 135 Ù.Ì. μfiÏÔ˜, 80 Ù.Ì., Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 135 Ù.Ì., ΤÓÙÚÔ, Ô‰fi˜ ∫·Ú·˚ÛοÎË. ÕÊËÛÛÔ˜, 185 Ù.Ì., ÌÂÙ¿ ˘ÔÁ›Ԣ 120 Ù.Ì., Û ÔÈÎ. 320 Ù.Ì., Ì ı¤· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ μfiÏÔ˜, (ΤÓÙÚÔ) 93,70 Ù.Ì. 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘. μfiÏÔ˜, (ΤÓÙÚÔ) 88,90 Ù.Ì. 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘. μfiÏÔ˜, (ΤÓÙÚÔ) 51,10 Ù.Ì. 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘. μfiÏÔ˜, (ΤÓÙÚÔ) 56,70 Ù.Ì. 3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘. μfiÏÔ˜, (ΤÓÙÚÔ) 26,70 Ù.Ì. 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ·Î¿Ï˘ÙÔ. μfiÏÔ˜ (ΤÓÙÚÔ) 34,10 Ù.Ì. 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ·Î¿Ï˘ÙÔ. μfiÏÔ˜, 81 Ù.Ì. 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ Ì Áηڿ˙. ∞ÁÚÈ¿, 250 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô ÌÂ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ‹ ‰fiÌËÛ˘ 0,8. μfiÏÔ˜, ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· 120, 125, 127 Ù.Ì. Û ÙÚÈÒÚÔÊË ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹. μfiÏÔ˜, Â› Ù˘ πˆÏÎÔ‡ Ì ª·ÁÓ‹ÙˆÓ 55 Ù.Ì. ÛÙÔ 2Ô fiÚÔÊÔ. √π∫√¶∂¢∞ ™Ù·ÁÈ¿Ù˜, 1.230 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ Ì ·ÓÔÚ·ÌÈ΋ ı¤· ÛÙÔ μfiÏÔ. μfiÏÔ˜, ∫·Ú·Á¿Ù˜ 400 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi, ¡ÈÎÔÙÛ¿Ú·. μfiÏÔ˜, ∫·ÏÏÈı¤· 235 Ù.Ì. Ì ™.¢. 1,8. μfiÏÔ˜ (§·Ú›Û˘) 3.500 Ù.Ì. Ê¿ÙÛ· ÛÙË §·Ú›Û˘, Ì ÔÈÎÔ‰ÔÌÈ΋ ¿‰ÂÈ·. ¶∞ƒ∞£∞§∞™™π∞ ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿, ÔÈÎfi‰· 600¿ÚÈ· ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ∫·ÓÙ‹Ú·Á·˜, ‚›Ï· Ê¿ÙÛ· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· 280 Ù.Ì., Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 750 Ù.Ì. ÕÊËÛÛÔ˜, ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.000 Ù.Ì., Ì ʷÓÙ·ÛÙÈ΋ ı¤· ÙË ı¿Ï·ÛÛ·, 50 ̤ÙÚ· ·fi ÙËÓ Ï·Ù›·. ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿, 1.750 Ù.Ì., ÔÈÎ. 200 ̤ÙÚ· ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿, ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈ· ÔÈÎfi‰· ·fi 200 Ù.Ì. Î·È ¿Óˆ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ, ‰Â‡ÙÂÚ· ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ μfiÏÔ˜ (ΤÓÙÚÔ) 24,30 Ù.Ì., 30 Ù.Ì., 30 Ù.Ì., 38,90 Ù.Ì. μfiÏÔ, 124 Ù.Ì. ÈÛfiÁÂÈÔ ÛÙËÓ Ô‰fi 28˘ √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘. μfiÏÔ˜, ÈÛfiÁÂÈÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· Ì ·Ù¿ÚÈ 150 Ù.Ì. ÛÙËÓ ∫ÔÚ·‹. μfiÏÔ˜, ÈÛfiÁÂÈÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· Ì ·Ù¿ÚÈ 100 Ù.Ì. ¶·Á·ÛÒÓ. ÕÓˆ §Â¯ÒÓÈ·, ÈÛfiÁÂÈÔ˜ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜, 90 Ù.Ì., Ì ·Ôı‹ÎË 50 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 330 Ù.Ì. Ê¿ÙÛ· ÛÙÔÓ ÎÂÓÙÚÈÎfi ‰ÚfiÌÔ. ∫Δ∏ª∞Δ∞ ∫Ô˘ÁÈ¿ÙÈη 4.400 Ù.Ì. ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ, Â›‰Ô, Ì ÓÂÚfi, Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤· ÛÙÔ μfiÏÔ. (739)

-----------------------------------™Δ∂º∞¡∞Δ√™ Ã∏™Δ√™ ∫ÙËÌ·ÙÔÌÂÛ›Ù˘ ºÈÏÈ΋˜ ∂Ù·ÈÚ›·˜ 32, μfiÏÔ˜ ΔËÏ.: 24210-69439 ∫ÈÓ.: 6937435222 ∫ÈÓ.: 6980675844 Email: info@stefanatos.gr www.realestate.stefanatos.gr √π∫π∂™ - ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 140ÙÌ Î·È ‰˘¿ÚÈ· 50ÙÌ, ∞Ï˘Î¤˜ ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 148ÙÌ ÔÏ˘ÙÂϤ˜, ∞Ï˘Î¤˜ ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 155ÙÌ, ÔÈÎÔ. 235ÙÌ ∞Ï˘Î¤˜ ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 150ÙÌ ∫·ÈÓÔ‡ÚÁÈ·, ∞Ï˘Î¤˜

ªÂ˙ÔÓ¤Ù˜ 125&114ÙÌ ∞ÁÚÈ¿ ªÂ˙ÔÓ¤Ù˜ 120ÙÌ & 122ÙÌ, ¶Ï·Ù·Ó›‰È· ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 240ÙÌ ÔÈÎ. 605ÙÌ ∞Á. ™Ù¤Ê·ÓÔ˜ ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 120ÙÌ, ˘fiÁÂÈÔ 2¿ÚÈ 60ÙÌ, Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 4.200ÙÌ. ∞Ï˘Î¤˜ (¶·ÓfiÚ·Ì·) ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 70ÙÌ Î·È Ì ÍÂÓÒÓ· 21ÙÌ, ™. ™˘Ú›‰Ë 133 ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 75ÙÌ, √ÁÏ ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 105 ÙÌ, ÃÈÏÈ·‰Ô‡ ªÔÓÔηÙÔÈ˘ 125 &116ÙÌ ÛÙËÓ ∞ÁÚÈ¿ ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 43ÙÌ ∞ÁÚÈ¿ μfiÏÔ˘ ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 105ÙÌ, ÔÈÎ. 180ÙÌ ÃÈÏÈ·‰Ô‡ ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 76ÙÌ, ÔÈÎ. 120ÙÌ, ∫·ÏÏÈı¤· ªÔÓ/ÔÈΛ· 130ÙÌ ÔÈÎ. 335ÙÌ ÕÁ. °ÂÒÚÁÈÔ˜ ªÔÓ/ÔÈΛ· 100ÙÌ, ÔÈÎ. 230ÙÌ. ÕÓˆ μfiÏÔ˜ ªÔÓ/ÔÈΛ· 92ÙÌ, ÔÈÎ. 200ÙÌ. ™·Ì¿Ó·Á· ªÔÓ/ÔÈΛ· 207ÙÌ, ÔÈÎ. 260ÙÌ, ∞˚‚·ÏÈÒÙÈη ªÔÓ/ÔÈΛ· 3 ÂÈ¤‰ˆÓ 400ÙÌ, ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜ ªÔÓ/ÔÈΛ· 72ÙÌ ÈÛfiÁÂÈÔ ∞Ï˘Î¤˜ √ÈΛ· 60ÙÌ Û ÔÈÎ. 100ÙÌ ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ √ÈΛ· 72ÙÌ ÈÛfiÁ.1Ô˜ fiÚ. 72ÙÌ ∞Ï˘Î¤˜ √ÈΛ· 114ÙÌ ÔÈÎ. 1,5ÛÙÚ. ªÔÓ/ÔÈΛ· 110ÙÌ, ÔÈÎÔ. 150ÙÌ. ¡Â¿ÔÏË ¢ÈÏÔηÙÔÈΛ· 85ÙÌ, ¡. πˆÓ›· ¢ÈÏÔηÙÔÈΛ· 170ÙÌ, ÃÈÏÈ·‰Ô‡ ¢ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 140ÙÌ , ª¿Ú·ıÔ˜ ∫Ù›ÚÈÔ 3 ÁηÚÛ. 25ÙÌ & ‰È·Ì¤Ú. 75ÙÌ Ì ÛÔÊ. 50ÙÌ ∞¯›ÏÏÂÈÔÓ ¶ÙÂÏÂfi˜ (ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·) ∫·Ú·ÁÈ·› 243ÙÌ, Ì ËÌÈ˘fiÁÂÈÔ & ¿‰ÂÈ· ÚÔÛı‹Î˘ 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ¡. πˆÓ›·. °Î·ÚÛÔÓȤڷ 35ÙÌ √ÈÓfiÓÂ˘Ì· °Î·ÚÛÔÓȤڷ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ, °ÎÏ·‚¿ÓË ¢˘¿ÚÈ 53ÙÌ 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ¡. πˆÓ›· ¢˘¿ÚÈ 48ÙÌ 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ¡. πˆÓ›· ΔÚÈ¿ÚÈ 102ÙÌ 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ ΔÚÈ¿ÚÈ 82ÙÌ 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ¡. πˆÓ›· ΔÚÈ¿ÚÈ 92ÙÌ 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ΔÚÈ¿ÚÈ 80ÙÌ. ¡. πˆÓ›· ΔÚÈ¿ÚÈ 82ÙÌ (ÔÏ˘ÙÂϤ˜), ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ˘ ΔÚÈ¿ÚÈ 88ÙÌ, ÂÓÙ·ÂÙ›·˜ ÃÈÏÈ·‰Ô‡ ΔÚÈ¿ÚÈ 109ÙÌ 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ¡. πˆÓ›· ΔÚÈ¿ÚÈ 98ÙÌ 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ÛÙËÓ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ ΔÚÈ¿ÚÈ 80ÙÌ, ªÈÎÚ·ÛÈ·ÙÒÓ ΔÂÛÛ¿ÚÈ 118ÙÌ 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, πˆÏÎÔ‡ √π∫√¶∂¢∞ - ∞°ƒ√Δ∂ª∞Ãπ∞ √ÈÎfiÂ‰Ô 180ÙÌ Ì ¿‰ÂÈ· ÔÈÎÔ‰. ∫·Ú·Á¿Ù˜ √ÈÎfi‰· 530,540, 490, 1212,1408 &1.650ÙÌ ÛÙÔ ∫·Ú·Á¿Ù˜ √ÈÎfiÂ‰Ô 300ÙÌ, ¢ÈÌ‹ÓÈ √ÈÎfiÂ‰Ô 223ÙÌ, ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ √ÈÎfiÂ‰Ô 400ÙÌ ¡. ¶·Á·Û¤˜, ∞˚‚·ÏÈÒÙÈη √ÈÎfi‰· 136 & 270ÙÌ, ∞ÏÈ‚¤ÚÈ √ÈÎfi‰· 303ÙÌ &367ÙÌ (ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·) ∞Ï˘Î¤˜ √ÈÎfiÂ‰Ô 85ÙÌ, 170ÙÌ, 220ÙÌ, ∞Ï˘Î¤˜ √ÈÎfiÂ‰Ô 423ÙÌ ∞Ï˘Î¤˜ μfiÏÔ˜ √ÈÎfiÂ‰Ô 570ÙÌ Î·È 860ÙÌ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi˜ √ÈÎfiÂ‰Ô 322ÙÌ, ¶∞§∞π∞ μfiÏÔ˘ √ÈÎfiÂ‰Ô 808ÙÌ. ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi˜ √ÈÎfiÂ‰Ô 181ÙÌ, ∫·Ó¿ÏÈ· ª·ÁÓËÛ›·˜ √ÈÎfiÂ‰Ô 350ÙÌ ∫ÚÈı·ÚÈ¿ √ÈÎfiÂ‰Ô 432ÙÌ ∞Ï˘Î¤˜ μfiÏÔ˜ √ÈÎfiÂ‰Ô 300ÙÌ Î·È 925ÙÌ, ª¿Ú·ıÔ˜ √ÈÎfiÂ‰Ô 240ÙÌ Â› Ù˘ ºÈÏ. ∂Ù·ÈÚ›·˜ √ÈÎfiÂ‰Ô 140ÙÌ (ÎÙ›˙ÂÈ 120ÙÌ) °ÔÚ›ÙÛ· ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 5 ÛÙÚ., ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi˜ ∞ÁÚÔÙ. 4.850ÙÌ,3 & 4,7 ÛÙÚ. ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜ ∞ÁÚÔÙ. 2.380ÙÌ ª·Ìȉ¿ÎË ∞Á. ∫˘Úȷ΋ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 40ÛÙÚ. ∞ÏÌ˘Úfi˜ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 5ÛÙÚ. ¢ÈÌ‹ÓÈ ∂¶∞°°∂§ª∞Δπ∫√π Ãøƒ√π ∫Ù›ÚÈÔ 1.000ÙÌ, ÔÈÎ. 1.700ÙÌ, 600ÙÌ ·Ôı‹Î˜ & ˘fiÏÔÈÔ ‰fiÌËÛ˘. √‰fi˜ §·Ú›Û˘ ∫Ù›ÚÈÔ 770ÙÌ, ÔÈÎfiÂ‰Ô 650ÙÌ, ¡Â¿ÔÏË ∂·Á/Îfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 280, 300, 450, ¶. ÕÚˆ˜ ∫Ù›ÚÈÔ 400ÙÌ ÔÈÎ. 2.400ÙÌ, Ô‰fi˜ ¢ÈÌËÓ›Ô˘ ∫Ù›ÚÈÔ 1.000ÙÌ Û ÔÈÎ. 1.800ÙÌ ‰›Ï· ∞’ μπ¶∂ μÈÔÙ¯ÓÈÎfi ∫Ù›ÚÈÔ 540ÙÌ (¯ˆÚÈṲ̂ÓÔ Û 4 ¯ÒÚÔ˘˜) ¶Â‰›ÔÓ ÕÚˆ˜. μÈÔÌ˯·ÓÈÎfi˜ - μÈÔÙ¯ÓÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 530ÙÌ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.800ÙÌ, ∞ μπ¶∂ ŒÎÙ·ÛË 9 ÛÙÚ. ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ∞’ μπ¶∂ √ÈÎfiÂ‰Ô 1.774ÙÌ, μπ√¶∞ μÈÔÙ¯ÓÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 2.300ÙÌ Ì ÎÙ›ÚÈÔ 232ÙÌ ÛÙÔÓ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi √ÈÎ. 4.700ÙÌ ÎÙ›ÚÈ· 480, ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi˜ ΔÂÙÚ·ÒÚÔÊÔ ÎÙ›ÚÈÔ 1.000ÙÌ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.850ÙÌ, Ô‰fi˜ §·Ú›Û˘, ∂·Á/ÙÈÎfi˜-μÈÔ/Îfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 460ÙÌ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 356ÙÌ, §·Ú›Û˘ √ÈÎ. 496ÙÌ ∫ÔÚfiË (ÎÂÓÙÚÈÎfi˜ ‰ÚfiÌÔ˜) ∫Ù›ÚÈÔ 700ÙÌ Û ÔÈÎ. 7.100ÙÌ, §Â¯ÒÓÈ· ∫Ù›ÚÈÔ 485ÙÌ Û ÔÈÎÔ. 370ÙÌ ÛÙË ¡. πˆÓ›·. ∂·Á/Îfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 1.000ÙÌ ÔÈÎ. 4,6 ™ÎfiÂÏÔ˜ ¢È·Ì/Ì· 118ÙÌ πˆÏÎÔ‡ Ï. ∂Ï¢ıÂÚ›·˜ ∫·Ù¿ÛÙËÌ· 78ÙÌ, ¡. πˆÓ›· ΤÓÙÚÔ ∫·Ù¿ÛÙËÌ· ÈÛfiÁ. 52ÙÌ, ·Ù. 26ÙÌ. π¿ÛÔÓÔ˜ ∫·Ù¿ÛÙËÌ· 50ÙÌ, ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË, μfiÏÔ˜ ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 95ÙÌ, ™. ™˘Ú›‰Ë μfiÏÔ˜ °Ú·ÊÂ›Ô 50ÙÌ, ∞ÚÁÔÓ·˘ÙÒÓ, ı¤· ÏÈÌ¿ÓÈ °Ú·ÊÂ›Ô 38ÙÌ, ΤÓÙÚÔ μfiÏÔ˜ ¶∏§π√ - ηÙÔÈΛ· ¶¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· Û ÔÈÎÔ. 25ÛÙÚ. ™˘Î‹ ¶¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 50ÙÌ, ™˘Î‹ ¶¤ÙÚ. ÔÈΛ· 60 & 40ÙÌ, ÔÈÎÔ. 680ÙÌ, ™˘Î‹ ¶¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 91ÙÌ Û ÔÈÎ. 1ÛÙÚ., ªÔ‡ÚÂÛÈ ¶¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 120ÙÌ ¶ÚÔ̇ÚÈ ¶¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 120ÙÌ, ÕÁ. ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ ¶¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 270ÙÌ, ÕÓˆ °·Ù˙¤· ∫·ÙÔÈΛ· ËÌÈÙÂÏ‹˜ 135ÙÌ, ªÈÎÚfi ¶Ï·Ù·ÓÈ¿˜ √ÈΛ· 136ÙÌ Û ÔÈÎfi. 1.000ÙÌ, ¶Ï·Ù·ÓÈ¿˜ √ÈΛ· 60ÙÌ ¿Óˆ ÛÙÔ Î‡Ì·, ∫¿Ï·ÌÔ˜ √ÈΛ· 220ÙÌ, ËÌÈÙÂÏ‹˜, ÕÁ. ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 78ÙÌ, ÔÈÎ. 108ÙÌ, ªËϛӷ ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 70ÙÌ, §ÂÊfiηÛÙÚÔ ¢ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 102ÙÌ, ÔÈÎfi. 825ÙÌ, ÿÓÈ· ¢ÈÒÚÔÊË ¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 180ÙÌ, ªËÏȤ˜ ∫·ÙÔÈ˘ ·fi 48 ¤ˆ˜ 92 ÙÌ, μ˘˙›ÙÛ· ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯È· - √ÈÎfi‰· √ÈÎfi‰· 170ÙÌ & 2.770ÙÌ, ™˘Î‹ √ÈÎfi‰· ÙˆÓ 500ÙÌ, ∫ÔÚfiË √ÈÎfiÂ‰Ô 5.900ÙÌ. ™˘Î‹ (ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡) √ÈÎfi‰· 1.650ÙÌ, 10.7ÙÌ, 4.5ÙÌ, 1.000ÙÌ, 1.500ÙÌ & 2.770ÙÌ ΔÛ·Áηڿ‰· √ÈÎfiÂ‰Ô 2 ÛÙÚ. ¿Óˆ ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ, ªËϛӷ √ÈÎfi. 1.177ÙÌ ¶·¿ ¡ÂÚfi/ÕÁ. πˆ¿ÓÓ˘ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 4 ÛÙÚ., ¶¿Ô˘ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 8ÛÙÚ., ÛÙÔ Î‡Ì·, ÃÔÚ¢Ùfi ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 4.480ÙÌ, ¢Ú¿ÎÂÈ· ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 8ÛÙÚ. ÛÙËÓ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ (ªÂÙfi¯È) ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 11,8ÛÙÚ., Ì ÔˆÚÔÊfiÚ·, ı¤·, ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜-÷ӛˆÓ (ª¤ÏÈ·) 50ÛÙÚ. ªÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· ª·Ï¿ÎÈ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 4,3 ÛÙÚ., ı¤·, §·‡ÎÔ˜ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 51 ÛÙÚ., ªËÏȤ˜ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 5ÛÙÚ., ¢Ú¿ÎÂÈ· ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯È· 4ÛÙÚ. ¤ˆ˜ 7,7 ÛÙÚ., ªÂÏ·Ó‹ ∞ÁÚÔÙ. 8ÛÙÚ. ÌÚÔÛÙ¿ ı¿Ï·ÛÛ·. ÃÔÚ¢Ùfi ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 4,7ÛÙÚ., ¶ÔÙÈÛÙÈο ∞ÁÚ/¯ÈÔ 3ÛÙÚ. ·ı·Ï¿ÛÛÈÔ ™˘Î‹ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 21ÛÙÚ., ¡ÂÔ¯ÒÚÈ ∞ÁÚ/¯ÈÔ 8ÛÙÚ. Ì ÂÏ·Èfi‰ÂÓÙÚ·, ∑ÂÚ‚fi¯È· ¡. ™∫√¶∂§√™ ¶ˆÏÔ‡ÓÙ·È Û fiÏË ÙË ™ÎfiÂÏÔ 32 ·Ï·È¤˜ Î·È Î·ÈÓÔ‡ÚÁȘ ÔÈ˘, ·fi 60ÙÌ ¤ˆ˜ 200ÙÌ. 11 ÔÈÎfi‰· ·fi 600ÙÌ ¤ˆ˜ 8.000ÙÌ. 36 ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯È· ·fi 1ÛÙÚ. ¤ˆ˜ 13ÛÙÚ. ¡. ™∫π∞£√™ - ¡. ∞§√¡¡∏™√™ √ÈÎ/‰Ô 4ÛÙÚ. Ì ¿‰ÂȘ ÔÈÎÔ‰. ™ÎÈ¿ıÔ˜ ªÂ˙/Ù˜ ·fi 90ÙÌ ¤ˆ˜ 110ÙÌ ™ÎÈ¿ıÔ˜ √ÈΛ· 67ÙÌ ÔÈÎfi. 204ÙÌ ∞ÏfiÓÓËÛÔ˜ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 5.200ÙÌ, ¡. ∞ÏfiÓÓËÛÔ˜ •∂¡√¢√Ã∂π∞ - ∫∞º∂- ∂™Δπ∞Δ√ƒπ∞ •ÂÓ/¯Â›Ô 13 ‰ˆÌ. ÕÁ. ∫ˆÓ/ÓÔ˜ ™ÎfiÂÏÔ˜

•ÂÓ/¯Â›Ô 13 ‰ˆÌ. ÕÁ. ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ ¶ËÏ›Ô˘ ∂¡√π∫π∞™∂π™ °Î·ÚÛÔÓȤڷ ÂÈψ̤ÓË Î¤ÓÙÚÔ μfiÏÔ˜ ¢˘¿ÚÈ 53ÙÌ 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ¡. πˆÓ›· ¢˘¿ÚÈ 52ÙÌ 1Ô˘ ÔÚfiÊ. ∞ı. ¢È¿ÎÔ˘ μfiÏÔ˜ ΔÚÈ¿ÚÈ 102ÙÌ 1Ô˘ ÔÚfiÊ. ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ μfiÏÔ˜ ΔÚÈ¿ÚÈ 82ÙÌ 2Ô˘ ÔÚfiÊ. ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ˘ μfiÏÔ˜ (741)

ZHTOYN EP°A™IA

∫˘Ú›·

-----------------------------------ONLINE SOLUTIONS ∞∂ ∂∫¶ƒ√™ø¶√™ Δƒ∞¶∂∑π∫ø¡ ∞∫π¡∏Δø¡ À¶∂À£À¡√™: ™¶∏§π√¶√À§√™ ™Δ∞ª∞Δ∏™ Δƒ∞¶∂∑π∫∞ ∞∫π¡∏Δ∞ ¶ƒ√™ ¶ø§∏™∏ π∞™√¡√™ 77-∫. ∫∞ƒΔ∞§∏ Δ∏§. ∫∂¡Δƒ√ 24210 25000 ∫ÈÓËÙfi: 6979726165

∂ÏÏËÓ›‰·, Ì ÌÂÁ¿ÏË ÚÔ¸ËÚÂÛ›· Î·È Ôχ ηϤ˜ Û˘ÛÙ¿ÛÂȘ ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ÙË Ê‡Ï·ÍË ·È‰ÈÒÓ. ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 6936-517780. (721)

www.o-s.gr E-mail: stspiliopoulos@gmail.com

¶§∏ƒ√º√ƒπ∫∏™

∫ˆ‰. ¢μ80000001 ÌÔÓÔηÙ. ÛÙË ™√Àƒ¶∏ ∞§ªÀƒ√À 49 Ù.Ì. Û ÔÈÎÔ. 506 Ù.Ì. ΔÈÌ‹ 13.000,00. ∫ˆ‰. §°2 ·ÁÚfi˜ ÛÙËÓ Δ™∞°∫∞ƒ∞¢∞ Û ÔÈÎÔ. 5.338Ù.Ì. ΔÈÌ‹ 143.000,00 ∫ˆ‰. §£7 ‚ÈÔÌ˯. ¯ÒÚÔ˜ ÛÙÔ μ√§√ 500Ù.Ì. Û ÔÈÎÔ. 500Ù.Ì. ΔÈÌ‹ 130.000,00. ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜, ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 90 Ù.Ì. 2Ô˜ ÔÚ., ¿ÚÎÈÓ Î·È Áηڿ˙, 125.000 ∂. ™Ù·ı¿, ‰È·ÌÂÚ. 3Ô˘ ÔÚ. 52 Ù.Ì. ·Ôı‹ÎË, 70.000 ∂. μÏ·¯¿‚·, 3¿ÚÈ 90 Ù.Ì., 1Ô˘ ÔÚ., 68.000 ∂. ∫ˆ‰. §•6 ‰È·ÌÂÚ. ÛÙË ¡. πø¡π∞ 60Ù.Ì. ΔÈÌ‹ 30.000,00. ∫ˆ‰. §º7 ηٿÛÙËÌ· ÛÙÔ μ√§√ 70Ù.Ì. ΔÈÌ‹ 80.000,00. ∫ˆ‰. 14650 ÌÔÓÔηÙ. ÛÙÔ μ√§√ 297Ù.Ì. Û ÔÈÎÔ. 551Ù.Ì. ΔÈÌ‹ 350.000,00. ∫ˆ‰. ¢∞70000001 ηٿÛÙËÌ· ÛÙÔ μ√§√ 119Ù.Ì. ΔÈÌ‹ 85.000,00. ∫ˆ‰. 14280 ÁÚ·ÊÂ›Ô ÛÙÔ μ√§√ 58Ù.Ì. ΔÈÌ‹ 45.000,00Ù.Ì. ∫ˆ‰. ª56 ηٿÛÙËÌ· ÛÙÔ μ√§√ 209 Ù.Ì. ΔÈÌ‹ ∫·ÙfiÈÓ ∂ӉȷʤÚÔÓÙÔ˜. ∫ˆ‰. ª87 ·Ôı‹ÎË ÛÙÔ μ√§√ 375Ù.Ì. ΔÈÌ‹ ∫·ÙfiÈÓ ∂ӉȷʤÚÔÓÙÔ˜. ∫ˆ‰. ª§6 ÌÔÓÔηÙ. ÛÙÔ ™Δ∂º∞¡√μπ∫∂π√ 238Ù.Ì. Û ÔÈÎÔ. 3.088Ù.Ì. ΔÈÌ‹ ∫·ÙfiÈÓ ∂ӉȷʤÚÔÓÙÔ˜. ∫ˆ‰. ª∂4 ÌÔÓÔηÙ. ÛÙË ™√Àƒ¶∏ ∞§ªÀƒ√À μ√§√À 83Ù.Ì. Û ÔÈÎÔ. 392Ù.Ì. ΔÈÌ‹ ∫·ÙfiÈÓ ∂ӉȷʤÚÔÓÙÔ˜. ∫ˆ‰. ª∑1 ·ÁÚfi˜ ÛÙËÓ ∞ƒ°∞§∞™Δ∏ Û ÔÈÎÔ. 5.650Ù.Ì. ΔÈÌ‹ ∫·ÙfiÈÓ ∂ӉȷʤÚÔÓÙÔ˜. ∫ˆ‰. 433 ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÛÙÔ μ√§√ 31Ù.Ì. ΔÈÌ‹ 8.000,00. ∫ˆ‰. 414 ÔÈÎfiÂ‰Ô ÛÙË ¡. πø¡π∞ Û ÔÈÎÔ. 277Ù.Ì. ΔÈÌ‹ 60.000,00. ∫ˆ‰. 426 ·ÁÚfi˜ ÛÙË ¡. ∞°Ãπ∞§√ Û ÔÈÎÔ. 2.015 Ù.Ì. ΔÈÌ‹ 12.000,00. ∫ˆ‰. 466 ÁˆÚÁ. ÎÙ›ÚÈÔ ÛÙÔ μ√§√ 320Ù.Ì. Û ÔÈÎÔ. 5.285Ù.Ì. ΔÈÌ‹ 45.000,00. ∫ˆ‰. 472 ·ÁÚfi˜ ÛÙÔÓ ∞°. °∂øƒ°π√ ¡∏§∂π∞™ Û ÔÈÎÔ. 5.114Ù.Ì. ΔÈÌ‹ 10.000,00. ∫ˆ‰. 15530 ‚ÈÔÌ˯. ¯ÒÚÔ˜ ÛÙËÓ ∞§√¡¡∏™√ 334Ù.Ì. Û ÔÈÎÔ. 1.692Ù.Ì. ΔÈÌ‹ 61.000,00. ∫ˆ‰. 417 ·ÁÚfi˜ ÛÙË ¢ƒ∞∫∂π∞ ª∞°¡∏™π∞™ Û ÔÈÎÔ. 6.047Ù.Ì. ΔÈÌ‹ 55.000,00. ∫ˆ‰.14750 ·ÁÚfi˜ ÛÙË ª∞∫ƒÀƒƒ∞Ã∏ ª∞°¡∏™π∞™ Û ÔÈÎÔ. 3.369Ù.Ì. ΔÈÌ‹ 36.000,00. ∫ˆ‰ ∞1 ηٿÛÙËÌ· ÛÙȘ ∞§À∫∂™ 32Ù.Ì. ηٷÛ΢‹ 2010 Û ·fiÛÙ·ÛË 10Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ΔÈÌ‹ 65.000 (ÌÈÛıˆÌ¤ÓÔ). ∫ˆ‰ ∞2 ηٿÛÙËÌ· ÛÙȘ ∞§À∫∂™ 47Ù.Ì. ηٷÛ΢‹ 2010 Û ·fiÛÙ·ÛË 10Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ΔÈÌ‹ 85.000 (ÌÈÛıˆÌ¤ÓÔ). ∫ˆ‰ ∞3 ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÛÙȘ ∞§À∫∂™ 25Ù.Ì. ηٷÛ΢‹ 2010 Û ·fiÛÙ·ÛË 10Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ΔÈÌ‹ 40.000. (746)

ȉȷ›ÙÂÚ· Ì·ı‹Ì·Ù· fiÏˆÓ ÙˆÓ ÂÈ¤‰ˆÓ ·Ú·‰›‰ÔÓÙ·È ·fi ¤ÌÂÈÚË Î·ıËÁ‹ÙÚÈ·. ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 24210-68113 Î·È 6948462082. (185)

ZHTOYNTAI

∑∏Δ∂πΔ∞π ËÏÂÎÙÚÔÏfiÁÔ˜ - Ì˯·ÓÈÎfi˜ Δ∂π. ∂Èı˘ÌËÙ‹ 3ÂÙ‹ ÚÔ¸ËÚÂÛ›· Û ‚ÈÔÌ˯·Ó›·. ∞·Ú·›ÙËÙË ÁÓÒÛË ·ÁÁÏÈÎÒÓ. ∞ÔÛÙÔÏ‹ ‚ÈÔÁÚ·ÊÈÎÒÓ ÛÙÔ info@elensa.gr. (173)

∏ ÂÙ·ÈÚ›· ηٷÛÙËÌ¿ÙˆÓ Î·ÊÂÛÙ›·Û˘ “MIKEL” ˙ËÙ› ÁÈ· ÙË ÛÙÂϤ¯ˆÛË ÙÔ˘ ηٷÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ MIKEL μ√§√À, ÚÔÛˆÈÎfi ÁÈ· ÙȘ ·Ú·Î¿Ùˆ ı¤ÛÂȘ: - Barista - Servis ∞ÔÛÙÔÏ‹ ‚ÈÔÁÚ·ÊÈÎÒÓ (Ì ÂÈÛ˘Ó·ÙfiÌÂÓË ÊˆÙÔÁÚ·Ê›·) hr@mikelcc.gr / FAX: 2410534020. ΔËÏ. ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜: 2410-255260. (186)

