Page 1

ÛÙÔ

°›ÓÂÙÂ Û˘Ó‰ÚÔÌËÙ¤˜

internet

ÛÙË

www.e-thessalia.gr

K∞£∏ª∂ƒπ¡∏ ¶ƒøπ¡∏ Eº∏ª∂ƒπ¢∞ ∞¶√ Δ√ 1898 A¡. ∏§. 06.34 - ¢. 20.12’ ™∂§∏¡∏ 13 ∏ª∂ƒø¡

∂Δ√™ 112√¡ ΔƒπΔ∏ 27 ∞¶ƒπ§π√À 2010

Aƒπ£ª√™ ºÀ§§√À 34.108 ™˘ÌÂÒÓ ÈÂÚÔÌ., ÂÈÛÎ. πÂÚÔÛÔχ̈Ó

Tπª∏ ºÀ§§√À 1ú 40 ™∂§π¢∂™

800-11-35000

¶ÚˆÙÔÊ·Ó‹ ̤ÙÚ· ÛÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Î·È Ù˘ ∂∂

™ÔÎ Î·È ‰¤Ô˜

ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ ∫·Ù·ÚÁÔ‡ÓÙ·È 13Ô˜ Î·È 14Ô˜ ÌÈÛıfi˜ ÛÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ Î·È ÙÔÓ È‰ÈˆÙÈÎfi ÙÔ̤·, ·ÂÏ¢ı¤ÚˆÛË ·ÔχÛÂˆÓ Î·È ÛÎÏËÚfi ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎfi ·fi ÙÔ 2011 ÓˆÓ, fiˆ˜ Â›Û˘ Î·È ÙËÓ Ï‹ÚË ·ÂÏ¢ı¤ÚˆÛË ÙˆÓ ·ÔχÛˆÓ. ΔÔ ÂÚȯfiÌÂÓÔ ÙÔ˘ ÌÓËÌÔÓ›Ô˘, Û‡Ìʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜ ·fi ÙȘ μڢͤÏϘ, ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ·Ó·ÎÔÈÓˆı› ·fi ÙÔÓ ˘Ô˘ÚÁfi √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ °ÈÒÚÁÔ ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ 2 ª·˝Ô˘ Î·È ·ÊÔ‡ ·Ú·ÛÎËÓȷο ı· ¤¯ÂÈ ÂÁÎÚÈı› Î·È ·fi ÙË °ÂÚÌ·Ó›‰· ηÁÎÂÏ¿ÚÈÔ ÕÓÁÎÂÏ· ª¤ÚÎÂÏ. ™ÙÔ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎfi, ÔÈ Ù¯ÓÔÎÚ¿Ù˜ ÂÚȤϷ‚·Ó ÛÙË Û˘Ìʈӛ· ÙËÓ ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ ÔÓÔÌ·ÛÙÈÎÔ‡ ÔÚ›Ô˘ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰fiÙËÛ˘ ·fi Ù· 65 ÛÙ· 67 ¤ÙË, ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ·fi ÙÔ 2011, ÙËÓ ·‡ÍËÛË ÙˆÓ ÂÈÛÊÔÚÒÓ, ÙÔÓ ˘ÔÏÔÁÈÛÌfi Ù˘ Û‡ÓÙ·Í˘ Â› ÙÔ˘ Û˘ÓfiÏÔ˘ ÙÔ˘ ÂÚÁ¿ÛÈÌÔ˘ ‚›Ô˘, ·ÓÙ› ÙˆÓ ‰¤Î· ÙÂÏÂ˘Ù·›ˆÓ ÂÙÒÓ. ■ ÛÂÏ. 6, 7, 8

¤ÙÚ·-ÛÔÎ, Ù· ÔÔ›· ˘ÂÚ‚·›ÓÔ˘Ó Î·Ù¿ Ôχ ÙȘ ÚԂϤ„ÂȘ fiÏˆÓ ÙˆÓ ¶ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ ™Ù·ıÂÚfiÙËÙ·˜, Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Á›ÓÂÈ ÛÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ŒÓˆÛ˘, ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÙÔ ÌÓËÌfiÓÈÔ Ô˘ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ˘ÔÁÚ·Ê› ÌÂٷ͇ Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Î·È ÙÔ˘ ¢ÈÂıÓÔ‡˜ ¡ÔÌÈÛÌ·ÙÈÎÔ‡ Δ·Ì›Ԣ Î·È Ù˘ ∫ÔÌÈÛÈfiÓ - ÙÔ ÔÔ›Ô Â›Ó·È Î·È ÚÔ¸fiıÂÛË ÁÈ· ÙËÓ ÂÎÙ·Ì›Â˘ÛË ÙˆÓ ‰·Ó›ˆÓ ÙÔ˘ Δ·Ì›Ԣ Î·È ÙˆÓ ¯ˆÚÒÓ Ù˘ Â˘Úˆ˙ÒÓ˘. Δ· ̤ÙÚ· Ô˘ ÚÔηÏÔ‡Ó... ‰¤Ô˜ - ÎÈ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÚÔηϤÛÔ˘Ó Î·È ÙȘ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˜ ·ÓÙȉڿÛÂȘ - ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÙËÓ Î·Ù¿ÚÁËÛË ÙÔ˘ 13Ô˘ Î·È 14Ô˘ ÌÈÛıÔ‡ ÛÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ Î·È ÙÔÓ È‰ÈˆÙÈÎfi ÙÔ̤·, fiˆ˜ ›ıÈÛÙ·È Ó· ·ÔηÏÔ‡ÓÙ·È ÙÔ ‰ÒÚÔ ¶¿Û¯·, ÙÔ Â›‰ÔÌ· ·‰Â›·˜ Î·È ÙÔ ‰ÒÚÔ ÃÚÈÛÙÔ˘Á¤Ó-

ª ª¤ÚÎÂÏ: §ÈÙfiÙËÙ· §ÈÙfiÙËÙ· ª¤ÚÎÂÏ: ÁÈ· ÔÏÏ¿ ÔÏÏ¿ ¯ÚfiÓÈ· ¯ÚfiÓÈ· ÂÛ›˜, ÂÛ›˜, ÁÈ· ‚Ô‹ıÂÈ· ÂÌ›˜... ÂÌ›˜... ‚Ô‹ıÂÈ· ™˘Ó¯›˙ÔÓÙ·È ÔÈ ·ÓÙȉڿÛÂȘ ÁÈ· ª∂Δ∫∞ ¡¤Â˜ ·ÔχÛÂȘ Û ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈ· ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ™À¡∂Ãπ∑√¡Δ∞π ÔÈ ·ÓÙȉڿÛÂȘ

ÁÈ· ÙË ª∂Δ∫∞, ÂÓÒ ·ÔχÛÂȘ ÙÚÈÒÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ Â›¯·Ì Û ∫ÈÔϽ‰Ë Î·È μªΔ. ¶ÚÔ˜ Ì›ˆÛË ÚÔÛˆÈÎÔ‡ Î·È Ë μπ√™ø§. ■ ÛÂÏ. 13

∫·Ù·ÁÁÂÏ›·

∑ËÙÈ·ÓÂ‡Ô˘Ó ÛÙÔ μfiÏÔ ‰‹ıÂÓ ÁÈ· ÙÔ˘˜ Ù˘ÊÏÔ‡˜

ªÂÙ¿ ·fi 20 ¯ÚfiÓÈ· Í·Ó¿ ÛÙËÓ ∞’ ∂ıÓÈ΋

ªÂı‡ÛÈ ·Ófi‰Ô˘ ÛÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi

∞ÏÏ¿ Î·È Î·Ù·ÁÁÂϛ˜ ÁÈ· ‡ÔÙ· ·È¯Ó›‰È· ÛÙË ™Ô‡ÂÚ §›Áη Î·È ÙË μ’ ∂ıÓÈ΋ ∂ÌϤÎÔÓÙ·È Î·È ÔÈ «ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔÈ»

■ ÛÂÏ. 20, 21, 23

ŒÓÙÔÓË ·ÓÙ›‰Ú·ÛË ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ ÕÌ˘Ó·˜ ∂˘¿Á. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘

«§Â˘Î‹ ·ÂÚÁ›·» ÙˆÓ ÈÏfiÙˆÓ Ù˘ ¶.∞.

Δ√ ™ˆÌ·ÙÂ›Ô ∞ÙfiÌˆÓ Ì ∞Ó·ËÚ›· ŸÚ·Û˘ ηٷÁÁ¤ÏÏÂÈ fiÙÈ “Û˘ÓÂÚÁ›· ·fi ∞ı‹Ó·” Â·ÈÙÔ‡Ó ÛÙÔ μfiÏÔ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ÙÔ fiÓÔÌ· ÙÔ˘ ۈ̷Ù›Ԣ, Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó η̛· Û¯¤ÛË.

■ ÛÂÏ. 12

™ËÌ·ÓÙÈ΋ ÂΉ‹ÏˆÛË ÙÔ˘ ¢ÈÎËÁÔÚÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ μfiÏÔ˘ ÁÈ· Ù· ÂÚÁ·Ûȷο

■ ÛÂÏ. 11

¶ÚÒÙË Ë ¢∫ª, ·ÏÏ¿ ÌÈ· ¤‰Ú· ÏÈÁfiÙÂÚË

¶ÔÈÔÈ ÂÎϤÁÔÓÙ·È ÛÙÔ Δ∂∂ ª·ÁÓËÛ›·˜ ∂ÓÈÛ¯˘Ì¤Ó˜ ¶∞™∫ Î·È ¶·ÓÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋ ∏ ¢∫ª ‹Úı ÚÒÙË, ·ÏÏ¿ Ì ÌÈ· ¤‰Ú· ÏÈÁfiÙÂÚË, ÛÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ ÙÔ˘ Δ∂∂ ª·ÁÓËÛ›·˜, Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËÎ·Ó ÙËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË ∫˘Úȷ΋. ∏ ¶∞™∫ ·‡ÍËÛ ÙȘ ¤‰Ú˜ Ù˘ ηٿ ‰‡Ô Î·È Î·Ù¿ Ì›· Ë ¶·ÓÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋ ∫›ÓËÛË, ÂÓÒ ÙȘ ›‰È˜ ¤‰Ú˜ ‰È·Ù‹ÚËÛ·Ó Ë ™˘ÓÂÚÁ·Û›· ªË¯·ÓÈÎÒÓ Î·È Ë ¶·Ú¤Ì‚·ÛË ªË¯·ÓÈÎÒÓ. ª›· ¤‰Ú· ηٷϷ̂¿ÓÂÈ Î·È Ë ∞ÚÈÛÙÂÚ‹ ∂ÓˆÙÈ΋ ¶ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›·. ™ÙË Ó¤· ∞ÓÙÈÚÔÛˆ›· ÙÔ˘ Δ∂∂ ª·ÁÓËÛ›·˜, Ô˘ ı· ··ÚÙ›˙ÂÙ·È ·fi 46 ̤ÏË, Ë ¢∫ª ¤¯ÂÈ 20 ¤‰Ú˜, Ë ¶∞™∫ 15 ¤‰Ú˜, Ë ™˘ÓÂÚÁ·Û›· ªË¯·ÓÈÎÒÓ 5, Ë ¶·ÓÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋ 3, Ë ¶·Ú¤Ì‚·ÛË ªË¯·ÓÈÎÒÓ 2 Î·È Ë ∞ÚÈÛÙÂÚ‹ ∂ÓˆÙÈ΋ ¶ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· 1 ¤‰Ú·. Δ· ÔÓfiÌ·Ù· ÙˆÓ ˘Ô„ËÊ›ˆÓ Ô˘ ÂÎϤÁÔÓÙ·È ·fi οı „ËÊÔ‰¤ÏÙÈÔ. ■ ÛÂÏ. 12

∂¡Δ√¡∞ ·ÓÙ¤‰Ú·ÛÂ Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∂ıÓÈ΋˜

ÕÌ˘Ó·˜ ∂˘¿Á. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˜, ÛÙÔ ¿ÎÔ˘ÛÌ· Ù˘ ›‰ËÛ˘ fiÙÈ ÔÈ ÈÏfiÙÔÈ Ù˘ ¶ÔÏÂÌÈ΋˜ ∞ÂÚÔÔÚ›·˜ ÚÔ¯ÒÚËÛ·Ó Û “Ï¢΋ ·ÂÚÁ›·”, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ‰È·Ì·ÚÙ˘ÚËıÔ‡Ó ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù¿ÚÁËÛË Ù˘ ·˘ÙÔÙÂÏÔ‡˜ ÊÔÚÔÏfiÁËÛ˘ ÙÔ˘ ÙËÙÈÎÔ‡ ÂȉfiÌ·Ùfi˜ ÙÔ˘˜. √ ˘Ô˘ÚÁfi˜ Ì›ÏËÛ ÁÈ· ÌÂıԉ‡ÛÂȘ Ô˘ ‰ÂÓ ÙÈÌÔ‡Ó ÙÔ ÛÒÌ· ÙˆÓ ·ÍȈ̷ÙÈÎÒÓ Ù˘ ¶ÔÏÂÌÈ΋˜ ∞ÂÚÔÔÚ›·˜, ηıÒ˜ “Ë ÂÓ¤ÚÁÂÈ· ·˘Ù‹ ¤ÁÈÓ ·Ú¿ ÙȘ ‰ËÌfiÛȘ ‰È·‚‚·ÈÒÛÂȘ ÙÔ˘ fiÙÈ ÚfiıÂÛË Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Â›Ó·È Ó· ·ÓÙÈÛÙ·ıÌ›ÛÂÈ ÙËÓ ÂÈÛÔ‰ËÌ·ÙÈ΋ ·ÒÏÂÈ· ÙˆÓ Èٷ̤ӈÓ, ¯ˆÚ›˜ Ó· οÌÙÂÙ·È Ë ÁÂÓÈ΋ ·Ú¯‹ Ù˘ ÂÓÈ·›·˜ ÊÔÚÔÏfiÁËÛ˘ fiÏˆÓ ÙˆÓ ÂÈÛÔ‰ËÌ¿ÙˆÓ”. ■ ÛÂÏ. 10

∞ı›ÁÁ·ÓÔÈ ÂÙÔ‡Û·Ó ¤ÙÚ˜ Û π.Ã. ÛÙÔÓ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi ÛÂÏ. 11 ■

™ÎÈ¿ıÔ˜

∂ÎÚËÎÙÈΤ˜ ·ÓÙȉڿÛÂȘ ÁÈ· ¤ÏÏÂÈ„Ë ·ÛıÂÓÔÊfiÚÔ˘ ∏ ·Á·Ó¿ÎÙËÛË Í¯›ÏÈÛ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ Ù˘ ∫˘Úȷ΋˜ ÛÙË ™ÎÈ¿ıÔ, ÏfiÁˆ ·Ô˘Û›·˜ ·ÛıÂÓÔÊfiÚÔ˘ ÛÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ ÀÁ›·˜ ÙÔ˘ ÓËÛÈÔ‡. ∂Λ, fiÔ˘ ¯ÚÂÈ¿ÛÙËΠӷ ÌÂÙ·ÊÂÚı› Ì π.Ã. ·˘ÙÔΛÓËÙÔ Ó·Úfi˜, Ô˘ ›¯Â ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÙ› ÛÙȘ 7 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì·, Û˘ÁÁÂÓÈο ÚfiÛˆ· ÂÈÙ¤ıËÎ·Ó Î·Ù¿ ÙÔ˘ ÎÙÈÚ›Ô˘ Î·È ÂÚÁ·˙Ô̤ӈÓ. ■ ÛÂÏ. 17

•ÂÓԉԯ›· ÙˆÓ μ. ™ÔÚ¿‰ˆÓ ÛÙË ÛÎÈ¿ Ù˘ ÎÚ›Û˘

■ ÛÂÏ. 16


2

◆ ∫∞£∂ ª∂ƒ∞ ¶∞¡Δ√À

◆◆

Δ˘ ¢∂™¶√π¡∞™ ™∞∫∂§§∞ƒπ√À

ΔƒπΔ∏ 27 A¶ƒπ§π√À 2010

A¶√æ∂π™ ¶¤Ú· ·fi Ù· ÌÈÛfiÏÔÁ· Î·È ÙȘ ·‰È¤Íԉ˜ ÂÍÂÁ¤ÚÛÂȘ... “™Ù· ¯ÚfiÓÈ· Ô˘ ÌÂÛÔÏ¿‚ËÛ·Ó ·fi ÙËÓ ›‰Ú˘Û‹ ÙÔ˘, ÙÔ ¢¡Δ ¤¯ÂÈ ÂÌÊ·ÓÒ˜ ·ÏÏ¿ÍÂÈ. ∂ÓÒ ıÂÌÂÏÈÒıËΠÛÙËÓ ÂÔ›ıËÛË fiÙÈ ÔÈ ·ÁÔÚ¤˜ ‰˘ÛÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó, ÙÒÚ· ˘ÂÚ·Û›˙ÂÙ·È ÙËÓ ˘ÂÚÔ¯‹ Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜ Ì ȉÂÔÏÔÁÈÎfi ˙‹ÏÔ. ∂ÓÒ ıÂÌÂÏÈÒıËΠÛÙËÓ ÂÔ›ıËÛË fiÙÈ Â›Ó·È ·Ó¿ÁÎË Ó· ·ÛÎÔ‡ÓÙ·È ‰ÈÂıÓ›˜  ȤÛÂȘ ÛÙȘ ¯ÒÚ˜ ÒÛÙ ӷ ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó ΔÔ˘ ÌÈ· ÈÔ ÂÂÎÙ·ÙÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ¡. £. ™øΔ∏ƒπ√À ÔÏÈÙÈ΋- fiˆ˜ ÙÔ Ó· ·˘Í¿ÓÔ˘Ó ÙȘ ‰·¿Ó˜, Ó· ÂÚÈÛÙ¤ÏÏÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ÊfiÚÔ˘˜ ‹ Ó· ÌÂÈÒÓÔ˘Ó Ù· ÂÈÙfiÎÈ· ÁÈ· Ó· ·Ó·˙ˆÔÁÔÓÔ‡Ó ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌ›·-, Û‹ÌÂÚ· ÙÔ ¢¡Δ Û˘Ó‹ıˆ˜ ·Ú¤¯ÂÈ ÎÂÊ¿Ï·È· ÌfiÓÔ Â¿Ó ÔÈ ¯ÒÚ˜ ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó ÔÏÈÙÈΤ˜ fiˆ˜ Ë Ì›ˆÛË ÙˆÓ ÂÏÏÂÈÌÌ¿ÙˆÓ, Ë ·‡ÍËÛË ÙˆÓ ÊfiÚˆÓ ‹ ÙˆÓ ÂÈÙÔΛˆÓ, ÔÈ Ôԛ˜ Ô‰ËÁÔ‡Ó ÛÙË Û˘ÚÚ›ÎÓˆÛË Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜. £· ¤ÙÚÈ˙·Ó Ù· ÎfiηϷ ÙÔ˘ ∫¤ÈÓ˜, ·Ó ÌÔÚÔ‡Û ӷ ȉ› ÙÈ ¤·ı ÙÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi Ù¤ÎÓÔ ÙÔ˘” Joseph E. Stiglitz, ∏ ªÂÁ¿ÏË ∞˘Ù·¿ÙË, ÂÏÏËÓ. ÌÂÙ¿ÊÚ·ÛË °. £ÂÔ‰ˆÚfiÔ˘ÏÔ˜ , ÛÂÏ. 59 £· ‹Ù·Ó ÎÔÈÓÔÙ˘›· Ó· ÛËÌÂÈÒÓ·Ì fiÙÈ: ÂÓÒ ¤¯Ô˘Ì ‹‰Ë ÂÈÛ¤ÏıÂÈ Û ̛· ȉȷÈÙ¤Úˆ˜ Ù·Ú·Á̤ÓË ÂÚ›Ô‰Ô Ù˘ ÓÂÒÙÂÚ˘ ÂıÓÈ΋˜ Ì·˜ πÛÙÔÚ›·˜( ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒ˜, ÔÏÈÙÈÎÒ˜ Î·È ÎÔÈÓˆÓÈÎÒ˜), ÙfiÛÔ ÔÈ ˘¤˘ı˘ÓÔÈ(;) Ù˘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˘ fiÛÔ Î·È Ù˘ ÛËÌÂÚÈÓ‹˜ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ÂÏ¿¯ÈÛÙ·- Ó· ÌË ԇ̠Ìˉ·ÌÈÓ¿- ÚÔÛʤÚÔ˘Ó ÛÙÔ˘˜ Ôϛ٘ ÙÔ˘ ÒÛÙ ·˘ÙÔ› Ó· ηٷÓÔ‹ÛÔ˘Ó ÚÔ˜ Ù· Ô‡ ∞∫ƒπμø™ ÔÚ¢fiÌ·ÛÙÂ, ¶√À ∞∫ƒπμø™ ı¤ÏÔ˘Ì ӷ Êı¿ÛÔ˘ÌÂ Î·È ¶ø™ ı· ÌÂıԉ‡ÛÔ˘Ì ÙË ÌÂÙ¿‚·Û‹ Ì·˜ ˆ˜ ÙÔ ÛËÌÂ›Ô Ô˘ ı¤ÏÔ˘ÌÂ! ¢˘ÛÙ˘¯Ò˜, Ë ÌÂÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË Î˘‚¤ÚÓËÛË ÌÂıfi‰Â˘Û ÙË Ê˘Á‹ Ù˘ Ì ÙËÓ ÂÁÎÏËÌ·ÙÈ΋ ÚÔÛÊ˘Á‹ ÛÙËÓ ÂÎÏÔÁÈ΋ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË ÙÔ˘ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ˘ √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘, ÂÓÒ Ë ·ÚÔ‡Û· Âȉ›‰ÂÙ·È Û ·Û΋ÛÂȘ „˘¯ÔÏÔÁÈ΋˜ ·ÈÛÈÔ‰ÔÍ›·˜ Û·Ù·ÏÒÓÙ·˜ ÔχÙÈÌÔ ¯ÚfiÓÔ Ì ÌÈÛfiÏÔÁ· Î·È Û¯¤‰È· Â› ¯¿ÚÙÔ˘, ÂÓÒ ı· ¤ÚÂÂ, ·ÓÙ› ÙˆÓ ·Ù¤ÚÌÔÓˆÓ Ù·ÍȉÈÒÓ, ÙˆÓ ÂÓ·ÁηÏÈÛÌÒÓ Î·È ÙˆÓ ı·̷ÙÈÎÒÓ ‰ËÌÔÛ›ˆÓ Û¯¤ÛˆÓ, Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ Î·È ÔÈ ÂÚ› Î·È ˘fi ·˘ÙfiÓ Ó· ›¯·Ó ÂȉÔı› Û ·ÁÒÓ· ‰ÚfiÌÔ˘ ÓÔÈÎÔÎ˘Ú¤Ì·ÙÔ˜ Ù˘ ¿ıÏÈ·˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ηٿÛÙ·Û˘ Ù˘ ¯ÒÚ·˜! Δ· ÌÈÛfiÏÔÁ·, Ë ¿Î·ÈÚË ‹ ηχÙÂÚ·: Ë ·Ó‰·ÊÈ΋ ·ÈÛÈÔ‰ÔÍ›· Ô˘ ηÏÏÈÂÚÁ‹ıËΠ̋Ó˜ ÙÒÚ·, Ë ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹, Û ÂÔ¯‹ ÛÎÏËÚÔ‡ ‰ÈÂıÓÔ‡˜ ÌÔÓÂÙ·ÚÈÛÌÔ‡, Ù˘ ȉÂÔÏÔÁ›·˜ ÂÚ› “Â˘Úˆ·˚΋˜ ·ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë˜” ( Î·È ÂÓ ÁÓÒÛÂÈ ÙˆÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ˘Ô˘ÚÁÒÓ Ì·˜ ÚÒËÓ Î·È Ó˘Ó fiÙÈ ÔÈ Â˘Úˆ·˚Τ˜ ΢‚ÂÚÓ‹ÛÂȘ ÂӉȷʤÚÔÓÙ·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÎÂÚ‰ÔÛÎfiÔ˘˜ ·Ú¿ ÁÈ· ÙÔ˘˜ Ôϛ٘ ÂÍ Ô˘ Î·È Ë ÔϤıÚÈ· ÔÏÈÙÈ΋ ª¤ÚÎÂÏ), Ë ¤ÏÏÂÈ„Ë ·ÔÊ·ÛÈÛÙÈÎfiÙËÙ·˜ Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ì ÌfiÓÔÈ Ì·˜ ÛÙËÓ ÂÎfiÓËÛË Î·È ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ Ó¤Ô˘ ÂıÓÈÎÔ‡ ۯ‰›Ô˘ ÌÂÙ·ÚÚ˘ı̛ۈÓ, Ì·˜ ¤¯ÂÈ Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ Û ·ÓÙȉڿÛÂȘ Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ÂÍÂÏȯıÔ‡Ó Û ‚·ıÂÈ¿ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ∫ƒπ™∏. Δ· ÌÈÛfiÏÔÁ·, Ë ·Ú¿ÏÔÁË ·ÈÛÈÔ‰ÔÍ›· Ô˘ ηÏÏÈÂÚÁ‹ıËΠfiÙÈ ÔÈ... “ÂÙ·›ÚÔÈ” Ì·˜ ı· Û‡ÛÔ˘Ó Ó· Ì·˜ ‚ÔËı‹ÛÔ˘Ó( ÁÈ·Ù› ¿Ú·Á ·ÊÔ‡ ˆ˜ ∂ÏÏ¿‰· Û˘Ì‚¿ÏÏÔ˘Ì ÌfiÓÔ ÛÙÔ 3% ÂÚ›Ô˘ ÙÔ˘ Â˘Úˆ;) Î·È Ë ÂÈÛÌ·ÙÈ΋, Ë Ù˘Êψ̤ÓË ÂÌÌÔÓ‹ Ì·˜ ÛÙÔ Â˘ÚÒ Ì·˜ ¤¯Ô˘Ó Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ ÛÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ ηٿÓÙÈ·. √ ·Ïfi˜ ÔÏ›Ù˘ ·ÓÙ› Ó· ÂÓËÌÂÚÒÓÂÙ·È, ÛÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ‰˘Ó·Ùfi ‚·ıÌfi ·fi ÙÔ˘˜ ˘‡ı˘ÓÔ˘˜ ‰È·¯ÂÈÚÈÛÙ¤˜ ÙˆÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ˙ËÙËÌ¿ÙˆÓ, ‚ÔÌ‚·Ú‰›˙ÂÙ·È Ì ̤ÙÚ·-ÙÚfiÌÔ˘ Ô˘ ÚfiÎÂÈÙ·È ÔÛÔÓÔ‡ˆ Ó· ÏËÊıÔ‡Ó- Î·È Ù· ÔÔ›· ı· ÙÔÓ Ô‰ËÁ‹ÛÔ˘Ó, ÂÓ ÌÈ· Ó˘ÎÙ›, Û Ï‹Ú˜ ·‰È¤ÍÔ‰Ô! √ ·Ïfi˜ ÔÏ›Ù˘ ‚ϤÂÈ fiÙÈ Î¿ı ̤ڷ Ô˘ ÂÚÓ¿ÂÈ Î·Ù·ÚÚ¤ÂÈ Ë Ê·ÓÙ·ÛÙÈ΋ Â˘Úˆ·˚΋ ·ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë ÂÂȉ‹ ÔÈ Â˘Úˆ·˚Τ˜ ΢‚ÂÚÓ‹ÛÂȘ ¤¯Ô˘Ó Ó· ÂÈχÛÔ˘Ó ‰Èο ÙÔ˘˜ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Î·È ÔÈ Â˘Úˆ·›ÔÈ ËÁ¤Ù˜ ›Ù ÂȉÈÒÎÔ˘Ó ÙËÓ Â·ÓÂÎÏÔÁ‹ ÙÔ˘˜ Î·È ‰ÂÓ ÂÈı˘ÌÔ‡Ó Ó· ÂÈ‚·Ú‡ÓÔ˘Ó Ì ÚfiÛıÂÙÔ˘˜ ÊfiÚÔ˘˜ ÙÔ˘˜ „ËÊÔÊfiÚÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÁÈ· Ó· ‚ÔËı‹ÛÔ˘Ó ÙË ¯ÂÈÌ·˙fiÌÂÓË ¯ÒÚ· Ì·˜ ›Ù ·‰˘Ó·ÙÔ‡Ó ‹ ‰ÂÓ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ÂϤÁÍÔ˘Ó ÙËÓ ÎÂÚ‰ÔÛÎÔ›·... √È ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ ÂÓfi˜ ·ÂÏÈṲ̂ÓÔ˘ Ï·Ô‡ Ô˘ ‚ϤÂÈ Ó· ηٷÚÚ¤ÂÈ ÙfiÛÔ ·fiÙÔÌ· ÙÔ ÌÔÓÙ¤ÏÔ ‰È·‚›ˆÛ‹˜ ÙÔ˘ ‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· Û˘ÓÙÂϤÛÔ˘Ó ÛÙËÓ Â›Ï˘ÛË ÙˆÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ Ì·˜: ›Ûˆ˜ ÚÔÛˆÚÈÓ¿ ›ÛÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ‰È·¯ÂÈÚÈÛÙ¤˜ Ì·˜ Ó· ÌË Ì·˜ ȤÛÔ˘Ó ÛÙË Ï‹„Ë ÚfiÛıÂÙˆÓ Ì¤ÙÚˆÓ- Î·È ·fi ·˘Ù‹ ÙËÓ ¿Ô„Ë Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ı· ¤ÚÂ ӷ ÂÓı·ÚÚ‡ÓÂÈ ÙȘ Ï·˚Τ˜ ·ÓÙȉڿÛÂȘ ˆ˜ ÈÛ¯˘Úfi ‰È·Ú·ÁÌ·Ù¢ÙÈÎfi ¯·ÚÙ› Ù˘ ηıÒ˜ Û˘ÓÔÌÈÏ› Ì ÙÔ˘˜ ÂÎÊÚ·ÛÙ¤˜ ÙˆÓ ÈÔ ÛÎÏËÚÒÓ ¯ÚËÌ·ÙÔÈÛÙˆÙÈÎÒÓ Î‡ÎÏˆÓ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘. ∫·È ›Ûˆ˜ ı· ¤ÚÂÂ Ô ·ÂÈΛÓËÙÔ˜ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ Ì·˜ Ó· ›¯Â ÓˆÚ›ÙÂÚ· Â΂ȿÛÂÈ ÙÔ˘˜ ΢ÓÈÎÔ‡˜ ‰·ÓÂÈÛÙ¤˜ Ì·˜ ÂÈÛ›ÔÓÙ¿˜ ÙÔ˘˜ ÙËÓ ¿ÌÂÛË ·‡ÛË ÏËÚˆÌÒÓ ÂΠ̤ÚÔ˘˜ Ì·˜( ·Ó ˙Ô‡ÛÂ Ô ∞Ó‰Ú¤·˜ ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ı· ÙÔ ÙÔÏÌÔ‡ÛÂ...).¢˘ÛÙ˘¯Ò˜ Ë Â˘Î·ÈÚ›· ·˘Ù‹ ‹Á ¯·Ì¤ÓË: Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ‰È¤Ú·Í ÙÔ ÈÛÙÔÚÈÎfi Ï¿ıÔ˜ Ô˘ ›¯Â ‰È·Ú¿ÍÂÈ Î·È Ô Ã·Ú›Ï·Ô˜ ΔÚÈÎÔ‡˘ ·ÎÔÏÔ˘ıÒÓÙ·˜ ÔÚıfi‰ÔÍË ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋ ·¤Ó·ÓÙÈ Û ·‰›ÛÙ·ÎÙÔ˘˜ ÎÂÚ‰ÔÛÎfiÔ˘˜.... øÛÙfiÛÔ: ÔÈ Û˘Ó¯›˜ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ, ¯ˆÚ›˜ ·ÎÙ›Ó· ÂÏ›‰·˜ ÛÙÔÓ ÔÚ›˙ÔÓÙ·, ı· ÚÔηϤÛÔ˘Ó ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË „˘¯ÔÏÔÁÈ΋ ο̄Ë, ı· Ì·˜ Ô‰ËÁ‹ÛÔ˘Ó Û ÙÒÛË ÙÔ˘ ËıÈÎÔ‡ Ì·˜, Û ÁÂÓÈÎÂ˘Ì¤ÓË ÙÒÛË ÙÔ˘ „˘¯ÔÏÔÁÈÎÔ‡ ‰˘Ó·ÌÈÛÌÔ‡ Ì·˜, ÛÂ Û˘ÚÚ›ÎÓˆÛË Ù˘ ·˘ÙÔÂÔ›ıËÛ‹˜ Ì·˜... ∞Ó Û˘Ì‚Â› οÙÈ Ù¤ÙÔÈÔ, ÙfiÙ ‰Â Ì·˜ ̤ÓÂÈ ¿ÏÏÔ˜ ‰ÚfiÌÔ˜ ·fi ÙË ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ¢ÛË.....

“∏ ¿ÓÔ‰Ô˜ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ ÛÙË ™Ô‡ÂÚ §›Áη ı· ˆÊÂÏ‹ÛÂÈ ÙÔ μfiÏÔ” √ Î. ∫·Ú·Ì›¯·ÏÔ˜ ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛÂ, fiˆ˜ Ì·˜ ›Â, Ù· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·fi Ù· ·È¯Ó›‰È· ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ ÛÙ· ÔÔ›· Û˘ÌÌÂÙ›¯Â Ë ÔÌ¿‰·, ÂÓÒ ‰ÂÓ ·Ú¤ÏÂÈ„Â Ó· ·Ó·ÊÂÚı› ÛÙÔ˘˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ Ô˘ Û˘Ó¤‚·Ï·Ó Û ·˘Ù‹ ÙË ÌÂÁ¿ÏË ÂÈÙ˘¯›·. “√ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘ ¿ÍÈ˙ Ì ÙÔ ·Ú·¿Óˆ ÙËÓ ¿ÓÔ‰Ô ÛÙË ™Ô‡ÂÚ §›Áη. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÚÔÛ¿ıÂÈ· Û˘ÏÏÔÁÈ΋ ·ÊÔ‡ ÁÈ· ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ‰Ô‡Ï„·Ó ÛÎÏËÚ¿ ÔÏÏÔ› ¿ÓıÚˆÔÈ. ∞Ú¯Èο Ó· ԇ̠fiÙÈ Ë ‰ÈÔ›ÎËÛË ¤‰ÂÈÍ ÙË ÛÔ‚·ÚfiÙËÙ· Î·È ÙËÓ ˆÚÈÌfiÙËÙ· Ô˘ ¤ÚÂÂ. √ Î. ª¤Ô˜ Ì ÙȘ ·ÔÊ¿ÛÂȘ Ô˘ ¤Ï·‚ ¤·ÈÍÂ Î·Ù·Ï˘ÙÈÎfi ÚfiÏÔ. ∂ÈϤÔÓ, Ô Î. ΔÛÈÒÏ˘ Ì ÙËÓ Î·ıËÌÂÚÈÓ‹ Û˘Ì‚ÔÏ‹ ÙÔ˘ ÙÈÌ Ì¿Ó·Ù˙ÂÚ Î. °È·ÓÓfiÔ˘ÏÔ˘, Û˘Ó¤‚·Ï ‰Ú·ÛÙÈο ÛÙÔ Ó· ÂÈÙ¢¯ı› Ô ÂȉȈÎfiÌÂÓÔ˜ ÛÙfi¯Ô˜. ¶·Ú¿ÏÂÈ„Ë ı· ‹Ù·Ó Ó· ÌËÓ ·Ó·ÊÂÚıÒ Î·È ÛÙË ÛËÌ·ÓÙÈ΋ Û˘Ì‚ÔÏ‹ ÙˆÓ Ô·‰ÒÓ Ô˘ ÛÙ‹ÚÈÍ·Ó ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi μfiÏÔ˘ ÛÙ· ‡ÎÔÏ· Î·È ÛÙ· ‰‡ÛÎÔÏ·, ÂÓÙfi˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÂÎÙfi˜ ¤‰Ú·˜. Δ¤ÏÔ˜, ÔÈ ›‰ÈÔÈ ÔÈ ·›ÎÙ˜ ‰Ô‡Ï„·Ó ÛÎÏËÚ¿ Î·È ¤‰ˆÛ·Ó ÙÔÓ Î·Ï‡ÙÂÚÔ Â·˘Ùfi ÙÔ˘˜” . √ Î. ∫·Ú·Ì›¯·ÏÔ˜ Ì›ÏËÛ ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÁÈ· Ù· Ó¤· ‰Â‰Ô̤ӷ Î·È ÙȘ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ Ô˘ ·Ó·Î‡ÙÔ˘Ó. “ÃÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È ÛˆÛÙ¤˜ ÎÈÓ‹ÛÂȘ Ô˘ Â›Ì·È ‚¤‚·ÈÔ˜ fiÙÈ Ë ‰ÈÔ›ÎËÛË Î·È Ë Ù¯ÓÈ΋ ËÁÂÛ›· ı· οÓÔ˘Ó. ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙˆÓ ·ÈÎÙÒÓ, ··ÈÙÂ›Ù·È Ë Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ù˘ ÚÔÛ¿ıÂÈ·˜ Ô˘ ηٷ‚¿ÏÏÔ˘Ó ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ӷ ¤¯Ô˘Ó ·ÎfiÌ· ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˜ ÂÈÙ˘¯›Â˜” . ™ÙË Û˘Ì‚ÔÏ‹ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ ·Ó·Ê¤ÚıËÎÂ Ô Î. ∫·Ú·Ì›¯·ÏÔ˜, ˘ÔÛÙËÚ›˙ÔÓÙ·˜ fiÙÈ ¯ˆÚ›˜ ·˘Ù‹Ó Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· ÁÈ· ÙËÓ ÔÌ¿‰· ı· ‹Ù·Ó ‰˘ÛÎÔÏfiÙÂÚ·. “∂›Ó·È ‚¤‚·ÈÔ fiÙÈ Ô ÎfiÛÌÔ˜ ‚Ô‹ıËÛ Ôχ ÛÙËÓ Â›Ù¢ÍË ÙÔ˘ ÛÙfi¯Ô˘. øÛÙfiÛÔ, ˘‹ÚÍ·Ó ÊÔÚ¤˜ Ô˘ Ë Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ·˘Ù‹ Ô˘ ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ›ӷÈ. ∞˘Ùfi Ô˘ ÂÈı˘ÌÒ ÂÁÒ Â›Ó·È ÙÔ Á‹Â‰Ô Ó· Â›Ó·È ¿ÓÙ· ÁÂÌ¿ÙÔ

√Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘ ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈÛ ÌÂÙ¿ ·fi ÙË Ó›ÎË ÙÔ˘ Â› Ù˘ ∫·Ï·Ì¿Ù·˜ ÙËÓ ¿ÓÔ‰Ô ÛÙË ™Ô‡ÂÚ §›Áη. •¤ÊÚÂÓÔÈ ‹Ù·Ó ÔÈ ·ÓËÁ˘ÚÈÛÌÔ› Ô˘ ·ÎÔÏÔ‡ıËÛ·Ó Ì ÙÔ˘˜ Ô·‰Ô‡˜ Ó· ‚Á·›ÓÔ˘Ó ÛÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ Î·È Ó· ˙ËÙˆÎÚ·˘Á¿˙Ô˘Ó Û˘Óı‹Ì·Ù· ˘¤Ú Ù˘ ÔÌ¿‰·˜. ∂›ÎÔÛÈ ¯ÚfiÓÈ· ¯ÚÂÈ¿ÛÙËÎ·Ó ÁÈ· Ó· Á›ÓÂÈ ÙÔ fiÓÂÈÚÔ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·. √ Î. °ÈÒÚÁÔ˜ ∫·Ú·Ì›¯·ÏÔ˜, ·Ï·›Ì·¯Ô˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ‹˜ Î·È Ó˘Ó ÚÔÔÓËÙ‹˜, Ì›ÏËÛ ÁÈ· ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·, ÁÈ· ÙȘ “‰‡ÛÎÔϘ Î·È ··ÈÙËÙÈΤ˜” Ë̤Ú˜ Ô˘ ¤Ú¯ÔÓÙ·È, ·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ· Ù· ÔʤÏË Ô˘ ı· ÚÔ·„Ô˘Ó ÙÒÚ· ÁÈ· ÙËÓ fiÏË ÙÔ˘ μfiÏÔ˘.

O ∫∞πƒ√™

[£∂™™∞§π∞]

¶H°H: E.ME.™. “AϤͷӉÚÔ˜ T·ÎÔ‡‰Ë˜”

™ÙÔ ¡ÔÌfi Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜, Ô Î·ÈÚfi˜ ı· Â›Ó·È Û¯Â‰fiÓ ·›ıÚÈÔ˜. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ‚fiÚÂÈÔÈ Î·È ÛÙÔ ∞ÈÁ·›Ô ¤ˆ˜ ̤ÙÚÈÔÈ. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· Î˘Ì·Óı› ·fi 9...25Ô C. ™ÙÔ μfiÏÔ 14...25Ô C. ™ÙÔ ¡ÔÌfi Ù˘ §¿ÚÈÛ·˜, Ô Î·ÈÚfi˜ ı· Â›Ó·È Û¯Â-

O ∫∞πƒ√™

[∂§§∞¢∞]

°È· Û‹ÌÂÚ· ΔÚ›ÙË, ÛÙËÓ ·Ó·ÙÔÏÈ΋ ™ÙÂÚ¿, ÙËÓ ∂‡‚ÔÈ·, ÙËÓ ·Ó·ÙÔÏÈ΋ ¶ÂÏÔfiÓÓËÛÔ, ÙȘ ∫˘ÎÏ¿‰Â˜ Î·È ÙËÓ ∫Ú‹ÙË, ·Ó·Ì¤ÓÔÓÙ·È ÓÂÊÒÛÂȘ Ì ÙÔÈΤ˜ ‚ÚÔ¯¤˜. ™Ù· ¡ËÛÈ¿ ÙÔ˘ ·Ó·ÙÔÏÈÎÔ‡ ∞ÈÁ·›Ô˘ Î·È Ù· ¢ˆ‰ÂοÓËÛ· ı· ÛËÌÂȈıÔ‡Ó ÚfiÛηÈÚ˜ ‚ÚÔ¯¤˜ ÙȘ ÚˆÈÓ¤˜ ÒÚ˜. ™ÙËÓ ˘fiÏÔÈË ¯ÒÚ· ·Ó·Ì¤ÓÔÓÙ·È Ï›Á˜ ÓÂÊÒÛÂȘ ÔÈ Ôԛ˜ ÙȘ ·ÔÁÂ˘Ì·ÙÈÓ¤˜ ÒÚ˜ ÛÙ· ËÂÈÚˆÙÈο ηٿ ÙfiÔ˘˜ ı· ·˘ÍËıÔ‡Ó Î·È ÛÙ· ‚ÔÚÂÈÔ‰˘ÙÈο ÔÚÂÈÓ¿ Â›Ó·È Èı·Ófi Ó· ÛËÌÂȈıÔ‡Ó ÌÂÌÔӈ̤Ó˜ ηٷÈÁ›‰Â˜. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ·fi ‚fiÚÂȘ ‰È¢ı‡ÓÛÂȘ ÛÙ· ‰˘ÙÈο 3 Ì 5 ÌÔÊfiÚ Î·È ÛÙ· ·Ó·ÙÔÏÈο 5 Ì 7 Î·È ÛÙÔ ·ÈÁ·›Ô ÙÔÈο 8. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· ÛËÌÂÈÒÛÂÈ ÌÈÎÚ‹ ÙÒÛË.

fiˆ˜ Û˘Ó¤‚Ë Î·È ÛÙÔÓ ·ÁÒÓ· Ì ÙÔÓ √º∏. ™ÙÔ ÂÍ‹˜, Ô ÎfiÛÌÔ˜ Ú¤ÂÈ Ó· οÓÂÈ ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘ ·ÎfiÌ· ÈÔ ·ÈÛıËÙ‹” . ªfiÓÔ ıÂÙÈο Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ›ӷÈ, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ Î. ∫·Ú·Ì›¯·ÏÔ, Ù· ÔʤÏË Ô˘ ı· ·ÔÎÔÌ›ÛÂÈ ÙfiÛÔ Ë fiÏË ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, fiÛÔ Î·È ÔÈ Ôϛ٘ Ù˘ ÂÍ·ÈÙ›·˜ Ù˘ ·Ófi‰Ô˘ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡. “∏ ¿ÓÔ‰Ô˜ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ ÛÙË ™Ô‡ÂÚ §›Áη ı· Û˘Ì‚¿ÏÏÂÈ ÛÙËÓ ÚÔ‚ÔÏ‹ Ù˘ fiÏ˘. √ μfiÏÔ˜ ı· ·ÎÔ‡ÁÂÙ·È ÛÙÔ ÂÍ‹˜ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙËÓ ÂÓ›Û¯˘ÛË Ù˘ ÙÔÈ΋˜ ÎÔÈÓˆÓ›·˜. ¶Èı·ÓÒ˜ Û ¤Ó·, ‰˘Ô ¯ÚfiÓÈ· Ó· ·ÎÔ˘ÛÙÔ‡ÌÂ Î·È ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË Î¿ÙÈ Ô˘ ı· ÔÏÏ·Ï·ÛÈ¿ÛÂÈ ÙȘ ıÂÙÈΤ˜ Û˘Ó¤ÂȘ. ∂Í›ÛÔ˘ ¢ÓÔË̤ӷ Â›Ó·È ·fi ÙËÓ ÂͤÏÈÍË Î·È Ù· ·È‰È¿ ·ÊÔ‡ Ù· ÚfiÙ˘¿ ÙÔ˘˜ ı· ‰È·ÌÔÚÊÒÓÔÓÙ·È ÛÙÔ ÂÍ‹˜ Î·È Ì¤Û· ·fi ÙËÓ ÔÌ¿‰· Ù˘ fiÏ˘ ÙÔ˘˜. ªÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˜ ·ÚÈıÌfi˜ ·È‰ÈÒÓ ı· ·Ú›ÛÙ·Ù·È ÙÒÚ· Û Á‹‰· Î·È ·Î·‰Ë̛˜. ∫¿ÙÈ Ô˘ ÂÈı˘ÌÒ ÌÂÏÏÔÓÙÈο, Â›Ó·È Ë ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘ Ó· ·ÔÎÙ‹ÛÂÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˘˜ ·›ÎÙ˜ ·fi ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹” . Δ¤ÏÔ˜, Ô Î. ∫·Ú·Ì›¯·ÏÔ˜ ÙfiÓÈÛ ÙË ÛËÌ·Û›· Ô˘ ¤¯ÂÈ ÁÈ· ÂΛÓÔÓ ÙÔ Ó· ·Ú·Ì›ÓÂÈ Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘ ÛÙÔ ∂∞∫, ÂÓÒ ÂÚˆÙËı›˜ ÁÈ· ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜, ‰ÂÓ ·Ú¤ÏÂÈ„Â Ó· ‰Â›ÍÂÈ ÙËÓ ·ÈÛÈÔ‰ÔÍ›· ÙÔ˘. “ΔÔ ∂∞∫ Â›Ó·È ÙÔ Û›ÙÈ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ Î·È ÁÈ· ÙÔ ÏfiÁÔ ·˘Ùfi ÈÛÙ‡ˆ fiÙÈ Ú¤ÂÈ Ó· Ì›ÓÂÈ ÂΛ. √È ÊÔÚ›˜ ÙÔ˘ ÙfiÔ˘ ı· Ú¤ÂÈ, ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔ˘˜ ·ÚÌfi‰ÈÔ˘˜, Ó· ÌÂÚÈÌÓ‹ÛÔ˘Ó ÁÈ· Ó· Ï˘ıÔ‡Ó Ù· ˙ËÙ‹Ì·Ù· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÚÔ·„ÂÈ. ŸÏÔÈ Ú¤ÂÈ Ó· ·ÓÙÈÏËÊıÔ‡Ó fiÙÈ ÙÔ ∂∞∫ Â›Ó·È ÁÈ· ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi ÙÔ Û›ÙÈ ÙÔ˘. ¶ÚÔÛˆÈο, Â›Ì·È È‰È·›ÙÂÚ· ·ÈÛÈfi‰ÔÍÔ˜ ÁÈ· ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ Î·È ÈÛÙ‡ˆ fiÙÈ ·˘Ù‹ ı· ÁÓˆÚ›ÛÂÈ ÌÂÁ¿Ï˜ ÂÈÙ˘¯›Â˜. ∂‡¯ÔÌ·È Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ Ó· ·Ú·Ì›ÓÂÈ ÛÙËÓ ∞’ ∂ıÓÈ΋ Î·È Û‡ÓÙÔÌ· Ó· ¯Ù˘‹ÛÂÈ Î·È ÙËÓ fiÚÙ· Ù˘ ∂˘ÚÒ˘” .

‰fiÓ ·›ıÚÈÔ˜. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ‚fiÚÂÈÔÈ ·ÛıÂÓ›˜ Î·È ÛÙÔ ∞ÈÁ·›Ô ¤ˆ˜ ̤ÙÚÈÔÈ. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· Î˘Ì·Óı› ·fi 7...25Ô C. ™ÙË §¿ÚÈ Û· 13...25Ô C. ™ÙÔ ¡ÔÌfi ÙˆÓ ΔÚÈοψÓ, Ô Î·ÈÚfi˜ ı· Â›Ó·È Û¯Â‰fiÓ ·›ıÚÈÔ˜. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ‚fiÚÂÈÔÈ

·ÛıÂÓ›˜. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· Î˘Ì·Óı› ·fi 7...24Ô C. ™Ù· ΔڛηϷ 11...24Ô C. ™ÙÔ ¡ÔÌfi Ù˘ ∫·Ú‰›ÙÛ·˜, Ô Î·ÈÚfi˜ ı· Â›Ó·È Û¯Â‰fiÓ ·›ıÚÈÔ˜. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ‚fiÚÂÈÔÈ ·ÛıÂÓ›˜. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· Î˘Ì·Óı› ·fi 7...24Ô C. ™ÙËÓ ∫·Ú‰›ÙÛ· 12...24Ô C.


™Ù¿ÛÂȘ, Û˘ÛÙ¿ÛÂȘ, ÂÓÛÙ¿ÛÂȘ

3

ΔƒπΔ∏ 27 A¶ƒπ§π√À 2010

∞ÏÏ·Á‹ Ó¿Ó·È Î·È fi,ÙÈ Ó¿Ó·È... ¢‡Ô ÛÙÔ˘˜ ÙÚÂȘ Ôϛ٘ ‰ËÏÒÓÔ˘Ó fiÙÈ Û˘ÌʈÓÔ‡Ó Ì ÙÔÓ “∫·ÏÏÈÎÚ¿ÙË” Û ̛· ·ÓÂÏÏ·‰È΋ ‰ËÌÔÛÎfiËÛË Ô˘ ¤ÁÈÓ ÁÈ· ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi Ù˘ ŒÓˆÛ˘ ΔÔÈÎÒÓ ∞˘ÙÔ‰ÈÔÈ΋ÛÂˆÓ ∂ÏÏ¿‰Ô˜, ÛÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ· ·fi 15 ¤ˆ˜ 19 ∞ÚÈÏ›Ô˘. ΔÔ 66,3% ÙˆÓ ÂÚˆÙËı¤ÓÙˆÓ Ù¿ÛÛÂÙ·È ˘¤Ú ÙÔ˘ “∫·ÏÏÈÎÚ¿ÙË” Î·È ÙÔ 30,2% ·Ô‰ÔÎÈÌ¿˙ÂÈ. ∫·È ·˘Ùfi fiÙ·Ó ÙÔ 45,5% ÙˆÓ ÂÚˆÙËı¤ÓÙˆÓ ‰ËÏÒÓÂÈ ÂÏ¿¯ÈÛÙ· ÂÓËÌÂڈ̤ÓÔ ÁÈ· ÙȘ ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ Î·È Î˘Ú›ˆ˜ ÙÔ Ò˜ ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ Ú·ÎÙÈο Ë ‰ÈÔÈÎËÙÈ΋ ÌÂÙ·ÚÚ‡ıÌÈÛË ÛÙËÓ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË. ÕÏψÛÙÂ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË, ¤ˆ˜ ÙÒÚ·, ¤¯ÂÈ ·ÔʇÁÂÈ - ÌÂıÔ‰Èο ı· ϤÁ·ÌÂ- Â›ÛË̘ ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂȘ Î·È ÔÏϤ˜ ÎÔ˘‚¤ÓÙ˜ Á‡Úˆ ·fi ÙÔÓ “∫·ÏÏÈÎÚ¿ÙË” . ∏ ¤ˆ˜ ÙÒÚ· ÎÔ˘‚¤ÓÙ· ·Ó·Ù‡¯ıËΠ- ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ÂÚÈ‚fiËÙ˘ ‰È·‚Ô‡Ï¢Û˘- ÌfiÓÔ Ì ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ù˘ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘. √ ÔÏ›Ù˘ ‰ÂÓ ÁÓˆÚ›˙ÂÈ Ù›ÔÙÂ. ∂ÚˆÙ¿Ù·È fï˜ Î·È ¤¯ÂÈ ¿Ô„Ë, ıÂÙÈ΋. √͇̈ÚÔ. √ ŒÏÏËÓ·˜, ÛÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Ô˘ ¤¯ÂÈ ÊÙ¿ÛÂÈ Ë ¯ÒÚ· ÌfiÏȘ ·ÎÔ‡ÂÈ ·ÏÏ·Á‹ Î·È ·˜ ÌËÓ ÁÓˆÚ›˙ÂÈ ÔÈ· ı· Â›Ó·È Î·È ÙÈ ı· ÂÈʤÚÂÈ - Û˘ÌʈÓ›. Œ¯ÂÈ ¿‰ÈÎÔ; ªfiÓÔ Ô˘ ÔÈ ÔÏÈÙÈÎÔ›, Ô˘ ÂÈʤÚÔ˘Ó ÙȘ ·ÏÏ·Á¤˜, Ú¤ÂÈ Ó· Û˘ÓÂȉËÙÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó fiÙÈ ·˘Ù¤˜ ÂÈ‚¿ÏÏÂÙ·È Ó· Â›Ó·È Ô˘ÛÈ·ÛÙÈΤ˜, ÂÈÙ¤ÏÔ˘˜. ™ÙËÓ ›‰È· ¤Ú¢ӷ Î·È Û ·ÓÙ›ÛÙÔȯ˜ ÂÚˆÙ‹ÛÂȘ, ÔÈ Ôϛ٘ Û ÔÛÔÛÙfi 61,7% ‰ËÏÒÓÔ˘Ó fiÙÈ ÌÔÚ› Ó· ÂÈÙ¢¯ı› Ô ÛÙfi¯Ô˜ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ÁÈ· ÂÍÔÈÎÔÓfiÌËÛË 1,8 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ Î¿ı ¯ÚfiÓÔ ·fi ÙÔÓ ÂÚÈÔÚÈÛÌfi ÙˆÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎÒÓ ‰··ÓÒÓ Î·È ÙˆÓ ÌÈÛıÒÓ ÙˆÓ ·ÈÚÂÙÒÓ ‰ËÌÔÙÈÎÒÓ Û˘Ì‚Ô‡ÏˆÓ ÛÙÔ˘˜ ¢‹ÌÔ˘˜ Ô˘ Û˘Á¯ˆÓ‡ÔÓÙ·È, ÂÓÒ ·ÓÙ›ıÂÙÔÈ Û ÔÛÔÛÙfi 34,65% ‰ËÏÒÓÔ˘Ó fiÙÈ Ô ÛÙfi¯Ô˜ Â›Ó·È ·Ó¤ÊÈÎÙÔ˜. ∏ ΢‚¤ÚÓËÛË, ¤ˆ˜ ÙÒÚ·, ¤¯ÂÈ ‰ËÏÒÛÂÈ fiÙÈ ÔÈ 6.000 ¢‹ÌÔÈ ı· Û˘Á¯ˆÓ¢ÙÔ‡Ó Û 2.000. ªÂ ÙËÓ ÂÈÏÔÁ‹ ·˘Ù‹ Û‡ÌʈÓÔ ‰ËÏÒÓÂÈ ÙÔ 76,6 ÙˆÓ ÂÚˆÙËı¤ÓÙˆÓ, ÂÓÒ ÙÔ 71,2% Û˘ÌʈÓ› Ì ÙËÓ ÂÈÏÔÁ‹ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Ó· ‰È·ÙËÚËı› ÌfiÓÔ ¤Ó·˜ ¢‹ÌÔ˜ Û οı ÓËÛ›. ΔÔ 69,3% Û˘ÌʈÓ› Ì ÙË Û˘Á¯ÒÓ¢ÛË ÙˆÓ 57 ¡ÔÌ·Ú¯ÈÒÓ Î·È Ì ÙÔ˘˜ ·ÈÚÂÙÔ‡˜ ÂÚÈÊÂÚÂȿگ˜. ŸÏÔ ÙÔ “·Î¤ÙÔ” Û›ÁÔ˘Ú· ·ÎÔ‡ÁÂÙ·È Î·Ïfi. ™ÙËÓ Ú¿ÍË ı· ‰Ô‡ÌÂ. “∫ÔÓÙfi˜ „·ÏÌfi˜ ·ÏÏËÏԇȷ” ¿ÏψÛÙÂ, ·ÊÔ‡ ·‡ÚÈÔ ı· Ì¿ıÔ˘Ì ÁÈ· ÙÔÓ “∫·ÏÏÈÎÚ¿ÙË” Î·È ÙȘ Û˘Á¯ˆÓ‡ÛÂȘ. ∂È‚¿ÏÏÂÙ·È Ó· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ó ¤Ú¢Ó˜ Ì ÙÔ˘˜ Ôϛ٘ ÁÈ· Ó· ‰Ô‡Ì ·Ó ÔÈ ·fi„ÂȘ ·Ú·Ì›ÓÔ˘Ó ÛÙ·ıÂÚ¤˜. ΔÔ ˙‹ÙËÌ· Â›Ó·È ¿ÓÙˆ˜ ˆ˜ ·Ó ÛÙËÓ Ú¿ÍË Ô “∫·ÏÏÈÎÚ¿Ù˘” ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ Ù· ¯Ó¿ÚÈ· ÙÔ˘ “∫·Ô‰›ÛÙÚÈ·” ÙfiÙ “ÎÏ¿„Ù· ÷ڿϷÌ” ... Δ. ∫.

∂ÈÛËÌ¿ÓÛÂȘ...

∞ÚÔÎ¿Ï˘Ù·

√ “∫·ÏÏÈÎÚ¿Ù˘”

∫‡ÚÈ ¢È¢ı˘ÓÙ¿ Œ¯ÂÈ Î¿ÔÈ· ·Í›· Ë ‰È·›ÛÙˆÛË Ù˘ ¡ÙfiÚ·˜; ∞Ó ¤¯ÂÈ Û·˜ ·Ú·ı¤Ùˆ ÙËÓ ¿Ô„Ë Ù˘ ΢ڛ·˜ fiˆ˜ ‰È·Ù˘ÒıËΠ۠¿ÚıÚÔ Û ΢ÚȷοÙÈÎË ÂÊËÌÂÚ›‰·: “™‹ÌÂÚ·, ·ÎfiÌË Î·È ÂÓ Ì¤Ûˆ Ù˘ ηٷÈÁ›‰·˜, ˘¿Ú¯Ô˘Ó ·ÚÎÂÙÔ› ÂÎ ÙˆÓ ·ÚÔÈÎÔ‡ÓÙˆÓ ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ πÂÚÔ˘Û·Ï‹Ì ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ıˆÚÔ‡Ó fiÙÈ ÌÔÚ› Ë ÔÈÎÔÓÔÌ›· Ì·˜ Ó· ηٷÚÚ‡ÛÂÈ, ÌÔÚ› ÙÔ ·Ó·Ù˘ÍÈ·Îfi Ì·˜ ÌÔÓÙ¤ÏÔ ÙˆÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›ˆÓ ‰ÂηÂÙÈÒÓ Ó· ¤¯ÂÈ ¯ÚÂÔÎÔ‹ÛÂÈ, ·ÏÏ¿ ÙÔ ÔÏÈÙÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· ı· ÂÈ‚ÈÒÛÂÈ. ¶Ï·ÓÒÓÙ·È. ∏ ÒÚ· Ù˘ ·Ï‹ıÂÈ·˜ ¤ÊÙ·ÛÂ. ¢ÂÓ ı· ·ÏÏ¿ÍÂÈ Ë ∂ÏÏ¿‰· ·Ó ‰ÂÓ ·ÏÏ¿ÍÔ˘Ì ÂÌ›˜” . ∞Ó ·ÔÚ›Ù ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÛÙfi¯Ô˘˜ Ù˘ Ó· Û·˜ ÂÓËÌÂÚÒÛˆ. ¡· ·ÏÏ¿ÍÔ˘Ì fiÏÔÈ ÁÈ· Ó· ·Ú·Ì›ÓÂÈ Ë ¡ÙfiÚ· ›‰È·. ∂Ó ‰˘Ó¿ÌÂÈ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜... √ ¯ˆÚÈÎfi˜

ΔÔ Ï¤Á·ÌÂ Î·È ÚÔ¯ı¤˜ fiÙÈ Ë fiÔÈ· Û˘˙‹ÙËÛË ÛÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ μfiÏÔ˘ ÁÈ· ÙÔÓ “∫·ÏÏÈÎÚ¿ÙË” ı· ‹Ù·Ó ¿Ó¢ Ô˘Û›·˜, ÌÈ·˜ Î·È ÙÂÏÈο Ô ¯ˆÚÔÙ·ÍÈÎfi˜ ۯ‰ȷÛÌfi˜ ı· ·Ó·ÎÔÈÓˆı› ·‡ÚÈÔ ΔÂÙ¿ÚÙË, ÛÙÔ ˘Ô˘ÚÁÈÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ. ∏ ÚÔ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓË ÂͤÏÈÍË ·Ó¿ÁηÛ ÙÔ ÚÔ‰ÚÂ›Ô ÙÔ˘ ¢.™. Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÛÙËÓ ·Ó·‚ÔÏ‹ ÙÔ˘ ı¤Ì·ÙÔ˜, ÙÔ ÔÔ›Ô ÙÂÏÈο ı· Û˘˙ËÙËı› ÙËÓ ¶¤ÌÙË (2.30Ì.Ì.). ∞Ó Î·È fiˆ˜ ›·Ó fiÏÔÈ ÔÈ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜, ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Î¿ÙÈ Î·ÈÓÔ‡ÚÈÔ Ó· ÙÔÔıÂÙËıÔ‡Ó, ·ÊÔ‡ ÙfiÛÔ ÁÈ· ÙȘ ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ˜, fiÛÔ Î·È ÙÔ˘˜ fiÚÔ˘˜, ¤¯Ô˘Ó ÍÂηı·Ú›ÛÂÈ ÙȘ ı¤ÛÂȘ ÙÔ˘˜ ÚÔ ‰ÈÌ‹ÓÔ˘. μϤÂÙÂ, ÛÙÔ ¯ˆÚÔÙ·ÍÈÎfi ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Î·È ÌÂÁ¿Ï˜ ‰È·ÊˆÓ›Â˜, ·ÊÔ‡ Ô μfiÏÔ˜ ı· Â›Ó·È Ë ¤‰Ú· ÙÔ˘ ÌÂÁ¿ÏÔ˘ Î·È ‰ÈÂ˘Ú˘Ì¤ÓÔ˘ ¢‹ÌÔ˘.

∂΂ȷÛÌfi˜ √ Î. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ÙfiÓÈÛ ˆ˜ ı· οÓÂÈ fi,ÙÈ Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ ÁÈ· Ó· ÌËÓ ÏËÚÒÛÂÈ ·˘Ùfi˜ Ô˘ ‰ÂÓ ÊÙ·›ÂÈ. ∂›Ó·È ˘fiÛ¯ÂÛË, ‰¤ÛÌ¢ÛË, ÌÈ· ·Ï‹ ¢¯‹; °È·Ù›, fiÙ·Ó ¤ÚıÂÈ ÙÔ ¢¡Δ Î·È Ì·˜ ÂÈ fiÙÈ ÁÈ· Ó· ‰ÒÛÂÈ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· 10 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ, ı· Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÔ˘Ó ·ÔχÛÂȘ ·fi ÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ ÙÔ̤·, Ó· ÌÂȈıÔ‡Ó ÌÈÛıÔ› Î·È ÛÙÔÓ È‰ÈˆÙÈÎfi ÙÔ̤·, ‰È·ÊÔÚÂÙÈο ‰ÂÓ ı· Ì·˜ ‰ÒÛÔ˘Ó ¯Ú‹Ì·Ù·, ÙÈ ı· οÓÂÈ ÙfiÙÂ Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜; ∞˜ ÌËÓ ÙÔ ÛÎÂÙfiÌ·ÛÙ ηχÙÂÚ·... ÕÏψÛÙ ı· ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙÔÓ ·fiÏ˘ÙÔ Â΂ȷÛÌfi.

ªÂ ‰Ò‰Âη ¢ÚÒ ¢Â›ÎÙ˘ ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋˜ ηٷӷψÙÈ΋˜ ÓÔÔÙÚÔ›·˜. ™‡Ìʈӷ Ì ·ıËÓ·˚Îfi ‰ËÌÔÛ›Â˘Ì·, ÔÈ ÂÏÂÁÎÙ¤˜ ÙÔ˘ ¢¡Δ, Ù˘ ∂.∂. Î·È Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ∫ÂÓÙÚÈ΋˜ ΔÚ¿Â˙·˜ Ô˘ ·˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜, fiÙ·Ó ¿Ó ÁÈ· Ê·ÁËÙfi, ÛÙȘ Ù·‚¤ÚÓ˜, ‰ÂÓ Î·Ù‚¿˙Ô˘Ó ÙÔÓ ¿Ì·ÎÔ. ΔÚÒÓ ÏÈÙ¿ ÏËÚÒÓÔÓÙ·˜ Ô Î·ı¤Ó·˜ ÂÚ›Ô˘ ‰Ò‰Âη ¢ÚÒ. √‡Ù ÔÈ ÊÔÈÙËÙ¤˜ ‰ÂÓ ‰›ÓÔ˘Ó ÙfiÛÔ Ï›Á·. ∫·È ‚¤‚·È· ÌËÓ Ù· Û˘ÁÎÚ›ÓÔ˘Ì Ì ٷ fiÛ· ÏËÚÒÓÔ˘Ó ÛÙÔ Ê·ÁËÙfi Î·È Ù· ˘fiÏÔÈ· ¤ÍÔ‰· ‰È·ÛΤ‰·Û˘ ÔÈ ŒÏÏËÓ˜ ·ÍȈ̷ÙÔ‡¯ÔÈ, fiÙ·Ó Ù·ÍÈ‰Â‡Ô˘Ó ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi ÁÈ· ‰Ô˘ÏÂȤ˜ ÙÔ˘ ∫Ú¿ÙÔ˘˜... º.™.

ΔÔ˘ ¢ËÌ‹ÙÚË ªËÙÚfiÔ˘ÏÔ˘

...ΔÔ ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈÎfi ·‰È¤ÍÔ‰Ô Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Â›Ó·È ÚˆÙ›ÛÙˆ˜ ‰ÈÎfi Ì·˜ Úfi‚ÏËÌ·. ∞Ó ‚Á¿ÏÔ˘Ì ‰›ÛÎÔ, ı· ¿ÚÔ˘ Ì fi,ÙÈ Ì·˜ ‰ÒÛÔ˘Ó ÎÈ fiÙ·Ó Ì·˜ ÙÔ ‰ÒÛÔ˘Ó. √ ˙ËÙÈ¿ÓÔ˜ ‰ÂÓ ‰È·Ï¤ÁÂÈ. ªÂ ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›·, ›Ûˆ˜ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ı· Ú¤ÂÈ Ó· ·Ú¯›ÛÂÈ Ë Ï¤ÂÈ ‰˘Ó·Ù¿ Î·È ‰ËÌÔ Û›ˆ˜ ÙË Ï¤ÍË ¢¡Δ Î·È Ó· ÂÍËÁ› ÙÈ ÛËÌ·›ÓÂÈ Ë ˘·ÁˆÁ‹ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ÛÙȘ ·ÓÙÈÏ‹„ÂȘ ÁÈ· ı¤Ì·Ù· ÔÈÎÔ ÓÔÌÈ΋˜ ÔÏÈÙÈ΋˜ ÙÔ˘ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˘ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡. √ˆ˜ ı· Ú¤ÂÈ ›Ûˆ˜ Î·È Ó· ¿„ÂÈ Ó· ‰ÂÛ̇ÂÙ·È fiÙÈ ‰ÂÓ ı· ·ÚıÔ‡Ó Î·È ¿ÏÏ· ̤ÙÚ· ÙÔ 2010. ∏ ¶π√ ÛÎÏËÚ‹ ·Ï‹ıÂÈ· Ù˘ ÂÚ·Ṳ̂Ó˘ ¶·Ú·Û΢‹˜ ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ Â›Ó·È fiÙÈ Ô °ÈÒÚÁÔ˜ ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ¿ÙËÛ ÙÔ ÎÔ˘Ì› ÂÓfi˜ Ì˯·ÓÈÛÌÔ‡ Ô˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È ¤ÙÔÈÌÔ˜ Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ. Δ· ΢ÎÏÒÌ·Ù· ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó Û˘Ó‰Âı› ηÈ, ÈÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi, ÙÔ ‚ÔÏÙ¿˙ Ô˘ ı· ¯ÚÂÈ·ÛÙ› ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ·ÎfiÌË ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÙ›. ¶ÔȘ Â›Ó·È ÔÈ ‰·ÓÂȷΤ˜ ·Ó¿ÁΘ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜; ™·Ú¿ÓÙ· ¤ÓÙ ‰ÈÛ. Ô˘ ı· Ì·˜ ‰ÒÛÔ˘Ó; √Á‰fiÓÙ· Ô˘ ›Â Ô ∞ÍÂÏ μ¤ÌÂÚ Ù˘ ªÔ‡ÓÙÂÛÌ·ÓÎ Î·È ÌÂÙ¿ ÙÔ ‹Ú ›Ûˆ; ∂ηÙfiÓ ÂÓ‹ÓÙ· ‰ÈÛ. Ù· ÂfiÌÂÓ· ÙÚ›· ¯ÚfiÓÈ·, fiˆ˜ ÈÛÙÂ‡Ô˘Ó ÔÈ Í¤ÓÔÈ ·Ó·Ï˘Ù¤˜; √È ÙÂÏÂ˘Ù·›ÔÈ ÚÔÂÍÔÊÏÔ‡Ó ·Ó·‰È¿ÚıÚˆÛË ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ¯Ú¤Ô˘˜ - ‰ËÏ·‰‹ ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ó fiÙÈ ·ÚÁfiÙÂÚ· ʤÙÔ˜ ‹ ÙÔ Ôχ ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ ı· ‰ËÏÒÛÔ˘Ì ˆ˜ ‰ÂÓ ÌÔÚԇ̠ӷ ÏËÚÒÓÔ˘Ì È· fiÛ· ¯ÚˆÛÙ¿ÌÂ Î·È ÛÙËÓ ÒÚ· ÙÔ˘˜. Δ√ Ã∂πƒ√Δ∂ƒ√ Â›Ó·È Ó· ‚ÚÈÛÎfiÌ·ÛÙ ÂÎÙfi˜ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜. ∂›Ó·È οÙÈ ÂÈΛӉ˘ÓÔ ÁÈ· ÌÈ· ΢‚¤ÚÓËÛË Ô˘ ϤÔÓ ÂÍ·ÚٿٷÈ, fiˆ˜ Ë - ËÚˆ›‰· ÙÔ˘ ΔÂÓÂÛ› √˘›Ïȷ̘ - ªÏ·Ó˜ ¡ÙÈÌÔ˘¿ “·fi ÙËÓ Î·ÏÔÛ‡ÓË ÙˆÓ Í¤ÓˆÓ” . (Δ∞ ¡∂∞)

°.•.

•ÂηٛÓÈ·ÛÌ· ΔÈ ÍÂηٛÓÈ·ÛÌ· ‹Ù·Ó Î·È ·˘Ùfi ÛÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ μfiÏÔ˘, Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÙËÓ ÂÂÚÒÙËÛË ÙÔ˘ ∫˘Ú. ª‹ÙÚÔ˘, ÁÈ· ÙȘ ÂÚÁ·Û›Â˜ Û˘ÓÙ‹ÚËÛ˘ Ù˘ ∞ÚÁÔ‡˜. ŸÏÔÈ ÁÈ· ÙËÓ ·ÍÈÔÏÔ˝· ÙÔ˘ ÛοÊÔ˘˜ ÂӉȷʤÚÔÓÙ·È, ·ÏÏ¿ ÙÔ ‚ϤÔ˘Ó ·fi ÙË ‰È΋ ÙÔ˘˜ ÛÎÔÈ¿, ¤¯ÔÓÙ·˜ ÚÔÊ·ÓÒ˜ ÛÙÔ Ì˘·Ïfi ÙÔ˘˜ Ó· ÂÎÌÂÙ·ÏÏ¢ÙÔ‡Ó ÔÏÈÙÈο ÙÔ ˙‹ÙËÌ·. ∫·È ·˜ ·¤ÚÚÈÙ·Ó fiÏÔÈ ÌÂÙ¿ ‚‰ÂÏ˘ÁÌ›·˜ Ù¤ÙÔȘ ÛΤ„ÂȘ Î·È ÚÔı¤ÛÂȘ...

™ÙË ı¿Ï·ÛÛ· ∏ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ ∫˘Ú. ª‹ÙÚÔ˘ ·ÚÔ˘Û›·Û ¤ÁÁÚ·Ê·, Û‡Ìʈӷ Ì ٷ ÔÔ›· ÂÎÊÚ¿˙ÂÙ·È ·ÓËÛ˘¯›· Î·È ¤ÓÙÔÓÔ˜ ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌfi˜ ·fi ÙÔ Ó·˘ËÁfi, ÁÈ· ÙȘ ÂÚÁ·Û›Â˜ Û˘ÓÙ‹ÚËÛ˘ Ô˘ Á›ÓÔÓÙ·È ÛÙËÓ ∞ÚÁÒ ·fi ÙËÓ Δ¯ÓÈ΋ ÀËÚÂÛ›· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘, Ì ÙÔÓ ÚÒËÓ ¢‹Ì·Ú¯Ô Ó· ˙ËÙ› ·Ó¿ÏË„Ë Â˘ı˘ÓÒÓ ·fi ÙË ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ÙÔ ÛοÊÔ˜ ¤ÛÂÈ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· Î·È ‚Ô˘ÏÈ¿ÍÂÈ. ∞fi ÙËÓ ¿ÏÏË, °. ™Ù¿ÌÔ˜ Î·È ∞Ï. μÔ‡ÏÁ·Ú˘, Î·È ‰ÂÛ̇ÙËÎ·Ó ÁÈ· ÙËÓ ·ÍÈÔÏÔ˝· Ù˘ ∞ÚÁÔ‡˜ Î·È Î·Ù‹ÁÁÂÈÏ·Ó ˆ˜ ÛÙÔ ÂÈÚ·Ì·ÙÈÎfi Ù˘ Ù·Í›‰È, ÙÔ ÛοÊÔ˜ ¤Ì·˙ ·fi ·ÓÙÔ‡ Î·È ‰Ô‡Ï¢·Ó ÛÙÔ ÊÔ˘Ï ÔÈ ·ÓÙϛ˜ ·¿ÓÙÏËÛ˘ ÙˆÓ ÓÂÚÒÓ. §¤ÁÔÓÙ·˜ ÍÂοı·Ú· ˆ˜ ÁÈ· fiÏ· ¢ı‡ÓÔÓÙ·È ÔÈ Î.Î. ƒ¤Ô˜ Î·È ∫Ô‡ÚÙ˘, ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ Ô °. ™Ù¿ÌÔ˜ ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛ ÂÈÚˆÓÈο “Ô ıÂfi˜ Î·È Ô ÚÔÊ‹Ù˘” . ÕÓÙ ڛÍÙ ÙË ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· Ó· ‰Ô‡Ì ÔÈÔ˜ ¤¯ÂÈ ‰›ÎÈÔ...

∫·È ‰È¢ı˘ÓÙ‹ °È· ÌÈ· ·ÎfiÌË ÊÔÚ¿, ¤ÛÙˆ Î·È ÂÏ¿¯ÈÛÙ· ¯ÚÔÓÈο, ‚Ú¤ıËΠÛÙÔ ÚÔÛ΋ÓÈÔ, ¯ı˜, ÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ƒ·‰ÈfiʈÓÔ Î·È Ë ·Ó¿ıÂÛË ¤ÚÁÔ˘ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ 45.000 ¢ÚÒ, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο Ó· ÏËÚˆıÔ‡Ó ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ. ΔÔ ı¤Ì· ¤ÛÙˆ Î·È Î·Ù¿ ÏÂÈÔ„ËÊ›· ÂÁÎÚ›ıËÎÂ, Ì ÙÔÓ ∫˘Ú. ª‹ÙÚÔ˘ Ó· οÓÂÈ ÏfiÁÔ “Ï¿ıÔ˜ ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡ÌÂÓË ÔÏÈÙÈ΋ ÛÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ƒ·‰ÈfiʈÓÔ” . ΔÔ ÔÔ›Ô, Û‹ÌÂÚ· ¤¯ÂÈ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ, ÁÈ· Ó· Û˘˙ËÙ‹ÛÂÈ, ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ, Î·È ÙËÓ ÙÔÔı¤ÙËÛË ÁÂÓÈÎÔ‡ ‰È¢ı˘ÓÙ‹, ·fi ÙÔ ˘¿Ú¯ˆÓ ÚÔÛˆÈÎfi. ºÙ·›ÂÈ ÌÂÙ¿ Ô ∫ˆÓ. ¡›ÎÔ˘ Ù˘ ¢∞™, Ô˘ ÂÈÚˆÓ‡ÙËΠÙËÓ ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ Î·È Â› ˆ˜ “ı· ÏËÚÒÓÔ˘Ì ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· Ì ÙÔÓ ‰È¢ı˘ÓÙ‹” ;

“¶˘Ú¿” ∂˘Î·ÈÚ›· ∏ ¤Ï¢ÛË ÙÔ˘ ¢¡Δ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ¤¯ÂÈ ¤Ú· ·fi ÙȘ ¿Û¯Ë̘ ÚÔÂÎÙ¿ÛÂȘ Ù˘ Î·È Ì›· ıÂÙÈ΋. ¡· ÌÂÈ ÂÈÙ¤ÏÔ˘˜ ÛÙÔÓ ›ÛÈÔ ‰ÚfiÌÔ Ë ¯ÒÚ· Ì·˜. ÿÛÈÔ˜ ‰ÚfiÌÔ˜ ‚¤‚·È· ‰ÂÓ Â›Ó·È Ë ÈÛÔ¤‰ˆÛË ÙˆÓ ÂÚÁ·ÛÈ·ÎÒÓ Î·ÓfiÓˆÓ, ·ÏÏ¿ Ë ˘ÈÔı¤ÙËÛË ÂÓfi˜ Ó¤Ô˘ ÌÔÓÙ¤ÏÔ˘ ·Ó¿Ù˘Í˘ Ô˘ ÛÙËÚ›˙ÂÙ·È ÛÙËÓ ˘ÁÈ‹ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·, ÛÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹ ÚÔ˚fiÓÙÔ˜ Ô˘ ı· ·ÓÙ¤¯Ô˘Ó ÛÙÔ ‰ÈÂıÓ‹ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÌfi, ÛÙË ÛˆÛÙ‹ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÊÔÚÔÂÈÛÚ·ÎÙÈÎÔ‡ Ì˯·ÓÈÛÌÔ‡, ÛÙËÓ ·Ó·‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË ÙÔ˘ ¢ËÌfiÛÈÔ˘ ÙÔ̤·. ™ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· 30 ¯ÚfiÓÈ· ˘‹Ú¯·Ó ÌfiÓÔ ‰‡Ô ÌÔÓ٤Ϸ ·Ó¿Ù˘Í˘: ∞fi ÙË ÌÈ· ÙÔ˘ ‰·ÓÂÈÛÌÔ‡ Î·È ÙˆÓ ∫ÔÈÓÔÙÈÎÒÓ ¶Ï·ÈÛ›ˆÓ ™Ù‹ÚÈ͢ Î·È ·fi ÙËÓ ¿ÏÏË Ù˘ ·Û‡‰ÔÙ˘ ηٷӿψÛ˘. ™ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Ë È‰ÈˆÙÈ΋ ηٷӿψÛË Ì ‰·ÓÂÈο ‚·Ù›ÛÙËÎÂ... ·Ó¿Ù˘ÍË. º.™.

Δ· “¤¯ˆÛ” ¯ÔÓÙÚ¿ ÛÙË ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ Ô Δ¤Ï˘ ¢Ô˘ÏfiÔ˘ÏÔ˜, ¯ı˜, ÙfiÛÔ ÁÈ· ÙÔ Ù˙È Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜, fiÛÔ Î·È ÁÈ· ÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ·ÚÔ˘Û›·˜ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊˆÓ ÛÙȘ Û˘Ó‰ÚÈ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ¢.™. ÙÔ˘ ∫·ÏÏÈÙ¯ÓÈÎÔ‡ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡. ¢ÂÓ Â›¯Â Î·È ¿‰ÈÎÔ fiÙ·Ó ¤ÏÂÁ ˆ˜ Ì ÙȘ 26.000 ¢ÚÒ ÁÈ· ÙÔ ÔÏ˘ÙÂϤ˜ Ù˙È ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· ·ÁÔÚ·ÛÙÔ‡Ó ‰˘Ô ÌÈÎÚfiÙÂÚ· πà ÁÈ· ÙȘ ·Ó¿ÁΘ Ù˘ ÀËÚÂÛ›·˜ Î·È ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘. ŸÛÔ ÁÈ· ÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ·ÚÔ˘Û›·˜ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊˆÓ ÛÙȘ Û˘Ó‰ÚÈ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ¢.™. ÙÔ˘ ∫·ÏÏÈÙ¯ÓÈÎÔ‡, ·Ú¿ ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ‰ÂÓ ÚԂϤÂÙ·È ·fi ÙË Û¯ÂÙÈ΋ ¡ÔÌÔıÂÛ›·, Ë ·Ù¿Î· ÙÔ˘ Δ¤ÏË ¢Ô˘ÏfiÔ˘ÏÔ˘ ÂÚ› “·ÔÊ¿ÛÂˆÓ ÎÂÎÏÂÈÛÌ¤ÓˆÓ ÙˆÓ ı˘ÚÒÓ” , ‹Ù·Ó fiÏ· Ù· ÏÂÊÙ¿... °.•.

ÃÚˆÛÙ¿ °‡Úˆ ÛÙ· 12 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ ÔÊ›ÏÂÈ ·˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ ÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ Û ηٷÛ΢·ÛÙÈΤ˜ ÂÙ·ÈÚ›˜, ÚÔÌËıÂ˘Ù¤˜ ÓÔÛÔÎÔÌ›ˆÓ, ÂÙ·ÈÚ›˜ ÏËÚÔÊÔÚÈ΋˜ Î·È ªª∂. 줂·È· ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ ¤¯ÂÈ ÎËÚ‡ÍÂÈ ÛÙ¿ÛË ÏËÚˆÌÒÓ Â‰Ò Î·È Ì‹Ó˜ Â›Ó·È ·ÓÙÈÏËÙfi. ΔÔ ı¤Ì· Â›Ó·È fiÙ ı· ÂÍÔÊÏ‹ÛÂÈ Ù· ¯Ú¤Ë ÙÔ˘ ÛÙȘ ÂÙ·ÈÚ›˜, ÔÈ Ôԛ˜ ¤¯Ô˘Ó ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ Î·È ›Ûˆ˜ Û ϛÁÔ Î·ÈÚfi Ó· ÌËÓ ÌÔÚÔ‡Ó ÙÔ˘˜ ÏËÚÒÛÔ˘Ó. ÕÏψÛÙÂ Ë ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ‰˘ÛÚ·Á›· ¿ÂÈ ÓÙfiÌÈÓÔ. º.™.


∞fi„ÂȘ 4

ΔƒπΔ∏ 27 A¶ƒπ§π√À 2010

ΔÔ ‚‹Ì· ÙÔ˘ ÔÏ›ÙË [∂¶π™Δ√§∂™, ∂¶π™∏ª∞¡™∂π™, ™Ã√§π∞]

∏ ÒÚ· Ù˘ ·Ï‹ıÂÈ·˜ √ Î. ∫ˆÓ. °. ∑ˆÁÚ¿ÊÔ˜ ÁÚ¿ÊÂÈ:

“¢ÂÓ Î·Ù·Ï·‚·›Óˆ ÁÈ·Ù› Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ÂÈ̤ÓÂÈ ÛÙȘ ‰È·‚Ô˘Ï‡ÛÂȘ Ì ÙÔ˘˜ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡˜ ÂÙ·›ÚÔ˘˜, ·ÊÔ‡ Ë Û˘ÓÙ·Á‹ ÂÍfi‰Ô˘ ·fi ÙÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi Ù¤ÏÌ·, ÛÙÔ ÔÔ›Ô ¤¯ÂÈ ÂÚȤÏıÂÈ Ë ¯ÒÚ· Ì·˜, Â›Ó·È Ì›· Î·È ÌÔÓ·‰È΋. ¢ÂÓ Î·Ù·Ï·‚·›ÓÔ˘Ó ÔÈ ·ÚÌfi‰ÈÔÈ fiÙÈ Ô ¯ÚfiÓÔ˜ Ô˘ ¯¿ÓÂÙ·È Ì ÙȘ “‰È·‚Ô˘Ï‡ÛÂȘ” Â›Ó·È ÔχÙÈÌÔ˜, ·ÊÔ‡ Â› 8 Ì‹Ó˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÛÙËÓ ÂÍÔ˘Û›· Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË, ‰ÂÓ ˘ÏÔÔÈ‹ıËΠηÌÈ¿ ·fiÊ·ÛË; ¶ÚÔÊ·ÓÒ˜, fiÛÔÈ ÙÔ‡ÙË ÙËÓ ÒÚ· Ù˘ ÂÒ‰˘Ó˘ ·Ï‹ıÂÈ·˜ οÓÔ˘Ó ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ, ·ÂÚÁ›Â˜, ηٷϋ„ÂȘ Î·È ·ÓÙȉÚÔ‡Ó Ì οı ÙÚfiÔ ÛÙ· ̤ÙÚ· Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘, ¤¯Ô˘Ó ¿ÁÓÔÈ· ÙÔ˘ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘ Î·È Î¿ÓÔ˘Ó ÌÂÁ¿ÏË ˙ËÌÈ¿ ÛÙËÓ fiÏË ˘fiıÂÛË ÙÔ˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡ ÚÔ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜. √È ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ Û˘ÁÎÚÔ‡ÛÂȘ ÙÔ‡ÙË ÙËÓ ÒÚ·, Ô˘ ı· ¤ÚÂ fiÏÔÈ ÔÈ ŒÏÏËÓ˜ Âӈ̤ÓÔÈ Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÎÚ›ÛË Î·È ¿Î·ÈÚ˜ Â›Ó·È Î·È ·Ó·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈΤ˜. ∞˜ ·Ú·‰ÂÈÁÌ·ÙÈÛÙԇ̠·fi ÙÔ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ Ù˘ ƒÔ˘Ì·Ó›·˜ Î·È √˘ÁÁ·Ú›·˜ Ô˘ Ù· ηٿÊÂÚ·Ó Ôχ ηϿ, ¯ˆÚ›˜ Û˘ÁÎÚÔ‡ÛÂȘ! ¶Ú¤ÂÈ Ó· ηٷϿ‚Ô˘ÌÂ, fiÙÈ ÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi Úfi‚ÏËÌ·, ‰ÂÓ Â›Ó·È ϤÔÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ˘fiıÂÛË, ·ÏÏ¿ Â›Ó·È ˘fiıÂÛË ·Ê’ ÂÓfi˜ Ù˘ Û˘ÌÌ·¯›·˜ ÙÔ˘ ¢ÚÒ Î·È ·Ê’ ÂÙ¤ÚÔ˘ ÙˆÓ ‰·ÓÂÈÛÙÒÓ Ì·˜, ÛÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ¯ÚˆÛÙ¿ÌÂ, ¯ˆÚ›˜ ÂÚ›Û΄Ë, ÂÚ› Ù· 300 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ. ŸÛÔ ÎÈ ·Ó ÚÔÛ·ı› Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË Ó· ›ÛÂÈ ÙÔ˘˜ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡˜ ÂÙ·›ÚÔ˘˜ fiÙÈ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ¿ÏÏË ‰È¤ÍÔ‰Ô˜, ·˘ÙÔ› ÙÔ ¯·‚¿ ÙÔ˘˜: Ó· ÏËÚÒÛÔ˘Ó ÔÈ ÎϤÊÙ˜! ∞˜ ÙÔ ¿ÚÔ˘Ì ·fiÊ·ÛË fiÙÈ ‰ÂÓ ÊÙ·›Ó ԇÙ ÔÈ “∞ÌÂÚÈηÓÈÎÔ› χÎÔÈ” Ô‡Ù ÔÈ ÎÂÚ‰ÔÛÎfiÔÈ, Ô‡ÙÂ Ë ∂. ∂. ·fi ÙËÓ ÔÔ›· ÍÂÎÔηϛ۷Ì ·ÚÎÂÙ¿ ·Î¤Ù·. ºÙ·›Ì ÂÌ›˜ fiÏÔÈ. ∂›Ó·È ·˘ÙÔÓfiËÙÔ fiÙÈ, fiÙ·Ó Ë ¯ÒÚ· Ì·˜ ‰·Ó›˙ÂÙ·È Û˘Ó¯Ҙ Î·È ¯ÚˆÛÙ¿ÂÈ ÙÔ 130% ÙÔ˘ ÂıÓÈÎÔ‡ ÂÙ‹ÛÈÔ˘ ÂÈÛÔ‰‹Ì·ÙÔ˜, ‡ÏÔÁ· ÔÈ ‰·ÓÂÈÛÙ¤˜ ÂÁηı›ÛÙ·ÓÙ·È ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜ Î·È Î¿ÓÔ˘Ó ·˘ÙÔ› ÎÔ˘Ì¿ÓÙÔ, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÌÔÚ¤ÛÔ˘Ó Î¿ÔÙ ӷ ¿ÚÔ˘Ó ›Ûˆ Ù· ÏÂÊÙ¿ ÙÔ˘˜. ¶ÏËÚÒÓÂÈ fï˜ Î·È ÙÔ ¶∞™√∫ Ù· ‰Èο ÙÔ˘ Ï¿ıË. ŸÙ·Ó fiϘ ÔÈ ÏÂÁfiÌÂÓ˜ “‰ËÌÔÎÚ·ÙÈΤ˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ” , ÂÚÈÏ·Ì‚·ÓÔ̤ÓÔ˘ Î·È ÙÔ˘ ¶∞™√∫, ÌÈÏÔ‡Û·Ó ÁÈ· ÙÔ˘˜ χÎÔ˘˜ ÙÔ˘ ¢¡Δ Î·È Ù˘ ·ÁÎfiÛÌÈ·˜ ÙÚ¿Â˙·˜, ¤ÚÂ ӷ ÁÓˆÚ›˙ÂÈ fiÙÈ ›Ûˆ˜ ÎÈ ÂÌ›˜ ÌÈ· ̤ڷ Ó· ·Ó·ÁηÛÙԇ̠ӷ ηٷʇÁÔ˘Ì ے ·˘ÙÔ‡˜, ·ÊÔ‡ fiÏÔÈ ¤‚ÏÂ·Ó ÙÔ ¯Ú¤Ô˜ Û˘Ó¯Ҙ Ó· ·Ó‚·›ÓÂÈ. ΔÒÚ· Ì·˜ ϤÂÈ fiÙÈ Ë ÔÏÈÙÈ΋ ·˘Ù‹ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÛÙË ÊÈÏÔÛÔÊ›· ÙÔ˘! ∞Ó·Áο˙ÂÙ·È fï˜ Ó· ¿ÚÂÈ ÛÎÏËÚ¿ ̤ÙÚ·, ‰ÈfiÙÈ ¿ÏÏË Ï‡ÛË ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ. ¡· ÏÔÈfiÓ Ô˘ ‹ÚıÂ Ë ÒÚ· ÙÔ ¶∞™√∫ Ó· ·Ê‹ÛÂÈ Ù· ÛÔÛÈ·ÏÈÛÙÈο ÔÚ¿Ì·Ù· Î·È Ó· ÚÔÛÁÂȈı› ÛÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·. ™Â Ù¤ÙÔȘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÊÈÏÂχıÂÚ˜ ‹ ÛÔÛÈ·ÏÈÛÙÈΤ˜ χÛÂȘ. ª›· Â›Ó·È Ë Ï‡ÛË Î·È Â›Ó·È ÌÔÓfi‰ÚÔÌÔ˜: §ÈÙfiÙËÙ·. ∫·È Ë ÛÔÛÈ·ÏÈÛÙÈ΋ ™Ô˘Ë‰›· ÙÔ ›‰ÈÔ ¤Î·Ó fiÙ·Ó ÛÙÚÈÌÒ¯ıËΠ·fi ÙËÓ ·ÁÎfiÛÌÈ· ÎÚ›ÛË. ∞ÏÏ¿ ÛÙÔ Ì˘·Ïfi ÌÔ˘ ˘¿Ú¯ÂÈ ¿ÓÙ· ¤Ó· ÂÚÒÙËÌ·. ŸÏÔÈ ‚Ϥ·Ì ·˘Ùfi Ô˘ ¤ÏÂÁÂ Ô ·Â›ÌÓËÛÙÔ˜ ∞Ó‰Ú¤·˜ (Î·È ¿ÏÏ· ¤Î·ÓÂ): •Ô‰Â‡Ô˘Ì ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·’ fiÛ· ˆ˜ ¯ÒÚ· ·Ú¿ÁÔ˘ÌÂ. ΔÔ ‚Ϥ·Ì fiÏÔÈ fiÙÈ ÙÔ ¯Ú¤Ô˜ Û˘Ó¯Ҙ ·Ó¤‚·ÈÓ Û ‡„Ë ‰˘ÛıÂÒÚËÙ·, Ô˘ ‰ÂÓ ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ì ӷ ÍÔÊÏ‹ÛÔ˘ÌÂ. °È·Ù› ÙfiÙ Ô˘ ‚Ϥ·Ì ÙÔÓ Î·Ù‹ÊÔÚÔ Ô˘ ›¯Â ¿ÚÂÈ Ë ¯ÒÚ· Ì·˜, ‰ÂÓ Â›¯·Ì ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ, ÁÈ· Ó· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ ÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ Ó· ÚÔÛÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÚÔ˘ÛÊÂÙÔÏÔÁÈο ‰ËÌÔÛ›Ô˘˜ ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘˜, ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ÏËÚÒÓÔ˘Ì fiÏÔÈ Ì·˜; °È·Ù› ‰ÂÓ ÂÊ·ÚÌfiÛ·Ì ·˘Ùfi Ô˘ Ô Î¿ı ÓÔÈÎÔ·Ú˘ οÓÂÈ ÛÙÔ Û›ÙÈ ÙÔ˘; •Ô‰Â‡ÂÈ ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ٷ ÂÈÛÔ‰‹Ì·-

¶ÚÔÌÈÚÈÒÙ˘ ı‡Ì· ÙÔ˘ ∂ÌÊ˘Ï›Ô˘ Œ˙ËÛ Â› 63 ¯ÚfiÓÈ· Ì ÂÏÏÈ¤˜ ¤ÓÙÂÚÔ √ Î. °. £ˆÌ¿˜ ÁÚ¿ÊÂÈ:

“§‡ÁÈÛ ÚÔ¯Ù¤˜ Ô ¶ÚÔÌÈÚÈÒÙ˘ ·ÁÚfiÙ˘ ™Ù¿ı˘ ™Ù·Ì. ∫˘ÚÈ·˙‹˜ ÛÙ· 91 ¯ÚfiÓÈ· ÙÔ˘, ¤ÛÙˆ ÎÈ ·Ó ˙Ô‡Û ·fi ÙÔ 1947 Ì ÌÂȈ̤ÓÔ ÙÔ Ì‹ÎÔ˜ ÙˆÓ ÂÓÙ¤ÚˆÓ ÙÔ˘ ηٿ ÂÓ¿ÌÈÛÈ Ì¤ÙÚÔ! ∂ÈÛÙÚ·Ù‡ÙËΠÙfiÙ ·fi ÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ÎÚ¿ÙÔ˜ - ÂÔ¯‹ ÙÔ˘ ∂ÌÊ˘Ï›Ô˘ - ÁÈ· Ó· ¿ÚÂÈ Ì¤ÚÔ˜ ÛÙË ÌÂÁ¿ÏË Ì¿¯Ë Ì ÙÔ˘˜ ·ÓÙ¿ÚÙ˜ ÛÙ· ¶È¤ÚÈ·, fiÔ˘ Î·È ÙÚ·˘Ì·Ù›ÛÙËΠ‚·ÚÈ¿ ÛÙÔÓ ÎÔÈÏÈ·Îfi ¯ÒÚÔ ÎÈ ‹Ù·Ó Ó· ¯¿ÛÂÈ ÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘. √‰ËÁ‹ıËΠfï˜ ·fi ÙÔ ‰›Ô Ù˘ Ì¿¯Ë˜ ÛÙÔ ÏËÛȤÛÙÂÚÔ ÓÔÛÔÎÔÌ›Ô, ÁÈ· Ó· ÎÂÚ‰›ÛÂÈ ÙÂÏÈο ÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘. ∂Λ ÔÈ ÁÈ·ÙÚÔ› ·Ó·ÁοÛÙËÎ·Ó Ó· ÙÔ˘ ·ÔÎfi„Ô˘Ó ÙÔ ÙÚ˘Ë̤ÓÔ ¤ÓÙÂÚÔ - ÂÓ¿ÌÈÛÈ Ì¤ÙÚÔ Ì‹ÎÔ˜ - Î·È Ó· Û˘Ó‰¤ÛÔ˘Ó Ù· ‰‡Ô ¿ÎÚ·. ∏ Â¤Ì‚·ÛË ‹Ù·Ó ÂÈÙ˘¯Ë̤ÓË, ¤ÌÂÈÓ fï˜ ÁÈ· ηÈÚfi ÛÙÔ ÓÔÛÔÎÔÌ›Ô, ÎÈ fiÙ·Ó ·ÔχıËΠ·fi ÙÔ ÛÙÚ·Ùfi, Â¤ÛÙÚ„ ÛÙÔ ¯ˆÚÈfi ÙÔ˘ ÁÈ· Ó· ÚȯÙ› Í·Ó¿ ÛÙ· ÂÈÚËÓÈο ÙÔ˘ ¤ÚÁ·. ΔÔ Â›¯Â Ì¿ÏÈÛÙ· Î·È ÎÚ˘Êfi η̿ÚÈ Ô˘ ÍÂ¤Ú·Û ٤ÙÔÈ· ‰ÔÎÈÌ·Û›· Î·È Î¿ÔȘ ÊÔÚ¤˜ ·¿Óˆ ÛÙÔ Î¤ÊÈ ÙÔ˘, ÙÔ ÙfiÓÈ˙ ı·ÚÚÂÙ¿: “∂̤ӷ Ô˘ Ì ‚ϤÂÙÂ, Â›Ì·È Ì ÂÓ¿ÌÈÛÈ Ì¤ÙÚÔ ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ ¿ÓÙÂÚÔ, ÍÂÁ¤Ï·Û· ÙÔ ¯¿ÚÔ!” . §·‚ˆÌ¤ÓÔ˜ ‚·ÚÈ¿ ÙÔ 1947, ·ÏÏ¿ ·Ï‡ÁÈÛÙÔ˜ ÛÙȘ ·ÁÚÔÙÈΤ˜ ÂÓ·Û¯ÔÏ‹ÛÂȘ ÙÔ˘. ΔÔ ¤‰ÂȯÓÂ Î·È ÛÙȘ Û˘Ó¯›˜ ·ÁÚÔÙÈΤ˜ ÙÔ˘ ÂÓ·Û¯ÔÏ‹ÛÂȘ, ÙÔ Ê·Ó¤ÚˆÓÂ Î·È ÛÙ· ÁϤÓÙÈ· ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡ Î·È ‚¤‚·È· Î·È ÛÙ· ·ÓËÁ‡ÚÈ· ÁÏÂÓÙ˙¤˜ fiˆ˜ ‹Ù·Ó. ¢ÂÓ ÙÔ Â›¯Â Ù›ÔÙ· Ó· ÂÚ·Ù‹ÛÂÈ Î·È ¯ÈÏÈfiÌÂÙÚ· Ì·ÎÚÈ¿ ÁÈ· Ó· ¿ÚÂÈ Ì¤ÚÔ˜ ÎÈ ·˘Ùfi˜ ÛÙÔ ·ÓËÁ‡ÚÈ ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ ÍˆÎÏ‹ÛÈ. Œˆ˜ ÚÔ¯Ù¤˜ ·¿Óˆ ÛÙ· 91 ¯ÚfiÓÈ· ÙÔ˘. ŒÛ‚ËÛÂ Ê˘ÛÈÔÏÔÁÈο, fi¯È ÂÍ·ÈÙ›·˜ ÙÔ˘ ·ÏÈÔ‡ ÙÚ·‡Ì·Ùfi˜ ÙÔ˘, ·ÏÏ¿ ·fi Ù· ÌÔÈÚ·›· ÁÂÚ¿Ì·Ù·, ·›ÚÓÔÓÙ·˜ Ì·˙› ÙÔ˘ Î·È ÙȘ ÊÔ‚ÂÚ¤˜ ÌӋ̘ ÙÔ˘ ∂ÌÊ˘Ï›Ô˘” .

Ù¿ ÙÔ˘. °È·Ù› ‰ÂÓ ·ÓÙÈÛÙ·ı‹Î·Ì fiÏÔÈ ÛÙȘ Û·Ù¿Ï˜ ÙˆÓ Î˘‚ÂÚÓÒÓÙˆÓ, Ô˘ ÁÈÓfiÓÙÔ˘Û·Ó ·fi ‰·ÓÂÈο, ·ÊÔ‡ fiÏÔÈ Ì·˜ ·ÔÙÂÏԇ̠ÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ Î·È fiÏÔÈ Ì·˜ ηÏԇ̷ÛÙ ÙÒÚ· Ó· ÏËÚÒÛÔ˘ÌÂ; ¶ÚÔ ËÌÂÚÒÓ, Û ÌÈ· ÔÚ›· ÙÔ˘ ¶∞ª∂, ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Û ̛· Á˘Ó·›Î· Ô˘ ÊÒÓ·˙ ӷ ÏËÚÒÛÂÈ Ë ÏÔ˘ÙÔÎÚ·Ù›·. ΔËÓ ÚÒÙËÛ· ÔÈÔ˘˜ ÂÓÓÔ› Û·Ó ÏÔ˘ÙÔÎÚ·Ù›· Î·È ÌÔ˘ ·¿ÓÙËÛ “ÔÈ ÏÔ‡ÛÈÔÈ” . ª· ΢ڛ· ÌÔ˘, Ù˘ Ϥˆ, Ù· ¯Ú‹Ì·Ù· Ô˘ ¯ÚˆÛÙ¿ÂÈ Ë ¯ÒÚ· Ì·˜, ‹Á·ÈÓ·Ó Î˘Ú›ˆ˜, Û ÌÈÛıÔ‡˜ Î·È Û˘ÓÙ¿ÍÂȘ ÙˆÓ ¢. À., Û ÂÍÔÏÈÛÌÔ‡˜ Î·È ÛÙËÓ Â͢ËÚ¤ÙËÛË ÚÔËÁÔ˘Ì¤ÓˆÓ ‰·Ó›ˆÓ. ™Â ¤Ó· ¢ÓÔÌÔ‡ÌÂÓÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ ÌÔÚ›˜ Ó· ·Ê·ÈÚ¤ÛÂȘ ÙËÓ ÂÚÈÔ˘Û›· ÙÔ˘ ÔÈÔ˘‰‹ÔÙÂ; ™Â ÔÈ· ¿ÏÏË ¯ÒÚ· ¤¯ÂÈ Á›ÓÂÈ Î¿ÙÈ Ù¤ÙÔÈÔ; ∫·È ·˘ÙÔ› Ô˘ ıˆÚÔ‡ÓÙ·È ·fi ÙÔÓ Ôχ ÎfiÛÌÔ ˆ˜

ÏÔ‡ÛÈÔÈ, Â›Ó·È ÔÈ ‚ÈÔÌ‹¯·ÓÔÈ, ÔÈ ÂÊÔÏÈÛÙ¤˜ Î·È ÔÈ ÌÂÁ·Ï¤ÌÔÚÔÈ. ∞˘ÙÔ› ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ, ÌÔÚÔ‡Ó ·Ó¿ ¿Û· ÛÙÈÁÌ‹, Ó· ¿ÚÔ˘Ó Ù· ¯Ú‹Ì·Ù¿ ÙÔ˘˜ Î·È Ó· ¿Ó ӷ ˙‹ÛÔ˘Ó ÛÙËÓ ∂Ï‚ÂÙ›·. ¶ÔÈÔ˜ ı· Â›Ó·È Ô ¯·Ì¤ÓÔ˜; ∞ÛÊ·ÏÒ˜ ·˘ÙÔ› Ô˘ ı· Ì›ÓÔ˘Ó ¿ÓÂÚÁÔÈ. ™ÎÔÙÒÓÂȘ ÔÙ¤ ÙËÓ ¯Ú˘ÛÔÙfiÎÔ fiÚÓÈı·; ∞ÏÏ¿ Ù· ›‰È· ‰È·ÎËÚ‡ÛÛÂÈ Î·È Ë Î. ¶··Ú‹Á·, Ë ÔÔ›· Â› ϤÔÓ ÌÈÏ¿ÂÈ ÁÈ· ÍÂÛËΈÌfi, Ó· ‚Áԇ̠ÛÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜, ÁÈ· ·ÓÙ›ÛÙ·ÛË Î·È ·Ó˘·ÎÔ‹. ∫·Ù¿ ÙË ÁÓÒÌË ÌÔ˘ ÂÓÓÔ› ·Ó˘·ÎÔ‹ ÛÙÔ˘˜ ÓfiÌÔ˘˜ Î·È ÙÔ ™‡ÓÙ·ÁÌ· Ù˘ ¯ÒÚ·˜, ‰ËÏ·‰‹ ÛÙÚ¤ÊÂÙ·È Î·Ù¿ ÙÔ˘ ÈÛ¯‡ÔÓÙÔ˜ ÔÏÈÙ‡̷ÙÔ˜; ¢ÂÓ Â›Ì·È ÓÔÌÈÎfi˜ ·ÏÏ¿ ηÓ›˜ ‰ÂÓ ‰ÈηÈÔ‡Ù·È Ó· ÚÔÙÚ¤ÂÈ ÙÔ Ï·fi ÁÈ· ·Ó˘·ÎÔ‹ ÛÙÔ˘˜ ÓfiÌÔ˘˜, ‰ÈfiÙÈ ·˘Ùfi Û˘ÓÂ¿ÁÂÙ·È ·Ó·ÙÚÔ‹ ÙÔ˘ ÈÛ¯‡ÔÓÙÔ˜ ÔÏÈÙ‡̷ÙÔ˜ Î·È ÙÈ̈ÚÂ›Ù·È ·˘ÛÙËÚ¿” .

¶ÔÈÔ˜ ÙÂÏÈο ı¤ÏÂÈ ·ÓÔȯٿ Û¯ÔÏ›·; O ∫ÒÛÙ·˜ ªÈ¯·Ï¿Î˘, ÊÈÏfiÏÔÁÔ˜, ̤ÏÔ˜ Ù˘ ∞ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ ∫›ÓËÛ˘ ∂Î·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ ª·ÁÓËÛ›·˜, ÁÚ¿ÊÂÈ:

“ŒÎÏËÎÙÔ˜ ¿ÎÔ˘Û· ÚÈÓ Ï›Á˜ ̤Ú˜ ÙËÓ ˘Ô˘ÚÁfi ¶·È‰Â›·˜ Ó· ηٷÎÂÚ·˘ÓÒÓÂÈ ÙÔ˘˜ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡˜ ÁÈ· ÙË ÛΤ„Ë ÙÔ˘ Ó· οÓÔ˘Ó ·ÂÚÁ›· ÛÙȘ ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ. ¢Â ı· Ìˆ ÛÙËÓ Ô˘Û›· ÙÔ˘ ·Ó Ú¤ÂÈ fiÓÙˆ˜ Ó· οÓÂÈ ·ÂÚÁ›· Ô ÎÏ¿‰Ô˜ ‹ fi¯È. ∂Í¿ÏÏÔ˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ‰È·‰Èηۛ˜ ÁÈ’ ·˘Ù¿: ™˘ÓÂχÛÂȘ, Û˘Ó‰ÚÈ¿ÛÂȘ ÙˆÓ ÚÔ¤‰ÚˆÓ Ù˘ ∂§ª∂, ·ÔÊ¿ÛÂȘ Ù˘ √ÌÔÛÔÓ‰›·˜ Î·È ¿ÏÏ·... ∞˘Ùfi fï˜ Ô˘ Ì ¿ÊËÛ ¿Ó·˘‰Ô Â›Ó·È Ë “·ÁˆÓ›·” Ù˘ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ ÁÈ· ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜! ¶ÔÈ· ¿Ú·ÁÂ Â›Ó·È Ë ·ÁˆÓ›· Ù˘; ¡· ÌË ‰È·Û·Ï¢Ù› Ë ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹ ÙˆÓ ÂÍÂÙ¿ÛˆÓ! °È· ÙË ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹ ÙˆÓ Ì·ıËÌ¿ÙˆÓ ¿Ú·Á ÓÔÈ¿˙ÂÙ·È; ∞Ó ÎÚ›ÓÔ˘Ì ·fi Ù· Ò˜ ÙÒÚ· ÂÚ·Á̤ӷ, Ë ·¿ÓÙËÛË Â›Ó·È fi¯È. ∫·È ‰Â ÌÈÏÒ ÁÈ· ÙȘ Û˘Ó‹ıÂȘ ÂÏÏ›„ÂȘ Û ηıËÁËÙ¤˜, ·›ıÔ˘Û˜ Î.Ù.Ï. ∞˘Ù¿ Â›Ó·È ÁÓˆÛÙ¿ Î·È ¯ÈÏÈÔÂÈˆÌ¤Ó·. ªÈÏÒ ÁÈ· ‰‡Ô ·ÔÊ¿ÛÂȘ Ô˘ ÂÏ‹ÊıËÛ·Ó Ï›Á˜ Ë̤Ú˜ ÚÈÓ: ∏ ÚÒÙË ‹Ù·Ó ÙÔ Û¯ÔÏÈÎfi ¤ÙÔ˜ Ó· ÙÂÏÂÈÒÛÂÈ ÁÈ· ÙË ‰Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈ· ÂÎ·›‰Â˘ÛË ÛÙȘ 12 ª·˝Ô˘, ÓˆÚ›ÙÂÚ· ·fi οı ¿ÏÏË ¯ÚÔÓÈ¿, Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· ¯ˆÚ›˜ η̛· ÂÍ‹ÁËÛË, ÂÓÒ Ë ‰Â‡ÙÂÚË Ó· ·˘ÍËı› ÙÔ fiÚÈÔ ÙˆÓ ·Ô˘ÛÈÒÓ ÁÈ· ÙÔ ¤ÙÔ˜ ·˘Ùfi ηٿ 30%, ÏfiÁˆ ÁÚ›˘! Ÿ¯È Ó· ·˘ÍËı› ÙÔ fiÚÈÔ ÁÈ· ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ Ô˘ ·ÚÚÒÛÙËÛ·Ó ‹ Ô˘ ¤ÌÂÈÓ·Ó ÚÔÏËÙÈο Û›ÙÈ ÙÔ˘˜ (˘¿Ú¯Ô˘Ó Î·È Ù· ··Ú·›ÙËÙ· ‰ÈηÈÔÏÔÁËÙÈο), ·ÏÏ¿ fiÏˆÓ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ! ¶ÔÈÔ Â›Ó·È ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·; ΔÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Â›Ó·È Ù· Û¯ÔÏ›·, Î·È ÂȉÈο Ù· §‡ÎÂÈ·, Ó· ·‰ÂÈ¿˙Ô˘Ó ·fi Ì·ıËÙ¤˜ Î·È Ó· ·˘Í¿ÓÂÈ ÙÔ ÂÏ·ÙÔÏfiÁÈÔ ÙˆÓ ÊÚÔÓÙÈÛÙËÚ›ˆÓ! °È· ÔÈÔÓ ‰Ô˘Ï‡ÂÈ ÙÂÏÈο Ë ÂÎ·›‰Â˘ÛË; °È· ÙË ÁÓÒÛË ‹ ÁÈ· ÙȘ ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ; ÕÚ·ÁÂ, fiÙ·Ó Ë ˘Ô˘ÚÁfi˜ ÌÈÏÔ‡Û ÁÈ· ·ÓÔȯÙfi Û¯ÔÏ›Ô, ÂÓÓÔÔ‡Û ÙÔ Í¤ÊÚ·ÁÔ ·Ì¤ÏÈ Ô˘ ‚ÈÒÓÔ˘Ì ·˘Ù¤˜ ÙȘ ̤Ú˜; ∫·È ·Ó Â›Ó·È Ó· ÌÂÈÒÓÂÙ·È ÙÔ Û¯ÔÏÈÎfi ¤ÙÔ˜ ¯ˆÚ›˜ Ó· Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ˘fi„Ë ÙÔ˘ ÙȘ Ù˘¯fiÓ ·ÒÏÂȘ ÁÈ· ‰È¿ÊÔÚÔ˘˜ ÏfiÁÔ˘˜, ÓÔÌÈÌÔÔÈÂ›Ù·È Ô ¢È¢ı˘ÓÙ‹˜ ¢Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈ·˜ Ó· ÌÂÈÒÓÂÈ ÙÔ˘˜ ÂÚÈ¿ÙÔ˘˜ ÙˆÓ Û¯ÔÏ›ˆÓ Ô˘ Â›Ó·È (‹ ı· ¤ÚÂ ӷ ›ӷÈ) ÂÎ·È‰Â˘ÙÈ΋ ‰È·‰Èηۛ·; ΔÂÏÈο, Ì‹ˆ˜ ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ı· ¤ÚÂ ӷ ÌÂÙÔÓÔÌ·ÛÙ› Û ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ∂ÍÂÙ¿ÛˆÓ;” .

¢ÒÛÙ οÙÈ... √ Î. ¢ÈÔÓ‡Û˘ ™Ù·Ì¿Ù˘ ÁÚ¿ÊÂÈ:

“™·Ó ÙÔÓ ¿Á·ÚÌÔ ÁχÙË Ô˘ ÊÙÈ¿¯ÓÂÈ ·Î·Ù¤ÚÁ·ÛÙ· ÁÏ˘Ù¿ ¯ˆÚ›˜ Û˘ÌÌÂÙÚ›· Î·È Î·ÓfiÓ˜ Ù˘ Ù¤¯Ó˘ ¤ÙÛÈ ÌÔÈ¿˙Ô˘Ó Î·È ÔÈ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›Â˜ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ÁÈ· Ó· ‚ÁÂÈ Ô ÙfiÔ˜ ·fi ÙÔ Ù¤ÏÌ· Ô˘ Ì·˜ ¤ÚÈÍÂ Ë ·ÌÂÙ·ÓfiËÙË Î·È ÚÔÎÏËÙÈ΋ Û fiÏÔ˘˜ ‰ÂÍÈ¿. ª·˜ Ì¿˙ÂÈ ÛÙÔ ¢¡Δ ÁÓˆÚ›˙ÔÓÙ·˜ fiÙÈ ı· ÌÂÙ·ÙÚ·ԇ̠ÛÙÔ ÊÙˆ¯fi ·ÏÈ¿ÙÛÔ Ô˘ οÓÂÈ ÙÔ‡Ì˜ ÁÈ· Ó· ·ÔÛ¿ÛÂÈ ÙÔ Á¤ÏÈÔ ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ Î·È ÙÔ Û˘ÌÔÓÂÙÈÎfi ¯ÂÈÚÔÎÚfiÙËÌ· ÙˆÓ ÌÂÁ¿ÏˆÓ. “¢ÒÛÙ ·ÚÈ οÙÈ” ϤÓ ٷ ·È‰È¿ ÙˆÓ Ê·Ó·ÚÈÒÓ, “¢ÒÛÙ ·ÚÈÔÈ Î¿ÙÈ” ϤÂÈ Î·È Ô Î. Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ÛÙ· ͤӷ ÏÔ‡ÛÈ· Ù·Ì›·...” .

¶·Ú¿‰ÔÛË... ∏ ÃÚÈÛÙ›Ó· ¡¿ÎÔ˘ ÁÚ¿ÊÂÈ:

“∫‡ÚÈ ¢È¢ı˘ÓÙ¿, ªÂ ·ÊÔÚÌ‹ ÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ÌÂÙ¿ÊÚ·Û˘ ÙˆÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎÒÓ ÎÂÈÌ¤ÓˆÓ Î·È Â˘¯ÒÓ ÛÙË ‰ËÌÔÙÈ΋, Ú¿ÍË Ô˘ ·ÓÙÈ‚·›ÓÂÈ ÛÙËÓ ·Ú¿‰ÔÛË Ù˘ ∂ÎÎÏËÛ›·˜ Î·È ·Ô‰ÔÎÈÌ¿ÛÙËΠ·fi ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¢. π. ™‡ÓÔ‰Ô, ÂȯÂÈÚ›ٷÈ, fï˜, οو ·fi ÙËÓ Î·ıÔ‰‹ÁËÛË ÌÂÌÔÓˆÌ¤ÓˆÓ ·ÙfiÌˆÓ (‰˘ÛÙ˘¯Ò˜ ∂ÈÛÎfiˆÓ), ı· ‹ıÂÏ· Ó· ·Ú·ı¤Ûˆ ÌÂÚÈΤ˜ ·fi„ÂȘ, ·ÊÔ‡ ÛÙȘ ÂÏ¿¯ÈÛÙ˜ ÌËÙÚÔfiÏÂȘ Ô˘ ÂÊ·ÚÌfi˙ÂÙ·È Ë Î·ÈÓÔÙÔÌ›· ·˘Ù‹ ·Ó‹ÎÂÈ Î·È Ë ªËÙÚfiÔÏË ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ Ì ÚˆÙÂÚÁ¿ÙË ÙÔÓ ™Â‚·ÛÌÈÒÙ·ÙÔ Î. πÁÓ¿ÙÈÔ. ŒÁÎÚÈÙÔÈ ıÂÔÏfiÁÔÈ fiˆ˜ Ô ªËÙÚÔÔÏ›Ù˘ ¡·˘¿ÎÙÔ˘ πÂÚfiıÂÔ˜, Ô Î. ¶·Ó. ΔÂÏ‚¿ÓÙÔ˜ Î.¿. ÛÙȘ ‰È¿ÊÔÚ˜ ıÚËÛ΢ÙÈΤ˜ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰Â˜ ηıÚÂÊÙ›˙Ô˘Ó ÙÔ˘˜ ÓˆÙÂÚÈÛÙ¤˜ ηÈÓÔÙfiÌÔ˘˜ ˆ˜ ¤¯ÔÓÙ˜ ¤ÏÏÂÈÌÌ· ·ÏËıÈÓ‹˜ ÔÚıfi‰Ô͢ ıÂÔÏÔÁ›·˜, ˆ˜ ÂËÚ·Ṳ̂ÓÔ˘˜ ·fi ÙÔÓ ÚÔÙÂÛÙ·ÓÙÈÎfi ËıÈÎÈÛÌfi Î·È ·fi ÙÔ ‰˘ÙÈÎfi ·ÈÎfi Û¯ÔÏ·ÛÙÈÎÈÛÌfi, fiˆ˜ Ô μ·ÚÏ·¿Ì, ÁÈ’ ·˘Ùfi Î·È ÙÔ˘˜ ·Ô‰›‰ÂÙ·È Ô fiÚÔ˜ ÓÂÔ‚·ÚÏ··Ì›Ù˜, ˆ˜ Ù¯ÓÔÏfiÁÔ˘˜ Î·È fi¯È ıÂÔÏfiÁÔ˘˜ ηٿ ÙÔÓ ª. μ·Û›ÏÂÈÔ, ˆ˜ ·˘ı·ÈÚ¤ÙÔ˘˜ ·˘ÙÔۯ‰ȷÛÙ¤˜ ̤۷ ÛÙËÓ ∂ÎÎÏËÛ›·. ∂Í¿ÏÏÔ˘ Î·È Ô ∞Ú¯ÈÂ›ÛÎÔÔ˜ Î. πÂÚÒÓ˘ÌÔ˜ ÛÂ Û˘Ó¤ÓÙ¢͋ ÙÔ˘ ÛÙȘ 18/4/10 ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ Ë πÂÚ¿ ™‡ÓÔ‰Ô˜ ·ÂÊ¿ÛÈÛ fiÙÈ Ë ÚÔÛ¿ıÂÈ· ·˘Ù‹ Ú¤ÂÈ Ó· ·Ó·ÛÙ·Ï› ÚÔ˜ ÙÔ ·ÚfiÓ Î·È ÙfiÓÈÛ fiÙÈ Ë ™‡ÓÔ‰Ô˜ ‰ÂÓ ı· ‹ıÂÏ ÌÂ Î·Ó¤Ó·Ó ÙÚfiÔ Ô Î·ı¤Ó·˜ πÂڿگ˘ Ó· ·ÔÊ·Û›˙ÂÈ Î·È Ó· οÓÂÈ ·˘Ùfi Ô˘ ÂΛÓÔ˜ ÓÔÌ›˙ÂÈ ‹ Ó· ‰›ÓÂÈ ÙË ‰È΋ ÙÔ˘ χÛË Ì¤Û· ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Ù˘ ∂ÎÎÏËÛ›·˜. £ÂˆÚÒ fiÙÈ ÁÈ· Ó· ÚÔÛÂÁÁ›ÛÔ˘Ó ÔÈ Ó¤ÔÈ Ì·˜ ÛÙËÓ ∂ÎÎÏËÛ›· ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Û˘Ó¤ÂÈ·, ÂÈÏÈÎÚ›ÓÂÈ·, ηı·ÚfiÙËÙ· Î·È ÚÔ¿ÓÙˆÓ ˙ˆÓÙ·Ófi ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·. ¢ÂÓ Â˘ı‡ÓÂÙ·È Ë ¤ÏÏÂÈ„Ë Î·Ù·ÓfiËÛ˘ Ù˘ ÁÏÒÛÛ·˜ ÁÈ· ÙË ÌË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘˜ ÛÙË ˙ˆ‹ Ù˘ ∂ÎÎÏËÛ›·˜. ŸÏÔÈ Ì·˜ Î·È È‰È·›ÙÂÚ· ÔÈ ÎÏËÚÈÎÔ› Ì·˜ Ú¤ÂÈ Ó· οÓÔ˘Ó Ú¿ÍË ÙÔ ÏfiÁÔ Î·È ·˘Ù¿ Ô˘ ÎËÚ‡ÙÙÔ˘Ó ·fi ÙÔÓ ¿Ì‚ˆÓ· Ó· Ù· ÂÊ·ÚÌfi˙Ô˘Ó ÚÒÙ· ÔÈ ›‰ÈÔÈ. ∞˘Ùfi ÈÛ¯‡ÂÈ Î·Ù¿ ·ÚÈÔ ÏfiÁÔ ÁÈ· ÙÔÓ ÚÔÂÛÙÒÙ· Ù˘ ÙÔÈ΋˜ Ì·˜ ∂ÎÎÏËÛ›·˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ÔÏÔ¤Ó· Î·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Ì·˜ ·Ê‹ÓÂÈ ¿Ó·˘‰Ô˘˜ Ì ÙȘ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›Â˜ ÙÔ˘, ÒÛÙ ‰ÈηÈÔÏÔÁË̤ӷ Ó· ÙÔ˘ ÚÔÛ¿ÙÔ˘Ó ÙÔ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÌfi ÙÔ˘ ηÈÓÔÙfiÌÔ˘, ÓˆÙÂÚÈÛÙÔ‡ Î·È ·ÓÙÈ·Ú·‰ÔÛÈ·ÎÔ‡ πÂÚ¿Ú¯Ô˘. ∂˘ÂÏÈÛÙÔ‡ÌÂ Ô ªËÙÚÔÔÏ›Ù˘ Î. πÁÓ¿ÙÈÔ˜, Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ™˘ÓÔ‰Èο, Ó· Û˘ÌÌÔÚʈı› ÛÙËÓ ·fiÊ·ÛË Ù˘ π. ™˘Ófi‰Ô˘, Ó· ·Ó·ÛÙ›ÏÂÈ ÙȘ fiÔȘ ηÈÓÔÙfi̘ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›Â˜ ÙÔ˘, Î·È Ó· ηٷÓÔ‹ÛÂÈ fiÙÈ ÙÔ ÔÔÈÔ‰‹ÔÙ ÔÈÌ·ÓÙÈÎfi Úfi‚ÏËÌ· χÓÂÙ·È ÌfiÓÔ Ì¤Û· ·fi ÙȘ ËÁ¤˜ Î·È Ù· Ó¿Ì·Ù· Ù˘ ÔÚıÔ‰fiÍÔ˘ ·ÙÂÚÈ΋˜ ıÂÔÏÔÁ›·˜ Ì·˜” .

K¿ı Úˆ› ÛÙÔ Û›ÙÈ ‹ ÛÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô ÛÔ˘ °›ÓÂ Û˘Ó‰ÚÔÌËÙ‹˜ Ù˘ ñ TËÏ. 800-11-35000


«

OI ¶O§ITE™ Y¶O™THPIZOYN ¶Ò˜ ‚ϤÂÙ ÙËÓ ¿ÓÔ‰Ô ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘ ÛÙËÓ ∞’ ∂ıÓÈ΋; μ·Û›Ï˘ æ·ÚÚfi˜ ·fiÛÙÚ·ÙÔ˜

“∫·Ì›· ÂͤÏÈÍË ‰ÂÓ ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ Â›Ó·È Î·Ï‡ÙÂÚË. ∏ ¿ÓÔ‰Ô˜ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ Ì ¯·ÚÔÔ›ËÛ ȉȷ›ÙÂÚ·. ∏ ÔÌ¿‰· ¤·ÈÍ ¿Ú· Ôχ ηϿ Î·È ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ù˘ ¿ÍÈ˙ Ì ÙÔ ·Ú·¿Óˆ. ªÂ ÙËÓ ¿ÓÔ‰Ô ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ ı· ˆÊÂÏËı› Ë fiÏË ÙÔ˘ μfiÏÔ˘” .

∞ϤͷӉÚÔ˜ ∏Ï›·˜ ÔÈÎÔÓÔÌÔÏfiÁÔ˜

“¶Ôχ ıÂÙÈο. ∏ Ó›ÎË ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘ ¤¯ÂÈ ıÂÙÈΤ˜ Û˘Ó¤ÂȘ ÙfiÛÔ ÁÈ· ÙÔÓ ÙfiÔ, fiÛÔ Î·È ÁÈ· ÙÔ ›‰ÈÔ ÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ·. ¶ÚÔÛ‰ÔÎÒ ÙËÓ ·Ú·ÌÔÓ‹ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÛÙËÓ ∞’ ∂ıÓÈ΋, ·ÏÏ¿ Î·È ÙË ÛÙ‹ÚÈÍË ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ Î·È ÙˆÓ ÊÈÏ¿ıψӔ .

∞ϤͷӉÚÔ˜ ∫Ô˘ÙÛÔÊÏ›Ó˘ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯Ô˜

“¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ¤Ó· fiÓÂÈÚÔ ÔÏÏÒÓ ÂÙÒÓ. ¶·ÚfiÙÈ ‰ÂÓ Â›Ì·È Ê·Ó·ÙÈÎfi˜ ʛϷıÏÔ˜ Ë Ó›ÎË ·˘Ù‹ Â›Ó·È Ôχ ÛËÌ·ÓÙÈ΋. ∞fi Â‰Ò Î·È ÛÙÔ ÂÍ‹˜ ÂÚÈ̤ӈ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Ó· ·ÁηÏÈ¿ÛÂÈ ÙËÓ ÔÌ¿‰· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Î·È ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi μfiÏÔ˘ Ó· ‰Ô˘Ï¤„ÂÈ ÛÎÏËÚ¿” .

¶·ÓÙÂÏ‹˜ ∂˘ı˘Ì›Ô˘ ·ÚÙÔÔÈfi˜

“¶ÈÛÙ‡ˆ fiÙÈ ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÌÈ· ÌÂÁ¿ÏË Ó›ÎË Î·È ÙËÓ ÎÚ›Óˆ ıÂÙÈο. ∞˘Ùfi ‚¤‚·È· Ô˘ ÌÂÙÚ¿ÂÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÁÈ· Â̤ӷ Â›Ó·È ÙÔ ÙÈ ı· οÓÂÈ ÛÙÔ ÂÍ‹˜ Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘ ÁÈ· Ó· ‰È·ÙËÚ‹ÛÂÈ ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘” .

ª∞Δπ∂™&°¡øª∂™ ¶Ô‡ ı· ·ÚοÚÂÈ ÙÔ ‰›Î˘ÎÏÔ Ô Ô‰ËÁfi˜ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ fiÏ˘ ÁÈ· Ó· ÈÂÈ ¤Ó·Ó ηʤ ‹ Ó· οÓÂÈ Î¿ÔÈ· ¿ÏÏ· ‰Ô˘ÏÂÈ¿; ∞Ó ÙÔ ·Ê‹ÛÂÈ ÛÙÔ Â˙Ô‰ÚfiÌÈÔ Î·È È‰›ˆ˜ Âη٤ڈıÂÓ ÙÔ˘ ‹ÈÔ˘ ‰ÚfiÌÔ˘ ΢ÎÏÔÊÔÚ›·˜ Â› Ù˘ Ô‰Ô‡ ∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘, ÎÈÓ‰˘Ó‡ÂÈ Ó· ÙÔ˘ ÂÈ‚¿ÏÏÂÈ ÚfiÛÙÈÌÔ Ë ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·. ŸÌˆ˜ Î·È ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ¿ÚÎÈÓ ÁÈ· Ù· ‰›Î˘ÎÏ· Ô˘ ˘¿Ú¯ÂÈ ÛÙËÓ Ô‰fi π¿ÛÔÓÔ˜, Û˘Ó‹ıˆ˜ Â›Ó·È Î·ÙÂÈÏËÌ̤ÓÔ˜ ·fi π.Ã. √È È‰ÈÔÎً٘ ÙˆÓ ‰È·ÎÏˆÓ ‰È·Ì·ÚÙ‡ÚÔÓÙ·È, ÂÂȉ‹ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Â͢ËÚÂÙËıÔ‡Ó ˆ˜ ÚÔ˜ ÙÔ ¿ÚÎÈÓ Î·È ˙ËÙÔ‡Ó ·fi ÙÔ˘˜ ·ÚÌfi‰ÈÔ˘˜ ÊÔÚ›˜ ¿ÌÂÛ· χÛÂȘ. º.™.

∂ÏÏÈ‹˜ ʈÙÈÛÌfi˜ ¢ÂÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó ÔÈ Ê·ÓÔÛٿ٘ Î·È ÔÈ ÎÔÏfiÓ˜ Ù˘ ¢∂∏ ÌÚÔÛÙ¿ ·fi ÙÔ ¢ÈηÛÙÈÎfi ª¤Á·ÚÔ. ŒÓ·˜ ¯ÒÚÔ˜ Ô˘ ı· ¤ÚÂ ӷ ʈٛ˙ÂÙ·È ÙÔ ‚Ú¿‰˘, ̤ÓÂÈ ÛÙÔ ÛÎÔÙ¿‰È. ∂˘Ù˘¯Ò˜ ‰ËÏ·‰‹ Ô˘ ¤¯ÂÈ Êˆ˜ Ë Ï·Ù›· ∂Ï¢ıÂÚ›·˜ Î·È ·ÏÏ¿˙ÂÈ Î¿ˆ˜ Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË. ΔfiÛÔ ‰‡ÛÎÔÏÔ Â›Ó·È Ó· ÙÔÔıÂÙ‹ÛÂÈ Ô ·ÚÌfi‰ÈÔ˜ ÊÔÚ¤·˜ ‰‡Ô-ÙÚÂȘ Ï¿Ì˜ ÁÈ· Ó· ʈÙÈÛÙ› Ô ¯ÒÚÔ˜ ÙˆÓ ¢ÈηÛÙËÚ›ˆÓ; º.™.

∑Ô‡ÁÎÏ· Ë ÎÔ›ÙË ÙÔ˘ ∞Ó·‡ÚÔ˘

∞ÏÏÂÚÁÈÔÁfiÓÔ˜ Ú·ÛÈÓ¿‰·

ʈÙÔÁÚ·Ê›· Â›Ó·È ·fi ÙÔ Â˙Ô‰ÚfiÌÈÔ Ù˘ Ô‰Ô‡ ƒÔÛÙÒ‚, ¤ÓıÂÓ ÙÔ˘ ¯ÂÈÌ¿ÚÚÔ˘ ∞Ó·‡ÚÔ˘, Î·È ÈÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÛÙË Û˘Ì‚ÔÏ‹ Ù˘ Ì ÙËÓ ∞fiÏψÓÔ˜, ÛÙË ¡¤· ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·. ΔÔ Â˙Ô‰ÚfiÌÈÔ Ï¿ÙÔ˘˜ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ÙˆÓ ÙÚÈÒÓ Ì¤ÙÚˆÓ ¤¯ÂÈ Î˘ÚÈÔÏÂÎÙÈο ¯·ı› ÛÙËÓ ¿ÁÚÈ· ‚Ï¿ÛÙËÛË. ∞Ó Î·È ÛÙÔ ¿ÚÎÔ ·ÎÚÈ‚Ò˜ ·¤Ó·ÓÙÈ ¤¯Ô˘Ó Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÂÚÁ·Û›Â˜ ·Ô„›ÏˆÛ˘, Ë ÎÔ›ÙË ÙÔ˘ ÔÙ·ÌÔ‡ ¤¯ÂÈ ÌÂÙ·ÙÚ·› Û ˙Ô‡ÁÎÏ·. ∂ÊfiÛÔÓ Ù· ˙È˙¿ÓÈ· ‰ÂÓ ·Ê·ÈÚÂıÔ‡Ó ÓˆÚ›˜ ÙËÓ ¿ÓÔÈÍË, Ì·˜ ÂÈÛ‹Ì·Ó ʛÏÔ˜ Î·È ·Ó·ÁÓÒÛÙ˘, ÙfiÙ ıÂÚȇԢÓ, ÛÔÚÈ¿˙Ô˘Ó Î·È ...ÊÔ˘ÓÙÒÓÔ˘Ó ÔÏfiÎÏËÚÔ ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ.

¡· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ Ë ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ÛÙÔ ¿ÌÂÛÔ Îfi„ÈÌÔ Ù˘ Ú·ÛÈÓ¿‰·˜ Ì ÙËÓ ÔÓÔÌ·Û›· “˙·ÚÔÊÏ›ÎÈ” ‹ “ÂÚ‰ÈÎÔ‡ÏÈ” Ô˘ Ê˘ÙÚÒÓÂÈ ÙËÓ ¿ÓÔÈÍË Î·È ÚÔηÏ› ·ÏÏÂÚÁÈο Û˘ÌÙÒÌ·Ù·, ˙ËÙÔ‡Ó ·Ó·ÁÓÒÛÙ˜ Ù˘ ÂÊËÌÂÚ›‰·˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Ù·Ï·ÈˆÚÔ‡ÓÙ·È ·˘Ù¤˜ ÙȘ Ë̤Ú˜. ΔÔ Î·Îfi Â›Ó·È ˆ˜ ·˘Ùfi ÙÔ Â›‰Ô˜ Ú·ÛÈÓ¿‰·˜ Ê˘ÙÚÒÓÂÈ Î·È ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ·ÓÙÔ‡, ÛÙ· Â˙Ô‰ÚfiÌÈ·, Ù· ÂÁηٷÏÂÏÂÈÌ̤ӷ ÔÈÎfi‰·, ÛÙȘ ÔÈÎÔ‰Ô̤˜. °È· οÔÈÔ˘˜ Â›Ó·È ·‰È¿ÊÔÚÔ. °È· ·ÚÎÂÙÔ‡˜ fï˜ Â›Ó·È ÌÈ· ‰È·Ú΋˜ ÂÓfi¯ÏËÛË, ·ÊÔ‡ ÙÔ˘˜ ÚÔ‚ÏËÌ·Ù›˙ÂÈ ÛÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ·ÏÏÂÚÁ›·˜. ¶Ò˜ ÌÔÚ› Ô ·ÚÌfi‰ÈÔ˜ ÊÔÚ¤·˜ Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ ÙÔ Úfi‚ÏËÌ·;

¶·Ó. °È·Ó., pangian21@yahoo.gr

∂›Î·ÈÚË ÂΉ‹ÏˆÛË ∂›Î·ÈÚË Î·È ÂӉȷʤÚÔ˘Û· ‹Ù·Ó Ë ¯ıÂÛÈÓ‹ ÂΉ‹ÏˆÛË ÙÔ˘ ¢ÈÎËÁÔÚÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘. ∏ ÂÈÏÔÁ‹ ÙˆÓ ÔÌÈÏËÙÒÓ ÁÈ· Ù· ı¤Ì·Ù· Ô˘ Ì·˜ “η›Ó” fiÏÔ˘˜ - ÂÚÁ·ÛȷΤ˜ Û¯¤ÛÂȘ, ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎfi, ÊÔÚÔÏÔÁÈÎfi- ‰ÂÓ ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ‹Ù·Ó ηχÙÂÚË. ∂›Î·ÈÚÔ˜ ¿ÓÙ· Ô ¢ÈÎËÁÔÚÈÎfi˜ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ Î·È Ì ÚˆÙÔÔÚȷΤ˜ Î·È È‰È·›ÙÂÚ· ¯Ú‹ÛÈ̘ ÂΉËÏÒÛÂȘ. Ÿˆ˜ › ¿ÏψÛÙÂ Î·È Ô ÚÒËÓ Â˘Úˆ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ Î. ∫Ô˘ÎÈ¿‰Ë˜. ∏ ÂÓË̤ڈÛË ÛÙ· ̤ÏË, Ô˘ ÌÂÙ·ÙÚ¤ÂÙ·È Û ÁÓÒÛË, Â›Ó·È Ôχ ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ÚÔÛÊÔÚ¿ ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ÁÈ· Ù· ̤ÏË.

º.™.

ÃÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Î·È Î·ı·ÚÈÛÌfi˜ ∫·ıËÌÂÚÈÓ¿ ÛÙËÓ Ï·Ù›· ∂Ï¢ıÂÚ›·˜ Ì·˙‡ÔÓÙ·È ÂηÙÔÓÙ¿‰Â˜ οÙÔÈÎÔÈ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, ΢ڛˆ˜ ËÏÈÎȈ̤ÓÔÈ, ·ÏÏ¿ Î·È Ì·Ó¿‰Â˜ Ì ÌÈÎÚ¿ ·È‰È¿, ·ÊÔ‡ ·ÔÙÂÏ› ÙÔÓ ÈÔ ÚÔÛ‚¿ÛÈÌÔ ¯ÒÚÔ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ fiÏ˘ ÁÈ· ·Ó·„˘¯‹, fiÙ·Ó Ô Î·ÈÚfi˜ Â›Ó·È Î·Ïfi˜. ŸÌˆ˜, fiˆ˜ ÛËÌ›ˆÓ ¯ı˜ ¤Ó·˜ ËÏÈÎȈ̤ÓÔ˜, “ÂÂȉ‹ ηıËÌÂÚÈÓ¿ Ì·˙¢fiÌ·ÛÙ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÒÚ˜ Ô˘ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ¯ÒÚÔ˜ ÁÈ· Ó· ηı‹ÛÔ˘Ì” . √ ›‰ÈÔ˜ ¤ÏÂÁ fiÙÈ “˘¿Ú¯Ô˘Ó ·ÚÎÂÙ¿ ·ÁοÎÈ·, fï˜ οÔÈ· ·fi ·˘Ù¿ ηıËÌÂÚÈÓ¿ Â›Ó·È Ôχ ‚ÚÒÌÈη ·fi ÙȘ ÎÔ˘ÙÛÔ˘ÏȤ˜ Ô˘ ·Ê‹ÓÔ˘Ó Ù· ÂÚÈÛÙ¤ÚÈ·” . ŒÙÛÈ ÚfiÛıÂÙ “·ÚÎÂÙÔ› ·fi ÂÌ¿˜ ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ì fiÙ ı· ʇÁÂÈ Î¿ÔÈÔ˜ ‹ ·Ó·Áη˙fiÌ·ÛÙ ¯ˆÚ›˜ Ó· ÙÔ ı¤ÏÔ˘Ì ӷ ʇÁÔ˘ÌÂ, ·ÊÔ‡ ‰ÂÓ

∞›ÛıËÛË ÚÔοÏÂÛ ÙÔ ÛÙÔÈ¯Â›Ô Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚıËΠ·fi ÙÔÓ Î·ıËÁËÙ‹ ¡ÔÌÈ΋˜ ™¯ÔÏ‹˜ ÙÔ˘ ∞ÚÈÛÙÔÙÂÏ›Ԣ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ Î. ∞Á. ™ÙÂÚÁ›Ô˘ - ÛÙËÓ ·Ó·ÊÔÚ¿ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙË ÊÔÚÔ‰È·Ê˘Á‹ - fiÙÈ ·fi ÙÔ˘˜ 700.000 ·ÏÏÔ‰·Ô‡˜ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· (ÓfiÌÈÌË Î·Ù·ÁÚ·Ê‹) ÌfiÏȘ ÔÈ 250.000 Â›Ó·È ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔÈ ÛÙÔ π∫∞. ™˘ÓÂÒ˜ fi¯È ÌfiÓÔ ÊÔÚÔ‰È·Ê˘Á‹, ·ÏÏ¿ Î·È ·›ÛÙ¢ÙË ·ÓıÚÒÈÓË ÂÎÌÂÙ¿ÏÏ¢ÛË. Δ. ∫.

ÌÔÚԇ̠ӷ ÂÚÈÊÂÚfiÌ·ÛÙ „¿¯ÓÔÓÙ·˜ ¤Ó· ηı·Úfi Î·È ÂχıÂÚÔ ·ÁοÎÈ” . ÃÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ÏÔÈfiÓ ÂÎÙfi˜ ·fi ÙÔÓ Î·ı·ÚÈÛÌfi Ù˘ Ï·Ù›·˜ Ó· Á›ÓÂÙ·È Î·È Î·ı·ÚÈÛÌfi˜ ÛÙ· ·ÁοÎÈ· ÒÛÙÂ

30ÂÙ›·˜

I‰ÈÔÎÙ‹Ù˘

£E™™A§IKE™ EK¢O™EI™ A.E. I¿ÛÔÓÔ˜ Ì ∞ı. ¢È¿ÎÔ˘ 2 383 33 BO§O™ Kˆ‰ÈÎfi˜ 1802 ÙËÏ.: 24210 23303 (Û˘ÓÔÙÈ΋ 8 ÁÚ·ÌÌÒÓ) ÙËÏ. Û˘Ó‰ÚÔÌËÙÒÓ 8001135000 fax: 24210 32828, 23470

∂ΉfiÙ˘

μ∞™π§∏™ Ã. ¢∞¡√™ ¢È¢ı˘ÓÙ‹˜

£∞¡∞™∏™ X. ™AMAPA™ AÚ¯ÈÛ˘ÓÙ¿ÎÙ˘

Kø™TA™ T™AM¶AZH™

E-mail: info@e-thessalia.gr http://www.e-thessalia.gr E-mail: (ÁÈ· ÂÌÔÚÈΤ˜ ηٷ¯ˆÚ‹ÛÂȘ): pub@e-thessalia.gr ¢È¢ı˘ÓÙ‹˜: 1914 - 1944 T. OIKONOMAKH™ 1945 -1990 °. ¶∞ƒ∞™∫∂À√¶√À§√™ 1990 - 1996 K. §OY§H™

ÈÂÛÙ‹ÚÈ· - ‰È·ÓÔÌ‹ Ù‡Ô˘: A' BI.¶E. BfiÏÔ˘

ÙËÏ.: 24210 95751-2, fax: 24210 95755 A¶A°OPEYETAI Ë ·Ó·‰ËÌÔÛ›Â˘ÛË, Ë ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹, ÔÏÈ΋, ÌÂÚÈ΋ ‹ ÂÚÈÏËÙÈ΋, Ë Î·Ù¿ ·Ú¿ÊÚ·ÛË ‹ ‰È·Û΢‹ ·fi‰ÔÛË ÙÔ˘ ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘ Ù˘ ÂÊËÌÂÚ›‰·˜ Ì ÔÔÈÔÓ‰‹ÔÙ ÙÚfiÔ, Ì˯·ÓÈÎfi, ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi, ʈÙÔÙ˘ÈÎfi, ˯ÔÁÚ·Ê‹Ûˆ˜ ‹ ¿ÏÏÔÓ, ¯ˆÚ›˜ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ÁÚ·Ù‹ ¿‰ÂÈ· ÙÔ˘ ÂΉfiÙË. NfiÌÔÈ 238/1970, 4301/1979, N. 100/1975, N¢ 3565/1956 Î·È 4254/1962 Î·È Î·ÓfiÓ˜ ÙÔ˘ ¢ÈÂıÓÔ‡˜ ¢Èη›Ô˘.

/5

¶¿ÚÎÈÓ ÁÈ· ‰›Î˘ÎÏ·

¶Úfi EÈ̤ÏÂÈ·: ¢∂™¶√π¡∞ ™∞∫∂§§∞ƒπ√À ºˆÙfi: ¶. °IANNAPO™

ΔƒπΔ∏ 27 A¶ƒπ§π√À 2010

¶ÚfiÙ·ÛË Ó· ÂÊ·ÚÌÔÛÙ› ÛÙ·ıÂÚ‹ Û˘Ó·ÏÏ·ÁÌ·ÙÈ΋ ÈÛÔÙÈÌ›· “ΔËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÔÏÈÙÈ΋˜ ÛÙ·ıÂÚ‹˜ Û˘Ó·ÏÏ·ÁÌ·ÙÈ΋˜ ÈÛÔÙÈÌ›·˜ ÁÈ· ÙËÓ ÛÙ·ıÂÚÔÔ›ËÛË Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ ÚÔÙ›ÓÂÈ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∫√¢∏™√ π. ¶ÂÛÌ·˙fiÁÏÔ˘. ™Â Û˘Ó¿ÓÙËÛ‹ ÙÔ˘˜ Ì ÙÔ˘˜ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˘˜ ÛÙËÓ ÔÔ›· ·Ú¢ڛÛÎÔÓÙÔ Î·È ÛÙÂϤ¯Ë ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜, Ô ¶ÂÛÌ·˙fiÁÏÔ˘ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍ fiÙÈ Ú¤ÂÈ Ó· ÂÊ·ÚÌÔÛÙ› ÔÏÈÙÈ΋ ÛÙ·ıÂÚ‹˜ Û˘Ó·ÏÏ·ÁÌ·ÙÈ΋˜ ÈÛÔÙÈÌ›·˜ Ì ·Ó·ÙÈÌËÙÈΤ˜ Ù¿ÛÂȘ Î·È “Ó· ·ÓÙÈÛÙÚ·Ê› Ë ÚÔÔÙÈ΋ ‰È·‰Ô¯ÈÎÒÓ ˘ÔÙÈÌ‹ÛÂˆÓ Ô˘ ÂÎÙÚ¤ÊÂÈ ÙËÓ ÎÂÚ‰ÔÛÎÔ›· Î·È ÚÔηÏ› Ó¤· ÒıËÛË ÛÙÔÓ ÏËıˆÚÈÛÌfi” . √ ¢ÈÎËÁÔÚÈÎfi˜ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ μfiÏÔ˘ ·ÔÊ¿ÛÈÛ ·Ô¯‹ “√ ¢ÈÎËÁÔÚÈÎfi˜ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ μfiÏÔ˘ ÌÂ Û˘ÓÙÚÈÙÈ΋ ÏÂÈÔ„ËÊ›· ·ÔÊ¿ÛÈÛ ÛÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ ÁÂÓÈ΋ Û˘Ó¤Ï¢ÛË ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ ÙÔ˘ Ó· ¿ÚÂÈ Ì¤ÚÔ˜ ÛÙËÓ ·ÓÂÏÏ·‰È΋ ·Ô¯‹ ÙÔ˘ ÎÏ¿‰Ô˘ ·fi ÙȘ 5 ¤ˆ˜ ÙȘ 10 ª·˝Ô˘, ÂÎÊÚ¿˙ÔÓÙ·˜ ÙË ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›· ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÙË ÌË Â›Ï˘ÛË ÙˆÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ Ù˘ ¢ÈηÈÔÛ‡Ó˘ Î·È ÙÔ˘ ¢ÈÎËÁÔÚÈÎÔ‡ ™ÒÌ·ÙÔ˜, fiˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙËÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË” . 25.370 ÛÔ˘‰·ÛÙ¤˜ ı· ÂÈÛ·¯ıÔ‡Ó ÛÙȘ ∞ÓÒٷ٘-∞ÓÒÙÂÚ˜ ™¯ÔϤ˜ “∂›ÎÔÛÈ ¤ÓÙ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ÙÚÈ·ÎfiÛÈÔÈ Â‚‰ÔÌ‹ÓÙ·

Ó· ‚Ú›ÛÎÔ˘Ó fiÛÔ ÙÔ ‰˘Ó·ÙfiÓ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ı·ÌÒÓ˜ Ù˘ Ï·Ù›·˜ ¯ÒÚÔ ÁÈ· Ó· οıÔÓÙ·È Î·È Ó· ÂÚÓÔ‡Ó Â˘¯¿ÚÈÛÙ· ÙËÓ ÒÚ· ÙÔ˘˜. £. ∫. μ.

27 ∞ÚÈÏ›Ô˘ 1980

ÛÔ˘‰·ÛÙ¤˜ Î·È ÛÔ˘‰¿ÛÙÚȘ ı· ÂÈÛ·¯ıÔ‡Ó ÛÙȘ ·ÓÒٷ٘ Î·È ·ÓÒÙÂÚ˜ Û¯ÔϤ˜ Ù˘ ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ¶·È‰Â›·˜ ÙÔ ·Î·‰ËÌ·˚Îfi ¤ÙÔ˜ 1980-’81” . ¢È·Û›ÚÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ÔÌ‹ÚÔ˘˜ “√È Ì·¯ËÙÈÎÔ› ÌÔ˘ÛÔ˘ÏÌ¿ÓÔÈ ÊÔÈÙËÙ¤˜ Ù˘ Δ¯ÂÚ¿Ó˘, ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ·Ó ÚÈÓ ·fi Ï›ÁÔ fiÙÈ ı· ·ÔÌ·ÎÚ‡ÓÔ˘Ó ÙÔ˘˜ 50 ·ÌÂÚÈηÓÔ‡˜ ÔÌ‹ÚÔ˘˜ ·fi ÙËÓ ÚÂۂ›· ÁÈ· ÏfiÁÔ˘˜ ÚÔÏËÙÈÎÔ‡˜ Î·È ı· ÙÔ˘˜ ‰È·ÌÔÈÚ¿ÛÔ˘Ó Û ‰È¿ÊÔÚ˜ Â·Ú¯È·Î¤˜ fiÏÂȘ Ù˘ ¶ÂÚÛ›·˜” .

¶·È‰Â›·˜ ÂÓ¤ÎÚÈÓ ›ÛÙˆÛË 14 ÂηÙÔÌÌ˘Ú›ˆÓ ‰Ú·¯ÌÒÓ. ∂Í ¿ÏÏÔ˘, ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ∫ÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ÀËÚÂÛÈÒÓ ÂÓ¤ÎÚÈÓ ›ÛÙˆÛË 5 ÂηÙÔÌÌ˘Ú›ˆÓ ‰Ú¯. ÁÈ· ÌÈ· Ó¤· Ù¤Ú˘Á· ÙÔ˘ ∫Ú·ÙÈÎÔ‡ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ μfiÏÔ˘, ÛÙËÓ ÔÔ›· ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó ·ÓÂÈÛÙËÌȷΤ˜ Û¯ÔϤ˜” .

¶ÈÛÙÒÛÂȘ ÁÈ· Û¯ÔÏ›· Î·È ÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô μfiÏÔ˘ “°È· ÙËÓ ·ÔÂÚ¿ÙˆÛË ÙˆÓ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ Û ÙÚ›· ‰È‰·ÎÙ‹ÚÈ· ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, Ô˘ ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó ·fi ÙÔ ÂfiÌÂÓÔ Û¯ÔÏÈÎfi ¤ÙÔ˜ ÙÔ ˘Ô˘ÚÁ›Ô

™∞¡ ™∏ª∂ƒ∞ ¶ÚÈÓ 100 ¯ÚfiÓÈ·... ÛÙË °·ÏÏ›·, Ë μÔ˘Ï‹ ·ÚÓ‹ıËΠӷ ˘ÔÁÚ¿„ÂÈ ÙÔ ÓfiÌÔ ÁÈ· ÙËÓ ·ÚÔ¯‹ ÙÔ˘ ‰ÈηÈÒÌ·ÙÔ˜ Ù˘ „‹ÊÔ˘ ÛÙȘ Á˘Ó·›Î˜. ¶ÚÈÓ 60 ¯ÚfiÓÈ·... Ë μÚÂÙ·Ó›· ·Ó·ÁÓÒÚÈÛ Â›ÛËÌ· ÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ ÙÔ˘ πÛÚ·‹Ï. ¶ÚÈÓ 20 ¯ÚfiÓÈ·... ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·Ó¿ÁÓˆÛË ÛÙË μÔ˘Ï‹ ÙˆÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÎÒÓ ‰ËÏÒÛÂˆÓ ÙÔ˘ Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ ªËÙÛÔÙ¿ÎË, Ë

΢‚¤ÚÓËÛË ‹Ú „‹ÊÔ ÂÌÈÛÙÔÛ‡Ó˘. æ‹ÊÈÛ·Ó 299 ˘¤Ú, 152 ηٿ Î·È ¤Ó·˜ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ‰‹ÏˆÛ ·ÚfiÓ. ¶ÚÈÓ 10 ¯ÚfiÓÈ·... ÛÙËÓ πÛ·Ó›·, Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ÃÔÛ¤ ª·Ú›· ∞ıÓ¿Ú ÔÚΛÛÙËΠÁÈ· ÙË ‰Â‡ÙÂÚË ıËÙ›· ÙÔ˘ Î·È ·ÚÔ˘Û›·Û ÙË Ó¤· ÎÂÓÙÚÔ‰ÂÍÈ¿ ΢‚¤ÚÓËÛË Ô˘ ·ÔÙÂÏ›ÙÔ ·fi 16 ˘Ô˘ÚÁÔ‡˜.


¶ÔÏÈÙÈ΋ 6 ¶·Ú¤Ì‚·ÛË ™·ÚÎÔ˙›ª·Úfi˙Ô

TPITH 27 ∞¶ƒπ§π√À 2010

£· ¤¯Ô˘Ì ÌÈ· ηϋ ¢ηÈÚ›· Ó· ‰È·ÛÊ·Ï›ÛÔ˘Ì ÙË ÛÙ·ıÂÚfiÙËÙ· ÙÔ˘ ¢ÚÒ Â›Â Ë °ÂÚÌ·Ó›‰· ηÁÎÂÏ¿ÚÈÔ˜

ª¤ÚÎÂÏ:

¶∞ƒπ™π,26.

™‹ÌÂÚ· (¯ı˜), Ô °¿ÏÏÔ˜ Úfi‰ÚÔ˜, ¡ÈÎÔÏ¿ ™·ÚÎÔ˙›, Ì·˙› Ì ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜, ∑Ô˙¤ ª·ÓÔ˘¤Ï ª·Úfi˙Ô, Û˘ÌÊÒÓËÛ·Ó ÛÙËÓ ·Ó¿ÁÎË Ù·¯Â›·˜ ‰Ú¿Û˘ ˘¤Ú Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜. ™‡Ìʈӷ Ì ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ô˘ Âͤ‰ˆÛ ÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ Ù˘ °·ÏÏ›·˜, Û˘ÌÊÒÓËÛ·Ó Ó· ÔÏÂÌ‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÎÂÚ‰ÔÛÎÔ›· ηٿ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜, ÂÓÒ ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛ·Ó ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË ÁÈ· ÛÙ·ıÂÚfiÙËÙ· ÛÙËÓ ∂˘Úˆ˙ÒÓË.

£· ‚ÔËı‹ÛÔ˘ÌÂ, ÂÊfiÛÔÓ... ... Ë ∂ÏÏ¿‰· Â›Ó·È ¤ÙÔÈÌË Ó· ‰Â¯Ù› ·˘ÛÙËÚ¿ ̤ÙÚ·, fi¯È ÌfiÓÔ ÁÈ· ¤Ó·, ·ÏÏ¿ ÁÈ· ·ÚÎÂÙ¿ ¯ÚfiÓÈ· ∞£∏¡∞, 26.

Œ

ÙÔÈÌË Ó· ‚ÔËı‹ÛÂÈ ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ‰ËÏÒÓÂÈ Ë ÕÁÎÂÏ· ª¤ÚÎÂÏ, ÂÊfiÛÔÓ- fiˆ˜ ›Â- ÂÎÏËÚˆıÔ‡Ó Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˜ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ Î·È ÂÊfiÛÔÓ “Ë ∂ÏÏ¿‰· Â›Ó·È ¤ÙÔÈÌË Ó· ‰Â¯Ù› ·˘ÛÙËÚ¿ ̤ÙÚ·, fi¯È ÌfiÓÔ ÁÈ· ¤Ó·, ·ÏÏ¿ ÁÈ· ·ÚÎÂÙ¿ ¯ÚfiÓÈ·” ŒÙÛÈ, “ı· ¤¯Ô˘Ì ÌÈ· ηϋ ¢ηÈÚ›· Ó· ‰È·ÛÊ·Ï›ÛÔ˘Ì ÙË ÛÙ·ıÂÚfiÙËÙ· ÙÔ˘ ¢ÚÒ” ηıÒ˜ fiˆ˜ ÙfiÓÈÛ “Ë °ÂÚÌ·Ó›· ·ÈÛı¿ÓÂÙ·È ÌÈ· ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ˘Ô¯Ú¤ˆÛË ¤Ó·ÓÙÈ Ù˘ ÛÙ·ıÂÚfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ¢ÚÒ” .

√˘ÎÚ·Ó›·

√À∞™π°∫Δ√¡, 26.

∏ √˘ÎÚ·Ó›·, Ë ÔÔ›· ‰È¤Ú¯ÂÙ·È Ì›· ÛÔ‚·ÚfiÙ·ÙË ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË, ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ Ï¿‚ÂÈ Ó¤Ô ‰¿ÓÂÈÔ ·fi ÙÔ ¢ÈÂıÓ¤˜ ¡ÔÌÈÛÌ·ÙÈÎfi Δ·Ì›Ô, ‡„Ô˘˜ 20 ‰ÈÛÂηÙÔÌÌ˘Ú›ˆÓ ‰ÔÏ·Ú›ˆÓ, ÁÈ· ‰È¿ÛÙËÌ· ‰˘fiÌÈÛÈ ¯ÚfiÓˆÓ, ‰‹ÏˆÛÂ Ô ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘, ™ÂÚÁÎ¤È ΔÈÁÎÔ˘›ÎÔ. “∏ √˘ÎÚ·Ó›· ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ¿ÚÂÈ 19-20 ‰ÈÛÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ‰ÔÏ¿ÚÈ·, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÂÓfi˜ Ó¤Ô˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ Ì ÙÔ ¢¡Δ” ·Ó¤ÊÂÚÂ Ô ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Û ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ ÙÔ˘. √ ™ÂÚÁÎ¤È ΔÈÁÎÔ˘›ÎÔ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙËÓ √˘¿ÛÈÓÁÎÙÔÓ, fiÔ˘ ‰ÈÂÍ¿ÁÂÈ ‰È·Ú·ÁÌ·Ù‡ÛÂȘ Ì ÙÔ ¢¡Δ ÁÈ· ÙËÓ ·ÚÔ¯‹ Ó¤·˜ ‚Ô‹ıÂÈ·˜. ΔÔ ¡Ô¤Ì‚ÚÈÔ ÙÔ˘ 2008, Ë √˘ÎÚ·Ó›· ‹Ú ·fi ÙÔ ¢ÈÂıÓ¤˜ ¡ÔÌÈÛÌ·ÙÈÎfi Δ·ÌÂ›Ô ‰¿ÓÂÈÔ ‡„Ô˘˜ 16,4 ‰ÈÛÂηÙÔÌÌ˘Ú›ˆÓ ‰ÔÏ·Ú›ˆÓ. ∞ÏÏ¿ ·fi ·˘Ùfi ÙÔ ÔÛfi ̤¯ÚÈ ÙÒÚ· ¤¯Ô˘Ó ÂÎÙ·ÌÈ¢ı› 10,6 ‰ÈÛÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ‰ÔÏ¿ÚÈ·, ‰ÈfiÙÈ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Û˘Ìʈӛ· ˆ˜ ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ fiÚÔ˘˜ Ô˘ ı· ¤ÚÂ ӷ ¤¯ÂÈ ÂÎÏËÚÒÛÂÈ Ë √˘ÎÚ·Ó›· ÁÈ· Ó· ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÂÈ Ù· ¯Ú‹Ì·Ù· Î·È È‰È·ÈÙ¤Úˆ˜ ‰ÈfiÙÈ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÌÂȈı› ÙÔ ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈÎfi ¤ÏÏÂÈÌÌ·. ΔËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË Â‚‰ÔÌ¿‰· Ô ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ Ù˘ Ô˘ÎÚ·ÓÈ΋˜ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ›¯Â ·Ê‹ÛÂÈ Ó· ÂÓÓÔËı› fiÙÈ Ë ¯ÒÚ· ÙÔ˘ ÚÔÙ›ıÂÙ·È Ó· ı¤ÛÂÈ Ó¤Â˜ ‚¿ÛÂȘ ÒÛÙ ӷ ÌÔÚ¤ÛÂÈ Ó· Ó· ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÂÈ Ó¤Ô ‰¿ÓÂÈÔ ·fi ÙÔ ¢¡Δ.

“ΔÔ Ï¤ˆ ÍÂοı·Ú·, Ë °ÂÚÌ·Ó›· ı· ‚ÔËı‹ÛÂÈ ·Ó ÏËÚÔ‡ÓÙ·È ÔÈ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ” ÛËÌ›ˆÛÂ Ë Î·ÁÎÂÏ¿ÚÈÔ˜. √È ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ Ô˘ ı¤ÙÂÈ ·ÊÔÚÔ‡Ó Û ̛· Û˘Ìʈӛ· Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ Ì ÙËÓ ÙÚfiÈη (∫ÔÌÈÛÈfiÓ, ∂∫Δ, ¢¡Δ) Û ¤Ó· ·˘ÛÙËÚfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ì ÌÂÁ¿ÏË ‰È¿ÚÎÂÈ·. “¶Ú¤ÂÈ Î·È Ë ∂ÏÏ¿‰· Ó· οÓÂÈ ÙÔ Î·ı‹ÎÔÓ Ù˘” ›Â, ÂÓÒ ÛËÌ›ˆÛ fiÙÈ Î·Ù·ÓÔ› ÙȘ ·ÓËÛ˘¯›Â˜ ÙˆÓ ÁÂÚÌ·ÓÒÓ ÔÏÈÙÒÓ: “ÃÚÂÈ·˙fiÌ·ÛÙ ¤Ó· ηÏfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ô˘ ı· ¤¯ÂÈ ‰È¿ÚÎÂÈ·. ∂›Ó·È Ô ÏfiÁÔ˜ Ô˘ Â¤ÌÂÓ· Ó· ÂÌϷΛ ÙÔ ¢¡Δ ÛÙË ‰È·‰Èηۛ·” ÙfiÓÈÛÂ. “∏ ∂ÏÏ¿‰· ÔÊ›ÏÂÈ Ó· ·ԉ›ÍÂÈ fiÙÈ Â›Ó·È Û ı¤ÛË Ó· ÂÈÛÙÚ¤„ÂÈ ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ Ù˘ ‚ÈÒÛÈÌ˘ ·Ó¿Ù˘Í˘” ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛÂ Î·È Û˘ÌÏ‹ÚˆÛÂ: “∏ °ÂÚÌ·Ó›· ı· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ ÙË ‰È·‰Èηۛ· ·ÚÔ¯‹˜ ‚Ô‹ıÂÈ·˜ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ÌfiÏȘ (Ë ∂ÏÏ¿‰·) ·ÓÙ·ÔÎÚÈı› ÛÙȘ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ Ù˘. ∞·Ú·›ÙËÙË ÚÔ¸fiıÂÛË ÁÈ· ÙË ÛÙ‹ÚÈÍË Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Â›Ó·È Ë ·ÚÔ˘Û›·ÛË ÂÓfi˜ ‚ÈÒÛÈÌÔ˘ ۯ‰›Ô˘”. ¶ÚfiÛıÂÛÂ, ‰Â, fiÙÈ ÌÈ· ¤ÍÔ‰Ô˜ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ ·fi ÙË ˙ÒÓË ÙÔ˘ ¢ÚÒ “‰ÂÓ ·ÔÙÂÏ› ÂÈÏÔÁ‹” Î·È Û˘ÌÏ‹ÚˆÛ fiÙÈ ÔÈ ‰ËÏÒÛÂȘ ÚÔ˜ ·˘Ù‹Ó ÙËÓ Î·Ù‡ı˘ÓÛË Û¤ÚÓÔ˘Ó ·‚‚·ÈfiÙËÙ· ÛÙȘ ·ÁÔÚ¤˜. ∏ ›‰È· ÂÈÛ‹Ì·Ó fiÙÈ ¤¯ÂÈ “ÂÌÈÛÙÔÛ‡ÓË” ÛÙȘ ‰È·Ú·ÁÌ·Ù‡ÛÂȘ Ô˘ Á›ÓÔÓÙ·È ÌÂٷ͇ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜, Ù˘ ∂∂ Î·È ÙÔ˘ ¢¡Δ. ∞̤ۈ˜ ÌÂÙ¿ ÙȘ ‰ËÏÒÛÂȘ ª¤ÚÎÂÏ ÛËÌÂÈÒıËΠÌÂÚÈ΋ ·ÔÎÏÈ̿ΈÛË ÙˆÓ spread ÚÔ˜ ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙˆÓ 630 ÌÔÓ¿‰ˆÓ ‚¿Û˘, ÂÓÒ ÓˆÚ›ÙÂÚ· ›¯·Ó ÛËÌÂÈÒÛÂÈ Î·È Ó¤Ô ÈÛÙÔÚÈÎfi ˘„ËÏfi, ÛÙȘ 663 Ì.‚. øÛÙfiÛÔ Ï›ÁË ÒÚ· ÌÂÙ¿ Ù· spread ¤·ÈÚÓ·Ó ÂÎ Ó¤Ô˘ ÙËÓ ·ÓÈÔ‡Û·, Î˘Ì·ÈÓfiÌÂÓ· ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙˆÓ 655 ÌÔÓ¿‰ˆÓ ‚¿Û˘.

√ ™fiÈÌÏÂ

ÙÂÏÂÈÒÛÂÈ Ì ٷ ‰È·‰ÈηÛÙÈο ÁÈ· ÙËÓ ·ÚÔ¯‹ ‰·Ó›ˆÓ ÚÔ˜ ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ¤ˆ˜ ÙȘ 7 ª·˚Ô˘” ÙfiÓÈÛÂ Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ, μfiÏÊÁηÓÁÎ ™fi˚ÌÏÂ. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ ›‰ÈÔ, Ù· ̤ÏË Ù˘ ∂˘Úˆ˙ÒÓ˘ Î·È ÙÔ ¢¡Δ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ‰ÔıÔ‡Ó Ù· ¯Ú‹Ì·Ù· Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ·. “™Â οı ÂÚ›ÙˆÛË, fï˜, ı· Á›ÓÂÈ ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ó· ‰Ôı› Ë ‚Ô‹ıÂÈ· ÚÔ˜ ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÚÈÓ ÙȘ 19 ª·˝Ô˘, ËÌÂÚÔÌËÓ›· Ô˘ Ú¤ÂÈ Ë ¯ÒÚ· Ó· οÓÂÈ ÏËڈ̤˜ ÁÈ· ÔÌfiÏÔÁ· Ô˘ Ï‹ÁÔ˘Ó” ›Â. ¡ˆÚ›ÙÂÚ·, ˆÛÙfiÛÔ, Ô ÁÂÚÌ·Ófi˜ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∂͈ÙÂÚÈÎÒÓ Î·È ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ ÙˆÓ ºÈÏÂÏ¢ı¤ÚˆÓ, °ÎÔ˘›ÓÙÔ μÂÛÙÂÚ‚¤ÏÂ, ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ÙÔ˘ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ·ÔÊ·Û›ÛÂÈ ·ÎfiÌ· ÁÈ· ÙÔ ˙‹ÙËÌ· Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ‚Ô‹ıÂÈ·˜ ÚÔ˜ ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, Û˘ÌÏËÚÒÓÔÓÙ·˜ fiÙÈ “Ì›· ÚfiˆÚË ·fiÊ·ÛË ÁÈ· ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ‚Ô‹ıÂÈ· ı· ·ÔÌ¿ÎÚ˘Ó ÙȘ ȤÛÂȘ ÚÔ˜ ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÁÈ· Ì›ˆÛË ÙÔ˘ ÂÏÏ›ÌÌ·ÙÔ˜”

∫·È ‰ËÏÒÛÂȘ Â› ‰ËÏÒÛˆÓ... “∏ ∫ÔÌÈÛÈfiÓ ‰ÂÓ Â›Ó·È Û ı¤ÛË Ó· ÂÈ fi-

Ù ı· ÔÏÔÎÏËÚˆıÔ‡Ó ÔÈ Û˘ÓÔÌÈϛ˜ Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ÂÓÂÚÁÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ÎÔÈÓÔ‡ ·Î¤ÙÔ˘ ‚Ô‹ıÂÈ·˜ Ù˘ ∂∂ Î·È ÙÔ˘ ¢¡Δ ÁÈ· ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·” ÙfiÓÈÛÂ Ô ÂÎÚfiÛˆÔ˜ ÙÔ˘ ·ÚÌfi‰ÈÔ˘ ÂÈÙÚfiÔ˘, ŸÏÈ ƒÂÓ. √ Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ŒÓˆÛ˘, äÚÌ·Ó ‚·Ó ƒÔÌ¤È, ‰‹ÏˆÛ ÂÂÈṲ̂ÓÔ˜ fiÙÈ Ë ∂˘ÚÒË Î·È Ë ∂ÏÏ¿‰· ı· ηÙÔÚıÒÛÔ˘Ó Ó· ÍÂÂÚ¿ÛÔ˘Ó ÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ ÎÚ›ÛË Î·È fiÙÈ Ë ÛÙ·ıÂÚfiÙËÙ· Ù˘ ˙ÒÓ˘ ÙÔ˘ ¢ÚÒ ı· ‰È·Ê˘Ï·¯ı›. À¿Ú¯ÂÈ Â›ÁÔ˘Û· ·Ó¿ÁÎË ÁÈ· ÙË Ú‡ıÌÈÛË Ù˘ ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈ΋˜ ÎÚ›Û˘ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ·ÏÏ¿ ÂÈ‚¿ÏÏÂÙ·È Â›Û˘ Ó· Á›ÓÔ˘Ó Û‚·ÛÙ¤˜ ÔÈ ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈΤ˜ ‰È·‰Èηۛ˜ Î·È Ë ·Ó¿ÁÎË ÁÈ· Û˘˙‹ÙËÛË, ‰‹ÏˆÛÂ Ë Á·ÏÏ›‰· ˘Ô˘ÚÁfi˜ √ÈÎÔÓÔÌ›·˜, ∫ÚÈÛÙ›Ó §·ÁοÚÓÙ. ∞ÓËÛ˘¯›· ÂͤÊÚ·ÛÂ Ô ÈÙ·Ïfi˜ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∂͈ÙÂÚÈÎÒÓ: “∂¿Ó Ô Î›Ó‰˘ÓÔ˜ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ ÂÂÎÙ·ı› Û ¿ÏϘ ¯ÒÚ˜, fiˆ˜ Ë ¶ÔÚÙÔÁ·Ï›·, ·˘Ùfi ı· ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ Ú¤ÂÈ Ó· ‰È·ÛÒÛÔ˘Ì ÙËÓ ÎÔÈÓ‹ Âȯ›ÚËÛ‹ Ì·˜” ‰‹ÏˆÛÂ Ô ºÚ¿ÓÎÔ ºÚ·Ù›ÓÈ. “¢ÂÓ ÌÔÚԇ̠ӷ ·ÔʇÁÔ˘Ì ÙËÓ Â›‰ÂÈÍË ·ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë˜ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ¤ÛÙˆ ÎÈ ·Ó οÔÈÔ˜ ·ÌÊÈ‚¿ÏÏÂÈ fiÙÈ Ú¤ÂÈ Ó· ÂÈÎÚ·Ù‹ÛÂÈ Ë ·ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë ·˘Ù‹Ó ÙË ÛÙÈÁ-

Ì‹, ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ Â›Ó·È ÌfiÓÔÓ ÌÈ· ËıÈ΋ ˘Ô¯Ú¤ˆÛË, ·ÏÏ¿ Â›Ó·È Î·È ÚÔ˜ ÙÔ Û˘ÌʤÚÔÓ Ì·˜” ÚfiÛıÂÛÂ. ŒÎÎÏËÛË ÚÔ˜ ÙË °ÂÚÌ·Ó›· Î·È ÙË °·ÏÏ›· Ó· ÌËÓ ÎˆÏ˘ÛÈÂÚÁÔ‡Ó ϤÔÓ Ì ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ‰È·Î˘‚¤ÚÓËÛË ÛÙËÓ Â˘Úˆ˙ÒÓË, ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ ‚Ï¿ÙÂÈ ÙfiÛÔ ÙËÓ Èı·ÓfiÙËÙ· Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ Ó· ·Ó·Î¿Ì„ÂÈ fiÛÔ Î·È ÙËÓ Â˘Úˆ·˚΋ ·ÁÔÚ¿ ÂÚÁ·Û›·˜, ·ˇı˘Ó ·fi ÙȘ μڢͤÏϘ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∂˘Úˆ·˚ÎÔ‡ ™ÔÛÈ·ÏÈÛÙÈÎÔ‡ ∫fiÌÌ·ÙÔ˜, ¶ÔÏ ¡›ÚÔ˘ ƒ·ÛÌÔ‡ÛÂÓ. “∏ ∞˘ÛÙÚ›· ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ ÙËÓ Ù·¯Â›· ÂÓÂÚÁÔÔ›ËÛË Ù˘ ‚Ô‹ıÂÈ·˜ ÚÔ˜ ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ·fi ÙȘ ¯ÒÚ˜ Ù˘ ∂˘Úˆ˙ÒÓ˘” ÙfiÓÈÛÂ Ô ·˘ÛÙÚÈ·Îfi˜ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∂͈ÙÂÚÈÎÒÓ, ª›¯·ÂÏ ™›ÓÙÂÏÂÁÎÂÚ. ∂ÈÛ‹Ì·Ó ‰Â, ˆ˜ “fiϘ ÔÈ ¯ÒÚ˜ Ù˘ ∂˘Úˆ˙ÒÓ˘ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÂӉȷʤÚÔÓÙ·È, ÒÛÙ ӷ ·Ú·Ì›ÓÂÈ ÛÙ·ıÂÚfi ÙÔ ∂˘ÚÒ” “∂›Ó·È Ï¿ıÔ˜ Ó· ÓÔÌ›˙ÂÈ Î·Ó›˜ fiÙÈ ÙÔ ¢¡Δ ¤Ú¯ÂÙ·È Â‰Ò, ÁÈ· Ó· ÂÈ‚¿ÏÂÈ ÛÎÏËÚfiÙÂÚÔ˘˜ ‹ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÔ‡˜ fiÚÔ˘˜ ·fi ·˘ÙÔ‡˜ ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ÎÔ˘‚ÂÓÙÈ¿˙Ô˘Ì Ì ÙÔ˘˜ ∂˘Úˆ·›Ô˘˜ ÂÙ·›ÚÔ˘˜ Ì·˜” ÛËÌ›ˆÛÂ Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ, °. ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘, ··ÓÙÒÓÙ·˜ Û ۯÂÙÈΤ˜ ÂÚˆÙ‹ÛÂȘ ‰ËÌÔÛÈÔÁڿʈÓ.

¡¤· ÙËÏÂʈÓÈ΋ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›· ª¤ÚÎÂÏ - ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ∞£∏¡∞, 26.

