Page 1

ÛÙÔ

internet

www.e-thessalia.gr

∂Δ√™ 113√¡ Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 27 ∞¶ƒπ§π√À 2011

K∞£∏ª∂ƒπ¡∏ ¶ƒøπ¡∏ Eº∏ª∂ƒπ¢∞ ∞¶√ Δ√ 1898 ∞¡. ∏§. 06.35 - ¢. 20.12 ™∂§∏¡∏ 24 ∏ª∂ƒø¡

Aƒπ£ª√™ ºÀ§§√À 34.402 ™˘ÌÂÒÓ ÂÈÛÎfiÔ˘ πÂÚÔÛÔχ̈Ó

Tπª∏ ºÀ§§√À 1ú 40 ™∂§π¢∂™

Eurostat: ∞ÓÔ‰È΋ ·Ó·ıÂÒÚËÛË ÙÔ˘ ÂÏÏ›ÌÌ·ÙÔ˜ ÛÙÔ 10,5%

§Ô˘ÙÚfi ·›Ì·ÙÔ˜ ÛÙË ™˘Ú›· Ì 400 ÓÂÎÚÔ‡˜ •∂¶∂ƒ¡√À¡ ‹‰Ë ÙÔ˘˜ 400 ÔÈ ÓÂÎÚÔ› ‰È·‰Ëψ٤˜ ÛÙË ™˘Ú›· Ì ·›ÙËÌ· ÙËÓ ·ÔÌ¿ÎÚ˘ÓÛË ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ª·Û¿Ú ·Ï-ÕÛ·ÓÙ. ■ ÛÂÏ. 31

Δ· ¯ÂÈÚfiÙÂÚ· ¤Ú¯ÔÓÙ·È... ¶ÚfiÛıÂÙ· ̤ÙÚ· ÁÈ· ÙÔ 2011 ‡„Ô˘˜ 4,5 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ ¤· ‰Â‰Ô̤ӷ ÁÈ· ÙÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi ÂÈÙÂÏÂ›Ô ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› Ë ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ù˘ Eurostat fiÙÈ ÙÔ ¤ÏÏÂÈÌÌ· ÙÔ˘ 2010 ‰È·ÌÔÚÊÒıËΠÛÙÔ 10,5%, ·ÓÙ› 9,6% Ô˘ ÚÔ¤‚ÏÂÂ Ë ·ÍÈÔÏfiÁËÛË ÙÔ˘ ª·ÚÙ›Ô˘. ∫·ÙfiÈÓ ·˘ÙÔ‡ Ë ·ÓÔ‰È΋ ·Ó·ıÂÒÚËÛË Ùo˘ ÂÏÏ›ÌÌ·ÙÔ˜ ·fi ÙËÓ Eurostat, ·ÏÏ¿ Î·È Ë ‡ÊÂÛË, ÂÎÙÈÓ¿ÛÛÔ˘Ó ÛÙ· 4,5 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ ÂÚ›Ô˘ Ù· ÚfiÛıÂÙ· ̤ÙÚ· Ô˘ ı· ¯ÚÂÈ·ÛÙ› Ó· ÏËÊıÔ‡Ó ·fi ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË ÁÈ· Ó· ÌËÓ ¤ÛÂÈ ¤Íˆ Ô ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ 2011. °È· ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË Ù˘ ÂÎÚËÎÙÈ΋˜ ηٿÛÙ·Û˘ Ô˘ ‰È·ÌÔÚÊÒÓÂÙ·È, Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Î. °. ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ ›¯Â ¯ı˜ ÛÂÈÚ¿ Û˘ÛΤ„ÂˆÓ Ì ÛÙÂÓÔ‡˜ ÙÔ˘ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜, ÂÓÒ ÂÓÙfi˜ Ù˘ ‚‰ÔÌ¿‰·˜ ı· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ Û˘Ó¿ÓÙËÛ‹ ÙÔ˘ Ì ÙÔÓ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi Î. °. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘. ™Â οı ÂÚ›ÙˆÛË, ÚfiıÂÛË ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Â›Ó·È Ù· ÚfiÛıÂÙ· ̤ÙÚ· ÁÈ· ÙÔÓ ÙÚ¤¯ÔÓÙ· ¯ÚfiÓÔ Ó· ·ÊÔÚÔ‡Ó Î˘Ú›ˆ˜ Û ÂÚÈÎÔ¤˜ ‰··ÓÒÓ, Ì ÚÒÙ˜ ˘Ô„‹ÊȘ ·˘Ù¤˜ ÁÈ· Ù· ÎÔÈÓˆÓÈο ÂȉfiÌ·Ù·, ÁÈ· ÙȘ ¢∂∫√, ÁÈ· Ù· ÓÔÛÔÎÔÌ›·, ÁÈ· ÙȘ ÂȯÔÚËÁ‹ÛÂȘ ÙˆÓ ¡ÔÌÈÎÒÓ ¶ÚÔÛÒˆÓ ¢ËÌÔÛ›Ô˘ Î·È π‰ÈˆÙÈÎÔ‡ ΔÔ̤·, ÂÓÒ ı· ÂȯÂÈÚËı› ·ÎfiÌ· ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË Ì›ˆÛË ÙˆÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎÒÓ ‰··ÓÒÓ fiÏˆÓ ÙˆÓ ˘Ô˘ÚÁ›ˆÓ, ·ÏÏ¿ Î·È ÙˆÓ ·Ì˘ÓÙÈÎÒÓ ‰··ÓÒÓ. ■ ÛÂÏ. 6

¡

∞˘ı·›ÚÂÙ˜ ÂÓ‰Ô΢‚ÂÚÓËÙÈΤ˜ Û˘ÁÎÚÔ‡ÛÂȘ ªÈÚÌ›ÏË Î·Ù¿ ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ ■ ÛÂÏ. 6

∏ ËÁÂÛ›· ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ ·ÔÊ¿ÛÈÛ Ï‹ÚË ‰È·¯ˆÚÈÛÌfi Ì ÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ

¡¢: ∂ÓÙ›ÓÂÙ·È Ë ‰È·Ì¿¯Ë ÁÈ· ÙËÓ ·ÔÁÚ·Ê‹ °. ∞ÏÔÁÔÛÎÔ‡Ê˘: ∏ ·fiÊ·ÛË ‹Ù·Ó Ú¿ÍË ÂıÓÈ΋˜ ¢ı‡Ó˘

■ ÛÂÏ. 8

¶¿Û¯· Ì ÎÏÂÈÛÙfi ‰ÚfiÌÔ ÛÙÔ •Ô˘Ú›¯ÙÈ

ªÂÙ¿ ·fi ÙfiÓÔ˘˜ ÛÈÙËÚÒÓ Ô˘ ÍÂÊÔÚÙÒıËÎ·Ó ÛÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ ¯ˆÚ›˜ ÙË Ï‹„Ë Ì¤ÙÚˆÓ

¶§∏°ª∞ ÛÙËÓ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋ Λ-

¡¤Ô «Î·Ì·Ó¿ÎÈ» ÁÈ· ÙËÓ ˘Á›· ÙˆÓ Î·ÙÔ›ÎˆÓ - ∞ÓÙ›‰Ú·ÛË ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘

ÓËÛË ˘¤ÛÙËÛ·Ó ÂÚÈÔ¯¤˜, fiˆ˜ ΔÛ·Áηڿ‰·, ∫ÈÛÛfi˜, ªÔ‡ÚÂÛÈ, ÕÁÈÔ˜ ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜, ÏfiÁˆ ÙÔ˘ ‰ÚfiÌÔ˘ ÛÙÔ •Ô˘Ú›¯ÙÈ Ô˘ ·Ú¤ÌÂÈÓ ÎÏÂÈÛÙfi˜ ÛÙȘ Ë̤Ú˜ ÙÔ˘ ¶¿Û¯·, ·Ú¿ ÙȘ ˘ÔÛ¯¤ÛÂȘ ÙˆÓ ·ÚÌÔ‰›ˆÓ. ■ ÛÂÏ. 13

«¶Ó›ÁËλ ÛÙË ÛÎfiÓË ÙÔ ¶·ÏÈfi §ÈÌÂӷگ›Ô... Δ√¡√π ÛÈÙËÚÒÓ Ô˘ ÍÂÊÔÚÙÒıËÎ·Ó ¯ı˜ ÛÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ

ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ¯ˆÚ›˜ ÙË Ï‹„Ë Ì¤ÙÚˆÓ, ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛ·Ó ÙÔ˘˜ ηÙÔ›ÎÔ˘˜ Ù˘ Û˘ÓÔÈΛ·˜ ÙÔ˘ ¶·ÏÈÔ‡ §ÈÌÂÓ·Ú¯Â›Ô˘ Ô˘ “Ó›ÁËΔ ÛÙË ÛÎfiÓË Î·È ÛÙȘ ÂÈΛӉ˘Ó˜ Ô˘Û›Â˜. “∏ “ÔÏÈÙÈ΋” Ù˘ ·‰È·ÊÔÚ›·˜ ÙÔ˘ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ §È̤ÓÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÈ‚ÔÏ‹ fiÚˆÓ ÚÔ˜ ÙȘ ÂÙ·ÈÚ›˜ Ô˘ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÛÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ” ηٷÁÁ¤ÏıËΠ·fi ÙÔÓ ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô ¶ÔÏÂÔ‰ÔÌ›·˜ Î·È ¶ÔÈfiÙËÙ·˜ ∑ˆ‹˜ Î. ¡›ÎÔ ªfiÛ¯Ô, Ô˘ ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ ÙÔ ı¤Ì· ı· ÙÂı› ÚÔ˜ Û˘˙‹ÙËÛË ÛÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ, Ì ÎÂÓÙÚÈÎfi ˙‹ÙËÌ· ÙË ªÂϤÙË ¶ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈÎÒÓ ∂ÈÙÒÛˆÓ, Ë ÔÔ›· ÌÔÚ› ÌÂÓ Ó· ÌËÓ ¤¯ÂÈ ·ÎfiÌË ˘ÔÁÚ·Ê›, ·ÏÏ¿ ÎÚ›ÓÂÙ·È Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· Î·È ·ÓÂ·Ú΋˜ ÂÊfiÛÔÓ ÙÔ ÌfiÓÔ Ì¤ÙÚÔ ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ Ô˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ Â›Ó·È Ë ‰È·‚ÚÔ¯‹ ÙÔ˘ ÛÎÚ·. “™ÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ‰ÂÓ ÂÊ·ÚÌfi˙ÂÙ·È Î·Ó¤Ó· ·˘ÙÔÓfiËÙÔ Ì¤ÙÚÔ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· Ù˘ fiÏ˘ ·fi ÙË Ú‡·ÓÛË, ÂÓÒ Ë ªÂϤÙË ¶ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈÎÒÓ ∂ÈÙÒÛÂˆÓ Ô˘ ·ÎfiÌË ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ˘ÔÁÚ·Ê› ‰ÂÓ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ Ì¤ÙÚ· ÚÔÛÙ·Û›·˜” ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛ ¯ı˜ Ô ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ Î. ªfiÛ¯Ô˜. ■ ÛÂÏ. 12

¶·Ú¤Ì‚·Ûˉȷ̷ÚÙ˘Ú›· ηٿ ˘ÚËÓÈÎÒÓ ¶∞ƒ∂ªμ∞™∏ - ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›·

ÂÓ¿ÓÙÈ· ÛÙË ¯Ú‹ÛË Ù˘ ˘ÚËÓÈ΋˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ·Ó ÛÙÔ μfiÏÔ Ì¤ÏË Ù˘ ∫›ÓËÛ˘ ÙˆÓ √ÈÎÔÏfiÁˆÓ ¶Ú¿ÛÈÓˆÓ. ■ ÛÂÏ. 11

∞ÂÚÔ‰ÚfiÌÈÔ ∞Á¯È¿ÏÔ˘

∫‡Îψ̷ ‰È·ÎÈÓ› ·ÏÏÔ‰·Ô‡˜ ■ ÛÂÏ. 11

∫Ï›ÓÔ˘Ó ‰‡Ô ̤Ú˜ Ù· Δ¤ÌË, ÛÙ·Ì·ÙÔ‡Ó Ù· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· ÙÔ˘ ∫Δ∂§ ÁÈ· £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË ■ ÛÂÏ. 14

™Â ÔÏÏÔ‡˜ μÔÏÈÒÙ˜ ¤ÂÛ ‚·Ú‡ ÙÔ ·ÚÓ› Î·È ‹Á·Ó ÛÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô ■ ÛÂÏ. 14 ¢‡Ô Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÂȘ ÛÙÔ μfiÏÔ ÁÈ· ÙËÓ ∂ÚÁ·ÙÈ΋ ¶ÚˆÙÔÌ·ÁÈ¿ ■ ÛÂÏ. 12 «¶ÏËÌ̇ÚÈÛ» Ë ™ÎÈ¿ıÔ˜ ÙÔ ¶¿Û¯·, 3.500 ÂÈÛΤÙ˜ ÛÙË ¯ÂÚÛ·›· ª·ÁÓËÛ›· ■ ÛÂÏ. 15

30% οو Ë ·Û¯·ÏÈÓ‹ ·ÁÔÚ¿ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ■ ÛÂÏ. 16 ™ÙË Ê¿Î· ÙÔ˘ ™¢√∂ Û˘ÁÁÂÓ›˜ ÔÏÈÙÈÎÒÓ ÚÔÛÒˆÓ ■ ÛÂÏ. 30


2

◆ ∫∞£∂ ª∂ƒ∞ ¶∞¡Δ√À

◆◆

Δ˘ ΔԇϷ˜ ∫ÂοÙÔ˘

Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 27 ∞¶ƒπ§π√À 2011

ªˆ¯¿ÌÂÓÙ ªÔÓ¤ÈÌ, ™‡ÚÈÔ˜ Ô˘ ̤ÓÂÈ ÛÙÔ μfiÏÔ

∑ԇ̠̠ÙËÓ ·ÁˆÓ›· Ù˘ ·ÙÚ›‰·˜ Ì·˜

A¶√æ∂π™ √ ¶¿ÁηÏÔ˜ Î·È Ë ÂıÂÚ¿ ΔÔ˘ ™Δ∞Àƒ√À £∂√¢øƒ∞∫∏

ªÔ˘ ·Ú¤ÛÂÈ ·˘Ù‹ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË. ªÔ˘ ·Ú¤ÛÔ˘Ó ·˘ÙÔ› ÔÈ ˘Ô˘ÚÁÔ›. ∂›Ó·È ¿ÓıÚˆÔÈ Ì ÂÏ¢ıÂÚ›· ÁÓÒÌ˘. ΔËÓ ∫˘Úȷ΋ ÙÔ˘ ¶¿Û¯· ‰ËÌÔÛȇıËΠÛÙËÓ “∫·ıËÌÂÚÈÓ‹” ¤Ó· ¿ÚıÚÔ ÙÔ˘ £Âfi‰ˆÚÔ˘ ¶¿ÁηÏÔ˘ Ì ٛÙÏÔ “∏ ÂÓË̤ڈÛË Î·È ÔÈ ÂÊËÌÂÚ›‰Â˜ ÛÙËÓ ÂÔ¯‹ ÙˆÓ blogs” . “Δ· ·ÓÒÓ˘Ì· blogs Â›Ó·È Û·Ó Ó· ÁÚ¿ÊÂȘ Ó‡¯Ù· ÛÙÔ˘˜ ÙÔ›¯Ô˘˜ ¤Ó· ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ Û‡ÓıËÌ· οı 10 ÏÂÙ¿, ¯ˆÚ›˜ Ó· Û ‚ϤÂÈ Î·Ó›˜” , ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ÛÙÔÓ ÚfiÏÔÁÔ ÙÔ˘ Ô ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘. ∏ Û˘Ó¤¯ÂÈ· fï˜ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ÙÔ ›‰ÈÔ ÁÏ·Ê˘Ú‹: “∫·ÏÏÈÂÚÁÂ›Ù·È Ë ÚÔ˘ÊÈ·ÓÈ¿ Î·È Î·ı·ÁÈ¿˙ÂÙ·È Ë Ì·‡ÚË ÎÔ˘ÎԇϷ” (...) “√ ‰ËÌfiÛÈÔ˜ ÏfiÁÔ˜ ÙˆÓ blogs Â›Ó·È Ô ¯ÂÈÚfiÙÂÚÔ˜ ‚È·ÛÙ‹˜ Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÁÏÒÛÛ·˜” (...) “™‹ÌÂÚ· ÙÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ‰›ÎÙ˘Ô blogs (¿ÓÙ· ·ÓÒÓ˘ÌÔ) ÙÔ ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó ‰È¿ÊÔÚÔÈ Â΂ȷÛÙ¤˜ Î·È ÔÈ ·ÎÚÔ‰ÂÍÈÔ› Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ·ԉ¯ı› Ù· ÎÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈο Ï·›ÛÈ·” . ¶·Ú¿ÏÏËÏ· Ì ÙËÓ ·Ó¿ÁÓˆÛË ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ ¤Úȯӷ ÎÏÂÊÙ¤˜ Ì·ÙȤ˜ ÛÙÔ fiÓÔÌ· ÙÔ˘ ·ÚıÚÔÁÚ¿ÊÔ˘. •·Ó¿ Î·È Í·Ó¿. ∫¿ÔÈ· ÛÙÈÁÌ‹ Ì¿ÏÈÛÙ· ÛΤÊıËη fiÙÈ ÌÔÚ› Ó· Â›Ó·È Î·È Û˘ÓˆÓ˘Ì›·. ∏ ÂÊËÌÂÚ›‰· fï˜ ÚÔÊ·ÓÒ˜ ÁÈ· Ó· ÌËÓ ·Ê‹ÛÂÈ ÂÚÈıÒÚÈÔ ÁÈ· ·Ó¿ÏÔÁ˜ ÛΤ„ÂȘ ÛËÌ›ˆÓ ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ fiÙÈ “Ô Î.£Âfi‰ˆÚÔ˜ ¶¿ÁηÏÔ˜ Â›Ó·È ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ΢‚¤ÚÓËÛ˘” . ŒÓ·˜ ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ ÏÔÈfiÓ, Ô˘ ÚÔÙÈÌ¿ÂÈ Ó· Ù· ϤÂÈ ÛÙȘ ÂÊËÌÂÚ›‰Â˜ ·Ú¿ ÛÙÔÓ ∫·ÛÙ·Ó›‰Ë, ÙÔÓ ¶·Ô˘ÙÛ‹, ÙÔÓ ƒ¤·, ÙÔÓ ƒ·ÁÎÔ‡ÛË. °È·Ù› ÙÔ ÛÎËÓÈÎfi Ù˘ ·ÓÔÌ›·˜ Ô˘ ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÈ Ô Î.¶¿ÁηÏÔ˜ Ì Â΂ȷÛÌÔ‡˜ Î·È “ͤÏ˘Ì· Ì·‡ÚÔ˘ ¯Ú‹Ì·ÙÔ˜ Ô˘ ÌfiÓÔ Ì ÙÔ Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ ÌÔÚ› Ó· Û˘ÁÎÚÈı›” (¤ÙÛÈ Â› ϤÍÂÈ ÁÚ¿ÊÂÈ Ô ∞ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜), ·fi ·ÓÒÓ˘Ì· blogs Î·È “·Ú¿ÓÔÌÔ˘˜ ÙËÏÂÔÙÈÎÔ‡˜ ÛÙ·ıÌÔ‡˜” (Â›Û˘ ‰È΋ ÙÔ˘ Ë ¤ÎÊÚ·ÛË), ‰ÂÓ Â›Ó·È ı¤Ì· ‰ËÌfiÛÈÔ˘ ‰È·ÏfiÁÔ˘... ∂›Ó·È Úfi‚ÏËÌ· Ô˘ ··ÈÙ› χÛÂȘ. ¡ÔÌÈΤ˜; ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈΤ˜; ¢ÈηÛÙÈΤ˜; ƒ˘ıÌÈÛÙÈΤ˜; ∞˜ ÙÔ ·ÔÊ·Û›ÛÔ˘Ó ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ ÔÈ ˘Ô˘ÚÁÔ›. ∞˘Ù‹ fï˜ Â›Ó·È Ë ‰È·‰Èηۛ·. ∏ ΢‚¤ÚÓËÛË ·ÔÊ·Û›˙ÂÈ, Ë ÎÔÈÓˆÓ›· ÎÚ›ÓÂÈ. ΔÔ ·ÓÙ›ÛÙÚÔÊÔ, ÔÈ ˘Ô˘ÚÁÔ› Ó· Û˘˙ËÙÔ‡Ó ·ÂÓ¿ˆ˜, ÛÙȘ ÂÊËÌÂÚ›‰Â˜, ÛÙ· ηӿÏÈ·, ÛÙÔ˘˜ ‰È·‰ÚfiÌÔ˘˜ Ù˘ μÔ˘Ï‹˜, ÛÙ· ÙËϤʈӷ, ÛÙ· ËÁ·‰¿ÎÈ·, ‰ÂÓ Ô‰ËÁ› Ô˘ıÂÓ¿. ◊ Ì¿ÏÏÔÓ Ô‰ËÁ› ÛÙÔ ¯¿Ô˜. ∫·È ·˘Ùfi, ˆ˜ ÂÌÂÈÚfiÙÂÚÔ˜ fiÏˆÓ ÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ Î˘‚ÂÚÓËÙÈÎÒÓ, ı· ¤ÚÂ ӷ ÙÔ Â›¯Â ‹‰Ë ‰È·ÈÛÙÒÛÂÈ Ô Î. ¶¿ÁηÏÔ˜, ÎÔÈÙÒÓÙ·˜ Á‡Úˆ ÙÔ˘ (·Ú¯›˙ÔÓÙ·˜ ‰ËÏ·‰‹ ·fi ÙËÓ ... ∫ÂÚ·Ù¤· Î·È Î·Ù·Ï‹ÁÔÓÙ·˜ ÛÙ· ÌÂÁ¿Ï· Î·È ÂıÓÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·, Ô˘ Û˘ÛÛˆÚ‡ÔÓÙ·È ¯ˆÚ›˜ Ó· χÓÔÓÙ·È). ∂ÎÙfi˜ ÎÈ ·Ó Ô Î. ¶¿ÁηÏÔ˜ ÙÔ ¤¯ÂÈ ı¤ÛÂÈ ÙÔ ı¤Ì· ÛÙÔ˘˜ ˘ÊÈÛÙ¿ÌÂÓÔ˘˜ ÙÔ˘ (;) ˘Ô˘ÚÁÔ‡˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ‚ÚÂÈ Î·Ì›· ·ÓÙ·fiÎÚÈÛË Î·È ·ÔÊ¿ÛÈÛ ӷ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÈ ÙËÓ ·Ú·‰ÔÛȷ΋ ̤ıÔ‰Ô “Ù· Ϥˆ ÛÙË Ó‡ÊË ÁÈ· Ó· Ù· ·ÎÔ‡ÛÂÈ Ë ÂıÂÚ¿” . ¡· ÚÔÛ¤ÍÂÈ fï˜ ÁÈ·Ù› ÛÙËÓ ›‰È· ηÙËÁÔÚ›· ·ÚÔÈÌÈÒÓ Â›Ó·È Î·È ¿ÏÏË Ô˘ ϤÂÈ “fiÔÈÔ˜ ‰ÂÓ ı¤ÏÂÈ Ó· ˙˘ÌÒÛÂÈ ‰¤Î· ̤Ú˜ ÎÔÛÎÈÓ›˙ÂÈ” . ∞fi ÙÔ protagon.gr

Úı ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÙÔ 1978. ΔÔ 1979 ·ÓÙÚ‡ÙËΠÛÙÔ μfiÏÔ Î·È ·fi ÙfiÙ ¤ÌÂÈÓ ÌfiÓÈÌ·. ŸÏ· ·˘Ù¿ Ù· ¯ÚfiÓÈ· fï˜ ‰ÂÓ ¤·„ ÛÙÈÁÌ‹ Ó· ÌË ÓÔÛÙ·ÏÁ› ÙËÓ ·ÙÚ›‰· ÙÔ˘. ¡· ÌË ÛΤÊÙÂÙ·È Ù· fiÛ· Û˘Ì‚·›ÓÔ˘Ó ÂΛ. ¡· ÌËÓ ¤¯ÂÈ ·ÁˆÓ›· Î·È ¿Á¯Ô˜ ÁÈ· ÙËÓ Î·ıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ· ÙˆÓ Û˘ÁÁÂÓÒÓ ÙÔ˘. √ ªˆ¯¿ÌÂÓÙ ªÔÓ¤ÈÌ Î·Ù¿ÁÂÙ·È ·fi ¤Ó· ¯ˆÚÈfi ¤Íˆ ·fi ÙË ¢·Ì·ÛÎfi. √ ›‰ÈÔ˜ ˙ÂÈ Â‰Ò Î·È 33 ¯ÚfiÓÈ· ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ·ÏÏ¿ Ù· ÔÎÙÒ ÙÔ˘ ·‰¤ÏÊÈ· Î·È ÔÈ ÏÔÈÔ› Û˘ÁÁÂÓ›˜ ÙÔ˘ Ì›ÓÔ˘Ó ÛÙË ™˘Ú›·. √È ‰Ú·Ì·ÙÈΤ˜ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ ÙˆÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›ˆÓ ËÌÂÚÒÓ ÙÔÓ ¤¯Ô˘Ó “ηıËÏÒÛÂÈ” ÛÙ· ‰ÔÚ˘ÊÔÚÈο ÙËÏÂÔÙÈο ηӿÏÈ· Î·È ÚÔÛ·ı› Ó· Ì¿ıÂÈ ÙÈ ·ÎÚÈ‚Ò˜ Á›ÓÂÙ·È. ¡· ·ÎÔ‡ÛÂÈ ÙËÓ fiÔÈ· ÏËÚÔÊÔÚ›· Î·È Ó· ¤¯ÂÈ Ì›· -fiÛÔ ÙÔ ‰˘Ó·ÙfiÓ- ۷ʤÛÙÂÚË ÂÈÎfiÓ· ÁÈ· Ù· fiÛ· Û˘Ì‚·›ÓÔ˘Ó ÂΛ.

O ∫∞πƒ√™ [£∂™™∞§π∞]

√ ªˆ¯¿ÌÂÓÙ Ù·Í›‰Â˘Â Û˘¯Ó¿ ÛÙË ™˘Ú›· Î·È ÂÈÛÎÂÙfiÙ·Ó ÙÔ˘˜ Û˘ÁÁÂÓ›˜ ÙÔ˘. ΔÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ÙÔ˘ Ù·Í›‰È ¤ÁÈÓ ÙÔÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ ¡Ô¤Ì‚ÚÈÔ. ŒÌÂÈÓ ÂΛ ̤¯ÚÈ ÙȘ ·Ú¯¤˜ π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘, ÔfiÙÂ Î·È Â¤ÛÙÚ„ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. ¢ÂÓ Â›¯Â ·ÓÙÈÏËÊı› ˆ˜ ı· ÂÚ¯fiÙ·Ó Ë ÌÂÁ¿ÏË ÂͤÁÂÚÛË, fiˆ˜ ϤÂÈ. ΔËÓ ıˆÚ› fï˜ ·Ó·ÌÂÓfiÌÂÓË, ÌÂÙ¿ Ù· fiÛ· Û˘Ó¤‚ËÛ·Ó Î·È ÛÙȘ ˘fiÏÔÈ˜ ·Ú·‚ÈΤ˜ ¯ÒÚ˜ Ì ·Ó¿ÏÔÁ· ηıÂÛÙÒÙ·. √ ªˆ¯¿ÌÂÓÙ ÈÛÙ‡ÂÈ ˆ˜ “·˘Ùfi Ô˘ ¿Ú¯ÈÛ ‰ÂÓ ı· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ” . “ΔÔ ·›Ì· ÛÙË ™˘Ú›· ı· ÙÚ¤ÍÂÈ ÔÙ¿ÌÈ. ∞˘Ùfi Ô˘ ¤¯ˆ ηٷϿ‚ÂÈ, ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÒÓÙ·˜ ÙȘ ·Ó·ÊÔÚ¤˜ Î·È Ù· ÚÂÔÚÙ¿˙ ÙˆÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›ˆÓ ËÌÂÚÒÓ, Â›Ó·È ˆ˜ ÛÎÔÙÒÓÂÙ·È ·ıÒÔ˜ ÎfiÛÌÔ˜. ¶Ôϛ٘ Ô˘ ı¤ÏÔ˘Ó ÂÏ¢ıÂÚ›·. √È ÓÂÎÚÔ›, ·fi ÙËÓ Ë̤ڷ Ù˘ ÂͤÁÂÚÛ˘ ̤¯ÚÈ ¯ı˜, ¤ÊÙ·Û·Ó ÛÙÔ˘˜ 400. ÃÈÏÈ¿‰Â˜ fï˜ Â›Ó·È Î·È ·˘ÙÔ› Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙË Ê˘Ï·Î‹ ·fi ÙÔ Î·ıÂÛÙÒ˜” ÌÂٷʤÚÂÈ Ô Î. ªÔÓ¤ÈÌ Î·È ‚·Û›˙ÔÓÙ·È ÛÙ· fiÛ· ·ÎÔ‡ÂÈ ·fi Ù· ÙËÏÂÔÙÈο ‰ÔÚ˘ÊÔÚÈο ‰›ÎÙ˘·. ªÂ ÙË ÁÓÒÛË Ô˘ ¤¯ÂÈ ÁÈ· ÙË ¯ÒÚ· ÙÔ˘, ·ÓÙÈÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È, fiˆ˜ ϤÂÈ, fiÙÈ ÔÏÏ¿ ›Ûˆ˜ Î·È Ó· Â›Ó·È „¤Ì·Ù·. ÕÏψÛÙ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔÈ ·fi Ù· ‰ÈÂıÓ‹ ª¤Û· ∂ÓË̤ڈÛ˘ Ó· ηٷÁÚ¿„Ô˘Ó ·˘Ù¿ Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÈο Û˘Ì‚·›ÓÔ˘Ó, ·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈο. Δ· ÂÚ·ÛÈÙ¯ÓÈο fï˜ ‚›ÓÙÂÔ Ï¤Ó ÔÏÏ¿. √ ªˆ¯¿ÌÂÓÙ ªÔÓ¤ÈÌ Û˘ÓÔÌÈÏ› ÛÙÔ ‰È·‰›ÎÙ˘Ô Ì ʛÏÔ˘˜ ÙÔ˘ ·fi ÙË ™˘Ú›·, Î·È ·fi ÙËÓ fiÏË ¡Ù·Ú¿·, fiÔ˘ ¤ÁÈÓ·Ó ÛÊÔ‰Ú¤˜ Û˘ÁÎÚÔ‡ÛÂȘ Î·È Û˘ÏÏ‹„ÂȘ ÔÏÈÙÒÓ. “÷Ìfi˜” Â›Ó·È Ë Ï¤ÍË Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÈ Ó· ÂÈ. “∏ ΢‚¤ÚÓËÛË ÎÙ˘¿ÂÈ Ì ÛÊ·›Ú˜. √È Ôϛ٘ ˙ËÙ¿Ó ÂÏ¢ıÂÚ›·” . √ Î. ªÔÓ¤ÈÌ ÙÔÓ›˙ÂÈ ˆ˜ Ô Û˘ÚÈ·Îfi˜ Ï·fi˜ ˙ÂÈ Û ηٷ›ÂÛË Ì ÂÚÈÔÚÈṲ̂Ó˜ ÂÏ¢ıÂڛ˜ ·fi ÙÔ 1973. ŸÏ· ·˘Ù¿ Ù· ¯ÚfiÓÈ· ˘¿Ú¯ÂÈ Êfi‚Ô˜. ¢ÂÓ ÂΉËÏÒıËΠfï˜ Ê·ÓÂÚ¿ Î·È Ì ¤ÓÙ·ÛË. ∂›Ó·È Ë ÚÒÙË ÊÔÚ¿.

ŸÙ·Ó ÙËÓ ÂÍÔ˘Û›· ·Ó¤Ï·‚ - ·fi ÙÔÓ ·Ù¤Ú· ÙÔ˘- Ô ª·Û¿Ú ·Ï ÕÛ·ÓÙ, Ô Û˘ÚÈ·Îfi˜ Ï·fi˜ ÓfiÌÈ˙ ˆ˜ ı· “·Ó·Ó‡ÛÂÈ” . √ ˘Èfi˜ ÕÛ·Ó٠›¯Â Â˘Úˆ·˚Îfi ÚÔÊ›Ï Î·È “·¤Ú·” . ∂ÌÊ·Ó›ÛÙËΠˆ˜ ÂÎÛ˘Á¯ÚÔÓÈÛÙ‹˜ Î·È ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ ÂÏ›‰Â˜ ÛÙÔ Ï·fi ÁÈ· ¤Ó· ηχÙÂÚÔ ·‡ÚÈÔ, ÈÔ ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ¢‡ÛË. ∞ԉ›¯ıËΠfï˜ ˆ˜ ‰ÂÓ ÌfiÚÂÛ ӷ οÓÂÈ ÔÏÏ¿, ۯ‰fiÓ Ù›ÔÙÂ. “ÿÛˆ˜ ‰ÂÓ ÙÔÓ ¿ÊËÛ·Ó. √È ÛÙÚ·ÙȈÙÈÎÔ›, Ì›· ÔÌ¿‰· Ô˘ ΢‚ÂÚÓ¿ ÙË ™˘Ú›· Â‰Ò Î·È ¯ÚfiÓÈ·” ÂÈο˙ÂÈ Ô Î. ªÔÓ¤˚Ì. √ Ó·Úfi˜ ª·Û¿Ú ·Ï ÕÛ·ÓÙ ·ÎÔÏÔ‡ıËÛ - ‹ ·Ó·ÁοÛÙËÎÂ- ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ÙÔ˘ ·Ù¤Ú· ÙÔ˘. ∏ ÔÚÁ‹ fï˜ ¿Ú¯ÈÛ ӷ Ó›ÁÂÈ ÙÔ Ï·fi Ù˘ ™˘Ú›·˜. √È ÂÍÂÁ¤ÚÛÂȘ ÛÙȘ ˘fiÏÔÈ˜ ·Ú·‚ÈΤ˜ ¯ÒÚ˜, ‰ÂÓ ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· ·Ê‹ÛÔ˘Ó ·ÓÂËÚ¤·ÛÙÔ˘˜ Î·È ÙÔ˘˜ ™‡ÚÈÔ˘˜. “ΔÒÚ· Â›Ó·È Ë Â˘Î·ÈÚ›·, ÈÛÙ‡ˆ ÛΤÊÙËÎ·Ó Î¿ÔÈÔÈ. ∫·È ÍÂÛËÎÒıËηÓ. ΔÔ˘˜ ÔÓÔÌ¿˙Ô˘Ó ·ÓÙÈηıÂÛÙˆÙÈÎÔ‡˜. ¢ÂÓ Í¤Úˆ ÙÈ Â›Ó·È. ∞˘Ùfi Ô˘ fï˜ ηٷϷ‚·›Óˆ Â›Ó·È ˆ˜ Ô Ï·fi˜ ‹Ù·Ó ηٷÈÂṲ̂ÓÔ˜ Î·È ‹ıÂÏ ÂÏ¢ıÂÚ›·” ϤÂÈ Ô Î. ªÔÓ¤ÈÌ. ™ÙÂÓ·¯ˆÚÈ¤Ù·È ÁÈ· fiÛ· Û˘Ì‚·›ÓÔ˘Ó ÛÙË ™˘Ú›·. Œ¯ÂÈ Ôχ ÌÂÁ¿ÏË ·ÁˆÓ›· ÁÈ· Ù· ·‰¤ÏÊÈ· ÙÔ˘, ÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜ Û˘ÁÁÂÓ›˜ ÙÔ˘. ¢ÂÓ ÎÚ‡‚ÂÈ ÙÔ Êfi‚Ô ÙÔ˘ Î·È ÙËÓ ·ÁˆÓ›· ÙÔ˘, Ì‹ˆ˜ Î·È ÙÔ˘˜ Û˘Ì‚Â› οÙÈ Î·Îfi. √È ÂÈÎÔÈӈӛ˜, ΢ڛˆ˜ ÔÈ ÙËÏÂʈÓÈΤ˜, ‰ÂÓ Â›Ó·È ‰È·ÊˆÙÈÛÙÈΤ˜. √È Î¿ÙÔÈÎÔÈ Ù˘ ™˘Ú›·˜ ÊÔ‚Ô‡ÓÙ·È Ó· ÌÈÏ‹ÛÔ˘Ó ·ÓÔÈÎÙ¿ ÁÈ· Ù· fiÛ· Ú·ÁÌ·ÙÈο Û˘Ì‚·›ÓÔ˘Ó. ¶ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ó fï˜ Î·È ÂÏ›˙Ô˘Ó. “ΔËÓ ›‰È· ·ÁˆÓ›· Ì ̤ӷ, ÁÈ· ÙË ¯ÒÚ· ÌÔ˘, ¤¯Ô˘Ó Î·È ¿ÏÏÔÈ ™‡ÚÈÔÈ Ô˘ ˙Ô‡Ó ÛÙÔ μfiÏÔ. ™ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. ªÈÏ¿ˆ Ì ÔÏÏÔ‡˜ ·fi ·˘ÙÔ‡˜. ¶ÚÔÛ·ıԇ̠ӷ ·ÓÙ·ÏÏ¿ÍÔ˘Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜. ∫·È ÂÚÈ̤ÓÔ˘ÌÂ. ¡· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÔ˘Ó ÔÈ ÛÎÔÙˆÌÔ› Î·È Ó· ¤ÚıÂÈ ¤Ó· ηχÙÂÚÔ ·‡ÚÈÔ...” ηٷϋÁÂÈ.

O ∫∞πƒ√™

[∂§§∞¢∞]

¶H°H: E.ME.™. “AϤͷӉÚÔ˜ T·ÎÔ‡‰Ë˜”

™ÙÔ ¡ÔÌfi Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ Ô Î·ÈÚfi˜ ı· Â›Ó·È Û¯Â‰fiÓ ·›ıÚÈÔ˜, Ì ϛÁ˜ Û˘ÓÓÂÊȤ˜ ·˘ÍË̤Ó˜ ÙÔÈο, Î·È Èı·Ófi Ó· ÛËÌÂȈıÔ‡Ó ‚ÚÔ¯¤˜ ÌÈÎÚ‹˜ ‰È¿ÚÎÂÈ·˜. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ‚fiÚÂÈÔÈ ·ÛıÂÓ›˜ Î·È ÛÙÔ ∞ÈÁ·›Ô ¤ˆ˜ ̤ÙÚÈÔÈ. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· Î˘Ì·Óı› ·fi 7...21ÔC. ™ÙÔ μfiÏÔ 11...21ÔC. ™ÙÔ ¡ÔÌfi Ù˘ §¿ÚÈÛ·˜ Ô Î·ÈÚfi˜ ı· Â›Ó·È Û¯Â‰fiÓ ·›ıÚÈÔ˜, Ì ϛÁ˜ Û˘ÓÓÂÊȤ˜ ·˘ÍË̤Ó˜ ÙÔÈο, fiÔ˘ ı· ÛËÌÂȈıÔ‡Ó ‚ÚÔ¯¤˜ ÌÈÎÚ‹˜ ‰È¿ÚÎÂÈ·˜. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ‚fiÚÂÈÔÈ ·ÛıÂÓ›˜ Î·È ÛÙÔ ∞ÈÁ·›Ô ¤ˆ˜ ̤ÙÚÈÔÈ. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· Î˘Ì·Óı› ·fi 6...22ÔC. ™ÙË §¿ÚÈÛ· 10...22ÔC. ™ÙÔ ¡ÔÌfi ÙˆÓ ΔÚÈÎ¿ÏˆÓ ·Ó·Ì¤ÓÔÓÙ·È Û˘ÓÓÂÊȤ˜ ηٿ ‰È·ÛÙ‹Ì·Ù· Î·È Èı·Ófi Ó· ÛËÌÂȈıÔ‡Ó ÙÔÈΤ˜ ‚ÚÔ¯¤˜. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ‚fiÚÂÈÔÈ ·ÛıÂÓ›˜. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· Î˘Ì·Óı› ·fi 5...21ÔC. ™Ù· ΔڛηϷ 11...21ÔC. ™ÙÔ ¡ÔÌfi Ù˘ ∫·Ú‰›ÙÛ·˜ ·Ó·Ì¤ÓÔÓÙ·È Û˘ÓÓÂÊȤ˜ ηٿ ‰È·ÛÙ‹Ì·Ù· Î·È Èı·Ófi Ó· ÛËÌÂȈıÔ‡Ó ÙÔÈΤ˜ ‚ÚÔ¯¤˜. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ‚fiÚÂÈÔÈ ·ÛıÂÓ›˜ ¤ˆ˜ ̤ÙÚÈÔÈ. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· Î˘Ì·Óı› ·fi 5...22ÔC. ™ÙËÓ ∫·Ú‰›ÙÛ· 12...22ÔC.

°È· Û‹ÌÂÚ· ΔÂÙ¿ÚÙË ÚԂϤÔÓÙ·È ÓÂÊÒÛÂȘ Ì ÙÔÈΤ˜ ‚ÚÔ¯¤˜ Î·È ÛÙ· ÓfiÙÈ· ÛÔÚ·‰ÈΤ˜ ηٷÈÁ›‰Â˜. ™Ù·‰È·Î‹ ‚ÂÏÙ›ˆÛË ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È ÛÙ· ‚fiÚÂÈ·. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ·fi ·Ó·ÙÔÏÈΤ˜ ‰È¢ı‡ÓÛÂȘ 4 Ì 6 Î·È ÙÔÈο ÛÙ· ÓfiÙÈ· 7 ÌÔÊfiÚ. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ‰ÂÓ ı· ÛËÌÂÈÒÛÂÈ ·ÍÈfiÏÔÁË ÌÂÙ·‚ÔÏ‹.


™Ù¿ÛÂȘ, Û˘ÛÙ¿ÛÂȘ, ÂÓÛÙ¿ÛÂȘ

3

Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 27 ∞¶ƒπ§π√À 2011

9.000 ¢ÚÒ Î·È ÁÚ¿ÊÔ˘Ó ÛÙ·... ‚·Ú¤ÏÈ·;

∞ÁÒÓ·˜ ÂÈ‚›ˆÛ˘ ∞ÓÔ›ÁÂÈ ı¤Ì· Ì ÙÔÓ √ÚÁ·ÓÈÛÌfi §È̤ÓÔ˜ Ô ¢‹ÌÔ˜ μfiÏÔ˘ ÁÈ· ÙË Ú‡·ÓÛË ÛÙËÓ fiÏË, ·ÏÏ¿ Â›Ó·È ‚¤‚·ÈÔ ˆ˜ ‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ‚Á¿ÏÂÈ Î·Ì›· ·Ôχو˜ ¿ÎÚË. √È ÎÔÌÌ·ÙÈΤ˜ Î·È ‰ÈÔÚÈṲ̂Ó˜ ‰ÈÔÈ΋ÛÂȘ ÙÔ˘ √§μ ηٿ ηÈÚÔ‡˜, ÔÙ¤ ‰ÂÓ Â›‰·Ó ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ÏÈÌ·ÓÈÔ‡ ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Ì ÙËÓ fiÏË Î·È Û˘Ó‹ıˆ˜ ‰ÂÓ Â›¯·Ó Ù· ÎfiÙÛÈ· Ó· ÂÈ‚¿ÏÏÔ˘Ó Ì¤ÙÚ· ÛÙȘ ÂÙ·ÈÚ›˜ Ô˘ Û˘Ó·ÏÏ¿ÛÛÔÓÙ·È Ì·˙› ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÙËÓ ·ÔÊ˘Á‹ Ù˘ Ú‡·ÓÛ˘. À¿Ú¯ÂÈ fï˜ χÛË. ∂›Ó·È ÛÎÏËÚ‹ - fi¯È ÙfiÛÔ fiÛÔ Ô Î·ÚΛÓÔ˜ Ô˘ ·Ó·Ó¤Ô˘Ó Î¿ı ̤ڷ ÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔÈ ÙÔ˘ ¶·ÏÈÔ‡ §ÈÌÂÓ·Ú¯Â›Ô˘ - ·ÏÏ¿ χÛË. ™Â οı ÂÎÊfiÚÙˆÛË Ì ÂÈΛӉ˘Ó· ˘ÏÈο Ô˘ Á›ÓÂÙ·È ¯ˆÚ›˜ ÙË Ï‹„Ë Ì¤ÙÚˆÓ ÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔÈ, Ô ¢‹ÌÔ˜, ÌÂÌÔӈ̤ÓÔÈ Ôϛ٘, ÊÔÚ›˜, ÌË Î˘‚ÂÚÓËÙÈΤ˜ ÔÚÁ·ÓÒÛÂȘ, Ó· ηٷı¤ÙÔ˘Ó Ì‹Ó˘ÛË. ªÈ·, ‰‡Ô, ¤ÓÙÂ, ‰¤Î· ÌËÓ‡ÛÂȘ Î·È ¿ÌÂÛ˜ ÚÔÛÊ˘Á¤˜ ÛÙËÓ ÂÈÛ·ÁÁÂÏ›·, οÔÙ - ·ÎfiÌË Î·È fiÛÔÈ Ì¤Û· ÛÙÔÓ √§μ ·ÔÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÙË... ı¤· ·fi ÙËÓ Î·Ú¤ÎÏ¿ ÙÔ˘˜ - ı· ηٷϿ‚Ô˘Ó fiÙÈ Ë ÎÔÚÔ˚‰›· Î·È Ù· ·È¯Ó›‰È· Ù¤ÏÂȈ۷Ó. ∫·È fiÔÈÔ˜ ·ÓÙ¤ÍÂÈ. ∂›ÙÂ Ë fiÏË ı· ÂÈ‚ÈÒÛÂÈ, ›Ù ÔÈ Î·ÚÂÎÏÔΤÓÙ·˘ÚÔÈ. ∫∞Δ. Δ∞™

∫ÔÚÔ˚‰›· ¢ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÊ·ÚÌfiÛÔ˘Ó ·fi ÙÔÓ √ÚÁ·ÓÈÛÌfi §È̤ÓÔ˜ Ô‡Ù ٷ “ÚÔÛˆÚÈÓ¿” ̤ÙÚ· ·ÔÊ˘Á‹˜ Ù˘ Ú‡·ÓÛ˘ ÛÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ, Ô‡Ù ÙȘ ˘Ô˘ÚÁÈΤ˜ ·ÔÊ¿ÛÂȘ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÂΉÔı› ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ. ¶ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ó ÙË ªÂϤÙË ¶ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈÎÒÓ ∂ÈÙÒÛÂˆÓ ÁÈ· Ó· ÂÊ·ÚÌfiÛÔ˘Ó Ì¤ÙÚ·. ™ÙÔ ÌÂٷ͇ Ë ªÂϤÙË ¶ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈÎÒÓ ∂ÈÙÒÛÂˆÓ Â›Ó·È “¯¿‰È” . √‡Ù ÛÔ‚·Ú¿ ̤ÙÚ· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ, Ô‡Ù ÙËÓ fiÏË ÚÔÛٷهÂÈ. μ‚·›ˆ˜ ı· ÂÈ‚¿ÏÏÂÈ ÙÔ ÊÔ‚ÂÚfi ̤ÙÚÔ ‰È·‚ÚÔ¯‹˜ Ù˘ ÛÎÔ˘ÚÈ¿˜ ηÈ... ı· ÛˆıÔ‡ÌÂ. √ ¢‹ÌÔ˜ ÂÊfiÛÔÓ ¿ÓÔÈÍ ÙÔ ı¤Ì· Ù˘ Ú‡·ÓÛ˘ ÙÔ˘ ÏÈÌ·ÓÈÔ‡ - Î·È ·˘Ùfi ηٷÁÚ¿ÊÂÙ·È ÛÙ· ıÂÙÈο ÙÔ˘ - ÌÈ·˜ Î·È Ë ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ÌfiÓÔ ÚÔÎÏËÙÈ΋ ¿ÚÓËÛË ¤‰ÂȯÓ ÛÙÔ Ó· ·Û¯ÔÏËı› Ì·˙› ÙÔ˘ - Ú¤ÂÈ Ó· ··ÈÙ‹ÛÂÈ Ó· ÌËÓ ˘ÔÁÚ·Ê› Ë ªÂϤÙË ¶ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈÎÒÓ ∂ÈÙÒÛÂˆÓ ·Ó ‰ÂÓ ·ÏÏ¿ÍÔ˘Ó ÔÈ fiÚÔÈ. ∏ ÌÂϤÙË Ô˘ ηı˘ÛÙÂÚ› Ó· ˘ÔÁÚ·Ê›, Â›Ó·È ÌÈ· ÛΤÙË “ÎÔÚÔ˚‰›·” Î·È Ë fiÏË ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ·Ó¯Ù› Î·È Ó· ÂÁÎψ‚ÈÛÙ› Û ·˘Ùfi ÙÔÓ ÂÌ·ÈÁÌfi. ∫∞Δ. Δ∞™

∑ËÙ› ¯Ú‹Ì·Ù· √ ÁÂÓÈÎfi˜ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ ·ıÏËÙÈÛÌÔ‡ Î. ¶·Ó·Á. ªÈÙÛ·Í‹˜ ¤Î·Ó ÔÏÈÁÔ‹ÌÂÚ˜ ·Û¯·ÏÈÓ¤˜ ‰È·ÎÔ¤˜ ÛÙË ª·ÁÓËÛ›· Î·È ¯ı˜ ÂÈÛΤÊıËΠÛÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô ÙÔ˘ ÙÔÓ ¢‹Ì·Ú¯Ô μfiÏÔ˘. √ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˜ ‚ڋΠÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· - Ù¤ÙÔȘ ¢ηÈڛ˜ ‰ÂÓ ¯¿ÓÔÓÙ·È - Î·È ÙÔ˘ ˙‹ÙËÛ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË ÁÈ· ÙË ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹ ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ fiÏÔ Ô˘ ı· Á›ÓÂÈ ÛÙÔ μfiÏÔ. ∂›Ó·È Ì›· Ôχ ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ·ıÏËÙÈ΋ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË Î·È ˆ˜ ·ÓÙÈÛÙ¿ıÌÈÛÌ· Ù˘ ·ÒÏÂÈ·˜ ÙˆÓ ªÂÛÔÁÂÈ·ÎÒÓ ∞ÁÒÓˆÓ. ∏ ·¿ÓÙËÛË ·fi ÙÔÓ Î. ªÈÙÛ·Í‹ ı· Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È ¤ÌÚ·ÎÙË. Δ. ∫.

√È “ÌÔ˘ÚÏÔÙȤÚˉ˜” Ù˘ ªËϛӷ˜ ¢ÂÓ Â›Ó·È Ë ÚÒÙË, ‰˘ÛÙ˘¯Ò˜ Ô‡ÙÂ Î·È Ë ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÊÔÚ¿, fiˆ˜ ηٷ‰ÂÈÎÓ‡ÂÈ Ë Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·, Ô˘ Ë ¶·Û¯·ÏÈ¿ ÁÈ· ÔÏÏÔ‡˜ ı· ηٷϋÁÂÈ Û ÙÚ·Áˆ‰›·, ÂÍ·ÈÙ›·˜ ÙˆÓ... ˘ÚÔÌ·¯ÈÎÒÓ (ÁÈ· Ù¤ÙÔÈ· ÚfiÎÂÈÙ·È ϤÔÓ) Ì ٷ ÔÔ›· ÔÚÈṲ̂ÓÔÈ “ÈÛÙÔ›” ı· ‰È·Ï¤ÁÔ˘Ó Ó· ÁÈÔÚÙ¿ÛÔ˘Ó ÙËÓ ∞Ó¿ÛÙ·ÛË. ∫¿ı ËÏÈΛ·˜: Î·È 15¯ÚÔÓ· Ô˘ ÌÔÈÚ¿˙ÔÓÙ·È Û ÔÌ¿‰Â˜, ÁÂÈÙÔÓȤ˜, ¯ˆÚÈ¿ Î·È ÛÙ‹ÓÔ˘Ó ÌÈ· ÁÈÔÚÙ·ÛÙÈ΋ Ì¿¯Ë, Û·Ó ·˘Ù¤˜ Ô˘ Ì ÙËÓ ÚÒÙË Â˘Î·ÈÚ›· ÛηÚÒÓÔ˘Ó Ì¤Û· ÛÙ· Á‹‰·. ∞ÏÏ¿, Î·È ÂÓ‹ÏÈΘ ·Ú·Î·ÏÒ Î·È ¿ÓıÚˆÔÈ Ì ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· Î·È ·È‰È¿, ÚÔÛÂÚ¯fiÌÂÓÔÈ ÎÔÛÙÔ˘Ì·ÚÈṲ̂ÓÔÈ Î·È ÁÚ·‚·ÙˆÌ¤ÓÔÈ ÁÈ· ÙÔ ·Ó·ÛÙ¿ÛÈÌÔ Êˆ˜, Ô˘ ‚Á¿˙Ô˘Ó ÛÙ· ÎÚ˘Ê¿ ·fi ÙȘ ÙÛ¤˜ ÙÔ Ì·ÚÔ‡ÙÈ Î·È Ê‡ÁÔ˘Ó Û·Ó Ó· ÌËÓ ÙÔ˘˜ ·ÊÔÚ¿... ΔÔ Â›‰· Ì ٷ Ì¿ÙÈ· ÌÔ˘, ÛÙËÓ ÂÎÎÏËÛ›· Ù˘ ªËϛӷ˜ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ Ù˘ ∞Ó¿ÛÙ·Û˘, ÁÈ· ÔÏÏÔÛÙ‹ ÊÔÚ¿ ¿ÏψÛÙÂ, Ì ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Ó· ʇÁÂÈ ÙÚÔÌÔÎÚ·ÙË̤ÓÔ˜ ÚÈÓ ·ÎÔ‡ÛÂÈ ÙÔ ÃÚÈÛÙfi˜ ∞Ó¤ÛÙË, ·Ó ÌÔÚÔ‡Û ӷ ʇÁÂÈ ‰ËÏ·‰‹. ¡Â·ÚÔ› ¤Í·ÏÏÔÈ ·fi ÙË ¯·Ú¿ ÙÔ˘˜ Ó· ¤¯Ô˘Ó οÓÂÈ ÙËÓ ÂÎÎÏËÛ›·... Á‹Â‰Ô ∫·Ú·˚ÛοÎË, ·fi ÎÔÓÙ¿ Î·È Î¿ÙÈ ÛÔ‚·ÚÔÊ·Ó›˜ ÂÓ‹ÏÈΘ, ·È‰È¿ Ô˘ ÙÛÈÚÔÎÔ¿Ó ·fi ÙÔ Êfi‚Ô, ÁÂÚfiÓÙÈ· Ô˘ ‰ÂÓ Í¤ÚÔ˘Ó Î·Ù¿ Ô‡ Ó· οÓÔ˘Ó, fiˆ˜ fiÏÔÈ Ì·˜ ¿ÏψÛÙÂ. ΔÔ ‚Ú¿‰˘ ÙÔ˘ ªÂÁ¿ÏÔ˘ ™·‚‚¿ÙÔ˘ ÛÙË ªËϛӷ, ÎÈ ¤Ó·˜ Ó·Úfi˜ Û ·Ó·ËÚÈÎfi ηÚÔÙÛ¿ÎÈ, ÂÁÎψ‚ÈṲ̂ÓÔ˜ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ Ì·ÚÔ‡ÙÈ Ô˘ ¤ÂÊÙ ‚ÚÔ¯‹, Ó· ÌËÓ Í¤ÚÂÈ Ò˜ Î·È ·fi Ô‡ Ó· ʇÁÂÈ ÁÈ· Ó· ÚÔÛٷ٢ٛ. ∞˘Ùfi ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ÏÔÈfiÓ, ÙÔ˘˜ ÂÈÛΤÙ˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔÓ Â·˘Ùfi ÙÔ˘˜, Ú¤ÂÈ Ó· ÙÔÓ ÚÔÛٷهÛÔ˘Ó ÔÈ ›‰ÈÔÈ ÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔÈ ÙˆÓ ¯ˆÚÈÒÓ Ô˘ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ Ù˘ ∞Ó¿ÛÙ·Û˘ Á›ÓÔÓÙ·È... ·Ó·ÛÙÂÓ¿Úˉ˜ ÁÈ· Ó· ηٷʤÚÔ˘Ó Ó· ·Ó¿„Ô˘Ó ÙË Ï·Ì¿‰· ÙÔ˘˜. ¡· ÚÔÛٷهÛÔ˘Ó Ù· ·È‰È¿ ÙÔ˘˜, ·ÔÌÔÓÒÓÔÓÙ·˜ Î·È ·ÔÁ˘ÌÓÒÓÔÓÙ·˜ ÙÔ˘˜ Ó·ÚÔ‡˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÂÓ‹ÏÈΘ ÌÔ˘ÚÏÔÙȤÚˉ˜ Ù˘ Ͽη˜, Ô˘ ‰˘ÛÊËÌ›˙Ô˘Ó ÙÔÓ ÙfiÔ ÙÔ˘˜ Î·È ‚¿˙Ô˘Ó Û ΛӉ˘ÓÔ ÙȘ ˙ˆ¤˜ ÙfiÛˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ. ∂§.™.

¶ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ∂ÎÛÙÚ·Ù›· ηı·ÚÈfiÙËÙ·˜ Î·È ÎÔ‹˜ Ù˘ ‚Ï¿ÛÙËÛ˘ ÛÙÔ ÂÓÂÙÈÎfi οÛÙÚÔ ÙÔ˘ ¶ÙÂÏÂÔ‡ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÂÈ ÙÔ ÂÚ¯fiÌÂÓÔ ™¿‚‚·ÙÔ 30 ∞ÚÈÏ›Ô˘ Ë ÂıÂÏÔÓÙÈ΋ ÔÌ¿‰· ÁÈ· ÙÔÓ ¶ÔÏÈÙÈÛÌfi, ÙÔ ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ, ÙËÓ ∫ÔÈÓˆÓÈ΋ ∞ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë Î·È ÙËÓ ∫ÔÈÓˆÓÈ΋ √ÈÎÔÓÔÌ›· “∞ÈÔÏ›˜” . ∫˘Ú›·Ú¯Ô˜ ÛÙfi¯Ô˜ ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ Ù˘ ÂıÂÏÔÓÙÈ΋˜ ÔÌ¿‰·˜ Â›Ó·È Ë ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ·Ó¿‰ÂÈÍË ÙÔ˘ ÈÛÙÔÚÈÎÔ‡ οÛÙÚÔ˘ Î·È ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ˘ Ô ÔÔ›Ô˜ ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÂÈ. ∂›Û˘, Ë ·ÍÈÔÔ›ËÛ‹ ÙÔ˘, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ì ÙȘ ηٿÏÏËϘ ÂÓ¤ÚÁÂȘ ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ fiÏˆÓ ÙˆÓ Û˘Ó·ÚÌfi‰ÈˆÓ ÊÔÚ¤ˆÓ Ó· ηٷÛÙ› fiÏÔ˜ ¤Ï͢ ÂÈÛÎÂÙÒÓ ÛÙËÓ Â˘Ú‡ÙÂÚË ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ¶ÙÂÏÂÔ‡ Î·È ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡. √È ÂıÂÏÔÓÙ¤˜ Ù˘ “∞ÈÔÏ›˜” ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÙËÓ Î·Ï‹ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›·, ˆÛÙfiÛÔ ··ÈÙÂ›Ù·È ¿ÌÂÛ· Ó· ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈËıÔ‡Ó Î·È fiÏÔÈ ÔÈ Û˘Ó·ÚÌfi‰ÈÔÈ ÊÔÚ›˜ Î·È Î˘Ú›ˆ˜ Ë ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ ÁÈ· ÙËÓ ·ÍÈÔÔ›ËÛË Î·È ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· ÂÓfi˜ ÙfiÛÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎÔ‡ ÁÈ· ÙËÓ Â˘Ú‡ÙÂÚË ÂÚÈÔ¯‹ ÌÓËÌ›Ԣ.

ºÔÚÔ‰È·Ê˘Á‹ ŒÛÔ‰· Û˘ÓÔÏÈÎÔ‡ ‡„Ô˘˜ ÂÓfi˜ ‰ÈÛÂηÙÔÌÌ˘Ú›Ô˘ ¢ÚÒ ÂȉÈÒÎÂÈ Ì¤¯ÚÈ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ÙÚ¤¯ÔÓÙÔ˜ ¤ÙÔ˘˜ Ó· ÂÈÛÚ¿ÍÂÈ ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ·fi ÙË “Ì¿¯Ë” ηٿ Ù˘ ÊÔÚÔ‰È·Ê˘Á‹˜. ΔÔ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfi Û¯¤‰ÈÔ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ “Ì·‡ÚË Ï›ÛÙ·” Ì 10.000 Ê˘ÛÈο ÚfiÛˆ·, Ù· ÔÔ›·, Û‡Ìʈӷ ¿ÓÙ· Ì ÙȘ ‰È·ÛÙ·˘ÚÒÛÂȘ ÙˆÓ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓˆÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ, ıˆÚÔ‡ÓÙ·È ˆ˜ ‡ÔÙ· ÁÈ· ÊÔÚÔ‰È·Ê˘Á‹. ΔËÓ Î·Ï‹ ÚfiıÂÛË ÙËÓ ¤¯Ô˘Ó, fiˆ˜ Ê·›ÓÂÙ·È, ΢‚¤ÚÓËÛË Î·È ÔÏÈÙÈ΋ ËÁÂÛ›· ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ. øÛÙfiÛÔ, ÔÈ Ôϛ٘ Ô˘, ı¤ÏÔÓÙ·˜ Î·È ÌË, Â›Ó·È Û˘ÓÂ›˜ ÛÙȘ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ ÙÔ˘˜ ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ó ÂÈÙ¤ÏÔ˘˜ Ë ıˆڛ· Ó· Á›ÓÂÈ Ú¿ÍË Î·È ÙÔ ˙ËÙÔ‡ÌÂÓÔ Â›Ó·È ÙÔ fiÙÂ. μ.∫.

∂Λ ÛÙËÓ ⁄‰Ú· ŒÌÂÈÓ ¤ÎÏËÎÙÔ˜ Ì ÙËÓ ·ÏfiÙËÙ· ÙÔ˘ Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡, ‚ÔÏÈÒÙ˘ Ô˘ ¤Ù˘¯Â Ó· ‰È·Ì›ÓÂÈ ÛÙÔ ›‰ÈÔ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô Ì ÙÔÓ Î. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ÙȘ Ë̤Ú˜ ÙÔ˘ ¶¿Û¯· ÛÙËÓ ⁄‰Ú·. √ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ Û˘Óԉ¢fiÙ·Ó ·fi ÙË Û‡˙˘Áfi ÙÔ˘ Î·È ÙËÓ ÎfiÚË ÙÔ˘˜ Î·È ·fi ÙÔÓ ·‰ÂÚÊfi ÙÔ˘ ∞ÓÙÚ›ÎÔ. ¶¿Ó ÔÈ ·ÏȤ˜ ÂÔ¯¤˜ Ô˘ ÙÔÓ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi Û˘Ófi‰Â˘·Ó ηÌÈ¿ ÂÓËÓÙ·ÚÈ¿ ·Ú·ÙÚ¯¿ÌÂÓÔÈ... √ °. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ¯·ÈÚÂÙÔ‡Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Ôϛ٘ Î·È ÎÚ·ÙÔ‡Û ·ÔÛÙ¿ÛÂȘ, ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ Ê·ÓÂÚ¿, ·fi ÁÓˆÛÙÔ‡˜ ÂȯÂÈÚË̷ٛ˜ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·Ó ÛÙÔ ÓËÛ› ÙȘ ›‰È˜ Ë̤Ú˜ ÁÈ· ÙȘ ·Û¯·ÏÈÓ¤˜ ÙÔ˘˜ ‰È·ÎÔ¤˜, ·Ó¤ÊÂÚÂ Ô ‚ÔÏÈÒÙ˘ ÁÈ·ÙÚfi˜. ¢∏ª√.™.

¡ÙÚÔ‹ Î·È ÌfiÓÔ Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔηÏ› Ë ˘fiıÂÛË Ù˘ ·ÔηٿÛÙ·Û˘ ÙˆÓ ˙ËÌÈÒÓ - ¤ÛÙˆ Î·È Úfi¯ÂÈÚ·, fiˆ˜ Ê·›ÓÂÙ·È Ó· Á›ÓÂÙ·È - ÛÙÔ Ô‰ÈÎfi ·Îψ̷ ¶ËÏ›Ô˘ Î·È ÂȉÈο ÛÙÔ •Ô˘Ú›¯ÙÈ. √ ‰ÚfiÌÔ˜ Â›Ó·È ÎÏÂÈÛÙfi˜ ÏfiÁˆ ηÙÔÏÈÛı‹ÛÂˆÓ Î·È Î·ı›˙ËÛ˘ ÙÔ˘ ‰¿ÊÔ˘˜ Â‰Ò Î·È ‰‡Ô Ì‹Ó˜. Δ·Ï·ÈˆÚÔ‡ÓÙ·È ÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔÈ, ÂÓÒ Î·È ÔÈ Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜ ¤¯Ô˘Ó ˘ÔÛÙ› ÌÂÁ¿ÏË ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ˙ËÌÈ¿. ∫·È ·˘Ùfi ÂÂȉ‹ ÔÈ ·ÚÌfi‰È˜ ÂÌÏÂÎfiÌÂÓ˜ ˘ËÚÂۛ˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÈηӤ˜ Ó· “ÌÔÈÚ¿ÛÔ˘Ó ‰‡Ô Á·˚‰¿ÚˆÓ ¿¯˘Ú·” . ∞fi Î·Ó¤Ó·Ó ‰ÂÓ ÌÔÚ›˜ Ó· Ì¿ıÂȘ ÙËÓ ·Ï‹ıÂÈ· Î·È Î˘Ú›ˆ˜ fiÙ ı· ÔÏÔÎÏËÚˆıÔ‡Ó ÔÈ ÂÚÁ·Û›Â˜ Î·È ı· ·ÓÔ›ÍÂÈ ¿ÏÈ Ô ‰ÚfiÌÔ˜. ∫¿ÔÈÔÈ Ô˘ ›·Ó ·fi ÙËÓ ·Ú¯‹ ÙËÓ ·Ï‹ıÂÈ· fiÙÈ Ô ‰ÚfiÌÔ˜ ‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ·ÓÔ›ÍÂÈ ÁÈ· ÙÔ ¶¿Û¯· (ηÏÔη›ÚÈ Î·È ‚ϤÔ˘ÌÂ) “ÏÈıÔ‚ÔÏ‹ıËηӔ Î·È ıˆڋıËÎ·Ó “¯ıÚÔ›” Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜. ¢ÂÓ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ì ÙÈ ¤ÚÁÔ ı· Á›ÓÂÈ ÂΛ, ·ÊÔ‡ ÔÈ ϤÔÓ ·ÚÌfi‰ÈÔÈ Ù˘ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋˜ ∂ÓfiÙËÙ·˜ ª·ÁÓËÛ›·˜ ‰ÂÓ ÂÓËÌÂÚÒÓÔ˘Ó, ›Ûˆ˜ ÁÈ·Ù› Î·È ÔÈ ›‰ÈÔÈ ‰ÂÓ ÙÔ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó. √ ‰ÚfiÌÔ˜ ‰ÂÓ ¿ÓÔÈÍ ÁÈ· ÙÔ ¶¿Û¯·, ·ÏÏ¿ Ò˜ Î·È ÙË ª. ΔÚ›ÙË “·Ú·Ì˘ıÈ¿˙·Ó” ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ˆ˜ Ô ‰ÚfiÌÔ˜ ı’ ·ÓÔ›ÍÂÈ ÁÈ· ÙËÓ Â͢ËÚ¤ÙËÛË Ù˘ ΛÓËÛ˘ ÙÔ˘ ¶¿Û¯· Î·È ı· ÎÏ›ÛÂÈ ÁÈ· Ó· Û˘Ó¯ÈÛÙÔ‡Ó Ù· ¤ÚÁ·. ¶ÔÈ· ¤ÚÁ· fï˜; Ãı˜ ÏËÚÔÊÔÚËı‹Î·Ì ˆ˜ Ë Û‡Ì‚·ÛË Ì ÙÔÓ ÂÚÁÔÏ¿‚Ô ˘ÂÁÚ¿ÊË ÌfiÏȘ ¯ı˜ Î·È Ù· ¤ÚÁ· ÙÒÚ· ı’ ·Ú¯›ÛÔ˘Ó. ∞fi ÙÔ ¢‹Ì·Ú¯Ô ∑·ÁÔÚ¿˜ Î. ∞ÓÙÒÓÔÁÏÔ˘, ̤ۈ Ú·‰ÈÔʈÓÈ΋˜ ÙÔ˘ Û˘Ó¤ÓÙ¢Í˘, ÏËÚÔÊÔÚËı‹Î·Ì ˆ˜ Ô ‰ÚfiÌÔ˜ ı· Â›Ó·È ¤ÙÔÈÌÔ˜ ÌÂÙ¿ ·fi ¤Ó· Ì‹Ó·. Ãı˜ Â›Û˘, ÏËÚÔÊÔÚËı‹Î·Ì ˆ˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÚÈ‚fiËÙË ·˘Ù‹ Û‹Ì·ÓÛË “ÎfiËΔ ÎÔÓ‰‡ÏÈ 9.000 ¢ÚÒ. √È ˘‡ı˘ÓÔÈ Ù˘ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋˜ ∂ÓfiÙËÙ·˜ ·˜ ‰Ô˘Ï¤„Ô˘Ó ÂÈÙ¤ÏÔ˘˜ ÛÔ‚·Ú¿ Î·È ·˜ Ô‡Ó η̛· ·Ï‹ıÂÈ·. Δ. ∫.

∫·Ù‚¿Û·Ì ÚÔÏ¿ “•Ô˘Ú›¯ÙÈ ÎÏÂÈÛÙfi” ÁÚ·Ê› Ë “ÂÓËÌÂÚˆÙÈ΋” ÈӷΛ‰· Ô˘ ¤¯ÂÈ ÙÔÔıÂÙËı› ÛÙË Á¤Ê˘Ú· ÙÔ˘ μÚ‡¯ˆÓ·, ÌÂÙ¿ ÙȘ ηÙÔÏÈÛı‹ÛÂȘ. ∂›Ó·È ÏÔÈfiÓ ˘Ô¯Úˆ̤ÓÔ˜ Ô Î¿ı ÕÁÁÏÔ˜, °¿ÏÏÔ˜, ¶ÔÚÙÔÁ¿ÏÔ˜ Ô˘ ÂÈÛΤÙÂÙ·È ÙÔ ¶‹ÏÈÔ Ó· ͤÚÂÈ ÙÔ •Ô˘Ú›¯ÙÈ Î·È ÁÈ· ÔÈÔÓ ·ÎÚÈ‚Ò˜ ÏfiÁÔ ¤¯ÂÈ “ÎÏ›ÛÂÈ” ·˘Ùfi ÙÔ Â͈ÙÈÎfi ̤ÚÔ˜, ÙÔ ÔÔ›Ô ·ÚÂÌÈÙfiÓÙˆ˜ ‰ÂÓ Í¤ÚÂÈ Û fiÛ· ¯ÈÏÈfiÌÂÙÚ· ı· ÙÔ Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂÈ. ∑ԇ̠ÙÔÓ ·fiÏ˘ÙÔ ·Ú·ÏÔÁÈÛÌfi Î·È Ì·˜ ‰ÈÔÈÎÔ‡Ó ¿ÓıÚˆÔÈ Ô˘ fi¯È ÌfiÓÔ ·‰˘Ó·ÙÔ‡Ó Ó· ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÔ˘Ó ÂχıÂÚË ‰È¤Ï¢ÛË ÛÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ ÌÈ· ÂÔÚÙ·ÛÙÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô, ·ÏÏ¿ ·‰˘Ó·ÙÔ‡Ó Ó· ·ÓÙÈÏËÊıÔ‡Ó ÙÈ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ Á‡Úˆ ÙÔ˘˜. ŸÙ·Ó ÙÔ ÔÏÈÙÈÎfi ÚÔÛˆÈÎfi ‰ÂÓ ÚÔÙ›ıÂÙ·È Ó· ‰ÒÛÂÈ Ï‡ÛÂȘ, ÙfiÙÂ Â›Ó·È ÂfiÌÂÓÔ Ô ¡ÔÌfi˜ Ó· ηÙ‚¿˙ÂÈ ÚÔÏ¿. ¡· ÙÔ˘˜ ¯·ÈÚfiÌ·ÛÙÂ...

∫·Î‹ ·Ú¯‹ ŸÏ˜ ÔÈ ·fi„ÂȘ ÙˆÓ ÂÌÏÂÎÔÌ¤ÓˆÓ Ì ÙÔ ı¤Ì· Ô˘ ÚԤ΢„ ·Û¯·ÏÈ¿ÙÈη Ì ÙÔ ·ÔÎÏÂÈṲ̂ÓÔ ¶‹ÏÈÔ, ·ÎÔ‡ÛÙËÎ·Ó ¯ı˜ ÛÙËÓ ÚˆÈÓ‹ ˙ÒÓË ÙÔ˘ ƒ¿‰ÈÔ ŒÓ· Î·È ÛÙËÓ ÂÎÔÌ‹ ÙÔ˘ °È¿ÓÓË ∞Ó·ÛÙ·Û›Ô˘. √ ÌfiÓÔ˜ Ô˘ ¤‰ÂȯÓ ӷ ÌËÓ ·ÓÙÈÏ‹ÊıËΠÙÔ “ÊÈ¿ÛÎÔ” Ù˘ Úfi‚·˜ Ù˙ÂÓÂÚ¿Ï ÁÈ· ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË Ù˘ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋˜ ÂÚÈfi‰Ô˘ ‹Ù·Ó Ô ·ÓÙÈÂÚÈÊÂÚÂȿگ˘ Î. ∞ÏÂÍfiÔ˘ÏÔ˜. ÃÂÈÚfiÙÂÚË ·Ú¯‹ ÛÙȘ Û¯¤ÛÂȘ ÙÔ˘ Ì ÙÔ˘˜ ÍÂÓÔ‰fi¯Ô˘˜ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Û ӷ ¤¯ÂÈ. ∫∞Δ. Δ∞™

¶Ô‡ Íԉ‡ÙËηÓ; Δ· ÛÙÔȯ›· ÌÈÏÔ‡Ó ·fi ÌfiÓ· ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÙÔÓ ÂÎÙÚԯȷÛÌfi Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÙÂÙÚ·ÂÙ›·. ΔÔ ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈÎfi ¤ÏÏÂÈÌÌ· ÙÔ 2007 ‹Ù·Ó 6,4% ÙÔ˘ ∞∂¶ Î·È ¤ÊÙ·Û ÙÔ 2010 ÛÙÔ 15,5% ÁÈ· Ó· ¤ÛÂÈ Ê¤ÙÔ˜ ÛÙÔ 10,5%, ¯ˆÚ›˜ fï˜ ÔÈ ∂˘Úˆ·›ÔÈ Ó· Â›Ó·È ÈηÓÔÔÈË̤ÓÔÈ. ŸÛÔ ÁÈ· ÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ ¯Ú¤Ô˜ ÙÔ 2007 ·ÓÂÚ¯fiÙ·Ó ÛÙ· 239 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ Î·È ÙÒÚ· ¤¯ÂÈ “ÂÙ¿ÍÂÈ” ÛÙ· 328 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ. ¶Ô‡ Ù· ÍÔ‰¤„·Ì 80 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ; º.™.


∞fi„ÂȘ 4

Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 27 ∞¶ƒπ§π√À 2011

ΔÔ ‚‹Ì· ÙÔ˘ ÔÏ›ÙË [∂¶π™Δ√§∂™, ∂¶π™∏ª∞¡™∂π™, ™Ã√§π∞]

“§ÂÊÙ¿ ˘¿Ú¯Ô˘Ó” √ ∫ˆÓ. æËÊ‹˜ ÁÚ¿ÊÂÈ:

“√ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ Ì·˜ Î. °. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ¤ÎÏÂÈÛ ÙËÓ ÔÌÈÏ›· ÙÔ˘ ÙËÓ ·Ú·ÌÔÓ‹ ÙˆÓ ÂÎÏÔÁÒÓ ÙÔ˘ √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ 2009 Ì ÙË ÁÓˆÛÙ‹ ϤÔÓ ÊÚ¿ÛË “§ÂÊÙ¿ ˘¿Ú¯Ô˘Ó” . ¶ÚÔÊ·ÓÒ˜ ÁÈ· Ó· ‰È·ÛΉ¿ÛÂÈ ÙȘ ·ÓËÛ˘¯›Â˜ ÙÔ˘ ÂÎÏÔÁÈÎÔ‡ ÛÒÌ·ÙÔ˜, ·fi ÙȘ ·ÎÚÈ‚Ò˜ ·ÓÙ›ıÂÙ˜ ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ ·ÓÙÈ¿ÏÔ˘ ÙÔ˘ ∫. ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹, ÁÈ· ÙËÓ ÂÈ‚Ô˘Ï‹ ÊfiÚˆÓ Î·È ÂÚÈÎÔ‹ ÌÈÛıÒÓ Î·È Û˘Óٿ͈Ó, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÙÈı·Û‡ÛÂÈ ÙÔ Û˘ÛÛˆÚ¢ı¤Ó ‰˘ÛıÂÒÚËÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ ¯Ú¤Ô˜. μ‚·›ˆ˜ Ô Î. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ‹Ù·Ó ‚·ı‡˜ ÁÓÒÛÙ˘ ÙÔ˘ Â·¯ıÔ‡˜ ·˘ÙÔ‡ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡ ‚¿ÚÔ˘˜, ·Ú¿ Ù·‡Ù· ÙÔ Â›Â, ÁÈ· Ó· ‰ÂÏ¿ÛÂÈ ÙÔ˘˜ „ËÊÔÊfiÚÔ˘˜ Î·È Ó· ·ÔÛ¿ÛÂÈ ÙË „‹ÊÔ ÙÔ˘˜, Ú¿ÁÌ· ÙÔ ÔÔ›Ô Î·È Â¤Ù˘¯Â. ™ÙÔ ÛËÌÂ›Ô ·˘Ùfi Ê·›ÓÂÙ·È ÌÈÌ‹ıËΠÙÔÓ ·Â›ÌÓËÛÙÔ ·Ô‡ ÙÔ˘ °. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘, Ô ÔÔ›Ô˜ ÁÈ· Ó· ·ÓÙÈ·Ï·›ÛÂÈ ÙÔÓ ÙfiÙ ÛÎÏËÚfi Î·È ¿Î·ÌÙÔ ·ÓÙ›·Ïfi ÙÔ˘ ∫. ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹, ˘¤Û¯ÂÙÔ ÛÙÔ ÂÎÏÔÁÈÎfi ÛÒÌ·, ηٿ ÙË Ï·˚΋ ¤ÎÊÚ·ÛË “§·ÁÔ‡˜ Ì ÂÙÚ·¯‹ÏÈ·” . ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, ›¯Â ˘ÔÛ¯Âı› ÙËÓ ·ÚÔ¯‹ Û˘ÓÙ¿ÍÂˆÓ ÛÙÔ˘˜ ·ÁÚfiÙ˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ, ˆ˜ ÁÓˆÛÙfiÓ, ·ÔÙÂÏÔ‡Û·Ó ÙfiÙ ÙÔ 60% ÙÔ˘ Û˘ÓÔÏÈÎÔ‡ ÏËı˘ÛÌÔ‡ Ù˘ ¯ÒÚ·˜. ∂Âȉ‹ fï˜ ‰ÂÓ ¤ÁÈÓ ÈÛÙ¢Ùfi˜ ·fi ÙÔÓ ·ÁÚÔÙÈÎfi ÏËı˘ÛÌfi, ¤¯·Û ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ·Ó·ÚÚȯËı› ÛÙÔÓ Úˆı˘Ô˘ÚÁÈÎfi ıÒÎÔ. ΔÔ ÂÚ›ÂÚÁÔ Â›Ó·È, fiÙÈ ÙËÓ ÂÍ·ÁÁÂÏ›· ·˘Ù‹ ÙÔ˘ ¶··Ó‰Ú¤Ô˘, ÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛÂ, ˆ˜ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ϤÔÓ Ô ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹˜. °È’ ·˘Ùfi ÂÈÛ¤Ú·Í ÙË ÚËÙÔÚÈ΋ ÂÈÚˆÓ›· ·fi ÙÔÓ ¶··Ó‰Ú¤fi˘, Ô ÔÔ›Ô˜ ‰ÈÂΉÈÎÔ‡Û ÙËÓ ·ÙÚfiÙËÙ· Ù˘ ȉ¤·˜ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰ÔÙ‹Ûˆ˜ ÙˆÓ ·ÁÚÔÙÒÓ, ¯ˆÚ›˜ Ó· ¤¯Ô˘Ó ηٷ‚¿ÏÏÂÈ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈΤ˜ ÂÈÛÊÔÚ¤˜, fiˆ˜ ÙÔ‡ÙÔ ÔÈ› ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙Ô̤ӈÓ, “ŸÙÈ Â›Ó·È ÎÈ ·˘Ùfi˜ ¤Ó·˜ ÙÚfiÔ˜ Ó· ΢‚ÂÚÓ¿˜ ÙË ¯ÒÚ· ‰È¿ Ù˘ ·ÓÙÈÔÏÈÙ‡Ûˆ˜” . ªÈ· ¿ÏÏË ·¯˘Ï‹ ÂÍ·ÁÁÂÏ›· ÙÔ˘ °¤ÚÔ˘ Ù˘ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ ‹Ù·Ó Ë ·ÚÔ¯‹ ‰ˆÚÂ¿Ó ¶·È‰Â›·˜, ÙËÓ ÔÔ›· ˘ÏÔÔ›ËÛÂ Ô ›‰ÈÔ˜ fiÙ·Ó ·ÚÁfiÙÂÚ· ·Ó·ÚÚȯ‹ıËΠÛÙËÓ Úˆı˘Ô˘ÚÁ›·. ™Â ηӤӷ ÎÚ¿ÙÔ˜ Ù˘ ˘ÊËÏ›Ô˘ ‰ÂÓ ˘ÈÔıÂÙ‹ıËÎÂ Ô ıÂÛÌfi˜ Ù˘ ‰ˆÚÂ¿Ó ¶·È‰Â›·˜. √ ÂÁÁÔÓfi˜ ÙÔ˘ ÙÒÚ· ·fi ÙËÓ ›‰È· ı¤ÛË, ·˜ ÙÔÏÌ‹ÛÂÈ Ó· ÙÔÓ Î·Ù·ÚÁ‹ÛÂÈ ‹ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ Ó· ÙÔÓ ·Ó·ÛÙ›ÏÂÈ, ¤ˆ˜ fiÙÔ˘ ·ÔÛ‚ÂÛÙ› ÙÔ ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ‰·ÓÂÈÛÙ¤˜ Ì·˜ ¯Ú¤Ô˜. ∏ ¯ÒÚ· Ì·˜ ¢ڛÛÎÂÙ·È ÌÂٷ͇ ÙˆÓ 30 ÏÔ˘ÛÈfiÙÂÚˆÓ ¯ˆÚÒÓ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘, ˆ˜ η٤¯Ô˘Û· ÙËÓ 28Ë ı¤ÛË. ∂Ô̤ӈ˜ Ë Û˘ÓÙÚÈÙÈ΋ ÏÂÈÔ„ËÊ›· ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ ÌÔÚ› ¿ÓÂÙ· Ó· ʤÚÂÈ ÙÔ ‚¿ÚÔ˜ Ù˘ ‰·¿Ó˘ ÛÔ˘‰ÒÓ ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ Ù˘. √È Â˘ÚÈÛÎfiÌÂÓÔÈ ÛÙÔ fiÚÈÔ Ù˘ ÊÙÒ¯ÂÈ·˜, ·˜ ‚ÔËıËıÔ‡Ó ·fi ÙËÓ ÔÏÈÙ›· ‰È¿ Ù˘ ¯ÔÚËÁ‹Ûˆ˜ ·ÙfiÎˆÓ ‰·Ó›ˆÓ, Ì ÌÂȈ̤Ó˜ ÂÁÁڷʤ˜ Î.Ï. ∏ ¶ÔÏÈÙ›· ¤¯ÂÈ ˘Ô¯Ú¤ˆÛË Ó· ÚÔÛʤÚÂÈ ‰ˆÚÂ¿Ó ·È‰Â›· ÌfiÓÔÓ ÛÙËÓ ÂÓÓ·ÂÙ‹ ˘Ô¯ÚˆÙÈ΋ ÂÎ·›‰Â˘ÛË, ‹ÙÔÈ ÛÙÔ ÂÍ·ÂÙ¤˜ ¢ËÌÔÙÈÎfi Î·È ÙÔ ÙÚÈÂÙ¤˜ °˘ÌÓ¿ÛÈÔ. ∞˜ ÙÔÏÌ‹ÛÂÈ Ô Î. Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ Ó· ÂÚÈÔÚ›ÛÂÈ, Ù· ¿Ó¢ ·Î·‰ËÌ·˚ÎÒÓ ÎÚÈÙËÚ›ˆÓ, È‰Ú˘ı¤ÓÙ· ·ÏfiÁÈÛÙ· ·fi ÙÔ ÎfiÌÌ· ÙÔ˘ ÙˆÓ 24 ∞∂π Î·È ÙˆÓ 18 Δ∂π ÛÙÔ ÚÔÛ΋ÎÔÓ Ì¤ÙÚÔ, Ô˘ ÚÔÛ‰ÈÔÚ›˙ÂÈ Ô Û˘ÓÔÏÈÎfi˜ ÏËı˘ÛÌfi˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ÙˆÓ 10 ÂηÙÔÌÌ˘Ú›ˆÓ ηÙԛΈÓ, Ù· ÔÔ›· ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ

Ó· ˘ÂÚ‚·›ÓÔ˘Ó Ù· 5 ∞∂π Î·È 3 Δ∂π. ªÂ ÙË Ì¤ıÔ‰Ô ÙˆÓ ÌÂÙ·ÁÚ·ÊÒÓ, ‚ÔËıÔ‡Û˘ Î·È Ù˘ ÂÏ·ÙÂȷ΋˜ Û¯¤Ûˆ˜ ÙˆÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ, ÔÈ ÛÔ˘‰·ÛÙ¤˜ ÌÂٷʤÚÔÓÙ·È ÛÙ· ÌÂÁ¿Ï· ¶·ÓÂÈÛÙËÌȷο π‰Ú‡Ì·Ù· - ÙˆÓ ∞ıËÓÒÓ Î·È Ù˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ - Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ·ÔÁ˘ÌÓÒÓÔÓÙ·È Ù· Â·Ú¯È·Î¿ ȉڇ̷ٷ Î·È ÔÈ Î·ıËÁËÙ¤˜ Ó· ÂÈÛ¤Ú¯ÔÓÙ·È ÛÙ· ·ÌÊÈı¤·ÙÚ· ÁÈ· Ó· ‰È‰¿ÍÔ˘Ó Û ÎÂÓ¿ ¤‰Ú·Ó·. Δ¤ÏÔ˜, Ë ¶ÔÏÈÙ›· ·˜ ÛÙÚ·Ê› ÛÙËÓ ÔÚÁ¿ÓˆÛË ÙˆÓ ÊÔÚÔÂÈÛÚ·ÎÙÈÎÒÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ (ÙÂψÓ›·, ÂÊÔڛ˜ Î.Ï.) ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÙÈı·Û‡ÛÂÈ ÙË ÁÈÁ·ÓÙˆı›۷ ÊÔÚÔ‰È·Ê˘Á‹, ÙËÓ ÔÔ›· ÔÈ ÂȉÈÎÔ› ÚÔÛ‰ÈÔÚ›˙Ô˘Ó ÛÙÔ ‰˘ÛıÂÒÚËÙÔ ÔÛfi ÙˆÓ 3060 ‰ÈÛ. ÂÙËÛ›ˆ˜. ∏ ¶ÔÏÈÙ›· ¤Î·Ì ¤Ó· ‚‹Ì· Ì ÙËÓ ÔÈÓÈÎÔÔ›ËÛË Ù˘ ÊÔÚÔ‰È·Ê˘Á‹˜, ÏËÓ fï˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ·ÚÎÂÙfi. √ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎfi˜ ‰ÈηÛÙ‹˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ı· ÂÈ‚¿ÏÏÂÈ ÙËÓ ·˘ÛÙËÚ‹ ÔÈÓ‹ ÛÙÔ ÊÔÚԉȷʇÁÔÓÙ·, ·‰Ú·Ó›, ‰ÈfiÙÈ Ë ÊÔÚԂ‚·ÈˆÙÈ΋ ˘ËÚÂÛ›· Â›Ó·È ·˘Ù‹ Ô˘ ı· ÂÓÙÔ›ÛÂÈ Î·È ı· ·Ú·¤Ì„ÂÈ ÙÔ ÊÔÚÔÎϤÙË ÛÙÔÓ ·ÚÌfi‰ÈÔ ‰ÈηÛÙ‹ ÁÈ· Ù· ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ. °È’ ·˘Ùfi ÔÈ ÂÊÔڛ˜ Ú¤ÂÈ Ó· Ï·ÈÛȈıÔ‡Ó ·fi ¤ÌÂÈÚÔ ÂÏÂÁÎÙÈÎfi ÚÔÛˆÈÎfi Ì ÁÓÒÛË Ù˘ ÂÏÂÁÎÙÈ΋˜ Î·È ÏÔÁÈÛÙÈ΋˜ Ù¯ÓÈ΋˜, ÒÛÙ ӷ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂϤÁ¯Ô˘Ó ¤ÁηÈÚ· ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎÒÓ ‰ËÏÒÛÂˆÓ ÙˆÓ ÂÈÙË‰Â˘Ì·ÙÈÒÓ, fiˆ˜ ÙÔ‡ÙÔ Û˘Ó¤‚·ÈÓ ηٿ ÙËÓ ÙÚÈ·ÎÔÓÙ·ÂÙ›· 1950-1980, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÔÈ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ› ÙÔ˘ ∫Ú¿ÙÔ˘˜ Ó· ÂÁηٷÏ›Ô˘Ó ¯ÚËÌ·ÙÈÎfi ÏÂfiÓ·ÛÌ·. ™‹ÌÂÚ· ÂϤÁ¯ÂÙ·È ÂÈÏÂÎÙÈÎÒ˜ ÙÔ 2-3% ÙˆÓ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎÒÓ ‰ËÏÒÛˆÓ, Î·È ÔÈ ˘fiÏÔÈ˜ ˘Ôı¤ÛÂȘ ÎÏ›ÓÔ˘Ó Ì ÙÔ Ô˘¯› ‰›Î·ÈÔ Û‡ÛÙËÌ· ÙˆÓ ÂÚ·ÈÒÛÂˆÓ Ô˘ ¢ÓÔ› ÙȘ ÌÂÁ¿Ï˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Î·È ·‰ÈΛ ηٿʈڷ ÙȘ ÌÈÎÚÔÌÂÛ·›Â˜. ∂ÊÔÚ›· ÛËÌ·›ÓÂÈ ¤ÏÂÁ¯Ô˜ Î·È Ë Û˘ÓÙÚÈÙÈ΋ ÏÂÈÔ„ËÊ›· ÙÔ˘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ Ù˘ Ú¤ÂÈ Ó· ÙÔ ÛÙÂϯÒÓÔ˘Ó ÂÏÂÁÎÙ¤˜ Ì ›ڷ Î·È ÁÓÒÛË Î·È ÌfiÓÔÓ ÙÔ ˘fiÏÔÈÔ Ó’ ·Û¯ÔÏÂ›Ù·È Ì ÙËÓ ÂÛˆÙÂÚÈ΋ ˘ËÚÂÛ›·. ™‹ÌÂÚ· ÔÈ ∂ÊÔڛ˜ ¤¯Ô˘Ó ÏËÌÌ˘Ú›ÛÂÈ Ì ÎÔÚÈÙÛ¿ÎÈ·, Ô˘ ¤ÛÙˆ ÎÈ ·Ó ¤¯Ô˘Ó ÙËÓ ÂÏÂÁÎÙÈ΋ Î·È ÏÔÁÈÛÙÈ΋ ˘Ô‰ÔÌ‹, ˆ˜ ÂÎ Ù˘ ʇÛÂÒ˜ ÙÔ˘˜ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·Ó·Ï¿‚Ô˘Ó ÙÔ Ú¿ÁÌ·ÙÈ ÛÎÏËÚfi ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ Â͈ÙÂÚÈÎÔ‡ ÂϤÁ¯Ô˘. √È ÛËÌÂÚÈÓÔ› ‰ËÌfiÛÈÔÈ ˘¿ÏÏËÏÔÈ, ‹ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ Ë ÏÂÈÔÓfiÙËÙ·, Ú¤Ô˘Ó ÚÔ˜ ÙËÓ ·‰Ú¿ÓÂÈ· Î·È ÁÂÓÈÎÒ˜ ÚÔ˜ ÙË ¯·Ï¿ÚˆÛË Î·Ù¿ ÙËÓ ÚÔÛÊÔÚ¿ Ù˘ ÂÚÁ·Û›·˜ ÙˆÓ, ·ÊÔ‡, fiˆ˜ ¤ÁÚ·„ ÚÔÛÊ¿Ùˆ˜ Ô Δ‡Ô˜, Ë ÔÏÈÙ›· ·Ó·ÁοÛÙËΠӷ ¯ÔÚËÁ‹ÛÂÈ Î·È Â›‰ÔÌ· “ÂÁη›ÚÔ˘ ÚÔÛÂχۈ˜!!!” . ΔÔ Ó˘Ó Î˘‚ÂÚÓÒÓ ÎfiÌÌ·, ‰È¤Ú·Í ¤Ó· ÂÏÒÚÈÔ Ï¿ıÔ˜, fiÙ·Ó ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÙÔ 1981 ·Ó·ÚÚȯ‹ıËΠÛÙËÓ ÂÍÔ˘Û›· ηًÚÁËÛ ÙÔÓ Î·ÏÔÌÂÏÂÙË̤ÓÔ ÓfiÌÔ ÙÔ˘ 1951 “¶ÂÚ› ηٷÛÙ¿Ûˆ˜ ¢ËÌÔÛ›ˆÓ À·ÏϋψӔ , Ô ÔÔ›Ô˜ ÚÔ¤‚ÏÂ ÙÔ ıÂÛÌfi ÙˆÓ °ÂÓÈÎÒÓ ¢È¢ı˘ÓÙÒÓ ÙˆÓ ÀÔ˘ÚÁ›ˆÓ, ÙÔ ªÈÛıÔÏfiÁÈÔ, μ·ıÌÔÏfiÁÈÔ, ¶ÔÈÓÔÏfiÁÈÔ Î·È ÙËÓ ·ÍÈÔÏfiÁËÛË ÙˆÓ ˘·ÏÏ‹ÏˆÓ ·fi ÙÔ˘˜ ÚÔ˚Ûٷ̤ÓÔ˘˜ (¢È¢ı˘ÓÙ‹, ∂ÈıˆÚËÙ‹ Î.Ï.) ‰È¿ ÙËÓ ·Ó·ÚÚ›¯ËÛË ÙˆÓ ˘·ÏÏ‹ÏˆÓ ÛÙÔÓ ÂfiÌÂÓÔ ‚·ıÌfi. ∞ÓÙ› ·˘ÙÒÓ Î·ıÈÂÚÒıËÛ·Ó ÌÂ Ó¤Ô ÓfiÌÔ Ù· ÌÈÛıÔÏÔÁÈο ÎÏÈÌ¿ÎÈ·, Ù· ÔÔ›· Ô ˘¿ÏÏËÏÔ˜ ηٷÎÙ¿, ·ÏÒ˜ Ì ÙËÓ ¿ÚÔ‰Ô Ù˘ ‰ÈÂÙ›·˜, ¿Ó¢ ‚‚·›ˆ˜ ηÌÈ¿˜ ·ÍÈÔÏÔÁ‹Ûˆ˜. ∫·È ÙÔ ¯ÂÈÚfiÙÂÚÔ Ô˘ ıÂÛ›ÛÙËΠ̠ÙÔÓ ÚԉȷÏËÊı¤ÓÙ· ÓfiÌÔ, fiÏÔÈ ÔÈ ˘¿ÏÏËÏÔÈ Ì ÙËÓ

¶·Ú¿ÍÂÓ·...

ªÂÁ·Ï‡ÙÂÚË Ë ¢È·‰ÈÎÙ˘·Î‹ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ·ÊÈ΋ Î¿Ï˘„Ë ÙÔ˘ Á¿ÌÔ˘ ÛÙȘ ∏¶∞ ªfiÏȘ Ù¤ÛÛÂÚȘ Ë̤Ú˜ ÚÈÓ ·fi ÙÔ Á¿ÌÔ ÙÔ˘ Ú›ÁÎÈ· √˘›ÏÈ·Ì Ì ÙËÓ ∫¤ÈÙ ª›ÓÙÏÂÙÔÓ, ÛÙȘ ∏¶∞ ÂÈÎÚ·Ù› ‹‰Ë ÊÚÂÓ›Ùȉ·. √È ÈÛÙÔÛÂÏ›‰Â˜ ÙˆÓ ·Ú·‰ÔÛÈ·ÎÒÓ ªª∂ ÛÙȘ ∏¶∞ ¤¯Ô˘Ó Ôχ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË Î¿Ï˘„Ë ÙÔ˘ ÁÂÁÔÓfiÙÔ˜ Û ۯ¤ÛË Ì ÙȘ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ˜ ‚ÚÂÙ·ÓÈΤ˜, ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· Ë ÂÙ·ÈÚ›· Nielsen. √ ‚·ÛÈÏÈÎfi˜ Á¿ÌÔ˜ ηχÙÂÈ ÙÔ 0,20% fiÏˆÓ ÙˆÓ Âȉ‹ÛÂˆÓ Ô˘ ÊÈÏÔÍÂÓÔ‡Ó ÛÙË ¢È·‰ÈÎÙ˘·Î‹ ÙÔ˘˜ ¤Î‰ÔÛË ÔÈ ·ÌÂÚÈηÓÈΤ˜ ÂÊËÌÂÚ›‰Â˜ Î·È Ù· ÂÚÈÔ‰Èο Û ·ÓÙ›ıÂÛË Ì ÙÔ 0,08% ÙˆÓ ‚ÚÂÙ·ÓÈÎÒÓ, Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ÂÙ·ÈÚ›· ¤Ú¢ӷ˜.

¶·›ÚÓÔ˘Ó ·Ó·ÚÚˆÙÈ΋ ¿‰ÂÈ· ÁÈ· Ó· ·ÔʇÁÔ˘Ó Ù· ̤۷ Ì·˙È΋˜ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜ ΔÔ 4% ÙˆÓ ÂÚˆÙËı¤ÓÙˆÓ ˘·ÏÏ‹ÏˆÓ Û ̛· ·ÌÂÚÈηÓÈ΋ ¤Ú¢ӷ -‰ËÏ·‰‹ ¤ÓÙ ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ¿ÓıÚˆÔÈ- ·¿ÓÙËÛ fiÙÈ ·›ÚÓÔ˘Ó ·Ó·ÚÚˆÙÈ΋ ¿‰ÂÈ· ÁÈ· Ó· ·ÔʇÁÔ˘Ó Ó· ¿Ó ÛÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÙÔ˘˜ Ì ٷ ̤۷ Ì·˙È΋˜ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜. ∏ ¤Ú¢ӷ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ Harris Interactive, Ô˘ ‰ÈÂÍ‹¯ıË ÁÈ· ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi ÙÔ˘ πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ˘ Workforce, ·ÔÎ¿Ï˘„ Â›Û˘ fiÙÈ ÙÔ

¿ÚÔ‰Ô ÂÓÓ·ÂÙ›·˜ η٤¯Ô˘Ó ÙÔ ‚·ıÌfi ÙÔ˘ ¢È¢ı˘ÓÙ‹. ∞ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ù˘ ÂÓ ÏfiÁˆ ÌÂÙ·ÚÚ˘ı̛ۈ˜ ‹Ù·Ó Ë Î·ıÔÏÈ΋ ‰È¿Ï˘ÛË Ù˘ ∫Ú·ÙÈ΋˜ ¢ÈÔÈ΋Ûˆ˜, ·ÊÔ‡ ÙÔ˘˜ ‰ÈÔÚÈÛÌÔ‡˜ ÙˆÓ ·ÓÂ·ÚÎÒ˜ Î·È ·ÓÈÎ¿ÓˆÓ ¢È¢ı˘ÓÙÒÓ ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÔ‡Ó ÔÈ ÔÚÁ·ÓˆÌ¤Ó˜ Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙÈΤ˜ Û˘ÓÙ¯ӛ˜. Δ¤ÏÔ˜, Ô Î. ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ Î¿Ï˘„Ë ÙˆÓ Ó¤ˆÓ ÂÏÏÂÈÌÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘ ÙÚ¤¯ÔÓÙÔ˜ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ ÂÍ‹ÁÁÂÈÏ ÊÔÚÔÏÔÁÈΤ˜ ÂÚÈÎÔ¤˜ “ÛÙ· ÚÂÙÈÚ¤ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘” (‚Ï. “∫” Ù˘ 5/4 ÛÂÏ. 23), ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È “Ë Î·Ù¿ÚÁËÛË Î·È ÂÚÈÔÚÈÛÌfi˜ 980 ÊÔÚÔ··ÏÏ·ÁÒÓ” . ¢ËÏ·‰‹ ı· ÊÔÚÔÏÔÁËıÔ‡Ó ÔÈ ··ÏÏ·ÛÛfiÌÂÓ˜ ÂÓȯڤ˜ Û˘ÓÙ¿ÍÂȘ ÙˆÓ ·Ó·‹ÚˆÓ (ÔϤÌÔ˘ Î·È ÂÈÚËÓÈ΋˜ ÂÚÈfi‰Ô˘), ηıÒ˜ Î·È Ù· ÂÚ›ÙÂÚ¿ ÙÔ˘˜ Ô˘ ‰fiıËÎ·Ó ·fi ÙËÓ ÔÏÈÙ›·, ÂÂȉ‹ Ù· ÔÈÎÔÓÔÌÈο Ù˘ ‰ÂÓ Ù˘ Â¤ÙÚÂ·Ó Ó· ÙÔ˘˜ ¯ÔÚËÁ‹ÛÂÈ ÌÈ· ·ÍÈÔÚÂ‹ Û‡ÓÙ·ÍË. ∂›Û˘, ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› “Ì›ˆÛË ÙˆÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ‚ÔËıËÌ¿ÙˆÓ” Ô˘ ¯ÔÚËÁ› ÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ¶ÚÔÓÔ›·˜ ÚÔ˜ ·Ú·ÏËÁÈÎÔ‡˜, Ù˘ÊÏÔ‡˜ Î·È ÏÔÈ¿ ÚfiÛˆ· ¯Ú‹˙ÔÓÙ· ‚ÔËı›·˜. ∂›Ó·È ·ÔÚ›·˜ ¿ÍÈÔÓ Ò˜ Ô ·Ó¤Í˘ÓÔ˜ Î·È ‰Ú·ÛÙ‹ÚÈÔ˜ Ú¿ÁÌ·ÙÈ ˘Ô˘ÚÁfi˜ Â› ÙˆÓ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ‚·ÊÙ›˙ÂÈ ÚÂÙÈÚ¤ ÙÔ˘˜ ·Ó·‹ÚÔ˘˜ Î·È ‚ÔËıÔÌ·ÙÔ‡¯Ô˘˜ ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ ¶ÚÔÓÔ›·˜, ÂÓÒ ÂÍ·ÈÚ› Ù· Ú·ÁÌ·ÙÈο ÚÂÙÈÚ¤. ∞·ÚÈıÌÒ ÂÓ‰ÂÈÎÙÈο ÌÂÚÈο. √È ˘Ô˘ÚÁÔ› Î·È ÔÈ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ Ô˘ ÔÈÎÂÈÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÙÔ˘˜ ·¯˘ÏÔ‡˜ ÌÈÛıÔ‡˜ Î·È ÙȘ ÏÔÈ¤˜ ·Ô˙ËÌÈÒÛÂȘ ·fi ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÛÙȘ ¿Û˘ ʇÛˆ˜ ÂÈÙÚÔ¤˜ Î·È ÛÙ· ıÂÚÈÓ¿ ÙÌ‹Ì·Ù·. ∞ÌÔÈ‚¤˜ ÔÈ Ôԛ˜ ËÌÈÊÔÚÔÏÔÁÔ‡ÓÙ·È, ÂÓÒ ÂÍ·ÈÙ›·˜ Ù˘ Û˘Á΢Úȷ΋˜ ÎÚ›Ûˆ˜ Ú¤ÂÈ ·˘ÙԂԇψ˜ Ó· ÂÚÈÔÚÈÛÙÔ‡Ó ÛÙÔ ‹ÌÈÛ˘. ¶ÂÚÈÔÚ›ÛÙ ÙÔ˘˜ ¯Ú˘ÛÔÏËڈ̤ÓÔ˘˜ Û˘Ì‚Ô‡ÏÔ˘˜ Ô˘ fiÏÔÈ Û·˜ ¤¯ÂÙ ÚÔÛÏ¿‚ÂÈ Î·È Î·Ù¿ ˆ˜ ·Ó¤ÁÚ·„Â Ô ·ıËÓ·˚Îfi˜ Δ‡Ô˜ ÌfiÓÔÓ Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ··Û¯ÔÏ› ÂÚ› ÙÔ˘˜ ÂηÙfiÓ ÂÓ‹ÓÙ· (150). ƒÂÙÈÚ¤ Â›Ó·È Ë ÂÚÁ·˙fiÌÂÓË ÛÙÚ·ÙÈ¿ ˘ÌÂÙ¤ÚˆÓ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÒÓ ˘·ÏÏ‹ÏˆÓ Ù˘ μÔ˘Ï‹˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Î·Ù’ ÂÍ·›ÚÂÛË ·Ì›‚ÔÓÙ·È Ì 16 ÌÈÛıÔ‡˜ ÂÙËÛ›ˆ˜, ÂÂȉ‹ ηٿ ÙÔÓ Î. ¶ÂÙÛ¿ÏÓÈÎÔ - Úfi‰ÚÔ Ù˘ μÔ˘Ï‹˜ - ÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È ˘ÂÚˆÚÈ·ÎÒ˜. ∏ ¤Ú·Ó ÙÔ˘ ηÓÔÓÈÎÔ‡ ˆÚ·Ú›Ô˘ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ Û’ ÔÏfiÎÏËÚË ÙËÓ ÂÈÎÚ¿ÙÂÈ·, Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó, ÁÈ· οı Ú·ÁÌ·ÙÈ΋ ÒÚ· ÂÚÁ·Û›·˜ ÚfiÛıÂÙË ˘ÂÚˆÚȷ΋ ·ÌÔÈ‚‹. £˘Ì›˙ˆ ·ÏÒ˜ ÙÔÓ Î. Úfi‰ÚÔ Ù˘ μÔ˘Ï‹˜, fiÙÈ Ô ÁÚ¿ÊˆÓ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˜ ÛÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Â› 17 Û˘Ó·Ù¿ ¤ÙË (1958-1974) ÂÏ¿Ì‚·ÓÂ, ÁÈ· οı Ú·ÁÌ·ÙÈ΋ ÒÚ· ˘ÂÚÂÚÁ·Û›·˜, ÙÔ ÁϛۯÚÔ ÔÛfi ÙˆÓ ¤ÓÙ (5) ‰Ú·¯ÌÒÓ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˜ ˘Ô¯ÚˆÙÈÎÒ˜ Â› ÂÙËÛ›·˜ ‚¿Ûˆ˜. ƒÂÙÈÚ¤ Â›Ó·È ·ÎfiÌË ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ÛÙËÓ ∫Ú·ÙÈ΋ ∂Ù·ÈÚ›· ∂ÏÏËÓÈο ¶ÂÙڤϷȷ (∂§.¶∂.) Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ˜ ·¯˘ÏÔ‡˜ ÌÈÛıÔ‡˜ ÁÈ· 17,5 Ì‹Ó˜ ÙÔ ¯ÚfiÓÔ. ∂›Û˘, ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ÛÙÔÓ Â˘Ú‡ÙÂÚÔ ¢ËÌfiÛÈÔ ÙÔ̤· ÛÙȘ ηÏÔ‡ÌÂÓ˜ ¢∂∫√ (¢∂∏, √Δ∂, √™∂ Î.Ï.) ·Ì›‚ÔÓÙ·È ËÁÂÌÔÓÈο, ·ÊÔ‡ Ô Ô‰ËÁfi˜ ·Ì·ÍÔÛÙÔȯ›·˜ ÙÔ˘ √™∂ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÓÂÈ ·Ô‰Ô¯¤˜ Á‡Úˆ ÛÙȘ (100.000) ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ¢ÚÒ ÂÙËÛ›ˆ˜. ºÔÚÔÏÔÁ‹ÛÙ ÛÎÏËÚ¿ Ù· Golden Boys ÙˆÓ ÙÚ·Â˙ÒÓ, ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ÔÈ Ù·ÎÙÈΤ˜ Î·È ÚfiÛıÂÙ˜ ·ÌÔÈ‚¤˜ ÍÂÂÚÓÔ‡Ó ÔÏÏ¿ÎȘ Î·È Ù· ¤ÓÙ ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ¢ÚÒ ÂÙËÛ›ˆ˜. ∂Ô̤ӈ˜ ÏÂÊÙ¿ ˘¿Ú¯Ô˘Ó. ∞Ó·˙ËÙ‹ÛÙ ٷ!” .

48% ÙˆÓ ÂÚˆÙËı¤ÓÙˆÓ ıˆÚ› fiÙÈ Ô ÙÚfiÔ˜ ÌÂÙ¿‚·Û˘ ÛÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÙÔ˘˜ ÂËÚ¿˙ÂÈ Î·Ù¿ Ôχ ÙËÓ ·›ÛıËÛË ÈηÓÔÔ›ËÛ˘ ‹ ÌË Ô˘ ·ÓÙÏÔ‡Ó ·fi ·˘Ù‹Ó, ÂÓÒ ÙÔ 32% Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ˘fi„Ë ÙÔ˘ ÙÔÓ ÙÚfiÔ ÌÂÙ¿‚·Û˘ ÛÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ fiÙ·Ó ÙËÓ ÂÈϤÁÔ˘Ó. ΔÔ 15% ·¿ÓÙËÛ fiÙÈ ı· ¿ÏÏ·˙ ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÁÈ· Ì›· ÈÔ Û‡ÓÙÔÌË ‰È·‰ÚÔÌ‹, ÂÓÒ ÙÔ 11% fiÙÈ Ô ¯ÚfiÓÔ˜ Ô˘ ‰··ÓÔ‡Ó ÁÈ· ÙË ÌÂÙ¿‚·ÛË ÛÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ¤¯ÂÈ ·ÚÓËÙÈ΋ Â›‰Ú·ÛË ÛÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘. ∞Ó ÔÈ ÂÚˆÙËı¤ÓÙ˜ ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·Ó ÏÈÁfiÙÂÚË ÒÚ· ÁÈ· ÙȘ ÌÂÙ·ÎÈÓ‹ÛÂȘ ÙÔ˘˜, ÙÔ 50% ·¿ÓÙËÛ fiÙÈ ı· ÂˆÊÂÏÔ‡ÓÙ·Ó ÁÈ· Ó· ÎÔÈÌËı› ·Ú·¿Óˆ, ÙÔ 42% fiÙÈ ı· ÍÂÎÔ˘Ú·˙fiÙ·Ó, ÙÔ 33% ı· ÂÚÓÔ‡Û ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ¯ÚfiÓÔ Ì ÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ¿ ÙÔ˘ Î·È ÙÔ 28% ı· Á˘ÌÓ·˙fiÙ·Ó.

∞Ôηχ„ÂȘ ÛÙÔ ‚È‚Ï›Ô ÙÔ˘ Á·ÌÚÔ‡ Ù˘ ™¿Ú· ¶¤ÈÏÈÓ √ 20¯ÚÔÓÔ˜ §¤‚È Δ˙fiÓÛÙÔÓ, ·Ù¤Ú·˜ ÙÔ˘ ÂÁÁÔÓÔ‡ Ù˘ ™¿Ú· ¶¤ÈÏÈÓ, ÁÚ¿ÊÂÈ ¤Ó· ·ÔÎ·Ï˘ÙÈÎfi ‚È‚Ï›Ô ÁÈ· ÙËÓ ·ÌÊÈÏÂÁfiÌÂÓË ÚÂÔ˘ÌÏÈηӋ ÔÏÈÙÈÎfi ·fi ÙËÓ ∞Ï¿Ûη, ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ÙË ¢Â˘Ù¤Ú·. √ Δ˙fiÓÛÙÔÓ ·¤ÎÙËÛ ·È‰› Ì ÙËÓ ÎfiÚË Ù˘ ¶¤ÈÏÈÓ, ªÚ›ÛÙÔÏ, fiÙ·Ó ‹Ù·Ó Û˘ÌÌ·ıËÙ¤˜ ÛÙÔ Ï‡ÎÂÈÔ, ʤÚÓÔÓÙ·˜ ¤ÙÛÈ Û ‰‡ÛÎÔÏË ı¤ÛË ÙËÓ ¶¤ÈÏÈÓ ·ÊÔ‡ ÙËÓ ÂÔ¯‹ ÂΛÓË, ÙÔ 2008, ‰ÈÂÍ‹Á·Á ÙËÓ

√È Î·ıËÁËÙ¤˜ Ù˘ ΔÛ·Áηڿ‰·˜ ∏ Î. ªËÙÛÔÔ‡ÏÔ˘ ¶ÔÏ˘Í¤ÓË, ‰È¢ı‡ÓÙÚÈ· °˘ÌÓ·Û›Ô˘ ΔÛ·Áηڿ‰·˜, ÁÚ¿ÊÂÈ:

“™ÙÔ Ê‡ÏÏÔ Ù˘ ÂÊËÌÂÚ›‰·˜ Û·˜ ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ 8 ∞ÚÈÏ›Ô˘ 2011 Î·È ÛÙË ÛÂÏ›‰· 3, ÛÙË ÛÙ‹ÏË “™Ù¿ÛÂȘ, Û˘ÛÙ¿ÛÂȘ, ÂÓÛÙ¿ÛÂȘ” , Ë ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˜ ΢ڛ· ∂ϤÓË ™Ù·ÌÔ‡ÏË Û ۯfiÏÈfi Ù˘ ˘fi ÙÔÓ Ù›ÙÏÔ “£¤ÏÂÈ Î·È ÚÒÙËÌ·;” , ·Ó¤ÊÂÚ fiÙÈ ÏfiÁˆ ÙˆÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ Ì ÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ ÛÙÔ ∞Ó·ÙÔÏÈÎfi ¶‹ÏÈÔ ÎÈ ·ÊÔ‡ ÙÔ ÀÂÚ·ÛÙÈÎfi ∫Δ∂§ ÛÙ·Ì¿ÙËÛ ٷ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· ÚÔ˜ ∑·ÁÔÚ¿ ÚÒÙ· Î·È ÚÔ˜ ΔÛ·Áηڿ‰· ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·, ¤ÂÊÙ·Ó ‚ÚÔ¯‹ Ù· ÙËÏÂʈӋ̷ٷ ÛÙËÓ ÂÊËÌÂÚ›‰· Û·˜ ·fi ÁÔÓ›˜ ·È‰ÈÒÓ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ Î·È ÙÔ˘ °˘ÌÓ·Û›Ô˘ ÙˆÓ ÂÚÈÔ¯ÒÓ ·˘ÙÒÓ, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ‰È·Ì·ÚÙ‡ÚÔÓÙ·Ó fiÙÈ ÔÈ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ› Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· ÂΛÓÔÈ Ô˘ ËÁ·ÈÓÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È Î·ıËÌÂÚÈÓÒ˜ ·fi ÙÔ μfiÏÔ Ì ٷ π.Ã. ·˘ÙÔΛÓËÙ¿ ÙÔ˘˜, ‰ÂÓ ‹Á·ÈÓ·Ó ÛÙ· Û¯ÔÏ›· Ó· οÓÔ˘Ó Ì¿ıËÌ·. ∞Ó¤ÊÂÚ Â›Û˘, Ë Î. ∂ϤÓË ™Ù·ÌÔ‡ÏË, fiÙÈ ÁÈ· ÙȘ ·Ó¿ÁΘ ÙÔ˘ ÚÂÔÚÙ¿˙ Ù˘ ÂÊËÌÂÚ›‰·˜ Û·˜ ‰È·ÈÛÙÒıËΠ·fi ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ù˘ “£” , Ô˘ ÂÚȉȿ‚ËÎ·Ó fiÏÔ ÙÔ Ô‰ÈÎfi ‰›ÎÙ˘Ô Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ÙËÓ ¶¤ÌÙË 7 ∞ÚÈÏ›Ô˘ 2011, fiÙÈ Ô ‰ÚfiÌÔ˜ Â›Ó·È ·ÓÔȯÙfi˜ Î·È Ì ÙË ‰¤Ô˘Û· ÚÔÛÔ¯‹ ÂÚÓÈ¤Ù·È ¿ÓÂÙ· Î·È ‰ÈÂÚˆÙ¿ÙÔ ÔÈÔ˜ Ô ÏfiÁÔ˜ Ó· ÌË Á›ÓÔÓÙ·È Ì·ı‹Ì·Ù· Î·È Ó· ÂÚˆÙËıÔ‡Ó ÁÈ’ ·˘Ùfi ÔÈ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ› Ô˘ ‰ÂÓ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙ· Û¯ÔÏ›· Ù˘ ∑·ÁÔÚ¿˜ Î·È Ù˘ ΔÛ·Áηڿ‰·˜ Î·È ∞ÓËÏ›Ô˘ ηÈ, ηÈ, ηÈ... ø˜ ‰È¢ı‡ÓÙÚÈ· ÙÔ˘ °˘ÌÓ·Û›Ô˘ ΔÛ·Áηڿ‰·˜ Î·È ˆ˜ ¿ÓıÚˆÔ˜ Ô˘ ¤˙ËÛ ·fi ÎÔÓÙ¿ Î·È Î·ıËÌÂÚÈÓÒ˜ ·˘Ù‹ ÙË ‰‡ÛÎÔÏË ¤ˆ˜ Î·È ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎÒ˜ ÂÈΛӉ˘ÓË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Ù˘ ÌÂÙ¿‚·Û˘ ÛÙÔ Û¯ÔÏ›Ô, fi¯È ÌfiÓÔ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ· ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜, ÔÊ›ψ Ó· ‰È·‚‚·ÈÒÛˆ -ÁÈ· ÙËÓ ·ÔηٿÛÙ·ÛË Ù˘ ·Ï‹ıÂÈ·˜- fiÙÈ ÔÈ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ› ÙfiÛÔ ÙÔ˘ °˘ÌÓ·Û›Ô˘, fiÛÔ Î·È ÙÔ˘ §˘Î›Ԣ ΔÛ·Áηڿ‰·˜ ‚ÚÈÛÎfiÌ·ÛÙ·Ó Î·ıËÌÂÚÈÓÒ˜ ÛÙË ı¤ÛË Ì·˜ ηı’ fiÏË ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ‰È‰·ÎÙÈÎÔ‡ ˆÚ·Ú›Ô˘, ÂÈÙÂÏÒÓÙ·˜ Ì ˘„ËÏfi ·›ÛıËÌ· ¢ı‡Ó˘ ÙÔ ÏÂÈÙÔ‡ÚÁËÌ¿ Ì·˜, ¤ÛÙˆ Î·È Ì ΛӉ˘ÓÔ Ù˘ ۈ̷ÙÈ΋˜ Ì·˜ ·ÎÂÚ·ÈfiÙËÙ·˜, ¯ˆÚ›˜ Ó· ÂÈÙÚ¤„Ô˘Ì ӷ ¯¿ÛÔ˘Ó ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ Ì·˜ Ô‡Ù ÌÈ· ÒÚ· Ì¿ıËÌ·. ∞ÔÚÔ‡ÌÂ, ÏÔÈfiÓ Î·È ÂÎÏËÙÙfiÌÂı· ‰˘Û¿ÚÂÛÙ· ÁÈ· Ù· ÂÚ› ÙÔ˘ ·ÓÙÈı¤ÙÔ˘ ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓ· Î·È ·ÈÛı·ÓfiÌ·ÛÙ fiÙÈ ·‰ÈÎԇ̷ÛÙ ηٿʈڷ. °È’ ·˘Ùfi ·Ú·Î·Ïԇ̠ÚÈÓ ·fi οı ۯfiÏÈfi ÙÔ˘˜ ÔÈ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔÈ Û·˜ Ó· ÂÈÎÔÈÓˆÓÔ‡Ó Î·È Ì ÙȘ ‰È¢ı‡ÓÛÂȘ ÙˆÓ Û¯ÔÏ›ˆÓ Ì·˜, ·ÏÏ¿ Î·È Ì ÙÔ 1Ô °Ú·ÊÂ›Ô Ù˘ ¢/ÓÛ˘ μ/ıÌÈ·˜ ∂Î/Û˘ ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡ Ì·˜, fiÔ˘ ·Ó‹ÎÔ˘ÌÂ, ÒÛÙ ӷ ÂÓËÌÂÚÒÓÔÓÙ·È ÁÈ· ÙÔ ÙÈ Ú·ÁÌ·ÙÈο Û˘Ì‚·›ÓÂÈ” .

√ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi˜ √ Î. ¢ËÌ. ™Ù·ıfiÔ˘ÏÔ˜ ÁÚ¿ÊÂÈ:

“ª¤Û· Û ÙÚ›· ¯ÚfiÓÈ· ¤Ó·˜ ª¤Ô˜ ηٿÊÂÚ ӷ ·Ó‚¿ÛÂÈ ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi μfiÏÔ˘ ÛÙËÓ ∞’ ∂ıÓÈ΋ Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· ÛÙËÓ ÚÒÙË ÂÓÙ¿‰·. ª¤Û· Û ‰¤Î· ¯ÚfiÓÈ· ÔÏÏÔ› ÔÏÈÙÈÎÔ› ÙÔ˘ ÙfiÔ˘ Ì·˜ (˘Ô˘ÚÁÔ›, ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜, ÓÔ̿گ˜, ‰‹Ì·Ú¯ÔÈ) ‰ÂÓ Î·Ù¿ÊÂÚ·Ó Ó· ÔÏÔÎÏËÚÒÛÔ˘Ó ÙÔÓ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi. √ ηı¤Ó·˜ Ì·˜ ·˜ ‚Á¿ÏÂÈ Ù· Û˘ÌÂÚ¿ÛÌ·Ù¿ ÙÔ˘”.

ÚÔÂÎÏÔÁÈ΋ Ù˘ ÂÎÛÙÚ·Ù›· ˆ˜ ˘Ô„‹ÊÈ· ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈÚÔ‰ڛ· ÙˆÓ ∏¶∞. ΔÔ ˙¢Á¿ÚÈ ¯ÒÚÈÛ ÚÈÓ ·ÎfiÌ· ÁÂÓÓËı› ÙÔ ·È‰› ÙÔ˘˜ ÎÈ ÔÈ Û¯¤ÛÂȘ ÙÔ˘ Δ˙fiÓÛÙÔÓ Ì ÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· ¶¤ÈÏÈÓ ÂȉÂÈÓÒıËηÓ. “£¤Ïˆ Ó· ˆ ÙËÓ ·Ï‹ıÂÈ· ÁÈ· ÙË ÛÙÂÓ‹ ÌÔ˘ Û¯¤ÛË Ì ÙÔ˘˜ ¶¤ÈÏÈÓ, ÙËÓ ¿Ô„‹ ÌÔ˘ ÁÈ· ÙË ™¿Ú· Î·È ÙÔÓ ÔχÏÔÎÔ ÙÚfiÔ Ì ÙÔÓ ÔÔ›Ô ¤ÂÛ· Û ‰˘Ṳ̂ÓÂÈ·- Ò˜ ·ÈÛı¿ÓÔÌ·È Î·È ÙÈ ‰È‰¿¯ÙËη” , ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ô Δ˙fiÓÛÙÔÓ Û ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ ÙÔ˘, Ô˘ ¤‰ˆÛ ÛÙË ‰ËÌÔÛÈfiÙËÙ· Ô ÂΉfiÙ˘ ÙÔ˘, Touchstone Publishing.

μ·ÛÈÏÈο ÓÙfiÓ·Ù˜ Û ۯ‹Ì· ηډȿ˜ ª›· ‰È¿ÛËÌË ·Ï˘Û›‰· ηٷÛÙËÌ¿ÙˆÓ Ì ÓÙfiÓ·Ù˜ ÛÙȘ ∏¶∞, Ë Dunkin Donuts, ÍÂΛÓËÛ ·fi ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ ÙÔ˘ ¶¿Û¯· Ó· Ô˘Ï¿ÂÈ Ù· ·ÔηÏÔ‡ÌÂÓ· ¡ÙfiÓ·Ù˜ ÙÔ˘ μ·ÛÈÏÈÎÔ‡ °¿ÌÔ˘, Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Û¯‹Ì· ηډȿ˜, ·ÎÔÏÔ˘ıÒÓÙ·˜ ÙÔ ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ÙÔ˘ Û˘ÓÂÙ·›ÚÔ˘ Ù˘ Ì ·ÁˆÙ¿, Baskin-Robbins, Ô˘ Ô˘Ï¿ÂÈ Ì›· Ó¤· Á‡ÛË ˘fi ÙÔÓ Ù›ÙÏÔ “ΤÈÎ ·ÁˆÙÔ‡ μ·ÛÈÏÈÎfi˜ °¿ÌÔ˜” . “¢ÂÓ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÙÔ fiÓÔÌ¿ Û·˜ ÛÙË Ï›ÛÙ· Ì ÙÔ˘˜ ÚÔÛÎÂÎÏË̤ÓÔ˘˜ ÁÈ· ÙÔ μ·ÛÈÏÈÎfi °¿ÌÔ ÙÔ˘ ¶Ú›ÁÎÈ· √˘›ÏÈ·Ì Î·È Ù˘ ∫¿ıÚÈÓ ª›ÓÙÏÂÙÔÓ; √‡Ù ÂÌ›˜ ›̷ÛÙ ηÏÂṲ̂ÓÔÈ, ·ÏÏ¿ ·˘Ùfi ‰ÂÓ ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ ‰ÂÓ ı· ÁÈÔÚÙ¿ÛÔ˘Ì ÙËÓ È‰È·›ÙÂÚË ÂÚ›ÛÙ·ÛË” , ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ‰È·Ê‹ÌÈÛË Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ ÛÙËÓ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· Ù˘.


«

OI ¶O§ITE™ Y¶O™THPIZOYN ¶Ú¤ÂÈ Ó· ··ÁÔÚ¢Ù› Ë ¯Ú‹ÛË ‚ÂÁÁ·ÏÈÎÒÓ ÛÙËÓ ∞Ó¿ÛÙ·ÛË; ª·Ú›· ª·ÚÁÈ·ÓÔ‡ ¤ÌÔÚÔ˜

“¶Ú¤ÂÈ Ó· ηٷÚÁËı›, ÁÈ·Ù› οı ¯ÚfiÓÔ ÛËÌÂÈÒÓÔÓÙ·È ÔÏÏ¿ ·Ù˘¯‹Ì·Ù· Î·È ‰˘ÛÙ˘¯‹Ì·Ù·. ∫ÈÓ‰˘ÓÂ‡Ô˘Ó ·ÓıÚÒÈÓ˜ ˙ˆ¤˜ Î·È ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· Û˘Ó¯ÈÛÙ› ¿ÏÏÔ ·˘Ù‹ Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË” .

ª∞Δπ∂™&°¡øª∂™

Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 27 ∞¶ƒπ§π√À 2011

/5

ªÂ ÙËÓ ÂÈı˘Ì›·... ΔÔ Ï¤Á·ÌÂ, ÙÔ ÊÔ‚fiÌ·ÛÙ·Ó Î·È ÙÂÏÈο Ë ·ÔÁÔ‹Ù¢ÛË. √ ‰ÚfiÌÔ˜ ÚÔ˜ ÙÔ •Ô˘Ú›¯ÙÈ, fiÔ˘ ÛËÌÂÈÒıËΠÚÔ ‰ÈÌ‹ÓÔ˘ ÙÒÛË ‚Ú¿¯ˆÓ, ¤ÌÂÈÓ ÙÂÏÈο ÎÏÂÈÛÙfi˜ ÙȘ Ë̤Ú˜ ÙÔ˘ ¶¿Û¯·, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÔÈ ÙÔ˘Ú›ÛÙ˜, ΢ڛˆ˜ ͤÓÔÈ, Ó· ÌËÓ ÌÔÚ¤ÛÔ˘Ó Ó· ·ÔÏ·‡ÛÔ˘Ó ÙȘ fiÌÔÚʘ ÙÔÔıÂۛ˜ ÙÔ˘ ∞Ó·ÙÔÏÈÎÔ‡ ¶ËÏ›Ô˘, ·ÊÂÙ¤ÚÔ˘ ÔÈ ÂÛÙÈ¿ÙÔÚ˜ Î·È ÔÈ ÍÂÓÔ‰fi¯ÔÈ Ù˘ ΔÛ·Áηڿ‰·˜, ÙÔ˘ ªÔ˘ÚÂÛ›Ô˘, ÙÔ˘ ∫ÈÛÛÔ‡ Ó· ˘ÔÛÙÔ‡Ó Ï‹ÁÌ· ·fi ÙË Ì›ˆÛË Ù˘ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋˜ ΛÓËÛ˘. √È ‰ÈηÈÔÏÔÁ›Â˜ ÔÏϤ˜ Î·È ‰È¿ÊÔÚ˜, ·ÏÏ¿ Ë ‰˘Û¿ÚÂÛÙË Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ·Ê‹ÓÂÈ ÙËÓ ÈÎÚ‹ Á‡ÛË Ù˘ ·ÔÁÔ‹Ù¢Û˘. ¶¿ÓÙˆ˜ Ì ٛÔÙ· ‰ÂÓ ı· ı¤Ï·Ì ӷ ›̷ÛÙ ÛÙË ı¤ÛË ÙˆÓ Í¤ÓˆÓ Ô˘ ÓÔ›ÎÈ·Û·Ó Ù˙È ÁÈ· Ó· ‰È·Û¯›ÛÔ˘Ó ÙÔ ∞Ó·ÙÔÏÈÎfi ¶‹ÏÈÔ, ·ÏÏ¿ ÙÂÏÈο ¤ÌÂÈÓ·Ó Ì ÙËÓ ÂÈı˘Ì›·... º.™.

μ·Û›Ï˘ ™ÙÂÚÁ›Ô˘ ÚÔÔÓËÙ‹˜

“√ˆÛ‰‹ÔÙÂ Î·È Ú¤ÂÈ Ó· ηٷÚÁËı› ϤÔÓ ÙÔ ¤ıÈÌÔ Ù˘ ¯Ú‹Û˘ ‚ÂÁÁ·ÏÈÎÒÓ ÛÙËÓ ∞Ó¿ÛÙ·ÛË. √ ΢ÚÈfiÙÂÚÔ˜ ÏfiÁÔ˜ Â›Ó·È Ù· ·Ù˘¯‹Ì·Ù· Ô˘ ÛËÌÂÈÒÓÔÓÙ·È Î¿ı ¯ÚfiÓÔ, ·ÏÏ¿ Î·È ÁÂÓÈο fiÙÈ ÙÔ ¤ıÈÌÔ Â›Ó·È ÍÂÂÚ·Ṳ̂ÓÔ ϤÔÓ” .

∞ÎÚ›‚˘ÓÂ Î·È Ë ΔÔ˘ÚΛ· ŒÂÛ·Ó ·fi Ù· Û‡ÓÓÂÊ· ŒÏÏËÓ˜ Ô˘ ı¤ÏËÛ·Ó Ó· οÓÔ˘Ó ∞Ó¿ÛÙ·ÛË ÛÙÔ º·Ó¿ÚÈ Î·È ¶¿Û¯· ÛÙËÓ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏË ·fi ÙËÓ ·ÎÚ›‚ÂÈ· ÛÙË ÁÂÈÙÔÓÈ΋ ¯ÒÚ·. •ÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô ÙÔ ÔÔ›Ô Ï‹ÚˆÓ·Ó ÚÔ˜ 80 ¢ÚÒ, ÙÔ˘˜ ˙‹ÙËÛ·Ó ÙÒÚ· 140(!), ÂÓÒ Î·È Ô Î·Ê¤˜ ¤ÁÈÓ ÈÔ “·ÏÌ˘Úfi˜” , ηٿ ¤Ó· ¢ÚÒ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ, ϤÓÂ. Œ·„ ϤÔÓ Ë ¶fiÏË Ó· Â›Ó·È ÊıËÓfi˜ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎfi˜ ÚÔÔÚÈÛÌfi˜ Î·È Ì¿ÏÏÔÓ Î·Ïfi Â›Ó·È ·˘Ùfi, ÁÈ· ÙÔÓ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi ÙÔ˘ÚÈÛÌfi.

∞ÎfiÌ· ¤Ó·˜ ·ÓÔȯÙfi˜ ›Ó·Î·˜ ÏÏÔ˜ ¤Ó·˜ ·ÓÔȯÙfi˜ ›Ó·Î·˜ ËÏÂÎÙÚÈÎÔ‡ Ú‡̷ÙÔ˜ ·fi ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ Û˘¯Ó¿ ˘ÎÓ¿ ··ÓÙ¿Ì Û ¿Úη Î·È ·È‰ÈΤ˜ ¯·Ú¤˜. ∫È ÂÂȉ‹ Ù· ÔÏÏ¿ ÏfiÁÈ· Â›Ó·È ÊÙÒ¯ÂÈ· Î·È Ô Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˜ ›Ó·Î·˜ Â›Ó·È Û’ ·˘Ù‹ ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ·ÚÎÂÙ¤˜ ̤Ú˜ ÙÒÚ·, ηÏfi Â›Ó·È Ë ·ÚÌfi‰È· ˘ËÚÂÛ›· Ó· ÊÚÔÓÙ›ÛÂÈ Û‹ÌÂÚ· ÙÔ ·ÓÔȯÙfi ÔÚÙ¿ÎÈ Ô˘ ÙÔÓ ·Ê‹ÓÂÈ ¤ÎıÂÙÔ. μÚ›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ ¿ÚÎÔ Ù˘ ¡¤·˜ ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·˜, ÛÙË Û˘Ì‚ÔÏ‹ ÙˆÓ Ô‰ÒÓ ∏Ê·›ÛÙÔ˘ Ì ∑ˆÔ‰fi¯Ô˘ ¶ËÁ‹˜.

Õ

¢∏ª√.™.

¶·Ó. °È·Ó., pangian21@yahoo.gr

√ Ô‰ËÁfi˜ ...οÓÈ˙ ÃÚ˘ÛԇϷ ∫·ÙÛÈ·Ô‡ÓË ¤ÌÔÚÔ˜

“¶Ú¤ÂÈ ÔˆÛ‰‹ÔÙ ӷ ··ÁÔÚ¢Ù› Ë ¯Ú‹ÛË ‚ÂÁÁ·ÏÈÎÒÓ ÛÙËÓ ∞Ó¿ÛÙ·ÛË, ÏfiÁˆ ÙˆÓ ·Ù˘¯ËÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ÛËÌÂÈÒÓÔÓÙ·È. ¶ÚÔÛˆÈο, ¤¯ˆ ‰‡Ô ·È‰¿ÎÈ· Î·È ·Ó·ÁοÛÙËη ÂÍ·ÈÙ›·˜ ÙˆÓ ‚ÂÁÁ·ÏÈÎÒÓ Ó· ʇÁˆ ·fi ÙËÓ ∞Ó¿ÛÙ·ÛË ¤ÓÙ ÏÂÙ¿ ÌÂÙ¿ Ù· ÌÂÛ¿Ó˘¯Ù·” .

ΔËÓ ¤ÓÙÔÓË ·ÓÙ›‰Ú·ÛË ÂÈ‚¿ÙÈÛÛ·˜ ÙÔ˘ ∞ÛÙÈÎÔ‡ ∫Δ∂§ μfiÏÔ˘ ÚÔοÏÂÛ ÙȘ ÚÔ¿ÏϘ, fiˆ˜ Ë ›‰È· ηًÁÁÂÈÏÂ, fiÙÈ Ô‰ËÁfi˜ ·ÛÙÈÎÔ‡ ψÊÔÚ›Ԣ οÓÈ˙Â. ª¿ÏÈÛÙ· ÂÈ‚¿ÙÈÛÛ· Î·È Ô‰ËÁfi˜ ÏÔÁÔÌ¿¯ËÛ·Ó, ÂÓÒ fiˆ˜ ηًÁÁÂÈÏÂ Ë ÚÒÙË, ÙËÓ ·›ÏËÛ ˆ˜ ‰ÂÓ ı· ÙËÓ ÂÈ‚È‚¿ÛÂÈ ¿ÏÏË ÊÔÚ¿ ÛÙÔ ÏˆÊÔÚ›Ô... °È· ÙËÓ Î·Ù·ÁÁÂÏ›· ÂÓËÌÂÚÒıËÎÂ Î·È Ë ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ ∞ÛÙÈÎÔ‡ ∫Δ∂§ μfiÏÔ˘, Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ‰‹ÏˆÛ ÁÓÒÛÙ˘ ÙÔ˘ ÂÂÈÛÔ‰›Ô˘, ‰È¢ÎÚ›ÓÈÛ ˆÛÙfiÛÔ fiÙÈ Ô Ô‰ËÁfi˜ οÓÈ˙ ÚÈÓ ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ ÙÔ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈfi ÙÔ˘ ÛÙÔ ÛÙ·ıÌfi ψÊÔÚ›ˆÓ ÙÔ˘ ∞Ó·‡ÚÔ˘... ∏ ÂÈ‚¿ÙÈÛÛ· ¿ÓÙˆ˜ ʤÚÂÙ·È ·ÔÊ·ÛÈṲ̂ÓË Ó· ‰ÒÛÂÈ Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÛÙÔ ı¤Ì·.

›‰ÈÔ˘˜, ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· ·Ú·ÙËÚÂ›Ù·È Î˘Ú›ˆ˜ ÛÙȘ ÁÂÈÙÔÓȤ˜, fiÔ˘ ¤Ó·˜ ο‰Ô˜ ·Ó·Î‡ÎψÛ˘ ·ÓÙÈÛÙÔȯ› ¤ˆ˜ Î·È Û ¤ÍÈ ÔÈÎÔ‰ÔÌÈο ÙÂÙÚ¿ÁˆÓ·, ÌÂ Û˘Ó¤ÂÈ· ÔÈ Ôϛ٘ Ó· ÌËÓ ¤¯Ô˘Ó ¿ÏÏË ÂÈÏÔÁ‹ ·fi ÙÔ Ó· ÂÓ·Ôı¤ÙÔ˘Ó Ù· ·Ó·Î˘ÎÏÒÛÈÌ· ˘ÏÈο ÛÙÔ˘˜ ο‰Ô˘˜ ·ÔÚÚÈÌÌ¿ÙˆÓ. √ ÎfiÛÌÔ˜ οÓÂÈ ÏfiÁÔ ÁÈ· ÙfiÓÔ˘˜ ·Ó·Î˘ÎÏÒÛÈÌˆÓ ˘ÏÈÎÒÓ Ô˘ ηٷϋÁÔ˘Ó ·Ó·ÍÈÔÔ›ËÙÔÈ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ˘ÁÂÈÔÓÔÌÈ΋˜ Ù·Ê‹˜ ·ÔÚÚÈÌÌ¿ÙˆÓ Î·È fi¯È ÛÙËÓ ÂȉÈ΋ ÌÔÓ¿‰· ÚÔ˜ ÂÂÍÂÚÁ·Û›·. °È· ÙÔ ÏfiÁÔ ·˘Ùfi ˙ËÙ› ·fi ÙÔ˘˜ ·ÚÌÔ‰›Ô˘˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ Ó· ηٷÚÙ›ÛÔ˘Ó ¤Ó·Ó ηχÙÂÚÔ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌfi Î·È Î˘Ú›ˆ˜ Ó· ÚÔÌËı¢ÙÔ‡Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˘˜ ο‰Ô˘˜ ·Ó·Î‡ÎψÛ˘. μ.∫.

¢∏ª√.™.

ª¿ÚÈÔ˜ ΔÛÈÚÈ‚‹˜ Ì·ıËÙ‹˜

“™ËÌÂÈÒıËÎ·Ó Î·È Ê¤ÙÔ˜ ·Ù˘¯‹Ì·Ù· Î·È ‰˘ÛÙ˘¯‹Ì·Ù· ·fi ÙË ¯Ú‹ÛË ÙˆÓ ‚ÂÁÁ·ÏÈÎÒÓ, Ë ÔÔ›· Ú¤ÂÈ Ó· ··ÁÔÚ¢Ù› ÁÈ· Ó· Â›Ó·È Ë ∞Ó¿ÛÙ·ÛË Â˘¯¿ÚÈÛÙË Î·È ·ÛÊ·Ï‹˜ ÁÈ· ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ” .

∞ӷ·ÎψÛË

™Â η΋ ηٿÛÙ·ÛË

ΔËÓ ÚÔÌ‹ıÂÈ· Î·È ÙËÓ ÙÔÔı¤ÙËÛË ÂÚÈÛÛfiÙÂÚˆÓ ÂȉÈÎÒÓ ÌÏ ο‰ˆÓ ·Ó·Î‡ÎψÛ˘ Û ÎÂÓÙÚÈο ÛËÌ›·, ΢ڛˆ˜, fï˜, ÛÙȘ ÁÂÈÙÔÓȤ˜ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ Î·È Ù˘ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜ ˙ËÙÔ‡Ó ·fi ÙËÓ ·ÚÌfi‰È· ÀËÚÂÛ›· Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∞Ú¯‹˜ μfiÏÔ˘ ‰ËÌfiÙ˜ Î·È Î¿ÙÔÈÎÔÈ. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ˘˜

ΔÔ Â˙Ô‰ÚfiÌÈÔ ÛÙË ‰È·ÛÙ·‡ÚˆÛË ÙˆÓ Ô‰ÒÓ ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË Ì °·ÏÏ›·˜, ÌÚÔÛÙ¿ ·fi ÙËÓ ·ÏÈ¿ ÎÏÈÓÈ΋ πˆ¿ÓÓÔ˘, Â›Ó·È Û·Ó “‚ÔÌ‚·Ú‰ÈṲ̂ÓÔ” . ∂ÈΛӉ˘ÓÔ; ∞ÚÎÂÙ¿. π‰È·›ÙÂÚ· ÙÔ ‚Ú¿‰˘ Ô˘ Ô ÊˆÙÈÛÌfi˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È Â·Ú΋˜ ÁÈ· Ó· ÌÔÚÔ‡Ó ÔÈ Â˙Ô› Ó· ‚ϤÔ˘Ó ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÙÔ˘ Â˙Ô-

30ÂÙ›·˜

¶Úfi EÈ̤ÏÂÈ·: BA°°E§H™ KAPAMANH™ ºˆÙfi: ¶. °IANNAPO™

I‰ÈÔÎÙ‹Ù˘

∂ΉfiÙ˘ - ¢È¢ı˘ÓÙ‹˜

£E™™A§IKE™ EK¢O™EI™ A.E.

μ∞™π§∏™ Ã. ¢∞¡√™

I¿ÛÔÓÔ˜ Ì ∞ı. ¢È¿ÎÔ˘ 2 383 33 BO§O™ Kˆ‰ÈÎfi˜ 1802 ÙËÏ.: 24210 23303 (Û˘ÓÔÙÈ΋ 8 ÁÚ·ÌÌÒÓ) ÙËÏ. Û˘Ó‰ÚÔÌËÙÒÓ 8001135000 fax: 24210 32828, 23470

∂§∂¡∏ πø∞¡. ™Δ∞ª√À§∏ °πøƒ°√™ ∫. Δ™π°∫§πºÀ™∏™ ¢∏ª∏Δƒ∏™ Ã. ¶∂§∂∫√À¢∞™

∞Ú¯ÈÛ˘ÓÙ¿ÎÙ˜

E-mail: info@e-thessalia.gr http://www.e-thessalia.gr E-mail: (ÁÈ· ÂÌÔÚÈΤ˜ ηٷ¯ˆÚ‹ÛÂȘ): pub@e-thessalia.gr ¢È¢ı˘ÓÙ‹˜: 1914 - 1944 T. OIKONOMAKH™ 1945 -1990 °. ¶∞ƒ∞™∫∂À√¶√À§√™ 1990 - 1996 K. §OY§H™

ÈÂÛÙ‹ÚÈ· - ‰È·ÓÔÌ‹ Ù‡Ô˘: A' BI.¶E. BfiÏÔ˘

ÙËÏ.: 24210 95751-2, fax: 24210 95755 A¶A°OPEYETAI Ë ·Ó·‰ËÌÔÛ›Â˘ÛË, Ë ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹, ÔÏÈ΋, ÌÂÚÈ΋ ‹ ÂÚÈÏËÙÈ΋, Ë Î·Ù¿ ·Ú¿ÊÚ·ÛË ‹ ‰È·Û΢‹ ·fi‰ÔÛË ÙÔ˘ ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘ Ù˘ ÂÊËÌÂÚ›‰·˜ Ì ÔÔÈÔÓ‰‹ÔÙ ÙÚfiÔ, Ì˯·ÓÈÎfi, ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi, ʈÙÔÙ˘ÈÎfi, ˯ÔÁÚ·Ê‹Ûˆ˜ ‹ ¿ÏÏÔÓ, ¯ˆÚ›˜ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ÁÚ·Ù‹ ¿‰ÂÈ· ÙÔ˘ ÂΉfiÙË. NfiÌÔÈ 238/1970, 4301/1979, N. 100/1975, N¢ 3565/1956 Î·È 4254/1962 Î·È Î·ÓfiÓ˜ ÙÔ˘ ¢ÈÂıÓÔ‡˜ ¢Èη›Ô˘.

∂˘Ú›· Û‡ÛÎÂ„Ë ÁÈ· ÙÔ ı¤Ì· ÔÚÁ·ÓÒÛˆ˜ ÙÔ˘ ÛÎÔ˘ȉfiÙÔÔ˘ “∂˘Ú›· Û‡ÛÎÂ„Ë ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ Ô ™‡Ó‰ÂÛÌÔ˜ ‰È·ı¤Ûˆ˜ ·ÔÚÚÈÌÌ¿ÙˆÓ Ì›˙ÔÓÔ˜ ÂÚÈÔ¯‹˜ μfiÏÔ˘ ÁÈ· ÙÔ ÚÒÙÔ ‰Âη‹ÌÂÚÔ ÙÔ˘ ª·˝Ô˘, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· Û˘ÓÙÔÓÈÛıÔ‡Ó ÔÈ ÂÓ¤ÚÁÂȘ Î·È Ó· ·ÛÎËıÔ‡Ó ȤÛÂȘ ÁÈ· ÙË ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË ÙÔ˘ ™˘Ó‰¤ÛÌÔ˘. Ÿˆ˜ ÙÔÓ›˙ÂÙ·È Û ۯÂÙÈ΋ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ô ™‡Ó‰ÂÛÌÔ˜ ¤¯ÂÈ ‹‰Ë ÚÔˆı‹ÛÂÈ ÛËÌ·ÓÙÈο ÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ·fiÎÙËÛ˘ Î·È ÔÚÁ¿ÓˆÛ˘ ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ÛÎÔ˘ȉfiÙÔÔ˘ ÛÙË ı¤ÛË “∫¿Î·‚Ô˜” , ·ÏÏ¿ ˆÛÙfiÛÔ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÂÍ·ÛÊ·ÏÈÛı› ·ÎfiÌË ÔÈ ·Ó·Áη›Â˜ ÈÛÙÒÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ÂÎÙ¤ÏÂÛË ¤ÚÁˆÓ, fiˆ˜ Ë Î·Ù·Û΢‹ Ù˘ ·ÂÚÔÁ¤Ê˘Ú·˜ ¿Óˆ ·fi ÙȘ ÁÚ·Ì̤˜ ÙÔ˘ √™∂” . ∏ ¢ËÌÔÙÈ΋ ÃÔÚˆ‰›· ÛÙË °·ÏÏ›· “ΔËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ΔÚ›ÙË ·Ó·¯ˆÚ› ÁÈ· ÙÔ §ÂÌ¿Ó Ù˘ °·ÏÏ›·˜ Ë 50ÌÂÏ‹˜ ¢ËÌÔÙÈ΋ ÃÔÚˆ‰›· μfiÏÔ˘ Ì ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙÔÓ ¤ÊÔÚÔ °. √ÈÎÔÓfiÌÔ Î·È ÙÔÓ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ §˘Ì¤ÚË. ∏ ¢ËÌÔÙÈ΋ ÃÔÚˆ‰›· ı· ÂÌÊ·ÓÈÛı› ÙËÓ 1Ë ª·˝Ô˘ ÛÙÔ §ÂÌ¿Ó, ÛÙȘ 5 ª·˝Ô˘ ÛÙËÓ √ÚÏ¿ÓË Î·È ÛÙȘ 7 ÙÔ˘ ›‰ÈÔ˘ Ì‹Ó· ÛÙÔ ¶·Ú›ÛÈ. ∏ ÙÂÏÂ˘Ù·›· Û˘Ó·˘Ï›· ı· ‰Ôı› ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Ù˘ ¶·Ó·Á›·˜ ÙˆÓ ¶·ÚÈÛ›ˆÓ” . ∂ÎÛÙÚ·Ù›· ηı·ÚÈfiÙËÙ·˜ ¯ı˜ ÛÙÔÓ ÕÁÈÔ √ÓÔ‡ÊÚÈÔ “√ ∂͈ڷ˚ÛÙÈÎfi˜ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ∞Á›Ô˘ √ÓÔ˘ÊÚ›Ô˘ ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙËÓ ÎÔÈÓfiÙËÙ· Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ ¯ı¤˜ ÂÎÛÙÚ·Ù›·

‰ÚÔÌ›Ô˘ Î·È Ó· ·›ÚÓÔ˘Ó Ù· ̤ÙÚ· ÙÔ˘˜. ÃÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ó· Â›Ó·È ·ÚÎÂÙ¿ ÚÔÛÂÎÙÈÎÔ› ÁÈ· Ó· ÌË ¯¿ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÈÛÔÚÚÔ›· ÙÔ˘˜ Î·È ÛÙÚ·‚Ô·Ù‹ÛÔ˘Ó... ŒÓ· ÛËÌÂ›Ô ·fi ÙÔ ÔÔ›Ô ÂÚÓÔ‡Ó Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ Â˙ÒÓ, Ì ηÙ‡ı˘ÓÛË ‹ ÚÔ˜ ÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ‹ ·Ó‚·›ÓÔÓÙ·˜ ÁÈ· ÙËÓ ∞Ó·Ï‹„ˆ˜. ΔÔ Úfi‚ÏËÌ· ˘Ê›ÛÙ·Ù·È Î·ÈÚfi ÙÒÚ·, ¯ÚfiÓÈ· ı· ϤÁ·ÌÂ, Î·È fï˜ η̛· ·Ú¤Ì‚·ÛË ‰ÂÓ ¤ÁÈÓ ÁÈ· ÙËÓ ·ÔηٿÛÙ·Û‹ ÙÔ˘. ª›· ·ÎfiÌË ·Á›‰· ÁÈ· Â˙Ô‡˜... £. ∫. μ.

∞fi ÌˉÂÓÈ΋ ‚¿ÛË Δ¤ıËΠ¯ı˜ ÛÙËÓ ∂ÈÙÚÔ‹ ¶ÔÈfiÙËÙ·˜ ∑ˆ‹˜ ·fi ̤ÏË Ù˘. √ ÏfiÁÔ˜ ÁÈ· ÙË ‰ÈÏ‹ ٷڛʷ Ô˘ ‚¿˙Ô˘Ó Ù· Ù·Í› fiÙ·Ó ÌÂٷʤÚÔ˘Ó ÂÏ¿Ù˜ Û ÂÚÈÔ¯¤˜ ÂÎÙfi˜ μfiÏÔ˘ Î·È ¡¤·˜ πˆÓ›·˜. √ ¢‹ÌÔ˜ Â›Ó·È È· ÂÓÈ·›Ô˜ Î·È ÙÔ ı¤Ì· Ú¤ÂÈ Ó· ÂÍÂÙ·ÛÙ› ·fi ÌˉÂÓÈ΋ ‚¿ÛË. √ ¢‹ÌÔ˜ ı· ÂÍÂÙ¿ÛÂÈ ÙË ÓÔÌÔıÂÛ›·, ı· ‰È·ÌÔÚÊÒÛÂÈ ÚfiÙ·ÛË Î·È ÙÔ ˙‹ÙËÌ· ı· ÙÂı› ÂÎ Ó¤Ô˘ ÛÙËÓ ∂ÈÙÚÔ‹. ∫∞Δ. Δ∞™

27 ∞ÚÈÏ›Ô˘ 1981

ηı·ÚÈfiÙËÙÔ˜ ÛÙÔ˘˜ ÎÔÈÓfi¯ÚËÛÙÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜ ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡. ª¤ÏË ÙÔ˘ ∂͈ڷ˚ÛÙÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ʇÙÂ˘Û·Ó ‡η ÛÙËÓ ·È‰È΋ ¯·Ú¿ Ù˘ ∫ÔÈÓfiÙËÙ·˜” . ΔÔ Û˘Ó¤‰ÚÈÔ ÙˆÓ §ÂÛ¯ÒÓ √Δ∂ ÛÙËÓ ∫Ú‹ÙË “™Ù· ÷ÓÈ¿ Ù˘ ∫Ú‹Ù˘ ı· Á›ÓÂÈ ·fi ÙȘ 18 ¤ˆ˜ 22 ª·˝Ô˘ ÙÔ ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ ™˘Ó¤‰ÚÈÔ ÙˆÓ §ÂÛ¯ÒÓ ¶ÚÔÛˆÈÎÔ‡ ÙÔ˘ √Δ∂ ÁÈ· ÙÔÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌfi Î·È ÙËÓ ÚÔÒıËÛË ÙˆÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÔÓÙ·È ÛÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ·Ó·ه͈˜ ÙÔ˘ ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÔ‡, ÌÔÚʈÙÈÎÔ‡ Î·È „˘¯·ÁˆÁÈÎÔ‡ ÂÈ¤‰Ô˘ ÙˆÓ ˘·ÏϋψÓ. ΔÔ ™˘Ó¤‰ÚÈÔ Â›Ó·È ·ÊÈÂڈ̤ÓÔ ÛÙË ª¿¯Ë Ù˘ ∫Ú‹Ù˘” .

ÁÈÔÚÙ¿ÛÔ˘Ó ÂʤÙÔ˜ ÙÔ ¶¿Û¯· ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜. ªÂ ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ °ÂÓÈÎÔ‡ ∂ÈÙÂÏ›Ԣ ηٷÚÁÔ‡ÓÙ·È ÛÙÔ ÂÍ‹˜ ÔÈ ·Û¯·ÏÈÓ¤˜ ÁÈÔÚÙ¤˜ Ô˘ Á›ÓÔÓÙ·Ó Û οı ÛÙÚ·ÙfiÂ‰Ô ÁÈ· ÛÙÚ·ÙÈÒÙ˜ Î·È Ôϛ٘. ™ÙÔ ÂÍ‹˜ ı· ηıÔÚ›˙ÂÙ·È Û οı ÂÚÈÔ¯‹ Ì›· ÌÔÓ¿‰·, ÂÎ ÂÚÈÙÚÔ‹˜, ÛÙËÓ ÔÔ›· ı· ‰›‰ÂÙ·È ‰ÂÍ›ˆÛË ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÂÈÛ‹ÌÔ˘˜”.

§ÈÙfi ·fi ʤÙÔ˜ ÙÔ ¶¿Û¯· ÛÙȘ ÛÙÚ·ÙȈÙÈΤ˜ ÌÔÓ¿‰Â˜ “√È ¿Ó‰Ú˜ ÙˆÓ ∂ÓfiÏˆÓ ¢˘Ó¿ÌÂˆÓ ı·

™∞¡ ™∏ª∂ƒ∞ 1875... ™ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ÙË ‰È·Î˘‚¤ÚÓËÛË Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ Ô Ã·Ú›Ï·Ô˜ ΔÚÈÎÔ‡˘. 1910... ∏ Á·ÏÏÈ΋ ∂ıÓÔÛ˘Ó¤Ï¢ÛË ·ÚÓÂ›Ù·È Ó· ˘ÔÁÚ¿„ÂÈ ÙÔ ÓfiÌÔ ÁÈ· ÙËÓ ·ÚÔ¯‹ ÙÔ˘ ‰ÈηÈÒÌ·ÙÔ˜ „‹ÊÔ˘ ÛÙȘ Á˘Ó·›Î˜. 1941... μ’ ¶·ÁÎfiÛÌÈÔ˜ ¶fiÏÂÌÔ˜: Δ· ÁÂÚÌ·ÓÈο ÛÙÚ·Ù‡̷ٷ ÂÈÛ¤Ú¯ÔÓÙ·È ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·, ÛËÌ·ÙÔ‰ÔÙÒÓÙ·˜ ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË Ù˘ ÂÚÈfi‰Ô˘ Ù˘ ∫·ÙÔ¯‹˜. 1970... °È· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ, Û ·ÚÈÛÈÓfi

ÓÔÛÔÎÔÌ›Ô, ÙÔÔıÂÙÂ›Ù·È Û ηډÈÔ·ı‹ ‚ËÌ·ÙÔ‰fiÙ˘ ·fi ÏÔ˘ÙÒÓÈÔ. 1972... ∏ π·ˆÓ›· ·Ú·Ï‡ÂÈ ·fi ÙËÓ ·ÂÚÁ›· 1,6 ÂηÙ. ÂÚÁ·˙Ô̤ӈÓ. 1981... ΔÔ ÔÓÙ›ÎÈ, Ô “·¯ÒÚÈÛÙÔ˜ Ê›ÏÔ˜” ÙˆÓ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÒÓ ˘ÔÏÔÁÈÛÙÒÓ, οÓÂÈ ÙÔ ÓÙÂÌÔ‡ÙÔ ÙÔ˘ ·fi ÙËÓ ÂÙ·ÈÚ›· Xerox PARC. 1992... ™¯ËÌ·Ù›˙ÂÙ·È Ë √ÌÔÛÔӉȷ΋ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›· Ù˘ °ÈÔ˘ÁÎÔÛÏ·‚›·˜ ·fi ÙËÓ ¤ÓˆÛË ™ÂÚ‚›·˜ Î·È ª·˘ÚÔ‚Ô˘Ó›Ô˘.


¶ÔÏÈÙÈ΋ 6 ™Ùfi¯Ô˜ ‡ÊÂÛË Î·È ·ÓÂÚÁ›· ∏ ΢‚¤ÚÓËÛË ı· ÚÔÛ·ı‹ÛÂÈ Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ ÙÔ ÂÎÚËÎÙÈÎfi Ì›ÁÌ· Ô˘ ˘ÔÓÔ̇ÂÈ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ Û˘ÓÔ¯‹ Î·È ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈ΋ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ∞£∏¡∞, 26.

∏ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÙˆÓ ÂÎÚËÎÙÈÎÒÓ Û˘ÓÂÂÈ-

ÒÓ Ù˘ ‡ÊÂÛ˘ Î·È Ù˘ ·ÓÂÚÁ›·˜ ÙfiÛÔ ÁÈ· ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ Û˘ÓÔ¯‹ fiÛÔ Î·È ÁÈ· ÙËÓ ÂÎÙ¤ÏÂÛË ÙÔ˘ ÊÂÙÈÓÔ‡ ¶ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡, ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ϤÔÓ ÛÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹ Ù˘ ·Ù˙¤ÓÙ·˜ ÙÔ˘ ¶Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡ Î. °. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ Î·È ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Î. °. ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘. ∏ ΢‚¤ÚÓËÛË ·Ó·ÁÓˆÚ›˙ÂÈ ϤÔÓ fiÙÈ ÔÈ Û˘Ó¤ÂȘ Ù˘ ‡ÊÂÛ˘ Â›Ó·È ‚·ı‡ÙÂÚ˜ Î·È Â˘Ú‡ÙÂÚ˜ Û ۇÁÎÚÈÛË Ì ÙÔ˘˜ ·Ú¯ÈÎÔ‡˜ ˘ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡˜ Î·È ·Ó·˙ËÙ¿ χÛÂȘ Â‰Ò Î·È ÙÒÚ· ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·ÎÔ‡ÊÈÛË ÙˆÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ÔÌ¿‰ˆÓ Ô˘ Ï‹ÙÙÔÓÙ·È Î·È ÙËÓ ·ÔÙÚÔ‹ ÙÔ˘ ÂÎÙÚԯȷÛÌÔ‡ Ù˘ ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈ΋˜ ÚÔÛ¿ıÂÈ·˜ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ ÌÓËÌÔÓ›Ô˘ Ì ÙËÓ ÙÚfiÈη (∂∂-∂∫Δ-¢¡Δ). ΔËÓ ΔÚ›ÙË (¯ı˜) Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Â›¯Â ÛÂÈÚ¿ Û˘ÛΤ„ÂˆÓ Ì ÛÙÂÓÔ‡˜ ÙÔ˘ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ Ì ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ ÙËÓ ·ÔÙ›ÌËÛË ÙˆÓ ÂÈÙÒÛÂˆÓ Ù˘ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˘ ÙÔ˘ ·Ó·ÌÂÓfiÌÂÓÔ˘ ‡ÊÂÛ˘ Î·È Ù˘ ÌÂÁ¿Ï˘ ·‡ÍËÛ˘ Ù˘ ·ÓÂÚÁ›·˜ ÁÈ· ÙÔÓ ‰Ëψ̤ÓÔ ÛÙfi¯Ô Ù˘ Ì›ˆÛ˘ ÙÔ˘ ÂÏÏ›ÌÌ·ÙÔ˜ ÛÙÔ 7,4% ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ 2011. ÀÊÂÛË Î·È ·ÓÂÚÁ›· ÌÂÈÒÓÔ˘Ó Ù· ¤ÛÔ‰· ·fi ÊfiÚÔ˘˜ (¿ÌÂÛÔ˘˜ Î·È ¤ÌÌÂÛÔ˘˜) Î·È ÂÎÙÈÓ¿ÛÛÔ˘Ó ÙȘ ‰·¿Ó˜ ÙÔ˘ ¶ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡. ∂›Ó·È ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi fiÙÈ Î¿ı ̋ӷ ÚÔÛÙ›ıÂÓÙ·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ·fi 20.000 ¿ÓÂÚÁÔÈ ÛÙÔ˘˜ ηٷÏfiÁÔ˘˜ ÙÔ˘ √∞∂¢. ΔÔÓ π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ ÙÔ˘ 2011 ÚÔÛÙ¤ıËÎ·Ó 23.149 ¿ÙÔÌ· Û ۇÁÎÚÈÛË Ì ÙÔÓ ¢ÂΤ̂ÚÈÔ ÙÔ˘ 2010, Ô‰ËÁÒÓÙ·˜ ÙËÓ Â›ÛËÌË ·ÓÂÚÁ›· ÛÙÔ 15,1% Ô˘ ·ÓÙÈÛÙÔȯ› Û 756.795 ¿ÙÔÌ·. 1000 ¢ÚÒ ÙÔ Ì‹Ó· ÁÈ· οı ¿ÓÂÚÁÔ. √ˆ˜ ¤¯ÂÈ ‰ËÏÒÛÂÈ Ô ·Ó·ÏËÚˆÙ‹˜ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∂ÚÁ·Û›·˜ Î. °. ∫Ô˘ÙÚÔ˘Ì¿Ó˘ ÁÈ· οıÂ Ó¤Ô ¿ÓÂÚÁÔ ÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ ÂÈ‚·Ú‡ÓÂÙ·È ¿ÌÂÛ· Ì ÎfiÛÙÔ˜ 1.000 ¢ÚÒ Î·Ù¿ ¿ÙÔÌÔ ÙÔ ÔÔ›Ô ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ ÏËڈ̋ ÙÔ˘ ÂȉfiÌ·ÙÔ˜ ·ÓÂÚÁ›·˜ Î·È ÙȘ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈΤ˜ ÂÈÛÊÔÚ¤˜ Ô˘ ¯¿ÓÔ˘Ó Ù· Ù·Ì›·, Ù· ÔÔ›· ˆ˜ ÁÓˆÛÙfiÓ ÂȉÔÙÔ‡ÓÙ·È ·fi ÙÔÓ ¶ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi. √È ·ÒÏÂȘ ‰ÂÓ ÛÙ·Ì·ÙÔ‡Ó ÂΛ. ∂Ó·˜ ·ÎfiÌË ÔÓÔΤʷÏÔ˜ ÁÈ· ÙÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi ÂÈÙÂÏÂ›Ô Â›Ó·È Ë Î·Ù¿ÚÚ¢ÛË ÙˆÓ ÂÛfi‰ˆÓ ·fi ÙÔ ºfiÚÔ ªÈÛıˆÙÒÓ ÀËÚÂÛÈÒÓ (ºªÀ). ™ÙÔ ÚÒÙÔ ÙÚ›ÌËÓÔ Ë ˘ÛÙ¤ÚËÛË ¤Ó·ÓÙÈ ÙÔ˘ ÛÙfi¯Ô˘ ÙÔ˘ ÊÂÙÈÓÔ‡ ¶ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ ÍÂÂÚÓ¿ÂÈ Ù· 500 ÂηÙ. ¢ÚÒ. °›ÓÂÙ·È ·ÓÙÈÏËÙfi fiÙÈ ·Ó ‰ÂÓ ·Ó·ÎÔ› Ë ÔÚ›· ·‡ÍËÛ˘ Ù˘ ·ÓÂÚÁ›·˜ Ë “ÙÚ‡·” ÛÙ· ¤ÛÔ‰· ÌfiÓÔ ·fi Ù· ÌÂȈ̤ӷ ¤ÛÔ‰· ·fi ÙÔÓ ºªÀ ı· ÍÂÂÚ¿ÛÂÈ Ù· 2 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ¤ÙÔ˘˜. ∞ÏÏ¿ Î·È Ë ·Ó·ıÂÒÚËÛË ÙÔ˘ ÂÏÏ›ÌÌ·ÙÔ˜ ÙÔ˘ 2010 ·fi ÙËÓ Eurostat (ÛÙÔ 10,5% ÙÔ˘ ∞∂¶ ·fi ÙÔ 9,4% ÙÔ˘ ∞∂¶ ÚÔ¤‚ÏÂ ·Ú¯Èο ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ) ·Ô‰fiıËΠ·ÎÚÈ‚Ò˜ ÛÙÔ ›‰ÈÔ “ÂÎÚËÎÙÈÎfi Ì›ÁÌ·” ‡ÊÂÛ˘ Î·È ·ÓÂÚÁ›·˜. “∏ ΢‚¤ÚÓËÛË ÚÔÙ›ıÂÙ·È Ó· Ï¿‚ÂÈ fiÏ· Ù· ·Ó·Áη›· ̤ÙÚ· ÁÈ· ÙËÓ Â›Ù¢ÍË ÙˆÓ ÛÙfi¯ˆÓ ÙÔ˘ ¶ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ √ÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ¶ÔÏÈÙÈ΋˜” ÂÈÛËÌ·›ÓÂÙ·È ÛÙËÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Ô˘ ÂΉfiıËΠÙËÓ ΔÚ›ÙË (¯ı˜), ·Ì¤Ûˆ˜ ÌÂÙ¿ ÙȘ ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂȘ Ù˘ Eurostat. ∏ ·Ú·ÙËÚÔ‡ÌÂÓË ·fiÎÏÈÛË Û ۯ¤ÛË Ì ÙȘ ÚԂϤ„ÂȘ ÙÔ˘ ÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ù˘ ∂ÈÛËÁËÙÈ΋˜ ÙÔ˘ ¶ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ 2011 (9,4% ∞∂¶) ÁÈ· ÙÔ ¤ÏÏÂÈÌÌ· °ÂÓÈ΋˜ ∫˘‚¤ÚÓËÛ˘ ÁÈ· ÙÔ 2010 ÔÊ›ÏÂÙ·È, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÛÙÔ˘˜ ·Ú·Î¿Ùˆ ÏfiÁÔ˘˜: ·) ™ÙËÓ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË Ù˘ ·Ó·ÌÂÓfiÌÂÓ˘ Â›ÙˆÛ˘ Ù˘ ‡ÊÂÛ˘, ÛÙÔ ∞∂¶ ÙÔ˘ 2010. ‚) ™ÙËÓ Âȉ›ӈÛË ÛÙ· ÊÔÚÔÏÔÁÈο ¤ÛÔ‰· (0,6% ÙÔ˘ ∞∂¶), ·fiÚÚÔÈ· Ù˘ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˘ ·fi ÙËÓ ÚÔ‚ÏÂfiÌÂÓË Î·Ù¿ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô Û‡ÓÙ·Í˘ ÙÔ˘ ¶ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ 2011 ‡ÊÂÛ˘ ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ÙÚ›ÌËÓÔ ÙÔ˘ ¤ÙÔ˘˜ 2010. Á) ™ÙËÓ Âȉ›ӈÛË ÛÙÔ ÈÛÔ˙‡ÁÈÔ ÙˆÓ √Δ∞ (0,25% ÙÔ˘ ∞∂¶), Ô˘ Û¯ÂÙ›˙ÂÙ·È Ì ·ÔÏËڈ̋ ·ÚÂÏıÔ˘ÛÒÓ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂˆÓ ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ¤ÙÔ˘˜. ‰) ™ÙËÓ Âȉ›ӈÛË ÛÙÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙˆÓ √∫∞ (0,5% ÙÔ˘ ∞∂¶), ηıÒ˜ Ë ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ·fi ÙÔ ·Ó·ÌÂÓfiÌÂÓÔ ·‡ÍËÛË Ù˘ ·ÓÂÚÁ›·˜ Ô‰‹ÁËÛ Û Ì›ˆÛË ÙˆÓ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÒÓ ÂÈÛÊÔÚÒÓ. Â) ™ÙËÓ Âȉ›ӈÛË ÛÙÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙˆÓ ÓÔÛÔÎÔÌ›ˆÓ (0,3% ÙÔ˘ ∞∂¶).

Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 27 ∞¶ƒπ§π√À 2011

°È· Ó· ÌËÓ ¤ÛÂÈ ¤Íˆ Ô ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ ÙÚ¤¯ÔÓÙÔ˜ ¯ÚfiÓÔ˘

ΔÔ ¤ÏÏÂÈÌÌ· ʤÚÓÂÈ Ó¤· ̤ÙÚ· ‡„Ô˘˜ 4,5 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ ΔËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ¢Â˘Ù¤Ú· Ó¤· Â›ÛÎÂ„Ë ÙˆÓ ÂÛÈıˆÚËÙÒÓ Ù˘ ÙÚfiÈη˜ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· ∞£∏¡∞, 26.

·Ó·ıÂÒÚËÛË Ùo˘ ÂÏÏ›ÌÌ·ÙÔ˜ ·fi ÙËÓ Eurostat ·ÏÏ¿ Î·È Ë ‡ÊÂÛË, ÂÎÙÈÓ¿ÛÛÔ˘Ó ÛÙ· 4,5 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ Ù· ÚfiÛıÂÙ· ̤ÙÚ· Ô˘ ı· ¯ÚÂÈ·ÛÙ› Ó· ÏËÊıÔ‡Ó ·fi ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË ÁÈ· Ó· ÌËÓ ¤ÛÂÈ ¤Íˆ Ô ¶ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ 2011. °È· ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË Ù˘ ÂÎÚËÎÙÈ΋˜ ηٿÛÙ·Û˘ Ô˘ ‰È·ÌÔÚÊÒÓÂÙ·È Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Î. °. ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ ›¯Â ÙËÓ ΔÚ›ÙË (¯ı˜) ÛÂÈÚ¿ Û˘ÛΤ„ÂˆÓ Ì ÛÙÂÓÔ‡˜ ÙÔ˘ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜, ÂÓÒ ÂÓÙfi˜ Ù˘ ‚‰ÔÌ¿‰·˜ ı· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ Û˘Ó¿ÓÙËÛ‹ ÙÔ˘ Ì ÙÔÓ ¶Úˆı˘Ô˘ÚÁfi Î. °. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘. ¶ÚÈÓ ÙÔ ¶¿Û¯·, ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Â›¯Â ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂÈ fiÙÈ ÙÔ ‡„Ô˜ ÙˆÓ ÚfiÛıÂÙˆÓ Ì¤ÙÚˆÓ ÁÈ· ʤÙÔ˜ ı· ‰È·ÌÔÚʈı› Û 3 ‰ÈÛ. ú. øÛÙfiÛÔ, Ӥ˜ ÂÎÙÈÌ‹ÛÂȘ οÓÔ˘Ó ÏfiÁÔ ÁÈ· Ó¤· ̤ÙÚ· 4,5 ‰ÈÛ. ú Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ÏËÊıÔ‡Ó Â‰Ò Î·È ÙÒÚ· ÁÈ· Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆÈÛÙ› Ë ˘ÛÙ¤ÚËÛË ÙˆÓ ÂÈÛÚ¿ÍÂˆÓ ·fi ÙÔÓ ºfiÚÔ ªÈÛıˆÙÒÓ ÀËÚÂÛÈÒÓ ¤Ó·ÓÙÈ ÙÔ˘ ÛÙfi¯Ô˘ ÙÔ˘ ¶ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡, Ë ÔÔ›· ÏfiÁˆ Ù˘ ηÏ¿˙Ô˘Û·˜ ·ÓÂÚÁ›·˜ ÂÎÙÈÌ¿Ù·È fiÙÈ ı· ÍÂÂÚ¿ÛÂÈ ÙÔ 1 ‰ÈÛ. ú Ò˜ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ¤ÙÔ˘˜. ŒÙÛÈ Ë ·Ó·ıÂÒÚËÛË ÙÔ˘ ÂÏÏ›ÌÌ·ÙÔ˜ ÙÔ˘ 2010 ÛÙÔ 10,5% ÙÔ˘ ∞∂¶ ·fi 9,4% Ô˘ ‹Ù·Ó Ë ·Ú¯È΋ ÂÎÙ›ÌËÛË, ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Ì ÙËÓ “Ì·‡ÚË ÙÚ‡·” ÙÔ˘ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ ÛÙÔ ÚÒÙÔ ÊÂÙÈÓfi ÙÚ›ÌËÓÔ Î·È ÙȘ ÂÎÙÈÌ‹ÛÂȘ ÁÈ· Ӥ˜ ·ÒÏÂȘ ÏfiÁˆ ‡ÊÂÛ˘ Î·È ·ÓÂÚÁ›·˜, ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ‰È·ÌÔÚÊÒÛÔ˘Ó ÙÔ ‡„Ô˜ ÙÔ˘ ·Ó·Áη›Ô˘ ·Î¤ÙÔ˘ ÚfiÛıÂÙˆÓ Ì¤ÙÚˆÓ ÁÈ· ÙÔ 2011 ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÛÙ· 4,5 ‰ÈÛ. ú, ·fi Ù· 3 ‰ÈÛ. ú Ô˘ ·Ó·ÎÔÈÓÒıËÎ·Ó ÚÈÓ ÙÔ ¶¿Û¯·. ∏ ‰È·ÊÔÚ¿ Û ·fiÏ˘Ù· ÌÂÁ¤ıË Û fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ ·Ó·ıÂÒÚËÛË ÙÔ˘ ÂÏÏ›ÌÌ·ÙÔ˜ Â›Ó·È 2,3 ‰ÈÛ. ú Î·È ·˘Ùfi ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ ÁÈ· Ó· ÌÂȈı› ÙÔ ¤ÏÏÂÈÌÌ· ʤÙÔ˜ ÛÙÔ 7,4% ÙÔ˘ ∞∂¶ ··ÈÙÔ‡ÓÙ·È ÂÈϤÔÓ ÈÛfiÔÛ· ̤ÙÚ·. ∫‡ÎÏÔÈ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ‰È·ÚÚ¤Ô˘Ó fiÙÈ ÔÚÈṲ̂ӷ ·fi Ù· ̤ÙÚ· ÙÔ˘ 2012 ı· ÂÈÛ¢ıÔ‡Ó ÒÛÙ ӷ Î·Ï˘ÊıÔ‡Ó ÔÈ ·˘ÍË̤Ó˜ ·Ó¿ÁΘ Ô˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó. ΔÔ ·Î¤ÙÔ ÙˆÓ 27,5 ‰ÈÛ. ú -23 ‰ÈÛ. ú ÙÔ˘ ªÂÛÔÚfiıÂÛÌÔ˘ ¶ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ Î·È 4,5 ‰ÈÛ. ú (ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ) ÁÈ· Ó· ÎÏ›ÛÂÈ Ë ÊÂÙÈÓ‹ “ÙÚ‡·” - Ú¤ÂÈ Ó· ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙ› ÛÙÔ˘˜ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ Ù˘ ÙÚfiÈη˜ Ô˘ ·Ó·Ì¤ÓÔÓÙ·È ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· ÛÙȘ 9 ª·˝Ô˘ Î·È Ó· ηٷÙÂı› ÛÙË μÔ˘-

Ï‹ Ò˜ ÙȘ 15 ª·˝Ô˘. ∞Ó¿ÌÂÛ· ÛÙ· ̤ÙÚ· Ô˘ ÌÂÏÂÙÒÓÙ·È Â›Ó·È Ù· ÂÍ‹˜: -∏ Û‡Ó‰ÂÛË ÙˆÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ÂȉÔÌ¿ÙˆÓ Ì ÂÈÛÔ‰ËÌ·ÙÈο Î·È ÂÚÈÔ˘Ûȷο ÎÚÈÙ‹ÚÈ·, Ë Ì›ˆÛË ÙˆÓ ˘ÂÚˆÚÈÒÓ, ÙˆÓ ÂȯÔÚËÁ‹ÛÂˆÓ Î·È ÙˆÓ ‰··ÓÒÓ ÛÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ, ηıÒ˜ Î·È Ë Î·Ù¿ÚÁËÛË ÊÔÚ¤ˆÓ. -∏ ÂÈ‚ÔÏ‹ ÂȉÈÎÔ‡ ÊfiÚÔ˘ ηٷӿψÛ˘ Û ÌË ·ÏÎÔÏÔ‡¯· ÔÙ¿ Î·È ÛÙÔ Ê˘ÛÈÎfi ·¤ÚÈÔ, Ë ·‡ÍËÛË ÙˆÓ ÙÂÏÒÓ Î˘ÎÏÔÊÔÚ›·˜ Î·È Ë ÌÂٿٷÍË ·Á·ıÒÓ Î·È ˘ËÚÂÛÈÒÓ ·fi ÙÔÓ ÌÂÛ·›Ô Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ‹ º¶∞ (13%) ÛÙÔÓ ˘„ËÏfi (23%). ∂Ó Ùˆ ÌÂٷ͇ Ë ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈṲ̂ÓË Â›ÛÎÂ„Ë ÙˆÓ ÂÈıˆÚËÙÒÓ Ù˘ ÙÚfiÈη˜ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ ÙË ¢Â˘Ù¤Ú·. √È ÂÎÚfiÛˆÔÈ Ù˘ ∂∂, ÙÔ˘ ¢¡Δ Î·È Ù˘ ∂∫Δ ı· ·ÍÈÔÏÔÁ‹ÛÔ˘Ó Â¿Ó Ë ¯ÒÚ· ¤¯ÂÈ ÂÙ‡¯ÂÈ ÙÔ˘˜ ÛÙfi¯Ô˘˜ Î·È Â¿Ó ÛËÌÂÈÒÓÂÈ ·ÚÎÂÙ‹ ÚfiÔ‰Ô ÁÈ· Ó· Ï¿‚ÂÈ ÙËÓ ÂfiÌÂÓË ‰fiÛË, ‡„Ô˘˜ 12 ‰ÈÛ. ú ÙÔÓ πÔ‡ÓÈÔ. ™ÙÔ Â›ÎÂÓÙÚÔ ·˘Ù‹˜ Ù˘ Â›Û΄˘ ı· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÙÔ ÌÂÛÔÚfiıÂÛÌÔ ÚfiÁÚ·Ì-

Ì·, Ë ˘ÛÙ¤ÚËÛË ÙˆÓ ÂÛfi‰ˆÓ Î·È ÔÈ ÚfiÛıÂÙ˜ ·ÂÈϤ˜ ÁÈ· ÙÔÓ ¶ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi ·fi ÙÔÓ ·˘ÍË̤ÓÔ ÏËıˆÚÈÛÌfi Î·È ÙËÓ ‡ÊÂÛË.