™YNOIKE™IA §À¢π∞ ∫∂¡Δƒπ∫∏™ ∂§§∞¢∞™. °ÓˆÚÈÌ›· ÂÈ¤‰Ô˘. ∂¯¤Ì˘ı·, ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈο. 36¯ÚÔÓÔ˜ ÛÙÚ·ÙȈÙÈÎfi˜, „ËÏfi˜, ÂÓÙ˘ˆÛÈ·Îfi˜, ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋˜ ÂÌÊ¿ÓÈÛ˘, ·Î›ÓËÙ·. 46¯ÚÔÓÔ˜ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi˜, ‰ÈÔÚÈṲ̂ÓÔ˜, ¿ÚÈÛÙÔ ÚÔÊ›Ï, ȉȷ›ÙÂÚ· Â˘Î·Ù¿ÛÙ·ÙÔ˜, ¿„ÔÁ˘ ÂÌÊ¿ÓÈÛ˘. 33¯ÚÔÓÔ˜ ÛˆÌ¿ÙˆÓ ·ÛÊ·Ï›·˜, „ËÏfi˜, ·ÚÚÂÓˆfi˜, Ì ¯ÈÔ‡ÌÔÚ, ‰˘Ó·ÌÈÎfi˜, ÂÈÛÔ‰‹Ì·Ù· ·fi ·Î›ÓËÙ·. 36¯ÚÔÓÔ˜ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi˜, ‰ÈÔÚÈṲ̂ÓÔ˜, ¿„ÔÁÔ ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙÈÎfi, ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ·Î›ÓËÙË ÂÚÈÔ˘Û›·. 44¯ÚÔÓÔ˜ Ì˯·ÓÔÏfiÁÔ˜ Ì˯/Îfi˜, „ËÏfi˜, ÊÈÓÂÙÛ¿ÙÔ˜, ÂÎÏÂÙ˘Ṳ̂ÓÔ˜, ηϷ›ÛıËÙÔ˜, ¿ÚÈÛÙÔ ÚÔÊ›Ï. ∂Èı˘ÌÔ‡Ó ÁÓˆÚÈÌ›· Á¿ÌÔ˘. ΔËÏ. 2410-549797,6944-518366. (729)

MA£HMATA

¢IAºOPA

∞°√ƒ∞∑ø ·Ï·È¿ ÎÔÛÌ‹Ì·Ù· πø∞¡¡∏™ £. ¶∂ƒ∂¡Δπ¢∏™ ∂Ï. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ 10 (πˆÏÎÔ‡). (∞·Ú·›ÙËÙË ·ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋ Ù·˘ÙfiÙËÙ·) ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 24210-25961 6977-233409, 6977-071554. (717)

¶∞§∞π√¶ø§∂π√ ∞ÁÔÚ¿˙ˆ ·ÓٛΘ, ·Ï·È¿ ¤ÈÏ·, ÌÔ˘Ê¤‰Â˜, ÛÈÊÈÓȤÚȘ, ÓÙÔ˘Ï¿˜, ÙÚ·Â˙·Ú›Â˜, ÎÔÌÔ‡˜, ÁÚ·Ê›·, ‚È‚Ï›·, ‰›ÛÎÔ˘˜, Ú·ÙÔÌ˯·Ó¤˜, ¯·ÏÈ¿, ÛÙÂÚÂÔʈÓÈο, Ù˙Ô˘ - ÌÔÍ, ÌÈÌÂÏfi Î·È ‰È¿ÊÔÚ· ÌÈÎÚÔ·ÓÙÈΛÌÂÓ·. ∞ÛËÌÈο, ›Ó·Î˜, ¯Ú˘Û·ÊÈο. ∫·ı·Ú›˙ˆ, ·‰ÂÈ¿˙ˆ ˘fiÁÂÈ·, ÔÏÔÎÏËڈ̤ӷ ·Ï·È¿ Û›ÙÈ·. Δ·¯Â›· Â͢ËÚ¤ÙËÛË Ì ¤Ó· ÙËÏÂÊÒÓËÌ¿ Û·˜. ∫Ô˜ °ÈÒÚÁÔ˜. ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 24210-50675 Î·È 6936487875. (726)

∞°√ƒ∞∑ø ÙÔȘ ÌÂÙÚËÙÔ›˜ ·ÏÈ¿ ¯Ú˘Û¿ ÎÔÛÌ‹Ì·Ù· Î·È ÙÈÌ·ÏÊ‹. ∫Ú·ÙÈ΋ ¿‰ÂÈ·. BIG-BEN ¡Δ∂§∂¢∏ª√™ ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË 79, (ÌÂٷ͇ ™ˆÎÚ¿ÙÔ˘˜ - ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜) μ√§√™. ΔËÏ. 24210-27705 Î·È ÎÈÓËÙfi 6972-002809. (711)

μ√§√™ ∂Ó¯˘ÚÔ‰·ÓÂÈÛÙ‹ÚÈÔ. §ÂÈÙÔ˘ÚÁԇ̠̠ÎÚ·ÙÈ΋ ¿‰ÂÈ· Î·È ·fiÏ˘ÙË Â¯Â̇ıÂÈ·. ∞ÁÔÚ¿˙Ô˘Ì ‹ ÂÓ¯˘ÚÈ¿˙Ô˘Ì ¯Ú˘Û·ÊÈο - ¯Ú˘Û¿ ÓÔÌ›ÛÌ·Ù· Û ·Û‡ÁÎÚÈÙ˜ ÙÈ̤˜. ∂Ï¿Ù ÁÈ· ÌÈ· ÂÎÙ›ÌËÛË Î·È ı· ‰Â›Ù ÙË ‰È·ÊÔÚ¿. ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË 195 - ƒ. ºÂÚ·›Ô˘. ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 24210 42905. (954)

∞°√ƒ∞∑ø ·ÏÈ¿ ¯Ú˘Û¿, ÎÔÛÌ‹Ì·Ù· - ‰fiÓÙÈ· ™Δ∞Àƒ√™ ¶∂ƒ∂¡Δπ¢∏™, πˆÏÎÔ‡ 17 (¤Ó·ÓÙÈ √Δ∂). ∞·Ú·›ÙËÙ· ·ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋ Ù·˘ÙfiÙËÙ·. ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 24210-36355. (707)

∞¡∞∫À∫§ø™∏ - ∞ÁÔÚ¿˙ÔÓÙ·È ·ÏÈ¿ ÎÔÛÌ‹Ì·Ù· ΔÔ¿ÏË 65 ÈÛfiÁÂÈÔ, ÌÂٷ͇ ™ˆÎÚ¿ÙÔ˘˜ - ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ μfiÏÔ˜ Î·È §. ∂ÈÚ‹Ó˘ 73 - ¶ÚÔ‡ÛÛ˘ (ÁˆÓ›·) ¡. πˆÓ›· ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 6980-380461. Î·È 6981072274 (708)


35

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 27 π√À§π√À 2012

√ƒ£∏ ∂¶∞¡∞§∏æ∏ 25-07-2012 ∂§§∏¡π∫∏ ¢∏ª√∫ƒ∞Δπ∞ À¶√Àƒ°∂π√ ∞¡∞¶ΔÀ•∏™, ∞¡Δ∞°ø¡π™Δπ∫√Δ∏Δ∞™, À¶√¢√ªø¡, ª∂Δ∞º√ƒø¡ ∫∞π ¢π∫ΔÀø¡ °∂¡. °ƒ∞ªª∞Δ∂π∞ ¢∏ª√™πø¡ ∂ƒ°ø¡ °∂¡. ¢/¡™∏ ™À°∫√π¡ø¡π∞∫ø¡ ∂ƒ°ø¡ ¢π∂À£À¡™∏ √¢π∫ø¡ ∂ƒ°ø¡ (¢1) ¶ƒ/™ª√™: 6.800.000,00 ∂ ∂¡∞ƒπ£ª√ ∂ƒ°√: 2012™∂07100003

¶∂ƒπ§∏æ∏ ¢π∞∫∏ƒÀ•∏™ ¢∏ª√¶ƒ∞™π∞™ ∂ƒ°√À ª∂ ∞¡√π∫Δ∏ ¢π∞¢π∫∞™π∞ ΔÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ∞Ó¿Ù˘Í˘, ∞ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ·˜, ÀÔ‰ÔÌÒÓ, ªÂÙ·ÊÔÚÒÓ Î·È ¢ÈÎÙ‡ˆÓ - ¢/ÓÛË √‰ÈÎÒÓ ŒÚÁˆÓ (¢1) ‰ËÌÔÛȇÂÈ ÙËÓ ·Ú·Î¿Ùˆ ¶ÚÔ΋ڢÍË ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿‰ÂÈÍË ∞Ó·‰fi¯Ô˘ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘: “™À¡∂Ãπ™∏ Δø¡ ∂ƒ°∞™πø¡ √§√∫§∏ƒø™∏™ Δ∏™ ¶∞ƒ∞∫∞ªæ∏™ μ√§√À ∞¶√ ∞.∫. §∞ƒπ™∞™ ∂ø™ °√ƒπΔ™∞” Î·È Û‡Ìʈӷ Ì ٷ ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓ· ÛÙÔ Δ‡¯Ô˜ Ù˘ ¢È·Î‹Ú˘Í˘ ÙÔ˘ ‰È·ÁˆÓÈÛÌÔ‡. ∏ ·ÚÔ‡Û· ÚÔ΋ڢÍË ÙÔ˘ ‰È·ÁˆÓÈÛÌÔ‡ Û˘ÓÙ¿¯ıËΠۇÌʈӷ Ì ÙÔ ¶·Ú¿ÚÙËÌ· VIπ∞ - (·ÓÔÈÎÙ‹ ‰È·‰Èηۛ·) Ù˘ √‰ËÁ›·˜ 2004/18/∂∫. 1. ∂ˆÓ˘Ì›·, Ù·¯˘‰ÚÔÌÈ΋ ‰È‡ı˘ÓÛË, ·ÚÈıÌÔ› ÙËÏÂÊÒÓÔ˘ Î·È ÙËÏÂÔÌÔÈÔÙ˘›·˜ Ù˘ ∞Ó·ı¤ÙÔ˘Û·˜ ∞Ú¯‹˜. ∏ ¢È‡ı˘ÓÛË √‰ÈÎÒÓ ŒÚÁˆÓ (¢1) ·Ó‹ÎÔ˘Û· ÛÙË °ÂÓÈ΋ ¢È‡ı˘ÓÛË ™˘ÁÎÔÈÓˆÓÈ·ÎÒÓ ŒÚÁˆÓ Ù˘ °ÂÓÈ΋˜ °Ú·ÌÌ·Ù›·˜ ¢ËÌÔÛ›ˆÓ ŒÚÁˆÓ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ∞Ó¿Ù˘Í˘, ∞ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ·˜, ÀÔ‰ÔÌÒÓ, ªÂÙ·ÊÔÚÒÓ Î·È ¢ÈÎÙ‡ˆÓ, Ô‰fi˜ ªÔ˘ÛÙÔ͇‰Ë 7, Δ.∫. 114 73 - ∞ı‹Ó·, ∂ÏÏ¿‰·, ·ÚÈıÌÔ› ÙËÏÂÊÒÓÔ˘: 210 6440458, Ê·Í: 210 6461575. 2. ·) ∂ÈÏÂÁ‹˜ ÙÚfiÔ˜ Û‡Ó·„˘ Ù˘ ۇ̂·Û˘. ∞ÓÔÈÎÙ‹ ‰È·‰Èηۛ· Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ÙÔ˘ ¡. 3669/2008. ‚) Δ‡Ô˜ ۇ̂·Û˘ ÁÈ· ÙË Û‡Ó·„Ë Ù˘ ÔÔ›·˜ Á›ÓÂÙ·È Ë ÚfiÛÎÏËÛË ˘Ô‚ÔÏ‹˜ ÚÔÛÊÔÚÒÓ ™‡Ì‚·ÛË ∫·Ù·Û΢‹˜ ¢ËÌÔÛ›Ô˘ ŒÚÁÔ˘: “™À¡∂Ãπ™∏ Δø¡ ∂ƒ°∞™πø¡ √§√∫§∏ƒø™∏™ Δ∏™ ¶∞ƒ∞∫∞ªæ∏™ μ√§√À ∞¶√ ∞.∫. §∞ƒπ™∞™ ∂ø™ °√ƒπΔ™∞” . 3. ·) ΔfiÔ˜ ÂÎÙ¤ÏÂÛ˘ ÙˆÓ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ: ¡ÔÌfi˜ ª·ÁÓËÛ›·˜ - ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· £ÂÛÛ·Ï›·˜. ‚) º‡ÛË Î·È ¤ÎÙ·ÛË ÙˆÓ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ, ÁÂÓÈο ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘: ∞ÓÙÈΛÌÂÓÔ Ù˘ ÂÓ ÏfiÁˆ ÂÚÁÔÏ·‚›·˜ (fiˆ˜ ·˘Ùfi ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÙ·È ·Ó·Ï˘ÙÈο ÛÙËÓ Δ¯ÓÈ΋ ¶ÂÚÈÁÚ·Ê‹ Î·È ÙÔ˘˜ ÏÔÈÔ‡˜ fiÚÔ˘˜ ¢ËÌÔÚ¿ÙËÛ˘) ›ӷÈ: ΔÔÔı¤ÙËÛË ·ÓÙÈÔÏÈÛıËÚ‹˜ ÛÙÚÒÛ˘ ÛÙÔ ÙÌ‹Ì· ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ·fi ÙÔÓ ∞.∫. §¿ÚÈÛ·˜ ̤¯ÚÈ ÙÔÓ π.∫. ∞Á. μ·Ú‚¿Ú·˜, ηٷÛ΢‹ Ù˘ Ô‰Ô‡ Û‡Ó‰ÂÛ˘ Ì ٷ ªÂÏÈÛÛÈ¿ÙÈη Î·È ÙÔ ™˘Ó‰ÚÈ·Îfi ∫¤ÓÙÚÔ, ηٷÛ΢‹ ·Ú·ÏÂ‡ÚˆÓ Ô‰ÒÓ Â͢ËÚ¤ÙËÛ˘ ÙˆÓ ·ÚÔ‰›ˆÓ, ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË ÙˆÓ ¤ÚÁˆÓ Î·È ÚfiÛıÂÙ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜ ÛÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ·fi ÙÔÓ ∞.∫. §¿ÚÈÛ·˜ ¤ˆ˜ ÙË °ÔÚ›ÙÛ· (∏/ª ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ, ·ÛÊ·ÏÙÈο, ʈÙÂÈÓ‹ ÛËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË, ·Ô¯¤Ù¢ÛË / ·ÔÛÙÚ¿ÁÁÈÛË, ·ÛÊ¿ÏÈÛË, ÂÚ›ÊÚ·ÍË, Û‹Ì·ÓÛË Î·È ·ÓÙÈÏËÌÌ˘ÚÈ΋ Ù¿ÊÚÔ˜). 4. ¶ÚÔıÂÛÌ›· ÂÎÙ¤ÏÂÛ˘ ÙˆÓ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ: ¢ÂηÔÎÙÒ (18) Ì‹Ó˜ ·fi ÙËÓ ˘ÔÁÚ·Ê‹ Ù˘ ™‡Ì‚·Û˘. 5. ·) √È Û˘ÁÁڷʤ˜ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂˆÓ Î·È Ù· ÏÔÈ¿ Ù‡¯Ë Ù˘ ۇ̂·Û˘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ˙ËÙËıÔ‡Ó ·fi: ΔË ¢/ÓÛË √‰ÈÎÒÓ ŒÚÁˆÓ (¢1) / °ÂÓÈ΋ ¢È‡ı˘ÓÛË ™˘ÁÎÔÈÓˆÓÈ·ÎÒÓ ŒÚÁˆÓ / °ÂÓÈ΋ °Ú·ÌÌ·Ù›· ¢ËÌÔÛ›ˆÓ ŒÚÁˆÓ / ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ∞Ó¿Ù˘Í˘, ∞ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ·˜, ÀÔ‰ÔÌÒÓ, ªÂÙ·ÊÔÚÒÓ Î·È ¢ÈÎÙ‡ˆÓ, Ô‰fi˜ ªÔ˘ÛÙÔ͇‰Ë 7, Δ.∫. 11473 - ∞ı‹Ó·, ∂ÏÏ¿‰·, ·ÚÈıÌÔ› ÙËÏÂÊÒÓÔ˘: 210 6440458, fax: 210 6461575. ‚) ∏ ·Ú·Ï·‚‹ ÙˆÓ Ù¢¯ÒÓ ‰ËÌÔÚ¿ÙËÛ˘ ı· Á›ÓÂÙ·È Ì¤¯ÚÈ ¤ÍÈ (6) ËÌÂÚÔÏÔÁȷΤ˜ Ë̤Ú˜ ÚÈÓ ÙËÓ ËÌÂÚÔÌËÓ›· ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹˜ ÙÔ˘ ‰È·ÁˆÓÈÛÌÔ‡, ‰ËÏ. ¤ˆ˜ Î·È 29-08-2012, ÂÊ’ fiÛÔÓ Î·Ù·‚ÏËı› ÛÙËÓ ÀËÚÂÛ›· ¢ËÌÔÚ¿ÙËÛ˘ Ë Û¯ÂÙÈ΋ ‰·¿ÓË ÁÈ· Ù· ¤ÍÔ‰· ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹˜. 6. ·) ∏ÌÂÚÔÌËÓ›· Ï‹Í˘ ÙˆÓ ÚÔÛÊÔÚÒÓ: 04-09-2012 Î·È ÒÚ· 10:00 .Ì. (Ï‹ÍË ·Ú¿‰ÔÛ˘ ÚÔÛÊÔÚÒÓ). ‚) √È ÚÔÛÊÔÚ¤˜ Ú¤ÂÈ Ó· ‰È·‚È‚·ÛÙÔ‡Ó: ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ∞Ó¿Ù˘Í˘, ∞ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ·˜, ÀÔ‰ÔÌÒÓ, ªÂÙ·ÊÔÚÒÓ Î·È ¢ÈÎÙ‡ˆÓ / °ÂÓÈ΋ °Ú·ÌÌ·Ù›· ¢ËÌÔÛ›ˆÓ ŒÚÁˆÓ / °ÂÓÈ΋ ¢È‡ı˘ÓÛË ™˘ÁÎÔÈÓˆÓÈ·ÎÒÓ ŒÚÁˆÓ / ¢/ÓÛË √‰ÈÎÒÓ ŒÚÁˆÓ (¢1), Ô‰fi˜ ªÔ˘ÛÙÔ͇‰Ë 7, Δ.∫. 114 73 - ∞ı‹Ó·, ∂ÏÏ¿‰·, ·ÚÈıÌÔ› ÙËÏÂÊÒÓÔ˘: 210 6440458, fax: 210 6461575. Á) √È ÚÔÛÊÔÚ¤˜ Ú¤ÂÈ Ó· ¤¯Ô˘Ó Û˘ÓÙ·¯ı› ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÁÏÒÛÛ·. 7. ·) ™ÙËÓ ·ÔÛÊÚ¿ÁÈÛË ÙˆÓ ÚÔÛÊÔÚÒÓ ÂÈÙÚ¤ÂÙ·È Ó· ·Ú·ÛÙÔ‡Ó ÔÈ ÓfiÌÈÌÔÈ ÂÎÚfiÛˆÔÈ ÙˆÓ ‰È·ÁˆÓÈ˙fiÌÂÓˆÓ. ‚) ∏ÌÂÚÔÌËÓ›·, ÒÚ· Î·È ÙfiÔ˜ ·ÔÛÊÚ¿ÁÈÛ˘ ÙˆÓ ÚÔÛÊÔÚÒÓ ı· Á›ÓÂÈ ÙËÓ Ë̤ڷ ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹˜ ÙÔ˘ ‰È·ÁˆÓÈÛÌÔ‡ Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ¿ÚıÚÔ 22 ÙÔ˘ ¡. 3669/2008, ‹ÙÔÈ ÙËÓ ΔÚ›ÙË 04-09-2012, ÒÚ· 10.00 .Ì., Ô‰fi˜ ªÔ˘ÛÙÔ͇‰Ë 7 ∞ı‹Ó·. 8. ∞·ÈÙÔ‡ÌÂÓ˜ ÂÁÁ˘‹ÛÂȘ Î·È ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÂȘ: ·) ∂ÁÁ˘ËÙÈ΋ ∂ÈÛÙÔÏ‹ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÛÙÔ ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi ‡„Ô˘˜ 109.605,17 ∂, ÈÛ¯‡Ô˜ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˘ ÙˆÓ ‰¤Î· (10) ÌËÓÒÓ ·fi ÙËÓ ËÌÂÚÔÌËÓ›· ‰ËÌÔÚ¿ÙËÛ˘, Û˘Óԉ¢fiÌÂÓË ·fi Â›ÛËÌË ÌÂÙ¿ÊÚ·ÛË ÛÙËÓ ∂ÏÏËÓÈ΋ ÁÏÒÛÛ·. ‚) ∫·Ù¿ ÙËÓ ˘ÔÁÚ·Ê‹ Ù˘ ۇ̂·Û˘, ÂÁÁ˘ËÙÈ΋ ÂÈÛÙÔÏ‹ ηϋ˜ ÂÎÙ¤ÏÂÛ˘ ‡„Ô˘˜ 274.012,94 ∂ Î·È Û ÂÚ›ÙˆÛË ÚÔÛÊÂÚfiÌÂÓÔ˘ ÔÛÔÛÙÔ‡ ¤ÎÙˆÛ˘ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˘ ÙÔ˘ 12% ·ÚÔ¯‹ ÚfiÛıÂÙˆÓ ÂÁÁ˘‹ÛÂˆÓ Û‡Ìʈӷ Ì ٷ ÔÚÈ˙fiÌÂÓ· ÛÙËÓ ·Ú. 2 ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 35 ÙÔ˘ ¡. 3669/2008. 9. ΔÔ ¤ÚÁÔ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÂ›Ù·È ·fi ¶ÈÛÙÒÛÂȘ ¶ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ¢ËÌÔÛ›ˆÓ ∂ÂÓ‰‡ÛˆÓ, ÂÓ¿ÚÈıÌÔ ¤ÚÁÔ: “2012™∂07100003” Ù˘ ™∞∂ 071 “™À¡∂Ãπ™∏ Δø¡ ∂ƒ°∞™πø¡ √§√∫§∏ƒø™∏™ Δ∏™ ¶∞ƒ∞∫∞ªæ∏™ μ√§√À ∞¶√ ∞.∫. §∞ƒπ™∞™ ∂ø™ °√ƒπΔ™∞” Î·È ˘fiÎÂÈÙ·È ÛÙȘ ÎÚ·Ù‹ÛÂȘ Ô˘ ÚԂϤÔÓÙ·È ÁÈ· Ù· ¤ÚÁ· ·˘Ù¿, ÂÚÈÏ·Ì‚·ÓÔ̤Ó˘ Î·È Ù˘ ÎÚ¿ÙËÛ˘ 6 ÙÔȘ ¯ÈÏ›ÔȘ ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 27 ·Ú. 34-37 ÙÔ˘ ¡. 2166/93 (º.∂.∫. 137 ∞/248-93). 10. °È· ∫ÔÈÓÔÚ·Í›· ÂȯÂÈÚ‹ÛˆÓ, ÂÊfiÛÔÓ Ù˘ ·Ó·ÙÂı› Ë Û‡Ì‚·ÛË, ÈÛ¯‡Ô˘Ó Ù· ÚÔ‚ÏÂfiÌÂÓ· ·fi ÙÔ ¿ÚıÚÔ 16 ÙÔ˘ ¡. 3669/2008.

¢IAºOPA ¢∞¡∂π∞ - ™À°∫∂¡Δƒø™∏ √º∂π§ø¡. ÃÔÚËÁ‹ÛÂȘ Ó¤ˆÓ ‰·Ó›ˆÓ (fiÏˆÓ ÙˆÓ Î·ÙËÁÔÚÈÒÓ). ™˘ÁΤÓÙÚˆÛË ˘·Ú¯fiÓÙˆÓ Ì ΤډԘ 45-50%. ∂ȉÈο ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÁÈ· ‰ËÌÔÛ›Ô˘˜ ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘˜, ‰ËÌÔÙÈÎÔ‡˜ Î·È ÛÙÚ·ÙȈÙÈÎÔ‡˜. °Ú·Ê›·: ™fiψÓÔ˜ 2, fiÚÔÊÔ˜ 2Ô˜, ÁÚ·ÊÂ›Ô μ10, μfiÏÔ˜. ΔËϤʈӷ 24210-20237, ÎÈÓ. 6932-528388. (713)

∫∂¡Δƒ√ ¶∞ƒ∞æÀÃ√§√°π∞™ ª∂§§√¡Δ√§√°π∞™ ∫. ∂πƒ∏¡∏ - ∫. ƒπ¡∞ Ã∞ƒΔ√ª∞¡Δ∂π∞: .......25 ¢ÚÒ ∞™Δƒ√§√°π∞: ............25 ¢ÚÒ ∫∞º∂ª∞¡Δ∂π∞: ........15 ¢ÚÒ ∫ƒÀ™Δ∞§§√ª∞¡Δ∂π∞: ...35 ¢ÚÒ ∂¡√ƒ∞™∏ - ¢π√ƒ∞™∏: ..55 ¢ÚÒ √ƒ∞ª∞Δπ™ª√™: ........35 ¢ÚÒ °È· Ù· Ú·ÓÙ‚ԇ Û·˜: 6989176612 (727)

11. ™ÙË ‰ËÌÔÚ·Û›· Á›ÓÔÓÙ·È ‰ÂÎÙ¤˜: ™ÙÔ ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi ‰ÈηÈÔ‡ÓÙ·È Ó· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯Ô˘Ó: 1) ªÂÌÔӈ̤Ó˜ ÂÚÁÔÏËÙÈΤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ, ÔÈ Ôԛ˜: ·) Â›Ó·È ÂÁÁÂÁÚ·Ì̤Ó˜ ÛÙÔ ªËÙÚÒÔ ∂ÚÁÔÏËÙÈÎÒÓ ∂ȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Ô˘ ÙËÚÂ›Ù·È ÛÙË °.°.¢.∂. ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ∞Ó¿Ù˘Í˘, ∞ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ·˜, ÀÔ‰ÔÌÒÓ, ªÂÙ·ÊÔÚÒÓ Î·È ¢ÈÎÙ‡ˆÓ, ÂÊfiÛÔÓ ·Ó‹ÎÔ˘Ó: i) ™ÙËÓ 4Ë Ù¿ÍË ‹ ii) ÛÙËÓ 5Ë Ù¿ÍË ‹ iii) ÛÙËÓ 6Ë Ù¿ÍË Ì ¤‰Ú· ÙÔ ¡ÔÌfi ª·ÁÓËÛ›·˜ ‹ Ó· ¤¯Ô˘Ó ‰Ëψ̤ÓÔ ÛÙËÓ ˘ËÚÂÛ›· Ù‹ÚËÛ˘ ÙÔ˘ ª.∂.∂.¶. ÙÔ ÓÔÌfi ·˘Ùfi Û·Ó ‰Â‡ÙÂÚÔ Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ·Ú¿ÁÚ·ÊÔ 2 ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 102 ÙÔ˘ ¡. 3669/08. ‚) ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi ÎÚ¿ÙË - ̤ÏË Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ŒÓˆÛ˘ ‹ ÙÔ˘ ∂˘Úˆ·˚ÎÔ‡ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡ ÃÒÚÔ˘ (∂.√.Ã.) ‹ ·fi ÎÚ¿ÙË Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ˘ÔÁÚ¿„ÂÈ ÙË Û˘Ìʈӛ· ÁÈ· ÙȘ ¢ËÌfiÛȘ ™˘Ì‚¿ÛÂȘ (™.¢.™.) ÙÔ˘ ¶·ÁÎfiÛÌÈÔ˘ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ ∂ÌÔÚ›Ô˘ (¶.√.∂.), ÛÙ· ÔÔ›· ÙËÚÔ‡ÓÙ·È Â›ÛËÌÔÈ Î·Ù¿ÏÔÁÔÈ ·Ó·ÁÓˆÚÈÛÌ¤ÓˆÓ ÂÚÁÔÏËÙÒÓ, ÂÊfiÛÔÓ Â›Ó·È ÂÁÁÂÁÚ·Ì̤Ó˜ Û ·˘ÙÔ‡˜ Î·È Û ٿÍË Î·È Î·ÙËÁÔÚ›· ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë Ì ÙȘ ηÏÔ‡ÌÂÓ˜ ÙÔ˘ ∂ÏÏËÓÈÎÔ‡ ªËÙÚÒÔ˘ ª.∂.∂.¶., ›Ù Á) ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi ˆ˜ ·ÓˆÙ¤Úˆ ‚’ ÎÚ¿ÙË, ÛÙ· ÔÔ›· ‰ÂÓ ÙËÚÔ‡ÓÙ·È Â›ÛËÌÔÈ Î·Ù¿ÏÔÁÔÈ ·Ó·ÁÓˆÚÈÛÌ¤ÓˆÓ ÂÚÁÔÏËÙÒÓ, ÂÊfiÛÔÓ ·Ô‰ÂÈÎÓ‡Ô˘Ó fiÙÈ ¤¯Ô˘Ó ÂÎÙÂϤÛÂÈ ¤ÚÁ· ·ÚfiÌÔÈ· Ì ÙÔ ‰ËÌÔÚ·ÙÔ‡ÌÂÓÔ, ·fi ÔÈÔÙÈ΋ Î·È ÔÛÔÙÈ΋ ¿Ô„Ë. 2) ∫ÔÈÓÔڷ͛˜ ∂ÚÁÔÏËÙÈÎÒÓ ∂ȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ÙˆÓ ·Ú·¿Óˆ ÂÚÈÙÒÛÂˆÓ ·, ‚ Î·È Á Û ÔÔÈÔÓ‰‹ÔÙÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜, ˘fi ÙÔ˘˜ fiÚÔ˘˜ ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 16 ·Ú. 7 ÙÔ˘ Ó. 3669/08 (∫ÔÈÓÔÚ·Í›· ÛÙËÓ ›‰È· ηÙËÁÔÚ›·) Î·È ˘fi ÙÔÓ fiÚÔ fiÙÈ Î¿ı ∂ÚÁÔÏËÙÈ΋ ∂ȯ›ÚËÛË ı· Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ ÛÙÔ ÎÔÈÓÔÚ·ÎÙÈÎfi Û¯‹Ì· Ì ÔÛÔÛÙfi fi¯È ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ ÙÔ˘ 25% Ù˘ ηÏÔ‡ÌÂÓ˘ ηÙËÁÔÚ›·˜. 3) ∫ÔÈÓÔڷ͛˜ ÂÚÁÔÏËÙÈÎÒÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ÁÈ· ÙËÓ Î¿Ï˘„Ë ÙˆÓ ‰È¿ÊÔÚˆÓ Î·ÙËÁÔÚÈÒÓ ÙˆÓ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ˘fi ÙÔ˘˜ fiÚÔ˘˜ Ù˘ ·Ú. 3 ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 16 ÙÔ˘ Ó. 3669/08. ΔÔ ÔÛÔÛÙfi Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ Ù˘ οı Âȯ›ÚËÛ˘ ÛÙÔ ÎÔÈÓÔÚ·ÎÙÈÎfi Û¯‹Ì· ÚÔ·ÙÂÈ ·fi ÙÔÓ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi Ù˘ ηÙËÁÔÚ›·˜ ÁÈ· ÙËÓ ÔÔ›· ·˘Ù‹ Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ Î·È ‰ÂÓ Â›Ó·È ··Ú·›ÙËÙÔ Ó· ·Ó·ÁÚ¿ÊÂÙ·È. ∫·ÙËÁÔÚ›· ÂÚÁ·ÛÈÒÓ Ì ÔÛÔÛÙfi οو ÙÔ˘ 10% ÙÔ˘ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ (¯ˆÚ›˜ ·Ó·ıÂÒÚËÛË Î·È º.¶.∞.), ÂÊfiÛÔÓ ‰ÂÓ Î·ÏÂ›Ù·È ÛÙË ‰ËÌÔÚ·Û›·, ·ıÚÔ›˙ÂÙ·È ÛÙÔÓ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi Ù˘ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˘ ηÙËÁÔÚ›·˜. 4) ∫ÔÈÓÔڷ͛˜ ÂÚÁÔÏËÙÈÎÒÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ÂÁÁÂÁÚ·ÌÌ¤ÓˆÓ ÛÙËÓ Ù¿ÍË 4Ë ÙÔ˘ ª.∂.∂.¶., ÁÈ· ¤ÚÁ· ηÙËÁÔÚ›·˜ √‰ÔÔÈ›·˜ Ì ÙȘ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ Ù˘ ·Ú. 10 ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 16 ÙÔ˘ Ó. 3669/08 (·Ó·‚¿ıÌÈÛË ÔÚ›Ô˘ ÏfiÁˆ ÎÔÈÓÔÚ·Í›·˜). 5) ∫¿ı ÂÚÁÔÏËÙÈ΋ Âȯ›ÚËÛË Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ Â›Ù ÌÂÌÔӈ̤ӷ ›Ù ˆ˜ ̤ÏÔ˜ ÂÓfi˜ ÎÔÈÓÔÚ·ÎÙÈÎÔ‡ Û¯‹Ì·ÙÔ˜. °›ÓÔÓÙ·È Â›Û˘ ‰ÂÎÙ¤˜ Î·È ÌÂÌÔӈ̤Ó˜ ÂÚÁÔÏËÙÈΤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ‹ ÎÔÈÓÔڷ͛˜ ÂÚÁÔÏËÙÈÎÒÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Î·Ù’ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ Ù˘ ·Ú. 9 ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 16 ÙÔ˘ Ó. 3669/08 (“·ÚÈ· ηÙËÁÔÚ›·” ). ∫·Ù¿ Ù· ÏÔÈ¿ ÂÊ·ÚÌfi˙ÔÓÙ·È ÔÈ ÈÛ¯‡Ô˘Û˜ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ÁÈ· ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÂÚÁÔÏËÙÈÎÒÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Û ‰È·ÁˆÓÈÛÌÔ‡˜ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ ¢ËÌÔÛ›ˆÓ ŒÚÁˆÓ. 12. ΔÔ ÎÚÈÙ‹ÚÈÔ ‚¿ÛÂÈ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ı· Á›ÓÂÈ Ë ·Ó¿ıÂÛË Ù˘ ™‡Ì‚·Û˘ ·Ú¤¯ÂÙ·È ÛÙ· Ù‡¯Ë ¢ËÌÔÚ¿ÙËÛ˘. 13. ¢È·‰Èηۛ˜ ÚÔÛÊ˘Á‹˜: ·) ºÔÚ¤·˜ ·ÚÌfi‰ÈÔ˜ ÁÈ· ÙȘ ‰È·‰Èηۛ˜ ÚÔÛÊ˘Á‹˜ Â›Ó·È ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ∞Ó¿Ù˘Í˘, ∞ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ·˜, ÀÔ‰ÔÌÒÓ, ªÂÙ·ÊÔÚÒÓ Î·È ¢ÈÎÙ‡ˆÓ / °ÂÓÈ΋ °Ú·ÌÌ·Ù›· ¢ËÌÔÛ›ˆÓ ŒÚÁˆÓ / °ÂÓÈ΋ ¢/ÓÛË ™˘ÁÎÔÈÓˆÓÈ·ÎÒÓ ŒÚÁˆÓ / ¢/ÓÛË √‰ÈÎÒÓ ŒÚÁˆÓ (¢1). Δ·¯. ¢/ÓÛË: ªÔ˘ÛÙÔ͇‰Ë 7 - Δ.∫.: 114 73, ∞£∏¡∞. ‚) ÀÔ‚ÔÏ‹ ÚÔÛÊ˘ÁÒÓ: ∂ÓÙfi˜ ¤ÓÙ (5) ËÌÂÚÒÓ ·ÊfiÙÔ˘ Ô ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔ˜ ¤Ï·‚ ÁÓÒÛË Ì ÔÔÈÔÓ‰‹ÔÙ ÙÚfiÔ Ù˘ ·Ú¿ÓÔÌ˘ Ú¿Í˘ ‹ ·Ú¿ÏÂȄ˘ ‹ ·ÊfiÙÔ˘ ·Ó·ÎÔÈÓˆı› Ë Ú¿ÍË Î·Ù¿ Ù· ÔÚÈ˙fiÌÂÓ· ÛÙË ¢È·Î‹Ú˘ÍË ÁÈ· ÙȘ Ú¿ÍÂȘ Ô˘ ÚԂϤÔÓÙ·È Û’ ·˘Ù‹. 14. ∏ÌÂÚÔÌËÓ›· ·ÔÛÙÔÏ‹˜ Ù˘ ÚÔ΋ڢ͢ ÛÙËÓ ∂›ÛËÌË ∂ÊËÌÂÚ›‰· ÙˆÓ ∂˘Úˆ·˚ÎÒÓ ∫ÔÈÓÔًوÓ: 25 πÔ˘Ï›Ô˘ 2012. 15. ¢ÂÓ Á›ÓÔÓÙ·È ‰ÂÎÙ¤˜ ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈΤ˜ ÚÔÛÊÔÚ¤˜. ∞ı‹Ó·, 25-07-2012 √ ¢È¢ı˘ÓÙ‹˜ ¢1 £∂√¢øƒ√™ ¶∞¡√ÀΔ™√¶√À§√™