¡¤· ÙËÏÂʈÓÈ΋ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›· ›¯Â ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· Ù˘ ¢Â˘Ù¤Ú·˜ (¯ı˜) Ô °ÈÒÚÁÔ˜ ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ Ì ÙËÓ ∞ÁÎÂÏ· ª¤ÚÎÂÏ, Ï›Á˜ ÒÚ˜ ÌÂÙ¿ ÙȘ ‰ËÏÒÛÂȘ Ù˘ ηÁÎÂÏ·Ú›Ô˘ Ô˘ ¿Ó·„ ÌÂÓ Ú¿ÛÈÓÔ Êˆ˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÓÂÚÁÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ Ì˯·ÓÈÛÌÔ‡ ÛÙ‹ÚÈ͢, ˙ËÙÒÓÙ·˜ fï˜ “ÛÎÏËÚ‹ ÔÏ˘ÂÙ‹ ÏÈÙfiÙËÙ·”. √ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ÂÍ‹ÁËÛ ÛÙËÓ Î. ª¤ÚÎÂÏ Ù·

̤ÙÚ· Ô˘ ¤¯ÂÈ Ï¿‚ÂÈ Ë ÂÏÏËÓÈ΋ ΢‚¤ÚÓËÛË, ÂÓÒ ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ Ë °ÂÚÌ·Ó›‰· ηÁÎÂÏ¿ÚÈÔ˜ ‰È·‚‚·›ˆÛ fiÙÈ ÙÔ μÂÚÔÏ›ÓÔ ı· ÙÈÌ‹ÛÂÈ ÙËÓ ˘ÔÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘ ÛÙË Û‡ÓÔ‰Ô ÎÔÚ˘Ê‹˜ ÙÔ˘ ª·ÚÙ›Ô˘. ∏ ∞ı‹Ó· ÂÎÙÈÌ¿ fiÙÈ Ë ÛÙ¿ÛË Ù˘ °ÂÚÌ·Ó›·˜ ı· “Ì·Ï·ÎÒÛÂÈ” ÌÂÙ¿ ÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ Ù˘ 9˘ ª·›Ô˘, ÛÙÔ ÎÚ·Ù›‰ÈÔ Ù˘ ƒËÓ·Ó›·˜, ÔÈ Ôԛ˜ ıˆÚÔ‡ÓÙ·È ÎÚ›ÛÈ̘ ÁÈ· ÙÔÓ Î˘‚ÂÚÓËÙÈÎfi Û˘Ó·ÛÈÛÌfi.

“À¿Ú¯ÂÈ Ë ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ë °ÂÚÌ·Ó›· Ó·

∏ ΢‚¤ÚÓËÛË ‰È·Ú·ÁÌ·Ù‡ÂÙ·È Ì ÙÔ ¢¡Δ ÁÈ· Ó¤Ô ‰¿ÓÂÈÔ ‡„Ô˘˜ 20 ‰ÈÛ. ‰ÔÏ·Ú›ˆÓ

¶ÔÚÙÔÁ·Ï›·: √ ‰Â‡ÙÂÚÔ˜ ·‰‡Ó·ÌÔ˜ ÎÚ›ÎÔ˜ ∞£∏¡∞, 26.

√È Êfi‚ÔÈ, Ì‹ˆ˜ ‰È·Û·Ú› Ë ÂÏÏËÓÈ΋ ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË ÛÙËÓ ¶ÔÚÙÔÁ·Ï›· ÂÈÙ›ÓÔÓÙ·È, ‹‰Ë ÛÙË §ÈÛ·‚fiÓ· ‰Â‰Ô̤ÓÔ˘ fiÙÈ Ë ÌÈÎÚ‹ ¯ÒÚ· Ù˘ π‚ËÚÈ΋˜ ¯ÂÚÛÔÓ‹ÛÔ˘ ÎÚ›ÓÂÙ·È ˆ˜ Ô “‰Â‡ÙÂÚÔ˜ ·‰‡Ó·ÌÔ˜ ÎÚ›ÎÔ˜” ÛÙË 16ÌÂÏ‹ Â˘Úˆ˙ÒÓË. “∞ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈο Ë ¶ÔÚÙÔÁ·Ï›· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ ÏÈÁfiÙÂÚÔ ÛÔ‚·Ú‹ ηٿÛÙ·ÛË Û ۯ¤ÛË Ì ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·” ÂÈÛ‹Ì·ÓÂ Ô ‚¤ÏÁÔ˜ ÔÈÎÔÓÔÌÔÏfiÁÔ˜ ¶ÔÏ ÓÙ °ÎÚÔ‚, ÚÔÛı¤ÙÔÓÙ·˜ fiÙÈ “·˘Ùfi ˆÛÙfiÛÔ ‰ÂÓ Â·ÚΛ ÁÈ· Ó· ÚÔÛٷ٢ı› ·fi ÙȘ ÎÂÚ‰ÔÛÎÔÈΤ˜ ÂÈı¤ÛÂȘ”. °È· ÙËÓ ÙÂÎÌËÚ›ˆÛË ÙÔ˘ ‰Â‡ÙÂÚÔ˘ ÛΤÏÔ˘˜ ÙÔ˘ ÈÛ¯˘ÚÈÛÌÔ‡ ·˘ÙÔ‡, ·˜ ÛËÌÂȈı› ˆ˜ ÛÙË Ì¤ÛË Ù˘ Û˘Ó‰ڛ·Û˘ Ù˘ ¢Â˘Ù¤Ú·˜ (¯ı˜) ÛÙÔ ¯ÚËÌ·ÙÈÛÙ‹ÚÈÔ ÛÙË §ÈÛÛ·‚fiÓ· Ô ‚·ÛÈÎfi˜ ‰Â›ÎÙ˘ ˘Ô¯ˆÚÔ‡Û ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ -3%, ÂÓÒ Ë ‰È·ÊÔÚ¿ ·fi‰ÔÛ˘ (‰ËÏ·‰‹ ÙÔ spread) ÙÔ˘ 10ÂÙÔ‡˜ ÎÚ·ÙÈÎÔ‡ ÔÚÙÔÁ·ÏÈÎÔ‡ ÔÌfiÏÔÁÔ˘ ‰È·ÌÔÚʈÓfiÙ·Ó ÚÔÛˆÚÈÓ¿ Î·È ¿Óˆ ÙÔ˘ +5%. “∂¿Ó ÔÈ ÎÂÚ‰ÔÛÎfiÔÈ ÂÎÙÈÌ‹ÛÔ˘Ó fiÙÈ Ë ¶ÔÚÙÔÁ·Ï›· ‰ÂÓ ı· ÌÔÚ¤ÛÂÈ Ó· ‰È·¯ÂÈÚÈÛÙ› ÛˆÛÙ¿ ÙÔ ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈÎfi

Úfi‚ÏËÌ· Î·È ÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi ¯Ú¤Ô˜ Ù˘ - Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· ÌÂÚ›‰· ÙÔ˘˜ ‹‰Ë ··ÓÙ¿ ·ÚÓËÙÈο, ÌfiÓÔÓ Î·È ÌfiÓÔÓ ÂÂȉ‹ Ë ¶ÔÚÙÔÁ·Ï›· ·Ó‹ÎÂÈ ÛÙÔ ÓfiÙÈÔ ÙÔ̤· Ù˘ Â˘Úˆ˙ÒÓ˘ - ÙfiÙÂ Ë ÔÚÙÔÁ·ÏÈ΋ ΢‚¤ÚÓËÛË ı· Ù· ‚ÚÂÈ Ôχ ‰‡ÛÎÔÏ·” ÛËÌ›ˆÛÂ Ô ÓÙ °ÎÚÔ‚. ∞˜ ˘ÂÓı˘ÌÈÛÙ› fiÙÈ ÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi ¯Ú¤Ô˜ Ù˘ §ÈÛ·‚fiÓ·˜ Û˘ÌÔÛÔ‡ÓÙ·Ó Ù¤ÏË 2009 ÛÙ· 126 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ (+76,6% ÙÔ˘ ∞∂¶), ÙÔ ÙÚ¤¯ÔÓ ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈÎfi ¤ÏÏÂÈÌÌ¿ Ù˘ ‰È·ÌÔÚʈÓfiÙ·Ó ÛÙÔ +9,4% ÙÔ˘ ∞∂¶, ÎÈ fiÙÈ Ô ÊÂÙÈÓfi˜ “ÛÙfi¯Ô˜” Â›Ó·È Ë ÂÚÈÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘ ÛÙÔ +8,3% ÙÔ˘ ∞∂¶. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ Îϛ̷ Ôχ ÌÂÁ¿Ï˘ Ó¢ÚÈÎfiÙËÙ·˜ Î·È ˘¤Ú - ·ÓÙ›‰Ú·Û˘ ‰È·ÂÚÓ¿ ÛÙÔ ÌÂٷ͇ ÙȘ ·ÁÔÚ¤˜, οı ÊÔÚ¿ Ô˘ ÙÔ ¢ÈÂıÓ¤˜ ¡ÔÌÈÛÌ·ÙÈÎfi Δ·Ì›Ô, ·¢ı‡ÓÂÈ ÚÔÙÚÔ‹ ÚÔ˜ ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË ÎÚ¿ÙÔ˘˜ ̤ÏÔ˘˜ ÙÔ˘-ÂÓ ÚÔÎÂÈ̤ӈ “‚ϤÂÈ”·Ó·ÈÌÈ΋ ·Ó¿Ù˘ÍË +0,3%, ʤÙÔ˜, ÁÈ· ÙËÓ ÔÚÙÔÁ·ÏÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌ›·. “∂Ô̤ӈ˜, ÌÔÚ› Ó· ÚÔÛ‰ÔÎÒÓÙ·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ̤ÙÚ· ÏÈÙfiÙËÙ·˜ ·fi ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË ÛÙË §ÈÛ·‚fiÓ·, ȉ›ˆ˜ ·Ó ÂΛ ·˘ÍËıÔ‡Ó ÎÈ ¿ÏÏÔ Ù· ÂÈÙfiÎÈ·” ‰‹ÏˆÛÂ Ô Á¿ÏÏÔ˜ ÔÈÎÔÓÔÌÔÏfiÁÔ˜ ºÚÂÓÙÂڛΠ¡ÙÈÎÚÔ˙¤, “Ôχ

ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ, Ô˘ Ù· ÏËÊı¤ÓÙ· ÎÚ›ıËÎ·Ó Ï›Á·” ·fi ÙȘ μڢͤÏϘ. ™ÙÔ ÎÔÈÓÔ‚Ô‡ÏÈÔ, Ë ÛÔÛÈ·ÏÈÛÙÈ΋ ΢‚¤ÚÓËÛË Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ÌfiÓÔÓ “„‹ÊÔ ·ÓÔ¯‹˜” ·fi ÙËÓ ·ÓÙÈÔϛ٢ÛË, Ô˘ ‰ÂÓ ·Ô‰¤¯ÂÙ·È ÙÔ Î˘‚ÂÚÓËÙÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÏÈÙfiÙËÙ·˜, “ÛÙÔ ÔÔ›Ô fï˜ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÂÌÌ›ÓÂÈ ÎÈ ÂӉ¯Ô̤ӈ˜ Ó· ÙÔ Â·˘Í‹ÛÂÈ” fiˆ˜ ÙËÓ ÚÔ¤ÙÚÂ„Â Ô (¶ÔÚÙÔÁ¿ÏÔ˜) Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ∑Ô˙¤ ¡ÙÔ˘Ú¿Ô ª·Úfi˙Ô, ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÔÓÙ·˜ “¿Ú· Ôχ ··ÈÙËÙÈ΋” ÙËÓ ·ÚÔ‡Û· ηٿÛÙ·ÛË Ù˘ ÔÚÙÔÁ·ÏÈ΋˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ Î·È Î·ÏÒÓÙ·˜ ÙËÓ ·ÓÙÈÔϛ٢ÛË “Ó· Ê·Ó› ˘‡ı˘ÓË”. ∏ ÛÔÛÈ·ÏÈÛÙÈ΋ ΢‚¤ÚÓËÛË ™fiÎÚ·Ù˜ ·Ó‹ÁÁÂÈÏ fiÙÈ ı· ı¤ÛÂÈ ÚÔ˜ „‹ÊÈÛË ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ, “Ì ÙÔ ÔÔ›Ô ı· ÂÈ‚ÏËı› ¤ÎÙ·ÎÙÔ˜ ÊfiÚÔ˜ +20% Û fiÔÈ· ¯ÚËÌ·ÙÈÛÙËÚȷ΋ ˘ÂÚ·Í›· ÚÔ·„ÂÈ Ê¤ÙÔ˜”. “¢ÂÓ ‰È·ÓÔÔ‡ÌÂı· fiÙÈ ı· ¯ÚÂÔÎÔ‹ÛÔ˘ÌÂ, ÁÈ· Ó· Á›ÓÂÈ ·˘Ùfi, ı· Ú¤ÂÈ Ó· ‰È·Ú¿ÍÔ˘Ì ۈÚ›· Ï·ıÒÓ”¤ÎÚÈÓ ÚÔ ËÌÂÚÒÓ Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ ∞ÓÈÌ·Ï ∫·‚¿ÎÔ ™›Ï‚·, ÂȯÂÈÚÒÓÙ·˜ Ó· “ηÙÂ˘Ó¿ÛÂȔٷ Ó‡̷ٷ ÛÙȘ ‰ÈÂıÓ›˜ ·ÁÔÚ¤˜.


¶ÔÏÈÙÈ΋ 7

TPITH 27 A¶PI§I√À 2010

¶ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÙÔ ÌÓËÌfiÓÈÔ Ô˘ ı· ˘ÔÁÚ·Ê› ÌÂٷ͇ ∂ÏÏ¿‰·˜, ¢¡Δ Î·È ∫ÔÌÈÛÈfiÓ

¶ÚˆÙÔÊ·Ó‹ Ó¤· ̤ÙÚ·

ªÂ ÙÔ ‚ϤÌÌ· ÛÙÔ ¢¡Δ Û˘Ó‰ÚÈ¿˙ÂÈ Û‹ÌÂÚ· Ë ∫√ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ ∞£∏¡∞, 26.

¢ÂÓ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËÎÂ Ë ¯ıÂÛÈÓ‹ Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ì ÙÔÓ ˘Ô˘ÚÁfi ∂ÚÁ·Û›·˜

™Â ÌÈ· ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ó· ·Ì‚Ï˘ÓıÔ‡Ó ÔÈ ·ÓÙȉڿÛÂȘ ÛÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi ÙÔ˘ ¶∞™√∫ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÚÔÛÊ˘Á‹ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ÛÙÔÓ Â˘Úˆ·˚Îfi Ì˯·ÓÈÛÌfi ÛÙ‹ÚÈ͢ Î·È ÛÙÔ ¢ÈÂıÓ¤˜ ¡ÔÌÈÛÌ·ÙÈÎfi Δ·ÌÂ›Ô Û˘Ó‰ÚÈ¿˙ÂÈ ÙËÓ ΔÚ›ÙË (Û‹ÌÂÚ·) ÛÙȘ 10:30 ÙÔ Úˆ›, Ë ∫ÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋ √Ì¿‰· ÙÔ˘ ¶∞™√∫, Ì ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ÙÔ˘ Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡ °ÈÒÚÁÔ˘ ¶··Ó‰Ú¤Ô˘. ¶ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÂÎÙÔÓˆı› ÙÔ ·ÚÓËÙÈÎfi Îϛ̷, ÔÈ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ ı· Ï¿‚Ô˘Ó ÙÔÓ ÏfiÁÔ Ì ÔÚÈṲ̂ÓÔ˘˜ ÂÍ ·˘ÙÒÓ Ó· ÂÎÊÚ¿˙Ô˘Ó ‰˘Û·Ú¤ÛÎÂÈ· ÁÈ· ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ÎÚ›ÛÈ̘ ·ÔÊ¿ÛÂȘ ÂÏ‹ÊıËÛ·Ó ÂÚ‹ÌËÓ ÙÔ˘˜ Î·È ·ÏÒ˜ ηÏÔ‡ÓÙ·È Ó· ÙȘ ÛÙËÚ›ÍÔ˘Ó. ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ÛÙËÓ ÔÌÈÏ›· ÙÔ˘ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· Â·Ó·Ï¿‚ÂÈ ˆ˜ ·ÚÈÔ Ì¤ÏËÌ· Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Â›Ó·È ·Ê’ ÂÓfi˜ ÙÔ Û˘ÌʤÚÔÓ Ù˘ ¯ÒÚ·˜, -ÁÈ’·˘Ùfi Î·È ·ÔÊ¿ÛÈÛ ÙËÓ ÚÔÛÊ˘Á‹-, ·Ê’ ÂÙ¤ÚÔ˘ Ë ÚÔÛÙ·Û›· ÙˆÓ ·ÛıÂÓ¤ÛÙÂÚˆÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ÔÌ¿‰ˆÓ. ∂Í ¿ÏÏÔ˘ ÂÚˆÙËı›˜ ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· (¯ı˜) Ô Î˘‚ÂÚÓËÙÈÎfi˜ ÂÎÚfiÛˆÔ˜ °ÈÒÚÁÔ˜ ¶Âٷψً˜ ÁÈ· ÙȘ ‰È·ÊˆÓ›Â˜ ÛÙËÓ ∫√ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ Î·È ÁÈ· ÙË Û˘Ó‰ڛ·ÛË, ·¿ÓÙËÛ fiÙÈ ·˘Ù‹ Û˘ÁηÏÂ›Ù·È “ÂÂȉ‹ ı¤ÏÔ˘Ì ‰È¿ÏÔÁÔ, fi¯È ·ÏÒ˜ ÁÈ· Ó· ·ÎÔ‡ÛÂÈ Î·È Ó· ¯ÂÈÚÔÎÚÔÙ‹ÛÂÈ Ë ∫√, ·ÏÏ¿ ÁÈ· Ó· Û˘˙ËÙ‹ÛÂÈ ¿Óˆ ÛÙÔ ˙‹ÙËÌ· ÙÔ˘ ‰·ÓÂÈÛÌÔ‡” . “º˘ÛÈο ‰ÂÓ ÊÔ‚fiÌ·ÛÙ ÙȘ fiÔȘ ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ÚÔÛÂÁÁ›ÛÂȘ Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ˘¿Ú¯Ô˘Ó” , ÛËÌ›ˆÛÂ. ∂ÈϤÔÓ, Ô Î. ¶Âٷψً˜ ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛ fiÙÈ fiÏ· Ù· ÛÙÂϤ¯Ë ÙÔ˘ ¶∞™√∫ Î·È Ë ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÌÂÚ›‰· ÙÔ˘ Ï·Ô‡ “¢ı·ÚÛÒ˜” ÚÔÎÚ›ÓÔ˘Ó ÙË ‰È·‰Èηۛ· Ô˘ ÚÔˆı› Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË, “ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ¿ÏÏË Ï‡ÛË” . ™˘ÌÏ‹ÚˆÛ fiÙÈ ÂÂȉ‹ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó Ù· ÛÙÂϤ¯Ë ÙÔ˘ ¶∞™√∫ ÔÈÔ˜ ¢ı‡ÓÂÙ·È ÁÈ· ·˘Ù‹ ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË, ‰ËÏ·‰‹ Ë ÂÁÎÏËÌ·ÙÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋ Ù˘ ¡¤·˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜, “ÈÛÙ‡ˆ fiÙÈ ı· ÂÎÊÚ·ÛÙÔ‡Ó Î·È Ì ÙÔÓ ·Ó¿ÏÔÁÔ ÙÚfiÔ, ¤ÙÛÈ fiˆ˜ ÚԂϤÂÈ ÙÔ ™‡ÓÙ·ÁÌ· Î·È ÔÈ ÓfiÌÔÈ ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜” . √ Î. ¶Âٷψً˜ ‰È¢ÎÚ›ÓÈÛ fiÙÈ “‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ˙‹ÙËÌ· ·Ó·Û¯ËÌ·ÙÈÛÌÔ‡” , ÂÍËÁÒÓÙ·˜ ˆ˜ “fiÙ·Ó ¤¯Ô˘Ì ӷ οÓÔ˘Ì Ì ÌÈ· ÙfiÛÔ ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË Â›Ó·È ·˘ÙÔÓfiËÙÔ fiÙÈ Î·Ó›˜ ‰ÂÓ ÂÚÈÛÛ‡ÂÈ Î·È Î·Ó›˜ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ·ÏÏ¿˙ÂÈ ÙË Û‡ÓıÂÛË Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘, fiÙ·Ó Ì¿ÏÈÛÙ· fiÏÔÈ Ù· ˘Ô˘ÚÁ›· ÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È ÙfiÛÔ ÛÎÏËÚ¿” .

¶ÚÔ·Ó·ÁÁÂÏ›· ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂˆÓ ·fi ÙË °™∂∂

™˘ÏÏ·ÏËÙ‹ÚÈÔ Ù˘ ∞¢∂¢À Û‹ÌÂÚ·

∫·Ù¿ÚÁËÛË 13Ô˘ Î·È 14Ô˘ ÌÈÛıÔ‡ ÛÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ Î·È È‰ÈˆÙÈÎfi ÙÔ̤·, Ï‹ÚË ·ÂÏ¢ı¤ÚˆÛË ·ÔχÛÂˆÓ Î.¿. ª¤ÙÚ·-ÛÔÎ, Ù· ÔÔ›· ˘ÂÚ‚·›ÓÔ˘Ó Î·Ù¿ Ôχ ÙȘ ÚԂϤ„ÂȘ fiÏˆÓ ÙˆÓ ¶ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ ™Ù·ıÂÚfiÙËÙ·˜, Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Á›ÓÂÈ ÛÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ŒÓˆÛ˘, ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÙÔ ÌÓËÌfiÓÈÔ Ô˘ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ˘ÔÁÚ·Ê› ÌÂٷ͇ Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Î·È ÙÔ˘ ¢ÈÂıÓÔ‡˜ ¡ÔÌÈΔ˘ ∂πƒ∏¡∏™ ∫∞ƒ∞¡∞™√¶√À§√À ÛÌ·ÙÈÎÔ‡ Δ·Ì›Ԣ Î·È Ù˘ ∫ÔÌÈÛÈfiÓ - ÙÔ ÔÔ›Ô Â›Ó·È Î·È ÚÔ¸fiıÂÛË ÁÈ· ÙËÓ ÂÎÙ·Ì›Â˘ÛË ÙˆÓ ‰·Ó›ˆÓ ÙÔ˘ Δ·Ì›Ԣ Î·È ÙˆÓ ¯ˆÚÒÓ Ù˘ Â˘Úˆ˙ÒÓ˘. Δ· ̤ÙÚ· Ô˘ ÚÔηÏÔ‡Ó... ‰¤Ô˜ - ÎÈ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÚÔηϤÛÔ˘Ó Î·È ÙȘ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˜ ·ÓÙȉڿÛÂȘ - ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÙËÓ Î·Ù¿ÚÁËÛË ÙÔ˘ 13Ô˘ Î·È 14Ô˘ ÌÈÛıÔ‡ ÛÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ Î·È ÙÔÓ È‰ÈˆÙÈÎfi ÙÔ̤·, fiˆ˜ ›ıÈÛÙ·È Ó· ·ÔηÏÔ‡ÓÙ·È ÙÔ ‰ÒÚÔ ¶¿Û¯·, ÙÔ Â›‰ÔÌ· ·‰Â›·˜ Î·È ÙÔ ‰ÒÚÔ ÃÚÈÛÙÔ˘Á¤ÓÓˆÓ, fiˆ˜ Â›Û˘ Î·È ÙËÓ Ï‹ÚË ·ÂÏ¢ı¤ÚˆÛË ÙˆÓ ·ÔχÛˆÓ. ΔÔ ÂÚȯfiÌÂÓÔ ÙÔ˘ ÌÓËÌÔÓ›Ô˘, Û‡Ìʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜ ·fi ÙȘ μڢͤÏϘ, ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ·Ó·ÎÔÈÓˆı› ·fi ÙÔÓ ˘Ô˘ÚÁfi √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ °ÈÒÚÁÔ ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ 2 ª·˝Ô˘ Î·È ·ÊÔ‡ ·Ú·ÛÎËÓȷο ı· ¤¯ÂÈ ÂÁÎÚÈı› Î·È ·fi ÙË °ÂÚÌ·Ó›‰· ηÁÎÂÏ¿ÚÈÔ ÕÓÁÎÂÏ· ª¤ÚÎÂÏ. ∫ÔÈÓÔÙÈΤ˜ ËÁ¤˜ ¤ÏÂÁ·Ó fiÙÈ ÔÈ ··ÈÙ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ ¢¡Δ Â›Ó·È ·fiÏ˘Ù· Û‡ÌʈÓ˜ Ì ÙȘ ··ÈÙ‹ÛÂȘ Î·È ÙÔ˘˜ fiÚÔ˘˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ ı¤ÛÂÈ Ë Î. ª¤ÚÎÂÏ, ÁÈ· Ó· ‰ÒÛÂÈ ÙÔ “Ú¿ÛÈÓÔ Êˆ˜” ÁÈ· ÙËÓ ¤ÁÎÚÈÛË ·fi ÙÔ “ÁÈÔ‡ÚÔÁÎÚÔ˘” ÙˆÓ ‰ÈÌÂÚÒÓ ‰·Ó›ˆÓ. °È· ÙÔ ÏfiÁÔ ·˘Ùfi, ¿ÏψÛÙÂ, ÂÎÙÈÌ¿Ù·È fiÙÈ ÌÂÙ·‚·›ÓÂÈ ·‡ÚÈÔ ÛÙȘ μÂÚÔÏ›ÓÔ Î·È Ô ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙÔ˘ ¢¡Δ ¡ÙÔÌÈӛΠ™ÙÚÔ˜-∫·Ó, fiˆ˜ Î·È Ô ‰ÈÔÈÎËÙ‹˜ Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ∫ÂÓÙÚÈ΋˜ ΔÚ¿Â˙·˜ ∑·Ó-∫ÏÔÓÙ ΔÚÈÛ¤. ™ÙȘ ·Ì‹¯·Ó˜ ·ÓÙȉڿÛÂȘ Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÏÂ˘Ú¿˜, fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÛÙȘ ÂÚÈÎÔ¤˜ ÙˆÓ ‰‡Ô ÌÈÛıÒÓ ÛÙÔÓ È‰ÈˆÙÈÎfi ÙÔ̤·, ÔÈ Ù¯ÓÔÎÚ¿Ù˜ ÙÔ˘ ¢¡Δ ·ÓÙ¤ÙÂÈÓ·Ó ˆ˜ fiˆ˜ ·ÎÚÈ‚Ò˜ ıÂÛÌÔıÂÙ‹ıËÎ·Ó Ì ÓfiÌÔ, ¤ÙÛÈ ·ÎÚÈ‚Ò˜ ÌÔÚÔ‡Ó Î·È Ó· ηٷÚÁËıÔ‡Ó! ™Ù· ̤ÙÚ· Ô˘ ·Ó·Áο˙ÂÙ·È Ó· ˘ÈÔıÂÙ‹ÛÂÈ Ë ÂÏÏËÓÈ΋ ΢‚¤ÚÓËÛË - Î·È Ë ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ı· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ ¿ÌÂÛ· ÙËÓ 1Ë πÔ˘Ó›Ô˘ 2010 - ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È Â›Û˘ Ë Î·Ù¿ÚÁËÛË Ù˘ ‰È·ÈÙËÛ›·˜, Ë ÂÓı¿ÚÚ˘ÓÛË ÙˆÓ ÙÔÈÎÒÓ Û˘ÌÊÒÓˆÓ ··Û¯fiÏËÛ˘,

·ÓÙ› ÙˆÓ ÎÏ·‰ÈÎÒÓ Û˘Ì‚¿ÛÂˆÓ (Û.Û. Ô˘ ηٷÚÁÔ‡ÓÙ·È ÛÙËÓ Ú¿ÍË) Î.¿. ∂›Û˘, ηٷÚÁÔ‡ÓÙ·È Ù· οı ÌÔÚÊ‹˜ ÂȉfiÌ·Ù· Î·È Â˘ÓÔ˚Τ˜ Ú˘ıÌ›ÛÂȘ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÙˆÓ ¢∂∫√. ™ÙÔ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎfi, ÔÈ Ù¯ÓÔÎÚ¿Ù˜ ÂÚȤϷ‚·Ó ÛÙË Û˘Ìʈӛ· ÙËÓ ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ ÔÓÔÌ·ÛÙÈÎÔ‡ ÔÚ›Ô˘ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰fiÙËÛ˘ ·fi Ù· 65 ÛÙ· 67 ¤ÙË, ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ·fi ÙÔ 2011, ÙËÓ ·‡ÍËÛË ÙˆÓ ÂÈÛÊÔÚÒÓ, ÙÔÓ ˘ÔÏÔÁÈÛÌfi Ù˘ Û‡ÓÙ·Í˘ Â› ÙÔ˘ Û˘ÓfiÏÔ˘ ÙÔ˘ ÂÚÁ¿ÛÈÌÔ˘ ‚›Ô˘, ·ÓÙ› ÙˆÓ ‰¤Î· ÙÂÏÂ˘Ù·›ˆÓ ÂÙÒÓ. ∂͢·ÎÔ‡ÂÙ·È ˆ˜ ÛÙÔ ÌÓËÌfiÓÈÔ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ‰ÂÛ̇ÂÙ·È ÁÈ· ¿ÌÂÛË ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙˆÓ ‰È·ÚıÚˆÙÈÎÒÓ ÌÂÙ·ÚÚ˘ı̛ۈÓ, fiˆ˜ ÙÔ ¿ÓÔÈÁÌ· ÙˆÓ ÎÏÂÈÛÙÒÓ Â·ÁÁÂÏÌ¿ÙˆÓ, ÙˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Î·È ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ,

ÙËÓ ·Ó·Û˘ÁÎÚfiÙËÛË ÙÔ˘ ÊÔÚÔÂÈÛÚ·ÎÙÈÎÔ‡ Ì˯·ÓÈÛÌÔ‡ Î·È ÙÔ˘ Ì˯·ÓÈÛÌÔ‡ ÂϤÁ¯Ô˘ ÙˆÓ ‰ËÌÔÛ›ˆÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ, ÙË Ì›ˆÛË ÙÔ˘ ÔÛÔÛÙÔ‡ ÙÔ˘ ∞∂¶, Ô˘ ηÙ¢ı‡ÓÂÙ·È ÛÙËÓ ¶·È‰Â›· Î·È ÙËÓ ÀÁ›· (Ô˘ ›¯·Ó ÂÍ·ÈÚÂı› ÙˆÓ ÂÚÈÎÔÒÓ ÁÈ· ÙÔ 2010) Î.¿. ¶¿ÓÙˆ˜, ÙÔ ¢¡Δ ‰ÂÓ ˙ËÙ› ÙËÓ Î·Ù¿ÚÁËÛË ÙÔ˘ ηÙÒÙ·ÙÔ˘ ÌÈÛıÔ‡ Î·È ÙÔ˘ ηÙÒÙ·ÙÔ˘ ËÌÂÚÔÌÈÛı›Ô˘ - ·ÏÏ¿ ÙÔ ¿ÁˆÌ¿ ÙÔ˘˜ ÛÙ· ÛËÌÂÚÈÓ¿ Â›‰·. ∂ÈϤÔÓ, ·ÓËÛ˘¯›· ÚÔηÏ› ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ÛÙÔ ÌÓËÌfiÓÈÔ ˘¿Ú¯ÂÈ Û·Ê‹˜ Úfi‚ÏÂ„Ë ˆ˜ Û οı ·Ú¤ÎÎÏÈÛË ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ı· Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ÂÈϤÔÓ Ì¤ÙÚ· ÚÔ˜ ÙËÓ ›‰È· ηÙ‡ı˘ÓÛË - ‰ËÏ·‰‹, Ù˘ Ì›ˆÛ˘ ÙÔ˘ ÂÈÛÔ‰‹Ì·ÙÔ˜ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ Û ‰ËÌfiÛÈÔ Î·È È‰ÈˆÙÈÎfi ÙÔ̤·!

∞£∏¡∞, 26.

¢ÂÓ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠÙÔ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈṲ̂ÓÔ ÁÈ· ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· (¯ı˜) Ú·ÓÙ‚ԇ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ ∂ÚÁ·Û›·˜ ∞Ó‰Ú¤· §Ô‚¤Ú‰Ô˘ Ì ÙË °™∂∂ Ì ı¤Ì· ÙÔ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎfi ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ, ηıÒ˜ ÔÈ ·Ú·Ù¿ÍÂȘ ¢∞∫∂, ¢∞™ Î·È ∞˘ÙfiÓÔÌË ¶·Ú¤Ì‚·ÛË ‰ÂÓ ÚÔÛ‹Ïı·Ó ÛÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË. ∏ °™∂∂ ¤¯ÂÈ ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›ÛÂÈ Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÁÈ· ÙËÓ ΔÚ›ÙË (Û‹ÌÂÚ·) ηÈ, fiˆ˜ fiÏ· ‰Â›¯ÓÔ˘Ó, ı· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÛÙËÓ Î‹Ú˘ÍË ÁÂÓÈ΋˜ ·ÂÚÁ›·˜ ÛÙȘ 5 ª·˝Ô˘. ªÂÙ¿ ÙËÓ ÂͤÏÈÍË ·˘Ù‹ Ô ∞Ó‰Ú¤·˜ §Ô‚¤Ú‰Ô˜ ¤Î·Ó ÙËÓ ·ÎfiÏÔ˘ıË ‰‹ÏˆÛË: “™‹ÌÂÚ· Ë ÛÙ¿ÛË ÙˆÓ ·Ú·Ù¿ÍÂˆÓ ¢∞∫∂, ¢∞™ Î·È ∞˘ÙfiÓÔÌË ¶·Ú¤Ì‚·ÛË ÛÙ¤ÚËÛ·Ó ·fi ÙË °™∂∂ ÙËÓ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓË ··ÚÙ›·, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ë ‰ÈÔ›ÎËÛ‹ Ù˘ Ó· Û˘Ó·ÓÙËı› Ì ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ËÁÂÛ›· ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ∂ÚÁ·Û›·˜ Î·È ∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜ ∞ÛÊ¿ÏÈÛ˘. “∏ ÌË Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛË ·˘Ù‹˜ Ù˘ Û˘Ó¿ÓÙËÛ˘ Û˘ÓÈÛÙ¿ ·ÚÓËÙÈÎfiÙ·ÙË ÂͤÏÈÍË, ÁÈ·Ù› ÛÙËÓ ËÌÂÚ‹ÛÈ· ‰È¿Ù·ÍË Â›¯·Ó ÂÓÙ·¯ı› Ù· ı¤Ì·Ù· ÙÔ˘ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÔ‡ Î·È ÙˆÓ ÂÚÁ·ÛÈ·ÎÒÓ Û¯¤ÛˆÓ. ™‡Ìʈӷ Ì ¤Á΢ÚË ÂÓË̤ڈÛË Ô˘ ˆ˜ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô Â›¯·ÌÂ, Ë ¿ÚÓËÛË ÙˆÓ ·ÓˆÙ¤Úˆ ·Ú·Ù¿ÍÂˆÓ ·ÊÔÚ¿ Î·È ÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ù˘ °™∂∂ Ì ÂÎÚÔÛÒÔ˘˜ Ù˘ ∂∂, Ù˘ ∂∫Δ Î·È ÙÔ˘ ¢¡Δ, Ë ÔÔ›· ˆ˜ Ê·›ÓÂÙ·È, ‰ÂÓ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı›.“¢ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ŒÏÏËÓ·˜ ÔÏ›Ù˘ Ô˘ Ó· ·ÁÓÔ› ÙËÓ ÙÚ·ÁÈÎfiÙËÙ· ÙˆÓ

ÂÚÈÛÙ¿ÛˆÓ, ÛÙȘ Ôԛ˜ ¤¯ÂÈ ‚ÚÂı› Ë ¯ÒÚ·. ∏ ÂıÓÈ΋ Î·È ÎÔÈÓˆÓÈ΋ Û˘ÓÂÓÓfiËÛË ·ÎfiÌË Î·È Â› ‰È·ÊˆÓÈÒÓ Â›Ó·È ÙÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚÔ fiÏÔ Ô˘ ‰È·ı¤ÙÂÈ Û‹ÌÂÚ· Ë ∂ÏÏ¿‰· ÁÈ· Ó· ‚ÁÂÈ ·fi ÙËÓ ÎÚ›ÛË. ŸÔÈÔ˜ ‰È·Û¿ ÙËÓ ÂÓfiÙËÙ· ·˘Ù‹, ·˜ ·Ó·Ï¿‚ÂÈ Î·È ÙȘ ¢ı‡Ó˜ ÙÔ˘”. ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ °™∂∂ °È¿ÓÓ˘ ¶·Ó·ÁfiÔ˘ÏÔ˜ ÙfiÓÈÛ fiÙÈ ı· ÂÈÛËÁËı› Ӥ˜ ·ÂÚÁȷΤ˜ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ. ™ÃÂÙÈο Ì ÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ù˘ ¢Â˘Ù¤Ú·˜ ‰‹ÏˆÛÂ: “™‹ÌÂÚ· ‰ÂÓ ÚÔÛ‹Ïı·Ì ÛÙËÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈ-

Ṳ̂ÓË Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ì ÙÔÓ ˘Ô˘ÚÁfi ∂ÚÁ·Û›·˜ Î. ∞Ó‰Ú¤· §Ô‚¤Ú‰Ô, ηıÒ˜ ‰È·ÌÔÚÊÒıËΠÏÂÈÔ„ËÊ›·, Ë ÔÔ›· ıÂÒÚËÛ fiÙÈ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÂÓÂÚÁÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ Ì˯·ÓÈÛÌÔ‡ ÛÙ‹ÚÈ͢ Î·È ÙˆÓ Û˘ÓÂÓÙ‡ÍÂˆÓ - ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂˆÓ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Á›ÓÂÈ, ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ÏfiÁÔ˜ Û˘Ó¿ÓÙËÛ˘. ∞˘Ùfi ‰ÂÓ ·Ó·ÈÚ› fiÙÈ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Ú·Á‰·›Â˜ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ, ÔÈ Ôԛ˜ Ú¤ÂÈ Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆÈÛÙÔ‡Ó, ÁÈ·Ù› ı¤ÙÔ˘Ó ÛÙÔ ÛÙfi¯·ÛÙÚÔ ÙˆÓ ·ÓÙÂÚÁ·ÙÈÎÒÓ Î·È ÓÂÔÊÈÏÂχıÂÚˆÓ ÂȉÈÒÍÂˆÓ Î·È ÙÔÓ È‰ÈˆÙÈÎfi ÙÔ̤· Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜.

“ªÂ ‚¿ÛË ·˘Ùfi ı· Û˘ÁηϤۈ ·‡ÚÈÔ (Û‹ÌÂÚ·) ÙËÓ ∂ÎÙÂÏÂÛÙÈ΋ ∂ÈÙÚÔ‹ Ù˘ ™˘ÓÔÌÔÛÔÓ‰›·˜ Î·È ı· ÂÈÛËÁËıÒ ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛË ·ÂÚÁÈÒÓ ÛÙÔ ·Ì¤Ûˆ˜ ÂfiÌÂÓÔ ‰È¿ÛÙËÌ·”.¶¿ÓÙˆ˜, Ë °™∂∂ ηÏ› ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ ÛÙË ÌÂÁ¿ÏË Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË Ù˘ ¶ÚˆÙÔÌ·ÁÈ¿˜, ÛÙËÓ Ï·Ù›· ∫Ï·˘ıÌÒÓÔ˜, ÙÔ Úˆ› ÙÔ˘ ™·‚‚¿ÙÔ˘. ∞ӷʤÚÂÈ fiÙÈ Ë 1Ë ª¿Ë, ÂÎÙfi˜ ·fi Ë̤ڷ ÌÓ‹Ì˘ Î·È ÙÈÌ‹˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÚˆÙÔfiÚÔ˘˜ ·ÁˆÓÈÛÙ¤˜ Ù˘ ÂÚÁ·ÙÈ΋˜ Ù¿Í˘, Â›Ó·È Î·È Ë̤ڷ ·ÁÒÓ· Î·È ·ÂÚÁ›·˜ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙Ô̤ӈÓ. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ·, Ë °™∂∂ ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ Ë ÊÂÙÈÓ‹ ¶ÚˆÙÔÌ·ÁÈ¿ ‚Ú›ÛÎÂÈ ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ì·˜ Û ı¤ÛË Ì¿¯Ë˜ Î·È ·ÁÒÓ· ÁÈ· ÙËÓ ˘ÂÚ¿ÛÈÛË ÙˆÓ ‚·ÛÈÎÒÓ Î·È ıÂÌÂÏÈ·ÎÒÓ ÂÚÁ·ÛÈ·ÎÒÓ ÙÔ˘˜ ‰ÈηȈ̿وÓ, Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÌÂÈ ϤÔÓ ÛÙËÓ ÎÏ›ÓË ÙÔ˘ ÚÔÎÚÔ‡ÛÙË ÙˆÓ ÂÚÈÎÔÒÓ.Ÿˆ˜ ÙÔÓ›˙ÂÈ, ÔÈ ‰Ô˘ÏÂȤ˜, Ù· ÂÈÛÔ‰‹Ì·Ù·, Ë ·ÛÊ¿ÏÈÛË, Ù· ÎÔÈÓˆÓÈο ‰ÈηÈÒÌ·Ù· ‰¤¯ÔÓÙ·È ÌÈ· ÚˆÙÔÊ·Ó‹ Â›ıÂÛË ·ÌÊÈÛ‚‹ÙËÛ˘ Î·È Û˘Ì›ÂÛ˘, ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ, ÔÈ ¿ÓÂÚÁÔÈ, ÔÈ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ÔÈ ‰ÂÓ ·ÓÙ¤¯Ô˘Ó ¿ÏϘ ÂÚÈÎÔ¤˜ Î·È ¿ÏÏ· ‚¿ÚË, ·ÚÓÔ‡ÓÙ·È ÙȘ ÓÂÔÊÈÏÂχıÂÚ˜ Û˘ÓÙ·Á¤˜ ÙˆÓ μÚ˘ÍÂÏÏÒÓ, ÙÔ˘ ¢¡Δ, ÙˆÓ ÂÚÁÔ‰ÔÙÒÓ Î·È ÙˆÓ “·ÁÔÚÒÓ” Î·È ··ÈÙÔ‡Ó ·fi ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË Ó· ·ÔÚÚ›„ÂÈ Î·ÙËÁÔÚËÌ·ÙÈο οı ÛΤ„Ë, ÚÔÛ¿ıÂÈ· ‹ ÔÏÈÙÈ΋ ·ÓÙÂÚÁ·ÙÈÎÒÓ Î·È ÂÚÈÔÚÈÛÙÈÎÒÓ Ì¤ÙÚˆÓ.

∞£∏¡∞, 26.

™Â Û˘ÏÏ·ÏËÙ‹ÚÈÔ ÛÙȘ 6:30 Ì.Ì. ÛÙ· ¶ÚÔ‡Ï·È·, ηÏ› ÁÈ· ·‡ÚÈÔ (Û‹ÌÂÚ·) Ë ∂ÎÙÂÏÂÛÙÈ΋ ∂ÈÙÚÔ‹ Ù˘ ∞¢∂¢À ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜. “∏ ÚÔÛÊ˘Á‹ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ÛÙÔ Ì˯·ÓÈÛÌfi ÛÙ‹ÚÈ͢ Î·È ÙÔ ¢¡Δ ÛËÌ·ÙÔ‰ÔÙ› Ó¤· ‚¿Ú‚·ÚË Â›ıÂÛË ÛÙ· ‰ÈηÈÒÌ·Ù· ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ Î·È Ó¤· ˘Ô‚¿ıÌÈÛË Ù˘ ÎÔÈÓˆÓ›·˜” , ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ÛÙËÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ Ù˘. “√È ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ı· Û˘Ó¯›ÛÔ˘ÌÂ Î·È ı· ÎÏÈÌ·ÎÒÛÔ˘Ì ÙÔÓ ·ÁÒÓ· Ì·˜ ÂÓ¿ÓÙÈ· ÛÙ· ·ÓÙÈÏ·˚ο ̤ÙÚ· Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘, Ù˘ ∂∂ Î·È ÙÔ˘ ¢¡Δ. ΔËÓ ÎÚ›ÛË ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ÙËÓ ÏËÚÒÛÔ˘Ó ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ Î·È Ë ÎÔÈÓˆÓ›· ·ÏÏ¿ ÔÈ ¤¯ÔÓÙ˜ Î·È Î·Ù¤¯ÔÓÙ˜” ÛËÌÂÈÒÓÂÈ Ë ∞¢∂¢À. “√ ·ÁÒÓ·˜ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ·ÔÙÂÏ› ÙËÓ ÌfiÓË ÂÏ›‰· ÁÈ· ÙËÓ ·fiÎÚÔ˘ÛË ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ ÁÈ· ÌÈ· ¿ÏÏË ÔÚ›· Ù˘ ¯ÒÚ·˜” ηٷϋÁÂÈ. ∂Í¿ÏÏÔ˘ Û ̷˙È΋ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÛÙÔ Û˘ÏÏ·ÏËÙ‹ÚÈÔ Ô˘ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ·‡ÚÈÔ (Û‹ÌÂÚ·) ÛÙȘ 19:00 ÛÙÔ ∞Á·ÏÌ· μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ ηÏ› ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙Ô̤ÓÔ˘˜ Ë ∂ÎÙÂÏÂÛÙÈ΋ ∂ÈÙÚÔ‹ Ù˘ ∂ÓˆÛ˘ ¢ËÌÔÛÈÔ¸·ÏÏËÏÈÎÒÓ √ÚÁ·ÓÒÛÂˆÓ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ (∂¢√£). ∏ ∂¢√£ ÚÔÂȉÔÔÈ› ÁÈ· “Ó¤· ‚¿Ú‚·ÚË Â›ıÂÛË ÛÙ· ·ÙÔÌÈο Î·È Û˘ÏÏÔÁÈο ‰ÈηÈÒÌ·Ù· ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ Î·È Ó¤· ˘Ô‚¿ıÌÈÛË Ù˘ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ı¤Û˘ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙Ô̤ӈӔ Î·È ÙÔÓ›˙ÂÈ fiÙÈ “Ô ·ÁÒÓ·˜ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ·ÔÙÂÏ› ÙËÓ ÌfiÓË ÂÏ›‰·” .


¶ÔÏÈÙÈ΋ 8

√À∞™π°∫Δ√¡, 26.

∫·ıËÛ˘¯·ÛÙÈÎfi˜ ÂÌÊ·Ó›ÛÙËÎÂ Ô ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙÔ˘ ¢¡Δ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË ÙˆÓ Û˘˙ËÙ‹ÛÂˆÓ Ô˘ ›¯Â Ì ÙÔÓ ˘Ô˘ÚÁfi √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ °. ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘, ÛÙ¤ÏÓÔÓÙ·˜ ÙÔ Ì‹Ó˘Ì· fiÙÈ ÔÈ ·Ó¿ÁΘ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ ı· Î·Ï˘ÊıÔ‡Ó ÂÁη›Úˆ˜. ∞·ÓÙÒÓÙ·˜, Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο, Û fiÛÔ˘˜ ÂÎÊÚ¿˙Ô˘Ó ·ÌÊÈ‚Ôϛ˜ ÁÈ· ÙÔ Î·Ù¿ fiÛÔ Ô Â˘Úˆ·˚Îfi˜ Ì˯·ÓÈÛÌfi˜, Ì ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘ ¢¡Δ, Â›Ó·È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎfi˜ Î·È Û ÔÈÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ÔÚ›˙ÔÓÙ· ı· ˘ÏÔÔÈËı› Ë ÛÙ‹ÚÈÍË ÚÔ˜ ÙËÓ ∂ÏÏ·‰· -Ô˘ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È 9 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ ¤ˆ˜ ÙȘ 19 ª·˝Ô˘- Ô ¡ÙÔÌÈӛΠ™ÙÚÔ˜ ∫·Ó ÂͤÊÚ·Û ÙËÓ ÂÔ›ıËÛË fiÙÈ ÔÈ ‰È·Ú·ÁÌ·Ù‡ÛÂȘ ÙÔ˘ ¢¡Δ Î·È Ù˘ ∂∂ Ì ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ΢‚¤ÚÓËÛË ı· ÔÏÔÎÏËÚˆıÔ‡Ó ÁÚ‹ÁÔÚ·, Ô‡Ùˆ˜ ÒÛÙ ÔÈ ·Ó¿ÁΘ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ Ó· Î·Ï˘ÊıÔ‡Ó ÂÁη›Úˆ˜. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, ‰‹ÏˆÛÂ: “∂›¯·Ì ÌÈ· Ôχ ÂÔÈÎÔ‰ÔÌËÙÈ΋ Û˘Ó¿ÓÙËÛË Î·È Â›Ì·È ÂÓÙ˘ˆÛÈ·Ṳ̂ÓÔ˜ ·fi ÙËÓ ·ÔÊ·ÛÈÛÙÈÎfiÙËÙ· ÙˆÓ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ ·Ú¯ÒÓ Ó· ÚÔ‚Ô‡Ó ÛÙȘ ÂÓ¤ÚÁÂȘ Ô˘ Â›Ó·È ··Ú·›ÙËÙ˜ ÁÈ· Ó· Â·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌ›· ÙÔ˘˜ ÛÙÔÓ ÛˆÛÙfi ‰ÚfiÌÔ. “∞fi ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ Ï¿‚·Ì ÙÔ ·›ÙËÌ· ÁÈ· ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÂÓ›Û¯˘ÛË, ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹, ÔÈ Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ Ì·˜ Ì ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ΢‚¤ÚÓËÛË ÂÈÙ·¯‡ÓıËηÓ. ΔÔ ¢¡Δ, ÔÈ ∂˘Úˆ·›ÔÈ ÂÙ·›ÚÔÈ, Î·È fiÏÔÈ fiÛÔÈ ÂÌϤÎÔÓÙ·È ÛÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛ˘, ·Ó·ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË ÁÈ· Ù·¯‡ÙËÙ·. “∂›Ì·È ÂÂÈṲ̂ÓÔ˜ fiÙÈ ı· ÔÏÔÎÏËÚÒÛÔ˘Ì ÙȘ Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ ¤ÁηÈÚ· ÁÈ· Ó· ηχ„Ô˘Ì ÙȘ ·Ó¿ÁΘ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜. °ÓˆÚ›˙Ô˘Ì fiÏÔÈ ÙË ÛÔ‚·ÚfiÙËÙ· Ù˘ ηٿÛÙ·Û˘ Î·È ÙȘ ÁÂÓÓ·›Â˜ ÚÔÛ¿ıÂȘ Ô˘ ηٷ‚¿ÏÏÂÈ Ô ÂÏÏËÓÈÎfi˜ Ï·fi˜”.

√˘‰Â›˜ ı· ·ÈÊÓȉȷÛÙ› ϤÂÈ ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ∂ÚÁ·Û›·˜ ÁÈ· ÙÔ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰ÔÙÈÎfi ∞£∏¡∞ 26.

∞Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ì ÙËÓ ÔÔ›· ηÏ› ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ Ó· ÌËÓ ·ÎÔ‡Ó ÙËÏÂÔÙÈΤ˜ Û˘Ì‚Ô˘Ï¤˜ Î·È Û‡‰Ô˘Ó Ó· ‚ÁÔ˘Ó ÛÙË Û‡ÓÙ·ÍË Âͤ‰ˆÛ ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· (¯ı˜) ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ∂ÚÁ·Û›·˜, ÚÔÛı¤ÙÔÓÙ·˜ fiÙÈ “Ô˘‰Â›˜ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ·ÈÊÓȉȷÛÙ›”. “ΔȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ Ë̤Ú˜ ÛÙ¤ÏÓÂÙ·È, ÙËÏÂÔÙÈÎÒ˜, „¢‰¤˜ Ì‹Ó˘Ì· ÚÔ˜ ÂÚÁ·˙Ô̤ÓÔ˘˜ ‚Á›Ù ÛÙË Û‡ÓÙ·ÍË Ó· ÁÏ˘ÙÒÛÂÙ” ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙËÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Î·È ÚÔÛÙ›ıÂÙ·È: “∂›Ó·È Ë ÔÏÏÔÛÙ‹ ÊÔÚ¿ ÙÔÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ηÈÚfi, ·ÏÏ¿ Ë ÚˆÙÔÊ·Ó‹˜ ˆÌfiÙËÙ· ÙÔ˘ „‡‰Ô˘˜ fiÛˆÓ Î·Ù·Ï‹ÁÔ˘Ó ÛÙȘ ‰‹ıÂÓ ·˘Ù¤˜ “Û˘Ì‚Ô˘Ï¤˜”, Ô‰‹ÁËÛ ÔÚÈṲ̂ÓÔ˘˜ ÂÚÁ·˙Ô̤ÓÔ˘˜ Û ÛΤ„ÂȘ ‹ Î·È Û ÎÈÓ‹ÛÂȘ ·ÂÏÈÛ›·˜”. “°È· ÌÈ· ·ÎfiÌË ÊÔÚ¿ Â·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ì ˆ˜ Ô˘‰Â›˜ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ·ÈÊÓȉȷÛÙ›” ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô Î·È ÙÔÓ›˙ÂÈ fiÙÈ “ÈÛ¯‡Ô˘Ó fiϘ ÔÈ ÚÔıÂƯ̂˜ Î·È ÔÈ ‰ÂÛ̇ÛÂȘ, Ô˘ ηٿ ηÈÚÔ‡˜ ¤¯Ô˘Ì ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂÈ”.

º¤ÚÓÂÈ ÛÙË μÔ˘Ï‹ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË, Ô˘ ı· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ Ù· ÛÎÏËÚ¿ ̤ÙÚ· Ô˘ ˙ËÙÔ‡Ó ∂˘Úˆ˙ÒÓË Î·È ¢¡Δ

¡¤Ô ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÙÚÈÂÙ›·˜ ∫Ú›ÛÈÌË ËÌÂÚÔÌËÓ›· ÁÈ· ÙË ¯ÒÚ· Ë 19Ë ª·˝Ô˘, ηıÒ˜ ¯ÚÂÈ·˙fiÌ·ÛÙ ÙfiÙ 9 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ ∞£∏¡∞, 26.

Δ

ËÓ Î·Ù¿ıÂÛË ÛÙË μÔ˘Ï‹ Ó¤Ô˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ÙÚÈÂÙÔ‡˜ ‰È¿ÚÎÂÈ·˜, ÙÔ ÔÔ›Ô ı· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ Ù· ̤ÙÚ· Ô˘ ˙ËÙÔ‡Ó ∂˘Úˆ˙ÒÓË Î·È ¢¡Δ, ÚÔ·Ó‹ÁÁÂÈÏÂ Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ, °ÈÒÚÁÔ˜ ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘, ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÂÓË̤ڈÛ˘ ÎÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈÎÒÓ ÂÈÙÚÔÒÓ. ∑‹ÙËÛ ÂÎ ÚÔÔÈÌ›Ô˘ ÙË Û˘Ó·›ÓÂÛË Û‡ÛÛˆÌ˘ Ù˘ ·ÓÙÈÔÏ›Ù¢Û˘. ™Ùfi¯Ô˜ Ë ÔÌfiʈÓË ¤ÁÎÚÈÛË ·fi Ù· ̤ÏË Ù˘ ∂˘Úˆ˙ÒÓ˘ ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ·ÈÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÓÂÚÁÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ Ì˯·ÓÈÛÌÔ‡ ÛÙ‹ÚÈ͢. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ ¤ˆ˜ ÚfiÛÊ·Ù· -Î·È ÚÈÓ ÙȘ ‰ËÏÒÛÂȘ ª¤ÚÎÂÏ- ¤Î·Ó ÏfiÁÔ ÁÈ· ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÂÈ̤ÚÔ˘˜ ·ÔÊ¿ÛÂˆÓ ÙˆÓ ÎÚ·ÙÒÓ - ÌÂÏÒÓ.

√ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ÂÓË̤ڈÛ ٷ ̤ÏË ÙˆÓ ÂÈÙÚÔÒÓ fiÙÈ Ë ÙÚfiÈη ∂.∂. - ∂∫Δ - ¢¡Δ ˙ËÙ¿ ·fi ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÂÍÂȉ›Î¢ÛË ÙˆÓ Ì¤ÙÚˆÓ Î·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ¯ÚÔÓԉȷÁÚ¿ÌÌ·Ù·. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ··›ÙËÛË Ô˘ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ÌÂÙ·ÊÚ¿˙ÂÙ·È Û ÛÂ Ó¤Ô ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÙÚÈÂÙ›·˜. ¶ÚfiÛıÂÛ fiÙÈ Ù· Ó¤·, ÂÍÂȉÈÎÂ˘Ì¤Ó· ̤ÙÚ· ı· ¤ÏıÔ˘Ó ÛÙË μÔ˘Ï‹. √ °. ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛ ÎÚ›ÛÈÌË ËÌÂÚÔÌËÓ›· ÁÈ· ÙË ¯ÒÚ· ÙË 19Ë ª·˝Ô˘, fiÙ·Ó ı· Ú¤ÂÈ Ó· ·ÔÏËÚˆı› Ï‹ÍË ÔÌÔÏfiÁÔ˘ ‡„Ô˘˜ ÂÚ›Ô˘ 9 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ. “√È Û˘Óı‹Î˜ ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ Â›Ó·È ·Ôχو˜ ·ÔÙÚÂÙÈΤ˜ ÁÈ· Ó¤· ¤ÍÔ‰Ô ÁÈ· ‰·ÓÂÈÛÌfi” ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛÂ. ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÛÙË Û˘Ó·›ÓÂÛË Ù˘ ·ÓÙÈÔÏ›Ù¢Û˘, ÔÈ ÙÔÔıÂÙ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ ÎÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈÎÔ‡ ÂÎÚÔÛÒÔ˘ Ù˘ ¡¤·˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜, ª·ÓÒÏË ∫ÂÊ·ÏÔÁÈ¿ÓÓË Î·È ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ Ù˘ ∫ÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋˜ √Ì¿‰·˜ ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞, ∞ϤÍË ΔÛ›Ú·, ‰ÂÓ ·Ê‹ÓÔ˘Ó Î·Ù’ ·Ú¯‹Ó ÌÂÁ¿ÏÔ ÂÚÈıÒÚÈÔ ÁÈ· Û˘Ìʈӛ·. √ ª·Ó. ∫ÂÊ·ÏÔÁÈ¿ÓÓ˘ ÂÎÙ›ÌËÛ fiÙÈ ÙÔ ¢¡Δ ı· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ ÚÔÎÚÔ‡ÛÙÂȘ ÏÔÁÈΤ˜ Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ‰È·Û·Ï¢ı› Ë ÎÔÈÓˆÓÈ΋ Û˘ÓÔ¯‹. √ Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ §∞√™, °. ∫·Ú·Ù˙·Ê¤Ú˘, ·ÚfiÙÈ Î·Ù·ÏfiÁÈÛ ÛÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË fiÙÈ Ô‰‹ÁËÛ ÙË ¯ÒÚ· ÛÙÔ ¢¡Δ οÏÂÛ ÙÔ˘˜ ¿ÓÙ˜ Û ÂıÓÈ΋ Û˘ÓÂÓÓfiËÛË

™˘Ó¿ÓÙËÛË ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ √ ÀÔ˘ÚÁfi˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ °ÈÒÚÁÔ˜ ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ Û˘Ó·ÓÙ‹ıËΠ̠ÙÔÓ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi °. ∞. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ Î·È ÙÔÓ ÂÓË̤ڈÛ ÁÈ· ÙȘ Â·Ê¤˜ Ô˘ ›¯Â ÛÙËÓ √˘¿ÛÈÁÎÙÔÓ, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙˆÓ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ ÙÔ˘ ¢¡Δ, ÙȘ ‰ÈÌÂÚ›˜ Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂȘ ÙÔ˘, ηıÒ˜ Î·È ÁÈ· ÙËÓ ÔÚ›· ÙˆÓ ‰È·Ú·ÁÌ·Ù‡ÛÂˆÓ - ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· Ì ÙÔ ÌÈÎÙfi ÎÏÈÌ¿ÎÈÔ Ù˘ ∂∫Δ, Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ Î·È ÙÔ˘ ¢¡Δ. √ °ÈÒÚÁÔ˜ ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ ÚfiÛıÂÛÂ, Û ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘, fiÙÈ “ÔÈ ‰È·Ú·ÁÌ·Ù‡ÛÂȘ ÚÔ¯ˆÚÔ‡Ó Î·Ï¿. ∂Ï›˙Ô˘Ì ӷ ÔÏÔÎÏËÚˆıÔ‡Ó Û‡ÓÙÔÌ· Î·È Ó· ¤¯Ô˘ÌÂ, Û˘ÓÂÒ˜, ¤Ó· ÙÚÈÂÙ¤˜ Ï·›ÛÈÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÔÏÈÙÈ΋˜ Î·È ÙÔ˘˜ fiÚÔ˘˜ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛ˘, ÒÛÙ ӷ Û˘Ó¯ÈÛÙ› - Î·È Â›Ì·È ·fiÏ˘Ù· Û›ÁÔ˘ÚÔ˜ ÁÈ’·˘Ùfi - Ô ·ÚfiÛÎÔÙÔ˜ ‰·ÓÂÈÛÌfi˜ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜”

∂ÚˆÙËı›˜ ·Ó Ù· ̤ÙÚ· ı· ·ÁÁ›ÍÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ÌÈÛıÔ‡˜ ÛÙÔÓ È‰ÈˆÙÈÎfi ÙÔ̤·, Ô ÀÔ˘ÚÁfi˜ ·¿ÓÙËÛ fiÙÈ “˘¿Ú¯ÂÈ ÌÈ· Û˘˙‹ÙËÛË ÂÓ ÂÍÂÏ›ÍÂÈ. ∂Ì›˜ ¤¯Ô˘Ì ÂÈ fiÙÈ ÙÔ ˙‹ÙËÌ· ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ·˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ¤¯ÂÈ Ó· οÓÂÈ Ì ‰È·ÚıÚˆÙÈο ı¤Ì·Ù· Î·È ı¤Ì·Ù· ÙÈÌÒÓ Î·È fi¯È Ì ÙÔ ‡„Ô˜ ÙˆÓ ÌÈÛıÒÓ ÛÙÔÓ È‰ÈˆÙÈÎfi ÙÔ̤·, Ô˘, fiˆ˜ fiÏÔÈ Í¤ÚÔ˘ÌÂ, Â›Ó·È Ôχ ¯·ÌËÏfi” “∂›Ó·È Ï¿ıÔ˜ Ó· ÓÔÌ›˙ÂÈ Î·Ó›˜ fiÙÈ ÙÔ ¢¡Δ ¤Ú¯ÂÙ·È Â‰Ò, ÁÈ· Ó· ÂÈ‚¿ÏÂÈ ÛÎÏËÚfiÙÂÚÔ˘˜ ‹ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÔ‡˜ fiÚÔ˘˜ ·fi ·˘ÙÔ‡˜ ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ÎÔ˘‚ÂÓÙÈ¿˙Ô˘Ì Ì ÙÔ˘˜ ∂˘Úˆ·›Ô˘˜ ÂÙ·›ÚÔ˘˜ Ì·˜” ‰‹ÏˆÛÂ Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ °ÈÒÚÁÔ˜ ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘, ··ÓÙÒÓÙ·˜ Û ۯÂÙÈΤ˜ ÂÚˆÙ‹ÛÂȘ ‰ËÌÔÛÈÔÁڿʈÓ.√ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ·Ó¤ÊÂÚ fiÙÈ ‰ÂÓ ÎÚ›ÓÂÈ ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ Ù˘ ÔÚ›·˜ ÙÔ˘ ¢¡Δ, ÙËÓ ÔÔ›· ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛ ˆ˜ ÌË ÌÔÓԉȿÛÙ·ÙË Ì ÂÈÙ˘¯›Â˜ Î·È ·ÔÙ˘¯›Â˜, ·ÏÏ¿ ÎÚ›-

ÓÂÈ ÙȘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ Ô˘ οÓÂÈ ÁÈ· ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÔÈ Ôԛ˜ ‰ÂÓ ‰È·ÊÔÚÔÔÈÔ‡ÓÙ·È È‰È·›ÙÂÚ· ·fi ÙË ÛÙ¿ÛË Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ Î·È Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ∫ÂÓÙÚÈ΋˜ ΔÚ¿Â˙·˜.™‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ Î. ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ ÛÙË Û˘˙‹ÙËÛË ÌÂٷ͇ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Î·È ¢¡Δ ˘¿Ú¯ÂÈ ÌÈ· ·Ï‹ ÎÔÈÓ‹ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË fiÙÈ Ë ∂ÏÏ¿‰· Ú¤ÂÈ Ù· ÂfiÌÂÓ· ¯ÚfiÓÈ· Ó· ÌÂÈÒÛÂÈ ‰Ú·ÛÙÈο ÙÔ ¤ÏÏÂÈÌÌ·, Ó· ÂϤÁÍÂÈ ÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ ¯Ú¤Ô˜ Î·È Ó· οÓÂÈ fiϘ ÙȘ ‰È·ÚıÚˆÙÈΤ˜ ÚÔÛ·ÚÌÔÁ¤˜ ÒÛÙ ӷ ˘¿ÚÍÂÈ ÌÈ· ÈÔ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌ›·.√ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ηٷϋÁÂÈ ÛÙË ‰‹ÏˆÛ‹ ÙÔ˘ fiÙÈ ·˘Ù‹ Ë ÎÔÈÓ‹ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË Â›Ó·È ÌÈ· ηÙ‡ı˘ÓÛË ÛÙËÓ ÔÔ›· ·Ú·Ù¿ÛÛÂÙ·È Î·È Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË Î·È ÌÂÙ·ÊÚ¿˙ÂÙ·È ÌÂ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ̤ÙÚ· Î·È ÔÏÈÙÈΤ˜ Ô˘ ı· ·Ó·ÎÔÈÓˆıÔ‡Ó ÌfiÏȘ ÔÏÔÎÏËÚˆı› Ë ‰È·‰Èηۛ· ÙˆÓ Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂˆÓ Ì ÙÔ˘˜ ·ÍȈ̷ÙÔ‡¯Ô˘˜ ÙÔ˘ ¢¡Δ.

«√ Ì˯·ÓÈÛÌfi˜ ı· ·ÓÙ·ÔÎÚÈı› ¤ÁηÈÚ·» ‰È·ÌËÓ‡ÂÈ Ô ¡ÙÔÌÈӛΠ™ÙÚÔ˜ ∫·Ó

TPITH 27 A¶PI§IOY 2010

√ ∑·Ó - ∫ÏÔÓÙ ΔÚÈÛ¤ ÁÈ· ÙȘ ‰È·Ú·ÁÌ·Ù‡ÛÂȘ ÂÓÂÚÁÔÔ›ËÛ˘ ÙÔ˘ Ì˯·ÓÈÛÌÔ‡

«£· ÔÏÔÎÏËÚˆıÔ‡Ó Û‡ÓÙÔÌ· Î·È Î·Ï¿» §·ÁοÚÓÙ: ∂È‚¿ÏÏÂÙ·È Ó· ˘¿Ú¯ÂÈ Ù·¯‡ÙËÙ· ÁÈ· ÙË Ú‡ıÌÈÛË Ù˘ ÎÚ›Û˘ ¡∂∞ À√ƒ∫∏, 26.

√ Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ∫ÂÓÙÚÈ΋˜ ΔÚ¿Â˙·˜ ∑·Ó-∫ÏÔÓÙ ΔÚÈÛ¤ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Û˘Ó¤ÓÙ¢Í˘ Δ‡Ô˘ ÛÙË ¡¤· ÀfiÚÎË, ÂÎÙ›ÌËÛ fiÙÈ ÔÈ ‰È·Ú·ÁÌ·Ù‡ÛÂȘ ∂ÏÏ¿‰·˜-¢ÈÂıÓÔ‡˜ ¡ÔÌÈÛÌ·ÙÈÎÔ‡ Δ·Ì›Ԣ, ∂˘Úˆ·˚΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ Î·È Ù˘ ∂∫Δ, Ì ı¤Ì· ÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi Â͈ÙÂÚÈÎfi ¯Ú¤Ô˜, ı· ÔÏÔÎÏËÚˆıÔ‡Ó “Û‡ÓÙÔÌ· Î·È Î·Ï¿”. “¢ÂÓ ÌÔÚÒ Ó· Û¯ÔÏÈ¿Ûˆ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÙÒÚ·, ÂÂȉ‹ ÔÈ ‰È·Ú·ÁÌ·Ù‡ÛÂȘ ·˘Ù¤˜ Û˘Ó¯›˙ÔÓÙ·È ·˘Ù‹ ÙËÓ ÒÚ·” ‰‹ÏˆÛÂ Ô Î. ΔÚÈÛ¤, Ô˘ ··ÓÙÔ‡Û Û ÂÚÒÙËÛË ÂÓfi˜ ÚÒËÓ ·ÈÚÂÙÔ‡, ÂÏÏËÓÔ - ·ÌÂÚÈηÓÈ΋˜ ηٷÁˆÁ‹˜, ·ÏÏ¿ ÁÂÓÈÎÒ˜ ¤‰ˆÛ ÛÙÔ˘˜ ·ÚÈÛÙ¿ÌÂÓÔ˘˜ ÙËÓ ÂÓÙ‡ˆÛË, fiÙÈ ÚÔÛ¿ıËÛ ӷ ·ÔʇÁÂÈ ÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ (‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈ΋˜) ÎÚ›Û˘. “¢ÂÓ ı¤Ïˆ Ó· οӈ Û¯fiÏÈ·, ‰ÂÓ ı· ÌÔÚÔ‡Û·, ÙÒÚ·, Ó· οӈ Û¯fiÏÈ·” (...) “ÁÈ· ‰È·Ú·ÁÌ·Ù‡ÛÂȘ ÔÈ Ôԛ˜ Û˘Ó¯›˙ÔÓÙ·È” ÌÂٷ͇ ∞ıËÓ¿˜ Î·È ∂∫Δ/¢¡Δ/∂ÈÙÚÔ‹˜ ÙˆÓ μÚ˘ÍÂÏÏÒÓ, ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛÂ Ô Î. ΔÚÈÛ¤. “ŸÌˆ˜, ¤¯ˆ ÂÌÈÛÙÔÛ‡ÓË fiÙÈ (·˘Ù¤˜ ÔÈ ‰È·Ú·ÁÌ·Ù‡ÛÂȘ) ı· ÔÏÔÎÏËÚˆıÔ‡Ó Û‡ÓÙÔÌ· Î·È Î·Ï¿” ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛ ·Ì¤Ûˆ˜ ÌÂÙ¿, ·Ó·‰ÂÈÎÓ‡ÔÓÙ·˜ ÛÙÔ

ÛËÌÂ›Ô ·˘Ùfi Ù˘ Û˘Ó¤ÓÙ¢Í˘ Δ‡Ô˘ ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· Ù˘ ∂∫Δ Û ·˘Ù¤˜ ÙȘ ‰È·Ú·ÁÌ·Ù‡ÛÂȘ. “À¿Ú¯ÂÈ Â›ÁÔ˘Û· ·Ó¿ÁÎË ÁÈ· ÙË Ú‡ıÌÈÛË Ù˘ ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈ΋˜ ÎÚ›Û˘ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ·ÏÏ¿ ÂÈ‚¿ÏÏÂÙ·È Â›-

Û˘ Ó· Á›ÓÔ˘Ó Û‚·ÛÙ¤˜ ÔÈ ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈΤ˜ ‰È·‰Èηۛ˜ Î·È Ë ·Ó¿ÁÎË ÁÈ· Û˘˙‹ÙËÛË” , ‰‹ÏˆÛÂ Ë Á·ÏÏ›‰· ˘Ô˘ÚÁfi˜ √ÈÎÔÓÔÌ›·˜ ∫ÚÈÛÙ›Ó §·ÁοÚÓÙ. “∏ Ù·¯‡ÙËÙ· ÂÈ‚¿ÏÏÂÙ·È, ·ÏÏ¿ ÔÊ›ÏÔ˘Ì fiÏÔÈ Ó· ‰ÒÛÔ˘Ì ÚÔÛÔ¯‹ ÛÙȘ

‰È·‰Èηۛ˜ ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜ ‰Èη›Ô˘ Î·È Ù˘ ‰ËÌÔÎÚ·Ù›·˜” ‰‹ÏˆÛÂ Ë §·ÁοÚÓÙ ÛÂ Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË Δ‡Ô˘ Ô˘ ·Ú·¯ÒÚËÛ ÛÙË ¡¤· ÀfiÚÎË, Ë ÔÔ›· ›¯Â ‰ÈÔÚÁ·Óˆı› ·fi ÙÔ ‚ÚÂÙ·ÓÈÎfi ΤÓÙÚÔ ÂÚ¢ÓÒÓ Chatham House. “∏ Â›‰ÂÈÍË ı¤ÛÂˆÓ Î·È Ë ‰ËÌfiÛÈ· Û˘˙‹ÙËÛË Â›Ó·È ··Ú·›ÙËÙË ÁÈ· ÙËÓ ÂÁ¯ÒÚÈ· ÎÔÈÓ‹ ÁÓÒÌË” ÛËÌ›ˆÛÂ Ë §·ÁοÚÓÙ, ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓË fiˆ˜ Ê·›ÓÂÙ·È ÛÙÔ ÚÔÂÎÏÔÁÈÎfi Ï·›ÛÈÔ ÛÙË °ÂÚÌ·Ó›·. øÛÙfiÛÔ Ë §·ÁοÚÓÙ ‰ÂÓ ·Ó¤ÊÂÚ ÙË ¯ÒÚ· ·˘Ù‹. “¡·È, Â›Ó·È Ï›ÁÔ ¯·ÔÙÈÎfi” ÚÔÛ¤ıÂÛÂ. “¶ÈÛÙ‡ˆ fiÙÈ ÔÈ ·ÁÔÚ¤˜ ‚Ú‹Î·Ó ÙËÓ Â˘Úˆ·˚΋ ·ÓÙ›‰Ú·ÛË Î¿ˆ˜ Ôχ ·ÚÁ‹ (...) fï˜ ¤ÙÛÈ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Û ¿ÓÙ· ÙÔ Eurogroup”. “£· ‹ıÂÏ· ÚÔÂȉÔÔÈ‹Ûˆ ÙÔ˘˜ Û¯ÔÏÈ·ÛÙ¤˜, ÙÔ˘˜ ·Ó·Ï˘Ù¤˜, ÙÔ˘˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜ Ó· ‰ÒÛÔ˘Ó Ï›ÁË ÚÔÛÔ¯‹ (...) fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ·˘Ùfi Ô˘ ·ÓÙÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ˆ˜ ¤Ó· ›‰Ô˜ ·Ô‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛ˘” ÛËÌ›ˆÛÂ. “∂›Ó·È οˆ˜ Û·Ó Ó· ›¯·Ù ÙȘ ∏¶∞, ÙÔÓ ∫·Ó·‰¿, ÙÔ ªÂÍÈÎfi Î·È 13 ·ÎfiÌË ¯ÒÚ˜, ÔÈ Ôԛ˜ ·ÔÊ·Û›˙Ô˘Ó ÁÈ· ÙËÓ ÎÔÈÓ‹ ÙÔ˘˜ Ù‡¯Ë”.


¶ÔÏÈÙÈ΋ 9

TPITH 27 ∞¶ƒπ§π√À 2010

™‡ÛÎÂ„Ë ˘fi ÙÔÓ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi ÌÂ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ¶¿ÁηÏÔ˘ Î·È ™·¯ÈÓ›‰Ë

ªÂ Û˘Á¯ÒÓ¢ÛË ‹ ηٿÚÁËÛË 75 ÊÔÚ¤ˆÓ ·Ú¯›˙ÂÈ ÙÔ “Û˘ÌÌ¿˙ÂÌ·” ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘ ∂ÎÙÈÌ¿Ù·È fiÙÈ ¤¯Ô˘Ó ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈο ¤ÍÔ‰· Ô˘, ¿ÌÂÛ· ‹ ¤ÌÌÂÛ·, ‚·Ú‡ÓÔ˘Ó ÙÔÓ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi ∞£∏¡∞ ,26.

 ¤Ó· ÚÒÙÔ “·̷” ηٷÚÁ‹ÛÂˆÓ ‹ Û˘Á¯ˆÓ‡ÛÂˆÓ 70 - 75 ÔÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ ÙÔ˘ ‰ËÌfiÛÈÔ˘ Î·È Â˘Ú‡ÙÂÚÔ˘ ‰ËÌfiÛÈÔ˘ ÙÔ̤· η٤ÏËÍÂ Ë Û‡ÛÎÂ„Ë ˘fi ÙÔÓ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi °. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ Î·È Ì ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘ ·ÓÙÈÚÔ¤‰ÚÔ˘ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ £. ¶¿ÁηÏÔ˘ Î·È ÙÔ˘ ˘Ê˘Ô˘ÚÁÔ‡ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ º. ™·¯ÈÓ›‰Ë. √È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ·fi ÙÔ˘˜ ˘fi ηٿÚÁËÛË ‹ Û˘Á¯ÒÓ¢ÛË ÊÔÚ›˜ ÂÎÙÈÌ¿Ù·È fiÙÈ ¤¯Ô˘Ó ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈο ¤ÍÔ‰· Ô˘, ¿ÌÂÛ· ‹ ¤ÌÌÂÛ·, ‚·Ú‡ÓÔ˘Ó ÙÔÓ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi.

™Â fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ ÛÙÔ˘˜ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡˜ ·˘ÙÔ‡˜, ΢‚ÂÚÓËÙÈΤ˜ ËÁ¤˜ ¤ÏÂÁ·Ó fiÙÈ ÙÔ ÈÔ Èı·Ófi Â›Ó·È Ë ÌÂٿٷ͋ ÙÔ˘˜, ÂÓÒ Û fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÙÔ˘˜ Û˘Ì‚·ÛÈÔ‡¯Ô˘˜ ı· ÂÊ·ÚÌÔÛÙ› fi,ÙÈ ÚԂϤÂÈ Ô ÓfiÌÔ˜. ∏ ΢‚¤ÚÓËÛË Ê¤ÚÂÙ·È Ó· ÛÙԯ‡ÂÈ Ì¤¯ÚÈ ÙÔ ª¿ÈÔ Ó· ¤¯ÂÈ Á›ÓÂÈ Ë ÚÒÙË ÓÔÌÔıÂÙÈ΋ Ú‡ıÌÈÛË Ô˘ ı· ·ÊÔÚ¿ ÙÔ˘˜ ÚÒÙÔ˘˜ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡˜ Î·È ÊÔÚ›˜ ÛÙ· ˘Ô˘ÚÁ›· ÀÔ‰ÔÌÒÓ, ÀÁ›·˜, ∞ÁÚÔÙÈ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘, √ÈÎÔÓÔÌ›·˜, ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ Î·È ¶ÔÏÈÙÈ-

ÛÌÔ‡. ™ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ∞ÁÚÔÙÈ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ ·Ó·ÎÔÈÓÒıËÎÂ Ë Î·Ù¿ÚÁËÛË ÙˆÓ 55 ΔÔÈÎÒÓ ∫¤ÓÙÚˆÓ ∞ÁÚÔÙÈ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘, ÂÓÒ ÛÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ÀÁ›·˜ ÚÔÙ¿ıËÎÂ Ë Û˘Á¯ÒÓ¢ÛË ÚÔÓÔÈ·ÎÒÓ È‰Ú˘Ì¿ÙˆÓ Î·È ÓÔÛÔÎÔÌ›ˆÓ ÙÔ˘ ∂™À. ∏ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ÀÁ›·˜, ª·ÚÈÏ›˙· •ÂÓÔÁÈ·ÓÓ·ÎÔÔ‡ÏÔ˘, ÚÔÙ›ıÂÙ·È Ó· ηٷÚÁ‹ÛÂÈ ÙÔ ∂ıÓÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ ∂Ú¢ÓÒÓ ÀÁ›·˜ Î·È Ó· Û˘Á¯ˆÓ‡ÛÂÈ ÔÎÙÒ È‰Ú‡Ì·Ù·-“Ê·ÓÙ¿ÛÌ·Ù·” ÛÙÔÓ ÙÔ̤· Ù˘

Δ· Û¯¤‰È· Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ÁÈ· ÙÔÓ √™∂ ∞£∏¡∞, 26.

°π∞ ÙËÓ ·Ó·˙‹ÙËÛË ÛÙÚ·ÙËÁÈÎÔ‡ ÂÂÓ‰˘Ù‹ ÛÙËÓ

Δƒ∞π¡√™∂ ÂÓË̤ڈÛÂ Ô ¢ËÌ. ƒ¤·˜ ÙÔ˘˜ ÂÎÚÔÛÒÔ˘˜ Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ŒÓˆÛ˘ ,ÙÔ˘ ¢ÈÂıÓÔ‡˜ ¡ÔÌÈÛÌ·ÙÈÎÔ‡ Δ·Ì›Ԣ Î·È Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ∫ÂÓÙÚÈ΋˜ ΔÚ¿Â˙·˜ Ô˘ ÙÔÓ ÂÈÛΤÊıËÎ·Ó ÛÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ÀÔ‰ÔÌÒÓ. √ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛ ÌÂÁ¿ÏË ÏËÁ‹ ÙÔÓ √™∂ ,·Ó¤ÊÂÚ fiÙÈ Ì¤Û· ÛÙ· ÂfiÌÂÓ· ‰‡Ô ¯ÚfiÓÈ· ı· Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰ÔÙËıÔ‡Ó Ì ηÓÔÓÈ΋ Û‡ÓÙ·ÍË Î·È

¶ÚfiÓÔÈ·˜. ªÂÏÂٿٷÈ, Â›Û˘, Ë Û˘Á¯ÒÓ¢ÛË ÙÔ˘ ∂º∂Δ Ì ÙÔÓ √ÚÁ·ÓÈÛÌfi °¿Ï·ÎÙÔ˜. ¶ÚÔ˜ ηٿÚÁËÛË ‚·›ÓÔ˘Ó Ë √Ï˘ÌÈ·Îfi ÈÚÈfi ∞∂, Ë ™¯ÔÏ‹ ∂ÈÌfiÚʈÛ˘ Ô˘ ˘¿ÁÂÙ·È ÛÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ, ÙÔ Δ·ÌÂ›Ô ∞ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ˘ º˘ÛÈÎÒÓ ∫·Ù·ÛÙÚÔÊÒÓ. Àfi ηٿÚÁËÛË Â›Ó·È Î·È ÔÈ ·ÎfiÏÔ˘ıÔÈ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ›: ¢ËÌfiÛÈ· ∂ȯ›ÚËÛË ¶ÔÏÂÔ‰ÔÌ›·˜ Î·È ™Ù¤Á·Û˘, ÂÙ·ÈÚ›˜ ‰È·ÓÔÌ‹˜ ·ÂÚ›Ô˘, √ÚÁ·ÓÈÛÌfi˜ ¶ÚÔ‚ÔÏ‹˜

fi¯È ÂıÂÏÔ˘Û›· 2.000 ¿ÙÔÌ·, ÂÓÒ ÙÔ ÏÂÔÓ¿˙ÔÓ ÚÔÛˆÈÎfi Ô˘ ı· ÚÔ·„ÂÈ ÌÂÙ¿ ÙË Û˘Á¯ÒÓ¢ÛË ÙˆÓ ¤ÓÙ ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ ÙÔ˘ √™∂ Û ÙÚÂȘ ı· ÌÂٷٷÁ› Û ¿ÏÏÔ˘˜ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡˜ ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ‰ËÌÔÛ›Ô˘, ÌÂÙ¿ ·fi Ù·¯‡Ú˘ıÌË ÂÎ·›‰Â˘ÛË . ∞Ó·ÊÔÚÈο Ì ÙȘ ˙ËÌÈÔÁfiÓ˜ ÛȉËÚÔ‰ÚÔÌÈΤ˜ ÁÚ·Ì̤˜, Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ ÀÔ‰ÔÌÒÓ ÙfiÓÈÛ fiÙÈ ı· ηٷÚÁËıÔ‡Ó, Ì ÂÍ·›ÚÂÛË fiÛ˜ ηχÙÔ˘Ó ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ ·Ó¿ÁΘ, ÔÈ Ôԛ˜ Î·È ı· ÚÔÎËÚ˘¯ıÔ‡Ó ˆ˜ ¿ÁÔÓ˜ ÂȉÔÙÔ‡ÌÂÓ˜ ÌÂÙ¿ ·fi ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi, Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ‰È·‰Èηۛ˜ Ô˘ ‰È¤Ô˘Ó Ù· ·ÂÚÔÔÚÈο Î·È Ó·˘ÙÈÏȷο ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ·. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, ‰ÚÔÌÔÏÔÁÔ‡ÓÙ·È Û˘Á¯ˆÓ‡ÛÂȘ ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ ÛÙ· ª¤Û· ª·˙È΋˜ ªÂÙ·ÊÔÚ¿˜.

™Ù· ¯¤ÚÈ· Ù˘ ·ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜ ÔÌ¿‰· Ó·ÚÒÓ

∂Í·ÚıÚÒıËΠÛ›ڷ ÏËÛÙÒÓ ∞£∏¡∞ ,26.

™Δ∞ ¯¤ÚÈ· Ù˘ ·ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜ ‚Ú›-

ÛÎÂÙ·È ÔÌ¿‰· Ó·ÚÒÓ Ô˘ ›¯Â ‰È·Ú¿ÍÂÈ ÛˆÚ›· ÏËÛÙÂÈÒÓ ÛÙÔ ∏Ú¿ÎÏÂÈÔ, ÂÓÒ Â›¯·Ó ÛÙÔ ÂÓÂÚÁËÙÈÎfi ÙÔ˘˜ ·ÎfiÌË Î·È ‰‡Ô ·fiÂÈÚ˜- Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂȘ Ù˘ ÙÔÈ΋˜ ∂§∞™ - Ì’ ¤Ó· ÈÛÙfiÏÈ ÎÚfiÙÔ˘, ÈÛÙfi ·ÓÙ›ÁÚ·ÊÔ ·ÏËıÈÓÔ‡. ™‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ÛËÌÂÚÈÓ¤˜ ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂȘ ÙÔ˘ ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ‡ ¢È¢ı˘ÓÙ‹ ∏Ú·ÎÏ›Ԣ Δ·Í›·Ú¯Ô˘ °È¿ÓÓË ªÂÛԉȷοÎË Î·È ÙÔ˘ ¢ÈÔÈÎËÙ‹ Ù˘ ∞ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ °ÈÒÚÁÔ˘ ™Î·Ó‰·Ï¿ÎË, Ë Ï›· ÙÔ˘˜ ‰ÂÓ ˘ÂÚ‚·›ÓÂÈ Ù· 2.500 ¢ÚÒ, ÂÓÒ ÔÈ ÛÙfi¯ÔÈ ÙÔ˘˜ ‹Ù·Ó: ¤ÓÙ ÂÚ›ÙÂÚ·, ‰‡Ô Ì›ÓÈ Ì¿ÚÎÂÙ, ‰‡Ô ÙÔ˘ÚÈÛÙÈο ÁÚ·Ê›· Î·È ¤Ó· Ê·Ú̷ΛÔ. ŸÛÔ ÁÈ· ÙȘ ·fiÂÈÚ˜, ·ÊÔÚÔ‡Ó Û Ú·Ù‹ÚÈÔ ˘ÁÚÒÓ Î·˘Û›ÌˆÓ ÛÙËÓ Ô‰fi ª·˘ÛÒÏÔ˘ Î·È Û π·ÙÚÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ ÛÙÔ ª¤Á·ÚÔ Ã∞¡¢∞•, Â› Ù˘ Ô‰Ô‡ ª¿¯Ë˜ ∫Ú‹Ù˘. ¢Ú¿ÛÙ˜ Â›Ó·È ‰‡Ô Í·‰¤ÚÊÈ· ·fi ÙËÓ ∞ÏÈηÚÓ·ÛÛfi ËÏÈΛ·˜ 22 ÂÙÒÓ, ηıÒ˜ Î·È ¤Ó·˜ 25¯ÚÔÓÔ˜ ÙÔ˘˜ Ê›ÏÔ˜ ÙÔ˘˜. ∏ Û›ڷ ÂÍ·ÚıÚÒıËΠÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ÙÔ˘ ™·‚‚¿ÙÔ˘, fiÙ·Ó ‡ÛÙÂÚ· ·fi ÙË ÏËÛÙ›· ÛÙÔ ÂÚ›ÙÂÚÔ Ù˘ §. ∂ıÓÈ΋˜ ∞ÓÙÈÛÙ¿Ûˆ˜, ‰È΢ÎÏÈÛÙ¤˜ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ¢π.∞™ ÂÓÙfiÈÛ·Ó Ù· ‰‡Ô Í·‰¤ÏÊÈ· Ó· ÎÈ-

ÓÔ‡ÓÙ·È Ì ‰›Î˘ÎÏË ÌÔÙÔÛÈÎϤٷ ¯ˆÚ›˜ ·ÚÈıÌfi ΢ÎÏÔÊÔÚ›·˜ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ £ÂÚ›ÛÔ˘. √È ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ› ¿Ú¯ÈÛ·Ó ÙË Î·Ù·‰›ˆÍË, Ô˘ ÔÏÔÎÏËÚÒıËΠfiÙ·Ó ÔÈ Ó·ÚÔ› ·Ú·‚›·Û·Ó “stop” ÛÙËÓ Ô‰fi ¢ÂÏËÌ¿ÚÎÔ˘ Î·È ¤ÂÛ·Ó Û ‰ÈÂÚ¯fiÌÂÓÔ fi¯ËÌ· Â› Ù˘ §. ∫·ÏÔηÈÚÈÓÔ‡. √È ‰‡Ô ‰Ú¿ÛÙ˜ ÌÂٷʤÚıËÎ·Ó ÛÙÔ ÓÔÛÔÎÔÌ›Ô

ÁÈ· ÚÔÏËÙÈΤ˜ ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÚÔÛ‹¯ıËÛ·Ó ÛÙËÓ ∞ÛÊ¿ÏÂÈ·, fiÔ˘ ¿Ú¯ÈÛ ӷ ͉ÈÏÒÓÂÙ·È ÔÈ ‰Ú¿ÛË ÙÔ˘˜, Ô˘ Û οı ÂÚ›ÙˆÛË ÁÈÓfiÙ·Ó ·Ó¿ ˙‡ÁË, ÂÓÒ ·Ú¿ÏÏËÏ· ηÙÔÓfiÌ·Û·Ó Î·È ÙÔ ÙÚ›ÙÔ Ì¤ÏÔ˜ Ù˘ Û›ڷ˜, Ô˘ ÛÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ Â›¯Â ··Û¯ÔÏ‹ÛÂÈ ÙȘ ·Ú¯¤˜ ÁÈ· ˘fiıÂÛË Ó·ÚΈÙÈÎÒÓ.

∂ÏÏËÓÈÎÔ‡ ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡, ªÔ˘ÛÂ›Ô ∫ÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢, ªÔ˘ÛÂ›Ô Î·È μÈ‚ÏÈÔı‹-

ÎË ∂ıÓÈÎÔ‡ Δ˘ÔÁÚ·Ê›Ԣ. ΔÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ÀÔ‰ÔÌÒÓ ¤¯ÂÈ ÚÔÙ›ÓÂÈ Ó· Û˘Á¯ˆÓ¢ÙÔ‡Ó Ô

∏™∞¶ Ì ÙË ªÂÙÚfi ∞∂, Ë ∂£∂§ (ÌϠψÊÔÚ›·) Ì ٷ ∏§¶∞¶ (ÙÚfiÏÂ˚).


¶ÔÏÈÙÈ΋ 10 ΔÔ ∂ıÓÈÎfi §·¯Â›Ô ∞£∏¡∞, 26. ™ÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ ÎÏ‹ÚˆÛË ÙÔ˘ ∂ıÓÈÎÔ‡ §·¯Â›Ô˘, Ë̤ڷ 18Ë, Ù˘¯ÂÚ¤˜ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ‹Ù·Ó ÔÈ: 62 Î·È 91. ŸÏÔÈ ÔÈ ·ÚÈıÌÔ› Ô˘ ÎÏËÚÒıËÎ·Ó Î·È Ù· ÔÛ¿ Ô˘ ÎÂÚ‰›˙Ô˘Ó Â›Ó·È: ºÔÚÔÏÔÁËÙ¤ÔÈ §·¯ÓÔ›. √ ·ÚÈıÌfi˜ 91705 ÎÂÚ‰›˙ÂÈ 50.000,00 ¢ÚÒ. √ ·ÚÈıÌfi˜ 62777 ÎÂÚ‰›˙ÂÈ 10.000,00 ¢ÚÒ. √È ·ÚÈıÌÔ› 62799 Î·È 91727 ÎÂÚ‰›˙Ô˘Ó ·fi 5.000,00 ¢ÚÒ. √È ·ÚÈıÌÔ› 62510 62764 91438 Î·È 91692 ÎÂÚ‰›˙Ô˘Ó ·fi 2.000,00 ¢ÚÒ. ∞fi 1.000 ¢ÚÒ ÎÂÚ‰›˙Ô˘Ó ÔÈ ·ÚÈıÌÔ› 62372 62396 62693 62738 62742 62862 91300 91324 91621 91666 91670 91790 ∞fi 500 ¢ÚÒ ÎÂÚ‰›˙Ô˘Ó ÔÈ ·ÚÈıÌÔ› 62004 62027 62032 62041 62047 62051 62082 62093 62096 62109 62129 62179 62181 62208 62217 62265 62268 62278 62298 62316 62331 62338 62340 62365 62368 62377 62411 62419 62455 62470 62472 62523 62533 62547 62556 62562 62564 62603 62611 62612 62644 62672 62676 62680 62688 62711 62714 62739 62744 62769 62785 62805 62807 62817 62858 62894 62899 62902 62920 62921 62926 62930 62931 62938 62944 62948 62967 62980 62996 62997 91010 91021 91024 91037 91057 91107 91109 91136 91145 91193 91196 91206 91226 91244 91259 91266 91268 91293 91296 91305 91339 91347 91383 91398 91400 91451 91461 91475 91484 91490 91492 91531 91539 91540 91572 91600 91604 91608 91616 91639 91642 91667 91672 91697 91713 91733 91735 91745 91786 91822 91827 91830 91848 91849 91854 91858 91859 91866 91872 91876 91895 91908 91924 91925 91932 91955 91960 91969 91975 91979 Δ¤ÏÔ˜, ·fi 240,00 ¢ÚÒ ÎÂÚ‰›˙Ô˘Ó fiÏÔÈ ÔÈ ¿ÏÏÔÈ ·ÚÈıÌÔ› ·fi 62000 ¤ˆ˜ 62999 Î·È ·fi 91000 ¤ˆ˜ 91999 Ô˘ ‰ÂÓ ·Ó·ÁÚ¿ÊÔÓÙ·È ÛÙÔÓ ·Ú·¿Óˆ ›Ó·Î·. ∏ ∫§∏ƒø™∏ ™À¡∂Ãπ∑∂Δ∞π.

™ÙË Ê˘Ï·Î‹ ÁÈ· ÙË ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ ¶ÚÔÊ˘Ï·Î›ÛıËÎ·Ó ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·ÔÏÔÁ›· ÙÔ˘˜ ÛÙÔÓ ∞Ó·ÎÚÈÙ‹ μfiÏÔ˘ ÔÈ ÙÚÂȘ Û˘ÏÏËÊı¤ÓÙ˜, ‰‡Ô ¿Ó‰Ú˜ ËÏÈΛ·˜ 57 Î·È 28 ÂÙÒÓ Î·È Ì›· Á˘Ó·›Î· ËÏÈΛ·˜ 33 ÂÙÒÓ, Ô˘ÎÚ·ÓÈ΋˜ ηٷÁˆÁ‹˜ Ô˘ ηÙËÁÔÚÔ‡ÓÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ Ï·ıÚÔÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ. ™˘ÓÂÏ‹ÊıËÛ·Ó Ù· ÍËÌÂÚÒÌ·Ù· Ù˘ ¶·Ú·Û΢‹˜ fiÙ·Ó ÌÂÙ¤ÊÂÚ·Ó Ì ÈÛÙÈÔÏÔ˚Îfi ·fi ÙËÓ ΔÔ˘ÚΛ· 33 Ï·ıÚÔÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜. ΔÔ ÈÛÙÈÔÏÔ˚Îfi ÙÔ˘˜ ÏfiÁˆ ‚Ï¿‚˘ ÛÙ·Ì¿ÙËÛ ·ÓÔÈÎÙ¿ Ù˘ ∞ÏÔÓÓ‹ÛÔ˘ Î·È ÙfiÙ ÛÙ‹ıËΠÂȯ›ÚËÛË ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜ ÙÔ˘ ÛοÊÔ˘˜ ÛÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ ÙÔ˘ ÓËÛÈÔ‡. ∂Λ ÂÓÙÔ›ÛıËÎ·Ó ÔÈ Ï·ıÚÔÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜ Î·È Û˘ÓÂÏ‹ÊıËÛ·Ó ÔÈ Ï·ıÚÔÌÂÙ·ÊÔÚ›˜. ™‹ÌÂÚ· ı· Ô‰ËÁËıÔ‡Ó ÛÙÔ ÙÌ‹Ì· ÌÂÙ·ÁˆÁÒÓ ÁÈ· Ó· ÌÂÙ·ÊÂÚıÔ‡Ó ÛÙË Ê˘Ï·Î‹.

TPITH 27 A¶PI§I√À 2010

ªÂÙ¿ ·fi ÙËÓ Î˘‚ÂÚÓËÙÈ΋ ·fiÊ·ÛË ÁÈ· ÊÔÚÔÏfiÁËÛË ÙÔ˘ ÙËÙÈÎÔ‡ ÂȉfiÌ·ÙÔ˜

™Â «Ï¢΋ ·ÂÚÁ›·» ÔÈ ÈÏfiÙÔÈ Ù˘ ¶ÔÏÂÌÈ΋˜ ∞ÂÚÔÔÚ›·˜ ∂˘¿Á. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˜: ∞˘Ù¤˜ ÔÈ ÌÂıԉ‡ÛÂȘ ‰ÂÓ ÙÈÌÔ‡Ó ÙÔ˘˜ ·ÍȈ̷ÙÈÎÔ‡˜ Ù˘ ¶.∞. ∞£∏¡∞, 26.

 “Ï¢΋ ·ÂÚÁ›·” η٤‚ËÎ·Ó ·fi Û‹ÌÂÚ· (¯ı˜) ÙÔ Úˆ› ÔÈ ÈÏfiÙÔÈ Ù˘ ¶ÔÏÂÌÈ΋˜ ∞ÂÚÔÔÚ›·˜, ¤ÂÈÙ· ·fi ÙËÓ ·fiÊ·ÛË Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Ó· ÊÔÚÔÏÔÁ‹ÛÂÈ ÙÔ ÙËÙÈÎfi Â›‰ÔÌ· ÙˆÓ ¤ÍÈ ¯ÈÏÈ¿‰ˆÓ ¢ÚÒ, Ô˘ ·›ÚÓÔ˘Ó ·Ó¿ ÂÍ¿ÌËÓÔ. ∏ ›‰ËÛË ÚÔοÏÂÛ ÙËÓ ¤ÓÙÔÓË ·ÓÙ›‰Ú·ÛË ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ ∂ıÓÈ΋˜ ÕÌ˘Ó·˜.

√È ¯ÂÈÚÈÛÙ¤˜ Ù˘ ¶ÔÏÂÌÈ΋˜ ∞ÂÚÔÔÚ›·˜, ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·˜ ‰È¿ÊÔÚ˜ ‰ÈηÈÔÏÔÁ›Â˜, ·ÚÓÔ‡ÓÙ·È Ó· ÂÙ¿ÍÔ˘Ó ÙȘ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈṲ̂Ó˜ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈΤ˜ Ù‹ÛÂȘ ÙÔ˘˜. ΔËÓ Î›ÓËÛË ·˘Ù‹ ıÂÒÚËÛ·Ó ·Ó·Áη›· ‰ÈfiÙÈ fiˆ˜ ·ԉ›¯ıËΠÛÙË Ú¿ÍË, Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∂ıÓÈ΋˜ ÕÌ˘Ó·˜ ‰ÂÓ Î·Ù¿ÊÂÚ ӷ ÂÚ¿ÛÂÈ ÛÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË ÙËÓ ¿Ô„‹ ÙÔ˘ fiÙÈ ÙÔ ÙËÙÈÎfi Â›‰ÔÌ· ÙˆÓ ÈÏfiÙˆÓ ı· ¤ÚÂ ӷ ·Ú·Ì›ÓÂÈ Û ηıÂÛÙÒ˜ ·˘ÙÔÙÂÏÔ‡˜ ÊÔÚÔÏfiÁËÛ˘. ªÂ ÙËÓ ÊÔÚÔÏfiÁËÛË ÌÂÈÒÓÂÙ·È ·fi 700 ¢ÚÒ ¤ˆ˜ Î·È 6 ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ¢ÚÒ ÙÔ ¯ÚfiÓÔ ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙÔ ÔÛfi Ô˘ ·›ÚÓÂÈ Ô Î·ı¤Ó·˜. √È ÌfiÓ˜ Ù‹ÛÂȘ Ô˘ Á›ÓÔÓÙ·È Â›Ó·È ·˘Ù¤˜ Ô˘ ¿ÙÔÓÙ·È Û ı¤Ì·Ù· ÂıÓÈ΋˜ Î·È ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜, ‰ËÏ·‰‹ ·Ó·¯·ÈÙ›ÛÂȘ ÙÔ˘ÚÎÈÎÒÓ ·ÂÚÔÛηÊÒÓ, ·ÂÚԉȷÎÔÌȉ¤˜ ·ÛıÂÓÒÓ, ¤Ú¢ӷ Î·È ‰È¿ÛˆÛË Î·È ·ÂÚÔ˘ÚÔÛ‚¤ÛÂȘ. √È ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÎÏÈ̷ΈıÔ‡Ó ÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ Ë̤Ú˜, fiˆ˜ ϤÓ ÔÈ ›‰ÈÔÈ. ™‡Ìʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜, ÛÙÔ ¯ÔÚfi ÙˆÓ “ÌË Ù‹ÛˆӔ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÌÔ˘Ó ÔÈ ÈÏfiÙÔÈ ÙÔ˘ ÔÏÂÌÈÎÔ‡ Ó·˘ÙÈÎÔ‡ Î·È ÔÈ ÈÏfiÙÔÈ ÙÔ˘ ÛÙÚ·ÙÔ‡ ÍËÚ¿˜. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, ·ÓÙ›ÛÙÔȯ˜ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ Û˘˙ËÙÔ‡ÓÙ·È ÁÈ· ÙÔ˘˜ ‚·ÙÚ·¯·ÓıÚÒÔ˘˜ Î·È ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·ÍȈ̷ÙÈÎÔ‡˜ ÙˆÓ ˘Ô‚Ú˘¯›ˆÓ, ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ Â›Û˘ ÙÔ Â›‰ÔÌ· ÊÔÚÔÏÔÁ›ٷÈ. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ‹ ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛË Â›¯Â Á›ÓÂÈ ÙÔ 1997-1998. ∞fi ÙÔ §Ô˘ÍÂÌ‚Ô‡ÚÁÔ, fiÔ˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È, Ô ∂˘¿ÁÁÂÏÔ˜ μÂÓÈ˙¤ÏÔ˜ › fiÙÈ “ÂÎÊÚ¿˙ˆ ÙË ‚·ıÈ¿ ·ÔÁÔ‹Ù¢ÛË ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ Ï·Ô‡ -ηْ ÂÓÙÔÏ‹Ó ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ·ÛΛ ÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙˆÓ ∂ÓfiÏˆÓ ¢˘Ó¿ÌÂˆÓ Ì ‚¿ÛË ÙÔ ™‡ÓÙ·ÁÌ·- ÁÈ· ÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹

(¯ıÂÛÈÓ‹) Ì·˙È΋ ‰‹ÏˆÛË ‰‹ıÂÓ „˘¯ÔÏÔÁÈ΋˜ ·‰˘Ó·Ì›·˜ ÈÙ·Ì¤ÓˆÓ Ù˘ ¶ÔÏÂÌÈ΋˜ ∞ÂÚÔÔÚ›·˜ Ó· ÂÎÙÂϤÛÔ˘Ó Ù· ÙËÙÈο ÙÔ˘˜ ηı‹ÎÔÓÙ· ÛÙȘ ÌË ÂȯÂÈÚËÛȷΤ˜ Ù‹ÛÂȘ, ÂÂȉ‹ ‹ıÂÏ·Ó Ì ÙÔÓ ÙÚfiÔ ·˘ÙfiÓ Ó· ‰È·Ì·ÚÙ˘ÚËıÔ‡Ó ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù¿ÚÁËÛË Ù˘ ·˘ÙÔÙÂÏÔ‡˜ ÊÔÚÔÏfiÁËÛ˘ ÙÔ˘ ÙËÙÈÎÔ‡ ÂȉfiÌ·ÙÔ˜ [...] ∂›Ó·È ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ·Ôı·ÚÚ˘ÓÙÈÎfi Ó· ÛÙ¤ÏÓÔ˘Ó Î¿ÔÈÔÈ ÛÙÔÓ ÂÏÏËÓÈÎfi Ï·fi Ì‹Ó˘Ì· fiÙÈ ÔÈ ŒÏÏËÓ˜ ·ÂÚÔfiÚÔÈ ÂÙÔ‡Ó ÛÙÔ˘˜ Ô˘Ú·ÓÔ‡˜ Ù˘ ·ÙÚ›‰·˜, fi¯È ÏfiÁˆ ·›ÛıËÛË Î·ı‹ÎÔÓÙÔ˜, ·ÏÏ¿ ÁÈ·

ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡˜ ÏfiÁÔ˘˜ [...] ∂›Ó·È ÂÍ›ÛÔ˘ ·Ôı·ÚÚ˘ÓÙÈÎfi Ó· ÛÙ¤ÏÓÔ˘Ó Î¿ÔÈÔÈ ÙÔ Ì‹Ó˘Ì· fiÙÈ Ô Î·ı¤Ó·˜ ÌÔÚ› Ó· ηٷ¯Ú¿Ù·È ÙÔ Ì¤ÛÔ Ô˘ ‰È·ı¤ÙÂÈ ˆ˜ ›ÂÛË ÁÈ· Û˘ÓÙ¯ÓÈ·ÎÔ‡˜ ÏfiÁÔ˘˜, ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ Ë ·ÙÚ›‰· ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ÌÈ· ·ÓÂıÓÈ΋ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ·Ó·Û˘ÁÎÚfiÙËÛ˘”. √È ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ ηٷϋÁÔ˘Ó, “·˘Ù¤˜ ÔÈ ÌÂıԉ‡ÛÂȘ ‰ÂÓ ÙÈÌÔ‡Ó ÙÔ ÛÒÌ· ÙˆÓ ·ÍȈ̷ÙÈÎÒÓ Ù˘ ¶ÔÏÂÌÈ΋˜ ∞ÂÚÔÔÚ›·˜. ºÙ·›Ó ÚˆÙ›ÛÙˆ˜ ÔÈ Ï›ÁÔÈ Ô˘ ·Ú¤Û˘Ú·Ó ÙÔ˘˜ ÔÏÏÔ‡˜”

ŒıÂÛÂ Ô ∞ÓÙ. ™·Ì·Ú¿˜ ÛÙËÓ ÙÚfiÈη Ô˘ ÙÔÓ ÂÈÛΤÊÙËÎÂ

¶Úfi‚ÏËÌ· ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ Û˘ÓÔ¯‹˜ ·fi ÙËÓ ·‡ÍËÛË Ù˘ ·ÓÂÚÁ›·˜ ∏ Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÎÚ¿ÙËÛ 70 ÏÂÙ¿ Î·È ‹Ù·Ó ΢ڛˆ˜ «Ù¯ÓÈ΋˜ ʇÛˆ˜» ∞£∏¡∞, 26.

ΔÔ Úfi‚ÏËÌ· Ù˘ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ Û˘ÓÔ¯‹˜ Î·È ÙˆÓ ·ÓÙȉڿÛÂˆÓ Ô˘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÚÔÎÏËıÔ‡Ó ·fi ÙËÓ ·‡ÍËÛË Ù˘ ·ÓÂÚÁ›·˜ Î·È Ù· ÏÔ˘Î¤Ù· ÙˆÓ ÌÈÎÚÔÌÂÛ·›ˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ·Ó ÈÂÛÙÔ‡Ó ÎÈ ¿ÏÏÔ, ¤ıÂÛÂ Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¡¢, ∞ÓÙÒÓ˘ ™·Ì·Ú¿˜, ÛÙËÓ ÙÚfiÈη ÙÔ˘ ¢¡Δ, Ù˘ ∂.∂ Î·È Ù˘ ∂∫Δ Ô˘ ÙÔÓ ÂÈÛΤÊÙËΠÛÙË ƒËÁ›ÏÏ˘ Û‹ÌÂÚ· (¯ı˜) ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì·. ∏ Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÎÚ¿ÙËÛ 70 ÏÂÙ¿ Î·È ‹Ù·Ó ΢ڛˆ˜ “Ù¯ÓÈ΋˜ ʇÛˆ˜” ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ ¡¢ ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËÎ·Ó Î·È ·Ó·Ï‡ıËÎ·Ó ÔÈ ı¤ÛÂȘ ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË Ù˘ ÎÚ›Û˘, ‰›ÓÔÓÙ·˜ ȉȷ›ÙÂÚË ¤ÌÊ·ÛË ÛÙËÓ ·Ó¿ÁÎË Ó· ·ÔÊ¢¯ı› ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ‡ÊÂÛË ÛÙËÓ √ÈÎÔÓÔÌ›·, Ë ÔÔ›· ı· Ì·˜ Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ Û ʷ‡ÏÔ Î‡ÎÏÔ ÂÍ·ÈÙ›·˜ Ù˘ Ì›ˆÛ˘ ÙÔ˘ ∞.∂.¶, fiˆ˜ ÙfiÓÈÛÂ Ô ∞. ™·Ì·Ú¿˜. ∂¤ÌÂÈÓ ÛÙȘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ Ô˘ ¤Î·Ó ÁÈ· ̤ÙÚ· - ·Ó·Ù˘ÍȷΤ˜ ·Ó¿Û˜ Ô˘ ı· ÙÔÓÒÛÔ˘Ó ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·, Ì ȉȷ›ÙÂÚË ¤ÌÊ·ÛË ÛÙËÓ ··Û¯fiÏËÛË Î·È ÛÙËÓ ˘ÂÚ¿ÛÈÛË ÙˆÓ ı¤ÛÂˆÓ ÂÚÁ·Û›·˜. √ ∞. ™·Ì·Ú¿˜ ¤ıÂÛ Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÙfiÓÔ˘˜ ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË Ó· ‰È·Ê˘Ï·¯Ù› Ë ÎÔÈÓˆÓÈ΋ Û˘ÓÔ¯‹ Û ÌÈ· ·ÓÂÙ˘Á̤ÓË Â˘Úˆ·˚΋ ¯ÒÚ·, fiˆ˜ Ë ∂ÏÏ¿‰·, fi¯È ÌfiÓÔ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÚÔÊ·Ó›˜ ÏfiÁÔ˘˜ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ÈÛÔÚÚÔ›·˜ Î·È ‰ÈηÈÔÛ‡Ó˘, ·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ· ÏfiÁÔ˘˜ ÂÓ›Û¯˘Û˘

Ù˘ ÂÓÂÚÁÔ‡ ˙‹ÙËÛ˘. ΔÔ ÎÏÈÌ¿ÎÈÔ ·ÔÙÂÏÔ‡Û·Ó ‰‡Ô ÂÎÚfiÛˆÔÈ ·fi ÙÔ ¢¡Δ, ¤Ó·˜ Ù˘ ∂.∂ Î·È ¤Ó·˜ Ù˘ ∂∫Δ. √È ··ÓÙ‹ÛÂȘ Ô˘ ¤‰ÈÓ·Ó ‹Ù·Ó ·˘ÛÙËÚ¿ Ù¯ÓÔÎÚ·ÙÈ΋˜ ʇÛˆ˜ Î·È Â¤ÌÂÈÓ·Ó ÛÙËÓ ··Ú¤ÁÎÏÈÙË Ù‹ÚËÛË Ù˘ ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈ΋˜ ÂÈı·Ú¯›·˜. ™ÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó Ô ÂÎÚfiÛˆÔ˜ Ù˘ ¡¢ ¶. ¶·Ó·ÁȈÙfiÔ˘ÏÔ˜, Ô ÙÔÌ¿گ˘ ∂͈ÙÂÚÈÎÒÓ ¢. ∞‚Ú·ÌfiÔ˘ÏÔ˜, Ô ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ ÙÔ˘ ÁÚ·Ê›Ԣ ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ Ù˘ ¡.¢., ∫. ∞Ú‚·ÓÈÙfiÔ˘-

ÏÔ˜, Ô ·Ó. ÙÔÌ¿گ˘ √ÈÎÔÓÔÌ›·˜, ÃÚ.™Ù·˚ÎÔ‡Ú·˜ Î·È ÔÈ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔÈ ÙÔ˘ ∞. ™·Ì·Ú¿, £. μ¿Ú‰·˜, °. ªÔ˘ÚÌÔ‡Ú·˜ Î·È ÃÚ. §·˙·Ú›‰Ë˜.

√È Ù¯ÓÔÎÚ¿Ù˜ ¤ÊÙ·Û·Ó ÛÙË ƒËÁ›ÏÏ˘ Ì ÙÔ ÁÓˆÛÙfi ÌÈÎÚfi ‚·Ó Ô˘ οÓÔ˘Ó ÙȘ ÌÂÙ·ÎÈÓ‹ÛÂȘ ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·.


M·ÁÓËÛ›· 11

TPITH 27 A¶PI§I√À 2010

™‡ÏÏË„Ë 6 ·ıÈÁÁ¿ÓˆÓ

ΔÔÓ›ÛÙËΠ۠Â›Î·ÈÚË ÂΉ‹ÏˆÛË ÙÔ˘ ¢ÈÎËÁÔÚÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ μfiÏÔ˘

ŒÚ¯ÔÓÙ·È ÌÂÁ¿Ï˜ ·Ó·ÙÚÔ¤˜ ™ÙȘ ÂÚÁ·ÛȷΤ˜ Û¯¤ÛÂȘ, ÙÔ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎfi Î·È ÙÔ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎfi

Œ

Ú¯ÔÓÙ·È ·Ó·ÙÚÔ¤˜ Û ÂÚÁ·ÛȷΤ˜ Û¯¤ÛÂȘ, ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎfi Î·È ÊÔÚÔÏÔÁÈÎfi. ΔÔ ÙÔ›Ô, ·ÎfiÌË Â›Ó·È ıÔÏfi, ˆÛÙfiÛÔ ÔÈ ·ÏÏ·Á¤˜ ·˘Ù¤˜ ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÙ·È fiÙÈ ı· Â›Ó·È ÌÂÁ¿Ï˜ Î·È ÛÔ‚·Ú¤˜. ∞˘Ùfi ÚÔ·ÙÂÈ ·fi ÙȘ ÔÌÈϛ˜ ÙÚÈÒÓ ‰È·ÎÂÎÚÈÌ¤ÓˆÓ ÚÔÛÎÂÎÏËÌ¤ÓˆÓ ÛÙËÓ ¯ıÂÛÈÓ‹ Â›Î·ÈÚË ÂΉ‹ÏˆÛË ÙÔ˘ ¢ÈÎËÁÔÚÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ μfiÏÔ˘, Ì ı¤Ì· “∂›Î·ÈÚ˜ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ ÛÙÔ ‰›Ô ÙˆÓ ÂÚÁ·ÛÈ·ÎÒÓ, ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÒÓ Î·È ÊÔÚÔÏÔÁÈÎÒÓ Û¯¤ÛˆӔ .

°È· ÂÏ·ÛÙÈΤ˜ Û¯¤ÛÂȘ Ô˘ ı· Ô‰ËÁ‹ÛÔ˘Ó Û ·Ó·ÙÚÔ‹ ÙˆÓ ÂÚÁ·ÛÈ·ÎÒÓ ıÂÛÌÒÓ ¤Î·Ó ÏfiÁÔ Ô ÔÌfiÙÈÌÔ˜ ηıËÁËÙ‹˜ Ù˘ ¡ÔÌÈ΋˜ ™¯ÔÏ‹˜ ÙÔ˘ ∞ÚÈÛÙÔÙÂÏ›Ԣ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ Î·È ÚÒËÓ Â˘Úˆ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ Î. πˆ·Ó. ∫Ô˘ÎÈ¿‰Ë˜. °È· ¤Ó· ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎfi Ô˘ ˆÛÙfiÛÔ Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ÎÈÓÂ›Ù·È ÚÔ˜ ÙËÓ Î·Ù‡ı˘ÓÛË ÂÚÈÎÔÒÓ ·ÚÔ¯ÒÓ ¯ˆÚ›˜ ·‡ÍËÛË fiÚˆÓ, Ì›ÏËÛÂ Ô Î. ∞Á. ™ÙÂÚÁ›Ô˘, ηıËÁËÙ‹˜ Ù˘ ¡ÔÌÈ΋˜ Û¯ÔÏ‹˜ ÙÔ˘ ∞ÚÈÛÙÔÙÂÏ›Ԣ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢, ÂÓÒ ÛÙȘ ·ÏÏ·Á¤˜ Î·È ÛÙÔ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎfi - ΢ڛˆ˜ fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÛÙÔ˘˜ ‰ÈÎËÁfiÚÔ˘˜- ·Ó·Ê¤ÚıËÎÂ Ô Î. ∏Ï›·˜ ª‹ÙÛÈÔ˜, ÂÌÂÈÚÔÁÓÒÌˆÓ Ù˘ √ÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ Î·È ∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ∂ÏÏ¿‰Ô˜. ¶ÚÔÏÔÁ›˙ÔÓÙ·˜ ÙËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¢ÈÎËÁÔÚÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ Î. ∞. μÔÏÈÒÙ˘ ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓÔ˜ Î·È ÛÙË Û˘Ó‰ڛ·ÛË Ù˘ √ÏÔ̤ÏÂÈ·˜ ÙˆÓ ÚÔ¤‰ÚˆÓ ÙˆÓ ¢ÈÎËÁÔÚÈÎÒÓ ™˘ÏÏfiÁˆÓ ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛ ˆ˜ ÔÏϤ˜ ·fi ÙȘ ÂÂÚ¯fiÌÂÓ˜ ·ÏÏ·Á¤˜ ‚Ú›ÛÎÔ˘Ó ·ÓÙ›ıÂÙÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ‰ÈÎËÁfiÚÔ˘˜ ÁÈ’ ·˘Ùfi Î·È Ù¤ıËÎ·Ó ˘fi„Ë ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁÔ‡ ¢ÈηÈÔÛ‡Ó˘. √ Î. ™ÙÂÚÁ›Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚıËΠÛÙËÓ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈ΋ ÌÂÙ·ÚÚ‡ıÌÈÛË Î·È Ì ÙËÓ È‰ÈfiÙËÙ·

ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ Ù˘ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ÙÔ˘ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÔ‡ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ ‰È·ÏfiÁÔ˘, Ô˘ ‹‰Ë ÔÏÔÎÏËÚÒıËÎÂ. ΔÔ Û¯ÂÙÈÎfi fiÚÈÛÌ· Ù˘ ÂÈÙÚÔ‹˜ ηٷ٤ıËΠÛÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ∂ÚÁ·Û›·˜. √ Î. ™ÙÂÚÁ›Ô˘ ·Ó¤ÊÂÚ ˆ˜ ‰ÂÓ ÁÓˆÚ›˙ÂÈ ·Ó ÙÔ ÀÔ˘ÚÁ›Ô, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ÌÂÙ·ÚÚ‡ıÌÈÛ˘, ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ ÙȘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ Ù˘ ∂ÈÙÚÔ‹˜. “∞fi Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· Ô˘ Ì·ı·›ÓÔ˘ÌÂ, ›Â, Â›Ó·È fiÙÈ ı· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ Î·È ÙÔ fiÚÈÛÌ· Î·È ÙȘ ÂÓÙÔϤ˜ ÙˆÓ ∂ÈÙÚfiˆÓ ‹ ÙˆÓ ÂÎÚÔÛÒˆÓ ÙÔ˘ ¢¡Δ. ∂›Ó·È ¤Ó· ‰‡ÛÎÔÏÔ Úfi‚ÏËÌ·. ΔÔ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰ÔÙÈÎfi ˙‹ÙËÌ· ¤¯ÂÈ Á›ÓÂÈ ϤÔÓ ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈÎfi Úfi‚ÏËÌ· Î·È ¤¯ÂÈ ÍÂʇÁÂÈ ·fi ÙË ÏÔÁÈ΋ ÂÓfi˜ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ ˙ËÙ‹Ì·ÙÔ˜”. √ Î. ™ÙÂÚÁ›Ô˘ ÂÂÛ‹Ì·Ó fiÙÈ ÙÔ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· ‰ÂÓ Â›Ó·È ‚ÈÒÛÈÌÔ Î·È ÙfiÓÈÛ fiÙÈ ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· ¤ÁÈÓ Ô͇ÙÂÚÔ ÌÂÙ¿ ÙÔ 2008. ¶·ÚÔ˘Û›·Û ˙ÔÊÂÚ‹ ÙËÓ ÂÈÎfiÓ· ÙˆÓ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÒÓ Ù·Ì›ˆÓ Î·È ÂÂÛ‹Ì·Ó ˆ˜ ÙȘ ·ÏÏ·Á¤˜ ÛÙÔ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎfi Ê·›ÓÂÙ·È ˆ˜ ı· ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÈ Ë ÂÚÈÎÔ‹ ÙˆÓ Û˘ÓÙ¿ÍÂˆÓ - ηٿ 40% ÂÚ›Ô˘- ÔÏÏÒÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ fiÚˆÓ, ¯ˆÚ›˜ fï˜ Ó· ‰›ÓÂÙ·È Ï‡ÛË ÛÙËÓ ·‡ÍËÛË ÙˆÓ fiÚˆÓ. Δ· “ÌÏÔοÎÈ·”, Ë ÌÂÚÈ΋ ··Û¯fiÏËÛË,

ÔÈ ‰È·ıÂÛÈÌfiÙËÙ˜ Â›Ó·È ÌÂÚÈο ·fi Ù· ÛÙÔȯ›· Ô˘ Ê·›ÓÂÙ·È ˆ˜ ı· ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙Ô˘Ó ÙÔ ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ ÁÈ· ÙȘ ÂÚÁ·ÛȷΤ˜ Û¯¤ÛÂȘ, Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ÏËÚÔÊfiÚËÛË ÙÔ˘ Î. ∫Ô˘ÎÈ¿‰Ë, Ô ÔÔ›Ô˜ ÚfiÛıÂÛ ˆ˜ “ηÓ›˜ ‰ÂÓ ÁÓˆÚ›˙ÂÈ Ì ‚‚·ÈfiÙËÙ· ÙÈ ı· Á›ÓÂÈ Ì ÙȘ Û˘ÏÏÔÁÈΤ˜ Û˘Ì‚¿ÛÂȘ ÂÚÁ·Û›Â˜, ÙÔÓ 14Ô ÌÈÛıfi Î·È Ù· ÂȉfiÌ·Ù·”. √ Î. ∫Ô˘ÎÈ¿‰Ë˜ Ì›ÏËÛ ÁÈ· ·Ó·ÙÚÔ¤˜ ÛÙȘ ÂÚÁ·ÛȷΤ˜ Û¯¤ÛÂȘ, ˆÛÙfiÛÔ ·¤Ê˘Á ӷ ÙÔÔıÂÙËı›. “ΔÔ ÚÔÛ¯¤˜ ‰›Î·ÈÔ ı· Â›Ó·È fiÏÔ Î·È ÈÔ ÂÏ·ÛÙÈÎfi. ¢ÂÓ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ì ÙȘ ÌÂÙ·ÚÚ˘ıÌ›ÛÂȘ ÛÙȘ ÂÚÁ·ÛȷΤ˜ Û¯¤ÛÂȘ, ·ÏÏ¿ Ôχ ÊÔ‚Ô‡Ì·È ˆ˜ ı· Â›Ó·È Ôχ ÛÔ‚·Ú¤˜” ·Ó¤ÊÂÚ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο. “ΔÚ›· Â›Ó·È Ù· ‚·ÛÈο ÛÙÔȯ›· ÙÔ˘ ÚÔ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜: ∏ ˘ÔÙ›ÌËÛË, Â‰Ò Î·È ¯ÚfiÓÈ·, Ù˘ ·Ó¿Á΢ ÁÈ· ·‡ÍËÛË Ù˘ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ·˜, Ë ··Í›ˆÛË ÙÔ˘ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ ÎÚ¿ÙÔ˘˜ Î·È Ë ‰È›ۉ˘ÛË Ì˯·ÓÈÛÌÒÓ ÌÂ Û˘ÌʤÚÔÓÙ· ÛÙË Ï‹„Ë ·ÔÊ¿ÛˆÓ, ‰ËÏ·‰‹ Ë Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ÔÏÈÙÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜”, fiˆ˜ ›Â. “∫·Ì›· ÌÂÙ·ÚÚ‡ıÌÈÛË, ÙfiÓÈÛÂ, ‰ÂÓ ı· ÂÙ‡¯ÂÈ ·Ó ÙÔ ∫Ú¿ÙÔ˜ ‰ÂÓ ÂÊ·ÚÌfiÛÂÈ ÙÔ˘˜ ¡fiÌÔ˘˜. ∏ ÌË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙˆÓ ¡fiÌˆÓ ¤¯ÂÈ ÚÔηϤÛÂÈ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·” ÚfiÛıÂÛ ηÈ

ÛËÌ›ˆÛ fiÙÈ “ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· 10ÂÙ›· ·˘Í¿ÓÂÙ·È Ô ·ÚÈıÌfi˜ ·˘ÙÒÓ Ô˘ ˙Ô˘Ó ·fi ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋”. “ªÂÚÈ΋ ··Û¯fiÏËÛË, ÂÓÔÈΛ·ÛË ÂÚÁ·˙Ô̤ӈÓ, ÂÎ ÂÚÈÙÚÔ‹˜ ÂÚÁ·Û›·, Û˘Ì‚¿ÛÂȘ ÔÚÈṲ̂ÓÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ ÚԂϤÔÓÙ·È Î·È ·ÂÈÏÔ‡Ó ıÂÛÌÔ‡˜. ΔÔ ÓfiËÌ· Ù˘ ÌÂÙ·ÚÚ‡ıÌÈÛ˘ ÏÔÈfiÓ Â›Ó·È Ó· ÌÂȈı› ·˘Ù‹ Ë Î·Ù·ÛÙÚ·Ù‹ÁËÛË Î·È Ó· ·ÔηٷÛÙ‹ÛÔ˘Ì ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· ÙˆÓ ‰ÈÎ·ÈˆÌ¿ÙˆÓ ÂÚÁ·Û›·˜” ÛËÌ›ˆÛÂ. °È· Ù· Ó¤· ÊÔÚÔÏÔÁÈο ̤ÙÚ· Ì›ÏËÛÂ Ô Î. ª‹ÙÛÈÔ˜ ÙÔÓ›˙ÔÓÙ·˜ fiÙÈ Ù· ̤ÙÚ· ı· Â›Ó·È ‚·ÚÈ¿. ∞ӷʤÚıËΠÛÙȘ ÚÔÛ·ÚÌÔÁ¤˜ Ô˘ ÂÈ‚¿ÏÏÂÈ Ë ∂˘Úˆ·˚΋ ŒÓˆÛË, ·ÏÏ¿ Î·È Û ·˘Ù¿ Ô˘ ı¤ÏÂÈ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ÁÈ· Ó· ·ÔʤÚÔ˘Ó ¯Ú‹Ì·Ù·. “∂›Ó·È 90 ¿ÚıÚ· Î·È Ó· ‰Ô‡Ì ÔÈÔÈ ı›ÁÔÓÙ·È Î·È ÔÈÔÈ fi¯È, ÁÈ·Ù› Û οı ÊÔÚÔÏÔÁÈÎfi ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ·ÓÈÛfiÙËÙ˜. ÕÚ· Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È ¤Ó· ÛÙ·ıÂÚfi, ‰È·¯ÚÔÓÈÎfi, ·Ïfi Î·È Î·Ù·ÓÔËÙfi, ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ù· ÔÔ›· ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÙÔ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎfi ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ. ¶ÔχÏÔÎÔ Á›ÓÂÙ·È, Ì ‰È¿ÊÔÚ˜ ·ÓÙÈÊ¿ÛÂȘ, ÔfiÙ ı· ı¤ÏÔ˘ÌÂ Î·È ¿ÏÈ ÂÚÌËÓ›˜, ÛÂÌÈÓ¿ÚÈ· Î·È ËÌÂÚ›‰Â˜” ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛÂ. ΔԇϷ ∫ÂοÙÔ˘

™˘Ó·ÓÙ‹ÛÂȘ Ì ÛÙÂϤ¯Ë ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ˘ ÛÙÔ ¶‹ÏÈÔ

∏ ¡√¢∂ ÁÈ· ÙËÓ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË ÛÙË Ó¤· ÂÔ¯‹ ∞fi ÙË ¡√.¢.∂ ª·ÁÓËÛ›·˜ Ù˘ ¡¢ ·Ó·ÎÔÈÓÒıËΠfiÙÈ ÙËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË ¶¤ÌÙË 22/04/2010 Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËÎÂ Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ì ∞˘ÙÔ‰ÈÔÈÎËÙÈο ÛÙÂϤ¯Ë ÙÔ˘ ¶ËÏ›Ô˘ ÛÙËÓ ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹, Ì ÙÔ ¶ÚÔ‰ÚÂ›Ô Ù˘ ¡√.¢.∂ Î·È ÙÔÓ À‡ı˘ÓÔ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Ù˘ °Ú·ÌÌ·Ù›·˜ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ÙÔ˘ ∫fiÌÌ·ÙÔ˜, Î. º›ÏˆÓ· ¶·ÚÚËÛÈ¿‰Ë, Ì ı¤Ì· Û˘˙‹ÙËÛ˘ “ÙËÓ ÔÚ›· Î·È ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ Ù˘ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ÛÙË Ó¤· ÂÔ¯‹”. ∫·È

ÚÔÙ›ıÂÙ·È ÛÙËÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË: ∏ ¡¤· ¢ËÌÔÎÚ·Ù›· Î·È Ù· ∞˘ÙÔ‰ÈÔÈÎËÙÈο ™ÙÂϤ¯Ë ‰›ÓÔ˘Ó ‰˘Ó·ÌÈο ÙÔ ·ÚfiÓ ÛÙȘ ÚÔÎÏ‹ÛÂȘ Ù˘ Ó¤·˜ ÂÔ¯‹˜, ÁÈ·Ù› ÛÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô Ù˘ ·ÁÎfiÛÌÈ·˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÎÚ›Û˘ Ô˘ ‰È·Ó‡Ô˘ÌÂ, ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·fi οı ÊÔÚ¿ ··ÈÙÂ›Ù·È Ë ÂÁÚ‹ÁÔÚÛË Î·È Ë ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛË fiÏˆÓ ÙˆÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ‰˘Ó¿ÌˆÓ.∏ ΔÔÈ΋ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË, ˆ˜ Ô ÏËÛȤÛÙÂÚÔ˜ ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ Ô-

ϛ٘ ıÂÛÌfi˜, ηÏÂ›Ù·È Ó· ‰È·‰Ú·Ì·Ù›ÛÂÈ Ó¤Ô Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎfi ÚfiÏÔ “ÂÓÙ·Á̤ÓÔ” ÛÙË Ó¤· Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·.∫·ÏÂ›Ù·È Ó· ÚÔÛηϤÛÂÈ ÙÔ˘˜ ÂÓÂÚÁÔ‡˜ Ôϛ٘, Ó· ÂÓÂÚÁÔÔÈ‹ÛÂÈ ÙȘ ÙÔÈΤ˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈΤ˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ Î·È Ó· ÂÎÊÚ¿ÛÂÈ ÙËÓ ·ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë Ù˘ ÎÔÈÓˆÓ›·˜ ÛÙÔ˘˜ ·‰‡Ó·ÌÔ˘˜ Û˘ÌÔϛ٘ Ì·˜. ªÂ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈ΋ ·ÔΤÓÙÚˆÛË, Ì ·ÓÂÍ·ÚÙËÛ›· fiÚˆÓ, Ì ¢¤ÏÈÎÙË Î·È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈ΋ ‰ÈÔ›ÎËÛË, ηÏ›-

Ù·È Ó· ·ÔÙÂϤÛÂÈ ÙÔÓ Î‡ÚÈÔ ˘ÏÒÓ· ÌÈ·˜ ¢ËÌÂÚÔ‡Û·˜ ÔÏÈÙ›·˜.™ÙËÓ Û˘Ó¿ÓÙËÛË ·Ú·‚Ú¤ıËÎ·Ó ÔÈ ¢‹Ì·Ú¯ÔÈ ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹˜, Î. °·˚Ù·Ó¿˜ ªÈÏÙÈ¿‰Ë˜, ªËÏÂÒÓ, Î. ∞Ú¤ı·˜ ∞fiÛÙÔÏÔ˜, ™ËÈ¿‰Ô˜, Î. μ·ÎԇϷ˜ ™Ù·Ì¿Ù˘, ∞ÚÙ¤Ìȉ·˜, Î. ∞ÏÂÍfiÔ˘ÏÔ˜ ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜, ηıÒ˜ Î·È ¿ÏÏ· ÛÙÂϤ¯Ë Ù˘ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘. ∂›Û˘ Ë ¡√.¢.∂ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÂÓËÌÂÚÒÓÂÈ fiÙÈ ·‡ÚÈÔ Î·È ÒÚ·

¶ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›Â˜ ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞ ª·ÁÓËÛ›·˜ ™Â ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞ ª·ÁÓËÛ›·˜, ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ, ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È: ŒÎÙ·ÎÙ˜ Û˘Óı‹Î˜ ¤¯Ô˘Ó ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËı› ÌÂÙ¿ ÙËÓ ¤ÓÙ·ÍË Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ì·˜ ÛÙÔ Ì˯·ÓÈÛÌfi ÂÈÙ‹ÚËÛ˘ ÙˆÓ ∂∂-¢¡Δ. ªÂ ‚¿ÛË ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˜ ·ÔÊ¿ÛÂȘ ·›ÚÓÔ˘Ì ÔÏÈÙÈΤ˜ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›Â˜ ÂÓ¿ÓÙÈ· ÛÙ· ̤ÙÚ· Î·È ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ∫˘‚¤ÚÓËÛ˘ -¢¡Δ-∂∂. ∫·Ïԇ̠۠ÂÓfiÙËÙ· ‰Ú¿Û˘, ÎÏÈ̿ΈÛË ÙˆÓ ·ÁÒÓˆÓ Î·È Û˘ÓÙÔÓÈÛÌfi, ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·ÙÚÔ‹ ·˘Ù‹˜ Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜, ÁÈ· ÙËÓ ˘ÂÚ¿ÛÈÛË ÙˆÓ ÂÚÁ·ÙÈÎÒÓ Î·È ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ‰ÈηȈ̿وÓ. ¶ÚÔÙ›ÓÔ˘Ì ÙËÓ Û˘ÁÎÚfiÙËÛË ÂÓfi˜ ·ÚÈÛÙÂ-

ÚÔ‡ ÌÂÙÒÔ˘ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ Î·È ÎÔÈÓ‹˜ ‰Ú¿Û˘ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·ÙÚÔ‹ ·˘Ù‹˜ Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ Û ∂ÏÏ¿‰· Î·È ∂˘ÚÒË. ∫·Ïԇ̠ÁÈ· ÙË Û˘ÁÎÚfiÙËÛË Ï·ÙÂÈÒÓ ∂ÈÙÚÔÒÓ ∞ÁÒÓ· ·ÓÙÔ‡, Û οı ÁÂÈÙÔÓÈ¿, Û οı ÂÚÁ·ÙÈÎfi ¯ÒÚÔ, Û ÙÔÈÎfi Î·È ÎÏ·‰ÈÎfi Â›‰Ô. ∂ÓˆÙÈο, ‰Ú·ÛÙ‹ÚÈ·, ·ÔÊ·ÛÈÛÙÈο. ™ÙËÓ Î·Ù‡ı˘ÓÛË ·˘Ù‹, Ô ™Àƒπ∑∞: 1) ∫·Ï› ÛÂ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÛÙÔ Û˘ÏÏ·ÏËÙ‹ÚÈÔ Û‹ÌÂÚ· 27 ∞Ú›ÏË ÛÙȘ 19.00 ÛÙËÓ ¶Ï·Ù›· ∂Ï¢ıÂÚ›·˜. 2) ∫·Ï› fiÏÔ˘˜ Î·È fiϘ Ó· ‰ÒÛÔ˘Ì ÙÔÓ Î·-

χÙÂÚÔ Ì·˜ ·˘Ùfi ÁÈ· ÙË ÂÈÙ˘¯›· ÙˆÓ ÊÂÙÈÓÒÓ Û˘ÏÏ·ÏËÙËÚ›ˆÓ Ù˘ ∂ÚÁ·ÙÈ΋˜ ¶ÚˆÙÔÌ·ÁÈ¿˜, Ô˘ ·ÔÎÙÔ‡Ó ÎÚ›ÛÈÌË ÛËÌ·Û›· ̤۷ ÛÙË Û˘Á΢ڛ·. 3) ∫·Ï› Â›Û˘ ÌÂı·‡ÚÈÔ ÙÔ Úˆ› fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ Î·È fiÏÔ ÙÔ Ï·fi ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ Ó· Û˘Ì·Ú·ÛÙ·ıÔ‡Ó Ì ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘˜ ÛÙ· ¢ÈηÛÙ‹ÚÈ· ÙÔ˘˜ ·ÔÏ˘Ì¤ÓÔ˘˜ Ù˘ ª∂Δ∫∞ Î·È 4) Δ¤ÏÔ˜ ηÏ› ÙÔ ∂.∫.μ. Î·È ÙÔ ¡Ô̷گȷÎfi ΔÌ‹Ì· Ù˘ ∞¢∂¢À ª·ÁÓËÛ›·˜ Ó· ÚÔÎËÚ‡ÍÔ˘Ó 3/ˆÚË ÛÙ¿ÛË ÂÚÁ·Û›·˜ ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ¶¤ÌÙË, ÒÛÙ ӷ ‰È¢ÎÔÏ˘ÓıÔ‡Ó ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ Ó· ·Ú·‚ÚÂıÔ‡Ó ÛÙ· ¢ÈηÛÙ‹ÚÈ·.

20:00, Ï‹ÁÂÈ Ë ÚÔıÂÛÌ›· ÂÁÁÚ·Ê‹˜ Ó¤ˆÓ ÌÂÏÒÓ ÙÔ˘ ∫fiÌÌ·ÙÔ˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ı· ¤¯Ô˘Ó ‰Èη›ˆÌ· „‹ÊÔ˘ ηٿ ÙȘ ÚÔÛ¯›˜ ÂÛˆÎÔÌÌ·ÙÈΤ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜.

«Δ‡Êψӷӻ ÙÔ˘˜ Ô‰ËÁÔ‡˜ Î·È ÂÙÔ‡Û·Ó ¤ÙÚ˜ ÛÙ· ‰ÈÂÚ¯fiÌÂÓ· πà ¶¤ÓÙ ·Ó‹ÏÈÎÔÈ ·ı›ÁÁ·ÓÔÈ Î·È ¤Ó·˜ ÂÓ‹ÏÈη˜ -19 ÂÙÒÓ- οÙÔÈÎÔÈ ∞Á›·˜ ¶·Ú·Û΢‹˜ μfiÏÔ˘, Û˘ÓÂÏ‹ÊıËÛ·Ó ·fi ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ‡˜ ÂÂȉ‹ ÂÙÔ‡Û·Ó ¤ÙÚ˜ Û ‰ÈÂÚ¯fiÌÂÓ· ·˘ÙÔΛÓËÙ· ÛÙÔÓ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi ‰ÚfiÌÔ. ¶ÚÈÓ ·fi ÙȘ ¤ÙÚ˜, ÔÈ Ó·ÚÔ› ·ı›ÁÁ·ÓÔÈ “Ù‡ÊψӷӔ ÙÔ˘˜ ‰ÈÂÚ¯fiÌÂÓÔ˘˜ Ô‰ËÁÔ‡˜ Ì ÙÔ Êˆ˜ Ê·ÎÔ‡. √È ¤ÓÙ ·Ó‹ÏÈÎÔÈ ı· ‰ÈηÛÙÔ‡Ó ÛÙÔ ªÔÓÔÌÂϤ˜ ∞ÓËÏ›ÎˆÓ ÛÙȘ 25 ∞ÚÈÏ›Ô˘, ÂÓÒ Ô 19¯ÚÔÓÔ˜ ·Ú·¤ÌÊıËΠ¯ı˜ ÛÙÔ ∞˘ÙfiʈÚÔ, Ô˘ fï˜ ÙÔÓ ¤ÎÚÈÓ ·ıÒÔ. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ· ÔÈ ¤ÍÈ ·ı›ÁÁ·ÓÔÈ ÂÓÙÔ›ÛıËÎ·Ó Ï›ÁÔ ÌÂÙ¿ Ù· ÌÂÛ¿Ó˘¯Ù· Ù˘ ∫˘Úȷ΋˜ ÛÙËÓ Á¤Ê˘Ú· Ù˘ Û˘ÓÔÈΛ·˜ ∞Á›·˜ ¶·Ú·Û΢‹˜ Ô˘ “‚ϤÂÈ” ÚÔ˜ ÙÔÓ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi ‰ÚfiÌÔ. ∏ ÔÌ¿‰· ÙˆÓ Ó·ÚÒÓ ·ıÈÁÁ¿ÓˆÓ, fiˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È Î·È ÛÙÔ Î·ÙËÁÔÚËÙ‹ÚÈÔ, ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó ¿Óˆ ÛÙË Á¤Ê˘Ú· Î·È ·Ú·ÙËÚÔ‡Û ٷ ‰ÈÂÚ¯fiÌÂÓ· ·˘ÙÔΛÓËÙ·. ŒÚÈ¯Ó·Ó ÙÔ Êˆ˜ ÙÔ˘ Ê·ÎÔ‡ ÛÙ· Ì¿ÙÈ· ÙˆÓ ‰ÈÂÚ¯fiÌÂÓˆÓ Ô‰ËÁÒÓ, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ·ÈÊÓȉȿ˙ÔÓÙ·Ó. ªÂ ·˘Ùfi ÙÔÓ ÙÚfiÔ Ê·›ÓÂÙ·È ˆ˜ ‰È·ÛΤ‰·˙·Ó. ΔÔ ›‰ÈÔ ¤Î·Ó·Ó Î·È Ì ¤Ó· ‰ÈÂÚ¯fiÌÂÓÔ Ô‰ËÁfi, Ô ÔÔ›Ô˜ ÙÚfiÌ·Í ·fi ÙÔ Êˆ˜, ¤ÎÔ„Â Ù·¯‡ÙËÙ· Î·È ÚÔÊ·ÓÒ˜ ÚÔÛ·ıÔ‡Û ӷ ÂÓÙÔ›ÛÂÈ ÙËÓ Î·Ù‡ı˘ÓÛË ·fi ÙËÓ ÔÔ›· ¤Ú¯ÔÓÙ·Ó ÙÔ Êˆ˜. ΔfiÙ ¤Ó·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ·ıÈÁÁ¿ÓÔ˘˜ ¤Ù·Í ¤ÙÚ· Î·È ÚÔοÏÂÛ ˙ËÌÈ¿ ÛÙÔ ›Ûˆ Ù˙¿ÌÈ ÙÔ˘ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙÔ˘. √ Ô‰ËÁfi˜ ÂÓË̤ڈÛ ÙËÓ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›· Î·È Ï›ÁË ÒÚ· ·ÚÁfiÙÂÚ· ÔÈ Ó·ÚÔ› ÂÓÙÔ›ÛıËÎ·Ó Î·È Û˘ÓÂÏ‹ÊıËÛ·Ó. Ãı˜ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Ô‰ËÁ‹ıËÎ·Ó ÂÓÒÈÔÓ ÙÔ˘ ∂ÈÛ·ÁÁÂϤ· ˘ËÚÂÛ›·˜. ™Â ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ·Û΋ıËΠ‰›ˆÍË ÁÈ· ·Ú¿ÓÔÌË ‚›·, ‰È·Ù¿Ú·ÍË ·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ Û˘ÁÎÔÈÓˆÓÈÒÓ (ÁÈ· ÙÔ˘˜ Ù¤ÛÛÂÚȘ ·ÓËÏ›ÎÔ˘˜ Î·È ÙÔÓ 19¯ÚÔÓÔ), ÂÓÒ Û ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¤ÌÙÔ˘ ·ÓËÏ›ÎÔ˘ ·Û΋ıËΠ‰›ˆÍË Î·È ÁÈ· ÊıÔÚ¿ ͤÓ˘ ȉÈÔÎÙËÛ›·˜. ∂›Ó·È ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi fiÙÈ ÙÔ ÚÔ·‡ÏÈÔ ÙÔ˘ ¢ÈηÛÙÈÎÔ‡ ªÂÁ¿ÚÔ˘ ¯ı˜ ›¯Â ÁÂÌ›ÛÂÈ Ì ·ı›ÁÁ·ÓÔ˘˜, ÁÔÓ›˜ Î·È Û˘ÁÁÂÓ›˜ ÙˆÓ Û˘ÏÏËÊı¤ÓÙˆÓ, ÁÈ· Û˘Ì·Ú¿ÛÙ·ÛË. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ ›¯Â ηٷÁÁÂÏı› ˆ˜ ¿ÁÓˆÛÙÔÈ ÂÙÔ‡Ó ¤ÙÚ˜ Û ‰ÈÂÚ¯fiÌÂÓ· ·˘ÙÔΛÓËÙ· ÛÙÔÓ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi, ˆÛÙfiÛÔ ‰ÂÓ Â›¯·Ó Á›ÓÂÈ Û˘ÏÏ‹„ÂȘ. Δ. ∫.


M·ÁÓËÛ›· 12

TPITH 27 ∞¶ƒπ§π√À 2010

∫∞Δ∞°°∂§π∞

¶ÚÒÙË Ë ¢∫ª, ·ÏÏ¿ ÌÈ· ¤‰Ú· ÏÈÁfiÙÂÚË - ∂ÓÈÛ¯˘Ì¤Ó˜ Û ¤‰Ú˜ Ë ¶∞™∫ Î·È Ë ¶·ÓÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋

∑ËÙÈ·ÓÂ‡Ô˘Ó ‰‹ıÂÓ ÁÈ· ÙÔ˘˜ Ù˘ÊÏÔ‡˜

¶ÔÈÔÈ ÂÎϤÁÔÓÙ·È ÛÙÔ Δ∂∂ ª·ÁÓËÛ›·˜

Δ√ ™ˆÌ·ÙÂ›Ô ∞ÙfiÌˆÓ Ì ∞Ó·ËÚ›·

ŸÚ·Û˘ ¡. ª·ÁÓËÛ›·˜ “ª¿ÁÓËÙ˜ Δ˘ÊÏÔ›” , Ì ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ ÙÔ˘, ÂÓËÌÂÚÒÓÂÈ ÙÔ˘˜ Ôϛ٘ Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ fiÙÈ ¿ÏÈ ÛÙËÓ fiÏË ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ Î·È ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ· ÛÙÔ ¡ÔÌfi ª·ÁÓËÛ›·˜ ¤Î·Ó·Ó ÙËÓ ÂÌÊ¿ÓÈÛ‹ ÙÔ˘˜ Û˘ÓÂÚÁ›· ·fi ∞ı‹Ó· ‹ £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË Â·ÈÙÒÓÙ·˜ Ì ÙÔÓ ÈÔ Â·›Û¯˘ÓÙÔ ÙÚfiÔ, ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ηٿ ÂÚ›ÙˆÛË ¤ÌÌÂÛ· ‹ ¿ÌÂÛ· Î·È ÙÔ fiÓÔÌ· ÙÔ˘ ÊÔÚ¤· Ì·˜. ¢ËÏÒÓÔ˘Ì Ì ÙÔÓ ϤÔÓ Î¿ıÂÙÔ Î·È Î·ÙËÁÔÚËÌ·ÙÈÎfi ÙÚfiÔ fiÙÈ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ì η̛· Û¯¤ÛË Ô‡Ù ÂÌ›˜ ˆ˜ ÙÔÈÎfi˜ ÊÔÚ¤·˜, ·ÏÏ¿ Ô‡ÙÂ Î·È Ì ÙÔ Â›ÛËÌÔ ·Ó·ËÚÈÎfi ΛÓËÌ· ÙfiÛÔ Û ‰Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈÔ, fiÛÔ Î·È Û ÙÚÈÙÔ‚¿ıÌÈÔ Â›Â‰Ô Ì ·˘Ù‹ ÙËÓ Â·›Û¯˘ÓÙË Ú·ÎÙÈ΋, ÙfiÛÔ Ù˘ ·ÙÔÌÈ΋˜, fiÛÔ Î·È Ù˘ Û˘ÏÏÔÁÈ΋˜ Â·ÈÙ›·˜. √È Ù˘ÊÏÔ› Î·È ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ· ÔÈ ·Ó¿ËÚÔÈ ‰ÂÓ Â·ÈÙÔ‡Ó ··ÈÙÔ‡Ó Ù· ‰ÈηÈÒÌ·Ù¿ ÙÔ˘˜ ·fi ÙËÓ ÔÏÈÙ›·. ¶·Ú·Î·Ïԇ̠fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Û˘ÌÔϛ٘ Ì·˜ Ó· ·ÚÓÔ‡ÓÙ·È Ó· Û˘Ì‚¿ÏÏÔ˘Ó ÛÙËÓ ÂÎÔ›ËÛË Ù˘ ·ÍÈÔÚ¤ÂÈ·˜ ÙˆÓ Ù˘ÊÏÒÓ Î·È ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ· ÙˆÓ ·Ó·‹ÚˆÓ Î·È ÛÙËÓ ÂÌÔÚÂ˘Ì·ÙÔÔ›ËÛË Ù˘ ·Ó·ËÚ›·˜” . ΔËÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ˘ÔÁÚ¿ÊÔ˘Ó Ô Úfi‰ÚÔ˜ §¿ÌÚÔ˜ ¶·Ú·Û΢¿˜ Î·È Ë ÁÂÓÈ΋ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ ∫·ÙÂÚ›Ó· ∫·Ï·Ù˙‹.

ΔÔ ¶∞ª∂ ηٷÁÁ¤ÏÏÂÈ Û٤ϯԘ ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞ ∞¡∞∫√π¡ø™∏ - ηٷÁÁÂÏ›·, ÁÈ· “ÙÚÔÌÔÎÚ·ÙÈ΋ Î·È ·ÂÚÁÔÛ·ÛÙÈ΋ ÛÙ¿ÛË ÙÔ˘ °È¿ÓÓË ∞ÓÙˆÓÈ¿‰Ë, ̤ÏÔ˘˜ Ù˘ °Ú·ÌÌ·Ù›·˜ ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞ ª·ÁÓËÛ›·˜, ÙÔ˘ ™˘ÓÙÔÓÈÛÙÈÎÔ‡ √ÚÁ¿ÓÔ˘ ÙÔ˘ ∞∫√∞ Î·È ÚÔ˚Ûٷ̤ÓÔ˘ Ù˘ Δ¯ÓÈ΋˜ ÀËÚÂÛ›·˜ ÙÔ˘ √™∂” Âͤ‰ˆÛÂ Ë °Ú·ÌÌ·Ù›· ª·ÁÓËÛ›·˜ ÙÔ˘ ¶∞ª∂, ÛÙËÓ ÔÔ›·, ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ, ·Ó·Ê¤ÚÂÈ: “∫·Ù¿ ÙËÓ ÚÒÙË Ë̤ڷ Ù˘ 48ˆÚ˘ ·ÓÂÏÏ·‰È΋˜ ·ÂÚÁ›·˜ (21- 22 ∞ÚÈÏ›Ô˘) Ô˘ ›¯·Ó ÚÔÎËÚ‡ÍÂÈ ∂ÚÁ·ÙÈο ∫¤ÓÙÚ·, √ÌÔÛÔÓ‰›Â˜, ÂηÙÔÓÙ¿‰Â˜ ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ· ۈ̷Ù›· Î·È ÛÙ‹ÚÈÍ ÙÔ ¶∞ª∂ Î·È ÂÓÒ ÂÍÂÏÈÛÛfiÙ·Ó Ë Û˘Ì‚ÔÏÈ΋ ηٿÏË„Ë ÙÔ˘ ÎÙÈÚ›Ô˘ Ù˘ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ·ÂÚÁÔ‡˜, ÙÔ Û٤ϯԘ ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞, ‰ÈÂÚ¯fiÌÂÓÔ˜ ·fi ÙÔ ÛËÌ›Ô, Û˘Ó¿ÓÙËÛÂ Î·È ÂÈÙ¤ıËΠÊÚ·ÛÙÈο ÛÙÔÓ Û˘Ó¿‰ÂÏÊÔ ÃÚ›ÛÙÔ ΔÛÈÚ¿ÎÔÁÏÔ˘, Û٤ϯԘ ÙÔ˘ ¶∞ª∂ Î·È Ì¤ÏÔ˜ Ù˘ ¢ÈÔ›ÎËÛ˘ ÙÔ˘ ™˘Ó‰¤ÛÌÔ˘ ™È‰ËÚÔ‰ÚfiÌˆÓ £ÂÛÛ·Ï›·˜, Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ‰ÂÓ ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó ÂΛÓË ÙË ÛÙÈÁÌ‹ ÛÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÙÔ˘, ·ÏÏ¿ ·ÂÚÁÔ‡ÛÂ Î·È Û˘ÌÌÂÙ›¯Â ÛÙËÓ ·ÂÚÁȷ΋ ÊÚÔ˘Ú¿ Ù˘ ηٿÏ˄˘. ΔÔ ÁÂÁÔÓfi˜ Û˘Ó¯›ÛÙËΠ̠Ӥ· ÊÚ·ÛÙÈ΋ Â›ıÂÛË ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ √™∂ Î·È Ì ·Ú·ÙËÚ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ Ù‡Ô˘ “Û˘ÌÌÂÙ›¯Â˜ Û ·Ú¿ÓÔÌË ·ÂÚÁ›·” , “Ì·˜ ÙÔ ·›˙ÂȘ ‹Úˆ·˜” , fiˆ˜ Î·È Ì ¤ÁÁÚ·ÊË ÎÏ‹ÛË Û ·ÔÏÔÁ›· ÙÔ˘ Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙ‹ ÙÔ˘ ¶∞ª∂, Ë ÔÔ›· ·Ó·ÎÏ‹ıËΠÌÂÙ¿ ·fi ‰˘Ó·ÌÈ΋ ·Ú¤Ì‚·ÛË ÌÂÏÒÓ Ù˘ °Ú·ÌÌ·Ù›·˜ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÙÔ˘ ¶∞ª∂. ŸÙ·Ó Ô Î. ∞ÓÙˆÓÈ¿‰Ë˜ ›‰Â ˆ˜ Ë ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÂÎÊÔ‚ÈÛÌÔ‡ Î·È ˘ËÚÂÛÈ·ÎÔ‡ ÂÈı·Ú¯ÈÎÔ‡ ÂϤÁ¯Ô˘ ‰ÂÓ ÂÚÓ¿, ˘Ô‚¿ıÌÈÛ ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ Î·È ÚÔÛ¿ıËÛ ӷ ›ÛÂÈ ÙÔÓ Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙ‹ Ó· ‰ÈηÈÔÏÔÁ‹ÛÂÈ ÙË ‰È‹ÌÂÚË ·Ô˘Û›· ÙÔ˘ ·fi ÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ Ì ¿ÏÏÔ ÙÚfiÔ, ÁÈ· Ó· ¿ÚÂÈ ÁÈ· ¿ÏÏË ÌÈ· ÊÔÚ¿ ÙËÓ ÍÂοı·ÚË ·¿ÓÙËÛË “¤ÏÂÈ· ÁÈ·Ù› ·ÂÚÁÔ‡Û· Ì ÙÔ ¶∞ª∂” .

¢È·Ù‹ÚËÛ·Ó ÙȘ ¤‰Ú˜ Ô˘ ηÙ›¯·Ó ™˘ÓÂÚÁ·Û›· Î·È ¶·Ú¤Ì‚·ÛË - ª›· ¤‰Ú· Ë ∞ÚÈÛÙÂÚ‹ ∂ÓˆÙÈ΋ ¶ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›·

¢∫ª ‹Úı ÚÒÙË, ·ÏÏ¿ Ì ÌÈ· ¤‰Ú· ÏÈÁfiÙÂÚË, ÛÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ ÙÔ˘ Δ∂∂ ª·ÁÓËÛ›·˜, Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËÎ·Ó ÙËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË ∫˘Úȷ΋. ∏ ¶∞™∫ ·‡ÍËÛ ÙȘ ¤‰Ú˜ Ù˘ ηٿ ‰‡Ô Î·È Î·Ù¿ Ì›· Ë ¶·ÓÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋ ∫›ÓËÛË, ÂÓÒ ÙȘ ›‰È˜ ¤‰Ú˜ ‰È·Ù‹ÚËÛ·Ó Ë ™˘ÓÂÚÁ·Û›· ªË¯·ÓÈÎÒÓ Î·È Ë ¶·Ú¤Ì‚·ÛË ªË¯·ÓÈÎÒÓ. ª›· ¤‰Ú· ηٷϷ̂¿ÓÂÈ Î·È Ë ∞ÚÈÛÙÂÚ‹ ∂ÓˆÙÈ΋ ¶ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›·.

∂ȉÈÎfiÙÂÚ·. ¢ÂÓ ÍÂ¤Ú·Û ÙÔ 60% Ë Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙˆÓ Ì˯·ÓÈÎÒÓ Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÛÙȘ ÚÔ¯ıÂÛÈÓ¤˜ ÂÎÏÔÁ¤˜ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿‰ÂÈÍË Ù˘ Ó¤·˜ 46ÌÂÏÔ‡˜ ·ÓÙÈÚÔÛˆ›·˜ ÙÔ˘ Δ∂∂ ª·ÁÓËÛ›·˜. ŸÌˆ˜ ÂΛÓÔ Ô˘ “¯ÚˆÌ¿ÙÈÛ” ÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ ‹Ù·Ó Ë ÌÂÁ¿ÏË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Ó¤ˆÓ Ì˯·ÓÈÎÒÓ ÛÙȘ ‰È·‰Èηۛ˜, ‰Â›ÁÌ· ÙˆÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ Ô˘ Î·È ÔÈ ›‰ÈÔÈ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó ÛÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ¿ ÙÔ˘˜ Ó· ηٷÍȈıÔ‡Ó Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈο, ·ÏÏ¿ Î·È Ó· ÌÔÚ¤ÛÔ˘Ó Ó· ÂÓÙ·¯ıÔ‡Ó ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÂÚÁ·Û›·˜. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ·, ·fi ÙÔ˘˜ 1700 Î·È ϤÔÓ Ì˯·ÓÈÎÔ‡˜ Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜, Ô˘ ‹Ù·Ó ÂÁÁÂÁÚ·Ì̤ÓÔÈ ÛÙÔ˘˜ ÂÎÏÔÁÈÎÔ‡˜ ηٷÏfiÁÔ˘˜ ÚÔÛ‹Ïı·Ó Ó· „ËÊ›ÛÔ˘Ó 987, ÛÙ· Ù¤ÛÛÂÚ· ÂÎÏÔÁÈο ÙÌ‹Ì·Ù·, Ô˘ ›¯·Ó ÔÚÈÛÙ› ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÂÎϤÍÔ˘Ó Ù· ̤ÏË Ù˘ ∞ÓÙÈÚÔÛˆ›·˜ ÙÔ˘ Δ¯ÓÈÎÔ‡ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›Ô˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜, Ù· ̤ÏË ÙˆÓ ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎÒÓ ÂÈÙÚÔÒÓ, Ù· ̤ÏË ÙÔ˘ ∞ÓÒÙ·ÙÔ˘ ¶ÂÈı·Ú¯ÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘, Ù· ̤ÏË Ù˘ ÙÔÈ΋˜ 46ÌÂÏÔ‡˜ ÙÔÈ΋˜ ∞ÓÙÈÚÔÛˆ›·˜ Î·È ÙÔ ÂÓÙ·ÌÂϤ˜ ÙÔÈÎfi ¶ÂÈı·Ú¯ÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ. ¡· ÛËÌÂȈı› fiÙÈ ÚÈÓ ÙÚ›· ¯ÚfiÓÈ· ›¯·Ó „ËÊ›ÛÂÈ Â› 1450 ÂÁÁÂÁÚ·ÌÌ¤ÓˆÓ Ì˯·ÓÈÎÒÓ ÔÈ 880. °È· ÙËÓ 46ÌÂÏ‹ ϤÔÓ ÙÔÈ΋ ∞ÓÙÈÚÔÛˆ›· ÙËÓ „‹ÊÔ ÙˆÓ Ì˯·ÓÈÎÒÓ ‰ÈÂΉ›ÎËÛ·Ó ¤ÍÈ ·Ú·Ù¿ÍÂȘ (¢∫ª, ¶∞™∫, ™˘ÓÂÚÁ·Û›· ªË¯·ÓÈÎÒÓ, ¢ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋ ¶·ÓÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋ ∫›ÓËÛË, ¶·Ú¤Ì‚·ÛË ªË¯·ÓÈÎÒÓ Î·È ∞ÚÈÛÙÂÚ‹ ∂ÓˆÙÈ΋ ¶ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›·), ÂÓÒ Û˘ÓÔÏÈο ÔÈ ˘Ô„‹ÊÈÔÈ Ì·˙› Ì ÙÔ ÙÔÈÎfi ¶ÂÈı·Ú¯ÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ¤ÊÙ·Û·Ó ÙÔ˘˜ 157.

ΔÈ ‹Ú·Ó ÔÈ ·Ú·Ù¿ÍÂȘ ∂ȉÈÎfiÙÂÚ· ÁÈ· ÙËÓ ∞ÓÙÈÚÔÛˆ›· ÙÔ˘ Δ∂∂ ª·ÁÓËÛ›·˜, Ô˘ ··ÚÙ›˙ÂÙ·È ϤÔÓ ·fi 46 ̤ÏË, „‹ÊÈÛ·Ó 932 Ì˯·ÓÈÎÔ› Î·È ‚Ú¤ıËÎ·Ó 908 ¤Á΢ڷ „ËÊÔ‰¤ÏÙÈ· Î·È 24 ¿Î˘Ú· - ÏÂ˘Î¿. ∏ ¢.∫.ª. ¤Ï·‚ 403 „‹ÊÔ˘˜, ÔÛÔÛÙfi 44,38% Î·È Î·Ù·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ 20 ¤‰Ú˜. ∏ ¶∞™∫ ªË¯·ÓÈÎÒÓ ¤Ï·‚ 306 „‹ÊÔ˘˜, ÔÛÔÛÙfi 33,7% Î·È Î·Ù·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ 15 ¤‰Ú˜. ∏ ™˘ÓÂÚÁ·Û›· ªË¯·ÓÈÎÒÓ ¤Ï·‚ 105 „‹ÊÔ˘˜, ÔÛÔÛÙfi 11,56% Î·È Î·Ù·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ 5 ¤‰Ú˜. ∏ ¶·ÓÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋ ¤Ï·‚ 52 „‹ÊÔ˘˜, ÔÛÔÛÙfi 5,73% Î·È Î·Ù·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ 3 ¤‰Ú˜. ∏ ¶·Ú¤Ì‚·ÛË ªË¯·ÓÈÎÒÓ ¤Ï·‚ 36 „‹ÊÔ˘˜, ÔÛÔÛÙfi 3,96 % Î·È Î·Ù·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ 2 ¤‰Ú˜. Δ¤ÏÔ˜ Ë ∞ÚÈÛÙÂÚ‹ ∂ÓˆÙÈ΋ ¶ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ¤Ï·‚ 16 „‹ÊÔ˘˜, ÔÛÔÛÙfi 1,7% Î·È Î·Ù·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ 1 ¤‰Ú·. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È ˆ˜ ÛÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË 43ÌÂÏ‹ ∞ÓÙÈÚÔÛˆ›· ÙÔ˘ Δ∂∂ ª·ÁÓËÛ›·˜ Ë

¢∫ª ηÙ›¯Â 21 ¤‰Ú˜, Ë ¶∞™∫ ªË¯·ÓÈÎÒÓ 13 ¤‰Ú˜, Ë ™˘ÓÂÚÁ·Û›· ªË¯·ÓÈÎÒÓ ¤ÓÙ ¤‰Ú˜, Ë ¢ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋ ¶·ÓÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋ ∫›ÓËÛË ‰‡Ô ¤‰Ú˜, Ë ¶·Ú¤Ì‚·ÛË ªË¯·ÓÈÎÒÓ Ì›· ¤‰Ú· Î·È Ô ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙÔ˜ £·Ó¿Û˘ ΔÛԇη˜ Ì›· ¤‰Ú·.

¶ÔÈÔÈ ÂÎϤÁÔÓÙ·È ªÂ ‚¿ÛË Ù· ÚÔ¯ıÂÛÈÓ¿ ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù·, Ù· ÔÔ›· fï˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÂÈÎ˘ÚˆıÔ‡Ó ·fi ÙËÓ ∫ÂÓÙÚÈ΋ ∂ÊÔÚ¢ÙÈ΋ ∂ÈÙÚÔ‹ ÙÔ˘ Δ∂∂, ÂÎϤÁÔÓÙ·È Ì ÛÂÈÚ¿ „‹ÊˆÓ, ·fi οı ·Ú¿Ù·ÍË ÛÙË Ó¤· ·ÓÙÈÚÔÛˆ›· ÙÔ˘ Δ∂∂ ª·ÁÓËÛ›·˜: ∞fi ÙË ¢∫ª: ∞Ó·ÁÓÒÛÙÔ˘ ™ˆÎÚ¿Ù˘ 160, ™Ô‡ÚÏ·˜ ¶¤ÙÚÔ˜ 135, ∫·ÏÙÛÔÁÈ¿ÓÓË ∞ÈηÙÂÚ›ÓË 101, ¡fiÓ·˜ ∞Ó·ÛÙ¿ÛÈÔ˜ 100, ∑ËÛÔÔ‡ÏÔ˘ ∂˘·ÁÁÂÏ›· 95, ΔÛÈÚÓfi‚·˜ ∂˘¿ÁÁÂÏÔ˜ 88, ∫·ԇϷ ∞ı·Ó·Û›· 85, ΔÛÈÚÓfi‚·˜

™‡ÚÔ˜ 85, ∫·Ú·ÁÈ¿ÓÓ˘ ∫ÒÛÙ·˜ 82, ª‹ÙÚÔ˘ μÈÔϤٷ 73, ª·Ï·ÌÔ‡Ï˘ ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ 69, ∞ÓÙˆÓ›Ô˘ ∂˘Ù˘¯›· 68, ª·ÚÁ·Ú›ÙË ª·ÚÁ·Ú›Ù· 62, ™·ı‹˜ °ÂÒÚÁÈÔ˜ 60, Δ¤·˜ πˆ¿ÓÓ˘ 59, ∞ÔÛÙfiÏÔ˘ ∞ÓÙÒÓÈÔ˜ 55, ¶·¿˙ÔÁÏÔ˘ £ÂÔ‰ÒÚ· 54, ∫·ÁÈ¿ÓÓ˘ ∞fiÛÙÔÏÔ˜ 53, ∫·ÙÛ‹˜ ¡›ÎÔ˜ 53, ∫·ÚÚ¿˜ ∂ÌÌ·ÓÔ˘‹Ï 52, ƒ·Ê·Ó›‰Ë˜ ∞ÓÙÒÓÈÔ˜ 52. (√È ‰‡Ô ÙÂÏÂ˘Ù·›ÔÈ ÈÛÔ„‹ÊËÛ·Ó Î·È ı· Á›ÓÂÈ ÎÏ‹ÚˆÛË). ∞fi ÙËÓ ¶∞™∫-∫: μ·ÛÈÏÂÈ¿‰Ë˜ ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ 100, ¡È˙¿Ì˘ ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ 83, ¢ÔÁο΢ ∞Ó‰Ú¤·˜ 69, ª·ÎÏ·ÙÛ‹ °Ú·ÌÌ·Ù‹ 63, ¶Ú›ÁÎÔ˜ πˆ¿ÓÓ˘ 63, ΔÛ·Ï·fiÚÙ·˜ °ÂÒÚÁÈÔ˜ 62, ™È‰ËÚfiÔ˘ÏÔ˜ ¶·ÓÙÂÏ‹˜ 58, ¡ÙÂω‹ÌÔ˜ ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ 56, ∫·Ú·ÁÈ¿ÓÓ˘ ¡ÈÎfiÏ·Ô˜ - ∞fiÛÙÔÏÔ˜ 55, ∏ÏÈÔ‡ ¡ÈÎfiÏ·Ô˜ 52, ¡¿Ú˘ ™Ù¤ÚÁÈÔ˜ 50, ∫·ÙÛÈÔ‡Ú· ∞ÔÛÙÔÏ›· 47, ™·Ï›ˆÓ ∞Ó·ÛÙ¿ÛÈÔ˜ 47, £ÂÔ¯·ÚfiÔ˘-

ΔËÓ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛË Û‡Û΄˘ ÚÔÙ›ÓÂÈ Ô ¢‹ÌÔ˜ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜

∏ ·ÓÙÈ˘ÚÈ΋ ÚÔÛÙ·Û›· Ù˘ °ÔÚ›ÙÛ·˜ ™À™∫∂æ∏ ÁÈ· Ó· ÂÍÂÙ·ÛÙ› ÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ·ÓÙÈ˘ÚÈ΋˜ ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÙÔ˘ ÏfiÊÔ˘ Ù˘ °ÔÚ›ÙÛ·˜, ·ÏÏ¿ Î·È Ë ÁÂÓÈÎfiÙÂÚË ·Ó·‚¿ıÌÈÛ‹ Ù˘, ηıÒ˜ ·ÔÙÂÏ› ¤Ó·Ó ·fi ÙÔ˘˜ Ï›ÁÔ˘˜ Ó‡ÌÔÓ˜ Ú·Û›ÓÔ˘ ÙÔ˘ ¶ÔÏÂÔ‰ÔÌÈÎÔ‡ ™˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·ÙÔ˜ ˙ËÙ› Ì ÂÈÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘ ÚÔ˜ ÙÔÓ ¢‹Ì·Ú¯Ô μfiÏÔ˘ Ô ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜ °. °ÎÔ˘ÓÙ¤ÏÈ·˜. √ Î. °ÎÔ˘ÓÙ¤ÏÈ·˜ ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ ı· Ú¤ÂÈ Ó· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ¤ÎÙ·ÎÙË ÎÔÈÓ‹ Û‡ÛÎÂ„Ë ÂÎÚÔÛÒˆÓ ÙˆÓ Û˘ÓȉÈÔÎÙËÙÒÓ ¢‹ÌˆÓ ÙÔ˘ ÏfiÊÔ˘ Ù˘ °ÔÚ›ÙÛ·˜, ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜ Î·È πˆÏÎÔ‡, ÙÔ˘ fiÌÔÚÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘, Ù˘ ¢∂À∞ªμ Î·È ÙˆÓ ˘ÔÏÔ›ˆÓ ÊÔÚ¤ˆÓ ˘fi ÙËÓ ·ÈÁ›‰· Ù˘ ÀËÚÂÛ›·˜ ¶ÔÏÈÙÈ΋˜ ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜ Ù˘ ¡ÔÌ·Ú¯›·˜. ∂ÈÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ ÔÈ Û˘ÓȉÈÔÎً٘ ¢‹ÌÔÈ πˆÏÎÔ‡ Î·È ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜, Ì ÙÔ ÂÏ¿¯ÈÛÙÔ ÚÔÛˆÈÎfi Ô˘ ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó, ÚÔÛ·ıÔ‡Ó Î¿ı ¯ÚfiÓÔ Ó· οÓÔ˘Ó ·Ô„›ÏˆÛË ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Î·È Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó ·ÓÙÈ˘ÚÈΤ˜ ˙ÒÓ˜. ΔÔ ÎfiÛÙÔ˜ fï˜ Â›Ó·È ‰˘Û‚¿ÛÙ·ÎÙÔ, ÔÈ ÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ ÙˆÓ ‰‡Ô √Δ∞ ÂÓȯڤ˜ Î·È Î·Ù’ ·Ó¿ÁÎËÓ Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ÂÚÈÔÚÈṲ̂ӷ. “∞Ó·ÊÂÚfiÌ·ÛÙ Û ÌÈ· ¤ÎÙ·ÛË 950 ÛÙÚÂÌÌ¿ÙˆÓ ÂÚ›Ô˘

Ì ‡η, ·ÏÏ¿ Î·È ¯·ÌËÏ‹ ‚Ï¿ÛÙËÛË - ȉȷÈÙ¤Úˆ˜ ÂÈΛӉ˘ÓË ÁÈ· ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· Î·È ÙËÓ ÂÍ¿ψÛË Ù˘ ˘ÚηÁÈ¿˜. ∑ËÙԇ̠οı ¯ÚfiÓÔ ÙË Û˘Ó‰ÚÔÌ‹ ÙÔ˘ fiÌÔÚÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘, ‰Â‰Ô̤ÓÔ˘ fiÙÈ, ·ÓÂÍ·Úًو˜ ÙÔ˘ ȉÈÔÎÙËÛÈ·ÎÔ‡ ηıÂÛÙÒÙÔ˜, Ô ÏfiÊÔ˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È ˆ˜ ÙfiÔ˜ ÂÚÈ¿ÙÔ˘ Î·È ·Ó·„˘¯‹˜ ÙˆÓ Î·ÙÔ›ÎˆÓ ÙÔ˘ ¢ڇÙÂÚÔ˘ ¶ÔÏÂÔ‰ÔÌÈÎÔ‡ ™˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·ÙÔ˜. ∫·È fï˜, Ô ·Ó¤ÌÔÚÊÔ˜ ·˘Ùfi˜ ÏfiÊÔ˜ Ô˘ ˘Ô‰¤¯ÂÙ·È Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ ÔÏÏÔ‡˜ ÂÈÛΤÙ˜, ÛÙÂÚÂ›Ù·È Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ˘ÚfiÛ‚ÂÛ˘. ¶·ÚfiÏ· ·˘Ù¿

ÌfiÓÔÓ ÌÈ· ÊÔÚ¿ Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ· Ô ¢‹ÌÔ˜ μfiÏÔ˘ Û˘ÌÌÂÙ›¯Â Ì ÂÚÁÔÏ·‚›· ÛÙÔÓ Î·ı·ÚÈÛÌfi. ∫¿ı ¯ÚfiÓÔ Ë ·Ô„›ÏˆÛË Î·È Ô Î·ı·ÚÈÛÌfi˜ ÂΠ̤ÚÔ˘˜ ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ ÛÙ·Ì·Ù¿ ÛÙ· Ú·Ó‹ ÙÔ˘ ÏfiÊÔ˘, ÛÙË ¡¤· ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·, ÛÙ· fiÚÈ· ·ÎÚÈ‚Ò˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ Ì·˜. ¢ÂÓ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ì ·Ó ·˘Ùfi ·ÔÙÂÏ› ¿ÁÈ· Ù·ÎÙÈ΋ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘, ÂÎÚÔÛÒÔ˘˜ ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ÂÏ¿¯ÈÛÙ˜ ÊÔÚ¤˜ ›¯·Ì ÛÙȘ Û˘ÛΤ„ÂȘ ÙÔ˘ ™˘ÓÙÔÓÈÛÙÈÎÔ‡ ¡Ô̷گȷÎÔ‡ √ÚÁ¿ÓÔ˘ ‹ ÙˆÓ ™˘ÓÙÔÓÈÛÙÈÎÒÓ ΔÔÈÎÒÓ √ÚÁ¿ÓˆÓ ¿Ï-

ÏˆÓ fiÌÔÚˆÓ ¢‹ÌˆÓ. ∂›Ó·È ÁÓˆÛÙfi ÛÙÔ˘˜ ¤¯ÔÓÙ˜ ÎÔÈÓfi ÓÔ˘ fiÙÈ Ë ÊˆÙÈ¿ ‰ÂÓ ÁÓˆÚ›˙ÂÈ fiÚÈ·. ¢ÂÓ Â›Ó·È ÂÈÏÂÎÙÈ΋, ‰ÂÓ ÛÙ·Ì·Ù¿ÂÈ fiÔ˘ ÂÌ›˜ ·ÔÊ·Û›˙Ô˘ÌÂ. ∂‡ÎÔÏ·, ·fi ÙËÓ Â˘¿ÏˆÙË ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ °ÔÚ›ÙÛ·˜ ÌÔÚ› Ó· ÂÚ¿ÛÂÈ Û ·ÛÙÈΤ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ ÙÔ˘ ¶ÔÏÂÔ‰ÔÌÈÎÔ‡ ™˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·ÙÔ˜” . ∂ÈϤÔÓ ÙÔÓ›˙ÂÈ fiÙÈ Â› ¢ËÌ·Ú¯›·˜ ∫. ª‹ÙÚÔ˘ Ô ¢‹ÌÔ˜ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜ ›¯Â ˙ËÙ‹ÛÂÈ ÙËÓ ·ÚÔ¯‹ ˘‰ÚÔ‰fiÙËÛ˘ ÁÈ· ÙÔ ÎÈfiÛÎÈ ÏËÚÔÊfiÚËÛ˘ ÙÔ˘ ÏfiÊÔ˘ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ÂÏ¿¯ÈÛÙË ·fiÛÙ·ÛË (80Ì.) ·fi ÙÔ ∂ıÓÈÎfi ™Ù¿‰ÈÔ μfiÏÔ˘. ∏ ˘‰ÚÔ‰fiÙËÛË ı· ‚ÔËıÔ‡ÛÂ Î·È ÛÙËÓ ÙÔÔı¤ÙËÛË ˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÈÎÒÓ ˘‰ÚÔÛÙÔÌ›ˆÓ. ŸÌˆ˜ Ë ‰·¿ÓË, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ÂÈÛ˘Ó·ÙfiÌÂÓÔ ¤ÁÁÚ·ÊÔ Ù˘ ‰È¢ı‡ÓÙÚÈ·˜ Ù˘ ¢∂À∞ªμ, ‹Ù·Ó ··ÁÔÚ¢ÙÈ΋. ŒÊÙ·Ó ٷ 8.032 ¢ÚÒ +º¶∞, ÙÔ 2005. “°È· ÙÔ ÏfiÁÔ ·˘Ùfi ˙ËÙԇ̠ӷ Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ Î·È Ë ¢∂À∞ªμ ÛÙË Û‡Û΄Ë. ¶ÚÔÙ›ÓÔ˘Ì ӷ Á›ÓÂÈ ¤Ó·˜ ηٷÌÂÚÈÛÌfi˜ ¢ı˘ÓÒÓ Î·È ¤Ó·˜ ÁÂÓÈÎfi˜ ۯ‰ȷÛÌfi˜ ÌÈ·˜ ·Ó·‚¿ıÌÈÛ˘ Î·È ·Ó¿Ù˘Í˘ Ù˘ °ÔÚ›ÙÛ·˜” ηٷϋÁÂÈ Ì ÙËÓ ÂÈÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘ Ô ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜ Î. °ÎÔ˘ÓÙ¤ÏÈ·˜.