∏ Eurostat ™ÙÔ 10,5% ÙÔ˘ ∞∂¶, ·Ó·ıÂÒÚËÛ ÙÔ ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈÎfi ¤ÏÏÂÈÌÌ· Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ ÁÈ· ÙÔ 2010 Ë ∂˘Úˆ·˚΋ ™Ù·ÙÈÛÙÈ΋ ÀËÚÂÛ›·, ÂÓÒ ·Ó·ÚÔÛ¿ÚÌÔÛ ÙÔ ÂÚ˘ÛÈÓfi ‰ËÌfiÛÈÔ ¯Ú¤Ô˜ ÛÙÔ 142,8% ÙÔ˘ ∞∂¶. ™Â Û¯¤ÛË Ì ٷ ·Ú¯Èο ÛÙÔȯ›· ÙÔ ¤ÏÏÂÈÌÌ· ÙÔ˘ 2010 ·Ó·ıˆڋıËΠηٿ 1%. ∏ ∂ÏÏËÓÈ΋ ™Ù·ÙÈÛÙÈ΋ ∞Ú¯‹ (∂§™Δ∞Δ) ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ٷ ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈο ÛÙÔȯ›· ÙˆÓ ÂÙÒÓ 2007-2010 Ù· ÔÔ›· ηٷÚÙ›ÛÙËηÓ, ÛÙ· Ï·›ÛÈ· Ù˘ ¢È·‰Èηۛ·˜ ÀÂÚ‚ÔÏÈÎÔ‡ ∂ÏÏ›ÌÌ·ÙÔ˜ (¢À∂), ÁÈ· ÙËÓ ÚÒÙË ÎÔÈÓÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ¤ÙÔ˘˜ 2011 Î·È ˘Ô‚Ï‹ıËÎ·Ó ÚÔ˜ ÂÎÏ‹ÚˆÛË ÙˆÓ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂˆÓ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ ÛÙË Eurostat ηْ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ ∫ÔÈÓÔÙÈÎÔ‡ ∫·ÓÔÓÈÛÌÔ‡ (EC) 479/2009, fiˆ˜ ÈÛ¯‡ÂÈ.

™‡Ìʈӷ Ì ÚÔÛˆÚÈÓ¿ ÛÙÔȯ›· ·fi ÙȘ ËÁ¤˜, ÙÔ ¤ÏÏÂÈÌÌ· Ù˘ °ÂÓÈ΋˜ ∫˘‚¤ÚÓËÛ˘ ÁÈ· ÙÔ ¤ÙÔ˜ 2010, fiˆ˜ ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÙ·È ÛÙ· Ï·›ÛÈ· Ù˘ ¢À∂, ÂÎÙÈÌ¿Ù·È ÛÙ· 24,2 ‰ÈÛ. ú (10,5% Â› ÙÔ˘ ∞ηı¿ÚÈÛÙÔ˘ ∂Á¯ÒÚÈÔ˘ ¶ÚÔ˚fiÓÙÔ˜), ÂÓÒ ÙÔ ÂÓÔÔÈË̤ÓÔ ¯Ú¤Ô˜ Ù˘ °ÂÓÈ΋˜ ∫˘‚¤ÚÓËÛ˘, ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ 2010 ·Ó‹Ïı ÛÙ· 328,6 ‰ÈÛ. ú, (142,8% Â› ÙÔ˘ ∞ηı¿ÚÈÛÙÔ˘ ∂Á¯ÒÚÈÔ˘ ¶ÚÔ˚fiÓÙÔ˜). ™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ¤ÎıÂÛË Ù˘ Eurostat (General government deficit and debt Greece) Ë ÔÔ›· Û˘ÓÙ¿¯ıËΠ‚¿ÛÂÈ ÙˆÓ ÚÔÙ‡ˆÓ ÙÔ˘ ∂˘Úˆ·˚ÎÔ‡ ™˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ §ÔÁ·ÚÈ·ÛÌÒÓ (ESA 95) ÙfiÛÔ Ù· ÛÙÔȯ›· ÁÈ· ÙÔ ¤ÏÏÂÈÌÌ· fiÛÔ Î·È Ù· ÛÙÔȯ›· ÁÈ· ÙÔ ¯Ú¤Ô˜ ·Ó·ıˆÚÔ‡ÓÙ·È Â› ÙË ‚¿ÛÂÈ Ó¤ˆÓ ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ . ŒÙÛÈ, ÙÔ ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈÎfi ¤ÏÏÂÈÌÌ· ·Ó¿ ¤ÙÔ˜: ΔÔ 2007 ÛÙÔ 6,4% ÙÔ˘ ∞∂¶ (14,5 ‰ÈÛ. ú) ΔÔ 2008 ÛÙÔ 9,8% ÙÔ˘ ∞∂¶ (23,1 ‰ÈÛ. ú) ΔÔ 2009 ÛÙÔ 15,4% ÙÔ˘ ∞∂¶ (36,3 ‰ÈÛ. ú) ΔÔ 2010 ÛÙÔ 10,5% ÙÔ˘ ∞∂¶ (24,19 ‰ÈÛ. ú) ΔÔ ‰ËÌfiÛÈÔ ¯Ú¤Ô˜ ·Ó¿ ¤ÙÔ˜: ΔÔ 2007 ÙÔÔıÂÙÂ›Ù·È ÛÙÔ 105,4% ÙÔ˘ ∞∂¶ (239 ‰ÈÛ. ú.) ΔÔ 2008 ÛÙÔ 110,7% ÙÔ˘ ∞∂¶ (262,3 ‰ÈÛ. ú) ΔÔ 2009 ÛÙÔ 127,1% ÙÔ˘ ∞∂¶ (298,7 ‰ÈÛ. ú) ΔÔ 2010 ÛÙÔ 142,8% ÙÔ˘ ∞∂¶ (328,5 ‰ÈÛ. ú) ¶Ú¤ÂÈ Ó· ÛËÌÂȈı› ˆ˜ ÔÈ ·Ó·ÊÔÚ¤˜ Ù˘ Eurostat ‰ÂÓ Û˘Óԉ‡ÔÓÙ·È ·fi ÂÈÊ˘Ï¿ÍÂȘ, ‹ÙÔÈ Ù· ÂÓ ÏfiÁˆ ÛÙÔȯ›· ‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ·Ó·ıˆÚËıÔ‡Ó ÛÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ Î·È ıˆÚÔ‡ÓÙ·È Ù· ÙÂÏÈο ·ԉ¯fiÌÂÓ· ·fi ÙȘ ∂˘Úˆ·˚Τ˜ ÀËÚÂۛ˜.

∞ÓÙÈÛ˘ÓÙ·ÁÌ·ÙÈ΋ Ë ÓÔÌÈÌÔÔ›ËÛ‹ ÙÔ˘˜ ‰‹ÏˆÛÂ Ë ˘Ô˘ÚÁfi˜ ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜

ªÈÚÌ›ÏË: ¢ÂÓ ı· ηχ„Ô˘Ì ڇıÌÈÛË ÁÈ· Ù· ·˘ı·›ÚÂÙ· ¢È·ÊˆÓ›· Ì ÙÔÓ ˘Ô˘ÚÁfi √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ °. ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ ∞£∏¡∞, 26.

∞¡Δπ£∂Δ∏ ÌÂ Ù˘¯fiÓ Ú‡ıÌÈÛË

Ô˘ ı· ηχÙÂÈ ÔÏÂÔ‰ÔÌÈο Î·È ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈο Ù· ·˘ı·›ÚÂÙ· ÌfiÓÔÓ ÁÈ· ÂÈÛÚ·ÎÙÈÎÔ‡˜ ÏfiÁÔ˘˜, ‰‹ÏˆÛÂ Ë ˘Ô˘ÚÁfi˜ ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜, Δ›Ó· ªÈÚÌ›ÏË, ÛËÌÂÈÒÓÔÓÙ·˜ fiÙÈ ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· Ì ÙÔ˘˜ ËÌÈ˘·›ıÚÈÔ˘˜ ›¯Â Ï˘ı› Ì ÙÔ ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈÎfi ÈÛÔ˙‡ÁÈÔ. ªÈÏÒÓÙ·˜ ÛÙÔ Ú·‰ÈÔʈÓÈÎfi ÛÙ·ıÌfi μ∏ª∞ 99,5, ·Ó¤ÊÂÚ fiÙÈ ·Ó·Ì¤ÓÂÈ ÙËÓ ÚfiÙ·ÛË ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Î·È ÚfiÛıÂÛ ˆ˜ “‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ηχ„ÂÈ Ì ÔÏÂÔ‰ÔÌÈÎfi Î·È ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈÎfi Ì·Ó‰‡· ÌÈ· Ú‡ıÌÈÛË Ô˘ ¤¯ÂÈ ÌfiÓÔ ÂÈÛÚ·ÎÙÈ΋ ÏÔÁÈ΋” . ∏ Î. ªÈÚÌ›ÏË ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛ ·ÓÙÈÛ˘ÓÙ·ÁÌ·ÙÈ΋ ÙË ÓÔÌÈÌÔÔ›ËÛË ·˘ı·ÈÚ¤ÙˆÓ, ηıÒ˜ fiˆ˜ ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛ ٛıÂÙ·È ı¤Ì· ÈÛÔÓÔÌ›·˜ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ. ∏ ÔÏÈÙ›· ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ Ì ÙÔÓ ›‰ÈÔ ÙÚfiÔ ÂΛÓÔÓ Ô˘ ·˘ı·ÈÚÂÙ› ÎÈ ÂΛÓÔÓ Ô˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ÓÔÌfiÙ˘·, › ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ. ∂ÚˆÙËı›۷ ÁÈ· ÙÔ ı¤Ì· ÙˆÓ ËÌÈ˘·ÈıÚ›ˆÓ, Ë ˘Ô˘ÚÁfi˜ ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ ÂÈÛ‹Ì·Ó ˆ˜ ÙÔ

˙‹ÙËÌ· ÂÈχıËΠÂÈÛ¿ÁÔÓÙ·˜ ÙËÓ ¤ÓÓÔÈ· ÙÔ˘ ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈÎÔ‡ ÈÛÔ˙˘Á›Ô˘, Î·È ÛËÌ›ˆÛ ˆ˜ “ÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ÈÛÔÓÔÌ›·˜ Î·È Û ·˘Ù‹Ó ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ˘¿Ú¯ÂÈ Î·È Â›Ó·È ·ÓÔȯÙfi” . ∞Ó·ÊÂÚfiÌÂÓË ÛÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ·ÔÎÚ·ÙÈÎÔÔ›ËÛ˘ Ù˘ ¢∂∏ Î·È ÛÙÔ fiÚÈÛÌ· ƒ·ÎÈÓÙ˙‹, Ë Î.ªÈÚÌ›ÏË ÙfiÓÈÛ fiÙÈ ÔÈ ÂȯÔÚËÁ‹ÛÂȘ ÚÔ˜ ÙË °∂¡√¶ ¤¯Ô˘Ó ·‡ÛÂÈ Î·È ÙÔ fiÚÈÛÌ· ¤¯ÂÈ ¿ÚÂÈ ϤÔÓ ÙÔ ‰ÚfiÌÔ Ù˘ ¢ÈηÈÔÛ‡Ó˘. ™Â fiÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ ·ÔÎÚ·ÙÈÎÔÔ›ËÛË Ù˘ ¢∂∏, ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛ ˆ˜ “Ë ı¤ÛË Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ÁÈ· ÙËÓ ·ÔÎÚ·ÙÈÎÔÔ›ËÛË Ù˘ ¢∂∏ Â›Ó·È Û·Ê‹˜. ŸÙ·Ó ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ Ë ·ÔÎÚ·ÙÈÎÔÔ›ËÛË Ô˘ ı· Á›ÓÂÈ ÛÂ Û˘Ó¿ÚÙËÛË Ì ÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ηÈ

ÙËÓ ·Í›· Ù˘, ı· Ú¤ÂÈ Ó· ‰È·ÙËÚËı› Ô ‰ËÌfiÛÈÔ˜ ¤ÏÂÁ¯Ô˜” , ‰‹ÏˆÛÂ Ë ˘Ô˘ÚÁfi˜ ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜. ∞Ó¤ÊÂÚ ÙÚÂȘ ÛÙfi¯Ô˘˜: “¶Ú¤ÂÈ Ó· ·ÏÏ¿ÍÔ˘Ì ÙÔ ÂÓÂÚÁÂÈ·Îfi Ì›ÁÌ·, Ó· ˘¿ÚÍÂÈ Â͈ÛÙÚ¤ÊÂÈ· Î·È ÛÙË ¢∂∏ Î·È ÔÈ ŒÏÏËÓ˜ ȉÈÒÙ˜ ÂȯÂÈÚË̷ٛ˜ Ó· Â›Ó·È ‚ÈÒÛÈÌÔÈ” . ∞Ó·ÊÂÚfiÌÂÓË ÛÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ∫ÂÚ·Ù¤·˜, ÂÓfi„ÂÈ Î·È Ù˘ Û˘Ó¿ÓÙËÛ˘ Ô˘ ı· ¤¯ÂÈ Ì ÂÎÚÔÛÒÔ˘˜ ÙˆÓ Î·ÙԛΈÓ, ›Â: “ΔÔ ı¤Ì· Ù˘ ∫ÂÚ·Ù¤·˜ Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÂÈ Â˘Î·ÈÚ›· ÁÈ· ÂÓË̤ڈÛË Î·È Â˘·ÈÛıËÙÔÔ›ËÛË ÛÙÔ ı¤Ì· ÙˆÓ ·ÔÚÚÈÌÌ¿ÙˆÓ. ∏ ¶ÔÏÈÙ›· ı· Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È ·ÓÔȯً Û ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÁÈ· ÙÔ ı¤Ì· ÙˆÓ Ù¯ÓÔÏÔÁÈÒÓ. √È

οÙÔÈÎÔÈ Ú¤ÂÈ Ó· ÂÈϤÁÔ˘Ó ÙËÓ Ù¯ÓÔÏÔÁ›·” , ÙfiÓÈÛÂ.™Â fiÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ ·ÏÏ·Á‹ Ù˘ ¯ˆÚÔı¤ÙËÛ˘ ÙÔ˘ ÃÀΔ∞ Ô˘ ˙ËÙÔ‡Ó Î¿ÙÔÈÎÔÈ Î·È ÊÔÚ›˜ Ù˘ ∫ÂÚ·Ù¤·˜, Ë Î. ªÈÚÌ›ÏË ÙfiÓÈÛ fiÙÈ “ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÂÈÛÙԇ̠ˆ˜ ÚÔ˜ ÙÔ ÂÊÈÎÙfi Ù˘ ÚfiÙ·Û˘”. ¶ÚfiÛıÂÛ ˆ˜ Ë ·fiÊ·ÛË ÁÈ· ÙËÓ “ÂίÂÈÚ›·” ‹Ù·Ó Û˘ÓÔÏÈ΋ ΢‚ÂÚÓËÙÈ΋ ÂÈÏÔÁ‹. “◊Ù·Ó Û˘ÓÔÏÈ΋ ΢‚ÂÚÓËÙÈ΋ ÂÈÏÔÁ‹ Ó· ‰È¢ıÂÙËı› ÙÔ ı¤Ì·. √Ê›ÏÔ˘Ì ӷ ¤¯Ô˘Ì ÂÓÈ·›· ÁÚ·ÌÌ‹. ¢ÂÓ ÌÔÚԇ̠ӷ ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ì ·Ó ‰ÂÓ ˘¿ÚÍÂÈ ÛÙÂÓ‹ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·, ΢ڛˆ˜ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ Ì ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ” . ∏ Î. ªÈÚÌ›ÏË ¿ÊËÛ ӷ ÂÓÓÔËı› fiÙÈ ÂӉȷʤÚÂÙ·È Ó· ·Ú·Ì›ÓÂÈ ÌfiÓÔÓ ÛÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜, ÏfiÁˆ ÙÔ˘ ÁÓˆÛÙÈÎÔ‡ Ù˘ ·ÓÙÈÎÂÈ̤ÓÔ˘ Î·È ÚfiÛıÂÛÂ: ∂›Ó·È ÙÈÌ‹ Ô˘ ÌÔ˘ ·Ó¤ıÂÛÂ Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜. ∫¿Óˆ Ù· ¿ÓÙ· ÁÈ· Ó· ˘ÂÚ·ÛÈÛÙÒ ·˘Ù¿ Ô˘ ıˆÚÒ fiÙÈ Â›Ó·È Î·È ‰ÈΤ˜ ÙÔ˘ ·fi„ÂȘ” . ∂Ó Ùˆ ÌÂٷ͇ Ì ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ ÛÙÔ ÛÙÔ Ú/Ê ÙÔ˘ ™∫∞´ Ô ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ ∞ϤÎÔ˜ ∞-

ı·Ó·ÛÈ¿‰Ë˜ ÂͤÊÚ·Û ÙËÓ Î¿ıÂÙË ·ÓÙ›ıÂÛ‹ ÙÔ˘ ÛÙÔ Û¯¤‰ÈÔ ÁÈ· ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ÌÂÙÔ¯ÔÔ›ËÛË Ù˘ ¢∂∏. √ Î. ∞ı·Ó·ÛÈ¿‰Ë˜ ‰È·‚‚·›ˆÛ fiÙÈ ı· ‰ÒÛÂÈ fiϘ ÙȘ Ì¿¯Â˜ ÁÈ· Ó· ÎÚ·ÙËı› ÙÔ 51% Ù˘ ¢∂∏ ÛÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜. Ÿˆ˜ ›Â, Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÓÂÈ ÛÙÔȯ›· ÁÈ· Ó· ÙÂÎÌËÚÈÒÛÂÈ ÙËÓ ¿Ô„‹ ÙÔ˘. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· ÙfiÓÈÛ fiÙÈ ·Ó ʇÁÂÈ Ë ¢∂∏ ·fi ÙËÓ ∫Ô˙¿ÓË, Ë ÂÚÈÔ¯‹ ı· ˘ÔÛÙ› ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ˙ËÌÈ¿ Î·È ÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ ı· ¯¿ÛÂÈ ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ÎÂÊ¿Ï·È·. √È ‰È·ÊÔÚÔÔÈ‹ÛÂȘ ·˘Ù¤˜ ηıÈÛÙÔ‡Ó ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ Ú¢ÛÙfi ÙÔ ¤‰·ÊÔ˜ ÛÙÔÓ Î˘‚ÂÚÓËÙÈÎfi ÛÙÚ·Ùfi‰Ô, ÙËÓ ÒÚ· Ô˘ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÔÚÈÛÙÈÎÔÔÈ‹ÛÂÈ Ì¤Û· Û ۇÓÙÔÌÔ ‰È¿ÛÙËÌ· ÙȘ ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ ÙÔ˘ ÌÂÛÔÚfiıÂÛÌÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ›ÛÂÈ ÙȘ ·ÁÔÚ¤˜ Î·È ÙËÓ ΔÚfiÈη ÁÈ· ÙËÓ ÈηÓfiÙËÙ¿ Ù˘ Ó· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ ÙȘ ÂÈÙ·Á¤˜ ÙÔ˘ ÌÓËÌÔÓ›Ô˘, Î·È ÂÓÒ Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏ›˙ÂÙ·È Ó· ı¤ÛÂÈ ÙfiÛÔ ÙÔ ÎfiÌÌ·ÙÔ˘ fiÛÔ Î·È Ù· ˘fiÏÔÈ· ÎfiÌÌ·Ù· Ù˘ μÔ˘Ï‹˜ “ÚÔ ÙˆÓ Â˘ı˘ÓÒÓ ÙÔ˘˜” ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÙ˘¯›· ÙÔ˘ ÌÓËÌÔÓ›Ô˘.


¶ÔÏÈÙÈ΋ 7

TETAPTH 27 A¶PI§I√À 2011

™ÙÔ Â›ÎÂÓÙÚÔ Ë ÔÈÎÔÓÔÌ›· Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÙËÓ ·Ó·ıÂÒÚËÛË ÙÔ˘ ÂÏÏ›ÌÌ·ÙÔ˜ ÙÔ˘ 2010

∫fiÓÙÚ· ΢‚¤ÚÓËÛ˘ - ·ÓÙÈÔÏ›Ù¢Û˘ ™Ù·˚ÎÔ‡Ú·˜: ºÔÚÔÏÔÁÈ΋ ÂȉÚÔÌ‹ ÛÙ· ÓÔÈÎÔ΢ÚÈ¿ - ∞¿ÓÙËÛË ¶Âٷψً ∞£∏¡∞ 26.

Œ

ÓÙÔÓË ÎfiÓÙÚ· ÌÂٷ͇ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Î·È ÙˆÓ ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ Ù˘ ·ÓÙÈÔÏ›Ù¢Û˘ ͤÛ·Û ÁÈ· ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌ›· ÌÂÙ¿ ÙË ‰ËÌÔÛÈÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ Ù˘ Eurostat ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÔ‰È΋ ·Ó·ıÂÒÚËÛË ÙÔ˘ ÂÏÏ›ÌÌ·ÙÔ˜ ÙÔ˘ 2010 ÛÙÔ 10,5% ÙÔ˘ ∞∂¶.“∏ ÔÚÈÛÙÈÎÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈÎÒÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÈ fiÙÈ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ¤¯ÂÈ ·ÔÙ‡¯ÂÈ ÛÙÔ˘˜ ÛÙfi¯Ô˘˜ Ù˘ ÙfiÛÔ ÁÈ· ÙÔ ¯Ú¤Ô˜ fiÛÔ Î·È ÙÔ ¤ÏÏÂÈÌÌ·” ÙfiÓÈÛÂ Ô ·Ó·ÏËÚˆÙ‹˜ ˘‡ı˘ÓÔ˜ ÙÔ˘ ΔÔ̤· ¶ÔÏÈÙÈ΋˜ ∂˘ı‡Ó˘ √ÈÎÔÓÔÌ›·˜ Ù˘ ¡¤·˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜, ÃÚ‹ÛÙÔ˜ ™Ù·˚ÎÔ‡Ú·˜. ∏ ·Ó·ıÂÒÚËÛË ·˘Ù‹ ÔÊ›ÏÂÙ·È Î˘Ú›ˆ˜ ÛÙËÓ Î·Ù¿ÚÚ¢ÛË ÙˆÓ ÂÛfi‰ˆÓ, ÏfiÁˆ Ù˘ ÊÔÚÔÏÔÁÈ΋˜ ÂȉÚÔÌ‹˜ Û ÓÔÈÎÔ΢ÚÈ¿ Î·È ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ, ›Â Î·È ÚÔÛ¤ıÂÛ fiÙÈ ı· Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ ÛÙË Ï‹„Ë Ó¤ˆÓ ̤ÙÚˆÓ ÁÈ· ÂʤÙÔ˜.“™˘ÌÏËڈ̷ÙÈÎÒÓ Ì¤ÙÚˆÓ ‡„Ô˘˜ ÂÚ›Ô˘ 2,5 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· Î·Ï˘Êı› Ë Ó¤· “ÙÚ‡·” ÛÙÔ ¤ÏÏÂÈÌÌ·. ª¤ÙÚ· Ù· ÔÔ›·, Â¿Ó ÚÔÛÙÂıÔ‡Ó ÛÙ· 14,3 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ ÙÔ˘ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ Î·È ÛÙ· 3 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ ÙÔ˘ ªÂÛÔÚfiıÂÛÌÔ˘ ¶Ï·ÈÛ›Ô˘, ·Ó‚¿˙Ô˘Ó ÙÔ Û˘ÓÔÏÈÎfi ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi ÂÚ›Ô˘ ÛÙ· 20 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ ÁÈ· ÙÔ 2011 (·fi 9,1 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ ÛÙÔ ªÓËÌfiÓÈÔ). ¶ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·fi Ù· ‰ÈÏ¿ÛÈ· ̤ÙÚ· ¤Ó·ÓÙÈ ÙˆÓ ·Ú¯ÈÎÒÓ ÂÎÙÈÌ‹ÛˆӔ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍÂ. ∂›Ó·È ÚÔÊ·Ó¤˜ fiÙÈ Ë ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Â›Ó·È ·‰È¤ÍÔ‰Ë, ÛËÌÂÈÒÓÂÈ Ô Î. ™Ù·˚ÎÔ‡Ú·˜, ÂÎÙÈÌÒÓÙ·˜ fiÙÈ “ÔÈ ŒÏÏËÓ˜ Ôϛ٘ ˘Ô‚¿ÏÏÔÓÙ·È Û ÌÂÁ¿Ï˜ Î·È ‰È¢ڢÓfiÌÂÓ˜ ı˘Û›Â˜ ¯ˆÚ›˜ ·ÓÙ›ÎÚÈÛÌ·” Î·È ÁÈ’ ·˘Ùfi, fiˆ˜ ›Â, “··ÈÙÂ›Ù·È ·ÏÏ·Á‹ ÔÏÈÙÈ΋˜”. “¶ÚÔ··ÈÙÔ‡ÌÂÓÔ ÁÈ· ÙËÓ Â͢Á›·ÓÛË ÙˆÓ ‰ËÌfiÛÈˆÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ, Â›Ó·È Ë ·Ó¿Ù˘ÍË Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ Î·È Ë ÎÔÈÓˆÓÈ΋ Û˘ÓÔ¯‹” ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Û ‰‹ÏˆÛ‹ ÙÔ˘ Ô ·Ó·ÏËÚˆÙ‹˜ ÙÔÌ¿گ˘ √ÈÎÔÓÔÌ›·˜ Ù˘ ¡¢, ¡. ªËÙ·Ú¿Î˘, ÚÔÛı¤ÙÔÓÙ·˜ fiÙÈ “ÙÔ ªÓËÌfiÓÈÔ ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÙ·È ·Ó·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfi, Ô‰ËÁÒÓÙ·˜ Û ·‡ÍËÛË Ù˘ ·ÓÂÚÁ›·˜ Î·È Û ÏÔ˘Î¤Ù· ÙËÓ ·ÁÔÚ¿” , ÂȂ‚·ÈÒÓÔÓÙ·˜, ηٿ ÙÔÓ Î. ªËÙ·Ú¿ÎË, ÙËÓ ·Ú¯È΋ ÂÎÙ›ÌËÛË Ù˘ ¡¢. ™ÙÔÓ Î. ™Ù·˚ÎÔ‡Ú· ·¿ÓÙËÛÂ Ô Î˘‚ÂÚÓËÙÈÎfi˜ ÂÎÚfiÛˆÔ˜ °. ¶Âٷψً˜, ϤÁÔÓÙ·˜ fiÙÈ “Ë ·ÍÈÔÈÛÙ›· ÔÔÈ·Û‰‹ÔÙ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ˘ Î·È ÎÚÈÙÈ΋˜ Ù˘ ¡¤·˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ ÁÈ· ÙÔ ¤ÏÏÂÈÌÌ· Â›Ó·È ÌˉÂÓÈ΋. ∫·È ·˘Ùfi ÁÈ·Ù› ÎÚ›ÓÂÙ·È ·fi Ù· ›‰È· Ù˘ Ù· ÚˆÙÔÊ·Ó‹ ÂÚ·Á̤ӷ”. “√ ÂÏÏËÓÈÎfi˜ Ï·fi˜ ‰ÂÓ ı· ͯ¿ÛÂÈ Â‡ÎÔÏ· fiÙÈ ÙÔ 2009 Ë ÙfiÙ ΢‚¤ÚÓËÛË Ù˘ ¡¢ η٤ıÂÛ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi ÚԂϤÔÓÙ·˜ ¤ÏÏÂÈÌÌ· 2%. ΔÔÓ ™Â٤̂ÚÈÔ ÚÈÓ ‰Ú·ÂÙ‡ÛÔ˘Ó ÛÙȘ Â-

ÎÏÔÁ¤˜ ÙÔ ÂÎÙÈÌÔ‡Û·Ó Û 6%. ΔÂÏÈο ·ԉ›¯ÙËΠfiÙÈ ¤ÊÙ·Û ÛÙÔ ·›ı·ÓÔ ‡„Ô˜ ÙÔ˘ 15,4%. ™Â ·Ï¿ ÂÏÏËÓÈο, ÙÔ ¤ÏÏÂÈÌÌ· ÙÔ˘˜ ’Í¤Ê˘ÁÂ’ 30 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ. ¶·Ú·¿Óˆ ·fi ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ ÌÈÛıÒÓ Î·È Û˘ÓÙ¿ÍÂˆÓ ÙÔ˘ ‰ËÌÔÛ›Ô˘ ÙÔ̤·” ›Â.“™Â ·ÓÙ›ıÂÛË Ì ·˘Ù‹ ÙËÓ ·ÁÎÔÛÌ›ˆ˜ ·Ù·ÁÒ‰Ë ·ÔÙ˘¯›·, Ë ÛËÌÂÚÈÓ‹ ΢‚¤ÚÓËÛË ¤Ù˘¯Â ÙËÓ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË Ì›ˆÛË ÂÏÏ›ÌÌ·ÙÔ˜ ÛÙËÓ ∂∂ ÙÔ 2010. ∏ Ì›ˆÛË ·˘Ù‹ ÙÔ˘ 5% Â›Ó·È ÚˆÙfiÁÓˆÚË ÁÈ· ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ· ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ¿ÏÏË ¯ÒÚ· Ù˘ ∂˘Úˆ˙ÒÓ˘ Û ¤Ó· ÌfiÏȘ ¯ÚfiÓÔ” ÚÔÛ¤ıÂÛÂ.“∏ ·Ú¿Ù·ÍË ÙˆÓ ÂÏÏÂÈÌÌ¿ÙˆÓ Î·È Ù˘ ·ÔÁÚ·Ê‹˜ ÁÈ· ÙËÓ ÔÔ›· ·ÎfiÌË ÂÈÎÔÓÈο ’ÂÚ›˙ÂÈ’ ÂÛˆÙÂÚÈο, οÓÂÈ ÌÈÎÚÔÔÏÈÙÈ΋, ˘ÔÓÔ̇ÔÓÙ·˜ ÙËÓ ÂıÓÈ΋ ÚÔÛ¿ıÂÈ·. √ Î. ™·Ì·Ú¿˜ ÂÈ̤ÓÂÈ Ó· ·ÓÙÈÔÏÈÙ‡ÂÙ·È Ì ÛÙ›ڷ ÎÚÈÙÈ΋ Î·È ÌÂ Û˘ÛÙËÌ·ÙÈ΋ ·ÌÊÈÛ‚‹ÙËÛË ÙˆÓ ÂÈÙ¢ÁÌ¿ÙˆÓ Î·È ÙˆÓ ı˘ÛÈÒÓ ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ Ï·Ô‡” η٤ÏËÍÂ Ô Î. ¶Âٷψً˜. “∏ ΢‚ÂÚÓËÙÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋ Ù˘ ÙÚfiÈη Ô‰ËÁ› ÛÙÔÓ fiÏÂıÚÔ. √ÈÎÔÓÔÌ›· ¯ˆÚ›˜ ΛÓËÛË ·ÁÔÚ¿˜, ¯ˆÚ›˜ ·Ó¿Ù˘ÍË Î·È ¯ˆÚ›˜ ‰È·ı¤ÛÈÌ· ÎÂÊ¿Ï·È· Â›Ó·È Î·Ù·‰ÈηṲ̂ÓË Û ı¿Ó·ÙÔ. ∞˜ Û˘ÓÂȉËÙÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó, ÂÈÙ¤ÏÔ˘˜, ÔÈ „ËÊÈṲ̂ÓÔÈ ·fi ÙÔÓ ÂÏÏËÓÈÎfi Ï·fi fiÙÈ ÔÈ Â˘ı‡Ó˜ ÙÔ˘˜ Â›Ó·È ÙÂÚ¿ÛÙȘ

·fi ÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛË Ì¤ÙÚˆÓ, ¯ˆÚ›˜ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ‰È‡ÏÈÛË Î·È ÂÒ·ÛË” ›Â Ô ∫. ∞˚‚·ÏÈÒÙ˘ ·fi ÙÔÓ §∞√™.

∫ÚÈÙÈ΋ ·fi ÙËÓ ∞ÚÈÛÙÂÚ¿ “∏ ÂͤÏÈÍË ÙÔ˘ ÂÏÏ›ÌÌ·ÙÔ˜ ÙÔ˘ 2010 ¤Ú¯ÂÙ·È Ó· ÂȂ‚·ÈÒÛÂÈ Ï‹Úˆ˜ ÙȘ ÚԂϤ„ÂȘ ÙÔ˘ ∫∫∂ fiÙÈ Ù· ÎÏÈÌ·ÎÔ‡ÌÂÓ· ‚¿Ú‚·Ú· ̤ÙÚ· ÙÔ˘ ªÓËÌÔÓ›Ô˘ ‰ÂÓ Ù· Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÁÈ· Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÎÚ›ÛË Î·È ÙÔ ¤ÏÏÂÈÌÌ·, ·ÏÏ¿ ÁÈ· Ó· Ù۷ΛÛÔ˘Ó Ù· ÂÚÁ·ÙÈο Î·È Ï·˚ο ‰ÈηÈÒÌ·Ù·” ˘ÔÁÚ·ÌÌ›˙ÂÈ ÙÔ ∫∫∂. “√È ‰È¿ÊÔÚ˜ ‰ÈηÈÔÏÔÁ›Â˜ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Î·È ÔÈ ÈÛ¯˘ÚÈÛÌÔ› ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ Ù˘ ·ÓÙÈÔÏ›Ù¢Û˘ fiÙÈ ÙÔ ÌÓËÌfiÓÈÔ ·¤Ù˘¯Â ‹ ‰ÂÓ ÂÊ·ÚÌfi˙ÂÙ·È Î·Ï¿ Â›Ó·È ÂÓÙÂÏÒ˜ ·Ó˘fiÛÙ·ÙÔÈ Î·È ÂÎ ÙÔ˘ ÔÓËÚÔ‡” ÚÔÛı¤ÙÂÈ. “∫Ú‡‚Ô˘Ó ÙȘ ·Èٛ˜ Ù˘ ÎÚ›Û˘ Î·È ÙÔ˘ ÂÏÏ›ÌÌ·ÙÔ˜. √ fiÏÂÌÔ˜ ÛÙ· Ï·˚ο ‰ÈηÈÒÌ·Ù· ı· ÎÏÈÌ·ÎÒÓÂÙ·È, Ù· ·‰È¤ÍÔ‰· Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ ı· ÌÂÁ·ÏÒÓÔ˘Ó, fiÛÔ ‰ÂÓ ı›ÁÔÓÙ·È Î·›ÚÈ· Ù· Û˘ÌʤÚÔÓÙ· ÙˆÓ ÌÔÓÔˆÏ›ˆÓ, fiÛÔ Ô ’‰ËÌfiÛÈÔ˜ ÙÔ̤·˜’ Û˘Ó¯›˙ÂÈ Ó· ˘ËÚÂÙ› Ì ÙÔÓ ¤Ó· ‹ ÙÔÓ ¿ÏÏÔ ÙÚfiÔ ÙËÓ ÎÂÚ‰ÔÊÔÚ›· Î·È ÙËÓ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ¿ ÙÔ˘˜, fiÛÔ Ë ¯ÒÚ· Â›Ó·È ÂÓÙ·Á̤ÓË ÛÙËÓ ∂∂” ÂÎÙÈÌ¿ ÙÔ ∫∫∂.∏ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÙÔ˘ ÂÏÏ›ÌÌ·ÙÔ˜ ÁÈ· ÙÔ 2010

‰Â›¯ÓÂÈ Ù· ·‰È¤ÍÔ‰· Ù˘ ΢‚ÂÚÓËÙÈ΋˜ ÔÏÈÙÈ΋˜ Î·È ¤Ú¯ÂÙ·È ˆ˜ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ù˘ ‡ÊÂÛ˘ ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌ›· Î·È ÙÔ˘ ÂÚÈÔÚÈÛÌÔ‡ ÙˆÓ ÂÛfi‰ˆÓ, ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ Ô ™˘Ó·ÛÈÛÌfi˜. √ ™À¡ ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ ˆ˜ “Ë Î˘‚ÂÚÓËÙÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋ ‚˘ı›˙ÂÈ ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌ›· ÛÙËÓ ‡ÊÂÛË, ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ ÛÙË ÊÙÒ¯ÂÈ· Î·È ÙËÓ ·ÓÂÚÁ›· Î·È ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ÌÈÎÚÔÌÂÛ·›Â˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ÛÙÔ ÎÏ›ÛÈÌÔ. ™Ùfi¯Ô˜ Ù˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È Ë ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË Ù˘ ÎÚ›Û˘ ¯Ú¤Ô˘˜ Î·È Ë ·Ó¿Ù˘ÍË Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜, ·ÏÏ¿ Ë ‚›·ÈË ·Ó·‰È·ÓÔÌ‹ ÙÔ˘ ÏÔ‡ÙÔ˘ ÚÔ˜ fiÊÂÏÔ˜ ÙÔ˘ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘, Ì ηٿÚÁËÛË ÙˆÓ ‰ÈÎ·ÈˆÌ¿ÙˆÓ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙Ô̤ӈÓ, ÍÂÔ‡ÏËÌ· ÙÔ˘ ‰ËÌfiÛÈÔ˘ ÙÔ̤· Î·È ‰È¿Ï˘ÛË ÙÔ˘ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ ÎÚ¿ÙÔ˘˜”. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ ™À¡, ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ÔÚÈÛÙÈ΋ ÂÁηٿÏÂÈ„Ë Ù˘ ÓÂÔÊÈÏÂχıÂÚ˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ Û ÂıÓÈÎfi Î·È Â˘Úˆ·˚Îfi Â›‰Ô, Î·È ÌÈ· Ó¤· ÔÏÈÙÈ΋ Ì ¿ÍÔÓ˜ ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË, ÙËÓ ·Ó·‰È·ÓÔÌ‹ ÙÔ˘ ÏÔ‡ÙÔ˘, ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· Ù˘ ÂÚÁ·Û›·˜, ÙËÓ ÂÓ›Û¯˘ÛË ÙÔ˘ ‰ËÌfiÛÈÔ˘ ÙÔ̤· Î·È ÙÔ˘ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ ÎÚ¿ÙÔ˘˜. “∞ÎÚÈ‚Ò˜ ¤Ó· ¯ÚfiÓÔ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ˘ÔÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘ ªÓËÌÔÓ›Ô˘ ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË Ù˘ ÚˆÙfiÁÓˆÚ˘ ÎÚ›Û˘ ÂÏÏ›ÌÌ·ÙÔ˜ Î·È ¯Ú¤Ô˘˜ -·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙˆÓ ‰È·¯ÚÔÓÈÎÒÓ Â˘ı˘ÓÒÓ ÙˆÓ Î˘‚ÂÚÓ‹ÛÂˆÓ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ Î·È Ù˘ ¡¢- Ù· ‰˘Ô ·˘Ù¿ ÌÂÁ¤ıË ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó ‰˘ÛıÂÒÚËÙ·” ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ Ë ¢ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋ ∞ÚÈÛÙÂÚ¿. “∏ ¢ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋ ∞ÚÈÛÙÂÚ¿, ·ÓÙ› ÙˆÓ Î˘‚ÂÚÓËÙÈÎÒÓ ·Û΋ÛÂˆÓ Â› ¯¿ÚÙÔ˘ ÙÔ˘ ÌÂÛÔÚfiıÂÛÌÔ˘ Ï·ÈÛ›Ô˘ 20122015, ÂÈ̤ÓÂÈ ÛÙ·ıÂÚ¿ fiÙÈ Ú¤ÂÈ Ó· Û˘ÌʈÓËıÔ‡Ó Î·È Ó· ÂÊ·ÚÌÔÛÙÔ‡Ó ·ÏÏ·Á¤˜ ÛÙËÓ ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡ÌÂÓË ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ Î·È ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋, Ô˘ ı· ÛÙÔ¯Â‡Ô˘Ó ÛÙËÓ ·ÓÙÈÛÙÚÔÊ‹ Ù˘ ‡ÊÂÛ˘, ÛÙË ‰›Î·ÈË Î·Ù·ÓÔÌ‹ ÙˆÓ ‚·ÚÒÓ Ù˘ ÎÚ›Û˘, ÛÙËÓ ÂÓ›Û¯˘ÛË Ù˘ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ·ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë˜ Î·È Ô˘ ı· ÂÁÁ˘ÒÓÙ·È fiÙÈ Ô ¤ÏÂÁ¯Ô˜ ÙÔ˘ ÂÏÏ›ÌÌ·ÙÔ˜ ‰ÂÓ ı· ·ÓÙÈÛÙÚ·Ù‡ÂÙ·È ÙÔ ‰Èη›ˆÌ· ÛÙËÓ ÂÚÁ·Û›·, ·ÏÏ¿ ·ÓÙÈı¤Ùˆ˜ ı· ÙË ÛÙËÚ›˙ÂÈ” ÙÔÓ›˙ÂÈ.

∏ ∂∫Δ ‰ÂÓ ı¤ÏÂÈ ÙËÓ ·Ó·‰È¿ÚıÚˆÛ‹ ÙÔ˘ ‰ËÏÒÓÂÈ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ Ù˘ ª¤ÚÎÂÏ

ƒÔÌ¿È: ∏ ∂ÏÏ¿‰· ı· Â͢ËÚÂÙ‹ÛÂÈ ÙÔ ¯Ú¤Ô˜ ∞£∏¡∞ 26.

∏ ∂˘Úˆ·˚΋ ∫ÂÓÙÚÈ΋ ΔÚ¿Â˙· (∂∫Δ), Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚·ÓÔÌ¤ÓˆÓ Î·È ÙˆÓ ÂÎÚÔÛÒˆÓ Ù˘ °ÂÚÌ·Ó›·˜ Û’ ·˘Ù‹Ó, ‰ÂÓ ÛÙËÚ›˙ÂÈ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô ·˘Ù‹ ÙËÓ È‰¤· Ù˘ ·Ó·‰È¿ÚıÚˆÛ˘ ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ¯Ú¤Ô˘˜. ΔË ‰‹ÏˆÛË ¤Î·Ó ۋÌÂÚ· (¯ı˜) ¤Ó·˜ ÂÎ ÙˆÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Û˘Ì‚Ô‡ÏˆÓ Ù˘ ∞ÓÁÎÂÏ· ª¤ÚÎÂÏ, Ô §·Ú˜ ºÂÏÓÙ, ÔÔ›Ô˜ ¿ÏψÛÙ ٿÛÛÂÙ·È ˘¤Ú Ù˘ ·Ó·fiÊ¢ÎÙ˘, fiˆ˜ Ô ›‰ÈÔ˜ Î·È Û‹ÌÂÚ· Â·Ó¤Ï·‚Â, ÚÔÔÙÈ΋˜ Ù˘ ·Ó·‰È¿ÚıÚˆÛ˘. ∞ÓÙ›ÏË„Ë ÙËÓ ÔÔ›· ‰ÂÓ Û˘ÌÌÂÚ›˙ÂÙ·È Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ∂ÓˆÛ˘ äÚÌ·Ó μ·Ó ƒÔÌ¿È, Ô ÔÔ›Ô˜ Ì ÛËÌÂÚÈÓ¤˜ ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍ fiÙÈ ÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ¯Ú¤Ô˜ Â›Ó·È Â͢ËÚÂÙ‹ÛÈÌÔ! “ΔÔ ÌÂÁ¿ÏÔ Úfi‚ÏËÌ· Â›Ó·È fiÙÈ ÔÈ ·ÁÔÚ¤˜ ‰ÂÓ ‰›ÓÔ˘Ó ¯ÚfiÓÔ ÛÙȘ ˘ÂÚ¯Úˆ̤Ó˜ ¯ÒÚ˜. ΔÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ¯Ú¤Ô˜ Â›Ó·È Â͢ËÚÂÙ‹ÛÈÌÔ, ·Ó ‰Ôı› ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Ô ¯ÚfiÓÔ˜ ÁÈ·

Ó· ÙÔ ÂÚÈÔÚ›ÛÂÈ, Î·È ˆ˜ ÂÎ ÙÔ‡ÙÔ˘ Ë ·Ó·‰È¿ÚıÚˆÛË ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ¯Ú¤Ô˘˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ·Ó·fiÊ¢ÎÙË”, ‰‹ÏˆÛ ÌÈÏÒÓÙ·˜ ÛÙË ‚ÂÏÁÈ΋ ÂÊËÌÂÚ›‰· De Standaard Ô ƒÔÌ¿È. ∂ÚˆÙËı›˜ ·Ó ÙÔ μ¤ÏÁÈÔ ı· Â›Ó·È Ë ÂfiÌÂÓË ¯ÒÚ· Ë ÔÔ›· ı· ˙ËÙ‹ÛÂÈ ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· Ù˘ ∂∂ ÁÈ· Ó· ‰È·¯ÂÈÚÈÛÙ› Ù· ¯Ú¤Ë Ù˘, Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∂∂ › fiÙÈ “Ù· ıÂÌÂÏÈÒ‰Ë ÔÈÎÔÓÔÌÈο ‰Â‰Ô̤ӷ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Â›Ó·È ˘ÁÈ‹” Î·È fiÙÈ “ÂʤÙÔ˜ Î·È ÙÔ 2012 ÙÔ μ¤ÏÁÈÔ ‰ÂÓ ı· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ ÌÂÁ¿Ï· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ì ÙÔÓ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi ÙÔ˘”. ™Â fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ¿ÓÙˆ˜, Ô §·Ú˜ ºÂÏÓÙ, ¿ÓÙˆ˜, Ô˘ ÌÂÙ¤¯ÂÈ ÛÙÔ Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÂÌÂÈÚÔÁÓˆÌfiÓˆÓ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ª¤ÚÎÂÏ, ıˆÚ› fiÙÈ “‰ÂÓ ı· ηٷʤÚÂÈ Ó· ÂÙ‡¯ÂÈ ÙËÓ ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋ ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈ΋˜ ÛÙ·ıÂÚÔÔ›ËÛ˘ Ô˘ ÂÊ·ÚÌfi˙ÂÈ ¯ˆÚ›˜ Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ Û ηÓÂÓfi˜ Ù‡Ô˘ ·Ó·‰È¿ÚıÚˆÛË ÙÔ˘ ¯Ú¤Ô˘˜ Ù˘”.

™Â Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË Ô˘ ¤‰ˆÛ ÛÙËÓ ÙËÏÂfiÚ·ÛË ÙÔ˘ ÔÌ›ÏÔ˘ Bloomberg Ô ºÂÏÓ٠› fiÙÈ “ÂÓÒ ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ÔÈÎÔÓÔÌÔÏfiÁÔÈ Û˘ÓÔÌÔÏÔÁÔ‡Ó fiÙÈ ı· Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÂÈ ·Ó·‰È¿ÚıÚˆÛË ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ¯Ú¤Ô˘˜, Ë ÁÂÚÌ·ÓÈ΋ ΢‚¤ÚÓËÛË Â›Ó·È ‰È·ÈÚÂ̤ÓË Û’ ·˘Ùfi ÙÔ ˙‹ÙËÌ·, ÂÓÒ Ë ∂∫Δ ‰ÂÓ Â›Ó·È ¤ÙÔÈÌË Ó· ÛÙËÚ›ÍÂÈ ÌÈ· Ù¤ÙÔÈ· ΛÓËÛË” . √ ºÂÏÓÙ ÂÍ‹ÁËÛ fiÙÈ “ÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ¯Ú¤Ô˜ ı· Êı¿ÛÂÈ ÛÙÔ 150% ÙÔ˘ ∞∂¶ Î·È ·˘Ùfi ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ Ë ¯ÒÚ· ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÏËÚÒÓÂÈ ÂÈÙfiÎÈ· Ô˘ ı· Êı¿ÓÔ˘Ó ÛÙÔ 9% ÙÔ˘ ∞∂¶ Ù˘ ÁÈ· Ó· ÙÔ Â͢ËÚÂÙ›”. √ ÁÂÚÌ·Ófi˜ ÔÈÎÔÓÔÌÔÏfiÁÔ˜ ÚfiÛıÂÛÂ, ¿ÓÙˆ˜, fiÙÈ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË Ù˘ ∞ı‹Ó·˜ ·ÔÎÏ›ÂÈ ÙË Ï‡ÛË Ù˘ ·Ó·‰È¿ÚıÚˆÛ˘ ˘ÔÛÙËÚ›˙ÔÓÙ·˜ fiÙÈ ÌÈ· Ù¤ÙÔÈ· χÛË ı· η٤ÛÙÚÂÊ ÙÔÓ ÙÚ·Â˙ÈÎfi ÙÔ̤· Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Î·È ı· ¤ÏËÙÙ η›ÚÈ· ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌ›·. “∏ ΢‚¤ÚÓËÛË ‰ÂÓ ÂÈı˘Ì› Û‹ÌÂÚ· Ó· ÛÙËÚ›ÍÂÈ ÙËÓ ·Ó·‰È¿ÚıÚˆÛË Î·È ·Ó ‰Â›Ù ÙÈ

Û˘Ì‚·›ÓÂÈ ÛÙËÓ ∂∫Δ ı· ‰È·ÈÛÙÒÛÂÙ fiÙÈ Ô‡Ù ÔÈ °ÂÚÌ·ÓÔ› ÂÎÚfiÛˆÔÈ ÛÙËÓ ∂∫Δ ÛÙËÚ›˙Ô˘Ó ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ·Ó·‰È¿ÚıÚˆÛË”, ·Ú·‰¤¯ıËÎÂ Ô ºÂÏÓÙ. ™ËÌÂȈ٤ÔÓ fiÙÈ Ì ÛËÌÂÚÈÓ¤˜ ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ ÛÙÔ ÁÂÚÌ·ÓÈÎfi ÙËÏÂÔÙÈÎfi ‰›ÎÙ˘Ô ZDF Ô ÁÂÚÌ·Ófi˜ ÙÚ·Â˙›Ù˘ °ÈÔ‡ÚÁÎÂÓ ™Ù·ÚÎ, ̤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ Ù˘ ∂∫Δ, ÂÈÛ‹Ì·Ó fiÙÈ “Ë ·Ó·‰È¿ÚıÚˆÛË ÙÔ˘ ¯Ú¤Ô˘˜ ÌÈ·˜ ¯ÒÚ·˜ Ù˘ Â˘Úˆ˙ÒÓ˘ ÎÈÓ‰˘Ó‡ÂÈ Ó· ÚÔηϤÛÂÈ ÌÈ· ÙÚ·Â˙È΋ ÎÚ›ÛË ÔÈ ÂÈÙÒÛÂȘ ÙË ÔÔ›·˜, ÛÙËÓ ¯ÂÈÚfiÙÂÚË ÂÚ›ÙˆÛË, ı· ÍÂÂÚ¿ÛÔ˘Ó ÂΛӘ Ù˘ ηٿÚÚ¢Û˘ Ù˘ Lehman Brothers”.

∞ÈÛÈfi‰ÔÍË Ë E.∂. ÁÈ· ÙȘ ÚÔÔÙÈΤ˜ Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ μƒÀ•∂§§∂™ 26.

H E˘Úˆ·˚΋ ∂ÈÙÚÔ‹ ·¤Ê˘Á ۋÌÂÚ· (¯ı˜)Ó· ÚÔÛ‰ÈÔÚ›ÛÂÈ ÔȘ ı· Â›Ó·È ÔÈ ÂӉ¯fiÌÂÓ˜ ÂÈÙÒÛÂȘ ·fi ÙËÓ ÂÎ Ó¤Ô˘ ÚÔ˜ Ù· ¿Óˆ ·Ó·ıÂÒÚËÛË ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈÎÔ‡ ÂÏÏ›ÌÌ·ÙÔ˜ ÙÔ˘ 2010. øÛÙfiÛÔ Û ÁÂÓÈΤ˜ ÁÚ·Ì̤˜ ÂÌÊ·Ó›ÛıËΠۯÂÙÈÎÒ˜ ·ÈÛÈfi‰ÔÍË ÁÈ· ÙȘ ÚÔÔÙÈΤ˜ Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÈηÓÔÔÈË̤ÓË ·fi ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ‚Ô‡ÏËÛË Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Ó· ·ÊÚÌfiÛÂÈ ÙÔ ªÓËÌfiÓÈÔ. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ· Ô ∞Ì·ÓÙ¤Ô˘ ∞ÏÙ·Ê¿˙, ÂÎÚfiÛˆÔ˜ ÙÔ˘ ∂ÈÙÚfiÔ˘ √ÈÎÔÓÔÌ›·˜ √ÏÈ ƒÂÓ ‰‹ÏˆÛ ۋÌÂÚ· ·fi ÙȘ μڢͤÏϘ fiÙÈ Ë ÚÔ˜ Ù· ¿Óˆ ·Ó·ıÂÒÚËÛË ÙÔ˘ ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈÎÔ‡ ÂÏÏ›ÌÌ·ÙÔ˜ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ ÁÈ· ÙÔ 2010 ÚÔ·ÙÂÈ ·fi ÙËÓ ·Ó·ıÂÒÚËÛË ÙˆÓ Î·ÓfiÓˆÓ Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ™Ù·ÙÈÛÙÈ΋˜ ÀËÚÂÛ›·˜ (∂urostat). ∞Ó¿ÏÔÁ˜ ·Ó·ıˆڋÛÂȘ ˘‹ÚÍ·Ó Î·È Û ÔÏϤ˜ ¿ÏϘ ¯ÒÚ˜ Ù˘ ˙ÒÓ˘ ÙÔ˘ ¢ÚÒ, ÛËÌ›ˆÛÂ Ô ÂÎÚfiÛˆÔ˜, ÙÔÓ›˙ÔÓÙ·˜ fiÙÈ “‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Ù›ÔÙ· ‡ÔÙÔ” Î·È fiÙÈ Ë Eurostat, ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÌÂÙ¿ ·fi ÔÏÏ¿ ¯ÚfiÓÈ·, ÂȂ‚·›ˆÛ ÙÔ ¡Ô¤Ì‚ÚÈÔ, fiˆ˜ Î·È Û‹ÌÂÚ·, Ù· ÛÙÔȯ›· Ô˘ ‰›ÓÂÈ Ë ÂÏÏËÓÈ΋ ÛÙ·ÙÈÛÙÈ΋ ·Ú¯‹. ∂ÚˆÙËı›˜ ÔȤ˜ ÌÔÚ› Ó· Â›Ó·È ÔÈ ÂӉ¯fiÌÂÓ˜ ÂÈÙÒÛÂȘ Ù˘ ·‡ÍËÛ˘ ÙÔ˘ ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈÎÔ‡ ÂÏÏ›ÌÌ·ÙÔ˜ ÛÙË ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ÁÈ· ÙÔ 2011, Ô Î. ∞ÏÙ·Ê¿˙ ·¿ÓÙËÛ fiÙÈ Î¿ı ÂÎÙ›ÌËÛË Â›Ó·È ÚfiˆÚË Î·È ·Ú¤ÂÌ„Â ÛÙȘ ·ÚÈÓ¤˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ ÚԂϤ„ÂȘ Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ Ô˘ ı· ‰ËÌÔÛÈÔÔÈËıÔ‡Ó ÙÔÓ ÂÚ¯fiÌÂÓÔ ª¿ÈÔ. ™Â ÁÂÓÈΤ˜ ÁÚ·Ì̤˜ ˆÛÙfiÛÔ, Ô Î. ∞ÏÙ·Ê¿˙ ÂͤÊÚ·Û ÙËÓ ÂÌÈÛÙÔÛ‡ÓË Ù˘ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ÚÔ˜ ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ‚Ô‡ÏËÛË Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Ó· ÂÊ·ÚÌfiÛÂÈ , ÙÔ “ÊÈÏfi‰ÔÍÔ” Î·È “ÈÛÔÚÚÔË̤ÓÔ” fiˆ˜ ÙÔ ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ô˘ ·ÚÔ˘Û›·Û ÛÙȘ 15 ∞ÚÈÏ›Ô˘.™˘Ó¯›˙ÔÓÙ·˜ Ô ÂÎÚfiÛˆÔ˜ Δ‡Ô˘ ÂÌÊ·Ó›ÛÙËΠۯÂÙÈÎÒ˜ ·ÈÛÈfi‰ÔÍÔ˜ ˆ˜ ÚÔ˜ ÙËÓ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ Î·È ÛËÌ›ˆÛ fiÙÈ ·Ó ‰ÂÓ Â›¯·Ó ÂÊ·ÚÌÔÛÙ› Ù· ̤ÙÚ· Ô˘ ·˘Ùfi ÚԂϤÂÈ, ÙÔ ÎÔÈÓˆÓÈÎfi ÎfiÛÙÔ˜ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ı· ‹Ù·Ó Ôχ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ·fi ·˘Ùfi Ô˘ ÙÒÚ· ˘Ê›ÛٷٷÈ. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ·, Ô Î. ∞ÏÙ·Ê¿˙ ÛËÌ›ˆÛ ÙË ‰¤ÛÌ¢ÛË Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Ó· Ï¿‚ÂÈ Ì¤ÙÚ·, Ù˘ ٿ͈˜ ÙˆÓ 3 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ ÁÈ· ÙÔ 2011 Î·È Ù˘ ٿ͈˜ ÙˆÓ 26 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ Ì ¯ÚÔÓÈÎfi ÔÚ›˙ÔÓÙ· ÙÔ 2015, ÁÈ· ÙÔÓ ÂÚÈÔÚÈÛÌfi ÙÔ˘ ÂÏÏ›ÌÌ·ÙÔ˜, ÂÓÒ ·Ó·Ê¤ÚıËÎÂ, Â›Û˘, ÛÙÔ Û¯¤‰ÈÔ È‰ÈˆÙÈÎÔÔÈ‹ÛÂˆÓ Î·È ·ÍÈÔÔ›ËÛ˘ Ù˘ ÎÚ·ÙÈ΋˜ ÂÚÈÔ˘Û›·˜, ‡„Ô˘˜ 50 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·, Ô Î. ∞ÏÙ·Ê¿˙ ÛËÌ›ˆÛ ÙȘ ıÂÙÈΤ˜ ÂÈÙÒÛÂȘ Ô˘ ‹‰Ë ˘¿Ú¯Ô˘Ó, Û ÎÔÈÓˆÓÈÎfi Â›‰Ô, fiˆ˜ .¯. Ë Ì›ˆÛË ÙˆÓ ÙÈÌÒÓ ÙˆÓ Ê·Ú̿ΈÓ, ·ÏÏ¿ Î·È ·˘Ù¤˜ Ô˘ ı· ÚÔ·„Ô˘Ó ÌÂÛÔÚfiıÂÛÌ·, ̤ۈ Ù˘ ·‡ÍËÛ˘ Ù˘ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ·˜ Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜. ΔfiÓÈÛÂ, Ì¿ÏÈÛÙ·, fiÙÈ Ù· ÚfiÛÊ·Ù· ÛÙÔȯ›· Ù˘ Eurostat ‰Â›¯ÓÔ˘Ó Î¿ÔÈ· ·Ó¿Û¯ÂÛË Ù˘ ‡ÊÂÛ˘ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. Δ¤ÏÔ˜, Ô Î. ∞ÏÙ·Ê¿˙ ·Ó¤ÊÂÚ fiÙÈ Ô ∂›ÙÚÔÔ˜ ƒÂÓ ‰ÂÓ ÚÔÙ›ıÂÙ·È Ó· ÂÈÛÎÂÊı› ÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ ‚‰ÔÌ¿‰Â˜ ÙËÓ ∞ı‹Ó·, ·fi ÎÔÈÓÔ‡ Ì ¿ÏÏÔ˘˜ ÎÔÈÓÔÙÈÎÔ‡˜ Èı‡ÓÔÓÙ˜.


¶ÔÏÈÙÈ΋ 8

TETAPTH 27 A¶PI§I√À 2011

∏ ËÁÂÛ›· ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ ʤÚÂÙ·È Ó· ·ÔÊ¿ÛÈÛ Ï‹ÚË ‰È·¯ˆÚÈÛÌfi Ì ÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ

¡¤· ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·: ™˘Ó¯›˙ÂÙ·È Ë ‰È·Ì¿¯Ë ÁÈ· ÙËÓ ·ÔÁÚ·Ê‹ ∞ÏÔÁÔÛÎÔ‡Ê˘: £· ÙÔ ‚ÚÂÈ ÔÏÈÙÈο ÌÚÔÛÙ¿ Ù˘ ÛÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ Ë ¡.¢. ∞£∏¡∞ 26.

ª «∞ÓÙÈÛ˘ÓÙ·ÁÌ·ÙÈ΋ Ë ÌË Î·Ù·‚ÔÏ‹» ¡fiÌÈÌË ·fi ÙÔÓ ÕÚÂÈÔ ¶¿ÁÔ Ë ¯ÔÚ‹ÁËÛË ÙÔ˘ ÂȉfiÌ·ÙÔ˜ ÛÙÔ˘˜ Û˘Ì‚·ÛÈÔ‡¯Ô˘˜ ˘ÚÔÛ‚¤ÛÙ˜ ∞£∏¡∞ 26.

√È ˘ÚÔÛ‚¤ÛÙ˜ Ô˘ ··Û¯ÔÏÔ‡ÓÙ·È Ì ۇ̂·ÛË È‰ÈˆÙÈÎÔ‡ ‰Èη›Ô˘ ÔÚÈṲ̂ÓÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ ‰ÈηÈÔ‡ÓÙ·È ÙË ÌËÓÈ·›· ÚfiÛıÂÙË ·ÚÔ¯‹ ÙˆÓ 176 ¢ÚÒ ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 14 ÙÔ˘ ¡.3016/2002, ¤ÎÚÈÓÂ Ô ÕÚÂÈÔ˜ ¶¿ÁÔ˜. ™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ˘’·ÚÈıÌ. 588/2011 ·fiÊ·Û‹ ÙÔ˘ Ô ÕÚÂÈÔ˜ ¶¿ÁÔ˜ ˘ÔÁÚ·ÌÌ›˙ÂÈ fiÙÈ Ë ÌË Î·Ù·‚ÔÏ‹ ÙÔ˘ ÂȉfiÌ·ÙÔ˜ ÙˆÓ 176 ¢ÚÒ ÛÙÔ˘˜ ˘ÚÔÛ‚¤ÛÙ˜ Ô˘ ··Û¯ÔÏÔ‡ÓÙ·È Ì ÙË Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË Û‡Ì‚·ÛË ÂÚÁ·Û›·˜ (ȉȈÙÈÎÔ‡ ‰Èη›Ô˘ ÔÚÈṲ̂ÓÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘), ·Ú·‚È¿˙ÂÈ ÙË Û˘ÓÙ·ÁÌ·ÙÈ΋ ·Ú¯‹ Ù˘ ÈÛfiÙËÙ·˜ (¿ÚıÚÔ 4 ÙÔ˘ ™˘ÓÙ¿ÁÌ·ÙÔ˜). ∂ȉÈÎfiÙÂÚ·, ¤ÎÚÈÓ fiÙÈ Ë Î·Ù’ ÂÍ·›ÚÂÛË ÌË ¯ÔÚ‹ÁËÛË Ù˘ ÂÓ ÏfiÁˆ ·ÚÔ¯‹˜ Û ÔÚÈṲ̂Ó˜ ÌfiÓÔ Î·ÙËÁÔڛ˜ ˘·ÏÏ‹ÏˆÓ Û˘ÓÈÛÙ¿ ¿ÓÈÛË ‰˘ÛÌÂÓ‹ ÌÂÙ·¯Â›ÚÈÛË ·˘ÙÒÓ ¤Ó·ÓÙÈ ÙˆÓ ˘ÔÏÔ›ˆÓ ÂÚÁ·˙Ô̤ӈÓ. Ÿˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙËÓ ·fiÊ·ÛË, Ë ¯ÔÚ‹ÁËÛË Ù˘ ÂÓ ÏfiÁˆ ·ÚÔ¯‹˜ ¤¯ÂÈ ÚÔÛÏ¿‚ÂÈ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· ÁÂÓÈ΋˜ ÚÔÛ·‡ÍËÛ˘ ÙˆÓ Ù·ÎÙÈÎÒÓ ·Ô‰Ô¯ÒÓ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙Ô̤ӈÓ. ÀÂÓı˘Ì›˙ÂÙ·È fiÙÈ Ô ÕÚÂÈÔ˜ ¶¿ÁÔ˜ Ì ·ÌÂÙ¿ÎÏËÙ˜ ·ÔÊ¿ÛÂȘ ÙÔ˘, ¤¯ÂÈ ÎÚ›ÓÂÈ ÓfiÌÈÌË ÙËÓ Î·Ù·‚ÔÏ‹ ÙÔ˘ ÂȉfiÌ·ÙÔ˜ ÙˆÓ 176 ¢ÚÒ Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ ÛÙÔÓ Â˘Ú‡ÙÂÚÔ ‰ËÌfiÛÈÔ ÙÔ̤·. ∞Ó·Ï˘ÙÈÎfiÙÂÚ·, ÙÔ ∂ÚÁ·ÙÈÎfi ΔÌ‹Ì· ÙÔ˘ ∞Ú›Ԣ ¶¿ÁÔ˘ Ì ·Ï·ÈfiÙÂÚ˜ ·ÔÊ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ¤Î·Ó ‰ÂÎÙ¤˜ ·ÁˆÁ¤˜ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÌÂ Û˘Ì‚¿ÛÂȘ ȉȈÙÈÎÔ‡ ‰Èη›Ô˘ ·ÔÚ›ÛÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ ··Û¯ÔÏÔ˘Ì¤ÓˆÓ ÛÙÔÓ Â˘Ú‡ÙÂÚÔ ‰ËÌfiÛÈÔ ÙÔ̤· (fiˆ˜ Â›Ó·È ¡ÔÌÈο ¶ÚfiÛˆ· ¢ËÌÔÛ›Ô˘ ¢Èη›Ô˘, √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ› ΔÔÈ΋˜ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘, ÓÔÛÔÎÔÌ›·, Î.Ï.) Î·È ÂÈ·ڈÛ ÙËÓ Î·Ù·‚ÔÏ‹ ÙÔ˘ ÂȉfiÌ·ÙÔ˜ ÙˆÓ 176 ¢ÚÒ. ÀÂÓı˘Ì›˙ÂÙ·È fiÙÈ, Ë ÂȉÈ΋ ·ÚÔ¯‹ ÙˆÓ 176 ¢ÚÒ ¯ÔÚËÁ‹ıËΠ·Ú¯Èο Ì ÙÔ ÓfiÌÔ 3016/2002 Î·È ·ÔÛÎÔÔ‡Û ÛÙÔ Ó· ÂÍÔÌ·Ï˘ÓıÔ‡Ó ÔÈ ˘¿Ú¯Ô˘Û˜ ÌÈÛıÔÏÔÁÈΤ˜ ‰È·ÊÔÚ¤˜ ˘¤Ú ÙˆÓ ¯·ÌËÏfiÌÈÛıˆÓ ˘·ÏÏ‹ÏˆÓ Ô˘ ‰ÂÓ Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÚfiÛıÂÙ˜ ÌÈÛıÔÏÔÁÈΤ˜ ·ÚÔ¯¤˜. ŸÌˆ˜ ÛÙËÓ Û˘Ó¤¯ÂÈ· ·fi ÙÔ 2002 Î·È ÌÂÙ¿ ÙÔ Â›‰ÔÌ· ·˘Ùfi ÂÂÎÙ¿ıËΠ̠‰Âο‰Â˜ ˘Ô˘ÚÁÈΤ˜ ·ÔÊ¿ÛÂȘ Î·È Û ¿ÏϘ ηÙËÁÔڛ˜ ··Û¯ÔÏÔ˘Ì¤ÓˆÓ.

 ·Ì›ˆÙË ¤ÓÙ·ÛË Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È ÛÙÔ ·Ú·Û΋ÓÈÔ Ë ‰È·Ì¿¯Ë Ù˘ Ó˘Ó ËÁÂÛ›·˜ Ù˘ ¡.¢. Ì ÙËÓ “ηڷ̷ÓÏÈ΋” Ù¤Ú˘Á·, ÁÈ· ÙËÓ ·fiÊ·ÛË Ù˘ ‰ËÌfiÛÈ·˜ ·Ô΋ڢ͢ Ù˘ ·ÔÁÚ·Ê‹˜ Ô˘ ‹Ù·Ó ÂȉÈο ÙËÓ ÚÒÙË ‰ÈÂÙ›· (2004-2006) Ô ·ÎÚÔÁˆÓÈ·›Ô˜ Ï›ıÔ˜ Ù˘ “Á·Ï¿˙È·˜” ‰È·Î˘‚¤ÚÓËÛ˘. ¶·Ú¿ ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ô˘ ηٷ‚¿ÏÏÂÙ·È Ó· ÌËÓ ˘¿ÚÍÂÈ Â˘ı›· Û‡ÁÎÚÔ˘ÛË Ì ÙÔÓ Ù¤ˆ˜ ¶Úˆı˘Ô˘ÚÁfi Î. ∫. ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹ Î·È ÙȘ ‰È·ÚÚÔ¤˜ fiÙÈ Ë ·Ô΋ڢÍË ·ÊÔÚ¿ ÙÔÓ ¿ÏÏÔÙ “ÙÛ¿ÚÔ” Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ Î. °. ∞ÏÔÁÔÛÎÔ‡ÊË, ÂÓÙÔ‡ÙÔȘ Ë ÂÈÏÔÁ‹ Ó· ·Ô‰ÔÎÈÌ·ÛÙ› Ë ·ÔÁÚ·Ê‹ ·fi ÌfiÓË Ù˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› ¤Ó· ÂÎÚËÎÙÈÎfi ÂÛˆÎÔÌÌ·ÙÈ΋ ‰›Ô. ™ÙÔÓ ·fiË¯Ô Ù˘ ΛÓËÛ˘ ÙÔ˘ ÂÎÚÔÛÒÔ˘ Ù˘ ¡.¢. Î. π. ªÈ¯ÂÏ¿ÎË, fiÙÈ Ë ·ÔÁÚ·Ê‹ ‹Ù·Ó “ÂÁÎÏËμ·ÙÈÎfi Ï¿ıÔ˜”, Ô Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ Î. ∞ÓÙ. ™·Ì·Ú¿, Ô Î. ÃÚ. §·˙·Ú›‰Ë˜, Û˘Ó¤¯ÈÛ ۋÌÂÚ· (¯ı˜) ÛÙËÓ ›‰È· ÁÚ·ÌÌ‹. “πÛÙÔÚÈο ·ԉ›¯ıËΠfiÙÈ ‹Ù·Ó ÂÁÎÏËÌ·ÙÈÎfi Ï¿ıÔ˜, ·ÏÏ¿ ÂÎ ÙˆÓ ˘ÛÙ¤ÚˆÓ” › (ÛÙÔ ªega) Ô Î. §·˙·Ú›‰Ë˜, ÂÎ ÙˆÓ ÈÔ ÛÙÂÓÒÓ Û˘ÓÔÌÈÏËÙÒÓ ÙÔ˘ Î. ™·Ì·Ú¿, ·ÏÏ¿ ¤Û¢Û ӷ ‰È¢ÎÚÈÓ›ÛÂÈ: “·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ÏËÚÒÓÔ˘Ì ÙfiÛÔ Ôχ, fiˆ˜ ÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ ÂÈÏÔÁ‹ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘”. √ Î. §·˙·Ú›‰Ë˜ Ì ·ÚÓËÙÈ΋ ‰È¿ıÂÛË ÚÔ˜ ÙË ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈ΋ ·ÔÁÚ·Ê‹ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹, ·ÊÔ‡ ÚÒÙ· ·Ó¤ÊÂÚÂ, fiÙÈ ‰ÂÓ ÌÔÚÒ Ó· ÛȈÒ, Â¿Ó ı¤Ïˆ Ó· Â›Ì·È ¤ÓÙÈÌÔ˜, ÛËÌ›ˆÛ fiÙÈ Ë Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ·fiÊ·ÛË “„ÈÏÔ¸ÔÓfiÌ¢Û ÙËÓ ·ÍÈÔÈÛÙ›· Ù˘ ¯ÒÚ·˜”. ™ÙȘ Â·Ó·Ï·Ì‚·ÓfiÌÂÓ˜ ÂÚˆÙ‹ÛÂȘ, ·ÏÏ¿ Î·È ÂÈÛËÌ¿ÓÛÂȘ, fiÙÈ Â›Ó·È ÈÔ ‹ÈÔ˜ ·fi ÙÔÓ Î. ªÈ¯ÂÏ¿ÎË, Ô˘ Ì›ÏËÛ ÁÈ· ÂÁÎÏËÌ·ÙÈÎfi Ï¿ıÔ˜, ÙfiÓÈÛ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο: “¡·È Ì ÂÁÎÏËÌ·ÙÈÎfi Ï¿ıÔ˜, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ÙÔ ÏËÚÒÛ·Ì fiˆ˜ ÙÔ ÛËÌÂÚÈÓfi”. ∫·È Û ¿ÏÏÔ ÛËÌ›Ô, ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍ fiÙÈ Ë ¡.¢. ‰ÂÓ Î·Ù¤ÛÙÚ„ ÙË ¯ÒÚ·. ΔËÓ ›‰È· ÛÙÈÁÌ‹ Ì ÙÔÓ Î. §·˙·Ú›‰Ë, ¤Ó· ¿ÏÏÔ Û٤ϯԘ Ù˘ ¡.¢. Ô ÙÔÌ¿گ˘ ¢ÈηÈÔÛ‡Ó˘ Î·È ÂÎ ÙˆÓ ÛÎÏËÚÒÓ ˘ÔÛÙËÚÈÎÙÒÓ ÙÔ˘ Î. ™·Ì·Ú¿, Ô Î. ∫. Δ˙·‚¿Ú·˜ ÂÍ·¤Ï˘Û (™Î¿È), ̇‰ÚÔ˘˜ ηٿ Ù˘ ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈ΋˜ ÔÏÈÙÈ΋˜ Ô˘ ·ÎÔÏÔ‡ıËÛÂ Ô Î. ∞ÏÔÁÔÛÎÔ‡Ê˘, ‰Â›¯ÓÔÓÙ·˜ ÙÔ Ò˜ ı· Û˘Ó¯›ÛÔ˘Ó ÌÈ· ÛÂÈÚ¿ ÛÙÂϯÒÓ ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜. ¶·Ú¿ ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜, fiÙÈ Ë ·ÔÁÚ·Ê‹ ‹Ù·Ó ÌÈ· ÎÂÓÙÚÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋ ÂÈÏÔÁ‹ Ô˘ ¤ÊÂÚ ÙË“‚ԇϷ” ÙÔ˘ Î. ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹, fiˆ˜ ·Ó¤ÊÂÚ·Ó Î·È ÛÙÔ “μ‹Ì·” Ù˘ ÂÚ·Ṳ̂Ó˘ ∫˘Úȷ΋˜, ÛÙÂϤ¯Ë ÙÔ˘ “ηڷ̷ÓÏÈÎÔ‡” ˘Ú‹Ó·, Ë ËÁÂÛ›· Ù˘ ¡.¢. ·ÔÊ¿ÛÈÛ fiÙÈ ‹ÚıÂ Ë ÛÙÈÁÌ‹ ÁÈ· Ï‹ÚË ‰È·¯ˆÚÈÛÌfi Ì ÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ, ÂÓfi„ÂÈ Î·È ÙÔ˘ ∑·›Ԣ ππ. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÁÈ· ÙÔ ∑¿ÂÈÔ ππ, Ô Î. §·˙·Ú›‰Ë˜, ÂȂ‚·›ˆÛ (ÙÔ μ‹Ì· ÙÔ Â›¯Â ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ÚÒÙÔ Â‰Ò Î·È ÔÏϤ˜ ‚‰ÔÌ¿‰Â˜), fiÙÈ Ë ·ÚÔ˘Û›·ÛË ÙÔ˘ ÂÈηÈÚÔÔÈ-

Ë̤ÓÔ˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ Ù˘ ¡.¢. ı· Á›ÓÂÈ ÛÙȘ 9 ª·›Ô˘. “¶ÔÙ¤ ‰ÂÓ Â›·Ì ¿ÏÏË ËÌÂÚÔÌËÓ›· ÂÎÙfi˜ ·fi ÙËÓ 9Ë ª·›Ô˘” ÙfiÓÈÛÂ, ÎÏ›ÓÔÓÙ·˜ ÙË Û˘˙‹ÙËÛË ÁÈ· ÙÔ Â¿Ó ‹ fi¯È ηı˘ÛÙÂÚ› Ë ¡.¢. ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›·ÛË ÙˆÓ Á·Ï¿˙ÈˆÓ ÚÔÙ¿ÛˆÓ.

∞¿ÓÙËÛË ∞ÏÔÁÔÛÎÔ‡ÊË °È· ·Ó‡ı˘ÓË ÛÙ¿ÛË Ù˘ ¡¢ ¤Ó·ÓÙÈ ÙˆÓ ÎÂÓÙÚÈÎÒÓ ÂÈÏÔÁÒÓ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹ ÛÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌ›·, ÌÈÏ¿ÂÈ Ô Î. ∞ÏÔÁÔÛÎÔ‡Ê˘, Ô˘ ÙÔÓ›˙ÂÈ fiÙÈ ·fiÊ·ÛË ÁÈ· ÙËÓ ·ÔÁÚ·Ê‹ ‹Ù·Ó Ú¿ÍË ÂıÓÈ΋˜ ¢ı‡Ó˘, ·ÔÙÂÏÔ‡Û ·›ÙËÌ· Ù˘ ∂urostat ·fi ÙÔ 2002 Î·È ‹Ù·Ó ÚÔÂÎÏÔÁÈ΋ ‰¤ÛÌ¢ÛË. “√ÔÈ·‰‹ÔÙ ¿ÏÏË ÔÏÈÙÈ΋ ı· ‹Ù·Ó ÂıÓÈο ÂÈ˙‹ÌÈ· Î·È ı· ¿ÁÁÈ˙ ٷ fiÚÈ· Ù˘ ÂÍ·¿ÙËÛ˘” ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ Û ¿ÚıÚÔ ÙÔ˘ (ÂÊËÌÂÚ›‰· ∂χıÂÚÔ˜) Î·È ÚÔÂȉÔÔÈ› ÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ ËÁÂÛ›· Ù˘ ¡.¢. ˘ÔÛÙËÚ›˙ÔÓÙ·˜: “...ªÂ ÙËÓ ˘ÈÔı¤ÙËÛË Ù˘ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÔÏÔÁ›·˜ Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Û ÙÔ ¶∞™√∫ ˆ˜ ·ÓÙÈÔϛ٢ÛË ‰˘ÛÙ˘¯Ò˜ ‰È¢ÎÔχÓÂÈ Ó· ·Ì·˘Úˆı› ÌÈ· ·ÎfiÌË Â-

Ú›Ô‰Ô˜ ‰È·Î˘‚¤ÚÓËÛ‹˜ Ù˘. ∞˘Ùfi ı· ÙÔ ‚ÚÂÈ ÔÏÈÙÈο ÌÚÔÛÙ¿ Ù˘ ÛÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ”.

∫. Δ˙·‚¿Ú·˜: ∏ ∂ÏÏ¿‰· Â›Ó·È ÛÙfi¯Ô˜ Û˘ÌÊÂÚfiÓÙˆÓ ∏ ∂ÏÏ¿‰· Â›Ó·È ÛÙfi¯Ô˜ Û˘ÌÊÂÚfiÓÙˆÓ Ô˘ ÍÂÂÚÓÔ‡Ó ÙËÓ ·ÓÙȉÈΛ· ÙˆÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ ‰˘Ó¿ÌˆÓ, › ÛÙÔ ™∫∞´ 100,3 Ô ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ Ù˘ ¡¢ Î·È ˘‡ı˘ÓÔ˜ ÙÔ˘ ÙÔ̤· ¢ÈηÈÔÛ‡Ó˘, ∫ÒÛÙ·˜ Δ˙·‚¿Ú·˜. ∞Ó·ÊÂÚfiÌÂÓÔ˜ ÛÙȘ ʋ̘ ÁÈ· ·Ó·‰È¿ÚıÚˆÛË, › fiÙÈ ›Ûˆ ·fi ·˘Ù¤˜ ÎÚ‡‚ÔÓÙ·È Î¿ÔÈÔÈ Ô˘ ‰ÂÓ ·Á·¿Ó ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î·È ÚÔηÏÔ‡Ó ˘ÛÙÂÚ›· ÂȘ ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÙfiÔ˘ Î·È ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ. ∂ÚˆÙËı›˜ ÁÈ· ÙȘ ·Ôηχ„ÂȘ Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ¤Ú¢ӷ ÙÔ˘ ÂÈıˆÚËÙ‹ ¢ËÌfiÛÈ·˜ ¢ÈÔ›ÎËÛ˘ ÁÈ· ÙȘ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙ‹ÛÂȘ Ù˘ ¢∂∏ ÚÔ˜ ÙË °∂¡√¶ Ô Î. ∫ÒÛÙ·˜ Δ˙·‚¿Ú·˜ › ˆ˜ ÙÔ Î˘Ú›·Ú¯Ô Úfi‚ÏËÌ· ¤¯ÂÈ Ó· οÓÂÈ Ì ÙÔ Ù› ›‰Ô˘˜ Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÌfi ˘ËÚÂÙ› Ë °∂¡√¶ -¢∂∏ , ‰ÈfiÙÈ ·ԉ›¯ıËΠfiÙÈ ‰È·ÙËÚ› Û˘Ó·ÏÏ·Á¤˜ Ì ÙÔÓ ÂÚÁÔ‰fiÙË Ù˘.

√ Î. Δ˙·‚¿Ú·˜ › ·ÎfiÌË fiÙÈ Ë ¡¢ Î·È Ô ∞ÓÙÒÓ˘ ™·Ì·Ú¿˜ ÔÙ¤ ‰ÂÓ Â›¯·Ó ‰ÈÛÙ·ÁÌfi Ó· ÚÔÛʤÚÔ˘Ó ‚Ô‹ıÂÈ· ÛÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË. ∂› ¿ÓÙˆ˜, fiÙÈ Ù· ̤ÙÚ· ÚÔηÏÔ‡Ó ¤Ó·Ó Ê·‡ÏÔ Î‡ÎÏÔ ‡ÊÂÛ˘ Î·È ·˘Ùfi ‰È·ÈÛÙÒÓÂÙ·È Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ Ì ٷ ÏÔ˘Î¤Ù· ÛÙȘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Î·È ÙËÓ ·ÓÂÚÁ›·. øÛÙfiÛÔ, ÛËÌ›ˆÛ fiÙÈ ÔÏϤ˜ ·fi ÙȘ ‰È·ÚıÚˆÙÈΤ˜ ·ÏÏ·Á¤˜ Ô˘ ¤ÁÈÓ·Ó ¤ÚÂ ӷ ›¯·Ó Á›ÓÂÈ ·fi fiÏÔ˘˜. ∞Ó·ÊÂÚfiÌÂÓÔ˜ ÛÙÔ “∑∞¶¶∂π√ 2” › ˆ˜ ı· ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙÔ‡Ó ÔÈ ÂÈηÈÚÔÔÈË̤Ó˜ ı¤ÛÂȘ ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌ›·. ™¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ·ÔÁÚ·Ê‹ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ Â› ΢‚ÂÚÓ‹Ûˆ˜ ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹, Ô ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ Ù˘ ¡¢ ÙËÓ ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛ ·Ù˘¯‹, ηıÒ˜ fiˆ˜ › “·¤‰ÂÈÍ fiÙÈ ‰ÂÓ ˆÊ¤ÏËÛ ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌ›·”. Δ¤ÏÔ˜, › ·ÎfiÌ· fiÙÈ Ë ¡¤· ¢ËÌÔÎÚ·Ù›· Â›Ó·È ÙÔ ÌfiÓÔ ÎfiÌÌ· Ô˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› Ì ‚¿ÛË ÙËÓ È‰ÂÔÏÔÁ›· ÙÔ˘, ÂÓÒ ÂͤÊÚ·Û ÙȘ ÂÈÊ˘Ï¿ÍÂȘ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙÔ ·Ó ¤Ó· ÎfiÌÌ· Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏ›˙ÂÈ ÙË ‰Ú¿ÛË ÙÔ˘ Ì ÙȘ ‰ËÌÔÛÎÔ‹ÛÂȘ. “∞˘Ùfi Ë ¡¢ ÙÔ ¤¯ÂÈ ÏËÚÒÛÂÈ ÛÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ” › ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο.

ªÂ ·ÊÔÚÌ‹ ÙËÓ ÚÔÛÊ˘Á‹ Ù˘ ¶°¢ª ηٿ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ ÛÙÔ ¢ÈÂıÓ¤˜ ¢ÈηÛÙ‹ÚÈÔ Ù˘ ÿÁ˘

™˘Ó¤ÓÙ¢ÍË ΔÛ›Ú· Û ÙËÏÂÔÙÈÎfi ηӿÏÈ ÙˆÓ ™ÎÔ›ˆÓ ∞£∏¡∞ 26.

ΔËÓ ¿Ô„Ë fiÙÈ Ì ÙËÓ ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ¢ÈÂıÓÔ‡˜ ¢ÈηÛÙËÚ›Ô˘ Ù˘ ÿÁ˘ (fiÔÈ· Î·È ·Ó Â›Ó·È ·˘Ù‹), Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ÚÔÛÊ˘Á‹ Ù˘ ¶°¢ª ηٿ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜, ‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ·ÏÏ¿ÍÂÈ Î¿ÙÈ ÛÙȘ Û¯¤ÛÂȘ ™ÎÔ›ˆÓ - ∞ı‹Ó·˜, ÂͤÊÚ·ÛÂ Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∫.√. ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞, ∞Ϥ͢ ΔÛ›Ú·˜, ÛÂ Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË ÙÔ˘ ÛÙÔÓ ÙËÏÂÔÙÈÎfi ÛÙ·ıÌfi ÙˆÓ ™ÎÔ›ˆÓ “∫¿Ó·Ï 5”. “∂Ì›˜ ‰ÂÓ ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ì ·˘Ù‹ Ë ·fiÊ·ÛË Ó· χÛÂÈ ÙÔ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfi Úfi‚ÏËÌ·. ∞ÎfiÌË Î·È ·Ó ıˆÚËı› fiÙÈ Î·ÎÒ˜ ˘‹ÚÍ ¿ÚÓËÛË ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ Î·È ÂÓÙ·¯ı› Ë ÚÒËÓ °ÈÔ˘ÁÎÔÛÏ·‚È΋ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›· Ù˘ ª·Î‰ÔÓ›·˜ ÛÙÔ ¡∞Δ√, ı· Ï˘ı› ÙÔ Úfi‚ÏËÌ·; ¢ÂÓ ı· Ï˘ı› ÙÔ Úfi‚ÏËÌ·, ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ı· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËıÔ‡Ó”, ‰‹ÏˆÛÂ Ô Î. ΔÛ›Ú·˜. √ Î. ΔÛ›Ú·˜ ÛËÌÂÈÒÓÂÈ fiÙÈ Ô ™À¡ ‹Ù·Ó ·fi Ù· ÚÒÙ· ÎfiÌÌ·Ù· ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Ô˘ Ì›ÏËÛ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË Ó· ÌËÓ ·ÔÙÂϤÛÂÈ Ë ÔÓÔÌ·Û›· Ù˘ Á›ÙÔÓÔ˜ ¯ÒÚ·˜ ÙÔ Ì›˙ÔÓ Úfi‚ÏËÌ· ÛÙȘ Û¯¤ÛÂȘ ÙˆÓ ‰‡Ô ¯ˆÚÒÓ.

“∂›¯·Ì ÙfiÙ ÌÈÏ‹ÛÂÈ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË Â͇ÚÂÛ˘, ÛÙ· Ï·›ÛÈ· ÙÔ˘ √∏∂, ÎÔÈÓ¿ ·Ô‰ÂÎÙ‹˜ χÛ˘ ˆ˜ ÚÔ˜ ÙËÓ ÔÓÔÌ·Û›·. ªÈÏ‹Û·Ì ÁÈ· Û‡ÓıÂÙË ÔÓÔÌ·Û›· Ì ÁˆÁÚ·ÊÈÎfi ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌfi. ∞Ó·ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ì ÙÔ ‰Èη›ˆÌ· ÙˆÓ ÁÂÈÙfiÓˆÓ Ì·˜ ÛÙÔÓ ·˘ÙÔÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌfi ÙÔ˘˜. £ÂˆÚԇ̠fï˜ fiÙÈ ÁÈ· Ó· ÌÔÚ¤ÛÂÈ Ó· ˘¿ÚÍÂÈ ÌÈ· Ó¤· ·Ú¯‹ ÛÙË Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÙˆÓ ‰‡Ô ¯ˆÚÒÓ Î·È Ó· ·ÚıÔ‡Ó Âη٤ڈıÂÓ Î·¯˘Ô„›Â˜, ·˘Ùfi ÌÔÚ› Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ Ì ÌÈ· ·ÌÔÈ‚·›· ·Ô‰ÂÎÙ‹ χÛË. ¢˘ÛÙ˘¯Ò˜ fï˜ ‚ϤÔ˘Ì fiÙÈ Ë ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ¡›ÌÈÙ˜ ‚·ÏÙÒÓÂÈ. ¶ÂÚÓ¿Ó ٷ ¯ÚfiÓÈ·, ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Ï‡ÛË Î·È Â›Ó·È Îڛ̷ ‰ÈfiÙÈ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÔÏÏÔ› ÙÔÌ›˜ fiÔ˘ ÌÔÚ› Ó· ˘¿ÚÍÂÈ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈ΋ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÙˆÓ ‰‡Ô ‚·ÏηÓÈÎÒÓ ¯ˆÚÒÓ, Û ÔÏÈÙÈÎfi Â›‰Ô, Û ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi Â›‰Ô, Û ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi Â›‰Ô, Û ÂÌÔÚÈΤ˜ Û¯¤ÛÂȘ. ∞˘Ùfi ÙÔ ·ÁοıÈ ‰˘ÛÙ˘¯Ò˜ ÁÈ· ÔÏÏ¿ ¯ÚfiÓÈ· ‰È·ÙËÚ› ·˘Ù¤˜ ÙȘ Û¯¤ÛÂȘ ·ÁˆÌ¤Ó˜”, ÚfiÛıÂÛÂ Ô Î. ΔÛ›Ú·˜. ™Â ÂÚÒÙËÛË Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔ ‰Èη›ˆÌ· ÙÔ˘ ·˘ÙÔÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌÔ‡ Î·È ·Ó È-

ÛÙ‡ÂÈ fiÙÈ Ô Ï·fi˜ Ù˘ ¶°¢ª Â›Ó·È “ª·Î‰fiÓ˜”, Ô Î. ΔÛ›Ú·˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ: “¶ÈÛÙ‡ԢÌ fiÙÈ Â›Ó·È ¤Ó· ÛÏ·‚ÈÎfi ʇÏÔ ÙÔ ÔÔ›Ô ÛÙÔ ¤Ú·ÛÌ· ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘

ÂÁηٷÛÙ¿ıËΠÛÙËÓ Â˘Ú‡ÙÂÚË ÁˆÁÚ·ÊÈ΋ ÂÚÈÔ¯‹ Ô˘ ϤÁÂÙ·È ª·Î‰ÔÓ›·, Û˘ÓÂÒ˜ ¤¯ÂÈ ÙÔ ‰Èη›ˆÌ· Ó· οÓÂÈ ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘ ÔÓfiÌ·ÙÔ˜ ·˘ÙÔ‡ ÛÙË ‚¿ÛË fï˜ ÌÈ·˜ ‰È·ÊÔÚÔÔ›ËÛ˘ Ô˘ ı· ηıÈÛÙ¿ ‰È·ÎÚÈÙÔ‡˜ ÙÔ˘˜ ŒÏÏËÓ˜ ª·Î‰fiÓ˜ ·fi ÙÔ˘˜ ™Ï¿‚Ô˘˜ ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Â›¯·Ó ÂÁηٷÛÙ·ı› ÛÙË ÁˆÁÚ·ÊÈ΋ ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ ª·Î‰ÔÓ›·˜”. ∞ÎfiÌË Ô Î. ΔÛ›Ú·˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ fiÙÈ ÙÔ ÎfiÌÌ· ÙÔ˘ Â›Ó·È ·ÓÙ›ıÂÙÔ Ì ÙËÓ ¤ÓÙ·ÍË Ù˘ ¶°¢ª ÛÙÔ ¡∞Δ√ fi¯È fï˜ ÂÂȉ‹ ÂÈı˘Ì› ÙËÓ ·ÔÌfiÓˆÛË Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ·˘Ù‹˜, ·ÏÏ¿ ÂÂȉ‹ ÙË ıˆÚ› Ï¿ıÔ˜ ÂÈÏÔÁ‹. “∞˘Ù‹ Ë ÎÔÈÓ‹ ı¤ÛË ·ÚÈÛÙÂÚÒÓ ÔÏÈÙÒÓ, ÙfiÛÔ ·fi ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· fiÛÔ Î·È ·fi ÙËÓ ÚÒËÓ °ÈÔ˘ÁÎÔÛÏ·‚È΋ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›· Ù˘ ª·Î‰ÔÓ›·˜ ·Ó·‰ÂÈÎÓ‡ÂÈ fiÙÈ Ú¿ÁÌ·ÙÈ ÔÈ Ï·Ô› ¤¯Ô˘Ó Ôχ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ÎÔÈÓ¿ Î·È ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·ÁˆÓÈÛÙÔ‡Ó ·fi ÎÔÈÓÔ‡ ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÚ‹ÓË, ÙË ‰ËÌÔÎÚ·Ù›·, ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ‰ÈηÈÔÛ‡ÓË Î·È ÂÓ¿ÓÙÈ· ÛÙÔÓ fiÏÂÌÔ, ÂÓ¿ÓÙÈ· ÛÙȘ ÊÈÏÔfiÏÂ̘ Ú·ÎÙÈΤ˜ ÙÔ˘ ¡∞Δ√”, Û˘ÌÏËÚÒÓÂÈ Ô Î. ΔÛ›Ú·˜.


¶ÔÏÈÙÈ΋ 9

ΔETAƒΔ∏ 27 ∞¶ƒπ§πOY 2011

ÕÁÓˆÛÙÔ˜ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ÚÔ˜ ÙÔ ·ÚfiÓ Ô ·ÎÚÈ‚‹˜ ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ ÂÈÛ·ÎÙ¤ˆÓ

∂Î·›‰Â˘ÛË: 116.000 ˘Ô„‹ÊÈÔÈ ‰ÈÂΉÈÎÔ‡Ó ÌÈ· ı¤ÛË Û ∞∂π-Δ∂π ∞£∏¡∞, 26.

Δ√À™ 116.000 ¤Êı·Û·Ó ÔÈ Ì·ıË-

Ù¤˜ Ô˘ ‰‹ÏˆÛ·Ó fiÙÈ ı· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯Ô˘Ó Ê¤ÙÔ˜ ÛÙȘ ·ÓÂÏÏ·‰ÈΤ˜ ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ, ‰ÈÂΉÈÎÒÓÙ·˜ ÙËÓ Â›ÛÔ‰fi ÙÔ˘˜ ÛÙ· ȉڇ̷ٷ Ù˘ ·ÓÒÙ·Ù˘ ÂÎ·›‰Â˘Û˘. √È ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ ÍÂÎÈÓÔ‡Ó ÛÙȘ 12 ª·˝Ô˘, ÁÈ· ÌÈ· ·ÎfiÌË ¯ÚÔÓÈ¿ Ì Ӥ· ‰Â‰Ô̤ӷ (·ÏÏ·Á¤˜ Û ÌÂÙÂÁÁڷʤ˜ Î·È Ì˯·ÓÔÁÚ·ÊÈο, ÛÙÔÓ ˘ÔÏÔÁÈÛÌfi ÙˆÓ ÌÔÚ›ˆÓ Ô˘ ÚÔ·ÙÔ˘Ó ·fi ‚·ıÌfi ÚfiÛ‚·Û˘ Î.·.). ∞ÁÓˆÛÙÔ˜ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ÚÔ˜ ÙÔ ·ÚfiÓ Ô ·ÎÚÈ‚‹˜ ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ ÂÈÛ·ÎÙ¤ˆÓ, Ô ÔÔ›Ô˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ·ÎfiÌË ·Ó·ÎÔÈÓˆı›. ™ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ¶·È‰Â›·˜ ·Ó·˙ËÙÔ‡Ó ÙÚfiÔ˘˜ ÒÛÙ ӷ ÌËÓ ÌÂȈı› ·ÈÛıËÙ¿ Ô ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ ı¤ÛÂˆÓ Ô˘ ı· ‰È·ÙÂıÔ‡Ó ÂʤÙÔ˜ ÛÂ

·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈ· Î·È Δ∂π Î·È ÙÔ ÓÔ‡ÌÂÚÔ Ô˘ ÙÂÏÈÎÒ˜ ı· ‰Ôı› ÛÙËÓ

‰ËÌÔÛÈfiÙËÙ· Ó· Â›Ó·È ÌÂÓ ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ ·fi ÙÔ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô ÂÚ˘ÛÈ-

Ófi, ·ÏÏ¿ fi¯È ηٿ ÔÏϤ˜ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜. ™Â ÂÎÎÚÂÌfiÙËÙ· ·Ú·Ì¤ÓÂÈ Î·È Ô ¯ÚfiÓÔ˜ ˘Ô‚ÔÏ‹˜ ÙÔ˘ Ì˯·ÓÔÁÚ·ÊÈÎÔ‡ ‰ÂÏÙ›Ô˘ ÙˆÓ ÂÍÂÙ·˙fiÌÂÓˆÓ. Δ· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Ù˘ ‰ËÌfiÛÈ·˜ ‰È·‚Ô‡Ï¢Û˘ ÁÈ· ÙÔ ı¤Ì· η٤ÏËÍ·Ó ˘¤Ú ÙÔ˘ Ó· Û˘ÌÏËÚÒÓÔÓÙ·È Ù· Ì˯·ÓÔÁÚ·ÊÈο ÙÔÓ πÔ‡ÏÈÔ ÌÂÙ¿ ÙË ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÙˆÓ ‚·ıÌÔÏÔÁÈÒÓ, fiˆ˜ ÁÈÓfiÙ·Ó Ù· ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ· ¯ÚfiÓÈ·. ¶¿ÓÙˆ˜, ÛÙȘ ÂÊÂÙÈÓ¤˜ ·ÓÂÏÏ·‰ÈΤ˜ ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ ¤¯Ô˘Ó ‰ËÏÒÛÂÈ fiÙÈ ı· Ï¿‚Ô˘Ó Ì¤ÚÔ˜ 92.259 ˘Ô„‹ÊÈÔÈ ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙˆÓ ÁÂÓÈÎÒÓ Î·È ÙˆÓ ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÒÓ §˘Î›ˆÓ (ÔÌ¿‰· μ’) Ì·˙› Ì ÙÔ˘˜ ·fiÊÔÈÙÔ˘˜ ·Ï·ÈfiÙÂÚˆÓ ÂÙÒÓ Î·È 1.068 ˘Ô„‹ÊÈÔÈ ·fi Ù· ∂ÛÂÚÈÓ¿ °ÂÓÈο Î·È ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈο §‡ÎÂÈ· Ù˘ ¯ÒÚ·˜ (ÔÌ¿‰·

μ’). ∞ÎfiÌË ı· Ï¿‚Ô˘Ó Ì¤ÚÔ˜ ÛÙȘ ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ 22.010 ¿ÙÔÌ· ·fi Ù· ËÌÂÚ‹ÛÈ· ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈο §‡ÎÂÈ· ∂¶∞§ (ÔÌ¿‰· ∞’) Î·È 1.133 ·fi Ù· ÂÛÂÚÈÓ¿ ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈο §‡ÎÂÈ· (ÔÌ¿‰· ∞’). √È ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ ı· ‰ÈÂÍ·¯ıÔ‡Ó ÂʤÙÔ˜ ÛÙË “ÛÎÈ¿” Ù˘ ·ÓÙÈ·Ú¿ıÂÛ˘ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ¶·È‰Â›·˜ Ì ÙȘ ÂÓÒÛÂȘ ÙˆÓ ÔÏ˘Ù¤ÎÓˆÓ ÁÔÓ¤ˆÓ ·Ó¿ ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Ô˘ ηٷÁÁ¤ÏÏÔ˘Ó ÙËÓ ·fiÊ·ÛË ÁÈ· ηٿÚÁËÛË ÙˆÓ ÌÂÙÂÁÁÚ·ÊÒÓ Î·È ·ÓÙÈηٿÛÙ·ÛË ÙÔ˘˜ Ì ÂȉÈÎfi ÔÛÔÛÙfi ÂÈÛ·ÁˆÁ‹˜ Û ·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈ· Î·È Δ∂π ÁÈ· ÙȘ ÂȉÈΤ˜ ·˘Ù¤˜ ηÙËÁÔڛ˜. √È ÂÓÒÛÂȘ ÔÏ˘Ù¤ÎÓˆÓ ·ÂÈÏÔ‡Ó Ì¿ÏÈÛÙ· Ì ÚÔÛÊ˘Á¤˜ ÛÙÔ ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Ù˘ ∂ÈÎÚ·Ù›·˜.

™¯Â‰È¿˙ÂÈ ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ ÁÈ· ηχÙÂÚË Î·Ù·ÓÔÌ‹ ÚÔÛˆÈÎÔ‡

ªÂٷٿÍÂȘ ˘·ÏÏ‹ÏˆÓ ·fi ¢‹ÌÔ˘˜ ÛÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ ÿÛˆ˜ Ë Ú‡ıÌÈÛË ÂÓÙ·¯ı› ÛÙÔ Ó/Û ÁÈ· ÙËÓ ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ ‰È·Î˘‚¤ÚÓËÛË, Ô˘ ı· ¤ÚıÂÈ Û‡ÓÙÔÌ· ÛÙË μÔ˘Ï‹ ∞£∏¡∞ ,26.

 ·ÂÏ¢ı¤ÚˆÛË ÙˆÓ ÌÂٷٿÍÂˆÓ ·ÎfiÌË Î·È ·fi ‰‹ÌÔ˘˜ ÚÔ˜ ¿ÏϘ ‰ËÌfiÛȘ ˘ËÚÂۛ˜ ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏ›˙ÂÙ·È ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ Î·È ‰ÂÓ ·ÔÎÏ›ÂÙ·È Ë Û¯ÂÙÈ΋ Ú‡ıÌÈÛË Ó· ÂÓÙ·¯ı› ÛÙÔ ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ ÁÈ· ÙËÓ ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ ‰È·Î˘‚¤ÚÓËÛË, Ô˘ ı· ÙÂı› Û‡ÓÙÔÌ· ÚÔ˜ „‹ÊÈÛË ÛÙË μÔ˘Ï‹. ΔÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô Û¯Â‰È¿˙ÂÈ ·Î¤ÙÔ Ì¤ÙÚˆÓ Ô˘ ı· ÂÓÈÛ¯‡Ô˘Ó ÙËÓ ÎÈÓËÙÈÎfiÙËÙ· ÙˆÓ ‰ËÌÔÛ›ˆÓ ˘·ÏϋψÓ, Ì ÛÙfi¯Ô ÙÔÓ ÂÍÔÚıÔÏÔÁÈÛÌfi Ù˘ ηٷÓÔÌ‹˜ ÙÔ˘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ ·ÏÏ¿ Î·È ÙË ‰È·ÛÊ¿ÏÈÛË Ù˘ ηχÙÂÚ˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙˆÓ ‰ËÌÔÛ›ˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ, fiˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó “Δ· ¡¤·” . ªÂ ‰Â‰Ô̤ÓÔ Î·È ÙÔÓ ÂÚÈÔÚÈÛÌfi ÙˆÓ ÚÔÛÏ‹„ˆÓ, Ì ÙȘ Ӥ˜ Ú˘ıÌ›ÛÂȘ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ °È¿ÓÓË ƒ·ÁÎÔ‡ÛË ı· ‰Ôı› Ë ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÁÈ· Î¿Ï˘„Ë ÎÂÓÒÓ Û ˘ËÚÂۛ˜ ÙÔ˘ ‰ËÌÔÛ›Ô˘ ·fi ÙÔ ÏÂÔÓ¿˙ÔÓ ÚÔÛˆÈÎfi, ÙÔ ÔÔ›Ô Î·Ù·ÁÚ¿ÊÂÙ·È Û ·ÚÎÂÙÔ‡˜ ÊÔÚ›˜. £· ÚÔ‚ÏÂÊıÔ‡Ó, ˆÛÙfiÛÔ, Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˜ ‰È·‰Èηۛ˜ Ì ÙȘ Ôԛ˜ ı· ‰ÈÂÓÂÚÁÔ‡ÓÙ·È ÔÈ ÌÂٷٿÍÂȘ. ™‡Ìʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜, ÂÓ‰¤¯ÂÙ·È Ó· ÂÈÏÂÁ› ÙÔ ÌÔÓÙ¤ÏÔ Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ı‹ıËÎÂ Î·È ÛÙÔÓ “∫·ÏÏÈÎÚ¿ÙË” , Ô˘ Û˘ÓÂ¿ÁÂÙ·È ˆ˜ Û ÚÒÙÔ ÛÙ¿‰ÈÔ ÔÈ ˘¿ÏÏËÏÔÈ ı· ÎÏËıÔ‡Ó Ó· ÂΉËÏÒÛÔ˘Ó ÂӉȷʤÚÔÓ ÁÈ· ÂıÂÏÔ‡ÛÈ· ÌÂٿٷÍË. ™Â ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ‰ÂÓ Î·Ï˘Êı› Ô ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ ÚÔ˜ ÌÂٿٷÍË ÂÚÁ·˙Ô̤ӈÓ, ı· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ó ˘Ô¯ÚˆÙÈΤ˜ ÌÂÙ·ÎÈÓ‹ÛÂȘ. ∞Ó¿ÏÔÁ˜ ÌÂÙ·ÎÈÓ‹ÛÂȘ ı· ÌÔÚ› Ó· Á›ÓÔ˘Ó Î·È ÌÂٷ͇ ‰‹ÌˆÓ.

√È ˘ÂÚ¯Úˆ̤ÓÔÈ ‰‹ÌÔÈ

™ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Ì¿ÏÈÛÙ· ÙˆÓ ‰‹ÌˆÓ, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ı· ˘·¯ıÔ‡Ó ÛÙÔ Î·ıÂÛÙÒ˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ Â͢Á›·ÓÛ˘ ÏfiÁˆ ÙˆÓ ˘¤ÚÔÁÎˆÓ ¯ÚÂÒÓ Ô˘ ÙÔ˘˜ ‚·Ú‡ÓÔ˘Ó, ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÛΤ„ÂȘ ÛÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ∂ÛˆÙÂÚÈ-

ÎÒÓ Ó· ηٷÛÙ› ˘Ô¯ÚˆÙÈ΋ Ë ÌÂٿٷÍË ÚÔÛˆÈÎÔ‡ Û ¿ÏÏÔ˘˜ ‰‹ÌÔ˘˜ ‹ ˘ËÚÂۛ˜, ¿ÓÙÔÙ Ì ÁÓÒÌÔÓ· Ó· ÌËÓ ˘¿ÚÍÂÈ Úfi‚ÏËÌ· ÛÙËÓ Â‡Ú˘ıÌË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘˜ Î·È ÙËÓ Â͢ËÚ¤ÙËÛË ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ. ªÂ ÙÔ Ó¤Ô ıÂÛÌÈÎfi Ï·›ÛÈÔ ı· ·ÓÔ›ÍÂÈ Ô ‰ÚfiÌÔ˜ Î·È ÁÈ· ·ÌÔÈ‚·›Â˜ ÌÂٷٿÍÂȘ ‰ËÌÔÛ›ˆÓ ˘·ÏϋψÓ. ª¤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· ÙÔ ‰Èη›ˆÌ· ·˘Ùfi ›¯·Ó ÌfiÓÔÓ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ Û ∫∂¶ Î·È ÓÔÛÔÎÔÌ›·. ΔÒÚ·, ı· ‰Ôı› ÁÂÓÈÎÂ˘Ì¤Ó· Ë ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Û fiÏÔ ÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ, ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ ı· ·ÔÙÂϤÛÂÈ ÌÂÁ¿ÏË ÙÔÌ‹ ÛÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘. ∏ Ú‡ıÌÈÛË ·˘Ù‹ ı· ‰È¢ÎÔχÓÂÈ ÙÔ˘˜ ‰ËÌÔÛ›Ô˘˜ ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ı· ÌÂÙ·ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È ÔÈÎÂÈÔıÂÏÒ˜ Û ¿ÏÏÔÓ ÊÔÚ¤· Î·È Û ÂÚÈÔ¯‹ Ô˘ ÙÔ˘˜ Â͢ËÚÂÙ›, ÂÓÒ ·Ú¿ÏÏËÏ· ‰ÂÓ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÛÙËÓ ˘ËÚÂÛ›· ·fi ÙËÓ ÔÔ›· ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È Ì ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÎÂÓÒÓ ı¤ÛˆÓ, ηıÒ˜ ı· ·ÓÙÈηı›ÛÙ·ÓÙ·È ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ·ÌÔÈ‚·›·˜ ÌÂٿٷ͢. ∂˘ÓÔ˚΋ ÁÈ· ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȘ ÛÙȘ Ôԛ˜ Î·È ÔÈ ‰‡Ô Û‡˙˘ÁÔÈ ˘ËÚÂÙÔ‡Ó ÛÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ Â›Ó·È Î·È Ë Úfi‚ÏÂ„Ë Ó· ÈÛ¯‡ÛÂÈ ÁÈ· fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÊÔÚ›˜ ÙÔ Î·ıÂÛÙÒ˜ Û˘Ó˘ËÚ¤ÙËÛ˘. ™ÙȘ ÚÔı¤ÛÂȘ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ Â›Ó·È ÙÔ Î·ıÂ-

ÛÙÒ˜ ·˘Ùfi Ó· ÂÂÎÙ·ı› ÁÈ· fiϘ ÙȘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȘ ‰ËÌÔÛ›ˆÓ ˘·ÏÏ‹ÏˆÓ Ì ÛÙfi¯Ô Ó· Û˘Ó˘ËÚÂÙÔ‡Ó ÛÙËÓ ›‰È· fiÏË ‹ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÛÙÔÓ ›‰ÈÔ ÓÔÌfi Î·È ÂÊfiÛÔÓ ‰ÂÓ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡ÓÙ·È ·Ó˘¤Ú‚ÏËÙ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÛÙȘ ˘ËÚÂۛ˜ ·fi ÙȘ Ôԛ˜ ı· ÌÂÙ·ÎÈÓËıÔ‡Ó.

¶ÔÈÓ¤˜ Î·È ÚfiÛÙÈÌ· ÁÈ· ·Ú·ÙÒÌ·Ù·

∞˘ÛÙËÚ¤˜ ÔÈÓ¤˜ Î·È ¯ÚËÌ·ÙÈο ÚfiÛÙÈÌ·, ·ÎfiÌË Î·È ¿ÌÂÛË ·ÔÌ¿ÎÚ˘ÓÛË ·fi ÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ, ı· ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ó Ì ÙËÓ Î·ıȤڈÛË ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ÂÈı·Ú¯ÈÎÔ‡ ‰Èη›Ô˘ fiÛÔ˘˜ ‰ËÌÔÛ›Ô˘˜ ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘˜ ˘Ô›ÙÔ˘Ó Û ·Ú·ÙÒÌ·Ù·. Ÿˆ˜ ¤¯ÂÈ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ °È¿ÓÓ˘ ƒ·ÁÎÔ‡Û˘, Ô ÙÂÚÌ·ÙÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ ηıÂÛÙÒÙÔ˜ ·ÙÈ̈ÚËÛ›·˜ Ô˘ ÈÛ¯‡ÂÈ Û‹ÌÂÚ· Â›Ó·È ÂȂ‚ÏË̤ÓÔ˜ fi¯È ÌfiÓÔÓ ÁÈ· ÙËÓ ¿Ù·ÍË Ù˘ ηÎÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ Î·È Ù˘ ‰È·ÊıÔÚ¿˜, ·ÏÏ¿ Î·È ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙÔ˘˜ ¤ÓÙÈÌÔ˘˜ ‰ËÌÔÛ›Ô˘˜ ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘˜. ¶ÚfiıÂÛË ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ Â›Ó·È Ì¿ÏÈÛÙ· Ó· ‰ËÌÔÛÈÔÔÈÂ›Ù·È Î·È ÙÔ fiÓÔÌ· ‰ËÌÔÛ›Ô˘ ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘ Ô ÔÔ›Ô˜ ηٷ‰Èο˙ÂÙ·È ÙÂÏÂÛ›‰Èη ÁÈ· ÛÔ‚·Úfi ÂÈı·Ú¯ÈÎfi ·‰›ÎËÌ·, fiˆ˜ ÁÈ· ·Ú¿-

‰ÂÈÁÌ· ‰ˆÚÔ‰ÔΛ·, ¯ÚËÌ·ÙÈÛÌfi ‹ ˘ÂÍ·›ÚÂÛË. °È· ÙÔÓ ÏfiÁÔ ·˘ÙfiÓ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Û‹ÌÂÚ·-·‡ÚÈÔ Ô Î. ƒ·ÁÎÔ‡Û˘ Ó· ·ÔÛÙ›ÏÂÈ ÂÈÛÙÔÏ‹ ÚÔ˜ ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ Ù˘ ∞Ú¯‹˜ ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜ ¶ÚÔÛˆÈÎÒÓ ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ¿ÚÂÈ ÙÔ Ú¿ÛÈÓÔ Êˆ˜. ª›· ·fi ÙȘ ‚·ÛÈΤ˜ ·ÏÏ·Á¤˜ ·ÔÙÂÏ› Î·È Ë ·Ó·‰È¿ÚıÚˆÛË ÙˆÓ ÂÈı·Ú¯ÈÎÒÓ Û˘Ì‚Ô˘Ï›ˆÓ ÛÙ· ÔÔ›· ‰ÂÓ ı· Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ϤÔÓ ‰ËÌfiÛÈÔÈ ˘¿ÏÏËÏÔÈ, ηıÒ˜ ÙȘ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÊÔÚ¤˜ ÎÚ›ÓÔ˘Ó ÂÈÂÈÎÒ˜ ÙÔ˘˜ Û˘Ó·‰¤ÏÊÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Î·È Â›Ù ÙÔ˘˜ ··ÏÏ¿ÛÛÔ˘Ó Â›Ù ÂÈ‚¿ÏÏÔ˘Ó ÌÈÎÚ¤˜ ÔÈÓ¤˜. π‰È·›ÙÂÚ· ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÙ·È Â›Û˘ Î·È Ë ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ ·Ú·ÁÚ·Ê‹˜ ÙˆÓ ·‰ÈÎËÌ¿ÙˆÓ, ·ÏÏ¿ Î·È Ë Úfi‚ÏÂ„Ë ¯ÚÔÓÈÎÒÓ ÂÚÈÔÚÈÛÌÒÓ ÂÓÙfi˜ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ı· Ú¤ÂÈ Ù· ÂÈı·Ú¯Èο Û˘Ì‚Ô‡ÏÈ· Ó· ÂΉ›‰Ô˘Ó ÙȘ ·ÔÊ¿ÛÂȘ ÙÔ˘˜. ∂Ó Ùˆ ÌÂٷ͇ ÙÔÓ πÔ‡ÓÈÔ ı· „ËÊÈÛÙ› ÙÔ Ó¤Ô ÌÈÛıÔÏfiÁÈÔ ÙˆÓ ‰ËÌÔÛ›ˆÓ ˘·ÏϋψÓ, ÙÔ ÔÔ›Ô ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÂ›Ù·È Î·Ù’ ÂÈÙ·Á‹Ó Ù˘ ÙÚfiÈη˜ Î·È ı· ·ÔÙÂϤÛÂÈ Ì·Ï·ÓÙ¤Ú ÙˆÓ Ó¤ˆÓ ̤ÙÚˆÓ Î·ıÒ˜ ÔÈ ÂÚÈÎÔ¤˜ ı· ÔÚÈÛÙÈÎÔÔÈËıÔ‡Ó ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙËÓ ÔÚ›· ÙˆÓ ÂÛfi‰ˆÓ. √ ˘Ô˘ÚÁfi˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ¤¯ÂÈ ‹‰Ë ÍÂηı·Ú›ÛÂÈ fiÙÈ ÙÔ ÌÈÛıÔÏfi-

ÁÈÔ ‰ÂÓ ·ÔÙÂÏ› ÎÔÌÌ¿ÙÈ ÙˆÓ Ì¤ÙÚˆÓ ÙˆÓ 26 ‰ÈÛ. ∂˘ÚÒ Î·ıÒ˜ ÙÔ ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈÎfi fiÊÂÏÔ˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÛÔ˘‰·›Ô. ™Ùfi¯Ô˜ ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ÌÈÛıÔÏÔÁ›Ô˘ Â›Ó·È Ë ÂÍÔÈÎÔÓfiÌËÛË ¤ˆ˜ ÙÔ 2015, 3,5 ‰ÈÛ. ∂˘ÚÒ ·fi ÙË ÌÈÛıÔÏÔÁÈ΋ ‰·¿ÓË Ì¤Ûˆ Ù˘ ÚÔ·ÁˆÁ‹˜ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÌÂÙ¿ ·fi ÙÂÙÚ·ÂÙ‹ ·ÍÈÔÏfiÁËÛË ·ÓÙ› Ù˘ ‰ÈÂÙÔ‡˜ Ô˘ ÈÛ¯‡ÂÈ Û‹ÌÂÚ·. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó ˆ˜ ÔÈ ˘„ËÏfiÌÈÛıÔÈ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘ - ÂÊÔÚÈ·ÎÔ›, ÙÂψÓÂÈ·ÎÔ› Î·È ·ÌÂÈ‚fiÌÂÓÔÈ Ì ÂȉÈο ÌÈÛıÔÏfiÁÈ·) ‰ÂÓ ı· ·ÔʇÁÔ˘Ó ÙȘ ÂÚÈÎÔ¤˜ Ô˘ ›Ûˆ˜ ÊÙ¿ÛÔ˘Ó ÙÔ 30%. ΔËÓ ›‰È· ÛÙÈÁÌ‹ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ë ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÂÓ›Û¯˘ÛË ÂÎÂ›ÓˆÓ ÙˆÓ ˘·ÏϋψÓ, Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ˘„ËÏ¿ Ù˘Èο ÚÔÛfiÓÙ· Î·È ·Ì›‚ÔÓÙ·È ¯·ÌËÏfiÙÂÚ· ·ÎfiÌ· Î·È ·fi ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘˜ ˘Ô¯ÚˆÙÈ΋˜ ÂÎ·›‰Â˘Û˘. ÕÁÓˆÛÙÔ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ Â¿Ó ı· ÙËÚËıÔ‡Ó Ù· ¯ÚÔÓԉȷÁÚ¿ÌÌ·Ù· ηıÒ˜ Ë Ó¤· ÂÈÙÚÔ‹, Ô˘ ı· ÚÔÛ·ı‹ÛÂÈ Ó· ‚¿ÏÂÈ Û ÌÈ· Ù¿ÍË ÙÔ ¯¿Ô˜ Ì ٷ ÂȉfiÌ·Ù· Î·È ÙȘ ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ·ÌÔÈ‚¤˜ ·fi ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô Û ˘Ô˘ÚÁ›Ô. √ ۯ‰ȷÛÌfi˜ ÙË Î˘‚¤ÚÓËÛ˘ ÚԂϤÂÈ ÙË ‰È·Ù‹ÚËÛË Ù˘ ·Ó·ÏÔÁ›·˜ 1 ÚÔ˜ 5 ÛÙȘ ÚÔÛÏ‹„ÂȘ, ÂÓÒ Ô ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ Û˘Ì‚·ÛÈÔ‡¯ˆÓ ı· ÌÂÈÒÓÂÙ·È Î·Ù¿ 10% ·Ó¿ ¤ÙÔ˜. ∂›Û˘ ÚԂϤÂÙ·È ÂÚÈÔÚÈÛÌfi˜ ÙˆÓ ı¤ÛÂˆÓ ‰È¢ı˘ÓÙÒÓ Î·È ÚÔ˚ÛÙ·Ì¤ÓˆÓ ·fi 24.000 Û 20.000, ÂÓÒ ı· ÂÚÈÔÚÈÛÙÔ‡Ó Î·È ÔÈ ÎÂÓ¤˜ ÔÚÁ·ÓÈΤ˜ ı¤ÛÂȘ. ∏ ΢‚¤ÚÓËÛË Û¯Â‰È¿˙ÂÈ ÙËÓ Î·ıȤڈÛË ÌÂÚÈ΋˜ ··Û¯fiÏËÛ˘ ÌfiÓÈÌÔ˘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ Ì ÌÂȈ̤Ó˜ ·Ô‰Ô¯¤˜, ̤ÙÚÔ Ô˘ ÛÙԯ‡ÂÈ Î˘Ú›ˆ˜ ÛÙȘ ÌËÙ¤Ú˜. ∂›Û˘ ı· ˘¿Ú¯ÂÈ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ¿‰ÂÈ·˜ ¿Ó¢ ·Ô‰Ô¯ÒÓ ¤ˆ˜ 5 ¯ÚfiÓÈ· ÁÈ· Ó· ÂÚÁ·Ûı› Ô ˘¿ÏÏËÏÔ˜ ÛÙÔÓ È‰ÈˆÙÈÎfi ÙÔ̤·. ™ÙÔ ÌÂÛÔÚfiıÂÛÌÔ Û¯¤‰ÈÔ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ÚԂϤÂÙ·È Ë ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ ˆÚ·Ú›Ô˘ ÛÙȘ 40 ÒÚ˜ ÙËÓ Â‚‰ÔÌ¿‰·, ÂÓÒ ı· ÂÚÈÎÔÔ‡Ó ‰Ú·ÛÙÈο Î·È ÔÈ ˘Âڈڛ˜.

™Î‡ÏÔ˘˜ ·ÔÎÙÔ‡Ó Î·È Ù· ∂∫∞ª £· Û˘Ì‚¿ÏÔ˘Ó ÛÙÔÓ ÂÓÙÔÈÛÌfi Î·È ÙËÓ ·ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛË Î·ÎÔÔÈÒÓ ∞£∏¡∞, 26.

Δ∂Δƒ∞¶√¢√À™ Û˘ÓÂÚÁ¿-

Ù˜ ·ÔÎÙÔ‡Ó ÔÈ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ› Ù˘ ∂ȉÈ΋˜ ∫·Ù·ÛÙ·ÏÙ·ÙÈ΋˜ ∞ÓÙÈÙÚÔÌÔÎÚ·ÙÈ΋˜ ªÔÓ¿‰·˜. ™‡Ìʈӷ Ì ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÙÔ˘ ¶ÔÏ›ÙË Î. ÃÚ‹ÛÙÔ˘ ¶·Ô˘ÙÛ‹, Ë ÔÔ›· ‰ËÌÔÛȇÙËΠÛÙÔ º‡ÏÏÔ Ù˘ ∂ÊËÌÂÚ›‰·˜ Ù˘ ∫˘‚ÂÚÓ‹Ûˆ˜, “ÂÈÙÚ¤ÂÙ·È ÛÙȘ ∂∫∞ª ÙˆÓ ¢È¢ı‡ÓÛÂˆÓ ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÒÓ ∂ȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ∞ÙÙÈ΋˜ Î·È £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ Ë ¯Ú‹ÛË ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÒÓ ÛÎ‡ÏˆÓ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÂÎÏ‹ÚˆÛ˘ Ù˘ ·ÔÛÙÔÏ‹˜ ÙÔ˘˜” . ™‡Ìʈӷ Ì ·ÍȈ̷ÙÈÎÔ‡˜ Ù˘ ∂§.∞™. Ô ÚfiÏÔ˜ ÙˆÓ ÛÎ‡ÏˆÓ ı· Â›Ó·È Ó· Û˘ÓÂÈÛʤÚÔ˘Ó ÛÙÔÓ ÂÓÙÔÈÛÌfi ηÎÔÔÈÒÓñ ı· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È Ì¿ÏÈÛÙ· ·ÎfiÌ· Î·È ÁÈ· ÙËÓ ·ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛË ÙÔ˘˜. ÀÂÓı˘Ì›˙ÂÙ·È ˆ˜ ÔÈ ÂȉÈο ÂÎ·È‰Â˘Ì¤ÓÔÈ Û·ÏÔÈ Ù˘ ∂§.∞™. “‚Á‹Î·Ó” ÁÈ· ÂÚÈÔϛ˜ ÛÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ ÚÈÓ ·fi ÂÚ›Ô˘ ¤Ó· ¯ÚfiÓÔ, ÂÓÒ Û‹ÌÂÚ· ÙÔ˘˜ Û˘Ó·ÓÙ¿ οÔÈÔ˜ ΢ڛˆ˜ Û Á‹‰·. ∞fi ÙËÓ ∂§.∞™. ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È Â›Û˘ ÔÌ¿‰· ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÒÓ Û·ψÓ, Ô˘ Â›Ó·È ÂȉÈο ÂÎ·È‰Â˘Ì¤ÓÔÈ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó›¯Ó¢ÛË Ó·ÚΈÙÈÎÒÓ Î·È ÂÎÚËÎÙÈÎÒÓ.


EÈηÈÚfiÙËÙ· 10

TETAPTH 27 A¶PI§I√À 2011

ΔÔ §·˚Îfi §·¯Â›Ô ∞£∏¡∞, 26.

™ÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ (17Ë) ÎÏ‹ÚˆÛË ÙÔ˘ §·˚ÎÔ‡ §·¯Â›Ô˘, ÎÏËÚÒıËÎÂ Ô ·ÚÈıÌfi˜ 42661. ΔÚ›‰˘ÌÔ˜ §·¯Ófi˜. √ ·ÚÈıÌfi˜ 42661, Ù˘ 8˘ ÛÂÈÚ¿˜, ™Ù¯. ∂, ÎÂÚ‰›˙ÂÈ 1.000.000,00 ¢ÚÒ. √ ·ÚÈıÌfi˜ 42661, Ù˘ 8˘ ÛÂÈÚ¿˜, ™Ù¯. ∞+μ+°+¢, ÎÂÚ‰›˙ÂÈ 400.000,00 ¢ÚÒ. √ ·ÚÈıÌfi˜ 42661, Ù˘ 9˘ ÛÂÈÚ¿˜, ™Ù¯. ∞-∂, ÎÂÚ‰›˙ÂÈ 300.000,00 ¢ÚÒ. √ ·ÚÈıÌfi˜ 42661, Ù˘ 7˘ ÛÂÈÚ¿˜, ™Ù¯. ∞-∂, ÎÂÚ‰›˙ÂÈ 300.000,00 ¢ÚÒ. ™Â fiϘ ÙȘ ¿ÏϘ ÛÂÈÚ¤˜, 75.000,00, 11.175,00, 63.825,00. ºÔÚÔÏÔÁËÙ¤ÔÈ §·¯ÓÔ›. √ ·ÚÈıÌfi˜ 2558 ÎÂÚ‰›˙ÂÈ 10.000,00 ¢ÚÒ. √ ·ÚÈıÌfi˜ 18474 ÎÂÚ‰›˙ÂÈ 5.000,00 ¢ÚÒ. ∞fi 1.000 ¢ÚÒ ÎÂÚ‰›˙Ô˘Ó ÔÈ ·ÚÈıÌÔ› 5459 9705 14467 25219 30558 34601 37385 47256 51634 53353 58531 65418 69635 72784 78091 ∞ÊÔÚÔÏfiÁËÙÔÈ §·¯ÓÔ›. ∞fi 500 ¢ÚÒ ÎÂÚ‰›˙Ô˘Ó ÔÈ ·ÚÈıÌÔ› 965 4017 8263 12579 17291 20708 22340 27332 28786 32491 32668 39118 40437 44913 48668 54625 56638 60694 62366 64295 67852 75047 ∞fi 350 ¢ÚÒ ÎÂÚ‰›˙Ô˘Ó ÔÈ ·ÚÈıÌÔ› 284 1016 2527 2705 3446 4628 6000 6731 7512 9014 10456 11337 11968 13656 15328 15659 16480 18042 18603 18855 19326 20047 21459 22887 24648 25800 26551 27853 27934 28215 29617 31009 31760 33429 34140 35322 35803 36474 38036 38507 39669 41300 42651 43411 44162 45664 46435 48047 49619 50340 51012 52056 52648 52672 54144 55236 55927 57319 57850 59302 60113 61585 63153 63584 64506 65177 66339 66890 67441 68343 69014 70556 71797 73555 74336 75708 76539 77340 78802 79553 ∞ÚÈıÌfi˜ ¶ÚfiÛıÂÙ˘ ∫Ï‹ÚˆÛ˘: 84 ·) ∞fi 40,00 ¢ÚÒ ÎÂÚ‰›˙Ô˘Ó fiÏÔÈ ÔÈ ·ÚÈıÌÔ› Ô˘ Ï‹ÁÔ˘Ó Û 61 ‚) ∞fi 20,00 ¢ÚÒ ÎÂÚ‰›˙Ô˘Ó fiÏÔÈ ÔÈ ·ÚÈıÌÔ› Ô˘ Ï‹ÁÔ˘Ó Û 1 Á) ∞fi 10,00 ¢ÚÒ ÎÂÚ‰›˙Ô˘Ó fiÏÔÈ ÔÈ ·ÚÈıÌÔ› ·fi 42000 ¤ˆ˜ 42999, ·fi 2000 ¤ˆ˜ 2999 Î·È ·fi 18000 ¤ˆ˜ 18999. Δ· ·Ú·¿Óˆ Î¤Ú‰Ë ·ÓÙÈÛÙÔÈ¯Ô‡Ó Û ·Î¤Ú·È· ÁÚ·ÌÌ¿ÙÈ· ÙˆÓ 10,00 ¢ÚÒ. ¶ƒ√™√Ã∏: ™Â ÂÚ›ÙˆÛË ÔÏÏ·ÏÔ‡ ΤډԢ˜ ηٷ‚¿ÏÏÂÙ·È Δ√ ª∂°∞§ÀΔ∂ƒ√ Δ· Î¤Ú‰Ë ·Ú·ÁÚ¿ÊÔÓÙ·È ÌÂÙ¿ Δ∂Δƒ∞ª∏¡√. ∏ ÂfiÌÂÓË ÎÏ‹ÚˆÛË ı· Á›ÓÂÈ ÙËÓ ΔƒπΔ∏ 3 ª∞´√À 2011.

ΔÔ ∂ıÓÈÎfi §·¯Â›Ô ∞£∏¡∞, 26.

™ÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ ÎÏ‹ÚˆÛË ÙÔ˘ ∂ıÓÈÎÔ‡ §·¯Â›Ô˘, Ë̤ڷ 17Ë, Ù˘¯ÂÚ¤˜ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ‹Ù·Ó ÔÈ: 139 Î·È 177. ŸÏÔÈ ÔÈ ·ÚÈıÌÔ› Ô˘ ÎÏËÚÒıËÎ·Ó Î·È Ù· ÔÛ¿ Ô˘ ÎÂÚ‰›˙Ô˘Ó Â›Ó·È: ºÔÚÔÏÔÁËÙ¤ÔÈ §·¯ÓÔ›. √ ·ÚÈıÌfi˜ 177455 ÎÂÚ‰›˙ÂÈ 50.000,00 ¢ÚÒ. √ ·ÚÈıÌfi˜ 139557 ÎÂÚ‰›˙ÂÈ 10.000,00 ¢ÚÒ. √È ·ÚÈıÌÔ› 139579 Î·È 177477 ÎÂÚ‰›˙Ô˘Ó ·fi 5.000,00 ¢ÚÒ. √È ·ÚÈıÌÔ› 139290 139544 177188 Î·È 177442 ÎÂÚ‰›˙Ô˘Ó ·fi 2.000,00 ¢ÚÒ. ∞fi 1.000 ¢ÚÒ ÎÂÚ‰›˙Ô˘Ó ÔÈ ·ÚÈıÌÔ› 139152 139176 139473 139518 139522 139642 177050 177074 177371 177416 177420 177540 ∞fi 500 ¢ÚÒ ÎÂÚ‰›˙Ô˘Ó ÔÈ ·ÚÈıÌÔ› 139045 139048 139058 139078 139096 139111 139118 139120 139145 139148 139157 139191 139199 139235 139250 139252 139303 139313 139327 139336 139342 139344 139383 139391 139392 139424 139452 139456 139460 139468 139491 139494 139519 139524 139549 139565 139585 139587 139597 139638 139674 139679 139682 139700 139701 139706 139710 139711 139718 139724 139728 139747 139760 139776 139777 139784 139807 139812 139821 139827 139831 139862 139873 139876 139889 139909 139959 139961 139988 139997 177009 177016 177018 177043 177046 177055 177089 177097 177133 177148 177150 177201 177211 177225 177234 177240 177242 177281 177289 177290 177322 177350 177354 177358 177366 177389 177392 177417 177422 177447 177463 177483 177485 177495 177536 177572 177577 177580 177598 177599 177604 177608 177609 177616 177622 177626 177645 177658 177674 177675 177682 177705 177710 177719 177725 177729 177760 177771 177774 177787 177807 177857 177859 177886 177895 177943 177946 177956 177976 177994 ΔÀÃ∂ƒ∂™ Ãπ§π∞¢∂™ ™∏ª∂ƒ∞ √π: 139 ∫∞π 177. Δ¤ÏÔ˜, ·fi 240,00 ¢ÚÒ ÎÂÚ‰›˙Ô˘Ó fiÏÔÈ ÔÈ ¿ÏÏÔÈ ·ÚÈıÌÔ› ·fi 139000 ¤ˆ˜ 139999 Î·È ·fi 177000 ¤ˆ˜ 177999 Ô˘ ‰ÂÓ ·Ó·ÁÚ¿ÊÔÓÙ·È ÛÙÔÓ ·Ú·¿Óˆ ›Ó·Î·. ∏ ∫§∏ƒø™∏ ™À¡∂Ãπ∑∂Δ∞π.

¶·ÚfiÓÙÔ˜ ÙÔ˘ ÕÎË ΔÛÔ¯·Ù˙fiÔ˘ÏÔ˘ Ë Û˘˙‹ÙËÛË ÛÙË μÔ˘Ï‹ ÁÈ· ÙËÓ ¶ÚÔ·Ó·ÎÚÈÙÈ΋

«¢ÂÓ ¤¯ˆ Ó· ÎÚ‡„ˆ Ù›ÔÙ·» ∞£∏¡∞ 26.

Δ

Ô “·ÚÒÓ” ı· ‰ÒÛÂÈ Ô Õ΢ ΔÛÔ¯·Ù˙fiÔ˘ÏÔ˜ ÛÙË Û˘˙‹ÙËÛË Ù˘ ¶¤ÌÙ˘ (·‡ÚÈÔ) ÛÙË μÔ˘Ï‹ Û¯ÂÙÈο Ì ÙË Û‡ÛÙ·ÛË ¶ÚÔ·Ó·ÎÚÈÙÈ΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ÁÈ· ÙËÓ ˘fiıÂÛË ÙˆÓ ˘Ô‚Ú˘¯›ˆÓ. √ ÚÒËÓ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ÂÓË̤ڈÛ ÁÈ· ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘ Ì ÂÈÛÙÔÏ‹ Ô˘ ¤ÛÙÂÈÏ ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· Ù˘ ΔÚ›Ù˘ (¯ı˜) ÛÙÔÓ Úfi‰ÚÔ Ù˘ μÔ˘Ï‹˜ º›ÏÈÔ ¶ÂÙÛ¿ÏÓÈÎÔ. ™‡Ìʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÙÔ˘ μ‹Ì·ÙÔ˜, Ë ÔÌÈÏ›· ÙÔ˘ ÕÎË ΔÛÔ¯·Ù˙fiÔ˘ÏÔ˘ ÛÙË μÔ˘Ï‹ ı· ÎÈÓËı› ÛÙÔ Ó‡̷ fiÙÈ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Ó· ÎÚ‡„ÂÈ Ù›ÔÙ·.

™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ÚfiÙ·ÛË ÙˆÓ ‚Ô˘Ï¢ÙÒÓ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ (˘¤ÁÚ·„·Ó 112), Ô˘ ηٷ٤ıËΠÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ 14 ∞ÚÈÏ›Ô˘, Ú¤ÂÈ Ó· Û˘ÁÎÚÔÙËı› ¶ÚÔ·Ó·ÎÚÈÙÈ΋ ∂ÈÙÚÔ‹ ÌfiÓÔ ÁÈ· ÙÔÓ ÚÒËÓ ˘Ô˘ÚÁfi ÕÌ˘Ó·˜ ÕÎË ΔÛÔ¯·Ù˙fiÔ˘ÏÔ, ‰ÈfiÙÈ “·fi ÙË ÌÂϤÙË Ù˘ ‰ÈÎÔÁÚ·Ê›·˜ ÚԤ΢„·Ó ÛÙÔȯ›· Ô˘ Û¯ÂÙ›˙ÔÓÙ·È Ì ÙÔÓ ÚÒËÓ ˘Ô˘ÚÁfi ˆ˜ ÚÔ˜ ÙË ™‡Ì‚·ÛË (15-2-2000) Ì ÙËÓ ÔÔ›· Ë ÎÔÈÓÔÚ·Í›· ∂ÏÏËÓÈο ¡·˘ËÁ›· - Ferrostaal - HDW ·Ó¤Ï·‚ ÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ Î·È ·Ú¿‰ÔÛË ÛÙÔ ¶ÔÏÂÌÈÎfi ¡·˘ÙÈÎfi ÙÚÈÒÓ ˘Ô‚Ú˘¯›ˆÓ Ù‡Ô˘ 214 (™‡Ì‚·ÛË ∞Ú¯ÈÌ‹‰Ë˜). ∞fi Ù· ÛÙÔȯ›· ‰È·Ê·›ÓÂÙ·È fiÙÈ Ë ÁÂÚÌ·ÓÈ΋ ÂÙ·ÈÚ›· ·Ó¤Ù˘Í fiˆ˜ ¤Ú·ÙÙÂ Î·È Û ÔÏfiÎÏËÚÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ¤Ó· Û‡ÛÙËÌ· ‰ˆÚÔ‰ÔÎÈÒÓ ·ÓˆÙ¿ÙˆÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ Î·È ÎÚ·ÙÈÎÒÓ ·ÍȈ̷ÙÔ‡¯ˆÓ”. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ù˘ ÚfiÙ·Û˘ ˙ËÙÂ›Ù·È Ó· Û˘ÛÙ·ı› Ë ∂ÈÙÚÔ‹

Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ ÓfiÌÔ ÂÚ› ¢ı‡Ó˘ ˘Ô˘ÚÁÒÓ ÁÈ· Ó· ‰ÈÂÚ¢ÓËı› ÂӉ¯fiÌÂÓË ÔÈÓÈ΋ ¢ı‡ÓË ÙÔ˘ ÚÒËÓ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ ÁÈ· ÙȘ ·ÍÈfiÔÈÓ˜ Ú¿ÍÂȘ Ù˘ ·ıËÙÈ΋˜ ‰ˆÚÔ-

‰ÔΛ·˜ Î·È Ù˘ ÓÔÌÈÌÔÔ›ËÛ˘ ÂÛfi‰ˆÓ ·fi ÂÁÎÏËÌ·ÙÈΤ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜. ™‡Ìʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜, Ë ÔÌÈÏ›· ÙÔ˘ ÕÎË ΔÛÔ¯·Ù˙fiÔ˘ÏÔ˘

ÛÙË μÔ˘Ï‹ ı· ÎÈÓËı› ÛÙÔ Ó‡̷ fiÙÈ “‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Ù›ÔÙ ӷ ÎÚ‡„ÂÈ Î·È ÁÈ’ ·˘Ùfi ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ÂÓÒÈÔÓ ÙˆÓ ‚Ô˘Ï¢ÙÒÓ”, ÂÓÒ ı· ¯·Ú·ÎÙËÚ›ÛÂÈ Î·È ÂΛÓÔ˜ ÙËÓ ˘fiıÂÛË ˆ˜ ÛοӉ·ÏÔ Ì›˙·˜, Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ÂÚ¢ÓËı›. “æ¿ÍÙ ·ÏÏÔ‡ ÁÈ· Ì›˙˜” ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÂÈ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο. £· ÌÈÏ‹ÛÂÈ Â›Û˘ ÁÈ· Ù· Ú·ÁÌ·ÙÈο ÂÚÈÛÙ·ÙÈο Ù˘ ˘fiıÂÛ˘ Ì ÛÙfi¯Ô “Ó· ·Ó·‰ÂȯÙ› fiÏË Ë ·Ï‹ıÂÈ·”, fiˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó ÛÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ÙÔ˘, ÂÓÒ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÈÛ¯˘ÚÈÛÙ› fiÙÈ “ÛÙÔ¯ÔÔÈÂ›Ù·È ÚÔÛˆÈο, οÙÈ Ô˘ ‰ÂÓ ‚ÔËı¿ ÙË ‰ÈÂÚ‡ÓËÛË Ù˘ ˘fiıÂÛ˘”. ™Â ¯·ÌËÏÔ‡˜ ÙfiÓÔ˘˜ ı· ÎÈÓËıÔ‡Ó ÔÈ ÂÈÛËÁ‹ÛÂȘ - ÔÌÈϛ˜ ÙˆÓ ‚Ô˘Ï¢ÙÒÓ ÙÔ˘ ¶∞™√∫, Î.Î. ª. ªfiÏ·ÚË, °. ÷ڷϷÌfiÔ˘ÏÔ˘ Î·È ∂. ª›¯Ô˘. ∞fi ÙËÓ ·ÓÙÈÔϛ٢ÛË ÂÈÛËÁËÙ¤˜ ı· Â›Ó·È ÔÈ Î.Î. ¶. ∫·Ì̤ÓÔ˜, ªÈÏ. μ·Ú‚ÈÙÛÈÒÙ˘ Î·È ∞ÚÁ. ¡ÙÈÓfiÔ˘ÏÔ˜.

¶ÚÔÊ˘Ï·Î›ÛÙËÎÂ Ô ‰Ú¿ÛÙ˘ - ¢‡Ô ÓÂÎÚÔ› Î·È ¤ÍÈ ÙÚ·˘Ì·Ù›Â˜ ÙÔ ¶¿Û¯· ·fi ÙȘ ÎÚÔÙ›‰Â˜

™Â ÎÚ›ÛÈÌË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Ô ÂÙ¿¯ÚÔÓÔ˜ Ô˘ ¯Ù˘‹ıËΠ·fi ʈÙÔ‚ÔÏ›‰· ∞£∏¡∞ 26.

∫¿ı ¯ÚfiÓÔ Ù· ›‰È·. ¢‡Ô ÓÂÎÚÔ›, ÙÚÂȘ ÛÔ‚·Ú¿ ÙÚ·˘Ì·Ù›Â˜ Î·È ÙÚÂȘ ÂÏ·ÊÚ¿ ¯ˆÚ›˜ ÏfiÁÔ. “¶·Ú¿Ï¢ڷ” ı‡Ì·Ù· ÙÔ˘ ÊÂÙÈÓÔ‡ ÔϤÌÔ˘ ÙˆÓ ÎÚÔÙ›‰ˆÓ.∞Ó¿ÌÂÛ¿ ÙÔ˘˜ ¤Ó· ·È‰¿ÎÈ, Ô˘ ¯·ÚÔ·Ï‡ÂÈ ÛÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô ¶·›‰ˆÓ “∞Á›· ™ÔÊ›·”, ¯Ù˘Ë̤ÓÔ ·fi ÙË Ó·˘ÙÈ΋ ʈÙÔ‚ÔÏ›‰· Ô˘ ÂÎÙfiÍ¢Û 25¯ÚÔÓÔ˜ ÁÈ· Ó· ÁÈÔÚÙ¿ÛÂÈ ÙËÓ ∞Ó¿ÛÙ·ÛË! °È· ÙÚ›ÙË Ë̤ڷ, ÙÔ ·È‰› ÓÔÛËχÂÙ·È ‰È·ÛˆÏËӈ̤ÓÔ Î·È Û ηٷÛÙÔÏ‹. √È ÁÈ·ÙÚÔ› ηٷ‚¿ÏÏÔ˘Ó Î¿ı ‰˘Ó·Ù‹ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÁÈ· Ó· ÍÂÂÚ¿ÛÂÈ ÙÔÓ Î›Ó‰˘ÓÔ, fï˜ Ë Î·Ù¿ÛÙ·Û‹ ÙÔ˘ ÎÚ›ÓÂÙ·È ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ÛÔ‚·Ú‹. √ 25¯ÚÔÓÔ˜ Û˘ÓÂÏ‹ÊıË Î·È ÙÔ Úˆ› Ù˘ ΔÚ›Ù˘ (¯ı˜) Ô‰ËÁ‹ıËΠÛÙÔÓ ÂÈÛ·ÁÁÂϤ· ¶ÚˆÙÔ‰ÈÎÒÓ Ã·ÏΛ‰·˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ‰È¤Ù·Í ÙËÓ ÚÔÊ˘Ï¿ÎÈÛ‹ ÙÔ˘. √ 25¯ÚÔÓÔ˜ ηÙËÁÔÚÂ›Ù·È ÁÈ· ÚfiÎÏËÛË ‚·ÚÈ¿˜ ۈ̷ÙÈ΋˜ ‚Ï¿‚˘, ·Ú·‚›·ÛË ÙÔ˘ ÓfiÌÔ˘ ÂÚ› ‚ÂÁÁ·ÏÈÎÒÓ Î·È ÚfiÎÏËÛË ¤ÎÚË͢. ∫¿ı ¯ÚfiÓÔ, Ù¤ÙÔȘ ̤Ú˜, ¤¯ÂÈ Î·Ù·ÓÙ‹ÛÂÈ Ë Î‡ÚÈ· ··Û¯fiÏËÛË Ù˘ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜. ™·Ê¿ÚÈ ÁÈ· Ó· Ì·˙¢ÙÔ‡Ó ÔÈ ÎÚÔÙ›‰Â˜. √‡Ù ϛÁÔ, Ô‡Ù Ôχ ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· 6ÂÙÈ· ¤¯Ô˘Ó ηٷۯÂı› ÂÚ›Ô˘ 5,5 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ÎÚÔÙ›‰Â˜, fiˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ÛÙÔ “μ∏ª∞ on line” Î. ∞ı·Ó¿ÛÈÔ˜ ∫ÔηϿ΢, ÂÎÚfiÛˆÔ˜ Δ‡Ô˘ Ù˘ ∂§.∞™. ª¿Ù·È·. ∂ηÙÔÌ̇ÚÈ· ¿ÏϘ ΢ÎÏÔÊÔÚÔ‡Ó ·ÓÂͤÏÂÁÎÙ· Û ¿ÁÎÔ˘˜ ÌÈÎÚÔˆÏËÙÒÓ, Û ̛ÓÈ Ì¿ÚÎÂÙ, Û „ÈÏÈηÙ˙›‰Èη, Û ÂÚ›ÙÂÚ·, ·ÎfiÌ· Î·È Û ÊÔ‡ÚÓÔ˘˜ Î·È Î·Ù·Ï‹ÁÔ˘Ó ·ÎfiÌ· Î·È ÛÙ· ¯¤ÚÈ· ÌÈÎÚÒÓ ·È‰ÈÒÓ, Ô˘ Û˘¯Ó¿ ÙÔ˘˜ Ù· ·ÁÔÚ¿˙Ô˘Ó ÔÈ ›‰ÈÔÈ ÔÈ ÁÔÓ›˜ ÙÔ˘˜! æÈÏ¿ ÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÔÈ ÚԉȷÁڷʤ˜ ·ÛÊ·Ï›·˜ Î·È ÔÈ Ô‰ËÁ›Â˜ ¯Ú‹Û˘ Û ·ÓÙÈΛÌÂÓ·, Ô‡Ùˆ˜ ‹ ¿Ïψ˜ ÂÈΛӉ˘Ó· Î·È ·Ôχو˜ ·Î·Ù¿ÏÏËÏ· ÁÈ· ¤Ó· ¯ÒÚÔ, fiˆ˜ ÙÔ ÚÔ-

·‡ÏÈÔ ÌÈ·˜ ∂ÎÎÏËÛ›·˜ ÙË Ó‡¯Ù· Ù˘ ∞Ó¿ÛÙ·Û˘. ªfiÓÔ Ô˘ ·˘Ùfi ‰ÂÓ Â›Ó·È Úfi‚ÏËÌ· ·ÛÙ˘ÓfiÌ¢Û˘, ·ÏÏ¿ ÓÔÔÙÚÔ›·˜. ΔÔ 7¯ÚÔÓÔ ·ÁfiÚÈ, Ô˘ ‰›ÓÂÈ Ì¿¯Ë ÁÈ· Ó· ÎÚ·ÙËı› ÛÙË ˙ˆ‹ ÛÙË ªÔÓ¿‰· ∂ÓÙ·ÙÈ΋˜ £ÂÚ·›·˜ ÙÔ˘ ÓÔÛÔÎÔÌ›Ԣ ¶·›‰ˆÓ “∞Á›· ™ÔÊ›·”, ¤¯ÔÓÙ·˜ ¯¿ÛÂÈ ‹‰Ë ÙÔ ·ÚÈÛÙÂÚfi ÙÔ˘ Ì¿ÙÈ, ÛÙÂÎfiÙ·Ó ‰›Ï· ÛÙÔÓ ÈÂÚ¤· ·Ù¤Ú· ÙÔ˘, ÌÚÔÛÙ¿ ·fi ÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô ÂÎÎÏËÛ›·˜ ÛÙË ¢ÚÔÛÈ¿ ÷ÏΛ‰·˜. ªfiÏȘ Ô ·¿˜ ¿Ú¯ÈÛ ӷ „¿ÏÏÂÈ ÙÔ “ÃÚÈÛÙfi˜ ∞Ó¤ÛÙË” , ¤Ó·˜ 25¯ÚÔÓÔ˜ ÙÔ ·ÓËÁ‡ÚÈÛ ÂÎÙÔ͇ÔÓÙ·˜ ÌÈ· Ó·˘ÙÈÎÔ‡ Ù‡Ô˘ ʈÙÔ‚ÔÏ›‰·. ∏ ÔÔ›·, fï˜, ‰ÂÓ ‹Á ÛÙÔÓ Ô˘Ú·Ófi - ÂÍÂÚÚ¿ÁË ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙÔ ·È‰›, ÙÚ·˘Ì·Ù›˙ÔÓÙ¿˜ ÙÔ ÛÔ‚·Ú¿ ÛÙÔ ÚfiÛˆÔ. §›Á˜ ÒÚ˜ ÓˆÚ›ÙÂÚ·, ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ÙÔ˘ ªÂÁ¿ÏÔ˘ ™·‚‚¿ÙÔ˘, ¤Ó·˜ 39¯ÚÔÓÔ˜ Î·È ¤Ó·˜ 30¯ÚÔÓÔ˜ ¤¯·Û·Ó ÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘˜, ÂÓÒ Î·Ù·Û··˙·Ó ·˘ÙÔÛ¯¤‰È· ‚·ÚÂÏfiÙ· ÛÙÔ ª·Ó‰ÚÈÎfi ƒfi‰Ô˘. º¤ÙÔ˜ ̤¯ÚÈ ÙÔ ªÂÁ¿ÏÔ ™·‚‚¿ÙÔ Â›¯·Ó ‚‚·Èˆı› 129 ·Ú·‚¿ÛÂȘ Î·È Û˘ÓÂÏ‹ÊıËÛ·Ó 141 ¿ÙÔÌ·.

¶¤Ú˘ÛÈ Â›¯·Ó ÛÎÔÙˆı› ÙÚÂȘ ¿ÓıÚˆÔÈ, ÔÎÙÒ ÙÚ·˘Ì·Ù›ÛÙËÎ·Ó ÛÔ‚·Ú¿ Î·È ‰˘Ô ÂÏ·ÊÚ¿, ÂÓÒ Â›¯·Ó Û˘ÏÏËÊı› 119 ¿ÙÔÌ·. ΔËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· 10ÂÙ›· ÂÙ¿ ¿ÓıÚˆÔÈ ¤¯Ô˘Ó ¯¿ÛÂÈ ÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘˜ Î·È ¿ÏÏÔÈ 106 ÙÚ·˘Ì·Ù›ÛÙËÎ·Ó ·fi ÙË ¯Ú‹ÛË ‚ÂÁÁ·ÏÈÎÒÓ, ÎÚÔÙ›‰ˆÓ Î·È ˘ÚÔÙ¯ÓËÌ¿ÙˆÓ.∏ ÛÙ·ÙÈÛÙÈ΋ ÙÔ˘ ı·Ó¿ÙÔ˘, ˆÛÙfiÛÔ, ‰ÂÓ Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ÙÚÔÌ¿˙ÂÈ Ô‡Ù ÙÔ˘˜ ‰È·ÎÈÓËÙ¤˜, Ô‡Ù - Ôχ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ - ÙÔ˘˜ Ô·‰Ô‡˜ ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ›‰Ô˘˜ Ù˘ ‰È·ÛΤ‰·Û˘. º¤ÙÔ˜ ηٷۯ¤ıËÎ·Ó ¿ÏÈ 871.937 ÎÚÔÙ›‰Â˜ Î·È ‚ÂÁÁ·ÏÈο, 668 ·˘ÙÔÛ¯¤‰ÈÔÈ ˘ÚÔÙ¯ÓÈÎÔ› Ì˯·ÓÈÛÌÔ› Î·È ÂÚ›Ô˘ 4,3 ÎÈÏ¿ ÂÎÚËÎÙÈ΋˜ ‡Ï˘. √Ϙ ÔÈ ÚÔÂȉÔÔÈ‹ÛÂȘ ÛÙÔÓ ‚ÚfiÓÙÔ. √È ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ› ÂÈÛËÌ·›ÓÔ˘Ó Î¿ı ÊÔÚ¿ fiÙÈ ‰ÂÓ Â›Ó·È ·È¯Ó›‰È Î·È ÔÈ ÂȉÈÎÔ› ÙÔÓ›˙Ô˘Ó fiÙÈ ÔÈ ÚÔÛÌ›ÍÂȘ Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ Î·È Ë Ï·Óı·Ṳ̂ÓË ¯Ú‹ÛË, ÌÔÚ› Ó· ÚÔηϤÛÔ˘Ó ·ÎfiÌ· Î·È ÙÔÓ ı¿Ó·ÙÔ. ¶·ÚfiÏ· ·˘Ù¿ ÔÈ ÁÓˆÚ›˙ÔÓÙ˜ Û˘Ó¯›˙Ô˘Ó Ó· Ù· ˙ËÙÔ‡Ó Ì ÙȘ ÔÓÔ̷ۛ˜ ÙÔ˘˜: ÁÔ˘ÚÔ‡Ó˜, ÛÎÔÚ‰¿-

ÎÈ·, ÛÊ˘Ú›¯ÙÚ˜, ÎÚ·ÎÂÚ¿ÎÈ·, ·Á›‰Â˜ Î·È ¿ÏÏ·. ∫·È Ë ÏÂÈÔÓfiÙËÙ· ÙˆÓ ÂÏ·ÙÒÓ Â›Ó·È ÌÈÎÚ¿ ·È‰È¿, ΢ڛˆ˜ ·ÁfiÚÈ·, Ì·ıËÙ¤˜ Á˘ÌÓ·Û›ˆÓ Î·È Ï˘Î›ˆÓ. ª¿ÏÈÛÙ· ÁÈ· Ó· οÓÔ˘Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚË Ê·Û·Ú›· Ù· οÓÔ˘Ó ·ÎfiÌË ÈÔ ÂÈΛӉ˘Ó·, ‚¿˙ÔÓÙ¿˜ Ù· ̤۷ Û ÙÔ‡‚Ï· ‹ Ú›¯ÓÔÓÙ¿˜ Ù· ÔÏÏ¿ Ì·˙› ̤۷ Û ο‰Ô˘˜ ·ÔÚÚÈÌÌ¿ÙˆÓ. Ÿˆ˜ ¤¯ÂÈ ‰È·ÈÛÙˆı› ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ˘ÏÈÎÒÓ Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ ÎÚÔÙ›‰ˆÓ Â›Ó·È Ë ˘Ú›Ùȉ·, Ë ÔÔ›· ÌÔÚ› Ó· ·Ô‰Âȯı› ȉȷ›ÙÂÚ· ÂÈΛӉ˘ÓË fiÙ·Ó Â›Ó·È ÎÏÂÈṲ̂ÓË ÛÂ Û˘Û΢·Û›·, ÂÓÒ ÔÏÏÔ›, ΢ڛˆ˜ ÛÙ· ÓËÛÈ¿, ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó ‰˘Ó·Ì›Ùȉ· ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ ·˘ÙÔÛ¯¤‰ÈˆÓ ÂÎÚËÎÙÈÎÒÓ Ì˯·ÓÈÛÌÒÓ. √ÛÔ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÂϤÁ¯Ô˘˜, fiˆ˜ ÛËÌÂÈÒÓÔ˘Ó ·ÍȈ̷ÙÈÎÔ› Ù˘ ∂§.∞™., “Á›ÓÔÓÙ·È Ù·ÎÙÈÎÔ› ÛÙÔ Ì¤ÙÚÔ ÙÔ˘ ‰˘Ó·ÙÔ‡, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÂÊÈÎÙfi Ó· ÂϤÁÍÔ˘Ì fiÏ· Ù· „ÈÏÈηÙ˙›‰Èη Î·È ÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜ ÒÏËÛ˘ ·Ó¿ ÙËÓ ÂÈÎÚ¿ÙÂÈ·”. ∂ÚÁ·ÛÙ‹ÚÈ· ηٷÛ΢‹˜ ‚ÂÁÁ·ÏÈÎÒÓ Î·È ÎÚÔÙ›‰ˆÓ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û πÙ·Ï›· Î·È μÔ˘ÏÁ·Ú›·, ÂÓÒ ÔÏÏ¿ ¤Ú¯ÔÓÙ·È Ì ÎÔÓÙ¤˚ÓÂÚ ·fi ÙËÓ ∫›Ó·. ™˘Ó‹ıˆ˜ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ·Ú¿ÓÔÌ· ÎÔÌÌ¿ÙÈ· ÂÈÛ¿ÁÔÓÙ·È ÎÚ˘Ì̤ӷ ̤۷ Û ¿ÏÏ· ÚÔ˚fiÓÙ·, ηıÒ˜ ÙÔ Ì¤ÁÂıÔ˜ ÙÔ˘˜ Â›Ó·È ÌÈÎÚfi, ÂÓÒ ÔÈ ‰È·ÎÈÓËÙ¤˜ ÂÎÌÂÙ·ÏχÔÓÙ·È ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ÏfiÁˆ ÙˆÓ “·ÓÔÈÎÙÒÓ Û˘ÓfiÚˆÓ” Ì ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ‰ÂÓ Á›ÓÂÙ·È ¤ÏÂÁ¯Ô˜ Û ÂÌÔÚ‡̷ٷ. ∞ÏÏ¿, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ˘˜ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ‡˜, ·ÎfiÌË Î·È Ù· Ù˘ÔÔÈË̤ӷ (Î·È ÓfiÌÈÌ·) Â›Ó·È ¿ÎÚˆ˜ ÂÈΛӉ˘Ó· ÁÈ· Ù¤ÙÔÈÔ˘ ›‰Ô˘˜ ¯Ú‹ÛË Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· ·fi ÂÚ·ÛÈÙ¤¯Ó˜. ∂ȉÈο, ηıÒ˜ Û ÔÏϤ˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ, fiˆ˜ ¤¯ÂÈ ‰È·ÈÛÙˆı›, ÔÈ ÚԉȷÁڷʤ˜ ÔÈfiÙËÙ·˜ ‰ÂÓ ÙËÚÔ‡ÓÙ·È Ô‡Ù ÛÙ· Ù˘ÔÔÈË̤ӷ ˘ÚÔÙ¯Ӌ̷ٷ.


M·ÁÓËÛ›· 11

TETAƒΔ∏ 27 A¶PI§I√À 2011

∂Ó¿ÓÙÈ· ÛÙË ¯Ú‹ÛË Ù˘ ˘ÚËÓÈ΋˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜

™ÙÔ 90% ÔÈ ÏËÚfiÙËÙ˜ Ù˘ Ryanair ·fi μfiÏÔ ÚÔ˜ πÙ·Ï›·

ΔÔ ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈÔ ¡. ∞Á¯È¿ÏÔ˘ Á›ÓÂÙ·È ‰ËÌÔÊÈϤ˜ ÁÈ· ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ÂÈ‚¿Ù˜ AÏÏÔ‰·Ô› Â¯›ÚËÛ·Ó Ó· «·ÔÁÂȈıÔ‡Ó» Ì Ï·ÛÙ¿ ‰È·‚·Ù‹ÚÈ·...

ª

 ÏËÚfiÙËÙ˜ Ô˘ ·ÁÁ›˙Ô˘Ó ÙÔ 90% ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ‹‰Ë ÔÈ Ù‹ÛÂȘ Ù˘ ¯·ÌËÏfiÙÂÚÔ˘ ÎfiÛÙÔ˘˜ ·ÂÚÔÔÚÈ΋˜ ÂÙ·ÈÚ›·˜ ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË Ryanair Ô˘ Û˘Ó‰¤ÂÈ ÙË ¡. ∞Á¯›·ÏÔ Ì ÙËÓ πÙ·Ï›·. ΔÔ ¶¿Û¯· Ë Î›ÓËÛË ÛÙËÓ ·ÂÚÔÔÚÈ΋ ·˘Ù‹ Û‡Ó‰ÂÛË ‹Ù·Ó ÂÓÙ˘ˆÛȷ΋ Î·È Ù· ·ÂÚÔÏ¿Ó· Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ -180 ÂÚ›Ô˘ ı¤ÛÂˆÓ - ʇÁÔ˘Ó Î·È ¤Ú¯ÔÓÙ·È Û¯Â‰fiÓ ÁÂÌ¿Ù·. ∞ÏÏ¿ Î·È ÙÔ˘˜ ÂfiÌÂÓ˜ Ì‹Ó˜, fiˆ˜ ÌÔÚ› Ó· ‰È·ÈÛÙˆı› Î·È ·fi ÙÔ site Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜, Ë ÏËÚfiÙËÙ· Â›Ó·È Ôχ ˘„ËÏ‹. ΔÔ ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈÔ Ù˘ ¡¤·˜ ∞Á¯È¿ÏÔ˘ Ê·›ÓÂÙ·È ˆ˜ ı· ·ÔÙÂϤÛÂÈ ÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi Î·È ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎfi ·ÙÔ‡ Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÂfiÌÂÓÔ˘˜ ¤ÍÈ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ Ì‹Ó˜ ÙÔ˘ 2011. ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÛÙÔ ∞. Δ. ¡¤·˜ πˆÓ›·˜ Î·È Û‹ÌÂÚ· ı· ‰ÈηÛÙÔ‡Ó ÛÙÔ ∞˘ÙfiʈÚÔ. Δ· ̤ÙÚ· Ù˘ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜ ÛÙÔ ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈÔ Â›Ó·È ‹‰Ë ·˘ÍË̤ӷ. ∞fi ÙȘ 27 ª·ÚÙ›Ô˘, ÔfiÙÂ Î·È ¿Ú¯ÈÛ·Ó ÔÈ Ù‹ÛÂȘ ÚÔ˜ ÙËÓ πÙ·Ï›·, ¤¯Ô˘Ó ηٷÁÚ·Ê› ÙÚÂȘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ Û‡ÏÏ˄˘ ·ÏÏÔ‰·ÒÓ Ì Ï·ÛÙ¿ ¤ÁÁÚ·Ê·. ™ÙËÓ ÚÒÙË ÂÚ›ÙˆÛË Û˘ÓÂÏ‹ÊıËÛ·Ó ‰‡Ô ¿ÙÔÌ·, ÛÙË ‰Â‡ÙÂÚË Ù¤ÛÛÂÚ· Î·È ÙÒÚ· 17 ¿ÙÔÌ·. ∏ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›· οÓÂÈ ÏfiÁÔ ÁÈ· ‰Ú¿ÛË Î˘ÎÏÒÌ·ÙÔ˜ Ô˘ ÂȯÂÈÚ› Ó· ‰ÈÔ¯ÂÙ‡ÛÂÈ Ï·ıÚÔÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜ ÚÔ˜ ÙËÓ ˘fiÏÔÈË ∂˘ÚÒË Ì¤Ûˆ ¡. ∞Á¯È¿ÏÔ˘ Î·È ¤¯ÂÈ ·˘Í‹ÛÂÈ Ù· ̤ÙÚ·. √È ¤ÏÂÁ¯ÔÈ Â›Ó·È ÂÍÔÓ˘¯ÈÛÙÈÎÔ› Î·È fiˆ˜ ÛËÌ›ˆÛÂ Ô ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈÎfi˜ ¢È¢ı˘ÓÙ‹˜ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î. ¢ËÌ. ∫·Ùۛη˜ ı· ·˘ÍËıÔ‡Ó ·ÎfiÌË ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÙÔ ÂfiÌÂÓÔ ‰È¿ÛÙËÌ·. ™‡Ìʈӷ Ì¿ÏÈÛÙ· Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÛÙÔ ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈÔ ı· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ÌfiÓÈÌË Û¯Â‰fiÓ ‚¿ÛË Î·È Ô Û·ÏÔ˜ ‰›ˆÍ˘ Ó·ÚΈÙÈÎÒÓ - Ô ™¤˙·Ú - ÁÈ· ¤ÏÂÁ¯Ô ÙˆÓ ·ÔÛ΢ÒÓ ÂÈ‚·ÙÒÓ.

ƒÂÔÚÙ¿˙: Δ√À§∞ ∫∂∫∞Δ√À

Ÿˆ˜ ÛËÌÂÈÒÓÂÈ Ô ·ÂÚÔÏÈÌÂӿگ˘ ¡. ∞Á¯È¿ÏÔ˘ Î. ∫ˆÓ. ∂˘ÛÙ·ı›Ô˘, ȉȷ›ÙÂÚ· ıÂÙÈÎfi Â›Ó·È ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ÚÔÙÈÌÔ‡Ó ÙÔ ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈÔ Ù˘ ∞Á¯È¿ÏÔ˘ ÂÈ‚¿Ù˜ fi¯È ÌfiÓÔ ·fi ÙË £ÂÛÛ·Ï›·, ·ÏÏ¿ Î·È ·fi ¿ÏϘ ÂÚÈÔ¯¤˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜, ·ÎfiÌË Î·È ·fi ÙËÓ ∞ı‹Ó·. √È Û˘¯Ófiٷ٘ Ù‹ÛÂȘ ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Ì ÙÔ ÊıËÓfi ÂÈÛÈÙ‹ÚÈÔ Î·È Ù· ÔÏ˘ÙÂÏ‹ ·ÂÚÔÛοÊË, ÚÔÛÂÏÎ‡Ô˘Ó fiÏÔ Î·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˘˜ ÂÈ‚¿Ù˜. ΔÔ ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈÔ Ù˘ ¡. ∞Á¯È¿ÏÔ˘ Á›ÓÂÙ·È fiÏÔ Î·È ÈÔ ‰ËÌÔÊÈϤ˜ ÁÈ· ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ÂÈ‚¿Ù˜. √ Ó¤Ô˜ Û‡Á¯ÚÔÓÔ˜ ·ÂÚÔÛÙ·ıÌfi˜ Â͢ËÚÂÙ› Î·È ÂÓÙ˘ˆÛÈ¿˙ÂÈ, ÂÓÒ Î·È Ë Â‡ÎÔÏË ÚfiÛ‚·ÛË ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÛËÌ·ÓÙÈο ÛÙÔȯ›· ÁÈ· ÙÔ ¿ÓÔÈÁÌ· ÛÙÔ˘˜ ηْ ÂÍÔ¯‹Ó ‰È¿ÛËÌÔ˘˜ ÚÔÔÚÈÛÌÔ‡˜ Ù˘ ∂˘ÚÒ˘. √È Ù‹ÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ πÙ·Ï›· ¿Ú¯ÈÛ·Ó ÛÙȘ 27 ª·ÚÙ›Ô˘. ∂ÎÙÂÏÔ‡ÓÙ·È ÔÎÙÒ Â‚‰ÔÌ·‰È·›ˆ˜ Î·È ‹‰Ë ÔÈ ÎÚ·Ù‹ÛÂȘ ÂÌÊ·Ó›˙Ô˘Ó ˘„ËϤ˜ ÏËÚfiÙËÙ˜. ∏ Ryanair Û˘Ó‰¤ÂÈ ÙÔ μfiÏÔ Ì ÙË ƒÒÌË Î·È ÙÔ ª¤ÚÁηÌÔ, ÂÓÒ ·fi ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ¢Â˘Ù¤Ú·, 2 ª·˝Ô˘ ·Ú¯›˙Ô˘Ó Î·È ÔÈ Ù·ÎÙÈΤ˜ Ù‹ÛÂȘ Ù˘ Air Berlin ÁÈ· ÙË ºÚ·ÁÎÊÔ‡ÚÙË Ù˘ °ÂÚÌ·Ó›·˜. ŸÛÔ Ë ÏËÚfiÙËÙ· ·˘Í¿ÓÂÈ, ÙfiÛÔ ÔÈ ÙÈ̤˜ ·Ó‚·›ÓÔ˘Ó, ·ÏÏ¿ ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ ÙÔ˘˜ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ È‰È·›ÙÂÚ· ÚÔÛÈÙfi. ΔÔ 2010 ÔÈ ÏËÚfiÙËÙ˜ ÙˆÓ Ù‹ÛÂˆÓ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ‰‡Ô Â˘Úˆ·˚ÎÔ‡˜ ÚÔÔÚÈÛÌÔ‡˜ (Ù˘ πÙ·Ï›·˜ Î·È °ÂÚÌ·Ó›·˜) ¤ÊÙ·Û·Ó ÛÙÔ ÂÓÙ˘ˆÛÈ·Îfi ÔÛÔÛÙfi ÙÔ˘ 85%. ∏ Air Berlin Û˘Ó‰¤ÂÈ ÙÔ μfiÏÔ Ì ÙË ¡˘ÚÂÌ‚¤ÚÁË Î·È Ì¤Ûˆ ·˘Ù‹˜ Ì ¿ÏϘ Ù¤ÛÛÂÚȘ ÁÂÚÌ·ÓÈΤ˜ fiÏÂȘ: ∞Ì‚Ô‡ÚÁÔ, μÂÚÔÏ›ÓÔ, μȤÓÓË, ¡Ù›ÛÂÏÓÙÔÚÊ Î·È Â¤ÎÙÂÈÓ ÙȘ ÁÚ·Ì̤˜ Ù˘ Ì ·¢ı›·˜ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· ¡Ù›ÛÂÏÓÙÔÚÊ-μfiÏÔ˜ Î·È ¡Ù›ÛÂÏÓÙÔÚÊ-™ÎÈ¿ıÔ˜ Î·È §ÔÓ‰›ÓÔ.∞fi ÙÔ ª¿ÈÔ, ÛÙÔ ÌÂٷ͇, ¤Ó·˜ Ó¤Ô˜ ÚÔÔÚÈÛÌfi˜ ÚÔÛÙ›ıÂÙ·È ÛÙÔ Ù·ÌÏfi ·Ó·¯ˆÚ‹ÛÂ-

ˆÓ ÙÔ˘ ·ÂÚÔ‰ÚÔÌ›Ô˘ ¡¤·˜ ∞Á¯È¿ÏÔ˘. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙÔ ÕÌÛÙÂÚÓÙ·Ì Ì Ù‹ÛÂȘ Ù˘ Transavia, Ì ÂÈÛÈÙ‹ÚÈÔ, ÂÎÙfi˜ ÙˆÓ Ù‹ÛÂˆÓ ÙÛ¿ÚÙÂÚ. √È Ù‹ÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ √ÏÏ·Ó‰›· ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ·Ú¯›ÛÔ˘Ó ÛÙȘ 15 ª·˝Ô˘, ÂÓÒ ·fi ÙȘ 21 ª·˝Ô˘ ·Ú¯›˙Ô˘Ó Î·È ÔÈ Ù‹ÛÂȘ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ Air Lauda.