∂§§∏¡π∫∏ ¢∏ª√∫ƒ∞Δπ∞ À¶√Àƒ°∂π√ À°∂π∞™ & ∫√π¡ø¡π∫∏™ ∞§§∏§∂°°À∏™ 5Ë ÀÁÂÈÔÓÔÌÈ΋ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· £ÂÛÛ·Ï›·˜ & ™ÙÂÚ¿˜ ∂ÏÏ¿‰·˜ °∂¡π∫√ ¡√™√∫√ª∂π√ μ√§√À “∞Ãπ§§√¶√À§∂π√” Δ·¯. ¢/ÓÛË: ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 134 ¢È‡ı˘ÓÛË: ¢ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡-√ÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡ ΔÌ‹Ì·: √ÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡ À‡ı˘ÓÔ˜: ™˘Ù˙¿ÎË ª·Ù›Ó· ΔËϤʈÓÔ: 24213 51133 FAX: 24210 94223 E-mail: secrds@1129.syzefxis.gov.gr μfiÏÔ˜ 19/7/2012 ∞Ú. ¶ÚˆÙ.: 14812

¶∂ƒπ§∏æ∏ ¢π∞∫∏ƒÀ•∏™ ∞ƒπ£ª. 36/2012 ΔÔ °ÂÓÈÎfi ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô μfiÏÔ˘ “∞Ãπ§§√¶√À§∂π√” ¶ƒ√∫∏ƒÀ™™∂π ∞ÓÔÈÎÙfi ¢ËÌfiÛÈÔ ¢È·ÁˆÓÈÛÌfi Ì ÁÚ·Ù¤˜ ÛÊÚ·ÁÈṲ̂Ó˜ ÚÔÛÊÔÚ¤˜ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÌ‹ıÂÈ· “∞ÓÙȉڷÛÙ‹ÚÈ· ∞ÈÌ·ÙÔÏÔÁÈÎÒÓ ΔÂÛÙ” , ÚÔ¸ÔÏÔÁÈ˙fiÌÂÓ˘ ‰·¿Ó˘ 700.000,00∂ Ì º.¶.∞. Î·È ÎÚÈÙ‹ÚÈÔ Î·Ù·Î‡ÚˆÛ˘ ÙË Û˘ÌÊÂÚfiÙÂÚË ÚÔÛÊÔÚ¿. √ ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi˜ ı· ‰ÈÂÓÂÚÁËı› ÙËÓ 25/9/2012 Ë̤ڷ ΔÚ›ÙË Î·È ÒÚ· 10 .Ì. ÛÙÔ °Ú·ÊÂ›Ô ¶ÚÔÌËıÂÈÒÓ ÙÔ˘ °ÂÓÈÎÔ‡ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ μfiÏÔ˘ ÂÓÒÈÔÓ ·ÚÌfi‰È·˜ ÂÈÙÚÔ‹˜. √È ÚÔÛÊÔÚ¤˜ ı· Á›ÓÔÓÙ·È ‰ÂÎÙ¤˜ ̤¯ÚÈ ÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ÂÚÁ¿ÛÈÌË Ì¤Ú· Ù˘ ËÌÂÚÔÌËÓ›·˜ ‰ÈÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ ÙÔ˘ ‰È·ÁˆÓÈÛÌÔ‡, ‹ÙÔÈ Ì¤¯ÚÈ Î·È 24/9/2012 ÒÚ· 14.00 ÛÙË °Ú·ÌÌ·Ù›· ÙÔ˘ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ. Δ· Ù‡¯Ë ÙˆÓ ‰È·ÎËÚ‡ÍÂˆÓ ı· ‰È·Ù›ıÂÓÙ·È ·fi ÙÔ °Ú·ÊÂ›Ô ¶ÚÔÌËıÂÈÒÓ ÙÔ˘ °ÂÓÈÎÔ‡ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ μfiÏÔ˘, ¤Ó·ÓÙÈ ·fi‰ÂÈ͢, Ì ÙËÓ Î·Ù·‚ÔÏ‹ ÔÛÔ‡ 30,00∂ ‹ ËÏÂÎÙÚÔÓÈο ·fi ÙËÓ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· Ù˘ 5˘ À.¶.∂. £ÂÛÛ·Ï›·˜ & ™ÙÂÚ¿˜ ∂ÏÏ¿‰·˜ www.dypethessaly.gr (ÚÔÌ‹ıÂȘ) Î·È ÚfiÁÚ·ÌÌ· ‰È·‡ÁÂÈ·. ∏ ÂÚ›ÏË„Ë Ù˘ ·ÓˆÙ¤Úˆ ‰È·Î‹Ú˘Í˘ ··ÈÙ› ‰ËÌÔÛ›Â˘ÛË ÛÙËÓ ∂ÊËÌÂÚ›‰· ∂˘Úˆ·˚ÎÒÓ ∫ÔÈÓÔÙ‹ÙˆÓ Î·È ÛÙËÓ ∂ÊËÌÂÚ›‰· Ù˘ ∫˘‚ÂÚÓ‹Ûˆ˜. ∏ÌÂÚÔÌËÓ›· ‰ËÌÔÛ›Â˘Û˘ Ù˘ ÂÚ›Ï˄˘ ‰È·Î‹Ú˘Í˘ ÛÙËÓ ∂ÊËÌÂÚ›‰· Ù˘ ∫˘‚ÂÚÓ‹Ûˆ˜ ÙËÓ 27-7-2012. √È ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ ÁÈ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·¢ı‡ÓÔÓÙ·È ÛÙÔ °Ú·ÊÂ›Ô ¶ÚÔÌËıÂÈÒÓ ÙÔ˘ °ÂÓÈÎÔ‡ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ μfiÏÔ˘ ÙȘ ÂÚÁ¿ÛÈ̘ Ë̤Ú˜ Î·È ÒÚ˜ ·fi 12.00 ¤ˆ˜ 14.00. √ ¢ÈÔÈÎËÙ‹˜ ÙÔ˘ °∂¡π∫√À ¡√™√∫√ª∂π√À μ√§√À “∞Ãπ§§√¶√À§∂π√” ∞ƒπ™Δ∂π¢∏™ ∑∞Ã∞ƒ√¶√À§√™

°ÓˆÛÙÔÔÈ‹ÛÂȘ Á¿ÌˆÓ °ÓˆÛÙÔÔÈÂ›Ù·È Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ¿ÚıÚÔ 1369 ÙÔ˘ ∞.∫. fiÙÈ Ô ™¶Àƒπ¢ø¡ ∫∞Δ™∞º√Àƒ∏™ ÙÔ˘ ¢ËÌËÙÚ›Ô˘ Î·È Ù˘ °·Ú˘Ê·ÏÏÈ¿˜, ÙÔ Á¤ÓÔ˜ Δ¤˙·, Ô˘ ÁÂÓÓ‹ıËΠÛÙÔ μfiÏÔ Î·È Î·ÙÔÈΛ ÛÙË ¢ËÌÔÙÈ΋ ∂ÓfiÙËÙ· ∞ÁÚÈ¿˜ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ Î·È Ë ∂§∂¡∏ ¶ƒ∂¡Δ∑∞ ÙÔ˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ Î·È Ù˘ ¢¤ÛÔÈÓ·˜, ÙÔ Á¤ÓÔ˜ Δ·ÛÈÔ‡, Ô˘ ÁÂÓÓ‹ıËΠÛÙÔ μfiÏÔ Î·È Î·ÙÔÈΛ ÛÙË ¢ËÌÔÙÈ΋ ∂ÓfiÙËÙ· ∞ÁÚÈ¿˜ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘, ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ·ÓÙÚ¢ÙÔ‡Ó ÛÙË ¢ËÌÔÙÈ΋ ∂ÓfiÙËÙ· ∞ÁÚÈ¿˜ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘. -----------------------°ÓˆÛÙÔÔÈÂ›Ù·È Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ¿ÚıÚÔ 1369 ÙÔ˘ ∞.∫. fiÙÈ Ô ∏§π∞™ Δ™π∞ƒ∞™ ÙÔ˘ ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ Î·È Ù˘ ∂ϤÓ˘, ÙÔ Á¤ÓÔ˜ ∫ˆÛÙÔÔ‡ÏÔ˘, Ô˘ ÁÂÓÓ‹ıËΠÛÙË §¿ÚÈÛ· Î·È Î·ÙÔÈΛ ÛÙË ¢ËÌÔÙÈ΋ ∂ÓfiÙËÙ· ∞ÁÚÈ¿˜ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ Î·È Ë ¶∏¡∂§√¶∏ §∞¢√¶√À§√À ÙÔ˘ μ·ÛÈÏ›Ԣ Î·È Ù˘ ∞ÈηÙÂÚ›Ó˘, ÙÔ Á¤ÓÔ˜ ª·ÙÛԇη, Ô˘ ÁÂÓÓ‹ıËΠÛÙÔ μfiÏÔ Î·È Î·ÙÔÈΛ ÛÙË ¢ËÌÔÙÈ΋ ∂ÓfiÙËÙ· ∞ÁÚÈ¿˜ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘, ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ·ÓÙÚ¢ÙÔ‡Ó ÛÙË ¢ËÌÔÙÈ΋ ∂ÓfiÙËÙ· ∞ÁÚÈ¿˜ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘.

∂§§∏¡π∫∏ ¢∏ª√∫ƒ∞Δπ∞ ¡√ª√™ ª∞°¡∏™π∞™ ¢∏ª√™ ¡√Δπ√À ¶∏§π√À ∏ÌÂÚÔÌËÓ›· 24-7-2012 ∞ÚÈıÌ. ¶ÚˆÙ. 15340

¶ÂÚ›ÏË„Ë ‰È·Î‹Ú˘Í˘ ·ÓÔÈÎÙÔ‡ ‰È·ÁˆÓÈÛÌÔ‡ ÁÈ· ÙË ª∂Δ∞º√ƒ∞ ª∞£∏Δø¡ ¶ƒøΔ√μ∞£ªI∞™ ∫∞π ¢∂ÀΔ∂ƒ√μ∞£ªπ∞™ ∂∫¶∞π¢∂À™∏™ ¢∏ª√À ¡√Δπ√À ¶∏§π√À °π∞ Δ√ ™Ã√§π∫√ ∂Δ√™ 2012-2013 √ ¢∏ª∞ƒÃ√™ ¡√Δπ√À ¶∏§π√À ¶ÚÔÎËÚ‡ÛÛÂÈ ·ÓÔÈÎÙfi ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi Ì ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ÙˆÓ ¤ÁÁÚ·ÊˆÓ ÛÊÚ·ÁÈÛÌ¤ÓˆÓ ÚÔÛÊÔÚÒÓ ÔÛÔÛÙÔ‡ ÂÎÙÒÛˆ˜ Û ·Î¤Ú·È˜ ÌÔÓ¿‰Â˜ Â› ÙÔȘ ÂηÙfi, ¿Ó¢ ÔÚ›Ô˘ Â› ÙÔ˘ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ ¤Î·ÛÙÔ˘ ‰ÚÔÌÔÏÔÁ›Ô˘ ÁÈ· ÙË ª∂Δ∞º√ƒ∞ ª∞£∏Δø¡ ¶ƒøΔ√μ∞£ªI∞™ ∫∞π ¢∂ÀΔ∂ƒ√μ∞£ªπ∞™ ∂∫¶∞π¢∂À™∏™ ¢∏ª√À ¡√Δπ√À ¶∏§π√À °π∞ Δ√ ™Ã√§π∫√ ∂Δ√™ 2012-2013 Û˘ÓÔÏÈ΋˜ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛı›Û˘ ·Í›·˜ 334.149,30 ¢ÚÒ, Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚·ÓÔ̤ÓÔ˘ ÙÔ˘ º¶∞. √ ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi˜ ı· ‰ÈÂÓÂÚÁËı› ÛÙÔ ‰ËÌÔÙÈÎfi ηٿÛÙËÌ· Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙËÓ ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹ ÙËÓ 7-09-2012 Ë̤ڷ ¶·Ú·Û΢‹. flÚ· Ï‹Í˘ Ù˘ ·Ú·Ï·‚‹˜ ÚÔÛÊÔÚÒÓ 10:00. ª·˙› Ì ÙËÓ ÚÔÛÊÔÚ¿ Ú¤ÂÈ Ó· ηٷÙÂı› Î·È ÂÁÁ‡ËÛË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ Ô˘ ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È Û ÔÛÔÛÙfi 3% Â› Ù˘ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛı›۷˜ ‰·¿Ó˘ ÌË Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚·ÓÔ̤ÓÔ˘ ÙÔ˘ º.¶.∞. ÁÈ· ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ ‰ÚÔÌÔÏÔÁ›ˆÓ ÙÔ˘ ¶·Ú·ÚÙ‹Ì·ÙÔ˜ ° ‹ ÁÈ· ÙÔ Ì¤ÚÔ˜ ÙˆÓ ‰ÚÔÌÔÏÔÁ›ˆÓ Ô˘ ·ÊÔÚ¿ Ë ÚÔÛÊÔÚ¿, ηٿ ÙËÓ ·Ú. 11.4 ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 11 Ù˘ ‰È·Î‹Ú˘Í˘. √ ¯ÚfiÓÔ˜ ·ÚÔ¯‹˜ ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ Â›Ó·È Ì¤¯ÚÈ ÙË Ï‹ÍË ÙÔ˘ Û¯ÔÏÈÎÔ‡ ¤ÙÔ˘˜ ÙÔ˘ Û ̋Ó˜ ·fi ÙËÓ ˘ÔÁÚ·Ê‹ Ù˘ ۇ̂·Û˘. ŒÎ·ÛÙÔ˜ ·Ó¿‰Ô¯Ô˜ ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ÙËÓ ˘Ô¯Ú¤ˆÛË Ó· ‰È·ı¤ÙÂÈ ÁÈ· fiÏË ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ Û¯ÔÏÈ΋˜ ¯ÚÔÓÈ¿˜, ηٿ ÙȘ ηıÔÚÈṲ̂Ó˜ Ë̤Ú˜ Î·È ÒÚ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙˆÓ Û¯ÔÏ›ˆÓ, Ù· ··ÈÙÔ‡ÌÂÓ· ψÊÔÚ›· Î·È ÏÔÈ¿ Ô¯‹Ì·Ù· ÁÈ· ÙË ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ ÁÈ· Ù· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· Ô˘ ÙÔ˘ ¤¯Ô˘Ó ·Ó·ÙÂı›. ÀÔ¯ÚÂÒÓÂÙ·È, ‰Â, Ó· ·ÎÔÏÔ˘ı› Ù· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ·, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ Û˘ÓËÌ̤ÓÔ ¶·Ú¿ÚÙËÌ· °. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ Î·È ·ÓÙ›ÁÚ·Ê· Ù˘ ‰È·Î‹Ú˘Í˘ ÙÔ˘ ‰È·ÁˆÓÈÛÌÔ‡ ·Ú¤¯ÔÓÙ·È ÙȘ Ë̤Ú˜ ¢Â˘Ù¤Ú·-¶·Ú·Û΢‹ Î·È ÒÚ˜ 8:00-14:00, ·fi ÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô ¶ÚÔÌËıÂÈÒÓ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ¡ÔÙ›Ô˘ ¶ËÏ›Ô˘. ∞ÚÌfi‰È· ˘¿ÏÏËÏÔ˜ §·ÏÈ¿ πˆ¿ÓÓ·. ¢È‡ı˘ÓÛË ¡ÔÙ›Ô˘ ¶ËÏ›Ô˘. ΔËϤʈÓÔ 2423055244. √ ¢∏ª∞ƒÃ√™ ¡√Δπ√À ¶∏§π√À º√ƒΔ√À¡∞™ ¡π∫√§∞√™

∂§§∏¡π∫∏ ¢∏ª√∫ƒ∞Δπ∞ ∞¶√∫∂¡Δƒøª∂¡∏ ¢π√π∫∏™∏ £∂™™∞§π∞™-™Δ∂ƒ∂∞™ ∂§§∞¢∞™ °∂¡π∫∏ ¢/¡™∏ ¢∞™ø¡∞°ƒ√Δπ∫ø¡ À¶√£∂™∂ø¡ ¢∞™∞ƒÃ∂π√ μ√§√À Δ·¯. ¢/ÓÛË: •ÂÓÔÊÒÓÙÔ˜ 1 Δ.∫.: 38333 Δ.£.: 311 ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜: ¶. ¶Èӷο˜ ΔËϤʈӷ: 24210 26271, 39163 FAX: 24210 39162 μfiÏÔ˜ 23-7-2012 ∞ÚÈı. ¶ÚˆÙ.: 2833/145179

∞¡∞∫√π¡ø™∏ Δ·˘Ù¿ÚÈıÌ˘ ¶Ú¿Í˘ ÷ڷÎÙËÚÈÛÌÔ‡ ∂ÎÙ¿Ûˆ˜ √ ¢·Û¿Ú¯Ë˜ μfiÏÔ˘ ·Ó·ÎÔÈÓÒÓÂÈ fiÙÈ ÌÂÙ¿ ·fi ·›ÙËÌ· ÙÔ˘ μ·ÛÈÏ›Ԣ ΔfiÙË, ηÙÔ›ÎÔ˘ ∫·Ï·Ì¿Î·˜, ÂΉfiıËÎÂ Ë ·Ú. 2833/145179/23-72012 Ù·˘Ù¿ÚÈıÌË Ú¿ÍË ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÌÔ‡, Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 14 ÙÔ˘ ¡. 998/79 ÁÈ· ¤ÎÙ·ÛË ÂÌ‚·‰Ô‡ 2.570,64 Ù.Ì. ÛÙË ı¤ÛË “¶·ÏÈÔοӷÏÔ” Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∂ÓfiÙËÙ·˜ ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹˜, ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ¡ÔÙ›Ô˘ ¶ËÏ›Ô˘ ˆ˜ ÂÍ‹˜: 1. ΔÌ‹Ì· 1 Ù˘ ·ÓˆÙ¤Úˆ ¤ÎÙ·Û˘, ÂÌ‚·‰Ô‡ 1.645,27 Ù.Ì. ˆ˜ ÌË ‰·ÛÈ΋ ¤ÎÙ·ÛË, ˘·ÁfiÌÂÓË ÛÙËÓ ·Ú¿ÁÚ·ÊÔ 6· ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 3 ÙÔ˘ ¡. 998/79, fiˆ˜ ÙÚÔÔÔÈ‹ıËÎÂ Î·È ÈÛ¯‡ÂÈ Û‹ÌÂÚ·, ÌË ˘·ÁfiÌÂÓË ÛÙȘ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ÙÔ˘. 2. ΔÌ‹Ì·Ù· 2 Î·È 3 Ù˘ ·ÓˆÙ¤Úˆ ¤ÎÙ·Û˘, Û˘ÓÔÏÈÎÔ‡ ÂÌ‚·‰Ô‡ 952,36 Ù.Ì. ˆ˜ ‰¿ÛÔ˜, ˘·ÁfiÌÂÓ· ÛÙËÓ ·Ú¿ÁÚ·ÊÔ 1 ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 3 ÙÔ˘ ¡. 998/79 fiˆ˜ ÙÚÔÔÔÈ‹ıËÎÂ Î·È ÈÛ¯‡ÂÈ Û‹ÌÂÚ·, ˘·ÁfiÌÂÓ· ÛÙȘ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ·˘ÙÔ‡. ∏ Ú¿ÍË ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÌÔ‡ Î·È ÙÔ Û¯Â‰È¿ÁÚ·ÌÌ· Ù˘ ¤ÎÙ·Û˘ ı· ÂÎÙ›ıÂÓÙ·È Â› ¤Ó· Ì‹Ó· ÛÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ∫·Ù¿ÛÙËÌ· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ¡ÔÙ›Ô˘ ¶ËÏ›Ô˘. √È ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ Î·ÏÔ‡ÓÙ·È Ó· Ï¿‚Ô˘Ó ÁÓÒÛË Î·È Ó· ˘Ô‚¿ÏÔ˘Ó Ù˘¯fiÓ ·ÓÙ›ÚÚËÛË ÂÓÙfi˜ ‰‡Ô (2) ÌËÓÒÓ ·fi ÙË ‰ËÌÔÛ›Â˘ÛË Ù˘ ·ÚÔ‡Û˘. √ ¢·Û¿Ú¯Ë˜ μfiÏÔ˘ ·.·. ∑∞Ã∞ƒπ∞™ Ã∞¡√™ ¢·ÛÔÏfiÁÔ˜


36

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 27 π√À§π√À 2012

MNHMO™YNA π√À§π√™

27

¶·ÓÂÏ‹ÌÔÓÔ˜ ÌÂÁ·ÏÔÌ¿ÚÙ˘ÚÔ˜ Î·È È·Ì·ÙÈÎÔ‡, ΔˆÓ ÂÓ £Ú¿ÎË 153 Ì·ÚÙ‡ÚˆÓ “∞ÛıÂÓ› ÙȘ ÂÓ ˘Ì›Ó; ¶ÚÔÛηÏÂÛ¿Ûıˆ ÙÔ˘˜ ÚÂÛ‚˘Ù¤ÚÔ˘˜ Ù˘ ∂ÎÎÏËÛ›·˜, Î·È ÚÔÛÂ˘Í¿ÛıˆÛ·Ó Â’ ·˘ÙfiÓ ·Ï›„·ÓÙ˜ ·˘ÙfiÓ ÂÏ·›ˆ ÂÓ Ùˆ ÔÓfiÌ·ÙÈ ÙÔ˘ ∫˘Ú›Ô˘” (π·Î. Â’ 14). ∏ ∂ÎÎÏËÛ›· Ì·˜ ¤ÚÁÔÓ Î‡ÚÈÔÓ ¤¯ÂÈ ÙËÓ ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÈÎ‹Ó Î·ÏÏȤÚÁÂÈ·Ó Î·È ÌfiÚʈÛÈÓ ÙˆÓ ÈÛÙÒÓ. ∂Ó ÙÔ‡ÙÔȘ ‰ÂÓ ·‰È·ÊÔÚ› Î·È ‰È¿ Ù·˜ ۈ̷ÙÈο˜ ÙˆÓ ·Ó¿Áη˜ Î·È ıÏ›„ÂȘ. ŸÙ·Ó ·Ûı¤ÓÂÈ· ÂÈÛÎÂÊı‹ ÙÔÓ ÃÚÈÛÙÈ·ÓfiÓ, ÔÈ ÈÂÚ›˜ Ù˘ ∂ÎÎÏËÛ›·˜ ηÏÔ‡ÓÙ·È Ó· ÙÂϤÛÔ˘Ó ÙÔ Ì˘ÛÙ‹ÚÈÔÓ ÙÔ˘ ∂˘¯ÂÏ·›Ô˘ Î·È Ó· ÚÔÛ¢¯ËıÔ‡Ó ‰È¿ ÙËÓ ıÂÚ·›·Ó. ∂›Ó·È ‰Â Ôχ Î·Ù·Ó˘ÎÙÈ΋ Ë ÈÂÚ¿ ·˘Ù‹ ÙÂÏÂÙ‹. πÎÂÛ›·È Î·È ‰Â‹ÛÂȘ ÚÔ˜ ÙÔÓ £ÂfiÓ ÙÔ˘ ÂÏ¤Ô˘˜, ÙÔÓ È·ÙÚfiÓ „˘¯ÒÓ Î·È ÛˆÌ¿ÙˆÓ, ÂÚÈÎÔ·› Ù˘ ∞Á›·˜ °Ú·Ê‹˜ Î·È fiÛ· ¿ÏÏ· ϤÁÔÓÙ·È ÂȘ ÙÔ ∂˘¯¤Ï·ÈÔÓ, Î·È Ë ¯Ú›ÛȘ Ì ÙÔ Â˘ÏÔÁË̤ÓÔÓ ¤Ï·ÈÔÓ, fi¯È ÌfiÓÔÓ ·ÚËÁÔÚ›·Ó Î·È ı¿ÚÚÔ˜ ÂȘ ÙÔÓ ¿ÚÚˆÛÙÔÓ ‰›‰Ô˘Ó, ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔÓÒÓÔ˘Ó ÙËÓ ›ÛÙÈÓ Î·È ÙËÓ ÂÏ›‰· ÂȘ ÙÔÓ £ÂfiÓ Î·È Î·ÏÏÈÂÚÁÔ‡Ó ÂȘ ÙËÓ „˘¯‹Ó ÙÔ˘ ÙËÓ ÌÂÙ¿ÓÔÈ·Ó. ∫·ÙfiÈÓ ·˘ÙÒÓ ÂfiÌÂÓÔÓˆ Â›Ó·È Ó’ ·ÎÔ‡ÛË Ô £Âfi˜ ÙËÓ ÌÂÙ¿ ›ÛÙˆ˜ ‰¤ËÛÈÓ Î·È Ó· ¯·Ú›ÛË ÂȘ ÙÔÓ ¿ÚÚˆÛÙÔÓ fi¯È ÌfiÓÔÓ ÙËÓ ˘Á›·Ó ÙÔ˘ ÛÒÌ·ÙÔ˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÙËÓ ¿ÊÂÛÈÓ ÙˆÓ ·Ì·ÚÙÈÒÓ ÙÔ˘.

¶∂¡£√™ - ∂ÀÃ∞ƒπ™Δ∏ƒπ√ ΔË Ï·ÙÚÂ˘Ù‹ Ì·˜ ÌËÙ¤Ú·, ÁÈ·ÁÈ¿, ·‰ÂÏÊ‹ Î·È ı›·

°π∞¡¡√À§∞ ∫∞ƒƒ√À ∂ÙÒÓ 84 Ô˘ ¤ı·ÓÂ, Îˉ‡۷Ì ¯ı˜ ¶¤ÌÙË 26 πÔ˘Ï›Ô˘ Î·È ÒÚ· 6.00 Ì.Ì. ·fi ÙÔ Û›ÙÈ Ì·˜ ÛÙÔ ™ˆÙ‹ÚÈÔ Î·È ÛÙÔÓ πÂÚfi ¡·fi ∞Á›Ô˘ ∞ı·Ó·Û›Ô˘. ∂˘¯·ÚÈÛÙԇ̠ıÂÚÌ¿ Û˘ÁÁÂÓ›˜, Ê›ÏÔ˘˜ Î·È fiÏÔ˘˜ fiÛÔÈ Ì·˜ Û˘Ì·Ú·ÛÙ¿ıËÎ·Ó ÛÙÔ ¤ÓıÔ˜ Ì·˜. ™ˆÙ‹ÚÈÔ 27 πÔ˘Ï›Ô˘ 2012 Δ· ·È‰È¿: πˆ¿ÓÓ˘-∂ϤÓË ∫¿ÚÚÔ˘, ÃÚ˘ÛԇϷ-πˆ¿ÓÓ˘ ª·ÎÚ‹˜ Δ· ÂÁÁfiÓÈ·: ™ˆÙ‹Ú˘ ∫¿ÚÚÔ˜, πˆ¿ÓÓ·-ºÚ·ÁΛÛÎÔ˜ ¶¤·˜, ¢ËÌÔÛı¤Ó˘ ∫¿ÚÚÔ˜, ∂˘·ÁÁÂÏ›·-πˆ¿ÓÓ˘ ƒÂÊÂÓ¤˜, ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ª·ÎÚ‹˜, ª·Ú›· πˆ¿ÓÓ· ª·ÎÚ‹ Δ· ·‰¤ÏÊÈ·: ∞ı·Ó¿ÛÈÔ˜ ¶Ú·ÛÛ¿˜, ΔÚÈ·ÓÙ¿Ê˘ÏÏÔ˜-∫ˆÓ/Ó· ¶Ú·ÛÛ¿, ∂˘·ÁÁÂÏ›· ¯· ∞ı·Ó. °È·ÓÓ·ÎfiÔ˘ÏÔ˘, ∂ϤÓË-∞fiÛÙÔÏÔ˜ ªˆÚ·˝Ù˘

ªÂ ÙË Û˘ÌÏ‹ÚˆÛË ÂÓfi˜ ¤ÙÔ˘˜ ·fi ÙÔ ı¿Ó·ÙÔ ÙÔ˘ ·Á·Ë̤ÓÔ˘ Ì·˜ Î·È ·ÏËÛÌfiÓËÙÔ˘ ˘ÈÔ‡, ·‰ÂÏÊÔ‡ Î·È ı›Ԣ

Ã∏™Δ√À πø∞¡. Δ∑∞§∞μƒ∂Δ∞ ÙÂÏԇ̠·‡ÚÈÔ ™¿‚‚·ÙÔ 28 πÔ˘Ï›Ô˘ ÛÙÔÓ πÂÚfi ¡·fi ∞Á›Ô˘ ∞ı·Ó·Û›Ô˘ ÕÏÏ˘ ªÂÚÈ¿˜ ÌÓËÌfiÛ˘ÓÔ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿·˘ÛË Ù˘ „˘¯‹˜ ÙÔ˘. ¶·Ú·Î·Ïԇ̠ÙÔ˘˜ Û˘ÁÁÂÓ›˜ Î·È Ê›ÏÔ˘˜ Ó· ÚÔÛ¤ÏıÔ˘Ó Û’ ·˘Ùfi ÁÈ· Ó· ÚÔÛ¢¯ËıÔ‡Ó Ì·˙› Ì·˜. ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ 27 πÔ˘Ï›Ô˘ 2012 √È ÁÔÓ›˜: πˆ¿ÓÓ˘-∂˘·ÁÁÂÏ›· Δ˙·Ï·‚Ú¤Ù· Δ· ·‰¤ÏÊÈ·: ¶·Ú·Û΢‹-πˆ¿ÓÓ˘ ™ÙÚ·ÙËÁfiÔ˘ÏÔ˜, °·Ú˘Ê·ÏÏÈ¿¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ ∫·Ú·ÁÈ¿ÓÓ˘ Δ· ·Ó›„È· √È ÏÔÈÔ› Û˘ÁÁÂÓ›˜ √ ηʤ˜ ı· ‰Ôı› ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ™ÎÚÔ‡ÌÂÏÔ˘.