ÏÔ˜ ∞ÚÈÛÙÔÙ¤Ï˘ 46, ™ÎԇϷ˜ ∂ÌÌ·ÓÔ˘‹Ï 46. ™˘ÓÂÚÁ·Û›· ªË¯·ÓÈÎÒÓ: ∫ÔÛÌ›‰Ô˘ ∞ÈηÙÂÚ›ÓË 39, ºÏ·ÌÔ‡Ú˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ 38, Δ·Ì›·˜ °È¿ÓÓ˘ 36, °›‰·Ú˘ °ÂÒÚÁÈÔ˜ 33, ™¿¯Ô˘ ∞ÈηÙÂÚ›ÓË 30. ¢ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋ ¶·ÓÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋ ∫›ÓËÛË: μÏ·¯¿Î˘ ªÈ¯·‹Ï 22, ¶··‰Ô‡Ï˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ 19, °Î·Ù˙‹ ¢ÚÔÛԇϷ 14. ¶·Ú¤Ì‚·ÛË ªË¯·ÓÈÎÒÓ: ∞ÓÙˆÓÈ¿‰Ë˜ πˆ¿ÓÓ˘ 21, °·ÚÁ¿Ï·˜ °ÂÒÚÁÈÔ˜, 21. ∞ÚÈÛÙÂÚ‹ ∂ÓˆÙÈ΋ ¶ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›·: ¡›ÎÔ˜ ∫·ÈÙÛ›Ó˘, 7. Δ· ÙÂÏÈο ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ÁÈ· ÙÔ ΔÔÈÎfi ¶ÂÈı·Ú¯ÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÂΉÔıÔ‡Ó ÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ Ë̤Ú˜. Δ· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ‰ÂÓ Â›Ó·È ÙÂÏÈο Î·È ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÂÈÎ˘ÚˆıÔ‡Ó ·fi ÙËÓ ∫ÂÓÙÚÈ΋ ∂ÊÔÚ¢ÙÈ΋ ∂ÈÙÚÔ‹ ÙÔ˘ Δ∂∂.

∂ÚÒÙËÛË ™Àƒπ∑∞ ÁÈ· ¤ÏÏÂÈ„Ë ÁÈ·ÙÚÔ‡ Δ√ Úfi‚ÏËÌ· Ù˘ ¤ÏÏÂȄ˘ ÁÈ·ÙÚÔ‡ ÂÓ‰ÔÎÚÈÓÔÏfiÁÔ˘ ı¤ÙÂÈ Ì ÂÚÒÙËÛË Ô˘ η٤ıÂÛ ÛÙË μÔ˘Ï‹ ÁÈ· ÙËÓ ˘Ô˘ÚÁfi ÀÁ›·˜ Ë ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞ ∏ÚÒ ¢ÈÒÙË. ªÂٷ͇ ¿ÏψÓ, ÛÙËÓ ÂÚÒÙËÛË ·Ó·Ê¤ÚÂÈ: “ªÔÏÔÓfiÙÈ Â›Ó·È ÁÓˆÛÙfi ‹‰Ë ·fi ÙÔ ¡Ô¤Ì‚ÚÈÔ ÙÔ˘ 2009 fiÙÈ Ô ¡ÔÌfi˜ ª·ÁÓËÛ›·˜ ηٷٿÛÛÂÙ·È ÚÒÙÔ˜ ÛÙË ¯ÒÚ·, Û‡Ìʈӷ Ì ÛÙÔȯ›·, ÛÙ· ÂÚÈÛÙ·ÙÈο ۷ί·ÚÒ‰Ë ‰È·‚‹ÙË Ù‡Ô˘ 1 - Ó·ÓÈÎfi˜ ‰È·‚‹Ù˘ , ÂÓÒ ·Ú¿ÏÏËÏ· ˘¿Ú¯Ô˘Ó ·˘ÍË̤ӷ ÎÚÔ‡ÛÌ·Ù· Û ·È‰È¿ Ì ‰È·‚‹ÙË Ù‡Ô˘ 2, Ô˘ ΢ڛˆ˜ Ï‹ÙÙÂÈ ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ ËÏÈΛ·˜ ·fi 50 ÂÙÒÓ, Â‰Ò Î·È 7 Ì‹Ó˜ ÙÔ “∞¯ÈÏÏÔÔ‡ÏÂÈÔ” °ÂÓÈÎfi ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô μfiÏÔ˘ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ¯ˆÚ›˜ ÂÓ‰ÔÎÚÈÓÔÏfiÁÔ. ∏ ÌÔÓ·‰È΋ ÂÓ‰ÔÎÚÈÓÔÏfiÁÔ˜ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ›¯Â ¿ÚÂÈ ÌÂÙ¿ıÂÛË ·fi ÙȘ ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ ÊıÈÓÔÒÚÔ˘, ·ÏÏ¿ Ë ı¤ÛË ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ¤ˆ˜ Û‹ÌÂÚ· ÎÂÓ‹, ·ÊÔ‡ ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ ·ÎfiÌ· Û ÙÔÔı¤ÙËÛË ¿ÏÏÔ˘ È·ÙÚÔ‡.


ª·ÁÓËÛ›· 13

ΔƒπΔ∏ 27 A¶ƒπ§π√À 2010

∂ÓÒ ·Ó·‚Ï‹ıËÎÂ Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÙÔ˘ ¢.™. ÙÔ˘ ۈ̷Ù›Ԣ ÂÚÁ·˙Ô̤ӈÓ

™˘Ó¯›˙ÔÓÙ·È ÔÈ ·ÓÙȉڿÛÂȘ ÁÈ· ª∂Δ∫∞ ∞ÔχÛÂȘ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ Û ∫ÈÔϽ‰Ë-μªΔ - ¶ÚÔ˜ Ì›ˆÛË ÚÔÛˆÈÎÔ‡ Ë μπ√™ø§

˘Ó¯›˙ÔÓÙ·È ÔÈ ·ÓÙȉڿÛÂȘ ÁÈ· ÙË ª∂Δ∫∞, ÌÂÙ¿ ÙȘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ Ù˘ ‰È‡ı˘ÓÛ˘ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ ÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË Â‚‰ÔÌ¿‰· ÁÈ· ÌÂٷΛÓËÛË ÚÔÛˆÈÎÔ‡ Û ¿ÏϘ ¯ÒÚ˜, ÌÂȈ̤ÓÔ ˆÚ¿ÚÈÔ, ÂÎ ÂÚÈÙÚÔ‹˜ ÂÚÁ·Û›·, ·ÏÏ¿ Î·È Ì›ˆÛË ÚÔÛˆÈÎÔ‡. ¶ÔÏÏÔ› ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ÂÎÊÚ¿˙Ô˘Ó ÙËÓ ¤ÓÙÔÓË ‰˘ÛÊÔÚ›· ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÙË ÛÙ¿ÛË ÙÔ˘ ™ˆÌ·Ù›Ԣ ÙÔ˘˜ Ó· ÌËÓ ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ, ¯ı˜, ÛÙË Û‡ÁÎÏËÛË ¢ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· Û˘˙ËÙËıÔ‡Ó fiÏ· Ù· ˙ËÙ‹Ì·Ù· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÚÔ·„ÂÈ. ™‹ÌÂÚ·, ÔÈ ÙÚÂȘ ·ÔÏ˘Ì¤ÓÔÈ Ù˘ ª∂Δ∫∞ ı· ·Ú·¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË Δ‡Ô˘ ÛÙÔ ∂ÚÁ·ÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ, ηıÒ˜ ÌÂı·‡ÚÈÔ ¶¤ÌÙË 29 ∞ÚÈÏ›Ô˘ ÂΉÈο˙ÔÓÙ·È Ù· ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈο ̤ÙÚ· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ηٷı¤ÛÂÈ Î·Ù¿ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜. ™ÙÔ ÌÂٷ͇, ·ÔχÛÂȘ ÙÚÈÒÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ Û ∫ÈÔϽ‰Ë Î·È μªΔ ›¯·Ì ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ Ë̤Ú˜, ÂÓÒ ¿‰ÂȘ ¿Ó¢ ·Ô‰Ô¯ÒÓ ÁÈ· Ó· ÌË Á›ÓÔ˘Ó ·ÔχÛÂȘ ÚÔÙ›ÓÂÈ ÙÔ ™ˆÌ·ÙÂ›Ô ∂ÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÛÙË ‰È‡ı˘ÓÛË Ù˘ μπ√™ø§.

ƒÂÔÚÙ¿˙: °πøƒ°√™ •À¡√™, xinos@e-thesssalia.gr

∏ ‰˘Û·Ú¤ÛÎÂÈ· ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ Ù˘ ª∂Δ∫∞ ÂÓ¿ÓÙÈ· ÛÙË ÛÙ¿ÛË Ù˘ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ÙÔ˘ ™ˆÌ·Ù›Ԣ ÙÔ˘˜, ÁÈ· Ù· ˙ËÙ‹Ì·Ù· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÚÔ·„ÂÈ Ì ÙȘ ·ÔχÛÂȘ Û˘Ó·‰¤ÏÊˆÓ ÙÔ˘˜ Î·È ÙȘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ ÁÈ· ÌÂٷΛÓËÛË ÚÔÛˆÈÎÔ‡ Û ¿ÏϘ ¯ÒÚ˜, ÌÂȈ̤ÓÔ ˆÚ¿ÚÈÔ, ÂÎ ÂÚÈÙÚÔ‹˜ ÂÚÁ·Û›·, ·ÏÏ¿ Î·È Ì›ˆÛË ÚÔÛˆÈÎÔ‡, ÂÎÊÚ¿ÛÙËÎÂ Î·È ¯ı˜, ηıÒ˜ ‰ÂÓ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠÙÂÏÈο Ë ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈṲ̂ÓË Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÙÔ˘ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘. ™Â ·˘Ù‹ ı· Û˘˙ËÙÈfiÓÙ·Ó fiϘ ÔÈ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ηٷÚÙÈÛÙ› ¤Ó· Ï·›ÛÈÔ ı¤ÛÂˆÓ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙Ô̤ӈÓ, ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙȘ ÚÔ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓ˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ Ù˘ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜, ÒÛÙ ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ó· ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Û ‰È·‚ԇϢÛË. “∂›Ó·È ·‰È·ÓfiËÙÔ Ó· ·ÚÓÂ›Ù·È Ë ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ ™ˆÌ·Ù›Ԣ Ì·˜ Ó· Û˘˙ËÙ‹ÛÔ˘Ì ٷ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÚÔ·„ÂÈ Î·È Ó· ÌËÓ ¿Ì Û ‰È·‚ԇϢÛË Ì ÙËÓ ÂÙ·ÈÚ›·”, ¤ÏÂÁÂ, ¯ı˜, ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˜ ÛÙË ª∂Δ∫∞. ŒÓÙÔÓ˜ ·ÓÙȉڿÛÂȘ ÚÔοÏÂÛ ¯ı˜ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Î·È Ë Î˘ÎÏÔÊÔÚ›· ÎÂÈ̤ÓÔ˘ ÛÙ‹ÚÈ͢ ÙÔ˘ ÚÔ‰Ú›Ԣ ™ˆÌ·Ù›Ԣ, ÙÔ ÔÔ›Ô ÌÔÈÚ¿ÛÙËΠÛÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ ÁÈ· Ó· ˘ÔÁÚ·Ê›. ΔÔ ÚÔ‰ÚÂ›Ô ¤Î·Ó ÏfiÁÔ ÁÈ· ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ÙˆÓ ÂÚÁ·˙Ô̤ӈÓ, ˆÛÙfiÛÔ Ì¤ÏË ÙÔ˘ ™ˆÌ·Ù›Ԣ ¤ÏÂÁ·Ó ˆ˜ “·ÔÙÂÏ› ΛÓËÛË ÙÔ˘ ÚÔ‰Ú›Ԣ Ì ·ÊÔÚÌ‹ Ù· “˘Ú¿” Ô˘ ¤¯ÂÈ ‰Â¯Ù› ÁÈ· ÙË ÛÙ¿ÛË Ù˘ ÛÙ· ı¤Ì·Ù· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÚÔ·„ÂÈ” . ™‹ÌÂÚ·, ÂÍ¿ÏÏÔ˘, ÔÈ ÙÚÂȘ ·ÔÏ˘Ì¤ÓÔÈ Ù˘ ª∂Δ∫∞ ∫. μÔÁÈ·Ù˙‹˜, μ. ∫·Ï·ÓÙ˙‹˜ Î·È ∞. ¶·˘Ï›‰Ë˜, ı· ·Ú·¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó ÛÙȘ 10.30.Ì., ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ÙÔ˘ ∂ÚÁ·ÙÈÎÔ‡ ∫¤ÓÙÚÔ˘ μfiÏÔ˘, Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË Δ‡Ô˘, Ì ı¤Ì· ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ ÛÙÔ ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ Ù˘ ª∂Δ∫∞ Î·È ÂÓ fi„ÂÈ Ù˘ ÂΉ›Î·Û˘ ÙˆÓ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÒÓ Ì¤ÙÚˆÓ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ηٷı¤ÛÂÈ, ÌÂı·‡ÚÈÔ ¶¤ÌÙË 29 ∞ÚÈÏ›Ô˘. ΔËÓ ›‰È· Ë̤ڷ, ·fi ÙȘ 9 .Ì. ¤ˆ˜ 12 Ì. Ù· ™ˆÌ·Ù›· ªÂÙ¿ÏÏÔ˘ Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó ÛÙ¿ÛË ÂÚÁ·Û›·˜, ˆ˜ ¤Ó‰ÂÈÍË Û˘Ì·Ú¿ÛÙ·Û˘ ÛÙÔ˘˜ ·ÔÏ˘Ì¤-

ÓÔ˘˜ Û˘Ó·‰¤ÏÊÔ˘˜ ÙÔ˘˜. ¡· ·Ó·ÊÂÚı› ˆ˜ ÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ª∂Δ∫∞ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ··Û¯ÔÏ‹ÛÂÈ Î·È ÙË Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÙÔ˘ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ÙÔ˘ ∂ÚÁ·ÙÈÎÔ‡ ∫¤ÓÙÚÔ˘ μfiÏÔ˘, Ë ÔÔ›· Â›Ó·È ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈṲ̂ÓË Ó· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ·‡ÚÈÔ ΔÂÙ¿ÚÙË 28 ∞ÚÈÏ›Ô˘ (10.30 .Ì.).

ΔÔ ¶∞ª∂ ™Â ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ ÙÔ˘ ÙÔ ¶∞ª∂ - °Ú·ÌÌ·Ù›· ª·ÁÓËÛ›·˜ ÁÈ· ÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ª∂Δ∫∞, ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ, ·Ó·Ê¤ÚÂÈ: “∏ °Ú·ÌÌ·Ù›· ª·ÁÓËÛ›·˜ ÙÔ˘ ¶∞ª∂ ηٷÁÁ¤ÏÏÂÈ Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ Î·È Ù· ™ˆÌ·Ù›· Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Ì·˜ ÙÔ Ó¤Ô ÙÚÔÌÔÎÚ·ÙÈÎfi, ·ÓÙÂÚÁ·ÙÈÎfi ¯Ù‡ËÌ· Ù˘ ÂÚÁÔ‰ÔÛ›·˜ Ù˘ ª∂Δ∫∞. ¶ÚÈÓ ÛÙÂÁÓÒÛÂÈ ÙÔ ÌÂÏ¿ÓÈ ÙˆÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓˆÓ 3 ·ÔχÛÂˆÓ Î·È ÚÈÓ ‚ÁÂÈ Ë ·fiÊ·ÛË ÙˆÓ ‰ÈηÛÙËÚ›ˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ˘fiıÂÛË, Ë ÂÚÁÔ‰ÔÛ›· ÚÔηٷϷ̂¿ÓÂÈ ÙȘ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ, Í·Ó·¯Ù˘¿ ÈÔ ÛÎÏËÚ¿ Î·È ·ÚÔÎ¿Ï˘Ù·. ¶ÚÔÙ›ÓÂÈ 50 ·ÔχÛÂȘ, ÂÎ ÂÚÈÙÚÔ‹˜ ÂÚÁ·Û›·˜, ÌÂÚÈ΋ ··Û¯fiÏËÛË Î·È “ÂÍ·ÁˆÁ‹” ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÛÙ· ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈ¿ Ù˘ ·Ó¿ Ù· μ·ÏοÓÈ· Î·È ÙËÓ ∞Û›·.

∫·Ïԇ̠¿ÌÂÛ· ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ Ù˘ ª∂Δ∫∞ Ó· ·ÔÚÚ›„Ô˘Ó ÍÂοı·Ú· Î·È ÙȘ 4 ÚÔÙ¿ÛÂȘ Ù˘ ÂÚÁÔ‰ÔÛ›·˜, Ó· ·ÔÌÔÓÒÛÔ˘Ó ·ÔÊ·ÛÈÛÙÈο ÙÔ ÂÚÁÔ‰ÔÙÈÎfi ™ˆÌ·ÙÂ›Ô Î·È ÙÔÓ Î˘‚ÂÚÓËÙÈÎfi Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÌfi, Ó· ¿ÚÔ˘Ó ÙÔÓ ·ÁÒÓ· ÛÙ· ¯¤ÚÈ· ÙÔ˘˜ Î·È Ó· ÔÚÁ·ÓÒÛÔ˘Ó ÙËÓ ¿ÏË ÙÔ˘˜ ̤¯ÚÈ ÙËÓ ÔÚÈÛÙÈ΋ ·fiÛ˘ÚÛË ÙˆÓ ÚÔÙ¿ÛˆӔ .

ΔÔ ∂∂∫ ™ÙËÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ô˘ Âͤ‰ˆÛÂ, ÙÔ EEK ª·ÁÓËÛ›·˜ ηÏ› ÙËÓ ÂÚÁ·ÙÈ΋ Ù¿ÍË Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î·È ÚˆÙ›ÛÙˆ˜ ÙÔ˘˜ ÂÚÁ¿Ù˜ Ù˘ ª∂Δ∫∞ Ó· ÛÙ·ıÔ‡Ó ·ÏÏËϤÁÁ˘ÔÈ ÛÙÔ˘˜ ÙÚÂȘ ·ÔÏ˘Ì¤ÓÔ˘˜ ‰ÈˆÎfiÌÂÓÔ˘˜ ÂÚÁ¿Ù˜ (μÔÁÈ·Ù˙‹˜, ∫·Ï·ÓÙ˙‹˜, ¶·˘Ï›‰Ë˜) Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ηٷı¤ÛÂÈ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈο ̤ÙÚ· ηٿ Ù˘ ÂÚÁÔ‰ÔÛ›·˜ Ù˘ ª∂Δ∫∞ Î·È Ù· ÔÔ›· ÂΉÈο˙ÔÓÙ·È ÛÙ· ‰ÈηÛÙ‹ÚÈ· ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ÛÙȘ 29 ∞Ú›ÏË.

∞ÔχÛÂȘ Û ∫ÈÔϽ‰Ë - μªΔ ™ÙÔ ÌÂٷ͇, ÛÙ¿ÛË ÂÚÁ·Û›·˜ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛÂ, ¯ı˜, ·fi ÙȘ 7 .Ì. ¤ˆ˜ 9 .Ì. ÙÔ ™ˆÌ·ÙÂ›Ô ∂ÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÛÙËÓ ÂÙ·ÈÚ›· ∫·-

Ì¿Î·˜ ∞∂μ∂ - μªΔ, ÏfiÁˆ Ù˘ ·fiÏ˘Û˘ ÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ¶·Ú·Û΢‹ ÂÓfi˜ Û˘Ó·‰¤ÏÊÔ˘ ÙÔ˘˜. √È ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ·Ó °ÂÓÈ΋ ™˘Ó¤Ï¢ÛË Î·È ·ÔÊ¿ÛÈÛ·Ó Ó· ˙ËÙ‹ÛÔ˘Ó ·fi ÙË ‰È‡ı˘ÓÛË Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ ‰È¢ÎÚÈÓ›ÛÂȘ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÏfiÁÔ˘˜ Ù˘ ·fiÏ˘Û˘ Î·È ÙËÓ Â·Ó·ÚfiÛÏË„Ë ÙÔ˘ Û˘Ó·‰¤ÏÊÔ˘ ÙÔ˘˜. “¢ÂÓ Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ Ó· ÂÈηÏÔ‡ÓÙ·È Ì›ˆÛË ÂÚÁ·ÛÈ·ÎÔ‡ ·ÓÙÈÎÂÈ̤ÓÔ˘ Î·È Ó· ·ÔÏ‡Ô˘Ó ÙÔÓ Û˘Ó¿‰ÂÏÊfi Ì·˜ ÌÂÙ¿ ·fi 12 ¤ÙË Î·È fiÏÔ ÙÔ ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ Ó· Ì·›ÓÂÈ ÎfiÛÌÔ˜ ÛÙËÓ ÂÙ·ÈÚ›· Î·È Ó· ‰Ô˘Ï‡ÂÈ” , ·Ó¤ÊÂÚ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ™ˆÌ·Ù›Ԣ ∂ÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÛÙËÓ ∫·Ì¿Î·˜ ∞∂μ∂- μªΔ Î. ¶·Ó. ∫·Ú·ÁÈ¿ÓÓ˘. ¡· ·Ó·ÊÂÚı› fiÙÈ ÙfiÛÔ Ô ·ÔÏ˘Ì¤ÓÔ˜, fiÛÔ Î·È ÙÔ ™ˆÌ·ÙÂ›Ô ∂ÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ ı· ˙ËÙ‹ÛÔ˘Ó Ó· Á›ÓÂÈ ÙÚÈÌÂÚ‹˜ Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ì ÙË ‰È‡ı˘ÓÛË Î·È ÙËÓ ∂ÈıÂÒÚËÛË ∂ÚÁ·Û›·˜. ™ÙÔ ÌÂٷ͇, ‰‡Ô ·ÔχÛÂȘ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÛÙÔ ÙÌ‹Ì· ÙÔ˘ ‚·Ê›Ԣ ›¯·Ì ÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ¶·Ú·Û΢‹ Î·È ¯ı˜ ÛÙËÓ ÂÙ·ÈÚ›· ∫ÈÔϽ‰Ë˜. √ ÚÒÙÔ˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˜ ·ÔχıËΠÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ÌÂÙ¿ ÙË Ï‹ÍË Ù˘ ‚¿Ú‰È·˜ ÙÔ˘, ÂÓÒ Ô ‰Â‡ÙÂÚÔ˜, ¯ı˜ ÙÔ Úˆ›, ÙËÓ ÒÚ· Ô˘ ‹Á·ÈÓ ӷ È¿ÛÂÈ ‰Ô˘ÏÂÈ¿. ∫·È ÛÙȘ ‰˘Ô ÚÔ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓ˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ı· ÎÈÓ‹ÛÔ˘Ó ÙȘ ‰È·‰Èηۛ˜ ÁÈ· ÙÚÈÌÂÚ‹ Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ì ÙË ‰È‡ı˘ÓÛË Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ Î·È ÙËÓ ∂ÈıÂÒÚËÛË ∂ÚÁ·Û›·˜.

™ÙË μπ√™ø§ ™ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ Ì›ˆÛ˘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏ›˙ÂÙ·È Ë μπ√™ø§. ™ÙË °ÂÓÈ΋ ™˘Ó¤Ï¢ÛË Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ·Ó, ¯ı˜, ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ‰ÂÓ ¤Î·Ó·Ó ·Ô‰ÂÎÙ‹ ÙËÓ ÚÔ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓË ÚÔÔÙÈ΋ Î·È ·ÔÊ¿ÛÈÛ·Ó Ó· ·ÓÙÈÚÔÙ›ÓÔ˘Ó ÙË Ï‡ÛË ÙˆÓ ·‰ÂÈÒÓ ¿Ó¢ ·Ô‰Ô¯ÒÓ. “¢ÂÓ ‰Â¯fiÌ·ÛÙ ӷ Á›ÓÔ˘Ó ·ÔχÛÂȘ. £¤Ïˆ Ó· ÈÛÙ‡ˆ fiÙÈ ı· ÍÂÂÚ·ÛÙÔ‡Ó Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Î·È Ì¤¯ÚÈ ÙfiÙ ·ÓÙÈÚÔÙ›ÓÔ˘Ì ӷ ‰›ÓÂÙ·È ÛÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ ¿‰ÂÈ· ¿Ó¢ ·Ô‰Ô¯ÒÓ” ·Ó¤ÊÂÚ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ™ˆÌ·Ù›Ԣ ∂ÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÛÙË μπ√™ø§, Î. Δ. ™ÙÂÚÁ›Ô˘.

¢ÈÔÚÁ·ÓÒÓÔÓÙ·È ÙÔ ÂÚ¯fiÌÂÓÔ ™¿‚‚·ÙÔ ·fi ÙÔ ∂ÚÁ·ÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ Î·È ÙÔ ¶∞ª∂

¢‡Ô Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÂȘ ÙËÓ ¶ÚˆÙÔÌ·ÁÈ¿ ÛÙÔ μfiÏÔ ªÂ ‰˘Ô Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÂȘ ı· ÁÈÔÚÙ·ÛÙ› ÙÔ ÂÚ¯fiÌÂÓÔ ™¿‚‚·ÙÔ Ë ÂÚÁ·ÙÈ΋ ¶ÚˆÙÔÌ·ÁÈ¿ ÛÙËÓ fiÏË ÙÔ˘ μfiÏÔ˘. ∏ ÚÒÙË ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ·fi ÙÔ ∂ÚÁ·ÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ μfiÏÔ˘ ÛÙËÓ Ï·Ù›· ∂Ï¢ıÂÚ›·˜ ÛÙȘ 9 .Ì., ÂÓÒ Ë ‰Â‡ÙÂÚË ·fi ÙÔ ¶∞ª∂- °Ú·ÌÌ·Ù›· ª·ÁÓËÛ›·˜, ÛÙËÓ Ï·Ù›· ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ (9.30 .Ì.). ™ÙȘ ÂΉËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ ¶∞ª∂ ı· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯ÂÈ Î·È Ë √ÌÔÛÔÓ‰›· √ÈÎÔ‰fiÌˆÓ Î·È ™˘Ó·ÊÒÓ ∂·ÁÁÂÏÌ¿ÙˆÓ ∂ÏÏ¿‰·˜. ™ÙË ‰È·Î‹Ú˘Í‹ ÙÔ˘ ÙÔ ∂ÚÁ·ÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ μfiÏÔ˘ Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÙÔÓ ÂÔÚÙ·ÛÌfi Ù˘ ÂÚÁ·ÙÈ΋˜ ¶ÚˆÙÔÌ·ÁÈ¿˜, ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ, ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È: “∏ ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ ∂ÚÁ·ÙÈÎÔ‡ ∫¤ÓÙÚÔ˘ μfiÏÔ˘ ÙÈÌÒÓÙ·˜ ÙËÓ ∂ÚÁ·ÙÈ΋ ¶ÚˆÙÔÌ·ÁÈ¿ ˆ˜ Ë̤ڷ ÌÓ‹Ì˘ ÙˆÓ ÓÂÎÚÒÓ ÚˆÙÔfiÚˆÓ Ù˘ ÂÚÁ·ÙÈ΋˜ Ù¿Í˘, ·¢ı‡ÓÂÈ ıÂÚÌfi ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ¯·ÈÚÂÙÈÛÌfi. √ ÊÂÙÈÓfi˜ ÁÈÔÚÙ·ÛÌfi˜ ‚Ú›ÛÎÂÈ ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜ ΢ÚÈÔÏÂÎÙÈο ÛÙËÓ ÚÒÙË

ÁÚ·ÌÌ‹, ¤¯ÔÓÙ·˜ Ó· ˘ÂÚ·ÛÈÛÙÔ‡Ó fi¯È ÌfiÓÔ Ù· ÔÚ¿Ì·Ù· ÙˆÓ ÚˆÙÔfiÚˆÓ ÙÔ˘ ∂ÚÁ·ÙÈÎÔ‡ ∫ÈÓ‹Ì·ÙÔ˜, ·ÏÏ¿ Î·È Ù· ηٷÎÙË̤ӷ ÙÔ˘˜ ‰ÈηÈÒÌ·Ù·, Ô˘ ‰¤¯ÔÓÙ·È ··ÓˆÙ¤˜ Î·È ·ÓËÏ›˜ ÂÈı¤ÛÂȘ. ™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ ·˘Ùfi, ÚÒÙÈÛÙÔ˜ ÛÙfi¯Ô˜ Î·È ‚·ÛÈÎfi ˙ËÙÔ‡ÌÂÓÔ fiÏˆÓ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙Ô̤ӈÓ, ¤ÙÛÈ fiˆ˜ ·ÎÚÈ‚Ò˜ Âӈ̤ÓÔÈ ¤‰ˆÛ·Ó ÙÔÓ ·ÁÒÓ· ÙÔ˘˜ Î·È ÔÈ ÚˆÙÔfiÚÔÈ ÙÔ˘ ∂ÚÁ·ÙÈÎÔ‡ ∫ÈÓ‹Ì·ÙÔ˜. ªÂ ÙÔÓ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ÂÔÚÙ·ÛÌfi Ù˘ ¶ÚˆÙÔÌ·ÁÈ¿˜ ηÏԇ̠ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË Ó· ¿„ÂÈ Ó· ÌÂÙ·Î˘Ï›ÂÈ ÛÙȘ Ï¿Ù˜ Ì·˜ Ù· ‚¿ÚË Ù˘ ÎÚ›Û˘ Ì ٷ ¿‰Èη Î·È ÂÚÁ·ÙÔÎÙfiÓ· ¡ÔÌÔÛ¯¤‰È· (ºÔÚÔÏÔÁÈÎfi - ∞ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎfi), ÚÔÂȉÔÔÈԇ̠ÙÔ˘˜ ‚ÈÔÌ˯¿ÓÔ˘˜ Î·È ÙÔ˘˜ ÂÚÁÔ‰fiÙ˜ Ó· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÔ˘Ó ÙȘ ·ÔχÛÂȘ Î·È Ó· ·Ó·Î·Ï¤ÛÔ˘Ó fiϘ fiÛ˜ ¤ÁÈÓ·Ó Ì ÚfiÛ¯ËÌ· ÙËÓ ÎÚ›ÛË, ·ÏÏÈÒ˜ ‰ÂÓ ı· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÔ˘Ì ÙÔÓ ·ÁÒÓ· Ì·˜. ŸÏÔÈ ÛÙËÓ ·ÂÚÁȷ΋ ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛË Ô˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÙÔ ∂∫μ ÙËÓ 1Ë ÙÔ˘

ª¿Ë, ÛÙËÓ Ï·Ù›· ∂Ï¢ıÂÚ›·˜, ÛÙȘ 9 ÙÔ Úˆ›. ∑‹Ùˆ Ë ∂ÚÁ·ÙÈ΋ ¶ÚˆÙÔÌ·ÁÈ¿” .

ΔÔ ¶∞ª∂ ™ÙËÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ ÙÔ˘ ÙÔ ¶∞ª∂ Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÙËÓ ÂÚÁ·ÙÈ΋ ¶ÚˆÙÔÌ·ÁÈ¿, ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ, ·Ó·Ê¤ÚÂÈ: “ΔÔ ¶∞ª∂ Û·˜ ηÏ› Ó· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯ÂÙ ÛÙȘ ÊÂÙÈÓ¤˜ ÚˆÙÔÌ·ÁÈ¿ÙÈΘ ÂΉËÏÒÛÂȘ ÙÈÌ‹˜ Î·È ‰fiÍ·˜ ÛÙÔ˘˜ ·ÁÒÓ˜ Î·È ÙȘ ı˘Û›Â˜ Ù˘ Ù¿Í˘ Ì·˜, ÒÛÙ ӷ ·ÔÙÂϤÛÔ˘Ó ¤Ó· ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ‚‹Ì· ÎÏÈ̿ΈÛ˘ ÙˆÓ ·ÁÒÓˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ·fiÎÚÔ˘ÛË Ù˘ ·ÓÙÂÚÁ·ÙÈ΋˜ ηٷÈÁ›‰·˜ Î·È ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·Û‡ÓÙ·ÍË ÙÔ˘ ÎÈÓ‹Ì·ÙÔ˜ Ù˘ ÂÚÁ·ÙÈ΋˜ Ù¿Í˘ ÛÙËÓ Î·Ù‡ı˘ÓÛË ÚÈ˙ÈÎÒÓ ·Ó·ÙÚÔÒÓ ÚÔ˜ fiÊÂÏfi˜ Ù˘. ™Ùfi¯Ô˜ ÙˆÓ Ì¤ÙÚˆÓ Â›Ó·È ÙÔ ÍÂ¤Ú·ÛÌ· Ù˘ ÎÚ›Û˘ ÚÔ˜ fiÊÂÏÔ˜ Ù˘ ÏÔ˘ÙÔÎÚ·Ù›·˜ Î·È Ë ‰È·ÌfiÚʈÛË Â˘ÓÔ˚ÎÒÓ Û˘ÓıËÎÒÓ ÁÈ· ÙË ÌÂÁÈÛÙÔÔ›ËÛË Ù˘ ÎÂÚ‰ÔÊÔÚ›·˜ ÙˆÓ ÌÂÁ¿ÏˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô Ù˘ ·Ó¿Ù˘Í˘. ∂›Ó·È ÛÙÔ ¯¤ÚÈ Ù˘ ÂÚÁ·ÙÈ΋˜ Ù¿Í˘ ÙÔ

ÊÚÂÓ¿ÚÈÛÌ· Î·È Ë ·Ó·ÙÚÔ‹ ·˘Ù‹˜ Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜. ŸÚÔ˜ Î·È ÚÔ¸fiıÂÛË Â›Ó·È Ë ·ÔÊ·ÛÈÛÙÈ΋ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË Ì ٷ ÌÔÓÔÒÏÈ· Î·È ÙÔÓ ÈÌÂÚÈ·ÏÈÛÌfi. ™‹ÌÂÚ· ˘¿Ú¯Ô˘Ó fiϘ ÔÈ ·Ó·Áη›Â˜ ˘ÏÈΤ˜ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ ÁÈ· ÌfiÓÈÌË ÛÙ·ıÂÚ‹ ‰Ô˘ÏÂÈ¿, ÌÂȈ̤ÓÔ ˆÚ¿ÚÈÔ, ÁÈ· ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο ‰ËÌfiÛȘ Î·È ‰ˆÚÂ¿Ó ·ÚÔ¯¤˜, ÁÈ· ÌÈÛıÔ‡˜ Î·È Û˘ÓÙ¿ÍÂȘ Ô˘ ı· ·ÓÙ·ÔÎÚ›ÓÔÓÙ·È ÛÙÔ ‡„Ô˜ ÙˆÓ ÛËÌÂÚÈÓÒÓ ·Ó·ÁÎÒÓ. ∞·ÈÙÂ›Ù·È ÌÈ· ÎÔÈÓˆÓ›· Ô˘ ÙÔ ÎÔ˘Ì¿ÓÙÔ ı· ÙÔ Î¿ÓÔ˘Ì ÂÌ›˜ ÛÙ· ̤۷ ·Ú·ÁˆÁ‹˜, Ë ‚¿ÛË Ù˘ ı· Â›Ó·È Ô ÎÂÓÙÚÈÎfi˜ ۯ‰ȷÛÌfi˜ Ì ÁÓÒÌÔÓ· ÙË ‰È·ÛÊ¿ÏÈÛË Ù˘ Ï·˚΋˜ ¢ËÌÂÚ›·˜, ı· Â›Ó·È Ô ¿ÏÏÔ˜ ‰ÚfiÌÔ˜ ·Ó¿Ù˘Í˘, Ô˘ fiÏÔÈ ı· ‰Ô˘ÏÂ‡Ô˘Ó Ì ‰ÈηÈÒÌ·Ù· Ì ÌÔÓ·‰ÈÎfi ÛÙfi¯Ô Ë ·Ú·ÁˆÁ‹ Ó· Ù›ıÂÙ·È ÂÍ’ ÔÏÔÎÏ‹ÚÔ˘ ÛÙËÓ ˘ËÚÂÛ›· ÙˆÓ ·Ó·ÁÎÒÓ Ì·˜. ΔËÓ 1Ë ª¿Ë, Ù·ÍÈο, Ì·˙Èο, ·ÔÊ·ÛÈÛÙÈο. ªÂ ÙÔ ¶∞ª∂, ÛÙËÓ Ï·Ù›· ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘, ÛÙȘ 9.30” . Ÿˆ˜ ÚԷӷʤÚıËÎÂ, ÛÙȘ Û˘-

ÁÎÂÓÙÚÒÛÂȘ ÙÔ˘ ¶∞ª∂ ÁÈ· ÙËÓ ÂÚÁ·ÙÈ΋ ¶ÚˆÙÔÌ·ÁÈ¿ ı· Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ Î·È Ë √ÌÔÛÔÓ‰›· √ÈÎÔ‰fiÌˆÓ Î·È ™˘Ó·ÊÒÓ ∂·ÁÁÂÏÌ¿ÙˆÓ” . °ÈÒÚÁÔ˜ •˘Ófi˜

∞Ê·›ÚÂÛË ‰È·ÊËÌÈÛÙÈÎÒÓ ÈӷΛ‰ˆÓ •∂∫π¡∏™∞¡ ÛÙËÓ ¶ÂÚÈʤ-

ÚÂÈ· £ÂÛÛ·Ï›·˜ ÔÈ ÚÔÛ¿ıÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ·ÔÌ¿ÎÚ˘ÓÛË ÙˆÓ ‰È·ÊËÌÈÛÙÈÎÒÓ ÈӷΛ‰ˆÓ ·fi Ù· ÛËÌ›· ÂΛӷ ÙˆÓ ‰ÚfïÓ, Ô˘ Û‡Ìʈӷ Ì ÌÂϤÙ˜, ·ÏÏ¿ Î·È Û¯ÂÙÈÎÔ‡˜ ÓfiÌÔ˘˜, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÛÙÔ˘˜ Ô‰ËÁÔ‡˜, ÂÓÒ ¤¯Ô˘Ó ·ÔÙÂϤÛÂÈ Î·È ·ÈÙ›· ÁÈ· ÔÏÏ¿ ÙÚÔ¯·›· ·Ù˘¯‹Ì·Ù·, ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ Î·È ·ÚÎÂÙ¿ ı·Ó·ÙËÊfiÚ·. ª¤¯ÚÈ ÛÙÈÁÌ‹˜ ·Ê·ÈÚ¤ıËÎ·Ó ·fi ÙȘ ÀËÚÂۛ˜ Ù˘ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ £ÂÛÛ·Ï›·˜ (¢∂™∂), 495 ·Ú¿ÓÔ̘ ÈӷΛ‰Â˜. ∞Ó·Ï˘ÙÈÎfiÙÂÚ·: ÔÈ ·ÚÌfi‰È˜ ÀËÚÂۛ˜ Ù˘ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜, ÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË Â‚‰ÔÌ¿‰· ·ÔÌ¿ÎÚ˘Ó·Ó: ·) ™ÙËÓ ∂ıÓÈ΋ √‰fi μfiÏÔ˘ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ˘ - ¶.∂.√. μfiÏÔ˘ - §¿ÚÈÛ·˜ ̤¯ÚÈ ÙÔÓ ÈÛfiÂ‰Ô ÎfiÌ‚Ô ÛÙËÓ ∂·Ú¯È·Î‹ √‰fi ∞ÁÈ¿˜, 340 ÈӷΛ‰Â˜ ÌÂÛ·›Ô˘ ÌÂÁ¤ıÔ˘˜ Î·È 90 ÈӷΛ‰Â˜ ÌÈÎÚÔ‡ ÌÂÁ¤ıÔ˘˜. ‚) ™ÙËÓ ∂.√. μfiÏÔ˘ - ∞Á¯È¿ÏÔ˘ - ªÈÎÚÔıË‚ÒÓ º·ÚۿψÓ, 75 ÈӷΛ‰Â˜. Á) ™ÙËÓ ∂.√. ΔÚÈÎ¿ÏˆÓ - ∫·Ï·Ì¿Î·˜ - ªÔ˘ÚÁοÓÈ - fiÚÈ· ¡. ΔÚÈÎ¿ÏˆÓ - °Ú‚ÂÓÒÓ, 80 ÈӷΛ‰Â˜. °È· ÙËÓ ÙÚ¤¯Ô˘Û· ‚‰ÔÌ¿‰· ¤¯ÂÈ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÙ› Ó· Á›ÓÂÈ ·ÔÌ¿ÎÚ˘ÓÛË ·Ú¿ÓÔÌˆÓ ÈӷΛ‰ˆÓ ÛÙ· ·Ú·Î¿Ùˆ Ô‰Èο ÙÌ‹Ì·Ù·: ·) ¶.∂.√. §¿ÚÈÛ·˜ - μfiÏÔ˘, ÙÌ‹Ì· ·fi ¶∞£∂, ̤¯ÚÈ Â›ÛÔ‰Ô ¢‹ÌÔ˘ §¿ÚÈÛ·˜. ‚) ∂.√. º·ÚÛ¿ÏˆÓ - fiÚÈ· ¡. ºıÈÒÙȉ·˜ Á) ∂.√. ΔÚÈÎ¿ÏˆÓ §¿ÚÈÛ·˜ , ·fi π.∫. ªÂÁ·ÏÔ¯ˆÚ›Ô˘ ¤ˆ˜ Á¤Ê˘Ú· ∫Ô˘ÙÛÔ¯¤ÚÔ˘. ‰) ∂.√. §¿ÚÈÛ·˜ - ∂Ï·ÛÛfiÓ·˜. ∏ ·ÔÌ¿ÎÚ˘ÓÛË ÙˆÓ ÈӷΛ‰ˆÓ ı· Û˘Ó¯ÈÛÙ› Î·È ÛÙ· ˘fiÏÔÈ· Ô‰Èο ‰›ÎÙ˘· ÙËÓ ÂfiÌÂÓË Â‚‰ÔÌ¿‰·. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· Ì ¤ÁÁÚ·ÊÔ Ô˘ ·¤ÛÙÂÈÏ ÛÙȘ 20 ∞ÚÈÏ›Ô˘ ÛÙËÓ “∞˘ÙÔÎÈÓËÙfi‰ÚÔÌÔ˜ ∞ÈÁ·›Ô˘ ∞.∂.” , Ë ¶ÂÚÈÊÂÚÂȿگ˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜, Î. ∫·ÏÏÈfiË °ÂÚ·ÎÔ‡‰Ë, ˙ËÙ› ·fi ÙËÓ ÂÙ·ÈÚ›· Ó· ÚԂ› ÛÙËÓ ·Ê·›ÚÂÛË ÙˆÓ ·Ú¿ÓÔÌˆÓ ÈӷΛ‰ˆÓ, Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÙÔÔıÂÙË̤Ó˜: ™Ù· ÂÎÙfi˜ ηÙÔÈÎË̤Ó˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ÙÌ‹Ì·Ù· ÙˆÓ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÌ¤ÓˆÓ ÂıÓÈÎÒÓ Î·È Â·Ú¯È·ÎÒÓ Ô‰ÒÓ, Û ÙÌ‹Ì·Ù· ÙˆÓ ÂıÓÈÎÒÓ Î·È Â·Ú¯È·ÎÒÓ Ô‰ÒÓ, Ô˘ ‰È¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi ηÙÔÈÎË̤ÓË ÂÚÈÔ¯‹, ηٿ Ì‹ÎÔ˜ ÙˆÓ ·˘ÙÔÎÈÓËÙÔ‰ÚfiÌˆÓ Î·È ÛÙÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜ ÙˆÓ ÛÙ·ıÌÒÓ Â͢ËÚ¤ÙËÛ˘ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ.


M·ÁÓËÛ›· 14 √ ¶. ª·Úο΢ ÁÈ· Û‡Ó‰ÂÛË ∞Á›Ô˘ §·˘ÚÂÓÙ›Ô˘ - ÷ӛˆÓ ™Â ÂÚÒÙËÛË Ô˘ η٤ıÂÛ ÛÙË μÔ˘Ï‹ ÁÈ· ÙËÓ ˘Ô˘ÚÁfi ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ Ô ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÙÔ˘ §∞√™ Î. ¶. ª·Úο΢ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ, ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ, Ù· ÂÍ‹˜: “™Ù· ¯·ÚÙÈ¿ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ·ÎfiÌË Ë Ô‰È΋ Û‡Ó‰ÂÛË ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ §·˘ÚÂÓÙ›Ô˘ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ∞ÚÙ¤ÌȉԘ ¡. ª·ÁÓËÛ›·˜ Ì ÙÔÓ ÔÈÎÈÛÌfi ÙˆÓ Ã·Ó›ˆÓ Î·È ÙÔ ÃÈÔÓÔ‰ÚÔÌÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ “∞ÁÚÈfiϢΘ” , ÂÍ·ÈÙ›·˜ Ù˘ ¿ÚÓËÛ˘ ÙÔ˘ À¶∂∫∞ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ ÂÓfi˜ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ‰ÚfiÌÔ˘, ÂÚ›Ô˘ 1 ¯ÈÏÈÔ̤ÙÚÔ˘, Ô˘ ı· Û˘Ó‰¤ÂÈ ÙÔÓ ‹‰Ë ˘¿Ú¯ÔÓÙ· ·ÁÚÔÙÈÎfi ‰ÚfiÌÔ Ô˘ ηٷϋÁÂÈ ÛÙÔ ÃÈÔÓÔ‰ÚÔÌÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ, Ì ÙÔÓ Ô‰ÈÎfi ¿ÍÔÓ· μfiÏÔ˘ - ∑·ÁÔÚ¿˜. ΔÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ÂÈηÏÂ›Ù·È ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ÙÌ‹Ì· ÙÔ˘ ‰ÚfiÌÔ˘ ‰È¤Ú¯ÂÙ·È Ì¤Û· ·fi ‰¿ÛÔ˜ ÔÍÈ¿˜, ÙÔ ÔÔ›Ô ‰È¤ÂÙ·È ·fi ηÓfiÓ˜ Ù˘ √‰ËÁ›·˜ Natura 2000, fï˜, Ô fiÚÔ˜ “·ÂÈÊÔÚ›·” ‰ÂÓ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÌfiÓÔ ÛÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ, ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË, ̤ۈ Ù˘ ÈÛÔÌÂÚÔ‡˜ ÈηÓÔÔ›ËÛ˘ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜, ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ Î·È ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈ΋˜ ·Ó¿Á΢ Ì›·˜ ÂÚÈÔ¯‹˜. √ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ÂÚˆÙ¿ ·Ó Ë ˘Ô˘ÚÁfi˜ ı· ÌÂÚÈÌÓ‹ÛÂÈ ÒÛÙ ӷ ÂÁÎÚÈı› ÙÔ ¤ÚÁÔ, Ë Î·Ù·Û΢‹ ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ı· ·ÔʤÚÂÈ ÔÏÏ·Ï¿ ÔʤÏË ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹; ¢Â‰Ô̤ÓÔ˘ fiÙÈ ÙÔ ÃÈÔÓÔ‰ÚÔÌÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ ·ÔÙÂÏ› fiÏÔ ·Ó¿Ù˘Í˘ fi¯È ÌfiÓÔ ÙÔ˘ ¶ËÏ›Ô˘, ·ÏÏ¿ Î·È ÔÏfiÎÏËÚ˘ Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜, Ì ÔÈÔ ÙÚfiÔ ı· ÊÚÔÓÙ›ÛÂÙ ӷ Á›ÓÂÈ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË Î·È ·fi ¿ÏÏË ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ ¶ËÏ›Ô˘, ̤ۈ ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ §·˘ÚÂÓÙ›Ô˘;

™˘Ó‰ڛ·ÛÂ Ë °ÓˆÌÔ‰ÔÙÈ΋ ÁÈ· ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ ™˘Ó‰ڛ·Û ÙËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË ¶¤ÌÙË 22 ∞ÚÈÏ›Ô˘ Ë ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋ °ÓˆÌÔ‰ÔÙÈ΋ ∂ÈÙÚÔ‹ ÙÔ˘ ¡. 3299/04, Ì ÙË Ó¤· Ù˘ Û‡ÓıÂÛË Î·È Û˘˙‹ÙËÛ ÛÂÈÚ¿ ıÂÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Û·Ó ÙÚÔÔÔÈ‹ÛÂȘ Î·È ÔÏÔÎÏËÚÒÛÂȘ ÂÂÓ‰˘ÙÈÎÒÓ ÚÔÙ¿ÛÂˆÓ Ù˘ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ £ÂÛÛ·Ï›·˜. ™ÙËÓ ÂfiÌÂÓË Û˘Ó‰ڛ·Û‹ Ù˘ Ë ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋ °ÓˆÌÔ‰ÔÙÈ΋ ∂ÈÙÚÔ‹, ı· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ ÙË Û˘˙‹ÙËÛË ÙˆÓ Ó¤ˆÓ ÚÔ˜ ¤ÓÙ·ÍË ÂÂÓ‰˘ÙÈÎÒÓ ÚÔÙ¿ÛˆÓ, ·ÓÔ›ÁÔÓÙ·˜ Ì ·˘Ùfi ÙÔÓ ÙÚfiÔ, ÌÈ· Ó¤· ÂÚ›Ô‰Ô ÛÙÔÓ∞Ó·Ù˘ÍÈ·Îfi ÓfiÌÔ. ∂ÎÎÚÂÌÔ‡Ó ÚÔ˜ ¤ÓÙ·ÍË 184 ÂÂÓ‰˘ÙÈΤ˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ, Û˘ÓÔÏÈÎÔ‡ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ 180.000.000 ¢ÚÒ Î·È Û˘ÓÔÏÈÎÔ‡ ÔÛÔ‡ ÂȉfiÙËÛ˘ ÂÚ›Ô˘ 72.000.000 ¢ÚÒ.

TPITH 27 ∞¶ƒπ§π√À 2010

¢È·‚‚·ÈÒÛÂȘ ÙÔ˘ ¡ÔÌ¿Ú¯Ë Û ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ Û ˘ËÚÂۛ˜ Ù˘ ¡∞ª

«√ «∫·ÏÏÈÎÚ¿Ù˘» ‰ÂÓ ı· ÂÈʤÚÂÈ ‰˘ÛÌÂÓ›˜ Û˘Óı‹Î˜ ··Û¯fiÏËÛ˘»

ÈÛΤ„ÂȘ ÛÙȘ ÀËÚÂۛ˜ Ù˘ ¡∞ª, ∞Ó¿Ù˘Í˘, ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜, ∂ÁÁ›ˆÓ μÂÏÙÈÒÛˆÓ, ∫Δ∂√, °Ú·ÊÂ›Ô K›ÓËÛ˘, EίÈÔÓÈÛÙÈÎÒÓ M˯·ÓËÌ¿ÙˆÓ Î·È ∞ÁÚÔÙÈÎÔ‡ π·ÙÚ›Ԣ, Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ ¯ı˜ Ô ¡Ô̿گ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ ∞fiÛÙÔÏÔ˜ ¶··ÙfiÏÈ·˜, Û˘Óԉ¢fiÌÂÓÔ˜ ·fi ÙÔÓ ·ÚÌfi‰ÈÔ ·ÓÙÈÓÔÌ¿Ú¯Ë ¢ÈÔ›ÎËÛ˘ Î. ¡ÈÎfiÏ·Ô ¡Ù›ÙÔÚ·. ™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙˆÓ ÂÈÛΤ„ÂÒÓ ÙÔ˘ Ô Î. ¶··ÙfiÏÈ·˜ ›¯Â ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ÂÓËÌÂÚÒÛÂÈ ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ ÁÈ· ÙȘ ÂÈΛÌÂÓ˜ ıÂÛÌÈΤ˜ ·ÏÏ·Á¤˜ ÛÙËÓ ΔÔÈ΋ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË ÂÓ fi„ÂÈ Ù˘ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜ ÙÔ˘ ۯ‰›Ô˘ “∫·ÏÏÈÎÚ¿Ù˘” , ÂÈ̤ÓÔÓÙ·˜ ÛÙ· ÎÚ›ÛÈÌ· ˙ËÙ‹Ì·Ù· Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÛÙËÓ ˘ËÚÂÛȷ΋ ÌÂÙ·¯Â›ÚÈÛË ÙÔ˘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ ÙˆÓ ¡Ô̷گȷÎÒÓ ∞˘ÙÔ‰ÈÔÈ΋ÛÂˆÓ Ô˘ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ÂÓÙ·¯ı› ÛÙȘ ‰ÈÔÈÎËÙÈΤ˜ ÌÔÓ¿‰Â˜ Ù˘ ·ÈÚÂÙ‹˜ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜.

™ÙËÓ Î·Ù‡ı˘ÓÛË ·˘Ù‹, Ô ¡Ô̿گ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÙfiÓÈÛ ÛÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ ÁÈ· ÙȘ Ú˘ıÌ›ÛÂȘ Ô˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ÛÙÔ Û¯¤‰ÈÔ “∫·ÏÏÈÎÚ¿Ù˘” fiÙÈ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÔÚÈÛÙÈÎÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ¡ÔÌÔۯ‰›Ô˘ Î·È ÙËÓ Î·Ù¿ıÂÛ‹ ÙÔ˘ ÛÙÔ ÓÔÌÔıÂÙÈÎfi ÛÒÌ· ı· ¤¯ÂÈ ‰È¢ÎÚÈÓÈÛÙ› ÙÔ ÙÔ›Ô Û fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÙȘ Ù˘¯fiÓ ˘ËÚÂÛȷΤ˜ ÌÂÙ·‚ÔϤ˜ Ô˘ ÌÔÚ› Ó· Û˘ÓÂ¿ÁÂÙ·È ÙÔ Û¯¤‰ÈÔ, ÂÓ fi„ÂÈ ÙˆÓ Ó¤ˆÓ ·ÚÌÔ‰ÈÔÙ‹ÙˆÓ Ô˘ ·ÔÓ¤ÌÂÈ Ô ¡fiÌÔ˜ ÛÙÔ˘˜ Ó¤Ô˘˜ ‰ÈÂ˘Ú˘Ì¤ÓÔ˘˜ ¢‹ÌÔ˘˜ Î·È ÛÙȘ ·ÈÚÂÙ¤˜ ¶ÂÚÈʤÚÂȘ. √ ¡Ô̿گ˘ ·Ó·ÁÓÒÚÈÛ fiÙÈ ÔÈ Ó¤Â˜ Ú˘ıÌ›ÛÂȘ, ÛÙÔ ‚·ıÌfi Ô˘ ·ÎfiÌ· ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÔÚÈÛÙÈÎÔÔÈËı›, ¤¯Ô˘Ó ÚÔηϤÛÂÈ ¤Ó· Îϛ̷ ·‚‚·ÈfiÙËÙ·˜, ·Ó·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ Î·È ·ÓËÛ˘¯›·˜ ÛÙȘ Ù¿ÍÂȘ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙Ô̤ӈÓ, ÂÂÛ‹Ì·Ó ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË Ó· ÛÙËÚȯı› ÙÔ ÓÔÌÔı¤ÙËÌ· ·fi ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜, ·ÊÔ‡ ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· Ì›· Ú·ÁÌ·ÙÈ΋ ıÂÛÌÈ΋ ÙÔÌ‹ ÛÙÔÓ ÙÚfiÔ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ Ù˘ ¢ËÌfiÛÈ·˜ ¢ÈÔ›ÎËÛ˘ ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜, Ë ÔÔ›· ı· Û˘Ì‚¿ÏÏÂÈ Î·È ÛÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙˆÓ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÒÓ ÌÔÓ¿‰ˆÓ, ηıÒ˜ Î·È ÛÙË ‚ÂÏÙ›ˆÛË Ù˘ ÔÈfiÙËÙ·˜ ·ÚÔ¯‹˜ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ Ôϛ٘. “™Â η̛· ÂÚ›ÙˆÛË”, ÙfiÓÈÛÂ Ô ¡Ô̿گ˘, “‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ηٷϿ‚Ô˘Ó ÙÔ ÚÔÛˆÈÎfi ·ÈÛı‹Ì·Ù· ·Ó·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ Î·È ··ÈÛÈÔ‰ÔÍ›·˜, ‰Â‰Ô̤ÓÔ˘ fiÙÈ Ë ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ ∫·ÏÏÈÎÚ¿ÙË, ‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ÂÈʤÚÂÈ ‰˘ÛÌÂÓ¤ÛÙÂÚ˜ Û˘Óı‹Î˜ ÛÙËÓ ··Û¯fiÏËÛË ÙÔ˘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡, ·ÏÏ¿ ·ÓÙÈı¤Ùˆ˜ ı· ‚ÂÏÙÈÒÛÂÈ ÙËÓ ·Ô‰ÔÙÈÎfiÙËÙ· Î·È ÙËÓ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ”. “ΔÔ ËıÈÎfi ÙÔ˘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡”, Â¤ÌÂÈÓÂ Ô ¡Ô̿گ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜, “Ú¤ÂÈ Ó· ·Ú·Ì›ÓÂÈ ˘„ËÏfi Û ·˘Ùfi ÙÔ ÂӉȿÌÂÛÔ ÌÂÙ·‚·ÙÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ·, Ó· ÌËÓ ÂËÚ¿˙ÂÙ·È ·fi ·Ó˘fiÛٷ٘ ÊËÌÔÏÔÁ›Â˜ Î·È Ó· ‰È·ÙËÚ› ÛÙ·ıÂÚ‹ ÙËÓ ÔÈfiÙËÙ· ÙˆÓ ·Ú¯fiÌÂÓˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ Ôϛ٘”. ∫·Ù¿ ÙȘ ÛËÌÂÚÈÓ¤˜ ÂÈÛΤ„ÂȘ ÛÙȘ ˘Ë-

ÚÂۛ˜ Ù˘ ¡∞ª, Ô Î. ¶··ÙfiÏÈ·˜ ›¯Â ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ÂÓËÌÂÚÒÛÂÈ ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜, ÁÈ· ÙËÓ ËÌÂÚ›‰· Ô˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ Ë ¡ÔÌ·Ú¯›· ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔ ÓÔ̷گȷÎfi ÙÌ‹Ì· Ù˘ ∞¢∂¢À, ·Ì¤Ûˆ˜ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÔÚÈÛÙÈÎÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ¡ÔÌÔۯ‰›Ô˘, ÛÙËÓ ÔÔ›· ı· ÙÂıÔ‡Ó fiÏ· Ù· ÂÈ̤ÚÔ˘˜ ı¤Ì·Ù· Ô˘ Û˘Ó‰¤ÔÓÙ·È Ì ÙËÓ ˘ËÚÂÛȷ΋ ηٿÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ Ô˘ ı· ÛÙÂϯÒÛÂÈ Ù· Ó¤· ÌÔÚÊÒÌ·Ù· Ô˘ ı· ÚÔ·„Ô˘Ó ·fi ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ ∫·ÏÏÈÎÚ¿ÙË. Δ¤ÏÔ˜, Ô ¡Ô̿گ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜, ›¯Â ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ÂÈÛÎÂÊÙ› ÙÔ Ó¤Ô ÎÙ›ÚÈÔ Ù˘ ¡∞ª, fiÔ˘ ÛÙÂÁ¿˙ÔÓÙ·È ÔÈ ˘ËÚÂۛ˜ Ù˘ ¢È‡ı˘ÓÛ˘ ∂ÁÁ›ˆÓ μÂÏÙÈÒÛˆÓ, ÙÔ ΔÌ‹Ì· ∂ÎÙ¿ÎÙˆÓ ∞Ó·ÁÎÒÓ, ÙÔ °Ú·ÊÂ›Ô ∫›ÓËÛ˘ Î·È ÙÔ ∞ÁÚÔÙÈÎfi ∫ÙËÓÈ·ÙÚÂ›Ô ÂÎÊÚ¿˙ÔÓÙ·˜ ÙËÓ ÈηÓÔÔ›ËÛ‹ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÙˆÓ Ó¤ˆÓ ·˘ÙÒÓ ÂÁηٷÛÙ¿ÛˆÓ, Ô˘ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó

fiˆ˜ ÙfiÓÈÛ “Úԛη” Î·È “ÂÊfi‰ÈÔ ÔÈfiÙËÙ·˜” ÛÙËÓ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË.

¢‡Ô ¡Ô̷گȷο ™˘Ì‚Ô‡ÏÈ· ¢‡Ô ‰È·‰Ô¯ÈΤ˜ Û˘Ó‰ÚÈ¿ÛÂȘ ̤۷ Û ‰‡Ô ̤Ú˜ ı· Á›ÓÔ˘Ó Û‹ÌÂÚ· Î·È ·‡ÚÈÔ ÛÙÔ ¡Ô̷گȷÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Ù˘ ¡Ô̷گȷ΋˜ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜. ¶ÈÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ Û‹ÌÂÚ· ΔÚ›ÙË ı· Á›ÓÂÈ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈṲ̂ÓË Û˘Ó‰ڛ·ÛË, ÂÓÒ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Ù˘ ΔÂÙ¿ÚÙ˘ ı· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ ¤ÎÙ·ÎÙË, ÁÈ· ÙËÓ ÙÚÔÔÔ›ËÛË Ù˘ ÌÂϤÙ˘ ÙÔ˘ ‰ÚfiÌÔ˘ ÿÓÈ· - ∫ÈÛÛfi˜, ÛÙÔ ‡„Ô˜ ÙÔ˘ ÃÈÔÓÔ‰ÚÔÌÈÎÔ‡ ∫¤ÓÙÚÔ˘. ∏ ·Ú¯‹ fiˆ˜ ÚԷӷʤÚıËΠÁ›ÓÂÙ·È Û‹ÌÂÚ·, ÛÙȘ 7 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì·, fiÔ˘ ¤¯Ô˘Ó ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÙ› Ó· Û˘˙ËÙËıÔ‡Ó Ù· ÂÍ‹˜ ı¤Ì·Ù·: ŒÁÎÚÈÛË ÓÔ̷گȷÎÔ‡ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ‰·ÛÔÔÓ›·˜ ¤ÙÔ˘˜ 2010, ∞Ó·-

¶Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠÚÔ¯ı¤˜ ÛÙËÓ ·Ú·Ï›· Ì ÌÂÁ¿ÏË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹

∂ÈÙ˘¯‹˜ Ë Ô‰ËÏ·ÙÈ΋ ÂΉ‹ÏˆÛË Ô˘ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛ ÙÔ 4Ô °˘ÌÓ¿ÛÈÔ ∂ηÙÔÓÙ¿‰Â˜ Ó¤ÔÈ Î·È Ó¤Â˜, Ì·ıËÙ¤˜ Î·È Ì·ı‹ÙÚȘ, ·ÏÏ¿ Î·È ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔÈ ÛÙËÓ ËÏÈΛ·, ‹Ú·Ó ̤ÚÔ˜ ÛÙËÓ ÚÔ¯ıÂÛÈÓ‹ Ô‰ËÏ·ÙÈ΋ ‚fiÏÙ· Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠÛÙËÓ ·Ú·Ï›· ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ·fi ÙÔ 4Ô °˘ÌÓ¿ÛÈÔ. ∏ Ô‰ËÏ·ÙÈ΋ ‚fiÏÙ· ‹Ù·Ó ·fi ÙËÓ ΔÚ¿Â˙· Ù˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ ̤¯ÚÈ ÙÔÓ ÕÁÈÔ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ, ·fiÛÙ·ÛË ÙËÓ ÔÔ›· ‰È‹Ó˘Û·Ó ÔÈ Ô‰ËÏ¿Ù˜ Î·È ÔÈ ¿ÏÏÔÈ Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÔÓÙ˜ ‰‡Ô ÊÔÚ¤˜. √ ‰È¢-

ı˘ÓÙ‹˜ ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ Î. ª·Ú›ÓÔ˜ ∞ÛËÌ·ÎfiÔ˘ÏÔ˜ ÙfiÓÈÛÂ: “™‹ÌÂÚ· οÓÔ˘Ì ¤Ó· ÂÚ›·ÙÔ ÛÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·, ˙ËÙÒÓÙ·˜ ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ·fi ·È‰È¿ ÙˆÓ ¢‹ÌˆÓ μfiÏÔ˘, ¡¤·˜ πˆÓ›·˜ Î·È ∞ÈÛˆÓ›·˜, ‰ËÌÔÙÈο Û¯ÔÏ›· Î·È §‡ÎÂÈ·, ·ÏÏ¿ Î·È ·fi οı ÂÓ‹ÏÈη ÔÏ›ÙË. √ ηÈÚfi˜ Ê˘ÛÈο Ì·˜ ‚ÔËı¿ ¿Ú· Ôχ ÛÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ¿ Ì·˜ ·˘Ù‹. ∏ ÂΉ‹ÏˆÛË ·˘Ù‹ Á›ÓÂÙ·È ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔ ÙÌ‹Ì· Ô‰ËÏ·Û›·˜ ·ÊÔ‡ ›̷ÛÙÂ Î·È ·ıÏËÙÈÎfi Û¯ÔÏ›Ô. ∂›Û˘ Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó Î·È ‰‡Ô ÔÌ¿‰Â˜ Ô˘ ÂÚÁ¿ÛÙËÎ·Ó ¿Óˆ Û ‰‡Ô ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù·. ∏ ÚÒÙË Â›Ó·È ÔÌ¿‰· ·ÁˆÁ‹˜ ÀÁ›·˜ Ô˘ ÂÚÁ¿ÛÙËΠ¿Óˆ ÛÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· “¢ÂÓ Î·Ó›˙ˆ, Á˘ÌÓ¿˙ÔÌ·È” Î·È Ë ¿ÏÏË Ë ÔÌ¿‰· Â›Ó·È Ë ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈ΋ Ô˘ ÂÚÁ¿ÛÙËΠ¿Óˆ ÛÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· “¶·Á·ÛËÙÈÎfi˜ Ì›· ÌÈÎÚ‹ ·ÁοÏË, Ì›· ÌÂÁ¿ÏË ·ÁηÏÈ¿” . ªÂ ÙËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË ·˘Ù‹ ı¤ÏÔ˘Ì ӷ ‰Â›ÍÔ˘Ì ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ fiÙÈ ÌÔÚ› Ó· ÎÈÓÂ›Ù·È Ì ÙÔ Ô‰‹Ï·ÙÔ, Ó· Á˘ÌÓ¿˙ÂÙ·È, Ó·

ÁηÛÙÈ΋ ··ÏÏÔÙÚ›ˆÛË ¤ÎÙ·Û˘ 133,65 Ù.Ì., ȉÈÔÎÙËÛ›·˜ ÃÚ˘Û. ¡¿ÛÈÔ˘ - ∫Ô˘ÎÔÁÈ¿ÓÓË, ÛÙÔ √.Δ. 334 ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ∫·˙·Ó¿ÎÈ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜, Â› ÙˆÓ Ô‰ÒÓ ∫ÔÓ‰‡ÏË - ∑¤Ú‚·, Ì ÛÎÔfi ÙËÓ ·Ó¤ÁÂÚÛË Û¯ÔÏÈÎÔ‡ Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÁÈ· ÙË ÛÙ¤Á·ÛË ÙÔ˘ 9Ô˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™¯ÔÏ›Ԣ Î·È 9Ô˘ ¡ËÈ·ÁˆÁ›Ԣ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜, °ÓˆÌÔ‰fiÙËÛË Â› Ù˘ ªÂϤÙ˘ ¶ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈÎÒÓ ∂ÈÙÒÛÂˆÓ (ª.¶.∂.) Ù˘ ˘ÊÈÛÙ¿ÌÂÓ˘ ‚ÈÔÌ˯·Ó›·˜ ηٷÛ΢‹˜ Ì˯·ÓËÌ¿ÙˆÓ ·ÚÙÔÔÈ›·˜ Ù˘ “CLIVANEXPORT -™Δ∂º∞¡√À ∞.∂.” ÛÙËÓ ∞’ μπ¶∂ μfiÏÔ˘, °ÓˆÌÔ‰fiÙËÛË Â› Ù˘ ªÂϤÙ˘ ¶ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈÎÒÓ ∂ÈÙÒÛÂˆÓ (ª.¶.∂.) ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ “À‰ÚÔÏË„›Â˜ - ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ÓÂÚÔ‡ Û ÔÈÎÈÛÌfi Î·È ÔÈÌÓÈÔÛÙ¿ÛÈ· Ù˘ ∫ÔÈÓfiÙËÙ·˜ ∞Ó¿‚Ú·˜ ¡ÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜.™¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈ΋ ۇ̂·ÛË ÌÂٷ͇ Ù˘ ¡Ô̷گȷ΋˜ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î·È ÙÔ˘ ™˘Ó‰¤ÛÌÔ˘ ⁄‰Ú¢Û˘ - Õډ¢Û˘ ¡ÔÙ›Ô˘ ¶ËÏ›Ô˘, ÁÈ· ÙË “§ÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ˘ÊÈÛÙ¿ÌÂÓˆÓ ˘Ô‰ÔÌÒÓ (ÊÚ¿ÁÌ·, ‰›ÎÙ˘· Î·È Ù·¯˘‰È˘ÏÈÛÙ‹ÚÈ·) ÁÈ· ÙËÓ ‡‰Ú¢ÛË ÙˆÓ ÔÈÎÈÛÌÒÓ ÙÔ˘ ¡ÔÙ›Ô˘ ¶ËÏ›Ô˘ ·fi ÙÔ ÊÚ¿ÁÌ· ¶·Ó·ÁÈÒÙÈÎÔ”, ΔÚÔÔÔ›ËÛË ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ ¡.∞. ª·ÁÓËÛ›·˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡ ¤ÙÔ˘˜ 2010, √ÚÈÛÌfi˜ ˘ÔÏfiÁÔ˘ ‰È·¯ÂÈÚÈÛÙ‹ Î·È ¤ÁÎÚÈÛË ∫∞∂ ˆ˜ ‰ÂÎÙÈÎÔ‡ Ã∂¶, ŒÁÎÚÈÛË Û˘Ó‰¤ÛÂˆÓ ÎÈÓËÙ‹˜ ÙËÏÂʈӛ·˜ Ù˘ ¡∞ª Ì ÙËÓ ÂÙ·ÈÚ›· COSMOTE, ŒÁÎÚÈÛË ÌÂٷΛÓËÛ˘ ÂÎÙfi˜ ¤‰Ú·˜. Ÿˆ˜ ·Ó·ÎÔÈÓÒıËÎÂ, ·‡ÚÈÔ, ÛÙȘ 2 ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ, ÙÔ ¡Ô̷گȷÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ı· Û˘Ó‰ÚÈ¿ÛÂÈ Î·È ¿ÏÈ, Ì ‰‡Ô ı¤Ì·Ù· Û˘˙‹ÙËÛ˘: °ÓˆÌÔ‰fiÙËÛË Â› Ù˘ ªÂϤÙ˘ ¶ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈÎÒÓ ∂ÈÙÒÛÂˆÓ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ “ΔÚÔÔÔ›ËÛË ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ ÙÔ˘ Ô‰ÈÎÔ‡ ¤ÚÁÔ˘ “ÿÓÈ· - ∫ÈÛÛfi˜” ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ÃÈÔÓÔ‰ÚÔÌÈÎÔ‡ ∫¤ÓÙÚÔ˘”, ŒÁÎÚÈÛË Û‡Ó·„˘ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈ΋˜ ۇ̂·Û˘, ÌÂٷ͇ Ù˘ ¡∞ª, Ù˘ Δ∂¢∫ Î·È Ù˘ ∂∫¶√§, Ì ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ “¶ÔÏÈÛÙÈΤ˜ ÂΉËÏÒÛÂȘ Î·È ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ ¢Ú›·˜ ·‹¯ËÛ˘ ÛÙÔ ÓÔÌfi, ¤ÙÔ˘˜ 2010”.

√ÏÔÎÏËÚÒÓÂÙ·È Ë ÂÈÛ΢‹ ÎÙÈÚ›Ô˘ ÙÔ˘ π∫∞ ÛÙËÓ ∞ÁÚÈ¿ ª¤¯ÚÈ Ù¤ÏÔ˜ ª·˝Ô˘ ı· ÔÏÔÎÏËÚˆıÔ‡Ó ÔÈ ÂÚÁ·Û›Â˜ ÂÈÛ΢‹˜, ·Ó¿Ï·Û˘ Î·È ·Ó·‰È·ÚÚ‡ıÌÈÛ˘ ȉÈfiÎÙËÙÔ˘ ÎÙÈÚ›Ô˘ π∫∞-∂Δ∞ª ∞ÁÚÈ¿˜. ∞˘Ùfi ÁÓˆÛÙÔÔÈ› ÙÔ π∫∞, ··ÓÙÒÓÙ·˜ Û ÂÈÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘ ∂ÓˆÙÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ™˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ˆÓ ∞ÁÚÈ¿˜. Ÿˆ˜ ÙÔÓ›˙ÂÙ·È ÛÙËÓ ·¿ÓÙËÛË, Ë ÌÈÎÚ‹ ¯ÚÔÓÈ΋ ·fiÎÏÈÛË ÔÊ›ÏÂÙ·È Û ηı˘ÛÙ¤ÚËÛË ¤Î‰ÔÛ˘ Ù˘ ÔÈÎÔ‰ÔÌÈ΋˜ ¿‰ÂÈ·˜.

∂ÎÏÔÁ¤˜ ˘·ÏÏ‹ÏˆÓ ÙÔ˘ À¶∂Ãø¢∂

ÚÔÛٷهÂÈ ÙÔÓ ¶·Á·ÛËÙÈÎfi, Ó· ÌËÓ Î·Ó›˙ÂÈ” . ∂›Û˘ Ë ˘ԉȢı‡ÓÙÚÈ· ÙÔ˘ ȉ›Ô˘ °˘ÌÓ·Û›Ô˘ Î. πÔ˘Ï›· ÷ϷÛÙ¿Ú· ÙfiÓÈÛÂ: “™Ùfi¯Ô˜ Ù˘ ÂΉ‹ÏˆÛ˘ ‹Ù·Ó Ù· ·È‰È¿ Ó· ··Û¯ÔÏËıÔ‡Ó ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈο. ¡· ÌÂٷʤÚÔ˘Ì ÛÙÔ ÎfiÛÌÔ

ÌËӇ̷ٷ ηٿ ÙÔ˘ ηÓ›ÛÌ·ÙÔ˜ Î·È ˘¤Ú Ù˘ ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÙÔ˘ ı·Ï·ÛÛ›Ô˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ Î·È ÔˆÛ‰‹ÔÙ ӷ οÓÔ˘Ì ¤Ó· ¿ÓÔÈÁÌ· ÛÙÔ ÎÔÈÓfi ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ Î·È Ó· Û˘ÓÂÚÁ·ÛÙ› ÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ Û¯ÔÏÂ›Ô Ì ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›·” .

∞‡ÚÈÔ ΔÂÙ¿ÚÙË, ·fi ÙȘ 8.30 ÙÔ Úˆ› ¤ˆ˜ ÙȘ 2.30 ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ, ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ÙÔ˘ ¡Ô̷گȷÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ §¿ÚÈÛ·˜, ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËıÔ‡Ó ÔÈ ÂÎÏÔÁ¤˜ ÛÙÔ ™ˆÌ·ÙÂ›Ô À·ÏÏ‹ÏˆÓ À¶∂Ãø¢∂ Î·È ÚÒËÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ¶∂Ãø¢∂ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ £ÂÛÛ·Ï›·˜. £· ·Ó·‰ÂȯÙ› Ó¤Ô ¢.™., ·ÓÙÈÚfiÛˆÔÈ ÛÙËÓ √ÌÔÛÔÓ‰›· Î·È ÛÙÔ ¡Ô̷گȷÎfi ΔÌ‹Ì· Ù˘ ∞¢∂¢À.


M·ÁÓËÛ›· 15

TPITH 27 A¶PI§I√À 2010

™ÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ μfiÏÔ˘

«∫fiÓÙÚ·» ÁÈ· ÙȘ ÂÚÁ·Û›Â˜ Û˘ÓÙ‹ÚËÛ˘ Ù˘ ∞ÚÁÔ‡˜

Ǽ

ˆÙȤ˜» ¿Ó·„ ÛÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ μfiÏÔ˘ Ë Û˘˙‹ÙËÛË Â› Ù˘ ÂÂÚÒÙËÛ˘ Ô˘ ›¯Â ηٷı¤ÛÂÈ Ô ∫˘Ú. ª‹ÙÚÔ˘, Û¯ÂÙÈο Ì ÙȘ ÂÚÁ·Û›Â˜ Û˘ÓÙ‹ÚËÛ˘ Ù˘ ∞ÚÁÔ‡˜. ∏ ·ÓÙÈ·Ú¿ıÂÛË ¯Ù‡ËÛ “ÎfiÎÎÈÓÔ” , ηıÒ˜ Ô ∫˘Ú. ª‹ÙÚÔ˘ ·ÚÔ˘Û›·Û ¤ÁÁÚ·Ê· ÙÔ˘ Ó·˘ËÁÔ‡ ÙÔ˘ ÛοÊÔ˘˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ˘ ÚÒËÓ Î˘‚ÂÚÓ‹ÙË ÙÔ˘, Û‡Ìʈӷ Ì ٷ ÔÔ›· ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÙ·È “ÂÁÎÏËÌ·ÙÈ΋ Ë ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· Ó· ·Ó·ÙÂıÔ‡Ó ÔÈ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˜ ÂÚÁ·Û›Â˜ ÛÙËÓ Δ¯ÓÈ΋ ÀËÚÂÛ›· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘” . “√È ÂÚÁ·Û›Â˜ Û˘ÓÙ‹ÚËÛ˘ ¤¯Ô˘Ó ÔÏÔÎÏËÚˆı› Ì ‚¿ÛË ÙȘ Ô‰ËÁ›Â˜ ÙÔ˘ Ó·˘ËÁÔ‡ Î·È ÙÒÚ· ÔÚÈṲ̂ÓÔÈ ¯‡ÓÔ˘Ó ÎÚÔÎԉ›ÏÈ· ‰¿ÎÚ˘· Ô˘ ˘ÔÎÚ‡ÙÔ˘Ó ÛÎÔÈÌfiÙËÙ˜” ·¿ÓÙËÛÂ Ô ·ÚÌfi‰ÈÔ˜ ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ °È¿ÓÓ˘ ™Ù¿ÌÔ˜. ƒÂÔÚÙ¿˙: °πøƒ°√™ •À¡√™, xinos@e-thessalia.gr

√ ∫˘Ú. ª‹ÙÚÔ˘ Ì ÙËÓ ÂÂÚÒÙËÛ‹ ÙÔ˘ ˙ËÙÔ‡ÛÂ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÛÙÔȯ›· ÁÈ· ÙȘ ÂÚÁ·Û›Â˜ Û˘ÓÙ‹ÚËÛ˘ Ù˘ ∞ÚÁÔ‡˜, ÂÎÊÚ¿˙ÔÓÙ·˜ ÙËÓ ·ÓËÛ˘¯›· ÙÔ˘ ηٿ fiÛÔ ÙÔ ÛοÊÔ˜ ı· Â›Ó·È ·ÍÈfiÏÔÔ, ÂÓ fi„ÂÈ Ù˘ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛ˘ Ù˘ ƒÂÁοٷ˜, ÙÔ ª¿ÈÔ. Ÿˆ˜ ÚԷӷʤÚıËÎÂ, ·ÚÔ˘Û›·Û ¤ÁÁÚ·Ê· ÙÔ˘ Ó·˘ËÁÔ‡ Ù˘ ∞ÚÁÔ‡˜ ¡ÈÎ. ƒ¤Ô˘, ÛÙ· ÔÔ›·, ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ, ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·Ó ˆ˜ “ÂÂȉ‹ ıˆÚ› ÂÁÎÏËÌ·ÙÈ΋ ÙËÓ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· Â¤Ì‚·Û˘ Ì ·ÓÂȉ›Î¢ÙÔ ‰ËÌÔÙÈÎfi Û˘ÓÂÚÁ›Ô, ı· Ú¤ÂÈ Ó· ηٷ‚ÏËı› ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÁÈ· Ó· ·ÔÙÚ·› ·ÎfiÌË Î·È Ë Î·ı¤ÏÎ˘Û‹ ÙÔ˘ Î·È Ó· Á›ÓÂÈ ·ÔηٿÛÙ·ÛË - Â·Ó·ÊÔÚ¿ ÙÔ˘ ÛοÊÔ˘˜ ÛÙËÓ ·Ú¯È΋ ÙÔ˘ ·˘ıÂÓÙÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË”.¡· ·Ó·ÊÂÚı› fiÙÈ ÂÈÛÙÔÏ‹ ÚÔ˜ ÙÔÓ ¢‹Ì·Ú¯Ô μfiÏÔ˘ ∞Ï. μÔ‡ÏÁ·ÚË ·¤ÛÙÂÈÏ ÛÙȘ 16 ∞ÚÈÏ›Ô˘ Î·È Ô Î˘‚ÂÚÓ‹Ù˘ Ù˘ ∞ÚÁÔ‡˜ £ˆÌ. ∫·Î·‰È¿Ú˘, Ô ÔÔ›Ô˜ fiˆ˜ ¤ÁÈÓ ÁÓˆÛÙfi ÛÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ Û˘Ó‰ڛ·ÛË ˘¤‚·Ï ÙËÓ ·Ú·›ÙËÛ‹ ÙÔ˘, ÙÔÓ›˙ÔÓÙ·˜ ˆ˜ “‰ÂÓ ÂÈı˘Ì› Ó· Û˘ÌÚ¿ÍÂÈ Ì ÔÔÈÔÓ‰‹ÔÙ ÙÚfiÔ ÛÙËÓ Î·Ù·ÛÙÚÔÊ‹ ÙÔ˘ ÛοÊÔ˘˜, Û˘Ó·ÈÓÒÓÙ·˜ ÛÙËÓ Û˘ÓÙ‹ÚËÛ‹ ÙÔ˘ ·fi ·ÓÂȉ›Î¢ÙÔ ÚÔÛˆÈÎfi Ô˘ ı· ·ÏÏÔÈÒÛÂÈ ÙÔÓ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· ÙÔ˘ Î·È ı· οÓÂÈ ÂÈÛÊ·Ï‹ ÙËÓ ·ÍÈoÏÔ˝· ÙÔ˘”. ∞·ÓÙÒÓÙ·˜ ÛÙ· ÚÔ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓ· Ô ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ Δ¯ÓÈÎÒÓ ÀËÚÂÛÈÒÓ °. ™Ù¿ÌÔ˜, ¤Î·Ó ÏfiÁÔ ÁÈ· “ÎÚÔÎԉ›ÏÈ· ‰¿ÎÚ˘· Ô˘ ˘ÔÎÚ‡ÙÔ˘Ó ÛÎÔÈÌfiÙËÙ˜. ∏

∞ÚÁÒ ÂÓÂÏ¿ÎË ÛÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ Î·È ·˘Ùfi Â›Ó·È fi,ÙÈ ¯ÂÈÚfiÙÂÚÔ, ηıÒ˜ ··ÍÈÒÓÂÙ·È ÙÔ ÂÁ¯Â›ÚËÌ·”, ÚÔÛ¤ıÂÛÂ. √ ›‰ÈÔ˜ ‰È¢ÎÚ›ÓÈÛ fiÙÈ ÔÈ ÂÚÁ·Û›Â˜ Û˘ÓÙ‹ÚËÛ˘ Ù˘ ∞ÚÁÔ‡˜ ·fi ÙÔ Û˘ÓÂÚÁÂ›Ô Ù˘ Δ¯ÓÈ΋˜ ÀËÚÂÛ›·˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ ¤¯Ô˘Ó ÔÏÔÎÏËÚˆı› Ì ‚¿ÛË ÙȘ Ô‰ËÁ›Â˜ ÙÔ˘ Ó·˘ËÁÔ‡. “∏ ∞ÚÁÒ ·Ó‹ÎÂÈ ÛÙÔ ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘. ∞Ó·Ï¿‚·Ì ÙË Û˘ÓÙ‹ÚËÛ‹ Ù˘, fiÙ·Ó Î¿ÔÈÔÈ ¿ÏÏÔÈ ¤‰ÂÈ¯Ó·Ó ÙËÓ Â˘·ÈÛıËÛ›· ÙÔ˘˜ Ì ÙÔ ·˙ËÌ›ˆÙÔ” ›Â, ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ, ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓÔ˜ ÛÙÔ˘˜ Î.Î. ∫Ô‡ÚÙË Î·È ƒ¤Ô. ª¿ÏÈÛÙ·, ÁÈ· ÙÔ˘˜ ‰˘Ô ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˘˜, ÂÈÛ‹Ì·Ó ˆ˜ “‹ıÂÏ·Ó Ó· ·Ó·Ï¿‚Ô˘Ó ÙË Û˘ÓÙ‹ÚËÛË Ù˘ ∞ÚÁÔ‡˜, ·ÊÔ‡ ÚÒÙ· ÙÔ˘˜ ηٷ‚ÏËı› ÚÔηٷ‚ÔÏ‹ 30% ÛÙËÓ ÚÔÛÊÔÚ¿ Ô˘ η٤ıÂÛ·Ó, ηıÒ˜ Î·È Ó· ‰ÈÂÎÂڷȈı› Ë ‰ÈηÛÙÈ΋ ‰È·Ì¿¯Ë Ô˘ ÂÎÎÚÂÌ›. ∂fiÌÂÓË Ê¿ÛË ı· Â›Ó·È Ë Î·ı¤Ï΢ÛË ÙÔ˘ ÛοÊÔ˘˜, ¯ˆÚ›˜ ·˘Ùfi Ó· Â›Ó·È Â˘ı‡ÓË ÙÔ˘ Û˘ÓÂÚÁ›Ԣ Ù˘ Δ¯ÓÈ΋˜ ÀËÚÂÛ›·˜. ŸÏ· ¤ÁÈÓ·Ó ÛˆÛÙ¿ Î·È ‰ÂÓ ı¤Ïˆ Ó· ÌÈÏ‹Ûˆ ÁÈ· Ù· ˘ÏÈο Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ıËÎ·Ó ÛÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ. ¢ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ›̷ÛÙ fiÌËÚÔÈ ‰˘Ô ·ÓıÚÒˆÓ” Û˘ÌÏ‹ÚˆÛÂ. ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ Ô ∫˘Ú. ª‹ÙÚÔ˘ ÚfiÙÂÈÓ ӷ ÔÚÈÛÙ› ÂÈÙÚÔ‹ Ú·ÁÌ·ÙÔÁÓˆÌfiÓˆÓ, Ë ÔÔ›· ı· ·ÔÊ·Óı› ÁÈ· ÙȘ ÂÚÁ·Û›Â˜ Û˘ÓÙ‹ÚËÛ˘ Ô˘ ¤ÁÈÓ·Ó

ÛÙÔ ÛοÊÔ˜. “√È Ì·Ú·ÁÎÔ› Ù˘ Δ¯ÓÈ΋˜ ÀËÚÂÛ›·˜ ÁÈ· Ù· Û¯ÔÏ›· ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó η̛· Û¯¤ÛË Ì ÙÔ ÂÈÚ·Ì·ÙÈÎfi ÛοÊÔ˜ Ù˘ ∞ÚÁÔ‡˜. ¶Ú¤ÂÈ Ó· ‰È·Ûˆı› ÙÔ Î‡ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÂÁ¯ÂÈÚ‹Ì·ÙÔ˜ Î·È ‰ÂÓ ı· ÂÌÏ·Îԇ̠ÔÏÈÙÈο ÛÙÔ ˙‹ÙËÌ·. Œ¯ÂÙ οÓÂÈ Ì‡ÚÈ· fiÛ· Î·È ı· ÂÎÙÂı›Ù ·Ó Ú›ÍÂÙ ÙÔ ÛοÊÔ˜ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· ÁÈ· ÙË ƒÂÁοٷ” ÚÔÛ¤ıÂÛÂ Ô ›‰ÈÔ˜. ™Â ¤ÓÙÔÓÔ ‡ÊÔ˜ ‹Ù·Ó Î·È Ë ÙÔÔı¤ÙËÛË ÙÔ˘ ¢ËÌ¿Ú¯Ô˘ μfiÏÔ˘ ∞Ï. μÔ‡ÏÁ·ÚË, Ô ÔÔ›Ô˜ Ì¿ÏÈÛÙ· ·Ó¤ÊÂÚ ˆ˜ “ÚÈÓ ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË ÙˆÓ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ Û˘ÓÙ‹ÚËÛ˘ ‚Ú¤ıËÎ·Ó ÛÙÔ ÛοÊÔ˜ ͤӷ ÛÙÔȯ›· Ô˘ ‰ÂÓ Û˘Ì‚·‰›˙Ô˘Ó Ì ÙËÓ ·ÍÈÔÏÔ˝· ÙÔ˘. √ ¢‹ÌÔ˜ ¤¯ÂÈ ÛÙËÓ È‰ÈÔÎÙËÛ›· ÙÔ˘ ÙËÓ ∞ÚÁÒ Î·È ·ÁˆÓÈ¿ ÁÈ· ÙË Û˘ÓÙ‹ÚËÛ‹ ÙÔ˘, ÂÓ ·ÓÙÈı¤ÛÂÈ Ì ÙÔ˘˜ Î.Î. ƒ¤Ô, ∫Ô‡ÚÙË Î·È ∫·Î·‰È¿ÚË. ΔÒÚ· Ë ∞ÚÁÒ ‰ÂÓ ı· ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ·ÓÙÏ›· ÁÈ· Ù· ÓÂÚ¿ Ô˘ ¤Ì·˙ ÙÔ ÛοÊÔ˜ ÛÙÔ ÂÈÚ·Ì·ÙÈÎfi ÙÔ˘ Ù·Í›‰È. £· ÙÔ Ú›ÍÔ˘Ì ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· Î·È ı· ‰Ô‡Ì ÙË ‰È·ÊÔÚ¿, ηıÒ˜ ÂÌ›˜ ‰ÂÓ Î¿Ó·Ì ÂÈÔÏ·ÈfiÙËÙ˜”, ÂÈÛ‹Ì·Ó ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο. ™ÙË ‰Â˘ÙÂÚÔÏÔÁ›· ÙÔ˘ Ô ∫˘Ú. ª‹ÙÚÔ˘ Â·Ó¤Ï·‚ ÙËÓ ÚfiÙ·Û‹ ÙÔ˘ ÁÈ· Û‡ÛÙ·ÛË ÂÈÙÚÔ‹˜ Ú·ÁÌ·ÙÔÁÓˆÌÔÛ‡Ó˘, ϤÁÔÓÙ·˜ ˆ˜ ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Á›ÓÂÈ ˙ËÌȤ˜, Ë ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ·Ó·Ï¿‚ÂÈ ÙȘ ¢ı‡Ó˜ Ù˘”.

™Â ÌËÓÈ·›· ‚¿ÛË, ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙË ‚·ıÌ›‰· ÙˆÓ Î·ıËÁËÙÒÓ

¶ÂÚÈÎÔ¤˜ ¤ˆ˜ 200 ¢ÚÒ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·ÓÂÈÛÙËÌÈ·ÎÔ‡˜ ∞fi 100 ̤¯ÚÈ Î·È 200 ¢ÚÒ ÌÈÎÙ¿, ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙË ‚·ıÌ›‰· ÙÔ˘ οı ηıËÁËÙ‹, ÌÂÈÒÓÂÙ·È Û ÌËÓÈ·›· ‚¿ÛË Ô ÌÈÛıfi˜ ÙÔ˘ ̤ÏÔ˘˜ ¢∂¶ ÛÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ £ÂÛÛ·Ï›·˜, ÏfiÁˆ ÙˆÓ ÂÚÈÎÔÒÓ 12% ÛÙ· ÂȉfiÌ·Ù·, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ Ó¤·˜ ÂÈÛÔ‰ËÌ·ÙÈ΋˜ ÔÏÈÙÈ΋˜. §fiÁˆ ÙˆÓ ÂÚÈÎÔÒÓ ÛÙȘ ‰·¿Ó˜ ÛÙË ™‡ÓÔ‰Ô ¶Ú˘Ù¿ÓÂˆÓ Ô˘ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› Û ϛÁ˜ Ë̤Ú˜ ÛÙËÓ ∫ˆ, ÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ı· ÙÔ ÂÎÚÔÛˆ‹ÛÂÈ ÌfiÓÔ Ô ·ÓÙÈÚ‡Ù·Ó˘ Î. £ÂÔ‰ˆÚ¿Î˘ Î·È fi¯È Û‡ÛÛˆÌË Ë ¶Ú˘Ù·ÓÈ΋ ∞Ú¯‹, fiˆ˜ Û˘Ó¤‚·ÈÓ ̤¯ÚÈ ÚfiÙÈÓÔ˜. “∫Ú‡Ô ÓÙÔ˘˜” ÁÈ· ÙȘ ÙÛ¤˜ ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ ¢∂¶ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ı· Â›Ó·È Ë ÌÈÛıÔ‰ÔÛ›· ·fi ÙÔ ª¿ÈÔ Î·È ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÂfiÌÂÓÔ˘˜ Ì‹Ó˜. ™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ÂÓË̤ڈÛË Ô˘ ¤Î·Ó ̤ۈ ÙÔ˘ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÔ‡ Ù·¯˘‰ÚÔÌ›Ԣ ÚÔ˜ Ù· ̤ÏË ¢∂¶ Ë ¶Ú˘Ù·ÓÈ΋ ∞Ú¯‹, “·fi ÙËÓ ÂfiÌÂÓË ÌÈÛıÔ‰ÔÛ›· ÌËÓfi˜ ª·˝Ô˘ 2010 ÂÊ·ÚÌfi˙ÂÙ·È Ë ÌÈÛıÔÏÔÁÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋ ¤ÙÔ˘˜ 2010 Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ Ô-

Ô›· Ù· ÂȉfiÌ·Ù·: ¢È‰·ÎÙÈÎfi (ŸÏ· Ù· ̤ÏË ¢∂¶), μÈ‚ÏÈÔı‹Î˘ (ŸÏ· Ù· ̤ÏË ¢∂¶), ŒÚ¢ӷ˜ (ŸÏ· Ù· ̤ÏË ¢∂¶), ¶·Ú¿ÛÙ·Û˘ (¶Ú‡Ù·ÓË, ∞ÓÙÈÚ˘Ù¿ÓˆÓ, ∫ÔÛÌËÙfiÚˆÓ, ¶ÚÔ¤‰ÚˆÓ) ı· ¤¯Ô˘Ó Ì›ˆÛË Î·Ù¿ ÔÛÔÛÙfi ‰Ò‰Âη ÙÔȘ ÂηÙfi (12%). ∂ÈϤÔÓ Ù· ÔÛ¿ Ô˘ ÚÔ·ÙÔ˘Ó ·fi ÙË Ì›ˆÛË Î·È ·ÓÙÈÛÙÔÈ¯Ô‡Ó ÛÙÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· ·fi 1-1-2010 ¤ˆ˜ 30-4-2010, ·Ú·ÎÚ·ÙÔ‡ÓÙ·È ·fi ÙË ÌÈÛıÔ‰ÔÛ›· ÙˆÓ ÂfiÌÂÓˆÓ ÌËÓÒÓ Û ‰fiÛÂȘ. √È ÌËÓÈ·›Â˜ ÂÚÈÎÔ¤˜ ÔÈΛÏÏÔ˘Ó Î·È ÍÂÎÈÓÔ‡Ó ·fi Ù· 100 ÂÚ›Ô˘ ÊÙ¿ÓÔÓÙ·˜ Ù· 200 ¢ÚÒ. √È ÂÚÈÎÔ¤˜ ÛÙȘ ‰·¿Ó˜ ÂËÚ¿˙Ô˘Ó Î·È ÙËÓ ·ÓÙÈÚÔÛÒ¢ÛË Ù˘ ¶Ú˘Ù·ÓÈ΋˜ ∞Ú¯‹˜ ÛÙË ™‡ÓÔ‰Ô ¶Ú˘Ù¿ÓˆÓ. ∂Âȉ‹ Ë ™‡ÓÔ‰Ô˜ ı· Á›ÓÂÈ ÛÙË ∫ˆ Î·È Ù· ·ÂÚÔÔÚÈο ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ· ÎÔÛÙ›˙Ô˘Ó, ·ÔÊ·Û›ÛÙËΠÙËÓ ¶Ú˘Ù·ÓÈ΋ ∞Ú¯‹ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Ó· ÂÎÚÔÛˆ‹ÛÂÈ ÌfiÓÔ Ô ·ÓÙÈÚ‡Ù·Ó˘ Î. £ÂÔ‰ˆÚ¿Î˘. ™ÙÔ ÌÂٷ͇, Ì ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ ÙÔ˘

ÙÔ ¢.™. ÙÔ˘ ∂ÓÈ·›Ô˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ¢È‰·ÛÎfiÓÙˆÓ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ ÙËÓ ·Á·Ó¿ÎÙËÛ‹ ÙÔ˘ “ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿ÎÚÈÛË Î·È ÂӉ¯fiÌÂÓË ÔÈÓÈ΋ ‰›ˆÍË Ì¤ÏÔ˘˜ ¢∂¶ ÙÔ˘ π‰Ú‡Ì·ÙÔ˜ ÁÈ· “·Ú¿‚·ÛË Î·ı‹ÎÔÓÙÔ˜”. Ÿˆ˜ ÙÔÓ›˙ÂÙ·È ÛÙËÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË, “Ë Ú¿ÍË ·˘Ù‹ ÛÙËÚ›˙ÂÙ·È ÛÙËÓ ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ΔÚÈÌÂÏÔ‡˜ ¶ÏËÌÌÂÏÂÈÔ‰ÈΛԢ μfiÏÔ˘ Ù˘ 26˘ √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ 2009, Ì ÙËÓ ÔÔ›· ·ıˆÒıËÎÂ Ô Û˘Ó¿‰ÂÏÊÔ˜ Δ¿Î˘ ¶ÔÏ›Ù˘ ·fi ÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›· Ù˘ “·¿Ù˘ ηٿ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘, Ì ÙÔ ÛÎÂÙÈÎfi fiÙÈ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ÓÔÌÈÎfi Ï·›ÛÈÔ Ô˘ ˘Ô¯ÚÂÒÓÂÈ Ù· ̤ÏË ¢∂¶ Ó· ˘Ô‚¿ÏÏÔ˘Ó ÁÚ·Ù‹ ·ÙÔÌÈ΋ ‰‹ÏˆÛË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÙÔ˘˜ Û ·ÂÚÁȷ΋ ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛË, Ô˘ ·ÔÊ·Û›ÛÙËΠ·fi Ù· Û˘ÏÏÔÁÈο ÙÔ˘˜ fiÚÁ·Ó·”. ™ÙËÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ˆ˜ Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ›‰È· ·fiÊ·ÛË fï˜, ÙÔ ¢ÈηÛÙ‹ÚÈÔ ˙ËÙÔ‡Û ·fi ÙËÓ ÂÈÛ·ÁÁÂÏÈ΋ ·Ú¯‹ Ó· ‰ÈÂÚ¢ӋÛÂÈ ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ “·Ú¿‚·Û˘ ηı‹ÎÔÓÙÔ˜” Î·È ÂÓfi˜ ¿ÏÏÔ˘ ̤ÏÔ˘˜ ¢∂¶.

“∏ ÂÓ¤ÚÁÂÈ· ·˘Ù‹ ÛÙËÚ›˙ÂÙ·È Û ÌÈ· ÂÚÌËÓ›· ÙÔ˘ ÓfiÌÔ˘ ÁÈ· ÙÔÓ ÙÚfiÔ Î·Ù¿ ÙÔÓ ÔÔ›Ô ÔÈ ¶Úfi‰ÚÔÈ ÙˆÓ ΔÌËÌ¿ÙˆÓ ÔÊ›ÏÔ˘Ó Ó· ·ÛÎÔ‡Ó Ù· ηı‹ÎÔÓÙ¿ ÙÔ˘˜. ∏ ÂÓ ÏfiÁˆ ··Ú¿‰ÂÎÙË ·Ú¤Ì‚·ÛË ÙˆÓ ‰ÈηÛÙÈÎÒÓ ·Ú¯ÒÓ ÛÙȘ ‰ÈÔÈÎËÙÈΤ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›Â˜ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ Ì ·Ú·‚›·ÛË Ù˘ Û˘ÓÙ·ÁÌ·ÙÈο ηÙÔ¯˘ÚˆÌ¤Ó˘ ·˘ÙÔÙ¤ÏÂÈ·˜ ÙˆÓ ∞∂π ‰˘ÛÙ˘¯Ò˜ ‰ÂÓ ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿. Ÿˆ˜ ·Ó·Ê¤Ú·Ì Û ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ Ì·˜ Ù˘ 5/11/09, ÙÔ Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ ÂΉËÏÒıËΠÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÙÔ 2003, fiÙ·Ó Î·È ¿ÏÈ Ô ÎÏ¿‰Ô˜ Ì·˜ ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó Û ·ÂÚÁȷ΋ ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛË Î·È Ô ÂÈÛ·ÁÁÂϤ·˜ §¿ÚÈÛ·˜ ˙ËÙÔ‡Û ·fi ÙÔ˘˜ ¶ÚÔ¤‰ÚÔ˘˜ fiÏˆÓ ÙˆÓ ΔÌËÌ¿ÙˆÓ Ó· ηÙÔÓÔÌ¿ÛÔ˘Ó ÚËÙ¿ Ù· ̤ÏË ¢∂¶ Ô˘ Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó ÛÙȘ ·ÂÚÁ›Â˜” ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙËÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË. ∫·È ηٷϋÁÂÈ: “ΔÔ ¢.™. ÙÔ˘ ∂™¢¶£ ··ÈÙ› ·fi ÙȘ ÂÈÛ·ÁÁÂÏÈΤ˜ ·Ú¯¤˜, Û‚fiÌÂÓ˜ ÙÔ ™‡ÓÙ·ÁÌ· Î·È ÙÔ ˘ÊÈÛÙ¿ÌÂÓÔ ÓÔÌÈÎfi

Ï·›ÛÈÔ, Ó· ¿„Ô˘Ó Ó· ·Ú·‚È¿˙Ô˘Ó ÙÔ ·˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÙÔ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘. ∫·Ï› Â›Û˘ ÙÔÓ ¶Ú‡Ù·ÓË ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Ó· ÚÔ·Û›ÛÂÈ - fiˆ˜ ¤¯ÂÈ Î¿ÓÂÈ Ì¤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· - Ì οı ÓfiÌÈÌË ÂÓ¤ÚÁÂÈ· ÙËÓ ·Î·‰ËÌ·˚΋ Ù¿ÍË Î·È ÙÔ ·˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÙÔ ÙÔ˘ π‰Ú‡Ì·ÙÔ˜”. ºÒÙ˘ ™·Ófi˜

¢È·Ì·ÚÙ˘Ú›· ÔχÙÂÎÓˆÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ ∫·Ù¿ Û˘ÓÂÚÁ¿ÙË Ù˘ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ ¶·È‰Â›·˜ ÛÙÚ¤ÊÔÓÙ·È ÔÈ ÔχÙÂÎÓÔÈ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ› £ÂÛÛ·Ï›·˜ Ô˘ ÁÈ· ÙÔ ı¤Ì· ·¤ÛÙÂÈÏ·Ó ÂÈÛÙÔÏ‹ Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ·ÚÌfi‰ÈÔ˘˜ ÊÔÚ›˜. Ÿˆ˜ ÙÔÓ›˙Ô˘Ó ÛÙËÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ ÙÔ˘˜, “ˆ˜ ÁÓˆÛÙfiÓ, ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ‰È¿ÛÙËÌ· Ôχ˜ ÏfiÁÔ˜ Á›ÓÂÙ·È ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù¿ÚÁËÛË ÙˆÓ ‰ÈÔÚÈÛÌÒÓ ÙˆÓ ÔÏ˘Ù¤ÎÓˆÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ. ŒÓ· ̤ÙÚÔ - ΛÓËÙÚÔ, ÙÔ ÔÔ›Ô ı¤ÛÈÛÂ Ë ›‰È· Ë ¶ÔÏÈÙ›· ÚÔۂϤÔÓÙ·˜ fiÙÈ ı· ·˘ÍËı› Ô ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ ÁÂÓÓ‹ÛÂˆÓ (Ô˘ ·¤‰ˆÛÂ) Î·È ı· ÎÙ˘Ëı› Ë ·ÓÂÚÁ›· fi¯È ÌfiÓÔ ÙˆÓ ÔÏ˘Ù¤ÎÓˆÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ, ·ÏÏ¿ Î·È fiÏˆÓ ÙˆÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ. ∂ÈÎÔÈÓˆÓÔ‡Ó Ì ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ¶·È‰Â›·˜ Î·È ÂΛ Û˘Ó·ÓÙÔ‡Ó ÙÔ Ì›ÛÔ˜, ÙËÓ ¤¯ıÚ· οÔÈÔ˘ ·ÓÂΉȋÁËÙÔ˘ Û˘Ì‚Ô˘Ï¿ÙÔÚ· Ù˘ Î. ¢È·Ì·ÓÙÔÔ‡ÏÔ˘, Ô ÔÔ›Ô˜ Û·Ó ¿ÏÏÔ˜ ∏Ú҉˘ ÂÍ·ÔχÂÈ ÂÈÚˆÓÈο Û¯fiÏÈ· ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÔχÙÂÎÓÔ˘˜. √ ÂÓ ÏfiÁˆ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ıˆÚ› ÙȘ Û˘ÓÙ·ÁÌ·ÙÈΤ˜ ‰È·Ù¿ÍÂȘ “ÚfiÓÔÈ·˜ Î·È ·ÓıÚˆÈ¿˜” , ˆ˜ ÛηӉ·ÏÒ‰ÂȘ Î·È ·Ó‹ıÈΘ Î·È ·Ó·Ê¤ÚÂÈ fiÙÈ ÙÔ ‰ËÌÔÁÚ·ÊÈÎfi ‰ÂÓ ÂӉȷʤÚÂÈ ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ¶·È‰Â›·˜, ÙÔ ÔÔ›Ô ‰ÂÓ Â›Ó·È ·ÚÌfi‰ÈÔ ÁÈ· Ó· ÙÔ Ï‡ÛÂÈ. ¡ÔÌ›˙Ô˘Ì fiÙÈ ‰ÂÓ ÎÔÛÌÔ‡Ó ÙËÓ ÂÈÏÔÁ‹ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ¶·È‰Â›·˜ ÁÈ· ÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ Î‡ÚÈÔ” .

ºÂÛÙÈ‚¿Ï ·fi ÙÔ ™˘ÓÙÔÓÈÛÙÈÎfi ∞ÁÒÓ· ™¯ÔÏ›ˆÓ μfiÏÔ˘ ºÂÛÙÈ‚¿Ï Ì ı¤Ì· “∏ ∂ÚÁ·ÙÈ΋ ¶ÚˆÙÔÌ·ÁÈ¿ Î·È Ë ÂÈηÈÚfiÙËÙ¿ Ù˘” ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ 30 ∞ÚÈÏ›Ô˘ ÛÙȘ 20:30 ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ÛÙË £fiÏÔ ÙÔ˘ ·Ú·ÏÈ·ÎÔ‡ Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·ÙÔ˜ ¶··ÛÙÚ¿ÙÔ˘ ÙÔ ™˘ÓÙÔÓÈÛÙÈÎfi ∞ÁÒÓ· ™¯ÔÏ›ˆÓ μfiÏÔ˘ (™∞™μ). ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÙÔ˘ ºÂÛÙÈ‚¿Ï ¤¯ÂÈ ˆ˜ ÂÍ‹˜: ™˘Ó·˘Ï›· Ì ̷ıËÙÈο Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·Ù·, £Â·ÙÚÈÎfi ÛÎÂÙ˜, ÙÚ·Â˙¿ÎÈ Ì ˘ÏÈο, ÔÌÈϛ˜ ™∞™μ Î·È ¶∞ª∂, ¤ÎıÂÛË ºˆÙÔÁÚ·Ê›·˜ Ì ı¤Ì· ÙËÓ ÂÚÁ·ÙÈ΋ ÚˆÙÔÌ·ÁÈ¿, ÁÎÚ¿ÊÈÙÈ. ΔËÓ ÂfiÌÂÓË Ë̤ڷ 1Ë ª·˝Ô˘ ÙÔ ™∞™μ ı· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯ÂÈ Ì ̷ıËÙÈÎfi ÌÏÔÎ ÛÙÔ Û˘ÏÏ·ÏËÙ‹ÚÈÔ Î·È ÙËÓ ÔÚ›· ÙÔ˘ ¶∞ª∂ 9.30 .Ì. ÛÙËÓ ¶Ï·Ù›· ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘.

EΉ‹ÏˆÛË ÁÈ· ʇÙ¢ÛË ÛÙÔ ¿ÚÎÔ ∞Ó·‡ÚÔ˘ ·fi ÙËÓ ŒÓˆÛË °˘Ó·ÈÎÒÓ ™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ¢·ÈÛıËÙÔÔ›ËÛ˘ fiÏˆÓ Û ı¤Ì·Ù· ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ ÙÔ ΔÔÈÎfi ¶·Ú¿ÚÙËÌ· ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ Ù˘ ŒÓˆÛ˘ °˘Ó·ÈÎÒÓ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ› ·‡ÚÈÔ ΔÂÙ¿ÚÙË 28 ∞ÚÈÏ›Ô˘ (10.30 .Ì.), ÛÙÔ ¿ÚÎÔ ∞Ó·‡ÚÔ˘, ÂΉ‹ÏˆÛË Ê‡Ù¢Û˘ ÂԯȷÎÒÓ Ê˘ÙÒÓ. ∏ ÂΉ‹ÏˆÛË ı· Á›ÓÂÈ Ì ÙËÓ ·ÚˆÁ‹ Î·È ÙË Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ù˘ ¢È‡ı˘ÓÛ˘ ¶Ú·Û›ÓÔ˘ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘.


M·ÁÓËÛ›· 16 Δ∂¢∫

ŒÎÙ·ÎÙË Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÁÈ· “∫·ÏÏÈÎÚ¿ÙË” ∞¡ ÙÂÏÈο ÙÔ Û¯¤‰ÈÔ ÁÈ· ÙÔÓ “∫·ÏÏÈÎÚ¿ÙË” ‰Ôı› ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË ÛÙË ‰ËÌÔÛÈfiÙËÙ·, ÙfiÙÂ Ë Û˘Ó‰ڛ·ÛË Ù˘ Δ∂¢∫ ª·ÁÓËÛ›·˜ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ ÒÛÙ ӷ ¤¯Ô˘Ó ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ÙÔ Û˘˙ËÙ‹ÛÔ˘Ó Î·È Ù· ‰ËÌÔÙÈο Û˘Ì‚Ô‡ÏÈ· ÙˆÓ √Δ∞. ∏ Û˘Ó‰ڛ·ÛË Ù˘ ¶·Ú·Û΢‹˜, fiˆ˜ ·Ó·ÎÔÈÓÒıËΠ·fi ÙËÓ Δ∂¢∫ ª·ÁÓËÛ›·˜, ı· Á›ÓÂÈ ÛÙȘ 11 ÙÔ Úˆ›, Ì ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ fiÏˆÓ ÙˆÓ ¢ËÌ¿Ú¯ˆÓ Î·È ¶ÚÔ¤‰ÚˆÓ ∫ÔÈÓÔÙ‹ÙˆÓ ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡. £· ‰È·Ù˘ˆı› Ë ÔÚÈÛÙÈ΋ ÎÚ›ÛË Ù˘ Δ∂¢∫ Â› ÙÔ˘ ¯ˆÚÔÙ·ÍÈÎÔ‡ ۯ‰›Ô˘ Ù˘ ‰ÈÔÈÎËÙÈ΋˜ ÌÂÙ·ÚÚ‡ıÌÈÛ˘. ™ÙÔ ÌÂٷ͇, ÛÙËÓ ∫‡ÚÔ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ·ÓÙÈÚÔÛˆ›· Ù˘ Δ∂¢∫ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÚÔÛÎÂÎÏË̤ÓË Ù˘ Δ∂¢∫ §Â˘ÎˆÛ›·˜. ∏ ·ÓÙÈÚÔÛˆ›· Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÂÈÛΤÊıËΠÙËÓ ¶¿ÊÔ Î·È ÙÔ ÌÓËÌÂ›Ô ÙˆÓ Ì·ÚÙ‡ÚˆÓ Ù˘ ∂√∫∞, ÂÓÒ Â›¯Â ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ÂÈÛÎÂÊı› Î·È ÙËÓ Î·Ù¯fiÌÂÓË §¿ËıÔ, ηıÒ˜ Î·È ÔÏϤ˜ ÂÎı¤ÛÂȘ ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÔ‡ Î·È ÈÛÙÔÚÈÎÔ‡ ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘ ÛÙË §Â˘ÎˆÛ›·. “∞˘Ùfi Ô˘ ÛÙËÓ Ô˘Û›· ÂÌ›˜ ÙÔ˘˜ ÚÔÛʤÚÔ˘ÌÂ Â›Ó·È ÛÙ‹ÚÈÍË ÛÙÔÓ ·ÁÒÓ· Ô˘ οÓÔ˘Ó ÁÈ· ÙËÓ ÂÓÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ÓËÛÈÔ‡ Ô˘ ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô Â›Ó·È Û ÎÚ›ÛÈÌË Ê¿ÛË Ì fiϘ ÙȘ ‰È·Ú·ÁÌ·Ù‡ÛÂȘ Û ÂͤÏÈÍË” ÙfiÓÈÛÂ Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ Δ∂¢∫ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î. ∞Ú¤ı·˜. ∞Ó·ÊÔÚÈο Ì ÙȘ ‰È·ÊÔÚ¤˜ ÛÙË ‰ÈÔÈÎËÙÈ΋ ‰ÔÌ‹ Ù˘ ÙÔÈ΋˜ ·˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ÛÙË ªÂÁ·ÏfiÓËÛÔ Ô Î. ∞Ú¤ı·˜ ·Ó¤ÊÂÚ fiÙÈ “ÂΛ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÔÏϤ˜ ÌÈÎÚ¤˜ ÎÔÈÓfiÙËÙ˜, ÔÈ Ôԛ˜ fï˜ Û˘ÓÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ ÛÙÂÓ¿ ÁÈ· Ó· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÔ‡ÓÙ·È ·fi Â˘Úˆ·˚ο ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù·, ÂÓÒ ÙÔ ‚ÈÔÙÈÎfi Â›Â‰Ô ÙˆÓ Î·ÙÔ›ÎˆÓ Â›Ó·È Î·Ù¿ Ôχ ˘„ËÏfiÙÂÚÔ ÙÔ˘ ‰ÈÎÔ‡ Ì·˜” . √ ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ÂΛ ÂÎϤÁÂÙ·È Í¯ˆÚÈÛÙ¿ Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ËÁÂ›Ù·È ÂÓfi˜ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ÔÏ˘Û˘ÏÏÂÎÙÈÎÔ‡ Î·È ÔÏ˘ÎÔÌÌ·ÙÈÎÔ‡ fiÔ˘ ÌÔÚ› Ó· ÌËÓ ¤¯ÂÈ Î·Ó ÙËÓ ÏÂÈÔ„ËÊ›·, ˆ˜ ÎfiÌÌ· ÛÙÔ ÔÔ›Ô ·Ó‹ÎÂÈ Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô˜. “¢ÂÓ Í¤Úˆ fiÙ ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ì ӷ Êı¿ÛÔ˘Ì ÂÌ›˜ Û ¤Ó· Ù¤ÙÔÈÔ Â›Â‰Ô ·˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘” ÂÈÛ‹Ì·ÓÂ.

TPITH 27 ∞¶ƒπ§π√À 2010

ÀÔÏÔÁ›˙ÂÙ·È fiÙÈ ‰¤Î· ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ÛÙ· ÓËÛÈ¿ ‰È·Ù›ıÂÓÙ·È ÚÔ˜ ÒÏËÛË

•ÂÓԉԯ›· μ. ™ÔÚ¿‰ˆÓ ÛÙË ÛÎÈ¿ Ù˘ ÎÚ›Û˘ ∏

ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË Ú›¯ÓÂÈ ‚·ÚÈ¿ ÙË ÛÎÈ¿ Ù˘ Î·È ÛÙË ‚ȈÛÈÌfiÙËÙ· ÙˆÓ ÍÂÓÔ‰Ô¯ÂÈ·ÎÒÓ ÌÔÓ¿‰ˆÓ, ÏfiÁˆ ΢ڛˆ˜ Ù˘ ¤ÏÏÂȄ˘ Ú¢ÛÙfiÙËÙ·˜. ™‡Ìʈӷ Ì ·ıËÓ·˚Îfi ‰ËÌÔÛ›Â˘Ì·, Ô˘ ÂÈηÏÂ›Ù·È ÛÙÔȯ›· ·fi ÙÔ ‰È·‰›ÎÙ˘Ô Î·È Ù· ÎÙËÌ·ÙÔÌÂÛÈÙÈο ÁÚ·Ê›·, ·ÓÂÏÏ·‰Èο 400 ÍÂÓԉԯ›· ¤‚·Ï·Ó ˆÏËÙ‹ÚÈÔ, ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ‰¤Î· ÛÙȘ μfiÚÂȘ ™ÔÚ¿‰Â˜.

ƒÂÔÚÙ¿˙: ºøΔ∏™ ™¶∞¡√™

Ÿˆ˜ ÙÔÓ›ÛÙËΠÛÙÔ ‰ËÌÔÛ›Â˘Ì· Ù˘ “∂Ï¢ıÂÚÔÙ˘›·˜” “‚¿ÛÂÈ Â›ÛËÌˆÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ ·fi ‰È·‰›ÎÙ˘Ô Î·È ÌÂÛÈÙÈο ÁÚ·Ê›·, ¿Óˆ ·fi 400 ÍÂÓԉԯ›·, ·ÎfiÌË Î·È ÂÓÙ¿ÛÙÂÚ·, ¤¯Ô˘Ó ‚¿ÏÂÈ ˆÏËÙ‹ÚÈÔ. •ÂÓÔ‰Ô¯ÂÈ·ÎÔ› ·ÎÏÔÈ ÂÎÙÈÌÔ‡Ó fiÙÈ Ô ·ÚÈıÌfi˜ ÂӉ¯Ô̤ӈ˜ Ó· Â›Ó·È ‰ÈÏ¿ÛÈÔ˜. ∞fi Ù· 9.500 ÍÂÓԉԯ›· - ÍÂÓÔ‰Ô¯ÂȷΤ˜ ÌÔÓ¿‰Â˜, ÙÔ 7 - 9% ÏfiÁˆ ÎÚ›Û˘ ‰È·Ù›ıÂÙ·È ÚÔ˜ ÒÏËÛË. À¿Ú¯ÂÈ Â›Û˘ ÂӉȷʤÚÔÓ ·fi ȉÈÔÎً٘ ˘ÁÈÒÓ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎÒÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Ó· Û˘˙ËÙ‹ÛÔ˘Ó ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ ÒÏËÛ˘ ‹ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ Ì ‰ÈÂıÓ›˜ ÔÌ›ÏÔ˘˜” . ΔÔ ‰ËÌÔÛ›Â˘Ì· ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ˆ˜ ̤۷ ÛÙ· 400 ÚÔ˜ ÒÏËÛË ÍÂÓԉԯ›· ˘¿Ú¯Ô˘Ó Î·È ‰¤Î· ·fi ÙȘ μfiÚÂȘ ™ÔÚ¿‰Â˜. ∞ÓÙ›ÛÙÔȯ· ÛÙË μfiÚÂÈ· ∂ÏÏ¿‰· Â›Ó·È 30, ÛÙËÓ ∫ÂÓÙÚÈ΋ ∂ÏÏ¿‰· 35, ÛÙË ¢˘ÙÈ΋ ∂ÏÏ¿‰· 40, ÛÙË ™ÙÂÚ¿ ∂ÏÏ¿‰· 20, ÛÙ· πfiÓÈ· ¡ËÛÈ¿ 81, ÛÙËÓ ¶ÂÏÔfiÓÓËÛÔ 40, ÛÙËÓ ∫Ú‹ÙË 44, ÛÙ· ¢ˆ‰ÂοÓËÛ· 66, ÛÙȘ ∫˘ÎÏ¿‰Â˜ 50, ÛÙËÓ ∞ÙÙÈ΋ 41, ÛÙ· ÓËÛÈ¿ ÙÔ˘ μÔÚ›Ԣ ∞ÈÁ·›Ô˘ 35 Î·È ÛÙË Ã·ÏÎȉÈ΋ 34. ∫ÏËı›˜ Ó· Û¯ÔÏÈ¿ÛÂÈ ÙÔ ‰ËÌÔÛ›Â˘Ì· Ù˘ “∂Ï¢ıÂÚÔÙ˘›·˜” Ô˘ οÓÂÈ ÏfiÁÔ ÁÈ· ˆÏËÙ‹ÚÈÔ Û ‰¤Î· ÍÂÓԉԯ›· ÙˆÓ μÔÚ›ˆÓ ™ÔÚ¿‰ˆÓ Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ŒÓˆÛ˘ •ÂÓÔ‰fi¯ˆÓ Ó‹ÛÔ˘ ™ÎÈ¿ıÔ˘ Î. ¶¤ÙÚÔ˜ ¢ÂÚ‚¤Ó˘ ·Ó¤ÊÂÚ ˆ˜ ÁÓˆÚ›˙ÂÈ Ù¤ÙÔȘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ÍÂÓԉԯ›ˆÓ, fi¯È fï˜ Î·È ÙÔÓ ·ÎÚÈ‚‹ ·ÚÈıÌfi ÙÔ˘˜. √ ›‰ÈÔ˜ ÚfiÛıÂÛ ˆ˜ ÔÈ ÍÂÓÔ‰fi¯ÔÈ ÛÙȘ μfiÚÂȘ ™ÔÚ¿‰Â˜ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û Ôχ ¿Û¯ËÌË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË. ŸÛÔÈ Â¤Ó‰˘Û·Ó ÙÔ 2008 ÛÙ· ÍÂÓԉԯ›· ÙÔ˘˜ Ì ÙȘ ÔÈÎÔÓÔ-

ÌÈΤ˜ ÚÔÔÙÈΤ˜ ÂΛӢ Ù˘ ÂÚÈfi‰Ô˘, ÙÒÚ· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û Ôχ ‰˘ÛÌÂÓ¤˜ ÛËÌ›Ô. √È ‰·ÓÂȷΤ˜ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ ÙÚ¤¯Ô˘Ó, ÔÈ ·Ê›ÍÂȘ ÙÔ˘ÚÈÛÙÒÓ Â›Ó·È ÏÈÁfiÙÂÚ˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÔÈ ÙÔ˘Ú›ÛÙ˜ ‰È·Ì¤ÓÔ˘Ó ϤÔÓ ÏÈÁfiÙÂÚÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ·. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· ÙÔ ∫Ú¿ÙÔ˜ ÁÈ· Ó· ·˘Í‹ÛÂÈ Ù· ¤ÛÔ‰¿ ÙÔ˘ ·˘Í¿ÓÂÈ ÙË ÊÔÚÔÏÔÁ›·. √ ›‰ÈÔ˜ ÚfiÛıÂÛ ˆ˜ ÁÈ· Ó· ·ÏÏ¿ÍÂÈ ÚÔ˜ ÙÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ı· Ú¤ÂÈ Ó· ‚ÂÏÙȈı› Ë ÂÈÎfiÓ· Ù˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi, ηıÒ˜ Î·È Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË Ó· Ï¿‚ÂÈ Ì¤ÙÚ· ÁÈ· ÙËÓ ÂÓ›Û¯˘ÛË ÙÔ˘ ÙÔ˘ÚÈÛÌÔ‡. ªÔÚ› Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ Ó· ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ οÔÈ· ̤ÙÚ· ÁÈ· ÙÔÓ ÙÔ˘ÚÈÛÌfi, ·ÏÏ¿ ÛËÌ·Û›· ¤¯ÂÈ fiÛ· ·fi ·˘Ù¿ ı· ˘ÏÔÔÈËıÔ‡Ó Î·È fiÙÂ.

√ Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ŒÓˆÛ˘ •ÂÓÔ‰fi¯ˆÓ ™ÎÔ¤ÏÔ˘ Î. °È¿ÓÓ˘ °ÈÔω¿Û˘ ÂÈÛ‹Ì·Ó ˆ˜ Î·È ÔÈ μfiÚÂȘ ™ÔÚ¿‰Â˜ ‰ÂÓ ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· ÌËÓ ÂËÚ·ÛÙÔ‡Ó ·fi ÙÔ Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ Ù˘ ÒÏËÛ˘ ÍÂÓԉԯ›ˆÓ Ô˘ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ Û ·ÓÂÏÏ·‰ÈÎfi Â›‰Ô. 줂·È· ‰ÂÓ ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ ·Ó οÔÈÔ˜ ÍÂÓÔ‰fi¯Ô˜ ‚¿ÏÂÈ ˆÏËÙ‹ÚÈÔ, ı· ‚ÚÂÈ ¿ÌÂÛ· ·ÁÔÚ·ÛÙ‹. ∏ ¤ÏÏÂÈ„Ë Ú¢ÛÙfiÙËÙ·˜ Âȉڿ ·ÚÓËÙÈο ÛÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ‚ȈÛÈÌfiÙËÙ· ÌÈ·˜ ÍÂÓÔ‰Ô¯Âȷ΋˜ ÌÔÓ¿‰·˜. ¢ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Ë ··ÈÙÔ‡ÌÂÓË ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÛÙ‹ÚÈÍË ·fi ÙȘ ÙÚ¿Â˙˜, ÂÓÒ ·ÎfiÌË Î·È ÔÈ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎÔ› Ú¿ÎÙÔÚ˜ ηı˘ÛÙÂÚÔ‡Ó Ó· ÏËÚÒÛÔ˘Ó. ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ ÎÙËÌ·ÙÔÌÂÛÈÙÒÓ ª·ÁÓËÛ›·˜

Î. ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ¶··˚ˆ¿ÓÓÔ˘ ÙfiÓÈÛ ˆ˜ Ë ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË ÂËÚ¿˙ÂÈ Î·È Ù· ÍÂÓԉԯ›·. √ ›‰ÈÔ˜ ¤¯ÂÈ ‰‡Ô - ÙÚÂȘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ȉÈÔÎÙËÙÒÓ ÍÂÓԉԯ›ˆÓ ·fi ÙË ª·ÁÓËÛ›·, fi¯È ÌfiÓÔ ·fi ÙȘ μfiÚÂȘ ™ÔÚ¿‰Â˜, Ô˘ ÂӉȷʤÚÔÓÙ·È Ó· Ô˘Ï‹ÛÔ˘Ó ÙȘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ÙÔ˘˜. √È ÏfiÁÔÈ ÌÔÚ› Ó· Â›Ó·È ÔÏÏÔ›. ¶¿ÓÙˆ˜ ̤¯ÚÈ ÛÙÈÁÌ‹˜ ÙÔ ·ÁÔÚ·ÛÙÈÎfi ÂӉȷʤÚÔÓ ÁÈ· ·ÁÔÚ¿ ÍÂÓԉԯ›ˆÓ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÌÂÁ¿ÏÔ, ÏfiÁˆ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÂÚÈfi‰Ô˘. ª¿ÏÈÛÙ· ÂÎÙ›ÌËÛ ˆ˜ fiÛÔ ‚·ı·›ÓÂÈ Ë ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË, ÙfiÛÔ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ı· ÚÔ·ÙÔ˘Ó Î·È ¿ÏϘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ÒÏËÛ˘ ÍÂÓԉԯ›ˆÓ. ∞fi ÔÈÔ˘˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ fï˜ ‰È·ÌÔÚÊÒÓÂÙ·È Ë ÙÈÌ‹ ÒÏËÛ˘ ÂÓfi˜ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô˘; √ Î. ¶··˚ˆ¿ÓÓÔ˘ › fiÙÈ ÁÈ· ÙË ‰È·ÌfiÚʈÛË Ù˘ ÙÈÌ‹˜ ·›˙Ô˘Ó ÚfiÏÔ ‰È¿ÊÔÚÔÈ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜, fiˆ˜ Ô Ù˙›ÚÔ˜ Ù˘ Âȯ›ÚËÛ˘, Ô ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ ÎÏÈÓÒÓ, Ë ı¤ÛË Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È, Ë ·Ï·ÈfiÙËÙ¿ ÙÔ˘. °È· Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÔ˘Ó ÙËÓ Ôχ ‰‡ÛÎÔÏË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Ô˘ ¤¯ÂÈ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËı›, ÔÈ ÍÂÓÔ‰fi¯ÔÈ Ú›¯ÓÔ˘Ó ÙȘ ÙÈ̤˜ Î·È ¿Ú¯ÈÛ·Ó ÙȘ ÚÔÛÊÔÚ¤˜. ÕÏψÛÙ ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÛÙÚ¤ÊÂÙ·È Î·È ÛÙÔ˘˜ ŒÏÏËÓ˜ ÙÔ˘Ú›ÛÙ˜, ηıÒ˜ ÔÈ ÂÎÙÈÌ‹ÛÂȘ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·ÏÏÔ‰·Ô‡˜ ÙÔ˘Ú›ÛÙ˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ·ÚÓËÙÈΤ˜, ‰ËÏ·‰‹ Ë ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋ ΛÓËÛË ·fi ÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi ı· Î˘Ì·Óı› ÛÙ· ÂÚ˘ÛÈÓ¿ Â›‰·. “∞Ó Î¿ÔÈÔ˜ ÎÏ›ÛÂÈ ÙÒÚ· Ì ÙȘ ÚÔÛÊÔÚ¤˜ ÙˆÓ ÍÂÓÔ‰fi¯ˆÓ ¤Ó· ‰›ÎÏÈÓÔ ‰ˆÌ¿ÙÈÔ ÁÈ· ÙËÓ “η˘Ù‹” ÂÚ›Ô‰Ô, ‰ËÏ·‰‹ 20 πÔ˘Ï›Ô˘ Ì 20 ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘, ı· ‰ÒÛÂÈ 60-65 ¢ÚÒ. ∞Ó fï˜ ¤ÚıÂÈ ÂΛÓË ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô ÁÈ· Ó· ÎÏ›ÛÂÈ ÙÔ ›‰ÈÔ ‰›ÎÏÈÓÔ, ÙfiÙ ÙÔ ÔÛfi ı· ·˘ÍËı›” ›Â Ô Î. °ÈÔω¿Û˘.

¶·Ú¿ÏÏËÏ· Ì ·ÈÙ‹ÛÂȘ ÂÍÈÛˆÙÈ΋˜ ·Ô˙ËÌ›ˆÛ˘

∏ ∂∞™ μfiÏÔ˘ ÁÈ· ÂÓÈÛ¯‡ÛÂȘ ·ÁÚÔÙÒÓ ∞¶√ ÙËÓ ŒÓˆÛË ∞ÁÚÔÙÈÎÒÓ ™˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌÒÓ μfiÏÔ˘ ·Ó·ÎÔÈÓÒ-

ΔÔ FLIER SPORTS CLUB ·‡ÚÈÔ ΔÂÙ¿ÚÙË ÛÙȘ 28 ∞ÚÈÏ›Ô˘, ÒÚ· 20.00, ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ, ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ, ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›·ÛË ÙÔ˘ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ ¶ÚfiÙ˘ˆÓ £ÂÚ·¢ÙÈÎÒÓ √Ú·Ì·ÙÈÎÒÓ ¢È·ÏÔÁÈÛÌÒÓ & ηÙËÁÔÚÈÒÓ ÙÔ˘ ƒ¤ÈÎÈ. ¶·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ Ë ‰·ÛοϷ ÙÔ˘ ƒ¤ÈÎÈ Î·È ‰ËÌÈÔ˘ÚÁfi˜ ÙÔ˘ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ ·˘ÙÔ‡, º›ÏȘ ÃÚ˘ÛÔ‡. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ıÂÚ·¢ÙÈÎÔ‡˜ ‰È·ÏÔÁÈÛÌÔ‡˜ Ô˘ ÚÔÛʤÚÔÓÙ·È ÁÈ· fiÏÔ˘˜ ·ÓÂÍ·ÈÚ¤Ùˆ˜. ∂›Ó·È ¤Ó· ÚfiÙ˘Ô ÔÈÎÈÏfi¯ÚˆÌÔ ÙÌ‹Ì·, ÙÔ ÔÔ›Ô ÚÔÛÂÁÁ›˙ÂÈ ÔÏÈÛÙÈο ÛÙËÓ ˘fiÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘, ÚÔÛʤÚÔÓÙ·˜ ·˘ÙÔÁÓˆÛ›· ÎÈ ·˘ÙÔ·Ó·Î¿Ï˘„Ë, Ì ÛÎÔfi Ó· ·ÁÁ›ÍÂÈ fiϘ ÙȘ Ï¢ڤ˜ ÙÔ˘ Î·È Ó· ÙȘ ıÂÚ·‡ÛÂÈ. ∫·È ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Ì ÙÔ ƒ¤ÈÎÈ Â›Ó·È ÌÈ· Ú·ÁÌ·ÙÈο Â͢„ˆÙÈ΋ ÂÌÂÈÚ›·. ΔÔ ƒ¤ÈÎÈ ·Ó‹ÎÂÈ ÛÙ· ·Ó¿Ú¯·È· ÔÏÈÛÙÈο ÂÓÂÚÁÂȷο ıÂÚ·¢ÙÈο Û˘ÛÙ‹Ì·Ù·, Ô˘ Â·ÓÂÌÊ·Ó›ÛÙËΠÁÈ· ÙÔ Î·Ïfi Ù˘ ·ÓıÚˆfiÙËÙ·˜, ȉ›ˆ˜ ÛÙË ‰‡ÛÎÔÏË ·˘Ù‹ ÂÔ¯‹, fiÔ˘ Ô ¿ÓıÚˆÔ˜ ¤¯ÂÈ ¯¿ÛÂÈ Î˘ÚÈÔÏÂÎÙÈο Ù· fiÚÁ·Ó· ÏÔ‹ÁËÛ‹˜ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ·ÏËıÈÓ‹ ÂÛÒÙÂÚË Â˘Ù˘¯›·. ªÔÚ› οÔÈÔ˜ Ó· Á›ÓÂÈ ıÂÚ·Â˘Ù‹˜ ‹ Î·È ‰¿ÛηÏÔ˜, ıÂÚ·‡ÔÓÙ·˜ ¤ÙÛÈ ÚˆÙ›ÛÙˆ˜ ÙÔÓ Â·˘Ùfi ÙÔ˘ Û fiÏ· Ù· Â›‰·. ΔÔ ƒ¤ÈÎÈ Â›Ó·È ¤Ó·˜ ‰ÚfiÌÔ˜ ·˘ÙÔÁÓˆÛ›·˜, ·Ó‡„ˆÛ˘ Ù˘ Û˘ÓÂȉËÙfiÙËÙ·˜, Ô‰fi˜ Â˘Ù˘¯›·˜ Î·È ÏËÚfiÙËÙ·˜ ȉ›ˆ˜ ÙÒÚ· Î·È ÁÈ’ ·˘Ùfi ¯·Ú›˙ÂÙ·È ÛÙËÓ ·ÓıÚˆfiÙËÙ· ÙÔ‡ÙË ·˘Ù‹ ÙËÓ ÎÚ›ÛÈÌË ÂÔ¯‹, Ë ÔÔ›· ÂÈÙ¿ÛÛÂÈ ÙË Ì·˙È΋ ÓÂ˘Ì·ÙÈ΋ ·Ó‡„ˆÛË ÎÈ ·Ê‡ÓÈÛ‹ Ù˘... FLIER SPORTS CLUB - ¶ÚÔÊ‹ÙË ∏Ï›· 61, ∞Ï˘Î¤˜, μ·ÁÁ¤Ï˘ ¶ÔÏ˘˙Ò˘, ÙËÏ. 6973/087681.

ÓÂÙ·È fiÙÈ ÔÈ ·Ú·ÁˆÁÔ› ı· ¯ÚÂÈ·ÛÙÔ‡Ó Ù· ·Ú·Î¿Ùˆ ‰ÈηÈÔÏÔÁËÙÈο ÁÈ· ÙËÓ ÂÓÂÚÁÔÔ›ËÛË ÙˆÓ √ÚÈÛÙÈÎÒÓ ∞ÙÔÌÈÎÒÓ ¢ÈÎ·ÈˆÌ¿ÙˆÓ ∂ÓÈ·›·˜ ∂Ó›Û¯˘Û˘, ηıÒ˜ Î·È ÁÈ· ÙȘ ∂ÓÈÛ¯‡ÛÂȘ ÛÙ· ÏÔÈ¿ ηıÂÛÙÒÙ·: ∞ÓÙ›ÁÚ·ÊÔ ÙˆÓ ÔÚÈÛÙÈÎÒÓ ‰ÈÎ·ÈˆÌ¿ÙˆÓ ÏËڈ̋˜, ʈÙÔÙ˘›· Î·È ÙˆÓ ‰‡Ô fi„ÂˆÓ Ù˘ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋˜ Ù·˘ÙfiÙËÙ·˜, ʈÙÔÙ˘›· Ù˘ ÚÒÙ˘ ÛÂÏ›‰·˜ ÙÔ˘ ‚È‚ÏÈ·Ú›Ô˘ ÙÚ¿Â˙·˜ Ì ÙÔÓ ·ÚÈıÌfi ÙÚ·Â˙ÈÎÔ‡ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÔ‡ Ù·ÌÈ¢ÙËÚ›Ô˘, ʈÙÔÙ˘›· ÂÎηı·ÚÈÛÙÈÎÔ‡ ∂ÊÔÚ›·˜ ‹ ¢‹ÏˆÛ˘ ‹ ¿ÏÏÔ˘ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎÔ‡ ÂÁÁÚ¿ÊÔ˘, fiÔ˘ ı· ·Ó·ÁÚ¿ÊÂÙ·È Ô ∞ºª ÙÔ˘ ‰ÈηÈÔ‡¯Ô˘, ‚È‚ÏÈ¿ÚÈÔ √°∞. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ· ÁÈ·:

̤ÓÔ ÁÈ· ÙÔ ÁÓ‹ÛÈÔ Ù˘ ˘ÔÁÚ·Ê‹˜ Î·È ·fi ÙËÓ ∂ÊÔÚ›· (fiÙ·Ó ÙÔ ÂÙ‹ÛÈÔ Ì›ÛıˆÌ· Â›Ó·È ¿Óˆ ·fi 1.200 ¢ÚÒ), ÛÙÔ ÔÔ›Ô ı· ·Ó·ÁÚ¿ÊÔÓÙ·È ÔÈ ∞ºª ȉÈÔÎÙ‹ÙË Î·È ÂÓÔÈÎÈ·ÛÙ‹ ··Ú·›ÙËÙ·, ηıÒ˜ Î·È Ë ¯ÚÔÓÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô˜ Ì›ÛıˆÛ˘.

∞) ∞ÚÔÙÚ·›Â˜ ÂÎÙ¿ÛÂȘ 1) ∞Ô‰ÂÈÎÙÈο ¯Ú‹Û˘ ÈÛÙÔÔÈË̤ÓÔ˘ ÛfiÚÔ˘ ÁÈ· ‚·Ì‚¿ÎÈ (ηÚÙÂÏ¿ÎÈ· Î·È Û¯ÂÙÈο ÙÈÌÔÏfiÁÈ·). 2) ¶·Ú·ÛÙ·ÙÈο ·ÁÔÚ¿˜ ÏÈ·ÛÌ¿ÙˆÓ ‹ ÎÔÚÈ¿˜. 3) °È· Ù· ÂÓÔÈÎÈ·˙fiÌÂÓ· ÙÂÌ¿¯È· ‹ ÛÙ·˘ÏÈΤ˜ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ: π‰ÈˆÙÈÎfi Û˘ÌʈÓËÙÈÎfi Ì›ÛıˆÛ˘, ıˆÚË-

¢) π‰È·›ÙÂÚ˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ 1) ™˘Ì‚¿ÛÂȘ ÁÈ· ηÏÏȤÚÁÂÈ· ‚ÈÔÌ˯·ÓÈ΋˜ ÙÔÌ¿Ù·˜. 2) ∞ÚÈıÌfi˜ ·fiÊ·Û˘ ¤ÓÙ·Í˘ ÛÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ¡¤ˆÓ ∞ÁÚÔÙÒÓ. 3) ¶ÈÛÙÔÔÈËÙÈο ¤ÁÁÚ·Ê· Ô˘ ÙÂÎÌËÚÈÒÓÔ˘Ó ·‡ÍËÛË ÂÎÌÂÙ¿ÏÏ¢Û˘. 4) ∞ÚÈıÌfi˜ ·fiÊ·Û˘ ¤ÓÙ·Í˘ Û ™¯¤‰ÈÔ μÂÏÙ›ˆÛ˘. 5)

μ) μÔÔÂȉ‹ Î·È ·ÈÁÔÚfi‚·Ù· 1) ∂ÓÔÈÎÈ·ÛÙ‹ÚÈ· ‹ ‚‚·›ˆÛË ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ÁÈ· ÙÔ ‚ÔÛÎfiÙÔÔ. 2) ∞ÓÙ›ÁÚ·ÊÔ ªËÙÚÒÔ˘ ÙÔ˘ ∫ÙËÓÔÙÚÔÊÈ΋˜ ÂÎÌÂÙ¿ÏÏ¢Û˘. °) ∂Ï·ÈÔηÏÏÈÂÚÁËÙ¤˜ 1) ∞ÓÙ›ÁÚ·ÊÔ ∂Ï·ÈÔÎÔÌÈÎÔ‡ Î·È ∞ÌÂÏÔ˘ÚÁÈÎÔ‡ ªËÙÚÒÔ˘. 2) √È ÂÏ·ÈÔ·Ú·ÁˆÁÔ› Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÂÓÙ·¯ı› Û ¶√¶-¶°∂ ‚‚·›ˆÛË.

∞fiÊ·ÛË ÔÚÈÛÌÔ‡ ‰È·‰fi¯Ô˘ Û ÚfiÁÚ·ÌÌ· ¶ÚfiˆÚ˘ ™˘ÓÙ·ÍÈÔ‰fiÙËÛ˘. 6) ™‡Ì‚·ÛË ‹ ‚‚·›ˆÛË ÁÈ· Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÛÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ‚ÈÔÏÔÁÈ΋˜ ÁˆÚÁ›·˜ / ÎÙËÓÔÙÚÔÊ›·˜. √È ·Ú·ÁˆÁÔ› Ô˘ Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó Û ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· Ì›ˆÛ˘ ÓÈÙÚÔÚ‡·ÓÛ˘ Î·È ‚ÈÔÏÔÁÈ΋˜ ÁˆÚÁ›·˜ ‹ ÎÙËÓÔÙÚÔÊ›·˜ ı· ¤¯Ô˘Ó Ì·˙› ÙÔ˘˜ ÔˆÛ‰‹ÔÙ ÙÔÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌfi ÙˆÓ Î·ÏÏÈÂÚÁÂÈÒÓ ·Ó¿ ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ ˘ÔÁÂÁÚ·Ì̤ÓÔ ·fi ÙÔ ÌÂÏÂÙËÙ‹ ÙÔ˘˜. ¶·Ú·Î·ÏÔ‡ÓÙ·È ÔÈ ·Ú·ÁˆÁÔ› Ó· ÂÈÛ‡ÛÔ˘Ó ÙË ‰È·‰Èηۛ· ˘Ô‚ÔÏ‹˜ ÙˆÓ ‰ËÏÒÛˆÓ, ÏfiÁˆ ÂÚÈÔÚÈṲ̂ÓÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ (15 ª·˝Ô˘ 2010). ∂›Û˘, ·fi ÙËÓ ŒÓˆÛË ∞ÁÚÔÙÈÎÒÓ ™˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌÒÓ μfiÏÔ˘ ·Ó·ÎÔÈÓÒÓÂÙ·È fiÙÈ Ì·˙› Ì ÙËÓ ∂ÓÈ·›· ¢‹ÏˆÛË Ê¤ÙÔ˜ ı· Û˘ÌÏËÚˆı› Î·È ·›ÙËÛË Ù˘ ÂÍÈÛˆÙÈ΋˜ ·Ô˙ËÌ›ˆÛ˘. √È ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ ¤ÓÙ·Í˘ ÙˆÓ ·Ú·ÁˆÁÒÓ ÛÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Â›Ó·È ÔÈ Î¿ÙˆıÈ: ¡· Â›Ó·È ÁˆÚÁÔ› Î·È ·Ú¯ËÁÔ› ÂÎÌÂÙ¿ÏÏ¢Û˘, Ó·

Â›Ó·È ÌfiÓÈÌÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔÈ ÔÚÂÈÓÒÓ Î·È ÌÂÈÔÓÂÎÙÈÎÒÓ ÂÚÈÔ¯ÒÓ ‹ ÌÂÙ·ÎÈÓÔ‡ÌÂÓÔÈ ÎÙËÓÔÙÚfiÊÔÈ ÛÙȘ ÂÚÈÔ¯¤˜ ·˘Ù¤˜, Ó· η٤¯Ô˘Ó Î·È Ó· ·ÍÈÔÔÈÔ‡Ó Ì ·˘ÙÔ··Û¯fiÏËÛË ¤ÎÙ·ÛË ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ 2 ÂÎÙ·Ú›ˆÓ (20 ÛÙÚÂÌÌ¿ÙˆÓ), Ó· ÌÂÙ·ÎÈÓÔ‡Ó ÁÈ· ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ 5 Ì‹Ó˜ Ù· ˙Ò· ÙÔ˘˜ (·ÈÁÔÚfi‚·Ù· - ‚ÔÔÂȉ‹ ÌÂÁ¤ıÔ˘˜ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ 5 ÌÔÓ¿‰Â˜ ÌÂÁ¿ÏˆÓ ˙ÒˆÓ) Û ÔÚÂÈÓ¤˜ Î·È ÌÂÈÔÓÂÎÙÈΤ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜, Ó· Â›Ó·È ËÏÈΛ·˜ ̤¯ÚÈ 65 ÂÙÒÓ (ÁÂÓÓË̤ÓÔÈ 1/1/1945-1/1/1992), Ù· Û˘ÓÔÏÈο ÔÈÎÔÁÂÓÂȷο Â͈ÁˆÚÁÈο ÂÈÛÔ‰‹Ì·Ù· Ó· ÌËÓ ˘ÂÚ‚·›ÓÔ˘Ó ÙÔ 150% ÙÔ˘ ÂÈÛÔ‰‹Ì·ÙÔ˜ ·Ó·ÊÔÚ¿˜ (ÂÈÛfi‰ËÌ· ·Ó·ÊÔÚ¿˜: 15.000ú) ‹ÙÔÈ 22.500ú, Ó· ÌËÓ ··Û¯ÔÏÔ‡ÓÙ·È ¿Óˆ ·fi 140 Ë̤Ú˜ Û Â͈ÁˆÚÁÈÎÔ‡˜ ÙÔÌ›˜, ÂÍ·›ÚÂÛË ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ·ÏÈÂÚÁ¿Ù˜, ‰·ÛÂÚÁ¿Ù˜, ÂÚÁ¿Ù˜ Á˘, Ó· ÌËÓ ¤¯Ô˘Ó ÂÓÙ·¯ı› Û ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÚfiˆÚ˘ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰fiÙËÛ˘ (›‰ÈÔ˜ ‹ Û‡˙˘ÁÔ˜) Î·È Ó· ÌËÓ ¤¯Ô˘Ó Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰ÔÙËı›, ‰ËÏ·‰‹ Ó· Â›Ó·È ÂÓÂÚÁÔ› ÁˆÚÁÔ›.


M·ÁÓËÛ›· 17

TPITH 27 A¶PI§I√À 2010

∂ÓÒ ·ÓÂÏÏ·‰Èο, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ™˘Ó‹ÁÔÚÔ ÙÔ˘ ¶·È‰ÈÔ‡, ηٷÁÚ¿ÊÔÓÙ·È ÎÚÔ‡ÛÌ·Ù· ‚›·˜

∂Ù¿ ÛÙÔ˘˜ ‰¤Î· ÁÔÓ›˜ ηٿ Ù˘ ۈ̷ÙÈ΋˜ ÙÈ̈ڛ·˜ ·È‰ÈÒÓ

Ù¿ ÛÙÔ˘˜ ‰¤Î· ÁÔÓ›˜ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ·ÔÚÚ›ÙÔ˘Ó ÙË ¯Ú‹ÛË Ù˘ ۈ̷ÙÈ΋˜ ÙÈ̈ڛ·˜ ÛÙÔ ·È‰›, ÂÓÒ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙Ô˘Ó Û ÌÂÁ¿ÏÔ ‚·ıÌfi ÙËÓ fiÏË Ì¤ıÔ‰Ô ˆ˜ ·Ó·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈ΋. øÛÙfiÛÔ, Û‡Ìʈӷ Ì ٷ ·ÓÂÏÏ·‰Èο ÛÙÔȯ›· ÙÔ˘ ™˘ÓËÁfiÚÔ˘ ÙÔ˘ ¶·È‰ÈÔ‡, Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Â›Ó·È ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋ ÛÙÔ Û›ÙÈ, ·ÊÔ‡ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÔÏϤ˜ ηٷÁÁÂϛ˜ ·fi Ù· ·È‰È¿ fiÙÈ ‰¤¯ÔÓÙ·È ÙË ÛˆÌ·ÙÈ΋ ‚›· ·fi ÙÔ˘˜ ÁÔÓ›˜ ÙÔ˘˜.

∫·Ù·ÁÁÂϛ˜ ÁÈ· ۈ̷ÙÈ΋ ‚›·

ƒÂÔÚÙ¿˙: ºøΔ∏™ ™¶∞¡√™

∂ӉȷʤÚÔÓÙ· ÛÙÔȯ›· ·fi ÙȘ ·ÓÙÈÏ‹„ÂȘ ÙˆÓ ÁÔÓ¤ˆÓ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ÁÈ· ÙË ÛˆÌ·ÙÈ΋ ÙÈ̈ڛ· ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ ·Ó·ÎÔÈÓÒıËÎ·Ó ÛÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ ÂΉ‹ÏˆÛË Ô˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒıËΠÛÙÔÓ ¶ÔÏ˘¯ÒÚÔ ΔÛ·Ï·¿Ù· ·fi ÙÔ πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ ∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜ ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜ Î·È ∞ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë˜ (π∫¶∞) Î·È ÙÔ Home - Start ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜μfiÏÔ˘, ¤Ó· ÂıÂÏÔÓÙÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ·, Ô˘ ÛÎÔfi ¤¯ÂÈ ÙËÓ ÚÔÒıËÛË Ù˘ ¢ËÌÂÚ›·˜ ÙˆÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ Ì ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ¤Ó· ·È‰› ÚÔÛ¯ÔÏÈ΋˜ ËÏÈΛ·˜. ΔÔ π∫¶∞ Î·È Home-Start ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜-μfiÏÔ˘ Û˘ÓÂÚÁ¿ÛÙËÎ·Ó ÙÔ 2009 ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ˘ÏÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó ÂÎ·È‰Â˘ÙÈ΋ ‰Ú¿ÛË Ì ÛÙfi¯Ô ÙËÓ ÂÓË̤ڈÛË Â˘·ÈÛıËÙÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ÁÔÓÈÒÓ. ™˘ÓÔÏÈο ¤ÁÈÓ·Ó 52 ÂÈÛΤ„ÂȘ - Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂȘ, ÛÙȘ Ôԛ˜ Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó ۯ‰fiÓ fiÏÔÈ ÔÈ ™‡ÏÏÔÁÔÈ °ÔÓ¤ˆÓ Î·È ∫ˉÂÌfiÓˆÓ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ Î·È Ù˘ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜. ™Â ·˘Ù¤˜ Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó 236 ¿ÙÔÌ·, ÛÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ÌÔÈÚ¿ÛÙËÎÂ Î·È ÂÚˆÙËÌ·ÙÔÏfiÁÈÔ. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È Î˘Ú›ˆ˜ ÁÈ· ¿ÙÔÌ· Ô˘ Ë ÏÂÈÔÓfiÙËÙ¿ ÙÔ˘˜ (62%) ηÙÔÈΛ ÛÙË ¡¤· πˆÓ›· Î·È ¤Ó· ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ ÔÛÔÛÙfi ÛÙËÓ fiÏË ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ (38%). ∂›Ó·È ΢ڛˆ˜ Á˘Ó·›Î˜ (87%), ËÏÈÎȷο Î˘Ì·›ÓÔÓÙ·È ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ·fi 31-50 ¯ÚfiÓˆÓ (89%), ÂÓÒ ÙÔ ÌÔÚʈÙÈÎfi ÙÔ˘˜ Â›Â‰Ô Â›Ó·È Î˘Ú›ˆ˜ ̤Û˘ ÂÎ·›‰Â˘Û˘ (51%), ·ÏÏ¿ Î·È ·ÓÂÈÛÙËÌȷ΋˜ ÂÎ·›‰Â˘Û˘ (38%). ∏ ÏÂÈÔÓfiÙËÙ· ·˘ÙÒÓ ¤¯ÂÈ ‰‡Ô ·È‰È¿ Î·È ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó ÂΛÓÔÈ Ì ¤Ó·, ÂÓÒ ¤Ó· ÂÏ¿¯ÈÛÙÔ ÔÛÔÛÙfi ¤¯ÂÈ ÙÚ›· ·È‰È¿. Ÿˆ˜ ÚÔ·ÙÂÈ, ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ÔÛÔÛÙfi ÙˆÓ ÁÔÓ¤ˆÓ ÙÔ˘ ‰Â›ÁÌ·ÙÔ˜ (70,9%) ·Ô‰ÔÎÈÌ¿˙ÂÈ ÙË ÛˆÌ·ÙÈ΋ ÙÈ̈ڛ· ˆ˜ ̤ıÔ‰Ô ‰È··È‰·ÁÒÁËÛ˘ ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ ·ÎfiÌ· Î·È ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ÙÔ ·È‰› Â›Ó·È ÌÈÎÚfi (78,5%). ªÈ· ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ·Ó¿Ï˘ÛË ÙˆÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ ‰Â›¯ÓÂÈ fiÙÈ ÙËÓ

¿Ô„Ë ·˘Ù‹ ÂÈÎÚÔÙÔ‡Ó Î˘Ú›ˆ˜ ÔÈ ÁÔÓ›˜ Ô˘ ÙÔ ÌÔÚʈÙÈÎfi ÙÔ˘˜ Â›Â‰Ô Â›Ó·È ‰Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈ·˜ ÂÎ·›‰Â˘Û˘ Î·È ¿Óˆ. ¶·ÚfiÏ· ·˘Ù¿, ˘¿Ú¯ÂÈ ¤Ó· ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÔÛÔÛÙfi ÁÔÓ¤ˆÓ Ô˘ ÙËÓ ·Ô‰¤¯ÂÙ·È Ï‹Úˆ˜ (34,5%) ‹ ÂÓ Ì¤ÚÂÈ (24,5%) fiÙ·Ó ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÂÏ·ÊÚ¿˜ ÌÔÚÊ‹˜ (.¯. ÙÚ¿‚ËÁÌ· ·˘ÙÈÔ‡, ¯·ÛÙÔ‡ÎÈ ÛÙÔ Ì¿ÁÔ˘ÏÔ) Î·È ÌÈ· ÌÈÎÚfiÙÂÚË ÌÂÚ›‰· Ô˘ ÙËÓ ·Ô‰¤¯ÂÙ·È fiÙ·Ó ÙÔ ·È‰› Â›Ó·È ÂÎÙfi˜ ÂϤÁ¯Ô˘. ¶Ú¤ÂÈ ‚¤‚·È· Ó· ÛËÌÂȈı› fiÙÈ Ë ÌË ·Ô‰Ô¯‹ Ù˘ ۈ̷ÙÈ΋˜ ÙÈ̈ڛ·˜ ‰ÂÓ Û˘ÓÂ¿ÁÂÙ·È Î·È ÙË ÌË ¯Ú‹ÛË Ù˘ ÛÙËÓ Î·ıËÌÂÚÈÓ‹ Ú·ÎÙÈ΋, ÂÊfiÛÔÓ Û˘¯Ó¿ ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ Â›Ù ÂÎÊÚ¿˙Ô˘Ó ÚÔ˜ ÙÚ›ÙÔ˘˜ ·ÓÙÈÏ‹„ÂȘ Ô˘ ηٿ ‚¿ıÔ˜ ‰ÂÓ ÈÛÙ‡ԢÓ, ·ÏÏ¿ ÎÚ›ÓÔ˘Ó fiÙÈ Â›Ó·È ÎÔÈÓˆÓÈο ·Ô‰ÂÎÙfi Ó· ÙȘ ÂÎÊÚ¿ÛÔ˘Ó, ›Ù ÂÎÊÚ¿˙Ô˘Ó ·ÓÙÈÏ‹„ÂȘ Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ÈÛÙ‡ԢÓ, ·ÏÏ¿ ‰˘ÛÎÔχÔÓÙ·È Ó· ÂÊ·ÚÌfiÛÔ˘Ó ÛÙËÓ Î·ıËÌÂÚÈÓ‹ Ú·ÎÙÈ΋. ∂Í¿ÏÏÔ˘ ÂÚ›Ô˘ 75% - 80% ÙˆÓ ÁÔÓ¤ˆÓ, ÈÛÙÂ‡Ô˘Ó fiÙÈ ÔÈ ÁÔÓ›˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó ÙË ÛˆÌ·ÙÈ΋ ÙÈ̈ڛ· fiÙ·Ó ÔÈ ›‰ÈÔÈ Â›Ó·È ÂÎÓ¢ÚÈṲ̂ÓÔÈ ‹ Û ÛÙÈÁ̤˜ Ô˘ ÓÈÒıÔ˘Ó

fiÙÈ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Û˘ÓÂÙ›ÛÔ˘Ó Ù· ·È‰È¿ ÙÔ˘˜ Ì ¿ÏÏÔ ÙÚfiÔ. √È ÁÔÓ›˜ Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ·Ó·ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó ÙËÓ ·Ó·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· Ù˘ ۈ̷ÙÈ΋˜ ÙÈ̈ڛ·˜. ÕÏÏÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ (57%) Î·È ¿ÏÏÔÈ ÏÈÁfiÙÂÚÔ (30%) ·Ô‰¤¯ÔÓÙ·È fiÙÈ Ë Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ ÙÔ˘ ·È‰ÈÔ‡ ̤ۈ Ù˘ ÌÂıfi‰Ô˘ ·˘Ù‹˜ ‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ·ÏÏ¿ÍÂÈ Ô‡Ù ÚÔÛˆÚÈÓ¿ fiÛÔ Ì¿ÏÏÔÓ Ì·ÎÚÔ¯ÚfiÓÈ·, οÙÈ Ô˘ ·Ú·‰¤¯ÂÙ·È Î·È Ë Û˘ÓÙÚÈÙÈ΋ ÏÂÈÔ„ËÊ›· ÙˆÓ ÁÔÓ¤ˆÓ ÙÔ˘ ‰Â›ÁÌ·ÙÔ˜ (84,8%). √È ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔÈ Û ËÏÈΛ· ÁÔÓ›˜ Ù›ÓÔ˘Ó Ó· ˘ÔÛÙËÚ›˙Ô˘Ó ÈÔ Ôχ ÙË Ì·ÎÚÔ¯ÚfiÓÈ· ·ÏÏ·Á‹ Ù˘ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿˜ ÙÔ˘ ·È‰ÈÔ‡ ̤۷ ·fi ÙË ÛˆÌ·ÙÈ΋ ÙÈ̈ڛ·. ∏ ‰È¢ı‡ÓÙÚÈ· Ù˘ ¢È‡ı˘ÓÛ˘ ŒÚ¢ӷ˜ ™¯Â‰È·ÛÌÔ‡ ∞ÍÈÔÏfiÁËÛ˘ Î·È ΔÂÎÌËÚ›ˆÛ˘ ÛÙÔ π∫¶∞ Î. ∂‡Ë ÷Ù˙Ë‚·ÚÓ¿‚· ÙfiÓÈÛ ˆ˜ Â›Ó·È ÛËÌ·ÓÙÈÎfi Ô˘ ¤Ó· ÔÛÔÛÙfi 71% ÁÔÓ¤ˆÓ ·fi ÙÔ μfiÏÔ ·ÔÚÚ›ÙÂÈ ÙË ÛˆÌ·ÙÈ΋ ÙÈ̈ڛ·. ™ÙȘ ™Î·Ó‰ÈÓ·‚ÈΤ˜ ¯ÒÚ˜ ·ÔÚÚ›ÙÂÙ·È Î·ıÔÏÈο Ë ¯Ú‹ÛË Ù˘ ۈ̷ÙÈ΋˜ ÙÈ̈ڛ·˜ ÛÙ· ·È‰È¿, ÂÓÒ Û ¿ÏϘ ¯ÒÚ˜, fiˆ˜ ÛÙË ªÂÁ¿ÏË μÚÂÙ·Ó›·, Û ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ ‚·ıÌfi.

√ ‚ÔËıfi˜ ™˘Ó‹ÁÔÚÔ˜ ÙÔ˘ ¶ÔÏ›ÙË ÁÈ· Ù· ‰ÈηÈÒÌ·Ù· ÙÔ˘ ¶·È‰ÈÔ‡, ÓÔÌÈÎfi˜-ÂÁÎÏËÌ·ÙÔÏfiÁÔ˜, Î. °ÈÒÚÁÔ˜ ªfiÛ¯Ô˜ ÙfiÓÈÛ ˆ˜ Û˘ÁÎÚÔÙ‹ıËΠ¤Ó· ·ÓÂÏÏ·‰ÈÎfi ‰›ÎÙ˘Ô Ì ÛÎÔfi ÙËÓ ÚfiÏË„Ë Î·È ÙËÓ Î·Ù·ÔϤÌËÛË Ù˘ ۈ̷ÙÈ΋˜ ÙÈ̈ڛ·˜ ÛÙ· ·È‰È¿. ΔÔ 2006 ›¯·Ì ÙËÓ Â˘Ù˘¯‹ Û˘Á΢ڛ· Ù˘ Û˘ÌÂÚ›Ï˄˘ ÛÙÔ ÓfiÌÔ ÁÈ· ÙËÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂȷ΋ ‚›· Î·È ÌÈ·˜ ‰È¿Ù·Í˘ ̤ۈ Ù˘ ÔÔ›·˜ ηı›ÛÙ·ÙÔ Û·Ê¤˜ fiÙÈ ϤÔÓ ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÎÔÈÓˆÓ›· ÙÔ Í‡ÏÔ ‰ÂÓ ÂÈÙÚ¤ÂÙ·È ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ‰È··È‰·ÁÒÁËÛ˘ ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ. ∞ÏÏ¿ Ë ‰È¿Ù·ÍË ·˘Ù‹ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÌËÓ Â›Ó·È ÌfiÓÔ ÛÙÔ ÓfiÌÔ, ·ÏÏ¿ Ó· ÂÚ·ÛÙ› Î·È ÛÙË Û˘Ó›‰ËÛË Î·È ÛÙËÓ Ú·ÎÙÈ΋ Ù˘ ηıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ·˜. Ÿˆ˜ ‰Â›¯ÓÔ˘Ó Ù· ·ÓÂÏÏ·‰Èο ÂÚ¢ÓËÙÈο ÛÙÔȯ›·, ·ÎfiÌË ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È Â˘Ú¤ˆ˜ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Ë ÛˆÌ·ÙÈ΋ ÙÈ̈ڛ· ÛÙ· ·È‰È¿. ª·˜ ÙÔ Ï¤ÓÂ Î·È Ù· ›‰È· Ù· ·È‰È¿ ÛÙȘ ÂÈÛΤ„ÂȘ Ì·˜ Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈԇ̠ÛÙ· Û¯ÔÏ›·. ΔÔ ˙ËÙÔ‡ÌÂÓÔ Â›Ó·È ÔÈ Ó¤ÔÈ ÁÔÓ›˜ Ó· ·ÏÏ¿ÍÔ˘Ó ÛÙ¿ÛË Î·È Ó· ηٷϿ‚Ô˘Ó fiÙÈ ÛÙË Û‡Á¯ÚÔÓË ÂÔ¯‹, fiÔ˘ ˘¿Ú¯ÂÈ ‹‰Ë ÔÏÏ‹ ‚›· ÛÙË ˙ˆ‹ ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ, ·fi Ù· ‚ÈÓÙÂÔ·È¯Ó›‰È·, ÙËÓ ÙËÏÂfiÚ·ÛË, ÙȘ ·Ú¤Â˜ ÙÔ˘˜, ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó ˆ˜ ·Ó·¯ÒÌ·Ù· ÛÙË ‚›· Ù˘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜. √È Î·Ù·ÁÁÂϛ˜ ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ ÛÙÔ ™˘Ó‹ÁÔÚÔ ÙÔ˘ ¶·È‰ÈÔ‡ Á›ÓÔÓÙ·È ÙËÏÂʈÓÈο, Ì e-mail, Ì ·ÏÏËÏÔÁÚ·Ê›·. “ŸÙ·Ó ÂÈÎÔÈÓˆÓԇ̠̠ٷ ·È‰È¿, Ì·˜ ϤÓ ˆ˜ ‰ÂÓ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ¤ÚıÂÈ Ë ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›· Û›ÙÈ ÙÔ˘˜, ·ÏÏ¿ Ó· ÙÔ˘˜ ‚ÔËı‹ÛÔ˘Ì ÁÈ· Ó· ·ÏÏ¿ÍÂÈ ·˘Ù‹ Ë Ú·ÎÙÈ΋. °È·Ù› Ù· ·È‰È¿ ‰ÂÓ ı¤ÏÔ˘Ó ÔÈÓÈÎÔÔ›ËÛË Ù˘ ÔÈÎÔÁÂÓÂȷ΋˜ ˙ˆ‹˜”. √ ›‰ÈÔ˜ ÙfiÓÈÛ ˆ˜ ·ÓÙ› ÁÈ· ۈ̷ÙÈ΋ ÙÈ̈ڛ· ÔÈ ÁÔÓ›˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÙ‡¯Ô˘Ó ÙÔ ÛÙfi¯Ô ÙÔ˘˜ ›Ù Ì ÙËÓ ÂÈıÒ Î·È ÙÔ ‰È¿ÏÔÁÔ Â›Ù Ì ÙË ÛÙ¤ÚËÛË Î¿ÔÈ·˜ ·fiÏ·˘Û˘ ÛÙÔ ·È‰› ˆ˜ ›‰Ô˜ ÙÈ̈ڛ·˜.

∂ÂÈÛԉȷ΋ Ë ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ÙÚ·˘Ì·Ù›· ÛÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ ÀÁ›·˜ ÙÔ˘ ÓËÛÈÔ‡

™ÎÈ¿ıÔ˜: ∂ÎÚËÎÙÈΤ˜ ·ÓÙȉڿÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ¤ÏÏÂÈ„Ë ·ÛıÂÓÔÊfiÚÔ˘ ∏ ·Á·Ó¿ÎÙËÛË Í¯›ÏÈÛ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ Ù˘ ∫˘Úȷ΋˜ ÛÙË ™ÎÈ¿ıÔ, ÏfiÁˆ Ù˘ ·Ô˘Û›·˜ ·ÛıÂÓÔÊfiÚÔ˘ ÛÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ ÀÁ›·˜ ÙÔ˘ ÓËÛÈÔ‡. ∂Λ, fiÔ˘ ¯ÚÂÈ¿ÛÙËΠӷ ÌÂÙ·ÊÂÚı› Ì π.Ã. ·˘ÙÔΛÓËÙÔ Ó·Úfi˜, Ô˘ ›¯Â ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÙ› ÛÙȘ 7 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì·, Û˘ÁÁÂÓÈο ÚfiÛˆ· ÂÈÙ¤ıËÎ·Ó Î·Ù¿ ÙÔ˘ ÎÙÈÚ›Ô˘ Î·È ÂÚÁ·˙Ô̤ӈÓ.√È Û˘ÁÁÂÓ›˜ ÙÔ˘ Ó·ÚÔ‡, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ ·ÚÌfi‰ÈÔ ·ÓÙÈÓÔÌ¿Ú¯Ë Î. §ÂˆÓ›‰· ∞Ó·ÛÙ·Û›Ô˘, “¿Ú¯ÈÛ·Ó Ó· ÚÔηÏÔ‡Ó ÊıÔÚ¤˜ ÛÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ ÀÁ›·˜”. ŸÌˆ˜ ÙÔ ÙÚÔ¯·›Ô ·Ù‡¯ËÌ· ·ÂÎ¿Ï˘„Â Î·È Ì›· ¿ÏÏË Ù˘¯‹, fiˆ˜ Â›Ó·È Ë ¤Ó‰ÔÈ· Ì¤ÛˆÓ Î·È ÚÔÛˆÈÎÔ‡ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ ÀÁ›·˜ Î·È ÙÔ ∂∫∞μ Ù˘ ™ÎÈ¿ıÔ˘, ÂÓ fi„ÂÈ Ì¿ÏÈÛÙ· ÙÔ˘ ηÏÔηÈÚÈÔ‡ Ô˘ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ Î·È Í¤ÓˆÓ ÙÔ˘ÚÈÛÙÒÓ ı· ηٷÎχÛÔ˘Ó ÙÔ ÓËÛ›. ªÂ ·ÊÔÚÌ‹ ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ ·˘Ùfi Ô ·ÓÙÈÓÔ̿گ˘ Î. §ÂˆÓ. ∞Ó·ÛÙ·Û›Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚıËΠÛÙȘ ÂÏÏ›„ÂȘ ÙˆÓ ∫¤ÓÙÚˆÓ ÀÁ›·˜ Î·È ÙÔ˘ ∂∫∞μ ÛËÌÂÈÒÓÔÓÙ·˜: “Δ· ∫¤ÓÙÚ· ÀÁ›·˜ ¤¯Ô˘Ó ÛÔ‚·Ú¿ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÚÔÛˆÈÎÔ‡, Û ԉËÁÔ‡˜ ·ÛıÂÓÔÊfiÚˆÓ, Û ÓÔÛËÏ¢ÙÈÎfi ÚÔÛˆÈÎfi, fiˆ˜ Î·È Û ÚÔÛˆÈÎfi ÂÚÁ·ÛÙËÚ›ˆÓ. Δ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ·˘Ù¿ Ù· ¤¯Ô˘Ì ·Ó·‰Â›ÍÂÈ, ¤¯Ô˘Ì ÛÙ›ÏÂÈ ˘ÔÌÓ‹Ì·Ù· ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›·˜, ¤¯Ô˘Ì οÓÂÈ ·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ˘‡ı˘ÓÔ˘˜. ¢˘ÛÙ˘¯Ò˜ fï˜ Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· Ô͇ÓÔÓÙ·È”. √ Î. ∞Ó·ÛÙ·Û›Ô˘ ÛËÌ›ˆÛ “Û˘Ó¤ÂÈ· ÙˆÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ ·˘ÙÒÓ, ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ›¯·Ì ÛÙË ™ÎÈ¿ıÔ ¤Ó· ÛÔ‚·Úfi ÂÚÈÛÙ·ÙÈÎfi ÛÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ ÀÁ›·˜ ™ÎÈ¿ıÔ˘. À‹ÚÍ ¤Ó·˜ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌfi˜ ÂÓfi˜ Ó·ÚÔ‡ ·ÁÔÚÈÔ‡, Á‡Úˆ ÛÙȘ 7 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì·, ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ÏÈÌ·ÓÈÔ‡. ¢˘ÛÙ˘¯Ò˜ ÛÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ ÀÁ›·˜ ‰ÂÓ ˘‹Ú¯Â Ô‰ËÁfi˜ ·ÛıÂÓÔÊfiÚÔ˘ Û ÂΛÓË ÙË ‚¿Ú‰È·, ÏfiÁˆ ÙÔ˘ fiÙÈ ‹Ù·Ó ÎÂÓ‹ ÂΛÓË Ë ‚¿Ú‰È·. ∞ÈÙ›· Â›Ó·È Ë ÁÓˆÛÙ‹ ¤ÏÏÂÈ„Ë Ô‰ËÁÒÓ Ô˘ ˘¿Ú¯ÂÈ, ·ÊÔ‡ Û fiÏÔ ÙÔ ÓËÛ› ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÌfiÓÔÓ ÙÚÂȘ ·fi ·˘ÙÔ‡˜, ÂÓÒ ÁÈ· Ó· ˘¿Ú¯ÂÈ Î¿Ï˘„Ë Û fiϘ ÙȘ ‚¿Ú-

‰È˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ˘¿Ú¯Ô˘Ó ¤ÓÙ ԉËÁÔ›. ŒÙÛÈ Î¿ÔÈÔÈ Ê›ÏÔÈ ÙÔ˘ ·È‰ÈÔ‡ ‹Á·Ó ÛÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ ˙ËÙÒÓÙ·˜ ‚Ô‹ıÂÈ·. ∂Λ ÙÔ˘˜ ÂÍ‹ÁËÛ·Ó fiÙÈ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Ô‰ËÁfi˜ ‚¿Ú‰È·˜, ¤„·Í·Ó Ó· ‚ÚÔ˘Ó Î¿ÔÈÔÓ Ô˘ ‹Ù·Ó Û ÚÂfi ÁÈ· Ó· ¿ÂÈ, ‰ÂÓ ‚Ú¤ıËΠηӤӷ˜. ΔfiÙÂ Ô Ó·Úfi˜ Ô˘ ‹Á ÁÈ· Ó· ˙ËÙ‹ÛÂÈ ‚Ô‹ıÂÈ· ͤÛ·Û ηٿ ÙÔ˘ ÎÙÈÚ›Ô˘ Î·È ÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ ÂÚÁ·˙Ô̤ӈÓ. ŒÛ·Û Ù˙·Ì·Ú›Â˜, ¤Ù·Í·Ó ¯·ÚÙÈ¿ ·fi ÁÚ·Ê›·, ¤‚ÚÈÛ·Ó ÙÔ˘˜ ‰‡Ô ÂÊËÌÂÚ‡ÔÓÙ˜ ÁÈ·ÙÚÔ‡˜ Î·È ÙË ÓÔÛËχÙÚÈ·. ¶ÚÔÎÏ‹ıËΠ¤Ó·˜ ·ÓÈÎfi˜.