∫‡Îψ̷ ‰È·ÎÈÓ› ÂÈ‚¿Ù˜ ̤ۈ Ù˘ ¡. ∞Á¯È¿ÏÔ˘ ™Â Ӥ˜ Û˘ÏÏ‹„ÂȘ ÚÔ¯ÒÚËÛÂ Ë ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·, ηıÒ˜ ̤ۈ ÙÔ˘ ·ÂÚÔ‰ÚÔÌ›Ô˘ ¡. ∞Á¯È¿ÏÔ˘ ·ÏÏÔ‰·Ô› Ì Ï·ÛÙ¿ ‰È·‚·Ù‹ÚÈ· ÚÔÛ¿ıËÛ·Ó Ó· ·Ó·¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó Ì ÚÔÔÚÈÛÌfi ÙËÓ πÙ·Ï›·. ∞˘Ù‹ ÙË ÊÔÚ¿ ÂȯÂÈÚ‹ıËÎÂ, fiˆ˜ ÚÔ·ÙÂÈ ·fi ÙËÓ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋ ¤Ú¢ӷ, ÔÌ·‰È΋ ·Ó·¯ÒÚËÛË ·Ï-

ÏÔ‰·ÒÓ Ì ‰È·‚·Ù‹ÚÈ· Ô˘ ›¯·Ó ÚÔÌËı¢Ù› -fiˆ˜ ‰ËÏÒÓÔ˘Ó- ·fi ¿ÁÓˆÛÙÔ ¿ÙÔÌÔ ·fi ÙËÓ Ï·Ù›· √ÌÔÓÔ›·˜ ¤Ó·ÓÙÈ 50, 100, ·ÎfiÌË Î·È 500 ¢ÚÒ. ΔÔ Úˆ› ÙÔ˘ ª. ™·‚‚¿ÙÔ˘ ÚÔÛ‹Ïı·Ó ÛÙÔ ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈÔ Ì ÛÎÔfi Ó· Ù·Íȉ¤„Ô˘Ó Ì Ù‹ÛË Ù˘ Ryanair (ÛÙȘ 10.30) ÁÈ· ª¤ÚÁηÌÔ πÙ·Ï›·˜ 17 ·ÏÏÔ‰·Ô› Ï·ıÚÔÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜. ¢ÂηÙÚ›˜ ·fi ·˘ÙÔ‡˜ Â›Ó·È ™ÔÌ·ÏÔ›, ËÏÈΛ·˜ ·fi 18 ¤ˆ˜ Î·È 40 ÂÙÒÓ, ¤Ó·˜ ¡ÈÁËÚÈ·Ófi˜ 29 ÂÙÒÓ, ¤Ó·˜ ª·ÚÔÎÈÓfi˜ 23 ÂÙÒÓ, ¤Ó·˜ ·fi ÙÔ ª·ÁÎÏ·ÓÙ¤˜ ËÏÈΛ·˜ 30 ÂÙÒÓ Î·È ¤Ó·˜ ·fi ÙË ¡¤· °Ô˘ÈÓ¤· ËÏÈΛ·˜ 23 ÂÙÒÓ. ¢¤Î· ·fi ·˘ÙÔ‡˜ ›¯·Ó Ï·ÛÙ¿ ‰È·‚·Ù‹ÚÈ·, ¤ÍÈ ÎÏÂÌ̤ӷ Ù·ÍȉȈÙÈο ¤ÁÁÚ·Ê· (ÎÔÈÓÔÙÈο ‰È·‚·Ù‹ÚÈ·, ÎÔÈÓÔÙÈΤ˜ Ù·˘ÙfiÙËÙ˜) Î·È ¤Ó·˜ ¤Î·Ó ¯Ú‹ÛË ˘ËÚÂÛÈ·ÎÔ‡ ÛËÌÂÈÒÌ·ÙÔ˜ Ù˘ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜ Ô˘ ¤ÏËÍ ÛÙȘ 6/12/2010. ¢Âη٤ÛÛÂÚȘ Â›Ó·È ¿ÓÙÚ˜ Î·È ÙÚÂȘ Á˘Ó·›Î˜. √ ÂÓÙÔÈÛÌfi˜ ¤ÁÈÓ ηٿ ÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô ·fi ÙËÓ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›· ÛÙÔ ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈÔ. √È Û˘ÏÏËÊı¤ÓÙ˜ Ô‰ËÁ‹ıËÎ·Ó ·Ú¯Èο ÛÙÔ ΔÌ‹Ì·

¶·Ú¤Ì‚·ÛË - ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›· Ãı˜ ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ÛÙËÓ Ï·Ù›· ∞Á›Ô˘ ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ ¶·Ú¤Ì‚·ÛË - ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›· ÂÓ¿ÓÙÈ· ÛÙË ¯Ú‹ÛË Ù˘ ˘ÚËÓÈ΋˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ·Ó ¯ı˜ ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ÛÙËÓ Ï·Ù›· ∞Á›Ô˘ ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ ̤ÏË Ù˘ ∫›ÓËÛ˘ μfiÏÔ˘ ÙˆÓ √ÈÎÔÏfiÁˆÓ ¶Ú¿ÛÈÓˆÓ. ∏ ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛË Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠ̠·ÊÔÚÌ‹ ÙË Û˘ÌÏ‹ÚˆÛË ¯ı˜ 25 ¯ÚfiÓˆÓ ·fi ÙÔ ˘ÚËÓÈÎfi ‰˘ÛÙ‡¯ËÌ· Ô˘ ÛËÌÂÈÒıËΠÛÙÔ˘˜ ·ÓÙȉڷÛÙ‹Ú˜ ÙÔ˘ ÂÚÁÔÛÙ·Û›Ô˘ ÙÔ˘ ΔÛÂÚÓÔÌ›Ï. ª¤ÏË Ù˘ ∫›ÓËÛ˘ μfiÏÔ˘ ÙˆÓ √ÈÎÔÏfiÁˆÓ ¶Ú¿ÛÈÓˆÓ ÎÚ·ÙÒÓÙ·˜ ÛÙ· ¯¤ÚÈ· ÙÔ˘˜ ÙÔ Û‹Ì· Ù˘ ˘ÚËÓÈ΋˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ Í¿ÏˆÛ·Ó ÛÙÔ ¤‰·ÊÔ˜ ı¤ÏÔÓÙ·˜ Ì ·˘ÙfiÓ ÙÔ Û˘Ì‚ÔÏÈÎfi ÙÚfiÔ Ó· ÛÙ›ÏÔ˘Ó ÙÔ ‰ÈÎfi ÙÔ˘˜ Ì‹Ó˘Ì· ÂÓ¿ÓÙÈ· ÛÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙˆÓ ˘ÚËÓÈÎÒÓ ÂÚÁÔÛÙ·Û›ˆÓ Î·È ÛÙË ¯Ú‹ÛË Ù˘ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜. “™˘ÌÏËÚÒıËÎ·Ó 25 ¯ÚfiÓÈ· ·fi ÙË ıÏÈ‚ÂÚ‹ Â¤ÙÂÈÔ ÙÔ˘ ΔÛÂÚÓÔÌ›Ï” ÂÈÛ‹Ì·Ó ÙÔ Ì¤ÏÔ˜ Ù˘ ∫›ÓËÛ˘ μfiÏÔ˘ ÙˆÓ √ÈÎÔÏfiÁˆÓ ¶Ú¿ÛÈÓˆÓ Î. Δ. ∫ÔÏÒÓÈ·˜ “Î·È ÙȘ Û˘Ó¤ÂȘ ÙȘ ˙ԇ̠·ÎfiÌË ÛÙÔ ÂÙÛ› Ì·˜. ΔȘ ÂÈÙÒÛÂȘ ÙȘ ‚ÈÒÓÔ˘Ó ÙfiÛÔ Ë ÂÚÈÔ¯‹ Ô˘ Â›Ó·È Á‡Úˆ ·fi ÙÔ ΔÛÂÚÓÔÌ›Ï, fiÛÔ Î·È ÔÈ ÁÂÈÙÔÓÈΤ˜ ¯ÒÚ˜. £¤ÏÔ˘Ì Ì ÙËÓ ·Ú¤Ì‚·ÛË - ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›· Ì·˜ Ó· ‰Â›ÍÔ˘Ì fiÙÈ Ë Ú‡·ÓÛË ‰ÂÓ ÁÓˆÚ›˙ÂÈ Û‡ÓÔÚ· Î·È ÁÈ· ÙÔ ÏfiÁÔ ·˘Ùfi Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Â›Ó·È ‰ÈÂıÓ‹ ϤÔÓ. ΔÔ ˘ÚËÓÈÎfi ·Ù‡¯ËÌ· Ô˘ ÛËÌÂÈÒıËΠÚfiÛÊ·Ù· ÛÙË ºÔ˘ÎÔ˘Û›Ì· Ù˘ π·ˆÓ›·˜ ‰Â›¯ÓÂÈ fiÙÈ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ·ÛÊ·Ï‹˜ ¯Ú‹ÛË Ù˘ ˘ÚËÓÈ΋˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜. °È· ÙÔ ÏfiÁÔ ·˘Ùfi ı¤ÏÔ˘Ì ·Ì¤Ûˆ˜, Â‰Ò Î·È ÙÒÚ· Ó· ηıÔÚÈÛÙ› ¤Ó· ¯ÚÔÓԉȿÁÚ·ÌÌ· ·ÔÌ¿ÎÚ˘ÓÛ˘ Î·È ÎÏÂÈ̷ۛÙÔ˜ fiÏˆÓ ÙˆÓ ˘ÚËÓÈ-

ÎÒÓ ÛÙ·ıÌÒÓ Û ÔÏfiÎÏËÚÔ ÙÔÓ ∫fiÛÌÔ. ∂›Û˘, fiÏ· ·˘Ù¿ Ù· ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈ· Ù· ÔÔ›· ۯ‰ȿ˙ÔÓÙ·È ÛÙË μÔ˘ÏÁ·Ú›·, ÙËÓ ∞Ï‚·Ó›· Î·È ÙËÓ ΔÔ˘ÚΛ· Ó· ÌË Á›ÓÔ˘Ó ÔÙ¤. Ãı˜ Ô Â˘Úˆ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ÙˆÓ √ÈÎÔÏfiÁˆÓ ¶Ú¿ÛÈÓˆÓ Î. ªÈ¯. ΔÚÂÌfiÔ˘ÏÔ˜ Û˘ÌÌÂÙ›¯Â ÛÙËÓ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏË Û ÌÈ· ·ÓÙÈ˘ÚËÓÈ΋ ‰È·‰‹ÏˆÛË ÂÓ¿ÓÙÈ· ÛÙÔ ˘ÚËÓÈÎfi ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ Ô˘ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ηٷÛ΢·ÛÙ› ÛÙË ÁÂÈÙÔÓÈ΋ ¯ÒÚ·. ¶Ú¤ÂÈ Ó· ÛÙÚ·Êԇ̠¿ÌÂÛ· ÛÙȘ ·Ó·ÓÂÒÛÈ̘ ËÁ¤˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜. ∂›Ó·È ÂÈÙ·ÎÙÈ΋ Ë ·Ó¿ÁÎË, ÙÔ ¤¯Ô˘Ì ¯Ú¤Ô˜ ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙ· ·È‰È¿ Ì·˜, ÛÙËÓ ›‰È· Ì·˜ ÙË ˙ˆ‹, ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙË Ê‡ÛË” ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛÂ Ô Î. ∫ÔÏÒÓÈ·˜. Δ¤ÏÔ˜, ÔÈ √ÈÎÔÏfiÁÔÈ ¶Ú¿ÛÈÓÔÈ ‰ÈÂΉÈÎÔ‡Ó “¿ÌÂÛÔ ÙÂÚÌ·ÙÈÛÌfi ÙˆÓ ·¢ı›·˜ ‹ ¤ÌÌÂÛˆÓ ÂȉÔÙ‹ÛÂˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ˘ÚËÓÈ΋ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·. ¡· ÎÏ›ÛÔ˘Ó ÙÒÚ· ÔÈ ˘ÚËÓÈÎÔ› ÛÙ·ıÌÔ› Ô˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó ˘„ËÏfi Ú›ÛÎÔ. ¡· “·ÁÒÛÂÈ” οı ۯ¤‰ÈÔ ÁÈ· ηٷÛ΢‹ Ó¤ˆÓ ˘ÚËÓÈÎÒÓ ÛÙ·ıÌÒÓ ÛÙËÓ ∂˘Úˆ·˚΋ ŒÓˆÛË. ¡· ÙÂı› ¯ÚÔÓԉȿÁÚ·ÌÌ· ÁÈ· ÙËÓ ÔÚÈÛÙÈ΋ ‰È·ÎÔ‹ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ Î·È ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙˆÓ ·˘ÛÙËÚfiÙÂÚˆÓ ‰˘Ó·ÙÒÓ ÚԉȷÁÚ·ÊÒÓ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÛÙ·ıÌÔ‡˜ ÂΛÓÔ˘˜ Ô˘ ı· Û˘Ó¯›ÛÔ˘Ó ÚÔ˜ ÙÔ ·ÚfiÓ Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó”. μ·ÁÁ¤Ï˘ ∫·Ú·Ì¿Ó˘


M·ÁÓËÛ›· 12

Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 27 ∞¶ƒπ§π√À 2011

ªÂÙ¿ ·fi ÙfiÓÔ˘˜ ÛÈÙËÚÒÓ Ô˘ ÍÂÊÔÚÙÒıËÎ·Ó ÛÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ ¯ˆÚ›˜ ÙË Ï‹„Ë Ì¤ÙÚˆÓ

“¶Ó›ÁËΔ ÛÙË ÛÎfiÓË ÙÔ ¶·ÏÈfi §ÈÌÂӷگ›Ô... ¡¤Ô “ηÌ·Ó¿ÎÈ” ·fi ÙÔ˘˜ ηÙÔ›ÎÔ˘˜ ÁÈ· ÙËÓ ˘Á›· ÙÔ˘˜ - ∞ÓÙ›‰Ú·ÛË ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ Î·È Î·Ù·ÁÁÂÏ›· ηٿ ÙÔ˘ √§μ

Δ

fiÓÔÈ ÛÈÙËÚÒÓ Ô˘ ÍÂÊÔÚÙÒıËÎ·Ó ¯ı˜ ÛÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ¯ˆÚ›˜ ÙË Ï‹„Ë Ì¤ÙÚˆÓ, ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛ·Ó ÙÔ˘˜ ηÙÔ›ÎÔ˘˜ Ù˘ Û˘ÓÔÈΛ·˜ ÙÔ˘ ¶·ÏÈÔ‡ §ÈÌÂÓ·Ú¯Â›Ô˘ Ô˘ “Ó›ÁËΔ ÛÙË ÛÎfiÓË Î·È ÛÙȘ ÂÈΛӉ˘Ó˜ Ô˘Û›Â˜. “∏ “ÔÏÈÙÈ΋” Ù˘ ·‰È·ÊÔÚ›·˜ ÙÔ˘ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ §È̤ÓÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÈ‚ÔÏ‹ fiÚˆÓ ÚÔ˜ ÙȘ ÂÙ·ÈÚ›˜ Ô˘ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÛÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ” ηٷÁÁ¤ÏıËΠ·fi ÙÔÓ ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô ¶ÔÏÂÔ‰ÔÌ›·˜ Î·È ¶ÔÈfiÙËÙ·˜ ∑ˆ‹˜ Î. ¡›ÎÔ ªfiÛ¯Ô, Ô˘ ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ ÙÔ ı¤Ì· ı· ÙÂı› ÚÔ˜ Û˘˙‹ÙËÛË ÛÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ, Ì ÎÂÓÙÚÈÎfi ˙‹ÙËÌ· ÙË ªÂϤÙË ¶ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈÎÒÓ ∂ÈÙÒÛÂˆÓ Ë ÔÔ›· ÌÔÚ› ÌÂÓ Ó· ÌËÓ ¤¯ÂÈ ·ÎfiÌË ˘ÔÁÚ·Ê›, ·ÏÏ¿ ÎÚ›ÓÂÙ·È Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· Î·È ·ÓÂ·Ú΋˜ ÂÊfiÛÔÓ ÙÔ ÌfiÓÔ Ì¤ÙÚÔ ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ Ô˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ Â›Ó·È Ë ‰È·‚ÚÔ¯‹ ÙÔ˘ ÛÎÚ·.

“™ÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ‰ÂÓ ÂÊ·ÚÌfi˙ÂÙ·È Î·Ó¤Ó· ·˘ÙÔÓfiËÙÔ Ì¤ÙÚÔ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· Ù˘ fiÏ˘ ·fi ÙË Ú‡·ÓÛË, ÂÓÒ Ë ªÂϤÙË ¶ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈÎÒÓ ∂ÈÙÒÛÂˆÓ Ô˘ ·ÎfiÌË ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ˘ÔÁÚ·Ê› ‰ÂÓ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ Ì¤ÙÚ· ÚÔÛÙ·Û›·˜” , fiˆ˜ ÙfiÓÈÛ ¯ı˜ Ô ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ Î. ªfiÛ¯Ô˜ Î·È ÚfiÛıÂÛ fiÙÈ ÎÚ›ÓÂÙ·È ·ÓÂ·Ú΋˜. ΔÔ ı¤Ì· ı· ¤ÚıÂÈ ÚÔ˜ Û˘˙‹ÙËÛË ÛÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ, Ì ÙÔÓ ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô Ó· ÙÔÓ›˙ÂÈ fiÙÈ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· ÙˆÓ Î·ÙÔ›ÎˆÓ Î·È ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ· Ù˘ fiÏ˘ ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· ÂÊ·ÚÌÔÛÙÔ‡Ó ÔÈ ‰Âο‰Â˜ ˘Ô˘ÚÁÈΤ˜ ·ÔÊ¿ÛÂȘ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÂΉÔı› ηٿ ηÈÚÔ‡˜ Î·È Î·Ù·ÛÙÚ·ÙËÁÔ‡ÓÙ·È. Ãı˜, οو ·fi ÙË ÛÎÈ¿ ÙÔ˘ Ó¤ÊÔ˘˜ Ô˘ ÛΤ·Û ÙËÓ fiÏË ·fi ÙËÓ ÂÎÊfiÚÙˆÛË ÙˆÓ ÛÈÙËÚÒÓ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ √§μ Î. ¶Ú›ÁÎÔ˜ ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÙ·È Ì ٷ ̤۷ Ô˘ Ô √ÚÁ·ÓÈÛÌfi˜ ‰È·ı¤ÙÂÈ.

“¢ÂÓ ÙËÚÔ‡Ó Î·Ó¤Ó· ̤ÙÚÔ” ΔÔ ı¤Ì· Ù˘ Ú‡·ÓÛ˘ ÛÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ Ù¤ıËΠ¯ı˜ ÛÙËÓ ∂ÈÙÚÔ‹ ¶ÔÈfiÙËÙ·˜ ∑ˆ‹˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘, Ë ÔÔ›· ¤¯ÂÈ ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο ÁÓˆÌÔ‰ÔÙÈÎfi ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· Î·È ÛÙËÓ Ô˘Û›· ‰ÂÓ ‰È·ı¤ÙÂÈ ¿ÏϘ ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ˜ ÂÎÙfi˜ ·fi ÙÔ Ó· ·Ê·ÈÚ› ¿‰ÂȘ ηٷÛÙËÌ¿ÙˆÓ. øÛÙfiÛÔ fiˆ˜ ÙÔÓ›ÛÙËΠÚ¤ÂÈ Ó· ÏËÊıÔ‡Ó ÔÏÈÙÈΤ˜ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›Â˜ ÁÈ· Ù· ÎÚ›ÛÈÌ· ı¤Ì·Ù· Ù˘ fiÏ˘ Î·È ÙÔ ¤Ó·˘-

¢À√ ÚÔ˜ ÙÔ ·ÚfiÓ ı· Â›Ó·È ÔÈ ÂΉËÏÒÛÂȘ Ô˘ ı· Á›ÓÔ˘Ó ÙÔ Úˆ› Ù˘ ¶ÚˆÙÔÌ·ÁÈ¿˜ ÛÙÔ μfiÏÔ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙˆÓ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂˆÓ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙Ô̤ӈÓ. ∏ Ì›· ÂΉ‹ÏˆÛË ı· ¤¯ÂÈ ‰ÈÔÚÁ·ÓˆÙ‹ ÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ ∂ÚÁ·ÙÈÎÔ‡ ∫¤ÓÙÚÔ˘ μfiÏÔ˘ Î·È ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÛÙËÓ Ï·Ù›· ∂Ï¢ıÂÚ›·˜ Î·È Ë ¿ÏÏË ÙÔ ¶∞ª∂ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î·È ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÛÙËÓ Ï·Ù›· ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘. ∫·È ÔÈ ‰‡Ô ÂΉËÏÒÛÂȘ ı· ·Ú¯›ÛÔ˘Ó ÛÙȘ 9.30 ÙÔ Úˆ›. ™‹ÌÂÚ· ÛÙȘ 12 ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Û˘Ó‰ÚÈ¿˙ÂÈ Ë ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ ∂ÚÁ·ÙÈÎÔ‡ ∫¤ÓÙÚÔ˘ μfiÏÔ˘, Ì ‚·ÛÈÎfi ı¤Ì· Û˘˙‹ÙËÛ˘ ÙË ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË Ù˘ ÂΉ‹ÏˆÛ˘ Ù˘ ¶ÚˆÙÔÌ·ÁÈ¿˜. ¡· ÛËÌÂȈı› fiÙÈ ·ÎÔÏÔ˘ı› ÛÙȘ 11 ª·˝Ô˘ Î·È Ë 24ˆÚË ·ÂÚÁ›· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÂÍ·ÁÁ›ÏÂÈ °™∂∂ Î·È ∞¢∂¢À. ◊‰Ë Ë ‰ÈÔ›ÎËÛË ¤¯ÂÈ ·Ó·ÁÁ›ÏÂÈ fiÙÈ Ë Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ı· Á›ÓÂÈ ÛÙËÓ Ï·Ù›· ∂Ï¢ıÂÚ›·˜ ÛÙȘ 9.30 ÙÔ Úˆ› Î·È ÌÂÙ¿ ı· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ ÔÚ›·. ™ÙË ‰È·Î‹Ú˘ÍË Ô˘ Âͤ‰ˆÛ ÁÈ· ÙËÓ Ë̤ڷ Ù˘ ¶ÚˆÙÔÌ·ÁÈ¿˜ ÛËÌÂÈÒÓÂÈ ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ Î·È Ù· ÂÍ‹˜: “™ÙËÓ ÎÏÈ̿ΈÛË Ù˘ Â›ıÂÛ˘ ·’ ÙË ÌÂÚÈ¿ ÙÔ˘ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘, ÙÔ Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙÈÎfi ΛÓËÌ· Î·È ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ Ú¤ÂÈ Î·È ı· ··ÓÙ‹ÛÔ˘Ó Ì ÎÏÈ̿ΈÛË Ù˘ ¿Ï˘ ÙÔ˘˜. √ÚÁ·ÓˆÌ¤ÓÔÈ Î·È Û˘ÛÂÈڈ̤ÓÔÈ. ª·˙ÈÎÔÔÈÒÓÙ·˜ Î·È fi¯È ‰È·ÛÒÓÙ·˜ ÙȘ Ù¿ÍÂȘ ÙÔ˘˜. ∞ÍÈÒÓÔÓÙ·˜ ¿ÏϘ ÔÏÈÙÈΤ˜ ÔÚÁ¿ÓˆÛ˘ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜, Ù˘ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜, Ù˘ ·Ó¿Ù˘Í˘, ÚÔ˜ ÙÔ Û˘ÌʤÚÔÓ ÙˆÓ ÔÏÏÒÓ Î·È fi¯È ÙˆÓ Ï›ÁˆÓ. ŒÙÛÈ ·ÎÚÈ‚Ò˜ fiˆ˜ ÂÈÙ¿ÛÛÂÈ ÙÔ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfi Û˘ÌʤÚÔÓ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Î·È fi¯È ÙˆÓ ·‰›ÛÙ·ÎÙˆÓ ÎÂÚ‰ÔÛÎfiˆÓ-‰·ÓÂÈÛÙÒÓ Ù˘. √È ÂΉËÏÒÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ∂ÚÁ·ÙÈ΋ ¶ÚˆÙÔÌ·ÁÈ¿ Î·È Ë ›‰È· Ë ·ÂÚÁȷ΋ ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛË Ú¤ÂÈ ¤ÙÛÈ Ó· ·ÔÙÂϤÛÔ˘Ó ¤Ó· ·ÎfiÌ· ‚‹Ì· ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›·˜ Î·È ¿-

ÛÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Û˘ÌÊÒÓËÛ·Ó fiÏ· Ù· ̤ÏË Ù˘ ÂÈÙÚÔ‹˜ Î·È ÂÎÊÚ¿ÛÙËÎ·Ó ÔÈ ı¤ÛÂȘ fiÏˆÓ ÙˆÓ ·Ú·Ù¿ÍÂˆÓ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘, Ì ÙÔ˘˜ Î.Î. ªÔÏÔ¯›‰Ë, ª·Ù˙ȿη, ƒÈ˙fiÔ˘ÏÔ, Î·È ∞Ó·ÛÙ·Û›Ô˘ Ó· ÙÔÓ›˙Ô˘Ó ˆ˜ “Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ¤¯ÂÈ ÍÂʇÁÂÈ ·fi οı ¤ÏÂÁ¯Ô Î·È Ô √ÚÁ·ÓÈÛÌfi˜ §È̤ÓÔ˜ ·‰È·ÊÔÚ› ÁÈ·Ù› ·‰˘Ó·Ù› Ó· ·Ó·Ï¿‚ÂÈ ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ¢ı‡ÓË Ô˘ ·ÊÔÚ¿ ÙË ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ¿ ÙÔ˘”.

¶·Ú·ÎÔÏÔ˘ı› ÙÔ˘˜ Û˘ÌÔϛ٘ ÙÔ˘...

● ºˆÙÔ ·Ú¯Â›Ô˘

ÛÌ· ¤‰ˆÛ·Ó ¯ı˜ Ù· ‰Âο‰Â˜ ÙËϤʈӷ ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›·˜ ÛÙÔ ¢ËÌ·Ú¯Â›Ô ·fi ÙÔ˘˜ ηÙÔ›ÎÔ˘˜ ÙÔ˘ ¶·ÏÈÔ‡ §ÈÌÂÓ·Ú¯Â›Ô˘. √ Î. ªfiÛ¯Ô˜ ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ “ÁÈ· ÙÔ ¤ÁÎÏËÌ· Ô˘ Á›ÓÂÙ·È ÂȘ ‚¿ÚÔ˜ Ù˘ fiÏ˘, Ô √ÚÁ·ÓÈÛÌfi˜ §È̤ÓÔ˜ Ú¤ÂÈ Ó· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ Ó· ‰ÈηÈÔÏÔÁÂ›Ù·È Î·È Ó· ÚÔ‚¿ÏÏÂÈ ÂȯÂÈÚ‹Ì·Ù· fiˆ˜ Ë ¤ÏÏÂÈ„Ë ªÂϤÙ˘ ¶ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈÎÒÓ ∂ÈÙÒÛÂˆÓ ÙÔ˘ ÏÈÌ·ÓÈÔ‡ ÌÈ·˜ Î·È Ë Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ÌÂϤÙË Â›Ó·È ¤ÙÛÈ Î·È ·ÏÏÈÒ˜ ·ÓÂ·ÚΤÛÙ·ÙË” . Ÿˆ˜ Ô ›‰ÈÔ˜ ÂÈÛ‹Ì·ÓÂ, Ô √ÚÁ·ÓÈÛÌfi˜

‰ÂÓ ÙËÚ› Ô‡Ù ٷ ÚÔÛˆÚÈÓ¿ ̤ÙÚ· ÁÈ· Ù· ÔÔ›· ‰ÂÛ̇ÙËΠÙÔ 2005, Û ۇÛÎÂ„Ë ÊÔÚ¤ˆÓ. “¢ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ÎÏ›ÓÔ˘Ì ٷ Ì¿ÙÈ·, ·ÏÏ¿ Ó· Ȥ˙Ô˘Ì ӷ Ï¿‚ÂÈ Ô √§μ Ù· ηٿÏÏËÏ· ̤ÙÚ·. √ÔÈ·‰‹ÔÙ ‰È·‰Èηۛ· ¤ÁÎÚÈÛ˘ ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈÎÒÓ ÌÂÏÂÙÒÓ, ‰ÂÓ ·Ó·ÈÚ› ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Î·Ù·ÛÙÚ·ÙËÁÔ‡ÓÙ·È Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ ÔÏϤ˜ ˘Ô˘ÚÁÈΤ˜ ·ÔÊ¿ÛÂȘ” , ‹Ù·Ó Ë ‰‹ÏˆÛË ÙÔ˘ ·ÓÙȉËÌ¿Ú¯Ô˘ Î·È ÚÔ¤‰ÚÔ˘ Ù˘ ÂÈÙÚÔ‹˜. ªÂ ÙȘ ‰È·ÈÛÙÒÛÂȘ ÙÔ˘ Î. ªfiÛ¯Ô˘ Î·È ÙËÓ ÚfiÙ·ÛË ÁÈ· Û˘˙‹ÙËÛË ÙÔ˘ ı¤Ì·ÙÔ˜

™ÙÔ ÌÂٷ͇, Ô Î. ªfiÛ¯Ô˜ ¤ıÂÛ ÛÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ÂÓfi˜ ÁÚ·Ê›Ԣ ȉȈÙÈÎÒÓ ÂÚ¢ÓÒÓ Ô˘ Ô È‰ÈÔÎÙ‹Ù˘ ÙÔ˘, fiˆ˜ ÂÈÛËÌ¿ÓıËÎÂ, ¤¯ÂÈ ·Ú¿ÓÔÌ· ÙÔÔıÂÙ‹ÛÂÈ Î¿ÌÂÚ˜ ÛÙË Û˘Ì‚ÔÏ‹ ÙˆÓ Ô‰ÒÓ πˆÏÎÔ‡ Ì ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ Î·È ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı› ÙËÓ... ΛÓËÛË. √È Î¿ÌÂÚ˜ “‚ϤÔ˘Ó” Î·È ÛÙÔ˘˜ ‰‡Ô ‰ÚfiÌÔ˘˜ Î·È Î·Ù·ÁÚ¿ÊÔ˘Ó ÙËÓ Î›ÓËÛË, ÂÓÒ Ë “ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›·” ıˆÚÂ›Ù·È ·Ú¿ÓÔÌË ·fi οı ¿Ô„Ë. √ Î. ªfiÛ¯Ô˜ ¤Î·Ó ÏfiÁÔ ÁÈ· “Ôχ ¢·›ÛıËÙÔ ı¤Ì· ÚÔÛˆÈÎÒÓ ‰Â‰Ô̤ӈÓ, Ô˘ ·Í›˙ÂÈ Ó· ‰ÈÂÚ¢ÓËı›” . ªÂ ÙËÓ ÚfiÙ·ÛË Û˘ÌÊÒÓËÛ·Ó fiÏ· Ù· ̤ÏË Ù˘ ÂÈÙÚÔ‹˜ Î·È ·ÔÊ·Û›ÛÙËΠӷ ÛÙ·Ï› ÂÈÛÙÔÏ‹ ÛÙÔÓ È‰ÈÔÎÙ‹ÙË ÙÔ˘ ÁÚ·Ê›Ԣ Ô ÔÔ›Ô˜ Ú¤ÂÈ Ó· ··ÓÙ‹ÛÂÈ ·Ó ÔÈ Î¿ÌÂÚ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó Î·ÙfiÈÓ ·‰Â›·˜ Î·È ÙÈ ·ÎÚÈ‚Ò˜ ÂÔÙ‡ԢÓ. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ Î. ªfiÛ¯Ô, ÔÈ Î¿ÌÂÚ˜ ¯ÚË-

ÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÌfiÓÔ ÁÈ· Ó· ÂÔÙÂ‡Ô˘Ó ÙËÓ Î›ÓËÛË ÛÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜, ·ÏÏ¿ ··ÁÔÚ‡ÂÙ·È Ó· ÙÔÔıÂÙÔ‡ÓÙ·È Û ÎÔÈÓfi¯ÚËÛÙÔ ¯ÒÚÔ.

™ÙÔ “ÛÙfi¯·ÛÙÚÔ” Ë ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›· ™˘ÓÔÏÈο ¤ÓÙÂη ¿‰ÂȘ ηٷÛÙËÌ¿ÙˆÓ ı· ¤ÚÂ ӷ ·Ê·ÈÚ¤ÛÂÈ ¯ı˜ Ë ∂ÈÙÚÔ‹ ¶ÔÈfiÙËÙ·˜ ∑ˆ‹˜. √È Î·Ù·ÛÙË̷ٿگ˜ ηÙËÁÔÚÔ‡ÓÙ·È ÁÈ· ‰È¿ÊÔÚ˜ ·Ú·‚¿ÛÂȘ, ˆÛÙfiÛÔ fiϘ ÔÈ ˘Ôı¤ÛÂȘ ·Ó·‚Ï‹ıËÎ·Ó ÁÈ· ÙȘ 10 ª·˝Ô˘. μ·ÛÈ΋ ÚÔ¸fiıÂÛË ÁÈ· Ó· ·Ê·ÈÚÂı› Ë ¿‰ÂÈ· ÂÓfi˜ ηٷÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ‹Ù·Ó Ó· ¤¯ÂÈ Á›ÓÂÈ Â·Ó¤ÏÂÁ¯Ô˜ ·fi ÙË ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·, οÙÈ Ô˘ ‰ÂÓ Û˘Ó¤‚Ë ÔfiÙ fiϘ ÔÈ ˘Ôı¤ÛÂȘ ·Ó·‚Ï‹ıËηÓ. ΔÔ Ì¤ÏÔ˜ Ù˘ ÂÈÙÚÔ‹˜ Î. ∫Ô˘ÚÙ›Ó·˜ ¤ıÂÛ ı¤Ì· ηٿÏ˄˘ ÙˆÓ Â˙Ô‰ÚÔÌ›ˆÓ Â› Ù˘ ∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘ ·fi ÙÚ·Â˙Ôηı›ÛÌ·Ù· Î·È ‰›Î˘ÎÏ· Î·È ˙‹ÙËÛÂ Ë ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›· Ó· οÓÂÈ ÂϤÁ¯Ô˘˜ ÁÈ· Ó· ‰È¢ÎÔχÓÂÈ ÙËÓ Î˘ÎÏÔÊÔÚ›· ÙˆÓ Â˙ÒÓ. √ Î. ªfiÛ¯Ô˜ ÚfiÙÂÈÓ ӷ ÙÂı› ı¤Ì· Ù˘ Û˘ÛÙËÌ·ÙÈ΋˜ ·Ú·‚›·Û˘ ÙˆÓ Î·ÓfiÓˆÓ ÛÙË ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·, οÙÈ Ì ÙÔ ÔÔ›Ô ‰È·ÊÒÓËÛÂ Ô °È¿ÓÓ˘ ªÔÏÔ¯›‰Ë˜, Ô˘ ÚfiÙÂÈÓ ӷ ‰ÈÂÓÂÚÁ‹ÛÔ˘Ó “ÂϤÁ¯Ô˘˜” Ù· ̤ÏË Ù˘ ÂÈÙÚÔ‹˜ Â› ÙfiÔ˘ “‰ÈfiÙÈ Ë ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›· ‚‚·ÈÒÓÂÈ ·Ú·‚¿ÛÂȘ ÌfiÓÔ ÛÂ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ηٷÛÙ‹Ì·Ù·” , fiˆ˜ ·Ó¤ÊÂÚÂ. ∫·ÙÂÚ›Ó· Δ·ÛÛÔÔ‡ÏÔ˘

ª›· ·fi ÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ ∂ÚÁ·ÙÈÎÔ‡ ∫¤ÓÙÚÔ˘ Î·È Ë ¿ÏÏË ·fi ÙÔ ¶∞ª∂

∂ÚÁ·ÙÈ΋ ¶ÚˆÙÔÌ·ÁÈ¿: ¢‡Ô ÂΉËÏÒÛÂȘ ÛÙÔ μfiÏÔ Ï˘, ÛÙ¤ÏÓÔÓÙ·˜ ÙÔ Ì‹Ó˘Ì· fiÙÈ Ù· ÔÚ¿Ì·Ù· Î·È ÔÈ ·Í›Â˜ ÙˆÓ ·ÁˆÓÈÛÙÒÓ ÙÔ˘ ™ÈοÁÔ Î·È ÙˆÓ ÓÂÎÚÒÓ ÙÔ˘ 1936 ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ì·˜ Î·È ·ÓÙÔ‡ Û’ fiÏÔÓ ÙÔÓ ∫fiÛÌÔ, ÁÈ· ηχÙÂÚ· ÌÂÚÔο̷ٷ, ·ÓıÚˆÈÓfiÙÂÚ˜ Û˘Óı‹Î˜ ‰Ô˘ÏÂÈ¿˜, ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ‰ÈηÈÔÛ‡ÓË, Â›Ó·È Û‹ÌÂÚ· ÈÔ ˙ˆÓÙ·Ó¿ ·fi ÔÙ¤. √È ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ, ÔÈ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ÔÈ, ÔÈ Ó¤ÔÈ Î·È ÔÈ Ó¤Â˜, ÔÈ ¿ÓÂÚÁÔÈ, ·ÔÎÚÔ‡Ô˘Ì ٷ „‡ÙÈη ‰ÈÏ‹ÌÌ·Ù· Î·È ÂȯÂÈÚ‹Ì·Ù· fiÙÈ “‰ÂÓ Á›ÓÂÙ·È ·ÏÏÈÒ˜”! ™˘Ó·ÈÛı·ÓfiÌ·ÛÙ ÙË ÛÔ‚·ÚfiÙËÙ· Ù˘ ηٿÛÙ·Û˘, ·ÏÏ¿, ¤¯ÔÓÙ·˜ Ï‹ÚË Â›ÁÓˆÛË ÁÈ· ÙÔ ÔÈÔÈ Ú·ÁÌ·ÙÈο ¢ı‡ÓÔÓÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ÎÚ›ÛË, ·ÍÈÒÓÔ˘Ì ӷ ÏËÚÒÛÔ˘Ó ·˘ÙÔ› Ô˘

Ú·ÁÌ·ÙÈο ÙËÓ ÚÔοÏÂÛ·Ó. ªÂ ÙÔÓ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ÁÈÔÚÙ·ÛÌfi Ù˘ ¶ÚˆÙÔÌ·ÁÈ¿˜” .

ΔÔ ¶∞ª∂ ª·ÁÓËÛ›·˜ √È ÂΉËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ ¶∞ª∂ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÁÈ· ÙËÓ ¶ÚˆÙÔÌ·ÁÈ¿ ı· ÍÂÎÈÓ‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ 29 ∞ÚÈÏ›Ô˘ Ì ÈÎÂÙÔÊÔÚ›· Ô˘ ı· ·Ú¯›ÛÂÈ ÛÙȘ 7.30 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ·fi ÙËÓ Ï·Ù›· ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘. ™ÙȘ 9 Ì.Ì. Ë ÈÎÂÙÔÊÔÚ›· ı· ÂÈÛÙÚ¤„ÂÈ ÛÙËÓ Ï·Ù›· Î·È ·Ì¤Ûˆ˜ ÌÂÙ¿ ı· Á›ÓÂÈ ÌÔ˘ÛÈ΋ Û˘Ó·˘Ï›·. ∏ ÂΉ‹ÏˆÛË ÙÔ˘ ¶∞ª∂ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÁÈ· ÙËÓ ¶ÚˆÙÔÌ·ÁÈ¿ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÛÙËÓ Ï·Ù›·

¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘. ™ÙËÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ô˘ Âͤ‰ˆÛ ÛËÌÂÈÒÓÂÈ ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ Î·È Ù· ÂÍ‹˜: “H ÂÚÁ·ÙÈ΋ Ù¿ÍË Î·È ÔÈ Ï·˚Τ˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ ÌÔÚÔ‡Ó Î·È Ú¤ÂÈ Ó· ¿ÚÔ˘Ó ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÛÙ· ¯¤ÚÈ· ÙÔ˘˜. ª¤ÙˆÔ ·ÓÙ›ÛÙ·Û˘ Û οı ÎÏ¿‰Ô, Û οı ÙfiÔ ‰Ô˘ÏÂÈ¿˜ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· Ù˘ ˙ˆ‹˜, Ù˘ ‰Ô˘ÏÂÈ¿˜ Î·È Ù˘ ·ÍÈÔÚ¤ÂÈ·˜ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙Ô̤ӈÓ. ∫·Ì›· ı˘Û›· ÁÈ· ÙËÓ ÏÔ˘ÙÔÎÚ·Ù›·. Ÿ¯È ÛÙËÓ Î·Ù¿ÚÁËÛË ÙˆÓ ™˘ÏÏÔÁÈÎÒÓ ™˘Ì-

‚¿ÛˆÓ. ¡· ÂÌÔ‰›ÛÔ˘Ì ٷ Ó¤· ÂÁÎÏ‹Ì·Ù· Û ‚¿ÚÔ˜ ÙˆÓ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÒÓ Ì·˜ ‰ÈηȈ̿وÓ, ÛÙË Ì›ˆÛË ÙˆÓ Û˘Óٿ͈Ó, ÛÙËÓ Î·Ù¿ÚÁËÛË Û fi,ÙÈ ¤¯ÂÈ ·ÔÌ›ÓÂÈ ÛÙË ‰ˆÚÂ¿Ó ÀÁ›·, ¶·È‰Â›·, ÛÙȘ ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ ·ÚÔ¯¤˜, ÛÙÔ ÍÂÔ‡ÏËÌ· Ù˘ ‰ËÌfiÛÈ·˜ ÂÚÈÔ˘Û›·˜. ¡· ÏËÚÒÛÂÈ Ë ÏÔ˘ÙÔÎÚ·Ù›·, Ó· ÛÚÒÍÔ˘Ì ÙÔ˘˜ ÂÎÌÂÙ·ÏÏÂ˘Ù¤˜ ÛÙÔ ÂÚÈıÒÚÈÔ. ¢È¤ÍÔ‰Ô˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÚÁ·ÙÈ΋ Ù¿ÍË Î·È ÙÔ˘˜ Û˘ÌÌ¿¯Ô˘˜ Ù˘, ˘¿Ú¯ÂÈ. ∂›Ó·È Ë ‰È΋

ÙÔ˘˜ ÂÍÔ˘Û›·, Ô˘ ı· ۯ‰ȿÛÂÈ ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌ›· ÙˆÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎÒÓ Î·È Û‡Á¯ÚÔÓˆÓ ·Ó·ÁÎÒÓ ÙÔ˘˜, Ô˘ ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ Ô ·Ú·ÁfiÌÂÓÔ˜ ÏÔ‡ÙÔ˜ Î·È Ù· ̤۷ Ô˘ ÙÔÓ ·Ú¿ÁÔ˘Ó, Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÔ˘Ó Ï·˚΋ ÂÚÈÔ˘Û›·, ı· ÂÈ‚¿ÏÂÈ ÙÔ ÓfiÌÔ ÂÎÂ›ÓˆÓ Ô˘ ·Ú¿ÁÔ˘Ó ÙÔÓ ÏÔ‡ÙÔ ÎfiÓÙÚ· Û’ ÂΛÓÔ˘˜ Ô˘ Û‹ÌÂÚ· ÙÔÓ Î·ÚÒÓÔÓÙ·È. √ ÏÔ‡ÙÔ˜ ·Ú¿ÁÂÙ·È ·’ ÙÔ Ï·fi, ¿Ú· ·Ó‹ÎÂÈ ÛÙÔ Ï·fi” . £·Ó¿Û˘ ∫. μÔÁÈ·Ù˙‹˜


M·ÁÓËÛ›· 13

TETAPTH 27 A¶PI§I√À 2011

√ÚÁÈṲ̂ÓÔÈ ÔÈ ÍÂÓÔ‰fi¯ÔÈ Î·È Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜ Û ΔÛ·Áηڿ‰·, ªÔ‡ÚÂÛÈ, ∫ÈÛÛfi

¶¿Û¯· Ì ÎÏÂÈÛÙfi ‰ÚfiÌÔ ÛÙÔ •Ô˘Ú›¯ÙÈ Ãı˜ ÙÂÏÈÎÒ˜ ÍÂΛÓËÛ·Ó ÔÈ ÂÚÁ·Û›Â˜, ·Ú¿ ÙȘ ˘ÔÛ¯¤ÛÂȘ

Ï‹ÁÌ· ÛÙËÓ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋ ΛÓËÛË ˘¤ÛÙËÛ·Ó ÂÚÈÔ¯¤˜, fiˆ˜ ΔÛ·Áηڿ‰·, ∫ÈÛÛfi˜, ªÔ‡ÚÂÛÈ, ÕÁÈÔ˜ ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜, ÏfiÁˆ ÙÔ˘ ‰ÚfiÌÔ˘ ÛÙÔ •Ô˘Ú›¯ÙÈ Ô˘ ·Ú¤ÌÂÈÓ ÎÏÂÈÛÙfi˜ ÛÙȘ Ë̤Ú˜ ÙÔ˘ ¶¿Û¯·, ·Ú¿ ÙȘ ˘ÔÛ¯¤ÛÂȘ ÙˆÓ ·ÚÌÔ‰›ˆÓ. •ÂÓÔ‰fi¯ÔÈ Î·È ÂχıÂÚÔÈ Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜ Ô˘ ‹ÏÈ˙·Ó Ó· “·Ó·Û¿ÓÔ˘Ó” ÙÔ˘ÚÈÛÙÈο ÌÂÙ¿ ·fi ¤Ó· ‰‡ÛÎÔÏÔ ¯ÂÈÌÒÓ·, ·ÔÁÔËÙ‡ÙËηÓ. ΔËÓ ›‰È· ·ÔÁÔ‹Ù¢ÛË fï˜ ›¯·Ó Î·È ÔÈ Í¤ÓÔÈ ÙÔ˘Ú›ÛÙ˜ Ô˘ ‰È¤ÌÂÓ·Ó ·˘Ù¤˜ ÙȘ Ë̤Ú˜ ÛÙÔ ¡fiÙÈÔ ¶‹ÏÈÔ Î·È ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· ÚÔÛÂÁÁ›ÛÔ˘Ó ÙȘ Ì·Á¢ÙÈΤ˜ ·Ú·Ï›Â˜ Î·È ÙÔÔıÂۛ˜ ÙÔ˘ ∞Ó·ÙÔÏÈÎÔ‡ ¶ËÏ›Ô˘. ™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋ ∂ÓfiÙËÙ· ª·ÁÓËÛ›·˜, ÔÈ ÂÚÁ·Û›Â˜ ÛÙÔ •Ô˘Ú›¯ÙÈ ÍÂΛÓËÛ·Ó ¯ı˜ Î·È Ô ‰ÚfiÌÔ˜ ı· ·Ú·‰Ôı› Û ΢ÎÏÔÊÔÚ›· Û ϛÁ˜ Ë̤Ú˜. ƒÂÔÚÙ¿˙: ºøΔ∏™ ™¶∞¡√™

Ú›¯ÙÈ, ı· ¤ÚÂ ӷ Â›Ó·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·Ó·Ï˘ÙÈ΋. “∏ Ù·Ì¤Ï· Ì ÙËÓ ÏËÚÔÊÔÚ›· fiÙÈ “Ô ‰ÚfiÌÔ˜ ÚÔ˜ ÙÔ •Ô˘Ú›¯ÙÈ Â›Ó·È ÎÏÂÈÛÙfi˜” ‰ÂÓ Ï¤ÂÈ Ù›ÔÙ· ÁÈ· ÙÔÓ ÂÈÛΤÙË, fiÛÔ

ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÁÈ· ÙÔÓ Í¤ÓÔ Ô˘ ‰ÂÓ ÁÓˆÚ›˙ÂÈ Î·È ÂÏÏËÓÈο. ∂Ô̤ӈ˜ ı· ¤ÚÂ ӷ ˘¿Ú¯ÂÈ ·Ó·ÁÚ·Ê‹ Î·È ÛÙËÓ ·ÁÁÏÈ΋ ÁÏÒÛÛ·. À‹ÚÍ·Ó ÂÚÈÙÒÛÂȘ ÂÈÛÎÂÙÒÓ Ô˘ ¤ÊÙ·Û·Ó Ì¤¯ÚÈ ÙÔ •Ô˘Ú›¯ÙÈ ÁÈ·

Ó· Û˘Ó¯›ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÔÚ›· ÙÔ˘˜ Î·È Â¤ÛÙÚ„·Ó ›Ûˆ” ÙÔÓ›˙ÂÙ·È ·fi ÙËÓ ¤ÓˆÛË ÍÂÓÔ‰fi¯ˆÓ ª·ÁÓËÛ›·˜. √ Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¤ÓˆÛ˘ ÍÂÓÔ‰fi¯ˆÓ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î. ∫ÒÛÙ·˜ §Â‚¤ÓÙ˘ ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈ-

Ãı˜ ÛÙËÓ ΔÛ·Áηڿ‰· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠ¢Ú›· Û‡ÛÎÂ„Ë ÍÂÓÔ‰fi¯ˆÓ Î·È ÂχıÂÚˆÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÒÓ, fiÔ˘ ·ÔÊ·Û›ÛÙËΠӷ ·Ó·ÙÂı› ÛÙË ÓÔÌÈ΋ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ Ù˘ ¤ÓˆÛ˘ ÍÂÓÔ‰fi¯ˆÓ ª·ÁÓËÛ›·˜ Ó· ‰ÈÂÚ¢ӋÛÂÈ ÙÔ ˙‹ÙËÌ· ÙˆÓ ‰È·Ê˘ÁfiÓÙˆÓ ÎÂÚ‰ÒÓ, ·ÏÏ¿ Î·È Ù· ·›ÙÈ· Ù˘ ηٿÛÙ·Û˘ Ì ÙÔ Ô‰ÈÎfi ‰›ÎÙ˘Ô ÛÙÔ •Ô˘Ú›¯ÙÈ. ΔÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ Î·Ù¿ıÂÛ˘ ·ÁˆÁÒÓ Î·Ù¿ ˘¢ı‡ÓˆÓ ‰ÂÓ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ·ÔÎÏÂÈÛÙ›. ∏ ŒÓˆÛË •ÂÓÔ‰fi¯ˆÓ ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ‰˘Û·ÚÂÛÙË̤ÓË Ì ÙËÓ fiÏË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËΠÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô ÙÔ˘ ¶¿Û¯· Î·È ÁÈ’ ·˘Ùfi ÙÔ ÏfiÁÔ ¤¯ÂÈ ÂÓÂÚÁÔÔÈ‹ÛÂÈ ÙÔ˘˜ ‰ÈÎËÁfiÚÔ˘˜ Ù˘, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· Û˘ÏϤÍÔ˘Ó ÛÙÔȯ›· ÛÙËÓ Î·Ù‡ı˘ÓÛË ·Ó ‹Ù·Ó ÛˆÛÙfi Ô˘ ¤ÎÏÂÈÛÂ Ô ‰ÚfiÌÔ˜ ÛÙÔ •Ô˘Ú›¯ÙÈ Î·È ÙÈ ¤ÚÂ ӷ Á›ÓÂÈ. Δ· ‰‡Ô ı¤Ì·Ù· Ô˘ ı¤ÙÂÈ, Â›Ó·È Ù· ÂÍ‹˜: ¶ÚÒÙÔÓ, ÁÈ·Ù› Ó· Â›Ó·È ÎÏÂÈÛÙfi˜ Ô ‰ÚfiÌÔ˜ ̤۷ ÛÙË ªÂÁ¿ÏË ∂‚‰ÔÌ¿‰· ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ì¿ÏÈÛÙ· Ô˘ ‰ÂÓ ˘‹Ú¯Â ΛӉ˘ÓÔ˜ ηٿÙˆÛ˘. ª¿ÏÈÛÙ· ·fi ÙË ªÂÁ¿ÏË ¶¤ÌÙË ‰ÂÓ Á›ÓÔÓÙ·Ó ÂÚÁ·Û›Â˜ ·fi ÙÔÓ ÂÚÁÔÏ¿‚Ô, ·Ó Î·È ı· ¤ÚÂ ÁÈ· Ó· ‰È¢ÎÔÏ˘Óı› Ë ÚfiÛ‚·ÛË ÙˆÓ Ô‰ËÁÒÓ. ∏ ÙÔÈ΋ ¤ÓˆÛË ÍÂÓÔ‰fi¯ˆÓ ·Ó·ÚˆÙÈ¤Ù·È ÁÈ·Ù› ¤ÚÂ ӷ ˘¿ÚÍÔ˘Ó ·Ó·¯ÒÌ·Ù· ·fi ÙȘ ‰‡Ô Ï¢ڤ˜ ÙÔ˘ ‰ÚfiÌÔ˘, ÒÛÙ ӷ ÌËÓ ÌÔÚ› Ó· ÂÚ¿ÛÂÈ ·fi ÂΛÓÔ ÙÔ ÛËÌÂ›Ô Î·Ó¤Ó· fi¯ËÌ·. ΔÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ˙‹ÙËÌ· Â›Ó·È Ù˘ ·Ó·Ï˘ÙÈ΋˜ ÂÓË̤ڈÛ˘ ÙˆÓ Ô‰ËÁÒÓ. ™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ÙÔÈ΋ ¤ÓˆÛË ÍÂÓÔ‰fi¯ˆÓ, Ë Û‹Ì·ÓÛË ÛÙÔ Ô‰ÈÎfi ‰›ÎÙ˘Ô, ηıÒ˜ ÍÂÎÈÓ¿ ·fi ÙÔ μfiÏÔ Î·È Î·Ù¢ı‡ÓÂÙ·È ÚÔ˜ ÙÔ •Ô˘-

Û ˆ˜ ͤÓÔÈ ÙÔ˘Ú›ÛÙ˜ Ô˘ ‹ıÂÏ·Ó Ó· οÓÔ˘Ó ÙÔ Á‡ÚÔ ÙÔ˘ ¶ËÏ›Ô˘, ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Û·Ó. ŒÓ· ψÊÔÚÂ›Ô Ì °ÂÚÌ·ÓÔ‡˜ ÙÔ˘Ú›ÛÙ˜ Ô˘ ‹Á ӷ ÂÚ¿ÛÂÈ ÙÔ ÛËÌÂ›Ô ÛÙÔ •Ô˘Ú›¯ÙÈ, Â¤ÛÙÚ„Â, ÂÓÒ ÙÔ ›‰ÈÔ Û˘Ó¤‚Ë Î·È Ì ¿ÏÏÔ˘˜ ͤÓÔ˘˜ ÂÈÛΤÙ˜, fiˆ˜ ·fi Ù· ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿, Ô˘ ÓÔ›ÎÈ·˙·Ó Ù˙È ÁÈ· Ó· ÊÙ¿ÛÔ˘Ó ÛÙȘ ‰È¿ÊÔÚ˜ ·Ú·Ï›Â˜ Î·È ¯ˆÚÈ¿ ÙÔ˘ ∞Ó·ÙÔÏÈÎÔ‡ ¶ËÏ›Ô˘ Î·È ÙÂÏÈο ·ÔÁÔËÙ‡ÙËηÓ. ∏ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋ ΛÓËÛË ÛÙËÓ ΔÛ·Áηڿ‰·, ÙÔÓ ∫ÈÛÛfi, ÙÔ ªÔ‡ÚÂÛÈ, ÂÚÈÔ¯¤˜ ‰ËÏ·‰‹ Ô˘ ÔÈ ÂχıÂÚÔÈ Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜ Î·È ÔÈ ÍÂÓÔ‰fi¯ÔÈ ÂÚ›ÌÂÓ·Ó Ì ÔÏÏ‹ ÚÔÛÌÔÓ‹ ÙË ÁÈÔÚÙ‹ ÙÔ˘ ¶¿Û¯·, ˘¤ÛÙË Ï‹ÁÌ· ÏfiÁˆ ÙÔ˘ ÎÏÂÈÛÙÔ‡ ‰ÚfiÌÔ˘. ∂›Û˘ ÔÏϤ˜ ‹Ù·Ó Î·È ÔÈ ·Î˘ÚÒÛÂȘ. ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ Ô ·ÓÙÈÂÚÈÊÂÚÂȿگ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î. ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ∞ÏÂÍfiÔ˘ÏÔ˜ ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛ fiÙÈ ÏfiÁˆ ÙˆÓ ‚ÚÔ¯ÔÙÒÛÂˆÓ ÚÔ ‰ÂηË̤ÚÔ˘ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ‰˘Ó·ÙfiÓ Ó· ·ÓÔ›ÍÂÈ Ô ‰ÚfiÌÔ˜ ÛÙÔ •Ô˘Ú›¯ÙÈ Î·Ù¿ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô ÙÔ˘ ¶¿Û¯·. ™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋ ∂ÓfiÙËÙ· ª·ÁÓËÛ›·˜, Ô ÂÚÁÔÏ¿‚Ô˜ ÂÁηٷÛÙ¿ıËΠ·fi ¯ı˜ Î·È Ì¤Û· ÛÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ Ë̤Ú˜, ›Ûˆ˜ Î·È ÌÂı·‡ÚÈÔ ¶·Ú·Û΢‹, ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ·Ú·‰ÒÛÂÈ ÙÔ ¤ÚÁÔ. √ ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ∑·ÁÔÚ¿˜-ªÔ˘ÚÂÛ›Ô˘ Î. ∞ÓÙÒÓÔÁÏÔ˘ ÙfiÓÈÛ ˆ˜ ˘‹ÚÍ ÌÂÁ¿ÏË ‰˘Û·Ú¤ÛÎÂÈ· ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Ô˘ ¤ÌÂÈÓÂ Ô ‰ÚfiÌÔ˜ ÎÏÂÈÛÙfi˜ ÙȘ Ë̤Ú˜ ÙÔ˘ ¶¿Û¯·, ·ÏÏ¿ ·˘Ù‹ ‹Ù·Ó Ë ÂÈÛ·ÁÁÂÏÈ΋ ÂÓÙÔÏ‹. ¶ÚfiÛıÂÛ ‰Â ˆ˜ ¯ı˜ Ô ÂÚÁÔÏ¿‚Ô˜ ˘¤ÁÚ·„ Ì ÙËÓ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· ÙË Û‡Ì‚·ÛË Î·È ÂÔ̤ӈ˜ ı· ·Ú¯›ÛÂÈ Â›ÛËÌ· ÙȘ ÂÚÁ·Û›Â˜, ÙȘ Ôԛ˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ¤¯ÂÈ ÙÂÏÂÈÒÛÂÈ Û ۇÓÙÔÌÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· Î·È Ì¤¯ÚÈ Ó· ·Úı› Ë ÂÈÛ·ÁÁÂÏÈ΋ ÂÓÙÔÏ‹, Ô ‰ÚfiÌÔ˜ ı· Â›Ó·È ÎÏÂÈÛÙfi˜.

30% ÌÂȈ̤ÓË Ë Î›ÓËÛË ÙÔ˘ ¶¿Û¯· ÛÙË ª·ÁÓËÛ›· ªÂȈ̤ÓË Î·Ù¿ 30% Û ۯ¤ÛË Ì ¤ÚÛÈ ‹Ù·Ó Ë Î›ÓËÛË Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ Î·È ÂÈÛÎÂÙÒÓ ÛÙË ¯ÂÚÛ·›· ª·ÁÓËÛ›· ÙÔ ÊÂÙÈÓfi ¶¿Û¯·. ΔÔ Â˘Ù‡¯ËÌ· Â›Ó·È ÙÔ ¶¿Û¯· ·ÏËÛ ·Ó·›Ì·ÎÙÔ. ∫·Ó¤Ó· ÙÚÔ¯·›Ô ·Ù‡¯ËÌ· ‰ÂÓ ÛËÌÂÈÒıËΠ۠fiÏÔ ÙÔ ÂıÓÈÎfi Î·È Â·Ú¯È·Îfi Ô‰ÈÎfi ‰›ÎÙ˘Ô Î·È ·˘Ùfi Â›Ó·È È‰È·›ÙÂÚ· ¢¯¿ÚÈÛÙÔ. ™ÙÔ μfiÏÔ, ·Ó‹ÌÂÚ· ÙÔ˘ ¶¿Û¯·, ÛËÌÂÈÒıËÎ·Ó ‰‡Ô ·Ù˘¯‹Ì·Ù· Ì ˘ÏÈΤ˜ ˙ËÌȤ˜: ΔÔ ¤Ó·, ÚˆÈÓ¤˜ ÒÚ˜ ÛÙËÓ Ô‰fi π¿ÛÔÓÔ˜ Î·È ∫Ô˘Ù·Ú¤ÏÈ·, fiÙ·Ó πà ·˘ÙÔΛÓËÙÔ Ì ٤ÛÛÂÚȘ Ó·ÚÔ‡˜ Í¤Ê˘Á ·fi ÙËÓ ÔÚ›· ÙÔ˘ Î·È ÚÔÛ¤ÎÚÔ˘Û Û ÛÙ·ıÂÚfi ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ Î·È ÙÔ ¿ÏÏÔ, ÛÙÔ ∫·Ú·Á¿Ù˜ fiÙ·Ó Û˘ÁÎÚÔ‡ÛÙËÎ·Ó ‰‡Ô ÂÈ‚·ÙÈο ·˘ÙÔΛÓËÙ·. ∏ ΛÓËÛË ÛÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ ηı’ fiÏË ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ª. ∂‚‰ÔÌ¿‰·˜ ‹Ù·Ó ÌÂÓ ·˘ÍË̤ÓË Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔ ˘fiÏÔÈÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ·, ÌÈÎÚfiÙÂÚË fï˜ ·fi ¤ÚÛÈ. √È ÂÎÙÈÌ‹ÛÂȘ ·ÍȈ̷ÙÈÎÒÓ Ù˘ ΔÚÔ¯·›-

·˜ οÓÔ˘Ó ÏfiÁÔ ÁÈ· 10.000 ÂÚ›Ô˘ ÂÈÛΤÙ˜ ÛÙË ª·ÁÓËÛ›·, ÂȉÈο ÛÙÔ ¶‹ÏÈÔ Î·È ÙÔ˘˜ ·Ú·‰ÔÛÈ·ÎÔ‡˜ ΢ڛˆ˜ ÚÔÔÚÈÛÌÔ‡˜, fiˆ˜ Ë ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ·, Ë ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿, ÔÈ ªËÏȤ˜-μ˘˙›ÙÛ· Î·È Ë ΔÛ·Áηڿ‰·. ªÂȈ̤ÓË fï˜ ÛÙÔ 30% ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÙ·È ·fi ÙÔ˘˜ ·ÍȈ̷ÙÈÎÔ‡˜ Ù˘ ΔÚÔ¯·›·˜ μfiÏÔ˘ Î·È Ë Î›ÓËÛË ÛÙÔ μfiÏÔ, ÙË ª. ∂‚‰ÔÌ¿‰·. Ÿˆ˜ ·Ó¤ÊÂÚÂ Ô ‰ÈÔÈÎËÙ‹˜ Ù˘ ΔÚÔ¯·›·˜ Î. ªÈÏÙ. ∑·Ê›Ú˘, ·Ó Î·È ÔÈ ¤ÏÂÁ¯ÔÈ ‹Ù·Ó ·˘ÍË̤ÓÔÈ ‰ÂÓ ‚‚·ÈÒıËÎ·Ó ·Ú·‚¿ÛÂȘ Î·È ·˘Ùfi Â›Ó·È ÂÓı·ÚÚ˘ÓÙÈÎfi. ¶·Ú·ÙËÚ› ˆ˜ ÔÈ Ô‰ËÁÔ› Û˘ÌÌÔÚÊÒÓÔÓÙ·È Î·È ÙËÚÔ‡Ó ÙÔÓ ∫Ò‰Èη √‰È΋˜ ∫˘ÎÏÔÊÔÚ›·˜, ÛÎÂÙfiÌÂÓÔÈ ÙfiÛÔ ÙÔ˘˜ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘˜, fiÛÔ Î·È Ù· ˘„ËÏ¿ ÚfiÛÙÈÌ· ÙˆÓ ·Ú·‚¿ÛˆÓ. ∞Í›˙ÂÈ Ó· ÛËÌÂȈı› fiÙÈ Ô ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ ‚‚·ÈˆÌ¤ÓˆÓ ·Ú·‚¿ÛÂˆÓ ÙÔ˘˜ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˘˜ Ì‹Ó˜ ¤¯ÂÈ ÌÂȈı› Î·È Î·Ù’ Â¤ÎÙ·ÛË Î·È Ù· fiÔÈ· ¤-

ÛÔ‰· ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi ÙË ‚‚·›ˆÛË ÙÚÔ¯ÔÓÔÌÈÎÒÓ ·Ú·‚¿ÛˆÓ. ™¯Â‰fiÓ ÌˉÂÓÈΤ˜ Â›Ó·È ÔÈ ·Ú·‚¿ÛÂȘ Î·È ÁÈ· ÙËÓ Ù·¯‡ÙËÙ·, ·ÊÔ‡ ÔÈ Ô‰ËÁÔ› -·Ú·ÙËÚË̤ӷ È· - ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È Ì ÌÈÎÚfiÙÂÚ˜ Ù·¯‡ÙËÙ˜ ·ÔʇÁÔÓÙ·˜ ÙËÓ ˘ÂÚ‚ÔÏÈ΋ ηٷӿψÛË ‚ÂÓ˙›Ó˘, ·ÏÏ¿ Î·È Ù˘ ‚‚·›ˆÛ˘ ÎÏ‹Û˘. ∞fi ÙÔ˘˜ ÂϤÁ¯Ô˘˜ ÛÙËÓ ÂıÓÈ΋ Ô‰fi Î·È ÛÙÔ ÙÌ‹Ì· ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ·˜ ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ Ù˘ ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋˜ ¢È‡ı˘ÓÛ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜, ÂÏ¿¯ÈÛÙ˜ ‹Ù·Ó ÔÈ ·Ú·‚¿ÛÂȘ Ô˘ ‰È·ÈÛÙÒıËηÓ. ∏ ΛÓËÛË ÛÙÔ Ô‰ÈÎfi ‰›ÎÙ˘Ô ÙÔ˘ ¶ËÏ›Ô˘ ‹Ù·Ó ·˘ÍË̤ÓË Î·È ·Ú¿ ÙËÓ ÂÈÎÈÓ‰˘ÓfiÙËÙ· Î·È ÙËÓ ÂÓ Á¤ÓÂÈ Î·Î‹ ηٿÛÙ·ÛË ÙÔ˘ Ô‰ÔÛÙÚÒÌ·ÙÔ˜, ‰ÂÓ ÛËÌÂÈÒıËΠÙÚÔ-

¯·›Ô ·Ù‡¯ËÌ·. ∞ÛÙÔ¯›· fï˜ ηٷÁÚ¿ÊÂÙ·È ÛÙËÓ ÂÓË̤ڈÛË ÙˆÓ ÂÈÛÎÂÙÒÓ, ·ÏÏ¿ Î·È ÙˆÓ ÓÙfiȈÓ, Û¯ÂÙÈο Ì ÙË ‰È·ÎÔ‹ ΢ÎÏÔÊÔÚ›·˜ ÛÙÔ •Ô˘Ú›¯ÙÈ. ŸÛÔÈ ÎÈÓ‹ıËÎ·Ó ÚÔ˜ ÙÔ ∞Ó·ÙÔÏÈÎfi ¶‹ÏÈÔ ¤ÚÂ ӷ ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ó ÙË ‰È·‰ÚÔÌ‹ ̤ۈ ÷ӛˆÓ. ∏ Û‹Ì·ÓÛË fï˜ Â›Ó·È ·ÓÂ·ÚΤÛÙ·ÙË Î·È ÂȉÈο fiÛÔÈ ‰ÂÓ ÁÓÒÚÈ˙·Ó ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ù·Ï·ÈˆÚ‹ıËηÓ.∞Í›˙ÂÈ Ó· ÛËÌÂȈı› fiÙÈ ˘‡ı˘ÓË ÁÈ· ÙËÓ ÙÔÔı¤ÙËÛË Ù˘ Û‹Ì·ÓÛ˘ Â›Ó·È Ë ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋ ∂ÓfiÙËÙ· ª·ÁÓËÛ›·˜, ÂÓÒ ˘fi‰ÂÈÍË Î¿ÓÂÈ Ë ΔÚÔ¯·›·. ¶ÂÚÈÔÏÈο Ù˘ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜ ÎÈÓÔ‡ÓÙ·Ó Û fiÏÔ Û¯Â‰fiÓ ÙÔ Ô‰ÈÎfi ‰›ÎÙ˘Ô ÙÔ˘ ¶ËÏ›Ô˘ ÁÈ· ÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô Ù˘ ΛÓËÛ˘, ·ÏÏ¿ Î·È Â͢ËÚ¤ÙËÛË ÂÈÛÎÂÙÒÓ. ™ÙÔ ∞-

Ó·ÙÔÏÈÎfi ¶‹ÏÈÔ, fiˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó ÂȯÂÈÚË̷ٛ˜ ÙÔ˘ ÙÔ˘ÚÈÛÌÔ‡, Ë ÏËÚfiÙËÙ· ‹Ù·Ó ÛÙÔ 70% ÂÚ›Ô˘. ∞˘ÍË̤ÓË Î›ÓËÛË Î·Ù·ÁÚ¿ÊËÎÂ, ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· ÙÔ˘ ¶¿Û¯·, ÂȉÈο ÛÙÔ ·Ú·ÏÈ·Îfi ÙÌ‹Ì· ÙÔ˘ ¶ËÏ›Ô˘, ·fi ÙËÓ ∞ÁÚÈ¿ ¤ˆ˜ Î·È ÙËÓ ÕÊËÛÛÔ. ∫˘Ú›ˆ˜ ÌÂÛËÌÂÚÈ·Ó¤˜ ÒÚ˜. ¢ÂÓ ·Ú·ÙËÚ‹ıËÎ·Ó ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Î·È Ë ÚÔ‹ Ù˘ ΢ÎÏÔÊÔÚ›·˜ ‰ÈÂÍ·ÁfiÙ·Ó ÔÌ·Ï¿.

¶ÚÔηٷÚÎÙÈ΋ ¤Ú¢ӷ ÁÈ· ÙÔ •Ô˘Ú›¯ÙÈ ∂ÈÛ·ÁÁÂÏÈ΋ ·Ú¤Ì‚·ÛË ¤¯ÂÈ ÛËÌÂȈı› ÁÈ· ÙËÓ ˘fiıÂÛË ÙÔ˘ •Ô˘ÚÈ¯Ù›Ô˘ Î·È ‹‰Ë Ô Ê¿ÎÂÏÔ˜ ‰È·‚È‚¿ÛÙËΠ·fi ÙËÓ ∂ÈÛ·ÁÁÂÏ›· ÛÙËÓ

ΔÚÔ¯·›· μfiÏÔ˘. ∏ ÚÔηٷÚÎÙÈ΋ ¤Ú¢ӷ Ô˘ ‰È·Ù¿¯ıËΠ·fi ÙËÓ ∂ÈÛ·ÁÁÂÏ›· ¤ÁÈÓ Ì ·ÊÔÚÌ‹ Ù· ‰ËÌÔÛȇ̷ٷ ÙÔ˘ Δ‡Ô˘, ÙȘ ·Ó·ÊÔÚ¤˜ Ù˘ ΔÚÔ¯·›·˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÎÈÓ‰˘ÓfiÙËÙ· ÙÔ˘ ‰ÚfiÌÔ˘, ·ÏÏ¿ Î·È ÙȘ ·Ú·‚È¿ÛÂȘ ·fi Ô‰ËÁÔ‡˜ Ù˘ ··ÁfiÚ¢Û˘ ‰È¤Ï¢Û˘ Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ. √È ·ÍȈ̷ÙÈÎÔ› Ù˘ ΔÚÔ¯·›·˜ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÓÔ˘Ó ÛÙÔȯ›·, ı· Ï¿‚Ô˘Ó Î·Ù·ı¤ÛÂȘ Î·È ı· ‰ÈÂÚ¢ӋÛÔ˘Ó Ù˘¯fiÓ ·ÍÈfiÔÈÓ˜ Ú¿ÍÂȘ. ª¤ÚÔ˜ ÙˆÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ ı· Â›Ó·È Î·È Ë ·ÏÏËÏÔÁÚ·Ê›· Ù˘ ΔÚÔ¯·›·˜ Ì ÙȘ ·ÚÌfi‰È˜ ˘ËÚÂۛ˜, ÔÈ ··ÓÙ‹ÛÂȘ, ÔÈ ˘ԉ›ÍÂȘ, ÔÈ ÂÈÛËÌ¿ÓÛÂȘ Î·È ÔÈ ÙÂÏÈΤ˜ ÂÓ¤ÚÁÂȘ Ô˘ ¤ÁÈÓ·Ó ‹ ‰ÂÓ ¤ÁÈÓ·Ó. ΔԇϷ ∫ÂοÙÔ˘


M·ÁÓËÛ›· 14

TETAPTH 27 A¶PI§I√À 2011

90% Ë Î·Ù·ÛÙÚÔÊ‹ ÛÙȘ ·Ì˘Á‰·ÏȤ˜ ÛÙÔ ¢‹ÌÔ ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘

120 ÂÚÈÛÙ·ÙÈο ‰È·ÎÔÌ›ÛÙËÎ·Ó Ì ·ÛıÂÓÔÊfiÚ· ÙÔ˘ ∂∫∞μ ÛÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ô

™ÙÔ 90% ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È Ë Î·Ù·ÛÙÚÔÊ‹ ÛÙÔÓ Î·Úfi ÙˆÓ ·Ì˘Á‰·ÏÈÒÓ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘ Î·È ÂȉÈÎfiÙÂÚ· Û ∫·Ó¿ÏÈ·, ∫ÂÚ·ÛÈ¿, ÏfiÁˆ ·ÛÙ¿ıÂÈ·˜ ÙÔ˘ ηÈÚÔ‡. ∞ÔÁÔ‹Ù¢ÛË ÂÈÎÚ·Ù› ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÙˆÓ ·Ú·ÁˆÁÒÓ. ™Â ·fiÁÓˆÛË ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÔÈ ·Ì˘Á‰·ÏÔ·Ú·ÁˆÁÔ› ÛÙÔ ¢‹ÌÔ ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘, ηıÒ˜ Ë ·Ú·ÁˆÁ‹ ÙÔ˘˜ ÁÈ· ʤÙÔ˜ ÎÈÓ‰˘Ó‡ÂÈ Ì ÔÏÔÎÏËÚˆÙÈ΋ ηٷÛÙÚÔÊ‹. §fiÁˆ Ù˘ ·ÛÙ¿ıÂÈ·˜ ÙÔ˘ ηÈÚÔ‡ Î·È Ù˘ ÌË ÛÙ·ıÂÚÔÔ›ËÛ˘ Ù˘ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·˜ Û ηÓÔÓÈο ÁÈ· ÙËÓ ÂÔ¯‹ Â›‰·, Ô Î·Úfi˜ ·fi ÙȘ ·Ì˘Á‰·ÏȤ˜ ‰ÂÓ ¤‰ÂÛÂ, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ¤ÛÂÈ Î·È Ó· ηٷÛÙÚ·Ê›. “ΔË ÌÈ· ‚Ú¤¯ÂÈ Î·È ÙËÓ ¿ÏÏË ¤¯ÂÈ ‹ÏÈÔ. ∂›Û˘ Ë ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÛÙ·ıÂÚÔÔÈËı›. ∞˘Ù‹ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô ı· ¤ÚÂ ӷ ¤¯ÂÈ ·ÓÔÈÍÈ¿ÙÈΘ ıÂÚÌÔÎڷۛ˜ Î·È fi¯È ÎÚ‡Ô, fiˆ˜ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ ÙÒÚ·. ŒÙÛÈ, fiˆ˜ ¿Ó ٷ Ú¿ÁÌ·Ù·, Ô‡Ù ӿÈÏÔÓ ‰ÂÓ ı· ÌÔÚ¤ÛÔ˘Ì ӷ ÛÙÚÒÛÔ˘Ì ÁÈ· Ó· Ì·˙¤„Ô˘Ì ٷ ·Ì‡Á‰·Ï· ÙÔÓ ∞‡ÁÔ˘ÛÙÔ” ϤÓ ÔÈ ·Ú·ÁˆÁÔ›. √È ·Ú·ÁˆÁÔ› οÓÔ˘Ó ÏfiÁÔ ÁÈ· ηٷÛÙÚÔÊ‹ ÛÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹ ÙÔ˘˜ Ô˘ ·ÁÁ›˙ÂÈ Î·È ÙÔ 90%. ª¿ÏÈÛÙ· Â›Ó·È Ë ÙÚ›ÙË Û˘Ó¯‹ ¯ÚÔÓÈ¿ Ô˘ ˘Ê›ÛÙ·ÓÙ·È ÌÈ· Ù¤ÙÔÈ· ηٿÛÙ·ÛË. Ãı˜ ÔÈ ·Ú·ÁˆÁÔ› ˙‹ÙËÛ·Ó ÙË Û˘Ó‰ÚÔÌ‹ Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∞Ú¯‹˜ ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘ Î·È Ë ÔÔ›· ÙȘ ·Ì¤Ûˆ˜ ÂfiÌÂÓ˜ Ë̤Ú˜ ı· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÛÙȘ ·Ó·Áη›Â˜ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·Ô˙ËÌȈıÔ‡Ó. √È ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ Ù˘ ı· ÂÈÎÂÓÙÚˆıÔ‡Ó Î·È ÛÙÔ˘˜ ÙÔÈÎÔ‡˜ ·ÚÌfi‰ÈÔ˘˜ ÊÔÚ›˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙÔÓ ∂§°∞. °È· ÙȘ ‰‡Ô ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˜ ¯ÚÔÓȤ˜ ÔÈ ·Ì˘Á‰·ÏÔ·Ú·ÁˆÁÔ› ·Ú¿ ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ ˆ˜ ¤¯Ô˘Ó ηٷı¤ÛÂÈ Ù· ¯·ÚÙÈ¿ ÙÔ˘˜, ‰ÂÓ ·Ô˙ËÌÈÒıËηÓ. ™ÙÔ ÌÂٷ͇ ¢Ú›· Û‡ÛÎÂ„Ë ·ÚÔ˘Û›· ·ÚÌfi‰ÈˆÓ ÊÔÚ¤ˆÓ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÂ›Ù·È Û‹ÌÂÚ· ÛÙȘ 6 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· Û˘Ó‰ÚÈ¿ÛÂˆÓ ÙÔ˘ ¢ËÌ·Ú¯Â›Ô˘ ÛÙÔ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ, fiÔ˘ ı· Û˘˙ËÙËıÔ‡Ó Ù· ̤ÙÚ· Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ÏËÊıÔ‡Ó ¿ÌÂÛ· ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË Ù˘ Ú‡·ÓÛ˘ ÛÙË Ï›ÌÓË ∫¿ÚÏ·. ™ÙË Û‡ÛÎÂ„Ë ¤¯ÂÈ ÚÔÛÎÏËı› Î·È Ë ÂȉÈ΋ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ ÙÔ˘ ÛÒÌ·ÙÔ˜ ÂÈıˆÚËÙÒÓ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ Î. ∫·Ú·‚·Û›ÏË, Ë ÔÔ›· ÚfiÛÊ·Ù· ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ÙÔ fiÚÈÛÌ· ·fi ÙÔ˘˜ ÚÒÙÔ˘˜ ÂϤÁ¯Ô˘˜ ÛÙË Ï›ÌÓË Î·È ÛÙÔ ÔÔ›Ô Î·Ù·ÁÚ¿ÊÔÓÙ·È ‰È¿ÊÔÚ˜ ËÁ¤˜ Ú‡·ÓÛ˘.

«μ

∞·ÁÔÚ‡ÛÂȘ ÛÙËÓ ·ÏÈ›· Δ¤ÚÌ· Ù· ·Ú·Á¿‰È· Î·È Ë ˘Ô‚Ú‡¯È· ·ÏÈ›· ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÂÚ·ÛÈÙ¤¯Ó˜ „·Ú¿‰Â˜ ÁÈ· ÙÔ Ì‹Ó· ª¿ÈÔ, Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ Ӥ˜ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ¶ÚÔ‰ÚÈÎÔ‡ ¢È·Ù¿ÁÌ·ÙÔ˜, ÂÓÒ Ì ÙËÓ Â˘Úˆ·˚΋ ÓÔÌÔıÂÛ›· Ù›ıÂÓÙ·È ÂÚÈÔÚÈÛÌÔ› Î·È ÛÙËÓ ·ÏÈ›· „·ÚÈÒÓ ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙÔ Ì¤ÁÂıfi˜ ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜ „·Ú¿‰Â˜. ∂ȉÈο ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÂÚ·ÛÈÙ¤¯Ó˜ „·Ú¿‰Â˜, ··ÁÔÚ‡ÂÙ·È Ë ÂÚ·ÛÈÙ¯ÓÈ΋-·ıÏËÙÈ΋ ·ÏÈ›· Ì ·Ú·Á¿‰È·, ηıÒ˜ Î·È Ë ˘Ô‚Ú‡¯È· ·ÏÈ›·, fiÏÔ ÙÔ Ì‹Ó· ª¿ÈÔ. ∞ÓÙ›ıÂÙ· ÂÈÙÚ¤ÂÙ·È Ë ·ÏÈ›· ÌfiÓÔ Ì ‰‡Ô ·Á›‰Â˜ (ÎÔÊÈÓ¤ÏÏ·-ÎÈÔ‡ÚÙÔ˘˜), ˘ÚÔÊ¿ÓÈ Ì ÙË ¯Ú‹ÛË Î·Ì·ÎÈÔ‡ Ì ʈÙÂÈÓ‹ ËÁ‹ ¤ÓÙ·Û˘ ÙÔ Ì¤ÁÈÛÙÔ ¤ˆ˜ 500 ÎÂÚÈ¿ ¿Ó¢ ηٷ˘Á·ÛÙ‹ÚÔ˜ ÛÙË Ï¿Ì· Î·È Ì ‰È¿ÊÔÚ· ·ÁÎÈÛÙÚˆÙ¿ ÂÚÁ·Ï›· ÁÓˆÛÙ¿ Ì ÙȘ ÎÔÈÓ¤˜ ÔÓÔ̷ۛ˜ ÙÔ˘˜ “ηıÂÙ‹”, “Û˘ÚÙ‹”, “ÂÙ·¯Ù¿ÚÈ”, “ηϷ̛‰È”, “ÂÙÔÓÈ¿”. Ÿˆ˜ ¤ÁÈÓ ÁÓˆÛÙfi, ÙÔ §ÈÌÂÓ·Ú¯Â›Ô ı· ‰ÈÂÓÂÚÁ› ÂÓÙ·ÙÈÎÔ‡˜ ÂϤÁ¯Ô˘˜ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ‰È·ÈÛÙÒÛÂÈ ÙËÓ Ù‹ÚËÛË Ù˘ ··ÁfiÚ¢Û˘. ™ÙÔ˘˜ ·Ú·‚¿Ù˜ ı· ÂÈ‚¿ÏÏÔÓÙ·È ÔÈ ÚÔ‚ÏÂfiÌÂÓ˜ ·fi ÙÔ ¡fiÌÔ ·˘ÛÙËÚ¤˜ ΢ÚÒÛÂȘ. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· Ù›ıÂÓÙ·È Û ÂÊ·ÚÌÔÁ‹, ··ÁÔÚ‡ÛÂȘ ÛÙËÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ·ÏÈ›·, Û‡Ìʈӷ Ì ·ÔÊ¿ÛÂȘ Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ∂ÓˆÛ˘, ÂÓÒ ÔÏϤ˜ Â›Ó·È Î·È ÙÔÈΤ˜ ··ÁÔÚ‡ÛÂȘ. £· ÙÂıÔ‡Ó Û ÈÛ¯‡ ·fi ÙËÓ 1Ë ª·˝Ô˘ Î·È ÛÙÔ¯Â‡Ô˘Ó ÛÙËÓ ·ÔÊ˘Á‹ ·ÏÈ›·˜ ÌÈÎÚÒÓ „·ÚÈÒÓ Ô˘ ÛÙËÓ Ô˘Û›· ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÁfiÓÔ. √È ÏÈÌÂÓÈÎÔ› ‹‰Ë ¤¯Ô˘Ó ·Ú¯›ÛÂÈ ÂϤÁ¯Ô˘˜ Î·È Û ȯı˘ÔˆÏ›·, ÂÓÒ ı’ ·Ú¯›ÛÔ˘Ó ¤ÏÂÁ¯ÔÈ Î·È Û ·ÏÈ¢ÙÈο Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈο ÛοÊË.

«μ·Ú‡» ÙÔ ·ÚÓ¿ÎÈ ÁÈ· ‰Âο‰Â˜ μÔÏÈÒÙ˜ ·Ú‡» ¤ÂÛ ÙÔ ·ÚÓ¿ÎÈ Û ‰Âο‰Â˜ μÔÏÈÒÙ˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· Ù˘ ∫˘Úȷ΋˜ ÙÔ˘ ¶¿Û¯· ÌÂÙ¤‚ËÛ·Ó ÛÙ· ∂›ÁÔÓÙ· ÙÔ˘ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ μfiÏÔ˘ Ì ÛÙÔÌ·¯fiÔÓÔ, ·ÏÏ¿ Î·È Á·ÛÙÚÂÓÙÂÚ›Ùȉ·. ∂›Û˘ ÙÔ ÙÂÙÚ·‹ÌÂÚÔ ÙÔ˘ ¶¿Û¯· 120 ÂÚÈÛÙ·ÙÈο ÌÂٷʤÚıËÎ·Ó Ì ·ÛıÂÓÔÊfiÚ· ÙÔ˘ ∂∫∞μ ÛÙÔ “∞¯ÈÏÏÔÔ‡ÏÂÈÔ” Î·È ·ÊÔÚÔ‡Û·Ó ·ıÔÏÔÁÈΤ˜ ·Ûı¤ÓÂȘ, ÏÈÔı˘Ì›Â˜, ÙÚÔ¯·›· ·Ù˘¯‹Ì·Ù·.

ƒÂÔÚÙ¿˙: ºøΔ∏™ ™¶∞¡√™

ΔÔ ÁÓˆÛÙfi ϤÔÓ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ ·fi ÙÔ ·Û¯·ÏÈÓfi ÙÚ·¤˙È Î·È ÙÔÓ Ô‚ÂÏ›· ÛÙ· ∂›ÁÔÓÙ· ÙÔ˘ “∞¯ÈÏÏÔÔ‡ÏÂÈÔ˘” Â·Ó·Ï‹ÊıËÎÂ Î·È Ê¤ÙÔ˜ ÁÈ· ‰Âο‰Â˜ μÔÏÈÒÙ˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ¤Ê·Á·Ó ˘ÂÚ‚ÔÏÈο, ÁÈ· ·ÚÎÂÙÔ‡˜ ÌÂÙ¿ Ì¿ÏÈÛÙ· ·fi ÌÈ· ÔÏ˘‹ÌÂÚË ÓËÛÙ›·, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ÓÈÒÛÔ˘Ó ‰˘ÛÊÔÚ›· Î·È Ó· ÌÂÙ·ÊÂÚıÔ‡Ó ÛÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô ÁÈ· ÙËÓ ·ÚÔ¯‹ ÙˆÓ ÚÒÙˆÓ ‚ÔËıÂÈÒÓ. ™‡Ìʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜, ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· Î·È ÙÔ ‚Ú¿‰˘ Ù˘ ∫˘Úȷ΋˜ ÙÔ˘ ¶¿Û¯· ·Ú·ÙËÚ‹ıËΠ·‡ÍËÛË ÛÙËÓ Î›ÓËÛË ·ÛıÂÓÒÓ Ô˘ ÚÔÛ‹Ïı·Ó ÛÙ· ∂›ÁÔÓÙ· Ì ÛÙÔÌ·¯fiÔÓÔ, ˘¤ÚÙ·ÛË ‹ ·ÎfiÌË Î·È Á·ÛÙÚÂÓÙÂÚ›Ùȉ·. Δ· ÂÚÈÛÙ·ÙÈο ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÔÓÙ·Ó ·fi ÙÔ˘˜ ·ıÔÏfiÁÔ˘˜ ÁÈ·ÙÚÔ‡˜ Î·È ÔÈ ·ÛıÂÓ›˜ Â¤ÛÙÚÂÊ·Ó ÛÙÔ Û›ÙÈ ÙÔ˘˜. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· fï˜ ˘‹Ú¯·Ó Î·È Ù· ÙÚÔ¯·›· ·Ù˘¯‹Ì·Ù· Î·È Ù· ÔÚıÔ‰Èο ÂÚÈÛÙ·ÙÈο. ΔÔ ÌfiÓÔ Â˘¯¿ÚÈÛÙÔ ‹Ù·Ó ˆ˜ Ë ÚÔ‹ ÙˆÓ ÂÚÈÛÙ·ÙÈÎÒÓ ‹Ù·Ó Ù¤ÙÔÈ· ÒÛÙ ӷ Î·Ï˘ÊıÔ‡Ó ¿ÌÂÛ· ·fi Ù· ÏÈÁÔÛÙ¿ ÏfiÁˆ Ù˘ Â›Û¯ÂÛ˘ ÂÚÁ·Û›·˜ ·ÛıÂÓÔÊfiÚ· ÙÔ˘ ∂∫∞μ. √ ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ۈ̷Ù›Ԣ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÙÔ˘ ∂∫∞μ Î. ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ ¢·ÚÈÒÙ˘ ÛËÌ›ˆÛ ˆ˜ ·fi ÙË ªÂÁ¿ÏË ¶·Ú·Û΢‹ ̤¯ÚÈ Î·È ÚÔ¯ı¤˜ ¢Â˘Ù¤Ú· ÙÔ˘ ¶¿Û¯· ‰È·ÎÔÌ›ÛÙËÎ·Ó Ì ٷ ·ÛıÂÓÔÊfiÚ· Û fiϘ ÙȘ ‚¿Ú‰È˜ 120 ÂÚÈÛÙ·ÙÈο Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Û·Ó ·ıÔÏÔÁÈο ·›ÙÈ·, ÌÈÎÚÔÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÔ‡˜ ·fi ÙÚÔ¯·›· ·Ù˘¯‹Ì·Ù·, ÏÈÔı˘Ì›Â˜ ̤۷ ÛÙÔ˘˜ ÈÂÚÔ‡˜ Ó·Ô‡˜, ·ÎfiÌË Î·È ·Ù˘¯‹Ì·Ù· ·fi ÙÒÛÂȘ. √ ›‰ÈÔ˜ ÂÚˆÙËı›˜ Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ Â›Û¯ÂÛË ÂÚÁ·Û›·˜, › ˆ˜ Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È ·Ú¿ ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ÏËÚÒıËÎ·Ó ÁÈ· ÙÔ Â›‰ÔÌ· ÛÙÔÏ‹˜. ∂ÓÙÔ‡ÙÔȘ Ú¤ÂÈ Ó· ‰ÔıÔ‡Ó Î·È Ù· ÔÊÂÈÏfiÌÂÓ· ·fi Ù· ÂÎÙfi˜ ¤‰Ú·˜ Î·È ‰Â‰Ô˘ÏÂ˘Ì¤Ó· ·fi ·ÚÁ›Â˜, ˘Âڈڛ˜. ™ÙÔ ÌÂٷ͇, 375 ÂÈÎÔ˘ÚÈÎÔ› ÁÈ·ÙÚÔ› ı· ÚÔÛÏËÊıÔ‡Ó ÛÙ· ÓÔÛÔÎÔÌ›· Ù˘ ∞ı‹Ó·˜ Î·È Ù˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢, ηıÒ˜ Î·È Û fiÏ· Ù· ·ÓÂÈÛÙËÌȷο ÓÔÛËÏ¢ÙÈο ȉڇ̷ٷ. °È· ÙÔ ·ÓÂÈÛÙËÌÈ·Îfi ÓÔÛÔÎÔÌÂ›Ô §¿ÚÈÛ·˜ ·Ó·ÏÔÁÔ‡Ó Ù¤ÛÛÂÚȘ ı¤ÛÂȘ. ∞ÎfiÌË ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ÀÁ›·˜ ı· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÛÙËÓ ÚfiÛÏË„Ë 106 ·ÙfiÌˆÓ ÂԯȷÎÔ‡ ÓÔÛËÏ¢ÙÈÎÔ‡ Î·È ·Ú·˚·ÙÚÈÎÔ‡ ÚÔÛˆÈÎÔ‡. ™ÙËÓ ÀÁÂÈÔÓÔÌÈ΋ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î·È ™ÙÂÚ¿˜ ∂ÏÏ¿‰·˜ ı· ÏËÚˆıÔ‡Ó ÂÙ¿ ı¤ÛÂȘ ¶∂ º·ÚÌ·ÎÔÔÈÒÓ, ÂÓÒ ·fi Ì›· ı¤ÛË ı·

ÌÔÈÚ·ÛÙÔ‡Ó ÔÈ ÂȉÈÎfiÙËÙ˜: ¢∂ μÔËıÒÓ º·Ú̷ΛԢ, ¶∂ æ˘¯ÔÏfiÁˆÓ, Δ∂ ƒ·‰ÈÔÏÔÁ›·˜ Î·È ¢∂ ¶ÏËÚÔÊÔÚÈ΋˜.

∏ ·È‰›·ÙÚÔ˜ Ù˘ ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹˜ ªÂ ÂÈÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘ ÚÔ˜ ÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË Ù˘ 5˘ ÀÁÂÈÔÓÔÌÈ΋˜ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î·È ™ÙÂÚ¿˜ ∂ÏÏ¿‰·˜ Ô Û‡ÏÏÔÁÔ˜ ÁÔÓ¤ˆÓ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ Î·È ¡ËÈ·ÁˆÁ›Ԣ ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹˜ ˙ËÙ¿ ÙË ÌË ÌÂٷΛÓËÛË Ù˘ ÌÔÓ·‰È΋˜ ·È‰È¿ÙÚÔ˘ ÙÔ˘ ∫¤ÓÙÚÔ˘ ÀÁ›·˜ ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹˜, ÒÛÙ ӷ οÓÂÈ ÂÊËÌÂڛ˜ ÛÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô §·Ì›·˜. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ· ÙÔÓ›˙ÂÈ ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ Ù· ÂÍ‹˜: “ÀÛÙ¤Ú· ·fi ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ °ÔÓ¤ˆÓ Î·È ∫ˉÂÌfiÓˆÓ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ Î·È ¡ËÈ·ÁˆÁ›Ԣ ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹˜, ¿ÏÏ¿ Î·È ÂÎÊÚ¿˙ÔÓÙ·˜ fiˆ˜ ÈÛÙ‡ԢÌ ÙËÓ Î·ıÔÏÈ΋ ··›ÙËÛË 15.000 ‰ËÌÔÙÒÓ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ·fi ÙËÓ ÕÓˆ °·Ù˙¤· ¤ˆ˜ ÙÔ ΔÚ›ÎÂÚÈ ·Ú·Î·Ïԇ̠ӷ Â·Ó·ÍÈÔÏÔÁ‹ÛÂÙ ÙËÓ ·fiÊ·Û‹ Û·˜ ÁÈ· ÙË ÌÂٷΛÓËÛË Ù˘ ·È‰È¿ÙÚÔ˘ ·fi ÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ ÀÁ›·˜ ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹˜ ÛÙÔ ÓÔÛÔÎÔÌÂ›Ô §·Ì›·˜ ÁÈ· Î¿Ï˘„Ë ÂÊËÌÂÚÈÒÓ.Èڛ˜ Ó· ı¤ÏÔ˘Ì ӷ ·Ú·ÁÓˆÚ›ÛÔ˘Ì ÙÔ˘˜ ÏfiÁÔ˘˜ Ô˘ Û·˜ Ô‰ËÁÔ‡Ó Û’ ·˘Ù‹ ÙËÓ “Ï·Óı·Ṳ̂ÓË” ÁÈ· Ì·˜ ·fiÊ·Û‹ Û·˜ ı· ı¤Ï·Ì ӷ Û·˜ ÂÓËÌÂÚÒÛÔ˘Ì ÁÈ· Ù· οوıÈ:

·) ∏ ·È‰›·ÙÚÔ˜ ÙÔ˘ ∫¤ÓÙÚÔ˘ ÀÁ›·˜ ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹˜ Â›Ó·È Ë ÌÔÓ·‰È΋ ·È‰›·ÙÚÔ˜ Û’ ·˘Ùfi ÙÔ ÌÂÁ¿Ï˘ ¤ÎÙ·Û˘ ÎÔÌÌ¿ÙÈ ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜ ‰Â‰Ô̤ÓÔ˘ fiÙÈ Û’ fiÏË ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Ô‡Ù ¤Ó· ȉÈÒÙ˘ ·È‰›·ÙÚÔ˜ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ ÂÌ›˜ ÔÈ ÁÔÓ›˜ Ó· ¿Ì ٷ ·È‰È¿ Ì·˜ Û ÂÚ›ÙˆÛË ·Ó¿Á΢ ‹ ·ÎfiÌË ÁÈ· Ù·ÎÙÈÎfi ¤ÏÂÁ¯Ô ‹ ÂÌ‚ÔÏÈ·ÛÌfi. ‚) ∏ ·È‰›·ÙÚÔ˜ ÙÔ˘ ∫¤ÓÙÚÔ˘ ÀÁ›·˜ ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹˜ ÁÓˆÚ›˙ÂÈ ¿ÚÈÛÙ· ÙÔ ÈÛÙÔÚÈÎfi ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ Ì·˜, ÌÈ·˜ Ô˘ ÌÂÙ¿ ·fi ÔÏÏ¿ ¯ÚfiÓÈ· ÂÚÁ·Û›·˜ Ù˘ ÛÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ ÀÁ›·˜ Ë ÂÌÈÛÙÔÛ‡ÓË Ì·˜ ÛÙÔ ÚfiÛˆfi Ù˘ Â›Ó·È ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË. ∏ Û¯¤ÛË Ô˘ ¤¯ÂÈ ·Ó·Ù‡ÍÂÈ Ì ٷ ·È‰È¿ Ì·˜ Î·È fiÏÔ˘˜ ÂÌ¿˜ ÙÔ˘˜ ÁÔÓ›˜ Â›Ó·È ¿ÚÈÛÙË Î·È ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ Ù˘ ÌÂٷΛÓËÛ‹˜ Ù˘ ÁÈ· ÂÊËÌÂڛ˜ Û ¿ÏÏÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô ı· ÚÔηϤÛÂÈ ÙÂÚ¿ÛÙÈÔ Úfi‚ÏËÌ· ηıÒ˜ ̤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· Â›Ó·È Ë ÌÔÓ·‰È΋ ·È‰›·ÙÚÔ˜ ÛÙËÓ ÔÔ›· ÂÌÈÛÙ¢fiÌ·ÛÙ ÙËÓ ÔχÙÈÌË ˘Á›· ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ Ì·˜. Á) ΔÔ ÛÙ·Ì¿ÙËÌ· ÙˆÓ ÂÊËÌÂÚÈÒÓ Ù˘ ÛÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ ÀÁ›·˜ ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹˜ ÛËÌ·›ÓÂÈ Ú·ÎÙÈο fiÙÈ ÁÈ· οı ÂÚÈÛÙ·ÙÈÎfi Â›ÁÔÓ ‹ ÌË Ë ·fiÛÙ·ÛË ·fi ÙÔ ÎÔÓÙÈÓfiÙÂÚÔ ·È‰È·ÙÚÈÎfi π·ÙÚÂ›Ô ·¤¯ÂÈ Ò˜ ‰‡Ô ÒÚ˜, ¯ÚfiÓÔ ¿Ú· Ôχ ÁÈ· Ù˘¯fiÓ ‰˘Û¿ÚÂÛÙ˜ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ”.

ΔÔ ‰È‹ÌÂÚÔ Û‹ÌÂÚ· Î·È ·‡ÚÈÔ ÏfiÁˆ ¤ÚÁˆÓ Â΂ڷ¯ÈÛÌÔ‡ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹

∫Ï›ÓÔ˘Ó Ù· Δ¤ÌË, ÎÏ›ÓÂÈ ÙÔ ∫Δ∂§ ÙË ÁÚ·ÌÌ‹ ÁÈ· £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË ∞fi ¶·Ú·Û΢‹ ηÓÔÓÈο Ù· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· ·fi ÙÔ μfiÏÔ ÁÈ· ÙË Û˘ÌÚˆÙÂ‡Ô˘Û· ∫Ï›ÓÔ˘Ó Û‹ÌÂÚ· ÛÙȘ 6 ÙÔ Úˆ› Ù· Δ¤ÌË ÁÈ· ÙËÓ ÂÎÙ¤ÏÂÛË ÂÚÁ·ÛÈÒÓ Â΂ڷ¯ÈÛÌÔ‡ Û ÛËÌ›· Ù˘ ÎÔÈÏ¿‰·˜. ∫Ï›ÓÔ˘Ó Û‹ÌÂÚ· ÛÙȘ 6 ÙÔ Úˆ› Ù· Δ¤ÌË ÁÈ· ÙËÓ ÂÎÙ¤ÏÂÛË ÂÚÁ·ÛÈÒÓ Â΂ڷ¯ÈÛÌÔ‡ Û ÛËÌ›· Ù˘ ÎÔÈÏ¿‰·˜. Δ· Δ¤ÌË ı· Ì›ÓÔ˘Ó ÎÏÂÈÛÙ¿ Î·È ·‡ÚÈÔ ¶¤ÌÙË, ¤ˆ˜ ÙȘ 9 ÙÔ ‚Ú¿‰˘, Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ “∞˘ÙÔÎÈÓËÙfi‰ÚÔÌÔ˜ ∞ÈÁ·›Ô˘”. ∂ȉÈÎÔ› ∂Ï‚ÂÙÔ› ·Ó·ÚÚȯËÙ¤˜ ı· ‚ÚÂıÔ‡Ó Î·È ¿ÏÈ ·˘Ùfi ÙÔ ‰È‹ÌÂÚÔ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Î·È ı· ÚÔ‚Ô‡Ó Û ÍÂÛοڈ̷ Û ÛËÌ›· Ù˘ ÎÔÈÏ¿‰·˜ Ô˘ ÎÚ›ÓÔÓÙ·È ÂÈΛӉ˘Ó· Î·È Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÔ˘Ó ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ, ÁÈ· ÙËÓ ·ÔÊ˘Á‹ ‚Ú·¯fiÙˆÛ˘ Î·È ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘ ÛÔ‚·ÚÒÓ ·Ù˘¯ËÌ¿ÙˆÓ. §fiÁˆ Ù˘ ‰È‹ÌÂÚ˘ ‰È·ÎÔ‹˜ Ë ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ ÀÂÚ·ÛÙÈÎÔ‡ ∫Δ∂§ ª·ÁÓËÛ›·˜ ·ÔÊ¿ÛÈÛ ÙËÓ ·Ó·ÛÙÔÏ‹ ÙˆÓ ‰ÚÔÌÔÏÔÁ›ˆÓ ·fi Î·È ÚÔ˜ ÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË. Ÿˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È Û ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÙÔ˘ ÀÂÚ·ÛÙÈÎÔ‡ ∫Δ∂§ ª·ÁÓËÛ›·˜ ·ÔÊ¿ÛÈÛ ÙË ÌË ÂÎÙ¤ÏÂÛË ÙˆÓ ‰ÚÔÌÔÏÔÁ›ˆÓ Ù˘ ÁÚ·ÌÌ‹˜ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ ̤ۈ ∫Ô˙¿Ó˘ Ô˘ ı· ›¯Â ˆ˜ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙËÓ ¿ÛÎÔË Ù·Ï·ÈˆÚ›· ÙˆÓ ÂÈ‚·ÙÒÓ Î·ıÒ˜ ÙÔ Ù·Í›‰È μfiÏÔ˘£ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ ̤ۈ ∫Ô˙¿Ó˘ ‰È·ÚΛ 5 6 ÒÚ˜. Δ· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· ı· ÂÎÙÂÏÂÛÙÔ‡Ó Î·È ¿ÏÈ Î·ÓÔÓÈο ·fi ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ 29/4 Ì ¤ÎÙ·ÎÙ·, ÂÈϤÔÓ ÙˆÓ Î·ÓÔÓÈÎÒÓ, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· Â͢ËÚÂÙËıÔ‡Ó ÔÈ ·˘ÍË̤Ó˜ ·Ó¿ÁΘ ÌÂٷΛÓËÛ˘ ·fi ÙȘ ‰È·ÎÔ¤˜ ÙÔ˘ ¶¿Û¯·, ·ÏÏ¿ Î·È Ù˘ ‰È‹ÌÂÚ˘ ‰È·ÎÔ‹˜ ÙˆÓ Ù·ÎÙÈÎÒÓ ‰ÚÔÌÔÏÔÁ›ˆÓ. ∏ ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ ÀÂÚ·ÛÙÈÎÔ‡ ∫Δ∂§ ˙ËÙ¿ Û˘ÁÓÒÌË ·fi ÙÔ ÂÈ‚·ÙÈÎfi ÎÔÈÓfi ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·ÛÙÔÏ‹ Î·È Û˘ÓÈÛÙ¿ ÛÙÔ˘˜ ÂÈ‚¿-

Ù˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÚÔÌËı¢Ù› ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ· ÚÔ˜ Î·È ·fi £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË ÁÈ· ÙÔ ‰È‹ÌÂÚÔ ΔÂÙ¿ÚÙË-¶¤ÌÙË Ó· ÚÔÛ¤ÏıÔ˘Ó ÛÙ· ÂΉÔÙ‹ÚÈ· ›Ù ӷ ÙÔ˘˜ ÂÈÛÙÚ·ÊÔ‡Ó Ù· ¯Ú‹Ì·Ù· ›Ù Ӓ ·ÏÏ¿ÍÔ˘Ó ÙÔ ÂÈÛÈÙ‹ÚÈÔ ÁÈ· ¿ÏÏË Ì¤Ú·.

∂ÎÙÚÔ‹ Ù˘ ΢ÎÏÔÊÔÚ›·˜ °È· ÙÔ ‰È‹ÌÂÚÔ ı· Á›ÓÂÙ·È ÂÎÙÚÔ‹ Ù˘ ΢ÎÏÔÊÔÚ›·˜ ·fi ·Ú¿‰ÚÔÌÔ˘˜ Î·È Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ·fiÊ·ÛË Ù˘ ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋˜

¢È‡ı˘ÓÛ˘ §¿ÚÈÛ·˜. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ· Ë Î˘ÎÏÔÊÔÚ›· ı· ‰ÈÂÍ¿ÁÂÙ·È ˆ˜ ·ÎÔÏÔ‡ıˆ˜: ∫·Ù‡ı˘ÓÛË Î˘ÎÏÔÊÔÚ›·˜ ÚÔ˜ £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË: (1). Δ· ÊÔÚÙËÁ¿ ¿Óˆ ÙˆÓ 3,5 ÙfiÓˆÓ Î·È fiÏ· Ù· ψÊÔÚ›·, ı· ÂÎÙÚ¤ÔÓÙ·È: (·). ∞fi ÙÔÓ ·ÓÈÛfiÂ‰Ô ÎfiÌ‚Ô ¡›Î·È·˜ [Ã/£ 246+300 ¶.∞.£.∂.], ÚÔ˜ ÙËÓ ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋ Ô‰fi §¿ÚÈÛ·˜ - ΔÚÈÎ¿ÏˆÓ Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ̤ۈ ∂.√. §¿ÚÈÛ·˜ - ΔÚÈÎ¿ÏˆÓ - ∫·Ï·Ì¿Î·˜ - °Ú‚ÂÓÒÓ, ı· ÂÈÛ¤Ú¯ÔÓÙ·È ÛÙËÓ ∂ÁÓ·Ù›· √‰fi.

(‚). ∞fi ÙÔÓ ·ÓÈÛfiÂ‰Ô ÎfiÌ‚Ô °˘ÚÙÒÓ˘ [Ã/£ 365+550 ¶.∞.£.∂.], fiÔ˘ ı· Û˘Ó¯›˙Ô˘Ó ÛÙËÓ ∂·Ú¯È·Î‹ √‰fi °˘ÚÙÒÓ˘ - ∞ÌÂÏÒÓ· -Δ˘ÚÓ¿‚Ô˘ - ∂Ï·ÛÛfiÓ·˜ - ∫Ô˙¿Ó˘ - ∂ÁÓ·Ù›·˜ √‰Ô‡ Î·È ı· ÂÈÛ¤Ú¯ÔÓÙ·È ÛÙÔÓ ·˘ÙÔÎÈÓËÙfi‰ÚÔÌÔ ¶.∞.£.∂., ÛÙÔ ‡„Ô˜ ∫ÏÂȉ› ∏Ì·ı›·˜. (2). Δ· π.Ã.∂. Î·È Ù· ÊÔÚÙËÁ¿ ¤ˆ˜ 3,5 ÙfiÓˆÓ, ı· ÂÎÙÚ¤ÔÓÙ·È ·fi ÙÔÓ ÎfiÌ‚Ô ÙÔ˘ ¶Ï·Ù˘Î¿ÌÔ˘ [Ã/£ 349+396 ¶.∞.£.∂.] ÚÔ˜ ∞ÁÈ¿ Î·È Ì¤Ûˆ Ù˘ ∂.√. §¿ÚÈÛ·˜ ∞ÁÈ¿˜ - ∞ÁÈÔοÌÔ˘ -μÂϛη˜ -∫fiÎÎÈÓÔ˘ ¡ÂÚÔ‡ - ™ÙfiÌÈÔ˘- √ÌfiÏÈÔ˘, ı· ÂÈÛ¤Ú¯ÔÓÙ·È ÛÙÔÓ ∞˘ÙÔÎÈÓËÙfi‰ÚÔÌÔ ÚÔ˜ £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË ·fi ‰/ÓÛË ™ÙÔÌ›Ô˘. ∫·Ù‡ı˘ÓÛË Î˘ÎÏÔÊÔÚ›·˜ ÚÔ˜ ∞ı‹Ó·: (1). Δ· ÊÔÚÙËÁ¿ ÌÈÎÙÔ‡ ‚¿ÚÔ˘˜ ¿Óˆ ÙˆÓ 3,5 ÙfiÓˆÓ Î·È fiÏ· Ù· ψÊÔÚ›· ı· ÂÎÙÚ¤ÔÓÙ·È ·fi ÙÔÓ ÎfiÌ‚Ô ∫ÏÂȉ› ∏Ì·ı›·˜ ÚÔ˜ μ¤ÚÔÈ· (∂ÁÓ·Ù›· √‰fi) ∫Ô˙¿ÓË Î·È ·fi ÂΛ: (·). ∂›ÙÂ, ̤ۈ ∂.√. ∫Ô˙¿Ó˘-∂Ï·ÛÛfiÓ·˜-Δ˘ÚÓ¿‚Ô˘ - ∞ÌÂÏÒÓ·-°˘ÚÙÒÓ˘ (‚). ∂›ÙÂ, ̤ۈ ∂.√. ∫Ô˙¿Ó˘ - °Ú‚ÂÓÒÓ - ∫·Ï·Ì¿Î·˜ - ΔÚÈÎ¿ÏˆÓ - §¿ÚÈÛ·˜. (2). ŸÏ· Ù· π.Ã.∂. Î·È Ù· ÊÔÚÙËÁ¿ ̤¯ÚÈ 3,5 ÙfiÓÔ˘˜, Ô˘ ı· ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË, ı· ÂÎÙÚ¤ÔÓÙ·È ÛÙÔ ‡„Ô˜ Ù˘ ∫·ÙÂÚ›Ó˘ [∞.∫. ∫ÔÚÈÓÔ‡ ¶ÈÂÚ›·˜ Ã/£ 445+000] ÚÔ˜ ÕÁÈÔ ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ Î·È Ì¤Ûˆ Ù˘ ∂.√. ∫·ÙÂÚ›Ó˘ - ∂Ï·ÛÛfiÓ·˜ Δ˘ÚÓ¿‚Ô˘ - ∞ÌÂÏÒÓ· -° ˘ÚÙÒÓ˘ ¤ˆ˜ ÙÔÓ ·ÓÈÛfiÂ‰Ô ÎfiÌ‚Ô °˘ÚÙÒÓ˘ (3). ŸÏ· Ù· Ô¯‹Ì·Ù· Ô˘ ı· ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi ∫·ÙÂÚ›ÓË - ¶Ï·Ù·ÌÒÓ·, ı· ηÙ¢ı‡ÓÔÓÙ·È ÛÙÔÓ ∞/∫ ∫ÔÚÈÓÔ‡ Î·È ı· ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó ÂÓ Û˘Ó¯›· ÙËÓ ·Ú·¿Óˆ ‰È·‰ÚÔÌ‹.


M·ÁÓËÛ›· 15

Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 27 ∞¶ƒπ§π√À 2011

ΔÔ 80% ¤ÊÙ·ÛÂ Ë ÏËÚfiÙËÙ· ÛÙ· ηٷχ̷ٷ ˘„ËÏ‹˜ ηÙËÁÔÚ›·˜ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Ì·˜

3.500 ÂÈÛΤÙ˜ ÛÙ· ÍÂÓԉԯ›· Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ ™Δ√À™ 3.500 ·Ó‹Ïı·Ó ÔÈ ŒÏÏËÓ˜ ηÈ

ͤÓÔÈ ÂÈÛΤÙ˜ Ô˘ ‚Ú¤ıËÎ·Ó ·˘Ù¤˜ ÙȘ Ë̤Ú˜ ÛÙ· ÍÂÓԉԯ›· Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÁÈ· Ó· ÁÈÔÚÙ¿ÛÔ˘Ó ÙÔ ¶¿Û¯·. ∞fi ÙËÓ ÙÔÈ΋ ¤ÓˆÛË ÍÂÓÔ‰fi¯ˆÓ ÂÎÊÚ¿˙ÂÙ·È ÈηÓÔÔ›ËÛË ÁÈ· Ù· ÔÛÔÛÙ¿ ÏËÚfiÙËÙ·˜ Ô˘ ηٿ ̤ÛÔ fiÚÔ ¿ÁÁÈÍ·Ó ÙÔ 60%. πηÓÔÔ›ËÛË ÂÈÎÚ·Ù› ÛÙÔ˘˜ ÍÂÓÔ‰fi¯Ô˘˜ ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜ Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ÏËÚfiÙËÙ· ÛÙ· ÍÂÓÔ‰Ô¯Âȷο ηٷχ̷ٷ. ¶·Ú¿ ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË ÔÈ ŒÏÏËÓ˜ Â¤ÏÂÍ·Ó ÙÔ μfiÏÔ Î·È ÙÔ ¶‹ÏÈÔ ÁÈ· Ó· ÂÚ¿ÛÔ˘Ó ÙÔ ÙÂÙÚ·‹ÌÂÚÔ ÙÔ˘ ¶¿Û¯·, ÂÓÒ ÂÓÈÛ¯˘ÙÈο ÏÂÈÙÔ‡ÚÁËÛÂ Î·È Ô ËÏÈfiÏÔ˘ÛÙÔ˜ ηÈÚfi˜ ·Ú¿ ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ ˆ˜ Ë ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ‰ÂÓ Î˘Ì¿ÓıËΠ۠ȉȷ›ÙÂÚ· ˘„ËÏ¿ Â›‰·.

√ Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ÙÔÈ΋˜ ¤ÓˆÛ˘ ÍÂÓÔ‰fi¯ˆÓ Î. ∫ÒÛÙ·˜ §Â‚¤ÓÙ˘ ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛ ˆ˜ Û˘ÓÔÏÈο 3.500 ÂÈÛΤÙ˜ ‚Ú¤ıËÎ·Ó ÛÙË ª·ÁÓËÛ›· ÁÈ· Ó· ÁÈÔÚÙ¿ÛÔ˘Ó ÙÔ ¶¿Û¯·. ∫·Ù¿ ̤ÛÔ fiÚÔ ‚ÚÈÛÎfiÌ·ÛÙ Á‡Úˆ ÛÙÔ 60%. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ· ÛÙ· ÍÂÓԉԯ›· ˘„ËÏ‹˜ ηÙËÁÔÚ›·˜ Ë ÏËÚfiÙËÙ· ¿ÁÁÈÍ ÙÔ 80%, ÂÓÒ ÛÙ· ÍÂÓԉԯ›· ¯·ÌËÏfiÙÂÚ˘ ηÙËÁÔÚ›·˜ Ë ÏËÚfiÙËÙ· ¤ÊÙ·Û ÙÔ 50%. ¶Ôχ˜ ÎfiÛÌÔ˜ ‚Ú¤ıËΠÂ›Û˘ ÛÙÔ μfiÏÔ, ÙËÓ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿, ÙË ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ·. ™Â ÁÂÓÈΤ˜ ÁÚ·Ì̤˜ Ë ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋ ΛÓËÛË ‹Ù·Ó ÈηÓÔÔÈËÙÈ΋. 줂·È· Ó· ÛËÌÂȈı› ˆ˜ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ·ÎfiÌË ·ÚÎÂÙ¿ ÍÂÓԉԯ›· ÛÙÔ ÓÔÌfi Ô˘ ‰ÂÓ ¿ÓÔÈÍ·Ó ÂÚÈ̤ÓÔÓÙ·˜ Ó· ÂÓÙ·ı› ÙÔ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎfi ·̷ ÁÈ· ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ. √È ÍÂÓÔ‰fi¯ÔÈ ϤÔÓ ÛÙËÚ›˙Ô˘Ó ÙȘ ÂÏ-

›‰Â˜ ÙÔ˘˜ ÛÙË ıÂÚÈÓ‹ ÛÂ˙fiÓ, Ë ÔÔ›· ÍÂÎÈÓ¿ ÛÙȘ 2 ª·˝Ô˘ Ì ÙËÓ ¤Ï¢ÛË ÙˆÓ ÚÒÙˆÓ ÙÛ¿ÚÙÂÚ. ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ Ô ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ Ù˘ ¤ÓˆÛ˘ ÍÂÓÔ‰fi¯ˆÓ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î. ¶¿ÚȘ ∫ÔÓÈfiÚ‰Ô˜ ÛËÌ›ˆÛ ˆ˜ Â˘Ù˘¯Ò˜ Ë Î›ÓËÛË ÛÙÔ ¶¿Û¯· ‹Ù·Ó ÈηÓÔÔÈËÙÈ΋. ™Â ·˘Ùfi ‚Ô‹ıËÛ·Ó Î·È ÔÈ Ôχ ηϤ˜ ÙÈ̤˜ Ô˘ οӷÌ ˆ˜ ÍÂÓÔ‰fi¯ÔÈ ÙÔ˘ ÓÔÌÔ‡, Ô˘ ‹Ù·Ó ÛÙ· fiÚÈ· ÙÔ˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎÔ‡ ÎfiÛÙÔ˘˜ ÙÔ˘ οı ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô˘. 줂·È· ÛÙfi¯Ô˜ Â›Ó·È Û ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô ÎÂÚ‰ÈṲ̂ÓÔ˜ Ó· ‚ÁÂÈ Ô ÂÏ¿Ù˘. ΔÔ ÂӉȷʤÚÔÓ Ì·˜ ϤÔÓ ÛÙÚ¤ÊÂÙ·È ÂÓ fi„ÂÈ Î·ÏÔηÈÚÈÔ‡. ◊‰Ë οÔÈÔÈ Í¤ÓÔÈ ÙÔ˘Ú›ÛÙ˜ ¤¯Ô˘Ó ¤ÚıÂÈ. ™Â 15-20 Ë̤Ú˜ ı· ¤¯Ô˘Ó ·ÓÔ›ÍÂÈ fiÏ· Ù· ÍÂÓԉԯ›·. ¶¿ÓÙˆ˜ Ù· ·Î¤Ù· Ì ÙȘ ÙÈ̤˜ ¤¯Ô˘Ó ‹‰Ë ‚ÁÂÈ Î·È Â›Ó·È ‰ÂÏ·ÛÙÈο. ™Â

Û¯¤ÛË Ì ¤Ú˘ÛÈ Ë Ì›ˆÛË ÙˆÓ ÙÈÌÒÓ ·ÁÁ›˙ÂÈ ÙÔ 20% Î·È ·ÊÔÚ¿ fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÙÔÌ›˜ ·fi ÙË ‰È·ÌÔÓ‹ ̤¯ÚÈ ÙË ÌÂٷΛÓËÛË. ™‡Ìʈӷ Ì ٷ ÛÙÔȯ›· Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÛÙ·ÙÈÛÙÈ΋˜ ·Ú¯‹˜ ÔÈ Û˘ÓÔÏÈΤ˜ ·Ê›ÍÂȘ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ¤Ú˘ÛÈ ‹Ù·Ó 15.000.000 ÙÔ˘Ú›ÛÙ˜, fiÛÔÈ ‰ËÏ·‰‹ ‹Ù·Ó Î·È ÙÔ 2009. À‹ÚÍ fï˜ ‰È·ÊÔÚÔÔ›ËÛË ÛÙËÓ ÚԤϢÛË, ηıÒ˜ ηٷÁÚ¿ÊËΠ̛ˆÛË ÛÙȘ ·Ê›ÍÂȘ ·fi ∏ӈ̤ÓÔ μ·Û›ÏÂÈÔ, °ÂÚÌ·Ó›·, °·ÏÏ›· Î·È πÙ·Ï›· Î·È ·‡ÍËÛË ·fi ¶Ôψӛ·, ƒˆÛ›· Î·È ∫‡ÚÔ. ΔËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ‰ÂηÂÙ›· ¤Ó·˜ ÛÙÔ˘˜ ‰‡Ô ÙÔ˘Ú›ÛÙ˜ ÚÔÂÚ¯fiÙ·Ó ·fi °ÂÚÌ·Ó›· Î·È ∏ӈ̤ÓÔ μ·Û›ÏÂÈÔ, ÂÓÒ ÙÒÚ· ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÙÔ 25%. ºÒÙ˘ ™·Ófi˜

÷ÌËÏ‹ Û ™ÎfiÂÏÔ Î·È ∞ÏfiÓÓËÛÔ, fiÔ˘ Ù· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ÍÂÓԉԯ›· ‰ÂÓ ÏÂÈÙÔ‡ÚÁËÛ·Ó

™ÙË ™ÎÈ¿ıÔ Ë ÌÂÚ›‰· ÙÔ˘ ϤÔÓÙÔ˜ ·fi ÙËÓ Î›ÓËÛË ÙÔ˘ ¶¿Û¯· ʤÙÔ˜ ΔÔ ÓËÛ› ÙÔ˘ ¶··‰È·Ì¿ÓÙË Â¤ÏÂÍ·Ó Î·È ÔÏÏÔ› ·Ó·ÁÓˆÚ›ÛÈÌÔÈ, ΢ڛˆ˜ ·fi ÙËÓ ÙËÏÂfiÚ·ÛË

˘ÍË̤ÓË ‹Ù·Ó ʤÙÔ˜ ÙÔ ¶¿Û¯· Ë ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋ ΛÓËÛË ÛÙË ™ÎÈ¿ıÔ, Ì ٷ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ÍÂÓԉԯ›· ÙÔ˘ ÓËÛÈÔ‡ Ó· ÂÌÊ·Ó›˙Ô˘Ó ÏËÚfiÙËÙ˜ ÛÙÔ ÔÛÔÛÙfi Ù˘ Ù¿Í˘ ÙÔ˘ 100%. ∫·ıÔÚÈÛÙÈ΋ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛ¤Ï΢ÛË ÙˆÓ ÂÈÛÎÂÙÒÓ ·ԉ›¯ÙËÎÂ Ë ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ÙˆÓ ÍÂÓÔ‰fi¯ˆÓ ÙÔ˘ ÓËÛÈÔ‡ Ó· ‰È·ÙËÚ‹ÛÔ˘Ó ÛÙ·ıÂÚ¤˜ ÙȘ ÙÈ̤˜ ÙˆÓ Î·Ù·Ï˘Ì¿ÙˆÓ, ÔÈ Ôԛ˜ ÍÂÎÈÓÔ‡Û·Ó ·fi Ù· 50 ¢ÚÒ. ¶Ï‹ıÔ˜ ·Ó·ÁÓˆÚ›ÛÈÌˆÓ Î·Ù¤ÎÏ˘Û ÙÔ ÓËÛ› ÙȘ Ë̤Ú˜ ÙÔ˘ ¶¿Û¯·, ÂÓÒ ·ÚÎÂÙ¤˜ ‹Ù·Ó Î·È ÔÈ ı·Ï·ÌËÁÔ› Ô˘ “¤‰ÂÛ·Ó” ÛÙ· ÏÈÌ¿ÓÈ· ÙÔ˘. ™ÙÔ ÌÂٷ͇, ¯·ÌËÏ‹ ‹Ù·Ó Ë Î›ÓËÛË ÛÙË ™ÎfiÂÏÔ Î·È ÙËÓ ∞ÏfiÓÓËÛÔ, fiÔ˘ Ù· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ÍÂÓԉԯ›· ‰ÂÓ ÏÂÈÙÔ‡ÚÁËÛ·Ó.

¶fiÏÔ ¤Ï͢ ÂÈÛÎÂÙÒÓ, ∂ÏÏ‹ÓˆÓ Î·È Í¤ÓˆÓ, ·ÔÙ¤ÏÂÛÂ Î·È ÁÈ· ÙÔ ÊÂÙÈÓfi ¶¿Û¯· Ë ™ÎÈ¿ıÔ˜, Ì ÙËÓ ·˘ÍË̤ÓË Î›ÓËÛË Ó· ‰›ÓÂÈ “·Ó¿Û·” ÛÙÔ˘˜ ÍÂÓÔ‰fi¯Ô˘˜ Î·È ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ· ÙÔ˘˜ ÂȯÂÈÚË̷ٛ˜ ÙÔ˘ÚÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘ ÓËÛÈÔ‡ Û ÂÚ›Ô‰Ô ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÎÚ›Û˘. ™Ù· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ÍÂÓԉԯ›· ÙÔ˘ ÓËÛÈÔ‡ ÔÈ ÏËÚfiÙËÙ˜ “¿ÁÁÈÍ·Ó” ·ÎfiÌË Î·È ÙÔ ÔÛÔÛÙfi Ù˘ Ù¿Í˘ ÙÔ˘ 100%, ÂÓÒ ÔÈ ÙÈ̤˜ ÙˆÓ Î·Ù·Ï˘Ì¿ÙˆÓ ‰È·ÙËÚ‹ıËÎ·Ó ÛÙ·ıÂÚ¤˜ Î·È ‹Ù·Ó ÁÈ· fiÏ· Ù· ‚·Ï¿ÓÙÈ·, ÍÂÎÈÓÒÓÙ·˜ ·fi Ù· 50 ¢ÚÒ Î·È ÊÙ¿ÓÔÓÙ·˜ ¤ˆ˜ Î·È Ù· 500 ÙË ‚Ú·‰È¿. “ΔÔ ÓËÛ› Ì·˜ “‚Ô‡ÏÈ·Í” ·fi ÙÔÓ Ôχ ÎfiÛÌÔ” ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ŒÓˆÛ˘ •ÂÓÔ‰fi¯ˆÓ ™ÎÈ¿ıÔ˘ Î. °È¿Ó. ∫Ô˘ÎÔ˘Ï¿Î˘ “Ì ٷ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ÍÂÓԉԯ›· Ó· ÂÌÊ·Ó›˙Ô˘Ó ÏËÚfiÙËÙ˜ Ù˘ Ù¿Í˘ ÙÔ˘ 100%. ∂›Ì·ÛÙ ·fiÏ˘Ù· ÈηÓÔÔÈË̤ÓÔÈ ·fi ÙËÓ Î›ÓËÛË ÙˆÓ ÂÈÛÎÂÙÒÓ Ê¤ÙÔ˜ ÙÔ ¶¿Û¯· Î·È Ú¤ÂÈ Ó· ÙÔÓÈÛÙ› fiÙÈ ÛÙ· ÏÈÌ¿ÓÈ· ÙÔ˘ ÓËÛÈÔ‡ “¤‰ÂÛ·Ó” Î·È ·ÚÎÂÙ¤˜ ı·Ï·ÌËÁÔ› ∂ÏÏ‹ÓˆÓ Î·È Í¤ÓˆÓ. ∫·Ù·Ê¤Ú·Ì ӷ ‰È·ÙËÚ‹ÛÔ˘Ì ÙȘ ÙÈ̤˜ ÙˆÓ Î·Ù·Ï˘Ì¿ÙˆÓ Ì·˜ ÛÙ· ›‰È· Ì ٷ ÂÚÛÈÓ¿ Â›‰·, ηıÒ˜ ÍÂÎÈÓÔ‡Û·Ó ·fi Ù· 50 ¢ÚÒ Î·È ¤ÊÙ·Ó·Ó Ì¤¯ÚÈ Î·È Ù· 500, ·Ó·ÏfiÁˆ˜ ÙÔ ‚·Ï¿ÓÙÈÔ ÙÔ˘ ηıÂÓfi˜, Î·È Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· Ó· ·Ó·‚·ıÌ›ÛÔ˘Ì ÙȘ ·Ú¯fiÌÂÓ˜ ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ÂÈÛΤÙ˜ Ì·˜ ˘ËÚÂۛ˜. ¶Ï¤ÔÓ, ›̷ÛÙ ·Ó¤ÙÔÈÌÔÈ ÁÈ· ÙËÓ Â›ÛËÌË ¤Ó·ÚÍË Ù˘ ÊÂÙÈÓ‹˜ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋˜ ÂÚÈfi‰Ô˘, Ë ÔÔ›· ÍÂÎÈÓ¿ ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· 2 ª·˝Ô˘” ÛËÌÂÈÒÓÂÈ Ô Î. ∫Ô˘ÎÔ˘Ï¿Î˘.

¶·ÚÔ˘Û›Â˜ ∞ÚÎÂÙÔ› ‹Ù·Ó ÔÈ ·Ó·ÁÓˆÚ›ÛÈ-

Ì¿Ó·Ù˙ÂÚ Î. ∏Ï. æÈÓ¿ÎË Î·È ÙÔ˘ ËıÔÔÈÔ‡ - ÌÔÓÙ¤ÏÔ˘ Î. °È¿Ó. ™·ÏÈ¿Ú·. ∞ÚÎÂÙÔ›, Â›Û˘, ‹Ù·Ó ÔÈ ŒÏÏËÓ˜ Î·È Í¤ÓÔÈ ·Ó·ÁÓˆÚ›ÛÈÌÔÈ, Ô˘ Â¤ÏÂÍ·Ó Ó· ÂÚ¿ÛÔ˘Ó ÙȘ ̤Ú˜ ÙÔ˘ ¶¿Û¯· ÛÙȘ ı·Ï·ÌËÁÔ‡˜ ÙÔ˘˜, ¯ˆÚ›˜ Ó· ΢ÎÏÔÊÔÚ‹ÛÔ˘Ó ÛÙÔ ÓËÛ›.

™Â ™ÎfiÂÏÔ Î·È ∞ÏfiÓÓËÛÔ

ÌÔÈ Ô˘ Â¤ÏÂÍ·Ó ÙÔ ÊÂÙÈÓfi ¶¿Û¯· ÙÔ ÓËÛ› Ù˘ ™ÎÈ¿ıÔ˘ ÁÈ· ÙȘ ÔÏÈÁÔ‹ÌÂÚ˜ ‰È·ÎÔ¤˜ ÙÔ˘˜. •Â¯ÒÚÈÛ·Ó ÔÈ ·ÚÔ˘Û›Â˜ Ù˘ Î.

ª·ÚÈ¿ÓÓ·˜ §¿ÙÛË, Ë ÔÔ›· ¤Î·Ó ¶¿Û¯· ÛÙË ™ÎÈ¿ıÔ Ì ÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ¿ Ù˘, ÙÔ˘ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˘ Î. μ·Û. §˘ÚÈÙ˙‹, ÙˆÓ ÙËÏÂÔÙÈÎÒÓ ·ÚÔ˘ÛÈ·-

8.500 ÂÈ‚¿Ù˜ Ù·Í›‰Â„·Ó ÛÙË ÁÚ·ÌÌ‹ ÙˆÓ ™ÔÚ¿‰ˆÓ ™Δ∞ ›‰È· Ì ٷ ÂÚÛÈÓ¿ Â›‰· Î˘Ì¿ÓıËÎÂ Ë Î›ÓËÛË ÂÈ‚·ÙÒÓ Î·È Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ ÛÙË ÁÚ·ÌÌ‹ ÙˆÓ μ. ™ÔÚ¿‰ˆÓ ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ¶¿Û¯·, Û‡Ìʈӷ Ì ٷ ÛÙÔȯ›· ÙÔ˘ ∫ÂÓÙÚÈÎÔ‡ §ÈÌÂÓ·Ú¯Â›Ô˘ μfiÏÔ˘. º¤ÙÔ˜ ÛÙË ÁÚ·ÌÌ‹ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ‰‡Ô Ô¯ËÌ·Ù·ÁˆÁ¿-ÂÈ‚·ÙÈο ÏÔ›·, ÙÔ “∂ÍÚ¤˜ ™ÎÈ¿ıÔ˜” Î·È ÙÔ “∞Ï΢fiÓË” , Ô˘ Û˘ÓÔÏÈο ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· fiÏ˘ Ù˘ ª. ∂‚‰ÔÌ¿‰·˜ ÂÎÙ¤ÏÂÛ·Ó 93 ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ·, ÂÓÒ ¤ÚÛÈ - ÙËÓ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë ÂÚ›Ô‰Ô - ÛÙË ÁÚ·ÌÌ‹ ‹Ù·Ó ¤Ó· ÏÔ›Ô Î·È ÂÎÙÂϤÛÙËÎ·Ó 66 ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ·. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ Ê¤ÙÔ˜ ÙË ÁÚ·ÌÌ‹ ÙˆÓ ™ÔÚ¿‰ˆÓ Â͢ËÚÂÙÔ‡ÛÂ Î·È ÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘, Ì ÙÔ ÏÔ›Ô “¶·Ó·Á›· ¶¿ÚÔ˘” Î·È ¤Ó·˜ ÌÂÁ¿ÏÔ˜ ·ÚÈıÌfi˜ ÂÈÛÎÂÙÒÓ ÙˆÓ ÓËÛÈÒÓ ÎÈÓ‹ıËΠ̤ۈ ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘.

ÛÙÒÓ Î.Î. ∞ÓÙ. ∫·Ó¿ÎË Î·È °Ú. ∞ÚÓ·Ô‡ÙÔÁÏÔ˘, ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ÔÈ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó fiÙÈ ¤ÊÙ·Û·Ó ÈÁÎfiÁÓÈÙÔ ÛÙÔ ÓËÛ›, ÙÔ˘ ηÏÏÈÙ¯ÓÈÎÔ‡

™‡Ìʈӷ Ì ٷ Â›ÛËÌ· ÛÙ·ÙÈÛÙÈο ÙÔ˘ ∫ÂÓÙÚÈÎÔ‡ §ÈÌÂÓ·Ú¯Â›Ô˘ μfiÏÔ˘ ·fi 16 ¤ˆ˜ 25 ∞ÚÈÏ›Ô˘ 2011 Ù·Í›‰Â„·Ó Û˘ÓÔÏÈο 8.394 ÂÈ‚¿Ù˜ Î·È ÌÂٷʤÚıËÎ·Ó Ì ٷ ÏÔ›· 644 πÃ, 295 ÊÔÚÙËÁ¿ (΢ڛˆ˜ ÁÈ· ÙÚÔÊÔ‰ÔÛ›· ÙˆÓ ÓËÛÈÒÓ) Î·È 109 ‰›Î˘ÎϘ ÌÔÙÔÛÈÎϤÙ˜. ∞¤ÏÂ˘Û·Ó ·fi ÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ 4.861 ¿ÙÔÌ· Î·È ·fi ÙȘ ™ÔÚ¿‰Â˜ 3.533. ¶¤ÚÛÈ, ÛÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ· ·fi 27 ª·ÚÙ›Ô˘ ¤ˆ˜ Î·È 5 ∞ÚÈÏ›Ô˘ Ù·Í›‰Â„·Ó 8.415 ÂÈ‚¿Ù˜ Î·È ÌÂٷʤÚıËÎ·Ó 639 πÃ, 289 ÊÔÚÙËÁ¿ Î·È 96 ÌÔÙÔÛÈÎϤÙ˜. Ÿˆ˜ ÂÈÛËÌ·›ÓÔ˘Ó ·ÍȈ̷ÙÈÎÔ› ÙÔ˘ ∫ÂÓÙÚÈÎÔ‡ §ÈÌÂÓ·Ú¯Â›Ô˘ μfiÏÔ˘, Ë Î›ÓËÛË ‹Ù·Ó ·˘ÍË̤ÓË Û¯Â‰fiÓ Î·ı’ fiÏË ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ª. ∂‚‰ÔÌ¿‰·˜, ÎÔÚ˘ÊÒıËΠ·fi ÙÔ Úˆ› Ù˘ ª. ¶·Ú·Û΢‹˜ ¤ˆ˜ Î·È ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ÙÔ˘ ª. ™·‚‚¿ÙÔ˘. ŸÏ· ·ÏËÛ·Ó ¯ˆÚ›˜ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·, ÂÓÒ ÔÈ ¤ÏÂÁ¯ÔÈ ÙˆÓ ÏÈÌÂÓÈÎÒÓ Û ÂÈ‚¿Ù˜ Î·È Ô¯‹Ì·Ù· ‹Ù·Ó ·˘ÍË̤ÓÔÈ Î·È Û˘ÛÙËÌ·ÙÈÎÔ›, ¯ˆÚ›˜ Ó· ‰È·ÈÛÙˆıÔ‡Ó ·Ú·‚¿ÛÂȘ ‹ ÔÈÓÈο ·‰È΋̷ٷ.

÷ÌËÏ‹, ÙËÚÔ˘Ì¤ÓˆÓ ¿ÓÙ· ÙˆÓ ·Ó·ÏÔÁÈÒÓ, ‹Ù·Ó Ë Î›ÓËÛË ÙˆÓ ÂÈÛÎÂÙÒÓ ÙÔ ¶¿Û¯· ÛÙÔ ÓËÛ› Ù˘ ™ÎÔ¤ÏÔ˘, fiÔ˘ Ù· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ÍÂÓԉԯ›· ‰ÂÓ ÏÂÈÙÔ‡ÚÁËÛ·Ó. “∂Ï¿¯ÈÛÙ· ‹Ù·Ó Ù· ÍÂÓԉԯ›· Ô˘ ÏÂÈÙÔ‡ÚÁËÛ·Ó ÙȘ Ë̤Ú˜ ÙÔ˘ ¶¿Û¯·” ÙÔÓ›˙ÂÈ Ô ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ ™ÎÔ¤ÏÔ˘ Î. °. ªÈ¯ÂÏ‹˜ “ηıÒ˜, fiˆ˜ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ Î¿ı ¯ÚfiÓÔ Ù¤ÙÔÈ· ÂÔ¯‹, ‰ÂÓ Â›¯·Ì Ôχ ÎfiÛÌÔ. ™ÙÔ ÓËÛ› ÚÔÂÙÔÈÌ·˙fiÌ·ÛÙ ϤÔÓ ÁÈ· ÙË Ó¤· ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô” ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ô ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ ™ÎÔ¤ÏÔ˘. ¡· ÙÔÓÈÛÙ› fiÙÈ Ê¤ÙÔ˜ ÙÔ ¶¿Û¯· ‚Ú¤ıËΠÁÈ· ÔÏÈÁÔ‹ÌÂÚ˜ ‰È·ÎÔ¤˜ ÛÙË ™ÎfiÂÏÔ, ·fi ÙËÓ ÔÔ›· ηٿÁÂÙ·È, Ë ÚÒËÓ ˘Ô˘ÚÁfi˜ Ì ÙȘ ΢‚ÂÚÓ‹ÛÂȘ Ù˘ ¡¤·˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜, Î. º¿ÓË ¶¿ÏÏË - ¶ÂÙÚ·ÏÈ¿. ÷ÌËÏ‹, Ù¤ÏÔ˜, ‹Ù·Ó Ë Î›ÓËÛË ÙˆÓ ÂÈÛÎÂÙÒÓ Î·È ÛÙÔ ÓËÛ› Ù˘ ∞ÏÔÓÓ‹ÛÔ˘, fiÔ˘ Â›Û˘ Ù· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ÍÂÓԉԯ›· ‰ÂÓ ÏÂÈÙÔ‡ÚÁËÛ·Ó ÙȘ Ë̤Ú˜ ÙÔ˘ ¶¿Û¯·. “∏ ΛÓËÛË ÙˆÓ ÂÈÛÎÂÙÒÓ” ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ô ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ ÙÔ˘ ÓËÛÈÔ‡ Î. ¶. μ·Ê›Ó˘ “‹Ù·Ó ÌÈÎÚ‹. ¢ÂÓ Â›¯·Ì ÏËÚfiÙËÙ˜, ‰ÂÓ Â›¯·Ì ÎfiÛÌÔ, ‰ÂÓ ‚Ô‹ıËÛÂ Î·È Ô Î·ÈÚfi˜ Î·È ÂÙÔÈÌ·˙fiÌ·ÛÙ ϤÔÓ ÁÈ· ÙË Ó¤· ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô” ηٷϋÁÂÈ Ô Î. μ·Ê›Ó˘. μ·ÁÁ¤Ï˘ ∫·Ú·Ì¿Ó˘

10% ·˘ÍË̤ÓÔ˜ Ô fiÁÎÔ˜ ÛÎÔ˘ȉÈÒÓ ÙȘ ̤Ú˜ ÙÔ˘ ¶¿Û¯· ∞À•∏ª∂¡√™ ηٿ 10% ÂÚ›Ô˘ ‹Ù·Ó Ô fiÁÎÔ˜ ÙˆÓ ·ÔÚÚÈÌÌ¿ÙˆÓ Ô˘ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒıËΠ·fi ÙËÓ ÀËÚÂÛ›· ∫·ı·ÚÈfiÙËÙ·˜ ÛÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô ÙˆÓ ÁÈÔÚÙÒÓ ÙÔ˘ ¶¿Û¯·. Δ· ·ÔÚÚ›ÌÌ·Ù· ‹Ù·Ó ΢ڛˆ˜ ·Ó·Î˘ÎÏÒÛÈÌ· Î·È ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·Ó ·fi Ù· ÂÌÔÚÈο ηٷÛÙ‹Ì·Ù·. ∏ ÀËÚÂÛ›· ÏÂÈÙÔ‡ÚÁËÛ fiϘ ÙȘ Ë̤Ú˜, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô Î. Ã. ΔÛ·Ì¿˙Ë, ÂÓÒ ¯ı˜ ÂÚÁ¿ÛÙËÎ·Ó Ù· Û˘ÓÂÚÁ›· ÁÈ· ÙÔÓ Î·ı·ÚÈÛÌfi ÙˆÓ Î¿‰ˆÓ ·Ó·Î‡ÎψÛ˘. ™ÙÔ ÌÂٷ͇, Ô Î·ı·ÚÈÛÌfi˜ ‰ËÌfiÛÈˆÓ Î·È È‰ÈˆÙÈÎÒÓ ÔÈÎÔ¤‰ˆÓ ̤۷ ÛÙȘ ÁÂÈÙÔÓȤ˜, Ô˘ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó Î›Ó‰˘ÓÔ ÂΉ‹ÏˆÛ˘ ˘ÚηÁÈ¿˜, Â›Ó·È ÛÙÔ˘˜ ¿ÌÂÛÔ˘˜ ÛÙfi¯Ô˘˜ Ù˘ ÀËÚÂÛ›·˜ ¶Ú·Û›ÓÔ˘, ÂÓÒ Û‹ÌÂÚ· Û˘Ó‰ÚÈ¿˙ÂÈ ÙÔ Û˘ÓÙÔÓÈÛÙÈÎfi ÙÔÈÎfi fiÚÁ·ÓÔ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘, ÛÙË ¡¤· πˆÓ›·. ∏ ÀËÚÂÛ›· ¶Ú·Û›ÓÔ˘ ¤¯ÂÈ Î·Ù·ÁÚ¿„ÂÈ 40 ȉȈÙÈο ÔÈÎfi‰· Û fiÏË ÙËÓ ¤ÎÙ·ÛË ÙÔ˘ ÂÓÈ·›Ô˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘, Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ηı·ÚÈÛÙ› Î·È ¤¯ÂÈ ·ÔÛÙ›ÏÂÈ ÂȉÔÔÈËÙ‹ÚÈ· ÛÙÔ˘˜ ηÙfi¯Ô˘˜. ∞Ó Ù· ÔÈÎfi‰· ‰ÂÓ Î·ı·ÚÈÛÙÔ‡Ó Ë ÀËÚÂÛ›· ı· Ù· ηı·Ú›ÛÂÈ Î·È ı· ‚‚·ÈÒÛÂÈ ÙÔ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi ÛÙËÓ ÂÊÔÚ›· ÂȘ ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘ ȉÈÔÎÙ‹ÙË. √ ·ÚÌfi‰ÈÔ˜ ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ Î. Ã. ΔÛ·Ì¿˙˘ ÙfiÓÈÛ ¯ı˜ fiÙÈ Ô ¢‹ÌÔ˜ Â›Ó·È ÚÔÂÙÔÈÌ·Ṳ̂ÓÔ˜ Û fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ ˘ÚÔÚÔÛÙ·Û›·, ÂÓÒ ÂfiÌÂÓË ‰Ú¿ÛË Ù˘ ÀËÚÂÛ›·˜ Â›Ó·È Ô Î·ı·ÚÈÛÌfi˜ ÙˆÓ Â·Ú¯È·ÎÒÓ ‰ÚfïÓ, ·ÏÏ¿ Î·È ÙˆÓ ‰ËÌÔÛ›ˆÓ Î·È È‰ÈˆÙÈÎÒÓ ÔÈÎÔ¤‰ˆÓ. ™Â fiÏÔ ÙÔÓ ÂÓÈ·›Ô ¢‹ÌÔ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ηı·ÚÈÛÙ› ÂÚ›Ô˘ 30-40 ÔÈÎfi‰· ȉȈÙÒÓ, ˆÛÙfiÛÔ, ÙÔ 80% ÙˆÓ È‰ÈÔÎÙËÙÒÓ ¤¯Ô˘Ó ÂÓËÌÂÚˆı› ·fi ÁÈ· Ó· Ù· ηı·Ú›ÛÔ˘Ó. ™Â ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋ ÂÚ›ÙˆÛË, ¤Ú·Ó ÙÔ˘ ÚÔÛÙ›ÌÔ˘ Ô˘ ÂÈ‚¿ÏÏÂÙ·È, ÂÂÌ‚·›ÓÔ˘Ó Û˘ÓÂÚÁ›· Ù˘ ∫·ı·ÚÈfiÙËÙ·˜ ÁÈ· ÙÔÓ Î·ı·ÚÈÛÌfi Î·È ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ ÂÈ‚·Ú‡ÓÂÙ·È Ô È‰ÈÔÎÙ‹Ù˘. ΔÔ ı¤Ì· Ô˘ ··Û¯ÔÏ›, fï˜, Â›Ó·È Ë Î·ı˘ÛÙ¤ÚËÛË ÛÙËÓ ·fi‰ÔÛË ÙˆÓ ÈÛÙÒÛÂˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ˘ÚÔÚÔÛÙ·Û›·. √ ¢‹ÌÔ˜ μfiÏÔ˘ ‰ÈÂΉÈΛ ·fi ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ ÙÔ ÔÛfi ÙˆÓ 300.000 ¢ÚÒ ÂÚ›Ô˘, ˆÛÙfiÛÔ ÂÓË̤ڈÛË Û¯ÂÙÈ΋ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Ô‡ÙÂ Î·Ó Û Â›Â‰Ô ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜. ∞fi ÙÔÓ ÂÓÈ·›Ô ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘, Á›ÓÂÙ·È Â›Û˘ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ·Ó·Û˘ÁÎÚfiÙËÛ˘ Ù˘ Ï›ÛÙ·˜ ÂıÂÏÔÓÙÒÓ, ηıÒ˜ Û ·ÚÎÂÙÔ‡˜ ÚÒËÓ ‰‹ÌÔ˘˜ ·Ú·ÙËÚÔ‡Ù·Ó ÙÔ Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ Ó· ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÛÙȘ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˜ Ï›ÛÙ˜ ÔÓfiÌ·Ù· ·ÓıÚÒˆÓ ˆ˜ ÂıÂÏÔÓÙ¤˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ, fï˜, ‰ÂÓ Â›¯·Ó ȉ¤· fiÙÈ ‹Ù·Ó ÂÁÁÂÁÚ·Ì̤ÓÔÈ. ∏ Ï›ÛÙ· Ì ÙÔ˘˜ ÂıÂÏÔÓÙ¤˜ Â›Ó·È ‹‰Ë ¤ÙÔÈÌË, ‰ËÏÒÓÂÈ Ô Î. ΔÛ·Ì¿˙˘, ÛËÌÂÈÒÓÔÓÙ·˜ ˆ˜ Â›Ó·È ÛËÌ·ÓÙÈÎfi Ó· ˘¿Ú¯ÂÈ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈ΋ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔ˘˜ Ôϛ٘ Î·È Ó· Û˘Ì‚¿ÏÏÔ˘Ó fiÏÔÈ ÛÙËÓ ÚÔʇϷÍË ÙˆÓ ‰·ÛÒÓ ·fi ÙȘ ˘ÚηÁȤ˜.


M·ÁÓËÛ›· 16

TETAPTH 27 A¶PI§I√À 2011

∂ÌÊ·Ó›˜ ÔÈ ÂÈÙÒÛÂȘ ·fi ÙȘ ÂÚÈÎÔ¤˜ ÛÙ· ‰ÒÚ·, ÂÓÒ ‰ÂÓ ‚Ô‹ıËÛÂ Î·È Ô Î·ÈÚfi˜

30% οو Ë ·Û¯·ÏÈÓ‹ ·ÁÔÚ¿ °ÓˆÛÙfi ÂÌÔÚÈÎfi ηٿÛÙËÌ· ÛÙË ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ «Î·Ù‚¿˙ÂÈ ÚÔÏ¿» §·˚ÎÔ› ÈÈÎÔ› ·ÁÒÓ˜ ÛÙË ™ÎÈ¿ıÔ §·˚ÎÔ› ÈÈÎÔ› ·ÁÒÓ˜ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËÎ·Ó Î·È Ê¤ÙÔ˜ ÛÙË ™ÎÈ¿ıÔ ·Ó‹ÌÂÚ· Ù˘ ÁÈÔÚÙ‹˜ ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ °ÂˆÚÁ›Ô˘. Ÿˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È, ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ, Û ۯÂÙÈ΋ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ™ÎÈ¿ıÔ˘, “Ô ÂÔÚÙ·ÛÌfi˜ ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ °ÂˆÚÁ›Ô˘ ÛÙË ™ÎÈ¿ıÔ Á›ÓÂÙ·È Î¿ı ¯ÚfiÓÔ ÛÙÔ ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈÔ ÂÎÎÏËÛ¿ÎÈ ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘, Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ï›ÁÔ ÈÔ ¤Íˆ ·fi ÙËÓ fiÏË. ΔÔ Úˆ›, ·Ì¤Ûˆ˜ ÌÂÙ¿ ÙË £Â›· §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›·, Á›ÓÔÓÙ·È ÈÈÎÔ› ·ÁÒÓ˜ Á‡Úˆ ·fi ÙË Ï›ÌÓË ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ °ÂˆÚÁ›Ô˘, Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ Â͈ÎÏ‹ÛÈ.ŒÙÛÈ Î·È Ê¤ÙÔ˜ ÛÙÔ ÓËÛ› ÁÈÔÚÙ¿ÛÙËÎÂ Ô ÕÁÈÔ˜ °ÂÒÚÁÈÔ˜ ÛÙȘ 25 ∞ÚÈÏ›Ô˘ Î·È ·Ì¤Ûˆ˜ ÌÂÙ¿ ÙË £Â›· §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ·ÎÔÏÔ‡ıËÛ·Ó ÔÈ ÈÈÎÔ› ·ÁÒÓ˜, Ô˘ ÙÔ˘˜ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛÂ Ô ¢‹ÌÔ˜ ™ÎÈ¿ıÔ˘, Î·È ¤Ï·‚·Ó ̤ÚÔ˜ 11 È›˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ‹Ú·Ó Ù· ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· ·ÂÏÏ·, ‰ÈÏÒÌ·Ù· Î·È ÌÂÙ¿ÏÏÈ·: ∞´μ∞§πøΔ∏™ ¢∏ª∏Δƒπ√™ Ì ÙÔÓ ›Ô ÙÔ˘ ∞¡Δø¡πΔ™∞ ∏§π∞, ·ÂÏÏÔ, ‰›ψ̷ Î·È ÌÂÙ¿ÏÏÈÔ ·fi ÙÔ ¢‹ÌÔ ™ÎÈ¿ıÔ˘. ¶√§ÀÃ√¡∏™ °∂øƒ°π√™ Ì ÙÔÓ ›Ô ÙÔ˘ ¶√§ÀÃ√¡∏ ¢∏ª∏Δƒ∏, ·ÂÏÏÔ, ‰›ψ̷ Î·È ÌÂÙ¿ÏÏÈÔ ·fi ÙÔ ¢‹ÌÔ ™ÎÈ¿ıÔ˘. ¶∞ƒπ™™∏™ ™. Ã∞ƒ∞§∞ª¶√™ Ì ÙÔÓ ›Ô ÙÔ˘ ∞¡Δø¡πΔ™∞ ¢∏ª∏Δƒ∏ ·ÂÏÏÔ, ‰›ψ̷ Î·È ÌÂÙ¿ÏÏÈÔ ·fi ÙÔ ¢‹ÌÔ ™ÎÈ¿ıÔ˘. ¶∂∑∞Δπ∫√™ °∂øƒ°π√™ Ì ÙÔÓ ›Ô ÙÔ˘ ¶∂∑∞Δπ∫√À ∂ªª∞¡√À∏§, ‰›ψ̷ ·fi ÙÔ ¢‹ÌÔ ™ÎÈ¿ıÔ˘. ¶∞¡∞°πøΔ∏™ §Àƒπ°∫√™ Ì ÙÔÓ ›Ô ÙÔ˘ °∂øƒ°π√À °∂øƒ°π√, ‰›ψ̷ ·fi ÙÔ ¢‹ÌÔ ™ÎÈ¿ıÔ˘. πø∞¡¡√À πø∞¡¡∏™ Ì ÙÔ ‰ÈÎfi ÙÔ˘ ›Ô, ‰›ψ̷ ·fi ÙÔ ¢‹ÌÔ ™ÎÈ¿ıÔ˘. √È ˘fiÏÔÈÔÈ ¤ÓÙ ·Ó·‚¿Ù˜ ‹Ú·Ó ̤ÚÔ˜ Ì ÙÔÓ ·Ú·‰ÔÛÈ·Îfi ÙÚfiÔ (¤ÙÚÂÍ·Ó Ù’ ¿ÏÔÁ¿ ÙÔ˘˜ Ì ۷̿ÚÈ·) Î·È Â›Ó·È ÔÈ ÂÍ‹˜: º∂ƒ°∞¢∏™ ∂À∞°°∂§√™ Ì ÙÔ ‰ÈÎfi ÙÔ˘ ›Ô, ·ÂÏÏÔ, ‰›ψ̷ Î·È ÌÂÙ¿ÏÏÈÔ ·fi ÙÔ ¢‹ÌÔ ™ÎÈ¿ıÔ˘. ™Δ∞ª√™ ∞¶√™Δ√§√™ Ì ÙÔ ‰ÈÎfi ÙÔ˘ ›Ô, ·ÂÏÏÔ, ‰›ψ̷ Î·È ÌÂÙ¿ÏÏÈÔ ·fi ÙÔ ¢‹ÌÔ ™ÎÈ¿ıÔ˘. ∞¡Δø¡πΔ™∞™ °∂øƒ°π√™ Ì ÙÔÓ ›Ô ÙÔ˘ ¶§øª∞ƒπΔ∏ ¡. ∫Àƒπ∞∫√À, ·ÂÏÏÔ, ‰›ψ̷ Î·È ÌÂÙ¿ÏÏÈÔ ·fi ÙÔ ¢‹ÌÔ ™ÎÈ¿ıÔ˘. ™∞μμ∞™ ∞¡Δø¡πΔ™∞™ Ì ÙÔÓ ›Ô Ù˘ ∫∞¡Δ∞ƒ∞∫π∞™ °∂øƒ°π∞™, ‰›ψ̷ ·fi ÙÔ ¢‹ÌÔ ™ÎÈ¿ıÔ˘. Ã∞ƒ∞§∞ª¶√™ ¡. ¶∞ƒπ™™∏™ Ì ÙÔÓ ›Ô ÙÔ˘ ¡π∫√§∞√À ¶∞ƒπ™™∏, ‰›ψ̷ ·fi ÙÔ ¢‹ÌÔ ™ÎÈ¿ıÔ˘. Δ· ‚Ú·‚›· ·¤ÓÂÈÌ·Ó: Ô . °ÂÒÚÁÈÔ˜ ™Ù·Ì·Ù¿˜, Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ™ÎÈ¿ıÔ˘ Î. ¡ÈÎfiÏ·Ô˜ ∫˘Ú. ¶ÏˆÌ·Ú›Ù˘, Ô ∂›ÙÈÌÔ˜ ¶Úfi‰ÚÔ˜ ÙˆÓ SPECIAL OLYMPICS ∞£∏¡∞ 2011 Î. ∞ÓÙÚ¤·˜ ¶ÔÙ·ÌÈ¿ÓÔ˜, Ô ∂ÈÛ·ÁÁÂϤ·˜ Î. ∞¯ÈÏϤ·˜ ∑‹Û˘, Ô ¶Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÔ‡ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ ¢‹ÌÔ˘ ™ÎÈ¿ıÔ˘ Î. ∞ı·Ó¿ÛÈÔ˜ ∑Ï·ÙÔ‡‰Ë˜, Ô ¶Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¢∂À∞™ Î. ª·ÛÛÔ‡ÚÔ˜ ÃÚ‹ÛÙÔ˜, Ô ¢ËÌÔÙÈÎfi˜ ™‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ Î. ∞fiÛÙÔÏÔ˜ ¶·Û¯¿Ï˘, Ô . ¢ËÌÔÙÈÎfi˜ ™‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ™ÎÈ¿ıÔ˘ Î·È ∂ÎÚfiÛˆÔ˜ ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ÙˆÓ ∫˘ÓËÁÒÓ Î. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ∫·ÓÙ·Ú¿ÎÈ·˜”.

ª

›ÔÓ Â›Ó·È Ô ·ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ Ù˘ ·Û¯·ÏÈÓ‹˜ ΛÓËÛ˘ ÛÙËÓ ÂÌÔÚÈ΋ ·ÁÔÚ¿ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, ηıÒ˜ Ë ÏÂÈÔ„ËÊ›· ÙˆÓ Î·Ù·ÛÙËÌ·Ù·Ú¯ÒÓ Â›‰Â ÙÔ˘˜ Ù˙›ÚÔ˘˜ ÌÂȈ̤ÓÔ˘˜ Û ۇÁÎÚÈÛË Ì ÙËÓ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë ÂÚ˘ÛÈÓ‹ ÂÚ›Ô‰Ô. º¤ÙÔ˜ ¿ÓÙˆ˜ ‰ÂÓ ‚Ô‹ıËÛÂ Î·È Ô Î·ÈÚfi˜, ηıÒ˜ ̤¯ÚÈ ÙË ªÂÁ¿ÏË ΔÂÙ¿ÚÙË Î¿ı ¿ÏÏÔ ·Ú¿ ·ÓÔÈÍÈ¿ÙÈÎÔ˜ ‹Ù·Ó. √È ÂÚÈÎÔ¤˜ ÛÙ· ‰ÒÚ· Î·È Ë ÎÚ›ÛË Ú¢ÛÙfiÙËÙ·˜ ‹Ù·Ó ÂÌÊ·Ó›˜ ·fi οı ¿ÏÏË ¯ÚÔÓÈ¿. Δ· ηٷÛÙ‹Ì·Ù· Ô˘ ›‰·Ó Ù˙›ÚÔ˘˜ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô˘˜ Ì ÙÔ˘˜ ÂÚ˘ÛÈÓÔ‡˜, ‹Ù·Ó Ù· ηٷÛÙ‹Ì·Ù· ·È‰ÈÎÒÓ ˘Ô‰ËÌ¿ÙˆÓ Î·È ·ıÏËÙÈÎÒÓ ÂȉÒÓ Î·È ·˘Ù¿ ÁÈ· Ï›Á˜ ÌfiÓÔÓ Ë̤Ú˜ Ù˘ ·Û¯·ÏÈÓ‹˜ ÂÚÈfi‰Ô˘. ƒÂÔÚÙ¿˙: ™Δ. ¢∏ª√¶√À§√™ dimopoulos@e-thessalia.gr

ª¤Û· Û ·˘Ù‹ ÙË ‰˘ÛÚ·Á›· ÛÙËÓ ÂÌÔÚÈ΋ ·ÁÔÚ¿ ÏËı·›ÓÔ˘Ó Î·È Ù· ÏÔ˘Î¤Ù· Û ÂÌÔÚÈο ηٷÛÙ‹Ì·Ù· Ì ÈÛÙÔÚ›· ‰Âο‰ˆÓ ¯ÚfiÓˆÓ. ŒÓ· ·fi ·˘Ù¿ ÛÙËÓ Ô‰fi ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜, Ó·ÓÈÎÒÓ ÂȉÒÓ ¤Ó‰˘Û˘ Î·È ˘fi‰ËÛ˘, ηÙ‚¿˙ÂÈ ÚÔÏ¿, ‡ÛÙÂÚ· ·fi ·ÚÔ˘Û›· ‰Âο‰ˆÓ ¯ÚfiÓˆÓ. ∂Í¿ÏÏÔ˘ ¤Ó· ¿ÏÏÔ ÁÓˆÛÙfi ÂÌÔÚÈÎfi ηٿÛÙËÌ· ÛÙËÓ ›‰È· Ô‰fi ÌÂٷʤÚÂÙ·È ·¤Ó·ÓÙÈ, ÌÂÈÒÓÔÓÙ·˜ Ù· ¤ÍÔ‰·.√È ¤ÌÔÚÔÈ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ˘ÔÏÔÁ›˙Ô˘Ó fiÙÈ Ë ÙÒÛË ÙÔ˘ Ù˙›ÚÔ˘ ʤÙÔ˜ Û ۇÁÎÚÈÛË Ì ÙËÓ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë ÂÚ˘ÛÈÓ‹ ·Û¯·ÏÈÓ‹ ÂÚ›Ô‰Ô Î˘Ì¿ÓıËΠÛÙÔ 30% ¿Óˆ-οو, Ì ‰Â‰Ô̤ÓÔ fiÙÈ Î·È ¤Ú˘ÛÈ Â›¯·Ì ÌÓËÌfiÓÈÔ. ◊‰Ë Ô ÙÔÈÎfi˜ ∂ÌÔÚÈÎfi˜ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ·Ú¯›˙ÂÈ Û‹ÌÂÚ· ‰ÂÈÁÌ·ÙÔÏËÙÈ΋ ¤Ú¢ӷ Û 100-120 ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ-̤ÏË ÙÔ˘ ÁÈ· ÙÔ Ò˜ ÎÈÓ‹ıËÎ·Ó ÙËÓ ·Û¯·ÏÈÓ‹ ÂÚ›Ô‰Ô, Ù· ÌËӇ̷ٷ ˆÛÙfiÛÔ Â›Ó·È ·ÓËÛ˘¯ËÙÈο. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· Ë ·ÁÔÚ¿ ÂÈÛ¤Ú¯ÂÙ·È Û ÌÈ· ÂÚ›Ô‰Ô ÌÂÙ·‚·ÙÈ΋, ηıÒ˜ Ë Î·ÓÔÓÈ΋ ηÏÔηÈÚÈÓ‹ ÂÚ›Ô‰Ô˜ ηı˘ÛÙÂÚ› ·ÎfiÌË, ÂÓÒ Î·Ó¤Ó·˜ ‰ÂÓ ÁÓˆÚ›˙ÂÈ ÙÈ Ì¤ÏÏÂÈ ÁÂÓ¤Ûı·È Î·È ÌÂÙ¿ ÙȘ ıÂÚÈÓ¤˜ ÂÎÙÒÛÂȘ Î·È fiÙ·Ó ÌÂÈ ÙÔ ÊıÈÓfiˆÚÔ... “ªÂ 100 ¢ÚÒ ‰ÒÚÔ ÙÈ Ó· „ˆÓ›ÛÔ˘Ó”, ¤ÏÂÁ ¯ı˜ ¤ÌÔÚÔ˜ Ù˘ ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜, ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓÔ˜ ÛÙÔ˘˜ ÂÏ¿Ù˜ ÙÔ˘ ‰ËÌÔÛ›Ô˘˜ ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘˜, ·ÏÏ¿ Î·È Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯Ô˘˜, Ô˘ ¿ÏϘ ¯ÚÔÓȤ˜ ·Ó¤‚·˙·Ó ÛÙ· ‡„Ë ÙÔ˘˜ Ù˙›ÚÔ˘˜. ¶·Ú¿ÔÓ· ÂÍ¿ÏÏÔ˘ ÂͤÊÚ·Û·Ó ¤ÌÔÚÔÈ Î·È ÁÈ· ÙÔ ∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈÔ ª·ÁÓËÛ›·˜, “ÙÔ ÔÔ›Ô ·Ó Î·È ÂÈÛÚ¿ÙÙÂÈ ˘„ËϤ˜ Û˘Ó‰ÚÔ̤˜, ‰ÂÓ Úfi‚·Ï ηӤӷ ‰È·ÊËÌÈÛÙÈÎfi Ì‹Ó˘Ì· ÁÈ· ÙËÓ ÙfiÓˆÛË Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜ ÙÔ ¶¿Û¯·, Û ·ÓÙ›ıÂÛË Ì ¿ÏÏ· ∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈ· ÙÔ˘ ıÂÛÛ·ÏÈÎÔ‡ ¯ÒÚÔ˘”.ΔËÓ ›‰È· ÒÚ· ÛÙËÓ ÂÌÔÚÈ΋ ·ÁÔÚ¿ ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· Ú¢ÛÙfiÙËÙ·˜ Â›Ó·È Ô͇, Ì ÙȘ ÂÈÙ·Á¤˜ Ó· ÛÊÚ·Á›˙ÔÓÙ·È Ë Ì›· ÌÂÙ¿ ÙËÓ ¿ÏÏË.

¶ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÁÈ· ÙÔ ºÔÚÔÏÔÁÈÎfi “Δ· Û˘ÌʤÚÔÓÙ· ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘ ‰ÂÓ ‰È·ÛÊ·Ï›˙ÔÓÙ·È Ì ÓÔÌÔıÂÙ‹Ì·Ù· Ù‡-

·) ∞·Ú·›ÙËÙ· ‚È‚Ï›· ∏ÌÂÚÔÏfiÁÈ·, ∞ÔÁÚ·ÊÒÓ, πÛÔÏÔÁÈÛÌÔ‡, °ÂÓÈÎfi ∫·ıÔÏÈÎfi, ∞Ó·Ï˘ÙÈο ∫·ıÔÏÈο. ¶ÈÔ ÂÏ·ÛÙÈΤ˜ ËÌÂÚÔÌËӛ˜ ÂÎÙ‡ˆÛ˘, ‰ÈfiÙÈ Û‹ÌÂÚ· Ì ÙË Ì˯·ÓÔÁÚ¿ÊËÛË, Ë ÌË Â›‰ÂÈÍË ‚È‚Ï›ˆÓ ÂÈÛ‡ÚÂÈ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈΤ˜ ·Ú·‚¿ÛÂȘ. ‚) ∞·Ú·›ÙËÙ· ÛÙÔȯ›· ΔÈÌÔÏfiÁÈ· ÂÛfi‰ˆÓ ‹ ·ÌÔÈ‚ÒÓ, ·ԉ›ÍÂȘ ÏÈ·ÓÈ΋˜ ÒÏËÛ˘ ‹ ·ÌÔÈ‚ÒÓ, ÊÔÚÙˆÙÈΤ˜ ÁÈ· ÌÂÙ·ÊÔÚ¤˜ ̤ۈ ÊÔÚÙËÁÒÓ ¢.Ã., ·ԉ›ÍÂȘ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÒÓ ‰··ÓÒÓ. -∫¿ı Âȯ›ÚËÛË Ó· ¤¯ÂÈ ˘‡ı˘ÓÔ ÏÔÁÈÛÙ‹ ÌÈÛıˆÙfi ‹ ÂχıÂÚÔ Â·ÁÁÂÏÌ·Ù›· Ô ÔÔ›Ô˜ ı· ·Ì›‚ÂÙ·È Î·ÙfiÈÓ Û˘Ìʈӛ·˜ Ì ÙËÓ Âȯ›ÚËÛË. -¡· ÌËÓ ÂÍ·ÈÚÂı› ·fi ÌÈ· ·Ï‹ Ù‹ÚËÛË ‚È‚Ï›ˆÓ ηÓ›˜ ÌÈÎÚÔÌÂÛ·›Ô˜ ÂÈÙË‰Â˘Ì·Ù›·˜. ¡· ˘·¯ıÔ‡Ó fiÏÔÈ ÛÙÔ Î·ıÂÛÙÒ˜ ÌÈÎÚÔÌÂÛ·›ˆÓ ÂÌÔÚÈÎÒÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Î·È Ó· ÙËÚÔ‡Ó ÂÏ¿¯ÈÛÙ· ‚È‚Ï›· Î·È ÛÙÔȯ›· ˆ˜ ÚÔ˜ ÙÔ º¶∞ Î·È Ó· ˘Ô‚¿ÏÏÔ˘Ó ‰ËÏÒÛÂȘ ·Ú·ÎÚ·ÙÔ‡ÌÂÓˆÓ ÊfiÚˆÓ Î·È ÎÂÚ‰ÒÓ ÂÌÔÚÈÎÒÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛˆӔ.

«∂› Ù¿ËÙÔ˜» ÔÈÎÔÓÔÌÈο ·Ó·Ù˘ÍÈ·ÎÒÓ ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ

™Δ∏

°π∞ Δ∏¡ À¶∂À£À¡∏, ∂°∫Àƒ∏ ∫∞π √π∫√¡√ªπ∫∏ ¢∏ª√™π∂À™∏ Δ√À π™√§√°π™ª√À ™∞™, ∂¶π∫√π¡ø¡∏™Δ∂ ª∞∑π ª∞™ ™Δ√ Δ∏§. 24210 23303 ‹ ÛÙ›ÏÙ ̷˜ e-mail ÛÙÔ: pub@e-thessalia.gr.

ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ ÁÈ· ÙË Û˘ÁÎÚfiÙËÛË Î·È ·Ó¿Ù˘ÍË Ù˘ Âȯ›ÚËÛ˘ ÁÂÓÈο. -Δ‹ÚËÛË ÙˆÓ μÈ‚Ï›ˆÓ Ì ‰ÈÏÔÁÚ·ÊÈ΋ ̤ıÔ‰Ô Î·È Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ °ÂÓÈÎfi §ÔÁÈÛÙÈÎfi ™¯¤‰ÈÔ. ªË¯·ÓÔÁÚ¿ÊËÛË ·ÓÙÔ‡, ÛÙËÓ Ù‹ÚËÛË ‚È‚Ï›ˆÓ, ÛÙËÓ ¤Î‰ÔÛË ÛÙÔȯ›ˆÓ, ÛÙËÓ ˘Ô‚ÔÏ‹ ηٷÛÙ¿ÛÂˆÓ Î·È ‰ËÏÒÛˆÓ. -√È ‰ËÏÒÛÂȘ ·Ú·ÎÚ·ÙÔ‡ÌÂÓÔ˘ ÊfiÚÔ˘ ÂÈÛÔ‰‹Ì·ÙÔ˜ Î.Ï. Ó· ÂÚÈÔÚÈÛÙÔ‡Ó ÛÙÔ ÂÏ¿¯ÈÛÙÔ Î·È Ó· ˘Ô‚¿ÏÏÔÓÙ·È ËÏÂÎÙÚÔÓÈο. -ÕÌÂÛË ÂÓË̤ڈÛË ÙÔ˘ ∫ÂÓÙÚÈÎÔ‡ ªË¯·ÓÔÁÚ·ÊÈÎÔ‡ ¢ÈÎÙ‡Ô˘ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘, Û οıÂ Û˘Ó·ÏÏ·Á‹ Î·È ˆ˜ ÚÔ˜ ÙÔÓ ÂÈÛÚ·ÙÙfiÌÂÓÔ Î·È Î·Ù·‚·ÏÏfiÌÂÓÔ º¶∞, Î·È ÂÓË̤ڈÛË ÁÈ· ÙÔ ‡„Ô˜ ÙˆÓ Û˘Ó·ÏÏ·ÁÒÓ ÁÂÓÈο οı ÂȯÂÈÚËÌ·Ù›· Ì ‚¿ÛË ÙÔÓ ∞ºª. -ŒÏÂÁ¯ÔÈ Ì ËÏÂÎÙÚÔÓÈΤ˜ ‰È·ÛÙ·˘ÚÒÛÂȘ ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Ì ÙË ÛˆÛÙ‹ ¯Ú‹ÛË Î·È ·ÍÈÔÔ›ËÛË Ù˘ ¤Í˘Ó˘ οÚÙ·˜ ·ÁÔÚÒÓ. -∞Ó·‚¿ıÌÈÛË ÙÔ˘ ÚfiÏÔ˘, ·ÏÏ¿ Î·È Ù˘ ¢ı‡Ó˘ ÙÔ˘ ÏÔÁÈÛÙ‹. √ ÂχıÂÚÔ˜ Â·ÁÁÂÏÌ·Ù›·˜ ÏÔÁÈÛÙ‹˜, ·ÏÏ¿ Î·È Ô ÌÈÛıˆÙfi˜, Ó· ¤¯ÂÈ ÙȘ ›‰È˜ ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ˜ Ì ÙÔÓ ÂÏÂÁÎÙ‹ - ÏÔÁÈÛÙ‹. ¡·

™˘Ó‰ÚÈ¿˙ÂÈ Û‹ÌÂÚ· Ë ÂÈÙÚÔ‹ Ù˘ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ ÁÈ· ÙÔ ‰ÚfiÌÔ Ã¿ÓÈ· - ∫ÈÛÛfi˜

¢∏ª√™π∂À™∂π™ π™√§√°π™ªø¡

£

Ô˘ ∫.μ.™., ·ÏÏ¿ Ì ÙËÓ ÂÓ›Û¯˘ÛË Ù˘ ÊÔÚÔÏÔÁÈ΋˜ Û˘Ó›‰ËÛ˘ ÙˆÓ ÊÔÚÔÏÔÁÔ˘Ì¤ÓˆÓ Î·È Û’ ·˘Ùfi ‚ÔËı¿ÂÈ Ôχ Ë ÂÏ¿ÊÚ˘ÓÛË ·fi ÁÚ·ÊÂÈÔÎÚ·ÙÈΤ˜ ‰È·‰Èηۛ˜, ·fi ΢ÚÒÛÂȘ ÁÈ· ·Ó‡·ÚÎÙ˜ ‹ ÂÔ˘ÛÈÒ‰ÂȘ ·Ú·‚¿ÛÂȘ Î·È Ë Î·ÏÔÚÔ·›ÚÂÙË ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË ÙÔ˘ ∫Ú¿ÙÔ˘˜ ÛÙÔ ¯ÂÈÌ·˙fiÌÂÓÔ ÂȯÂÈÚËÌ·Ù›·”, ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ Ë ∂ıÓÈ΋ ™˘ÓÔÌÔÛÔÓ‰›· ∂ÏÏËÓÈÎÔ‡ ∂ÌÔÚ›Ô˘ (∂™∂∂), ηٷı¤ÙÔÓÙ·˜ ÙȘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ Ù˘ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·ÌfiÚʈÛË Ù˘ ÊÔÚÔÏÔÁÈ΋˜ ÓÔÌÔıÂÛ›·˜. “ªÂÙ¿ ÙËÓ ÔÏÔÛ¯ÂÚ‹ ηٿÚÁËÛË ÙÔ˘ ∫.μ.™. ı· Ú¤ÂÈ Û ȉȷ›ÙÂÚÔ ¿ÚıÚÔ ÙÔ˘ ∂ÌÔÚÈÎÔ‡ ¡fiÌÔ˘ ‹ Û ȉȷ›ÙÂÚÔ ÓÔÌÔı¤ÙËÌ· Ó· ÂÚÈÏËÊıÔ‡Ó ÔÚÈṲ̂Ó˜ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ÂÚ› ∂ÌÔÚÈÎÒÓ μÈ‚Ï›ˆÓ Î·È ™ÙÔȯ›ˆÓ”, ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ë ∂™∂∂ Î·È ÚÔÙ›ÓÂÈ: -“ΔËÓ ÔÌ·Ï‹ ÌÂÙ¿‚·ÛË ·fi 1-1-12 ¯ˆÚ›˜ ¿ÏÏË ·Ó·‚ÔÏ‹ ·fi ¤Ó· ·Ó·¯ÚÔÓÈÛÙÈÎfi ∫.μ.™. Û ¤Ó· ·Ïfi Û‡ÛÙËÌ· ‰È·Î›ÓËÛ˘ ·Á·ıÒÓ. - ¡· ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÙÔ‡Ó ÛÙÔ ÂÏ¿¯ÈÛÙÔ ·Ú·‰ÂÎÙfi Ù· ‚È‚Ï›· Î·È Ù· ÛÙÔȯ›· Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ÙËÚÔ‡ÓÙ·È ·fi ÙÔ˘˜ ÂÈÙË‰Â˘Ì·Ù›Â˜ ÁÈ· ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌfi ÙˆÓ ÊÔÚÔÏÔÁËÙ¤ˆÓ ÎÂÚ‰ÒÓ Î·È ÂÌÊ¿ÓÈÛË

ÂÎÚÔÛˆ› ÙËÓ Âȯ›ÚËÛË ÛÙȘ ¢.√.À., ÛÙ· ∂§.∫∂. ÛÙ· ‰ÈÔÈÎËÙÈο ‰ÈηÛÙ‹ÚÈ· Î·È ÁÂÓÈο ÛÙȘ ‰ËÌfiÛȘ ˘ËÚÂۛ˜ Î·È ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈο Ù·Ì›·. ¡· ÙËÚ› Ù· ‚È‚Ï›· ÙÔ˘ ÂÏ¿ÙË ÛÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô ÙÔ˘, ÂÓÒ ı· Â›Ó·È ‰˘Ó·Ù‹ Ë ¿ÌÂÛË Ï‹„Ë ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ ËÏÂÎÙÚÔÓÈο ·fi ÙÔ˘˜ ÂȯÂÈÚË̷ٛ˜. ¡· ˘Ô‚¿ÏÂÈ ÙȘ ÚÔ‚ÏÂfiÌÂÓ˜ ·fi ÙÔ ÓfiÌÔ ‰ËÏÒÛÂȘ ÂÈÛÔ‰‹Ì·ÙÔ˜, º¶∞, ·Ú·ÎÚ·ÙÔ‡ÌÂÓˆÓ ÊfiÚˆÓ Î¿ı Âȯ›ÚËÛ˘. ¡· Â›Ó·È Û˘Ó˘‡ı˘ÓÔ˜ Î·È Ó· ˘Ê›ÛÙ·Ù·È ÛÔ‚·Ú¤˜ ΢ÚÒÛÂȘ Û οı ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÙ·È fiÙÈ Î·ıÔ‰‹ÁËÛÂ Î·È ·Ú¤Û˘Ú ÙÔÓ ÂÈÙË‰Â˘Ì·Ù›· Û ÊÔÚÔ‰È·Ê˘Á‹. ¡· Â›Ó·È ÂÎÚfiÛˆÔ˜ ÙÔ˘ ÂÈÙË‰Â˘Ì·Ù›·, ·ÊÔ‡ ı· Û˘Ì‚Ô˘Ï‡ÂÈ ÁÈ· ÙËÓ ÔÚ›· ÙˆÓ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ ÙÔ˘ Î·È ı· ÙÔÓ ··ÏÏ¿ÛÛÂÈ ·fi ÙËÓ ÂÒ‰˘ÓË Û˘Ó‹ıˆ˜ Â·Ê‹ ÙÔ˘ Ì ÙËÓ ÂÏÂÁÎÙÈ΋ ˘ËÚÂÛ›·. -ŸÏÔÈ ÔÈ ¤ÌÔÚÔÈ, ‚ÈÔÙ¤¯Ó˜, ‚ÈÔÌ‹¯·ÓÔÈ, ·Ú¤¯ÔÓÙ˜ ˘ËÚÂۛ˜, ÂχıÂÚÔÈ Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜ Ó· ÙËÚÔ‡Ó Ì˯·ÓÔÁÚ·ÊÈο ‚È‚Ï›· Î·È ÛÙÔȯ›· Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ °ÂÓÈÎfi §ÔÁÈÛÙÈÎfi ™¯¤‰ÈÔ, ‹ ÙÔ ÂȉÈÎfi ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙÔ ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ ÙÔ˘˜.