ΔË Ï·ÙÚÂ˘Ù‹ Ì·˜ ÌËÙ¤Ú·, ·‰ÂÏÊ‹, ÁÈ·ÁÈ¿ Î·È ı›·

∞¡Δø¡π∞ ™ø§∏¡∏ ∂ÙÒÓ 81 Ô˘ ¤ı·ÓÂ, Îˉ‡ԢÌ ۋÌÂÚ· ¶·Ú·Û΢‹ 27 πÔ˘Ï›Ô˘ ·fi ÙÔ Û›ÙÈ Ì·˜ ÛÙËÓ ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹ Î·È ÒÚ· 11 .Ì., ÛÙÔÓ πÂÚfi ¡·fi ∞Á›ˆÓ ∞ÔÛÙfiÏˆÓ ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹˜. ¶·Ú·Î·Ïԇ̠ÙÔ˘˜ Û˘ÁÁÂÓ›˜ Î·È Ê›ÏÔ˘˜ Ó· Û˘Óԉ‡ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÂÎÊÔÚ¿ Ù˘. ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹ 27 πÔ˘Ï›Ô˘ 2012 Δ· ·È‰È¿: ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜-∞ıËÓ¿, πˆ¿ÓÓ˘-∞Ó‰ÚÔÓ›ÎË Δ· ·‰¤ÏÊÈ·: ¡ÈÎfiÏ·Ô˜-μÈÔϤٷ ∫·Ùۛη, ª·Á‰·ÏËÓ‹ ¯· ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ ™ˆÏ‹ÓË Δ· ÂÁÁfiÓÈ·: ∞ÓÙˆÓ›·, ΔËϤ̷¯Ô˜, ª·Ú›· Δ· ·Ó›„È· √È ÏÔÈÔ› Û˘ÁÁÂÓ›˜

ΔËÓ ·Á·Ë̤ÓË Ì·˜ Û‡˙˘ÁÔ, ÌËÙ¤Ú·, ·‰ÂÏÊ‹, ÁÈ·ÁÈ¿ Î·È ı›·

∞π∫∞Δ∂ƒπ¡∏ ¡. μ∞§∞™™∞ ∂ÙÒÓ 85 Ô˘ ¤ı·ÓÂ, Îˉ‡ԢÌ ۋÌÂÚ· ¶·Ú·Û΢‹ 27 πÔ˘Ï›Ô˘ Î·È ÒÚ· 11.00 .Ì. ·fi ÙÔ Û›ÙÈ Ì·˜ Ô˘ Â›Ó·È ÛÙËÓ Ô‰fi £ÂÚÌÔ˘ÏÒÓ ·Ú. 57 ÛÙÔÓ πÂÚfi ¡·fi ∞Á›Ô˘ ¢ËÌËÙÚ›Ô˘ ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·˜. ¶·Ú·Î·Ïԇ̠ÙÔ˘˜ Û˘ÁÁÂÓ›˜ Î·È Ê›ÏÔ˘˜ fiˆ˜ Û˘Óԉ‡ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÂÎÊÔÚ¿ Ù˘. μfiÏÔ˜ 27 πÔ˘Ï›Ô˘ 2012 √ Û‡˙˘ÁÔ˜: ¡ÈÎfiÏ·Ô˜ Δ· ·È‰È¿: ∞ÁÏ·˝·-¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ μ¤ÓÙ˙ÈÔ˜, ¶ÚÂÛ‚‡ÙÂÚÔ˜ ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ ∫·ÙÔ‡Ó˘-¶ÚÂÛ‚˘Ù¤Ú· ∞Û·Û›· ∫·ÙÔ‡ÓË Δ· ·‰¤ÏÊÈ·: ºˆÙÂÈÓ‹ ∫Ï. ∫ÂÚ·ÛÈÒÙÔ˘, ∂ϤÓË °Ú. μÔÚÚÔÔ‡ÏÔ˘, ª·Ú›· ™Ù. μ·Ï·ÛÛ¿ Δ· ÂÁÁfiÓÈ·: ÃÚ‹ÛÙÔ˜-∂‡Ë, ¡ÈÎfiÏ·Ô˜, ¶·Ó·ÁÈÒÙ·-∞ÈηÙÂÚ›ÓË, £ˆÌ¿˜, ¡ÈÎfiÏ·Ô˜, μ·ÛÈÏÈ΋, ∞ÈηÙÂÚ›ÓË Δ· ·Ó›„È· √È ÏÔÈÔ› Û˘ÁÁÂÓ›˜ √ ηʤ˜ ı· ‰Ôı› ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ÙÔ˘ ¡. ∫ÔÈÌËÙËÚ›Ô˘. ¶·Ú¿ÎÏËÛË ÂÎ Ù˘ ÔÈÎÔÁÂÓ›·˜ ·ÓÙ› ÛÙÂÊ¿ÓˆÓ Ù· ¯Ú‹Ì·Ù· Ó· ‰ÔıÔ‡Ó ÛÙÔ “°ËÚÔÎÔÌ›ÔÓ μfiÏÔ˘” .

ΔËÓ ÔÏ˘·Á·Ë̤ÓË Ì·˜ ÌËÙ¤Ú·, ·‰ÂÏÊ‹ Î·È ı›·

™√ºπ∞ ¶∞¡. ª∞ƒπ¡∞∫∏-§π∞Δ™π∫∞ ∂ÙÒÓ 88 Îˉ‡ԢÌ ۋÌÂÚ· ¶·Ú·Û΢‹ 27 πÔ˘Ï›Ô˘ Î·È ÒÚ· 5.30 Ì.Ì. ·fi ÙÔÓ πÂÚfi ¡·fi ∞Á›ˆÓ ∞Ó·ÚÁ‡ÚˆÓ. ¶·Ú·Î·Ïԇ̠ÙÔ˘˜ Û˘ÁÁÂÓ›˜ Î·È Ê›ÏÔ˘˜ Ó· Û˘Óԉ‡ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÂÎÊÔÚ¿ Ù˘. ∏ ™√ƒ√™ £∞ μƒπ™∫∂Δ∞π ™Δ√¡ π∂ƒ√ ¡∞√ ™Δπ™ 5 ª.ª. μfiÏÔ˜ 27 πÔ˘Ï›Ô˘ 2012 √ ˘Èfi˜: πˆ¿ÓÓ˘ Δ· ·‰¤ÏÊÈ·: °ÂÒÚÁÈÔ˜-∂˘ÁÂÓ›· §È¿ÙÛÈη, ÃÚ‹ÛÙÔ˜-ª·Ú›· §È¿ÙÛÈη Δ· ·Ó›„È· √È ÏÔÈÔ› Û˘ÁÁÂÓ›˜ √ ηʤ˜ ı· ‰Ôı› ÛÙÔ ¶ÓÂ˘Ì·ÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ πÂÚÔ‡ ¡·Ô‡. ¶·Ú¿ÎÏËÛË ·ÓÙ› ÛÙÂÊ¿ÓˆÓ Ù· ¯Ú‹Ì·Ù· Ó· ‰ÔıÔ‡Ó ÛÙÔÓ πÂÚfi ¡·fi ∞Á. ÕÓÓ˘ ‹ ÛÙÔ Û›ÙÈ Ù˘ °∞§∏¡∏™ ∞Á. ∞Ó·ÚÁ‡ÚˆÓ.

£ƒ∏™∫∂ÀΔπ∫∏ ¶∞¡∏°Àƒπ™ ∞‡ÚÈÔ ™¿‚‚·ÙÔ 28 πÔ˘Ï›Ô˘, ÂÔÚÙ‹ Ù˘ √Û›·˜ ∂ÈÚ‹Ó˘ ÃÚ˘ÛÔ‚·Ï¿ÓÙÔ˘, ·ÓËÁ˘Ú›˙ÂÈ ÌÂÙ¿ ¿Û˘ Ï·ÌÚfiÙËÙÔ˜ Ô ÊÂÚÒÓ˘ÌÔ˜ πÂÚfi˜ ¡·fi˜ ÛÙȘ ∞Ï˘Î¤˜ μfiÏÔ˘. ™‹ÌÂÚ· ¶·Ú·Û΢‹ Î·È ÒÚ· 7.30 Ì.Ì. ı· ÙÂÏÂÛÙ› ·ÓËÁ˘ÚÈÎfi˜ ∂ÛÂÚÈÓfi˜ Ì ·ÚÙÔÎÏ·Û›· Î·È £Â›Ô ∫‹Ú˘ÁÌ·. ΔÔ ™¿‚‚·ÙÔ ı· ÙÂÏÂÛÙ› ·ÓËÁ˘ÚÈ΋ £Â›· §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Î·È ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ÛÙȘ 7 Ì.Ì. πÂÚ¿ ¶·Ú¿ÎÏËÛȘ ÚÔ˜ ÙÈÌ‹Ó Ù˘ √Û›·˜ ∂ÈÚ‹Ó˘ ÃÚ˘ÛÔ‚·Ï¿ÓÙÔ˘. √ ¶Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¢È·¯ÂÈÚÈÛÙÈ΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ . ÷ڿϷÌÔ˜ ºÂÚÁ·‰¿Î˘

ªÂ ÙË Û˘ÌÏ‹ÚˆÛË 40 ËÌÂÚÒÓ ·fi ÙÔ ı¿Ó·ÙÔ ÙÔ˘ ·Á·Ë̤ÓÔ˘ Ì·˜ Û˘˙‡ÁÔ˘, ·Ù¤Ú·, ·‰ÂÏÊÔ‡, ·Ô‡, ÚÔ¿Ô˘ Î·È ı›Ԣ

¶ƒ√™∫§∏™∏ °π∞ ∞¡∞°°∂§π∞ ¢π∫∞πøª∞Δ√™

∂Àƒπ¶π¢∏ ¶∂Δ™∏

¢ËÌÔÛȇÂÙ·È Û‹ÌÂÚ· ÂÚ›ÏË„Ë Ù˘ ˘’ ·ÚÈıÌ. 248/2012 ·fiÊ·Û˘ ÙÔ˘ ªÔÓÔÌÂÏÔ‡˜ ¶ÚˆÙÔ‰ÈΛԢ μfiÏÔ˘, Ë ÔÔ›· ‰ËÌÔÛȇÙËΠÙËÓ 1Ë πÔ˘Ó›Ô˘ 2012 Î·È Â͉fiıË Â› Ù˘ Ì ·Ú. ÂÎı. ηÙ. 38/2012 ·›ÙËÛ˘, Ì ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ ÙËÓ ·Î‡ÚˆÛË Ù›ÙÏˆÓ Î·È Ë ÔÔ›· ·›ÙËÛË Û˘˙ËÙ‹ıËΠ̠ÙË ‰È·‰Èηۛ· Ù˘ ÂÎÔ‡ÛÈ·˜ ‰ÈηÈÔ‰ÔÛ›·˜. ªÂ ÙÔ ‰È·Ù·ÎÙÈÎfi Ù˘ ·ÓˆÙ¤Úˆ ·fiÊ·Û˘ ÔÚ›˙ÔÓÙ·È Ù· ÂÍ‹˜: 1. ∞Ó·‚¿ÏÏÂÈ ÙËÓ ¤Î‰ÔÛË Ù˘ ÔÚÈÛÙÈ΋˜ ·fiÊ·Û˘. 2. ¶ÚÔÛηÏ› ÙÔÓ ÎÔÌÈÛÙ‹ Ù˘ Ì ·ÚÈıÌfi 316/3000014>1 Û˘Ó·ÏÏ·ÁÌ·ÙÈ΋˜ ÔÛÔ‡ ÙÚÈÒÓ ¯ÈÏÈ¿‰ˆÓ (3.000,00 ∂) ¢ÚÒ, Û ‰È·Ù·Á‹ ÙÔ˘ ¡ÈÎfiÏ·Ô˘ ∫·ÛÙ¿ÓË ÙÔ˘ ¶·Ó·ÁÈÒÙË, ÏËÚˆÙ¤· ÛÙË ™ÎÈ¿ıÔ, Ì ·Ô‰¤ÎÙË ÙÔ ÃÚ‹ÛÙÔ Δ¿ÛÛÔ Î·È Ì ËÌÂÚÔÌËÓ›· ϋ͈˜ 30.07.2010, Ë ÔÔ›· ¤ÊÂÚ ˆ˜ ÂΉfiÙË, ÎÔÌÈÛÙ‹ Î·È ÔÈÛıÔÁÚ¿ÊÔ ÙÔ ¡ÈÎfiÏ·Ô ∫·ÛÙ¿ÓË Î·È Â› Ù˘ ÔÔ›·˜ Ë ·ÈÙÔ‡Û· ¤ıÂÛ ÙË Ú‹ÙÚ· “ÂÈÛÙÚ¤ÊÂÙ·È ·Ï‹ÚˆÙÔ˜” , fiˆ˜ ÙÔ ‚Ú·‰‡ÙÂÚÔ ÂÓÙfi˜ ÂÍ‹ÓÙ· (60) ËÌÂÚÒÓ ·fi ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ‰ËÌÔÛ›Â˘ÛË, ·Ó·ÁÁ›ÏÂÈ Ù· ‰ÈηÈÒÌ·Ù¿ ÙÔ˘ Î·È ÂÊfiÛÔÓ Î·Ù¤¯ÂÈ ÙÔ ·ÍÈfiÁÚ·ÊÔ ·˘Ùfi, Ó· ÙÔ Î·Ù·ı¤ÛÂÈ ÛÙË ÁÚ·ÌÌ·Ù›· ÙÔ˘ ¢ÈηÛÙËÚ›Ô˘ ·˘ÙÔ‡, ‰È·ÊÔÚÂÙÈο ı· Â¤ÏıÂÈ ·ÒÏÂÈ· Ù˘ ÈÛ¯‡Ô˜ ÙÔ˘ Ù›ÙÏÔ˘. 3) ¢È·Ù¿ÛÛÂÈ ÙË ‰ËÌÔÛ›Â˘ÛË Ù˘ ·Ú·¿Óˆ ÚÔÛÎÏ‹Ûˆ˜ Ì ÂÈ̤ÏÂÈ· Ù˘ ·ÈÙÔ‡Û·˜ (∞ÓÒÓ˘ÌË ÙÚ·Â˙È΋ ÂÙ·ÈÚ›· Ì ÙËÓ ÂˆÓ˘Ì›·: ALPHA BANK ∞.∂.), Ì›· ÊÔÚ¿ ·) Û ̛· ËÌÂÚ‹ÛÈ· ÂÊËÌÂÚ›‰· Ô˘ ÂΉ›‰ÂÙ·È ÛÙÔ μfiÏÔ, ‚) Û ̛· ËÌÂÚ‹ÛÈ· ÂÊËÌÂÚ›‰· Ô˘ ÂΉ›‰ÂÙ·È ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·. ∞·ÁÔÚ‡ÂÈ, ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ‰È·‰Èηۛ·˜ Ù˘ ÚÔÛÎÏ‹Ûˆ˜, ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ·ÚÔ¯‹ ÚÔ˜ ÙÔÓ ÎÔÌÈÛÙ‹ ÙÔ˘ ·Ú·¿Óˆ ·ÍÈfiÁÚ·ÊÔ˘.

ÙÂÏԇ̠·‡ÚÈÔ ™¿‚‚·ÙÔ 28 πÔ˘Ï›Ô˘ ÛÙÔÓ πÂÚfi ¡·fi ∞Á›·˜ μ·Ú‚¿Ú·˜ ÌÂÙ¿ ÙË £Â›· §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÌÓËÌfiÛ˘ÓÔ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿·˘ÛË Ù˘ „˘¯‹˜ ÙÔ˘. ∫·ÏÔ‡ÌÂ Û˘ÁÁÂÓ›˜ Î·È Ê›ÏÔ˘˜ Ó· ·Ú·ÛÙÔ‡Ó Û ·˘Ùfi ÁÈ· Ó· ÚÔÛ¢¯ËıÔ‡Ó Ì·˙› Ì·˜. ¡. πˆÓ›· 27 πÔ˘Ï›Ô˘ 2012 ∏ Û‡˙˘ÁÔ˜: ∞ÈηÙÂÚ›ÓË Δ· ·È‰È¿: πˆ¿ÓÓ˘-ÕÚÙÂÌȘ, ∞ÓÙÒÓÈÔ˜-∂˘ı·Ï›·, °ÂÒÚÁÈÔ˜-ª·Ú›· Δ· ·‰¤ÏÊÈ·: ∞ı·Ó¿ÛÈÔ˜ ¶¤ÙÛ˘, ¶ÂÚÈÎÏ‹˜-ª·Ú›· ¶¤ÙÛË Δ· ÂÁÁfiÓÈ·: ∞ı·Ó¿ÛÈÔ˜, ∂˘ÚÈ›‰Ë˜, ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘, ∞ÔÛÙfiÏ˘, ∞ÈηÙÂÚ›ÓË, ∂˘ÚÈ›‰Ë˜, ÃÚ‹ÛÙÔ˜ ΔÔ ‰ÈÛ¤ÁÁÔÓÔ: ∂˘ı·Ï›· Δ· ·Ó›„È· √È ÏÔÈÔ› Û˘ÁÁÂÓ›˜ √ ηʤ˜ ı· ‰Ôı› ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ÙÔ˘ πÂÚÔ‡ ¡·Ô‡.

ªÂ ÙË Û˘ÌÏ‹ÚˆÛË 40 ËÌÂÚÒÓ ·fi ÙÔ ı¿Ó·ÙÔ Ù˘ ·Á·Ë̤Ó˘ Ì·˜ ÌËÙ¤Ú·˜, ·‰ÂÏÊ‹˜, ÁÈ·ÁÈ¿˜, ÚÔÁÈ·ÁÈ¿˜ Î·È ı›·˜

KH¢EIE™

π∂ƒ∞ ª∏Δƒ√¶√§π™ ¢∏ª∏Δƒπ∞¢√™ π∂ƒ√™ ¡∞√™ ∞°. ∂πƒ∏¡∏™ ∞§À∫∂™

∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡π∞™ ∫∞ƒ∞ª¶∂ƒ√¶√À§√À ÙÂÏԇ̠ÌÂı·‡ÚÈÔ ∫˘Úȷ΋ 29 πÔ˘Ï›Ô˘ Î·È ÌÂÙ¿ ÙË £Â›· §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÛÙÔÓ πÂÚfi ¡·fi ∞Á›ˆÓ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ Î·È ∂ϤÓ˘ ÛÙÔ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ ÌÓËÌfiÛ˘ÓÔ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿·˘ÛË Ù˘ „˘¯‹˜ Ù˘. ¶·Ú·Î·Ïԇ̠ÙÔ˘˜ Û˘ÁÁÂÓ›˜ Î·È Ê›ÏÔ˘˜ Ó· ·Ú¢ÚÂıÔ‡Ó Î·È Ó· ÚÔÛ¢¯ËıÔ‡Ó Ì·˙› Ì·˜. Δ· ·È‰È¿: ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜-∂ϤÓË ΔÛ¿ÌË, μ·Û›ÏÂÈÔ˜-§›ÙÛ· ºÏÒÚÔ˘ Δ· ÂÁÁfiÓÈ·: ¡ÈÎfiÏ·Ô˜ - £ÂÔ‰ÒÚ· - ¡ÈÎfiÏ·Ô˜ - ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›· - ª·Ú›· - ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›Ó· Δ· ‰ÈÛ¤ÁÁÔÓ·: ∞ı·Ó¿ÛÈÔ˜ - ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ - ŒÏÂÓ· - ¢¤ÛÔÈÓ· - ∂ÈÚ‹ÓË - ÕÓÓ· Δ· ·‰¤ÏÊÈ· Δ· ·Ó›„È· √È ÏÔÈÔ› Û˘ÁÁÂÓ›˜ √ ηʤ˜ ı· ‰Ôı› ÛÙËÓ Î·ÊÂÙ¤ÚÈ· ÙÔ˘ Î. πˆ·ÓÓ›‰Ë ÛÙÔÓ Â˙fi‰ÚÔÌÔ.

ªÂ ÙË Û˘ÌÏ‹ÚˆÛË 40 ËÌÂÚÒÓ ·fi ÙÔ ı¿Ó·ÙÔ Ù˘ ·Á·Ë̤Ó˘ Ì·˜ ÌËÙ¤Ú·˜, ·‰ÂÏÊ‹˜, ÁÈ·ÁÈ¿˜ Î·È ı›·˜

∂§∂¡∏™ μ√°π∞Δ∑√¶√À§√À ÙÂÏԇ̠·‡ÚÈÔ ™¿‚‚·ÙÔ 28 πÔ˘Ï›Ô˘ ÌÂÙ¿ ÙË £Â›· §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÛÙÔÓ πÂÚfi ¡·fi ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 40‹ÌÂÚÔ ÌÓËÌfiÛ˘ÓÔ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿·˘ÛË Ù˘ „˘¯‹˜ Ù˘. ¶·Ú·Î·Ïԇ̠ÙÔ˘˜ Û˘ÁÁÂÓ›˜ Î·È Ê›ÏÔ˘˜ Ó· ·Ú·ÛÙÔ‡Ó ÛÙÔ ÌÓËÌfiÛ˘ÓÔ ÁÈ· Ó· ÚÔÛ¢¯ËıÔ‡Ó Ì·˙› Ì·˜. μfiÏÔ˜ 27 πÔ˘Ï›Ô˘ 2012 Δ· ·È‰È¿: μ·Û›ÏÂÈÔ˜ - ™ÔÊ›· ∫··ÓÈ¿ÚË Δ· ·‰¤ÏÊÈ·: ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›Ó· ¯· πˆ¿ÓÓË ∫·›ÎÔ˘, ºˆÙÂÈÓ‹ ¯· §¤ÓÈÓ ∫·›ÎÔ˘, ∞ÈηÙÂÚ›ÓË ¯· ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˘ μÔÁÈ·Ù˙fiÔ˘ÏÔ˘ ∏ ÂÁÁÔÓ‹: °ÂˆÚÁ›· Δ· ·Ó›„È· √È ÏÔÈÔ› Û˘ÁÁÂÓ›˜ √ ηʤ˜ ı· ‰Ôı› ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· “∞Ú¯ÔÓÙ·Ú›ÎÈ” ÙÔ˘ π. ¡·Ô‡.

ªÂ ÙË Û˘ÌÏ‹ÚˆÛË ÂÓfi˜ ¤ÙÔ˘˜ ·fi ÙÔ ı¿Ó·ÙÔ ÙÔ˘ Ï·ÙÚ¢ÙÔ‡ Ì·˜ Î·È ÔÏ˘·Á·Ë̤ÓÔ˘ Ì·˜ ·Ù¤Ú·, ˘ÈÔ‡, ·‰ÂÏÊÔ‡ Î·È ı›Ԣ

πø∞¡¡∏ ∑ÀƒπøΔ∏ ÙÂÏԇ̠·‡ÚÈÔ ™¿‚‚·ÙÔ 28 πÔ˘Ï›Ô˘, ÒÚ· 9.00 .Ì. Î·È ÌÂÙ¿ ÙË £Â›· §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÛÙÔÓ πÂÚfi ¡·fi ¶ÚÔÊ‹ÙË ∏Ï›· ∞Ï˘ÎÒÓ ÌÓËÌfiÛ˘ÓÔ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿·˘ÛË Ù˘ „˘¯‹˜ ÙÔ˘. ¶·Ú·Î·Ïԇ̠ÙÔ˘˜ Û˘ÁÁÂÓ›˜ Î·È Ê›ÏÔ˘˜ Î·È fiÏÔ˘˜ fiÛÔÈ ÙÈÌÔ‡Ó ÙË ÌÓ‹ÌË ÙÔ˘ fiˆ˜ ÚÔÛ¤ÏıÔ˘Ó Û’ ·˘Ùfi ÁÈ· Ó· ÚÔÛ¢¯ËıÔ‡Ó Ì·˙› Ì·˜. ∞Ï˘Î¤˜ 27 πÔ˘Ï›Ô˘ 2012 Δ· ·È‰È¿: ªÈ¯¿Ï˘, ŒÛÙÂÚ-¶·Úı¤Ó· √È ÁÔÓ›˜: ªÈ¯¿Ï˘-¶·Úı¤Ó· ∑˘ÚÈÒÙË Δ· ·‰¤ÏÊÈ·: ª·Ú›·-ÃÚ‹ÛÙÔ˜ ª˘ÏˆÓ›‰Ë˜, ∂ϤÓË-£Âfi‰ˆÚÔ˜ ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ Δ· ·Ó›„È·: °ÈÒÚÁÔ˜, ªÈ¯¿Ï˘, ∞Ϥ͢ √È ÏÔÈÔ› Û˘ÁÁÂÓ›˜ √ ηʤ˜ ı· ‰Ôı› ÛÙËÓ Î·ÊÂÙ¤ÚÈ· “Vista il mare” (‰›Ï· ·fi ÙËÓ ∞Á›· ∂ÈÚ‹ÓË).

√ ¶ÏËÚÂÍÔ‡ÛÈÔ˜ ¢ÈÎËÁfiÚÔ˜ πˆ¿ÓÓ˘ ∫·Ú·ÁÎÈfi˙Ô˜

MNHMO™YNA ªÂ ÙË Û˘ÌÏ‹ÚˆÛË 40 ËÌÂÚÒÓ ·fi ÙÔ ı¿Ó·ÙÔ Ù˘ Ï·ÙÚÂ˘Ù‹˜ Ì·˜ Û˘˙‡ÁÔ˘ Î·È ı›·˜

∞§∂•∞¡¢ƒ∞™ π. ¶∞™™π∞ ÙÂÏԇ̠·‡ÚÈÔ ™¿‚‚·ÙÔ 28 πÔ˘Ï›Ô˘ ÛÙÔÓ πÂÚfi ¡·fi ∞Á›Ô˘ ¡ÂÎÙ·Ú›Ô˘ (ÚÒËÓ ªËÙÚfiÔÏË μfiÏÔ˘) ∞ÓÙˆÓÔÔ‡ÏÔ˘-¢. °ÂˆÚÁÈ¿‰Ô˘ Î·È ÒÚ· 8.00 .Ì. ÌÓËÌfiÛ˘ÓÔ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿·˘ÛË Ù˘ „˘¯‹˜ Ù˘. ¶·Ú·Î·Ïԇ̠fiÏÔ˘˜ fiÛÔÈ ÙÈÌÔ‡Ó ÙË ÌÓ‹ÌË Ù˘ Ó· ·Ú¢ÚÂıÔ‡Ó Î·È Ó· ÚÔÛ¢¯ËıÔ‡Ó Ì·˙› Ì·˜. √ Û‡˙˘ÁÔ˜: πˆ¿ÓÓ˘ ¶·ÛÛÈ¿˜ Δ· ·Ó›„È·: ¢ËÌ‹ÙÚ˘-°ÈfiÏ· Î·È ∏Ú·ÎÏ‹˜ ªÔ˘Ú¿‚·˜ √ ηʤ˜ ı· ‰Ôı› ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ÙÔ˘ πÂÚÔ‡ ¡·Ô‡.

ªÂ ÙË Û˘ÌÏ‹ÚˆÛË ÂÓfi˜ ¤ÙÔ˘˜ ·fi ÙÔ ı¿Ó·ÙÔ ÙÔ˘ ·Á·Ë̤ÓÔ˘ Ì·˜ ˘ÈÔ‡, ·‰ÂÏÊÔ‡ Î·È ı›Ԣ

°∂øƒ°π√À ƒ∂º∂¡∂ ÙÂÏԇ̠ÌÂı·‡ÚÈÔ ∫˘Úȷ΋ 29 πÔ˘Ï›Ô˘ Î·È ÌÂÙ¿ ÙË £Â›· §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÛÙÔÓ πÂÚfi ¡·fi ∞Á›·˜ ¶·Ú·Û΢‹˜ ÌÓËÌfiÛ˘ÓÔ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿·˘ÛË Ù˘ „˘¯‹˜ ÙÔ˘. ¶·Ú·Î·Ïԇ̠ÙÔ˘˜ Û˘ÁÁÂÓ›˜ Î·È Ê›ÏÔ˘˜ Ó· ÚÔÛ¤ÏıÔ˘Ó Û ·˘Ùfi Î·È Ó· ÚÔÛ¢¯ËıÔ‡Ó Ì·˙› Ì·˜. √È ÁÔÓ›˜: ¶·‡ÏÔ˜-£¿ÏÂÈ· ƒÂÊÂÓ¤ Δ· ·‰¤ÏÊÈ·: §›ÙÛ·-°ÂÒÚÁÈÔ˜ ∫¯·ÁÈ¿˜ Δ· ·Ó›„È·: ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ Î·È ¶·‡ÏÔ˜ √È ÏÔÈÔ› Û˘ÁÁÂÓ›˜ √ ηʤ˜ ı· ‰Ôı› ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ÙÔ˘ πÂÚÔ‡ ¡·Ô‡.

ªÂ ÙË Û˘ÌÏ‹ÚˆÛË 40 ËÌÂÚÒÓ ·fi ÙÔ ı¿Ó·ÙÔ Ù˘ Ï·ÙÚÂ˘Ù‹˜ Ì·˜ ÌËÙ¤Ú·˜, ÁÈ·ÁÈ¿˜, ·‰ÂÏÊ‹˜ Î·È ı›·˜

∑ø∏™ ¶∞§∂¡Δ∑∞ ÙÂÏԇ̠·‡ÚÈÔ ™¿‚‚·ÙÔ 28 πÔ˘Ï›Ô˘ Î·È ÒÚ· 8.30 .Ì. Î·È ÌÂÙ¿ ÙË £Â›· §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÛÙÔÓ πÂÚfi ¡·fi ∞Á›Ô˘ °ÂˆÚÁ›Ô˘ πˆÏÎÔ‡ ÌÓËÌfiÛ˘ÓÔ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿·˘ÛË Ù˘ „˘¯‹˜ Ù˘. ¶·Ú·Î·Ïԇ̠ÙÔ˘˜ Û˘ÁÁÂÓ›˜ Î·È Ê›ÏÔ˘˜ Î·È fiÏÔ˘˜ fiÛÔÈ ÙÈÌÔ‡Ó ÙË ÌÓ‹ÌË Ù˘ fiˆ˜ ÚÔÛ¤ÏıÔ˘Ó Û’ ·˘Ùfi ÁÈ· Ó· ÚÔÛ¢¯ËıÔ‡Ó Ì·˙› Ì·˜. μfiÏÔ˜ 27 πÔ˘Ï›Ô˘ 2012 Δ· ·È‰È¿: °ÈÒÚÁÔ˜-μ¿È· ¶·Ï¤ÓÙ˙· Δ· ÂÁÁfiÓÈ·: ∂˘¿ÁÁÂÏÔ˜ ¶·Ï¤ÓÙ˙·˜, ª·Ú›· ¶·Ï¤ÓÙ˙·, ∑ˆ‹ ¶·Ï¤ÓÙ˙· Δ· ·‰¤ÏÊÈ· Δ· ·Ó›„È· √È ÏÔÈÔ› Û˘ÁÁÂÓ›˜ √ ηʤ˜ ı· ‰Ôı› ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ÙÔ˘ πÂÚÔ‡ ¡·Ô‡.