ΔÂÏÈο Ô ÙÚ·˘Ì·ÙÈṲ̂ÓÔ˜ Ó·Úfi˜ ÌÂٷʤÚıËΠÛÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ ÀÁ›·˜ Ì ȉȈÙÈÎfi ̤ÛÔ. ΔÔ˘ ‰fiıËΠȷÙÚÈ΋ ÂÚ›ı·Ï„Ë, ‰ÈfiÙÈ Â›¯Â ¿ıÂÈ ¤Ó· ıÏ·ÛÙÈÎfi ÙÚ·‡Ì· ÛÙÔ ÎÂÊ¿ÏÈ ·fi ·›Ì· Ô˘ ¤ÚÂÂ. ΔÔ ·È‰› Â›Ó·È ÂÎÙfi˜ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘, fï˜ ÔÈ ‰ÈÎÔ› ÙÔ˘ ˘¤ÁÚ·„·Ó Î·È Ì ‰È΋ ÙÔ˘˜ ¢ı‡ÓË ÙÔ ÌÂÙ¤ÊÂÚ·Ó ÛÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô μfiÏÔ˘, ÁÈ· ÙËÓ ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ÂͤٷÛË Î·È ÂÚ›ı·Ï„‹ ÙÔ˘”. ™¯ÔÏÈ¿˙ÔÓÙ·˜ ÙÔ ÂÚÈÛÙ·ÙÈÎfi Ô Î. ∞Ó·ÛÙ·Û›Ô˘ ÛËÌ›ˆÛÂ: “∏ ηٿÛÙ·ÛË Â›Ó·È ‰‡ÛÎÔÏË, ‰ÈfiÙÈ ·Ú¯›˙Ô˘Ì ÙȘ ·˘ÙÔ‰È˘, ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ·ÓıÚÒˆÓ Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó η̛· ¢ı‡ÓË, ÁÈ’ ·˘Ùfi ÙÔ ¯¿ÏÈ Ô˘ ˘¿Ú¯ÂÈ Û fiÏÔ ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ÀÁ›·˜. ∫¿ÙÈ ı· Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÂÈ ÁÈ’ ·˘Ù¿ Ù· ı¤Ì·Ù·. ¢ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó ÔÈ ÙÚ·˘Ì·ÙÈṲ̂ÓÔÈ Ó· ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ ·‚Ô‹ıËÙÔÈ Î·È Â¿Ó ‚ÚÂı› οÔÈÔ˜ Ô‰ËÁfi˜ Ó· ÙÔ˘˜ ÌÂٷʤÚÂÈ Û οÔÈÔ ∫¤ÓÙÚÔ ÀÁ›·˜. ÃÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ÚÔÛˆÈÎfi, ÁÈ· Ó· Î·Ï˘ÊıÔ‡Ó Î·È ÔÈ ·Ó¿ÁΘ ÙˆÓ ÌÔÓ›ÌˆÓ Î·ÙԛΈÓ, ·ÏÏ¿ Î·È ÙˆÓ ÙÔ˘ÚÈÛÙÒÓ Ô˘ ı· ¤ÚıÔ˘Ó ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ ÛÙË ™ÎÈ¿ıÔ Î·È fiÔ˘ ·ÏÏÔ‡. ∂Ì›˜ ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ Ì·˜ fiÏÔ ÙÔ ˘ÏÈÎfi Ì ÙȘ ʈÙÔÁڷʛ˜ ·’ fi,ÙÈ ·¤ÌÂÈÓ ·fi ÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ ÀÁ›·˜ ™ÎÈ¿ıÔ˘ ı· ·ÔÛÙ·ÏÔ‡Ó ÛÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ÀÁ›·˜ ÁÈ· Ó· ηٷϿ‚Ô˘Ó Ô‡ ‚ÚÈÛÎfiÌ·ÛÙ”. ŸÌˆ˜ ÚÔ¯ı¤˜ ∫˘Úȷ΋ ‰ÂÓ Â›¯·Ì ÌfiÓÔ ·˘Ùfi ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ ÛÙË ™ÎÈ¿ıÔ. ΔËÓ ∫˘Úȷ΋ ¯ÚÂÈ¿ÛÙËΠӷ ÌÂÙ·ÊÂÚıÔ‡Ó ÁÈ· ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ ÛÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô μfiÏÔ˘ Î·È ‰‡Ô ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·Ó ÛÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ ÀÔ‰Ô¯‹˜, ÏfiÁˆ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ·ÚÔ˘Û›·Û·Ó. ∞ÏÏ¿ ÙÔ ∂∫∞μ μfiÏÔ˘ ›¯Â ·ÔÛÙ›ÏÂÈ ‹‰Ë ‰‡Ô ·ÛıÂÓÔÊfiÚ·, ¤Ó· ÛÙÔ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ Î·È ¿ÏÏÔ ¤Ó· ÛÙÔÓ ∞ÏÌ˘Úfi, ÏfiÁˆ ÙˆÓ ÂÏÏ›„ÂˆÓ Ô˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÛÙ· ÂÓ ÏfiÁˆ ∫¤ÓÙÚ· ÀÁ›·˜, ÂÓÒ ÎÚ·ÙÔ‡Û ¤Ó· ·ÛıÂÓÔÊfiÚÔ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ Î¿Ï˘„Ë Î¿ÔÈÔ˘ ¤ÎÙ·ÎÙÔ˘ ÂÚÈÛÙ·ÙÈÎÔ‡. ŒÙÛÈ, ÔÈ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜ Â͢ËÚÂÙ‹ıËÎ·Ó ·ÚÁfiÙÂÚ·. £∞¡∞™∏™ ∫. μ√°π∞Δ∑∏™

∏ÌÂÚ›‰· ÁÈ· ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ Ù˘ ∞Ó¿‚Ú·˜ ∏ ∫ÔÈÓfiÙËÙ· ∞Ó¿‚Ú·˜ ª·ÁÓËÛ›·˜ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÛÙȘ 8 ª·˝Ô˘ ËÌÂÚ›‰· Ì ı¤Ì· “∞Ó¿‚Ú· ª·ÁÓËÛ›·˜: μÈÒÓÔÓÙ·˜ ÙÔ ¶·ÚfiÓ, ∞ÙÂÓ›˙ÔÓÙ·˜ ÙÔ ª¤ÏÏÔÓ” . √È ÂÚÁ·Û›Â˜ Ù˘ ËÌÂÚ›‰·˜ ı· Á›ÓÔ˘Ó ÙȘ ·ÔÁÂ˘Ì·ÙÈÓ¤˜ ÒÚ˜ ÙÔ˘ ™·‚‚¿ÙÔ˘ ÛÙËÓ ∞›ıÔ˘Û· ¶ÔÏÏ·ÏÒÓ ÃÚ‹ÛÂˆÓ “. ∞ı·Ó¿ÛÈÔ˜ ªËÏÈÒÓ˘” , ∫¿Ùˆ ¶Ï·Ù›·. √È ÔÌÈϛ˜ ı· ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ÛÙȘ ÚÔÔÙÈΤ˜ ·Ó¿Ù˘Í˘ Ù˘ ∞Ó¿‚Ú·˜ fiˆ˜ ‰È·ÌÔÚÊÒÓÔÓÙ·È ÌÂÙ¿ ÙÔ 2010 Î·È Î˘Ú›ˆ˜ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ ÓfiÌÔ˘ “∫·ÏÏÈÎÚ¿Ù˘” . Δ· ı¤Ì·Ù· Ô˘ ı· ·Ó·Ù˘¯ıÔ‡Ó Â›Ó·È Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ, ÙÔÓ ·ÁÚÔÙÔ˘ÚÈÛÌfi, ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈÎfi ÙÔ˘ÚÈÛÌfi Î·È ÙË ‚ÈÔÏÔÁÈ΋ ÎÙËÓÔÙÚÔÊ›·. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ Â›Ó·È Ù· ·ÎfiÏÔ˘ı·: - “¶ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ·ÁÚÔÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋ ·Ó¿Ù˘ÍË Ù˘ ∞Ó¿‚Ú·˜ - °˘Ó·ÈΛ· ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·” ∂ϤÓË ™ÎÔ˘Ï›‰· ∞ÁÚÔÔÈÎÔÏfiÁÔ˜- “Δ· ∫¤ÓÙÚ· ¶ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈ΋˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘ (∫.¶.∂.) ˆ˜ ÌÔ¯Ïfi˜ ÙÔÈ΋˜ ·Ó¿Ù˘Í˘” °ÈÒÚÁÔ˜ ∫·Ú˘›‰Ë˜, À‡ı˘ÓÔ˜ ∫.¶.∂. ¶·Ú·ÓÂÛÙ›Ô˘ ¢Ú¿Ì·˜. - “¢È·¯Â›ÚÈÛË ÎÙËÓÔÙÚÔÊÈÎÒÓ ÂÎÌÂÙ·ÏχÛÂˆÓ ÁÈ· ·ÚÈÛÙÔÔÈË̤ÓË ·Ú·ÁˆÁ‹ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ ÔÈfiÙËÙ·˜” ¢Ú ∞ϤͷӉÚÔ˜ ™ÙÂÊ·Ó¿Î˘, ∫ÙËÓ›·ÙÚÔ˜. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ·, ÔÈ ÂÚÁ·Û›Â˜ ı· ·Ú¯›ÛÔ˘Ó ÛÙȘ 7.30 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· Ì ÙËÓ ÔÌÈÏ›· Ù˘ Î. ª¿¯Ë˜ ∫·Ú·Ï‹ Ô˘ ı· ·Ó·Ù‡ÍÂÈ ÙÔ ı¤Ì· “1993-2010 17 ¯ÚfiÓÈ· ÌÂÙ¿” . Δ· Û˘ÌÂÚ¿ÛÌ·Ù· Ù˘ ËÌÂÚ›‰·˜ ı· Û˘ÓÔ„›ÛÂÈ Ô ∫ÔÈÓÔٿگ˘ Î. ¢ËÌ. ΔÛÔ˘Î·Ï¿˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ı· ÌÈÏ‹ÛÂÈ ÁÈ· ÙËÓ “∞Ó¿‚Ú· ÌÂÙ¿ ÙÔ 2010 Î·È ÙÔ ¡fiÌÔ ∫·ÏÏÈÎÚ¿ÙË” .

¢. ªÔ˘ÚÂÛ›Ô˘: E¤ÎÙ·ÛË Â˘Úˆ·˚ÎÒÓ Û˘ÓÂÚÁ·ÛÈÒÓ ™˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔ ¢‹ÌÔ ºÂÚ·ÓÙ˙¿ÓÔ Ù˘ πÙ·Ï›·˜ ›¯Â ·ÓÙÈÚÔÛˆ›· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ªÔ˘ÚÂÛ›Ô˘ -Ô˘ ÂÈÛÙÚ¤ÊÂÈ Û‹ÌÂÚ·- ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ Ô˘ ȉڇıËΠ̠ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ¤ÓÙ ¢‹ÌˆÓ. ™Â ÎÔÈÓ‹ Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÙˆÓ ‰‡Ô ‰ËÌÔÙÈÎÒÓ Û˘Ì‚Ô˘Ï›ˆÓ Û˘˙ËÙ‹ıËÎ·Ó ı¤Ì·Ù· Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó Î˘Ú›ˆ˜ Û ÚÔÙ¿ÛÂȘ Ô˘ ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· ηٷÙÂıÔ‡Ó ÁÈ· ÙË ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË ‰Ú¿ÛÂˆÓ ·fi Â˘Úˆ·˚ο ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù·. Ÿˆ˜ ·Ó¤ÊÂÚÂ Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ªÔ˘ÚÂÛ›Ô˘ ∫ˆÓ. §Â‚¤ÓÙ˘ ·ÔÊ·Û›ÛÙËΠÙÔ ™Â٤̂ÚÈÔ ÙÔ˘ 2010 Ó· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› Û˘Ó¤‰ÚÈÔ ÛÙËÓ ∫‡ÚÔ, ηıÒ˜ ÛÙÔ ‰›ÎÙ˘Ô Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ Î·È Ô ¢‹ÌÔ˜ ∞Ú·‰›Ô˘, ÂÓÒ fiˆ˜ Â›Ó·È ÁÓˆÛÙfi ·ÚfiÌÔÈÔ Û˘Ó¤‰ÚÈÔ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠ¤Ú˘ÛÈ ÛÙËÓ ΔÛ·Áηڿ‰·. √ ¢‹ÌÔ˜ ªÔ˘ÚÂÛ›Ô˘ Â›Ó·È ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙÔ˘ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ ÎÈ fiˆ˜ ·Ó¤ÊÂÚÂ Ô Î. §Â‚¤ÓÙ˘ Ë Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ̤¯ÚÈ ÙÒÚ· ¤¯ÂÈ ·Ô‰ÒÛÂÈ Î·ÚÔ‡˜. √È ¤ÓÙ ¢‹ÌÔÈ ¤¯Ô˘Ó ˘ÔÁÚ¿„ÂÈ ÚˆÙfiÎÔÏÏÔ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ ÒÛÙ ӷ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ˘Ô‚¿ÏÏÔ˘Ó ÎÔÈÓ¤˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÛÙËÓ ∂.∂. ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ ¶ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ “∂˘ÚÒË ÁÈ· ÙÔ˘˜ ¶Ôϛ٘ 2007-2013” . ™ÙÔ ¢›ÎÙ˘Ô, ÂÎÙfi˜ ·fi ÙÔ˘˜ ¢‹ÌÔ˘ ªÔ˘ÚÂÛ›Ô˘, ºÂÚ·ÓÙ˙¿ÓÔ Î·È ∞Ú·‰›Ô˘ Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó Î·È ÔÈ ·‰ÂÏÊÔÔÈË̤ÓÔÈ ¢‹ÌÔÈ ∑ÈÓȤ Ù˘ °·ÏÏ›·˜ Î·È ∫ÂÏ̤˜ Ù˘ §ÈıÔ˘·Ó›·˜, ÂÓÒ ÛÙfi¯Ô˜ Â›Ó·È ÙÔ ¢›ÎÙ˘Ô Ó· ‰È¢ڢÓı› Ì ӤԢ˜ ÂÙ·›ÚÔ˘˜. ∂›Û˘ Ì ÚfiÙ·ÛË ÙÔ˘ ¢ËÌ¿Ú¯Ô˘ ªÔ˘ÚÂÛ›Ô˘ ¤¯ÂÈ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËı› Ì›· “·ÓÔȯً ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ ÁÚ·ÌÌ‹ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜” , Û˘Ó¯ԇ˜ ÂÓË̤ڈÛ˘ ÙˆÓ ¤ÓÙ Ï¢ÚÒÓ, ·ÓÙ·ÏÏ·Á‹˜ Ù¯ÓÔÁÓˆÛ›·˜ ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ ÁÈ· Ó· ·ÎÔÏÔ˘ıËı› Ì›· Ù·¯Â›· ÔÚ›· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·˜ ÁÈ· fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ‰ËÌfiÙ˜. √È ‰Ú¿ÛÂȘ ÚÔ˜ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË ·ÊÔÚÔ‡Ó Î˘Ú›ˆ˜ ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ, ÙÔÓ ÔÏÈÙÈÛÌfi Î·È ÙÔÓ ·ıÏËÙÈÛÌfi.


M·ÁÓËÛ›· 18 A˘ÙÔ·ÍÈÔÏfiÁËÛË 28 Û¯ÔÏ›ˆÓ ª·ÁÓËÛ›·˜ °‡Úˆ ÛÙ· 28 ı· Â›Ó·È Ù· ¡ËÈ·ÁˆÁ›·, ¢ËÌÔÙÈο, °˘ÌÓ¿ÛÈ· Î·È §‡ÎÂÈ· ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜, Ù· ÔÔ›· ·fi ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË Û¯ÔÏÈ΋ ¯ÚÔÓÈ¿ ı· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯Ô˘Ó ÛÙË ‰È·‰Èηۛ· Ù˘ ·˘ÙÔ·ÍÈÔÏfiÁËÛ˘ ÙˆÓ Û¯ÔÏÈÎÒÓ ÌÔÓ¿‰ˆÓ. ª¿ÏÈÛÙ· Ë ÂÓË̤ڈÛË ‰È¢ı˘ÓÙÒÓ Î·È ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ ÍÂÎÈÓ¿ ·˘Ù‹ ÙËÓ Â‚‰ÔÌ¿‰·. ¶ÚÈÓ Ï›Á˜ Ë̤Ú˜ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠÛÙËÓ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋ ¢È‡ı˘ÓÛË ∂Î·›‰Â˘Û˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Û‡ÛÎÂ„Ë ·ÚÔ˘Û›· fiÏˆÓ ÙˆÓ Û¯ÔÏÈÎÒÓ Û˘Ì‚Ô‡ÏˆÓ ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ·˜ Î·È ‰Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈ·˜ ÂÎ·›‰Â˘Û˘ Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË ÂÓË̤ڈۋ ÙÔ˘˜ Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ·˘ÙÔ·ÍÈÔÏfiÁËÛË ÙˆÓ Û¯ÔÏÈÎÒÓ ÌÔÓ¿‰ˆÓ. ™ÙËÓ ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋ ‰È‡ı˘ÓÛË ¤¯ÂÈ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËı› ÂȉÈ΋ ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋ ÂÈÙÚÔ‹ ÁÈ· ÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ·˘ÙÔ·ÍÈÔÏfiÁËÛ˘. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ Û¯Â‰È·ÛÌfi ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ¶·È‰Â›·˜, ·Ó¿ οı ۯÔÏÈÎfi Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ ·ÓÙÈÛÙÔÈ¯Ô‡Ó ‰‡Ô Û¯ÔÏÈΤ˜ ÌÔÓ¿‰Â˜ Ô˘ ı· ·ÍÈÔÏÔÁËıÔ‡Ó. ™ÙËÓ ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ· ÂÎ·›‰Â˘ÛË ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ¤ÓÙ ۯÔÏÈÎÔ› Û‡Ì‚Ô˘ÏÔÈ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ‰·ÛοÏÔ˘˜, Ì›· ÁÈ· ÙȘ ÓËÈ·ÁˆÁÔ‡˜ Î·È ¤Ó·˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÂȉÈÎÔ‡˜ ‰·ÛοÏÔ˘˜. ∂Ô̤ӈ˜ ı· ·˘ÙÔ·ÍÈÔÏÔÁËıÔ‡Ó ‰Âη٤ÛÛÂÚ· Û¯ÔÏ›·. ª¿ÏÈÛÙ· ·˘Ù‹ ÙËÓ Â‚‰ÔÌ¿‰· ÔÈ Û¯ÔÏÈÎÔ› Û‡Ì‚Ô˘ÏÔÈ ı· ÂÓËÌÂÚÒÛÔ˘Ó ÚÒÙ· ÙÔ˘˜ ‰È¢ı˘ÓÙ¤˜ Û¯ÔÏ›ˆÓ Î·È ÌÂÙ¿ ÙÔ˘˜ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡˜. ™ÙË ‰Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈ· ÂÎ·›‰Â˘ÛË ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÂÙ¿ Û¯ÔÏÈÎÔ› Û‡Ì‚Ô˘ÏÔÈ, ÂÔ̤ӈ˜ ‰Âη٤ÛÛÂÚȘ Û¯ÔÏÈΤ˜ ÌÔÓ¿‰Â˜ ı· ·˘ÙÔ·ÍÈÔÏÔÁËıÔ‡Ó. ™‡Ìʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜, ÔÈ Û¯ÔÏÈÎÔ› Û‡Ì‚Ô˘ÏÔÈ ı· ÌÂÙ·‚Ô‡Ó ÛÙ· Û¯ÔÏ›· ÁÈ· Ó· ÂÓËÌÂÚÒÛÔ˘Ó ¿ÌÂÛ· ‰È¢ı˘ÓÙ¤˜ Î·È Î·ıËÁËÙ¤˜ ÁÈ· ÙË Û¯ÂÙÈ΋ ‰È·‰Èηۛ·. Ÿˆ˜ ÙfiÓÈÛÂ Ô Û¯ÔÏÈÎfi˜ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ·˜ ÂÎ·›‰Â˘Û˘ Î. ∫˘ÚÈ·˙‹˜ ¶fiÚÔ‰·˜, “·˘Ù‹ Î·È ÙËÓ ÂfiÌÂÓË Â‚‰ÔÌ¿‰· ı· ÂÓËÌÂÚÒÛÔ˘Ì ÙÔ˘˜ ‰È¢ı˘ÓÙ¤˜ ÙˆÓ Û¯ÔÏÈÎÒÓ ÌÔÓ¿‰ˆÓ, ÒÛÙ ӷ ¤¯Ô˘Ó ÌÈ· ÚÒÙË ÂÓË̤ڈÛË Î·È Ó· ÌÂٷʤÚÔ˘Ó ÙÔ Îϛ̷ ÛÙ· Û¯ÔÏ›· ÙÔ˘˜. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Û ÔÌ¿‰Â˜ Û¯ÔÏ›ˆÓ ı· ÂÓËÌÂÚˆıÔ‡Ó ÔÈ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ›. ª¤¯ÚÈ Ù· Ù¤ÏË ª·˝Ô˘ ı· ˙ËÙ‹ÛÔ˘Ì ·fi Ù· Û¯ÔÏ›· Ó· Ì·˜ ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÔ˘Ó ÔÈ· ÂÈı˘ÌÔ‡Ó Ó· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯Ô˘Ó ÛÙË ‰È·‰Èηۛ· Ù˘ ·˘ÙÔ·ÍÈÔÏfiÁËÛ˘. ÕÏψÛÙ Û ÚÒÙË Ê¿ÛË Ë Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙˆÓ Û¯ÔÏ›ˆÓ Â›Ó·È ÂıÂÏÔÓÙÈ΋, ÂÍ·ÈÙ›·˜ Ù˘ ¤ÏÏÂȄ˘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˘ ÂÌÂÈÚ›·˜ ÛÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ˙‹ÙËÌ·. ª¤Û· ÛÙÔÓ πÔ‡ÓÈÔ ı· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ ·fi ̤ÚÔ˘˜ Ì·˜ Ó¤· ÂÓË̤ڈÛË. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ı· ÛÙ·Ï› ÙÔ Û˘ÓÔÏÈÎfi ˘ÏÈÎfi Ô˘ Û¯ÂÙ›˙ÂÙ·È Ì ÙËÓ ·ÍÈÔÏfiÁËÛË Î·È ı· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ ¿ÏÈ ÂÓË̤ڈÛË ÙˆÓ Û¯ÔÏÈÎÒÓ Û˘Ì‚Ô‡ÏˆÓ, ÒÛÙ ̤۷ ÛÙÔ ™Â٤̂ÚÈÔ Ó· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ Ë ·˘ÙÔ·ÍÈÔÏfiÁËÛË, Ë ÔÔ›· ı· ‰È·ÚΤÛÂÈ ‰‡Ô ¯ÚfiÓÈ·. ™ÙË ‰È·‰Èηۛ· Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÌfiÓÔ ÔÈ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ›” . √È ÙÔÌ›˜ ·ÍÈÔÏfiÁËÛ˘ Ù˘ Û¯ÔÏÈ΋˜ ÌÔÓ¿‰·˜ ı· ·ÊÔÚÔ‡Ó: 1) Δ· ̤۷ Î·È ÙÔ˘˜ fiÚÔ˘˜ Ù˘ Û¯ÔÏÈ΋˜ ÌÔÓ¿‰·˜ (˘ÏÈÎÔÙ¯ÓÈ΋ ˘Ô‰ÔÌ‹, ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ› fiÚÔÈ Î·È ¿ÏÏ·), 2) ‰ÈÔ›ÎËÛË Ù˘ Û¯ÔÏÈ΋˜ ÌÔÓ¿‰·˜ (‰ËÏ·‰‹ Û˘ÓÙÔÓÈÛÌfi˜ Û¯ÔÏÈ΋˜ ˙ˆ‹˜, ‰È·ÌfiÚʈÛË ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜ Û¯ÔÏÈÎÒÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ Î.Ï.), 3) Îϛ̷ Î·È Û¯¤ÛÂȘ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ·Ú·ÁfiÓÙˆÓ Ù˘ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈ΋˜ ÎÔÈÓfiÙËÙ·˜, 4) ÂÎ·È‰Â˘ÙÈΤ˜ ‰È·‰Èηۛ˜ (‰ËÏ·‰‹ ‰È‰·ÎÙÈ΋, Ì·ıËÛȷ΋ ‰È·‰Èηۛ·, ·ÍÈÔÏfiÁËÛË Ì·ıËÙÒÓ), 5) ÂÎ·È‰Â˘ÙÈο ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· (ÊÔ›ÙËÛË, ·fi‰ÔÛË ÛÙÔ Û¯ÔÏ›Ô, ·ÙÔÌÈ΋ Û˘Ó·ÈÛıËÌ·ÙÈ΋ ·Ó¿Ù˘ÍË ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ). Δ· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Ù˘ ·˘ÙÔ·ÍÈÔÏfiÁËÛ˘ ı· ÎÔÈÓÔÔÈËıÔ‡Ó ÛÙÔ Û¯ÔÏÈÎfi Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ, ÙÔÓ ÚÔ˚ÛÙ¿ÌÂÓÔ ÂÎ·›‰Â˘Û˘ Î·È Û ¤Ó· ·Ú·ÙËÚËÙ‹ÚÈÔ ·ÍÈÔÏfiÁËÛ˘ Ô˘ ı· ˘¿Ú¯ÂÈ ÛÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ¶·È‰Â›·˜ Î·È ÙÔ ¶·È‰·ÁˆÁÈÎfi πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ. ΔÔ ÚÒÙÔ ÙÂÙÚ¿ÌËÓÔ Ù˘ ·ÍÈÔÏfiÁËÛ˘ Â›Ó·È Ë ·ÔÙ‡ˆÛË, ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ÙÂÙÚ¿ÌËÓÔ Ô Î·ıÔÚÈÛÌfi˜ ÙˆÓ ÛÙfi¯ˆÓ Î·È ÌÂÙ¿ ·ÎÔÏÔ˘ı› Ë ÂÊ·ÚÌÔÁ‹. ºÒÙ˘ ™·Ófi˜

TPITH 27 ∞¶ƒπ§π√À 2010

√È Ì·ıËÙ¤˜ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ‚Ú·‚‡ÙËÎ·Ó ÁÈ· ÙÚ·ÁÔ‡‰È ·fi ÙË °·ÏÏÈ΋ ¶ÚÂۂ›·

¢Â‡ÙÂÚÔ ·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ ‚Ú·‚Â›Ô °·ÏÏÔʈӛ·˜ ÁÈ· ÙÔ 6Ô §‡ÎÂÈÔ

Δ

Ô ‰Â‡ÙÂÚÔ ·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ ‚Ú·‚Â›Ô °·ÏÏÔʈӛ·˜ ÛÙÔÓ ÙÔ̤· ÙÔ˘ ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÔ‡ ·¤Û·Û·Ó ·fi ÙË °·ÏÏÈ΋ ¶ÚÂۂ›· ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ÙÔ˘ 6Ô˘ °ÂÓÈÎÔ‡ §˘Î›Ԣ μfiÏÔ˘ Ô˘ ‰È‰¿ÛÎÔÓÙ·È ÙÔ ÂÈÏÂÁfiÌÂÓÔ Ì¿ıËÌ· Ù˘ Á·ÏÏÈ΋˜ ÁÏÒÛÛ·˜. √È Ì·ıËÙ¤˜ ¤ÁÚ·„·Ó ¤Ó· ÙÚ·ÁÔ‡‰È ÛÙË Á·ÏÏÈ΋ ÁÏÒÛÛ·, Ô˘ ÌÈÏ¿ ÁÈ· ÙËÓ ·Á¿Ë, ÂÓÒ Á‡ÚÈÛ·Ó Î·È ‚ÈÓÙÂÔÎÏ›. ΔÔ ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛ·Ó Û ·ÓÂÏÏ·‰ÈÎfi Â›Â‰Ô Î·È ·Ó¿ ‚·ıÌ›‰· Û¯ÔÏ›Ԣ Ì ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÔ‡˜ ÙÔÌ›˜ ‰Ú¿Û˘ Ë °·ÏÏÈ΋ ¶ÚÂۂ›· Î·È ÙÔ °·ÏÏÈÎfi πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ ∞ıËÓÒÓ. ∏ Ì·ı‹ÙÚÈ· πˆ¿ÓÓ· ÃÚÈÛÙÔÊÔÚ›‰Ë ‹Ù·Ó ·˘Ù‹ Ô˘ ¤ÁÚ·„ ÙÔ˘˜ ÛÙ›¯Ô˘˜ ÙÔ˘ ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÔ‡ ÛÙË Á·ÏÏÈ΋ ÁÏÒÛÛ·. ∏ ›‰È· ÂÈÛ‹Ì·Ó ˆ˜ ·fi ÙËÓ ∂’ Δ¿ÍË ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ‰È‰¿ÛÎÂÙ·È ÙË Á·ÏÏÈ΋ ÁÏÒÛÛ· Î·È ¤¯ÂÈ ¿ÚÂÈ Ù· Û¯ÂÙÈο Ù˘¯›·. “°Ú¿Êˆ Î·È ÙÚ·ÁÔ‡‰È· ÛÙ· Á·ÏÏÈο. √fiÙ ·Ó¤Ï·‚· Ó· ÁÚ¿„ˆ Î·È ÙÔ ÙÚ·ÁÔ‡‰È ÁÈ· ÙÔ ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi. ™·Ó ÁÏÒÛÛ· ÌÔ‡ ·Ú¤ÛÂÈ Ë Á·ÏÏÈ΋ ÁÈ· ÙËÓ ÎÔ˘ÏÙÔ‡Ú· Ù˘, ÙË ÊÈÓ¤ÙÛ· Ù˘, ÙËÓ ÚÔÊÔÚ¿ Ù˘. 줂·È· ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ì ˆ˜ ÔÈ °¿ÏÏÔÈ Â›Ó·È Ôχ Û˘Ó‰Â‰Â̤ÓÔÈ Ì ÙË ÁÏÒÛÛ· ÙÔ˘˜” Ì·˜ ›Â. ΔÔ ÙÚ·ÁÔ‡‰È ¤¯ÂÈ Ù›ÙÏÔ “¯ˆÚ›˜ ÂÛ¤Ó·” Î·È ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙ· Û˘Ó·ÈÛı‹Ì·Ù· Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡ÓÙ·È Û οÔÈÔÓ ¿ÓıÚˆÔ, fiÙ·Ó ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ‰›Ï· ÙÔ˘ ·˘ÙfiÓ Ô˘ ı¤ÏÂÈ Î·È ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È. ¶·›ÚÓÔÓÙ·˜ ÙÔ ÏfiÁÔ Ë Ì·ı‹ÙÚÈ· ª·Ú›· ™ÎÔÙÂÈÓÈÒÙË-™Ù·Ê˘Ï¿ › ˆ˜ Ë Û˘ÌÌ·ı‹ÙÚÈ¿ Ì·˜ ¤ÁÚ·„ ÙÔ ÙÚ·ÁÔ‡‰È, Á˘Ú›Û·ÌÂ Î·È ‚ÈÓÙÂÔÎÏ› Î·È ·’ fi,ÙÈ Ê¿ÓËΠÙÔ ÙÚ·ÁÔ‡‰È Ô˘ ·Ó·ÊÂÚfiÙ·Ó ÛÙËÓ ·Á¿Ë ¿ÚÂÛÂ, ÁÈ’ ·˘Ùfi Î·È ‚Ú·‚Â˘Ù‹Î·ÌÂ. ™ÙÔ ‚ÈÓÙÂÔÎÏ› ÂÌÊ·ÓÈ˙fiÌ·ÛÙ ӷ ‚ÚÈÛÎfiÌ·ÛÙ ̤۷ ÛÙËÓ Ù¿ÍË, Ó· ÙÚ·ÁÔ˘‰Ô‡ÌÂ, Ó· ÎÚ·Ùԇ̠οÔȘ ʈÙÔÁڷʛ˜ Î·È ÂÈÎfiÓ˜ ·fi ηډȤ˜, ÂÓÒ Â›¯·Ì ˙ˆÁÚ·Ê›ÛÂÈ Î·È ÛÙÔÓ ›Ó·Î·”. ∏ ›‰È· Ì·˜ › fiÙÈ ‰È‰·ÛÎfiÙ·Ó ÙË Á·ÏÏÈ΋ ÁÏÒÛÛ· ·fi ÙËÓ ™Δ’ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ̤¯ÚÈ Î·È ÙË °’ Δ¿ÍË °˘ÌÓ·Û›Ô˘, ÂÓÒ Û‡ÓÙÔÌ· ı· ‰ÒÛÂÈ Î·È ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ ÁÈ· ÙÔ Á·ÏÏÈÎfi Ù˘¯›Ô. ∂ÚˆÙËı›۷ ·Ó Ë Á·ÏÏÈ΋ ÁÏÒÛÛ· Â›Ó·È ‰ËÌÔÊÈÏ‹˜ ÛÙÔ˘˜ ÂÊ‹‚Ô˘˜, ›Â: “•¤Úˆ ÔÏÏ¿ ·È‰È¿ Ô˘ ·ÓÙ› ÁÈ· ÁÂÚÌ·ÓÈο Î·È ·ÁÁÏÈο ‰È‰¿ÛÎÔÓÙ·È Î·È Á·ÏÏÈο. 줂·È· ÛÙËÓ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›· ̤-

Ûˆ ÙÔ˘ ‰È·‰ÈÎÙ‡Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È Ù· ·ÁÁÏÈο ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ. º˘ÛÈο Î·È Ë Á·ÏÏÈ΋ ÁÏÒÛÛ· Â›Ó·È ÌÈ· Ôχ ˆÚ·›· ÁÏÒÛÛ·. ∂›Ó·È ˆÚ·›· Ë ÚÔÊÔÚ¿ ÙÔ˘˜, Ë ÎÔ˘ÏÙÔ‡Ú· ÙÔ˘˜, ÂÓÒ ÔÏϤ˜ ϤÍÂȘ ÙˆÓ Á·ÏÏÈÎÒÓ ÙȘ ‹Ú·Ì ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÁÏÒÛÛ·”. ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ Ë Ì·ı‹ÙÚÈ· ∂ϤÓË Δ¿Ú ÙfiÓÈÛ ˆ˜ Ù˘ ·Ú¤ÛÔ˘Ó Ù· Á·ÏÏÈο, ÁÈ·Ù› Ì·ı·›ÓÔÓÙ·˜ ηÓ›˜ ·˘Ù‹ ÙË ÁÏÒÛÛ· ÌÔÚ› Ó· Ì¿ıÂÈ ÁÈ· ÙÔÓ ÔÏÈÙÈÛÌfi Î·È ÙËÓ ÎÔ˘ÏÙÔ‡Ú· Ù˘ °·ÏÏ›·˜. ™ÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ÔÏ˘ÁψÛÛ›·˜ ÛÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ ÂÔ¯‹ ·Ó·Ê¤ÚıËÎÂ Ë Ì·ı‹ÙÚÈ· ™Ô˘ÏÙ¿Ó· ÷ϤÌË, Ë ÔÔ›· ÌÈÏ¿ ÙËÓ ·ÁÁÏÈ΋, ÙËÓ ÈÛ·ÓÈ΋ ÁÏÒÛÛ·, ÂÓÒ Ì·ı·›ÓÂÈ Î·È Ù· Á·ÏÏÈο. “°ÓˆÚ›˙ÔÓÙ·˜ ηÓ›˜ ÔÏϤ˜ ÁÏÒÛÛ˜, ÌÔÚ› Ó· Ù·Íȉ¤„ÂÈ Û ÔÏÏ¿ ̤ÚË, Ó· ηٷϿ‚ÂÈ ÙËÓ ÎÔ˘ÏÙÔ‡Ú· ÙÔ˘˜, Ó· Á›ÓÂÈ ÂÚÈÛ-

ÛfiÙÂÚÔ ·Ô‰ÂÎÙfi˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÓÙfiÈÔ˘˜. ∂›Û˘ Â›Ó·È ÛËÌ·ÓÙÈ΋ Ë ÔÏ˘ÁψÛÛ›· Î·È ÁÈ· ÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›· Ì ·ÓıÚÒÔ˘˜ ·fi fiϘ ÙȘ ¯ÒÚ˜ ‚ÔËıÒÓÙ·˜ ÛÙËÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÂͤÏÈÍË. ∏ ηıËÁ‹ÙÚÈ· Ù˘ °·ÏÏÈ΋˜ °ÏÒÛÛ·˜ ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ Ô˘ Û˘ÓÙfiÓÈÛ ÙËÓ fiÏË ÂÈÙ˘¯‹ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ Î. ∂˘·ÁÁÂÏ›· ª·ÚÓÂÏÔÔ‡ÏÔ˘ ÙfiÓÈÛ ˆ˜ Á›ÓÂÙ·È ÌÂÁ¿ÏË ÚÔÛ¿ıÂÈ·, ÒÛÙÂ Ë Á·ÏÏÈ΋ ÁÏÒÛÛ· Ó· ÂÈÛÙÚ¤„ÂÈ ÈÔ ‰˘Ó·ÌÈο ÛÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜. 줂·È· ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÚfiÏÔ ·›˙ÂÈ Î·Ù¿ fiÛÔ ı· ‰È‰·¯ı› Ë Á·ÏÏÈ΋ ÁÏÒÛÛ· ÛÙÔ ‰ËÌÔÙÈÎfi Û¯ÔÏ›Ô. ∂Í¿ÏÏÔ˘ ÛÙÔ °˘ÌÓ¿ÛÈÔ ϤÔÓ Ë Á·ÏÏÈ΋ ÁÏÒÛÛ· ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ ÌfiÓÔ ÙË ÁÂÚÌ·ÓÈ΋ ÁÏÒÛÛ·, ·ÏÏ¿ Î·È ÙËÓ ÈÛ·ÓÈ΋ Î·È ÙËÓ ÈÙ·ÏÈ΋ ÁÏÒÛÛ·. ºÒÙ˘ ™·Ófi˜

∞fi ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ÂÎ·È‰Â˘ÙÈ΋ ¯ÚÔÓÈ¿ ÛÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ ÂȉÈÎÔ‡ Δ∂∂ ª·ÁÓËÛ›·˜

∂ȉÈÎfi ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi °˘ÌÓ¿ÛÈÔ - §‡ÎÂÈÔ ÛÙÔ μfiÏÔ ∂ȉÈÎfi ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi °˘ÌÓ¿ÛÈÔ Î·È §‡ÎÂÈÔ ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó ·fi ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ‰È‰·ÎÙÈ΋ ¯ÚÔÓÈ¿ ÛÙÔ ¡ÔÌfi ª·ÁÓËÛ›·˜. ∏ ·fiÊ·ÛË ·Ó·ÎÔÈÓÒıËΠ·fi ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ¶·È‰Â›·˜ Î·È ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ Î·Ù¿ÙÌËÛË ÙÔ˘ ÛËÌÂÚÈÓÔ‡ ∂ȉÈÎÔ‡ Δ¯ÓÈÎÔ‡ ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÔ‡ ∂Î·È‰Â˘ÙËÚ›Ô˘ (Δ∂∂) ª·ÁÓËÛ›·˜, fiÔ˘ ·˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ ÊÔÈÙÔ‡Ó ÂÚ›Ô˘ 70 ·È‰È¿. Ÿˆ˜ ÚԂϤÂÙ·È ·fi ÙÔ Û¯Â‰È·ÛÌfi ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ¶·È‰Â›·˜, Ë ÚÒÙË ‚·ıÌ›‰· ÙÔ˘ ÛËÌÂÚÈÓÔ‡ ÂȉÈÎÔ‡ Δ∂∂ ª·ÁÓËÛ›·˜ ı· ·ÔÙÂϤÛÂÈ ÙÔ ∂ȉÈÎfi ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi °˘ÌÓ¿ÛÈÔ Î·È Ë ‰Â‡ÙÂÚË ‚·ıÌ›‰· ÙÔ ∂ȉÈÎfi ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi §‡ÎÂÈÔ. ™ÙÔ °˘ÌÓ¿ÛÈÔ ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó ¤ÓÙ ٿÍÂȘ Î·È ÛÙÔ §‡ÎÂÈÔ ‰‡Ô Ù¿ÍÂȘ. ™ÙÔ °˘ÌÓ¿ÛÈÔ Ë ÊÔ›ÙËÛË ı· ·ÊÔÚ¿ Ì·ıËÙ¤˜ ËÏÈΛ·˜ 12 ÂÙÒÓ Ì¤¯ÚÈ 17 ÂÙÒÓ Î·È ÛÙÔ §‡ÎÂÈÔ ·fi 17 ÂÙÒÓ Ì¤¯ÚÈ 21 ÂÙÒÓ. ∏ ‰È¢ı‡ÓÙÚÈ· ÙÔ˘ Δ∂∂ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î. ª·ÙԇϷ ¡¿ÓÔ˘ ÙfiÓÈÛ ˆ˜ ·fi ÙË Û¯ÔÏÈ΋ ¯ÚÔÓÈ¿ 2010-2011 ÙÔ ∂ȉÈÎfi Δ∂∂ ª·ÁÓËÛ›·˜ ı· ·ÓÙÈηٷÛÙ·ı› ·fi ¤Ó· ∂ȉÈÎfi ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi °˘ÌÓ¿ÛÈÔ Î·È ¤Ó· ∂ȉÈÎfi ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi §‡ÎÂÈÔ. ∞Ó ÍÂÎÈÓÔ‡Û ·fi ʤÙÔ˜ Ë ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙˆÓ ·ÏÏ·ÁÒÓ ·˘ÙÒÓ, ÛÙÔ °˘ÌÓ¿ÛÈÔ ‚¿ÛÂÈ ÙÔ˘ ·ÚÈıÌÔ‡ Ì·ıËÙÒÓ ı· ÊÔÈÙÔ‡Û·Ó 45 ¿ÙÔÌ· Î·È ÛÙÔ §‡ÎÂÈÔ 25 ·È‰È¿. ∏ Î. ¡¿ÓÔ˘ ÚfiÛıÂÛ ˆ˜ ÛÙÔ ∂ȉÈÎfi Δ∂∂ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ‰È‰¿ÛÎÔÓÙ·È Î·ÓÔÓÈο Ù· Ì·ı‹Ì·Ù· ÙÔ˘ °˘ÌÓ·-

Û›Ô˘ Î·È ÙÔ˘ §˘Î›Ԣ, ηıÒ˜ Î·È Ù· Ì·ı‹Ì·Ù· ÂȉÈÎfiÙËÙ·˜. ∂›Û˘ ÂÎ·È‰Â‡ÔÓÙ·È ÛÙȘ ÂȉÈÎfiÙËÙ˜ ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ Ô˘ Â›Ó·È Ë ÏËÚÔÊÔÚÈ΋ Î·È Ë ÁˆÔÓÈ΋. ¢‡Ô Â›Ó·È Ù· ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ· “·ÁοıÈ·” ÛÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ ·˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹. ΔÔ ÚÒÙÔ Â›Ó·È ÙÔ ÎÙÈÚÈ·Îfi. ΔÔ Û¯ÔÏÂ›Ô ÛÙÂÁ¿˙ÂÙ·È ÛÙÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ÙÔ˘ ÚÒËÓ ¶ÔÏ˘ÎÏ·‰ÈÎÔ‡ Ì·˙› Ì ¤Ó· ¿ÏÏÔ ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi §‡ÎÂÈÔ Î·È ¤Ó· °ÂÓÈÎfi §‡ÎÂÈÔ. √È ·›ıÔ˘Û˜ ‰È‰·Ûηϛ·˜ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ‰È¿Û·ÚÙ˜ ̤۷ ÛÙÔ ·¯·Ó¤˜ ÎÙ›ÚÈÔ Î·È Ë ÂÊË̤Ú¢ÛË ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· Á›ÓÂÈ Ì ÔÚıfi ÙÚfiÔ. ªfiÓÈÌÔ ·›ÙËÌ· ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ ÁÔÓ¤ˆÓ Î·È ‰È‰·ÛÎfiÓÙˆÓ Â›Ó·È Ë ·Ó¤ÁÂÚÛË ÂÓfi˜ Ó¤Ô˘ Û¯ÔÏÈÎÔ‡ ÎÙÈÚ›Ô˘ Ô˘ Ì ÙȘ ηٿÏÏËϘ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ ı· Â͢ËÚÂÙ› ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ. ∏ Î. ¡¿ÓÔ˘ ·Ó¤ÊÂÚ ˆ˜ ¤¯ÂÈ ˘Ô‰ÂȯÙ› ·fi ÙÔ ¢‹ÌÔ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜ ¤Ó· ÔÈÎfiÂ‰Ô ÛÙÔ ∞ÏÈ‚¤ÚÈ, ·ÏÏ¿ ·ÎfiÌË ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ ·fi ÙË ¡ÔÌ·Ú¯›· ÔÈ ‰È·‰Èη-

ۛ˜ ÁÈ· ÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÙÔ˘. ¶¤Ú·ÛÂ Î·È ·˘Ù‹ Ë Û¯ÔÏÈ΋ ¯ÚÔÓÈ¿ Î·È ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· ‰˘ÛÙ˘¯Ò˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ·ÓÙÈÌÂÙˆÈÛÙ›. ΔÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ Úfi‚ÏËÌ· ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ ¤ÏÏÂÈ„Ë ÂȉÈÎÔ‡ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡ ÚÔÛˆÈÎÔ‡, fiˆ˜ ÂÚÁÔıÂÚ·Â˘Ù‹˜, ÏÔÁÔıÂÚ·Â˘Ù‹˜, Ê˘ÛÈÔıÂÚ·Â˘Ù‹˜, „˘¯ÔÏfiÁÔ˜. ™ÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô ¤¯Ô˘Ó ÚÔÛÏËÊı› ˆ˜ ˆÚÔÌ›ÛıÈÔÈ Î¿ÔÈÔÈ ·fi ÙȘ ÚÔ·Ó·ÊÂÚı›Û˜ ÂȉÈÎfiÙËÙ˜, ·ÏÏ¿ ÔÈ ·Ó¿ÁΘ Â›Ó·È Ôχ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜. Ÿˆ˜ ›Â Ë Î. ¡¿ÓÔ˘, ı· ¤ÚÂ ӷ ¤¯Ô˘Ó ÚÔÛÏËÊı› ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ·fi ‰‡Ô ÌfiÓÈÌÔ˘˜ ηıËÁËÙ¤˜ ÛÙËÓ Î¿ı ÂȉÈÎfiÙËÙ· Î·È fi¯È ˆÚÔÌ›ÛıÈÔ˘˜. ™ÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô ÊÔÈÙÔ‡Ó 71 Ì·ıËÙ¤˜ Î·È ‚¿ÛÂÈ ÙˆÓ ÂÚ¢ÓÒÓ ¤Ó·˜ Ì·ıËÙ‹˜ Ì ·Ó·ËÚ›· ·ÓÙÈÛÙÔȯ› ˆ˜ ÚÔ˜ ÙË ÊÚÔÓÙ›‰· Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ÙÔ˘ ‰Ôı› Û ÂÙ¿ Ì·ıËÙ¤˜ Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó οÔÈÔ Úfi‚ÏËÌ·. ∂›Û˘ ʤÙÔ˜ ηı˘ÛÙ¤ÚËÛ ·ÚÎÂÙ¿ Ë ÚfiÛÏË„Ë Î·ıËÁËÙÒÓ Û ‚·ÛÈο Ì·ı‹Ì·Ù·. ºÒÙ˘ ™·Ófi˜

∂Ή‹ÏˆÛË ÁÈ· ÙË ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘ ‰È·‰ÈÎÙ‡Ô˘ ΔÔ ΔÔÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ¶ÚfiÏ˄˘ ¶·Ú·‚·ÙÈÎfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÂΉ‹ÏˆÛË ·‡ÚÈÔ ΔÂÙ¿ÚÙË 28 ∞ÚÈÏ›Ô˘ ÛÙȘ 7.30 Ì.Ì. ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ÙÔ˘ ∞¯ÈÏÏ›Ԣ, Ì ı¤Ì· “¢È·‰›ÎÙ˘Ô Î·È ¤ÊË‚ÔÈ - ∞ÛÊ·Ï‹˜ ÏÔ‹ÁËÛË - ™˘ÌÙÒÌ·Ù· ηٿ¯ÚËÛ˘ -¶·Ú·‚·ÙÈÎfiÙËÙ·” . √ÌÈÏËÙ¤˜ Ù˘ ÂΉ‹ÏˆÛ˘ ı· ›ӷÈ: Î. μÂÚfiÓÈη ™·Ì·Ú¿ - ¢È‰¿ÎÙˆÚ ªË¯·ÓÈÎfi˜ ¶ÏËÚÔÊÔÚÈ΋˜, ™˘ÓÙÔÓ›ÛÙÚÈ· ÙÔ˘ ∂ÏÏËÓÈÎÔ‡ ∫¤ÓÙÚÔ˘ ∞ÛÊ·ÏÔ‡˜ ¢È·‰ÈÎÙ‡Ô˘ Î·È ∂ÈÎÂÊ·Ï‹˜ Ù˘ ¢Ú¿Û˘ Saferinternet.gr. Î. °ÈÒÚÁÔ˜ ∫ÔÚÌ¿˜ - π·ÙÚfi˜, ∂ÈÛÙËÌÔÓÈÎfi˜ ™˘ÓÂÚÁ¿Ù˘ ªÔÓ¿‰·˜ ∂ÊË‚È΋˜ ÀÁ›·˜ (μ’ ¶·È‰È·ÙÚÈ΋ ∫ÏÈÓÈ΋ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ∞ıËÓÒÓ, ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô ¶·›‰ˆÓ “¶. & ∞. ∫˘ÚÈ·ÎÔ‡). Î. ÷ڿϷÌÔ˜ ™Ù·¯Ù¤·˜, ¢È‰¿ÎÙˆÚ ¶ÏËÚÔÊÔÚÈÎfi˜ ¶∂ 19 ™‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ¶ÏËÚÔÊÔÚÈ΋˜ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ £ÂÛÛ·Ï›·˜. ΔÔ ‰È·‰›ÎÙ˘Ô ·ÔÙÂÏ› ÙÔ Ó¤Ô ÈÛ¯˘Úfi ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Ù˘ Ù¯ÓÔÏÔÁ›·˜ Ô˘ Â¤ÊÂÚ ·ÏÏ·Á¤˜ ÛÙÔ ÙÔ̤· Ù˘ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜, Ù˘ ‰È·ÛΤ‰·Û˘ Ù˘ Ì¿ıËÛ˘ Î·È Ù˘ ÂÓË̤ڈÛ˘. ∏ ‰È·‰Ú·ÛÙÈÎfiÙËÙ· ÙÔ˘ ̤ÛÔ˘ Â›Ó·È Ù¤ÙÔÈ· ÒÛÙ ÂËÚ¤·Û Ì ηıÔÚÈÛÙÈÎfi ÙÚfiÔ fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ·Ú·¿Óˆ ÙÔÌ›˜. ∏ ·ÌÂÛfiÙËÙ·, Ë Ù·¯‡ÙËÙ· Î·È Ë ‰È·ıÂÛÈÌfiÙËÙ· ÛÂ Û˘Ó¯‹ ‚¿ÛË ÙÔ˘ ‰È·‰ÈÎÙ‡Ô˘ ÂÈʤÚÂÈ ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ˜ ·ÏÏ·Á¤˜ ÛÙËÓ ·ÓıÚÒÈÓË ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· Î·È Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿. ∏ ÂÓË̤ڈÛË ÁÔÓÈÒÓ Î·È ÂÊ‹‚ˆÓ ı· ‚ÔËı‹ÛÂÈ ÛÙËÓ ÈÔ ÈÛÔÚÚÔË̤ÓË Î·È ÔÚıÔÏÔÁÈÎfiÙÂÚË ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘ ‰È·‰ÈÎÙ‡Ô˘ ÒÛÙ ӷ ·ÔÊ¢¯ıÔ‡Ó Ù˘¯fiÓ ·ÚÓËÙÈΤ˜ Û˘Ó¤ÂȘ (.¯. ηٿ¯ÚËÛË, ı˘Ì·ÙÔÔ›ËÛË, ·Ú·‚·ÙÈÎfiÙËÙ· Î.Ï). ΔÔ Δ√™¶¶∞ ÚÔÛηÏ› Û’ ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË fiÛÔ˘˜ ÂÓ‹ÏÈΘ (ÁÔÓÈÔ‡˜ -ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡˜) ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ˘˜ ÂÊ‹‚Ô˘˜ Î·È ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ÂÓËÌÂÚˆıÔ‡Ó ¿Óˆ ÛÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ·ÛÊ·ÏÔ‡˜ Î·È ÂÔÈÎÔ‰ÔÌËÙÈ΋˜ ¯Ú‹Û˘ ÙÔ˘ ‰È·‰ÈÎÙ‡Ô˘ ·fi ÙÔ˘˜ ÂÊ‹‚Ô˘˜.

¢È·Ì·ÚÙ˘Ú›· ¶ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›·˜ ∞ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë˜ ∂ÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ Î·È ∞Ó¤ÚÁˆÓ ™˘ÁΤÓÙÚˆÛË Î·È ÔÚ›· ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›·˜, ÂÓ¿ÓÙÈ· ÛÙ· ÔÈÎÔÓÔÌÈο ̤ÙÚ· Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘, ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ Û‹ÌÂÚ· ΔÚ›ÙË 27 ∞ÚÈÏ›Ô˘ (7Ì.Ì.), ÛÙËÓ Ï·Ù›· ∂Ï¢ıÂÚ›·˜, Ë ¶ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ∞ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë˜ ∂ÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ Î·È ∞Ó¤ÚÁˆÓ. ™ÙËÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ô˘ Âͤ‰ˆÛÂ, ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ, ·Ó·Ê¤ÚÂÈ: “∏ ÚÔÛÊ˘Á‹ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ ÛÙÔ ¢ÈÂıÓ¤˜ ¡ÔÌÈÛÌ·ÙÈÎfi Δ·ÌÂ›Ô Î·È ÙÔÓ “ªË¯·ÓÈÛÌfi ™Ù‹ÚÈ͢” Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ŒÓˆÛ˘, Ô˘ ÙËÓ Ô‰‹ÁËÛÂ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ÙÔ˘ ¶∞™√∫, ˘·ÎÔ‡ÔÓÙ·˜ ÈÛÙ¿ ÛÙȘ ÂÈÙ·Á¤˜ ÙÔ˘ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘ Î·È ÙˆÓ ÈÌÂÚÈ·ÏÈÛÙÒÓ, ı· Â›Ó·È Ë Ù·ÊfiϷη ÁÈ· Ù· ‰ÈηÈÒÌ·Ù· Î·È ÙȘ ηٷ¯Ù‹ÛÂȘ Ù˘ ÂÚÁ·ÙÈ΋˜ Ù¿Í˘ Î·È fiÏÔ˘ ÙÔ˘ Ï·Ô‡. ¢ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÂÚÈıÒÚÈ· ·Ó·ÌÔÓ‹˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜. H ÌfiÓË ÚÔÔÙÈ΋ Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ÂÁÁ˘Ëı› Ù· Û˘ÌʤÚÔÓÙ¿ ÙÔ˘˜ ·fi ÙËÓ ·Ú·Á‹ Â›Ó·È Ô ‰ÈÎfi˜ ÙÔ˘˜ ·ÁÒÓ·˜, Ë ‰È΋ ÙÔ˘˜ ÔÚÁ¿ÓˆÛË Î·È ¿ÏË. ∏ ÂÚÁ·ÙÈ΋ Ù¿ÍË Î·È Ô Ï·fi˜ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ηӤӷ ÎÔÈÓfi ÛÙfi¯Ô Ì ÙÔ˘˜ ÂÎÌÂÙ·ÏÏÂ˘Ù¤˜ Î·È Î·Ù·ÈÂÛÙ¤˜ ÙÔ˘˜, ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó Ù›ÔÙ· ÎÔÈÓfi Ì ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ ÍÂÔ˘Ï¿Ó ÙÔ Ï·fi ÛÙÔ ¢¡Δ Î·È ÙËÓ ∂∂ ÁÈ· Ó· ÌÂÁ·ÏÒÛÔ˘Ó Ù· Î¤Ú‰Ë ÙÔ˘˜. ŸÏÔÈ ÛÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜!!!” .


√È ÎÔÚ˘Ê·›ÔÈ Ù˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ ÛÙÔ ÂÚ·ÛÈÙ¯ÓÈÎfi Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ ÛÂÏ. 22

TƒπΔ∏ 27 A¶ƒπ§π√À 2010

Δ™πø§∏™

“ΔÔ ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎfi Îϛ̷ ÙÔ Ì˘ÛÙÈÎfi Ù˘ ÂÈÙ˘¯›·˜ ÛÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi μfiÏÔ˘” ÛÂÏ. 20,21

ª∂Δ∞ Δ√ 1-0 ∂¶π Δ∏™ ∫√∑∞¡∏™ ∏ ¡π∫∏ Ã∂π∞∑∂Δ∞π ∂¡∞¡ ¶√¡Δ√ °π∞ ¡∞ ™ºƒ∞°π™∂π Δ∏¡ ¶∞ƒ∞ª√¡∏

ΔÔ “‰ÈÏfi” Ù˘ ‰›ÓÂÈ ¿ÓÂÛË ËÌ·ÓÙÈ΋ ·fi ‚·ıÌÔÏÔÁÈ΋˜ ¿Ԅ˘ ÂÈÙ˘¯›· ÛËÌ›ˆÛÂ Ë ¡›ÎË ÛÙËÓ ∫Ô˙¿ÓË. ∂ÈÎÚ¿ÙËÛ Ì 1-0 Ù˘ ÙÔÈ΋˜ ÔÌ¿‰·˜ Î·È ϤÔÓ ÓÈÒıÂÈ ¿ÓÂÙ· ÛÙË °’ ∂ıÓÈ΋. ª¿ÏÈÛÙ· ·¤¯ÂÈ ÌfiÏȘ ¤Ó·Ó ‚·ıÌfi ·fi ÙÔ Ó· ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÂÈ Î·È Ì·ıËÌ·ÙÈο ÙËÓ ·Ú·ÌÔÓ‹.

ƒÂÔÚÙ¿˙: μ∞™π§∏™ ∫ƒπ™π§∞™

“£‡ÂÏÏ·” ÛÙÔ Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ ·fi ÙȘ ηٷÁÁÂϛ˜ £. ¶Ï‡ÚË ÁÈ· Ù· ‡ÔÙ· ·È¯Ó›‰È· ÛÂÏ. 23

§ÈfiÓ-ª¿ÁÂÚÓ ÁÈ· Ù· ËÌÈÙÂÏÈο ÙÔ˘ ΔÛ¿ÌÈÔÓ˜ §ÈÁÎ ÛÂÏ. 22

∏ ¡›ÎË ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËΠηϿ “‰È·‚·Ṳ̂ÓË” ÛÙËÓ ∫Ô˙¿ÓË Î·È ‰›Î·È· η٤ÎÙËÛ ÙÔ˘˜ ÙÚÂȘ ‚·ıÌÔ‡˜. ª¿ÏÈÛÙ· ÙÔ ÙÂÏÈÎfi 1-0 ÙËÓ ·‰ÈΛ, ·ÊÔ‡ ¤¯·Û ·ÚÎÂÙ¤˜ ¢ηÈڛ˜ ÁÈ· Ó· ‰È¢ڇÓÂÈ ÙËÓ ÂÈÙ˘¯›· Ù˘. øÛÙfiÛÔ ·ÎfiÌË ÎÈ ¤ÙÛÈ ‹Ú ·˘Ùfi Ô˘ ‹ıÂÏÂ Î·È ϤÔÓ ·¤¯ÂÈ ı¤ÏÂÈ ÌfiÏȘ ¤Ó·Ó ‚·ıÌfi ÁÈ· Ó· ·ÔʇÁÂÈ ÙȘ ÂÚÈ¤ÙÂȘ. √ Ãfiگ ª¿ÚÈÔ˜ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈ˙ ·ÚÎÂÙ¿ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÚÈÓ ÙÔ Ì·Ù˜. ΔÔ ÈÔ ÛÔ‚·Úfi ‹Ù·Ó ·˘Ùfi ÙÔ˘ ∂ÚÓ¤ÛÙÔ °Îfi̘ ™¿ÓÙÛ˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ÙÂÏÈο ‰ÂÓ ÌfiÚÂÛ ӷ ‰ÒÛÂÈ ÙÔ “·ÚÒÓ” , ÂÓÒ ÛÙÔ 33’ Ô ∞ϤÎÔ˜ °ÂˆÚÁÈ¿‰Ë˜ ·Ô¯ÒÚËÛ ÙÚ·˘Ì·Ù›·˜, ¯ˆÚ›˜ Â˘Ù˘¯Ò˜ Ó· ¤¯ÂÈ Î¿ÙÈ ÛÔ‚·Úfi. √ √˘ÚÔ˘ÁÔ˘·Ófi˜ Ù¯ÓÈÎfi˜ ÙÔÔı¤ÙËÛ ÙÔÓ μ·Û›ÏË ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓ›‰Ë ÛÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹ Ù˘ Â›ıÂÛ˘, Ì ÙÔÓ ∫ÒÛÙ· ∫·Ú·ÎÒÛÙ· Ó· Â·Ó¤Ú¯ÂÙ·È ÛÙËÓ ÂÓ‰Âο‰· ˆ˜ ‰ÂÍÈfi˜ ÔÈÛıÔʇϷη˜ Î·È ÙÔÓ ¢ËÌ‹ÙÚË ¶··ÛÙÂÚÁ›Ô˘ Ó· ·›˙ÂÈ ‰ÂÍÈfi˜ ¯·Ê. ∂›Û˘ ¤Ó· ·ÎfiÌË Ó¤Ô ÚfiÛˆÔ Û ۯ¤ÛË Ì ÙËÓ ÂÓ‰Âο‰· Ô˘ ¤·ÈÍ ÎfiÓÙÚ· ÛÙ· ΔڛηϷ ‹Ù·Ó Ô ºÂÚÓ¿ÓÙÔ °Î·Ï‚¤˙, Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ıËΠϛÁÔ ›Ûˆ ·fi ÙÔÓ Û¤ÓÙÂÚ ÊÔÚ. ΔÔ Û‡ÛÙËÌ· Ù˘ ¡›Î˘ ‹Ù·Ó ÙÔ 4-5-1, Ì ÙÔ˘˜ ªÈ¯¿ÏË ∫Ô˘ÙÛÔÁÈ¿ÓÓË Î·È £·Ó¿ÛË ª¿ÁÁÔ Ó· ·Ô‰›‰Ô˘Ó ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ˆ˜ ·Ì˘ÓÙÈÎÔ› ̤ÛÔÈ ÌÏÔοÚÔÓÙ·˜ ÙÔ˘˜ ÎÂÓÙÚÒÔ˘˜ Ù˘ ·ÓÙ›·Ï˘ ÔÌ¿‰·˜. ™ÙËÓ ÙÂÏÈ΋ ÂÈÎÚ¿ÙËÛË Û˘Ó¤‚·ÏÂ Î·È ÙÔ ‰˘Ó·Ùfi ÍÂΛÓËÌ· Ù˘ ¡›Î˘. ªfiÏȘ ÛÙÔ 8’ ÚÔËÁ‹ıËΠÛÙÔ ÛÎÔÚ Ì ˆÚ·›Ô ÁÎÔÏ ÙÔ˘ ¢ËÌ‹ÙÚË ¶··ÛÙÂÚÁ›Ô˘, Ô ÔÔ›Ô˜ Ì‹Î ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Î·È Ï¿Û·Ú ‡ÛÙÔ¯· ÙÔÓ μÔ‡Ú·. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÔÈ “΢·ÓfiÏ¢ÎÔÈ” ¤ÊÙ·Û·Ó Û ˘„ËÏ¿ ÛÙ¿ÓÙ·Ú ·fi‰ÔÛ˘ Î·È ÏËÛ›·Û·Ó Ôχ ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ 0-2. ™ÙÔ 60’ Ô ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓ›‰Ë˜ ÛÎfiÚ·ÚÂ, ·ÏÏ¿ ÙÔ ÁÎÔÏ ·Î˘ÚÒıËΠϷÓı·Ṳ̂ӷ ˆ˜ ÔÊÛ¿ÈÓÙ ÙÔ˘ °Î·Ï‚¤˙, Ô˘ ‰ÂÓ ÂËÚ¤·˙ ÙË Ê¿ÛË. Ÿˆ˜ ηÈ

Ó· ¤¯ÂÈ fï˜ ÛËÌ·Û›· ¤¯ÂÈ fiÙÈ Ë ¡›ÎË Î·Ù¤ÎÙËÛ ÙÔ “ÙÚ›ÔÓÙÔ” Î·È ϤÔÓ ÓÈÒıËΠ¿ÓÂÙ· ÛÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›·. ∂Ô̤ӈ˜ Ô Ãfiگ ª¿ÚÈÔ˜ ›¯Â οı ÏfiÁÔ Ó· ·ÈÛı¿ÓÂÙ·È ÈηÓÔÔÈË̤ÓÔ˜ ·fi ÙÔ ÙÂÏÈÎfi ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Î·È ÙËÓ ·fi‰ÔÛË Ù˘ ¡›Î˘. “™˘Á¯·ÚËÙ‹ÚÈ· ÛÙ· ·È‰È¿ ÌÔ˘, Ô˘ ¤·ÈÍ·Ó ÂÈı·Ú¯Ë̤ӷ, ÛÔ‚·Ú¿ Î·È Ì ¿ıÔ˜. ∞ÁˆÓÈÛًηÌ Ôχ ηχÙÂÚ· ·fi ÙËÓ ∫Ô˙¿ÓË ·fi ÙÔ ÚÒÙÔ Ì¤¯ÚÈ ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ÏÂÙfi. ◊Ù·Ó ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÁÈ· ÙËÓ ÔÌ¿‰· ÌÔ˘ ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ·ÁˆÓ›ÛÙËΠ¯ˆÚ›˜ ÂÎÓ¢ÚÈÛÌfi, ·ÊÔ‡ ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ʤÙÔ˜, Ì·˜ ¤·ÈÍÂ Ë ‰È·ÈÙËÛ›· 50-50. √Ê›ψ Ó· ÂÈ‚Ú·‚‡ۈ ÙËÓ ·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈ΋ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ‹ Ì·˜” ›Â Ô 49¯ÚÔÓÔ˜ Ù¯ÓÈÎfi˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ·ÊȤڈÛ ÙËÓ ÂÈÙ˘¯›· ÛÙÔ˘˜ Î.Î. °È‰fiÔ˘ÏÔ Î·È πˆ·ÓÓ›‰Ë, ηıÒ˜ Î·È Û fiÏÔ ÙÔ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÎfi ÙÌ‹Ì·: “ΔË Ó›ÎË Ì·˜ ı· ‹ıÂÏ· Ó· ÙËÓ ·ÊÈÂÚÒÛˆ ÛÙÔ ÌÂÁ·ÏÔ̤ÙÔ¯Ô Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ Î. ™ÙÚ¿ÙÔ °È‰fiÔ˘ÏÔ Î·È ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ Ù˘ ¶∞∂ Î. ¢ËÌ‹ÙÚË πˆ·ÓÓ›‰Ë, Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ·ÎÔ‡ÛÂÈ ÔÏÏ¿, ·ÏÏ¿ ·˘Ù¿ Ô˘ οÓÔ˘Ó ÁÈ· ÙËÓ ÔÌ¿‰· Â›Ó·È ÙÂÚ¿ÛÙÈ·. ∂›Û˘ ÙËÓ ·ÊÈÂÚÒÓˆ Û fiÏÔ˘˜ ÂÌ¿˜, Ô˘ οو ·fi ·ÓÙ›ÍÔ˜ Û˘Óı‹Î˜ ÂÈ̤ÓÔ˘Ì ӷ ·Ï‡ԢÌ ÁÈ· ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ Î·È ÙËÓ ·ÍÈÔÚ¤ÂÈ¿ Ì·˜. ∫√∑∞¡∏: μÔ‡Ú·˜, μÏ¿¯Ô˜ (85’ ¶fiÂ), ™ÙÂÚÁÈfiÔ˘ÏÔ˜, ªÈÎÚÙÛÈ¿Ó, ∫Ï·˙fiÁÏÔ˘, ∑›Êη˜ (20’ Ï.ÙÚ. ¶ÂϤη˜), ¢ÂÏ‹Ì·Û˘, ™Ô˘Ï›‰Ë˜, ΔÔÌ·Ú¿˜ (60’ ¶·¿˜), ª·ÓÙ˙È¿Ú˘, ª¿Î·ÓÔ˜. ¡π∫∏: ¡¿ÓÈ, ∫·Ú·ÎÒÛÙ·˜, ∫·Î·˙ԇ΢, ªÔڿϘ, ™ˆÙÚ›Ó˘, ∫Ô˘ÙÛÔÁÈ¿ÓÓ˘, ª¿ÁÁÔ˜, ¶··ÛÙÂÚÁ›Ô˘, °ÂˆÚÁÈ¿‰Ë˜ (33’ Ï.ÙÚ. ªˆ˘Û›‰Ë˜), °Î·Ï‚¤˙ (80’ ∫·Ú˘ÒÙ˘), ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓ›‰Ë˜ (75’ ∑·Ú›Ê˘).

™˘Ó¿ÓÙËÛË ∫·ÚÙ¿ÏË Ì ÙËÓ ∂Ú·ÛÈÙ¯ÓÈ΋ ¡›ÎË ªÂ ÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË Ù˘ ÂÚ·ÛÈÙ¯ÓÈ΋˜ ¡›Î˘ μfi-

ÏÔ˘ Û˘Ó·ÓÙ‹ıËÎÂ Ô μÔ˘ÏÂ˘Ù‹˜ ¶∞™√∫ ª·ÁÓËÛ›·˜ ∫ÒÛÙ·˜ ∫·ÚÙ¿Ï˘ Î·È ÂÓËÌÂÚÒıËΠÁÈ· ÙÈ ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌfi ÁÈ· ÙÔ ÂfiÌÂÓÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ·. μ·ÛÈο ˙ËÙ‹Ì·Ù· ·ÔÙÂÏÔ‡Ó Ë ‰È·Ù‹ÚËÛË Î·È ÂÓ›Û¯˘ÛË ÙˆÓ ÙÌËÌ¿ÙˆÓ ·ıÏËÌ¿ÙˆÓ, ·ÏÏ¿ Î·È Ë ‚ÂÏÙ›ˆÛË ÙˆÓ ÁË‰ÈÎÒÓ ÂÁηٷÛÙ¿ÛˆÓ, ÒÛÙ ӷ Â͢ËÚÂÙÔ‡ÓÙ·È Ù· 800 Î·È ϤÔÓ ·È‰È¿ Ô˘ Â›Ó·È ÂÁÁÂÁÚ·Ì̤ӷ ÛÙË ¡›ÎË μfiÏÔ˘. ∫Ú›ÛÈÌÔ ˙‹ÙËÌ· Â›Ó·È Â›Û˘ Ë ‰È·ÛÊ¿ÏÈÛË Ù˘ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛ˘ ·fi ÙË °ÂÓÈ΋ °Ú·ÌÌ·Ù›· ∞ıÏËÙÈÛÌÔ‡ Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· Û ̛· ÂÚ›Ô‰Ô Ô˘ ÔÈ ‰ËÌfiÛȘ ‰·¿Ó˜ ÂÚÈÔÚ›˙ÔÓÙ·È ÏfiÁˆ Ù˘ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜ ÙÔ˘ ¶ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ™Ù·ıÂÚfiÙËÙ·˜ Î·È ∞Ó¿Ù˘Í˘. √ Î. ∫·ÚÙ¿Ï˘ ÂÓËÌÂÚÒıËΠÂ›Û˘ ÁÈ· ÙȘ ÂȉÈÎfiÙÂÚ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ ÙÔ˘ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ ηϷıÔÛÊ·›ÚÈÛ˘, Ô˘ ¤¯ÂÈ Î·È ÙȘ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ ·Ó¿ÁΘ ÂÍ·ÈÙ›·˜ Ù˘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ Û ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ÚˆÙ¿ıÏËÌ·. √ Î. ∫·ÚÙ¿Ï˘ ÂÂÛ‹Ì·Ó fiÙÈ Ë ¶ÔÏÈÙ›· ÔÊ›ÏÂÈ Ó· ÛÙËÚ›ÍÂÈ -̤ۈ Ù˘ °°∞ Î·È ÙÔ˘ √¶∞¶- ηٿ ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ· ÙÔÓ ÂÚ·ÛÈÙ¯ÓÈÎfi ·ıÏËÙÈÛÌfi, ÒÛÙ ӷ ‰ÒÛÂÈ ‰È¤ÍÔ‰Ô ÛÙ· Ó¤· ·È‰È¿. ∏ ÛÙ‹ÚÈÍË ·˘Ù‹ ÌÔÚ› Ó· ¤¯ÂÈ ÙÔ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· ÔÏ˘ÂÙÔ‡˜ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈ΋˜ Û˘Ìʈӛ·˜ Ô˘ ı· ‰›ÓÂÈ ÛÈÁÔ˘ÚÈ¿ ÛÙË ¡›ÎË μfiÏÔ˘ Î·È ı· Ù˘ ÂÈÙÚ¤ÂÈ Ó· ·Ó·Ù‡ÛÛÂÈ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ Ô˘ ı· ·ÍÈÔÏÔÁÔ‡ÓÙ·È Û ÂÙ‹ÛÈ· ‚¿ÛË ÒÛÙ ӷ ÚÔ·ÙÔ˘Ó ÔÈ ·Ó·Áη›Â˜ ‰ÈÔÚıÒÛÂȘ. ¢ÂÛ̇ıËΠÂ›Û˘ Ó· ÛÙËÚ›ÍÂÈ Ù· ·ÈÙ‹Ì·Ù· Ù˘ ¡›Î˘ μfiÏÔ˘ ÚÔ˜ ÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ Î·È ÙÔÓ √¶∞¶, ·ÏÏ¿ Î·È Ó· Û˘ÓÂÚÁ·Ûı› -ÂÓfi„ÂÈ Ù˘ Ó¤·˜ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ÙÔ˘ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎÔ‡ ™Ù·‰›Ô˘- Ì ÙËÓ ÂÙ·ÈÚ›· √Ï˘Ìȷο ∞ΛÓËÙ· Î·È ÙË °°∞ ÒÛÙ ӷ Û˘Ó¯ÈÛı› ·ÚfiÛÎÔÙ· Ë ¯ÚËÛÈÌÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ÎÏÂÈÛÙÒÓ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂˆÓ ÙÔ˘ ™Ù·‰›Ô˘ ÁÈ· ÙȘ ·Ó¿ÁΘ ÙˆÓ ·ıÏËÙÈÎÒÓ ÙÌËÌ¿ÙˆÓ.


20

TƒπΔ∏ 27 A¶ƒπ§π√À 2010

ª∂Δ∞ Δ∏¡ ∂¶πΔ∂À•∏ Δ√À ™Δ√Ã√À Δ∏™ ∞¡√¢√À ™Δ∏ ™√À¶∂ƒ §π°∫∞

μ’ ∂£¡π∫∏

“μϤÔ˘Ó” Ï¤È ÔÊ ¶ÈÂÚÈÎfi˜ Î·È ∏ÏÈÔ‡ÔÏË Δ∞ Δ∂ƒª∞ ÙÔ˘ √ÏÁÎ›Ó ÛÙÔ 13’ ‹Ù·Ó ·ÚÎÂÙfi ÒÛÙÂ Ô ¶ÈÂÚÈÎfi˜ Ó· ¿ÚÂÈ ÌÈ· ÛÔ˘‰·›· Ó›ÎË Ì ÛÎÔÚ 1-0 ÎfiÓÙÚ· ÛÙÔÓ ¶·ÓÛÂÚÚ·˚Îfi ÛÙËÓ ∫·ÙÂÚ›ÓË, ÛÙÔ ·È¯Ó›‰È Ô˘ ¤ÚÈÍ ÙËÓ ·˘Ï·›· Ù˘ 31˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ Ù˘ μ’ ∂ıÓÈ΋˜. ªÈ· ÛËÌ·ÓÙÈ΋ Ó›ÎË ÁÈ· ÙÔÓ ¶ÈÂÚÈÎfi Ô˘ ı· ÙÔÓ Ê¤ÚÓÂÈ ÛÙËÓ 5Ë ı¤ÛË Î·È ı· ÙÔÓ ‚¿˙ÂÈ ÁÂÚ¿ ÛÙÔ ·È¯Ó›‰È ÁÈ· ÙËÓ Â›ÛÔ‰fi ÛÙ· Ï¤È ÔÊ. ¡ˆÚ›ÙÂÚ·, Ë ∏ÏÈÔ‡ÔÏË Ó›ÎËÛ Ì 2-0 ÙË ƒfi‰Ô Î·È Ì‹ÎÂ Î·È ·˘Ù‹ ÛÙË ‰ÈÂΉ›ÎËÛË Ù˘ 6˘ ı¤ÛË Ô˘ Ô‰ËÁ› ÛÙ· Ï¤È ÔÊ. √ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈÛ ÙÔ ¤Ó· ·fi Ù· ‰‡Ô ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ· Ù˘ ·Ófi‰Ô˘ ÌÂÙ¿ ÙË Ó›ÎË Ì 2-0 Â› Ù˘ ∫·Ï·Ì¿Ù·˜, ÂÓÒ Ôχ ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ ¿ÓÔ‰Ô ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Î·È Ë ∫¤Ú΢ڷ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÂÈÎÚ¿ÙËÛË Ì 2-1 Â› Ù˘ ¢fiÍ·˜ ÛÙË ¢Ú¿Ì·. μ·ıÌfi “ÙÛ›ÌËÛ” ÛÙÔ ∏Ú¿ÎÏÂÈÔ Ë ∞Ó·Á¤ÓÓËÛË ∫·Ú‰›ÙÛ·˜. √È ∫ÚËÙÈÎÔ› ı· ‰ÈÂΉÈ΋ÛÔ˘Ó ÙËÓ ¿ÓÔ‰Ô Ì¤Û· ·fi ÙË ‰È·‰Èηۛ· ÙˆÓ Ï¤È ÔÊ, ÂÓÒ Ë ÔÌ¿‰· Ù˘ ∫·Ú‰›ÙÛ·˜ ÂÏ›˙ÂÈ Ó· ·ÔʇÁÂÈ Ù· Ï¤È ¿Ô˘Ù. ΔÔ ™¿‚‚·ÙÔ ¶·Ó·ÈÙˆÏÈÎfi˜ Î·È ∂ıÓÈÎfi˜ ·Ó·‰Â›¯ıËÎ·Ó ÈÛfi·ÏÔÈ 2-2 ÛÙÔ ∞ÁÚ›ÓÈÔ, Ì ÙÔ˘˜ ¶ÂÈÚ·ÈÒÙ˜ Ó· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙ·ıÂÚ¿ ÛÙËÓ 4Ë ı¤ÛË. ÕÏÌ· ·Ú·ÌÔÓ‹˜ ÁÈ· ÙÔÓ ∂ıÓÈÎfi ∞ÛÙ¤Ú·. ∏ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ ¡›ÎÔ˘ ¶·ÓÙ¤ÏË ˘Ô‰¤¯ÙËΠÛÙËÓ ∫·ÈÛ·ÚÈ·Ó‹ ÙÔ ˘Ô‚È‚·Ṳ̂ÓÔ ∞ÈÁ¿Ïˆ Î·È ‹Ú ‡ÎÔÏ· ÙË Ó›ÎË Ì 3-0. ªÂÙ¿ ÙÔ ‰ÈÏfi ÛÙË ¡Â¿ÔÏË Ô ¢È·ÁfiÚ·˜ ÂÈÎÚ¿ÙËÛÂ Î·È ÙÔ˘ £Ú·Û‡‚Ô˘ÏÔ˘, ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙ÔÓÙ·˜ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ÙËÓ ·Ú·ÌÔÓ‹. Δ¤ÏÔ˜, ÛÙÔÓ ∂‡ÔÛÌÔ ÌfiÓÔ ÌÈ· ÔÌ¿‰· ˘‹Ú¯Â ÛÙÔÓ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ¯ÒÚÔ Ì ÙÔÓ ∞ÁÚÔÙÈÎfi ∞ÛÙ¤Ú· Ó· ÂÈÎÚ·Ù› Ì ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈ΋ ¿ÓÂÛË ÙÔ˘ πˆÓÈÎÔ‡ Ì 3-1. ∞Ó·Ï˘ÙÈο Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ÁÈ· ÙËÓ 31Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ÛÙËÓ μ’ ∂ıÓÈ΋ ¤¯Ô˘Ó ˆ˜ ÂÍ‹˜: ¶·Ó·ÈÙˆÏÈÎfi˜-∂ıÓÈÎfi˜ . . . . . . . . . . . 2-2 (58’ £ÂÔ‰ˆÚ›‰Ë˜, 81’ ª·Ó›Î·˜-43’ °ÎÔÓ˙¿Ï˜, 78’ ∫Ôڷο΢) ¢fiÍ· ¢Ú.-∫¤Ú΢ڷ . . . . . . . . . . . . . . . 1-2 (46’ ª·ÚÎfiÊÛÎÈ - 27’ ™›Ï‚·, 48’ °ÎÔ˘ÛÙ¿‚Ô) ∂ıÓ. ∞ÛÙ¤Ú·˜ - ∞ÈÁ¿Ïˆ . . . . . . . . . . 3-0 (2’ º·Ì›ÓÈÔ, 49’ √˘Î¿Ú, 55’ ∫·ÁÎÈÔ‡˙˘) √º∏-∞Ó·Á¤ÓÓËÛË ∫. . . . . . . . . . . . . 0-0 ¢È·ÁfiÚ·˜-£Ú·Û‡‚Ô˘ÏÔ˜ . . . . . . . . . 2-1 (51’ ª·ÎÔÌ‹ÙÚÔ˜, 73’ ƒÔ‡ÛÂÊ - 26’ ∫ÏÔ‡ÛÂÓÂÚ) ∞ÁÚ. ∞ÛÙ¤Ú·˜-πˆÓÈÎfi˜ . . . . . . . . . . . 3-1 (8’ ªÏ·˙¤ÊÛÎÈ, 54’ ·˘Ù ™ˆÙ. ¶··˙Ô‡‰Ë˜, 71’ ¢ÂÈÓfi··˜ - 72’ ∂˘·ÁÁÂÏ¿ÙÔ˜) ∫·Ï·Ì¿Ù·-√Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μ . . . . . . . .. 0-2 (29’ ∫·ÂÙ¿ÓÔ˜, 85’ ÂÓ. ƒÔÙ˙¤ÈÚÔ) ∏ÏÈÔ‡ÔÏË-ƒfi‰Ô˜ . . . . . . . . . . . . . . . 2-0 (45’ ¡·ÙÛ¤ÊÛÎÈ, 47’ ∫¿Ì·˜) ¶ÈÂÚÈÎfi˜-¶·ÓÛÂÚÚ·˚Îfi˜ . . . . . . . . . . 1-0 (13’ √ÏÁΛÓ)

∏ ‚·ıÌÔÏÔÁ›· (Û 31 ·ÁÒÓ˜) 1. √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μ. . . . . . . . 66-30 2. ∫¤Ú΢ڷ . . . . . . . . . . . . .45-24 3. √º∏ . . . . . . . . . . . . . . .38-33 4. ∂ıÓÈÎfi˜ . . . . . . . . . . . . . 39-27 5. ¶ÈÂÚÈÎfi˜ . . . . . . . . . . . . .39-30 6. ¶·ÓÛÂÚÚ·˚Îfi˜ . . . . . . . . 32-33 7. ¢È·ÁfiÚ·˜ . . . . . . . . . . . .40-39 8. ∏ÏÈÔ‡ÔÏË . . . . . . . . . . .30-29 9. ¶·Ó·ÈÙˆÏÈÎfi˜ . . . . . . . . 38-35 10. ∞ÁÚ. ∞ÛÙ¤Ú·˜ . . . . . . . 33-27 11. ¢fiÍ· ¢Ú. . . . . . . . . . . . .36-44 12. ∂ıÓ. ∞ÛÙ¤Ú·˜ . . . . . . .36-35 13. ∞Ó·Á¤ÓÓËÛË ∫. . . . . . .25-28 14. £Ú·Û‡‚Ô˘ÏÔ˜ . . . . . . . 38-41 15. πˆÓÈÎfi˜ . . . . . . . . . . . . .26-41 16. ƒfi‰Ô˜ . . . . . . . . . . . . . .27-38 17. ∫·Ï·Ì¿Ù· . . . . . . . . . .20-42 18. ∞ÈÁ¿Ïˆ . . . . . . . . . . . .17-49

. . . . 65 . . . . 61 . . . .53 . . . . 47 . . . . 45 . . . 45 . . . .44 . . . . 43 . . . . 43 . . . . 42 . . . 40 . . . .39 . . . 37 . . . .34 . . . .33 . . . .33 . . . .28 . . . .21

∏ ÂfiÌÂÓË ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ∂ıÓ. ∞ÛÙ¤Ú·˜-¢fiÍ· ¢Ú. ∫¤Ú΢ڷ-¶·Ó·ÈÙˆÏÈÎfi˜ ∞ÈÁ¿Ïˆ-√º∏ ∂ıÓÈÎfi˜-∏ÏÈÔ‡ÔÏË ∞Ó·Á¤ÓÓËÛË ∫.-¢È·ÁfiÚ·˜ ƒfi‰Ô˜-¶ÈÂÚÈÎfi˜ £Ú·Û‡‚Ô˘ÏÔ˜-∞ÁÚ. ∞ÛÙ¤Ú·˜ ¶·ÓÛÂÚÚ·˚Îfi˜-√Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μ. πˆÓÈÎfi˜-∫·Ï·Ì¿Ù·

“ªÂı˘Ṳ̂ÓË ÔÏÈÙ›·” Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μ. ÚÂ ӷ ÂÚ¿ÛÔ˘Ó 20 ÔÏfiÎÏËÚ· ¯ÚfiÓÈ· ÁÈ· Ó· ÂÈÛÙÚ¤„ÂÈ Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘ ÛÙ· ÌÂÁ¿Ï· Û·ÏfiÓÈ· ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘. ΔÔ ‚ÔÏÈÒÙÈÎÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ‡ÛÙÂÚ· ·fi ÌÈ· ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ ¯ÚÔÓÈ¿ ÂȂ‚·›ˆÛ ÙÔÓ Ù›ÙÏÔ ÙÔ˘ Ê·‚ÔÚ› Î·È ÙÚÂȘ ·ÁˆÓÈÛÙÈΤ˜ ÚÈÓ ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈÛÂ Î·È Ì·ıËÌ·ÙÈο ÙËÓ ¿ÓÔ‰Ô ÛÙË ™Ô‡ÂÚ §›Áη. ∏ ÚÔ¯ıÂÛÈÓ‹ Ó›ÎË ÙˆÓ “ÂÚ˘ıÚÔχΈӔ ÛÙËÓ ∫·Ï·Ì¿Ù· Ì 2-0 ¤‰ˆÛ ÙÔ ¤Ó·˘ÛÌ· ÛÙÔ˘˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜, ÛÙËÓ Ù¯ÓÈ΋ ËÁÂÛ›· Î·È ÛÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË, Ó· ÍÂÎÈÓ‹ÛÔ˘Ó ·fi ÙÔ Á‹Â‰Ô Ù˘ ÌÂÛÛËÓȷ΋˜ ÚˆÙÂ‡Ô˘Û·˜ ÙÔ˘˜ ·ÓËÁ˘ÚÈÛÌԇȘ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù¿ÎÙËÛË Ù˘ ·Ófi‰Ô˘, ÂÓÒ Î·È ÛÙÔ μfiÏÔ ÂηÙÔÓÙ¿‰Â˜ ʛϷıÏÔÈ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ ‚Á‹Î·Ó ÛÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ ÁÈ· Ó· ÁÈÔÚÙ¿ÛÔ˘Ó ÙË ÌÂÁ¿ÏË ÂÈÙ˘¯›·.

Œ

ƒÂÔÚÙ¿˙: ∂À£Àª∏™ ¢. Ã√ÀΔ∞™ √ μfiÏÔ˜ Î·È ÔÏfiÎÏËÚË Ë ª·ÁÓËÛ›· ÁÈÔÚÙ¿˙Ô˘Ó ·fi ÚÔ¯ı¤˜ ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ÌÈ· ÛÔ˘‰·›· ÂÈÙ˘¯›·, ηıÒ˜ Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ÙË Ó¤· ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô ı· Â›Ó·È ÌÂٷ͇ ÙˆÓ 16 ÔÌ¿‰ˆÓ Ù˘ ™Ô‡ÂÚ §›Áη. ŒÓ· fiÓÂÈÚÔ 20 ÂÙÒÓ ‹Ú ۿÚη Î·È ÔÛÙ¿ Î·È ÙÔ Ì·ÁÓËÛÈÒÙÈÎÔ Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ ı· ¤¯ÂÈ ϤÔÓ ÂÎÚfiÛˆÔ ÛÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi ÚˆÙ¿ıÏËÌ·. ∏ ÂÈÙ˘¯›· ·˘Ù‹ ‹Ù·Ó ÂÈÛÙ¤Á·ÛÌ· ÂÓfi˜ ÛˆÛÙÔ‡ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌÔ‡ ·fi ÏÂ˘Ú¿˜ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ Ù· ‰‡Ô ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ·, ·fi ÙfiÙ Ô˘ Ù· ËÓ›· Ù˘ ¶∞∂ ·Ó¤Ï·‚Â Ô ∞¯ÈÏϤ·˜ ª¤Ô˜, Ì ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› Ì›· ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ ÔÌ¿‰·, Ë ÔÔ›· ÚˆÙ·ÁˆÓ›ÛÙËÛ ÛÙÔ ÊÂÙÈÓfi ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Î·È È‰È·›ÙÂÚ· ÛÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ Á‡ÚÔ. √È “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔÈ” ¤·ÈÍ·Ó Î·Ïfi Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ, ¤Û·Û·Ó ÔÏÏ¿ ÚÂÎfiÚ Î·È ‰›Î·È· ΤډÈÛ·Ó ÙÔ ÂÈÛÈÙ‹ÚÈÔ Ù˘ ·Ófi‰Ô˘. √È ÎÈÓ‹ÛÂȘ Ô˘ ¤ÁÈÓ·Ó ÛÙË ÌÂÙ·ÁÚ·ÊÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô ÙÔ˘ π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ ÂÓ›Û¯˘Û·Ó ÛËÌ·ÓÙÈο ÙËÓ ÔÌ¿‰· Î·È ·˘Ùfi Ê¿ÓËΠ·fi ÙËÓ ÔÚ›· Ô˘ ›¯Â Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ÛÙÔÓ ‚’ Á‡ÚÔ ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜. √È “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔÈ” ¤¯Ô˘Ó ÌfiÏȘ Ì›· ‹ÙÙ· ÛÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ÌÈÛfi Ù˘ ÂÚÈfi‰Ô˘ (·fi ÙÔÓ ¢È·ÁfiÚ· ÛÙË ƒfi‰Ô), ¤¯Ô˘Ó ·ÍÈÔÔÈ‹ÛÂÈ ·fiÏ˘Ù· ÙÔÓ ·Ú¿ÁÔÓÙ· ¤‰Ú·, ÂÓÒ ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó Â›ıÂÛË “ʈÙÈ¿” , ÂÙ˘¯·›ÓÔÓÙ·˜ ̤¯ÚÈ ÛÙÈÁÌ‹˜, 36 ÁÎÔÏ Û 14 ·È¯Ó›‰È·. Δ· 66 Û˘ÓÔÏÈο ÁÎÔÏ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÛËÌÂÈÒÛÂÈ ÛÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Â›Ó·È Ë Î·Ï‡ÙÂÚË Â›‰ÔÛË ÛÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›·.

È· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ Á‡ÙËΠÙËÓ ›ÎÚ· Ù˘ ‹ÙÙ·˜ Ô ∞.™. “μfiÏÔ˜ 2004” Mastic Spa ÁÈ· ÙËÓ ÙÂÏÈ΋ Ê¿ÛË Ù˘ ∞’ ∂ıÓÈ΋˜ Á˘Ó·ÈÎÒÓ. ™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ 3˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ ¤¯·Û Ì 4-2 ·fi ÙÔÓ ¶∞√∫ ÛÙËÓ ΔÚÈ·Ó‰Ú›·, ·ÏÏ¿ ¤¯Ô˘Ó ÊÔ‚ÂÚ¿ ·Ú¿ÔÓ· ÙfiÛÔ ·fi ÙË ‰È·ÈÙËÛ›· ÙÔ˘ Î. ™¤˙Ô˘ Î·È ÙˆÓ ‚ÔËıÒÓ Î.Î. ΔÛfiÎÏË Î·È ¶··¯Ú‹ÛÙÔ˘ ·fi ÙÔ ∫ÈÏΛ˜, fiÛÔ Î·È ·fi ÙË ÊÈÏÔÍÂÓ›·. √È ¿ÓıÚˆÔÈ Ù˘ ‚ÔÏÈÒÙÈ΢ ÔÌ¿‰·˜ ηٷÁÁ¤ÏÏÔ˘Ó fiÙÈ ÙÔ ÚÒÙÔ Î·È ÙÔ Ù¤Ù·ÚÙÔ ÁÎÔÏ ÙÔ˘ ¶∞√∫ ÚÔ‹Ïı·Ó ·fi ı¤ÛË ÔÊÛ¿ÈÓÙ, ÂÓÒ Ô ‰È·ÈÙËÙ‹˜ ·¤‚·Ï Ì ·˘ÛÙËÚfiÙËÙ· ÙË °ÈÔ‚¿ÓÔ‚ÈÙ˜ ÛÙÔ 78’, ηıÒ˜ Î·È ÙÔÓ ÚÔÔÓËÙ‹ £ˆÌ¿

°

√È Ê›Ï·ıÏÔÈ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ ÂÚ›ÌÂÓ·Ó 20 ¯ÚfiÓÈ· ÁÈ· Ó· ‰Ô˘Ó ÙËÓ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘˜ Ó· ÂÈÛÙÚ¤ÊÂÈ ÛÙË ™Ô‡ÂÚ §›Áη. ∏ ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘˜ ʤÙÔ˜ ÛÙÔ Á‹Â‰Ô Î·È Ë ÛÙ‹ÚÈÍË Ô˘ ÚfiÛÊÂÚ·Ó ÛÙËÓ ÔÌ¿‰· ‹Ù·Ó ÌÔÓ·‰È΋. ∏ Û˘Ì‚ÔÏ‹ ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ ÂÈÙ˘¯›· Â›Ó·È ÌÂÁ¿ÏË Î·È ÙËÓ ·Ó·ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó fiÏÔÈ ÛÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi, ‰ÈÔ›ÎËÛË, Ù¯ÓÈ΋ ËÁÂÛ›· Î·È Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜. √ ÎfiÛÌÔ˜ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ ‚Á‹Î ÛÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· Ù˘ ∫˘Úȷ΋˜ ÁÈ· Ó· ·ÓËÁ˘Ú›ÛÂÈ ÙËÓ ¿ÓÔ‰Ô Ù˘ ÔÌ¿‰·˜. ∂ηÙÔÓÙ¿‰Â˜ ʛϷıÏÔÈ ¤Î·Ó·Ó ÔÚ›· ÛÙÔ˘˜ ÎÂÓÙÚÈÎÔ‡˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘. ∞Ó¿‚ÔÓÙ·˜ ηÓÔÁfiÓ· Î·È ÊˆÓ¿˙ÔÓÙ·˜ ‰È¿ÊÔÚ· Û˘Óı‹Ì·Ù· ˘¤Ú Ù˘ ÔÌ¿‰·˜, ÁÈ· ·ÚÎÂÙ¤˜ ÒÚ˜ ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ·Ó ÂÓÙ˘ˆÛȷ΋ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·. ª¿ÏÈÛÙ·, ÔÚÈṲ̂ÓÔÈ ÂÚ›ÌÂÓ·Ó Ì¤¯ÚÈ ÙȘ 3.15 Ù· ÍËÌÂÚÒÌ·Ù· Ù˘ ¢Â˘Ù¤Ú·˜ Ô˘ ¤ÊÙ·ÛÂ Ë ·ÔÛÙÔÏ‹ ÙˆÓ “ÂÚ˘ıÚÔχΈӔ ÛÙÔ μfiÏÔ ÁÈ· Ó· ·ÔıÂÒÛÔ˘Ó ÙÔ˘˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ Î·È ÙËÓ Ù¯ÓÈ΋ ËÁÂÛ›·.

∂Ó ·Ó·ÌÔÓ‹ Ù˘ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ˘ ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ªfiÏȘ ÔÚÈÛÙÈÎÔÔÈ‹ıËÎÂ Î·È Ì·ıËÌ·ÙÈο Ë ¿ÓÔ‰Ô˜ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ ÛÙË ™Ô‡ÂÚ §›Áη, Ô ∞¯ÈÏϤ·˜ ª¤Ô˜ Ì ‰‹ÏˆÛ‹ ÙÔ˘ ·Ú·ÈÙ‹ıËΠ·fi ÙËÓ ÚÔ‰ڛ· Ù˘ ¶∞∂ Î·È ·fi ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ ‰È¢ı‡ÓÔÓÙ· Û˘Ì‚Ô‡ÏÔ˘ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ “ÁÈ· ÚÔÛˆÈÎÔ‡˜ Î·È ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·ÎÔ‡˜” ÏfiÁÔ˘˜, fiˆ˜ ÙfiÓÈÛÂ. ŒÛ¢ÛÂ, ˆÛÙfiÛÔ, Ó· ηıËÛ˘¯¿ÛÂÈ ÙÔ˘˜ ÊÈÏ¿ıÏÔ˘˜ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜, ϤÁÔÓÙ·˜ ˆ˜ “‰ÂÓ Û˘ÓÙÚ¤¯ÂÈ Î·Ó¤Ó·˜ ÏfiÁÔ˜ ·ÓËÛ˘¯›·˜, Ô ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌfi˜ Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È Û fiÏ· Ù· Â›‰·” . √ ∞¯ÈÏϤ·˜ ª¤Ô˜ ı· Û˘Ó¯›ÛÂÈ Ó· Â›Ó·È Ô “ÈÛ¯˘Úfi˜” ¿Ó‰Ú·˜ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡, ÂÓÒ ÙÔ fiÓÔÌ· ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ı· ·Ó·ÎÔÈÓˆı› ÙȘ ÚÔÛ¯›˜ ̤Ú˜ . ∞fi Â‰Ò Î·È ¤Ú· ÌÈ· ÛÂÈÚ¿ ·fi ı¤Ì·Ù· ...ÙÚ¤¯Ô˘Ó ÛÙËÓ ÔÌ¿‰·, Ì ÚÒÙÔ ·˘Ùfi ÙÔ˘ ÚÔÔÓËÙ‹. Ÿˆ˜ ›¯Â ÙÔÓ›ÛÂÈ Î·È Ô

™¿Î˘ ΔÛÈÒÏ˘, ¤ÚÂ ÚÒÙ· Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ Ó· ÂÙ‡¯ÂÈ ÙÔ ÛÙfi¯Ô Ù˘ ·Ófi‰Ô˘ ÁÈ· Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó ÔÈ Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ Ì ÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË, fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ·Ó·Ó¤ˆÛ˘ Ù˘ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙȘ ‰‡Ô Ï¢ڤ˜. ∞˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ ÔÈ Èı·ÓfiÙËÙ˜ Ó· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ô ∫·Ú‰ÈÙÛÈÒÙ˘ Ù¯ÓÈÎfi˜ Î·È ÙË Ó¤· ¯ÚÔÓÈ¿ ÛÙÔ ÙÈÌfiÓÈ Ù˘ Ù¯ÓÈ΋˜ ËÁÂÛ›·˜ ÙˆÓ “ÂÚ˘ıÚÔχΈӔ Â›Ó·È ÌÔÈÚ·Ṳ̂Ó˜ Î·È ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË Â‚‰ÔÌ¿‰· ·Ó·Ì¤ÓÔÓÙ·È ÂÍÂÏ›ÍÂȘ. ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙÔÓ ÌÂÙ·ÁÚ·ÊÈÎfi ۯ‰ȷÛÌfi, Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ı· ÊÚÔÓÙ›ÛÂÈ Ó· ÂÓÈÛ¯˘ı› Ì ¤ÌÂÈÚÔ˘˜ Î·È ·ÍÈfiÏÔÁÔ˘˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜, ÙfiÛÔ ·fi ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋, fiÛÔ Î·È ÙËÓ Í¤ÓË Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈ΋ ·ÁÔÚ¿. ◊‰Ë ÛÙÔ ÛÙfi¯·ÛÙÚÔ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ·ÚÎÂÙÔ› ·›ÎÙ˜ Î·È ÔÈ ÎÈÓ‹ÛÂȘ ı· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó ÌfiÏȘ ÍÂηı·Ú›ÛÂÈ ÙÔ ı¤Ì· ÙÔ˘ ÚÔÔÓËÙ‹. √ ÙÈÌ Ì¿Ó·Ù˙ÂÚ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡, Δ¿Î˘ °È·ÓÓfiÔ˘ÏÔ˜, Ô ÔÔ›Ô˜ Ù·Í›‰Â„ ÛÙËÓ ∞ÚÁÂÓÙÈÓ‹ Î·È ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛ ·ÚÎÂÙÔ‡˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜, Û‡Ìʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜, ¤¯ÂÈ ÂÎÊÚ·ÛÙ› ıÂÙÈο ÁÈ· ÙÚÂȘ ·›ÎÙ˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ı· ··Û¯ÔÏ‹ÛÔ˘Ó ÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙˆÓ “ÂÚ˘ıÚÔχΈӔ .

ӤϷ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡. ΔÔ 2-0 ¤Ù˘¯Â Ô ª¿ÚÙÈÓ˜ ƒÔÙ˙¤ÚÈÔ Ì ¯Ù‡ËÌ· ¤Ó·ÏÙÈ ÛÙÔ 85’, Ì ÙÔÓ μÚ·˙ÈÏÈ¿ÓÔ Ì¤ÛÔ Ó· ÊÙ¿ÓÂÈ Ù· 18 ÁÎÔÏ Î·È Ó· È¿ÓÂÈ ÛÙËÓ ÚÒÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ ›Ó·Î· ÙˆÓ ÛÎfiÚÂÚ ÙÔÓ ∏Ï›· ™ÔÏ¿ÎË. ∫∞§∞ª∞Δ∞: ª·ÏÙÈÌ¿˜, ÷Ù˙‹˜, æ˘¯ÔÁÈfiÔ˘ÏÔ˜, ∞ÓÙ. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙfiÔ˘ÏÔ˜, ∏ÏÈfiÔ˘ÏÔ˜ (73’ ∫·ÌÈÓÈÒÙ˘), ™ÈÏ¿, ΔÛÈÌÈÎÏ‹˜ (61’ ∂Ù¤ÚÔ‚ÈÙ˜), ∫·Ï·ÁοÓ˘, ¶Ô˘ÚÙÔ˘Ï›‰Ë˜ (82’ ¢·ÛηϿ΢), ¶·Ô˘ÙÛ‹˜, ∫Ô˘ÙÛÔÛ‡ÚÔ˜. √§Àª¶π∞∫√™ μ.: ∫ËÔ˘Úfi˜, ∫fiÚÌÔ˜, ∑·Ú·‰Ô‡Î·˜, ™ÔÏ¿Î˘ (74’ ∞ÌÚ¿ÌÔ‚ÈÙ˜), ∫·ÂÙ¿ÓÔ˜ (59’ ∫·ÂÙ¿ÓÔ˜), §È·¿Î˘, ∞Ú‚·Ó›Ù˘, ∞Ï‚¿ÚÂ˙, √‡ÌÈÓÙ˜, ƒÔÙ˙¤ÚÈÔ, ∫ÔÙ›ÙÛ·˜ (45’ Ï.Ù ¶ÏÈ¿Áη˜). * ¡›ÎË Ì 4-1 ÛËÌ›ˆÛÂ Ë ÔÌ¿‰· ¡¤ˆÓ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ Â› Ù˘ ∫·Ï·Ì¿Ù·˜ ÂÎÙfi˜ ¤‰Ú·˜. √È “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔÈ” ÙÔ˘ ∞ÓÙÒÓË ª¿Ó‰·ÏÔ˘ Û˘Ó¤¯ÈÛ·Ó ÙȘ ÓÈÎËÊfiÚ˜ ÂÌÊ·Ó›ÛÂȘ ÙÔ˘˜, Ì ÙÔ˘˜ ∑·¯·Ú¿ÎË Î·È ∫¤ÚÈ Ó· ÂÙ˘¯·›ÓÔ˘Ó ·fi ‰‡Ô Ù¤ÚÌ·Ù·.

¶‹Ú ·˘Ùfi Ô˘ ‹ıÂÏ ÛÙËÓ ∫·Ï·Ì¿Ù·

™ÙȘ ™¤ÚÚ˜ Ì ÙÔÓ ÙÔÈÎfi ¶·ÓÛÂÚÚ·˚Îfi ı· ·ÁˆÓÈÛÙ› ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘, Ì ÛÙfi¯Ô ÙË Ó›ÎË Ô˘ ı· ÙÔ˘ ÂÈÙÚ¤„ÂÈ Ó· ‰È·ÙËÚ‹ÛÂÈ ÙË ‰È·ÊÔÚ¿ ÙˆÓ ÙÂÛÛ¿ÚˆÓ ‚·ıÌÒÓ ·fi ÙË 2Ë Ù˘ ηٿٷ͢ ∫¤Ú΢ڷ. ™Ùfi¯Ô˜ ϤÔÓ ÙˆÓ “ÂÚ˘ıÚÔχΈӔ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈÛË Ù˘ ·Ófi‰Ô˘ ÛÙË ™Ô‡ÂÚ §›Áη Â›Ó·È Ë Î·Ù¿ÎÙËÛË Ù˘ ÚÒÙ˘ ı¤Û˘. √ ™¿Î˘ ΔÛÈÒÏ˘ ÊÚfiÓÙÈÛ ӷ ‰ÒÛÂÈ ‰È‹ÌÂÚÔ ÚÂfi ÛÙÔ˘˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ Î·È Ë ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· ÁÈ· ÙÔ Ì·Ù˜ Ì ÙÔÓ ¶·ÓÛÂÚÚ·˚Îfi ı· ·Ú¯›ÛÂÈ ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË. √ ¡›ÎÔ˜ æ˘¯ÔÁÈfi˜ ÂͤÙÈÛ ÙËÓ ÔÈÓ‹ ÙÔ˘ Î·È ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙË ‰È¿ıÂÛË Ù˘ Ù¯ÓÈ΋˜ ËÁÂÛ›·˜.

∏ ηٿÎÙËÛË ÙˆÓ ÙÚÈÒÓ ‚·ıÌÒÓ ‹Ù·Ó ÙÔ ˙ËÙÔ‡ÌÂÓÔ ÁÈ· ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi ÛÙÔ ·È¯Ó›‰È Ì ÙËÓ ∫·Ï·Ì¿Ù· Î·È ÔÈ “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔÈ” ηٿÊÂÚ·Ó Ó· ¿ÚÔ˘Ó ÙË Ó›ÎË Î·È Ó· “ÛÊÚ·Á›ÛÔ˘Ó” ÙÔ ÂÈÛÈÙ‹ÚÈÔ Ù˘ ·Ófi‰Ô˘ ÛÙË ™Ô‡ÂÚ §›Áη. ΔÔ ‚ÔÏÈÒÙÈÎÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ¤·ÈÍ ¤Í˘Ó·, ÛËÌ›ˆÛ ‰‡Ô ÁÎÔÏ, ¤Ó· Û οı ËÌ›¯ÚÔÓÔ Î·È ·ÓËÁ‡ÚÈÛ ÙËÓ ¤‚‰ÔÌË ÂÎÙfi˜ ¤‰Ú·˜ Ó›ÎË ÙÔ˘ Î·È ÙËÓ 20Ë ÛÙÔ ÊÂÙÈÓfi ÚˆÙ¿ıÏËÌ·. ΔÔ ÛÎÔÚ ÁÈ· ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi ¿ÓÔÈÍ ÛÙÔ 29’ Ì ·¢ı›·˜ ¯Ù‡ËÌ· Ê¿Ô˘Ï Ô ∫ÒÛÙ·˜ ∫·ÂÙ¿ÓÔ˜, ÛËÌÂÈÒÓÔÓÙ·˜ ÙÔ Ù¤Ù·ÚÙÔ ÚÔÛˆÈÎfi Ù¤ÚÌ· Ì ÙËÓ Ê·-

ΔËÓ ∫˘Úȷ΋ Ì ¶·ÓÛÂÚÚ·˚Îfi

∏ΔΔ∏£∏∫∂ ª∂ 4-2 ∞¶√ Δ√¡ ¶∞√∫ °π∞ Δ∏¡ Δ∂§π∫∏ º∞™∏ Δ∏™ ∞’ ∂£¡π∫∏™ °À¡∞π∫ø¡

Œ¯·Û ÂϤˆ ‰È·ÈÙËÛ›·˜ Ô ∞.™.“μfiÏÔ˜ 2004” ª·ÎÚ‹ Î·È ÙÔÓ ÁÂÓÈÎfi ·Ú¯ËÁfi §Â˘Ù¤ÚË Δ·ÛÈfiÔ˘ÏÔ. ∂›Û˘ ·ÚÎÂÙÔ› Ô·‰Ô› ÙˆÓ ÁË‰ԇ¯ˆÓ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒıËÎ·Ó ›Ûˆ ·fi ÙÔÓ ¿ÁÎÔ ÙˆÓ ÊÈÏÔÍÂÓÔ˘Ì¤ÓˆÓ ‚Ú›˙ÔÓÙ·˜ Ù· ̤ÏË Ù˘ ·ÔÛÙÔÏ‹˜ ÙÔ˘ ‚ÔÏÈÒÙÈÎÔ˘ Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·ÙÔ˜. √ μfiÏÔ˜ 2004 ‹Ù·Ó ηχÙÂÚÔ˜ ÛÙÔ ·’ ËÌ›¯ÚÔÓÔ Î·È ÚÔËÁ‹ıËΠÛÙÔ 23’ Ì ÎÂÊ·ÏÈ¿ Ù˘ ΔÛÈÚ‰¿ÓË. øÛÙfiÛÔ Ô “‰ÈΤʷÏÔ˜ ÙÔ˘ ‚ÔÚÚ¿” ·Ó¤ÙÚ„ ÙÔ ÛÎËÓÈÎfi ÛÙËÓ Â·Ó¿ÏË„Ë ¤¯ÔÓÙ·˜ Î·È ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ÙÔ˘ ‰È·ÈÙËÙ‹. ™ÙÔ 56’ Ë ΔÛÔ˘-

ηϿ ·fi ÂÏÂÁ¯fiÌÂÓË ı¤ÛË ÔÊÛ¿ÈÓÙ ÈÛÔÊ¿ÚÈÛ Û 1-1 Î·È ÙÚ›· ÏÂÙ¿ ·ÚÁfiÙÂÚ· Ë ¶·ÓÙÂÏÈ¿‰Ô˘ ¤‰ˆÛ ÚÔ‚¿‰ÈÛÌ· ÛÙÔÓ ¶∞√∫ Ì 2-1. ™ÙÔ 61’ Ë °ÈÔ‚¿ÓÔ‚ÈÙ˜ ¤ÊÂÚ ¿ÏÈ ÙÔ Ì·Ù˜ ÛÙ· ›ÛÈ· (2-2), ·ÏÏ¿ ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÔÈ μÔÏÈÒÙÈÛÛ˜ χÁÈÛ·Ó ·fi Ù· ÁÎÔÏ Ù˘ ¢ËÌËÙڛ‚ÈÙ˜ (87’) Î·È ¶·ÓÙÂÏÈ¿‰Ô˘ (92’), Ô˘ ‰È·ÌfiÚÊˆÛ·Ó ÙÔ ÙÂÏÈÎfi 4-2. ∂ÎÙfi˜ ·fi ÙË °ÈÔ‚¿ÓÔ‚ÈÙ˜ ÙËÓ ÎfiÎÎÈÓË ·ÓÙ›ÎÚÈÛ·Ó Î·È ÔÈ ¢ËÌËÙÚ›Ô˘ (71’), ∞‰·Ì¿ÎË (88’) ·fi ÏÂ˘Ú¿˜

£ÂÛÛ·ÏÔÓÈΤˆÓ. ¶∞√∫: ÷ڷϷÌ›‰Ô˘, ªÔ˘Ú·Ù›‰Ô˘, ∞‰·Ì¿ÎË, °Î·Ù˙ÔÁÈ¿ÓÓË (64’ ΔÛÂϤÎÔÁÏÔ˘), ¶·ÓÙÂÏÈ¿‰Ô˘, ΔÛȿη, ™‡ÚÔ˘, ¢ËÌËÙڛ‚ÈÙ˜, ΔÛÔ˘Î·Ï¿ (72’ ∫˘ÓÔÛ›‰Ô˘), ¢ËÌËÙÚ›Ô˘, ÷Ù˙ËÁÈ·ÓÓ›‰Ô˘. μ√§√™ 2004: ∞Ó·ÛÙ·Û¿ÎË, ÷Ù˙ËÏÈfiÓÙ·, ª·ÏÈÛÈÒÚ·, ¶··‰ÔÔ‡ÏÔ˘, ¶ÂÏÂÎÔ‡‰·, ª·Ï·ÌÔ‡ÙË, ™¿ÚÁÎÂ, ¡ÙÔ‡Û·, ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ë (78’ ∑‹ÁÚ·), °ÈÔ‚¿ÓÔ‚ÈÙ˜, ΔÛÈÚ‰¿ÓË.

Δ· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ¶∞√∫-μfiÏÔ˜ 2004 . . . . 4-2 ∫·ÏÏÈı¤·-∞Ì·˙fiÓ˜ ¢Ú. 3-2 °Ï˘Ê¿‰·-∞›ÁÈÓ· . . . . . . . 0-0

∏ ‚·ıÌÔÏÔÁ›· (Û 3 ·ÁÒÓ˜) 1. ¶∞√∫ . . . . . . .10-3 . . . .9 2. μfiÏÔ˜ 2004 . . . . 7-6 . . . .6 3. ∞›ÁÈÓ· . . . . . . . .5-3 . . . .4 4. ∫·ÏÏÈı¤· . . . . . . 4-4 . . . .4 5. °Ï˘Ê¿‰· . . . . . .0-4 . . . .2 6. ∞Ì·˙fiÓ˜ ¢Ú. .4-10 . . . . 0


TƒπΔ∏ 27 A¶ƒπ§π√À 2010

T.V. ™‹ÌÂÚ· ΔÚ›ÙË ÌÔÚ›Ù ӷ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÙ ÙȘ ÂÍ‹˜ ·ıÏËÙÈΤ˜ ÌÂÙ·‰fiÛÂȘ: MEGA 21.45 §ÈfiÓ-ª¿ÁÂÚÓ ªÔÓ. ∑- (ΔÛ¿ÌÈÔÓ˜ §ÈÁÎ) NOVASPORTS 1 18.00 √Ï˘ÌÈ·Îfi˜-¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜ -∑- (∞1 ‚fiÏÂ˚ Á˘Ó·ÈÎÒÓ) 02.45 ™·Ó §Ô˘›˜-∂ÛÙÔ˘ÓÙÈ¿ÓÙ˜ -∑- (∫fi· §ÈÌÂÚÙ·‰fiÚ˜) NOVASPORTS 4 14.00 ΔÔ˘ÚÓÔ˘¿ “ATP Masters 1000” -∑- (Ù¤ÓȘ)

™√À¶∂ƒ §π°∫∞

√ ¢·Ïԇη˜ ÛÙÔ ÕÚ˘√Ï˘ÌÈ·Îfi˜ √ μÔÏÈÒÙ˘ °ÈÒÚÁÔ˜ ¢·Ïԇη˜ ı· ‰È¢ı‡ÓÂÈ ÙÔ ·È¯Ó›‰È ÙÔ˘ ÕÚË Ì ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi ÛÙÔ “∫Ï¿Óı˘ μÈÎÂÏ›‰Ë˜” ·‡ÚÈÔ ΔÂÙ¿ÚÙË (19:00, Novasports 1) ÁÈ· ÙËÓ ÚÒÙË ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ÙˆÓ Ï¤È ÔÊ. μÔËıÔ› ÙÔ˘ ı· Â›Ó·È ÔÈ ¢·ÌÈ·Ófi˜ ∂˘ı˘ÌÈ¿‰Ë˜ ÙÔ˘ Û˘Ó‰¤ÛÌÔ˘ ¶ÈÂÚ›·˜ Î·È ¶¤ÙÚÔ˜ ΔÚ‡ÊˆÓ ÙÔ˘ Û˘Ó‰¤ÛÌÔ˘ ¢Ú¿Ì·˜. ™ÙÔÓ ¿ÏÏÔ ·ÁÒÓ· Ù˘ ÚÂÌȤڷ˜ ÙˆÓ ·ÁÒÓˆÓ Î·Ù¿Ù·Í˘ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙËÓ ∞∂∫ Î·È ÙÔÓ ¶∞√∫ ÛÙÔ √∞∫∞ (16:45, ™∫∞´), ‰È·ÈÙËÙ‹˜ ı· Â›Ó·È Ô ªÈ¯¿Ï˘ ¡Ù¿ÎÔ˜ ÙÔ˘ Û˘Ó‰¤ÛÌÔ˘ •¿Óı˘ Ì ‚ÔËıÔ‡˜ ÙÔ˘˜ °ÚËÁfiÚË ¶¿ÓÔ˘ ÙÔ˘ Û˘Ó‰¤ÛÌÔ˘ ∞ÈÙˆÏԷηÚÓ·Ó›·˜ Î·È ÃÚ‹ÛÙÔ ™ˆÙËÚfiÔ˘ÏÔ ÙÔ˘ Û˘Ó‰¤ÛÌÔ˘ ∞¯·˚·˜.

√ ™Ù¿Ú ӤԘ ÚÔÔÓËÙ‹˜ ÛÙÔÓ ¶·ÓÈÒÓÈÔ √ ª›Î·ÂÏ ™Ù¿ÚÂ Â›Ó·È ·fi ¯ı˜ Ô Ó¤Ô˜ ÚÔÔÓËÙ‹˜ ÙÔ˘ ¶·ÓÈˆÓ›Ô˘. √ ™Ô˘Ë‰fi˜, Ô ÔÔ›Ô˜ η٤ÎÙËÛ ÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Ì ÙËÓ ∞π∫ ™ÙÔίfiÏÌ˘ ÙÔ 2009, ‹Úı ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Ì ¿‰ÂÈ· ·fi ÙËÓ ÛԢˉÈ΋ ÔÌ¿‰· Î·È ·ÊÔ‡ Û˘ÌÊÒÓËÛ Û fiÏ· Ì ÙÔÓ Ó¤Ô Úfi‰ÚÔ ÙˆÓ “΢·Ó¤Ú˘ÚıˆÓ” , °ÈÒÚÁÔ ∫ÈÓÙ‹, ¤‚·Ï ÙËÓ ˘ÔÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘ ÛÙÔ Û˘Ì‚fiÏ·ÈÔ. √ ™Ù¿ÚÂ Â›Ó·È ÌfiÏȘ 35 ÂÙÒÓ, ηıÒ˜ ¤¯ÂÈ ÁÂÓÓËı› ÛÙȘ 5 πÔ˘Ï›Ô˘ 1975 Î·È ˆ˜ ÚÔÔÓËÙ‹˜ ¤¯ÂÈ ÂÚÁ·ÛÙ› ÛÙËÓ μ¿ÛÌÈ °ÈÔ˘Ó¿ÈÙÂÓÙ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô 2007-08 Î·È ÛÙËÓ ∞π∫ ™ÙÔίfiÏÌ˘ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô 2008-2009 Ì ÙËÓ ÔÔ›· η٤ÎÙËÛ ÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ™Ô˘Ë‰›·˜. º¤ÙÔ˜ fï˜ ‰ÂÓ Â›¯Â ·Ó¿ÏÔÁË ÔÚ›·, ηıÒ˜ Â›Ó·È ÛÙËÓ Ì¤ÛË Ù˘ ‚·ıÌÔÏÔÁ›·˜. ∞Í›˙ÂÈ Ó· ÛËÌÂȈı› fiÙÈ Ô ¶·ÓÈÒÓÈÔ˜ ›¯Â ÂӉȷÊÂÚı› ÁÈ· ÙËÓ ·fiÎÙËÛ‹ ÙÔ˘ Î·È ÛÙ· ̤۷ Ù˘ ¯ÚÔÓÈ¿˜, fiÙ·Ó Ï‡ıËÎÂ Ë Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔÓ ∂Ì›ÏÈÔ ºÂÚ¤Ú·, fï˜ ‰ÂÓ Î·Ù¤ÛÙË ‰˘Ó·ÙfiÓ Ó· Á›ÓÂÈ Î¿ÙÈ Ù¤ÙÔÈÔ Î·ıÒ˜ ›¯Â ÈÛ¯˘Úfi Û˘Ì‚fiÏ·ÈÔ Ì ÙËÓ ™Ô˘Ë‰È΋ ÔÌ¿‰·.

Δ√¡π∑∂π √ ™∞∫∏™ Δ™πø§∏™ °π∞ Δ∏¡ ∞¡√¢√ Δ√À √§Àª¶π∞∫√À μ. ™Δ∏ ™√À¶∂ƒ §π°∫∞

“ΔÔ ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎfi Îϛ̷ ÙÔ Ì˘ÛÙÈÎfi Ù˘ ÂÈÙ˘¯›·˜” √ ÛÙfi¯Ô˜ Ù˘ ·Ófi‰Ô˘ ÛÙË ™Ô‡ÂÚ §›Áη ÂÈÙ‡¯ıËΠÁÈ· ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi μfiÏÔ˘ ÙÚÂȘ ·ÁˆÓÈÛÙÈΤ˜ ÚÈÓ ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ Î·È Ô ÚˆÙÂÚÁ¿Ù˘ Ù˘ ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋˜ ÊÂÙÈÓ‹˜ ÔÚ›·˜ ÙˆÓ “ÂÚ˘ıÚÔχΈӔ , ™¿Î˘ ΔÛÈÒÏ˘, ÌÈÏ¿ ÛÙË “£” ÁÈ· ÙË ÌÂÁ¿ÏË ÂÈÙ˘¯›· Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ Î·È ÙȘ ÚÔÔÙÈΤ˜ Ô˘ ·ÓÔ›ÁÔÓÙ·È ÁÈ· ÙÔÓ Û‡ÏÏÔÁÔ:

ƒÂÔÚÙ¿˙: ∂À£Àª∏™ ¢. Ã√ÀΔ∞™ “∏ Â›Ù¢ÍË ÙÔ˘ ÛÙfi¯Ô˘ Ù˘ ·Ófi‰Ô˘ ʤÚÓÂÈ ËÚÂÌ›· Î·È ÈηÓÔÔ›ËÛË ÛÙȘ Ù¿ÍÂȘ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜. ∫·Ù·Ê¤Ú·ÌÂ Î·È ˘ÏÔÔÈ‹Û·Ì ·˘Ùfi Ô˘ ›¯·Ì ı¤ÛÂÈ, ˆ˜ ÛÎÔfi, ·fi ÙËÓ ÚÒÙË Ì¤Ú· Ô˘ ÍÂΛÓËÛÂ Ë ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· Î·È ‰ÒÛ·Ì ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ ÌÂÁ¿ÏË ¯·Ú¿. ∏ ·Á¿Ë ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÙËÓ ÔÌ¿‰· Î·È Ë ÂÎÙ›ÌËÛË Ô˘ ÙÚ¤ÊÔ˘Ó ÛÙÔ ÚfiÛˆfi ÌÔ˘ Â›Ó·È ÌÂÁ¿ÏË Î·È ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ Ì·˜ οӷÌ ÙÔ ·Ó ÁÈ· Ó· Ô‰ËÁ‹ÛÔ˘Ì ÙÔÓ Û‡ÏÏÔÁÔ ÛÙË ™Ô‡ÂÚ §›Áη. ¡ÈÒıˆ ȉȷ›ÙÂÚ· ÈηÓÔÔÈË̤ÓÔ˜ Î·È ¯·ÚÔ‡ÌÂÓÔ˜, ˆ˜ Â·ÁÁÂÏÌ·Ù›·˜ ÚÔÔÓËÙ‹˜, ÁÈ’ ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÈÙ˘¯›·, Ë ÔÔ›· ‹Úı ̤۷ ·fi ÙË ÌÂÁ¿ÏË ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ô˘ η٤‚·Ï·Ó ÔÈ ·›ÎÙ˜ ÌÔ˘. ∞˘ÙÔ› Â›Ó·È ÔÈ ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙ¤˜ Î·È fiÏÔÈ Ì·˙›, ˆ˜ ÔÌ¿‰·, ηٷʤڷÌ ӷ ÂÙ‡¯Ô˘Ì ÙËÓ ÔÏ˘fiıËÙË ¿ÓÔ‰Ô ÛÙË ™Ô‡ÂÚ §›Áη” . ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÁÈ· ÙÔ ÔÈÔ ‹Ù·Ó ÙÔ Ì˘ÛÙÈÎfi Ù˘ ÂÈÙ˘¯›·˜, Ô ÚÔÔÓËÙ‹˜ ÙˆÓ “ÂÚ˘ıÚÔχΈӔ ÙfiÓÈÛÂ: “¶ÚÒÙÔÓ, ¤¯Ô˘Ì ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎfi Îϛ̷ ÛÙ· ·Ô‰˘Ù‹ÚÈ·, Û ÛËÌÂ›Ô Ô˘ ηÓ›˜ ‰ÂÓ ı¤ÏÂÈ Ó· ÙÂÏÂÈÒÛÂÈ Ë ÚÔfiÓËÛË. ∞˘Ùfi Â›Ó·È Ôχ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÛÙÔ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ. À¿Ú¯ÂÈ ¯ËÌ›· ÌÂٷ͇ ÙˆÓ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙÒÓ Î·È Ù˘ Ù¯ÓÈ΋˜ ËÁÂÛ›·˜, ·ÏÏËÏÔÂÎÙ›ÌËÛË Î·È ÂÌÈÛÙÔÛ‡ÓË. ΔÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ Â›¯Â Ó· οÓÂÈ Ì ÙȘ ÂÈÏÔÁ¤˜ ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘, fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙÔ Ù¯ÓÈÎfi ÂÈÙÂÏÂ›Ô Î·È ÙÔ˘˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ Ô˘ ‹Úı·Ó Î·È ÛÙÂϤ¯ˆÛ·Ó ÙËÓ ÔÌ¿‰· , ÔÈ Ôԛ˜ ·ԉ›¯ıËÎ·Ó ÛˆÛÙ¤˜ ÂÎ ÙÔ˘ ·ÔÙÂϤÛÌ·ÙÔ˜. ΔÚ›ÙÔÓ Î·È ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚÔ, ›Ûˆ˜, ‹Ù·Ó ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ÛÙȘ ‰‡ÛÎÔϘ ÛÙÈÁ̤˜ Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛÂ Ë ÔÌ¿‰· ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ fiÏÔÈ fiÛÔÈ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ Û‡ÏÏÔÁÔ Î·È Î˘Ú›ˆ˜ ÔÈ Ê›Ï·ıÏÔÈ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÛÙ‹ÚÈÍ·Ó ÙÔ ÚÔÔÓËÙÈÎfi ÙÈÌ Î·È ÙÔ˘˜ ·›ÎÙ˜. π‰È·›ÙÂÚ·, ÌÂÙ¿ ÙÔ ¿Û¯ËÌÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ì ÙÔÓ ∞ÁÚ. ∞ÛÙ¤Ú· ÛÙÔÓ ∂‡ÔÛÌÔ ÔÈ ÂΉËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ Î·È Ë ÛÙ‹ÚÈÍ‹ ÙÔ˘˜, Ì·˜ ‚Ô‹ıËÛ ӷ Û˘Ó¯›ÛÔ˘ÌÂ Î·È Ó· ‚ÚÔ‡ÌÂ Î·È ¿ÏÈ ÙÔ ‰ÚfiÌÔ˜ Ì·˜. ¡ÔÌ›˙ˆ ˆ˜ ‹Ù·Ó ÙÔ “ÎÏÂȉ›” ÁÈ· Ó· ÌÔÚ¤ÛÂÈ ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ Ó· ÂÙ‡¯ÂÈ ÙÔ ÛÙfi¯Ô ÙÔ˘” . °È· ÙÔ ·Ó Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ¤¯ÂÈ

ÙȘ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜, ˆ˜ ÔÌ¿‰·, Ó· ·Ú·Ì›ÓÂÈ ÛÙË ™Ô‡ÂÚ §›Áη ÙfiÓÈÛÂ: “√ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ Â›Ó·È ÌÈ· ÔÌ¿‰· Ì ÌÂÁ¿ÏË ‰˘Ó·ÌÈ΋ Î·È ÁÈ· Ó· ÌÔÚ¤ÛÂÈ Ó· ‰È·ÙËÚËı› ÛÙË ÌÂÁ¿ÏË Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ηÙËÁÔÚ›· ı· Ú¤ÂÈ Ó· ‰ÂÈ Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· Ú·ÏÈÛÙÈο. £· Ú¤ÂÈ Ó· ‚¿ÏÂÈ „ËÏ¿ ÙÔÓ ‹¯Ë, Ó· ÌËÓ ÌÂÈ ·ıËÙÈο ÛÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Î·È Ó· ‚ϤÂÈ fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ·ÓÙÈ¿ÏÔ˘˜ ÛÙ· Ì¿ÙÈ·, ȉȷ›ÙÂÚ· ̤۷ ÛÙÔ μfiÏÔ. ΔÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ Ë ÈÛÙÔÚ›·, Ô ÎfiÛÌÔ˜, Ô Úfi‰ÚÔ˜ Î·È ÙÔ ÂÈıÂÙÈÎfi ·È¯Ó›‰È. √ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙ‹˜. ªÂ ÙfiÛÔ ÎfiÛÌÔ ÛÙÔ Ï¢Úfi ÙÔ˘ Î·È Ì ÙÔÓ ÙÚfiÔ Ì ÙÔÓ ÔÔ›Ô ÂÎÊÚ¿˙ÔÓÙ·È Î·È ÛÙËÚ›˙Ô˘Ó ÔÈ Ê›Ï·ıÏÔÈ ÙËÓ ÔÌ¿‰·, ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Ó· ÊÔ‚Ëı› Ù›ÔÙ·. Œ¯ˆ ‰È·ÙÂϤÛÂÈ ÁÈ· ·ÚÎÂÙ¿ ¯ÚfiÓÈ· ÛÙË ™Ô‡ÂÚ §›Áη ˆ˜ ÚÔÔÓËÙ‹˜ Î·È ÈÛÙ‡ˆ ˆ˜ Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Ó· ÊÔ‚Ëı› Î·Ó¤Ó·Ó ·ÓÙ›·ÏÔ, ÂÊfiÛÔÓ Á›ÓÂÈ Ô ÛˆÛÙfi˜ ۯ‰ȷÛÌfi˜” . √ ∫·Ú‰ÈÙÛÈÒÙ˘ Ù¯ÓÈÎfi˜ ·Ó·Ê¤ÚıËÎÂ Î·È ÛÙȘ ÚÔÛı‹Î˜ Ô˘ ı· Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÔ˘Ó ÛÙËÓ ÔÌ¿‰· ÛÙË ÌÂÙ·ÁÚ·ÊÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô ÙÔ˘ π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘: “£· ˘¿ÚÍÂÈ ¤Ó· ·ÚÎÂÙ¿ ÌÂÁ¿ÏÔ Û˘Ìϋڈ̷ ·ÈÎÙÒÓ, ·fi ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ·ÚÎÂÙÔ› Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ ·ÁˆÓ›˙ÔÓÙ·È ÛÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi, ˆ˜ ‰·ÓÂÈÎÔ› Î·È ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÂÈÛÙÚ¤„Ô˘Ó ÛÙȘ ÔÌ¿‰Â˜ ÙÔ˘˜. Èڛ˜, ¿ÓÙˆ˜, ·˘Ùfi Ó· ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ Î¿ÔÈÔÈ ·’ ·˘ÙÔ‡˜ ‰ÂÓ ı· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙÔ ÚfiÛÙÂÚ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ Î·È ÙË Ó¤· ¯ÚÔÓÈ¿. ¶ÚÔ¤¯ÂÈ, ˆÛÙfiÛÔ, Ó· ÙÂıÔ‡Ó ÔÈ ÛÙfi¯ÔÈ Î·È Ó· ηٷϋÍÔ˘Ì ÛÙÔ ÛÙ˘Ï Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘ Ô˘ ı· ·›ÍÂÈ Ë ÔÌ¿‰· ÛÙÔ Ó¤Ô ÚˆÙ¿ıÏËÌ·. À¿Ú¯Ô˘Ó ÌÚÔÛÙ¿ ‰‡Ô Ì‹Ó˜ ÁÈ· Ó· ÌÔÚ¤ÛÂÈ Ë ‰ÈÔ›ÎËÛË Ó· οÓÂÈ ÙȘ ηχÙÂÚ˜ ‰˘Ó·Ù¤˜ ÂÈÏÔÁ¤˜” . ΔÔ ı¤Ì· Ù˘ ·Ó·Ó¤ˆÛ˘ Ù˘ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ ÙÔ˘ Ì ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ·ÓÔȯÙfi ηÈ

ÙÔ ˙‹ÙËÌ· ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÍÂηı·Ú›ÛÂÈ ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË Â‚‰ÔÌ¿‰·: “ª¤¯ÚÈ Ó· Á›ÓÔ˘Ó ÔÈ ÙÂÏÈΤ˜ Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ Ì ÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË ÓÈÒıˆ ̤ÏÔ˜ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ η ¤¯ˆ Ù·˘ÙÈÛÙ› Ì ÙËÓ ÔÌ¿‰·. ΔËÓ ÂfiÌÂÓË Â‚‰ÔÌ¿‰· ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ˘¿ÚÍÂÈ Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ì ÙÔÓ Î. ª¤Ô, fiÔ˘ ı· ÂÎÊÚ¿Ûˆ ÙȘ ·fi„ÂȘ ÌÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ÔÌ¿‰·. ∞Ó ˘¿ÚÍÂÈ Ù·‡ÙÈÛË ·fi„ˆÓ, ·Ó·ÊÔÚÈο Ì ÙÔ ÛÙ˘Ï Î·È ÙË ÊÈÏÔÛÔÊ›· Ô˘ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ¤¯ÂÈ Ë ÔÌ¿‰· Ë Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ı· Û˘Ó¯ÈÛÙ›. £ÂˆÚÒ ˆ˜ Â›Ó·È Â˘Ù˘¯›· Î·È Ù‡¯Ë ÁÈ· ¤Ó·Ó ÚÔÔÓËÙ‹ Ó· ‰Ô˘Ï‡ÂÈ Û ÌÈ· ÔÌ¿‰·, fiˆ˜ Â›Ó·È Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜...”

ÕÏ‚·ÚÂ˙: ∏ ηχÙÂÚË ¯ÚÔÓÈ¿ ÛÙËÓ Î·ÚȤڷ ÌÔ˘ √ §¤·ÓÙÚÔ ÕÏ‚·ÚÂ˙ ‹Ù·Ó ·fi ÙÔ˘˜ ÛÙ˘ÏÔ‚¿Ù˜ Î·È ÙÔ˘˜ ÈÔ ÛÙ·ıÂÚÔ‡˜ Û ·fi‰ÔÛË ·›ÎÙ˜ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ ÙË ÊÂÙÈÓ‹ ¯ÚÔÓÈ¿. ªÂ ÙÔ ¿ıÔ˜ Î·È ÙËÓ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ¿ ÙÔ˘ ‚Ô‹ıËÛ ÙËÓ ÔÌ¿‰· Ó· ˘ÏÔÔÈ‹ÛÂÈ ÙÔ ÛÙfi¯Ô Ù˘ ·Ófi‰Ô˘. √ 29¯ÚÔÓÔ˜ ·Ì˘ÓÙÈÎfi˜ ̤ÛÔ˜ Ì ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ ÛÙË “£” ·Ó·Ê¤ÚıËΠÛÙË ÊÂÙÈÓ‹ ¯ÚÔÓÈ¿: “◊Ù·Ó ÌÈ· ‰‡ÛÎÔÏË ¯ÚÔÓÈ¿ Î·È ¯ÚÂÈ¿ÛÙËΠӷ ‰Ô˘Ï¤„Ô˘Ì ÛÎÏËÚ¿ ÁÈ· Ó· ˘ÏÔÔÈ‹ÛÔ˘Ì ÙÔÓ ÛÙfi¯Ô Ù˘ ·Ófi‰Ô˘. ∏ ÔÌ¿‰· ηٿÊÂÚ ӷ ·ÓÙÚ¤„ÂÈ ÙËÓ ÂÌÂÈÚ›· Ì ÙÔ Ó·ÓÈÎfi ÂÓıÔ˘ÛÈ·ÛÌfi, ηıÒ˜ ÛÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi ˘¿Ú¯Ô˘Ó ·ÚÎÂÙÔ› Ó¤ÔÈ Î·È Ù·Ï·ÓÙÔ‡¯ÔÈ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ Î·È fiÏÔÈ Ì·˙› Û˘Óı¤Û·Ì ¤Ó· ·ÍÈfiÏÔÁÔ Î·È ‰˘Ó·Ùfi Û‡ÓÔÏÔ. ∏ Û˘Ì‚ÔÏ‹ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ ÛÙËÓ ÂÈÙ˘¯›· ‹Ù·Ó ÌÂÁ¿ÏË, ηıÒ˜ ÔÈ Ê›Ï·ıÏÔÈ Ì·˜ ÛÙ‹ÚÈÍ·Ó Û fiÏË ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜. √ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ¤¯ÂÈ ÙËÓ Ù‡¯Ë Ó· ‰È·ı¤ÙÂÈ ¤Ó·Ó Ôχ ηÏfi ÚÔÔÓËÙ‹, fiˆ˜ ›-

Ó·È Ô Î. ΔÛÈÒÏ˘, ÂÓÒ Ï›ÁÔÈ Û‡ÏÏÔÁÔÈ ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó ÌÈ· ÙfiÛÔ ·ÍÈfiÏÔÁË ‰ÈÔ›ÎËÛË, Ë ÔÔ›· ÊÚÔÓÙ›˙ÂÈ Ó· ÌËÓ Ï›ÂÈ Ù›ÔÙ· ·fi ÙÔ˘˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜. μÚ›ÛÎÔÌ·È Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ‰‡Ô ¯ÚfiÓÈ· ÛÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi Î·È Ê¤ÙÔ˜ ÌÔÚÒ Ó· ˆ ˆ˜ ‹Ù·Ó Ë Î·Ï‡ÙÂÚË ¯ÚÔÓÈ¿ ÛÙËÓ Î·ÚȤڷ ÌÔ˘. ∂›Ì·È ¢¯·ÚÈÛÙË̤ÓÔ˜ Ô˘ Â›Ì·È Ì¤ÏÔ˜ ·˘Ù‹˜ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ Î·È Â›Ó·È ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÁÈ· ̤ӷ Ó· Â›Ì·È Ô ·Ú¯ËÁfi˜ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡, ¤Ó·˜ ·›ÎÙ˘ Ô˘ ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È ·fi ͤÓË ¯ÒÚ·” . √ ∞ÚÁÂÓÙÈÓfi˜ ·Ì˘ÓÙÈÎfi˜ ̤ÛÔ˜ ·Ó·Ê¤ÚıËÎÂ Î·È ÛÙ· ÏÂÔÓÂÎÙ‹Ì·Ù· Ô˘ ‰È¤ıÂÙ ʤÙÔ˜ Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜, ¤Ó·ÓÙÈ ÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ Û˘Ó‰ÈÂΉÈÎËÙÒÓ Ù˘ ·Ófi‰Ô˘: “∏ ¢ÎÔÏ›· Ì ÙËÓ ÔÔ›· Ë ÔÌ¿‰· ÊÙ¿ÓÂÈ ÛÙÔ ÁÎÔÏ Ì·˜ ‚Ô‹ıËÛ ӷ ÂÙ‡¯Ô˘Ì ÙÔ ÛÙfi¯Ô Ì·˜, ÂÓÒ ¤ÁÈÓ fiÏË ÙË ¯ÚÔÓÈ¿ Ôχ ηϋ Î·È ÛÔ‚·Ú‹ ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÛÙȘ ÚÔÔÓ‹ÛÂȘ. ™Ù· ‰‡ÛÎÔÏ· ·È¯Ó›‰È· ‰Â›Í·Ì ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·, ˆ˜ ÔÌ¿‰·, Î·È Ì ÙËÓ ÂÌÂÈÚ›· Ô˘ ‰È·ı¤ÙÔ˘Ì ηٷʤڷÌ ӷ ÎÂÚ‰›ÛÔ˘Ì ٷ ÎÚ›ÛÈÌ· Ì·Ù˜, ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ Ì·˜ ‚Ô‹ıËÛ ӷ ¿ÚÔ˘Ì ÙÔ ÂÈÛÈÙ‹ÚÈÔ Ù˘ ·Ófi‰Ô˘, ÚÈÓ ·ÎfiÌË ÔÏÔÎÏËÚˆı› ÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ·” . √È ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ ϤÔÓ ·˘Í¿ÓÔ˘Ó ÁÈ· ÙËÓ ÔÌ¿‰· ÛÙË ™Ô‡ÂÚ §›Áη Î·È Ô §¤·ÓÙÚÔ ÕÏ‚·ÚÂ˙ ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ: “∏ ™Ô‡ÂÚ §›Áη Â›Ó·È ¤Ó· ÙÂÏ›ˆ˜ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ·fi ·˘Ùfi Ù˘ μ’ ∂ıÓÈ΋˜. √È ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ fiÏˆÓ ÌÂÁ·ÏÒÓÔ˘Ó, ··ÈÙÂ›Ù·È ÛÎÏËÚ‹ ‰Ô˘ÏÂÈ¿ Î·È Ë ÔÌ¿‰· ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ó· ÂÓÈÛ¯˘ı› ÁÈ· Ó· ÌÔÚ¤ÛÂÈ Ó· ·ÓÙÂÂͤÏıÂÈ Ì ÂÈÙ˘¯›· ÛÙȘ ‰˘ÛÎÔϛ˜ Ù˘ ηÙËÁÔÚ›·˜. ΔÔ Â›Â‰Ô ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ Â›Ó·È ˘„ËÏfi, ηıÒ˜ ·ÁˆÓ›˙ÔÓÙ·È ·›ÎÙ˜ ÂÁÓˆṲ̂Ó˘ ·Í›·˜ Î·È ÙÔ ·Ú·ÌÈÎÚfi Ï¿ıÔ˜ Û’ ¤Ó· ·È¯Ó›‰È ÌÔÚ› Ó· ·Ԃ› ÌÔÈÚ·›Ô” . Δ¤ÏÔ˜ ·Ó·Ê¤ÚıËÎÂ Î·È ÛÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ ÙÔ˘ ÛÙËÓ ÔÌ¿‰·: “ΔÔ Û˘Ì‚fiÏ·Èfi ÌÔ˘ ÙÂÏÂÈÒÓÂÈ ÙÔÓ πÔ‡ÓÈÔ Î·È ı¤Ïˆ Ó· ·ÁˆÓÈÛÙÒ Ì ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi Î·È ÛÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Ù˘ ™Ô‡ÂÚ §›Áη. √ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ·Ï¿ ÌÈ· ·ÎfiÌË ÔÌ¿‰· ÛÙËÓ Î·ÚȤڷ ÌÔ˘, ·ÏÏ¿ Ë ÔÌ¿‰· Ù˘ ηډȿ˜ ÌÔ˘. £· Û˘˙ËÙ‹Ûˆ Ì ÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË Î·È ÂÊfiÛÔÓ Ô ÚÔÔÓËÙ‹˜ ÎÚ›ÓÂÈ fiÙÈ ÌÔÚÒ Ó· ÚÔÛʤڈ ÛÙÔÓ Û‡ÏÏÔÁÔ, ı· Â›Ó·È ÌÂÁ¿ÏË ¯·Ú¿ ÁÈ· ̤ӷ Ó· Û˘Ó¯›Ûˆ Ó· ÊÔÚÒ ÙËÓ ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎË Ê·Ó¤Ï·” .

21

™˘Á¯·›ÚÔ˘Ó ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi μfiÏÔ˘ √ ∂Ú·ÛÈÙ¤¯Ó˘ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ∏ ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘˜ ∂Ú·ÛÈÙ¤¯ÓË √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘ Ì ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ Ù˘ ÙÔÓ›˙ÂÈ Ù· ÂÍ‹˜: “ΔÔ ¢.™. ÙÔ˘ “∞.™. √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘ 1937” Û˘Á¯·›ÚÂÈ ÙËÓ “¶.∞.∂. √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘ 1937” ÁÈ· ÙË ‰›Î·ÈË Î·È ÂÚ‹Ê·ÓË ¿ÓÔ‰fi Ù˘ ÛÙË ™Ô‡ÂÚ §›Áη. ∂˘¯·ÚÈÛÙԇ̠·fi ηډȿ˜ ÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË, ÙËÓ Ù¯ÓÈ΋ ËÁÂÛ›·, Ù· ÛÙÂϤ¯Ë Î·È ÙÔ˘˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜, ÁÈ· ÙË ¯·Ú¿ Ô˘ ÚfiÛÊÂÚ·Ó ÛÙÔ˘˜ ÔÏ˘ÏËı›˜ ÊÈÏ¿ıÏÔ˘˜ Î·È Ô·‰Ô‡˜ Ù˘ ·Á·Ë̤Ó˘ Ì·˜ ÔÌ¿‰·˜. ∂›Ì·ÛÙ ‚¤‚·ÈÔÈ, ˆ˜ ÔÈ “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔÈ” ÚˆÙ·ıÏËÙ¤˜ Ù˘ μ’ ∂ıÓÈ΋˜, ı· Û˘Ó¯›ÛÔ˘Ó ÙȘ ÂÈÙ˘¯›Â˜, ¤Ú· Î·È ¿Óˆ ·fi ÙȘ ÚÔÛ‰Ô˘ Î·È Ù· fiÓÂÈÚ· οı ·ÁÓÔ‡ ÊÈÏ¿ıÏÔ˘ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ Ì·˜ Î·È Î¿ı μÔÏÈÒÙË” .

√ ¶‡Ú·ÛÔ˜ ∞Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ì ÙËÓ ÔÔ›· Û˘Á¯·›ÚÂÈ ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi ÁÈ· ÙËÓ ¿ÓÔ‰Ô ÛÙË ™Ô‡ÂÚ §›Áη Âͤ‰ˆÛÂ Î·È Ë ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ ¶˘Ú¿ÛÔ˘: “√ ∞.™. ¶‡Ú·ÛÔ˜ ¡¤·˜ ∞Á¯È¿ÏÔ˘ Û˘Á¯·›ÚÂÈ ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi μfiÏÔ˘ ÁÈ· ÙË ÌÂÁ¿ÏË ÂÈÙ˘¯›· Ù˘ ·Ófi‰Ô˘ ÛÙË ™Ô‡ÂÚ §›Áη. ¢ÈÔ›ÎËÛË, Ù¯ÓÈ΋ ËÁÂÛ›·, Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ ·¤‰ÂÈÍ·Ó fiÙÈ Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘ Â›Ó·È Ë Î·Ï‡ÙÂÚË ÔÌ¿‰· ÛÙË μ’ ∂ıÓÈ΋ Î·È ‰Èη›ˆ˜ ‹Ú ÙÔ ÂÈÛÈÙ‹ÚÈÔ ÁÈ· ÙËÓ Âϛ٠ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘. ΔÔ fiÓÂÈÚÔ Ù˘ ÂÈÛÙÚÔÊ‹˜ ÛÙË ÌÂÁ¿ÏË Î·ÙËÁÔÚ›· ÁÈ· Ì›· ÔÌ¿‰· Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ ¤ÁÈÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ‡ÛÙÂÚ· ·fi ›ÎÔÛÈ ¯ÚfiÓÈ· Î·È Ô ∞™ ¶‡Ú·ÛÔ˜ ¡¤·˜ ∞Á¯È¿ÏÔ˘ Û˘Á¯·›ÚÂÈ fiÏÔ˘˜ fiÛÔÈ Û˘ÓÂÙ¤ÏÂÛ·Ó Û ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÈÙ˘¯›·, ıˆÚÒÓÙ·˜ fiÙÈ Ë ¿ÓÔ‰Ô˜ ı· ¤¯ÂÈ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÚfiÏÔ ÛÙËÓ ÔÈÔÙÈ΋ ·Ó·‚¿ıÌÈÛË ÙÔ˘ ÙÔÈÎÔ‡ Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘” .

√ ™¶¶£ ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ Ô ™¶¶£ Ì ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ ÙÔ˘ ÙÔÓ›˙ÂÈ: “√ ™‡Ó‰ÂÛÌÔ˜ ¶ÚÔÔÓËÙÒÓ ¶Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Û˘Á¯·›ÚÂÈ ÙÔÓ ŒÏÏËÓ· ÚÔÔÓËÙ‹ ™¿ÎË ΔÛÈÒÏË, ÙÔ˘˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ Î·È ÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ¿ÍÈ· ¿ÓÔ‰fi ÙÔ˘˜ ÛÙË ™Ô‡ÂÚ §›Áη” .

™À°Ã∞ƒ∏Δ∏ƒπ√ ∂¶™£ √ Úfi‰ÚÔ˜ ∞Ó·ÛÙ¿ÛÈÔ˜ ª·Ù˙ȿη˜ Î·È Ù· ̤ÏË ÙÔ˘ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ Ù˘ ŒÓˆÛ˘ ¶Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÎÒÓ ™ˆÌ·Ù›ˆÓ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ·¢ı‡ÓÔ˘Ó ıÂÚÌ¿ Û˘Á¯·ÚËÙ‹ÚÈ· ÛÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË Ù˘ ¶∞∂ √§Àª¶π∞∫√™ μ√§√À, ÛÙÔ˘˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ Î·È ÛÙÔ ÚÔÔÓËÙÈÎfi team, ÁÈ· ÙËÓ ¿ÓÔ‰Ô Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÛÙË ÌÂÁ¿ÏË Î·ÙËÁÔÚ›· ÙÔ˘ ∂ÏÏËÓÈÎÔ‡ Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘ Î·È Â‡¯ÔÓÙ·È Î·Ï‹ ÔÚ›· ÛÙË ™Ô‡ÂÚ §›Áη. ∂.¶.™. £∂™™∞§π∞™


22

TƒπΔ∏ 27 A¶ƒπ§π√À 2010

√È ‚·ıÌÔÏÔÁ›Â˜ Ù˘ ∂¶™£ ∞’ ηÙËÁÔÚ›· (29Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋) 1. ƒ‹Á·˜ ºÂÚ·›Ô˜ . . . 67-22 . . . . . . . . . . . . 72 2. £ËÛ¤·˜ . . . . . . . . . .58-32 . . . . . . . . . . . . 62 3. ª·ÁÓËÛÈ·Îfi˜ . . . . .58-37 . . . . . . . . . . . . 47 4. °.™. ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ . . . . . 49-34 . . . . . . . . . . . . 46 5. π¿ÛˆÓ ∞.ª. . . . . . . . 52-42 . . . . . . . . . . . . 45 6. ∞Á›· ¶·Ú·Û΢‹ . . 51-48. . . . . . . . . . . . 43 7. ∞›·˜ ™. . . . . . . . . . . . 67-64 . . . . . . . . . . . . 42 8. ∫¤ÓÙ·˘ÚÔ˜ . . . . . . .42-41 . . . . . . . . . . . . 42 9. ™ÎÈ¿ıÔ˜ . . . . . . . . . . 41-45 . . . . . . . . . . . . 41 10. ∞ÎÚfiÔÏË . . . . . . .40-41. . . . . . . . . . . . 38 11. ∞fiÏÏˆÓ ∫·Ó. . . .23-30. . . . . . . . . . . . 38 12. ¶ÚˆÙÂۛϷԘ . . . . 39-45 . . . . . . . . . . . . 34 13. §Â¯ÒÓÈ· . . . . . . . . 38-46. . . . . . . . . . . . 34 14. ∞ÁÚÔÙÈÎfi˜ . . . . . . .46-59 . . . . . . . . . . . . 34 15. √ÚÌ›ÓÈÔ . . . . . . . . .43-50. . . . . . . . . . . . 33 16. ¡.∞. ¡›Î˘ . . . . . . 47-57 . . . . . . . . . . . . 31 17. ∞ÂÙfi˜ . . . . . . . . . . .55-89. . . . . . . . . . . . 23 18. ¶·ÓÈÒÓÈÔ˜ . . . . . . .33-65. . . . . . . . . . . . 18 * √ ¶ÚˆÙÂۛϷԘ ¤¯ÂÈ ¤ÍÈ ÌˉÂÓÈÛÌÔ‡˜ Î·È -3 ‚·ıÌÔ‡˜.

μ’ Î·ÙËÁÔÚ›· (29Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋) 1. ∂ıÓÈÎfi˜ . . . . . . . . . .67-12 . . . . . . . . . . . . 67 2. ÃÏfiË . . . . . . . . . . . .53-28 . . . . . . . . . . . . 60 3. ™·Ú·ÎËÓfi˜ . . . . . . . 70-33 . . . . . . . . . . . . 59 4. ∞.∂. 2002 . . . . . . . . .52-22 . . . . . . . . . . . . 58 5. ¢¿ÊÓË . . . . . . . . . . .52-37 . . . . . . . . . . . . 52 6. ∞ÛÙ¤Ú·˜ . . . . . . . . .69-50. . . . . . . . . . . . 51 7. ™ÎfiÂÏÔ˜ . . . . . . . . 61-42 . . . . . . . . . . . . 48 8. ÕÚ˘ ªÂÏ. . . . . . . .47-38 . . . . . . . . . . . . 47 9. ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ· . . . . . .41-28. . . . . . . . . . . . 46 10. ¶ËϤ·˜ . . . . . . . . .40-46 . . . . . . . . . . . . 41 11. ¢‹ÌËÙÚ· . . . . . . . .50-58 . . . . . . . . . . . . 38 12. ∏Ú·ÎÏ‹˜ μ. . . . . . .46-43 . . . . . . . . . . . . 36 13. ¢fiÍ· . . . . . . . . . . .45-53. . . . . . . . . . . . 35 14. ∞Óı. °·˙‹˜ . . . . . .53-73. . . . . . . . . . . . 32 15. ª˘ÚÌˉfiÓ˜ . . . .33-63 . . . . . . . . . . . . 26 16. ªÈÎÚÔı‹‚˜ . . . . .21-59 . . . . . . . . . . . . 20 17. πˆÏÎfi˜ . . . . . . . . . .37-68 . . . . . . . . . . . . 16 18. ∫ÈÛÛfi˜ . . . . . . . . . . . . . . - . . . . . . . . . . . . . * √ ∫ÈÛÛfi˜ ·ÔÛ‡ÚıËΠ·fi ÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ·. ** ∂ÎÎÚÂÌ› Ô ·ÁÒÓ·˜ ªÈÎÚÔı‹‚˜-™ÎfiÂÏÔ˜.

°’ ηÙËÁÔÚ›· (24Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋) 1. ¢È·ÁfiÚ·˜ . . . . . . . . .64-15 . . . . . . . . . . . . 56 2. ∏Ú·ÎÏ‹˜ ∞.£. . . . .54-20 . . . . . . . . . . . . 48 3. ∞›·˜ ΔÚ. . . . . . . . . . .52-29 . . . . . . . . . . . . 47 4. ∞¶√μ . . . . . . . . . . .40-22 . . . . . . . . . . . . 40 5. ΔÔÍfiÙ˘ . . . . . . . . .54-30 . . . . . . . . . . . . 37 6. ¢ËÌËÙÚÈ¿˜ . . . . . . .44-37 . . . . . . . . . . . . 35 7. ÕÚ˘ ∞Óı. . . . . . . . . 54-51 . . . . . . . . . . . . 34 8. ∞Á¯›·ÏÔ˜ . . . . . . . . .43-36 . . . . . . . . . . . . 34 9. ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹ . . . . . . . 33-34 . . . . . . . . . . . . 27 10. ¶·Á·ÛËÙÈÎfi˜ . . . . 36-62 . . . . . . . . . . . . 20 11. ∞fiÏÏˆÓ ∫Ú. . . . . 29-50 . . . . . . . . . . . . 19 12. ∑·ÁÔÚ¿ . . . . . . . . .37-68 . . . . . . . . . . . . 15 13. °∞™ ™ËÈ¿‰Ô˜ . .13-100 . . . . . . . . . . . . . 4 * ƒÂfi ÛÙÔÓ ‚’ Á‡ÚÔ ‰ÂÓ ¤Î·Ó·Ó ÔÈ ÕÚ˘ ∞Óı. Î·È ¶·Á·ÛËÙÈÎfi˜.

∞‡ÚÈÔ ·›˙ÂÈ Ë μ’ ΔÔÈ΋ ∞Àƒπ√ ΔÂÙ¿ÚÙË 28/4 ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› Ë ÂÌ‚fiÏÈÌË 30Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ÛÙË μ’ ∂.¶.™.£. ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Î·È ÔÈ ‰È·ÈÙËÙ¤˜ ¤¯Ô˘Ó ˆ˜ ÂÍ‹˜: °Ë. ƒÈ˙Ô̇ÏÔ˘(5 Ì.Ì.) ∞ÛÙ¤Ú·˜-ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ· (¶··ÁˆÚÁ›Ô˘, °. ∫ÚËÙÈÎfi˜, ¶·ÏÈÔ‡Ú·˜) °Ë. ¡Â¿ÔÏ˘ (5 Ì.Ì.) ¢¿ÊÓË-¶ËϤ·˜ (ΔÛ·ÚÙÛ¿Ï˘, μÂÚÙfiÔ˘ÏÔ˜, ΔÛ·ÎÔ‡Ì˘) °Ë. ∞ÁÈ·˜ ¶·Ú·Û΢‹˜ (5 Ì.Ì.) πˆÏÎfi˜-¢‹ÌËÙÚ· (ΔÛÈÁÁÈÓ¤˜, ΔÛ·ÁÁ¿Ú˘, ª·˚Ú¿Ì˘) °Ë. μ’ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎfi (5 Ì.Ì.) ∂ıÓÈÎfi˜-ÕÓı. °·˙‹˜ (∫·Ú·ÁÈ¿ÓÓ˘, °fiÚÁÔÚ˘, ∞Ó‰ÚÈÒÙ˘) °Ë. ∂Δμ∞ (5 Ì.Ì.) ÕÚ˘ ªÂÏÈÛ۷ٛΈÓ.-∞ıÏ. ŒÓˆÛË 2002 (∞. ¢·Ïԇη˜, ª·Ï¿Ê·˜, ª·ÚÌ¿ÎÔ˘) °Ë. ªÈÎÚÔıË‚ÒÓ (5 Ì.Ì.) ªÈÎÚÔı‹‚˜-ÃÏfiË (™ÎÔ˘Ï¿˜, ∫·˝‰Ë˜, ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ë˜) °Ë. ∞ÂÚÈÓÔ‡ (5 Ì.Ì.) ¢fiÍ· ∞ÂÚÈÓÔ‡-ª˘ÚÌˉfiÓ˜ (¶ÂÙÚfiÔ˘ÏÔ˜, ∞ÔÛÙÔÏfiÔ˘ÏÔ˜, ªÔ˘ÚÁ¿Ó˘) °Ë.™ÎÔ¤ÏÔ˘ (12 Ì ) ™ÎfiÂÏÔ˜-∏Ú·ÎÏ‹˜ (¶·ÏÈÔ‡Ú·˜, ∫·ÙÛ·Úfi˜, ª·˚Ú·Ì˘) ™·Ú·ÎËÓfi˜-ƒ.º. ∫ÈÛÛÔ‡ 3-0 ·.·.

™ÙȘ 10/5 Ë °.™ Ù˘ ∂¶™£ ™ÙȘ 10/5 Ë̤ڷ ¢Â˘Ù¤Ú· Î·È ÒÚ· 7 Ì.Ì. Î·È Û ÂÚ›ÙˆÛË ÌË ··ÚÙ›·˜ ÛÙȘ 8 Ì.Ì. ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› Ë Δ·ÎÙÈ΋ °ÂÓÈ΋ ™˘Ó¤Ï¢ÛË Ù˘ ∂.¶.™.£. ÛÙ· ÁÚ·Ê›· Ù˘ ŒÓˆÛ˘ (ƒÔ˙Ô‡ 17 ñ ∂ÚÌÔ‡). ∏ °™ ¤¯ÂÈ ı¤Ì·: “¢ÈÔÈÎËÙÈÎfi˜ Î·È √ÈÎÔÓÔÌÈÎfi˜ ∞ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ ¤ÙÔ˘˜ 2009” .

√ ƒ∏°∞™ º∂ƒ∞π√™ •∂ºÀ°∂ ª∂ ¢∂∫∞ μ∞£ª√À™ ∞¶√ Δ√¡ £∏™∂∞ ™Δ∏¡ ∞’ Δ√¶π∫∏

∫·È ÙÒÚ· È¿ÛÙ ÙÔÓ... ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ·-™ÎfiÂÏÔ˜ . . . . . . . 4-0 (45’, 74’ ¢ËÌËÙÚfiÔ˘ÏÔ˜, 60’ °¿ÎÈ·˜, 71’ ™·Ú·Î·ÙÛ¿ÓÔ˜) ∞ÛÙ¤Ú·˜-™·Ú·ÎËÓfi˜ . . . . . . . . .3-1 (43’ ∫·Ú·‚¿Ú·˜, 60’ §·ÌÚÔÁÈÒÚÁÔ˜, 75’ ΔÚȯfiÔ˘ÏÔ˜ - 42’ ªÂÏ›ÛÛ˘) ∏Ú·ÎÏ‹˜-¢¿ÊÓË . . . . . . . . . . . . .1-3 (25’ ™·ÎÂÏÏ·Ú›Ô˘ - 10’ ªÚÈÛÌ¤Ô˜, 29’ ∂˘·ÁÁÂÏfi˜, 60’ ª. °ÈÔ‡ÚÁ·˜) ¶ËϤ·˜-∂ıÓÈÎfi˜ . . . . . . . . . . . . . 0-2 (18’ ª›ÏÙÔ˜, 60’ ·˘Ù. ƒ›˙Ô˜) ¢‹ÌËÙÚ·-ÕÚ˘ ªÂÏ. . . . . . . . . .3-1 (5’, 40’, 69’ ¡ÙfiÌÔ˜ - 25’ ∫. ª·Û‰¿Ó˘) ∞Óı. °·˙‹˜-ªÈÎÚÔı‹‚˜ . . . . .6-1 (4’, 37’ ΔÛ·ÙÛ·ÚÒÓ˘, 10’, 75’ ª·ÏÈÛÈÒ‚·˜, 73’ ¤Ó., 89’ ªÈ¯·ÏfiÔ˘ÏÔ˜ - 92’ Δ˙Ô˘ÌÂÚÎÈÒÙ˘) ∞∂ 2002-¢fiÍ· . . . . . . . . . . . . . . .3-1 (20’ ¶ÔÏ˘¯ÚfiÓÔ˘, 30’ ∫Ô˘‚·Ú¿˜, 38’ ™Ù·ıfiÔ˘ÏÔ˜ - 47’ Ã. ¢ËÌfiÔ˘ÏÔ˜) ª˘ÚÌˉfiÓ˜-ÃÏfiË . . . . . . . . . . 2-4 (4’ ∞Ú¿˘, 68’ ∫Ô˘ÏÎÔ˘Ù¿Ú·˜ - 37’ ΔÛ·Ì¿˙˘, 40’ ¤Ó., 42’ §›Ù·ÈÓ·˜, 87’ ¶¿Û¯Ô˜) ∫ÈÛÛfi˜-πˆÏÎfi˜ 0-3 ·.·.

ÙÔÈÌÔ˜ Ó· ·ÓËÁ˘Ú›ÛÂÈ ÙËÓ Î·Ù¿ÎÙËÛË ÙÔ˘ Ù›ÙÏÔ˘ ÛÙËÓ ∞’ ∂¶™£ Â›Ó·È Ô ƒ‹Á·˜ ºÂÚ·›Ô˜, Ô˘ Û˘Ó¤ÙÚÈ„Â Ì 6-0 ÙÔ˘˜ ¡¤Ô˘˜ ∞ıÏËÙ¤˜ ¡›Î˘. ŒÙÛÈ ·‡ÍËÛ ÙË ‰È·ÊÔÚ¿ ÛÙÔ˘˜ ‰¤Î· ‚·ıÌÔ‡˜ ·fi ÙÔÓ ‰Â‡ÙÂÚÔ £ËÛ¤·, Ô ÔÔ›Ô˜ ‹Úı ÈÛfi·ÏÔ˜ 3-3 Ì ÙÔÓ ∞ÁÚÔÙÈÎfi ÛÙËÓ ∞ÁÚÈ¿. ∞fi ÙË μ’ ΔÔÈ΋ ÙËÓ ¿ÓÔ‰Ô ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈÛÂ Ô ∂ıÓÈÎfi˜ ÌÂÙ¿ ÙÔ 2-0 Â› ÙÔ˘ ¶ËϤ·.

Œ

∂È̤ÏÂÈ·: μ∞™π§∏™ ∫ƒπ™π§∞™ “∫·ı¿ÚÈÛ” Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ÙËÓ ¿ÓÔ‰Ô ÛÙË ¢’ ∂ıÓÈ΋ Ô ƒ‹Á·˜ ºÂÚ·›Ô˜. ∏ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ ¡›ÎÔ˘ ÷Ù˙Ë΢ÚȷΛ‰Ë ¤Î·Ó Â›‰ÂÈÍË ‰‡Ó·Ì˘ Û ‚¿ÚÔ˜ ÙˆÓ ¡¤ˆÓ ∞ıÏËÙÒÓ ¡›Î˘ Û˘ÓÙÚ›‚ÔÓÙ¿˜ ÙÔ˘˜ Ì 6-0. ¶Ï¤ÔÓ ·¤¯ÂÈ ‰¤Î· ‚·ıÌÔ‡˜ ·fi ÙÔÓ ‰Â‡ÙÂÚÔ Î·È ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÌÈ· “·Ó¿Û·” ·fi ÙËÓ Î·Ù¿ÎÙËÛË ÙÔ˘ Ù›ÙÏÔ˘. ΔËÓ ›‰È· ÒÚ· ÛÙËÓ ∞ÁÚÈ¿ Ô £ËÛ¤·˜ ¤ÂÊÙ “ı‡Ì·” ¤ÎÏË͢. √ “ηÎfi˜ ÙÔ˘ ‰·›ÌÔÓ·˜” ∞ÁÚÔÙÈÎfi˜ ÙÔ˘ ¤‚·Ï “ÊÚ¤ÓÔ” Û ÙÚ›ÙÔ ÊÂÙÈÓfi Ì·Ù˜, ηıÒ˜ ·¤Û·Û ÈÛÔ·Ï›· 3-3. ª¿ÏÈÛÙ· ÙÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ÙÔ˘ ∞˚‰ÈÓ›Ô˘ Ï›ÁÔ ¤ÏÂÈ„Â Ó· ¿ÚÂÈ Î·È ÙÔ “‰ÈÏfi” , ·ÊÔ‡ ̤¯ÚÈ ÙÔ 78’ ÚÔËÁÔ‡Ù·Ó Ì 3-2, ·ÏÏ¿ Û’ ÂΛÓÔ ÙÔ ÏÂÙfi Ô ∫ÔÙ˙·ı·Ó¿Û˘ ÈÛÔÊ¿ÚÈÛ Û 3-3 ÁÈ· ÙÔÓ £ËÛ¤·. √ ª·ÁÓËÛÈ·Îfi˜ ¤Ú·Û ıÚÈ·Ì‚Â˘ÙÈο ·fi ÙËÓ ™ÎÈ¿ıÔ (30) Î·È ÚÔÛ¤Ú·Û ÙÔÓ °™ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡, Ô ÔÔ›Ô˜ ÁÓÒÚÈÛ ‚·ÚÈ¿ ‹ÙÙ· Ì 4-1 ·fi ÙËÓ ∞∂ §Â¯ˆÓ›ˆÓ. ™ÙË “Ì¿¯Ë” Ù˘ ÛˆÙËÚ›·˜ ÙÔ √ÚÌ›ÓÈÔ ‚Ú¤ıËΠÌÚÔÛÙ¿ Ì 2-1 ÛÙËÓ ÕÏÏË ªÂÚÈ¿, ·ÏÏ¿ Ô π¿ÛˆÓ ‰ÂÓ ÙÔ˘ ¯·Ú›ÛÙËÎÂ Î·È ÛÙÔ 82’ Ì ÙÔÓ ∫fiÚ‰· ‰È·ÌfiÚʈÛ ÙÔ ÙÂÏÈÎfi 2-2. ∞ÓÙ›ıÂÙ· ‚‹Ì· ·Ú·ÌÔÓ‹˜ ¤Î·ÓÂ Ô ¶ÚˆÙÂۛϷԘ Ì ÙÔÓ ¶Ï·ÛÙ·Ú¿ Ó· “ÂÎÙÂÏ›” ÙÔÓ ¶·ÓÈÒÓÈÔ Ì ÙÚ›· ÁÎÔÏ (3-0). ™˘ÓÔÙÈο Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Î·È ÔÈ ÛÎfiÚÂÚ Ù˘ 29˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ ÛÙËÓ ∞’ ΔÔÈ΋: ∞›·˜ ™.-∞ÂÙfi˜ . . . . . . . . . . . . . . .5-3 (12’ °Ô˘ÚÓ·ÚfiÔ˘ÏÔ˜, 37’, 43’ ∫ˆÛÙԇϷ˜, 55’ ΔÛÈ¿ÙÛÈÔ˜, 72’ ÷ۿ˘ - 60’ §¿ÛÎÔ˜, 89’ ÃÈÔ˘Û¤ÈÓ, 91’ §˘Ú›ÙÛ˘) ƒ‹Á·˜-¡∞ ¡›Î˘ . . . . . . . . . . . .6-0 (6’, 15’, 60’ ∫fiÚÌ·˜, 30’, 79’ ª¿Ù˘, 33’ ·˘Ù. Δ˙·ÓÂÙfiÔ˘ÏÔ˜) ∞ÎÚfiÔÏË-∞Á. ¶·Ú·Û΢‹ . . .2-1 (36’ §. ¶·Ï¿ÓÙ˙·˜, 79’ ¡. ¶Ô‡ÏÈÔ˜ -

™Â ı¤ÛË ÈÛ¯‡Ô˜ Ë ∞¶√μ ÛÙË °’ ∂¶™£ π‰È·›ÙÂÚ· ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎÔ› ‹Ù·Ó ·ÚÎÂÙÔ› ·›ÎÙ˜ ·fi ÙËÓ È‰·ÓÈ΋ ÂÓ‰Âο‰· Ù˘ ∂¶™£ ·˘Ù‹ ÙËÓ Â‚‰ÔÌ¿‰·, ·ÊÔ‡ ÔÈ ¡ÙfiÌÔ˜ (¢‹ÌËÙÚ·), ∫·ÙÛÈ¿Î˘ (§Â¯ÒÓÈ·), ¶Ï·ÛÙ·Ú¿˜ (¶ÚˆÙÂۛϷԘ) Î·È ∫fiÚÌ·˜ (ƒ‹Á·˜ ºÂÚ·›Ô˜) ¤Ù˘¯·Ó “¯·Ù ÙÚÈΔ . √È ˘fiÏÔÈÔÈ “ÂÎÏÂÎÙÔ›” ·˘Ù‹˜ Ù˘ ‚‰ÔÌ¿‰·˜ Â›Ó·È ÔÈ: ∫Ô˘ÙÛÈÚ›Ì·˜ (∂ıÓÈÎfi˜), ª·˘Ú›‰Ë˜ (¢¿ÊÓË), ∞ÍÈÒÙ˘ (∞ÎÚfiÔÏË), ¡ÙÂÏ¿ÎÔ˜ (∞ÛÙ¤Ú·˜), ¶ÈÙ›‰Ë˜ (ÕÓıÈÌÔ˜ °·˙‹˜), ∫ÔÚ¤Ù· (ª·ÁÓËÛÈ·Îfi˜) Î·È ∫ˆÛÙԇϷ˜ (∞›·˜ ™Ô‡Ú˘)

15’ ™ÙÚ·‚¤Ï·˜) £ËÛ¤·˜-∞ÁÚÔÙÈÎfi˜ . . . . . . . . . . 3-3 (44’ ÂÓ. μ·˝ÙÛ˘, 62’, 78’ ∫ÔÙ˙·ı·Ó¿Û˘ - 55’ ™ÎÔÙÂÈÓfi˜, 67’ ∫ˆÙԇϷ˜, 72’ ∫ÔÓÙÔ‚¿˜) π¿ÛˆÓ ∞.ª.-√ÚÌ›ÓÈÔ . . . . . . . . . 2-2 (16’ §. ¢ÂÓÂÏ¿‚·˜, 82’ ∫fiÚ‰·˜ - 35’, 46’ ÂÓ. ∫ÔÓÙÔ‚¿˜) §Â¯ÒÓÈ·-∞ÏÌ˘Úfi˜ . . . . . . . . . . . 4-1 (21’ ªÔ‡ÚÓÙ·, 50’, 61’, 88’ ∫·ÙÛÈ¿Î˘ - 75’ ¶. μÔ‡ÏÁ·Ú˘) ¶ÚˆÙÂۛϷԘ-¶·ÓÈÒÓÈÔ˜ . . . . .3-0 (7’, 50’, 61’ ¶Ï·ÛÙ·Ú¿˜) ∫¤ÓÙ·˘ÚÔ˜-∞fiÏÏˆÓ ∫·Ó. . . . . 1-0 (41’ ∫Ô˘ÛÎÔ‡Ó˘) ™ÎÈ¿ıÔ˜-ª·ÁÓËÛÈ·Îfi˜ . . . . . . .0-3 (55’ ∫ÔÚ¤Ù·, 57’, 85’ ¶··‰ËÌËÙÚ›Ô˘)

∞Ó¤‚ËÎÂ Ô ∂ıÓÈÎfi˜ ªÂÁ¿ÏË Ë̤ڷ ÁÈ· ÙÔÓ ∂ıÓÈÎfi, Ô Ô-

Ô›Ô˜ ·ÓËÁ˘Ú›˙ÂÈ ÙËÓ ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ÙÔ˘ ÛÙËÓ ∞’ ΔÔÈ΋. ΔÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ÙÔ˘ ∫ÒÛÙ· ∫Ô‡ÙÛÈη ¤Ê˘Á “·ÏÒ‚ËÙÔ” ·fi ÙËÓ ¤‰Ú· ÙÔ˘ ¶ËϤ· (2-0) ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙ÔÓÙ·È Î·È Ì·ıËÌ·ÙÈο ÙËÓ ¿ÓÔ‰Ô. ¢Â‡ÙÂÚË ¤Ú·ÛÂ Ë ÃÏfiË, Ë ÔÔ›· “¿ÏˆÛ” Ì 4-2 ÙËÓ ¤‰Ú· ÙˆÓ ª˘ÚÌˉfiÓˆÓ, ÂÎÌÂÙ·ÏÏ¢fiÌÂÓË ÙÔ “ÛÙÚ·‚Ô¿ÙËÌ·” ÙÔ˘ ™·Ú·ÎËÓÔ‡ Ô˘ ¤¯·Û 3-1 ·fi ÙÔÓ ∞ÛÙ¤Ú· ÛÙÔ ƒÈ˙fiÌ˘ÏÔ. ∞fi ÎÔÓÙ¿ ·ÎÔÏÔ˘ı› Î·È Ë ∞ıÏËÙÈ΋ ŒÓˆÛË 2002 Ô˘ ÍÂ¤Ú·Û ÙÔ ÂÌfi‰ÈÔ Ù˘ ¢fiÍ·˜ ∞ÂÚÈÓÔ‡ Ì 3-1. ™Ù· ÈÔ ¯·ÌËÏ¿ ...ÛÙÚÒÌ·Ù· Ù˘ ‚·ıÌÔÏÔÁ›·˜ Ô ÕÓıÈÌÔ˜ °·˙‹˜ ·ÔÛ¿ÛÙËΠ¤ÍÈ ‚·ıÌÔ‡˜ ·fi ÙÔ˘˜ ª˘ÚÌˉfiÓ˜ Û˘ÓÙÚ›‚ÔÓÙ·˜ Ì 6-1 ÙȘ ªÈÎÚÔı‹‚˜. ™˘ÓÔÙÈο Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Î·È ÔÈ ÛÎfiÚÂÚ Ù˘ 29˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ ÛÙËÓ μ’ ΔÔÈ΋:

™Â ı¤ÛË ÈÛ¯‡Ô˜ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ë ∞¶√μ, ·ÊÔ‡ ‰È·ÙËÚ‹ıËΠÛÙËÓ Ù¤Ù·ÚÙË ÚÔÓÔÌÈÔ‡¯Ô ı¤ÛË Ô˘ Ô‰ËÁ› ÛÙË μ’ Î·ÙËÁÔÚ›·. ∏ ∞¶√μ η٤‚·Ï ÙËÓ ·ÓÙ›ÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ∞fiÏψӷ ∫ÚÔΛԢ Ì 1-0, ·ÏÏ¿ Ô ΔÔÍfiÙ˘ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ Û ·fiÛÙ·ÛË ...‚ÔÏ‹˜ ÌÂÙ¿ ÙÔ ÓÈÎËÊfiÚÔ ¤Ú·ÛÌ¿ ÙÔ˘ ·fi ÙË ∑·ÁÔÚ¿ (2-1). ΔÔ ÈÔ Â˘Ú‡ ÛÎÔÚ ÛÙËÓ 24Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ÛËÌ›ˆÛÂ Ô ÚˆÙÔfiÚÔ˜ ¢È·ÁfiÚ·˜ ™ÙÂÊ·ÓÔ‚ÈΛԢ Ì “ı‡Ì·” ÙËÓ ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹ (5-0). ™˘ÓÔÙÈο Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Î·È ÔÈ ÛÎfiÚÂÚ Ù˘ 24˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ ÛÙËÓ °’ ΔÔÈ΋: ∞Á¯›·ÏÔ˜-¢ËÌËÙÚÈ¿˜ . . . . . . . . 4-2 (5’ ∫ÔÓÙÔ‚¿˜, 16’, 55’ ΔÛ·ÎfiÁÈ·˜, 78’ ¡Ù·ÌÈ¿Ó - 60’, 71’ Δ·Ê›Ï˘) ¢È·ÁfiÚ·˜-∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹ . . . . . . . . 5-0 (47’, 50’ ™·Ó›‰·˜, 55’ μÏ¿¯Ô˜, 62’ ª·ÚΛ‰Ë˜, 79’ °ÎÔÓÙfiÏÔ˜) ÕÚ˘ ∞Óı.-¶·Á·ÛËÙÈÎfi˜ . . . . .2-4 (29’ °Ô‰ÂÓfiÔ˘ÏÔ˜, 70’ ªËÙÚ¿ÎÔ˜ 11’, 75’ ™ÔÚÔ‚fiÏ·˜, 38’, 56’ ªÂÙ·Í¿˜) ∑·ÁÔÚ¿-ΔÔÍfiÙ˘ . . . . . . . . . . . .1-2 (15’ ∞. °ÂˆÚÁ›Ô˘ - 60’ πˆ·ÓÓ›‰Ë˜, 75’ ΔÛ¤Ó·) ∏Ú·ÎÏ‹˜ ∞.£.-∞›·˜ ΔÚ. . . . . . .1-0 (15’ ÂÓ. °. ª·ÏÏÈ·Úfi˜) ∞¶√μ-∞fiÏÏˆÓ ∫Ú. . . . . . . . . . 1-0 (44’ ΔÛÔÏ¿ÎÔ˜) ƒÂfi: °∞™ ™ËÈ¿‰Ô˜

§π√¡-ª¶∞°∂ƒ¡ ∞°ø¡π∑√¡Δ∞π ∞¶√æ∂ ™Δ√ “∑∂ƒ§∞¡” °π∞ Δ∞ ∏ªπΔ∂§π∫∞ Δ√À Δ™∞ª¶π√¡™ §π°∫

μÁ·›ÓÂÈ ÙÔ ÚÒÙÔ ÂÈÛÈÙ‹ÚÈÔ ÙÔ˘ ÙÂÏÈÎÔ‡ Δ Ô ÚÒÙÔ ÂÈÛÈÙ‹ÚÈÔ ÁÈ· ÙÔÓ ÙÂÏÈÎfi ÙÔ˘ ΔÛ¿ÌÈÔÓ˜ §ÈÁÎ Ô˘ ı· ‰ÈÂÍ·¯ı› ÛÙȘ 22 ª·˝Ô˘ ÛÙÔ “™·ÓÙÈ¿ÁÎÔ ªÂÚÓ·Ì¤Ô˘” , “ÛÊÚ·Á›˙ÂÙ·È” Û‹ÌÂÚ· ÙÔ ‚Ú¿‰˘. ∏ §ÈfiÓ ˘Ô‰¤¯ÂÙ·È ÛÙÔ “∑ÂÚÏ¿Ó” ÙËÓ ª¿ÁÂÚÓ ªÔÓ¿¯Ô˘ (21:45 ª∂GA) ÛÙËÓ Ú‚¿Ó˜ ÙÔ˘ 1-0 ˘¤Ú ÙˆÓ μ·˘·ÚÒÓ ·fi ÙÔ ÚÒÙÔ ·È¯Ó›‰È ÛÙËÓ °ÂÚÌ·Ó›·.