™˘Ó‰ÚÈ¿˙ÂÈ Û‹ÌÂÚ· ÛÙȘ 12 ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Ë ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÂÈÙÚÔ‹ Ù˘ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Ì ÙË ‰È·‰Èηۛ· Ù˘ ÙËωȿÛ΄˘. ªÂ ÙÔ˘˜ ÂÈÛËÁËÙ¤˜ ÙˆÓ ıÂÌ¿ÙˆÓ ÛÙË Û˘Ó‰ڛ·ÛË Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÂÈÙÚÔ‹˜ Ù˘ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ Ó· ÌË ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ó· ÌÂÙ·ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È ·fi ÙËÓ ¤‰Ú· ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ‰È·ÛΤ„ÂˆÓ Ù˘ §¿ÚÈÛ·˜, ·ÏÏ¿ ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó ÛÙÔ μfiÏÔ, Ù· ΔڛηϷ Î·È ÙËÓ ∫·Ú‰›ÙÛ· Î·È ·fi ÂΛ ÂÓËÌÂÚÒÓÔ˘Ó Ù· ̤ÏË Ù˘ ÂÈÙÚÔ‹˜. ∏ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÂÈÙÚÔ‹ ÛÙËÓ ÔÔ›· ÚÔ‰Ú‡ÂÈ Ô ¶ÂÚÈÊÂÚÂȿگ˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î. ∫ˆÓ. ∞ÁÔÚ·ÛÙfi˜ Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ·fi ÙËÓ ÏÂÈÔ„ËÊ›· ÔÈ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ› Û‡Ì‚Ô˘ÏÔÈ ∫ˆÓ. ¡Ô‡ÛÈÔ˜, ∂˘¿ÁÁÂÏÔ˜ §¤Ì·˜, ª·Ú›· ª·Ì¿Ú·, ∫ˆÓ. ª¿Ú‰·˜ Î·È °ÂÒÚÁÈÔ˜ ∫·ÏÙÛÔÁÈ¿ÓÓ˘, ·fi ÙË Ì›˙ÔÓ· ·ÓÙÈÔϛ٢ÛË ÔÈ ∞ÔÛÙ. ¶··ÙfiÏÈ·˜ Î·È º. ∞ÏÂÍ¿ÎÔ˜ Î·È ·fi ÙË ‰Â‡ÙÂÚË ·ÓÙÈÔϛ٢ÛË Ô Î. ∂˘¿Á. ªÔ‡Ù·˜. ªÂٷ͇ ÙˆÓ ıÂÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ı· Û˘˙ËÙËıÔ‡Ó Â›Ó·È Î·È Ë ¤ÁÎÚÈÛË ·Ú¿Ù·Û˘ Ù˘ ÚÔıÂÛÌ›·˜ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘: √‰fi˜ ÿÓÈ·-∫ÈÛÛfi˜, ·fi ÙËÓ ·Ó¿‰Ô¯Ô ÂÙ·ÈÚ›· Ô˘ ¤¯ÂÈ ·Ó·Ï¿‚ÂÈ ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛ‹ ÙÔ˘. ∞ÎfiÌË ı· ÙÂıÔ‡Ó ÁÈ· ¤ÁÎÚÈÛË Ù· ¤ÍÔ‰· ÁÈ· ÙȘ ÂÎı¤ÛÂȘ Ô˘ ı· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯ÂÈ Ë ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· £ÂÛÛ·Ï›·˜ ̤¯ÚÈ ÙȘ 10 πÔ˘Ó›Ô˘. ™ÙÔ ÌÂٷ͇, Ó¤· Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÙÔ˘ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·-

ÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÙÔ ÚÒÙÔ ‰ÂηÂÓı‹ÌÂÚÔ ÙÔ˘ ª·˝Ô˘, ¯ˆÚ›˜ ·ÎfiÌË Ó· ¤¯ÂÈ Î·ıÔÚÈÛÙ› Ë ËÌÂÚÔÌËÓ›·. ∂ÎÙÈÌ¿Ù·È fiÙÈ ÛÙË Û˘Ó‰ڛ·ÛË ı· ¤ÚıÔ˘Ó ÁÈ· Û˘˙‹ÙËÛË Ù· ÔÈÎÔÓÔÌÈο ÙˆÓ ‰È·ÊfiÚˆÓ ·Ó·Ù˘ÍÈ·ÎÒÓ ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ, fiˆ˜ Ë ∫∂∫∞¡∂ª Ô˘ ›¯·Ó È‰Ú˘ı› ·fi ÙȘ ÚÒËÓ ÓÔ̷گȷΤ˜ ·˘ÙÔ‰ÈÔÈ΋ÛÂȘ Î·È ‹‰Ë ¤¯Ô˘Ó ÂÚ¿ÛÂÈ ÛÙËÓ ·ÈÚÂÙ‹ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ·, ÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ∫∂∫∞¡∂ª, ¤¯ÂÈ ·ÔÙÂϤÛÂÈ ÛËÌÂ›Ô ÙÚÈ‚‹˜ ÌÂٷ͇ Ù˘ ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋˜ ·Ú¯‹˜ Î·È Ù˘ Ì›˙ÔÓÔ˜ ·ÓÙÈÔÏ›Ù¢Û˘, ÂÓÒ ÂÎÎÚÂÌ› Î·È Û¯ÂÙÈ΋ ÂÚÒÙËÛË Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ηٷı¤ÛÂÈ ÔÈ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔÈ Ù˘ ·Ú¿Ù·Í˘ “£ÂÛÛ·ÏÒÓ ¢‡Ó·ÌË” . ∂Í¿ÏÏÔ˘, ¯ı˜ ˘¿ÏÏËÏÔÈ ÙÔ˘ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ Ù˘ ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋˜ ÂÓfiÙËÙ·˜ ª·ÁÓËÛ›·˜, Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ·Ó Ó¤· ·˘ÙÔ„›· ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Ô˘ ›¯Â ηٷÁÁÂÏı› fiÙÈ “ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ·Ú¿ÓÔÌË ¯ˆÌ·ÙÂÚ‹, ‰›Ï· ·fi ÙÔ ÃÀΔ∞ μfiÏÔ˘” . ¶¿ÓÙˆ˜, fiˆ˜ ¤ÁÈÓ ÁÓˆÛÙfi ·fi ˘ËÚÂÛÈ·ÎÔ‡˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ Ù˘ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˘ ˘ËÚÂÛ›·˜ ·fi ÙËÓ ·˘ÙÔ„›· Ô˘ ¤ÁÈÓ ÙȘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˜ Ë̤Ú˜ “‰ÂÓ ‚Ú¤ıËΠοÙÈ Ô˘ Ó· ÚÔηÏ› Ú‡·ÓÛË ÛÙË Á‡Úˆ ÂÚÈÔ¯‹, ·Ú¿ ÌfiÓÔÓ ˘ÏÈο ÚÔ˜ ·Ó·Î‡ÎψÛË”. ∞fi ÙÔ˘˜ ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘˜ Ù˘ ˘ËÚÂÛ›·˜ ‰fiıËΠÂÓÙÔÏ‹ “Ó· Á›ÓÂÈ Î·ı·-

ÚÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ˘, ·’ ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ ›¯·Ó ·Ê‹ÛÂÈ ÛÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ÛËÌ›· Ù· ˘ÏÈο ·˘Ù¿” Î·È ÁÈ· ÙÔÓ ÏfiÁÔ ·˘Ùfi ı· ÁÈÓfiÙ·Ó Î·È Ë Ó¤· ¯ıÂÛÈÓ‹ ·˘ÙÔ„›· ÁÈ· Ó· ÂÏÂÁ¯ı› Â¿Ó ¤ÁÈÓ ·ÔÌ¿ÎÚ˘ÓÛ‹ ÙÔ˘˜.

∏ ·ÔÎÂÓÙڈ̤ÓË ‰ÈÔ›ÎËÛË ™˘ÓÂÚÁ·Û›· ÁÈ· ı¤Ì·Ù· Ô˘ ··Û¯ÔÏÔ‡Ó ÙÔÓ “∫·ÏÏÈÎÚ·ÙÈÎfi” ¢‹ÌÔ ™ÔÊ¿‰ˆÓ ›¯Â ¯ı˜, Ë °ÂÓÈ΋ °Ú·ÌÌ·Ù¤·˜ Ù˘ ∞ÔÎÂÓÙڈ̤Ó˘ ¢ÈÔ›ÎËÛ˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î·È ™ÙÂÚ¿˜ ∂ÏÏ¿‰·˜ Î. ∫·ÏÏÈfiË °ÂÚ·ÎÔ‡‰Ë, ÛÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô Ù˘ ÛÙË §¿ÚÈÛ·, fiÔ˘ ÙËÓ ÂÈÛΤÊÙËÎ·Ó Ô ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ ™ÔÊ¿‰ˆÓ ÷Ú. ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜ Î·È Ô ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ Î. ¶. ƒ·ÁÈ¿˜, ·ÚÔ˘Û›· Î·È ÙÔ˘ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹ ÓÔÌÔ‡ ∫·Ú‰›ÙÛ·˜ ¡ÈÎ. ™·Ï·ÁÈ¿ÓÓË. √È ‰‡Ô Ï¢ڤ˜ Û˘˙‹ÙËÛ·Ó ÁÈ· ı¤Ì·Ù· Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙËÓ ÙÔÈ΋ ·˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙˆÓ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÒÓ ·ÏÏ·ÁÒÓ ÙÔ˘ ∫·ÏÏÈÎÚ¿ÙË Î·È Ù˘ ÎÔÈÓ‹˜ ÚÔÛ¿ıÂÈ·˜ ÁÈ· ÙËÓ Â‡Ú˘ıÌË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ‰‹ÌÔ˘. ∞ÎfiÌË, Û˘˙ËÙ‹ıËÎ·Ó ı¤Ì·Ù· Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ˆÚ›Ì·ÓÛË ¤ÚÁˆÓ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ ∂™¶∞, Ì ÙÔ ‰‹ÌÔ ™ÔÊ¿‰ˆÓ Ó· ı¤ÙÂÈ Û ÚÒÙË ı¤ÛË ÛÙȘ ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ¤˜ ÙÔ˘, ÙÔ ·ÓÙÈÏËÌÌ˘ÚÈÎfi ¤ÚÁÔ Ù˘ ÚÔÛÙ·Û›·˜ Î·È ‰È¢ı¤ÙËÛ˘ Ù˘ ÎÔ›Ù˘ ÙÔ˘ ™ÔÊ·‰›ÙË ÔÙ·ÌÔ‡. £. ∫. μ.


M·ÁÓËÛ›· 17

Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 27 ∞¶ƒπ§π√À 2011

ªÂ ÚÔÔÙÈ΋ ÌÂٷΛÓËÛ‹˜ ÙÔ˘˜ Û ¿ÏϘ ÂÚÈÔ¯¤˜, fiÔ˘ ·Ú·ÙËÚÔ‡ÓÙ·È ÎÂÓ¿

350 ÏÂÔÓ¿˙ÔÓÙ˜ ηıËÁËÙ¤˜ ÛÙË ª·ÁÓËÛ›·

ÙÔ˘˜ 350 ·Ó¤Ú¯ÔÓÙ·È ÔÈ Î·ıËÁËÙ¤˜ ÛÙÔ ¡ÔÌfi ª·ÁÓËÛ›·˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÏÂÔÓ¿˙Ô˘Ó Î·È ÎÈÓ‰˘ÓÂ‡Ô˘Ó Ó· ÌÂÙ·ÎÈÓËıÔ‡Ó Û ¿ÏÏË ÂÚÈÔ¯‹ ÁÈ· Ó· Û˘Ó¯›ÛÔ˘Ó ÙÔ ‰È‰·ÎÙÈÎfi ÙÔ˘˜ ¤ÚÁÔ ·fi ÙÔÓ ÂÚ¯fiÌÂÓÔ ™Â٤̂ÚÈÔ. ∫ÂÓ¿ ÂÓÙÔ›˙ÔÓÙ·È ÛÙÔ˘˜ ÊÈÏÔÏfiÁÔ˘˜ Î·È ÙÔ˘˜ Ì·ıËÌ·ÙÈÎÔ‡˜ ÛÙËÓ ∞’ ¶ÂÚÈÔ¯‹ ªÂÙ¿ıÂÛ˘. Δ· ÛÙÔȯ›· Ì ٷ ÎÂÓ¿ Î·È Ù· ÏÂÔÓ¿ÛÌ·Ù· ÙˆÓ Î·ıËÁËÙÒÓ ÁÈ· ÙÔ ¡ÔÌfi ª·ÁÓËÛ›·˜ ¤¯Ô˘Ó ‹‰Ë ÛÙ·Ï› ÛÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ¶·È‰Â›·˜ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÂÎÙÈÌ‹ÛÂÈ ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÂÓ fi„ÂÈ ÙˆÓ ÌÂÙ·ı¤ÛˆÓ.

ƒÂÔÚÙ¿˙: ºøΔ∏™ ™¶∞¡√™

™‡Ìʈӷ ÏÔÈfiÓ Ì ٷ ÛÙÔȯ›· Ù· ÏÂÔÓ¿ÛÌ·Ù· ηıËÁËÙÒÓ ·Ó¤Ú¯ÔÓÙ·È ÛÙ· 353 Î·È Ù· ÎÂÓ¿ ÛÙ· 39. ª¿ÏÈÛÙ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ÎÂÓ¿ ÂÓÙÔ›˙ÔÓÙ·È ÛÙÔ˘˜ ÊÈÏÔÏfiÁÔ˘˜ Î·È ÙÔ˘˜ Ì·ıËÌ·ÙÈÎÔ‡˜ ÛÙËÓ ∞’ ¶ÂÚÈÔ¯‹ ªÂÙ¿ıÂÛ˘. ΔÔ ·ÈÚÂÙfi ̤ÏÔ˜ ÛÙÔ ¶À™¢∂ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î. ∫·›ÙË °·Ú˘Ê¿ÏÏÔ˘ ÙfiÓÈÛ ˆ˜ Ù· ÛÙÔȯ›· ‰Â›¯ÓÔ˘Ó ˆ˜ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÔÏÏÔ› ÏÂÔÓ¿˙ÔÓÙ˜ ηıËÁËÙ¤˜ ÛÙÔ ¡ÔÌfi Ô˘ ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ ‰ÂÓ ı· Á›ÓÔ˘Ó ÔÏϤ˜ ÌÂÙ·ı¤ÛÂȘ. 줂·È· ÛÙÔ˘˜ 350 ÏÂÔÓ¿˙ÔÓÙ˜ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È Î·È ·˘ÙÔ› Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ¿ÚÂÈ ¿‰ÂÈ·, Â›Ó·È ·ÔÛ·Ṳ̂ÓÔÈ Û ‰È¿ÊÔÚ· ¶À™¢∂, ·ÏÏ¿ Î·È Û ¿ÏϘ ˘ËÚÂۛ˜. ∫·È Â›Ó·È ÙfiÛÔ ÔÏÏÔ› ·Ú¿ ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰ÔÙ‹ıËÎ·Ó Ê¤ÙÔ˜ ¿Ú· ÔÏÏÔ› ηıËÁËÙ¤˜. √ ΛӉ˘ÓÔ˜ Ó· ˘¿ÚÍÔ˘Ó ÌÂÙ·ÎÈÓ‹ÛÂȘ ÏÂÔÓ·˙fiÓÙˆÓ Î·ıËÁËÙÒÓ ·ÎfiÌË Î·È ÂÎÙfi˜ ÓÔÌÔ‡ ÁÈ· Ó· Î·Ï˘ÊıÔ‡Ó ¿ÏÏ· ÔÚÁ·ÓÈο ÎÂÓ¿, Â›Ó·È ϤÔÓ ÔÚ·Ùfi˜. ÕÏψÛÙ ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ¶·È‰Â›·˜ ¤‰ÂÈÍ Û ·˘Ùfi ÙÔ ı¤Ì· ÙȘ ‰È·ı¤ÛÂȘ ÙÔ˘ ʤÙÔ˜ Ô˘ Âȯ›ÚËÛ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ˜ ÌÂÙ·ÎÈÓ‹ÛÂȘ Î·È ‰‡Ô ηıËÁËÙÒÓ ·fi ÙÔ ¡ÔÌfi ª·ÁÓËÛ›·˜ Û ¿ÏÏÔ˘˜ ÓÔÌÔ‡˜, ¯ˆÚ›˜ ÙÂÏÈο Ó· ÔÏÔÎÏËÚˆıÔ‡Ó. √ Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∂§ª∂ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î. ™ˆÎÚ¿Ù˘ ™·‚ÂÏ›‰Ë˜ ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛ fiÙÈ ÔÈ ÏÂÔÓ¿˙ÔÓÙ˜ ηıËÁËÙ¤˜ ıˆÚËÙÈο ÎÈÓ‰˘ÓÂ‡Ô˘Ó Ó· ÌÂÙ·ÎÈÓËıÔ‡Ó Û ¿ÏϘ ÂÚÈʤÚÂȘ ÁÈ· Ó· ‰È‰¿ÍÔ˘Ó ·fi ™Â٤̂ÚÈÔ, fiÔ˘ ı· ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÎÂÓ¿. ΔÔ Úfi‚ÏËÌ· ı· Â›Ó·È ÌÂÁ¿ÏÔ ÁÈ· ÔÏÏÔ‡˜ Û˘Ó·‰¤ÏÊÔ˘˜ Î·È Ú¤ÂÈ Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆÈÛÙ› ¿ÌÂÛ·. √È ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂȘ ÁÈ· ÙȘ ÌÂÙ·ı¤ÛÂȘ ı· ·Ó·ÎÔÈÓˆıÔ‡Ó Ì¤Û· ÛÙÔ ª¿ÈÔ. ™ÙȘ Ù¤ÛÛÂÚȘ ÂÚÈÔ¯¤˜ ªÂÙ¿ıÂÛ˘ ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜

Ù· ÎÂÓ¿ Î·È Ù· ÏÂÔÓ¿ÛÌ·Ù· ¤¯Ô˘Ó ˆ˜ ÂÍ‹˜: ∞’ ª·ÁÓËÛ›·˜: £ÂÔÏfiÁÔÈ 9, ºÈÏfiÏÔÁÔÈ -8, ª·ıËÌ·ÙÈÎÔ› 6, °·ÏÏÈ΋˜ 7, ∞ÁÁÏÈ΋˜ 9, °ÂÚÌ·ÓÈ΋˜ 4, ∫·ÏÏÈÙ¯ÓÈÎÒÓ 5, √ÈÎÔÓÔÌÔÏfiÁÔÈ 6, ∫ÔÈÓˆÓÈÔÏfiÁÔÈ 7, º˘ÛÈ΋˜ ∞ÁˆÁ‹˜ 4, ¶ÔÏÈÙ. ªË¯. - ∞Ú¯ÈÙÂÎÙ.-ΔÔÔÁÚ. 3, ªË¯·ÓÔÏfiÁÔÈ - ªË¯·ÓÈÎÔ› ¶·Ú·Á. & ¢ÈÔ›ÎËÛ. ¡·˘ËÁÔ› 2, ∏ÏÂÎÙÚÔÓÈÎÔ› ªË¯·ÓÈÎÔ› - º˘Û. ƒ·‰ÈÔËÏÂÎÙÚÔÏfiÁÔÈ 1, ÃËÌ. ªË¯·Ó. ªÂÙ·ÏÏÂÈÔÏfiÁÔÈ 1, ¡ÔÌÈ΋˜ ¶ÔÏÈÙ. ∂ÈÛÙËÌÒÓ 5, π·ÙÚÔ› √‰ÔÓÙ›·ÙÚÔÈ - º·ÚÌ·ÎÔÔÈÔ› - ¡ÔÛËÏÂ˘Ù¤˜ -1, , £Â·ÙÚÈÎÒÓ ™Ô˘‰ÒÓ 2, °ÂˆfiÓÔÈ - ¢·ÛÔÏÔÁ›·˜ & º˘Û. ¶ÂÚ/ÓÙÔ˜ 1, √ÈÎȷ΋˜ √ÈÎÔÓÔÌ›·˜ 4, ªÔ˘ÛÈ΋˜ 2, ¶ÔÏÈÙÈÎÔ› - ΔÔÔÁÚ¿ÊÔÈ ∞™∂Δ∂ª - Δ∂π - ∫∞Δ∂∂ 2, ªË¯/ÏÔÁÔÈ - ¡·˘Ù. ∂ÌÔ. ¡. ∞™∂Δ∂ª - Δ∂π - ∫∞Δ∂∂-Δ¯ÓÔÏfiÁÔÈ ∂ÓÂÚÁÂȷ΋˜ Δ¯ÓÈ΋˜ 8, ∏ÏÂÎÙÚÔÏfiÁÔÈ - ∏ÏÂÎÙÚÔ˘ÚÁÔ› - ªË¯·ÓÔ˘ÚÁÔ› ∞™∂Δ∂ª - Δ∂π - ∫∞Δ∂∂ 4, ∏ÏÂÎÙÚÔÓÈÎÔ› ∞™∂Δ∂ª - Δ∂π ∫∞Δ∂∂ - Δ¯ÓÈÎÔ› π·ÙÚÈÎÒÓ √ÚÁ¿ÓˆÓ 4, °Ú·ÊÈÎÒÓ Δ¯ÓÒÓ - °Ú·ÊÈÛÙÈ΋˜ - ¢È·ÎÔÛÌËÙÈ΋˜ - ™˘ÓÙËÚËÙ¤˜ ∂ÚÁ. Δ¤¯Ó˘ & ∞Ú¯. ∂˘ÚËÌ¿ÙˆÓ 1, ¢ÈÔ›ÎËÛ˘ ∂ȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ 6, ∞ÈÛıËÙÈ΋˜ 3, π·ÙÚÈÎÒÓ ∂ÚÁ·ÛÙËÚ›ˆÓ -1, ∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜ ∂ÚÁ·Û›·˜ 2, ¡ÔÛËÏ¢ÙÈ΋˜ - ª·È¢ÙÈ΋˜ 6, º˘ÙÈ΋˜ ¶·Ú·ÁˆÁ‹˜ - ∑ˆÈ΋˜ ¶·Ú·ÁˆÁ‹˜ - π¯ı˘ÔÎÔÌ›·˜ - ∞ÏÈ›·˜ - °ÂˆÚÁ. ªË¯·ÓÒÓ & ∞ډ‡ÛÂˆÓ - ¢·ÛÔÔÓ›·˜ - ¢ÈÔ›ÎËÛ˘ °ÂˆÚÁ. ∂ÎÌÂÙ·Ï. £ÂÚÌÔÎË. ∫·ÏÏÈÂÚÁÂÈÒÓ & ∞Óı/Ì›·˜ 3, ∫ÔÌ̈ÙÈ΋˜ -4, √¯ËÌ¿ÙˆÓ Δ∂π 2, ƒ·‰ÈÔÏÔÁ›·˜ - ∞ÎÙÈÓÔÏÔÁ›·˜ 1,. ∂ÚÁ·ÛÈÔıÂÚ·. - º˘ÛÈÔıÂÚ·. 2, μÚÂÊÔÓËÈÔÎfiÌÔÈ 2, Δ¯ÓÔÏfiÁÔÈ ΔÚÔÊ›ÌˆÓ Î·È ¢È·ÙÚÔÊ‹˜ 1, ¢ËÌfiÛÈ·˜ ÀÁÈÂÈÓ‹˜ 1, ¶ÏËÚÔÊÔÚÈ΋˜ ∞∂π - Δ∂π 17, ™¯Â‰È·ÛÙ¤˜ 2, ªË¯·ÓÔÏfiÁÔÈ 3, ¶ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÙ¤˜ ∏/À 1, ªË¯·ÓÔÙ¯ӛÙ˜ -1, ∏ÏÂÎÙÚÔÓÈÎÔ› 1, √ÈÎÔ‰fiÌÔÈ -1, º˘ÛÈÎÔ› 4,

OGGI BAZAAR

™∫∂¡¢∂ƒ∞¡∏ 4 (3Ô˜ √ƒ√º√™) Δ∏§. 2421-0-34477 ™Δ√ ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞ ª∞™ ™Δ∏¡ √¢√ ™∫∂¡¢∂ƒ∞¡∏ £∞ μƒ∂πΔ∂ ∞¡√π•π∞Δπ∫∞ ∫∞π ∫∞§√∫∞πƒπ¡∞ ∂π¢∏ ™∂ ¶√§À Ã∞ª∏§∂™ Δπª∂™ øƒ∞ƒπ√: ¢∂ÀΔ∂ƒ∞ - Δ∂Δ∞ƒΔ∏ - ™∞μμ∞Δ√ 10.30-13.30 ΔƒπΔ∏ - ¶∂ª¶Δ∏ - ¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 10.30-13.30

&

18.00-20.30

¢∂∫Δ∂™ √§∂™ √π ¶π™ΔøΔπ∫∂™ ∫∞ƒΔ∂™

ÃËÌÈÎÔ› 3, μÈÔÏfiÁÔÈ -5, °ÂˆÏfiÁÔÈ -1, πÙ·ÏÈ΋˜ -3. μ’ ª·ÁÓËÛ›·˜: £ÂÔÏfiÁÔÈ 4, ºÈÏfiÏÔÁÔÈ 10, ª·ıËÌ·ÙÈÎÔ› 6, °·ÏÏÈ΋˜ 4, ∞ÁÁÏÈ΋˜ 9, °ÂÚÌ·ÓÈ΋˜ 2, ∫·ÏÏÈÙ¯ÓÈÎÒÓ 4, √ÈÎÔÓÔÌÔÏfiÁÔÈ 36, ∫ÔÈÓˆÓÈÔÏfiÁÔÈ 3, º˘ÛÈ΋˜ ∞ÁˆÁ‹˜ 5, ¶ÔÏÈÙ. ªË¯. - ∞Ú¯ÈÙÂÎÙ.-ΔÔÔÁÚ. 2, ªË¯·ÓÔÏfiÁÔÈ - ªË¯·ÓÈÎÔ› ¶·Ú·Á. & ¢ÈÔ›ÎËÛ. ¡·˘ËÁÔ› 0, ∏ÏÂÎÙÚÔÏfiÁÔÈ 1, π·ÙÚÔ› - √‰ÔÓÙ›·ÙÚÔÈ - º·ÚÌ·ÎÔÔÈÔ› - ¡ÔÛËÏÂ˘Ù¤˜ -1, °ÂˆfiÓÔÈ - ¢·ÛÔÏÔÁ›·˜ & º˘Û. ¶ÂÚ/ÓÙÔ˜ 3, √ÈÎȷ΋˜ √ÈÎÔÓÔÌ›·˜ 1, ªÔ˘ÛÈ΋˜ 2, ¶ÔÏÈÙÈÎÔ› - ΔÔÔÁÚ¿ÊÔÈ ∞™∂Δ∂ª - Δ∂π - ∫∞Δ∂∂ 2, ªË¯/ÏÔÁÔÈ - ¡·˘Ù. ∂Ì. ¡. ∞™∂Δ∂ª - Δ∂π - ∫∞Δ∂∂-Δ¯ÓÔÏfiÁÔÈ ∂ÓÂÚÁÂȷ΋˜ Δ¯ÓÈ΋˜ 1, ∏ÏÂÎÙÚÔÏfiÁÔÈ - ∏ÏÂ-

ÎÙÚÔ˘ÚÁÔ› - ªË¯·ÓÔ˘ÚÁÔ› ∞™∂Δ∂ª - Δ∂π - ∫∞Δ∂∂ 2, ∏ÏÂÎÙÚÔÓÈÎÔ› ∞™∂Δ∂ª - Δ∂π ∫∞Δ∂∂ - Δ¯ÓÈÎÔ› π·ÙÚÈÎÒÓ √ÚÁ¿ÓˆÓ 1, ¢ÈÔ›ÎËÛ˘ ∂ȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ - §ÔÁÈÛÙÈ΋˜ - ΔÔ˘ÚÈÛÙÈÎÒÓ ∂ȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ 3, π·ÙÚÈ-

ÎÒÓ ∂ÚÁ·ÛÙËÚ›ˆÓ 1, ¡ÔÛËÏ¢ÙÈ΋˜ - ª·È¢ÙÈ΋˜ 1, ∫ÔÌ̈ÙÈ΋˜ -1, ¶ÏËÚÔÊÔÚÈ΋˜ ∞∂π - Δ∂π 10, º˘ÛÈÎÔ› 5, μÈÔÏfiÁÔÈ -1, °ÂˆÏfiÁÔÈ 2, πÙ·ÏÈ΋˜ -1. °’ ª·ÁÓËÛ›·˜: £ÂÔÏfiÁÔÈ 3, ºÈÏfiÏÔÁÔÈ 12, ª·ıËÌ·ÙÈÎÔ› 6, °·ÏÏÈ΋˜ 4, ∞ÁÁÏÈ΋˜ 5, °ÂÚÌ·ÓÈ΋˜ 0, ∫·ÏÏÈÙ¯ÓÈÎÒÓ 2, √ÈÎÔÓÔÌÔÏfiÁÔÈ 2, ∫ÔÈÓˆÓÈÔÏfiÁÔÈ 1, º˘ÛÈ΋˜ ∞ÁˆÁ‹˜ 3, ¡ÔÌÈ΋˜ - ¶ÔÏÈÙ. ∂ÈÛÙËÌÒÓ 1, π·ÙÚÔ› - √‰ÔÓÙ›·ÙÚÔÈ - º·ÚÌ·ÎÔÔÈÔ›, ¡ÔÛËÏÂ˘Ù¤˜ 0, √‰ÔÓÙÔÙ¯ÓÈ΋˜ 0, £Â·ÙÚÈÎÒÓ ™Ô˘‰ÒÓ 0, °ÂˆfiÓÔÈ - ¢·ÛÔÏÔÁ›·˜ & º˘Û. ¶ÂÚ/ÓÙÔ˜ 1, ªÂıÔ‰ÔÏÔÁ›·˜ πÛÙÔÚ›·˜ Î·È £ÂˆÚ›·˜ Ù˘ ∂ÈÛÙ‹Ì˘ (ªπ£∂) 0, √ÈÎȷ΋˜ √ÈÎÔÓÔÌ›·˜ 2, ªÔ˘ÛÈ΋˜ 3, ¶ÔÏÈÙÈÎÔ› - ΔÔÔÁÚ¿ÊÔÈ ∞™∂Δ∂ª - Δ∂π - ∫∞Δ∂∂ 2, ¢ÈÔ›ÎËÛ˘ ∂ȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ - §ÔÁÈÛÙÈ΋˜ - ΔÔ˘ÚÈÛÙÈÎÒÓ ∂ȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ 1, ¶ÏËÚÔÊÔÚÈ΋˜ ∞∂π-Δ∂π 8, º˘ÛÈÎÔ› 4, ÃËÌÈÎÔ› 0, μÈÔÏfiÁÔÈ -1, °ÂˆÏfiÁÔÈ 0. ¢’ ª·ÁÓËÛ›·˜: £ÂÔÏfiÁÔÈ 5, ºÈÏfiÏÔÁÔÈ 2, ª·ıËÌ·ÙÈÎÔ› 6, °·ÏÏÈ΋˜ 5, ∞ÁÁÏÈ΋˜ 10, °ÂÚÌ·ÓÈ΋˜ 0, ∫·ÏÏÈÙ¯ÓÈÎÒÓ 3, √ÈÎÔÓÔÌÔÏfiÁÔÈ 7, ∫ÔÈÓˆÓÈÔÏfiÁÔÈ 0, º˘ÛÈ΋˜ ∞ÁˆÁ‹˜ 8, ¡ÔÌÈ΋˜ - ¶ÔÏÈÙ. ∂ÈÛÙËÌÒÓ 0, π·ÙÚÔ› - √‰ÔÓÙ›·ÙÚÔÈ - º·ÚÌ·ÎÔÔÈÔ›, ¡ÔÛËÏÂ˘Ù¤˜ 0, √‰ÔÓÙÔÙ¯ÓÈ΋˜ 0, £Â·ÙÚÈÎÒÓ ™Ô˘‰ÒÓ 0, °ÂˆfiÓÔÈ - ¢·ÛÔÏÔÁ›·˜ & º˘Û. ¶ÂÚ/ÓÙÔ˜ 0, ªÂıÔ‰ÔÏÔÁ›·˜ πÛÙÔÚ›·˜ Î·È £ÂˆÚ›·˜ Ù˘ ∂ÈÛÙ‹Ì˘ (ªπ£∂) 0, √ÈÎȷ΋˜ √ÈÎÔÓÔÌ›·˜ 0, ªÔ˘ÛÈ΋˜ 0, ¶ÔÏÈÙÈÎÔ› - ΔÔÔÁÚ¿ÊÔÈ ∞™∂Δ∂ª - Δ∂π - ∫∞Δ∂∂ 1, ¢ÈÔ›ÎËÛ˘ ∂ȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ - §ÔÁÈÛÙÈ΋˜ - ΔÔ˘ÚÈÛÙÈÎÒÓ ∂ȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ -1, ¶ÏËÚÔÊÔÚÈ΋˜ ∞∂π-Δ∂π 6, º˘ÛÈÎÔ› 3, ÃËÌÈÎÔ› 3, μÈÔÏfiÁÔÈ 0, °ÂˆÏfiÁÔÈ -1.

¶ÙÂÏÂfi˜: ∂ÎÛÙÚ·Ù›· ηı·ÚÈÛÌÔ‡ ÛÙÔ ÂÓÂÙÈÎfi οÛÙÚÔ ∂∫™Δƒ∞Δ∂π∞ ηı·ÚÈfiÙËÙ·˜ Î·È ÎÔ‹˜ Ù˘ ‚Ï¿ÛÙËÛ˘ ÛÙÔ ÂÓÂÙÈÎfi οÛÙÚÔ ÙÔ˘ ¶ÙÂÏÂÔ‡ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÂÈ ÙÔ ÂÚ¯fiÌÂÓÔ ™¿‚‚·ÙÔ 30 ∞ÚÈÏ›Ô˘ Ë ÂıÂÏÔÓÙÈ΋ ÔÌ¿‰· ÁÈ· ÙÔÓ ¶ÔÏÈÙÈÛÌfi, ÙÔ ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ, ÙËÓ ∫ÔÈÓˆÓÈ΋ ∞ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë Î·È ÙËÓ ∫ÔÈÓˆÓÈ΋ √ÈÎÔÓÔÌ›· “∞ÈÔÏ›˜” . ∫˘Ú›·Ú¯Ô˜ ÛÙfi¯Ô˜ ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ Ù˘ ÂıÂÏÔÓÙÈ΋˜ ÔÌ¿‰·˜ Â›Ó·È Ë ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ·Ó¿‰ÂÈÍË ÙÔ˘ ÈÛÙÔÚÈÎÔ‡ οÛÙÚÔ˘ Î·È ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ˘ Ô ÔÔ›Ô˜ ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÂÈ, ηıÒ˜ Î·È Ë ·ÍÈÔÔ›ËÛ‹ ÙÔ˘, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ì ÙȘ ηٿÏÏËϘ ÂÓ¤ÚÁÂȘ Î·È ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ fiÏˆÓ ÙˆÓ Û˘Ó·ÚÌfi‰ÈˆÓ ÊÔÚ¤ˆÓ Ó· ηٷÛÙ› fiÏÔ˜ ¤Ï͢ ÂÈÛÎÂÙÒÓ ÛÙËÓ Â˘Ú‡ÙÂÚË ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ¶ÙÂÏÂÔ‡ Î·È ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡. ™Â ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ù˘ ÂıÂÏÔÓÙÈ΋˜ ÔÌ¿‰·˜ “∞ÈÔÏ›˜” , ·Ó·ÊÔÚÈο Ì ÙËÓ ÂÎÛÙÚ·Ù›· ηı·ÚÈfiÙËÙ·˜ ÛÙÔ ÂÓÂÙÈÎfi οÛÙÚÔ ÙÔ˘ ¶ÙÂÏÂÔ‡ ÙÔ ÂÚ¯fiÌÂÓÔ ™¿‚‚·ÙÔ, ÙÔÓ›˙ÂÙ·È ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ fiÙÈ “¤¯Ô˘Ó Á›ÓÂÈ Û¯ÂÙÈΤ˜ Û˘ÓÂÓÓÔ‹ÛÂȘ Ì ÙÔ ¢·Û·Ú¯Â›Ô ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ Î·È ÙËÓ 7Ë ∂ÊÔÚ›· μ˘˙·ÓÙÈÓÒÓ ∞Ú¯·ÈÔًوÓ. ΔÔ Î¿ÛÙÚÔ ‰ÂÛfi˙ÂÈ Û ٤ÙÔÈ· ı¤ÛË ÛÙÔÓ ÔÌÒÓ˘ÌÔ ÏfiÊÔ, ÒÛÙ ÂϤÁ¯ÂÈ fiÏÔ ÙÔÓ ÎfiÏÔ ÙÔ˘ ¶ÙÂÏÂÔ‡ Î·È ÙÔ˘ ∞¯ÈÏÏ›Ԣ. ª¤¯ÚÈ ÙÒÚ· ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ·Ó·ÍÈÔÔ›ËÙÔ Î·È ÂÁηٷÏÂÈÌ̤ÓÔ. ∫·Ì›· ÂÚÁ·Û›· ·Ó·ÛهψÛ˘ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Á›ÓÂÈ, ÏËÓ ÔÚÈÛÌ¤ÓˆÓ ÂÂÌ‚¿ÛÂˆÓ Ô˘ ¤Î·Ó ÙÔ ¢·Û·Ú¯Â›Ô Ôχ ·ÏÈfiÙÂÚ· ÁÈ· Ó· ÂÚÈÔÚ›ÛÂÈ ÙËÓ ¿Ó·Ú¯Ë ‚Ï¿ÛÙËÛË Ô˘ ηٷÛÙÚ¤ÊÂÈ ÙÔ ÌÓËÌ›Ô. ™Ùfi¯Ô˜ Ù˘ ·Ú¤Ì‚·Û‹˜ Ì·˜ Â›Ó·È Ó· ·Ó·‰ÂȯÙÔ‡Ó ÙÔ ·Ú¯·›Ô ¯ˆÚÈfi, Ù· ÌÔÓÔ¿ÙÈ· Î·È ÙÔ Ô¯˘ÚˆÌ·ÙÈÎfi Ù›¯Ô˜. ΔÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ Î¿ÛÙÚÔ ÂÊfiÛÔÓ ·ÍÈÔÔÈËı› ÌÔÚ› Ó· ·ÔÙÂϤÛÂÈ ¤Ó· ÛËÌ·ÓÙÈÎfi fiÏÔ ¤Ï͢ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÂÈÛΤÙ˜ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜, ·ÏÏ¿ Î·È Ó· ‚ÔËı‹ÛÂÈ ÛÙËÓ ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ ·ÚÔ˘˜ Ù˘ ΔÔÈ΋˜ ∫ÔÈÓfiÙËÙ·˜ ¶ÙÂÏÂÔ‡ ˆ˜ ÚÔ˜ ÙËÓ ÔÏÈÙÈÛÙÈ΋ Ù˘ ·Ó¿Ù˘ÍË Î·È ÙË ‰È·Ê‡Ï·ÍË Ù˘ ÔÏÈÙÈÛÙÈ΋˜ Ù˘ ÎÏËÚÔÓÔÌÈ¿˜” ÛËÌÂÈÒÓÂÙ·È ÛÙËÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ù˘ ÂıÂÏÔÓÙÈ΋˜ ÔÌ¿‰·˜. ΔÔ ÂÓÂÙÈÎfi οÛÙÚÔ ¶ÙÂÏÂÔ‡ ¤¯ÂÈ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙ› ˆ˜ ·Ú¯·›Ô ÌÓËÌÂ›Ô ·fi ÙÔ 1922. ÷ڷÎÙËÚ›˙ÂÙ·È ˆ˜ ¤Ó·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÈÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎÔ‡˜ ·Ú¯·ÈÔÏÔÁÈÎÔ‡˜ ¯ÒÚÔ˘˜ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜, ‰Â‰Ô̤ÓÔ˘ fiÙÈ ÛÙËÓ ›‰È· ¤ÎÙ·ÛË ˘¿Ú¯Ô˘Ó Ï·ÙÚ¢ÙÈο ÌÓËÌ›· Î·È ¿ÏÏ· ÛÔ˘‰·›· ·Ú¯·ÈÔÏÔÁÈο Â˘Ú‹Ì·Ù·.


M·ÁÓËÛ›· 18 √ ¶. ª·Úο΢ ÁÈ· ÙÔ Ô‰ÈÎfi ·Îψ̷ ¶ËÏ›Ô˘ ∂¶π∫∞πƒ∏ ÂÚÒÙËÛË ÁÈ· Ù· ÚÔ-

‚Ï‹Ì·Ù· ÛÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙÔ˘ Ô‰ÈÎÔ‡ ΢ÎÏÒÌ·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ¶ËÏ›Ô˘, η٤ıÂÛÂ Ô μÔ˘ÏÂ˘Ù‹˜ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÙÔ˘ §∞√™, Î. ¶·‡ÏÔ˜ ª·Úο΢, ÚÔ˜ ÙÔÓ ·ÚÌfi‰ÈÔ ÀÔ˘ÚÁfi ªÂÙ·ÊÔÚÒÓ, ∂ÈÎÔÈÓˆÓÈÒÓ Î·È ¢ÈÎÙ‡ˆÓ. √ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ÛËÌÂÈÒÓÂÈ fiÙÈ “‰Âη¤ÓÙ ÂÈΛӉ˘Ó· ÛËÌ›·, ÂÎ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ Ù· ¤ÍÈ ¯Ú‹˙Ô˘Ó ¿ÌÂÛ˘ ·ÔηٿÛÙ·Û˘, ÛÙÔ Ô‰ÈÎfi ·Îψ̷ ÙÔ˘ ¶ËÏ›Ô˘, η٤ÁÚ·„ ÚfiÛÊ·Ù· Ë ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· £ÂÛÛ·Ï›·˜. ΔÔ Úfi‚ÏËÌ·, Ê˘ÛÈο, ‰ÂÓ Â›Ó·È Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, ·ÏÏ¿ ÔÊ›ÏÂÙ·È, fiˆ˜ fiÏ· ‰Â›¯ÓÔ˘Ó, ÛÙË ‰È·¯ÚÔÓÈ΋ ·‰È·ÊÔÚ›· Î·È ÔÏÈÁˆÚ›· ÙˆÓ Î˘‚ÂÚÓ‹ÛÂˆÓ Ó· ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙ‹ÛÔ˘Ó ÛÔ‚·Ú¿ Î·È ˘‡ı˘Ó· ÙËÓ ·ÔηٿÛÙ·ÛË ÙˆÓ ÛËÌ›ˆÓ ·˘ÙÒÓ, Û ̛· ÂÚÈÔ¯‹ Ô˘ ηıËÌÂÚÈÓ¿ ‰È¤Ú¯ÔÓÙ·È ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ¿ÓıÚˆÔÈ, ÂÓÒ ·ÔÙÂÏ› Î·È ¤Ó·Ó ‚·ÛÈÎfi fiÏÔ ¤Ï͢ ÙÔ˘ÚÈÛÙÒÓ ·fi ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î·È ÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi Î·È Î·Ï› ÙÔÓ ÀÔ˘ÚÁfi Ó· ··ÓÙ‹ÛÂÈ ÔÈ· ı· Â›Ó·È Ë Ì¤ÚÈÌÓ· ÙÔ˘ ·ÚÌfi‰ÈÔ˘ ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ ÁÈ· ÙËÓ ·ÔηٿÛÙ·ÛË ÙˆÓ Ô‰ÈÎÒÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ ÛÙÔ Î‡Îψ̷ ¶ËÏ›Ô˘”.

∞›ÙËÌ· ÙÔ˘ Δ∂∂ ÁÈ· ÛÂÌÈÓ¿ÚÈ· ·fi ÙÔ π.∂∫.∂.ª. Î·È ÛÙÔ μfiÏÔ ΔË ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË ÛÂÌÈÓ·Ú›ˆÓ ·fi ÙÔ π.∂∫.∂.ª. Δ∂∂ Î·È ÛÙÔ μfiÏÔ, ÁÈ· Ù· ̤ÏË ÙÔ˘ ÙÔÈÎÔ‡ Δ¯ÓÈÎÔ‡ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›Ô˘, ˙ËÙ› ·fi ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ Î·È ‰È¢ı‡ÓÔÓÙ· Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ ÙÔ˘ πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ˘ Î. πˆ¿ÓÓË ∞Ï·‚¿ÓÔ ÙÔ Δ∂∂ ª·;ÁÓËÛ›·˜. ΔÔ Δ∂∂ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ Û ˘fiÌÓËÌ¿ ÙÔ˘ ÚÔ˜ ÙÔ π.∂∫.∂.ª. Δ∂∂ fiÙÈ “fiˆ˜ ÏËÚÔÊÔÚËı‹Î·ÌÂ, ÙÔ πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ ¤¯ÂÈ ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›ÛÂÈ ÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛË ÛÂÌÈÓ·Ú›ˆÓ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô ∞ÚÈÏ›Ô˘ - πÔ˘Ï›Ô˘ 2011 ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· Î·È ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË Ì ÂӉȷʤÚÔ˘Û· ıÂÌ·ÙÔÏÔÁ›·, fiˆ˜ Ë ÂÓÂÚÁÂȷ΋ ·fi‰ÔÛË Î·È ÈÛÙÔÔ›ËÛË ÎÙÈÚ›ˆÓ. £ÂˆÚԇ̠fiÙÈ ÂÂȉ‹ ¤¯ÂÈ ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ Ë ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÁÈ· ÙËÓ ÈÛÙÔÔ›ËÛË Ù˘ ÂÓÂÚÁÂȷ΋˜ ·fi‰ÔÛ˘ ÎÙÈÚ›ˆÓ Î·È ÙȘ ÂÓÂÚÁÂȷΤ˜ ÂÈıˆڋÛÂȘ Û ÎÙ‹ÚÈ·, Ó· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËıÔ‡Ó Î·È ÛÙÔ μfiÏÔ ÛÂÌÈÓ¿ÚÈ· ÙÔ˘ π∂∫∂ª Δ∂∂ Ì ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë ıÂÌ·ÙÔÏÔÁ›·. ™·˜ ÂÓËÌÂÚÒÓÔ˘Ì fiÙÈ ÛÙÔ ÛÂÌÈÓ¿ÚÈÔ Ô˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÛ·Ì ÚÈÓ ·fi Ï›ÁÔ Î·ÈÚfi ˆ˜ Δ∂∂ ª·ÁÓËÛ›·˜, Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó ¿Óˆ ·fi 300 Ì˯·ÓÈÎÔ› Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÔÓÙ·˜ ÙÔÓ ÂӉȷʤÚÔÓ ÙÔ˘˜, ÁÈ· ÙÔÓ ∫∂¡∞∫ Î·È ÙȘ ÂÓÂÚÁÂȷΤ˜ ÌÂϤÙ˜. ∂˘ÂÏÈÛÙԇ̠fiÙÈ ı· ÈηÓÔÔÈ‹ÛÂÙ ÙÔ ·›ÙËÌ¿ Ì·˜, ηıÒ˜ Î·È ÙˆÓ ÂηÙÔÓÙ¿‰ˆÓ Ì˯·ÓÈÎÒÓ ÌÂÏÒÓ Ì·˜, Ô˘ ÂӉȷʤÚÔÓÙ·È Ó· ηٷÚÙÈÛÙÔ‡Ó Ï‹Úˆ˜ ÁÈ· Ù· Ó¤· ‰Â‰Ô̤ӷ ÛÙÔÓ ÎÏ¿‰Ô Ì·˜”.

¡¤Ô˜ ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ ÛÙÔ ÎÂÓÙÚÈÎfi ηٿÛÙËÌ· μfiÏÔ˘ Ù˘ ∞Δ∂ Bank √ Î. ∞Ï. ∞ÓÙˆÓ›Ô˘ Â›Ó·È Ô Ó¤Ô˜ ‰È-

¢ı˘ÓÙ‹˜ ÙÔ˘ ÎÂÓÙÚÈÎÔ‡ ηٷÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ Ù˘ ∞Δ∂ Bank ÛÙÔ μfiÏÔ (π¿ÛÔÓÔ˜-∫Ô˘Ù·Ú¤ÏÈ·-¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜). √ Î. ∞ÓÙˆÓ›Ô˘ ‹Ù·Ó ̤¯ÚÈ ÚfiÙÈÓÔ˜ ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ ÙÔ˘ ηٷÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ Ù˘ ∞Δ∂ ÛÙËÓ Ô‰fi ∞ÓÙˆÓÔÔ‡ÏÔ˘-∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ Ì ÂÈÙ˘¯Ë̤ÓË ıËÙ›·.

T∂Δ∞ƒΔ∏ 27 ∞¶ƒπ§π√À 2011

§¿ıË ÛÙȘ Ï›ÛÙ˜ Ì ٷ ÔÓfiÌ·Ù· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ·Ó·ÚÙËı› ÛÙËÓ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· ÁÈ· ÙÔ NÔÌfi ª·ÁÓËÛ›·˜

∫·È ·fi 334 ÁÈ·ÙÚÔ‡˜ ÙÔ˘ √¶∞¢ Î·È ÙÔ˘ √∞∂∂ Ë Â͢ËÚ¤ÙËÛË ÙˆÓ ·ÛÊ·ÏÈÛÌ¤ÓˆÓ ÙÔ˘ π∫∞

¡

¤Ô ·Ï·ÏÔ‡Ì Ì ÙȘ Ï›ÛÙ˜ ÙˆÓ ÁÈ·ÙÚÒÓ Ô˘ Â›Ó·È Û˘Ì‚Â‚ÏË̤ÓÔÈ Ì ÙÔÓ √¶∞¢ Î·È ÙÔÓ √∞∂∂ ÛÙÔ ÓÔÌfi ª·ÁÓËÛ›·˜ Î·È ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ¤¯Ô˘Ó ‰ËÏÒÛÂÈ fiÙÈ ÂӉȷʤÚÔÓÙ·È Ó· Â͢ËÚÂÙÔ‡Ó Î·È ÙÔ˘˜ ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔ˘˜ ÙÔ˘ π∫∞, ̤ۈ ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÙËÏÂʈÓÈÎÒÓ Ú·ÓÙ‚ԇ “184” . ™ÙȘ Ï›ÛÙ˜ Ì ÙÔ˘˜ ÂÓ ÏfiÁˆ ÁÈ·ÙÚÔ‡˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ·Ó·ÚÙËı› ÛÙËÓ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· ÙÔ˘ π∫∞, ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ÁÈ· ¿ÏÏË ÌÈ· ÊÔÚ¿ ÁÈ·ÙÚÔ›, Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ʇÁÂÈ ·fi ÙË ˙ˆ‹... ΔÔ Úfi‚ÏËÌ· ˆÛÙfiÛÔ Ì ÙÔ˘˜ ÁÈ·ÙÚÔ‡˜ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ, ηıÒ˜ ÂÓÙfi˜ ¯ÚÔÓÈÎÔ‡ ÔÚ›Ô˘ ÔÎÙÒ-‰¤Î· ËÌÂÚÒÓ Û˘ÌÏËÚÒÓÔ˘Ó ÙÔÓ ·ÚÈıÌfi ÙˆÓ ·ÛÊ·ÏÈÛÌ¤ÓˆÓ ÙÔ˘ π∫∞, Ô˘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Â͢ËÚÂÙ‹ÛÔ˘Ó, ‚¿ÛÂÈ Ù˘ ·fiÊ·Û˘ Ù˘ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ÙÔ˘ π‰Ú‡Ì·ÙÔ˜, Ô˘ ¤¯ÂÈ ı¤ÛÂÈ Ï·ÊfiÓ ÂÈÛΤ„ÂˆÓ Î·È Û˘ÓÙ·ÁÔÁÚ·Ê‹ÛˆÓ.

∏ ıÂÒÚËÛË ÙˆÓ ‚È‚ÏÈ·Ú›ˆÓ

ƒÂÔÚÙ¿˙: ™Δ. ¢∏ª√¶√À§√™ dimopoulos@e-thessalia.gr

ªÂ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ËÌÂÚÔÌËÓ›· ·Ó¿ÚÙËÛ˘ ÙËÓ 13Ë ∞ÚÈÏ›Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙËÓ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· ÙÔ˘ π∫∞ (ika.gr) Ù· ÔÓfiÌ·Ù· ÙˆÓ ÁÈ·ÙÚÒÓ Ô˘ Â›Ó·È Û˘Ì‚Â‚ÏË̤ÓÔÈ Ì ÙÔÓ √¶∞¢ Î·È ÙÔÓ √∞∂∂ ÛÙÔ ÓÔÌfi ª·ÁÓËÛ›·˜ Î·È ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ¤¯Ô˘Ó ‰ËÏÒÛÂÈ ÛÙÔ ÿ‰Ú˘Ì·, fiÙÈ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Â͢ËÚÂÙÔ‡Ó Î·È ÙÔ˘˜ ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔ˘˜ ÙÔ˘ π∫∞ ̤ۈ ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÙËÏÂʈÓÈÎÒÓ Ú·ÓÙ‚ԇ “184” . ∞Ó Î·È Ë ÔÚÈÛÙÈ΋ Ï›ÛÙ· ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ·ÎfiÌË ·Ó·ÚÙËı›, ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÔÓÔÌ¿ÙˆÓ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È Î·È ÁÈ·ÙÚÔ› Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ʇÁÂÈ ·fi ÙË ˙ˆ‹, fiˆ˜ ÂÓfi˜ ˆÙÔÚÈÓÔÏ·Ú˘ÁÁÔÏfiÁÔ˘... ¶¿ÓÙˆ˜ ÙÔ π∫∞ ‰È¢ÎÚÈÓ›˙ÂÈ ˆ˜ Ù· ÔÓfiÌ·Ù· ·Ó·ÚÙ‹ıËηÓ, ¤ÙÛÈ fiˆ˜ ‰fiıËÎ·Ó ·fi ÙÔÓ √¶∞¢ Î·È ÙÔÓ √∞∂∂. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· 262 ÁÈ·ÙÚÔ‡˜ Ô˘ Â›Ó·È Û˘Ì‚Â‚ÏË̤ÓÔÈ Ì ÙÔÓ √¶∞¢ Î·È 72 Ô˘ Â›Ó·È Û˘Ì‚Â‚ÏË̤ÓÔÈ Ì ÙÔÓ √∞∂∂ ÛÙÔ ÓÔÌfi ª·ÁÓËÛ›·˜, ‰È·ÊfiÚˆÓ ÂȉÈÎÔًوÓ, Ô˘ ʤÚÔÓÙ·È Ó· ¤¯Ô˘Ó ‰ËÏÒÛÂÈ fiÙÈ ÂӉȷʤÚÔÓÙ·È Ó· ÂÓÙ·¯ıÔ‡Ó ÛÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ÙËÏÂʈÓÈÎÒÓ Ú·ÓÙ‚ԇ “184” . ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ Ë Û¯ÂÙÈ΋ ÚÔıÂÛÌ›· ÂΉ‹ÏˆÛ˘ ÂӉȷʤÚÔÓÙÔ˜ ¤ÏËÍ ÛÙȘ 20 ∞ÚÈÏ›Ô˘, ‡ÛÙÂÚ· ·fi ÔÏÈÁÔ‹ÌÂÚË ·Ú¿Ù·ÛË Ô˘ ›¯Â ‰Ôı›. √È ÁÈ·ÙÚÔ› ‰‹ÏˆÛ·Ó fiÙÈ ·Ô‰¤¯ÔÓÙ·È ÙÔ˘˜ fiÚÔ˘˜ Î·È ÙȘ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ Ù˘ ÎÔÈÓ‹˜ ˘Ô˘ÚÁÈ΋˜ ·fiÊ·Û˘ ÁÈ· ÙËÓ ·ÚÔ¯‹ ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ·˜ ÊÚÔÓÙ›‰·˜ ˘Á›·˜ ÛÙÔ˘˜ ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔ˘˜ ÙÔ˘ π∫∞, Û˘ÌÏËÚÒÓÔÓÙ·˜ Û¯ÂÙÈÎfi ¤ÓÙ˘Ô. ∂›Û˘ ‰‹ÏˆÛ·Ó fiÙÈ ·Ô‰¤¯ÔÓÙ·È ÙËÓ ·Ó¿ÚÙËÛË ÙˆÓ ÚÔÛˆÈÎÒÓ ÙÔ˘˜ ÛÙÔȯ›ˆÓ (ÔÓÔÌ·ÙÂÒÓ˘ÌÔ, ‰È‡ı˘ÓÛË È·ÙÚ›Ԣ, ÙËϤʈÓÔ, ÂȉÈÎfiÙËÙ· ÎÏ) ÛÙ· ÂȉÈο ÏËÚÔÊÔÚȷο ¤ÓÙ˘· Î·È ÛÙËÓ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· ÙÔ˘ π‰Ú‡Ì·ÙÔ˜, ηıÒ˜ Î·È ÙËÓ ·Ó·ÁÁÂÏ›· ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ ·fi ÙËÓ ˘ËÚÂÛ›· ÙÔ˘ ÙËÏÂʈÓÈÎÔ‡ Ú·ÓÙ‚ԇ “184” ÁÈ· ÙËÓ ÂÓË̤ڈÛË ÙˆÓ ·ÛÊ·ÏÈÛÌ¤ÓˆÓ ÛÙËÓ ·Ó·˙‹ÙËÛË ÁÈ·ÙÚÔ‡.

™ÙËÓ ›‰È· ‰‹ÏˆÛË ÚfiÙÂÈÓ·Ó Î·È ¤Ó· ‚‰ÔÌ·‰È·›Ô ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌ¤ÓˆÓ ÂÈÛΤ„ÂˆÓ ÛÙ· ÚÔÛˆÈο ÙÔ˘˜ È·ÙÚ›· ̤ۈ Ù˘ ˘ËÚÂÛ›·˜ “184” . ¶·Ú¿ ÙËÓ ¤ÓÙ·ÍË ˆÛÙfiÛÔ 334 ÁÈ·ÙÚÒÓ ÛÙÔ Û‡ÛÙËÌ·, ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· ÁÈ· ÙËÓ Â͢ËÚ¤ÙËÛË ÙˆÓ ·ÛÊ·ÏÈÛÌ¤ÓˆÓ ÙÔ˘ π∫∞ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ, ηıÒ˜ ÔÈ ÂÓ ÏfiÁˆ ÁÈ·ÙÚÔ› Û˘ÌÏËÚÒÓÔ˘Ó Û ÂÏ¿¯ÈÛÙ˜ ÌfiÏȘ Ë̤Ú˜ (ÔÎÙÒ-‰¤Î·) ÙÔ fiÚÈÔ ÂÈÛΤ„ÂˆÓ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÙÂı› ·fi ÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ π‰Ú‡Ì·ÙÔ˜. ∞fi ÙËÓ ¿ÏÏË Ì ȉȷ›ÙÂÚË ϤÔÓ Â˘ÎÔÏ›· Î·È ÔÈ ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔÈ ÙÔ˘ π∫∞ ·¢ı‡ÓÔÓÙ·È ÛÙÔ˘˜ ÁÈ·ÙÚÔ‡˜ Ô˘ Â›Ó·È Û˘Ì‚Â‚ÏË̤ÓÔÈ Ì ÙÔÓ √¶∞¢ Î·È ÙÔÓ √∞∂∂. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ ÙÔ ·ÓÒÙ·ÙÔ fiÚÈÔ ÂÈÛΤ„ÂˆÓ ·ÛÊ·ÏÈÛÌ¤ÓˆÓ ÙÔ˘ π∫∞ ·Ó¿ Ì‹Ó· ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÁÈ·ÙÚÔ‡˜ Ô˘ Â›Ó·È Û˘Ì‚Â‚ÏË̤ÓÔÈ Ì ÙÔÓ √¶∞¢ Î·È ÙÔÓ √∞∂∂ Â›Ó·È 80, ÂÓÒ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÁÈ·ÙÚÔ‡˜ ÙÔ˘ π∫∞ Ô˘ Â›Ó·È Û˘Ì‚Â‚ÏË̤ÓÔÈ ·Ú¿ÏÏËÏ· Ì ÙÔÓ √¶∞¢ Î·È ÙÔÓ √∞∂∂ Â›Ó·È 50. ∂Í¿ÏÏÔ˘ ÙÔ ·ÓÒÙ·ÙÔ fiÚÈÔ Û˘ÓÙ·ÁÒÓ ÁÈ· ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔ˘˜ ÙÔ˘ π∫∞ ·Ó¿ Ì‹Ó· ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÁÈ·ÙÚÔ‡˜ Ô˘ Â›Ó·È Û˘Ì‚Â‚ÏË̤ÓÔÈ Ì ÙÔÓ √¶∞¢ Î·È ÙÔÓ √∞∂∂ Â›Ó·È 100 Î·È ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÁÈ·ÙÚÔ‡˜ ÙÔ˘

π∫∞ Ô˘ Â›Ó·È Û˘Ì‚Â‚ÏË̤ÓÔÈ ·Ú¿ÏÏËÏ· Ì ÙÔÓ √¶∞¢ Î·È ÙÔÓ √∞∂∂ Â›Ó·È 65. ΔÔ ·ÓÒÙ·ÙÔ fiÚÈÔ Û˘ÓÙ·ÁÒÓ ·ÊÔÚ¿ ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο ÛÙÔÓ ÚÔηıÔÚÈṲ̂ÓÔ ·ÚÈıÌfi ÙˆÓ 80 Î·È 50 ÂÈÛΤ„ÂˆÓ Î·È fi¯È ÂÈϤÔÓ ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔ˘˜. ªÂÙ¿ ÙË Û˘ÌÏ‹ÚˆÛË ÙÔ˘ ÔÚ›Ô˘ ÙˆÓ ÂÈÛΤ„ÂˆÓ ‰ÂÓ ÂÈÙÚ¤ÂÙ·È Ë Û˘ÓÙ·ÁÔÁÚ¿ÊËÛË Û ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔ˘˜ ÙÔ˘ π∫∞ Î·È Ë Ù˘¯fiÓ Â͢ËÚ¤ÙËÛ‹ ÙÔ˘˜ ·ÔÙÂÏ› Â͢ËÚ¤ÙËÛË È‰ÈˆÙÈ΋˜ ÂÏ·Ù›·˜ ÙÔ˘ ÁÈ·ÙÚÔ‡. ∂¿Ó ‰È·ÈÛÙˆı› ·Ú¿‚·ÛË ·fi ÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ÙÔ˘ π‰Ú‡Ì·ÙÔ˜, Ô ÁÈ·ÙÚfi˜ ı· ·Ê·ÈÚÂ›Ù·È ·fi ÙËÓ Ï›ÛÙ· Î·È ı· ÂÊ·ÚÌfi˙ÔÓÙ·È ÔÈ ÚÔ‚ÏÂfiÌÂÓ˜ ÓfiÌÈ̘ ‰È·‰Èηۛ˜. ªÂÙ¿ ÙËÓ ˘Ô‚ÔÏ‹ ÙÔ˘ ÂȉÈÎÔ‡ ÂÓÙ‡Ô˘, Â¿Ó Ô ÁÈ·ÙÚfi˜ ÂÈı˘Ì› Ó· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ ÙËÓ ·ÚÔ¯‹ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ÛÙÔ˘˜ ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔ˘˜ ÙÔ˘ π∫∞ ÌÔÚ› Ó· ÙÔ ‰ËÏÒÛÂÈ Ì ·ÔÛÙÔÏ‹ e-mail ÛÙÔ info@ika.gr. ∂¿Ó Ô ÁÈ·ÙÚfi˜ Â›Ó·È ÂÓÙ·Á̤ÓÔ˜ ÛÙÔ 184, Ë ‰È·ÎÔ‹ ·ÚÔ¯‹˜ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ı· ÈÛ¯‡ÂÈ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ¿ÚÔ‰Ô ÂÓfi˜ ÌËÓfi˜. ªÂÙ¿ ÙË ‰È·ÎÔ‹ ÌÔÚ› Ó· ˙ËÙ‹ÛÂÈ ÙËÓ Â·Ó¤ÓÙ·ÍË ÛÙË Ú‡ıÌÈÛË ÌÂÙ¿ ÙËÓ ¿ÚÔ‰Ô 3 ÌËÓÒÓ ·fi ÙËÓ ËÌÂÚÔÌËÓ›· ÂÍ·›ÚÂÛ˘.

∞fi ÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ π∫∞ ·Ó·ÎÔÈÓÒıËΠfiÙÈ ÔÈ ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔÈ Î·È Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ÔÈ ÙÔ˘ π‰Ú‡Ì·ÙÔ˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ıˆÚÔ‡Ó Ù· ‚È‚ÏÈ¿ÚÈ· ˘Á›·˜ Î·È Ó· ÏËÚÒÓÔÓÙ·È ·ÚÔ¯¤˜ ·ÛıÂÓ›·˜ Û ÔÔÈÔ‰‹ÔÙ ÀÔηٿÛÙËÌ· ÙÔ˘ π‰Ú‡Ì·ÙÔ˜ ÂÈı˘ÌÔ‡Ó, ¯ˆÚ›˜ Ó· ÂÍÂÙ¿˙ÂÙ·È Ô ÙfiÔ˜ ηÙÔÈΛ·˜ ‹ ··Û¯fiÏËÛ‹˜ ÙÔ˘˜. ∂Í·›ÚÂÛË ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÔÚÈṲ̂Ó˜ ·ÚÔ¯¤˜ ·ÛıÂÓ›·˜ Ô˘ ÏfiÁˆ Ù˘ ʇÛ˘ ÙÔ˘˜ Û˘Ó‰¤ÔÓÙ·È ÌÂ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ÀÔηٿÛÙËÌ·. √È ·ÚÔ¯¤˜ ·ÛıÂÓ›·˜, Ë ¯ÔÚ‹ÁËÛË ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ÛÙËÓ ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ· ÙÔ˘ ÀÔηٷÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ÙfiÔ˘ ηÙÔÈΛ·˜ ÙÔ˘ ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔ˘ ›ӷÈ: - Δ· ÂȉfiÌ·Ù· ∞ÛıÂÓ›·˜, ∞Ù˘¯‹Ì·ÙÔ˜ Î·È ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋˜ ∞Ûı¤ÓÂÈ·˜, ÂÎÙfi˜ ÙˆÓ ÂÚÈÙÒÛˆÓ, Ô˘ ÁÈ· ÙËÓ ¯ÔÚ‹ÁËÛË ÙÔ˘˜ ‰ÂÓ ··ÈÙÂ›Ù·È Áӈ̿Ù¢ÛË Ù˘ ∞À∂ . - ∏ §Ô˘ÙÚÔıÂÚ·›·, ÁÈ· ÙË ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ÁÈ· ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ‹ Ù˘ ··ÈÙÂ›Ù·È Î·È Áӈ̿Ù¢ÛË Ù˘ ∞À∂. - √ £ÂÚ·¢ÙÈÎfi˜ ΔÔ˘ÚÈÛÌfi˜. - Δ· ¤ÍÔ‰· ªÂٷΛÓËÛ˘, Ì ÂÍ·›ÚÂÛË ÙËÓ ·fi‰ÔÛË ‰·¿Ó˘ ÌÂٷΛÓËÛ˘ Û ¡ÂÊÚÔ·ı›˜ ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔ˘˜ Ô˘ ÌÂÙ·ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È ÁÈ· ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛË ·ÈÌÔηı¿ÚÛÂˆÓ Î·Ù¿ ÙÔ˘˜ ηÏÔηÈÚÈÓÔ‡˜ Ì‹Ó˜ ÙˆÓ ‰È·ÎÔÒÓ. - ∏ ¶ÚfiÛıÂÙË ¶ÂÚ›ı·Ï„Ë ÁÈ· Ù· ›‰Ë Ô˘ ¯ÔÚËÁÔ‡ÓÙ·È Ì Áӈ̿Ù¢ÛË Ù˘ ∞À∂ . - ∏ º˘ÛÈÎÔıÂÚ·›·-¶Ú¿ÍÂȘ £ÂÚ·›·˜, ÁÈ· ÙȘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ Ô˘ ÁÈ· ÙË ¯ÔÚ‹ÁËÛ‹ ÙÔ˘˜ Â›Ó·È ··Ú·›ÙËÙË Î·È Ë Áӈ̿Ù¢ÛË Ù˘ ∞À∂. - ∏ ŒÎÙ·ÎÙË ¡ÔÛÔÎÔÌÂȷ΋ ¶ÂÚ›ı·Ï„Ë - ∏ ÓÔÛËÏ›· ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ÛÙËÓ ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ· ÙÔ˘ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ‡ ÀÔηٷÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ÙfiÔ˘ ηÙÔÈΛ·˜ ÙÔ˘ ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔ˘. °È· ÙËÓ ¯ÔÚ‹ÁËÛË ÙˆÓ ˘ÔÏÔ›ˆÓ ·ÚÔ¯ÒÓ, ÔÈ ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔÈ ¤¯Ô˘Ó ÙËÓ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ·¢ı‡ÓÔÓÙ·È Û ÔÔÈÔ‰‹ÔÙ ÀÔηٿÛÙËÌ· ÙÔ˘ π∫∞.

¢È·„‡‰ÔÓÙ·È ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÂÚ› “·ÛÙÔ¯›·˜ Ù˘ ÌÂϤÙ˘”

™˘Ó¯›˙ÔÓÙ·È ÔÈ ÂÚÁ·Û›Â˜ ÛÙËÓ π¯ı˘fiÛηϷ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ∫∞¡√¡π∫∞ Û˘Ó¯›˙ÔÓÙ·È ÔÈ ÂÚÁ·Û›Â˜ ·Ó¤ÁÂÚÛ˘ Ù˘ π¯ı˘fiÛηϷ˜ μfiÏÔ˘, fiˆ˜ ¤ÁÈÓ ÁÓˆÛÙfi ·fi ·ÓÒÙÂÚÔ Û٤ϯԘ ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ ∞ÁÚÔÙÈ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ Î·È ΔÚÔÊ›ÌˆÓ ÛÙËÓ ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ· ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÙÔ ¤ÚÁÔ. ∞ÊÔÚÌ‹ ÁÈ· ÙȘ ‰ËÏÒÛÂȘ ÔÈ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÂÚ› “·ÛÙÔ¯›·˜ ÛÙË ÌÂϤÙË” , ÙȘ Ôԛ˜ ÙÔ Û٤ϯԘ ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ ‰È¤„¢Û ηÙËÁÔÚËÌ·ÙÈο. Ÿˆ˜ ‰‹ÏˆÛ ÛÙË “£” Ë ‰È¢ı‡ÓÙÚÈ· ÙÔ˘ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ ÙÔ̤· Δ¯ÓÈÎÒÓ Î·È ÀÔ‰ÔÌÒÓ Ù˘ ¢È‡ı˘ÓÛ˘ Δ¯ÓÈÎÒÓ ªÂÏÂÙÒÓ Î·È ∫·Ù·Û΢ÒÓ ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ ∞ÁÚÔÙÈ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ Î·È ΔÚÔÊ›ÌˆÓ Î. ∫·ÙÂÚ›Ó· ™ÈÓÙ‹Ï· “‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ·ÛÙÔ¯›· Ù˘ ÌÂϤÙ˘, Ë ÁˆÏÔÁÈ΋ ÙÔ˘ ÌÂϤÙË Â›Ó·È ÛˆÛÙ‹ Î·È Ë Û˘Ì‚·ÙÈ΋ ÚÔıÂÛÌ›· ·Ú¿‰ÔÛ˘ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ Â›Ó·È Ô ª¿ÈÔ˜ ÙÔ˘ 2012” . ∞ÊÔÚÌ‹ ÁÈ· ÙȘ ‰ËÏÒÛÂȘ Ù˘ ‰È¢ı‡ÓÙÚÈ·˜ ÛÙ¿ıËÎ·Ó ÔÈ Ê‹Ì˜ ÂÚ› “·ÛÙÔ¯›·˜ ÛÙËÓ ·Û·ÏfiËÍË” . ΔÔ ¤ÚÁÔ Ù˘ π¯ı˘fiÛηϷ˜ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ Â›Ó·È ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ 7.230.000 ¢ÚÒ

Î·È ı· ηٷϿ‚ÂÈ ¤ÎÙ·ÛË 2.800 Ù.Ì. ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ fiÔ˘ Û‹ÌÂÚ· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Ù· ·Ï·È¿ ÛÊ·Á›·, ‰›Ï· ·fi ÙË ªÔ˘ÌÔ˘Ï‹ıÚ·, Û ¯ÂÚÛ·›Ô ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ §È̤ӷ μfiÏÔ˘. ™ÙÔ ¤ÚÁÔ ¤¯ÂÈ ÂÓÙ·¯ı› Î·È Ë Î·Ù·Û΢‹ ÎÚËȉÒÌ·ÙÔ˜ Ì‹ÎÔ˘˜ 50 ̤ÙÚˆÓ, ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ 500.000 ¢ÚÒ, ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ӷ ÔÏÔÎÏËÚˆı› ÙÔ ϤÁÌ· ÙˆÓ ÎÚËȉˆÌ¿ÙˆÓ Ù˘ π¯ı˘fiÛηϷ˜, ·Ú¿ÏÏËÏ· Ì ÙË ‰È¢ı¤ÙËÛË Ù˘ ÎÔ›Ù˘ ÙÔ˘ ¯ÂÈÌ¿ÚÚÔ˘ ÙÔ˘ •ËÚÈ¿. ΔÔ ¤ÚÁÔ ·Ú¯Èο ›¯Â ÂÁÎψ‚ÈÛÙ› ÛÙȘ ·ÔÊ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ∫ÂÓÙÚÈÎÔ‡ ∞Ú¯·ÈÔÏÔÁÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ Î·È Î·ÙfiÈÓ ÛÙË ‰ÈηÛÙÈ΋ ‰È·Ì¿¯Ë ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÌÂÈÔ‰ÔÙÒÓ Î·Ù·Û΢·ÛÙÒÓ, ηıÒ˜ ›¯·Ó ˘Ô‚ÏËı› ÂÓÛÙ¿ÛÂȘ ÛÙË ‰È·‰Èηۛ·. ∏ ∂ÈÙÚÔ‹ ¢È·ÁˆÓÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ›¯Â ·Ó·ÎËÚ‡ÍÂÈ ÌÂÈÔ‰fiÙÚÈ· ·ıËÓ·˚΋ Ù¯ÓÈ΋ ÂÙ·ÈÚ›·, Ô˘ ›¯Â ÚÔÛʤÚÂÈ ¤ÎÙˆÛË 36,25%, ¤Ó·ÓÙÈ ‚ÔÏÈÒÙÈ΢ Ù¯ÓÈ΋˜ ÂÙ·ÈÚ›·˜ Ô˘ ›¯Â ÚÔÛʤÚÂÈ ¤ÎÙˆÛË 34,78%. ∏ ‚ÔÏÈÒÙÈÎË Ù¯ÓÈ-

΋ ÂÙ·ÈÚ›· ˘¤‚·Ï ¤ÓÛÙ·ÛË Î·Ù¿ ÙÔ˘ ÚÒÙÔ˘ ÌÂÈÔ‰fiÙË, Ì ÙËÓ ·ÈÙÈÔÏÔÁ›· fiÙÈ ‰ÂÓ Â›¯Â Û˘Ó˘Ô‚¿ÏÏÂÈ ÛÙ· ··ÈÙÔ‡ÌÂÓ· ‰ÈηÈÔÏÔÁËÙÈο, ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈ΋ ÂÓËÌÂÚfiÙËÙ·. ªÂ ·fiÊ·Û‹ ÙÔ˘ Ô ÙfiÙ ÁÂÓÈÎfi˜ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ ∞ÁÚÔÙÈ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ Î. ¢. ¶··ÁÈ·ÓÓ›‰Ë˜, ›¯Â ·Ó·ÎËÚ‡ÍÂÈ ÌÂÈÔ‰fiÙÚÈ· ηÙfiÈÓ ÙËÓ ‚ÔÏÈÒÙÈÎË Ù¯ÓÈ΋ ÂÙ·ÈÚ›·. øÛÙfiÛÔ Ô ÚÒÙÔ˜ ÌÂÈÔ‰fiÙ˘ ›¯Â ÚÔÛʇÁÂÈ Î·Ù¿ Ù˘ ·fiÊ·Û˘ ÙÔ˘ °.°. ÛÙÔ ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Ù˘ ∂ÈÎÚ·Ù›·˜. ŒÙÛÈ Ù· “¿ıË” ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘, Ô˘ ÍÂΛÓËÛ ÙË ‰ÂηÂÙ›· ÙÔ˘ ’70 Û˘Ó¯›ÛÙËηÓ. ∏ ÚÒÙË ÌÂϤÙË ÁÈ· ÙËÓ π¯ı˘fiÛηϷ ›¯Â ÂÎÔÓËı› ÙÔ 1978, ÂÓÒ ·fi ÙfiÙ ¤¯ÂÈ ·ÏÏ¿ÍÂÈ ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ ı¤ÛË, ̤¯ÚÈ ÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ∞ÁÚÔÙÈ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔÓ √§μ, ÙËÓ ÚÒËÓ ¡Ô̷گȷ΋ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË ª·ÁÓËÛ›·˜ Î·È ÙÔ ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘ ηٷϋÍÔ˘Ó ÛÙË ı¤ÛË ÙˆÓ ·Ï·ÈÒÓ ÛÊ·Á›ˆÓ. ¶ÚÒÙË ı¤ÛË Ô˘ ›¯Â ÂÈÏÂÁ›, ‹Ù·Ó

ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ∞Á. ™ÙÂÊ¿ÓÔ˘, ÌÂÙ¿ ÛÙȘ ∞Ï˘Î¤˜, ÂÓÒ ‰Â‡ÙÂÚË ı¤ÛË Ô˘ ›¯Â ÚÔÙ·ı›, ‹Ù·Ó ÛÙÔÓ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ÎÚËȉÒÌ·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ΔÂψÓ›Ԣ μfiÏÔ˘. ΔÚ›ÙË Î·È ÙÂÏÈ΋ ÂÈÏÔÁ‹ ‹Ù·Ó Ë ı¤ÛË ÛÙ· ·Ï·È¿ ÛÊ·Á›· μfiÏÔ˘, ÛÙËÓ Â΂ÔÏ‹ ÙÔ˘ •ËÚÈ¿. ∞Ú¯Èο ÙÔ ¤ÚÁÔ Â›¯Â ÂÓÙ·¯ı› ÛÙ· ªÂÛÔÁÂȷο √ÏÔÎÏËڈ̤ӷ ¶ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· (ª√¶) Î·È Ì ÎÔÓ‰‡ÏÈ· ·fi ·˘Ù¿ ηٷÛ΢¿ÛÙËΠÙÔ ÎÚË›‰ˆÌ· Ô˘ ˘¿Ú¯ÂÈ Û‹ÌÂÚ· Î·È Â͢ËÚÂÙ› ÙȘ Ì˯·ÓfiÙÚ·Ù˜. ∫·ÙfiÈÓ ÍÂΛÓËÛÂ Ë ÌÂϤÙË ÙÔ˘ ÎÙÈÚ›Ô˘ ÂÓÙ·ÛÛfiÌÂÓÔ ÛÙÔ ∞’ ∫¶™, ˆÛÙfiÛÔ ‰ÂÓ ÚÔˆı‹ıËÎÂ Ë ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛ‹ ÙÔ˘, ηıÒ˜ ·Ó¤Î˘„·Ó ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ì ÙÔÓ ˘‰ÚÔ‚ÈfiÙÔÔ Ù˘ ªÔ˘ÌÔ˘Ï‹ıÚ·˜. ∏ ÔÚÈÔı¤ÙËÛË ÙÔ˘ ˘‰ÚÔ‚ÈÔÙfiÔ˘ Î·È Ë Î·ıȤڈÛË fiÚˆÓ ‰fiÌËÛ˘ Ì ¶ÚÔ‰ÚÈÎfi ¢È¿Ù·ÁÌ· ηı˘ÛÙ¤ÚËÛ·Ó Î·ÙfiÈÓ ÙÔ ¤ÚÁÔ, ·ÊÔ‡ ¯¿ıËÎÂ Î·È ÙÔ μ’ ∫¶™. ∏ π¯ı˘fiÛηϷ ÂÓÙ¿¯ıËΠ·ÎÔÏÔ‡ıˆ˜ ÛÙÔ °’ ∫¶™. ¢∏ª√.™.


ƒÂ¿Ï-ª·ÚÙÛÂÏfiÓ· ÁÈ· Ù· ËÌÈÙÂÏÈο ÙÔ˘ ΔÛ¿ÌÈÔÓ˜ §ÈÁÎ ÛÂÏ. 20

T∂Δ∞ƒΔ∏ 27 A¶ƒπ§π√À 2011

∞ÓÙÈηٿÛÙ·ÛË ÙˆÓ ·ıÏËÙÈÎÒÓ ÂÈÛ·ÁÁÂϤˆÓ ˙‹ÙËÛÂ Ô ∞¯. ª¤Ô˜ ∏ ¶∞∂ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘ Î·È Ô Úfi‰ÚÔ˜ Î. ∞¯ÈÏϤ·˜ ª¤Ô˜ ·¤ÛÙÂÈÏ·Ó ¯ı˜ ÂÈÛÙÔÏ‹ ÛÙËÓ ∂¶√, ˙ËÙÒÓÙ·˜ ·fi ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ Ù˘ √ÌÔÛÔÓ‰›·˜, Î. ¶ÈÏ¿‚ÈÔ, ÙËÓ ¿ÌÂÛË ·ÓÙÈηٿÛÙ·ÛË ÙˆÓ ·ÚÌfi‰ÈˆÓ ·ıÏËÙÈÎÒÓ ÂÈÛ·ÁÁÂϤˆÓ, Î.Î. º¿ÎÔ Î·È ∞ÓوӷοÎË, ÂÍËÁÒÓÙ·˜ ÙÔ˘˜ ÏfiÁÔ˘˜. ™ÙËÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ù˘ ¶∞∂ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È Ù· ÂÍ‹˜: “∫‡ÚÈ ¶Úfi‰ÚÂ, ™Â Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ù˘ ·fi 29-3-2011 ¤ÁÁÚ·Ê˘ ηٷÁÁÂÏ›·˜ ÌÔ˘ ÚÔ˜ ÙÔÓ ∫. º¿ÎÔ Î·È ¿ÏÏÔ˘˜ ·ıÏËÙÈÎÔ‡˜ ÊÔÚ›˜ Î·È ÚÔ˜ ÛÙ‹ÚÈÍË ÙˆÓ Û¯ÂÙÈÎÒÓ ÈÛ¯˘ÚÈÛÌÒÓ ÌÔ˘ Â·Ó¤Ú¯ÔÌ·È Ì ÙËÓ ·ÚÔ‡Û·, ‰Â‰Ô̤ÓÔ˘ fiÙÈ Ì¤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ·, ·Ú¿ Ù· fiÛ· ¤¯Ô˘Ó Û˘Ì‚Â› Î·È Ù· fiÛ· ÂÁÒ Î·Ù‹ÁÁÂÈÏ·, Ô˘‰ÂÌ›· ÂÓ¤ÚÁÂÈ· ¤¯ÂÈ Á›ÓÂÈ: ŒÙÛÈ, ·ÊÔÚÌ‹ Ù˘ ÂÈÛÙÔÏ‹˜ ÌÔ˘ ·˘Ù‹˜ Â›Ó·È Ë ·ÓÂ›ÙÚÂÙË ÛÙ¿ÛË Î·È Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ ÙˆÓ ∞ıÏËÙÈÎÒÓ ∂ÈÛ·ÁÁÂϤˆÓ Î.Î. º¿ÎÔ˘ Î·È ∞ÓوӷοÎË Û η›ÚÈ· ı¤Ì·Ù· Ô˘ Ï‹ÙÙÔ˘Ó ÙÔ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ. ¶ÈÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, ÙÔ˘˜ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˘˜ ‰‡Ô Ì‹Ó˜ ÙÔ Î‡ÚÔ˜ ÙÔ˘ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÔ‡ Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘ Ï‹ÙÙÂÙ·È ‰È·ÚÎÒ˜ ·fi ¿ÎÚˆ˜ ‰˘ÛÊËÌÈÛÙÈΤ˜ Î·È ÚÔÛ‚ÏËÙÈΤ˜ ηٷÁÁÂϛ˜ Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ‰ÈÂÚ¢ÓËıÔ‡Ó ¿ÌÂÛ· Î·È Ì ÙË ‰¤Ô˘Û· ÚÔÛÔ¯‹ ÒÛÙ ӷ ‰È·ÛÙ·˘Úˆı› ÙÔ Î‡ÚÔ˜ Î·È Ë ·ÍÈÔÈÛÙ›· ÙˆÓ Î·Ù·ÁÁÂÏÈÒÓ ·˘ÙÒÓ Î·È Ó· ·Ô‰ÔıÔ‡Ó Â˘ı‡Ó˜, Â¿Ó Î·È ÂÊfiÛÔÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó. ∏ ¶∞∂ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘ ¤¯ÂÈ Â›ÛËÌ· ηٷÁÁ›ÏÂÈ fiϘ ·˘Ù¤˜ ÙȘ ·Ó˘fiÛٷ٘ ηٷÁÁÂϛ˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ‰ÂÈ Î·Ù¿ ηÈÚÔ‡˜, ÙÔ Êˆ˜ Ù˘ ‰ËÌÔÛÈfiÙËÙ·˜, ·ÊÔ‡ ÌÔÓ·‰ÈÎfi ÛÎÔfi ›¯·Ó ÙÔ ÚÔÛˆÈÎfi fiÊÂÏÔ˜ ÙÔ˘ ηٷÁÁ¤ÏÏÔÓÙÔ˜ Î. ∞ϤÍË ∫Ô‡ÁÈ·. ª¤¯ÚÈ Î·È Û‹ÌÂÚ· fï˜, ÂÚȤÚÁˆ˜ ηӤӷ˜ ÂÈı·Ú¯ÈÎfi˜ ¤ÏÂÁ¯Ô˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ·ÛÎËı› ·fi ÙÔ˘˜ ·ÚÌfi‰ÈÔ˘˜ ÂÈı·Ú¯ÈÎÔ‡˜ ÂÈÛ·ÁÁÂÏ›˜ Î. Î. º¿ÎÔ Î·È ∞ÓوӷοÎË. ∞Ï‹ıÂÈ·, ‰ÂÓ ÙÔ˘˜ ÂӉȷʤÚÂÈ Ó· Ï¿Ì„ÂÈ Ë ·Ï‹ıÂÈ·; ∂ÈÚÔÛı¤Ùˆ˜, ÙËÓ 24Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ Ù˘ Super League, ÌÂÙ¿ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ·ÁÒÓ· ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜-∞ÙÚfiÌËÙÔ˜, Ô ÚÔÔÓËÙ‹˜ ÙÔ˘ ¶·Ó·ıËÓ·˚ÎÔ‡ Î. ∑ÂÛÔ˘¿Ï‰Ô ºÂÚ¤˚Ú· ‰‹ÏˆÛ ÛÙË Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË Ù‡Ô˘, ·fi fiÔ˘ Î·È ·Ó·‰ËÌÔÛȇÙËΠ·fi ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙÔ˘ ·ıÏËÙÈÎÔ‡ Î·È ÔÏÈÙÈÎÔ‡ Ù‡Ô˘ fiÙÈ “∞˘Ùfi ÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Â›Ó·È „‡ÙÈÎÔ” . ∂›Û˘, ÚfiÛÊ·Ù·, Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¶∞∂ ∞∂§ Î. ∫ÒÛÙ·˜ ¶ËÏ·‰¿Î˘, ‰‹ÏˆÛ ÛÂ Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË Δ‡Ô˘ fiÔ˘ Î·È ·Ó·‰ËÌÔÛȇÙËΠ·fi ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ ª¤ÛˆÓ ª·˙È΋˜ ∂ÓË̤ڈÛ˘, fiÙÈ Ì¤ÏË Ù˘ ∂¶√ ¤·ÈÚÓ·Ó ÙËϤʈÓÔ ÚÈÓ ·fi ·ÁÒÓ˜ ‰È·ÈÙËÙ¤˜ ÁÈ· Ó· ÙÔ˘˜ ÂËÚ¿ÛÔ˘Ó. ∞Ï‹ıÂÈ·, ˘¿Ú¯ÂÈ Î¿ÙÈ Ô˘ ÌÔÚ› Ó· Â›Ó·È ÈÔ ‰˘ÛÊËÌÈÛÙÈÎfi ·fi Ù· ·Ú·¿Óˆ ÒÛÙ ÔÈ Î. Î. º¿ÎÔ˜ Î·È ∞Óوӷο΢ Ó· Ú¿ÍÔ˘Ó ÂÈÙ¤ÏÔ˘˜ ÙÔ ·˘ÙÔÓfiËÙÔ; ∫‡ÚÈ ¶Úfi‰Ú Ù˘ ∂¶√, ∂Âȉ‹ Ù· ÈÔ ¿Óˆ ÁÂÁÔÓfiÙ· ‰Â›¯ÓÔ˘Ó fiÙÈ ÔÈ ·ÚÌfi‰ÈÔÈ ·ıÏËÙÈÎÔ› ÂÈÛ·ÁÁÂÏ›˜ Î.Î. º¿ÎÔ˜ Î·È ∞Óوӷο΢ ÌÂÚÔÏËÙÔ‡Ó Î·Ù¿ ÙÔ ‰ÔÎÔ‡Ó, ÂÂȉ‹ Â›Ì·È Û›ÁÔ˘ÚÔ˜ fiÙÈ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÛÙ·ıÔ‡Ó ÛÙÔ ‡„Ô˜ ÙˆÓ ÂÚÈÛÙ¿ÛˆÓ, ıˆÚÒ ˆ˜ ÁÈ· ÙÔ Î·Ïfi Î·È ÙÔ Î‡ÚÔ˜ ÙÔ˘ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÔ‡ Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘, Ú¤ÂÈ Ó· ˙ËÙ‹ÛÂÙ ÙËÓ ·Ú·›ÙËÛ‹ ÙÔ˘˜. ™Â ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋ ÂÚ›ÙˆÛË, ˆ˜ ̤ÏÔ˜ Ù˘ ∂¶√ Î·È Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¶∞∂ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘ ˙ËÙÒ ÙËÓ ¿ÌÂÛË ·ÓÙÈηٿÛÙ·Û‹ ÙÔ˘˜” .

™∏ª∂ƒ∞ ™Δπ™ 6 ª.ª. √ ¶ƒ√∂¢ƒ√™ Δ√À √§Àª¶π∞∫√À μ. £∞ ¶∞ƒ∞Ãøƒ∏™∂π ™À¡∂¡Δ∂À•∏ ΔÀ¶√À

∞ÓÔ›ÁÂÈ Ù· “¯·ÚÙÈ¿” ÙÔ˘ Ô ª¤Ô˜  ÌÂÁ¿ÏË ·ÁˆÓ›· ·Ó·Ì¤ÓÔ˘Ó ÔÈ Ê›Ï·ıÏÔÈ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘ ÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË Δ‡Ô˘ ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ Ù˘ ¶∞∂, Î. ∞¯ÈÏϤ· ª¤Ô˘, Ô ÔÔ›Ô˜ Î·È ı· ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂÈ ÙËÓ ·fiÊ·Û‹ ÙÔ˘, fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ ÙÔ˘ ÛÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi. √ “ÈÛ¯˘Úfi˜ ¿Ó‰Ú·˜” ÙˆÓ “ÂÚ˘ıÚÔχΈӔ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛ ÙÔÓ Î‡ÎÏÔ ÙˆÓ Â·ÊÒÓ Ì ÙÔ˘˜ ÂȯÂÈÚË̷ٛ˜ Ô˘ ÂΉ‹ÏˆÛ·Ó ÂӉȷʤÚÔÓ Ó· ·Ó·Ï¿‚Ô˘Ó ÙÔ ÏÂÈÔ„ËÊÈÎfi ·Î¤ÙÔ ÙˆÓ ÌÂÙÔ¯ÒÓ Ù˘ ¶∞∂ Î·È ϤÔÓ Â›Ó·È Û ı¤ÛË Ó· ÚԂ› Û Â›ÛË̘ ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂȘ.

ª

ƒÂÔÚÙ¿˙: ∂À£Àª∏™ ¢. Ã√ÀΔ∞™ ∏ Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË Δ‡Ô˘ ı· ‰Ôı› ÛÙȘ 6 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ÙÔ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô “Valis” ÛÙËÓ ∞ÁÚÈ¿ Î·È ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÙËÓ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ó Î·È fiÛÔÈ Ê›Ï·ıÏÔÈ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘ ÂÈı˘ÌÔ‡Ó. √ Î. ª¤Ô˜ ı· ÙÔÔıÂÙËı› ÁÈ· ÙȘ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ ÌÂÙ¿ ÙË Û˘˙‹ÙËÛË Ì ÙÔÓ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔ ÂÂÓ‰˘Ù‹, ÁÈ· ÙȘ ηۤÙ˜, ÁÈ· Ù· “‡ÔÙ·” ·È¯Ó›‰È· Ù˘ √À∂º∞, ηıÒ˜ Î·È ÁÈ· ÙȘ ÂÈı¤ÛÂȘ Î·È ÎÚÈÙÈΤ˜ Ô˘ ‰¤¯ıËÎÂ, Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÙÔÓ ·ÁÒÓ· √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘-¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜. ΔÔ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎfi ÙÔ›Ô ÛÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi μfiÏÔ˘ ÍÂηı·Ú›˙ÂÈ Û‹ÌÂÚ· ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì·, ηıÒ˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ·Ú¯›ÛÂÈ Ô ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌfi˜ ÂÓ fi„ÂÈ Ù˘ Ó¤·˜ ¯ÚÔÓÈ¿˜. ¶·ÚfiÙÈ ÁÈ· ÙÔ˘˜ “ÂÚ˘ıÚÔχÎÔ˘˜” Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ·ÎfiÌË ÔÏÔÎÏËÚˆı›, ·fi ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ Ë ÔÌ¿‰· ÚÔÂÙÔÈÌ¿˙ÂÙ·È Ó· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯ÂÈ ÛÙ· Ï¤È ÔÊ Ù˘ ™Ô‡ÂÚ §ÈÁÎ, Ù· ÔÔ›· ·Ú¯›˙Ô˘Ó ÛÙȘ 8 ª·˝Ô˘ Î·È ı· ÔÏÔÎÏËÚˆıÔ‡Ó ÛÙȘ 25 ÙÔ˘ ›‰ÈÔ˘ Ì‹Ó·.

ºÈÏÈÎfi ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ ÌÂ Δ‡ÚÓ·‚Ô ¢‡Ô ÚÔÔÓ‹ÛÂȘ ÂÚÈÂÏ¿Ì‚·Ó ¯ı˜ ÙÔ ÚÔÔÓËÙÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÙˆÓ “ÂÚ˘ıÚÔχΈӔ . ΔÔ Úˆ› ÔÈ ·›ÎÙ˜ ÙÔ˘ ª¿ÎË ∫·ÙÛ·‚¿ÎË Á˘ÌÓ¿ÛÙËÎ·Ó Ì ‚¿ÚË, ÂÓÒ ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· Ë ÚÔfiÓËÛË ÂÚÈÂÏ¿Ì‚·Ó ‰È¿ÊÔÚ˜ ·Û΋ÛÂȘ Ù·ÎÙÈ΋˜. ŸÏÔÈ ÔÈ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ ÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ηÓÔÓÈο ÛÙËÓ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›·, ÂÓ fi„ÂÈ ÙˆÓ Ï¤È ÔÊ, ÏËÓ ÙÔ˘ ÷‚Ȥ √˘Ì› ÓÙ˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ·ÎÔÏÔ˘ı› ıÂÚ·›·, ηıÒ˜ ˘¤ÛÙË Ú‹ÍË ¤Ûˆ Ï·Á›Ô˘ Û˘Ó‰¤ÛÌÔ˘. √ μÈı¤ÓÙ ªfiӯ Á˘ÌÓ¿˙ÂÙ·È Ì·˙› Ì ÙËÓ ˘fiÏÔÈË ÔÌ¿‰· Î·È fiˆ˜ fiÏ· ‰Â›¯ÓÔ˘Ó Ô ∞ÚÁÂÓÙÈÓfi˜ ̤ÛÔ˜ ı· Â›Ó·È ¤ÙÔÈÌÔ˜ Ó· ‚ÔËı‹ÛÂÈ ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi ÛÙÔ ÚÒÙÔ ·È¯Ó›‰È ÙˆÓ Ï¤È ÔÊ. ŸÏÔÈ ÔÈ ·›ÎÙ˜ Ô˘ ›¯·Ó ¿ÚÂÈ ¿‰ÂÈ· ÁÈ· Ó· ÌÂÙ·‚Ô‡Ó ÛÙȘ ·ÙÚ›‰Â˜ ÙÔ˘˜ (ƒfiη, ∞ÎfiÛÙ·, ªÚ¤Ûη, ¡ÙÔÏÂ˙¿È Î·È ΔÔÌ¿˜) Â¤ÛÙÚ„·Ó ÙË ‰Â‡ÙÂÚË Ì¤Ú· ÙÔ˘ ¶¿Û¯· Î·È ¤Ï·‚·Ó ̤ÚÔ˜ ηÓÔÓÈο ÛÙËÓ ÚÔfiÓËÛË. £˘Ì›˙Ô˘Ì ˆ˜ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÙÈ̈ÚÈÒÓ, ηıÒ˜ ÂͤÙÈÛ·Ó ÙËÓ ÔÈÓ‹ ÙÔ˘˜ Î·È Â›Ó·È ÛÙË ‰È¿ıÂÛË Ù˘ Ù¯ÓÈ΋˜ ËÁÂÛ›·˜ ÔÈ Ã·Ï›Ê· ™·Óηڤ, °È¿ÓÓ˘ ∑·Ú·‰Ô‡Î·˜ Î·È ŒÏÓÙÈÓ °È·ÎÔ‡Ô‚ÈÙ˜. ∂›Û˘ Î·È Ô ª·ÓÔ˘¤Ï ƒfiη ÍÂ¤Ú·Û ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÔ‡ Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈ˙ ÛÙÔ ¯¤ÚÈ. √ ∫¿ÚÏÔ˜ ªÂÚÙfiÏÓÙÈ Á˘ÌÓ¿˙ÂÙ·È ÌfiÓÔ˜ ÙÔ˘ Û ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ÒÚ˜ ·fi ÙËÓ ˘fiÏÔÈË ÔÌ¿‰·, ηıÒ˜ ÂÚÈ̤ÓÂÈ ÙÔÓ Ì¿Ó·Ù˙¤Ú ÙÔ˘, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· Ï˘ı› ÎÔÈÓ‹ Û˘Ó·ÈÓ¤ÛÂÈ Ë Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÙÔ˘ Ì ÙÔÓ

√Ï˘ÌÈ·Îfi. ™ÙÔ ÌÂٷ͇, ÙÔÓ Δ‡ÚÓ·‚Ô ı· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ Û ÊÈÏÈÎfi ·È¯Ó›‰È Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ë ÔÌ¿‰· Ó· ‰È·ÙËÚËı› Û ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi Ú˘ıÌfi, ÂÓ fi„ÂÈ ÙˆÓ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂÒÓ Ù˘ ÛÙ· Ï¤È ÔÊ. ∏ ÊÈÏÈ΋ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË ı· ‰ÈÂÍ·¯ı› ÛÙÔ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎfi ™Ù¿‰ÈÔ Î·È ı· ·Ú¯›ÛÂÈ ÛÙȘ 4 Ì.Ì. * ΔËÓ ¶·Ú·Û΢‹ 29 ∞ÚÈÏ›Ô˘ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› Ë ÎÏ‹ÚˆÛË ÙˆÓ Ï¤È ÔÊ fiÔ˘ Î·È ı· Á›ÓÂÈ ÁÓˆÛÙfi Ì ÔÈ· ÛÂÈÚ¿ Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ı· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ ÙÔ˘˜ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi, ∞∂∫ Î·È ¶∞√∫. * ¢›ˆÍË ÁÈ· ÙË Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ ÙÔ˘ ÛÙËÓ ·ÔÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘ ¶·Ó·ıËÓ·˚ÎÔ‡, ÛÙÔÓ ·ÁÒÓ· Ù˘ 30˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ Ù˘ ™Ô‡ÂÚ §ÈÁÎ, ·Û΋ıËΠÛÙÔÓ ∞¯ÈÏϤ· ª¤Ô, ·fi ÙÔÓ ·Ó·ÏËÚˆÙ‹ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÎfi ÂÈÛ·ÁÁÂϤ·, ∂ÌÌ·ÓÔ˘‹Ï ∞ÓوӷοÎË. °È· ÙÔÓ ›‰ÈÔ ÏfiÁÔ, Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¶∞∂ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘ ¤¯ÂÈ ÎÏËı› Û ·ÔÏÔÁ›· ·‡ÚÈÔ ¶¤ÌÙË ·fi ÙËÓ ¶ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ· ¶ÂÈı·Ú¯È΋ ∂ÈÙÚÔ‹ Ù˘ ™Ô‡ÂÚ §ÈÁÎ.

∞‡ÚÈÔ ÙÔ ‚Ú·‚Â›Ô “Best Goal” ÛÙÔÓ ªÚ¤Ûη ΔÔ ‚Ú·‚Â›Ô ÁÈ· ÙÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ÁÎÔÏ (Best Goal) Ù˘ 30˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ ™Ô‡ÂÚ §ÈÁÎ ı· ·ÔÓÂÌËı›, ˆ˜ ÁÓˆÛÙfiÓ, ÛÙÔÓ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ‹ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘ ª¿ÚÈÔ ªÚ¤Ûη. ∏ ‚Ú¿‚¢ÛË ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÙËÓ ¶¤ÌÙË 28 ∞ÚÈÏ›Ô˘ ÛÙȘ 12.30 ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ, ÛÙ· ÁÚ·Ê›· Ù˘ ¶∞∂ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘ (¶. ªÂÏ¿ 3 Ì π¿ÛÔÓÔ˜, μfiÏÔ˜), ·fi ÙÔ Î. °ÈÒÚÁÔ μ·ÚÔ‡ÙÛÈÎÔ, ̤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ¢.™. Ù˘ ¶∞∂.

∏ ∞η‰ËÌ›· ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μ. ÛÙÔ ÙÔ˘ÚÓÔ˘¿ “∞Ù¤Ú̈Ӕ ∏ ∞η‰ËÌ›· ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘, Û˘Ó¯›˙ÔÓÙ·˜ ÙËÓ ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÛÙ· ÙÌ‹Ì·Ù· ˘Ô‰ÔÌÒÓ, Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ ÛÙÔ 2Ô ÙÔ˘ÚÓÔ˘¿ Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘ Ó¤ˆÓ ·ıÏËÙÒÓ ª·Î‰ÔÓ›·˜-£Ú¿Î˘, ÙÔ ÔÔ›Ô ¿Ú¯ÈÛ ¯ı˜ ÛÙȘ ·ıÏËÙÈΤ˜ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ “∞Ù¤Ú̈Ӕ , ÛÙÔ ∫ÈÏΛ˜, Î·È ı· ÔÏÔÎÏËÚˆı› ÛÙȘ 30 ∞ÚÈÏ›Ô˘. ¢‡Ô ÙÌ‹Ì·Ù· Ù˘ ∞η‰ËÌ›·˜ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘ ı· Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó Û ·˘Ùfi: ΔÌ‹Ì· 1998-1999 (ÚÔÔÓËÙ‹˜ ¡›ÎÔ˜ ∞ÁÈ·ÛÈÒÙ˘) ·ÔÙÂÏÔ‡ÌÂÓÔ ·fi ÙÔ˘˜ ΔfiÌÚ·, ∫·Ú·‰‹ÌËÙÚÔ, ∫·Ï·Ì›‰· ¶ÔÏ˘¯ÚfiÓÔ˘, ∞ÁÈ·ÛÈÒÙË, ¶¤ÙÛË, ª¿Û·ÚË, ∫·Ó‰‹Ï·, ∞ÁÈÒÙË, ΔÛ›ÓÙ˙·, ª·ÁÈfiÁÏÔ˘, ºÈÏ›Ô˘, ¶··ÂÌÌ·ÓÔ˘ËÏ›‰Ë ¶., ¶·Ô‡ÏÈ·, ™ÎÂÓÙ¤ÚË, §È¿ÎÔ, ÷Ù˙ˉËÌËÙÚ›Ô˘ Î·È ™ÁÔ‡Ú·. ΔÌ‹Ì· 2000 (ÚÔÔÓËÙ‹˜ £·Ó¿Û˘ ª·ÎÚ‹˜) ·ÔÙÂÏÔ‡ÌÂÓÔ ·fi ÙÔ˘˜ ∫ÚÈÓ¿ÎË, ª¤Î·, ∫¿‚Ô˘-

Ú·, ¶Ô˘Ï¿ÎË, ∫·ÏÔÁÚÈ¿, ΔÛ›ÁÁ·, ¶··ÂÌÌ·ÓÔ˘ËÏ›‰Ë ∫., ™È·Ì¤ÙË, ¶·ÛÛ¿, ÃÚÈÛÙÔ˘‰Ô‡ÏÔ˘ ∞Ï., ÃÚÈÛÙÔ˘‰Ô‡ÏÔ˘ ∞ÁÁ., ∫·ÙÛÔ‡Ú·, ºÏfiη Î·È μÔÁÈ·Ù˙‹. ΔËÓ ∞η‰ËÌ›· ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘ Û˘ÓÔ‰Â‡Ô˘Ó Ô Î. π¿ÛˆÓ ÷Ù˙‹˜, ̤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ¢.™. Ù˘ ¶∞∂ Î·È ˘‡ı˘ÓÔ˜ ÁÈ· Ù· ÙÌ‹Ì·Ù· ˘Ô‰ÔÌ‹˜ Î·È Ô Î. ¡›ÎÔ˜ ΔÛÂÎÔ‡Ú·˜, ˘‡ı˘ÓÔ˜ ÚÔÔÓËÙ‹˜ Ù˘ ∞η‰ËÌ›·˜.

√È ÙÈ̤˜ ÙˆÓ ÂÈÛÈÙËÚ›ˆÓ ‰È·ÚΛ·˜ ÁÈ· Ù· Ï¤È ÔÊ ∏ ¶∞∂ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ÙȘ ÙÈ̤˜ ÙˆÓ Ì›ÓÈ ÂÈÛÈÙËÚ›ˆÓ ‰È·ÚΛ·˜ Ô˘ ı· ÈÛ¯‡ÛÔ˘Ó ÁÈ· Ù· Ï¤È ÔÊ, ηıÒ˜ Î·È ÙËÓ ÙÈÌ‹ ÙˆÓ ÌÂÌÔÓˆÌ¤ÓˆÓ ÂÈÛÈÙËÚ›ˆÓ ÁÈ· οı ·ÁÒÓ·. √È ÙÈ̤˜ Â›Ó·È ÔÈ ÂÍ‹˜: £¤ÛÂȘ VIP (£‡Ú· 21): ª›ÓÈ ¢È·ÚΛ·˜ 120 ¢ÚÒ, ÂÈÛÈÙ‹ÚÈÔ ÌÂÌÔӈ̤ÓÔ˘ ·ÁÒÓ· 50 ¢ÚÒ. ™Î¤·ÛÙÚÔ-∞Ó·ÙÔÏÈ΋ ÎÂÚΛ‰· (£‡Ú˜ 13-20, 2330, 43-56), ª›ÓÈ ¢È·ÚΛ·˜ 60 ¢ÚÒ, ÂÈÛÈÙ‹ÚÈÔ ÌÂÌÔӈ̤ÓÔ˘ ·ÁÒÓ· 25 ¢ÚÒ. ¶¤Ù·ÏÔ (£‡Ú˜ 1-12): ª›ÓÈ ¢È·ÚΛ·˜ 35 ¢ÚÒ, ÂÈÛÈÙ‹ÚÈÔ ÌÂÌÔӈ̤ÓÔ˘ ·ÁÒÓ· 15 ¢ÚÒ. ∫ÂÚΛ‰· ÊÈÏÔÍÂÓÔ˘Ì¤ÓˆÓ (£‡Ú˜ 31-42) ÂÈÛÈÙ‹ÚÈÔ ÌÂÌÔӈ̤ÓÔ˘ ·ÁÒÓ· 25 ¢ÚÒ. √È Î¿ÙÔ¯ÔÈ ÙˆÓ ÂÈÛÈÙËÚ›ˆÓ VIP (ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜), ¤¯Ô˘Ó ÛÂÈÚ¿ ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ·˜ ÁÈ· ÙËÓ ·fiÎÙËÛË ÙÔ˘ VIP ª›ÓÈ ¢È·ÚΛ·˜ ‰È·ÙËÚÒÓÙ·˜ ÙËÓ ›‰È· ı¤ÛË, ηıÒ˜ Î·È ÙË ı¤ÛË ¿ÚÎÈÓÁÎ Ô˘ ›¯·Ó ÛÙËÓ Î·ÓÔÓÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜. ∞Í›˙ÂÈ Ó· ÂÈÛËÌ·Óı› fiÙÈ ÛÙÔÓ ·ÁÒÓ· √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘-¶∞√∫, Ë ¶∞∂ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘ ‰ÂÓ ı· ‰È·ı¤ÛÂÈ ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ· ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÊÈÏÔÍÂÓÔ˘Ì¤ÓÔ˘˜. ™ÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ·ÁÒÓ· ı· ÂÈÛ¤ÏıÔ˘Ó ÌfiÓÔ ÔÈ Î¿ÙÔ¯ÔÈ ÙˆÓ Ì›ÓÈ ‰È·ÚΛ·˜ Ï¤È ÔÊ, ÂÓÒ ı· ‰È·ÙÂıÔ‡Ó Î·È 1.500 ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ· ·ÁÒÓ·, Ù· ÔÔ›· ı· ‰È·¯ÂÈÚÈÛÙÔ‡Ó Î·È ı· ‰È·ı¤ÛÔ˘Ó ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο Î·È ÌfiÓÔ ÔÈ ™‡Ó‰ÂÛÌÔÈ ÙˆÓ √ÚÁ·ÓˆÌ¤ÓˆÓ ºÈÏ¿ıÏˆÓ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘ (Austrian Boys, Vatos Locos, ™º√μ). °È· ÙÔ˘˜ ·ÁÒÓ˜ ¤‰Ú·˜ ÙˆÓ Ï¤È ÔÊ, √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘-¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜ Î·È √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘∞∂∫, ÙÔ ÂÈÛÈÙ‹ÚÈÔ ÛÙËÓ ÎÂÚΛ‰· ÙˆÓ ÊÈÏÔÍÂÓÔ˘Ì¤ÓˆÓ (ı‡Ú˜ 31-42) ÔÚ›˙ÂÙ·È ÛÙ· 25 ¢ÚÒ. ∏ ‰È¿ıÂÛË ÙˆÓ ÂÈÛÈÙËÚ›ˆÓ ÍÂÎÈÓ¿ ·fi Û‹ÌÂÚ· ΔÂÙ¿ÚÙË 27 ∞ÚÈÏ›Ô˘ 2011, ·fi ÙȘ 18.00, ÌfiÓÔ ·fi Ù· ÁÚ·Ê›· Ù˘ ¶∞∂ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘ (¶. ªÂÏ¿ 3 Ì π¿ÛÔÓÔ˜) ηıÒ˜ Î·È ·fi ÙÔ˘˜ Û˘Ó‰¤ÛÌÔ˘˜ ÙˆÓ ÔÚÁ·ÓˆÌ¤ÓˆÓ (Austrian Boys, Vatos Locos, ™º√μ, ÌfiÓÔ ÙˆÓ 35 ¢ÚÒ). øÚ¿ÚÈÔ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ Ù˘ ¶∞∂ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘ ÁÈ· ÙË ‰È¿ıÂÛË ÙˆÓ Ì›ÓÈ ‰È·ÚΛ·˜ ÙˆÓ Ï¤È ÔÊ Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ ·fi ÙȘ 09.00-14.00 Î·È 18.00-21.00.


20 ∫∞ª∞ƒ∞

“ΔÔ Î‡ÂÏÏÔ ı· ÙÔ ¿ÚÂÈ Ô ∞ÙÚfiÌËÙÔ˜” ∞›ÛıËÛË ÚÔοÏÂÛ·Ó ÔÈ ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ ∞ÓÚ› ∫·Ì·Ú¿ ÂÓ fi„ÂÈ ÙÔ˘ ÙÂÏÈÎÔ‡ ∫˘¤ÏÏÔ˘ ∂ÏÏ¿‰·˜. √ ÂÈıÂÙÈÎfi˜ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÙfiÓÈÛ ˆ˜ ÔÈ Èı·ÓfiÙËÙ˜ Û ۯ¤ÛË Ì ÙËÓ ∞∂∫ ‰ÂÓ Â›Ó·È Î·Ó ÌÔÈÚ·Ṳ̂Ó˜, ·ÏÏ¿ ·ÓÙ›ıÂÙ· ÙËÓ “ÎÔ‡·” ı· ÙËÓ Î·Ù·ÎÙ‹ÛÂÈ Ë ÔÌ¿‰· ÙÔ˘. “∞Ó ÓÈÒıˆ ηϿ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Ì ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÔ˘Ó Î·È ı· ÓÈ΋ÛÔ˘ÌÂ. ∂›Ó·È Ôχ ÌÂÁ¿ÏË ÛÙÈÁÌ‹ ÁÈ· ̤ӷ, ÙËÓ ÔÌ¿‰· Î·È ÙËÓ fiÏË ÙÔ˘ ¶ÂÚÈÛÙÂÚ›Ô˘. √È Èı·ÓfiÙËÙ˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÌÔÈÚ·Ṳ̂Ó˜, ÂÌ›˜ ı· ¿ÚÔ˘Ì ÙÔ ∫‡ÂÏÏÔ ∂ÏÏ¿‰·˜” , ‰‹ÏˆÛÂ Ô ™ÂÓÂÁ·Ï¤˙Ô˜, ÂÓÒ ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ Ô ÃÚ˘ÛfiÛÙÔÌÔ˜ ªÈ¯·ËÏ›‰Ë˜ ÙfiÓÈÛÂ: “¢Ô˘Ï‡ԢÌ ÁÈ· Ó· ›̷ÛÙ ¤ÙÔÈÌÔÈ ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ. º·‚ÔÚ› ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ. Œ¯Ô˘Ì Ôχ ÌÂÁ¿ÏÔ Î›ÓËÙÚÔ Î·È ÙÔ ı¤ÏÔ˘Ì ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·fi ÙÔÓ ·ÓÙ›·Ïfi Ì·˜. °È· ¿Á¯Ô˜ Ó· ÌÈÏ‹ÛÂÙ Ì ÙÔ˘˜ ·›ÎÙ˜ Ù˘ ∞∂∫. ∂Ì›˜ ¿Á¯Ô˜ ›¯·Ì ÛÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Î·È ·˘Ùfi ·Ú·Ï›ÁÔ Ó· Ì·˜ ÛÙÔȯ›ÛÂÈ ÙËÓ ·Ú·ÌÔÓ‹ ÛÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›·. ∞ÁˆÓ›˙ÔÌ·È ¤ÍÈ ¯ÚfiÓÈ· Â‰Ò Î·È ı¤Ïˆ Ó· ÙÔ ¿ÚÂÈ Ë ÔÌ¿‰· ÌÔ˘” .

§ËÁ̤Ó˜ ÂÓËÌÂÚfiÙËÙ˜ ÛÙË ™Ô‡ÂÚ §ÈÁÎ ∞ÛÊ·ÏÈÛÙÈ΋ Î·È ÊÔÚÔÏÔÁÈ΋ ÂÓËÌÂÚfiÙËÙ· ÔÌ¿‰·˜ Ù˘ ™Ô‡ÂÚ §ÈÁÎ, Ë ÔÔ›· ›¯Â Ï‹ÍÂÈ ÚÈÓ ÙË ÌÂÙ·ÁÚ·ÊÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô ÙÔ˘ π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘, ˆÛÙfiÛÔ Ë ÂÓ ÏfiÁˆ ¶∞∂ ÚÔ¯ÒÚËÛ ηÓÔÓÈο Û ÌÂÙ·Áڷʤ˜, ‹Úı ÙËÓ ΔÚ›ÙË ÛÙË ‰ËÌÔÛÈfiÙËÙ· Î·È ÚÔοÏÂÛ ÂÎ Ó¤Ô˘ ·Ó·Ù·Ú·¯‹ ÛÙËÓ ˘fiıÂÛË ÙˆÓ ·‰ÂÈÔ‰ÔÙ‹ÛÂˆÓ Î·È Ó¤· ÂÚˆÙËÌ·ÙÈο ÁÈ· ÙËÓ ·ÍÈÔÈÛÙ›· ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜. ΔËÓ ·ÔÎ¿Ï˘„Ë ¤Î·Ó ÙÔ dikisports.blogspot.com, ‰ËÌÔÛȇÔÓÙ·˜ ·Ú¿ÏÏËÏ· Î·È Ù· Â›Ì·¯· ¤ÁÁÚ·Ê·. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ÚÂÔÚÙ¿˙ ÙÔ˘ ÌÏÔÁÎ, ÔÈ ÂÓËÌÂÚfiÙËÙ˜ ·˘Ù¤˜ ÂΉfiıËÎ·Ó 10 Î·È 11 πÔ˘Ó›Ô˘ ÙÔ˘ 2010 Î·È Â›¯·Ó ÂÍ¿ÌËÓË Î·È ÙÂÙÚ¿ÌËÓË ÈÛ¯‡. ™˘ÓÂÒ˜, ›¯·Ó Ï‹ÍÂÈ ÚÈÓ ÙË ÌÂÙ·ÁÚ·ÊÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô ÙÔ˘ π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘, ÂÓÒ Ë ¶∞∂ Ô˘ ÙȘ ›¯Â ηٷı¤ÛÂÈ, ʤÚÂÙ·È Ó· ÌËÓ ÙȘ ›¯Â ·Ó·ÓÂÒÛÂÈ. ŒÙÛÈ, ÙÔÓ π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ ÚÔ¯ÒÚËÛ Û ÌÂÙ·Áڷʤ˜, Èı·Ófiٷٷ ¯ˆÚ›˜ Ó· ¤¯ÂÈ ÙÔ ‰Èη›ˆÌ·. ΔÔ ÌÏÔÁÎ Ô˘ ¤Î·Ó ÙËÓ ·ÔÎ¿Ï˘„Ë, ÚÔÂȉÔÔÈ› ˆ˜ ̤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· ı· ¤¯ÂÈ ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÛÙËÓ ·ÔÎ¿Ï˘„Ë Ù˘ ÔÌ¿‰·˜, ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ‰ÂÓ ÙÔ Î¿ÓÂÈ Ë ›‰È· Ë ∂¶√.

™√À¶∂ƒ §π°∫

ΔË ¢Â˘Ù¤Ú· 2/5 ‚Ú·‚‡ÔÓÙ·È ÔÈ ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙ¤˜ ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ ΔË ¢Â˘Ù¤Ú· 2 ª·˝Ô˘ ı· ‚Ú·‚¢ÙÔ‡Ó ÔÈ ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙ¤˜ ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ ·fi ÙË Nova Î·È ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙË ™Ô‡ÂÚ §ÈÁÎ. Δ· ‚Ú·‚›· “Nova Superleague 2011” ı· ·Ó·‰Â›ÍÔ˘Ó ÙËÓ ÎÔÚ˘Ê·›· ÔÌ¿‰· Ù˘ ¯ÚÔÓÈ¿˜ ·ÔÙÂÏÔ‡ÌÂÓË ·fi 18 Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜, fiÛÔ˘˜ ‰È·ÎÚ›ıËÎ·Ó ÙËÓ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô 2010-2011 Ì ÙËÓ ·fi‰ÔÛ‹ ÙÔ˘˜ ÛÙÔÓ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ¯ÒÚÔ. √È 18 Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ ÚÔ·ÙÔ˘Ó ·fi ÙȘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯¤˜ ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË ÂÓ‰Âο‰· ηıÂÌ›·˜ ·fi ÙȘ 30 ·ÁˆÓÈÛÙÈΤ˜ ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ Ô˘ ÂÈϤÁÂÙ·È ·fi ÙÔ˘˜ ·ıÏËÙÈÎÔ‡˜ Û˘ÓÙ¿ÎÙ˜ Ù˘ Nova Î·È ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È Î¿ı ¢Â˘Ù¤Ú· ·fi ÙËÓ ÂÎÔÌ‹ “Superleague Experts” . £· ‚Ú·‚¢ÙÔ‡Ó Â›Û˘ Ô ÔÏ˘ÙÈÌfiÙÂÚÔ˜ ·›ÎÙ˘, Ô Î·Ï‡ÙÂÚÔ˜ ÚÔÔÓËÙ‹˜ Î·È Ô ÛÎfiÚÂÚ ÙÔ˘ ηχÙÂÚÔ ÁÎÔÏ. √È ‰È·ÎÚÈı¤ÓÙ˜ ı· ÚÔ·„Ô˘Ó ‚¿ÛË ·ÓÔȯً˜ „ËÊÔÊÔÚ›·˜ Ô˘ ÍÂΛÓËÛ Ì ÙË Ï‹ÍË ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ Î·È ı· ÔÏÔÎÏËÚˆı› ‰‡Ô ÒÚ˜ ÚÈÓ ·fi ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË Ù˘ ÙÂÏÂÙ‹˜ ·ÔÓÔÌ‹˜ ÙˆÓ ‚Ú·‚›ˆÓ. H „ËÊÔÊÔÚ›· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÂ›Ù·È Ì¤Û· ·fi Ù· ηӿÏÈ· Novasports Î·È ÙËÓ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· www.mvpgoal.com, Ì sms ÛÙÔ 54350 (ÛÙ›ÏÙ ÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›· Î·È ÙÔÓ ·ÚÈıÌfi ÙÔ˘ ˘Ô„ËÊ›Ô˘). °È· ÙȘ ηÙËÁÔڛ˜ ηχÙÂÚË ·Û›ÛÙ, ηχÙÂÚË ·fiÎÚÔ˘ÛË, ÎÔÚ˘Ê·›· ‰‹ÏˆÛË Ù˘ ¯ÚÔÓÈ¿˜ ηıÒ˜ Î·È ÁÈ· ÙÔ fair play Ù˘ ¯ÚÔÓÈ¿˜, ı· Û˘ÛÙ·ı› ÂȉÈ΋ ÂÈÙÚÔ‹ Ë ÔÔ›· ı· ·ÔÊ·Û›ÛÂÈ ·ÊÔ‡ ‰ÂÈ ÙȘ ˘Ô„ËÊÈfiÙËÙ˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÚÔ·„ÂÈ ·fi ÙËÓ ÂÎÔÌ‹ “Superleague Experts” . •Â¯ˆÚÈÛÙfi ‚Ú·‚Â›Ô ı· ‰Ôı› ÛÙÔÓ ÚÒÙÔ ÛÎfiÚÂÚ Ù˘ ™Ô‡ÂÚ §ÈÁÎ ÙËÓ ÊÂÙÈÓ‹ ¯ÚÔÓÈ¿, Δ˙ÈÌÚ›Ï ™ÈÛ¤. H Nova ı· ηχ„ÂÈ ˙ˆÓÙ·Ó¿ Î·È ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο ÙËÓ ÙÂÏÂÙ‹ ·ÔÓÔÌ‹˜ ÙˆÓ ‚Ú·‚›ˆÓ “Nova Superleague 2011”.

T∂Δ∞ƒΔ∏ 27 A¶ƒπ§π√À 2011

ƒ∂∞§ ∂¡∞¡Δπ√¡ ª¶∞ƒΔ™∂§√¡∞ ∞ÀΔ∏ Δ∏ º√ƒ∞ °π∞ Δ√ Δ™∞ª¶π√¡™ §π°∫

πÛ·ÓÈÎfi˜... ÂÌʇÏÈÔ˜ Ú¿ÍË ÙÚ›ÙË Û·ÓÈÎfi˜ “ÂÌʇÏÈÔ˜” Ú¿ÍË ÙÚ›ÙË. ªÂÙ¿ ÙÔÓ ·ÁÒÓ· ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ Î·È ÙÔÓ ÙÂÏÈÎfi ÙÔ˘ ∫˘¤ÏÏÔ˘ πÛ·Ó›·˜, Û‹ÌÂÚ· ÙÔ ‚Ú¿‰˘ (21:45, ¡∂Δ) ÛÙÔ “™·ÓÙÈ¿ÁÎÔ ªÂÚÓ·Ì¤Ô˘” Ë ƒÂ¿Ï ª·‰Ú›Ù˘ ÙˆÓ ÂÓÓ¤· ÙÚÔ·›ˆÓ Û ∫‡ÂÏÏÔ ¶ÚˆÙ·ıÏËÙÚÈÒÓ Î·È ΔÛ¿ÌÈÔÓ˜ §ÈÁÎ ı· ˘ԉ¯ı› ÙËÓ “·ÈÒÓÈ·” ·ÓÙ›·ÏÔ ª·ÚÙÛÂÏfiÓ· ÙˆÓ ÙÚÈÒÓ Ù›ÙÏˆÓ ÛÙÔÓ ÚÒÙÔ ËÌÈÙÂÏÈÎfi ÙˆÓ ‰‡Ô ÔÌ¿‰ˆÓ ÁÈ· ÙÔ ΔÛ¿ÌÈÔÓ˜ §ÈÁÎ.

π

∂Ó fi„ÂÈ ÙÔ˘ ÛËÌÂÚÈÓÔ‡ ·ÁÒÓ· ÛÙËÓ ÈÛ·ÓÈ΋ ÚˆÙÂ‡Ô˘Û·, Î·È ÔÈ ‰‡Ô ÔÌ¿‰Â˜ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·. √ ∑ÔÛ¤ ªÔ˘Ú›ÓÈÔ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÈ ÛÙȘ ˘ËÚÂۛ˜ ÙÔ˘ ™¿ÌÈ ∫ÂÓÙ›Ú·, Ô˘ ¯¿ÓÂÈ ÙÔ ˘fiÏÔÈÔ Ù˘ ÛÂ˙fiÓ, fï˜ Ô §·Û·Ó¿ ¡ÙÈ·Ú¿ Â›Ó·È È‰·ÓÈ΋ ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈ΋ χÛË. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, ÔÈ πÁÎÔ˘·˝Ó Î·È ∫·Î¿ ¤‰ÂÈÍ·Ó fiÙÈ ¤¯Ô˘Ó ·Ê‹ÛÂÈ ›Ûˆ ÙÔ˘˜ Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈ˙·Ó. ∏ ª·ÚÙÛÂÏfiÓ· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ ÌÂÁ¿ÏÔ Úfi‚ÏËÌ· ÛÙËÓ ¿Ì˘Ó·. √ ¶Ô˘ÁÈfiÏ ‰ÂÓ Â›Ó·È ¤ÙÔÈÌÔ˜ Î·È ¤ÙÛÈ ‰›Ï· ÛÙÔÓ ¶ÈΤ ı· ·›ÍÂÈ ¿ÏÈ Ô ªÔ‡ÛÎÂÙ˜, ÂÓÒ Ô ª¿ÍÔ˘ÂÏ ı· ·ÁˆÓÈÛÙ› ‚·ÛÈÎfi˜ ÛÙ· ·ÚÈÛÙÂÚ¿, ÏfiÁˆ ÙˆÓ ·Ô˘ÛÈÒÓ ∞ÌÈÓÙ¿Ï Î·È ∞ÓÙÚÈ¿ÓÔ. ∞ÌÊ›‚ÔÏË Â›Ó·È Ë Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘ ∞ÓÙÚ¤˜ πÓȤÛÙ·. √ ‰ÈÂıÓ‹˜ ̤ÛÔ˜ ¤¯ÂÈ ¤Ó· ÛÊ›ÍÈÌÔ ÛÙËÓ ‰ÂÍÈ¿ Á¿Ì· Î·È Û‡Ìʈӷ Ì ٷ ηٷϷÓÈο ªª∂, ÙÔ Èı·ÓfiÙÂÚÔ Â›Ó·È Ó· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔÓ ¿ÁÎÔ ÎÈ fi¯È ÛÙËÓ ÂÓ‰Âο‰·. “ª¤¯ÚÈ ÛÙÈÁÌ‹˜ ˘‹Ú¯·Ó ‰‡Ô ÁÎÚÔ˘ ÚÔÔÓËÙÒÓ. ŒÓ· Ôχ ÌÈÎÚfi Ô˘ ›¯Â ·ÔÊ·Û›ÛÂÈ Ó· ÌË Û¯ÔÏÈ¿˙ÂÈ ÙȘ ·ÔÊ¿ÛÂȘ ÙˆÓ ‰È·ÈÙËÙÒÓ Î·È ¤Ó· ¿ÏÏÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ, ÛÙÔ ÔÔ›Ô ·Ó‹Îˆ Î·È ÂÁÒ, Ô˘

ÎÚÈÙÈοÚÂÈ ÙÔ˘˜ ‰È·ÈÙËÙ¤˜ fiÙ·Ó Î¿ÓÔ˘Ó ÛÔ‚·Ú¿ Ï¿ıË. ÕÓıÚˆÔÈ Û·Ó Â̤ӷ ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ ‰ÂÓ Û˘ÁÎÚ·ÙÔ‡Ó Ù· Ó‡ڷ ÙÔ˘˜, fï˜ ‰ÂÓ ‰ÈÛÙ¿˙Ô˘Ó Ó· ‰ÒÛÔ˘Ó Û˘Á¯·ÚËÙ‹ÚÈ· Û ¤Ó·Ó Û˘Ó¿‰ÂÏÊfi ÙÔ˘˜ Ô˘ οÓÂÈ Ôχ ηϋ ‰Ô˘ÏÂÈ¿. ΔÒÚ·, ˘¿Ú¯ÂÈ Î·È ¤Ó· ÙÚ›ÙÔ ÁÎÚÔ˘ ÚÔÔÓËÙÒÓ, Ô˘ ·-

ÔÙÂÏÂ›Ù·È ÌfiÓÔ ·fi ÙÔÓ °ÎÔ˘·ÚÓÙÈfiÏ·, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÎÚÈÙÈοÚÔ˘Ó Î·È ÙȘ ÛˆÛÙ¤˜ ·ÔÊ¿ÛÂȘ ÂÓfi˜ ‰È·ÈÙËÙ‹. ∂›Ó·È Ë ÚÒÙË ÊÔÚ¿ Ô˘ Û˘Ó·ÓÙÒ Î¿ÙÈ ·ÚfiÌÔÈÔ, Ó· ÎÚÈÙÈοÚÂÈ Î¿ÔÈÔ˜ ÙÔÓ ‰È·ÈÙËÙ‹ ÚÈÓ Î·Ó Á›ÓÂÈ ÙÔ ·È¯Ó›‰È” › Ì ÌÂÁ¿ÏË ‰fiÛË ÂÈÚˆÓ›·˜ Ô ªÔ˘Ú›ÓÈÔ.

■ μ§∂¶∂π Δ√¡ Δ∂§π∫√ ∫À¶∂§§√À √ ∞ªÀ¡Δπ∫√™ Δ∏™ ∞∂∫ ¡IK√™ °∂øƒ°∂∞™

“∂˘Î·ÈÚ›· ÁÈ· ÂÍÈϤˆÛË” ø˜ ¢ηÈÚ›· ÙˆÓ ·ÈÎÙÒÓ Ù˘ ∞∂∫ Ó· ÂÍÈψıÔ‡Ó ÁÈ· ÙËÓ Î·Î‹ ÊÂÙÈÓ‹ ÔÚ›· ‚ϤÂÈ ÙÔÓ ÙÂÏÈÎfi ∫˘¤ÏÏÔ˘ Ô ¡›ÎÔ˜ °ÂˆÚÁ¤·˜. √ ÂÎ ÙˆÓ ·Ú¯ËÁÒÓ ÙÔ˘ “‰ÈÎÂÊ¿ÏÔ˘” ÌÈÏÒÓÙ·˜ ÛÙÔ “Conn-x Tv”, ÙfiÓÈÛ ˆ˜ fiÙ·Ó Ë ∞∂∫ ÊÙ¿ÓÂÈ Û ¤Ó·Ó ÙÂÏÈÎfi ∫˘¤ÏÏÔ˘ ÙfiÙ Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È Î·È ¤ÙÔÈÌË ÁÈ· Ó· ηٷÎÙ‹ÛÂÈ ÙÔ ÙÚfi·ÈÔ, ÂÓÒ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍ ·ÎfiÌ· ˆ˜ ¿·ÓÙ˜ ÛÙÔ ÛÙÚ·ÙfiÂ‰Ô Ù˘ “ŒÓˆÛ˘” ˙Ô˘Ó ÁÈ· ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ù˘ ηٿÎÙËÛ˘ ÙÔ˘ ΢¤ÏÏÔ˘ Î·È ÙˆÓ ·ÓËÁ˘ÚÈÛÌÒÓ Ì ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Ô˘ ʤÙÔ˜ ÙÔÓ ¤¯Ô˘Ó ÏËÁÒÛÂÈ. “∏ ∞∂∫ Â›Ó·È ÌÂÁ¿ÏË ÔÌ¿‰·, fiÙ·Ó ÊÙ¿ÓÂÈ Û ¤Ó·Ó ÙÂÏÈÎfi Â›Ó·È ¤ÙÔÈÌË Ó· ηٷÎÙ‹ÛÂÈ ÙÔ Î‡ÂÏÏÔ. £¤ÏÔ˘Ì ÙÔ Î‡ÂÏÏÔ ÁÈ· Ó· ‰ÒÛÔ˘Ì ÌÈ· ¯·Ú¿ ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ, ÁÈ· ÂÍÈϤˆÛË ·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ· Ó· Ìԇ̠̠¿ÏÏË „˘¯ÔÏÔÁ›· ÛÙ· Ï¤È ÔÊ, ηıÒ˜ Ë ¯ÚÔÓÈ¿ ‰ÂÓ ÙÂÏÂÈÒÓÂÈ ÛÙÔ ∫‡ÂÏÏÔ. ™ÙÔ¯Â‡Ô˘Ì ÛÙËÓ ÚÒÙË ı¤ÛË Ô˘ Ô‰ËÁ› ÛÙÔ ΔÛ¿ÌÈÔÓ˜ §ÈÁΔ, ‹Ù·Ó Ù· ÚÒÙ· ÏfiÁÈ· ÙÔ˘ ¡›ÎÔ˘ °ÂˆÚÁ¤·. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·, ÁÈ· ÙÔ Ò˜ ı· ·›ÍÂÈ Ë ∞∂∫ ÛÙÔÓ ÙÂÏÈÎfi, Ô ·Ì˘ÓÙÈÎfi˜ Ù˘ ∞∂∫ ›Â: “∂›Ó·È ı¤Ì· ÙÔ˘ ÚÔÔÓËÙ‹ Ó· Ì·˜ ÂÈ Ò˜ ı· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÔ˘Ì ÙÔÓ ∞ÙÚfiÌËÙÔ, Â›Ó·È ÌÈ· ηϋ ÔÌ¿‰· Ì ηϤ˜ ÌÔÓ¿‰Â˜, ˆÛÙfiÛÔ ·›˙ÂÈ ÚfiÏÔ Î·È Ë Ì¤Ú· Ô˘ ı· ‚ÚÂı› Ë Î¿ı ÔÌ¿‰·. ∂›Ó·È ¤Ó· Ì·Ù˜ ¯ˆÚ›˜ Â·Ó·ÏËÙÈÎfi, ·Ó ›̷ÛÙ ·˘ÙÔ› Ô˘ Ú¤ÂÈ ‰Â ÊÔ‚fiÌ·ÛÙ ٛÔÙ·”.

°È· ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ‰ÈÂΉÈΛ ÙÔ ÙÚ›ÙÔ Î‡ÂÏÏÔ Ù˘ ηÚȤڷ˜ ÙÔ˘, ÂÈÛ‹Ì·ÓÂ: “¢ÂÓ Â›Ó·È ÌfiÓÔ fiÙÈ ÂÁÒ ¤¯ˆ ¿ÚÂÈ Î‡ÂÏÏÔ, fiÏÔÈ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ÁÚ¿„Ô˘Ó ÈÛÙÔÚ›·, fiÏÔÈ ı¤ÏÔ˘Ó ÙÔ ∫‡ÂÏÏÔ. ŸÙ·Ó ‹Úı· ÛÙËÓ ∞∂∫ ‹Úı· ÁÈ·Ù› Â›Ó·È ÌÂÁ¿ÏË ÔÌ¿‰· Î·È ÁÈ· Ó· ηٷÎÙ‹Ûˆ Ù›ÙÏÔ˘˜. ◊ÚıÂ Ë ÒÚ· Ó· ¿Úˆ ¤Ó·Ó ·ÎfiÌ·”. ∂ÓÒ ÁÈ· ÙËÓ ˘Ô‰Ô¯‹ Ô˘ ÂÚÈ̤ÓÂÈ ·fi ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ, Û¯ÔÏ›·ÛÂ: “∑ԇ̠ÁÈ· ·˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹, Ô ÎfiÛÌÔ˜ ı¤ÏÂÈ Ó· ·ÓËÁ˘Ú›ÛÂÈ ÙÔ Î‡ÂÏÏÔ, ÎÈ ÂÌ›˜ ı¤ÏÔ˘Ì ӷ ‰ÒÛÔ˘Ì ¯·Ú¿ Û fiÛÔ˘˜ ı· Â›Ó·È ÛÙÔ Á‹Â‰Ô ·ÏÏ¿ Î·È Û fiÛÔ˘˜ ‰Â ı· ›ӷȔ. ∏ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· Ù˘ ∞∂∫ ÁÈ· ÙÔÓ ÙÂÏÈÎfi ∫˘¤ÏÏÔ˘ Ù˘ 30˘ ∞ÚÈÏ›Ô˘ Û˘Ó¯›ÛÙËΠ¯ı˜ Ì ÚˆÈÓ‹ ÚÔfiÓËÛË ÛÙȘ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ ÙˆÓ ™¿ÙˆÓ. Õ·ÓÙ˜ ¤‰ˆÛ·Ó ÙÔ ·ÚÒÓ ÛÙÔ Î·ÓÔÓÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ·, Ì ÙÔÓ ª·ÓfiÏÔ ÃÈ̤ÓÂı Ó· ¤¯ÂÈ ÛÙË ‰È¿ıÂÛ‹ ÙÔ˘ fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ·›ÎÙ˜ ÙÔ˘ Î·È ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ·Ú·Ù¿ÍÂÈ ÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË ‰˘Ó·Ù‹ ÂÓ‰Âο‰· ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙÔÓ ∞ÙÚfiÌËÙÔ. √È Ú˘ıÌÔ› Ù˘ ÚÔfiÓËÛ˘ ‹Ù·Ó ·ÚÎÂÙ¿ ¤ÓÙÔÓÔÈ Ì ÙÔÓ πÛ·Ófi Ù¯ÓÈÎfi Ó· ÌÔÈÚ¿˙ÂÈ Û˘Á¯·ÚËÙ‹ÚÈ·, ¯ˆÚ›˜ fï˜ Ó· Ï›Ô˘Ó Î·È ÔÈ ‰ÚÈ̇ٷÙ˜ ·Ú·ÙËÚ‹ÛÂȘ.∂›Û˘, ·ÚfiÓÙ˜ ÛÙ· ™¿Ù· ‹Ù·Ó Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¶∞∂, ™Ù·‡ÚÔ˜ ∞‰·Ì›‰Ë˜, Ô˘ ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛ fiÏÔ ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ·, Ì ÙÔÓ ÁÂÓÈÎfi ·Ú¯ËÁfi, μ·Û›ÏË ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ë Î·È ÙÔÓ ÂÎÙÂÏÂÛÙÈÎfi ‰È¢ı˘ÓÙ‹, °ÈÒÚÁÔ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓ›‰Ë.

¶·ÓÈÒÓÈÔ˜: ¶·Ú·›ÙËÛË ÙÔ˘ KÒÛÙ· ΔÛÔϷοÎË Ì ηٷÁÁÂϛ˜ ΔËÓ ·Ú·›ÙËÛ‹ ÙÔ˘ ·fi ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ ÂÎÙÂÏÂÛÙÈÎÔ‡ ‰È¢ı˘ÓÙ‹ Ù˘ ¶∞∂ ¶·ÓÈÒÓÈÔ˜ ˘¤‚·ÏÂ Ô ∫ÒÛÙ·˜ ΔÛÔϷο΢ Î·È ÙË Û˘Ófi‰Â˘Û Ì ÛÔ‚·Úfiٷ٘ ηٷÁÁÂϛ˜ Ô˘ ¤Î·Ó ¯ı˜: “∂›¯· ‚·ÛÈΤ˜ ‰È·ÊˆÓ›Â˜ ÛÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ‰È·¯Â›ÚÈÛË ÙÔ˘ ¶·ÓÈˆÓ›Ô˘. ™ÙÔ Ò˜ Ú¤ÂÈ Ô ¶·ÓÈÒÓÈÔ˜ Ó· ÌËÓ ÂÎÙÂı› Ó· ‰È·¯ÂÈÚÈÛÙ› Ù· ÔÈÎÔÓÔÌÈο ÙÔ˘. ¢ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ¤¯Ô˘Ì ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ¤ÍÔ‰· ·fi ¤ÛÔ‰·”. °È· ÙÔÓ ∫ˆÓÛÙÓ·Ù›ÓÔ Δ۷ΛÚË: “ŸÙÈ ¯ÚÂÈ·˙fiÙ·Ó Ù· ¤‚·˙ ·fi ÙËÓ ÙÛ¤Ë ÙÔ˘. Œ‚·Ï 20 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· Î·È Ù· 14 ¤Ú·Û·Ó ·fi Ù· ¯¤ÚÈ· ÌÔ˘. ¶ÚÈÓ ·Ó·Ï¿‚Ô˘Ì ˘‹Ú¯·Ó 12 Û‡Ì‚Ô˘ÏÔÈ Ô˘ ÏËÚÒÓÔÓÙ·Ó, ¿ÏÏÔÈ Ô˘ ¤·ÈÚÓ·Ó Ù· ÏÂÊÙ¿ ·fi ÙÔ˘˜ ·›ÎÙ˜ Î·È Ù· ¯ÚˆÛÙÔ‡Û·Ó”. °È· ÙȘ ÔÊÂÈϤ˜ ÛÙÔ˘˜ ·›ÎÙ˜: “ŒÓ· ̤ÏÔ˜ ÙÔ˘ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ‹Ú ·fi ÙÔÓ ª¿¯Ô 57.000 ¢ÚÒ Î·È ÙÔ˘ ¤‰ˆÛ ÌÈ· “¤ÙÛÈÓË” ÂÈÙ·Á‹”.


T∂Δ∞ƒΔ∏ 27 A¶ƒπ§π√À 2011

∂¶Δ∞ ¶∞π∫Δ∂™ ¢∂¡ ∂¢ø™∞¡ Δ√ “¶∞ƒø¡” ™Δ∏ ã∂™π¡∏ ¶ƒ√¶√¡∏™∏ Δ∏™ ¡π∫∏™

°ÂÌ¿ÙÔ ÙÔ ·Ô˘ÛÈÔÏfiÁÈÔ È ÔÏϤ˜ ·Ô˘Û›Â˜ ‹Ù·Ó ÙÔ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi Ù˘ ¯ıÂÛÈÓ‹˜ ÚÔfiÓËÛ˘ Ù˘ ¡›Î˘ Ì ÙËÓ ÔÌ¿‰· Ó· ÌËÓ ÍÂÎÈÓ¿ Ì ÙÔÓ È‰·ÓÈÎfiÙÂÚÔ ÙÚfiÔ ÙËÓ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· Ù˘ ÂÓ fi„ÂÈ ÙˆÓ ·Ó·ÌÂÙÚ‹ÛÂˆÓ Ì ÙÔÓ √‰˘ÛÛ¤· ∞Ó·Á¤ÓÓËÛ˘ ™ÂÚÚÒÓ Î·È ÙËÓ ∞.∂. ¶ÔÓÙ›ˆÓ ∫·ÙÂÚ›Ó˘. √È ·›ÎÙ˜ ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó ·Ï‹ÚˆÙÔÈ Î·È ‰ÂÓ ·ÔÎÏ›ÂÙ·È ÙȘ ÚÔÛ¯›˜ Ë̤Ú˜ Ó· ÍÂÛ¿ÛÂÈ Î‡Ì· ÚÔÛÊ˘ÁÒÓ fiÛÔ ‰ÂÓ ÍÂηı·Ú›˙ÂÈ ÙÔ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎfi ÙÔ›Ô. ªÂÙ¿ ÙÔ˘˜ ™ˆÙÚ›ÓË Î·È ∫·Ï·ÌÈÒÙË ·ÚÂÏıfiÓ ıˆÚÔ‡ÓÙ·È Î·È ÔÈ ŸÏÈ‚ÂÚ Î·È ¡·‚·Ú¤Ù Ô˘ ÙÔ ·ÚÁfiÙÂÚÔ Ì¤¯ÚÈ ·‡ÚÈÔ ı· ·Ó·¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó ÁÈ· ÙËÓ ∞ÚÁÂÓÙÈÓ‹. ™‹ÌÂÚ· ‰ÈÂÍ¿ÁÂÙ·È Ë 32Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ÛÙÔÓ ‚fiÚÂÈÔ fiÌÈÏÔ Ù˘ °’ ∂ıÓÈ΋˜ Ì ÙË ¡›ÎË Ó· ¤¯ÂÈ ÚÂfi.

º˘ÛÈο ÙÔ Îϛ̷ ÛÙËÓ ÔÌ¿‰· ‰ÂÓ Â›Ó·È ÙÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·ÒÏÂÈ· Ù˘ ·Ófi‰Ô˘, ÂÓÒ ¤ÁÈÓ ÈÔ ‚·Ú‡ ·fi ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ Ë ‰ÈÔ›ÎËÛË ‰ÂÓ Ê¿ÓËÎÂ Û˘ÓÂ‹˜ ÛÙȘ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ Ù˘, ηıÒ˜ ÔÊ›ÏÂÈ ¯Ú‹Ì·Ù· ÛÙÔ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÎfi ÙÌ‹Ì·. √È ·›ÎÙ˜ ¤Î·Ó·Ó ¶¿Û¯· Ì ¿‰ÂȘ ÙÛ¤˜ Î·È ÙÔ Î˘ÚÈfiÙÂÚÔ ¯ˆÚ›˜ ηÓ›˜ Ó· ÙÔ˘˜ ÂÓËÌÂÚÒÛÂÈ ·Ó Î·È fiÙ ı· ÏËÚˆıÔ‡Ó. ∂ÊfiÛÔÓ, ÏÔÈfiÓ, Û˘Ó¯ÈÛÙ› Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ·˘Ù‹ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Î‡Ì· ÚÔÛÊ˘ÁÒÓ Î·Ù¿ Ù˘ ¶∞∂. £˘Ì›˙Ô˘Ì fiÙÈ ‹‰Ë Ô ™ˆÙÚ›Ó˘ Â¤ÏÂÍ ÙË ‰ÈηÛÙÈ΋ Ô‰fi, ÂÓÒ ·fi ÙËÓ ÔÌ¿‰· ·Ô¯ÒÚËÛÂ Î·È Ô ∫·Ï·ÌÈÒÙ˘. ™ÙÔ ÌÂٷ͇, Û‹ÌÂÚ· ‰ÈÂÍ¿ÁÂÙ·È Ë 32Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ÛÙÔÓ ‚fiÚÂÈÔ fiÌÈÏÔ Ù˘ °’ ∂ıÓÈ΋˜ Ì ÙË ¡›ÎË Ó· οÓÂÈ ÙÔ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈṲ̂ÓÔ Ù˘ ÚÂfi. ∏ ÂfiÌÂÓË Â›ÛËÌË ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ˘Ô¯Ú¤ˆÛË ÁÈ· ÙÔ˘˜ “΢·ÓfiÏ¢ÎÔ˘˜” Â›Ó·È ÛÙȘ 8 ª·˝Ô˘, Ô˘ ı· ·Ó·ÌÂÙÚËıÔ‡Ó Ì ÙÔÓ √‰˘ÛÛ¤· ∞Ó·Á¤ÓÓËÛ˘ ™ÂÚÚÒÓ ÂÎÙfi˜ ¤‰Ú·˜. ™ÙÔ Ì·Ù˜ ·˘Ùfi ¤Ú·Ó ÙˆÓ ·ÈÎÙÒÓ Ô˘ ‹‰Ë ¤Ê˘Á·Ó ‹ ·˘ÙÒÓ Ô˘ ›Ûˆ˜ οÓÔ˘Ó ÚÔÛÊ˘Á‹ ı· ·Ô˘ÛÈ¿ÛÔ˘Ó Û›ÁÔ˘Ú· ÔÈ ÙÈ̈ÚË̤ÓÔÈ ª·ÎÚ¿Î˘, ª·˚ÛÙÚ¤ÏÏ˘, ¶ÂÙÚ¿˜, ¡Ù¿ÓÈÛÈÙ˜ Î·È ∫·Ú·ÎÒÛÙ·˜. ΔÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ÔÏÔÎÏËÚÒÓÂÙ·È ÛÙȘ 15 ª·˝Ô˘ Ì ÙË ¡›ÎË Ó· ˘Ô‰¤¯ÂÙ·È ÙËÓ ∞.∂. ¶ÔÓÙ›ˆÓ ∫·ÙÂÚ›Ó˘. ∂‰Ò ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÂӉȷʤÚÂÈ Ë ÛÙ¿ÛË Ô˘ ı· ÎÚ·Ù‹ÛÔ˘Ó ÔÈ

ʛϷıÏÔÈ ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘, ·Ú¿ ÙÔ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ÎÔÌÌ¿ÙÈ. √ ÎfiÛÌÔ˜ ÛÙ‹ÚÈÍÂ Î·È Ê¤ÙÔ˜ ÙË ¡›ÎË, ·ÏÏ¿ ÙÔ ÌfiÓÔ Ô˘ ÂÈÛ¤Ú·ÍÂ Â›Ó·È ·ÔÁÔ‹Ù¢ÛË ÁÈ· ÙË ÌË Â›Ù¢ÍË ÙÔ˘ ÛÙfi¯Ô˘ Ù˘ ·Ófi‰Ô˘. * ºÈÏÈÎfi Ì ÙÔÓ ¶‡Ú·ÛÔ ı· ‰ÒÛÂÈ Ë ¡›ÎË ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ ÛÙȘ 5 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ÛÙÔ Á‹Â‰Ô “¶·ÓÙÂÏ‹˜ ª·ÁÔ˘Ï¿˜” .

¶·Ï·›Ì·¯ÔÈ: “¡¤Ô ÍÂΛÓËÌ· Ì ÓÙfiÈÔ˘˜ ·›ÎÙ˜” ¶·Ú¤Ì‚·ÛË ÛÙÔ Úfi‚ÏËÌ· Ù˘ ¡›Î˘ ¤Î·ÓÂ Î·È Ô Û‡ÏÏÔÁÔ˜ ·Ï·ÈÌ¿¯ˆÓ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙÒÓ ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ Ô˘ Ì ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ ÙÔ˘ ÙÔÓ›˙ÂÈ ÙËÓ ·Ó·ÁηÈfiÙËÙ· Ó· ÛÙËÚȯı› Ë ÔÌ¿‰· Û ÓÙfiÈÔ ¤Ì„˘¯Ô ˘ÏÈÎfi ·ÔʇÁÔÓÙ·˜ ¤ÙÛÈ ÙËÓ ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ “·ÈÌÔÚÚ·Á›·” . ΔÔ Î›ÌÂÓÔ Â›Ó·È ÙÔ ÂÍ‹˜: “Œ¯Ô˘Ì ÊÙ¿ÛÂÈ ÙÚÂȘ ·ÁˆÓÈÛÙÈΤ˜ ÚÈÓ ÙË Ï‹ÍË Ù˘ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈ΋˜ ÂÚÈfi‰Ô˘ Î·È Ë ÔÌ¿‰· Ì·˜ ¿ÏÈ ‰ÂÓ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ ÙÔÓ ÛÙfi¯Ô Ù˘ Ô˘ ‹Ù·Ó Ë ¿ÓÔ‰Ô˜ ÛÙË μ’ ∂ıÓÈ΋. Δ· ÙÂÏÂ˘Ù·›· Ù¤ÛÛÂÚ· ¯ÚfiÓÈ· ¤¯ÂÈ ·ÏÏ¿ÍÂÈ ¿Óˆ ·fi 130 Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜, ÂÎÙfi˜ ª·ÁÓËÛ›·˜ ΢ڛˆ˜ Î·È ÔÙ¤ ‰ÂÓ ¤ÊÙ·Û ÛÙÔ ÛÙfi¯Ô Ù˘. Œ¯Ô˘Ó ¤ÚıÂÈ ÙfiÛÔ “ÌÂÁ¿Ï·” ÔÓfiÌ·Ù· ·ÈÎÙÒÓ, fiÛÔ Î·È ¿ÁÓˆÛÙÔÈ (Ô˘ Â›Ó·È Î·È ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ) Ô˘ ˘ÔÙ›ıÂÙ·È

ˆ˜ ı· ‚ÔËıÔ‡Û·Ó, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ¤ÁÈÓ ٛÔÙÂ. ™ÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ Ë ¡›ÎË ·Ó¤‚ËΠηÙËÁÔڛ˜ ÌfiÓÔ fiÙ·Ó ÛÙËÓ ÂÓ‰Âο‰· Ù˘ ¤·È˙·Ó ÓÙfiÈÔÈ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ Î·È Ôχ Ï›ÁÔÈ ÂÎÙfi˜ ÓÔÌÔ‡. ∂Í¿ÏÏÔ˘, ÔÈ ÓÙfiÈÔÈ ·Á·Ô‡Ó ÙËÓ ÔÌ¿‰·, ÔÓ¿Ó ÁÈ’ ·˘Ù‹ Î·È Ù· ‰›ÓÔ˘Ó fiÏ· Û ÂÓÙfi˜ Î·È ÂÎÙfi˜ ¤‰Ú·˜ ·È¯Ó›‰È·. º¤ÙÔ˜ Ë ÔÌ¿‰· Ì·˜ ›¯Â ÙȘ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÂÎÙfi˜ ¤‰Ú·˜ ‹ÙÙ˜ ÛÙÔÓ ‚fiÚÂÈÔ fiÌÈÏÔ ·fi ÂΛӘ Ô˘ ‰ÈÂΉ›ÎËÛ·Ó ¿ÓÔ‰Ô Î·È ·˘Ùfi ÛËÌ·›ÓÂÈ ÔÏÏ¿. °È’ ·˘Ùfi ÙÔ ÏfiÁÔ Ú¤ÂÈ Ó· οÓÔ˘Ì ¤Ó· ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ÍÂΛÓËÌ· Ì ·›ÎÙ˜ ·fi ÙË ª·ÁÓËÛ›· Î·È Ôχ Ï›ÁÔ˘˜ ͤÓÔ˘˜. ∂›Û˘, ·ÊÔ‡ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ì ÙÒÚ· οÔÈÔ ÛÙfi¯Ô ··ÈÙԇ̠ӷ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËıÔ‡Ó ÛÙ· ÂfiÌÂÓÔ ·È¯Ó›‰È (ÂÊfiÛÔÓ Á›ÓÂÈ ‰ÈfiÙÈ ‰È·‚¿˙Ô˘Ì fiÙÈ Ù· ¯Ú¤Ë Â›Ó·È Ôχ ÌÂÁ¿Ï·) Ó·ÚÔ› μÔÏÈÒÙ˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜, Ô˘ ÈÛÙ‡ԢÌ fiÙÈ Â›Ó·È ÈÛ¿ÍÈÔÈ ‹ Î·È Î·Ï‡ÙÂÚÔÈ ·fi ÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜. ΔÔ Û˘Ì¤Ú·ÛÌ· Â›Ó·È fiÙÈ Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ· ·¤Ù˘¯·Ó fiÏÔÈ ·Ù·Áˆ‰Ò˜ ÛÙËÚÈ˙fiÌÂÓÔÈ Û ¢ηÈÚÈ·Îfi Ì¿˙ÂÌ· 20-25 ·ÈÎÙÒÓ Û οı ÂÚ›Ô‰Ô, fiÔ˘ ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ·˘Ù‹˜ ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ¤Ê¢Á·Ó οÓÔÓÙ·˜ ÚÔÛÊ˘Á‹. Δ¤ÏÔ˜, ηÏԇ̠fiÏÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Ù˘ ¡›Î˘ Ó· ÛÙËÚ›ÍÂÈ ÙËÓ ¿Ô„‹ Ì·˜ Î·È Ó· ‚ÔËı‹ÛÂÈ ÙËÓ ÔÌ¿‰· Ì·˜ Ó· οÓÂÈ Ó¤Ô ÍÂΛÓËÌ·” .

“¶ÚÒÙË” ¶·¿˙ÔÁÏÔ˘ ÛÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi ËÓ ÚÒÙË ÙÔ˘˜ ÚÔfiÓËÛË ·fi ÙËÓ ·ÔÓÔÌ‹ ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ ¤Î·Ó·Ó ¯ı˜ ÔÈ ·›ÎÙ˜ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡. Ÿˆ˜ ›¯Â Á›ÓÂÈ ÁÓˆÛÙfi ÛÙȘ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ƒ¤ÓÙË ¤‰ˆÛ·Ó ÙÔ “·ÚÒÓ” Î·È ‰‡Ô Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ ÙˆÓ “ÂÚ˘ıÚÔχΈӔ Ô˘ ›¯·Ó ‰Ôı› ‰·ÓÂÈÎÔ› ÛÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ÙÔ ÔÔ›Ô ÙÂÏ›ˆÛÂ.

Δ

ΔÔ Ù¯ÓÈÎfi ÂÈÙÂÏÂ›Ô ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ ›¯Â ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ‰ÂÈ ·fi ÎÔÓÙ¿ Î·È ¿ÏÈ ÙÔÓ °Î·Ï› ÙÛÈÔ, ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔÓ ¶··˙fiÁÏÔ˘, ÛÙËÓ “ÚÒÙË” ÙÔ˘ Ì ٷ “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢η” . £˘Ì›˙Ô˘Ì ˆ˜ Ô ·›ÎÙ˘ ›¯Â ·ÔÎÙËı› ·fi ÙÔ˘˜ “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔ˘˜” ·ÏÏ¿ Û˘Ó¤¯ÈÛ ӷ ·ÁˆÓ›-

°’ ∂£¡π∫∏

™ÙËÓ ∫Ú·ÓԇϷ Ì ÙË ¢fiÍ· ‰ÔÎÈÌ¿˙ÂÙ·È Ë ∂·ÓÔÌ‹ ªÂ ÙȘ ·Ó·ÌÂÙÚ‹ÛÂȘ Ù˘

ƒÂÔÚÙ¿˙: °πøƒ°√™ ¶∂°π√™ ∂¤ÛÙÚ„·Ó ¯ı˜ ÛÙȘ ÚÔÔÓ‹ÛÂȘ ÔÈ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ Ù˘ ¡›Î˘, ·ÏÏ¿ fi¯È fiÏÔÈ. √ ÚÔÔÓËÙ‹˜ μ¤ÏÈÎÔ ¡Ùfi‚ÂÓÙ·Ó ÛËÌ›ˆÛ ÛÙÔ ·Ô˘ÛÈÔÏfiÁÈfi ÙÔ˘ ÂÙ¿ ·›ÎÙ˜ Ô˘ ÁÈ· ‰È·ÊfiÚÔ˘˜ ÏfiÁÔ˘˜ ‰ÂÓ ‹Úı·Ó ÛÙÔ μfiÏÔ Î·È Â›Ó·È ÔÈ ª·˚ÛÙÚ¤ÏÏ˘, ª·ÎÚ¿Î˘, μÏ¿¯Ô˜, ¶··˚ˆ¿ÓÓÔ˘, ¡¿ÛÙÔ˜, ΔÛÂÚΤ˙Ô˜ Î·È ¡Ù¿ÓÈÛÈÙ˜. √ ª·˚ÛÙÚ¤ÏÏ˘ ‚·ÊÙ›˙ÂÈ ÙÔ ·È‰› ÂÓfi˜ Ê›ÏÔ˘ ÙÔ˘ ÙËÓ ÚÔÛ¯‹ ¶·Ú·Û΢‹ ÛÙË ª˘ÙÈÏ‹ÓË Î·È ¤ÙÛÈ ı· ÂÈÛÙÚ¤„ÂÈ ÛÙÔÓ μfiÏÔ Ì¤Û· ÛÙÔ ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·ÔʇÁÂÈ Ù· ÂÈϤÔÓ ¤ÍÔ‰· ·fi Ù· ·ÂÚÔÔÚÈο ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ·. √ μÏ¿¯Ô˜ ›¯Â ÂȉÔÔÈ‹ÛÂÈ ÂÁη›Úˆ˜ fiÙÈ ÏfiÁˆ ÚÔÛˆÈÎÒÓ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂˆÓ ı· Ì›ÓÂÈ ÛÙ· °È¿ÓÓÂÓ·, ÙÔÓ›˙ÔÓÙ·˜ fiÙÈ ı· ‰ÒÛÂÈ Î·ÓÔÓÈο ÙÔ “·ÚÒÓ” ÛÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ ‹ ÙËÓ ·˘ÚÈ·Ó‹ ÚÔfiÓËÛË. √ ¡¿ÛÙÔ˜ ¤Î·Ó ̛· ÌÈÎÚ‹ Â¤Ì‚·ÛË ÛÙÔ ‰¿¯Ù˘ÏÔ ÙÔ˘ Ô‰ÈÔ‡ ÙÔ˘, ÂÓÒ Ô ΔÛÂÚΤ˙Ô˜ ÂÚfiÎÂÈÙÔ Ó· ηÓÔÓ›ÛÂÈ Î¿ÔÈ· ‰È·‰ÈηÛÙÈο ˙ËÙ‹Ì·Ù· ÁÈ· Ó· ¿ÚÂÈ ·Ó·‚ÔÏ‹ ·fi ÙÔ ÛÙÚ·Ùfi. ∂›Û˘, Ô ¡Ù¿ÓÈÛÈÙ˜ ÂÈηϤÛÙËΠÚfi‚ÏËÌ· Ì ÙË ‚›˙· ÙÔ˘ Î·È ¤ÌÂÈÓ ÛÙËÓ ∫ÚÔ·Ù›·. 줂·È· Î·È ÙÚÂȘ ÂÎ ÙˆÓ ·ÈÎÙÒÓ Ô˘ ·Ú¢ڤıËÎ·Ó ÛÙËÓ ÚÔfiÓËÛË ‰ÂÓ Á˘ÌÓ¿ÛÙËηÓ. √ ¶ÂÙÚ¿˜ ·ÈÛı·ÓfiÙ·Ó ÂÓԯϋÛÂȘ ÛÙÔ fi‰È ÙÔ˘, ÂÓÒ ¡·‚·Ú¤Ù ¤ÙÚÂÍ ÌfiÓÔ˜ Î·È Ô ŸÏÈ‚ÂÚ ÂÌÊ·Ó›ÛÙËΠ̠ÔÏÈÙÈο Î·È Ê˘ÛÈο ‰ÂÓ ÌÂÙ›¯Â ÛÙËÓ ÚÔfiÓËÛË. ¶¿ÓÙˆ˜, ÙfiÛÔ Ô ¡·‚·Ú¤ÙÂ, fiÛÔ Î·È Ô ŸÏÈ‚ÂÚ ıˆÚÔ‡ÓÙ·È ·ÚÂÏıfiÓ ·fi ÙË ¡›ÎË, ·ÊÔ‡ ÙÔ ·ÚÁfiÙÂÚÔ Ì¤¯ÚÈ ·‡ÚÈÔ ¶¤ÌÙË ı· ·Ó·¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó ÁÈ· ÙËÓ ∞ÚÁÂÓÙÈÓ‹.

21

˙ÂÙ·È ÛÙÔÓ ¶·ÓÛÂÚÚ·˚Îfi ˆ˜ ‰·ÓÂÈÎfi˜ ̤¯ÚÈ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ ÛÂ˙fiÓ. ΔȘ ÂfiÌÂÓ˜ Ë̤Ú˜ ı· ÂÓÙ·¯ıÔ‡Ó ÛÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ Î·È ¿ÏÏÔÈ ‰‡Ô Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜. √ ¡Ù¤ÓȘ ∂ÛÙ¿ÈÓ Î·È Ô ∫Ò ÛÙ·˜ ª‹ÙÚÔÁÏÔ˘. √ °ÂÚÌ·Ófi˜ ̤ÛÔ˜ ı· ‚ÚÂı› ÛÙÔ ƒ¤ÓÙË ÙËÓ ¶¤ÌÙË, ÂÓÒ Ô Ó·Úfi˜ ‰ÈÂıÓ‹˜ ŒÏÏËÓ·˜ ÂÈıÂÙÈÎfi˜ ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹. √ ÕÏÌÂÚÙ ƒÈ¤Ú· ‰ÂÓ Û˘ÌÌÂÙ›¯Â ÛÙÔ Î·ÓÔÓÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÚÔÔÓ‹ÛˆÓ. √ πÛ·Ófi˜ ¤Î·Ó ıÂÚ·›· ÏfiÁˆ Ù˘ ڋ͢ ÙÔ˘ ¤Ûˆ Ï·Á›Ô˘ ÙÔ˘ ·ÚÈÛÙÂÚÔ‡ ÁÔÓ¿ÙÔ˘ Ô˘ ›¯Â ˘ÔÛÙ› ÛÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ·È¯Ó›‰È ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ Ì ÙËÓ §¿ÚÈÛ·. ΔÔ ÂÁÎÒÌÈÔ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ Î·È ÙˆÓ Ô·‰ÒÓ ÙÔ˘ ¤ÏÂÍÂ Ô ¡Ù¤ÓȘ ƒfiÌÂÓÙ·Ï ÌÈÏÒÓÙ·˜ ÛÙËÓ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· Ù˘ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈ΋˜ ÔÌÔÛÔÓ‰›·˜ Ù˘ ¢·Ó›·˜. ™ÙË Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË ·˘Ù‹ Ô ÌÂÛÔÂÈıÂÙÈÎfi˜ ÙˆÓ “ÂÚ˘ıÚÔχΈӔ ··ÓÙ¿ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Û ÂÚˆÙ‹-

ÛÂȘ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙËÓ ÂıÓÈ΋ ÔÌ¿‰· Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ÙÔ˘ Î·È ÙÔ Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ Ù˘ ¢·Ó›·˜ Î·È ·ÔʇÁÂÈ Ó· ÌÈÏ‹ÛÂÈ ÁÈ· ÙËÓ ÚÒÙË ÙÔ˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ÛÂ˙fiÓ ÛÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi. ™Â ÂÚÒÙËÛË ·Ó Â›Ó·È ˆÚ·›· Ó· ·›˙ÂȘ ÛÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi ·¿ÓÙËÛÂ: “¡·È, ·˘Ùfi Â›Ó·È Ú·ÁÌ·ÙÈο ˆÚ·›Ô.

∂›Ì·ÛÙÂ Ë Î·Ï‡ÙÂÚË ÔÌ¿‰· ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î·È ¤¯Ô˘Ì ÙÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ÎÔÈÓfi” . °È· ÙÔ ·Ó ¤¯ÂÈ ÛÎÂÊÙ› ÔÙ¤ ÙËÓ ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ÛÙË ™Ô‡ÂÚ §›Áη Ù˘ ¢·Ó›·˜ ÙfiÓÈÛÂ: “Ÿ¯È, Ú·ÁÌ·ÙÈο, ·ÏÏ¿ ·Ó ‹ÌÔ˘Ó ÛÙË ¢·Ó›· ı· ÚÔÙÈÌÔ‡Û· Ó· ·›Íˆ ÛÙË §›ÓÁÎÌÈ, ‰ÈfiÙÈ ·fi ÂΛ ÍÂΛÓËÛ·Ó fiÏ· ÁÈ· ̤ӷ” .

À‡ı˘ÓÔÈ ∫·Ù.:

∂ÈÚ‹ÓË °ÚËÁÔÚÈ¿‰Ô˘ ∞ÓÙÒÓÈÔ˜ ª¿ÓÔ˜ ΔËÏ.: 2421 101946 Fax: 2421 101961

μ¿ÚÓ·ÏË 57 (∞Á›· ¶·Ú·Û΢‹) μfiÏÔ˜

32˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜, Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È Û‹ÌÂÚ· ÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Ù˘ Football League 2 (°’ ∂ıÓÈ΋) ÛÙÔÓ 2Ô fiÌÈÏÔ Ù˘ °` ÂıÓÈ΋˜ ηÙËÁÔÚ›·˜. ∏ ÚˆÙÔfiÚÔ˜ ∞Ó·Á¤ÓÓËÛË ∂·ÓÔÌ‹˜, ¤¯ÂÈ ‰‡ÛÎÔÏÔ ¤ÚÁÔ, ηıÒ˜ ÊÈÏÔÍÂÓÂ›Ù·È ÛÙËÓ ∫Ú·ÓԇϷ ·fi ÙËÓ ¢fiÍ·, ÂÓÒ Ë ∫·ÏÏÔÓ‹ Â›Ó·È ÙÔ ·fiÏ˘ÙÔ Ê·‚ÔÚ›, ·ÊÔ‡ ı· ˘ԉ¯ı› ÙÔÓ Ô˘Ú·Áfi Î·È ˘Ô‚È‚·Ṳ̂ÓÔ, ª·Î‰ÔÓÈÎfi. ∫ÔÓÙ¿ ÛÙËÓ Ó›ÎË, Â›Ó·È Î·È Ë ∞Ó·Á¤ÓÓËÛË °È·ÓÓÈÙÛÒÓ Ô˘ ı· ÊÈÏÔÍÂÓ‹ÛÂÈ ÙËÓ ∫Ô˙¿ÓË, ÂÓÒ Ô ºˆÎÈÎfi˜ ‰ÔÎÈÌ¿˙ÂÙ·È ÛÙÔÓ Δ‡ÚÓ·‚Ô, Û ̛· ·ÓÔÈÎÙ‹ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË. ∏ ¡›ÎË Û‹ÌÂÚ· ı· οÓÂÈ ÙÔ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈṲ̂ÓÔ Ù˘ ÚÂfi. ΔÔ ÛËÌÂÚÈÓfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ¤¯ÂÈ ˆ˜ ÂÍ‹˜: Δ‡ÚÓ·‚Ô˜-ºˆÎÈÎfi˜ °È·ÓÓÈÙÛ¿-∫Ô˙¿ÓË ¢fiÍ· ∫Ú·Ó.-∂·ÓÔÌ‹ ∑¿Î˘ÓıÔ˜-√‰˘ÛÛ¤·˜ ∞Ó. ª. ∞ϤͷӉÚÔ˜ ∏Ú.-∂ÔÚ‰·˚Îfi˜ ∂ıÓÈÎfi˜ ºÈÏ.-¶fiÓÙÈÔÈ ∫·Ù. ∫·ÏÏÔÓ‹-ª·Î‰ÔÓÈÎfi˜ ¡·˘·ÎÙÈ·Îfi˜-∞ÂÙfi˜ ™Î‡‰Ú·˜ ƒÂfi: ¡›ÎË μfiÏÔ˘ * ŸÏÔÈ ÔÈ ·ÁÒÓ˜ ·Ú¯›˙Ô˘Ó ÛÙȘ 16.00

∏ ‚·ıÌÔÏÔÁ›· (31Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋) 1. ∂·ÓÔÌ‹ 38-23 2. ∫·ÏÏÔÓ‹ 34-20 3. °È·ÓÓÈÙÛ¿ 25-21 4. ºˆÎÈÎfi˜ 40-30 5. ¡›ÎË μ. 28-26 6. Δ‡ÚÓ·‚Ô˜ 28-24 7. ∂ÔÚ‰·˚Îfi˜ 28-24 8. ¢fiÍ· ∫Ú·Ó. 23-19 9. ¶fiÓÙÈÔÈ ∫·Ù. 21-21 10. ∞ÂÙfi˜ ™Î. 31-25 11. √‰˘ÛÛ¤·˜ ∞Ó. 30-35 12. ¡·˘·ÎÙÈ·Îfi˜ 23-30 13. ∂ıÓÈÎfi˜ ºÈÏ. 21-28 14. ª. ∞ϤͷӉÚÔ˜ ∏Ú. 33-32 15. ∑¿Î˘ÓıÔ˜ 19-26 16. ∫Ô˙¿ÓË 31-41 17. ª·Î‰ÔÓÈÎfi˜ 13-41

51 50 47 47 44 42 42 41 40 40 40 35 33 33 32 32 14


22

T∂Δ∞ƒΔ∏ 27 A¶ƒπ§π√À 2011

™˘ÌÊÒÓËÛÂ Î·È ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ÛÙÔÓ ¶‡Ú·ÛÔ Ô §. °Î¿Áη˜

¶ÚÔÛ΋ÓÈÔ& ... ·Ú·Û΋ÓÈÔ T˘ E§ENH™ A. ¶A¶A£ANA™IOY

papathanasiou@e-thessalia.gr

™‹ÌÂÚ· Ù· ÛÔ˘‰·›· ÁÈ· ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi μ.