°È· οı ÒÚ· / 37 ¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 27 π√À§π√À 2012

º∞ƒª∞∫∂π∞ ™‹ÌÂÚ· ¶·Ú·Û΢‹ 27 πÔ˘Ï›Ô˘ ‰ÈËÌÂÚÂ‡Ô˘Ó ·fi 8 .Ì. - 10 Ì.Ì. Ù· Ê·Ú̷Λ·: £ÒÌ· ∞ÚÈÛÙ¤·˜, £Ú·ÎÒÓ 33 (¤Ó·ÓÙÈ π∫∞), ÙËÏ. 24210 34316, ™ÙÂÚÁÈfiÔ˘ÏÔ˘ ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˘, ∂Ï. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ 49 (·Ú·Ï. ∂ÌÔÚÈ΋˜ ΔÚ¿Â˙·˜), ÙËÏ. 24210 58359, ¶··ÁˆÚÁ›Ô˘ ∞ÚÁ‡ÚÈÔ˘, ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 149‚’ (¤Ó·ÓÙÈ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ), ÙËÏ. 24211 04946. ∞ÓÔÈÎÙfi Ë̤ڷ Î·È Ó‡ÎÙ· ÂÎÙfi˜ 13.30-17.00 ı· Â›Ó·È ÙÔ Ê·Ú̷ΛÔ: ∫·ÁÈ¿ ∞ÈηÙÂÚ›Ó˘, π¿ÛÔÓÔ˜ 109, ÙËÏ. 24210 23508. ™ÙË ¡. πˆÓ›· ·ÓÔÈÎÙfi Ë̤ڷ Î·È Ó‡ÎÙ· ı· Â›Ó·È ÙÔ Ê·Ú̷ΛÔ: ª·ÓÈ·‰¿ÎË ÃÚ‹ÛÙÔ˘, ª·È¿Ó‰ÚÔ˘ 127-£Ú¿Î˘, ÙËÏ. 24210 66810., ™˘ÛÙÂÁ·Ṳ̂ӷ º·Ú̷Λ·, ª·È¿Ó‰ÚÔ˘ 60, ÙËÏ. 24210 60651. TH§. ºAPMAKEIøN: 1434

∫§π¡π∫∂™ π∫∞ ™‹ÌÂÚ· ¶·Ú·Û΢‹ ‰ÈËÌÂÚ‡ÂÈ ÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô μfiÏÔ˘ Î·È ‰È·Ó˘ÎÙÂÚÂ‡Ô˘Ó Ë ÃÂÈÚÔ˘ÚÁÈ΋ ∫ÏÈÓÈ΋ ÙÔ˘ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ Î·È Ë ¶·ıÔÏÔÁÈ΋ ∫ÏÈÓÈ΋ ∫√§∂Δ™√À.

T∏§∂ºø¡∞ IKA °IA P∞¡Δ∂μ√À 184, BO§OY: 2421039625, N. IøNIA™: 2421090257

T∏§∂ºø¡∞ N√™√∫√ª∂π√À TH§EºøNIKO KENTPO: 2421351000 TH§EºøNO °IA PANTEBOY: 1535 °PAMMATEIA E•øΔ∂ƒπ∫ø¡ π∞Δƒ∂πø¡: 2421351353 ‹ 2421352114

§∞´∫∂™ ∞°√ƒ∂™ ™‹ÌÂÚ· ¶·Ú·Û΢‹: √¶øƒ√∫∏¶∂ÀΔπ∫∞: ™ÙËÓ Ô‰fi ƒ. ºÂÚ·›Ô˘ ·fi √ÁÏ - °·Ì‚¤Ù· ¤ˆ˜ ∫·Ú·˚ÛοÎË. ∂¡¢À™∏ - À¶√¢∏™∏: ™ÙËÓ Ô‰fi ∂ıÓ. ∞ÓÙÈÛÙ¿Ûˆ˜ ·fi ¶ÂÚÚ·È‚Ô‡ ¤ˆ˜ °·Ì‚¤Ù·. ∞‡ÚÈÔ ™¿‚‚·ÙÔ: √¶øƒ√∫∏¶∂ÀΔπ∫∞: ·) ™ÙËÓ Ô‰fi °. ¢‹ÌÔ˘ ·fi πˆÏÎÔ‡ ¤ˆ˜ ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜ Ì ÚÔ¤ÎÙ·ÛË Ù˘ ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜ ¤ˆ˜ ΔÚÈ·ÓÙ·Ê˘ÏÏ›‰Ë. ‚) ™ÙË Û˘ÓÔÈΛ· ∞Á. ∞Ó·ÚÁ‡ÚˆÓ ÛÙËÓ Ô‰fi ¡ÈÎËÙ·Ú¿ ·fi ª·ÙÚfi˙Ô˘ ¤ˆ˜ ∫ÔÏÔÎÔÙÚÒÓË.

¶ƒ∞Δ∏ƒπ∞ À°ƒø¡ ∫∞À™πªø¡ Δ√ øƒ∞ƒπ√ Δø¡ ¶ƒ∞Δ∏ƒπø¡ À°ƒø¡ ∫∞À™πªø¡ ∂π¡∞π ∂§∂À£∂ƒ√.

¢ƒ√ª√§√°π∞ «∞™Δπ∫√ ∫Δ∂§ μ√§√À ∞.∂.» ∫ÂÓÙÚÈÎfi ™Ù·ı̷گ›Ô: 2421024232 ™Ù·ıÌ·Ú¯Â›Ô ∞Ó·‡ÚÔ˘: 2421025832 °Ú·ÊÂ›Ô ∫ÈÓ‹Ûˆ˜: 2421025532 ∏ÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ ¢È‡ı˘ÓÛË: astvolou@otenet.gr °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 1 ÕÓ·˘ÚÔ˜ - ¡. πˆÓ›· (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): ŒÓ·ÚÍË 5:30, ·Ó¿ 9Ï., Ï‹ÍË 23:00. ™¿‚‚·ÙÔ: ŒÓ·ÚÍË 6:30, ·Ó¿ 10Ï, Ï‹ÍË 23:30. ∫˘Úȷ΋: ŒÓ·ÚÍË: 6:30, ·Ó¿ 10Ï., Ï‹ÍË 23:00 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 2 ∞ÌÂÏfiÎËÔÈ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): ŒÓ·ÚÍË 6:30, ·Ó¿ 12 Ï., Ï‹ÍË 22:30. ™¿‚‚·ÙÔ: ŒÓ·ÚÍË: 6:30, ·Ó¿ 15Ï., Ï‹ÍË 22:30. ∫˘Úȷ΋: ŒÓ·ÚÍË: 7:00 ·Ó¿ 20Ï., Ï‹ÍË 22:30. °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 3 ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): ŒÓ·ÚÍË 5:30, ·Ó¿ 10Ï., Ï‹ÍË 22:30. ™¿‚‚·ÙÔ: ŒÓ·ÚÍË: 6:30, ·Ó¿ 12Ï, Ï‹ÍË 22:30. ∫˘Úȷ΋: ŒÓ·ÚÍË 7:00, ·Ó¿ 20Ï, Ï‹ÍË 22:30. °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 4 ÕÓˆ μfiÏÔ˜ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): ŒÓ·ÚÍË: 5:40, ·Ó¿ 10Ï, Ï‹ÍË 24:00. ™¿‚‚·ÙÔ: ŒÓ·ÚÍË: 6:30, ·Ó¿ 10 Ï, Ï‹ÍË 24:00. ∫˘Úȷ΋: ŒÓ·ÚÍË: 7:00, ·Ó¿ 15 Ï., Ï‹ÍË 24:00 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 4 ∫·Ù˯ÒÚÈ-™Ù·ÁÈ¿Ù˜ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 7:30, 12:00, 13:55, 19:30 ™¿‚‚·ÙÔ: 7:30, 12:00 ¡Ô 4 ÕÁÈÔ˜ √ÓÔ‡ÊÚÈÔ˜ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 7:12(§), 7:35, 10:05(§), 12:05(§), 13:15, 13:45, 14:45, 16:45, 18:00, 19:35, 21:12. (™ËÌ›ˆÛË: (§)=¶Ï·Ù›· ∞Á. √ÓÔ˘ÊÚ›Ô˘). ™¿‚‚·ÙÔ: 7:12, 7:35, 10:00, 12:00, 13:12, 13:48, 14:48, 16:45, 18:00, 19:30. ∫˘Úȷ΋: 8:30, 12:00, 20:00 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 5: ∞Ó·¯ÒÚËÛË ·fi Δ. §Â¯ÒÓÈ·-¶Ï·Ù·Ó›‰È· (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿):5:50*, 6:30*, 7:00*, 7:20, 7:35, 7:55, 8:15*, 8:35, 8:55, 9:15*, 9:35, 9:55, 10:15*, 10:35, 10:55, 11:15*, 11:35, 11:55, 12:15*, 12:35, 12:55, 13:15*, 13:35, 13:55, 14:15*, 14:35, 14:55, 15:15*, 15:35, 16:00, 16:25*, 16:50, 17:15*, 17:35, 17:55, 18:15*, 18:35, 18:55, 19:15*, 19:35, 19:55, 20:15*, 20:35, 20:55, 21:15*, 21:35, 21:55, 22:20*, 22:40, 23:00, 23:30. ™¿‚‚·ÙÔ: 6:35*, 7:00, 7:30, 7:55, 8:15*, 8:35, 8:55, 9;15*, 9:35, 9:55, 10:15*, 10:35, 10:55, 11:15*, 11:35,

11:55, 12:15*, 12:35, 12:55, 13:20*, 13:45, 14:10*, 14:35, 15:00, 15:25*, 15:50, 16:15*, 16:40, 17:05*, 17:30, 17:55, 18:15*, 18:35, 18:55, 19:15*, 19:35, 19:55, 20:15*, 20:35, 21:00, 21:30, 22:00, 22:30, 23:00, 23:30. ∫˘Úȷ΋: 7:00, 7:30, 8:10, 8:50, 9:30, 10:05, 10:35, 11:05, 11:35, 12:05, 12:35, 13:05, 13:35, 14:05, 14:35, 15:05, 15:35, 16:05, 16:35, 17:05, 17:35, 18:05, 18:35, 19:05, 19:35, 20:05, 20:35, 21:05, 21:35, 22:00, 22:30, 23:00, 23:30. (™ËÌ›ˆÛË: Δ· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· Ì * ·Ó·¯ˆÚÔ‡Ó ·fi Δ¤ÚÌ· §Â¯ÒÓÈ·) ∞Ó·¯ÒÚËÛË ·fi ∫ÂÓÙÚÈ΋ ∞ÊÂÙËÚ›· (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 5:20*, 6:00*, 6:30*, 6:50, 7:05, 7:20, 7:40*, 8:00, 8:20, 8:40*, 9:00, 9:20, 9:40*, 10:00, 10:20, 10*40, 11:00, 11:20*, 11:40*, 12:00, 12:20, 12:40*, 13:00, 13:20, 13:40*, 14:00, 14:20, 14:40*, 15:00, 15:25, 15:50*, 16:15, 16:40*, 17:00, 17:20, 17:40*, 18:00, 18:20, 18:40*, 19:00, 19:20, 19:40*, 20:00, 20:20, 20:40*, 21:00, 21:20, 21:45, 22:10, 22:30, 23:00. ™¿‚‚·ÙÔ: 6:05*, 6:30, 7:00, 7:20, 7:40*, 8:00, 8:20, 8:40*, 9:00, 9:20, 9:40*, 10:00, 10:20, 10:40*, 11:00, 11:20, 11:40*, 12:00, 12:20, 12:45*, 13:10, 13:35*, 14:00, 14:25, 14:50*, 15:15, 15:40*, 16:05, 16:30, 16:55, 17:20, 17:40*, 18:00, 18:20, 18:40*, 19:00, 19:10, 19:40*, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00, 22:30, 23:00. ∫˘Úȷ΋: 6:30, 7:00, 7:40, 8:20, 9:00, 9:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00, 22:30, 23:00 (™ËÌ›ˆÛË: Δ· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· Ì * ·Ó·¯ˆÚÔ‡Ó ÚÔ˜ Δ¤ÚÌ· §Â¯ÒÓÈ·) °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 6 (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 6:30, 7:00*, 7:45, 8:30, 9:00, 9:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00*, 14:30, 15:00, 15:40, 16:20, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:40, 21:15, 22:00 ™¿‚‚·ÙÔ: 7:00, 7:45, 8:30, 9:00, 9:30, 10:00*, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00*, 14:30, 15:00, 15:40, 16:20, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:40, 21:15, 22:00. ∫˘Úȷ΋: 8:00, 9:00, 10:00, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:40, 16:20, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:40, 21:15, 22:00 (™ËÌ›ˆÛË: Δ· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· Ì * ÚÔ˜ ÕÁÈÔ ™Ù¤Ê·ÓÔ) °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 7 (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 7:15, 8:45∞.ª., 11:35, 13:45∞.ª., 14:36, 16:30, 21:12. ™¿‚‚·ÙÔ: 8:45 ∞.ª., 11:30, 14:40, 19:45 (™ËÌ›ˆÛË: Δ· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· Ì ˘ÔÛËÌ›ˆÛË ∞.ª. ·Ó‚·›ÓÔ˘Ó ·fi ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ Î·È ÂÈÛÙÚ¤ÊÔ˘Ó ·fi ∞ӷηÛÈ¿). °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 8 (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 7:45, 10:00, 12:40, 14:10, 16:45, 19:00, 21:15. ™¿‚‚·ÙÔ: 7:45, 10:00, 12:40, 14:10, 19:00, 21:10 ∫˘Úȷ΋: 8:30, 12:40, 18:45, 20:45 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 9 (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 6:30, 7:15, 8:30, 12:00, 13:50, 14:40, 16:15, 18:15, 21:10 ™¿‚‚·ÙÔ: 7:15, 8:30, 11:30, 13:50, 18:00, 20:00 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 10 (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 7:15, 9:20, 12:15, 14:10 ™¿‚‚·ÙÔ: 7:15, 9:20, 12:15, 14:10 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 11: ∞Ó·¯ÒÚËÛË ·fi ∫. ∞ÊÂÙËÚ›·: 9:30*, 10:30*, 11:30*, 17:30@, 18:45^ ∞Ó·¯ÒÚËÛË ·fi ∫ÔÈÌËÙ‹ÚÈÔ: 9:45*, 10:45*, 11:45*, 18:15@, 19:10^ ™ËÌ›ˆÛË:* ªÂÙ¿‚·ÛË: ∫. ∞ÊÂÙËÚ›· - §·Ú›Û˘ - ∫ÔÈÌËÙ‹ÚÈÔ ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: ∫ÔÈÌËÙ‹ÚÈÔ - §·Ú›Û˘ -∫. ∞ÊÂÙËÚ›· @ ªÂÙ¿‚·ÛË: ∫. ∞ÊÂÙËÚ›· - π¿ÛÔÓÔ˜ - ºÈÏÂÏÏ‹ÓˆÓ - ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË - ™Ù·‰›Ô˘ - £ËÛ¤ˆ˜ -∞fiÏψÓÔ˜ - ∞Á. ¢ËÌËÙÚ›Ô˘ - ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ -¶·Á·ÛÒÓ - 7 ¶Ï·Ù·Ó›ˆÓ- ∞Ó··‡Ûˆ˜ -ª·È¿Ó‰ÚÔ˘ πÎ¿ÚˆÓ - ¢ÈÛÙfiÌÔ˘ -∂ıÓ. ∞ÁÒÓˆÓ - ∫ÔÚ‰ÂÏÈÔ‡- ¶··Ú‹Á· ªfiÙÛ·ÚË -§·Ú›Û˘ -∫ÔÈÌËÙ‹ÚÈÔ ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: ¡. ∫ÔÈÌËÙ‹ÚÈÔ - §·Ú›Û˘ - ∫. ∞ÊÂÙËÚ›· ^ ªÂÙ¿‚·ÛË: ∫. ∞ÊÂÙËÚ›· - §·Ú›Û˘ -∫ÔÈÌËÙ‹ÚÈÔ ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: ∫ÔÈÌËÙ‹ÚÈÔ - §·Ú›Û˘ - ªfiÙÛ·ÚË - ¶··Ú‹Á· ª·È¿Ó‰ÚÔ˘ - ∞Ó··‡Ûˆ˜ -7 ¶Ï·Ù·Ó›ˆÓ- ¶·Á·ÛÒÓ - ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ - ∞Á. ¢ËÌËÙÚ›Ô˘ - ∞fiÏψÓÔ˜ - £ËÛ¤ˆ˜ -™Ù·‰›Ô˘ - ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË -ºÈÏÂÏÏ‹ÓˆÓ- §. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜- ∫. ∞ÊÂÙËÚ›· °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 15 ÕÓ·˘ÚÔ˜ - °. ¢‹ÌÔ˘ - ¶·Ï·È·. (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): ŒÓ·ÚÍË 6:10 (·fi ÕÓ·˘ÚÔ), ·Ó¿ 12 Ï., Ï‹ÍË 22:35. ™¿‚‚·ÙÔ: ŒÓ·ÚÍË: 6:30 (·fi ¶·Ï·È¿), ·Ó¿ 14Ï., Ï‹ÍË 22:35. ∫˘Úȷ΋: ŒÓ·ÚÍË 7:30 (·fi ÕÓ·˘ÚÔ), ·Ó¿ 18Ï., Ï‹ÍË 22:35

¢ƒ√ª√§√°π∞ ∞ª∞•√™Δ√πÃπø¡ EI™ITHPIA ¶PO¶ø§OYNTAI ™TO °PAºEIO TOY O™E ¢HMHTPIA¢O™ 186-MAYPOKOP¢ATOY A¶O 07.30 - 14.30 ΔËϤʈӷ ÁÈ· ÏËÚÔÊÔڛ˜ 1110 (Ì ¯Ú¤ˆÛË 1 ·ÛÙ. ÌÔÓ¿‰·˜) TH§. 2421039723 - 2421024.056 ¢ÚÔÌÔÏfiÁÈ· ÙÚ¤ÓˆÓ μ√§√™-§∞ƒπ™∞: 5.30-7.30-10.25-12.25-15.25-17.25-19.2521.25-23.25.

§∞ƒπ™∞-μ√§√™: 4.37-6.37-8.37-11.30-14.30-16.30-18.3020.18-22.30. §∞ƒπ™∞-£∂™™∞§√¡π∫∏: 6.00-7.20-8.30-9.41-10.46-I.C. 11.20-11.50-12.52-I.C. 14.20-14.50-IC 16.19-16.45-17.38I.C. 18.24-19.00-I.C. 20.09-21.09-I.C. 22.19-23.34-4.18. £∂™™∞§√¡π∫∏-§∞ƒπ™∞: I.C. 5.11-5.37-6.40-I.C. 7.04-8.009.20-I.C. 10.04-10.22-I.C. 12.04-12.58-14.25-I.C. 15.0415.37-16.17-17.14-I.C. 18.04-18.37-20.45-21.47-23.00. §∞ƒπ™∞-∞£∏¡∞: 5.20-I.C. 6.33-I.C. 8.26-I.C. 11.26-I.C. 13.26I.C. 16.26-I.C. 19.26-00.43. ∞£∏¡∞-§∞ƒπ™∞: I.C. 7.18-I.C. 10.18-I.C. 12.18-I.C. 14.18-I.C. 16.15-I.C. 18.18-I.C. 19.17-23.55. §∞ƒπ™∞-∫∞§∞ª¶∞∫∞: 4.24-6.50-18.01. ∫∞§∞ª¶∞∫∞-§∞ƒπ™∞: 8.19-20.58. §∞ƒπ™∞-∞§∂•∞¡¢ƒ√À¶√§∏: 4.18-14.50 Ì ·ÓÙ·fiÎÚÈÛË ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË. ∞§∂•∞¡¢ƒ√À¶√§∏-§∞ƒπ™∞: 7.25-15.43 Ì ·ÓÙ·fiÎÚÈÛË ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË.

¢ƒ√ª√§√°π∞ §∂øº√ƒ∂πø¡ ∫Δ∂§ À¶∂ƒ∞™Δπ∫ø¡ °ƒ∞ªªø¡ ¡√ª√À ª∞°¡∏™π∞™ ™Ù·ıÌfi˜ μfiÏÔ˘: 2421033254, 2421025527, 8001135555 Δ∏§∂ºø¡√ Ãøƒπ™ Ã∂ø™∏: 800 11 35555 ∏§∂∫Δƒ√¡π∫∏ ¢π∂À£À¡™∏: ktelvol@otenet.gr ™Ù·ıÌfi˜ ∞ıËÓÒÓ: 2108329585, 2108317186, ™Ù·ıÌfi˜ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢: 2310595424, ™Ù·ıÌfi˜ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡: 2422023733, ™Ù·ıÌfi˜ πˆ·ÓÓ›ÓˆÓ: 2651027441, 2651026211, ™Ù·ıÌfi˜ ¶¿ÙÚ·˜: 2610623886, 2610623887, 2610623888, ™Ù·ıÌfi˜ §·Ì›·˜:2231022627 °Ú·ÌÌ‹ ∞ıËÓÒÓ ·fi μfiÏÔ: 04.45 express, 07.00, 09.00 express, 10.30, 12.00 express, 13.30, 15.00 express, 16.30, 18.00 express, 21.00. ·fi ∞ı‹Ó·: 07.00, 09.00 express, 10.30, 12.00 express, 13.30, 15.00 express, 16.30, 18.00 express, 20.00 express, 22.00. * ΔÔ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ 01.30, 05.00 μfiÏÔ˜-∞ı‹Ó· ∫Àƒπ∞∫∂™ & ∂√ƒΔ∂™ ∞¡∂∫Δ∂§∂™Δ√. * ΔÔ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ 06.30 ∞ı‹Ó·-μfiÏÔ˜ ∫Àƒπ∞∫∂™ & ∂√ƒΔ∂™ ∞¡∂∫Δ∂§∂™Δ√. °Ú·ÌÌ‹ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ ·fi μfiÏÔ: 05.45, 08.00, 10.15, 12.15, 14.15, 16.15, 18.15, 20.30 ·fi £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË: 08.15, 11.00, 13.15, 15.15, 17.15, 19.15, 21.15, 23.00 ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ΔڛηϷ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 06.30, 11.00, 15.00, 19.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ΔڛηϷ (™∞μμ∞Δ√): 06.45, 11.00, 15.00, 19.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ΔڛηϷ (∫Àƒπ∞∫∏): 06.45, 11.00, 15.00, 19.00. ∞fi ΔڛηϷ ÁÈ· μfiÏÔ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 07.00, 11.30, 15.00, 19.00. ∞fi ΔڛηϷ ÁÈ· μfiÏÔ (™∞μμ∞Δ√): 07.00, 11.30, 15.00, 19.00. ∞fi ΔڛηϷ ÁÈ· μfiÏÔ (∫Àƒπ∞∫∏): 07.00, 11.30, 15.00, 19.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· §¿ÚÈÛ· (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 05.45, 06.45, 07.30, 09.00, 10.30, 12.00, 13.00, 14.30, 15.30, 17.30, 19.30, 21.30. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· §¿ÚÈÛ· (™∞μμ∞Δ√): 07.00, 08.30, 10.00, 11.30, 13.00, 14.30, 16.00, 18.00, 19.30, 21.30. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· §¿ÚÈÛ· (∫Àƒπ∞∫∏): 07.00, 08.30, 10.00, 11.30, 13.00, 14.30, 16.00, 19.30, 21.30. ∞fi §¿ÚÈÛ· ÁÈ· μfiÏÔ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 05.45, 06.45, 07.30, 09.00, 10.30, 12.00, 13.00, 14.30, 15.30, 17.30, 19.30, 21.30. ∞fi §¿ÚÈÛ· ÁÈ· μfiÏÔ (™∞μμ∞Δ√): 07.00, 08.30, 10.00, 11.30, 13.00, 14.30, 16.00, 18.00, 19.30, 21.30. ∞fi §¿ÚÈÛ· ÁÈ· μfiÏÔ (∫Àƒπ∞∫∏): 07.00, 08.30, 10.00, 11.30, 13.00, 14.30, 16.00, 18.00, 19.30, 21.30. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· πˆ¿ÓÓÈÓ· (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 08.15, 13.30, 17.30. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· πˆ¿ÓÓÈÓ· (™∞μμ∞Δ√): 08.15, 13.30 ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· πˆ¿ÓÓÈÓ· (∫Àƒπ∞∫∏): 08.15, 13.30, 17.30. ∞fi πˆ¿ÓÓÈÓ· ÁÈ· μfiÏÔ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 10.15, 15.00, 20.00. ∞fi πˆ¿ÓÓÈÓ· ÁÈ· μfiÏÔ (™∞μμ∞Δ√): 10.15, 15.00. ∞fi πˆ¿ÓÓÈÓ· ÁÈ· μfiÏÔ (∫Àƒπ∞∫∏): 10.15, 15.00, 20.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ∞ÁÚ›ÓÈÔ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞ & ∫Àƒπ∞∫∏): 12.45 (ÂÎÙfi˜ TÂÙ¿ÚÙ˘ Î·È ™·‚‚¿ÙÔ˘). ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: 14.00 (ÂÎÙfi˜ TÚ›Ù˘ Î·È ™·‚‚¿ÙÔ˘). ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· §·Ì›· (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞ & ™∞μμ∞Δ√): 08.30, 15.00, (KYPIAKH): 15.00. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞ & ∫Àƒπ∞∫∏): 09.15, 15.00, (™¿‚‚·ÙÔ): 09.15. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ¶¿ÙÚ·: KA£HMEPINA & ∫Àƒπ∞∫∏: 15.00 (ÂÎÙfi˜

TÚ›Ù˘, TÂÙ¿ÚÙ˘). ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: KA£HMEPINA & ∫Àƒπ∞∫∏: 15.30 (ÂÎÙfi˜ TÚ›Ù˘ Î·È TÂÙ¿ÚÙ˘). * ΔÔ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ ÙÔ˘ ™∞μμ∞Δ√À £∞ ¶∞ƒ∞ª∂π¡∂π ∞¡∂∫Δ∂§∂™Δ√. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ∫Ô˙¿ÓË (¢∂ÀΔ.-ΔƒπΔ.-Δ∂Δ.-¶∂ª¶.-™∞μ.): 13.45. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: 08.45. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ∫Ô˙¿ÓË (¶∞ƒ. & ∫Àƒ.): 13.45, 19.15. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: 08.45, 16.00.

¢ƒ√ª√§√°π∞ B. ™¶√ƒ∞¢ø¡ ¢∂ÀΔ∂ƒ∞-ΔƒπΔ∏-Δ∂Δ∞ƒΔ∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 13.30, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ. ¶∂ª¶Δ∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 13.30, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ¶∞ƒ∞™∫∂À∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 13.30, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ. ™∞μμ∞Δ√: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 13.30, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ. ºÔÚÙËÁ¿: ª¤¯ÚÈ 10 Ì. & 25-26 ÙfiÓÔ˘˜. ∫ƒ∞Δ∏™∂π™: VIS TRAVEL ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜: 24210 31059, 31060 FAX: 24210-34835 e-mail: vistravel@otenet.gr ¢ƒ√ª√§√°π∞ Δ∞ÃÀ¶§√ø¡ °ƒ∞ªª∏™ μ. ™¶√ƒ∞¢ø¡ ∞¶√ 1/6-14/8/12 ∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞ ·fi μfiÏÔ, ÒÚ· 14.30, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ·, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ∞¶√ 15/6-9/9/12 ¢∂ÀΔ∂ƒ∞-ΔƒπΔ∏-Δ∂Δ∞ƒΔ∏-¶∂ª¶Δ∏-¶∞ƒ∞™∫∂À∏-™∞μμ∞Δ√: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 13.00, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ·, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ∫Àƒπ∞∫∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 19.00, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ·, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ∂/°-√/° ∂•¶ƒ∂™ ™∫π∞£√™ ∞¶√ 29/6-9/9/12 ¢∂ÀΔ∂ƒ∞: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 7.45, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ· & ·fi μ√§√, ÒÚ· 16.45, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ. ΔƒπΔ∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 7.45, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ·, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. Δ∂Δ∞ƒΔ∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 7.45, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ· & ·fi μ√§√, ÒÚ· 16.45, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ¶∂ª¶Δ∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 7.45, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ· & ·fi μ√§√, ÒÚ· 16.45, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ¶∞ƒ∞™∫∂À∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 7.45, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ· & ·fi μ√§√, ÒÚ· 16.45, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ™∞μμ∞Δ√: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 7.45, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ· & ·fi μ√§√, ÒÚ· 16.45, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ. ∫Àƒπ∞∫∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 7.45, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ & ·fi μ√§√, ÒÚ· 16.45, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ·.