√È °¿ÏÏÔÈ ı· ÂȉÈÒÍÔ˘Ó ÙËÓ ·Ó·ÙÚÔ‹ ÁÈ· Ó· ·ÓËÁ˘Ú›ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÚfiÎÚÈÛË ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· ÙÔ˘˜ Û ÙÂÏÈÎfi Ù˘ ÎÔÚ˘Ê·›·˜ ‰È·Û˘ÏÏÔÁÈ-

΋˜ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛ˘. ∞fi ÙËÓ ¿ÏÏË ÏÂ˘Ú¿ ÔÈ °ÂÚÌ·ÓÔ› ı· ÚÔÛ·ı‹ÛÔ˘Ó Ó· ‚ÚÂıÔ‡Ó Í·Ó¿ Û ¤Ó· ÙÂÏÈÎfi ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÌÂÙ¿ ÙÔ 2001. ΔÔ ÁÎÔÏ ÙÔ˘ ÕÚÈÂÓ ƒfiÌÂÓ ÛÙÔ ÚÒÙÔ ·È¯Ó›‰È ¤‰ˆÛ ¤Ó· ÂÏ·ÊÚ‡ ÚÔ‚¿‰ÈÛÌ· ÛÙËÓ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ §Ô˘›˜ º·Ó °Î¿·Ï, ·ÏÏ¿ ÙÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ÙÔ˘ ∫ÏÔÓÙ ¶È¤Ï ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È ÈÛ¯˘Úfi ÛÙËÓ ¤‰Ú· ÙÔ˘ Î·È Â˘ÂÏÈÛÙ› fiÙÈ ı· ·Ó·ÙÚ¤„ÂÈ Ù· ÂȘ ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘ ‰Â‰Ô̤ӷ. ∏ §ÈfiÓ Ì¿ÏÈÛÙ· ‰ÂÓ ·ÁˆÓ›ÛÙËΠÙÔ ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ ÛÙÔ Á·ÏÏÈÎfi ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ÁÈ· Ó· ÚÔÂÙÔÈÌ·ÛÙ› ηχÙÂÚ· ÁÈ· ÙÔÓ ·ÁÒÓ· Ù˘ ΔÚ›Ù˘. ™ÙÔ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ̤ÚÔ˜ Ô Ù¯ÓÈÎfi˜ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ‰ÂÓ ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÈ ÙÔÓ ΔÔ˘Ï·Ï¿Ó, Ô˘ ·Ô‚Ï‹ıËΠÛÙËÓ ÚÒÙË ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË ÂÓÒ ·Ú¿ÏÏËÏ· ı· ·Ô˘ÛÈ¿ÛÂÈ Î·È Ô ÙÚ·˘Ì·Ù›·˜ ªÔ-

ÓṲ̀Ú. ™ÙËÓ ·ÓÙ›ÂÚ· fi¯ıË ÔÈ μ·˘·ÚÔ› ı· ·Ú·Ù·¯ÙÔ‡Ó Â›Û˘ Ì ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ·Ô˘Û›Â˜. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÂÎÙfi˜ Ï¿ÓˆÓ Â›Ó·È Ô ƒÈÌÂÚ› Ô˘ ·Ô‚Ï‹ıËΠÛÙÔÓ ÚÒÙÔ ·ÁÒÓ·, ÙÈ̈ÚË̤ÓÔ˜ Â›Ó·È Ô ¶Ú¿ÓÈÙ˜, ÂÓÒ ÛÙËÓ Ï›ÛÙ· ÙÚ·˘Ì·ÙÈÒÓ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÔÈ ÙÚ·˘Ì·Ù›Â˜ ¡ÙÂÌÈΤÏȘ Î·È μ·Ó ªÔ‡ÈÙÂÓ, Ô˘ ıˆÚÔ‡ÓÙ·È ·ÌÊ›‚ÔÏÔÈ. Δ¤ÏÔ˜ ·ÌÊ›‚ÔÏË Â›Ó·È Ë Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘ Δ›ÌÔÛÙÛÔ˘Î. ¢È·ÈÙËÙ‹˜ ÙÔ˘ ·ÁÒÓ· ı· Â›Ó·È Ô ∂Ï‚ÂÙfi˜ ª¿ÛÈÌÔ ªÔ˘˙¿Î·. ∏ §ÈfiÓ ÌÂÙÚ¿ÂÈ ÙÚÂȘ ӛΘ ÛÙ· ÈÛ¿ÚÈıÌ· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ·È¯Ó›‰È· Ù˘, ÂÓÒ Ë ª¿ÁÂÚÓ ÁÓÒÚÈÛ ÙËÓ ‹ÙÙ· Î·È ÛÙÔ˘˜ ‰‡Ô ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˘˜ ÂÎÙfi˜ ¤‰Ú·˜ ·ÁÒÓ˜ Ù˘ ÛÙÔ ΔÛ¿ÌÈÔÓ˜ §ÈÁÎ. ¶ÚÈÓ ·fi ÙËÓ ÎfiÓÙÚ· ÙÔ˘˜ ÛÙ· ËÌÈÙÂÏÈο ÙÔ˘

ÊÂÙÈÓÔ‡ ΔÛ¿ÌÈÔÓ˜ §ÈÁÎ, ÔÈ ‰‡Ô ÔÌ¿‰Â˜ ¤¯Ô˘Ó ·Ó·ÌÂÙÚËı› ¿ÏϘ ¤ÍÈ ÊÔÚ¤˜ Î·È Ô ·ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ Â›Ó·È ÌÔÈÚ·Ṳ̂ÓÔ˜ ηıÒ˜ ¤¯Ô˘Ó ·fi ‰‡Ô ӛΘ, ÂÓÒ ‰‡Ô ·È¯Ó›‰È· ¤ÏËÍ·Ó ÈÛfi·Ï·. ΔËÓ ÂÚ›Ô‰Ô 2008-2009 ÛÙË Ê¿ÛË ÙˆÓ ÔÌ›ÏˆÓ ÙÔ ·È¯Ó›‰È ÛÙÔ ªfiÓ·¯Ô ¤ÏËÍ ÈÛfi·ÏÔ(1-1) ÂÓÒ ÛÙÔ “∑ÂÚÏ¿Ó” Ë ª¿ÁÂÚÓ ªÔÓ¿¯Ô˘ ›¯Â ÂÈÎÚ·Ù‹ÛÂÈ Ì 3-2. ΔË ÛÂ˙fiÓ 2003-2004 ÛÙË Ê¿ÛË ÙˆÓ ÔÌ›ÏˆÓ ÙÔ ·È¯Ó›‰È ÛÙÔ “∑ÂÚÏ¿Ó” ‰ÂÓ ·Ó¤‰ÂÈÍ ÓÈÎËÙ‹ (1-1), ÂÓÒ ÛÙÔ ªfiÓ·¯Ô Ë §ÈfiÓ Ó›ÎËÛ Ì 2-1 ÙÔ˘˜ μ·˘·ÚÔ‡˜. ∏ ÚÒÙË ÙÔ˘˜ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË ‹Ù·Ó ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô 2000-2001 ÛÙË ‰Â‡ÙÂÚË Ê¿ÛË ÙˆÓ Ơ̂ψÓ. ∏ ª¿ÁÂÚÓ Ó›ÎËÛ Ì 1-0 ÛÙÔ ªfiÓ·¯Ô, ÂÓÒ ÛÙË °·ÏÏ›· Ë §ÈfiÓ ÂÈÎÚ¿ÙËÛ Ì 3-0.


23

TƒπΔ∏ 27 A¶ƒπ§π√À 2010

∞2 ¶√§√

∞¡∞ª∂™∞ ™Δ∞ À¶√¶Δ∞ ¶∞πáπ¢π∞ ∫∞π ¶∂¡Δ∂ Δ√À √§Àª¶π∞∫√À μ.

“£‡ÂÏÏ·”ÛÙÔ Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ ·fi ÙȘ ηٷÁÁÂϛ˜ ¶Ï‡ÚË ¢È·ÁfiÚ·˜-∫·ÏÏÈı¤· 0-0 7/3/09 (ÂÏ·ÊÚÒ˜ ‡ÔÙÔ˜) ∫·‚¿Ï·-∞ÁÚ. ∞ÛÙ¤Ú·˜ 4-1 14/3/09 (¿ÎÚˆ˜ ‰ÈÂÊı·Ṳ́ÓÔ˜) πˆÓÈÎfi˜-∞ÙÚfiÌËÙÔ˜ 0-1 23/3/09 (‡ÔÙÔ˜) ∫·‚¿Ï·-∏Ï˘ÛÈ·Îfi˜ 2-0 29/3/09 (ÂÏ·ÊÚÒ˜ ‡ÔÙÔ˜) ∏Ï˘ÛÈ·Îfi˜-∂ıÓÈÎfi˜ 3-2 6/4/09 (ÂÏ·ÊÚÒ˜ ‡ÔÙÔ˜) ∫¤Ú΢ڷ-∫·ÛÙÔÚÈ¿ 1-2 12/4/09 (‰ÈÂÊı·Ṳ́ÓÔ˜) πˆÓÈÎfi˜-¢È·ÁfiÚ·˜ 1-0 12/4/09 (ÂÏ·ÊÚÒ˜ ‡ÔÙÔ˜) ∫·‚¿Ï·-¶∞™ °È¿ÓÓÈÓ· 2-1 13/4/09 (ÂÏ·ÊÚÒ˜ ‡ÔÙÔ˜) ∏Ï˘ÛÈ·Îfi˜-∞ÁÚÔÙÈÎfi˜ ∞ÛÙ¤Ú·˜ 27/4/09 (‰ÈÂÊı·Ṳ́ÓÔ˜) ∞Ó·Á¤ÓÓËÛË ∫·Ú‰›ÙÛ·˜-∫·‚¿Ï· 3-0 04/5/09 (ÂÏ·ÊÚÒ˜ ‡ÔÙÔ˜) √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μ.-∏Ï˘ÛÈ·Îfi˜ 0-1 04/5/09 (‰ÈÂÊı·Ṳ́ÓÔ˜)

‡Ô Ì·Ù˜ Ù˘ ™Ô‡ÂÚ §›Áη˜, ÙÚ›· ÙÔ˘ ∫˘¤ÏÏÔ˘, ·ÏÏ¿ Î·È 22 Ù˘ μ’ ∂ıÓÈ΋˜, Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙ› ·fi ÙËÓ √À∂º∞ ·fi ‡ÔÙ· ̤¯ÚÈ Î·È ‰ÈÂÊı·Ṳ́ӷ, ·ÔÎ¿Ï˘„ ‰ËÌfiÛÈ· ÛÙÔ ∫ÔÈÓÔ‚Ô‡ÏÈÔ Ô ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ÙÔ˘ §∞√™, ∞ı. ¶Ï‡Ú˘. ªÂٷ͇ ÙˆÓ ‡ÔÙˆÓ ·ÁÒÓˆÓ Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È Î·È ¤ÓÙ ·ÁÒÓ˜ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘.

¢

∞Ó¿ÌÂÛ¿ ÙÔ˘˜ ͯˆÚ›˙Ô˘Ó ÔÈ ·ÁÒÓ˜ ¶·ÓıÚ·ÎÈÎfi˜-¶∞™ °È¿ÓÓÈÓ· (1-2 ÛÙȘ 10/1) Î·È ¶·ÓıÚ·ÎÈÎfi˜-¶·ÓÈÒÓÈÔ˜ (0-1 ÛÙȘ 10/3) ÁÈ· ÙË ™Ô‡ÂÚ §›Áη, ·ÏÏ¿ Î·È ÔÈ Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂȘ ¶·Ó·ÚÁÂÈ·Îfi˜-√Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘ (0-4 ÛÙȘ 30/8), ∞ÁÚÔÙÈÎfi˜ ∞ÛÙ¤Ú·˜-∫·‚¿Ï· (0-3 ÛÙȘ 28/10) Î·È ∫·ÏÏÈı¤·-¶·ÓıÚ·ÎÈÎfi˜ (1-0 ÛÙȘ 28/10) ÁÈ· ÙÔ ∫‡ÂÏÏÔ, ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ Ô ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ÙÔ˘ §∞√™ ‹Ú ÙËÓ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· Ó· ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂÈ Î·È ·fi ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÛÙ· Ú·ÎÙÈο Ù˘ μÔ˘Ï‹˜ ‰ËÌÔÛÈÔÔÈ‹ıËηÓ. “¢ÂÓ ı¤ÏÔ˘Ì ӷ ·Ê‹ÛÔ˘Ì ÛÎȤ˜ ÁÈ· Ú¿ÁÌ·Ù· ‰ËÌÔÛ›Ô˘ Û˘ÌʤÚÔÓÙÔ˜. ∂›Ì·ÛÙ ˘‡ı˘ÓË Î˘‚¤ÚÓËÛË, ˘¿Ú¯ÂÈ ÙÔ ÙÂÎÌ‹ÚÈÔ ·ıˆfiÙËÙ·˜ Î·È ÔÙȉ‹ÔÙ ¿ÏÏÔ Â›Ó·È ·Ó‡ı˘ÓÔ. ¢ÂÓ ÛÙ‹ÓÔ˘Ì Ϸ˚ο ‰ÈηÛÙ‹ÚÈ· ‰Ò. ∏ ÛÙ¿ÛË Ì·˜ ‚·Û›˙ÂÙ·È Û ÙÚ›· ‚·ÛÈο ÛËÌ›·, ÛÙÔ Û‚·ÛÌfi ÙˆÓ ÚÔÛˆÈÎÒÓ ‰Â‰Ô̤ӈÓ, ÛÙÔ ÙÂÎÌ‹ÚÈÔ Ù˘ ·ıˆfiÙËÙ·˜ Î·È ÛÙÔ Û‚·ÛÌfi Ù˘ ÚÔ·Ó¿ÎÚÈÛ˘” , ‰‹ÏˆÛÂ Ë ˘Ê˘Ô˘ÚÁfi˜ ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡, ÕÓÙ˙ÂÏ· °ÎÂÚ¤ÎÔ˘, Ë ÔÔ›· ÚÔ·Ó‹ÁÁÂÈÏ fiÙÈ ı· ·ÏÏ¿ÍÂÈ Ô ÓfiÌÔ˜ Î·È ϤÔÓ

μ’ ∂ıÓÈ΋ 2009-10

ı· Â›Ó·È Î·ÎÔ˘ÚÁËÌ·ÙÈ΋ Ú¿ÍË Ë Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Û ÛÙË̤ӷ ·È¯Ó›‰È·. √ ∞ı. ¶Ï‡Ú˘ ÈÛ¯˘Ú›ÛÙËΠˆ˜ Û fiϘ ÙȘ ¿ÏϘ ¯ÒÚ˜ Ù· ‡ÔÙ· Ì·Ù˜ ‰ÂÓ ÎÚ·ÙÔ‡ÓÙ·È Ì˘ÛÙÈο, ·ÏÏ¿ ·Ó·ÎÔÈÓÒÓÔÓÙ·È, Î·È ÁÈ· ÙÔ ÏfiÁÔ ·˘Ùfi Â¤ÏÂÍ ӷ ‰ËÌÔÛÈÔÔÈ‹ÛÂÈ ÔÈ· ›ӷÈ. ∞Ó·Ï˘ÙÈο Ë Ï›ÛÙ· Ì ٷ ‡ÔÙ· Ì·Ù˜:

∫‡ÂÏÏÔ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ 2009-10

™Ô‡ÂÚ §›Áη 2009-10

μ’ ∂ıÓÈ΋ 2008-09

¶·ÓıÚ·ÎÈÎfi˜-¶∞™ °È¿ÓÓÈÓ· 1-2 10/1/10 (ÂÏ·ÊÚÒ˜ ‡ÔÙÔ˜) ¶·ÓıÚ·ÎÈÎfi˜-¶·ÓÈÒÓÈÔ˜ 0-1 14/3/10 (ÂÏ·ÊÚÒ˜ ‡ÔÙÔ˜)

¢È·ÁfiÚ·˜-∂ıÓÈÎfi˜ 2-2 01/02/09 (‰ÈÂÊı·Ṳ́ÓÔ˜) √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μ.-∞ÙÚfiÌËÙÔ˜ 1-1 02/02/09 (‡ÔÙÔ˜)

¶·Ó·ÚÁÂÈ·Îfi˜-√Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μ. 0-4 30/8/09 (ÂÏ·ÊÚÒ˜ ‡ÔÙÔ˜) ∞ÚÁÔÙÈÎfi˜ ∞Ù¤Ú·˜ ∫·‚¿Ï· 0-3 28/10/09 (‡ÔÙÔ˜) ∫·ÏÏÈı¤·-¶·ÓıÚ·ÎÈÎfi˜ 1-0 28/10/09 (ÛÔ‚·Ú¿ ‡ÔÙÔ˜)

∂ıÓ. ∞ÛÙ¤Ú·˜-¶ÈÂÚÈÎfi˜ 1-2 15/11/09 (ÛÔ‚·Ú¿ ‡ÔÙÔ˜) ∂ıÓÈÎfi˜-∫·Ï·Ì¿Ù· 1-0 16/11/09 (‰ÈÂÊı·Ṳ́ÓÔ˜) √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μ.-∂ıÓÈÎfi˜ 2-0 15/1/10 (ÛÔ‚·Ú¿ ‡ÔÙÔ˜) ¢È·ÁfiÚ·˜-∂ıÓ. ∞ÛÙ¤Ú·˜ 3-1 17/1/10 (ÛÔ‚·Ú¿ ‡ÔÙÔ˜) ∏ÏÈÔ‡ÔÏË-¢fiÍ· ¢Ú¿Ì·˜ 1-1 24/1/10 (‰ÈÂÊı·Ṳ́ÓÔ˜) ∏ÏÈÔ‡ÔÏË-√Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μ. 1-3 6/2/10 (ÛÔ‚·Ú¿ ‡ÔÙÔ˜) ¢fiÍ· ¢Ú.-∫·Ï·Ì¿Ù· 3-1 27/2/10 (ÛÔ‚·Ú¿ ‡ÔÙÔ˜) ¢È·ÁfiÚ·˜-∂ıÓÈÎfi˜ 0-2 7/3/10 (ÛÔ‚·Ú¿ ‡ÔÙÔ˜) ∂ıÓ. ∞ÛÙ¤Ú·˜-∏ÏÈÔ‡ÔÏË 0-1 14/3/10 (ÂÏ·ÊÚÒ˜ ‡ÔÙÔ˜)

∏ ¡π∫∏ ™À¡∂Δƒπæ∂ 80-63 Δ∏¡ E¢∂™™∞, ∂¡ø ∏ ª∂Δ∞ª√ƒºø™∏ ∫∂ƒ¢π™∂ 96-84 Δ√¡ §∞™™∞¡∏

¡ÈÒıÂÈ ...ÌÔÓ·ÍÈ¿ ÛÙËÓ ÙÚ›ÙË ı¤ÛË Δ Ë ...ÌÔÓ·ÍÈ¿ Ù˘ ÙÚ›Ù˘ ı¤Û˘ ·ÔÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ϤÔÓ Ë ¡›ÎË ÛÙÔÓ 1Ô fiÌÈÏÔ ÙÔ˘ μÔÚÚ¿ ÛÙË °’ ∂ıÓÈ΋ Ì¿ÛÎÂÙ, ÌÂÙ¿ ÙËÓ ¿ÓÂÙË ÂÈÙ˘¯›· Ù˘ Ì 80-63 Â› Ù˘ Œ‰ÂÛÛ·˜ ÛÙË ¡. πˆÓ›·˜. ∂›Û˘ ÁÈ· ÙËÓ 24Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ Ë ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË ÂÈÎÚ¿ÙËÛ Ì 96-84 ÙÔ˘ §·ÛÛ¿ÓË ÛÙËÓ ∫Ô˙¿ÓË.

ƒÂÔÚÙ¿˙: μ∞™π§∏™ ∫ƒπ™π§∞™

¡›ÎË-Œ‰ÂÛÛ· 80-63 Èڛ˜ Ó· Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂÈ È‰È·›ÙÂÚ˜ ‰˘ÛÎÔϛ˜ Ë ¡›ÎË ÍÂ¤Ú·Û ÙÔ ÂÌfi‰ÈÔ Ù˘ Œ‰ÂÛÛ·˜ ÛÙÔ ÎÏÂÈÛÙfi Á˘ÌÓ·ÛÙ‹ÚÈÔ Ù˘ ¡. πˆÓ›·˜. ΔÔ ÙÂÏÈÎfi 80-63 ˘¤Ú Ù˘ ·ÓÙÈηÙÔÙÚ›˙ÂÈ ÙË ‰È·ÊÔÚ¿ ‰˘Ó·ÌÈÎfiÙËÙ·˜ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ˘˜ ‰‡Ô “ÌÔÓÔÌ¿¯Ô˘˜”. √È “Ú¿ÛÈÓÔÈ” ÌfiÓÔ ÛÙÔ ÚÒÙÔ ‰ÂοÏÂÙÔ ÚÔ¤‚·Ï·Ó ÛıÂÓ·Ú‹ ·ÓÙ›ÛÙ·ÛË, fiÙ·Ó ÚÔËÁ‹ıËÎ·Ó Ì 17-13. ∏ Û˘Ó¤¯ÂÈ· fï˜ ·Ó‹Î ÛÙËÓ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ ∞ÓÙÒÓË ª˘ÚÈÓÙ˙‹, Ë ÔÔ›· ¤‰ÂÈÍ ÙÔ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfi Ù˘ ÚfiÛˆÔ. ◊‰Ë ÛÙÔ ÚÒÙÔ ËÌ›¯ÚÔÓÔ Â›¯Â ·Ó·ÙÚ¤„ÂÈ ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË (39-29), ·ÏÔÔÈÒÓÙ·˜ Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· ÛÙËÓ Â·Ó¿ÏË„Ë. ∞Í›˙ÂÈ Ó· ÛËÌÂȈı› fiÙÈ ÛÙËÓ

ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÂÚ›Ô‰Ô Ë Ù¯ÓÈ΋ ËÁÂÛ›· ‚ڋΠÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÈ Î· Ù· Ó¤· ·È‰È¿ Ô˘ ›¯Â ÛÙË ‰È¿ıÂÛ‹ Ù˘, Ô˘ ¿ÊËÛ·Ó Ôχ ηϤ˜ ÂÓÙ˘ÒÛÂȘ. Δ· ‰ÂοÏÂÙ·: 13-17, 39-29 ËÌ›¯ÚÔÓÔ , 63-50, 80-63 ÙÂÏÈÎfi ¢È·ÈÙËÙ¤˜: ∫·Ú·Î·ÙÛ·Ó›‰Ë˜, ∂Ï¢ıÂÚÈ¿‰Ë˜ ¡π∫∏ (ª˘ÚÈÓÙ˙‹˜): √ÚÓÈıfiÔ˘ÏÔ˜ 10, ¶·Ô‡ÏÈ·˜ 5(1), ™·Ì·Ú¿˜ 9, ÃÚÈÛÙÔÌ¿ÓÔ˜ 2, ª·˘ÚÔÁÈ¿ÓÓ˘, ∫Ô˘Ù›Ó·˜ 13(2), ΔÛÒÏ˘ 18(6), ¶·ÙÛ‹˜, ∞ÁÎÚ‹˜, ™Ù¿ÌÔ˜ 4, ª. ∫·Ú·Ì·ÓÒÏ˘ 4, μÔÁÈ·Ù˙‹˜ 15(3) ∂¢∂™™∞(™Ù·˘ÚfiÔ˘ÏÔ˜): °Î¤Î·˜ 2, ™Ù·˘ÚÔ˘Ï¿Î˘ 18(2), ª·‡ÚÔ˜ 14, ΔÛ¿Ì˘ 4, °ÂˆÚÁÈ¿‰Ë˜ 11, ¡ÈÎÔÏ·˚‰Ë˜ 2, ¢Ô‰fiÔÏÔ˜ 12(1),

§·ÛÛ¿Ó˘ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË 84-96 ªfiÓÔ ÛÙÔ ÚÒÙÔ ËÌ›¯ÚÔÓÔ Ë ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙÔÓ §·ÛÛ¿ÓË. øÛÙfiÛÔ ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ΢ÚÈ¿Ú¯ËÛ ÛÙÔ ·ÚΤ Î·È ¤ÊÙ·Û ‰›Î·È· ÛÙËÓ ÙÂÏÈ΋ ÂÈÎÚ¿ÙËÛË Ì 96-84 ÛÙÔ ÎÏÂÈÛÙfi Á˘ÌÓ·ÛÙ‹ÚÈÔ Ù˘ ∫Ô˙¿Ó˘. ™ÙÔ ÚÒÙÔ Ì¤ÚÔ˜ ÔÈ “ÎÈÙÚÈÓfiÌ·˘ÚÔÈ” ›¯·Ó ˘„ËÏ¿ ÔÛÔÛÙ¿ ¢ÛÙÔ¯›·˜, ·ÏÏ¿ Ë ·‰˘Ó·Ì›· ÙÔ˘˜ ÛÙÔÓ ·Ì˘ÓÙÈÎfi ÙÔ̤· ¤‰ÈÓ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÛÙÔ˘˜ ÁË‰ԇ¯Ô˘˜ Ó· ‰È·ÙËÚÔ‡ÓÙ·È ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ ÛÎÔÚ. ΔÔ ÚÒÙÔ ËÌ›¯ÚÔÓÔ

ÔÏÔÎÏËÚÒıËΠ̠‰È·ÊÔÚ¿ ÌfiÏȘ ÂÓfi˜ ηϷıÈÔ‡ (47-49) ˘¤Ú Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÙÔ˘ °ÈÒÚÁÔ˘ μÏÈÒÚ·, ·ÏÏ¿ Ë ÌÂÙ¿ ÙÔ ÛÎËÓÈÎfi ¿ÏÏ·ÍÂ. ∏ ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË ¤‰ÂÈÍ fiÙÈ ‰ÂÓ ...·ÛÙÂȇÂÙ·È ÛÙÔ ÙÚ›ÙÔ ‰ÂοÏÂÙÔ, fiÔ˘ ·¤‰ˆÛ ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎfi Ì¿ÛÎÂÙ. ª¿ÏÈÛÙ· Û’ ·˘Ùfi ÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ· ÛËÌ›ˆÛ 29 fiÓÙÔ˘˜ ¤Ó·ÓÙÈ ÌfiÏȘ 13 ÙÔ˘ §·ÛÛ¿ÓË, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ÍÂʇÁÂÈ Ì 60-78. ∂Λ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ÎÚ›ıËΠÙÔ ·È¯Ó›‰È, Ì ÙÔÓ μÔÏÈÒÙË Ù¯ÓÈÎfi Ó· ‰›ÓÂÈ ¯ÚfiÓÔ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ·›ÎÙ˜ (Â·ÓÂÌÊ·Ó›ÛÙËÎÂ Ô ¡›ÎÔ˜ ΔÔÔ‡˙˘ ÌÂÙ¿ ·fi ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌfi) Î·È ÙÔ ÙÂÏÈÎfi ÛÎÔÚ Ó· Â›Ó·È 84-96. Δ· ‰ÂοÏÂÙ·:21-25, 47-49 ËÌ›¯ÚÔÓÔ, 60-78, 84-96 ÙÂÏÈÎfi ¢È·ÈÙËÙ¤˜: °È·ÌÔ˘˙‹˜-Δ·ÚÂÓ›‰Ë˜ §∞™™∞¡∏™(¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜): ¡.°ÎÈ·Ô‡Ú˘ 3(1), ∫·Ú·‰›ÛÔÁÏÔ˘ 4, £ÂÔ‰ˆÚfiÔ˘ÏÔ˜ 10, ∞ÏÂÍ›‰Ë˜ 4(1), ∫·Ï·Ìԇη˜ 52(8), ∫.°ÎÈ·Ô‡Ú˘ 2, ª·˘ÚÔÌ·Ù›‰Ë˜ 7(1), ∫ÒÙÛÔÁÏÔ˘ ª∂Δ∞ª√ƒºø™∏ (μÏÈÒÚ·˜¢¤ÏÏÈÔ˜): ∞.£ÂÔ¯¿Ú˘ 7(1), ∫·Ú·ÁÈÒÚÁÔ˜ 8(2), ΔÛ·Ú·˝Ï˘ 9, ™ÂṲ́Ù˘ 2, ¡Ù›Î·˜ 19(1), ΔÔÔ‡˙˘ 7, ∫·Ú·ÁÂÒÚÁÔ˜ 10(1), ™ÙÂÓfi˜, ÀÊ·ÓÙfiÔ˘ÏÔ˜ 1, ¢ÚÔÛfiÔ˘ÏÔ˜ 2, ¶·Ú·Û΢¿˜ 31.

Δ· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ¶ÚˆÙ¤·˜ °Ú.-∞›ÔÏÔ˜ ΔÚ. 63-77

§·ÛÛ¿Ó˘ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË . . . . . . . 84-96 μÂÏ‚ÂÓÙfi-ºÔ›ÓÈη˜ §. 74-76 ¡›ÎË-Œ‰ÂÛÛ· . . . . . . . . 80-63 °Ô˘Ì¤ÓÈÛÛ·-ÕÚÁÔ˜ √Ú. 67-75 ∞ÂÙfi˜ ∫ÈÏΛ˜-∞ÈÁÈÓÈ·Îfi˜ 63-67 º›ÏÈÔ˜ μÂÚ.-Ã∞¡£ 66-58

ÔÈ “΢·Ó¤Ú˘ıÚ˜” ˘Ô‚È‚¿ÛÙËÎ·Ó Ì·˙› Ì ÙÔÓ ∏Ú·ÎÏ‹, ÙÔÓ ∞›·ÓÙ· ∂˘fiÛÌÔ˘, ÙËÓ ∫ÔÌÔÙËÓ‹, ÙÔÓ ª.∞ϤͷӉÚÔ, ÙÔÓ ∞fiÏψӷ ∫·Ú‰›ÙÛ·˜ Î·È ÙÔÓ º›ÏÈÔ μ¤ÚÔÈ·˜. ∞ÓÙ›ıÂÙ· ÛÙËÓ ∞1 ·Ó¤‚ËÎÂ Ô ¶∞√∫.

∏ ‚·ıÌÔÏÔÁ›· (24Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋)

Δ· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù·

1. ∞›ÔÏÔ˜ ΔÚ. . . . . . . . . . . . .46 2. º›ÏÈÔ˜ μÂÚ. . . . . . . . .45 3. ¡›ÎË . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 4. ¶ÚˆÙ¤·˜ °Ú. . . . . . . . . . .39 5. ∞ÂÙfi˜ ∫ÈÏΛ˜ . . . . . . . . . . 39 6. ºÔ›ÓÈη˜ §. . . . . . . . . . . . 39 7. ∞ÈÁÈÓÈ·Îfi˜ . . . . . . . . . . . .38 8. Ã∞¡£ . . . . . . . . . . . . . . . 37 9. ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË . . . . . . . 36 10. ÕÚÁÔ˜ √Ú. . . . . . . . . . . . 33 11. Œ‰ÂÛÛ· . . . . . . . . . . . . . 30 12. μÂÏ‚ÂÓÙfi . . . . . . . . . . . .29 13. §·ÛÛ¿Ó˘ . . . . . . . . . . . 28 14. °Ô˘Ì¤ÓÈÛÛ· . . . . . . . . . .25

™ÙË 13Ë ı¤ÛË Ë ∞Ó¿ÏË„Ë ™ÙË 13Ë ı¤ÛË ÙÔ˘ ‚ÔÚ›Ԣ ÔÌ›ÏÔ˘ Ù˘ ∞2 Á˘Ó·ÈÎÒÓ Î·ÙÂÙ¿ÁË Ë ∞Ó¿ÏË„Ë ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜. ™ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ÔÈ “΢·Ó¤Ú˘ıÚ˜” ‰ÂÓ ¤·ÈÍ·Ó, ·ÏÏ¿ ‹Ú·Ó ÙÔ ÚÔ˙ ʇÏÏÔ ÛÙ· “¯·ÚÙÈ¿” Ì 20-0 ¯ˆÚ›˜ ·ÁÒÓ·, ·ÊÔ‡ Ô ª. ∞ϤͷӉÚÔ˜ ‰ÂÓ ‹Úı ÛÙÔ μfiÏÔ ÁÈ· ÙÔ ·È¯Ó›‰È. ¶·Ú¿ ÙËÓ Î·Ù¿ÎÙËÛË Ù˘ ‰Â‡ÙÂÚ˘ ӛ΢ ÛÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ·

¶˘Ï·›·-¶·Ó·ıÏËÙÈÎfi˜ 50-59 ΔÈÙ¿Ó˜ ¢Ú..-∏Ú·ÎÏ‹˜ .81-57 ∞Ú›ˆÓ ¶ÙÔÏ.º›ÏÈÔ˜ μÂÚ. . . . . . . .75-45 ∞√ ™ÂÚÚÒÓ-¶∞√∫ . . .63-85 ∞›·˜ ∂˘fiÛÌÔ˘∞fiÏÏˆÓ ∫·Ú‰. . . . . . .73-51 ƒ‡ÛÈÔ-∫ÔÌÔÙËÓ‹ 60-63 ·Ú. ∞Ó¿ÏË„Ë-ª. ∞ϤͷӉÚÔ˜ 20-0 ·.·.

∏ ‚·ıÌÔÏÔÁ›· (ÙÂÏÈ΋) 1. ¶∞√∫ . . . . . . . . . . . . . . .50 2. ¶·Ó·ıÏËÙÈÎfi˜ . . . . . . . . 47 3. ΔÈÙ¿Ó˜ ¢Ú. . . . . . . . . . . . 46 4. ∞√ ™ÂÚÚÒÓ . . . . . . . . . . . 44 5. ∞Ú›ˆÓ ¶ÙÔÏ. . . . . . . . . . .44 6. ƒ‡ÛÈÔ . . . . . . . . . . . . . . . . 43 7. ¶˘Ï·›· . . . . . . . . . . . . . . .41 8. ∏Ú·ÎÏ‹˜ . . . . . . . . . . . . .37 9. ∞›·˜ ∂˘fiÛÌÔ˘ . . . . . . . . .37 10. ∫ÔÌÔÙËÓ‹ . . . . . . . . . . .37 11. ª.∞ϤͷӉÚÔ˜ . . . . . . .33 12. ∞fiÏÏˆÓ ∫·Ú‰. . . . . . .31 13. ∞Ó¿ÏË„Ë 2 . . . . . . . . . . . .8 14. º›ÏÈÔ˜ μÂÚ. . . . . . . . .27 * √ ª. ∞ϤͷӉÚÔ˜ ¤¯ÂÈ ¤Ó·Ó ÌˉÂÓÈÛÌfi.

™Ô˘‰·›· Ó›ÎË ÙÔ˘ √.À.∫.μ. ªÂÁ¿ÏË Ó›ÎË ÛËÌ›ˆÛÂ Ô √.À.∫.μ. ÁÈ· ÙËÓ 13Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ Ù˘ ∞2 fiÏÔ ·Ó‰ÚÒÓ ÎÂÚ‰›˙ÔÓÙ·˜ Ì 9-6 ÙÔÓ ÈÛ¯˘Úfi ∏Ú·ÎÏ‹ ÛÙÔ ÎÔÏ˘Ì‚ËÙ‹ÚÈÔ “π. ∑ËÚÁ¿ÓÔ˜” . ∞ÓÙ›ıÂÙ· ÙËÓ ‹ÙÙ· ÁÓÒÚÈÛÂ Ô ¡√μ∞ ÛÙËÓ “η˘Ù‹” ¤‰Ú· ÙÔ˘ √º∏ Ì 7-5. √ √.À.∫.μ. ¯ÚÂÈ¿ÛÙËΠӷ ˘ÂÚ‚¿ÏÏÂÈ ÙÔÓ Â·˘Ùfi ÙÔ˘ ÁÈ· Ó· ηٷ‚¿ÏÏÂÈ ÙÔÓ ∏Ú·ÎÏ‹. ∏ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ ∑·Ê›ÚË ª·ÚÈÓ¿ÁË ‚Ú¤ıËΠ›Ûˆ Ì 3-6 ÛÙ· ̤۷ ÙÔ˘ ÙÚ›ÙÔ˘ ÔÎٷϤÙÔ˘, ·ÏÏ¿ ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ηÙfiÚıˆÛ ӷ ·Ó·ÙÚ¤„ÂÈ ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Î·È Ì ÂÓÙ˘ˆÛÈ·Îfi ÛÂÚ› 6-0 ‹Ú ÙË Ó›ÎË Ì 9-6. Δ· ÔÎÙ¿ÏÂÙ·: 1-3, 1-0, 2-3, 5-0. √.À.∫.μ. (∑. ª·ÚÈÓ¿Á˘): ΔÔ˘ÚÈfiÁÏÔ˘, μ·Ì‚Ô˘Ó¿Î˘, °Ï‡Î·˜, °Ú·Ì̤ÓÔ˜, ∫Ô˘˙¤Ï˘ 1, ¡ÈÎÔϤÚ˘, ª¿ÚÎÔ˘, ∂˘·ÁÁÂÏfi˜ 1, πˆ·ÓÓ›‰Ë˜, °ÂˆÚÁ·ÎfiÔ˘ÏÔ˜ 3, ∫Ô˘ÚÙ›‰Ë˜ 4, ∫·ÚηÏÈ¿Ó˘, ¶·ÏÏËοÚ˘, ª·Ú·ÛÏ‹˜, ªÂÓfiÔ˘ÏÔ˜. ∏ƒ∞∫§∏™ (ª›ÚÔ‚ÈÙ˜): ∫¯·ÁÈ¿˜, ∞ÚÒÓ˘ 1, ¶··¯Ú‹ÛÙÔ˘, μÔÁÈ·Ù˙fiÁÏÔ˘, °Î·ÁηÛÔ‡Ï˘ 1, ∞ÏÈ·Ô‡ÏÈÔ˜ 1, ∫Ô˘Ó¤Ï·˜, ΔÛÈÒÏ˘, ∫ÔÚ›ÙÛ·˜ 1, Δ·¯È¿Ô˜, ∫·Ú›Î·˜ 1, μ·¯·Ú¤Ï˘ 1, º¿ÚÛ·Ú˘, ∑·ÚηÙ˙¿˜, ∫·Ú·ÁÈ·ÓÓ›‰Ë˜. ™ÙÔ ∏Ú¿ÎÏÂÈÔ Ô ¡√μ∞ ›¯Â Ôχ ηϋ ·ÚÔ˘Û›·, ·ÏÏ¿ ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ “χÁÈÛ” ·fi ÙÔÓ ‰˘Ó·Ùfi √º∏ Ì 7-5. √È ·›ÎÙ˜ ÙÔ˘ ™ˆÙ‹ÚË ∑Ô˘ÌÔ˘ÏÈ¿ ¤Î·Ó·Ó ηÎfi ÍÂΛÓËÌ· ¯¿ÓÔÓÙ·˜ Ì 4-1, ·ÏÏ¿ ηٿÊÂÚ ӷ ʤÚÂÈ ÙÔ Ì·Ù˜ ÛÙ· ›ÛÈ· (4-4). ΔÔ Ì·Ù˜ ¤ÁÈÓ ÓÙ¤ÚÌÈ Î·È ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÔÈ ∫ÚËÙÈÎÔ› ÂÈ‚Ï‹ıËÎ·Ó Ì 75. Δ· ÔÎÙ¿ÏÂÙ·: 1-0, 1-1, 2-1, 3-3. √º∏ (™·ÁÔ˘Ï¿Î˘): ΔÛ·‚ÔÏ¿Î˘, ÃÚÈÛÙÔÊ›‰Ë˜ 1, μ·Ú‰¿Î˘, ™ÂÓÂÙ¿Î˘, μ·ÛÈÏ¿Î˘, °ÂˆÚÁfiÔ˘ÏÔ˜, ∫·¿ÓÔ˜, °È·ÓÓ¿Î˘ 1, §ÂÓÙ·Ú¿Î˘, ºÚ¿ÁÎÔ˜ 1, °ÈÁÔ˘ÚÙ¿Î˘ 3, °ÎÈ¿Ù·˜ 1, ∞Ó‰Ú·‰¿Î˘, ªÂÏ·ÌÈ·Ó¿Î˘, ¶ÈÛÛ¿˜. ¡√μ∞ (™. ∑Ô˘ÌÔ˘ÏÈ¿˜): ¶ˆÏÔÁÂÒÚÁ˘, §¤ÙÛÈÔ˜, ∫·Ú·Ì¿Ó˘, ∞ıÔ˘Û¿Î˘, ª·ÚȈٿ΢ 1, ÷Ͽ˜ 1, ÷Ù˙ËȈ¿ÓÓÔ˘, ¶·‡ÏÔ˘, ªÂÚÎÔ˘ÚÈ¿‰Ë˜ 1, ∫. ∑Ô˘ÌÔ˘ÏÈ¿˜ 1, º·ÛÔ˘Ï¿˜ 1, ¢. ª·ÁÎÈÒÚ˘, ∫·Ú‡‰·˜.

Δ· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ¡.√. ™‡ÚÔ˘-∫¤Ú΢ڷ . . . . . . . . . 6-12 √.À.∫.μ.-∏Ú·ÎÏ‹˜ . . . . . . . . . . . . . 9-6 √º∏-¡√μ∞ . . . . . . . . . . . . . . . . . 7-5 ∂ıÓÈÎfi˜-¶ÂÚÈÛÙ¤ÚÈ . . . . . . . . . . .17-6 ∫·Ï·Ì¿ÎÈ-°Ï˘Ê¿‰· . . . . . . . . . .14-7 ∏Ï˘ÛÈ·Îfi˜-ΔÚ›ÙˆÓ . . . . . . . . . . . .6-4

∏ ‚·ıÌÔÏÔÁ›· (Û 13 ·ÁÒÓ˜) 1. ∂ıÓÈÎfi˜ . . . . . . . . .149-52 2. ∫·Ï·Ì¿ÎÈ . . . . . .156-100 3. ∏Ú·ÎÏ‹˜ . . . . . . .140-114 4. √º∏ . . . . . . . . . .102-113 5. ¶ÂÚÈÛÙ¤ÚÈ . . . . . .126-119 6. ΔÚ›ÙˆÓ . . . . . . . . . . . 84-88 7. √.À.∫.μ. . . . . . . . .100-114 8. ∏Ï˘ÛÈ·Îfi˜ . . . . . .77-105 9. ∫¤Ú΢ڷ . . . . . . .100-113 10. ¡√μ∞ . . . . . . . . .79-116 11. °Ï˘Ê¿‰· . . . . . . . 85-111 12. ¡.√. ™‡ÚÔ˘ . . . . 74-127

. . . . 26 . . . .22 . . . . 17 . . . . 16 . . . .13 . . . .13 . . . . 12 . . . .11 .....9 . . . . .8 .....7 .....2

Ã∞¡Δª¶√§

Œ¯·ÛÂ Ô ∫¤ÓÙ·˘ÚÔ˜ ™Â ·ÁÒÓ· Ì·Ú¿˙ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÚˆÙ·ıÏËÙÒÓ ∞’ ΔÔÈ΋˜ ∞Ó‰ÚÒÓ ÙˆÓ ∂ÓÒÛÂˆÓ ∫ÂÓÙÚÈ΋˜ ∂ÏÏ¿‰·˜ Î·È ∫ÂÓÙÚÈ΋˜ ª·Î‰ÔÓ›·˜, Û˘Ó·ÓÙ‹ıËÎ·Ó ÛÙËÓ ∫·ÙÂÚ›ÓË Ô ∫¤ÓÙ·˘ÚÔ˜ ∞ÁÚÈ¿˜ Î·È Ô ª›ÏˆÓ °È·ÓÓÈÙÛÒÓ. ΔÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· Ù˘ ∞ÁÚÈ¿˜ η٤‚·Ï ÌÂÁ¿ÏË ÚÔÛ¿ıÂÈ·, ·ÏÏ¿ ÙÂÏÈο ¤¯·Û Ì 28-26. ΔÒÚ· ÙÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ÙˆÓ °È·ÓÓÈÙÛÒÓ ı· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ ÙËÓ ÚˆÙ·ıÏ‹ÙÚÈ· Ù˘ ŒÓˆÛ˘ ¢˘ÙÈ΋˜ ª·Î‰ÔÓ›·˜. ∫∂¡Δ∞Àƒ√™ (ΔÛÈ¿·˜): μ·Ïη̤Ï˘, ∫·ÙÛ›Ó·˜, ∫·ÔÙ¿˜ 3, ¶·Ó¿ÁÔ˜ 3, ¶·ÓÙÂÏ‹˜ 13, ∞‰¿Ì 2, ∞Ó·ÛÙ·Û›Ô˘, ºÈÏ›Ô˘ 1, ∫¿‚Ô˘Ú·˜, ∫·Ú·Ó¿ÛÈÔ˜ 1, ºÔ˘ÚÏ‹˜, ™ÎÂÙfiÔ˘ÏÔ˜ 3, ∞ÚÎÔ˘‰¤·˜.


24

TƒπΔ∏ 27 A¶ƒπ§π√À 2010

°’ ∂£¡π∫∏

¡›Î˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÙÚÂȘ ÚˆÙÔfiÚÔ˘˜ ª∂ ӛΘ ÚÔ¯ÒÚËÛ·Ó Î·È ÔÈ ÙÚÂȘ ÚˆÙÔfiÚÔÈ ÙÔ˘ ‚ÔÚ›Ԣ ÔÌ›ÏÔ˘ Ù˘ °’ ∂ıÓÈ΋˜ ηÙËÁÔÚ›·˜ (∂·ÓÔÌ‹, μ¤ÚÔÈ· Î·È ΔڛηϷ). ŒÙÛÈ ‰ÂÓ ÌÂÙ·‚Ï‹ıËÎÂ Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÛÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹, Ì ÙËÓ ∂·ÓÔÌ‹ Ó· Ô‰ËÁ› ÛÙ·ıÂÚ¿ ÙËÓ ÎÔ‡ÚÛ· ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜, ¤¯ÔÓÙ·˜ ÌÈ· ‰È·ÊÔÚ¿ ÙÚÈÒÓ ‚·ıÌÒÓ ·fi ÙË 2Ë Ù˘ ηٿٷ͢ μ¤ÚÔÈ· Î·È Ù¤ÛÛÂÚȘ ·fi Ù· ΔڛηϷ Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó ÛÙË ‚·ıÌÔÏÔÁ›·. ∞ÓÙ›ıÂÙ·, Ô ∂ÔÚ‰·˚Îfi˜ ¤¯·Û ¤‰·ÊÔ˜ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ‹ÙÙ· Ô˘ ÁÓÒÚÈÛ ·fi ÙÔÓ ¶∞√¡∂ Ì 1-0. Δ· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Î·È ÔÈ ÛÎfiÚÂÚ Ù˘ 31˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ ÛÙÔÓ ‚fiÚÂÈÔ fiÌÈÏÔ ¤¯Ô˘Ó ˆ˜ ÂÍ‹˜: μÈÛ·ÏÙÈ·Îfi˜-√‰˘ÛÛ¤·˜ ∞Ó. 0-1 (12’ °·˚‰·ÚÙ˙‹˜) ¶∞√¡∂-∂ÔÚ‰·˚Îfi˜ . . . . . . . 1-0 (51’ §ÂÙÔηڇ‰Ë˜) ΔڛηϷ-ºˆÎÈÎfi˜ . . . . . . . . . 2-0 (5’ ∂ÓÔÎ, 30’ ª›ÓÁη˜) ∫Ô˙¿ÓË-¡›ÎË . . . . . . . . . . . . . 0-1 (8’ ¶··ÛÙÂÚÁ›Ô˘) £ÂÚÌ·˚Îfi˜-¢fiÍ· ∫Ú·Ó. . . . . 0-1 (33’ ¶È¤¯Ó·) μ¤ÚÔÈ·-ª·Î‰ÔÓÈÎfi˜ . . . . . . 2-0 (9’ ¤Ó. ∫·Ú·ÁÈ¿ÓÓ˘, 60’ §·Ó·Ú‹˜) ∂ıÓÈÎfi˜ ºÈÏ.-∂·ÓÔÌ‹ . . . . 0-1 (54’ ΔÔ˘Ì›) °È·ÓÓÈÙÛ¿-∫·ÛÙÔÚÈ¿ . . . 3-0 ·.·. ƒÂfi: ¶˘ÚÛfi˜ °Ú.

∏ ‚·ıÌÔÏÔÁ›· (31Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋) 1. ∂·ÓÔÌ‹ . . . . . . . .38-21 2. μ¤ÚÔÈ· . . . . . . . . . .44-20 3. ΔڛηϷ . . . . . . . . .29-11 4. °È·ÓÓÈÙÛ¿ . . . . . . . .53-28 5. ∂ÔÚ‰·˚Îfi˜ . . . . . . .35-19 6. ª·Î‰ÔÓÈÎfi˜ . . . .30-22 7. ¶˘ÚÛfi˜ °Ú. . . . . . .35-23 8. ∂ıÓÈÎfi˜ ºÈÏ. . . . . .36-30 9. ºˆÎÈÎfi˜ . . . . . . . . .30-25 10. ¡›ÎË μ. . . . . . . . .27-31 11. ¢fiÍ· ∫Ú·Ó. . . . . . 23-27 12. √‰˘ÛÛ¤·˜ ∞Ó. . . .31-30 13. ∫Ô˙¿ÓË . . . . . . . .19-26 14. ¶∞√¡∂ . . . . . . . . 23-36 15. μÈÛ·ÏÙÈ·Îfi˜ . . . .27-31 16. £ÂÚÌ·˚Îfi˜ . . . . .24-55 17. ∫·ÛÙÔÚÈ¿ . . . . . . . . 7-76

. 59 .56 . 55 .54 .51 . 48 .45 . 45 . 44 . 37 .36 . 32 . 29 .29 . 28 . .19 . .4

* ¢ÂÓ ¤¯Ô˘Ó οÓÂÈ ÙÔ ÚÂfi ÙÔ˘˜ Ë ∂·ÓÔÌ‹, Ô ª·Î‰ÔÓÈÎfi˜ Î·È Ô £ÂÚÌ·˚Îfi˜, ÂÓÒ ¶˘ÚÛfi˜ Î·È ¡›ÎË μ. ¤¯Ô˘Ó ·fi ¤Ó· ·È¯Ó›‰È ÏÈÁfiÙÂÚÔ. ∏ μ¤ÚÔÈ· ¿Ú¯ÈÛ ÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Ì -2 ‚·ıÌÔ‡˜ ÙÈ̈ڛ· ·fi ÙËÓ ÂÚÛÈÓ‹ ÛÂ˙fiÓ. ∏ ∫·ÛÙÔÚÈ¿ ¤¯ÂÈ ·Ô‚ÏËı› ·fi ÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ·.

∏ ÂfiÌÂÓË ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ °È·ÓÓÈÙÛ¿-μÈÛ·ÏÙÈ·Îfi˜ √‰˘ÛÛ¤·˜ ∞Ó.-¶∞√¡∂ ∫·ÛÙÔÚÈ¿-ΔڛηϷ 0-3 ·.·. ∂ÔÚ‰·˚Îfi˜-¶˘ÚÛfi˜ °Ú. ºˆÎÈÎfi˜-∫Ô˙¿ÓË ¡›ÎË μ.-μ¤ÚÔÈ· ¢fiÍ· ∫Ú·Ó. ∂·ÌÔÓ‹ ª·Î‰ÔÓÈÎfi˜-∂ıÓÈÎfi˜ ºÈÏ. ƒÂfi: £ÂÚÌ·˚Îfi˜

ΔÔ EXTRA 5 √π Ù˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÙÔ˘ EXTRA 5: 5, 10, 22, 23, 30

ΔÔ SUPER 3 √π Ù˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÙÔ˘ SUPER 3 ÛÙËÓ ÚÒÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ ÎÏ‹ÚˆÛË ‹Ù·Ó 5 6 9 ÛÙËÓ ‰Â‡ÙÂÚË 1 7 0 Î·È ÛÙËÓ ÙÚ›ÙË 2 7 3.

√ ¶Àƒ∞™√™ ∏ΔΔ∏£∏∫∂ ™Δ∏ §∞ªπ∞ ∂¡ø Δ√ ¢πª∏¡π ¶∞ƒ∞Ãøƒ∏™∂ π™√¶∞§π∞ ™Δ√ μ∂§√ÀÃπ

¢’ ∂£¡π∫∏

∫·Ó›˜ ‰ÂÓ ·ÓËÁ‡ÚÈÛÂ

∂Í·ÛÊ¿ÏÈÛ ÙËÓ ¿ÓÔ‰Ô Ô Δ‡ÚÓ·‚Ô˜

ËÓ ‹ÙÙ· Ì 4-2 ·fi ÙË §·Ì›· ÂÎÙfi˜ ¤‰Ú·˜ ÁÓÒÚÈÛÂ Ô ¶‡Ú·ÛÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ 27Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ Ù˘ ¢’ ∂ıÓÈ΋˜, ÂÓÒ Ë ∞.∂. ¢ÈÌËÓ›Ô˘ ·Ú·¯ÒÚËÛ ÈÛÔ·Ï›· 2-2 ÛÙÔ μÂÏÔ‡¯È.

Δ

§·Ì›·-¶‡Ú·ÛÔ˜ 4-2 ∏ ¤ÍÔ‰Ô˜ ÙÔ˘ ¶˘Ú¿ÛÔ˘ ÛÙË §·Ì›· ‰Â Û˘Óԉ‡ÙËΠ·fi ÙËÓ Î·Ù¿ÎÙËÛË ÂÓfi˜ ıÂÙÈÎÔ‡ ·ÔÙÂϤÛÌ·ÙÔ˜, ηıÒ˜ ÔÈ “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔÈ” ËÙÙ‹ıËÎ·Ó Ì 4-2 ·fi ÙËÓ ÙÔÈ΋ ÔÌ¿‰·. √È ÁË‰ԇ¯ÔÈ ‹ıÂÏ·Ó ¿ÛË ı˘Û›· ÙË Ó›ÎË ÁÈ· Ó· ·Ú·Ì›ÓÔ˘Ó ÛÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›· Î·È ÙËÓ ¤Ù˘¯·Ó ·¤Ó·ÓÙÈ Û ¤Ó·Ó ‚·ıÌÔÏÔÁÈο ·‰È¿ÊÔÚÔ ·ÓÙ›·ÏÔ, fiˆ˜ ‹Ù·Ó Ô ¶‡Ú·ÛÔ˜. ∏ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ §¿ÎË ª·Î¿ÏË ·ÚfiÙÈ ÚÔËÁ‹ıËΠӈڛ˜ ÛÙÔ ÛÎÔÚ, ‰ÂÓ Â›¯Â ·Ó¿ÏÔÁË Û˘Ó¤¯ÂÈ·, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ë §·Ì›· Ó· οÓÂÈ fi,ÙÈ ı¤ÏÂÈ ÛÙÔ Á‹Â‰Ô Î·È Ì¤¯ÚÈ ÙË Ï‹ÍË ÙÔ˘ ÚÒÙÔ˘ ̤ÚÔ˘˜ Ó· ÊÙ¿ÛÂÈ ÛÙÔ 3-1 Ì ¯·ÙÙÚÈÎ ÙÔ˘ £ÂÔ‰ÔÛfiÔ˘ÏÔ˘. ™ÙËÓ Â·Ó¿ÏË„Ë Î·È ÔÈ ‰‡Ô ÔÌ¿‰Â˜ ‹Ù·Ó ·‰È¿ÊÔÚ˜ Î·È ÂÙ˘¯·›ÓÔÓÙ·˜ ·fi ¤Ó· ÁÎÔÏ ·ÏÒ˜ ·‡ÍËÛ·Ó ÙÔ ‰Â›ÎÙË ÙÔ˘ ÛÎÔÚ ÛÙÔ ÙÂÏÈÎfi 4-2. √ ¶‡Ú·ÛÔ˜ ÚÔËÁ‹ıËΠӈڛ˜ ÛÙÔ ÛÎÔÚ Ì ÙÔÓ ºÚ·ÁÎÔ‡ÏË, Ì ÙË §·Ì›· Ó· ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ù· ËÓ›· ÙÔ˘ ·ÁÒÓ·. ∏ ˘ÂÚÔ¯‹ Ù˘ ηÚÔÊfiÚËÛ ÛÙÔ 24’ Ì ÙÔÓ £ÂÔ‰ÔÛfiÔ˘ÏÔ Ó· ÛÎÔÚ¿ÚÂÈ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÁË‰ԇ¯Ô˘˜. ª¿ÏÈÛÙ·, ÛÙÔ ÂfiÌÂÓÔ ÏÂÙfi Ô ›‰ÈÔ˜ ·›ÎÙ˘ Ì ÛÔ˘Ù ¤ÁÚ·„ ÙÔ 2-1 ÁÈ· ÙËÓ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘. ∏ §·Ì›· ‹Ú ‰È·ÊÔÚ¿ ‰‡Ô ÙÂÚÌ¿ÙˆÓ ÛÙÔ 40’, Ì ÙÔÓ £ÂÔ‰ÔÛfiÔ˘ÏÔ Ó· ÛËÌÂÈÒÓÂÈ “¯·Ù ÙÚÈΔ . ™ÙÔ ‚’ ̤ÚÔ˜ Î·È ÌÂ Û˘ÌÏ‹ÚˆÛË 60 ÏÂÙÒÓ ÛÙÔ ·È¯Ó›‰È Ô μ·Ú˘¿Ù˘ Ì ÚÔ‚ÔÏ‹ ¤ÁÚ·„ ÙÔ 4-1, ÂÓÒ ÛÙÔ 74’ Ô ¶‡Ú·ÛÔ˜, ·ÊÔ‡ ÚÒÙ· ÛÙÔ 66’ ›¯Â ‰ÔοÚÈ Ì ÙÔÓ ªÏfiÙÛÈη, Ì›ˆÛ Û 4-2 Ì ÙÔÓ ™ÙÂÊ·Ó‹. ™ÙÔ 89’ Ë ÔÌ¿‰· Ù˘ ¡. ∞Á¯È¿ÏÔ˘ ›¯Â ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· οÓÂÈ ÙÔ 4-3, ·ÏÏ¿ Ô ¡Ô‡ÛÈ·˜ ›‰Â ÙÔÓ ª·ÁÈÓ¤Ù· Ó· ·ÔÎÚÔ‡ÛÂÈ ÙÔ ¤Ó·ÏÙÈ Ô˘ ÂÎÙ¤ÏÂÛÂ. §∞ªπ∞: ª·ÁÈÓ¤Ù·˜ μ., £˘ÌÈ·Îfi˜, ∑¤Ú‚·˜, ª·ÁÈÓ¤Ù·˜ ∏Ï., ∞ÔÛÙÔÏ·ÎfiÔ˘ÏÔ˜, ∂Ï¢ıÂÚÈ¿‰Ë˜, £ÂÔ‰ÔÛfiÔ˘ÏÔ˜, °Ô˘ÚÁÈÒÙ˘ (46’ μ·Ú˘¿Ù˘), §·˝Ó·˜, ¶¿ÓÔ˜

(62’ °ÂÚÔÁÈ¿ÎÔÌÔ˜), ∞ÓÙˆÓÈ¿‰Ë˜ (46’ §¤ÛÛ˘) ¶Àƒ∞™√™: ™Ùԇη˜, ƒÔ˘Î¿˜ (Ï.Ù 16’ ¶ÂÙÚ›‰Ë˜), ¡Ô‡ÛÈ·˜, ∞ÔÛÙÔÏ›‰Ë˜, ∫Ú‚‚·Ù¿˜, ™ÙÂÊ·Ó‹˜, ª·Û‰¿Ó˘, ºÔ‡Î˘ (60’ ªÏfiÙÛÈη˜), ΔÛ¿Ë, ºÚ·ÁÎÔ‡Ï˘, ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ÎÔ˜ (65’ ¢·ÓfiÔ˘ÏÔ˜)

∞.∂. ¢ÈÌËÓ›Ô˘-μÂÏÔ‡¯È 2-2 πÛfi·ÏÔ 2-2 ¤ÏËÍ ÙÔ ·È¯Ó›‰È Ù˘ ∞.∂. ¢ÈÌËÓ›Ô˘ Ì ÙÔ μÂÏÔ‡¯È, Ì ÙÔ˘˜ ÁË‰ԇ¯Ô˘˜ Ó· ÌËÓ ¯·Ú›˙ÔÓÙ·È ÛÙÔ˘˜ ∫·ÚÂÓÈÛÈÒÙ˜ Ô˘ “η›ÁÔÓÙ·Ó” ÁÈ· ÙÔ˘˜ ‚·ıÌÔ‡˜ Ù˘ ӛ΢. ΔÔ μÂÏÔ‡¯È ÍÂΛÓËÛ ÈÔ ‰˘Ó·Ù¿ Î·È ÛÙÔ 10’ ÚÔËÁ‹ıËΠÛÙÔ ÛÎÔÚ Ì ·˘ÙÔÁÎfiÏ ÙÔ˘ °. ÃÔÓ‰ÚÔ‡, Ô ÔÔ›Ô˜ Ì ÎÂÊ·ÏÈ¿ ¤ÛÙÂÈÏ ÙËÓ Ì¿Ï· ÛÙ· ‰›¯Ù˘· Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÙÔ˘ √È ¢ÈÌËÓÈÒÙ˜ ÛÙËÓ ÚÒÙË ÙÔ˘˜ ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ¢ηÈÚ›· Ô˘ ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ·Ó ÛÙÔ Ì·Ù˜, ηٿ-

ÊÂÚ·Ó Ó· ÈÛÔÊ·Ú›ÛÔ˘Ó ÛÙÔ 44’ Ì Ï·Û¤ÙÔ˘ ¡ÙÔ˘ÎÒÏË. ™ÙÔ ÍÂΛÓËÌ· ÙÔ˘ ‰Â˘Ù¤ÚÔ˘ ̤ÚÔ˘˜ ÔÈ ÁË‰ԇ¯ÔÈ ÚÔËÁ‹ıËÎ·Ó 2-1 ÛÙÔ 49’ Ì ÎÂÊ·ÏÈ¿ ÙÔ˘ ÷ÚÈÙ›‰Ë. ΔÔ ÙÂÏÈÎfi ÛÎÔÚ ‰È·ÌÔÚÊÒıËΠÛÙÔ 74’, Ì ÙÔÓ °ÂˆÚÁ·ÎfiÔ˘ÏÔÓ· Ï·Û¿ÚÂÈ Â‡ÛÙÔ¯· ÙÔÓ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ÎÔ. ∞.∂ ¢πª∏¡π√À: ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ÎÔ˜, °. ÃÔÓ‰Úfi˜, ™˘ÚfiÔ˘ÏÔ˜, ∞Ó. ÃÔÓ‰Úfi˜, °Î¤ÚÙÛÔ (83’ °È·ÓÓfiÔ˘ÏÔ˜), °ÂˆÚÁԇϷ˜, ∫fiÙÛη, (61’ ∞Ú·Ì·Ù˙‹˜) , ¡ÙÔ˘ÎÒÏ˘ (90+ ΔÛÔ˘Î¿Ï˘), ∫·Ú·ÏÈ¿ÁÎÔ˜, ∑·¯·Ú¿Î˘, ÷ÚÈÙ›‰Ë˜ ∞¶√∫ μ∂§√ÀÃπ: ∂˘·ÁÁÂÏfiÔ˘ÏÔ˜, ΔÛÈÏÈ̤΢ (33’ Ï.Ù ¶·ÛÛ¿˜), ™˘ÁÁÂÏfiÔ˘ÏÔ˜, ∫Ú·ÛÈ¿˜, ∫·ÙÛ¿ÓÔ˜, ¡ÙÔ˘ÊÂÎÈ¿˜ (60’ ªfiÓÈ·˜), μÏ¿¯Ô˜, ∑·Ú·‚¤Ï˘ (53’ ƒÔ˘ÌÂÏÈÒÙ˘), ª·Î·Ï›‰Ë˜, °ÂˆÚÁ·ÎfiÔ˘ÏÔ˜, ™Î·ÚÏ¿ÙÔ˜

™Δ∞ ª¶∞ƒ∞∑ ∞¡√¢√À ™Δ∏¡ ∞2 Ã∞¡Δª¶√§ ™Àªª∂Δ∂πÃ∞¡ Δ∞ ∫√ƒπΔ™π∞ Δ√À ∂ÀƒÀΔ√À

∞ÔÎfiÌÈÛ·Ó ÔχÙÈ̘ ÂÌÂÈڛ˜ Ô˘ ¤‰ˆÛ·Ó” . Δ· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ÙÔ˘ ∂‡Ú˘ÙÔ˘ ¤¯Ô˘Ó ˆ˜ ÂÍ‹˜:

ÔχÙÈ̘ ÂÌÂÈڛ˜ ·ÔÎfiÌÈÛ·Ó ÔÈ ·ıÏ‹ÙÚȘ ÙÔ˘ ∂‡Ú˘ÙÔ˘, ÔÈ Ôԛ˜ Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó ÛÙ· Ì·Ú¿˙ ·Ófi‰Ô˘ ÁÈ· ÙËÓ ∞2 ∂ıÓÈ΋ ¯¿ÓÙÌÔÏ Á˘Ó·ÈÎÒÓ Ô˘ ¤ÁÈÓ·Ó ÙÔ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ ÛÙÔ ∫ÈÏΛ˜, Ì ÙÔÓ º›ÏÈÔ μ¤ÚÔÈ·˜ Ó· ηٷÎÙ¿ ÙËÓ 1Ë ı¤ÛË Î·È Ó· ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È ÛÙË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË Î·ÙËÁÔÚ›·.

Δ· Ì·Ú¿˙ ¤ÁÈÓ·Ó ÛÙȘ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ·ıÏËÙÈÎÔ‡ ΤÓÙÚÔ˘ “∞Ù¤Ú̈Ӕ ÛÙÔ ∫ÈÏΛ˜ Î·È ·Ó·ÌÂÙÚ‹ıËÎ·Ó ÔÈ ÚˆÙ·ıÏ‹ÙÚȘ ÙˆÓ ∂ÓÒÛÂˆÓ ∫ÂÓÙÚÈ΋˜ ∂ÏÏ¿‰·˜, ª·Î‰ÔÓ›·˜ Î·È £Ú¿Î˘, Ô˘ ÌÂÙ›¯·Ó ÛÙÔ˘˜ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô˘˜ ÔÌ›ÏÔ˘˜ Ù˘ μ’ ∂ıÓÈ΋˜ ηÙËÁÔÚ›·˜. √ ∂‡Ú˘ÙÔ˜ Ù·Í›‰Â„ ÛÙÔ ∫ÈÏΛ˜ Ì 11 ·ıÏ‹ÙÚȘ ÛÙËÓ ·ÔÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘, ÔÈ Ôԛ˜ ‹Ù·Ó ÔÈ ∞ÁÔÚ›ÙÛ· ∫·ÙÛ¤ÏÔ˘, ∂‚›Ù· ™Ù·ÌÔÔ‡ÏÔ˘, ¢ÒÚ· Δ˙Ô˘Ì¤Úη, ŒÏÂÓ· °È·ÓÓ·ÎÔÔ‡ÏÔ˘, ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›Ó· ™·Î·Ù˙‹, πˆ¿ÓÓ· ¶·Ô‡ÏÈ·, ™ÔÊ›· ª·ÚÁ·Ú›ÙË, ƒ¿ÓÈ· ™·Î·Ú›ÎÔ˘, ª·Ú›Ó· Î·È º·Ó‹ ¡Ô‡Ï·, ηıÒ˜ Î·È Ë ∂ϛӷ ∫ÔÓÙÔ‡ (·Ô˘Û›·Û·Ó ÁÈ· ‰È¿ÊÔÚÔ˘˜ ÏfiÁÔ˘˜ ÔÈ ÃÚ˘Û¿ÓıË ∫ˆÛÙ‹Ú·, ºˆÙÂÈÓ‹ ªÚ·ÙÛÈÒÙË Î·È μ›Î˘ ¡Ô‡Ï·). ΔËÓ ÔÌ¿‰· ÎÔÔ˘ÙÛ¿ÚÈÛ·Ó Ë ∞ÚÂÙ‹ ∞ÓÙˆÓÈ¿‰Ô˘ Î·È Ô £·Ó¿Û˘ ¶·ÓÙ¤˜. “∏ ‰È·ÊÔÚ¿ ‰˘Ó·ÌÈÎfiÙËÙ·˜ Ô˘ ¯ÒÚÈ˙ ÙÔÓ º›ÏÈÔ ·fi ÂÌ¿˜, ÙÔÓ ∞̇ÓÙ· Î·È ÙËÓ ¶ÚÔÛÔÙÛ¿ÓË, ‹Ù·Ó ÂÌÊ·Ó‹˜ Î·È Ë ÔÌ¿‰· Ù˘ μ¤ÚÔÈ·˜ ı· ·ÁˆÓ›˙ÂÙ·È ‰›Î·È· ÛÙËÓ ∞2 ∂ıÓÈ΋ ηÙËÁÔÚ›· ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ÛÂ˙fiÓ” ,

∂‡Ú˘ÙÔ˜¶ÚÔÛÔÙÛ¿ÓË 15-28 ¢ÂοÏÂÙ·: 0-8, 1-12, 2-17 (ËÌ›¯ÚÔÓÔ), 723, 9-25, 15-28 (ÙÂÏÈÎfi). ∂ÀƒÀΔ√™: ∫·ÙÛ¤ÏÔ˘, °È·ÓÓ·ÎÔÔ‡ÏÔ˘, ∫ÔÓÙÔ‡ 2, ™Ù·ÌÔÔ‡ÏÔ˘ 9, ™·Î·Ú›ÎÔ˘ 1, ª·Ú. ¡Ô‡Ï·, ™·Î·Ù˙‹, ª·ÚÁ·Ú›ÙË, ¶·Ô‡ÏÈ· 2, º. ¡Ô‡Ï· 1.

∞̇ÓÙ·˜-∂‡Ú˘ÙÔ˜ 32-9

ÛËÌ›ˆÛ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∂‡Ú˘ÙÔ˘, Î. §ÂˆÓ›‰·˜ ∑·Ê›Ú˘, Ô ÔÔ›Ô˜ ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ·Ó·Ê¤ÚıËΠÛÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÙÔ˘ ÛÙÔ ∫ÈÏΛ˜: “ΔÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÁÈ· ÙÔÓ ∂‡Ú˘ÙÔ Â›Ó·È ˆ˜ ·ÁˆÓ›ÛÙËΠÛÙ· Ì·Ú¿˙ ÁÈ· 2Ë Û˘Ó¯fiÌÂÓË ¯ÚÔÓÈ¿, ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÈ fiÙÈ ¤¯Ô˘Ì ηıÈÂÚˆı› ˆ˜ ÛÙ·ıÂÚ‹ ‰‡Ó·ÌË ÛÙËÓ ÂÚÈʤÚÂÈ· Ù˘ ∫ÂÓÙÚÈ΋˜ ∂ÏÏ¿‰·˜. 줂·È·, Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔ ¯¿ÓÙÌÔÏ ÛÙË μ. ∂ÏÏ¿‰·˜ Ì·˜ ¯ˆÚ›˙ÂÈ Î¿ÔÈ· ·fiÛÙ·ÛË, ·ÏÏ¿ ̤۷ ·fi ˘ÔÌÔÓ‹ Î·È ÛˆÛÙ‹ ‰Ô˘ÏÂÈ¿, ·ÈÛÈÔ‰ÔÍÒ fiÙÈ ÛÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ ı· ÁÂÊ˘ÚÒÛÔ˘Ì ÙȘ ‰È·ÊÔÚ¤˜ Î·È ı· ÌÔÚ¤ÛÔ˘Ì ӷ ‰ÈÂΉÈ΋ÛÔ˘Ì οÙÈ Î·Ï‡ÙÂÚÔ. ¢ÂÓ ¤¯ˆ ·Ú¿ÔÓÔ ·fi ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÙˆÓ ÎÔÚÈÙÛÈÒÓ. ŸÏ˜ ÔÈ ·ıÏ‹ÙÚȘ ˘ÂÚ¤‚·Ï·Ó ·˘ÙÔ‡˜ Î·È ·Ú¿ Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÒÓ Ô˘ ÚԤ΢„·Ó, ›¯·Ó Ì›· ·ÍÈÔÚÂ‹ ·ÚÔ˘Û›· Î·È ÛÙ· ÙÚ›· Ì·Ù˜

¢ÂοÏÂÙ·: 4-2, 9-2, 14-4 (ËÌ›¯ÚÔÓÔ), 186, 26-7, 32-9 (ÙÂÏÈÎfi). ∂ÀƒÀΔ√™: ∫·ÙÛ¤ÏÔ˘, °È·ÓÓ·ÎÔÔ‡ÏÔ˘, ∫ÔÓÙÔ‡, ¶·Ô‡ÏÈ· 3, ª·ÚÁ·Ú›ÙË, ™·Î·Ú›ÎÔ˘ 1, ™Ù·ÌÔÔ‡ÏÔ˘ 2, ™·Î·Ù˙‹, Δ˙Ô˘Ì¤Úη, º. ¡Ô‡Ï· 1, ª. ¡Ô‡Ï·.

∂‡Ú˘ÙÔ˜-º›ÏÈÔ˜ 18-42 ¢ÂοÏÂÙ·: 3-7, 6-15, 8-23 (ËÌ›¯ÚÔÓÔ), 1130, 14-39, 18-42 (ÙÂÏÈÎfi). ∂ÀƒÀΔ√™: ∫·ÙÛ¤ÏÔ˘, °È·ÓÓ·ÎÔÔ‡ÏÔ˘ 3, ∫ÔÓÙÔ‡, ¶·Ô‡ÏÈ· 5, ª·ÚÁ·Ú›ÙË, ™Ù·ÌÔÔ‡ÏÔ˘ 6, ™·Î·Ù˙‹ 1, Δ˙Ô˘Ì¤Úη, º. ¡Ô‡Ï· 3, ª. ¡Ô‡Ï·.

∏ ÙÂÏÈ΋ ηٿٷÍË (™Â 3 ·ÁÒÓ˜) 1. º›ÏÈÔ˜ μ. 3-0 2. ∞̇ÓÙ·˜ ∞Ì. 2-1 3. ¶ÚÔÛÔÙÛ¿ÓË ¢Ú.1-2 4. ∂‡Ú˘ÙÔ˜ 0-3

121-44 81-65 82-94 42-102

6 ‚. 4 ‚. 2 ‚. 0 ‚.

√ ΔÀƒ¡∞μ√™ ·fi ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· Ù˘ ∫˘Úȷ΋˜ ·ÓËÁ˘Ú›˙ÂÈ ÙËÓ ¿ÓÔ‰Ô ÛÙËÓ °’ ∂ıÓÈ΋ ηÙËÁÔÚ›·, ηıÒ˜ ÌÂÙ¿ ÙË Ó¤· ÂÈÙ˘¯›· Ô˘ ÛËÌ›ˆÛ (Ó›ÎËÛ 2-0 ÙÔ ªÔ˘˙¿ÎÈ) ·‡ÍËÛ ÙË ‰È·ÊÔÚ¿ ÙÔ˘ ·fi ÙÔÓ ‰Â‡ÙÂÚÔ Ù˘ ηٿٷ͢ ¶˘ÚÁÂÙfi ÛÙÔ˘˜ 10 ‚·ıÌÔ‡˜. ™ÙÔ ÓÙ¤ÚÌÈ Ù˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ Ô ¶˘ÚÁÂÙfi˜ ÂÈ‚Ï‹ıËΠ̠2-0 ÙÔ˘ ∞√∫ ÂÎÙfi˜ ¤‰Ú·˜, ÂÓÒ ÛËÌ·ÓÙÈ΋ Ó›ÎË ¤Ù˘¯Â ÙÔ ∫·ÛÙÚ¿ÎÈ Â› ÙÔ˘ ∞ÁÚfiÙË §È·ÓÔÎÏ·‰›Ô˘ Î·È ÂÏ›˙ÂÈ ÛÙËÓ ·Ú·ÌÔÓ‹ ÛÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›·. ΔÔ ¢ÈÌ‹ÓÈ ·Ó·‰Â›¯ıËΠÈÛfi·ÏÔ 2-2 Ì ÙÔ μÂÏÔ‡¯È, ¤Ó·Ó ·ÓÙ›·ÏÔ Ô˘ ›¯Â ÙÂÚ¿ÛÙÈÔ Î›ÓËÙÚÔ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ‚·ıÌÔ‡˜. ∞fi ÙËÓ ¿ÏÏË Ô ‚·ıÌÔÏÔÁÈο ·‰È¿ÊÔÚÔ˜ ¶‡Ú·ÛÔ˜ ‰ÂÓ Ù· ηٿÊÂÚ ÁÈ· ÌÈ· ·ÎfiÌË ÊÔÚ¿ ÛÙÔ ‚’ Á‡ÚÔ Ó· οÓÂÈ Î·Ï‹ ÂÌÊ¿ÓÈÛË Î·È ÌÔÈÚ·›· ËÙÙ‹ıËΠÛÙË §·Ì›· Ì 4-2, Ì ÙÔ˘˜ ÁË‰ԇ¯Ô˘˜ Ó· ÂÈ˙ËÙÔ‡Ó Ì οı ÙÚfiÔ ÙÔ ÙÚ›ÔÓÙÔ, Ô˘ ı· ÙÔ˘˜ Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ ÌÈ· ·Ó¿Û· ÎÈ ·fi ÙËÓ ·Ú·ÌÔÓ‹ ÛÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›· Î·È Ì·ıËÌ·ÙÈο. ΔËÓ ÂfiÌÂÓË ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ÙÔ ¢ÈÌ‹ÓÈ Ù·Íȉ‡ÂÈ ÛÙÔ §È·ÓÔÎÏ¿‰È, fiÔ˘ ·ÁˆÓ›˙ÂÙ·È ÎfiÓÙÚ· ÛÙÔ ÙÔÈÎfi ∞ÁÚfiÙË, ÂÓÒ Ô ¶‡Ú·ÛÔ˜ ¤¯ÂÈ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈṲ̂ÓÔ ÚÂfi. Δ· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Ù˘ 27˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ ÛÙÔÓ 4Ô fiÌÈÏÔ Ù˘ ¢’ ∂ıÓÈ΋˜ ¤¯Ô˘Ó ˆ˜ ÂÍ‹˜: ∞√ ∫·Ú‰›ÙÛ·˜-¶˘ÚÁÂÙfi˜ . 0-2 §·Ì›·-¶‡Ú·ÛÔ˜ . . . . . . . . . .4-2 ∂Ï·ÛÛfiÓ·∞ÛÙ¤Ú·˜ πÙ¤·˜ . . . . . . . 3-0 ·.·. ∫·ÛÙÚ¿ÎÈ-∞ÁÚfiÙ˘ §È·Ó. . . 2-1 Δ‡ÚÓ·‚Ô˜-ªÔ˘˙¿ÎÈ . . . . . . . 2-0 ∞.∂. ¢ÈÌËÓ›Ô˘-μÂÏÔ‡¯È . . . . .2-2 ∞fiÏÏˆÓ §¿Ú∞ÙÚfiÌËÙÔ˜ ™. . . . . . . . . . . .0-1 ƒÂfi: ªÂÙ¤ˆÚ·

∏ ‚·ıÌÔÏÔÁ›· (27Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋) 1. Δ‡ÚÓ·‚Ô˜ . . . . . . 42-13 . . 58 2. ¶˘ÚÁÂÙfi˜ . . . . . .38-17 . . 48 3. ∞√ ∫·Ú‰›ÙÛ·˜ .40-20 . .46 4. ∞ÁÚfiÙ˘ §È·Ó. . .43-23 . .45 5. ∂Ï·ÛÛfiÓ· . . . . . .37-29 . .41 6. ¶‡Ú·ÛÔ˜ . . . . . . .36-28 . .40 7. ªÂÙ¤ˆÚ· . . . . . .36-22 . . 37 8. ∞ÙÚfiÌËÙÔ˜ ™. 32-28 . .36 9. §·Ì›· . . . . . . . . . 33-35 . .35 10. ∞fiÏÏˆÓ §·Ú. 27-30 . .32 11. μÂÏÔ‡¯È . . . . . . 24-33 . . 31 12. ∫·ÛÙÚ¿ÎÈ . . . . .27-32 . . 30 13. ªÔ˘˙¿ÎÈ . . . . . .19-25 . . 30 14. ∞.∂. ¢ÈÌËÓ›Ô˘ .22-51 . . 15 15. ∞ÛÙ¤Ú·˜ πÙ¤·˜ . 4-73 . . .2 *√ ∞ÛÙ¤Ú·˜ πÙ¤·˜ ¤¯ÂÈ ·Ô‚ÏËı› ·fi ÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ·. ƒÂfi ÛÙÔ ‚’ Á‡ÚÔ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó οÓÂÈ: ¶‡Ú·ÛÔ˜, §·Ì›· ÎÈ ∞√ ∫·Ú‰›ÙÛ·˜

∏ ÂfiÌÂÓË ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ §·Ì›·-∞√ ∫·Ú‰›ÙÛ·˜ ¶˘ÚÁÂÙfi˜-∂Ï·ÛÛfiÓ· ∞ÛÙ¤Ú·˜ πÙ¤·˜-∫·ÛÙÚ¿ÎÈ ªÂÙ¤ˆÚ·-Δ‡ÚÓ·‚Ô˜ ∞ÁÚfiÙ˘ §È·Ó.-∞.∂. ¢ÈÌËÓ›Ô˘ ªÔ˘˙¿ÎÈ-∞fiÏÏˆÓ §¿ÚÈÛ·˜ μÂÏÔ‡¯È-∞ÙÚfiÌËÙÔ˜ ™. ƒÂfi: ¶‡Ú·ÛÔ˜


¶ÔÏÈÙÈÛÌfi˜/

¢π∞º√ƒ∞ — ΔÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ø‰Â›Ô ¡¤·˜ πˆÓ›·˜, ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÙfiÛÔ ÂÈÙ˘¯Ë̤ÓË ÂÈÛ‹ÁËÛË Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛÂ Ô ‰¿ÛηÏÔ˜ Î·È ÂÌ„˘¯ˆÙ‹˜ ª·ÓfiÏ˘ ºÈÏÈ¿Î˘ ÛÙÔ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜, Î·È ÙË ÌÂÁ¿ÏË ÂÈı˘Ì›· ÙˆÓ Û˘ÌÌÂÙ¯fiÓÙˆÓ ÁÈ· ÌÈ· Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ùfi˜ ÙÔ˘, ÙÔÓ ÊÈÏÔÍÂÓ› Û ¤Ó· ‰Â‡ÙÂÚÔ Î‡ÎÏÔ ·ÚÔ˘Û›·Û˘, Ô ÔÔ›Ô˜ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÙÔ ÙÚÈ‹ÌÂÚÔ 7 - 9 ª·˝Ô˘ Ì ı¤Ì·: “∫ÔÈÓˆÓÈÎfi £¤·ÙÚÔ & ªÔ˘ÛÈÎÔÎÈÓËÙÈ΋” Ì ÙÔ ª·ÓfiÏË ºÈÏÈ¿ÎË (‰¿ÛηÏÔ˜ - ÂÌ„˘¯ˆÙ‹˜ ‰È‰¿ÛÎˆÓ ÛÙË ªÂÙÂÎ·›‰Â˘ÛË ¡ËÈ·ÁˆÁÒÓ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ∫Ú‹Ù˘). ¶ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÛÙÔ ÙËÏ. Ù˘ ÁÚ·ÌÌ·Ù›·˜ ÙÔ˘ ø‰Â›Ô˘ 24210-65212 Î·È 6947196558. — ∫·ÏÔ‡ÓÙ·È Ù· ̤ÏË Ù˘ ∂ÓÒÛˆ˜ ¶ÔÓÙ›ˆÓ ¡ÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜ Û ÁÂÓÈ΋ Û˘Ó¤Ï¢ÛË ÙËÓ 5/5, Ë̤ڷ ΔÂÙ¿ÚÙË Î·È ÒÚ· 8 ÙÔ ‚Ú¿‰˘, ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ÂΉËÏÒÛÂˆÓ Ù˘ ∂ÓÒÛˆ˜, £Ú¿Î˘ 126 Ì ∞‰Ú·Ì˘Ù›Ô˘ ÛÙË ¡¤· πˆÓ›·.

∂∫¢ƒ√ª∂™ — √ º˘ÛÈÔÏ·ÙÚÈÎfi˜ ŸÌÈÏÔ˜ μfiÏÔ˘ “√ ¶∞¡” ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›˙ÂÈ ÙȘ ·Ú·Î¿Ùˆ ÂÍÔÚÌ‹ÛÂȘ: ™·‚.-∫˘Ú. 1-2/5 (¶ÚˆÙÔÌ·ÁÈ¿): ŸÚÔ˜ ¶·ÁÁ·›Ô ∫·‚¿Ï·˜-Â˙ÔÔÚÈ΋/ÔÚÂÈ‚·ÙÈ΋. ∞. ™·‚.: ªÂÛÔÚfiË-μÔÛÎÔ‚Ú‡ÛË-ªÂÛÔÚfiË (4 ÒÚ.-1/5)-‰È·ÌÔÓ‹ ÛÙÔ ¢·ÛÈÎfi ÈÚÈfi ¶·ÁÁ·›Ô˘, ∫˘Ú.: ∫·‚¿Ï·-ªÔÓÔ¿ÙÈ ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡ (4 ÒÚ.-1/5) μ. ™·‚.: ªÂÛÔÚfiË-∫·Ù·Ê‡ÁÈÔ ∂√™ ∫·‚¿Ï·˜ (4,5 ˆÚ.-2/5)-‰È·ÌÔÓ‹ ÛÙÔ Î·Ù·Ê‡ÁÈÔ. ∫˘Ú.: ∫·Ù·Ê‡ÁÈÔ-ÎÔÚ˘Ê‹ ΔÚ›ÎÔÚÊÔ-ªÔÓ‹ ∂ÈÎÔÛÈÊÔ›ÓÈÛÛ·˜ (5 ˆÚ.-2/5). ∫˘Úȷ΋ 9/5: ∞Ó·ÙÔÏÈÎfi ¶‹ÏÈÔ-ÔÚÂÈÓ‹ Â˙ÔÔÚ›· ¶Ô˘Ú›-μ¤ÓÂÙÔ, ø.¶.: 9, μ.¢.: 3/5 (ÌÂÁ¿ÏË ‰È¿ÚÎÂÈ·). ™·‚.-∫˘Ú.-¢Â˘Ù. 22-23-24/5 (∞Á›Ô˘ ¶Ó‡̷ÙÔ˜): °Ô˘Ì¤ÓÈÛÛ·-¶¿ÈÎÔ ª·Î‰ÔÓ›·˜-™ÎÚ· Â˙ÔÔÚÈ΋/ÂÚÈËÁËÙÈ΋. ∂›ÛÎÂ„Ë ÛÙÔÓ ·Ú¯·ÈÔÏ. ¯ÒÚÔ Ù˘ μÂÚÁ›Ó·˜, ‰È·ÌÔÓ‹ Û ÍÂÓÒÓ· ÛÙË °Ô˘Ì¤ÓÈÛÛ·, ·Ú·‰ÔÛÈ·Îfi ÁϤÓÙÈ Ì ¯¿ÏÎÈÓ· Ó¢ÛÙ¿, ‹Ș Â˙ÔÔڛ˜ ÛÙÔ ¶¿ÈÎÔ, Â›ÛÎÂ„Ë Û ÙÔÈο ÔÈÓÔÔÈ›·, ηٷÚÚ¿ÎÙ˜ ™ÎÚ·. ™·‚. 26/6-∫˘Ú. 3/7: ™ÂÚ‚›·-Â˙ÔÔÚÈ΋/ÂÚÈËÁËÙÈ΋. 9/‹ÌÂÚÔ Â˙ÔÔÚÈÎfi ·ÓfiÚ·Ì· ÙˆÓ ÈÔ ÊËÌÈÛÌ¤ÓˆÓ ÏÔ˘ÙÚÔfiÏÂˆÓ Ù˘ ™ÂÚ‚›·˜ Ì spa, ÏÔ‡ÛÈ· ‚Ï¿ÛÙËÛË, ‚·Úο‰Â˜, ‹Ș ‰·ÛˆÌ¤Ó˜ Â˙ÔÔڛ˜ Û ˘„fiÌÂÙÚÔ Î·È ÂÚÈËÁ‹ÛÂȘ. ¢ËÏÒÛÂȘ Î·È ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÛÙ· ÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ √Ì›ÏÔ˘, ™fiψÓÔ˜ 2 (μ-18), ÙËÏ. 24210 24290, οı ÂÚÁ¿ÛÈÌË Ì¤Ú· ÙÔ Úˆ› 10.00-12.00 Î·È Ù· ·ÔÁ‡̷ٷ ¢Â˘Ù¤Ú·˜, ΔÂÙ¿ÚÙ˘ Î·È ¶·Ú·Û΢‹˜ 18.00-20.00 ∂›Û˘, Î·È ÛÙÔ ÎÈÓËÙfi ÙÔ˘ √Ì›ÏÔ˘ 6976904236. — ΔÔ ΔÔÈÎfi ¶·Ú¿ÚÙËÌ· ÙˆÓ ™˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ˆÓ Ù˘ ∂ıÓÈ΋˜ ΔÚ¿Â˙·˜ ¡. ª·ÁÓËÛ›·˜ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÂÈ ÙÚÈ‹ÌÂÚË ÂΉÚÔÌ‹ ÛÙËÓ √˘Ú·ÓÔ‡ÔÏË (ÂÚ›ÏÔ˘˜ ∞Á›Ô˘ ŸÚÔ˘˜) - ∫·‚¿Ï· - •¿ÓıË - ¢Ú¿Ì· ·fi 17 ª·˝Ô˘ ̤¯ÚÈ 19 ª·˝Ô˘. °È· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ Î·È ‰ËÏÒÛÂȘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ̤¯ÚÈ 7/5 ÛÙ· ÙËϤʈӷ 24210 56920, ÎÈÓ. 6944283653. — √ ™‡Ó‰ÂÛÌÔ˜ ∞ÔÊÔ›ÙˆÓ °˘ÌÓ·Û›Ô˘ £ËϤˆÓ μfiÏÔ˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ 2‹ÌÂÚË ÂΉÚÔÌ‹ ÛÙȘ 15-16 ª·˝Ô˘, ÛÙ· ∑·ÁÔÚÔ¯ÒÚÈ·-πˆ¿ÓÓÈÓ·. ¢ËÏÒÛÂȘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜-ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÛÙÔ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎfi ÁÚ·ÊÂ›Ô VIS TRAVEL, ∞ÓÙˆÓÔÔ‡ÏÔ˘ 3, ÙËÏ. 24210 31059-30 Î·È 22501. — √ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ∂Ï·ÛÛÔÓÈÙÒÓ ¡. ª·ÁÓËÛ›·˜ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ 9 ª·˝Ô˘, ÁÈ· Ù· ̤ÏË Î·È ÙÔ˘˜ Ê›ÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÌÔÓÔ‹ÌÂÚË ÂΉÚÔÌ‹ ÛÙÔ ¡¤Ô ªÔ˘ÛÂ›Ô Ù˘ ∞ÎÚfiÔÏ˘ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·, Ô˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ Ì ˘ÂÚÔÏ˘ÙÂϤ˜ Ô‡ÏÌ·Ó (·fi μfiÏÔ -∞ı‹Ó· Ì ÂÈÛÙÚÔÊ‹), ÂÈÛÈÙ‹ÚÈÔ Î·È Ï‹ÚË ÍÂÓ¿ÁËÛË ÛÙÔ ªÔ˘Û›Ô. ∞Ó·¯ÒÚËÛË ·fi μfiÏÔ 07.00 Î·È ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ÙÔ ‚Ú¿‰˘. ™˘ÓÔÏÈÎfi ÎfiÛÙÔ˜ ÌfiÓÔ 20 ú (ÁÈ· ËÏÈ˘ ¿Óˆ ·fi 65 18 ú). ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ Î·È ‰ËÏÒÛÂȘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ∫ˆÓ. ™ÎÚÈ¿·˜ 6974881944. — √ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ™˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ˆÓ √∞∂∂ (Δ∂μ∂-Δ™∞) μfiÏÔ˘ ¡. ª·ÁÓËÛ›·˜, Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ› ÙȘ ÂÍ‹˜ ÂΉËÏÒÛÂȘ: 1) 6 ª·˝Ô˘, Ë̤ڷ ¶¤ÌÙË, ·ÔÁÂ˘Ì·ÙÈÓfi ÛÙËÓ ¶·Ó·Á›· ∞ÚÌÂÓ›Ô˘ Î·È ÂÓ Û˘Ó¯›· Ê·ÁËÙfi ÛÙÔ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ. 2) 27 ª·˝Ô˘, Ë̤ڷ ¶¤ÌÙË, ËÌÂÚ‹ÛÈ· ÛÙË μÂÚ‰ÈÎÔ‡Û· - ∂Ï·ÛÛfiÓÔ˜. ∂ÁÁڷʤ˜ Î·È ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÛÙ· ÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘, ÷Ù˙Ë·ÚÁ‡ÚË 1, ÙËÏ. 24210 23789, 10 .Ì. - 12 Ì. οı ̤ڷ, ÂÎÙfi˜ ™·‚‚¿ÙÔ˘.

ÙÔ ÎÈÓËÌ·ÙÔı¤·ÙÚÔ “∞¯›ÏÏÂÈÔÓ” Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠ¯ı˜ ·ÓËÁ˘ÚÈ΋ Û˘Ó·˘Ï›·, ·ÊÈÂڈ̤ÓË ÛÙË ‰È·‰ÚÔÌ‹ ÌÈÛÔ‡ ·ÈÒÓ· ÁÈ· ÙÔ ™ˆÌ·ÙÂ›Ô ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÒÓ ªÔ˘ÛÈÎÒÓ £ÂÛÛ·Ï›·˜ “√ ∞fiÏψӔ , ·fi Ù· ·Ï·ÈfiÙÂÚ· ÛÙË ¯ÒÚ·. ƒÂÔÚÙ¿˙: ™√ºπ∞ ª∞Àƒ∞¡Δ∑∞

“∏ Û˘Ó·˘Ï›· ‹Ù·Ó ÌÈ· ÚÔÛˆÈ΋ ȉ¤· ÁÈ· ÙËÓ Â¤ÙÂÈÔ ÙˆÓ 50 ¯ÚfiÓˆÓ Ì· fiÏÔÈ ÔÈ ÌÔ˘ÛÈÎÔ› Úfiı˘Ì· Î·È ·ÊÈÏÔÎÂÚ‰Ò˜ ‰¤¯ÙËÎ·Ó Ó· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯Ô˘Ó. ∫‡ÚÈÔ˜ ÛÙfi¯Ô˜ Â›Ó·È Ë ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÁÈ· ÙË Û˘ÓÙ‹ÚËÛË ÙÔ˘ ™ˆÌ·Ù›Ԣ Ì·˜” ÂÂÛ‹Ì·ÓÂ Ô ¢ËÌ‹ÙÚ˘ °ÂÚ¿Û˘, Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ™ˆÌ·Ù›Ԣ “√ ∞fiÏψӔ . “¶ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ·fi 50 ÌÔ˘ÛÈÎÔ›, Û¯‹Ì·Ù· ÚÔÎ, ·Ú·‰ÔÛÈ·ÎÔ› ÔÚÁ·ÓÔ·›¯Ù˜, Ï·˚ÎÔ› ÌÔ˘ÛÈÎÔ›, Ï·˚ο Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·Ù·, ¤ÓˆÛ·Ó ÙȘ ‰˘Ó¿ÌÂȘ ÙÔ˘˜, Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÔÓÙ·˜ Û ·˘Ù‹ ÙË ÌÔÓ·‰È΋ Û˘Ó·˘Ï›·, ·ÊÈÏÔÎÂÚ‰Ò˜, ÁÈ· ÙËÓ ÂÓ›Û¯˘ÛË Î·È ÌfiÓÔ ÙÔ˘ Ù·Ì›Ԣ ÙÔ˘ ™ˆÌ·Ù›Ԣ “√ ∞fiÏψӔ , ÙÔ˘ ÌÔÓ·-

‰ÈÎÔ‡ ÛÙË £ÂÛÛ·Ï›· Î·È ·fi Ù· ·Ï·ÈfiÙÂÚ· ÛÙË ¯ÒÚ·” ÚfiÛıÂÛÂ Ô ›‰ÈÔ˜. ΔÔ ™ˆÌ·ÙÂ›Ô ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÒÓ ªÔ˘ÛÈÎÒÓ £ÂÛÛ·Ï›·˜ “√ ∞¶√§§ø¡” ȉڇıËΠÚÈÓ 50 ¯ÚfiÓÈ·, ÙÔ 1960, ˆ˜ ™‡Ó‰ÂÛÌÔ˜ ªÔ˘ÛÈÎÒÓ ª·ÁÓËÛ›·˜, Ì ÚÒÙÔ Úfi‰ÚÔ ÙÔÓ £ÂÔ¯¿ÚË ¶·ÓÙ›‰Ë. ¢Ò‰Âη ¯ÚfiÓÈ· ·ÚÁfiÙÂÚ·, ÙÔ 1972, ÙÔ Î·Ù·ÛÙ·ÙÈÎfi ÙÔ˘ ÙÚÔÔÔÈ‹ıËÎÂ Î·È ÙÔ ™ˆÌ·ÙÂ›Ô ‹Ú ÙËÓ ÙˆÚÈÓ‹ ÙÔ˘ ÔÓÔÌ·Û›·. π‰Ú˘ÙÈÎÔ› ÛÎÔÔ› ÙÔ˘ ™ˆÌ·Ù›Ԣ ˘‹ÚÍ·Ó Ë ÂÓ‰˘Ó¿ÌˆÛË Ù˘ Û˘Ó·‰ÂÏÊÈ΋˜ ·ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë˜ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÌÔ˘ÛÈÎÒÓ, Ë ¤ÌÚ·ÎÙË ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË Î·È ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈÛË ÙˆÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÒÓ Î·È ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÙÔ˘˜ ‰ÈηȈ̿وÓ, Ë ‰È¿‰ÔÛË ÙÔ˘ ÌÔ˘ÛÈÎÔ‡ ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ ÛÙÔ Â˘Ú‡ ÎÔÈÓfi. “ΔÔ ™ˆÌ·ÙÂ›Ô ªÔ˘ÛÈÎÒÓ “√ ∞fiÏψӔ ‹Ù·Ó ¿ÓÙÔÙ ¤Ó· Û˘Ó-

‰ÈηÏÈÛÙÈÎfi fiÚÁ·ÓÔ Ô˘ ¤‰ÈÓ ·ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë ÛÙÔ˘˜ ÌÔ˘ÛÈÎÔ‡˜, ¿Ï¢ ÁÈ· fiÏÔ Î·È Î·Ï‡ÙÂÚ˜ Û˘Óı‹Î˜ ÂÚÁ·Û›·˜ Î·È ÔÏÂÌÔ‡Û ‰È·ÚÎÒ˜ ÁÈ· Ù· ‰ÈηÈÒÌ·Ù¿ ÙÔ˘˜. °È· ÔÏÏ¿ ¯ÚfiÓÈ· ÙÔ ™ˆÌ·ÙÂ›Ô ÏÂÈÙÔ‡ÚÁËÛ ˆ˜ ÛÙ¤ÎÈ Û˘Ó¿ÓÙËÛ˘ ÌÔ˘ÛÈÎÒÓ, ˆ˜ ÙfiÔ˜ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÒÓ Û˘ÌʈÓÈÒÓ, ÂÓÒ ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ ‚Ô‹ıËÛ fiÛÔ ÌÔÚÔ‡Û ·Ó·ÍÈÔ·ıÔ‡ÓÙ˜ Û˘Ó·‰¤ÏÊÔ˘˜” ÙfiÓÈÛÂ Ô Î. °ÂÚ¿Û˘. ™ÙË ÌÂÁ¿ÏË Û˘Ó·˘Ï›· Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó Ù· Û¯‹Ì·Ù·: Red Wine Band, ªÔ˘ÛÈÎÔ› π¯ÓËÏ¿Ù˜, ∫·ÏÏÈÙÂ-

¯ÓÈ΋ ÔÌ¿‰· ¡›ÎÔ˘ ¶·Úı¤ÓË ∑·Ê›ÚË ∫Ô˘ÎÔ˘Û¤ÏË, “¢ÈÏÔÂÓȤ˜” , ∂ÛÙÔ˘‰È·ÓÙ›Ó· ¡¤·˜ πˆÓ›·˜, ∂ϤÓË ∫ˆÛÙÔÔ‡ÏÔ˘, √Ú¯‹ÛÙÚ· °ÈÒÚÁÔ˘ ¶¿ÁηÏÔ˘, §·˚΋ √Ú¯‹ÛÙÚ· ™Ù¿ıË ªÈÏ¿ÓÔ˘, °ÈÒÚÁÔ˜ ƒÔ‰·Î›‰Ë˜, Δ· ·È‰È¿ ÛÙÔ “ÛÙÂÓfi” . ΔË Û˘Ó·˘Ï›· ÔÚÁ¿ÓˆÛ·Ó ·fi ÎÔÈÓÔ‡ ÙÔ ™ˆÌ·ÙÂ›Ô ÙˆÓ ªÔ˘ÛÈÎÒÓ Î·È ÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ πÛÙÔÚ›·˜ Î·È ΔÂÎÌËÚ›ˆÛ˘ μfiÏÔ˘ (¢∏.∫.π.) ˆ˜ ÌÈ· ÌÔÓ·‰È΋ ÂΉ‹ÏˆÛË ÚÔ‚ÔÏ‹˜ ÙÔ˘ ÙÔÈÎÔ‡ ÌÔ˘ÛÈÎÔ‡ ‰˘Ó·ÌÈÎÔ‡.

“∏ ˙ˆ‹ Â›Ó·È ˆÚ·›·” ·fi ÙËÓ ¶ÂÈÚ·Ì·ÙÈ΋ ™ÎËÓ‹ Δ√ ÙÌ‹Ì· ÙˆÓ ‚Ȉ̷ÙÈÎÒÓ ÛÂÌÈ-

Ó·Ú›ˆÓ Ù˘ ¶ÂÈÚ·Ì·ÙÈ΋˜ ™ÎËÓ‹˜ ÔÏÔÎÏËÚÒÓÔÓÙ·˜ ÙÔ ÊÂÙÈÓfi ·ÎÏÔ Ì·ıËÌ¿ÙˆÓ Ì ı¤Ì· “μ·ÛÈΤ˜ ·Ú¯¤˜ Ù˘ ÌÂıfi‰Ô˘ ™Ù·ÓÈÛÏ¿‚ÛÎÈ” Î·È ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÂÚÛÈÓ‹ ÂÈÙ˘¯Ë̤ÓË ·Ú¿ÛÙ·ÛË ·ÊȤڈ̷ ÛÙÔ °È¿ÓÓË ƒ›ÙÛÔ “√ ·Ê·ÓÈÛÌfi˜ Ù˘ ª‹ÏÔ˜” , ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ Ê¤ÙÔ˜ ÙË ı·ÙÚÈ΋ ·Ú¿ÛÙ·ÛË “∏ ˙ˆ‹ Â›Ó·È ˆÚ·›·” . ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙÔ ·Ó¤‚·ÛÌ· ÙˆÓ ÌÔÓfiÚ·ÎÙˆÓ “√ ª·Î·Ú›Ù˘” ÙÔ˘ μ. ∫ÔÏÔÎÔÙÚÒÓË, “ª·‡ÚË ·ÚËÁÔÚÈ¿” Î·È “¢›‰ÔÓÙ·È Ì·ı‹Ì·Ù· Ù·ÁÎfi” ÙÔ˘ ¡. §¿ÛηÚË Û ̛· ÂÓÈ·›· ·Ú¿ÛÙ·ÛË. ŸÛÔ ÎÈ ·Ó ÔÈ Û˘Óı‹Î˜ ·ÏÏ¿˙Ô˘Ó, fiÛÔ ÎÈ ·Ó οı ›‰Ô˘˜ “ÎÚ›ÛË” ¯Ù˘¿ ÙËÓ fiÚÙ· Ì·˜ ÔÈ ·ÓıÚÒÈÓ˜ ·‰˘Ó·Ì›Â˜ Î·È Ù· ·ÓıÚÒÈÓ· ¿ıË ı· Â›Ó·È ¿ÓÙ· ÙÔ ·Ï·ÙÔ›ÂÚÔ Ô˘ ı· Ì·˜ ı˘Ì›˙ÂÈ ˆ˜ Ô ¿ÓıÚˆÔ˜ ͯˆÚ›ÛÂÈ ·fi Ù· ˘fiÏÔÈ· ˙Ò· ÙÔ˘ Ï·Ó‹ÙË ÁÈ· ÙȘ ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ ÙÔ˘ Û¯¤ÛÂȘ Î·È ˆ˜ ÙÂÏÈο Ë ˙ˆ‹ Â›Ó·È ˆÚ·›·. ∏ ¶ÂÈÚ·Ì·ÙÈ΋ ™ÎËÓ‹ ʤÙÔ˜ ‰È¢ڇÓÔÓÙ·˜ ÙȘ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈΤ˜ Ù˘ ‰Ú¿ÛÂȘ Î·È ÛÙËÓ ·È‰È΋ ËÏÈΛ· ÏÂÈÙÔ‡ÚÁËÛ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈο Î·È ÂÔÈÎÔ‰ÔÌËÙÈο ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ Ù· “£Â·ÙÚÔÙ·Í›‰È·” , ¤Ó· ı·ÙÚÈÎfi ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈ ÁÈ· ·È‰È¿. Δ· Ù·Í›‰È· ÙˆÓ ÌÈÎÚÒÓ Ê›ÏˆÓ ÙÔ˘ ı¿ÙÚÔ˘ ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ¯ÚÔÓÈ¿˜ ‹Ù·Ó ÙfiÛÔ Â˘¯¿ÚÈÛÙ· Î·È ·Ú·ÁˆÁÈο Ô˘ Ë Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ·Ú¿ÛÙ·ÛË ÂÚȤ¯ÂÈ ÌÈ· ÌÂÁ¿ÏË Î·ÈÓÔÙÔÌ›·, Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· Ù·

·È‰È¿ ·›˙Ô˘Ó Ì ·ÓÙƠ̷̂ Ù· ÙÚ›· ÌÔÓfiÚ·ÎÙ·. ΔÔ ¤ÚÁÔ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· ¢ËÌ‹ÙÚË ¶·ÓÙ·˙‹, ÛÎËÓÈο - ÎÔÛÙÔ‡ÌÈ· ÃÚÈÛÙ›Ó·˜ ¢ËÌËÙÚ›Ô˘, ÌÔ˘ÛÈ΋ ÂÈ̤ÏÂÈ· μ¿Ûˆ ª¤ÏÈÔ˘, ʈÙÈÛÌÔ‡˜ ¢ËÌ‹ÙÚË ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ë, ‚ÔËıfi˜ ÛÎËÓÔı¤ÙË ™˘ÓÔ‰‹ ºÔ˘Î·Ï¿. ∞fi Ù· “£Â·ÙÚÔÙ·Í›‰È·” ÙÔ˘˜ ÚfiÏÔ˘˜ ÂÚÌËÓÂ‡Ô˘Ó ÔÈ: ∫·ÙÂÚ›Ó· ÷Ù˙Ë·ÔÛÙfiÏÔ˘, ∞Ó‰ÚÔÌ¿¯Ë

∑Ô‡ÌÔ˘, ∫·ÙÂÚ›Ó· °ÈfiÏ·, √˘Ú·Ó›· °ÈfiÏ·, ª·Ú›· ¶·ÓÙ·˙‹, ∑·ÎÂϛӷ ª·Ù‹, ¡ÈÎÔϤٷ ª·ÚÁȤÏÔ˘, ∞Ó·ÛÙ·Û›· ™˘ÚÁÈ¿ÓÓË, ª·Ú›· §Â‚·ÓÙ‹, ªÂϛӷ ∑¿¯Ô˘, ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ¶·ÛÈ¿˜. ∞fi Ù· “μȈ̷ÙÈο ÛÂÌÈÓ¿ÚÈ· ı¿ÙÚÔ˘” ÙÔ˘˜ ÚfiÏÔ˘˜ ÂÚÌËÓÂ‡Ô˘Ó ÔÈ: ∞Ó·ÛÙ·Û›· ∫·Ú··Ó·ÁÈÒÙÔ˘, Δ¿Î˘ ƒÂ˙¿Ó, ª·Ú›· ∫ÔÏ›ÙÛ·, ÕÁÁÂÏÔ˜ ∫¿‚Ô˘Ú·˜, ¡ÂÎÙ¿ÚÈÔ˜ ¶··¯·Ù˙‹˜, ∂˘·ÁÁÂ-

ŒÎıÂÛË ÊˆÙÔÁÚ·Ê›·˜ ÁÈ· ÙÔ ‚È‚Ï›Ô ÛÙËÓ ∞ÁÚÈ¿ ∂°∫∞π¡π∞™Δ∏∫∂ ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ 23 ∞ÚÈÏ›Ô˘, ÛÙÔ ¶ÔÚÊ˘ÚÔÁ¤ÓÂÈÔ ÿ‰Ú˘Ì· ∞ÁÚÈ¿˜ ŒÎıÂÛË ºˆÙÔÁÚ·Ê›·˜ Ì ı¤Ì· “ÕÓıÚˆÔ˜ Î·È ‚È‚Ï›Ô: ¢‡Ô ϤÍÂȘ, ¤Ó·˜ ÎfiÛÌÔ˜” . ∏ ŒÎıÂÛË Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÂ›Ù·È ·Ú¿ÏÏËÏ· Ì ÙËÓ

¤ÎıÂÛË ¤ÚÁˆÓ ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋˜ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ˘ ª·ıËÙÈÎÔ‡ ¢È·ÁˆÓÈÛÌÔ‡ ºˆÙÔÁÚ·Ê›·˜, Ô˘ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛ ÙÔ ¶ÔÚÊ˘ÚÔÁ¤ÓÂÈÔ ÿ‰Ú˘Ì· Ì ÙÔ ›‰ÈÔ ı¤Ì·. ™˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÂÙ¿ ̤ÏË Ù˘ ºˆÙÔÁÚ·ÊÈ΋˜ §¤Û¯Ë˜ μfiÏÔ˘, ÔÈ ∑·ÊÂÈÚ›‰Ë˜ ∞ÚÁ‡Ú˘, ∫·Ú·Î·ÙÛ¿ÓË ¡·Ù¿Û·, ∫Ô˚Ó¿Î˘ °È¿ÓÓ˘, ¶·Ù·ÎÈÔ‡Ù˘ £fi‰ˆÚÔ˜, ¶Ï·‚fi˜ §Â˘Ù¤Ú˘, Δ˙›Ì·˜ °È¿ÓÓ˘, ΔÛÈÔ˘‚¿Î·˜ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ Î·È Ô ¡›ÎÔ˜ ™·Ófi˜. ¢È¿ÚÎÂÈ· ¤ÎıÂÛ˘ ̤¯ÚÈ 9 ª·˝Ô˘. øÚ¿ÚÈÔ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÂÎıÂÙËÚ›Ô˘: ¢Â˘Ù¤Ú· - ¶·Ú·Û΢‹ 17:00-21:00, ∫˘Úȷ΋ 10:00 - 13:00 & 17:00 - 21:00.

™Ù· 81 ÎÂÓ¿ ÎÔ˘Ù¿ÎÈ· ÙÔ˘ ·‚Ô˘ ÙÔÔıÂÙ‹ÛÙ ·ÚÈıÌÔ‡˜ Ì ٤ÙÔÈÔ ÙÚfiÔ, ÒÛÙ οı ÛÂÈÚ¿, ÛÙ‹ÏË Î·È Ï·›ÛÈÔ 3x3 Ó· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ fiÏ· Ù· „ËÊ›· ·fi ÙÔ 1 Ò˜ ÙÔ 9. ™ÎÔfi˜ ÙÔ˘ ·˙Ï Â›Ó·È Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËıÔ‡Ó fiÏ· Ù· ÓÔ‡ÌÂÚ·, ¯ˆÚ›˜ οÔÈÔ Ó· ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ‰Â‡ÙÂÚË ÊÔÚ¿ Û ηı¤Ó· ·fi Ù· ·Ú·¿Óˆ. Œ¯ÂÙ ˘fi„Ë Û·˜ fiÙÈ ÙÔ Su - Doku χÓÂÙ·È Ì ÙË ÏÔÁÈ΋. AÔʇÁÂÙ ÏÔÈfiÓ Ó· Ì·ÓÙ‡ÂÙÂ, ·Ú¿ ÙÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙÔ˘˜ ·ÚÈıÌÔ‡˜ ÛÙ· ÙÂÙÚ¿ÁˆÓ· Ô˘ ›ÛÙ ۛÁÔ˘ÚÔÈ fiÙÈ ÂΛ Â›Ó·È Î·È Ë ÌÔÓ·‰È΋ ÙÔ˘˜ ı¤ÛË. EYKO§O

Ï›· ÷ڛÙÔ˘, °ÂˆÚÁ›· ∫ÔÚÂÓÙ›Ô˘, ∂ϤÓË ª·Î›ÚË, ∞ÁÁÂÏÈ΋ ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘, μ·Ú‚¿Ú· ¢ÂÌ›ÚË, ÷ÚԇϷ ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘, °ÂˆÚÁ›· ∫·Ï‡ÚË. ™Ù· “£Â·ÙÚÔÙ·Í›‰È·” ÙË ‰È‰·Ûηϛ· ¤Î·Ó·Ó ÔÈ μ¿Ûˆ ª¤ÏÈÔ˘ (·È‰·ÁˆÁfi˜ - ËıÔÔÈfi˜) Î·È Ë ¡fiÙ· ∫ÔÓÙÔ‡ (ÎÔÈÓˆÓÈÔÏfiÁÔ˜ ËıÔÔÈfi˜). ™Ù· μȈ̷ÙÈο ™ÂÌÈÓ¿ÚÈ· ÙËÓ ‰È‰·Ûηϛ· ¤Î·ÓÂ Ô ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ¶·ÓÙ·˙‹˜ (ËıÔÔÈfi˜ -ÛÎËÓÔı¤Ù˘). ΔÔ ¤ÚÁÔ ı· ·›˙ÂÙ·È ÁÈ· ÌfiÓÔ ¤ÍÈ ·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ Î·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ: ¶·Ú·Û΢‹ 7, ™¿‚‚·ÙÔ 8, ∫˘Úȷ΋ 9 ª·˝Ô˘ Î·È ¶·Ú·Û΢‹ 14, ™¿‚‚·ÙÔ 15, ∫˘Úȷ΋ 16 ª·˝Ô˘ ÛÙȘ 9.00 Ì.Ì. ÛÙÔ ÎÈÓËÌ·ÙÔı¤·ÙÚÔ “∞¯›ÏÏÂÈÔ” (∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘ 1), ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔÓ ∫·ÏÏÈÙ¯ÓÈÎfi √ÚÁ·ÓÈÛÌfi ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘.

¢Y™KO§O

§À™∏ ¶ƒ√∏°√Àª∂¡√À

EYKO§O

- ºÂÁÁ›Ù˜, ηıÚ¤ÊÙ˜, „¢ÙÔ·Ú¿ı˘Ú· ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È Û ¤ÎıÂÛË ÛÙË ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ· ·fi ÙË Û˘ÏÏÔÁ‹ - ‰ˆÚ¿ ÙÔ˘ ™‡ÚÔ˘ ∫Ô˘˚ÎÔ‡ÌË ÛÙÔ ªÔ˘ÛÂ›Ô §·˚΋˜ Δ¤¯Ó˘ Î·È πÛÙÔÚ›·˜. ¢È¿ÚÎÂÈ· ¤ÎıÂÛ˘ ¤ˆ˜ Î·È ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ πÔ˘Ó›Ô˘ 2010. flÚ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ηıËÌÂÚÈÓ¿ ÏËÓ ¢Â˘Ù¤Ú·˜, 10.00 - 16.00. ¶ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÛÙÔÓ ·ÚÈıÌfi ÙËÏÂÊÒÓÔ˘ 24280 99505. — ΔÔ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi ÿ‰Ú˘Ì· √Ì›ÏÔ˘ ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÙËÓ ¤ÎıÂÛË ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋˜ ÙÔ˘ °È¿ÓÓË ªÈ¯·ËÏ›‰Ë “£ÂÛÛ·ÏÈ΋ ÁË” ÛÙÔ ªÔ˘ÛÂ›Ô ¶ÏÈÓıÔÎÂÚ·ÌÔÔÈ›·˜ ¡. & ™. ΔÛ·Ï·¿Ù·. ΔËϤʈӷ 210 3256921-3, 24210 29844 (ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÛÙȘ ÒÚ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›Â˜ ÙÔ˘ ªÔ˘Û›Ԣ 10.00 - 18.00, ÂÎÙfi˜ ΔÚ›Ù˘). - ŒÎıÂÛË Ì ٛÙÏÔ future-TOPias Ù˘ ∞Ó·ÛÙ·Û›·˜ - ∑ˆ‹˜ ™Ô˘ÏÈÒÙÔ˘ ÊÈÏÔÍÂÓ› ÙÔ ∫·Ê¤ ÙˆÓ Δ¯ÓÒÓ μ¿ÌÌ· ¡˘ÎÙfi˜ (π¿ÛÔÓÔ˜ 155), ÛÙÔ μfiÏÔ, ¤ˆ˜ 30/4. — ΔÔ ªÔ˘ÛÂ›Ô - ¶ÈÓ·ÎÔı‹ÎË “ÃÚ˘ÛԇϷ ∑ÒÁÈ·” ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ÛÙ·ıÂÚ¿ οı ¢Â˘Ù¤Ú· Î·È ¶·Ú·Û΢‹ 11.00-13.00 Î·È ÙȘ ˘fiÏÔÈ˜ ̤Ú˜ ÌÂÙ¿ ·fi ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈṲ̂ÓÔ Ú·ÓÙ‚ԇ ÛÙ· ÙËϤʈӷ ÙÔ˘ ¢∏.∫.π. (ÙËÏ. 24210 39644, 21664, fax: 24210 22927). — ™ÙËÓ ·›ıÔ˘Û· Ù¤¯Ó˘ “∏Ï›Ô˘ ª¤Ï·ıÚÔÓ” (°ÎÏ·‚¿ÓË 37 Ì ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜, 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜), ÙÔ ÿ‰Ú˘Ì· ÙˆÓ ∞ÊÒÓ ¢ÂÏËÁÂÒÚÁË ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÂÈηÛÙÈΤ˜ ÂÎı¤ÛÂȘ. √È Î·ÏÏÈÙ¤¯Ó˜ Ô˘ ÂÈı˘ÌÔ‡Ó Ó· ÂÎı¤ÛÔ˘Ó ¤ÚÁ· ÙÔ˘˜, ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÈÎÔÈÓˆÓÔ‡Ó Ì ÙÔ ÙËϤʈÓÔ 6932 119479. ¢È¢ÎÚÈÓ›˙ÂÙ·È fiÙÈ Ë Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÛÙȘ ÂÎı¤ÛÂȘ Â›Ó·È ‰ˆÚ¿Ó.

MÔ˘ÛÈ΋ ‰È·‰ÚÔÌ‹ ÌÈÛÔ‡ ·ÈÒÓ·

¢Y™KO§O

∂∫£∂™∂π™

25

∞fi ÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË Î·ÏÏÈÙ¯ÓÒÓ ÁÈ· Ù· 50 ¯ÚfiÓÈ· ÙÔ˘ ™ˆÌ·Ù›Ԣ “√ ∞fiÏψӔ

Su-Doku

EΉËÏÒÛÂȘ

TPITH 27 A¶ƒπ§π√À 2010


26

¶ÔÏÈÙÈÛÌfi˜/

TPITH 27 A¶ƒπ§π√À 2010

“¶¿ÙÂÚ ∏ÌÒÓ”Û‹ÌÂÚ· ÛÙÔ “™ÈÓ¤ ªÂÛfiÁÂÈÔ˜”

“View master” ·fi ÙËÓ ÔÌ¿‰· ¯ÔÚÔ‡ Griffon Δ√¶√£∂Δø¡Δ∞™ ÙÔ˘˜ ıÂ-

·Ù¤˜ ÂÚÈÌÂÙÚÈο Û ۯ¤ÛË Ì ÙË ÛÎËÓ‹, Ë ¯ÔÚÔÁÚ¿ÊÔ˜ πˆ¿ÓÓ· ¶ÔÚÙfiÏÔ˘ ÂÈÎÂÓÙÚÒÓÂÈ ÙËÓ ÚÔÛÔ¯‹ Ù˘ ÛÙÔ ÚfiÏÔ Ô˘ ı· ·›ÍÂÈ ÙÔ ‚ϤÌÌ· ÙÔ˘ ¯ÔÚÂ˘Ù‹ Î·È ÙÔ˘ ı·ً, ηıÒ˜ ‰ÂÓ ‰È·ÙËÚÂ›Ù·È Ë ‰˘Û‰È¿ÛÙ·ÙË Û‡Ì‚·ÛË Ù˘ ÛÎËÓ‹˜, ·ÏÏ¿ Ë ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ‰ÂÈ Î·Ó›˜ ÙÔ ¤ÚÁÔ ·fi fiϘ ÙȘ Èı·Ó¤˜ Ï¢ڤ˜, ·ÎfiÌË Î·È Ó· ÓÈÒÛÂÈ fiÙÈ Ô ›‰ÈÔ˜ Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ ÛÙ· ‰ÚÒÌÂÓ·. ™ÙËÓ ·Ú¿ÛÙ·ÛË “View master” , Ë ¶ÔÚÙfiÏÔ˘ ÂÍÂÙ¿˙ÂÈ ÙȘ ÔÏÏ·Ϥ˜ Èı·ÓfiÙËÙ˜ ÂÁÁ‡ÙËÙ·˜ ÛÙË ‰˘·‰È΋ Û¯¤ÛË. ÃÚËÛÈÌÔÔÈ› ¤Ó·Ó ·ÔÛ·ÛÌ·ÙÈÎfi ¯ÚfiÓÔ ÁÈ· Ó· Û˘Ó·ÚÌÔÏÔÁ‹ÛÂÈ Ù· ÛÙÈÁÌÈfiÙ˘·, ηٷϋÁÂÈ Û ¤Ó· Ú˘ıÌÈÎfi ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·, fiÔ˘ Ë Â·Ê‹ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙ· ‰˘Ô ÚfiÛˆ· ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ÌfiÓÔ ˆ˜ ·Ó¿ÌÓËÛË. “∂›Ó·È ¤Ó· ÔÙÈÎfi ·È¯Ó›‰È, ÌÈ· ·ÔÛ·ÛÌ·ÙÈ΋ ÂÍÈÛÙfiÚËÛË ‹ ÌÈ· ·ÓÔÙÈ΋ Ì·ÙÈ¿” , fiˆ˜ ÛËÌÂÈÒÓÂÈ Ë ¯ÔÚÔÁÚ¿ÊÔ˜. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙË Ó¤· ·Ú·ÁˆÁ‹ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ¯ÔÚÔ‡ Griffon, Ô˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È ÛÙÔ ÛÙÔ‡ÓÙÈfi Ù˘, ÛÙËÓ Ô‰fi ∞fiÏψÓÔ˜ 23 ÛÙÔ ™‡ÓÙ·ÁÌ·. ∏ ÔÌ¿‰· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËΠÙÔ 2000 ·fi ÙËÓ ¶ÔÚÙfiÏÔ˘ Î·È ¤¯ÂÈ ÂÌÊ·ÓÈÛÙ› Û ÎÂÓÙÚÈο ı¤·ÙÚ· Ù˘ ∞ı‹Ó·˜ (∞ÌfiÚÂ, ∂ÌÚfi˜, ƒÔ¤˜ Î·È ¶ÔÚ›·), ηıÒ˜ Î·È Û ‰ÈÂıÓ›˜ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÛÂȘ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· (÷ÓÈ¿, £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË, ∫·Ï·Ì¿Ù· Î·È ™¤ÚÚ˜), ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi (∞ÁÁÏ›·, ™ÎfiÈ·, ™ÂÚ‚›·, °ÂÚÌ·Ó›· Î·È ∞›Á˘ÙÔ˜). ◊Ù·Ó ÌÈ· ·fi ÙȘ Ï›Á˜ ÔÌ¿‰Â˜, Ô˘ ¤‰ˆÛ·Ó ·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ ÛÙÔ ª¤Á·ÚÔ ªÔ˘ÛÈ΋˜ ∞ıËÓÒÓ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙˆÓ ¶·Ú·ÔÏ˘ÌÈ·ÎÒÓ ∞ÁÒÓˆÓ ÁÈ· ÙË ¢Â‡ÙÂÚË Ï·ÙÊfiÚÌ· Û‡Á¯ÚÔÓÔ˘ ¯ÔÚÔ‡ (2006), ηıÒ˜ Î·È ÛÙȘ ηÏÏÈÙ¯ÓÈΤ˜ ÂΉËÏÒÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ “¶¿ÙÚ· 2006 ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈ΋ ÚˆÙÂ‡Ô˘Û· Ù˘ ∂˘ÚÒ˘” . ∏ ¯ÔÚÔÁÚ¿ÊÔ˜ ÁÂÓÓ‹ıËΠÙÔ 1969 ÛÙÔ §ÔÓ‰›ÓÔ Î·È ÛÔ‡‰·Û ηϤ˜ Ù¤¯Ó˜ Î·È ¯ÔÚÔÁÚ·Ê›· ÛÙËÓ ∞ÁÁÏ›·, fiÔ˘ Î·È ·ÚÔ˘Û›·Û ÙȘ ÚÒÙ˜ Ù˘ ¯ÔÚÔÁڷʛ˜. ∏ ÂÓ·Û¯fiÏËÛ‹ Ù˘ Ì ÙÔ ÛÒÌ· Î·È ÙȘ ÂÈηÛÙÈΤ˜ Ù¤¯Ó˜ Û˘Ó¤‚·Ï·Ó ÛÙÔ Ó· ‰È·ÌÔÚÊÒÛÂÈ ÌÈ· ȉȷ›ÙÂÚË ÔÙÈ΋ ÁÈ· ÙË Û‡Á¯ÚÔÓË ¯ÔÚÔÁÚ·Ê›·. •ÂÎÈÓ¿ ¿ÓÙ· ·fi ÌÈ· ·›ÛıËÛË ‹ ÌÈ· ÂÈÎfiÓ·. ŒÙÛÈ, ¤Ó· ÎÔÛÙÔ‡ÌÈ ‹ ¤Ó·˜ ‹¯Ô˜ ÌÔÚ› Ó· ·ÔÙÂϤÛÔ˘Ó ËÁ‹ ¤ÌÓ¢Û˘ ÁÈ· ÙËÓ ÂͤÏÈÍË ÌÈ·˜ ÔÏfiÎÏËÚ˘ ÈÛÙÔÚ›·˜. ΔË ÌÔ˘ÛÈ΋ Û˘Ó¤ıÂÛ·Ó Ô ∞ÓÙÒÓ˘ ¶. Î·È Ë ∞Ó‰ÚÈ¿Ó· ΔÔÔΔ, Ù· ÛÎËÓÈο Î·È Ù· ÎÔÛÙÔ‡ÌÈ· Â›Ó·È ÙÔ˘ ∞ÓÙÒÓË μÔÏ·Ó¿ÎË Î·È ÔÈ ÊˆÙÈÛÌÔ› ÙÔ˘ Δ¿ÛÔ˘ ¶·Ï·ÈÔÚÔ‡Ù·. ¶·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ ‰È·ÚΛ·˜ 30 ÏÂÙÒÓ ‰›ÓÔÓÙ·È Î¿ı ¶·Ú·Û΢‹, ™¿‚‚·ÙÔ Î·È ∫˘Úȷ΋ ÛÙȘ 21.30. ¢∞¡∞∏ ª∞ƒπΔ™∞

¶·Ú¿ı˘ÚÔ ‰È·Ê˘Á‹˜ ÁÈ· Ó·ÚÔ‡˜ Ï·ıÚÔÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜

H

Ù·ÈÓ›· “¶¿ÙÂÚ ∏ÌÒÓ” ÚÔ‚¿ÏÏÂÙ·È Û‹ÌÂÚ· ÛÙȘ 9.30 Ì.Ì. ÛÙÔ ∞¯›ÏÏÂÈÔ ÁÈ· ÙÔ “™ÈÓ¤ ªÂÛfiÁÂÈÔ˜” . (∏¶∞ 2007. ™ÎËÓÔıÂÛ›· - ™ÂÓ¿ÚÈÔ: ∫Ú›ÛÙÔÊÂÚ ∑¿Ï·. ¶ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙÔ‡Ó Δ˙¤ÛÔ˘˜ √ÙÛfi·, ∞ÚÌ¿ÓÙÔ ÃÂÚÓ¿ÓÙÂ˙, ÃÔÚ¯¤ ∞ÓÙÚÈ¿Ó ∂ÛÈÓ‰fiÏ·). ∏ Ù·ÈÓ›· ΤډÈÛ ÌÂÁ¿ÏÔ μÚ·‚Â›Ô ∂ÈÙÚÔ‹˜ ÛÙÔ ºÂÛÙÈ‚¿Ï ÙÔ˘ Sundance 2007. √ ÃÔ˘¿Ó, ΢ÓËÁË̤ÓÔ˜ ÛÙÔ ªÂÍÈÎfi, ˉ¿ÂÈ Û ¤Ó· ÊÔÚÙËÁfi

Ô˘ ηÙ¢ı‡ÓÂÙ·È Ï·ıÚ·›· ÛÙÔ ªÚÔ‡ÎÏÈÓ. ∂Λ, ÁÓˆÚ›˙ÂÈ ÙÔÓ ·ıÒÔ ÎÈ ¿‚Á·ÏÙÔ ¶¤‰ÚÔ, Ô ÔÔ›Ô˜ ¤¯ÂÈ ÛÙ· ¯¤ÚÈ· ÙÔ˘ ÌÈ· ÂÈÛÙÔÏ‹ ·fi ÙË - ÓÂÎÚ‹ ϤÔÓ ÌËÙ¤Ú· ÙÔ˘, Ì ÙË ‰È‡ı˘ÓÛË

ÙÔ˘ Ú·ÁÌ·ÙÈÎÔ‡ ÙÔ˘ ·Ù¤Ú· ÁÚ·Ì̤ÓË Â¿Óˆ Ù˘. √ ¶¤‰ÚÔ ‰ÂÓ ÁÓˆÚ›˙ÂÈ ·ÁÁÏÈο Î·È ˙ËÙ¿ ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ÙÔ˘ ÃÔ˘¿Ó. §›Á· ÏÂÙ¿ ‡ÓÔ˘ Â›Ó·È ·ÚÎÂÙ¿, ÁÈ· Ó· ÂÍ·Ê·ÓÈÛÙ› Ô ÃÔ˘¿Ó Ì ÙËÓ Â-

ÈÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘ ¶¤‰ÚÔ Î·È Ó· ‰ÈÂΉÈ΋ÛÂÈ ÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘... ¢‡Ô ÌÂÍÈηÓfiÔ˘Ï· ÛÙË ¡¤· ÀfiÚÎË, „¿¯ÓÔ˘Ó Ó· ·ÔÎÙ‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· Ô˘ ÔÙ¤ ‰ÂÓ Â›¯·Ó, ·ÏÏ¿ Î·È ¤Ó· ÌÈÎÚfi ·Ú¿ı˘ÚÔ ‰È·Ê˘Á‹˜ ·fi ÙËÓ ·ÂÏÈÛ›· Ù˘ ÌÈ˙¤ÚÈ·˜... ΔÔ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈÎfi ÓÙÂÌÔ‡ÙÔ ÙÔ˘ ∫Ú›ÛÙÔÊÂÚ ∑¿Ï· Â›Ó·È ¤Ó· Ì›ÁÌ· ·Ú¯·›·˜ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÙÚ·Áˆ‰›·˜ Î·È ·ÙÌÔÛÊ·ÈÚÈÎÔ‡ ıÚ›ÏÂÚ. ªÈ· ÚÔÎÏËÙÈ΋ ÈÛÙÔÚ›· ÎÏÂÌ̤Ó˘ Ù·˘ÙfiÙËÙ·˜ Î·È ÌÔ›Ú·˜, ÙÔ Padre Nuestro Â›Ó·È Î·È ÌÈ· ‚·ıÈ¿ Ì·ÙÈ¿ ÛÙËÓ ·Ó¿ÁÎË Î·È ÙËÓ ·ÁˆÓ›· Ù˘ ·ÓıÚÒÈÓ˘ ‡·Ú͢ Ó’ ·Á·Ëı›. ∫¿ÔÈÔÈ ÎÚÈÙÈÎÔ› ÙÔ ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛ·Ó ˆ˜ ·Ú·ÏÏ·Á‹ ÙÔ˘ “£ËÛ·˘ÚÔ‡ Ù˘ ™È¤Ú· ª¿ÓÙÚ” , ÙÔ˘ ÃÈÔ‡ÛÙÔÓ, Î·È ¿ÏÏÔÈ ÙÔ ‚Ú‹Î·Ó ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ÂÈÙË‰Â˘Ì¤ÓÔ. ∫·È, ·ÚfiÏÔ Ô˘

ÌÈÏ¿Ì ÁÈ· ¤Ó· ÈÛ·ÓfiʈÓÔ ÊÈÏÌ, Ì ÂÓÙÂÏÒ˜ ¿ÁÓˆÛÙÔ˘˜ ËıÔÔÈÔ‡˜, Ë Ù·ÈÓ›· ¤ÂÛÂ Û·Ó ‚fiÌ‚· ÛÙÔ ºÂÛÙÈ‚¿Ï ÙÔ˘ ™·ÓÙ¿Ó˜ Î·È Î¤Ú‰ÈÛ ÙÔ ªÂÁ¿ÏÔ μÚ·‚Â›Ô Ù˘ ∂ÈÙÚÔ‹˜. ∂Ó‰ÂÈÎÙÈΤ˜ Â›Ó·È ÔÈ ÎÚÈÙÈΤ˜: “¶Ôχ Ì·ÎÚÈ¿ ·fi Ù· ÎÔÈÓfiÙ˘· ÛÙ¿ÓÙ·Ú Û˘ÓËıÈÛÌ¤ÓˆÓ ÌÂÏÔ‰Ú·Ì·ÙÈÎÒÓ Ù·ÈÓÈÒÓ, Ë Ù·ÈÓ›· ¤¯ÂÈ Ó· Âȉ›ÍÂÈ ÌÈ· ·ÚfiÛÌÂÓ· ÛÔηÚÈÛÙÈ΋ ·Ï‹ıÂÈ·... ™¿ÓÈ· ÚˆÙÔÂÌÊ·ÓÈ˙fiÌÂÓÔ˜ ÛÎËÓÔı¤Ù˘ ÌÈÏ¿ÂÈ, Ì ÙȘ ÂÈÎfiÓ˜ ÙÔ˘, ÙfiÛÔ ‚·ıÈ¿ ÛÙËÓ Î·Ú‰È¿ ÙÔ˘ ı·ً...” Robert Koehler - ÂÚÈÔ‰ÈÎfi Variety. “∞ÎfiÌË ÎÈ ·Ó ‰ÂÓ ÙÔ ıˆڋÛÂȘ ·ÚÈÛÙÔ‡ÚÁËÌ·, ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÔÌÔÏÔÁ‹ÛÂȘ fiÙÈ Â›Ó·È ·fi ÙȘ ÈÔ ·˘ıÂÓÙÈΤ˜ Ù·Èӛ˜ Ô˘ ›‰Â˜ Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ·...” .

∞ÊȤڈ̷: ∏ ÌÔ˘ÛÈ΋ Î·È Ë ÂͤÏÈÍ‹ Ù˘

∏ fiÂÚ· ÛÙË °ÂÚÌ·Ó›· Ì ¿ÓÔÈÁÌ· Û ÌÔÓÙ¤ÚÓ˜ Ù¿ÛÂȘ Δ˘ §πΔ™∞™ ¶∞ƒπ™∞∫∏

∂¡ø Ë °·ÏÏ›· ·ÓÙÈÛÙ¿ıËΠÛÙËÓ ÈÙ·ÏÈ΋ ÂÈÚÚÔ‹ Î·È Î·ÙfiÚıˆÛ ¤ÙÛÈ Ó· ȉڇÛÂÈ ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ 17Ô˘ ·ÈÒÓ· ÂıÓÈÎfi ı¤·ÙÚÔ ÌÔ˘ÛÈ΋˜, Ë °ÂÚÌ·Ó›· Ì ÙË ÌÂÛÔÏ¿‚ËÛË ÙˆÓ ·˘ÏÒÓ Ù˘ μȤÓÓ˘ ªÔÓ¿¯Ô˘ Î·È ¢Ú¤Û‰Ë˜ ¿ÓÔÈÍ ‰È¿Ï·Ù· ÙȘ fiÚÙ˜ Ù˘ ÛÙË ÌÔÓÙ¤ÚÓ· Ù¯ÓÔÙÚÔ›·. ªÔ˘ÛÈÎÔ› ÛÙËÓ ˘ËÚÂÛ›· ÙˆÓ °ÂÚÌ·ÓÒÓ ÚÈÁ΋ˆÓ Ù·ÍȉÂ̤ÓÔÈ ÛÙËÓ πÙ·Ï›·, ¤‰ˆÛ·Ó ÙËÓ ÚÒÙË ÒıËÛË. ™ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ 16Ô˘ ·ÈÒÓ·, Ô ƒÔÏ¿Ó ÓÙ §¿ÛÛÔÓ˜ (15301594) ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ Ù˘ ÂÎÎÏËÛ›·˜ ÙÔ˘ ‰Ô‡Î· Ù˘ μ·˘·Ú›·˜ ›¯Â Û˘Óı¤ÛÂÈ ÌÈÎÚ¿ ÌÔ˘ÛÈο ÎÔÌÌ¿ÙÈ· Û ÛÙÈÏ fiÌÔÈÔ Ì ÂΛÓÔ Ô˘ ›¯Â ·ÎÔ‡ÛÂÈ ÛÙË ¡Â¿ÔÏË. Δ· ÌÔ˘ÛÈο ·˘Ù¿ ÎÔÌÌ¿ÙÈ· ‹Ù·Ó Û‡ÓÙÔ̘ Û˘Óı¤ÛÂȘ Ì ÔÏϤ˜ ʈӤ˜, ¯ÔÚÔ‡˜ Î·È ÌÈÌ‹ÛÂȘ Ì ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· ÙÂÏ›ˆ˜ Ï·˚Îfi. ™Ù· 1568 Â’ ¢ηÈÚ›· ÙˆÓ Á¿ÌˆÓ ÙÔ˘ ‰Ô‡Î· μ›Ï¯ÂÏÌ, Ô ƒÔÏ¿Ó ÓÙ §¿ÛÛÔÓ˜, ·ÚÔ˘Û›·Û ÌÂÚÈο ÌÔ˘ÛÈο ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹Ì·Ù· Ô˘ ‹‰Ë ·ÔÙÂÏÔ‡Û·Ó ÙÔ ÚÔÔ›ÌÈÔ ÙÔ˘ ‰Ú·Ì·ÙÈÎÔ‡ ‡ÊÔ˘˜. √ ÿÈÓÚȯ ™˘Ù˜ fï˜ (1585-1672), ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ Ù˘ ÂÎÎÏËÛ›·˜ ÛÙËÓ ·˘Ï‹ Ù˘ ¢Ú¤Û‰Ë˜, ·ÏÈfi˜ Ì·ıËÙ‹˜ ÙÔ˘ °Î·ÌÚȤÏÈ ÛÙËÓ πÙ·Ï›·, ÂÈÛ¿ÁÂÈ ÚÒÙÔ˜ ÙÔ “¢ÈËÁËÌ·ÙÈÎfi ÛÙÈÏ” Ì ̤ıÔ‰Ô ÈÙ·ÏÈ΋ ÛÙÔ˘˜ „·ÏÌÔ‡˜ Ì ÔÏϤ˜ ¯ÔÚˆ‰›Â˜ Î·È ÌÔ˘ÛÈο fiÚÁ·Ó·. ÃÚËÛÈÌÔÔ›ËÛ ÌfiÓÔ ·ÚÌÔÓÈ΋ ·ÓÙ›ÛÙÈÍË Ô˘ Â¤ÙÚÂ ӷ ·ÎÔ‡ÁÂÙ·È Ë ÛˆÛÙ‹ ¿ÚıÚˆÛË ÙˆÓ ÊˆÓÒÓ. ™ÙÔ 1623 Ë “πÛÙÔÚ›· Ù˘ ∞Ó·ÛÙ¿Ûˆ˜” ÛËÌÂÈÒÓÂÈ ·ÈÛıËÙ‹ ÚfiÔ‰Ô ÛÙÔ Ó¤Ô ·˘Ùfi ÛÙÈÏ. ∏ °ÂÚÌ·Ó›· ÌÂÙ¿ ·fi ÙȘ ηٷÛÙÚÔʤ˜ Ô˘ ˘¤ÛÙË ·fi ÙÔÓ ÙÚÈ·ÎÔÓÙ·ÂÙ‹ fiÏÂÌÔ Î·È ·fi ÙÔÓ ËıÈÎfi Î·È ÓÂ˘Ì·ÙÈÎfi ÍÂÂÛÌfi, ¤‰ˆÛ ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ÌÔ‡Ó ÛÙË ¯ÒÚ· ͤÓ˜ ÂȉڿÛÂȘ ÙfiÛÔ ÛÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋, fiÛÔ Î·È ÛÙËÓ ÓÂ˘Ì·ÙÈ΋ ˙ˆ‹. ∏ ÈÙ·ÏÈ΋ ÌÔ˘ÛÈ΋ ‹Úı ÛÙË °ÂÚÌ·Ó›· Î·È ‚ڋΠ¤‰·ÊÔ˜ ηÚÔÊfiÚÔ. ™¯ËÌ·Ù›ÛÙËÎ·Ó ÌÔ˘ÛÈο ΤÓÙÚ· ÛÙȘ ·˘Ï¤˜ ÙˆÓ ‰È·ÊfiÚˆÓ ËÁÂÌfiÓˆÓ Î·È Î·ÏÏÈÂÚÁÔ‡ÓÙ·Ó Ë ÈÙ·ÏÈ΋ ÌÔ˘ÛÈ΋ ·‰È·ÊÔÚÒÓÙ·˜ ÁÈ· ÙË ÌÔ˘ÛÈ΋ ÙˆÓ °ÂÚÌ·ÓÒÓ. √È °ÂÚÌ·ÓÔ› ¿ÏÈ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·ÔÎÙ‹ÛÔ˘Ó Î¿ÔÈ· ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ı¤ÛË Î·È ÁÈ· Ó· ÌËÓ ·Ó‹ÎÔ˘Ó ÛÙÔ˘˜ ‚·Ú‚¿ÚÔ˘˜ Ô˘ ‹Ù·Ó ÔÈ ÂÚÈÊÚÔÓË̤ÓÔÈ, ·Ó·Áο˙ÔÓÙ·È Ó· ¿ÚÔ˘Ó Í¤Ó· ÔÓfiÌ·Ù· Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· ÈÙ·ÏÈο.

√ ıÚ‡ÏÔ˜ fiÙÈ Ë ÌÔ˘ÛÈ΋ ÛÙËÓ πÙ·Ï›· ηÏÏÈÂÚÁ‹ıËΠ·fi ÙÔ˘˜ ·ÚÈÛÙÔÎÚ·ÙÈÎÔ‡˜ ·ÎÏÔ˘˜ Î·È fiÙÈ ÔÈ ËÁÂÌfiÓ˜ ‹Ù·Ó Î·È ÌÔ˘ÛÈÎÔ›, ‚ÔËıÔ‡Û ÙÔ˘˜ πÙ·ÏÔ‡˜ Ó· Ì·›ÓÔ˘Ó ÛÙȘ ËÁÂÌÔÓÈΤ˜ ·˘Ï¤˜ ÙˆÓ °ÂÚÌ·ÓÒÓ. ∞˘Ùfi ›¯Â Û·Ó ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ‰‡ÛÎÔÏ· Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËı› ÌÈ· ÂıÓÈ΋ ÁÂÚÌ·ÓÈ΋ ÌÔ˘ÛÈ΋. ΔÔ 1627 Ô Ã¿ÈÓÚȯ ™˘Ù˜ ·Ó¤‚·Û ÙËÓ ÚÒÙË ÁÂÚÌ·ÓÈ΋ fiÂÚ· ÙË “¢¿ÊÓË” ÁÈ· ÙÔ˘˜ Á¿ÌÔ˘˜ Ù˘ ÚÈÁΛÈÛÛ·˜ Ù˘ ™·ÍÔÓ›·˜ Ì ÙÔÓ §·Ó‰ÎÚ¿‚ÔÓ Ù˘ ŒÛÛ˘, ¯ˆÚ›˜ η̛· ÂÈÙ˘¯›·. ¶·Ú’ fiÏË ·˘Ù‹ ÙËÓ ·ÔÙ˘¯›· ÚÔÛ¿ıËÛ ̤۷ Û ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô ÙÔ˘ ÔϤÌÔ˘ Î·È ÛÙËÓ ÏËÌ̇ڷ Ù˘ ÈÙ·ÏÈ΋˜ ÌÔ˘ÛÈ΋˜, Ô˘ Ï›ÁÔ ¤ÏÂÈ„Â Ó· Ó›ÍÂÈ Î¿ı ›¯ÓÔ˜ ÂıÓÈ΋˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·˜, Ó· ÙÚ·‚‹ÍÂÈ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ÚÔ˜ ÙËÓ ÂÎÎÏËÛÈ·ÛÙÈ΋ ÌÔ˘ÛÈ΋. ∏ ıÚËÛΛ· ‹Ù·Ó ÙÔ ÌfiÓÔ Ú¿ÁÌ· Ô˘ ÔÈ °ÂÚÌ·ÓÔ› Û’ ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô Ù˘ ηٷÛÙÚÔÊ‹˜ ‰ÂÓ Â›¯·Ó ͯ¿ÛÂÈ. ΔÔ ·ÏËıÈÓfi Ó‡̷ Ù˘ °ÂÚÌ·Ó›·˜ ı· ÙÔ ‚Úԇ̠̤۷ ÛÙË ÌÔ˘ÛÈ΋ Ù˘ ÂÎÎÏËÛ›·˜. ∏ ÈÙ·ÏÈ΋ fiÂÚ· ›¯Â ÂȉڿÛÂÈ ÛÙËÓ ÂÎÎÏËÛÈ·ÛÙÈ΋ ÌÔ˘ÛÈ΋ Ô˘ ‹Ú ÌÈ· Ó¤· ÂÎÊÚ·ÛÙÈÎfiÙËÙ·. ∞ÏÏ¿ Î·È ÛÙÔ ı¤·ÙÚÔ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È ÌÈ· ÌÂÙ·ÚÚ‡ıÌÈÛË, Ô˘ Â›Ó·È ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ù˘ ÈÙ·ÏÈ΋˜ Ù¤¯Ó˘ Î·È Ù˘ ÁÂÚÌ·ÓÈ΋˜ ·ÚÌÔÓ›·˜. ΔÔ ‰Ú·Ì·ÙÈÎfi Ó‡̷ ÙˆÓ °ÂÚÌ·ÓÒÓ Ê·ÓÂÚÒÓÂÙ·È ÛÙȘ Έ̈‰›Â˜, ÛÙ· ÌÔ˘ÛÈο ÈÓÙÂṲ́‰È· Ô˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙȘ Ú¿ÍÂȘ Î·È ÛÙÔ ¯ÔÚÈÎfi ‰Ú¿Ì· Ì ÂıÓÈÎfi ÂÚȯfiÌÂÓÔ. ¶ÚÈÓ ·ÎfiÌ· ÙÂÏÂÈÒÛÂÈ Ô fiÏÂÌÔ˜ Û fiϘ ÙȘ ÁÂÚÌ·ÓÈΤ˜ fiÏÂȘ ηÈ

ȉȷ›ÙÂÚ· ÛÙË ¡˘ÚÂÌ‚¤ÚÁË, §ÂÈ„›· Î·È μȤÓÓË, ȉڇÔÓÙ·È ı¤·ÙÚ· ̤۷ Û ‰ËÌfiÛÈ· ÎÙ›ÚÈ· Î·È Û ÚÈÁÎÈÈΤ˜ ·˘Ï¤˜. ™ÙË μȤÓÓË, ÔÈ ·˘ÙÔÎÚ¿ÙÔÚ˜, ÌÂÚÈÎÔ› ·fi ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ‹Ù·Ó Î·È ÌÔ˘ÛÈÎÔ›, ÚÔÛٿل·Ó ÙË ÌÔ˘ÛÈ΋. ™Ù· 1698 Ô πˆ¿ÓÓ˘ Ô πˆÛ‹Ê ‰Ô‡Î·˜, ˘‹ÚÍÂ Ô ÈÔ ÊËÌÈṲ̂ÓÔ˜ ·fi ÙÔ˘˜ Û˘Óı¤Ù˜. √È fiÂÚ˜ Ô˘ ·Ó¤‚·Û ÛÙË μȤÓÓË ‰È¤ÊÂÚ·Ó Î·Ù¿ Ôχ ·fi ÙȘ fiÂÚ˜ Ù˘ Ó·ÔÏÈÙ¿ÓÈ΢ Û¯ÔÏ‹˜ Î·È ˆ˜ ÚÔ˜ ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›·ÛË ÙÔ˘ ¯ÔÚÔ‡ Î·È ˆ˜ ÚÔ˜ ÙȘ ·Ó·ÏÔÁ›Â˜ ÙˆÓ ÌÂÚÒÓ Î·È ˆ˜ ÚÔ˜ ÙËÓ ·ÓÙÈÛÙÈÎÙÈ΋ ÌÔÚÊ‹. ™ÙË ¢Ú¤Û‰Ë ÔÈ °ÂÚÌ·ÓÔ› ÚÔÛ¿ıËÛ·Ó Ì ÙËÓ Â›‰Ú·ÛË Î·È ÙÔ˘ Á·ÏÏÈÎÔ‡ Ï˘ÚÈÎÔ‡ ‰Ú¿Ì·ÙÔ˜ Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó fiÂÚ˜, ·ÎfiÌ· Î·È Ó· ÌÂÙ·ÊÚ¿ÛÔ˘Ó ÙȘ ÈÙ·ÏÈΤ˜ fiÂÚ˜ ÛÙË ÁÂÚÌ·ÓÈ΋ ÁÏÒÛÛ·. ∂ΛÓÔ˜ Ô˘ ¤‰ˆÛ ·›ÁÏË ÛÙËÓ fiÂÚ· Ù˘ ¢Ú¤Û‰Ë˜ ‹Ù·Ó Ô °Èfi¯·Ó ÕÓÙÔÏÊ Ã¿ÛÛ (1699-1782). ∞˘Ùfi˜ ¤ÁÚ·„ fiÂÚ˜ Ô˘ ›¯·Ó ÌÂÁ¿ÏË ÂÈÙ˘¯›· Î·È ÛÙËÓ πÙ·Ï›·. ΔËÓ ÂÈÙ˘¯›· ·˘Ù‹ ÙËÓ fiÊÂÈÏ ÛÙÔ Á¿ÌÔ Ô˘ ¤Î·Ó Ì ÙËÓ ÂÚ›ÊËÌË ÙÚ·ÁÔ˘‰›ÛÙÚÈ· º·Ô˘ÛÙ›Ó· ªÔÚÓÙfiÓÈ. ™ÙÔ μÂÚÔÏ›ÓÔ ¿ÚÁËÛ οˆ˜ Ë fiÂÚ· Ó· ·Ó·Ù˘¯ı›. √ ·Á·Ë̤ÓÔ˜ ÌÔ˘ÛÈÎfi˜ ÙÔ˘ ºÚÂȉÂÚ›ÎÔ˘ ÙÔ˘ ÌÂÁ¿ÏÔ˘, Ô ∂ÚÚ›ÎÔ˜ °ÎÚ¿Ô˘Ó (1701-1779) ¤ÁÚ·„ fiÂÚ˜ Î·È ÔÏÏ¿ ¤ÚÁ· ÂÎÎÏËÛÈ·ÛÙÈ΋˜ Î·È ÔÚÁ·ÓÈ΋˜ ÌÔ˘ÛÈ΋˜. ΔÔ ÂÚ›ÊËÌÔ ÔÚ·ÙfiÚÈÔ (ʈÓËÙÈ΋ Û‡ÓıÂÛË ÁÈ· ¯ÔÚˆ‰›·, ÛfiÏÈ Î·È ÔÚ¯‹ÛÙÚ· Ì ıÚËÛ΢ÙÈÎfi ı¤Ì· ¯ˆÚ›˜ ÛÎËÓÈ΋ ‰Ú¿ÛË), “√ ı¿Ó·ÙÔ˜ ÙÔ˘ πËÛÔ‡” , Ô˘ ·›˙ÂÙ·È Ì¤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· ÛÙȘ ÁÂÚÌ·ÓÈΤ˜ fiÏÂȘ ÙË

¶·È‰ÈÎfi ÌÔ˘ÛÈÎfi ·Ú·Ì‡ıÈ ÛÙÔ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ ¡. πˆÓ›·˜ ∏ ∫√π¡øº∂§∏™ ¢ËÌÔÙÈ΋ ∂ȯ›ÚËÛË “πø¡π∞” Î·È ÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ø‰Â›Ô ¡¤·˜ πˆÓ›·˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó ·‡ÚÈÔ ΔÂÙ¿ÚÙË 28 ∞ÚÈÏ›Ô˘ ÛÙȘ 7 Ì.Ì. ÛÙÔ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜ ÙÔ ·È‰ÈÎfi ÌÔ˘ÛÈÎfi ·Ú·Ì‡ıÈ “∏ ÌÔ˘ÛÈ΋ Ì·˜ ηڷÌÂÏ›ÙÛ·” Ì ÂÈÛËÁ‹ÙÚÈ· ÙËÓ ·È‰·ÁˆÁfi μ·ÛÈÏÈ΋ ªÔ˘ÏÔÁÈÒÚÁÔ˘. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ¤Ó· ·È‰ÈÎfi ‚È‚Ï›Ô Ô˘ Û˘Óԉ‡ÂÙ·È ·fi ÔÙÈÎÔ·ÎÔ˘ÛÙÈÎfi ˘ÏÈÎfi, ηٿ ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›·ÛË ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘, ÔÈ ÌÈÎÚÔ› Ì·˜ Ê›ÏÔÈ ı· ¤¯Ô˘Ó ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÂÓÂÚÁ¿ ÛÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· ÙÔ˘. ΔËÓ ·ÚÔ˘Û›·ÛË Î·ÏÔ‡ÓÙ·È Ó· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ó ÙfiÛÔ ÌÈÎÚÔ› Ê›ÏÔÈ Ù˘ ªÔ˘ÛÈ΋, fiÛÔ Î·È ·È‰·ÁˆÁÔ›, ÊÔÈÙËÙ¤˜ ÙÌËÌ¿ÙˆÓ ·È‰·ÁˆÁÈ΋˜ Î·È ÁÔÓ›˜. ∏ ›ÛÔ‰Ô˜ ı· Â›Ó·È ÂχıÂÚË.

ªÂÁ¿ÏË ∂‚‰ÔÌ¿‰·, ‰Â›¯ÓÂÈ Ê·ÓÂÚ¿ ÙËÓ Â›‰Ú·ÛË Ù˘ ÈÙ·ÏÈ΋˜ ÌÔ˘ÛÈ΋˜. ™ÙÔ ∞Ì‚Ô‡ÚÁÔ ¤ÁÈÓÂ Ë ÚÒÙË ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ó· ÂÏ¢ıÂÚˆı› ÙÔ ÂıÓÈÎfi Ï˘ÚÈÎfi ‰Ú¿Ì· ·fi ÙȘ ͤÓ˜ ÂȉڿÛÂȘ Î·È Ó· ÊÙ¿ÛÂÈ ÛÙÔ Â›Â‰Ô Ô˘ ··ÈÙÔ‡Û·Ó ÔÈ ·Ó¿ÁΘ ÔÈ ÓÂ˘Ì·ÙÈΤ˜ Ù˘ ÂÔ¯‹˜ Î·È ÙÔ˘ ÙfiÔ˘. ∏ ÁÂÚÌ·ÓÈ΋ fiÂÚ· ÙÔ 1678 ı· ¿ÚÂÈ ÙË ÌÔÚÊ‹ Ù˘ ÂıÓÈ΋˜ fiÂÚ·˜. ΔÔ ‰ËÌfiÛÈÔ ı¤·ÙÚÔ fiÂÚ·˜ Ô˘ ȉڇıËΠ·fi ÙËÓ Ù¿ÍË ÙˆÓ ÌÔÚʈ̤ӈÓ, ÂÁηÈÓÈ¿ÛÙËΠ̠¤Ó· ›‰Ô˜ ÔÚ·ÙÔÚ›Ô˘, Ô˘ ·Ú›ÛÙ·Ó ¿Óˆ ÛÙË ÛÎËÓ‹ ÙÔÓ ∞‰¿Ì Î·È ÙËÓ ∂‡·. √È ·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ ·˘Ù¤˜ ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ·Ó ÌÂÁ¿Ï˜ ·ÓÙȉڿÛÂȘ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ Û˘ÓÙËÚËÙÈÎÒÓ Î·È ÙˆÓ ÊÈÏÂÏ¢ı¤ÚˆÓ. √È Û˘ÓÙËÚËÙÈÎÔ› ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· ˘ÔʤÚÔ˘Ó ·˘Ù¿ Ù· ·Ó‹ıÈη ı¿̷ٷ Î·È ÙÔ˘˜ ¯ÔÚÔ‡˜ Î·È ˙ËÙÔ‡Û·Ó Ó· ÎÏ›ÛÂÈ ÙÔ ı¤·ÙÚÔ ·˘Ùfi. ∞˘Ùfi˜ Â›Ó·È ¿ÏψÛÙÂ Î·È Ô ÏfiÁÔ˜ Ô˘ ÙÔ ı¤·ÙÚÔ ÙÔ˘ ∞Ì‚Ô‡ÚÁÔ˘ ·Ó¤‚·˙ ¿ÓÙÔÙ ¤ÚÁ· ıÚËÛ΢ÙÈο fiˆ˜ ÔÈ “∂Ù¿ ª·Îη‚·›ÔÈ” (1680) Î·È Ë “°¤ÓÓËÛË ÙÔ˘ Δ¿ÈÏ” (1681). ªÂÙ¿ ÙÔ 1695 ÌÂÚÈÎÔ› ÌÔ˘ÛÈÎÔ›, ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ Ô °Èfi¯·Ó μfiÏÊÁηÓÁÎ ºÚ·ÓÎ, ηÙfiÚıˆÛ·Ó Ó· ·Ó·ÓÂÒÛÔ˘Ó ÙÔ ÙÚ·ÁÔ‡‰È Û ÁÂÚÌ·ÓÈ΋ ÁÏÒÛÛ· ÌÂ Û˘Óԉ›· ÔÚÁ¿ÓÔ˘. ∂ΛÓÔ Ô˘ ¤‰ˆÛ ÌÂÁ¿ÏË ‰fiÍ· ÛÙÔ ı¤·ÙÚÔ ÙÔ˘ ∞Ì‚Ô‡ÚÁÔ˘ ‹Ù·Ó Ô ƒ¿ÈÓ¯·ÚÙ ∫¿È˙ÂÚ (1674-1739) ÁÚ¿ÊÔÓÙ·˜ ¿Óˆ ·fi 120 fiÂÚ˜. √ ∫¿È˙ÂÚ ‰¤¯ıËΠÙËÓ Â›‰Ú·ÛË ÙÔ˘ §Ô˘Ïχ, ¯ˆÚ›˜ Ó· Â›Ó·È ÈηÓÔÔÈË̤ÓÔ˜ ·fi ÙȘ Û˘Óı¤ÛÂȘ Ì ÙȘ ÂȉڿÛÂȘ ÙȘ ÈÙ·ÏÈΤ˜ Î·È Á·ÏÏÈΤ˜, ÂȉfiıËΠ̠ıÚÈ·Ì‚Â˘ÙÈ΋ ÂÈÙ˘¯›· ÛÙÔ ÌÔÓÙ¤ÚÓÔ ÁÂÚÌ·ÓÈÎfi ÙÚ·ÁÔ‡‰È Î·È ˘‹ÚÍ ¤Ó·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÚÔ‰ÚfiÌÔ˘˜ Ù˘ Ï˘ÚÈ΋˜ Έ̈‰›·˜. ŒÁÚ·„ ÂÎÙfi˜ ·fi fiÂÚ˜, ηÓٿ٘ Î·È ¿ıË.