ª∂Δ∞ ÙÔÓ ÚÔÔÓËÙ‹ §Â˘Ù¤ÚË ∫·ÏÔÁ‹ÚÔ˘ Î·È ÙÔ˘˜ ™Ù¤ÏÈÔ ∞ÚÛ¤ÓÔ Î·È ¢ËÌ‹ÙÚË ™ÙÂÊ·Ó‹, ¯ı˜ ‹Ù·Ó Ë ÛÂÈÚ¿ ÙÔ˘ §ÂˆÓ›‰· °Î¿Áη Ó· Û˘ÌʈӋÛÂÈ ÁÈ· ÙËÓ ·Ú·ÌÔÓ‹ ÙÔ˘ ÛÙÔÓ ¶‡Ú·ÛÔ Î·È ÁÈ· ÙË Ó¤· ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô. √ ‰˘Ó·ÌÈÎfi˜ ·Ì˘ÓÙÈÎfi˜ ı· Û˘Ó¯›ÛÂÈ Ó· ÚÔÛʤÚÂÈ ÙȘ ˘ËÚÂۛ˜ ÙÔ˘ ÛÙÔ˘˜ “΢·ÓfiÏ¢ÎÔ˘˜” Ô˘ Âͤ‰ˆÛ·Ó ÙËÓ Î¿ÙˆıÈ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË: “∏ ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ ∞.™. ¶‡Ú·ÛÔ˜ ¡¤·˜ ∞Á¯È¿ÏÔ˘ ·Ó·ÎÔÈÓÒÓÂÈ ÙËÓ Â¤ÎÙ·ÛË Ù˘ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ ÌÂٷ͇ ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ Î·È ÙÔ˘ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ‹ §ÂˆÓ›‰· °Î¿Áη ÁÈ· ÙËÓ ÂfiÌÂÓË ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ÛÂ˙fiÓ 2011-2012. √ §ÂˆÓ›‰·˜ °Î¿Áη˜ ·ÔÙÂÏ› ̤ÏÔ˜ Ù˘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜ ÙÔ˘ ¶˘Ú¿ÛÔ˘ Ù· ÙÚ›· ¯ÚfiÓÈ· Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ë ÔÌ¿‰· ÛÙË ¢’ ∂ıÓÈ΋. ΔËÓ ÚÒÙË ÛÂ˙fiÓ, ·ÁˆÓ›ÛÙËΠÁÈ· 40 ÏÂÙ¿ ÚÈÓ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÙ› ÛÔ‚·Ú¿ Î·È ¯¿ÛÂÈ fiÏ· Ù· ˘fiÏÔÈ· ·È¯Ó›‰È·. ¶¤Ú˘ÛÈ, ›¯Â 25 Û˘ÌÌÂÙÔ¯¤˜ Ì ¤Ó· ÁÎÔÏ, ÂÓÒ Ê¤ÙÔ˜ ¤¯ÂÈ ·›ÍÂÈ ÛÙ· 19 Ì·Ù˜ Ì ‰‡Ô ÁÎÔÏ. ™˘ÓÔÏÈο, Ì ÙË Ê·Ó¤Ï· ÙÔ˘ ¶˘Ú¿ÛÔ˘, ¤¯ÂÈ ·ÁˆÓÈÛÙ› ÛÙË ¢’ ∂ıÓÈ΋ Û 45 ·Ó·ÌÂÙÚ‹ÛÂȘ Ì 3 ÁÎÔÏ. °ÂÓÓË̤ÓÔ˜ ÛÙȘ 6 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ 1979, ÍÂΛÓËÛ ÙÔ Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ ÛÙÔÓ ΔÔÍfiÙË, ÌÂÙ¿ ¤·ÈÍ ÛÙÔÓ ª·ÁÓËÛÈ·Îfi Î·È ÛÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi μfiÏÔ˘ (ÛÙË μ’ Î·È °’ ∂ıÓÈ΋) ÚÈÓ ¤ÚıÂÈ ÛÙÔÓ ¶‡Ú·ÛÔ. ∞ÔÙÂÏ› ·ÍÈfiÈÛÙË ÂÈÏÔÁ‹ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ ¿Ì˘Ó·˜ Î·È Ì·˙› Ì ÙÔÓ ¢. ™ÙÂÊ·Ó‹, ¤¯Ô˘Ó Û˘Óı¤ÛÂÈ ¤Ó· ·fi Ù· ηχÙÂÚ· ‰›‰˘Ì· ÛÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›·. √ ¶‡Ú·ÛÔ˜ ¤¯ÂÈ ÙËÓ ÙÚ›ÙË Î·Ï‡ÙÂÚË ¿Ì˘Ó· ÛÙÔÓ 4Ô fiÌÈÏÔ Ì 16 Ù¤ÚÌ·Ù· ÛÙÔ ·ıËÙÈÎfi ÙÔ˘, ÂÓÒ ÛÙ· 13 ·fi Ù· 24 Ì·Ù˜, ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ‰Â¯ı› ÁÎÔÏ. °È· ÙÔ˘˜ ÂÓÙ˘ˆÛÈ·ÎÔ‡˜ ·˘ÙÔ‡˜ ·ÚÈıÌÔ‡˜ Î·È ÙËÓ ·Ì˘ÓÙÈ΋ ÛÙ·ıÂÚfiÙËÙ· ÙÔ˘ ¶˘Ú¿ÛÔ˘ Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ‰‡Ô ¯ÚfiÓÈ·, Ë Û˘ÓÂÈÛÊÔÚ¿ ÙÔ˘ Â›Ó·È ÙÂÚ¿ÛÙÈ·” . √ ›‰ÈÔ˜ Ô °Î¿Áη˜ ¤Î·Ó ÙËÓ ·ÎfiÏÔ˘ıË ‰‹ÏˆÛË ÛÙËÓ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ (www.pyrasos.gr): “™˘ÌʈӋ۷Ì Ì ÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË Ó· ·Ú·Ì›ӈ ÛÙËÓ ÔÌ¿‰· Î·È ÙËÓ ÂfiÌÂÓË ÛÂ˙fiÓ. ∂›Ì·È Ôχ ¢¯·ÚÈÛÙË̤ÓÔ˜ ·fi ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂͤÏÈÍË ÁÈ·Ù› Ô ¶‡Ú·ÛÔ˜ Â›Ó·È ¤Ó· ۈ̷ÙÂ›Ô Ôχ ÔÚÁ·ÓˆÌ¤ÓÔ Ô˘ ‰Ô˘Ï‡ÂÈ Û Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈΤ˜ ‚¿ÛÂȘ Î·È ¤¯ÂÈ fiϘ ÙȘ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ ÁÈ· ·ÎfiÌË Î·Ï‡ÙÂÚË ÔÚ›· ÛÙË ¢’’ ∂ıÓÈ΋. ¢ÂÓ Í¯ӿˆ ÙËÓ ÂÌÈÛÙÔÛ‡ÓË Ô˘ ÌÔ˘ ¤‰ÂÈÍÂ Ë ‰ÈÔ›ÎËÛË Î·È ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ· Ë ÔÌ¿‰· ÙËÓ ÚÒÙË ÛÂ˙fiÓ Ô˘ ›¯· ÙÔÓ ÛÔ‚·Úfi ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌfi Î·È ÚÔÛ·ıÒ Ì ÙËÓ ·fi‰ÔÛ‹ ÌÔ˘, Ó· ÙËÓ ·ÓÙ·Ô‰ÒÛˆ. ¶ÈÛÙ‡ˆ fiÙÈ ÌÔÚԇ̠fiÏÔÈ Ì·˙› Ó· ¤¯Ô˘Ì ·ÎfiÌ· ηχÙÂÚ· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù·, ÍÂÎÈÓÒÓÙ·˜ ÙË Ó¤· ÂÚ›Ô‰Ô ·fi Â‰Ò Ô˘ ›̷ÛÙ ÙÒÚ·, ‰ËÏ·‰‹ ÌÈ· Ôχ ÈÛ¯˘Ú‹ ÔÌ¿‰· Ô˘ ·ÁÓÔ› ÙËÓ ‹ÙÙ· ÁÈ· ÌÂÁ¿ÏÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ·” .

™∏ª∞¡Δπ∫∏ Â›Ó·È Ë ÛËÌÂÚÈÓ‹ Ë̤ڷ ÁÈ· ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi μ., ·ÊÔ‡ Ô ∞¯ÈÏϤ·˜ ª¤Ô˜ ÛÙȘ 6 Ì.Ì. ÛÙÔ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô “Valis” , ı· ‰ÒÛÂÈ Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË Δ‡Ô˘, fiÔ˘ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÌÈÏ‹ÛÂÈ ÂÊ’ fiÏ˘ Ù˘ ‡Ï˘. º˘ÛÈο, fiÏÔÈ ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ó Ó· ÍÂηı·Ú›ÛÂÈ Î·È ÙÔ ÙÔ›Ô, fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ ·Ú·ÌÔÓ‹ ÙÔ˘ ÛÙË ‚ÔÏÈÒÙÈÎË ÔÌ¿‰·. ¶¿ÓÙˆ˜, Û‡Ìʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜, ÌÂÙ¿ ÙȘ ÛËÌÂÚÈÓ¤˜ ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂȘ, ·Ó·Ì¤ÓÔÓÙ·È Î·È Ú·Á‰·›Â˜ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ, fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ ÔÚÁ¿ÓˆÛË Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÁÈ· ÙË Ó¤· ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô. ªÂ ÙË ...‚·Ï›ÙÛ· ÛÙÔ ¯¤ÚÈ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Î·È Ô Ù¯ÓÈÎfi˜ ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ Î. Δ¿Î˘ °È·ÓÓfiÔ˘ÏÔ˜ Ô˘ ı· Ù·Íȉ¤„ÂÈ Û πÛ·Ó›·, ∞ÚÁÂÓÙÈÓ‹ Î·È °·ÏÏ›· ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ‚ÔÏȉÔÛÎÔ‹ÛÂÈ Èı·ÓÔ‡˜ ÌÂÙ·ÁÚ·ÊÈÎÔ‡˜ ÛÙfi¯Ô˘˜. ™‹ÌÂÚ· ÏÔÈfiÓ Ù· ...ÛÔ˘‰·›· Î·È ·fi ·‡ÚÈÔ ÍÂÎÈÓ¿ Î·È ...ÂÈۋ̈˜ Ë ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÁÈ· ÙË Ó¤· ¯ÚÔÓÈ¿.

•Â¯ÒÚÈÛÂ Ô ∞ÎfiÛÙ· ∞¶√ ÙÔ˘˜ ¤ÓÙ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ Ô˘ ·ÔÎÙ‹ıËÎ·Ó ·fi ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi μfiÏÔ˘ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô ÙÔ˘ π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘, ·˘Ùfi˜ Ô˘ ͯÒÚÈÛ ‹Ù·Ó Ô ¡fi ∞ÎfiÛÙ·. √ πÛ·Ófi˜ ̤ÛÔ˜ ¤·ÈÍ Û 11 ·È¯Ó›‰È· (ÛÙ· ÙÚ›· ‚·ÛÈÎfi˜), ·ÁˆÓ›ÛÙËΠ530 ÏÂÙ¿ Î·È ‚Ô‹ıËÛ ԢÛÈ·ÛÙÈο ÙËÓ ÔÌ¿‰· ÁÈ· Ó· ÂÙ‡¯ÂÈ ÙËÓ Â›ÛÔ‰fi Ù˘ ÛÙ· Ï¤È ÔÊ. √ ∫Ú›ÛÙÈ·Ó ¡¤ÌÂı ›¯Â ¤ÍÈ Û˘ÌÌÂÙÔ¯¤˜, ÂÓÒ ÂÏ¿¯ÈÛÙË ‹Ù·Ó Ë ÚÔÛÊÔÚ¿ ÙˆÓ ƒÔÓÙÚ›ÁÎÂ˙ Î·È ªÂÚÙfiÏÓÙÈ Ì ÙÚÂȘ Î·È Ù¤ÛÛÂÚȘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯¤˜ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·. √ ÚÒÙÔ˜ ‹‰Ë ·ÔÙÂÏ› ·ÚÂÏıfiÓ, ÂÓÒ Ô ‰Â‡ÙÂÚÔ˜ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙËÓ ...fiÚÙ· Ù˘ ÂÍfi‰Ô˘. √ ¤ÌÙÔ˜ Â›Ó·È Ô ∞fiÛÙÔÏÔ˜ ∞Ó·ÛÙ·Û›Ô˘, Ô˘ ·ÎfiÌË ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Î¿ÓÂÈ Ô‡Ù ̛· Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹.

¶¿ÏÈ ¿Ù˘¯Ô˜ Ô ™Ê¿Î·˜ ∞ΔÀÃ√™ ÛÙ¿ıËΠÁÈ· ‰Â‡ÙÂÚË ÊÔÚ¿ Ô ∞fiÛÙÔÏÔ˜ ™Ê¿Î·˜. √ ÂÎ ÙˆÓ ÎÔÚ˘Ê·›ˆÓ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙÒÓ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ¡¤ˆÓ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μ. ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ‹Ù·Ó ¤ÙÔÈÌÔ˜ Ó· οÓÂÈ ÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ¿ÏÌ· ÁÈ· ÙËÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÔÌ¿‰·, ¤·ı ڋÍË ¯È·ÛÙÔ‡ Î·È ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ·Ô˘ÛÈ¿ÛÂÈ ÁÈ· 4-5 Ì‹Ó˜ ·fi ÙÔ˘˜ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎÔ‡˜ ¯ÒÚÔ˘˜. ∂›Ó·È Ô ‰Â‡ÙÂÚÔ˜ ÛÔ‚·Úfi˜ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ Ù·Ï·ÓÙÔ‡¯Ô˘ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ‹ Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ‰‡Ô ¯ÚfiÓÈ·. ∏ Ù‡¯Ë ÙÔ˘ Á‡ÚÈÛ ÙËÓ Ï¿ÙË. √ ™Ê¿Î·˜ ı· ˘Ô‚ÏËı› ¿ÌÂÛ· Û ¯ÂÈÚÔ˘ÚÁÈ΋ Â¤Ì‚·ÛË, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÌÔÚ¤ÛÂÈ Ó· ·ÔıÂÚ·¢Ù› ÙÔ Û˘ÓÙÔÌfiÙÂÚÔ ‰˘Ó·Ùfi.

¶ÔÏϤ˜ ·Ô˘Û›Â˜ ÛÙË ¡›ÎË ª∂ ...ÌÈÛ‹ ÔÌ¿‰· ÍÂΛÓËÛ ¯ı˜ Ô μ¤ÏÈÎÔ ¡Ùfi‚ÂÓÙ·Ó ÙËÓ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· Ù˘ ¡›Î˘ ÁÈ· ÙÔÓ ·ÁÒÓ· Ì ÙÔÓ √‰˘ÛÛ¤· ∞Ó·Á¤ÓÓËÛ˘.. √È

¶fiÏÔ˜ ¤Ï͢ ÙÔ ÎÔÏ˘Ì‚ËÙ‹ÚÈÔ “μ·Û›Ï˘ ¶ÔχÌÂÚÔ˜”

∂∫π¡∏™∂ ¯ı˜ Î·È ı· ‰È·ÚΤÛÂÈ ¤ˆ˜ ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ¶·Ú·Û΢‹ ÛÙÔ ÎÏÂÈÛÙfi Á˘ÌÓ·ÛÙ‹ÚÈÔ Ù˘ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜ Î·È ÛÙÔ ∂ÎıÂÛÈ·Îfi ∫¤ÓÙÚÔ, ÙÔ 1Ô ÙÔ˘ÚÓÔ˘¿ ·Î·‰ËÌÈÒÓ Ì¿ÛÎÂÙ Ì ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ 15 ÔÌ¿‰ˆÓ, ¯ˆÚÈÛÌ¤ÓˆÓ Û ÙÚÂȘ ËÏÈÎȷΤ˜ ηÙËÁÔڛ˜ (Ì›ÓÈ, ÚÔÌ›ÓÈ Î·È ÚÔ·È‰ÈÎfi). “æ˘¯‹” Ù˘ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛ˘ Â›Ó·È Ô ‚ÂÙÂÚ¿ÓÔ˜ ηϷıÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ‹˜ ÙÔ˘ ÿˆÓ· ¡›ÎÔ˜ ∫·ÙÛ¿Ï˘ Ì ÙËÓ ÚfiÙ˘Ë ·Î·‰ËÌ›· “∞.√. ¶ÚˆÙ¤·˜” Ô˘ ‰È·ÙËÚ› ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË. º˘ÛÈο ÛÙË ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË Ô˘ Á›ÓÂÙ·È ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ Û ·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ Â›‰Ô, ı· ˘¿ÚÍÂÈ Î·È ¤ÓÙÔÓË ‚ÔÏÈÒÙÈÎË ·ÚÔ˘Û›·, ·ÊÔ‡ Û’ ·˘Ùfi ı· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯Ô˘Ó ÙÔ B.C. Volos, Ô °˘ÌÓ·ÛÙÈÎfi˜ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ μfiÏÔ˘ (Ì ‰‡Ô ÔÌ¿‰Â˜), Ë ¡›ÎË Î·È Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μ, ÂÓÒ ı· ¿ÚÔ˘Ó Â›Û˘ ̤ÚÔ˜ Ô ∞.√. ™ÎÈ¿ıÔ˘, Ô ™¿ÚÙ·ÎÔ˜ ¢È‰˘ÌÔÙ›¯Ô˘, Ë ∫ÔÌÔÙËÓ‹, Ô πˆÓÈÎfi˜ ¡Èη›·˜, Ë ¢Ú·ÂÙÛÒÓ·, Ô ∞¯ÈÏϤ·˜ ΔÚÈ·Ó‰Ú›·˜, Ô ∞.√. ¶ÔÚʇڷ˜, Ô ∫ÂÚ·˘Ófi˜ §¿ÚÈÛ·˜ Î·È Ô ¶∞√∫. ™Ùfi¯Ô˜ Â›Ó·È Ó· ‰Ôı› Ë ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÛÙÔ˘˜ ÏÈÏÈÔ‡ÙÂÈÔ˘˜ ·ıÏËÙ¤˜ ·’ fiÏË ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Ó· ÁÓˆÚÈÛÙÔ‡Ó, Ó· ·Ó·Ù‡ÍÔ˘Ó ÊÈϛ˜ Î·È Ó· ÁÓˆÚ›ÛÔ˘Ó ÙË ¯·Ú¿ Ô˘ ÙÔ˘˜ ÚÔÛʤÚÂÈ Ô ·ıÏËÙÈÛÌfi˜ Î·È È‰È·›ÙÂÚ· ÙÔ Ì¿ÛÎÂÙ. ∂›Ó·È ÌÈ· ÚˆÙÔfiÚ· Ú¿ÁÌ·ÙÈ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÂ›Ù·È ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ì·˜, ¯ˆÚ›˜ ηӤӷ

·fiÓÙ˜ ‹Ù·Ó ÂÙ¿, ¿ÏÏÔÈ ‰ÈηÈÔÏÔÁË̤ÓÔÈ ÎÈ ¿ÏÏÔÈ ·‰ÈηÈÔÏfiÁËÙÔÈ. ΔÔ ÁÂÁÔÓfi˜ ˆ˜ ηӤӷ˜ ·fi ÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË ‰ÂÓ ÂÌÊ·Ó›ÛÙËΠÚÈÓ ·fi ÙȘ ÁÈÔÚÙ¤˜ ÙÔ˘ ¶¿Û¯· ÁÈ· Ó· ÙÔ˘˜ ÌÈÏ‹ÛÂÈ, ¤¯ÂÈ

ÎfiÛÙÔ˜ ÁÈ· ÙÔÓ ¢‹ÌÔ. ∞ÓÙ›ıÂÙ· Ì¿ÏÈÛÙ· Ù· ÔÈÎÔÓÔÌÈο ÔʤÏË Ô˘ ı’ ·ÔÎÔÌ›ÛÂÈ Ë ÙÔÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌ›· Î·È Î˘Ú›ˆ˜ ·˘Ù‹ Ù˘ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜, ‰ÂÓ Â›Ó·È Î·ıfiÏÔ˘ Â˘Î·Ù·ÊÚfiÓËÙ·. Δ¤ÙÔÈ· Ó· Á›ÓÔÓÙ·È...

·ÔÁÔËÙ‡ÛÂÈ ÙÔ˘˜ “΢·ÓfiÏ¢ÎÔ˘˜” , ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ÂÎ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó ·Ï‹ÚˆÙÔÈ. √È ∞ÚÁÂÓÙ›ÓÔÈ Ì¿ÏÈÛÙ· ÂÙÔÈÌ¿˙ÔÓÙ·È Ó· ÂÈÛÙÚ¤„Ô˘Ó ÛÙËÓ ·ÙÚ›‰· ÙÔ˘˜. ∏ ·ÔÁÔ‹Ù¢ÛË Â›Ó·È ‰È¿¯˘ÙË ÛÙË ¡›ÎË, fiÔ˘ Ù›ÔÙ· ‰ÂÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› fiˆ˜ ı· ¤ÚÂÂ. ∫È Â›Ó·È Îڛ̷.

√ƒ°∞™ª√™ ·Ú·ÙËÚÂ›Ù·È ÛÙÔ ÎÔÏ˘Ì‚ËÙ‹ÚÈÔ Ù˘ ¡. πˆÓ›·˜ “μ·Û›Ï˘ ¶ÔχÌÂÚÔ˜” , ·Ó Î·È ÂÚ¿Û·Ì ‰È¿ÛÙËÌ· ÂÔÚÙÒÓ. ΔȘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˜ ̤Ú˜ ¤Î·Ó ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· Ë ¡ÔÚ‚ËÁÈ΋ ÔÌ¿‰· ª¤ÚÁÎÂÓ Ì 22 ·ıÏËÙ¤˜, ÂÓÒ ·ÎÔ ÏÔ‡ıËÛÂ Ô ∂ıÓÈÎfi˜ °.™. Ì 35 ÎÔÏ˘Ì‚ËÙ¤˜ Î·È ÎÔÏ˘Ì‚‹ÙÚȘ. ∞˘Ù‹ ÙËÓ Â‚‰ÔÌ¿‰· ÚÔÂÙÔÈ Ì¿˙ÂÙ·È Ô ∏Ú·ÎÏ‹˜ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ (·ÔÛÙÔÏ‹ 30 ·ÙfïÓ). ŸÏ˜ ÔÈ ·Ú·¿Óˆ ÔÌ¿‰Â˜, ‰È¤ÌÂÓ·Ó ÛÙÔ˘˜ ÍÂÓÒÓ˜ ÙÔ˘ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎÔ‡, ·Ê‹ÓÔÓÙ·˜ ÛËÌ·ÓÙÈο ¤ÛÔ‰· ÛÙÔ ¢‹ÌÔ Î·È ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ·. ∞‡ÚÈÔ ÂÍ¿ÏÏÔ˘, ÍÂÎÈÓ¿ Ë ËÌÈÙÂÏÈ΋ Ê¿ÛË ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ fiÏÔ ·›‰ˆÓ Ì ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙˆÓ √.À.∫.μ., ¡√μ∞, ¶·ÓÈˆÓ›Ô˘, √Ï˘ ÌÈ·ÎÔ‡, ¶·Ó·ıËÓ·˚ÎÔ‡ Î·È ¡.∂. ¶·ÙÚÒÓ. √È ‰‡Ô ÚÒÙ˜ ÔÌ¿‰Â˜ ÂÍ’ ·˘ÙÒÓ ı· Û˘ÌÌÂÙ¿ Û¯Ô˘Ó ÛÙËÓ ÙÂÏÈ΋ Ê¿ÛË ÙÔ˘ ·ÓÂÏÏËÓ›Ô˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜. ΔÔ ÎÏÂÈÛÙfi ÎÔÏ˘Ì‚ËÙ‹ÚÈÔ Ù˘ ¡. πˆÓ›·˜, ¤¯ÂÈ ‹‰Ë Á›ÓÂÈ ÁÓˆÛÙfi ÂÓÙfi˜ Î·È ÂÎÙfi˜ ∂ÏÏ¿‰Ô˜. ™Ù· Ï›Á· ¯ÚfiÓÈ· “˙ˆ‹˜” ÙÔ˘, Ì ÙËÓ ˘Ô‰ÂÈÁ Ì·ÙÈ΋ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ Î·È ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Ì ÙËÓ ‡·ÚÍË ÙˆÓ ÍÂÓÒÓˆÓ Î·È ÙËÓ Ù¯ÓÔÁÓˆÛ›· ·˘ÙÒÓ Ô˘ ÙÔ ‰È¢ı‡ÓÔ˘Ó, ·ÔÙÂÏ› fiÏÔ ¤Ï͢ ÁÈ· ÔÏϤ˜ ÔÌ¿‰Â˜ Î·È ÁÈ· ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÛÂȘ. ∞˘Ù‹ ÏÔÈfiÓ Ë ·ıÏËÙÈ΋ ÂÁηٿÛÙ·ÛË, Ú¤ÂÈ ¿ÛË ı˘Û›· Ó· ‰È·ÙËÚËı› ˆ˜ “ÎfiÚË ÔÊı·ÏÌÔ‡” , ·ÊÔ‡ ÂÓ Ì¤Ûˆ ÔÈÎÔÓÔÌÈ Î‹˜ ÎÚ›Û˘ ÌÔÚ› Î·È ÛÙ¤ÎÂÙ·È ...ÛÙ· fi‰È· Ù˘, οÓÔÓÙ·˜ Ì¿ÏÈÛÙ· Î·È ÌÂÁ¿ÏË ‰È·Ê‹ÌÈÛË ÛÙËÓ fiÏË Î·È ÛÙÔ ¡ÔÌfi Ì·˜ ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ·.

√ ªÔ˘Ú›ÓÈÔ Î·È ÙÔ “Ì·ÁÈÎfi Ê›ÏÙÚÔ” Δπ › ¿ÏÈ Ô ∑ÔÛ¤ ªÔ˘Ú›ÓÈÔ fiÙ·Ó ÚˆÙ‹ıËΠ·fi ÙÔ˘˜ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˘˜ ÁÈ· Ù· ËÌÈÙÂÏÈο ÁÈ· ÙÔ Ì˘ÛÙÈÎfi Ù˘ ÂÈÙ˘¯›·˜ ÙÔ˘ ÛÙÔ Î‡ÂÏÏÔ πÛ·Ó›·˜ ÙÔ˘ ΔÛ¿ÌÈÔÓ˜ §ÈÁÎ Î·È ÂÓ fi„ÂÈ ÙÔ˘ ÛËÌÂÚÈÓÔ‡ ·ÁÒÓ· Ù˘ ƒÂ¿Ï ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ Ù˘ ª·ÚÙÛÂÏfiÓ·; “∂›Ì·È Ô ›‰ÈÔ˜ ÚÔÔÓËÙ‹˜ Ô˘ ¤¯·Û 5-0 ·fi ÙËÓ ª·ÚÙÛÂÏfiÓ· Î·È ‰ÂÓ ¤¯ˆ ÙÔ Ì·ÁÈÎfi Ê›ÏÙÚÔ Ù˘ ӛ΢” ... ¶·Ó¤Í˘ÓÔ˜ Ô “Special One” , ¿ÊËÛ ηٿ ̤ÚÔ˜ ÙËÓ ...·Ì¤ÙÚËÙË ÌÂÙÚÈÔÊÚÔÛ‡ÓË Ô˘ Û˘Ó‹ıˆ˜ ÙÔÓ ‰È·Î·Ù¤¯ÂÈ Î·È Â› ٷ Ú¿ÁÌ·Ù· Ì ْ fiÓÔÌ¿ ÙÔ˘˜. §›Á˜ ÒÚ˜ ¤ÌÂÈÓ·Ó ÁÈ· ÙË Ó¤· ÌÂÁ¿ÏË “Ì¿¯Ë” ÙˆÓ ‰‡Ô ÂÎ ÙˆÓ ÎÔÚ˘Ê·›ˆÓ Â˘Úˆ·˚ÎÒÓ ÔÌ¿‰ˆÓ. ª¤ÛÈ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ∫Ú. ƒÔÓ¿ÏÓÙÔ Ì¤ÚÔ˜ ÙÚ›ÙÔ (ÛÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ 15 ̤Ú˜) ÏÔÈfiÓ. ∫È fiÔÈÔ˜ ·ÓÙ¤ÍÂÈ...


T∂Δ∞ƒΔ∏ 27 A¶ƒπ§π√À 2011

TV Δ√ ÛËÌÂÚÈÓfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ù˘ ÙËÏÂfiÚ·Û˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÙȘ ÂÍ‹˜ ·ıÏËÙÈΤ˜ ÌÂÙ·‰fiÛÂȘ: ¡∂Δ 21.45 ƒÂ¿Ï-ª·ÚÙÛÂÏfiÓ· -∑(ΔÛ¿ÌÈÔÓ˜ §ÈÁÎ) ∂Δ1 12.30 ¶·ÁÎfiÛÌÈÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ηÏÏÈÙ¯ÓÈÎÔ‡ ·ÙÈÓ¿˙ -∑™¶√ƒ+ 21.30 ™·‚fiÓ·-¶·ÓÈÒÓÈÔ˜ -∑- (2Ô˜ ÙÂÏÈÎfi˜ Len Trophy fiÏÔ) NOVASPORTS 1 22.00 ºÔ‡Ï·Ì-ªfiÏÙÔÓ -∑(¶Ú¤ÌÈÂÚ §ÈÁÎ) NOVASPORTS 3 19.00 ∏Ú·ÎÏ‹˜-√Ï˘ÌÈ·Îfi˜ -∑(1Ô˜ ÙÂÏÈÎfi˜ ∞1 ‚fiÏÂ˚) NOVASPORTS 4 20.00 ª·ÚÛ¤ÈÁ-¡È˜ -∑- (¶ÚˆÙ¿ıÏËÌ· °·ÏÏ›·˜) CONN-X SPORTS 3 03.50 ™¿Ô ¶¿ÔÏÔ-°ÎÔ˝·˜ -∑- (∫‡ÂÏÏÔ μÚ·˙ÈÏ›·˜)

ª¶∞™∫∂Δ

™ÙËÓ ∂ıÓÈ΋ ÎÔÚ·Û›‰ˆÓ Ë ¢ÚfiÛÔ˘ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘ ¢∂∫∞√ÃΔø ·ıÏ‹ÙÚȘ οÏÂÛ ÁÈ· ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· ÛÙȘ 28 ∞ÚÈÏ›Ô˘ Ô √ÌÔÛÔӉȷÎfi˜ Ù¯ÓÈÎfi˜ Ù˘ ∂ıÓÈ΋˜ ∫ÔÚ·Û›‰ˆÓ, °ÈÒÚÁÔ˜ μÂÏÈÛ·Ú¿ÎÔ˜. ΔÔ ÚÒÙÔ Ú·ÓÙ‚ԇ ¤¯ÂÈ ÔÚÈÛÙ› ÁÈ· ÙȘ 11:00 ÙÔ Úˆ› ÛÙÔ √∞∫∞. √È ·ıÏ‹ÙÚȘ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÎÏËı› Â›Ó·È ÔÈ ÂÍ‹˜: ºÔ˘Ú¿ÎË μ. (°·Ï¿ÙÛÈ), ¶·˘ÏÔÔ‡ÏÔ˘ (∞√¡∞), §Ô˘Î¿, ∫fiÏÏÈ· (∂ÛÂÚ›‰Â˜), ΔÛ¿‚Ô˘, ∂ÌÌ·ÓÔ˘ËÏ›‰Ô˘ (∫ÚfiÓÔ˜), ∞ÁÁÂÏ›‰Ô˘, °·‚Ú›ÏË, ™Ù·ÌÔÏ¿ÌÚÔ˘ (¶∞√∫), ™È‰ËÚÔÔ‡ÏÔ˘ (¶ÚˆÙ¤·˜ μԇϷ˜), ∫‹ÙÛÈÔ˘ (¶·ÁÎÚ¿ÙÈ), μÔ˘ÎÂÏ¿ÙÔ˘, ΔÛ¤ÚÔ˘ (¢∞™∞§), ∫·Ó·‚¿ÚÔ˘ (º¿ÚÔ˜), ¢ÚfiÛÔ˘ (√Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘), ∫·ÚÌ›ÚË (¶·Ó·ıÏËÙÈÎfi˜ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢), ∫·ÏË̤ÚË (∏Ú·ÎÏ‹˜), ™‡Ú· (∞Ú˘).

√§Àª¶π∞∫√™ μ.

™‹ÌÂÚ· Ë °ÂÓÈ΋ ™˘Ó¤Ï¢ÛË ÛÙÔÓ ∂Ú·ÛÈÙ¤¯ÓË ™∏ª∂ƒ∞ ΔÂÙ¿ÚÙË 27 ∞ÚÈÏ›Ô˘ ı· ‰ÈÂÓÂÚÁËı› Ë °ÂÓÈ΋ ™˘Ó¤Ï¢ÛË ÛÙÔÓ ∞™ “√Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘ 1937”. £· Á›ÓÂÈ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎfi˜ Î·È ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi˜ ·ÔÏÔÁÈÛÌfi˜, ı· Û˘˙ËÙËı› Ë ÔÚ›· ÙˆÓ ÙÌËÌ¿ÙˆÓ, ı· ÂÎÏÂÁ› ÂÊÔÚ¢ÙÈ΋ ÂÈÙÚÔ‹, ÂÓÒ ı· ÔÚÈÛÙ› Î·È Ë ËÌÂÚÔÌËÓ›· ÙˆÓ ÂÎÏÔÁÒÓ ∂ÈÎÂÊ·Ï‹˜ Ù˘ Ó¤·˜ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘, ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÙÂı› Ô ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ∫·Ú·ÁÈ¿ÓÓ˘, Ô ÔÔ›Ô˜ ÛÙÔ ¿ÌÂÛÔ Ì¤ÏÏÔÓ, ı· ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂÈ Î·È Ù· ÔÓfiÌ·Ù· ÙˆÓ ·ÙfiÌˆÓ Ô˘ ı· ÙÔÓ Ï·ÈÛÈÒÛÔ˘Ó. ∏ °ÂÓÈ΋ ™˘Ó¤Ï¢ÛË ı· ÊÈÏÔÍÂÓËı› ÛÙÔ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô “•ÂÓ›·” Î·È ı· ·Ú¯›ÛÂÈ ÛÙȘ 19.00. ™Â ÂÚ›ÙˆÛË ÌË ··ÚÙ›·˜ ı· Á›ÓÂÈ Ì›· ÒÚ· ·ÚÁfiÙÂÚ·, ÙËÓ ›‰È· Ë̤ڷ Î·È ÛÙÔÓ ›‰ÈÔ ¯ÒÚÔ. ∂›Ó·È Ôχ Èı·ÓfiÓ ÛÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ °.™ ÙÔ˘ ∂Ú·ÛÈÙ¤¯ÓË √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ Ó· ·Ú¢ÚÂı› Î·È Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¶∞∂ Î. ∞¯ÈÏϤ·˜ ª¤Ô˜.

23

√ ∞¡£πª√™ °∞∑∏™ “™À°∫ƒ√À∂Δ∞π” ª∂ Δ√¡ ∏ƒ∞∫§∏ μ. °π∞ Δ∏¡ μ’ ∂¶™£

¡Ù¤ÚÌÈ ÛÙË °·Ù˙¤· È· Û‹ÌÂÚ· ΔÂÙ¿ÚÙË ÙÔ˘ ¶¿Û¯· ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›ÛÙËΠÂÌ‚fiÏÈÌË ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ÛÙË μ’ ∂¶™£. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËıÔ‡Ó Ù· ·È¯Ó›‰È· Ù˘ 30˘ Ë̤ڷ˜ Ì ÙÔ ÕÓıÈÌÔ˜ °·˙‹˜-∏Ú·ÎÏ‹˜ μfiÏÔ˘ Ó· ͯˆÚ›˙ÂÈ, ÂÓÒ ıˆÚËÙÈο ‡ÎÔÏË ·ÔÛÙÔÏ‹ ı· ¤¯Ô˘Ó ÔÈ ¢‹ÌËÙÚ· Î·È ¶·ÓÈÒÓÈÔ˜ Ô˘ ˘Ô‰¤¯ÔÓÙ·È ÙÔ √ÚÌ›ÓÈÔ Î·È ÙÔÓ ∏Ú·ÎÏ‹ ∞.£. ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·.

°

ƒÂÔÚÙ¿˙: °πøƒ°√™ ¶∂°π√™ ∏ Ì¿¯Ë ÁÈ· ÙËÓ ¿ÓÔ‰Ô ÛÙËÓ ∞’ ÙÔÈ΋ ¤¯ÂÈ ÊÔ˘ÓÙÒÛÂÈ Î·È ¤ÓÙ ÔÌ¿‰Â˜ ‰ÈÂΉÈÎÔ‡Ó ÙȘ ÙÚÂȘ ÚÔÓÔÌÈÔ‡¯Â˜ ı¤ÛÂȘ. ª¿ÏÈÛÙ·, ‰‡Ô ÂÍ ·˘ÙÒÓ ı· ÎÔÓÙÚ·ÚÈÛÙÔ‡Ó ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ Û‹ÌÂÚ· Ì ÙÔÓ ÚˆÙÔfiÚÔ ÕÓıÈÌÔ °·˙‹ Ó· ÊÈÏÔÍÂÓ› ÙÔÓ ÙÚ›ÙÔ Ù˘ ηٿٷ͢ ∏Ú·ÎÏ‹ μfiÏÔ˘. √È ÁË‰ԇ¯ÔÈ ¤¯Ô˘Ó 69 ‚·ıÌÔ‡˜ Î·È ÔÈ ·ÓÙ›·ÏÔ› ÙÔ˘˜ 64. ∞Ó¿ÌÂÛ¿ ÙÔ˘˜ ÛÙË ‚·ıÌÔÏÔÁ›· ·ÚÂÌ‚¿ÏÏÂÙ·È Ë ¢‹ÌËÙÚ· Ì 68 fiÓÙÔ˘˜, ÂÓÒ ÛÙËÓ 4Ë Î·È 5Ë ı¤ÛË ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÔÈ ¶·ÓÈÒÓÈÔ˜ Ì 62 Î·È ¡.∞. ¡›Î˘ Ì 58 ‚·ıÌÔ‡˜ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·. ™Â ÂÚ›ÙˆÛË Ó›Î˘ Ô °·˙‹˜ ı· οÓÂÈ ÙÔ ·ÔÊ·ÛÈÛÙÈÎfiÙÂÚÔ ‚‹Ì· ÁÈ· ÙËÓ ¿ÓÔ‰Ô, ÂÓÒ ·Ó Ô ∏Ú·ÎÏ‹˜ ηٷʤÚÂÈ Ó· ÂÈÎÚ·Ù‹ÛÂÈ ÙfiÙ ı· ·Ú·Ì›ÓÂÈ ÙÚ›ÙÔ˜ Î·È ı· ¤¯ÂÈ ¿ÚÂÈ Î·È Ú‚¿Ó˜ ÁÈ· ÙËÓ ‹ÙÙ· ÙÔ˘ Ì 3-1 ÛÙÔ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô Ì·Ù˜ ÙÔ˘ ∞’ Á‡ÚÔ˘. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· ı· ‰ÒÛÂÈ ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· ÛÙË ¢‹ÌËÙÚ· Ó· ·Ó¤‚ÂÈ ÛÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹. ∏ ÔÌ¿‰· Ù˘ ∂˘ÍÂÈÓÔ‡ÔÏ˘ ÏÔÁÈο ı· ¤¯ÂÈ Â‡ÎÔÏÔ ¤ÚÁÔ ·›˙ÔÓÙ·˜ ÛÙËÓ ¤‰Ú· Ù˘ Ì ÙÔ Û·ÊÒ˜ ·ÛıÂÓ¤ÛÙÂÚÔ √ÚÌ›ÓÈÔ, ÙÔ ÔÔ›Ô ¤¯ÂÈ ¯¿ÛÂÈ ÙË Ì¿¯Ë Ù˘ ·Ú·ÌÔÓ‹˜. ΔÔÓ ÚÒÙÔ ÏfiÁÔ ÁÈ· ÙË Ó›ÎË ¤¯ÂÈ Î·È Ô ¶·ÓÈÒÓÈÔ˜ Ô˘ ı· ÊÈÏÔÍÂÓ‹ÛÂÈ ÙÔÓ ∏Ú·ÎÏ‹ ∞Á›ˆÓ £ÂÔ‰ÒÚˆÓ, ÂÓÒ ÔÈ ¡¤ÔÈ ∞ıÏËÙ¤˜ ¡›Î˘ ı· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÔ˘Ó ÙÔÓ ·‰È¿ÊÔÚÔ ‚·ıÌÔÏÔÁÈο ¶ËϤ· ÛÙÔ Á‹Â‰Ô Ù˘ ∂Δμ∞ Î·È ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È ¿ÛË ı˘Û›· ÙÔ “ÙÚ›ÔÓÙÔ” ÁÈ· Ó· ‰È·ÙËÚ‹ÛÔ˘Ó ÙȘ ÂÏ›‰Â˜ ÙÔ˘˜. ∞fi ÎÂÈ Î·È ¤Ú·, Ô ∞ÂÙfi˜ (19 ‚.) ·›ÚÓÂÈ ÛÙ· “¯·Ú-

ÙÈ¿” ÙÔ Ì·Ù˜ Ì ÙË ¢fiÍ· Î·È ·Ó ¯¿ÛÂÈ Ô ∏Ú·ÎÏ‹˜ ∞.£. (21 ‚.) ·fi ÙÔÓ ¶·ÓÈÒÓÈÔ ı· ÙÔÓ ÍÂÂÚ¿ÛÂÈ ÛÙË ‚·ıÌÔÏÔÁ›· Î·È ı· ·Ó¤‚ÂÈ ÛÙËÓ 14Ë ı¤ÛË, Ô˘ ›Ûˆ˜ ÙÔÓ ÎÚ·Ù‹ÛÂÈ ÛÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›· (·Ó ‰ÂÓ ˘Ô‚È‚·ÛÙ› Ô ƒ‹Á·˜ ºÂÚ·›Ô˜ ·fi ÙË ¢’ ∂ıÓÈ΋). ™ÙË ı¤ÛË ·˘Ù‹ ı¤ÏÂÈ Ó· ‚ÚÂı› Î·È Ë ∞¶√μ (18 ‚.), Ô˘ ı· ·Ï¤„ÂÈ ÁÈ· ÙË Ó›ÎË ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙË ¢¿ÊÓË, οÙÈ Ô˘ ¿ÓÙˆ˜ Â›Ó·È Ôχ ‰‡ÛÎÔÏÔ Ó· ÂÙ‡¯ÂÈ. Δ¤ÏÔ˜, ÁÈ· ÙÔ ÁfiËÙÚÔ ı· ‰ÈÂΉÈ΋ÛÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ‚·ıÌÔ‡˜ Ë ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ· Î·È Ë ™ÎfiÂÏÔ˜ ÛÙÔ Á‹Â‰Ô Ù˘ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜, Ô ∞ÛÙ¤Ú·˜ Î·È Ô ÕÚ˘ ªÂÏÈÛÛ·Ù›ÎˆÓ ÛÙÔÓ ƒÈ˙fiÌ˘ÏÔ Î·È ÛÙÔ ΔÚ›ÎÂÚÈ Ô ÙÔÈÎfi˜ ∞›·˜ Ì ÙÔÓ ¢È·ÁfiÚ· ™ÙÂÊ·ÓÔ‚ÈΛԢ. ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Î·È ÔÈ ‰È·ÈÙËÙ¤˜ Ì ÙÔ˘˜ ‚ÔËıÔ‡˜ ÙÔ˘˜ ¤¯Ô˘Ó ˆ˜ ÂÍ‹˜: °Ë. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜, 11.30, ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ·-™ÎfiÂÏÔ˜: ∞.

¢·Ïԇη˜, Δ·ÛÈfiÔ˘ÏÔ˜, ¶ÂÙÚfiÔ˘ÏÔ˜. ƒÈ˙Ô̇ÏÔ˘, 17.00, ∞ÛÙ¤Ú·˜-ÕÚ˘ ªÂÏ.: ¶··ÁˆÚÁ›Ô˘, ª·ÙÛԇη˜, ΔÛ·ÎÔ‡Ì˘. ¡Â·fiψ˜, 17.00, ¢¿ÊÓË-∞¶√μ: ∫·¤ÛÈÔ˜, ÷ڂ¿Ï·˜, ∫·ÙÛ·Úfi˜. ΔÚÈÎÂÚ›Ô˘, 17.00, ∞›·˜ ΔÚ.-¢È·ÁfiÚ·˜: ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ë˜, ΔÛÈÁÁÈÓ¤˜, °Î¿Áη˜. °·Ù˙¤·˜, 17.00, ∞. °·˙‹˜-∏Ú·ÎÏ‹˜ μ.: ™ÎÔ˘Ï¿˜, ƒÔ‡Û˘, ΔÚ˘ÊˆÓ›‰Ë˜. ∂Δμ∞ (¯fiÚÙÔ), 17.00, ¶ËϤ·˜-¡.∞. ¡›Î˘: ÷ς·Ù˙¿ÎÔ˜, ªÔ˘ÚÁ¿Ó˘, £ÂÔ¯¿Ú˘. μ·Û‰¤ÎÂÈÔ, 17.00, ¶·ÓÈÒÓÈÔ˜-∏Ú·ÎÏ‹˜ ∞.£.: ∫·Ú·ÁÈ¿ÓÓ˘, ∫·ÓÈ¿˜, ∫fiÎηÏ˘. ∂˘ÍÂÈÓÔ‡ÔÏ˘, 17.00, ¢‹ÌËÙÚ·-√ÚÌ›ÓÈÔ: ∫Ô˘ÚÛÔ‚›Ù˘, ¢ËÌËÙÚ¿Î˘, ∫·Ú·Î›ÙÛÔ˜. ∞ÂÙfi˜-¢fiÍ· 3-0 ·.·.

■ ™Δ∞ ∂¡ø™π∞∫∞ ¶ƒøΔ∞£§∏ª∞Δ∞ Δ∂¡π™

™ËÌ·ÓÙÈΤ˜ ‰È·ÎÚ›ÛÂȘ ÙÔ˘ √.∞. ª·ÁÓËÛ›·˜ ¤Û· ÛÙÔ ÚÒÙÔ ÙÚ›ÌËÓÔ ÙÔ˘ 2011 ÔÈ ·ıÏËÙ¤˜ ÙÔ˘ √.∞. ª·ÁÓËÛ›·˜ ÛÙËÓ Î˘ÚÈÔÏÂÍ›· “Û¿ÚˆÛ·Ó” Ù· ·ÂÏÏ·. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÛÙÔ ÚÒÙÔ ÂÓˆÛÈ·Îfi ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Ô˘ ‰ÈÂÍ‹¯ıË ÛÙË §·Ì›· ÛÙ· ·ÁfiÚÈ· 12 ÂÙÒÓ ÙËÓ ÚÒÙË ı¤ÛË Î·Ù¤ÎÙËÛÂ Ô ™ˆÙËÚfiÔ˘ÏÔ˜ ¢ËÌ‹ÙÚ˘, ÂÓÒ Ô °Î¤Ï˘ °ÈÒÚÁÔ˜ Ì‹Î ÛÙËÓ 8¿‰·.

ª

™Ù· ÎÔÚ›ÙÛÈ· 12 ÂÙÒÓ ÙËÓ ÚÒÙË ı¤ÛË ‹ÚÂ Ë Δ˙È¿ÓË ƒ¤ÓÈ·. ™Ù· ·ÁfiÚÈ· 14 ÂÙÒÓ Ô ¶·Ú·Û¯¿Î˘ ¡›ÎÔ˜ η٤ÎÙËÛ ÙË ‰Â‡ÙÂÚË ı¤ÛË. ™Ù· ÎÔÚ›ÙÛÈ· 14 ÂÙÒÓ Ë ¡Ù¿ÓÈÂÏ·ÓÙ˜ ÕÓÓ·-ª·Ú›· ‹Ú ÙË ‰Â‡ÙÂÚË ı¤ÛË, Ë ¶·Ï¿Ûη ∞Ó·ÛÙ·Û›· ηıÒ˜ Î·È Ë ª·Ú¤‰Ë ™˘ÚȉԇϷ ÙËÓ ÙÚ›ÙË ı¤ÛË. ™Ù· ·ÁfiÚÈ· 16 ÂÙÒÓ, Ô ∞ÍÂÏfi˜ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ η٤ÎÙËÛ ÙËÓ ÚÒÙË ı¤ÛË Î·È Ô ¶·Ú·Û¯¿Î˘ ¡›ÎÔ˜ ·›˙ÔÓÙ·˜ ÛÙËÓ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË Î·ÙËÁÔÚ›·, ÙËÓ ÙÚ›ÙË ı¤ÛË. ™Ù· ÎÔÚ›ÙÛÈ· 16 ÂÙÒÓ Ë ªÂÏ·¯ÚÔÈÓÔ‡ ™Ù·˘ÚԇϷ ‹Ù·Ó ÙÚ›ÙË. ™Ù· ·ÁfiÚÈ· 18 ÂÙÒÓ Ô ∞ÍÂÏfi˜ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ·›˙ÔÓÙ·˜ ÛÙË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË Î·ÙËÁÔÚ›·, η٤ÎÙËÛ ÙËÓ ÙÚ›ÙË ı¤ÛË Î·È ÛÙ· ÎÔÚ›ÙÛÈ· 18 ÂÙÒÓ Ë ΔÛÈÒÌÔ˘ ª¿ÓÈ· Â›Û˘ ηÙÂÙ¿ÁË ÛÙËÓ ÙÚ›ÙË ı¤ÛË. ™ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ÂÓˆÛÈ·Îfi ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Ô˘ ¤ÁÈÓ ÛÙË ¡›Î·È· §¿ÚÈÛ·˜ ÛÙ· ·ÁfiÚÈ· 12 ÂÙÒÓ Ô ™ˆÙËÚfiÔ˘ÏÔ˜ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ‹Ù·Ó ÚÒÙÔ˜ Î·È ÛÙ· ÎÔÚ›ÙÛÈ· 12 ÂÙÒÓ Ë Δ˙È¿ÓË ƒ¤ÓÈ· Â›Û˘ ÚÒÙË. ™Ù· ·ÁfiÚÈ· 14 ÂÙÒÓ Ô ¶·Ú·Û¯¿Î˘ ¡›ÎÔ˜ η٤ÎÙËÛ ÙËÓ ‰Â‡ÙÂÚË ı¤ÛË. ™Ù· ÎÔÚ›ÙÛÈ· 14 ÂÙÒÓ Ë ª·Ú¤‰Ë ™˘ÚȉԇϷ ‹Ú ÙË ‰Â‡ÙÂÚË ı¤ÛË Î·È Ë

Δ˙È¿ÓË ƒ¤ÓÈ· ·›˙ÔÓÙ·˜ ÛÙË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË Î·ÙËÁÔÚ›·, ÙËÓ ÙÚ›ÙË. ™Ù· ·ÁfiÚÈ· 16 ÂÙÒÓ Ô ∞ÍÂÏfi˜ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ η٤ÎÙËÛ ÙËÓ ÚÒÙË ı¤ÛË Î·È ÛÙ· ÎÔÚ›ÙÛÈ· 16 ÂÙÒÓ Ë ªÂÏ·¯ÚÔÈÓÔ‡ ™Ù·˘ÚԇϷ Â›Û˘ ÙËÓ ÚÒÙË ı¤ÛË Î·ıÒ˜ Î·È Ë ™Ù·ÌfiÚË ÕÓÓ· ÙËÓ ÙÚ›ÙË. ™Ù· ·ÁfiÚÈ· 18 ÂÙÒÓ Ô ∞ÍÂÏfi˜ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ·›˙ÔÓÙ·˜ ÛÙË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË Î·ÙËÁÔÚ›·, ‹Úı ÙÚ›ÙÔ˜. ™ÙÔ ÙÚ›ÙÔ ÂÓˆÛÈ·Îfi ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Ô˘ ¤ÁÈÓ ÛÙËÓ ¡¤· πˆÓ›· Ô √∞ª ‹Ú ÂÙ¿ ·ÂÏÏ· Û ÈÛ¿ÚÈı̘ ηÙËÁÔڛ˜ Ô˘ ¤ÁÈÓ·Ó. ™Ù· ·ÁfiÚÈ· 12 ÂÙÒÓ Ô ™ˆÙËÚfiÔ˘ÏÔ˜ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ η٤ÎÙËÛ ÙËÓ ÚÒÙË ı¤ÛË Î·È ÛÙ· ÎÔÚ›ÙÛÈ· 12 ÂÙÒÓ Ë Δ˙È¿ÓË ƒ¤ÓÈ· Â›Û˘ η٤ÎÙË-

Û ÙËÓ ÚÒÙË ı¤ÛË. ™Ù· ·ÁfiÚÈ· 14 ÂÙÒÓ Ô ¶·Ú·Û¯¿Î˘ ¡›ÎÔ˜ ‹Ù·Ó ÚÒÙÔ˜, ηıÒ˜ Â›Û˘ Î·È Ë ¡Ù¿ÓÈÂÏ·ÓÙ˜ ÕÓÓ·-ª·Ú›· ÛÙ· ÎÔÚ›ÙÛÈ·. ΔËÓ ‰Â‡ÙÂÚË ı¤ÛË Î·Ù¤ÎÙËÛÂ Ë Δ˙È¿ÓË ƒ¤ÓÈ· ·›˙ÔÓÙ·˜ ÛÙË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË Î·ÙËÁÔÚ›· Î·È ÙËÓ ÙÚ›ÙË Ë ª·Ú¤‰Ë ™˘ÚȉԇϷ. ™Ù· ÎÔÚ›ÙÛÈ· 18 ÙËÓ ÚÒÙË ı¤ÛË ‹ÚÂ Ë ΔÛÈÒÌÔ˘ ª¿ÓÈ·, ÙË ‰Â‡ÙÂÚË Ë ªÂÏ·¯ÚÔÈÓÔ‡ ™Ù·˘ÚԇϷ Î·È ÙËÓ ÙÚ›ÙË Ë ™Ù·ÌfiÚË ÕÓÓ·. ΔÔ ÚÒÙÔ ÂÓˆÛÈ·Îfi ·ÙÔÌÈÎfi ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ÁÈ· ·ÁfiÚÈ·-ÎÔÚ›ÙÛÈ· οو ÙˆÓ 10 ÂÙÒÓ Ô ªÔ‡Ù·˜ μ·Û›Ï˘ ηٷÁ¿ÁË ÙÚ›ÙÔ˜ ÛÙÔÓ ÚÒÙÔ Á‡ÚÔ Î·È Ë ∫·ÚÔ˘˙¿ ™ÔÊ›· η٤ÎÙËÛ ÙË ‰Â‡ÙÂÚË ı¤ÛË ÛÙÔÓ ÙÂÏÈÎfi Á‡ÚÔ. ™˘ÌÌÂÙ›¯·Ó

Â›Û˘ ÔÈ ¢ÂÏËÛÙ¿ı˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ Î·È Ë ∫·Ï·ÓÙ˙‹ ¡ÂÎÙ·Ú›·. √È ÌÈÎÚÔ› ·ıÏËÙ¤˜ Î·È ·ıÏ‹ÙÚȘ ÙÔ˘ √.∞.ª ¤Ï·‚·Ó ̤ÚÔ˜ ÛÙÔ ÙÔ˘ÚÓÔ˘¿ Ù¤ÓȘ ÎfiÎÎÈÓÔ˘ ÁË¤‰Ô˘ ÛÙËÓ ∂Ï·ÛÛfiÓ·. ∞Ó Î·È Ô Î·ÈÚfi˜ ‰ÂÓ ‚Ô‹ıËÛÂ, ÔÈ ·ÁÒÓ˜ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËÎ·Ó ÛÙÔ ÎÏÂÈÛÙfi Á˘ÌÓ·ÛÙ‹ÚÈÔ ∂Ï·ÛÛfiÓ·˜ Ì ÌÂÁ¿ÏË ÂÈÙ˘¯›·. ¢Âη¤ÓÙ ·ıÏËÙ¤˜ Î·È ·ıÏ‹ÙÚȘ ÙÔ˘ mini tennis Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó Ì ÙË §¿ÌÚÔ˘ ™›Ó· Ó· ·›ÚÓÂÈ ÙËÓ ÚÒÙË ı¤ÛË ÛÙÔÓ fiÌÈÏfi Ù˘. ŸÏ· Ù· ·È‰È¿ ¤·ÈÍ·Ó Ì ÙË „˘¯‹ ÙÔ˘˜ Î·È ‹Ú·Ó ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ¿ ÙÔ˘˜ ÌÂÙ¿ÏÏÈ· Î·È ‰ÈÏÒÌ·Ù·. ΔÔ ¢.™. ÙÔ˘ √.∞. ª·ÁÓËÛ›·˜ Û˘Á¯·›ÚÂÈ Î·Ù·Ú¯‹Ó fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ·ıÏËÙ¤˜ ÙÔ˘ Ô˘ Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó ÛÙȘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÛÂȘ ÁÈ· ÙȘ ÚÔÛ¿ıÂȘ ÙÔ˘˜, ȉȷ›ÙÂÚ· ‰Â ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ ÙÈÌÔ‡Ó ÙÔÓ fiÌÈÏfi ÙÔ˘˜ Î·È ÙËÓ fiÏË ÙÔ˘˜ Ì ÙȘ ÂÈÙ˘¯›Â˜ ÙÔ˘˜ Î·È ÙÔ˘˜ ‡¯ÂÙ·È Î·Ï‹ Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÛÙȘ ·ÁˆÓÈÛÙÈΤ˜ ÙÔ˘˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜. ™˘Á¯·›ÚÂÈ Â›Û˘ ÙÔ˘˜ ÚÔÔÓËÙ¤˜ ÙÔ˘ ÔÌ›ÏÔ˘ ª›ÚË ¶¤ÙÚÔ Î·È ∫·ÙÛÔ‡Ë ∫·ÏÏÈfiË Ù˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ ÔÌ¿‰·˜ Î·È ¶··ıÂÔ‰ˆÚÔÔ‡ÏÔ˘ ∂ϤÓË Î·È μ·Û›ÏË ª·ÎÚ‹ ÙÔ˘ Ì›ÓÈ Ù¤ÓȘ. °È· ÙËÓ ÂÈÙ˘¯‹ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË ÙÔ˘ ÙÚ›ÙÔ˘ ∂ÓˆÛÈ·ÎÔ‡ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ ÛÙËÓ ¤‰Ú· ÙÔ˘ ÔÊ›ÏÂÈ Ù¤ÏÔ˜ Ó· ¢¯·ÚÈÛÙ‹ÛÂÈ ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ô˘ ‚Ô‹ıËÛ·Ó ÙÔÓ fiÌÈÏÔ, ÙÔÓ Î. ∫·Ô˘Ó¿ °. ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô ¡. πˆÓ›·˜, ÙÔÓ Î. ªÂÙ·ÊÙÛ‹ ∞ϤÎÔ, ÙËÓ Î. πÔ˘Ï›· ™ÈÚ›Ó· Î·È ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ ¡Ù·ÓȤϷÓÙ˜ È·ÙÚÔ‡˜ Î·È Ì¤ÏË ÙÔ˘ ÔÌ›ÏÔ˘. Δ¤ÏÔ˜, ¢¯·ÚÈÛÙ› ÙÔ˘˜ ¯ÔÚËÁÔ‡˜ ∞‰ÂÏÊÔ‡˜ μ·ÛÈÏ›Ԣ ¶·Û¯Ô‡‰Ë ÁÈ· ÙË ÚÔÛÊÔÚ¿ ÙˆÓ ÓÂÚÒÓ “∑·ÁfiÚÈ” ÛÙÔ˘˜ ·ıÏËÙ¤˜ Ô˘ ·ÁˆÓ›ÛÙËηÓ.


24

T∂Δ∞ƒΔ∏ 27 A¶ƒπ§π√À 2011

∂™∫∞£

ª∂ ∫√ƒÀº∞π∞ Δ∏ 2∏ £∂™∏ Δ∏™ ™. ∫∞ƒ∞¡Δ∞∫√À ™Δ∏ ¢π∂£¡∏ ™À¡∞¡Δ∏™∏ MULTINATION

√È ·ÁÒÓ˜ Ì›ÓÈ Î·È ·Ì·›‰ˆÓ

™·ÚÒÓÔ˘Ó ÙȘ ‰È·ÎÚ›ÛÂȘ ÔÈ ÎÔÏ˘Ì‚ËÙ¤˜ ÙÔ˘ √∂∞/¡∞μ

∞¶√ ÙËÓ ∂™∫∞£ ·Ó·ÎÔÈÓÒıËΠÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÙˆÓ ÚˆÙ·ıÏËÌ¿ÙˆÓ ˘Ô‰ÔÌÒÓ Ì¿ÛÎÂÙ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·ÁÒÓ˜ Ô˘ ı· ‰ÈÂÍ·¯ıÔ‡Ó ·fi Û‹ÌÂÚ· ̤¯ÚÈ Î·È ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ. ∞˘Ùfi Â›Ó·È ÙÔ ÂÍ‹˜:

ΔÂÙ¿ÚÙË 27/4 ª›ÓÈ ∫Ï. ¡¤·˜ πˆÓ›·˜, 11.30, ¡.∞. ¡›Î˘-£ÂÛÛ·ÏÈÎfi˜. ¢È·ÈÙËÙ¤˜: ∫¤ÙÔ˘Ï·˜, °È·ÓÓÔ‡Ï˘. °Ú·ÌÌ·Ù›·: ∫·Ì¤ÓÔ˘, ∫·ÌÔ‡Ú˘. ¶·Ì·›‰Â˜ ∫Ï. “μ. ¶·Ú·Û΢fiÔ˘ÏÔ˜” , 11.30, ∞∂μ ¢ÈÌËÓ›Ô˘-°.™. μfiÏÔ˘. ¢È·ÈÙËÙ¤˜: ªÂÙ·Í¿˜, ª·ÎÚ‹˜. °Ú·ÌÌ·Ù›·: ™·ÎÂÏÏ·ÚÔÔ‡ÏÔ˘, ÃÚÈÛÙÔÊÔÚ›‰Ô˘, ¶Ô˘ÚÈ·ÓÔ‡. ∫Ï. ¡¤·˜ πˆÓ›·˜, 12.30, ¡.∞. ¡›Î˘-°.™. ∞ÏÌ˘ÚÔ‡. ¢È·ÈÙËÙ¤˜: ∫¤ÙÔ˘Ï·˜, °È·ÓÓÔ‡Ï˘. °Ú·ÌÌ·Ù›·: ™Ù¿ÌÔ˜, °Î·Ï›‰Ô˘, μÂÏÂÙ˙¿˜.

¶·Ú·Û΢‹ 29/4 ¶·Ì·›‰Â˜ ∫Ï. “μ. ¶·Ú·Û΢fiÔ˘ÏÔ˜” , 11.30, BC Volos-∞∂μ ¢ÈÌËÓ›Ô˘. ¢È·ÈÙËÙ¤˜: ªÔ‡ÁÏÔ˜, ª·ÎÚ‹˜. °Ú·ÌÌ·Ù›·: ª·ÚÔ‡ÛÔ˜, ª·ÚÔ‡ÛÔ˘, ∫·Ì¤ÓÔ˘.

™¿‚‚·ÙÔ 30/4 ª›ÓÈ ∫Ï. “μ. ¶·Ú·Û΢fiÔ˘ÏÔ˜” , 09.30, ∞η‰. °.™. μfiÏÔ˘-√Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μ. ¢È·ÈÙËÙ¤˜: ª·ÚÈÙÛÔ‡‰Ë˜, ¶¤ÙÛ˘. °Ú·ÌÌ·Ù›·: °Î·Ï›‰Ô˘, ¶Ô˘ÚÈ·ÓÔ‡. ∫Ï. ∞ÏÌ˘ÚÔ‡, 11.30, °.™. ∞ÏÌ˘ÚÔ‡-∞Ó¿ÏË„Ë. ¢È·ÈÙËÙ¤˜: °ÈÔ‡ÙÛ·, 懯·˜. ∫Ï. “μ. ¶·Ú·Û΢fiÔ˘ÏÔ˜” , 12.00, ∞∂μ ¢ÈÌËÓ›Ô˘-°.™. μfiÏÔ˘. ¢È·ÈÙËÙ¤˜: ª·ÚÈÙÛÔ‡‰Ë˜, ¶¤ÙÛ˘. °Ú·ÌÌ·Ù›·: ™Ù¿ÌÔ˜, ¶Ô˘ÚÈ·ÓÔ‡. ¶·Ì·›‰Â˜ ∫Ï. “μ. ¶·Ú·Û΢fiÔ˘ÏÔ˜” , 10.45, °.™. μfiÏÔ˘-°.™. ™ÎÈ¿ıÔ˘. ¢È·ÈÙËÙ¤˜: ª·ÚÈÙÛÔ‡‰Ë˜, ¶¤ÙÛ˘. °Ú·ÌÌ·Ù›·: ª·ÚÔ‡ÛÔ˜, ª·ÚÔ‡ÛÔ˘, ∫·ÌÔ‡Ú˘. ∫Ï. ∞ÏÌ˘ÚÔ‡, 12.30, °.™. ∞ÏÌ˘ÚÔ‡-∞Ó¿ÏË„Ë. ¢È·ÈÙËÙ¤˜: °ÈÔ‡ÙÛ·, 懯·.

∞1 ª¶∞™∫∂Δ

¶Úfi‚ÏËÌ· Ì ٷ Ï¤È ÔÊ ∏ ¶π£∞¡√Δ∏Δ∞ ÌË ¤ÁηÈÚ˘ ÂÈ·ڈÛ˘ Ù˘ ‚·ıÌÔÏÔÁ›·˜ ·ÂÈÏ› Ó· ‚¿ÏÂÈ... ʈÙÈ¿ ÛÙ· Ï¤È ÔÊ Ù˘ ∞1. √ ÕÚ˘ ¤¯ÂÈ ÚÔÛʇÁÂÈ ÛÙÔ ∞™∂∞¢ ÁÈ· ÙËÓ ÂÁ΢ÚfiÙËÙ· ÙÔ˘ ·ÁÒÓ· Ì ÙÔÓ ¶∞√∫, ˙ËÙÒÓÙ·˜ Ó· ¿ÚÂÈ ÙÔ Ì·Ù˜ ÛÙ· ¯·ÚÙÈ¿ ηıÒ˜ ·ÚfiÙÈ ÙÔ Ì·Ù˜ ‹Ù·Ó ÎÂÎÏÂÈÛÌ¤ÓˆÓ ÙˆÓ ı˘ÚÒÓ, ÛÙȘ ÎÂÚΛ‰Â˜ ÙÔ˘ ÎÏÂÈÛÙÔ‡ Ù˘ ¶˘Ï·›·˜ ˘‹Ú¯·Ó ÔÏÏÔ› Ô·‰Ô› ÙˆÓ ÁË‰ԇ¯ˆÓ. ∏ ÚÔÛÊ˘Á‹ ÛÙÔÓ ∂™∞∫∂ ›¯Â ·ÔÚÚÈÊı› ·fi ÙÔÓ ·ıÏËÙÈÎfi ‰ÈηÛÙ‹, ÂÓÒ ·˘Ù‹ ÛÙÔ ∞™∂∞¢ Ô˘ ·ÎÔÏÔ‡ıËÛ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ·ÎfiÌË ÂΉÈηÛÙ›. ∏ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÙÚÈ· ·Ú¯‹ ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ ¤¯ÂÈ ˙ËÙ‹ÛÂÈ ÙËÓ ¤Î‰ÔÛË Ù˘ ·fiÊ·Û˘ ÙÔ Ù·¯‡ÙÂÚÔ ‰˘Ó·Ùfi. ΔËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ¶¤ÌÙË ¤¯ÂÈ ÔÚÈÛÙ› ÙÔ ¢.™. ÙÔ˘ ∂™∞∫∂ ÁÈ· ÙËÓ Î·ÙÔ¯‡ÚˆÛË Ù˘ ‚·ıÌÔÏÔÁ›·˜, Ï›Á˜ ÒÚ˜ ÚÈÓ ÙÔ ÚÒÙÔ ·È¯Ó›‰È ÙˆÓ Ï¤È ÔÊ ·Ó¿ÌÂÛ· Û ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi Î·È ¶ÂÚÈÛÙ¤ÚÈ ÛÙÔ √∞∫∞. ∞fi ÙËÓ ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ∞™∂∞¢ ı· ÎÚÈı› Ë Î·Ù¿Ù·ÍË ÛÙȘ ı¤ÛÂȘ 3-4 Î·È ·Ó ‰ÂÓ ˘¿ÚÍÂÈ ÂÈ·ڈÛË Ù˘ ‚·ıÌÔÏÔÁ›·˜, ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ‰ÈÂÍ·¯ıÔ‡Ó ÔÈ ·ÁÒÓ˜ ¶∞√∫-∫·‚¿Ï· Î·È ÕÚ˘-ª·ÚÔ‡ÛÈ. ¶¿ÓÙˆ˜ ·fi ÙÔÓ ∂™∞∫∂ Â›Ó·È ·ÈÛÈfi‰ÔÍÔÈ ˆ˜ ¤ÛÙˆ Î·È ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÛÙÈÁÌ‹ ı· Ù·ÎÙÔÔÈËı› ÙÔ ˙‹ÙËÌ·.

ΔÔ EXTRA 5 √π Ù˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÙÔ˘ EXTRA 5: 21, 24, 27, 31, 33.

ΔÔ SUPER 3 √π Ù˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÙÔ˘ SUPER 3 ÛÙËÓ ÚÒÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ ÎÏ‹ÚˆÛË ‹Ù·Ó 7 2 3, ÛÙËÓ ‰Â‡ÙÂÚË 1 0 8 Î·È ÛÙËÓ ÙÚ›ÙË 7 0 0.

¤Â˜ ‰È·ÎÚ›ÛÂȘ ÛËÌ›ˆÛ·Ó ÔÈ ·ıÏËÙ¤˜ Î·È ÔÈ ·ıÏ‹ÙÚȘ ÙÔ˘ √∂∞/¡∞μ Ô˘ Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó Û ÎÔÏ˘Ì‚ËÙÈÎÔ‡˜ ·ÁÒÓ˜ ÙȘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˜ Ë̤Ú˜. ™ËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚ˜ ·˘Ù¤˜ Ù˘ ™Ù·˘ÚԇϷ˜ ∫·Ú·ÓÙ¿ÎÔ˘ ÛÙË ‰ÈÂıÓ‹ Û˘Ó¿ÓÙËÛË Multination Î·È ÙˆÓ ·ıÏËÙÒÓ ÙÔ˘ ÔÌ›ÏÔ˘ ÛÙ· “¡Èfi‚ÂÈ·” . ∂›Û˘ Ô Û‡ÏÏÔÁÔ˜ Û¿ÚˆÛ ٷ ÌÂÙ¿ÏÏÈ· ÛÙ· “πÔÎÚ¿ÙÂÈ·” Ù˘ §¿ÚÈÛ·˜, ηıÒ˜ Î·È ÛÙ· “°ÂÚÔÓÙÔÔ‡ÏÂÈ·” Ù˘ §È‚·‰ÂÈ¿˜.

¡

Multination ™ÙË ÔÏ˘ÂıÓ‹ Û˘Ó¿ÓÙËÛË Multination ÎÔÚ·Û›‰ˆÓ Ô˘ ‰ÈÂÍ‹¯ıË ÛÙË ∫¤Ú΢ڷ, ÛÙËÓ ∂ıÓÈ΋ ÔÌ¿‰· Û˘ÌÌÂÙ›¯Â Ë ™Ù·˘ÚԇϷ ∫·Ú·ÓÙ¿ÎÔ˘ Î·È Î·Ù¤ÎÙËÛ ÙËÓ 2Ë ı¤ÛË ÛÙ· 100Ì. ÂχıÂÚÔ Ì ¯ÚfiÓÔ 57.95, Ô ÔÔ›Ô˜ Â›Ó·È Ô Î·Ï‡ÙÂÚÔ˜ Û ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ Â›Â‰Ô ÛÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›· Ù˘ Î·È ·¤¯ÂÈ ÂÏ¿¯ÈÛÙ· ÂηÙÔÛÙ¿ ·fi ÙÔ fiÚÈÔ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÛÙÔ˘˜ ¶·ÓÂ˘Úˆ·˚ÎÔ‡˜ ·ÁÒÓ˜ ∂Ê‹‚ˆÓ-¡Â·Ó›‰ˆÓ ÛÙÔ μÂÏÈÁÚ¿‰È ÙÔÓ Ì‹Ó· πÔ‡ÏÈÔ. ™Ù· 50Ì ÂχıÂÚÔ ÛËÌ›ˆÛ ¯ÚfiÓÔ 26.82 ·¤¯ÔÓÙ·˜ ÂÏ¿¯ÈÛÙ· ·fi Ù· fiÚÈ· Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÛÙÔ˘˜ ¶·ÓÂ˘Úˆ·˚ÎÔ‡˜ ·ÁÒÓ˜ Î·È ÙÔ ¶·ÁÎfiÛÌÈÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Ô˘ ı· Á›ÓÂÈ ÛÙË ™·ÁÎ¿Ë Â›Û˘ ÙÔÓ πÔ‡ÏÈÔ. ∂fiÌÂÓÔ˜ ·ÁÒÓ·˜ Ù˘ Â›Ó·È ÔÈ μ·ÏηÓÈÎÔ› ·ÁÒÓ˜ ∂Ê‹‚ˆÓ-¡Â·Ó›‰ˆÓ ÛÙË μÔÛÓ›· ÙÔÓ πÔ‡ÓÈÔ, fiÔ˘ ı· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯ÂÈ Î·È Ë ÃÚÈÛÙ›Ó· ¡›ÛÙ·.

¡Èfi‚ÂÈ· ∏ ™ÙÂÏϛӷ ∞Ï·ÓÙ‹ Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÔÓÙ·˜ Û ηÙËÁÔÚ›· Open, ¤Ù˘¯Â Â›‰ÔÛË 9.29.01 ÛÙ· 800Ì ÂχıÂÚÔ Î·Ù·ÎÙÒÓÙ·˜ ÙËÓ 4Ë ı¤ÛË, ÂÓÒ ·Ú¿ÏÏËÏ· ¤¯ÂÈ ÙÔÓ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ¯ÚfiÓÔ Û ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ Â›Â‰Ô ÛÙË Î·ÙËÁÔÚ›· Ù˘ Î·È ÂÙÔÈÌ¿˙ÂÙ·È ÁÈ· ÙËÓ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Ù˘ ÛÙȘ ‰ÈÂıÓ›˜ Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂȘ Comen Cup ÛÙÔ ∞Ì¿Ó Ù˘ πÔÚ‰·Ó›·˜ ÙÔÓ Ì‹Ó· πÔ‡ÓÈÔ Î·È ∂˘Úˆ·˚Τ˜ ∏̤Ú˜ ¡ÂfiÙËÙ·˜ ÛÙË ΔÚ·Â˙Ô‡ÓÙ· Ù˘ ΔÔ˘ÚΛ·˜ ÙÔÓ Ì‹Ó· πÔ‡ÏÈÔ. ∂›Û˘ Û˘ÌÌÂÙ›¯Â ÛÙ· 400Ì ÂχıÂÚÔ fiÔ˘ ÛËÌ›ˆÛ ·ÙÔÌÈÎfi ÚÂÎfiÚ Ì ¯ÚfiÓÔ 4.43.85 √ °È¿ÓÓ˘ ∫·˚Û·ÚÏ‹˜ Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÔÓÙ·˜ Â›Û˘ Û ηÙËÁÔÚ›· Open η٤ÎÙËÛ ÙËÓ ÙÚ›ÙË ı¤ÛË ÛÙ· 400Ì ªÈÎÙ‹ ∞ÙÔÌÈ΋ Ì ¯ÚfiÓÔ 4.49.15 ¤¯ÔÓÙ·˜ ÙÔÓ 2Ô Î·Ï‡ÙÂÚÔ ¯ÚfiÓÔ Û ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ Â›Â‰Ô ÛÙË Î·ÙËÁÔÚ›· ÙÔ˘, ‚¿˙ÔÓÙ·˜ Î·È ·˘Ùfi˜ ÛÔ‚·Ú‹ ˘Ô„ËÊÈfiÙËÙ· ÁÈ· ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘ ÛÙÔ˘˜ ‰ÈÂıÓ›˜ ·ÁÒÓ˜

ÛÙÔ ∞Ì¿Ó Î·È ÙËÓ ΔÚ·Â˙Ô‡ÓÙ·. ∏ ÕÚÙÂÌȘ §ÈÔ‡Ë Û˘ÌÌÂÙ›¯Â ÛÙ· 400Ì ÂχıÂÚÔ ÛËÌÂÈÒÓÔÓÙ·˜ ·ÙÔÌÈÎfi ÚÂÎfiÚ Ì ¯ÚfiÓÔ 4.38.99, fiˆ˜ Â›Û˘ Î·È ÛÙ· 200Ì ÂχıÂÚÔ Ì ¯ÚfiÓÔ 2.13.05 Î·È ÚÔÎÚ›ıËΠÛÙÔ˘˜ ÙÂÏÈÎÔ‡˜ Î·È ÙˆÓ ‰‡Ô ·ÁˆÓÈÛÌ¿ÙˆÓ ∂›Û˘ Ë Ã·ÚԇϷ ∞ÏÂ͛Ԣ Î·È ÔÈ ¶Ï¿ÙˆÓ ªÂÁ·ÁÈ¿ÓÓ˘ Î·È §Â‡ÎÂÏ˘ °ÚËÁfiÚ˘ ÛËÌ›ˆÛ·Ó Ôχ ηϤ˜ ÂȉfiÛÂȘ ÛÙ· ·ÁˆÓ›ÛÌ·Ù· Ô˘ Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó ‰›ÓÔÓÙ·˜ Î·È ·˘ÙÔ› ÔÏϤ˜ ˘ÔÛ¯¤ÛÂȘ ÁÈ· ÙÔ ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ ¶ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ∫·ÙËÁÔÚÈÒÓ.

πÔÎÚ¿ÙÂÈ· ™Ù· 19· “πÔÎÚ¿ÙÂÈ·” ÛÙËÓ §¿ÚÈÛ·, Ì ‰ÈÔÚÁ·ÓˆÙ¤˜ ÙÔ˘˜ ÙÚÂȘ ÙÔÈÎÔ‡˜ ÔÌ›ÏÔ˘˜, fiÔ˘ Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó Û˘ÓÔÏÈο 23 ÔÌ¿‰Â˜ Î·È ÂÚ›Ô˘ 400 ·ıÏËÙ¤˜ / ·ıÏ‹ÙÚȘ ·fi ∫ÂÓÙÚÈ΋ Î·È μfiÚÂÈ· ∂ÏÏ¿‰· Ë ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ √∂∞/¡∞μ Û˘ÌÌÂÙ›¯Â ÔÚÁ·ÓˆÌ¤Ó·, Ì 35 ·ıÏËÙ¤˜ Î·È ·ıÏ‹ÙÚȘ Î·È Î·Ù¤ÎÙËÛ ÁÈ· ÌÈ· ·ÎfiÌË ÊÔÚ¿ ÙËÓ ÚÒÙË ı¤ÛË Î·È ÙÔÓ Ù›ÙÏÔ ÙÔ˘ ¶ÔÏ˘Ó›ÎË Û˘ÏÏfiÁÔ˘, ÎÂÚ‰›˙ÔÓÙ·˜ 50 ÌÂÙ¿ÏÏÈ· - 25 ¯Ú˘Û¿, 15 ·ÛË̤ÓÈ· Î·È 10 ¯¿ÏÎÈÓ·, ÛËÌÂÈÒÓÔÓÙ·˜ ·ÍÈfiÏÔÁ˜ ÂȉfiÛÂȘ, Û ·ÓÂÏÏ·‰ÈÎfi Â›‰Ô. √ °ÈÒÚÁÔ˜ μÂÏÈ¿‰Ë˜ Î·È Ë ∂‡· ∫ÔÙÚÔ‡ÙÛÔ˘ ¤Ù˘¯·Ó ÙȘ ηχÙÂÚ˜ ÂȉfiÛÂȘ ·fi fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÔÓÙ˜ Î·È Î¤Ú‰ÈÛ·Ó Ù· ·ÂÏÏ· ÙÔ˘ ηχÙÂÚÔ˘ ·ıÏËÙ‹ Î·È Î·Ï‡ÙÂÚ˘ ·ıÏ‹ÙÚÈ·˜ ÙˆÓ ·ÁÒÓˆÓ, Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ‚·ıÌÔÏÔÁ›· Ù˘ FINA. ∞Ó·Ï˘ÙÈο: ¶ÚÒÙ˜ ı¤ÛÂȘ : °ÈÒÚÁÔ˜ μÂÏÈ¿‰Ë˜ 100 ÂχıÂÚÔ - 50 ÂÙ·ÏÔ‡‰·, ¡ÈÎÔϤٷ ∫·˚Û·ÚÏ‹ 200-400 ÂÏ, ™Ù·ÌÔ‡Ï˘ ™·Ú·ÁÁ·Ó›‰·˜ 100 ÂÙ·ÏÔ‡‰· - 50 ÂχıÂÚÔ, ΔÔÔ‡˙Ë ª·Ù›Ó· 50 ÂÙ·ÏÔ‡‰· - 200 ÌÈÎÙ‹ , ªËÓ¿˜ ΔÛ·ÚÙÛ¿Ï˘ 200

ÂχıÂÚÔ - 200 ÌÈÎÙ‹, ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ÷Ù˙ËÁˆÚÁ›Ô˘ 400-800 ÂχıÂÚÔ, ∂˘¿ÁÁÂÏÔ˜ ¢ÂÛοٷ˜ 200 ÂχıÂÚÔ, £¿ÏÂÈ· πˆ¿ÓÓÔ˘ 800 ÂχıÂÚÔ, °ÈÒÚÁÔ˜ ∫ÔÚˆÓ·›Ô˜ 200 ÂχıÂÚÔ, ∂‡· ∫ÔÙÚÔ‡ÙÛÔ˘ 50 ‡ÙÈÔ, ª·Ú›· √ÈÎÔÓfiÌÔ˘ 100 ÂÙ·ÏÔ‡‰·, ª·Ú›· ¶·ÓÙÂÏfiÁÏÔ˘ 200 ‡ÙÈÔ, √Ú¤ÛÙ˘ ™Î˘ÚÁÈ¿ÓÓ˘ 200 ÌÈÎÙ‹, ∑ˆ‹ ΔÂÏÒÓË 100 ÂχıÂÚÔ, ∫·ÙÂÚ›Ó· Δ˙ÒÚÙ˙Ë 100 Ú. 4Ã50 ÂÏ. ·ÁfiÚÈ· 12 ÂÙÒÓ (μÂÏÈ¿‰Ë˜, ∫ÔÚˆÓ·›Ô˜, ¶Ô˘ÚÓ·ÚfiÔ˘ÏÔ˜, ™·Ú·ÁÁ·Ó›‰·˜), 4Ã50 ÌÈÎÙ‹ ∞ÁfiÚÈ· 12 ÂÙÒÓ (∑·¯·Ú‹˜, μÂÏÈ¿‰Ë˜, , ™Î˘ÚÁÈ¿ÓÓ˘, ™·Ú·ÁÁ·Ó›‰·˜), 4Ã50 ÂÏ. ∫ÔÚ›ÙÛÈ· 12 ÂÙÒÓ Î·È 4Ã50 ÌÈÎÙ‹ (μ·Ú·Ï‹, ∫ÔÙÚÔ‡ÙÛÔ˘, ∞Ó·ÓÈ¿‰Ë, ∫·˚Û·ÚÏ‹). ¢Â‡ÙÂÚ˜ ı¤ÛÂȘ: ∂˘¿ÁÁÂÏÔ˜ ¢ÂÛοٷ˜ 400 ÂÏ., £¿ÏÂÈ· πˆ¿ÓÓÔ˘ 200 ‡ÙÈÔ, °ÈÒÚÁÔ˜ ∫ÔÚˆÓ·›Ô˜ 400 ÂχıÂÚÔ, °ÈÒÚÁÔ˜ ∑·¯·Ú‹˜ 200 ‡ÙÈÔ - 100 ÂχıÂÚÔ, ∂‡· ∫ÔÙÚÔ‡ÙÛÔ˘ 50 ÂÏ., ∫·ÙÂÚ›Ó· Δ˙ÒÚÙ˙Ë 50 ÚfiÛıÈÔ, √ÈÎÔÓfiÌÔ˘ ™Ù·‡ÚÔ˜ 50 ‡ÙÈÔ, ∂ÈÚ‹ÓË μ·Ú·Ï‹ 50 ÂÙ·ÏÔ‡‰·, ÃÚÈÛÙ›Ó· °È·Ì·Ï‹ 200 ÌÈÎÙ‹, μ·Û›Ï˘ ƒÔ˘ÛÈÒÙ˘ 200 ÌÈÎÙ‹, μ·Ï¿ÓÙ˘ ™Ù·¯Ù¤·˜ 200 Ú. 4Ã50 ÂÏ. ∫ÔÚ›ÙÛÈ· 11 ÂÙÒÓ(°È·Ì·Ï‹, ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘, ¶·ÓÙÂÏfiÁÏÔ˘, ΔÂÏÒÓË), 4Ã50 ÂÏ. ∫ÔÚ›ÙÛÈ· 10 ÂÙÒÓ (¶··‰ËÌËÙÚ›Ô˘, ∞ÚÁ‡ÚË, Δ˙ÒÚÙ˙Ë, ΔÔÔ‡˙Ë), 4Ã50 ÌÈÎÙ‹ ∞ÁfiÚÈ· 10 ÂÙÒÓ(ΔÛ·ÚÙÛ¿Ï˘, ∫fi·ÓÔ˜, √ÈÎÔÓfiÌÔ˘, ∞¯Ï·‰ÈÒÙ˘). ΔÚ›Ù˜ £¤ÛÂȘ: ª·Ú›· ¶·ÓÙÂÏfiÁÏÔ˘ 100 ÂÙ·ÏÔ‡‰·, √Ú¤ÛÙ˘ ™Î˘ÚÁÈ¿ÓÓ˘ 100 ÚfiÛıÈÔ, ∑ˆ‹ ΔÂÏÒÓË 50 ÂÙ·ÏÔ‡‰·, √ÈÎÔÓfiÌÔ˘ ™Ù·‡ÚÔ˜ 100 ‡ÙÈÔ, ™Ù·‡ÚÔ˜ ∫fi·ÓÔ˜ 100 ÚfiÛıÈÔ, °È¿ÓÓ˘ ∞¯Ï·‰ÈÒÙ˘ 200 ÂχıÂÚÔ, ŒÏÏË ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ 50 ÚfiÛıÈÔ, ºÔ›‚Ô˜ ¶Ô˘ÚÓ·ÚfiÔ˘ÏÔ˜ 50 ‡ÙÈÔ, 4Ã50 ÌÈÎÙ‹ ·ÁfiÚÈ· 10 ÂÙÒÓ (∞¯Ï·‰ÈÒÙ˘, √È-

∏ ™Ù·˘ÚԇϷ ∫·Ú·ÓÙ¿ÎÔ˘ ÎÔÓfiÌÔ˘, ΔÛ·ÚÙÛ¿Ï˘, ∞ÓÙˆÓÈ¿‰Ë˜), 4Ã50 ÌÈÎÙ‹ ÎÔÚ›ÙÛÈ· 10 ÂÙÒÓ (ΔÔÔ‡˙Ë, Δ˙ÒÚÙ˙Ë, ¶··‰ËÌËÙÚ›Ô˘, ∞ÚÁ‡ÚË).

°ÂÚÔÓÙÔÔ‡ÏÂÈ· ™Ù· “°ÂÚÔÓÙÔÔ‡ÏÂÈ· 2011” ÛÙËÓ §È‚·‰ÂÈ¿, Û˘ÌÌÂÙ›¯Â ¤Ó· ̤ÚÔ˜ Ù˘ ÚÔ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ ÔÌ¿‰·˜ ÙÔ˘ √∂∞/¡∞μ, ·ÔÎÔÌ›˙ÔÓÙ·˜ 28 ÌÂÙ¿ÏÏÈ· (12 ¯Ú˘Û¿-11 ·ÚÁ˘Ú¿-5 ¯¿ÏÎÈÓ·). ªÂÙ¿ÏÏÈ· η٤ÎÙËÛ·Ó ÔÈ : ∞Ó·ÓÈ¿‰Ë˜ ∞fiÛÙÔÏÔ˜ 2 ¯Ú˘Û¿, ∑¿¯·Ú˘ ∞ϤͷӉÚÔ˜ 2 ¯Ú˘Û¿, ∑¿¯·Ú˘ °ÂÒÚÁÈÔ˜ 2 ¯Ú˘Û¿, ∫·ÛÙÂÏÈ·Ó¿Î˘ √‰˘ÛÛ¤·˜ 1 ¯Ú˘Ûfi, 1 ·ÛË̤ÓÈÔ, §Â‡ÎÂÏ˘ μ·Û›ÏÂÈÔ˜ 1 ·ÛË̤ÓÈÔ, ª·Ï·ÌÔ‡Û˘ ∏Ï›·˜ 2 ·ÛË̤ÓÈ· , √ÈÎÔÓÔÌ›‰Ë˜ ™›ÌˆÓ 1 ·ÛË̤ÓÈÔ, 1 ¯¿ÏÎÈÓÔ, √ÈÎÔÓfiÌÔ˘ ∞ÈηÙÂÚ›ÓË 1 ¯Ú˘Ûfi, 1 ·ÛË̤ÓÈÔ, √ÈÎÔÓfiÌÔ˘ ∑ˆ‹ 2 ¯¿ÏÎÈÓ·, ¶·Ï·Ì‹‰· √˘Ú·Ó›·§˘‰›· 2 ·ÛË̤ÓÈ·, ¶ÂÙÚfiÔ˘ÏÔ˜ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ 2 ·ÛË̤ÓÈ·, ƒÔ˘ÛÈÒÙ˘ μ·Û›ÏÂÈÔ˜ 2 ¯Ú˘Û¿, ™˘ÚfiÔ˘ÏÔ˜ ¡ÈÎfiÏ·Ô˜ 1 ¯Ú˘Ûfi, 1 ¯¿ÏÎÈÓÔ. ∂›Û˘ 1Ë ı¤ÛË Î¤Ú‰ÈÛÂ Ë ÛÎ˘Ù¿ÏË 4Ã50 ÂÏ. ∞ÁfiÚÈ· 12 ÂÙÒÓ Ì ÙÔ˘˜ §Â‡ÎÂÏË, ™˘ÚfiÔ˘ÏÔ, ¶ÂÙÚfiÔ˘ÏÔ, ∑·¯·Ú‹, 2Ë ı¤ÛË Ë ÛÎ˘Ù¿ÏË 4Ã50 ÌÈÎÙ‹ ∞ÁfiÚÈ· 12 ÂÙÒÓ Ì ÙÔ˘˜ §Â‡ÎÂÏË, ™˘ÚfiÔ˘ÏÔ, ¶ÂÙÚfiÔ˘ÏÔ, √ÈÎÔÓÔÌ›‰Ë Î·È 3Ë ı¤ÛË 4Ã50 ∞ÁfiÚÈ· 11 ÂÙÒÓ Ì ÙÔ˘˜ ∫·ÛÙÂÏÈ·Ó¿ÎË, ª·Ï·ÌÔ‡ÛË, ƒÔ˘ÛÈÒÙË Î·È ∞Ó·ÓÈ¿‰Ë. √È ¤ÊÔÚÔÈ Î·È ÙÔ ¢.™. ÙÔ˘ √∂∞.¡∞μ Û˘Á¯·›ÚÔ˘Ó Ù· ·È‰È¿ Î·È ÙÔ˘˜ ÚÔÔÓËÙ¤˜ ÙÔ˘˜ Î·È Â‡¯ÔÓÙ·È Î·Ï‹ Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÛÙÔ˘˜ “πˆÓÈÎÔ‡˜ ·ÁÒÓ˜ 2011” ÛÙȘ 28-29/5/2011.

™Δ√¡ ¢∂ÀΔ∂ƒ√ Δ∂§π∫√ Δ√À LEN TROPHY ∞¡¢ƒø¡ √ ¶∞¡πø¡π√™ ¶∞π∑∂π ™Δ∏¡ πΔ∞§π∞ ª∂ Δ∏ ™∞μ√¡∞

°È· ÙË Ó›ÎË Î·È ÙÔ ÙÚfi·ÈÔ ∏ ÌÂÁ¿ÏË ÒÚ· ¤ÊÙ·Û ÁÈ· ÙËÓ ÔÌ¿‰· ˘‰·ÙÔÛÊ·›ÚÈÛ˘ ÙÔ˘ ¶·ÓÈˆÓ›Ô˘, Ô˘ Û‹ÌÂÚ· (21:30 ÒÚ· ∂ÏÏ¿‰·˜) ‰ÈÂΉÈΛ ÙÔ LEN Trophy ·Ó‰ÚÒÓ, ÛÙÔÓ ‰Â‡ÙÂÚÔ ÙÂÏÈÎfi ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙË ™·‚fiÓ·.

ªÂÙ¿ ÙÔ 9-9 ÙÔ˘ ÚÒÙÔ˘ ·ÁÒÓ· ÛÙË ¡¤· ™Ì‡ÚÓË, ÔÈ “΢·Ó¤Ú˘ıÚÔÈ” Ù·ÍÈ‰Â‡Ô˘Ó ÛÙËÓ πÙ·Ï›· ÁÓˆÚ›˙ÔÓÙ·˜ fiÙÈ ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È ÌfiÓÔ Ó›ÎË ÁÈ· Ó· ¯·Ú›ÛÔ˘Ó ÛÙÔÓ ÈÛÙÔÚÈÎfi Û‡ÏÏÔÁÔ ÙÔ ÚÒÙÔ ÙÔ˘ Â˘Úˆ·˚Îfi ÙÚfi·ÈÔ (Û ÔÔÈÔ‰‹ÔÙ ¿ıÏËÌ·) ÛÙ· 120 ¯ÚfiÓÈ· Ù˘ ˙ˆ‹˜ ÙÔ˘. √È ·›ÎÙ˜ ÙÔ˘ ª¿ÎË μÔÏÙ˘Ú¿ÎË ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó fiÙÈ Ô ·ÓÙ›·Ïfi˜ ÙÔ˘˜ Â›Ó·È ÙÔ Ê·‚ÔÚ› Î·È ÂÓ ÔÏÏÔ›˜ ÔÓÙ¿ÚÔ˘Ó Û ·˘Ùfi ÙÔ ‰Â‰Ô̤ÓÔ, ÂÏ›˙ÔÓÙ·˜ fiÙÈ ÙÔ ¿Á¯Ô˜ ÙˆÓ πÙ·ÏÒÓ ı· ·›ÍÂÈ ÙÔ ‰ÈÎfi ÙÔ˘ ÚfiÏÔ ÛÙËÓ ÙÂÏÈ΋ ¤Î‚·ÛË Ù˘ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛ˘. ¶¤Ú·Ó Ù˘ ÁÓˆÛÙ‹˜ Â‰Ò Î·È Î·ÈÚfi ·Ô˘Û›·˜ ÙÔ˘

ÙÂÚÌ·ÙÔʇϷη ∫ÒÛÙ· ºÏ¤Áη, Ô ª¿Î˘ μÔÏÙ˘Ú¿Î˘ ‰ÂÓ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ ¿ÏÏ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Î·È ı· ·Ú·Ù¿ÍÂÈ ÙË 13¿‰· ÙÔ˘ ÚÒÙÔ˘ ÙÂÏÈÎÔ‡, ‹ÙÔÈ ÙÔ˘˜ °·Ï·Ó›‰Ë, ªÈÚ¿ÏË, ª¿˙Ë, ∫ÔÎÎÈÓ¿ÎË, £ˆÌ¿ÎÔ, Δ˙·Ì·ÓÙ¿ÎË, ¶··‰fiÁΈӷ, ΔfiÌÛÔÓ, ªÔ˘Ú›ÎË, ªÂÚÈÛÙÈ¿ÓÔ, ÷Ù˙ËÁԇϷ, ∫·fiÙÛË Î·È §¿·. ™Â ·ÓÙ›ıÂÛË Ì ÙÔÓ ¶·ÓÈÒÓÈÔ, Ô˘ ·ÁˆÓ›ÛÙËΠÁÈ· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÊÔÚ¿ ÛÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ÚÈÓ ‰¤Î· Ë̤Ú˜, Ë ™·‚fiÓ· ›¯Â ηÓÔÓÈ΋ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· ÙȘ Ë̤Ú˜ ÙÔ˘ ¶¿Û¯·. ª¿ÏÈÛÙ· ¤·ÈÍ ÙÔÓ ÚÒÙÔ ËÌÈÙÂÏÈÎfi ÙˆÓ ϤÈ-ÔÊ ÙÔ˘ ÈÙ·ÏÈÎÔ‡ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜, ÂÈÎÚ·ÙÒÓÙ·˜ ‰‡ÛÎÔÏ· Ù˘ ¶Ô˙›ÏÈÔ ¡¿ÔÏÈ Ì 8-5, ¯¿ÚË Û ٤ÛÛÂÚ· ÁÎÔÏ ÙÔ˘ ªÏ¿Ù˙·Ó °È¿ÓÔ‚ÈÙ˜ (Ù· ‰‡Ô Ì ¤Ó·ÏÙÈ). √ ·ÁÒÓ·˜ ı· Á›ÓÂÈ ÛÙËÓ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË ÈÛ›Ó· “Δ˙·Ó¤ÏÈ” Î·È ı· ÙÔÓ ‰È¢ı‡ÓÔ˘Ó Ô °ÂÚÌ·Ófi˜ °ÈÔ‡ÚÁÎÂÓ Ã¿Ô˘ÛÂ Î·È Ô ™ÏÔ‚¤ÓÔ˜ ªfiÚȘ ª·ÚÁΤٷ.


¶ÔÏÈÙÈÛÌfi˜/ ΔÔ ıÚ˘ÏÈÎfi sixties Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ·fi ÙËÓ ∞ÁÁÏ›· ÛÙÔ μfiÏÔ

The Zombies: ∂ÂÙÂȷ΋ Û˘Ó·˘Ï›· ÁÈ· Ù· 50 ¯ÚfiÓÈ· ÌÔ˘ÛÈ΋˜ ÔÚ›·˜

H

Demo Mode ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔ Warehouse ¯ÒÚÔ Ù¯ÓÒÓ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË 4 ª·˝Ô˘ ÙÔ ıÚ˘ÏÈÎfi sixties Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ÙˆÓ Zombies ·fi ÙËÓ ∞ÁÁÏ›· ÛÙÔ μfiÏÔ, ÛÙËÓ ÚÒÙË ÂÌÊ¿ÓÈÛ‹ ÙÔ˘ Â› ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ‰¿ÊÔ˘˜, ˆ˜ ̤ÚÔ˜ Ù˘ ÂÂÙÂȷ΋˜ ÂÚÈԉ›·˜ ÛÙ·ıÌfi˜ ÁÈ· Ù· 50 ¯ÚfiÓÈ· ÔÚ›·˜ ÙÔ˘ Û¯‹Ì·ÙÔ˜.

ΔÔ ÌÔ˘ÛÈÎfi Û¯‹Ì· Ì ÙÔ ÂÎÎÂÓÙÚÈÎfi fiÓÔÌ· The Zombies ÛËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛ ÛÙË ‰ÂηÂÙ›· ÙˆÓ 60’s ÙËÓ British invasion ÂÔ¯‹ Ì·˙› Ì ÙÔ˘˜ Beatles, Kinks, Rolling Stones, Herman Hermits, Î.¿., ηٷÎÙÒÓÙ·˜ ÙȘ ∏.¶.∞, ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔÓ ˘fiÏÔÈÔ ÎfiÛÌÔ Ì ٷ super hits Time of the Season, She’s Not There, Tell Her No Î·È ¿ÏÏ·. ∏ ÚˆÙÔfiÚ· ÙÚ·ÁÔ˘‰ÔÔÈ›· ÙÔ˘˜ Û˘Ó‰‡·Û rock & roll, „˘¯Â‰¤ÏÂÈ·, soul Î·È pop beat ÛÙÔȯ›· ÎÈ ¤‰ˆÛ ÌÈ· ÔÈÔÙÈ΋ ÓfiÙ· ÛÙÔ Ó·ÓÈÎfi Ú‡̷ Ô˘ ·Ú¤Û˘Ú ÙÔ˘˜ ¿ÓÙ˜ ÚÈÓ ·fi ‰ÂηÂٛ˜! ∫ÔÌÌ¿ÙÈ· ÙˆÓ Zombies ¯ÔÚ‡ÙËηÓ, ÙÚ·ÁÔ˘‰‹ıËÎ·Ó Î·È ¤ÁÈÓ·Ó ·Á·Ë̤ӷ Ì ÌÂÁ¿ÏË ‰È·¯ÚÔÓÈ΋ ÂÈÙ˘¯›·: ı¤ÛË #1 Î·È #2 ÛÙ· Chart Ì ÙÔ “She’s Not There” ÛÙËÓ ∞ÌÂÚÈ΋ Î·È ÙÔÓ ∫·Ó·‰¿, ÂÓÒ Ô ‰›ÛÎÔ˜ ÙÔ˘˜ “Odessey & Oracle” „ËÊ›ÛÙËΠÛÙË ı¤ÛË #80 ÛÙË Ï›ÛÙ· Ì ٷ “ªÂÁ·Ï‡ÙÂÚ· Album Lp fi-

ÏˆÓ ÙˆÓ EÔ¯ÒÓ” ·fi ÙÔ ÂÚÈÔ‰ÈÎfi Rolling Stone! ΔÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· Û¯ËÌ·Ù›ÛÙËΠÙÔ 1961 Î·È ÛÙ· ̤۷ ÙÔ˘ 1964 ΢ÎÏÔÊfiÚËÛ·Ó ÙÔ ÚÒÙÔ ÙÔ˘˜ single She’s Not There, ÙÔ ÔÔ›Ô ¤ÁÈÓ ÙÔ ÂÈÛÈÙ‹ÚÈfi ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÙȘ ∏¶∞, ·ÊÔ‡ Ë ÚÒÙË ÊÔÚ¿ Ô˘ ÙÔ ÙÚ·ÁÔ‡‰È ÌÂÙ·-

‰fiıËΠÛÙÔÓ ·¤Ú· ‹Ù·Ó ·fi ÙÔ Ú·‰ÈÔʈÓÈÎfi ÛÙ·ıÌfi WINS Ù˘ ¡¤·˜ ÀfiÚ΢. √È Zombies, ÌÂÙ¿ ·fi ·Ì¤ÙÚËÙ˜ ÂÚÈԉ›˜ ÛÙËÓ ∞ÌÂÚÈ΋, ΢ÎÏÔÊfiÚËÛ·Ó ·ÚÎÂÙ¿ singles, Ù· ÔÔ›· ·Á·‹ıËÎ·Ó ÙfiÛÔ ÛÙËÓ ∞ÌÂÚÈ΋, fiÛÔ Î·È ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË Î·È ·ÚÁfiÙÂÚ· Âͤ‰ˆÛ·Ó Ù· ÙÚ·-

ÁÔ‡‰È· ÙÔ˘˜ Û LPs. ªÂ ¤Ó· ‰È¿ÛÙËÌ· ·‡Û˘, ·fi ÙÔ 2001 ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È Í·Ó¿, ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·˜ ÙËÓ ›‰È· ÊÚÂÛο‰· Ù˘ ÌÔ˘ÛÈ΋˜ ÙÔÓ sixties Û fiÏÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ. Δo ‚Ú¿‰˘ Ù˘ ΔÂÙ¿ÚÙ˘ 4 ª·˝Ô˘ ÌË ¯¿ÛÂÙ ÛÙË ÌÔ˘ÛÈ΋ ÛÎËÓ‹ ÙÔ˘ Warehouse ÙÔ˘˜ Zombies ˙ˆÓÙ·Ó¿ Û ¤Ó· “best of” songlist Ù˘ Ôχ¯ÚÔÓ˘ ηÚȤڷ˜ ÙÔ˘˜! ΔÔ ·˘ıÂÓÙÈÎfi feeling Ù˘ ‰ÂηÂÙ›·˜ ÙˆÓ ÏÔ˘ÏÔ˘‰ÈÒÓ live ÌÚÔÛÙ¿ Ì·˜ ÁÈ· ÌÈ· ÌÔÓ·‰È΋ ÂÌÊ¿ÓÈÛË... ª·˙› ÙÔ˘˜, ÔÈ ·ÓÂÚ¯fiÌÂÓÔÈ Baby Guru ηÏÂṲ̂ÓÔÈ ·fi ÙËÓ ∞ı‹Ó·, Â›Û˘ ÛÙËÓ ÚÒÙË ÙÔ˘˜ ÂÌÊ¿ÓÈÛË ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙÔ ÎÔÈÓfi ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, Ì ¤Ó· ÌÔÓ·‰ÈÎfi rock ÎÚ¿Ì· ·fi kraut, afro Î·È garage ‹¯Ô˘˜! ∂ÈÏÔÁ¤˜ ·Ó¿ÏÔÁÔ˘ ‡ÊÔ˜ Û DJ set ·fi ÙÔ˘˜ “ÔÈÎÔ‰ÂÛfiÙ˜” Eko-Tiger all night! Warehouse, μ·ÛÛ¿ÓË 7 (fiÈÛıÂÓ ÂÊÔÚ›·˜). ŒÓ·ÚÍË 22:00 (fiÚÙ˜ ·ÓÔ›ÁÔ˘Ó 21:30). ΔÈÌ‹ ÂÈÛfi‰Ô˘ 15 ú.

™ÙËÓ ·Ú¿ÛÙ·ÛË “¢ÂÛÔÈÓ›˜ Δ˙Ô‡ÏÈ” ÛÙÔ ı¤·ÙÚÔ “ΔfiÔ˜ ·ÏÏÔ‡”

∞ÓÂϤËÙË Û‡ÁÎÚÔ˘ÛË ÙˆÓ ‰‡Ô ʇψÓ

™ÙÚ›ÓÙÌÂÚÁÎ “¢ÂÛÔÈÓ›˜ Δ˙Ô‡ÏÈ” . ΔË ÚËÍÈ·ϢıË ‰È·Û΢‹ ÙÔ˘ ÕÁÁÏÔ˘ ‰Ú·Ì·ÙÔ˘ÚÁÔ‡ ¤¯Ô˘Ì ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ì ÛÙËÓ ÎÂÓÙÚÈ΋ ÛÎËÓ‹ ÙÔ˘ ı¿ÙÚÔ˘ “ΔfiÔ˜ ·ÏÏÔ‡” (∫ÂÊ·ÏÏËÓ›·˜ 17 Î·È ∫˘ÎÏ¿‰ˆÓ, ∫˘„¤ÏË) Û ÌÂÙ¿ÊÚ·ÛË Î·È ÛÎËÓÔıÂÛ›· ª›Ó·˜ ∞‰·Ì¿ÎË. ∏ ›‰È· ·Ó¤Ï·‚ ÙË ÌÔ˘ÛÈ΋ Â¤Ó‰˘ÛË Î·È ÊÈÏÔÙ¤¯ÓËÛ ÙÔ ÛÎËÓÈÎfi, ÂÓÒ Ù· ÎÔÛÙÔ‡ÌÈ· Â›Ó·È Ù˘ ª›Î·˜ ¶·Ó¿ÁÔ˘ Î·È ÔÈ ÊˆÙÈÛÌÔ› Ù˘ ∫·ÙÂÚ›Ó·˜ ª·-

Ú·ÁÎÔ˘‰¿ÎË. ΔÔ˘˜ ÚfiÏÔ˘˜ ÂÚÌËÓÂ‡Ô˘Ó Ë ª·Ú›· ™ÔψÌÔ‡, Ô ª¿ÍÈÌÔ˜ ªÔ˘ÌÔ‡Ú˘ Î·È Ë Δ˙ˆÚÙ˙›Ó· ¶·Ï·ÈÔıfi‰ˆÚÔ˘. ∏ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ Ù˘ ¯ÚÔÓÈ΋˜ Û˘Óı‹Î˘ ·fi ÙËÓ ÎÔ˘˙›Ó· ÂÓfi˜ ÛԢˉÈÎÔ‡ ·Ú¯ÔÓÙÈÎÔ‡ ÙÔ˘ 1888 ÛÙÔ ÌÂÙ·ÔÏÂÌÈÎfi §ÔÓ‰›ÓÔ ÚÔÛ‰›‰ÂÈ ÛÙËÓ ÏÔ΋ ÂÎÚËÎÙÈΤ˜ ‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ, ÛÙÔÈ¯Â›Ô Ô˘ ÂÈÙ›ÓÂÈ ÙÔ Ï˘ÛÛ·Ï¤Ô fiÏÂÌÔ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙ· ‰˘Ô ʇϷ. ∏ ·ÚÈÛÙÔÎÚ¿ÙÈÛÛ· Δ˙Ô‡ÏÈ (ª. ™ÔψÌÔ‡), Ô ˘ËÚ¤Ù˘ Î·È ÛÔÊ¤Ú Δ˙ÔÓ (ª. ªÔ˘ÌÔ‡Ú˘), ηıÒ˜ Î·È Ë ÌÓËÛÙ‹ ÙÔ˘ Î·È Ì·Á›ÚÈÛÛ· ÃÚÈÛÙ›Ó· (Δ˙. ¶·Ï·ÈÔıfi‰ˆÚÔ˘) ‚ÈÒÓÔ˘Ó ÙË Ï·›Ï·· Ù˘ ¿Ï˘ ÙˆÓ Ù¿ÍˆÓ, ·Ú¿ÏÏËÏ· Ì ÙËÓ ·ÓÂϤËÙË Û‡ÁÎÚÔ˘ÛË ·ÚÛÂÓÈÎÔ‡ Î·È ıËÏ˘ÎÔ‡. ∞˘Ù‹ Ë ·‰˘ÛÒËÙË ¿ÏË ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙËÓ „˘¯‹ ÙÔ˘ ™Ô˘Ë-

Su-Doku

™Ù· 81 ÎÂÓ¿ ÎÔ˘Ù¿ÎÈ· ÙÔ˘ ·‚Ô˘ ÙÔÔıÂÙ‹ÛÙ ·ÚÈıÌÔ‡˜ Ì ٤ÙÔÈÔ ÙÚfiÔ, ÒÛÙ οı ÛÂÈÚ¿, ÛÙ‹ÏË Î·È Ï·›ÛÈÔ 3x3 Ó· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ fiÏ· Ù· „ËÊ›· ·fi ÙÔ 1 Ò˜ ÙÔ 9. ™ÎÔfi˜ ÙÔ˘ ·˙Ï Â›Ó·È Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËıÔ‡Ó fiÏ· Ù· ÓÔ‡ÌÂÚ·, ¯ˆÚ›˜ οÔÈÔ Ó· ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ‰Â‡ÙÂÚË ÊÔÚ¿ Û ηı¤Ó· ·fi Ù· ·Ú·¿Óˆ. Œ¯ÂÙ ˘fi„Ë Û·˜ fiÙÈ ÙÔ Su - Doku χÓÂÙ·È Ì ÙË ÏÔÁÈ΋. AÔʇÁÂÙ ÏÔÈfiÓ Ó· Ì·ÓÙ‡ÂÙÂ, ·Ú¿ ÙÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙÔ˘˜ ·ÚÈıÌÔ‡˜ ÛÙ· ÙÂÙÚ¿ÁˆÓ· Ô˘ ›ÛÙ ۛÁÔ˘ÚÔÈ fiÙÈ ÂΛ Â›Ó·È Î·È Ë ÌÔÓ·‰È΋ ÙÔ˘˜ ı¤ÛË. EYKO§O

¢Y™KO§O

‰Ô‡ Û˘ÁÁڷʤ· Î·È ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ ÙȘ ÚÔÛˆÈΤ˜ Ô‰‡Ó˜ ÙÔ˘ Î·È ÙȘ ÔχÏ¢Ú˜ ·ÓÙÈÊ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· ÙÔ˘. °È· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÌÂÙ·‰fiıËΠÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ ª¿ÚÌÂÚ ÛÙËÓ ÙËÏÂfiÚ·ÛË ÙÔ˘ BBC ÙÔ ¡Ô¤Ì‚ÚÈÔ ÙÔ˘ 1995 Î·È Í·Ó·ÁÚ¿ÊÙËΠÁÈ· ÙÔ ı¤·ÙÚÔ. ∏ ÚÂÌȤڷ ‰fiıËΠÔÎÙÒ ¯ÚfiÓÈ· ·ÚÁfiÙÂÚ· ÛÙÔ ı¤·ÙÚÔ “¡ÙfiÓÌ·Ú °Ô˘¤Ú¯·Ô˘˙” Ù˘ ·ÁÁÏÈ΋˜ ÚˆÙÂ‡Ô˘Û·˜ Î·È Â›¯Â ÌÂÁ¿ÏË ÂÈÙ˘¯›·. ΔÔÓ Û˘ÁÁڷʤ· ÁÓˆÚ›˙ÂÈ ÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ÎÔÈÓfi ·fi Ù· ¤ÚÁ· ÙÔ˘ “√ ¢ÔÓ ∑Ô˘¿Ó ÛÙÔ ™fi¯Ô” Î·È “Closer” . ¶·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ ‰È¿ÚÎÂÈ·˜ 75 ÏÂÙÒÓ ı· ‰›ÓÔÓÙ·È Ì¤¯ÚÈ ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ 5 πÔ˘Ó›Ô˘ οı ΔÂÙ¿ÚÙË Î·È ∫˘Úȷ΋ ÛÙȘ 20.00, οı ¶¤ÌÙË Î·È ¶·Ú·Û΢‹ ÛÙȘ 21.30 Î·È Î¿ı ™¿‚‚·ÙÔ ÛÙȘ 19.00 Î·È ÛÙȘ 21.30. ¢·Ó¿Ë ª·Ú›ÙÛ· §À™∏ ¶ƒ√∏°√Àª∂¡√À

EYKO§O

ÌÈ·˜ ·ÚÈÛÙÔÎÚ·ÙÈ΋˜ ¤·˘Ï˘ ÛÙ· ÂÚ›¯ˆÚ· ÙÔ˘ §ÔÓ‰›ÓÔ˘. ∂›Ó·È 26 πÔ˘Ï›Ô˘ ÙÔ˘ 1945, Ë ‚Ú·‰È¿ Ô˘ ÙÔ ∞ÁÁÏÈÎfi ∂ÚÁ·ÙÈÎfi ∫fiÌÌ· ΤډÈÛ ÙȘ ÚÒÙ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜ ÌÂÙ¿ ÙÔÓ fiÏÂÌÔ. ∏ Û·ÚˆÙÈ΋ Ó›ÎË ÙÔ˘ Û’ ÔÏfiÎÏËÚË ÙËÓ ∞ÁÁÏ›· ¤ÌÂÈÓ ÛÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· Î·È ·ÔÙÂÏ› ÙË ÁÂÓ¤ıÏÈ· Ú¿ÍË ÙÔ˘ ∂ıÓÈÎÔ‡ ™˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÀÁ›·˜, ÙÔ ÔÔ›Ô ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÔÏϤ˜ ¯ÒÚ˜ ıÂÒÚËÛ·Ó ˆ˜ ÚfiÙ˘Ô. ªÂÙ¿ ÙÔ μ’ ·ÁÎfiÛÌÈÔ fiÏÂÌÔ, Ë ∂˘ÚÒË ˙Ô‡Û Û ¤Ó· Îϛ̷ ÁÂÓÈÎÂ˘Ì¤Ó˘ ÂͤÁÂÚÛ˘, ÂÓÒ Ë ∞ÁÁÏ›· ‹Ù·Ó ÛÙ· Úfiı˘Ú· Ù˘ Â·Ó¿ÛÙ·Û˘, Ì ÙȘ Ï·˚Τ˜ Ì¿˙˜ Ó· ·Ó·‰‡ÔÓÙ·È ÔÚÌËÙÈο ÛÙÔ ÚÔÛ΋ÓÈÔ. ™’ ·˘Ùfi ÙÔ ÛÎËÓÈÎfi ÙÔÔıÂÙ› Ô ¶¿ÙÚÈÎ ª¿ÚÌÂÚ ÙË ‰È΋ ÙÔ˘ ÂΉԯ‹ ÁÈ· ÙËÓ ÎÏ·ÛÈ΋ ÙÚ·Áˆ‰›· ÙÔ˘ ∞‡ÁÔ˘ÛÙÔ˘

¢Y™KO§O

μƒπ™∫√ª∞™Δ∂ ÛÙËÓ ÎÔ˘˙›Ó·

Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 27 A¶ƒπ§π√À 2011

25

EΉËÏÒÛÂȘ Δ∂á∂™ — ∞ÊȤڈ̷ Û ŒÏÏËÓ˜ Û˘Óı¤Ù˜ Î·È ÙȘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›Â˜ ÙÔ˘˜ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ› Ô ∫·ÏÏÈÙ¯ÓÈÎfi˜ √ÚÁ·ÓÈÛÌfi˜-¢∏.¶∂.£∂. ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘, ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ø‰Â›Ô μfiÏÔ˘. ΔËÓ ∫˘Úȷ΋ 8 ª·˝Ô˘ ÛÙÔ ı¤·ÙÚÔ Ù˘ ¶·Ï·È¿˜ ∏ÏÂÎÙÚÈ΋˜, ÛÙȘ 8.30 ÙÔ ‚Ú¿‰˘, ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ø‰Â›Ô˘, ı· Ì·˜ Ù·Íȉ¤„Ô˘Ó Û ÙfiÔ˘˜ Ì·ÁÈÎÔ‡˜, Ì fi¯ËÌ· ¤ÚÁ· ÙˆÓ ™Ù. ∫Ú·Ô˘Ó¿ÎË, ¶. ª·¯·ÈÚ›ÙÛ·, ™Ù. ™·ÓÔ˘‰¿ÎË, ª. ¶Ï¤ÛÛ·, °. ∑·Ì¤Ù· Î.¿. — ™ÙËÓ ∞›ıÔ˘Û· Δ¤¯Ó˘ “∏Ï›Ô˘ ª¤Ï·ıÚÔÓ” , °ÎÏ·‚¿ÓË 37-∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ (1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜) ¤Ó·ÓÙÈ ∞Á›Ô˘ ¡ÈÎÔÏ¿“ª·Ì¿‰Â˜ Ì ÚÔ‡ÌÈ” ÛÂÚ‚›ÚÂÈ Ë “£Ú˘·ÏÏ›‰·” ÙËÓ Â‚‰ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ ¶¿Û¯· ÛÙÔ ı¤·ÙÚÔ Ô˘, ÙÔ ÿ‰Ú˘Ì· “∞Ù˘ ¶·ÏÈ¿˜ ∏ÏÂÎÙÚÈ΋˜. ∏ ÔÌ¿‰· ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÊÒÓ ¢ÂÏËÁÂÒÚÁË” ÙË Ì·‡ÚË ÎˆÌˆ‰›· ÙˆÓ ƒ¤· - ¶··ı·Ó·Û›‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÂÈηÛÙÈÔ˘ Ò˜ 29 ∞ÚÈÏ›Ô˘. Τ˜ ÂÎı¤ÛÂȘ ˆ˜ ÚÔÛÊÔÚ¿ ÛÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›· Ù˘ fiÏ˘. ∫·ÏÔ‡ÓÙ·È ÔÈ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ Î·ÏÏÈÙ¤¯Ó˜ Ô˘ ÂÈı˘ÌÔ‡Ó Ó· ÂÎı¤ÛÔ˘Ó ¤ÚÁ· ÙÔ˘˜ Ó· ·¢ı‡ÓÔÓÙ·È ÛÙÔ ÙËϤʈÓÔ 6932-119479. ¢È¢ÎÚÈÓ›˙ÂÙ·È fiÙÈ Ë Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘˜ ÛÙȘ ÂÎı¤ÛÂȘ Â›Ó·È ‰ˆÚ¿Ó. — ªÂ ÙËÓ Ù·ÈÓ›· ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·, Ù·˘ÙfiÙËÙ· Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· ∫ÔÚÓ¤ÏÈÔ˘ ¶ÔÚÔ˘ÌfiÈÔ˘, Û˘Ó¯›˙ÔÓÙ·È ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ 29 ∞ÚÈÏ›Ô˘ ÔÈ ÚÔ‚ÔϤ˜ Ù˘ ∫ÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈ΋˜ ∫ÔÈÓfiÙËÙ·˜. √È ÚÔ‚ÔϤ˜ Á›ÓÔÓÙ·È ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ÂΉËÏÒÛÂˆÓ ÙÔ˘ ªÂÙ·ÍÔ˘ÚÁ›Ԣ (∫·Ú·Ì·Ù˙¿ÎË Î·È ∞Ó··‡Ûˆ˜) ÛÙË ¡. πˆÓ›· οı ¶·Ú·Û΢‹ ÛÙȘ 9.30 ÙÔ ‚Ú¿‰˘. ¢È¿ıÂÛË ÂÈÛÈÙËÚ›ˆÓ 8.30 Ì.Ì. — ™˘Ó¯›˙ÂÙ·È Ë ÌÂϤÙË §ÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎÒÓ ∫ÂÈÌ¤ÓˆÓ Î¿ı ™¿‚‚·ÙÔ 7.15 Ì.Ì. ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ÙˆÓ “ΔÚÈÒÓ πÂÚ·Ú¯ÒÓ” , ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ 180-√ÁÏ. ™˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÂχıÂÚË. ∂ÈÌÂÏÂ›Ù·È Ô ıÂÔÏfiÁÔ˜ Î. μ·Û. ∫ÔÙÛÌ·Ó›‰Ë˜ Î·È Ô ÊÈÏfiÏÔÁÔ˜ Î. πˆ¿Ó. ¶·ÙÚ›ÎÔ˜.

∂∫¢ƒ√ª∂™ — √ º˘ÛÈÔÏ·ÙÚÈÎfi˜ ŸÌÈÏÔ˜ μfiÏÔ˘ Ô “¶·Ó” ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›˙ÂÈ ÙȘ ·Ú·Î¿Ùˆ ÂÍÔÚÌ‹ÛÂȘ: ¶¤Ì., ¶·Ú., ™¿‚., ∫˘Ú. 28, 29, 30/4-1/5/11: ÕÓ‰ÚÔ˜ ∫˘ÎÏ¿‰ˆÓ - Â˙ÔÔÚÈ΋ / ÂÚÈËÁËÙÈ΋ 4‹ÌÂÚË ÂÚÈ‹ÁËÛË ÛÙÔ Î·Ù¿Ê˘ÙÔ ÓËÛ› Ù˘ ÕÓ‰ÚÔ˘ Ì ‹Ș Â˙ÔÔڛ˜ ÁÈ· ÁÓˆÚÈÌ›· Ì ÙȘ ÔÌÔÚÊȤ˜ ÙÔ˘ ÓËÛÈÔ‡, ‰È·ÌÔÓ‹ Û ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô ÛÙË ÃÒÚ·. ¢ËÏÒÛÂȘ Î·È ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÛÙ· ÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ √Ì›ÏÔ˘, ™fiψÓÔ˜ 2 (μ-18), ÙËÏ. 24210 24290 οı ÂÚÁ¿ÛÈÌË Ì¤Ú· ÙÔ Úˆ› 10.00-12.00 Î·È Ù· ·ÔÁ‡̷ٷ ¢Â˘Ù¤Ú·˜, ΔÂÙ¿ÚÙ˘ Î·È ¶·Ú·Û΢‹˜ 6.00-8.00. ∂›Û˘ Î·È ÛÙÔ ÎÈÓËÙfi ÙÔ˘ ÔÌ›ÏÔ˘ 6976904236. — √ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ∞ÔÊÔ›ÙˆÓ ∂ÏÏËÓÔÁ·ÏÏÈ΋˜ ™¯ÔÏ‹˜ “ÕÁ. πˆÛ‹Ê” ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ 3‹ÌÂÚË ÂΉÚÔÌ‹ ÛÙË ™fiÊÈ·, Û ·Ú¿ÛÙ·ÛË Ù˘ fiÂÚ·˜ “Turandot” ÙÔ˘ Puccini, ÛÙȘ 13-15 ª·˝Ô˘. °È· ÎÚ·Ù‹ÛÂȘ ÙËÏ. 24210 30121 ‹ 6944 410944. £· ÙËÚËı› ÛÂÈÚ¿ ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ·˜. — √ ∂ΉÚÔÌÈÎfi˜ ŸÌÈÏÔ˜ μfiÏÔ˘ “¡¤· ∑ˆ‹” ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔ Ú·ÎÙÔÚÂ›Ô ΔÈÎÈÓÙ˙‹, ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›˙ÂÈ ÂΉÚÔÌ‹ ÛÙȘ 8 ª·˝Ô˘, ËÌÂÚ‹ÛÈ· ÁÈ· ÙÔ ∂Ï·ÙÔ¯ÒÚÈ ¶ÈÂÚ›·˜. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÛÙ· ÙËϤʈӷ 24210 35915 ÙÔ˘ √Ì›ÏÔ˘ Î·È 24210 46044 ÙÔ˘ ÁÚ·Ê›Ԣ ΔÈÎÈÓÙ˙‹. ¢ËÏÒÛÂȘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÛÙ· ÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ √Ì›ÏÔ˘ (÷Ù˙Ë·ÚÁ‡ÚË 1, ÁÚ·ÊÂ›Ô ∞3) Î·È ÛÙÔ ΔÔ˘ÚÈÛÙÈÎfi °Ú·ÊÂ›Ô Ù˘ ¶fi˘ ΔÈÎÈÓÙ˙‹ (∫‡ÚÔ˘ 5). — √ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ∂Ï·ÛÛÔÓÈÙÒÓ ¡. ª·ÁÓËÛ›·˜ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÌÈ· ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ Î·È È‰È·›ÙÂÚ˘ ÔÈfiÙËÙ·˜ ÂÓÙ·‹ÌÂÚË ÂΉÚÔÌ‹ ÛÙËÓ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏË ·fi ΔÂÙ¿ÚÙË 1/6 ¤ˆ˜ Î·È ∫˘Úȷ΋ 5/6/2011 (·Ó·¯ÒÚËÛË ·fi μfiÏÔ ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË 1/6 Î·È ÒÚ· 6.00 ÙÔ Úˆ›). ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ ÙÔ ÏÔ‡ÛÈÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ô˘ ÂÈÌÂÏ›ٷÈ, Ì ȉȷ›ÙÂÚË ÚÔÛÔ¯‹, Ô ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ∂Ï·ÛÛÔÓÈÙÒÓ ¡. ª·ÁÓËÛ›·˜, ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ÂÈÛΤ„ÂȘ, ÂÚÈËÁ‹ÛÂȘ, ÍÂÓ·Á‹ÛÂȘ, ‰È·ÌÔÓ‹ Û ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô 4 ·ÛÙ¤ÚˆÓ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ ¶fiÏ˘, 4 Á‡̷ٷ Î·È ÔÏϤ˜ ÂÎÏ‹ÍÂȘ. ªÔÚÔ‡Ó Ó· Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó fiÏ· Ù· ̤ÏË, ·ÏÏ¿ Î·È ÔÈ Ê›ÏÔÈ ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘, ·ÚΛ Ó· ‰ËÏÒÛÔ˘Ó ¤ÁηÈÚ· ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘˜, ÏfiÁˆ ÙÔ˘ ¤ÓÙÔÓÔ˘ ÂӉȷʤÚÔÓÙÔ˜. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ - ÎÚ·Ù‹ÛÂȘ ∫. ™ÎÚÈ¿·˜. ΔËÏ. 6974-881944 Î·È ÛÙÔ ¶Ú·ÎÙÔÚÂ›Ô STEFANOS TRAVEL, ÙËϤÊ.: 24210-56920. — ∏ ¶ÂÚÈËÁËÙÈ΋ §¤Û¯Ë μfiÏÔ˘ ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›˙ÂÈ ÙȘ ·Ú·Î¿Ùˆ ÂΉÚÔ̤˜: 1/5: ΔÚ›ÎÂÚÈ (¶ÚˆÙÔÌ·ÁÈ¿), 14-16/5: °È¿ÓÓÂÓ·, 11-14/6: ¶¿ÚÔ˜ (∞Á›Ô˘ ¶Ó‡̷ÙÔ˜), 26/6: §Ô˘ÙÚ¿ ™ÌÔÎfi‚Ô˘. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÛÙÔ ÙËϤʈÓÔ 23935, ¢Â˘Ù¤Ú· ¤ˆ˜ ™¿‚‚·ÙÔ: 10 .Ì.-12 Ì. — √ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ™˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ˆÓ √∞∂∂ μfiÏÔ˘ ¡. ª·ÁÓËÛ›·˜ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ, fiˆ˜ οı ¯ÚfiÓÔ, ·ÚÙÔÎÏ·Û›· ÛÙËÓ ¶·Ó·Á›· •ÂÓÈ¿, Â› ¢ηÈÚ›· Ù˘ ÁÈÔÚÙ‹˜ ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ ∞Á›Ô˘ °ÂˆÚÁ›Ô˘ ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ 8 ª·˝Ô˘. ∫·ÙfiÈÓ Ê·ÁËÙfi ÛÙÔ ¶ËÁ¿‰È ¶ÙÂÏÂÔ‡ Î·È ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ηʤ ÛÙÔ ∞¯›ÏÏÂÈÔ. ¢ËÏÒÛÂȘ ÛÙ· ÁÚ·Ê›· Ì·˜, ÷Ù˙Ë·ÚÁ‡ÚË 1, ÙËÏ. 24210 23789, 10.Ì.-12Ì., ÂÎÙfi˜ ™·‚‚¿ÙÔ˘. — √ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ™˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ˆÓ ΔÛÈ̤ÓÙˆÓ μfiÏÔ˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ› ÂΉÚÔÌ‹ ÙÔ Ì‹Ó· πÔ‡ÓÈÔ ÛÙÔ ÓËÛ› Ù˘ Ã›Ô˘. °È· ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÛÙ· ÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘, ∞Óı›ÌÔ˘ °·˙‹ 94.


26

¶ÔÏÈÙÈÛÌfi˜/

Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 27 A¶ƒπ§π√À 2011

™ÂÌÈÓ¿ÚÈ· Î·È ‚È‚ÏÈÔ·ÚÔ˘Û›·ÛË ÙÔ ª¿ÈÔ

∞ÊȤڈ̷ ÛÙÔ ª¿ÚÎÔ μ·Ì‚·Î¿ÚË ª∂ ¤Ó· ·ÊȤڈ̷ ÛÙÔ ª. μ·Ì‚·Î¿ÚË ÍÂÎÈÓ¿ Ë “™¯ÔÏ‹ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ ªÔ˘ÛÈ΋˜” ÙÔ˘ ¶·‡ÏÔ˘ ¶Ï¿Î· ÙȘ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ Ù˘ ·ÓÔÈÍÈ¿ÙÈ΢ Î·È Î·ÏÔηÈÚÈÓ‹˜ ÂÚÈfi‰Ô˘ Î·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÌÈ· ÈÛÙÔÚÈ΋ ·Ó·‰ÚÔÌ‹ ÛÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi Ï·˚Îfi ÙÚ·ÁÔ‡‰È, Ô˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÙÔ ΔÌ‹Ì· ∂Ó‹ÏÈÎˆÓ Ì·ıËÙÒÓ Ù˘ ™¯ÔÏ‹˜. ∏ ·Ú¯‹ Á›ÓÂÙ·È ·fi ÙÔ “∫·Ê¤-ŸÂÚ·” (√ÁÏ 1), fiÔ˘ ÙËÓ ¶¤ÌÙË 28 ∞ÚÈÏ›Ô˘ Î·È ÒÚ· 9.30 Ì.Ì. Ô ¶·‡ÏÔ˜ ¶Ï¿Î·˜ Î·È Ë √Ì¿‰· ∂ÓËÏ›ÎˆÓ Ì·ıËÙÒÓ Ù˘ ™¯ÔÏ‹˜ ÙÔ˘ ı· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÔ˘Ó ÙÚ·ÁÔ‡‰È· Î·È ·ÔÛ¿ÛÌ·Ù· ·fi ÙËÓ ·˘ÙÔ‚ÈÔÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ ª. μ·Ì‚·Î¿ÚË, Ô˘ Ì ÙÔÓ ·Ïfi ÛÙ›¯Ô Î·È ÙË ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈ΋ ÙÔ˘ ÌÂψ‰È΋ ÁÚ·ÌÌ‹, ‰È·ÌfiÚʈÛ fi¯È ÌfiÓÔ ÙÔ ÚÔÔÏÂÌÈÎfi ÚÂÌ¤ÙÈÎÔ ÙÚ·ÁÔ‡‰È, ·ÏÏ¿ Ì·˙› Ì ÙÔ μ. ΔÛÈÙÛ¿ÓË ÎÈ ¿ÏÏÔ˘˜ ÎÔÚ˘Ê·›Ô˘˜ ÙÔ˘ ›‰Ô˘˜ Î·È ÙÔ ÌÂÙ·ÔÏÂÌÈÎfi Ï·˚Îfi. ∏ ÂÈ̤ÏÂÈ· ÙÔ˘ fiÏÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ Â›Ó·È Ù˘ ∫·ÙÂÚ›Ó·˜ ∫·Ú·Ê¤ÚË, Ô˘ ı· ‰È·‚¿ÛÂÈ Î·È Ù· ·ÔÛ¿ÛÌ·Ù· Ù˘ ·˘ÙÔ‚ÈÔÁÚ·Ê›·˜ ÙÔ˘ μ·Ì‚·Î¿ÚË, ÂÓÒ ÙËÓ ÂÓÔÚ¯‹ÛÙÚˆÛË ÁÈ· ÌÔ˘˙Ô‡ÎÈ, ÎÈı¿Ú·, Ì·ÁÏ·Ì¿ ¤Î·ÓÂ Ô ¶·‡ÏÔ˜ ¶Ï¿Î·˜. ªÂ ÙÔ ÙÂÙÚ·ÌÂϤ˜ Û¯‹Ì· ·›ÚÓÔ˘Ó Ì¤ÚÔ˜: ¶·‡ÏÔ˜ ¶Ï¿Î·˜ (ÌÔ˘˙Ô‡ÎÈ), ∞ÔÛÙfiÏ˘ ¶Ï·Î·Úfi˜ (ÎÈı¿Ú·), ∫·ÙÂÚ›Ó· ∫·Ú·Ê¤ÚË (Ì·ÁÏ·Ì¿ Î·È ÙÚ·ÁÔ‡‰È) Î·È ƒ›Ù· ¶··ÁˆÚÁ›Ô˘ (ÙÚ·ÁÔ‡‰È). ∏ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹, fi¯È ÌfiÓÔ ÛÙËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË, ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙÔ ÙÚ·ÁÔ‡‰È Â›Ó·È ÂχıÂÚË ÁÈ· fiÛÔ˘˜ ÙÔ ÂÈı˘ÌÔ‡Ó Î·È Í¤ÚÔ˘Ó Ó· ÙÚ·ÁÔ˘‰Ô‡Ó Ù· Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÙÚ·ÁÔ‡‰È·. ∏ ÂΉ‹ÏˆÛË ı· Â·Ó·ÏËÊı› ÙÔÓ ÂfiÌÂÓÔ Ì‹Ó· ÛÙÔÓ ›‰ÈÔ ¯ÒÚÔ, ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙË “™¯ÔÏ‹ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ ªÔ˘ÛÈ΋˜” (™˘Ú›‰Ë 120-°·˙‹). ∂ÓÒ ÌÂÙ¿ ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ ı· Á›ÓÂÈ Ó¤Ô, ÌÂÁ¿ÏÔ ·ÊȤڈ̷ ÛÙÔ Û˘Óı¤ÙË ·fi ÔÏ˘ÌÂÏ‹ ÔÚ¯‹ÛÙÚ·, ·ÔÙÂÏÔ‡ÌÂÓË ·fi Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜ Î·È ÂÚ·ÛÈÙ¤¯Ó˜ ÌÔ˘ÛÈÎÔ‡˜ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, Ô˘ ·Á·Ô‡Ó Î·È ÛÙËÚ›˙Ô˘Ó ÙÔ ÁÓ‹ÛÈÔ Ï·˚Îfi ÙÚ·ÁÔ‡‰È.

∫‡ÎÏÔ˜ ÂΉËÏÒÛÂˆÓ ·fi ÙËÓ ∞η‰ËÌ›· £ÂÔÏÔÁÈÎÒÓ ™Ô˘‰ÒÓ

‡ÎÏÔ˜ ÂΉËÏÒÛÂˆÓ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ› ÙÔ ª¿ÈÔ Ë ∞η‰ËÌ›· £ÂÔÏÔÁÈÎÒÓ ™Ô˘‰ÒÓ. “£ÂÔÏÔÁ›· Î·È πÛÙÔÚ›·. ¶ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌÔ› Ì ·ÊÔÚÌ‹ Û‡Á¯ÚÔÓ˜ ·ÓıÚˆÔÏÔÁÈΤ˜ ÚÔÎÏ‹ÛÂȘ” Â›Ó·È Ô Ù›ÙÏÔ˜ ÛÂÌÈÓ·Ú›Ô˘ Î·È ÛÙÚfiÁÁ˘Ï˘ ÙÚ¿Â˙·˜. ∫‡ÚÈÔ˜ ÂÈÛËÁËÙ‹˜: ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ∞ÁfiÚ·˜, Â. ηıËÁËÙ‹˜ ∂ÏÏËÓÈÎÔ‡ ∞ÓÔÈÎÙÔ‡ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘.

™ÙË ÛÙÚfiÁÁ˘ÏË ÙÚ¿Â˙· Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó: - ª¿ÚÈÔ˜ ª¤Á˙Ô˜, ηıËÁËÙ‹˜ £ÂÔÏÔÁÈ΋˜ ™¯ÔÏ‹˜ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ∞ıËÓÒÓ. - πˆ¿ÓÓ˘ ∫Ô˘ÚÂÌ¤‰Â˜, ·Ó. ηıËÁËÙ‹˜ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜ £ÂÔÏÔÁ›·˜ ∞¶£. - ÷ڿϷÌÔ˜ μÂÓÙ‹˜, ‰Ú. £., ∂ÈÛÙËÌÔÓÈÎfi˜ ™˘ÓÂÚÁ¿Ù˘ Ù˘ ∞η‰ËÌ›·˜ £ÂÔÏÔÁÈÎÒÓ ™Ô˘‰ÒÓ. ™˘Ó‰ÚÈ·Îfi £ÂÛÛ·Ï›·˜, ™¿‚‚·ÙÔ 28 ª·˝Ô˘, ¤Ó·ÚÍË 10 .Ì. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ Î·È ‰ËÏÒÛÂȘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÛÙË °Ú·ÌÌ·Ù›· Ù˘ ∞η‰ËÌ›·˜ £ÂÔÏÔÁÈÎÒÓ ™Ô˘‰ÒÓ, ÙËÏ. 24210-93551, 93573, e-mail: info@acadimia.gr. ∂›Û˘, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ‰È·Ï¤ÍÂˆÓ Î·È ‚È‚ÏÈÔ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂˆÓ ÌÂÛÔÏ·‚Ô‡Ó ÔÈ ÂΉËÏÒÛÂȘ: - “∫·È Â› Á˘ ÂÈÚ‹ÓË... ŸÚ·Ì· Î·È ·›ÙËÌ· ÁÈ· ÙÔ˘˜ Ï·Ô‡˜ Î·È ÙȘ ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÈΤ˜ ÂÎÎÏËۛ˜-√Úıfi‰ÔÍË Û˘Ì‚ÔÏ‹”. ŒÎ‰ÔÛË Ù˘ ∞η‰ËÌ›·˜ £ÂÔÏÔÁÈÎÒÓ ™Ô˘‰ÒÓ ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔÓ ÂΉÔÙÈÎfi Ô›ÎÔ “ÿÓ‰ÈÎÙÔ˜”, ∞ı‹Ó· 2010. ΔÔ ‚È‚Ï›Ô ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó: √ ™Â‚. ªËÙÚÔÔÏ›Ù˘ ¡ÈÁËÚ›·˜ Î. ∞ϤͷӉÚÔ˜, Ë Î. ¢ËÌ‹ÙÚ· ¶··‰ÔÔ‡ÏÔ˘, ÔÌ. ηıËÁ‹ÙÚÈ·

ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜ æ˘¯ÔÏÔÁ›·˜ ∞¶£, ˘‡ı˘ÓË Œ‰Ú·˜ UNESCO ÛÙÔ ∞¶£, Ô Î. ¶¤ÙÚÔ˜ μ·ÛÈÏÂÈ¿‰Ë˜, ηıËÁËÙ‹˜ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜ £ÂÔÏÔÁ›·˜ ∞¶£. ¶ÚÔÏfiÁÈÛÌ·-™˘ÓÙÔÓÈÛÌfi˜: √ Î. ™Ù¤ÏÈÔ˜ ΔÛÔÌ·Ó›‰Ë˜, Â. ηıËÁËÙ‹˜ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜ £ÂÔÏÔÁ›·˜ ∞¶£, Ë Î. ∂ϤÓË ∫·ÛÛÂÏÔ‡ÚË÷Ù˙Ë‚·ÛÈÏÂÈ¿‰Ë, ‰È‰¿ÛÎÔ˘Û· ÛÙÔ ∂ÏÏËÓÈÎfi ∞ÓÔÈÎÙfi ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ, ∂ÈÛÙËÌÔÓÈ΋ ™˘ÓÂÚÁ¿ÙȘ Ù˘ ∞η‰ËÌ›·˜ £ÂÔÏÔÁÈÎÒÓ ™Ô˘‰ÒÓ. ¢Â˘Ù¤Ú· 9 ª·˝Ô˘, 7 Ì.Ì., £ÂÔÏÔÁÈ΋ ™¯ÔÏ‹ ∞¶£, ∞›ıÔ˘Û· ∞. ∏ ÂΉ‹ÏˆÛË ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÙ·È ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·-

Û›· Ì ÙÔ ΔÌ‹Ì· £ÂÔÏÔÁ›·˜ ∞¶£. - “ŒÚ¢ӷ ÛÙ· ‚Ï·ÛÙÔ·ÙÙ·Ú·: ∏ıÈÎfi˜ Î·È £ÂÔÏÔÁÈÎfi˜ ¶ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌfi˜”. ¶·ÚÔ˘Û›·ÛË ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ μÈÔËıÈ΋˜ Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÂ›Ù·È Ì ÙË Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÙÔ˘ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜ “¶›ÛÙË, Δ¯ÓÔÏÔÁ›· Î·È ∂ÈÛÙ‹ÌË” ÙÔ˘ ¶·ÁÎÔÛÌ›Ô˘ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ∂ÎÎÏËÛÈÒÓ Î·È Ù˘ ∞η‰ËÌ›·˜ £ÂÔÏÔÁÈÎÒÓ ™Ô˘‰ÒÓ. £ÂÔÏÔÁÈ΋ ™¯ÔÏ‹ ™fiÊÈ·˜ μÔ˘ÏÁ·Ú›·˜, ¶·Ú·Û΢‹ 13 ª·˝Ô˘. ∏ ÂΉ‹ÏˆÛË Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÂ›Ù·È Ì ÙË Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ù˘ £ÂÔÏÔÁÈ΋˜ ™¯ÔÏ‹˜ ™fiÊÈ·˜ Î·È ÙÔ˘ ‚Ô˘ÏÁ·ÚÈÎÔ‡ ∫¤ÓÙÚÔ˘ μÈÔËıÈ΋˜.

∞ÓÔ›ÁÂÈ Û‹ÌÂÚ· ÙȘ ‡Ï˜ Ù˘

°ÈÔÚÙ‹ ÏÔ˘ÏÔ˘‰ÈÒÓ ÛÙËÓ ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ ∏ ÁÈÔÚÙ‹ ÏÔ˘ÏÔ˘‰ÈÒÓ ı· ·ÓÔ›ÍÂÈ ÙȘ ‡-

Ϙ Ù˘ Û‹ÌÂÚ· ÛÙËÓ ÕÏÏË ªÂÚÈ¿. Δ· ÂÁη›ÓÈ· ı· Á›ÓÔ˘Ó ÛÙȘ 8.30 ÛÙÔ ÎÂÓÙÚÈÎfi ¿ÚÎÈÓ ÕÏÏ˘ ªÂÚÈ¿˜, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ÔÔ›·˜ ÊÔÚ›˜ Î·È È‰ÈÒÙ˜ ı· ÂÎı¤ÙÔ˘Ó Ù· ¤ÚÁ· ÙÔ˘˜. ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÂΉËÏÒÛÂˆÓ ¤¯ÂÈ ˆ˜ ÂÍ‹˜: 27 ∞ÚÈÏ›Ô˘ ¤ˆ˜ 4 ª·˝Ô˘ - ŒÎıÂÛË §Ô˘ÏÔ˘‰ÈÒÓ ·fi ·Ú·ÁˆÁÔ‡˜ Ù˘ ÕÏÏ˘ ªÂÚÈ¿˜. - ŒÎıÂÛË ¯ÂÈÚÔÔ›ËÙˆÓ ·ÓÙÈÎÂÈ̤ӈÓ, ηÏÏÈÙ¯ÓÈ΋˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·˜ ·fi ÙÔÓ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi ™‡ÏÏÔÁÔ ∫·Ù˯ˆÚ›Ô˘ “∫¤ÓÙ·˘ÚÔ˜ ÛڈӔ . 29 ∞ÚÈÏ›Ô˘ - 2 ª·˝Ô˘ - ŒÎıÂÛË ‚È‚Ï›Ô˘ Î·È ¯ÂÈÚÔÔ›ËÙÔ˘ ÎÔÛÌ‹Ì·ÙÔ˜ ·fi ÙÔÓ ∂͈ڷ˚ÛÙÈÎfi-∂Î/Îfi ™‡ÏÏÔÁÔ ÕÏÏ˘ ªÂÚÈ¿˜.

“√π ¢Ô‡Ï˜” ÙÔ˘ ∑·Ó ∑ÂÓ¤ ı· ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙÔ‡Ó Û ·Ú¿ÛÙ·ÛË ÛÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ÛÙÔ ¶Â‰›ÔÓ ÕÚˆ˜ ÛÙÔ μfiÏÔ ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ 30 ∞ÚÈÏ›Ô˘ Î·È ÒÚ· ¤Ó·Ú͢ 20:00. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÌÈ· ·Ú·ÁˆÁ‹ ·fi ÙÔ +the Institute [for Experimental Arts] (πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ ¶ÂÈÚ·Ì·ÙÈÎÒÓ Δ¯ÓÒÓ) Ì ÙË Û˘Ì·Ú¿ÛÙ·ÛË Ù˘ ÎÔÏÏÂÎÙ›‚·˜ ∫ÂÓfi ¢›ÎÙ˘Ô. ∏ ·Ú¿ÛÙ·ÛË Â›Ó·È ÌÈ· ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙË, ·˘ÙÔ-ÔÚÁ·ÓˆÌ¤ÓË ·Ú·ÁˆÁ‹ ı¿ÙÚÔ˘ ·fi Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ¤˜ Î·È ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È Ì ÂχıÂÚË Â›ÛÔ‰Ô. ∏ıÔÔÈÔ›: ™›ÛÛ˘ ¢Ô˘ÙÛ›Ô˘, ∂‡Ë ª·ÚΤÙÔ˘, ™Ù¤‚Ë ºfiÚو̷. multimedia: Void Optical Laboratory, Venus Melena, Global Eye. μÔËıfi˜ ÛÎËÓÔı¤ÙË: ∫·ÙÂÚ›Ó· ¶··‰¿ÎË. ªÔ˘ÛÈ΋: Pan Sonic, Ab Ovo, Ellen Allien, Tom Waits, The Velvet Underground, Manson Family, ∂rik Satie. ∏¯ËÙÈ΋ ÂÂÍÂÚÁ·Û›·: °ÈÒÚÁÔ˜ ∫Ô˘‚·Ú¿˜. H ™ÔÏ¿Ó˙ Î·È Ë ∫Ï·›ÚË Â›Ó·È ‰‡Ô ÎÔÚ›ÙÛÈ· Ô˘ ˙Ô˘Ó ˆ˜ ÂÛÒÎÏÂÈÛÙ˜ ˘ËÚ¤ÙÚȘ Û ¤Ó· ÏÔ‡-

- ŒÎıÂÛË ÎÂÓÙ‹Ì·ÙÔ˜ ·fi ÙËÓ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë Û¯ÔÏ‹ ÕÏÏ˘ ªÂÚÈ¿˜. - ŒÎıÂÛË-¢È·ÁˆÓÈÛÌfi˜ ¶·Ú·‰ÔÛȷ΋˜ ™‡ÓıÂÛ˘ Ì §Ô˘ÏÔ‡‰È· (ÌfiÓÔ ÙËÓ ¶ÚˆÙÔÌ·ÁÈ¿) ·fi ÙÔÓ ∂͈Ú/Îfi-∂Î/Îfi ™‡ÏÏÔÁÔ ÕÏÏ˘ ªÂÚÈ¿˜. - ŒÎıÂÛË ·È‰È΋˜ ηÏÏÈÙ¯ÓÈ΋˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·˜ ·fi ÙÔÓ ∂͈Ú/Îfi ™‡ÏÏÔÁÔ ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ™¯ÔÏÂ›Ô ÕÏÏ˘ ªÂÚÈ¿˜. 29 ∞ÚÈÏ›Ô˘ (¶·Ú·Û΢‹, ∑ˆÔ‰fi¯Ô˘ ¶ËÁ‹˜ ), ÒÚ· 18:00 ·fi °ÔÚ›ÙÛ·. - ∂ÈÛÙÚÔÊ‹ Ù˘ ÂÈÎfiÓ·˜, ‰È· ̤ۈ Ù˘ ÕÏÏ˘ ªÂÚÈ¿˜ ÛÙÔÓ π. ¡·fi ∂ÈÛÔ‰›ˆÓ £ÂÔÙfiÎÔ˘ ÕÓˆ μfiÏÔ˘. 1 ª·˝Ô˘ (∫˘Úȷ΋) - 19:00 ¶·ÓËÁ˘ÚÈÎfi˜ ∂ÛÂÚÈÓfi˜ ÛÙÔÓ π.¡·fi ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ ∞ı·Ó·Û›Ô˘.

- 20:30 (ÌÂÙ¿ ÙÔÓ ∂ÛÂÚÈÓfi) ∂›ÛËÌË ¤Ó·ÚÍË Ù˘ ÁÈÔÚÙ‹˜ §Ô˘ÏÔ˘‰ÈÒÓ. - μÚ¿‚¢ÛË Ù˘ ηχÙÂÚ˘ ¶·Ú·‰ÔÛȷ΋˜ ™‡ÓıÂÛ˘ Ì §Ô˘ÏÔ‡‰È·. 2 ª·˝Ô˘ (¢Â˘Ù¤Ú·) - 07:00 £Â›· §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÛÙÔÓ π.¡·fi ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ ∞ı·Ó·Û›Ô˘. ∏ ŒÎıÂÛË §Ô˘ÏÔ˘‰ÈÒÓ ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ηıËÌÂÚÈÓ¿ ·fi ÙÔ Úˆ› ¤ˆ˜ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ÛÙÔ ÎÂÓÙÚÈÎfi ¿ÚÎÈÓ Ù˘ ÕÏÏ˘ ªÂÚÈ¿˜. ™ÙÔÓ ›‰ÈÔ ¯ÒÚÔ ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó Î·È ÔÈ ¿ÏϘ ÂÎı¤ÛÂȘ. Ÿˆ˜ ÙfiÓÈÛÂ Ô ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ Î. πˆ¿ÓÓ˘ °ÎÔ˘ÓÙ¤ÏÈ·˜, “Ë ¤ÎıÂÛË ·˘Ù‹ ¤¯ÂÈ Á›ÓÂÈ ıÂÛÌfi˜, ·ÊÔ‡ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÙ·È ÁÈ· 13Ë Û˘Ó¯‹ ¯ÚÔÓÈ¿ Î·È ·˘Ù¤˜ ÙȘ ̤Ú˜ Ë ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ Á›ÓÂÙ·È ¤Ó· ·¤Ú·ÓÙÔ ·ÓıÔÎÔÌ›Ô.

∏ ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙË ·Ú·ÁˆÁ‹ ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ ÛÙÔ ¶Â‰›ÔÓ ÙÔ˘ ÕÚˆ˜

“√È ¢Ô‡Ï˜” ÙÔ˘ ∑·Ó ∑ÂÓ¤ Û ·Ú¿ÛÙ·ÛË ÛÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ

ÛÈÔ ÌÂÁ·ÏÔ·ÛÙÈÎfi Û‡Á¯ÚÔÓÔ Û›ÙÈ. ∏ ÂȂ‚ÏË̤ÓË Â΂ȷÛÙÈ΋ ηıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ·, Ë ˘·-

ÎÔ‹, Ë ‰È·Ú΋˜ ·›ÛıËÛË ÂÁÎψ‚ÈÛÌÔ‡, Ë ÂÚˆÙÈ΋ Û¯¤ÛË Ô˘ ·Ó·Ù‡ÛÛÂÙ·È ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ ̤۷

ÛÙ· ¯ÚfiÓÈ· Î·È ÙÔ Ì›ÛÔ˜ ÙÔ˘˜ ÁÈ· Ù· ·ÊÂÓÙÈο, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› ¤Ó· ÂÎÚËÎÙÈÎfi Ì›ÁÌ· ÛÂÍÔ˘·ÏÈÎÒÓ ‰È·ÛÙÚÔÊÒÓ, ηٷÛÙÚÔÊÈ΋˜ Ì·Ó›·˜, ‰ÔÏÔÊÔÓÈÎÒÓ ÂÓÛÙ›ÎÙˆÓ Î·È fiıÔ˘ ÁÈ· ÂͤÁÂÚÛË Î·È ·ÂÏ¢ı¤ÚˆÛË. H ·¤ÏÈ‰Ë ÂÊfiÚÌËÛ‹ ÙÔ˘˜ ÚÔ˜ ÙÔÓ Ô˘Ú·Ófi Ì·›ÓÂÈ ÛÙËÓ ›‰È· ÙÚԯȿ Ì ÙÔ˘˜ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ Ó¤Ô˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ô˘ ÂÚÈÏ·ÓÈÔ‡ÓÙ·È ÛÙȘ Û‡Á¯ÚÔÓ˜ ªËÙÚÔfiÏÂȘ ¯ˆÚ›˜ ̤ÏÏÔÓ Î·È ÂÏ›‰Â˜, ÙȘ ÛȈËÚ¤˜ ηıËÌÂÚÈÓ¤˜ ÂÍÂÁ¤ÚÛÂȘ Î·È ÙȘ ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ Ù·Ú·¯¤˜ Ù˘ ÂÔ¯‹˜ Ì·˜. (ÁÈ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜: http://theinstituteinfo.blogspo t.com. EÈÎÔÈÓˆÓ›·: 6906465569 - Δ¿ÛÔ˜ ™·ÁÚ‹˜).

¡¤Ô ÙÌ‹Ì· ∏/À ÛÙÔ ¢›·˘ÏÔ •∂∫π¡∏™∞¡ ÔÈ ÂÁÁڷʤ˜ ÁÈ· Ó¤Ô ÙÌ‹Ì· ÂÎÌ¿ıËÛ˘ ˘ÔÏÔÁÈÛÙÒÓ Ô˘ ÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ ¶ÏËÚÔÊfiÚËÛ˘ ¡¤ˆÓ μfiÏÔ˘ “¢›·˘ÏÔ˜”. ™’ ·˘Ùfi ÔÈ Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÔÓÙ˜ ÌÔÚÔ‡Ó (ÌÂÙ¿ ·fi ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ) Ó· Ô‰ËÁËıÔ‡Ó ÛÙËÓ ·fiÎÙËÛË Ù˘ ÈÛÙÔÔ›ËÛ˘ ECDL. £· Á›ÓÂÙ·È Î¿ı ¢Â˘Ù¤Ú· Î·È ΔÂÙ¿ÚÙË 18:00 ¤ˆ˜ 21:00. ŒÓ·ÚÍË ÛÂÌÈÓ·Ú›Ô˘ 2 ª·˝Ô˘ 2011. ™ÙÔ˘˜ Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÔÓÙ˜ ı· ‰È‰·¯ÙÔ‡Ó ÔÈ ÂÓfiÙËÙ˜ Ô˘ ˙ËÙ¿ ÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ ÛÙÔ˘˜ ‰È·ÁˆÓÈÛÌÔ‡˜ ÙÔ˘ ∞™∂¶. ™ÙËÓ ÂÎÌ¿ıËÛË Ù˘ ¯Ú‹Û˘ ÙÔ˘ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÔ‡ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹ ÁÈ· ÙË Ï‹„Ë ∂˘Úˆ·˚ÎÔ‡ ¢ÈÏÒÌ·ÙÔ˜ ∫·Ù¿ÚÙÈÛ˘ Û ÀÔÏÔÁÈÛÙ¤˜ ECDL (European Computer Driving License) ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ÔÈ ·Ú·Î¿Ùˆ ÂÓfiÙËÙ˜: ∞) Windows xp, μ) Word, °) Excel Î·È ¢) Internet & Outlook Express. Δ· ÙÌ‹Ì·Ù· ·ÊÔÚÔ‡Ó ÂÓËÏ›ÎÔ˘˜ ·Ú¯¿ÚÈÔ˘˜ Ô˘ ÙÔ˘˜ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ë Ï‹„Ë Ù˘ ÈÛÙÔÔ›ËÛ˘ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·˙‹ÙËÛË ÂÚÁ·Û›·˜. ΔÔ ÎfiÛÙÔ˜ ÙˆÓ ÛÂÌÈÓ·Ú›ˆÓ Â›Ó·È 220 ú, ¤¯Ô˘Ó ‰È¿ÚÎÂÈ· 50 ˆÚÒÓ Î·È Á›ÓÔÓÙ·È ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ˘ÔÏÔÁÈÛÙÒÓ ÙÔ˘ ¢›·˘ÏÔ˘. ™ÙËÓ ÙÈÌ‹ ‰ÂÓ Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È Ù· ¤ÍÔ‰· ÈÛÙÔÔ›ËÛ˘ EDCL Ô˘ Â›Ó·È ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ Ù˘ οÚÙ·˜ ‰ÂÍÈÔÙ‹ÙˆÓ 70 ú, ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ ÂÍÂÙ¿ÛÂˆÓ 38 ú ·Ó¿ ÂÓfiÙËÙ·, ηıÒ˜ Î·È ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ ¤Î‰ÔÛ˘ ÙÔ˘ ÙÂÏÈÎÔ‡ ÈÛÙÔÔÈËÙÈÎÔ‡ Ô˘ Â›Ó·È 30 ú. ∂Âȉ‹ ÔÈ ı¤ÛÂȘ Û fiÏ· Ù· ÛÂÌÈÓ¿ÚÈ· Â›Ó·È ÂÚÈÔÚÈṲ̂Ó˜ ı· ÎÚ·ÙËı› ÛÂÈÚ¿ ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ·˜. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ Î·È ÂÁÁڷʤ˜ ÛÙË ÁÚ·ÌÌ·Ù›· ÙÔ˘ ∫¶¡ μfiÏÔ˘ ¢›·˘ÏÔ˜, ΔÔ¿ÏË 14, ÙËÏ. 24210 - 25363. flÚ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ 10:00 - 22:00 ¢Â˘Ù¤Ú· ¤ˆ˜ ¶·Ú·Û΢‹ Î·È ™¿‚‚·ÙÔ 10:00 - 14:00.

∞ÓÔÈÍÈ¿ÙÈΘ ı·ÙÚÈΤ˜ ÚÂÌȤÚ˜ ∫π ÂÓÒ Ë ı·ÙÚÈ΋ ¯ÂÈÌÂÚÈÓ‹ ÛÂ˙fiÓ ¤ÚÈ-

Í Â›ÛËÌ· ·˘Ï·›· ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ ÙˆÓ μ·˝ˆÓ, ‰ÂÓ Â›Ó·È Ï›Á˜ ÔÈ ·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ Ô˘ ÛËÎÒÓÔ˘Ó ·˘Ï·›· ÌÂÙ¿ ÙÔ ¶¿Û¯· Î·È ÚÈÓ ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ. ŒÓ· ΛÌÂÓÔ ·È¯ÌËÚfi, ‰ÈÂÈÛ‰˘ÙÈÎfi Î·È ¯ÈÔ˘ÌÔÚÈÛÙÈÎfi, ·ÏÏ¿ Î·È ÌÈ· ¤ÓÙÔÓË ÛˆÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ηٿ ÙË ı·ÙÚÈ΋ ÂÎÊÔÚ¿ ÙÔ˘ Û˘Ó·ÔÙÂÏÔ‡Ó Ù· ˘ÏÈο ÙÔ˘ “¶fiÏË-ÎÚ¿ÙÔ˜”, Ù˘ Ó¤·˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ Ô˘ ·Ó‚¿˙ÂÈ Ô ı›·ÛÔ˜ ∫·ÓÈÁÎÔ‡ÓÙ· ÛÙË ªÈÎÚ‹ ™ÎËÓ‹ Ù˘ ™Ù¤Á˘ °Ú·ÌÌ¿ÙˆÓ Î·È Δ¯ÓÒÓ Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· °È¿ÓÓË §ÂÔÓÙ¿ÚË ÛÙȘ 2630 ∞ÚÈÏ›Ô˘, 2-8 Î·È 10-13 ª·˝Ô˘. ªÈ· ÛÔ˘‰·›· ı·ÙÚÈ΋ ÂÌÂÈÚ›· ı· ¤¯Ô˘Ó ·Ó·ÌÊÈÛ‚‹ÙËÙ· fiÛÔÈ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ó Ù¤ÏË ª·˝Ô˘ ÙËÓ “ÀfiıÂÛË Δ˙¤Î˘Ï” ÛÙËÓ ∫ÂÓÙÚÈ΋ ™ÎËÓ‹ Ù˘ ™Ù¤Á˘ °Ú·ÌÌ¿ÙˆÓ Î·È Δ¯ÓÒÓ (24-26/5). ™Â fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÙÔ ∂ıÓÈÎfi £¤·ÙÚÔ, ÁÈ· ٤ٷÚÙË ¯ÚÔÓÈ¿ ·ÊÈÂÚÒÓÂÈ ÙÔ ª¿ÈÔ ÛÙȘ “∞Ó·ÁÓÒÛÂȘ” ÙÔ˘, Ì ÌÈ· ÛÂÈÚ¿ ·Ú·ÛÙ¿ÛÂˆÓ Ô˘ ·Ó·‰ÂÈÎÓ‡Ô˘Ó ÙË Û‡Á¯ÚÔÓË ÂÏÏËÓÈ΋ ‰Ú·Ì·ÙÔ˘ÚÁ›·. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ·, ı· ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙÔ‡Ó Ù· ¤ÚÁ·: “∏ ʷӤϷ” ÙÔ˘ μ·Û›ÏË ∫·ÙÛÈÎÔÓÔ‡ÚË, “¶Ô˘Ô˘Ï¤ÓÈÔ Ù›ÔÙ·” ÙÔ˘ ªÈÛ¤Ï º¿È˜, “∂ÏÏËÓÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó·” ÙÔ˘ ∞Ó‰Ú¤· ºÏÔ˘Ú¿ÎË, “ŒÓ·...¢‡Ô...ΔÚ›·” Ù˘ ª·Ú›·˜ §·˚Ó¿, “¢Ú¿ÎÔÈ” ÙÔ˘ ™¿ÎË ™Âڤʷ, “™˘Á¯ÒÚÂÛ¤ Ì” ÙˆÓ ∞ÓÙÒÓË Î·È ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ ∫ԇʷÏË Î·È “ªÂÚfiË” ÙÔ˘ ∞Ó‰Ú¤· ™Ù¿ÈÎÔ˘ ·fi ÙȘ 4 Ò˜ ÙȘ 8 ª·˝Ô˘ ÛÙËÓ ∞›ıÔ˘Û· ∂ΉËÏÒÛÂˆÓ ÙÔ˘ ∂ıÓÈÎÔ‡. ∞fi ÙȘ 4 ¤ˆ˜ ÙȘ 8 ª·˝Ô˘ Î·È ·fi ÙȘ 13 ¤ˆ˜ ÙȘ 15 ª·˝Ô˘ ÁÈ· ÔÎÙÒ ·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ ÛÙÔ ı¤·ÙÚÔ ∫È‚ˆÙfi˜, Ô °È¿ÓÓ˘ ª¤˙Ô˜ ı· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂÈ ¤Ó· ·ÊȤڈ̷ ÛÙÔ ÚÂÌ¤ÙÈÎÔ ÙÚ·ÁÔ‡‰È, ÂÚÌËÓ‡ÔÓÙ·˜ ÙÚ·ÁÔ‡‰È· ÙˆÓ ª¿ÚÎÔ˘ μ·Ì‚·Î¿ÚË, °È¿ÓÓË ¶··˚ˆ¿ÓÓÔ˘, μ·Û›ÏË ΔÛÈÙÛ¿ÓË, ¢ËÌ‹ÙÚË ª·ÁÈ·ÓÙ¤Ú·, °ÈÒÚÁÔ˘ ªËÙÛ¿ÎË, ∞fiÛÙÔÏÔ˘ ÷Ù˙˯ڋÛÙÔ˘ Î·È Ù˘ ∂˘Ù˘¯›·˜ ¶··ÁÈ·ÓÓÔÔ‡ÏÔ˘, Û˘Ó¯›˙ÔÓÙ·˜ Î·È Ê¤ÙÔ˜ ÌÈ· “‚fiÏÙ·” ÛÙÔ˘˜ ·Á·Ë̤ÓÔ˘˜ ÙÔ˘ Û˘Óı¤Ù˜. ™ÙË ‚Ú·‰È¿ Ì ٛÙÏÔ “ª¤Û· ·’ Ù· ʇÏÏ· Ù˘ ηډȿ˜” ÙÚ·ÁÔ˘‰¿ Ì·˙› ÙÔ˘ Ë ËıÔÔÈfi˜ ÃÚÈÛÙ›Ó· ª·ÍÔ‡ÚË.


XÚËÌ·ÙÈÛÙ‹ÚÈÔ 27

Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 27 ∞¶ƒπ§I√À 2011

K§EI™IMO TH™ 26H™ ∞¶ƒπ§π√À

∫§∂π™πª√ %ª∂Δ. O°KO™ ∂§∞à ª∂°. EYPø °ÂÓÈÎfi˜ ¢Â›ÎÙ˘

1.425,57

0,40

ª∂°∞§∏ ∫∂º∞§∞π√¶√π∏™∏ ALAPIS (∫√) ALPHA μ∞¡∫ (∫√) COCA - COLA Δƒπ∞ ∂æπ§√¡ (∫√) EUROBANK EFG (∫√) EUROBANK PROPERTIES ∞∂∂∞¶ (∫√) FOURLIS ™Àªª∂Δ√Ãø¡ (K√) FRIGOGLASS (KO) J. & P. - ∞μ∞• (∫√) JUMBO (∫√) LAMDA DEVELOPMENT(∫√) MARFIN INVESTMENT GROUP (∫√) MARFIN POPULAR BANK (∫√) S & B μπ√ª∏Ã. √ƒÀ∫Δ∞ (∫√) ∞°ƒ√Δπ∫∏ Δƒ∞¶∂∑∞ (∫√) ∞∂ƒ√¶√ƒπ∞ ∞π°∞π√À (∫√) μπ√Ã∞§∫√ (∫∞) °∂∫ Δ∂ƒ¡∞ (∫√) ¢∂∏ (∫√) ∂£¡π∫∏ Δƒ∞¶∂∑∞ (KO) ∂§μ∞§ (∫∞) ∂§§∞∫Δøƒ (∫√) ∂§§∏¡π∫∞ ¶∂Δƒ∂§∞π∞ (∫√) ∂§§∏¡π∫∞ Ã∏ª∞Δπ™Δ∏ƒπ∞ (∫√) ∂À∞£ (∫√) ∂À¢∞¶ (∫√) π¡Δƒ∞§√Δ (∫√) ∫∞∂ (∫√) ∫À¶ƒ√À Δƒ∞¶∂∑∞ (∫√) ª∂Δ∫∞ (∫√) ª√Δ√ƒ √´§ (∫√) ªÀΔπ§∏¡∞π√™ (∫√) √§£ (∫√) √§¶ (∫√) √¶∞¶ (∫√) √Δ∂ (∫√) ¶∂πƒ∞πø™ Δƒ∞¶∂∑∞ (∫√) ¶§∞π™π√ COMPUTERS (∫√) ™∞ƒ∞¡Δ∏™ °ƒ. (∫√) ™π¢∂¡√ƒ (∫√) Δ∞ÃÀ¢ƒ√ªπ∫√ Δ∞ªπ∂ÀΔ∏ƒπ√ (∫√) Δ∂ƒ¡∞ ∂¡∂ƒ°∂π∞∫∏ (∫√) ΔπΔ∞¡ (∫√) ΔπΔ∞¡ (¶√) À°∂π∞ (∫√)

0,16 3,65 18,91 3,45 5,9 5,8 11,5 1,06 5,17 3,5 0,72 0,83 4,63 0,46 2,01 3,99 2,47 11,01 5,33 1,29 3,04 7,19 5 4,73 5,28 2,28 12,99 2,34 9,36 8,85 5,26 14,09 15,19 14,75 7,98 1,09 4,57 3,26 2,63 2,88 3,18 17,78 9,35 0,43

-5,88 -0,27 -0,37 0,88 -1,67 3,76 0,09 0,95 -2,82

2,43 -2,13 1,01 -3,62 -2,37 0,09 -1,3 2,01 0,7 -2,34 0,64 -0,87 1,48 0,43 -2,5 -1,67 -2,15 -1,56 -1,4 1,01 -1,8

-2,95 -1,37 0,95 0,23 -2,3 -4,44

420.011 862.371 393.197 834.022 1.621 26.405 4.451 4.545 101.762 19.761 337.558 571.591 4.740 233.679 5.117 87.119 44.235 128.771 1.717.215

0,16 3,58 18,72 3,38 5,9 5,45 11,4 1,04 5,17 3,5 0,7 0,81 4,48 0,46 1,96 3,97 2,44 10,95 5,3

0,17 3,76 19,16 3,55 6 5,8 11,5 1,06 5,32 3,5 0,72 0,83 4,63 0,48 2,02 4,13 2,53 11,24 5,44

149.610 17.197 178.424 1.251 13.299 32.238 31.042 464.708 21.712 33.678 44.351 696 3.024 262.158 397.857 2.244.003 110 1.600 39.481 140.293 9.445 25.177 64 16.099

2,94 7,08 4,95 4,7 5,25 2,27 12,89 2,31 9,33 8,85 5,18 14,09 14,7 14,67 7,78 1,07 4,55 3,26 2,61 2,85 3,03 17,7 9,35 0,43

3,06 7,2 5,2 4,75 5,35 2,31 13,29 2,39 9,52 8,99 5,27 14,75 15,43 14,95 7,98 1,11 4,57 3,26 2,7 2,92 3,24 18,02 9,35 0,45

¢π∞¶ƒ∞°ª∞Δ∂À™πª∞ ∞ª√πμ∞π∞ ∫∂º∞§∞π∞ ALPHA ETF FTSE ATHEX 20 NBGAM ETF GREECE & TURKEY 30 NBGAM ETF °¢ Ã.∞.