Xƒ∏™πª∞ Δ∏§∂ºø¡∞ ¶∂ƒπº∂ƒ∂π∞ £∂™™∞§π∞™ - ¶∂ƒπº∂ƒ∂π∞∫∂™ ∂¡√Δ∏Δ∂™ ª∞°¡∏™π∞™ ∫∞𠙶√ƒ∞¢ø¡ Δ∏§∂ºø¡π∫√ ∫∂¡Δƒ√ 24213 52405 °ƒ∞º∂π√ ∞¡Δπ¶∂ƒπº∂ƒ∂π∞ƒÃ∏ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24213 52712 24213 52713 °ƒ∞º∂π√ ¡√ªπ∫√À ™Àªμ√À§√À . . . . . . . .24213 52525 °ƒ∞º∂π√ ΔÀ¶√À & ¢∏ª. ™Ã∂™∂ø¡ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24210 70927 24213 52538 TH§EºøNA E§§HNIKH™ A™TYNOMIA™ AME™H ¢PA™H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .100 TH§EºøNIKO KENTPO . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2421039045 A™TYN. TMHM.BO§OY . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2421076984 A™TYN. TMHM. NEA™ IøNIA™ . . . . . . . . . . . . .2421076985 TMHM. A™ºA§. BO§OY . . . . . . . . . . . . . . . . . .2421076957 TMHM. TPOXAIA™ BO§OY . . . . . . . . . . . . . . . .2421076968 TM. TOYP. A™TYN. BO§OY . . . . . . . . . . . . . . . .2421076987 A™TYN. TMHMA ¶EPIº. BO§OY . . . . . . . . . . .2421085401 ¶Àƒ√™μ∂™Δπ∫∏ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .199 EKAB: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .166 ºˆÙÈÛÌÔ‡ BÏ¿‚˜ ¢. BO§OY . . . . . . . . . . . . . .2421064931 ¢EH BÏ¿‚˜ . . . . . . . . . . . . . . .2421063666 - 2421063667 ¢EYAMB BÏ¿‚˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2421055555 OTE BÏ¿‚˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13888 ¢‹ÌÔ˜ N.IˆÓ›·˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2421353100 §ÈÌÂÓ·Ú¯Â›Ô . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2421028888

E§¶A (Ô‰È΋ ‚Ô‹ıÂÈ·) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10400 EXPRESS SERVICE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1154 HELLAS SERVICE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1057 O¢IKH BOH£EIA ¶H§IOY BfiÏÔ˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6944121288 X¿ÓÈ· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6948745813 TÛ·Áηڿ‰· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6948475814 MËϛ˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6948745815 YËÚ. AÔÎ. AÔÚÚ. ¢. BO§OY . . . . . . . . . . . .2421064744 YËÚ. AÔÎ. AÔÚÚ. ¢. N. IøNIA™ . . . . . . . . . . 2421080865 ¢HMO™IO KTEO BO§OY . . . . . . . . . . . . . . . . .24213 54817 I¢IøTIKO KTEO . . . . . .2428078222-10300 (¯ˆÚ›˜ Έ‰ÈÎfi) IKTEO BfiÏÔ˘ . . . . . . . . . . . . . . .2421096780,2421096720 XÈÔÓÔ‰ÚÔÌÈÎfi ΤÓÙÚÔ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2428073719 K·Ù·Ê‡ÁÈÔ A‰¤ÛÔÙˆÓ ZÒˆÓ N. IˆÓ›·˜ . . . . .2428073111 K·Ù·Ê‡ÁÈÔ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2428073702 ºπ§√∑øI∫∏ ∂Δ∞πƒ∂π∞: . . . . . . .24280 99973, 6938060539 EÙ. MÂÏ. & ÚÔÛÙ. ¶ÂÚ. N. M·ÁÓ. . . . . . . . . . . .2421027771 Δ∏§∂ºø¡√ EKTAKTH™ ANA°KH™ Ù˘ ¢HMO™IA™ E¶IXEIPH™H™ AEPIOY (¢E¶A A.E.). . . . . . . . . .2105551666 Δ∏§∂ºø¡√ EKTAKTH™ ANA°KH™ Ù˘ E¶A £E™™A§IA™ . . . . . . . . . . .8001187878 (·fi ÛÙ·ıÂÚfi) MÔÓ¿‰· ™˘Ì‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋˜ Î·È ıÂÚ·›·˜ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜ £.¶. E•O¢O™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2410 237811 ¶I§OTO™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2421023439 º§O°A: ™‡ÏÏÔÁÔ˜ °ÔÓ¤ˆÓ ·È‰ÈÒÓ Ì ηÚΛÓÔ 24210 24628 KPATIKO™ AEPO§IMENA™ NEA™ A°XIA§OY . .24280 76886

TA•I PA¢IOTA•I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24210 27777 PA¢IOTA•I MA°NH™IA™ . . . . . . . . . . 24210 61000 A°PIA™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24280 92502 BE§E™TINOY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24250 22725 ANø §EXøNIøN . . . . . . . . . . . . . . . . .24280 93389

°ƒ∞º∂π∞ Δ∂§∂Δø¡ μfiÏÔ˜: ∞ÁÁÂϤÙÔ˜ ¡ÈÎfiÏ·Ô˜, “AÁÁÂϤÙÔ˜”, ·) ∂Ï. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ 50, ‚) ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 112 ÙËÏ. 24210 20743, μ·˚Ó¿ ∞ÚÈ¿‰ÓË §. ∂ÈÚ‹Ó˘ 50-¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜, ÙËÏ. 24210-61114, μÔ‡ÏÁ·ÚË ¶·Á·ÛÒÓ 76, ÙËÏ. 24210 33022. °ÎÏ¿‚·ÙÔ˜ ¡›ÎÔ˜ ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜ 89-∞Ó·Ï‹„ˆ˜ ÙËÏ. 24210-52702, ∫·ÙÛÈÊÔ‡ ª·ÚÈϤӷ “¶ÏÔ‡ÙˆÓ” ¢ÔÚ˘Ï·›Ô˘ 51 ÙËÏ. 24210-69609, ∫Ô˘Ù›Ó· ∞ÁÏ·˝· “∫Ô˘Ù›Ó·˜” 2·˜ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 35 ÙËÏ. 24210-24070, §˘Ú›ÙÛ˘ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ “°·Ï‹ÓË” ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 59 - μ·ÛÛ¿ÓË, ÙËÏ. 2421044444, ª·˘ÚÔÁ¤Ó˘ ™¿‚‚·˜ - ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¤ÏÏÔ˜ £ˆÌ¿˜ √.∂. “∏ ∞¡∞™Δ∞™π™” , πˆÏÎÔ‡ 285, ÙËÏ. 24210 41000,ª¿ÏÏ·˜ ∞ÔÛÙfiÏ˘ “ª¿ÏÏ·˜” ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 187, ÙËÏ. 24210-20260, ª¿ÚÏ·˜ πˆ¿ÓÓ˘ “μ·ÙÛ·Ú¤·˜” ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 42∞, ÙËÏ. 2421028341,¶··¯Ú‹ÛÙÔ˜ £Âfi‰ˆÚÔ˜, ∞Á›Ô˘ ¢ËÌËÙÚ›Ô˘ 3, μfiÏÔ˜, ÙËÏ. 24210 51222, ÎÈÓ.: 6943-617255. ƒÈ˙¿Î˘ ∂˘¿ÁÁÂÏÔ˜ “∏ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÊÚÔÓÙ›‰·” πˆÏÎÔ‡ 323 ÙËÏ. 24210-40179, ™·Ó›‰Ë˜ •ÂÓÔÊÒÓ “™·Ó›‰Ë˜” ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 223, ÙËÏ. 2421048600, ™Ù¤ÏÏÔ˜ °ÈÒÚÁÔ˜ “∞Ú¯¿ÁÁÂÏÔ˜” ·) πˆÏÎÔ‡ 98 -§. B‡ÚˆÓÔ˜ ÙËÏ. 24210-51113, Δ˙¤Î· ∂ÈÚ‹ÓË “¡¿ÚÎÈÛÛÔ˜” ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 105-107 - º. πˆ¿ÓÓÔ˘ ÙËÏ. 24210-34552. K·Ï·ÓÙ˙‹ EϤÓË “ K·Ï·ÓÙ˙‹” AÓ··‡Ûˆ˜ 69 N. IˆÓ›· ÙËÏ.24210-81524. BÂÏÂÛÙ›ÓÔ: (AÁ. °ÂÒÚÁÈÔ˜ ºÂÚÒÓ) KˆÓÛÙ·ÓÙ¤ÏÔ˜ £ˆÌ¿˜, ÙËÏ. 6978-655306, 24250 22020. ∞ÏÌ˘Úfi˜: °È·ÓÓ¿ £ÂÔ‰ÒÚ· “∫·Ú·ÁÎÔ‡Ó˘” ÙËÏ. 2422023332, ∫·ÙÛ·Ô‡Ó˘ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ “∫·ÙÛ·Ô‡Ó˘” ÙËÏ. 24220-23705, ª·˘ÚÔÁ¤Ó˘ ™¿‚‚·˜ “ª·˘ÚÔÁ¤Ó˘” ÙËÏ. 24220-23214. ∑·ÁÔÚ¿: ∫Ô˘ÚÂÏ¿˜ ΔÚÈ·ÓÙ¿Ê˘ÏÏÔ˜ “∫Ô˘ÚÂÏ¿˜” ÙËÏ. 24260-23255 ™ÎÈ¿ıÔ˜: AÁÁÂϤÙÔ˜ ™Ù·Ì¿Ù˘ “H °ˆÓÈ¿ ÙˆÓ AÁÁ¤ÏˆÓ” ÙËÏ. 24270-21748 °ƒ∞º∂π∞ Δ∂§∂Δø¡ ∂∫Δ√™ ™øª∞Δ∂π√À 1. ∫·˚Ì¿Î˘ ∏Ï›·˜, ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 91, ÙËÏ. 24210-72072. 2. ∂ÌÂÚÙ˙È¿‰Ë˜ °ÂÒÚÁÈÔ˜ “√ ¶·Ú¿‰ÂÈÛÔ˜” ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 295, ÙËÏ. 24210-43333. 3.μÂÏÂÛÙ›ÓÔ: ¶··ÔÛÙfiÏÔ˘ ¶. ÙËÏ. 24250 22706, 6973 421267.

øÚÔÛÎfiÈÔ

™Ù·˘ÚfiÏÂÍÔ √ƒπ∑√¡Δπ∞

∫ƒπ√™

∑À°√™

1. ŒÓ· ı·ÙÚÈÎfi ›‰Ô˜. 2. ∂È‚›ˆÛË ÙˆÓ ·ÓÒÙÂÚˆÓ ˙ˆÈÎÒÓ ÂȉÒÓ - ¢ÔÚ˘ÊfiÚÔ˜ ÙÔ˘ Ï·Ó‹ÙË ∫ÚfiÓÔ˘. 3. °˘Ó·ÈÎÂ›Ô ¯·˚‰Â˘ÙÈÎfi - ª·ÏÏÈ¿ ÚÔ‚¿ÙˆÓ ÕÓÙ·Ì...: Ô ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÛÙ‹˜. 4. ŸÌÔÈ· Û‡Ìʈӷ - ŒÏÏËÓ·˜ ·Ú¯·ÈÔÏfiÁÔ˜ - ¶Ï‹ÍË. 5. ™ÂÈÚ¿ ÛÙÚ·ÙȈÙÈÎÒÓ Û ‚˘˙·ÓÙÈÓ‹ ÛÙÚ·ÙȈÙÈ΋ ÌÔÓ¿‰· - ΔÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ - ª¤Û· ÛÙË... ʿη. 6. ∞Ó·ÙÔÏ›ÙÈÎÔ ÏÔ˘ÙÚfi - ∂˘ÊÚ·›ÓÂÈ... ηډ›·Ó. 7. ¶ÚÔÛηÏ› - ΔÔ ÏÔÁÔÙ¯ÓÈÎfi „¢‰ÒÓ˘ÌÔ ÙÔ˘ ∂˘¿ÁÁÂÏÔ˘ πˆ¿ÓÓÔ˘ - ...ÿ·Ó: ÚÔÔÓËÙ‹˜ Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘. 8. ∞Ú¯·›· ÔÓÔÌ·Û›· ÔÙ·ÌÔ‡ ÙÔ˘ ªÔÚÈ¿ - ∞ÓÂÈÙ‹‰Â˘ÙÔ. 9. ŒÓ·˜ °ÂÚÌ·Ófi˜ ÊÈÏfiÏÔÁÔ˜ - ΔÔÈÎfi Â›ÚÚËÌ· - ΔÔ˘ ÛÊÚÈÁËÏÔ‡... ‚Ú¿˙ÂÈ. 10. ¢‡Ô ¤¯ÂÈ... Ë ‰¿‰· - ºˆÓ‹... Îfiڷη - °¿ÏψÓ... Ê›ÏÔ˜ - ¢ÔÚ˘ÊfiÚÔÈ ÙÔ˘... ƒ. 11. √ ÓÙ ª·Ï˙¿Î - ∑ˆËÚÔ›, ·Ù›ı·ÛÔÈ. 12. ŒÚÁÔ ÙÔ˘ Î·È ÔÈ “⁄ÌÓÔÈ ÛÙË ¡‡¯Ù·” - ª·ÚÛÈÔÊfiÚÔ Ù˘ ∞˘ÛÙÚ·Ï›·˜. 13. ¢ÈÏfi... ÍÂÔ˘Ï¿ - º·ÈÓfiÌÂÓÔ Ù˘ Ê˘ÛÈ΋˜.

∞˘Ù¤˜ ÙȘ Ë̤Ú˜ ‚Ú›ÛÎÂÛÙ Û ÌÈ· ηٿÛÙ·ÛË ·‚‚·ÈfiÙËÙ·˜ Û ۯ¤ÛË Ì οÔÈ· Ú¿ÁÌ·Ù·, ÔÈ ¿ÏÏÔÈ ÈÛÙÂ‡Ô˘Ó ˆ˜ ·fi ÙË Ê‡ÛË Û·˜ ›ÛÙ “¤Ó· ‡ÎÔÏÔ ı‡Ì·” Î·È ÚÔÛ·ıÔ‡Ó Ó· Û·˜ ÂÎÌÂÙ·ÏÏ¢ÙÔ‡Ó. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 1-2328-30-34-40.

∏ ηıËÌÂÚÈÓ‹ Û·˜ ˙ˆ‹ ›Ûˆ˜ Û·˜ Ê·›ÓÂÙ·È ÈÔ ‚·ÚÂÙ‹ ‹ ·ÎfiÌ· Î·È ·ˆıËÙÈ΋. ™‹ÌÂÚ· ›Ûˆ˜ ¤¯ÂÙ ȉȷ›ÙÂÚË ÚÔÙ›ÌËÛË ÁÈ· ÙÔ Ê·ÓÙ·ÛÙÈÎfi ‹ ÙÔ Ì˘ÛÙËÚÈ҉˜. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 9-13-18-26-37-41.

Δ∞Àƒ√™

∏ Û˘ÌfiÓÈ·, ÙÔ ¤ÓÛÙÈÎÙÔ Î·È Ë ÓÂ˘Ì·ÙÈ΋ Û·˜ ¢·ÈÛıËÛ›· Û‹ÌÂÚ· ÌÂÁ·ÏÒÓÔ˘Ó. ªÔÚ› Â›Û˘ Ó· ‚ϤÂÙ ·Û˘Ó‹ıÈÛÙ· fiÓÂÈÚ· Ô˘ Û·˜ ÂÌÓ¤Ô˘Ó. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 6-24-31-32-44-51.

∫∞£∂Δ∞ 1. ¶ÙËÓfi Ô˘ ϤÁÂÙ·È Î·È Î‡„ÂÏÔ˜. 2. §·Ù›ÓÔ˜ Ú‹ÙÔÚ·˜ - ∫ÔÚ˘Ê‹ Ù˘ ¶›Ó‰Ô˘. 3. ª¿ÚÈÓ...: ·ÏÈfi˜ ÛÎËÓÔı¤Ù˘ - ¶ÚˆÙÂ‡Ô˘Û· Â·Ú¯›·˜ ÙÔ˘ ƒÂı‡ÌÓÔ˘ - μÚ·¯ÔÓËÛ›‰· ÙÔ˘ ÎÚËÙÈÎÔ‡ ÂÏ¿ÁÔ˘˜. 4. ªÈ· ÔÏÈÙ›· ÙˆÓ ∏¶∞ - ∂ÊËÌÂÚ›‰· Ô˘ ›‰Ú˘ÛÂ Ô §¤ÓÈÓ. 5. §›Á·... ÌfiÚÈ· - ¶ÚÒÙË ‡ÏË... ÎÂÊÙ¤‰ˆÓ - ΔÔ ÛÙڛʈ̷. 6. º˘ÛÈÔÏÔÁÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ - ™‚‹ÓÂÈ Ï¿ıË - ª¤Û· ÛÙË... ÛÂÈÚ¿. 7. ¡ËÛ› ÙˆÓ ∫˘ÎÏ¿‰ˆÓ - √Ú›ÛÙÂ... ∂ÊÙ·ÓËÛ›ˆÓ - μ·‚˘ÏÒÓÈÔ˜ ÂÚÌËÓÂ˘Ù‹˜ ÙˆÓ ÓfïÓ. 8. πÙ·ÏÈÎfi ÓËÛ› - ∞˘ÛÙÚ·Ïfi˜ Ì˘ıÈÛÙÔÚÈÔÁÚ¿ÊÔ˜. 9. ¢È·ÈÚ› - ∂˘Úˆ·˚Îfi Ú·ÎÙÔÚÂ›Ô Âȉ‹ÛÂˆÓ - °¿ÏÏÔÈ ·ÚÙÈ˙¿ÓÔÈ. 10. ™Ù·˘ÚÔÏÂÍÈÎfi˜... ıÂfi˜ - Δ·ÈÓ›· ÙÔ˘ Î·È Ë “∞ÚÎÔ‡‰·” - ŒÏÏËÓ·˜ ÓÔÌÔÌ·ı‹˜.

ª›· ÛËÌ·ÓÙÈ΋ Ë̤ڷ Ù˘ ˙ˆ‹˜ Û·˜, fiÔ˘ Ë ÛÎÏËÚ‹ ‰Ô˘ÏÂÈ¿, Ë ·˘ÙÔÂÈı·Ú¯›· Î·È Ô ·Û˘Ó‹ıÈÛÙÔ˜ ‚·ıÌfi˜ ÂÛˆÙÂÚÈ΋˜ ‰‡Ó·Ì˘ Î·È ÂÈı˘Ì›·˜ ÁÈ· Ô˘ÛÈ·ÛÙÈΤ˜ ·ÏÏ·Á¤˜ Ì ÛÙ·ıÂÚfi ÙÚfiÔ, ı· Â›Ó·È Ôχ ¤ÓÙÔÓÔ˜. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 3-4-9-14-18-49.

¢π¢Àª√π ∏ ˘ÂÚ¢·ÈÛıËÛ›·, Ë ¤ÓÙ·ÛË, Ë ‰˘Û·Ú¤ÛÎÂÈ·, ı· Â›Ó·È ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· fiÏˆÓ ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ·ÏÏ·ÁÒÓ Ô˘ ı· Á›ÓÔ˘Ó ÛÙË ˙ˆ‹ Û·˜ Û‹ÌÂÚ· Î·È Ì Èı·Ófi ·ÓÙ›ÎÙ˘Ô ÛÙË Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ Û·˜ ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 511-16-20-35-37.

∫∞ƒ∫π¡√™

11. √ ÚÒËÓ °ÂÓÈÎfi˜ °Ú·ÌÌ·Ù¤·˜ ÙÔ˘ √∏∂ - ∏ ۯ‰›· - ŒÓ·˜ ÓÔÌÂÏ›ÛÙ·˜ ƒÒÛÔ˜ Ê˘ÛÈÎfi˜. 12. ºˆÏÈ¿ ·ÁÚÈÌÈÔ‡ - ΔÔ ‰¤ÓÙÚÔ ›Ù˘˜ Ë Ï¢΋. 13. ¶¿ÓÔÏ·... ı·Ï·ÛÛÈÓ¿ - ª˘ıÈÎfi˜ ‹Úˆ·˜ Ù˘ §˘‰›·˜.

£· ·ÔÊ·Û›ÛÂÙ ӷ οÓÂÙ οÔȘ ·ÏÏ·Á¤˜ ÛÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ‹ ÂÓ·Û¯fiÏËÛ‹ Û·˜, ¯ˆÚ›˜ Ó· ÂӉȷʤÚÂÛÙ ÁÈ· ÙȘ Èı·Ó¤˜ Û˘Ó¤ÂȘ. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 21-6-29-17-3842.

§∂ø¡

∏ §À™∏ Δ√À ™Δ∞Àƒ√§∂•√À

Œ¯ÂÙ ÊÙ¿ÛÂÈ Î·Ù¿ οÔÈÔ ÙÚfiÔ ÛÙ· ÌÈÛ¿ ÙÔ˘ ÛÙfi¯Ô˘ Ô˘ ¤¯ÂÙ ı¤ÛÂÈ ÛÙËÓ Î·ÚȤڷ Î·È ÙȘ ÂȉÈÒÍÂȘ Û·˜ Î·È „¿¯ÓÂÙ ÁÈ· ¤Ó· ˘„ËÏfi Â›Â‰Ô ÂÏ¢ıÂÚ›·˜ Î·È ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈÎfiÙËÙ·˜ ÛÙË ˙ˆ‹ Û·˜. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 12-19-24-28-2949.

√ƒπ∑√¡Δπ∞: 1. ¶∞ƒ∞ªÀ£√¢ƒ∞ª∞ 2. ∂¶π§√°∏-π∞¡√™ 3. Δ∂Δ∞∂ƒπ∞-∞¡Δ 4. ƒƒ-™∫π∞™-∞¡π∞ 5. ∞∫π∞-∫∞¡-∞∫ 6. Ã∞ª∞ª-√π¡√™ 7. ∂§∞-∞°ƒ∞™-∞ƒπ 8. §∞ƒπ™√™-∞¶§√ 9. πªπ™-ª∂™-∞πª∞ 10. ¢∞∫ƒ∞-∞ªπ-¶™ 11. √¡√ƒ∂-∞Δ∞∫Δ√π 12. ¡√μ∞§π™-∫√∞§∞ 13. √™√πƒπ¢π™ª√™.

¶∞ƒ£∂¡√™ ∞˘Ù‹ Â›Ó·È Î·Ù¿ÏÏËÏË Ë̤ڷ ÁÈ· Ó· ·ÊÔÛȈı›Ù Û Ú¿ÁÌ·Ù· Ô˘ Â›Ó·È Ôχ ÛËÌ·ÓÙÈο ÁÈ· Û·˜ Î·È ÌÔÚ›Ù ӷ ÂÈÙ·¯‡ÓÂÙ ÙËÓ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfiÙËÙ¿ ÙÔ˘˜ Û ÌÂÁ¿ÏÔ ‚·ıÌfi. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 22-10-7-4-38-27.

∫∞£∂Δ∞: 1. ¶∂Δƒ√Ã∂§π¢√¡√ 2. ∞¶∂ƒ-∞§∞ª∞¡√™ 3. ƒπΔ-∞ª∞ƒπ√μ√ 4. ∞§∞™∫∞-π™∫ƒ∞ 5. ª√-∫πª∞™-ƒ∂§π 6. À°∂π∞-°√ª∞-πƒ 7. £∏ƒ∞-√ƒ™∂-∞™π 8. π™∫π∞-™∞Δ 9. ¢π∞-∞¡™∞-ª∞∫π 10. ƒ∞-∞¡√¶∞π∫√™ 11. ∞¡∞¡-™∞§π-Δ∞ª 12. ª√¡π∞-ƒ√ª¶√§√ 13. ∞™Δ∞∫√π-∞™π∞™.

ANIE§ ¢I¶§øMATOYXO™ A™TPO§O°O™ - EPEYNHTPIA TAPø ¢¤¯ÂÙ·È Ì ڷÓÙ‚ԇ ηıËÌÂÚÈÓ¿ ÙËÏ. 6974456215

™∫√ƒ¶π√™

Δ√•√Δ∏™ ∂ÎÌÂÙ·ÏÏ¢Ù›Ù ÙȘ ¢ηÈڛ˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ʇÛ˘ Ô˘ ı· Û·˜ ‰ÔıÔ‡Ó Î·È Ù·ÎÙÔÔÈ‹ÛÙÂ Ù˘¯fiÓ ÂÎÎÚÂÌfiÙËÙ˜. ∞Ó Î·È ı· ‰˘ÛÎÔÏ¢Ù›Ù ·ÚÎÂÙ¿, ı· ηٷʤÚÂÙ ӷ Ù·ÎÙÔÔÈ‹ÛÂÙ ÂÁη›Úˆ˜ Ù· ¯Ú¤Ë Û·˜. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 5-7-8-10-12-13.

∞π°√∫∂ƒø™ √È ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ Û·˜ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ ··ÈÙÔ‡Ó Û˘Ó¯‹ ‚ÂÏÙ›ˆÛË Ù˘ Â͈ÙÂÚÈ΋˜ Û·˜ ÂÌÊ¿ÓÈÛ˘. £· ηٷʤÚÂÙ ӷ ÎÂÚ‰›ÛÂÙ ÙȘ ÂÓÙ˘ÒÛÂȘ ¯¿ÚË ÛÙÔ Ù·ÌÂڷ̤ÓÙÔ Û·˜. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 12-14-16-22-31-9.

À¢ƒ√Ã√√™ ªÈ· ¤Í˘ÓË ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈ΋ ΛÓËÛË ı· Û·˜ ‚ÔËı‹ÛÂÈ Ó· ·˘Í‹ÛÂÙ ÛËÌ·ÓÙÈο Ù· ¤ÛÔ‰¿ Û·˜. ¢ÒÛÙ ϛÁÔ ¯ÚfiÓÔ ÛÙÔÓ Â·˘Ùfi Û·˜ ÁÈ· Ó· ‰Â›Ù ÙÈ ÎÚ‡‚ÂÙ·È ›Ûˆ ·fi οÔÈ· Ú¿ÁÌ·Ù·. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 21-32-16-18-145.

πã∂π™ ∫¿ÔÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈο Ú·ÓÙ‚ԇ Ô˘ Û·˜ ¤¯Ô˘Ó ·Á¯ÒÛÂÈ, ı· ÛÙÂÊıÔ‡Ó Ì ÂÈÙ˘¯›·. ∏ ı¤ÏËÛË Ô˘ ¤¯ÂÙ ÁÈ· Ó· ÂÙ‡¯ÂÙ ÙÔ˘˜ ÛÙfi¯Ô˘˜ Û·˜, ı· Û·˜ ‚ÔËı‹ÛÂÈ Ó· ÍÂÂÚ¿ÛÂÙ fiÏ· Ù· ÂÌfi‰È·. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 111-21-22-45-49.


TËÏÂfiÚ·ÛË 38

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 27 π√À§π√À 2012

™Ã√§π∞

¶ƒ√°ƒ∞ªª∞ ¶H§IO 06 VHF, 62 UHF - ™øPO™ 22 UHF

08.00 08.30 09.00 09.30 10.00 10.30 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 15.30 16.00 16.30 17.00 18.00 19.00 20.00 20.30 21.00 22.00 00.15 01.00 02.00 02.30 04.00 05.00

∫·ÂÙ¿Ó ™‚Ô‡Ú·˜ √È ÂÚÈ¤ÙÂȘ Ù˘ ª¿ÓÙÏÈÓ ÕÚıÔ˘Ú √ ÌÈÎÚfi˜ ¡ÈÎfiÏ·˜ ∞fiÛÙÚÔÊÔ˜ ŸÏ· ÁÈ· ÙÔÓ Î‹Ô ∂Î·È‰Â˘ÙÈ΋ ÙËÏÂfiÚ·ÛË √ ‰ÚfiÌÔ˜ ÚÔ˜ ÙË ‰fiÍ·-ª·Ú·ıÒÓÈÔ˜ ∫Ô˘ÎÏÔÌÂÏ¿‰Â˜ √˘Ú¿ÓÈÔ ÙfiÍÔ ∏ ÌÈÎÚ‹ §Ô˘ÏÔ‡ ∞ÛÙ˘ÓfiÌÔ˜ ™·˝Ó˘ ÿӷ ªÔÓÙ¿Ó· ΔÂÏÂ˘Ù·›· ¤Î‰ÔÛË √Ï˘Ìȷο ÓÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú: √Ï˘Ìȷο ÚÂÎfiÚ ∂‡ÚËη 2 (∂) ∏ ˙ˆ‹ Â›Ó·È ·ÏÏÔ‡ ™‡Á¯ÚÔÓ˜ ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ˜ √Ï˘ÌÈ·ÎÒÓ ∞ÁÒÓˆÓ ∑·Î ƒÔÁÎ ÃÚ˘Û¤˜ ÔÏ˘ÌȷΤ˜ ÛÙÈÁ̤˜ “Flyboys” √ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˜ ¿Ú¯ÔÓÙ·˜ ÙˆÓ μ·ÏηӛˆÓ ™ËÌÂ›Ô Art ∞fiÛÙÚÔÊÔ˜ (∂) ∂‡ÚËη 2 (∂) ÃÚ˘Û¤˜ √Ï˘ÌȷΤ˜ ÛÙÈÁ̤˜ (∂) ∏ ˙ˆ‹ Â›Ó·È ·ÏÏÔ‡ (∂)

¶H§IO 44 UHF-™øPO™ 33 UHF

07.30 08.30 09.30 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 17.00 17.30 18.00 18.30 19.00 20.00 22.00 23.00 23.10 24.00 00.30 01.30 02.30 03.30 04.30

ΔÔ „¿ÚÂÌ· √È ÙÂÏÂ˘Ù·›ÔÈ ÓÔÌ¿‰Â˜ ∏ ¯·Ú¿ Ù˘ ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋˜ ªËÙ¤Ú· °Ë ∂ÏÏ‹ÓˆÓ ‰ÚÒÌÂÓ· Balkan express ∂ȉ‹ÛÂȘ ΔfiÏÌË Î·È ÁÔËÙ›· ∂Ù¿ Ë̤Ú˜ ΔÔ˘ ÓÂÚÔ‡ Ù· ·Ú·Ì‡ıÈ· ∂ȉ‹ÛÂȘ ¶Ò˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›; ∞Ì˘ÓÙÈ΋ Ù¯ÓÔÏÔÁ›· ª·ÁÈÎfi˜ ÎfiÛÌÔ˜ ∞Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈ΋ ∞ÏËıÈÓ¿ ÛÂÓ¿ÚÈ· “∂ÚˆÙÈ΋ Û˘Ìʈӛ·” ∂ȉ‹ÛÂȘ ∂ηÙÔÁÚ·Ê›· ¶¤Ú· ·fi Ù· ·ÓıÚÒÈÓ· fiÚÈ· ¶·ÁÎfiÛÌÈ· Ì˘ÛÙÈο Á·ÛÙÚÔÓÔÌ›·˜ Cinemania √È ÙÂÏÂ˘Ù·›ÔÈ ÓÔÌ¿‰Â˜ ΔfiÏÌË Î·È ÁÔËÙ›· ¶¤Ú· ·fi Ù· ·ÓıÚÒÈÓ· fiÚÈ· ΔÔ˘ ÓÂÚÔ‡ Ù· ·Ú·Ì‡ıÈ·

07.00 10.00 11.00 12.00 13.00 15.00 16.00 17.00 18.00 18.15 19.30 20.00 21.00 22.00 23.00 02.00 03.30 04.30 05.30

∂ÓË̤ڈÛË ÛÙË ¡∂Δ ª‹Ï· ÌÔ˘ Ú¿ÛÈÓ· √È Ê˘Ï¤˜ Ù˘ ∞ı‹Ó·˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ ª¤ÓÔ˘Ì ∂ÏÏ¿‰· ∂ȉ‹ÛÂȘ √È √χÌÈÔÈ ÃÚ˘Û¤˜ ÔÏ˘ÌȷΤ˜ ÛÙÈÁ̤˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ ÃÚ˘Û¤˜ ÔÏ˘ÌȷΤ˜ ÛÙÈÁ̤˜ ƒÈ̤ÈÎ ∏ Ú·ÁÌ·ÙÈ΋ ˙ˆ‹ ÛÙȘ ·Ú·ÁÎÔ˘fiÏÂȘ ∂ȉ‹ÛÂȘ ÃÚ˘Û¤˜ ÔÏ˘ÌȷΤ˜ ÛÙÈÁ̤˜ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ› ∞ÁÒÓ˜ §ÔÓ‰›ÓÔ 2012 ΔÂÏÂÙ‹ ¤Ó·Ú͢. ª¤ÓÔ˘Ì ∂ÏÏ¿‰· (∂) ª‹Ï· ÌÔ˘ Ú¿ÛÈÓ· (∂) º˘Ï¤˜ Ù˘ ∞ı‹Ó·˜ (∂) ƒÈ̤ÈÎ (∂)

Pushing daisies Power rangers mystic force Power rangers operation overdrive ªagi-nation ∫Ú‡ÙÔ, Ô ÛÔ‡ÂÚ Û·ÏÔ˜ ¶¤·: ÙÔ ÁÔ˘ÚÔ˘Ó¿ÎÈ Baby looney tunes Tom and Jerry kids Tutenstein: ∏ ÌÈÎÚ‹ ÌÔ‡ÌÈ· ∏ ÏÂÁÂÒÓ· ÙˆÓ ˘ÂÚËÚÒˆÓ Batman: √È Ó¤Â˜ ÂÚÈ¤ÙÂȘ √ ‰·›ÌÔÓ·˜ Ù˘ Δ·˙Ì·Ó›·˜ World of quest Pichi pichi pitch ∑›Ó· ∂ȉ‹ÛÂȘ Floricienta Hellcats The big bang theory ∂ȉ‹ÛÂȘ ¡ÙÂÙ¤ÎÙÈ‚ ªÔÓÎ π·ÙÚÈΤ˜ ˘Ôı¤ÛÂȘ ∂ÍÂÏ›ÍÂȘ ∂ȉ‹ÛÂȘ Life “∏ Ì˘ÛÙËÚÈ҉˘ Ó‹ÛÔ˜” “Planet terror” “ªÈ· Ó‡¯Ù· ÛÙÔ ª·Ó¯¿Ù·Ó”

√ÏÔ̤ÏÂÈ· Ù˘ μÔ˘Ï‹˜ Δ·Í›‰È· ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ∂ȉ‹ÛÂȘ ª·ÁÈÎfi˜ Ê·Ófi˜ ∏ ˙ˆ‹ ÙˆÓ ıËÏ·ÛÙÈÎÒÓ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi ËÌÂÚÔÏfiÁÈÔ ∏ ‰˘Ó·ÛÙ›· ÙˆÓ ™·Ô‡ÓÙ √È ÌÂÁ¿Ï˜ Ë̤Ú˜ ÙÔ˘ ·ÈÒÓ· ∂ȉ‹ÛÂȘ ÛÙË ÓÔËÌ·ÙÈ΋ ΔÛ °Î‚¿Ú· ªÔ˘ÛÈÎfi Ù·Í›‰È ∂ȉ‹ÛÂȘ

18.00 19.00 20.00 21.00 22.00 23.00 24.00 01.00 01.10 03.10 05.00 05.40

∂ΛӘ ÎÈ ÂÁÒ ¶ÚˆÈÓfi ∞¡Δ1 √ÓÂÈÚÔ·Á›‰· Starfish Super game ∂ȉ‹ÛÂȘ ÕÎÚˆ˜ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·ÎfiÓ Super game ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ Î·È ∂ϤÓ˘ Super game ΔÔ ∫·Ê¤ Ù˘ ÷ڿ˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ The secret life of the American teenager Project Runway ∂ÁÎÏ‹Ì·Ù· ∂ȉ‹ÛÂȘ Blackout Asi ŸÏ· hot Raising the bar ∂ȉ‹ÛÂȘ ΔËÏ·‚Ô˜ Castle Telemarketing Mobile fun

¶H§IO 48 UHF

ALPHA 06.00 07.00 08.00 09.00 10.00 11.00 12.45 13.00 16.00 17.05 17.15 19.00 20.00 21.00 22.15 24.00 00.45 01.45 02.45 03.45 04.30 05.00

√‰fi˜ ¶·Ú·‰Â›ÛÔ˘ 7 ∞Ó Ì’ ·Á·¿˜ ª·ÚÁ·Ú›Ù· ¶‹Ú· ÎfiÎÎÈÓ· Á˘·ÏÈ¿ ƒÒÙ· ÙËÓ ·Á¿Ë “ºˆ˜, ÓÂÚfi, ÙËϤʈÓÔ, ÔÈÎfi‰· Ì ‰fiÛÂȘ” ∂ȉ‹ÛÂȘ ∂ϤÓË-best of ™ÊËÓ¿ÎÈ· ∂ȉ‹ÛÂȘ ÛÙË ÓÔËÌ·ÙÈ΋ §¿ÏÂ, ¤ÚˆÙ·˜ ÛÙËÓ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏË ∂ȉ‹ÛÂȘ ¡Ù·ÓÙ¿ ·Ì¤ÛÔ˘ ‰Ú¿Û˘ ¢‡Ô Î·È Î¿ÙÈ ¿ÓÙÚ˜ ™ÊËÓ¿ÎÈ· ∞ÏËıÈÓÔ› ¤ÚˆÙ˜ CSI §·˜ μ¤Áη˜ Judging Amy Fashion fever Patras aller retour ΔËÏ·ÁÔÚ¤˜ ¢¤ÛÙ ÙÔ˘˜ (∂)