XÚËÌ·ÙÈÛÙ‹ÚÈÔ 27

ΔƒπΔ∏ 27 A¶ƒπ§π√À 2010

K§EI™IMO TH™ 26H™ ∞¶ƒπ§π√À

∫§∂π™πª√ %ª∂Δ. O°KO™ ∂§∞à ª∂°. EYPø °ÂÓÈÎfi˜ ¢Â›ÎÙ˘

1.804,91

-2,86

ª∂°∞§∏ ∫∂º∞§∞π√¶√π∏™∏ AEGEAN ∞∂ ALAPIS ∞μ∂∂(∫√) ALPHA BANK ∞∂(∫√) COCA COLA EEE (∫√) EUROBANK PROPERTIES FOLLI - FOLLIE ∞.μ.∂.∂.(∫O) FORTHNET AE(∫√) FOURLIS ™Àªª∂Δ√Ãø¡ ∞∂(∫√) FRIGOGLASS ∞.∂.(∫√) GENIKI BANK (∫√) INTRALOT (∫√) J&P ∞μ∞• ∞∂ ∂ƒ°√§∏¶Δπ∫∏ Δ√Àƒ.∂ª¶.μπ√ª.√π∫. À§π∫.(∫√) JUMBO ∞.∂.(∫√) LAMDA DEVELOPMENT S.A.(∫√) MARFIN INVESTMENT GROUP MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD S & B μπ√ª∏Ã∞¡π∫∞ √ƒÀ∫Δ∞ (∫√) SPRIDER STORES ∞.∂. ∞¡∂∫ ∞∂(∫√) ∞¡∂∫ ∞∂(¶√) ∞¡∂∫ ∞∂(¶√) ∞Δ∂ μ∞¡∫ μπ√Ã∞§∫√ ∂μ.Ã∞§∫√À & ∞§√Àª(∫∞) °∂∫ Δ∂ƒ¡∞ ∞∂ ™Àªª∂Δ√Ãø¡ °ƒ. ™∞ƒ∞¡Δ∏™ ∞μ∂∂(∫√) ¢/∫√™ √ƒ°∞¡π™ª√™ §∞ª¶ƒ∞∫∏(∫√) ¢∏ª√™π∞ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∏ ∏§∂∫Δƒπ™ª√À ∞.∂ ∂£¡π∫∏ Δƒ∞¶∂∑∞ Δ∏™ ∂§§∞¢√™ (∫√) ∂§μ∞§ ∞∂(∫∞) ∂§§∞∫Δøƒ ∞∂(∫√) ∂§§∏¡π∫∞ ¶∂Δƒ∂§∞π∞ ∞∂(∫√) ∂§§∏¡π∫∞ Ã∏ª∞Δπ™Δ∏ƒπ∞ ∞∂ (∫√) ∂Δ. À¢ƒ∂À™∂ø™ & ∞¶√Ã∂ÀΔ.(∫√) ∂Δ∞πƒ∂π∞ À¢ƒ∂À™∂ø™ ∫∞π ∞¶√Ã∂Δ∂À™∂ø™ £∂™/¡π∫∏™ ∞∂ π∞™ø ∞.∂.(∫√) π∞Δƒπ∫√ ∞£∏¡ø¡ ∂∞∂(∫√) π¡Δƒ∞∫√ª ∞∂ ™Àªª∂Δ√Ãø¡ (∫√) ∫∞Δ. ∞º√ƒ√§√°∏Δø¡ ∂π¢ø¡ ∞∂(∫√) ª∂Δ∫∞ ∞∂(∫√) ª∏Ã∞¡π∫∏ ∞∂(∫√) ª∏Ã∞¡π∫∏ ∞∂(¶√) ª√Δ√ƒ √π§ ∂§§∞™ ª¶∞ª¶∏™ μøμ√™ ¢π∂£¡∏™ Δ∂áπ∫∏ ªÀΔπ§∏¡∞π√™ ∞∂ √ªπ§√™ ∂¶πÃ(∫√) √§¶ ∞∂ √¶∞¶ ∞∂ √ƒ°.Δ∏§∂/¡πø¡ Δ∏™ ∂§§∞¢√™ (∫√) √ƒ°∞¡π™ª√™ §πª∂¡√™ £∂™™∞§√¡π∫∏™ ¶§∞π™π√ COMPUTERS A.E.(∫√) ™π¢∂¡√ƒ ∞.∂.(∫√) ™ø§∏¡√Àƒ°∂π∞ ∫√ƒπ¡£√À ∞∂(∫√) Δ∞ÃÀ¢ƒ√ªπ∫√ Δ∞ªπ∂ÀΔ∏ƒπ√ ∂§§∞¢√™ ∞Δ∂ Δ∂ƒ¡∞ ∂¡∂ƒ°∂π∞∫∏ ∞μ∂Δ∂ ΔπΔ∞¡ ∞¡.∂Δ.Δ™πª∂¡Δø¡(∫√) ΔπΔ∞¡ ∞¡.∂Δ.Δ™πª∂¡Δø¡(¶√) Δƒ∞¶∂∑∞ ∂FG EUROBANK A.E.(∫√) Δƒ∞¶∂∑∞ ∫À¶ƒ√À (∫√) Δƒ∞¶∂∑∞ ¶∂πƒ∞πø™ ∞.∂(∫√) À°∂π∞ ¢π∞°¡ø™Δπ∫√ £∂ƒ∞¶∂ÀΔπ∫√ ∫∂¡Δƒ√ ∞£∏¡ø¡ AE Ã∞§∫√ƒ ∞∂ (¶ƒø∏¡ μ∂∫Δøƒ)(∫∞)

3,1 0,32 6,02 19,92 5,52 14,78 0,77 7,99 9,8 0,52 3,3 1,91 6,11 4 1,28 1,81 4,63 0,61 0,41 2,3 1,4 1,31 3,64 4,75 4,8 1,18 12,22 11,11 1,18 3,39 7,25 5,8 5,94 4,38 2,76 1,01 0,75 5 9,85 0,73 0,6 9,03 2,64 4,4 12,69 15,6 8,11 12,59 4,95 3,12 0,96 3,2 4,4 19,5 13 5,42 4,45 5,44 1 0,87

-3,13 13625 -8,57 10905934 0,33 2373024 -0,90 235937 -6,60 14750 -0,81 69527 -7,23 184625 1,14 46278 -3,35 34875 -1,89 587227 -0,90 417244 -2,05 16442 -4,53 197391 -5,44 4337 -5,19 2805878 -2,16 2237207 -3,34 5368 -6,15 80398 -4,65 129966 0,00 0 0,00 0 -2,96 544547 -2,93 105916 -5,19 155623 0,84 5300 -4,84 25966 -4,31 442086 -3,56 6647446 -1,67 10380 -3,97 159879 -7,17 319339 -1,53 282280 -1,66 13005 -6,01 31746 -8,00 34002 -2,89 52883 -2,60 344609 -0,40 2222 -2,38 31844 -7,60 123767 -9,09 37058 -3,01 75796 -6,05 308087 -6,18 288108 -0,47 3211 -2,50 893087 -1,22 864727 -1,79 3397 -0,80 480 -12,11 184514 -7,69 57472 -4,48 417096 -2,22 102732 -2,21 110649 0,00 0 -3,73 1743815 -0,89 1822550 -5,23 1947486 -3,85 159002 -7,45 17463

3,05 0,32 5,72 19,8 5,52 14,2 0,77 7,79 9,8 0,51 3,17 1,82 6,07 4 1,28 1,8 4,6 0,61 0,4 2,3 1,4 1,28 3,56 4,59 4,65 1,17 12,22 10,64 1,12 3,39 7,22 5,64 5,83 4,38 2,73 0,98 0,73 4,96 9,71 0,73 0,6 8,99 2,51 4,37 12,6 15,5 7,92 12,3 4,95 3,12 0,96 3,17 4,29 18,9 13 5,31 4,37 5,3 1 0,87

3,24 0,35 6,14 20,1 5,9 15,1 0,87 7,99 10,65 0,55 3,38 1,98 6,45 4,24 1,37 1,89 4,82 0,67 0,43 2,3 1,4 1,39 3,79 5,01 4,8 1,23 12,95 11,85 1,18 3,59 7,8 6,03 6,07 4,6 3 1,06 0,8 5,04 9,99 0,8 0,65 9,49 2,89 4,73 12,7 16,32 8,35 13 4,99 3,67 1,06 3,44 4,56 19,74 13 5,76 4,65 5,82 1,08 0,95

1,22 0,93 0,45 1,8 0,65 0,51 0,53 0,28 0,74 1,13 3,89 0,96 0,76 1,2 7,64 1,14 1,04 0,37 1,85 0,63 0,4 2,8 4,13 0,79 2,15 0,54 2,32 0,26 0,57 0,81 1,06 0,96 0,88 3,22

1,35 0,93 0,5 1,87 0,72 0,56 0,61 0,3 0,79 1,13 3,95 0,96 0,79 1,2 7,64 1,22 1,09 0,41 1,93 0,68 0,4 2,9 4,42 0,85 2,19 0,55 2,49 0,29 0,61 0,81 1,18 1,01 0,9 3,5

ª∂™∞π∞ ∫∞π ªπ∫ƒ∏ ∫∂º∞§∞π√¶√π∏™∏ ALPHA TRUST ∞¡¢ƒ√ª∂¢∞ ∞∂∂à ALSINCO A.E ∂π¢ø¡ ∂¡¢À™∏™ -À¶√¢∏™∏™ (∫√) ASPIS BANK ∞¡.Δƒ∞¶∂∑π∫∏ ∂Δ∞πƒπ∞ AUTOHELLAS ∞.∂.(∫√) BYTE COMPUTER ∞μ∂∂(∫√) CENTRIC MULTIMEDIA ∞∂ CYCLON ∂§§∞™ ∞∂ DIONIC ∞∂μ∂ EURODRIP ∞.μ.∂.°.∂.(∫√) EUROLINE AEEX (KO) EUROMEDICA ∞.∂.¶∞ƒ√Ã∏™ π∞Δƒπ∫ø¡ À¶∏ƒ∂™πø¡ F.G EUROPE ∞∂ (∫√) F.H.L ∫Àƒπ∞∫π¢∏™ ª&° ∞μ∂∂(∫√) FASHION BOX ∂§§∞™ ∞∂ FLEXOPACK AEBEP(∫√) INFOQUEST ∞∂μ∂(∫√) INFORM ¶.§À∫√™(∫√) INTRAKAT ∞∂ KLEEMAN HELLAS A.B.E.E(∫√) LAVIPHARM ∞∂(∫√) LOGISMOS ∞∂ MEDICON HELLAS ∞.∂. MERMEREN KOMBINAT AD PRILEP MEVACO ª∂Δ∞§§√Àƒ°π∫∏ (∫√) MLS ¶§∏ƒ√º√ƒπ∫∏ NEWSPHONE HELLAS SA NEXANS ∂§§∞™ ∞¡.μπ√ª.∂Δ.(∫√) NUTRIART A.B.E.E. PASAL ∞.∂. ∞¡∞¶ΔÀ•∂ø™ ∞∫π¡∏Δø¡ PROFILE ∞∂μ∂ ¶§∏ƒ√º√ƒπ∫∏™ PROTON Δƒ∞¶∂∑∞ ∞.∂ REDS AE (KO) REVOIL ∞∂ RILKEN μπ√ª. ∫∞§§À¡Δπ∫ø¡(∫√)

1,3 0,93 0,46 1,86 0,65 0,52 0,58 0,3 0,74 1,13 3,95 0,96 0,78 1,2 7,64 1,18 1,04 0,38 1,9 0,64 0,4 2,8 4,41 0,8 2,19 0,55 2,33 0,29 0,57 0,81 1,09 0,97 0,88 3,4

-3,70 0,00 -8,00 1,09 -4,41 0,00 0,00 0,00 -7,50 0,00 0,77 0,00 2,63 -4,00 0,00 -2,48 -2,80 -7,32 -0,52 -4,48 0,00 -6,67 -3,71 -6,98 -0,46 -3,51 0,43 7,41 -6,56 0,00 -5,22 -3,96 -3,30 -1,45

1415 0 192548 2540 9070 148932 3621 52644 9197 0 37430 0 5770 50 400 27330 3890 193250 2390 24423 0 788 559 4750 2790 10180 303 26542 3920 0 303698 4636 9486 901

∫§∂π™πª√ %ª∂Δ. O°KO™ ∂§∞à ª∂°. EYPø SCIENS ¢π∂£¡∏™ ™Àªª∂Δ√Ãø¡ ∞.∂∫O) SPACE ∂§§∞™ ∞.∂.(∫√) TRASTOR ∞∂∂¶ VELL GROUP ∞.∂ YALCO-∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√À ∞∂(∫∞) ∞. S COMPANY ∂ª¶√ƒπ∫∏ -μπ√ª. ∂Δ.-∏/À (∫√) ∞°ƒ.√π∫√™ ™¶Àƒ√À(∫√) ∞π√§π∫∏ ∞∂∂Ã(∫√) ∞∫ƒπΔ∞™ μπ√ª. •À§√À ∞.∂.(∫√) ∞§∫√ ∂§§∞™ ∞μ∂∂(∫√) ∞§√ÀªÀ§ μπ√ª. ∞§√Àªπ¡π√À (∫√) ∞§º∞ °∫ƒπ™π¡ ∞.∂ ∞ƒΔ√μπ√ª/¡π∞ ∫∞ƒ∞ª√§∂°∫√™(∫O) ∞Δ∂ ∞™º∞§π™Δπ∫∏ ∞∂ ∞Δ§∞¡Δπ∫ ™√À¶∂ƒª∞ƒ∫∂Δ ∞.∂. (KO) ∞ΔΔπ∫∂™ ∂∫¢√™∂π™ ∞.∂.(∫√) ∞º√π Ã.∫√ƒ¢∂§§√À ∞∂μ∂(∫∞) ∞Ã√¡ ∞.∂. ™Àªª∂Δ√Ãø¡(∫√) μ∞ƒ¢∞™ ∞∂μ∂∂ μπ√∫∞ƒ¶∂Δ ∞.∂ (∫√) μπ™ ∞∂(∫√) μ√°π∞Δ∑√°§√À SYSTEMS A.E.(KO) °∞§∞•π¢π £∞§∞™™π∂™ ∫∞§§π∂ƒ°∂π∂™ (KO) °∂¡.∂ª¶√ƒπ√À & μπ√ª/¡π∞™(∫√) °π√Àƒ√ª¶ƒ√∫∂ƒ™ ª∂™πΔ∂™ ∞™º∞§π™∂ø¡ ∞∂ ¢∞´√™ ¶§∞™Δπ∫∞ ∞μ∂∂(∫√) ¢π∞™ ∞∂∂Ã(∫O) ¢π∞™ πãÀ√∫∞§§π∂ƒ°∂π∂™ ABEE(∫√) ¢π∂£¡∏™ ∂¶∂¡¢ÀΔπ∫∏ ∞∂∂Ã(∫O) ¢√ªπ∫∏ ∫ƒ∏Δ∏™ ∞.∂.(∫√) ¢√Àƒ√™ ∞∂(∫√) ¢ƒ√ª∂∞™ ¶∞¶∞¶∞¡∞°πøΔ√À ∞μ∂∂∞ (∫√) ∂.¶∞πƒ∏™ ∞μ∂∂ ¶§∞™Δπ∫ø¡(∫√) ∂μƒ√º∞ƒª∞ ∞μ∂∂(∫√) ∂∫¢√Δπ∫√™ √ƒ°∞¡π™ª√™ §πμ∞¡∏ ∂∫Δ∂ƒ ∞∂(∫√) ∂§. ¢. ª√À∑∞∫∏™(∫∞) ∂§∞™Δƒ√¡ ∞∂μ∂(∫√) ∂§μ∂ - ∂¡¢Àª∞Δø¡ ∞∂(∫√) ∂§°∂∫∞ ∞.∂.(∫√) ∂§∂À£∂ƒ∏ Δ∏§∂√ƒ∞™∏ ∞.∂.(∫√) ∂§π¡√π§ ∂§§∏¡π∫∏ ∂Δ∞πƒπ∞ ¶∂Δƒ∂§∞πø¡ ∞∂ ∂§§.μπ√ª.∑∞Ã∞ƒ∏™ ∞∂(∫∞) ∂§§∏¡π∫∞ ∫∞§ø¢π∞(∫√) ∂§§∏¡π∫∏ Àº∞¡Δ√Àƒ°π∞(∫O) ∂§Δ√¡ ∞∂μ∂.(∫O) ∂§Δƒ∞∫ ∞∂(∫O) ∂ª¶√ƒπ∫∏ ∂π™∞°.¢πΔƒ√Ãø¡ & ª∏Ã∞¡ø¡ £∞§∞™™∏™ ∞.∂.∂ ∂¶π§∂∫Δ√™ (∫√) ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂π™ ∏Ã√À ∫∞π ∂π∫√¡∞™ ∞∂ ∂Δ∂ª ∞∂(∫∞) ∂Àƒø¶∞´∫∏ ¶π™Δ∏ ∞∂°∞(∫√) ∂Àƒø™Àªμ√À§√π ™Àªμ√À§√π Δ∂á√§√°π∞™ ∫∞π ∞¡∞¶ΔÀ•∏™ ∞∂ ∑∞ª¶∞ ∞∂(∫∞) ∑∏¡ø¡ ∞∂ ƒ√ª¶√Δπ∫∏™ ∫∞𠶧∏ƒ√º√ƒπ∫∏™ ∏§∂∫Δƒ√¡π∫∏ ∞£∏¡ø¡ ∞.∂. (∫√) π∫Δπ¡√™ ∂§§∞™ ∞.∂-μπ√ª.ª∞ƒ(∫√) π§À¢∞ ∞∂ πª¶∂ƒπ√ ∞ƒ°ø ∞.M.∂(∫√) π¡Δ∂ƒ°√À¡Δ •À§∂ª¶√ƒπ∞ ∞Δ∂¡∂(∫√) π¡Δ∂ƒ°√À¡Δ •À§∂ª¶√ƒπ∞ ∞Δ∂¡∂(¶√) π¡Δ∂ƒΔ∂∫ ∞∂(∫√) πãÀ√Δƒ√ºπ∞ ™∂§√¡Δ∞ ∞∂°∂(∫√) ∫∞£∏ª∂ƒπ¡∏ ∞.∂. ∂∫¢√™∂π™(∫√) ∫∞ƒ∞Δ∑∏ BIOM.& •∂¡√¢/∫∂™ ∂¶πÃ.∞.∂. (∫√) ∫§ª ∞∂ ∫√ƒƒ∂™ ∞.∂ ∫ƒ∂.∫∞ ∞∂(∫√) ∫ƒ∂Δ∞ º∞ƒª ∞μ∂∂(∫√) ∫ƒπ ∫ƒπ ∞μ∂∂ ∫Δ∏ª∞ ∫. §∞∑∞ƒπ¢∏ ∞.∂.(∫√) ∫À§π¡¢ƒ√ª. ∫.™∞ƒ∞¡Δ√¶√À§√À(∫O) ∫À§π¡¢ƒ√ªÀ§√™ §√À§∏(∫√) ∫Àƒπ∞∫√À§∏™ ª.∫.¡. ∞.∂.(∫√) §∞¡∞∫∞ª ∞∂(∫√) ª∞£π√™ ¶Àƒπª∞Ã∞ ∞∂(∫O) ªπG R∂∞L ∂SΔ∞Δ∂ ∞.∂. ªπ¡∂ƒμ∞ ∞º√π π&μ §∞¢∂¡∏™ (∫∞) ª¶∏Δƒ√™ ™Àªª∂Δ√Ãπ∫∏ ∞∂(∫√) ªÀ§√π ∫∂¶∂¡√À ¡.μ∞ƒμ∂ƒ∏™ -MODA BAGNO ∞∂(∫√) ¡.§∂μ∂¡Δ∂ƒ∏™ ∞∂(∫A) ¡.§∂μ∂¡Δ∂ƒ∏™ ∞∂(¶∞) ¡∞∫∞™ ª√À™π∫∏ (∫√) ¡∞ÀΔ∂ª¶√ƒπ∫∏ ∞.∂.(∫√) ¡∂øƒπ√¡ ∞.∂. (∫√) ¡∏ƒ∂À™ πã/°∂π∂™ Ãπ√À ∞∂.(∫√) ¡Δƒ√À∫º∞ƒª¶∂¡ ∂§§∞™ ∞∂μ∂ DFH SA (∫√) √ªπ§. π¡Δ∂∞§ ∞μ∂∂ ¢∂ & ™π∞(∫√) ¶. ¶∂Δƒ√¶√À§√™ ∞∂μ∂(∫√) ¶∞ƒ¡∞™™√™ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂π™ ∞μ∂(∫√) ¶∏°∞™√™ ∂∫¢√Δπ∫∏ ∞.∂.(∫√) ¶§∞™Δπ∫∞ £ƒ∞∫∏™ ∞μ∂∂(∫O) ¶§∞™Δπ∫∞ ∫ƒ∏Δ∏™ ∞.μ.∂.∂.(∫√) ™∂§ª∞¡(∫√) ™Δ∂§π√™ ∫∞¡∞∫∏™ ∞μ∂∂ ™º∞∫π∞¡∞∫∏™ ∞∂μ∂(∫√) ™ø§.§.Δ∑πƒ∞∫π∞¡ ¶ƒ√ºπ§ ∞E(∫∞) Δ∂áπ∫∂™ ∂∫¢√™∂π™ ∞.∂.(∫√) Δ∂áπ∫∏ √§Àª¶π∞∫∏ ∞∂(∫√) Δ∏§∂ΔÀ¶√™ ∞∂(∫√) Δƒ∞¶∂∑∞ ∞ΔΔπ∫∏™(∫√) Δƒ∞¶∂∑∞ ∂§§∞¢√™(∫√) ºπ¡Δ∂•¶√ƒΔ(∫√) Ã∞π¢∂ª∂¡√™(∫√) Ã∞Δ∑∏∫ƒ∞¡πøΔ∏ ∞§∂Àƒ/¡π∞(∫√)

0,49 0,39 1,1 0,59 0,42 0,63 0,57 1,83 0,72 0,31 0,75 0,84 0,69 1,53 0,67 1,26 0,3 0,48 0,34 0,67 1 1,22 0,33 0,31 0,81 7,45 0,67 1,61 0,79 1,18 0,95 0,39 0,57 0,55 0,4 0,73 0,31 0,38 1,04 0,59 1,3 2,04 0,64 1,13 0,35 0,48 2,29 1,44 0,3 0,65 0,5 0,56 2,88 9,25 1,37 1,5 0,48 0,41 0,42 0,5 0,49 0,76 0,47 5 1,26 1,4 5,44 0,59 5,55 1,39 0,64 2,9 1,63 0,46 0,64 0,39 4 1,39 0,68 0,75 0,45 0,61 0,5 1 0,53 0,73 0,53 0,46 0,86 3,06 0,69 2,4 0,54 3,47 0,4 1,64 0,89 0,46 0,47 0,42 4,2 1,18 40,2 0,4 1,17 0,46

-2,00 0,00 0,92 3,51 -4,55 -1,56 3,64 -2,66 -8,86 0,00 0,00 -1,18 -4,17 0,00 3,08 9,57 -3,23 -2,04 -8,11 -9,46 0,00 -1,61 -2,94 -3,13 -2,41 -0,67 -2,90 0,00 0,00 -3,28 -3,06 0,00 -6,56 -3,51 -6,98 -3,95 -6,06 0,00 -2,80 -10,61 0,78 3,55 -8,57 -0,88 -2,78 -2,04 -8,03 -0,69 0,00 4,84 -3,85 1,82 1,77 0,87 0,74 0,00 0,00 -19,61 0,00 0,00 0,00 -3,80 0,00 1,42 -2,33 -3,45 -5,72 -1,67 -1,77 -2,11 4,92 0,00 3,17 -2,13 0,00 -9,30 0,00 5,30 -1,45 -9,64 0,00 0,00 0,00 -0,99 0,00 -9,88 -1,85 2,22 -4,44 0,00 -5,48 0,00 -5,26 -3,07 0,00 -3,53 -3,26 0,00 -2,08 0,00 -1,18 -4,07 -1,69 0,00 -3,31 0,00

8183 5930 10 28490 5060 6710 100 4026 498 0 1350 140 5649 17236 73285 2 980 1142 360 1050 0 2010 2000 27650 270 405 40672 0 0 26450 400 4380 3920 645 3400 1897 2250 26990 5170 97210 100 2071 10424 3620 1100 9570 1100 2798 60630 175 1210 1773 31780 205 506730 715 9054 711910 3756 0 0 9391 44440 1981 11910 14150 6518 7170 100 6388 610 0 3485 11013 1700 9495 13623 495 737 1550 0 0 0 60 235 5005 196223 25000 2462 0 102711 80 84638 1201 1000 1251 845 0 6301 211165 5869 41412 21730 0 1207 0

0,47 0,36 1,1 0,53 0,42 0,6 0,57 1,8 0,72 0,31 0,72 0,84 0,68 1,53 0,53 1,26 0,29 0,45 0,34 0,67 1 1,12 0,33 0,31 0,75 7,29 0,67 1,61 0,79 1,1 0,9 0,37 0,55 0,52 0,4 0,69 0,3 0,37 0,98 0,56 1,3 1,89 0,63 1,05 0,33 0,46 2,26 1,32 0,29 0,63 0,48 0,53 2,8 9,17 1,29 1,45 0,47 0,41 0,39 0,5 0,49 0,72 0,47 5 1,23 1,35 5,36 0,55 5,55 1,32 0,62 2,9 1,63 0,44 0,63 0,38 4 1,3 0,64 0,75 0,45 0,61 0,5 1 0,51 0,73 0,52 0,44 0,81 3,06 0,67 2,17 0,52 3,24 0,4 1,6 0,87 0,46 0,44 0,39 3,87 1,15 39,96 0,4 1,15 0,46

0,5 0,39 1,1 0,6 0,45 0,68 0,57 1,88 0,72 0,31 0,75 0,85 0,72 1,53 0,67 1,26 0,3 0,5 0,36 0,7 1 1,22 0,33 0,32 0,81 7,45 0,69 1,61 0,79 1,26 0,95 0,4 0,57 0,55 0,43 0,73 0,31 0,39 1,05 0,67 1,3 2,08 0,7 1,23 0,35 0,5 2,49 1,46 0,31 0,65 0,5 0,57 2,88 9,76 1,4 1,57 0,49 0,53 0,42 0,5 0,49 0,79 0,49 5 1,26 1,43 5,73 0,6 5,55 1,4 0,64 2,9 1,64 0,47 0,64 0,44 4 1,39 0,68 0,75 0,45 0,61 0,5 1 0,53 0,78 0,56 0,48 0,9 3,06 0,74 2,4 0,56 3,49 0,4 1,72 0,89 0,46 0,48 0,42 4,25 1,26 41,8 0,4 1,17 0,46

∫§∂π™πª√ %ª∂Δ. O°KO™ ∂§∞à ª∂°. EYPø ∂π¢π∫ø¡ Ã∞ƒ∞∫Δ∏ƒπ™Δπ∫ø¡ ALPHA ∞™. ∞∫π¡∏Δ∞ ∞.∂.(∫√) ATTICA GROUP ∞∂(∫√) CPI A.E. ∏§∂∫Δƒ√¡π∫ø¡ ∏/À (∫√) CROWN HELLAS CAN ∞∂(∫√) ELBISCO AE ™Àªª∂Δ√Ãø¡(∫∞) ELMEC SPORT ∞μ∂Δ∂(∫√) EMPORIKI BANK S.A(∫√) INFORMER ∞∂(∫√) INTERFISH πãÀ√∫∞§§π∂ƒ°∂π∂™ ∞∂ ∫√ MARFIN ∂°¡∞Δπ∞ Δƒ∞¶∂∑∞ OLYMPIC CATERING A.E.(∫√) PAPERPACK-Δ™√À∫∞ƒπ¢∏™ ∞.μ.∂.∂.(∫√) QUALITY & RELIABILITY ABEE(∫√) SATO ∞∂(∫O) SPIDER ª∂Δ∞§/Ã∞¡π∞(∫√) UNIBIOS ∞∂ ™Àªª∂Δ√Ãø¡(∫√) VIVARTIA ∞μ∂∂ (∫O) VIVERE AE ∫√ ∞£∏¡∞ ∞Δ∂(∫√) ∞§º∞ - μ∏Δ∞ μ∞™π§√¶√À§√™(∫√) ∞™Δ∏ƒ ¶∞§∞™ μ√À§π∞°ª. ∞•∂(∫√) μ∞§∫∞¡ ∞∫π¡∏Δ∞ ∞∂ (∫O) μπ√Δ∂ƒ ∞∂(∫√) °∂∫∂ ∞.∂(∫∞) ∂∫¢√™∂π™ §Àª¶∂ƒ∏ ∞.∂.(∫√) ∏ƒ∞∫§∏™ (∞¡.°∂¡.∂Δ.Δ™πª∂¡)(∫√) π.ª¶√ÀΔ∞ƒ∏™ & Àπ√™ HOLDING(∫∞) π.ª¶√ÀΔ∞ƒ∏™ & Àπ√™ HOLDING(¶A) π√¡π∫∏ (•∂¡√¢√Ã.∂¶πÃ.)(∫√) ∫.∫∞ƒ¢∞™π§∞ƒ∏™ & Àπ√π ∞∂μ∂(∫√) ∫∞¶¡√μπ√ª∏Ã∞¡π∞ ∫∞ƒ∂§π∞ ∞∂(∫A) ∫∂∫ƒ√æ •∂¡√¢.Δ√Àƒ.√π∫.§∞Δ.(∫√) ∫§ø™Δ√Àº∞¡Δ√Àƒ°π∞ ¡∞À¶∞∫Δ√À ∞μ∂∂ (∫∞) §∞ªæ∞ (∞¡.∂Δ.∂§§.•∂¡√¢√Ã.)(∫O) ªπ¡øπ∫∂™ °ƒ∞ªª∂™ ∞.¡.∂.(∫√) ª√ç√™ ∞∂(∫√) ¶.°.¡π∫∞™ ∞μ∂∂(∫√) ™∞¡À√ ∂§§∞™ ∞∂μ∂(∫O) ™À™Δ. ªπ∫ƒ√À¶√§√°π™Δø¡ ∞∂(∫√) Δƒπ∞ ∞§º∞(∫√) Δƒπ∞ ∞§º∞(¶√) ºπ∂ƒ∞Δ∂• ∞º√π ∞¡∂∑√À§∞∫∏(∫√) Ã.∫.Δ∂°√¶√À§√™ ∂∫¢√™∂π™ ∞∂(∫√) Ã.ª¶∂¡ƒ√Àª¶∏ & Àπ√™ ∞∂(∫√) Ã∞Δ∑∏πø∞¡¡√À ∞μ∂∂ (∫√)

7,7 1,4 0,32 7,95 0,36 0,8 3,66 0,39 0,32 1,14 1,47 0,18 0,18 0,22 0,24 0,15 20,55 0,5 0,59 35,73 2,55 0,74 0,19 7,6 0,6 5,58 0,17 0,4 14 0,19 71 2,81 0,3 19,99 2,94 0,15 1,31 0,18 0,27 17,38 7,69 0,17 0,79 3,48 0,19

0,00 -2,10 0,00 0,00 2,86 0,00 -5,18 0,00 0,00 -10,24 0,00 0,00 0,00 -4,35 0,00 -6,25 0,44 4,17 -7,81 0,00 -1,92 -7,50 -9,52 -5,00 0,00 -1,41 -10,53 0,00 0,00 -9,52 0,00 -1,40 0,00 2,78 1,73 -6,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5,00

3424 1100 0 0 50 0 8603 500 0 2247 0 0 500 20720 0 34751 1058 1000 230 0 1224 9320 18700 110 33710 29063 38200 0 0 32830 0 243 0 100 11252 22410 0 764 0 0 0 0 0 2486 39625

7,7 1,4 0,32 7,95 0,36 0,8 3,6 0,39 0,32 1,1 1,47 0,18 0,18 0,21 0,24 0,15 20 0,5 0,59 35,73 2,53 0,72 0,19 7,5 0,6 5,5 0,16 0,4 14 0,19 71 2,58 0,3 19,99 2,89 0,15 1,31 0,18 0,27 17,38 7,69 0,17 0,79 3,48 0,18

7,7 1,4 0,32 7,95 0,36 0,8 3,8 0,39 0,32 1,38 1,47 0,18 0,18 0,22 0,24 0,15 21 0,5 0,63 35,73 2,6 0,76 0,2 7,7 0,6 5,59 0,18 0,4 14 0,2 71 2,87 0,3 19,99 2,95 0,15 1,31 0,18 0,27 17,38 7,69 0,17 0,79 3,48 0,2

0,15 0,09 0,98 0,35 0,66 0,28 0,68 0,18 0,09 0,15 3,7 0,1 0,76 0,1 0,14 0,14 0,19 0,8 0,06 0,09 0,22 0,24 0,37 8,26 0,35 0,4 0,24 0,2 0,8 0,13

-11,77 0,00 0,00 0,00 -5,71 -6,67 -6,85 0,00 0,00 0,00 0,00 -9,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -7,69 0,00 0,00 0,00 2,56 0,00 0,00 -9,09 0,00

83561 1000 0 0 42303 93350 800 0 22500 500 0 15000 0 0 0 350 0 0 0 0 2760 23104 0 0 0 17280 6500 1620 2870 200

0,14 0,09 0,98 0,35 0,64 0,27 0,68 0,18 0,08 0,15 3,7 0,1 0,76 0,1 0,14 0,14 0,19 0,8 0,06 0,09 0,2 0,24 0,37 8,26 0,35 0,37 0,23 0,2 0,8 0,13

0,16 0,09 0,98 0,35 0,69 0,3 0,68 0,18 0,09 0,15 3,7 0,1 0,76 0,1 0,14 0,14 0,19 0,8 0,06 0,09 0,22 0,25 0,37 8,26 0,35 0,41 0,25 0,21 0,8 0,13

1 2,09 1,49 4,03 2,52 2,47 1,4 1,05 2,1 2,62 2,1 2,15

0,00 0,00 -2,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 2,09 1,49 4,03 2,52 2,47 1,4 1,05 2,1 2,62 2,1 2,15

1 2,09 1,49 4,03 2,52 2,47 1,4 1,05 2,1 2,62 2,1 2,15

1,07 0,06 0,62 0,64 2,19 1,2 0,67 0,12 0,12 0,1 0,05 0,12 0,1 0,48 0,39 0,54 0,78 0,12 0,88

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1,07 0,06 0,62 0,64 2,19 1,2 0,67 0,12 0,12 0,1 0,05 0,12 0,1 0,48 0,39 0,54 0,78 0,12 0,88

1,07 0,06 0,62 0,64 2,19 1,2 0,67 0,12 0,12 0,1 0,05 0,12 0,1 0,48 0,39 0,54 0,78 0,12 0,88

À¶√ ∂¶πΔ∏ƒ∏™∏ ALTEC ∞μ∂∂(∫√) COMPUCON ∂º∞ƒª√°∂™ À¶√§√°π™Δø¡ ∞μ∂∂ HELLAS ONLINE ∏§∂∫Δƒ√¡π∫∂™ À¶∏ƒ∂™π∂™ PLIAS ∞¡/ª∏ μπ√ª/∫∏ &∂ª/∫∏ ∂Δ∞πƒ∂π∞ ∫∞Δ/∫ø¡ ∞°∞£ø¡ (KA) ∞∂°∂∫ ∞∂(∫√) ∞ΔΔπ - ∫∞Δ ∞Δ∂(∫√) μ∞ƒ∞°∫∏™ ∞μ∂¶∂ ∞∂(∫√) μ∞ƒμ∞ƒ∂™√™ ∞.∂. (∫∞) ∂¢ƒ∞™∏ - Ã.æ∞§§π¢∞™ ∞Δ∂(∫√) ∂π∫√¡∞ - ∏Ã√™ ∞.∂.∂.(∫√) ∂§μπ∂ª∂∫ ∞.∂ ∂§§.πãÀ√∫∞§§. ∞μ∂∂(∫√) ∂§ºπ∫√(∫√) ∂ª¶√ƒπ∫√™ ¢∂™ª√™(∫√) ∂ª¶√ƒπ∫√™ ¢∂™ª√™(¶√) ∂Àƒø™Àªª∂Δ√Ã∂™ ∫∂º∞§∞π√À & ∂¶∂¡¢À™∂ø¡ ∞∂ π¶¶√Δ√Àƒ ∞∂(∫A) ∫∂ƒ∞ª∂π∞ ∞§§∞Δπ¡∏ AE ∫§ø¡∞Δ∂• √ªπ§. ∂¶πÃ∂πƒ. AE(∫O) ∫§ø¡∞Δ∂• √ªπ§. ∂¶πÃ∂πƒ. AE(¶O) ∫√Àª¶∞™ ∞.∂. ™Àªª∂Δ√Ãø¡(∫√) ª.π.ª∞π§∏™ ∞∂μ∂(∫√) ª∞ƒ∞∫ ∞μ∂∂ √ªπ§. π¡Δ∂∞§ ∞μ∂∂ ¢∂ & ™π∞(¶√) ¶∂ƒ™∂À™ ¶ƒ√π√¡Δ∞ ∂π¢π∫∏™ ¢π∞Δƒ√º∏™ ∞μ∂∂ -∫√ ¶∂Δ∑∂Δ∞∫∏™ ∞∂(∫√) ¶ƒ√√¢∂ÀΔπ∫∏ ∞Δ∂(∫√) ƒπ¡Δ∂¡∫√ ∞∂ (∫√) ™π¢∏ƒ∂ª¶√ƒπ∫∏ ª∞∫∂¢√¡π∞™ ∞∂ Δ∂•∞¶ƒ∂Δ ∞∂(∫√)

∂¡∞§§∞∫Δπ∫∏ ∞°√ƒ∞ ALPHA TRUST ∞.∂.¶.∂.À. ENVITEC AE EPSILON NET AE EUROXX Ã∏ª∞Δπ™Δ∏ƒπ∫∞∫∏ ∞.∂.¶.∂.À. PERFORMANCE TECHNOLOGIES ∞.∂ ¶§∏ƒ√º√ƒπ∫∏™ μπ√π∞Δƒ & ƒ√ª¶√Δ. Δ∂á√§. ∂¡Δ∂ƒ™√ºΔ ∞∂ ∫ƒ∏Δø¡ ∞ƒΔ√™ ∞.∂.μ.∂ ª∂¡ΔπΔ∂ƒƒ∞ ∞μ∂E ¡Δ√¶§∂ƒ ∞μ∂∂ √¶Δ√∏§∂∫Δƒ√¡π∫∂™ ∂ƒ°∞™π∂™ ∞μ∂Δ∂ º√À¡Δ§π¡∫ ∞μ∂∂

À¶√ ∞¡∞™Δ√§∏ ALTIUS ∞∂∂∂à KO BETANET ABEE HITECH SNT ∞∂ MICROLAND COMPUTERS(∫√) ∞§À™π¢∞ ∞μ∂∂(∫√) ∞§À™π¢∞ ∞μ∂∂(¶√) ∞™¶π™ ¶ƒ√¡√π∞ ∞∂°∞(∫√) ∞Δ∂ƒªø¡ ∞.∂(∫√) ∞º√π ª∂™√ÃøƒπΔ∏ ∞Δ∂(∫√) ¢π∂∫∞Δ ∞Δ∂(∫√) ∂¡øª∂¡∏ ∫§ø™Δ√Àº∞¡Δ√Àƒ°π∞ ∞.∂(∫O) §∞¡ ¡∂Δ ∞.∂ (∫√) ª∞•πª - ¶∂ƒΔ™π¡π¢∏™ ∞∂(∫∞) ¡∞ÀΔπ§π∞∫∏ ∂Δ∞πƒπ∞ §∂™μ√À (∫√) ¶ƒ∞•πΔ∂§∂π√ ∞.∂. ¶ƒ∞•πΔ∂§∂π√ ∞∂ (¶√) ™∞√™ º∂ƒƒÀ™ Ã∞§Àμ¢√ºÀ§§ø¡(∫√) øª∂°∞ ∞∂∂à (∫√)


AÌÔÈ‚·›· KÂÊ¿Ï·È· 28

ΔƒπΔ∏ 27 A¶ƒπ§π√À 2010

K§EI™IMO TH™ 23∏™ ∞¶ƒπ§π√À

ENEP°HTIKO

MEPI¢IA

KA£APH METAB. TIMH TIMH METAB. TIMH ¶POH°. ¢IA£E™H™ E•A°OPA™ A¶O 1/1/10

√ª√§√°π∞∫∞ ∞/∫ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À AAAB ∂π™√¢∏ª∞Δ√™ ∫∞π √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ. ALLIANZ √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA √ª√§√°π∞∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À GENIKI √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ∞™º∞§/∫ø¡ √ƒ°∞¡π™ªø¡ ∂π™√¢∏ª∞Δ√™-√ª√§√°π∞∫√ ∂™øΔ. ATE ∂π™√¢∏ª∞Δ√™ √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ. ∞Δ∂ ∫∂º∞§∞π√À & À¶∂ƒ∞•π∞™ √ª√§.∂™øΔ. ∞ΔΔπ∫∏™ ∂π™√¢∏ª∞Δ√™ √ª√§.∂™øΔ. CITI FUND √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ¢∏§√™ ∂π™√¢∏ª∞Δ√™ ¢∏§√™ BASE 95 - √ª√§√°π∞∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ∂ƒª∏™ EI™√¢∏ª∞Δ√™ ∂Àƒø¶.¶π™Δ∏ EUROBOND √ª.∂™. EUROBANK EFG (LF) GREEK GOVERNMENT BOND FUND EUR EUROBANK EFG I (LF) GREEK GOVERNMENT BOND FUND EUR INTERAMERICAN ™Δ∞£∂ƒ√ √ª√§√°π∞∫√ ∂™. INTERNATIONAL √ª√§√°ø¡ ∂™øΔ. π√¡π∫∏ ∑ø∏™ ™À¡Δ.¶ƒ√°ƒ.√ª√§.∂™øΔ. ∫À¶ƒ√À ∂§§∏¡π∫√ √ª√§√°π∞∫√ ∂™øΔ. MILLENNIUM VALUE PLUS √ª√§√°π∞∫√ ∂™. PROBANK √ª√§√°π∞∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À HSBC ∂π™√¢∏ª∞Δ√™ √ª√§√°π∞∫√ ∂™. ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ √ª√§√°ø¡ ∂™øΔ. Δ.Δ. ∂§Δ∞ √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ. PROTON √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À

23.478.127,85 20.824.522,63 123.350.229,50 13.832.549,27 331.023.447,16 27.138.496,12 16.657.746,75 6.857.596,88 11.337.257,18 118.496.421,13 1.252.715,93 47.155.833,23 5.523.419,82 24.784.377,47 9.104.425,48 186.482.459,04 14.896.382,09 3.579.267,64 9.790.828,49 7.758.715,48 8.519.488,46 12.789.099,62 32.882.781,21 9.903.214,60 3.717.295,83

5.134.361,08 2.821.351,89 15.336.818,20 2.231.423,46 107.941.823,29 3.368.403,23 2.633.344,03 1.447.853,93 1.660.345,92 14.111.224,50 120.000,00 6.762.731,62 1.612.393,55 2.666.680,31 974.493,43 13.816.334,74 937.399,29 659.551,34 2.041.241,41 2.293.389,07 2.445.770,39 1.849.432,70 3.782.612,56 5.440.360,42 285.168,33

4,5727 7,3810 8,0428 6,1990 3,0667 8,0568 6,3257 4,7364 6,8283 8,3973 10,4393 6,9729 3,4256 9,2941 9,3427 13,4972 15,8912 5,4268 4,7965 3,3831 3,4834 6,9151 8,6931 1,8203 13,0354

-0,86% -0,24% -0,10% -1,00% -0,26% -0,62% -0,17% -0,61% -0,20% -0,69% -1,31% -0,68% -0,28% -0,08% -0,08% -0,24% 0,31% -0,72% -0,17% -0,57% -0,59% -0,36% 1,14% 0,09% -0,06%

4,6642 7,4917 8,0428 6,3075 3,0667 8,0568 6,3257 4,7648 6,9307 8,3973 10,9613 7,0426 3,6996 9,2941 9,3427 13,5647 16,2090 5,5353 4,7965 3,4508 3,4834 6,9843 8,7800 1,8203 13,2309

4,4812 7,3256 7,9825 6,1370 3,0667 7,9964 6,2783 4,6985 6,8283 8,3973 10,3349 6,9380 3,4256 9,2244 9,3427 13,3960 15,7323 5,3725 4,7485 3,3154 3,4573 6,9151 8,6062 1,8157 12,9050

-9,19% -11,22% -11,02% -11,08% -13,68% -10,72% -11,70% -11,73% -10,45% -5,36% -4,53% -12,16% -13,76% -10,67% -10,52% -11,10% -5,24% -7,96% -8,56% -11,81% -5,85% -9,61% -12,31% -5,67% -10,87%

81.400.586,58 27.687.049,07 3.510.652,57 160.737.202,14 32.847.676,11 7.041.028,36 27.719.014,28 31.420.322,81 16.322.036,16 10.620.583,90 30.967.122,75 11.683.943,39 20.391.316,92 36.348.437,12 322.993.557,30 5.616.897,96 27.859.840,36 56.362.184,11 127.017.145,56 53.856.669,15 17.755.077,68 116.434,63 6.595.459,34 661.141,64 14.316.151,43 1.078.439,21 1.380.810,04 32.864.487,55 2.134.301,88 4.977.316,82 13.454.557,04 3.461.034,38 3.325.007,62 123.369.443,04 58.728.594,09 14.626.967,37 54.655.616,81 103.901.798,30 56.387.040,88 11.160.970,66 54.782.974,69 77.603.209,18 40.725.448,08 4.093.948,58 478.833,31 9.499.180,60 68.400.083,03 20.110.417,75 2.888.418,94 4.405.242,15 5.476.564,08

4.958.610,76 2.215.260,13 349.849,36 35.252.778,31 4.687.142,09 992.002,92 3.427.088,83 3.550.201,88 1.774.964,45 2.672.743,69 4.040.290,24 1.672.626,21 6.627.322,83 6.825.129,78 53.414.489,44 957.385,15 2.990.264,23 5.262.270,24 14.899.916,67 5.380.524,21 1.565.429,02 93,99 5.347,36 577,70 12.194,15 1.118,71 1.351,11 32.442,91 2.100,00 1.093.287,34 3.771.644,40 1.123.561,92 409.813,61 38.031.122,89 5.574.374,21 1.412.940,66 5.824.639,73 32.910.243,32 5.961.987,92 387.623,43 5.839.027,84 70.065.256,62 3.859.342,38 1.234.040,69 160.610,82 1.937.487,11 24.835.886,80 6.083.541,71 724.670,66 21.251,97 1.657.687,00

16,4160 12,4983 10,0348 4,5596 7,0080 7,0978 8,0882 8,8503 9,1957 3,9737 7,6646 6,9854 3,0769 5,3257 6,0469 5,8669 9,3168 10,7106 8,5247 10,0096 11,3420 1.238,7600 1.233,4100 1.144,4300 1.174,0200 964,0000 1.021,9800 1.012,9900 1.016,3300 4,5526 3,5673 3,0804 8,1135 3,2439 10,5355 10,3521 9,3835 3,1571 9,4578 28,7933 9,3822 1,1076 10,5524 3,3175 2,9813 4,9028 2,7541 3,3057 3,9858 207,2900 3,3037

-0,14% -0,08% -0,02% -0,08% -0,09% 0,00% -0,26% 0,72% -1,01% -0,08% -0,44% -0,02% -0,19% -0,51% -0,25% -0,23% -0,16% 0,05% -0,46% -0,09% -0,40% -0,18% -0,18% -0,41% -0,41% -0,69% -0,69% 0,03% -0,27% -1,02% -0,10% -0,19% -0,01% -0,33% -0,47% -0,21% -0,17% 0,07% -1,19% -0,04% -0,08% 0,03% -0,43% -0,49% -0,43% -0,18% 0,09% -0,59% -0,28%

16,7443 12,7483 10,2355 4,5596 7,0080 7,0978 8,4926 9,1158 9,4716 4,0432 7,8945 6,9854 3,0954 5,3257 6,0469 5,8669 9,7826 11,2461 8,9509 10,5101 11,3420 1.238,7600 1.233,4100 1.144,4300 1.174,0200 964,0000 1.021,9800 1.012,9900 1.016,3300 4,5754 3,6208 3,1266 8,2352 3,3250 10,7462 10,5591 9,3835 3,1571 9,6470 28,9373 9,3822 1,1076 10,5524 3,3839 2,9813 4,9028 2,7816 3,4049 4,0257 208,3265 3,4028

16,2518 0,89% 12,3733 2,35% 9,9345 9,08% 4,5254 1,22% 6,9554 1,44% 7,0446 6,38% 7,9264 -5,03% 8,6733 -6,53% 9,0118 -5,56% 3,9340 0,99% 7,5113 -6,26% 6,9330 2,55% 3,0523 -2,51% 5,3257 14,86% 6,0469 5,91% 5,8669 2,33% 9,3168 -1,28% 10,7106 1,34% 8,4821 -1,53% 9,9596 -0,54% 11,3420 5,29% 1.238,7600 1,91% 1.233,4100 1,93% 1.144,4300 -1,25% 1.174,0200 -1,23% 964,0000 -1,62% 1.021,9800 -1,60% 1.012,9900 -0,91% 1.016,3300 -0,89% 4,5185 2,06% 3,5673 1,82% 3,0804 -1,50% 8,1135 0,43% 3,1790 -0,55% 10,3248 -1,14% 10,1451 -1,12% 9,1958 -2,77% 3,1334 1,44% 9,2686 -1,99% 28,5774 8,65% 9,1946 -4,05% 1,0993 -1,33% 10,4733 -1,70% 3,2843 0,62% 2,9515 0,52% 4,8538 1,74% 2,7266 -4,27% 3,2065 -0,55% 3,9858 8,50% 207,2900 -0,85% 3,2376 0,57%

ª∂Δ√Ãπ∫∞ ∞/∫ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À AAAB ∂¶π§∂°ª∂¡ø¡ ª∂Δ√Ãø¡ ∂™øΔ. ALICO ª∂Δ.∂™øΔ. ª∂™∞π∞™ & ªπ∫ƒ∏™ ∫∂º∞§∞π√¶√π∏™∏™ ALICO INDEX FUND FTSE20 ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™. ALICO ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ALLIANZ ∂¶π£∂Δπ∫∏™ ™Δƒ∞Δ.ª∂Δ.∂™. ALLIANZ ª∂Δ√Ãø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ∞LPHA BLUE CHIPS ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™. ALPHA ª∂Δ√Ãπ∫O ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA ATHENS INDEX FUND ª∂Δ.∂™. ALPHA ∂¶π£∂Δπ∫∏™ ™Δƒ∞Δ∏°π∫∏™ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™. ALPHA ETF FTSE ATHEX 20 ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA TRUST ∞¡∞¶ΔÀ•π∞∫√ ª∂Δ.∂™. ALPHA TRUST ¡∂ø¡ ∂¶πÃ.ª∂Δ√Ã.∂™. GENIKI ∂¶π§∂°ª∂¡ø¡ ∞•πø¡ ª∂Δ. ∂™øΔ. ALPHA TRUST OPPORTUNITIES ª∂Δ. ∂™øΔ. CITI FUND ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ATE ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ATE ª∂Δ√Ãπ∫√ ª∂™∞π∞™-ªπ∫ƒ∏™ ∫/™∏™ ∂™øΔ. ∞ΔΔπ∫∏™ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ATTICA MARATHON ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ¢∏§√™ SMALL CAP ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™. ¢∏§√™ BLUE CHIPS ¢∏§√™ TOP-30 NBGAM ETF °∂¡π∫√™ ¢∂π∫Δ∏™ Ã.∞.- ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ. NBG HELLENIC ALLSTARS - CLASS A (EUR) NBG HELLENIC ALLSTARS - CLASS B (EUR) ∂§§∏¡π∫∏ TRUST ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ∂ƒª∏™ ¢À¡∞ªπ∫√ ∂ƒª∏™ ¶ƒøΔ√¶√ƒ√™ ∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ ∞¡∞¶ΔÀ•.(ª∂Δ.∂™øΔ.)

MEPI¢IA

KA£APH METAB. TIMH TIMH METAB. TIMH ¶POH°. ¢IA£E™H™ E•A°OPA™ A¶O 1/1/10

54.335.624,71 6.541.866,11 178.367.311,75 60.885.289,93 27.701.187,29 1.847.593,95 82.244.779,10 49.142.798,28 44.039.022,85 5.095.730,91 565.907,77 2.578.663,72 11.563.220,08 2.134.642,41 18.442.921,57 9.891.662,79 54.352.463,93 12.795.405,39 64.761.784,72 3.970.964,13 6.305.725,87 12.617.340,11 44.105.281,87 6.422.460,59 33.829.705,27 7.505.902,42 24.242.053,72 16.379.782,83 872.283,11 538.353,20 5.252.887,80

5.906.115,87 2.322.556,20 7.972.064,29 11.982.754,93 65.767.140,94 4.143.453,41 10.237.950,36 6.368.475,19 5.177.487,07 3.734.132,02 57.209,22 260.646,51 3.375.541,88 1.101.722,77 7.192.723,15 5.340.231,93 4.630.628,27 6.493.528,05 1.629.032,36 497.909,42 1.749.239,51 17.383.796,74 5.124.126,39 9.210.175,94 4.146.509,53 2.615.636,14 13.828.936,28 8.273.584,17 882.619,88 216.255,27 642.851,75

9,1999 2,8167 22,3740 5,0811 0,4212 0,4459 8,0333 7,7166 8,5059 1,3646 9,8919 9,8933 3,4256 1,9375 2,5641 1,8523 11,7376 1,9705 39,7548 7,9753 3,6048 0,7258 8,6074 0,6973 8,1586 2,8696 1,7530 1,9798 0,9883 2,4894 8,1712

-0,11% -0,16% -0,06% -0,54% -0,17% -0,20% -1,23% -1,38% -1,62% -0,26% -1,67% -1,67% -0,67% -0,63% -0,38% -0,76% -0,80% -0,87% -0,29% -0,86% -0,67% -0,75% -0,29% -0,41% -0,42% -0,02% -0,14% -0,80% -0,72% -0,40% -0,34%

9,1999 2,8167 22,5977 5,1319 0,4212 0,4459 8,0333 7,7166 8,5059 1,3646 9,8919 9,8933 3,5969 2,0344 2,5641 1,8523 11,8550 1,9902 40,7487 8,1747 3,6949 0,7403 8,7795 0,7095 8,3014 2,8696 1,8407 2,0788 1,0081 2,5890 8,4980

9,1079 2,7885 22,1503 5,0303 0,4170 0,4414 7,9530 7,7166 8,5059 1,3510 9,6941 9,6954 3,3913 1,9181 2,5385 1,8338 11,5028 1,9311 39,7548 7,9753 3,6048 0,7258 8,6074 0,6834 7,9954 2,8409 1,7355 1,9402 0,9784 2,4645 8,0895

-11,25% -15,90% -11,28% -12,28% -11,44% -16,93% -4,87% -7,50% -5,82% -7,29% -9,84% -9,83% -14,57% -16,01% -12,51% -14,25% -15,21% -12,97% -15,17% -18,55% -15,39% -16,36% -15,62% -15,81% -16,42% -11,81% -15,88% -17,41% -10,89% -12,66% -12,75%

16.889.239,49 3.230.999,68 6.420.420,93 11.482.617,60 18.562.607,63 3.759.627,31 8.161.672,08 4.157.246,44 1.050.070,04 20.460.467,21 30.657.757,23 1.199.445,03 775.983,56 37.262.533,48 757.109,96 44.301.898,53 43.250,69 4.705.692,07 4.189.974,78 2.133.604,62 4.343.713,81 1.856.956,72 3.964.183,43 1.567.294,36 56.173.460,84 8.987.265,94 17.954.110,73 48.722.362,70 11.148.219,32 14.660.854,11 2.953.489,36 3.389.396,69 1.307.921,82 145.693.602,38 44.074.508,49 1.976.280,24 29.777.295,66 6.201.124,84 4.452.714,00 1.629.269,15 1.597.988,95 8.938.122,36 19.997.554,28 22.676.122,90 13.701.378,60 33.369.899,48 683.693,26 3.696.039,57 2.109.898,41

1.284.055,55 412.245,77 1.147.265,81 1.006.810,51 1.399.421,33 624.234,31 1.531.484,56 1.814.172,48 134.013,14 5.858.948,79 8.298.627,62 120.000,00 652,48 30.816,93 701,30 40.980,16 43,99 4.779,40 1.155.173,62 424.597,79 2.801.844,91 699.495,17 1.474.557,24 557.561,51 41.157.871,79 576.924,81 1.280.332,96 4.240.524,13 15.464.753,79 15.228.907,33 335.688,28 385.744,47 150.011,03 17.366.539,92 6.117.717,21 605.548,83 2.787.320,36 2.871.471,09 2.126.958,02 444.462,76 516.449,71 5.920.295,69 6.553.701,95 4.292.878,08 4.797.036,69 14.886.489,23 38.847,48 13.080,84 381.588,85

13,1530 7,8376 5,5963 11,4049 13,2645 6,0228 5,3293 2,2915 7,8356 3,4922 3,6943 9,9954 1.189,2900 1.209,1600 1.079,5800 1.081,0600 983,1300 984,5800 3,6271 5,0250 1,5503 2,6547 2,6884 2,8110 1,3648 15,5779 14,0230 11,4897 0,7209 0,9627 8,7983 8,7866 8,7188 8,3893 7,2044 3,2636 10,6831 2,1596 2,0935 3,6657 3,0942 1,5097 3,0513 5,2823 2,8562 2,2416 17,5994 282,5500 5,5292

0,99% 1,71% 0,96% 1,59% 0,79% 0,80% 0,48% 0,41% 0,61% 0,86% 0,79% 0,00% -0,44% -0,44% -1,60% -1,60% -1,72% -1,72% -0,36% 0,84% 0,96% 1,11% 0,88% 0,78% 0,78% 1,73% 0,73% 1,75% 0,77% 1,77% 0,00% 0,05% -0,09% -0,38% -0,97% 0,49% 0,00% 0,63% 0,73% -1,21% 0,55% 0,54% 0,83% 0,09% 0,80% 0,69% 0,18% -1,13% 0,52%

13,8107 8,1119 5,6523 11,5189 13,3971 6,1433 5,3293 2,2915 7,9531 3,4922 3,6943 9,9954 1.189,2900 1.209,1600 1.079,5800 1.081,0600 983,1300 984,5800 3,6634 5,0753 1,5968 2,7343 2,7556 2,8953 1,3648 15,5779 14,1632 11,6046 0,7209 0,9627 8,7983 8,7866 8,7188 8,3893 7,2044 3,2636 10,6831 2,2676 2,1982 3,8490 3,1870 1,5248 3,1276 5,4144 2,9276 2,2864 17,9074 288,2010 5,6951

13,0215 7,7592 5,5403 11,2909 13,1319 5,9626 5,2760 2,2686 7,7572 3,4573 3,6574 9,8954 1.189,2900 1.209,1600 1.079,5800 1.081,0600 983,1300 984,5800 3,5546 4,9245 1,5348 2,6282 2,6615 2,7829 1,3512 15,4221 13,8828 11,3748 0,7137 0,9531 8,6223 8,6109 8,5444 8,2215 7,1324 3,2310 10,4694 2,1164 2,0516 3,5924 3,0014 1,4795 3,0513 5,2823 2,8562 2,2416 17,2474 282,5500 5,4186

9,06% 19,92% 24,86% 11,62% 7,22% 8,95% 10,78% -2,12% 6,72% 1,58% -2,67% -0,05% 6,68% 6,70% -1,60% -1,59% -0,53% -0,52% -9,85% 3,96% 5,20% 12,80% 12,93% 17,41% 8,39% 16,22% 7,32% 15,61% 8,54% 16,96% -2,99% -3,42% -2,34% -5,07% -6,03% 5,90% 1,06% -3,00% 12,26% -2,22% 3,14% 5,93% 20,35% 8,35% 2,93% 8,54% 13,16% 1,40% 1,41%

∂•øΔ∂ƒπ∫√À

∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALICO ∫ƒ∞Δπ∫ø¡ √ª√§√°ø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALICO EΔ∞πƒπ∫ø¡ √ª√§√°πø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞LICO ¢√§∞ƒπ∞∫√ √ª√§√°πø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞LPHA ∂Àƒø¶.∂Δ∞πƒ.√ª√§√°ø¡ √ª.∂•. ALPHA ∂Àƒø¶.∫ƒ∞Δπ∫ø¡ √ª√§√°ø¡ √ª.∂•. ALPHA GLOBAL ∞¡∞¢À√ª∂¡ø¡ ∞°√ƒø¡ √ª√§√°πAKO ∂•. ALPHA ∞¡ø √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA BANCASSURANCE EE100 √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA BANCASSURANCE EE101 √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND √ª.∂•. ALPHA BEST OF STRATEGIES √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞Δ∂ √ª√§√°πø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞ΔΔπ∫∏™ √ª√§√°πø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ¢∏§√™ USD BOND √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. ¢∏§√™ EUROBOND √ª√§√°π∞∫√ ∂•. ¢∏§√™ ¢π∂£¡ø¡ √ª√§√°πø¡ - √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ¢∏§√™ DELTA SKY √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. ¢∏§√™ DELTA SMART √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. ¢∏§√™ DELTA BONUS √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. ¢∏§√™ DELTA FASMA √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. ¢∏§√™ ¢√§§∞ƒπ∞∫√ (USD) - √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À NBG EMERGING EUROBOND - CLASS A (EUR) NBG EMERGING EUROBOND - CLASS B (EUR) NBG INCOME PLUS - CLASS ∞ (EUR) NBG INCOME PLUS - CLASS B (EUR) NBG STRATEGIC BOND - CLASS A (EUR) NBG STRATEGIC BOND - CLASS B (EUR) NBG SYN GROWTH STRATEGY II /A (EUR)(3) NBG SYN GROWTH STRATEGY II / B (EUR)(3) ∂§§∏¡π∫∏ TRUST √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ BOND √ª√§√°π∞∫√ ∂•. ∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ YIELDPLUS (√ª√§√°π∞∫√ ∂•.) ∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ ∂π™√¢.(√ª√§.∂•øΔ.) EUROBANK CLICK √ª√§√°π∞∫√ E•øΔ∂ƒπ∫√À EUROBANK DOUBLE CLICK √ª√§√°π∞∫√ E•øΔ∂ƒπ∫√À INTERAMERICAN DOUBLE CLICK √ª√§√°π∞∫√ E•øΔ∂ƒπ∫√À EUROBANK ALL WEATHER √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À EUROBANK GLOBAL BOND √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À EUROBANK WIN-WIN √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À INTERAMERICAN ¢√§∞ƒπ√À √ª√§√°π∞∫√ ∂•. EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURPOSE COMMODITY MAX 30 EUROBANK EFG (LF) ABSOLUTE RETURN EUR EUROBANK EFG (LF) ABSOLUTE RETURN II EUR ∫À¶ƒ√À DUAL STRATEGY √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. ∫À¶ƒ√À EURIBOR RETURN (EUR) √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. ∫À¶ƒ√À LIBOR RETURN (USD) √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. MARFIN INCOME √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À MARFIN £∂™ªπ∫ø¡ Ã∞ƒΔ√º. √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À HSBC √ª√§√°πø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ¢√§∞ƒπ√À PIRAEUSINVEST EUROPEAN BOND FUND (EUR) Δ.Δ. ∂§Δ∞ EUROPLUS √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ.

EUROBANK GREEK EQUITIES ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À EUROBANK £∂™ªπ∫ø¡ Ã∞ƒΔ√ºÀ§∞∫πø¡ ª∂Δ. ∂™. INTERAMERICAN ¢À¡∞ªπ∫√ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™. INTERAMERICAN ANA¶ΔÀ™™√ª∂¡ø¡ ∂Δ∞πƒπø¡ ª∂Δ.∂™. EUROBANK EFG (LF) EQUITY-GREEK EQUITIES FUND EUR EUROBANK EFG (LF) EQUITY-INSTITUTIONAL PORT EUR EUROBANK EFG I (LF) SPECIAL PURP BLUE CHIPS P EUR EUROBANK EFG I (LF) SP PURP BLUE CHIPS P II EUR EUROBANK EFG I (LF) SP PURP BLUE CHIPS III PROTECT EUR EUROBANK EFG (LF) EQUITY - FLEXI STYLE GREECE EUR EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURPOSE GREEK MAX 50 EUR INTERAMERICAN (LF) SPECIAL PURPOSE GREEK MAX 50 EUR INTERNATIONAL ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À INTERNATIONAL E¶π§√°∏™ ª∂Δ√Ãπ∫ø¡ ∞•πø¡ ª∂Δ.∂™. ∫À¶ƒ√À ∂§§∏¡π∫√ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ. ∫À¶ƒ√À ∂§§∏¡π∫√ ¢À¡∞ªπ∫√ ª∂Δ.∂™. MARFIN √§Àª¶π∞ METOXIKO ∂™øΔ∂ƒπ∫√À MARFIN ∞£∏¡∞ ¢À¡∞ªπ∫√ ª∂Δ√Ãø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À HSBC ∞¡∞¶ΔÀ•π∞∫√ ª∂Δ√Ãø¡ ∂™øΔ. HSBC TOP 20 ª∂Δ√Ãø¡ ∂™øΔ. HSBC ª∂™∞π∞™ ∫∂º∞§.ª∂Δ.∂™øΔ. ING ∞/∫ ¢À¡∞ª.∂¶πÃ. ª∂Δ. ∂™øΔ. ING ∞/∫ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ. ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ¢À¡∞ª.∂¶πÃ. ª∂Δ. ∂™øΔ. ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ. PROBANK ∂§§∞™ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À MILLENNIUM BLUE CHIPS ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™. MILLENNIUM MID- CAP ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À Δ.Δ. ∂§Δ∞ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ. ∂¶∂¡¢ÀΔπ∫∏ ∫ƒ∏Δ∏™ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À PROTON ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À

ENEP°HTIKO

7.908.315,66 4.371.991,52 21.865.754,92 34.658.331,67 14.226.957,97 14.785.526,20 169.524.854,95 163.353.965,34 19.053.004,84 19.842.253,36 54.361.064,13 40.970.725,17 43.386.716,64 30.088.381,94 1.198.057,11 15.046.583,74 73.146.864,27 1.994.316,28 10.812.945,35 846.800,48 67.967.445,27 151.698.483,50 23.863.507,31 5.259.781,49 183.220,70 12.976.842,48 1.336.882,20 109.336.753,14 9.546.776,70 8.230.536,30

3.191.544,07 2,4779 569.029,35 7,6832 4.754.420,49 4,5990 2.148.808,55 16,1291 4.736.917,10 3,0034 2.116.141,56 6,9870 15.477.843,44 10,9527 14.905.246,53 10,9595 2.761.518,59 6,8995 1.661.047,49 11,9456 5.956.041,00 9,1270 1.201.539,16 34,0985 3.356.492,89 12,9262 5.797.538,49 5,1899 215.062,91 5,5707 8.242.302,99 1,8255 14.716.077,30 4,9705 1.949.600,14 1,0229 9.472.380,27 1,1415 144.209,42 5,8720 40.789.275,42 1,6663 18.843.773,16 8,0503 16.809.997,61 1,4196 279.525,00 18,8169 193,41 947,3000 13.679,93 948,6000 384.796,08 3,4743 6.954.219,87 15,7224 4.380.348,13 2,1795 1.420.418,41 5,7944

-0,25% 2,6018 -1,09% 8,0674 -0,05% 4,8290 -0,72% 16,9356 -0,73% 3,1085 -0,56% 7,2315 -0,19% 11,0622 -0,18% 11,0691 -0,15% 6,9685 -0,49% 12,0651 -0,04% 9,1726 -0,21% 34,7805 -0,62% 13,1847 -0,45% 5,2937 -0,16% 5,6821 -0,64% 1,8894 -0,55% 4,9705 -1,17% 1,0229 -0,38% 1,1586 -0,64% 5,9601 -0,63% 1,6663 -0,05% 8,0503 -0,48% 1,4196 -0,15% 18,8169 -3,76% 947,3000 -3,76% 948,6000 -0,76% 3,5090 -0,09% 16,1941 -0,65% 2,2449 -0,70% 5,9682

2,4283 7,6064 4,5530 15,9678 2,9734 6,9171 10,8432 10,8499 6,8305 11,8261 9,0540 33,7575 12,7969 5,1380 5,5150 1,8255 4,9208 1,0127 1,1301 5,8133 1,6496 7,9698 1,4054 18,8169 947,3000 948,6000 3,4048 15,5652 2,1577 5,7365

-15,84% -17,36% -19,43% -16,12% -12,15% -15,58% -14,24% -14,51% -15,36% -14,28% -19,32% -15,47% -9,46% -13,08% -12,85% -16,47% -11,68% -12,23% -13,13% -13,28% -15,51% -16,49% -16,68% -15,26% -15,03% -15,02% -16,65% -13,30% -14,67% -13,20%

ALICO ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALLIANZ MILLENNIUM E.M.E.A. ª∂Δ. ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA ¡∞ÀΔπ§π∞ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA ENERGY ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA SELECT ¡√Δπ√-∞¡∞Δ√§π∫∏™ ∂Àƒø¶∏™ ª∂Δ. ∂•. ALPHA TRUST EMERGING EUROPE ª∂Δ.∂•. ∞Δ∂ US ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞Δ∂ EUROZONE ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ATTICA REAL ESTATE ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ¢∏§√™ ¢π∂£¡∂™ ¢∏§√™ ∂Àƒø¶∞π∫√ ¢∏§√™ ¶ƒ∞™π¡∏ ∂¡∂ƒ°∂π∞ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À NBG GLOBAL EQUITY - CLASS ∞ (EUR) NBG GLOBAL EQUITY - CLASS B (EUR) NBG EUROPEAN ALLSTARS - CLASS A (EUR) NBG EUROPEAN ALLSTARS - CLASS B (EUR) NBG SOCIALLY RESPONSIBLE - CLASS A (EUR) NBG SOCIALLY RESPONSIBLE - CLASS B (EUR) ∂§§∏¡π∫∏ TRUST ∫À¶ƒπ∞∫√ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ. ∂§§∏¡π∫∏ TRUST ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ EUROPEAN OPPORTUNITIES ª∂Δ. ∂•. ∂Àƒø¶∞´∫∏ ¶π™Δ∏ EMERGING MARKETS OPPORTUN. ª∂Δ.∂•. ∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ GLOBAL OPPORTUNITIES (ª∂Δ. ∂•.) ∂Àƒø¶∞´∫∏ ¶π™Δ∏ AMERICAN OPPORTUNITIES ª∂Δ. ∂•. EUROBANK GLOBAL EQUITIES ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À EUROBANK EMERGING EUROPE ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À INTERAMERICAN ∞¡∞¶ΔÀ°ª∂¡ø¡ ∞°√ƒø¡ ª∂Δ. ∂•. INTERAMERICAN ¡∂∞ ∂Àƒø¶∏ ª∂Δ. ∂•. EUROBANK EFG (LF) EQUITY- GLOBAL EQUITIES FUND EUR EUROBANK EFG (LF) EQUITY- EMERGING EUROPE FUND EUR EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURPOSE CLICK EUR EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURP DBLE CLICK EUR EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURP ALL WEATHER EUR EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURP ALL WEATHER PLUS EUR EUROBANK EFG I (LF) SPECIAL PURPOSE DUAL FORMULA EUR ∫À¶ƒ√Y FUND OF FUNDS METOXIKO EUROBANK EFG (LF) SP 6% EQUITY FORMULA $ USD MILLENNIUM EUROZONE ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•. MILLENNIUM AMERICA US ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•. MILLENNIUM CHINA GROWTH ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À MARFIN EUROPEAN EQUITY ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À MARFIN GLOBAL ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À HSBC AMERICAN EQUITY ª∂Δ. ∂•øΔ. HSBC ∞¡∞¢À√ª∂¡ø¡ ∞°√ƒø¡ ª∂Δ.∂•øΔ. HSBC ¶∞¡∂Àƒø¶∞π∫√ ª∂Δ.∂•øΔ. ING ∞/∫ GLOBAL ª∂Δ.∂•. ¶∂πƒ∞πø™ BALKAN FUND ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À PIRAEUSINVEST EUROPEAN EQUITY FUND (EUR) Δ.Δ. ∂§Δ∞ √π∫√§√°π∫√ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ.

¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ ∞/∫ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À AAAB ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ ∂™øΔ. ALICO ¢π∞£∂™πªø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ALLIANZ μƒ∞Ã/™ªø¡ ∂¶∂¡¢.¢π∞Ã. ¢π∞£.∂™øΔ. ∞LPHA ¢π∞Ã∂πƒ.¢π∞£∂™πªø¡ ∂™. ∞Δ∂ ¢π∞Ã∂πƒ. ¢π∞£∂™πªø¡ ∂™øΔ. ∞ΔΔπ∫∏™ ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ CITI FUND ¢π∞£∂™πªø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À GENIKI ¢π∞£∂™πªø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À INTERAMERICAN ¢π∞Ã. ¢π∞£. ∂™. INTERNATIONAL ¢π∞Ã.¢π∞£∂™πªø¡ ∂™øΔ. ∂ƒª∏™ μƒ∞Ã/™ªø¡ Δ√¶√£∂Δ∏™∂ø¡ ¢π∞Ã.¢π∞£.∂™. MARFIN SMART CASH ¢π∞Ã.¢π∞£. HSBC ¢π∞£∂™πªø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ∫À¶ƒ√À ∂§§∏¡π∫√ ¢π∞Ã.¢π∞£.∂™øΔ. ING ∞/∫ ¢.¢. ∂™øΔ. ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ¢.¢. ∂™øΔ. PROBANK ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ ∂™. MILLENNIUM μƒ∞Ã/™ªø¡ Δ√¶√£∂Δ.¢π∞Ã.¢π∞£.∂™. Δ.Δ. ∂§Δ∞ ¢π∞Ã/™∏™ ¢π∞£/ªø¡ ∂™øΔ.

12.824.227,63 25.761.087,51 7.127.151,54 266.462.484,68 10.945.396,32 2.817.029,18 3.717.110,99 7.110.987,75 58.373.188,19 4.497.314,97 79.926.175,39 201.822.920,34 190.645.575,80 7.680.472,88 12.652.420,16 32.612.809,39 4.804.845,25 13.100.631,48 135.350.541,25

1.958.264,82 2.088.451,31 1.245.965,07 24.046.607,91 1.586.447,56 788.841,15 551.531,16 1.297.672,44 7.880.490,82 759.672,15 24.446.759,29 52.388.339,03 99.786.078,14 1.643.178,19 2.359.579,66 6.163.929,41 1.352.780,91 1.619.208,23 58.158.552,03

6,5488 12,3350 5,7202 11,0811 6,8993 3,5711 6,7396 5,4798 7,4073 5,9201 3,2694 3,8524 1,9105 4,6742 5,3622 5,2909 3,5518 8,0908 2,3273

-0,10% -0,09% -0,37% 0,03% -0,08% 0,04% -0,02% -0,15% -0,04% -0,15% -0,01% -0,19% 0,01% 0,01% 0,01% -0,15% -0,03% 0,03% 0,01%

6,5619 12,4584 5,7202 11,0811 6,8993 3,5747 6,7396 5,4798 7,4147 5,9349 3,2694 3,8717 1,9105 4,6742 5,3622 5,2909 3,5518 8,2526 2,3273

6,4178 12,2117 5,6630 11,0811 6,8993 3,5568 6,7396 5,4250 7,3703 5,8905 3,2694 3,8331 1,9105 4,6275 5,3622 5,2909 3,5340 7,9290 2,3273

0,62% 0,10% -2,17% 0,39% -0,07% -1,23% 0,28% -0,78% 0,29% 2,18% 0,02% -1,04% 0,75% 0,73% 0,44% -0,83% 0,11% -0,79% 0,89%

74.185.142,03 36.133.499,56 40.317.367,14 1.500.597,99 42.205.296,69

6.373.349,60 3.114.638,06 36.602.859,04 1.361.984,25 40.548.871,76

11,6399 11,6012 1,1015 1,1018 1,0409

0,02% 0,00% 0,00% 0,01% -0,25%

11,6399 11,6012 1,1015 1,1018 1,0409

11,6399 11,6012 1,1015 1,1018 1,0409

0,04% 0,22% 0,27% 0,29% -1,02%

∂•øΔ∂ƒπ∫√À ¢∏§√™ MONEY PLUS ¢π∞Ã.¢π∞£. ∂•. EUROBANK DOLLAR PLUS ¢π∞Ã. ¢π∞£. ∂•øΔ. (USD) EUROBANK EFG (LF) MONEY MARKET-INCOME PLUS$ USD EUROBANK EFG I(LF) MONEY MARKET INCOME PLUS $ USD EUROBANK EFG (LF) MONEY MARKET- CASH FUND EUR

ENEP°HTIKO

ALLIANZ MIKTO ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ALLIANZ MIKTO ∂™øΔ.(UNIT LINKED) ∞LPHA ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ∞LPHA ™À¡Δ∏ƒ∏Δπ∫√ ªπ∫Δ√ ∂™. ALPHA TRUST EUROSTAR ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. ∂¶∞°°∂§ª∞Δπ∫√ Δ∞ª∂π√ √π∫√¡√ª√§√°ø¡ INTERLIFE ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ∞™º∞§π™Δπ∫ø¡ √ƒ°∞¡π™ªø¡ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. ∞Δ∂ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ∞ªÀ¡Δπ∫∏™ ™Δƒ∞Δ∏°π∫∏™ ∞ΔΔπ∫∏™ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ¢∏§√™ ªπ∫Δ√ ¢∏§√™ ™À§§√°π∫√ ¢∏§√™ ∂¶π∫/∫∏™ ™À¡Δ∞•∏™ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. ¢∏§√™ Δ∞∫Δπ∫∏™ ∫∞Δ∞¡√ª∏™ ∫∂º∞§∞πø¡ ¢∏§√™ ¶∂Δ √Δ∂ ªπ∫Δ√ ∂™. ∂ƒª∏™ ªπ∫Δ√ ∂Àƒø¶.¶π™Δ∏ EUROINVEST ªπ∫Δ√ ∂™. INTERAMERICAN ∂§§∏¡π∫√ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À INTERNATIONAL ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À HSBC ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ING ∞/∫ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ £∂™ªπ∫ø¡ ∂¶∂¡¢ÀΔø¡ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ∞™º∞§π™Δπ∫ø¡ º√ƒ∂ø¡ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. ∫À¶ƒ√À ∂§§∏¡π∫√ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. MARFIN GREEK VALUE ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À PROTON ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À N.P. INSURANCE ¡∂√™ ¶√™∂π¢ø¡ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À Δ.Δ. ∂§Δ∞ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. Δ.Δ. ∂§Δ∞ £∂™ªπ∫ø¡ ∂¶∂¡¢ÀΔø¡ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒ.

380.171,24 171.960,73 123.009,01

13.372.019,66 43.152.055,57 84.083.113,30 26.927.906,09 11.932.334,35 3.610.694,23 5.087.853,99 615.634.038,30 30.097.647,85 5.199.373,87 68.250.140,49 27.317.089,78 12.443.868,93 11.930.505,28 8.968.059,06 23.238.062,15 3.848.203,55 41.521.416,60 8.270.101,58 39.623.722,13 14.591.054,95 13.968.885,73 881.656,85 1.132.892,55 12.887.958,63 4.112.643,84 3.207.785,39 907.747,80 15.192.125,65 2.153.025,84

1.340.288,50 5.904.436,80 10.482.171,76 2.594.407,59 1.260.442,55 409.340,72 575.281,89 146.435.751,63 9.127.304,85 869.960,73 5.088.790,80 5.364.415,08 1.262.688,27 1.279.310,13 2.909.809,17 3.517.394,87 2.239.904,53 2.886.915,25 1.568.819,82 4.630.275,90 5.032.259,12 4.929.850,83 120.000,00 150.492,23 4.019.117,59 1.475.733,48 508.874,82 451.034,88 6.887.287,88 252.189,43

9,9770 7,3084 8,0215 10,3792 9,4668 8,8208 8,8441 4,2041 3,2975 5,9766 13,4119 5,0923 9,8551 9,3257 3,0820 6,6066 1,7180 14,3826 5,2715 8,5575 2,8995 2,8335 7,3471 7,5279 3,2067 2,7868 6,3037 2,0126 2,2058 8,5373

-0,54% -0,59% -0,22% -1,21% -0,41% -0,33% -0,39% -0,57% -0,29% -0,22% -0,78% -0,40% -0,44% -0,75% -0,37% -0,50% -0,28% -0,58% -0,36% 0,23% -0,27% 0,15% -0,85% -0,71% -0,45% -0,14% -0,40% -0,97% -0,20% 0,09%

10,3262 7,6738 8,1017 10,4830 9,6325 8,9752 8,9547 4,2041 3,2975 6,0662 13,4119 5,0923 9,8551 9,3257 3,0820 6,8048 1,8554 14,5264 5,5351 8,7073 2,9430 2,8618 7,4206 7,6032 3,2067 2,8704 6,4928 2,0227 2,2058 8,5373

9,8772 7,2353 7,9413 10,2754 9,3721 8,7326 8,7557 4,2041 3,2645 5,9168 13,2778 5,0414 9,7565 9,3257 3,0512 6,5405 1,7180 14,2388 5,2188 8,5575 2,8995 2,8052 7,2736 7,4526 3,1746 2,7032 6,1776 2,0045 2,2003 8,5373

-13,42% -15,36% -12,26% -9,50% -11,39% -11,80% -12,25% -11,98% -9,44% -11,99% -11,99% -5,99% -6,19% -9,06% -7,03% -12,94% -13,47% -13,15% -3,63% -4,44% -15,26% -14,36% -14,07% -13,89% -11,11% -7,11% -13,85% -13,95% -6,86% -10,85%

21.109.274,81 6.609.679,31 4.192.582,11 2.772.786,25 2.024.830,44 17.262.576,11 65.856.347,89 37.695.260,56 23.812.712,33 38.257.605,18 2.209.724,05 15.689.681,00

1.159.254,93 577.347,31 359.432,59 249.151,73 354.458,48 2.280.342,92 6.195.872,34 5.966.404,76 8.445.068,43 3.707.820,19 584.809,85 5.809.289,78

18,2093 11,4484 11,6644 11,1289 5,7125 7,5702 10,6291 6,3179 2,8197 10,3181 3,7785 2,7008

0,61% 0,07% 0,21% 0,55% 0,60% 1,24% 0,18% 0,16% 0,56% 0,09% 0,29% -0,22%

19,1198 12,0208 12,2476 11,6853 5,8268 7,6459 10,7354 6,3179 2,8620 10,3181 3,9296 2,7278

18,0272 2,35% 11,2194 0,63% 11,4311 0,81% 10,9063 2,17% 5,6554 5,04% 7,4945 17,61% 10,5228 2,16% 6,2547 2,93% 2,7915 0,08% 10,2665 2,63% 3,7407 16,65% 2,6738 -1,80%

ALICO MIKTO ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALICO ∂¶π∫√Àƒπ∫√ ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∂¶π∫√Àƒπ∫∏™ ∞™º∞§π™∏™ MIKTO ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞§§∏§√μ√∏£∂π∞™ MIKTO ∂•øΔ∂ƒπ∫√À BETA GLOBAL MIKTO ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA ƒ√Àª∞¡π∞™ ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA GLOBAL ™À¡Δ∏ƒ∏Δπ∫√ ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ATE ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞ΔΔπ∫∏™ ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ¢∏§√™ ™Δƒ∞Δ∏°π∫ø¡ Δ√¶√£∂Δ∏™∂ø¡ ªπ∫Δ√ ∂•øΔ. INTERNATIONAL ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À MARFIN ABSOLUTE RETURN ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À

FUNDS OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫∞ ALICO FUND OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫√ ALICO FUND OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂ª¶√ƒ∂Àª∞Δπ∫ø¡ ∞•πø¡ ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS BRIC ªET. ∂•. ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS USA ª∂Δ. ∂•. ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS EUROPE ª∂Δ. ∂•. ALPHA F OF F COSMOS STARS COMMODITIES ª∂Δ. ∂•. ALPHA F OF F COSMOS STARS SILK ROUTE ASIA MET.∂•. ALPHA TRUST EUROPEAN FUND OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫√ ∞Δ∂ ª∂Δ√Ãπ∫√ GLOBAL FUND OF FUNDS ¢∏§√™ SYNTHESIS BEST RED - FOF ª∂Δ√Ãπ∫√ EUROBANK EQUITY BLEND FUND OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫√ EUROBANK EFG (LF) FUND OF FUNDS-EQUITY BLEND EUR EUROBANK EFG (LF) FUND OF FUNDS-BRIC EUR INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS-BRIC EUR ∫À¶ƒ√Y FUND OF FUNDS METOXIKO MARFIN FUND OF FUNDS £∂™ªπ∫ø¡ Ã∞ƒΔ√º. METOXIKO ¶∂πƒ∞πø™ FUND OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫√

17.936.253,48 3.709.530,14 23.951.165,64 29.026.807,73 53.939.301,75 14.465.823,66 82.471.823,45 6.299.447,63 4.756.003,27 17.523.574,56 56.018.428,24 59.199.445,23 36.180.481,22 27.732.066,10 1.976.280,24 51.194.017,06 3.902.910,81

5.048.649,09 276.933,79 2.507.735,40 3.702.349,95 5.888.213,31 2.266.849,11 4.968.526,26 2.261.187,33 1.283.832,86 2.051.075,11 19.639.018,93 72.564.231,40 42.522.871,33 32.590.959,51 605.548,83 17.395.608,38 421.242,06

3,5527 13,3950 9,5509 7,8401 9,1606 6,3815 16,5989 2,7859 3,7045 8,5436 2,8524 0,8158 0,8508 0,8509 3,2636 2,9429 9,2652

0,60% 0,98% -0,01% 1,24% 0,47% 0,55% 0,20% -0,56% 0,34% 0,40% 0,75% 0,79% 0,35% 0,35% 0,49% 0,59% 0,18%

3,7303 14,0648 9,6464 7,9185 9,2522 6,4453 16,7649 2,8416 3,7045 8,5436 2,8524 0,8158 0,8508 0,8594 3,2636 3,0900 9,4042

3,5172 13,2611 9,4554 7,7617 9,0690 6,3177 16,4329 2,7580 3,6675 8,4582 2,8239 0,8076 0,8338 0,8424 3,2310 2,7958 9,1957

4,38% 4,93% 9,73% 15,79% 6,51% 4,00% 12,00% 3,24% 8,98% 6,39% 12,01% 11,49% 10,04% 10,04% 5,90% 10,41% 2,45%

18.869.964,31 1.738.193,76 73.776.093,14 31.163.450,89 6.332.683,45 56.231.638,01 59.746.491,07 8.262.234,83 3.838.216,11 30.830.005,29 5.064.604,12 5.488.912,04

5.435.171,94 176.799,71 7.974.383,35 3.491.877,68 1.067.686,73 17.772.538,83 58.126.468,56 909.647,31 1.226.025,90 13.392.367,69 1.910.152,02 551.184,53

3,4718 9,8314 9,2516 8,9246 5,9312 3,1640 1,0279 9,0829 3,1306 2,3021 2,6514 9,9584

0,53% 0,47% -0,02% 0,08% -0,70% 0,35% 0,37% 0,17% 0,19% -0,32% -0,25% 0,09%

3,5065 10,3230 9,2516 8,9246 6,1091 3,1640 1,0279 9,2646 3,1306 2,4172 2,7840 10,0829

3,4371 9,7331 9,1591 8,8354 5,7533 3,1324 1,0176 9,0829 3,0993 2,2561 2,5984 9,8837

8,66% 6,81% 1,81% 2,40% 0,56% 5,52% 4,77% -2,47% 3,55% -6,48% -4,88% 8,58%

-0,10% 10,3236 10,2204 - 1.203,4700 1.203,4700 - 1.200,7200 1.200,7200 -0,08% 10,1800 10,0036

0,42% 4,34% 4,35% 1,12%

ªπ∫Δ∞ ∞LPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS GLOBAL ªπ∫Δ√ ∂•. ALICO FUND OF FUNDS ªπ∫Δ√ ¢∏§√™ SYNTHESIS BEST GREEN - FOF ªπ∫Δ√ ¢∏§√™ SYNTHESIS BEST YELLOW - FOF ªπ∫Δ√ ∂ƒª∏™ FUND OF FUNDS ªπ∫Δ√ EUROBANK BALANCED BLEND FUND OF FUNDS ªπ∫Δ√ EUROBANK EFG (LF) FUND OF FUNDS BALANCED BLEND EUR HSBC BALANCED STRATEGY FOF ªπ∫Δ√ ∫À¶ƒ√Y FUND OF FUNDS MIKTO MILLENNIUM FUND OF FUNDS ªπ∫Δ√ MILLENNIUM ∞ªÀ¡Δ. ™Δƒ∞Δ∏°. FUND OF FUNDS MIKTO ¶∂πƒ∞πø™ FUND OF FUNDS ªπ∫Δ√

√ª√§√°π∞∫∞ ¢∏§√™ SYNTHESIS BEST BLUE - FOF √ª√§√°π∞∫√ NBG SYNESIS ARBITRAGE STRATEGY - CLASS A (EUR)(10) NBG SYNESIS ARBITRAGE STRATEGY - CLASS B (EUR)(10) ¶∂πƒ∞πø™ FUND OF FUNDS √ª√§√°π∞∫√

9.659.743,62 11.546,08 1.453.553,25 1.997.442,35

935.696,76 10,3236 9,59 1.203,4700 1.210,57 1.200,7200 198.173,85 10,0792

¢E§TIO TIMøN ™YNA§§A°MATO™ ∂¡∞¡Δπ ∂Àƒø °π∞ ™À¡∞§§∞°∂™ ª∂Ãπ π™√Δπª√À ∂Àƒø 10.000 (¶√™√Δ∏Δ∞ ¡√ªπ™ª∞Δ√™ ∞¡∞ 1 ∂Àƒø) ME™H TIMH ¢√§§∞ƒπ√ ∏.¶.∞ . . . . . . . . . . . . . .1,3321 §πƒ∞ ∞°°§π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . .0,8624 ∫√ƒø¡∞ ¢∞¡π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . .7,442 ∫√ƒø¡∞ ™√À∏¢π∞™ . . . . . . . . . . . . . .9,568 °π∂¡ π∞¶ø¡π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . .125,46 ºƒ∞°∫√ ∂§μ∂Δπ∞™ . . . . . . . . . . . . .1,4341 ∫√ƒø¡∞ ¡√ƒμ∏°π∞™ . . . . . . . . . . .7,8505 ¢√§§∞ƒπ√ ∫∞¡∞¢∞ . . . . . . . . . . . . .1,331 ¢√§§∞ƒπ√ ∞À™Δƒ∞§π∞™ . . . . . . . . .1,4336

A°OPA

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,3428 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,8693 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,5015 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9,6445 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .126,46 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,4456 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,9133 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,3416 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,4451

¶ø§H™H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,3121 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,84946 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,3304 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9,4245 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .123,58 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,4126 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,7327 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,311 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,4121

¢E§TIO TIMøN ™YNA§§A°MATO™ ∫∞π •∂¡ø¡ Δƒ∞¶∂∑√°ƒ∞ªª∞Δπø¡ (¶√™√Δ∏Δ∞ ¡√ªπ™ª∞Δ√™ ∞¡∞ 1 ∂Àƒø)

∂™øΔ∂ƒπ∫√À 2.039.864,53 1.778.246,31 1.175.848,16

KA£APH METAB. TIMH TIMH METAB. TIMH ¶POH°. ¢IA£E™H™ E•A°OPA™ A¶O 1/1/10

∂•øΔ∂ƒπ∫√À

ªπ∫Δ∞ ∞/∫ AAAB ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ALICO ∂§§∏¡π∫√ ªπ∫Δ√ SOLIDUS MID RISK GREEK MUTUAL FUND-∂§§∏¡π∫√ ªπ∫Δ√

MEPI¢IA

5,3656 10,3410 9,5590

0,49% -0,52% -0,64%

5,6339 10,8581 9,7502

5,3119 -14,73% 10,2376 -16,69% 9,4634 -2,19%

A°OPA ¶ø§H™H ¢√§§∞ƒπ√ ∏.¶.∞ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,333 .........................................................1,3312 §πƒ∞ ∞°°§π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,863 .........................................................0,8618 ∫√ƒø¡∞ ¢∞¡π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,4472 .........................................................7,4368 ∫√ƒø¡∞ ™√À∏¢π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9,5747 .........................................................9,5613 °π∂¡ π∞¶ø¡π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .125,55 .........................................................125,37 ºƒ∞°∫√ ∂§μ∂Δπ∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,4351 .........................................................1,4331 ∫√ƒø¡∞ ¡√ƒμ∏°π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,856 ...........................................................7,845 ¢√§§∞ƒπ√ ∫∞¡∞¢∞ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,3319 .........................................................1,3301 ¢√§§∞ƒπ√ ∞À™Δƒ∞§π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,4346 .........................................................1,4326

OÈ ÙÈ̤˜ Û˘Ó·ÏÏ¿ÁÌ·ÙÔ˜ Î·È Í¤ÓˆÓ ÙÚ·Â˙ÔÁÚ·ÌÌ·Ù›ˆÓ ‰È·Ê¤ÚÔ˘Ó ·fi TÚ¿Â˙· Û TÚ¿Â˙·


ΔƒπΔ∏ 27 A¶ƒπ§π√À 2010

29


OÈÎÔÓÔÌ›· 30

∞£∏¡∞, 26.

∫·ı˘ÛÙÂÚ‹ÛÂȘ ÛÙËÓ ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ÙÔ˘ ∂ȉÈÎÔ‡ ºfiÚÔ˘ ∫·Ù·Ó¿ÏˆÛ˘ ̤ۈ ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ “◊Ê·ÈÛÙÔ˜” ÁÈ· ÙÔ ÂÙڤϷÈÔ ı¤ÚÌ·ÓÛ˘ ηٷÁÁ¤ÏÏÂÈ Ë ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈ· √ÌÔÛÔÓ‰›· ¶Ú·ÙËÚÈÔ‡¯ˆÓ - ∂ÌfiÚˆÓ ∫·˘Û›ÌˆÓ Î·È Î·Ï› ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ “Ó· Ù·ÎÙÔÔÈ‹ÛÂÈ ¿ÌÂÛ· ÙȘ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜ ÚÔ˜ ÙÔÓ ÎÏ¿‰Ô, ‰È·ÊÔÚÂÙÈο ·fi ÙËÓ ÂfiÌÂÓË ¯ÂÈÌÂÚÈÓ‹ ÂÚ›Ô‰Ô ÔÏÏ¿ Ú·Ù‹ÚÈ· ı· ·‰˘Ó·ÙÔ‡Ó Ó· ‰È·Ó›ÌÔ˘Ó ÂÙڤϷÈÔ ı¤ÚÌ·ÓÛ˘ ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿, Ì ÚÔÊ·Ó›˜ ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ Î·È ÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ Û˘Ó¤ÂȘ” . ™Â ÛËÌÂÚÈÓ‹ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ë ¶√¶∂∫ ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô Û˘Ó¯›˙ÂÈ ÙËÓ ··Ú¿‰ÂÎÙË Ù·ÎÙÈ΋ ÙÔ˘ ¿ÙÔÎÔ˘ ‰·ÓÂÈÛÌÔ‡ ·fi ÙÔ˘˜ ‚ÂÓ˙ÈÓÔÒϘ ηıÒ˜ ÙËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË ΔÂÙ¿ÚÙË 21 ∞ÚÈÏ›Ô˘ ·Ó·ÚÙ‹ıËΠ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÛÙËÓ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· ÙÔ˘ ◊Ê·ÈÛÙÔ˘, Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ÔÔ›· ÌÂÙ¿ ÙȘ ·ÏÏ·Á¤˜ ÛÙË ÊÔÚÔÏÔÁ›· ÙˆÓ Î·˘Û›ÌˆÓ “·Ó·ÛÙ¤ÏÏÔÓÙ·È ÔÈ ÏËڈ̤˜ ÏfiÁˆ ÂÈΛÌÂÓ˘ ÂÎηı¿ÚÈÛ˘” . ∏ ¶√¶∂∫ ηٷÁÁ¤ÏÏÂÈ fiÙÈ ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÌÂÙ·ı¤ÙÂÈ ÛÙȘ Ï¿Ù˜ ÙˆÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÒÓ ÙÔ˘ ÎÏ¿‰Ô˘ ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜ Ù˘ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ÔÏÈÙÈ΋˜ Ô˘ ÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ ı¤ÏÂÈ Ó· ÂÊ·ÚÌfiÛÂÈ, Ì ÙȘ ¯·ÌËϤ˜ ÙÈ̤˜ ÙÔ˘ ÂÙÚÂÏ·›Ô˘ ı¤ÚÌ·ÓÛ˘. “√È ‚ÂÓ˙ÈÓÔÒϘ ˘ÔÏÔÁ›˙Ô˘Ó ÛÙËÓ ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ÔÛÒÓ, Ô˘ ·Ó¤Ú¯ÔÓÙ·È Û ·ÚÎÂÙ¤˜ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ¢ÚÒ ÁÈ· ÔÏÏ¿ Ú·Ù‹ÚÈ·, ÁÈ· Ó· ηχ„Ô˘Ó ÙÚ¤¯Ô˘Û˜ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ ÙÔ˘˜. ™Â ·ÓÙ›ıÂÛË Ì ÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ, ÔÈ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ‰·Ó›˙ÔÓÙ·È ·ÏfiÁÈÛÙ· Î·È Ó· ÌÂÙ·ı¤ÙÔ˘Ó Ù· ¯Ú¤Ë ÛÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ ÁÂÓȤ˜” , ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ë √ÌÔÛÔÓ‰›·.

•Â¤Ú·ÛÂ Î·È ÙȘ 660 ÌÔÓ¿‰Â˜ ‚¿Û˘ ÁÈ· ÙÔ ‰ÂηÂÙ¤˜ ÔÌfiÏÔÁÔ

™Ù· ‡„Ë ÙÔ spread ÌÂ Ó¤Ô ÚÂÎfiÚ ∞£∏¡∞, 26.

Â Ó¤Ô ÈÛÙÔÚÈÎfi ÚÂÎfiÚ, ÍÂÂÚÓÒÓÙ·˜ ·ÎfiÌ· Î·È ÙȘ 660 ÌÔÓ¿‰Â˜ ‚¿Û˘, ÂÎÙÈÓ¿¯ıËΠÙÔ spread ÙÔ˘ 10ÂÙÔ‡˜ ÔÌÔÏfiÁÔ˘, ÁÈ· Ó· ÎÏ›ÛÂÈ ÛÙȘ 647,4 ÌÔÓ¿‰Â˜ ‚¿Û˘. Δ· ‰ËÌÔÛȇ̷ٷ ÛÙÔ ‰ÈÂıÓ‹ Δ‡Ô, ·ÏÏ¿ Î·È Ë ÛÙ¿ÛË Ù˘ °ÂÚÌ·Ó›·˜, ·Ó·ÊÔÚÈο Ì ÙË ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË Ù˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ ·fi ÙÔ Ì˯·ÓÈÛÌfi ÛÙ‹ÚÈ͢ Â·Ó¤ÊÂÚ·Ó ÙÔ Îϛ̷ ·‚‚·ÈfiÙËÙ·˜ Î·È ÙÔ spread ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Í·Ó¿ Û Â›‰· ÚÂÎfiÚ, ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÚfiÛηÈÚË ÙÒÛË ÙÔ Úˆ› Ù˘ ¶·Ú·Û΢‹˜.

∂ȉÈÎfiÙÂÚ·, ÛÙÔ ˘„ËÏfiÙÂÚÔ Â›Â‰Ô ·fi ÙȘ ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ 1998 ÂÎÙÔ͇ÂÙ·È ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ ÎÚ·ÙÈÎÔ‡ ‰·ÓÂÈÛÌÔ‡, fiˆ˜ ·˘Ùfi ·ÔÙ˘ÒÓÂÙ·È ÛÙ· ÂÈÙfiÎÈ· ÙˆÓ ÎÚ·ÙÈÎÒÓ ÔÌÔÏfiÁˆÓ, ÂÓÒ ÛÂ Ó¤Ô ÈÛÙÔÚÈÎfi ˘„ËÏfi ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È ÙÔ ·ÛÊ¿ÏÈÛÙÚÔ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘ (CDS), ηıÒ˜ ÙÔ ·›ÙËÌ· Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ÁÈ· ÙËÓ ÂÓÂÚÁÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ Ì˯·ÓÈÛÌÔ‡ ÛÙ‹ÚÈ͢ ∂∂-¢¡Δ ‰ÂÓ ÂÚÈfiÚÈÛ ÙË Ó¢ÚÈÎfiÙËÙ· ÛÙȘ ·ÁÔÚ¤˜ Î·È ÙȘ ÂÈÊ˘Ï¿ÍÂȘ ÁÈ· ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ Ó· ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙ‹ÛÂÈ ÔÌ·Ï¿ ÙÔ ¯Ú¤Ô˜ Ù˘. ∂ÈϤÔÓ, ÛÙȘ ·ÁÔÚ¤˜ ·ÓËÛ˘¯Ô‡Ó fiÙÈ Ë ÁÂÚÌ·ÓÈ΋ ΢‚¤ÚÓËÛË ‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ÂÁÎÚ›ÓÂÈ Ì›· Ù·¯Â›· ÂÎÙ·Ì›Â˘ÛË ÙˆÓ ¯ÚËÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘ ·Î¤ÙÔ˘ ‚Ô‹ıÂÈ·˜. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, Ë ‰È·ÊÔÚ¿ ·fi‰ÔÛ˘ ÙÔ˘ 10ÂÙÔ‡˜ ÎÚ·ÙÈÎÔ‡ ÔÌÔÏfiÁÔ˘ ·Ó·ÊÔÚ¿˜ Ì ÙÔÓ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô ÁÂÚÌ·ÓÈÎfi Ù›ÙÏÔ ‰È¢ڇÓıËΠ̤¯ÚÈ ÙȘ 663 ÌÔÓ¿‰Â˜ ‚¿Û˘, ˘„ËÏfiÙÂÚÔ Â›Â‰Ô ·fi ÙÔ ºÂ‚ÚÔ˘¿ÚÈÔ ÙÔ˘ 1998. ∞˘Ùfi ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ Ë ∂ÏÏ¿‰· ¤‚Á·ÈÓ ӷ ‰·ÓÂÈÛÙ› ÛÙȘ ·ÁÔÚ¤˜ ı· ¤ÚÂ ӷ ÏËÚÒÛÂÈ ¤Ó· ÂÈÙfiÎÈÔ ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ 10%. ∏ ·fi‰ÔÛË ÙÔ˘ ‰ÈÂÙÔ‡˜ ÔÌÔÏfiÁÔ˘ “¤Ù·Í” ̤¯ÚÈ ÙÔ 14,66% ÁÈ· Ó· ÛÙ·ıÂÚÔÔÈËı› ·ÚÁfiÙÂÚ· ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ 14%. ΔÔ ÎfiÛÙÔ˜ ·ÛÊ¿ÏÈÛ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ¯Ú¤Ô˘˜ (CDS) ¤Ó·ÓÙÈ ·ı¤ÙËÛ˘ ÏËÚˆÌÒÓ ·Ó‹Ïı ÛÂ Ó¤Ô ÈÛÙÔÚÈÎfi ˘„ËÏfi, fiˆ˜ Â›Û˘ Î·È Ù˘ ¶ÔÚÙÔÁ·Ï›·˜, ÂÓ Ì¤Ûˆ ·ÓËÛ˘¯ÈÒÓ ı· Â›Ó·È Ë ÂfiÌÂÓË ¯ÒÚ· Ô˘ ı· ˘ÔʤÚÂÈ ·fi Ì›· ÎÚ›ÛË ¯Ú¤Ô˘˜ Â¿Ó ‰ÂÓ ‚ÚÂı› ÌÈ· χÛË ‰È·ÚΛ·˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜. ΔÔ CDS ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ 5ÂÙÔ‡˜ ÔÌÔÏfiÁÔ˘ ÂÓÈÛ¯‡ıËΠÛÙȘ 640,9 ÌÔÓ¿‰Â˜ ‚¿Û˘, ·fi 614,6 ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹. ΔÔ CDS ÙÔ˘ ÔÚÙÔÁ·ÏÈÎÔ‡ 5ÂÙÔ‡˜ ÔÌÔÏfiÁÔ˘ ¿ÁÁÈÍ ÙȘ 288 ÌÔÓ¿‰Â˜. “∏ ÂÏÏËÓÈ΋ ÎÚ›ÛË ¤¯ÂÈ ·Ú¯›ÛÂÈ Ó· ‰È·Û›ÚÂÙ·È ÛÙËÓ ˘fiÏÔÈË ÂÚÈʤÚÂÈ· Î·È Ë ¶ÔÚÙÔÁ·Ï›· Ê·›ÓÂÙ·È fiÙÈ Â›Ó·È Ë ÂfiÌÂÓË ÛÙË ÛÂÈÚ¿. ∏ ηٿÛÙ·ÛË Â›Ó·È

ÏÈÁfiÙÂÚÔ Â›ÁÔ˘Û· ·fi fiÙÈ ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜, ·ÏÏ¿ ÔÈ ÚÔÔÙÈΤ˜ ÌÂÛÔÚfiıÂÛÌ· ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÚfiÎÏËÛË” , fiˆ˜ ÂÈÛËÌ·›ÓÔ˘Ó ·Ó·Ï˘Ù¤˜ ÛÙÔ Reuters. ΔÔ ∂ÏÏËÓÈÎfi ¢ËÌfiÛÈÔ Ú¤ÂÈ Ó· ‚ÚÂÈ Ì¤¯ÚÈ ÙȘ 19 ª·˝Ô˘ 8,5 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙ‹ÛÂÈ Ï‹ÍË ·Ï·ÈfiÙÂÚÔ˘ ÔÌÔÏfiÁÔ˘. √ ˘Ô˘ÚÁfi˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÙÔÓ›˙ÂÈ fiÙÈ ‰ÂÓ ı· ˘¿ÚÍÂÈ Úfi‚ÏËÌ· (¤ÛÙˆ Î·È ·Ó ¯ÚÂÈ·ÛÙÔ‡Ó “ÚÔηٷ‚ÔϤ˜” ·fi ÙȘ ¯ÒÚ˜ Ù˘ Â˘Úˆ˙ÒÓ˘), ˆÛÙfiÛÔ ÛÙȘ ·ÁÔÚ¤˜ ·ÓËÛ˘¯Ô‡Ó ÁÈ· ÙȘ ηı˘ÛÙÂÚ‹ÛÂȘ Ô˘ ·Ú·ÙËÚÔ‡ÓÙ·È Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔÓ ¯ÚfiÓÔ, ÙÔ ‡„Ô˜ Î·È ÙÔ˘˜ fiÚÔ˘˜ Ù˘ ‚Ô‹ıÂÈ·˜.ΔÔ ¢ÈÂıÓ¤˜ ¡ÔÌÈÛÌ·ÙÈÎfi Δ·Ì›Ô, Ë ÂÏÏËÓÈ΋ ΢‚¤ÚÓËÛË Î·È ÔÈ ∂˘Úˆ·›ÔÈ “ı· ·ÔÊ·Û›ÛÔ˘Ì ÙȘ ÚÔÛ¯›˜ Ë̤Ú˜ Â¿Ó Â›Ó·È Î·Ù¿ÏÏËÏË ÛÙÈÁÌ‹” Ó· ·ÔÎ·Ï˘Êı› ÙÔ ‡„Ô˜ Ù˘ Û˘ÓÔÏÈ΋˜ ‚Ô‹ıÂÈ·˜ Ô˘ ı· ‰Ôı› ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÁÈ· ÙÚ›· ¯ÚfiÓÈ·, ‰‹ÏˆÛ ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ Ë πÛ·Ó›‰· ˘Ô˘ÚÁfi˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ, ŒÏÂÓ· ™·ÏÁ¿‰Ô. “∂¿Ó ÙÂÏÈο, Î·È ·˘Ùfi Â›Ó·È ¤Ó· ˙‹ÙËÌ· Ô˘ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· Û˘˙ËÙËı› ÙȘ ÚÔÛ¯›˜ Ë̤Ú˜, ·ÔÊ·ÛÈÛÙ› fiÙÈ

Â›Ó·È Î·Ï‡ÙÂÚ· Ó· ÂÈˆı› ·Ì¤Ûˆ˜ ÈÔ Â›Ó·È ÙÔ Û˘ÓÔÏÈÎfi ‡„Ô˜ Ù˘ ‚Ô‹ıÂÈ·˜ ÚÔ˜ ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ÂÌ›˜ (ÔÈ ¯ÒÚ˜ Ù˘ ˙ÒÓ˘ ÙÔ˘ ¢ÚÒ) ı· ÂÊ·ÚÌfiÛÔ˘Ì ·˘Ùfi ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ·” , ÙfiÓÈÛÂ. √È ∂˘Úˆ·›ÔÈ ÂÙ·›ÚÔÈ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ ¤¯Ô˘Ó ˘ÔÛ¯Âı› ‚Ô‹ıÂÈ· ‡„Ô˘˜ 30 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ ·fi ÙÔÓ ÚÒÙÔ ¯ÚfiÓÔ, Ô˘ ı· Û˘Óԉ‡ÂÙ·È ·fi ÔÛfi ‡„Ô˘˜ 15 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ Ô˘ ı· ¯ÔÚËÁËı› ·fi ÙÔ ¢¡Δ. ∂ÎÚfiÛˆÔ˜ Ù˘ ∫ÔÌÈÛÈfiÓ ‰‹ÏˆÛ ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· fiÙÈ ‰ÂÓ Â›Ó·È Û ı¤ÛË Ó· ÂÈ fiÙ ı· ÔÏÔÎÏËÚˆıÔ‡Ó ÔÈ ‰È·‚Ô˘Ï‡ÛÂȘ, ÂÓÒ ÚÔÛ¤ıÂÛ fiÙÈ Ë ∂ÈÙÚÔ‹ ‰ÂÓ ı· ‰ËÌÔÛȇÛÂÈ fiÏË ÙËÓ ·ÍÈÔÏfiÁËÛ‹ (·¿ÓÙËÛË) Ù˘ ÁÈ· ÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ·›ÙËÌ·.™Ù· ‰ÈÂıÓ‹ ªª∂, ÂÓÙ›ÓÔÓÙ·È Ù· ÛÂÓ¿ÚÈ· ÁÈ· ÂӉ¯fiÌÂÓË ·Ó·‰È¿ÚıÚˆÛË ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ¯Ú¤Ô˘˜, οÙÈ Ô˘ ·¤ÎÏÂÈÛ·Ó Î·ÙËÁÔÚËÌ·ÙÈο ÙfiÛÔ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË, fiÛÔ Î·È Ô ÁÂÓÈÎfi˜ ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ ÙÔ˘ ¢¡Δ. ΔÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ ·Ó·‰È¿ÚıÚˆÛ˘ ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ¯Ú¤Ô˘˜ ·ÔÚÚ›ÙÂÈ Î·ÙËÁÔÚËÌ·ÙÈο Î·È Ë °·ÏÏ›‰· ˘Ô˘ÚÁfi˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ∫ÚÈÛÙ›Ó §·ÁοÚÓÙ. ¶¿ÓÙˆ˜, Û ‰ËÌÔÛ›Â˘Ì· ÙˆÓ New York Times, ÂÈÛËÌ·›ÓÂÙ·È fiÙÈ ·Ó Î·È ÚÈÓ

·fi ÌÂÚÈΤ˜ ‚‰ÔÌ¿‰Â˜ ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ ·˘Ùfi Ê¿ÓÙ·˙Â Û·Ó Ì›· “˘ÚËÓÈ΋” ÂÈÏÔÁ‹, ÙÒÚ· ·Ú¯›˙ÂÈ Ó· Á›ÓÂÙ·È Èı·Ófi, ηıÒ˜ ÔÈ ÔÌÔÏÔÁÈÔ‡¯ÔÈ Ì ÙÔÓ ¤Ó· ‹ ÙÔÓ ¿ÏÏÔ ÙÚfiÔ ı· ÓÈÒÛÔ˘Ó ÙȘ ÂÈÙÒÛÂȘ ·fi ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÎÚ›ÛË ¯Ú¤Ô˘˜. ∏ ·Ó·‰È¿ÚıˆÛË ÌÔÚ› Ó· Á›ÓÂÈ Â›Ù ̤ۈ Ù˘ Ì›ˆÛ˘ ÙÔ˘ ÔÛÔ‡ (“haircut” ) Ô˘ ı· ·Ô‰Ôı› ÙÂÏÈο ÛÙÔ˘˜ ÔÌÔÏÔÁÈÔ‡¯Ô˘˜, ›Ù (ÙÔ ÔÔ›Ô Â›Ó·È Î·È ÙÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ÛÂÓ¿ÚÈÔ) ̤ۈ ÙÔ˘ ¯ÚÔÓÈÎÔ‡ ·Ó·ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘ ¯Ú¤Ô˘˜, ‰ËÏ·‰‹ Ù˘ ¯ÚÔÓÈ΋˜ ÌÂÙ¿ıÂÛ˘ ÙˆÓ ÏËÚˆÌÒÓ ÙfiÎˆÓ Î·È ÔÌÔÏfiÁˆÓ ÛÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ. ¶ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·ÔÊ¢¯ı› Ô ·ÓÈÎfi˜, Ë ∂ÏÏ¿‰· ı· Ú¤ÂÈ Ó· ›ÛÂÈ ÙÔ˘˜ ÈÛو٤˜ Ù˘ fiÙÈ Ë Ï‡ÛË Ô˘ ÙÔ˘˜ ÚÔÛʤÚÂÈ Â›Ó·È Ë Î·Ï‡ÙÂÚË ÒÛÙ ӷ ¿ÚÔ˘Ó ›Ûˆ Ù· ¯Ú‹Ì·Ù¿ ÙÔ˘˜. ª¿ÏÈÛÙ·, Ë ·ÂÈÏ‹ fiÙÈ ›Ûˆ˜ ηٷÁÚ¿„Ô˘Ó ÌÂÁ¿Ï˜ ·ÒÏÂȘ, ›Ûˆ˜ Â›Ó·È Ô Î·Ï‡ÙÂÚÔ˜ ÙÚfiÔ˜ ÁÈ· Ó· ÂÈÛÙÔ‡Ó Ó· ÛÙËÚ›ÍÔ˘Ó Ì›· ÂӉ¯fiÌÂÓË ·Ó·‰È¿ÚıÚˆÛË. √ ÔÈÎÔÓÔÌÔÏfiÁÔ˜ ∫·ÚÏ μ¿ÈÓÌÂÚÁÎ ÚÔÙ›ÓÂÈ ÙË Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË fiÏˆÓ ÙˆÓ ÔÌÔÏfiÁˆÓ Ô˘ Ï‹ÁÔ˘Ó Ì¤¯ÚÈ ÙÔ 2019 Û ¤Ó· “ÎÔ˘Ì·Ú¿” Ô˘ ı· ·Ó·¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙËı› Ì 25ÂÙ‹ ÔÌfiÏÔÁ·. ªÂ ÂÈÙfiÎÈÔ 4,5%, ÙÔ fiÊÂÏÔ˜ ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÙ·È Û 140 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ. ∞˘ÙÔ› Ô˘ ı· ¯¿ÛÔ˘Ó Â›Ó·È fiÛÔÈ ÙÔÔıÂÙ‹ıËÎ·Ó ÚfiÛÊ·Ù· ÛÙ· ÂÏÏËÓÈο ÔÌfiÏÔÁ·. √ ¡Ù·ÓÈ¤Ï °ÎÚÔ˜, ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ ÙÔ˘ ∫¤ÓÙÚÔ˘ ™Ô˘‰ÒÓ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ¶ÔÏÈÙÈ΋˜, ÚÔÙ›ÓÂÈ ÙËÓ ÂÈÌ‹Î˘ÓÛË Ù˘ ÂÚÈfi‰Ô˘ ·ÔÏËڈ̋˜ ÙÔ˘ ¯Ú¤Ô˘˜, ÂÂÎÙ›ÓÔÓÙ·˜, ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, ÙË Ï‹ÍË ˘ÊÈÛÙ¿ÌÂÓˆÓ ÔÌÔÏfiÁˆÓ ηٿ 5 ¯ÚfiÓÈ· Ì ÙÔ ›‰ÈÔ ÂÈÙfiÎÈÔ. ¢ËÏ·‰‹, ¤Ó· 5ÂÙ¤˜ ÔÌfiÏÔÁÔ Ì ÂÙ‹ÛÈÔ ÂÈÙfiÎÈÔ (ÎÔ˘fiÓÈ) 6% Ó· ÌÂÙ·ÙÚ·› Û 10ÂÙ¤˜ ÔÌfiÏÔÁÔ Ì ÂÈÙfiÎÈÔ 6%. ™Â ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË, ÔÈ ÔÌÔÏÔÁÈÔ‡¯ÔÈ Û˘Ó¯›˙Ô˘Ó Ó· ·›ÚÓÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ÙfiÎÔ˘˜ οı ¯ÚfiÓÔ, ·ÏÏ¿ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÁÈ· Ó· ¿ÚÔ˘Ó ›Ûˆ Ù· ¯Ú‹Ì·Ù¿ ÙÔ˘˜.

¢È·Ì·ÚÙ˘Ú›· Ú·ÙËÚÈÔ‡¯ˆÓ ÁÈ· ÌË ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ÊfiÚÔ˘ ÂÙÚÂÏ·›Ô˘

TPITH 27 A¶PI§I√À 2010

ªÂÁ¿Ï˜ ·ÒÏÂȘ 2,86% η٤ÁÚ·„Â Ô °ÂÓÈÎfi˜ ¢Â›ÎÙ˘ ΔÈÌÒÓ

™Â Ó¤· ¯·ÌËÏ¿ ¤ÙÔ˘˜ ÙÔ ÃÚËÌ·ÙÈÛÙ‹ÚÈÔ ∞£∏¡∞, 26.

∏ ÂÎÙfiÍ¢ÛË ÙÔ˘ spread ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÔÌÔÏfiÁˆÓ ηÏÏȤÚÁËÛ Îϛ̷ ˆÏ‹ÛÂˆÓ Î·È ÛÙË ¯ÚËÌ·ÙÈÛÙËÚȷ΋ ·ÁÔÚ¿, Ë ÔÔ›· η٤ÁÚ·„ Ӥ· ¯·ÌËÏ¿ ¤ÙÔ˘˜. O °ÂÓÈÎfi˜ ¢Â›ÎÙ˘ ΔÈÌÒÓ ¤ÎÏÂÈÛ ÛÙȘ 1.804,91 ÌÔÓ¿‰Â˜ ¤Ó·ÓÙÈ 1.857,96 ÌÔÓ¿‰ˆÓ Ù˘ ÚÔËÁÔ˘Ì¤Ó˘, ÛËÌÂÈÒÓÔÓÙ·˜ ÙÒÛË 53,05 ÌÔÓ¿‰ˆÓ, ‹ Û ÔÛÔÛÙfi 2,86%. ∂Ó‰ÔÛ˘Ó‰Úȷο ηٿÁÚ·„ ηÙÒÙÂÚË ÙÈÌ‹ οو ·fi Ù· Â›‰· ÙˆÓ 1.800 ÌÔÓ¿‰ˆÓ, ÛÙȘ 1.793,46 ÌÔÓ¿‰Â˜, fiÙ·Ó ÛËÌ›ˆÓ ÙÒÛË ¤ˆ˜ Î·È 3,47%. √ ‰Â›ÎÙ˘ FTSE/ASE 20 ¤ÎÏÂÈÛ ÛÙȘ 882,86 ÌÔÓ¿‰Â˜, Ì ÙÒÛË Û ÔÛÔÛÙfi 2,65%, ÂÓÒ Ô ‰Â›ÎÙ˘ FTSE/ASE 40 ¤ÎÏÂÈÛ ÛÙȘ 2.017,44 ÌÔÓ¿‰Â˜, Ì ÙÒÛË Û ÔÛÔÛÙfi 3,67%. √ ‰Â›ÎÙ˘ FTSE/ASE SMALLCAP 80 ¤ÎÏÂÈÛ ÛÙȘ 319,17 ÌÔÓ¿‰Â˜, Ì ÙÒÛË Û ÔÛÔÛÙfi 2,47%, ÂÓÒ Ô ‰Â›ÎÙ˘ FTSE 140 ¤ÎÏÂÈÛ ÛÙȘ 1.992,44 ÌÔÓ¿‰Â˜, Ì ÙÒÛË Û ÔÛÔÛÙfi 2,76%. √ ‰Â›ÎÙ˘ Ftse/Athex International ¤ÎÏÂÈÛ ÛÙȘ 2.335,43 ÌÔÓ¿‰Â˜, Ì ÙÒÛË 2,76%. ™ÙÔ Â›ÎÂÓÙÚÔ ÙˆÓ Ú¢ÛÙÔÔÈ‹ÛÂˆÓ ‚Ú¤ıËÎ·Ó ÁÈ· ÌÈ· ·ÎfiÌË ÊÔÚ¿ ÔÈ ÙÚ¿Â˙˜. ∏ ∂ıÓÈ΋ ˘Ô¯ÒÚËÛ ηٿ 3,56%, Ë Eurobank 3,73%, Ë ΔÚ¿Â˙· ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ -5,23%, Ë ΔÚ¿Â-

˙· ∫‡ÚÔ˘ -0,86%, ÙÔ ΔΔ -4,48% Î·È Ë Marfin Popular -2,16%. ™ÙÔÓ ·ÓÙ›Ô‰· Ë Alpha ÂÓÈÛ¯‡ıËΠ0,33%. √È ÂÈ̤ÚÔ˘˜ ‰Â›ÎÙ˜ ¤ÎÏÂÈÛ·Ó ˆ˜ ÂÍ‹˜: ∞ÛÊ¿ÏÂȘ: 1.671,57 +0,76%, μÈÔÌ˯·ÓÈο ¶ÚÔ˚fiÓÙ· Î·È ÀËÚÂۛ˜: 3.329,33 -2,41%, ∂ÌfiÚÈÔ : 2.249,56 -2,04%, ∫·Ù·Û΢¤˜ Î·È ÀÏÈο: 2.844,15 -3,01%, ª¤Û· ∂ÓË̤ڈÛ˘: 2.181,58 -2,68%, ¶ÂÙڤϷÈÔ Î·È ∞¤ÚÈÔ: 2.776,89 -5,79%, ¶ÚÔÛˆÈο Î·È √ÈÎȷο ¶ÚÔ˚fiÓÙ·: 3.299,00 -1,92%, ¶ÚÒÙ˜ ‡Ï˜ : 2.316,86 -7,03%, Δ·Í›‰È· Î·È ·Ó·„˘¯‹: 2.755,57 -2,39%, Δ¯ÓÔÏÔÁ›·: 848,04 -4,25%, ΔËÏÂÈÎÔÈӈӛ˜: 2.232,33 -1,22%, ΔÚ¿Â˙˜: 1.847,95 -2,65%, ΔÚfiÊÈÌ· Î·È ¶ÔÙ¿: 7.096,03 0,94%, ÀÁ›·: 2.843,16 -7,25%, ÀËÚÂۛ˜ ∫ÔÈÓ‹˜ øʤÏÂÈ·˜: 3.531,96 -3,81%, ÃËÌÈο: 6.196,59 -3,96%, ÃÚËÌ·ÙÔÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ ÀËÚÂۛ˜: 2.619,28 -4,16% 31 ÌÂÙÔ¯¤˜ ÎÈÓ‹ıËÎ·Ó ·ÓÔ‰Èο, 158 ÙˆÙÈο Î·È 34 ·Ú¤ÌÂÈÓ·Ó ÛÙ·ıÂÚ¤˜. ΔË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ¿ÓÔ‰Ô ÛËÌ›ˆÛ·Ó ÔÈ ÌÂÙÔ¯¤˜: ∞ÙÙÈΤ˜ ∂ΉfiÛÂȘ +9,57%, Nutriart +7,41%, Minerva +5,30% Î·È ∫Ù‹Ì· §·˙·Ú›‰Ë +4,92%. ΔË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÙÒÛË Î·Ù¤ÁÚ·„·Ó ÔÈ ÌÂÙÔ¯¤˜: πÏ˘‰· -19,61%, ™È‰ÂÓfiÚ -12,11%, Altec 11,76% Î·È ∂§°∂∫∞ -10,61%. ∏ ·Í›· ÙˆÓ Û˘Ó·ÏÏ·ÁÒÓ ·Ó‹Ïı ÛÙ· 185,985 ÂηÙ. ¢ÚÒ.


OÈÎÔÓÔÌ›· 31

TPITH 27 ∞¶ƒπ§π√À 2010

¶ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ· Û ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ Ô˘ Û˘ÓÂÈÛʤÚÔ˘Ó ÛÙËÓ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ·

ŒÍÈ ¿ÍÔÓ˜ ÛÙÔ Ó¤Ô ·Ó·Ù˘ÍÈ·Îfi ÓfiÌÔ

¶ÙÒÛË 26,9% ÛÙÔ ÂÌÔÚÈÎfi ¤ÏÏÂÈÌÌ· ∞£∏¡∞, 26.

∞£∏¡∞, 26.

ª∂πø™∏ 28,6%, ÛÙ· 1,775 ‰ÈÛ.

ÙÔ˘˜ ¿ÍÔÓ˜ ÂÈÏÂÍÈÌfiÙËÙ·˜ ÙˆÓ ÂÂÓ‰‡ÛÂˆÓ ÁÈ· ¤ÓÙ·ÍË ÛÙÔ Ó¤Ô ·Ó·Ù˘ÍÈ·Îfi ÓfiÌÔ Î·È ÛÙȘ ‚·ÛÈΤ˜ ÌÔÚʤ˜ ÂÓ›Û¯˘Û˘ Ô˘ ı· ı· ÚԂϤÂÈ ·Ó·Ê¤ÚıËÎÂ Ë ˘Ô˘ÚÁfi˜ √ÈÎÔÓÔÌ›·˜ ∞ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ·˜ Î·È ¡·˘ÙÈÏ›·˜ ΢ڛ· §Ô‡Î· ∫·ÙÛ¤ÏË ÛÂ Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÒÓ Ô˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒıËΠ·fi ÙËÓ ¶ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ∂ȯÂÈÚËÌ·ÙÈÒÓ “μ‹Ì· ∞Ó¿Ù˘Í˘” .

Ÿˆ˜ ·ÔÎ¿Ï˘„Â Ë ˘Ô˘ÚÁfi˜ ÔÈ ‚·ÛÈΤ˜ ÌÔÚʤ˜ ÂÓ›Û¯˘Û˘ Ô˘ ı· ÚԂϤÔÓÙ·È ·fi ÙÔ Ó¤Ô ∞Ó·Ù˘ÍÈ·Îfi ¡fiÌÔ ı· ›ӷÈ: ·) Ë ÂȯÔÚ‹ÁËÛË ÎÂÊ·Ï·›Ô˘, ‚) ÔÈ ÊÔÚÔÏÔÁÈΤ˜ ··ÏÏ·Á¤˜, Á) Ë ÂȯÔÚ‹ÁËÛË ¯ÚÂÔÏ˘Û›ˆÓ ‰·Ó›ˆÓ Î·È ‰) Ë ÂȉfiÙËÛË ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÈ΋˜ Ì›ÛıˆÛ˘ Ì˯·ÓÔÏÔÁÈÎÔ‡ ÂÍÔÏÈÛÌÔ‡ ÁÈ· Û˘Ì‚¿ÛÂȘ ‰È¿ÚÎÂÈ·˜ ¤ˆ˜ 7 ¤ÙË. °È· ÙȘ ÌÈÎÚ¤˜ Î·È ÌÂÛ·›Â˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ı· ÈÛ¯‡Ô˘Ó fiϘ ÔÈ ·Ú·¿Óˆ ÌÔÚʤ˜ ÂÓ›Û¯˘Û˘, ÂÓÒ ÁÈ· ÙȘ ÌÂÁ¿Ï˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ‹ Ù· ÌÂÁ¿Ï· ÂÂÓ‰˘ÙÈο Û¯¤‰È· (¿Óˆ ÙˆÓ 50 ÂηÙ. ¢ÚÒ) ı· ÈÛ¯‡Ô˘Ó ÌfiÓÔ ÔÈ ÊÔÚÔÏÔÁÈΤ˜ ··ÏÏ·Á¤˜. ∏ ÂΉ‹ÏˆÛË Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠ˘fi ÙËÓ ·ÈÁ›‰· Ù˘ ∂ıÓÈ΋˜ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ÙÔ˘ ¢ÈÂıÓÔ‡˜ ∂ÌÔÚÈÎÔ‡ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›Ô˘, Ù˘ ∫ÂÓÙÚÈ΋˜ ŒÓˆÛ˘ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›ˆÓ ∂ÏÏ¿‰·˜ (∫∂∂∂), Ù˘ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ ∂Ù·ÈÚ›·˜ ¢ÈÔÈ΋Ûˆ˜ ∂ȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Î·È Ù˘ §¤Û¯Ë˜ ∂ȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜. ªÂٷ͇ ¿ÏψÓ, Ë ˘Ô˘ÚÁfi˜ ÙfiÓÈÛ ÛÙËÓ ÔÌÈÏ›· Ù˘, fiÙÈ ÛÙÚ·ÙËÁÈÎfi˜ ÛÙfi¯Ô˜ ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ·Ó·Ù˘ÍÈ·ÎÔ‡ ÓfiÌÔ˘ Â›Ó·È Ë ‰È·ÌfiÚʈÛË Ó¤Ô˘ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎÔ‡ Î·È ·Ú·ÁˆÁÈÎÔ‡ ÚÔÙ‡Ô˘, ÒÛÙ ӷ ηٷÛÙ› Ë ¯ÒÚ· Ì·˜ Î·È ¿ÏÈ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋, Ó· ÂÓÈÛ¯˘ı› Ë ··Û¯fiÏËÛË Î·È Ó· Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ Û ̛· ‰˘Ó·ÌÈ΋ Î·È ‚ÈÒÛÈÌË ÔÈÎÔÓÔÌ›·, Ì ‚·ÛÈÎfi ÁÓÒÌÔÓ· ÙËÓ Ú¿ÛÈÓË ·Ó¿Ù˘ÍË. ™Â fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ ÂÈÏÂÍÈÌfiÙËÙ· ÂÂÓ‰‡ÛÂˆÓ ‚¿ÛÂÈ ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ∞Ó·Ù˘ÍÈ·ÎÔ‡ ¡fiÌÔ˘, Ë Î. ∫·ÙÛ¤ÏË ÂÈÛ‹Ì·Ó fiÙÈ ı· ‰Ôı› ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ· Û ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ Ô˘ Û˘ÓÂÈÛʤÚÔ˘Ó ÛÙËÓ ÂÓ›Û¯˘ÛË Ù˘ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ·˜, ̤ۈ: 1. ΔÔ˘ ·Ú·ÁˆÁÈÎÔ‡, ÁÓˆÛÙÈÎÔ‡ Î·È Ù¯ÓÔÏÔÁÈÎÔ‡ ÌÂÙ·Û¯ËÌ·ÙÈÛÌÔ‡ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜, 2. Δ˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·˜ ÂÁ¯ÒÚÈ·˜

√ ·ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ ÈÛ¯‡ÔÓÙÔ˜

ÚÔÛÙÈı¤ÌÂÓ˘ ·Í›·˜, 3. Δ˘ ‚ÂÏÙ›ˆÛ˘ ÙÔ˘ ÈÛÔ˙˘Á›Ô˘ ÏËÚˆÌÒÓ, ηıÒ˜ Î·È ÛÙËÓ ÚÔÒıËÛË Ù˘ Ú¿ÛÈÓ˘ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜ Î·È ÙËÓ ÂÓ›Û¯˘ÛË Ù˘ ··Û¯fiÏËÛ˘. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ·, ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓË ÛÙȘ ‚·ÛÈΤ˜ ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ∞Ó·Ù˘ÍÈ·ÎÔ‡ ¡fiÌÔ˘, Ë ˘Ô˘ÚÁfi˜ §.∫·ÙÛ¤ÏË ÙfiÓÈÛÂ, fiÙÈ ÁÈ· οı ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈ΋ ÚfiÙ·ÛË ı· ·ıÚÔ›˙ÔÓÙ·È ÌfiÚÈ· Ì ‚¿ÛË Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÎÚÈÙ‹ÚÈ·, Ô˘ ı· ·ÊÔÚÔ‡Ó Î˘Ú›ˆ˜ ÙËÓ ‚ÂÏÙ›ˆÛË Ù˘ ∞ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ·˜, Ù˘ ¶ÔÈfiÙËÙ·˜ Î·È Ù˘ ∂͈ÛÙÚ¤ÊÂÈ·˜, ÙËÓ ÚÔÒıËÛË Ù˘ ¶Ú¿ÛÈÓ˘ ∂ȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜, ηıÒ˜ Î·È ÙËÓ ∞Ó·‰È¿ÚıÚˆÛË, ÙËÓ ∞·Û¯fiÏËÛË Î·È ÙËÓ πÛfiÚÚÔË ∞Ó¿Ù˘ÍË. √ Ó¤Ô˜ ∞Ó·Ù˘ÍÈ·Îfi˜ ¡fiÌÔ˜ ·ÍÈÔÔÈ› ÙÔ ¯¿ÚÙË ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÒÓ ÂÓÈÛ¯‡ÛˆÓ, fiˆ˜ ÈÛ¯‡ÂÈ ·fi ÙËÓ ∂∂, Ô ÔÔ›Ô˜ ¯ˆÚ›˙ÂÈ ÙËÓ ∂ÈÎÚ¿ÙÂÈ· Û 4 ˙ÒÓ˜ ÂÓ›Û¯˘Û˘ (∞,μ,° Î·È ¢) ÌÂ Û˘ÓÔÏÈο ÔÛÔÛÙ¿ ÂÓ›Û¯˘Û˘ 15%, 20%, 30% Î·È 40%, ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·. Δ· ÔÛÔÛÙ¿ ·˘Ù¿ Â·˘Í¿ÓÔÓÙ·È ¤ˆ˜ 10 ÔÛÔÛÙÈ·›Â˜ ÌÔÓ¿-

‰Â˜ ÁÈ· ÙȘ ÌÂÛ·›Â˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Î·È ¤ˆ˜ 20 ÔÛÔÛÙÈ·›Â˜ ÌÔÓ¿‰Â˜ ÁÈ· ÙȘ ÌÈÎÚ¤˜. °È· ÙȘ ‰È·‰Èηۛ˜ Î·È ÙÔ˘˜ Ì˯·ÓÈÛÌÔ‡˜ ·ÍÈÔÏfiÁËÛ˘ ÚÔÙ¿ÛÂˆÓ Ô˘ ı· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ÛÙÔ Ó¤Ô ÓfiÌÔ, ηıÒ˜ Î·È ÁÈ· ÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô ˘ÏÔÔ›ËÛ˘ ÂÂÓ‰˘ÙÈÎÒÓ Û¯Â‰›ˆÓ, ÚԂϤÂÙ·È, fiˆ˜ ÙfiÓÈÛÂ Ë ˘Ô˘ÚÁfi˜, ÚÔ΋ڢÍË ˘Ô‚ÔÏ‹˜ ÂÂÓ‰˘ÙÈÎÒÓ Û¯Â‰›ˆÓ ·Ó¿ 6ÌËÓÔ, Ì ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Û˘ÓÔÏÈÎÒÓ ‰È·ı¤ÛÈÌˆÓ fiÚˆÓ ÁÈ· ÂȯÔÚËÁ‹ÛÂȘ, ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ ˘Ô‚ÔÏ‹ ÚfiÙ·Û˘ Î·È ·˘ÙfiÌ·ÙË ·fiÚÚÈ„Ë ÂÏÏÈÒ˜ ˘Ô‚·ÏÏÔÌ¤ÓˆÓ Ê·Î¤ÏˆÓ. ∏ ηٷÓÔÌ‹ ÙˆÓ Ê·Î¤ÏˆÓ, ÁÈ· ÏfiÁÔ˘˜ ‰È·Ê¿ÓÂÈ·˜, ı· Á›ÓÂÙ·È ÌÂ Ù˘¯·›Ô ÙÚfiÔ Û ÈÛÙÔÔÈË̤ÓÔ˘˜ ·ÍÈÔÏÔÁËÙ¤˜, ÂÓÒ ÚԂϤÂÙ·È Î·È Ó¤· ‰È·‰Èηۛ· Û˘ÁÎÚÈÙÈ΋˜ ·ÍÈÔÏfiÁËÛ˘ ÙˆÓ ÂÂÓ‰˘ÙÈÎÒÓ ÚÔÙ¿ÛˆÓ. ∏ ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛË Ù˘ ÔÚ›·˜ ·ÍÈÔÏfiÁËÛ˘ ÙÔ˘ ʷΤÏÔ˘ ı· Á›ÓÂÙ·È Ì¤Û· ·fi ÙÔ ‰È·‰›ÎÙ˘Ô, Ì ÙËÓ ·Ó¿ÚÙËÛË ÙˆÓ ÂÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓˆÓ ÂÂÓ‰‡ÛÂˆÓ Û ÂȉÈ΋ ÛÂÏ›‰·.

√È ·‰˘Ó·Ì›Â˜ ÙÔ˘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ˘ ∞Ó·Ù˘ÍÈ·ÎÔ‡ ¡fiÌÔ˘ (Ó. 3299/04), ÂÈÛ‹Ì·ÓÂ Ë ˘Ô˘ÚÁfi˜, ÂÓÙÔ›˙ÔÓÙ·È ÛÙËÓ ¤ÏÏÂÈ„Ë ·Ó·Ù˘Íȷ΋˜ ÛÙfi¯Â˘Û˘ Î·È ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋˜, ÙËÓ ·Ô˘Û›· ÎÈÓ‹ÙÚˆÓ ÂÓ›Û¯˘Û˘ Ù˘ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ·˜ Î·È ÙË ÌË Û˘Ì‚ÔÏ‹ ÙÔ˘ ÛÙÔÓ Ù¯ÓÔÏÔÁÈÎfi Î·È ÁÓˆÛÙÈÎfi ÌÂÙ·Û¯ËÌ·ÙÈÛÌfi ÙÔ˘ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎÔ‡ ÙÔ̤·. ™Â fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÙȘ ıÂÛÌÈΤ˜ ‰˘ÛÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›Â˜ Ô˘ ·Ú·ÙËÚ‹ıËÎ·Ó ÛÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ ∞Ó·Ù˘ÍÈ·ÎÔ‡ ¡fiÌÔ˘, Ë Î˘Ú›· ∫·ÙÛ¤ÏË ÙfiÓÈÛ fiÙÈ ·˘Ù¤˜ ÂÓÙÔ›˙ÔÓÙ·È: ÛÙËÓ ÔÏ˘ÏÔÎfiÙËÙ· ÙÔ˘ ıÂÛÌÈÎÔ‡ Ï·ÈÛ›Ô˘ Î·È ÙËÓ ‡·ÚÍË ÌÂÁ¿ÏÔ˘ Ï‹ıÔ˘˜ Ú˘ı̛ۈÓ, ˆ˜ ÚÔ˜ ÙÔ Â›‰Ô˜ Î·È ÙÔ Â‡ÚÔ˜ ÙˆÓ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÙ‹ÙˆÓ Ô˘ ÂÓÈÛ¯‡ÔÓÙ·È. ÛÙËÓ ¤ÏÏÂÈ„Ë Û·ÊÔ‡˜ ÂÙ‹ÛÈÔ˘ ¯ÚÔÓԉȷÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ Î·È ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ Î·È ÙËÓ ˘¤ÚÌÂÙÚË ÂÈ‚¿Ú˘ÓÛË ÙÔ˘ ¶ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ¢ËÌÔÛ›ˆÓ ∂ÂÓ‰‡ÛˆÓ, ÛÙȘ ηı˘ÛÙÂÚ‹ÛÂȘ ÛÙËÓ ·ÍÈÔÏfiÁËÛË, ÙË ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË, ÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛË Î·È ÙÔ˘˜ ÂϤÁ¯Ô˘˜. ÛÙÔ ÔχÏÔÎÔ Û‡ÛÙËÌ· ‚·ıÌÔÏÔÁ›·˜ Î·È ÙÔ ¯·ÌËÏfi ÂÏ¿¯ÈÛÙÔ ·Ô‰ÂÎÙfi fiÚÈÔ ‚·ıÌÔÏÔÁ›·˜, ÙÔ ÔÔ›Ô Ô‰‹ÁËÛ Û ¤ÁÎÚÈÛË ÙÔ˘ 98% ÙˆÓ ˘Ô‚·ÏÏfiÌÂÓˆÓ Û¯Â‰›ˆÓ. ¶·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·˜ Ù· ̤¯ÚÈ ÛÙÈÁÌ‹˜ ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ÙÔ˘ Ó. 3299/04, Ë ˘Ô˘ÚÁfi˜ ·Ó¤ÊÂÚ fiÙÈ ˘Ô‚Ï‹ıËÎ·Ó Û˘ÓÔÏÈο 13.486 ·ÈÙ‹ÛÂȘ ÂÓ›Û¯˘Û˘ ·Ó·Ù˘ÍÈ·ÎÒÓ Û¯Â‰›ˆÓ, ÂÓÒ ÔÈ ˘·ÁˆÁ¤˜ ÛÙÔ ÓfiÌÔ ·Ó¤Ú¯ÔÓÙ·È Ì¤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· Û 7.100. √ Û˘ÓÔÏÈÎfi˜ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ ÙˆÓ ÂÂÓ‰˘ÙÈÎÒÓ Û¯Â‰›ˆÓ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ˘Ô‚ÏËı› ·Ó‹Ïı Û 14 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ, ÂÓÒ ÙÔ ÔÛfi ÙˆÓ ÂÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓˆÓ ÂȯÔÚËÁ‹ÛÂˆÓ ·Ó‹Ïı Û 5,8 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ. Δ· Â-

ÂÓ‰˘ÙÈο Û¯¤‰È· ÚÔ¤‚ÏÂ·Ó ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· 32.707 Ó¤ˆÓ ı¤ÛÂˆÓ ÂÚÁ·Û›·˜. øÛÙfiÛÔ, ·fi ÙȘ 7.100 Û˘ÓÔÏÈΤ˜ ˘·ÁˆÁ¤˜ ÛÙÔ ¡fiÌÔ, ÔÏÔÎÏËÚÒıËÎ·Ó ÌfiÓÔ Ù· 1.451 ÂÂÓ‰˘ÙÈο Û¯¤‰È·, ‰ËÏ·‰‹ ÔÛÔÛÙfi ÌfiÏȘ 20,4% ÙÔ˘ Û˘ÓfiÏÔ˘. √ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ ÙˆÓ ÔÏÔÎÏËÚˆÌ¤ÓˆÓ Û¯Â‰›ˆÓ ·Ó‹Ïı Û 2,1 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ, ÔÈ ÂÁÎÂÎÚÈ̤Ó˜ ÂȯÔÚËÁ‹ÛÂȘ Û 1 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ Î·È ÔÈ Û˘ÓÔÏÈΤ˜ ÂÎÙ·ÌȇÛÂȘ Û 1,6 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ·, ÂÓÙfi˜ ÙÔ˘ ÙÚ¤¯ÔÓÙÔ˜ ¤ÙÔ˘˜, ÁÈ· ÙË ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË ÂÂÓ‰‡ÛÂˆÓ ÙÔ˘ Ó. 3299/04:ÔÈ ÂÎÙ·ÌȇÛÂȘ π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ - ∞ÚÈÏ›Ô˘ 2010 ÁÈ· ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË ÂÂÓ‰˘ÙÈÎÒÓ Û¯Â‰›ˆÓ ·Ó‹Ïı·Ó Û 440 ÂÎ. ¢ÚÒ, ÔÈ ·Ó·ÌÂÓfiÌÂÓ˜ ÂÎÙ·ÌȇÛÂȘ ∞ÚÈÏ›Ô˘ - ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ 2010 ÛÙÔ ÔÛfi ÙˆÓ 700 ÂÎ. ¢ÚÒ. ™˘ÓÔÏÈο ˘Ô‚Ï‹ıËÎ·Ó ÚÔ˜ ·ÍÈÔÏfiÁËÛË 3.438 ÂÂÓ‰˘ÙÈο Û¯¤‰È·, ÌÂ Û˘ÓÔÏÈÎfi ‡„Ô˜ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ 10,9 ‰È˜. ¢ÚÒ. ΔÔ ·Ó·ÌÂÓfiÌÂÓÔ ‡„Ô˜ ÙˆÓ ÂÓÈÛ¯‡ÛÂˆÓ Â›Ó·È 4,1 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ. ∫·Ù·Ï‹ÁÔÓÙ·˜, Ë Î. ∫·ÙÛ¤ÏË ÙfiÓÈÛ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο: “∂›Ó·È Ë ÒÚ· ·Ù¿Ì ÙÔ Áο˙È Î·È Ë Ì˯·Ó‹ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ì·˜ ·›ÚÓÂÈ ÌÚÔÛÙ¿. ∂›Ó·È Ë ÒÚ· Ó· ÙÔÓÒÛÔ˘Ì ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË Î·È ÙËÓ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ· Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ Ì·˜. √ ÙfiÔ˜ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ú·ÁÌ·ÙÈο ÌÂÁ¿Ï˜ Î·È ÙÔÏÌËÚ¤˜ ÙÔ̤˜” . “∏ ΢‚¤ÚÓËÛË ˘ÏÔÔÈ› ¯ˆÚ›˜ ηı˘ÛÙÂÚ‹ÛÂȘ ÔÏÈÙÈΤ˜ Î·È ‰Ú¿ÛÂȘ, ÒÛÙÂ Ë ¯ÒÚ· fi¯È ÌfiÓÔ Ó· Â·Ó¤ÏıÂÈ Û ÙÚԯȿ ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈ΋˜ ÛÙ·ıÂÚfiÙËÙ·˜, ·ÏÏ¿ ΢ڛˆ˜ Ó· ÌÔÚ¤ÛÂÈ Ó· ÂÙ‡¯ÂÈ ‚ÈÒÛÈÌÔ˘˜ Ú˘ıÌÔ‡˜ ·Ó¿Ù˘Í˘. ΔȘ ÔÏÈÙÈΤ˜ ·˘Ù¤˜ ˘ËÚÂÙ› ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô Ì·˜. ™ÙȘ ÔÏÈÙÈΤ˜ ·˘Ù¤˜ ·ÓÙ·ÔÎÚ›ÓÂÙ·È Î·È Ô Ó¤Ô˜ ∞Ó·Ù˘ÍÈ·Îfi˜ ¡fiÌÔ˜ Ô˘ Û˘˙ËÙ¿Ì ۋÌÂÚ·”.

ΔÔ 2010, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ ΔÔ˘ÚÈÛÙÈÎÒÓ ∂Ú¢ÓÒÓ Î·È ¶ÚԂϤ„ˆÓ

¢‡ÛÎÔÏ· Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· ÁÈ· ÙÔÓ ÂÏÏËÓÈÎfi ÙÔ˘ÚÈÛÌfi ∞£∏¡∞, 26.

∫∞£∂ ¿ÏÏÔ ·Ú¿ ¢ԛˆÓ˜ ·-

ӷ̤ÓÔÓÙ·È ÔÈ ÚÔÔÙÈΤ˜ ÙÔ˘ 2010 ÁÈ· ÙÔÓ ÂÏÏËÓÈÎfi ÙÔ˘ÚÈÛÌfi, fiˆ˜ ÙÔÓ›˙ÂÈ Û ÛËÌÂÚÈÓ‹ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÙÔ˘ πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ ΔÔ˘ÚÈÛÙÈÎÒÓ ∂Ú¢ÓÒÓ Î·È ¶ÚԂϤ„ÂˆÓ ÙÔÓ›˙ÔÓÙ·˜ fiÙÈ Ì¤Û· ÛÙÔ Â˘ÌÂÙ¿‚ÏËÙÔ Î·È ·‚¤‚·ÈÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi Îϛ̷ Ô˘ ÂÈÎÚ·Ù› ‰ÂÓ ı· ÂȯÂÈÚËı› Ë ÔÛÔÙÈ΋, ·ÏÏ¿ Ë ÔÈÔÙÈ΋ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË. °ÂÓÈο ÙÔ 2010 ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· Â›Ó·È ÙÔ ›‰ÈÔ -·Ó fi¯È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ- ‰‡ÛÎÔÏÔ Ì ÙÔ 2009. Δ· ÚÒÙ· ·ÚÓËÙÈο ÌËӇ̷ٷ Ù· Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ì ·fi ÙȘ ÌÂÈÒÛÂȘ ÙˆÓ ÚÔÎÚ·Ù‹ÛÂˆÓ ÙˆÓ ·Ú·‰ÔÛÈ·ÎÒÓ Ì·˜ ·ÁÔÚÒÓ. ∏ Ì›ˆÛË ·fi ÙË °ÂÚÌ·Ó›· ·ÁÁ›˙ÂÈ ÙÔ 10%, ΢ڛˆ˜ ÏfiÁÔ Ù˘ ¿Û¯ËÌ˘ ÂÈÎfiÓ·˜ Ô˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó Ù· ͤӷ ªª∂ ÁÈ· ÙË ¯ÒÚ· Ì·˜ (Ù·Ú·¯¤˜, ‰ÂÈÓ‹ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋

ηٿÛÙ·ÛË ÎÏ.), ÂÓÒ Ë Ì›ˆÛË ·fi ÙË ª. μÚÂÙ·Ó›· ÎÈÓÂ›Ù·È Û ÌÔÓÔ„‹ÊÈ· ÓÔ‡ÌÂÚ· (-7%). øÛÙfiÛÔ, ıÂÙÈο Â›Ó·È Ù· ÌËӇ̷ٷ Ô˘ Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ·fi ÙȘ ·ÁÔÚ¤˜ Ù˘ °·ÏÏ›·˜, Ù˘ πÙ·Ï›·˜ Î·È Ù˘ ∞Ó·ÙÔÏÈ΋˜ ∞Û›·˜ (ƒˆÛ›·, √˘ÎÚ·Ó›· Î.Ï.). ™Â fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ fï˜ ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜, Ë ·‡ÍËÛË ·Ó Î·È ı·̷ÙÈ΋ (.¯. ƒˆÛ›· +20% ÛÙȘ ÎÚ·Ù‹ÛÂȘ), Û ·fiÏ˘Ù· ÌÂÁ¤ıË ‰ÂÓ ı· ηٷʤÚÂÈ Ó· ηχ„ÂÈ ÙË Ì›ˆÛË ·fi ÙȘ ·Ú·‰ÔÛȷΤ˜ Ì·˜ ·ÁÔÚ¤˜. ∞˘ÍË̤Ó˜ ˆÛÙfiÛÔ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· Â›Ó·È ÔÈ ÎÚ·Ù‹ÛÂȘ Ù˘ ÙÂÏÂ˘Ù·›·˜ ÛÙÈÁÌ‹˜, ÔÈ Ôԛ˜ fï˜ ‰‡ÛÎÔÏ· ı· ÌÔÚ¤ÛÔ˘Ó Ó· ÈÛÔÛÙ·ıÌ›ÛÔ˘Ó ÙȘ ÙÂÚ¿ÛÙȘ ·ÒÏÂȘ ÂÛfi‰ˆÓ Ô˘ ı· ¤¯ÂÈ ˘ÔÛÙ› Ô ÎÏ¿‰Ô˜ Ò˜ ÙfiÙÂ. ™˘ÌÂÚ·ÛÌ·ÙÈο, Ô ·ÏÏÔ‰·fi˜ ÙÔ˘ÚÈÛÌfi˜ ÂÓ‰¤¯ÂÙ·È Ó· ÎÈÓËı› ÛÙ· ›‰È· Â›‰· Ì ÙÔ 2009 ‹ ·-

ÎfiÌË Î·È Ó· ÛËÌÂÈÒÛÂÈ ÌÈÎÚ‹ ıÂÙÈ΋ ÌÂÙ·‚ÔÏ‹, ÂÍ·ÈÙ›·˜ Ù˘ ¯·ÌËÏ‹˜ ‚¿Û˘ Û‡ÁÎÚÈÛ˘ Ì ÙÔ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ ¤ÙÔ˜. ∂›Ó·È ‚¤‚·ÈÔ, ˆÛÙfiÛÔ, fiÙÈ ‰ÂÓ ı· Î·Ï˘ÊıÔ‡Ó ÔÈ ˙ËÌȤ˜ ÙÔ˘ ¤ÙÔ˘˜ ·˘ÙÔ‡. ªÂÈÒÛÂȘ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂÈ Î·È Ô ÂÛˆÙÂÚÈÎfi˜ ÙÔ˘ÚÈÛÌfi˜, ·ÊÔ‡ ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ ˙ˆ‹˜ ¤¯ÂÈ ·˘ÍËı› ÛËÌ·ÓÙÈο Î·È ÔÈ ÌÈÛıÔ› ˘Ê›ÛÙ·ÓÙ·È ÂÚÈÎÔ¤˜. ΔÔ ÁÂÁÔÓfi˜ ·˘Ùfi, ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Ì ÙȘ ·˘ÍË̤Ó˜ ÙÈ̤˜ ÙˆÓ Î·˘Û›ÌˆÓ Î·È ÙˆÓ Ó·‡ÏˆÓ οÓÔ˘Ó ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ ÙˆÓ ‰È·ÎÔÒÓ ‰˘Û‚¿ÛÙ·¯ÙÔ. √È ŒÏÏËÓ˜ ηٷӷψ٤˜ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÛÙÚ·ÊÔ‡Ó ÂʤÙÔ˜ Û ÚÔÔÚÈÛÌÔ‡˜ fiÔ˘ ı· ÌÔÚ¤ÛÔ˘Ó Ó· ÊÈÏÔÍÂÓËıÔ‡Ó ·fi Û˘ÁÁÂÓ›˜ Î·È Ê›ÏÔ˘˜, ÁÈ· Ó· ÂÚÈÔÚ›ÛÔ˘Ó ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ ÙˆÓ ‰È·ÎÔÒÓ

ÙÔ˘˜, ÂÓÒ ı· οÓÔ˘Ó ÙȘ ÎÚ·Ù‹ÛÂȘ ÙÔ˘˜ ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÛÙÈÁÌ‹, ÁÈ· Ó· Ù‡¯Ô˘Ó ηχÙÂÚ˜ ÙÈ̤˜. °È· Ó· ηٷʤÚÂÈ Ô ÂÏÏËÓÈÎfi˜ ÙÔ˘ÚÈÛÌfi˜ ̤۷ Û ·˘Ùfi ÙÔ ‰˘ÛÌÂÓ¤˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi Îϛ̷ Ô˘ ı· ÂÈÎÚ·Ù‹ÛÂÈ ÙÔ 2010 Ó· ¤¯ÂÈ ÙȘ ÂÏ¿¯ÈÛÙ˜ ‰˘Ó·Ù¤˜ ·ÒÏÂȘ ı· Ú¤ÂÈ Ó· Ï¿‚ÂÈ ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ÛÙ‹ÚÈÍË ·fi ÙËÓ ÔÏÈÙ›·. ∏ ÛÙ‹ÚÈÍË ·˘Ù‹ ‰ÂÓ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ó· Â›Ó·È ÎÔÛÙÔ‚fiÚ·, ÌÈ·˜ Î·È Ù· ÂÚÈıÒÚÈ· Â›Ó·È Ôχ ÛÙÂÓ¿ ÁÈ· οÙÈ Ù¤ÙÔÈÔ, ·ÏÏ¿ ÌÔÚ› Ó· Ï¿‚ÂÈ ÙË ÌÔÚÊ‹ ‰È¢ÎÔχÓÛˆÓ, fiˆ˜ ÙËÓ ¿ÚÛË ÙÔ˘ ηÌÔÙ¿˙, Ô˘ Ì ÌˉÂÓÈ΋ Â¤Ó‰˘ÛË ı· ·Ú¿ÍÂÈ Î¤Ú‰Ô˜ 1 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ ·fi ÙËÓ ÎÚÔ˘·˙Ȥڷ, ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË Ì›·˜ ÌÂıÔ‰Â˘Ì¤Ó˘ ÂÈÎÔÈÓˆÓȷ΋˜ ÔÏÈÙÈ΋˜ Ô˘ ı· ‰È·Ï‡ÛÂÈ Î¿ı ·ÌÊÈ‚ÔÏ›· ÁÈ· ÙËÓ ·ÛÊ¿ÏÂÈ· ÙˆÓ ÙÔ˘ÚÈÛÙÒÓ Î·Ù¿

ÙËÓ ·Ú·ÌÔÓ‹ ÙÔ˘˜ ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜, ÙË Û˘ÁÎÚ¿ÙËÛË ÙˆÓ ÌÂÙ·ÊÔÚÈÎÒÓ ÂÍfi‰ˆÓ, ÙËÓ ÚÔÛ¤Ï΢ÛË ÙÔ˘ÚÈÛÌÔ‡ ÙÚ›Ù˘ ËÏÈΛ·˜ Î·È ÌÂÛÔÌ·ÎÚÔÚfiıÂÛÌ· ÙËÓ ¿Ù·ÍË Ù˘ ÁÚ·ÊÂÈÔÎÚ·Ù›·˜ ÁÈ· ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂˆÓ Ì¤Ûˆ ™¢πΔ, fiˆ˜ .¯. ÂÓfi˜ Û˘Ó‰ÚÈ·ÎÔ‡ ΤÓÙÚÔ˘ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·. ΔÔ πΔ∂¶ ÛËÌÂÈÒÓÂÈ fiÙÈ ÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ Ú¤ÂÈ Ó· ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÂÈ ·Ú¯Èο ÙËÓ ·ÓÙÈÛÙÚÔÊ‹ ÙÔ˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡ Îϛ̷ÙÔ˜ Î·È ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ Û˘Ì‚Ô˘Ï‡ÂÈ ÙËÓ ·ÚÌfi‰È· ÔÏÈÙÈ΋ ËÁÂÛ›· Ó· ÚԂ› ÛÙË Ì›ˆÛË ÙÔ˘ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ‹ º¶∞ ·fi 10% Û 7% ‹ ·ÎfiÌË Î·È Û 5%. ∞Ó·ÊÂÚfiÌÂÓÔ˜ ÛÙÔÓ È‰ÈˆÙÈÎfi ÙÔ̤· ÙÔ πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ ÛËÌÂÈÒÓÂÈ fiÙÈ Ú¤ÂÈ Ó· ÚԂ› Û ·ÏÏ·Á‹ ÓÔÔÙÚÔ›·˜ Î·È ÛÙfi¯Â˘ÛË ÛÙËÓ ÈηÓÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ÂÏ¿ÙË.

¢ÚÒ ÛËÌ›ˆÛ ÙÔ ¤ÏÏÂÈÌÌ· ÙÔ˘ ÂÌÔÚÈÎÔ‡ ÈÛÔ˙˘Á›Ô˘ Ù˘ ¯ÒÚ·˜, ÙÔ ºÂ‚ÚÔ˘¿ÚÈÔ. ∏ ÂͤÏÈÍË ·˘Ù‹, Û‡Ìʈӷ Ì ٷ ÛÙÔȯ›· Ù˘ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ ™Ù·ÙÈÛÙÈ΋˜ ∞Ú¯‹˜ (∂§™Δ∞Δ) ÁÈ· ÙȘ ÂÌÔÚÂ˘Ì·ÙÈΤ˜ Û˘Ó·ÏÏ·Á¤˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜, ÔÊ›ÏÂÙ·È ÛÙË Ì›ˆÛË Ù˘ Û˘ÓÔÏÈ΋˜ ·Í›·˜ ÙˆÓ ÂÈÛ·ÁˆÁÒÓ-·Ê›ÍÂˆÓ Î·Ù¿ 23,8% (2.823,6 ÂηÙ. ¢ÚÒ ¤Ó·ÓÙÈ 3.705,3 ÂηÙ. ¢ÚÒ ÙÔÓ ºÂ‚ÚÔ˘¿ÚÈÔ 2009), ηıÒ˜ Î·È ÛÙË Ì›ˆÛË Ù˘ Û˘ÓÔÏÈ΋˜ ·Í›·˜ ÙˆÓ ÂÍ·ÁˆÁÒÓ-·ÔÛÙÔÏÒÓ Î·Ù¿ 14% (1.048,6 ÂηÙ. ¢ÚÒ ¤Ó·ÓÙÈ 1.219,3 ÂηÙ. ¢ÚÒ ÙÔ ºÂ‚ÚÔ˘¿ÚÈÔ 2009). ™ÙÔ ‰›ÌËÓÔ π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘-ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ 2010, ÙÔ ¤ÏÏÂÈÌÌ· ÙÔ˘ ÂÌÔÚÈÎÔ‡ ÈÛÔ˙˘Á›Ô˘ ·Ó‹Ïı Û 3.681,8 ÂηÙ. ¢ÚÒ Î·È ÌÂÈÒıËΠηٿ 26,9% Û ۇÁÎÚÈÛË Ì ٷ 5.039 ÂηÙ. ¢ÚÒ ÙÔ ·’ ‰›ÌËÓÔ ÙÔ˘ 2009. ∏ Û˘ÓÔÏÈ΋ ·Í›· ÙˆÓ ÂÈÛ·ÁˆÁÒÓ-·Ê›ÍÂˆÓ ·Ó‹Ïı Û 5.690,8 ÂηÙ. ¢ÚÒ ¤Ó·ÓÙÈ 7.209,9 ÂηÙ. ¢ÚÒ ÙÔ ·’ ‰›ÌËÓÔ 2009 Î·È ÌÂÈÒıËΠηٿ 21,1%, ÂÓÒ Ë Û˘ÓÔÏÈ΋ ·Í›· ÙˆÓ ÂÍ·ÁˆÁÒÓ-·ÔÛÙÔÏÒÓ ·Ó‹Ïı ÙÔ ·’ ‰›ÌËÓÔ Ê¤ÙÔ˜ Û 2.009 ÂηÙ. ¢ÚÒ ¤Ó·ÓÙÈ 2.170,9 ÂηÙ. ¢ÚÒ ÙÔ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô ‰È¿ÛÙËÌ· ÙÔ˘ 2009 Î·È ÌÂÈÒıËΠηٿ 7,5%.

À. √ÈÎÔÓÔÌ›·˜

¢È·ÊÔÚÔÔ›ËÛË Ì˯·ÓÈÛÌÔ‡ ÚÔÂÎÙ‡ˆÛ˘ ∂1 ∞£∏¡∞, 26.

Δ√ Ì˯·ÓÈÛÌfi ÚÔÂÎÙ‡ˆÛ˘

Î·È ·ÔÛÙÔÏ‹˜ ÙˆÓ ÂÓÙ‡ˆÓ ÙˆÓ ‰ËÏÒÛÂˆÓ ÊÔÚÔÏÔÁ›·˜ ÂÈÛÔ‰‹Ì·ÙÔ˜ Ê˘ÛÈÎÒÓ ÚÔÛÒˆÓ ‰È·ÊÔÚÔÔÈ›, ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ʤÙÔ˜, ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ·, ÁÈ· ÙÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi ¤ÙÔ˜ 2010, Ë ÁÂÓÈ΋ ÁÚ·ÌÌ·Ù›· ÏËÚÔÊÔÚÈ·ÎÒÓ Û˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ ÚÔÂÎÙ˘ÒÓÂÈ Î·È ·ÔÛÙ¤ÏÏÂÈ ·fi ¤Ó· ÌfiÓÔ ¤ÓÙ˘Ô ∂1 ÁÈ· ÙËÓ ÏÂÈÔ„ËÊ›· ÙˆÓ ÊÔÚÔÏÔÁÔ˘Ì¤ÓˆÓ, Ô˘ ˘¤‚·Ï·Ó ÙÔ 2009 ËÏÂÎÙÚÔÓÈο ÙË ‰‹ÏˆÛË ÊÔÚÔÏÔÁ›·˜ ÂÈÛÔ‰‹Ì·Ùfi˜ ÙÔ˘˜. Ÿˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È Û ۯÂÙÈ΋ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË, ÙÔ ÌÔÓ·‰ÈÎfi ·˘Ùfi ¤ÓÙ˘Ô, ÙÔ ÔÔ›Ô Û˘Ó¯›˙ÂÈ Ó· Û˘Óԉ‡ÂÙ·È ·fi ÙÔ ÁÓˆÛÙfi ‚È‚ÏÈ·Ú¿ÎÈ Ô‰ËÁÈÒÓ, ¯ÚËÛÈ̇ÂÈ ÁÈ· ÙËÓ ÂÍÔÈΛˆÛË Ì ÙË ‰‹ÏˆÛË Î·È ÁÈ· ÙËÓ Úfi¯ÂÈÚË ·ÔÙ‡ˆÛË ÙˆÓ ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ ÚÈÓ ÙËÓ ÂÈÛ·ÁˆÁ‹ ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ ÊfiÚÌ·. ∞Ó, ÁÈ· ÔÔÈÔÓ‰‹ÔÙ ÏfiÁÔ, Ô ÊÔÚÔÏÔÁÔ‡ÌÂÓÔ˜ ‰ÂÓ ÂÈı˘Ì› Ó· ˘Ô‚¿ÏÂÈ ËÏÂÎÙÚÔÓÈο ÙË ‰‹ÏˆÛ‹ ÙÔ˘, ÁÈ· ÙÔ 2010, ÌÔÚ› ›Ù ӷ ˙ËÙ‹ÛÂÈ ÚfiÛıÂÙ· ¤ÓÙ˘· ·fi ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ¢√À ›Ù ӷ ‚Á¿ÏÂÈ ·ÓÙ›ÁÚ·Ê· ›Ù ӷ ÂÎÙ˘ÒÛÂÈ ¤ÓÙ˘·, ̤ۈ Ù˘ ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋˜ ˘ËÚÂÛ›·˜ e ¤ÓÙ˘·, Ô˘ ÚÔÛʤÚÂÙ·È ÛÙÔ ‰È·‰ÈÎÙ˘·Îfi ÎfiÌ‚Ô Ù˘ °°¶™ (www.gsis.gr). ™˘ÓÔÏÈο, ÂÎÙÈÌ¿Ù·È fiÙÈ ‰ÂÓ ı· ÚÔÂÎÙ˘ˆıÔ‡Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·fi 900.000 ¤ÓÙ˘·, ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ ı· ÂÈÙ·¯‡ÓÂÈ ÙË ‰È·‰Èηۛ· ·ÔÛÙÔÏ‹˜ ÙˆÓ ÂÓÙ‡ˆÓ, ÂÍÔÈÎÔÓÔÌÒÓÙ·˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡˜ Î·È ·ÓıÚÒÈÓÔ˘˜ fiÚÔ˘˜ Ù˘ ‰ËÌfiÛÈ·˜ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘, ÂȉÚÒÓÙ·˜ ıÂÙÈο Î·È ÛÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ.


¢ÈÂıÓ‹ 32 ΔÔ ΔÛÂÚÓfiÌÈÏ ·ÔÙÂÏ› Ì›· Û˘Ó¯‹ ·ÂÈÏ‹ ÁÈ· ÙËÓ ∂˘ÚÒË ∫π∂μ√, 26. √ ¶Àƒ∏¡π∫√™ ÛÙ·ıÌfi˜ ÙÔ˘

ΔÛÂÚÓfiÌÈÏ, 24 ¯ÚfiÓÈ· ÌÂÙ¿ ÙËÓ ˘ÚËÓÈ΋ ηٷÛÙÚÔÊ‹, ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ·ÎfiÌ· ·ÂÈÏ‹ ÁÈ· ÙËÓ √˘ÎÚ·Ó›·, ÙË ƒˆÛ›· Î·È ÙËÓ ∂˘ÚÒË, ‰‹ÏˆÛ ۋÌÂÚ· Ô √˘ÎÚ·Ófi˜ Úfi‰ÚÔ˜ μ›ÎÙÔÚ °È·ÓÔ˘Îfi‚ÈÙ˜. √ ٤ٷÚÙÔ˜ ˘ÚËÓÈÎfi˜ ·ÓÙȉڷÛÙ‹Ú·˜ ÙÔ˘ ΔÛÂÚÓfiÌÈÏ “·ÔÙÂÏ› ·ÂÈÏ‹ fi¯È ÌfiÓÔ ÁÈ· ÙËÓ √˘ÎÚ·Ó›·, ·ÏÏ¿ Â›Û˘ Î·È ÁÈ· ÙÔ˘˜ Á›ÙÔÓ¤˜ Ì·˜: ΔË ƒˆÛ›·, ÙË §Â˘ÎÔÚˆÛ›· Î·È ÙȘ ¯ÒÚ˜ Ù˘ ∂˘ÚÒ˘” , ‰‹ÏˆÛÂ Ô °È·ÓÔ˘Îfi‚ÈÙ˜ ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Â›Û΄‹˜ ÙÔ˘ ÛÙÔÓ ˘ÚËÓÈÎfi ÛÙ·ıÌfi, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ ÈÛÙfiÙÔÔ Ù˘ Ô˘ÎÚ·ÓÈ΋˜ ÚÔ‰ڛ·˜. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ °È·ÓÔ˘Îfi‚ÈÙ˜ ÙÔ ΔÛÂÚÓfiÌÈÏ ı· ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ı› Ó· ·ÔÙÂÏ› ·ÂÈÏ‹ ÁÈ· fiÛÔ ‰È¿ÛÙËÌ· ‰ÂÓ Î·Ù·Û΢¿˙ÂÙ·È Ì›· Ó¤· Û·ÚÎÔÊ¿ÁÔ˜ ÁÈ· Ó· ÚÔÛٷ٢ı› ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ. √ ˘ÚËÓÈÎfi˜ ÛÙ·ıÌfi˜ ÙÔ˘ ΔÛÂÚÓfiÌÈÏ ¤¯ÂÈ ÎÏ›ÛÂÈ ·fi ÙÔ ¢ÂΤ̂ÚÈÔ ÙÔ˘ 2000, fï˜ Ë Ú·ÁÈṲ̂ÓË Û·ÚÎÔÊ¿ÁÔ˜ ÙÔ˘ Ô˘ ηχÙÂÈ ÂÚ›Ô˘ 200 ÙfiÓÔ˘˜ Ú·‰ÈÂÓÂÚÁÔ‡ Ì¿ÁÌ·ÙÔ˜ ·ÔÙÂÏ› Ì›· Û˘Ó¯‹ ·ÂÈÏ‹.

ƒø™π∞

Ã¿Ú·Í·Ó Û‚¿ÛÙÈΘ Û ÌÓËÌ›· ∞°π∞ ¶∂Δƒ√À¶√§∏, 26.

∂¶Δ∞ ƒÒÛÔÈ ¤ÊË‚ÔÈ Û˘ÓÂÏ‹ÊıËÛ·Ó fiÙ·Ó ˙ˆÁÚ¿ÊÈÛ·Ó ·ÁÎ˘ÏˆÙÔ‡˜ ÛÙ·˘ÚÔ‡˜ Î·È ¯¿Ú·Í·Ó ·ÔÛ¿ÛÌ·Ù· ·fi ÙÔ ‚È‚Ï›Ô ÙÔ˘ ∞‰fiÏÊÔ˘ ÛÙÏÂÚ Mein Kampf (“√ ∞ÁÒÓ ÌÔ˘” ) Û ÌÓËÌ›· ÛÙÔ ¶·‚ÏfiÊÛÎ, ÚÒËÓ ÙÛ·ÚÈÎfi ·Ï¿ÙÈ, Û ÚÔ¿ÛÙÈÔ Ù˘ ∞Á›·˜ ¶ÂÙÚÔ‡ÔÏ˘, ¤ÁÈÓ ÁÓˆÛÙfi Û‹ÌÂÚ· ¢Â˘Ù¤Ú·. “∂Ù¿ ¤ÊË‚ÔÈ Û˘ÓÂÏ‹ÊıËÛ·Ó ·fi ÙËÓ ˘ËÚÂÛ›· ·ÛÊ·Ï›·˜ ÙÔ˘ ÌÔ˘Û›Ԣ ÁÈ· ÙÔ Î·Ù¿ÊˆÚÔ ¤ÁÎÏËÌ· fiÙÈ ¯¿Ú·Í·Ó ·ÁÎ˘ÏˆÙÔ‡˜ ÛÙ·˘ÚÔ‡˜ Î·È ·ÔÛ¿ÛÌ·Ù· ·fi ÙÔ Mein Kampf Û ÎÙ›ÚÈÔ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÂÓÙfi˜ Ù˘ ¤ÎÙ·Û˘ ÙÔ˘ ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈÎÔ‡ Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·ÙÔ˜” , ‰‹ÏˆÛÂ Ë ªÈϤӷ ΔÚÂÙÈ¿ÎÔ‚·, ÂÎÚfiÛˆÔ˜ ÙÔ˘ ¶·‚ÏfiÊÛÎ. ∫·Ù¿ ÙËÓ Î· ΔÚÂÙÈ¿ÎÔ‚·, ÔÈ Ó·ÚÔ› “‚¿Ó‰·ÏÔÈ” ÚÔ¤‚ËÛ·Ó ÛÙȘ ˙ËÌȤ˜ ·˘Ù¤˜ ÙËÓ 22· ∞ÚÈÏ›Ô˘. ∫·Ù¿ ÙËÓ ›‰È· ËÁ‹, ı· ˘Ô‚ÏËı› Ì‹Ó˘ÛË Û ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘˜. “∂›Ó·È ‰‡ÛÎÔÏÔ Ó· ·ÔηٷÛÙ·ıÔ‡Ó ÁÚ‹ÁÔÚ· ·˘Ù¿ Ù· ÈÛÙÔÚÈο ÌÓËÌ›·, ·ÏÏ¿ ÂÏ›˙Ô˘Ì fiÙÈ ı· ¤¯Ô˘Ì ÙÂÏÂÈÒÛÂÈ Ò˜ ÙËÓ 9Ë ª·˝Ô˘” , ÚfiÛıÂÛÂ Ë ΔÚÂÙÈ¿ÎÔ‚·. ΔËÓ 9Ë ª·˝Ô˘ ÛÙË ƒˆÛ›· ‰ÈÂÍ¿ÁÔÓÙ·È ÔÈ ‚·ÛÈÎfiÙÂÚÔÈ ÂÔÚÙ·ÛÌÔ› ÁÈ· ÙË ÛÔ‚ÈÂÙÈ΋ Ó›ÎË Â› Ù˘ Ó·˙ÈÛÙÈ΋˜ °ÂÚÌ·Ó›·˜ ÛÙÔÓ ‰Â‡ÙÂÚÔ ¶·ÁÎfiÛÌÈÔ ¶fiÏÂÌÔ. ¶ÚfiÛÊ·Ù·, ÔÈ ÚˆÛÈΤ˜ ÂÈÛ·ÁÁÂÏÈΤ˜ ·Ú¯¤˜ ÚÔÛ¤ıÂÛ·Ó ÙÔ ‚È‚Ï›Ô √ ∞ÁÒÓ ªÔ˘, ÛÙÔ ÔÔ›Ô Ô Ã›ÙÏÂÚ ·Ó¤Ï˘Â ÙȘ ȉÂÔÏÔÁÈΤ˜ ÙÔ˘ ÙÔÔıÂÙ‹ÛÂȘ, ÛÙÔÓ Î·Ù¿ÏÔÁÔ ÙˆÓ ··ÁÔÚÂ˘Ì¤ÓˆÓ ‚È‚Ï›ˆÓ ÂÍ·ÈÙ›·˜ ÙÔ˘ ÂÍÙÚÂÌÈÛÙÈÎÔ‡ ÙÔ˘ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·.

TPITH 27 ∞¶ƒπ§π√À 2010

ΔÔ˘˜ ·Ô‰›‰ÂÈ ÛÙÔ πÚ¿Ó Î·È ÛÙË ÃÂ˙ÌÔÏ¿¯ ÁÈ· ·ÔÚÔÛ·Ó·ÙÔÏÈÛÌfi

∞ÔÚÚ›ÙÂÈ Ô ¡ÂÙ·ÓÈ¿¯Ô˘ “„Èı‡ÚÔ˘˜” ÁÈ· ÈÛÚ·ËÏÈÓ‹ Â›ıÂÛË Î·Ù¿ Ù˘ ™˘Ú›·˜ π∂ƒ√À™∞§∏ª, 26.

ÚÓÂ›Ù·È Î·ÙËÁÔÚËÌ·ÙÈο Ô πÛÚ·ËÏÈÓfi˜ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ª¤ÓÙ˙·ÌÈÓ ¡ÂÙ·ÓÈ¿¯Ô˘ fiÙÈ ¯ÒÚ· ÙÔ˘ ¤¯ÂÈ ÙËÓ ÚfiıÂÛË Ó· ÂÈÙÂı› ÛÙË ™˘Ú›·, ·Ô‰›‰ÔÓÙ·˜ ÙÔ˘˜ “„Èı‡ÚÔ˘˜” Û ·fiÂÈÚ· ÙÔ˘ πÚ¿Ó Î·È Ù˘ ÃÂ˙ÌÔÏ¿¯ Ó· ·ÔÛ¿ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÚÔÛÔ¯‹ Ù˘ ‰ÈÂıÓÔ‡˜ ÎÔÈÓfiÙËÙ·˜ ÁÈ· Ó· ·ÔÌ·ÎÚ˘ÓıÔ‡Ó ÔÈ ‰ÈÂıÓ›˜ ΢ÚÒÛÂȘ.

“¢ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Ù›ÔÙ· ·ÏËı¤˜ ÛÙÔ˘˜ „Èı‡ÚÔ˘˜ ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó fiÙÈ ÙÔ πÛÚ·‹Ï ÚÔÂÙÔÈÌ¿˙ÂÈ ÌÈ· Â›ıÂÛË Î·Ù¿ Ù˘ ™˘Ú›·˜” ‰‹ÏˆÛ ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· Ô πÛÚ·ËÏÈÓfi˜ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ÛÙËÓ ÎÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·Ùfi˜ ÙÔ˘, §ÈÎÔ‡ÓÙ. “∂Èο˙ˆ fiÙÈ ·˘Ù¤˜ ÔÈ Î·ÙËÁÔڛ˜ ‰Â›¯ÓÔ˘Ó ÙË ı¤ÏËÛË ÙÔ˘ πÚ¿Ó Î·È Ù˘ ÃÂ˙ÌÔÏ¿¯ Ó· ÛÙÚ¤„Ô˘Ó ÙËÓ ÚÔÛÔ¯‹ Ù˘ ‰ÈÂıÓÔ‡˜ ÎÔÈÓfiÙËÙ·˜ ÁÈ· Ó· ·ÔʇÁÔ˘Ó ÙȘ ‰ÈÂıÓ›˜ ΢ÚÒÛÂȘ ηٿ ÙÔ˘ πÚ¿Ó Ô˘ Û˘Ó¯›˙ÂÈ ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ηٷÛ΢‹˜ ˘ÚËÓÈÎÔ‡ fiÏÔ˘” ·Ó¤ÊÂÚÂ Ô ¡ÂÙ·ÓÈ¿¯Ô˘, ‚¿ÛÂÈ Â›ÛËÌ˘ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ˘ Ô˘ ÂΉfiıËΠ·fi ÙÔ Úˆı˘Ô˘ÚÁÈÎfi ÁÚ·Ê›Ô. √È ‰ËÏÒÛÂȘ ¡ÂÙ·ÓÈ¿¯Ô˘ ‹Ïı·Ó ˆ˜ ·¿ÓÙËÛË ÛÙȘ ηÙËÁÔڛ˜ Ù˘ ¢·Ì·ÛÎÔ‡ fiÙÈ ÙÔ πÛÚ·‹Ï ÂȯÂÈÚ› ÙËÓ ·‡ÍËÛË Ù˘ ¤ÓÙ·Û˘ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹. “ΔÔ πÛÚ·‹Ï ÂÈı˘Ì› Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËı› ¤Ó· Îϛ̷ Ô˘ ı· ÂÈÙÚ¤„ÂÈ ÌÈ· Èı·Ó‹ ÈÛÚ·ËÏÈÓ‹ Â›ıÂÛË, ÒÛÙ ӷ ·ÔʇÁÂÈ ÙȘ Èı·ÓfiÙËÙ˜ ÁÈ· Â›Ù¢ÍË ÌÈ·˜ ‰›Î·È˘ Î·È ÛÊ·ÈÚÈ΋˜ ÂÈÚ‹Ó˘” ηًÁÁÂÈÏ ÛÙȘ 15 ∞ÚÈÏ›Ô˘ ÙÔ Û˘ÚÈ·Îfi ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ∂͈ÙÂÚÈÎÒÓ. ∏ ™˘Ú›· ·¤ÚÚÈ„Â, Â›Û˘, ˆ˜ „¢‰Â›˜ ÙÔ˘˜ ÈÛÚ·ËÏÈÓÔ‡˜ ÈÛ¯˘ÚÈÛÌÔ‡˜, fiÙÈ ÚÔÌËı‡ÂÈ Ì fiÏ· Î·È ˘Ú·‡ÏÔ˘˜ Scud ÙÔ ÛÈÈÙÈÎfi ÏÈ‚·ÓÈÎfi ΛÓËÌ· ÃÂ˙ÌÔÏ¿¯ Ô˘ ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÙ·È Î·È ·fi ÙÔ πÚ¿Ó. √ πÚ·Ófi˜ Úfi‰ÚÔ˜ ª·¯ÌÔ‡ÓÙ ∞¯Ì·ÓÙÈÓÂÙ˙¿ÓÙ ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛÂ, ÂÓ Ùˆ ÌÂٷ͇, “Û·Ù·ÓÈÎfi” ÙÔ ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ∞ÛÊ·Ï›·˜ ÙÔ˘ √∏∂ Î·È ÙÔ ‰Èη›ˆÌ· ÙˆÓ ¤ÓÙ ÌfiÓÈÌˆÓ ÎÚ·ÙÒÓ-ÌÂÏÒÓ ÙÔ˘ Ó· ·ÛÎÔ‡Ó ‚¤ÙÔ, fiˆ˜ ÌÂÙ¤‰ˆÛ ÙÔ Ú·ÎÙÔÚÂ›Ô ISNA. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ÈÚ·ÓÈÎfi Ú·ÎÙÔÚÂ›Ô ISNA, Ô ∞¯Ì·ÓÙÈÓÂÙ˙¿ÓÙ ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ ÙÔ ™∞ Î·È Ë ‰‡Ó·ÌË ÙÔ˘ ‚¤ÙÔ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÔÈ ∏¶∞, Ë ∫›Ó·, Ë μÚÂÙ·Ó›·, Ë °·ÏÏ›· Î·È Ë ƒˆÛ›· ÛÙÔ¯Â‡Ô˘Ó ÛÙËÓ “ηٷ›ÂÛË Î·È

·Ï-∫·Û¿Ì Î·È Î·Ù¿ ÙÔ πÛÚ·‹Ï ʤÚÂÙ·È Ó· ¤¯ÂÈ ·Ó¿ÌÂÈÍË Û ÂÈı¤ÛÂȘ ηٿ ÈÛÚ·ËÏÈÓÒÓ ÛÙfi¯ˆÓ fiˆ˜ Î·È ÙÔ ı¿Ó·ÙÔ Û˘ÓÔÚÈÔʇϷη ÙÔ 2004.

™˘ÓÂÏ‹ÊıË ÚÒËÓ Û˘ÓÂÚÁ¿Ùȉ· ÙÔ˘ √Ï̤ÚÙ

ÛÙËÓ Î·Ù·ÛÙÚÔÊ‹ Ù˘ ·ÏËıÈÓ‹˜ ʇÛ˘ Ù˘ ·ÓıÚˆfiÙËÙ·˜ Î·È Â›Ó·È Û·Ù·ÓÈο ÂÚÁ·Ï›·” . √È ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ ª·¯ÌÔ‡ÓÙ ∞¯Ì·ÓÙÈÓÂÙ˙¿ÓÙ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÙËÓ ÒÚ· Ô˘ ÔÈ ÂÓÙ¿ÛÂȘ ÌÂٷ͇ Ù˘ πÛÏ·ÌÈ΋˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ Î·È ÙˆÓ ‰˘ÙÈÎÒÓ ¯ˆÚÒÓ Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔ ˘ÚËÓÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ù˘ Δ¯ÂÚ¿Ó˘ ¤¯Ô˘Ó ÎÏÈ̷Έı› Î·È ÂÓÒ ÔÈ ∏¶∞ Ȥ˙Ô˘Ó ÁÈ· ÙËÓ ÂÈ‚ÔÏ‹ Ó¤ˆÓ ΢ÚÒÛÂˆÓ Î·Ù¿ ÙÔ˘ πÚ¿Ó. √ ÂÎÚfiÛˆÔ˜ ÙÔ˘ ·ÌÂÚÈηÓÈÎÔ‡ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ∂͈ÙÂÚÈÎÒÓ º›ÏÈ ∫ÚfiÔ˘ÏÈ ‰‹ÏˆÛ ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· fiÙÈ ÔÈ ∏¶∞ ÂȉÈÒÎÔ˘Ó ÙÔ Û˘ÓÙÔÌfiÙÂÚÔ ‰˘Ó·ÙfiÓ ÙËÓ Î·Ù¿ÚÙÈÛË „ËÊ›ÛÌ·ÙÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÈ‚ÔÏ‹ ΢ÚÒÛÂˆÓ ÛÙÔ πÚ¿Ó. ™ÙÔ ÌÂٷ͇, ¤Ó· Û٤ϯԘ Ù˘ ÷̿˜ ¤¯·Û ÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘ ·fi ÈÛÚ·ËÏÈÓ¿ ˘Ú¿ fi-

Ù·Ó ÂÚÈ΢ÎÏÒıËÎÂ Ë Î·ÙÔÈΛ· ÙÔ˘ ÛÙË Ã‚ÚÒÓ· Ù˘ ¢˘ÙÈ΋˜ Ÿ¯ı˘. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙÔÓ ∞Ï› ™Ô˘¤ÈÙÈ, 40 ÂÙÒÓ, Ô ÔÔ›Ô˜ ηٷ˙ËÙÔ‡ÓÙ·Ó ·fi ÙÔ πÛÚ·‹Ï ·fi ÙÔ 2004, ·Ó¤ÊÂÚ·Ó ·Ï·ÈÛÙÈÓȷΤ˜ ËÁ¤˜. ∞˘ÙfiÙ˜ Ì¿ÚÙ˘Ú˜ ‰ËÏÒÓÔ˘Ó fiÙÈ ÛÙÚ·ÙÈÒÙ˜ ÂÚÈ·ÎÏˆÛ·Ó ÙËÓ Î·ÙÔÈΛ· ÙÔ˘ ™Ô˘¤ÈÙÈ ÛÙÔ ª›٠∞Ô˘¿ ÎÔÓÙ¿ ÛÙË Ã‚ÚÒÓ· Ù· ÍËÌÂÚÒÌ·Ù· Ù˘ ¢Â˘Ù¤Ú·˜. ¶ÚÔÛı¤ÙÔ˘Ó fiÙÈ ¿ÓÔÈÍ·Ó ˘Ú fiÙ·Ó ÙÔ Ì¤ÏÔ˜ Ù˘ ÷̿˜ ·ÚÓ‹ıËΠӷ ·Ú·‰Ôı›. ™‡Ìʈӷ Ì ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÙÔ˘ ÛÙÚ·ÙÔ‡, “Ô ÙÚÔÌÔÎÚ¿Ù˘ Û˘Ó¤¯ÈÛ ӷ ‚¿ÏÏÂÈ Î·Ù¿ ÙˆÓ ÛÙÚ·ÙȈÙÒÓ, ̤¯ÚÈ Ô˘ ¤¯·Û ÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘” . ÀÂÓı˘Ì›˙ÂÙ·È fiÙÈ ÙÔ πÛÚ·‹Ï ıˆÚ› ÙË Ã·Ì¿˜ ÙÚÔÌÔÎÚ·ÙÈ΋ ÔÚÁ¿ÓˆÛË. √ ™Ô˘¤ÈÙÈ ‹Ù·Ó ̤ÏÔ˜ ÙˆÓ Δ·ÍÈ·Ú¯ÈÒÓ

∏ ÚÒËÓ ‰È¢ı‡ÓÙÚÈ· ÙÔ˘ ÔÏÈÙÈÎÔ‡ ÁÚ·Ê›Ԣ ÙÔ˘ πÛÚ·ËÏÈÓÔ‡ Ù¤ˆ˜ Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡ ∂¯Ô‡ÓÙ √Ï̤ÚÙ Û˘ÓÂÏ‹ÊıË ·fi ÙËÓ ÈÛÚ·ËÏÈÓ‹ ·ÛÙ˘ÓÔÌ›· ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÌÂÁ¿Ï˘ ¤Ú¢ӷ˜ ÁÈ· ‰È·ÊıÔÚ¿. ∏ ™Ô‡Ï· ∑¿ÎÂÓ Û˘ÓÂÏ‹ÊıË ÌfiÏȘ ¤ÊÙ·Û ÛÙÔ ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈÔ ÙÔ˘ ΔÂÏ ∞‚›‚ ·fi ÙË ¡¤· ÀfiÚÎË fiÔ˘ ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó. ∞Ó·ÎÚ›ıËÎÂ Î·È Î·ÙfiÈÓ Ô‰ËÁ‹ıËΠ۠‰ÈηÛÙ‹ÚÈÔ ·fi ÙÔ ÔÔ›Ô ˙ËÙ‹ıËΠӷ ·Ú·Ù›ÓÂÈ ÙËÓ ÎÚ¿ÙËÛ‹ Ù˘. ™‡Ìʈӷ Ì ٷ ÈÛÚ·ËÏÈÓ¿ ̤۷ ÂÓË̤ڈÛ˘, Ë ∑¿ÎÂÓ ÈÛÙ‡ÂÙ·È fiÙÈ ‰ˆÚÔ‰Ô΋ıËΠ‹ ¤Î·Ó ÙÔ ÌÂÛ¿˙ÔÓÙ· ÁÈ· ÙÔÓ ∂¯Ô‡ÓÙ √Ï̤ÚÙ fiÙ·Ó Ô ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˜ ‹Ù·Ó ·Ú¯Èο ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ Ù˘ πÂÚÔ˘Û·Ï‹Ì Î·È Î·ÙfiÈÓ ˘Ô˘ÚÁfi˜ μÈÔÌ˯·Ó›·˜ Î·È ∂ÌÔÚ›Ô˘. √ √Ï̤ÚÙ ıˆÚÂ›Ù·È ‚·ÛÈÎfi˜ ‡ÔÙÔ˜ Û ˘fiıÂÛË ‰ˆÚÔ‰ÔΛ·˜ Ô˘ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ ÙÔ˘ Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·ÙÔ˜ “Holyland” ÛÙË ¢˘ÙÈ΋ πÂÚÔ˘Û·Ï‹Ì. ∫·ÙËÁÔÚÂ›Ù·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ fiÙÈ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô Ô˘ ‹Ù·Ó ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ (1993-2003) ¤Ï·‚ 3,5 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· Û¤ÎÂÏ (ÂÚ›Ô˘ 700.000 ¢ÚÒ) ÁÈ· Ó· ÂÁÎÚ›ÓÂÈ ÙÔ Û¯¤‰ÈÔ. Δ·˘Ùfi¯ÚÔÓ·, Ô 64¯ÚÔÓÔ˜ √Ï̤ÚÙ ‰Èο˙ÂÙ·È ·fi ÙÔÓ ™Â٤̂ÚÈÔ ÙÔ˘ 2009 ÁÈ· ÙÚÂȘ ¿ÏϘ ˘Ôı¤ÛÂȘ ‰È·ÊıÔÚ¿˜ Ô˘ ·Ó¿ÁÔÓÙ·È ÛÙËÓ ÚÔ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓË ÂÚ›Ô‰Ô, ηıÒ˜ Î·È ÛÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ· Ô˘ ‹Ù·Ó ˘Ô˘ÚÁfi˜ μÈÔÌ˯·Ó›·˜ Î·È ∂ÌÔÚ›Ô˘ (2003-2006).

∫›Ó‰˘ÓÔ˜ Ó· ÌÂÙ·ÙÚ·› Í·Ó¿ Ô HIV “Û ı·Ó·ÙÈ΋ ÔÈÓ‹” ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÊÔÚ›˜ ÙÔ˘

ªÂÈÒıËÎÂ Ë ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË Î·Ù¿ ÙÔ˘ AIDS §√¡¢π¡√, 26.