6,55 7,93 14,94

0,92

639

6,44

6,55

ª∂™∞π∞ ∫∞π ªπ∫ƒ∏ ∫∂º∞§∞π√¶√π∏™∏ A.S. COMPANY (∫√) ALSINCO (KO) ATTICA BANK ∞.Δ.∂. (∫√) AUDIOVISUAL (∫√) AUTOHELLAS (∫√) AVENIR ∞.∂. (∫√) AXON ™Àªª∂Δ√Ãø¡ (∫√) BYTE COMPUTER (∫√) CENTRIC ¶√§Àª∂™∞ (∫√) CYCLON ∂§§∞™ (∫O) DIONIC (∫√) EURODRIP (∫O) EUROMEDICA (KO) F.G. EUROPE (∫O) FLEXOPACK (∫√) FORTHNET (∫√) INFORM §À∫√™ ¶. (∫√) INTRACOM HOLDINGS (∫√) INTRAKAT (KO) KLEEMAN HELLAS (KO) LAVIPHARM (∫√) LOGISMOS (∫√) MEDICON ∂§§∞™ (∫√) MERMEREN KOMB. A.D. PR. (∂§¶) MEVACO (∫√) MIG REAL ESTATE (∫√) MINERVA (∫∞) MLS ¶§∏ƒ√º√ƒπ∫∏ (∫√) NEXANS ∂§§∞™ (∫√) PASAL ∞.∂. (∫√) PROFILE (∫√) PROTON Δƒ∞¶∂∑∞ ∞.∂. (KO) QUALITY & RELIABILITY (∫√) QUEST ™Àªª∂Δ√Ãø¡ (∫√) REDS (∫O) RILKEN (K√) SCIENS ™Àªª∂Δ√Ãø¡ (∫O) SPACE HELLAS (∫√) SPRIDER STORES (∫√) TRASTOR ∞.∂.∂.∞.¶. (∫√) ∞π√§π∫∏ ∞∂∂à (∫√) ∞∫ƒπΔ∞™ (∫√) ∞§∫√ ∂§§∞™ (∫√) ∞§√ÀªÀ§ (∫√) ∞¡¢ƒ√ª∂¢∞ ∞∂∂à (∫√) ∞ΔΔπ∫∂™ ∂∫¢√™∂π™ (∫√) μ∞§∫∞¡ ∞∫π¡∏Δ∞ (∫√) μ∞ƒμ∂ƒ∏™ ¡. - MODA BAGNO (∫√) μπ√∫∞ƒ¶∂Δ (∫√)

0,34 0,52 0,86 0,42 1,7 0,25 0,96 0,55 0,37 0,5 0,79 1,35 0,95 0,59 8,57 0,44 1,03 0,39 0,87 1,27 0,42 0,75 2,35 6,25 0,94 3,24 1,25 2,48 2,6 0,33 0,46 0,56 0,49 1,25 0,95 2,38 0,35 1,33 0,58 0,76 1,83 0,53 0,45 0,62 1,05 0,58 0,4 0,34 0,56

-1,15

2,13 1,85 2,78 -1,25 6,3 -8,65 1,72 0,82

3,57 -4,51 -4,55

13.187

0,84

0,88

412 45.595 172.734 20 17.939 21.600 48.039 31.570 2.001 219 652 28.559

1,7 0,25 0,88 0,55 0,35 0,47 0,78 1,23 0,94 0,57 8,45 0,42

1,7 0,26 0,98 0,55 0,37 0,5 0,8 1,35 0,99 0,59 8,57 0,44

117.720 1.283 2.179 20.479

0,38 0,83 1,25 0,42

0,4 0,87 1,37 0,46

∫§∂π™πª√ %ª∂Δ. O°KO™ ∂§∞à ª∂°. EYPø μπ™ (∫√) μ√°π∞Δ∑√°§√À SYSTEMS (∫√) μøμ√™ ª¶∞ª¶∏™ (∫√) °∞§∞•π¢π (∫√) °π√Àƒ√ª¶ƒ√∫∂ƒ™ (∫√) ¢∞π√™ ¶§∞™Δπ∫∞ (∫√) ¢π∞™ ∞∂∂à (∫√) ¢π∞™ πã/°∂π∂™ (∫√) ¢√ªπ∫∏ ∫ƒ∏Δ∏™ (∫√) ¢√Àƒ√™ (∫√) ¢ƒ√ª∂∞™ (∫√) ∂μƒ√º∞ƒª∞ (∫√) ∂π¢∏™∂√ºø¡π∫∏ ∂§§∞™ (∫√) ∂∫Δ∂ƒ (∫√) ∂§. μπ√ª. ∑∞Ã∞ƒ∏™ (∫∞) ∂§∞™Δƒ√¡ (∫O) ∂§μ∂ ∂¡¢Àª∞Δø¡ (∫√) ∂§°∂∫∞ (∫√) ∂§π¡√π§ (∫√) ∂§§∞¢√™ Δƒ∞¶∂∑∞ (∫√) ∂§§∏¡π∫∞ ∫∞§ø¢π∞ (∫√) ∂§Δ√¡ (K√) ∂§Δƒ∞∫ (∫√) ∂¶π§∂∫Δ√™ (∫√) ∂Δ∂ª (∫∞) ∂Àƒø¶∞´∫∏ ¶π™Δ∏ (∫√) ∂Àƒø™Àªμ√À§√π (∫√) π∞™ø (∫√) π∞Δƒπ∫√ ∞£∏¡ø¡ (∫√) π∫Δπ¡√™ ∂§§∞™ (∫√) π§À¢∞ (∫√) πª¶∂ƒπ√ (∫√) π¡Δ∂∞§ √ªπ§√™ (∫√) π¡Δ∂ƒΔ∂∫ (∫√) ∫∞£∏ª∂ƒπ¡∏ (∫√) ∫∞¡∞∫∏™ ™. (∫√) ∫∞ƒ∞ª√§∂°∫√™ (∫√) ∫∞ƒ∞Δ∑∏ (∫√) ∫∂∫ƒ√æ (∫√) ∫∂¶∂¡√À ªÀ§√π (∫√) ∫§√À∫π¡∞™ - §∞¶¶∞™ (∫√) ∫§ø™/°π∞ ¡∞À¶∞∫Δ√À (∫∞) ∫√ƒ¢∂§§√À Ã. ∞º√π (∫√) ∫√ƒƒ∂™ (∫√) ∫ƒ∂∫∞ (∫√) ∫ƒ∂Δ∞ º∞ƒª (∫√) ∫ƒπ - ∫ƒπ (∫√) ∫Δ∏ª∞ ∫. §∞∑∞ƒπ¢∏ (∫√) ∫Àƒπ∞∫π¢∏™ ∏.- F.H.L. (∫√) ∫Àƒπ∞∫√À§∏™ (∫√) §∞¡∞∫∞ª (∫√) §∂μ∂¡Δ∂ƒ∏™ ¡. (∫A) §∂μ∂¡Δ∂ƒ∏™ ¡. (¶A) §πμ∞¡∏ ∂∫¢√Δ. √ƒ°. (∫√) §√À§∏ ªÀ§√π (∫√) ª∞£π√™ ¶Àƒπª∞Ã∞ (∫√) ª√Δ√¢À¡∞ªπ∫∏ (∫√) ª¶∏Δƒ√™ ™Àªª∂Δ√Ãπ∫∏ (KO) ¡∞∫∞™ ª√À™π∫∏ (∫√) ¡∞ÀΔ∂ª¶√ƒπ∫∏ (∫√) ¡∏ƒ∂À™ (∫O) ¡Δƒ√À∫º∞ƒª¶∂¡ ∂§§∞™ (∫√) ¶∞ƒ¡∞™™√™ (∫√) ¶∞´ƒ∏™ ¶§∞™Δπ∫ø¡ (∫√) ¶∂Δƒ√¶√À§√™ ¶∂Δƒ√™ (∫√) ¶§∞™Δπ∫∞ £ƒ∞∫∏™ (∫√) ¶§∞™Δπ∫∞ ∫ƒ∏Δ∏™ (∫√) ƒ∂μ√´§ (∫√) ™∞ƒ∞¡Δ√¶√À§√™ ∫À§/ªÀ§√π (∫√) ™∂§√¡Δ∞ (∫√) ™¶Àƒ√À ∞°ƒ. √π∫. (∫√) ™º∞∫π∞¡∞∫∏™ (∫√) ™ø§/°∂π∞ ∫√ƒπ¡£√Y (∫√) Δ∂áπ∫∏ √§Àª¶π∞∫∏ (∫√) Δ∑πƒ∞∫π∞¡ ¶ƒOºπ§ (∫∞) Ã∞§∫√ƒ (∫∞) Ã∞Δ∑∏∫ƒ∞¡πøΔ∏ ∂. Àπ√π (∫√) Ã∞´¢∂ª∂¡√™ (∫√)

0,75 1,38 0,6 0,34 0,65 5,89 0,64 1,55 0,8 0,79 0,31 0,4 0,4 0,57 1,09 0,8 0,46 0,6 1,29 32,82 1,03 0,6 1,54 0,44 0,48 0,52 3,26 1,3 0,42 0,76 0,4 0,26 0,69 0,63 3,87 1,61 0,75 1,9 2,12 0,94 0,78 0,43 0,31 4,1 0,5 1,94 0,82 0,35 0,41 0,54 0,57 0,51 0,4 0,5 1,75 0,55 0,58 0,34 0,77 0,31 0,62 0,4 0,65 0,38 2,5 0,52 3 0,78 1,08 0,53 0,63 0,33 0,9 1,31 0,39 0,72 0,82 1,17

-3,23 6,25

152.303 1.010

0,59 0,34

0,66 0,35

1,59 6,16 1,27 3,95

167.315 2.500 10.435 10

0,6 1,52 0,74 0,79

0,64 1,55 0,81 0,79

2,56 5,26

1.938 10

0,37 0,4

0,4 0,4

0,93 -2,44 2,22

10.659 2.350 1.080

1,08 0,79 0,44

1,1 0,83 0,46

-0,18

2.875 956 5.836 200 1 222 240 8.000 3.600 46.091

32,7 1,01 0,58 1,54 0,44 0,48 0,52 3,23 1,27 0,42

33,19 1,03 0,61 1,54 0,44 0,49 0,52 3,26 1,3 0,45

-0,26 -2,42

5.900 485 1.360 70 1.100

0,26 0,68 0,61 3,87 1,57

0,26 0,69 0,63 3,87 1,69

-0,52 2,91

1.150 630

1,9 1,89

1,91 2,23

4

6.766

0,73

0,78

-1,91 -3 -3,53

1.000 1.200 2.314 1.624

4,1 0,5 1,85 0,82

4,1 0,5 1,99 0,82

7,89 8

3.800 1.179

0,38 0,5

0,41 0,54

4,08

240

0,48

0,51

0,57 3,77

1.900 1.198

1,75 0,5

1,75 0,55

-2,86

3.651

0,32

0,35

512 5.710

0,31 0,62

0,31 0,63

8.998

0,63

0,66

1,96

14.790

0,5

0,54

1,92

3.100

0,52

0,55

-2,24

6.340 19.335 4.455

0,3 0,89 1,28

0,35 0,91 1,38

2,86

2.130

0,69

0,72

-0,85

440

1,08

1,17

-5,88

2.020 500 45.595

7,6 0,48 0,25

7,6 0,48 0,26

5,56 -7,69

904 4.000

0,18 0,12

0,19 0,12

1.000 37.016

0,07 0,92

0,07 0,92

-6,72 -10 -2,68

25.483 10 169 140

0,18 2,5 0,63 2,18

0,18 2,5 0,63 2,19

6,67 9,09

6.000 10

0,15 0,12

0,16 0,12

0,79

5.389

1,27

1,31

-1,64 10 1,96 -0,61 1,56 -2,33

8,33 1,47

∂π¢π∫ø¡ Ã∞ƒ∞∫Δ∏ƒπ™Δπ∫ø¡

-1,75 -2 1,63 6,74

12.900 139 1.912 1.270 123.134 1.200 1.290 7.500

2,42 2,6 0,33 0,45 0,55 0,49 1,2 0,89

2,49 2,6 0,33 0,47 0,58 0,49 1,25 0,96

2,31 3,57 1,33 4,57

6.357 10 7.453 10.150 100

0,34 1,33 0,58 0,76 1,83

0,36 1,33 0,58 0,76 1,83

5.400 490

0,44 0,6

0,45 0,62

1,17 -2,94

2,27

2,56 3,03

4.600 2.360

0,39 0,3

0,41 0,35

ALPHA ∞™Δπ∫∞ ∞∫π¡∏Δ∞ (∫√) ATTICA ™Àªª∂Δ√Ãø¡ (K√) AVENIR ∞.∂. (∫√) CPI (∫√) CROWN HELLAS CAN (∫O) ELBISCO ™Àªª∂Δ√Ãø¡ (∫∞) INTERFISH πã/°∂π∂™ (∫√) MARFIN ∂°¡∞Δπ∞ Δƒ∞¶∂∑∞ (∫√) PAPERPACK Δ™√À∫∞ƒπ¢∏™ π. (∫√) PC SYSTEMS (∫√) SPIDER - ¶∂Δ™π√™ ¡.& Àπ√π (K√) UNIBIOS (∫√) VIVERE (∫√) ∞£∏¡∞ (∫√) ∞¡∂∫ (∫√) ∞¡∂∫ (¶√ `90) ∞¡∂∫ (¶√ `96) ∞™Δ∏ƒ ¶∞§∞™ (∫√) μ∞ƒ¢∞™ (∫√) μπ√Δ∂ƒ (∫√) °.∂. ¢∏ª∏Δƒπ√À (∫√) °∂∫∂ (∫∞) °∂¡π∫∏ ∂ª¶√ƒπ√À (∫√) °∂¡π∫∏ Δƒ∞¶∂∑∞ (∫√)

7,6 0,48 0,25 0,41 13,5 0,61 0,13 0,19 0,12 0,17 0,07 0,92 0,23 0,18 2,5 0,63 2,18 1,1 0,16 0,12 7,28 0,27 1,28

∫§∂π™πª√ %ª∂Δ. O°KO™ ∂§∞à ª∂°. EYPø ∂§§∏¡π∫∏ Àº∞¡Δ√Àƒ°π∞ (∫√) ∂ª¶√ƒπ∫∏ Δƒ∞¶∂∑∞ (∫√) ∑∞ª¶∞ (∫∞) ∏ƒ∞∫§∏™ ∞°∂Δ (∫√) π¡Δ∂ƒ°√À¡Δ-•À§∂ª¶√ƒπ∞ (¶√) π¡Δ∂ƒ°√À¡Δ-•À§∂ª¶√ƒπ∞ (∫√) π√¡π∫∏ •∂¡√¢√Ã∂π∞∫∏ (∫√) ∫∞ƒ∂§π∞ (∫∞) §∞ªæ∞ (∫√) ª√À∑∞∫∏™ (∫∞) ª√ç√™ (∫√) ª¶√ÀΔ∞ƒ∏™ π. & Àπ√™ (∫∞) ª¶√ÀΔ∞ƒ∏™ π. & Àπ√™ (¶∞) ¡π∫∞™ (∫√) ¶∂ƒ™∂À™ (∫√) ¶ƒ√√¢∂ÀΔπ∫∏ (∫√) ™∞¡À√ ∂§§∞™ (∫√) ™∂§ª∞¡ (∫O) Δ BANK (∫√) Δƒπ∞ ∞§º∞ (∫√) Δƒπ∞ ∞§º∞ (¶√) ºπ∂ƒ∞Δ∂• (∫√) ºπ¡Δ∂•¶√ƒΔ (∫√) Ã∞Δ∑∏´ø∞¡¡√À (∫√)

0,3 1,21 5,89 4,36 0,35 0,23 14 69,2 18,91 0,29 0,1 0,09 0,5 1,18 0,21 0,19 0,11 0,28 0,16 11,7 6,5 0,18 0,3 0,08

-1,63

5.076

1,18

1,23

-1,8

363

4,31

4,4

-0,47

350

18,5

18,99

3.000

0,09

0,09

-2,48

455

1,09

1,18

5,56

22.807

0,18

0,19

56.783

0,15

0,17

2.945

0,05

0,05

-9,09

360

0,1

0,1

-5,56

54

0,17

0,17

20.000

0,04

0,04

6.000 3.539 2.490

0,15 0,22 0,04

0,16 0,24 0,04

2.075

0,22

0,24

-18,75

11.000 2.000

0,13 0,04

0,13 0,04

7,14

10.220 25.012 2.000 3.686 156

0,14 0,23 0,17 2,65 0,15

0,15 0,26 0,17 2,75 0,15

À¶√ ∂¶πΔ∏ƒ∏™∏ ALTEC (∫√) COMPUCON (∫O) FASHION BOX (∫√) HELLAS ONLINE (∫√) NUTRIART (∫√) OLYMPIC CATERING (∫√) RIDENCO (∫√) SATO AE (∫√) YALCO - ∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√À (∫∞) ∞∂°∂∫ (∫√) ∞§º∞ °∫ƒπ™π¡ ∞.∂. (∫√) ∞Δ§∞¡Δπ∫ (∫√) ∞ΔΔπ - ∫∞Δ (∫√) μ∞ƒ∞°∫∏™ (∫√) μ∞ƒμ∞ƒ∂™√™ (∫∞) μπ√Δ∂ƒ (∫√) ¢√§ (∫√) ∂¢ƒ∞™∏ - æ∞§§π¢∞™ Ã. (∫√) ∂π∫√¡∞ - ∏Ã√™ (∫√) ∂§μπ∂ª∂∫ (∫√) ∂§∂À£∂ƒ∏ Δ∏§∂√ƒ∞™∏ (∫√) ∂§§∏¡π∫∞π πã/°∂π∞π (∫√) ∂§ºπ∫√ (∫√) ∂Àƒø™Àªª∂Δ√Ã∂™ (∫√) ∏§∂∫Δƒ√¡π∫∏ ∞£∏¡ø¡ (∫√) π¶¶√Δ√Àƒ (∫∞) ∫∂ƒ∞ª∂π∞-∞§§∞Δπ¡∏ (∫√) ∫§ø¡∞Δ∂• (∫√) ∫§ø¡∞Δ∂• (¶O) ∫√Àª¶∞™ ™Àªª∂Δ√Ãø¡ (∫√) ª∞´§§∏™ ª.π.(∫√) ª∏Ã∞¡π∫∏ (∫√) ª∏Ã∞¡π∫∏ (¶√) ªπ¡øπ∫∂™ °ƒ∞ªª∂™ ∞¡∂ (∫√) ¡∂§ (∫√) ¡∂øƒπ√¡ (∫√) ¶∞¶√ÀΔ™∞¡∏™ (∫√) ¶∏°∞™√™ ∂∫¢√Δπ∫∏ ∞.∂. (KO) ™π¢ª∞ (∫√) Δ∂°√¶√À§√™ Ã.∫. (∫√) Δ∂áπ∫∂™ ∂∫¢√™∂π™ (∫√) Δ∏§∂ΔÀ¶√™ (∫√)

0,05 0,07 1,5 0,65 0,15 0,39 0,05 0,1 0,26 0,17 0,44 0,08 0,04 0,54 0,13 0,16 0,23 0,04 0,04 3,7 0,76 0,07 0,34 0,09 0,23 0,81 0,13 0,04 0,08 0,09 0,15 0,24 0,17 2,69 0,15 0,27 0,16 0,36 0,8 0,21 0,31 2

∂¡∞§§∞∫Δπ∫∏ ∞°√ƒ∞ ALPHA TRUST (∫√) VIDAVO (∫√) ENVITEC (∫√) ∂¡Δ∂ƒ™√ºΔ (∫√) EPSILON NET (∫√) EUROXX (∫√) ∫ƒ∏Δø¡ ∞ƒΔ√™ (∫√) MEDITERRA (∫√) μπ√π∞Δƒ & ƒ√ª¶√Δ. Δ∂á√§. (∫√) ¡Δ√¶§∂ƒ (∫√) PERFORMANCE TECHNOLOGIES (∫√) √¶Δ√∏§∂∫Δƒ√¡π∫∂™ Δ∂á√§. (∫√) DIVERSA (∫√) º√À¡Δ§π¡∫ ∞.∂. (∫√)

0,89 3,65 2,47 1,26 0,61 3,3 1,09 1,75 2,23 2,2 2,52 1,45 2,86 7

À¶√ ∞¡∞™Δ√§∏ ALTIUS ∞∂∂à (∫√) BETANET (∫√) EUROLINE AEEX (∫√) INTERINVEST AEEX (K√) MICROLAND COMPUTERS (∫√) ∞§À™π¢∞ (∫√) ∞§À™π¢∞ (¶√) ∞™¶π™ ¶ƒ√¡√π∞ (∫√) ∞Δ∂ƒªø¡ (∫√) ¢π∂∫∞Δ (∫√) ∂ª¶√ƒπ∫√™ ¢∂™ª√™ (∫√) ∂ª¶√ƒπ∫√™ ¢∂™ª√™ (¶√) ∂¡øª∂¡∏ ∫§ø™Δ√Ωº∞¡Δ√Àƒ°π∞ (∫√) ∫∞ƒ¢∞™π§∞ƒ∏™ (∫O) §∞¡-¡∂Δ (KO) ª∞•πª ¶∂ƒΔ™π¡π¢∏™ (∫∞) ª∞ƒ∞∫ ∏§∂∫Δƒ√¡π∫∏ (∫√) ª∂™√ÃøƒπΔ∏ ∞º√π (∫√) ¶∂Δ∑∂Δ∞∫π™ ∞. (∫√) ¶ƒ∞•πΔ∂§∂π√ (∫√) ¶ƒ∞•πΔ∂§∂π√ (¶√) ™∞√™ (∫√) Δ∂•∞¶ƒ∂Δ (∫√) Ã∞§Àμ¢√ºÀ§§ø¡ (∫√)

1,07 0,06 1,41 1,12 0,64 2,19 1,2 0,67 0,12 0,1 0,08 0,14 0,05 0,14 0,12 0,1 0,29 0,12 0,26 0,39 0,54 0,78 0,08 0,12

6,67 -4,17

-4,27


AÌÔÈ‚·›· KÂÊ¿Ï·È· 28

Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 27 ∞¶ƒπ§π√À 2011

K§EI™IMO TH™ 21H™ ∞¶ƒπ§π√À

ENEP°HTIKO

MEPI¢IA

KA£APH METAB. TIMH TIMH METAB. TIMH ¶POH°. ¢IA£E™H™ E•A°OPA™ A¶O 1/1/11

√ª√§√°π∞∫∞ ∞/∫ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À AAAB ∂π™√¢∏ª∞Δ√™ ∫∞π √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ. ALLIANZ √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA √ª√§√°π∞∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À GENIKI √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ∞™º∞§/∫ø¡ √ƒ°∞¡π™ªø¡ ∂π™√¢∏ª∞Δ√™-√ª√§√°π∞∫√ ∂™øΔ. ATE ∂π™√¢∏ª∞Δ√™ √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ. ∞Δ∂ ∫∂º∞§∞π√À & À¶∂ƒ∞•π∞™ √ª√§.∂™øΔ. ∞ΔΔπ∫∏™ ∂π™√¢∏ª∞Δ√™ √ª√§.∂™øΔ. CITI FUND √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ¢∏§√™ ∂π™√¢∏ª∞Δ√™ ∂ƒª∏™ EI™√¢∏ª∞Δ√™ ∂Àƒø¶.¶π™Δ∏ EUROBOND √ª.∂™. EUROBANK EFG (LF) GREEK GOVERNMENT BOND FUND EUROBANK EFG I (LF) GREEK GOVERNMENT BOND FUND INTERAMERICAN ™Δ∞£∂ƒ√ √ª√§√°π∞∫√ ∂™. INTERNATIONAL √ª√§√°ø¡ ∂™øΔ. ∫À¶ƒ√À ∂§§∏¡π∫√ √ª√§√°π∞∫√ ∂™øΔ. MILLENNIUM VALUE PLUS √ª√§√°π∞∫√ ∂™. PROBANK √ª√§√°π∞∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À HSBC ∂π™√¢∏ª∞Δ√™ √ª√§√°π∞∫√ ∂™. ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ √ª√§√°ø¡ ∂™øΔ. Δ.Δ. ∂§Δ∞ √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ. PROTON √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À

20.985.667,00 5.391.168,49 3,8926 17.875.666,27 2.744.471,54 6,5133 91.272.001,95 13.893.995,01 6,5692 11.078.259,24 2.018.586,01 5,4881 265.753.438,78 107.941.823,29 2,4620 19.637.075,86 2.737.112,60 7,1744 12.542.793,21 2.331.617,41 5,3794 6.268.807,36 1.431.243,09 4,3800 7.330.660,01 1.197.631,65 6,1210 96.846.721,05 12.415.304,20 7,8006 35.183.627,80 6.130.832,89 5,7388 4.147.791,14 1.497.542,99 2,7697 9.285.188,88 1.083.293,20 8,5713 1.107.171,92 127.806,18 8,6629 135.521.198,02 11.429.611,58 11,8570 8.457.065,89 695.347,18 12,1624 7.450.986,93 1.705.883,78 4,3678 4.507.205,85 1.485.862,35 3,0334 7.731.567,89 2.358.037,53 3,2788 6.572.720,03 1.112.987,97 5,9055 22.351.474,72 2.954.066,37 7,5663 9.777.726,71 5.446.020,21 1,7954 2.932.824,44 260.602,22 11,2540

-1,36% 3,9705 3,8147 -8,24% -1,13% 6,6110 6,4645 -3,78% -1,29% 6,6020 6,5199 -5,06% -0,53% 5,5841 5,4332 -4,96% -0,92% 2,4620 2,4620 -6,81% -0,74% 7,1744 7,1206 -3,27% -1,01% 5,3794 5,3391 -3,87% -0,71% 4,4063 4,3450 1,83% -0,94% 6,2128 6,1210 -4,74% -0,95% 7,8006 7,8006 -2,79% -1,65% 5,7962 5,7101 -8,27% -0,31% 2,9913 2,7697 -7,60% 0,06% 8,5713 8,5070 -4,29% 0,06% 8,6629 8,6629 -4,13% -0,45% 11,9163 11,7681 -5,37% -0,45% 12,4056 12,0408 -0,01% -0,38% 4,3678 4,3460 -2,26% -0,48% 3,0941 2,9727 -5,01% -1,21% 3,2788 3,2542 -4,17% -1,05% 5,9793 5,9055 -9,71% -0,11% 7,6420 7,4906 -1,75% -0,14% 1,7954 1,7909 -2,26% -1,27% 11,4228 11,1415 -7,27%

∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALICO ∫ƒ∞Δπ∫ø¡ √ª√§√°ø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALICO EΔ∞πƒπ∫ø¡ √ª√§√°πø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞LICO ¢√§∞ƒπ∞∫√ √ª√§√°πø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞LPHA ∂Àƒø¶.∂Δ∞πƒ.√ª√§√°ø¡ √ª.∂•. ALPHA ∂Àƒø¶.∫ƒ∞Δπ∫ø¡ √ª√§√°ø¡ √ª.∂•. ALPHA GLOBAL ∞¡∞¢À√ª∂¡ø¡ ∞°√ƒø¡ √ª√§√°πAKO ∂•. ALPHA ∞¡ø √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA BANCASSURANCE EE100 √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA BANCASSURANCE EE101 √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA BEST OF STRATEGIES √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND √ª.∂•. ∞Δ∂ √ª√§√°πø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞ΔΔπ∫∏™ √ª√§√°πø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ¢∏§√™ USD BOND √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. ¢∏§√™ EUROBOND √ª√§√°π∞∫√ ∂•. ¢∏§√™ ¢π∂£¡ø¡ √ª√§√°πø¡ - √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ¢∏§√™ DELTA SKY √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. ¢∏§√™ DELTA SMART √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. ¢∏§√™ DELTA BONUS √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. ¢∏§√™ DELTA FASMA √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. ¢∏§√™ ¢√§§∞ƒπ∞∫√ (USD) - √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À NBG EMERGING EUROBOND - CLASS A (EUR) NBG EMERGING EUROBOND - CLASS B (EUR) NBG INCOME PLUS - CLASS ∞ (EUR) NBG INCOME PLUS - CLASS B (EUR) NBG STRATEGIC BOND - CLASS A (EUR) NBG STRATEGIC BOND - CLASS B (EUR) ∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ BOND √ª√§√°π∞∫√ ∂•. ∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ YIELDPLUS (√ª√§√°π∞∫√ ∂•.) ∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ ∂π™√¢.(√ª√§.∂•øΔ.) EUROBANK CLICK √ª√§√°π∞∫√ E•øΔ∂ƒπ∫√À EUROBANK DOUBLE CLICK √ª√§√°π∞∫√ E•øΔ∂ƒπ∫√À INTERAMERICAN DOUBLE CLICK √ª√§√°π∞∫√ E•øΔ∂ƒπ∫√À EUROBANK ALL WEATHER √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À EUROBANK GLOBAL BOND √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À EUROBANK WIN-WIN √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À INTERAMERICAN ¢√§∞ƒπ√À √ª√§√°π∞∫√ ∂•. EUROBANK EFG (LF) ABSOLUTE RETURN EUR EUROBANK EFG I (LF) ABSOLUTE RETURN EUR EUROBANK EFG (LF) ABSOLUTE RETURN II EUR EUROBANK EFG I (LF) ABSOLUTE RETURN II EUR ∫À¶ƒ√À DUAL STRATEGY √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. ∫À¶ƒ√À EURIBOR RETURN (EUR) √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. ∫À¶ƒ√À LIBOR RETURN (USD) √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. MARFIN EUROCREDIT √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À MARFIN £∂™ªπ∫ø¡ Ã∞ƒΔ√º. √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À HSBC √ª√§√°πø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ¢√§∞ƒπ√À PIRAEUSINVEST EUROPEAN BOND FUND (EUR) Δ.Δ. ∂§Δ∞ EUROPLUS √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ.

80.213.983,10 28.135.935,10 2.299.269,17 124.451.868,77 27.718.333,56 6.315.792,56 24.639.881,76 25.650.075,08 10.786.506,80 22.181.936,34 6.051.813,87 11.404.106,27 19.619.502,59 34.019.818,31 305.509.908,29 6.212.147,26 25.900.814,36 34.431.463,40 106.010.813,25 45.293.285,48 12.982.874,24 451.115,49 6.324.406,71 1.024.937,06 12.030.301,37 978.219,13 1.359.395,01 12.506.976,65 2.283.425,74 1.840.198,82 111.000.992,61 53.035.725,02 12.816.487,60 47.832.264,37 71.420.726,22 49.792.714,98 10.625.990,91 42.579.617,50 798.908,39 19.360.990,84 5.711.633,51 2.828.165,17 380.058,36 8.094.314,74 23.952.207,09 20.118.049,97 2.879.691,36 3.714.969,59 2.726.039,21

5.020.237,80 2.272.922,72 238.107,38 27.150.947,57 4.005.744,98 854.100,32 3.171.079,24 3.265.336,28 1.687.453,37 3.305.657,71 1.535.570,64 1.640.432,36 6.627.322,83 6.817.446,22 50.103.221,79 1.047.123,13 2.701.565,44 3.138.743,63 13.067.059,92 4.482.208,67 1.126.288,81 367,97 5.178,53 885,60 10.128,55 1.031,13 1.351,11 3.515.051,21 730.050,59 240.699,97 34.816.714,48 5.107.194,34 1.268.038,76 5.283.612,31 23.137.237,72 5.453.133,79 400.155,51 37.146.250,13 697.653,95 1.830.346,94 535.644,92 876.975,47 126.247,41 1.633.350,29 9.102.960,48 6.091.309,39 791.526,80 18.848,60 833.054,05

15,9781 12,3787 9,6564 4,5837 6,9196 7,3947 7,7702 7,8553 6,3922 6,7103 3,9411 6,9519 2,9604 4,9901 6,0976 5,9326 9,5873 10,9698 8,1128 10,1051 11,5271 1.225,9700 1.221,2700 1.157,3400 1.187,7600 948,6800 1.006,1300 3,5581 3,1278 7,6452 3,1882 10,3845 10,1073 9,0529 3,0868 9,1310 26,5547 1,1463 1,1451 10,5778 10,6631 3,2249 3,0104 4,9557 2,6313 3,3027 3,6381 197,1000 3,2723

0,05% 0,17% -0,31% 0,18% 0,10% -0,01% 0,37% 0,43% 0,14% -1,37% 0,19% 0,03% -0,08% -0,62% 0,05% 0,15% -0,04% -0,25% 0,00% 0,00% -0,14% -0,11% -0,11% -0,03% -0,03% 0,10% 0,10% 0,12% 0,24% -0,34% 0,20% 0,34% 0,31% 0,36% -0,04% 0,30% -0,42% 0,03% 0,03% 0,07% 0,07% -0,53% 0,08% 0,18% 0,04% 0,06% -0,39% -0,12% 0,17%

16,2977 12,6263 9,8495 4,6066 6,9542 7,4317 8,1587 8,0910 6,5840 6,9116 4,0101 6,9519 2,9782 4,9901 6,0976 5,9326 10,0667 11,5183 8,5184 10,6104 11,5271 1.225,9700 1.221,2700 1.157,3400 1.187,7600 948,6800 1.006,1300 3,6115 3,1747 7,7599 3,2679 10,5922 10,3094 9,0529 3,0868 9,3136 26,6875 1,1463 1,1451 10,5778 10,6631 3,2894 3,0104 4,9557 2,7102 3,4018 3,6836 198,0855 3,2805

15,8183 12,2549 9,5598 4,5493 6,8677 7,3392 7,6148 7,6982 6,2644 6,5761 3,9017 6,8998 2,9367 4,9901 6,0976 5,9326 9,5873 10,9698 8,1128 10,1051 11,5271 1.225,9700 1.221,2700 1.157,3400 1.187,7600 948,6800 1.006,1300 3,5581 3,1278 7,6452 3,1244 10,1768 9,9052 8,8718 3,0636 8,9484 26,3555 1,1377 1,1451 10,4985 10,6631 3,2088 2,9953 4,9309 2,5524 3,2036 3,6381 197,1000 3,2641

-1,74% -0,71% -7,84% 0,18% -0,90% 0,10% -0,87% -1,44% -10,01% -7,86% 0,54% -0,90% -1,30% -5,44% 3,83% 2,40% 1,70% 1,05% 0,67% 0,70% 3,54% -0,72% -0,70% 0,68% 0,70% 0,30% 0,32% 0,34% 1,11% -2,20% -1,82% -1,74% -1,75% -1,89% -2,42% -2,21% -8,09% 1,98% 2,10% 2,56% 2,62% -0,22% 2,12% 2,07% 1,32% -0,14% -7,67% -2,37% 0,87%

1,9109 6,3345 3,4680 13,6887 2,6598 5,7075 9,3412 5,5063 10,3421 6,5262 28,5247 11,6064 4,8849 1,5566 4,0485 0,9375 0,9816 4,9273 1,4409 6,6357 1,1710 14,9460 742,4600 743,7500 12,4477 4,7834 7,5858 2,4173 18,2522 4,2116 0,3486 0,3841 1,2056 1,2257 2,7980 1,6463 2,1597 1,5508 9,0436 1,7359 32,2395 0,6049

1,93% 1,74% 2,13% 1,88% 1,88% 1,92% 1,55% 2,24% 1,83% 2,19% 1,53% 1,45% 0,30% 1,93% 1,48% 1,19% 1,83% 1,84% 1,72% 1,84% 1,64% 2,16% -2,03% -2,02% 1,89% 1,71% 1,68% 1,87% 1,68% 1,90% 1,66% 1,86% 1,64% 1,65% 1,77% 1,69% 1,92% 1,89% 1,98% 2,18% 1,74% 2,25%

2,0064 6,6512 3,6414 14,3731 2,7529 5,9073 9,4346 5,5614 10,4455 6,5588 29,0952 11,8385 4,9826 1,6111 4,0485 0,9375 0,9963 5,0011 1,4409 6,6357 1,1710 14,9460 742,4600 743,7500 12,8211 4,9269 7,5858 2,4173 18,4347 4,2537 0,3486 0,3841 1,2056 1,2257 2,9379 1,7286 2,1597 1,5508 9,1340 1,7533 33,1261 0,6170

1,8727 6,2712 3,4333 13,5518 2,6332 5,6504 9,2478 5,4512 10,2387 6,4740 28,2395 11,4903 4,8361 1,5566 4,0080 0,9281 0,9718 4,8779 1,4265 6,5693 1,1593 14,9460 742,4600 743,7500 12,3232 4,7356 7,5099 2,3931 18,0697 4,1695 0,3451 0,3803 1,1935 1,2257 2,7700 1,6298 2,1489 1,5430 8,8627 1,7012 32,2395 0,6049

0,91% 6,77% -0,64% 5,68% 2,07% -0,64% 4,07% 1,23% 4,51% -2,26% 5,04% 5,46% 7,25% 5,33% 0,15% 6,31% 3,54% 1,81% 3,42% 1,96% 0,68% 1,01% -2,56% -2,55% 0,41% 5,16% -0,15% 2,21% -0,53% -0,87% -0,09% 1,75% 2,55% 2,80% 2,31% 4,71% 1,75% 2,02% -3,05% 3,42% 1,35% 0,70%

ª∂Δ√Ãπ∫∞ ∞/∫ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À AAAB ∂¶π§∂°ª∂¡ø¡ ª∂Δ√Ãø¡ ∂™øΔ. ALICO ª∂Δ.∂™øΔ. ª∂™∞π∞™ & ªπ∫ƒ∏™ ∫∂º∞§∞π√¶√π∏™∏™ ALICO INDEX FUND FTSE20 ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™. ALICO ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ALLIANZ ∂¶π£∂Δπ∫∏™ ™Δƒ∞Δ.ª∂Δ.∂™. ALLIANZ ª∂Δ√Ãø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ∞LPHA BLUE CHIPS ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™. ALPHA ATHENS INDEX FUND ª∂Δ.∂™. ALPHA ∂¶π£∂Δπ∫∏™ ™Δƒ∞Δ∏°π∫∏™ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™. ALPHA ETF FTSE ATHEX 20 ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA TRUST ∞¡∞¶ΔÀ•π∞∫√ ª∂Δ.∂™. ALPHA TRUST ¡∂ø¡ ∂¶πÃ.ª∂Δ√Ã.∂™. ALPHA TRUST NEW STRATEGY ª∂Δ. ∂™øΔ. CITI FUND ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ATE ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ATE ª∂Δ√Ãπ∫√ ª∂™∞π∞™-ªπ∫ƒ∏™ ∫/™∏™ ∂™øΔ. ∞ΔΔπ∫∏™ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ATTICA MARATHON ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ¢∏§√™ SMALL CAP ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™. ¢∏§√™ BLUE CHIPS ¢∏§√™ TOP-30 NBGAM ETF °∂¡π∫√™ ¢∂π∫Δ∏™ Ã.∞.- ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ. NBG HELLENIC ALLSTARS - CLASS A (EUR) NBG HELLENIC ALLSTARS - CLASS B (EUR) ∂ƒª∏™ ¢À¡∞ªπ∫√ ∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ ∞¡∞¶ΔÀ•.(ª∂Δ.∂™øΔ.) EUROBANK GREEK EQUITIES ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À EUROBANK £∂™ªπ∫ø¡ Ã∞ƒΔ√ºÀ§∞∫πø¡ ª∂Δ. ∂™. INTERAMERICAN ¢À¡∞ªπ∫√ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™. INTERAMERICAN ANA¶ΔÀ™™√ª∂¡ø¡ ∂Δ∞πƒπø¡ ª∂Δ.∂™. EUROBANK EFG (LF) EQUITY-GREEK EQUITIES FUND EUROBANK EFG (LF) EQUITY-INSTITUTIONAL PORT EUR EUROBANK EFG (LF) EQUITY - FLEXI STYLE GREECE EUROBANK EFG I (LF) EQUITY - FLEXI STYLE GREECE INTERNATIONAL ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À INTERNATIONAL E¶π§√°∏™ ª∂Δ√Ãπ∫ø¡ ∞•πø¡ ª∂Δ.∂™. ∫À¶ƒ√À ∂§§∏¡π∫√ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ. ∫À¶ƒ√À ∂§§∏¡π∫√ ¢À¡∞ªπ∫√ ª∂Δ.∂™. MARFIN √§Àª¶π∞ METOXIKO ∂™øΔ∂ƒπ∫√À MARFIN ∞£∏¡∞ ¢À¡∞ªπ∫√ ª∂Δ√Ãø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À HSBC ∞¡∞¶ΔÀ•π∞∫√ ª∂Δ√Ãø¡ ∂™øΔ. ING ∞/∫ ¢À¡∞ª.∂¶πÃ. ª∂Δ. ∂™øΔ.

5.763.267,22 3.377.597,86 23.272.565,86 28.870.146,50 11.640.507,18 11.381.798,66 262.107.383,75 14.991.603,73 15.560.041,96 37.211.105,80 33.465.556,30 37.001.482,40 25.240.890,05 10.127.780,79 58.445.932,58 1.781.772,43 9.442.095,32 745.308,03 56.294.621,21 120.390.455,94 19.146.372,94 4.177.766,88 134.612,50 10.174.473,25 87.415.198,80 6.794.680,39 42.707.148,79 5.158.727,75 132.254.735,41 44.568.619,71 20.104.766,07 1.466.151,40 4.843.992,88 487.495,89 10.124.991,37 1.817.433,51 14.715.236,13 7.496.720,25 38.098.117,57 10.576.813,83 50.923.363,01 10.143.153,13

3.015.968,58 533.205,53 6.710.588,99 2.109.046,72 4.376.479,78 1.994.172,36 28.059.296,38 2.722.620,40 1.504.538,91 5.701.800,00 1.173.212,27 3.188.036,97 5.167.098,87 6.506.220,24 14.436.581,61 1.900.615,44 9.618.724,08 151.262,48 39.069.391,03 18.142.731,95 16.350.306,09 279.525,00 181,31 13.679,93 7.022.598,94 1.420.472,62 5.629.901,35 2.134.117,31 7.245.948,91 10.582.337,07 57.666.088,68 3.816.713,02 4.017.780,89 397.726,85 3.618.601,95 1.103.940,51 6.813.533,71 4.834.230,26 4.212.696,20 6.093.097,66 1.579.531,76 16.768.186,28

ENEP°HTIKO

ING ∞/∫ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ. ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ¢À¡∞ª.∂¶πÃ. ª∂Δ. ∂™øΔ. ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ. PROBANK ∂§§∞™ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À MILLENNIUM BLUE CHIPS ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™. MILLENNIUM MID- CAP ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À Δ.Δ. ∂§Δ∞ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ. ∂¶∂¡¢ÀΔπ∫∏ ∫ƒ∏Δ∏™ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À PROTON ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À

MEPI¢IA

33.838.200,26 4.908.138,31 4.951.036,06 8.579.056,61 24.342.623,08 3.792.813,39 6.186.623,96 2.520.458,81 18.327.499,17 12.984.235,56 11.871.341,22 7.530.344,31 1.382.388,98 1.676.143,76 343.848,29 170.180,94 3.837.553,65 568.147,07

KA£APH METAB. TIMH TIMH METAB. TIMH ¶POH°. ¢IA£E™H™ E•A°OPA™ A¶O 1/1/11 6,8943 0,5771 6,4181 2,4546 1,4115 1,5765 0,8247 2,0205 6,7545

1,91% 1,73% 2,10% 1,75% 1,91% 2,05% 1,87% 1,99% 2,02%

7,0322 0,5872 6,5304 2,4546 1,4821 1,6553 0,8288 2,1013 7,0247

6,8943 0,5656 6,2897 2,4301 1,3974 1,5450 0,8206 2,0003 6,6870

0,68% 3,44% 0,66% 2,02% 1,36% 0,81% -2,15% 0,56% 0,22%

18.208.626,32 1.385.782,20 13,1396 1.818.941,90 401.557,53 4,5297 4.503.388,53 532.490,31 8,4572 5.163.314,11 962.933,85 5,3621 15.511.267,78 1.280.293,54 12,1154 32.652.609,40 2.909.563,68 11,2225 14.549.521,88 1.104.007,93 13,1788 3.850.455,35 600.225,29 6,4150 5.197.453,15 1.960.149,40 2,6516 7.960.957,10 1.532.527,37 5,1947 4.574.260,13 1.948.322,69 2,3478 1.016.598,84 125.963,39 8,0706 19.071.822,82 5.530.276,88 3,4486 29.132.028,91 7.946.495,72 3,6660 1.163.209,20 137.486,03 8,4606 3.075.246,72 388.550,00 7,9147 449.476,14 375,13 1.198,1800 36.647.481,45 30.072,20 1.218,6500 671.650,51 623,11 1.077,9100 44.249.883,12 40.980,16 1.079,7900 43.853,56 43,99 996,8300 4.773.172,30 4.779,40 998,7000 4.630.789,94 2.862.578,43 1,6177 2.288.894,36 870.953,71 2,6280 4.299.227,14 1.592.885,52 2,6990 1.540.069,71 572.996,87 2,6877 43.997.485,00 32.034.886,52 1,3734 8.253.414,45 471.963,64 17,4874 14.792.153,04 1.054.953,02 14,0216 48.735.271,70 3.775.660,76 12,9077 9.514.677,33 13.012.779,47 0,7312 3.535.834,46 4.717.558,00 0,7495 15.745.072,58 14.643.470,45 1,0752 17.073.562,72 15.905.768,12 1,0734 5.447.227,16 393.527,75 13,8420 1.305.951,81 92.359,30 14,1399 1.234.437,61 59.617,81 20,7059 17.256,49 12.138,18 1,4217 586.631,85 428.368,86 1,3695 434.345,10 260.287,70 1,6687 6.682.037,46 3.192.209,48 2,0932 6.125.603,65 2.917.579,17 2,0996 4.654.086,69 1.252.611,07 3,7155 1.299.572,31 426.751,89 3,0453 9.244.985,30 6.189.044,95 1,4938 17.560.350,35 6.392.464,21 2,7470 20.211.805,34 3.637.767,61 5,5561 16.569.859,04 5.357.836,63 3,0926 28.316.040,18 13.008.690,08 2,1767 678.805,95 38.169,74 17,7839 3.506.749,77 12.081,71 290,2500 1.712.429,83 342.532,15 4,9993

-0,03% 0,42% 0,48% 0,52% 0,18% 0,65% 0,17% 0,23% 0,67% -0,22% 0,39% 0,51% 0,31% 0,57% 0,10% 0,95% 0,68% 0,68% 2,07% 2,06% 1,60% 1,60% 0,56% -2,38% 0,16% -0,13% 0,18% 0,18% 0,19% 0,16% 0,19% 0,19% 0,15% 0,16% 0,50% 0,51% 0,98% -0,71% -0,71% 0,24% 0,50% -0,06% 0,94% 0,42% 0,24% 0,05% 0,19% 1,09% 1,07% 0,52% 1,70% -0,11%

13,7966 4,7562 8,7532 5,4157 12,2366 11,3347 13,3106 6,5433 2,7046 5,1947 2,3478 8,1917 3,4486 3,6660 8,4606 7,9147 1.198,1800 1.218,6500 1.077,9100 1.079,7900 996,8300 998,7000 1,6662 2,7068 2,7665 2,7683 1,3734 17,4874 14,1618 13,0368 0,7312 0,7495 1,0752 1,0734 13,8420 14,1399 20,7059 1,4217 1,3695 1,6687 2,1979 2,2046 3,9013 3,1367 1,5087 2,8225 5,7089 3,1776 2,2202 18,0951 296,0550 5,0243

13,0082 4,4844 8,3726 5,3085 11,9942 11,1103 13,0470 6,3509 2,6251 5,1428 2,3243 7,9899 3,4141 3,6293 8,3760 7,9147 1.198,1800 1.218,6500 1.077,9100 1.079,7900 996,8300 998,7000 1,6015 2,6017 2,6720 2,6608 1,3597 17,3125 13,8814 12,7786 0,7239 0,7495 1,0644 1,0734 13,7036 14,1399 20,4988 1,4217 1,3695 1,6687 2,0513 2,0576 3,6412 2,9539 1,4639 2,7470 5,5561 3,0926 2,1767 17,4282 290,2500 4,9743

-3,32% -3,86% 0,12% -5,86% 0,36% -0,66% 3,24% 5,65% -2,34% -5,40% 4,33% -1,22% 1,38% 3,71% -0,51% -3,79% -2,28% -2,28% 3,62% 3,63% 4,09% 4,10% 2,55% -8,62% -1,98% -4,26% 0,48% 2,99% 0,22% 3,04% 0,97% 1,33% 4,16% 4,58% -3,43% -3,03% 5,32% 15,36% 14,99% 6,80% 3,27% -1,92% -0,93% -0,59% -3,48% -4,76% -3,96% 0,80% -3,46% -2,15% -0,97% -6,20%

∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALICO ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALICO ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞¡∞¢À√ª∂¡ø¡ ∞°√ƒø¡ ALLIANZ MILLENNIUM E.M.E.A. ª∂Δ. ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA ¡∞ÀΔπ§π∞ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA ENERGY ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA GLOBAL BLUE CHIPS ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA SELECT ¡√Δπ√-∞¡∞Δ√§π∫∏™ ∂Àƒø¶∏™ ª∂Δ. ∂•. ALPHA TRUST EMERGING EUROPE ª∂Δ.∂•. ALPHA TRUST GLOBAL LEADERS ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞Δ∂ US ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞Δ∂ EUROZONE ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ATTICA REAL ESTATE ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ¢∏§√™ ¢π∂£¡∂™ ¢∏§√™ ∂Àƒø¶∞π∫√ ¢∏§√™ ¶ƒ∞™π¡∏ ∂¡∂ƒ°∂π∞ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À NBGAM ETF GREECE & TURKEY 30 - ª∂Δ√Ãπ∫√ NBG GLOBAL EQUITY - CLASS ∞ (EUR) NBG GLOBAL EQUITY - CLASS B (EUR) NBG EUROPEAN ALLSTARS - CLASS A (EUR) NBG EUROPEAN ALLSTARS - CLASS B (EUR) NBG SOCIALLY RESPONSIBLE - CLASS A (EUR) NBG SOCIALLY RESPONSIBLE - CLASS B (EUR) ∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ EUROPEAN OPPORTUNITIES ª∂Δ. ∂•. ∂Àƒø¶∞´∫∏ ¶π™Δ∏ EMERGING MARKETS OPPORTUN. ª∂Δ.∂•. ∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ GLOBAL OPPORTUNITIES (ª∂Δ. ∂•.) ∂Àƒø¶∞´∫∏ ¶π™Δ∏ AMERICAN OPPORTUNITIES ª∂Δ. ∂•. EUROBANK GLOBAL EQUITIES ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À EUROBANK EMERGING EUROPE ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À INTERAMERICAN ∞¡∞¶ΔÀ°ª∂¡ø¡ ∞°√ƒø¡ ª∂Δ. ∂•. INTERAMERICAN ¡∂∞ ∂Àƒø¶∏ ª∂Δ. ∂•. EUROBANK EFG (LF) EQUITY- GLOBAL EQUITIES FUND EUROBANK EFG I (LF) EQUITY- GLOBAL EQUITIES FUND EUROBANK EFG (LF) EQUITY- EMERGING EUROPE FUND EUROBANK EFGI (LF) EQUITY- EMERGING EUROPE FUND EUROBANK EFG (LF) EQUITY - TURKISH EQUITY FUND EUROBANK EFG I (LF) EQUITY - TURKISH EQUITY FUND EUROBANK EFG (LF) EQUITY - TURKISH EQUITY FUND $ EUROBANK EFG I (LF) EQUITY - DYNAMIC ROMANIAN FUND EUROBANK EFG (LF) EQUITY - DYNAMIC ROMANIAN FUND EUROBANK EFG (LF) EQUITY-DYNAMIC POLISH FUND MILLENNIUM EUROZONE ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•. MILLENNIUM AMERICA US ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•. MILLENNIUM CHINA GROWTH ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À MARFIN EUROPEAN EQUITY ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À MARFIN GLOBAL ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À HSBC AMERICAN EQUITY ª∂Δ. ∂•øΔ. HSBC ∞¡∞¢À√ª∂¡ø¡ ∞°√ƒø¡ ª∂Δ.∂•øΔ. HSBC ¶∞¡∂Àƒø¶∞π∫√ ª∂Δ.∂•øΔ. ING ∞/∫ GLOBAL ª∂Δ.∂•. ¶∂πƒ∞πø™ BALKAN FUND ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À PIRAEUSINVEST EUROPEAN EQUITY FUND (EUR) Δ.Δ. ∂§Δ∞ √π∫√§√°π∫√ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ.

¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ ∞/∫ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À AAAB ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ ∂™øΔ. ALICO ¢π∞£∂™πªø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ALLIANZ μƒ∞Ã/™ªø¡ ∂¶∂¡¢.¢π∞Ã. ¢π∞£.∂™øΔ. ∞LPHA ¢π∞Ã∂πƒ.¢π∞£∂™πªø¡ ∂™. ∞Δ∂ ¢π∞Ã∂πƒ. ¢π∞£∂™πªø¡ ∂™øΔ. ∞ΔΔπ∫∏™ ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ GENIKI ¢π∞£∂™πªø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À INTERAMERICAN ¢π∞Ã. ¢π∞£. ∂™. INTERNATIONAL ¢π∞Ã.¢π∞£∂™πªø¡ ∂™øΔ. ∂ƒª∏™ μƒ∞Ã/™ªø¡ Δ√¶√£∂Δ∏™∂ø¡ ¢π∞Ã.¢π∞£.∂™. MARFIN SMART CASH ¢π∞Ã.¢π∞£. HSBC ¢π∞£∂™πªø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ∫À¶ƒ√À ∂§§∏¡π∫√ ¢π∞Ã.¢π∞£.∂™øΔ. ING ∞/∫ ¢.¢. ∂™øΔ. ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ¢.¢. ∂™øΔ. PROBANK ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ ∂™. MILLENNIUM μƒ∞Ã/™ªø¡ Δ√¶√£∂Δ.¢π∞Ã.¢π∞£.∂™. Δ.Δ. ∂§Δ∞ ¢π∞Ã/™∏™ ¢π∞£/ªø¡ ∂™øΔ.

12.933.965,63 17.856.347,65 6.332.863,47 205.088.998,06 6.519.004,85 1.798.600,54 4.627.604,85 45.685.714,10 2.567.702,09 42.950.741,62 89.896.217,41 183.841.492,39 3.729.714,34 10.289.505,02 13.363.583,55 230.362.262,93 6.603.030,50 280.874.585,89

1.975.807,41 6,5462 1.393.552,42 12,8135 1.086.294,01 5,8298 17.816.282,54 11,5113 923.482,46 7,0592 489.046,15 3,6778 836.105,45 5,5347 5.881.432,14 7,7678 412.956,14 6,2179 12.927.333,28 3,3225 22.652.976,91 3,9684 92.977.281,00 1,9773 774.243,26 4,8172 1.905.683,99 5,3994 2.455.103,78 5,4432 62.261.854,92 3,6999 775.078,03 8,5192 114.838.540,97 2,4458

0,02% 6,5593 6,4153 0,71% 0,00% 12,9416 12,6854 1,52% 0,01% 5,8298 5,7715 1,23% -0,03% 11,5113 11,5113 1,24% 0,01% 7,0592 7,0592 1,39% 0,01% 3,6815 3,6631 3,75% 0,01% 5,5347 5,4794 0,92% 0,02% 7,7756 7,7290 1,24% 0,05% 6,2334 6,1868 1,04% 0,01% 3,3225 3,3225 0,82% 0,01% 3,9882 3,9486 1,33% 0,01% 1,9773 1,9773 1,07% 0,01% 4,8172 4,7931 0,86% 0,00% 5,3994 5,3994 0,22% -0,07% 5,4432 5,4432 1,17% 0,01% 3,6999 3,6814 1,34% 0,00% 8,6896 8,3488 1,71% 0,01% 2,4458 2,4458 1,62%

42.036.569,11 27.810.266,18 25.939.805,74 19.612.477,76 1.178.272,00

3.582.005,48 11,7355 2.354.072,67 11,8137 23.144.634,59 1,1208 17.912.997,88 1,0949 441.442,69 2,6691

0,00% 11,7355 11,7355 0,23% 0,00% 11,8137 11,8137 0,60% 0,01% 1,1208 1,1208 0,52% 0,05% 1,0949 1,0949 1,27% 0,58% 2,6691 2,6691 1,55%

∂•øΔ∂ƒπ∫√À ¢∏§√™ MONEY PLUS ¢π∞Ã.¢π∞£. ∂•. EUROBANK DOLLAR PLUS ¢π∞Ã. ¢π∞£. ∂•øΔ. (USD) EUROBANK EFG (LF) MONEY MARKET-INCOME PLUS $ EUROBANK EFG (LF) MONEY MARKET- CASH FUND EUR EUROBANK EFG (LF) MONEY MARKET CASH FUND (PLN)

ªπ∫Δ∞ ∞/∫ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À AAAB ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ALICO ∂§§∏¡π∫√ ªπ∫Δ√ ALLIANZ MIKTO ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ALLIANZ MIKTO ∂™øΔ.(UNIT LINKED) ∞LPHA ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ∞LPHA ™À¡Δ∏ƒ∏Δπ∫√ ªπ∫Δ√ ∂™. ALPHA TRUST EUROSTAR ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. ∂¶∞°°∂§ª∞Δπ∫√ Δ∞ª∂π√ √π∫√¡√ª√§√°ø¡ INTERLIFE ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ∞™º∞§π™Δπ∫ø¡ √ƒ°∞¡π™ªø¡ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. ∞Δ∂ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ∞ªÀ¡Δπ∫∏™ ™Δƒ∞Δ∏°π∫∏™ ∞ΔΔπ∫∏™ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ¢∏§√™ ªπ∫Δ√ ¢∏§√™ ™À§§√°π∫√ ¢∏§√™ ∂¶π∫/∫∏™ ™À¡Δ∞•∏™ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. ¢∏§√™ Δ∞∫Δπ∫∏™ ∫∞Δ∞¡√ª∏™ ∫∂º∞§∞πø¡ ¢∏§√™ ¶∂Δ √Δ∂ ªπ∫Δ√ ∂™. ∂ƒª∏™ ªπ∫Δ√ ∂Àƒø¶.¶π™Δ∏ EUROINVEST ªπ∫Δ√ ∂™. INTERAMERICAN ∂§§∏¡π∫√ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À INTERNATIONAL ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À HSBC ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ING ∞/∫ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ £∂™ªπ∫ø¡ ∂¶∂¡¢ÀΔø¡ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ.

1.098.601,42 296.417,85 3,7063 1.088.356,52 134.014,90 8,1212 10.699.675,88 1.247.754,49 8,5751 36.782.641,43 6.089.016,52 6,0408 55.350.871,63 8.238.237,93 6,7188 19.388.150,96 2.136.121,35 9,0763 9.175.087,23 1.050.288,06 8,7358 4.788.399,81 605.132,91 7,9130 5.312.132,05 656.093,73 8,0966 526.525.340,25 146.435.751,63 3,5956 26.791.926,33 9.070.969,58 2,9536 3.799.415,26 784.199,24 4,8450 52.244.898,02 4.840.548,00 10,7932 26.875.516,51 5.570.976,95 4,8242 11.644.493,41 1.257.640,02 9,2590 8.693.049,38 1.016.457,54 8,5523 8.796.133,05 2.981.550,17 2,9502 19.508.196,75 3.563.364,80 5,4747 2.749.667,52 1.963.841,40 1,4001 28.868.287,96 2.367.374,93 12,1942 6.475.739,28 1.566.539,39 4,1338 19.083.113,65 2.359.901,00 8,0864 10.987.703,03 4.673.664,00 2,3510 11.223.675,75 4.672.454,96 2,4021 724.302,73 120.000,00 6,0359

1,15% 3,8916 3,6692 -0,93% 1,10% 8,5273 8,0400 -2,14% 0,15% 8,8752 8,4893 -4,27% 0,47% 6,3428 5,9804 -3,64% 0,10% 6,7860 6,6516 -1,89% -0,25% 9,1671 8,9855 -2,88% 0,24% 8,8887 8,6484 5,36% 0,41% 8,0515 7,8339 3,35% 0,25% 8,2383 8,0156 4,37% 0,21% 3,5956 3,5956 -1,45% 0,46% 2,9536 2,9241 0,23% 1,19% 4,9177 4,7966 -2,79% 0,57% 10,7932 10,6853 -4,16% 0,17% 4,8242 4,7760 -0,40% -0,13% 9,2590 9,1664 -1,28% -0,54% 8,5523 8,5523 -2,88% 0,14% 2,9502 2,9207 0,32% 1,00% 5,6389 5,4200 -2,39% 0,93% 1,5121 1,4001 -2,87% 0,46% 12,3161 12,0723 -2,36% 1,11% 4,3405 4,0925 2,40% 0,45% 8,2481 8,0864 -1,03% 0,91% 2,3863 2,3510 -2,09% 0,83% 2,4261 2,3781 5,28% 0,40% 6,0963 5,9755 -4,36%

¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ∞™º∞§π™Δπ∫ø¡ º√ƒ∂ø¡ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. ∫À¶ƒ√À ∂§§∏¡π∫√ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. MARFIN GREEK VALUE ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À PROTON ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À N.P. INSURANCE ¡∂√™ ¶√™∂π¢ø¡ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À Δ.Δ. ∂§Δ∞ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. Δ.Δ. ∂§Δ∞ £∂™ªπ∫ø¡ ∂¶∂¡¢ÀΔø¡ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒ.

ENEP°HTIKO

MEPI¢IA

KA£APH METAB. TIMH TIMH METAB. TIMH ¶POH°. ¢IA£E™H™ E•A°OPA™ A¶O 1/1/11

922.937,58 9.976.670,14 2.785.033,20 2.357.689,66 754.593,66 13.155.477,71 1.838.654,82

150.492,23 3.522.938,08 1.032.508,04 452.648,89 451.026,80 6.656.611,27 252.189,43

6,1328 2,8319 2,6973 5,2087 1,6731 1,9763 7,2908

0,22% 0,83% 0,20% 0,68% 0,52% 1,00% 0,55%

6,1941 2,8319 2,7782 5,3650 1,6815 1,9812 7,2908

6,0715 2,8177 2,6164 5,1045 1,6664 1,9714 7,2908

-4,95% 0,59% 2,21% -1,40% -2,32% -1,78% -3,49%

17.935.189,77 6.472.098,96 4.159.206,13 2.472.770,55 1.815.139,76 12.629.207,91 47.680.554,23 36.732.760,86 23.097.884,90 37.294.326,45 1.796.179,46 8.842.394,92 1.533.666,35 694.492,49

1.049.973,13 577.347,31 359.432,59 220.238,66 325.681,38 1.655.699,48 4.391.439,09 5.844.196,93 8.401.538,10 3.390.075,04 478.997,51 3.325.031,25 153.968,62 69.577,59

17,0816 11,2101 11,5716 11,2277 5,5734 7,6277 10,8576 6,2853 2,7492 11,0010 3,7499 2,6593 9,9609 9,9816

-0,07% 0,05% 0,26% 0,21% 0,25% -0,48% 0,18% 0,04% 0,36% 0,37% -0,01% 0,39% 0,46% 0,46%

17,9357 11,7706 12,1502 11,7891 5,6849 7,7040 10,9662 6,2853 2,7904 11,0010 3,8999 2,7391 9,9609 9,9816

16,9108 10,9859 11,3402 11,0031 5,5177 7,5514 10,7490 6,2224 2,7217 10,9460 3,7124 2,5795 9,9609 9,9816

-1,42% 0,59% 0,94% -0,41% -0,19% 10,49% 0,24% -1,56% 0,55% 4,16% 4,30% 2,09% 0,12% 0,20%

0,70% 0,80% 0,61% -0,15% 0,50% -0,28% 0,40% 0,36% 0,20% 0,36% 0,18% 0,27% 0,27% 0,35% 0,36% 0,36% 0,24% 0,25% 0,72% 0,24% 0,24% 0,19% 0,36% 0,41% 0,45%

3,8264 16,5946 9,8131 8,0115 9,9681 7,3629 17,6523 11,0691 3,7137 8,4955 2,9588 0,8462 0,8759 0,8895 0,9222 0,8985 10,2127 10,2805 14,9077 10,3141 3,2618 3,0953 3,0315 2,7412 9,7165

3,6078 15,6464 9,6187 7,8529 9,7707 7,2171 17,3027 10,7436 3,6766 8,4105 2,9292 0,8377 0,8759 0,8717 0,9222 0,8807 10,0595 10,2805 14,6841 10,1099 3,2455 2,8005 2,7427 2,5585 9,5011

-0,73% 3,58% -5,79% -3,43% 1,80% 0,16% -7,26% -2,76% -4,32% -2,91% -2,98% -3,00% -2,68% -5,73% -5,44% -5,73% -2,60% -2,36% 6,32% -2,60% -5,29% -3,65% -5,51% 0,31% -2,40%

0,06% 3,5918 3,5206 0,43% 10,4994 9,8994 0,10% 9,1802 9,0884 0,17% 8,8326 8,7443 0,17% 3,1929 3,1610 0,19% 1,0597 1,0491 0,19% 1,0744 1,0744 0,42% 8,8650 8,6912 0,10% 3,1062 3,0907 0,76% 2,1888 2,0429 0,14% 10,2566 10,0540

-3,28% -1,13% -0,30% -1,35% -2,19% -1,51% -1,36% -3,17% -2,72% -0,56% -2,17%

∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALICO MIKTO ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALICO ∂¶π∫√Àƒπ∫√ ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∂¶π∫√Àƒπ∫∏™ ∞™º∞§π™∏™ MIKTO ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞§§∏§√μ√∏£∂π∞™ MIKTO ∂•øΔ∂ƒπ∫√À BETA GLOBAL MIKTO ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA ƒ√Àª∞¡π∞™ ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA GLOBAL ™À¡Δ∏ƒ∏Δπ∫√ ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ATE ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞ΔΔπ∫∏™ ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ¢∏§√™ ™Δƒ∞Δ∏°π∫ø¡ Δ√¶√£∂Δ∏™∂ø¡ ªπ∫Δ√ ∂•øΔ. INTERNATIONAL ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À MARFIN EUROPEAN VALUE ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À PRELIUM A (LF) TOTAL RETURN PRELIUM B (LF) TOTAL RETURN

FUNDS OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫∞ ALICO FUND OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫√ ALICO FUND OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂ª¶√ƒ∂Àª∞Δπ∫ø¡ ∞•πø¡ ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS BRIC ªET. ∂•. ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS USA ª∂Δ. ∂•. ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS EUROPE ª∂Δ. ∂•. ALPHA F OF F COSMOS STARS COMMODITIES ª∂Δ. ∂•. ALPHA F OF F COSMOS STARS SILK ROUTE ASIA MET.∂•. S&B ™À¡Δ∞•π√¢√Δπ∫√ GLOBAL FUND OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫√ ∞Δ∂ ª∂Δ√Ãπ∫√ GLOBAL FUND OF FUNDS ¢∏§√™ SYNTHESIS BEST RED - FOF ª∂Δ√Ãπ∫√ EUROBANK EQUITY BLEND FUND OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫√ EUROBANK EFG (LF) FUND OF FUNDS-EQUITY BLEND EUR EUROBANK EFG I (LF) FUND OF FUNDS-EQUITY BLEND EUR EUROBANK EFG (LF) FUND OF FUNDS-BRIC EUR EUROBANK EFG I (LF) FUND OF FUNDS-BRIC EUR INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS-BRIC EUR EUROBANK EFG (LF) FUND OF FUNDS- REAL ESTATE EUROBANK EFG I (LF) FUND OF FUNDS- REAL ESTATE EUROBANK EFG $ (LF) FUND OF FUNDS- REAL ESTATE INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS- REAL ESTATE ∫À¶ƒ√Y FUND OF FUNDS METOXIKO MARFIN FUND OF FUNDS £∂™ªπ∫ø¡ Ã∞ƒΔ√º. METOXIKO MARFIN EMERGING OPPORTUNITIES FOFs ª∂Δ√Ãπ∫√ MILLENNIUM ∞¡∞¢À√ª∂¡ø¡ ∞°√ƒø¡ FUND OF FUNDS ª∂Δ. ¶∂πƒ∞πø™ FUND OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫√

16.403.590,32 5.084.833,45 29.163.413,64 28.371.289,42 50.381.486,95 22.621.618,66 66.193.309,24 6.268.469,43 4.769.157,25 15.521.286,68 47.139.255,50 47.120.108,58 54.397,18 37.034.395,18 16.856.524,13 29.934.866,60 901.784,24 1.028.050,86 823.855,94 270.012,74 1.041.132,89 45.829.336,42 3.553.283,75 2.252.396,99 3.288.791,51

4.501.299,60 321.735,41 3.001.612,42 3.576.710,46 5.104.836,25 3.103.114,05 3.787.340,17 577.628,46 1.284.211,00 1.827.010,42 15.931.761,65 55.687.116,09 62.103,05 41.633.476,52 18.278.998,50 33.649.811,16 88.300,46 100.000,00 55.263,83 26.440,81 319.185,34 15.546.661,35 1.230.754,13 862.772,46 343.553,71

3,6442 15,8044 9,7159 7,9322 9,8694 7,2900 17,4775 10,8521 3,7137 8,4955 2,9588 0,8462 0,8759 0,8895 0,9222 0,8896 10,2127 10,2805 14,9077 10,2120 3,2618 2,9479 2,8871 2,6107 9,5729

12.635.019,79 1.209.152,17 62.108.186,85 28.593.395,71 38.543.061,70 46.381.666,09 1.994.866,45 4.712.517,17 3.681.763,42 18.569.159,88 5.203.969,65

3.552.981,31 3,5562 120.922,77 9,9994 6.765.447,16 9,1802 3.237.267,45 8,8326 12.071.677,57 3,1929 43.767.973,66 1,0597 1.856.726,10 1,0744 542.214,19 8,6912 1.185.280,87 3,1062 8.907.828,58 2,0846 513.719,42 10,1300

7.524.292,08 2.582.795,32 2.425.613,68 1.771.801,85

735.917,84 10,2244 859.677,15 3,0044 572.481,90 4,2370 174.080,79 10,1780

0,01% 10,2244 10,1222 -0,27% 0,04% 3,0945 2,9143 0,15% 0,11% 4,3641 4,1099 0,19% -0,09% 10,2798 10,1017 -1,39%

933.413,38 47.898.713,18 869.237,06 73.937.464,26 43.515.295,95 38.522.169,09 588.715,63 233.274,02 2.204.960,22 2.943.364,55 634.745,77 3.923.782,10 645.091,10 1.201.610,34 511.585,22 126.677.697,65 668.218,54 37.546.577,26 28.191.531,81 22.097.597,97

831,59 1.122,4500 4.501.824,66 10,6398 111.806,83 7,7745 9.530.347,14 7,7581 5.966.819,88 7,2929 4.776.517,41 8,0649 67.926,07 8,6670 26.239,55 8,8902 254.369,51 8,6683 353.971,20 8,3153 73.493,64 8,6367 468.373,35 8,3775 73.757,96 8,7461 143.911,92 8,3496 58.587,46 8,7320 15.772.858,34 8,0314 78.658,55 8,4952 5.671.646,34 6,6200 2.605.218,18 10,8212 2.031.828,00 10,8757

0,62% 1.122,4500 1.122,4500 -0,79% 0,39% 10,6398 10,4270 5,26% -0,09% 7,7745 7,6968 -2,20% -0,09% 7,7581 7,6805 -2,19% 0,04% 7,2929 7,2929 -2,19% -0,11% 8,0649 8,0649 -2,22% 0,12% 8,6670 8,4937 -2,96% 0,12% 8,8902 8,8902 -2,52% 0,12% 8,6683 8,4949 -2,96% 0,33% 8,3153 8,1490 -0,87% 0,33% 8,6367 8,6367 -0,71% 0,30% 8,3775 8,2100 -0,33% 0,31% 8,7461 8,7461 -0,16% 0,46% 8,3496 8,1826 -1,74% 0,47% 8,7320 8,7320 -1,42% 0,59% 8,0314 7,8708 -1,22% 0,60% 8,4952 8,4952 -1,21% 0,24% 6,6200 6,5538 -4,12% 0,03% 10,8212 10,6048 1,15% 0,05% 10,8757 10,6582 0,95%

ªπ∫Δ∞ ∞LPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS GLOBAL ªπ∫Δ√ ∂•. ALICO FUND OF FUNDS ªπ∫Δ√ ¢∏§√™ SYNTHESIS BEST GREEN - FOF ªπ∫Δ√ ¢∏§√™ SYNTHESIS BEST YELLOW - FOF ªπ∫Δ√ EUROBANK BALANCED BLEND FUND OF FUNDS ªπ∫Δ√ EUROBANK EFG (LF) FUND OF FUNDS BALANCED BLEND EUR EUROBANK EFG I (LF) FUND OF FUNDS BALANCED BLEND EUR HSBC BALANCED STRATEGY FOF ªπ∫Δ√ ∫À¶ƒ√Y FUND OF FUNDS MIKTO MILLENNIUM FUND OF FUNDS ªπ∫Δ√ ¶∂πƒ∞πø™ FUND OF FUNDS ªπ∫Δ√

√ª√§√°π∞∫∞ ¢∏§√™ SYNTHESIS BEST BLUE - FOF √ª√§√°π∞∫√ MARFIN EURO GLOBAL BOND FUND OF FUNDS √ª√§√°π∞∫√ MARFIN USD GLOBAL BOND FUND OF FUNDS √ª√§√°π∞∫√ ¶∂πƒ∞πø™ FUND OF FUNDS √ª√§√°π∞∫√

∂π¢π∫√À ΔÀ¶√À NBG SYNESIS ARBITRAGE STRATEGY - CLASS B (EUR)(6) EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURPOSE COMMODITY MAX 30 EUROBANK (LF) SPECIAL PURP BLUE CHIPS PROTECT FUND EUROBANK EFG I (LF) SPECIAL PURP BLUE CHIPS P EUR EUROBANK EFG I (LF) SP PURP BLUE CHIPS PROTECT II EUR EUROBANK EFG I (LF) SP PURP BLUE CHIPS III PROTECT EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURPOSE GREEK MAX 50 FUND EUROBANK EFG I (LF) SPECIAL PURPOSE GREEK MAX 50 INTERAMERICAN (LF) SPECIAL PURPOSE GREEK MAX 50 EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURPOSE CLICK EUR EUROBANK EFG I (LF) SPECIAL PURPOSE CLICK EUR EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURP DBLE CLICK EUR EUROBANK EFG I (LF) SPECIAL PURP DBLE CLICK EUR EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURP ALL WEATHER EUR EUROBANK EFG I (LF) SPECIAL PURP ALL WEATHER EUR EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURP ALL WEATHER PLUS EUR EUROBANK EFG I (LF) SPECIAL PURP ALL WEATHER PLUS EUR EUROBANK EFG I (LF) SPECIAL PURPOSE DUAL FORMULA EUR EUROBANK EFG (LF) SP 8% EQUITY FORMULA ? EUR EUROBANK EFG (LF) SP 8% EQUITY FORMULA $

¢E§TIO TIMøN ™YNA§§A°MATO™ ∂¡∞¡Δπ ∂Àƒø °π∞ ™À¡∞§§∞°∂™ ª∂Ãπ π™√Δπª√À ∂Àƒø 10.000 (¶√™√Δ∏Δ∞ ¡√ªπ™ª∞Δ√™ ∞¡∞ 1 ∂Àƒø) ME™H TIMH ¢√§§∞ƒπ√ ∏.¶.∞ . . . . . . . . . . . . . .1,4617 §πƒ∞ ∞°°§π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . .0,88715 ∫√ƒø¡∞ ¢∞¡π∞™ . . . . . . . . . . . . . . .7,4566 ∫√ƒø¡∞ ™√À∏¢π∞™ . . . . . . . . . . . . .8,9257 °π∂¡ π∞¶ø¡π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . .119,43 ºƒ∞°∫√ ∂§μ∂Δπ∞™ . . . . . . . . . . . . . .1,283 ∫√ƒø¡∞ ¡√ƒμ∏°π∞™ . . . . . . . . . . . . .7,78 ¢√§§∞ƒπ√ ∫∞¡∞¢∞ . . . . . . . . . . . .1,3929 ¢√§§∞ƒπ√ ∞À™Δƒ∞§π∞™ . . . . . . . . .1,3591

A°OPA

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,4836 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,90046 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,5684 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9,0596 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .121,22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,3022 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,8967 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,4138 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,3795

¶ø§H™H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,4325 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,86941 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,3075 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8,7472 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .117,04 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,2573 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,6244 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,365 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,3319

¢E§TIO TIMøN ™YNA§§A°MATO™ ∫∞π •∂¡ø¡ Δƒ∞¶∂∑√°ƒ∞ªª∞Δπø¡ (¶√™√Δ∏Δ∞ ¡√ªπ™ª∞Δ√™ ∞¡∞ 1 ∂Àƒø) A°OPA ¶ø§H™H ¢√§§∞ƒπ√ ∏.¶.∞ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,4627 .........................................................1,4607 §πƒ∞ ∞°°§π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,88777 .......................................................0,88653 ∫√ƒø¡∞ ¢∞¡π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,4618 .........................................................7,4514 ∫√ƒø¡∞ ™√À∏¢π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8,9319 .........................................................8,9195 °π∂¡ π∞¶ø¡π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .119,51 .........................................................119,35 ºƒ∞°∫√ ∂§μ∂Δπ∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,2839 .........................................................1,2821 ∫√ƒø¡∞ ¡√ƒμ∏°π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,7854 .........................................................7,7746 ¢√§§∞ƒπ√ ∫∞¡∞¢∞ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,3939 .........................................................1,3919 ¢√§§∞ƒπ√ ∞À™Δƒ∞§π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,3601 .........................................................1,3581

OÈ ÙÈ̤˜ Û˘Ó·ÏÏ¿ÁÌ·ÙÔ˜ Î·È Í¤ÓˆÓ ÙÚ·Â˙ÔÁÚ·ÌÌ·Ù›ˆÓ ‰È·Ê¤ÚÔ˘Ó ·fi TÚ¿Â˙· Û TÚ¿Â˙·


OÈÎÔÓÔÌ›· 29

TETAPTH 27 A¶PI§I√À 2011

∂ÎÙÔ͇ÙËÎ·Ó ¿Óˆ ·fi ÙȘ 1.200 ÌÔÓ¿‰Â˜ ÂÓ Ì¤Ûˆ ÊËÌÒÓ ÁÈ· ·Ó·‰È¿ÚıÚˆÛË

¡¤· ÈÛÙÔÚÈο ˘„ËÏ¿ ÛÙ· ÛÚÂÓÙ

flÚ· ÙˆÓ Î·Ù·ı¤ÛÂˆÓ ÁÈ· ÙÔ email Ù˘ ·Ó·‰È¿ÚıÚˆÛ˘

∞£∏¡∞, 26.

∞£∏¡∞, 26.

 Ӥ· ÈÛÙÔÚÈο ˘„ËÏ¿ Â›‰· ·Ó·ÚÚȯ‹ıËΠۋÌÂÚ·, ΔÚ›ÙË ÙÔ˘ ¶¿Û¯· ÙÔ spread ÙˆÓ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ ‰ÂηÂÙÒÓ ÔÌÔÏfiÁˆÓ, ηıÒ˜ ÔÈ ÂÂÓ‰˘Ù¤˜ Û˘Ó¯›˙Ô˘Ó Ó· ÚÔÂÍÔÊÏÔ‡Ó ·Ó·‰È¿ÚıÚˆÛË ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ¯Ú¤Ô˘˜ ¤ÂÈÙ· Î·È ·fi ÙËÓ ·ÓÔ‰È΋ ·Ó·ıÂÒÚËÛË ÙÔ˘ ÂÏÏ›ÌÌ·ÙÔ˜ ÙÔ˘ 2010.∏ ‰È·ÊÔÚ¿ ·fi‰ÔÛ˘ ÂÈÙÔΛԢ ÙˆÓ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ ‰ÂηÂÙÒÓ ÔÌÔÏfiÁˆÓ ¤Ó·ÓÙÈ ÙˆÓ ÁÂÚÌ·ÓÈÎÒÓ ÔÌÔÏfiÁˆÓ ·Ó·ÊÔÚ¿˜ ·Ó‹Ïı ̤¯ÚÈ ÙȘ 1.212 ÌÔÓ¿‰Â˜ ‚¿Û˘, ‰ËÏ·‰‹ ÛÙ· ˘„ËÏfiÙÂÚ· Â›‰· ·fi ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÙÔ 1998, ¤Ó·ÓÙÈ 1.164 ÌÔÓ¿‰ˆÓ ÛÙÔ ¿ÓÔÈÁÌ· Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜.

∞·ÓÙ‹ÛÂȘ ÁÈ· ÙÔ ı¤Ì· ÙÔ˘ email Ô˘ ÚÔÂÍÔÊÏÔ‡Û ÙËÓ ·Ó·‰È¿ÚıÚˆÛË ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ¯Ú¤Ô˘˜ ÂÓÙfi˜ ÙÔ˘ ‰ÈË̤ÚÔ˘ ÙÔ˘ ¶¿Û¯· ·Ó·˙ËÙÔ‡Ó ÔÈ ·Ú¯¤˜ Û §ÔÓ‰›ÓÔ Î·È ∞ı‹Ó·. ™ÙË ‚ÚÂÙ·ÓÈ΋ ÚˆÙÂ‡Ô˘Û· ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ηٷı¤ÛÂÈ Ô ‚ÚÂÙ·Ófi˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi˜ ·Ó·Ï˘Ù‹˜, Ô˘ ʤÚÂÙ·È Ó· Â›Ó·È Ô ·ÔÛÙÔϤ·˜ ÙÔ˘ Â›Ì·¯Ô˘ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÔ‡ ÌËӇ̷ÙÔ˜, Ô˘ ÂÛÙ¿ÏË ÙËÓ ¶¤ÌÙË 20 ∞ÚÈÏ›Ô˘ . ∂›Û˘, ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ηٷı¤ÛÔ˘Ó ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ 30 ÛÙÂϤ¯Ë ÙÔ˘ ¯ÚËÌ·ÙÔÈÛÙˆÙÈÎÔ‡ ÙÔ̤·, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ¤Ú¢ӷ Ù˘ ∂§.∞™ ·Ú¤Ï·‚·Ó- Î·È ÔÚÈṲ̂ÓÔÈ ‰È·Î›ÓËÛ·Ó- ÙÔ email . ΔÔ ΔÌ‹Ì· ¢›ˆÍ˘ ∏ÏÂÎÙÚÔÓÈÎÔ‡ ∂ÁÎÏ‹Ì·ÙÔ˜ Ù˘ ∞ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ ∞ÙÙÈ΋˜ ÂÚÂ˘Ó¿ ÙËÓ Èı·ÓfiÙËÙ· οÔÈÔÈ ÂÍ ·˘ÙÒÓ Ó· ¤¯Ô˘Ó ˘Ô¤ÛÂÈ ÛÙÔ ·‰›ÎËÌ· Ù˘ “‰È·ÛÔÚ¿˜ „¢‰ÒÓ Âȉ‹ÛˆӔ .

∞fi ÙȘ ·Ú¯¤˜ ∞ÚÈÏ›Ô˘ ¤¯ÂÈ ·˘ÍËı› ηٿ 260 ÌÔÓ¿‰Â˜ ÂÚ›Ô˘. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È ¿ÓÙˆ˜ ˆ˜ ·˘Ù¤˜ ÔÈ ÙÈ̤˜ Â›Ó·È Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ÂÓ‰ÂÈÎÙÈΤ˜, ηıÒ˜ Ë ·Í›· ÙˆÓ Û˘Ó·ÏÏ·ÁÒÓ ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ·ÁÔÚ¿ ÔÌÔÏfiÁˆÓ Â›Ó·È Ôχ ¯·ÌËÏ‹. ΔÔ ÂÈÙfiÎÈÔ ÙÔ˘ 10ÂÙÔ‡˜ ÔÌÔÏfiÁÔ˘ ·Ó·ÊÔÚ¿˜ ÛηÚʿψÛ ̤¯ÚÈ ÙÔ 15,38% ·fi 15,06% ÛÙÔ ¿ÓÔÈÁÌ· Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜. ™ÙȘ 31 ª·ÚÙ›Ô˘ ‹Ù·Ó 12,85% ÂÚ›Ô˘.™ÙÔ 2ÂÙ¤˜ ÔÌfiÏÔÁÔ, ÙÔ ÂÈÙfiÎÈÔ “¤Ù·Í” ̤¯ÚÈ ÙÔ 24,20%! ·fi 23,45% ÛÙÔ ¿ÓÔÈÁÌ· Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜. ∞˘Ùfi ÙÔ Ì‹Ó· ¤¯ÂÈ ·˘ÍËı› ηٿ 8% ÂÚ›Ô˘. ÕÓÔ‰Ô Î·Ù·ÁÚ¿ÊÂÈ Î·È ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ ·ÛÊ¿ÏÈÛ˘ ÙˆÓ ÂÓÙ·ÂÙÒÓ Ù›ÙÏˆÓ ¤Ó·ÓÙÈ ·ı¤ÙËÛ˘ ÏËÚˆÌÒÓ (CDS), ÙÔ ÔÔ›Ô ‰È·ÌÔÚÊÒÓÂÙ·È ÛÙȘ 1.345 ÌÔÓ¿‰Â˜ ‚¿Û˘, ·˘ÍË̤ÓÔ Î·Ù¿ 13 ÌÔÓ¿‰Â˜.∞˘Ùfi ÙÔ Â›Â‰Ô ‰Â›¯ÓÂÈ 66% Èı·ÓfiÙËÙ˜ ¯ÚÂÔÎÔ›·˜ ̤۷ ÛÙËÓ ÂfiÌÂÓË ÂÓÙ·ÂÙ›·, Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ CMA. ™ÙÔ ÔÌfiÏÔÁÔ Ô˘ Ï‹ÁÂÈ ÙÔÓ ª¿ÚÙÈÔ ÙÔ˘ 2012 Ë ·fi‰ÔÛË ·Ó‹Ïı ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ 24% Î·È ÙÔ spread Ì ÙÔÓ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô ÁÂÚÌ·ÓÈÎfi Ù›ÙÏÔ ¿ÁÁÈÍ ÙȘ 2.200 ÌÔÓ¿‰Â˜.™ÙÔ ÔÌfiÏÔÁÔ Ô˘ Ï‹ÁÂÈ ÙÔÓ ª¿ÈÔ ÙÔ˘ 2014 Ë ·fi‰ÔÛË ÍÂ¤Ú·Û ÙÔ 23% Î·È ÛÙÔ ÔÌfiÏÔÁÔ Ï‹Íˆ˜ ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ 2015 ÛÙÔ 21%.∞fi ÙȘ ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ 2011, Ù· ÂÏÏËÓÈο ÔÌfiÏÔÁ· ÛËÌÂÈÒÓÔ˘Ó ·ÒÏÂȘ 9,3%.™‡Ìʈӷ Ì fiÛ· ÂÈÛËÌ·›ÓÔ˘Ó ÔÚÈṲ̂ÓÔÈ ·Ó·Ï˘Ù¤˜, ·˘Ù¿ Ù· ÂÈÙfiÎÈ· ‰Â›¯ÓÔ˘Ó fiÙÈ ÔÈ ÂÂÓ‰˘Ù¤˜ ÊÔ‚Ô‡ÓÙ·È fi¯È ÌfiÓÔ Ì›· ·Ó·‰È¿ÚıÚˆÛË ÙÔ˘ ¯Ú¤Ô˘˜ Ì ÂÈÌ‹Î˘ÓÛË Ù˘ ÂÚÈfi‰Ô˘ ·ÔÏËڈ̋˜, ·ÏÏ¿ Î·È Ì “ÎÔ‡ÚÂÌ·” ÛÙËÓ ·Í›· ÙˆÓ ÔÌÔÏfiÁˆÓ. ™Â Â›‰·-ÚÂÎfiÚ ·Ó‹Ïı·Ó Ù· ÂÈÙfiÎÈ· Î·È ÛÙ· ÔÌfiÏÔÁ· ÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ “·ÛıÂÓÒÓ ÎڛΈӔ Ù˘ Â˘Úˆ-ÂÚÈʤÚÂÈ·˜, Ù˘ πÚÏ·Ó‰›·˜ Î·È Ù˘ ¶ÔÚÙÔÁ·Ï›·˜.√È ·Ô‰fiÛÂȘ ÛÙÔ 2ÂÙ¤˜ (11,87%) Î·È ÙÔ 10ÂÙ¤˜ ÈÚÏ·Ó‰ÈÎfi ÔÌfiÏÔÁÔ (10,63%) ‰È·ÌÔÚÊÒıËÎ·Ó Û Â›‰·-ÚÂÎfiÚ, ÂÓÒ ÚÂÎfiÚ ÛËÌ›ˆÛ ÙÔ 2ÂÙ¤˜ (11,74%) Î·È ÙÔ 10ÂÙ¤˜ ÔÚÙÔÁ·ÏÈÎfi ÔÌfiÏÔÁÔ (9,595%).ΔÔ spread ÙˆÓ ÔÚÙÔÁ·ÏÈ-

ªÂ›ˆÛË 29,7% ÛÙÔ ¤ÏÏÂÈÌÌ· ÂÌÔÚÈÎÔ‡ ÈÛÔ˙˘Á›Ô˘ ÙÔ ºÂ‚ÚÔ˘¿ÚÈÔ ∞£∏¡∞, 26.

ÎÒÓ Ì ٷ ÁÂÚÌ·ÓÈο ÔÌfiÏÔÁ· ‰È¢ڇÓıËΠÛÙȘ 633 ÌÔÓ¿‰Â˜. Δ· ÂÓÙ·ÂÙ‹ ÔÚÙÔÁ·ÏÈο CDS ÂÓÈÛ¯‡ıËÎ·Ó Î·Ù¿ 6 ÌÔÓ¿‰Â˜ ÛÙȘ 666 ÌÔÓ¿‰Â˜ ‚¿Û˘, ÂÓÒ Ù· ÈÚÏ·Ó‰Èο ˘Ô¯ÒÚËÛ·Ó Î·Ù¿ 5 ÌÔÓ¿‰Â˜ ÛÙȘ 655. Δ· ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· ÈÙ·ÏÈο (157) Î·È ÈÛ·ÓÈο CDS (254) ‰ÂÓ ÛËÌ›ˆÛ·Ó ·ÍÈfiÏÔÁ˜ ÌÂÙ·‚ÔϤ˜.ΔÔ ·ÚÓËÙÈÎfi Îϛ̷ ·ÔÙ˘ÒıËÎÂ Î·È ÛÙË ‰ËÌÔÚ·Û›· ÈÛ·ÓÈÎÒÓ ÂÓÙfiÎˆÓ ÁÚ·ÌÌ·Ù›ˆÓ. ∏ πÛ·Ó›· ‰È¤ıÂÛ ¤ÓÙÔη ÁÚ·ÌÌ¿ÙÈ· ÙÚ›ÌËÓ˘ Î·È ÂÍ¿ÌËÓ˘ ‰È¿ÚÎÂÈ·˜, Û˘ÓÔÏÈÎÔ‡ ‡„Ô˘˜ 1,97 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ, Ì ·˘ÍË̤ÓÔ Î·Ù¿ ÂÚ›Ô˘ 0,50% ÎfiÛÙÔ˜ ‰·ÓÂÈÛÌÔ‡.∏ ̤ÛË ·fi‰ÔÛË ÁÈ· Ù· ÙÚ›-

ÌËÓ· ¤ÓÙÔη ‰È·ÌÔÚÊÒıËΠÛÙÔ 1,371% ·fi 0,899% ÛÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ¤Î‰ÔÛË ÙÔ˘ ª·ÚÙ›Ô˘, ÂÓÒ ÁÈ· Ù· ÂÍ¿ÌËÓ· ÁÚ·ÌÌ¿ÙÈ· ¤Êı·Û ÙÔ 1,867% ·fi 1,361%. øÛÙfiÛÔ, Ë ˘ÂÚÎ¿Ï˘„Ë ÙˆÓ ÂΉfiÛÂˆÓ ‹Ù·Ó ÌÂÁ¿ÏË -ηٿ 4,4 Î·È 7,1 ÊÔÚ¤˜ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·- Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ‰È·ÛΉ·ÛÙÔ‡Ó Î¿ÔȘ ·fi ÙȘ ·ÓËÛ˘¯›Â˜ ÙˆÓ ÂÂÓ‰˘ÙÒÓ fiÙÈ Ë πÛ·Ó›· ÌÔÚ› Ó· Â›Ó·È ÙÔ ÂfiÌÂÓÔ ı‡Ì· Ù˘ ÎÚ›Û˘ ¯Ú¤Ô˘˜ ÛÙËÓ ∂˘Úˆ˙ÒÓË. ™Ù· ̤۷ ∞ÚÈÏ›Ô˘ Ë πÛ·Ó›· ÚÔ¯ÒÚËÛ ÛÙËÓ ¤Î‰ÔÛË 10ÂÙÒÓ Î·È 13ÂÙÒÓ ÔÌÔÏfiÁˆÓ, Â›Û˘ Ì ÛËÌ·ÓÙÈο ·˘ÍË̤ÓÔ ÎfiÛÙÔ˜ ‰·ÓÂÈÛÌÔ‡.

¶ÙÒÛË 0,40% Î·È ·ÚÓËÙÈÎfi ÚÂÎfiÚ ÛÙÔÓ Ù˙›ÚÔ ÁÈ· ÙÔ 2011

¡Â˘ÚÈÎfiÙËÙ· ÛÙË ¯ÚËÌ·ÙÈÛÙËÚȷ΋ ·ÁÔÚ¿ ∞£∏¡∞, 26.

∞ÚÓËÙÈÎfi ÚÂÎfiÚ ÁÈ· ÙÔ 2011 ÛËÌ›ˆÛÂ Ô Ù˙›ÚÔ˜ ÛÙËÓ ÛËÌÂÚÈÓ‹ Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÙÔ˘ ÃÚËÌ·ÙÈÛÙËÚ›Ô˘, Ì ÙÔ˘˜ ÂÂÓ‰˘Ù¤˜ Ó· ·¤¯Ô˘Ó ·fi ÙËÓ ·ÁÔÚ¿ Î·È ÙȘ ÙÈ̤˜ ÙˆÓ ÌÂÙÔ¯ÒÓ Ó· ÎÏ›ÓÔ˘Ó Û ¯·ÌËÏfiÙÂÚ· Â›‰·. O °ÂÓÈÎfi˜ ¢Â›ÎÙ˘ ΔÈÌÒÓ ¤ÎÏÂÈÛ ÛÙȘ 1.425,57 ÌÔÓ¿‰Â˜ ÛËÌÂÈÒÓÔÓÙ·˜ ÙÒÛË 5,76 ÌÔÓ¿‰ˆÓ, ‹ Û ÔÛÔÛÙfi 0,40%. √ ‰Â›ÎÙ˘ FTSE/ASE 20 ¤ÎÏÂÈÛ ÛÙȘ 643,54 ÌÔÓ¿‰Â˜, Ì ÙÒÛË Û ÔÛÔÛÙfi 0,45%, ÂÓÒ Ô ‰Â›ÎÙ˘ FTSE/ASE 40 ¤ÎÏÂÈÛ ÛÙȘ 1.441,93 ÌÔÓ¿‰Â˜ Ì ÙÒÛË Û ÔÛÔÛÙfi 0,37%. √ ‰Â›ÎÙ˘ FTSE/ASE SMALLCAP 80 ¤ÎÏÂÈÛ ÛÙȘ 242,39 ÌÔÓ¿‰Â˜, Ì ¿ÓÔ‰Ô Û ÔÛÔÛÙfi 0,33%, ÂÓÒ Ô ‰Â›ÎÙ˘ FTSE 140 ¤ÎÏÂÈÛ ÛÙȘ 1.452,05 ÌÔÓ¿‰Â˜, Ì ÙÒÛË Û ÔÛÔÛÙfi 0,43%. √ ‰Â›ÎÙ˘ Ftse/Athex International ¤ÎÏÂÈÛ ÛÙȘ 1.700,08 ÌÔÓ¿‰Â˜, Ì ÙÒÛË Û ÔÛÔÛÙfi 0,44%. ∞fi ÙȘ ÌÂÙÔ¯¤˜ Ù˘ ˘„ËÏ‹˜ ÎÂÊ·Ï·ÈÔÔ›ËÛ˘ ÙË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ¿ÓÔ‰Ô Î·Ù¤ÁÚ·„·Ó ÔÈ ÌÂÙÔ¯¤˜ Ù˘ ∂ÏÏ¿ÎÙÚˆ+2,01%, ÙÔ˘ √Δ∂+1,01% Î·È Ù˘ ∂urobank+0,88%.∞ÓÙÈı¤Ùˆ˜ ÙË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÙÒÛË ÛËÌ›ˆÛ·Ó ÔÈ ÌÂÙÔ¯¤˜ Ù˘ μÈÔ¯¿ÏÎÔ3,62%, Ù˘ Atebank-2,13%, Ù˘ Jumbo-2,88%, Ù˘ ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ -1,80%, Ù˘ Motor Oil-1,67%, ÂÓÒ Ë ÌÂÙÔ¯‹ Ù˘ ∂ıÓÈ΋˜ ˘Ô¯ÒÚËÛ ηٿ 1,30%. √È ÂÈ̤ÚÔ˘˜ ‰Â›ÎÙ˜ ¤ÎÏÂÈÛ·Ó ˆ˜ ÂÍ‹˜: ∞ÛÊ¿ÏÂȘ: 1.557,12 +1,72%, μÈÔÌ˯·ÓÈο ¶ÚÔ˚fiÓÙ· Î·È ÀËÚÂۛ˜: 3.594,09 -2,06%, ∂ÌfiÚÈÔ: 1.875,07 +1,49%, ∫·Ù·Û΢¤˜ Î·È ÀÏÈο: 2.385,63 +0,42%, ª¤Û· ∂ÓË̤ڈÛ˘: 756,53 ·ÌÂÙ¿‚ÏËÙÔ˜, ¶ÂÙڤϷÈÔ Î·È ∞¤ÚÈÔ: 2.731,33 -0,16%, ¶ÚÔÛˆÈο Î·È √ÈÎȷο ¶ÚÔ˚fiÓÙ·: 3.002,78 -0,78%, ¶ÚÒÙ˜ ‡Ï˜: 2.506,79 -0,37%, Δ·Í›‰È· Î·È ·Ó·„˘¯‹: 2.527,47 -1,36%, Δ¯ÓÔÏÔÁ›·: 571,22 +0,38%, ΔËÏÂÈÎÔÈӈӛ˜: 2.196,55 +1,01%, ΔÚ¿Â˙˜:

ªÂ›ˆÛË 29,7% ·ÚÔ˘Û›·Û ÙÔ ¤ÏÏÂÈÌÌ· ÙÔ˘ ÂÌÔÚÈÎÔ‡ ÈÛÔ˙˘Á›Ô˘, ¯ˆÚ›˜ Ù· ÂÙÚÂÏ·ÈÔÂȉ‹, ÙÔ ºÂ‚ÚÔ˘¿ÚÈÔ Î·È ·Ó‹Ïı Û 1.463 ÂηÙ. ¢ÚÒ, ¤Ó·ÓÙÈ 2.082 ÂηÙ. ¢ÚÒ ÙÔÓ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô Ì‹Ó· ¤Ú˘ÛÈ. ΔÔ ‰›ÌËÓÔ π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ˜-ºÂ‚ÚÔ˘¿ÚÈÔ˜ 2011 ÙÔ ¤ÏÏÂÈÌÌ· ÙÔ˘ ÂÌÔÚÈÎÔ‡ ÈÛÔ˙˘Á›Ô˘ ÂÌÊ¿ÓÈÛ Ì›ˆÛË 34,1% Î·È ·Ó‹Ïı Û 2.781 ÂηÙ. ¢ÚÒ, ¤Ó·ÓÙÈ 4.218 ÂηÙ. ¢ÚÒ ÙÔ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô ‰›ÌËÓÔ ¤Ú˘ÛÈ.Δ· ÛÙÔȯ›· ÁÈ· ÙËÓ ÔÚ›· ÙÔ˘ ÂÏÏ›ÌÌ·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ÂÌÔÚÈÎÔ‡ ÈÛÔ˙˘Á›Ô˘ ‰fiıËÎ·Ó Û‹ÌÂÚ· ÛÙË ‰ËÌÔÛÈfiÙËÙ· ·fi ÙËÓ ∂ÏÏËÓÈ΋ ™Ù·ÙÈÛÙÈ΋ ∞Ú¯‹, Î·È ‰Â›¯ÓÔ˘Ó fiÙÈ Ë Ì›ˆÛË ÙÔ˘ ÂÏÏ›ÌÌ·ÙÔ˜ ÔÊ›ÏÂÙ·È, ·ÊÂÓfi˜ ÛÙË ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ·‡ÍËÛË ÙˆÓ ÂÍ·ÁˆÁÒÓ, ·ÊÂÙ¤ÚÔ˘ ÛÙË Ì›ˆÛË ÙˆÓ ÂÈÛ·ÁˆÁÒÓ ÚÔ˜ ÙË ¯ÒÚ·. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ·, ÙÔ ºÂ‚ÚÔ˘¿ÚÈÔ Ë Û˘ÓÔÏÈ΋ ·Í›· ÙˆÓ ÂÈÛ·ÁˆÁÒÓ-·Ê›ÍˆÓ, ¯ˆÚ›˜ Ó· ˘ÔÏÔÁ›˙ÔÓÙ·È Ù· ÂÙÚÂÏ·ÈÔÂȉ‹, ·ÚÔ˘Û›·Û Ì›ˆÛË 14,8%, Ë ÔÔ›· ÙÔ ‰›ÌËÓÔ ·Ó‹Ïı Û 17%. π‰È·›ÙÂÚ· ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ‹Ù·Ó Î·È Ë ·‡ÍËÛË ÙˆÓ ÂÍ·ÁˆÁÒÓ- ·ÔÛÙÔÏÒÓ ÂÌÔÚÂ˘Ì¿ÙˆÓ ÚÔ˜ ÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi, ¯ˆÚ›˜ Ó· ˘ÔÏÔÁ›˙ÔÓÙ·È Ù· ÂÙÚÂÏ·ÈÔÂȉ‹, Ë ÔÔ›· ÙÔ ºÂ‚ÚÔ˘¿ÚÈÔ ·Ó‹Ïı Û 15,8%. ΔÔ ‰›ÌËÓÔ ÔÈ ÂÍ·ÁˆÁ¤˜-·ÔÛÙÔϤ˜ ÚÔ˜ ÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi ·˘Í‹ıËÎ·Ó 20,2%.

¶·Ú¿Ù·ÛË ¤ˆ˜ 30 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ ÁÈ· ÔÚÈÛÙÈΤ˜ ‰ËÏÒÛÂȘ ·ÌÔÈ‚ÒÓ ·fi ÂÏ¢ı¤ÚÈ· Â·ÁÁ¤ÏÌ·Ù· ∞£∏¡∞, 26.

¶·Ú¿Ù·ÛË ÛÙËÓ ÚÔıÂÛÌ›· ˘Ô‚ÔÏ‹˜ Ù˘ ÔÚÈÛÙÈ΋˜ ‰‹ÏˆÛ˘ ·ÌÔÈ‚ÒÓ ·fi ÂÏ¢ı¤ÚÈ· Â·ÁÁ¤ÏÌ·Ù· ηıÒ˜ Î·È Ù˘ ÚÔıÂÛÌ›·˜ ˘Ô‚ÔÏ‹˜ Ù˘ ÔÚÈÛÙÈ΋˜ ‰‹ÏˆÛ˘ ÂÈÛÔ‰ËÌ¿ÙˆÓ ·fi ÂÌÔÚÈΤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ. Ÿˆ˜ ÚԂϤÂÙ·È Û ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ˘Ê˘Ô˘ÚÁÔ‡ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Î. ¢. ∫Ô˘ÛÂÏ¿ ÔÈ ‰‡Ô ÚÔıÂƯ̂˜ Ô˘ ¤ÏËÁ·Ó ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· ÛÙȘ 29 ∞ÚÈÏ›Ô˘ Î·È 29 ª·˝Ô˘ ·Ú·Ù›ÓÔÓÙ·È ¤ˆ˜ 30 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ‰È¢ÎÔÏ˘ÓıÔ‡Ó ÔÈ ˘fi¯ÚÂÔÈ ÛÙËÓ ˘Ô‚ÔÏ‹ ÙˆÓ ‰ËÏÒÛÂˆÓ Ì ÙË ¯Ú‹ÛË ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋˜ ÌÂıfi‰Ô˘ ̤ۈ ÙÔ˘ TAXISnet.

1.060,24 -0,60%, ΔÚfiÊÈÌ· Î·È ¶ÔÙ¿: 6.761,45 0,30%, ÀÁ›·: 414,92 -4,10%, ÀËÚÂۛ˜ ∫ÔÈÓ‹˜ øʤÏÂÈ·˜: 3.128,69 +0,17%, ÃËÌÈο: 7.594,78 +0,49%, ÃÚËÌ·ÙÔÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ ÀËÚÂۛ˜: 1.834,69 -0,88%. 63 ÌÂÙÔ¯¤˜ ÎÈÓ‹ıËÎ·Ó ·ÓÔ‰Èο, 58 ÙˆÙÈο Î·È 40 ·Ú¤ÌÂÈÓ·Ó ÛÙ·ıÂÚ¤˜. ΔË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ¿ÓÔ‰Ô ÛËÌ›ˆÛ·Ó ÔÈ ÌÂÙÔ¯¤˜: ∂›ÏÂÎÙÔ˜+10,00%, °.∂. ¢ËÌËÙÚ›Ô˘+9,09%, Imperio +8,33% Î·È ∫˘ÚÈ·ÎÔ‡Ï˘ +8,00%. ΔË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÙÒÛË Î·Ù¤ÁÚ·„·Ó ÔÈ ÌÂÙÔ¯¤˜: ∫ÂÚ·Ì›· ∞ÏÏ·Ù›ÓË -18,75%, ∞¡∂∫(Ô’96) -10,00%, Sato-9,09% ηÈ

Euromedica-8,65%. ∏ ·Í›· ÙˆÓ Û˘Ó·ÏÏ·ÁÒÓ ·Ó‹Ïı ÛÙ· 41,806 ÂηÙ. ¢ÚÒ. ΔÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ fiÁÎÔ Û˘Ó·ÏÏ·ÁÒÓ ·ÚÔ˘Û›·Û·Ó ÔÈ ÌÂÙÔ¯¤˜ ÙˆÓ ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ: ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ Ì 2.244.003 ÙÂÌ¿¯È·, ∂ıÓÈ΋ Ì 1.717.215, Alpha Bank Ì 862.371 Î·È Eurobank Ì 834.022 ÙÂÌ¿¯È·.ΔËÓ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ·Í›· Û˘Ó·ÏÏ·ÁÒÓ ÛËÌ›ˆÛ·Ó ÔÈ ÌÂÙÔ¯¤˜ ÙˆÓ ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ: ∂ıÓÈ΋ Ì 9,238 ÂηÙ. ¢ÚÒ, Coca Cola 3E Ì 7,449, √¶∞¶ Ì 3,881 Î·È Alpha Bank Ì 3,175 ÂηÙ. ¢ÚÒ. ∏ Û˘ÓÔÏÈ΋ ÎÂÊ·Ï·ÈÔÔ›ËÛË Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜ ‰È·ÌÔÚÊÒıËΠÛÙ· 55,805 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ.

¶ÂÚÈÔÚÈṲ̂ÓÔ˜ ‰·ÓÂÈÛÌfi˜ ÙˆÓ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ ÙÚ·Â˙ÒÓ ÙÔÓ π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ ·fi ÙËÓ ∂∫Δ ∞£∏¡∞, 26.

¶ÂÚÈÔÚ›ÛÙËÎÂ Ë ÂÍ¿ÚÙËÛË ÙˆÓ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ ÙÚ·Â˙ÒÓ ·fi ÙËÓ ∂˘Úˆ·˚΋ ∫ÂÓÙÚÈ΋ ΔÚ¿Â˙· ÙÔÓ π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ. ™‡Ìʈӷ Ì ٷ ÛÙÔȯ›· Ù˘ ΔÚ¿Â˙·˜ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ Ô ‰·ÓÂÈÛÌfi˜ ÙˆÓ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ ÙÚ·Â˙ÒÓ ·fi ÙËÓ ∂∫Δ ÙÔÓ ÚÒÙÔ Ì‹Ó· ÙÔ˘ 2011 ÂÚÈÔÚ›ÛÙËΠÛÙ· 94,4 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ ·fi 97,7 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ ÙÔÓ ¢ÂΤ̂ÚÈÔ ÙÔ˘ 2010.


OÈÎÔÓÔÌ›· 30 √∞∂∂

∞Ó·ÛÙÔÏ‹ ηٷ‚ÔÏ‹˜ Û˘ÓÙ¿ÍÂˆÓ ·fi 1Ë ª·˝Ô˘ ÁÈ· fiÛÔ˘˜ ‰ÂÓ ·ÔÁÚ¿ÊËÎ·Ó ∞£∏¡∞, 26.

™Â ·Ó·ÛÙÔÏ‹ Ù˘ ηٷ‚ÔÏ‹˜ ÙˆÓ Û˘ÓÙ¿ÍÂˆÓ Û fiÛÔ˘˜ ‰ÈηÈÔ‡¯Ô˘˜ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ·ÔÁÚ·Ê› ÚÔ¯ˆÚ¿ ·fi ÙËÓ 1Ë ª·˝Ô˘ Ô √ÚÁ·ÓÈÛÌfi˜ ∞ÛÊ¿ÏÈÛ˘ ∂Ï¢ı¤ÚˆÓ ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÒÓ. √È Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ÔÈ ı· ÌÔÚÔ‡Ó Î·È ·˘Ù‹ ÙËÓ Â‚‰ÔÌ¿‰· Ó· ·ÔÁÚ·ÊÔ‡Ó Û ÙÚ¿Â˙· Ù˘ ÂÈÏÔÁ‹˜ ÙÔ˘˜, Û˘ÌÏËÚÒÓÔÓÙ·˜ Ù· ÂȉÈο ¤ÓÙ˘· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÛÙ·Ï› ·fi ÙÔÓ √ÚÁ·ÓÈÛÌfi. √ √∞∂∂, ¤¯ÂÈ ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ ·fi ÙËÓ 1Ë ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ ÙÔ˘ 2011, ÛÙËÓ ·ÏÏ·Á‹ ÙÔ˘ ÙÚfiÔ˘ ÏËڈ̋˜ ÙˆÓ Û˘ÓÙ¿ÍÂˆÓ Î·È ϤÔÓ Ë Û‡ÓÙ·ÍË ÈÛÙÒÓÂÙ·È ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο Û ΔÚ·Â˙ÈÎfi ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi, ÛÙËÓ ΔÚ¿Â˙· ÂÈÏÔÁ‹˜ ÙÔ˘ ‰ÈηÈÔ‡¯Ô˘. √È Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ÔÈ ÙÔ˘ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡, ı· ¤ÚÂ ӷ ¤¯Ô˘Ó ·ÔÁÚ·Ê› ·fi ÙȘ 15-102010, fï˜ ·Ú¿ ÙȘ ·Ú·Ù¿ÛÂȘ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ‰Ôı› 3.500 Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ÔÈ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ·ÓÙ·ÔÎÚÈı› ÛÙËÓ ‰È·‰Èηۛ·. ∞Í›˙ÂÈ Ó· ÛËÌÂȈı›, fiÙÈ ÂÚ› ÙÔ˘˜ 4.000 Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ÔÈ ÙÔ˘ √∞∂∂, Â›Ó·È Û‹ÌÂÚ· ¿Óˆ ÙˆÓ 80 ÂÙÒÓ Î·È Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÙË Û‡ÓÙ·ÍË Ì¤Ûˆ ÏËÚÂÍÔ˘Û›Ô˘. ΔÔ Û‡ÛÙËÌ· Ù˘ ·ÔÁÚ·Ê‹˜ ÙˆÓ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ˆÓ Î·È Ù˘ ηٷ‚ÔÏ‹˜ ÙˆÓ Û˘ÓÙ¿ÍÂˆÓ Ì¤Ûˆ ÙˆÓ 26 ÙÚ·Â˙ÒÓ Ô˘ Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÛÙÔ ¢È·ÙÚ·Â˙ÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· DIAS, ÂÊ·ÚÌfi˙ÂÙ·È ÛÙ·‰È·Î¿ Û fiÏ· Ù· ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈο Δ·Ì›· Î·È ı· ÔÏÔÎÏËÚˆı› Ì ÙËÓ ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ ‰È·Û‡Ó‰ÂÛË ÙˆÓ Δ·Ì›ˆÓ, ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÂÓÈ·›Ô˘ ÌËÙÚÒÔ˘ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ˆÓ Î·È ÙÔÓ ÎÂÓÙÚÈÎfi ¤ÏÂÁ¯Ô Ù˘ ηٷ‚ÔÏ‹˜ ÙˆÓ Û˘Óٿ͈Ó. ª¤Ûˆ Ù˘ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜ ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜, ÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ∂ÚÁ·Û›·˜ ÛÙԯ‡ÂÈ ÛÙÔÓ ÂÓÙÔÈÛÌfi Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ˆÓ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ·Ô‚ÈÒÛÂÈ ·ÏÏ¿ ÔÈ Û˘ÓÙ¿ÍÂȘ ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó Ó· ÂÈÛÚ¿ÙÙÔÓÙ·È Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙËÓ ·ÒÏÂÈ· ÌÂÁ¿ÏˆÓ ÔÛÒÓ ÁÈ· Ù· ∞ÛÊ·ÏÈÛÙÈο Δ·Ì›·. ◊‰Ë Û ¤ÏÂÁ¯Ô Ô ÔÔ›Ô˜ ‰ÈÂÍ‹¯ıË Û 38 ˘ÔηٷÛÙ‹Ì·Ù· ÙÔ˘ π∫∞-∂Δ∞ª ·fi 1.660 ˘ÂÚ‹ÏÈΘ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯Ô˘˜ ÙÔ˘ π‰Ú‡Ì·ÙÔ˜, ÔÈ 244 ›¯·Ó ·Ô‚ÈÒÛÂÈ ¯ˆÚ›˜ Ó· ¤¯ÂÈ ‰Ëψı› ÂÓÒ Û 13 ÂÚÈÙÒÛÂȘ, ˘‹ÚÍ ¿ÚÓËÛË ÂÈÛÙÚÔÊ‹˜ ÙˆÓ ÔÛÒÓ Ô˘ ÂÈÛÚ¿ÙÙÔÓÙ·Ó ÌÂÙ¿ ı¿Ó·ÙÔ.

¢¤Î· ¯ÚfiÓÈ· ·ÚÔ˘Û›·˜ ÁÈ· ÙÔÓ √¶∞¶ ÛÙÔ ÃÚËÌ·ÙÈÛÙ‹ÚÈÔ

TETAPTH 27 A¶PI§I√À 2011

£· ·Ó·ÎÔÈÓˆı› ·‡ÚÈÔ, ·fi ÙÔÓ ˘Ô˘ÚÁfi √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ °. ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘

™¯¤‰ÈÔ Î·Ù¿ Ù˘ ÊÔÚÔ‰È·Ê˘Á‹˜ ™ÙË Ê¿Î· ÙÔ˘ ™¢√∂ Û˘ÁÁÂÓ›˜ ÔÏÈÙÈÎÒÓ ÚÔÛÒˆÓ ∞£∏¡∞, 26.

Δ

Ô ∂ıÓÈÎfi ∂ȯÂÈÚËÛÈ·Îfi Û¯¤‰ÈÔ ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË Ù˘ ÊÔÚÔ‰È·Ê˘Á‹˜ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂÈ ÙËÓ ¶¤ÌÙË ÙÔ Úˆ› Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Î. °. ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ Û ̛· ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ó· ηٷÛÙ‹ÛÂÈ Û·Ê¤˜ ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÎÔÈÓˆÓ›· fiÙÈ fiÛÔÈ ÎϤ‚Ô˘Ó ÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ ı· ÏËÚÒÛÔ˘Ó Î·È ÙÔ˘˜ ‰·ÓÂÈÛÙ¤˜ Ì·˜ ñ Ë ΔÚfiÈη ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ fiÙÈ Ë ·‡ÍËÛË ÙˆÓ ÂÛfi‰ˆÓ ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜ ÂÚÓ¿ÂÈ ÚˆÙ›ÛÙˆ˜ ·fi ÙË Ì›ˆÛË Ù˘ ÊÔÚÔ‰È·Ê˘Á‹˜ Î·È ‰Â˘ÙÂÚ¢fiÓÙˆ˜ ·fi ÙËÓ ·‡ÍËÛË ÙˆÓ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎÒÓ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙÒÓ. øÛÙfiÛÔ Ì¤¯ÚÈ ÛÙÈÁÌ‹˜ Ë ÊÔÚÔ‰È·Ê˘Á‹ ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ı› Ó· ·ÔÙÂÏ› ÙË Á¿ÁÁÚ·ÈÓ· Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ Î·È Ù· ¤ÛÔ‰· Ó· ÂÍ·ÚÙÒÓÙ·È ·fi ÙËÓ ·‡ÍËÛË Ù˘ ÊÔÚÔÏÔÁ›·˜ ÛÙ· η‡ÛÈÌ·, Ù· ÙÛÈÁ¿Ú·, Ù· ÔÙ¿, ÙÔÓ º¶∞ ÎÙÏ. ΔÔ Û¯¤‰ÈÔ ÁÈ· ÙÔÓ ÂÚÈÔÚÈÛÌfi Ù˘ ÊÔÚÔ‰È·Ê˘Á‹˜ ¤Ú¯ÂÙ·È Û ̛· ÛÙÈÁÌ‹ fiÔ˘ ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ·Ó·˙ËÙ¿ ¯Ú‹Ì·Ù· ÁÈ· Ó· ηχ„ÂÈ ÙfiÛÔ ÙËÓ Ì·‡ÚË ÙÚ‡· Ô˘ ¤¯ÂÈ ÚÔ·„ÂÈ ÂʤÙÔ˜ ÛÙÔ ÛΤÏÔ˜ ÙˆÓ ÂÛfi‰ˆÓ fiÛÔ Î·È Ù· ÂÚ›Ô˘ 2,5 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ ·fi ÙËÓ ·Ó·ıÂÒÚËÛË ÙÔ˘ ÂÏÏ›ÌÌ·ÙÔ˜ ÙÔ˘ 2010. ªÂٷ͇ ÙˆÓ Ì¤ÙÚˆÓ Ô˘ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂÈ Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Â›Ó·È Ë ‰ËÌÔÛÈÔÔ›ËÛË ÂÚÈÙÒÛÂˆÓ ÚÔÛÒˆÓ ÌÂÁ¿Ï˘ ÊÔÚÔ‰È·Ê˘Á‹˜, Ë ‰ËÌÔÛÈÔÔ›ËÛË ÔÊÂÈÏÂÙÒÓ ÙÔ˘ ‰ËÌÔÛ›Ô˘ Ì ¯Ú¤Ë ¿Óˆ ÙˆÓ 150.000 ¢ÚÒ, Ë Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÙÔ˘ ¶ÔÏ›ÙË Ì¤Ûˆ Ù˘ Ó¤·˜ √ÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜ Ì ÙÔ ™ÒÌ· ¢›ˆÍ˘ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡ ∂ÁÎÏ‹Ì·ÙÔ˜ ÎÙÏ. ∂›Û˘, ı· ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂÈ fiÙÈ Ù· ËÏÂÎÙÚÔÓÈο Û˘ÛÙ‹Ì·Ù· Δ∞ÃπS Î·È Elenxis ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÔ‡Ó Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ Î·È ¯ˆÚ›˜ ÙËÓ ·Ú¤Ì‚·ÛË ˘·ÏÏ‹ÏˆÓ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÂÓ‰Âϯ›˜ ‰È·ÛÙ·˘ÚÒÛÂȘ Ì ÛÙfi¯Ô ÙÔÓ ÂÓÙÔÈÛÌfi ÂÚÈÙÒÛÂˆÓ ·ÙfiÌˆÓ Ô˘ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ‰ÈηÈÔÏÔÁ‹ÛÔ˘Ó ÙÔ “fiıÂÓ ¤Û¯Â˜” ·fi Ù· ‰Ëψı¤ÓÙ· ÂÈÛÔ‰‹Ì·Ù¿ ÙÔ˘˜. ∞ÎfiÌË, ÙÔ ™¯¤‰ÈÔ ÁÈ· ÙËÓ ∞ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË Ù˘ ºÔÚÔ‰È·Ê˘Á‹˜ ı· ÚԂϤÂÈ ÙËÓ ¿ÌÂÛË Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÙˆÓ ˘Ô˘ÚÁ›ˆÓ ¢ÈηÈÔÛ‡Ó˘ Î·È ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÙÔ˘ ¶ÔÏ›ÙË Î·È ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ Ì ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ, ÂÓÒ ϤÔÓ ÔÈ ¤ÏÂÁ¯ÔÈ ı· Á›ÓÔÓÙ·È Ì ÂȉÈο ÎÚÈÙ‹ÚÈ· Ô˘

∞£∏¡∞, 26.

√ Úfi‰ÚÔ˜ Î·È ¢È¢ı‡ÓˆÓ ™‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ÙÔ˘ √¶∞¶, Î. °. ™·ÓÔ˘‰¿Î˘, ÙfiÓÈÛÂ, ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÂȉÈ΋˜ ÂΉ‹ÏˆÛ˘ Ô˘ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛ ÙÔ Ã.∞, fiÙÈ Ë ÂÈÛ·ÁˆÁ‹ ÙˆÓ ÌÂÙÔ¯ÒÓ ÙÔ˘ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ ÛÙË ¯ÚËÌ·ÙÈÛÙËÚȷ΋ ·ÁÔÚ¿ ¤Î·Ó ÙËÓ ÂÙ·ÈÚ›· ÈÔ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋, ÂÓÒ ÂÈÛ‹Ì·Ó fiÙÈ Û‹ÌÂÚ· Ô ÔÚÁ·ÓÈÛÌfi˜ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ¤Ó· ÌÂÙ·›¯ÌÈÔ Î·È Î·ÏÂ›Ù·È Ó· ‰È·‰Ú·Ì·Ù›ÛÂÈ ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ÚfiÏÔ ÛÙË Ó¤· ÂÚ›Ô‰Ô Ô˘ ‰È·ÌÔÚÊÒÓÂÙ·È ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ Ù˘¯ÂÚÒÓ ·È¯ÓȉÈÒÓ. √ Î. °. ™·ÓÔ˘‰¿Î˘ Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ÚfiıÂÛË Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ÁÈ· ȉȈÙÈÎÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ √¶∞¶ ÙfiÓÈÛ fiÙÈ Â›Ó·È ı¤Ì· ·ÔÎÏÂÈÛÙÈ΋˜ ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ·˜ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ Î. °. ™·ÓÔ˘‰¿ÎË, Ô √¶∞¶ ı· ‰ÈÂΉÈ΋ÛÂÈ ·ÚÔ˘Û›· ÛÙȘ Ӥ˜ ·ÁÔÚ¤˜ Ô˘ ı· ‰È·ÌÔÚʈıÔ‡Ó, fiˆ˜ Ù· Ù˘¯ÂÚ¿ ·È¯Ó›‰È· ÛÙÔ ‰È·‰›ÎÙ˘Ô Î·È Ù· VLTs, ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙÔ •˘ÛÙfi, ÂÓÒ Ô ÔÚÁ·ÓÈÛÌfi˜ ı· ·Ó·˙ËÙ‹ÛÂÈ Î·È Â˘Î·Èڛ˜ ÁÈ· Â¤ÎÙ·ÛË ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi.

™ÙÔ 5,3% ÙÔ ¤ÏÏÂÈÌÌ· Ù˘ ∫‡ÚÔ˘ ÙÔ 2010 §∂À∫ø™π∞, 26.

™ÙÔ 5,3% ÙÔ˘ ∞∂¶ ÂÚÈÔÚ›ÛÙËΠÙÔ ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈÎfi ¤ÏÏÂÈÌÌ· Ù˘ ∫‡ÚÔ˘ ÙÔ 2010, ηٷÁÚ¿ÊÔÓÙ·˜ Ì›ˆÛË Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔ 2009, Û‡Ìʈӷ Ì ٷ Â›ÛËÌ· ÛÙÔȯ›· Ô˘ ¤‰ˆÛ ÛÙË ‰ËÌÔÛÈfiÙËÙ· Ë ∂urostat. ∏ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ù˘ Eurostat ÂȂ‚·ÈÒÓÂÈ Ù· ÛÙÔȯ›· Ô˘ ›¯Â ‰ÒÛÂÈ ÛÙË ‰ËÌÔÛÈfiÙËÙ· ÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÙÔÓ π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ, Ô˘ ›¯·Ó ÙÂı› ˘fi ·ÌÊÈÛ‚‹ÙËÛË ·fi ÔÚÈṲ̂ÓÔ˘˜ ÔÏÈÙÈÎÔ‡˜. ΔÔ 2009 ÙÔ ¤ÏÏÂÈÌÌ· ›¯Â Êı¿ÛÂÈ ÙÔ 6%. ΔÔ ‰ËÌfiÛÈÔ ¯Ú¤Ô˜ ·Ó‹Ïı ÛÙÔ 60,8% ÙÔ˘ ∞∂¶, ηٷÁÚ¿ÊÔÓÙ·˜ ·‡ÍËÛË 2,8 ÔÛÔÛÙÈ·›ˆÓ ÌÔÓ¿‰ˆÓ Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔ 2009.

ÂÓÙÔ›˙Ô˘Ó ÂÚÈÙÒÛÂȘ ÊÔÚÔ‰È·Ê˘Á‹˜ Ô˘ ÚÈÓ ·fi ÌÂÚÈο ¯ÚfiÓÈ· ‰ÂÓ ‹Ù·Ó Û ı¤ÛË Ó· ·Ó·Î·Ï‡„Ô˘Ó. ∞Í›˙ÂÈ Ó· ÛËÌÂȈı› fiÙÈ ÛÙ· ‰›¯Ù˘· ÙÔ˘ elenxis, ‰ËÏ·‰‹ ÙˆÓ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÒÓ ‰È·ÛÙ·˘ÚÒÛÂˆÓ Ô˘ ¤ÁÈÓ·Ó ·fi ÙÔ˘˜ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÔ‡˜ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ¤˜ ÙÔ˘ Δ∞ÃπS, È¿ÛÙËÎ·Ó 150 “ÊÙˆ¯Ô›” Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÌÂÁ¿ÏË ·Î›ÓËÙË ÂÚÈÔ˘Û›· Î·È ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÙË ‰ÈηÈÔÏÔÁ‹ÛÔ˘Ó ·fi Ù· ÂÈÛÔ‰‹Ì·Ù· Ô˘ ÂÌÊ¿ÓÈ˙·Ó ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ‰ÂηÂÙ›· ÛÙËÓ ÂÊÔÚ›·. ∞Ó¿ÌÂÛ¿ ÙÔ˘˜ ÔÈ È‰ÈÔÎً٘ ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ Ô˘ Â›Ó·È Û˘ÁÁÂÓ›˜ ÔÏÈÙÈÎÒÓ ÚÔÛÒˆÓ ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ı· ÎÏËıÔ‡Ó Î·Ù¿ ÚÔÙÂÚ·›ÔÙËÙ· ·fi ÙÔ ™¢√∂ ÁÈ· Ó· ‰ÒÛÔ˘Ó ÂÍËÁ‹ÛÂȘ. ¶¿ÓÙˆ˜, ÛÙËÓ ∫·Ú·ÁÂÒÚÁË ™ÂÚ‚›·˜ ÔÈ ˘ËÚÂۛ˜ ¤¯Ô˘Ó ¿ÚÂÈ ÊˆÙÈ¿. √ ˘Ê˘Ô˘ÚÁfi˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Î. ¢ËÌ. ∫Ô˘ÛÂÏ¿˜ Û ηıËÌÂÚÈÓ‹ ‚¿ÛË ÂÓËÌÂÚÒÓÂÙ·È ÁÈ· Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ÙˆÓ ÂϤÁ¯ˆÓ Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÔ‡Ó

ÔÈ ÂÊÔڛ˜ Î·È fiÔ˘ ‰È·ÈÛÙÒÓÂÈ ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ηı˘ÛÙÂÚ‹ÛÂȘ ‰›ÓÂÈ ÂÓÙÔÏ‹ ÛÙËÓ ÂȉÈ΋ ÔÌ¿‰· Ô˘ ¤¯ÂÈ Û˘ÛÙ·ı› ÛÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÁÈ· ÙËÓ ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛË ÙˆÓ ÂÊÔÚÈÒÓ Ó· ·Ú¤Ì‚Ô˘Ó ÛÙÔ˘˜ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙˆÓ ÂÊÔÚÈÒÓ ÒÛÙ ӷ ÂÈÙ·¯‡ÓÔ˘Ó ÙȘ fiÔȘ ÊÔÚÔÂÏÂÁÎÙÈΤ˜ Î·È ÂÈÛÚ·ÎÙÈΤ˜ ‰È·‰Èηۛ˜.™ËÌ·ÓÙÈÎfi ÚfiÏÔ ÛÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙˆÓ ÂÊÔÚÈÒÓ Î·È ÙÔ ¤ÏÂÁ¯Ô ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ·ÏÏ¿ Î·È ÙˆÓ Ê˘ÛÈÎÒÓ ÚÔÛÒˆÓ ¤¯ÂÈ Ô Ó¤Ô˜ °ÂÓÈÎfi˜ °Ú·ÌÌ·Ù¤·˜ ºÔÚÔÏÔÁÈÎÒÓ Î·È ΔÂψÓÂÈ·ÎÒÓ £ÂÌ¿ÙˆÓ Î. π. ∫·ÂϤÚ˘ Ô ÔÔ›Ô˜ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ Î·È ÙÔ˘ ™ÒÌ·ÙÔ˜ ¢›ˆÍ˘ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡ ∂ÁÎÏ‹Ì·ÙÔ˜. ™‡Ìʈӷ Ì ٷ ÛÙÔȯ›· ÙˆÓ ‰È·ÛÙ·˘ÚÒÛÂˆÓ Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËÎ·Ó ÚfiÛÊ·Ù· ·fi ÙË °ÂÓÈ΋ °Ú·ÌÌ·Ù›· ¶ÏËÚÔÊÔÚÈ·ÎÒÓ ™˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ Ì¤Ûˆ ÙÔ˘ Elenxis ÂÓÙÔ›ÛÙËÎ·Ó 9.200 ÌÂÁ·ÏÔ˚‰ÈÔÎً٘ ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÙÔ 2007 ‰ÂÓ ˘¤‚·Ï·Ó ‰‹Ïˆ-

ÛË ºfiÚÔ˘ ªÂÁ¿Ï˘ ∞ΛÓËÙ˘ ¶ÂÚÈÔ˘Û›·˜. ΔȘ ÂfiÌÂÓ˜ Ë̤Ú˜ ı· ÛÙ·ÏÔ‡Ó ÛÙÔ˘˜ ÚÒÙ˜ 100 ȉÈÔÎً٘ ÚÔÛÎÏËÙ‹ÚÈ· ÂϤÁ¯Ô˘. ∞fi ÙËÓ ¿ÏÏË, ¤¯Ô˘Ó ÂÓÙÔÈÛÙ› 1.700 Ê˘ÛÈο ÚfiÛˆ· - ÂÚÁÔÏ¿‚ÔÈ ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Â›¯·Ó ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ Û ·ÚÎÂÙ¤˜ ·ÁÔÚ·ˆÏËۛ˜ ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ Ù· ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ· ¯ÚfiÓÈ· Î·È ‰ÂÓ Â›¯·Ó ‰ËÏÒÛÂÈ Ô‡Ù ¤Ó· ¢ÚÒ ˆ˜ ÂÈÛfi‰ËÌ· ·fi ÙȘ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜. ∂›Û˘, ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· Elenxis ÂÓÙfiÈÛ 10.000 Ôϛ٘ ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Ù· ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ· ¯ÚfiÓÈ· ·ÁfiÚ·Û·Ó Î·ÙÔÈ˘ ›Ù Ì ÌÂÙÚËÙ¿ ›Ù Ì ÛÙÂÁ·ÛÙÈÎfi ‰¿ÓÂÈÔ Î·È ÛÙË ÊÔÚÔÏÔÁÈ΋ ‰‹ÏˆÛË ‰ÂÓ ·Ó¤ÁÚ·„·Ó ÙÔ ÔÛfi Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜ ‹ ÙȘ ÙÔÎÔ¯ÚÂÔÏ˘ÙÈΤ˜ ‰fiÛÂȘ. Δ¤ÏÔ˜, ÌÂÙ¿ ·fi ‰È·ÛÙ·˘ÚÒÛÂȘ Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËÎ·Ó Û 107.000 ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Ô˘ ÙËÚÔ‡Ó ‚È‚Ï›· °’ ηÙËÁÔÚ›·˜ ÙÔ˘ ∫Ò‰Èη μÈ‚Ï›ˆÓ Î·È ™ÙÔȯ›ˆÓ ‰È·ÈÛÙÒıËΠfiÙÈ 22.000 ‰ÂÓ ˘¤‚·Ï·Ó ÙÔ ÚÒÙÔ ‰›ÌËÓÔ ÙÔ˘ ¤ÙÔ˘˜ ÂÚÈÔ‰ÈΤ˜ ‰ËÏÒÛÂȘ º¶∞. √ ·ÚÈıÌfi˜ ·˘Ùfi˜ Â›Ó·È ÚˆÙÔÊ·Ó‹˜ ηٿ ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Î·È ÁÈ’ ·˘Ùfi ÂÛÙ¿ÏËÛ·Ó ¿ÌÂÛ· 18.000 ËÏÂÎÙÚÔÓÈο mail ÒÛÙ ӷ ˘Ô‚¿ÏÏÔ˘Ó ÂÓÙfi˜ 10 ËÌÂÚÒÓ ÙȘ ‰ËÏÒÛÂȘ º¶∞. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌfi ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÛÙȘ 11 ª·›Ô˘ ı· ¤¯ÂÈ Î·Ù·ÚÙÈÛÙ› Ï›ÛÙ· Ì ÂχıÂÚÔ˘˜ Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜ Î·È ÌÈÎÚÔÌÂÛ·›Â˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Ô˘ ‰ÂÓ ˘¤‚·Ï·Ó ÂÚÈÔ‰È΋ ‰‹ÏˆÛË º¶∞ ·Ó Î·È fiÊÂÈÏ·Ó Ì ÙÔ ¤Ú·˜ ÙÔ ÚÒÙÔ˘ ÙÚÈÌ‹ÓÔ˘. ∞ÎfiÌË, ı· ÛÙ·Ï› ÛÙȘ ÂÊÔڛ˜ ÂȉÈ΋ Ï›ÛÙ· Ì ÔÓfiÌ·Ù· ÊÔÚÔÏÔÁÔ˘Ì¤ÓˆÓ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÚÔ·„ÂÈ ·fi ÛÙ·ÙÈÛÙÈο ÛÙÔȯ›· ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ Δ∞ÃπS Î·È ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ˘fiÓÔȘ ÁÈ· ·Ó·ÎÚ›‚ÂȘ ÛÙȘ ÊÔÚÔÏÔÁÈΤ˜ ‰ËÏÒÛÂȘ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ˘Ô‚ÏËı›.

™¯Â‰È¿˙ÂÈ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË, Ì fiÊÂÏÔ˜ 8% ¤ˆ˜ 12% ÁÈ· ÙÔÓ ÂÈ‚¿ÙË

∫·Ù¿ÚÁËÛË ÊfiÚˆÓ ˘¤Ú ÙÚ›ÙˆÓ ÁÈ· ÊıËÓfiÙÂÚ· ·ÎÙÔÏÔ˚ο ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ· ∞£∏¡∞, 26.

™Â ηٿÚÁËÛË Î¿ÔÈˆÓ ÎÚ·Ù‹ÛÂˆÓ ˘¤Ú ÙÚ›ÙˆÓ, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ˘¿ÚÍÂÈ ÊıËÓfiÙÂÚÔ ·ÎÙÔÏÔ˚Îfi ÂÈÛÈÙ‹ÚÈÔ ÁÈ· ÂÈ‚¿Ù˜ Î·È Ô¯‹Ì·Ù· Î·È Ó· ·˘ÍËı› Ë ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋ ΛÓËÛË ÂÓfi„ÂÈ ÙÔ˘ ηÏÔηÈÚÈÔ‡, ۯ‰ȿ˙ÂÈ Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô £·Ï·ÛÛ›ˆÓ ÀÔı¤ÛÂˆÓ ¡‹ÛˆÓ Î·È ∞ÏÈ›·˜. ™‡Ìʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜, ÙÔ fiÊÂÏÔ˜ ÛÙȘ ÙÈ̤˜ ÙˆÓ ÂÈÛÈÙËÚ›ˆÓ ÁÈ· οı ÂÈ‚¿ÙË, fi¯ËÌ· Î·È ÊÔÚÙËÁfi ·fi οÔȘ ηٷÚÁ‹ÛÂȘ ÎÚ·Ù‹ÛÂˆÓ ˘¤Ú ÙÚ›ÙˆÓ ı· Â›Ó·È ·fi 8% ¤ˆ˜ 12%, ·ÚΛ, fiˆ˜ ÙÔÓ›˙Ô˘Ó Î‡ÎÏÔÈ ÛÙÔ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ, Ó· ˘¿ÚÍÂÈ Û˘Ìʈӛ· ÙˆÓ ·ÎÙÔÏfiˆÓ ˆ˜ Ë Ì›ˆÛË ·˘Ù‹ ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ÚÔ˜ fiÊÂÏÔ˜ ÙÔ˘ ÔÏ›ÙË.∞˘Ùfi Ô˘ ÂÍÂÙ¿˙ÂÙ·È ·˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Â›Ó·È Ë Î·Ù¿ÚÁËÛË ÙÔ˘ ∫∞∂√ (∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ ∞ÛÊ¿ÏÈÛ˘ ∂È‚·ÙÒÓ Î·È √¯ËÌ¿ÙˆÓ) Ô˘ ÂÈ‚·Ú‡ÓÂÈ Ì 6,5% Ù· ·ÎÙÔÏÔ˚ο ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ· Î·È ·Ô‰›‰ÂÙ·È ÛÙÔ ¡∞Δ Û ÂÚ›ÙˆÛË Ó·˘·Á›Ô˘ ‹ ·Ù˘¯‹Ì·ÙÔ˜. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ Ù· ÏÔ›· ÙˆÓ ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ Â›Ó·È ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ӷ, ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÂÈ‚¿-

Ù˜ Î·È Ù· Ô¯‹Ì·Ù· Û ÌÂÁ¿Ï˜ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈΤ˜ ÂÙ·ÈÚ›˜.∂›Û˘, Û˘˙ËÙÂ›Ù·È Ë Î·Ù¿ÚÁËÛË ÙˆÓ ·¯ıÔÊÔÚÈÎÒÓ ÙÂÏÒÓ Ô˘ Û ÔÚÈṲ̂ӷ ÓËÛÈ¿ ÂÈ‚·Ú‡ÓÔ˘Ó ÙÔÓ ÂÈ‚¿ÙË Î·È ÙÔ fi¯ËÌ· Î·È Â›Ó·È Í¯ˆÚÈÛÙ¿ ·fi Ù· ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ·. °È· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, Ë ÂÈ‚¿Ú˘ÓÛË Û ÏÂÌ‚Ô˘¯Èο Î·È ·¯ıÔÊÔÚÈο Ù¤ÏË Ô˘ ÂÈÛÚ¿ÙÙÔÓÙ·È Û οÔÈ· ÏÈÌ¿ÓÈ· ·Ó¿ ÂÈ‚¿ÙË Â›Ó·È 0,55 ÏÂÙ¿ ¤ˆ˜ 1,09 ¢ÚÒ. ∂›Û˘, ¤Ó· ¿ÏÏÔ Ù¤ÏÔ˜ Ô˘ ˘¿Ú¯ÂÈ ¤ˆ˜ Û‹ÌÂÚ· Â›Ó·È Ë ÏÂÁfiÌÂÓË ‰È·Ê˘ÁÔ‡Û· ÂÚÁ·Û›· ·fi ÂÎÊÔÚÙÒÛÂȘ. ¶·Ï·ÈfiÙÂÚ·, Ù· ÏÔ›· ‰ÂÓ ¤·ÈÚÓ·Ó ÊÔÚÙËÁ¿ ÛÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi ÙÔ˘˜ Î·È Ù· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ÚÔ˚fiÓÙ· ÊÔÚÙÒÓÔÓÙ·Ó Û ·˘Ù¿ ·fi ÂÚÁ¿Ù˜. √È ÂÚÁ¿Ù˜ ·˘ÙÔ› ÏËÚÒÓÔÓÙ·Ó ·fi ÂȉÈÎfi Ù¤ÏÔ˜ Ô˘ ›¯Â ÔÚÈÛÙ› ÛÙ· ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ· ÙÔ ÔÔ›Ô ‚¤‚·È· ˘¿Ú¯ÂÈ ¤ˆ˜ Û‹ÌÂÚ· ·Ú¿ ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Ù· ηڿ‚È· ϤÔÓ ‰ÂÓ ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È ÂÚÁ¿Ù˜ ÁÈ· Ó· ÊÔÚÙÒÓÔ˘Ó ÚÔ˚fiÓÙ· Î·È ÛÙ· ÏÔ›· ÌÔÚ› Ó· Ì·›ÓÔ˘Ó ÔÏÏ¿ ÊÔÚÙËÁ¿. °È· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ‰È·Ê˘ÁÔ‡Û·˜ ÂÚÁ·Û›·˜ Ô˘ ÂÈ‚·Ú‡ÓÂÈ ¤Ó· ÂÈÛÈÙ‹ÚÈÔ ÊÔÚÙËÁÔ‡ ̤¯ÚÈ 5 ÙfiÓÔ˘˜ ·fi ÙËÓ ∫Ú‹-

ÙË ÁÈ· ÙÔÓ ¶ÂÈÚ·È¿ Â›Ó·È 4% Î·È 8% ÁÈ· ÊÔÚÙËÁ¿ ¿Óˆ ·fi 5 ÙfiÓÔ˘˜.∞˘Ùfi Ô˘ Û‡Ìʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜ ‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ·ÏÏ¿ÍÂÈ Â›Ó·È Ô º¶∞, Ô Â›Ó·˘ÏÔ˜ (Â›Ó·È ÙÔ ÔÛÔÛÙfi ÙÔ˘ 3% Â› ÙÔ˘ ηı·ÚÔ‡ Ó·‡ÏÔ˘ ÁÈ· ÙË ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ÂÈ‚·ÙÒÓ Î·È Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ ÛÙȘ Ù·ÎÙÈΤ˜ ı·Ï¿ÛÛȘ ÌÂÙ·ÊÔÚ¤˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ·Ô‰›‰ÂÙ·È ˘¤Ú ÂÓfi˜ Ù·Ì›Ԣ ÁÈ· ÙËÓ ÂÓ›Û¯˘ÛË ÙˆÓ ¿ÁÔÓˆÓ ÁÚ·ÌÌÒÓ ÁÈ· ÙËÓ ·ÎÙÔÏÔ˝·) ·ÏÏ¿ Î·È Ù· ÏÈÌÂÓÈο Ù¤ÏË.ΔÔ º¶∞ ÁÈ· Ù· ÂÈ-

ÛÈÙ‹ÚÈ· ÙˆÓ ÂÈ‚·ÙÒÓ Â›Ó·È 13% Î·È 23% ÁÈ· Ù· Ô¯‹Ì·Ù·.™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È, Â›Û˘, fiÙÈ Î¿ı ÂÈ‚¿Ú˘ÓÛË Ô˘ Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È ÛÙ· ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ· ÙˆÓ ÂÈ‚·ÙÒÓ (¡∞Δ/∫∞∂√, √§¶, Â›Ó·˘ÏÔ˜, ÏÈÌÂÓÈο Ù¤ÏË) ¤¯ÂÈ Í¯ˆÚÈÛÙ¿ º¶∞ 13% ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÂÈ‚¿Ù˜ Î·È 23% ÁÈ· Ù· Ô¯‹Ì·Ù·.√È ·ÎÙÔÏÔ˚Τ˜ ÂÙ·ÈÚ›˜ ·ÓÙȉÚÔ‡Ó ÁÈ· Ù¤ÏË ˘¤Ú ÙÚ›ÙˆÓ Ù· ÔÔ›· ÙÔÓ›˙Ô˘Ó fiÙÈ ÂÈ‚·Ú‡ÓÔ˘Ó Ù· ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ· ÙˆÓ ÂÈ‚·ÙÒÓ Â‰Ò Î·È ¯ÚfiÓÈ·.


¢ÈÂıÓ‹ 31

ΔETAƒΔ∏ 27 ∞¶ƒπ§πOY 2011

∫·Ù·ÁÁÂϛ˜ ÁÈ· 400 ÓÂÎÚÔ‡˜ ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙˆÓ ·ÓÙÈηıÂÛÙˆÙÈÎÒÓ ‰È·‰ËÏÒÛˆÓ

§Ô˘ÙÚfi ·›Ì·ÙÔ˜ ÛÙË ™˘Ú›· §‹„Ë ÛÙÔ¯Â˘Ì¤ÓˆÓ Ì¤ÙÚˆÓ Î·Ù¿ Ù˘ ¢·Ì·ÛÎÔ‡ ÂÍÂÙ¿˙ÂÈ Ë ‰ÈÂıÓ‹˜ ÎÔÈÓfiÙËÙ· ¢∞ª∞™∫√™, 26.

ÂÂÚÓÔ‡Ó ÙÔ˘˜ 400 ÔÈ ÓÂÎÚÔ› ‰È·‰Ëψ٤˜ ηٿ ÙȘ ‰È·‰ËÏÒÛÂȘ Ì ·›ÙËÌ· ÙËÓ ·ÔÌ¿ÎÚ˘ÓÛË ÙÔ˘ ™‡ÚÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ª·Û¿Ú ·Ï-ÕÛ·ÓÙ ÛÙË ™˘Ú›· ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ‚‰ÔÌ¿‰Â˜, Û‡Ìʈӷ Ì ÔÚÁ·ÓÒÛÂȘ ‰ÈÎ·ÈˆÌ¿ÙˆÓ ÛÙË ¯ÒÚ·. ™˘ÏÏ‹„ÂȘ ÁÓˆÛÙÒÓ ·ÎÙÈ‚ÈÛÙÒÓ Î·È ÛÙÚ·ÙÔ‰ÈΛ· ηٷÁÁ¤ÏÏÔ˘Ó ÔÈ ÔÚÁ·ÓÒÛÂȘ, ÂÓÒ ¤ÎÚ˘ıÌË ·Ú·Ì¤ÓÂÈ Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÛÙË ¡ÙÂÚ¿·. √È ‰È·‰Ëψ٤˜ ÛÙȘ ·Ú·‚ÈΤ˜ ¯ÒÚ˜ “·Í›˙Ô˘Ó ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË Î·È fi¯È ÛÊ·›Ú˜” ϤÂÈ Ô ∞Ú·‚ÈÎfi˜ ™‡Ó‰ÂÛÌÔ˜ ÂÓÒ ÂÓÙ›ÓÔÓÙ·È ÔÈ ȤÛÂȘ ÛÙË ¢·Ì·ÛÎfi ·fi ÙȘ ‰˘ÙÈΤ˜ ΢‚ÂÚÓ‹ÛÂȘ.

∏ ÔÚÁ¿ÓˆÛË ÁÈ· Ù· ·ÓıÚÒÈÓ· ‰ÈηÈÒÌ·Ù· Sawasiah ·Ó¤ÊÂÚ fiÙÈ ÙËÓ ΔÚ›ÙË Ô Û˘ÓÔÏÈÎfi˜ ·ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ ÙˆÓ ÓÂÎÚÒÓ ·fi ÙËÓ ·ÈÌ·ÙËÚ‹ ηٷÛÙÔÏ‹ ÙˆÓ ‰È·‰ËÏÒÛÂˆÓ ÍÂÂÚÓ¿ ÙÔ˘˜ 400. ªfiÓÔ ÙÔ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ, ÔÈ ÓÂÎÚÔ› ¤ÊÙ·Û·Ó ÙÔ˘˜ 120. √ Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ Û˘ÚÈ·ÎÔ‡ ¶·Ú·ÙËÚËÙËÚ›Ô˘ ∞ÓıÚˆ›ÓˆÓ ¢ÈÎ·ÈˆÌ¿ÙˆÓ ƒ¿ÌÈ ÕÌÓÙÂÏ ƒ·¯Ì¿Ó ·Ó¤ÊÂÚ Â›Û˘ ˆ˜ Ô ™‡ÚÔ˜ ·ÓÙÈÔÏÈÙ¢fiÌÂÓÔ˜ ª·¯ÌÔ‡ÓÙ ÿÛ· -Ô˘ ›¯Â Û˘ÏÏËÊı› ÙËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË Â‚‰ÔÌ¿‰· ÛÙË ÃÔ̘- Ô‰ËÁ‹ıËΠÙËÓ ΔÚ›ÙË ÂÓÒÈÔÓ ÛÙÚ·ÙÔ‰ÈΛԢ Ì ÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›· Ù˘ ηÙÔ¯‹˜ ‰ÔÚ˘ÊÔÚÈÎÔ‡ ÙËÏÂÊÒÓÔ˘. √È Û˘ÚȷΤ˜ ∞Ú¯¤˜ Û˘Ó¤Ï·‚·Ó ÙËÓ ΔÚ›ÙË Î·È ÙÔÓ ∫¿ÛÂÌ °Î·˙¿Ô˘È, ÚԂ‚ÏË̤ÓÔ Ì¤ÏÔ˜ ·ÎÙÈ‚ÈÛÙÈÎÒÓ ÔÚÁ·ÓÒÛˆÓ, ÛÙËÓ fiÏË ¡Ù¤ÈÚ ·Ï ∑ÔÚ ÌÂÙ¿ ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘ Û ‰È·‰‹ÏˆÛË. ΔËÓ ›‰È· ÛÙÈÁÌ‹, 11 Û˘ÏÏËÊı¤ÓÙ˜ ·Ê¤ıËÎ·Ó Û‹ÌÂÚ· ÂχıÂÚÔÈ ÛÙË ª·ÓÈ¿˜ Î·È ÛÙËÓ ÿÓÙÏÂÌ, ÛÙË ‚ÔÚÂÈÔ‰˘ÙÈ΋ ™˘Ú›·, fiˆ˜ Î·È ÛÙË ƒ¿Î·, ÛÙË ‚fiÚÂÈ·. ¶˘Ú¿ ÙˆÓ Û˘ÚÈ·ÎÒÓ ‰˘Ó¿ÌÂˆÓ ·ÛÊ·Ï›·˜ ·ÎÔ‡ÁÔÓÙ·È ÙËÓ ΔÚ›ÙË ÛÙËÓ fiÏË ¡ÙÂÚ¿·, ÌÈ· Ë̤ڷ ÌÂÙ¿ ÙËÓ Â˘Ú›·˜ Îϛ̷η˜ ÛÙÚ·ÙȈÙÈ΋ Âȯ›ÚËÛË, Ì ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÛÙÚ·ÙȈÙÒÓ, ÙÂıˆÚ·ÎÈÛÌ¤ÓˆÓ Î·È ·ÚÌ¿ÙˆÓ Ì¿¯Ë˜ Ô˘ ÚÔοÏÂÛ ÙÔ ı¿Ó·ÙÔ ‰Âο‰ˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ.

¢Èψ̷ÙÈ΋ ›ÂÛË ÛÙË ¢·Ì·ÛÎfi

¶·Ú¿ÏÏËÏ·, Ë ‰ÈÂıÓ‹˜ ÎÔÈÓfiÙËÙ· ÂȉÈÒÎÂÈ ÙË Ï‹„Ë ÂÈϤÔÓ Ì¤ÙÚˆÓ Î·Ù¿ Ù˘ ¢·Ì·ÛÎÔ‡, ˆ˜ ·¿ÓÙËÛË ÛÙËÓ ·ÈÌ·ÙËÚ‹ ηٷÛÙÔÏ‹ ÙˆÓ ‰È·‰ËÏÒÛˆÓ. ¶·Ú›ÛÈ Î·È ƒÒÌË Â¤ÎÚÈÓ·Ó ¤ÓÙÔÓ· ÙËÓ ÛÙ¿ÛË Ù˘ ¢·Ì·ÛÎÔ‡, Ì ÙÔÓ °¿ÏÏÔ Úfi‰ÚÔ ™·ÚÎÔ˙› Î·È ÙÔÓ πÙ·Ïfi Úˆı˘Ô˘ÚÁfi ªÂÚÏÔ˘ÛÎfiÓÈ Ó· ÙËÓ Î·Ù·‰Èο˙Ô˘Ó ˆ˜ “··Ú¿‰ÂÎÙË” Û ÎÔÈÓ¤˜ ÙÔ˘˜ ‰ËÏÒÛÂȘ ·fi ÙËÓ ÈÙ·ÏÈ΋ ÚˆÙÂ‡Ô˘Û·. “™˘ÓÂÚÁ·˙fiÌ·ÛÙ Ì ÙÔ˘˜ ÂÙ·›ÚÔ˘˜ Ì·˜

¡· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÔ˘Ó ÔÈ ÂÈı¤ÛÂȘ ˙ËÙÔ‡Ó ª. √Ì¿Ì· Δ. ∂ÚÓÙÔÁ¿Ó

ÛÙÔ ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ∞ÛÊ·Ï›·˜ ÙÔ˘ √∏∂ ÁÈ· Ó· ÛÙ›ÏÂÈ ÈÛ¯˘Úfi Û‹Ì· ÛÙȘ Û˘ÚȷΤ˜ ∞Ú¯¤˜ fiÙÈ Ù· Ì¿ÙÈ· Ù˘ ‰ÈÂıÓÔ‡˜ ÎÔÈÓfiÙËÙ·˜ Â›Ó·È ÛÙÚ·Ì̤ӷ ÛÙË ™˘Ú›· Î·È Ì ÙÔ˘˜ ÂÙ·›ÚÔ˘˜ Ì·˜ ÛÙËÓ ∂∂ Î·È ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÁÈ· Èı·Ó¿ Ó¤· ̤ÙÚ·” ‰‹ÏˆÛ ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ Î·È Ô μÚÂÙ·Ófi˜ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∂͈ÙÂÚÈÎÒÓ °Ô˘›ÏÈ·Ì Ã¤ÈÁÎ. ∂ÎÚfiÛˆÔ˜ Ù˘ ∫ÔÌÈÛÈfiÓ ·Ó¤ÊÂÚ ˆ˜ Ë Â˘Úˆ·˚΋ ‰Èψ̷ٛ· ı· ÂÍÂÙ¿ÛÂÈ Û‡ÓÙÔÌ· ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÛÙË ™˘Ú›· Î·È ÙËÓ Èı·ÓfiÙËÙ· ÂÈ‚ÔÏ‹˜ ΢ÚÒÛˆÓ. ΔËÓ ›‰È· ÛÙÈÁÌ‹ fï˜, Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∂∂ ÃÂÚÌ¿Ó ‚·Ó ƒÔÌ¿È ‰‹ÏˆÛ ÙËÓ ΔÚ›ÙË ÛÂ Û˘Ó¤ÓÙ¢͋ ÙÔ˘ ÛÙË ‚ÂÏÁÈ΋ De Standaard ˆ˜ Ë ∂˘Úˆ·˚΋ ŒÓˆÛË ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· οÓÂÈ ÔÏÏ¿ ÁÈ· Ó· ‚ÔËı‹ÛÂÈ ÙÔ˘˜ ™‡ÚÔ˘˜ Ô˘ ˙ËÙÔ‡Ó ÙËÓ ·Ó·ÙÚÔ‹ ÙÔ˘ ÕÛ·ÓÙ. √È ∏¶∞, fiˆ˜ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛÂ Ô ÂÎÚfiÛˆÔ˜ ÙÔ˘ §Â˘ÎÔ‡ √›ÎÔ˘ ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· ÛΤ-

ÊÙÔÓÙ·È Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó ÛÙË Ï‹„Ë “ÛÙÔ¯Â˘Ì¤ÓˆÓ” ΢ÚÒÛÂˆÓ Î·Ù¿ ÙÔ˘ ηıÂÛÙÒÙÔ˜ Ô˘ ı· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó Î·È ¿ÁˆÌ· ÚÔÛˆÈÎÒÓ Î·Ù·ı¤ÛˆÓ. √ §Â˘Îfi˜ √›ÎÔ˜ ¤¯ÂÈ ·Ó‚¿ÛÂÈ ÌÂÓ ÙÔ˘˜ ÙfiÓÔ˘˜ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙÔ˘ ª·Û¿Ú ·Ï ÕÛ·ÓÙ, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ÙÔ˘ ˙ËÙ¿ Ó· ÂÁηٷÏ›„ÂÈ ÙËÓ ÂÍÔ˘Û›·. Δ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ͤӷ ÎÚ¿ÙË ¤¯Ô˘Ó Û˘ÛÙ‹ÛÂÈ ÛÙÔ˘˜ ˘ËÎfiÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙË ™˘Ú›· Ó· ÂÁηٷÏ›„Ô˘Ó ÙË ¯ÒÚ·. ∫·È Ô √∏∂ ˙‹ÙËÛ ·fi ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ Ì¤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ ÙÔ˘ Ó· ÂÁηٷÏ›„ÂÈ ÙË ™˘Ú›·. ∂›Û˘, Ô ∞Ú·‚ÈÎfi˜ ™‡Ó‰ÂÛÌÔ˜ , Û ̛· Û¿ÓÈ· ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÙȘ Ù·Ú·¯¤˜ Û ¯ÒÚ˜ Ù˘ ÂÚÈÔ¯¤˜, ηٷ‰›Î·Û ÙËÓ ΔÚ›ÙË ÙË ¯Ú‹ÛË ‚›·˜ ηٿ ÙˆÓ ‰È·‰ËψÙÒÓ Ô˘ ˙ËÙÔ‡Ó ‰ËÌÔÎÚ·Ù›· “Û ‰È¿ÊÔÚ˜ ·Ú·‚ÈΤ˜ ¯ÒÚ˜” .

√ ∞ÌÂÚÈηÓfi˜ Úfi‰ÚÔ˜ ª·Ú¿Î √Ì¿Ì· Î·È Ô ΔÔ‡ÚÎÔ˜ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ Δ·Á› ∂ÚÓÙÔÁ¿Ó οÏÂÛ·Ó ·fi ÎÔÈÓÔ‡ ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· ÙȘ ËÁÂۛ˜ Ù˘ ™˘Ú›·˜ Î·È Ù˘ §È‚‡Ë˜ Ó· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÔ˘Ó ÙȘ ‚›·È˜ ÂÈı¤ÛÂȘ ηٿ ÙˆÓ ·ÓÙÈÊÚÔÓÔ‡ÓÙˆÓ ÛÙȘ ¯ÒÚ˜ ÙÔ˘˜ ÂÓÒ Û‡Ìʈӷ Ì ÔÚÁ·ÓÒÛÂȘ ÁÈ· Ù· ·ÓıÚÒÈÓ· ‰ÈηÈÒÌ·Ù· Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È Ë ‚›·ÈË Î·Ù·ÛÙÔÏ‹ ÛÙËÓ ¡ÙÂÚ·¿. √È ‰‡Ô ËÁ¤Ù˜, Ô˘ Û˘˙‹ÙËÛ·Ó ÙËÏÂʈÓÈο ÙȘ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ, ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛ·Ó “··Ú¿‰ÂÎÙË” ÙË ¯Ú‹ÛË ‚›·˜ ·fi ÙÔ Î·ıÂÛÙÒ˜ Ù˘ ™˘Ú›·˜ Î·È Î¿ÏÂÛ·Ó ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ ª·Û¿Ú ·Ï- ÕÛ·ÓÙ Ó· ÂÁηٷÏ›„ÂÈ ÙȘ ‚›·È˜ ÌÂıfi‰Ô˘˜ ηٷÛÙÔÏ‹˜ Î·È Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÛÙËÓ ¿ÌÂÛË ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎÒÓ ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈÎÒÓ ÌÂÙ·ÚÚ˘ıÌ›ÛÂˆÓ Ô˘ ı· Â›Ó·È Û‡ÌʈÓ˜ Ì ÙË ı¤ÏËÛË Î·È Ù· ·ÈÙ‹Ì·Ù· ÙÔ˘ Ï·Ô‡. ∂Ó Ùˆ ÌÂٷ͇, Û‡Ìʈӷ Ì ·ÎÙÈ‚ÈÛÙ¤˜, ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ 39 ¿ÓıÚˆÔÈ ¤¯·Û·Ó ÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘˜ Î·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ·fi 70 ÙÚ·˘Ì·Ù›ÛıËÎ·Ó Î·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ·ÈÌ·ÙËÚ‹˜ Â¤Ì‚·Û˘ ÙˆÓ ‰˘Ó¿ÌÂˆÓ ·ÛÊ·Ï›·˜ ÛÙËÓ fiÏË ¡ÙÂÚ·¿, 100 ¯ÈÏÈfiÌÂÙÚ· ·fi ÙËÓ ÚˆÙÂ‡Ô˘Û· ¢·Ì·ÛÎfi. ΔÔ ÏÔ˘ÙÚfi ·›Ì·ÙÔ˜, Ô˘ ÚÔÎÏ‹ıËΠfiÙ·Ó Ô ÛÙÚ·Ùfi˜ ¿ÓÔÈÍ ˘Ú ηٿ ÙˆÓ ‰È·‰ËψÙÒÓ ÛÙËÓ fiÏË Ô˘ ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙ› ÛÙËÓ ÂͤÁÂÚÛË Î·Ù¿ ÙÔ˘ ηıÂÛÙÒÙÔ˜, Â‰Ò Î·È ¤ÍÈ Â‚‰ÔÌ¿‰Â˜, ÍÂۋΈÛ ı‡ÂÏÏ· ·ÓÙȉڿÛÂˆÓ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ Ù˘ ¢·Ì·ÛÎÔ‡, ÛÙË ‰ÈÂıÓ‹ ÎÔÈÓfiÙËÙ·. ™ÙË ™˘Ú›· ·ÎÙÈ‚ÈÛÙ‹˜ Ô˘ Û˘ÌÌÂÙ›¯Â ÛÙȘ ‰È·‰ËÏÒÛÂȘ ÛÙËÓ fiÏË ¡ÙÂÚ·¿, ‰‹ÏˆÛ ÛÙÔ °ÂÚÌ·ÓÈÎfi Ú·ÎÙÔÚÂ›Ô fiÙÈ “Ù· ÛÒÌ·Ù· ÙˆÓ ÓÂÎÚÒÓ Î·È ÙˆÓ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌ¤ÓˆÓ Î›ÙÔÓÙ·Ó ÛÙË Ì¤ÛË ÙˆÓ ‰ÚfiÌˆÓ Ù˘ fiÏ˘ ¡ÙÂÚ·¿, ÂȉÈο ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ÙÂ̤ÓÔ˘˜ ·Ï - √Ì¿ÚÈ, ·fi fiÔ˘ ÍÂΛÓËÛÂ Ë ÂͤÁÂÚÛË ÛÙË ™˘Ú›· ÛÙȘ 15 ª·ÚÙ›Ô˘” .

™ÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË ™·ÚÎÔ˙› - ªÂÚÏÔ˘ÛÎfiÓÈ, Ì Â›ÎÂÓÙÚÔ ÙË ™˘Óı‹ÎË ™¤ÓÁÎÂÓ

™‡ÁÎÏÈÛË ·fi„ÂˆÓ ÁÈ· ÙÔ ÌÂÙ·Ó·ÛÙ¢ÙÈÎfi ƒøª∏, 26.

∂Àƒ∂π∞ Û‡ÁÎÏÈÛË ·fi„ÂˆÓ ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛ ÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË

ÙÔ˘ ÈÙ·ÏÔ‡ Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡ ™›Ï‚ÈÔ ªÂÚÏÔ˘ÛÎfiÓÈ Ì ÙÔÓ Á¿ÏÏÔ Úfi‰ÚÔ ¡ÈÎÔÏ¿ ™·ÚÎÔ˙›, Û‹ÌÂÚ· ÛÙËÓ ƒÒÌË. ∫·Ù¿ ÙËÓ Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË Ù‡Ô˘, ÛÙÔ Ì¤Á·ÚÔ μ›Ï· ª·ÓÙ¿Ì· Ù˘ ÈÙ·ÏÈ΋˜ ÚˆÙÂ‡Ô˘Û·˜, Ô ÈÙ·Ïfi˜ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ÙfiÓÈÛ fiÙÈ “fiÓÙˆ˜ Ë °·ÏÏ›· ‰¤¯ıËΠÙÔ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ ¤ÙÔ˜ ¿Óˆ ·fi 50.000 ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜, ÂÓÒ Ë πÙ·Ï›· 10.000 ¯ÈÏÈ¿‰Â˜, Î·È ·˘Ùfi Ú¤ÂÈ Ó· ·Ó·ÁÓˆÚÈÛı›” . ∞Ó·ÊÂÚfiÌÂÓÔ˜ ÛÙȘ ÚfiÛÊ·Ù˜ ÂÓÙ¿ÛÂȘ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙȘ ‰˘Ô ¯ÒÚ˜ ÂÍ·ÈÙ›·˜ ÙÔ˘ ·̷ÙÔ˜ Ù˘Ó‹ÛÈˆÓ ÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ Ô˘ ·Ê›¯ıËÛ·Ó ÛÙËÓ πÙ·Ï›· Î·È ÚÔÛ¿ıËÛ·Ó Ó· ÌÂÙ·‚Ô‡Ó ÛÙËÓ °·ÏÏ›·, Ô ªÂÚÏÔ˘ÛÎfiÓÈ ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛÂ: “‰˘Ô ·ÚÈÔÈ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ Ì·˜ ı· ·Û¯ÔÏËıÔ‡Ó ÌfiÓÈÌ· Ì ÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ¢Û˘, ·Ó·Ù‡ÛÛÔÓÙ·˜ ÙȘ ‹‰Ë ˘¿Ú-

¢‹ÏˆÛË ÃÚ. ¶·Ô˘ÙÛ‹ ∞£∏¡∞, 26.

™Ã∂Δπ∫∞ Ì ÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÙÔ˘ πÙ·ÏÔ‡ Úˆı˘Ô˘Ú-

ÁÔ‡ ™›Ï‚ÈÔ ªÂÚÏÔ˘ÛÎfiÓÈ Ì ÙÔÓ °¿ÏÏÔ ¶Úfi‰ÚÔ ¡ÈÎÔÏ¿ ™·ÚÎÔ˙› ÁÈ· ÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ·Ú¿ÓÔÌ˘ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ¢Û˘, Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÙÔ˘ ¶ÔÏ›ÙË ÃÚ. ¶·Ô˘ÙÛ‹˜, ‰‹ÏˆÛ ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ: “¶·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹Û·Ì Ì ÌÂÁ¿ÏË ÚÔÛÔ¯‹ Ù· ‰È·ÌÂÈÊı¤ÓÙ· ηٿ ÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÛÙË ƒÒÌË ÙÔ˘ πÙ·ÏÔ‡ Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡ ™›Ï‚ÈÔ ªÂÚÏÔ˘ÛÎfiÓÈ Ì ÙÔÓ °¿ÏÏÔ Úfi‰ÚÔ ¡ÈÎÔÏ¿ ™·ÚÎÔ˙›. ¢Â¯fiÌ·ÛÙ Ì ÈηÓÔÔ›ËÛË ÙËÓ ÂȂ‚·›ˆÛË ÙˆÓ ‰‡Ô ËÁÂÙÒÓ ÛÙËÓ Â›‰ÂÈÍË ÎÔÈÓÔÙÈ΋˜ ·ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë˜ ÚÔ˜ ÂΛӷ Ù· ÎÚ¿ÙË Ì¤ÏË Ù˘ ∂∂ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙË ªÂÛfiÁÂÈÔ Î·È ‰¤¯ÔÓÙ·È ÈÛ¯˘Ú¤˜ ÚÔ¤˜ ·Ú¿ÓÔÌˆÓ ÌÂÙ·-

¯Ô˘Û˜ Û˘Óı‹Î˜” ∞Ó·ÊÂÚfiÌÂÓÔ˜ ÛÙËÓ ™˘Óı‹ÎË ™¤ÓÁÎÂÓ Ô ªÂÚÏÔ˘ÛÎfiÓÈ ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ “Û ÂÍ·ÈÚÂÙÈΤ˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ, ÈÛÙ‡ԢÌ fiÙÈ ÌÔÚ› Ó· Á›ÓÔ˘Ó ÙÚÔÔÔÈ‹ÛÂȘ Ù˘ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˘ Û˘Óı‹Î˘” ™¯ÂÙÈο Ì ÙÔÓ ÚfiÏÔ Ù˘ ∂˘ÚÒ˘ ÛÙÔ ÌÂÙ·Ó·ÛÙ¢ÙÈÎfi ı¤Ì·, ÚfiÛıÂÛÂ: “˘ÔÁÚ¿„·Ì ÎÔÈÓ‹ ÂÈÛÙÔÏ‹ ÚÔ˜ ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ÃÔÛ¤ ª·ÓÔ˘¤Ï ¡ÙÔ˘Ú¿Ô ª·Úfi˙Ô Î·È ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ ÙÔ˘ ∂˘Úˆ·˚ÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘, äÚÌ·Ó μ·Ó ƒÔÌ¤È, Ì ÙËÓ ÔÔ›· ˙ËÙ¿Ì ·fi ÙȘ ¯ÒÚ˜-̤ÏË Ù˘ ŒÓˆÛ˘ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚË ·ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë ÚÔ˜ Ù· ÌÂÛÔÁÂȷο ÎÚ¿ÙË Ô˘ ˘Ô‰¤¯ÔÓÙ·È ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ·ÚÈıÌfi ÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ” √ Á¿ÏÏÔ˜ Úfi‰ÚÔ˜ ™·ÚÎÔ˙›, ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛ ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÛÙËÓ ™˘Ú›· “··Ú¿‰ÂÎÙË” ·ÔÛ·ÊËÓ›˙ÔÓÙ·˜ fï˜ fiÙÈ “‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ˘¿ÚÍÂÈ ÛÙÚ·ÙȈÙÈ΋ ·Ú¤Ì-

Ó·ÛÙÒÓ. ∂›Ó·È Ôχ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi fiÙÈ ™›Ï‚ÈÔ ªÂÚÏÔ˘ÛÎfiÓÈ Î·È ¡ÈÎÔÏ¿ ™·ÚÎÔ˙› ÂÂÛ‹Ì·Ó·Ó ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË ·Ó·Î·Ù·ÓÔÌ‹˜ ÙˆÓ ·Ú¿ÓÔÌˆÓ ÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ Û fiÏ· Ù· ÎÚ¿ÙË Ì¤ÏË, ηıÒ˜ Î·È ÙË ÂÓ›Û¯˘ÛË Ù˘ ·ÛÙ˘ÓfiÌ¢Û˘ ÙˆÓ Â͈ÙÂÚÈÎÒÓ Û˘ÓfiÚˆÓ Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ŒÓˆÛ˘. ∞Ó·ÊÔÚÈο Ì ÙËÓ ÚfiÙ·ÛË ·ÏÏ·ÁÒÓ ÛÙË Û˘Óı‹ÎË ÙÔ˘ ™¤ÓÁÎÂÓ Ë ∂ÏÏ¿‰· ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ÚÔÛËψ̤ÓË ÛÙËÓ ÂχıÂÚË ‰È·Î›ÓËÛË ÙˆÓ Â˘Úˆ·›ˆÓ ÔÏÈÙÒÓ, Ô˘ ·ÔÙÂÏ› ‚¿ÛË ÙÔ˘ Â˘Úˆ·˚ÎÔ‡ ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹Ì·ÙÔ˜. ∞fi ÏÂ˘Ú¿˜ Ì·˜ ıˆÚԇ̠fiÙÈ Ì ·ÊÔÚÌ‹ Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÁÂÁÔÓfiÙ· ˆÚ›Ì·Û·Ó ÔÈ ÂÚÈÛÙ¿ÛÂȘ ÁÈ· Ó· Û·„Ô˘Ì Ì ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË Â˘·ÈÛıËÛ›· ÛÙÔÓ ∫·ÓÔÓÈÛÌfi ¢Ô˘‚Ï›ÓÔ ππ Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› ‰˘Û‚¿ÛÙ·¯ÙÔ ‚¿ÚÔ˜ ÛÙ· ÎÚ¿ÙË ÛÙ· Â͈ÙÂÚÈο Û‡ÓÔÚ· Ù˘ ∂∂ Î·È Ó· ·Ó·ıˆڋÛÔ˘Ì ÙËÓ ·Ú¯‹ Ù˘ ÚÒÙ˘ ·Ú¿ÓÔÌ˘ ÂÈÛfi‰Ô˘”.

‚·ÛË ¯ˆÚ›˜ Û¯ÂÙÈ΋ ÂÓÙÔÏ‹ ÙÔ˘ √∏∂, Ë ÔÔ›· Â›Ó·È ‰‡ÛÎÔÏÔ Ó· ‰Ôı›” ™¯ÂÙÈο Ì ÙȘ ·ÏÏ·Á¤˜ Ô˘ ÛËÌÂÈÒÓÔÓÙ·È ÛÙËÓ ‚fiÚÂÈÔ ∞ÊÚÈ΋, Ô ™·ÚÎÔ˙› Â·Ó¤Ï·‚ fiÙÈ “Ë πÙ·Ï›· Î·È Ë °·ÏÏ›· ÛÙËÚ›˙Ô˘Ó ÙȘ ÚÔÛ‰Ô˘ ÂÏ¢ıÂÚ›·˜ Î·È ‰ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ ÙˆÓ ·Ú·‚ÈÎÒÓ Ï·ÒÓ” √ Á¿ÏÏÔ˜ Úfi‰ÚÔ˜, ¢¯·Ú›ÛÙËÛÂ, Â›Û˘, ÙÔÓ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ Ù˘ ÈÙ·ÏÈ΋˜ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ÁÈ· ÙËÓ ·fiÊ·Û‹ ÙÔ˘, Ó· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯ÂÈ ÂÓÂÚÁ¿, Ë ¯ÒÚ· ÙÔ˘, ÛÙȘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Î·È ÛÙÔ˘˜ ‚ÔÌ‚·Ú‰ÈÛÌÔ‡˜ ÛÙËÓ §È‚‡Ë. ∞Ó·ÊÔÚÈο, ‰Â, Ì ÙËÓ ·Ó·ÌfiÚʈÛË Ù˘ ™˘Óı‹Î˘ ÙÔ˘ ™¤ÓÁÎÂÓ, Û˘Ó‰Â‰Â̤Ó˜ Ì ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· Ù˘ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ¢Û˘, Ô ¡ÈÎÔÏ¿ ™·ÚÎÔ˙›, ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ “ÔÈ ·ÏÏ·Á¤˜ ·˘Ù¤˜, ı· Ú¤ÂÈ Ó· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËıÔ‡Ó. ÕÏψÛÙÂ, ÁÈ· Ó· ˘ÈÔıÂÙ‹ÛÔ˘Ì ÙÔ ∂˘ÚÒ, ·Ó·ÌÔÚÊÒÛ·Ì ÙËÓ ‰È·Î˘‚¤ÚÓËÛË Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜” ∏ °·ÏÏ›·, Ù¤ÏÔ˜, ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ Â›ÛËÌ· fiÙÈ ÛÙËÚ›˙ÂÈ ÙËÓ ˘Ô„ËÊÈfiÙËÙ· ÙÔ˘ ÈÙ·ÏÔ‡ ª¿ÚÈÔ ¡ÙÚ¿ÁÎÈ ÁÈ· ÙËÓ ı¤ÛË ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ∫ÂÓÙÚÈ΋˜ ΔÚ¿Â˙·˜.

∞˘ÙÔ˘ÚÔÏ‹ıËΠ˘¿ÏÏËÏÔ˜ Ù˘ France Telecom ¶∞ƒπ™π, 26.

∂¡∞™ 57¯ÚÔÓÔ˜ ÌÈÛıˆÙfi˜ Ù˘ Â-

Ù·ÈÚ›·˜ France Telecom-Orange ·˘ÙÔÎÙfiÓËÛ ۋÌÂÚ· ·˘ÙÔ˘ÚÔÏÔ‡ÌÂÓÔ˜ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÛÙ¿ıÌ¢Û˘ ÌÈ·˜ ˘ËÚÂÛ›·˜ ÙÔ˘ ÔÌ›ÏÔ˘ ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ ªÔÚÓÙfi (ÓÔÙÈÔ‰˘ÙÈ΋ °·ÏÏ›·), ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛÂ Ë ‰È‡ı˘ÓÛË Ù˘ Âȯ›ÚËÛ˘. “∂›Ì·ÛÙ ·Ó·Ûٷو̤ÓÔÈ ·fi ÙÔ ı¿Ó·ÙÔ ÂÓfi˜ ÌÈÛıˆÙÔ‡ Ù˘ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋˜ ˘ËÚÂÛ›·˜ ÙÔ˘ ªÔÚÓÙfi Ô˘ ¤‚·Ï ٤ÏÔ˜ ÛÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘ ·˘ÙÔ˘ÚÔÏÔ‡ÌÂÓÔ˜ Û‹ÌÂÚ· ÙÔ Úˆ› ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÛÙ¿ıÌ¢Û˘ Ù˘ ˘ËÚÂÛ›·˜ ÙÔ˘ ªÂÚÈÓȿΔ (Û ÚÔ¿ÛÙÈÔ ÙÔ˘ ªÔÚÓÙfi), ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛÂ Ë ‰È‡ı˘ÓÛË Ù˘ ÌÂÁ¿Ï˘ Á·ÏÏÈ΋˜ ÂÙ·ÈÚ›·˜ ÙËÏÂÈÎÔÈÓˆÓÈÒÓ. “√È ÚÒÙ˜ ‚Ô‹ıÂȘ ¤ÊÙ·Û·Ó ÂÈÙfiÔ˘ Î·È ‰È·ÈÛÙÒıËÎÂ Ô ı¿Ó·ÙÔ˜ ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ËÏÈΛ·˜ 57 ÂÙÒÓ ÌÈÛıˆÙÔ‡” ÚfiÛıÂÛÂ Ë ›‰È· ËÁ‹. ∏ France Telecom, Ë ÔÔ›· ¤¯ÂÈ ÂÚ›Ô˘ 100.000 ÂÚÁ·˙Ô̤ÓÔ˘˜ ÛÙË °·ÏÏ›·, ›¯Â ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ ÌÈ· ¢Ú›· ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ÎÚ›ÛË ¤ÂÈÙ· ·fi ¤Ó· ·̷ ·˘ÙÔÎÙÔÓÈÒÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ Ù˘ ·fi ÙÔÓ π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ ÙÔ˘ 2008 ˆ˜ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ 2009. °È· ÙȘ ·˘ÙÔÎÙÔӛ˜ ›¯Â ηÙËÁÔÚËı› ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ Ô˘ ÂÈ‚Ï‹ıËΠ·fi ÙÔ 2004 Ì ÛÙfi¯Ô Ó· ·Ú·ÎÈÓËıÔ‡Ó Ó· ·Ô¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó ·fi ÙÔÓ fiÌÈÏÔ 22.000 ÌÈÛıˆÙÔ› ̤۷ Û ÙÚ›· ¯ÚfiÓÈ·. ™‡Ìʈӷ Ì ÌÈ· ηٷ̤ÙÚËÛË ‰‡Ô Û˘Ó‰ÈοوÓ, 25 ÌÈÛıˆÙÔ› Ù˘ France Telecom - Orange ·˘ÙÔÎÙfiÓËÛ·Ó ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ 2010.

™‡ÓÙ·ÍË... Û ËÏÈΛ· 102 ÂÙÒÓ §π¡∫√§¡, 26.

™∂ ËÏÈΛ· 102 ÂÙÒÓ, ÌÈ· Á˘Ó·›Î·

Ô˘ ÂÚÁ¿˙ÂÙ·È ·ÎfiÌË ÁÈ· ÙËÓ ¶ÔÏÈÙ›· Ù˘ ¡ÂÌÚ¿Ûη ·ÔÊ¿ÛÈÛ ÙÂÏÈο Ó· ·Ô¯ˆÚ‹ÛÂÈ ·fi ÙËÓ ÂÓÂÚÁfi ‰Ú¿ÛË Î·È Ó· Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰ÔÙËı› ÁÈ·Ù› ‹ÚıÂ Ë ÒÚ· Ó· ·ÔÏ·‡ÛÂÈ Ù· ÁÂÚ¿Ì·Ù¿ Ù˘. ∏ ™¿ÏÈ °ÎfiÚÓÙÔÓ ÂÚÁ¿ÛÙËΠÁÈ· ÙÚÂȘ ΢‚ÂÚÓ‹Ù˜ Î·È ÛÙ· 75 Ù˘ ·¤ÚÚÈ„Â ÙËÓ ÚfiÙ·ÛË Ó· Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰ÔÙËı›. ∞ÓÙ’ ·˘ÙÔ‡ Â¤ÏÂÍ ӷ ·Ú¯›ÛÂÈ ÌÈ· Ó¤· ηÚȤڷ ˆ˜ ÎÏËÙ‹Ú·˜ ÛÙËÓ ÔÏÈÙÂȷ΋ μÔ˘Ï‹. Δ· ÙÂÏÂ˘Ù·›· 27 ¯ÚfiÓÈ· ÌÂٷʤÚÂÈ ÌËӇ̷ٷ ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙˆÓ Û˘˙ËÙ‹ÛÂˆÓ Î·È ÊÚÔÓÙ›˙ÂÈ Ó· ‰È·ÙËÚÂ›Ù·È Ë Ù¿ÍË Î·Ù¿ ÙȘ ·ÎÚÔ¿ÛÂȘ ÙˆÓ ÂÈÙÚÔÒÓ. ∏ ηٿÛÙ·ÛË Ù˘ ˘Á›·˜ Ù˘ ‰ÂÓ ¤·ÈÍ ηӤӷ ÚfiÏÔ ÛÙËÓ ·fiÊ·Û‹ Ù˘ Ó· ·Ô¯ˆÚ‹ÛÂÈ ·fi ÙËÓ ˘ËÚÂÛ›·, ›Â Ë ›‰È·. “∞ÏÒ˜ ·ÔÊ¿ÛÈÛ· fiÙÈ ‹ÚıÂ Ë ÒÚ·” ÂÍ‹ÁËÛÂ. ¶¤ÚÛÈ Ë ÔÚÁ¿ÓˆÛË “∏ ÂÌÂÈÚ›· ÌÂÙÚ¿ÂÈ” — ÌË ÎÂÚ‰ÔÛÎÔÈ΋ ÔÚÁ¿ÓˆÛË Ô˘ ‚ÔËı¿ÂÈ ËÏÈÎȈ̤ÓÔ˘˜ Ó· ‚Ú›ÛÎÔ˘Ó ‰Ô˘ÏÂÈ¿ — ·Ó·Î‹Ú˘Í ÙËÓ °ÎfiÚÓÙÔÓ “¢È·ÎÂÎÚÈ̤ÓË °ËÚ·ÈfiÙÂÚË ∂ÚÁ·˙fiÌÂÓË” ÙˆÓ ∏¶∞. ∏ °ÎfiÚÓÙÔÓ Â› fiÙÈ Ë ÙÂÏÂ˘Ù·›· Ë̤ڷ Ù˘ ÛÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ı· Â›Ó·È Ôχ Û˘ÁÎÈÓËÙÈ΋. “¶ÚÔÛ·ıÒ Ó· ˙ˆ ÙËÓ Î¿ı ÛÙÈÁÌ‹. √ £Âfi˜ ‰ÂÓ Ì·˜ ¤‰ˆÛ ÎÔ˘Ì› ÁÈ· Ó· Á˘ÚÓ¿Ì ›Ûˆ. ª·˜ ¤‰ˆÛ ÌfiÓÔ ÎÔ˘Ì› ÁÈ· Ó· ÛÙ·Ì·Ù¿ÌÂ Î·È ÁÈ· Ó· ÚÔ¯ˆÚ¿ÌÂ. ∂›Ì·È ·ÎfiÌË Ó¤·. £¤Ïˆ Ó· ·ÔÏ·‡Ûˆ ÙË Û‡ÓÙ·ÍË” ÙfiÓÈÛÂ.


¢ÈÂıÓ‹ 32 ∂›ıÂÛË Û ÏˆÊÔÚÂ›Ô Ì 13 ÓÂÎÚÔ‡˜ ÛÙÔ ¶·ÎÈÛÙ¿Ó

ΔETAƒΔ∏ 27 ∞¶ƒπ§πOY 2011

™ÊÔ‰Ú¤˜ Û˘ÁÎÚÔ‡ÛÂȘ Î·È ‚ÔÌ‚·Ú‰ÈÛÌÔ› ÛÙË ªÈ˙Ô˘Ú¿Ù· ÁÈ· ÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô ÙÔ˘ ÏÈÌ·ÓÈÔ‡

ª·›ÓÔÓÙ·È ÔÈ Ì¿¯Â˜ ÛÙË §È‚‡Ë

π™§∞ª∞ª¶∞¡Δ, 26.

Δ√À§∞Ãπ™Δ√¡ 13 ¿ÓıÚˆÔÈ ÛÎÔÙÒıËηÓ, ·Ó¿ÌÂÛ¿ ÙÔ˘˜ Á˘Ó·›Î˜ Î·È ·È‰È¿, fiÙ·Ó ¤ÓÔÏÔÈ ÂÈÙ¤ıËÎ·Ó Û ÏˆÊÔÚÂ›Ô ÛÙÔ ÓÔÙÈÔ‰˘ÙÈÎfi ¶·ÎÈÛÙ¿Ó. ∏ Â›ıÂÛË ÛËÌÂÈÒıËΠÙÔ ‚Ú¿‰˘ Ù˘ ¢Â˘Ù¤Ú·˜ ÛÙËÓ fiÏË ™›ÌÈ, 180 ¯ÈÏÈfiÌÂÙÚ· ÓÔÙÈÔ·Ó·ÙÔÏÈο Ù˘ ∫Ô˘¤Ù·, ÚˆÙÂ‡Ô˘Û·˜ ÙÔ˘ ª·ÏÔ˘ÙÛÈÛÙ¿Ó, ÛÙ· Û‡ÓÔÚ· Ì ÙÔ πÚ¿Ó Î·È ÙÔ ∞ÊÁ·ÓÈÛÙ¿Ó. ™ÙÔ ∫·Ú¿ÙÛÈ, ‰‡Ô ‚fî˜ ÂÍÂÚÚ¿ÁËÛ·Ó Û‹ÌÂÚ· Ì ÛÙfi¯Ô ψÊÔÚ›· Ô˘ ÌÂÙ¤ÊÂÚ·Ó ¶Â˙ÔÓ·‡Ù˜ Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ¯¿ÛÂÈ ÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘ ¤Ó·˜ ¿ÓıÚˆÔ˜ Î·È Ó· ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÙÔ‡Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ·fi 30, ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ·Ó ÔÈ ÙÔÈΤ˜ ·Ú¯¤˜. ∂ÎÚfiÛˆÔ˜ ÙÔ˘ ·ÎÈÛÙ·ÓÈÎÔ‡ ¶ÔÏÂÌÈÎÔ‡ ¡·˘ÙÈÎÔ‡ ÂȂ‚·›ˆÛ ÙË ÌÈ· ¤ÎÚËÍË Î·È ÙfiÓÈÛ ˆ˜ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÓÔÓÙ·È ÛÙÔȯ›· ÁÈ· ÙËÓ ‰Â‡ÙÂÚË Ô˘ ÛËÌÂÈÒıËΠ۠¿ÏÏÔ ÛËÌÂ›Ô Ù˘ fiÏ˘. “∂ÎÚËÎÙÈÎÔ› Ì˯·ÓÈÛÌÔ› ›¯·Ó ÙÔÔıÂÙËı› ηٿ Ì‹ÎÔ˜ ÙÔ˘ ‰ÚfiÌÔ˘ Î·È ÂÍÂÚÚ¿ÁËÛ·Ó fiÙ·Ó ¤Ú·Û·Ó Ù· ψÊÔÚÂ›Ô Ô˘ ÌÂÙ¤ÊÂÚ·Ó ·ÍȈ̷ÙÈÎÔ‡˜ ÙÔ˘ ¡·˘ÙÈÎÔ‡” ‰È¢ÎÚ›ÓÈÛÂ Ô ψٿگ˘ ™·ÏÌ¿Ó ∞ÏÈ. ΔËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË Â‚‰ÔÌ¿‰·, 22 ¿ÓıÚˆÔÈ ÛÎÔÙÒıËÎ·Ó ·fi ¤ÎÚËÍË ‚fiÌ‚·˜ Û ¯·ÚÙÔ·È¯ÙÈ΋ ϤۯË.