Δ· Ì˘ÛÙÈο Ù˘ ∂‰¤Ì ∫ÔÈÓˆÓ›· ÒÚ· MEGA ¶ÚˆÈÓfi ÌÔ˘ (∂) Sila ªÔÈÚ·›Ô˜ ¤ÚˆÙ·˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ ªÔ˘ÎÈ¿ Î·È Û˘¯ÒÚÈÔ ∫¿ÙÈ ÙÚ¤¯ÂÈ Ì ÙÔ˘˜ ‰›Ï· ∂ȉ‹ÛÂȘ ¡Ù·ÓÙ¿ Singles ªÔÈÚ·›Ô˜ ¤ÚˆÙ·˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ Sila ™ÙÔ ·Ú¿ ¤ÓÙ 4 ∂ȉ‹ÛÂȘ ∏ ÁÂÓÈ¿ ÙˆÓ 592 ÿ¯ÓË ºÂ‡Á· ΔËÏÂÌ¿ÚÎÂÙÈÓÁÎ ªÈ· ÛÙÈÁÌ‹, ‰˘Ô ˙ˆ¤˜

06.00 07.45 09.45 10.00 11.00 15.00 17.00 18.00 19.00 20.00 20.45 21.00 21.30 23.00 00.15 02.30

Õڈ̷ ∂ÏÏ¿‰·˜ ∫ÂÓÙÚÈ΋ ∂ÏÏ¿‰· ηÏËÛ¤Ú· (∂) ¶ÚˆÈÓ‹ ÂÓË̤ڈÛË ÃÚÒÌ·Ù· ∂ÏÏ¿‰·˜ ¶ÚÔÙ¿ÛÂȘ ·ÁÔÚ¿˜ ∫ÂÓÙÚÈ΋ ∂ÏÏ¿‰· ηÏËÛ¤Ú· ∞ÁÚÔÙfiÚ·Ì· ∂ȉ‹ÛÂȘ ΔËÏÂÌ¿ÚÎÂÙÈÓÁÎ Astitvia £¤Ì· Ë̤ڷ˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ ∫ÔÓÙ·ÚÔÌ·¯›Â˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ Call4Cash ¡˘¯ÙÂÚÈÓ¤˜ ‰È·‰ÚÔ̤˜

06.00 10.00 13.00 13.30 14.00 15.00 16.50 17.00 18.00 19.00 20.30 21.00 22.00 23.00 00.15 01.15 02.15 03.15 03.45 04.15

¶ÚÒÙË °Ú·ÌÌ‹ ™∫∞´ ÙÒÚ· Ten years younger Style star Dog whisperer ™∫∞´ life ∂ȉ‹ÛÂȘ ÛÙË ÓÔËÌ·ÙÈ΋ America’s next top model Chef ÛÙÔÓ ·¤Ú· (∂) ™∫∞´ ÛÙȘ 7 Deadly 60 ∂ȉ‹ÛÂȘ The good wife CSI §Ô˜ ÕÓÙ˙ÂϘ Whale wars √È ¿ÓıÚˆÔÈ ›Ûˆ ·fi Ù· ÚÂÎfiÚ ∞›ı·Ó˜ ÛÙÈÁ̤˜ Ten years younger How to look good naked Pandamonium

111111111111111111111111111

09.30 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 14.30 14.40 16.05 16.10 17.10 17.15 18.00 19.00 19.05 20.00 21.00 21.30 23.00 23.50 01.25 01.30 03.00 03.05

°ÂÁÔÓfiÙ· (∂) ∂Ï·ÛÛfiÓ·˜ 1912-2012: 100 ¯ÚfiÓÈ· ÂÏ¢ıÂÚ›·˜ ¶·È‰ÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ∂Ó ÙÔ‡Ùˆ Á¤Ï· (∂) ªË ÌÔ˘ ÂȘ ΔËÏ·ÁÔÚ¤˜ ™‡ÓÙÔÌÔ ‰ÂÏÙ›Ô Âȉ‹ÛˆÓ-ΔËÏ·ÁÔÚ¤˜ ™‡ÓÙÔÌÔ ‰ÂÏÙ›Ô Âȉ‹ÛÂˆÓ ™‡ÓÙÔÌÔ ‰ÂÏÙ›Ô Âȉ‹ÛÂˆÓ ªÈ· ÒÚ·-ÌÈ· ˙ˆ‹ ™‡ÓÙÔÌÔ ‰ÂÏÙ›Ô Âȉ‹ÛÂˆÓ ΔËÏ·ÁÔÚ¤˜ ™‡ÓÙÔÌÔ ‰ÂÏÙ›Ô Âȉ‹ÛÂˆÓ √È Á‡ÛÂȘ ÙÔ˘ ÙfiÔ˘ Ì·˜ °ÂÁÔÓfiÙ· ™‡ÓÙÔÌÔ ‰ÂÏÙ›Ô Âȉ‹ÛÂˆÓ “Dangerous love” ™‡ÓÙÔÌÔ ‰ÂÏÙ›Ô Âȉ‹ÛÂˆÓ °ÂÁÔÓfiÙ· Û 10’ Î·È ‰ÂÏÙ›Ô ÛÙË ÓÔËÌ·ÙÈ΋ “ŒÓ·˜ ÎϤÊÙ˘ Ì ÊÈÏfiÙÈÌÔ” ∂ȉ‹ÛÂȘ “Riki” ™‡ÓÙÔÌÔ ‰ÂÏÙ›Ô Âȉ‹ÛÂˆÓ “The killing kind” ™‡ÓÙÔÌÔ ‰ÂÏÙ›Ô Âȉ‹ÛÂˆÓ “Deadly assets”

07.00 08.00 10.00 11.30 15.00 17.00 18.00 19.30 20.30 22.30 23.15 02.00 02.45 04.45

¶ÚÔÙ¿ÛÂȘ ·ÁÔÚ¿˜ ¶ÚˆÈÓ‹ ·Ù˙¤ÓÙ· ª·˙› ΔËÏ·ÁÔÚ¤˜ ¶·Ú¿ı˘ÚÔ ÛÙË £ÂÛÛ·Ï›· ∫Ò‰Èη˜ Ì˘ÛÙËÚ›ˆÓ ∂ȉ‹ÛÂȘ ∫fiÓÙÚ· Î·È Ú‹ÍË ¡ÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú ∂ȉ‹ÛÂȘ £ÂÛÛ·ÏÈ΋ ÁË ∂ȉ‹ÛÂȘ ¶·Ú¿ı˘ÚÔ ÛÙË £ÂÛÛ·Ï›· (∂) ¡ÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú

√È Ì·ÛÎfiÙ ÙˆÓ ∞ÁÒÓˆÓ Â›Ó·È ‰‡Ô ÌÔÓfiÊı·ÏÌ· ÙÂÚ·Ù¿ÎÈ·, Ô Wenlock Î·È Ë ªandeville. ΔËÓ ∂ÏÏ¿‰· ı· ÂÎÚÔÛˆ‹ÛÔ˘Ó 105 ·ıÏËÙ¤˜, 66 ¿ÓÙÚ˜ Î·È 39 Á˘Ó·›Î˜, Ô˘ ı· Ï¿‚Ô˘Ó Ì¤ÚÔ˜ Û 20 ·ıÏ‹Ì·Ù· Î·È ÛËÌ·ÈÔÊfiÚÔ˜ ı· Â›Ó·È Ô ·ıÏËÙ‹˜ ÙÔ˘ Tae Kwon Do ∞ÏÂÍ. ¡ÈÎÔÏ·˝‰Ë˜. ªÂÁ¿ÏË ÙÈÌ‹ ÁÈ· ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ·ÔÙÂÏ› Ë ÚfiÛÎÏËÛË Ù˘ √ÚÁ·ÓˆÙÈ΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ÙˆÓ √Ï˘ÌÈ·ÎÒÓ ∞ÁÒÓˆÓ “§ÔÓ‰›ÓÔ 2012” ÛÙËÓ ¶ÚˆıȤÚÂÈ· Ù˘ ΔÂÏÂÙ‹˜ ∞Ê‹˜ Ù˘ √Ï˘Ìȷ΋˜ ºÏfiÁ·˜ Î. πÓÒ ªÂÓÂÁ¿ÎË Ó· ·Ú·ÛÙ› ÛÙËÓ ΔÂÏÂÙ‹ ŒÓ·ÚÍË ÙˆÓ ∞ÁÒÓˆÓ. ¡∂Δ 23.00

∏ Ì˘ÛÙËÚÈ҉˘ Ó‹ÛÔ˜ ¶ÂÚÈ¤ÙÂÈ·, ·Ú·ÁˆÁ‹˜ 2005, Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· ƒ¿ÛÂÏ ª·Ïο¯È. ¶·›˙Ô˘Ó: ∫¿ÈÏ ª·Î §¿¯Ï·Ó, ¶¿ÙÚÈÎ ™ÙÈÔ‡·ÚÙ, °Î·ÌÚÈ¤Ï ∞ÓÁÔ˘fiÚ.

∫·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ ∂ÌÊ˘Ï›Ô˘ ¶ÔϤÌÔ˘ ÛÙȘ ∏¶∞, ÌÈ· Ó‡¯Ù· Ì ηٷÈÁ›‰· ÛÙË μÈÚÙ˙›ÓÈ·, ¤ÍÈ ÎÚ·ÙÔ‡ÌÂÓÔÈ ‰Ú·ÂÙÂ‡Ô˘Ó ·fi ÙȘ ÔÌÔÛÔӉȷΤ˜ Ê˘Ï·Î¤˜. √ ™¿ÈÚÔ˘˜ ™ÌÈı, ÏÔ¯·Áfi˜ Ù˘ ŒÓˆÛ˘, Ô ∞ÊÚÔ·ÌÂÚÈηÓfi˜ ¡ÂÌ, Ë ÓÔÛÔÎfiÌ· Δ˙¤ÈÓ ™›ÏÂÙ, Ë ÎfiÚË Ù˘ ŒÏÂÓ Î·È ‰‡Ô ÛÙÚ·ÙÈÒÙ˜ ÙˆÓ ¡ÔÙ›ˆÓ, Ô ¶¤ÓÎÚÔÊ Î·È Ô §Â ª¤È, ¿ÓıÚˆÔÈ ÂÓÙÂÏÒ˜ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÔ› ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜, ηٷʤÚÓÔ˘Ó Ó· ‰È·Ê‡ÁÔ˘Ó ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ¤Ó· ·ÂÚfiÛÙ·ÙÔ. STAR 22.00

Flyboys ¶ÔÏÂÌÈ΋ ÂÚÈ¤ÙÂÈ·, ·Ú·ÁˆÁ‹˜ 2006, Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· ΔfiÓÈ ªÈÏ. Δ˙¤È̘ ºÚ¿ÓÎÔ, ∑·Ó ƒÂÓfi, Δ˙¤ÓÈÊÂÚ ¡Ù¤ÎÂÚ. ∏ Ù·ÈÓ›· Â›Ó·È ‚·ÛÈṲ̂ÓË ÛÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈ΋ ÈÛÙÔÚ›· ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ.

1914: ∞’ ¶·ÁÎfiÛÌÈÔ˜ ¶fiÏÂÌÔ˜. 1917: ª¤¯ÚÈ ÙfiÙ ÔÈ ∏¶∞ ‰ÂÓ Â›¯·Ó ·ÔÊ·Û›ÛÂÈ Ó· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯Ô˘Ó Û ¤Ó· fiÏÂÌÔ Ô˘ Ê·ÈÓÔÌÂÓÈο ‰ÂÓ ÙÔ˘˜ ·ÊÔÚÔ‡ÛÂ. ∫¿ÔÈÔÈ fï˜ Ó·ÚÔ› ∞ÌÂÚÈηÓÔ›, ·ÔÊ¿ÛÈÛ·Ó, Ì ÎÔÈÓfi ÁÓÒÌÔÓ· ÙÔÓ ·ÏÙÚÔ˘ÈÛÌfi ÙÔ˘˜ Ó· ÂÓÙ·¯ıÔ‡Ó ÛÙËÓ ˘ËÚÂÛ›· ÙˆÓ Û˘ÌÌ·¯ÈÎÒÓ ‰˘Ó¿ÌˆÓ. ªÈ· ¯Ô‡ÊÙ· ·fi ·˘ÙÔ‡˜ (ÌfiÏȘ 38) ›¯Â ÌÈ· ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋ ȉ¤·: ¡· Ì¿ıÔ˘Ó Ò˜ Ó· ÂÙÔ‡Ó. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÚÒÙÔ˘˜ ÈÏfiÙÔ˘˜ Ù˘ ¶ÔÏÂÌÈ΋˜ ∞ÂÚÔÔÚ›·˜ ·ÁÎÔÛÌ›ˆ˜! ∂Δ1 22.00

£Â¿Ì·Ù· £∂ƒπ¡√ ™ÈÓÂÌ¿ ∫ÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈ΋ §¤Û¯Ë, Cine ªÂÛfiÁÂÈÔ˜

∂•øƒ∞´™Δπ∫∏ TËÏ.:24210 30303 www.exoraistiki.gr

EYKO§O

¢Y™KO§O

§À™∏ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ˘

∏ÌÂÚÔÌËӛ˜ ¶ÚÔ‚ÔÏÒÓ 27, 28 Î·È 29 πÔ˘Ï›Ô˘

“√π À¶∏ƒ∂Δƒπ∂™” ™˘ÓÙÂÏÂÛÙ¤˜ ™˘ÁÁڷʤ·˜: Kathryn Stockett. ™ÎËÓÔı¤Ù˘ - ™ÂÓ·ÚÈÔÁÚ¿ÊÔ˜: Tate Taylor. ∏ıÔÔÈÔ›: Octavia Spencer, Viola Davis, Jessica Chastain, Emma Stone.

¢Y™KO§O

™Ù· 81 ÎÂÓ¿ ÎÔ˘Ù¿ÎÈ· ÙÔ˘ ·‚Ô˘ ÙÔÔıÂÙ‹ÛÙ ·ÚÈıÌÔ‡˜ Ì ٤ÙÔÈÔ ÙÚfiÔ, ÒÛÙ οı ÛÂÈÚ¿, ÛÙ‹ÏË Î·È Ï·›ÛÈÔ 3x3 Ó· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ fiÏ· Ù· „ËÊ›· ·fi ÙÔ 1 Ò˜ ÙÔ 9. ™ÎÔfi˜ ÙÔ˘ ·˙Ï Â›Ó·È Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËıÔ‡Ó fiÏ· Ù· ÓÔ‡ÌÂÚ·, ¯ˆÚ›˜ οÔÈÔ Ó· ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ‰Â‡ÙÂÚË ÊÔÚ¿ Û ηı¤Ó· ·fi Ù· ·Ú·¿Óˆ. Œ¯ÂÙ ˘fi„ÈÓ Û·˜ fiÙÈ ÙÔ Su - Doku χÓÂÙ·È Ì ÙË ÏÔÁÈ΋. AÔʇÁÂÙ ÏÔÈfiÓ Ó· Ì·ÓÙ‡ÂÙÂ, ·Ú¿ ÙÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙÔ˘˜ ·ÚÈıÌÔ‡˜ ÛÙ· ÙÂÙÚ¿ÁˆÓ· Ô˘ ›ÛÙ ۛÁÔ˘ÚÔÈ fiÙÈ ÂΛ Â›Ó·È Î·È Ë ÌÔÓ·‰È΋ ÙÔ˘˜ ı¤ÛË.

™Â ·¢ı›·˜ ÌÂÙ¿‰ÔÛË ·fi ÙÔ √Ï˘ÌÈ·Îfi ™Ù¿‰ÈÔ ÙÔ˘ §ÔÓ‰›ÓÔ˘ Ë ÙÂÏÂÙ‹ ¤Ó·Ú͢ ÙˆÓ 30ÒÓ £ÂÚÈÓÒÓ √Ï˘ÌÈ·ÎÒÓ ∞ÁÒÓˆÓ, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ı· ‰ÈÂÍ·¯ıÔ‡Ó ·fi 27/7-12/8.

£E™™A§IA TV

111111111111111111111111111

Su - Doku

EYKO§O

05.45 06.45 10.00 12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 16.50 17.00 18.00 19.00 20.00 21.00 22.00 23.10 00.30 00.45 01.45 03.00 04.00 05.00

07.00 08.00

111111111111111111111111111 ¶H§IO 24 UHF - ™øPO™ 45 UHF

10.00 16.00 17.00 17.30 18.00 19.00 20.00 21.00 22.00 22.10 23.45 00.50

06.00 07.00 11.00 12.00 12.50 13.00 13.30 14.30 14.40 15.40 15.50 16.50 17.00

¶H§IO 58 UHF - ™øPO™ 23 UHF

06.00 06.50 07.15 07.45 08.15 08.40 09.00 09.20 09.45 10.10 10.30 11.00 11.30 12.00 12.30 13.30 14.00 16.00 16.50 17.45 17.50 18.50 19.45 20.00 21.00 22.00 01.30 03.45

¶H§IO 31 UHF - ™øPO™ 46 UHF

¶H§IO 35,55 UHF - ™øPO™ 56 UHF

¶H§IO 41 UHF, 62 UHF - ™øPO™ 28 UHF

√Ï˘ÌÈ·ÎÔ› ∞ÁÒÓ˜ “§ÔÓ‰›ÓÔ 2012” -ΔÂÏÂÙ‹ ¤Ó·Ú͢

μÚ·‚Â›Ô °˘Ó·ÈΛ·˜ ∂ÚÌËÓ›·˜ (Octavia Spencer) ÛÙÔ ºÂÛÙÈ‚¿Ï ∫·ÓÓÒÓ.

VILLAGE 4 CINEMAS VOLOS Δ∏§∂ºø¡√: 24210 94600

∂μ¢√ª∞¢∞ ¶ƒ√μ√§ø¡: 26/7 - 1/8/2012

∞I£√À™∞ 01

∏ ∂¶√Ã∏ Δø¡ ¶∞°∂Δø¡ø¡ 4 (∫π¡/¡∞ ™Ã∂¢π∞ ª∂Δ/¡√): ¶¤ÌÙË-ΔÂÙ¿ÚÙË: 18:30.

∂¶π™Δƒ√º∏ ™Δ√¡ ∂ƒøΔ∞: ¶¤ÌÙË-ΔÂÙ¿ÚÙË: 20:30-22:45. ∞π£√À™∞ 2

SPIDER-MAN 3D: ¶¤ÌÙË-ΔÂÙ¿ÚÙË: 18:00-20:45. √ ¶ƒ√™Δ∞Δ∏™ (¶∂ƒπ¶∂Δ∂π∞): ¶¤ÌÙË-ΔÂÙ¿ÚÙË: 23:30. ∞π£√À™∞ 3

SPIDER-MAN: ¶¤ÌÙË-ΔÂÙ¿ÚÙË: 23:15. √ ™∂º ∫∞π √ ™∂º Δ√À (∫øªø¢π∞): ¶¤ÌÙË-ΔÂÙ¿ÚÙË: 19:00 -21:15. ∞π£√À™∞ 4

∏ ∂¶√Ã∏ Δø¡ ¶∞°∂Δø¡ø¡ 4 3D (∫π¡/¡∞ ™Ã∂¢π∞ ª∂Δ/¡√): ∫·ıËÌÂÚÈÓ¿ ª√¡√ ÌÈ· ÚÔ‚ÔÏ‹ ÛÙȘ 21.30.

¶¤ÌÙË-ΔÂÙ¿ÚÙË: 19:00. √ ¢π∫Δ∞Δ√ƒ∞™ (∫øªø¢π∞): ¶¤ÌÙË-ΔÂÙ¿ÚÙË: 21:00- 23:00.


ŒÍÔ‰Ô˜ 39

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 27 π√À§π√À 2012

∂È̤ÏÂÈ· ™√ºπ∞ ª∞Àƒ∞¡Δ∑∞ mavrantza@e-thessalia.gr

μfiÏÙ· ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿! ˘Ù‹Ó ÙËÓ Â‚‰ÔÌ¿‰· Ë ‚fiÏÙ· Ì·˜ ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ı· Â›Ó·È ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ Ì ÚÔ‡¯· ·Í›·˜ ¤ˆ˜ 10 ¢ÚÒ. ∫·È ÂÂȉ‹ Ù· ηٷÛÙ‹Ì·Ù· ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ¤¯Ô˘Ó Ú›ÍÂÈ ·›ÛÙÂ˘Ù· ÙȘ ÙÈ̤˜, ¿ÚÙ ̛· Á‡ÛË!

º¤ÙÔ˜, ‰ڷÈÒÓÔ˘Ó ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ ÓÙÔ˘Ï¿· Ì·˜ ÔÈ ÔÏfiۈ̘ ÊfiÚ̘. ™Â ÈÔ ˙ˆËÚ¿ ¯ÚÒÌ·Ù· ·’ fi,ÙÈ ¤ÚÛÈ, ÔÈ ÔÏfiۈ̘ ÊfiÚ̘ ‹Úı·Ó ÁÈ· Ó· Ì›ÓÔ˘Ó Î·È Ó· ÊÔÚÂıÔ‡Ó ·fi ÙÔ Úˆ› Ò˜ ÙÔ ‚Ú¿‰˘!

ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÛÙÔ˘˜ ¿ÓÙÚ˜ Î·È ÁÈ· ÂΛÓÔ˘˜ ʤÙÔ˜ Ù· ˙ˆËÚ¿ ¯ÚÒÌ·Ù· Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È ÛÙȘ ÚÒÙ˜ ÚÔÙÈÌ‹ÛÂȘ ÙÔ˘˜.

2 1 ™ÙÔ MARS ÂÈϤÍÙ ÙÔ ¯ÚÒÌ· Î·È ÙÔ Ì‹ÎÔ˜ Ô˘ Û·˜ Ù·ÈÚÈ¿˙ÂÈ Î·È ÌË ‰ÈÛÙ¿ÛÂÙ ӷ ÙȘ Û˘Ó‰˘¿ÛÂÙ Ì ۷Ӊ¿ÏÈ·, ·ÏÏ¿ Î·È „ËÏÔÙ¿ÎÔ˘Ó·!

ºÔ‡ÍÈ·, Ú¿ÛÈÓÔ, ÔÚÙÔηϛ Î·È Î›ÙÚÈÓÔ Î·È Û ÌÏÔ‡˙˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙȘ ‚ÂÚÌÔ‡‰Â˜ Â›Ó·È Ù· must ÙÔ˘ ηÏÔηÈÚÈÔ‡. ∞Ó·˙ËÙ‹ÛÙ ÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÛÙÔ Catamaran Sailwear Î·È Û›ÁÔ˘Ú· ı· ‚Ú›Ù ·˘Ùfi Ô˘ Û·˜ Ù·ÈÚÈ¿˙ÂÈ!

1) √ÏfiÛˆÌË ÊfiÚÌ· Û ¤ÓÙÔÓÔ Ú¿ÛÈÓÔ ¯ÚÒÌ·, 10 ¢ÚÒ. MARS (∫. ∫·ÚÙ¿ÏË 52, 6987894007). 2) ºÔ‡ÍÈ· ÌÏÔ‡˙· Ì ¤ÓÙÔÓ· ÁÚ¿ÌÌ·Ù·, 10 ¢ÚÒ. Catamaran Sailwear (¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ 6, 2421021950).

Karavia Lux Inn

ªÂ ÙË ‰‡Ó·ÌË Î·È ÙËÓ Â˘ÏÔÁ›· Ù˘ ʇÛ˘... ·ÌÊÈı·ÙÚÈÎfiÙËÙ· ÙÔ˘ ÔÈÎÔ¤‰Ô˘ Ì ÙËÓ Î·Ù·ÏËÎÙÈ΋ ı¤· ÛÙÔÓ ÎfiÏÔ ÙÔ˘ ¶·Á·ÛËÙÈÎÔ‡ Î·È ÙÔ ÁÚ·ÊÈÎfi ¯ˆÚÈfi Ù˘ ∞Ê‹ÛÛÔ˘, Ô ‹ÏÈÔ˜ Ô˘ ·›˙ÂÈ Ì ÙË ı¿Ï·ÛÛ· ¯·˚‰Â‡oÓÙ·˜ ÙÔ˘˜ ·ÙÂÏ›ˆÙÔ˘˜ ÂÏ·ÈÒÓ˜, ÂÓÒ ·ÏÏ¿˙ÂÈ Ù· ¯ÚÒÌ·Ù· Î·È ÙȘ ÛÎȤ˜ ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ Ë̤ڷ˜... ...ÂÚÓÒÓÙ·˜ Ë Ì¤Ú· Ô ‹ÏÈÔ˜ ·Ú·‰›‰ÂÈ ÙË ÛÎ˘Ù¿ÏË ÛÙÔ ÊÂÁÁ¿ÚÈ Î·È Ù’ ·ÛÙ¤ÚÈ·. ∏ ʇÛË ·ÔıÂÒÓÂÙ·È Î¿ı ÛÙÈÁÌ‹ ÛÙÔÓ Î‡ÎÏÔ ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘...

™ÙËÓ ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋ Ô‰fi ∞Ê‹ÛÛÔ˘ - ∞ÊÂÙÒÓ ı· Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂÙ ÙÔ Karavia Lux Inn, ¤Ó·Ó ÚÔÔÚÈÛÌfi Ô˘ ‰ÂÓ ı· ·Ê‹ÛÂÈ Î·Ó¤Ó·Ó ·Û˘ÁΛÓËÙÔ... ∏ ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ ÙÔÔıÂÛ›· Ù˘ ÈÛ›Ó·˜ ÛÙË Ì·Á¢ÙÈ΋ Ï·ÁÈ¿ ÙÔ˘ ‚Ô˘ÓÔ‡ ÙˆÓ ∫ÂÓÙ·‡ÚˆÓ ÚÔÛʤÚÂÈ ÛÙÔ˘˜ ÂÈÛΤÙ˜ ÙËÓ ·fiÏ·˘ÛË Ù˘ ¯·Ï¿ÚˆÛ˘ Ì ı¤· ÙËÓ ·ÂÚ·ÓÙÔÛ‡ÓË Ù˘ ı¿Ï·ÛÛ·˜. ∂›Ó·È Ï·ÈÛȈ̤ÓË ÂÚÈÌÂÙÚÈο ·fi Ê˘ÛÈο ˘ÏÈο, Î·È ÙÔ Í‡ÏÈÓÔ ‰¿Â‰Ô ÊÈÏÔÍÂÓ› ·Ó··˘ÙÈΤ˜ Í·ÏÒÛÙÚ˜ Ô˘ ı· Û·˜ ¯·Ú›ÛÔ˘Ó ·Ù¤ÏÂȈÙ˜ ÒÚ˜ Á·Ï‹Ó˘ Î·È ÍÂÎÔ‡Ú·Û˘ ·ÁÓ·ÓÙ‡ÔÓÙ·˜ ÙÔÓ ˘¤ÚÔ¯Ô ¶·Á·ÛËÙÈÎfi. Δ· ·ÔÁ‡̷ٷ ̤۷ Û’ ·˘Ù‹ ÙËÓ fi·ÛË ÌÔÚ›Ù ӷ ·ÔÏ·‡ÛÂÙ ÙÔ ˘¤ÚÔ¯Ô ËÏÈÔ‚·Û›ÏÂÌ·. ∫ÔÓÙ¿ ÛÙËÓ ÈÛ›Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ÙÔ Pool Bar fiÔ˘ ‰È·Ù›ıÂÓÙ·È ÊÚ¤ÛÎÔÈ ¯˘ÌÔ›, ÎÔÎÙ¤ÈÏ Î·È ÛÓ·Î ·fi ÙÔÈο

ÚÔ˚fiÓÙ·, ÂÓÒ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ηıËÌÂÚÈÓ¿ ·fi ÙȘ 07:30 ¤ˆ˜ ÙȘ 23:30 Î·È ÛÂÚ‚›ÚÂÈ ÔÙ¿, ÛÓ·Î, ÁÏ˘Î¿, ·ÁˆÙ¿, ÛÙÔÓ Â˘Ú‡ÙÂÚÔ ¯ÒÚÔ Ù˘ ÈÛ›Ó·˜. ™Â ¯ÒÚÔ ·ÔÌÔӈ̤ÓÔ Î·È ÂȉÈο ‰È·ÌÔÚʈ̤ÓÔ Ì ÏÔ˘ÏÔ‡‰È·, ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi Ù˙·ÎÔ‡˙È, Ô˘ Û·˜ ‰›ÓÂÈ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ·ÔÏ·‡ÛÂÙ ¤Ó· ȉȈÙÈÎfi ¯·Ï·ÚˆÙÈÎfi ˘‰ÚÔÌ·Û¿˙ Ì ı¤· ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ¶ÚÔÛʤÚÂÙ·È Î·È ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ÁÈ· ÌÔÓ·‰ÈΤ˜ ÛÙÈÁ̤˜ ¯·Ï¿ÚˆÛ˘ ʈÙÈṲ̂ÓÔ ·fi ÙÔ ÊÂÁÁ·-

ÚfiʈÙÔ Î·È ÙÔ Êˆ˜ ÙˆÓ ·ÛÙÂÚÈÒÓ Ì ÙË Û˘Óԉ›· ÙÔ˘ ÎÔÎÙ¤ÈÏ ‹ ÙÔ˘ ÎÚ·ÛÈÔ‡ Û·˜! ΔÔ ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ÌÂÛË̤ÚÈ Î·È ‚Ú¿‰˘ ÚÔÛʤÚÔÓÙ·˜ Ì›· ÔÈÎÈÏ›· ·fi ÂÎÏÂÎÙ¿ ÊÚÂÛÎÔÌ·ÁÂÈÚÂ̤ӷ ÂÏÏËÓÈο Î·È ÌÂÛÔÁÂȷο È¿Ù· Ì ‚¿ÛË Ù· ¿ÊıÔÓ· ÙÔÈο ·ÁÚÔÙÈο Î·È ÎÙËÓÔÙÚÔÊÈο ÚÔ˚fiÓÙ·, fiˆ˜ ÙÔ Ì˘Úˆ‰¿ÙÔ ı˘Ì·Ú›ÛÈÔ Ì¤ÏÈ, Ù· ¿ÁÚÈ· ¯fiÚÙ· Î·È Ì˘Úˆ‰Èο Î·È ÔÈÎÈÏ›· ‚ÔÙ¿ÓˆÓ ·ÍÈÔÔÈÒÓÙ·˜ Ù· Ì ÌÂÚ¿ÎÈ Î·È Ù¯ÓÈ΋ ÛÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ·˘ıÂÓÙÈÎÒÓ Î·È ·Ú·‰ÔÛÈ·ÎÒÓ Û˘ÓÙ·ÁÒÓ. ∂ÈϤÔÓ ÔÈ ÂÈÛΤÙ˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·ÔÏ·‡ÛÔ˘Ó ÙËÓ Ì‡Ú· ‹ ÙÔ ÎÚ·Û› ÙÔ˘˜ Ì ٷ ÁÓ‹ÛÈ· ÌÔÓ·‰Èο È¿Ù· Î·È ÙȘ ÊÚÂÛÎÔÎÔÌ̤Ó˜ Û·Ï¿Ù˜ ‹ Ó· ¯·ÚÔ‡Ó ÙÔ ·Ú·‰ÔÛÈ·Îfi ÙÛÈÔ˘Ú¿ÎÈ ÙÔ˘˜ Û˘ÓÔ‰Â˘Ì¤ÓÔ ·fi Á¢ÛÙÈÎÔ‡˜ ÌÂ˙¤‰Â˜. Karavia Lux Inn | ÕÊËÛÛÔ˜, μfiÏÔ˜ ΔËÏ.: 2423 033722 | Fax: 2421 500504 Email: karavia.lux.inn@gmail.com

ª·ÙȤ˜ ÛÙË ‰È·ÛΤ‰·ÛË ΔÔ ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ ¤ÊÙ·ÛÂ Î·È ÔÈ ÂÈÏÔÁ¤˜ ÛÙËÓ fiÏË Ì·˜ ÔÏϤ˜! ■