∏ ¶∞°∫√™ªπ∞ ˘Ô¯ÒÚËÛË Ù˘

¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛ˘ ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÙÔ˘ AIDS ›Ûˆ˜ ¤¯ÂÈ Û˘Ó¤ÂÈ· Ô Èfi˜ HIV Ó· ÌÂÙ·ÙÚ·› Í·Ó¿ Û ı·Ó·ÙÈ΋ ÔÈÓ‹ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ ÛÙÔÓ ·Ó·Ù˘ÛÛfiÌÂÓÔ ÎfiÛÌÔ, Û‡Ìʈӷ Ì ¤ÎıÂÛË Ô˘ ‰ËÌÔÛÈÔÔÈ‹ıËΠۋÌÂÚ· ¢Â˘Ù¤Ú·. ∏ ¢ÈÂıÓ‹˜ ™˘ÌÌ·¯›· ÁÈ· ÙËÓ ∂ÙÔÈÌfiÙËÙ· Ù˘ £ÂÚ·›·˜ (International Treatment Preparedness Coalition, ITPC) ·Ó·Ê¤ÚÂÈ fiÙÈ ·ÛıÂÓ›˜ ·‡Ô˘Ó Ó· ‰¤¯ÔÓÙ·È ‚Ô‹ıÂÈ· ·fi Û¯ÂÙÈο ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· Î·È Ù· ·Ôı¤Ì·Ù· ·ÓÙÈÚÂÙÚÔ˚ÎÒÓ Ê·ÚÌ¿ÎˆÓ ÂÍ·ÓÙÏÔ‡ÓÙ·È ÏfiÁˆ ÙˆÓ ÂÚÈÎÔÒÓ ÛÙÔ˘˜ ÎÚ·ÙÈÎÔ‡˜ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡˜ Î·È ÙÔ “¿ÁˆÌ·” Ù˘ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛ˘ ·fi ÙÔ˘˜ ÌÂÁ¿ÏÔ˘˜ ¯ÔÚËÁÔ‡˜, fiˆ˜ ÙÔ ™¯¤‰ÈÔ ∂ÎÙ¿ÎÙÔ˘ ∞Ó¿Á΢ ÁÈ· ÙËÓ ∞Ó·ÎÔ‡ÊÈÛË ·fi ÙÔ AIDS (PEPFAR) ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ÙˆÓ ∏¶∞ Î·È ÙÔ ¶·ÁÎfiÛÌÈÔ Δ·ÌÂ›Ô ÁÈ· ÙËÓ ∫·Ù·ÔϤÌËÛË ÙÔ˘ AIDS, Ù˘ º˘Ì·Ù›ˆÛ˘ Î·È Ù˘ ∂ÏÔÓÔÛ›·˜. “√È Î˘‚ÂÚÓ‹ÛÂȘ ÛÙÔ μÔÚÚ¿ ηÈ

ÛÙÔ ¡fiÙÔ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Á˘Ú›ÛÔ˘Ó ›Ûˆ ÙÔ ÚÔÏfiÈ Î·È Ó· ÂÈÛÙÚ¤„Ô˘Ì ÛÙȘ Ë̤Ú˜ fiÙ·Ó ÙÔ HIV ·ÔÙÂÏÔ‡Û ı·Ó·ÙÈ΋ ÔÈÓ‹” , ·Ó¤ÊÂÚÂ Ô ∞ÓÙ›ÙÈ ™¿ÚÌ·, Û˘ÓÙÔÓÈÛÙ‹˜ Ù˘ ¤Ú¢ӷ˜. ∏ ¤ÎıÂÛË ·Ó·Ê¤ÚÂÈ fiÙÈ ÙÔ ¶·ÁÎfiÛÌÈÔ Δ·ÌÂ›Ô ı· ¯ÚÂÈ·˙fiÙ·Ó 20 ‰È˜ ‰ÔÏ¿ÚÈ· (14,95 ‰È˜ ¢ÚÒ) Ù· ÂfiÌÂÓ· ÙÚ›· ¯ÚfiÓÈ· ÁÈ· Ó· Û˘Ì‚¿ÏÏÂÈ ÛÙËÓ ÂÎÏ‹ÚˆÛË ÙˆÓ ·Ó·Ù˘ÍÈ·ÎÒÓ ÛÙfi¯ˆÓ ÙÔ˘ √∏∂ ÁÈ· ÙË ¯ÈÏÈÂÙ›·, ÚÔÛı¤ÙÂÈ ˆÛÙfiÛÔ fiÙÈ ÔÈ ¯ÒÚ˜-̤ÏË ÙÔ˘ G8 Î·È ¿ÏÏÔÈ ‰ˆÚËÙ¤˜ ÚÔÂȉÔÔ›ËÛ·Ó ˆ˜ Ë Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ÙˆÓ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓˆÓ 13 ‰È˜ ‰ÔÏ·Ú›ˆÓ (9,72 ‰È˜ ¢ÚÒ) ı· Â›Ó·È ‰‡ÛÎÔÏË. “∂¿Ó ·˘Ù‹ Ë Ù¿ÛË Û˘Ó¯ÈÛÙ›, ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ı· Â›Ó·È Ù· ‰ÂÈÓ¿ Î·È Ô ı¿Ó·ÙÔ˜ ÁÈ· ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ·ÓıÚÒÔ˘˜ Û fiÏÔÓ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Ô˘ ˙Ô˘Ó Û‹ÌÂÚ· Ì HIV Î·È ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ·ÎfiÌ· Ô˘ ı· ÚÔÛ‚ÏËıÔ‡Ó ÂʤÙÔ˜ Î·È Ù· ÂfiÌÂÓ· ¯ÚfiÓÈ·” , ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ë ¤ÎıÂÛË. ÀÔÁÚ·ÌÌ›˙ÂÙ·È Â›Û˘ fiÙÈ ÔÏϤ˜ ‰ÂÛ̇ÛÂȘ ÁÈ· ÙË ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË Û¯ÂÙÈÎÒÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ ‰ÂÓ ÂÎÏËÚÒıËÎ·Ó ÔÙ¤ ‹ ÌÂÈÒıËÎ·Ó ‰Ú·ÛÙÈο Ïfi-

Áˆ Ù˘ ·ÁÎfiÛÌÈ·˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÎÚ›Û˘. ΔÔ Δ·ÌÂ›Ô - Ô˘ ›¯Â ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËı› Ì ÙË ÛÙ‹ÚÈÍË ÙˆÓ ÎÚ·ÙÒÓ ÙÔ˘ G8 ÙÔ 2001 - ›¯Â ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙ› ˆ˜ ¤Ó·˜ ÔÚÁ·ÓÈÛÌfi˜ Ô˘ ı· ‰È¤ıÂÙ 10 ‰È˜ ‰ÔÏ¿ÚÈ· οı ¯ÚfiÓÔ ÁÈ· Ó· Û˘Ì‚¿ÏÏÂÈ ÛÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÙˆÓ ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚˆÓ ·ÛıÂÓÂÈÒÓ ·ÁÎÔÛÌ›ˆ˜, ÂÚÈÏ·Ì‚·ÓÔ̤ÓÔ˘ Î·È ÙÔ˘ AIDS, ·ÏÏ¿ ÛÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· Û˘ÁΤÓÙÚˆÓ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË ÂÚ›Ô˘ 3 ‰ÈÛ. ‰ÔÏ¿ÚÈ· ÙÔ ¯ÚfiÓÔ. ∏ ¤ÎıÂÛË, Ô˘ ÂÍÂÙ¿˙ÂÈ Û ‚¿ıÔ˜ ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙÔ AIDS Û πÓ‰›·, ∫¤Ó˘·, §ÂÙÔÓ›·, ª·Ï¿Ô˘È, ™Ô˘·˙ÈÏ¿Ó‰Ë Î·È μÂÓÂ˙Ô˘¤Ï·, ηÙËÁÔÚ› ·Ú¿ÏÏËÏ· ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ ÙˆÓ ∏¶∞ ª·Ú¿Î √Ì¿Ì· fiÙÈ “¯ÚËÛÈÌÔÔ›ËÛ” ÙËÓ ·ÁÎfiÛÌÈ· ‡ÊÂÛË ÁÈ· Ó· ÌÂÈÒÛÂÈ ÙË ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË Ì¤Ûˆ ÙÔ˘ PEPFAR ·ÓÙ› Ó· ·˘Í‹ÛÂÈ ÙÔ ÔÛfi Ô˘ Û˘Ó¤‚·ÏÂ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛ‹ ÙÔ˘, fiˆ˜ Û˘Ó¤‚·ÈÓ ٷ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ· ¯ÚfiÓÈ·. √È Û˘Ó¤ÂȘ Â›Ó·È ‹‰Ë ÔÚ·Ù¤˜, Ì ÙÔ˘˜ Ó¤Ô˘˜ ·ÛıÂÓ›˜ Ó· ·ÔÚÚ›ÙÔÓÙ·È ·fi Ù· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ‚Ô‹ıÂÈ·˜ Ô˘ Û¯ÂÙ›˙ÔÓÙ·È Ì ÙÔ

PEPFAR ÛÙËÓ ∞ÊÚÈ΋, ηٿ ÙËÓ ¤ÎıÂÛË. ¶ÂÚ›Ô˘ 33 ÂηÙ. ¿ÓıÚˆÔÈ Û’ fiÏÔÓ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ¤¯Ô˘Ó ÚÔÛ‚ÏËı› ·fi ÙÔÓ HIV (Human Immunodeficiency Virus, ·ÓıÚÒÈÓÔ˜ ·ÓÔÛÔÂÏÏÂÈÌÌ·ÙÈÎfi˜ Èfi˜) Ô˘ ÚÔηÏ› ÙÔ AIDS (Acquired Immune Deficiency Syndrome, ™‡Ó‰ÚÔÌÔ ∂›ÎÙËÙ˘ ∞ÓÔÛÔÏÔÁÈ΋˜ ∞ÓÂ¿ÚÎÂÈ·˜), ÂÓÒ ¿Óˆ ·fi ÙÔ˘˜ ÌÈÛÔ‡˜ ·fi ÙÔ˘˜ Û˘ÓÔÏÈο 9,5 ÂηÙ. ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ô˘ ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È Ê¿Ú̷η ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿Û¯ÂÛË ÙÔ˘ AIDS ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÚfiÛ‚·ÛË Û ·˘Ù¿, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ √∏∂. √ ¶·ÁÎfiÛÌÈÔ˜ √ÚÁ·ÓÈÛÌfi˜ ÀÁ›·˜ ¤¯ÂÈ ÚÔÙ›ÓÂÈ Ë ıÂÚ·›· Ì ·ÓÙÈÚÂÙÚÔ˚ο Ê¿Ú̷η Ó· ·Ú¯›˙ÂÈ ÓˆÚ›ÙÂÚ·, ÂÈ ‰˘Ó·ÙfiÓ ·Ì¤Ûˆ˜ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÚÔÛ‚ÔÏ‹ ·fi HIV, ÒÛÙ ӷ ÚÔÛٷهÂÙ·È Ë ˘Á›· ÙˆÓ ÊÔÚ¤ˆÓ Î·È Ó· ·ÔÙÚ¤ÂÙ·È Ë ÂÍ¿ψÛË ÙÔ˘ ÈÔ‡. ŸÌˆ˜ Ë ¤ÎıÂÛË ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ‹‰Ë ÛÙÔÓ ÚfiÏÔÁfi Ù˘ fiÙÈ ÛÙËÓ √˘ÁοÓÙ·, ÊÔÚ›˜ ÙÔ˘ ÈÔ‡ ‰¤¯ÔÓÙ·È ·ÚÓËÙÈ΋ ·¿ÓÙËÛË fiÙ·Ó ˙ËÙÔ‡Ó ıÂÚ·›·, ‰ÈfiÙÈ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó

Ù· ˘ÂÛ¯Ë̤ӷ ÎÂÊ¿Ï·È·. “°È· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ·fi ÙÔ 2004, ¿Ó‰Ú˜ Î·È Á˘Ó·›Î˜ ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Â›Ó·È ıÂÙÈÎÔ› ÛÙÔÓ HIV Î·È ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È ·ÓÙÈÚÂÙÚÔ˚΋ ıÂÚ·›· ·Ô‰ÈÒ¯ÓÔÓÙ·È ÂÍ ·ÈÙ›·˜ ÙˆÓ ÂÚÈÎÔÒÓ ÛÙË ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË” , ηٿ ÙËÓ ¤ÎıÂÛË. “√ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˜ Ì·˜ Êfi‚Ô˜ Â›Ó·È fiÙÈ ı· ¯ÚÂÈ·ÛÙ› Ó· ‰›ÓÔ˘Ì Ì ‰ÂÏÙ›Ô ÂÚÈÔÚÈṲ̂Ó˜ ÔÛfiÙËÙ˜ ·fi Ù· Ê¿Ú̷η Ô˘ ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Â›Ó·È ‹‰Ë ÛÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ·. ¶Ò˜ Ϙ Û ÌÈ· ÌËÙ¤Ú· ıÂÙÈ΋ ÛÙÔÓ HIV fiÙÈ ‰ÂÓ ÌÔÚ› È· Ó· ¿ÚÂÈ Ù· Ê¿Ú̷η Ô˘ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ÁÈ· Ó· Ì›ÓÂÈ ˙ˆÓÙ·Ó‹;” ™ÙËÓ πÓ‰›·, Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ¤ÎıÂÛË, Ë ÚfiÛ‚·ÛË Û ʿÚ̷η ÁÈ· ÙÔ AIDS ¤¯ÂÈ ÂÚÈÔÚÈÛÙ› ‰Ú·Ì·ÙÈο ÏfiÁˆ ÙˆÓ ·˘ÛÙËÚÒÓ ÎÚÈÙËÚ›ˆÓ ÙˆÓ Î˘‚ÂÚÓËÙÈÎÒÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ Î·È ÙÔ˘ ˘„ËÏÔ‡ ÎfiÛÙÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ñ ÂÓÒ ÛÙË §ÂÙÔÓ›· Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ÂÚÈÔÚ›˙ÂÈ ÙÔÓ ·ÚÈıÌfi ÙˆÓ ·ÛıÂÓÒÓ ÛÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ·Ú¤¯ÂÙ·È ‰ˆÚÂ¿Ó Ê·Ú̷΢ÙÈ΋ ·ÁˆÁ‹.


ªÈÎÚ¤˜ ∞ÁÁÂϛ˜ 33

ΔƒπΔ∏ 27 A¶ƒπ§π√À 2010

TÒÚ· Î·È ÛÙÔ Internet: www.e-thessalia.gr

ENOIKIAZONTAI

¶ø§∂πΔ∞π

§πΔ√™ π∞™ø¡

¶ø§∂πΔ∞π

∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π

πρόσωπο σε πάρκο στην περιοχή Καλλιθέα της Ν. Ιωνίας και θέα το Πήλιο, νεόδμητη μεζονέτα 183 τ.μ., εξαιρετικής διαρρύθμισης 4 υ/δ, τζάκι, δεύτερη κουζίνα, θέση parking, βοηθητικοί χώροι. Kapa ikia ¶∞¶∞ƒπ∑√™ BASSOMPIERRE O.E. Κτηματικές συναλλαγές Ογλ 45 Βόλος Τηλ. 24210-22744 6972-318618 (593)

Πωλούνται 100 τροχόσπιτα μεταχειρισμένα από 1.850 Ε. Επίσης σε εμάς θα βρείτε και καινούργια τροχόσπιτα. Ελέγχονται και μεταφέρονται όλα. Πληρ. τηλ. 2410-541150 και 2410-541451. (869)

επικερδής επιχείρηση έναντι Νοσοκομείου λόγω συνταξιοδότησης. Δίδεται και εγγύηση. πληρ. τηλ. 6973-790730. (613)

γκαρσονιέρα 30 τ.μ., Κασσαβέτη 31-Γαζή, 2ου ορόφου. Ενοίκιο 220 Ε. Πληρ. τηλ. 6944612074. (179)

¶ø§OYNTAI ™ÙÔÓ ÕË-°È¿ÓÓË ¶ËÏ›Ô˘ ¶ø§√À¡Δ∞π διαμερίσματα 45 τ.μ., 30 μ. από τη θάλασσα, τζάκι, κεντρική θέρμανση και απέραντη θέα στο Αιγαίο. Τιμές ευκαιρίας. Τηλ. 6932-488400 και 6974660520, www.pelionhouses.com (615) ∞Á›· ¶·Ú·Û΢‹ Βόλου. ΠΩΛΕΙΤΑΙ γωνιακό οικόπεδο 536 τ.μ. με οικία 85 τ.μ., κτίζει συνολικά 328 τ.μ.+ημιυπόγειο. Απέχει 60 μ. νοτίως από δημοτικό σχολείο και εκκλησία Αγ. Παρασκευής. Πληρ. τηλ. 24210-50305, 6948-464869 και 6972-802305. (158) ¶∏§π√-∫∞Δø §∂Ãø¡π∞ Πωλείται επικερδής επιχείρηση beach-bar στην παραλία, με πλήρη εξοπλισμό εστιατορίου. Δεκτές μόνο σοβαρές προτάσεις. Τηλ. 6945 932806. (214)

¶ø§∂πΔ∞π ο εξοπλισμός κοσμηματοπωλείου στο κέντρο του Βόλου λόγω αναχώρησης, σε τιμή ευκαιρίας 30.000 Ε. Πληρ. τηλ. 6974-456215 και 6970864447. (472)

¢È·Ù›ıÂÓÙ·È προς πώληση επί της 2ας Νοεμβρίου, ετοιμοπαράδοτα διαμερίσματα υψηλής αισθητικής με 3 υπνοδωμάτια, των 100105-108 και 114 τ.μ. με αποθήκη, θέσεις στάθμευσης, σε ελκυστικές τιμές, με εκπληκτική θέα προς το Πήλιο και το λιμάνι του Βόλου. Αθωνική Development. Τηλ. 2310 456900, 6949072037 (604)

Δ∂áπ∫∏ ∂Δ∞πƒ∂π∞ °. ∞¡£∏™ - ∫. ∫∞¡Δπ∫√™ ∞ƒÃπΔ∂∫Δ√¡∂™ ª∏Ã∞¡π∫√π ∞¡Δø¡√¶√À§√À 181 μ√§√™ Δ∏§. 24210-47518, 47939 ∫π¡. 6978/773321

¶ø§√À¡Δ∞π: Διαμερίσματα πολυτελούς κατασκευής και άψογης λειτουργικότητας-θέσεις στάθμευσης-αποθήκες στο υπόγειο. Περιοχές Αγ. ΚωνσταντίνουΜεταμορφώσεως-Οξυγόνο, από 1.380 ¢ÚÒ/Ì2. Δεκτές ανταλλαγές με ακίνητα. (599)

∞°. ∫ø¡/¡√™ ΠΩΛΕΙΤΑΙ ρετιρέ διαμέρισμα 112 τ.μ. με 3 υ/δ, 2 wc, διαμπερές, θέα, μεγάλες βεράντες, θάλασσα Γορίτσα Πήλιο σχεδόν καινούριο 8ετίας. Καλή τιμή. ΕΥΡΩΚΤΗΜΑ ΕΛΛΑΣ ΑΚΙΝΗΤΑ Ξενοφώντος 1 Τηλ. 24210-26032 Κιν. 6977/615627 (603)

μ√§√™ ∂À∫∞πƒπ∞ α) Πωλείται διαμ/μα 108 τ.μ., 3 υ/δ, κλειστό πάρκιν, 4ος, καινούργιο, 4ετίας, γωνιακό ανατολικό. 158.000 Ε. β) Πωλείται διαμ/μα 79 τ.μ., 3ος, 2 υ/δ, μεγάλες βεράντες. 103.000 Ε. ΕΥΡΩΚΤΗΜΑ ΕΛΛΑΣ ΑΚΙΝΗΤΑ Ξενοφώντος 7 Βόλος Τηλ. 6977-615627 (126)

¶ø§∂πΔ∞π περιοχή Καραγάτς πλησίον Κασσαβέτη μονοκατοικία 85 τ.μ. σε οικόπεδο 133 τ.μ. και Σ.Δ. 2,1. Kapa ikia ¶∞¶∞ƒπ∑√™ BASSOMPIERRE O.E. Κτηματικές συναλλαγές Ογλ 45 Βόλος Τηλ. 24210-22744 6972-318618 (594)

¶ø§∂πΔ∞π ευρύχωρο οροφοδιαμέρισμα διπλοκατοικίας 120 τ.μ., περιοχή Πέτρου και Παύλου Ν. Ιωνίας, 3 υ/δ, μεγάλος ενιαίος χώρος σαλόνι-τραπεζαρία, ποσοστά του οικοπέδου σε πολύ καλή τιμή. Kapa ikia ¶∞¶∞ƒπ∑√™ BASSOMPIERRE O.E. Κτηματικές συναλλαγές Ογλ 45 Βόλος Τηλ. 24210-22744 6972-318618 (595)

¶ø§∂πΔ∞π 16761 PROTO KAT∞™∫∂À∞™Δπ∫∏ ∂Δ∂ Πωλούνται διαμερίσματα 2ου, 3ου, 4ου ορόφου, με parking και αποθήκη, και μεζονέτες σε καταπληκτική τοποθεσία. Πλεονεκτούμε γιατί είναι: - Πολυτελής κατασκευή - Με θέα - Μπροστά σε πάρκο - Χωρίς το θόρυβο της πόλης - Κεντρικά (περιοχή Κύπρου) - Ιδιαίτερα οικονομικά Πληροφορίες στα τηλέφωνα: 24210-71085, 6947262852. (602)

ª∞Δπ¡∞ ª∞Àƒπ∞ °π∞¡¡∞∫√¶√À§√™ §∞ª¶ƒ√™

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΠΟΛΥΜΕΡΗ 33, ΒΟΛΟΣ ΤΗΛ./ΦΑΞ 2421039341 κιν. 6976272574-6974063226 website: www.sakip.gr email: info@sakip.gr ¶ø§∂πΔ∞π οροφοδιαμέρισμα 116 τ.μ., 3ος όροφος, 2 υ/δ, 1 μπάνιο, 1 W.C., μεγάλα μπαλκόνια, με τέντες και θέα, α/θ φ/α, σαλόνι με μαρμάρινο τζάκι, κουζίνα με δρύινα ντουλάπια, γρανίτη, πάρκιν πιλοτής και αποθήκη. (607)

¶ø§∂πΔ∞π πλησίον οδού Λαρίσης ακίνητο με πρόσωπο σε 2 δρόμους αποτελούμενο από ισόγεια καταστήματα 320 τ.μ. και ορόφους συνολικής επιφάνειας 457 τ.μ. για γραφεία και κατοικίες. Kapa ikia ¶∞¶∞ƒπ∑√™ BASSOMPIERRE O.E. Κτηματικές συναλλαγές Ογλ 45 Βόλος Τηλ. 24210-22744 6972-318618 (596)

¶ø§∂πΔ∞π διώροφη μονοκατοικία 180 τ.μ. σε οικόπεδο 161 τ.μ. σε ήσυχο σημείο της περιοχής Χιλιαδούς, μεγάλος ενιαίος χώρος με τζάκι, 4 υ/δ όλα με μπαλκόνια, 2 μπάνια w/c, βοηθητικοί χώροι, ιδανικό για μεγάλη οικογένεια. Kapa ikia ¶∞¶∞ƒπ∑√™ BASSOMPIERRE O.E. Κτηματικές συναλλαγές Ογλ 45 Βόλος Τηλ. 24210-22744 6972-318618 (597)

¶ø§∂πΔ∞π στις Αλυκές, περιοχή Αμπελάκια, με αναφαίρετη θέα τη θάλασσα αγροτεμάχιο 4.040 τ.μ. Kapa ikia ¶∞¶∞ƒπ∑√™ BASSOMPIERRE O.E. Κτηματικές συναλλαγές Ογλ 45 Βόλος Τηλ. 24210-22744 6972-318618 (598)

¶ø§√À¡Δ∞π μεζονέτες πολυτελούς κατασκευής με θέση στάθμευσης, τζάκι, αυτόνομη θέρμανση με φυσικό αέριο και αυτοτελή περιβάλλοντα χώρο, περιοχή Αγίου Νεκταρίου Ν. Ιωνία (γωνία Διογένους και Κάλβου). Πληρ. κ. ΤΣΟΛΗΣ, πολ. μηχανικός, τηλ. 24210-78325, 6973-380076. (203)

ª∞Δπ¡∞ ª∞Àƒπ∞ °π∞¡¡∞∫√¶√À§√™ §∞ª¶ƒ√™

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΠΟΛΥΜΕΡΗ 33, ΒΟΛΟΣ ΤΗΛ./ΦΑΞ 2421039341 κιν. 6976272574-6974063226 website: www.sakip.gr email: info@sakip.gr ¶ø§∂πΔ∞π Μεζονέτα 145 τ.μ., με 20 τ.μ. κλειστό πάρκιν στο Σουτραλί Αγριάς, πολυτελούς κατασκευής, με άριστη διαρρύθμιση, αποτελούμενη από 3 υ/δ, σαλόνι με τζάκι, 2 μπάνια, w/c, α/θ, φ/α και δική της αυλή, μόλις 100μ. από την παραλία. (608)

ª∞Δπ¡∞ ª∞Àƒπ∞ °π∞¡¡∞∫√¶√À§√™ §∞ª¶ƒ√™

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΠΟΛΥΜΕΡΗ 33, ΒΟΛΟΣ ΤΗΛ./ΦΑΞ 2421039341 κιν. 6976272574-6974063226 website: www.sakip.gr email: info@sakip.gr ¶ˆÏÔ‡ÓÙ·È σε νεόδμητο συγκρότημα τουριστικών καταλυμάτων στο Σουτραλί Αγριάς, δυάρια (55-69 τ.μ.) και τριάρια (72-90 τ.μ.), πολυτελούς κατασκευής, όλα με τζάκι και βεράντες, με θέα τη θάλασσα. Διατίθενται κλειστές θέσεις στάθμευσης και αποθήκες. (609)

ª∞Δπ¡∞ ª∞Àƒπ∞ °π∞¡¡∞∫√¶√À§√™ §∞ª¶ƒ√™

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΠΟΛΥΜΕΡΗ 33, ΒΟΛΟΣ ΤΗΛ./ΦΑΞ 2421039341 κιν. 6976272574-6974063226 website: www.sakip.gr email: info@sakip.gr ¶ø§∂πΔ∞π τεσσάρι 115 τ.μ., 5ος όροφος, πρόσοψη, οροφοδιαμέρισμα, 3 υ/δ, χωριστή κουζίνα, w/c, μπάνιο και σαλόνι, καινούριο, πάρκινγκ, θέα το Πήλιο, περιοχή Οξυγόνου. Τιμή 175.000 Ε. (617)

Στον Κάλαμο Αργαλαστής πωλείται κτήμα 8,5 στρεμμάτων (ελαιοπερίβολο 150 καρποφόρα δέντρα) με καλύβι και νερό πηγής. Πανοραμική θέα στον Παγασητικό. Τιμή 130.000 ευρώ. Μεσίτης ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, τηλ. 24210-48017 και 6974707033. (255)

√π∫√¢√ªπ∫∂™ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂π™

ÃÀ™∞¡£∏ ¡. ™π§∂§∏ ΔËÏ. 24210-47722, 6944-845616 ¶ø§√À¡Δ∞π ετοιμοπαράδοτα διαμερίσματα 93, 84, 56 και 120 τ.μ., στην περιοχή της Καλλιθέας με θέσεις πάρκιν και αποθήκες. Επίσης ∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π ισόγειο γωνιακό κατάστημα. (254)

ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ ∫ø¡/¡√™ ¢πμ∞¡∏™ ∫. ∫∞ƒΔ∞§∏ 97 Δ∏§. 24210 28995 - 34067 ∫π¡. 6944 - 523583 divanis1@otenet.gr www.estatedivanis.gr ∂˘Î·Èڛ˜: 1. ∞ıËÓÒÓ Î·Ù¿ÛÙËÌ· ÈÛfiÁÂÈÔ 300ÙÌ.Î·È 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 400ÙÌ. ∂75 2. ¶ˆÏÂ›Ù·È ÂÈÎÂÚ‰¤ÛÙ·ÙË Âȯ›ÚËÛË ·¤Ó·ÓÙÈ ·fi ÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô ÙÔ˘ ÓÔÛÔÎÔÌ›Ԣ μ20 3. ∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘ ÂÈÎÂÚ‰¤ÛÙ·ÙË Âȯ›ÚËÛË cafe-bar 44ÙÌ. + 28ÙÌ. ·Ù¿ÚÈ (Û›ÁÔ˘ÚÔ ÌËÓÈ·›Ô ÂÈÛfi‰ËÌ·) ∞99 4. πˆÏÎÔ‡ ηٿÛÙËÌ· ÎÂÓÙÚÈÎfiÙ·ÙÔ 120ÙÌ. ∞80 5. π¿ÛÔÓÔ˜ Ì πˆÏÎÔ‡ ηٿÛÙËÌ· 4 ÔÚfiÊˆÓ 1.200ÙÌ. ø98 ªÔÓÔηÙÔÈ˘: 1. ÿÓÈ· ÔÈΛ· 75ÙÌ. Û 271ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ¢4 2. ªËÏȤ˜ ÔÈΛ· 183ÙÌ. Û 830ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô π28 3. ª¿Ú·ıÔ˜ ÔÈΛ· 80ÙÌ. Û 480ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô £19 4. ªËÏȤ˜ ÛÙË Ï·Ù›· ÔÈΛ· 63ÙÌ. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 136ÙÌ. ƒ22 5. ÕÓˆ μfiÏÔ˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 128ÙÌ. Û 155ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ı¤· ∞18 6. ¡. πˆÓ›· ÈÛfiÁÂÈ· ÔÈΛ· 80ÙÌ. Û 206ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ¢40 7. ¡. πˆÓ›· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 172ÙÌ. Û 123ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ï‹Úˆ˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË º10 8. ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜ ¡ËÏ›·˜ ¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 94ÙÌ. Û 359ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ∑1 9. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ ‚›Ï· 265ÙÌ.Û 4.500ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ∏20 10. °·Ù˙¤· 4 ·˘ÙfiÓÔ̘ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜ ·fi150ÙÌ. Ë Î¿ı ÌÈ· Û 300ÙÌ. ÔÈÎ. º50 11. ∞Ï˘Î¤˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 124ÙÌ. Û 347ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ı¤· ÙÔ μfiÏÔ ∫ 88 12. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ ÔÏ˘ÙÂÏ‹˜ ‚›Ï· 200ÙÌ. Û 350ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô (ı¤· μfiÏÔ˜) ∫90 13. ™Ô˘ÙÚ·Ï› ‚›Ï· 300ÙÌ. Û 700ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô (ÔÏ˘ÙÂÏ‹˜ ηٷÛ΢‹) ∏61 14. √ÁÏ ÔÈΛ· 83ÙÌ. Û 106ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ã3 15. ™ˆÚfi˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 265ÙÌ. Û 600ÙÌ. ÔÈÎ. ηÈÓÔ‡ÚÈ· ∂60 16. ∞Á. §·˘Ú¤ÓÙÈÔ ÔÈΛ· ‰›·ÙË 137ÙÌ. Û 423ÙÌ.ÔÈÎfiÂ‰Ô μ12 17. ∞Á. μ·ÛÈÏ›Ԣ 90ÙÌ. Û 131ÙÌ.ÔÈÎfiÂ‰Ô ÁˆÓȷ΋ •10 18. ¡. πˆÓ›· 100ÙÌ. + 100ÙÌ. ˘fiÁÂÈÔ Û 208ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ÚÔÔÙÈ΋ ÔÚfiÊÔ˘ ∞81 ¢È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù·: 1. ™ÙËÓ πˆÏÎÔ‡ (∫·ÏÏÈı¤·) ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· ÔÏ˘ÙÂϤÛÙ·ÙË 184ÙÌ. (2À/¢, 2 ÏÔ˘ÙÚ¿, 2 Ù˙¿ÎÈ·, Û·ÏÔÓÔÙÚ·Â˙·Ú›·, ÎÔ˘˙›Ó·) Ï‹Ú˜ ·Ó·Î·Ù·Û΢‹, ηٿÏÏËÏÔ Î·È ÁÈ· È·ÙÚÂ›Ô ÊÚÔÓÙÈÛÙ‹ÚÈÔ ∞1 2. ¡. πˆÓ›· ËÌÈÙÂÏ‹˜ ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ 7 ‰È·ÌÂÚÈÛÌ¿ÙˆÓ ∫26 3. ƒ. ºÂÚ·›Ô˘ 2 ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· ÙˆÓ 60ÙÌ. 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ¢30 4. √ÚÊ·ÓÔÙÚÔÊ›Ԣ ηÈÓÔ‡ÚÈ· ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· ÙˆÓ 78ÙÌ. 1Ô˘, 2Ô˘, 3Ô˘ , ÔÚfiÊÔ˘ ∂40 5. °¿ÙÛÔ˘ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 77ÙÌ. 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ‰È·ÌÂÚ¤˜ μ51 6. ∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘ 120ÙÌ. 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ °27 7. ¡. πˆÓ›· 74ÙÌ. 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ∞86 8. ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜ 110ÙÌ. 3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ‰È·ÌÂÚ¤˜ ∑98 9. °ÎÏ·‚¿ÓË 75ÙÌ. 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ‰È·ÌÂÚ¤˜ ¢81 10. ª·ÎÚ˘Ó›ÙÛ˘ 75ÙÌ. 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ μ5 11. ΔÔ¿ÏË 77ÙÌ. ÚÂÙÈÚ¤ 4Ô˘ ÔÚ. ηٿÏÏËÏÔ Î·È ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÛÙ¤ÁË ∞83 12. ¡. πˆÓ›· 52ÙÌ. ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÂÈψ̤ÓÔ ∞7 13. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ 84ÙÌ. 3Ô˘ ÔÚ. ÚÔÛfi„ˆ˜ π38 √ÈÎfi‰·: 1. §·Ú›Û˘ ÌÂÛ·›Ô 4.400ÙÌ. ∞20 2. ¶·Ï·È¿ (¶·Á·ÛÒÓ) ÔÈÎfiÂ‰Ô 162ÙÌ. ÁˆÓÈ·Îfi §24 3. ªËϛӷ 3.034ÙÌ. ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· §35 4. ∞ıËÓÒÓ ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.000ÙÌ. °36 5. §Â¯ÒÓÈ· 8.000ÙÌ. ÁˆÓÈ·Îfi ƒ 10 6. ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜ ¡ËÏ›·˜ 4.000ÙÌ. ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ ∂18 7. ∑·ÁÔÚ¿ 1.200ÙÌ. μ3 8. ™ˆÚfi˜ 600ÙÌ. ∏40 9. ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ ÓÔÛÔÎÔÌÂ›Ô ÔÈÎfiÂ‰Ô 900ÙÌ. Ã10 10. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 4.017ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ã22 11. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 2.323ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì 80Ì.

Ê¿ÙÛ· Ã22 12. ∫·Ù‹Ú·Á· 348ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ÌÂÛ·›Ô Ã40 13. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ (ı¤ÛË ∫¿Ú·‚Ô˜) 293ÙÌ. ÌÂÛ·›Ô º55 14. ∫Ô˘ÎÔ˘Ú¿‚· 947ÙÌ. ¢8 15. ¡. πˆÓ›· 273ÙÌ. ÌÂÛ·›Ô ∑98 16. ÿÓÈ· 166ÙÌ. ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ μ18 17. ™ÎÈ¿ıÔ˜ 11.000ÙÌ. ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ μ11 18. ∫·Ú·Á¿Ù˜ 467ÙÌ. ÁˆÓÈ·Îfi ∞85 19. ∞Á. μ·ÛÈÏ›Ԣ (πˆÏÎÔ‡) 133ÙÌ. ∞84 20. ∫ÚÈı·ÚÈ¿ 269ÙÌ. ÌÂÛ·›Ô ∞82 21. ªԇʷ 9.000ÙÌ. ‰›Ï· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· •5 ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯È·: 1. •˘Ófi‚Ú˘ÛË 10.474ÙÌ. ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· ¡20 2. ™ÎfiÂÏÔ˜ 26.600ÙÌ. ηٿÏÏËÏÔ Î·È ÁÈ· ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô ∂1 3. ªËϛӷ 5.500ÙÌ. ‰›Ï· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· ∏45 4. ™ÎÈ¿ıÔ 5.592ÙÌ. ÎÙ›˙ÂÈ 650ÙÌ. Ì ı¤· Û fiÏÔ ÙÔ ÓËÛ› μ14 5. ¢ÈÌ‹ÓÈ 15.817ÙÌ. Ì ı¤· ÙÔ ‚fiÏÔ Î·Ù¿ÏÏËÏÔ Î·È ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÛÙ¤ÁË ∑11 7. ªԇʷ 11.500ÙÌ. ¿Óˆ Û ‰ÚfiÌÔ 150Ì. ·fi ı¿Ï·ÛÛ· ηٿÏÏËÏÔ Î·È ÁÈ· ÂÍÔ¯ÈΤ˜ ηÙÔÈ˘ ø1 6. ªԇʷ 11.500ÙÌ. ¿Óˆ Û ‰ÚfiÌÔ 150Ì. ·fi ı¿Ï·ÛÛ· ηٿÏÏËÏÔ Î·È ÁÈ· ÂÍÔ¯ÈΤ˜ ηÙÔÈ˘ ø1 √ÏfiÎÏËÚ· ÎÙ›ÚÈ·: 1. ÃÈÏÈ·‰Ô‡ ÎÙ›ÚÈÔ 320ÙÌ. ÂÚ›Ô˘ (2 ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù·, 3 ηٷÛÙ‹Ì·Ù·) §2 ∫·Ù·ÛÙ‹Ì·Ù·: 1. ∞ıËÓÒÓ Î·Ù¿ÛÙËÌ· - ‚ÈÔÙ¯ÓÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ ÎÂÓÙÚÈÎfiÙ·ÙÔ 600ÙÌ. Δ6 2. ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 130ÙÌ. ÁˆÓÈ·Îfi + 2 fiÚÔÊÔÈ 360ÙÌ. £26 3. ∞ıËÓÒÓ 73ÙÌ. Û 207ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô μ15 4. ¢ÂÏËÁÈÒÚÁË ÈÛfiÁÂÈÔ 55ÙÌ., ·Ù¿ÚÈ 55ÙÌ., ˘fiÁÂÈÔ 55ÙÌ. ¢14 5. °ÎÏ·‚¿ÓË Î·Ù¿ÛÙËÌ· 60ÙÌ. Ì 30ÙÌ. ·Ù¿ÚÈ ∂44 6. ∞ıËÓÒÓ ÈÛfiÁÂÈÔ 300ÙÌ. Î·È 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 400ÙÌ. ∂75 7. ¡. πˆÓ›· ηٿÛÙËÌ· 120ÙÌ. + 45ÙÌ. ·Ù¿ÚÈ + 45ÙÌ. ·˘Ï‹ ∞95 ∂ȯÂÈÚ‹ÛÂȘ: 1. ¡. πˆÓ›· studio ÎÔÌ̈ÙÈ΋˜ - Ó˘¯ÈÒÓ 160ÙÌ. Ï‹Ú˜ ÂÍÔÏÈṲ̂ÓÔ ∞95 2. ∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘ Âȯ›ÚËÛË cafe-bar 44ÙÌ. + 28ÙÌ. ·Ù¿ÚÈ ∞99 μÈÔÙ¯ÓÈÎÔ› ¯ÒÚÔÈ: 1. ∞ıËÓÒÓ μÈÔÙ¯ÓÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 200ÙÌ.Û 1.000ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô μ9 ∂ÚÁÔÛÙ¿ÛÈ·: 1. ∞’ μπ.¶∂. μfiÏÔ˘ 1800ÙÌ. ÂÚÁ·ÛÈ·Îfi˜ ¯ÒÚÔ˜ Û 3.000ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ÔÏ˘ÙÂÏ‹˜ ηٷÛ΢‹ ø10 2. μ’ μÈÔÌ˯·ÓÈ΋ ÂÚÁ·ÛÈ·Îfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 4.500ÙÌ. Û 12.300ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô £24 3. ∞’ μÈÔÌ˯·ÓÈ΋ ÂÚÁ·ÛÈ·Îfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 1.500ÙÌ. Û 4.360ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô μ21 ∂ÓÔÈÎÈ¿ÛÂȘ: 1. ∞’ μπ¶∂ 900ÙÌ. ‚ÈÔÙ¯ÓÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ Û 3.000ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ∞98 2. ∞ıËÓÒÓ ÔÈÎfiÂ‰Ô 4.000ÙÌ. £15 3. ∞ÚÁÔÓ·˘ÙÒÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 120ÙÌ. ÛÙÔÓ 1Ô fiÚÔÊÔ ∑18 4. ¡. πˆÓ›· ÁηÚÛÔÓȤڷ 40ÙÌ. 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ •2 5. ¢ÈÌ‹ÓÈ Î·ÈÓÔ‡ÚÈÔ˜ ‚ÈÔÙ¯ÓÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 650ÙÌ. Û 3.000ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ∞10 6. ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË Î·Ù¿ÛÙËÌ· 84ÙÌ. ÁˆÓÈ·Îfi ∂40 7. ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ ηٿÛÙËÌ· 30ÙÌ. •3 8. ΔÔ¿ÏË 45ÙÌ. ÛÙÔÓ ËÌÈÒÚÔÊÔ ∞10 9. ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 85ÙÌ. 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ηÈÓÔ‡ÚÈÔ ∂40 10. ¢ÈÌ‹ÓÈ 400ÙÌ. ‚ÈÔÙ¯ÓÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ Û 550ÙÌ. ÔÈÎ. ƒ6 11. ∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘ 120ÙÌ. 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ °27 12. πˆÏÎÔ‡ 120ÙÌ. ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ °27 13. ¢ÈÌ‹ÓÈ 300ÙÌ. ·ÔıË΢ÙÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ Û 4.000ÙÌ.ÔÈÎfiÂ‰Ô ∏51 14. ∞Ï˘Î¤˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 120ÙÌ. ηÈÓÔ‡ÚÈ· Û 200ÙÌ.ÔÈÎfiÂ‰Ô •15 15. ∫·ÛÛ·‚¤ÙË 35ÙÌ. ηٿÛÙËÌ· ∫51 16. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 65ÙÌ. 3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ μ17 17. ÕÓ·˘ÚÔ˜ 145ÙÌ. 4Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ∞92 18. ¶ÂÚÚ·È‚Ô‡ 150ÙÌ. ÈÛfiÁÂÈÔ ‰ÈÏÔηÙÔÈΛ·˜ ∞88 19. ¡. πˆÓ›· 52ÙÌ. ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÂÈψ̤ÓÔ 7 20. ¡. πˆÓ›· ηٿÛÙËÌ· 1.200ÙÌ. (ηٿÛÙËÌ· ªÀ£√™) ∞8 21. °·˙‹ ηٿÛÙËÌ· 80ÙÌ. ÁˆÓÈ·Îfi °41 22. πˆÏÎÔ‡ ηٿÛÙËÌ· 180ÙÌ. + 40ÙÌ. ·Ù¿ÚÈ + 270ÙÌ.˘fiÁÂÈÔ ÁÈ· οı ¯Ú‹ÛË ø99 23. π¿ÛÔÓÔ˜ Ì πˆÏÎÔ‡ ηٿÛÙËÌ· 4 ÔÚfiÊˆÓ 1.200ÙÌ. ø98 24. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ ηٿÛÙËÌ·100ÙÌ. + 80ÙÌ. ·Ù¿ÚÈ °40 25. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ 84ÙÌ. 3Ô˘ ÔÚ. ÚÔÛfi„ˆ˜ π38 ¶∞¡Δ∞ ª∂ ™∂μ∞™ª√ ™Δ√¡ ¶∂§∞Δ∏ (632)

------------------------------------

ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√

∑∞Ã∞ƒ∞™ ¡π∫√§∞√™ ª√Àƒ∂™π ¶∏§π√À ΔËÏ. 2426049533, 2426048928 ∫ÈÓ. 6948003746 Πωλούνται σε όλο το Πήλιο οικόπεδα, αγροτεμάχια, πα-

λιές οικίες και βίλες καινούργιες πολυτελούς κατασκευής. (634)

-----------------------------------∞¶√ Δ∂áπ∫∏ ∂Δ∞πƒ∂π∞ “μ. ∫∞Δ™∞ƒ√™ ∂.∂.” ƒ. º∂ƒ∞π√À 130 Δ∏§. 24210-47963-64 ∫π¡. 6944-357213 ¶ø§√À¡Δ∞π Ãøƒπ™ º¶∞ ™ÙËÓ ¶∞ƒ∞§π∞ ∞°ƒπ∞™: Διαμερίσματα επάνω στο κύμα από 35-106 τ.μ. κουζίνες, ντουλάπες Ιταλίας, πόρτες μασίφ, δάπεδα τζάκια γρανίτες, λουτρά λουξ με άνεση και λειτουργικότητα. Υπερπολυτελούς κατασκευής. ∞§§∏ ª∂ƒπ∞: Βίλες πολυτελείς με θέα των 143-165 τ.μ. με ή χωρίς ημιυπόγειο 100 τ.μ. ανεξάρτητες πολυτελείς με δικό τους οικόπεδο από 300-420 τ.μ. ∑∏Δ∂πΔ∞π: Κεντρικό οικόπεδο στο Βόλο για αγορά ή αντιπαροχή. (635)

-----------------------------------™Δ∞Àƒ√™ ∫∞Δ™√Àƒ∞™ §∂øº. ∂πƒ∏¡∏™ 94 ¡. πø¡π∞ Δ∏§. 24210-67725, ∫π¡. 6972-672426 ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ ΤÓÙÚÔ, ÚÂÙÈÚ¤ 140 Ù.Ì. Ì 30 Ù.Ì. Ì·ÏÎfiÓÈ 195.000 √ÈÓfiÓÂ˘Ì·, 190 Ù.Ì. ËÌÈÙÂϤ˜ 90.000 ¢ËÌ·Ú¯. ¡. πˆÓ›· 36 Ù.Ì. ËÌ/ÁÂÈÔ 30.000 μÂÚfiÔ˘ÏÔ˜ ¡. πˆÓ›·, ÔÚÔÊ/ÛÌ· 90 Ù.Ì. 120.000 ºÈÏ·‰ÂÏÊ›·˜, ÙÚÈ¿ÚÈ 85 Ù.Ì. 95.000 Αχιλλοπούλου-Γυμναστήριο 98 τ.μ., 85.000. Ευαγγελίστρια Ταχυδρομείο 50 τ.μ. 55.000. Φιλαδελφείας τέρμα, ρετιρέ 80 τ.μ., 130.000. √π∫√¶∂¢∞ - ∫Δ∏ª∞Δ∞ Μάραθος, 310 τ.μ. 100.000 Γκιώνη, 8 στρ. με 60 τ.μ. κτίσμα 110.000 ∂ÊÔÚ›·, ¡. πˆÓ›· 600 Ù.Ì. 250.000 ª¿Ú·ıÔ˜, 420 Ù.Ì. 100.000 ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ· 80 Ù.Ì. Ì ·Ï. ÔÈΛ· 45.000 ¡. πˆÓ›· ÚfiÓÔÈ·, 130 Ù.Ì. 65.000 Ν. Ιωνία Λύκειο, 120 τ.μ. με παλαιά οικία 70.000 Ν. Ιωνία Στρατόπεδο 517 τ.μ 165.000 ª·Ìȉ¿Î˘, 7 ÛÙÚ. 55.000 §Ô˘˙›ÓÈÎÔ, 20 ÛÙÚ. Ì ·ÁÚÔÈΛ· 280.000 ∞Á. ™Ù¤Ê·ÓÔ˜, 590 Ù.Ì. Ì ¿‰ÂÈ· 140.000 ¶ÈӷοÙ˜, 1.835 Ù.Ì. 70.000 ¶Ï·Ù·Ó›‰È· 1.000 Ù.Ì. 300.000 ∫·Ï·Ì¿ÎÈ, ¶Úfi·Ó 3.850 Ù.Ì. 80.000 §·Ú›Û˘ ÂÍÚ¤˜ ۤڂȘ, 16 ÛÙÚ. 180.000 ΒΙΟΣΚΥΡ πρώην 135 τ.μ. 50.000 Αγ. Βαρβάρα 200 τ.μ. 85000 Ν. Ιωνία τέννις 140 τ.μ. 50000 Μελισσάτικα Σπαρτιάς 19 στρέμ. 200.000 Λουζίνικο 23 στρ. 240000. Περιφ/κός Βιοσκύρ, 400 τ.μ. 85.000 ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™ Βαμβακουργία, 70 τ.μ., οικόπ. 140 τ.μ. 120.000 ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ· ÔÙ¿ÌÈ, 70 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô 130 Ù.Ì. 135.000 ∞ÛÙ. ΔÌ‹Ì· ¡. πˆÓ›·, 180 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô 200 Ù.Ì. 170.000 ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ·, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 170 Ù.Ì. 250.000 ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ·, ÙÚÈ¿ÚÈ Ì ‰ÒÌ· 63.000 Φιλαδελφείας 80 τ.μ., οικοπ. 160 τ.μ., 135.000 Ε Κουφόβουνο, 50 τ.μ. οικοπ. 85 τ.μ., 80.000 Ελικοδρόμιο, 70 τ.μ. εντός οικ. 180 τ.μ. 140.000 Ν. Ιωνία ποτάμι, 45 τ.μ. 40.000 Ε. ∂¶∞°°∂§ª∞Δπ∫√™ - μπ√Δ∂áπ∫√™ Ãøƒ√™ ¡. πˆÓ›· 3 ηٷÛÙ‹Ì·Ù·, Û‡ÓÔÏÔ 150 Ù.Ì. 200.000 Μεταμόρφωση όροφος 250 τ.μ. 250.000 (636)

-----------------------------------ME™ITIKO °PAºEIO KøN/NOY £. KYPIT™H ™¶YPI¢H 58, 2Ô˜ OPOºO™ TH§. - FAX 24210 31036 KINHTO: 6944-285802 °È· ÌÈ· ÛˆÛÙfiÙÂÚË ÚÔ‚ÔÏ‹ ÙˆÓ ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ Û·˜, ÂÓÙfi˜ Î·È ÂÎÙfi˜ NÔÌÔ‡. EÈÎÔÈÓˆÓ‹ÛÙ Ì ÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô Ì·˜. E¿Ó ı¤ÏÂÙÂ Î·È ÂÛ›˜ Ó· ¤¯ÂÙ ÌÈ· ÔÏÔÎÏËڈ̤ÓË Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÚÔÒıËÛË ÙÔ˘ ·ÎÈÓ‹ÙÔ˘ Û·˜. ∑∏Δ√À¡Δ∞𠶃√™ ∞ª∂™∏ ∞°√ƒ∞ ∫∞£∂ ∂π¢√À™ ∞∫π¡∏Δ∞ ™∂ Δπª∂™ ¶√À ¡∞ ¶ƒ√™∂°°π∑√À¡ Δπ™ ∞¡Δπ∫∂πª∂¡π∫∂™ ∞•π∂™. ¶ø§OYNTAI 1. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· Ì ı¤· ÛÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ. ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 240 Ù.Ì. Ì ÂÛˆÙÂÚÈÎfi ·ÓÂÏ΢ÛÙ‹Ú· Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 350 Ù.Ì. 2. ™Ù·ı¿, 3¿ÚÈ Ì ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿, 75 Ù.Ì., Ì º/∞. ¢È·ÌÂÚ¤˜, ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ. 3. ∞ÏÌ˘Úfi˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 120 Ù.Ì. ·fi ȉÈÒÙË.

➡ ™YNEXEIA ™TH ™E§I¢A 34

(623)


ªÈÎÚ¤˜ ∞ÁÁÂϛ˜ 34 ➡ ™YNEXEIA A¶O ™E§I¢A 33

ME™ITIKO °PAºEIO KøN/NOY £. KYPIT™H ™¶YPI¢H 58, 2Ô˜ OPOºO™ TH§. - FAX 24210 31036 KINHTO: 6944-285802

4. ΔÔ ÈÛfiÁÂÈÔ ‰ÈÏÔηÙÔÈΛ·˜ 100 Ù.Ì. Ì ·˘Ï‹ ÌÚÔÛÙ¿ - ›Ûˆ ÂÚÈÔ¯‹ °ÎÚËÓ ¶·ÚÎ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 160 Ù.Ì. 5. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 3¿ÚÈ, 86 Ù.Ì. 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ¢ËÌ. °ÂˆÚÁÈ¿‰Ô˘ Ì °·Ì‚¤Ù·, Ì ·Ôı‹ÎË Î·È ¿ÚÎÈÓ Û 8 ÂÙÒÓ ÔÏ˘Î·ÙÔÈΛ·. 6.∞Á. ™Ù¤Ê·ÓÔ˜ ™ˆÚÔ‡, ÔÈÎfiÂ‰Ô 600 Ù.Ì. ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ ÂÎÎÏËÛ›·, ı¤· ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ÚÔ˜ ÙÔ μfiÏÔ. 7. ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ· ·Ú¯ÔÓÙÈÎfi 235 Ù.Ì. ·ÔÙÂÏÔ‡ÌÂÓÔ ·fi ÈÛfiÁÂÈÔ, 1Ô Î·È 2Ô fiÚÔÊÔ, ÂηÙfi ̤ÙÚ· ·fi ÙËÓ ÎÂÓÙÚÈ΋ Ï·Ù›·, ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤· μfiÏÔ - ¶·Á·ÛËÙÈÎfi, ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Î·Ù¿ÏÏËÏÔ Î·È ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÛÙ¤ÁË. 8. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 118 Ù.Ì. 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ Û ·˘ÙfiÓÔÌË ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ ÂÓfi˜ ÔÚfiÊÔ˘ Ì ÎÏÂÈÛÙfi ¿ÚÎÈÓÁÎ. ∞Ôı‹ÎË 20 Ù.Ì. Î·È ı¤· ÛÙËÓ ·Ú·Ï›·, ηÈÓÔ‡ÚÈÔ. 9. √ÈÎfiÂ‰Ô ∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘ Ì ∞¯ÈÏÏÔÔ‡ÏÔ˘ 150 Ù.Ì. ‚ϤÂÈ Û ‰‡Ô ‰ÚfiÌÔ˘˜ (‰È·ÌÂÚ¤˜), ·fi Ù· ÌÔÓ·‰Èο Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜. ∫Ù›˙ÂÙ·È ÙÂÙÚ·ÒÚÔÊË ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹. 10. ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ ÔÈÎfiÂ‰Ô 500 Ù.Ì., Ì ÌÈÎÚ‹ ÔÈΛ·, 65 Ù.Ì., ÎÂÓÙÚÈÎfi. 11. √π∫√¶∂¢√, ∞§À∫∂™ 4,70 Ù.Ì. ÌÔÓ·‰ÈÎfi ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ¢È·ÌÂÚ¤˜, ÎÙ›˙ÂÈ 376 Ù.Ì. ΔÈÌ‹ 850 ¢ÚÒ ÙÔ Ù.Ì. 12. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· 120 Ù.Ì. Û ÛÙ˘Ï ÌÂ˙ÔÓ¤Ù·˜ Ì ·˘Ï‹, ¿ÚÎÈÓÁÎ Î·È ·Ôı‹ÎË Î·ÈÓÔ‡ÚÈ·. 13. ÕÁ. πˆ¿ÓÓ˘ ¶ËÏ›Ô˘, ÁηÚÛÔÓȤÚ˜, 34 Ù.Ì. Î·È 16 Ù.Ì., ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ ·Ú·Ï›·. 14. ∂¶∞°°∂§ª∞Δπ∫√π Ãøƒ√π 140 Ù.Ì. Ì ·Ù¿ÚÈ 70 Ù.Ì., ÂÚÈÔ¯‹ ¡Â·fiψ˜, ÈÛfiÁÂÈÔ. 15. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 127 Ù.Ì., Â› Ù˘ ™Ù·ı¿, Û 230 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. 16. ∫∞Δø °∞Δ∑∂∞ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈ· 120 Ù.Ì. ηÈÓÔ‡ÚÈ·. 17. ¢πª∏¡π ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· ÙÚÈÒÓ ÔÚfiÊˆÓ Ì ·ÓÂÏ΢ÛÙ‹Ú· 300 Ù.Ì., ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤· ÙÔÓ ¶·Á·ÛËÙÈÎfi. ¶ÔÏÏ¿ ÏÂÔÓÂÎÙ‹Ì·Ù·. 18. ∞°. §∞Àƒ∂¡Δπ√™ ∂À∫∞πƒπ∞ ¢π¶§√∫∞Δ√π∫π∞ 180 Δ.ª. ∫∞Δ∞§§∏§√ ∫∞π °π∞ ¢À√ √π∫√°∂¡∂π∂™. 19. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ ÔÈΛ· 55 Ù.Ì. Ì ÌÂÁ¿ÏË ·˘Ï‹, ı¤· Î·È ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ. 20. ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹ ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.050 Ù.Ì.. ÌfiÓÔ 37.000 ∂, ÂÊ·ÙfiÌÂÓÔ ÙÔ˘ ÎÂÓÙÚÈÎÔ‡ ‰ÚfiÌÔ˘. 21. √π∫√¶∂¢√ 355 Ù.Ì. ÂÚÈÔ¯‹ ¶Â˘Î¿ÎÈ· ¡. ¶·Á·Û·›, ·ÌÊÈı·ÙÚÈÎfi, Ì ·ÓÔÚ·ÌÈ΋ ı¤·. ΔÈÌ‹ ÏÔÁÈ΋. 22. ¶Â˘Î¿ÎÈ· ÔÈΛ· 102 Ù.Ì. ·Ï·È¿ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 350 Ù.Ì., ı¤· ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË. 23. ¡. πˆÓ›· ÂÚÈÔ¯‹ ∞Á. μ·Ú‚¿Ú·˜ 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ ‰ÈÏÔηÙÔÈΛ·˜ 96 Ù.Ì. ΔÈÌ‹ ÂÏ΢ÛÙÈ΋. 24. °Î·ÚÛÔÓȤڷ ËÌÈ˘fiÁÂÈ· ∞Á. ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ Ì ∂ÚÌÔ‡ 29 Ù.Ì. 25. °Î·ÚÛÔÓȤڷ ËÌÈ˘fiÁÂÈ· ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘ 32 Ù.Ì. ªfiÓÔ 14.000 ∂. 26. ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞ ∂ÚÌÔ‡ Ì √ÁÏ 107 Ù.Ì., 2Ô˜ fiÚÔʘ, ÁˆÓÈ·Îfi. 27. ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞ ·Ú·ÏÈ·Îfi 115 Ù.Ì., 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ÂÚÈÔ¯‹ ∞ÚÁÔÓ·‡Ù˜. ™Â ÏÔÁÈ΋ ÙÈÌ‹. ∞ӷηÈÓÈṲ̂ÓÔ ÚfiÛÊ·Ù·. 28. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 3άρι, 72 τ.μ., Βουτσά, 1ος όροφος, με ατομικό φ/α, πάρκιν, σεπολυκατοικία 9 ετών. 29. ΑΝΩ ΛΕΧΩΝΙΑ μονοκατοικία 5 ετών, 170 τ.μ. και Ξενώνας 50 τ.μ. σε 700 τ.μ. οικόπεδο. A•IO§O°E™ E¶EN¢Y™EI™ 1. ∫¿Ï·ÌÔ˜, ·Ú·ÏÈ·Îfi ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ (ÂÊ¿ÙÂÙ·È Ù˘ ·ÌÌÔ˘‰È¿˜) 17.000 Ù.Ì. μϤÂÈ Û ‰‡Ô ‰ÚfiÌÔ˘˜, Ì 85 Ù.Ì. ÔÈΛ· ηٷÛ΢·Ṳ̂ÓË ÙÔ 1985. 2. ∞§√¡¡∏™√™ ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· ¿Óˆ ÛÙÔ Î‡Ì· Ë ÔÔ›· Â›Ó·È ‰È·ÌÔÚʈ̤ÓË ˆ˜ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÛÙ¤ÁË. ¶ÂÚÈÔ¯‹ ¶·ÙËÙ‹ÚÈ. ENOIKIA™EI™ 1. ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ Ì ·Ù¿ÚÈ 70 Ù.Ì., ÂÚÈÔ¯‹ ¡Â·fiψ˜ (μÂÏÙÂÙÛ›Ô˘). 2. ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÔ› ¯ÒÚÔÈ Û ÔÚfiÊÔ˘˜ ·fi 70 Ù.Ì. ¤ˆ˜ 345 ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ fiÏ˘. 3. ¢À∞ƒπ 55 Ù.Ì. ∂ıÓÈÎÒÓ ∞ÁÒÓˆÓ Ì £Ú¿Î˘, 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, Û ‰ÈÒÚÔÊË ÔÏ˘Î·ÙÔÈΛ· Ì ·ÙÔÌÈÎfi º/∞. 4. °∫∞ƒ™√¡π∂ƒ∞ ∫·Ô‰ÈÛÙÚ›Ô˘ 32 Ù.Ì., 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ ÌfiÓÔ 180,00 ¢ÚÒ. 5. °∫∞ƒ™√¡π∂ƒ∞ ∫Ô˘ÓÙÔ˘ÚÈÒÙÔ˘ Ì °. ¢‹ÌÔ˘, ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ ¿ÚÎÔ, ηÈÓÔ‡ÚÁÈ·, Ì ·ÙÔÌÈÎfi º/∞, ÌfiÓÔ 200.00 ¢ÚÒ. °Nø™H KAI ™YNE¶EIA. (637)

-----------------------------------∏§π∞™ ∫√∫ª√Δ√™ πø§∫√À 7 Δ∏§. 2421038 - 556, 24210 - 47316 ∫π¡. 6978393556 ¶ø§√À¡Δ∞π √π∫√¶∂¢∞ ÃÈÏÈ¿‰Ô˘ 130 Ù.Ì. 45.000 ∂ ∫·ÛÛ·‚¤ÙË 145 Ù.Ì. 80.000 ∂ °·Ì‚¤Ù· 145 Ù.Ì. ª·Û‰¤ÎË 165 Ù.Ì. 95.000 ∂ √ÁÏ 190 Ù.Ì. 120.000 ª·‚›ÏË 350 Ù.Ì. ÁˆÓ›·. ∑¿¯Ô˘ 200 Ù.Ì. 90.000 ∂ √͢ÁfiÓÔ 210 Ù.Ì. ∫·Ú·Á¿Ù˜ 300-400 Ù.Ì. §Â‡Î· 280 Ù.Ì. 144.000 ∂ ª·ÎÚ˘ÁÈ¿ÓÓË 230 Ù.Ì. ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜ 300 Ù.Ì. √ÚÊ·ÓÔÙÚÔÊÂ›Ô 400 Ù.Ì. ∂˘ÚÈ›‰Ô˘ 147 Ù.Ì. ÁˆÓ›·. ¶ÂÚÚ·È‚Ô‡ 215 Ù.Ì. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿˜ 200-400 Ù.Ì. ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë 310 Ù.Ì. 120.000 ∂ ∞Ë °ÈÒÚÁË 480 Ù.Ì. 125.000 ∂ °ËÚÔÎÔÌÂ›Ô 740 Ù.Ì. 138.000 ∂ ∞Á. ¶·Ú·Û΢‹ 200 Ù.Ì. 50.000 ∂ ∞. ªÂÚÈ¿ 3.500 Ù.Ì. ¡. πˆÓ›· 730 Ù.Ì. 150.000 ∂ ∞ıËÓÒÓ 1.000 Ù.Ì. ∞Á. ¡ÂÎÙ¿ÚÈÔ 360 Ù.Ì. ¡Â¿ÔÏË 250-480 Ù.Ì. ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi 2.200 Ù.Ì. ∞Ï˘Î¤˜ 200-300-400 Ù.Ì. ™ÎÈ¿ıÔ 225 Ù.Ì., ™ˆÚfi 600 Ù.Ì. √π∫π∂™ §Â‡Î· 2 ‰ˆÌ. 65.000 ∂ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜ 3 ‰ˆÌ. 75.000 ∂ μÏ·¯¿‚· 3 ‰ˆÌ. 95.000 ∂ ª·ÁÓ‹ÙˆÓ ÙÚÈÒÚÔÊË ª·‚›ÏË 3 ‰ˆÌ. 125.000 ∂

•ÂÓ›· 3 ‰ˆÌ. 95.000 ∂ μ‡ÚˆÓÔ˜ ÙÚÈÒÚÔÊË, ηڷÁÈ·›. °·ÏÏ›·˜ ‰ÈÒÚÔÊË. ∞Á. μ·Û›ÏË 3 ‰ˆÌ. 125.000 ∂ ∫·Ú·Á¿Ù˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· Ó¤· ∞Û‚ÂÛÙ·ÚÈ¿ 3 ‰ˆÌ. 110.000 ∂ ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë 3 ‰ˆÌ. 120.000 ∂ ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿˜ 3 ‰ˆÌ. 110.000 ∂ ¡. πˆÓ›· 3 ‰ˆÌ. 92.000 ∂ ∞ÁÚÈ¿ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· Ó¤·. ™ÎÈ¿ıÔ 3 ‰ˆÌ. ÎÂÓÙÚÈ΋. °∫∞ƒ™√¡π∂ƒ∂™ ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË 30 Ù.Ì. 33.000 ∂ ∞Á. ¡ÈÎfiÏ· 37 Ù.Ì. Jambo 29 Ù.Ì. Ó¤·. ¶¿ÚÎÔ 28 Ù.Ì. Ê¿ÙÛ·˜. ÷Ù˙Ë·ÚÁ‡ÚË 29 Ù.Ì. Ó¤·. ¢À∞ƒπ∞ ¡ÔÌ·Ú¯›· 50 Ù.Ì. 55.000 ∂ ºÈÏÂÏÏ‹ÓˆÓ 55 Ù.Ì. 57.000 ∂ ™Ù·ı¿ 50 Ù.Ì. Ó¤Ô. ºÂÚ·›Ô˘ 60 Ù.Ì. Ó¤Ô. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ 67 Ù.Ì. 70.000 ∂ °·˙‹ ÚÂÙÈÚ¤ 60.000 ∂ ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 60 Ù.Ì. 58.000 ∂ ∫·ÚÙ¿ÏË 62 Ù.Ì. 65.000 ∂ ¢ÈηÛÙ‹ÚÈ· 58 Ù.Ì. Ó¤Ô. Δƒπ∞ƒπ∞ ∞Ó¿ÏË„Ë 95 Ù.Ì. 90.000 ∂ ∞Á. ¡ÈÎfiÏ·Ô 98 Ù.Ì. 105.000 ∂ ¶Ï. ∂Ï¢ıÂÚ›·˜ 85 Ù.Ì. 110.000 ∂ ™Ù·ı¿ 90 Ù.Ì. Ó¤Ô. ∞Á. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ 86 Ù.Ì. Ó¤Ô 130.000 ∂ ª·ÎÚ˘Ó›ÙÛ˘ 94 Ù.Ì. 103.000 ∂ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ 98 Ù.Ì. Ó¤Ô. ¡. πˆÓ›· 74 Ù.Ì. 60.000 ∂ Δ∂™™∞ƒπ∞ ∞Á. ¡ÈÎfiÏ· 100 Ù.Ì. 105.000 ∂ ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË 115 Ù.Ì. 125.000 ∂ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ 115 Ù.Ì. 125.000 ∂ ∫·Ó¿ÚË 170 Ù.Ì. 180.000 ∂ ¡ÔÌ·Ú¯›· 135 Ù.Ì. 145.000 ∂ ¶ÂÚÚ·È‚Ô‡ 135 Ù.Ì. 140.000 ∂ ƒÔ˙Ô‡ 107 Ù.Ì. Ó¤Ô. °·Ì‚¤Ù· 115 Ù.Ì. 138.000 ∂ ¶¿ÚÎÔ 155 Ù.Ì. Ê¿ÙÛ·˜. ƒ. ºÂÚ·›Ô˘ 120 Ù.Ì. Ó¤Ô. °ƒ∞º∂π∞ ¶ÏËÛ›ÔÓ ∂ÚÌÔ‡ 107 Ù.Ì. 90.000 ∂ ¢ÈηÛÙ‹ÚÈ· 33 Ù.Ì. 42.000 ∂ ¶Ï. ∂Ï¢ıÂÚ›·˜ 85 Ù.Ì. 110.000 ∂ ™ˆÎÚ¿ÙÔ˘˜ 50 Ù.Ì. 65.000 ∂ ∞Á. ¡ÈÎfiÏ· 115 Ù.Ì. 95.000 ∂ ª∞°∞∑π∞ °·˙‹ 50 Ù.Ì. 86.000 ∂ ¶·Á·ÛÒÓ 56 Ù.Ì. ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 70 Ù.Ì. ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 50 Ù.Ì. ∂ÚÌÔ‡ 120 Ù.Ì. 2·˜ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 45 Ù.Ì. 120.000 ∂ ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ 33 Ù.Ì. ∞ıËÓÒÓ 260 Ù.Ì. ª·È¿Ó‰ÚÔ˘ 150 Ù.Ì. •∂¡√¢√Ã∂π∞ ∞ΛÓËÙÔ 16 studios ÛÙË ™ÎÈ¿ıÔ ÎÂÓÙÚÈÎfi. ¶ø§√À¡Δ∞π √π∫π∂™ ∫∞π √π∫√¶∂¢∞ ™∂ √§∞ Δ∞ Ãøƒπ∞ Δ√À ¶∏§π√À ¶ø§√À¡Δ∞π √π∫π∂™ - √π∫√¶∂¢∞ ∫∞π •∂¡√¢√Ã∂π∞ ™Δ∏ ™∫π∞£√ °π¡√¡Δ∞π ∂∫Δπª∏™∂π™ ∞∫π¡∏Δø¡ ª∂ ™À°∫ƒπΔπ∫∞ ™Δ√πÃ∂π∞ ∂¡√π∫π∞∑√¡Δ∞π ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ ∫∞π ª∞°∞∑π∞ (638)

ΔƒπΔ∏ 27 A¶ƒπ§π√À 2010

ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™ 1. ¡. πˆÓ›· 141 Ù.Ì. (3 Â›‰·)+·˘Ï‹, 70 Ù.Ì., ÁˆÓ., ηÈÓ., 200.000. 2. ∞Ï˘Î¤˜ (¡ÙÔÌ¿Ù·) ÌÂ˙ÔÓ. ÔÏ˘ÙÂÏ. 130 Ù.Ì.+30 Ù.Ì. ·Ôı. ÈÏÔÙ‹˜+Ù·Ú¿ÙÛ· ‚·Ù‹ Û ÔÈÎfi. 160 Ù.Ì. ηÈÓ. 280.000. 3. ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 100 Ù.Ì. / 170 Ù.Ì. 265.000. 4. ¡. πˆÓ›· ‰ÈÒÚÔÊÔ (50 Ù.Ì.+40 Ù.Ì.) Û ÔÈÎfi. 70 Ù.Ì. 58.000. 5. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿˜ ÌÂ˙ÔÓ. 140 Ù.Ì. (12 ÂÙÒÓ) 185.000. 6. ¡. πˆÓ›· 75 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 230 Ù.Ì. 79.000. 7. ™ˆÚfi˜ ÌÂ˙ÔÓ. 102 Ù.Ì. Û ÔÈÎfi. 590 Ù.Ì. (2000)+ÂÈϤÔÓ ‰fiÌËÛË, ı¤·, 290.000. 8. ™ˆÚfi˜ ÔÏ˘ÙÂÏ‹˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 3 ÂÈ¤‰ˆÓ Ôχ ÌÂÁ¿ÏË Û ÔÈÎfi. 600 Ù.Ì. 2Ô ÏÈÌ¿ÓÈ ¶ƒøΔ∏ ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·, 950.000. 9. ªÂÙfi¯È ‰ÈˆÚ. ·ÏÈfi 100 Ù.Ì. ÔÈÎÔ. 40.000 10. ºÈÏ. πˆ¿ÓÓÔ˘ ‰ÈÒÚ.) 90 Ù.Ì.+70 Ù.Ì.) ·ÏÈfi Û ÔÈÎfi. 125 Ù.Ì., 195.000. 11. ∞ÁÚÈ¿, ÙÚÈÒÚÔÊË ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ 96 Ù.Ì. ËÌÈ˘.+127 Ù.Ì. 1Ô˜+121 Ù.Ì., 2Ô˜, Û ÔÈÎfi. 500 Ù.Ì. ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· 595.000. 12. ¡. πˆÓ›· ÌÂ˙ÔÓ. 140 Ù.Ì. (¿‰ÂÈ· 1990)+ËÌÈ˘ÔÁ. 70 Ù.Ì. 180.000. 13. ™Ù·ÁÈ¿Ù˜ Ê·ÓÙ·ÛÙ. ‰ÈÒÚÔÊ 170 Ù.Ì./820 Ù.Ì. ÔÈÎÔ. ÂÎÏËÎÙÈ΋ ı¤· 465.000. 14. ∫·Ù˯ÒÚÈ 70 Ù.Ì. Û 350 Ù.Ì. ı¤·, 120.000. 15. ªÔ‡ÚÂÛÈ 200 Ù.Ì. Û 4 ÛÙÚ¤ÌÌ. 5 ÂÙÒÓ 295.000 ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞-∂¶∞°°/∫∂™ ™Δ∂°∂™ 1· ÷Ù˙Ë·ÚÁ‡ÚË 94 Ù.Ì.+·Ù¿ÚÈ 50 Ù.Ì. (ÂÓÔÈÎ. 700 ∂) 90.000 1‚. ƒÔ˙Ô‡ 40 Ù.Ì.+·Ù. 25 Ù.Ì. 39.000 Î’ 100 Ù.Ì.+50 Ù.Ì. ·Ù¿ÚÈ, 115.000 1. ƒÈ˙fiÌ˘ÏÔ˜ 250 Ù.Ì., ÁˆÓ., ÈÛÔÁ. 195.000. 2. πˆÏÎÔ‡ 28 Ù.Ì. ÈÛfiÁÂÈÔ 43.000. 3. ¡. πˆÓ›· Ì·Á·˙› 75 Ù.Ì. ÁˆÓ.+ (˘ÔÁ. 70 Ù.Ì. ÎÔ˘˙›Ó·)+‰ÈÎfi ÙÔ˘ Â˙Ô‰ÚfiÌÈÔ ÁÈ· ÙÚ·¤˙È·, ηÈÓ. 215.000. 4. ºÈÏ. ∂Ù·ÈÚ›·˜ ÈÛÔÁ. 67 Ù.Ì.+˘ÔÁ. 67 Ù.Ì. ηÈÓ., 110.000. 5. ∞. °·˙‹ 160 Ù.Ì. ËÌÈÛÔÁ. ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ Ï‹Úˆ˜ (ÂÓÔ›ÎÈÔ 450) 85.000. 6. ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË 52 Ù.Ì. ÁˆÓ. ηÈÓ. 148.000. 7. ƒ. ºÂÚ·›Ô˘ 180 Ù.Ì.+˘ÔÁ. 100 Ù.Ì.+·Ù·Ú. 80 Ù.Ì+¿ÚÎÈÓ (10ÂÙ›·˜) 360.000. 8. •ÂÓÒÓ·˜ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 9 ‰ˆÌ¿ÙÈ·, Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 340 Ù.Ì. (1998) 530.000. 9. ¶Â‰›ÔÓ ÕÚˆ˜ 420 Ù.Ì. Û ÔÈÎfi. 600 Ù.Ì. Î·È ÂÈϤÔÓ ‰ÔÌ‹˜, 510.000. 10. ∞Á. √ÓÔ‡ÊÚÈÔ˜ Ì·Á·˙› 130 Ù.Ì. Û ÔÈÎfi. 1.100 Ù.Ì. 330.000 ∂¶∂¡¢À™∂π™-∂À∫∞πƒπ∂™ 1· ÷Ù˙/ÚÁ˘ÚË 94 Ù.Ì. Ì ·Ù¿ÚÈ 190.000 1. ƒÈ˙fiÌ˘ÏÔ˜ ÛÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ ‰Ú. Ì·Á·˙› ÁˆÓ. Î·È Û›ÙÈ Â¿Óˆ, ÔÏÏ·ÏÒÓ ¯Ú‹ÛˆÓ, Ê·ÓÙ·ÛÙÈ΋ ÙÈÌ‹. 2. ∞¤Ú·˜ ˘¿Ú¯Ô˘Û·˜ ‰ÈÒÚÔÊ˘ ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹˜ (¿‰ÂÈ· 2006) 2Ô˜ 105 Ù.Ì., 3Ô˜ 75 Ù.Ì., 4Ô˜ 45 Ù.Ì., 195.000. ∂¡√π∫π∞∑√¡Δ∞π 1. ∞Á¯›·ÏÔ˜ ÎÂÓÙÚÈÎfiÙ·ÙÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· 160 Ù.Ì.+ËÌÈ˘. 80 Ù.Ì. (1.100∂). ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂π™ 1. ¶·È‰fiÙÔÔ˜ ÛÙÔ μfiÏÔ ÂÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·. 2. ∂Ù¿ ¶Ï·Ù·Ó›ˆÓ 61 Ù.Ì. 4Ô˜ Ì ¿ÚÎÈÓ 320 ∂. ¶§∏ƒ√º√ƒπ∂™-∂∫¢√™∏ ¢∞¡∂πø¡ (639)

e-mail: theoharg@otenet.gr

-----------------------------------∂Àƒø∫Δ∏ª∞ ∂§§∞™ ∞∫π¡∏Δ∞ √§√∫§∏ƒøª∂¡∂™ À¶∏ƒ∂™π∂™ •∂¡√ºø¡Δ√™ 1, μ√§√™ ΔËÏ. 6977 615627 6938 388894 24210 28944 www.euroktima.com

°∫∞ƒ™√¡π∂ƒ∂™ 1. ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 27 Ù.Ì., 2Ô˜, ·Ó·Î·ÈÓ. 29.500. 2. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 28 Ù.Ì., ηÈÓ., ı¤·, 89.000. 3. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜ 25 Ù.Ì., 1Ô˜, 35.000. ¢À∞ƒπ∞ 1. ª·‚›ÏË 50 Ù.Ì. (7 ÂÙÒÓ) ËÌÈÒÚ. 59.000. 2. μÏ·¯¿‚· 53 Ù.Ì., 1Ô˜, 70.000. 3. μÏ·¯¿‚· 52 Ù.Ì., 1Ô˜, ηÈÓ., 91.000. 4. μÏ·¯¿‚· 52 Ù.Ì., 2Ô˜, ηÈÓ., 96.000. 3. °·ÏÏ›·˜ 55 Ù.Ì., 4Ô˜, 8 ÂÙÒÓ, 125.000. Δƒπ∞ƒπ∞ 1. ∞. °·˙‹ 103 Ù.Ì., 3Ô˜, 130.000. 2. ∞Á¯›·ÏÔ˜ 90 Ù.Ì. + 50% ÔÈÎfiÂ‰Ô + ·¤Ú·˜, ·Ó·Î·ÈÓ. 108.000 3. ¶ÂÚÚ·È‚Ô‡ 80 Ù.Ì., 3Ô˜, 79.000. 4. Δ·ÍÈ·Ú¯ÒÓ 88 Ù.Ì. 1Ô˜ (4 ÂÙÒÓ) 109.000. 5. ∑¿¯Ô˘ 92 Ù.Ì. 4Ô˜ ÎÔÌϤ 141.000. 6. °. ∫·ÚÙ¿ÏË 80 Ù.Ì., 1Ô˜, ηÈÓ., 125.000. 7. £Ú¿Î˘ 74 Ù.Ì., 5Ô˜ (4 ÂÙÒÓ) 105.000. 8. ∞¯ÈÏ/ÏÔ˘ Û ÙÚÈÒÚÔÊÔ, 1Ô˜, 95 Ù.Ì., 83.000, 2Ô˜, 75 Ù.Ì., 72.000. 9. ∞ÁÚÈ¿ 96 Ù.Ì., 1Ô˜, ηÈÓ., Ù˙¿ÎÈ, Ì % ÔÈÎÔ¤‰Ô˘ ËÌÈ˘. 95.000. 10. ∫Ú›ÙÛÎË 1Ô˜, ‰ÈˆÚ., 75 Ù.Ì., 70.000. 11. ¡. πˆÓ›· 92 Ù.Ì., 3Ô˜, ηÈÓ., ÎÔÌϤ, 140.000. Δ∂™™∞ƒπ∞-¶∂¡Δ∞ƒπ∞ 1.∫·ÛÛ·‚¤ÙË 108 Ù.Ì. 1Ô˜, 139.000 2. ∞. °·˙‹ 146 Ù.Ì., 5Ô˜, 148.000. 3. ∞. °·˙‹ 97 Ù.Ì., 5Ô˜, ·Ó·ÙÔÏ., ÔÏ˘ÙÂÏ., ¿ÚÎÈÓ, Ù˙¿ÎÈ, ·Ôı., ηÈÓ., 185.000. 4. ∫. ¶·Ï·Ì¿ ÌÂ˙ÔÓ. 170 Ù.Ì., ÔÚÔÊÔ‰. Û 3ÒÚÔÊË ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹, 150.000. 5. ∞ı. ¢È¿ÎÔ˘ 129 Ù.Ì. (1991) 1Ô˜, 153.000. 6. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· 121 Ù.Ì. 1Ô˜ ·Ó·Î. 130.000. 7. °. ∫·ÚÙ¿ÏË 101 Ù.Ì., 4Ô˜, ηÈÓ., ÎÔÌϤ, 170.000 Î·È ·ÓÙ·ÏÏ·Á‹ Ì ÔÈÎfi‰Ô. 8. ƒÈ˙fiÌ˘ÏÔ˜ 115 ÙÌ., 1Ô˜, ËÌÈÙÂÏ. 78.000. √π∫√¶∂¢∞ 1·. ∞Á. ¶·Ú·Û΢‹ 365 Ù.Ì. ‰È·Ì. 145.000, 730 Ù.Ì. ‰È·Ì. 285.000 ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ı¤·. 1. π. ∫·ÚÙ¿ÏË 100 Ù.Ì. ÁˆÓ. (™.¢. 2,1) 56.000. 2. ™ˆÚfi˜ 585 Ù.Ì. ˘¤ÚÔ¯Ë ı¤· 135.000. 3. ∞Ï˘Î¤˜ (Ï·˙) 205 Ù.Ì., 90.000, 85 Ù.Ì. (¯Ù›˙ÂÈ 105 Ù.Ì.) 45.000, 307 Ù.Ì. 105.000 (¡ÙÔÌ¿Ù·) 160 Ù.Ì., ÁˆÓ., 105.000, 160 Ù.Ì., 90.000, 175 Ù.Ì. 85.000, 170 Ù.Ì. 85.000 (°¿ÙÔ˜) 366 Ù.Ì. ÁˆÓ., 107.000. 4. πˆÏÎÔ‡ 740 Ù.Ì. ‰È·Ì. (ÎÙ›˙ÂÈ 400 Ù.Ì. ÈÛÔÁ.+400 Ù.Ì. ˘ÔÁ.+200 Ù.Ì. ·Ù¿ÚÈ) 480.000. 5. ÕÁ. ∞Ó¿ÚÁ˘ÚÔÈ 218 Ù.Ì. ÁˆÓ. 135.000. 6. πˆÏÎÔ‡ 117 Ù.Ì., (ÎÙ›˙ÂÈ 160 Ù.Ì.) 85.000. 7. πˆÏÎÔ‡ 235 Ù.Ì. (ÎÙ›˙ÂÈ 320 Ù.Ì.) 190.000. 8. ¡. πˆÓ›· 180 Ù.Ì. ÁˆÓ. (2,4) 99.000. 9. ¡. πˆÓ›· 370 Ù.Ì. (™.¢. 2,4) 275.000. 10. ¡. πˆÓ›· 230 Ù.Ì. (2,4) 80.000. 11. πˆÏÎÔ‡ 1.120 Ù.Ì. (2,4) 3.250.000. 12. ∫·Ú·Á¿Ù˜ 740 Ù.Ì. (‰ÈÛ. ÁˆÓ.) Ê·ÓÙ·ÛÙ. 505.000, 370 Ù.Ì., ÁˆÓ. ı¤·, 255.000, 1.450 ÙÂÙÚ¿ÁˆÓÔ, ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ı¤· 1.020.000, 528 Ù.Ì., 339.000. 13. ª¿Ú·ıÔ˜ (‰ÈÂıÓ‹˜) 8 ÛÙÚ., 50Ì. Ê¿ÙÛ·, 190.000. 14. ∞Á¯›·ÏÔ˜ 220 Ù.Ì. )0,80) 39.000. 15. ∞Ï˘Î¤˜ (¶Ú. ∏Ï›·˜) 430 Ù.Ì. 80.000. 16. •˘Ófi‚Ú˘ÛË (¶ÔÙÈÛÙÈο) ‰È¿ÊÔÚ· ·ÁÚÔÙ/¯È·. 17. ∞˚‚·ÏÈÒÙÈη 330 Ù.Ì. 98.000

∂À∫∞πƒπ∂™ 1. ∫ÂÓÙÚÈÎfi ‰˘¿ÚÈ 56 Ù.Ì. 4Ô˜ 58.000∂ 2. ∞Ì·ÏÈ¿ÔÏË 15 ÛÙÚ. ¿Óˆ ÛÙÔ Î‡Ì·, 170.000∂. 3.. ∫.. ∫·ÚÙ¿ÏË Î·ÈÓ., ÙÚÈ¿ÚÈ 76 Ù.Ì., 2Ô˜, Ì ÎÏÂÈÛÙfi ¿ÚÎÈÓ, 110.000∂. 4. ¡. πˆÓ›· 2¿ÚÈ 49 Ù.Ì., 4Ô˜, 73.000∂. 5. ∞Á. ™Ù¤Ê·ÓÔ˜ 600 Ù.Ì., 85.000∂. ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ ∫∂¡Δƒ√ 1. 94 Ù.Ì., 2 ˘/‰ Ì ÔÏÏ¿ extra, ¿ÚÎÈÓ, 3Ô˜, 172.000∂. 2. 80 Ù.Ì. 2 ˘/‰ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 121.000∂. 3. 103 Ù.Ì., 2 À/¢, Ï‹Úˆ˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ, 3Ô˜ ÔÚ., ·Ó·ÙÔÏÈÎfi, ı¤·, ‚ÂÚ¿ÓÙ˜, 133.000∂. ¡∂∞ ∂Δ√πª∞ ¢π∞ª/Δ∞ 1. ™ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ∞Ó·‡ÚÔ˘ ÁηÚÛÔÓ. 2¿ÚÈ·, 3¿ÚÈ·, 4¿ÚÈ·, Ì ˘¤ÚÔ¯Ë ı¤·. 2. ¶ÏËÛ›ÔÓ ƒ. ºÂÚ·›Ô˘ 2¿ÚÈ, 50 Ù.Ì., 3¿ÚÈ, 85 Ù.Ì., 4¿ÚÈ, 130 Ù.Ì. 3. ºÈÏ·Ú¤ÙÔ˘ 105 Ù.Ì., ÙÚÈ¿ÚÈ, Ì ˘¤ÚÔ¯Ë ı¤· ¶‹ÏÈÔ, 2 À/¢, ¿ÚÎÈÓ, ·Ôı‹ÎË. μ√§√™ ∫∂¡Δƒ√ ¶ø§√À¡Δ∞π ¡∂∞ ¢π∞ª/Δ∞ 1. °Î·ÚÛÔÓȤÚ˜. 2. 2¿ÚÈ 47 Ù.Ì., 50 Ù.Ì., 60 Ù.Ì. 3. 3¿ÚÈ· 76 Ù.Ì., 80 Ù.Ì., 90 Ù.Ì. 4. 4¿ÚÈ·, 95 Ù.Ì., 100 Ù.Ì., 120 Ù.Ì. 5. °Î·ÚÛÔÓȤÚ˜ 28, 30, 38 Ù.Ì. √π∫√¶∂¢∞ 1. μfiÏÔ˜ ÎÂÓÙÚÈÎfi 1.290 Ù.Ì. Ì ™.¢. 2,4 1.000∂/Ù.Ì. ÎÙ›˙ÂÈ 3.000 Ù.Ì. 2. ¡.. πˆÓ›· 275 Ù.Ì., Ì 2,4 ™.¢., 190.000∂. 3. ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ 587 Ù.Ì. ÔÈÎ. ·Ó·ÙÔÏÈÎfi, Ì ¿‰ÂÈ· ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹˜, 155.000∂. 4. ∞ÁÚÈ¿ 500 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ Î·È 8 ÛÙÚ. ¿Óˆ Û ‰ÚfiÌÔ. ∞›ÛÙ¢ÙË ı¤· 20.000∂/ÛÙÚ. 5. ¶·Á·ÛËÙÈÎfi˜ 170 Ù.Ì. 25.000∂/ ÛÙÚ. ·ÓÔÚ·ÌÈÎfi ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. 6. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 1.100 Ù.Ì. & 1.500 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡. ªÂ ı¤· & 5 ÛÙÚ. ¿Óˆ ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ, Ì ˘¤ÚÔ¯Ë ı¤·. 7. ∫·Ú·Á¿Ù˜ 368 ÙÌ., 450 Ù.Ì. 700 Ù.Ì. 8. ΔÛ·Áηڿ‰· 22 ÛÙÚÂÌ. ˘¤ÚÔ¯Ë ı¤· ¿Óˆ ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ, ÙÈÌ‹ 195.000∂. 9. ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ· 500 Ù.Ì. ı¤· ı·˘Ì¿ÛÈ·. 10. ªËÏȤ˜ 13 ÛÙÚ. Ì ı¤· Î·È 5 ÔÈÎ. ÛÙ· 1.000 Ù.Ì. Ì ˘¤ÚÔ¯Ë ı¤·. 11. ªËϛӷ 500 Ù.Ì. ‰›Ï· ÛÙÔ Î‡Ì· 110.000∂ & 5 ÛÙÚ. 250.000∂. 12. ªԇʷ 7 ÛÙÚ. ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ 250.000/ÛÙÚ., ¿Óˆ ÛÙÔ Î‡Ì·. 13. ∫ÚÈı·ÚÈ¿ 250 Ù.Ì., 330 Ù.Ì., 1.000 Ù.Ì., 2.000 Ù.Ì., Ì ˘¤ÚÔ¯Ë ı¤· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ¿ÚÙÈ·, ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌ· 200∂/Ù.Ì. 14. §ÂÊfiηÛÙÚÔ 2,3 ÛÙÚÂÌ. ¿Óˆ ÛÙÔ Î‡Ì·, 155.000∂. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™-∂•√Ãπ∫∞ 1. ÕÁÈÔ˜ μ·Û›ÏÂÈÔ˜ 100 Ù.Ì., Û 140 ÔÈÎ. Ì ·˘Ï‹ ·Ó·ÙÔÏÈ΋, 135.000 ∂. 2. ¶ÂÚÈÔ¯‹ °. ¢‹ÌÔ˘-∑¿¯Ô˘ 170 Ù.Ì. Û 200 ÔÈÎ., 185.000∂. 3. ¶ÏËÛ›ÔÓ ∂ıÓ. ∞ÓÙÈÛÙ. 71 Ù.Ì. 90.000∂. 4. °·˙‹ 120 Ù.Ì., 165.000∂. 5. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· 180 Ù.Ì., 3 ˘/‰, 3 w.c., Û 140 Ù.Ì. ÔÈÎ. 225.000∂ Ó¤·. 6. ÕÏÏË ªÂÚ¿ 148 Ù.Ì., Û 250 Ù.Ì. ÔÈÎ. ηÈ-

-----------------------------------°∂øƒ°π√™ ∞¡Δ. £∂√Ã∞ƒ∏™ ∂¶∂¡¢ÀΔπ∫√™ ™Àªμ√À§√™ ∞∫π¡∏Δø¡

°∞§§π∞™ 10 1Ô˜ √ƒ√º√™ Δ∏§. & FAX 2421023742 ∫π¡. 6977/639025

ÓÔ‡ÚÁÈ· ı¤· 320.000∂. 7. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ Ӥ˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜ Ì 2 ‹ 3 ˘/‰, ˘¤ÚÔ¯Ë ı¤·, ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ ÙÈÌ‹. 8. ∞ÁÚÈ¿ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ·Ó·ÙÔÏÈ΋ 135 Ù.Ì. 205.000∂. 9. ∫. °·Ù˙¤· ÌÂ˙ÔÓ. 95 Ù.Ì., ı¤· ı¿Ï·ÛÛ· Ó¤· 195.000∂ ÂÙÔÈÌÔ·Ú¿‰ÔÙË. 10. ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿ ÌÂ˙ÔÓ. 70 Ù.Ì., 85 Ù.Ì., 105 Ù.Ì. ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· ‚ÈÔÏ. ηı·Ú. 11. ªËÏȤ˜ Ӥ˜ ÌÂ˙ÔÓ. Ì ı¤· ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ ÙÈÌ‹ ÔÈfiÙËÙ· ηٷÛ΢‹˜. 12. ªÔ˘ÚÙÈ¿˜ ¶ËÏ›Ô˘ 80 Ù.Ì., Û 900 Ù.Ì. ÔÈÎ. ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ΔÈÌ‹ ¢ηÈÚ›·˜. 13. ∫·Ú·Á¿Ù˜ ·Ó·ÙÔÏÈ΋ 147 Ù.Ì.+104 Ù.Ì., Û˘ÓÔÏÈο 250 Ù.Ì., Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 190 Ì ·˘Ï‹, ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙË, ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ ÔÈfiÙËÙ· ηٷÛ΢‹˜. ∂¡√π∫π∞™∂π™ 1. ∞Ï˘Î¤˜ ηٿÛÙËÌ· 145 Ù.Ì.+87 Ù.Ì., ·˘Ï‹ ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. 2. Δ·‚¤ÚÓ· Ï‹Úˆ˜ ÂÍÔÏÈṲ̂ÓË ¿Óˆ ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ, ·Ó·ÙÔÏÈÎfi ¶‹ÏÈÔ, ¤ÙÔÈÌË ÁÈ· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· 800∂ ÙÔ Ì‹Ó·. 3. ΔÂÛÛ¿ÚÈ 120 Ù.Ì. ·Ó·ÙÔÏÈÎfi 450∂. (641)

-----------------------------------∫Δ∏ª∞Δπ∫∏ ª¶ƒ∞¡√™ ∞¶√ 1925

™∫∂¡¢∂ƒ∞¡∏ 15 Δ∏§. 24210/22351 ∫π¡. 6974/764446 ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ 1. ÕÓ·˘ÚÔ˜ 114 Ù.Ì. 3Ô˜ fiÚ. 2. ƒ. ºÂÚ·›Ô˘ 80 Ù.Ì. Ì ¿ÚÎÈÓ 1Ô˜. 3. ¶ÂÚÈÔ¯‹ ∞Ó·‡ÚÔ˘ 102 Ù.Ì., 210.000 ∂. 4. ∫ÂÓÙÚÈÎfi 3¿ÚÈ, 25ÂÙ›·˜, 80.000 ∂. 5. ¡. πˆÓ›· 80 Ù.Ì. 4Ô˘ ÔÚ. 6. ¢˘¿ÚÈ 55 Ù.Ì. (2 ÂÙÒÓ.). 7. ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 110 Ù.Ì., 1Ô˜ ÔÚ. 8. ∞Á. ∫ˆÓ/ÓÔ˜ 100 Ù.Ì. 5Ô˘ ÔÚ. 9. ¶·Ú·ÏÈ·Îfi 110 Ù.Ì. 1Ô˘ ÔÚ. 10. ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 110 Ù.Ì. (¢ηÈÚ›·). 11. √ÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· 145 Ù.Ì. 2Ô˜ ÔÚ. 12. ¢È·Ì/ÛÌ· 100 Ù.Ì. 3Ô˘ ÔÚ. ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ. 13. °Î·ÚÛÔÓȤڷ 30 Ù.Ì., 5 ÂÙÒÓ. 14. ª·Ï¿ÎÈ 2¿ÚÈ ˘ÂÚ ÏÔ˘Í, ı¤·. √π∫π∂™ 1. ∞Ï˘Î¤˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 153 Ù.Ì. 2. ÃÈÏÈ·‰Ô‡ 90 Ù.Ì., Û ÔÈÎ. 160 Ù.Ì. 3. ∫·Ù˯ÒÚÈ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜ ˘fi ηٷÛÎ. 4. ∫‡ÚÔ˘ 60 Ù.Ì. 70.000 ¢ÚÒ. 5. ∫ÚÈı·ÚÈ¿ 112 Ù.Ì., ÌÂ˙ÔÓ¤Ù·, ÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ηٷÛ΢‹˜. 6. ¶·Á·Û·› 160 Ù.Ì., ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· ÁˆÓȷ΋. 7. ¶ÔÏ˘ÙÂÏ‹˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· (™Ô˘ÙÚ·Ï›). 8. ∫·ÏÏÈı¤· ‰ÈÒÚÔÊÔ 150 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 150 Ù.Ì. 9. ∞Ï˘Î¤˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜ ÚfiÛÔ„Ë ı¿Ï·ÛÛ·. 10. ∫ˆÓ/ÓÙ¿ ‰ÈÒÚÔÊÔ Û ÔÈÎÔ. 235 Ù.Ì. 11. ΔÚÈÒÚÔÊÔ ·Î›ÓËÙÔ 80+80+45 Ù.Ì. 12. ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜ 68 Ù.Ì. Û ÔÈÎ. 190 Ù.Ì. 13. §. μ‡ÚˆÓÔ˜ 58 Ù.Ì. Û ÔÈÎ. 87 Ù.Ì. 14. ¡. πˆÓ›· 1Ô˜ ÔÚ. ‰ÈfiÚˆÊ. 60 Ù.Ì. 15. ∞ÁÚÈ¿, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜ Ì ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·. 16. μ·ÛÛ¿ÓË, ÔÈΛ· 70 Ù.Ì. Û ÔÈÎ. 100 Ù.Ì. √π∫√¶∂¢∞ 1. º. πˆ¿ÓÓÔ˘ 171 Ù.Ì. 2. ∞Ï˘Î¤˜ 300 Ù.Ì., 250 Ù.Ì. 3. ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜ 1.280 Ù.Ì. (ÂÓÙfi˜). 4. 5 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù· ÚfiÛÔ„Ë ı¿Ï·ÛÛ· ÛÙÔ μ¤ÓÂÙÔ (¢ηÈÚ›·). 5. ∞Á. ΔÚÈ¿‰· °·Ù˙¤·˜ 2.200 Ù.Ì. Û 135.000. 6. ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ 4 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù·. 7. ÕÁÈÔÈ ∞Ó¿ÚÁ˘ÚÔÈ 3.000 Ù.Ì. 8. ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ 2.500 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡. 9. ™ÎfiÂÏÔ˜ (ÏËÛ›ÔÓ ÏÈ̤ӷ) 1.000 Ù.Ì.10 10. ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ 1.750 Ù.Ì. 11. π. ∫·ÚÙ¿ÏË 98 Ù.Ì., 50.000∂. 12. ∞Á. ∞Ó¿ÚÁ˘ÚÔÈ 204 Ù.Ì. 13. ¢ÈÌËÓ›Ô˘ 800 Ù.Ì. 14. ™ˆÚÚfi˜ 600 Ù.Ì. μ’ ÏÈÌ¿ÓÈ. 15. ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜ 2.800 Ù.Ì. ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ 1. §·Ú›Û˘ (ÔÈÎfi‰Ô+ÎÙ›ÛÌ·) 1.000 Ù.Ì. 2. ∫¤ÓÙÚÔ 35 Ù.Ì. 3. ∫¤ÓÙÚÔ, ÁˆÓÈ·Îfi, 40 Ù.Ì. 4. •ÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô ÛÙËÓ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 4 ÂηÙ. ¢ÚÒ. 5. π·ÙÚ›· (ÎÂÓÙÚÈο) 48+42 Ù.Ì. 6. ∞ÓÙˆÓÔÔ‡ÏÔ˘ 40 Ù.Ì.+·Ù¿ÚÈ. 7. •ÂÓÒÓ·˜- ™ÎÈ¿ıÔ˜. ∂∫Δ∞™∂π™ 1. 9.500 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù·. 2. ™ÎfiÂÏÔ˜ 600 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù· ÚfiÛÔ„Ë 8km ı¿Ï·ÛÛ·. (640)

-----------------------------------ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ ¶∞¡π√¶√À§√™ ∞¶√™Δ√§√™ ™Àªμ√À§√™ ∞°√ƒ∞™ ∫∞π ¶ø§∏™∏™ ™ˆÎÚ¿ÙÔ˘˜ 29 - ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË ΔËÏ. 2421035335/31231 Fax: 2421031232 ∫ÈÓ.: 6932221749 e-mail: info@paniopoulos.gr www.paniopoulos.gr °∫∞ƒ™√¡π∂ƒ∂™ 1. ™Ù·‰›Ô˘ 30 Ù.Ì. 65.000 ∂ ∞2 2. ¶·ÏÈ¿ μfiÏÔ˘ 32 Ù.Ì. 45.000 ∂ ∞6 ¢À∞ƒπ∞ 1. ™Ù·‰›Ô˘ 50 Ù.Ì. 100.000 ∂ μ1 2. ∑ÔÚÌ¿ 58 Ù.Ì. 95.000 ∂ μ5 3. ƒ. ºÂÚ·›Ô˘ 47 Ù.Ì. 80.000 ∂ μ7 4. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· ÚÂÙÈÚ¤ 70 Ù.Ì. 85.000∂ μ10 5. ∫·ÚÙ¿ÏË 49 Ù.Ì. 63.000 ∂ μ11 6. μÏ·¯¿‚· 52 Ù.Ì. 95.000 ∂ μ12 7. μÏ·¯¿‚· 54 Ù.Ì. 98.000 ∂ μ13 Δƒπ∞ƒπ∞ 1. ™Ù·‰›Ô˘ 72 Ù.Ì. 130.000 ∂ °4 2. ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 98 Ù.Ì. 130.000 °5 3. ∫·ÚÙ¿ÏË 76 Ù.Ì. 110.000 ∂ °7 4. ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 88 Ù.Ì. 100.000 ∂ °9 5. ÕÓ·˘ÚÔ˜ 78 Ù.Ì. 210.000 ∂ °11 6. ÕÓ·˘ÚÔ˜ 78 Ù.Ì. 210.000 ∂ °14 7. ¶·Á·ÛÒÓ 90 Ù.Ì. 160.000 ∂ °15 8. ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜ 93 Ù.Ì. Ì ¿ÚÎÈÓ Î·È ·Ôı‹ÎË 180.000 ∂ °20 Δ∂™™∞ƒπ∞ - ¶∂¡Δ∞ƒπ∞ 1. ∫·Ú·˚ÛοÎË 170 Ù.Ì. 220.000 ∂ ¢2 2. ¡ÈÎÔÙÛ¿Ú· 116 Ù.Ì. 140.000 ∂ ¢3 3. ∫·ÙÛ·ÓÙÒÓË 135 Ù.Ì. 190.000 ∂ ¢6 4. ÕÓ·˘ÚÔ˜ 120 Ù.Ì. 310.000 ∂ ¢7 5. ª·ÁÓ‹ÙˆÓ 104 Ù.Ì. 185.000 ∂ ¢11 6. ÃÈÏÈ·‰Ô‡ ∞Á. °ÂÚ¿ÛÈÌÔ˜ 122 Ù.Ì. 120.000 ∂ ¢14 ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™ 1. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· ÌÂ˙ÔÓ. 150 Ù.Ì. 220.000 ∂ ∑1 2. ¶ÚÔÊ. ∏Ï›·˜ ·Ï·Èfi ·Ú¯ÔÓÙÈÎfi 125+125 Ù.Ì. Û ÔÈÎfi. 511 Ù.Ì. 200.000 ∂ ∑2 3. ¡. πˆÓ›· 85 Ù.Ì. Û ÔÈÎfi. 120 Ù.Ì.

120.000 ∂ ∑3 4. ∫ÚÈı·ÚÈ¿ 180 Ù.Ì. Û 245 Ù.Ì. 200.000 ∂ ∑6 5. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 114 Ù.Ì. 200.000 ∂ ∑11 6. ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜ 180 Ù.Ì. 300.000 ∂ ∑14 7. ∞ÁÚÈ¿ 160 Ù.Ì. 700.000 ∂ ∑15 8. ∞Ó‹ÏÈÔ 130 Ù.Ì. 80.000 ∂ ∑21 9. §·‡ÎÔ˜ ¶ËÏ›Ô˘ 200 Ù.Ì. 140.000 ∂ ∑23 10. ∞ӷηÛÈ¿ 474 Ù.Ì. 650.000 ∂ ∑24 11. ∞ÁÚÈ¿ 160 Ù.Ì. 400.000 ∂ ∑25 12. ª¿Ú·ıÔ˜ 136 Ù.Ì. 90.000 ∂ ∑26 13. ¶·¿ ¡ÂÚfi ∞Á. πˆ¿ÓÓ˘ 63 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 240 Ù.Ì. 250.000 ∂ ∑32 14. ∫ÚÈı·ÚÈ¿ 134 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 115 Ù.Ì. 250.000 ∂ ∑34 15. ¢Ú¿ÎÂÈ· ¶ËÏ›Ô˘ 340 Ù.Ì. ·Ú·‰ÔÛÈ·Îfi ·Ú¯ÔÓÙÈÎfi 500.000 ∂ ∑35 16. ¡ÂÔ¯ÒÚÈ ¶ËÏ›Ô˘ ·Ú·‰ÔÛȷ΋ ÔÈΛ· 102 Ù.Ì. 120.000 ∂ ∑37 17. ÃÈÏÈ·‰Ô‡ ¿Óˆ ·fi ª·ÎÚ˘ÁÈ¿ÓÓË ÔÈΛ· 75 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 205 Ù.Ì. 120.000 ∂ ∑38 18. πˆÏÎÔ‡ ¿Óˆ ·fi °. ¢‹ÌÔ˘ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· ‰Â‡ÙÂÚÔ˘ Î·È ÙÚ›ÙÔ˘ ÔÚfiÊÔ˘ 185 Ù.Ì. 280.000 ∂ ∑40 ηٿÏÏËÏË ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ¯Ú‹ÛË (ÊÚÔÓÙÈÛÙ‹ÚÈÔ). 19. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 176 Ù.Ì. ‰ÈÒÚÔÊË Ì ı¤· ÙÔ μfiÏÔ 250.000 ∂ ∑41 20. Αχιλλοπούλου 82,5 τ.μ. σε οικόπεδο 108,52 τ.μ. 120.000 Ε Ζ42 21. ¶·Ï·È¿ μfiÏÔ˘ ÚÒÙÔ˜ fiÚÔÊÔ˜ ‰ÈˆÚfiÊÔ˘ ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹˜ 126 Ù.Ì. Î·È ÈÛfiÁÂÈÔ˜ ¯ÒÚÔ˜ 50 Ù.Ì. 240.000 ∂ ∑43. 22. °ÏÒÛÛ· ™ÎÔ¤ÏÔ˘ ‰‡Ô ‰ÈÒÚÔʘ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜ Ì ˘fiÁÂÈÔ Î·È ÈÛ›Ó˜ 150 Ù.Ì. Ë Ì›· Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 4.100 Ù.Ì. ™À¡. 650.000 ∂ ∑44. √π∫√¶∂¢∞ 1. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 720 Ù.Ì. 73.000 ∂ ∏2 2. ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ 500 Ù.Ì. 100.000 ∂ ∏7 3. ∞Ï˘Î¤˜ 600 Ù.Ì. 250.000 ∏8 4. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 6.500 Ù.Ì. 45.000 ∂ ∏11 5. ÕÊËÛÔ˜ 1.605,7 Ù.Ì. 320.000 ∂ ∏12 6. ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 170 Ù.Ì. Ì ÔÈΛ· 270.000 ∂ ∏13 7. ∞ÁÚÈ¿ 750 Ù.Ì. 280.000 ∂ ∏14 8. ∞ÏËÁ·ÚȤ˜ 4.028 Ù.Ì. 250.000 ∏17 9. §·‡ÎÔ˜ 2.000 Ù.Ì. 35.000 ∂ ∏29 10. º˘ÙfiÎÔ 437 Ù.Ì. 50.000 ∂ ∏37 11. ∞Ï˘Î¤˜ 341 Ù.Ì. 95.000 ∂ ∏38 12. ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi˜ 390 Ù.Ì. 300.000 ∂ ∏39 13. ÕÓˆ μfiÏÔ˜ 146 Ù.Ì. 90.000 ∂ ∏40 14. ΔÛ·Áηڿ‰· 4.131 Ù.Ì. 360.000 ∂ ∏41 15. ¡. πˆÓ›· 730 Ù.Ì. 210.000 ∂ ∏42 16. ¶ÚÔÊ‹Ù˘ ∏Ï›·˜ ∞Ï˘ÎÒÓ 4.000 Ù.Ì. 160.000 ∂ ∏46 17. ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ Ì ı¤· ÙÔ μfiÏÔ 5.884 Ù.Ì. 180.000 ∂ ∏48 18. ∞Ï˘Î¤˜, ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ™√À´¶∞™ 315 Ù.Ì. 150.000 ∂ ∏52 19. Δ¤ÚÌ· ∫‡ÚÔ˘ 521 Ù.Ì. 350.000 ∂ ∏53 20. ª·ÁÓ‹ÙˆÓ 171 Ù.Ì. 210.000 ∂ ∏56 21. Αγριά 723,62 τ.μ. κατάλληλο για ξενοδοχείο 600.000 Ε Η58 22. Αγριά εκτός σχεδίου 4.000 τ.μ. 250.000 Ε Η59 ∞°ƒ√Δ∂ª∞Ãπ∞ 1. ∫¿Ùˆ ∫·Ù˯ÒÚÈ 6.292 Ù.Ì. 45.000 ∂ Δ6 2. ªËϛӷ 4.018 Ù.Ì. 220.000 ∂ Δ7 3. ¶ÂÚÈÔ¯‹ ∞Ê‹ÛÔ˘ 6.491 Ù.Ì. 40.000 ∂ Δ8 4. ÃfiÚÙÔ ¶ËÏ›Ô˘ Ì ı¤· ‰›Ï· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· 522 Ù.Ì. 180.000 ∂ Δ11 5. ∞Á. ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ ¶ËÏ›Ô˘ 4.500 Ù.Ì. 50.000 ∂ Δ12 6. ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi˜ ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· 5.700 Ù.Ì. 300.000 ∂ Δ13 ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ 1. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ 43 Ù.Ì. 35.000 ∂ £2 2. ¢. °ÂˆÚÁÈ¿‰Ô˘ 50 Ù.Ì. Ì ¿ÚÎÈÓ 150.000 ∂ £3 3. §·Ú›Û˘ ÙÚÈÒÊ. 170 Ù.Ì. 300.000 ∂ £6 4. ¢ÔÓ ¢·ÏÂ˙›Ô˘ 133 Ù.Ì. Ì ·Ù¿ÚÈ 70 Ù.Ì. 350.000 ∂ £10 5. °. ¢‹ÌÔ˘ 94,2 Ù.Ì. Î·È ˘fiÁÂÈÔ 50 Ù.Ì. 180.000 ∂ £25 °ƒ∞º∂π∞ 1. ∞ÓÙˆÓÔÔ‡ÏÔ˘ 52 Ù.Ì. 70.000 ∂ π1 ∂¡√π∫π∞∑√¡Δ∞π ¢È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· - ∫·Ù·ÛÙ‹Ì·Ù· - °Ú·Ê›· √§∞ Δ∞ ∞∫π¡∏Δ∞ ™∂ ∞¶√∫§∂π™Δπ∫∏ ¢π∞£∂ ™∏ (642)

-----------------------------------KTHMATπ∫∂™ ™À¡∞§§∞°∂™ ¶∞´¶∞∏ ∑ø°ƒ∞ºπ∞ §ÒÚË 1 & π¿ÛÔÓÔ˜ (4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜) Δ.∫. 38221, μ√§√™ Δ∏§. 24210-25846, FAX 24210-20267 ¶ø§√À¡Δ∞π ∞. √π∫√¶∂¢∞ 1. √ÈÎfiÂ‰Ô 211 Ù.Ì. ÛÙËÓ ¶ÈÓ‰¿ÚÔ˘ - ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ˘. 2. √ÈÎfiÂ‰Ô ÛÙËÓ ∞ӷηÛÈ¿ 632 Ù.Ì., Ì ·Ï·È¿ ¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ·. μ. √π∫√¶∂¢∞ ™Δ√ ¶∏§π√ 1. √ÈÎfiÂ‰Ô 500 Ù.Ì. ÛÙËÓ ∫Ô˘ÎÔ˘Ú¿‚·. 2. √ÈÎfiÂ‰Ô 1.000 Ù.Ì. Ì ı¤· ÛÙËÓ ∫Ô˘ÎÔ˘Ú¿‚·. 3. √ÈÎfiÂ‰Ô 4.028 Ù.Ì. ÛÙË ı¤ÛË ∞ÏËÁ·ÚȤ˜ (¿Óˆ ·fi ÙÔÓ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi ÕÏÏ˘ ªÂÚÈ¿˜). °. ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ 1. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 117 Ù.Ì., 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ Ì ·Ôı‹ÎË Î·È Áηڿ˙ 5ÂÙ›·˜ ∫Ô˘ÓÙÔ˘ÚÈÒÙÔ˘™ÔψÌÔ‡. 2. °Î·ÚÛÔÓȤڷ 27 Ù.Ì., ÷Ù˙Ë·ÚÁ‡ÚË 51, ÙÈÌ‹ 25.000 ∂. 3. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 117 Ù.Ì., ÛÙË μÏ·¯¿‚· - ª·ÁÓ‹ÙˆÓ 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜. 4. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 100 Ù.Ì. ÛÙË μÏ·¯¿‚· - ª·ÁÓ‹ÙˆÓ 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜. ¢. ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ 1. πÛfiÁÂÈÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· 120 Ù.Ì., ÛÙË ¡Â¿ÔÏË. 2. √ÈÎfiÂ‰Ô 158 Ù.Ì., Ì ̷Á·˙› 77 Ù.Ì., ÛÙË ¡. πˆÓ›· (∂ÏÏËÛfiÓÙÔ˘). ∂. ∞°ƒ√Δ∂ª∞Ãπ∞ 1. √ÈÎfiÂ‰Ô 12 ÛÙÚÂÌ. ∞Á. ¶·Ú·Û΢‹. 2. √ÈÎfiÂ‰Ô 485 Ù.Ì., ÛÙ· ∫‹È·. 3. ¢Ú¿ÎÂÈ· 4 ÛÙÚÂÌ. 4. ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 8 ÛÙÚÂÌ., Ì ÂÏȤ˜ ÛÙÔÓ •ËÚfiηÌÔ. 5. ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 14 ÛÙÚ¤Ì. ÛÙË ªÂÏÈ¿ Ê¿ÙÛ· ÛÙÔÓ ·Ï·Èfi ‰ÚfiÌÔ μfiÏÔ˘ - §¿ÚÈÛ·˜ 83 Ì. ∑. ¶∏§π√ - ¶∞ƒ∞£∞§∞™™π∞ 1.√ÈÎfiÂ‰Ô ÛÙ· ¶Ï·Ù·Ó›‰È· 2 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù· ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ 50 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. 2. √ÈÎfiÂ‰Ô 1.055 Ù.Ì. ÛÙÔ ∫·Ù˯ÒÚÈ. 3. √ÈÎfiÂ‰Ô ÛÙ· ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿ (∑ÂÚ‚fi¯È·) 406 Ù.Ì. ÎÙ›˙ÂÈ 128 Ù.Ì. ∏. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™ 1. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· ÛÙÔÓ ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ˘ Ì ÔÈÎfi‰Ô. 2. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· ÙÚÈÒÚÔÊË 260 Ù.Ì. ÛÙË ¢ËÌ¿Ú¯Ô˘ °ÂˆÚÁÈ¿‰Ô˘. 3. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· ‰ÈÒÚÔÊË ÂÚÈÔ¯‹ ∂Ù¿ ¶Ï·Ù¿ÓÈ·. 4. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 110 Ù.Ì. Ì ÛÔʛٷ ÛÙÔ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ.

£. ∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π ◊ ¶ø§∂πΔ∞π 1. °Ú·ÊÂ›Ô 44 Ù.Ì. ÛÙÔ 2Ô fiÚÔÊÔ ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË-°·ÏÏ›·˜. (643)

-----------------------------------∫Δ∏ª∞Δ√ª∂™πΔπ∫∞ ™√§π¢∞∫∏™ ∂ıÓ. ∞ÓÙ›ÛÙ·Û˘ 296 ∞°ƒπ∞ ΔËÏ. 24280-92758 ÎÈÓ. 6947-998278 ¶ø§∂πΔ∞π ÕÓˆ μfiÏÔ˜ - ¶ÚÔÊ. ∏Ï›·˜ ÔÈÎfiÂ‰Ô 380 Ù.Ì. Ì ʷÓÙ·ÛÙÈ΋ ı¤·. μfiÏÔ˜, ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 70 Ù.Ì., 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜. μfiÏÔ˜ , ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 60 Ù.Ì. Û 110 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. μfiÏÔ˜, ∫ÔÚ·‹, 26 Ù.Ì., 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, 25.000 ∂. μfiÏÔ˜, ∞Á. ™Ù¤Ê·ÓÔ˜ ÔÈÎfiÂ‰Ô 570 Ù.Ì. (41Á) 60.000∂. μfiÏÔ˜, ÕÁ. ™Ù¤Ê·ÓÔ˜ ÔÈÎfiÂ‰Ô 590 Ù.Ì. (156Á) 70.000∂. μfiÏÔ˜, ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 50 Ù.Ì., 40.000 ∂. ¡. πˆÓ›·, πÎ¿ÚˆÓ ‰‡Ô ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· 30 Ù.Ì. ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜, ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜ ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.250 Ù.Ì. 100.000 ∂. ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ· - ∫Ô˘ÎÔ˘Ú¿‚·, ‰ÈÒÚÔÊË ·Ï·È¿ ÔÈΛ·. ∞ÁÚÈ¿, ‰ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· Ì ËÌÈ˘fiÁÂÈÔ Û‡ÓÔÏÔ 400 Ù.Ì. Û 500 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. ∞ÁÚÈ¿, ÔÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, 80 Ù.Ì. ∞ÁÚÈ¿, ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 75 Ù.Ì. Û 140 Ù.Ì.ÔÈÎfi‰Ô. ∞ÁÚÈ¿, ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 70 Ù.Ì., Û 120 Ù.Ì., ÔÈÎfiÂ‰Ô ∞ÁÚÈ¿, μ·Úο ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 55 Ù.Ì., Û 260 Ù.Ì., ÔÈÎfi‰Ô. ∞ÁÚÈ¿, ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 50 Ù.Ì., ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ. ∞ÁÚÈ¿, ÁηÚÛÔÓȤڷ ΤÓÙÚÔ 37.000 ∂. ∞ÁÚÈ¿ , μ·Úο ‰ÈÒÚÔÊÔ Î·Ú·ÁÈ·› 200 Ù.Ì., Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 320 Ù.Ì. ∞ÁÚÈ¿ ™Ô˘ÙÚ·Ï› ·ÓÂÍ¿ÚÙ. ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜ 145, 155, 160, Î·È 200 Ù.Ì. ∞ÁÚÈ¿ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 120 Ù.Ì., Ì 80 Ù.Ì. ˘fiÁÂÈÔ Û 290 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ı¤·. ∞ÁÚÈ¿, ÎÙ‹Ì· 8 ÛÙÚ¤Ì. ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ Ì ʷÓÙ·ÛÙÈ΋ ı¤·. ∞ÁÚÈ¿, ÎÙ‹Ì· 2 ÛÙÚ¤Ì. ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ Ì ı¤· (12 ∞ÔÛÙfiÏÔ˘˜). ∞ÁÚÈ¿, 2,3 ÛÙÚ¤Ì., ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ Ì ı¤· (μ·Úο). ∞ÁÚÈ¿, ÎÙ‹Ì· 5 ÛÙÚ¤Ì. ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ+ÔÈΛ· 30 Ù.Ì. Ì ı¤· (‰ÚfiÌÔ ¢Ú¿ÎÂÈ·˜). ∞ÁÚÈ¿ - §‡ÎÂÈÔ ÔÈÎfiÂ‰Ô 610 Ù.Ì. ∞ÁÚÈ¿, ÔÈÎfi‰· 320 Ù.Ì. Î·È 430 Ù.Ì. ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ (12 ∞ÔÛÙfiÏÔ˘˜). ∞ÁÚÈ¿, ÔÈÎfi‰· ·fi 350 ¤ˆ˜ 700 Ù.Ì. ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ. ∞ÁÚÈ¿, ÔÈÎfi‰· ·fi 200, 350, 400 Î·È 700 Ù.Ì. (∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜, ÂÚÈÔ¯‹ 4). ∫. §Â¯ÒÓÈ· - μÚԯȿ 4 ÛÙÚ¤ÌÌ. Ì ı¤·. ∫. §Â¯ÒÓÈ· ÔÈÎfiÂ‰Ô 848 Î·È 1.500 Ù.Ì. ΤÓÙÚÔ. ∫. §Â¯ÒÓÈ· ÎÙ‹Ì· 2.150 Ù.Ì. ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. ∫. ¡ÂÚ¿ ÔÈÎfiÂ‰Ô 450 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ∫. ¡ÂÚ¿ ÔÈÎfi‰· 1.288, 400 Î·È 500 Ù.Ì. ∫. ¡ÂÚ¿ ÎÙ‹Ì· 3 ÛÙÚ¤Ì. ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. ∞. °·Ù˙¤· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 150 Ù.Ì.+˘fiÁÂÈÔ Û 380 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Î·È ¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 60 Ù.Ì. ∞. °·Ù˙¤· ·Ï·È¿ ÔÈΛ· 90 Ù.Ì. Û ÔÈÎfi. 500 Ù.Ì. ∫. °·Ù˙¤·, ÎÙ‹Ì· 3 ÛÙÚ¤Ì. √ÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ Ì ʷÓÙ·ÛÙÈ΋ ı¤·. ¢Ú¿ÎÂÈ· ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 90 Ù.Ì., Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 610 Ù.Ì. ¶ÈӷοÙ˜ ‰ÈÒÚÔÊË ·Ï·È¿ ÔÈΛ· 180 Ù.Ì. Û 270 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹ - ‰ÈÒÚÔÊË ¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· Ì ·˘Ï‹. ∞ʤÙ˜, ‰ÈÒÚÔÊË ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË ÔÈΛ· 100 Ù.Ì. Û 350 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ı¤·. ÕÊËÛÔ˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÔÈΛ· 60 Ù.Ì. Û 500 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ʷÓÙ·ÛÙÈ΋ ı¤·. ÕÊËÛÔ˜, ¤ÙÚÈÓË Î·ÙÔÈΛ· 80 Ù.Ì. Ì ı¤·. ªËÏȤ˜, ¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 100 Ù.Ì. Ì ı¤·. ªËÏȤ˜, ÔÈÎfiÂ‰Ô 600 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ Ì ı¤·. ªËÏȤ˜, ‰ÈÒÚ. ÔÈΛ· 236 Ù.Ì. Û ÔÈÎfi. 510 Ù.Ì. Ì ı¤·. ªËϛӷ, ‰ÈÒÚ. ÔÈΛ· Û ÔÈÎfi. 700 Ù.Ì. Ì ı¤·. ÕÁ. πˆ¿ÓÓ˘-∂ÍÔ¯È΋ ηÙÔÈΛ· 100 Ù.Ì. Ì ʷÓÙ·ÛÙÈ΋ ı¤·. ΔÛ·Áηڿ‰· - ∞Á. ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ ·Ï·È¿ ÔÈΛ· ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ. •Ô˘Ú›¯ÙÈ, ÔÈΛ· 100 Ù.Ì., Û 500 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ı¤·. §ÂÊfiηÛÙÚÔ ÎÙ‹Ì· 5.300 Ù.Ì., ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· Ì ı¤·. §ÂÊfiηÛÙÚÔ ı¤ÛË ƒ·˙‹ ÎÙ‹Ì· 16 ÛÙÚÂÌ. Ì ı¤·. μ˘˙›ÙÛ· - ÔÈÎfiÂ‰Ô 2 ÛÙÚ¤Ì. ΤÓÙÚÔ. ΔÚ›ÎÂÚÈ - ‰ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· (ηٿÏÏËÏË Î·È ÁÈ· Â·ÁÁ. ¯Ú‹ÛË). ™ÎfiÂÏÔ˜ - ™Î·‚¤ÓÙ˙Ô˘ ÎÙ‹Ì· 7 ÛÙÚ¤Ì. ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ Ì ı¤·. ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂π™ μ˘˙›ÙÛ· - ·Ú·‰ÔÛÈ·Îfi˜ ÍÂÓÒÓ·˜ 7 ‰ˆÌ·Ù›ˆÓ Û 250 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. ΔÚ›ÎÂÚÈ - ‰ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π ∞ÁÚÈ¿, ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 135 Ù.Ì. Û 300 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô (550∂). ∞ÁÚÈ¿, ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· 70 Ù.Ì., 60 Ù.Ì., 53 Ù.Ì. Î·È 30 Ù.Ì. ¡. πˆÓ›·, ποڈÓ, ‰‡Ô ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 30 Ù.Ì. ∂˘ÍÂÈÓÔ‡ÔÏË-¡Ë˜, ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈ· ÔÈΛ· 140 Ù.Ì. Û 500 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. (645)

-----------------------------------∫Δ∏ª∞Δ√ª∂™πΔ∏™ Δƒ∞∫∞™ ™Δ∞£∏™ ∞ƒ°√¡∞ÀΔø¡ 32 ¶∞ƒ∞§π∞ - μ√§√™ 24210-22142 6937-775383 °∫∞ƒ™√¡π∂ƒ∂™ ¶ÏËÛ›ÔÓ ª·ÚÈÓfiÔ˘ÏÔ˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· 27 Ù.Ì. ÚÔÛfi„ˆ˜ 45.000 ∂. ¶Ú¿ÎÙÈÎÂÚ Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈ· 26 Ù.Ì. 36.000 ∂. ¶ÏËÛ›ÔÓ ∫‡ÚÔ˘ 25 Ù.Ì., ηÈÓÔ‡ÚÁÈ·, 5Ô˜ ÔÚ. 41.000 ∂. ∞Á. ¡ÈÎfiÏ·Ô˜ 22 Ù.Ì., ¢ÒÌ· 22.000 ∂. ∞Á. ¡ÈÎfiÏ·Ô˜ 39 Ù.Ì., 4Ô˜ ÔÚ. 45.000 ∂. ¶Ú¿ÎÙÈÎÂÚ 34 Ù.Ì., ÚÔÛfi„ˆ˜ 1Ô˜ ÔÚ. 32.000 ∂.

➡ ™YNEXEIA ™TH ™E§I¢A 35


ªÈÎÚ¤˜ ∞ÁÁÂϛ˜ 35

ΔƒπΔ∏ 27 A¶ƒπ§π√À 2010

➡ ™YNEXEIA A¶O ™E§I¢A 34

∫Δ∏ª∞Δ√ª∂™πΔ∏™ Δƒ∞∫∞™ ™Δ∞£∏™ ∞ƒ°√¡∞ÀΔø¡ 32 ¶∞ƒ∞§π∞ - μ√§√™ 24210-22142 6937-775383

∫·ÛÛ·‚¤ÙË 30 Ù.Ì. ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· 1Ô˜ ÔÚ. ·Î¿Ï˘ÙÔ˘ 56.000 ∂. ¢À∞ƒπ∞ ∞Á. ∞Ó¿ÚÁ˘ÚÔÈ 50 Ù.Ì. 7ÂÙ›·˜ 65.000 ∂. °¿ÙÛÔ˘ 50 Ù.Ì. 2Ô˜ ÔÚ. 50.000 ∂. §. μ‡ÚˆÓÔ˜ 4Ô˜ ÔÚ. ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 51 Ù.Ì., 90.000 ∂. ∫·ÏÏÈı¤· ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 2Ô˜ ÔÚ. 56 Ù.Ì., 90.000 ∂. ÕÓ·˘ÚÔ˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 45 Ù.Ì., Ì P. 85.000 ∂. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· 50 Ù.Ì. 2Ô˜ ÔÚ., ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 75.000 ∂. π. Δ˙¿ÓÔ˘ 68 Ù.Ì., 3Ô˜ ÔÚ. ÁˆÓÈ·Îfi 68.000 ∂. μÔ˘ÙÛ¿ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ÈÛfiÁÂÈÔ Ôχ ηÏfi Ì ·˘Ï‹ Î·È Ú¿ÛÈÓÔ 57.000 ∂. ¡Â¿ÔÏË 54 Ù.Ì., Ì P. 3Ô˜ ÔÚ., 78.000 ∂. ¶ÏËÛ›ÔÓ ∫‡ÚÔ˘ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ÁˆÓÈ·Îfi 68 Ù.Ì., 1Ô˜ ÔÚ. (‰‡Ô ÎÚ‚/Ú˜) Ì ƒ., 106.000 ∂. ¡. πˆÓ›· ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 45 Ù.Ì., 65.000 ∂. ¡. πˆÓ›· 62 Ù.Ì. ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 3Ô˜ ÔÚ., 88.000 ∂. Δƒπ∞ƒπ∞ ¶ÏËÛ›ÔÓ ∫‡ÚÔ˘ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ÁˆÓÈ·Îfi 68 Ù.Ì. Ì ƒ., 106.000 ∂. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· 87 Ù.Ì., ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, Ù˙¿ÎÈ, ƒ., ·Ôı‹ÎË, 127.000 ∂. ∫Ú›ÙÛÎË 81 Ù.Ì., 1Ô˜, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ Ì ƒ. 120.000 ∂. ∫·Ô‰ÈÛÙÚ›Ô˘ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 3Ô˜ ÔÚ., 78 Ù.Ì., Ù˙¿ÎÈ, ƒ., ·Ôı‹ÎË 137.000 ∂. ¡. πˆÓ›· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· ηÈÓÔ‡ÚÁÈ·, 4Ô˜ Î·È 5Ô˜ ÔÚ. Ì ÏÂÔÓ¤ÎÙËÌ· Ì·ÏÎfiÓÈ 110 Ù.Ì., 113.000 ∂. ¡. πˆÓ›· ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 82 Ù.Ì, 3Ô˜ ÔÚ., ‰È·ÌÂÚ¤˜, Ù˙¿ÎÈ, ƒ., ·Ôı‹ÎË, 124.000 ∂. ¡. πˆÓ›· ÔÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· 4Ô˜ ÔÚ. Ôχ ηÏfi 86 Ù.Ì., ı¤·, 137.000 Â. ∫·Ó¿ÚË 88 Ù.Ì., ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 1Ô˜ ÔÚ., 158.000 Â. ∫‡ÚÔ˘ 94 Ù.Ì., 5Ô˜ ÔÚ. ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, Ù˙¿ÎÈ, ƒ+·Ôı., 159.000 ∂. Δ∂™™∞ƒπ∞ ™ÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 6Ô˜ ÔÚ., ÚÂÙÈÚ¤ 109 Ù.Ì., 250.000 ∂. ™ÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 4Ô˜ ÔÚ., 130 Ù.Ì., 273.000 ∂. ¶ÏËÛ›ÔÓ ª·ÚÈÓfiÔ˘ÏÔ˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, 5Ô˜ ÔÚ., 105,5 Ù.Ì., Ù˙¿ÎÈ, ƒ., ·Ôı., 211.000 ∂. ∞Á. ∞Ó¿ÚÁ˘ÚÔÈ 110 Ù.Ì., ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, 5Ô ÔÚ. °Ï¿‰ÛÙˆÓÔ˜ 107 Ù.Ì. ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, 4Ô˜, Ù˙¿ÎÈ, ƒ., ·Ôı., 192.000 ∂. ¡Â¿ÔÏË 110 Ù.Ì, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, Ù˙¿ÎÈ, ƒ., 158.000 ∂. ¡. πˆÓ›· ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 105 Ù.Ì., 6Ô˜ ÔÚ., Ù˙¿ÎÈ, ƒ., ·Ôı., 175.000 ∂. ∂¶∞°°∂§ª∞Δπ∫∂™ ™Δ∂°∂™ ¶Ï·Ù›· ∂Ï¢ıÂÚ›·˜ 61 Ù.Ì., ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ Ì ƒ., 120.000 ∂. ¶Ï·Ù›· ∂Ï¢ıÂÚ›·˜ ˘fi ·Ó¤ÁÂÚÛË 64, 71 Ù.Ì., 2.000 ÙÔ Ù.Ì. ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ °ˆÓÈ·Îfi 114 Ù.Ì. Ì 90 Ù.Ì., ·‡ÏÂÈÔ ¯ÒÚÔ 155.000 ∂. (§ÂÈÙÔ˘ÚÁ› ˆ˜ ηÊÂÙ¤ÚÈ· Ï‹Úˆ˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË, ÂÓÔ›ÎÈÔ 700 ∂.). √π∫√¶∂¢∞ 130 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi ÏËÛ›ÔÓ μπ√™∫Àƒ, 32.000 ∂. 150 Ù.Ì. ÏËÛ›ÔÓ Ù¤ÓȘ ™.¢. 0,8, 52.000 ∂. 185 Ù.Ì. ÏËÛ›ÔÓ Ù¤ÓȘ ™.¢. 0,8 70.000 ∂. 420 Ù.Ì. ÃÈÏÈ·‰Ô‡ ¿Óˆ Ù˘ °.¢‹ÌÔ˘, ÁˆÓÈ·Îfi, ·Ó·ÙÔÏÈÎfi Ó¤Ô Û¯¤‰ÈÔ ™.¢. 0,8 220.000 ∂. ∫·Ú·Á¿Ù˜, ÁˆÓÈ·Îfi 473 Ù.Ì., 273.000 ∂. ƒ. ºÂÚ·›Ô˘ ÁˆÓÈ·Îfi 127 Ù.Ì., ™.¢. 2,4 ÏËÛ›ÔÓ ¯ÂÈÌ¿ÚÚÔ˘ ∞Ó·‡ÚÔ˘ 150.000 ∂. ª·ÎÚ˘Ó›ÙÛ˘ ÁˆÓÈ·Îfi 165 Ù.Ì. ™.¢. 2,1 140.000 ∂. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· 250 Ù.Ì., ‰È·ÌÂÚ¤˜ 160.000 ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ 580 Ù.Ì., Ì ÌÈÎÚ‹ ÔÈΛ· ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË 70 Ù.Ì. 260.000 ∂. ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË ÏËÛ›ÔÓ ∂ÚÌÔ‡ 300 Ù.Ì., 15 Ì. ÚfiÛÔ„Ë ™.¢. 2,7 480.000 ∂. ∞Ï˘Î¤˜ 250 Ù.Ì. ÏËÛ›ÔÓ ∫˘·Ó‹ ∞ÎÙ‹ ™.¢. 0,8 115.000 ∂. ∞Ï˘Î¤˜ ÏËÛ›ÔÓ ÎÏÈÓÈ΋˜ °¿ÙÔ˘ 240 Ù.Ì., ‰È·ÌÂÚ¤˜ 120.000 ∂. ∞Ï˘Î¤˜ 220 Ù.Ì., ÚÒÙÔ ÛÙÔ Î‡Ì·, 240.000 ∂. ∞ÁÚÈ¿-™Ô˘ÙÚ·Ï›, 280 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi ÏËÛ›ÔÓ £ˆÌ¿ ™.¢. 0,8, 135.000 ∂. ∞ÁÚÈ¿ ı¤ÛË μ·Úο 240 Ù.Ì., 67.000 ∂. ∞ÁÚÈ¿ ÏËÛ›ÔÓ Ì¿ÚÎÂÙ Lead 500 Ù.Ì., ™.¢. 0,7 100.000 ∂. ª·Ï¿ÎÈ 2.000 Ù.Ì., ÚÒÙÔ ÛÙÔ Î‡Ì· ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ ÎÙ›˙ÂÈ 1.000 Ù.Ì., 460.000 ‰›‰ÂÙ·È Î·È ·ÓÙÈ·ÚÔ¯‹. ª¿Ú·ıÔ˜ 20 Ì. ·fi ı¿Ï·ÛÛ· 319 Ù.Ì., 75.000 ∂. ª¿Ú·ıÔ˜ 50 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ· 329 Ù.Ì., 65.000 ∂. §·‡ÎÔ˜ 700 Ù.Ì., ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ 17.000 ∂. ¶Ï·Ù·ÓÈ¿˜ 4.200 Ù.Ì. Ì ı¤· 42.000 ∂. ªÂÙfi¯È 500 Ù.Ì., ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ Ì ı¤· ¶·Á·ÛËÙÈÎfi-ªËϛӷ 15.000 ∂. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™ - ª∂∑√¡∂Δ∂™ ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 160 Ù.Ì., Ì 60 Ù.Ì., ˘fiÁÂÈÔ Ì ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·. 220.000 ∂. ªÂ˙ÔÓ¤Ù· ∫. ¡ÂÚ¿ 70 Ù.Ì., 136.000 ∂. ªËϛӷ ¤ÙÚÈÓË ‰ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ·, Ì Ï·Ù¿ÓÈ· 110.000 ∂. ÃÈÏÈ·‰Ô‡ 75 Ù.Ì. Û 220 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Û ¿ÚÔ‰Ô 115.000 ∂ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂π™ ¶ˆÏÂ›Ù·È Âȯ›ÚËÛË ÙÛÈÔ˘Ú¿‰ÈÎÔ 25.000 ∂. (648)

-----------------------------------ª·ÁÓËÛ›· REAL ESTATE ¶∞ƒ∞™∫∂À∏ π. Δ™√À∫¡π¢∞ §ÒÚË 4 - 38221 - μfiÏÔ˜ Greece Tel/fax: 2421022009 ∫ÈÓ. 6932301850-6974426162 e-mail: ultratsok@yahoo.gr ¶ø§∏™∂π™ ∞∫π¡∏Δø¡ √π∫√¶∂¢∞ 1. √ÈÎfiÂ‰Ô 220 Ù.Ì., ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë. 100.000 ∂ 2. Οικόπεδο 900 τ.μ. στις Ν. Παγασαί τιμή 100.000 Ε 3. √ÈÎfiÂ‰Ô 700Ù.Ì., ¡ËÛ› ΔÚ›ÎÂÚÈ. 95/000 ∂

4. √ÈÎfiÂ‰Ô 1640 Ù.Ì., ªËϛӷ. 130.000 ∂ 5. √ÈÎfiÂ‰Ô 487 Ù.Ì., ∫ÈÛÛfi˜ (∞Ó. ¶‹ÏÈÔ). 38.000 ∂ 6. ¶ˆÏÂ›Ù·È ÔÈÎfiÂ‰Ô ÛÙËÓ ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹, ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘, 752 Ù.Ì., 45.000 ¢ÚÒ. 7. √ÈÎfi‰· ·fi 300-350 Ù.Ì., μÂÏÂÛÙ›ÓÔ. 65.000 ∂ 8. √ÈÎfiÂ‰Ô 625 Ù.Ì., ∞Á. ™Ù¤Ê·ÓÔ˜, ™ˆÚfi˜. 90.000 ∂ 9. √ÈÎfiÂ‰Ô 757 Ù.Ì., ∫¿Ï·ÌÔ˜. 40.000 ∂ 10. √ÈÎfiÂ‰Ô 174 Ù.Ì., ¢Ú¿ÎÂÈ·. 25.000 ∂ 11. √ÈÎfiÂ‰Ô 1870 Ù.Ì., ªËÏȤ˜. 130.000 ∂ 12. √ÈÎfiÂ‰Ô ·ÓÔÚ·ÌÈÎfi 5.397 Ù.Ì., ∞Á. μÏ¿Û˘. 270.000 ∂ 13. √ÈÎfiÂ‰Ô 240 Ù.Ì., ∞ʤÙ˜. 25.000 ∂ 14. √ÈÎfiÂ‰Ô 418 Ù.Ì., μ˘˙›ÙÛ·. 60.000 ∂ 15. √ÈÎfiÂ‰Ô 2.000 Ù.Ì., ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿. 130.000 ∂ ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ 1. ΔÚÈ¿ÚÈ ÁˆÓÈ·Îfi ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ ¶·Á·ÛÒÓ 2Ô˜ ÔÚ. 75Ù.Ì. 80.000∂ 2. ¶ÂÓÙ¿ÚÈ,150Ù.Ì., 1Ô‡ ÔÚ., ‰È·ÌÂÚ¤˜, 12ÂÙ›·˜, ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË. 150.000 ∂ 3. ΔÚÈ¿ÚÈ, Ì ¿ÚÎÈÓÁÎ, ∫·Ô‰ÈÛÙÚ›Ô˘ 92 Ù.Ì. 4. ¶ˆÏÂ›Ù·È ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 84 Ù.Ì., Ô‰fi˜ °·Ì‚¤Ù·, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, Áηڿ˙, ·Ôı‹ÎË, 2 Ì¿ÓÈ·, ‰È·ÌÂÚ¤˜. ∫∞π¡√Àƒ°π∂™ °∫∞ƒ™√¡π∂ƒ∂™ & ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ ™Δ√¡ ∫∞¡Δ∏ƒ∞°∞ ∞¶√ 2300 ∂/Ù.Ì. 1. 45 Ù.Ì., 2. 87 Ù.Ì., 3. 79 Ù.Ì., 4. 95 Ù.Ì., 5. 93 Ù.Ì., 6. 10 Ù.Ì. ∫∞Δ√π∫π∂™ - ∂•√Ãπ∫∂™ ∫∞Δ√π∫π∂™ 1. ¶·Ï·Èfi ·Ú¯ÔÓÙÈÎfi 260 Ù.Ì., ÔÈÎfiÂ‰Ô 400 Ù.Ì., §·‡ÎÔ˜. 95.000 ∂ 2. ¶·Ï·È¿ ¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ·, 160Ù.Ì., ÔÈÎfiÂ‰Ô 300 Ù.Ì., °Ï·Ê˘Ú·›. 70.000 ∂ 3. Διώροφη οικοδομή πέτρινη 164 τ.μ. στον Αγ. Γεώργιο Νηλείας με οικόπεδο 4.069 τ.μ. 4. πÛfiÁÂÈ· ηÙÔÈΛ·, 75 Ù.Ì., ÔÈÎfiÂ‰Ô 132 Ù.Ì., ¡. πˆÓ›·. 95.000 ∂ 5. ¶·Ï·È¿ ¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 180Ù.Ì., ÔÈÎfiÂ‰Ô 300 Ù.Ì., ªËÏȤ˜. 150.000 ∂ 6. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 130 Ù.Ì. ÛÙÔ Î¿Ùˆ ∫·Ù˯ÒÚÈ Û ÔÈÎfi‰Ô. 200 Ù.Ì. ∂¶∞°°∂§ª∞Δπ∫√π Ãøƒ√π 1. μÈÔÙ¯ÓÈÎfi˜ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 235 Ù.Ì. Û 2280 Ù.Ì. ÂÚÈÔ¯‹ ∫Δ∂√. 2. ∫·Ù¿ÛÙËÌ· 22 Ù.Ì., ∫Ô˘Ù·Ú¤ÏÈ· ¿Óˆ ·fi ∞Ó·Ï‹„ˆ˜. 28.000 ∂ 3. ∫·Ù¿ÛÙËÌ· 168 Ù.Ì., ‰È·ÌÂÚ¤˜ ËÌÈ˘fiÁÂÈÔ, ∞. °·˙‹. 70.000 ∂ 4. ¢‡Ô ÁˆÓȷο 67Ù.Ì.& 65 Ù.Ì., Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 152 Ù.Ì., ¡. πˆÓ›·. 200.000 ∂ ∞°ƒ√Δ∂ª∞Ãπ∞ 1. ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ ·fi 4 ÛÙÚ. ¤ˆ˜ 66 ÛÙÚ. ÁÈ· ‚ÈÔÙ¯ÓÈ΋ Î·È Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÂÚÁ·Û›· ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ ∫Δ∂√ Ô‰fi˜ §·Ú›Û˘. 2. ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 4.050 Ù.Ì., ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ, ∞Á. §·˘Ú¤ÓÙÈÔ˜. 60.000 ∂ 3. ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 24.000 Ù.Ì., ªÂÁ. ªÔÓ·ÛÙ‹ÚÈ. 40.000 ∂ 4. Δ¤ÛÛÂÚ· ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯È· 33 ÛÙÚ. Û˘ÓÔÏÈο, ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜. 85.000 ∂ °π∞ ∫∞£∂ ∂¶∂¡¢ÀΔπ∫∏ ™∞™ ∞¡∞°∫∏ ∫∞π ∂¶π¶§∂√¡ ¶§∏ƒ√º√ƒπ∂™ ∂¶π∫√π¡ø¡∏™Δ∂ ª∞∑π ª∞™ £∞ Ã∞ƒ√Àª∂ ¡∞ ™∞™ ∂•À¶∏ƒ∂Δ∏™√Àª∂ (649)

-----------------------------------°-¢ Δ∑∞ªΔ∑∏™ ∫Δ∏ª∞Δ√ª∂™πΔ∏™ ™¶Àƒπ¢∏ 3 Δ∏§. 24210-25365 ∫π¡. 6974021304 www.tzamtzis.com EYKAIPIE™ 1. Μεζονέτα Αγριά καινούργια, 160 τ.μ. καλοριφέρ, 4 Υ/Δ, 2 W.C., 2 τζάκια, οικόπεδο 215 τ.μ. 225.000 Ε. 2. Κατάστημα 39 τ.μ., πατάρι 20 τ.μ., Μικρασιατών, αυτονομία, W.C. Μόνο 35.000Ε. 3. Ροζού - Μαγνήτων, ημυισόγειο διαμπερές κατάστημα, 113 τ.μ., φάτσα 12 μ., 59.000Ε. 4. Οξυγόνο ημιυπόγειο διαμπερές, κατάστημα 80 τ.μ., μόνο 39.000Ε. 5. Ν. Ιωνία, κέντρο(Σ.Δ. 2,1), οικόπεδο άνωθεν Μαιάνδρου 110 τ.μ., φάτσα, 10μ., αντί 56.000Ε. 6. Πλατεία Μεταμόρφωσης, 3άρι, 96 τ.μ., όροφος 2ος, γωνία, 89.000Ε. ¢IAMEPI™MATA KAINOYP°IA 1. Άναυρος, γωνιακά 100 4άρια, όροφος 4ος, τζάκι, parking (pilotis), αποθήκη (10 τ.μ.) αντί 205.000. 2. 2άρι πλησίον Δικαστηρίων 60 τ.μ., όροφος 1ος, αποθήκη αντί 104.000 Ε και άνω Πολυμέρη 57 τ.μ., όροφος 1ος, αντί 102.000 Ε. 3. Κάτω Δικαστηρίων οροφοδιαμέρισμα 3ου ορόφου, 96 τ.μ., τζάκι, πάρκιν, 3 W.C., ανατολικό, 192.000Ε. 4. Άναυρος 2άρια 45 τ.μ., όροφος 1ος και ισόγειο (διαμπερές) 81.000Ε. 5. 2άρι, 1ου ορόφου, 80 τ.μ., διαμπερές και 4άρι, 3ου, 101 τ.μ., οροφοδιαμέρισμα (Ηλύσια) αντί 120.000 και 170.000Ε, πάρκιν, ΑΤ.ΦΑ. 6. Κάτωθι Νοσοκομείου οροφοδιαμερίσματα 1ου και 2ου ορόφου, 85 τ.μ., τζάκι, πάρκιν, αποθήκη, Α.Τ. Φ.Α., από 165.000Ε. 7. 3άρια με PARKING και αποθήκη α) Μαγνήτων 82 τ.μ., πλησίον Κανάρη, 1ος όροφος, 137.000Ε. β) Βύρωνος 89 τ.μ., όροφος 3ος, 150.000. γ) Μεταμόρφωση 85 τ.μ., όροφος 2ος, 133.000Ε. 8. Ζάχου (κάτω Αναλήψεως) 4άρι, 107 τ.μ., γωνιακό, αποθήκη, πάρκιν,180.000Ε. 9. Χιλιαδού (κέντρο) 4άρια, 110 και 114 τ.μ., 3ου ορόφου, τζάκι, 2 W.C., χωρίς φωταγωγό, από 1.650Ε 10. Κασσαβέτη (κέντρο) 30, 80 και 88 τ.μ., όροφος 1ος, προς 1.950 το τ.μ. ¢IAMEPI™MATA ¶A§AIA 1. Τριάρι 82 τ.μ. 2ος ορ. Ρ. Φεραίου πλησίον Γαμβέτα, κατασκευής ’93, διαμπερές, 2 λουτρά, τζάκι, αυτονομία Φ.Α., πάρκιν, αποθήκη 128.000 Ε. 2. 3άρι, 94 τ.μ., Μεταμορφώσεως Αλεξάνδρας, ανατολικ., 1ου ορόφου, Φ.Α. 95.000Ε. 3. Γκαρσονιέρα 36 τ.μ., όροφος 5ος, επιπλωμένη κομπλέ, Ερμού, 36.000Ε. 4. 3άρι Περραιβού-Αλεξάνδρας, όροφος 4ος, 98 τ.μ., ανατολικό, φ.α., με 40 τ.μ. αποθήκη, 100.000Ε. 5. Πλησίον Βλαχάβα-Αλεξάνδρας οροφοδιαμέρισμα 2ου ορόφου, 135 τ.μ., ανατολικό, Φ.Α., 145.000Ε και 3άρι ανατολικό 112 τ.μ., αντί 120.000Ε. 6. Πλησίον Παν/μίου - Πάρκου με θέα, 4άρι 115 τ.μ., όροφος 3ος φ.α. 128.000 Ε. 7. Ν. Ιωνία (κέντρο) 3άρι, 75 τ.μ., 1ου ορόφου, ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ, διαμπερές, μόνο 63.000Ε.

√π∫π∂™ 1. Χιλιαδού, ανακατασκευή, καλοριφέρ, τζάκι, A/C, 80 τ.μ., σε 128 τ.μ. οικόπεδο, 148.000Ε. 2. Γωνιακή Αλυκές, πλησίον θαλάσσης 81 τ.μ., οικόπεδο 160 τ.μ. αντί 90.000 Ε. 3. Μεζονέτες 70 έως 140 τ.μ. Ν. Δημητριάδα, Ν. Ιωνία, Αλυκές, Αγριά, Λεχώνια, Πλατανίδια, Κ. Νερά, Λεφόκαστρο. OIKO¶E¢A 1. Ν. Δημητριάδα (Θερμοπυλών-Φρίξου) ΣΔ 1,8, γωνία 118 τ.μ., παλιό σπίτι, 100.000. 2. Χιλιαδού (Ν. Σχέδιο) 390 τμ., σε 8,50 δρόμο άσφαλτο, 21 φάτσα, δίνεται και το μισό, όλο 225.000. 3. Νεάπολη έναντι πλατείας 464 τ.μ., φάτσα 20 μ., μόνο 140.000 Ε 4. Αλυκές, γωνιακό, άσφαλτος, 520 τ.μ., μόνο 135.000Ε. 5. Αλυκές οικόπεδο 394 τ.μ. μόνο 105.000 Ε. 6. Αιβαλιώτικα (Αλυκές) 329 τ.μ., έναντι πλατείας 105.000 Ε. 7. Σωρός, οικόπεδα γωνιακά ανεμπόδιστη θέα, θάλασσα, Βόλο 631 και 647 τ.μ. αντί 140.000Ε και 160.000Ε ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞-°ƒ∞º∂π∞ 1. Πλησίον Χατζηαργύρη-Γαζή 94 τ.μ., πατάρι 47 ενοίκιο, 670Ε, αντί 185.000. 2. Αθηνών κατάστημα 495 τ.μ., φάτσα 35μ., ενοίκιο 3.600Ε, αντί 850.000Ε. 3. Λαρίσης (κέντρο) 300 τ.μ., πατάρι 150 φάτσα 17μ., αντί 900.000 και 75 τ.μ., φάτσα 4,30 και τα δύο αντί 1.070.000 4. Ν. Ιωνία (κέντρο) 3 καταστήματα 118 τ.μ., οικόπεδο 137, τα 2 μισθωμένα 500Ε, με προοπτική ορόφου (Σ.Δ. 2,4) αντί 170.000Ε. EKTO™ BO§OY 1. Κάτω Λεχώνια οικόπεδο (Κάτω Σχολείου) 2 στρεμ., αντί 200.000Ε. 2. Αλυκές 9 στρεμ., δίπλα στο δημ. δρόμο, 210.000Ε. 3. Πλατανίδια οικόπεδο 1.245 τ.μ., από θάλασσα 100μ., δρόμος, 120.000Ε. 4. Προφ. Ηλίας (Άνω Βόλου) 755 τ.μ., δημ. δρόμο, θέα, 150.000Ε και 1.100 τ.μ., φάτσα δημόσιο, 40 τ.μ., θέα, 190.000Ε. 5. Μεζονέτα 125 τ.μ., Πορταριά, κήπο 80 τ.μ., τζάκι, θέα, 195.000 Ε. και Μεζονέτα 261 τ.μ., με μπάρμπεκιου, θέα, 400 τ.μ., κήπο διαμορφωμένο, 3 Υ/Δ, 3 τζάκια, 5 W.C. 6. Ξενοδοχεία Μακρινίτσα - Χάνια, από 600.000Ε “TZAMTZH™” H E°°YH™H A¶O TO 1925 (650)

-----------------------------------BRUSALIS K. NERA International Estate Agency-Immobilien TËÏ.: (24230) 22795 - 22465, (24210) 35540 KÈÓ.: 697-3022534 ∂-mail: info@pelion-estate.gr www.pelion-estate.gr ¢IAMEPI™MATA 1. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 88 Ù.Ì., 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 10ÂÙ›·˜, Ì ı¤·, ∫¿Ùˆ °·Ù˙¤·. 2.¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 85 Ù.Ì. Ê¿ÙÛ· ı¿Ï·ÛÛ· ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿. 3. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 131 Ù.Ì. ÚÂÙÈÚ¤, ‰È·ÌÂÚ¤˜, 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, 15 ÂÙÒÓ, ∞ÓÙˆÓÔÔ‡ÏÔ˘-ƒ. ºÂÚ·›Ô˘. ª∂∑√¡∂Δ∂™ (∂˘Î·ÈÚ›·) ÙÚÈÒÚÔÊË ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 105 Ù.Ì. ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· (120.000∂) ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿. BI§E™-OIKIE™ 1.¢ÈÒÚÔÊË ¤ÙÚÈÓË ·Ú·‰ÔÛȷ΋ ÔÈΛ· 180 Ù.Ì., Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 500 Ù.Ì., Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·, ÕÓˆ °·Ù˙¤·. 3. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· ‰ÈÒÚÔÊË 250 Ù.Ì. 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 4 ÛÙÔ‡ÓÙÈÔ ÂÓÔ›ÎÈÔ 12.000 ∂ ÙËÓ ÛÂ˙fiÓ 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 125 Ù.Ì. ˘ÂÚ ÏÔ˘Í Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·, 100 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ÕÊËÛÛÔ˜. 4. ª·Á·˙› 70 Ù.Ì. ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ·Ú·Ï›· ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿. 5. •ÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô 280 Ù.Ì. ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈÔ 8 ‰ˆÌ·Ù›ˆÓ, ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿. 6. ¢ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 130 Ù.Ì. Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 6 ÛÙÚ. 200 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·, Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·, §ÂÊfiηÛÙÚÔ. 7. (∂˘Î·ÈÚ›·) ÔÈΛ· 125 Ù.Ì. Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 300 Ù.Ì. 120Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· (260.000∂) ¶Ï·Ù·Ó›‰È·. 8. ¢ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 76 Ù.Ì. Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.500 Ù.Ì. Ì ı¤·, 75.000 ∂, ∫ÔÚÒË. 9. √ÈΛ· 65 Ù.Ì. Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.300 Ù.Ì., 50 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ· ÕÊËÛÔ˜. 10. ¢ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 185 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 250 Ù.Ì. ηÈÓÔ‡ÚÁÈ·, 100Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿. 11. ¢ÈÒÚÔÊË ¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 100 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 300 Ù.Ì., ÕÓˆ §Â¯ÒÓÈ·. 12. ¢ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 150 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 125 Ù.Ì. ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ· ¡. πˆÓ›·. OIKO¶E¢A 1.√ÈÎfiÂ‰Ô 2 ÛÙÚ. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ Ì ·Ï·È¿ ÎÙ›ÛÌ·Ù·, ∫¿Ùˆ °·Ù˙¤·. 2. √ÈÎfiÂ‰Ô 4 ÛÙÚ. ∞Á. μÏ¿ÛÈÔ˜. 3. √ÈÎfiÂ‰Ô 400 Ù.Ì. 100Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ‰›ÓÂÙ·È ·ÓÙÈ·ÚÔ¯‹, ÛÙ· ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿. 4. √ÈÎfiÂ‰Ô 300 Ù.Ì. Ì ı¤·, ÛÙËÓ ÕÊËÛÔ. 5. √ÈÎfiÂ‰Ô 1 ÛÙÚ. Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·, ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜ ¡ËÏ›·˜. 6. √ÈÎfiÂ‰Ô 4.700 Ù.Ì. ∫. §Â¯ÒÓÈ· 7. √ÈÎfiÂ‰Ô 3.300 Ù.Ì. ¿Óˆ ÛÙÔ Î‡Ì· ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ ∫ÔÚÒÈ. 8. √ÈÎfiÂ‰Ô 1 ÛÙÚ. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ ªËϛӷ. 9. √ÈÎfiÂ‰Ô 4 ÛÙÚ. Ì ı¤· 200Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿. 10. √ÈÎfiÂ‰Ô 2 ÛÙÚ. Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·, ªËÏȤ˜. 11. √ÈÎfiÂ‰Ô 2 ÛÙÚ. ¿Óˆ ÛÙÔ Î‡Ì· ÌÂٷ͇ ∫·ÏÒÓ ¡ÂÚÒÓ-∫ÔÚÒÈ. 12. √ÈÎfiÂ‰Ô 1.500 Ù.Ì., Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·, ÕÓˆ °·Ù˙¤·. 13. √ÈÎfiÂ‰Ô 4 ÛÙÚ. 200 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ· ÛÙËÓ ∫Ú˘„¿Ó· ∫. °·Ù˙¤·. 14. √ÈÎfiÂ‰Ô 4 ÛÙÚ. 100 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ· Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·, ÕÊËÛÛÔ 15. (∂˘Î·ÈÚ›·) ÔÈÎfiÂ‰Ô 2 ÛÙÚ. 45.000 ∂, ∞ÚÁ˘Ú¤Èη. 16. √ÈÎfiÂ‰Ô 500 Ù.Ì. Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤· ÛÙË μ˘˙›ÙÛ· 17. √ÈÎfiÂ‰Ô 270 Ù.Ì. Ë 540 Ù.Ì. Ê¿ÙÛ· ı¿Ï·ÛÛ·, ∫¿Ùˆ °·Ù˙¤·. ∞°ƒ√Δ∂ª∞Ãπ∞ 1. (∂˘Î·ÈÚ›·) ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 20 ÛÙÚ. Ì ı¤·, 110.000 ∂, ¶Ï·Ù·ÓÈ¿. °›ÓÂÙ·È ‰È¢ÎfiÏ˘ÓÛË ‰·Ó›ˆÓ ̤ۈ TÚ·¤˙˘. °IA O§O TO ¶H§IO M¶POY™A§H™. (651)

∫Δ∏ª∞Δ√ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ VOLOS REAL ESTATE Δ™√À∫¡π¢∞™ §∞ª¶ƒ√™ 28˘ √∫Δøμƒπ√À 100 - ∫. ∫∞ƒΔ∞§∏ (2Ô˜ √ƒ√º√™) Δ∏§.: 24210-24388 KIN. 6947302966 FAX: 24210-21538 WEB SITE www.volosrealestate.gr e-mail: ltsouknidas@mail.gr

√π∫√¶∂¢∞ ÕÁ. ™Ù¤Ê·ÓÔ˜ (™ˆÚfi˜) 617 Ù.Ì. Ì ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·, ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. K·Ú·Á¿Ù˜ 467 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi, ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔÓ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· 256 Ù.Ì. Î·È 500 Ù.Ì. ¿ÚÙÈ· Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌ· Ì ™.¢. 1.8. ¡. πˆÓ›· 240 Ù.Ì.ÁˆÓÈ·Îfi ÔÈÎfiÂ‰Ô ™.¢. 2,4 Ì ·ÏÈ¿ ÔÈΛ·. ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ 600 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. ∞˚‚·ÏÈÒÙÈη 2 ÔÈÎfi‰· ÙˆÓ 329 Ù.Ì. ¿ÚÙÈ· Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌ·. ∞Ï˘Î¤˜ 559 Ù.Ì. Î·È 300 Ù.Ì. ¿ÚÙÈ· Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌ·. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 4 ÛÙÚ. ÂÎÙfi˜ ۯ‰›Ô˘. ∫¿Ùˆ §Â¯ÒÓÈ· 1 ÛÙÚ. ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. ªËϛӷ 1 ÛÙÚ. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. μ˘˙›ÙÛ· 3 ÔÈÎfi‰· ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ ÎÂÓÙÚÈο ¿ÚÙÈ· Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌ· √π∫π∂™ ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ 3ÒÚÔÊË ÌÔÓ/Λ· (˘fiÁÂÈÔ 90 Ù.Ì., ÈÛfiÁÂÈÔ 110 Ù.Ì., ·’ ÔÚ. 110 Ù.Ì., ‚’ ÔÚ. 76 Ù.Ì.) Ì ʷÓÙ·ÛÙÈ΋ ı¤· ˆÏÂ›Ù·È Î·È ¯ˆÚÈÛÙ¿ Û 416 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô 10ÂÙ›·˜. ÕÓˆ μfiÏÔ˜ ÔÈΛ· 60 Ù.Ì. Û 437 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ʷÓÙ·ÛÙÈ΋ ı¤·. ¡. πˆÓ›· “μ·Û‰¤ÎÈÔ” ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 130 Ù.Ì., ÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ηٷÛ΢‹˜ ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙË Û ÁˆÓÈ·Îfi ÔÈÎfiÂ‰Ô 200 Ù.Ì. °·Ì‚¤Ù· 106 ÈÛfiÁÂÈÔ ‰ÈÏÔηÙÔÈΛ·˜ ¿ÌÂÛ· ηÙÔÈ΋ÛÈÌË. ª·‚›ÏË ÌÔÓ/ÎÈ·, 2 ˘/‰ Ï‹Úˆ˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË Û 120 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. ∞Á. ¶·Ú·Û΢‹ 107 Ù.Ì. ÌÔÓ/ÎÈ· Û 280 Ù.Ì. ÔÈÎ. ‰È·ÌÂÚ¤˜. ∂ÈÛÎÔ‹˜ 71 Ù.Ì. ÔÈΛ· Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 162 Ù.Ì. ¡. πˆÓ›· ∂ÁÁÏÂ˙ÔÓËÛ›Ô˘ 42 Ù.Ì. ÔÈΛ· Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 140 Ù.Ì. Ì ™.¢. 2.1. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 2 ÔÈ˘ 100 Ù.Ì. Î·È 140 Ù.Ì. Û ‰ÈÎfi ÙÔ˘˜ ÔÈÎfiÂ‰Ô 300 Ù.Ì. ¶ÈӷοÙ˜ 90 Ù.Ì. Û 4 ÛÙÚ. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ı¤· Î·È 140 Ù.Ì. Û 500 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. ªÔ‡ÚÂÛÈ 4ÂÙ›·˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 200 Ù.Ì. Û 4 ÛÙÚ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·. °∞ƒ™√¡π∂ƒ∂™-¢À∞ƒπ∞-Δƒπ∞ƒπ∞-Δ∂™™∞ƒπ∞ πˆÏÎÔ‡ 2Ô˘ ÔÚ. 33 Ù.Ì. ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË 48 Ù.Ì., 1Ô˘ ÔÚ. ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· Â·Á/΋ ÛÙ¤ÁË. º. πˆ¿ÓÓÔ˘ 1Ô˘ ÔÚ., 54 Ù.Ì. ÂÙÔÈÌÔ·Ú¿‰ÔÙÔ. ∫‡ÚÔ˘ 3Ô˘ ÔÚ. 51 Ù.Ì. 3ÂÙ›·˜, ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË. ∑¿¯Ô˘ studio 42 Ù.Ì., 2Ô˘ ÔÚ. ÂÙÔÈÌÔ·Ú¿‰ÔÙÔ. πˆÏÎÔ‡ 1Ô˘ ÔÚ. 70 Ù.Ì. Ï‹Úˆ˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ. ¶·Á·ÛÒÓ 4Ô˘ ÔÚ. 70 Ù.Ì. ‰È·ÌÂÚ¤˜ Ï‹Úˆ˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ. ¡. πˆÓ›· 77 Ù.Ì. Ï‹Úˆ˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ. ¡. πˆÓ›· 88 Ù.Ì. 1Ô˘ ÔÚ. 15ÂÙ›·˜ Û ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÎÔÓÙ¿ Û ۯÔÏ›·. ∫ÔÚ·‹ 90 Ù.Ì. 2Ô˘ ÔÚ. 20ÂÙ›·˜ ÚÔÛfi„ˆ˜. ƒ. ºÂÚ·›Ô˘ ÂÙÔÈÌÔ·Ú¿‰ÔÙ· ÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ηٷÛ΢‹˜ 2Ô˘ ÔÚ. 85 Î·È 132 Ù.Ì. ∫·ÛÛ·‚¤ÙË 90 Ù.Ì. 2Ô˘ ÔÚ. ÓÂfi‰ÌËÙÔ Ì parking Î·È ·Ôı‹ÎË. ∫·ÛÛ·‚¤ÙË 105 Ù.Ì. 1Ô˘ ÔÚ. ‰È·ÌÂÚ¤˜ Ì parking Î·È ·Ôı‹ÎË 5ÂÙ›·˜ Û ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË. ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 104 Ù.Ì. 3Ô˘ ÔÚ. 30ÂÙ›·˜ ÚÔÛfi„ˆ˜ ‰È·ÌÂÚ¤˜. ∫Ô˘Ù·Ú¤ÏÈ· 120 Ù.Ì. 1Ô˘ ÔÚ. ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· Â·Á/΋ ÛÙ¤ÁË ‰È·ÌÂÚ¤˜. ¶ø§∏™∂π™ ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δø¡ ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË 2ÒÚÔÊÔ ÎÂÓÙÚÈÎfi ηٿÛÙËÌ· 80+80 Ù.Ì. Â¤Ó‰˘ÛË. 2·˜ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 45 Ù.Ì. £Ô˘Îȉ›‰Ô˘ 55 Ù.Ì. ηٿÛÙËÌ·. ∂¡√π∫π∞™∂π™ ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δø¡ °. ∫·ÚÙ¿ÏË Ì ÷Ù˙Ë·ÚÁ‡ÚË 90 Ù.Ì. ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, ÁˆÓÈ·Îfi. ∂ÌÔÚÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ “¡∞∫√™ CENTER” ÈÛfiÁÂÈÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· 60 Ù.Ì. μ·ÛÛ¿ÓË-ªÈÎÚ·ÛÈ·ÙÒÓ 37 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi. ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ˘ 45 Ù.Ì. ∂¡√π∫π∞™∂π™ ¢π∞ª/Δø¡ ∂ÚÌÔ‡ 1Ô˜ ÔÚ. 170 Ù.Ì. ÁÈ· Â·Á/΋ ÛÙ¤ÁË. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·, √ÚÌÈÓ›Ô˘ 2Ô˘ ÔÚ. 81 Ù.Ì., ‰È·ÌÂÚ¤˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ, ·˘ÙÔÓÔÌ›· º/∞/ À¶∞ƒÃ∂𠶧∏ƒ∂™ ∞ƒÃ∂π√ √π∫√¶∂¢ø¡ ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δø¡ ª∏ ¢∏ª√™π∂À√ª∂¡ø¡ (653)

-----------------------------------ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ ƒ∞¶Δ∏™ ∞¶√™Δ√§√™ ÕÓˆ §Â¯ÒÓÈ· - μfiÏÔ˜ ΔËÏ. ∫·È º·Í. 2428093680 ∫ÈÓ.6977405931 estate.pelio.eu email - mesitika@pelio.eu ∞°π√™ μ§∞™π√™ 1) ∂Ï·ÈÔÂÚ›‚ÔÏÔ 5376ÙÌ.ΔÈÌ‹ 20.000 ¢ÚÒ. ∞°π√™ §∞Àƒ∂¡Δπ√™ 1) ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 815,75ÙÌ Â› Ù˘ ·ÛÊ¿ÏÙÔ˘ ÚÔ˜ ÕÁÈÔ §·˘Ú¤ÓÙÈÔ ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ Î·È ÎÙ›˙ÂÈ 107ÙÌ.Ì ı¤·. ΔÈÌ‹ 25,000 ¢ÚÒ. 2) ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 1753ÙÌ Â› Ù˘ ·ÛÊ¿ÏÙÔ˘ Ì ı¤· ÎÙ›˙ÂÈ 184,5ÙÌ. ΔÈÌ‹ 45,000 ¢ÚÒ. ∞¡ø §∂Ãø¡π∞ 1) πÛfiÁÂÈ· ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 105ÙÌ Î·È Ì ¿‰ÂÈ· ÁÈ· 105ÙÌ ÚÔÛı‹ÎË ÁÈ· 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 900ÙÌ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ. 2) √ÈÎfiÂ‰Ô 538ÙÌ Ì ÔÈΛ· 88ÙÌ Ì ·Ôı‹ÎË 42,90ÙÌ Ì ‰ÈÒÚÔÊË ·ÏÈ¿ ¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 141ÙÌ. ŸÏ· Ì·˙›. 3) √ÈÎfiÂ‰Ô 500ÙÌ Ì ı¤·. ΔÈÌ‹ 80.000 ¢ÚÒ. 4) √ÈΛ· ·ÏÈ¿ Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 300ÙÌ Ì ı¤·. ΔÈÌ‹ 40.000 ¢ÚÒ 5) √ÈΛ· ‰ÈÒÚÔÊË 125ÙÌ Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 106ÙÌ Ì ı¤·. ΔÈÌ‹ 160,000 ¢ÚÒ. 6) √ÈÎfiÂ‰Ô 260ÙÌ Ì ·ÏÈ¿ ¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 169ÙÌ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ. ΔÈÌ‹ 80.000 ¢ÚÒ. ∞¡ø °∞Δ∑∂∞ 1) ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 2600ÙÌ ÛÙÔÓ ‰ÚfiÌÔ ·fi

ÕÓˆ °·Ù˙¤· ÚÔ˜ ∞ÁÈ· ΔÚÈ¿‰· ÎÙ›˙ÂÈ 200ÙÌ Ì ηϋ ı¤·. ΔÈÌ‹ 78,000 ¢ÚÒ. μ√§√™ 1) ∞Ï˘Î¤˜ ÔÈÎfiÂ‰Ô 600ÙÌ 50Ì ·fi ı¿Ï·ÛÛ·. 2) ∞Ï˘Î¤˜ ∞˚‚·ÏÈÒÙÈη ÔÈÎfiÂ‰Ô 114ÙÌ ÎÙ›˙ÂÈ 120ÙÌ. ΔÈÌ‹ 40,000 ¢ÚÒ. 3) ∫·Ú·Á¿Ù˜ ÔÈÎfi‰· 301ÙÌ - 335ÙÌ ÁˆÓÈ·Îfi. 4) ªÂÏÈÛÛ¿ÙÈη ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 4,000ÙÌ Ì ı¤· ÙÔ μfiÏÔ. ΔÈÌ‹ 80.000 ¢ÚÒ. 5) ¡¤· πˆÓ›· ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 54.75ÙÌ Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 76,45ÙÌ. ΔÈÌ‹ 37.000 ¢ÚÒ. 6) ¡Â¿ÔÏË Û ÔÏ˘Î·ÙÔÈΛ· ÙÚÈÒÚÔÊË ÙÔ˘ 2003 ÔÏ˘ÙÂϤ˜ ηٷÛ΢‹ ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ÌÔÚԇ̠ӷ ‚Úԇ̠ÁηÚÛÔÓȤÚ˜ Î·È ‰˘¿ÚÈ· ·fi 30.000 ¢ÚÒ ¤ˆ˜ 60.000 ¢ÚÒ. 7) ¡Â¿ÔÏË 7 ÂÙÒÓ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 160,24ÙÌ ËÌÈÙÂÏ‹˜ 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ Ì ÌÂÁ¿Ï˜ ‚ÂÚ¿ÓÙ˜. ΔÈÌ‹ 145,000 ¢ÚÒ. 8) ¡Â¿ÔÏË Â›Ó·È ¤Ó· ÔÏfiÎÏËÚÔ ÙÂÙÚ¿ÁˆÓÔ ÔÈÎfiÂ‰Ô 773ÙÌ Ì ‰È¿ÊÔÚ· ÎÙ›ÛÌ·Ù· Û˘Ó 384ÙÌ. ΔÈÌ‹ 390.000 ¢ÚÒ. 9) ¶·Ú¿ÏÈ· ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 110ÙÌ. 10) ÃÈÏÈ·‰Ô‡ ÛÙÔ ¿ÚÎÔ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 85ÙÌ Î·ÈÓÔ‡ÚÈÔ 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ Ì ¿ÚÎÈÓÁÎ. ΔÈÌ‹ 130.000 ¢ÚÒ. μÀ∑πΔ™∞ 1) √ÈÎfiÂ‰Ô 680ÙÌ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ì ‰ÚfiÌÔ. ΔÈÌ‹ 85,000 ¢ÚÒ. ∫∞§∞ ¡∂ƒ∞ 1) ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 65ÙÌ Î·ÈÓÔ‡ÚÈ· 200Ì ·fi ı¿Ï·ÛÛ·. ΔÈÌ‹ 140.000 ¢ÚÒ. 2) ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿ ÔÈÎfiÂ‰Ô 177ÙÌ ÙÈÌ‹ 30.000 ¢ÚÒ , ÔÈÎfiÂ‰Ô 1139ÙÌ ÙÈÌ‹ 130.000 ¢ÚÒ 200Ì. ·fi ı¿Ï·ÛÛ·. ∫∞Δø §∂Ãø¡π∞ 1) √ÈÎfiÂ‰Ô 1.500ÙÌ ΔÈÌ‹ 135.000 ¢ÚÒ. 2) √ÈÎfiÂ‰Ô 1.000ÙÌ Â› Ù˘ ∂.√. 3) √ÈΛ· 78ÙÌ Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 105.60ÙÌ.ΔÈÌ‹ 70.000 ¢ÚÒ. ª∞§∞∫π 1) √ÈÎfiÂ‰Ô 1,024ÙÌ ·fiÛÙ·ÛË ·fi ı¿Ï·ÛÛ· 80Ì ÎÙ›˙ÂÈ 400ÙÌ. ΔÈÌ‹ 130.000 ¢ÚÒ ¶∞§π√∫∞™Δƒ√ 1)∂À∫∞πƒπ∞ √ÈÎfiÂ‰Ô 1,400ÙÌ ÎÙ›˙ÂÈ 800ÙÌ 700Ì ·fi ÕÓˆ §Â¯ÒÓÈ· Â› Ù˘ ·ÛÊ¿ÏÙÔ˘ Ì ı¤·. ΔÈÌ‹ 85.000 ¢ÚÒ. ¶§∞Δ∞¡π¢π∞ 1)∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 1710ÙÌ ΔÈÌ‹ 70.000 ¢ÚÒ. 2) ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 4.000ÙÌ 200Ì ·fi ı¿Ï·ÛÛ·. Δ™∞°∫∞ƒ∞¢∞ 1) ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 120ÙÌ ÙÚÈÒÓ ÂÈ¤‰ˆÓ ηÈÓÔ‡ÚÈ· ÛÂ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ·, ı¤· Ôχ ηϋ. ¶ƒøΔ∞ ™Δ∏ £∞§∞™™∞ 1) ∫¿Ùˆ §Â¯ÒÓÈ· ÔÈÎfiÂ‰Ô 1400ÙÌ. 2) ª·Ï¿ÎÈ ÔÈÎfiÂ‰Ô 2.000ÙÌ. 3) ¶Ï·Ù·Ó›‰È· ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 2.000ÙÌ ÂÓÙfi˜ ˙ÒÓ˘. ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂π™ 1) ÕÓˆ ™·ÚÙÈ¿ ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 28,700ÙÌ ÂÊ¿ÙÂÙ·È Ì ¿ÛÊ·ÏÙÔ ÎÔÓÙ¿ ÛÙ˘ ·Ôı‹Î˜ ¶··ÁÈ¿ÓÓË. 2) ™¤ÛÎÏÔ ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ ÎÙ›ÚÈÔ ÌÂÙ·ÏÏÈÎfi 711ÙÌ Â›Ó·È ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 4,020ÙÌ ¤ÙÔ˜ ηٷÛ΢‹˜ 2003. ΔÈÌ‹ 300.000 ¢ÚÒ. (655)

-----------------------------------ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ “π∞™ø¡” ∫ˆÓ/Ù›· §·˝Ó·-ª·Î·ÚÒÓ· ∫·Ó¿ÚË 8-μfiÏÔ˜ ΔËÏ. & Fax 24210 22824 ∫ÈÓ. 6982 479 991 - 6973 585 390 mesitiko.iason@gmail.com www.iasonmesitiko.gr ∂¡√π∫π∞∑√¡Δ∞π ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· 108 Ù.Ì., 1Ô˘, 2Ô˘, 3Ô˘ Î·È 4Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, οو ·fi ÙËÓ ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË, Ôχ ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ¶ø§√À¡Δ∞π ¢È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· 1. 91 Ù.Ì. ÕÁ. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ 4Ô˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ÔÏ˘ÙÂÏ‹ ¿ÚÎÈÓ, 2 ˘/‰, ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·. 2. 96 Ù.Ì. ÕÁ. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ 3Ô˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ÔÏ˘ÙÂÏ‹ Ì ¿ÚÎÈÓ, 2 ˘/‰, ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·. 3. 91 Ù.Ì. ÕÁ.∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ 3Ô˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ÔÏ˘ÙÂÏ‹ Ì ¿ÚÎÈÓ, 2 ˘/‰ ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·. 4. 96 Ù.Ì. ÕÁ. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ 3Ô˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ÔÏ˘ÙÂÏ‹ Ì ¿ÚÎÈÓ 2 ˘/‰, ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·. 5. 108 Ù.Ì. ÕÁ. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ 4Ô˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ÔÏ˘ÙÂÏ‹ Ì ¿ÚÎÈÓ, 3 ˘/‰, ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·. 6. 115 Ù.Ì. ÕÁ. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ 4Ô˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ÔÏ˘ÙÂÏ‹ Ì ¿ÚÎÈÓ, 3 ˘/‰, ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·. 7. 108 Ù.Ì. ÕÁ. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ 3Ô˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ÔÏ˘ÙÂÏ‹ Ì ¿ÚÎÈÓ 3 ˘/‰. 8. 115 Ù.Ì. 3Ô˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ÔÏ˘ÙÂÏ‹ Ì ¿ÚÎÈÓ 3 ˘/‰, ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·. 9. 143 Ù.Ì. ÕÁ. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ 1Ô˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 3 ˘/‰ ˘ÂÚÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ηٷÛ΢‹, ı¤·. 10. 119,80 Ù.Ì. ÕÁ. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ 1Ô˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 2 ˘/‰ ˘ÂÚÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ηٷÛ΢‹˜, ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·. 11. 137,80 Ù.Ì. ÕÁ. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ 2Ô˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 3 ˘/‰ ˘ÂÚÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ηٷÛ΢‹˜, ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·. 12. 120 Ù.Ì. ÕÁ. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ 3Ô˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 2 ˘/‰ ˘ÂÚÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ηٷÛ΢‹˜, ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·. 13. 87,56 Ù.Ì. ÕÁ. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ 1Ô˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 2 ˘/‰ ˘ÂÚÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ηٷÛ΢‹˜. 14. 90 Ù.Ì. ÕÁ. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ 2Ô˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 2 ˘/‰ ˘ÂÚÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ηٷÛ΢‹˜. 15. 97 Ù.Ì. ÕÁ. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ 4Ô˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 2 ˘/‰ ˘ÂÚÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ηٷÛ΢‹˜. 16. 115 Ù.Ì. ÕÁ. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ 4Ô˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 2 ˘/‰ ˘ÂÚÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ηٷÛ΢‹˜. 17. 131,63 Ù.Ì. ÕÁ. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ 5Ô˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 3 ˘/‰ ˘ÂÚÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ηٷÛ΢‹˜. 18. 96 Ù.Ì. ÕÁ. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ 1Ô˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 2 ˘/‰ ˘ÂÚÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ηٷÛ΢‹˜ Ì ¿ÚÎÈÓ. 19. 115 Ù.Ì. ÕÁ. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ 1Ô˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ÁˆÓÈ·Îfi 3 ˘/‰ ˘ÂÚÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ηٷÛ΢‹˜ Ì ¿ÚÎÈÓ. 20. 115 Ù.Ì. ÕÁ. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ 2Ô˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ÁˆÓÈ·Îfi 3 ˘/‰ ˘ÂÚÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ηٷÛ΢‹˜ Ì ¿ÚÎÈÓ. 21. 90 Ù.Ì. ÕÁ. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ 2Ô˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 2 ˘/‰ ¿ÚÎÈÓ, ·Ôı‹ÎË. 22. 88 Ù.Ì. ÕÁ. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ 1Ô˜ 2 ˘/‰, ·Ôı‹ÎË. 23. 104 Ù.Ì. ÕÁ. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ 4Ô˜-5Ô˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 3 ˘/‰, ¿ÚÎÈÓ, ·Ôı‹ÎË. 24. 86 Ù.Ì. ÕÁ. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ 1Ô˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 3 ˘/‰, ¿ÚÎÈÓ, ·Ôı‹ÎË. 25. 53 Ù.Ì. ÕÁ. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ 1Ô˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 1 ˘/‰ ‰È·ÌÂÚ¤˜, ·Ôı‹ÎË. 26. 105 Ù.Ì. ÕÁ. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ 2Ô˜ 15ÂÙ›·˜ 2 ˘/‰ ‰È·ÌÂÚ¤˜. 27. 94 Ù.Ì. ÂÚÈÔ¯‹ ∫·Ú·Á¿Ù˜ 5Ô˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 2 ˘/‰ Ì ¿ÚÎÈÓ. 28. 90 Ù.Ì. ÂÚÈÔ¯‹ ∫·Ú·Á¿Ù˜ 2Ô˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 2 ˘/‰ Ì ¿ÚÎÈÓ. 29. 113 Ù.Ì. ΤÓÙÚÔ Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 3Ô˘-4Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ 3 ˘/‰ ¿ÚÎÈÓ, ·Ôı‹ÎË,

˘fi ηٷÛ΢‹. 30. 57 Ù.Ì. ΤÓÙÚÔ Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ÔÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· 2Ô˜ 1 ˘/‰ ¿ÚÎÈÓ, ˘fi ηٷÛ΢‹ Î·È ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÛÙ¤ÁË. ªÔÓÔηÙÔÈ˘ 1. 130 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì 2ÒÚÔÊË ÔÈΛ· ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ∞Á. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘. 2. ¢‡Ô ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜ 95 Ù.Ì. 2 Ù/‰ Î·È 90 Ù.Ì. Ì 2 ˘/‰ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂Ó˜ Û 150 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô ÁˆÓÈ·Îfi ÛÙÔÓ ÕÁ. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ Î¿Ùˆ ·fi ÙËÓ ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË. 3. ∫·ÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 100 Ù.Ì. Î·È ËÌÈ˘fiÁÂÈÔ 50 Ù.Ì. Ì 3 ˘/‰ Î·È ·˘Ï‹ ›Ûˆ ÛÙÔ ∫·Ú·Á¿Ù˜. 4. ∫·ÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 146 Ù.Ì. Ì ËÌÈ˘fiÁÂÈÔ 2 ˘/‰, ¿ÚÎÈÓ, ÛÙÔ ∫·Ú·Á¿Ù˜. 5. ∫·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 180 Ù.Ì. 3 ˘/‰, ËÌÈ˘fiÁÂÈÔ Ì 1 ˘/‰ Û·ÏfiÓÈ, ÎÔ˘˙›Ó·, Ì¿ÓÈÔ ÛÙË ¡¤· ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·. 6. ∫·ÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 180 Ù.Ì. 4 ˘/‰ Ì ËÌÈ˘fiÁÂÈÔ, ·˘Ï‹ ›Ûˆ, ÛÙË ¡¤· ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·. 7. ∫·ÈÓÔ‡ÚÁÈ· 3ÒÚÔÊË ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· Ì 4 ˘/‰ ÂÓÙÔȯÈṲ̂ÓË ÎÔ˘˙›Ó· Ì·˙› Ì ٷ ËÏÂÎÙÚÈο ›‰Ë, ¿ÚÎÈÓ, ·˘Ï‹ ›Ûˆ, ÛÙËÓ ∫·ÏÏÈı¤·. 8. 215 Ù.Ì. ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· Ì 3 ˘/‰, 2 Ì¿ÓÈ·, 1 w.c., ·Û·ÓÛ¤Ú, ¿ÚÎÈÓ ÎÏÂÈÛÙfi Û 156 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô, ÛÙËÓ ∫·ÏÏÈı¤·. 9. 170 Ù.Ì. ÌÂ˙ÔÓ¤Ù·-·Ú¯ÔÓÙÈÎfi 18Ô˘ ·ÈÒÓ· Ï‹Úˆ˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ Ì 3 ˘/‰, 3 Ì¿ÓÈ· Î·È ‰ˆÌ¿ÙÈÔ ˘ËÚÂÛ›·˜ ۠ͯˆÚÈÛÙfi ¯ÒÚÔ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 352 Ù.Ì. ÛÙÔÓ ÕÁ. °ÂÒÚÁÈÔ ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ·˜. ¶·ÓÔÚ·ÌÈ΋ ı¤· ÛÙÔ μfiÏÔ-¶·Á·ÛËÙÈÎfi ÎfiÏÔ, Û‹Ì· ∂√Δ ÁÈ· ÍÂÓÒÓ· ∞’ ηÙËÁÔÚ›·˜. 10. 140 Ù.Ì. ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù·, 2 ˘/‰, 2 Ì¿ÓÈ·, ÎÏÂÈÛÙfi ¿ÚÎÈÓ, Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 500 Ù.Ì. ÛÙÔÓ ÕÁ. √ÓÔ‡ÊÚÈÔ Ì ı¤· ÙÔ μfiÏÔ-¶·Á·ÛËÙÈÎfi ÎfiÏÔ Î· ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ¯Ú‹ÛË (ÍÂÓÒÓ·˜). 11. °ˆÓȷ΋ ÔÈΛ· ÌÚÔÛÙ¿ Û ¿ÚÎÔ 8ÂÙ›·˜: πÛfiÁÂÈÔ 124 Ù.Ì. 2 ˘/‰, Ì¿ÓÈÔ, w.c. Î·È 25 Ù.Ì. ÁηÚÛÔÓȤڷ, 1Ô˜, 155 Ù.Ì. 2 ˘/‰, Ì¿ÓÈÔ, w.c. Î·È 30 Ù.Ì. ÁηÚÛÔÓȤڷ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 448,50 Ù.Ì. ÛÙÔ ∞ψӿÎÈ ¡¤·˜ ∞Á¯È¿ÏÔ˘ 20 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. 12. 110 Ù.Ì. Ì·Á·˙›, 100 Ù.Ì. ÔÈΛ· Û 314 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ¡¤· ∞Á¯›·ÏÔ. 13. ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 130 Ù.Ì. ËÌÈÙÂÏ‹ Ì 2 ˘/‰ Î·È 70 Ì. ÈÛfiÁÂÈÔ Î·ÙÔÈ΋ÛÈÌÔ Ì 2 ˘/‰, Û 360 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô ÛÙËÓ ∞ÁÚÈ¿. 14. ¶·Ï·È¿ ÔÈΛ· 75 Ù.Ì. 2 ˘/‰ Û 150 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô ÛÙËÓ ∞ÁÚÈ¿. 15. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 120 Ù.Ì. Ï‹Úˆ˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË, 2 ˘/‰, Ì¿ÓÈÔ, w.c., ÂÓÙÔȯÈṲ̂ÓË ÎÔ˘˙›Ó·, Ù˙¿ÎÈ Î·È ‰˘¿ÚÈ 45 Ù.Ì. ÛÙËÓ Ù·Ú¿ÙÛ· Û 160 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô ÛÙȘ ∞Ï˘Î¤˜. √ÈÎfi‰·-ÎÙ‹Ì·Ù· 1. 146 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi ÛÙÔÓ ÕÁ. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ. 2. 170 Ù.Ì. ÌÂÛ·›Ô ÛÙÔÓ ÕÁ. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ. 3. 97 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi ÛÙÔÓ ÕÁ. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ. 4. 352 Ù.Ì. ÌÂÛ·›Ô ÛÙÔ ∫·Ú·Á¿Ù˜. 5. 410 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi ÛÙË ¡¤· ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·. 6. 270 Ù.Ì. Û.‰. 2,1 ÛÙË ¡¤· πˆÓ›·. 7. 425 Ù.Ì. Û.‰. 0,8, ÛÙÔ ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë 8. 417 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ ÛÙËÓ ÕÏÏË ªÂÚÈ¿. 9. 602 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ ÛÙËÓ ÕÏÏË ªÂÚÈ¿. 10. 250 Ù.Ì. ÛÙȘ ∞Ï˘Î¤˜. 11. 410 Ù.Ì. ÛÙ· ªÂÏÈÛÛ¿ÙÈη. 12. 750 Ù.. ÕÁ. ¶·Ú·Û΢‹. 13. 566 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi 12Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ· ÛÙÔÓ ª¿Ú·ıÔ. 14. 600 Ù.Ì. 50. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ· ÛÙ· ¶Ï·Ù·Ó›‰È·. 15. 568 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ ÛÙË ¢Ú¿ÎÂÈ· ¶ËÏ›Ô˘. μÈÔÌ˯·ÓÈÎÔ› ¯ÒÚÔÈ 1. 32 ÛÙÚ. ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ ∞’ μπ.¶∂. μfiÏÔ˘. 2. ¶ˆÏÔ‡ÓÙ·È ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù· ÛÙËÓ ∞’ μπ.¶∂. μfiÏÔ˘. 3. 65 Ù.Ì. 1.800 Ù.Ì. ÎÙ›ÚÈÔ ÛÙË μπ.¶∂. ∞ÏÌ˘ÚÔ‡. ∂ÓÔÈÎÈ¿˙ÂÙ·È μÈÔÌ˯·ÓÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 3.000 Ù.Ì. ÎÙ›ÛÌ· Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 8.200 Ù.Ì. ÛÙËÓ ∞’ μπ.¶∂. μfiÏÔ˘. ¶ˆÏÔ‡ÓÙ·È ÂÍÔ¯ÈΤ˜ ηÙÔÈ˘ ÛÙÔ Ì·Á¢ÙÈÎfi ¶‹ÏÈÔ, ηıÒ˜ Î·È ¿ÏÏ· ·Î›ÓËÙ·-ÔÈÎfi‰· ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜. www.iasonmesitiko.gr (657)

-----------------------------------ONLINE SOLUTIONS A.E. REAL ESTATE ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ 8. ΔËÏ. ∫¤ÓÙÚÔ 24210 25000 À‡ı˘ÓÔ˜: ™ËÏÈfiÔ˘ÏÔ˜ ™Ù·Ì¿Ù˘ 6979 726165 ¶ƒ√™ ¶ø§∏™∏ ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ ∫∞Δø Δø¡ 10 ∂Δø¡ 1. μfiÏÔ˜ ΤÓÙÚÔ, ºÈÏÂÏÏ‹ÓˆÓ, ƒÂÙÈÚ¤ 112ÙÌ, ηٷÛÎ. 2002. 275.000∂. ∫364. 2. μfiÏÔ˜: μÏ·¯¿‚·-54Ô˘ ™˘ÓÙ. ∂§∞™, ¢‡Ô 3·ÚÈ· 65ÙÌ ¤Î. ˘fi ηٷÛÎ. 1Ô˜ & 2Ô˜ fiÚ. 115.000∂. ∫345. 3. μfiÏÔ˜: μÏ·¯¿‚·-54Ô˘ ™˘ÓÙ. ∂§∞™, ÂÛˆÙÂÚÈ΋ ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 115ÙÌ, ˘fi ηٷÛÎ. 225.000∂. ∫346. 4. μfiÏÔ˜, º. πˆ¿ÓÓÔ˘ 82ÙÌ, ÓÂfi‰ÌËÙÔ, 141.000∂. ∫258. 5. μfiÏÔ˜, ∫··ÎÏ‹ 32ÙÌ Î·Ù. 2004, 50.000∂. ∫211. 6. μfiÏÔ˜, ¢ËÌ. °ÂˆÚÁÈ¿‰Ô˘ 46ÙÌ. 72.000. ∫94. 7. μfiÏÔ˜, ¢ËÌ. °ÂˆÚÁÈ¿‰Ô˘ ‰È·Ì. 92ÙÌ ¤ˆ˜ 95ÙÌ. ·fi 1680∂ ÙÔ ÙÌ. ∫95-99. 8. μfiÏÔ˜, μÈ˙˘ËÓÔ‡ ÓÂfi‰ÌËÙ· ‰È·Ì. 57ÙÌ ¤ˆ˜ 110ÙÌ, ·fi 1600∂ ÙÔ ÙÌ. ∫234. 9. μfiÏÔ˜ ÎÂÓÙÚÈο, ¢È·Ì/Ù· 61ÙÌ ¤ˆ˜ 107ÙÌ ·fi 1.700∂ ÙÔ Ù.Ì. ∫388. 10. ÕÓ·˘ÚÔ˜, ™Ù·‰›Ô˘ ÚÂÙÈÚ¤ 130ÙÌ, 260.000∂. ∫218. 11. ¡¤· πˆÓ›·: ∫˘Ú›ÏÏÔ˘, 83Ù.Ì., 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, 2 À/¢, 80.000ú. ∫394. 12. ¡¤· πˆÓ›·: ™ËÏ˘‚Ú›·˜, 56Ù.Ì., 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, 65.000ú. ∫395. 13. ¡¤· πˆÓ›·, ¢È·Ì. 3·ÚÈ 79ÙÌ, 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ÁˆÓÈ·Îfi. 105.000∂. ∫371. 14. ¡¤· πˆÓ›·, ƒÂÙÈÚ¤ 3·ÚÈ 79ÙÌ, 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜,. 106.000∂. ∫372. 15. ¡¤· πˆÓ›·, 2·ÚÈ 45ÙÌ, 1Ô˜ fiÚÔÊ. 67.000∂. ∫374. 16. ¡¤· πˆÓ›·, 2·ÚÈ 48ÙÌ, 1Ô˜ fiÚÔÊ. 72.000∂. ∫375. 17. ¡¤· πˆÓ›·, ΔÚ›· 3·ÚÈ· 84ÙÌ, 2Ô˜, 3Ô˜ & 4Ô˜ fiÚÔÊ. 122.000∂ ¤ˆ˜ 130000∂. ∫376. 18. ¡¤· πˆÓ›·, Δ·ÍÈ·Ú¯ÒÓ, ‰È·Ì. 89ÙÌ 1Ô˜ fiÚ. ηٷÛÎ. 2006. 115.000∂. ∫326. 19. ¡¤· πˆÓ›·, ‰È·Ì. ∞fi 48,5ÙÌ ¤ˆ˜ 115ÙÌ, ·fi 1350∂. ∫100-127. 20. ¡¤· πˆÓ›·, ∫¿‰ÌÔ˘ ·fi 78ÙÌ ¤ˆ˜ 81ÙÌ, ÓÂfi‰ÌËÙ· ·fi 111.000∂. ∫272-277. 21. ¡¤· πˆÓ›·, ∞‰Ú·Ì˘Ù›Ô˘ ·fi 46ÙÌ ¤ˆ˜ 86ÙÌ, ÓÂfi‰ÌËÙ·, ·fi 74.000∂. ∫278-284. 22. ¡¤· πˆÓ›·, ºÈÏ·‰ÂÏÊ›·˜ ·fi 93ÙÌ ¤ˆ˜ 102ÙÌ, ÓÂfi‰ÌËÙ· ·fi 139.000∂. ∫285286.