πÛ¯˘Ú¤˜ ηٷÈÁ›‰Â˜ Î·È ÏËÌ̇Ú˜ ÛÙËÓ ÚˆÙÂ‡Ô˘Û· Ù˘ μÚ·˙ÈÏ›·˜ ƒπ√ ¡Δ∂ ∑∞¡∂´ƒ√, 26.

∞ƒ∫∂Δ∂™ Û˘ÓÔÈ˘ ÙÔ˘ ƒ›Ô ÏËÌ-

̇ÚÈÛ·Ó ÂÍ·ÈÙ›·˜ ÙˆÓ ‰˘Ó·ÙÒÓ Î·Ù·ÈÁ›‰ˆÓ, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ÚÔÎÏËıÔ‡Ó ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÛÙȘ Û˘ÁÎÔÈӈӛ˜, ÂÓÒ ÔÈ ˘ÚÔÛ‚¤ÛÙ˜ ÂÓÙfiÈÛ·Ó ¤Ó· ÙÒÌ·, ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛÂ Ë ÔÏÈÙÈ΋ ÚÔÛÙ·Û›·. √È Î·Ù·ÚÚ·ÎÙÒ‰ÂȘ ‚ÚÔ¯¤˜ Ô˘ ÍÂΛÓËÛ·Ó ÙËÓ ¢Â˘Ù¤Ú· Î·È ÛÙ·Ì¿ÙËÛ·Ó Û‹ÌÂÚ· ÙÔ Úˆ›, ¤ÏËÍ·Ó È‰È·›ÙÂÚ· ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ ª·Ú·Î¿Ó·, fiÔ˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ô Ó·fi˜ ÙÔ˘ ‚Ú·˙ÈÏÈ¿ÓÈÎÔ˘ Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘ Î·È ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÊÈÏÔÍÂÓ‹ÛÂÈ ÙÔ ·ÁÎfiÛÌÈÔ Î‡ÂÏÏÔ ÙÔ˘ 2014, ÂÓÒ Ô ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˜ ÔÙ·Ìfi˜ ˘Âگ›ÏÈÛÂ. ∫ÔÓÙ¿ ÛÙËÓ ª·ÓÙ¤ÈÚ·, ÔÈ ˘ÚÔÛ‚¤ÛÙ˜ ‚Ú‹Î·Ó ¤Ó· ÙÒÌ·, ÂÓÒ Ô ˙ˆÔÏÔÁÈÎfi˜ ΋Ô˜ Ù˘ fiÏ˘ ÏËÌ̇ÚÈÛÂ. ™Â ¤ÓÙÂη Ê·‚¤Ï˜ ÛÙÔ ‚ÔÚÚ¿, ÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔÈ ·Ó·ÁοÛÙËÎ·Ó Ó· ÂÁηٷÏ›„Ô˘Ó ÙȘ ÂÛٛ˜ ÙÔ˘˜ Î·È Ó· ÂÚ¿ÛÔ˘Ó ÙË Ó‡¯Ù· ÛÙ· ηٷʇÁÈ·. “∏ fiÏË ·Ú·Ì¤ÓÂÈ Û ηٿÛÙ·ÛË Û˘Ó·ÁÂÚÌÔ‡ ·ÏÏ¿ ·fi Û‹ÌÂÚ· ÙÔ Úˆ› Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ¤¯ÂÈ Â·Ó¤ÏıÂÈ ÛÙÔ Î·ÓÔÓÈÎfi. ∂Í·ÎÔÏÔ˘ı› Ó· ˘¿Ú¯ÂÈ Ï¿ÛË Î·È Û˘ÓÙÚ›ÌÌÈ· Ù· ÔÔ›· ı· Ú¤ÂÈ Ó· ηı·ÚÈÛÙÔ‡Ó” ‰‹ÏˆÛ ·ÍȈ̷ÙÔ‡¯Ô˜ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜.

6,3 ƒ›¯ÙÂÚ Ù·Ú·ÎÔ‡ÓËÛ·Ó ÙËÓ πÓ‰ÔÓËÛ›· Δ∑∞∫∞ƒΔ∞, 26.

™∂π™ªπ∫∏ ‰fiÓËÛË ÌÂÁ¤ıÔ˘˜ 6,3

ÛËÌÂÈÒıËΠÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ ™ÈϷο Ù˘ ÎÂÓÙÚÈ΋˜ π¿‚·˜, ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛÂ Ë ™ÂÈÛÌÔÏÔÁÈ΋ ÀËÚÂÛ›· Ù˘ πÓ‰ÔÓËÛ›·˜, ÚÔÛı¤ÙÔÓÙ·˜ ˆ˜ ‰ÂÓ ÂΉfiıËΠÚÔÂȉÔÔ›ËÛË ÁÈ· ÙÛÔ˘Ó¿ÌÈ. ΔÔ Â›ÎÂÓÙÚÔ ÙÔ˘ ÛÂÈÛÌÔ‡ ÂÓÙÔ›ÛÙËΠ۠‚¿ıÔ˜ 24 ¯ÈÏÈÔ̤ÙÚˆÓ. ∫ÔÓÙ¿ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ô˘ ÛËÌÂÈÒıËÎÂ Ô ÛÂÈÛÌfi˜ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ‰È˘ÏÈÛÙ‹ÚÈÔ, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÁÈ· ˙ËÌȤ˜ ‹ fiÙÈ ‰È·ÎfiËÎÂ Ë ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘.

Δƒπ¶√§∏, 26.

Œ

ÂÈÙ· ·fi ÙËÓ ·Ô¯ÒÚËÛË ÙˆÓ Î˘‚ÂÚÓËÙÈÎÒÓ ‰˘Ó¿ÌÂˆÓ ·fi ÙË ªÈ˙Ô˘Ú¿Ù· ÙÔ ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ ˘fi ÙËÓ ›ÂÛË ÙˆÓ ¡∞Δ√˚ÎÒÓ ·ÂÚÔÔÚÈÎÒÓ ÂȉÚÔÌÒÓ, ÙÔ Î·ıÂÛÙÒ˜ Â·Ó‹Ïı ‚ÔÌ‚·Ú‰›˙ÔÓÙ·˜ Ùo ÏÈÌ¿ÓÈ Ù˘ fiÏ˘ Ô˘ ÌÂÙÚ¿ ‹‰Ë ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˘˜ ·fi 1.000 ÓÂÎÚÔ‡˜. ∏ ªÈ˙Ô˘Ú¿Ù· Â›Ó·È Ë ÌfiÓË fiÏË Ù˘ ‰˘ÙÈ΋˜ §È‚‡Ë˜ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙ· ¯¤ÚÈ· ÙˆÓ ·ÓÙÈηıÂÛÙˆÙÈÎÒÓ.“◊Ù·Ó ÙÚÔÌÂÚfi, Û·Ó ÛÎËÓ‹ ·fi ÙÔÓ μ’ ¶·ÁÎfiÛÌÈÔ ¶fiÏÂÌÔ” ‰‹ÏˆÛ ÙËÏÂʈÓÈο ÛÙÔ Ú·ÎÙÔÚÂ›Ô Associated Press οÙÔÈÎÔ˜ Ù˘ ªÈ˙Ô˘Ú¿Ù· Ô˘ ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó ÛÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ Û˘Óԉ‡ÔÓÙ·˜ ÙË ÌËÙ¤Ú· ÙÔ˘, Ë ÔÔ›· ¢ÂÏÈÛÙÔ‡Û ӷ ÂÁηٷÏ›„ÂÈ ÙËÓ fiÏË Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Â‰Ò Î·È Â‚‰ÔÌ¿‰Â˜ ÛÙÔ ¤ÏÂÔ˜ ÙˆÓ Î˘‚ÂÚÓËÙÈÎÒÓ ‰˘Ó¿ÌˆÓ. ∂ηÙÔÓÙ¿‰Â˜ οÙÔÈÎÔÈ Î·È ÔÏÏÔ› ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜ ·fi ÙËÓ ∞ÊÚÈ΋ ÂÚ›ÌÂÓ·Ó ÛÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ ÙÔÓ Î·Ù¿ÏÔ˘ ÙÔ˘ Red Star 1, ·Ï‚·ÓÈÎfi ÏÔ›Ô Ô˘ ¤¯ÂÈ Ó·˘Ïˆı› ·fi ÙÔÓ ¢ÈÂıÓ‹ √ÚÁ·ÓÈÛÌfi ªÂÙ·Ó¿ÛÙ¢Û˘. ŸÏÔÈ ÚÔÛ¿ıËÛ·Ó ·ÓÈÎfi‚ÏËÙÔÈ Ó· ÎÚ˘ÊÙÔ‡Ó fiÙ·Ó ¿Ú¯ÈÛ·Ó Ó· ¤ÊÙÔ˘Ó ÔÈ ‡Ú·˘ÏÔÈ ÙÔ˘ ηıÂÛÙÒÙÔ˜, ÎÚ‡‚ÔÓÙ·Ó Û ·˘ÙÔΛÓËÙ· Î·È ÎÈ‚ÒÙÈ·. ∫¿ÔÈÔÈ ¤ÙÚ¯·Ó Ó· ÛˆıÔ‡Ó Ì·ÎÚÈ¿ ·fi ÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ. §›Á˜ ÒÚ˜ ·ÚÁfiÙÂÚ· ͤÛ·Û·Ó ÛÊÔ‰Ú¤˜ Û˘ÁÎÚÔ‡ÛÂȘ ÁÈ· ÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô ÙÔ˘ ÏÈÌ·ÓÈÔ‡ ÌÂٷ͇ ·ÓÙÈηıÂÛÙˆÙÈÎÒÓ Î·È ‰˘Ó¿ÌÂˆÓ Ô˘ ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó ÈÛÙ¤˜ ÛÙÔÓ ªÔ˘·Ì¿Ú ∫·ÓÙ¿ÊÈ. ∂ÎÚfiÛˆÔ˜ ÙˆÓ ÂÍÂÁÂÚÌ¤ÓˆÓ ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ ¤¯Ô˘Ó ¯¿ÛÂÈ ÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘˜ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÙÚÂȘ ¿ÓıÚˆÔÈ Î·È ‰Âο‰Â˜ ¤¯Ô˘Ó ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÙ›. √È ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ÛÙË §È‚‡Ë ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ϤÔÓ ÛÙËÓ ¤ÎÙË Â‚‰ÔÌ¿‰·, ˆÛÙfiÛÔ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÂÏ¿¯ÈÛÙ˜ ÂӉ›ÍÂȘ fiÙÈ ı· ˘¿ÚÍÂÈ Ì›· ÛÙÚ·ÙȈÙÈ΋ ÛÙÚÔÊ‹ Ô˘ ı· Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ ÛÙË Û‡ÓÙÔÌË Ï‹ÍË ÙÔ˘ ÔϤÌÔ˘. √‡ÙÂ Î·È ‰È·Ê·›ÓÔÓÙ·È ÛËÌ·ÓÙÈο “Ú‹ÁÌ·Ù·” ÛÙÔ˘˜ ÎfiÏÔ˘˜ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ÙÔ˘ ªÔ˘·Ì¿Ú ∫·ÓÙ¿ÊÈ, ÒÛÙ ӷ ÂÈÛ¢ÛÙ› Ì›· ÔÏÈÙÈ΋ χÛË. ªÚÔÛÙ¿ ÛÙÔ ·‰È¤ÍÔ‰Ô, Ô ƒÒÛÔ˜ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ μÏ·ÓÙÈÌ›Ú ¶Ô‡ÙÈÓ Â¤ÎÚÈÓ ÂÎ Ó¤Ô˘ ÙË Û˘ÌÌ·¯›· ÎÚ·ÙÒÓ Ô˘ ÂÈ‚¿ÏÏÂÈ ÙË ˙ÒÓË ··ÁfiÚ¢Û˘ Ù‹ÛÂˆÓ ÛÙË §È‚‡Ë, ÙÔÓ›˙ÔÓÙ·˜ Ì ¤ÌÊ·ÛË fiÙÈ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Î·Ì›· ÂÓÙÔÏ‹-ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰fiÙËÛË Ó· ÛÎÔÙÒÛÂÈ ÙÔÓ

ªÔ˘·Ì¿Ú ∫·ÓÙ¿ÊÈ. ∏ §È‚‡Ë ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ ηÏ› ÙË ƒˆÛ›· Ó· Û˘ÁηϤÛÂÈ ÂÎÙ¿ÎÙˆ˜ ÙÔ ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ∞ÛÊ·Ï›·˜ ÙÔ˘ √∏∂.

∂ÓÂÚÁfi ÚfiÏÔ ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ Ë πÙ·Ï›·

∂ÓÂÚÁfiÙÂÚÔ ÚfiÏÔ ÛÙȘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ÛÙË §È‚‡Ë ·ÔÊ¿ÛÈÛ ӷ ¤¯ÂÈ Ë πÙ·Ï›·, ηıÒ˜ ı· ÂÈÙÚ·› ÛÙËÓ ÔÏÂÌÈ΋ Ù˘ ·ÂÚÔÔÚ›· Ó· ‚ÔÌ‚·Ú‰›˙ÂÈ ÂÈÏÂÁ̤ÓÔ˘˜ ÛÙfi¯Ô˘˜ ÛÙÔ ÏÈ‚˘Îfi ¤‰·ÊÔ˜ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÚÔÛٷ٤„ÂÈ ÙÔ˘˜ ·Ì¿¯Ô˘˜. ¢‹ÏˆÛË Ô˘ ÂΉfiıËΠ·fi ÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô ÙÔ˘ Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡ ™›Ï‚ÈÔ ªÂÚÏÔ˘ÛÎfiÓÈ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ fiÙÈ ÂÓË̤ڈÛ ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ ÙˆÓ ∏¶∞ ª·Ú¿Î √Ì¿Ì· Û ÙËÏÂʈÓÈ΋ Û˘ÓÔÌÈÏ›· ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÙËÓ ·fiÊ·ÛË Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Î·È ÙÔÓ›˙ÂÈ ˆ˜ ı· ÙËÏÂʈӋÛÂÈ Î·È Û ¿ÏÏÔ˘˜ Â˘Úˆ·›Ô˘˜ ËÁ¤Ù˜ ÁÈ· Ó· ÙÔ˘˜ ÙÔ ÂÈ ÚÔÛˆÈο. ∂Ó Ùˆ ÌÂٷ͇, Ô ƒÒÛÔ˜ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∂͈ÙÂÚÈÎÒÓ ÍÂηı¿ÚÈÛ ÙËÓ ΔÚ›ÙË fiÙÈ ‰ÂÓ ı· ÛÙËÚ›ÍÂÈ Î·Ì›· ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ∞ÛÊ·Ï›·˜ ÙÔ˘ √∏∂ Ô˘ ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ÎÏÈÌ·ÎÒÛÂÈ ÙËÓ ¤ÓÙ·ÛË ÛÙË §È‚‡Ë.

¡¤Â˜ ÂÎÚ‹ÍÂȘ ÛÙËÓ ΔÚ›ÔÏË

¶¤ÓÙ ÈÛ¯˘Ú¤˜ ÂÎÚ‹ÍÂȘ Ù·Ú·ÎÔ‡ÓËÛ·Ó ÙÔ ·Ó·ÙÔÏÈÎfi ÙÌ‹Ì· Ù˘ ÚˆÙÂ‡Ô˘Û·˜ Ù˘

§È‚‡Ë˜, Ù˘ ΔÚ›ÔÏ˘, Û‡Ìʈӷ Ì ·˘ÙfiÙ˜ Ì¿ÚÙ˘Ú˜. ÕÏϘ ‰‡Ô ÂÎÚ‹ÍÂȘ Û˘ÁÎÏfiÓÈÛ·Ó ÙËÓ ›‰È· Û˘ÓÔÈΛ· Ï›ÁÔ ·ÚÁfiÙÂÚ·, ‰‹ÏˆÛ ¤Ó·˜ ¿ÏÏÔ˜ Ì¿ÚÙ˘Ú·˜. ∏ ÚˆÙÂ‡Ô˘Û· Ù˘ §È‚‡Ë˜ Â›Ó·È ·fi ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ Ô ÛÙfi¯Ô˜ ÂÓÙ·ÙÈÎÒÓ ÂȉÚÔÌÒÓ ÙÔ˘ ¡∞Δ√. Δ· ÍËÌÂÚÒÌ·Ù· Ù˘ ¢Â˘Ù¤Ú·˜, ÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô ÙÔ˘ Ï›‚˘Ô˘ ËÁ¤ÙË ªÔ˘¿Ì·Ú ∫·ÓÙ¿ÊÈ Î·Ù·ÛÙÚ¿ÊËΠÔÏÔÛ¯ÂÚÒ˜ ·fi ·ÂÚÔÔÚÈÎfi Ï‹ÁÌ· ÙÔ˘ ¡∞Δ√, ÂÓÒ ·ÎÔ‡ÛÙËÎ·Ó ÂÎÚ‹ÍÂȘ ÛÙËÓ fiÏË, ÔÈ ÈÔ ÈÛ¯˘Ú¤˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Ï‹ÍÂÈ Ì¤¯ÚÈ ÙÒÚ· ÙËÓ ÚˆÙÂ‡Ô˘Û·. ΔÚÂȘ ˘¿ÏÏËÏÔÈ ÛÎÔÙÒıËÎ·Ó Î·È ¿ÏÏÔÈ 45 ¿ÓıÚˆÔÈ ÙÚ·˘Ì·Ù›ÛÙËηÓ, ·fi ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ÔÈ 15 ÛÔ‚·Ú¿, ‰‹ÏˆÛÂ Ô ÂÎÚfiÛˆÔ˜ ÙÔ˘ ηıÂÛÙÒÙÔ˜, ªÔ‡Û· πÌÚ·‹Ì, ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Û˘Ó¤ÓÙ¢Í˘ Δ‡Ô˘ ÌÚÔÛÙ¿ ·fi ÙÔ Î·ÙÂÛÙÚ·Ì̤ÓÔ ÎÙ›ÚÈÔ. ∞ÓÙ›ıÂÙ·, Ô Û˘ÓÙ·Á̷ٿگ˘ ∫·ÓÙ¿ÊÈ “Â›Ó·È Î·Ï¿, Ë ˘Á›· ÙÔ˘ Â›Ó·È Î·Ï‹ Î·È ÙÔ Ë-

ıÈÎfi ÙÔ˘ ˘„ËÏfi” , ‰‹ÏˆÛÂ Ô πÌÚ·‹Ì. μÚ›ÛÎÂÙ·È Û “·ÛʷϤ˜ ̤ÚÔ˜ Î·È ‰È¢ı‡ÓÂÈ ÙË Ì¿¯Ë” .

™ÙË ƒÒÌË Ë ™‡ÓÔ‰Ô˜ Ù˘ √Ì¿‰·˜ ∂·Ê‹˜

∏ ÂfiÌÂÓË Û‡ÓÔ‰Ô˜ Ù˘ √Ì¿‰·˜ ∂·Ê‹˜ ÁÈ· ÙË §È‚‡Ë ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÙËÓ ¶¤ÌÙË 5Ë ª·˝Ô˘ ÛÙË ƒÒÌË, fiˆ˜ ‰‹ÏˆÛÂ Ô ÂÎÚfiÛˆÔ˜ ÙÔ˘ ÈÙ·ÏÈÎÔ‡ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ∂͈ÙÂÚÈÎÒÓ. ΔËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË Â‚‰ÔÌ¿‰· Ô ÈÙ·Ïfi˜ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∂͈ÙÂÚÈÎÒÓ ºÚ¿ÓÎÔ ºÚ·Ù›ÓÈ Â›¯Â ÂÈÛËÌ¿ÓÂÈ fiÙÈ Ë Û‡ÓÔ‰Ô˜ ·˘Ù‹ ı· ¤¯ÂÈ ÛÙfi¯Ô Ó· ‚ÔËı‹ÛÂÈ ÙÔ˘˜ ÂÍÂÁÂṲ́ÓÔ˘˜ Ó· Ô˘Ï‹ÛÔ˘Ó ÛÙË ‰ÈÂıÓ‹ ·ÁÔÚ¿ ÙÔ ÂÙڤϷÈÔ Ù˘ §È‚‡Ë˜. ∏ Èı·ÓfiÙËÙ· ·ÚÔ¯‹˜ fiÏˆÓ ÛÙÔ˘˜ ·ÓÙÈηıÂÛÙˆÙÈÎÔ‡˜ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Â›Û˘ Ó· Â›Ó·È ÛÙËÓ ·Ù˙¤ÓÙ· Ù˘ Û˘Ófi‰Ô˘ Ù˘ 5˘ ª·˝Ô˘.

∂›ÎÔÛÈ ¤ÓÙ ¯ÚfiÓÈ· ÌÂÙ¿ Ì ÙÔ ‚ϤÌÌ· ÛÙÚ·Ì̤ÓÔ ÛÙË ºÔ˘ÎÔ˘Û›Ì·

“ª·‡ÚË” Â¤ÙÂÈÔ˜ Ù˘ ηٷÛÙÚÔÊ‹˜ ÛÙÔ ΔÛÂÚÓfiÌÈÏ ∫π∂μ√, 26.

∂π∫√™π ¤ÓÙ ¯ÚfiÓÈ· ¤Ú·Û·Ó

·fi ÙÔ ¯ÂÈÚfiÙÂÚÔ ˘ÚËÓÈÎfi ·Ù‡¯ËÌ· Ù˘ ÈÛÙÔÚ›·˜, ÂΛÓÔ ÙÔ˘ ΔÛÂÚÓfiÌÈÏ ÛÙËÓ √˘ÎÚ·Ó›·. ∏ Ì·‡ÚË Â¤ÙÂÈÔ˜ Â›Ó·È ÈÔ Â›Î·ÈÚË ·fi ÔÙ¤, ‰Â‰Ô̤Ó˘ Ù˘ ÚfiÛÊ·Ù˘ ηٷÛÙÚÔÊ‹˜ ÛÙËÓ π·ˆÓ›· Î·È ÙȘ ·ÓËÛ˘¯›Â˜ ÁÈ· ÙË ‰È·ÚÚÔ‹ Ú·‰ÈÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ ·fi ÙÔ ˘ÚËÓÈÎfi ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ Ù˘ ºÔ˘ÎÔ˘Û›Ì·. ™ÙÔ ΔÛÂÚÓfiÌÈÏ ı· ÌÂÙ·‚› Ô ƒÒÛÔ˜ Úfi‰ÚÔ˜, ηıÒ˜ Î·È Ô √˘ÎÚ·Ófi˜ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜, μ›ÎÙÔÚ °È·ÓÔ‡ÎÔ‚ÈÙ˜. ◊Ù·Ó 26 ∞ÚÈÏ›Ô˘ 1986 fiÙ·Ó Ô ˘ÚËÓÈÎfi˜ ·ÓÙȉڷÛÙ‹Ú·˜ 4 ÙÔ˘ ÂÚÁÔÛÙ·Û›Ô˘ ÛÙÔ ΔÛÂÚÓfiÌÈÏ ÂÍÂÚÚ¿ÁË, ·ÂÏ¢ıÂÚÒÓÔÓÙ·˜ ¤Ó· Û‡ÓÓÂÊÔ Ú·‰ÈÂÓÂÚÁÒÓ ˘ÏÈÎÒÓ Ô˘ ÌfiÏ˘Ó ÌÂÁ¿ÏÔ Ì¤ÚÔ˜ Ù˘ μfiÚÂÈ·˜ ∂˘ÚÒ˘. ΔÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ 30 ¿ÙÔÌ· ÛÎÔÙÒıËÎ·Ó ·Ì¤Ûˆ˜ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ¤ÎÚËÍË, ÂÓÒ ÔÏÏÔ› ¿ÏÏÔÈ ıˆÚÂ›Ù·È fiÙÈ ¤¯·Û·Ó ÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘˜ ·fi ·Ûı¤ÓÂȘ Ô˘ Û¯ÂÙ›˙ÔÓÙ·È Ì ÙË ‰È·ÚÚÔ‹ Ú·‰ÈÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜. ∂ηÙÔÓÙ¿‰Â˜ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ οÙÔÈÎÔÈ ·ÔÌ·ÎÚ‡ÓıËÎ·Ó ·fi ÌÔÏ˘Ṳ̂Ó˜ ÂÎÙ¿ÛÂȘ ÛÙËÓ √˘ÎÚ·Ó›·, ÙË §Â˘ÎÔÚˆÛ›· Î·È ÙË ƒˆÛ›·, ÙÌ‹Ì·Ù· Ù˘ ÙfiÙ ™Ô‚ÈÂÙÈ΋˜ ŒÓˆÛ˘. °‡Úˆ ·fi ÙÔ ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ ÙÔ˘ ΔÛÂÚÓÔÌ›Ï, Û ·ÎÙ›Ó· 30 ¯ÈÏÈÔ̤ÙÚˆÓ, ÔÚÈÔıÂÙ‹ıËÎÂ Î·È ÂÎÎÂÓÒıËΠÌÈ· “˙ÒÓË ·ÔÎÏÂÈÛÌÔ‡”, Ë ÔÔ›· ÂÈۋ̈˜ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ·Î·ÙÔ›ÎËÙË, ·Ó Î·È ÂηÙÔÓÙ¿‰Â˜ ¿ÙÔÌ· ¤¯Ô˘Ó ÂÈÛÙÚ¤„ÂÈ

ÛÙ· Û›ÙÈ· ÙÔ˘˜ ·ÁÓÔÒÓÙ·˜ ÙȘ ÚÔÂȉÔÔÈ‹ÛÂȘ. ¶fiÏË Ê¿ÓÙ·ÛÌ· ·Ú·Ì¤ÓÂÈ Î·È ÙÔ ¶ÚÈÈ¿Ù, Ë fiÏË ÙˆÓ 50.000 ηÙÔ›ÎˆÓ Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËΠÙË ‰ÂηÂÙ›· ÙÔ˘ 1970 ÁÈ· Ó· ÊÈÏÔÍÂÓ‹ÛÂÈ ÙÔ˘˜ ÂÚÁ¿Ù˜ ÙÔ˘ ΔÛÂÚÓÔÌ›Ï.

™ÙÔ ΔÛÂÚÓfiÌÈÏ ı· ÌÂÙ·‚› ÙËÓ ΔÚ›ÙË Ô ƒÒÛÔ˜ Úfi‰ÚÔ˜, ¡ÙÌ›ÙÚÈ ªÂÓÙ‚¤ÓÙÂÊ, Ô ÔÔ›Ô˜ ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ ÙÔ “‚·ÛÈÎfi Ì¿ıËÌ·” Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ¿ÚÔ˘Ì ·fi ÙËÓ Î·Ù·ÛÙÚÔÊ‹ ÛÙÔÓ ˘ÚËÓÈÎfi ÛÙ·ıÌfi Ù˘ ºÔ˘ÎÔ˘Û›Ì· ÛÙËÓ π·ˆÓ›· Î·È ÙÔ˘ ΔÛÂÚÓfiÌÈÏ ÛÙËÓ √˘-

ÎÚ·Ó›· Â›Ó·È fiÙÈ Ú¤ÂÈ Ó· ˘¿Ú¯ÂÈ ‰È·Ê¿ÓÂÈ· Û ÂÚÈÛÙ·ÙÈο ˘ÚËÓÈÎÒÓ ·Ù˘¯ËÌ¿ÙˆÓ. √ ƒÒÛÔ˜ Úfi‰ÚÔ˜, ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓÔ˜ ÛÙËÓ ¤ÎÚËÍË ÛÙÔÓ ˘ÚËÓÈÎfi ÛÙ·ıÌfi ÛÙËÓ √˘ÎÚ·Ó›·, ÙËÓ ÔÔ›· ›¯·Ó ·ÔÎÚ‡„ÂÈ ÔÈ ÙfiÙ ÛÔ‚ÈÂÙÈΤ˜ ∞Ú¯¤˜, ‰‹ÏˆÛÂ: “ΔÔ ‚·ÛÈÎfi Ì¿ıËÌ· Â›Ó·È Ë ·Ó¿ÁÎË Ó· ϤÌ ÙËÓ ·Ï‹ıÂÈ· ÛÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜, ÂÂȉ‹ Ô ÎfiÛÌÔ˜ Â›Ó·È ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ‡ıÚ·˘ÛÙÔ˜ Î·È Â›Ì·ÛÙ ·Ôχو˜ ·ÏÏËÏÔÂÍ·ÚÙÒÌÂÓÔÈ, Î·È ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ·fiÎÚ˘„˘ Ù˘ ·Ï‹ıÂÈ·˜, ‹ Ó· ÌËÓ ÂÈˆıÔ‡Ó fiÏ· [...] ηٷϋÁÂÈ Û ÙÚ·Áˆ‰›·” . ™ÙÔ ΔÛÂÚÓfiÌÈÏ ı· ÌÂÙ·‚› Î·È Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ Ù˘ √˘ÎÚ·Ó›·˜, μ›ÎÙÔÚ °È·ÓÔ‡ÎÔ‚ÈÙ˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ·Ú¤ÛÙË Ì·˙› Ì ÙÔÓ ¶·ÙÚÈ¿Ú¯Ë ªfiÛ¯·˜ Î·È ¶·ÛÒÓ ÙˆÓ ƒˆÛÈÒÓ ∫‡ÚÈÏÏÔ Û ·ÁÚ˘Ó›· ÛÙÔ ∫›Â‚Ô. ∏ Ì·‡ÚË ·˘Ù‹ Â¤ÙÂÈÔ˜ Û˘Ì›ÙÂÈ Ì ÙÔ ˘ÚËÓÈÎfi ·Ù‡¯ËÌ· ÛÙË ºÔ˘ÎÔ˘Û›Ì·, ÙÔ ÔÔ›Ô ¤¯ÂÈ ÚÔηϤÛÂÈ ‰ÈÂıÓ‹ ·ÓËÛ˘¯›·. “ΔÔ ‰˘ÛÙ‡¯ËÌ· Ù˘ ºÔ˘ÎÔ˘Û›Ì· Â›Ó·È Û·Ó ÙÔ ‰›‰˘ÌÔ ÙÔ˘ ΔÛÂÚÓfiÌÈÏ” ϤÂÈ Ô ¶¿‚ÂÏ μÓÙÔ‚ÈÙÛ¤ÓÎÔ, 59 ÂÙÒÓ, Ô˘ ˙Ô‡Û ÙÔ 1986 Û ·ÎÙ›Ó· 180 ¯ÈÏÈÔ̤ÙÚˆÓ ·fi ÙÔÓ ˘ÚËÓÈÎfi ÛÙ·ıÌfi ÙÔ˘ ΔÛÂÚÓfiÌÈÏ, ÛÙÔ ªÚÈ¿ÛÓÎ, Û ̛· ·fi ÙȘ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÏËÁ›Û˜ ÂÚÈÔ¯¤˜. “√È ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ÙÒ¯Â˘Û·Ó, Ë ÁˆÚÁ›· η٤ÚÚ¢ÛÂ, ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ È· ‰Ô˘ÏÂÈ¿” ϤÂÈ ÚÈÓ ·Ó·ÊÂÚı› ÛÙËÓ Î‡ÚÈ· ·ÓËÛ˘¯›· ÙÔ˘, ÙËÓ ˘Á›·.

“√È ¿ÓıÚˆÔÈ ÛÙÔ ΔÛÂÚÓfiÌÈÏ ¯Ù˘‹ıËÎ·Ó ·fi ÙÔÓ Î·ÚΛÓÔ ÌÂÙ¿ ÙÔ ‰˘ÛÙ‡¯ËÌ·. ΔÔ ›‰ÈÔ ÌÔÚ› Ó· Û˘Ì‚Â› ÛÙË ºÔ˘ÎÔ˘Û›Ì·” ÚfiÛıÂÛÂ. “Δ· ı‡Ì·Ù· ÙÔ˘ ΔÛÂÚÓfiÌÈÏ Î·È Ù˘ ºÔ˘ÎÔ˘Û›Ì· Ú¤ÂÈ Ó· Û˘ÓÂÚÁ·ÛıÔ‡Ó ÁÈ· Ó· ÌËÓ ˘¿ÚÍÔ˘Ó ¿ÏϘ ˘ÚËÓÈΤ˜ ηٷÛÙÚÔʤ˜” ϤÂÈ. ΔÔ ΔÛÂÚÓfiÌÈÏ Î·È Ë ºÔ˘ÎÔ˘Û›Ì· ¤¯Ô˘Ó ηٷٷ¯ı› ÛÙËÓ ›‰È· ‚·ıÌ›‰· Ù˘ Îϛ̷η˜ ÛÔ‚·ÚfiÙËÙ·˜ ˘ÚËÓÈÎÒÓ Î·È Ú·‰ÈÔÏÔÁÈÎÒÓ Û˘Ì‚¿ÓÙˆÓ, ·ÏÏ¿ Â›Ó·È ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋˜ ʇÛ˘, ΢ڛˆ˜ ÂÍ·ÈÙ›·˜ ÙÔ˘ ÂÈ¤‰Ô˘ ‰È·ÚÚÔ‹˜ Ú·‰ÈÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ Ô˘ Â›Ó·È ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Ù˘ ºÔ˘ÎÔ˘Û›Ì· ‰¤Î· ÊÔÚ¿˜ ¯·ÌËÏfiÙÂÚË ·fi ÙÔ˘ ΔÛÂÚÓfiÌÈÏ.

¢È·‰ËÏÒÛÂȘ Û °·ÏÏ›·, °ÂÚÌ·Ó›·

ΔË ¢Â˘Ù¤Ú· ÂηÙÔÓÙ¿‰Â˜ ¿ÓıÚˆÔÈ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ·Ó ÔÚ›˜ ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›·˜ Û °·ÏÏ›· Î·È °ÂÚÌ·Ó›·, ˙ËÙÒÓÙ·˜ ÙÔ ÎÏ›ÛÈÌÔ ˘ÚËÓÈÎÒÓ ÂÚÁÔÛÙ·Û›ˆÓ. ¶ÔÚ›˜ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËÎ·Ó Û Á¤Ê˘Ú˜ ¿Óˆ ·fi ÙÔÓ ƒ‹ÓÔ, ηıÒ˜ Î·È Û ·ÚÎÂÙÔ‡˜ ÁÂÚÌ·ÓÈÎÔ‡˜ ˘ÚËÓÈÎÔ‡˜ ·ÓÙȉڷÛÙ‹Ú˜. √È Û˘ÁÎÂÓÙڈ̤ÓÔÈ ÊÒÓ·˙·Ó Û˘Óı‹Ì·Ù·, fiˆ˜: “ΔÛÂÚÓfiÌÈÏ, ºÔ˘ÎÔ˘Û›Ì·, ÔÙ¤ Í·Ó¿” , ÂÓÒ ¤Ù·Í·Ó Î·È ÏÔ˘ÏÔ‡‰È· ÛÙÔÓ ƒ‹ÓÔ, Û ̛· Û˘Ì‚ÔÏÈ΋ ΛÓËÛË.


∂ÈηÈÚfiÙËÙ· 33

Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 27 ∞¶ƒπ§π√À 2011

∏ ª¿ÓÙÛÂÛÙÂÚ °. Ó›ÎËÛ 2-0 ÙË ™¿ÏΠÛÙË °ÂÚÌ·Ó›· ÛÙÔÓ ÚÒÙÔ ËÌÈÙÂÏÈÎfi ÙÔ˘ ΔÛ¿ÌÈÔÓ˜ §ÈÁÎ

ŒÙÔÈÌÔÈ ÁÈ· ÙÂÏÈÎfi ÔÈ «Ì¤Ìˉ˜»

£

¤ÛË ÁÈ· ÙÔÓ ÙÂÏÈÎfi ÙÔ˘ ΔÛ¿ÌÈÔÓ˜ §ÈÁÎ Ê·›ÓÂÙ·È ˆ˜ ¤ÎÏÂÈÛÂ Ë ª¿ÓÙÛÂÛÙÂÚ °ÈÔ˘Ó¿ÈÙÂÓÙ. Ãı˜ ÂÈ‚Ï‹ıËΠ̠2-0 Ù˘ ™¿ÏΠÛÙË °ÂÚÌ·Ó›· Î·È ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ì ÙÔ ¤Ó· fi‰È ÛÙÔÓ ÙÂÏÈÎfi ÙÔ˘ ÙÂÏÈÎfi ÙÔ˘ “°Ô˘¤ÌÏÂ˚” . ΔÔ ÚÒÙÔ ËÌ›¯ÚÔÓÔ ‹Ù·Ó ÂÈıÂÙÈÎfi˜ ÌÔÓfiÏÔÁÔ˜ ÙˆÓ ÕÁÁψÓ, ·ÏÏ¿ Ô ÙÂÚÌ·ÙÔʇϷη˜ ª¿ÓÔ˘ÂÏ ¡fiÈÂÚ, ‹Ù·Ó ηٷÏËÎÙÈÎfi˜ Î·È ÎÚ¿ÙËÛ ÌfiÓÔ˜ ÙÔ˘ ÙÔ 0-0. ∂Λ Ô˘ Ë ™¿ÏΠηٿÊÂÚ ÛÙ· ̤۷ ÙÔ˘ ‚’ ËÌȯÚfiÓÔ˘ Ó· ÈÛÔÚÚÔ‹ÛÂÈ ÙÔ Ì·Ù˜, Ë °ÈÔ˘Ó¿ÈÙÂÓÙ ÙÔ “ηı¿ÚÈÛ” ̤۷ Û ϛÁ· ÏÂÙ¿. √ ∫˘ÚÈ¿ÎÔ˜ ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜ ‹Ù·Ó ‚·ÛÈÎfi˜ Î·È ·ÁˆÓ›ÛÙËΠ۠fiÏÔ ÙÔ Ì·Ù˜, ÂÓÒ ÛÙÔÓ ¿ÁÎÔ ¤ÌÂÈÓÂ Ô ÕÁÁÂÏÔ˜ ÷ÚÈÛÙ¤·˜. ∏ Ú‚¿Ó˜ ÛÙÔ “√ÏÓÙ ΔÚ¿ÊÔÚÓÙ” ı· ‰ÈÂÍ·¯ı› ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË 4 ª·˝Ô˘. ªfiÏȘ ÛÙÔ ÚÒÙÔ ÏÂÙfi Ô ª¿Ô˘ÌÁÈÔ¯·Ó ¤Î·Ó ÙÔ ÚÒÙÔ ÛÔ˘Ù ÙÔ˘ ·ÁÒÓ·, ·ÏÏ¿ Ô º·Ó ÓÙÂÚ ™·Ú ¿ÓÂÙ· ÌÏfiηÚ ÂÓÒ ÙËÓ ÚÒÙË Î·Ï‹ ¢ηÈÚ›· ÙËÓ Â›¯·Ó ÔÈ ÕÁÁÏÔÈ ÛÙÔ 3’ Ì ÙÔÓ ¡fiÈÂÚ Ó· ·ÔÎÚÔ‡ÂÈ ÙËÓ Û¤ÓÙÚ·-ÛÔ˘Ù ÙÔ˘ ƒÔ‡ÓÂ˚. ™ÙÔ 6’ Ô °ÂÚÌ·Ófi˜ ÔÚÙȤÚÔ ·¤ÎÚÔ˘ÛÂ Î·È ÙÔ ÂÈΛӉ˘ÓÔ ÛÔ˘Ù ÙÔ˘ ¶·ÚÎ, ÂÓÒ ÛÙËÓ ÂfiÌÂÓË Ê¿ÛË ÌÏfiηÚ ÛÔ˘Ù ÙÔ˘ ∂ÚÓ¿ÓÙ˜. √È ‰‡Ô ÙÂÏÂ˘Ù·›ÔÈ ‹Ù·Ó ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙ¤˜ Í·Ó¿ Û ÌÈ· Ôχ ÌÂÁ¿ÏË Ê¿ÛË ÁÈ· ÙËÓ ª¿ÓÙÛÂÛÙÂÚ ÛÙÔ 14’, fiÙ·Ó Ô ¶·ÚÎ ¤Î·Ó ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ ·Û›ÛÙ ÛÙÔÓ ∂ÚÓ¿ÓÙ˜, Ô ªÂÍÈηÓfi˜ ‚Á‹Î ÙÂÙ-·-ÙÂÙ Ì ÙÔÓ ¡fiÈÂÚ, ·ÏÏ¿ ÙÔ Ï·Û¤ ÙÔ˘ ·¤ÎÚÔ˘Û Ì ÙÔ fi‰È Ô ÙÂÚÌ·ÙÔʇϷη˜ ÙˆÓ ÁË‰ԇ¯ˆÓ, ÌÏÔοÚÔÓÙ·˜ ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·. ƒÔ‡ÓÂ˚ Î·È ∂ÚÓ¿ÓÙ˜ ‚Á‹Î·Ó ÛÙËÓ ·ÓÙÂ›ıÂÛË ÛÙÔ 21’, ·ÏÏ¿ Ô ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˜ ¤Î·Ó η΋ ÂÈÏÔÁ‹ Î·È ·ÓÙ› Ó· ÛÔ˘Ù¿ÚÂÈ ·fi ÎÔÓÙ¿ ÚÔÙ›ÌËÛ ӷ ‰ÒÛÂÈ Í·Ó¿ ¿Û· ÛÙÔÓ ÕÁÁÏÔ, ·ÏÏ¿ ¤‰ÈˆÍÂ Ô ª¤ÙÛÂÏÓÙÂÚ. ¡¤Ô ‰È·ÁÒÓÈÔ ÛÔ˘Ù ÙÔ˘ ∂ÚÓ¿ÓÙ˜ ̤۷ ·fi ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ¤Ú·Û ¿Ô˘Ù ÛÙÔ 26’ Î·È ÛÙÔ 27’ Ô °ÎÈÁΘ ¤Î·Ó ÙËÓ ÎÂÊ·ÏÈ¿ ·fi ÎÔÓÙ¿ ÁÈ· Ó· ·ÔÎÚÔ‡ÛÂÈ ÂÓÙ˘ˆÛȷο Ô ¡fiÈÂÚ. ΔÔ ¤Î·Ó ͷӿ ÛÂ Ó¤Ô ÛÔ˘Ù ÙÔ˘ ∂ÚÓ¿ÓÙ˜ ÛÙÔ 36’ Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ô √˘ÙÛ›ÓÙ· Ì ٿÎÏÈÓ ¤ÎÔ„Â ÙÔ ÛÔ˘Ù ÙÔ˘ ¶·ÚÎ, ÂÓÒ ‰‡Ô ÏÂÙ¿ ·ÚÁfiÙÂÚ· Ô

● √ ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜ ÚÔÛ·ı› Ó· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ ÙÔÓ ƒÔ‡ÓÂ˚

º¿ÌÈÔ ÛÔ‡Ù·ÚÂ Î·È Ë Ì¿Ï· ¤Ú·Û ϛÁÔ ¿Óˆ ·fi ÙÔ ÔÚÈ˙fiÓÙÈÔ ‰ÔοÚÈ ÙˆÓ ÁË‰ԇ¯ˆÓ. √ ηٷÏËÎÙÈÎfi˜ °ÂÚÌ·Ófi˜ ÙÂÚÌ·ÙÔʇϷη˜, ª¿ÓÔ˘ÂÏ ¡fiÈÂÚ, ¤Î·Ó ̛· ·ÎfiÌË ÛÔ˘‰·›· ·fiÎÚÔ˘ÛË ÛÙÔ 45’, ÛÒ˙ÔÓÙ·˜ Í·Ó¿ ÙËÓ ÔÌ¿‰· ÛÙÔ ÙÂÙ-·-ÙÂÙ Ì ÙÔÓ °ÎÈÁΘ ÛÙË ‰ÂÍÈ¿ ÁˆÓ›· Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜. ∫·È ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ËÌ›¯ÚÔÓÔ ÍÂΛÓËÛ Ì ÙË ª¿ÓÙÛÂÛÙÂÚ °ÈÔ˘Ó¿ÈÙÂÓÙ Ó·

Ȥ˙ÂÈ Î·È ÛÙÔ 47’ Ó· ·ÔÎÚÔ‡ÂÈ Ô ¡fiÈÂÚ ÙËÓ ÎÂÊ·ÏÈ¿ ÙÔ˘ ∫¿ÚÈÎ, ÂÓÒ ÛÙÔ 48’ Ô °ÎÈÁΘ ·¤Ê˘Á Ì ÚÔÛÔ›ËÛË ‰‡Ô ·Ì˘ÓÙÈÎÔ‡˜ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹, ·ÏÏ¿ ÙÔ ÛÔ˘Ù ÙÔ˘ Ì ÙÔ ‰ÂÍ› ‹Ù·Ó Ôχ ηÎfi. ∏ ™¿ÏΠηٿÊÂÚ ӷ ÈÛÔÚÚÔ‹ÛÂÈ ÙÔ Ì·Ù˜ Î·È Ó· οÓÂÈ Î¿ÔȘ ÌÈÎÚÔ¢ηÈڛ˜, ̤¯ÚÈ fï˜ Ó· ¤ÚıÂÈ ÙÔ 67Ô ÏÂÙfi, ÛÙÔ ÔÔ›Ô Ô °ÎÈÁΘ ¿ÓÔÈÍ ÙÔ ÛÎÔÚ ÁÈ· ÙËÓ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘

™ÂÚ ÕÏÂÍ º¤ÚÁÎÈÔ˘ÛÔÓ. √ ƒÔ‡ÓÂ˚ ¤Î·Ó ·fi ÙÔÓ ¿ÍÔÓ· ÙËÓ ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ ·Û›ÛÙ ÛÙÔÓ °ÎÈÁΘ, Ô √˘·Ïfi˜ ‚Á‹Î ÙÂÙ-·-ÙÂÙ Ì ÙÔÓ ¡fiÈÂÚ Î·È ·˘Ù‹Ó ÙËÓ ÊÔÚ¿ ÙÔÓ Ó›ÎËÛ Ì ÙËÓ Ì¿Ï· Ó· ÂÚÓ¿ οو ·fi ÙÔ ÛÒÌ· ÙÔ˘ °ÂÚÌ·ÓÔ‡ ÌÂÙ¿ ÙÔ Ï·Û¤ ÙÔ˘ ̤ÛÔ˘ Ù˘ ª¿ÓÙÛÂÛÙÂÚ °ÈÔ˘Ó¿ÈÙÂÓÙ. ∞fi ‰ËÌÈÔ˘ÚÁfi˜ Ô ƒÔ‡ÓÂ˚ ¤ÁÈÓ ÂÎÙÂÏÂÛÙ‹˜ Î·È ‰‡Ô ÌfiÏȘ ÏÂÙ¿ ·ÚÁfiÙÂÚ·, ÛÙÔ 69’ ‰ËÏ·‰‹, ¤Î·Ó ÙÔ 02. √ ÷‚È¤Ú ∂ÚÓ¿ÓÙ˜ ¤Î·Ó ÙËÓ ¿Û· Î·È Ô ÕÁÁÏÔ˜ ÛÙÚ¿ÈÎÂÚ ÛÔ‡Ù·Ú ȉ·ÓÈο ÛÙËÓ Î›ÓËÛË ÛÙ¤ÏÓÔÓÙ·˜ ÙËÓ Ì¿Ï· Í·Ó¿ ÛÙ· ‰›¯Ù˘· ÙÔ˘ ¡fiÈÂÚ. ⁄ÛÙÂÚ· Ô Ú˘ıÌfi˜ ¤ÂÛÂ, Ë ª¿ÓÙÛÂÛÙÂÚ °ÈÔ˘Ó¿ÈÙÂÓ٠›¯Â ¿ÚÂÈ ·˘Ùfi Ô˘ ‹ıÂÏÂ Î·È ‰ÂÓ ›ÂÛÂ Î·È ÁÈ· ÙÚ›ÙÔ ÁÎÔÏ, ÂÓÒ Ë ™¿ÏΠ‹Ù·Ó ·ÔÁÔËÙ¢ÙÈ΋, ηıÒ˜ ‰ÂÓ Î·Ù¿ÊÂÚ ӷ οÓÂÈ Ô‡Ù ̛· Ôχ ÌÂÁ¿ÏË Â˘Î·ÈÚ›·. ¢È·ÈÙËÙ‹˜: ∫·ÚÌ¿ÁÈÔ (πÛ·Ó›·) ™∞§∫∂: ¡fiÈÂÚ, √˘ÙÛ›ÓÙ·, ª·Ù›, ª¤ÙÛÂÏÓÙÂÚ, ™¿ÚÂ˚ (73’ ∂ÛÎÔ˘‰¤ÚÔ), ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜, º·ÚÊ¿Ó, ª¿Ô˘ÌÁÈÔ¯·Ó (53’ ∫ÏÔ‡ÁÎÂ), ÃÔ˘Ú¿‰Ô (83’ ¡ÙÚ¿ÍÏÂÚ), ƒ·Ô‡Ï, ∂ÓÙÔ‡. ª∞¡Δ™∂™Δ∂ƒ °.: º·Ó ÓÙÂÚ ™·Ú, º¿ÌÈÔ, º¤ÚÓÙÈÓ·ÓÙ, μ›ÓÙÈÙ˜, ∂‚Ú¿, ∫¿ÚÈÎ, °ÎÈÁΘ, μ·Ï¤ÓÛÈ·, ¶·ÚÎ (73’ ™ÎfiÔ˘Ï˜ ), ƒÔ‡ÓÂ˚ (83’ ¡¿ÓÈ), ∂ÚÓ¿ÓÙ˜ (73’ ÕÓÙÂÚÛÔÓ).

™¤ÚÚ˜: ™ÙÚ·ÁÁ¿ÏÈÛ ÙËÓ Âڈ̤ÓË ÙÔ˘ Î·È ¤Ù·Í ÙÔ ÙÒÌ· Û ηӿÏÈ ΔÚ·ÁÈÎfi Ù¤ÏÔ˜ ÛÙËÓ ÙÚÈÂÙ‹ ÂÚˆÙÈ΋ Û¯¤ÛË 25¯ÚÔÓÔ˘ Ê·ÓÙ¿ÚÔ˘ Î·È Ù˘ 23¯ÚÔÓ˘ Ê›Ï˘ ÙÔ˘ £∂™™∞§√¡π∫∏, 26.

ΔÚ·ÁÈÎfi Ù¤ÏÔ˜ ›¯Â Ë ÙÚÈÂÙ‹˜ ÂÚˆÙÈ΋ Û¯¤ÛË ÂÓfi˜ 25¯ÚÔÓÔ˘ Ê·ÓÙ¿ÚÔ˘ Î·È Ù˘ 23¯ÚÔÓ˘ ÊÔÈÙ‹ÙÚÈ·˜ Ê›Ï˘ ÙÔ˘, fiÙ·Ó ÌÂÙ¿ ·fi ¤ÓÙÔÓÔ ‰È·ÏËÎÙÈÛÌfi Ô˘ ›¯·Ó Ù· ÍËÌÂÚÒÌ·Ù· Û ÂÚËÌÈ΋ ÙÔÔıÂÛ›· Ï›ÁÔ ¤Íˆ ·fi ÙËÓ ∫ÂÚΛÓË ™ÈÓÙÈ΋˜, Ô 25¯ÚÔÓÔ˜ ÙË ÛÙÚ·ÁÁ¿ÏÈÛÂ. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ È·ÙÚÔ‰ÈηÛÙ‹ ™ÂÚÚÒÓ ªËÓ¿ °ÂˆÚÁÈ¿‰Ë, Ô ÊÂÚfiÌÂÓÔ˜ ‰Ú¿ÛÙ˘ ·ÊÔ‡ Â¤ÊÂÚ ÔÏÏ·Ï¿ ¯Ù˘‹Ì·Ù· Ì ٷ ¯¤ÚÈ· ÙÔ˘, ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÙËÓ ÛÙÚ·ÁÁ¿ÏÈÛÂ. ∞ÓÙÈÎÚ›˙ÔÓÙ·˜ ÙËÓ ÓÂÎÚ‹, ÚÔÛ¿ıËÛ ӷ ÙËÓ Î¿„ÂÈ ÚÔηÏÒÓÙ·˜ ÛÙÔ ¿„˘¯Ô ÎÔÚÌ›Ù˘ ÌÂÙ·ı·Ó¿ÙÈ· ÂÁη‡Ì·Ù· ÛÙÔ Ï·ÈÌfi Î·È ÛÙÔÓ ıÒڷη. ™ÙËÓ Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÙË ÌÂÙ¤ÊÂÚ ÛÙÔÓ Â·Ú¯È·Îfi ‰ÚfiÌÔ ∫ÂÚΛÓ˘ - §È‚·‰ÂÈ¿˜ Î·È ÙËÓ ¤Ù·Í ̤۷ Û ·Ú‰Â˘ÙÈÎfi ηӿÏÈ. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈÎfi ¢È¢ı˘ÓÙ‹ ™ÂÚÚÒÓ, ™Ù¤Ê·ÓÔ ª¿Ó‰·ÏÔ, Ô 25¯ÚÔÓÔ˜ ÌÂÙ¿ ·fi ÒÚ· ηًÁÁÂÈÏÂ Ô ›‰ÈÔ˜ ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ ÛÙÔ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎfi ÙÌ‹Ì· ¶ÔÚÔ˝ˆÓ Î·È Î·ÙfiÈÓ ÂȉÔÔ›ËÛ ÙÔÓ ·Ù¤Ú· Ù˘ ÁÈ· ÙËÓ ·ÔÙÚfi·È· Ú¿ÍË ÙÔ˘ ηıÒ˜ Î·È ÙÔ Ì¤ÚÔ˜ Ô˘ ÙËÓ ¤Ù·ÍÂ. ∏ ›‰ËÛË ÙÔ˘ ÛÙ˘ÁÂÚÔ‡ ÂÁÎÏ‹Ì·ÙÔ˜ Û˘ÁÎÏfiÓÈÛ ÙË ÌÈÎÚ‹ ÎÔÈÓˆÓ›· Ù˘ ∫ÂÚΛÓ˘, ÂÓÒ Í‡ÓËÛ ÛÙȘ ÌӋ̘ ÙÔ˘˜ ÛÎËÓ¤˜ ÙÔ˘ ÛÙ˘ÁÂÚÔ‡ ÂÁÎÏ‹Ì·ÙÔ˜ Ô˘ Û˘Ó¤‚Ë ÛÙÔ ¯ˆÚÈfi ÙÔ˘˜ fiÙ·Ó ÙÔÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ πÔ‡ÓÈÔ ‰‡Ô ·Ó‹ÏÈΘ ÎÔ¤Ï˜ ·Ê·›ÚÂÛ·Ó ÙË ˙ˆ‹ ÂÓfi˜ 80¯ÚÔÓÔ˘ Û˘Á¯ˆÚÈ·ÓÔ‡ ÙÔ˘˜. √ 25¯ÚÔÓÔ˜ Ê·ÓÙ¿ÚÔ˜ ÎÚ·ÙÂ›Ù·È ÛÙËÓ ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋ ¢È‡ı˘ÓÛË ™ÂÚÚÒÓ Î·È ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· Ô‰ËÁËı› ÛÙÔÓ ÛÙÚ·ÙȈÙÈÎfi ∂ÈÛ·ÁÁÂϤ· Ì ÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›· Ù˘ ·ÓıÚˆÔÎÙÔÓ›·˜ ·fi ÚfiıÂÛË.

ª’ ¤Ó· ÎÏÈÎ, ÛÙÔÓ ·ÏÌfi Ù˘ fiÏ˘! ™ÙË Ó¤· Ì·˜ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· www.e-thessalia.gr ÌÔÚ›Ù ӷ ‰È·‚¿ÛÂÙ ÙÔ Ó¤Ô Ù‡¯Ô˜ ÙÔ˘ £ week, Ó· ÁÚ¿„ÂÙ ٷ Û¯fiÏÈ¿ Û·˜ Î·È Ó· ¤ÚıÂÙ Û ÂÈÎÔÈÓˆÓ›· Ì ÙÔ˘˜ Û˘ÓÙ¿ÎÙ˜ Ì·˜ ÁÈ· fi,ÙÈ Û·˜ ··Û¯ÔÏ›!


ªÈÎÚ¤˜ ∞ÁÁÂϛ˜ 34 TÒÚ· Î·È ÛÙÔ Internet: www.e-thessalia.gr

Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 27 ∞¶ƒπ§π√À 2011

ENOIKIAZONTAI

¶ø§∂πΔ∞π

¶ø§∂πΔ∞π

∂ÓÔÈÎÈ¿˙ÂÙ·È ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 1ου ορόφου διωρόφου οικοδομής 120 τ.μ., διαμπερές, ανατολικό με σαλόνι, καθιστικό, τζάκι, 2 υπνοδωμάτια, κουζίνα, μπάνιο και wc, στην περιοχή Νέων Παγασών. Πληρ. τηλ. 6977-895959. (019) ∂¡√π∫π∞∑√¡Δ∞π γκαρσονιέρες και ένα δυάρι καινούργια, επιπλωμένα με αυτόνομη θέρμανση, air-condition, κήπο, μπάρμπεκιου και θέα το Βόλο. Πληρ. τηλ. 24210-87051 και 6947528143. (407) ∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π ή πωλείται: 1) Διαμέρισμα επιπλωμένο ή μη 102 τ.μ. 1ου ορόφου, διαμπερές, 2 υ/δ, τζάκι, ηλιακός, θερμομονωτικά κουφώματα, κοινόχρηστους χώρους, πάρκιν, Αναλήψεως - Κανάρη. 2) Ενοικιάζεται ή πωλείται σε συγκρότημα ο 1ος όροφος μεζονέτας, 74 τ.μ., 50 μ. από τη θάλασσα, αυτόνομη θέρμανση, τζάκι, μεγάλες βεράντες. Πληρ. 2421051102, 6977-231857. (408)

στην περιοχή Καλλιθέα της Ν. Ιωνίας και πρόσωπο σε πάρκο, νεόδμητη οικοδομή προσεγμένης κατασκευής τριών επιπέδων 183 τ.μ. με θέα το Πήλιο και την πόλη του Βόλου, ιδανικής διαρρύθμισης, 4 υ/δ, τζάκι, ανεξάρτητη κουζίνα, φυσικό αέριο, κλειστό parking, αποθηκευτικοί χώροι. Kapa ikia ¶∞¶∞ƒπ∑√™ BASSOMPIERRE O.E. Κτηματικές συναλλαγές Ογλ 45 Βόλος Τηλ. 24210-22744 6972-318618 www.kapaikia.gr (992)

γωνιακό οικόπεδο στην Αγία Παρασκευή 600 τ.μ. Πληρ. τηλ. 24210-45973 και 6977440667. (244)

∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π πÛfiÁÂÈÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· ËÌÈÁˆÓÈ·Îfi 60 Ù.Ì. με υπόγειο 120 τ.μ. επί της Αναλήψεως στο ύψος της εκκλησίας. Επίσης ∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π στην ίδια διεύθυνση το υπόλοιπο κτίριο για επαγγελματική χρήση (κατάλληλο για ºƒ√¡Δπ™Δ∏ƒπ√). Πληρ. τηλ. 6974-469410. (768)

¶ø§∂πΔ∞π προνομιούχο γωνιακό οικόπεδο 370 τ.μ. εξαιρετικής θέσης, πλησίον αγοράς, μεγάλες προσόψεις με ισόγεια κατοικία 202 τ.μ. Kapa ikia ¶∞¶∞ƒπ∑√™ BASSOMPIERRE O.E. Κτηματικές συναλλαγές Ογλ 45 Βόλος Τηλ. 24210-22744 6972-318618 www.kapaikia.gr (993)

¶ø§∂πΔ∞π ∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π δυάρι γωνιακό, 2ου ορόφου, Αναλήψεως με Μαυροκορδάτου, 2 υ/δ, κουζίνα, σαλονοτραπεζαρία ενιαίος χώρος, α/θ (φυσικό αέριο). Πληρ. τηλ. 24210 58364 και 6944 624694. (306)

∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π Αναλήψεως - Μαυροκορδάτου δυάρι γωνιακό οροφοδιαμέρισμα, 2 υ/δ, σαλονοτραπεζαρία, κουζίνα, w.c., μεγάλες βεράντες. Πληρ. τηλ. 24210-58364, 6944-624694. (406)

¶ø§OYNTAI Στον ∞∏-°π∞¡¡∏ ¶ËÏ›Ô˘ ¶ø§√À¡Δ∞π διαμερίσματα 45, 55, 60 τ.μ. σε τιμή ευκαιρίας. Με απέραντη θέα στο Αιγαίο, τζάκι-θέρμανση, 30 μ. από τη θάλασσα. Πληρ. τηλ. 6932-488400 και 6974-660520. (559) ¶ø§∂πΔ∞π στο Σουτραλί Αγριάς νεόδμητη μεζονέτα 114 τ.μ., σαλονοτραπεζαρία, 3 υ/δ, μπάνιο, w.c., αποθήκη, τζάκι, αυλή, πολύ κοντά στη θάλασσα. Τιμή 180.000Ε. Πληρ. τηλ. 6942290395. (917)

¶ø§√À¡Δ∞π: 1) Λέβητας - καυστήρας Buderus Γερμανίας, 42 kal και 2) δεξαμενή πετρελαίου μεταλλική 2.000 λίτρα. Πληρ. τηλ. 24210-42435 και 6937423684. (243)

¶ø§√À¡Δ∞π μεζονέτες πολυτελούς κατασκευής με θέση στάθμευσης, τζάκι, αυτόνομη θέρμανση με φυσικό αέριο και αυτοτελή περιβάλλοντα χώρο, περιοχή Αγίου Νεκταρίου Ν. Ιωνία (γωνία Διογένους και Κάλβου). Πληρ. κ. ΤΣΟΛΗΣ, πολ. μηχανικός. Τηλ. 24210-78325, 6973-380076. (006)

∫. μËÛÛ·Ú¿ÎÔ˜ Αρχ/των Μηχ/κός Τηλ. επικοινωνίας 24210-29211 Κιν. 6973-225414

μ√§√™ - ¶ø§√À¡Δ∞π Διαμερίσματα ενός, τριών και τεσσάρων δωματίων ετοιμοπαράδοτα. (020)

στις Αλυκές περιοχή Αμπελάκια και με αναφαίρετη θέα τη θάλασσα και τον οικισμό, υπέροχο αμφιθεατρικό ελαιόφυτο αγροτεμάχιο μεγάλης προσόψεως, 4.040 τ.μ. Kapa ikia ¶∞¶∞ƒπ∑√™ BASSOMPIERRE O.E. Κτηματικές συναλλαγές Ογλ 45 Βόλος Τηλ. 24210-22744 6972-318618 www.kapaikia.gr (994)

¶ø§∂πΔ∞π νεόδμητη μονοκατοικία στο Φυτόκο 3 επιπέδων, 212 τ.μ. σε οικόπεδο 262 τ.μ., με μοναδική πανοραμική θέα την πόλη και το λιμάνι της, 3 υ/δ, 2 μπάνια, open κουζίνα πλήρως εξοπλισμένη, καθιστικό με τζάκι, μεγάλα γωνιακά μπαλκόνια, playroom, θέση στάθμευσης. Kapa ikia ¶∞¶∞ƒπ∑√™ BASSOMPIERRE O.E. Κτηματικές συναλλαγές Ογλ 45 Βόλος Τηλ. 24210-22744 6972-318618 www.kapaikia.gr (995)

¶ø§∂πΔ∞π μονοκατοικία 160 τ.μ. στις Αλυκές μπροστά στη θάλασσα σε οικόπεδο 161 τ.μ., 3 υ/δ, με πάρκιν, αποθήκη, 2 μπάνια, 2 wc, απεριόριστη θέα. Πληρ. τηλ. 6972-296846, 2421081151. (054)

¶ø§∂πΔ∞π ευκαιρία λόγω συνταξιοδότησης παραδοσιακό ξενοδοχείο Α’ κατηγορίας στο Πήλιο με θέα Βόλο - Παγασητικό, 10 δωματίων σε οικόπεδο 1.100 τ.μ., με προοπτική επέκτασης. Μεσίτες δεκτοί. Πληρ. τηλ. 6944294080. (330)

¶ø§∂πΔ∞π Μεζονέτα 120 τ.μ. στην Ανακασιά πολύ κοντά στο Βόλο, 3 υπνοδωμάτια, σαλόνι - κουζίνα, 3 λουτρά, υπόγειο υπερυψωμένο 60 τ.μ. με αυτόματη γκαραζόπορτα που επικοινωνεί εσωτερικά με τους ορόφους. Διαθέτει κεντρική θέρμανση, τζάκι, πολλούς βοηθητικούς χώρους, τριφασικό ρεύμα και ύδρευση όλα συνδεμένα. Φθηνά και ευκολίες πληρωμής. Τηλ. 24210-42074, 6979-308377. Μεσίτες δεκτοί. (293)

¶‹ÏÈÔ ¢Ú¿ÎÂÈ·: ¶ø§∂πΔ∞π οικόπεδο 4,6 στρεμμάτων, εντός σχεδίου, εντός οικισμού, επίπεδο, επί του νομαρχιακού δρόμου Αγριάς - Χανίων (50 μ. πρόσοψη), πολύ κοντά στο χιονοδρομικό, με πανοραμική θέα στον Παγασητικό, νερό, ρεύμα και δέντρα (ελιές). Πληροφορίες: 6944-303064. Χάρτης http: //goo.gl/maps/mQds. (370)

∞∫π¡∏Δ∞ ∞£∞¡∞™π√À ¶·Á·ÛÒÓ 131 ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ - μfiÏÔ˜

www.athanasiourealestate.com

¶ø§∂πΔ∞π στην είσοδο της πόλης πλησίον Αθηνών, ισόγειο γωνιακό κατάστημα προβολής προσεγμένης και καλαίσθητης κατασκευής κτιρίου 216 τ.μ. με υπόγειο 102 τ.μ., δυνατότητα κατάτμησής του, ψηλοτάβανο επιτρέπει τη δημιουργία παταριού, αποκλειστική χρήση υπαίθριου χώρου 150 τ.μ. Kapa ikia ¶∞¶∞ƒπ∑√™ BASSOMPIERRE O.E. Κτηματικές συναλλαγές Ογλ 45 Βόλος Τηλ. 24210-22744 6972-318618 www.kapaikia.gr (996)

TËÏ. 24210-48017 Î·È 6974-707033 Πωλούνται κεντρικά ακίνητα Διαμερίσματα (παλαιά - καινούρια). Μονοκατοικίες και οικόπεδα εντός και εκτός πόλεως. Κτήματα και αγροτεμάχια παραθαλάσσια και χερσαία. Υπεύθυνη εξυπηρέτηση με πείρα του αντικειμένου άνω των 35 ετών. Εμπιστευθείτε μας. (003) √π∫√¢√ªπ∫∂™ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂π™

∞. ∫. & ¡. §π£∞¢πøΔ∏ ΛΑΡΙΣΗΣ 214 Β

¶ø§√À¡Δ∞π

ª√¡√ °π∞ π¢πøΔ∂™ Δ∏§.: 6936-850192/24210-34437 1) ΜΕΖΟΝΕΤΑ Β’ ορ. 130 τ.μ. με άριστη διαρρύθμιση και θέα, με πλήρη αυτονομία θέρμανσης, θέση στάθμευσης και μεγάλη αποθήκη υπογείου, Τζάνου 12. 2) ΜΕΖΟΝΕΤΑ Δ’-Ε’ ορ. 155 τ.μ., με απεριόριστη θέα, υπερσύχρονης κατασκευής, διπλή θέση στάθμευσης πιλοτής, αποθήκη 15 τ.μ., Ι. Τζάνου 12. 3) ΟΡΟΦΟΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 94 τ.μ. πολυτελούς κατασκευής σε υπό ανέγερση πενταόροφη οικοδομή με κεραμοσκεπή, Ι. Τζάνου 8. (013)

καταστήματα 32 τ.μ. και 51 τ.μ. με δυνατότητα ένωσης, διαμερίσματα με 1 και 2 δωμάτια με αποθήκη και πάρκιν, παροχή φ/α, σε ετοιμοπαράδοτη οικοδομή πολυτελούς κατασκευής επί της οδού 54ου Συντάγματος ΕΛΑΣ 174 με Αγ. Βασιλείου. Κιν. 6972-030140, 6974531311. (659)

∫Δ∏ª∞Δ√ª∂™πΔ∏™ Δƒ∞∫∞™ ™Δ∞£∏™ ∞ƒ°√¡∞ÀΔø¡ 32 ¶∞ƒ∞§π∞ - μ√§√™ 24210-22142 6937-775383 °∫∞ƒ™√¡π∂ƒ∂™ ∫·ÈÓÔ‡ÚÁÈ· ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· 30 Ù.Ì., 1Ô˜ ÔÚ., 38.500 ∂. ™˘Ú›‰Ë ÚÂÙÈÚ¤ 27 Ù.Ì., 4Ô˜ ÔÚ., 28.000 ∂. °·Ì‚¤Ù· 30 Ù.Ì, 1Ô˜ ÔÚ. 30.000 ∂. ª·˘ÚÔÎÔÚ‰¿ÙÔ˘-∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ ÚÂÙÈÚ¤, 4Ô˜ ÔÚ. 20 Ù.Ì. Ì 25 Ù.Ì. Ì·ÏÎfiÓÈ, 27.000 ∂. °¿ÙÛÔ˘ ‰‡Ô ÈÛfiÁÂȘ Û˘Ó¯fiÌÂÓ˜ ÁηÚÛÔÓȤÚ˜ 34 Ù.Ì. ¤Î·ÛÙË, ÙÈÌ‹ Î·È ÔÈ ‰‡Ô Ì·˙› 30.000 ∂. ¢À∞ƒπ∞ ÕÓ·˘ÚÔ˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 45 Ù.Ì. Ì ƒ. 80.000 ∂. μÏ·¯¿‚· ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ‰˘ÔÌÈÛ¿ÚÈ ÚÂÙÈÚ¤ 80 Ù.Ì., 5Ô˜ ÔÚ. Ì Ì·ÏÎfiÓÈ 80 Ù.Ì., ı¤·, Ù˙¿ÎÈ, 96.000 ∂. °¿ÙÛÔ˘ 65 Ù.Ì. 4Ô˜ ÔÚ. 25ÂÙ›·˜, ÌÂÁ¿ÏÔ Ì·ÏÎfiÓÈ, ·Ó·ÙÔÏÈÎfi, 64.000 ∂. ∂˘Î·ÈÚ›· ¡. πˆÓ›· °ÂˆÔÓÈ΋ ™¯ÔÏ‹ 100 Ù.Ì. 15 ÂÙÒÓ, ¿Óˆ fiÚÔÊÔ˜ ‰ÈˆÚfiÊÔ˘ Ì 3 ÎÚ‚/Ú˜, ÙË ÌÈÛ‹ ·˘Ï‹ ı¤· μfiÏÔ-¶‹ÏÈÔ, 78.000 ∂. ∞Á. ∞Ó¿ÚÁ˘ÚÔÈ Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 45 Ù.Ì., 1Ô˜ ÔÚ., 65.000 ∂. ƒ. ºÂÚ·›Ô˘ ÈÛfiÁÂÈÔ ‰ÈˆÚfiÊÔ˘ 70 Ù.Ì. Ì ÌÈÎÚ‹ ·˘Ï‹, ı¤ÚÌ·ÓÛË Ê/·, 72.000 ∂. ªÈÎÚ‹ ÔÈΛ· 70 Ù.Ì., °·Ì‚¤Ù·, 45.000 ∂. Δƒπ∞ƒπ∞ μÔ˘ÙÛ¿ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 80 Ù.Ì., 2Ô˜ ÔÚ., 120.000 ∂. ¶ÏËÛ›ÔÓ ª·ÚÈÓfiÔ˘ÏÔ˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 80 Ù.Ì., 4Ô˜ ÔÚ. ƒ.+·Ôı. 142.000 ∂. ∫·Ô‰ÈÛÙÚ›Ô˘ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 1Ô˜ ÔÚ., Ì ƒ., 105.000 ∂. ∂˘Î·ÈÚ›· ¡. πˆÓ›· °ÂˆÔÓÈ΋ ™¯ÔÏ‹ 100 Ù.Ì., ¿Óˆ fiÚÔÊÔ˜ ‰ÈˆÚfiÊÔ˘ 15ÂÙ›·˜ Ì 3 ÎÚ‚/Ú˜ Î·È ÙË ÌÈÛ‹ ·˘Ï‹ ı¤· μfiÏÔ-¶‹ÏÈÔ, 78.000 ∂. ¡. πˆÓ›· ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 83 Ù.Ì., 3Ô˜ ÔÚ., Ù˙¿ÎÈ, ¿ÚÎÈÓ, ·Ôı‹ÎË, 124.000 ∂. Δ∂™™∞ƒπ∞ ÕÓ·˘ÚÔ˜ 126 Ù.Ì., 4Ô˜ ÔÚ., ÚÒÙÔ ÛÙËÓ ·Ú·Ï›· 25ÂÙ›·˜ Ì ¿ÚÎÈÓ-·Ôı‹ÎË, ÌÂÁ¿Ï· Ì·ÏÎfiÓÈ· Î·È Î·Ù·ÏËÎÙÈ΋ ı¤· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, 360.000 ∂. ¶ÏËÛ›ÔÓ μ·ÛÈÏfiÔ˘ÏÔ˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 102 Ù.Ì., 5Ô˜ ÔÚ. ƒ+∞, 190.00 ∂. ™Ù·ı¿ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 105 Ù.Ì., 1Ô˜ ÔÚ. ƒ+∞., 190.000 ∂. ¡. πˆÓ›· ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 110 Ù.Ì., 4Ô˘ ÔÚ., Ù˙¿ÎÈ, ƒ+∞., 170.000 ∂. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™ ¡Â¿ÔÏË 80 Ù.Ì., Û 220 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô, ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ, ı¤ÚÌ·ÓÛË, ¢ηÈÚ›·, 60.000 ∂. °·Ì‚¤Ù· 70 Ù.Ì., 46.000 ∂. ÕÓˆ μfiÏÔ˜-∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜ 80 Ù.Ì., Û 120 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô, ı¤ÚÌ·ÓÛË 54.000 ∂. ¡. πˆÓ›· π·ÙÚ›‰Ë 45 Ù.Ì. Û 100 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô, 25.000 ∂. ∞Ï˘Î¤˜, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· 20 Ì. ·fi ı¿Ï·ÛÛ· Ì ı¤· ı¿Ï·ÛÛ· Ì ÈÏÔÙ‹ 160 Ù.Ì., Û 162 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô, 240.000 ∂. ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿ ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 70 Ù.Ì. Û 150 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô, 130.000 ∂. ¡. πˆÓ›· ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 180 Ù.Ì. Û 220 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô ÏËÛ›ÔÓ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎÔ‡, 250.000 ∂. ªËϛӷ ¤ÙÚÈÓË ‰ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· ‰›Ï· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. √π∫√¶∂¢∞ ¡. πˆÓ›· ÏËÛ›ÔÓ μÈÔÛÎ‡Ú 120 Ù.Ì., ÁˆÓÈ·Îfi, 32.000 ∂. ¡. πˆÓ›· ÏËÛ›ÔÓ μÈÔÛÎ‡Ú 140 Ù.Ì., 38.000 ∂. ¡. πˆÓ›· π·ÙÚ›‰Ë 100 Ù.Ì. Ì ÌÈÎÚ‹ ÔÈΛ·, 25.000 ∂. ¢ÈÌ‹ÓÈ 1.000 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ 58.000 ∂. ∞Ï˘Î¤˜ 170 Ù.Ì., ÏËÛ›ÔÓ ÎÏÈÓÈ΋˜ °¿ÙÔ˘ 75.000 ∂. ¡. πˆÓ›· μ·Ì‚·ÎÔ˘ÚÁ›· 160 Ù.Ì., 60.000 ∂. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· °ÔÚ›ÙÛ· 140 Ù.Ì. 75.000 ∂. ¶·Á·ÛÒÓ 130 Ù.Ì., 100.000 ∂ ÃÈÏÈ·‰Ô‡ ÛÙÔ ¡. Û¯¤‰ÈÔ 240 Ù.Ì., ÁˆÓÈ·Îfi 120.000 ∂. ÃÈÏÈ·‰Ô‡ ÛÙÔ ¡. Û¯¤‰ÈÔ 1.650 Ù.Ì., 670.000 ∂. ÃÈÏÈ·‰Ô‡ 200 Ù.Ì., 83.000 ∂. ™Ô˘ÙÚ·Ï›, ∞ÁÚÈ¿ 4.000 Ù.Ì. ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ ÚÔ˜ ∫·ÚÓ¿ÁÈÔ ÚfiÛÔ„Ë ÛÙÔ Ú¤Ì·, ÎÙ›˙ÂÈ 120 Ù.Ì., 140.000 ∂. ªËϛӷ 260 Ù.Ì. ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡ 100 Ì. ·fi ı¿Ï·ÛÛ· 14,5 Ì. ÚfiÛÔ„Ë, 43.000 ∂. ªËϛӷ 120 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘, ÁˆÓÈ·Îfi, 15.000 ∂. ªËϛӷ, ΔÛ¿ÛÙÂÓË 1.000 Ù.Ì., ÂÊ·ÙfiÌÂÓÔ ÛÙËÓ Â·Ú¯È·Îfi Ô‰fi, ı¤· ÛÙÔ ÏÈÌ·Ó¿ÎÈ, ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ, 20.000 ∂. ¡ËÛ› ΔÚ›ÎÂÚÈ 1.300 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘, ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·, 28.000 ∂. ∞°ƒ√Δ∂ª∞Ãπ∞ ∫¿Ùˆ §Â¯ÒÓÈ· 1.000 Ù.Ì., 33.000 ∂. §ÂÊfiηÛÙÚÔ 410 Ù.Ì. ÚfiÛÔ„Ë ÛÙËÓ ·Ú·Ïȷ΋ Ô‰fi, ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·, ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· ÙÚÔ¯fiÛÈÙÔ 38.000 ∂. ™Ô˘ÙÚ·Ï› ÏËÛ›ÔÓ ∂æ∞, 1.000 Ù.Ì., 47.000 ∂. ∫‹È· ∞ӷηÛÈ¿˜, 500 Ù.Ì., Ì ÌÈÎÚfi ÎÙ›ÛÌ·, wc, Ì Ú‡̷ Î·È ÓÂÚfi ÂÚÈÊÚ·Á̤ÓÔ Ì ÛÙ¤ÚÓ· Î·È 16 ÂÏȤ˜, 47.000 ∂. ª∞°∞∑π∞ ¶·Ï·È¿ 60 Ù.Ì. ÛÙÔÓ ÎÂÓÙÚÈÎfi ‰ÚfiÌÔ 130.000 ∂. ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 40 Ù.Ì. ‰›ÓÂÈ ÂÓÔ›ÎÈÔ 450 ∂, 95.000 ∂. ¡. πˆÓ›· ÁˆÓÈ·Îfi ηٿÛÙËÌ· ¤Ó·ÓÙÈ ¿ÚÎÔ˘, ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ˆ˜ ηÊÂÙ¤ÚÈ· 114 Ù.Ì. Ì 90 Ù.Ì. ·‡ÏÂÈÔ ¯ÒÚÔ ‰›ÓÂÈ ÂÓÔ›ÎÈÔ 750 ∂, ÂÓÙ˘ˆÛȷο ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ, 145.000 ∂. ∂¡√π∫π∞™∂π™ ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÛÙËÓ ·Ú·Ï›· ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ÔÏ›ÁˆÓ ÂÙÒÓ 140 Ù.Ì., 3Ô˜ ÔÚ., ÌÂÁ¿Ï· Ì·ÏÎfiÓÈ·, Ù˙¿ÎÈ, ƒ+·Ôı., 800 ∂. ¢˘¿ÚÈ °¿ÙÛÔ˘ 52 Ù.Ì., 1Ô˜ ÔÚ., 250 ∂. (051)

-----------------------------------∞¶√ Δ∂áπ∫∏ ∂Δ∞πƒ∂π∞ “μ. ∫∞Δ™∞ƒ√™ ∂.∂.” ƒ. º∂ƒ∞π√À 130 Δ∏§. 24210-47963-64 ∫π¡. 6944-357213

¶ø§√À¡Δ∞π Ãøƒπ™ º¶∞ ™ÙËÓ ¶∞ƒ∞§π∞ ∞°ƒπ∞™: Διαμερίσματα επάνω στο κύμα από 35-106 τ.μ. κουζίνες, ντουλάπες Ιταλίας, πόρτες μασίφ, δάπεδα τζάκια γρανίτες, λουτρά λουξ με άνεση και λειτουργικότητα. Υπερπολυτελούς κατασκευής. ∞§§∏ ª∂ƒπ∞: Βίλες πολυτελείς με θέα των 143-165 τ.μ. με ή χωρίς ημιυπόγειο

100 τ.μ. ανεξάρτητες πολυτελείς με δικό τους οικόπεδο από 300-420 τ.μ. ∑∏Δ∂πΔ∞π: Κεντρικό οικόπεδο στο Βόλο για αγορά ή αντιπαροχή. (024)

-----------------------------------™Δ∞Àƒ√™ ∫∞Δ™√Àƒ∞™ §∂øº. ∂πƒ∏¡∏™ 94 ¡. πø¡π∞ Δ∏§. 24210-67725 ∫π¡. 6972-672426

√π∫√¶∂¢∞ - ∫Δ∏ª∞Δ∞ ∫ÚÈı·ÚÈ¿ 230 Ù.Ì., 30.000. ª¿Ú·ıÔ˜, 310 Ù.Ì., 80.000. ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ·, 80 Ù.Ì. Ì ·Ï. ÔÈΛ· 45.000. ¡. πˆÓ›· ¶ÚfiÓÔÈ·, 130 Ù.Ì., 65.000. ¡. πˆÓ›· §‡ÎÂÈÔ, 120 Ù.Ì. Ì ·Ï·È¿ ÔÈΛ· 70.000. ¡. πˆÓ›· ™ÙÚ·Ùfi‰Ô, 517 Ù.Ì., 165.000. ª·Ìȉ¿Î˘, 7 ÛÙÚ. 55.000. §Ô˘˙›ÓÈÎÔ, 20 ÛÙÚ. Ì ·ÁÚÔÈΛ·, 280.000. ∞Á. ™Ù¤Ê·ÓÔ˜, 590 Ù.Ì. Ì ¿‰ÂÈ·, 130.000. ¶ÈӷοÙ˜, 1.835 Ù.Ì., 70.000. μÈÔÛÎ‡Ú ÚÒËÓ, 135 Ù.Ì., 40.000. ∞Á. μ·Ú‚¿Ú·, 200 Ù.Ì., 80.000. ¡. πˆÓ›· Ù¤ÓȘ, 140 Ù.Ì., 55.000. ªÂÏÈÛÛ¿ÙÈη ™·ÚÙÈ¿˜, 19 ÛÙÚ. 200.000. μÈÔÛÎ‡Ú ÚÒËÓ, 400 Ù.Ì., 85.000. ∞Á. Δ·Íȿگ˘ º˘ÙfiÎÔ 4 ÛÙÚÂÌ. 50.000. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™ ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ·, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 120 Ù.Ì., 150.000. ∞Á. £Âfi‰ˆÚÔÈ 85 Ù.Ì., ÔÈÎfi 120 Ù.Ì., 70.000. μ·Ì‚/ÚÁ›· 70 Ù.Ì., ÔÈÎfi 140 Ù.Ì., 110.000. ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ· ÔÙ¿ÌÈ 70 Ù.Ì., ÔÈÎfi. 130 Ù.Ì., 135.000. ∞ÛÙ. ΔÌ‹Ì· ¡. πˆÓ›· 180 Ù.Ì., ÔÈÎfi. 200 Ù.Ì., 170.000. ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ·, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 170 Ù.Ì., 210.000. ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ· 65 Ù.Ì., ÔÈÎfi. 80 Ù.Ì. 63.000. ºÈÏ·‰ÂÏÊ›·˜ 80 Ù.Ì., ÔÈÎfi. 160 Ù.Ì., 135.000. ∂ÏÈÎÔ‰ÚfiÌÈÔ 70 Ù.Ì., ÔÈÎfi. 180 Ù.Ì., 140.000. ¡. πˆÓ›· ÔÙ¿ÌÈ 45 Ù.Ì., ÔÈÎfi. 60 Ù.Ì., 40.000. μ·Ì‚/ÚÁ›· 80 Ù.Ì., ÔÈÎfi. 160 Ù.Ì., 140.000. ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ· 100 Ù.Ì., ÔÈÎfi. 400 Ù.Ì., 300.000. ¡Â¿ÔÏË 150 Ù.Ì., ÔÈÎfi. 300 Ù.Ì., 135.000. ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ· 50 Ù.Ì., ÔÈÎfi. 135 Ù.Ì., 80.000. ∞Á. ™˘Ú›‰ˆÓ·˜ 75 Ù.Ì., ÔÈÎfi. 150 Ù.Ì., 85.000. ∞Á. ∂ÈÚ‹ÓË ¡. πˆÓ›· 100 Ù.Ì., ÔÈÎfi. 150 Ù.Ì., 105.000. ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ· ÚÔÛÊ˘ÁÈ΋, 20.000. ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ· 50Ù.Ì., 60.000. ¶ÚfiÓÔÈ·, fiÚÔÊÔ˜ 67 Ù.Ì., Ì ÈÛfiÁÂÈÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· 67 Ù.Ì., 110.000. ¶¿ÚÎÔ πˆÓ›·, 100 Ù.Ì. 150.000 º¿ÚÛ·Ï· 70 Ù.Ì., ÔÈÎfi. 250 Ù.Ì. 70.000. ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ °‹Â‰Ô ¡›Î˘, ËÌÈÙÂϤ˜ 85 Ù.Ì. 75.000 ∂ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ ΤÓÙÚÔ, ÚÂÙÈÚ¤ 140 Ù.Ì., 190.000. μÂÚfiÔ˘ÏÔ˜ ¡. πˆÓ›·, fiÚÔÊ/ÛÌ· 90 Ù.Ì., 120.000 ºÈÏ·‰ÂÏÊ›·˜, 85 Ù.Ì., 85.000. ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ· Û¯ÔÏ›Ô, 95 Ù.Ì., 95.000. ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ· ÁηÚÛ. 30 Ù.Ì., 35.000. ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ· Û¯ÔÏ›Ô, 78 Ù.Ì., 75.000. ∂¶∞°°∂§ª∞Δπ∫√™ - μπ√Δ∂áπ∫√™ Ãøƒ√™ ¡. πˆÓ›·, 3 ηٷÛÙ‹Ì·Ù·, Û‡ÓÔÏÔ 150 Ù.Ì., 200.000. ¶ÚfiÓÔÈ·, ηٿÛÙËÌ· 40 Ù.Ì., 45.000. ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË, fiÚÔÊÔ˜ 250 Ù.Ì., 250.000. (025)

-----------------------------------™ET™IKA™ ¢HMHTPIO™ IMMOBILIENBURO KTHMATOME™ITIKE™ ™YNA§§A°E™ Iø§KOY 6 BO§O™ TH§.: 24210 37043 KINHTO: 6977 269693 FAX: 24210 28678

¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ 1. °Î·ÚÛÔÓȤڷ 30 Ù.Ì., 5ÂÙ›·˜, °. ¢‹ÌÔ˘, 2Ô˜ ÔÚ. 2. °Î·ÚÛÔÓȤÚ˜ ·fi 30 ̤¯ÚÈ 37 Ù.Ì., ∞Ï˘Î¤˜. 3. ¢˘¿ÚÈ· 45-55 Ù.Ì. ¤Ó·ÓÙÈ ¶ÔÏ˘Ù¯Ó›Ԣ. 4. ¢˘¿ÚÈ· 40-60 Ù.Ì. ηÈÓÔ‡ÚÁÈ·, ÎÂÓÙÚÈο. 5. ¢˘¿ÚÈ 50 Ù.Ì. ηÈÓ. Û Ï·Ù›·. 6. ¢˘¿ÚÈ 60 Ù.Ì. 3Ô˜ ÔÚ., ™Ù·ı¿, 60.000∂. 7. ¢˘¿ÚÈ 55 Ù.Ì., 2Ô˜ ÔÚ., ∫·Ú·Ì·Ù˙¿ÎË, 3ÂÙ›·˜. 8. ΔÚÈ¿ÚÈ 66 Ù.Ì., ηÈÓ., ¢ËÌ. °ÂˆÚÁÈ¿‰Ô˘. 9. ΔÚÈ¿ÚÈ 74 Ù.Ì., ηÈÓ., §. μ‡ÚˆÓÔ˜, 5Ô˜ ÔÚ. 10. ΔÚÈ¿ÚÈ 80 Ù.Ì, ηÈÓ., ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË. 11. ΔÚÈ¿ÚÈ 70 Ù.Ì., ηÈÓ., 1Ô˜ ÔÚ., ¡Â¿ÔÏË. 12. ΔÚÈ¿ÚÈ 80 Ù.Ì., ηÈÓ., ÏÔ˘Í, ƒÔ˙Ô‡, 4Ô˜ ÔÚ. (¿ÚÎÈÓ). 13. ΔÚÈ¿ÚÈ 88 Ù.Ì., 2Ô˜ ÔÚ., ¡. πˆÓ›·, ÏÔ˘Í. 14. ΔÚÈ¿ÚÈ 81 Ù.Ì., 2Ô˜ ÔÚ., Ï·Ù›·, ηÈÓ. 15. ΔÚÈ¿ÚÈ 75 Ù.Ì., ÎÂÓÙÚÈÎfi, ÕÁ. ¡ÈÎfiÏ·Ô˜, 75.000∂. 16. ΔÚÈ¿ÚÈ 100 Ù.Ì., 4Ô˜ ÔÚ., ηÈÓ., ÚÂÙÈÚ¤, °·ÏÏ›·˜. 17. ΔÂÛÛ¿ÚÈ 130 Ù.Ì., ¢ÂÏËÁÈÒÚÁË, 2Ô˜ ÔÚ. 18. ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 113 Ù.Ì., ηÈÓ., ¢ËÌ. °ÂˆÚÁÈ¿‰Ô˘. 19. ΔÂÛÛ¿ÚÈ 112 Ù.Ì., 4Ô˜ ÔÚ., ƒ. ºÂÚ·›Ô˘, 12ÂÙ›·˜. 20. ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 90 Ù.Ì., ÎÂÓÙÚÈ΋, 2Ô˜ Î·È 3Ô˜ ÔÚ. 21. ªÔÓ·‰ÈÎfi ·Ú·ÏÈ·Îfi 170 Ù.Ì., ÁˆÓÈ·Îfi, ˘¤ÚÔ¯Ë ı¤·. 22. ¶·ÏÈfi ·Ú¯ÔÓÙÈÎfi, ÎÂÓÙÚÈÎfi, ‰ÈÒÚÔÊÔ, Û 700 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. 23. ∫. §Â¯ÒÓÈ·, Ê¿ÙÛ· ı¿Ï·ÛÛ·, 90 Ù.Ì., ÂÈψ̤ÓÔ. 24. ∏Ì/ÁÂÈÔ ÛÙË ª·ÁÓ‹ÙˆÓ 50 Ù.Ì., 13.000∂. ∂¡√π∫π∞∑√¡Δ∞π 1. ¡. πˆÓ›·, 4Ô˜ ÔÚ., 100 Ù.Ì., ηÈÓ., 4Ô˜ ÔÚ., ¿ÚÎÈÓ. 2. ªÂ˙ÔÓ¤Ù· ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ∫·Ú·Á¿Ù˜ 130 Ù.Ì. 3. ∫ÂÓÙÚÈÎfi 4¿ÚÈ, 120 Ù.Ì., Ï·Ù›· ∂Ï¢ıÂÚ›·˜. 4. ¢˘¿ÚÈ 58 Ù.Ì. 1Ô˜ ÔÚ., ∞Á. ∞Ó¿ÚÁ˘ÚÔÈ, 7ÂÙ›·˜. 5. ¢˘¿ÚÈ 64 Ù.Ì., ÚÂÙÈÚ¤, ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË. 6. ¢˘¿ÚÈ 66 Ù.Ì. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·, 5Ô˜ ÔÚ., Ì Ù˙¿ÎÈ. 7. ∫. §Â¯ÒÓÈ· 90 Ù.Ì. Ê¿ÙÛ· ı¿Ï·ÛÛ·, ÂÈψ̤ÓÔ. √π∫√¶∂¢∞ 1. ™ÙÚ. ª·ÎÚ˘ÁÈ¿ÓÓË 118 Ù.Ì. Û.‰. 2,1.

2. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· 158 Ù.Ì. Û.‰. 1,8. 3. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· 180 Ù.Ì., ÁˆÓÈ·Îfi. 4. ª·‚›ÏË 158 Ù.Ì. Û.‰.1,8. 5. ∫·˙·Ó¿ÎÈ 200 Ù.Ì. (μ·Ï·ˆÚ›ÙÔ˘). 6. ™ˆÚfi˜ 620, 600, 590 Ù.Ì. 7. √ÁÏ-∂ıÓ. ∞ÓÙÈÛÙ¿Ûˆ˜ 126 Ù.Ì. 8. ∫·Ú·Á¿Ù˜ 435 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi. 9. ¡. πˆÓ›·, 190 Ù.Ì. 10. ÕÓˆ μfiÏÔ˜ 760 Ù.Ì., ÁˆÓÈ·Îfi, Ì ˘¤ÚÔ¯Ë ı¤·. 11. ∫·ÏÏÈı¤· 317 Ù.Ì. ΔÈÌ‹ 110.000∂. 12. ∞ÁÚÈ¿ 320 Ù.Ì. Î·È 280 Ù.Ì. 13. ÕÁ. ∞Ó¿ÚÁ˘ÚÔÈ 177 Ù.Ì. Î·È 200 Ù.Ì. 14. ÕÓ·˘ÚÔ˜ 129 Ù.Ì., ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ∂∫Δ√™ μ√§√À 1. ∫¿Ï·ÌÔ˜ 2.000 Ù.Ì. 100Ì. ·fi ÙÔ Î‡Ì·, 80.000∂. 2. ÕÁ. μÏ¿Û˘ 760 Ù.Ì. Ì ı¤·. 3. ∫ÚÈı·ÚÈ¿ 500 Î·È 1.000 Ù.Ì., ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. 4. ÕÊËÛÔ˜ 37 Ù.Ì. Ì ·˘Ï‹, ÂÈψ̤ÓÔ, Ì ı¤·. 5. ∫. §Â¯ÒÓÈ· 2.400 Ù.Ì. ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ, 110.000∂. 6. ªԇʷ 350, 400, 500 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡. 7. ΔÛ·Áηڿ‰· 1.000 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡, Ì ı¤·. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™ 1. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· 85 Ù.Ì., 118 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. 2. ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë 75 Ù.Ì., 260 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. 3. ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎfi 80 Ù.Ì. 130 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. 4. ¡. πˆÓ›· 50 Ù.Ì., 90 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. ∫Δ∏ª∞Δ∞ 1. ∫. §Â¯ÒÓÈ· 1.035 Ù.Ì. ÁÈ· ÔÏÏ·Ï‹ ¯Ú‹ÛË, 30.000∂. 2. ª·Ï¿ÎÈ ÂÏ·ÈÒÓ·˜ 4.600 Ù.Ì., 80.000∂. 3. ªԇʷ ÂÏ·ÈÒÓ·˜ 4.700 Ù.Ì., 76.000∂. 4. ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹ ÂÏ·ÈÒÓ·˜ 12 ÛÙÚ., 27.000∂. 5. ª. μÂÏ·Óȉȿ 7 ÛÙÚ., 50.000∂. 6. ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜ 10 ÛÙÚ., ÂÏȤ˜-·Ì˘Á‰·ÏȤ˜, 50.000∂. 7. ªÈÎÚÔı‹‚˜ 60 ÛÙÚ., ÛÙÔÓ ¿ÛÊ·ÏÙÔ, 120.000∂. 8. ∫ÚfiÎÈÔ 50 ÛÙÚ., ÔÙÈÛÙÈο, 120.000∂. 9. ∞ÏÌ˘Úfi˜ 16 ÛÙÚ., 50.000, Ì ÂÏ·Èfi‰ÂÓÙÚ·. 10. ∞ÁÚÈ¿ (ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔÓ ÔÈÎÈÛÌfi) 18 ÛÙÚ., 200.000∂. 11. ªԇʷ 2 ÛÙÚ. Ì ʈ˜, ÓÂÚfi, 22.000∂. (034)

-----------------------------------KTHMATπ∫∂™ ™À¡∞§§∞°∂™ ¶∞´¶∞∏™ ∞™º∞§∂π∂™ ∞.∂. §ÒÚË 1 & π¿ÛÔÓÔ˜ (4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜) Δ.∫. 38221, μ√§√™

Δ∏§. 24210-25846, FAX 24210-20267 ¶ø§√À¡Δ∞π ∞. √π∫√¶∂¢∞ 1. √ÈÎfiÂ‰Ô 211 Ù.Ì. ÛÙËÓ ¶ÈÓ‰¿ÚÔ˘ - ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ˘. 2. √ÈÎfiÂ‰Ô ÛÙËÓ ∞ӷηÛÈ¿ 632 Ù.Ì., Ì ·Ï·È¿ ¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ·. μ. √π∫√¶∂¢∞ ™Δ√ ¶∏§π√ 1. √ÈÎfiÂ‰Ô 500 Ù.Ì. ÛÙËÓ ∫Ô˘ÎÔ˘Ú¿‚·. 2. √ÈÎfiÂ‰Ô 1.000 Ù.Ì. Ì ı¤· ÛÙËÓ ∫Ô˘ÎÔ˘Ú¿‚·. 3. √ÈÎfiÂ‰Ô 4.028 Ù.Ì. ÛÙË ı¤ÛË ∞ÏËÁ·ÚȤ˜ (¿Óˆ ·fi ÙÔÓ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi ÕÏÏ˘ ªÂÚÈ¿˜). °. ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ 1. °Î·ÚÛÔÓȤڷ 27 Ù.Ì., ÷Ù˙Ë·ÚÁ‡ÚË 51, ÙÈÌ‹ 25.000 ∂. ¢. ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ 1. πÛfiÁÂÈÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· 120 Ù.Ì., ÛÙË ¡Â¿ÔÏË. 2. √ÈÎfiÂ‰Ô 158 Ù.Ì., Ì ̷Á·˙› 77 Ù.Ì., ÛÙË ¡. πˆÓ›· (∂ÏÏËÛfiÓÙÔ˘). 3. ∫·Ù¿ÛÙËÌ· 165 Ù.Ì. Ì ·Ù¿ÚÈ 120 Ù.Ì., 3 ¿ÚÎÈÓ ˘fiÁÂÈ·. ∂›Ó·È ÓÔÈÎÈ·Ṳ̂ÓÔ 1.200 ¢ÚÒ ÙÔ Ì‹Ó·. ∂. ∞°ƒ√Δ∂ª∞Ãπ∞ 1. √ÈÎfiÂ‰Ô 12 ÛÙÚÂÌ. ∞Á. ¶·Ú·Û΢‹. 2. √ÈÎfiÂ‰Ô 485 Ù.Ì., ÛÙ· ∫‹È·. 3. ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 8 ÛÙÚÂÌ., Ì ÂÏȤ˜ ÛÙÔÓ •ËÚfiηÌÔ. 4. ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 14 ÛÙÚ¤Ì. ÛÙË ªÂÏÈ¿ Ê¿ÙÛ· ÛÙÔÓ ·Ï·Èfi ‰ÚfiÌÔ μfiÏÔ˘ - §¿ÚÈÛ·˜ 83 Ì. ∑. ¶∏§π√ - ¶∞ƒ∞£∞§∞™™π∞ 1. √ÈÎfiÂ‰Ô ÛÙ· ¶Ï·Ù·Ó›‰È· 2 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù· ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ 50 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. 2. √ÈÎfiÂ‰Ô 1.055 Ù.Ì. ÛÙÔ ∫·Ù˯ÒÚÈ. 3. √ÈÎfiÂ‰Ô ÛÙ· ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿ (∑ÂÚ‚fi¯È·) 406 Ù.Ì. ÎÙ›˙ÂÈ 128 Ù.Ì. 4. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· ‰ÈÒÚÔÊË 300 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 750 Ù.Ì. ÛÙË ÃÚ˘Û‹ ∞ÎÙ‹ ÛÙÔ Î‡Ì·. 5. ÃÚ˘Û‹ ∞ÎÙ‹ 4,5 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù· Ì ı¤·. 6. √ÈÎfiÂ‰Ô Ê¿ÙÛ· ı¿Ï·ÛÛ· ÛÙ· ¶Ï·Ù·Ó›‰È· 312 Ù.Ì. ‹ 620 Ù.Ì. ∏. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™ 1. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· ÛÙÔÓ ÕÁ. °ÂÒÚÁÈÔ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ˘ Ì ÔÈÎfi‰Ô. 2. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· ÙÚÈÒÚÔÊË 260 Ù.Ì. ÛÙË ¢ËÌ¿Ú¯Ô˘ °ÂˆÚÁÈ¿‰Ô˘. 3. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· ‰ÈÒÚÔÊË ÂÚÈÔ¯‹ ∂Ù¿ ¶Ï·Ù¿ÓÈ·. 4. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 110 Ù.Ì. Ì ÛÔʛٷ ÛÙÔ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ. 5. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 87 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 536 Ù.Ì. ÛÙËÓ ∞Á›· ¶·Ú·Û΢‹. 6. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· ÛÙËÓ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 400 Ù.Ì. (032)

-----------------------------------ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ “π∞™ø¡” ∫ˆÓ/Ù›· §·˝Ó·-ª·Î·ÚÒÓ· ∫·Ó¿ÚË 8-μfiÏÔ˜ ΔËÏ. & Fax 24210 22824 ∫ÈÓ. 6982 479 991-6973 585 390 mesitiko.iason@gmail.com www.iasonmesitiko.gr

¶ø§∂πΔ∞π - ¢˘¿ÚÈ Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ÛÙÔÓ ∞Á. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ 50 Ù.Ì., ‰È·ÌÂÚ¤˜ 1Ô˜ Ì ¿ÚÎÈÓ Î·È ·Ôı‹ÎË. - ¢˘¿ÚÈ 15ÂÙ›·˜ ÛÙÔÓ ∞Á. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ 55 Ù.Ì., ‰È·ÌÂÚ¤˜ 5Ô˜ Ì ·/ı Î·È ¿ÚÎÈÓ. - ¢˘¿ÚÈ 20ÂÙ›·˜ ÛÙÔÓ ∞Á. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ 52 Ù.Ì., ‰È·ÌÂÚ¤˜ 2Ô˜ Ì ·/ı, 50.000 ∂. - 80 Ù.Ì. 5ÂÙ›·˜ ÛÙÔÓ ∞Á. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ ÔÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· 4Ô˜ Ì ·/ı, ¿ÚÎÈÓ, ·Ôı‹ÎË. - 110 Ù.Ì. 25ÂÙ›·˜ Û ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË, 4Ô˜ Ì 2 ˘/‰, Ì¿ÓÈÔ, w/c, ÛÙÔÓ ÕÓ·˘ÚÔ, ÚÒÙÔ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, Ì ı¤· fiÏÔ ÙÔÓ ¶·Á·ÛËÙÈÎfi. - 120 Ù.Ì. ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ÁˆÓÈ·Îfi 2Ô˜ Ì 3 ˘/‰, 2 Ì¿ÓÈ·, 1 w/c, ¿ÚÎÈÓ, ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·, ÚÔÛÈÙ‹ ÙÈÌ‹. - ∫·Ù¿ÛÙËÌ· 28 Ù.Ì., Ì ·Ù¿ÚÈ 28 Ù.Ì., ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ ∂ÚÌÔ‡. (042)


ªÈÎÚ¤˜ ∞ÁÁÂϛ˜ 35

Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 27 ∞¶ƒπ§π√À 2011

¶ƒ√ΔÀ¶√ ∫∂¡Δƒ√ ∞°√ƒø¡ ∫∞π ¶ø§∏™∂ø¡ ∞∫π¡∏Δø¡ ƒ. º∂ƒ∞π√À 105∞ Δ∏§.&FAX 24210-52061, ∫π¡ 6972391647 ∫Δ∏ª∞Δ√ª∂™πΔ∏™ ™Δ∂∫∞™ ∏§π∞™ √π∫π∂™ ΦΥΤΟΚΟ, καινούργια ανεξάρτητη μεζονέτα τριών επιπέδων, πολυτελούς κατασκευής 100 τ.μ. Ο κύριος χώρος 73 τ.μ. το ισόγειο με κλειστό γκαράζ σε οικόπεδο 275 τ.μ., με απεριόριστη θέα στο Βόλο. ΑΛΛΗ ΜΕΡΙΑ ισόγεια οικία 150 τ.μ. σε οικόπεδο 556,40 τ.μ., με θέα. Ν. Ιωνία, ισόγεια οικία 60 τ.μ. περίπου σε οικόπεδο 135 τ.μ. μfiÏÔ˜ ∫·Ú·Á¿Ù˜, ÈÛfiÁÂÈ· ÔÈΛ· 65 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 118 Ù.Ì. Μελισσάτικα, 150 τ.μ. σε 1.000 τ.μ. οικόπεδο (Κουγιάτικα). Νεάπολη, 80 τ.μ. σε οικόπεδο 220 τ.μ. Βόλος, ισόγεια οικία 38 τ.μ. σε οικόπεδο 65 τ.μ. Βόλος, ισόγεια οικία 90 τ.μ. σε οικόπεδο 135 τ.μ. Ν. Ιωνία, καινούργια μεζονέτα 138 τ.μ. με υπόγειο 70 τ.μ. σε οικ. 235 τ.μ. ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ Βόλος, (κέντρο) 93,70 τ.μ. 2ου ορόφου. Βόλος, (κέντρο) 88,90 τ.μ. 2ου ορόφου. Βόλος, (κέντρο) 51,10 τ.μ. 2ου ορόφου. Βόλος., (κέντρο) 56,70 τ.μ. 3ου ορόφου. Βόλος, (κέντρο) 26,70 τ.μ. 1ου ορόφου, ακάλυπτο. Βόλος (κέντρο) 34,10 τ.μ. 1ου ορόφου ακάλυπτο. μfiÏÔ˜, ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ‰È·ÌÂÚ, 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ 100 Ù.Ì., 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 100 Ù.Ì., 3Ô˜ Î·È 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 135 Ù.Ì. Ì ·Ôı‹ÎË Î·È ¿ÚÎÈÓ. ∞ÁÚÈ¿, 250 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô ÌÂ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ‹ ‰fiÌËÛ˘ 0,8. Βόλος, Ν. Δημητριάδα καινούργια 120, 125, 127 τ.μ. σε τριώροφη οικοδομή. Ν. Ιωνία 150 τ.μ. 3ου ορόφου γωνιακό, τιμή 100.000 Ε. °ƒ∞º∂π∞ μ√§√™ (∫∂¡Δƒ√) 33 Ù.Ì. 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, Ô‰fi˜ ™ÎÂÓ‰ÂÚ¿ÓË. √π∫√¶∂¢∞ Σταγιάτες, 1.230 τ.μ. εντός οικισμού με πανοραμική θέα στο Βόλο. Δ™∞°∫∞ƒ∞¢∞ 4.654 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡, Ì ı¤· ÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ‰›ÓÂÙ·È Î·È ÙÌËÌ·ÙÈο. Ν. Ιωνία 400 τ.μ. με Σ.Δ. 0,8 όπισθεν Γεωπονικής Σχολής. Βόλος, Καραγάτς 400 τ.μ. γωνιακό, Νικοτσάρα. ΚΤΗΜΑΤΑ Μελισσάτικα, 16 στρέμματα με θέα το Βόλο, δίνεται και τμηματικά 4, 6, 6 στρέμματα. μ√§√™ (∞£∏¡ø¡) 9 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù· ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. Μελισσάτικα, 4.001 τ.μ. φάτσα περιφερειακό. Ν. Αγχίαλο 4.200 τ.μ., περιοχή Στούπι. Μελισσάτικα, 10.000 τ.μ. με ελιές (Κουγιάτικα). ¶∞ƒ∞£∞§∞™™π∞ Μπούφα, οικόπεδο 3.328 τ.μ. εντός οικισμού, φάτσα στο κύμα. Μ. Βελανιδιά, οικόπεδο 320 τ.μ., δεύτερο από το κύμα. ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ Βόλος (κέντρο) 24,30 τ.μ., 30 τ.μ., 30 τ.μ., 38,90 τ.μ. Βόλο, 124 τ.μ. ισόγειο στην οδό 28ης Οκτωβρίου. Βόλος, ισόγειο κατάστημα με πατάρι 150 τ.μ. στην Κοραή. Βόλος, ισόγειο κατάστημα με πατάρι 100 τ.μ. Παγασών. Σκιάθος, ισόγειο κατάστημα 40 τ.μ. στο κέντρο. (035)

-----------------------------------™Δ∂º∞¡∞Δ√™ Ã∏™Δ√™ ∫ÙËÌ·ÙÔÌÂÛ›Ù˘ ºÈÏÈ΋˜ ∂Ù·ÈÚ›·˜ 32, μfiÏÔ˜ ΔËÏ. 24210-69439 ∫ÈÓ 6937435222

Email: info@stefanatos.gr www.realestate.stefanatos.gr √π∫π∂™ - ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 72ÙÌ Ì ÍÂÓÒÓ· 23ÙÌ, ™. ™˘Ú›‰Ë 133 ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 118ÙÌ 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, πˆÏÎÔ‡ ¢ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 75ÙÌ/ÔÚÔÊÔ, ∞Á. μ·Û›ÏÂÈÔ˜ ΔÚÈ¿ÚÈ 82ÙÌ (ÔÏ˘ÙÂϤ˜), ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ˘ ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 55ÙÌ,ÔÈÎ.120 ÙÌ, ∞Á. ∫ˆÓ/ÓÔ˜ ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 105 ÙÌ, ÃÈÏÈ·‰Ô‡ ΔÚÈ¿ÚÈ 88ÙÌ, ÂÓÙ·ÂÙ›·˜ ÃÈÏÈ·‰Ô‡ °Î·ÚÛÔÓȤڷ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ, °ÎÏ·‚¿ÓË ¢ÈÏÔηÙÔÈΛ· 170ÙÌ, ÃÈÏÈ·‰Ô‡ ¢ÈÏÔηÙÔÈΛ· 85ÙÌ Ì ÁηÚÛÔÓȤڷ 30ÙÌ, ¡. πˆÓ›· ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 75ÙÌ, √ÁÏ ¢ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 140ÙÌ, ª¿Ú·ıÔ˜ √ÈΛ· ÙÚÈÒÓ ÂÈ¤‰ˆÓ 400ÙÌ, ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜ ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 140ÙÌ Î·È ‰˘¿ÚÈ· 50ÙÌ, ∞Ï˘Î¤˜ ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 148ÙÌ ÔÏ˘ÙÂϤ˜, ∞Ï˘Î¤˜ ¢˘¿ÚÈ 78ÙÌ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ™Ô˘ÙÚ·Ï› ΔÚÈ¿ÚÈ 93ÙÌ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ™Ô˘ÙÚ·Ï› √ÈΛ· 72ÙÌ ÈÛfiÁÂÈÔ ∞Ï˘Î¤˜ °Î·ÚÛÔÓȤڷ 35ÙÌ 2Ô˜ ÔÚ., ı¤·, ∞Ï˘Î¤˜ √ÈΛ· 45ÙÌ, ÔÈÎÔ 150ÙÌ, ∞Á. ¶·Ú·Û΢‹ √ÈΛ· 207ÙÌ, ÔÈÎÔ. 260ÙÌ, ∞˚‚·ÏÈÒÙÈη √π∫√¶∂¢∞ - ∞°ƒ√Δ∂ª∞Ãπ∞ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 13 ÛÙÚ. Ì ÂÏȤ˜, ª·Ìȉ¿Î˘ √ÈÎfiÂ‰Ô 4 ÛÙÚ. Ì ÚfiÛÔ„Ë ÛÙËÓ Ô‰fi §·Ú›Û˘, μπ¶∂, μfiÏÔ˜ √ÈÎfi‰· ÙˆÓ 500ÙÌ, ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜ μfiÏÔ˜ √ÈÎfiÂ‰Ô 220ÙÌ, ∞Ï˘Î¤˜ √ÈÎfiÂ‰Ô 176ÙÌ, ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· √ÈÎfiÂ‰Ô 118ÙÌ, ∫·ÛÛ·‚¤ÙË ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 5 ÛÙÚ., ‰È·ÛÙ·‡ÚˆÛË ÚÔ˜ ªÂÏÈÛÛÈ¿ÙÈη ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 4850ÙÌ, ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜ √ÈÎfi‰· 85ÙÌ Î·È 170ÙÌ, ¶Ï·˙ ∞Ï˘Î¤˜ √ÈÎfiÂ‰Ô 570ÙÌ, ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi˜ √ÈÎfiÂ‰Ô 322ÙÌ, ¶∞§π∞ μfiÏÔ˘ √ÈÎfi‰· 300ÙÌ Î·È 925ÙÌ, ª¿Ú·ıÔ˜ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 1721ÙÌ, º˘ÙfiÎÔ-§ÔÌ‚¿Ú‰· ∂¶∞°°∂§ª∞Δπ∫√π Ãøƒ√π ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 95ÙÌ, ™. ™˘Ú›‰Ë μfiÏÔ˜ ΔÂ-

ÙÚ·ÒÚÔÊÔ ÎÙ›ÚÈÔ 1000ÙÌ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 1850ÙÌ, Ô‰fi˜ §·Ú›Û˘ ∫Ù›ÚÈÔ 700ÙÌ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 7100ÙÌ, §Â¯ÒÓÈ· μÈÔÙ¯ÓÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 2300ÙÌ Ì ÎÙ›ÚÈÔ 232ÙÌ ÛÙÔÓ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 118ÙÌ, πˆÏÎÔ‡ (Ï. ∂Ï¢ıÂÚ›·˜) μÈÔÌ˯·ÓÈÎfi˜ - μÈÔÙ¯ÓÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 530ÙÌ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 1800ÙÌ, ∞’ μπ¶∂ √ÈÎfiÂ‰Ô 4.150ÙÌ, Ô‰fi˜ §·Ú›Û˘ μfiÏÔ˜ ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 1000ÙÌ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 4600ÙÌ, §·Ï¿ÚÈ· ™ÎfiÂÏÔ˜ ∫·Ù¿ÛÙËÌ· ÈÛfiÁÂÈÔ 52ÙÌ Î·È ·Ù¿ÚÈ 52ÙÌ, ΤÓÙÚÔ μfiÏÔ˘ ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi˜- μÈÔÙ¯ÓÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 460ÙÌ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 356ÙÌ, §·Ú›Û˘ ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 300ÙÌ, ¡Â¿ÔÏË ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 280ÙÌ, ¡Â¿ÔÏË ∫Ù›ÚÈÔ 400ÙÌ Û ÔÈÎ. 2400ÙÌ,Ô‰fi˜ ¢ÈÌËÓ›Ô˘ ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 450ÙÌ, ¡Â¿ÔÏË ŒÎÙ·ÛË 9 ÛÙÚ. ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ∞’ μπ¶∂ ∫·Ù¿ÛÙËÌ·-∂›‰Ë ‰ÒÚˆÓ ™ÎfiÂÏÔ˜ ∫Ù›ÚÈÔ 770ÙÌ, ÔÈÎfiÂ‰Ô 650ÙÌ, ¡Â¿ÔÏË ¶∏§π√ ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 122ÙÌ, ¶Ï·Ù·Ó›‰È· ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 120ÙÌ, ¶Ï·Ù·Ó›‰È· √ÈΛ· 136ÙÌ Û ÔÈÎfi. 1000ÙÌ, ¶Ï·Ù·ÓÈ¿˜ ¢ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 102ÙÌ,ÔÈÎfi 825ÙÌ, ÿÓÈ· ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 60ÙÌ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 330ÙÌ ÛÙÔ Î‡Ì·, ∫¿Ï·ÌÔ˜ ¶¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 50ÙÌ, ™˘Î‹ ¢ÈÒÚÔÊË ¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 180ÙÌ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 1000ÙÌ, ªËÏȤ˜ ∫·ÙÔÈΛ· ËÌÈÙÂÏ‹˜ 270ÙÌ, ªÈÎÚfi ¶Ï·Ù·ÓÈ¿˜ ¶¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 91ÙÌ Û ÔÈÎ. 1ÛÙÚ, ªÔ‡ÚÂÛÈ ¶¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 120ÙÌ, ∞Á. ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 78ÙÌ, ÔÈÎ. 108ÙÌ, ªËϛӷ ∫·ÙÔÈ˘ ·fi 48 ¤ˆ˜ 92 ÙÌ, μ˘˙›ÙÛ· √ÈÎfiÂ‰Ô 8000ÙÌ ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈÔ ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙÔ Î‡Ì·, ÃÔÚ¢Ùfi ∫Ù‹Ì· 6000ÙÌ, ªÈÎÚfi ¶Ï·Ù·ÓÈ¿˜ ∫Ù‹Ì· 4000ÙÌ, ÃÔÓ‰Ú‹ ÕÌÌÔ˜ ¶Ï·Ù·ÓÈ¿˜ ∫Ù‹Ì· 4000ÙÌ Ì ÚfiÛÔ„Ë 90Ì ¿Óˆ ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ, §·ÌÈÓÔ‡ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 10000ÙÌ, ª·Ï¿ÎÈ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 21000ÙÌ Ì ηÛÙ·ÓȤ˜ Î·È ÌËÏȤ˜, ¡ÂÔ¯ÒÚÈ ∫Ù‹Ì· 8000ÙÌ Ì ÂÏ·Èfi‰ÂÓÙÚ·, ∑ÂÚ‚fi¯È· √ÈÎfi‰· 4ÛÙÚ ¤ˆ˜ 7,7 ÛÙÚ. ¿Óˆ ÛÙÔ ÎÂÓÙÚÈÎfi ‰ÚfiÌÔ, ı¤· ÛÙÔ ∞ÈÁ·›Ô, ªÂÏ·Ó‹ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 50ÛÙÚ. Ì ÚfiÛÔ„Ë 160Ì ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ª·Ï¿ÎÈ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 4,7ÛÙÚ Ì ·Ï·Èfi ÎÙ›ÛÌ·, ı¤· ÛÙÔ ∞ÈÁ·›Ô, ¶ÔÙÈÛÙÈο •˘Ófi‚Ú˘ÛË √ÈÎfiÂ‰Ô 170ÙÌ, ™˘Î‹ √ÈÎfiÂ‰Ô 2770ÙÌ, ı¤· ÛÙÔ ∞ÈÁ·›Ô, ™˘Î‹ √ÈÎfi‰· ÙˆÓ 500ÙÌ ¿ÚÙÈ· Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌ·, ∫ÔÚÒË √ÈÎfi‰· ·fi 1650ÙÌ ¤ˆ˜ 2770ÙÌ ¤Î·ÛÙÔ, ΔÛ·Áηڿ‰· √ÈÎfi‰· 10,7ÛÙÚ & 4,5ÛÙÚ., ΔÛ·Áηڿ‰· √ÈÎfiÂ‰Ô 1,5ÛÙÚ., ÔÈÎÈÛÌfi˜ ΔÛ·Áηڿ‰· √ÈÎfi‰· ÙˆÓ 4 ÛÙÚÂÌÌ¿ÙˆÓ, ¶¿Ô˘ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 11,8ÛÙÚ., Ì ÔˆÚÔÊfiÚ·, ı¤·, ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜-÷ӛˆÓ (ª¤ÏÈ·) ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 5ÛÙÚ., μÚ˘Û›ÙÛ· ™˘Î‹ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯È· 31,5ÛÙÚ., ™˘Î‹ √ÈÎfiÂ‰Ô 2039ÙÌ ¿Óˆ ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ, ªËϛӷ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 4,3 ÛÙÚ., ı¤·, §·‡ÎÔ˜ √ÈÎfiÂ‰Ô 1055ÙÌ, ΔÛ·Áηڿ‰· ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 51 ÛÙÚ., ªËÏȤ˜ ¡. ™∫√¶∂§√™ ∫·ÙÔÈΛ· ªÔÓÔηÙÔÈΛ· ¤ÙÚÈÓË 120ÙÌ, ÃÒÚ· ¢ÈÒÚÔÊË ¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 70ÙÌ, ÃÒÚ· ΔÚÈÒÚÔÊË ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 180ÙÌ, ÃÒÚ· ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 130ÙÌ, μ·Ú‰ÈfiÏ· ΔÚÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 72ÙÌ, μÚ¿¯Ô˜ √ÈΛ· 122ÙÌ, 4 Â›‰· Ì ı¤· ÏÈÌ¿ÓÈ Î·È ı¿Ï·ÛÛ·, ÃÒÚ· √ÈΛ· 40ÙÌ ·ÏÈ¿ ¤ÙÚÈÓË, ∞Á. ™˘Ú›‰ˆÓ ¢ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 110ÙÌ, ÈÛ›Ó·, ı¤·, ÂÈψ̤ÓÔ, ¶‡ÚÁÔ˜ ΔÚÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 110ÙÌ, ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË ∞Á. ™˘Ú›‰ˆÓ ¢ÈÒÚÔÊË ·ÏÈ¿ ¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 70ÙÌ, ÃÒÚ· √ÈΛ· ·ÏÈ¿ ¤ÙÚÈÓË 75ÙÌ, ÃÒÚ· √ÈΛ· 80ÙÌ, ·˘Ï‹, Ù˙¿ÎÈ, ÂÈψ̤ÓÔ, 30Ì ·fi ÏÈÌ¿ÓÈ ™ÎÔ¤ÏÔ˘ ¢ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 75ÙÌ, ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË, ı¤· ÛÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ, ∞Á. ™˘Ú›‰ˆÓ ¢ÈÒÚÔÊË ·ÏÈ¿ ÔÈΛ· 60ÙÌ, ∫·ÏfiÁËÚÔ˜ ¢ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 60ÙÌ. °ÏÒÛÛ· ΔÚÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 60ÙÌ, °ÏÒÛÛ· ¢ÈÒÚÔʘ ÔÈ˘ 85ÙÌ Î·È 78ÙÌ ∫Ï‹Ì· ¢ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 200ÙÌ, ™ÎfiÂÏÔ˜ √ÈΛ· 120ÙÌ, ÔÈÎfiÂ‰Ô 5,5ÛÙÚ ¢›ÙÚÔÔ ¢ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 100ÙÌ, ÔÈÎ. 4ÛÙÚ., °Ï˘ÛÙ¤ÚÈ √ÈΛ· 80ÙÌ,ÔÈÎÔÂ‰Ô 4ÛÙÚ., °Ï˘ÛÙ¤ÚÈ √ÈΛ· 100ÙÌ, ÔÈÎÔÂ‰Ô 4ÛÙÚ., °Ï˘ÛÙ¤ÚÈ √ÈΛ· 70ÙÌ, °ÏÒÛÛ· ¢ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 252ÙÌ, ÔÈÎ. 250ÙÌ, °ÏÒÛÛ· ¢ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 150ÙÌ, ŒÏÈÔ˜ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯È· - √ÈÎfi‰· ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 12500ÙÌ, ∞Ï˘ÎÈ¿˜ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 13,5ÛÙÚ, 50Ì ÚfiÛÔ„Ë Û ÎÂÓÙÚÈÎfi ‰ÚfiÌÔ, ÂÏ·Èfi‰ÂÓÙÚ·, ¶¿ÓÔÚÌÔ˜ ŒÎÙ·ÛË 840ÛÙÚ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ¶¿ÓÔÚÌÔ˜ √ÈÎfiÂ‰Ô 600ÙÌ, ı¤·, ƒ¿¯Â˜ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 8ÛÙÚ., ı¤·, ∞Á. ƒËÁ›ÓÔ˜ √ÈÎfiÂ‰Ô 4ÛÙÚ., Ú‡̷, ÓÂÚfi, ™Ù¿Ê˘ÏÔ˜ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 5,5 ÛÙÚ., ÂÏ·Èfi‰ÂÓÙÚ·, Ú‡̷, ÓÂÚfi, ı¤· ΔÛÈÌÈÛÈ¿ ∫Ù‹Ì· 8ÛÙÚ, ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ÂÏ·Èfi‰ÂÓÙÚ·, Ú‡̷, ÓÂÚfi, ı¤·, μ·ı˘¿˜ ∫Ù‹Ì· 4,8ÛÙÚ. ÂÏȤ˜, Ú‡̷, ÓÂÚfi, ΔÛÈÌÈÛÈ¿ ∫Ù‹Ì· 4ÛÙÚ., ÂÏ·Èfi‰ÂÓÙÚ·, ΔÛÈÌÈÛÈ¿ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 6,6ÛÙÚ, Ú‡̷, ÓÂÚfi, ΔÛÈÌÈÛÈ¿˜ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 4ÛÙÚ., ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙËÓ ·Ú·Ï›·, Ú‡̷, ÓÂÚfi, °Ï˘ÛÙ¤ÚÈ ™ÎÔ¤ÏÔ˘ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 5,2ÛÙÚ., ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ, ™Ù¿Ê˘ÏÔ˜ ∫Ù‹Ì· 10ÛÙÚ., ÂÏȤ˜, ηχ‚È, ¢›ÙÚÔÔ ∫Ù‹Ì· 4ÛÙÚ., ÂÏȤ˜, Ú‡̷, ÓÂÚfi, ƒ¿¯Â˜ √ÈÎfiÂ‰Ô 2200ÙÌ, ı¤·, ÎÙ›˙ÂÈ, μ·Ú‰ÈfiÏ· ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯È· 1ÛÙÚ ¤ˆ˜ 4ÛÙÚ., °ÏÒÛÛ· ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 7.200ÙÌ, ¶Ô‡ÓÙ· °ÏÒÛÛ· ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 7.000ÙÌ, ªÔ˘ÚÙÈ¿˜ °ÏÒÛÛ· √ÈÎfiÂ‰Ô 840ÙÌ, ÃÒÚ· ™ÎfiÂÏÔ˜ √ÈÎfiÂ‰Ô 740ÙÌ, ƒ¿¯Â˜ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 4725ÙÌ, μÚˆÌÔÓ¤ÚÈ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯È· 4,5,6ÛÙÚ. ∞Á. ª·Ú›Ó· ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 10ÛÙÚ., ∞Ï˘ÎÈ¿˜ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 13 ÛÙÚ., °Ï˘ÛÙ¤ÚÈ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 3,8 ÛÙÚ., ¶ÔÙ¿ÌÈ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 4,2 ÛÙÚ., ¶¿ÓÔÚÌÔ˜ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 4,4 ÛÙÚ., ¶¿ÓÔÚÌÔ˜ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 12.5 ÛÙÚ., ™ÎÏËÚ‹ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 4,8ÛÙÚ., ™ÎÏËÚ‹ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 6,7ÛÙÚ., ¶Ô‡ÓÙ· ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 4033ÙÌ, §Ô˘ÙÚ¿ÎÈ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 4100ÙÌ, ¡ËÛ› ¡. ™∫π∞£√™ - ¡. ∞§√¡¡∏™√™ ªÂ˙ÔÓ¤Ù˜ ·fi 90ÙÌ ¤ˆ˜ 110ÙÌ, ¡. ™ÎÈ¿ıÔ˜ √ÈΛ· 67ÙÌ, ÔÈÎfiÂ‰Ô 204ÙÌ, ¡. ∞ÏfiÓÓËÛÔ˜ •∂¡√¢√Ã∂π∞ - ∫∞º∂ - ∂™Δπ∞Δ√ƒπ∞ •ÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô 27 ‰ˆÌ·Ù›ˆÓ, ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· Ì ¿‰ÂÈ· ÂÛÙÈ·ÙÔÚ›Ô˘, ¶¿ÓÔÚÌÔ˜ ™ÎfiÂÏÔ˜ •ÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô 13 ‰ˆÌ., ∞Á. ∫ˆÓ/ÓÔ˜ ™ÎfiÂÏÔ˜ •ÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô 13 ‰ˆÌ., ∞Á. ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ ¶ËÏ›Ô˘ ∂ȯ›ÚËÛË ÂÛÙ›·Û˘ Ì ¿‰ÂÈ· “∂ÛÙÈ·ÙfiÚÈÔΔ·‚¤ÚÓ·-∫·Ê¤” ∫¿Ùˆ °·Ù˙¤·. ∂ȯ›ÚËÛË ∫∞º∂ ÒÏËÛË ‹ ÂÓÔÈΛ·ÛË ¿Óˆ ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ, ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿ Δ·‚¤ÚÓ·-Ô˘˙ÂÚ› 120ÙÌ Ì ÔÈΛ· 110ÙÌ Û ÁˆÓÈ·Îfi ÔÈÎfiÂ‰Ô 300ÙÌ ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜ (037)

BRUSALIS K. NERA International Estate Agency-Immobilien TËÏ.: (24230) 22795 - 22465, (24210) 35540 KÈÓ.: 697-3022534 ∂-mail: info@pelion-estate.gr www.pelion-estate.gr ª∂∑√¡∂Δ∂™ ªÂ˙ÔÓ¤Ù· ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· 180 Ù.Ì. Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 250 Ù.Ì. 100 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ· (220.000 ∂), ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿. ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 77 Ù.Ì. ÂÈψ̤ÓË 20 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ· (140.000 ∂), ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿. BI§E™-OIKIE™ 1. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· ‰ÈÒÚÔÊË 250 Ù.Ì. 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 4 ÛÙÔ‡ÓÙÈÔ ÂÓÔ›ÎÈÔ 12.000 ∂ ÙËÓ ÛÂ˙fiÓ 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 125 Ù.Ì. ˘ÂÚ ÏÔ˘Í Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·, 100 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ÕÊËÛÛÔ˜. 2. μ›Ï· ˆÏÂ›Ù·È 250 Ù.Ì., Û 3 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù· ÔÈÎfi‰Ô, ¿Óˆ ÛÙÔ Î‡Ì·, ∞Á¯›·ÏÔ˜. 3. √π∫π∞ ·Ú·‰ÔÛȷ΋, ¤ÙÚÈÓË, ÙÚÈÒÚÔÊË, 240 Ù.Ì., Ì 1.000 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô ¶π¡∞∫∞Δ∂™. ∞ÓÙ·ÏÏ¿ÛÛÂÙ·È Ì ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÛÙÔ μfiÏÔ. 4. √ÈΛ· 120 Ù.Ì. Û 400 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Î·ÙÔÈ΋ÛÈÌË, ∫·Ù˯ÒÚÈ. 5. √ÈΛ· ¤ÙÚÈÓË ·Ú·‰ÔÛȷ΋ 100 Ù.Ì. Û 1.700 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·, μ˘˙›ÙÛ·. 6. √ÈΛ· 65 Ù.Ì. Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.300 Ù.Ì., 50 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ· ÕÊËÛÔ˜. 7. √ÈΛ· ¤ÙÚÈÓË 90 Ù.Ì. Ì ı¤·, ÂÈψ̤ÓË, ¶ÈӷοÙ˜. 8. ¶·Ú·‰ÔÛȷ΋, ¤ÙÚÈÓË, 4ÒÚÔÊË ÔÈΛ· 400 Ù.Ì., Ì ı¤· Î·È ÔÈÎfiÂ‰Ô 2 ÛÙÚ¤Ì., §Â¯ÒÓÈ·. ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ 150 Ù.Ì., Ì 60 Ù.Ì. ‚ÂÚ¿ÓÙ·, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, ÂÈψ̤ÓÔ, ¿Óˆ ÛÙÔ Î‡Ì·, ÛÙËÓ ∫. °·Ù˙¤·. ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÛÙ¤ÁË 110 Ù.Ì. π¿ÛÔÓÔ˜ Ì ™˘Ú›‰Ë. ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÛÙ¤ÁË πÛfiÁÂÈÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· 115 Ù.Ì. Ì ˘fiÁÂÈÔ 95 Ù.Ì. (ÂÓÔ›ÎÈÔ 16.000 ∂ ÙÔ ¯ÚfiÓÔ), 28˘ √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ Ì πˆÏÎÔ‡. OIKO¶E¢A 1.√ÈÎfiÂ‰Ô 2 ÛÙÚ. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ Ì ·Ï·È¿ ÎÙ›ÛÌ·Ù·, ∫¿Ùˆ °·Ù˙¤·. 2. √ÈÎfiÂ‰Ô 5.500 Ù.Ì., ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡, ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·, ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· ηٷÛ΢·ÛÙÈ΋ ÂÙ·ÈÚ›·. ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜. 3. ŒÓ· ÛÙÚ¤ÌÌ· ÔÈÎfiÂ‰Ô ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ ¿Óˆ ÛÙÔ Î‡Ì·, ∫¿Ï·ÌÔ˜. 4. √ÈÎfiÂ‰Ô 3,5 ÛÙÚÂÌÌ¿ÙˆÓ ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡, §Â¯ÒÓÈ·. 5. 312 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡, ı¤·, ∫·Ù˯ÒÚÈ. 6. √ÈÎfiÂ‰Ô 1.100 Ù.Ì., 50 Ì. ·fi ı¿Ï·ÛÛ· ÛÙËÓ ∫. °·Ù˙¤·. 7. √ÈÎfiÂ‰Ô 2 ÛÙÚ. Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·, ªËÏȤ˜. 8. √ÈÎfiÂ‰Ô 2 ÛÙÚ. ¿Óˆ ÛÙÔ Î‡Ì· ÌÂٷ͇ ∫·ÏÒÓ ¡ÂÚÒÓ-∫ÔÚÒÈ. 9. √ÈÎfiÂ‰Ô 1.500 Ù.Ì., Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·, ÕÓˆ °·Ù˙¤·. 10. √ÈÎfiÂ‰Ô 1.100 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ Ì ı¤·, ∫¿Ùˆ §Â¯ÒÓÈ·. 11. √ÈÎfiÂ‰Ô 2 ÛÙÚÂÌ., 50Ì. ·fi ı¿Ï·ÛÛ· ÛÙ· ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿. ¢›ÓÂÙ·È Î·È ·ÓÙÈ·ÚÔ¯‹. 12. √ÈÎfiÂ‰Ô 1.300 Ù.Ì. ¿Óˆ ÛÙÔ Î‡Ì·, ÛÙË ªËϛӷ-∞Á. ∞Ó‰Ú¤·˜. 13. ¢‡Ô ÔÈÎfi‰· 600 Ù.Ì. ¤Î·ÛÙÔ, 100Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ· ÛÙ· ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿. 14. √ÈÎfiÂ‰Ô 1 ÛÙÚ¤ÌÌ· Û 2 ‰ÚfiÌÔ˘˜ ÁˆÓ›·, ∞ÁÚÈ¿. ∂À∫∞πƒπ∞: ∂ÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ 650 Ù.Ì., Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 5.500 Ù.Ì. ÛÙÔ ¶∂¢π√¡ ÙÔ˘ ∞ƒ∂ø™. °›ÓÂÙ·È ‰È¢ÎfiÏ˘ÓÛË ‰·Ó›ˆÓ ̤ۈ TÚ·¤˙˘. °IA O§O TO ¶H§IO M¶POY™A§H™. (038)

-----------------------------------ONLINE SOLUTIONS REAL ESTATE ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ 8 ΔËÏ. ∫¤ÓÙÚÔ 24210 25000 À‡ı˘ÓÔ˜: ™ËÏÈfiÔ˘ÏÔ˜ ™Ù·Ì¿Ù˘ ∫ÈÓËÙfi: 69 7972 6165 E-mail: stspiliopoulos@gmail.com “Site: www.o-s.gr” ª√¡∞¢π∫∞ ∞∫π¡∏Δ∞ ∫∞Δø Δ∏™ ∂ª¶√ƒπ∫∏™ Δ√À™ ∞•π∞™ 1. √ÈÎfi‰Ô, ¡. πˆÓ›·, 277ÙÌ, ™.¢. 2, 60.000∂ 2. ∫·Ù¿ÛÙËÌ·, μfiÏÔ˜, 70ÙÌ, 80.000∂ 3. ∫·Ù¿ÛÙËÌ·, μfiÏÔ˜, 106ÙÌ (ÂÌÔÚÈ΋ ·Í›· 530,000∂), ∞Í›·˜ ¢È¿ıÂÛ˘ 330.000∂ 4. ∫·Ù¿ÛÙËÌ·, μfiÏÔ˜, 61ÙÌ (ÂÌÔÚÈ΋ ·Í›· 300,000∂), ∞Í›·˜ ¢È¿ıÂÛ˘ 200.000∂ 5. μ›Ï·, ¶Â˘Î¿ÎÈ·, 300ÙÌ, Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 550ÙÌ, 350.000∂ 6. ¢˘¿ÚÈ, 1Ô ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, Â˙fi‰ÚÔÌÔ˜, 60ÙÌ, ¤ÙÔ˜ ηÙ. 2009, ÂÈψ̤ÓÔ, ÌÈÛıˆÌ¤ÓÔ 450∂ (ÂÌÔÚÈ΋ ·Í›· 180,000∂), ·Í›·˜ ‰È¿ıÂÛ˘ 138.000∂ 7. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· Â› Ù˘ ∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘ 135, 31ÙÌ, 8.000∂ 8. ∞ÁÚfi˜ ª¿Ú·ıÔ˜ μfiÏÔ˘, 2 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù· ÂÎÙfi˜ ۯ‰›Ô˘, 12.000∂ 9. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· ¶··ÊϤÛÛ· 29, 68ÙÌ, ËÌÈÙÂϤ˜, 25.000∂ 10. ∫·Ù¿ÛÙËÌ· ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿-ΔÚÈÎÔ‡Ë 70ÙÌ, 80.000∂ 11. ∫·Ù¿ÛÙËÌ· ∫··ÎÏ› 49ÙÌ, 35.000∂ 12. ∫·Ù¿ÛÙËÌ· ∫··ÎÏ› 118ÙÌ, 115.000∂ ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ ∫∞Δø Δø¡ 10 ∂Δø¡ 1. ¡.πø¡π∞ 115ÙÌ ·fi 1350∂/ÙÌ, ∫ 101 & 108 2. ¡. πø¡π∞ °·ÓÔ¯ÒÚ·˜ 58ÙÌ, ∫ 110 & 115 3. ∞°ƒπ∞ ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· 120ÙÌ, 2 ÔÚfiÊÔÈ. K 118 4. μ√§√™ μÈ˙˘ËÓÔ‡, ÓÂfi‰ÌËÙ· 57-110ÙÌ, ·fi 1600/ÙÌ ∫ 234 5. Õ¡∞Àƒ√™ ™Ù·‰›Ô˘, 100ÙÌ & 72ÙÌ, ∫ 218 6. ∞°. ∫ø¡/¡√™ ÔÚÔÊÔÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 86ÙÌ, 4Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ∫ 267 7. ¡.πø¡π∞ ∫¿‰ÌÔ˘ 78-81ÙÌ, ÓÂfi‰ÌËÙ·, K 272-275-277 8. ¡.πø¡π∞ ∞‰Ú·Ì˘Ù›Ô˘ 46ÙÌ, ÓÂfi‰ÌËÙ·, ∫ 282 9. ¡.πø¡π∞ ºÈÏ·‰ÂÏÊ›·˜ 93 & 102ÙÌ, ÓÂfi‰ÌËÙ·, ∫ 285-286 10. ¡.πø¡π∞, 3¿ÚÈ, 79ÙÌ, 3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ÁˆÓÈ·Îfi, ∫ 371 11. ¡.πø¡π∞, ÚÂÙÈÚ¤ 79ÙÌ, 4Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ∫ 372 12. ¡.πø¡π∞, 2¿ÚÈ 45ÙÌ, 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ∫ 374 13. ¡.πø¡π∞, 3 3¿ÚÈ· 84ÙÌ, 2Ô˘-4Ô˘ ÔÚfi-

ÊÔ˘, ∫ 376 14. μ√§√™ 61-107ÙÌ, ·fi 1700∂/ÙÌ ∫ 388 15. μ√§√™ ∑·ÏfiÁÁÔ˘ 85ÙÌ, 2 ˘/‰, 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ∫ 415 16. μ√§√™ ∫Ô˘Ù·Ú¤ÏÈ·, 2 ‰È·Ì. 65ÙÌ, 1Ô˘ & 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ¿ÚÎÈÓ, ∫ 419 17. ∫∞¶∞∫§π, 47 Ù.Ì Î·È 75 Ù.Ì, K 424 18. ∞§À∫∂™, ‰È·Ì/·Ù·-ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜, ÔÏ˘ÙÂÏ›·˜., ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·. 1800-2200∂/ Ù.Ì ∫ 425 19. ∞§À∫∂™ 85ÙÌ, 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ∫ 449 20. ¡. πø¡π∞ 90 ÙÌ, 3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ∫ 450 21. μ√§√™ ÓÂfi‰ÌËÙ· 21-121ÙÌ, 1Ô˘ - 4Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ∫ 455-476 ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ ∞¡ø Δø¡ 10 ∂Δø¡ 1. μ√§√™ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿-ΔÚÈÎÔ‡Ë, 2¿ÚÈ 54ÙÌ, ÈÛfiÁÂÈÔ, ∫ 305 2. μ√§√™ 54Ô˘ ™˘ÓÙ·Á. ∂§∞™, 102 ÙÌ, ∫ 183 3. μ§∞Ã∞μ∞ 118ÙÌ, ÁˆÓÈ·Îfi, ∫ 149 4. ∞°ƒπ∞ μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘, 43ÙÌ, 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ∫ 301 5. ¡.πø¡π∞ 83Ù.Ì., 3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ∫ 394 6. ¡.¢∏ª∏Δƒπ∞¢∞. 82ÙÌ, ¯Ú‹˙ÂÈ ·Ó·Î·›ÓÈÛ˘, ∫ 11 7. μ√§√™ 54√À ™À¡Δ∞°ª∞Δ√™ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 2¿ÚÈ 51ÙÌ, ÈÛfiÁÂÈÔ ˘ÂÚ˘„ˆÌ¤ÓÔ, ∂À∫∞πƒπ∞ ΔÈÌ‹ 45.000∂ K 493 8. ª∂Δ∞ª√ƒºø™∏ ÚÂÙÈÚ¤ 125ÙÌ, Ï‹Úˆ˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ, Ù˙¿ÎÈ, parking ∫ 497 ª∂∑√¡∂Δ∂™-∂•√Ãπ∫∂™ ∫∞Δ√π∫π∂™ 1. ∫∞ƒ∞°∞Δ™ 120ÙÌ, ËÌÈ˘fiÁÂÈÔ 60ÙÌ, Û ÔÈÎÔ.126ÙÌ, ηٷÛÎ. 2005, ∫ 392 2. ∞§À∫∂™, 127ÙÌ, Û ÔÈÎ. 156ÙÌ, ˘fi ηٷÛ΢‹, 10Ì ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ∫ 358 3. ∞§À∫∂™ ¡Âfi‰ÌËÙË 164ÙÌ, ÙÚÈÒÚÔÊË, ∫ 297 4. ∞§À∫∂™ 209ÙÌ, Û ÔÈÎ. 270ÙÌ, ∫ 233 5. ∫ƒπ£∞ƒπ∞ 155ÙÌ, Û ÔÈÎ. 250ÙÌ, ı¤·, ∫ 198 6. ∫∞Δø §∂Ãø¡π∞, 3 ÓÂfi‰ÌËÙ˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜ 150ÙÌ, ˘fiÁÂÈÔ 95ÙÌ, ∫ 298 7. ¶§∞Δ∞¡π¢π∞, Û˘ÁÎ. ηÙÔÈÎÈÒÓ ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, 60-150ÙÌ, ∫ 313 8. ∫∞Δø °∞Δ∑∂∞ 65ÙÌ, ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ˘fi ηٷÛÎ., ∫ 203 9. ∞º∏™™√™, 71-145ÙÌ, ˘fi ηٷÛ. ∫ 370 10. ¶√ƒΔ∞ƒπ∞ “ª∞¡∞” 100-200ÙÌ, ˘fi ηٷÛÎ. ·fi 2000∂/ÙÌ. ∫ 210 11. ∞°. πø∞¡¡∏™, 71-104ÙÌ, ∫ 67-72 12. ∞º∏™™√™ ∫·ÏÈÊÙ¤ÚË, 320ÙÌ, Û ÔÈÎfi. 1800ÙÌ. ∫ 216 13. ª∞∫ƒπ¡πΔ™∞ ¶·ÏÈfi ·Ú¯ÔÓÙÈÎfi 90ÙÌ. Û ÔÈÎÔ. 170ÙÌ, ∫ 186 14. ª∞∫ƒπ¡πΔ™∞ 2 ÔÈ˘ 172ÙÌ, Û ÔÈÎfi. 403ÙÌ, ∫ 192 15. ™∫π∞£√™ “ΔÚÔ‡ÏÔ˜” , ‚›Ï· 160ÙÌ, Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 2.500ÙÌ, ∫ 386 16. ¶§∞Δ∞¡π∞™ ªπ∫ƒ√: √ÈÎÔ‰ÔÌ‹ 135ÙÌ (ηڷÁÈ·›), Û ÔÈÎfi. 250ÙÌ, ∫ 482 17. ª∂°∞§∏ μ∂§∞¡π¢π∞, ÔÈΛ· 96ÙÌ, Û ÔÈÎfi. 300ÙÌ, ∫ 320 18. ∞°. °∂øƒ°π√™ ¡∏§∂π∞™, ‰ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 240ÙÌ, ËÌÈÙ., Û ÔÈÎfi. 491ÙÌ, ∫ 411 19. ª∏§π∂™, ·ÏÈ¿ ÔÈΛ· 130Ù, Û ÔÈÎfi. 634ÙÌ, ∫ 323 20. ¡.πø¡π∞ ¶ÔÏ˘ÙÂÏ‹˜ ηٷÛ΢‹˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 136ÙÌ,Û ÌÂÁ¿ÏÔ ÔÈÎfiÂ‰Ô ∫ 484 ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™ 1. ¡.πø¡π∞, 100ÙÌ, Û ÔÈÎfi. 171ÙÌ, ∫ 401 2. ∞°ƒπ∞ 174 ÙÌ, Û ÔÈÎfi. 405ÙÌ, 3ˆÓ ÂÈ¤‰ˆÓ, ËÌÈ-˘fiÁÂÈÔ 120ÙÌ, ∫111 3. ∞¡∞∫∞™π∞ ∞¡ø μ√§√, 55ÙÌ (Û¯¤‰ÈÔ ¶·Ú·ÛÎ/ÏÔ˘), Û ÔÈÎfi. 198 ÙÌ, K 447 4. ¢∏ª√™ º∂ƒø¡, 145.38ÙÌ, ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË, Û ÔÈÎfi. 1000ÙÌ, fiÚÈ· ÔÈÎÈÛÌÔ‡ ∞¤ÚÈÓÔ˘, 65000∂, ∫445 5. ∞§À∫∂™, ¤·˘ÏË 160ÙÌ ËÌÈ˘. 70ÙÌ Û ÔÈÎÔ. 502ÙÌ, ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ Ï·˙ ∫ 338 6. μ√§√™ ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜, 61ÙÌ, ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË, ∫ 418 7. ¡. ¢∏ª∏Δƒπ∞¢∞, 53ÙÌ, Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 121ÙÌ, Û¯¤‰ÈÔ ¶·Ú·ÛÎ/Ô‡ÏÔ˘ ∫ 62 ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ 1. μ√§√™ ™˘Ú›‰Ë (NAKOS CENTER) ∫ 414 2. μ√§√™ §·Ú›Û˘, ‰ÈÒÚÔÊÔ Â·ÁÁ/Îfi ÎÙ›ÚÈÔ 1.100ÙÌ & 200ÙÌ ·Ôı. 17 £. ¿ÚÎÈÓ, ∫ 348 3. ¡. πø¡π∞ ∫ÂÓÙÚÈÎfi ˘fi ηٷÛ. 73ÙÌ & ·Ù¿ÚÈ, ∫ 373 4. μ√§√™ ∫·Ó¿ÚË 65 & 78ÙÌ, ∫ 1 & 130 5. ¡.πø¡π∞ ª·È¿Ó‰ÚÔ˘ 3 ηٷÛÙ‹Ì·Ù· 38ÙÌ54ÙÌ, ∫ 131-133 6. ∞§À∫∂™ ∫·Ù¿ÛÙËÌ· ÛÙÔ Â˙Ô‰ÚfiÌÈÔ, Ì ÂÓÔ›ÎÈÔ 1.200∂/Ì‹Ó·, ·fi‰ÔÛË 7% 7. ∞§À∫∂™ μ¿Î¯Ô˘ 32ÙÌ, ∫50 8. ∞§À∫∂™ μ¿Î¯Ô˘ 37ÙÌ, ∫54 9. VOLOS PALACE ∫·Ù·ÛÙ‹Ì·Ù· 28-32 ÙÌ, ∫454 √π∫√¶∂¢∞ 1. ¡. ¢∏ª∏Δƒπ∞¢∞, 412ÙÌ, ÁˆÓÈ·Îfi ™.¢. 0,8, Î¿Ï˘„Ë 70%, ∫ 304 2. ¡.πø¡π∞ 570ÙÌ ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡, ™.¢. 0,8 , ∫ 343 3. ∞§À∫∂™ ™ˆÚfi˜ ∞Ïfi˘. 588ÙÌ, ™.¢. 0,4, ∫ 242 4. ∞§À∫∂™, ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· 470ÙÌ, 700∂/ÙÌ ∫ 49 5. ∞§À∫∂™ ™ˆÚfi˜, 639ÙÌ, ı¤· ¶·Á·ÛËÙÈÎfi ∫ 311 6. ∫ƒπ£∞ƒπ∞ 273ÙÌ, ∫ 182 7. ∫ƒπ£∞ƒπ∞ 358ÙÌ, ÂÓÙfi˜ ÔÈÎ., ÁˆÓÈ·Îfi, 350Ì ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ∫ 350 8. ∞¡∞∫∞™π∞, ı¤ÛË ¶·Ó·ÁÈ¿ 3300ÙÌ, ∫ 41 9. ∞°ƒπ∞ 350-700ÙÌ, ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘, 210∂/ÙÌ ∫ 387 10. ª∏§π¡∞ 1640ÙÌ, ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ∫ 356 11. ª∏§π¡∞ 615ÙÌ, ∫ 381 12. ª∏§π¡∞ 695ÙÌ, ∫ 382 13. ¶√ƒΔ∞ƒπ∞ 1050ÙÌ, ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡, Ì ı¿, ∫ 146 14. μ√§√™ ™ÙÚ·ÙËÁÔ‡ ª·ÎÚ˘ÁÈ¿ÓÓË 146 Ù.Ì., Ì ÔÈΛ· 60 Ù.Ì. ∫442 15. ∞ƒ°∞§∞™Δ∏, 790ÙÌ, ∫ 38 16. ª√ÀƒΔπ∞™ 3000ÙÌ, ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ∫ 194 17. Δ™∞°∫∞ƒ∞¢∞, 1550ÙÌ, Ì ı¤· ÛÙÔ ∞ÈÁ·›Ô, ∫ 416 18. ™∫π∞£√™, 4000ÙÌ ·¤Ó·ÓÙÈ ·fi ÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ, ∫ 248 19. ™∫π∞£√™, 225ÙÌ, ™.¢. 0,8, ∫ 329 20. ª∏§π∂™ 10.000ÙÌ, ÂÓÙfi˜ ÔÈÎ., ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ηٷÛÎ. 30 ‰ÈˆÚfiÊˆÓ Î·ÙÔÈÎÈÒÓ ∫481 21. ∞§À∫∂™ 224.17 ÙÌ, ¶.∫.60%, ™.¢. 0.8, ∫ 480 22. ¡.πø¡π∞ 359.70ÙÌ, ÂÚÈÔ¯‹ LIDL, 122000∂ K 448 23. §∞ª¶π¡√À 8.204 Ù.Ì., ·ÓÔÚ·ÌÈ΋ ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·, ‰fiÌËÛË 335 Ù.Ì., K478 24. ™∫√¶∂§√™ ı¤ÛË “¶∞¡∞°π∞ ∂§π√™” . 4000ÙÌ, ۯ‰fiÓ ‰ÈÏ¿ ÛÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ. ∫ 181 25. ¡H∂™ √ÈÎfiÂ‰Ô ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈÔ 4 ÛÙÚÂÌÌ¿ÙˆÓ, ÂÊ·ÙfiÌÂÓÔ Ì ı¿Ï·ÛÛ· Î·È ·ÁÚÔÙÈÎfi ‰ÚfiÌÔ. ∫ 485 26. ∞§À∫∂™ √ÈÎfiÂ‰Ô 176ÙÌ, 50Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ™.¢. 0,8, ÎÙ›˙ÂÈ 141ÙÌ. ∫ 352 27. ∞°. §∞Àƒ∂¡Δπ√™- ¢ÀΔπ∫√ ¶∏§π√ ÔÈÎfiÂ‰Ô 240,5ÙÌ, ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡, ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈ-

ÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. ∫ 413 28. ∫∞ƒ∞ª¶∞Δ∑∞∫∏ (¢ÈÏ¿ ÛÙÔÓ ÔÙ·Ìfi ∫Ú·˘Û›‰ˆÓ·) √ÈÎfiÂ‰Ô 4600,28ÙÌ, ÂÎÙfi˜ ۯ‰›Ô˘, ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ K 220 29. ¡H∂™ √ÈÎfiÂ‰Ô ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈÔ 3800ÙÌ, ÂÊ·ÙfiÌÂÓÔ Ì ı¿Ï·ÛÛ· Î·È ·ÁÚÔÙÈÎfi ‰ÚfiÌÔ ∫ 485 30. ¡.∞°Ãπ∞§√™ “∞ψӿÎÈ” ÔÈÎfiÂ‰Ô 300ÙÌ, 50Ì ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ ∫ 495 31. ∫ƒπ£∞ƒπ∞ 258ÙÌ. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡, 350Ì ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ· ∫ 498 ∞°ƒ√Δ∂ª∞Ãπ∞ 1. ¢πª∏¡π 4580ÙÌ, ÁÈ· fiϘ ÙȘ ¯Ú‹ÛÂȘ, ‰fiÌËÛË 1000ÙÌ. ∫ 252 2. ¢πª∏¡π 3500ÙÌ, ∫ 232 3. ¢πª∏¡π ı¤ÛË ∞ÁÈfiÎÏËÌ· 5625ÙÌ, ∫ 341 4. ¢πª∏¡π ı¤ÛË ∞Ï˘Á·ÚfiÚÂÌ·, 11.350ÙÌ ∫ 295 5. ¢πª∏¡π ı¤ÛË ∞ÎfiÓÈ· 8963ÙÌ, 15.000∂/ÛÙÚ¤Ì. ∫ 296 6. ∂£¡. √¢. μ√§√À-μ∂§/¡√À Ì ¿‰ÂÈ· ÎfiÌ‚Ô˘ 17.000ÙÌ, ∫ 52 7. ª¶√Àº∞, 1515ÙÌ, Ì ·ÏÈ¿ ÔÈΛ· 76ÙÌ, ∫ 365 8. ª¶√Àº∞ ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· 7000ÙÌ ∫ 145 9. ª∏§π¡∞ ı¤ÛË ’∞Á. ∞Ó‰Ú¤·˜’ 4067ÙÌ ı¤· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ∫ 417 10. ª∏§π¡∞, 4122ÙÌ, ∫ 369 11. ª∏§π¡∞ ı¤ÛË “ª·‡ÚË ¶¤ÙÚ·” 695ÙÌ, ∫ 378 12. ª∏§π¡∞ ı¤ÛË “™È̈٤˜” 6986ÙÌ, ∫ 380 13. ¶√Δ√∫π ™À∫∏™ 15ÛÙÚÂÌ, ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ΔÈÌ‹ ∂˘Î·ÈÚ›·˜ ∫ 333 14. ∑∞°√ƒ∞ ı¤ÛË “¶·Ó·Á›ÙÛ·” 4007ÙÌ ∫ 84 15. ∞°. °∂øƒ°π√™ ¡∏§∂π∞™ 4070ÙÌ, ∫ 400 16. ∞º∏™™√™ “∞Ú¿ÎÈ·” 10 ÛÙÚÂÌÌ¿ÙˆÓ, Ì 180 ÂÏ·Èfi‰ÂÓÙÚ·, ∫479 17. ™À∫∏ 1004,71 ÙÌ, ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ, 1500Ì ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ∫444 18. ∞£∏¡ø¡-μ√§√À (∞°Ãπ∞§√™) 4500ÙÌ, ∞’ ÚÔ‚ÔÏ‹˜, Ì ÎfiÌ‚Ô, ÁÈ· οı ›‰Ô˘˜ Âȯ›ÚËÛË, ∫443 19. ª∏§π¡∞ ı¤ÛË °Ï˘Ê¿‰·, 3.551,16ÙÌ, ¿ÚÙÈÔ & ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ ∫422 ¶ø§√À¡Δ∞π ∫Δπƒπ∞∫∂™ ∂°∫∞Δ∞™Δ∞™∂π™ (∂ƒ°√™Δ∞™π∞-μπ√Δ∂áπ∂™) ¶§∏ƒ√º√ƒπ∂™ ∫∞Δ√¶π¡ ∂¶π∫√π¡ø¡π∞™ (043)

-----------------------------------SOFIA HALKIA Consulting - Real Estate 38 Sp.Spiridi st, P.C. 38 221 VOLOS Tel. +30 24210 35166 Fax +30 24210 35649 Mob. +30 6944504791 www.sofiahalkia.gr ∂À∫∞πƒπ∂™ ñ ∂ÓÔÈÎÈ¿˙ÔÓÙ·È ‚ÈÔÙ¯ÓÈÎÔ› ¯ÒÚÔÈ Î·È ·Ôı‹Î˜ Ì 1,5 ∂ ÙÔ ÙÂÙÚ·ÁˆÓÈÎfi. μ√§√™ ∫∞™™∞μ∂Δ∏: πÛfiÁÂÈÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· 33 Ù.Ì. Ì 17 Ù.Ì. ·Ù¿ÚÈ Î·È 2 WC. 70.000∂ ∫∞Δø °∞Δ∑∂∞: ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 74 Ù.Ì. Ì ÚÔÂÁηٿÛÙ·ÛË Ù˙·ÎÈÔ‡, 50Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ¯ˆÚ›˜ º.¶.∞. 130.000∂ ™∫π∞£√™ ñ ªÂ˙ÔÓ¤Ù· ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ ™ÎÈ¿ıÔ˘ ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· ÁÚ·ÊÂ›Ô ‹ ÔÈΛ· 2 ÂÈ¤‰ˆÓ Ì ÎÔ˘˙›Ó·, ηıÈÛÙÈÎfi, Ì¿ÓÈÔ & 2 ˘/‰ Ì WC. 84.000∂ μ√§√™ ñ °ˆÓÈ·Îfi ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 10ÂÙ›·˜ ‰›Ï· ÛÙËÓ ∫·ÛÛ·‚¤ÙË 115 Ù.Ì., 3 ˘/‰, Ù˙¿ÎÈ ·˘ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË, ÌÂÁ¿Ï˜ ‚ÂÚ¿ÓÙ˜, Ù¤ÓÙ˜, ·Ôı‹ÎË & parking. £¤· ÛÙÔ ¶‹ÏÈÔ. ñ •ÂÓ›· - ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·: ¢È·ÌÂÚ¤˜ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 114 Ù.Ì. ÛÙÔÓ 2Ô fiÚÔÊÔ Ì 2 ˘/‰, ·˘ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË Ê/·, Ù˙¿ÎÈ, WC & Ì¿ÓÈÔ. Èڛ˜ º.¶.∞. ñ ÕÓ·˘ÚÔ˜ - ¶ˆÏÂ›Ù·È ÓÂfi‰ÌËÙÔ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÛÙÔÓ 3Ô 96 Ù.Ì., 2 Ì¿ÓÈ·, WC. Èڛ˜ º.¶.∞. ñ ÕÓ·˘ÚÔ˜ - ¶ˆÏÂ›Ù·È ÓÂfi‰ÌËÙÔ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÛÙÔÓ 4Ô 87 Ù.Ì., Ì¿ÓÈo & WC. £¤· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. Èڛ˜ º.¶.∞. ñ ÕÓ·˘ÚÔ˜ - ¶ˆÏÂ›Ù·È ÓÂfi‰ÌËÙÔ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÛÙÔÓ 3Ô 51 Ù.Ì., Ì¿ÓÈo & WC. £¤· ÛÙÔ ¶‹ÏÈÔ. Èڛ˜ º.¶.∞. ñ ÕÓ·˘ÚÔ˜: ¢È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· 50 Ù.Ì. ÛÙÔÓ 1Ô Î·È 88 Ù.Ì. ÛÙÔÓ 3Ô ÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ηٷÛ΢‹˜. ªÂ parking & ·Ôı‹ÎË. Èڛ˜ º.¶.∞. π‰·ÓÈ΋ ÙÈÌ‹. ∞£∏¡∞ ñ ¶ˆÏÂ›Ù·È ÓÂfi‰ÌËÙË ÁηÚÛÔÓȤڷ ÛÙÔÓ 1Ô, 27 Ù.Ì., 5 ÏÂÙ¿ ·fi ÙÔ ÌÂÙÚfi, ‰›Ï· ÛÙÔ ÁÂÓÈÎfi ÓÔÛÔÎÔÌÂ›Ô ™ˆÙËÚ›·. ª∏§π¡∞: ¶ˆÏÂ›Ù·È ÔÈÎfiÂ‰Ô 615 Ù.Ì. Ì ‰ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 100 Ù.Ì. Ì 26 Ù.Ì. ·Ôı‹ÎË. 80.000∂ ∫ƒπ£∞ƒπ∞: ∫·ÙÔÈΛ· 64 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 220 Ù.Ì. & ˘fiÏÔÈÔ ™.¢., Ì ı¤· ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. 80.000∂ ∞°. Δƒπ∞¢∞ - ∞¡ø μ√§√™: ¶ˆÏÂ›Ù·È ÓÂfi‰ÌËÙË ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 125 Ù.Ì. 3 ˘/‰, Ù˙¿ÎÈ, ·Ôı‹ÎË & parking. ¶ÚÔÂÁηٿÛÙ·ÛË Û˘Ó·ÁÂÚÌÔ‡ η˘ÛÙ‹Ú·. £¤· Û fiÏÔ ÙÔÓ ¶·Á·ÛËÙÈÎfi. 220.000∂ ∞∫π¡∏Δ∞ ª∂ ∂π™√¢∏ª∞ μ√§√™ ñ ∫·Ù¿ÛÙËÌ· 51 Ù.Ì. ‰›Ï· ÛÙË ™. ™˘Ú›‰Ë Ì ·Ù¿ÚÈ. ¶Ôχ ηϋ ·fi‰ÔÛË. 270.000∂ ñ ¶ˆÏÂ›Ù·È ÈÛfiÁÂÈÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· 60 Ù.Ì. Ì ·fi‰ÔÛË 5%, ·¤Ó·ÓÙÈ ·fi ÙÔÓ ÕÁ.¡ÈÎfiÏ·Ô. ñ ∞Ó·Ï‹„ˆ˜: ¶ˆÏÂ›Ù·È Î·Ù¿ÛÙËÌ· 77,50 Ù.Ì. Ì WC Î·È ·Ù¿ÚÈ. ∞fi‰ÔÛË 5% ñ ∞Ó·Ï‹„ˆ˜: ¶ˆÏÂ›Ù·È Î·Ù¿ÛÙËÌ· 30 Ù.Ì. Ì WC. ∞fi‰ÔÛË 5% ñ πÛfiÁÂÈÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· Â› Ù˘ ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 35 Ù.Ì. Ì WC. 88.000∂ ¶ÚÔηٷ‚ÔÏ‹ ÙÔ ÂÙ‹ÛÈÔ Ì›ÛıˆÌ·. ñ °Î·ÚÛÔÓȤڷ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ Ì ÂÈÛfi‰ËÌ·. ñ °ˆÓÈ·Îfi ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 3¿ÚÈ 82 Ù.Ì. ÛÙÔÓ 2Ô. ªÈÛıˆÌ¤ÓÔ. 75.000∂ ¡.πø¡π∞ ñ ¶ˆÏÂ›Ù·È ÈÛfiÁÂÈÔ ÌÈÛıˆÌ¤ÓÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· 117 Ù.Ì. ∞§§∏ ª∂ƒπ∞ - ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi˜: ¶ˆÏÂ›Ù·È ÔÈÎfiÂ‰Ô 2350 Ù.Ì. Ì ԛÎËÌ· 200 Ù.Ì. Ì Ôχ ηÏfi ÂÈÛfi‰ËÌ·. ™∫π∞£√™ - ∫∂¡Δƒ√: ñ ∫·Ù¿ÛÙËÌ· 37 Ù.Ì. 110.000∂ Èڛ˜ º.¶.∞. ñ ∫·Ù¿ÛÙËÌ· 73 Ù.Ì. - 230.000∂ Èڛ˜ º.¶.∞. ñ ∫·Ù¿ÛÙËÌ· ÁˆÓÈ·Îfi 110 Ù.Ì. 400.000∂ Èڛ˜ º.¶.∞. ñ ∫·Ù·ÛÙ‹Ì·Ù· 113 Ù.Ì. 310.000∂. Èڛ˜ º.¶.∞.