¶·Ú·Û΢‹ 27

∞fi„ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ÂÙÔÈÌ·ÛÙ›Ù ÁÈ· ·›Û٢٘ ÛÙÈÁ̤˜, ηıÒ˜ ÌÂÙ¿ ·fi 2 Ì‹Ó˜ ·Ó·ÌÔÓ‹˜ ‹Úı ÙÔ ϋڈ̷ ÙÔ ¯ÚfiÓÔ˘. ΔÔ Amaze Club ·ÓÔ›ÁÂÈ ÙȘ ‡Ï˜ ÙÔ˘ Î·È Û·˜ ÂÚÈ̤ÓÂÈ ÁÈ· ¤Ó· ͤÊÚÂÓÔ ¿ÚÙÈ! Anpisteftable but true! ∞Ó·Óˆ̤ÓÔ˜ ¯ÒÚÔ˜, ÌÂÁ¿ÏË ‰È¿ıÂÛË, Ù· ηχÙÂÚ· hits Î·È Ë ·Ó·ÌÔÓ‹ ÙÂÏÂÈÒÓÂÈ Ì ¤Ó· ÂÎÚËÎÙÈÎfi ‚Ú¿‰˘ Ô˘ ı· ÎÚ·Ù‹ÛÂÈ fiÏÔ ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ! ¶Â˘Î¿ÎÈ· μfiÏÔ˘ ΔËÏ. 6986971312

™¿‚‚·ÙÔ 28

™·‚‚·Ùfi‚Ú·‰Ô Î·È Ë Ó‡¯Ù· ı¤ÏÂÈ ‰È·ÛΤ‰·ÛË Ì Ϸ˚ο ·ÎÔ‡ÛÌ·Ù·. °È’ ·˘Ùfi... Ï·˚΋ ‚Ú·‰È¿ ÛÙÔ ∞Ú¯ÔÓÙÈÎfi ΔÛ·ÎÓ¿ÎË! £· ÚÔÛ·ı‹ÛÔ˘Ó Ó· Û·˜ ‰È·ÛΉ¿ÛÔ˘Ó, Ì ¤Ó· ÌÔÓ·‰ÈÎfi Ï·˚Îfi ÚfiÁÚ·ÌÌ·, ÔÈ ºÈÏ›ÙÛ· ∂˘·ÁÁÂÏÈÓÔ‡, ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ÷Ù˙fiÔ˘ÏÔ˜ Î·È ∂˘ÏÂıÂÚ›· ÷Ù˙ÔÔ‡ÏÔ˘. flÚ· ¤Ó·Ú͢: 22.00. ÕÓˆ §Â¯ÒÓÈ· ΔËÏ. 6974232583, 2428093517

ΔÚ·ÁÔ‡‰È

∫˘Úȷ΋ 29

√ ∞fiÛÙÔÏÔ˜ ªfiÛÈÔ˜ Î·È Ô ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ¡¿ÛÛÈÔ˜, ·ÏÏ¿˙ÔÓÙ·˜ ÙË Ì¤Ú·, ·ÏÏ¿ fi¯È ÙË ‰È¿ıÂÛË, ˙ˆÓÙ·Ó¿ ÛÙÔÓ fiÌÔÚÊÔ ¶¿Ú·ÏÔ ÛÙÔÓ ÕÁÈÔ πˆ¿ÓÓË ¶ËÏ›Ô˘, ·fi ·˘Ù‹Ó ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ Î·È Î¿ı ∫˘Úȷ΋. ∂ÙÔÈÌ·ÛÙ›Ù ӷ ÛÈÁÔÙÚ·ÁÔ˘‰‹ÛÂÙ live & unplugged ·Á·Ë̤ӷ Û·˜ ÎÔÌÌ¿ÙÈ·! ¶›Ûˆ ·fi ÙËÓ ÂÎÎÏËÛ›· ÛÙÔÓ ∞Ë-°È¿ÓÓË flÚ·: 22.30

ªÔ˘˙Ô‡ÎÈ-ΔÚ·ÁÔ‡‰È

¶Ï‹ÎÙÚ·-ΔÚ·ÁÔ‡‰È

tions: Reserva24280 93517 , 3 8 5 6974 232

¤Ó·ÚÍË 22.00

™¿‚‚·ÙÔ


40

¢Â›ÁÌ·Ù·ÁÚ·Ê‹˜

¶·Ú·Û΢‹ 27 IÔ˘Ï›Ô˘ 2012

æfiÊ·, twitter Δ˘ ÃÚÈÛÙ›Ó·˜ Δ·¯È¿Ô˘

°È· ÌÈÛfi ÏÂÙfi, ‰ËÏ·‰‹. ŸÏÔÈ ÂÛ›˜ Ô˘ ÊÚ›ÙÙÂÙ Ì ٷ ÁÂÏÔ›· tweet Ù˘ ¶··¯Ú‹ÛÙÔ˘, ‰ÂÓ ÊÚ›ÙÙÂÙ Ì ÙȘ ·Û‡ÏÏËÙ˜ ·Ë‰›Â˜ Ô˘ ‰È·‚¿˙ÂÙ ηıËÌÂÚÈÓ¿ ÛÙÔ twitter; ¢ÂÓ ·Ó·ÙÚȯȿ˙ÂÙ Ì ÙȘ ‚·Ú‡Á‰Ô˘˜ ·ÚÏÔ‡Ì˜ Ô˘ fiÏÔ ÙÔ 24ˆÚÔ ÂÎÙÔ͇ÔÓÙ·È Ì ηٷÈÁÈÛÙÈÎÔ‡˜ Ú˘ıÌÔ‡˜; ¢ÂÓ ¤¯ÂÙ ηٷϿ‚ÂÈ fiÙÈ ÙÔ twitter ˆı› ÙÔ ¯Ú‹ÛÙË Û ·ÎÚfiÙËÙ˜, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· “˘¿Ú¯ÂÈ” ÂΛ ̤۷; ¢ÂÓ ·ÓÙÈÏ·Ì‚¿ÓÂÛÙ fiÙÈ ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ¯Ú‹ÛÙ˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ “·ÎfiÏÔ˘ıÔ˘˜” , Â›Ó·È ·˘ÙÔ› Ô˘ ʈӿ˙Ô˘Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ, Û˘Ó¯Ҙ, Ô˘ ÚÔηÏÔ‡Ó fiÛÔ ÈÔ ·ÈÛ¯Ú¿ Î·È ¯˘‰·›· ÌÔÚÔ‡Ó, Ô˘ ·Ó¿ ¿Û· ÒÚ· Î·È ÛÙÈÁÌ‹ ÂÊ¢ڛÛÎÔ˘Ó ÊÚ¿ÛÂȘ Ô˘ ˘fi Ê˘ÛÈÔÏÔÁÈΤ˜ Û˘Óı‹Î˜ ı· Û·˜ Á˘ÚÓÔ‡Û·Ó Ù· ¿ÓÙÂÚ·; ∂Û›˜ ÔÈ ›‰ÈÔÈ ·Ó··Ú¿ÁÂÙ ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ۷¯Ï·Ì¿Ú· ¿ÎÚˆ˜ ÛÂÍÈÛÙÈ΋, Ú·ÙÛÈÛÙÈ΋, ÊÈÏ‹‰ÔÓË, Û·‰ÔÌ·˙Ô¯ÈÛÙÈ΋, Ú·ÙÛÈÛÙÈ΋, ÂÌÂÙÈ΋, ‚ÚˆÌÈ¿ÚÈÎË, ·Ë‰È·ÛÙÈ΋. ∂Û›˜ ÔÈ ›‰ÈÔÈ Î¿ÓÂÙ ʛÚ̘ οÙÈ ÂÏÂÂÈÓÔ‡˜ „¢‰ÒÓ˘ÌÔ˘˜ Ù‡Ô˘˜ Ô˘ Û·Ó Ù· Ù¤Ú·Ù· ÙÔ˘ ÏÔ‡Ó· ·ÚÎ ÂÙÈÔ‡ÓÙ·È ÁÈ· Ó· Ú›ÍÔ˘Ó ÙȘ ÊÚÈÎÒ‰ÂȘ ·Ù¿Î˜ ÙÔ˘˜. ∂Û›˜ ÔÈ ›‰ÈÔÈ ‚È¿˙ÂÛÙ ӷ ÂÈÎÚÔÙ‹ÛÂÙ ÚÔÁڷʤ˜, ·ÂÈϤ˜, Ï·˚ο ‰ÈηÛÙ‹ÚÈ·, ·Ó·ÙÚȯȷÛÙÈÎÔ‡˜ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÌÔ‡˜ Î·È Î·Ù¿Ú˜ ÙÔ˘ ›‰Ô˘˜ “„fiÊ·” . ∂Û›˜ ÔÈ ›‰ÈÔÈ ‰ÂÓ Ê›‰ÂÛÙ ϤÍÂˆÓ ÁÈ· ÚfiÛˆ· Ô˘ Û·˜ Â›Ó·È ÂÓÙÂÏÒ˜ ¿ÁÓˆÛÙ· ηÈ, Â› Ù˘ Ô˘Û›·˜, ·‰È¿ÊÔÚ·. ∏ μԇϷ ¶··¯Ú‹ÛÙÔ˘ -ÙËÓ ÔÔ›· ·ÁÓÔÔ‡Û· ¤ˆ˜ ¯ı˜- Â›Ó·È ÌÈ· ÂÈfiÏ·ÈË Ó·ڋ ·ıÏ‹ÙÚÈ· Ô˘ ÂÎÚÔÛˆ› ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. ∏ ÌÂÙÂͤÏÈÍË ÙÔ˘ “ÂÌ›˜ ÔÈ ŒÏÏËÓ˜ ¤¯Ô˘Ì ÙÔ DNA Ù˘ ӛ΢” . ¶ÚÔ˜ ÙÈ ÙfiÛË ¤ÎÏËÍË; ¶ÚÔÊ·ÓÒ˜ ›‰Â ·Ë‰›Â˜ ÛÙÔ twitter Î·È ÛΤÊÙËΠÎÈ ÂΛÓË Ó· ÂÈ ÙȘ ‰ÈΤ˜ Ù˘. °È·Ù› Û·˜ ¤Î·Ó ÙfiÛË ÂÓÙ‡ˆÛË; £¤ÏËÛ ÎÈ ÂΛÓË Ó· ʈӿÍÂÈ, Ó· οÓÂÈ Ë¯ËÚ‹ ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘˜ ÛÙÔ Ì¤ÛÔ ·˘Ùfi Ì ÙÔÓ ÙÚfiÔ Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó ÔÈ ˘fiÏÔÈÔÈ. ∏ ¶··¯Ú‹ÛÙÔ˘ Â›Ó·È Ô ·‰‡Ó·ÌÔ˜ ÎÚ›ÎÔ˜, ·˘Ù‹ Ô˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È Ê›ÚÌ· ÛÙÔ twitter, ¿Ú· ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ “ÚÔÛÙ·Û›·” ·’ ÙÔ˘˜ ·ÎÔÏÔ‡ıÔ˘˜ Ù˘ Î·È ı· Ù˘ ÙËÓ ¤ÛÔ˘Ó fiÏÔÈ. ¢ÂÓ Í¤Úˆ fiÛ· “„fiÊ·” Ù˘ ÁÚ¿„·ÙÂ, ·ÏÏ¿ Ó· ͤÚÂÙ fiÙÈ Ë ¶··¯Ú‹ÛÙÔ˘ ‰ÂÓ ¤Î·Ó ٛÔÙ ¿ÏÏÔ ·Ú¿ Ó· Û·˜ ÌÈÌËı›. (∞fi ÙÔ Protagon.gr)

TÔ˘ ¢ËÌ‹ÙÚË P¿ÏÏË, rallis@e-thessalia.gr

¶·ÚfiÙÈ ÔÈ ŒÏÏËÓ˜ ηٷٿÛÛÔÓÙ·È Û ¤Ú¢Ó˜ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÈÔ ··ÈÛÈfi‰ÔÍˆÓ ∂˘Úˆ·›ˆÓ, Ï›ÁÔ ÔÈ Î·ÏÔηÈÚÈÓ¤˜ ‰È·ÎÔ¤˜, Ï›ÁÔ Ë ·ÔÌ¿ÎÚ˘ÓÛË ·fi ÙÔÓ Î·Ó·¤ ÎÈ ·fi fiÛÔ˘˜ ÂÎ¤ÌÔ˘Ó Û˘Ó¯Ҙ ··ÈÛÈfi‰ÔÍ· ÌËӇ̷ٷ Â›Ó·È ÂÌÊ·Ó‹˜ Ë ·ÏÏ·Á‹ ‰È¿ıÂÛ˘ ÔÏÏÒÓ, ·Ó fi¯È ÚÔ˜ ÙÔ ÈÔ ·ÈÛÈfi‰ÔÍÔ, ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÚÔ˜ ÙÔ ÈÔ ·Ó¿Ï·ÊÚÔ. À¿Ú¯Ô˘Ó ¿ÏψÛÙÂ Î·È ¯ÂÈÚfiÙÂÚ· Ô˘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Û˘Ì‚Ô‡Ó Û ۯ¤ÛË Ì ÌÈ· ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ Âȉ›ӈÛË, ·ÎfiÌË ·fi Î·È ÌÈ· ‚›·ÈË ÌÂÙ·‚ÔÏ‹ ¯ÚfiÓÈˆÓ Û˘ÓËıÂÈÒÓ. ∏ ˘Á›· Â›Ó·È Î·Ù¿ ÛÂÈÚ¿ ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ·˜ ÙÔ ÔÏ˘ÙÈÌfiÙÂÚÔ ·Á·ıfi ·fi ÔÏÏ¿ ¿ÏÏ·, ÂÓÒ Ë ÊÈÏ›· ·ÚÎÂÙ¤˜ ÊÔÚ¤˜ ˘ÂÓı˘Ì›˙ÂÈ fiÙÈ fiÛ· ·Í›˙Ô˘Ó Ó· οÓÔ˘Ó ÔÏÏÔ‡˜ ŒÏÏËÓ˜ Â˘Ù˘¯ÈṲ̂ÓÔ˘˜ ‰ÂÓ ÎÔÛÙ›˙Ô˘Ó. ∏ ¿Û¯ËÌË ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË Âȉڿ ·ÚÓËÙÈο. ŸÌˆ˜ ÎÈ Ë Â˘Ù˘¯›· ¤¯ÂÈ ÙË ‰È΋ Ù˘ ÌÂ˙Ô‡Ú·. ªÂ ‰È·ÊÔÚÂÙÈο, ·fi ÙÔÓ ¤Ó· ÛÙÔÓ ¿ÏÏÔ, ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο. ∂‡ÎÔÏ· ·Ó·ÁÓˆÚ›˙ÂÙ·È fiÙÈ Ë Î·Ï‹ ‹ η΋ ‰È¿ıÂÛË ¤¯ÂÈ Û¯¤ÛË Ì ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÛÙËÓ ÔÔ›· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Î¿ÔÈÔ˜ Û ÌÈ· ‰Â‰Ô̤ÓË ¯ÚÔÓÈ΋ ÛÙÈÁÌ‹. øÛÙfiÛÔ, ·Ó ÎÔÈÙ¿ÍÂÈ Î·Ï‡ÙÂÚ· ÛÙȘ ¤Ú¢Ó˜, Ô˘ ÂÌÊ·Ó›˙Ô˘Ó .¯. ÙÔ˘˜ ™Î·Ó‰ÈÓ·‚Ô‡˜ ˆ˜ ÙÔ˘˜ ÈÔ Â˘Ù˘¯Â›˜ ∂˘Úˆ·›Ô˘˜ ·fi ÙËÓ ·Ú·ÌÔÓ‹ ÛÙÔÓ ÙfiÔ ÙÔ˘˜ ı· ηٷϿ‚ÂÈ Â›Û˘ fiÙÈ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÂΛ, fi¯È ÏfiÁˆ Ù˘ ËÏÈÔÊ¿ÓÂÈ·˜, ·ÏÏ¿ ÌÂÙ¿ ·fi Û˘Ìʈӛ· ÁÈ· ÙÔ ÔȘ Â›Ó·È ÔÈ ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ¤˜ ÙÔ˘˜ ˆ˜ ÎÔÈÓˆÓ›·. ªÂ ¤ÌÊ·ÛË ÚÒÙ· ÛÙËÓ Î·Ï‹ ˘Á›· Î·È ÛÙËÓ ÂÎ·›‰Â˘ÛË. √ ‚·ıÌfi˜ Ù˘ Â˘Ù˘¯›·˜ ¤¯ÂÈ Ó· οÓÂÈ Î·È Ì ÙÈ Ì·›ÓÂÈ ÌÚÔÛÙ¿. ∂›ÙÂ Û˘ÏÏÔÁÈο ›Ù ·ÙÔÌÈο.

ΔÔ ¤Ó· ÙÚ›ÙÔ ÙˆÓ ÛÔ˘‰·ÛÙÒÓ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ π∂∫ μfiÏÔ˘ ÛÙÚ¤ÊÂÙ·È ÛÙË Ì·ÁÂÈÚÈ΋, ÂÓÒ ‹‰Ë ¿Óˆ ·fi ÙÔ˘˜ ÌÈÛÔ‡˜ Ì¿ÁÂÈÚ˜ ÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È Û ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈ·, fiˆ˜ ˘ÔÁÚ·ÌÌ›˙ÂÈ Ô ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ ÙÔ˘. √È ÂÎÔÌ¤˜ Ì·ÁÂÈÚÈ΋˜ ¤¯Ô˘Ó Û˘Ì‚¿ÏÂÈ ÛÙË ÛÙÚÔÊ‹ ÛÙË Û˘-

ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ÂÓ·Û¯fiÏËÛË. ª¿ÏÈÛÙ· Ì ÙfiÛ˜ ÙËÏÂÔÙÈΤ˜ ‰fiÛÂȘ Ì·ÁÂÈÚÈ΋˜ Á›ÓÂÙ·È fiÏÔ ÈÔ ‰‡ÛÎÔÏÔ Ó· ÂÈÓ¿ÛÂÈ Î·Ó›˜ ÛÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ ÂÔ¯‹ Ù˘ ÏÈÙfiÙËÙ·˜. øÛÙfiÛÔ, Ê·›ÓÂÙ·È fiÙÈ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Î·È ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ-

΋˜ ·ÔηٿÛÙ·Û˘. ∂ÈϤÔÓ, ·ÎfiÌË ÎÈ ·Ó Ë Ì·ÁÂÈÚÈ΋ ‰ÂÓ ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÂÈ Û ¤Ó· Ó¤Ô ÂÚÁ·Û›· ‰›ÓÂÈ ¿ÓÙ· ÌÈ· ¢ηÈÚ›· Ó· ·Ó·Î·Ï‡„ÂÈ Ù· Ì˘ÛÙÈο Ù˘ ÛˆÛÙ‹˜ ÌÂÛÔÁÂȷ΋˜ ‰È·ÙÚÔÊ‹˜. ∂ȉÈο fiÙ·Ó ÌÈ· ÎÔÈÓˆÓ›·, fiˆ˜ Ë ÂÏÏËÓÈ΋, Ô˘ ·ÙÚÔ·Ú¿‰ÔÙ· ÙÚÂÊfiÙ·Ó ÛˆÛÙ¿ Î·È ‰È·ÙËÚÔ‡Û ÌӋ̘ Ì·ÁÂÈÚÈÎÒÓ ÚÔÙ‡ˆÓ Ô˘, ÎÏËÚÔÓÔÌË̤ӷ, ÂÓ·ÏÏ¿ÛÛÔÓÙ·Ó, ηıËÌÂÚÈÓ¿ ÛÙÔ ÛÈÙÈÎfi ÙÚ·¤˙È, ¤¯ÂÈ ÊÙ¿ÛÂÈ Ó· ÂÍÔÌÔȈı› Î·È Ó· Á›ÓÂÈ ÌÈ· ·ÎfiÌ· “‰È·ÙÚÔÊÈ΋ ¤ÚËÌÔ˜” fiˆ˜ ·ÔηÏÔ‡ÓÙ·È ¿ÏϘ ‰˘ÙÈΤ˜ ¯ÒÚ˜. ∂›Û˘, Ë ‰È·ÙÚÔÊ‹ Î·È Ë ÂÛÙ›·ÛË Â›Ó·È ÌÈ· ·fi ÂΛӘ ÙȘ Û˘ÛÙ¿‰Â˜ ·Ó¿Ù˘Í˘ Ô˘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·Ó·Ù˘¯ıÔ‡Ó Á‡Úˆ ·fi ÙÔÓ ÙÔ˘ÚÈÛÌfi. ∫¿ı ΢‚¤ÚÓËÛË ÔÊ›ÏÂÈ Ó· ÛÙËÚ›˙ÂÈ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜, Ô˘ ÂÚÈÛÙÚ¤ÊÔÓÙ·È Á‡Úˆ ·fi ·˘Ù¤˜ ÙȘ ÂΉԯ¤˜ ÙÔ˘ ÁÈ· Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› ¤Ó· ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Â˘ÓÔ˚Îfi ÁÈ· ¢˙ˆ›· Î·È ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÂÈÛΤÙ˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜.

ʈÙfi: ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ °È¿ÓÓ·ÚÔ˜

T‡Ô˜

™Â ·ÓÙ›ıÂÛË Ì ÙËÓ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË ÛÙ· ÎfiÌÌ·Ù·, Ô˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È ¿ÓÙ· Ë ›‰È· ·fi ÙË ÌÈ· ÂÎÏÔÁÈ΋ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË ÛÙËÓ ¿ÏÏË, ÔÈ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈΤ˜ ÚÔÙÈÌ‹ÛÂȘ ‰ÂÓ ·ÏÏ¿˙Ô˘Ó. ŸÛ· ¯ÚfiÓÈ· ÎÈ ·Ó ÂÚ¿ÛÔ˘Ó. ŸÛ˜ ӛΘ ‹ ‹ÙÙ˜ ÎÈ ·Ó ÌÂÛÔÏ·‚‹ÛÔ˘Ó.

¶Úfi‚ÏËÌ· ‰ÈÏ‹˜ fi„˘... ΔÔ˘ ¶·Ó·ÁÈÒÙË ¢. ¶·Ó·ÁÈÒÙÔ˘

ΔÔ fiÙÈ ˘¿Ú¯ÂÈ Úfi‚ÏËÌ· ÛÙÔ “Û¯¤‰ÈÔ ÂÍfi‰Ô˘” ·fi ÙËÓ ÎÚ›ÛË Ô˘ Ì·˜ ¤¯Ô˘Ó ÂÈ‚¿ÏÂÈ ÔÈ ÙÚÔ˚ηÓÔ›, ‰ÂÓ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ó· Â›Ó·È Î·Ó¤Ó·˜ Ô‡Ù “·ÚÈÛÙÂÚÈÛÙ‹˜” , Ô‡Ù “Ï·˚ÎÈÛÙ‹˜” , Ô‡Ù Ô·‰fi˜ ÙÔ˘ “‡ÎÔÏÔ˘ ‰ÚfiÌÔ˘” ÁÈ· Ó· ÙÔ ·ÓÙÈÏËÊı›. ΔÔ Ï¤Ó ηٿ ÎfiÚÔÓ ‰ÈÂıÓ›˜ ·Ó·Ï˘Ù¤˜ Ì ÌÂÁ¿ÏÔ Î‡ÚÔ˜, ÂÚ¢ÓËÙÈο ΤÓÙÚ·, ÌÂÁ¿Ï˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ˜, Î·È “·ÚÈÛÙÂÚÔ›” Î·È “Û˘ÓÙËÚËÙÈÎÔ›” Î·È ·Ï¿ “Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜” ÙˆÓ ·ÁÔÚÒÓ. “ΔÔ Û¯¤‰ÈÔ ·˘Ùfi ‰ÂÓ ‚Á·›ÓÂÈ” . ŸÛÔ ·˘Ùfi Â›Ó·È Û·Ê¤˜, ¿ÏÏÔ ÙfiÛÔ, Û’ fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÛÔ‚·ÚÔ‡˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜, Â›Ó·È Â›Û˘ ۷ʤ˜ fiÙÈ ÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ÎÚ¿ÙÔ˜ Î·È Ë ÂÏÏËÓÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌ›· ÔÊ›ÏÔ˘Ó Ó· ·ÏÏ¿ÍÔ˘Ó ÁÈ· Ó· ˘¿ÚÍÔ˘Ó. √È ‰È·ÚıÚˆÙÈΤ˜ ·ÏÏ·Á¤˜ Î·È ÔÈ ÌÂÙ·ÚÚ˘ıÌ›ÛÂȘ Â›Ó·È ˘-

Ô¯ÚˆÙÈΤ˜ Î·È Ù· ¯ÚfiÓÈ· Ô˘ ˙Ô‡Û·Ì Ì ‰·ÓÂÈο (¤ÙÛÈ fiˆ˜ Ù· ηٷʤڷÌ - ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ ÊÙ·›Ó ÁÂÓÈÎÒ˜ Ù· ‰¿ÓÂÈ·) ¤Ú·Û·Ó ·ÓÂÈÛÙÚÂÙ›. ª›·, ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ, ÁÂÓÈ¿ ı· “ÏËÚÒÛÂÈ” Ù· ‰Èο Ì·˜ “ηϿ ¯ÚfiÓÈ·” ¯ˆÚ›˜ Ó· ÊÙ·›ÂÈ Û ٛÔÙ·. Õ‰Èη... ı· “ÏËÚÒÛÔ˘Ì” ‚¤‚·È· Î·È ÂÌ›˜. Δ˙¿Ì· ‰ÈfiÚıˆÛË - ·ÏÏ·Á‹ Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· Ì ÙÔ “‚›·ÈÔ ÙÚfiÔ” Ô˘ Á›ÓÂÙ·È, ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ. ªÂ ¿ÏÏ· ÏfiÁÈ·, ˘¿Ú¯ÂÈ ÌÈ· “Â˘Úˆ·˚΋ Ù˘¯‹” Î·È ÌÈ· “ÂÛˆÙÂÚÈ΋” . ŸÛÔ Ï·˚ÎÈÛÌfi˜, ˘ÔÎÚÈÛ›· Î·È Ï¿ıÔ˜ ÔÏÈÙÈο Â›Ó·È Ó· ‚ϤÔ˘Ì ÌfiÓÔ ÙËÓ Â˘Úˆ·˚΋-Û˘ÛÙËÌÈ΋ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ ÚÔ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜ Î·È ÙÔÓ ··Ú¿‰ÂÎÙÔ ÙÚfiÔ Ô˘ Ì·˜ ÂÈ‚Ï‹ıËΠÁÈ· Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÔ˘Ì ÙËÓ ÎÚ›ÛË, ‚¿˙ÔÓÙ·˜ ÛÙËÓ ¿ÎÚË Î·È ˘ÔÙÈÌÒÓÙ·˜ ÙËÓ ÂıÓÈ΋ ¢ı‡ÓË, ¿ÏÏÔ ÙfiÛÔ Ï·˚ÎÈÛÌfi˜, ˘ÔÎÚÈÛ›· Î·È ÔÏÈÙÈο Ï¿ıÔ˜ Â›Ó·È Ó· ϤÌ fiÙÈ “·fi ÂÌ¿˜ ÂÍ·ÚÙ¿Ù·È ÌfiÓÔ Ë Ï‡ÛË ÙÔ˘ ÚÔ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜” , ·ÁÓÔÒÓÙ·˜ ÙÔ Â˘Ú‡ÙÂÚÔ Û˘ÛÙËÌÈÎfi Â˘Úˆ·˚Îfi Úfi‚ÏËÌ·, ·ÏÏ¿ Î·È ÙËÓ ¿ÁÔÓË Î˘Ú›·Ú¯Ë ¿Ô„Ë ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË Ù˘ ÎÚ›Û˘ Ô˘ ÛˆÚ‡ÂÈ ‰ÂÈÓ¿ (·˘ÙÔÙÂÏÒ˜ Î·È Û ̷˜) ·Ú¿ ÂÈχÂÈ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·.

✒∂£¡√™: ∫·Ù·ÈÁ›‰· ̤ÙÚˆÓ Ì¤¯ÚÈ ÙÔÓ ™Â٤̂ÚË. ✒∂§∂À£∂ƒ∏ øƒ∞: ∏ ¶·Ó·Á›· ı· ÛÒÛÂÈ Î·È ¿ÏÈ ÙÔ Á¤ÓÔ˜ ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ! ✒∂§∂À£∂ƒ√™ ΔÀ¶√™: ™ÙËÓ Ú¤Û· ÔÈ Û˘ÓÙ¿ÍÂȘ. ™Ù· ¯¤ÚÈ· Ù˘ ÙÚfiÈη˜ Û‹ÌÂÚ· ÙÔ ·Î¤ÙÔ Ì ٷ ̤ÙÚ· ÙˆÓ 11,5 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ. ✒∂™Δπ∞: ∏ ∂ÏÏ¿˜ ÌÔÚ› Ó· ·ÔÁÂȈı‹. ✒∏ ∞À°∏: ÕÏÌ· ÛÙÔ ÎÂÓfi ·fi ÙËÓ Î˘‚ÂÚÓËÙÈ΋ ÙÚfiÈη. ✒∏ μƒ∞¢À¡∏: ¢¿ÓÂÈ·: ™¯¤‰ÈÔ·Ó¿Û· ÁÈ· Ù· ˘ÂÚ¯Úˆ̤ӷ ÓÔÈÎÔ΢ÚÈ¿. ✒∏ ∫∞£∏ª∂ƒπ¡∏: ¶ÂÚÈÎÔ¤˜ 5,1 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ ÛÂ Û˘ÓÙ¿ÍÂȘ Î·È ÂȉfiÌ·Ù·.

ŒÓ·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÏfiÁÔ˘˜ Ô˘ Ë ÎÚ›ÛË “ÊÔ˘ÓÙÒÓÂÈ” ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË ·ÓÙ› Ó· ÂÚÈÔÚ›˙ÂÙ·È, Â›Ó·È ÁÈ·Ù› ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÙËΠ·fi ÙȘ ΢ڛ·Ú¯Â˜ ÔÏÈÙÈΤ˜ Â˘Úˆ·›Â˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ ˆ˜ ηٿ ÂÚ›ÙˆÛË ÂıÓÈÎfi Úfi‚ÏËÌ·, ¯ˆÚ›˜ ÎÂÓÙÚÈ΋ Â˘Úˆ·˚΋ ‰È¿ÛÙ·ÛË, Ì ÙË ÏÔÁÈ΋ ÌÈ·˜ ÔÚÈ˙fiÓÙÈ·˜ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔÔ›ËÛ˘ ÙˆÓ ˙ËÌÈÒÓ. ¶Ú¿ÁÌ·ÙÈ, ÙÔ “ÂÏÏËÓÈÎfi Úfi‚ÏËÌ·” Û ÚÒÙË Î·È ÙÂÏÂ˘Ù·›· ·Ó¿Ï˘ÛË Â›Ó·È ‰ÈÎfi Ì·˜. ™’ ¤Ó· fï˜ Â˘Úˆ·˚Îfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ÓÔÌÈÛÌ·ÙÈ΋˜ ·ÏÏËÏÂÍ¿ÚÙËÛ˘, ·‡ÂÈ ÂÍ ·ÓÙÈÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· Â›Ó·È ÌfiÓÔ ‰ÈÎfi Ì·˜. ªfiÓÔÈ Ì·˜ Î·È Ì “Ï¿ıÔ˜ Ê¿ÚÌ·ÎÔ” , Ô ‰ÚfiÌÔ˜ Ô‰ËÁ› Û ·‰È¤ÍÔ‰Ô. ∞ÎfiÌ· ¯ÂÈÚfiÙÂÚ· ‚¤‚·È· fiÙ·Ó ÎÈ ·˘Ù¿ Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· οÓÔ˘Ì ÌfiÓÔÈ Ì·˜, ‰ÂÓ Ù· οÓÔ˘Ì ‹ Ù· οÓÔ˘Ì ÛÙÚ·‚¿. ªÂ ¿ÏÏ· ÏfiÁÈ·, fiÛÔ Ï¿ıÔ˜ Â›Ó·È ÙÔ ·Í›ˆÌ· fiÙÈ “ı· Ì·˜ χÛÔ˘Ó ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· ÔÈ Í¤ÓÔÈ ·˙ËÌ›ˆ˜” , ¿ÏÏÔ ÙfiÛÔ Â›Ó·È Ï¿ıÔ˜ fiÙÈ “ı· χÛÔ˘Ì ÌfiÓÔÈ Ì·˜ ÙÔ Úfi‚ÏËÌ·, ·ÚΛ Ó· ÂÊ·ÚÌfiÛÔ˘Ì ÈÛÙ¿ ÙË “Û˘ÓÙ·Á‹” Ô˘ Ì·˜ ¤‰ˆÛ·Ó” ! °È’ ·˘Ùfi Â›Ó·È ‰‡ÛÎÔÏ· Ù· Ú¿ÁÌ·Ù·... (∞fi ÙÔ “∂£¡√™”)

27-07-12  

27-07-2012

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you