∂¶∞°°∂§ª∞Δπ∫∂™ ™Δ∂°∂™ μ√§√™ ñ ¶ÂÚÈÔ¯‹ ‰ÈηÛÙËÚ›ˆÓ: ¡Âfi‰ÌËÙÔ ‰È·ÌÂÚ¤˜ ÈÛfiÁÂÈÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· 32 Ù.Ì. Ì ˘fiÁÂÈÔ. ñ πÛfiÁÂÈÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· 47 Ù.Ì. ÛÙË ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË (Â› ∞ı·Ó·Û›Ô˘ ¢È¿ÎÔ˘) Ì ·Ù¿ÚÈ 23 Ù.Ì., ηÏfi ÂÈÛfi‰ËÌ· Ì 6% ·fi‰ÔÛË. ñ °Ú·ÊÂ›Ô Â› Ù˘ ∞ÚÁÔÓ·˘ÙÒÓ ÛÙÔÓ 2Ô fiÚÔÊÔ 53 Ù.Ì. Ì ı¤· fiÏÔ ÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ. ñ ∞ΛÓËÙÔ È‰È·›ÙÂÚ˘ ÚÔ‚ÔÏ‹˜ 395 Ù.Ì., ÁˆÓÈ·Îfi Â› Ù˘ ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜, ·˘ÙfiÓÔÌÔ Ôχ ηϋ ¢ηÈÚ›·. ¡. πø¡π∞ ñ ¶ˆÏÂ›Ù·È ·Ôı‹ÎË 153 Ù.Ì. 22.000∂ ¶ø§√À¡Δ∞π √π∫√¶∂¢∞ μ√§√™ ñ √ÈÎfiÂ‰Ô 155 Ù.Ì. Â› Ù˘ °·Ì‚¤Ù· Ì ™.¢. 2,1%. 135.000∂ ª¶√Àº∞: √ÈÎfiÂ‰Ô 360 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ 150Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ· Ì ‰fiÌËÛË 152 Ù.Ì. 57.000∂ ∞§À∫∂™: √ÈÎfiÂ‰Ô 304 Ù.Ì. Ì ™.¢. 0,8 & ÚfiÛÔ„Ë Û 2 ‰ÚfiÌÔ˘˜. §›Á· ̤ÙÚ· ·fi ÙËÓ Ï·˙. 120.000∂ ª∂§π™™π∞Δπ∫∞: 5 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù· (Â›Â‰Ô ¤‰·ÊÔ˜) ¿Óˆ ·fi ÙÔÓ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi, ¿ÚÙÈ· & ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌ· Ì ı¤· Û fiÏÔ ÙÔ μfiÏÔ. ∞¡∞∫∞™π∞: √ÈÎfi‰· 1300 Ù.Ì. & 1389 Ù.Ì. ∂ÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ ∞ƒ°∞§∞™Δ∏: 3 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù· Ì ı¤·, ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ∫·Ì¿Ú·. §∂Ãø¡π∞: √ÈÎfiÂ‰Ô 1000 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡. 100.000∂ ∫∞Δø §∂Ãø¡π∞: √ÈÎfiÂ‰Ô 4534 Ù.Ì. 130.000∂ ª∏§π¡∞: √ÈÎfi‰· ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ∞Á. ∞Ó‰Ú¤· Û ·fiÛÙ·ÛË 50 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ· Ì ÂÏ·Èfi‰ÂÓÙÚ·, ÌÈÎÚfi ÎÙ›ÛÌ·, ÂÚÈÔÈË̤ӷ & ÂÚÈÊÚ·Á̤ӷ. ¶§∞Δ∞¡π¢π∞: √ÈÎfiÂ‰Ô 4650 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡, ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. π‰·ÓÈÎfi ÁÈ· Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ηÙÔÈÎÈÒÓ. ¶ø§√À¡Δ∞π √π∫π∂™ - ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ μ√§√™ ñ ¶ˆÏÔ‡ÓÙ·È ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· ˘fi ηٷÛ΢‹ ·fi 50 ¤ˆ˜ 111 Ù.Ì. Ì ¿ÚÎÈÓ & ı¤· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. μ√§√™ ñ ∂Èψ̤ÓË ÁηÚÛÔÓȤڷ 32 Ù.Ì. ÛÙÔÓ 3Ô Ì Í¯ˆÚÈÛÙ‹ ÎÔ˘˙›Ó· & Ê/·. ñ ¶ˆÏÂ›Ù·È ÁηÚÛÔÓȤڷ 30 Ù.Ì. ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘. ∂Èψ̤ÓË Û ËÌÈÒÚÔÊÔ. ñ ∫¤ÓÙÚÔ: ¡Âfi‰ÌËÙÔ ÔÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· 95 Ù.Ì. Ì 2 ˘/‰, 1 wc, Ì¿ÓÈÔ, Ù˙¿ÎÈ, parking & ·Ôı‹ÎË. ¶ÔÏ˘ÙÂÏ‹˜ ηٷÛ΢‹. ñ ¡Âfi‰ÌËÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô 52 Ù.Ì. Ì fiÏÔ ÙÔ Û‡Á¯ÚÔÓÔ ÂÍÔÏÈÛÌfi Ì ı¤ÛË parking. ¢›Ï· ÛÙ· ‰ÈηÛÙ‹ÚÈ·. ñ ¡Âfi‰ÌËÙÔ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 54 Ù.Ì. ÌÚÔÛÙ¿ Û ¿ÚÎÔ. 96.000∂ ñ ¡Âfi‰ÌËÙÔ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 71 Ù.Ì. Ì Parking. ªÚÔÛÙ¿ Û ¿ÚÎÔ. 156.000∂ ñ °ˆÓÈ·Îfi ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÛÙÔÓ 4Ô, 85,5 Ù.Ì. Ì ı¤· ÛÙÔ ¶·Á·ÛËÙÈÎfi & ¶‹ÏÈÔ. ñ ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 105 Ù.Ì. Â› Ù˘ √ÁÏ Ì ÚÔ·ÈÚÂÙÈ΋ ı¤ÛË parking. 115.000 ∂. ñ ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· Â› Ù˘ ºÈÏÂÏÏ‹ÓˆÓ 101 Ù.Ì. ÛÙÔÓ 2Ô Ì ı¤·. 105.000∂ ¡. πø¡π∞: ñ ¡Âfi‰ÌËÙË ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 90 Ù.Ì. ÛÙÔÓ 4Ô & 5Ô Ì 3 ˘/‰, 2 Ì¿ÓÈ·, Û·ÏfiÓÈ - ÎÔ˘˙›Ó· ·Ôı‹ÎË & ÎÏÂÈÛÙfi ¿ÚÎÈÓ. 140.000∂ ñ ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 59 Ù.Ì. ÛÙÔÓ 3Ô Ì 1 ˘/‰, ı¤ÛË ¿ÚÎÈÓ 80.000∂ ∞§À∫∂™: ¢˘¿ÚÈ 47 Ù.Ì. ÛÙÔÓ 2Ô. 150 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. 70.000∂ ¶ø§√À¡Δ∞π ∂•√Ãπ∫∞ ∫∞Δø °∞Δ∑∂∞ ñ ∂ÍÔ¯ÈΤ˜ ηÙÔÈ˘ ·fi 42 Ù.Ì., 50 Ì. ·’ ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ∞fi 90.000∂ ∞¡ø °∞Δ∑∂∞: √ÈÎfiÂ‰Ô 4070 Ù.Ì. Ì ‰ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 164 Ù.Ì. ı¤ÛË ª·Ú¿ıË. 110.000∂ ∞º∏™™√™ ñ ¶ˆÏÂ›Ù·È ÈÛfiÁÂÈÔ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 42 Ù.Ì. Ì ·˘Ï‹. 83.000∂ ∞°ƒπ∞: ¡Âfi‰ÌËÙË ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 120 Ù.Ì. ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ∞°ƒπ∞: ∫·ÙÔÈΛ· 51 Ù.Ì. 85.000∂ ª∏§π∂™: √È˘ 106 & 129 Ù.Ì. Ì ˘fiÁÂÈÔ Î·È ·˘Ï‹. ∫√À∫√Àƒ∞μ∞: √ÈÎfi. 450 Ù.Ì. Ì ·Ú·‰ÔÛȷ΋ ÔÈΛ· 120 Ù.Ì. Ì ı¤· Û fiÏÔ ÙÔ ¶‹ÏÈÔ Î·È ÙÔÓ ¶·Á·ÛËÙÈÎfi. À¿Ú¯ÂÈ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ‰·ÓÂÈÔ‰fiÙËÛ˘ Ì ÂȉfiÙËÛË 50%. ∂¡√π∫π∞∑√¡Δ∞π μ√§√™ ñ ¢È·Ù›ıÂÓÙ·È Ì·Á·˙È¿ ÁÈ· ÂÓÔÈΛ·ÛË ÛÙËÓ ∂ÚÌÔ‡. ñ ¡Âfi‰ÌËÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô 52 Ù.Ì. Ì fiÏÔ ÙÔ Û‡Á¯ÚÔÓÔ ÂÍÔÏÈÛÌfi Ì ı¤ÛË parking. ¢›Ï· ÛÙ· ‰ÈηÛÙ‹ÚÈ·. 330∂ ñ ƒÂÙÈÚ¤ 55 Ù.Ì. ÛÙÔÓ 5Ô Ì ı¤· ÙÔ ¶‹ÏÈÔ & ¶·Á·ÛËÙÈÎfi Ì ȉÈfiÎÙËÙË ÂÚÈÌÂÙÚÈ΋ ‚ÂÚ¿ÓÙ·, Ê/·, Ï›Á· ÎÔÈÓfi¯ÚËÛÙ·. ¢›Ï· ÛÙÔ ÓÔÛÔÎÔÌ›Ô. ñ ¢È·ÌÂÚ¤˜ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÛÙËÓ π. ∫·ÚÙ¿ÏË 86 Ù.Ì. ÛÙÔÓ 2Ô Ì 2 ˘/‰. ñ ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 97 Ù.Ì. ÛÙÔÓ 1Ô Ì 2 ˘/‰ & Ê˘ÛÈÎfi ·¤ÚÈÔ. ñ °ˆÓÈ·Îfi ÁÚ·ÊÂ›Ô Â› Ù˘ π¿ÛÔÓÔ˜ ÛÙÔÓ 2Ô fiÚÔÊÔ Ì 120 Ù.Ì. Ì WC, ÎÔ˘˙›Ó·, 2 A/C, ı¤ÚÌ·ÓÛË. ñ ∞ μπ.¶∂. 8 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù· Ì ÎÙ›ÚÈÔ 2400 Ù.Ì. ∞°ƒπ∞: ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 45 Ù.Ì. 300∂ ∞°. ™Δ∂º∞¡√™ - ™øƒ√™: ∂ÓÔÈÎÈ¿˙ÂÙ·È ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 100 Ù.Ì. Ì 3 ˘/‰, air - condition Î·È ¯Ú‹ÛË ÈÛ›Ó·˜. 600∂ (041)

-----------------------------------∫∞ƒ∞∫∞™Δ∞¡π∞™ ¡π∫√§∞√™ ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ ∫√ÀΔ∞ƒ∂§π∞ 96-μ√§√™ Δ∏§. 24210 51589 ∫ÈÓ. 6972 915553 ¶ø§√À¡Δ∞π μ√§√™ ∫∂¡Δƒ√ - ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÈÛfiÁÂÈÔ 75 Ù.Ì. 75.000,00∂. - ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· ·’ fiÚÔÊÔ˜ 106,5 Ù.Ì. 107.000,00∂. - ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· ‰’ fiÚÔÊÔ˜, 75 Ù.Ì. 78.000,00∂. - ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· ‰’ fiÚÔÊÔ˜ ÁηÚÛÔÓȤڷ 28 Ù.Ì. 30.000,00∂. ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ - πÛfiÁÂÈÔ 48 Ù.Ì. Ì ·Ù¿ÚÈ 24 Ù.Ì. Î·È ˘fiÁÂÈÔ 48 Ù.Ì. 150.000,00∂. - πÛfiÁÂÈÔ 61 Ù.Ì. Ì ·Ù¿ÚÈ 30 Ù.Ì. Î·È ˘fiÁÂÈÔ 61 Ù.Ì. 200.000,00∂. - πÛfiÁÂÈÔ 61 Ù.Ì. Ì ·Ù¿ÚÈ 30 Ù.Ì. Î·È ˘fiÁÂÈÔ 73 Ù.Ì. 200.000,00∂. ∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π - μ√§√™, ÔÈÎfiÂ‰Ô ÛÙÔÓ ÕÓ·˘ÚÔ 260 Ù.Ì. - ∞£∏¡∞, ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÈÛÔÁ›Ԣ, ÂÚÈÔ¯‹ ª∂Δ™, 55 Ù.Ì., Ì ·˘ÙÔÓÔÌ›· ·ÂÚ›Ô˘, ¯ˆÚ›˜ ÎÔÈÓfi¯ÚËÛÙ· 400,00∂. (048)


ªÈÎÚ¤˜ ∞ÁÁÂϛ˜ 36 ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ “Δ™∂§π√™ ∞∫π¡∏Δ∞” ∂ıÓ. ∞ÓÙÈÛÙ¿Ûˆ˜ 40 ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜-μfiÏÔ˜ 697.4647.587 Î·È 24280 78.267 Πωλούνται παντός είδους ακίνητα: Μονοκατοικίες, οικόπεδα, διαμ/ατα, επαγγελματικές στέγες, καταστήματα, βιοτεχνικοί χώροι, παραθαλάσσια οικόπεδα/κατοικίες/εξοχικά, αξιόλογα κτηματο-οικόπεδα και αγροτεμάχια... Υπεύθυνη εξυπηρέτηση με ζήλο, αγάπη και υπευθυνότητα. (045)

-----------------------------------ME™ITIKO °PAºEIO KøN/NOY £. KYPIT™H ™¶YPI¢H 58, 2Ô˜ OPOºO™ TH§. - FAX 24210 31036 KINHTO: 6944-285802

°È· ÌÈ· ÛˆÛÙfiÙÂÚË ÚÔ‚ÔÏ‹ ÙˆÓ ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ Û·˜, ÂÓÙfi˜ Î·È ÂÎÙfi˜ NÔÌÔ‡. EÈÎÔÈÓˆÓ‹ÛÙ Ì ÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô Ì·˜. E¿Ó ı¤ÏÂÙÂ Î·È ÂÛ›˜ Ó· ¤¯ÂÙ ÌÈ· ÔÏÔÎÏËڈ̤ÓË Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÚÔÒıËÛË ÙÔ˘ ·ÎÈÓ‹ÙÔ˘ Û·˜. ∑∏Δ√À¡Δ∞𠶃√™ ∞ª∂™∏ ∞°√ƒ∞ ∫∞£∂ ∂π¢√À™ ∞∫π¡∏Δ∞ ™∂ Δπª∂™ ¶√À ¡∞ ¶ƒ√ ™∂°°π∑√À¡ Δπ™ ∞¡Δπ∫∂πª∂¡π∫∂™ ∞•π∂™. ¶ø§OYNTAI 1. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· Ì ı¤· ÛÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ. ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 240 Ù.Ì. Ì ÂÛˆÙÂÚÈÎfi ·ÓÂÏ΢ÛÙ‹Ú· Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 350 Ù.Ì. 2. √ÈÎfiÂ‰Ô ‰›Ï· ÛÙËÓ ı¿Ï·ÛÛ· 465 Ù.Ì. ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ∞Ï˘ÎÒÓ, ÂÊ¿ÙÂÙ·È ÛÙÔ Ó¤Ô Â˙fi‰ÚÔÌÔ Î·È ÛÙÔÓ ÎÂÓÙÚÈÎfi ›Ûˆ. ªÔÓ·‰ÈÎfi ÔÈÎfiÂ‰Ô Â¤Ó‰˘Û˘ ·ÎfiÌË Î·È ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ¯Ú‹ÛË. 3. ∞ÏÌ˘Úfi˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 120 Ù.Ì. ·fi ȉÈÒÙË. 4. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 3¿ÚÈ, 86 Ù.Ì. 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ¢ËÌ. °ÂˆÚÁÈ¿‰Ô˘ Ì °·Ì‚¤Ù·, Ì ·Ôı‹ÎË Î·È ¿ÚÎÈÓ Û 8 ÂÙÒÓ ÔÏ˘Î·ÙÔÈΛ·. 5.∞Á. ™Ù¤Ê·ÓÔ˜ ™ˆÚÔ‡, ÔÈÎfiÂ‰Ô 600 Ù.Ì. ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ ÂÎÎÏËÛ›·, ı¤· ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ÚÔ˜ ÙÔ μfiÏÔ. 6. ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ· ·Ú¯ÔÓÙÈÎfi 235 Ù.Ì. ·ÔÙÂÏÔ‡ÌÂÓÔ ·fi ÈÛfiÁÂÈÔ, 1Ô Î·È 2Ô fiÚÔÊÔ, ÂηÙfi ̤ÙÚ· ·fi ÙËÓ ÎÂÓÙÚÈ΋ Ï·Ù›·, ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤· μfiÏÔ - ¶·Á·ÛËÙÈÎfi, ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Î·Ù¿ÏÏËÏÔ Î·È ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÛÙ¤ÁË. 7. √ÈÎfiÂ‰Ô ∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘ Ì ∞¯ÈÏÏÔÔ‡ÏÔ˘ 150 Ù.Ì. ‚ϤÂÈ Û ‰‡Ô ‰ÚfiÌÔ˘˜ (‰È·ÌÂÚ¤˜), ·fi Ù· ÌÔÓ·‰Èο Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜. ∫Ù›˙ÂÙ·È ÙÂÙÚ·ÒÚÔÊË ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹. 8. √π∫√¶∂¢√, ∞§À∫∂™ 470 Ù.Ì. ÌÔÓ·‰ÈÎfi ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ¢È·ÌÂÚ¤˜, ÎÙ›˙ÂÈ 376 Ù.Ì. ΔÈÌ‹ 850 ¢ÚÒ ÙÔ Ù.Ì. 8. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· 120 Ù.Ì. Û ÛÙ˘Ï ÌÂ˙ÔÓ¤Ù·˜ Ì ·˘Ï‹, ¿ÚÎÈÓÁÎ Î·È ·Ôı‹ÎË Î·ÈÓÔ‡ÚÈ·. 10. ÕÁ. πˆ¿ÓÓ˘ ¶ËÏ›Ô˘, ÁηÚÛÔÓȤÚ˜, 34 Ù.Ì. Î·È 16 Ù.Ì., ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ ·Ú·Ï›·. 11. ∫∞Δø °∞Δ∑∂∞ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈ· 120 Ù.Ì. ηÈÓÔ‡ÚÈ·. 12. ¢πª∏¡π ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· ÙÚÈÒÓ ÔÚfiÊˆÓ Ì ·ÓÂÏ΢ÛÙ‹Ú· 300 Ù.Ì., ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤· ÙÔÓ ¶·Á·ÛËÙÈÎfi. ¶ÔÏÏ¿ ÏÂÔÓÂÎÙ‹Ì·Ù·. 13. ∞°. §∞Àƒ∂¡Δπ√™ ∂À∫∞πƒπ∞ ¢π¶§√∫∞Δ√π∫π∞ 180 Δ.ª. ∫∞Δ∞§§∏§√ ∫∞π °π∞ ¢À√ √π∫√°∂¡∂π∂™. ΔÈÌ‹ ÌfiÓÔ 50.000∂. 14. ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹ ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.050 Ù.Ì.. ÌfiÓÔ 37.000 ∂, ÂÊ·ÙfiÌÂÓÔ ÙÔ˘ ÎÂÓÙÚÈÎÔ‡ ‰ÚfiÌÔ˘. 15. ¡. πˆÓ›· ÂÚÈÔ¯‹ ∞Á. μ·Ú‚¿Ú·˜ 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ ‰ÈÏÔηÙÔÈΛ·˜ 96 Ù.Ì. ΔÈÌ‹ ÂÏ΢ÛÙÈ΋. 16. °Î·ÚÛÔÓȤڷ ËÌÈ˘fiÁÂÈ· ∞Á. ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ Ì ∂ÚÌÔ‡ 29 Ù.Ì. 17. °Î·ÚÛÔÓȤڷ ËÌÈ˘fiÁÂÈ· ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘ 32 Ù.Ì. ªfiÓÔ 14.000 ∂. 18. ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞ ∂ÚÌÔ‡ Ì √ÁÏ 107 Ù.Ì., 2Ô˜ fiÚÔʘ, ÁˆÓÈ·Îfi. 19. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 3άρι, 72 τ.μ., Βουτσά, 1ος όροφος, με ατομικό φ/α, πάρκιν, σεπολυκατοικία 9 ετών. 20. ΑΝΩ ΛΕΧΩΝΙΑ μονοκατοικία 5 ετών, 170 τ.μ. και Ξενώνας 50 τ.μ. σε 700 τ.μ. οικόπεδο. 21. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 3¿ÚÈ 83 Ù.Ì., 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ Ì ¿ÚÎÈÓ Î·È ·Ôı‹ÎË, ¤ÙÔ˜ ηٷÛ΢‹˜ 2007, ªÈÎÚ¿˜ ∞Û›·˜, ¡. πˆÓ›· μfiÏÔ˘. A•IO§O°E™ E¶EN¢Y™EI™ 1. ∫¿Ï·ÌÔ˜, ·Ú·ÏÈ·Îfi ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ (ÂÊ¿ÙÂÙ·È Ù˘ ·ÌÌÔ˘‰È¿˜) 17.000 Ù.Ì. μϤÂÈ Û ‰‡Ô ‰ÚfiÌÔ˘˜, Ì 85 Ù.Ì. ÔÈΛ· ηٷÛ΢·Ṳ̂ÓË ÙÔ 1985. 2. ∞§√¡¡∏™√™ ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· ¿Óˆ ÛÙÔ Î‡Ì· Ë ÔÔ›· Â›Ó·È ‰È·ÌÔÚʈ̤ÓË ˆ˜ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÛÙ¤ÁË. ¶ÂÚÈÔ¯‹ ¶·ÙËÙ‹ÚÈ. ENOIKIA™EI™ 1. ¢À∞ƒπ Ì ı¤· ÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ¡. ¶·Á·Û·›. 2. Δƒπ∞ƒπ ™˘Ú›‰Ë 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ‚ϤÂÈ ·Ú·Ï›·. 3. °∫∞ƒ™√¡π∂ƒ∞ 1Ô˜, ∫·Ô‰ÈÛÙÚ›Ô˘, ÂÚÈÔ¯‹ √͢ÁfiÓÔ˘. °Nø™H KAI ™YNE¶EIA. (047)

-----------------------------------VOLOS REAL ESTATE ∫Δ∏ª∞Δ√ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ ∞°√ƒ∂™-¶ø§∏™∂π™∂¡√π∫π∞™∂π™ ∞∫π¡∏Δø¡ 28˘ √∫Δøμƒπ√À 100 ∫. ∫∞ƒΔ∞§∏ (2Ô˜ √ƒ√º√™) Δ∏§.: 24210-24388, KIN. 6942400653, 6947302966, FAX: 24210-21538

°∫∞ƒ™√¡π∂ƒ∞ °. ∫·ÚÙ¿ÏË 30 Ù.Ì. 1Ô˘ ÔÚ. 4 ÂÙÒÓ ÂÈψ̤ÓË ¢À∞ƒπ∞ ™˘Ú›‰Ë 58 Ù.Ì. 4Ô˘ ÔÚ., ÚÂÙÈÚ¤ Ì ı¤· 30ÂÙ›·˜. ∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘ 60 Ù.Ì. 2Ô˘ ÔÚ., ‰È·ÌÂÚ¤˜ 30ÂÙ›·˜. Δƒπ∞ƒπ∞ ¡. πˆÓ›· ∂ÏÏËÛfiÓÙÔ˘ ÂÚÁ·Ù. ηÙ. 87 Ù.Ì., 2Ô˘ ÔÚ. πÛȉÒÚÔ˘ 77 Ù.Ì., ÈÛfiÁÂÈÔ Ï‹Úˆ˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ. ∞‰Ú·Ì˘Ù›Ô˘ 88 Ù.Ì., 1Ô˘ ÔÚ. 20ÂÙ›·˜ ÎÔÓÙ¿ Û ۯÔÏ›·. Δ∂™™∞ƒπ∞ - ¶∂¡Δ∞ƒπ∞ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ 120 Ù.Ì., 4Ô˘ ÔÚ. ‰È·ÌÂÚ¤˜, Ì parking, 7ÂÙ›·˜, ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË.

√π∫π∂™ ¡. πˆÓ›· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 135 Ù.Ì. Î·È 80 Ù.Ì., ËÌÈ˘fiÁÂÈÔ Û 228 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô, ηÈÓÔ‡ÚÁÈ·. ¶·Á·ÛÒÓ ·ÏÈ¿ ÔÈΛ· Û 130 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô ‰È·ÌÂÚ¤˜. ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ 110 Ù.Ì. Û 3ÒÚÔÊË ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ Ì ÌÂÁ¿ÏË ·˘Ï‹, ˘¤ÚÔ¯Ë ı¤·. ¡. πˆÓ›· “μ·Û‰¤ÎÂÈÔ” ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 130 Ù.Ì. Û 200 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô 5ÂÙ›·˜. °·Ì‚¤Ù· 106 Ù.Ì., ÈÛfiÁÂÈÔ ‰ÈÏÔηÙÔÈΛ·˜, ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ. ∂ÈÛÎÔ‹˜ ÌÔÓ/Λ· 71 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 162. ¡. πˆÓ›· ÁˆÓȷ΋ ÌÔÓ/Λ· 70 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 240 Ù.Ì. ∂ÁÁÏÂ˙ÔÓËÛ›Ô˘ 42 Ù.Ì., ·ÏÈ¿ ÔÈΛ· Û 140 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. ∞Á. ¶·Ú·Û΢‹ 107 Ù.Ì. ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË ÔÈΛ· Û 280 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô ‰È·ÌÂÚ¤˜. ÕÓˆ °·Ù˙¤· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜ ÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ηٷÛ΢‹˜ Ì ‰È΋ ÙÔ˘˜ ÈÛ›Ó· Î·È ˘¤ÚÔ¯Ë ı¤·. ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜ Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤· Û ‹Û˘¯Ë ÂÚÈÔ¯‹. ÕÊËÛÛÔ˜ Û 320 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô 180 Ù.Ì. ÔÈΛ· Û ËÌÈÙÂÏ‹ ηٿÛÙ·ÛË. ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ 28˘ √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ ÁˆÓÈ·Îfi ηٿÛÙËÌ· 78 Ù.Ì. ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜ 54 Ù.Ì. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ 130 Ù.Ì. ∞Á. ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ 42 Ù.Ì., ÁˆÓÈ·Îfi. √π∫√¶∂¢∞ §·Ú›Û˘ 3 ÛÙÚ. ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. ¶·Ú·Û΢ÔÔ‡ÏÔ˘ 1,4 ÛÙÚ. ÁˆÓÈ·Îfi, ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. 28˘ √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ 167 Ù.Ì., ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. ÃÈÏÈ·‰Ô‡ 238 Ù.Ì., ÁˆÓÈ·Îfi, 300 Ù.Ì., 575, 1.381 Î·È 1.683 Ù.Ì. ¿ÚÙÈ· Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌ·. ÕÁ. ∞Ó¿ÚÁ˘ÚÔÈ 200 Ù.Ì. ÌÂÁ¿ÏË ÚfiÛÔ„Ë ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. ™ˆÚfi˜ 600 Ù.Ì. ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. ªËϛӷ 4 ÛÙÚ. Ì ÚfiÛ‚·ÛË Î·È Ê·ÓÙ·ÛÙÈ΋ ı¤· ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿ ÔÈÎfi‰· ·fi 450 ¤ˆ˜ 630 Ù.Ì. ¿ÚÙÈ· Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌ·. μ˘˙›ÙÛ· 3 ÔÈÎfi‰· 1,5 ÛÙÚ. ÙÔ Î·ı¤Ó· ¿ÚÙÈ· Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌ·. ÕÊËÛÛÔ˜ 2 ÔÈÎfi‰· ÙÔ˘ 1 ÛÙÚ. Ì ‰fiÌËÛË 520 Ù.Ì. ∑ÂÚ‚fi¯È· 550 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. ¶√ƒΔ∞ƒπ∞ ·) ¢ÈÒÚÔÊË ¤ÙÚÈÓË Î·ÙÔÈΛ· Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 404 Ù.Ì. ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ. ‚) √ÈÎfiÂ‰Ô 1.700 Ù.Ì. ÛÙÔÓ ÎÂÓÙÚÈÎfi ‰ÚfiÌÔ, ȉ·ÓÈÎfi ÁÈ· ÍÂÓÔ‰Ô¯Âȷ΋ ÌÔÓ¿‰·. ∂¡√π∫π∞™∂π™ ∫Ô˘Ù·Ú¤ÏÈ· ËÌÈÒÚÔÊÔ˘ 76 Ù.Ì. Ï‹Úˆ˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ Ì Ê/·, ‰È·ÌÂÚ¤˜. ¡. πˆÓ›· ¡·‚·Ú›ÓÔ˘ ÈÛfiÁÂÈÔ 75 Ù.Ì. ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ. ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 104 Ù.Ì., 3Ô˘ ÔÚ. ‰È·ÌÂÚ¤˜. ∫·Ú·˚ÛοÎË 70 Ù.Ì., 3Ô˘ ÔÚ. Ì ·˘Ù. ı¤ÚÌ·ÓÛË Ê/·. ¶ÂÚÚ·È‚Ô‡ 2Ô˘ ÔÚ. 96 Ù.Ì., 2 ˘/‰. ∑∏Δ√À¡Δ∞π ÚÔ˜ ·ÁÔÚ¿ - ÒÏËÛË - ÂÓÔÈΛ·ÛË ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù·, ÌÔÓÔηÙÔÈ˘, ηٷÛÙ‹Ì·Ù·, ÔÈÎfi‰· Î·È ÔÈÎfi‰· ÚÔ˜ ·ÓÙÈ·ÚÔ¯‹. À¶∞ƒÃ∂𠶧∏ƒ∂™ ∞ƒÃ∂π√ √π∫√¶∂¢ø¡ ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δø¡ ª∏ ¢∏ª√™π∂À√ª∂¡ø¡

Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 27 ∞¶ƒπ§π√À 2011

¢π∞¡√ª∏ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ELIN κατ’ οίκον, με τις χαμηλότερες τιμές της αγοράς. Πληρ. τηλ. 24210-88894 και 6934-010182. (000)

∞°√ƒ∞∑ø παλιά χρυσά, κοσμήματα - δόντια ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΕΡΕΝΤΙΔΗΣ, Ιωλκού 17 (έναντι ΟΤΕ). Απαραίτητα αστυνομική ταυτότητα. Πληρ. τηλ. 24210-36355. (997)

∞ª∂™∞ ª∂Δƒ∏Δ∞ Ã∏ª∞Δ∞ ·fi ÙȘ ÈÛÙˆÙÈΤ˜ οÚÙ˜ ÂÓÙfi˜ 5’ ÏÂÙÒÓ Ì ‹ ¯ˆÚ›˜ ˘fiÏÔÈÔ, ˘¤Ú‚·ÛË ‹ ÙÚ›ÌËÓË Î·ı˘ÛÙ¤ÚËÛË ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ· ˘ÂÚ‰·ÓÂÈÛÌÔ‡ ‹ ΔÂÈÚÂÛ›·, ÌfiÓÔ Ì ÙËÓ Ù·˘ÙfiÙËÙ¿ Û·˜ ̤¯ÚÈ 48 ¿ÙÔΘ ÙÚ·Â˙ÈΤ˜ ‰fiÛÂȘ. ∂ÁÁ˘Ë̤ÓË Â͢ËÚ¤ÙËÛË Ì ˘¢ı˘ÓfiÙËÙ· Î·È ÂÌÈÛÙÔÛ‡ÓË. ∫·ıËÌÂÚÈÓ¿ Î·È ™·‚‚·ÙÔ·Úȷη Î. °ÂˆÚÁ›Ô˘, ÙËÏ. 6988888850, 6988888804, ÂÚ¯fiÌ·ÛÙ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Û·˜. (883)

∞°√ƒ∞∑ø

ÙÔȘ ÌÂÙÚËÙÔ›˜ παλιά χρυσά κοσμήματα και τιμαλφή. Κρατική άδεια. Κ. Καρτάλη 79, (μεταξύ Σωκράτους Αλεξάνδρας) ΒΟΛΟΣ. Τηλ. 24210-27705 και κινητό 6972-002809. (005)

∞ª∂™ø™ ª∂Δƒ∏Δ∞ Ã∏ª∞Δ∞ ∞˘ıËÌÂÚfiÓ ·›ÚÓÂÙ ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ÔÛÔÛÙfi ÂÓÙfi˜ 5 ÏÂÙÒÓ ·fi 1.000-100.000 ∂ ̤ۈ ÙˆÓ ÈÛÙˆÙÈÎÒÓ Û·˜ ηÚÙÒÓ Ì ‹ ¯ˆÚ›˜ ˘fiÏÔÈÔ - ˘¤Ú‚·ÛË ‹ ÙÚ›ÌËÓË Î·ı˘ÛÙ¤ÚËÛË ·fi 12 ¤ˆ˜ 36 ¿ÙÔΘ ‰fiÛÂȘ. ∂ÁÁ˘Ë̤ÓË Â͢ËÚ¤ÙËÛË Ì ˘¢ı˘ÓfiÙËÙ· Î·È Â¯Â̇ıÂÈ·. ∫·ıËÌÂÚÈÓ¿ Î·È ™·‚‚·ÙÔ·Úȷη Î. °ÈÒÚÁÔ˜. ΔËÏ. 6984-558843, 6970403804, Ú·ÓÙ‚ԇ Î·È ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Û·˜. (246)

Το εστιατόριο “∞μ∂ƒΔ√” στα Παλαιά Βόλου ∑∏Δ∂π κυρία για κρύα κουζίνα λάντζα και κοπέλα για σέρβις. Πληρ. τηλ. 6989-871011 (409)

∞ª∂™∞ ª∂Δƒ∏Δ∞ Ã∏ª∞Δ∞ ∞˘ıËÌÂÚfiÓ ·›ÚÓÂÙ ÙÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ÔÛÔÛÙfi ÂÓÙfi˜ 5’’ ·fi 1.000 - 100.000 ∂ ̤ۈ ÙˆÓ ÈÛÙˆÙÈÎÒÓ Û·˜ ηÚÙÒÓ Ì ‹ ¯ˆÚ›˜ ˘fiÏÔÈÔ - ˘¤Ú‚·ÛË ‹ ÙÚ›ÌËÓË Î·ı˘ÛÙ¤ÚËÛË ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ· ˘ÂÚ‰·ÓÂÈÛÌÔ‡, ÌfiÓÔ Ì ÙËÓ Ù·˘ÙfiÙËÙ¿ Û·˜ ·fi 12 ¤ˆ˜ 36 ¿ÙÔΘ ÙÚ·Â˙ÈΤ˜ ‰fiÛÂȘ. ∂ÁÁ˘Ë̤ÓË Â͢ËÚ¤ÙËÛË Ì ˘¢ı˘ÓfiÙËÙ· Î·È ÂÌÈÛÙÔÛ‡ÓË. ∫·ıËÌÂÚÈÓ¿ Î·È ™·‚‚·ÙÔ·Úȷη, Î. ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜. ΔËÏ. 6980-260800, 6983-709760. ∂Ú¯fiÌ·ÛÙÂ Î·È ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Û·˜. (245)

∂§§∏¡π∫∏ ¢∏ª√∫ƒ∞Δπ∞ ¡√ª√™ ª∞°¡∏™π∞™ ¢∏ª√™ ¡√Δπ√À ¶∏§π√À √π∫√¡√ªπ∫∏ ∂¶πΔƒ√¶∏

Ταχ. Δ/νση: 37006 Αργαλαστή Τηλ.: 2423055244 FAX: 2423055521

∑∏Δ∂πΔ∞π ¤ÌÂÈÚÔ˜ Ô‰ËÁfi˜ - ˆÏËÙ‹˜ ÁÈ· ‰È·ÓÔÌ‹ Á·Ï·ÎÙÔÎÔÌÈÎÒÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ Î·È ÙÔ˘ μfiÏÔ˘. ¶·Ú·Î·Ïԇ̠ÂÈÎÔÈÓˆÓ‹ÛÙ ÛÙÔ ÙËϤʈÓÔ 6977-476973. (371)

™YNOIKE™IA 63χρονη συντ/χος, λεπτή, φινετσάτη, καλλιεργημένη. 59χρονη συν/χος, λεπτή, γοητευτικότατη, ευγενική, ανεξάρτητη. 57χρονη εκπαιδευτικός, εξαιρετικής εμφάνισης και επιπέδου, κοινωνική, με χιούμορ, εισοδήματα. 52χρονη, διαζευγμένη, κοινωνική, εξωστρεφής, ανεξάρτητη, ευπαρουσίαστη, επιθυμούν γνωριμία γάμου. §À¢π∞ Κεντρικής Ελλάδας, εχέμυθα, αποτελεσματικά. Τηλ. 2410-549797. (014)

¢IAºOPA ∞¡∞∫À∫§ø™∏ - Αγοράζονται παλιά κοσμήματα, Τοπάλη 65 ισόγειο, μεταξύ Σωκράτους- Αλεξάνδρας Βόλος. Πληρ. τηλ. 6980-380461. (999)

∫∂Δ∂ƒ ∞™Δƒ√§√°√™æÀÃ√∂ƒ∂À¡∏Δƒπ∞ Δ∞ƒø ¶Úfi‚Ï„Ë, ¤Ú¢ӷ, ηÙ‡ı˘ÓÛË. ªÂÙ·‚ÔÏ‹ Î·È ¶ÚÔÛÙ·Û›· ηٷÛÙ¿ÛÂˆÓ Û ı¤Ì·Ù· ™˘Ó·ÈÛıËÌ·ÙÈο, √ÈÎÔÁÂÓÂȷο, ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈο Î.Ï. øÚÔÛÎfiÈÔ - ™˘Ó·ÛÙÚ›·. ƒ·ÓÙ‚ԇ: 6982528471 Î·È ™·‚‚·ÙÔ·Úȷη. (007)

Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗΣ του Χρήστου και της Βασιλικής το γένος Γιαννακού που γεννήθηκε στα Κανάλια Καρδίτσας και κατοικεί στο Βόλο και η ΟΥΡΑΝΙΑ ΜΑΡΚΑΝΔΩΝΑ του Χρήστου και της Ελένης το γένος Κουτσογιάννη που γεννήθηκε στο Βόλο και κατοικεί στο Βόλο, πρόκειται να παντρευτούν στο Βόλο. ----------------------Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΑΧΙΛΛΕΥΣ ΚΟΤΡΟΥΤΣΟΣ του Ευαγγέλου και της Αρχόντου το γένος Γκισούλη που γεννήθηκε στο Βόλο και κατοικεί στη Δημοτική Ενότητα Ν. Ιωνίας Δ. Βόλου και η ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΜΗΝΟΓΛΟΥ του Βασιλείου και της Βασιλικής το γένος Ελαφρού που γεννήθηκε στη Λάρισα και κατοικεί στο Βόλο, πρόκειται να παντρευτούν στο Βόλο.

∞°√ƒ∞∑ø

παλαιά κοσμήματα, Ιωάννης Θ. Περεντίδης, Ελ. Βενιζέλου 10 (Ιωλκού). Πληρ. τηλ. 24210-25961, 6977233409, 6977-071554. (004)

(050)

ZHTOYNTAI

°¡ø™Δ√¶√π∏™∂π™ °∞ªø¡

Αργαλαστή 26-04-2011 Αριθμ. Πρωτ.: 4708

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Νοτίου Πηλίου διακηρύττει ότι: Εκτίθεται σε φανερή επαναληπτική προφορική πλειοδοτική δημοπρασία την 2η Απριλίου 2011 και ώρα 10:30 μέχρι 11:30 π.μ., η εκμίσθωση υπό της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Νοτίου Πηλίου του δημοτικού καταστήματος “Αίγλη” στην πλατεία Μηλεών, εμβαδού 159,63 τ.μ., για επαγγελματική χρήση ως κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος (εστιατόριο - καφέ μπαρ - ουζερί ή άλλη συναφή χρήση) για δώδεκα έτη (12) έτη. Ως τιμή εκκίνησης έχει οριστεί το ποσό των 2.500,00 μηνιαίως ήτοι 30.000,00€ ετησίως. Η διάρκεια της μίσθωσης είναι δωδεκαετής. Για να λάβει κάποιος μέρος στη δημοπρασία πρέπει να προσκομίσει: - Γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή αναγνωρισμένης Τράπεζας περί κατάθεσης εγγύησης 36.000,00 € (τριάντα έξι χιλιάδες ευρώ) και αξιόχρεο εγγυητή. - Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα. - Να παρουσιάσει εγγυητή αξιόχρεο, ευθυνόμενο αλληλέγγυα και εις ολόκληρο με αυτόν, για την κανονική καταβολή των μισθωμάτων και για την εκπλήρωση των όρων της δημοπρασίας. - Να καταθέσει υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/86 εις την οποία θα αναφέρεται ότι έλαβε γνώση της διακηρύξεως και του σχεδίου του καταρτισθησομένου συμφωνητικού μισθώσεως και ότι αποδέχεται πλήρως το περιεχόμενό τους. Επί νομικών προσώπων την υπεύθυνη δήλωση υπογράφει ο νόμιμος αντιπρόσωπος. - Αν κάποιος πλειοδοτεί για λογαριασμό άλλου οφείλει να το δηλώσει προς την επί της δημοπρασίας επιτροπή, προ της ενάρξεως του διαγωνισμού, παρουσιάζοντας και το προς τούτο πληρεξούσιο, αλλιώς θωρείται ότι πλειοδοτεί δι’ ίδιο λογαριασμό. Οι εκπρόσωποι εταιρειών θα καταθέσουν αντίγραφα των αποφάσεων του ΔΣ τους περί της συμμετοχής των εταιρειών στη δημοπρασία. - Οι συμμετέχουσες εταιρίες θα προσκομίσουν επικυρωμένα αντίγραφα των καταστατικών τους με όλες τις επελθούσες τροποποιήσεις. Επιπλέον, οι ΑΕ θα προσκομίσουν πιστοποιητικό της αρμόδιας Διευθύνσεως Εμπορίου περί του καταστατικού και των τυχόν τροποποιήσεών του, μαζί με τα ΦΕΚ δημοσιεύσεως αυτών, οι υπόλοιπες εταιρίες (ΕΠΕ, ΕΕ, ΟΕ) πιστοποιητικό του αρμοδίου Δικαστηρίου στο οποίο θα αναφέρεται η σύσταση και οι τροποποιήσεις των καταστατικών τους, οι δε ΕΠΕ και τα αντίστοιχα ΦΕΚ. Όλα τα έξοδα της δημοπρασίας, δημοσίευσης, κηρύκεια κ.τ.λ. βαρύνουν τον μισθωτή - τελευταίο πλειοδότη. Για περισσότερες πληροφορίες στα γραφεία του Δήμου Νοτίου Πηλίου, εργάσιμες ημέρες και ώρες στο τηλέφωνο 2423055244 και FAX 2423055521. Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Παπαμαρκάκης Κωνσταντίνος

¶∞¡∂¶π™Δ∏ªπ√ £∂™™∞§π∞™ ™Ã√§∏ ∂¶π™Δ∏ªø¡ À°∂π∞™ Δª∏ª∞ π∞Δƒπ∫∏™ ¶ƒ√°ƒ∞ªª∞ ª∂Δ∞¶ΔÀÃπ∞∫ø¡ ™¶√À¢ø¡ ¶ƒøΔ√μ∞£ªπ∞ ºƒ√¡Δπ¢∞ À°∂π∞™

Γραμματεία Νέο Κτίριο Ιατρικής, Πτέρυγα 2, 4ος όρ. ΒΙΟΠΟΛΙΣ (πρώην Μεζούρλο), Λάρισα Τηλ. 2410-685708, 2410-685710 Fax 2410-685554

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Στο πλαίσιο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας σε σύμπραξη με το Τμήμα Νοσηλευτικής του ΤΕΙ Λάρισας, με τίτλο “Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας” , καλούνται οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι μεταπτυχιακοί φοιτητές για το ακαδ. έτος 2011-2012 να υποβάλουν στη Γραμματεία του ΠΜΣ τα παρακάτω δικαιολογητικά: 1. Αίτηση Συμμετοχής (στη Γραμματεία & στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ). 2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα (φόρμα βιογραφικού στη Γραμματεία & στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ). 3. Αντίγραφο πτυχίου (επικυρωμένο) ή βεβαίωση ότι ο υποψήφιος εκπλήρωσε τις εκπαιδευτικές του υποχρεώσεις. Στις περιπτώσεις πτυχιούχων πανεπιστημίων της αλλοδαπής συνυποβάλλεται πιστοποιητικό αναγνώρισης από ΔΟΑΤΑΠ. 4. Αναλυτική Βαθμολογία (επικυρωμένο). 5. Επιστημονικές δημοσιεύσεις, διακρίσεις, αποδεικτικά επαγγελματικής ή ερευνητικής δραστηριότητας (εάν υπάρχουν). 6. Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας (εάν υπάρχουν). 7. Επικυρωμένη φωτοτυπία δυο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας. 8. Αποδεικτικά ξένων γλωσσών (τουλάχιστον Αγγλικής) (επικυρωμένα). 9. Τέσσερις φωτογραφίες ταυτότητας. Υποβολή αιτήσεων από 02 Μαΐου 2011 έως και 20 Μαΐου 2011 και ώρες 10:00 έως 13:00. Η Αίτηση Συμμετοχής και το Βιογραφικό Σημείωμα παρακαλούμε να αποσταλούν ΚΑΙ ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: acare@med.uth.gr Περισσότερες σχετικές πληροφορίες υπάρχουν στην ιστοσελίδα του Ιατρικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (www.med.uth.gr) και στην ιστοσελίδα του Τμήματος Νοσηλευτικής του ΤΕΙ Λάρισας (www.teilar.gr). Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι των Τμημάτων των Σχολών Επιστημών Υγείας των Πανεπιστημίων ή αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων των Σχολών Επιστημών Υγείας των ΤΕΙ. Κατ’ εξαίρεση γίνονται δεκτοί απόφοιτοι ΑΕΙ και ΤΕΙ, των οποίων θα συνεκτιμάται η αποδεδειγμένη επαγγελματική και ερευνητική εμπειρία σε υπηρεσίες υγείας. Το ποσοστό αυτής της κατηγορίας δεν θα μπορεί να υπερβεί το 5% του συνόλου των εισακτέων. Ο αριθμός των εισακτέων είναι 30 κατ’ ανώτατο όριο. Η Επιτροπή Επιλογής θα συνεκτιμήσει το βαθμό πτυχίου, τη βαθμολογία στα σχετικά με το ΠΜΣ προπτυχιακά μαθήματα, την επίδοση στη διπλωματική εργασία (όπου προβλέπεται), τυχόν ερευνητική ή επαγγελματική δραστηριότητα και τη γνώση ξένων γλωσσών. Η Επιτροπή Επιλογής θα καλέσει σε συνέντευξη - προφορική εξέταση όσους από τους υποψήφιους πληρούν τις τυπικές και τις ουσιαστικές προϋποθέσεις. Η διάρκεια σπουδών είναι 4 εξάμηνα. Η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι υποχρεωτική. Τα δίδακτρα του ΠΜΣ ανέρχονται στα 1.250 € ανά εξάμηνο. Διεύθυνση επικοινωνίας Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας - Τμήμα Ιατρικής Γραμματεία ΠΜΣ “Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας” Νέο κτίριο Ιατρικής Πτέρυγα 2, 4ος όροφος Βιόπολις (πρώην Μεζούρλο), Λάρισα Υπόψη κας Αργυρώς Βλάχου ή κας Ντίνας Τζερεμέ Τηλ.: 2410-685708 και 2410-685710. Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος του ΠΜΣ Καθηγητής ΚΙ ΓΟΥΡΓΟΥΛΙΑΝΗΣ


37

Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 27 ∞¶ƒπ§π√À 2011

ANAKOINΩΣH ¢∏ª√™π∞ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∏ ∏§∂∫Δƒπ™ª√À ∞.∂.

¢π∞∫√¶∏ ∏§∂∫Δƒπ∫√À ƒ∂Àª∞Δ√™ ™Δ∏¡ ¶∂ƒπ√Ã∏ μ√§√À Ειδοποιούνται οι κάτοικοι των παρακάτω περιοχών ότι για να εκτελεσθούν απαραίτητες τεχνικές εργασίες της ΔΕΗ θα γίνει διακοπή του ηλεκτρικού ρεύματος:

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 29 ∞¶ƒπ§π√À 2011 ΑΠΟ ΩΡΑ 09.00 - 15.00 ΔΗΜΟΣ Ν. ΠΗΛΙΟΥ: ΑΡΓΑΛΑΣΤΗ - ΣΥΝΟΙΚΙΕΣ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΒΛΑΧΟΜΑΧΑΛΑΣ - ΠΑΝΑΓΙΑ - ΚΟΡΩΝΗ Αν οι εργασίες τελειώσουν νωρίτερα, το ρεύμα θα ξαναδοθεί πριν το χρόνο λήξης της διακοπής που αναφέρεται πιο πάνω. Γι’ αυτό το λόγο οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις και τα δίκτυα της ΔΕΗ θα πρέπει να θεωρούνται ότι έχουν συνέχεια ρεύμα. Έτσι για λόγους ασφαλείας απαγορεύεται η προσέγγιση σε αγωγούς ή άλλα στοιχεία του δικτύου, ακόμα και αν βρίσκονται καταγής, γιατί υπάρχει σοβαρός κίνδυνος ατυχήματος. Επίσης όσοι έχουν ηλεκτρικούς κινητήρες, πρέπει μετά τη διακοπή να τους ελέγξουν αν περιστρέφονται όπως πριν. ∞¶√ Δ∏ ¢∂∏

™À§§√°√™ ∂£∂§√¡Δø¡ ∞πª√¢√Δø¡ ¡. ª∞°¡∏™π∞™ “∏ ∞§§∏§∂°°À∏” æ∏ºπ™ª∞ Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Εθελοντών Αιμοδοτών Ν. Μαγνησίας “Η ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ” συνήλθε εκτάκτως σήμερα 24 Απριλίου 2011, μετά το άγγελμα του θανάτου του ¢∏ª∏Δƒ∏ ∫∞ƒ∞ª¶∂§π∞ αντιπροέδρου του Συλλόγου, ο οποίος επιτέλεσε σημαντικό κοινωνικό έργο, υπηρετώντας την ιδέα του εθελοντισμού και ιδιαίτερα την εθελοντική αιμοδοσία, με υποδειγματική εντιμότητα και υψηλό αίσθημα ανθρωπιάς, βοηθώντας τόσο τους κατοίκους του Βόλου, όσο και της Αλοννήσου τους οποίους υπεραγαπούσε, για να εκφράσει τη βαθύτατη θλίψη του για την απώλειά του. Ψηφίζει 1) Να παραστεί σύσσωμο στη νεκρώσιμη ακολουθία. 2) Να εκφράσει τη βαθιά θλίψη των μελών του και τα θερμά συλλυπητήρια στην οικογένειά του. 3) Η προσεχής αιμοδοσία της Αλοννήσου να αφιερωθεί στη μνήμη του. 4) Το παρόν να δοθεί στην οικογένειά του. 5) Το παρόν να δημοσιευθεί στον τοπικό Τύπο. Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

¶EN£H - EYXAPI™THPIA

∂§§∏¡π∫∏ ¢∏ª√∫ƒ∞Δπ∞ ∞¶√∫∂¡Δƒøª∂¡∏ ¢π√π∫∏™∏ £∂™™∞§π∞™ - ™Δ∂ƒ∂∞™ ∂§§∞¢∞™ °∂¡π∫∏ ¢/¡™∏ ¢∞™ø¡ ∫∞π ∞°ƒ√Δπ∫ø¡ À¶√£∂™∂ø¡ ¢/¡™∏ ¢∞™ø¡ ¡. ª∞°¡∏™π∞™ ¢∞™∞ƒÃ∂π√ ™∫√¶∂§√À

Πληροφορίες: Παπαγιάννης Αθ. Τηλέφωνο: 2424022202 - Fax: 2424023992 Ταχ. Δ/νση: Σκόπελος - Ταχ. Κώδ.: 37 003 Ηλεκ. Δ/νση: dasaskop@thessalia.gov.gr

Σκόπελος 7-4-2011 Αριθ. Πρωτ. 122/9387 (ταυτάριθμη με την πράξη χαρακτηρισμού)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ο Δασάρχης Σκοπέλου ανακοινώνει ότι μετά από αίτηση της ΚΥΡΙΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΣ εκδόθηκε η με αριθμό 122/9387/7-4-2011 πράξη χαρακτηρισμού σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν. 998/79, για έκταση εμβαδού 2.799,00 τ.μ. στη θέση “ΣΤΑΦΥΛΟΣ”, του Δημοτικού Διαμερίσματος Σκοπέλου του Δήμου Σκοπέλου Νομού Μαγνησίας, με την οποία η ανωτέρω έκταση χαρακτηρίζεται ως μη δασική του άρθρου 3 παρ. 6α του Ν. 998/79, μη υπαγόμενη στις προστατευτικές διατάξεις αυτού. Η πράξη χαρακτηρισμού και το διάγραμμα της έκτασης θα εκτίθενται επί ένα μήνα στο Δημοτικό κατάστημα του Δήμου Σκοπέλου. Κατά της παρούσας επιτρέπονται αντιρρήσεις, παντός έχοντος έννομο συμφέρον φυσικού ή νομικού προσώπου, εντός δύο μηνών από της κοινοποιήσεως ή της τελευταίας δημοσιεύσεως στις εφημερίδες. Ο ΔΑΣΑΡΧΗΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ Δασολόγος με βαθμό Α’

¢π√π∫∏Δπ∫√ ™Àªμ√À§π√ ™À¡Δ∞•π√ÀÃø¡ À¶∞§§∏§ø¡ Δ√À ∞Ãπ§§√¶√À§∂π√À ¡√™√∫√ª∂π√À μ√§√À “∏ ∞°π∞ Δƒπ∞¢∞” æ∏ºπ™ª∞ Το Διοικητικό Συμβούλιο των συνταξιούχων υπαλλήλων του ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΒΟΛΟΥ “Η ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ” με το άγγελμα του θανάτου του εξαίρετου και επί πολλά χρόνια διευθυντή χειρουργό της Χειρουργικής Κλινικής του Ιδρύματος και προέδρου του Δ. Συμβουλίου αυτού

°π∞¡¡∏ μ∞ƒ¢√À§∏

Αποφάσισε ομόφωνα στην έκτακτη συνεδρίασή του: 1) Να παρευρεθεί το Δ. Συμβούλιο και ο Σύλλογος στη νεκρώσιμη ακολουθία. 2) Να εκφράσει τα ειλικρινή και θερμά συλλυπητήρια στην οικογένειά του. 3) Να καταθέσει χρηματικό ποσό στη μνήμη του αείμνηστου γιατρού στο Γηροκομείο Βόλου και 4) Να δημοσιευθεί το παρόν ψήφισμα στον τοπικό Τύπο της πόλεώς μας. Το Δ.Σ. του Συλλόγου

Τον πολυαγαπημένο μας σύζυγο, πατέρα, παππού, αδελφό και θείο

¢∏ª∏Δƒπ√ ∂À∞°. ∫∞ƒ∞ª¶∂§π∞

Ετών 66 κηδεύσαμε τη Δευτέρα 25 Απριλίου και ώρα 11.00 από το σπίτι μας στην οδό Σεληνούντος 3 - Κορώπης στον Ιερό Ναό Αναλήψεως. Όλους όσοι μας συμπαραστάθηκαν στο βαρύ πένθος μας, θερμά ευχαριστούμε. Βόλος 27 Απριλίου 2011 Η σύζυγος: Μαγδαληνή Τα παιδιά: Ανδρομάχη - Ανδρέας Ζέρβας, Ευάγγελος - Μαρία Καραμπελιά Τα εγγόνια: Γεώργιος, Μαγδαληνή, Δημήτριος, Δέσποινα Τα αδέλφια Τα ανίψια

Τον πολυαγαπημένο μας σύζυγο, πατέρα, παππού, αδελφό και θείο

∂§∂À£∂ƒπ√ °. ∞°ƒπ¢√¶√À§√

Ετών 74 κηδεύσαμε την Κυριακή του Πάσχα 24 Απριλίου και ώρα 10.00 από τον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Ιωλκού. Όλους όσοι μας συμπαραστάθηκαν στο βαρύ πένθος μας, θερμά ευχαριστούμε. Βόλος 27 Απριλίου 2011 Η σύζυγος: Ευαγγελία Τα παιδιά: Μαριλένα - Στέφανος Τραγουδάρας, Νίκη - Στέργιος Βριάβας Τα εγγόνια Τα αδέλφια Τα ανίψια

Τον πολυαγαπημένο μας σύζυγο, πατέρα, παππού, αδελφό και θείο

¶∞¡∞°πøΔ∏ °. Δ∑π¡Δ∑π¢∏

ΑΝ/ΧΗ (Τ.Χ.) ε.α. Ετών 77 κηδεύσαμε τη Δευτέρα 25 Απριλίου και ώρα 5.00 από τον Ιερό Ναό Αγίου Νεκταρίου. Όλους όσοι μας συμπαραστάθηκαν στο βαρύ πένθος μας, θερμά ευχαριστούμε. Ν. Ιωνία 27 Απριλίου 2011 Η σύζυγος: Ουρανία Τα παιδιά: Ελένη - Σπυρίδων Φάρης, Αικατερίνη - Γεώργιος Μπίκης Τα εγγόνια: Αντώνης, Οδυσσέας, Παναγιώτης Τα αδέλφια Τα ανίψια

¶EN£H - EYXAPI™THPIA Το λατρευτό μας σύζυγο, πατέρα, αδελφό, παππού και θείο

πø∞¡¡∏ μ∞ƒ¢√À§∏

Ετών 83 που πέθανε, κηδεύσαμε τη Μ. Παρασκευή 22 Απριλίου και ώρα 5.00 από το σπίτι μας στην οδό Ιερέως Στεφάνου Σπύρου 5, στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Ιωλκού. Θερμά ευχαριστούμε όλους όσοι συμπαραστάθηκαν στο βαρύ πένθος μας. Η σύζυγος: Μαρία Τα παιδιά: Ανδρέας - Μαρία Φορούλη, Αντώνιος - Ευαγγελία Φορούλη Τα αδέλφια: Κώστας - Σοφία Βαρδούλη, Φώτης - Μάρθα Βαρδούλη, Βασίλης Μπούσιας, Ελένη Παπαντωνίου - Καραγιάννη, Ρωξάνη Σταθοπούλου, Παρασκευή Φορούλη, Ελένη Θωμαΐδη Τα εγγόνια: Αναστασία, Αναστάσιος, Μαρία - Ιωάννα, Κατερίνα, Αναστασία, Αναστάσιος Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς

Την αγαπημένη μας σύζυγο, μητέρα, αδελφή, γιαγιά και θεία

∞¡∞™Δ∞™π∞ £. ∞°ƒπ√Δ∑π√ª¶∞¡√À

Ετών 66 που πέθανε, κηδεύσαμε τη Μ. Παρασκευή 22 Απριλίου και ώρα 4 μ.μ. από το σπίτι μας που είναι στην οδό Αφροδίτης αρ. 85, στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Ν. Δημητριάδας. Όλους όσοι μας συμπαραστάθηκαν στο βαρύ μας πένθος για το θάνατο της πολυαγαπημένης μας, θερμά ευχαριστούμε. Βόλος 27 Απριλίου 2011 Ο σύζυγος: Θεοφάνης Τα παιδιά: Ευαγγελία Αγριοτζιόμπανου, Βασιλική - Αθανάσιος Βλαχόπουλος Τα αδέλφια: Νικόλαος - Φωτεινή Τριανταφύλλου, Ιωάννης Αγριοτζιόμπανος, Ζήσης - Αλέκα Αγριοτζιόμπανου, Θεόδωρος - Μαρία Νάνου Τα εγγόνια: Αντώνης, Θεοφάνης Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς

∞¶ƒπ§π√™

27

™˘ÌÂÒÓ ÈÂÚÔÌ¿ÚÙ˘ÚÔ˜, ¶ÔÏ›ˆÓÔ˜ Ì¿ÚÙ˘ÚÔ˜ “√‡ÙÔ˜ Ù·˜ ·Ì·ÚÙ›·˜ ËÌÒÓ Ê¤ÚÂÈ Î·È ÂÚ› ËÌÒÓ Ô‰˘Ó¿Ù·È. ∞˘Ùfi˜ ÂÙÚ·˘Ì·Ù›ÛıË ‰È¿ Ù·˜ ·Ì·ÚÙ›·˜ ËÌÒÓ. Δˆ ÌÒψÈ ·˘ÙÔ‡ ËÌ›˜ È¿ıËÌÂÓ” (∏Û. ÓÁ’ 4, 5). Όσοι έβλεπαν τον Κύριον Ιησούν Χριστόν να κρέμεται εις τον σταυρόν και να σπαράσσεται από τον πόνον και την θανάσιμον αγωνίαν, θα ενόμιζαν ότι είναι κάποιος εγκληματίας, που πληρώνει με τον σκληρότερον τρόπον τα εγκλήματα και τας κακουργίας του. Αλλά, εάν ο εσταυρωμένος Κύριος φέρη επάνω του εγκλήματα, αυτά δεν είναι ιδικά του, αλλά ιδικά μας. Είναι αι ανομίαι και τα αδικήματα ολοκλήρου του κόσμου. Εάν πάσχη και δοκιμάζη οδύνην ανυπόφορον, την οδύνην αυτήν κατά δίκαιον λόγον έπρεπε να υποστώμεν ημείς, οι ένοχοι άνθρωποι. Εάν το σώμα Του είναι γεμάτο από πληγάς, πρέπει να γνωρίζωμεν ότι τα τραύματά του είναι η πληρωμή και το φάρμακον διά τας αμαρτίας τας ιδικάς μας. Επληγώθη Αυτός, διά να θεραπεύση ημάς από τας πληγάς της αμαρτίας. Και ο θάνατός του είναι η αρχή της αναστάσεως και της νέας ζωής, εις την οποίαν καλεί όλους ο εσταυρωμένος Κύριος.

KH¢EIE™ Τη λατρευτή μας σύζυγο, μητέρα, αδελφή, γιαγιά και θεία

μ∂§√À¢ø ∞π∫∞Δ∂ƒπ¡∞∫∏

Ετών 60 που πέθανε, κηδεύουμε σήμερα Τετάρτη 27 Απριλίου και ώρα 11.30 π.μ. από το σπίτι μας στην οδό Παπάγου 9 στον Ιερό Ναό Αγ. Γεωργίου Ιωλκού. Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους να συνοδεύσουν την εκφορά της. Βόλος 27 Απριλίου 2011 Ο σύζυγος: Ιωάννης Τα παιδιά: Κωνσταντίνος - Ελένη Αικατερινάκη, Θεοδώρα - Παρασκευάς Τσαλαπάτας, Βασίλειος Αικατερινάκης Τα αδέλφια: Μαρία χα Κουτέα, Τασία χα Σγουράκη, Πηνελόπη - Ιωάννης Σταμούλης Τα εγγόνια: Μαρία, Κατερίνα, Ιωάννης, Αβάπτιστο Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς

Το λατρευτό μας σύζυγο, αδελφό και θείο

°∂øƒ°π√ ∑∞º∂πƒ√¶√À§√

Ετών 61 κηδεύουμε σήμερα Τετάρτη 27 Απριλίου και ώρα 11.30 π.μ., στον Ιερό Ναό Αγίων Αναργύρων. Η σορός θα βρίσκεται στον Ιερό Ναό στις 11 π.μ. Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους όπως συνοδεύσουν την εκφορά του. Βόλος 27 Απριλίου 2011 Η σύζυγος: Ευθυμία Τα αδέλφια: Άννα Κουκουβίνου, Κωνσταντίνα Ρουγκάτση, Μαρία & Αλέξανδρος Σώκος, Ευάγγελος & Μαρία Μαυρογένη Τα ανίψια: Παναγιώτης & Πολυξένη, Χρήστος, Ιωάννης, Χρήστος, Θωμάς, Χρήστος, Νίκος & Εύα, Αικατερίνη Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στο κέντρο “Όπως παλιά” έναντι πλατείας Αγ. Ονουφρίου.

Τον πολυαγαπημένο μας σύζυγο, πατέρα, υιό, παππού, αδελφό και θείο

£∂√¢øƒ√ ∫Àƒ. ∞ƒÃ√¡Δ√¶√À§√

Ετών 68 κηδεύουμε σήμερα Τετάρτη 27 Απριλίου και ώρα 10.00 από το σπίτι μας στην οδό Ορμινίου 78 - Ποσειδώνος, στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου. Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους να συνοδεύσουν την εκφορά του. Βόλος 27 Απριλίου 2011 Η σύζυγος: Καλλιόπη Τα παιδιά: Απόστολος Αρχοντόπουλος, Ανθούλα - Ιωάννης Αράπης Οι γονείς: Ανθή Κυρ. Αρχοντοπούλου, Ευαγγελία Ηλ. Σουλιώτη Τα εγγόνια Τα αδέλφια Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στην αίθουσα του Ν. Κοιμητηρίου.


38/ °È· οı ÒÚ·

∫§π¡π∫∂™ π∫∞ ™‹ÌÂÚ· ΔÂÙ¿ÚÙË ‰ÈËÌÂÚ‡ÂÈ Î·È ‰È·Ó˘ÎÙÂÚ‡ÂÈ ÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô μfiÏÔ˘.

T∏§∂ºø¡∞ IKA °IA P∞¡Δ∂μ√À 184, BO§OY: 2421039625, N. IøNIA™: 2421090257

T∏§∂ºø¡∞ N√™√∫√ª∂π√À TH§EºøNIKO KENTPO: 2421351000 TH§EºøNO °IA PANTEBOY: 15135 °PAMMATEIA E•øΔ∂ƒπ∫ø¡ π∞Δƒ∂πø¡: 2421351353 ‹ 2421352114

§∞´∫∂™ ∞°√ƒ∂™ ™‹ÌÂÚ· ΔÂÙ¿ÚÙË: √¶øƒ√∫∏¶∂ÀΔπ∫∞: ™ÙËÓ Ô‰fi §. μ‡ÚˆÓÔ˜ ·fi ∫Ô˘Ù·Ú¤ÏÈ· ¤ˆ˜ ∫·Ô‰ÈÛÙÚ›Ô˘. ∂¡¢À™∏ - À¶√¢∏™∏: ™ÙËÓ Ô‰fi ™ÙÚ. ª·ÎÚ˘ÁÈ¿ÓÓË ·fi ∞Ú. ∑¿¯Ô˘ ¤ˆ˜ 54Ô˘ ™˘ÓÙ. ∂§∞™. ∞‡ÚÈÔ ¶¤ÌÙË: √¶øƒ√∫∏¶∂ÀΔπ∫∞: ™ÙËÓ Ô‰fi ∫˘Ú›ÏÏÔ˘, ·fi ∂Ï. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ ¤ˆ˜ ∞Á. ºˆÙÂÈÓ‹˜. ∂¡¢À™∏ - À¶√¢∏™∏: ™ÙËÓ Ô‰fi ª˘ÙÈÏ‹Ó˘ (¯ÒÚÔ˜ ¿ÚÎÈÓ μ·Ì‚·ÎÔ˘ÚÁ›·˜).

¶ƒ∞Δ∏ƒπ∞ À°ƒø¡ ∫∞À™πªø¡ ΔÂÙ¿ÚÙË 27 ∞ÚÈÏ›Ô˘ 2011. ™ÙÔ˘˜ ¢‹ÌÔ˘˜ μfiÏÔ˘, ¡. πˆÓ›·˜ (ˆÚ¿ÚÈÔ 06.00-24.00): °È·ÓÓÔ˘Ù¿Î˘ ∞Ó·.-ÛڈÓÔ˜, ¢. £ÂÔ‰ˆÚÔ‡‰Ë˜ ™·Ì¿Ó·Á·, °È·ÓÓfiÔ˘ÏÔ˜ πˆÏÎÔ‡ 151, ∞ÊÔ› £ÂÔ‰ˆÚÔ‡‰Ë ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 114, ªË¯¿Ï·ÚÔ˜ §·Ú›Û˘ 203, ∫·Ú·Ï‹˜ §·Ú›Û˘ 216, ΔÛ·ÓÙ›Ï˘ ¡.-ª·˙¿Î·˜ ∫. √∂ ∫·ÛÛ·‚¤ÙË 132. ™ÙÔ˘˜ ¢‹ÌÔ˘˜ ∞ÁÚÈ¿˜, ∞ÚÙ¤Ìȉ·˜, ªËÏÂÒÓ, ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹˜ Î·È ™ËÈ¿‰Ô˜ (ˆÚ¿ÚÈÔ 06.00-24.00): μ·Ú‰¿Î˘ ∞ÁÚÈ¿, ∂Ì‚·ÏˆÙ‹˜ ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹, ªÔ˘ÛÈ¿‰Ô˘ §·‡ÎÔ˜, μÔÏÈÒÙ˘ ¶Ï·Ù·Ó›‰È·, ∞ÏÙ›Ó˘ ∫. ¡ÂÚ¿, ¶·ÏËÎÒÛÙ·˜ ∞. §Â¯ÒÓÈ·. ™ÙÔ˘˜ ¢‹ÌÔ˘˜ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ Î·È ¡. ∞Á¯È¿ÏÔ˘ (ˆÚ¿ÚÈÔ 06.00-24.00): ¶ÂÙÚ¿Î˘ ∞ÏÌ˘Úfi˜, ªÔÛ‰ÚfiÌÔ˘ ∞ÏÌ˘Úfi˜, ¡ÈÊfiÚÔ˜ ªÈÎÚÔı‹‚˜, °È·ÓÓ¿˜ ∫ÚfiÎÈÔ, ¶·ÏÈ¿˜ ¶Ï¿Ù·ÓÔ˜, ¢·˚ÏÈ¿Ó˘ ∞Ì·ÏÈ¿ÔÏË, ΔÚÈ¿ÓÙÔ˜ ™Ô‡ÚË, ∫¿Ì·ÚË £. ∞ÏÌ˘Úfi˜. ™ÙÔ ¢‹ÌÔ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜ (ˆÚ¿ÚÈÔ ·fi 06.00-24.00): ∞ıËÓ·›Ô˜ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿, ª‹ÙÚÔ˘ ∞Ó‹ÏÈÔ, ª¿ÎÚË ŸÏÁ· ªÔ‡ÚÂÛÈ. ™ÙÔ ¢‹ÌÔ ∑·ÁÔÚ¿˜ (ˆÚ¿ÚÈÔ ·fi 06.00-24.00): ª·ÚÔ‡Ù·˜. ™ÙÔ˘˜ ¢‹ÌÔ˘˜ ∞ÈÛˆÓ›·˜, ºÂÚÒÓ, ∫¿ÚÏ·˜ (ˆÚ¿ÚÈÔ ·fi 06.00-24.00): §Ô˘ÊfiÔ˘ÏÔ˜ ™ÙÂÊ·ÓÔ‚›ÎÂÈÔ, °Ô‡Û˘ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ, Δ·Ù·Ú›ÎÔ˜ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ, ∫fi·ÓÔ˜ 4Ô ¯ÏÌ. μfiÏÔ˘-§¿ÚÈÛ·˜, °È¿ÙÛÔ˜ ƒÈ˙fiÌ˘ÏÔ˜, ΔÛ·ÎÈÚÔÔ‡ÏÔ˘ ÃÏfiË, æÒÌ·˜ ™¤ÛÎÏÔ, ™Ù¿Ó˘ ¶ÂÚ›‚ÏÂÙÔ, ¶Ú¿·˜ §·Ú›Û˘ μπ¶∂, ΔÛÈÁÎÈÓ¤˜ ∫·Ó¿ÏÈ·, ¶¿Û¯Ô˜ ¤Ó·ÓÙÈ ¯·Ï˘‚. μÂÏÂÛÙ›ÓÔ, ¶··Ì‹ÙÚÔ˘ 11Ô ¯ÏÌ. §·Ú›Û˘ μπ¶∂. .¢ƒ√ª√§√°π∞ “∞™Δπ∫√ ∫Δ∂§ μ√§√À ∞.∂.” ∫ÂÓÙÚÈÎfi ™Ù·ı̷گ›Ô: 2421024232 ™Ù·ıÌ·Ú¯Â›Ô ∞Ó·‡ÚÔ˘: 2421025832 °Ú·ÊÂ›Ô ∫ÈÓ‹Ûˆ˜: 2421025532 ∏ÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ ¢È‡ı˘ÓÛË: astvolou@otenet.gr Ã∂πª∂ƒπ¡∞ ¢ƒ√ª√§√°π∞ (ÃÂÈÌÒÓ·˜ 2010) °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 1 ÕÓ·˘ÚÔ˜ - ¡. πˆÓ›· (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): ŒÓ·ÚÍË 5:30, ·Ó¿ 9Ï. Ï‹ÍË 22:30 ™¿‚‚·ÙÔ :ŒÓ·ÚÍË 6:30, ·Ó¿ 10Ï. Ï‹ÍË 22:30. ∫˘Úȷ΋: ŒÓ·ÚÍË 6:30, ·Ó¿ 10Ï. Ï‹ÍË 22:30 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 2 ∞ÌÂÏfiÎËÔÈ: (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): ŒÓ·ÚÍË 6:10, ·Ó¿ 12Ï. Ï‹ÍË 22:30 ™¿‚‚·ÙÔ : ŒÓ·ÚÍË 6:30 ·Ó¿ 15Ï. Ï‹ÍË 22:30 ∫˘Úȷ΋: ŒÓ·ÚÍË 7:00 ·Ó¿ 20Ï. Ï‹ÍË 22:30 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 3 ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): ŒÓ·ÚÍË 5:30 ·Ó¿ 10Ï. Ï‹ÍË 22:30 ™¿‚‚·ÙÔ: ŒÓ·ÚÍË 6:30 ·Ó¿ 12Ï. Ï‹ÍË 22:30 ∫˘Úȷ΋: ŒÓ·ÚÍË 7:00 ·Ó¿ 20Ï. Ï‹ÍË 22:30 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 4 ÕÓˆ μfiÏÔ˜ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): ŒÓ·ÚÍË 5:40 ·Ó¿ 10Ï. Ï‹ÍË 22:30 ™·‚‚¿ÙÔ˘: ŒÓ·ÚÍË 6:30 ·Ó¿ 10Ï. Ï‹ÍË 22:30 ∫˘Úȷ΋: ŒÓ·ÚÍË 7:00 ·Ó¿ 15Ï. Ï‹ÍË 22:30 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 4: ∫·Ù˯ÒÚÈ-™Ù·ÁÈ¿Ù˜ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 6:45™Ù·ÁÈ¿Ù˜, 7:30, 12:00, 13:55, 19:30 ™¿‚‚·ÙÔ: 7:30, 12:00 ∫˘Úȷ΋: 7:30, 13:30 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 4 ÕÁÈÔ˜ √ÓÔ‡ÊÚÈÔ˜ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 7:12, 7:35, 10:05, 12:05, 13:15, 13:45, 14:45, 16:00, 18:00, 19:35, 21:12 ™·‚‚¿ÙÔ˘: 7:12, 7:35, 10:05, 12:05, 13:15, 13:45, 14:45, 16:00, 18:00, 19:35 ∫˘Úȷ΋˜: 8:30, 12:00, 20:00 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 5: Δ¤ÚÌ· §Â¯ÒÓÈ· - ¶Ï·Ù·Ó›‰È· (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): ŒÓ·ÚÍË 5:30 ·Ó¿ 15Ï. Ï‹-

ÍË 22:30. ™·‚‚¿ÙÔ˘: ŒÓ·ÚÍË 6:30 ·Ó¿ 20Ï.Ï‹ÍË 22:30 ∫˘Úȷ΋˜: ŒÓ·ÚÍË 7:00 ·Ó¿ 30Ï.Ï‹ÍË 22:30 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 6 ∞Ï˘Î¤˜ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 6:30, 7:00, 7:45, 8:30, 9:00, 9:40, 10:20, 11:00, 11:40, 12:20, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:40, 16:20, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00 ™·‚‚¿ÙÔ˘: 7:00, 7:45, 8:30, 9:00, 9:40, 10:20, 11:00, 11:40, 12:20, 13:00, 13:40, 14:20, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00,22:00 ∫˘Úȷ΋˜: 8:00, 9:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 17:00, 18:00, 20:00, 21:00, 22:00. °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 6 ÕÁÈÔ˜ ™Ù¤Ê·ÓÔ˜ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 7:00, 14:00, 21:00 ™·‚‚¿ÙÔ˘: 10:20, 14:20 ∫˘Úȷ΋˜: 10:00, 14:00 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 7: ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 7:15 (∞ӷηÛÈ¿), 9:00, 11:30, 13:45, 14:40, 16:30 (∞ӷηÛÈ¿), 21:05 ™·‚‚¿ÙÔ˘: 9:00, 11:30, 14:40, 19:45 (∞ӷηÛÈ¿) ∫˘Úȷ΋˜: 8:30, 12:30 (∞ӷηÛÈ¿) °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 8: ¢ÈÌ‹ÓÈ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 7:05, 8:30, 10:30, 12:30, 13:55, 16:00, 17:30, 19:15, 21:10 ™·‚‚¿ÙÔ˘: 7:10, 8:30, 10:30, 12:30, 13:55, 16:45, 19:15, 21:10 ∫˘Úȷ΋˜: 8:30, 12:30, 17:30, 20:30 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 9: ÃÈÏÈ·‰Ô‡ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 6:30, 7:15, 8:30, 11:00, 12:00, 13:50, 14:40, 16:15,18:00, 19:30, 21:10 ™·‚‚¿ÙÔ˘: 7:15, 8:30, 11:30, 13:50, 14:40, 18:00, 20:00 ∫˘Úȷ΋˜: 8:30, 13:00, 18:15 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 10: ªÂÏÈÛÛ¿ÙÈη (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 7:15, 9:30, 14:15 ™·‚‚¿ÙÔ˘: 7:15, 13:15 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 11: ¡¤Ô ∫ÔÈÌËÙ‹ÚÈÔ: 9:30, 10:30, 11:30, 15:30, 16:30 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 15: ÕÓ·˘ÚÔ˜-°. ¢‹ÌÔ˘ - ¶·Ï·È¿ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): ŒÓ·ÚÍË 6:15 ·Ó¿ 12Ï. Ï‹ÍË 22:30 ™·‚‚¿ÙÔ˘: ŒÓ·ÚÍË 7:00 ·Ó¿ 14Ï.Ï‹ÍË 22:30 ∫˘Úȷ΋˜: ŒÓ·ÚÍË 7:00 ·Ó¿ 18Ï. 22:30

¢ƒ√ª√§√°π∞ ∞ª∞•√™Δ√πÃπø¡ EI™ITHPIA ¶PO¶ø§OYNTAI ™TO °PAºEIO TOY O™E ¢HMHTPIA¢O™ 186-MAYPOKOP¢ATOY A¶O 07.30 - 14.30 ΔËϤʈӷ ÁÈ· ÏËÚÔÊÔڛ˜ 1110 (Ì ¯Ú¤ˆÛË 1 ·ÛÙ. ÌÔÓ¿‰·˜) TH§. 2421039723 - 2421024.056 ∞ÏÏ·Á¤˜ ‰ÚÔÌÔÏÔÁ›ˆÓ √™∂ ·fi 21/2/2010 μ√§√™-§∞ƒπ™∞: 6.24 I.C., 7.01, 9.00, 10.58, 12.57, 14.56, 16.57, 19.49, 21.49, 23.48. §∞ƒπ™∞-μ√§√™: 6.02, 8.02, 10.00, 11.58, 13.57, 15.57, 18.00, 19.38 I.C., 20.50, 22.48. §∞ƒπ™∞-£∂™™∞§√¡π∫∏:5.15, 6.00, 7.15, 8.00, 8.57,10.02 ,10.30 I.C., 11.11 I.C.E., 12.00, 13.42, 14.00, 14.28 I.C. 13.10, 15.53, 17.13 I.C.,17.56, 19.30, 20.00 ,21.30, 22.46 I.C.E. 12.30 I.C. £∂™™∞§√¡π∫∏-§∞ƒπ™∞: 5.30, 6.08, 7.13 I.C.E., 8.08, 9.45, 10.13 I.C.,11.40 I.C., 12.15, 12.42, 13.20, 14.10, 14.56, 16.33, 17.34, 17.59, 18.50 I.C.E.,19.45, 21.45, 22.59, 1.14 I.C. TÔ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ §API™A-£E™™A§ONIKH ‰È·ÚΛ 1 ÒÚ· Î·È 30 ÏÂÙ¿. μ√§√™-∞£∏¡∞: 6.24 I.C. ·¢ı›·˜. ∞£∏¡∞-μ√§√™: 15.53 I.C. ·¢ı›·˜. §∞ƒπ™∞-∞£∏¡∞: 7.11 I.C., 8.34 I.C.∂., 11.36 I.C., 13.00 I.C., 14.18, 16.14 I.C., 18.09, 20.11 I.C.∂., 00.58, 3.11 I.C. ∞£∏¡∞-§∞ƒπ™∞: 6.50 I.C., 7.58 I.C.∂., 9.21, 10.51 I.C., 13.21 I.C., 14.52, 15.53 I.C., 19.29 I.C.∂., 20.30 I.C., 23.59. §API™A-∫∞§∞ª¶∞∫∞: 6.26,19.41. ∫∞§∞ª¶∞∫∞-§∞ƒπ™∞: 7.44, 21.00. §API™A-∞§∂•∞¡¢ƒ√À¶√§∏: 5.15, 14.00,Ì ·ÓÙ·fiÎÚÈÛË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË. Δ· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· ÙÔ˘ I.C. Â›Ó·È ·¢ı›·˜ ·fi §¿ÚÈÛ·-∞ÏÂÍ·Ó‰ÚÔ‡ÔÏË, ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ Â›Ó·È Ì ‰‡Ô ·ÏÏ·Á¤˜ 1Ë ÛÙË §¿ÚÈÛ· Ì ÚÔ·ÛÙÈ·Îfi Î·È 2Ë ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË Ì I.C. ∞§∂•∞¡¢ƒ√À¶√§∏-μ√§√™: 6.42 I.C., 15.22 (̤¯ÚÈ §¿ÚÈÛ·), 20.32 I.C. Δƒ∂¡√ ¶∏§π√À ∂π™πΔ∏ƒπ∞ ¶ƒ√¶ø§√À¡Δ∞π ™Δ√ °ƒ∞º∂π√ Δ√À √™∂ ¢HMHTPIA¢O™ 186-MAYPOKOP¢ATOY ∞¶√ 08.00-14.00 ∫∞£∂ ª∂ƒ∞, ∂∫Δ√™ ™∞μμ∞Δ√À, ∫Àƒπ∞∫∏™ & ∞ƒ°πø¡. Δ∏§. 24210 39723, 24210 24056 * ΔÚ¤ÓÔ ¶ËÏ›Ô˘: ™¿‚‚·ÙÔ - ∫˘Úȷ΋ Î·È ·ÚÁ›Â˜: ÕÓˆ §Â¯ÒÓÈ· 11.00, ªËÏȤ˜ 16.00.

¢ƒ√ª√§√°π∞ §∂øº√ƒ∂πø¡ ∫Δ∂§ À¶∂ƒ∞™Δπ∫ø¡ °ƒ∞ªªø¡ ¡√ª√À ª∞°¡∏™π∞™ ™Ù·ıÌfi˜ μfiÏÔ˘: 2421033254, 2421025527, 8001135555 Δ∏§∂ºø¡√ Ãøƒπ™ Ã∂ø™∏: 800 11 35555 ∏§∂∫Δƒ√¡π∫∏ ¢π∂À£À¡™∏: ktelvol@otenet.gr ™Ù·ıÌfi˜ ∞ıËÓÒÓ: 2108329585, 2108317186, ™Ù·ıÌfi˜ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢: 2310595424, ™Ù·ıÌfi˜ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡: 2422023733, ™Ù·ıÌfi˜ πˆ·ÓÓ›ÓˆÓ: 2651027441, 2651026211, ™Ù·ıÌfi˜ ¶¿ÙÚ·˜: 2610623886, 2610623887, 2610623888, ™Ù·ıÌfi˜ §·Ì›·˜:2231022627

™Ù·˘ÚfiÏÂÍÔ

¢ƒ√ª√§√°π∞ Ã∂πª∂ƒπ¡∏™ ¶∂ƒπ√¢√À °ƒ∞ªª∏™ ∞£∏¡∞™ (11/9/2009-20/6/2010) ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ∞ı‹Ó· (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 01.00, 05.00, 07.00, 09.00, 10.30, 12.00, 13.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 21.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ∞ı‹Ó· (™∞μμ∞Δ√): 01.00, 05.00, 07.00, 09.00, 10.30, 12.00, 13.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 21.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ∞ı‹Ó· (∫Àƒπ∞∫∏): 01.00, 07.00, 09.00, 10.30, 12.00, 13.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 21.00. ∞fi ∞ı‹Ó· ÁÈ· μfiÏÔ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 06.30, 08.00, 09.30, 11.00, 12.00, 13.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 20.00, 22.00. ∞fi ∞ı‹Ó· ÁÈ· μ√§√ (™∞μμ∞Δ√): 06.30, 08.00, 09.30, 11.00, 12.00, 13.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 20.00, 22.00. ∞fi ∞ı‹Ó· ÁÈ· μ√§√ (∫Àƒπ∞∫∏): 08.00, 09.30, 11.00, 12.00, 13.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 20.00, 22.00. * ΔÔ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ 13.30: ∞ı‹Ó·-μfiÏÔ˜ & 13.30 μfiÏÔ˜-∞ı‹Ó· ̤ۈ ∞Á›ˆÓ £ÂÔ‰ÒÚˆÓ ÌfiÓÔ ΔÂÙ¿ÚÙË, ¶·Ú·Û΢‹ Î·È ∫˘Úȷ΋. * Δ· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· μfiÏÔ˘-∞ıËÓÒÓ: 01.00, 05.00, 09.00, 12.00, 15.00 & 17.00 express. * Δ· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· μfiÏÔ˘-∞ıËÓÒÓ: 07.00, 10.30, 13.30, 16.00, 18.30 & 21.00 ̤ۈ ∞§ªÀƒ√À. * ΔÔ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ 05.00 μfiÏÔ˜∞ı‹Ó· ∫Àƒπ∞∫∂™ & ∂√ƒΔ∂™ ∞¡∂∫Δ∂§∂™Δ√. * ΔÔ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ 06.30 ∞ı‹Ó·-μfiÏÔ˜ ∫Àƒπ∞∫∂™ & ∂√ƒΔ∂™ ∞¡∂∫Δ∂§∂™Δ√. μ√§√™-£∂™™∞§√¡π∫∏: 04.30 (ÂÎÙfi˜ ∫˘ÚÈ·ÎÒÓ & ∂ÔÚÙÒÓ), 06.00, 08.00, 10.00, 12.15, 14.00, 16.15, 18.15, 20.30. £∂™™∞§√¡π∫∏-μ√§√™: 07.00 (ÂÎÙfi˜ ∫˘ÚÈ·ÎÒÓ & ∂ÔÚÙÒÓ), 09.00, 11.00, 13.00, 15.15, 17.00, 19.15, 21.15, 23.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ΔڛηϷ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 06.30, 11.00, 15.00, 19.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ΔڛηϷ (™∞μμ∞Δ√): 06.45, 11.00, 15.00, 19.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ΔڛηϷ (∫Àƒπ∞∫∏): 06.45, 11.00, 15.00, 19.00. ∞fi ΔڛηϷ ÁÈ· μfiÏÔ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 07.00, 11.30, 15.00, 19.00. ∞fi ΔڛηϷ ÁÈ· μfiÏÔ (™∞μμ∞Δ√): 07.00, 11.30, 15.00, 19.00. ∞fi ΔڛηϷ ÁÈ· μfiÏÔ (∫Àƒπ∞∫∏): 07.00, 11.30, 15.00, 19.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· §¿ÚÈÛ· (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 05.45, 06.45, 07.30, 09.00, 10.30, 12.00, 13.15, 14.30, 15.30, 17.30, 19.30, 21.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· §¿ÚÈÛ· (™∞μμ∞Δ√): 07.00, 08.30, 10.00, 11.30, 13.00, 14.30, 15.30, 17.00, 19.00, 21.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· §¿ÚÈÛ· (∫Àƒπ∞∫∏): 07.00, 08.30, 10.00, 11.30, 13.00, 14.30, 15.30, 17.00, 19.00, 21.00. ∞fi §¿ÚÈÛ· ÁÈ· μfiÏÔ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 05.45, 06.45, 07.30, 09.00, 10.30, 12.00, 13.15, 14.30, 15.30, 17.30, 19.30, 21.00. ∞fi §¿ÚÈÛ· ÁÈ· μfiÏÔ (™∞μμ∞Δ√): 07.00, 08.30, 10.00, 11.30, 13.00, 14.30, 15.30, 17.00, 19.00, 21.00. ∞fi §¿ÚÈÛ· ÁÈ· μfiÏÔ (∫Àƒπ∞∫∏): 07.00, 08.30, 10.00, 11.30, 13.00, 14.30, 15.30, 17.00, 19.00, 21.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· πˆ¿ÓÓÈÓ· (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 08.15, 13.30, 17.30. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· πˆ¿ÓÓÈÓ· (™∞μμ∞Δ√): 08.15, 13.30, 17.30. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· πˆ¿ÓÓÈÓ· (∫Àƒπ∞∫∏): 08.15, 13.30, 17.30. ∞fi πˆ¿ÓÓÈÓ· ÁÈ· μfiÏÔ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 10.15, 15.00, 20.00. ∞fi πˆ¿ÓÓÈÓ· ÁÈ· μfiÏÔ (™∞μμ∞Δ√): 10.15, 15.00, 20.00. ∞fi πˆ¿ÓÓÈÓ· ÁÈ· μfiÏÔ (∫Àƒπ∞∫∏): 10.15, 15.00, 20.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ∞ÁÚ›ÓÈÔ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞ & ∫Àƒπ∞∫∏): 17.15. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: 14.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· §·Ì›· (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞ & ™∞μμ∞Δ√): 08.30, 15.00. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞ & ∫Àƒπ∞∫∏): 09.00, 15.00, (™¿‚‚·ÙÔ): 09.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· §·Ì›· (∫Àƒπ∞∫∏): 15.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ¶¿ÙÚ· (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞ & ∫Àƒπ∞∫∏): 15.00. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞ & ∫Àƒπ∞∫∏): 15.30. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ∫Ô˙¿ÓË (¢∂ÀΔ.-ΔƒπΔ.-Δ∂Δ.-¶∂ª¶.-™∞μ.): 13.45. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: 08.45. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ∫Ô˙¿ÓË (¶∞ƒ. & ∫Àƒ.): 13.45, 16.00, 19.15. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: 08.45, 16.00, 19.00.

¢ƒ√ª√§√°π∞ B. ™¶√ƒ∞¢ø¡ ∂/°-√/° Δö ∞§∫À√¡∏ ∞¶√: 25/4-1/5/2011 (¢ƒ√ª√§√°π∞ ∂μ¢√ª∞¢∞™ £øª∞) ¢∂ÀΔ∂ƒ∞ ¶∞™Ã∞: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 11.00, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ. ΔƒπΔ∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 13.30, ÁÈ·: ∞ÏfiÓÓËÛÔ, ™ÎfiÂÏÔ, ™ÎÈ¿ıÔ. Δ∂Δ∞ƒΔ∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 13.30, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ¶∞ƒ∞™∫∂À∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 15.30, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ™∞μμ∞Δ√: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 11.30, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ¢ƒ√ª√§√°π∞ EXPRESS PEGASUS F/B ∞Ó·¯ÒÚËÛË ·fi μfiÏÔ ¢∂ÀΔ∂ƒ∞, Δ∂Δ∞ƒΔ∏, ¶∂ª¶Δ∏, ¶∞ƒ∞™∫∂À∏ & ∫Àƒπ∞∫∏: flÚ· 09.00 ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ Î·È ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ΔƒπΔ∏ & ™∞μμ∞Δ√: flÚ· 09.00 ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ. ¢ÚÔÌÔÏfiÁÈ· ∂/°-√/° “∂•¶ƒ∂™ ™∫π∞£√™” ÃÚÔÓÈ΋ ‰È¿ÚÎÂÈ·: 1-20/4/11 ¢∂ÀΔ∂ƒ∞: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 09.00, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ·, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ΔƒπΔ∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 09.00, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ. Δ∂Δ∞ƒΔ∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 09.00, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ¶∂ª¶Δ∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 09.00, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ·, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ¶∞ƒ∞™∫∂À∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 09.00, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ™∞μμ∞Δ√: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 09.00, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ. ∫Àƒπ∞∫∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 09.00, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ·, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ∂/°-√/° “∂•¶ƒ∂™ ™∞¡Δ√ƒπ¡∏” ¢∂ÀΔ∂ƒ∞, Δ∂Δ∞ƒΔ∏, ¶∂ª¶Δ∏, ∫Àƒπ∞∫∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 09.00 ÁÈ· ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ΔƒπΔ∏, ™∞μμ∞Δ√: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 09.00 ÁÈ· ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ. ¶∞ƒ∞™∫∂À∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 09.00 ÁÈ· ™ÎÈ¿ıÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ¢ƒ√ª√§√°π∞ FLYING CATS

∞fi ¢∂ÀΔ∂ƒ∞ ¤ˆ˜ ∫Àƒπ∞∫∏, ÒÚ· 14.30 ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ·, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ¢ƒ√ª√§√°π∞ Δ∞ÃÀ¶§√ø¡ °ƒ∞ªª∏™ μ. ™¶√ƒ∞¢ø¡ ÃÚÔÓÈ΋ ‰È¿ÚÎÂÈ·: 1-14/4/11 ∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞ ·fi μfiÏÔ, ÒÚ· 14.30, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ·, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. * Δ· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· ı· ÂÎÙÂÏÔ‡ÓÙ·È Ì ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ÂÓ·ÏÏ·Á‹˜ ·fi Ù· FlyingCat 5, FlyingCat 6 Î·È Flying Dolphins XV. ∫∂¡Δƒπ∫√ ¶ƒ∞∫Δ√ƒ∂π√ HELLENIC SEAWAYS SPORADES TRAVEL ¢∏ª. ª¶∞ƒΔ∑√¶√À§√™ ∞ƒ°√¡∞ÀΔø¡ 33-μ√§√™ TH§. 24210 23400 24210 35846 - 24210 23415 ¢ÚÔÌÔÏfiÁÈ· “FlyingCat 6- FlyngDolphin XXIII” ∞fi ¢∂ÀΔ∂ƒ∞ ¤ˆ˜ Î·È ∫Àƒπ∞∫∏ ÒÚ˜: 10.00, 13.00 Î·È 19.30 ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ·, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ ¢ƒ√ª√§√°π∞ ∞¶√ Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 2/3/11 ∂/°-√/° ∂•¶ƒ∂™ ¶∏°∞™√™ ¢∂ÀΔ∂ƒ∞: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 09.00, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ∞ÁÓÒÓÙ· ™ÎÔ¤ÏÔ˘, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ΔƒπΔ∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 09.00, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ∞ÁÓÒÓÙ· ™ÎÔ¤ÏÔ˘. Δ∂Δ∞ƒΔ∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 09.00, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ∞ÁÓÒÓÙ· ™ÎÔ¤ÏÔ˘, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ¶∂ª¶Δ∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 09.00, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ∞ÁÓÒÓÙ· ™ÎÔ¤ÏÔ˘, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ¶∞ƒ∞™∫∂À∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 09.00, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ™∞μμ∞Δ√: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 09.00, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ∞ÁÓÒÓÙ· ™ÎÔ¤ÏÔ˘. ∫Àƒπ∞∫∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 09.00, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ∞ÁÓÒÓÙ· ™ÎÔ¤ÏÔ˘, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. º/°-√/° ™ÔÚ¿‰Â˜ ∂‚‰ÔÌ·‰È·›· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· ¢Â˘Ù¤Ú· 12.00: ™ÎÈ¿ıÔ - ™ÎfiÂÏÔ - ∞ÏfiÓÓËÛÔ ΔÚ›ÙË 12.30: ™ÎÈ¿ıÔ - ™ÎfiÂÏÔ ΔÂÙ¿ÚÙË 12.00: ™ÎÈ¿ıÔ - ™ÎfiÂÏÔ ¶¤ÌÙË 12.00: ™ÎÈ¿ıÔ - ™ÎfiÂÏÔ ¶·Ú·Û΢‹ 12.00: ™ÎÈ¿ıÔ - ™ÎfiÂÏÔ ™¿‚‚·ÙÔ 12.00: ™ÎÈ¿ıÔ - ™ÎfiÂÏÔ ∫˘Úȷ΋ 12.00: ™ÎÈ¿ıÔ - ™ÎfiÂÏÔ - ∞ÏfiÓÓËÛÔ ¶§∏ƒ√º√ƒπ∂™: ÛÙÔ VIS TRAVEL, ∞ÓÙˆÓÔÔ‡ÏÔ˘ 3 (·Ó¿ÌÂÛ· ·fi π¿ÛÔÓÔ˜ Î·È ∞ÚÁÔÓ·˘ÙÒÓ). ΔËÏ. 24210 31059, 31060.

Xƒ∏™πª∞ Δ∏§∂ºø¡∞ N√ª∞ƒÃπ∞∫∏ AÀΔ√¢π√π∫∏™∏ T· ÙËϤʈӷ ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ Ù˘ NÔ̷گȷ΋˜ A˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ M·ÁÓËÛ›·˜, ÛÙ· ÔÔ›· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·¢ı‡ÓÔÓÙ·È ÔÈ Ôϛ٘ ÁÈ· Â͢ËÚ¤ÙËÛ‹ ÙÔ˘˜ ›ӷÈ: TH§. KEN. ¢IOIK. ...............................................2421070951-9 & 2421075555 °Ú·Ì. NÔÌ. .............................................................2421070931 - 2421071022 ..................................................................................2421075512 -2421075513 °Ú·Ê. NÔÌ. - ™‡Ì‚. ...................................................2421070931 - 2421075319 ................................................................................-2421071022 -2421075526 Eȉ. ™‡Ì. - E. ™˘Ó. ...........................2421070950 - 2421075318 - 2421075527 °Ú·Ê.T‡Ô˘ & ¢ËÌ. ™¯¤Û. ........................................2421070927 - 2421075338 °Ú·Ì. NÔÌ. ™˘Ì. ................................ 2421070976 - 2421075528 - 2421075529 °Ú·Ì. NÔÌ·Ú¯. EÈÙÚÔ‹˜ ......................................... 2421071233 -2421075307 ¶ÂÚÈ‚., XˆÚÔÙ. & YÔ‰ÔÌ. ............................................................... 2421075519 °Ú·Ì. NÔÌ·Ú¯. EÈÙÚÔ‹˜ ........................................ 2421070960 - 2421075317 OÈÎÔÓ. AÓ¿Ù˘Í˘ & A·Û¯fiÏ...........................................................2421075523 °Ú·Ì. NÔÌ. E. AÁÚ. AÓ. .........................................2421071228 - 2421075525 °Ú·Ì. NÔÌ·Ú¯. EÈÙÚ. ..............................................2421059370 - 2421075304 YÁ›·˜ & KÔÈÓˆÓÈ΋˜ ¶·Ú¤Ì‚·Û˘ ..................................................2421075517 °Ú·Ì. NÔÌ·Ú¯. EÈÙÚ. ...............................................2421071161 - 2421075313 ¶·È‰., ¶ÔÏÈÙ. & ¶ÔÏÈÙ. ¢ÈÎ.................................................................2421075521 ¢/¡™∏ ¶ƒ√°. & ∞¡. ......................................................................24210 75514 ΔÌ‹Ì. ¢È·¯Â›Ú. ¶ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ ........................................................24210 75309 ¢È‡ı. ¶ÂÚÈ‚·Ï., ÈÚÔÙ. Î·È ¶.∂. ....................................................24210 92603 ¢È‡ı. Δ¯Ó. ÀËÚÂÛÈÒÓ .................................................................24210 70974 ¢È‡ı. ªÂÙ·ÊÔÚÒÓ Î·È ∂ÈÎÔÈÓ....................................................... 24213 55511 ¢È‡ı. ∫Δ∂√: “ƒ·ÓÙ‚ԇ” .............................................................. 24213 54817 ¢È‡ı. μÈÔÌ.-∂ÓÂÚÁ. Î·È Δ¯ÓÔÏ. ..................................................... 24210 34080 ¢È‡ı. ∂Ì. Î·È ΔÔ˘Ú................................................ 24210 70943-24210 75336 ¢È‡ı. ∂ÚÁ·Û›·˜ ...................................................... 24210 70967-24210 75369 ¢È‡ı. ∞ÁÚÔÙ. ∞Ó¿Ù˘Í˘ ...............................................................24210 75200 ¢È‡ı. ∫ÙËÓÈ·ÙÚÈ΋˜ .......................................................................24210 45207 ΔÌ‹Ì· ∞ÏÈ›·˜ ................................................................................24210 33230 ¢ÈÔ›ÎËÛË ∞ÁÚÔÊ˘Ï·Î‹˜ .................................................................. 24210 70923 ¢È‡ı. ÀÁ›·˜ ................................................................................ 24213 55804 ¢È‡ı. ¶ÚfiÓÔÈ·˜ ............................................................................24213 52431 ¢È‡ı. ¶ÔÏ. ¢ÈÎ. & ¶ÚÔÛÙ. ¶ÔÏ................................. 24210 70964-24210 75325 ¢È‡ı. ¶ÔÏ. ¢ÈηȈÌ. & ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ ................................................ 24213 52561 ¢È‡ı. ¶ÚˆÙ. ∂Î·›‰Â˘Û˘....................................... 24210 39077-24210 39085 ¢È‡ı. ¢Â˘ÙÂÚÔ‚. ∂Î·›‰Â˘Û˘...................................................... 24210 47387 ¢È‡ı. ¢ÈÔÈÎ. ÀËÚ. .................................................. 24210 70921-24210 75323 ¢È‡ı. √ÈÎÔÓ. ÀËÚ. .................................................24210 70944, 24213 52563 ¢È‡ı. ∂ÌÔÚ›Ô˘ ............................................................................ 24210 38395 ¢È‡ı. ∫¤ÓÙÚ. ∂͢. ¶ÔÏÈÙÒÓ ..........................................................24210 31463 ™¢√∂ μfiÏÔ˘: ¶ÚÔ˚ÛÙ¿ÌÂÓÔ˜ ...................................24210 21433, 24213 56303,

øÚÔÛÎfiÈÔ ANIE§

¢I¶§øMATOYXO™ A™TPO§O°O™ - EPEYNHTPIA TAPø ¢¤¯ÂÙ·È Ì ڷÓÙ‚ԇ ηıËÌÂÚÈÓ¿ ΔËÏ. 6974456215

√ƒπ∑√¡Δπ∞ 1. ¶ÚÔηÏ› ·Ú·ÌfiÚʈÛË ·˘Ùfi. 2. ∞ÍÈ·Á¿ËÙË - ∞ıfiÚ˘‚Ë... ƒÔ‡Ï·. 3. ™Î·ÎÈÛÙÈ΋ ‚·Û›ÏÈÛÛ· - ¶ÔÓËÚ¿... ÙËϤʈӷ - √ ÛÎËÓÔı¤Ù˘ Ù˘ Ù·ÈÓ›·˜ “¶¿ÓÙ· ªfiÓÔ˜” . 4. ÕʈÓË... ÎfiÚË - ªÂ ÙÔ “È” ... ‚È¿˙ÂÙ·È - ÃÚÈÛÙ›Ó·...: ·Í¤¯·ÛÙË ÔÏ˘ÂηÙÔÌÌ˘ÚÈÔ‡¯Ô˜. 5. ∞Ú¯·›Ô ‡„ˆÌ· Ù˘ ªÂÛÛËÓ›·˜ - °¿ÏÏÔ˜ Û˘ÁÁڷʤ·˜ - ™ÙË °Ë ÙÔ˘ ¶˘Úfi˜ ˙Ô˘Ó. 6. ¡ÔÌfi˜ Ù˘ ¶ÂÏÔÔÓÓ‹ÛÔ˘ - ƒÔ˘Ì¿ÓÔ˜ Û˘ÁÁڷʤ·˜. 7. ΔÔ˘ ¤¯ÂÈ ·Ó·ÙÂı› Ë ÔÚÁ¿ÓˆÛË ˘ËÚÂÛ›·˜ - ΔÔ ÛËÌÂ›Ô Ù˘ ÚfiÛıÂÛ˘. 8. ∂Ï‚ÂÙÈÎfi ÔÙ¿ÌÈ - ¢ËÏËÙËÚÈ҉˜ Ê›‰È - ª·›ÚË...: ·ÏÈ¿ ÙÚ·ÁÔ˘‰›ÛÙÚÈ·. 9. ÷ÚÙ› Ù˘ ÙÚ¿Ô˘Ï·˜ - ÕÏÏ·... ·ÏÈfiÙÂÚ·. 10. ¶¿Ó Ì ٷ... Û¤· - ∏ ·ÚÈ· ·ÚÙËÚ›· Ì·˜ æ¿ÏÙ˘ ÙÔ... ÎÚ·Ù¿. 11. ¶fiÏË ÙÔ˘ μÂÏÁ›Ô˘ - ∞·ÓÙ¿ ÛÙÔ... fiÛÔÈ ™ÙË Ì¤ÛË Ù˘... ·Ú¯‹˜. 12. ∫·ÙÂÚ›Ó·: ËıÔÔÈfi˜ - ¢ËÌÈÔ˘ÚÁfi˜ Ù˘ ŸÂÚ·˜ ÙÔ˘ ¶·ÚÈÛÈÔ‡. 13. ∞Ú¯Èο ËÏÂÎÙÚÈÎÒÓ ÛȉËÚÔ‰ÚfiÌˆÓ - ¢ÈÏfi... Ì ÙÔ Ì·Ï·Îfi - ∞Ú¯Èο ÁÈ· ˆÙÔÚÈÓÔÏ·Ú˘ÁÁÔÏfiÁÔ˘˜. ∫∞£∂Δ∞ 1. •‡ÏÈÓÔ ‰¿Â‰Ô ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ Ì ÎÂÚ› - ∫·ÓÔÓÈ΋, Ê˘ÛÈÔÏÔÁÈ΋ (ÌÙÊ.). 2. º˘Û¿... Û ÔÈ‹Ì·Ù· - ™‡ÓÂÚÁ· ÙÔ˘ Ù¤ÓȘ. 3. §‡ÎÔ˜ ÚÔÛÎfiˆÓ - Δ· ‚·Û›ÏÂÈ· - §›ÁË... ¯·Ú¿. 4. ∞Ú¯‹... ·fiÊ·Û˘ - ™ÙÔÏ›‰È· ÛÙËÓ ÚÔÌÂÙˆ-

›‰· ·ÏfiÁÔ˘ - §·...: ÊÔÚËÙfi˜ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹˜. 5. ∫È ¤ÙÛÈ Ô ÌËÚfi˜ - ∞Ú¯‹... ¤ÓÙ·Û˘ - °ÂÚÌ·Ófi˜ ÔÏÈÙÈÎfi˜. 6. √˘‰¤ÙÂÚÔ ·Ó·ÊÔÚÈÎÔ‡ - ∞Î·Ù¿Ï˘ÙÔ˜, ¿Êı·ÚÙÔ˜. 7. ÀfiÁÂÈÔÈ ¤ÚÔÓÙ˜ ‚Ï·ÛÙÔ› - ªÈÛıfi˜. 8. ªÈ· ÌÔ˘ÛÈ΋ ÓfiÙ· - ÕʈÓÔ... Ó‹ÈÔ - πηÓfi Ó· ËÁ›ٷÈ. 9. £Ú˘ÏÈÎfi ÙÔ Î¿ÛÙÚÔ Ù˘ - ™›ÁÔ˘Ú·... ÂÈÓ¿ÂÈ ·˘Ù‹ - ª¤Û· ÛÙÔ... §·‡ÚÈÔ. 10. ª¤ÚÔ˜ ÙÔ˘ Ô‰ÈÔ‡ - ∞ÓÒÓ˘ÌË ÂÙ·ÈÚ›· (·Ú¯Èο) - ŸÌÔÈ· Û‡Ìʈӷ. 11. Œ¯ÂÈ... ÂÓÓÈ¿ ÁÈ· ÙÔÓ ·‰È¿ÊÔÚÔ - ∂ÎÛÊÂÓ‰ÔÓ›˙ˆ. 12. ºˆÓ‹... Îfiڷη - ªÂÙ·ÊÚ·ÛÙ‹˜ Ù˘ μ›‚ÏÈÔ˘ (2Ô˜ Ì.Ã. ·ÈÒÓ·˜) - ™Â ÛÂÈÚ¿ ÛÙË... ÛÂÈÚ¿. 13. ¢È·Ì¤ÙÚËÌ· ˘ÚÔ‚fiÏÔ˘ - ª˘ıÈ΋ ÎfiÚË ÙÔ˘ ∫¿‰ÌÔ˘ - ª¿Úη ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ. ∏ §À™∏ √ƒπ∑√¡Δπ∞: 1. ¶∞ƒ∞ª√ƒºøΔπ∫√ 2. ∞°∞¶∏™π∞ƒ∞-ƒ§ 3. ƒ∂¡-ƒ√∑-πƒª∞∫ 4. ∫ƒ-ºπ-ø¡∞™∏ 5. ∂πƒ∞-∞ª¶-√¡∞ 6. ∏§∂π∞-∞™∞∫π 7. √ƒ°∞¡øΔ∏™™À¡ 8. ∞∞ƒ-¡∞°π∞-§ø 9. √∫Δ∞ƒπ-∂Δ∂ƒ∞ 10. ª∂∞-∞√ƒΔ∏-π™√ 11. ∞Δ-Δ√™√π-ƒÃ 12. §∂Ã√À°∫∞ƒ¡π∂ 13. ∏™∞¶-§∞√À-øƒ§. ∫∞£∂Δ∞: 1. ¶∞ƒ∫∂Δ√-√ª∞§∏ 2. ∞°∂ƒπ-ƒ∞∫∂Δ∂™ 3. ƒ∞¡-ƒ∏°∞Δ∞-Ã∞ 4. ∞¶-º∞§∞ƒ∞-Δ√¶ 5. ª∏ƒπ-∂¡-ƒ∞√À 6. √™√-∞πø¡π√™ 7. ƒπ∑øª∞Δ∞ƒ√°∞ 8. º∞-¡¶-∏°∂Δπ∫√ 9. øƒπ∞-∞™πΔ∏-∞À 10. Δ∞ƒ™√™-∞∂-ƒƒ 11. ª∏¡∞™-ƒπáø 12. ∫ƒ∞-∞∫À§∞™-πƒ 13. √§∫∏-π¡ø-√¶∂§.

∫ƒπ√™ ∫¿ÓÙ ٷ ¿ÓÙ· Û‹ÌÂÚ· ÁÈ· Ó· ·Ó·Óˆı›ÙÂ Î·È Ó· ‚Á›Ù ·fi ÙË ÛÙ·ÛÈÌfiÙËÙ·, ı· Û·˜ οÓÂÈ Ôχ ηÏfi fiÏÔ ·˘Ùfi. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 5-40-33-23-4-22. Δ∞Àƒ√™ ¶ÚÔÛÔ¯‹ Û‹ÌÂÚ·, ˘¿Ú¯ÂÈ Î›Ó‰˘ÓÔ˜ Ó· ÂÍ··ÙËı›Ù Ôχ ‡ÎÔÏ· ȉ›ˆ˜ ÛÙ· ÂÚˆÙÈο Û·˜, ÊÚÔÓÙ›ÛÙ ӷ ¤¯ÂÙ ·ÓÔȯٿ Ù· ·Ó¤ÌÔÚÊ· Ì·Ù¿ÎÈ· Û·˜. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 45-30-22-12-4-5. ¢π¢Àª√π ∞Ó ¤¯ÂÙ ÙÔ ÂÚÈıÒÚÈÔ, ·ÔʇÁÂÙ οı ›‰Ô˘˜ Û˘Ìʈӛ· Û‹ÌÂÚ· Î·È Â¿Ó ·˘Ùfi ‰ÂÓ Â›Ó·È ÂÊÈÎÙfi, Â·ÓÂÍÂÙ¿ÛÙ ÚÔÛÂÎÙÈο ÙÔ˘˜ fiÚÔ˘˜ Ô˘ ı· ˘¿Ú¯Ô˘Ó. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 8-9-66-45-5-33. ∫∞ƒ∫π¡√™ ¶ÚÔÛÔ¯‹ Û‹ÌÂÚ· Û ÔÙȉ‹ÔÙ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ ...ÌÔÚÊ‹, ÌÔÚ› Ó· ÎÚ‡‚ÂÈ Î¿ÔÈ· ·¿ÙË. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 5-4-33-23-45-21. §∂ø¡ ªËÓ ÂÈÌ›ÓÂÙ ÂÈÛÌ·ÙÈο Ó· ›ÛÂÙ ÁÈ· ÙȘ ·fi„ÂȘ Û·˜, ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ ı· ÎÂÚ‰›ÛÂÙ ٛÔÙ· ·Ôχو˜. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 6-30-22-12-5-4. ¶∞ƒ£∂¡√™ √ ¤ÚˆÙ·˜ ÌÔÚ› Ó· ÎÚ‡‚ÂÈ ÔÏÏ¿ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Û‹ÌÂÚ· Ô˘ ı· Û·˜ Í·ÊÓÈ¿ÛÔ˘Ó, ‰ÂÓ ı· Ê·ÓÙ¿˙ÂÛÙ ÙÈ ı· Ì¿ıÂÙÂ Î·È ÙÈ ÁÈÓfiÙ·Ó ÙfiÛÔ Î·ÈÚfi ›Ûˆ ·fi ÙËÓ Ï¿ÙË Û·˜. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 7-60-33-23-4-22. ∑À°√™ ™‹ÌÂÚ· fi,ÙÈ Î·È Ó· Á›ÓÂÈ ÂÛ›˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ·Ú·Ì›ÓÂÙ ÛÙ·ıÂÚÔ› ÛÙȘ ÂÔÈı‹ÛÂȘ Î·È ÛÙȘ ·Í›Â˜ Û·˜. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 37-10-22-12-3-4. ™∫√ƒ¶π√™ £· Ú¤ÂÈ Î¿ÔÈ· ÛÙÈÁÌ‹ Ó· ¿ÚÂÙ ·ÔÊ¿ÛÂȘ, Ó· ·ÏÏ¿ÍÂÙÂ Û˘Ó‹ıÂȘ Î·È ı· ‰Â›Ù ÙËÓ Î·ıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ¿ Û·˜ Ó· ·ÏÏ¿˙ÂÈ Î·È Ó· ·ÔÎÙ¿ ÂӉȷʤÚÔÓ. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 35-40-12-39-9-8. Δ√•√Δ∏™ ¢ÂÓ Á›ÓÂÙ·È Ì ÙÔ ˙fiÚÈ Ó· ÂÚ¿ÛÂÙ ÙȘ ·fi„ÂȘ Î·È ÙȘ ȉ¤Â˜ Û·˜, ÁÈ· Ó· ÙȘ ·Ô‰ÂȯıÔ‡Ó ÔÈ ¿ÏÏÔÈ ÙȘ ȉ¤Â˜ Û·˜, Ú¤ÂÈ Ó· ÙȘ ÚÔÙ›ÓÂÙ Ì ¤Í˘ÓÔ ÙÚfiÔ. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 7-44-30-5-66-21. ∞π°√∫∂ƒø™ √È ÁÔËÙ¢ÙÈÎÔ› ¿ÓıÚˆÔÈ ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È ÚÔÛÔ¯‹, ÁÈ·Ù› ‡ÎÔÏ· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Û·˜ ·Ú·Ï·Ó‹ÛÔ˘Ó Î¿ÔÈ· ¿ÙÔÌ· Û‹ÌÂÚ· Î·È Ó· ÌϤÍÂÙ Û ÂÚÈ¤ÙÂȘ. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 37-20-44-12-4-33. À¢ƒ√Ã√√™ ™‹ÌÂÚ· ·Û¯ÔÏËı›Ù ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο Î·È ÌfiÓÔ Ì ÙÔ˘˜ ·Á·Ë̤ÓÔ˘˜ Û·˜, ‚Á›ÙÂ, ‰È·ÛΉ¿ÛÙÂ, οÓÙ Ú¿ÁÌ·Ù· Ô˘ Û·˜ ¢¯·ÚÈÛÙÔ‡Ó. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 34-50-38-22-12-3. πãÀ∂™ •ÂÎÈÓ‹ÛÙ ·fi Û‹ÌÂÚ· Ó· ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›ÛÂÙ ¤Ó· Ù·Íȉ¿ÎÈ Ô˘ ¤¯ÂÙ ÛÙÔ Ì˘·Ïfi Û·˜ ·ÚÎÂÙfi ηÈÚfi ÙÒÚ·, ı· Û·˜ οÓÂÈ Î·Ïfi. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 43-20-33-2345-2.

ÁÚ·ÌÌ·Ù›· ..................................................................................24210 29400. TH§EºøNA E§§HNIKH™ A™TYNOMIA™ AME™H ¢PA™H ..............................................................................................100 TH§EºøNIKO KENTPO .....................................................................2421039045 A™TYN. TMHM.BO§OY .....................................................................2421076984 A™TYN. TMHM. NEA™ IøNIA™ ...........................................................2421076985 TMHM. A™ºA§. BO§OY....................................................................2421076957 TMHM. TPOXAIA™ BO§OY ................................................................2421076968 TM. TOYP. A™TYN. BO§OY ...............................................................2421076987 A™TYN. TMHMA ¶EPIº. BO§OY .......................................................2421085401 ¶Àƒ√™μ∂™Δπ∫∏ ............................................................................................199 EKAB:............................................................................................................166 ºˆÙÈÛÌÔ‡ BÏ¿‚˜ ¢. BO§OY ...........................................................2421064931 ¢EH BÏZ—¿‚˜........................................................2421063666 - 2421063667 ¢EYAMB BÏ¿‚˜ .............................................................................2421055555 OTE BÏ¿‚˜.................................................................................................. 121 ¢‹ÌÔ˜ N.IˆÓ›·˜................................................................................2421353100 §ÈÌÂÓ·Ú¯Â›Ô .....................................................................................2421028888 E§¶A (Ô‰È΋ ‚Ô‹ıÂÈ·) ...............................................................................10400 EXPRESS SERVICE.......................................................................................1154 HELLAS SERVICE ........................................................................................1057 O¢IKH BOH£EIA ¶H§IOY BfiÏÔ˜ ..............................................................................................6944121288 X¿ÓÈ· ...............................................................................................6948745813 TÛ·Áηڿ‰·.....................................................................................6948475814 MËϛ˜.............................................................................................6948745815 YËÚ. AÔÎ. AÔÚÚ. ¢. BO§OY.........................................................2421064744 YËÚ. AÔÎ. AÔÚÚ. ¢. N. IøNIA™.................................................... 2421080865 ¢HMO™IO KTEO BO§OY..................................................................24213 54817 I¢IøTIKO KTEO.............................................2428078222-10300 (¯ˆÚ›˜ Έ‰ÈÎfi) IKTEO BfiÏÔ˘ ..............................................................2421096780,2421096720 XÈÔÓÔ‰ÚÔÌÈÎfi ΤÓÙÚÔ ......................................................................2428073719 K·Ù·Ê‡ÁÈÔ.......................................................................................2428073702 ™Δ∞£ª√™ A’ B√∏£∂πø¡ °π∞ ¶√À§π∞ N. Iø¡π∞™ .................................................................................24210 80483, 2421060301 O§YM¶IAKH AEP. .....................................................2421020910 - 2421024910 EÙ. MÂÏ. & ÚÔÛÙ. ¶ÂÚ. N. M·ÁÓ. .....................................................2421027771 Δ∏§∂ºø¡√ EKTAKTH™ ANA°KH™ Ù˘ ¢HMO™IA™ E¶IXEIPH™H™ AEPIOY (¢E¶A A.E.). ........................................................................................................2105551666 Δ∏§∂ºø¡√ EKTAKTH™ ANA°KH™ Ù˘ E¶A £E™™A§IA™ ......................................................8001187878 (·fi ÛÙ·ıÂÚfi) MÔÓ¿‰· ™˘Ì‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋˜ Î·È ıÂÚ·›·˜ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜ £.¶. E•O¢O™2410 237811 ¶I§OTO™ ........................................................................................2421023439 º§O°A: ™‡ÏÏÔÁÔ˜ °ÔÓ¤ˆÓ ·È‰ÈÒÓ Ì ηÚΛÓÔ ...............................24210 24628

TA•I PA¢IOTA•I ...................................................................................24210 27777 PA¢IOTA•I MA°NH™IA™ ................................................................ 24210 61000 A°PIA™ ...........................................................................................24280 92502 BE§E™TINOY...................................................................................24250 22725 ANø §EXøNIøN ..............................................................................24280 93389

°ƒ∞º∂π∞ Δ∂§∂Δø¡ μfiÏÔ˜: ∞ÁÁÂϤÙÔ˜ ¡ÈÎfiÏ·Ô˜, “AÁÁÂϤÙÔ˜”, ·) ∂Ï. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ 50, ‚) ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 112 ÙËÏ. 24210 20743, μ·˚Ó¿ ∞ÚÈ¿‰ÓË §. ∂ÈÚ‹Ó˘ 50-¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜, ÙËÏ. 24210-61114, μÔ‡ÏÁ·ÚË ¶·Á·ÛÒÓ 76, ÙËÏ. 24210 33022. °ÎÏ¿‚·ÙÔ˜ ¡›ÎÔ˜ ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜ 89∞Ó·Ï‹„ˆ˜ ÙËÏ. 24210-52702, ∂ÌÂÚÙ˙È¿‰Ë˜ °ÂÒÚÁÈÔ˜ “√ ¶·Ú¿‰ÂÈÛÔ˜” ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 295, ÙËÏ. 24210-43333,∫·ÙÛÈÊÔ‡ ª·ÚÈϤӷ “¶ÏÔ‡ÙˆÓ” ¢ÔÚ˘Ï·›Ô˘ 51 ÙËÏ. 2421069609, ∫Ô˘Ù›Ó· ∞ÁÏ·˝· “∫Ô˘Ù›Ó·˜” 2·˜ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 35 ÙËÏ. 24210-24070, §˘Ú›ÙÛ˘ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ “°·Ï‹ÓË” ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 59 - μ·ÛÛ¿ÓË, ÙËÏ. 24210-44444, ª¿ÏÏ·˜ ∞ÔÛÙfiÏ˘ “ª¿ÏÏ·˜” ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 187, ÙËÏ. 24210-20260, ª¿ÚÏ·˜ πˆ¿ÓÓ˘ “μ·ÙÛ·Ú¤·˜” ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 42∞, ÙËÏ. 2421028341, ƒÈ˙¿Î˘ ∂˘¿ÁÁÂÏÔ˜ “∏ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÊÚÔÓÙ›‰·” πˆÏÎÔ‡ 323 ÙËÏ. 24210-40179, ™·Ó›‰Ë˜ •ÂÓÔÊÒÓ “™·Ó›‰Ë˜” ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 223, ÙËÏ. 24210-48600, ™Ù¤ÏÏÔ˜ °ÈÒÚÁÔ˜ “∞Ú¯¿ÁÁÂÏÔ˜” ·) πˆÏÎÔ‡ 98 -§. B‡ÚˆÓÔ˜ ÙËÏ. 24210-51113, Δ˙¤Î· ∂ÈÚ‹ÓË “¡¿ÚÎÈÛÛÔ˜” ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 105-107 - º. πˆ¿ÓÓÔ˘ ÙËÏ. 24210-34552. K·Ï·ÓÙ˙‹ EϤÓË “ K·Ï·ÓÙ˙‹” AÓ··‡Ûˆ˜ 69 N. IˆÓ›· ÙËÏ.2421081524. BÂÏÂÛÙ›ÓÔ:(AÁ. °ÂÒÚÁÈÔ˜ ºÂÚÒÓ) KˆÓÛÙ·ÓÙ¤ÏÔ˜ £ˆÌ¿˜, ÙËÏ. 6978-655306, 24250 22020. ∞ÏÌ˘Úfi˜: °È·ÓÓ¿ £ÂÔ‰ÒÚ· “∫·Ú·ÁÎÔ‡Ó˘” ÙËÏ. 2422023332, ∫·ÙÛ·Ô‡Ó˘ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ “∫·ÙÛ·Ô‡Ó˘” ÙËÏ. 24220-23705, ª·˘ÚÔÁ¤Ó˘ ™¿‚‚·˜ “ª·˘ÚÔÁ¤Ó˘” ÙËÏ. 24220-23214. ∑·ÁÔÚ¿:∫Ô˘ÚÂÏ¿˜ ΔÚÈ·ÓÙ¿Ê˘ÏÏÔ˜ “∫Ô˘ÚÂÏ¿˜” ÙËÏ. 24260-23255 ™ÎÈ¿ıÔ˜: AÁÁÂϤÙÔ˜ ™Ù·Ì¿Ù˘ “H °ˆÓÈ¿ ÙˆÓ AÁÁ¤ÏˆÓ” ÙËÏ. 24270-21748 μÂÏÂÛÙ›ÓÔ: ¶··ÔÛÙfiÏÔ˘ ¶. ÙËÏ. 24250 22706, 6973 421267 °ƒ∞º∂π∞ Δ∂§∂Δø¡ ∂∫Δ√™ ™øª∞Δ∂π√À 1. ∫·˚Ì¿Î˘ ∏Ï›·˜, ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 91, ÙËÏ. 24210-72072, 2. ¶··¯Ú‹ÛÙÔ˜ ¡›ÎÔ˜ 2·˜ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 51, ÙËÏ. 24210-25360.

™Î¿ÎÈ EÈ̤ÏÂÈ·: AÓ‰ÚÈÒÙ˘ E. ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘

™∫∞∫π ™Δ√À™ √§Àª¶π∞∫√À™ ∞°ø¡∂™

ªÈ· ¯Ô‡ÊÙ· ͇ÏÈÓ˜ ÊÈÁÔ‡Ú˜ Ì ÊfiÓÙÔ ·ÛÚfiÌ·˘Ú· ÙÂÙÚ¿ÁˆÓ·, ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Á›ÓÔ˘Ó √Ï˘ÌÈ·Îfi ÕıÏËÌ·; ∞˘Ùfi ‡¯ÔÓÙ·È ÔÈ ··ÓÙ·¯Ô‡ ÛηÎÈÛÙ¤˜ Û fiÏÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Î·È È‰È·ÈÙ¤Úˆ˜ ·˘ÙÔ› Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÛÔ‚·Úfi Úfi‚ÏËÌ· ÔÚ¿Ûˆ˜. ªÔÚ› ‚¤‚·È·, ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙ· 28 ÔÏ˘Ìȷο ·ıÏ‹Ì·Ù· Ô˘ ¤Ï·‚·Ó ¯ÒÚ· ÛÙÔ Ì·ÎÚÈÓfi ¶ÂΛÓÔ ÙÔ 2008, Ó· ÌËÓ ÂÚÈÏ·Ì‚·ÓfiÙ·Ó ÙÔ ÛοÎÈ, fï˜ ÔÈ “∞ı¿Ó·ÙÔÈ” Èı‡ÓÔÓÙ˜ ÙˆÓ √Ï˘ÌÈ·ÎÒÓ ∞ÁÒÓˆÓ ÙÔ˘ 2012 ÛÙÔ §ÔÓ‰›ÓÔ, ÌÂÏÂÙÔ‡Ó ÛÔ‚·Ú¿ ÛÙÔ Ó· Û˘ÌÂÚÈÏ¿‚Ô˘Ó ÙÂÏÈο ÙÔ ÛοÎÈ ÛÙÔ˘˜ ¶·Ú·ÔÏ˘ÌÈ·ÎÔ‡˜ ∞ÁÒÓ˜. £· ‹Ù·Ó ¢¯‹˜ ¤ÚÁÔ, ·Ó ÔÈ ·fiÌÌ·ÙÔÈ ÛηÎÈÛÙ¤˜, ı· ¤¯Ô˘Ó ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ˙‹ÛÔ˘Ó ÌÈ· Ù¤ÙÔÈ· ·ÓÂ·Ó¿ÏËÙË ÂÌÂÈÚ›·, ˆ˜ ‡ÛÙ·ÙË ·Ó·ÁÓÒÚÈÛË ÙˆÓ ÚÔÛ·ıÂÈÒÓ Ô˘ οÓÔ˘Ó, ÁÈ· ÌÈ· ÈÛfiÙÈÌË ˙ˆ‹ ·Ó¿ÌÂÛ¿ Ì·˜.

√ Ã√¡√™ ™Δ√ ™∫∞∫π °È· ÔÏÏÔ‡˜ Â›Ó·È ‚¿ÏÛ·ÌÔ, ÁÈ· ¿ÏÏÔ˘˜ ¯ıÚfi˜, Ì· ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˘˜ Û‡ÌÌ·¯Ô˜. √ ¯ÚfiÓÔ˜ ı· ¤ÏÂÁ ηÓ›˜ ˆ˜ Â›Ó·È Ë ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ÌfiÏȘ ¤Ú·ÛÂ. ∏ ÛÙÈÁÌ‹ fï˜ fiÙ·Ó ·ÍÈÔÔÈÂ›Ù·È Î·È ÔÚÔıÂÙÔ‡ÓÙ·È ÛÙfi¯ÔÈ, ÙfiÙ ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ ÚԉȷÁÚ¿ÊÂÙ·È Úfi‰ÈÓÔ. ™ÙÔ ÛοÎÈ Ô ¯ÚfiÓÔ˜ Ì‹Î ·Ú¯¤˜ Ù˘ ‰ÂηÂÙ›·˜ ÙÔ˘ ë30 fiÙ·Ó ¤ÁÈÓ·Ó Â˘Ú¤ˆ˜ ‰È·‰Â‰Ô̤ӷ Ù· Ì˯·ÓÈο ÚÔÏfiÁÈ·. ΔfiÙÂ, ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÌÈ· ·ÚÙ›‰· ‰ÂÓ ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ‰È·ÚΤÛÂÈ ¿Óˆ ·fi 6 ÒÚ˜, ÌÈ·˜ Î·È ÙÔ ÂȉÈο ‰È·ÌÔÚʈ̤ÓÔ ÛηÎÈÛÙÈÎfi ÚÔÏfiÈ ÌÂÙÚ¿ ÙÔÓ ÂÓ·fiÌÂÈÓ· ¯ÚfiÓÔ ·ÓÙ›ÛÙÚÔÊ·. ™‹ÌÂÚ·, ÙÔ ÚÔÏfiÈ “º›ÛÂÚ” ¤¯ÂÈ Ê¤ÚÂÈ Â·Ó¿ÛÙ·ÛË Ì ¤Ó· Ó¤Ô Â›‰Ô˜ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÔ‡ ¯ÚÔÓÔÁÚ¿ÊÔ˘. O ¯ÚfiÓÔ˜ ‰ÂÓ ÂÍ·ÓÙÏÂ›Ù·È ıˆÚËÙÈÎÒ˜ ÔÙ¤, ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ÚÔÛÙ›ıÂÓÙ·È -Û˘Ó‹ıˆ˜ - 5 ‰Â˘ÙÂÚfiÏÂÙ· οı ÊÔÚ¿ Ô˘ Ô ·›¯Ù˘ οÓÂÈ ÙËÓ Î›ÓËÛ‹ ÙÔ˘.

™ÔÊ¿ ÛηÎÈÛÙÈο

“∞Á·Ò ÙÔ ÛοÎÈ, fi¯È ÙÔ˘˜ ÛηÎÈÛÙ¤˜” ƒfiÌÂÚÙ Δ˙¤Ë̘ º›ÛÂÚ 1943-2008 ¶·ÁÎfiÛÌÈÔ˜ ÚˆÙ·ıÏËÙ‹˜ ÛοÎÈ 1972-5

∞§∏™ª√¡∏Δ∏ ¶∞ƒΔπ¢∞ ƒfiÌÂÚÙ Δ˙¤Ë̘ º›ÛÂÚ - Garcia Raimundo ªÔ˘¤ÓÔ˜ ÕÈÚ˜ 13.08.1970 ∫ÏÂÈÛÙ‹ ÛÈÎÂÏÈ΋ ¿Ì˘Ó· 1.e4 c5 2.Nc3 e6 3.Nge2 d6 4.g3 Nf6 5.Bg2 Nc6 6.0-0 a6 7.d3 Be7 8.h3 Qc7 9.Be3 b5 10.a3 Bb7 11.f4 b4 12.axb4 Nxb4 13.f5 e5 14.Na4 0-0 15.c3 Nc6 16.Qd2 Rad8 17.g4 h6 18.Ng3 Nh7 19.b4 cxb4 20.Bb6 Qd7 21.Bxd8 Qxd8 22.cxb4 Bg5 23.Qe1 Bh4 24.Kh2 h5 25.Qd1 Bg5 26.Rb1 Bf4 (‰È¿ÁÚ·ÌÌ·)

ΔÈ ·›˙Ô˘Ó Ù· ÏÂ˘Î¿; μ·ıÌfi˜ ‰˘ÛÎÔÏ›·˜ 4/5

§Y™H 27.Rxf4! [27.gxh5?! Qg5 28.Qg4 Qh6Ñ] 27...exf4 28.Nxh5 Qg5 29.Qf3 Ne5 30.Qxf4 Nxd3? [◊30...Qxf4+ 31.Nxf4 g5 32.fxg6 fxg6±] 31.Qxd6 Nf2 [31...Qd8 32.Qxd8 Rxd8 33.Rd1+-] 32.Nc5 g6 33.Qf4 gxh5 34.Qxf2 Bc6 35.h4 Qxg436.Bh3 1-0

º∞ƒª∞∫∂π∞ ™‹ÌÂÚ· ΔÂÙ¿ÚÙË 27 ∞ÚÈÏ›Ô˘ ‰ÈËÌÂÚÂ‡Ô˘Ó ·fi 8 .Ì. - 10 Ì.Ì. Ù· Ê·Ú̷Λ·: ¶·ÓÙÔÛÙÔÔ‡ÏÔ˘ ÷ڿ˜, ΔÔ¿ÏË 69 - 28˘ √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ (∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜), ÙËÏ. 2421027807, ªϤÙÛ· ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘, πˆÏÎÔ‡ 69· - ª·ÁÓ‹ÙˆÓ, ÙËÏ. 2421052200, ∫‡ÚÎÔ˘ - ¡ÈÎÔÏÔÔ‡ÏÔ˘ ∞ÈηÙÂÚ›Ó˘, π¿ÛÔÓÔ˜ 93 - ΔÔ¿ÏË, ÙËÏ. 2421024560. ∞ÓÔÈÎÙfi Ë̤ڷ Î·È Ó‡ÎÙ· ÂÎÙfi˜ 13.30-17.00 ı· Â›Ó·È ÙÔ Ê·Ú̷ΛÔ: ™Ô‡Ì·ÛË ∞ÚÙÂÌÈÛ›·˜, 2·˜ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 38, ÙËÏ. 2421032622. ™ÙË ¡. πˆÓ›· ·ÓÔÈÎÙfi Ë̤ڷ Î·È Ó‡ÎÙ· ı· Â›Ó·È ÙÔ Ê·Ú̷ΛÔ: ÷ڷϷÌ›‰Ë ªÈ¯. ¶··‰ÔÔ‡ÏÔ˘ ∞ÈηÙ., ™˘ÛÙÂÁ·Ṳ̂ӷ Ê·Ú̷Λ·, ª·È¿Ó‰ÚÔ˘ 60, ÙËÏ. 2421060651. TH§. ºAPMAKEIøN: 1434

Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 27 A¶PI§I√À 2011

TA ™KAKI™TIKA NEA KONTA ™A™ KA£E TETAPTH KAI ™ABBATO


TËÏÂfiÚ·ÛË 39

Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 27 A¶PI§I√À 2011

™Ã√§π∞

¶ƒ√°ƒ∞ªª∞

¢Ô˘ÏÂȤ˜ Ì ÊÔ‡ÓÙ˜ ¶H§IO 06 VHF, 62 UHF - ™øPO™ 22 UHF

08.00 08.30 09.30 10.00 10.30 11.00 11.30 12.30

16.50 17.00 17.30 18.00 19.00 20.00 21.00 22.00 23.45

00.15

÷ÚÔ‡ÌÂÓÔ Í‡ÓËÌ· √È ‹ÚˆÂ˜ Ù˘ ÛÁÎÏÈÙ·Ô˘Ó ΔÔ ÙÛ›ÚÎÔ Ù˘ Δ˙Ô Δ˙Ô ªÂ ¯·ÚÙ› Î·È Ì ÔÓÙ›ÎÈ ΔÔ Î·Ï¿ÓÈ Ù˘ ‚ÈÙÚ›Ó·˜ πÛÙÔڛ˜ Ú·ÁÌ¿ÙˆÓ ŸÙ·Ó Ù· ‡η ›¯·Ó ÚfiÛˆÔ ¶·ÁÎfiÛÌÈÔ ¶ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ∫·ÏÏÈÙ¯ÓÈÎÔ‡ ¶·ÙÈÓ¿˙ ÕÓÙÚ˜-Û‡ÓÙÔÌÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ·. º‡ÛË Î·È ÚˆÙ·ıÏËÙ¤˜ (∂) ∂ÏÏËÓÈÎfi ÎfiÛÌËÌ· ∂¤ÛÙÚÂÊ (∂) ∂ÈÎfiÓ· ÛÔ˘ Â›Ì·È (∂) Δ·Íȉ‡ÔÓÙ·˜ “ÕÁÈÔÈ ΔfiÔÈ” Δ· Ì˘ÛÙ‹ÚÈ· Ù˘ §ÈÛ·‚fiÓ·˜ ∏ ˙ˆ‹ Â›Ó·È ·ÏÏÔ‡ “ÕÊı·ÚÙÔ˜” ¶·ÁÎfiÛÌÈÔ ¶ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ∫·ÏÏÈÙ¯ÓÈÎÔ‡ ¶·ÙÈÓ¿˙ ∑¢Á¿ÚÈ·-Û‡ÓÙÔÌÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ·. ∂ÁÎÏ‹Ì·Ù·

* ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È Ì ÂÎÔÌ¤˜ Û Â·Ó¿ÏË„Ë.

¶H§IO 48 UHF

07.00 10.00 13.00 13.15 16.00 17.30 18.00 19.00 20.00 21.00 22.00 23.00 24.00 02.00

04.00 04.30

¶¿Óˆ ÛÙËÓ ÒÚ· ∫·Ê¤˜ Ì ÙËÓ ∂ϤÓË ∂ȉ‹ÛÂȘ ∫Ô˘˜ ÎÔ˘˜ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ¢¤ÛÙ ÙÔ˘˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ ÛÙË ÓÔËÌ·ÙÈ΋ √ÈÎÔÁÂÓÂȷΤ˜ ÈÛÙÔڛ˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ ∫¿ÙÈ „‹ÓÂÙ·È (∂) Botrini’s project ™›ÙÈ ·’ ÙËÓ ·Ú¯‹ (∂) √ÈÎÔÁÂÓÂȷΤ˜ ÈÛÙÔڛ˜ (∂) Sex and the city “°Ô˘›ÏÈ·Ì Î·È ∫¤ÈÙ: √ Á¿ÌÔ˜ ÙÔ˘ ·ÈÒÓ·” ΔËÏ·ÁÔÚ¤˜ ∫Ô˘˜ ÎÔ˘˜ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ

£E™™A§IA TV 111111111111111111111111111

06.00 06.50 08.00 09.30 11.00 12.00 13.00 14.00 14.30 16.30 17.10 18.00 19.00 21.00 21.30 23.00 23.50 01.25 03.00

∏ ÒÚ· Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ (∂) °ÂÁÔÓfiÙ· (∂) ∫·ÏË̤ڷ £ÂÛÛ·Ï›· ¶ÔÏÈÙÈÎÔ› ‰È¿ÏÔÁÔÈ (∂) ªË ÌÔ˘ ÂȘ ¡ÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú ΔËÏ·ÁÔÚ¤˜ ªÔ˘ÛÈÎfi ËÌ›ˆÚÔ ΔÔ Ì·Áη˙›ÓÔ Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ΔËÏ·ÁÔÚ¤˜ ∏ ÒÚ· Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ °ÂÁÔÓfiÙ· “One love” °ÂÁÔÓfiÙ· Û 10’ Î·È ‰ÂÏÙ›Ô ÛÙË ÓÔËÌ·ÙÈ΋ ∂Ó §Â˘ÎÒ ∂ȉ‹ÛÂȘ ∫·ÏË̤ڷ £ÂÛÛ·Ï›· (∂) ΔÔ Ì·Áη˙›ÓÔ Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ (∂) “∫·Ù·Ú·Ì¤ÓÔÈ ¿ÁÁÂÏÔÈ”

¶H§IO 31 UHF - ™øPO™ 46 UHF

¶H§IO 41 UHF, 62 UHF - ™øPO™ 28 UHF

06.00 10.00 12.00 13.00 15.00 16.00 18.00 18.15 18.45 19.45 20.00 21.00 21.45 23.45 00.30

¶ÚˆÈÓ‹ ÂÓË̤ڈÛË ™˘Ì‚·›ÓÂÈ ÙÒÚ· ∂ȉ‹ÛÂȘ ª¤ÓÔ˘Ì ∂ÏÏ¿‰·best of ∂ȉ‹ÛÂȘ Œ¯ÂÈ ÁÔ‡ÛÙÔ ∂ȉ‹ÛÂȘ ºˆÙfiÛÊ·ÈÚ· (∂) “¢Ô˘ÏÂȤ˜ Ì ÊÔ‡ÓÙ˜” ™·Ó Û‹ÌÂÚ· ÙÔÓ 20fi ·ÈÒÓ· ∂ȉ‹ÛÂȘ Champions NET ƒÂ¿Ï ª·‰Ú›Ù˘ª·ÚÙÛÂÏfiÓ· Champions NET ŒÁÎÏËÌ· Î·È ¤Ú¢ӷ

* ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È Ì ÂÎÔÌ¤˜ Û Â·Ó¿ÏË„Ë

06.00 07.00 10.00 13.10 14.00 15.00 16.00 17.10 17.20 18.00 19.00 20.00 21.00 21.50 23.00 00.50 01.00 02.00 03.00 04.15 05.00

μ¤Ú· ÛÙÔ ‰ÂÍ› ∫ÔÈÓˆÓ›· ÒÚ· MEGA ¶ƒøπ¡√ mou ∏ ˙ˆ‹ Ù˘ ¿ÏÏ˘ ∂ȉ‹ÛÂȘ ∂Ú·ÛÙ‹˜ ‰˘ÙÈÎÒÓ ÚÔ·ÛÙ›ˆÓ §·ÙÚÂ̤ÓÔÈ ÌÔ˘ Á›ÙÔÓ˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ ™’ ·Á·Ò Ì’ ·Á·¿˜ Patty, Ë ÈÔ fiÌÔÚÊË ÈÛÙÔÚ›· Δ· Ì˘ÛÙÈο Ù˘ ∂‰¤Ì ∂ȉ‹ÛÂȘ ∏ ˙ˆ‹ Ù˘ ¿ÏÏ˘ 50-50 “√È ¿ÓÙÚ˜ Ì ٷ Ì·‡Ú· 2” ∂ȉ‹ÛÂȘ §fiÁˆ ÙÈÌ‹˜ ∞fiÛÙ·ÛË ·Ó·ÓÔ‹˜ √ ÂÈÛΤÙ˘ Ù˘ ÔÌ›¯Ï˘ ΔËÏÂÌ¿ÚÎÂÙÈÓÁÎ ºÈÏÔ‰Ô͛˜

¶H§IO 35,55 UHF - ™øPO™ 56 UHF

06.00 07.00 10.00 12.50 13.00 13.30 14.30 15.30 16.50 17.10 19.00 20.00 21.00 22.00 23.00 24.00 01.00 01.10 01.20 02.20 03.20 04.20 04.50 05.20

111111111111111111111111111

06.00 10.00 13.00 14.00 15.00 15.45 16.55 17.00 18.00 18.50 19.55 20.45 21.00 22.00 23.00 01.15 02.15 03.00 03.45 04.30

¶ÚÒÙË °Ú·ÌÌ‹ ™∫∞´ ÙÒÚ· ¡Ù·ÓÙ¿ ÚÒÙˆÓ ‚ÔËıÂÈÒÓ Ten years younger Chef ÛÙÔÓ ·¤Ú· ™∫∞´ life ∂ȉ‹ÛÂȘ ÛÙË ÓÔËÌ·ÙÈ΋ America’s next top model ∂ȉ‹ÛÂȘ Dog whisperer Chef ÛÙÔÓ ·¤Ú· ∂ÏÏËÓÔÊÚ¤ÓÂÈ· ∂ȉ‹ÛÂȘ CSI, ¡¤· ÀfiÚÎË: ™ÙÔÓ ÙfiÔ ÙÔ˘ ÂÁÎÏ‹Ì·ÙÔ˜ Inside the volcano CSI, ªÈ¿ÌÈ: ™ÙÔÓ ÙfiÔ ÙÔ˘ ÂÁÎÏ‹Ì·ÙÔ˜ (∂) Final report ª·ÙȤ˜ ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ¡ÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú The Oprah Winfrey show

Δ‡¯Ë ‚Ô˘Ófi ∫·ÏË̤ڷ ∂ÏÏ¿‰· 10 Ì 1 Ì·˙› ªÂ ·Á¿Ë ∂ȉ‹ÛÂȘ ÕÎÚˆ˜ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·ÎfiÓ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ Î·È ∂ϤÓ˘ ΔÔ Î·Ê¤ Ù˘ ÷ڿ˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ ∞ÛË̤ÓÈ· ÊÂÁÁ¿ÚÈ· Dancing with the stars daily ∂ȉ‹ÛÂȘ ¶Ï¿Î· οÓÂȘ Steps ƒ¿‰ÈÔ ·Ú‚‡Ï· Grey’s anatomy ∂ȉ‹ÛÂȘ ªÂ ·Á¿Ë Americas got talent European poker tour ∫¿ÚÌ· ΔËÏÂÌ¿ÚÎÂÙÈÓÁÎ Mobile fun μfiÙη ÔÚÙÔοÏÈ

¶H§IO 44 UHF-™øPO™ 33 UHF

08.00 09.00 09.30 09.50 11.00 11.30 12.30 13.00 14.30 15.30 16.00 16.30 17.00 17.05 18.30 19.00 20.00 21.45 22.00 23.00 00.30 01.30 02.30 03.30 04.30

√È ÎfiÚ˜ ÙÔ˘ ª·Î §¤ÔÓÙ ¶·ÁÎfiÛÌÈ· ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· ª·ÁÈÎfi˜ ÎfiÛÌÔ˜ ∫·ıËÌÂÚÈÓ¿ ∞fi ηډȿ˜ ∑Ò· Û·Ó ÂÌ¿˜ ∂ԯȷΤ˜ Á‡ÛÂȘ ∂ȉ‹ÛÂȘ ΔfiÏÌË Î·È ÁÔËÙ›· ™˘ÓÙ·Á¤˜ Ì 5 ˘ÏÈο ª·ÁÈÎfi˜ ÎfiÛÌÔ˜ ∏ ¯·Ú¿ Ù˘ ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ ¶¤ÓÙÂ Î·È Î¿ÙÈ... √ ÎfiÛÌÔ˜ ÙˆÓ ÛÔÚ ¶ÔÏÈÙÈΤ˜ ‰ÔÏÔÊÔӛ˜ “√ ı›Ԙ ·fi ÙÔÓ ∫·Ó·‰¿” ¢ÂÏÙ›Ô Î·ÈÚÔ‡ ∂ȉ‹ÛÂȘ ∞ÓȯÓ‡ÛÂȘ ¶¤ÓÙ ηÈ... ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ› Û ΛӉ˘ÓÔ ΔfiÏÌË Î·È ÁÔËÙ›· ∞ÏËıÈÓ¿ ÛÂÓ¿ÚÈ· ∫·ıËÌÂÚÈÓ¿

¶H§IO 58 UHF - ™øPO™ 23 UHF

06.45

07.30 10.00 11.30 12.30 13.30 15.45 17.45 17.50 19.45 21.00 23.30 00.30 01.30 02.30

∫ÈÓÔ‡ÌÂÓ· Û¯¤‰È· (Sylvester and Tweety mysteries, √ ™ÎÔ‡ÌÈ ÓÙÔ˘ Î·È Ù· Ì˘ÛÙ‹ÚÈ·) ¶ÚˆÈÓ‹ ÌÂϤÙË “ΔÔ ÛÎÈ¿¯ÙÚÔ” ª·Ú›·, ¿ÁÁÂϤ ÌÔ˘ ∂ȉ‹ÛÂȘ Super Star ∞Í›˙ÂÈ Ó· ÙÔ ˙ÂȘ ∂ȉ‹ÛÂȘ ÛÙË ÓÔËÌ·ÙÈ΋ ºÒÙ˘-ª·Ú›· live ∂ȉ‹ÛÂȘ “ºÔÓÈÎfi fiÏÔ 3” The Mentalist Fringe Nip Tuck “√ ÚˆÙ¿Ú˘”

¶H§IO 24 UHF - ™øPO™ 45 UHF

06.00 07.30 08.15 09.15 10.15 12.00 13.00 15.00 17.00 18.00 19.00 20.00 20.45 21.00 21.30 23.00 23.45 00.15 02.30

∫ÂÓÙÚÈ΋ ∂ÏÏ¿‰· ηÏËÛ¤Ú· (∂) ¶ÚˆÈÓ‹ ÂÓË̤ڈÛË ¶·È‰ÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ¡ÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú Õڈ̷ ∂ÏÏ¿‰·˜ ¡ÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú ¶ÚÔÙ¿ÛÂȘ ·ÁÔÚ¿˜ ∫ÂÓÙÚÈ΋ ∂ÏÏ¿‰· ηÏËÛ¤Ú· Celebrities ∂ȉ‹ÛÂȘ ¡ÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú Astitvia £¤Ì· Ë̤ڷ˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ ∞fi„ÂȘ ∂ȉ‹ÛÂȘ ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ ƒ¿ÏÈ ∞Ó¿‚·Û˘ ∞fi„ÂȘ (∂) ¡˘¯ÙÂÚÈÓ¤˜ ‰È·‰ÚÔ̤˜

* ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È Ì ÂÎÔÌ¤˜ Û Â·Ó¿ÏË„Ë. 111111111111111111111111111

17.00 18.00 19.00 20.00 21.00 23.00 01.00

ªÈ¯·‹Ï ÕÁÁÂÏÔ˜, Ô £Â›Ô˜ ∏ ∂˘ÚÒË ÙÔ ªÂÛ·›ˆÓ· “ªÔÓ·¯Ô› Î·È ·ÈÚÂÙÈÎÔ›” ¶fiÏÂȘ, ËÁ¤˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·˜ “∞Û›˙Ë 1315 Ì.Ã.” μÈÔη‡ÛÈÌ·-¤Ó·˜ ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈÎfi˜ ÙÚfiÔ˜ ŸÙÔ ¶Ú¤ÌÈÓÁÎÂÚ: Ë ·Ó·ÙÔÌ›· ÂÓfi˜ ÛÎËÓÔı¤ÙË “∞ÓıÚÒÈÓÔ˜ ·Ú¿ÁˆÓ” μÈÔη‡ÛÈÌ· -¤Ó·˜ ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈÎfi˜ ÙÚfiÔ˜ (∂)

08.00 09.30 10.30 12.00 15.00 17.00 18.00 19.30 21.00 22.00 24.00 00.30 01.30 06.00 07.00

¶ÚˆÈÓ‹ ·Ù˙¤ÓÙ· ª·˙› ¶ÚˆÈÓ¤˜ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ ΔËÏÂˆÏ‹ÛÂȘ ¶·Ú¿ı˘ÚÔ ÛÙË £ÂÛÛ·Ï›· ∞ÛÙÚÈΤ˜ ÚԂϤ„ÂȘ Ì ÙËÓ ∞ÓÈ¤Ï ∂ȉ‹ÛÂȘ MAD: OK ∂ȉ‹ÛÂȘ ¢Â‰Ô̤ÓÔ ∂ȉ‹ÛÂȘ ¶fiÎÂÚ bonus ªÔ˘ÛÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ∂ȉ‹ÛÂȘ ¶·È‰È΋ ÂÎÔÌ‹

£Â¿Ì·Ù· √DEON §π¡Δ√

VILLAGE 4 CINEMAS VOLOS

£∂∞ª∞Δ∞ ∞¶√ 21-27/4/11

∂μ¢√ª∞¢∞ ¶ƒ√μ√§ø¡: 21-27/4/11

∞π£√À™∞ 1 BIUTIFUL ¶ÚÔ‚ÔϤ˜: 7.00 & 9.45

∞π£√À™∞ 1 HOP (ÎÈÓ/Ó· Û¯¤‰È·-ÌÂÙ/ÓÔ): ª. ¶¤ÌÙË+∫˘Úȷ΋+ΔÚ›ÙË+ΔÂÙ¿ÚÙË: 17.30, ª. ™¿‚‚·ÙÔ+¢Â˘Ù¤Ú·: 12.15, 15.00, 17.30. HANNA: ª. ¶¤ÌÙË: 20.15, 22.30, ∫˘Úȷ΋-ΔÂÙ¿ÚÙË: 21.45. ∞¶√§ÀΔ∏ ∂ÀºÀ´∞ (ÂÚÈ¤ÙÂÈ·): ª. ¶¤ÌÙË: 19.30, 21.45, 00.00, ∫˘Úȷ΋-ΔÂÙ¿ÚÙË: 19.30. ¶∞°∫√™ªπ∞ ∂π™μ√§∏ (ÂÚÈ¤ÙÂÈ·): ª. ¶¤ÌÙË: 20.30, 23.00, ∫˘Úȷ΋-ΔÂÙ¿ÚÙË: 00.00. ∞π£√À™∞ 2 SCREAM 4: ª. ¶¤ÌÙË 19.30, 22.00, 00.30, ∫˘Úȷ΋-ΔÂÙ¿ÚÙË: 20.30, 22.45. √ °√Àπ¡π Δ√ ∞ƒ∫√À¢∞∫π (ÎÈÓ/Ó· Û¯¤‰È·-ÌÂÙ/ÓÔ): ª. ¶¤ÌÙË+ΔÚ›ÙË+ΔÂÙ¿ÚÙË: 16.15, 17.45, ª. ™¿‚‚·ÙÔ+¢Â˘Ù¤Ú·: 11.45, 13.15, 14.45, 16.15, 17.45, ∫˘Úȷ΋: 17.45. ∂ƒ°∂¡∏¢∂™ °π∞ ªπ∞ ∂μ¢√ª∞¢∞ (Έ̈‰›·): ∫˘Úȷ΋-ΔÂÙ¿ÚÙË: 19.15, 21.30, 23.45. ∞π£√À™∞ 3 ªπ∞ º√ƒ∞ ∫∞π ∂¡∞ ªøƒ√ (ÂÏÏËÓÈ΋ Έ̈‰›·): ª. ¶¤ÌÙË-ª. ™¿‚‚·ÙÔΔÂÙ¿ÚÙË: 18.30. RIO (ÎÈÓ/Ó· Û¯¤‰È·-ÌÂÙ/ÓÔ): ª. ¶¤ÌÙË+ΔÚ›ÙË+ΔÂÙ¿ÚÙË: 16.30, ª. ™¿‚‚·ÙÔ+¢Â˘Ù¤Ú·: 12.30, 14.30, 16.30. ∞π£√À™∞ 4 Δ∞ Δ∂§∂ÀΔ∞π∞ 8 §∂¶Δ∞ (ÂÚÈ¤ÙÂÈ·): ∫˘Úȷ΋-ΔÂÙ¿ÚÙË: 20.15, 22.15, 00.15. RIO 3D (ÎÈÓÔ‡ÌÂÓ· Û¯¤‰È·-ÌÂÙ/ÓÔ): ª. ¶¤ÌÙË+ΔÚ›ÙË+ΔÂÙ¿ÚÙË: 16.00, 18.00, ª. ™¿‚‚·ÙÔ+¢Â˘Ù¤Ú·: 12.00, 14.00, 16.00, 18.00, ∫˘Úȷ΋: 18.00.

Δ∏§. 2421024311

∞π£√À™∞ 2 ·) RIO ¶ÚÔ‚ÔÏ‹: 6.15. ‚) ™∞°∫∞∏ ∏ ¶√§∏ Δø¡ ∫∞Δ∞™∫√¶ø¡ ¶ÚÔ‚ÔϤ˜: 8.15 & 10.15. ª. ¶·Ú·Û΢‹ ª. ™¿‚‚·ÙÔ: ∫§∂π™Δ∞. ∂˘¯fiÌ·ÛÙ ∫·Ïfi ¶¿Û¯·

Δ∏§∂ºø¡√: 24210 94600

∫ˆÌˆ‰›·, ·Ú·ÁˆÁ‹˜ 1959, Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· ¶¿ÓÔ˘ °Ï˘ÎÔÊÚ‡‰Ë. ¶·›˙Ô˘Ó: ¡›ÎÔ˜ ™Ù·˘Ú›‰Ë˜, °È¿ÓÓ˘ °ÎȈӿ΢, ∞Ϥη ™ÙÚ·ÙËÁÔ‡, §˘‰›· ™ÙÂÊ·Ó›‰Ô˘.

ŒÓ·˜ ·Á·ıfi˜ Â·Ú¯ÈÒÙ˘ ¤Ú¯ÂÙ·È ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· Ì’ ¤Ó· ÌÈÎÚfi ÎÔÌfi‰ÂÌ· Î·È Ì ·ÒÙÂÚÔ ÛÎÔfi Ó· Á›ÓÂÈ ÏÔ‡ÛÈÔ˜. ŸÌˆ˜ È¿ÓÂÙ·È ÛÙ· Ó‡¯È· ÌÈ·˜ Û˘ÌÌÔÚ›·˜ ÎÔÌÈÓ·‰fiÚˆÓ, Ô˘ ÙÔÓ ˙·Ï›˙Ô˘Ó Ì ȷÙÚÈΤ˜ ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ Î·È ÚÔÛ·ıÔ‡Ó Ó· ÙÔÓ ›ÛÔ˘Ó Ó· ·ÁÔÚ¿ÛÂÈ ¤Ó· ÙÚfiÏÂ˚. ªÂ ÙËÓ Ù·ÈÓ›· “¢Ô˘ÏÂȤ˜ Ì ÊÔ‡ÓÙ˜” , Ô ¶¿ÓÔ˜ °Ï˘ÎÔÊÚ‡‰Ë˜, ¤Ó·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚÔ˘˜ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈÎÔ‡˜ ÛÎËÓÔı¤Ù˜ Ù˘ ÚÒÙ˘ ÌÂÙ·ÔÏÂÌÈ΋˜ ÁÂÓÈ¿˜, οÓÂÈ ÙÔ ÓÙÂÌÔ‡ÙÔ ÙÔ˘. ¡∂Δ 18.45

√ ı›Ԙ ·fi ÙÔÓ ∫·Ó·‰¿ ∫ˆÌˆ‰›·, ·Ú·ÁˆÁ‹˜ 1959, Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· º›ÏÈÔ˘ º˘Ï·ÎÙÔ‡. ¶·›˙Ô˘Ó: °ÂˆÚÁ›· μ·ÛÈÏÂÈ¿‰Ô˘, °È¿ÓÓ˘ °ÎȈӿ΢, °ÈÒÚÁÔ˜ ∫·Ì·Ó¤ÏÏ˘, ª¿Úı· ∫·Ú·ÁÈ¿ÓÓË.

√ ∫ÒÛÙ·˜, Ô °ÈÒÚÁÔ˜ Î·È Ô ¶¿ÓÔ˜, Â›Ó·È ÙÚÂȘ ÔÓËÚÔ› Ù‡ÔÈ, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ, ÁÈ· Ó· ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÔ˘Ó ÙË Û˘Ì¿ıÂÈ· Î·È ÙËÓ ·ÓÔ¯‹ Ù˘ ÛÈÙÔÓÔÈÎÔÎ˘Ú¿˜ ÙÔ˘˜, Ì˯·Ó‡ÔÓÙ·È Ó· Ù˘ ÚÔÍÂÓ¤„Ô˘Ó ¤Ó·Ó ·Ó‡·ÚÎÙÔ ıÂ›Ô ÙÔ˘˜, ÔÌÔÁÂÓ‹ ·’ ÙÔÓ ∫·Ó·‰¿. ŒÙÛÈ, Ù˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó ÌÈ· ̤ڷ ¤Ó·Ó ·ÔÙ˘¯Ë̤ÓÔ ËıÔÔÈfi, ÙÔÓ Ã·Ú›Ï·Ô, Î·È fiÏ· ¿Ó ڛ̷, ̤¯ÚÈ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ Ô °ÈÒÚÁÔ˜ ÙÛ·ÎÒÓÂÙ·È Ì ÙËÓ ÎÔ¤Ï· ÙÔ˘, ÙËÓ ∫·›ÙË, Î·È ¿Óˆ ÛÙÔÓ Î·‚Á¿ ÙÔ‡ ÍÂʇÁÂÈ ˆ˜ Ô Ã·Ú›Ï·Ô˜ Â›Ó·È ¤Ó· ÁÂÚÔÓÙÔ·Ï›Î·ÚÔ ·fi ÙÔ ∫ÔÚˆ›. ∏ ΢ڷ-∂˘·Óı›· ¿ÂÈ Ó· ÛοÛÂÈ ·fi ÙÔ Î·Îfi Ù˘, ·ÏÏ¿ Ô Ã·Ú›Ï·Ô˜ ÙËÓ ¤¯ÂÈ ÛÙÔ ÌÂٷ͇ ÂÚˆÙ¢Ù›, Î·È Ù˘ ˙ËÙ¿ÂÈ Ó· ·ÓÙÚ¢ÙÔ‡Ó. ∂Δ3 20.00

ºÔÓÈÎfi fiÏÔ 3 ¶ÂÚÈ¤ÙÂÈ·, ·Ú·ÁˆÁ‹˜ 1992, Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· ƒ›ÙÛ·ÚÓÙ ¡ÙfiÓÂÚ. ¶·›˙Ô˘Ó: ªÂÏ °Î›ÌÛÔÓ, ¡Ù¿ÓÈ °ÎÏfi‚ÂÚ, ƒÂÓ¤ ƒÔ‡ÛÔ.

√ ƒfiÙ˙ÂÚ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ÌfiÓÔ ÂÊÙ¿ ̤Ú˜ ÁÈ· Ó· “‚ÁÂÈ” ÛÙË Û‡ÓÙ·ÍË Î·È ı¤ÏÂÈ Ó· ÂÚ¿ÛÂÈ ·˘Ù¤˜ ÙȘ ̤Ú˜ fiÛÔ Á›ÓÂÙ·È ÈÔ ‹ÚÂÌ·. √ ·ÚÙÂÓ¤Ú ÙÔ˘, Ô ª¿ÚÙÈÓ, fï˜ ¤¯ÂÈ ·ÓÙ›ıÂÙË ÁÓÒÌË. ŒÙÛÈ, ·ÔÊ·Û›˙ÂÈ Ó· ÙÔ˘ οÓÂÈ ÙË ˙ˆ‹ ‰‡ÛÎÔÏË Ì‹ˆ˜ Î·È ·Ú·ÈÙËı› ·fi ÙËÓ ·fiÊ·Û‹ ÙÔ˘ Ó· ÂÁηٷÏ›„ÂÈ ÙÔ ™ÒÌ·. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· ÔÈ ‰˘Ô ÙÔ˘˜ ÂÚ¢ÓÔ‡Ó Ì›· ˘fiıÂÛË ÎÏÔ‹˜ ˘ÚÔÌ·¯ÈÎÒÓ ·fi ÙȘ ·Ôı‹Î˜ ÙÔ˘ ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ‡ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜ Î·È fiϘ ÔÈ ÂӉ›ÍÂȘ ÙÔ‡˜ Ô‰ËÁÔ‡Ó ÛÙÔÓ Δ˙·Î ΔÚ¿‚Ș, ÚÒËÓ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎfi... °Ú‹ÁÔÚÔÈ Ú˘ıÌÔ›, ηٷÈÁÈÛÙÈ΋ ‰Ú¿ÛË, ı·̷ÙÈο ΢ÓËÁËÙ¿ Î·È ÙÔ ÁÚ·ÊÈÎfi Ì·‡ÚÔ ¯ÈÔ‡ÌÔÚ ÙÔ˘ ªÂÏ °Î›ÌÛÔÓ Û ÌÂÁ¿Ï· ΤÊÈ·. STAR 21.00

ÕÊı·ÚÙÔ˜ ªÂÙ·Ê˘ÛÈÎfi ıÚ›ÏÂÚ, ·Ú·ÁˆÁ‹˜ 2000, Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· ¡¿ÈÙ ™È¿Ì·Ï·Ó. ¶·›˙Ô˘Ó: ªÚÔ˘˜ °Ô˘›ÏȘ, ™¿ÌÈÔ˘ÂÏ Δ˙¿ÎÛÔÓ, ƒfiÌÈÓ ƒ¿ÈÙ ¶ÂÓ.

√ ¡Ù¤È‚ÈÓÙ ¡Ù·Ó, ʇϷη˜ Û Á‹Â‰Ô Ù˘ ºÈÏ·‰¤ÏÊÂÈ·˜, Â›Ó·È Ô ÌÔÓ·‰ÈÎfi˜ ÂÈ˙ÒÓ ÂÓfi˜ ÊÔ‚ÂÚÔ‡ ÛȉËÚÔ‰ÚÔÌÈÎÔ‡ ·Ù˘¯‹Ì·ÙÔ˜ fiÔ˘ ÛÎÔÙÒÓÔÓÙ·È 131 ¿ÓıÚˆÔÈ. §›ÁÔ ·ÚÁfiÙÂÚ·, ¤Ó·˜ Ì˘ÛÙËÚÈ҉˘ ¿ÁÓˆÛÙÔ˜, Ô Û˘ÏϤÎÙ˘ ÎfiÌÈΘ ∂Ï¿È˙· ¶Ú¿È˜, ı· ÙÔÓ Ê¤ÚÂÈ ·ÓÙÈ̤وÔ Ì ÙÔ ·Ú¿‰ÔÍÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ fi¯È ÌfiÓÔ ‰È·ÛÒıËΠ¯ˆÚ›˜ ÙËÓ ·Ú·ÌÈÎÚ‹ ÁÚ·ÙÛÔ˘ÓÈ¿ ·’ ·˘Ù‹ ÙËÓ Î·Ù·ÛÙÚÔÊÈ΋ Û‡ÁÎÚÔ˘ÛË, ·ÏÏ¿ ÔÙ¤ ÛÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ·ÚÚˆÛÙ‹ÛÂÈ ‹ ¯Ù˘‹ÛÂÈ. ªÔÈ¿˙ÂÈ ¿Êı·ÚÙÔ˜ ·fi οı ¿Ô„Ë! √ ›‰ÈÔ˜ Ô ∂Ï¿È˙·, Ô˘ ÌÂÁ¿ÏˆÛ Ì ÙÔ ·Ú·ÙÛÔ‡ÎÏÈ “Á˘¿ÏÈÓÔ˜” , ¤¯ÂÈ ÔÛÙ¿ ÈÔ Â‡ıÚ·˘ÛÙ· Î·È ·fi ÙÔ ›‰ÈÔ ÙÔ Á˘·Ï›! ∂Δ1 22.00

°Ô˘›ÏÈ·Ì Î·È ∫¤ÈÙ: √ Á¿ÌÔ˜ ÙÔ˘ ·ÈÒÓ· ∞ÈÛıËÌ·ÙÈ΋ Ù·ÈÓ›·, ·Ú·ÁˆÁ‹˜ 2011, Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· ª·ÚÎ ƒfiÛÌ·Ó. ¶·›˙Ô˘Ó: ¡›ÎÔ Œ‚ÂÚ˜-™Ô˘›ÓÙÂÏ, ∫·Ì›Ï· §Ô‡ÓÙÈÓÁÎÙÔÓ, ªÂÓ ∫ÚÔ˜.

∏ Ú·ÁÌ·ÙÈ΋ ÈÛÙÔÚ›· ÙÔ˘ ¶Ú›ÁÎÈ· °Ô˘›ÏÈ·Ì, ‰È·‰fi¯Ô˘ ÙÔ˘ ·ÁÁÏÈÎÔ‡ ıÚfiÓÔ˘, Î·È Ù˘ ·Á·Ë̤Ó˘ ÙÔ˘, ∫¤ÈÙ ª›ÓÙÏÙÔÓ. ∞fi ÙË Ì¤Ú· Ô˘ ·ÓÙ¿ÏÏ·Í·Ó ÙÔ ÚÒÙÔ ‚ϤÌÌ· Ò˜ Ù· ÛηÏÈ¿ ÙË ÂÎÎÏËÛ›·˜, ÂÓÓ¤· ¯ÚfiÓÈ· ÌÂÙ¿, Ë Ù·ÈÓ›· ÚÔÛÂÁÁ›˙ÂÈ ÙÔ ·Ú·Ì˘ı¤ÓÈÔ ¤ÚˆÙ· ÙˆÓ ‰‡Ô Ó¤ˆÓ ̤۷ ·fi Ù· Ú·ÁÌ·ÙÈο ÁÂÁÔÓfiÙ·. “∏ ÈÛÙÔÚ›· ·Á¿˘ ÙÔ˘ ·ÈÒÓ·” - fiˆ˜ ÙËÓ ¤¯Ô˘Ó ÂÚÈÁÚ¿„ÂÈ - ‰Â ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ÌËÓ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ fiÏ· ÂΛӷ Ù· ˘ÏÈο Ô˘ οÓÔ˘Ó Í¯ˆÚÈÛÙ¤˜ ·˘Ù¤˜ ÙȘ Û¯¤ÛÂȘ: Ù· ÂÌfi‰È· Ô˘ Úfi‚·ÏÏÂ Ë ‚·ÛÈÏÈ΋ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·, ÙË Ï˘Û۷Ϥ· ›ÂÛË Ô˘ ·ÛÎÔ‡Û·Ó Ù· Ì›ÓÙÈ· Î·È ÔÈ ··Ú¿ÙÛÈ, ÔÈ ¯ˆÚÈÛÌÔ›, ÔÈ ÂÓÙ¿ÛÂȘ, ·ÏÏ¿ Î·È ÔÈ Â˘Ù˘¯ÈṲ̂Ó˜ ÛÙÈÁ̤˜ ÙÔ˘ ˙¢Á·ÚÈÔ‡, ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·˜ ·ÎfiÌ· Î·È Ú·ÁÌ·ÙÈÎfi ˘ÏÈÎfi ›Ûˆ ·fi Ù·... ‚·ÛÈÏÈο ·Ú·Û΋ÓÈ·. ALPHA 02.00


¤ÓıÂÓ&¤ÓıÂÓ

40

T˘ EϤÓ˘ ™Ù·ÌÔ‡ÏË, stamouli@e-thessalia.gr

TÂÙ¿ÚÙË 27 AÚÈÏ›Ô˘ 2011

™·Ó ¯ı˜, πριν 25 χρόνια, μαθαίνα-

“°ÔÏÁÔı¿˜” ·fi ÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ ÙÔ˘ ∫·ÛÙÂÏfiÚÈ˙Ô˘ Ένας χρόνος συμπληρώθηκε από την ημέρα που ο πρωθυπουργός στο λιμάνι του Kαστελόριζου παρομοίωσε τη συμφωνία στήριξης με το “απάνεμο λιμάνι που θα μας επιτρέψει να ξαναχτίσουTÔ˘ ¢ËÌ‹ÙÚË με το σκάφος μας με γεP¿ÏÏË ρά και αξιόπιστα υλικά”. Ό,τι ειπώθηκε από τότε για το Μνημόνιο που ακολούθησε, δεν είχε αρχή και τέλος. Βρέθηκε πολλές φορές στο στόχαστρο συμπολιτευομένων και αντιπολιτευομένων. Από τη μεριά της αντιπολίτευσης το Μνημόνιο έγινε “σημαία”, ενώ ανάλογη επιχειρηματολογία συμμερίζονταν έστω και σιωπηλά στελέχη του ΠΑΣΟΚ. Από τη μεριά στελεχών της κυβέρνησης έγινε ένα βολικό άλλοθι ώστε να παρουσιάζονται ότι υφίστανται εξωτερικές πιέσεις προς όφελος του ελληνικού λαού. Την ίδια ώρα βέβαια ξεχνιόταν ότι το Μνημόνιο ήταν το αποτέλεσμα μιας ξέφρενης πορείας πολλών ετών, χωρίς σεβασμό σε νόμους και θεσμούς. Όσοι βέβαια είχαν εντοπίσει τις αντιφάσεις του αντιπαραγωγικού μοντέλου και μιλούσαν προ ετών για χρεοκοπία, δεν είχαν έγκαιρα εισακουστεί και απομονώθηκαν μέσα στη χαύνωση που προκαλούσε η ευημερία των δανεικών. Πριν ένα χρόνο η κυβέρνηση κατηγορήθηκε ότι παραδόθηκε αμαχητί στην τρόικα. Αναμφίβολα χάθηκε πολύτιμος χρόνος πριν πάρει μέτρα, ενώ για το δανεισμό της χώρας θα μπορούσαν να υπάρξουν καλύτεροι όροι, όταν τα επιτόκια ήταν λογικότερα. Ωστόσο, η ουσία δεν αλλάζει: Για το μοντέλο αυτό που βασίστηκε σε μια κρατικοδίαιτη ως επί το πλείστον οικονομία είχε αρχίσει την περασμένη άνοιξη η αντίστροφη μέτρηση, καθώς δεν είχε πλέον προοπτική. Ήδη τα δημοσιονομικά μεγέθη είχαν φτάσει τότε σε εφιαλτικά επίπεδα. Σήμερα η σωτηρία δεν είναι μια εύκολη διαδικασία, καθώς εκτός από την όποια ρύθμιση του χρέους, θα χρειαστεί να μπει σε λειτουργία και ένα νέο οικονομικό μοντέλο. Στο μεταξύ, η ανεργία μεγαλώνει και η ανταγωνιστικότητα παραμένει στο ναδίρ. Το ερώτημα είναι αν το Μνημόνιο οδηγεί στη σωτηρία παραμένει. Πώς όμως μπορεί να βγει η ελληνική οικονομία από το τέλμα στο οποίο έχει περιέλθει χωρίς επιπτώσεις; Πώς η Ελλάδα θα μπορέσει να αποκτήσει στοιχειώδη χαρακτηριστικά σύγχρονης ευρωπαϊκής χώρας, χωρίς τον αναπόφευκτο γολγοθά της; rallis@e-thessalia.gr

ΔÔ ÌÂÏfi‰Ú·Ì· ÙˆÓ ËÌÂÚÒÓ ΔÔ˘ Δ∞∫∏ £∂√¢øƒ√¶√À§√À

Η απόφαση του ραδιοφωνικού σταθμού 9.84 να μη μεταδώσει τη λειτουργία της Μεγάλης Εβδομάδας πέρασε απαρατήρητη από τους περισσότερους. Και θα είχε περάσει μάλλον τελείως απαρατήρητη αν η Ν.Δ., διά του εκπροσώπου της, δεν την είχε αναγορεύσει σε μείζον ιδεολογικό θέμα, χαρακτηρίζοντάς τη με το επίθετο προκλητική και με άλλα παρόμοια, αντάξια του μελοδράματος των ημερών. Ποιο είναι το πρόβλημα, θα πείτε; Το πρόβλημα είναι ότι η διεύθυνση του σταθμού πήρε την απόφαση έπειτα από παρέμβαση της δημοτικής αρχής - βλέπε Γιώργος Καμίνης - για

με για μια περιοχή που ούτε την είχαμε ξανακούσει, της τότε Σοβιετικής Ένωσης, όπου ένα “μπουμ” σε σταθμό πυρηνικής ενέργειας (για ειρηνικούς σκοπούς το λέγαμε τότε και το αθωώναμε), άλλαζε και τη δική μας ζωή. Το μαθαίναμε, χωρίς οι περισσότεροι να γνωρίζουμε τι σήμαινε αυτό το πυρηνικό ατύχημα, τι σήμαινε καλά-καλά πυρηνική ενέργεια και επιπτώσεις από αυτήν. Κάποιοι περιοριστήκαμε τότε, στο να μην καταναλώσουμε φρούτα και λαχανικά της εποχής, που είχαν ραντιστεί από το συννεφάκι που έκανε τόσο μακρινό ταξίδι, από τη Σοβιετική Ένωση ώς τα μέρη μας. Κάποιοι λέμε, οι πολλοί δεν είχαμε πάρει είδηση για την κληρονομιά του Τσέρνομπιλ. Και στο Βόλο, κοιτούσαμε με απορία, μπορεί και χλευασμό, πίνοντας τον καφέ μας στην παραλία, μια ομάδα από συμπολίτες μας, μέλη της νεοσύστατης τότε Οικολογικής Κίνησης της πόλης μας, με πανό και πικέτες να βαράνε κουδούνια για όσα μας περιμένουν. Βλέπαμε όμως και πολλούς από τους φανατικούς φίλους τότε της Σοβιετικής Ένωσης, να προσπαθούν να μας πείσουν ότι το ατύχημα ήταν πταίσμα και η αστική προπαγάνδα αιτία της έκτα-

σης που πήρε. Και για του λόγου το αληθές, κατανάλωναν με το κιλό τα... κεράσια, που εκείνη την περίοδο ήταν σε καραντίνα. Ας ελπίσουμε ότι σήμερα είναι καλά μετά από τόση κατανάλωση.... ραδιενεργών κερασιών. Από τότε ώς σήμερα, που ήρθε η καταστροφή του Φουκουσίμα, μάθαμε πολλά για το Τσέρνομπιλ, μάθαμε περισσότερα για την ανάγκη να δούμε το μέλλον μας χωρίς πυρηνικά. Δεκάδες χιλιάδες νεκροί και βαριά άρρωστοι, ολόκληρες περιοχές ακόμα αποκλεισμένες, εκατοντάδες τόνοι υψηλά ραδιενεργών υλικών πρόχειρα θαμμένων, που ακόμα περιμένουν μια στοιχειωδώς ασφαλή διαχείριση, είναι ο απολογισμός του Τσέρνομπιλ. Και ήρθε η Φουκουσίμα σε μια χώρα-πρότυπο για τους υπερασπιστές της πυρηνικής ενέργειας, που επιβεβαίωσε πως αυτή ποτέ δε θα είναι απόλυτα ασφαλής. Πάντα θα συνοδεύεται από ένα δυσθεώρητο ρίσκο το οποίο δεν έχουμε κανένα λόγο να συνεχίσουμε να αναλαμβάνουμε. Αντίθετα έχουμε λόγους, να διεκδικούμε ένα βιώσιμο, ανθρώπινο ενεργειακό μέλλον που μας υπόσχονται οι ανανεώσιμες πηγές και η εξοικονόμηση ενέργειας. Και μακάρι να το δούμε άμεσα.

Το είδαμε, όχι βέβαια έτσι. Ζωντανό και αθώο να μας κοιτάει στα μάτια. Το είδαμε ξαπλωτό, με την αμηχανία της ύστατης στιγμής στα μάτια, τεντωμένο με μαστοριά σε σούβλες μηχανικές πρώτα κι αργότερα ροδοκόκκινο, το ξαχουλέψαμε με αδημονία πάνω σε τραπέζια με γιορτινή ευθυμία οίνου και μίξης ουρικού οξέος και τριγλυκεριδίων στο κόκκινο, της Πασχαλιάς βεβαίως. Επαρκώς και φέτος η ελληνική ύπαιθρος και του άστεως μηδέ εξαιρουμένου, πλημμύρισε από το άλικο του αίματος αμνών και εριφίων, που “έπεσαν” αμαχητί, είτε στα αποστειρωμένα λευκά δωμάτια σφαγείων, είτε αποτελειώθηκαν στο γόνυ... Το Πάσχα της κρίσης, υπέκυψε κι αυτό στη γαστριμαργία του εθίμου, φυλλομετρώντας στα παΐδια του οβελία τα πάθη του νεοέλληνα εσταυρωμένουεργαζόμενου. Στο σταυρό που ήδη κουβαλάει κι εκείνους που περιμένουν στη σειρά για να ακουμπήσουν σε ώμους. Και του χρόνου, λοιπόν.

ºøΔ√: ¶∞¡∞°πøΔ∏™ °π∞¡¡∞ƒ√™

MÂ NÔ˘

∞fi ÙȘ ˆÚ·ÈfiÙÂÚ˜ ÂÈÎfiÓ˜ Ù˘ fiÏ˘, ·˘Ù‹ Ì ÙÔ˘˜ Ó¤Ô˘˜ Ô˘... Â¤ÛÙÚ„·Ó ÛÙ· Â˙Ô‡ÏÈ·. ™Ù· Â˙Ô‡ÏÈ· Ù˘ ·Ú·Ï›·˜, ·’ fiÔ˘ ›¯·Ó ÂÚ¿ÛÂÈ ·ÏÈfiÙÂÚ· ÁÂÓȤ˜ Î·È ÁÂÓȤ˜ Ó¤ˆÓ ‚ÔÏȈÙÒÓ, Ì ¤Ó· ÌÂÁ¿ÏÔ ÎÂÓfi -Ì¿ÏÏÔÓ ·˘Ùfi Ô˘ Ì·˜ ÌÂÙ¿ÏÏ·ÍÂ Î·È ˆ˜ ÎÔÈÓˆÓ›·...- Î·È Ô˘ ÙÔÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ¯ÚfiÓÔ, ηχÊıËÎÂ. √È Ó¤ÔÈ ›ÓÔ˘Ó ÙÔÓ Î·Ê¤ ÙÔ˘˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ ‚Ú·‰¿ÎÈ ÙȘ Ì‡Ú˜ ÙÔ˘˜ Í·Ó¿ ÛÙ· Â˙Ô‡ÏÈ·. ∫·ÏÒ˜ Â¤ÛÙÚ„·Ó, ÌÈ· ·Ú¿ÎÏËÛË ÌfiÓÔ: ŸÙ·Ó ʇÁÔ˘Ó Ó· ·›ÚÓÔ˘Ó Ì·˙› Î·È Ù· ÛÎÔ˘›‰È· ÙÔ˘˜...

να μην ενοχληθούν όσοι ακροατές δεν ασπάζονται το ελληνορθόδοξο δόγμα. Μια μικρή συμβολική χειρονομία που, αν μη τι άλλο, δείχνει την πρόθεση της δημοτικής αρχής να αποκαταστήσει τις σχέσεις της με την πραγματικότητα της Αθήνας. Μικρή χειρονομία, μια κλειδαρότρυπα, που όμως αποκαλύπτει μια ολόκληρη απαγορευμένη περιοχή της δημόσιας ζωής, μια χέρσα έκταση που της παρέχουν ασυλία ένα σωρό από αγκυλώσεις. Αναφέρομαι στις σχέσεις της ελληνικής κοινωνίας με την ορθόδοξη ελλαδική Εκκλησία, τη λειτουργία της, τις παραδόσεις της. Μέρος αυτής της σχέσης είναι ο περίφημος γάμος Εκκλησίας και Κράτους. Κάθε χρόνο τέτοια εποχή έχουμε την ευκαιρία να παρακολουθήσουμε την ευτράπελη πλευρά του, με την απόδοση τιμών αρχηγού κράτους στο Άγιο Φως - χωρίς κανείς να σκέφτεται ότι κατ’

αυτόν τον τρόπο το ελληνικό κράτος δείχνει πως θεωρεί ισότιμο το Άγιο Φως με τον Μπερλουσκόνι και τον Σαρκοζί. Υπάρχει και η σοβαρή της βέβαια, που στους καιρούς μας γίνεται ακόμη σοβαρότερη αφού η Εκκλησία, αν και όχι ευκαταφρόνητο τμήμα του Δημοσίου, είναι το μόνο που δεν υφίσταται τις συνέπειες του Μνημονίου, διαθέτει φορολογική ασυλία και χιλιάδες ιερείς που συμπεριφέρονται ως υπάλληλοι ΔΕΚΟ. Μήπως ήρθε η ώρα να αναρωτηθούμε σε ποιον βαθμό αυτές οι παραδόσεις μας είναι συνιστώσες της σημερινής πολιτισμικής μας κρίσης; Μήπως και η σχέση μας με την Εκκλησία συγκαταλέγεται σε όλα αυτά τα δογματικά μελό (Δεξιά,Αριστερά, αριστεροδέξια κ.λπ.),πίσω από τα οποία οχυρωνόμαστε γιατί δεν τολμάμε να αντικρύσουμε τον κόσμο στον οποίο ζούμε;

T‡Ô˜ ✒ ∞¢∂™ª∂ÀΔ√™ ΔÀ¶√™: “ΔÚÔ¯·›· Î·È ‚ÂÁÁ·ÏÈο ÛÎfiÚÈÛ·Ó ÓÂÎÚÔ‡˜ ÙÔ ¶¿Û¯·!...” ✒ ∂£¡√™: “ª·‡ÚË Ï›ÛÙ· Ì ÛÙfi¯Ô 10.000 Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜”. ✒ ∂§∂À£∂ƒ√™: “∏¯ËÚ‹ ·¿ÓÙËÛË ∞ÏÔÁÔÛÎÔ‡ÊË Ì¤Ûˆ “∂χıÂÚÔ˘” ÛÙÔÓ ™·Ì·Ú¿”. ✒ ∂§∂À£∂ƒ√ΔÀ¶π∞: “¶Ò˜ ı· ÎÚÈıÔ‡Ó 25.000 ÛÙÂϤ¯Ë ¢ËÌÔÛ›Ô˘”. ✒ ∂§∂À£∂ƒ√™ ΔÀ¶√™: “∂ÏÏÂÈÌÌ· “ÂÊÈ¿ÏÙ˘” ÊÔ˘ÓÙÒÓÂÈ ÙËÓ ·Ó·‰È¿ÚıÚˆÛË”. ✒ ∂™Δπ∞: “∞ӛηÓÔÈ ÛÔÛÈ·ÏÎÚ·ÙÈÛÙ¤˜”. ✒ ∏ μƒ∞¢À¡∏: “ƒ‡ıÌÈÛË ÁÈ· Ù· ηٷ·ÙË̤ӷ”. ✒ ∏ ¡∞ÀΔ∂ª¶√ƒπ∫∏: “ŒÎÙ·ÎÙ· ̤ÙÚ· 3 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ ÁÈ· Î¿Ï˘„Ë ÙˆÓ ·ÔÎϛۈӔ. ✒ Δ∞ ¡∂∞: “ºÔÚÔ¤ÏÂÁ¯ÔÈ Ì ÔÓÔÌ·ÙÂÒÓ˘ÌÔ”.

Δεν αισθάνεσαι λίγο γελοίος όταν ακούς για “πνευματικότητα των ημερών” και γύρω σου διάφοροι εξαγριωμένοι σκάνε βαρελότα αν και θα ήθελαν να σε πυροβολήσουν; Και αν η Εκκλησία τις άγιες τούτες ημέρες ούτε τη στοιχειώδη κατάνυξη δεν μπορεί να επιβάλει στους υποτιθέμενους πιστούς, τότε μήπως πρέπει να αποκαταστήσει και αυτή τις σχέσεις της με την πραγματικότητα του κόσμου στον οποίο ζει; Αν, βέβαια, η μακρόχρονη θητεία της στους κόλπους του ελληνικού Δημοσίου της έχει αφήσει ακόμη κάποια ίχνη ειλικρίνειας ή διάθεσης για κοινωνική προσφορά. Σε ποιον βαθμό οι παραδόσεις μας είναι συνιστώσες της σημερινής πολιτισμικής μας κρίσης; Από “ΤΑ ΝΕΑ”

27-4-11  
27-4-11  

h hteta ths tetarths

Advertisement