➡ ™YNEXEIA ™TH ™E§I¢A 36


ªÈÎÚ¤˜ ∞ÁÁÂϛ˜ 36 ➡ ™YNEXEIA A¶O ™E§I¢A 35

ONLINE SOLUTIONS A.E. REAL ESTATE ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ 8. ΔËÏ. ∫¤ÓÙÚÔ 24210 25000 À‡ı˘ÓÔ˜: ™ËÏÈfiÔ˘ÏÔ˜ ™Ù·Ì¿Ù˘ 6979 726165

23. ¡¤· πˆÓ›·, ÃÚ. §Ô‡ÏË 128ÙÌ Î·Ù·ÛÎ. 2008, 185.000∂. ∫291. 24. ∞ÁÚÈ¿, ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 33ÙÌ, ÈÛfiÁÂÈÔ, ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ∫117. 25. ∞ÁÚÈ¿, ™˘ÁÎÚ. ηÙ. 116ÙÌ ¤ˆ˜ 121ÙÌ. ∫118-122. 26. ÕÊËÛÛÔ˜, ˘fi ηٷÛ΢‹ 40ÙÌ ¤ˆ˜ 72ÙÌ. 82.000∂ ¤ˆ˜ 143.000∂. ∫370. ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ ∞¡ø Δø¡ 10 ∂Δø¡ 1. μfiÏÔ˜, 54Ô˘ ™˘ÓÙ. ∂§∞™ 50ÙÌ. 65.000∂. ∫221. 2. μfiÏÔ˜, ºÈÏÂÏÏ‹ÓˆÓ 2 ‰È·Ì. 56ÙÌ ¤Î·ÛÙÔ, ÈÛfiÁÂÈÔ & ËÌÈ˘fiÁÂÈÔ. 55.000∂ & 40.000∂. ∫327&328. 3. μfiÏÔ˜, ∫ˆÛÙ·ÓÙ¿ Ì ΔÚÈÎÔ‡Ë 2·ÚÈ 54ÙÌ, πÛfiÁÂÈÔ. 55.000∂. ∫305. 4. μfiÏÔ˜, ƒ. ºÂÚ·›Ô˘, 3·ÚÈ 100ÙÌ, ‰È·Ì. 5Ô˜ fiÚÔÊÔ˜. 150.000∂. ∫353. 5. μfiÏÔ˜, ∞ÏÔÓÓ‹ÛÔ˘ 105ÙÌ, 4Ô˜ ŸÚÔÊÔ˜, ηٿÏ. & ÁÈ· ∂·ÁÁ. ™Ù¤ÁË. 155.000∂. ∫307. 6. μfiÏÔ˜, £Ô˘Îȉ›‰Ô˘ 70ÙÌ. 75.000∂. ∫229. 7. μfiÏÔ˜, 54Ô˘ ™˘ÓÙ. ∂§∞™ 102ÙÌ. 115.000∂. ∫183. 8. μfiÏÔ˜, μÏ·¯¿‚· 112ÙÌ, 130.000∂, ∫175. 9. μfiÏÔ˜, μÏ·¯¿‚·-¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 130ÙÌ. 145.000∂. ∫149. 10. ¡¤· ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·, ¶ÔÛÂȉÒÓÔ˜ 125ÙÌ, 1Ô˜ fiÚ. 140.000∂. ∫325. 11. ¡¤· πˆÓ›·, ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 94ÙÌ, 1Ô˜ fiÚÔÊ., 2 À/¢. 115.000∂. ∫362. 12. ¡¤· πˆÓ›·, πÛȉÒÚÔ˘ 76ÙÌ, 75.000∂. ∫142. 13. ¡¤· πˆÓ›·, ÃÚ. ™Ì‡ÚÓ˘ 74ÙÌ. 60.000∂. ∫207. 14. ∞ÁÚÈ¿, Ô‰fi˜ μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ 43ÙÌ, 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜. 43.000∂. ∫301. ª∂∑√¡∂Δ∂™ 1. μfiÏÔ˜, ∫·Ú·Á¿Ù˜, ·ÓÂÍ. ªÂ˙ÔÓ¤Ù˜ ·fi 122ÙÌ ¤ˆ˜ 165ÙÌ. ∫73-78. 2. ∫·Ú·Á¿Ù˜: ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 120 Ù.Ì., ËÌÈ˘. 60 Ù.Ì., Û ÔÈÎfi. 126 Ù.Ì. ηٷÛÎ. 2005. 260.000∂. ∫392 3. ∞Ï˘Î¤˜: ªÂ˙ÔÓ. Â› ÈÏÔÙ‹˜ 127ÙÌ Û ÔÈÎ. 156ÙÌ, ˘fi ηٷÛÎ. 10Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ∫358. 4. ∞Ï˘Î¤˜, ¡Âfi‰ÌËÙË 3ÒÚÔÊË ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 164ÙÌ. ¡¤· ΔÈÌ‹ 210.000∂. ∫297. 5. ∞Ï˘Î¤˜, ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 209ÙÌ & ˘fiÁÂÈÔ Û ÔÈÎfi. 270ÙÌ. 500.000∂. ∫233. 6. ∫ÚÈı·ÚÈ¿, 155ÙÌ Û ÔÈÎfi. 250ÙÌ. 210.000∂. ∫198. 7. ∞ÁÚÈ¿, 132ÙÌ ¤ˆ˜ 144ÙÌ, 215.000∂ ¤ˆ˜ 330.000∂. ∫79-82. 8. ∫. §Â¯ÒÓÈ·, 3 ¡Âfi‰ÌËÙ˜ ªÂ˙ÔÓ¤Ù˜ 150ÙÌ. & ˘ÔÁ. 95ÙÌ ·fi 250.000∂. ∫298. 9. ¶Ï·Ù·Ó›‰È·, ™˘ÁÎÚ. ηÙÔÈÎÈÒÓ ˘fi ·Ó¤ÁÂÚÛË ·fi 60ÙÌ ¤ˆ˜ 150ÙÌ. ∫313. 10. ∫¿Ùˆ °·Ù˙¤·, Û˘ÁÎÚ. ÌÂ˙. ˘fi ηٷÛ΢‹ 65ÙÌ. 165.000∂. ∫203. 11. ÕÊËÛÛÔ˜, ˘fi ηٷÛ΢‹ 71ÙÌ ¤ˆ˜ 145ÙÌ. 140.000 ¤ˆ˜ 288.000∂. ∫370. 12. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿, ª¿Ó· Û˘ÁÎÚ. ÌÂ˙. ˘fi ηٷÛÎ. 100ÙÌ ¤ˆ˜ 200ÙÌ., ·fi 2000∂ ÙÔ ÙÌ. ∫210. 13. ¶‹ÏÈÔ, ∞Á. πˆ¿ÓÓ˘, 71ÙÌ ¤ˆ˜ 104ÙÌ. 180.000∂ ¤ˆ˜ 310.000∂. ∫67-72. μπ§∂™-∞ƒÃ√¡Δπ∫∞ 1. ∞Ï˘Î¤˜, Œ·˘ÏË 160ÙÌ & ËÌÈ˘. 70ÙÌ Û ÔÈÎÔ. 502ÙÌ, ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ Ï·˙. ∫338. 2. ∫Ô˘ÎÔ˘Ú¿‚·, μ›Ï· 320ÙÌ, ÔÈÎÔ. 620ÙÌ. 950.000∂. ∫141. 3. ÕÊËÛÛÔ˜, ∫·ÏËÊÙ¤ÚË 320ÙÌ Û ÔÈÎfi. 1800ÙÌ. ∫216. 4. ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ·, ¶·ÏÈfi ∞Ú¯ÔÓÙÈÎfi 90ÙÌ Û ÔÈÎfi. 170ÙÌ, 165.000∂. ∫186. 5. ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ·, 2 ÔÈ˘ 172ÙÌ Û ÔÈÎfi. 403ÙÌ. 350.000∂. ∫192. 6. ªÔ‡ÚÂÛÈ, μ›Ï· 160ÙÌ Û ÔÈÎfi. 2487ÙÌ, Ì ¿‰ÂÈ· ÙÔ˘ ∂√Δ. ∫191. 7. μ˘˙›ÙÛ· ¶ËÏ›Ô˘, ∞Ú¯ÔÓÙÈÎfi ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ μ˘˙›ÙÛ·˜. ΔÈÌ‹ ∂˘Î·ÈÚ›·˜. ∫322. 8. ™ÎÈ¿ıÔ˜: ı¤ÛË ΔÚÔ‡ÏÔ˜ μ›Ï· 160ÙÌ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 2.500ÙÌ. 480.000∂. ∫386. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™ 1. μfiÏÔ˜, ¶·ÏÈ¿ ¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 65ÙÌ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 120ÙÌ. 85.000∂. ∫288. 2. μfiÏÔ˜, ÓÂÔÎÏ·ÛÈÎfi ÎÙ‹ÚÈÔ 150ÙÌ, ËÌÈ˘. 95ÙÌ. 450.000∂. ∫238. 3. ªÂÁ¿ÏË μÂÏ·Óȉȿ, ÔÈΛ· 96ÙÌ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 300ÙÌ. 130.000∂. ∫320. 4. ªËÏȤ˜ ¶‹ÏÈÔ, ¶·ÏÈ¿ ÔÈΛ· 130ÙÌ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 634ÙÌ. 125.000∂. ∫323. 5. ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹, ¶·ÏÈ¿ ÔÈΛ· Û ÔÈÎfi. 200ÙÌ. 20.000∂. ∫31. 6. ªËϛӷ: ¶·ÏÈ¿ ¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 52ÙÌ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 376ÙÌ. ∫377. ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ 1. μfiÏÔ˜, ∫·Ó¿ÚË-°·˙‹ 29ÙÌ ¤ˆ˜ 78ÙÌ. ∫128-130. 2. μfiÏÔ˜ ΤÓÙÚÔ, §. μ‡ÚˆÓÔ˜ ÌÂٷ͇ πˆÏÎÔ‡ & ∫Ô˘Ù·Ú¤ÏÈ· 35ÙÌ, 50.000∂. ∫359. 3. μfiÏÔ˜, °. ¢‹ÌÔ˘ 4ÒÚÔÊÔ ÎÙ›ÚÈÔ. ∫2. 4. μfiÏÔ˜, ÌÈÛıˆÌ¤Ó· ηٷÛÙ., 767ÙÌ, ·/¯. 423ÙÌ & 19studios. K217. 5. μfiÏÔ˜, 2 fiÚÔÊÔ ∂·ÁÁ/Îfi ÎÙ‹ÚÈÔ 1.100ÙÌ, & 200ÙÌ ·Ôı., 17 ı. ·Ú/ÓÁÎ, Ô‰fi˜ §·Ú›Û˘. ∫348. 6. μfiÏÔ˜: ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ ηٿÛÙËÌ· 43 Ù.Ì. 35.000∂. ∫393. 7. ¡¤· πˆÓ›·, ∫ÂÓÙÚÈÎfi ˘fi ηٷÛÎ. 73ÙÌ & ·Ù¿ÚÈ. 165.000∂. ∫373. 8. ¡¤· πˆÓ›·: ∂·ÁÁ. ÛÙ¤ÁË 277ÙÌ Û ÔÈÎfi. 366ÙÌ, ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· ÙÚfiÊÈÌ·. ∫342. 9. ¡¤· πˆÓ›·, ƒ·È‰ÂÛÙÔ‡ 90ÙÌ. 180.000∂. ∫251. 10. ¡¤· πˆÓ›·, ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ 40ÙÌ. ∫125. 11. ¡¤· πˆÓ›·, ª·È¿Ó‰ÚÔ˘ 38ÙÌ ¤ˆ˜ 54ÙÌ. 300.000∂. ∫131-133. 12. ∞Ï˘Î¤˜, ∫·Ù¿ÛÙËÌ· ÛÙÔ Â˙fi‰ÚÔÌÔ ÙˆÓ ∞Ï˘ÎÒÓ Ì ÂÓÔ›ÎÈÔ 1.200∂ ÙÔ Ì‹Ó· Ì ·fi‰ÔÛË 6%. ΔÈÌ‹ 280.000∂. 13. ∞Ï˘Î¤˜, μ¿Î¯Ô˘ 32ÙÌ. ∫50. 14. ∞Ï˘Î¤˜, μ¿Î¯Ô˘ 37ÙÌ. ∫54. 15. ∫·Ù˯ÒÚÈ, ηٿÛÙ. 98ÙÌ, Û ÔÈÎÔ. 249ÙÌ. 130.000∂. ∫55. ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂π™ 1. μfiÏÔ˜, ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË, ∂ÌÔÚÈÎfi 70ÙÌ. 120.000∂. ∫150. 2. μfiÏÔ˜, ¶·Ú·Ï›·, ∂ÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ 350.000∂. ∫188. 3. μfiÏÔ˜, ÂÈÎÂډ›˜ ∫·ÊÂÙ¤ÚÈ·, ÂÚÈÔ¯‹ ∞Á›Ô˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘. ∫302. 4. μfiÏÔ˜, ÂÈÎÂډ›˜ √˘˙ÂÚ›-∂ÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ, ÂÚÈÔ¯‹ ∞Á›Ô˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘. ∫303.

5. ÕÁÈÔÈ ∞Ó¿ÚÁ˘ÚÔÈ, μÈÔÙ¯ӛ· ÁÏ˘ÎÒÓ 130.000∂. ∫162. 6. ÕÓ·˘ÚÔ˜, Âȯ›ÚËÛË 680ÙÌ. 200.000∂. ∫168. 7. ∞ÁÚÈ¿, ∫·ÊÂÙ¤ÚÈ· 100ÙÌ, ÛÙÔ ·Ú·ÏÈ·Îfi ‰ÚfiÌÔ. ∫317. 8. ∞ÁÚÈ¿, ∂ȯ›ÚËÛË ∫·Ê¤-ª·Ú 200ÙÌ. ∫294. 9. ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿, •ÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô 3ˆÓ ÔÚfiÊˆÓ 50Ì ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ∫337. 10. ∫ÔÚfiË, •ÂÓ/¯Â›Ô 750ÙÌ Û ÔÈÎfi. 1654ÙÌ. 1.750.000∂. ∫176. 11. ¶‹ÏÈÔ, •ÂÓ/¯Â›Ô 37 ‰ˆÌ., Û ÔÈÎfi. 5000ÙÌ. ∫214. 12. ™ÎÈ¿ıÔ˜, •ÂÓ/¯Â›Ô 64 ‰ˆÌ., ÔÈÎfi. 5600ÙÌ. ∫215. ∂ƒ°√™Δ∞™π∞ 1. μfiÏÔ˜, ∂ÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ 10.000ÙÌ Û ÔÈÎfi. 22.000ÙÌ. ÛÙËÓ ∞’ μπ¶∂. ∫314. 2. μfiÏÔ˜, ∂ÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ 2.000ÙÌ Û ÔÈÎÔ. 3.600ÙÌ, Ï. ∞ӷηÈÓ. ∞’ μπ¶∂. ∫ 316. 3. μfiÏÔ˜, ∂ÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ 5.800ÙÌ Û ÔÈÎÔ. 12.500ÙÌ, μ’ μπ¶∂. ∫340. °ƒ∞º∂π∞ 1. μfiÏÔ˜, ΔÚÈÎÔ‡Ë 20ÙÌ, 16.000∂. ∫187. 2. μfiÏÔ˜, ∞Ó. °·˙‹-÷Ù˙Ë·ÚÁ‡ÚË 50ÙÌ, 100.000∂. ∫239. 3. μfiÏÔ˜ ∫¤ÓÙÚÔ, ∂·ÁÁ. ™Ù¤ÁË °Ú·ÊÂ›Ô 85ÙÌ, 2Ô˜ √Ú. ¶Ï‹Ú˘ ·Ó·Î·ÈÓ. 160.000∂. ∫319. ¶∞ƒ∫π¡°∫ 1. μfiÏÔ˜, ı¤ÛË ¶¿ÚÎÈÓÁÎ Â› Ù˘ Ô‰Ô‡ ∫·ÛÛ·‚¤ÙË, 13.000∂. ∫ 335. 2. μfiÏÔ˜ ΤÓÙÚÔ, ı¤ÛË ¶¿ÚÎÈÓÁÎ Â› Ù˘ Ô‰Ô‡ ∫Ô˘Ù·Ú¤ÏÈ·, 13.000∂. ∫336. 3. μfiÏÔ˜ ΤÓÙÚÔ: 2 ı¤ÛÂȘ ¿ÚÎÈÓÁÎ Â› Ù˘ √ÁÏ Ì ∫ÔÓÙ·Ú¿ÙÔ˘. ∫344. √π∫√¶∂¢∞ 1. ¡¤· ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·, √ÈÎfiÂ‰Ô 412ÙÌ, ÁˆÓÈ·Îfi, ™.¢. 0,80, Î¿Ï˘„Ë 70%. 210.000∂. ∫304. 2. ¡¤· πˆÓ›·, ‰›Ï· ·fi ÙËÓ °Âˆ. Û¯ÔÏ‹ 1449ÙÌ. 120.000∂. ∫237. 3. ¡¤· πˆÓ›·: √ÈÎfiÂ‰Ô 570ÙÌ ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡, ™.¢. 0,8. 250.000∂. ∫343. 4. ∞Ï˘Î¤˜, 176ÙÌ, 50Ì ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ· & ÙÔ ¿ÚÎÔ. 90.000∂. ∫352. 5. ∞Ï˘Î¤˜, ™ˆÚfi˜ ∞Ïfi˘ 588ÙÌ. ™.¢. 0,4. 95.000∂. ∫242. 6. ∞Ï˘Î¤˜, ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· 470ÙÌ. 700∂ ÙÔ ÙÌ. ∫49. 7. ∞Ï˘Î¤˜, Ô‰. ∂˘Ù¤Ú˘ 280ÙÌ, ™.¢. 0,8. 93.000∂. ∫228. 8. ™ˆÚfi˜, ÔÈÎfiÂ‰Ô 639ÙÌ, ı¤· ÛÙÔ ¶·Á·ÛËÙÈÎfi. 120.000∂. ∫311. 9. ∫ÚÈı·ÚÈ¿ 273ÙÌ, 50.000∂. ∫182. 10. ∫ÚÈı·ÚÈ¿, 358ÙÌ, ÂÓÙfi˜ ÔÈÎ. ÁˆÓÈ·Îfi, 350Ì ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. 80.000∂. ∫350. 11. ª¿Ú·ıÔ˜, ÔÈÎfi. 422ÙÌ, ™.¢. 1. 100.000∂. ∫331. 12. ∞ӷηÛÈ¿, ı¤ÛË ¶·Ó·ÁÈ¿ 3300ÙÌ. ∫41. 13. ∞ÁÚÈ¿, √ÈÎfiÂ‰Ô 1.000ÙÌ Ì ™.¢. 1,2. ∫318. 14. ∞ÁÚÈ¿: √ÈÎfi‰· ·fi 350ÙÌ ¤ˆ˜ 700ÙÌ, ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ ÚÔ˜ 210∂ ÙÔ Ù.Ì. ∫387. 15. ÕÓˆ °·Ù˙¤·, √ÈÎfiÂ‰Ô 10.000ÙÌ ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡, 100.000∂ ÙÔ ÛÙÚ¤ÌÌ·. ∫363. 16. ∫ÔÚfiË, ÔÈÎfi‰· ·fi 350ÙÌ ¤ˆ˜ 470ÙÌ. 65 ¤ˆ˜ 70.000∂. ∫196. 17. ∞Á›· ΔÚÈ¿‰· ªËÏÂÒÓ, 1082ÙÌ, 130.000∂. ∫197. 18. ªËÏȤ˜ ¶‹ÏÈÔ: √ÈÎfiÂ‰Ô 290 Ù.Ì. Ì ÔÈΛ· 43 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡. 100.000∂. 19. ÕÊËÛÛÔ˜, √ÈÎfi. 2.050ÙÌ Ì ı¤· ÛÙÔ ¶·Á·ÛËÙÈÎfi. ΔÈÌ‹ ∂˘Î·ÈÚ›·˜ 55.000∂. ∫355. 20. ªËϛӷ, ¶‹ÏÈÔ, ÔÈÎfi. 1640ÙÌ ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. 110.000∂. ∫356. 21. ªËϛӷ: ı¤ÛË ª·‡ÚË ¶¤ÙÚ· 1334ÙÌ. 45.000∂. ∫379. 22. ªËϛӷ: √ÈÎfiÂ‰Ô 615ÙÌ, 65.000∂. ∫381. 23. ªËϛӷ: √ÈÎfiÂ‰Ô 695ÙÌ, 60.000∂. ∫382. 24. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿, ÔÈÎfiÂ‰Ô 1050ÙÌ. 125.000∂. ∫146. 25. ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹, ÔÈÎfi. 928ÙÌ ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ. 90.000∂. ∫368. 26. ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹, √ÈÎfiÂ‰Ô 790ÙÌ. ∫38. 27. ¶¿ÏÙÛ˘, ªÂÏ·Ó‹ 880ÙÌ. ∫39. 28. μ˘˙›ÙÛ· ¶ËÏ›Ô˘, ∞ÁÚÔÙ. 5.500ÙÌ Ì ·ÏÈ¿ ÔÈΛ·, ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘. ∫321. 29. ªÔ‡ÚÂÛÈ, 1.000ÙÌ, ÂÓÙfi˜ ÔÈÎ. Ì ı¤· fiÏÔ ÙÔ ∞ÈÁ·›Ô. 170.000∂. ∫349. 30. ªÔ˘ÚÙÈ¿˜, ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· 3000ÙÌ. 550.000∂. ∫194. 27. ∑·ÁÔÚ¿, √ÈÎfiÂ‰Ô ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ 2478ÙÌ. 180.000∂. ∫42. 28. ™ÎÈ¿ıÔ˜, ·¤Ó·ÓÙÈ ·fi ÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ 4000ÙÌ, 200.000∂. ∫248. 29. ™ÎÈ¿ıÔ˜, √ÈÎfiÂ‰Ô 225ÙÌ, ™.¢. 0,8. 120.000. ∫329. ∞°ƒ√Δ∂ª∞Ãπ∞ 1. ∞Ï˘Î¤˜, ı¤ÛË ∞ÛÚfiÁÈ· 6139ÙÌ, 285.000∂. ∫88. 2. ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi˜: ªÂÏÈÛÛ¿ÙÈη, 9,5ÛÙÚ¤ÌÌ. 65.000∂ ÙÔ ÛÙÚ¤ÌÌ·. ∫347. 3. º˘ÙfiÎÔ, ı¤ÛË ª·‰¿ÚÈ 12.000ÙÌ, 165.000∂. ∫213. 4. º˘ÙfiÎÔ, ı¤ÛË ∫Ô‡ÎÔ˜ 4.000ÙÌ, 80.000∂. ∫351. 5. ¢ÈÌ‹ÓÈ, 2000ÙÌ, 145.000∂. ∫254. 6. ¢ÈÌ‹ÓÈ, 4580ÙÌ. ÁÈ· fiϘ ÙȘ ¯Ú‹ÛÂȘ, ¢. 1000ÙÌ. 120.000∂. ∫252. 7. ¢ÈÌ‹ÓÈ, 3500ÙÌ. 120.000∂. ∫232. 8. ¢ÈÌ‹ÓÈ, ı¤ÛË ∞ÁÈfiÎÏËÌ· 5625ÙÌ. 110.000∂. ∫341 9. ¢ÈÌ‹ÓÈ, ı¤ÛË ∞Ï˘Á·ÚfiÚÂÌ·, 11.359ÙÌ. 120.000∂. ∫295. 10. ¢ÈÌ‹ÓÈ, ı¤ÛË ∞ÎfiÓÈ·, 8963ÙÌ, 15.000∂ ÙÔ ÛÙÚ¤ÌÌ·. ∫296. 11. ∂ıÓ. √‰. μfiÏÔ˘-μÂÏ/ÓÔ˘ Ì ¿‰ÂÈ· ∫fiÌ‚Ô˘ 17.000ÙÌ. 420.000∂. ∫52. 12. ∞ÏÌ˘Úfi˜, ª·˘ÚfiÏÔÊÔ˜ 1500 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù·. ∫179. 13. ªԇʷ, ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 1515ÙÌ Ì ·ÏÈ¿ ÔÈΛ· 76ÙÌ. 70.000∂. ∫365. 14. ªԇʷ, ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· 7000ÙÌ. ∫145. 15. ªԇʷ, ı¤ÛË ¶·Ú¿‰ÂÈÛÔ˜ ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· 12.000ÙÌ. 1.000.000∂. ∫226. 16. ªËϛӷ, ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 4122ÙÌ, 50.000∂. ∫369. 17. ¶ÔÙfiÎÈ ™˘Î‹˜, ¶‹ÏÈÔ: ∞ÁÚÔÙÂÌ. 15 ÛÙÚ¤ÌÌ. ªÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ΔÈÌ‹ ∂˘Î·ÈÚ›·˜. ∫333. 18. ∞Ó‹ÏÈÔ, ¶Ï¿Î· 3113ÙÌ, ÎÙ›˙ÂÈ 250ÙÌ. 60.000∂. ∫66. 19. ÃÔÚ¢Ùfi, ı¤ÛË μÔÏÙ¤Èη 3751ÙÌ. 120.000∂. ∫165. 20. ªÔ‡ÚÂÛÈ, ∞Á. ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ 1837ÙÌ. 80.000∂. ∫64. 21. ªÔ‡ÚÂÛÈ, ∞Á. ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ 1598ÙÌ. 80.000∂. ∫64. 22. ªÔ‡ÚÂÛÈ, ∞Á. ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ 239ÙÌ. ∫64. 23. ∑·ÁÔÚ¿, §Â‡Î˜ 2.500ÙÌ. 160.000∂. ∫60. 24. ∑·ÁÔÚ¿, ı¤ÛË ¶·Ó·Á›ÙÛ· 4007ÙÌ, 35.000∂. ∫84. 25. ¶‹ÏÈÔ, ¡ÂÔ¯ÒÚÈ 7947ÙÌ. 80.000∂. ∫137.

ΔƒπΔ∏ 27 A¶ƒπ§π√À 2010

26 ªËϛӷ: ı¤ÛË ª·‡ÚË ¶¤ÙÚ· 695ÙÌ. 20.000∂. ∫378. 27. ªËϛӷ: ı¤ÛË ™È̈٤˜ 6986ÙÌ, 120.000∂. ∫380. 28. ªÂÏÈÛÛ¿ÙÈη: £¤ÛË ªÂÙÚfi 6.619 Ù.Ì. 130.000∂. ∫389. 29. ™¤ÛÎÏÔ: £¤ÛË ∞Ï‚·ÓÈ 140.000 Ù.Ì. Ì 300 ÂÏ·Èfi‰ÂÓ‰Ú·. 4.000∂ ÙÔ ÛÙÚ¤ÌÌ·. ∫391 (658)

-----------------------------------ª∞Δπ¡∞ ª∞Àƒπ∞ °π∞¡¡∞∫√¶√À§√™ §∞ª¶ƒ√™ ™Àªμ√À§∂ÀΔπ∫∏ ∞∫π¡∏Δ∏™ ¶∂ƒπ√À™π∞™ ¶√§Àª∂ƒ∏ 33, μ√§√™ Δ∏§./FAX 24210-39341 ∫π¡. 6976-272574 - 6974-063226 WEB SITE: www.sakip.gr EMAIL: info@sakip.gr

∂¡√π∫π∞∑√¡Δ∞π - μ·ÛÛ¿ÓË, ÏËÛ›ÔÓ ª·ÁÓ‹ÙˆÓ, ÁηÚÛÔÓȤڷ 34 Ù.Ì., 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜. - ¶·Á·ÛÒÓ, ÏËÛ›ÔÓ 2·˜ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘, ηٿÛÙËÌ· ÁˆÓÈ·Îfi 35 Ù.Ì. - ¡¤· πˆÓ›·, ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 120 Ù.Ì., ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË, ËÌÈÂÈψ̤ÓË, Ê/·, ·˘Ï‹ Î·È ÌÂÁ¿ÏË ‚ÂÚ¿ÓÙ·. - ÕÓ·˘ÚÔ˜, ‰˘¿ÚÈ 55 Ù.Ì., 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, Û ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË, ÌÂÚÈÎÒ˜ ÂÈψ̤ÓÔ, ‰È·ı¤ÛÈÌÔ ·fi 1/5. - ƒÔ˙Ô‡, ÏËÛ›ÔÓ §. μ‡ÚˆÓÔ˜, ÁηÚÛÔÓȤڷ 32 Ù.Ì., 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜. ¶ø§√À¡Δ∞π ªÂ˙ÔÓ¤Ù˜ - ¡¤· ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· - ¶Úfiԉ˜ °ÔÚ›ÙÛ·˜, ·ÓÂÚ¯fiÌÂÓ˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜ 115 Ù.Ì. Ì ËÌÈ˘fiÁÂÈÔ ÂÎÌÂÙ·ÏχÛÈÌÔ 60-100 Ù.Ì. ÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ηٷÛ΢‹˜ Ì ¯Ú‹ÛË roof garden Ì ı¤· ı¿Ï·ÛÛ· Î·È ¶‹ÏÈÔ. - ∫¿Ùˆ §Â¯ÒÓÈ·, ËÌÈÙÂÏ‹˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· (ÛÙ· ÙÔ‡‚Ï·) 180 Ù.Ì. Ì·˙› Ì ˘fiÁÂÈÔ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 470 Ù.Ì., ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·. - ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿, ¤ÙÚÈÓË ·Ú·‰ÔÛȷ΋ ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 984 Ù.Ì., Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤· ÙÔÓ ¶·Á·ÛËÙÈÎfi. ¢È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· - ∂À∫∞πƒπ∞ ∫ÔÚ·‹ ÏËÛ›ÔÓ ∂ÚÌÔ‡, 4¿ÚÈ 100 Ù.Ì., 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ, ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÛÙ¤ÁË. - ƒ. ºÂÚ·›Ô˘, ÏËÛ›ÔÓ ¶ÂÚÚ·È‚Ô‡, ‰˘¿ÚÈ 54 Ù.Ì., 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ·Ôı‹ÎË Î·È ¿ÚÎÈÓ, ÈÏÔÙ‹˜. - ∫·ÛÛ·‚¤ÙË, ÏËÛ›ÔÓ ƒ. ºÂÚ·›Ô˘, 3¿ÚÈ, 65 Ù.Ì., 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ÚfiÛÔ„Ë Û ηϋ ηٿÛÙ·ÛË. - ∫·ÛÛ·‚¤ÙË, ÏËÛ›ÔÓ ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜, 4¿ÚÈ, 111,70 Ù.Ì., ÈÛfiÁÂÈÔ, ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÛÙ¤ÁË. - ∫‡ÚÔ˘ Ì ∂ıÓ. ∞ÓÙÈÛÙ¿Ûˆ˜ 3¿ÚÈ· 82 Ù.Ì., ÔÚÔÊԉȷÌÂÚ›ÛÌ·Ù·, ˘fi ηٷÛ΢‹, ı¤· ¶‹ÏÈÔ. - ¶ÂÚÈÔ¯‹ √͢ÁfiÓÔ˘, ÙÚÈ¿ÚÈ 86 Ù.Ì., ÚÂÙÈÚ¤, ÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ηٷÛ΢‹˜, Ì ¿ÚÎÈÓ Î·È ·Ôı‹ÎË. - ∫·Ú·˚ÛοÎË, ÏËÛ›ÔÓ ª·ÁÓ‹ÙˆÓ, ÙÚÈ¿ÚÈ 116 Ù.Ì., 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, Ï‹Úˆ˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ, Ì ¿ÚÎÈÓ. - ¡¤· ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·, ‰˘¿ÚÈ 70 Ù.Ì., 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, Ï‹Úˆ˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ, Ì ı¤· ÙË °ÔÚ›ÙÛ·. - ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 180 Ù.Ì., ηÈÓÔ‡ÚÁÈ·, ÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ηٷÛ΢‹˜, 70Ì. ·fi ÙËÓ ·Ú·Ï›·. √ÈÎfi‰· - ∫‡ÚÔ˘ ¿Óˆ ·fi °. ¢‹ÌÔ˘ ÔÈÎfiÂ‰Ô 152 Ù.Ì. ÌÂÛ·›Ô, ÚfiÛÔ„Ë 10Ì. - ¶ÂÚÈÔ¯‹ ∞Ó¿Ï˄˘, ÔÈÎfiÂ‰Ô ÌÂÛ·›Ô 136 Ù.Ì., ™.¢. 2.1 Î·È ÚfiÛÔ„Ë 11Ì. - ∞ÁÚÈ¿-™Ô˘ÙÚ·Ï›, ÔÈÎfiÂ‰Ô 505 Ù.Ì., Ì ÚfiÛÔ„Ë 22Ì., ÌfiÏȘ 100Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. - ªÂÏÈÛÛ¿ÙÈη, Â›Â‰Ô ÔÈÎfiÂ‰Ô 4.015 Ù.Ì., ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤· fiÏÔ ÙÔ μfiÏÔ. - ªÂÏÈÛÛ¿ÙÈη, Â›Â‰Ô ÔÈÎfiÂ‰Ô 4.500 Ù.Ì., ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤· ÙÔ μfiÏÔ Î·È ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. - ª¿Ú·ıÔ˜, ÔÈÎfi‰· 355 Ù.Ì. ÌÂÁ¿ÏË ‰fiÌËÛË, ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·. - ∞Ï˘Î¤˜, ÔÈÎfiÂ‰Ô 2.500 Ù.Ì. (‰›ÓÂÙ·È ÌÔÓÔÎfiÌÌ·ÙÔ ‹ Îfi‚ÂÙ·È) 100Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. - ∞Ï˘Î¤˜-ªÈÌ›ÎÔ˜, 2 Û˘Ó¯fiÌÂÓ· ÔÈÎfi‰· 303 Ù.Ì.+365 Ù.Ì. ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. - ∞Ï˘Î¤˜ ¿Óˆ ·fi ÙÔ ªÈÌ›ÎÔ, ÔÈÎfiÂ‰Ô 400 Ù.Ì. Ì ı¤·. - ™Ô˘ÙÚ·Ï›, ÁˆÓÈ·Îfi ÔÈÎfiÂ‰Ô 340 Ù.Ì. ‰Â‡ÙÂÚÔ˜ ·Ú¿ÏÏËÏÔ˜ ·fi ÙÔ ‰ÚfiÌÔ Ù˘ ·Ú·Ï›·˜. - ∞ÁÚÈ¿, ÔÈÎfiÂ‰Ô 180 Ù.Ì. ÚfiÛÔ„Ë ÛÙÔÓ ÎÂÓÙÚÈÎfi ‰ÚfiÌÔ, ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ¯Ú‹ÛË. - ∞ÁÚÈ¿, ÔÈÎfiÂ‰Ô 684 Ù.Ì., ÁˆÓÈ·Îfi ÙڛʷÙÛÔ. - §·‡ÎÔ˜, ÔÈÎfiÂ‰Ô 852 Ù.Ì., ÚfiÛÔ„Ë Û ÎÂÓÙÚÈÎfi ‰ÚfiÌÔ, ÂÓÙfi˜ ˙ÒÓ˘. - §·‡ÎÔ˜, ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.000 Ù.Ì., ÚfiÛÔ„Ë Û ‰ÚfiÌÔ, ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·. - ÃfiÚÙÔ, ÔÈÎfiÂ‰Ô 5.000 Ù.Ì., ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤· ÙÔÓ ¶·Á·ÛËÙÈÎfi. ª∂£√¢π∫√Δ∏Δ∞ - ™À¡∂¶∂π∞ ∞¶√Δ∂§∂™ª∞Δπ∫√Δ∏Δ∞ (661)

-----------------------------------∫Δ∏ª∞Δ√ª∂™πΔπ∫∞ ¶∞¶∞∫ø™Δ∞ ¶∞¶∞´ø∞¡¡√À ∞ÓÙˆÓÔÔ‡ÏÔ˘ 1 - μfiÏÔ˜ ΔËÏ. 24210-33100 Î·È 21666 ¶ø§√À¡Δ∞π ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ 2·˜ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 32 Ù.Ì. 57.000∂ 2·˜ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 85 Ù.Ì., 155.000∂ ∞‰Ì‹ÙÔ˘ 35 Ù.Ì., 52.000∂ ∞ÓÙˆÓÔÔ‡ÏÔ˘ 131 Ù.Ì. 179.000∂ ∞ÚÈÛÙÔÙ¤ÏÔ˘˜ 75 Ù.Ì., 80.000∂ μÏ·¯¿‚· 72 Ù.Ì., 108.00∂ μÏ·¯¿‚· 95 Ù.Ì., 110.000∂ ¢ÂÏËÁÈÒÚÁË 90 Ù.Ì., 105.000∂ ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ 34 Ù.Ì., 50.000∂ πˆÏÎÔ‡ 61 Ù.Ì. ÁˆÓ. 3Ô˜ ÔÚ., 70.000∂ ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË ÁˆÓ. 126 Ù.Ì. 130.000∂ ∫·ÏÏÈÓ›ÎÔ˘ 75 Ù.Ì., 65.000∂. ∫·ÏÏÈÓ›ÎÔ˘ 95 Ù.Ì., 120.000∂ ∫·ÙÛÒÓË 77 Ù.Ì. 120.000 ∂ ∫Ô˘ÓÙÔ˘ÚÈÒÙÔ˘ 75 Ù.Ì., 68.000∂ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ 135 Ù.Ì., 180.000∂ ª·Î‰ÔÓÔÌ¿¯ˆÓ 70 Ù.Ì., 67.000∂ ª·Ï¿ÎÈ 105 Ù.Ì., 270.000∂ ª·˘ÚÔÎÔÚ‰¿ÙÔ˘ 114 Ù.Ì. 155.000∂ ªÂÏÈÛÛ¿ÙÈη 500 Ù.Ì. 35.000∂ ªÂÛÔÏÔÁÁ›Ô˘ 125 Ù.Ì. 80.000∂ ªÈÎÚ·ÛÈ·ÙÒÓ 115 Ù.Ì., 175.000∂

MÈÎÚ·ÛÈ·ÙÒÓ 90 Ù.Ì. 120.000∂ ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· 80 Ù.Ì., 70.000∂ ¡. πˆÓ›· 150 Ù.Ì. 200.000∂ √ÚÌÈÓ›Ô˘ 85 Ù.Ì., 110.000∂ √ÚÊ·ÓÔÙÚÔÊ›Ԣ 80 Ù.Ì., 150.000∂ √Úʤˆ˜ 66 Ù.Ì., 155.000∂ ¶·Ï·Ì¿ 69 Ù.Ì., 55.000∂ ¶ÂÚÚ·È‚Ô‡ 95 Ù.Ì., 115.000∂ ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 73 Ù.Ì. 100.000∂ ƒÔ˙Ô‡ 29 Ù.Ì., 50.000∂ ™·ÁÁ·Ú›Ô˘ 80 Ù.Ì., 120.000∂ ™·Ú¿ÙÛË 40 Ù.Ì. 50.000∂ ™Ô˘ÙÚ·Ï› 104 Ù.Ì., ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 280.000∂ ™˘Ú›‰Ë 172 Ù.Ì. 330.000∂ ™˘Ú›‰Ë 88 Ù.Ì., 90.000∂ MONOKATOIKIE™ ÕÁ. μÏ¿ÛÈÔ˜ 120 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 3428 Ù.Ì. 200.000∂ ÕÁ. °ÂÒÚÁÈÔ˜ ∫˘ÓËÁÒÓ 450 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 1.000 Ù.Ì. 400.000∂ ∞ÁÚÈ¿ 350 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 500 Ù.Ì. 550.000 ∞ӷηÛÈ¿ 208 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 2.700 Ù.Ì., 430.000∂ ÕÓˆ §Â¯ÒÓÈ· 190 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 4.000 Ù.Ì. 550.000∂ ÕÊËÛÔ˜ 250 Ù.Ì. (‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· Î·È 4 ÛÙÔ‡ÓÙÈÔ) 500.000∂ μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ 325 Ù.Ì. ËÌÈÙÂÏ. ÔÈÎfi. 490 Ù.Ì. 250.000∂ °È·ÓÓÔÔ‡ÏÔ˘ 50 Ù.Ì. 55.000∂ £ÂÚÌÔ˘ÏÒÓ 100 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 401 Ù.Ì. 250.000∂ ∫. §Â¯ÒÓÈ· 220 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 2000 Ù.Ì. 500.000∂ ∫·ÈÛ·Ú›·˜ 113 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 145 Ù.Ì. ÁˆÓ. 130.000∂ ∫·ÓÙ‹Ú·Á· 210 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 333 Ù.Ì. 110.000∂ ∫·Ù˯ÒÚÈ 480 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 4000 520.000 ∂ ∫Ô˘ÎÔ˘Ú¿‚· 120 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 402 Ù.Ì. 220.000∂ ∫ÚÈı·ÚÈ¿ 120 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 700 Ù.Ì. 145.000∂ ∫ÚÈı·ÚÈ¿ 80 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 250 Ù.Ì. 100.000∂ ∫ÚÈı·ÚÈ¿ 90 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 450 Ù.Ì. 200.000∂ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ ÙÚÈÒÚ. ÔÈÎÔ‰. 220 Ù.Ì., 250.000∂ ª·˘ÚÔÎÔÚ‰¿ÙÔ˘ 150 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 118 Ù.Ì. 400.000∂ ªÔÛ¯¿ÙÔ 68 Ù.Ì., ÔÈÎÔ. 280 Ù.Ì. 150.000∂ ¡. πˆÓ›· 164 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 103 Ù.Ì. 120.000∂ ¡·˘¿Ú¯Ô˘ ∞ÔÛÙfiÏË 70 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 125 Ù.Ì., 90.000∂ ¡ÔÙ·Ú¿ (¡Â¿ÔÏË), 86 Ù.Ì., ÔÈÎfi. 121 Ù.Ì. 110.000∂ ¶Ú. ∏Ï›·˜ ÕÓˆ μfiÏÔ˘ 270 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 530 Ù.Ì. 150.000∂ ºÂÚ·›Ô˘ ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ ÙÚÈÒÓ ‰È·Ì. 250 Ù.Ì., 430.000∂ ÃÈÏÈ·‰Ô‡ 108 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 122 Ù.Ì. 160.000∂ ÃÚ˘Û‹ ∞ÎÙ‹ 140 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 2.100 Ù.Ì. 400.000∂ OIKO¶E¢A ∞˚‚·ÏÈÒÙÈη 500 Ù.Ì. 160.000∂ ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ 600 Ù.Ì. 180.000∂ ∞Ï˘Î¤˜ 560 Ù.Ì. 165.000∂ ∫ÚÈı·ÚÈ¿ 779 Ù.Ì. 150.000∂ ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜ πˆÏÎÔ‡ 500 Ù.Ì. 160.000∂ ∞ıËÓÒÓ 300 Ù.Ì., 250.000∂ ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ 3.450 Ù.Ì. 35.000 ∂ ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ 4.020 Ù.Ì., 320.000∂ ∞Ï˘Î¤˜ 276 Ù.Ì., 100.000 ∂ ∞Ï˘Î¤˜ 300 Ù.Ì., 135.000 ∂ ∞Ï˘Î¤˜ 311 Ù.Ì., 110.000∂ ∞Ï˘Î¤˜ 478 Ù.Ì., 170.000 ∂ ∞ӷηÛÈ¿ 240 Ù.Ì., 120.000 ∂ ∞ӷηÛÈ¿ 331 Ù.Ì., 100.000∂ ∞ӷηÛÈ¿ 370 Ù.Ì., 130.000∂ ∞ӈ̷ÏÈ¿ 507 Ù.Ì., 165.000 ∂ μ¿Î¯Ô˘ 1.200 Ù.Ì. 600.000∂ μ¿Î¯Ô˘ 300 Ù.Ì. 150.000∂ μ˘˙›ÙÛ· 1.600 Ù.Ì. 100.000 ∂ ¢·‚¿ÎË 440 Ù.Ì., 300.000 ∂ ∫·ÓÈÛΤÚË 138 Ù.Ì., 140.000∂ ∫·ÓÙ‹Ú·Á· 800 Ù.Ì. 75.000∂ ∫·Ù˯ÒÚÈ 1.345 Ù.Ì., 150.000 ∂ ∫ÔÚÒË 4.100 Ù.Ì., 320.000∂ ∫Ô˘ÓÙÔ˘ÚÈÒÙÔ˘ 390 Ù.Ì., 300.000 ∂ ∫Ú˘ÛÙ¿ÏË 192 Ù.Ì., 123.000 ∂ §. ∞ıËÓÒÓ 2.500 Ù.Ì., 1.250.000 ∂ ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ· 150 Ù.Ì., 65.000∂ ª¿Ú·ıÔ˜ 332 Ù.Ì. 60.000∂ ªËÙÚ. °ÚËÁÔÚ›Ô˘ 750Ù.Ì. 1.450.000∂ ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· 327 Ù.Ì., 229.000 ∂ ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· 695 Ù.Ì. 500.000 ∂ •ËÚfiηÌÔ˜ 362 Ù.Ì. 160.000 ∂ ¶Â˘Î·Î›ˆÓ 300 Ù.Ì. 200.000∂ ™ˆÚfi˜ 590 Ù.Ì. 120.000 ∂ ™ˆÚfi˜ 600 Ù.Ì. 150.000 ∂ ºÂÚÚÒÓ 750 Ù.Ì. 1.450.000∂ ÿÓÈ· 456 Ù.Ì., 70.000∂ ÃÈÏÈ·‰Ô‡ 270 Ù.Ì. 200.000 ∂ (659)

-----------------------------------ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ ¡π∫√§∞√™ ™. ∫∞ƒ∞∫∞™Δ∞¡π∞™ ∫√ÀΔ∞ƒ∂§π∞ 96 μ√§√™ Δ∏§. 24210-51589 ∫π¡. 6972-915553 ¶ø§√À¡Δ∞π ∞. ∫∂¡Δƒπ∫∞ ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ πÛÔÁ›Ԣ 75 Ù.Ì., ÙÈÌ‹ 90.000 ∂. 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 106 Ù.Ì., ÙÈÌ‹ 127.000 ∂. 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 75 Ù.Ì., ÙÈÌ‹ 90.000 ∂. 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 28,40 Ù.Ì., ÙÈÌ‹ 35.000 ∂. 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 79,10 Ù.Ì., 95.000 ∂. 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 86,75 Ù.Ì., 104.500 ∂. μ. ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ πÛÔÁ›Ԣ 47,60 Ù.Ì., ·Ù¿ÚÈ 23,80, ·Ôı‹ÎË 47,60, ÙÈÌ‹ 180.000 ∂. πÛÔÁ›Ԣ 60,80 Ù.Ì., ·Ù¿ÚÈ 30,40, ·Ôı‹ÎË 60,40, ÙÈÌ‹ 229.000 ∂. πÛÔÁ›Ԣ 60,32 Ù.Ì., ·Ù¿ÚÈ 30,25, ·Ôı‹ÎË 72,70, ÙÈÌ‹ 234.000 ∂. πÛÔÁ›Ԣ 110 Ù.Ì., ÁˆÓÈ·Îfi ÙÈÌ‹ 180.000 ∂. °. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∞ πÛfiÁÂÈ· ÔÈΛ· 74 Ù.Ì. Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 170 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi, ÙÈÌ‹ 165.000 ∂. ∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π √ÈÎfiÂ‰Ô 260 Ù.Ì., Ù¤ÚÌ· ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË. √π∫√¶∂¢∞ ∫∞π ∞°ƒ√Δ∂ª∞Ãπ∞ ™∂ √§√ Δ√ ¶∏§π√ ∞ƒΔπ∞ ∫∞π √π∫√¢√ª∏™πª∞ (660)

-----------------------------------∫Δ∏ª∞Δ√ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ ¶∞¶∞¢∏ª∏Δƒπ√À ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 363-∫·Ó¿ÚË ΔËÏ. 24210-54087 ∫ÈÓ. 697 74 11 883 √π∫√¶∂¢∞ - ¶ÂÚÈÔ¯‹ ∫‡ÚÔ˘ ÁˆÓÈ·Îfi, 190 Ù.Ì., ™.¢. 2,1, 103.000∂.

- ∑¿¯Ô˘ 150 Ù.Ì. ™.¢. 1,8, Ì ¿‰ÂÈ· ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹˜, 120.000∂. - ∞Ï˘Î¤˜ 360 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi, ‚ϤÂÈ Â˙fi‰ÚÔÌÔ, 115.000∂. - ∫·Ú·Á¿Ù˜ 500 Ù.Ì., 360.000∂. - ∂› Ù˘ Ï·Ú›Û˘ 4.000 Ù.Ì. ÎÙ›˙ÂÈ 1.100 Ù.Ì. ÂÊ¿ÙÂÙ·È ÙÔ˘ ‰ÚfiÌÔ˘, 250.000∂. - ∫ÚÈı·ÚÈ¿ 4.000 Ù.Ì. Ì ¿‰ÂÈ· ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹˜, ı¤· ı¿Ï·ÛÛ· ·fi ·ÓÙÔ‡, 80.000∂. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™ - ∂› Ù˘ ∫ÔÚ·‹, ·ÏÈfi Û›ÙÈ 70 Ù.Ì. ÂÚ›Ô˘, Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 120 Ù.Ì., 125.000∂ Ê¿ÙÛ· 15 ̤ÙÚ·. - ÃÈÏÈ·‰Ô‡ 90 Ù.Ì. 2 ˘/·, ηÙÔÈ΋ÛÈÌË, Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 70 Ù.Ì., 140.000∂. - ª·‚›ÏË Û›ÙÈ 97 Ù.Ì., ηÙÔÈ΋ÛÈÌÔ, Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 187 Ù.Ì., Ê¿ÙÛ· ÌÂÁ¿ÏË, 128.000∂. ª∂∑√¡∂Δ∂™ - ∫·Ú·Á¿Ù˜ 120 Ù.Ì., 3 ÎÚ‚., W.C., Ù˙¿ÎÈ, ¯ÒÚÔ˜ ËÌÈ˘·›ıÚÈÔ˜ 7Ù.Ì.Ã3, ËÌÈ˘fiÁÂÈÔ 60 Ù.Ì. 220.000∂. - ∫·Ú·Á¿Ù˜ 135 Ù.Ì. Ì ËÌÈ˘fiÁÂÈÔ, 70 Ù.Ì., 300.000∂. - ¶ÂÚÈÔ¯‹ ∂ÏÈÎÔ‰ÚÔÌ›Ô˘ ÈÛfiÁÂÈÔ 77 Ù.Ì. 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, 70 Ù.Ì., ‰ÒÌ· 24 Ù.Ì. Û ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙÔ ÔÈÎfiÂ‰Ô 180 Ù.Ì., ÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ηٷÛ΢‹˜ Ì ÙÔ ÎÏÂȉ› 400.000∂. - ¡.π. ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· Û ‰ÈÎfi Ù˘ ÔÈÎfi‰Ô, 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, Û·ÏfiÓÈ, ÎÔ˘˙›Ó·, Ì¿ÓÈÔ, Ù˙¿ÎÈ, ÌÂÁ¿Ï˜ ‚ÂÚ¿ÓÙ˜, 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 4 ÎÚ‚·ÙÔο̷Ú˜, 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ ÛÔʛٷ, Â› ÈÏÔÙ‹˜ Ï·ÎÔÛÙڈ̤Ó˘, Ì ·Ôı‹ÎË-ÎÔ˘˙›Ó·. - ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ ÌÂ˙ÔÓ. 135 Ù.Ì. Ì ËÌÈ˘fiÁÂÈÔ Û ‰ÈÎfi Ù˘ ÔÈÎfiÂ‰Ô 335 Ù.Ì., 350.000∂. - ∫·Ú·Á¿Ù˜ 135 Ù.Ì. Î·È 60 Ù.Ì. ËÌÈ˘fiÁÂÈÔ ˘fi ηٷÛ΢‹ Û ‰ÈÎfi Ù˘ ÔÈÎfiÂ‰Ô Â¤Ó‰˘ÛË ¤ÙÚ·˜ ̤۷ Î·È ¤Íˆ ÙÔ˘ ÛÈÙÈÔ‡, ÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ηٷÛ΢‹˜, 270.000∂. - ∞Ï˘Î¤˜ ÌÂ˙ÔÓ. ı¤· ÙË ı¿Ï·ÛÛ·, 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, 70 Ù.Ì., 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 70 Ù.Ì. (4 ÎÚ‚·Ù.) Î·È ‰ÒÌ· ÛÙËÓ Ù·Ú¿ÙÛ· Û 175 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô, 270.000∂. ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ - ¡.π. ‰˘¿ÚÈ 43 Ù.Ì., 5Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, 68.000∂. - ¡.π. ÙÚÈ¿ÚÈ 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, Ì Ù˙¿ÎÈ, ¿ÚÎÈÓ+·Ôı‹ÎË, 112.000∂. - ÕÁ. ∫ˆÓ/ÓÔ˜ 90 Ù.Ì. ÚÔÛfi„ˆ˜, 2 Ì¿ÓÈ·, ¿ÚÎÈÓ+·Ôı‹ÎË, ÚÔÛfi„ˆ˜, 170.000∂. - ΔÂÛÛ¿ÚÈ Î¤ÓÙÚÔ 107 Ù.Ì., 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, Ù˙¿ÎÈ, ¿ÚÎÈÓ+·Ôı‹ÎË, 185.000∂. - ¡. ¢ËÌËÙ. ÙÚÈ¿ÚÈ 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ‰È·ÌÂÚ¤˜, Ù˙¿ÎÈ, ¿ÚÎÈÓ Î·È ·Ôı‹ÎË, 125.000∂. - ÕÁ. ∫ˆÓ/ÓÔ˜ ÙÚÈ¿ÚÈ 86 Ù.Ì., 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, 118.000∂. - °Î·ÚÛÔÓȤڷ 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ηÈÓÔ‡ÚÁÈ·, ¿ÚÎÈÓ+·Ôı‹ÎË, 48.000∂. (662)

-----------------------------------“EYES” Real Estate Solutions §·ÌÚ¿ÎË Î·È §·¯·Ó¿ ∫fiÌ‚Ô˜ ∫Δ∂§ - μ√§√™ ΔËÏ. 24210-25219 Fax. 24210-38482 e-mail: eyes@kolimitras.gr ¶ø§√À¡Δ∞π * ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÌÔÓfi¯ˆÚÔ 34,41 Ù.Ì., 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, ¶·Á·ÛÒÓ Î·È √ÚÊ·ÓÔÙÚÔÊ›Ԣ (∞∫ 10), Ì ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ı¤Û˘ ÛÙ¿ıÌ¢Û˘. * ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· Ì 3 ˘/‰ 101,83 Ù.Ì., 3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, ¶·Á·ÛÒÓ Î·È √ÚÊ·ÓÔÙÚÔÊ›Ԣ (∞∫ 14), Ì ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ı¤Û˘ ÛÙ¿ıÌ¢Û˘, Ù˙¿ÎÈ Î·È ·˘ÙÔÓÔÌ›· Ê/·, * ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· Ì 2 ˘/‰, 86,82 Ù.Ì., 4Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, ¶·Á·ÛÒÓ Î·È √ÚÊ·ÓÔÙÚÔÊ›Ԣ (∞∫ 15), Ì ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ı¤Û˘ ÛÙ¿ıÌ¢Û˘, Ù˙¿ÎÈ Î·È ·˘ÙÔÓÔÌ›· Ê/·. * ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 3 ÂÈ¤‰ˆÓ Ì 3 ˘/‰, Ù˙¿ÎÈ, ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·, ÛÙËÓ Ô‰fi ∞ÏΛ˘, ÛÙË ¡¤· ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·, ˘fi ÂÚ¿ÙˆÛË, Ì 50 Ù.Ì. Û οı Â›‰Ô. * ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 99 Ù.Ì., 103 Ù.Ì., 108 Ù.Ì., 6Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· Ì 3 ˘/‰, Ù˙¿ÎÈ, ÌÂÁ¿Ï˜ ‚ÂÚ¿ÓÙ˜, 2·˜ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ Î·È ∫Ô˘ÓÙÔ˘ÚÈÒÙÔ˘ (∞∫ 71-72 Î·È ∞∫ 73). * ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 289 Ù.Ì., Û 3 Â›‰·, Û˘ÓÔÈΛ· ∂æ∞, ∞ÁÚÈ¿ μfiÏÔ˘ (∞∫ 226). * ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 93 Ù.Ì., 5Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, 2 ˘/‰ Ì ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎfi ÂÍÔÏÈÛÌfi, Ì Ù˙¿ÎÈ, ÂÛˆÙÂÚÈ΋ ·Ôı‹ÎË, ·/c, 2 ı¤ÛÂȘ ÛÙ¿ıÌ¢Û˘, Ù¤ÓÙ˜, ˘‰ÚÔÌ·Û¿˙, ÚÔÂÁηٿÛÙ·ÛË Û˘Ó·ÁÂÚÌÔ‡, ÂÓÙÔȯÈṲ̂Ó˜ Û˘Û΢¤˜, ·Ôı‹ÎË ÛÙÔ ‰ÒÌ·, ∫··‰ÔΛ·˜ 8 Î·È π·ÛÔÓ›‰Ô˘, ¡¤· πˆÓ›·. *¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 145 Ù.Ì., ¿ÓÂÙÔÈ ¯ÒÚÔÈ, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, ∫·Û·‚¤ÙË Î·È ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ (∞∫ 149). * ∫·Ù¿ÛÙËÌ· 84 Ù.Ì., 5 ı¤ÛÂȘ ÛÙ¿ıÌ¢Û˘ ÂÎ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ 2 ÎÏÂÈÛÙ¤˜, Û ÚÔÓÔÌȷ΋ ı¤ÛË, ¶·Á·ÛÒÓ Î·È √ÚÊ·ÓÔÙÚÔÊ›Ԣ. * ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi˜ ÈÛfiÁÂÈÔ˜ ¯ÒÚÔ˜ 262 Ù.Ì. Î·È ˘fiÁÂÈÔ˜ 392 Ù.Ì., ÛÙË ¡¤· ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·, Û Ôχ ηϋ ı¤ÛË. * √ÈÎfiÂ‰Ô 509 Ù.Ì., ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ-ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡-ÕÁÈÔ˜ §·˘Ú¤ÓÙÈÔ˜, ¢‹ÌÔ˘ ∞ÚÙ¤ÌȉԘ, Û ηϋ ı¤ÛË. * √ÈÎfiÂ‰Ô 20 ÛÙÚÂÌÌ¿ÙˆÓ, ÛÙÔ §·ÙÔÌ›Ô, ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ Ì “Ê¿ÙÛ·” 60 Ì. ÂÚ›Ô˘ Û ·ÛÊ·ÏÙfi‰ÚÔÌÔ ·Ú¿ÏÏËÏÔ Ì ÙËÓ ÂıÓÈ΋ Ô‰fi Î·È Ì ¤ÙÔÈÌË ÚÔÌÂϤÙË ÂÁηٿÛÙ·Û˘ ‚ÈÔÌ˯·ÓÈÎÔ‡ ÎÙÈÚ›Ô˘, ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· ÔÏϤ˜ ¯Ú‹ÛÂȘ. * √ÈÎfiÂ‰Ô 300 Ù.Ì., ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ, ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ Ú˘ÌÔÙÔÌ›·˜ μfiÏÔ˘, ÛÙȘ ‚fiÚÂȘ Û˘ÓÔÈ˘ (√.Δ. 1089 μ)-∫·ÏÏÈı¤·, ÁˆÓÈ·Îfi, Û ‰ÚfiÌÔ Ï¿ÙÔ˘˜ 25 Ì. * √ÈÎfiÂ‰Ô 7.316,93 Ù.Ì., ªÂÏÈ¿Ó ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹˜ ¶ËÏ›Ô˘ (°∏ 74 Î·È 75). * √ÈÎfiÂ‰Ô 7.630,35 Ù.Ì., “Ê¿ÙÛ·” Û ‰ÚfiÌÔ ÛÙËÓ ÕÓˆ ™·ÚÙÈ¿-ÂÚÈÔ¯‹ §·ÙÔÌ›Ԣ (°∏ 167). * √ÈÎfiÂ‰Ô 2.157 Ù.Ì., Ì ηٿÙÌËÛË Û 1.004,37 Ù.Ì. Î·È 1.152,51 Ù.Ì. Î·È Ì ¿‰ÂȘ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· ÁÈ· 4+4 ·Ú·‰ÔÛȷο Û›ÙÈ·, ÛÙËÓ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ μfiÏÔ˘, ı¤ÛË “∞ÏÒÓÈ” Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË Ú·ÁÌ·ÙÈο ı¤· ÛÙÔ μfiÏÔ Î·È ÛÙÔÓ ¶·Á·ÛËÙÈÎfi (∞.Δ.). * ∂ÍÔ¯È΋ ηÙÔÈΛ·, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù·, Û ‰‡Ô Â›‰·, 50-90 Ù.Ì., ÛÙËÓ ∫ÔÚÒË (ªԇʷ) ¶ËÏ›Ô˘, ÛÂ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ·, ΢ÚÈÔÏÂÎÙÈο ¿Óˆ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· (∂∫ 80). * ∂ÍÔ¯ÈΤ˜ ηÙÔÈ˘ (2), ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜ ·fi 101 Ù.Ì. Ë Î·ıÂÌÈ¿ Û ‰‡Ô Â›‰·, ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ˜, ̠ͯˆÚÈÛÙ¿ ÔÈÎfi‰· ·fi 270 Ù.Ì., ÛÙËÓ ∫ÔÚÒË (ªԇʷ) ¶ËÏ›Ô˘ (∂∫ 81). * ¶·Ú·‰ÔÛȷ΋, ËÌÈÙÂÏ‹˜ ηÙÔÈΛ·, Û 3 Â›‰·, 182 Ù.Ì. Ì 2 Ù˙¿ÎÈ· Î·È ¿ÓÂÙÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜, Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË Î·È ·ÓÂÌfi‰ÈÛÙË ı¤· ÛÙÔ μfiÏÔ Î·È ÛÙÔÓ ¶·Á·ÛËÙÈÎfi. * ΔÚÂȘ ÌÔÓfi¯ˆÚ˜ ÁηÚÛÔÓȤÚ˜ ·fi 36,50 Ù.Ì. Ë Î¿ı ̛·, ÛÙË ¡¤· πˆÓ›·, ¢·‚¿ÎË Î·È ªÈÎÚ¿˜ ∞Û›·˜, Ì ·Ôı‹ÎË. (663)

ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ “Δ™∂§π√™ ∞∫π¡∏Δ∞” ∂ıÓ. ∞ÓÙÈÛÙ¿Ûˆ˜ 40 ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜-μfiÏÔ˜ 697.4647.587 Î·È 24280 78.267 Πωλούνται παντός είδους ακίνητα: Μονοκατοικίες, οικόπεδα, διαμ/ατα, επαγγελματικές στέγες, καταστήματα, βιοτεχνικοί χώροι, παραθαλάσσια οικόπεδα/κατοικίες/εξοχικά, αξιόλογα κτηματο-οικόπεδα και αγροτεμάχια... Υπεύθυνη εξυπηρέτηση με ζήλο, αγάπη και υπευθυνότητα. (665)

ZHTOYNTAI ∑∏Δ∂πΔ∞π από εταιρεία μηχ/κών και μεταλ. κατασκευών, ηλεκτρολόγος να γνωρίζει από αυτοματισμό και PLC. Προϋπηρεσία απαραίτητη. Αποστολή βιογραφικών στην Τ.Θ. 764, Τ.Κ. 38500 Βόλος. (165) ∑∏Δ∂πΔ∞π σερβιτόρος για ταβέρνα στην Άλλη Μεριά. Πληρ. τηλ. 6972456221. (256) ∑∏Δ∂πΔ∞π από μεταφορική εταιρεία στο Βόλο άτομο για συντήρηση φορτηγών. Τηλ. 24210-95634-5, κιν. 6932241780. (164)

∑∏Δ∂πΔ∞π Τεχνολόγος-Ακτινολόγος (χειριστής) απόφοιτος Τ.Ε.Ι. Πληρ. τηλ. 24210-23338 ώρες 9 π.μ. έως 8 μ.μ. (138)

Η εταιρεία “ΜΥΛΟΙ ΠΑΠΑΦΙΛΗ Α.Ε.”

ΖΗΤΕΙ

ˆÏËÙ¤˜ ‹ ˆÏ‹ÙÚȘ

για την περιοχή Μαγνησίας. Προσόντα: Προϋπηρεσία στον χώρο των πωλήσεων, ικανότητα επικοινωνίας και διαπραγμάτευσης, μεθοδικότητα, ηλικία έως 35 ετών, να διαμένει μόνιμα στην αντίστοιχη περιοχή, επιθυμητή η γνώση Η/Υ και πτυχίο στο marketing/πωλήσεις. Η εταιρεία προσφέρει: Εταιρικό αυτοκίνητο, ικανοποιητικές αποδοχές (μισθό και bonus), προοπτικές εξέλιξης. Βιογραφικά στο papafili@papafili.gr και στο fax: 2741049793. (945)

Η 3π βιομηχανία τροφίμων ΖΗΤΕΙ να προσλάβει

À¶∂À£À¡√/∏ ανάπτυξης περιοχής Μαγνησίας για την ανάπτυξη του τμήματος πωλήσεων. Απαραίτητα προσόντα: 1) Προϋπηρεσία τουλάχιστον 2-3 χρόνια στις πωλήσεις (θα προτιμηθούν οι έχοντες εμπειρία στα τρόφιμα). 2) Ηλικία έως 35 ετών. 3) Καλή χρήση Η/Υ. 4) Δυνατότητα ταξιδιών. 5) Επιθυμητή γνώση αγγλικών. 6) Τελειόφοιτος/η Λυκείου. Παροχές εταιρίας: 1) Εταιρικό αυτοκίνητο. 2) Εταιρικό τηλέφωνο. 3) Μισθός/bonus. Οι συνεντεύξεις θα δίδονται στην έδρα της εταιρίας που βρίσκεται στο 6ο χλμ. Καρδίτσας - Αθηνών. Βιογραφικά σημειώματα στο fax: 24410-62256. Πληροφορίες στο 24410-62255, email: 3psalads@otenet.gr (162)

™YNOIKE™IA §À¢π∞ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. Σχέση - συμβίωση - γάμος. Εχεμύθεια και αποτελεσματικότητα - 59χρονη εκπαιδευτικός, γοητευτική, ανεξάρτητη. - 65χρονος συν/χος ευπαρουσίαστος, ευκατάστατος, υγιέστατος. - 65χρονος καθηγητής, πολύ εμφανίσιμος, χωρίς υποχρεώσεις. - 69χρονος εφοριακός, ακίνητα, ευπαρουσίαστος, εύρωστος. (624)

MA£HMATA ∫∞£∏°∏Δ∏™ Γερμανικών και Βιολογίας, παραδίδει μαθήματα. Τιμές προσιτές. Πληρ. τηλ. 6959-476527, 2410289217. (127)


37

ΔƒπΔ∏ 27 A¶ƒπ§π√À 2010

MA£HMATA ª∞£∏ª∞Δ∞ ΑΓΓΛΙΚΩΝ για όλα τα πτυχία και μέσω SKYPE. Εμπειρία 4 χρόνων στην Αγγλία. Φιλικές τιμές. Πληρ. τηλ. 6978-955101 και 2421028946. (612)

∫·ıËÁ‹ÙÚÈ· ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ του Πανεπιστημίου Αθηνών με φροντιστηριακή πείρα παραδίδει μαθήματα σε μαθητές (Γυμνασίου-Λυκείου). Τιμές οικονομικές. Τηλ. 6973 566992. (622)

¢IAºOPA ∞°√ƒ∞∑ø παλιά χρυσά, κοσμήματα δόντια ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΕΡΕΝΤΙΔΗΣ, Ιωλκού 17 (έναντι ΟΤΕ). Απαραίτητα αστυνομική ταυτότητα. Πληρ. τηλ. 24210-36355. (601) Δƒ∞¶∂∑π∫∞ ¢∞¡∂π∞ Ãøƒπ™ Ã√¡√Δƒπμ∏ Τέλος οι περιορισμοί χορήγησης δανείων. Αναλαμβάνουμε αναχρηματοδοτήσεις υπαρχουσών οφειλών, χορήγηση νέων δανείων (στεγαστικών, προσωπικών, επιχειρηματικών). Πληροφορίες 6932-528388 (591)

°ÓˆÛÙÔÔÈ‹ÛÂȘ Á¿ÌˆÓ Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΡΡΟΣ του Αντωνίου και της Αικατερίνης, το γένος Βασιλάκου, που γεννήθηκε στο Βόλο και κατοικεί στη Νέα Ιωνία Μαγνησίας και η ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΛΙΑΝΟΥ του Παναγιώτη και της Ευαγγελίας, το γένος Κουτσούκου, που γεννήθηκε στο Βόλο και κατοικεί στη Νέα Ιωνία Μαγνησίας, πρόκειται να παντρευτούν στη Νέα Ιωνία Μαγνησίας. --------------Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΝΤΟΒΑΣ του Ιγνατίου και της Μαρίας, το γένος Φουντούκη, που γεννήθηκε στο Βόλο και κατοικεί στη Νέα Αγχίαλο Μαγνησίας και η ΜΑΙΡΗ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΛΛΙΩΡΑ του Ευαγγέλου και της Παρασκευής, το γένος Γεωργοπούλου, που γεννήθηκε στο Βόλο και κατοικεί στη Νέα Ιωνία Μαγνησίας, πρόκειται να παντρευτούν στο Βόλο.

XAPOY§A °A§ANOY - KOPBE™H EIΔIKH ΠAIΔAΓΩΓOΣ Διπλωματούχος Oρθοφωνικής και Λογοπαιδείας Πανεπιστημίου Nάντης. Δέχεται μόνο επί συνεντεύξει. Δημητριάδος 229, 5ος όροφος Tηλέφ.: 24210 26.542

ΒΟΛΟΣ

∂¡∂ÃÀƒ√¢∞¡∂π™Δ∏ƒπ√ λειτουργεί με κρατική άδεια. Ενέχυρα χρυσαφικών και κοσμημάτων. Πλήρης εχεμύθεια. Επίσης και αγορές χρυσαφικών σε ασυναγώνιστες τιμές. Κ. Καρτάλη 195 Β. Τηλ. 2421042905. (620)

¡Δ∂¡Δ∂∫Δπμ

¢∏ª√Δπ∫∏ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∏ À¢ƒ∂À™∏™ - ∞¶√Ã∂Δ∂À™∏™ ª∂π∑√¡√™ ¶∂ƒπ√Ã∏™ μ√§√À

ΔΙΑΚΟΠΗ ΝΕΡΟΥ Μεθαύριο ¶¤ÌÙË 29/4/2010 θα γίνει διακοπή νερού στην ∞’ μπ¶∂ από 09.00 .Ì. έως 14.00 λόγω απαραίτητων εργασιών σε κεντρικό αγωγό της ύδρευσης. ΕΚ ΤΗΣ ΔΕΥΑΜΒ

¢π√ƒ£ø™∏ Στη δημοσίευση του ισολογισμού της εταιρείας ΣΠΙΤΙΚΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΑΒΕΕ ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ εκ παραδρομής, στα ονόματα που υπογράφουν τον ισολογισμό δεν γράφτηκε ΤΟ ΜΕΛΟΣ που είναι ο κύριος ΚΟΥΡΚΟΥΒΕΛΑΣ ΣΑΒΒΑΣ με ΑΔΤ Π 946465.

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟ Κέντρο ιδιωτικών Ερευνητών, Α.Υ.Π. αναγνωρισμένη υπηρεσία πληροφοριών. Υπηρεσίες: - Έρευνας και επίλυσης προσωπικών ανηλίκων και V.I.P. προσώπων - Εντοπισμού προσώπων και περιουσιακών στοιχείων - συνδρομή δικαστικών ερευνών, εμποροβιομηχανικών ερευνών (αντικατασκοπίας), Ασφάλειας εκδηλώσεων και εγκαταστάσεων. Συμβουλευτικών παροχών, μελετών ασφαλείας και προστασίας τηλεπικοινωνιών. Τηλ. 2410-663111, 6974372702, 24210-27106 www.spyro.gr (039)

έχουμε τη λύση. Άμεσα σας δίνουμε μετρητά αν έχετε πιστωτικές κάρτες ακόμα και με υπέρβαση ορίου και εξοφλείτε σε πολλές άτοκες δόσεις. Αυθημερόν εξυπηρέτηση, ραντεβού στο χώρο σας. Τηλέφωνο χωρίς χρέωση από σταθερό και κινητό για όλη την κεντρική Ελλάδα, 8003003707, κος Αγγελάκης. (893)

∞ª∂™∏ §À™∏

¶·Ú·„˘¯ÔÏÔÁÈÎfi ΤÓÙÚÔ

για μετρητά από όλες τις πιστωτικές σας κάρτες σε 5’ λεπτά έχουν δεν έχουν διαθέσιμο, μέχρι 44 άτοκες δόσεις, ακόμα και με τρίμηνη καθυστέρηση. Ραντεβού στο χώρο σας 7 ημέρες την εβδομάδα, 09.0022.00, κα Ελπίδα 2415001000, 2421500032, 6974533556. (894)

∞ƒ∫∞¡∞

Ã∂π∞∑∂™Δ∂ ª∂Δƒ∏Δ∞;

∫˘Ú›· ƒ›Ó· Î·È Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ ‰Èψ̷ÙÔ‡¯ÔÈ ·ÛÙÚÔÏfiÁÔÈ, ·Ú·„˘¯ÔÏfiÁÔÈ-ÌÂÙ·Ê˘ÛÈÎÔ›, „˘¯ÔÂÚ¢ÓËÙ·› Ì ÎÏËÚÔÓÔÌÈÎfi ¯¿ÚÈÛÌ·, ÈÛ¯˘Ú‹ ‰È·›ÛıËÛË, ÂÓfiÚ·ÛË-‰ÈfiÚ·ÛË, ÔÚ·Ì·ÙÈÛÌfi˜. °È· Ù· Ú·ÓÙ‚ԇ Û·˜ ÛÙÔ ÎÈÓËÙfi: 6989176612.

¡·˘ÙÂÚÁ¿Ù˜ ÂÌfi‰ÈÛ·Ó ÙËÓ ÂÈ‚›‚·ÛË ÙÔ˘ÚÈÛÙÒÓ Û ÎÚÔ˘·˙ÈÂÚfiÏÔÈÔ ∞¶ƒπ§π√™

∞£∏¡∞, 26.

™Â ÍÂÓԉԯ›· ÌÂٷʤÚıËÎ·Ó 970 ÂÈ‚¿Ù˜ ÙÔ˘ ˘fi ÛËÌ·›· ª¿ÏÙ·˜ ÎÚÔ˘·˙ÈÂÚfiÏÔÈÔ˘ ∑enith Ô˘ ÂÚfiÎÂÈÙÔ Ó· ·ÔχÛÂÈ ÛÙȘ 9:00 ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ·fi ÙÔÓ ¶ÂÈÚ·È¿ ÁÈ· ÙËÓ ∫ÚÔ·Ù›·. ™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ 24ˆÚ˘ ·ÂÚÁ›·˜ Ù˘ ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈ·˜ ¡·˘ÙÈ΋˜ √ÌÔÛÔÓ‰›·˜ (¶¡√) ηٿ Ù˘ ¿ÚÛ˘ ÙÔ˘ ηÌÔÙ¿˙, Ó·˘ÙÂÚÁ¿Ù˜ ÂÌfi‰ÈÛ·Ó ÙËÓ ÂÈ‚›‚·ÛË ÙˆÓ ÙÔ˘ÚÈÛÙÒÓ. ΔÔ ÎÚÔ˘·˙ÈÂÚfiÏÔÈÔ Î·Ù¤Ï¢Û ÙÔ Úˆ› ÛÙËÓ ∞ÎÙ‹ •·‚ÂÚ›Ô˘, fiÔ˘ Î·È ·Ô‚›‚·Û ÙÔ˘˜ ÂÈ‚¿Ù˜ ÙÔ˘. ª¤ÏË Î˘Ú›ˆ˜ ÙÔ˘ ¶∞ª∂, Û˘ÁÎÂÓÙÚÒıËÎ·Ó ÛÙËÓ ‡ÏË ÚÈÓ ÙÔ ÏÔ›Ô ÂÈ‚È‚¿ÛÂÈ ÙÔ˘˜ ÂÈ‚¿Ù˜ Ù˘ Ó¤·˜ ÙÔ˘ ÎÚÔ˘·˙Ȥڷ˜ Î·È ÂÌfi‰ÈÛ·Ó Ù· Ô‡ÏÌ·Ó Ì ÙÔ˘˜ ÙÔ˘Ú›ÛÙ˜. ªÂ ̤ÚÈÌÓ· Ù˘ ÏÔÈÔÎÙ‹ÙÚÈ·˜ ÂÙ·ÈÚ›·˜, ÔÈ ·ÏÏÔ‰·Ô› ÙÔ˘Ú›ÛÙ˜ ÌÂٷʤÚıËÎ·Ó Û ÍÂÓԉԯ›·. ΔÔ ÏÔ›Ô ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ·Ó·¯ˆÚ‹ÛÂÈ ·‡ÚÈÔ (Û‹ÌÂÚ·) ÙÔ Úˆ› ÔfiÙ ϋÁÂÈ Ë 24ˆÚË ·ÂÚÁ›· Ù˘ ¶¡√. ΔÔ ÎÚÔ˘·˙ÈÂÚfiÏÔÈÔ ∑enith Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ› Â‰Ò Î·È ¤Ó·Ó ÂÚ›Ô˘ Ì‹Ó· ÎÚÔ˘·˙ȤÚ˜ ÛÙË ªÂÛfiÁÂÈÔ Ì ·ÊÂÙËÚ›· ÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ ÙÔ˘ ¶ÂÈÚ·È¿, οÙÈ Ô˘ ÏfiÁˆ ÙÔ˘ Â˘Úˆ·˚ÎÔ‡ ÓËÔÏÔÁ›Ô˘ Ô˘ ʤÚÂÈ, ¤¯ÂÈ ‰Èη›ˆÌ· Ó· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ›.

¶ÔÏÈÙÈ΋ ÂΉ‹ÏˆÛË Î·È Î·Ù¿ıÂÛË ÛÙÂÊ¿ÓˆÓ ÁÈ· ÙË ÁÂÓÔÎÙÔÓ›· ∞ÚÌÂÓ›ˆÓ ∞£∏¡∞, 26.

ªÂ ÎÂÓÙÚÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋ ÂΉ‹ÏˆÛË ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ ∞ı‹Ó·˜ Î·È Î·Ù¿ıÂÛË ÛÙÂÊ¿ÓˆÓ ÛÙÔ ªÓËÌÂ›Ô ÙÔ˘ ∞ÁÓˆÛÙÔ˘ ™ÙÚ·ÙÈÒÙË ÔÏÔÎÏËÚÒıËÎ·Ó ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Ù˘ ∫˘Úȷ΋˜ ÔÈ ÂΉËÏÒÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ 95Ë Â¤ÙÂÈÔ Ù˘ ÁÂÓÔÎÙÔÓ›·˜ ÙˆÓ ∞ÚÌÂÓ›ˆÓ ÙÔ 1915. ∞Ó¿ÏÔÁ˜ ÂΉËÏÒÛÂȘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËÎ·Ó ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË Î·È ÙËÓ ∫ÔÌÔÙËÓ‹. ¶·ÚÔ‡Û· ÛÙËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË Ù˘ ∞ı‹Ó·˜, Ë ÔÏÈÙÈ΋ ËÁÂÛ›· Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Î·È ÂÎÚfiÛˆÔÈ Ù˘ ΔÔÈ΋˜ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘. √È ÂΉËÏÒÛÂȘ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËÎ·Ó ˘fi ÙËÓ ·ÈÁ›‰· Ù˘ ¡ÔÌ·Ú¯›·˜ ∞ıËÓÒÓ. ∫ÂÓÙÚÈÎfi ÙÈÌÒÌÂÓÔ ÚfiÛˆÔ Ù˘ ÂΉ‹ÏˆÛ˘ ‹Ù·Ó Ô ÚÒËÓ Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ μÔ˘Ï‹˜ ∞fiÛÙÔÏÔ˜ ∫·ÎÏ·Ì¿Ó˘, ·ÊÔ‡ Â› ÚÔ‰ڛ·˜ ÙÔ˘ Î·È Ì ‰ÈÎÔ‡˜ ÙÔ˘ ·ÁÒÓ˜ „ËÊ›ÛıËΠ·fi ÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ∫ÔÈÓÔ‚Ô‡ÏÈÔ ÛÙȘ 25 ∞ÚÈÏ›Ô˘ 1996 Ô ÓfiÌÔ˜ Ì ÙÔÓ ÔÔ›ÔÓ ·Ó·ÁÓˆÚ›ÛıËÎÂ Ë ÁÂÓÔÎÙÔÓ›· ÙˆÓ ∞ÚÌÂÓ›ˆÓ. ™Â 22 ÎÚ¿ÙË ¤¯ÂÈ ·Ó·ÁÓˆÚÈÛı› ̤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· Ë ÁÂÓÔÎÙÔÓ›· Ì ÓfiÌÔ˘˜ ‹ „ËÊ›ÛÌ·Ù· (™Ô˘Ë‰›·, ∏¶∞, ÃÈÏ‹, ¶Ôψӛ·, °ÂÚÌ·Ó›·, μÂÓÂ˙Ô˘¤Ï·, §ÈıÔ˘·Ó›·, ∞ÚÁÂÓÙÈÓ‹, √˘ÚÔ˘ÁÔ˘¿Ë, ∫·Ó·‰¿˜, ™ÏÔ‚·Î›·, √ÏÏ·Ó‰›·, ∂Ï‚ÂÙ›·, ∫·Ó·‰¿˜, °·ÏÏ›·, §›‚·ÓÔ˜, μ·ÙÈηÓfi, πÙ·Ï›·, μ¤ÏÁÈÔ, ∂ÏÏ¿‰·, ƒˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜). ΔÂÏÂ˘Ù·›· ·Ó·ÁÓˆÚ›ÛıËΠ·fi ÙË ÛԢˉÈ΋ μÔ˘Ï‹ ÛÙȘ 11 ª·ÚÙ›Ô˘, ÂÓÒ ÛÙȘ 4 ª·ÚÙ›Ô˘ ›¯Â ÚÔËÁËı› „‹ÊÈÛÌ· Ù˘ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ∂͈ÙÂÚÈÎÒÓ ÀÔı¤ÛÂˆÓ Ù˘ μÔ˘Ï‹˜ ÙˆÓ ∞ÓÙÈÚÔÛÒˆÓ ÛÙȘ ∏¶∞. ∂›Û˘ ¤¯Ô˘Ó ˘¿ÚÍÂÈ ¤ÍÈ „ËÊ›ÛÌ·Ù· ·fi ÙÔ ∂˘Úˆ·˚Îfi ∫ÔÈÓÔ‚Ô‡ÏÈÔ, ‰˘Ô ·fi ÙËÓ ∫ÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋ ™˘Ó¤Ï¢ÛË ÙÔ˘ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ Ù˘ ∂˘ÚÒ˘ Î·È ÂÙ¿ „ËÊ›ÛÌ·Ù· ‰ÈÂıÓÒÓ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ.

ºπ§∞¡£ƒø¶π∫√ ™øª∞Δ∂π√ “°∏ƒ√∫√ª∂π√¡ μ√§√À” Τοπάλη 66 - Αλεξάνδρας Τηλ.: 24210-33020, 24210-78910 ΒΟΛΟΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Καλούνται τα τακτικά μέλη του Φιλανθρωπικού Σωματείου “ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΝ ΒΟΛΟΥ” που επιθυμούν να θέσουν υποψηφιότητα τόσο για ÙË ¢ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ ™ˆÌ·Ù›Ԣ, όσο και για την ∂ÍÂÏÂÁÎÙÈ΋ ∂ÈÙÚÔ‹ αυτού, να διέλθουν από τα γραφεία του Σωματείου, Τοπάλη 66 με Αλεξάνδρας, προκειμένου να υπογράψουν σχετική αίτηση υποψηφιότητας. Οι υποψηφιότητες θα γίνονται δεκτές μέχρι την Παρασκευή 30 Απριλίου 2010. Για σχετικές πληροφορίες, στο τηλέφωνο 24210 - 33020 καθημερινά από ώρα 10.30 - 12.30 και ώρες γραφείου ήτοι 8.00 π.μ. - 3.00 μ.μ. στα τηλέφωνα 24210-78910-12. Η ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

π¢ƒÀ™∏ ™øª∞Δ∂π√À Με την υπ’ αριθ. 774/2009 απόφαση του Μ/λούς Πρωτ/κείου Βόλου εγκρίθηκε η σύσταση σωματείου με την επωνυμία “ΜΑΝΤΟΛΙΝΑΤΑ ΑΛΜΥΡΟΥ” που εδρεύει στον Αλμυρό - Ν. Μαγνησίας και σκοπούς αυτούς που αναφέρονται στο καταστατικό. ΑΛΜΥΡΟΣ 3/3/2010 Η ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΑ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΤΖΙΒΙΝΙΚΟΥ

(159)

∞ª∂™∞ διαθέσιμα μετρητά από όλες τις πιστωτικές σας κάρτες 1.000-100.000 ακόμα και με υπέρβαση ορίου. Επίσης δάνεια σε υπαλλήλους του δημοσίου, συνταξιούχους, στρατιωτικούς ανεξαρτήτως Τειρεσία. Δάνεια παντός τύπου με επιτόκιο όχι πάνω από 3,6%. Τηλ. 6978-414000, 6957-638377. (160)

27

™˘ÌÂÒÓ ÈÂÚÔÌ¿ÚÙ˘ÚÔ˜, ¶ÔÏ›ˆÓÔ˜ Ì¿ÚÙ˘ÚÔ˜ “√‡ÙÔ˜ Ù·˜ ·Ì·ÚÙ›·˜ ËÌÒÓ Ê¤ÚÂÈ Î·È ÂÚ› ËÌÒÓ Ô‰˘Ó¿Ù·È. ∞˘Ùfi˜ ÂÙÚ·˘Ì·Ù›ÛıË ‰È¿ Ù·˜ ·Ì·ÚÙ›·˜ ËÌÒÓ. Δˆ ÌÒψÈ ·˘ÙÔ‡ ËÌ›˜ È¿ıËÌÂÓ” (∏Û. ÓÁ’ 4, 5). Όσοι έβλεπαν τον Κύριον Ιησούν Χριστόν να κρέμεται εις τον σταυρόν και να σπαράσσεται από τον πόνον και την θανάσιμον αγωνίαν, θα ενόμιζαν ότι είναι κάποιος εγκληματίας που πληρώνει με τον σκληρότερον τρόπον τα εγκλήματα και τας κακουργίας του. Αλλά, εάν ο εσταυρωμένος Κύριος φέρη επάνω του εγκλήματα, αυτά δεν είναι ιδικά του, αλλά ιδικά μας. Είναι αι ανομίαι και τα αδικήματα ολόκληρου του κόσμου. Εάν πάσχη και δοκιμάζη οδύνην ανυπόφορον, την οδύνην αυτήν κατά δίκαιον λόγον έπρεπε να υποστώμεν ημείς, οι ένοχοι άνθρωποι. Εάν το σώμα Του είναι γεμάτο από πληγάς, πρέπει να γνωρίζωμεν ότι τα τραύματά του είναι η πληρωμή και το φάρμακον διά τας αμαρτίας τας ιδικάς μας. Επληγώθη Αυτός, διά να θεραπεύση ημάς από τας πληγάς της αμαρτίας. Και ο θάνατός του είναι η αρχή της αναστάσεως και της νέας ζωής, εις την οποίαν καλεί όλους ο εσταυρωμένος Κύριος.

KH¢EIE™ Τη λατρευτή μας σύζυγο, μητέρα, γιαγιά, κόρη, αδελφή και θεία

¶∞Δƒ√À§∞ ¡Δ√¡∞

Ετών 59 κηδεύουμε σήμερα Τρίτη 27 Απριλίου και ώρα 12.30 μ.μ. από το σπίτι μας που είναι στην Αγριά, εις τον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Αγριάς. Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους όπως συνοδεύσουν την εκφορά της. Αγριά 27 Απριλίου 2010 Ο σύζυγος: Μάρκος Τα παιδιά: Θωμάς και Ελευθερία Ντόνα, Γεώργιος και Ελένη Ντόνα Τα εγγόνια: Κλεοπάτρα, Μάρκος, Κλεοπάτρα, Κωνσταντίνος, Οδυσσέας Η μητέρα: Χρυσούλα Γ. Παπαγεωργίου Τα αδέλφια: Ανέστης και Αρετή Παπαγεωργίου, Νικόλαος και Θεοκτίστη Ντόνα, Αντώνης και Δέσποινα Ντόνα, Βασιλική Θεοδ. Καρασταμάτη, Γεωργία Ντόνα, Μιχάλης Αλεπούς, Δημοσθένης Θεοδωρίδης Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στο “Ακρογιάλι” Αγριάς.

Τη λατρευτή μας σύζυγο, μητέρα, αδελφή, γιαγιά και θεία

ª∞ƒπ∞ Δ™π∞ƒ∞

Ετών 60 που πέθανε, κηδεύουμε σήμερα Τρίτη 27 Απριλίου και ώρα 11.00 π.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Αγριάς. Η ΣΟΡΟΣ ΘΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΠΟ ΤΙΣ 10.00 Π.Μ. Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους να συνοδεύσουν την εκφορά της. Αγριά 27 Απριλίου 2010 Ο σύζυγος: Βασίλειος Τα παιδιά: Γεωργία - Δημήτρης, Θεόφιλος - Ντίνα Τα αδέλφια Τα εγγόνια: Ορφέας, Οδυσσέας, Βασίλης Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στην αίθουσα του Ξενοδοχείου VALIS.

Το λατρευτό μας σύζυγο, πατέρα, αδελφό, παππού και θείο

ªπÃ∞∏§ μ§∞´∫√

Συνταξιούχο Διδάσκαλο Ετών 90 κηδεύουμε σήμερα Τρίτη 27 Απριλίου και ώρα 11.00 π.μ. στον Ιερό Ναό Αναλήψεως του Χριστού. Καλούμε συγγενείς και φίλους να συνοδεύσουν την εκφορά του. Η ΣΟΡΟΣ ΤΟΥ ΘΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟ ΝΑΟ ΣΤΙΣ 10.30 Π.Μ. Βόλος 27 Απριλίου 2010 Η σύζυγος: Μάχη Τα παιδιά: Μαγδαληνή - Γεώργιος Θεοδώρου, Ηλίας - Μαίρη Βλάικου Τα αδέλφια: Άννα Βλάικου, Ελένη - Ιωάννης Στρουφλιώτης Τα εγγόνια: Άννα, Ιωάννης, Μάχη - Νικόλαος, Ελένη, Απόστολος Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στην αίθουσα του Κοιμητηρίου. ΑΝΤΙ ΣΤΕΦΑΝΩΝ ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΝΑ ΔΟΘΟΥΝ ΣΤΟ ΙΔΡΥΜΑ “ΑΣΠΡΕΣ ΠΕΤΑΛΟΥΔΕΣ” .

Τη λατρευτή μας σύζυγο, μητέρα, γιαγιά και θεία

∞£∏¡∞ ™¶. °∫√À¡Δ∏

∞ª∂™∞ παίρνετε μετρητά μέσω πιστωτικών καρτών των τραπεζών Alpha-ETE-Eurobank-MarfinPostbank-Κύπρου-Αγροτική με ή χωρίς διαθέσιμο υπόλοιπο. Πολλές άτοκες δόσεις. Εξυπηρέτηση πανελλαδικά, κος Λευτέρης 6988-073086. (915)

∂ÀÃ∞ƒπ™Δ∏ƒπ√ Ευχαριστώ τους καρδιολόγους γιατρούς της Καρδιολογικής Νοσηλευτικής Μονάδας του Π.Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ, Δημόπουλο Βασίλη, Οικονόμου Δημήτρη και Γιαμούζη Γρηγόρη, καθώς επίσης και το νοσηλευτικό προσωπικό για την ανθρώπινη και επιστημονική αντιμετώπιση του προβλήματος υγείας μου. Γεώργιος Κωνσταντός

Ετών 96 που πέθανε, κηδεύουμε σήμερα Τρίτη 27 Απριλίου και ώρα 11.00 π.μ. από το σπίτι μας στα Κανάλια Μαγνησίας στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου Καναλίων. Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους να συνοδεύσουν την εκφορά της. Ο σύζυγος: Σπυρίδων Τα παιδιά: Αλκιβιάδης - Θεοδώρα Γκουντή, Θεόδωρος Γκουντής, Πηνελόπη - Δημήτριος Παπακυρίτσης, Κων/νος - Ευαγγελία Γκουντή Τα εγγόνια Τα δισέγγονα Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στο Πνευματικό Κέντρο του Ιερού Ναού.


38/ °È· οı ÒÚ· TPITH 27 ∞¶ƒπ§π√À 2010

º∞ƒª∞∫∂π∞ ™‹ÌÂÚ· ΔÚ›ÙË 27 ∞ÚÈÏ›Ô˘ ‰ÈËÌÂÚÂ‡Ô˘Ó ·fi 8 .Ì. - 10 Ì.Ì. Ù· Ê·Ú̷Λ·: ª·Û·ÁÈ¿ÓÓË ∂˘·ÁÁÂÏ›·˜, μ¿Î¯Ô˘ 9 ∞Ï˘Î¤˜ μfiÏÔ˘, ÙËÏ.: 24210-87770, ¶·Ó·ÁȈÙÔÔ‡ÏÔ˘ ∞Û·Û›·˜, πˆÏÎÔ‡ 227 - ª·‚›ÏÏË - ™Ù¿ÛË ∫·ÏÏÈı¤·˜, ÙËÏ.: 24210-42900, ™Ê˘¿ÎË ∞Ó¤ÛÙË, ¶. ªÂÏ¿ 31 (fiÈÛıÂÓ ª·ÙÛ¿ÁÁÔ˘), ÙËÏ.: 24210-39331, ∫ÔÓÙÔ·Ó·ÁÈÒÙË ∂ϤÓ˘, ∞. ∑¿¯Ô˘ 83 - §fiÚ‰Ô˘ μ‡ÚˆÓÔ˜, ÙËÏ.: 24210-71515. ∞ÓÔÈÎÙfi Ë̤ڷ Î·È Ó‡ÎÙ· ÂÎÙfi˜ 13.30-17.00 ı· Â›Ó·È ÙÔ Ê·Ú̷ΛÔ: ª¤ÁÁÔ˘Ú· ∞ÓÙˆÓ›Ô˘, ™˘Ú›‰Ë 91¢ - ∞Óı. °·˙‹, ÙËÏ.: 24210-38429. ™ÙË ¡. πˆÓ›· ·ÓÔÈÎÙfi Ë̤ڷ Î·È Ó‡ÎÙ· ı· Â›Ó·È ÙÔ Ê·Ú̷ΛÔ: ¶··‰ÔÔ‡ÏÔ˘ ∞ÈηÙ. - ÷ڷϷÌ›‰Ë˜ ªÈ¯., ™˘ÛÙÂÁ·Ṳ̂ӷ º·Ú̷Λ·, ª·È¿Ó‰ÚÔ˘ 60, ÙËÏ.: 2421060651. TH§. ºAPMAKEIøN: 1434

∫§π¡π∫∂™ π∫∞ ™‹ÌÂÚ· ΔÚ›ÙË ‰ÈËÌÂÚ‡ÂÈ ÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô μfiÏÔ˘ Î·È ‰È·Ó˘ÎÙÂÚ‡ÂÈ Ë ¶·ıÔÏÔÁÈ΋ ∫ÏÈÓÈ΋ “∂§¶π™” .

T∏§∂ºø¡∞ IKA °IA P∞¡Δ∂μ√À 184, BO§OY: 2421039625, N. IøNIA™: 2421060041, 2421081383, 2421081327

T∏§∂ºø¡∞ N√™√∫√ª∂π√À TH§EºøNIKO KENTPO: 24210 94200 Î·È 77500 TH§EºøNO °IA PANTEBOY:1535 E•øΔ∂ƒπ∫∞ π∞Δƒ∂π∞ NEOY KTIPIOY: 24210-94221 Î·È 94222

§∞´∫∂™ ∞°√ƒ∂™ ™‹ÌÂÚ· ΔÚ›ÙË: ·) ™ÙË Û˘ÓÔÈΛ· ªÔÛ¯¿ÙÔ˘ Î·È ÛÙËÓ Ô‰fi ÷˚‰·Ú›Ô˘, ÌÂٷ͇ ÙˆÓ Ô‰ÒÓ πˆÏÎÔ‡ & ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜ ·fi ∞Ï. ª¤ÚÔ˘ ̤¯ÚÈ ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜ (·ÓÒÓ˘ÌË ¿ÚÔ‰Ô˜). ‚) ™ÙË Û˘ÓÔÈΛ· ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·˜ ÛÙËÓ Ô‰fi ∑. ¶ËÁ‹˜ ·fi ∏Ê·›ÛÙÔ˘ ¤ˆ˜ ¢. ¶ÔÏÈÔÚÎËÙÔ‡. ∞‡ÚÈÔ ΔÂÙ¿ÚÙË: √¶øƒ√∫∏¶∂ÀΔπ∫∞: ™ÙËÓ Ô‰fi §. μ‡ÚˆÓÔ˜ ·fi ∫Ô˘Ù·Ú¤ÏÈ· ¤ˆ˜ ∫·Ô‰ÈÛÙÚ›Ô˘. ∂¡¢À™∏ - À¶√¢∏™∏: ™ÙËÓ Ô‰fi ™ÙÚ. ª·ÎÚ˘ÁÈ¿ÓÓË ·fi ∞Ú. ∑¿¯Ô˘ ¤ˆ˜ 54Ô˘ ™˘ÓÙ¿ÁÌ·ÙÔ˜.

¶ƒ∞Δ∏ƒπ∞ À°ƒø¡ ∫∞À™πªø¡ ™ÙÔ˘˜ ¢‹ÌÔ˘˜ μfiÏÔ˘, ¡. πˆÓ›·˜ (ˆÚ¿ÚÈÔ 06.00-00.30): ª·ÛÙÚÔ·Ó·ÁÈÒÙ˘ π¿ÛÔÓÔ˜ 138, ∫ÔÓÙÔ¯Ú‹ÛÙÔ˜ ∞Ï˘Î¤˜, Δ˙¤Î·˜ ∞ÊÔ› ∞Á. ¢ËÌËÙÚ›Ô˘ 56, ¶·ÓÙÂÏfiÔ˘ÏÔ˜ ∂Ï. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘, ∫fi·ÓÔ˜ ∞ & μ. §·Ú›Û˘ 202, ∑‹ÁÚ·˜ πˆÏÎÔ‡ 168, ∑·¯·ÚfiÔ˘ÏÔ˜ §·Ú›Û˘ 196, ∫·Ú·Ï‹˜ §·Ú›Û˘ 216. ∫·È ·fi ÙȘ 00.30-06.00: ∫·Ú·Ï‹˜ §·Ú›Û˘ 216. ™ÙÔ˘˜ ¢‹ÌÔ˘˜ ∞ÚÙ¤Ìȉ·˜, ªËÏÂÒÓ, ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹˜ Î·È ™ËÈ¿‰Ô˜ (ˆÚ¿ÚÈÔ 06.00-00.30): ∫·ÚÙ¿Ï˘ ∞ÁÚÈ¿, ∫Ô„È·Ï‹˜ ∫. §Â¯ÒÓÈ·, ÷ς·Ù˙‹˜ ¶Ï·Ù·Ó›‰È·, ∂˘·ÁÁÂÏÈÓfi˜ ∫. °·Ù˙¤·, ∫Ô„È·Ï‹˜ ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿, ∞Ï›‰Ë˜ ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹, ∞Ó·ÛÙ·ÛfiÔ˘ÏÔ˜ - ∫ˆÛÙ‹Ú·˜ ª·Ï¿ÎÈ. ™ÙÔ˘˜ ¢‹ÌÔ˘˜ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ Î·È ¡. ∞Á¯È¿ÏÔ˘ (ˆÚ¿ÚÈÔ 06.0000.30): ™·Ì·Ú¿˜ ∞ÏÌ˘Úfi˜, ∏ÏÈ¿Î˘ ∞ÏÌ˘Úfi˜, ªÔ˘ÙÔ‡Ú˘ ÃÚ˘Û‹ ∞ÎÙ‹, ∞ÔÎÚÂÌÈÒÙ˘ ªÈÎÚÔı‹‚˜, £ÂÔ‰ÒÚÔ˘ ∫ÚfiÎÈÔ, ¡ÙÔ‡Ú· ¶Ï¿Ù·ÓÔ˜, ª¤ÏÏÈÔ˜ ¶ÙÂÏÂfi˜, ΔÛÂÎÔ‡Ú·˜ - °Ô‡Ï· ∞¯›ÏÏÂÈÔ, ¶·Ï·Ì›Ù˘ ™Ô‡ÚË, ∫ÔÓÙÈÓfi˜ ∞Ì·ÏÈ¿ÔÏË. ™ÙÔ ¢‹ÌÔ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜ (ˆÚ¿ÚÈÔ ·fi 06.00-00.30): ¢ÂÓÂÏ¿‚·˜ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿, ∫·Ì‚ÚÔÁÈ¿ÓÓ˘ ª·ÎÚ˘Ú¿¯Ë, ΔÛÈÚÔÁÈ¿ÓÓ˘ •ÔÚ‡¯ÙÈ. ™ÙÔ ¢‹ÌÔ ∑·ÁÔÚ¿˜ (ˆÚ¿ÚÈÔ ·fi 06.00-00.30): ª·ÚÔ‡Ù·˜. ™ÙÔ˘˜ ¢‹ÌÔ˘˜ ∞ÈÛˆÓ›·˜, ºÂÚÒÓ, ∫¿ÚÏ·˜ (ˆÚ¿ÚÈÔ ·fi 06.00-00.30): ΔÛÈfiÙÚ·˜-¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜ ™ÙÂÊ·ÓÔ‚›ÎÂÈÔ, °Ô‡Û˘ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ, Δ·Ù·Ú›ÎÔ˜ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ, ¶··‰‹Ì·˜ ƒÈ˙fiÌ˘ÏÔ˜, £ÂÔ-

¯¿Ú˘ ÃÏfiË, æˆÌ¿˜ ™¤ÛÎÏÔ, ™Ù¿Ó˘ ¶ÂÚ›‚ÏÂÙÔ, ΔÛÈÓÙÛ›Ó˘ ƒÈ˙fiÌ˘ÏÔ˜, ¶Ú¿·˜ §·Ú›Û˘ μπ¶∂, ∫·Ú·‰‹ÌÔ˜ ∫·Ó¿ÏÈ·, ¶¿Û¯Ô˜ ¤Ó·ÓÙÈ Ã·Ï˘‚. μÂÏÂÛÙ›ÓÔ, ∫Ô„È·Ï‹˜ 9Ô ¯ÏÌ. §·Ú›Û˘ μπ¶∂, ¶··Ì‹ÙÚÔ˘ 11Ô ¯ÏÌ. §·Ú›Û˘ μπ¶∂.

¢ƒ√ª√§√°π∞ ∞ª∞•√™Δ√πÃπø¡ EI™ITHPIA ¶PO¶ø§OYNTAI ™TO °PAºEIO TOY O™E IA™ONO™ - POZOY A¶O 07.30 - 14.30 ΔËϤʈӷ ÁÈ· ÏËÚÔÊÔڛ˜ 1110 (Ì ¯Ú¤ˆÛË 1 ·ÛÙ. ÌÔÓ¿‰·˜) TH§. 2421028.555 - 2421024.056 ∞ÏÏ·Á¤˜ ‰ÚÔÌÔÏÔÁ›ˆÓ √™∂ ·fi 21/2/2010 μ√§√™-§∞ƒπ™∞: 6.24 I.C., 7.01, 9.00, 10.58, 12.57, 14.56, 16.57, 19.49, 21.49, 23.48. §∞ƒπ™∞-μ√§√™: 6.02, 8.02, 10.00, 11.58, 13.57, 18.00, 19.38 I.C., 20.50, 22.48. §∞ƒπ™∞-£∂™™∞§√¡π∫∏: 06.00, 7.15, 08.00, 10.02, 12.00, 14.00, 15.10, 15.53, 17.56, 20.00, 21.03. £∂™™∞§√¡π∫∏-§∞ƒπ™∞: 5.30, 6.08, 8.08, 9.45, 12.15, 13.20, 14.10, 16.00, 17.34, 19.45, 21.45. TÔ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ §API™A-£E™™A§ONIKH ‰È·ÚΛ 1 ÒÚ· Î·È 30 ÏÂÙ¿. μ√§√™-∞£∏¡∞: 6.24 I.C. ·¢ı›·˜. ∞£∏¡∞-μ√§√™: 15.53 I.C. ·¢ı›·˜. §∞ƒπ™∞-∞£∏¡∞: 7.11 I.C., 8.34 I.C.∂., 11.36 I.C., 13.00 I.C., 14.18, 16.14 I.C., 18.09, 20.11 I.C.∂., 00.58, 3.11 I.C. ∞£∏¡∞-§∞ƒπ™∞: 6.50 I.C., 7.58 I.C.∂., 9.21, 10.51 I.C., 13.21 I.C., 14.52, 15.53 I.C., 19.29 I.C.∂., 20.30 I.C., 23.59. μ√§√™-∫∞§∞ª¶∞∫∞: 6.24 I.C., 9.00 I.C., 10.58, 12.57, 14.56 I.C., 16.57. ∫∞§∞ª¶∞∫∞-§∞ƒπ™∞: 7.44, 10.24, 13.31, 14.03, 17.36, 18.22 I.C., 21.00, 21.50. μ√§√™-∞§∂•∞¡¢ƒ√À¶√§∏: 9.00 I.C., 14.56, 21.49 I.C. Δ· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· ÙÔ˘ I.C. Â›Ó·È ·¢ı›·˜ ·fi §¿ÚÈÛ·-∞ÏÂÍ·Ó‰ÚÔ‡ÔÏË, ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ Â›Ó·È Ì ‰‡Ô ·ÏÏ·Á¤˜ 1Ë ÛÙË §¿ÚÈÛ· Ì ÚÔ·ÛÙÈ·Îfi Î·È 2Ë ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË Ì I.C. ∞§∂•∞¡¢ƒ√À¶√§∏-μ√§√™: 6.42 I.C., 15.22 (̤¯ÚÈ §¿ÚÈÛ·), 20.32 I.C. Δƒ∂¡√ ¶∏§π√À ∂π™πΔ∏ƒπ∞ ¶ƒ√¶ø§√À¡Δ∞π ™Δ√ °ƒ∞º∂π√ Δ√À √™∂ π∞™√¡√™ 17 ∞¶√ 08.00-14.00 ∫∞£∂ ª∂ƒ∞, ∂∫Δ√™ ™∞μμ∞Δ√À, ∫Àƒπ∞∫∏™ & ∞ƒ°πø¡. Δ∏§. 24210 28555, 24210 24056 * ΔÚ¤ÓÔ ¶ËÏ›Ô˘: ™¿‚‚·ÙÔ - ∫˘Úȷ΋ Î·È ·ÚÁ›Â˜: ÕÓˆ §Â¯ÒÓÈ· 11.00, ªËÏȤ˜ 16.00.

¢ƒ√ª√§√°π∞ §∂øº√ƒ∂πø¡ ∫Δ∂§ À¶∂ƒ∞™Δπ∫ø¡ °ƒ∞ªªø¡ ¡√ª√À ª∞°¡∏™π∞™ ™Ù·ıÌfi˜ μfiÏÔ˘: 2421033254, 2421025527, 8001135555 Δ∏§∂ºø¡√ Ãøƒπ™ Ã∂ø™∏: 800 11 35555 ∏§∂∫Δƒ√¡π∫∏ ¢π∂À£À¡™∏: ktelvol@otenet.gr ™Ù·ıÌfi˜ ∞ıËÓÒÓ: 2108329585, 2108317186, ™Ù·ıÌfi˜ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢: 2310595424, ™Ù·ıÌfi˜ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡: 2422023733, ™Ù·ıÌfi˜ πˆ·ÓÓ›ÓˆÓ: 2651027441, 2651026211, ™Ù·ıÌfi˜ ¶¿ÙÚ·˜: 2610623886, 2610623887, 2610623888, ™Ù·ıÌfi˜ §·Ì›·˜:2231022627 ¢ÚÔÌÔÏfiÁÈ· ∞ıËÓÒÓ & £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ πÛ¯‡Ô˘Ó ·fi ª. ¢Â˘Ù¤Ú· 21/4/2008 ¢ƒ√ª√§√°π∞ Ã∂πª∂ƒπ¡∏™ ¶∂ƒπ√¢√À °ƒ∞ªª∏™ ∞£∏¡∞™ (11/9/2009-20/6/2010) ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ∞ı‹Ó· (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 01.00, 05.00, 07.00, 09.00, 10.30, 12.00, 13.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 21.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ∞ı‹Ó· (™∞μμ∞Δ√): 01.00, 05.00, 07.00, 09.00, 10.30, 12.00, 13.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 21.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ∞ı‹Ó· (∫Àƒπ∞∫∏): 01.00, 07.00, 09.00, 10.30, 12.00, 13.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 21.00.

¢EH BÏ¿‚˜........................2421063666 - 2421063667 ¢EYAMB BÏ¿‚˜.........................................2421055555 OTE BÏ¿‚˜............................................................... 121 ¢‹ÌÔ˜ N.IˆÓ›·˜ ...........................................2421353100 §ÈÌÂӷگ›Ô.................................................2421028888 E§¶A (Ô‰È΋ ‚Ô‹ıÂÈ·) ...........................................10400 EXPRESS SERVICE ..................................................1154 HELLAS SERVICE ....................................................1057 O¢IKH BOH£EIA ¶H§IOY BfiÏÔ˜ ..........................................................6944121288 X¿ÓÈ·............................................................6948745813 TÛ·Áηڿ‰·.................................................6948475814 MËϛ˜.........................................................6948745815 YËÚ. AÔÎ. AÔÚÚ. ¢. BO§OY...................2421064744 Xƒ∏™πª∞ Δ∏§∂ºø¡∞ YËÚ. AÔÎ. AÔÚÚ. ¢. N. IøNIA™.............. 2421080865 I¢IøTIKO KTEO ......2428078222-10300 (¯ˆÚ›˜ Έ‰ÈÎfi) N√ª∞ƒÃπ∞∫∏ AÀΔ√¢π√π∫∏™∏ T· ÙËϤʈӷ ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ Ù˘ NÔ̷گȷ΋˜ A˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎË- IKTEO BfiÏÔ˘ ........................2421096780,2421096720 Û˘ M·ÁÓËÛ›·˜, ÛÙ· ÔÔ›· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·¢ı‡ÓÔÓÙ·È ÔÈ Ô- XÈÔÓÔ‰ÚÔÌÈÎfi ΤÓÙÚÔ..................................2428073719 K·Ù·Ê‡ÁÈÔ...................................................2428073702 ϛ٘ ÁÈ· Â͢ËÚ¤ÙËÛ‹ ÙÔ˘˜ ›ӷÈ: ™Δ∞£ª√™ A’ B√∏£∂πø¡ °π∞ ¶√À§π∞ N. Iø¡π∞™ TH§. KEN. ¢IOIK. .........2421070951-9 & 2421075555 .............................................24210 80483, 2421060301 °Ú·Ì. NÔÌ. .......................2421070931 - 2421071022 O§YM¶IAKH AEP................2421020910 - 2421024910 .............................................2421075512 -2421075513 EÙ. MÂÏ. & ÚÔÛÙ. ¶ÂÚ. N. M·ÁÓ.................2421027771 °Ú·Ê. NÔÌ. - ™‡Ì‚. .............2421070931 - 2421075319 Δ∏§∂ºø¡√ EKTAKTH™ ANA°KH™ Ù˘ ¢HMO™IA™ ............................................-2421071022 -2421075526 E¶IXEIPH™H™ AEPIOY (¢E¶A A.E.).............2105551666 Eȉ. ™‡Ì. - E. ™˘Ó. .............2421070950 - 2421075318 Δ∏§∂ºø¡√ EKTAKTH™ ANA°KH™ Ù˘ ...................................................................-2421075527 E¶A £E™™A§IA™.................8001187878 (·fi ÛÙ·ıÂÚfi) °Ú·Ê.T‡Ô˘ & ¢ËÌ. ™¯¤Û. ..2421070927 - 2421075338 MÔÓ¿‰· ™˘Ì‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋˜ Î·È ıÂÚ·›·˜ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜ £.¶. °Ú·Ì. NÔÌ. ™˘Ì................... 2421070976 - 2421075528 E•O¢O™ .....................................................2410 237811 ..................................................................- 2421075529 ¶I§OTO™ ....................................................2421023439 °Ú·Ì. NÔÌ·Ú¯. EÈÙÚÔ‹˜... 2421071233 -2421075307 º§O°A: ™‡ÏÏÔÁÔ˜ °ÔÓ¤ˆÓ ·È‰ÈÒÓ Ì ηÚΛÓÔ ...24210 ¶ÂÚÈ‚., XˆÚÔÙ. & YÔ‰ÔÌ........................... 2421075519 24628 °Ú·Ì. NÔÌ·Ú¯. EÈÙÚÔ‹˜.. 2421070960 - 2421075317 TA•I OÈÎÔÓ. AÓ¿Ù˘Í˘ & A·Û¯fiÏ.....................2421075523 PA¢IOTA•I ...............................................24210 27777 °Ú·Ì. NÔÌ. E. AÁÚ. AÓ. ...2421071228 - 2421075525 °Ú·Ì. NÔÌ·Ú¯. EÈÙÚ. ........2421059370 - 2421075304 PA¢IOTA•I MA°NH™IA™........................... 24210 61000 YÁ›·˜ & KÔÈÓˆÓÈ΋˜ ¶·Ú¤Ì‚·Û˘ ............2421075517 A°PIA™ .......................................................24280 92502 °Ú·Ì. NÔÌ·Ú¯. EÈÙÚ..........2421071161 - 2421075313 BE§E™TINOY ..............................................24250 22725 ¶·È‰., ¶ÔÏÈÙ. & ¶ÔÏÈÙ. ¢ÈÎ............................2421075521 ANø §EXøNIøN .........................................24280 93389 ¢/N™H ¶PO°. & AN............2421070946 - 2421075301 °ƒ∞º∂π∞ Δ∂§∂Δø¡ ...................................................................-2421075514 μfiÏÔ˜: ∞ÁÁÂϤÙÔ˜ ¡ÈÎfiÏ·Ô˜, “AÁÁÂϤÙÔ˜”, ·) ∂Ï. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ TÌ‹Ì. ¢È·¯Â›Ú. ¶ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ ...................2421075309 50, ‚) ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 112 ÙËÏ. 24210 20743, μ·˚Ó¿ ∞ÚÈ¿‰ÓË §. ¢È‡ı. ¶ÂÚÈ‚¿Ï., XˆÚÔÙ. Î·È ¶.E. ................2421047623 ∂ÈÚ‹Ó˘ 50-¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜, ÙËÏ. 24210-61114, °ÎÏ¿‚·ÙÔ˜ ¡›¢È‡ı. T¯Ó. YËÚÂÛÈÒÓ ...2421070974 -24210 75256 ÎÔ˜ ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜ 89-∞Ó·Ï‹„ˆ˜ ÙËÏ. 24210-52702, ¢È‡ı. MÂÙ·ÊÔÚÒÓ Î·È EÈÎÔÈÓ. ..................2421083767 ∫·ÙÛÈÊÔ‡ ª·ÚÈϤӷ “¶ÏÔ‡ÙˆÓ” ¢ÔÚ˘Ï·›Ô˘ 51 ÙËÏ. 24210¢È‡ı˘ÓÛË KTEO ........................................2421095395 69609, ∫Ô˘Ù›Ó· ∞ÁÏ·˝· “∫Ô˘Ù›Ó·˜” 2·˜ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 35 ÙËÏ. ¢È‡ı. BÈÔÌ. - EÓ¤ÚÁ. Î·È T¯ÓÔÏ.................2421034080 24210-24070, §˘Ú›ÙÛ˘ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ “°·Ï‹ÓË” ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 59 ¢È‡ı. EÌ. Î·È TÔ˘Ú. ........2421070943 - 2421075336 - μ·ÛÛ¿ÓË, ÙËÏ. 24210-44444, ª¿ÏÏ·˜ ∞ÔÛÙfiÏ˘ “ª¿Ï¢È‡ı. EÚÁ·Û›·˜ .................2421070967 - 2421075369 Ï·˜” ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 187, ÙËÏ. 24210-20260, ª¿ÚÏ·˜ πˆ¿ÓÓ˘ ¢È‡ı. AÁÚÔÙ. AÓ¿Ù˘Í˘............................2421075200 “μ·ÙÛ·Ú¤·˜” ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 42∞, ÙËÏ. 2421028341, ƒÈ˙¿Î˘ ¢È‡ı˘ÓÛË KÙËÓÈ·ÙÚÈ΋˜............................. 2421045207 ∂˘¿ÁÁÂÏÔ˜ “∏ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÊÚÔÓÙ›‰·” πˆÏÎÔ‡ 323 ÙËÏ. 24210TÌ‹Ì· AÏÈ›·˜ ....................2421033230 - 2421022861 40179, ™·Ó›‰Ë˜ •ÂÓÔÊÒÓ “™·Ó›‰Ë˜” ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 223, ¢ÈÔ›ÎËÛË AÁÚÔÊ˘Ï·Î‹˜ ..............................2421070923 ÙËÏ. 24210-48600, ™Ù¤ÏÏÔ˜ °ÈÒÚÁÔ˜ “∞Ú¯¿ÁÁÂÏÔ˜” ·) πˆÏÎÔ‡ 98 -§. B‡ÚˆÓÔ˜ ÙËÏ. 24210-51113, Δ˙¤Î· ∂ÈÚ‹ÓË “¡¿Ú¢È‡ı˘ÓÛË YÁ›·˜....................................... 2421020452 ÎÈÛÛÔ˜” ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 105-107 - º. πˆ¿ÓÓÔ˘ ÙËÏ. 24210-34552. ¢È‡ı˘ÓÛË ¶ÚfiÓÔÈ·˜ ...............................2421075233-4 ¢È‡ı. ¶ÔÏ. ¢ÈÎ. & ¶ÚÔÛÙ. ¶ÔÏ. 2421070964 - 2421075325 AÁÚÈ¿: ™·Ó›‰Ë˜ •ÂÓÔÊÒÓ “™·Ó›‰Ë˜” ∂Ï. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ 15 ∞ÁÚÈ¿ ÙËÏ. 24280-92443 ¢È‡ı. ¶ÚˆÙ. EÎ·›‰Â˘Û˘ ..2421039077-2421039085 BÂÏÂÛÙ›ÓÔ:(AÁ. °ÂÒÚÁÈÔ˜ ºÂÚÒÓ) KˆÓÛÙ·ÓÙ¤ÏÔ˜ £ˆÌ¿˜, ¢È‡ı. ¢Â˘ÙÂÚÔ‚. EÎ·›‰Â˘Û˘ .................2421047387 ÙËÏ. 6978-655306, 24250 22020. ¢È‡ı. ¢ÈÔÈÎ. YËÚ ...............2421070921- 2421075323 ∞ÏÌ˘Úfi˜: °È·ÓÓ¿ £ÂÔ‰ÒÚ· “∫·Ú·ÁÎÔ‡Ó˘” ÙËÏ. ¢È‡ı. OÈÎÔÓ. YËÚ............. 2421070944 - 2421075363 2422023332, ∫·ÙÛ·Ô‡Ó˘ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ “∫·ÙÛ·Ô‡Ó˘” ÙËÏ. TH§EºøNA E§§HNIKH™ A™TYNOMIA™ 24220-23705, ª·˘ÚÔÁ¤Ó˘ ™¿‚‚·˜ “ª·˘ÚÔÁ¤Ó˘” ÙËÏ. AME™H ¢PA™H...........................................................100 24220-23214. ¢ƒ√ª√§√°π∞ TH§EºøNIKO KENTPO................................2421039045 ∑·ÁÔÚ¿:∫Ô˘ÚÂÏ¿˜ ΔÚÈ·ÓÙ¿Ê˘ÏÏÔ˜ “∫Ô˘ÚÂÏ¿˜” ÙËÏ. 24260A™TYN. TMHM.BO§OY................................2421076984 B. ™¶√ƒ∞¢ø¡ 23255 A™TYN. TMHM. NEA™ IøNIA™......................2421076985 ¢ƒ√ª√§√°π∞ FLYING CAT 5 ™ÎÈ¿ıÔ˜: AÁÁÂϤÙÔ˜ ™Ù·Ì¿Ù˘ “H °ˆÓÈ¿ ÙˆÓ AÁÁ¤ÏˆÓ” ÙËÏ. TMHM. A™ºA§. BO§OY ..............................2421076957 ∞fi ¢∂ÀΔ∂ƒ∞ ¤ˆ˜ ™∞μμ∞Δ√, ÒÚ· 14.30, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛ24270-21748 TMHM. TPOXAIA™ BO§OY...........................2421076968 Û·, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. °ƒ∞º∂π∞ Δ∂§∂Δø¡ ∂∫Δ√™ ™øª∞Δ∂π√À ∫Àƒπ∞∫∏, ÒÚ· 16.00, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ·, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓ- TM. TOYP. A™TYN. BO§OY..........................2421076987 1. ∫·˚Ì¿Î˘ ∏Ï›·˜, ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 91, ÙËÏ. 24210-72072, A™TYN. TMHMA ¶EPIº. BO§OY ................2421085401 ÓËÛÔ. 2. ¶··¯Ú‹ÛÙÔ˜ ¡›ÎÔ˜ 2·˜ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 51, ÙËÏ. 24210∫ÂÓÙÚÈÎfi ¶Ú·ÎÙÔÚÂ›Ô HELLENIC SEAWAYS-SPORADES ¶Àƒ√™μ∂™Δπ∫∏.........................................................199 25360. EKAB:.........................................................................166 TRAVEL ¢∏ª. ª¶∞ƒΔ∑√¶√À§√™ - ∞ƒ°√¡∞ÀΔø¡ 33 3.K·Ï·ÓÙ˙‹ EϤÓË “ K·Ï·ÓÙ˙‹” AÓ··‡Ûˆ˜ 69 N. IˆÓ›· ºˆÙÈÛÌÔ‡ BÏ¿‚˜ ¢. BO§OY......................2421064931 ÙËÏ.24210-81524 Δ∏§. 24210 23400, 23415, 35846

∞fi ∞ı‹Ó· ÁÈ· μfiÏÔ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 06.30, 08.00, 09.30, 11.00, 12.00, 13.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 20.00, 22.00. ∞fi ∞ı‹Ó· ÁÈ· μ√§√ (™∞μμ∞Δ√): 06.30, 08.00, 09.30, 11.00, 12.00, 13.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 20.00, 22.00. ∞fi ∞ı‹Ó· ÁÈ· μ√§√ (∫Àƒπ∞∫∏): 08.00, 09.30, 11.00, 12.00, 13.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 20.00, 22.00. * ΔÔ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ 13.30: ∞ı‹Ó·-μfiÏÔ˜ & 13.30 μfiÏÔ˜-∞ı‹Ó· ̤ۈ ∞Á›ˆÓ £ÂÔ‰ÒÚˆÓ ÌfiÓÔ ΔÂÙ¿ÚÙË, ¶·Ú·Û΢‹ Î·È ∫˘Úȷ΋. * Δ· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· μfiÏÔ˘-∞ıËÓÒÓ: 01.00, 05.00, 09.00, 12.00, 15.00 & 17.00 express. * Δ· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· μfiÏÔ˘-∞ıËÓÒÓ: 07.00, 10.30, 13.30, 16.00, 18.30 & 21.00 ̤ۈ ∞§ªÀƒ√À. * ΔÔ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ 05.00 μfiÏÔ˜-∞ı‹Ó· ∫Àƒπ∞∫∂™ & ∂√ƒΔ∂™ ∞¡∂∫Δ∂§∂™Δ√. * ΔÔ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ 06.30 ∞ı‹Ó·-μfiÏÔ˜ ∫Àƒπ∞∫∂™ & ∂√ƒΔ∂™ ∞¡∂∫Δ∂§∂™Δ√. Afi BO§O ÁÈ· £E™™A§ONIKH (̤ۈ AÁÈfiηÌÔ˘) 3 ÒÚ˜+15 ÏÂÙ¿: 07.15, 10.15, 14.00, 17.30. Afi £E™™A§ONIKH ÁÈ· BfiÏÔ (̤ۈ AÁÈfiηÌÔ˘) 3 ÒÚ˜+15 ÏÂÙ¿: 08.00, 11.15, 14.15, 18.00. * ŸÏ· Ù· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· μfiÏÔ˘-£ÂÛ/ӛ΢-μfiÏÔ˘ express. * ΔÔ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ 04.30 μfiÏÔ˜-£ÂÛ/Ó›ÎË ∫Àƒπ∞∫∂™ & ∂√ƒΔ∂™ ∞¡∂∫Δ∂§∂™Δ√. * ΔÔ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ 07.00 £ÂÛ/Ó›ÎË-μfiÏÔ˜ ∫Àƒπ∞∫∂™ & ∂√ƒΔ∂™ ∞¡∂∫Δ∂§∂™Δ√. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ΔڛηϷ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 06.30, 11.00, 15.00, 19.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ΔڛηϷ (™∞μμ∞Δ√): 06.45, 11.00, 15.00, 19.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ΔڛηϷ (∫Àƒπ∞∫∏): 06.45, 11.00, 15.00, 19.00. ∞fi ΔڛηϷ ÁÈ· μfiÏÔ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 07.00, 11.30, 15.00, 19.00. ∞fi ΔڛηϷ ÁÈ· μfiÏÔ (™∞μμ∞Δ√): 07.00, 11.30, 15.00, 19.00. ∞fi ΔڛηϷ ÁÈ· μfiÏÔ (∫Àƒπ∞∫∏): 07.00, 11.30, 15.00, 19.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· §¿ÚÈÛ· (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 05.45, 06.45, 07.30, 09.00, 10.30, 12.00, 13.15, 14.30, 15.30, 17.30, 19.30, 21.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· §¿ÚÈÛ· (™∞μμ∞Δ√): 07.00, 08.30, 10.00, 11.30, 13.00, 14.30, 15.30, 17.00, 19.00, 21.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· §¿ÚÈÛ· (∫Àƒπ∞∫∏): 07.00, 08.30, 10.00, 11.30, 13.00, 14.30, 15.30, 17.00, 19.00, 21.00. ∞fi §¿ÚÈÛ· ÁÈ· μfiÏÔ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 05.45, 06.45, 07.30, 09.00, 10.30, 12.00, 13.15, 14.30, 15.30, 17.30, 19.30, 21.00. ∞fi §¿ÚÈÛ· ÁÈ· μfiÏÔ (™∞μμ∞Δ√): 07.00, 08.30, 10.00, 11.30, 13.00, 14.30, 15.30, 17.00, 19.00, 21.00. ∞fi §¿ÚÈÛ· ÁÈ· μfiÏÔ (∫Àƒπ∞∫∏): 07.00, 08.30, 10.00, 11.30, 13.00, 14.30, 15.30, 17.00, 19.00, 21.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· πˆ¿ÓÓÈÓ· (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 08.15, 13.30, 17.30. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· πˆ¿ÓÓÈÓ· (™∞μμ∞Δ√): 08.15, 13.30, 17.30. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· πˆ¿ÓÓÈÓ· (∫Àƒπ∞∫∏): 08.15, 13.30, 17.30. ∞fi πˆ¿ÓÓÈÓ· ÁÈ· μfiÏÔ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 10.15, 15.00, 20.00. ∞fi πˆ¿ÓÓÈÓ· ÁÈ· μfiÏÔ (™∞μμ∞Δ√): 10.15, 15.00, 20.00. ∞fi πˆ¿ÓÓÈÓ· ÁÈ· μfiÏÔ (∫Àƒπ∞∫∏): 10.15, 15.00, 20.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ∞ÁÚ›ÓÈÔ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞ & ∫Àƒπ∞∫∏): 17.15. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: 14.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· §·Ì›· (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞ & ™∞μμ∞Δ√): 08.15, 15.15. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞ & ∫Àƒπ∞∫∏): 09.00, 15.00, (™¿‚‚·ÙÔ): 09.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· §·Ì›· (∫Àƒπ∞∫∏): 15.15. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ¶¿ÙÚ· (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞ & ∫Àƒπ∞∫∏): 15.00. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞ & ∫Àƒπ∞∫∏): 15.30. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ∫Ô˙¿ÓË (¢∂ÀΔ.-ΔƒπΔ.-Δ∂Δ.-¶∂ª¶.-™∞μ.): 12.30. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: 09.10. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ∫Ô˙¿ÓË (¶∞ƒ. & ∫Àƒ.): 12.30, 15.00, 19.15. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: 09.10, 16.00, 19.00.

øÚÔÛÎfiÈÔ

™Ù·˘ÚfiÏÂÍÔ √ƒπ∑√¡Δπ∞ 1. ÷ڷÎÙËÚ›˙ÂÙ·È ÌÂÙ·ÊÔÚÈο Î·È Ô ÙÈÔÙ¤ÓÈÔ˜ ¿ÓıÚˆÔ˜ - ∞Ú¯·›Ô ÎÙËÙÈÎfi. 2. ¶ÔÈËÙÈÎfi˜ fiÚÔ˜ - ∞¤ÚÈÙÙ˜, Û‡Ìʈӷ Ì ÌÈ· ¤ÓÓÔÈ·. 3. ªÈÎÚfi ÓËÛ› Ù˘ ∫Ú‹Ù˘ - “◊Ù·Ó ÌÈ· ÊÔÚ¿ ¤Ó·˜...” , Ù›ÙÏÔ˜ ÔÈ‹Ì·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ¶. ¡ÈÚ‚¿Ó·. 4. √‰ËÁÔ› ÙˆÓ ÚÔÁfiÓˆÓ Ì·˜ - ŸÌÔÈ· ÁÚ¿ÌÌ·Ù·. 5. ∂›Ó·È ¿ÓÙ· ÂÓ‹ÏÈη˜ (Ì ¿ÚıÚÔ). 6. “ΔÔ... Ù˘ ηÌ¿Ó·˜” , ÔÈËÙÈÎfi ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ ™›ÏÂÚ (·ÓÙ›ÛÙÚ.) - ∑Ò· Ô˘ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜. 7. ∫·Ù¿ÏËÍË ·ÚÛÂÓÈÎÒÓ ÔÓÔÌ¿ÙˆÓ - ¢ÂÓ ÌÔÚԇ̠ӷ Ù·... ͤÚÔ˘ÌÂ. 8. ¡ÂÚfi ‰ÈÔ¯ÂÙ‡ÂÈ - ™˘¯Ó¿ ÂÈÙ˘Á¯¿ÓÂÙ·È ‰‡ÛÎÔÏ·. 9. ∞˘ÙfiÌ·ÙÔ ÌÔ˘ÛÈÎfi fiÚÁ·ÓÔ. 10. √ÌÔÚÊ·›ÓÂÈ ÌÈ· fiÏË - ÷ڷÎÙËÚ›˙ÂÙ·È ·fi ÙËÓ ¤ÎÙ·Û‹ ÙÔ˘. 11. ™ˆÌ·ÙÈÎfi˜ ·ÁˆÁfi˜. 12. ∏Úˆ›‰· ÙÔ˘ ΔÛ¤¯ÔÊ - ∞ÊıÔÓÔ‡Ó ÛÙȘ ÂÏÏËÓÈΤ˜ ı¿Ï·ÛÛ˜. ∫∞£∂Δ∞ 1. ∫·ÏÏÈÂÚÁÔ‡ÓÙ·È Û fiϘ ÙȘ ¯ÒÚ˜ - ∏ Á·‚¿ı·, ÛÙËÓ Î·ı·ÚÂ‡Ô˘Û·. 2. ¶ÚˆÙÔfiÚÔ˜ ÛÙÔ ¤ÁÎÏËÌ· - ªÈÎÚ‹ Ë ‰È¿ÚÎÂÈ¿ Ù˘. 3. ∂ÈÛ¤Ú¯ÂÙ·È... ÂÔÚÙ·ÛÙÈο (Ì ¿ÚıÚÔ) - ∂›Ó·È Ô ÓÔÙÈṲ̂ÓÔ˜. 4. ◊Úˆ·˜ ÙÔ˘ §ÔÙ› - Δ· ¤¯ÂÈ... ÙÂÙÚ·ÎfiÛÈ· - ∂›ÎÙËÙË Â›Ó·È ÛÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜. 5. ∞fiÏËÍË ·ÏÈÔ‡ fiÏÔ˘ - ™˘ÓÙÂÏ› ÛÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ‡ı˘Ì˘ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·˜ (ηı.). 6. ∏ “£ÂÔÁÔÓ›·” ÁÓˆÛÙfi ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ - Œ¯ÂÈ Î·È ÊÈÏÔÛÔÊÈ΋ ¤ÓÓÔÈ·. 7. §¤ÍË ÁÓˆÛÙÔ‡ ÚËÙÔ‡ Ù˘ “πÏÈ¿‰·˜” - ¶ÏˆÙ¿ ̤۷. 8. ªÔÓÔÏÂÎÙÈ΋ ·¿ÓÙËÛË (·ÓÙ›ÛÙÚ.) - ∂›Ó·È ·ÚˆÌ·ÙÈ΋ (ÁÂÓ.). 9. ∂È‚¿ÏÏÂÙ·È... ˯ËÙÈο - °›Á·ÓÙ·˜ Ù˘ ¶. ¢È·ı‹Î˘ - ¶·ÏÈ¿ ÔÓÔÌ·Û›· Ù˘ ™ÂÚ¯ÂÈ¿‰·˜. 10. ∂Ûٛ˜ ÌfiÏ˘ÓÛ˘ - ™˘ÌÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙ‹˜ Ù˘ ŒÏÏ˘ §·Ì¤ÙË ÛÙËÓ Ù·ÈÓ›· ÙÔ˘ ª. ∫·ÎÔÁÈ¿ÓÓË “∫˘ÚȷοÙÈÎÔ Í‡ÓËÌ·” (·ÓÙ›ÛÙÚ.) - ™˘ÓıÂÙÈÎfi ·ıÏËÙÈÎÔ‡ fiÚÔ˘. 11. ™˘¯Ó¿ ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓË Ï‡ÛË - ∏ ÏËÚfiÙËÙ· ÙÔ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÈ - ™·Ó ÌÂÙ·-

¢POMO§O°IA E•¶PE™ EYBOIA ∞¶√ μ√§√ °π∞ Δƒπ∫∂ƒπ-¶∂À∫π ¢ÚÔÌÔÏfiÁÈ· ·fi 7/4 ¤ˆ˜ 22/5: Δ∂Δ∞ƒΔ∏: ¢ÂÓ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ› ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ. ¶∂ª¶Δ∏: ∞fi ∞Á. ∫˘Úȷ΋ 08.20, ·fi μfiÏÔ 14.00. ¶∞ƒ∞™∫∂À∏: ∞fi ∞Á. ∫˘Úȷ΋ 08.20, ·fi μfiÏÔ 14.00. ™∞μμ∞Δ√: ∞fi μfiÏÔ 08.45, ·fi ∞Á. ∫˘Úȷ΋ 10.25. ∫Àƒπ∞∫∏: ∞fi μfiÏÔ 08.45, ·fi ∞Á. ∫˘Úȷ΋ 10.25. ¢∂ÀΔ∂ƒ∞: ∞fi μfiÏÔ 14.00. ΔƒπΔ∏: ∞fi ∞Á. ∫˘Úȷ΋ 08.20, ·fi μfiÏÔ 14.00. ¶§∏ƒ√º√ƒπ∂™: ÛÙÔ VIS TRAVEL, ∞ÓÙˆÓÔÔ‡ÏÔ˘ 3 (·Ó¿ÌÂÛ· ·fi π¿ÛÔÓÔ˜ Î·È ∞ÚÁÔÓ·˘ÙÒÓ). ΔËÏ. 24210 31059, 31060.

¯Â›ÚÈÛË Ë ‰›Î·ÈË (·ÓÙ›ÛÙÚ.). 12. ∞ÎÔÏÔ˘ıÂ›Ù·È ·fi Ú‹Ì· - ¶·ıÔÏÔÁÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË (ÁÂÓ.). §À™∏ Δ√À ¶ƒ√∏°√Àª∂¡√À √ƒπ∑√¡Δπ∞: 1. ∫§∏ƒ√¡√ªπ∫∂™ 2. ƒ∏ª∞Δ∞-∞μ∞¡∞ 3. πƒ∞∫π¡√π-ƒ√¡ 4. §ππƒ∞¡√π 5. ¡∂ƒ∞-™√-∂∫Δ∞ 6. ™∞-ªÀƒπ√π 7. ∂¶π™Δ√ªπ∞-√ª 8. ¡√¡-™∞¡¢∏ 9. π™∞∞∫-∞∫∂§ 10. √π-∫∞ƒ√Δ™∞∫π 11. ªøª-π™√-§øΔ 12. ¢√¡∏™∏-™∫∏¡∏. ∫∞£∂Δ∞: 1. ∫ƒπ£∞ƒ∂¡π√ 2. §∏ƒ-¶√™πª√ 3. ∏ ª∞§∂™π¡∞-ø¡ 4. ƒ∞∫π¡∞™∞∫ª∏ 5. √Δπ-∫∞ 6. ¡∞¡π™ª√™-ƒ√∏ 7. √ ƒ√Àª∞¡√™ 8. ª∞π∞-ƒπ¡-Δπ™ 9. πμ¡∞π∞¢∞™ 10. ∫∞ƒ√Δ√-∏ ∫∞§∏ 11. ∂¡√π∫π√-∂∫ø¡ 12. ™∞¡-ª∂§πΔ∏.

∫ƒπ√™ μÂÏÙÈÒÛÙ ÙȘ Û˘Óı‹Î˜ ÛÙÔÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi ¯ÒÚÔ ÁÈ· Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÙ ηχÙÂÚ·. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 43-2011-23-4-8. Δ∞Àƒ√™ ¢Â ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ó· ›ÛÙ ÙfiÛÔ ˘ÂÚÚÔÛٷ٢ÙÈÎÔ› Û‹ÌÂÚ· Ì ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ô˘ ·Á·¿ÙÂ. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 8-30-2-11-23-9. ¢π¢Àª√π ¶ÂÚÈÔÚ›ÛÙ ÙȘ ··ÈÙ‹ÛÂȘ Û·˜, ÂȉÈο ÙȘ ·ÎÚ·›Â˜, Û‹ÌÂÚ·. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 6-40-33-23-12-7. ∫∞ƒ∫π¡√™ ¶ÚÔÛ¤ÍÙ ۋÌÂÚ· ÙȘ ·Á›‰Â˜ Û ÔÈÎÔÓÔÌÈο Î·È ÛÂ Û˘Ó·ÈÛıËÌ·ÙÈο ı¤Ì·Ù·. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 43-20-11-23-94. §∂ø¡ ™‹ÌÂÚ· ı· ÌÂÙ·ÓÈÒÛÂÙ ÁÈ· Ï¿ıË Î·È ı· ÓÈÒÛÂÙ ÚÔ‰Ô̤ÓÔÈ. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 42-10-22-34-2-11. ¶∞ƒ£∂¡√™ ∂ÈÊ˘Ï·ÎÙÈÎÔ› ·¤Ó·ÓÙÈ Û fi,ÙÈ Û·˜ ÚÔÙ›ÓÔ˘Ó ‹ Û fi,ÙÈ Ï¿ÌÂÈ Ó· ›ÛÙ ·fi„Â. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 73-20-1123-4-9.

ANIE§ ¢I¶§øMATOYXO™ A™TPO§O°O™ - EPEYNHTPIA TAPø ¢¤¯ÂÙ·È Ì ڷÓÙ‚ԇ ηıËÌÂÚÈÓ¿ ÙËÏ. 6974456215

∑À°√™ £· Û·˜ ˙ËÙ‹ÛÔ˘Ó ‚Ô‹ıÂÈ· Û‹ÌÂÚ· ¿ÙÔÌ· ÙÔ˘ ÊÈÏÈÎÔ‡ Û·˜ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 62-10-33-23-4-2. ™∫√ƒ¶π√™ ªË ‚È·ÛÙ›Ù ӷ ‚Á¿ÏÂÙÂ Û˘ÌÂÚ¿ÛÌ·Ù· Á‡Úˆ ·fi οÔÈ· Ú¿ÁÌ·Ù·. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 63-20-11-23-4-9. Δ√•√Δ∏™ £· ÂÚ¿ÛÂÙ οÔÈ· ‰È¿„¢ÛË, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÙfiÛÔ ÙÚ·ÁÈο Ù· Ú¿ÁÌ·Ù·, ÌfiÏȘ ËÚÂÌ‹ÛÂÙ ı· ηٷϿ‚ÂÙ ÔÏÏ¿. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 37-19-3-22-34-12. ∞π°√∫∂ƒø™ ∏ ˘ÔÙÔÓÈ΋ Û·˜ ‰È¿ıÂÛË, ı· ÂËÚ¿ÛÂÈ ·ÚÓËÙÈο ÙË Û¯¤ÛË Û·˜, ‚Á›Ù Ì ٷ ·Á·Ë̤ӷ Û·˜ ¿ÙÔÌ· Î·È ·ÏÏ¿ÍÙ ‰È¿ıÂÛË. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 25-10-22-34-511. À¢ƒ√Ã√√™ ¶ÚÔÛ·ı‹ÛÙ Ì ÙÔ ‰È¿ÏÔÁÔ Ó· χÛÂÙ ٷ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù¿ Û·˜, ÂȉÈο ·Ó ·˘Ù¿ Â›Ó·È ÛÙ· ÚÔÛˆÈο Û·˜. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 7-30-22-12-3-8. πãÀ∂™ ∂ϤÁÍÙ ٷ Ó‡ڷ Û·˜ Û‹ÌÂÚ·, ÌfiÓÔ Ì ËÚÂÌ›· ı· ÂÙ‡¯ÂÙ fiÏ· fiÛ· ¤¯ÂÙ ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›ÛÂÈ. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 62-10-33-24-1-7.


TËÏÂfiÚ·ÛË 39

TPITH 27 ∞¶ƒπ§π√À 2010

™Ã√§π∞

¶ƒ√°ƒ∞ªª∞

∏ ··ÁˆÁ‹ ¶H§IO 06 VHF, 62 UHF - ™øPO™ 22 UHF

08.15 08.45 09.15

ÿÓÙÈ ª¿ÓÈ: √ Ì·ÛÙÔÚ¿ÎÔ˜ ∏ ∫Ô˘ÓÂÏÔ‡ÔÏË ª›ÎÈ ª¿Ô˘˜: ¶·›˙ˆ Î·È Ì·ı·›Óˆ √‰fi˜ ÊÙÂÚÒÓ “√ ¯Ú˘Ûfi˜ Î·È Ô ÙÂÓÂΤ˜” Œ¯Ô˘ÌÂ Î·È Ï¤Ì ∂ȉ‹ÛÂȘ √˘Ú¿ÓÈÔ ÙfiÍÔ (∂) ºÈÓ¤·˜ Î·È ºÂÚÌ ∞›ı·ÓË ∫ÈÌ Ã¿Ó· ªÔÓÙ¿Ó· Δ˙fiÓ·˜ ∞Ù›ı·Û· ÓÈ¿Ù· ΔÔ ÌÈÓfiÚ Ù˘ ·˘Á‹˜ ∫Ï‹ÚˆÛË §·˚ÎÔ‡ §·¯Â›Ô˘ ¶·Ú¿‚·ÛË Δ·Íȉ‡ÔÓÙ·˜ ÛÙËÓ ∞˘ÛÙÚ·Ï›· Δ· ˙Ò· ¤¯Ô˘Ó ÈÛÙÔÚ›·: ƒ¤ÁÁ· √È ˙ˆ¤˜ ÙÔ˘ ¡ÔÚÔÓÙfiÌ ™È¯·ÓԇΠ∂ȉ‹ÛÂȘ “™Ù· fiÚÈ·” ŒÁÎÏËÌ· Î·È ¤Ú¢ӷ

09.45 10.00 12.00 14.00 14.30 15.00 15.30 16.00 16.30 17.00 18.00 19.00 19.10 20.00 21.00 22.00 23.00 24.00 01.30

* ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È Ì ÂÎÔÌ¤˜ Û Â·Ó¿ÏË„Ë

06.00 10.00 12.00 13.00 15.00 16.00 18.00 19.00 20.45 21.00 22.00 23.00 24.00 00.30

10.30 12.00 15.30 15.45 18.30 20.00 21.00 21.30 21.45 22.45 02.00 02.15 05.15

06.45

10.15 11.15 12.30 13.30 16.30 16.45 18.45 19.45 21.00 23.30 01.30 02.00 04.15

07.30 08.15 08.45 09.45 11.30 12.30 15.00

¶¿Óˆ ÛÙËÓ ÒÚ· ∫·Ê¤˜ Ì ÙËÓ ∂ϤÓË ∂ȉ‹ÛÂȘ ∫Ô˘˜ ÎÔ˘˜ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ¢¤ÛÙ ÙÔ˘˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ ¢¤ÛÙ ÙÔ˘˜ (™) Fatus olus ∂ȉ‹ÛÂȘ ∫¿ÙÈ „‹ÓÂÙ·È ∞Ï ÙÛ·ÓÙ›ÚÈ ÓÈÔ˘˙ ™›ÙÈ ·fi ÙËÓ ·Ú¯‹ Sex and the city √È ÈÛÙÔڛ˜ ÙÔ˘ ·ÛÙ˘ÓfiÌÔ˘ ª¤Î· 10Ë ÂÓÙÔÏ‹ ∏ ÎÔ˘˙›Ó· Ù˘ Ì·Ì¿˜ ∂ÈÎfiÓ˜ (∂) ΔËÏ·ÁÔÚ¤˜ ∫Ô˘˜ ÎÔ˘˜ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ (∂)

17.00 18.00 19.00 20.00 20.45 21.00 21.30 22.00 23.00 23.45 01.30

£E™™A§IA TV

03.30

02.15 03.15 04.15 05.15 05.30

111111111111111111111111111

06.00 06.50 08.00 09.30 11.00 12.00 13.00 14.00 14.30 16.00 17.00 17.10 18.00 18.45 19.15 19.45 21.00 21.25 23.00 23.50 01.20 02.50

°ÂÁÔÓfiÙ· (∂) ∏ ÒÚ· Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ (∂) ∫·ÏË̤ڷ £ÂÛÛ·Ï›· ¢ÂÍÈ¿ Î·È ·ÚÈÛÙÂÚ¿ (∂) ªË ÌÔ˘ ÂȘ ¡ÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú ΔËÏ·ÁÔÚ¤˜ ¡ÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú ΔÔ Ì·Áη˙›ÓÔ Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ΔËÏ·ÁÔÚ¤˜ °ÂÁÔÓfiÙ· Û 5’ Î·È ‰ÂÏÙ›Ô ÛÙË ÓÔËÌ·ÙÈ΋ ∏ ÒÚ· Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ °ÂÁÔÓfiÙ· Δ· ·ÛÙÚÔÂϤÎÈ· ªÔ˘ÛÈΤ˜ ‰È·‰ÚÔ̤˜ √‰ÔÈÔÚÈÎfi ÛÙË £ÂÛÛ·Ï›· °ÂÁÔÓfiÙ· Û 10’ Î·È ‰ÂÏÙ›Ô ÛÙË ÓÔËÌ·ÙÈ΋ Drive time (∂) °ÂÁÔÓfiÙ· ∂ÏÏËÓÈ΋ Ù·ÈÓ›· ∫·ÏË̤ڷ £ÂÛÛ·Ï›· (∂) ΔÔ Ì·Áη˙›ÓÔ Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ (∂)

∫ÈÓÔ‡ÌÂÓ· Û¯¤‰È· (∫·ÂÙ¿Ó ºÏ·Ì›ÓÁÎÔ, ¶fiÎÂÌÔÓ) ¶ÚˆÈÓ‹ ÌÂϤÙË ∂ÓËÌÂÚˆÙÈ΋ ÂÎÔÌ‹ Ì ÙËÓ ∂ÏÂÔÓÒÚ· ªÂϤÙË. ¡ËÛÙÈÎÔ› Ú¿ÎÙÔÚ˜ ∂ÎÔÌ‹ Ì·ÁÂÈÚÈ΋˜. ª·Ú›Ó· ∞ÈÛıËÌ·ÙÈ΋ ÛÂÈÚ¿. ∂ȉ‹ÛÂȘ Super Star æ˘¯·ÁˆÁÈ΋ ÂÎÔÌ‹ Ì ÙË ÃÚÈÛÙ›Ó· §·Ì›ÚË. ∂ȉ‹ÛÂȘ ºÒÙ˘-ª·Ú›· live π·ÙÚÈΤ˜ ˘Ôı¤ÛÂȘ ∂ȉ‹ÛÂȘ “∏ ··ÁˆÁ‹” “D-Tox” Supernatural Invasion “™ÙÔȯÂȈ̤ÓË fiÏË”

¶H§IO 24 UHF - ™øPO™ 45 UHF

¶H§IO 48 UHF

07.30 10.00 13.00 13.15 16.00 17.00 17.05 18.00 19.00 20.00 21.00 23.00 24.00 01.00

06.00 07.00 10.00 13.10 14.00 15.00 16.00 17.10 17.20 18.10 19.00 20.00 21.00 21.45 23.50 00.30 00.45 02.00 03.00 04.00 04.30

∞¤ÚÈÓ˜ ÛȈ¤˜ (∂) ∫ÔÈÓˆÓ›· ÒÚ· MEGA ŸÌÔÚÊÔ˜ ÎfiÛÌÔ˜ ÙÔ Úˆ› ∏ ˙ˆ‹ Ù˘ ¿ÏÏ˘ (∂) ∂ȉ‹ÛÂȘ ªÔ˘ÎÈ¿ Î·È Û˘¯ÒÚÈÔ ™’ ·Á·Ò - Ì’ ·Á·¿˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ ¢‡Ô ͤÓÔÈ ∏ ˙ˆ‹ Ù˘ ¿ÏÏ˘ Δ· Ì˘ÛÙÈο Ù˘ ∂‰¤Ì ∂ȉ‹ÛÂȘ ™Ô‡ÂÚ Ì¿Ï· §ÈfiÓ-ª¿ÁÂÚÓ ™Ô‡ÂÚ Ì¿Ï· ∂ȉ‹ÛÂȘ ∂›Ì·ÛÙ ÛÙÔÓ ·¤Ú· ™ÎÔÚÈfi˜ ªÂÏ¿‰Â˜ ÁÈ· ‰‡Ô ΔËÏÂÌ¿ÚÎÂÙÈÓÁÎ ∂Ù¿ ηο Ù˘ ÌÔ›Ú·˜ ÌÔ˘

¶H§IO 35,55 UHF - ™øPO™ 56 UHF

07.00 10.00 12.50 13.00 13.25 14.15 15.15 16.15 17.40 17.50 19.00 20.00 21.00 22.00 23.00 24.00 01.00 01.10 02.10 03.10 04.10 04.45 05.20

∫·ÏË̤ڷ ∂ÏÏ¿‰· 10 Ì 1 Ì·˙› ªÂ ·Á¿Ë ∂ȉ‹ÛÂȘ ÕÎÚˆ˜ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·ÎfiÓ (∂) ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ Î·È ∂ϤÓ˘ (∂) ΔÔ Î·Ê¤ Ù˘ ÷ڿ˜ (E) ∞Í›˙ÂÈ Ó· ÙÔ ‰ÂȘ ∂ȉ‹ÛÂȘ Love bites ∫¿ÚÌ· ∂ȉ‹ÛÂȘ ∂ÚÁ·˙fiÌÂÓË Á˘Ó·›Î· π·ÙÚÈÎfi ·fiÚÚËÙÔ ƒ¿‰ÈÔ ∞Ú‚‡Ï· Criminal minds ∂ȉ‹ÛÂȘ √ fiÏÂÌÔ˜ ÙˆÓ ¿ÛÙÚˆÓ Δ˘ ·Á¿˘ Ì·¯·ÈÚÈ¿ ŒÚˆÙ·˜ ÎϤÊÙ˘ ΔËÏÂÌ¿ÚÎÂÙÈÓÁÎ Mobile fun ™’ ·Á·Ò ÁÈ· ¿ÓÙ·

¶H§IO 58 UHF - ™øPO™ 23 UHF

¶H§IO 64 - ™øPO™ 26 UHF

“∫·ÏË̤ڷ” Ì ÙÔ °ÈÒÚÁÔ ∞˘ÙÈ¿ ∂‰Ò Î·È ÙÒÚ· ¶Ôχ ÌÏ· ÌÏ· ∂ȉ‹ÛÂȘ ªÂÛËÌÂÚÈ·Ófi express ™‹ÌÂÚ· Ì ÙÔÓ ÕÎË ¶·˘ÏfiÔ˘ÏÔ ∂ȉ‹ÛÂȘ À‰ÚfiÁÂÈÔ˜ Auto Alter Heroes ∞ı¤·ÙÔ˜ ÎfiÛÌÔ˜ Auto Alter “¶¤Ú· ·fi ÙËÓ ∞ÊÚÈ΋” À‰ÚfiÁÂÈÔ˜ (∂)

¶ÚˆÈÓ‹ ÂÓË̤ڈÛË ™˘Ì‚·›ÓÂÈ ÙÒÚ· ∂ȉ‹ÛÂȘ ª¤ÓÔ˘Ì ∂ÏÏ¿‰· ∂ȉ‹ÛÂȘ Œ¯ÂÈ ÁÔ‡ÛÙÔ ∂ȉ‹ÛÂȘ “ªÂ ÙË Ï¿Ì„Ë ÛÙ· Ì¿ÙÈ·” ™·Ó Û‹ÌÂÚ· ÙÔÓ 20Ô ·ÈÒÓ· ∂ȉ‹ÛÂȘ ∞ÓÙ·ÔÎÚÈÙ¤˜ Press ∂ȉ‹ÛÂȘ ¶ÔÏÂÌÈÛÙ¤˜ “√È Ì¿¯Â˜ ÙˆÓ ÈÔÙÒÓ”

* ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È Ì ÂÎÔÌ¤˜ Û Â·Ó¿ÏË„Ë.

07.45

06.00

¶H§IO 31 UHF - ™øPO™ 46 UHF

¶H§IO 41 UHF, 62 UHF - ™øPO™ 28 UHF

¶ÚˆÈÓ‹ ÂÓË̤ڈÛË ¶·È‰ÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ∞ÛÙÚÔÏÔÁÈ΋ ·Ù˙¤ÓÙ· Õڈ̷ ∂ÏÏ¿‰·˜ ∞ÛÙÚÔÏÔÁÈΤ˜ ÚԂϤ„ÂȘ ¶ÚÔÙ¿ÛÂȘ ·ÁÔÚ¿˜ ∫ÂÓÙÚÈ΋ ∂ÏÏ¿‰· ηÏËÛ¤Ú· Celebrities ¢ÂÏÙ›Ô Âȉ‹ÛÂˆÓ ¡ÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú ¶·È‰Èο £¤Ì· Ë̤ڷ˜ ¢ÂÏÙ›Ô Âȉ‹ÛÂˆÓ Fashion show ªÂ ·Ú¤· ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ∂ȉ‹ÛÂȘ TV ÃøSTESS (∂) ∫ÂÓÙÚÈ΋ ∂ÏÏ¿‰· ηÏËÛ¤Ú· (∂) ¡˘¯ÙÂÚÈÓ¤˜ ‰È·‰ÚÔ̤˜

¶H§IO 44 UHF-™øPO™ 33 UHF

07.00 08.00 09.00 09.30 11.00 12.00 13.00 14.20 14.30 15.30 16.00 16.30 17.00 17.50 17.55 18.05 18.15 18.30 19.30 20.00 21.00 21.40 22.00 23.00 23.30 01.30 02.30 04.30 05.00 05.10

√ ÎfiÛÌÔ˜ ÙˆÓ ˙ÒˆÓ Ì ÙÔÓ Zeek √È ÎfiÚ˜ ÙÔ˘ ª·Î §¤ÔÓÙ (E) ª·ÁÈÎfi˜ ÎfiÛÌÔ˜ ∫·ıËÌÂÚÈÓ¿ ∞ÏËıÈÓ¿ ÛÂÓ¿ÚÈ· (∂) §ËÛÌÔÓË̤Ó˜ ʈӤ˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ ¢ÂÏÙ›Ô Î·ÈÚÔ‡ √È ÎfiÚ˜ ÙÔ˘ ª·Î §¤ÔÓÙ ΔfiÏÌË Î·È ÁÔËÙ›· ∏ ¯·Ú¿ Ù˘ ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋˜ ª·ÁÈÎfi˜ ÎfiÛÌÔ˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ ∫·ÈÚfi˜ ∞ıÏËÙÈο ∂ȉ‹ÛÂȘ ÛÙË ÓÔËÌ·ÙÈ΋ ŒÎÙË ·›ÛıËÛË ∞Ú·ÎÙÈο ∂ÚÁ·˙fiÌÂÓ· ˙Ò· ΔÛÈÁÁ¿ÓÔÈ √ Á‡ÚÔ˜ ÙˆÓ ı·Ï·ÛÛÒÓ ¢ÂÏÙ›Ô Î·ÈÚÔ‡ ∂ȉ‹ÛÂȘ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ ‰ÚÒÌÂÓ· (∂) “∏ ΢ڛ· ¢‹Ì·Ú¯Ô˜” Cinemania (∂) ∫·ıËÌÂÚÈÓ¿ (∂) ΔfiÏÌË Î·È ÁÔËÙ›· ΔËÏÂÌ¿ÚÎÂÙÈÓÁÎ “∏ ˙ˆ‹ ÛÙÔ ƒ›ÌÓÔ‚Ô”

* ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È Ì ÂÎÔÌ¤˜ Û Â·Ó¿ÏË„Ë

16.00 17.00 17.30 18.00 22.00 22.10 23.10

∂Î·È‰Â˘ÙÈ΋ ÙËÏÂfiÚ·ÛË ∂ȉ‹ÛÂȘ ª·ÁÈÎfi˜ Ê·Ófi˜ √ÏÔ̤ÏÂÈ· Ù˘ μÔ˘Ï‹˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ ªÈÎÚÔ·̷ٷ “°ÎfiÁÎÔ˜” , “Èڛ˜ ÚfiÛˆ·” , “∞ÛÊ·¤Ï” ∂ȉ‹ÛÂȘ

111111111111111111111111111

06.00 10.00 13.00 14.00 15.00 15.00 16.50 17.00 17.30 18.30 20.00 20.45 21.00 22.00 23.00 24.00 01.00 02.00 03.00 03.30 05.00

¶ÚÒÙË °Ú·ÌÌ‹ ™∫∞´ ΔÒÚ· ¡Ù·ÓÙ¿ ÚÒÙˆÓ ‚ÔËıÂÈÒÓ ◊ ÂÁÒ ‹ Ô Û·ÏÔ˜ The “F” word American’s next top model BBC live-¢ÂÏÙ›Ô ÛÙË ÓÔËÌ·ÙÈ΋ ΔÔ Î¿ÛÙÚÔ ÙÔ˘ Δ·Î¤ÛÈ À·ÛÙ˘ÓfiÌÔ˜ ƒÂÍ ª‡ıÔ˜ ‹ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· Doc it! EÏÏËÓÔÊÚ¤ÓÂÈ· ∂ȉ‹ÛÂȘ South Pacific CSI §·˜ μ¤Áη˜: ™ÙÔÓ ÙfiÔ ÙÔ˘ ÂÁÎÏ‹Ì·ÙÔ˜ Dexter CSI ª·˚¿ÌÈ: ™ÙÔÓ ÙfiÔ ÙÔ˘ ÂÁÎÏ‹Ì·ÙÔ˜ 24 ¡μ∞ Action ∫·Ù·ÎÙËÙ¤˜ Ù˘ Á˘ ª¤Û· ÛÙÔ ˙ˆÔÏÔÁÈÎfi ΋Ô

Δ∏§. 24210 24311

£∂∞ª∞Δ∞ ∞¶√ 22-28/4 ∞π£√À™∞ 1 “∞√ƒ∞Δ√™ ™À°°ƒ∞º∂∞™” ™∫∏¡√£∂™π∞ ƒ√ª∞¡ ¶√§∞¡™∫π ¶ÚÔ‚ÔϤ˜: 7.30 Î·È 10.00 ∞π£√À™∞ 2 “Ã∞ƒπ ª¶ƒ∞√À¡” ª∂ Δ√¡ ª∞´∫§ ∫∂´¡ ¶ÚÔ‚ÔϤ˜: 8.30 Î·È 10.30 Dolby Digital

√ ΔÔÌ ªÈÔ‡ÏÂÓ, ÚÒËÓ ÈÏfiÙÔ˜ ·ÂÚÔÏ¿ÓˆÓ, Â›Ó·È ÙÒÚ· È· ¿ÌÏÔ˘ÙÔ˜ Î·È ·ÔÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÌÈ· ¿ÓÂÙË ˙ˆ‹ Ì·˙› Ì ÙË Û‡˙˘Áfi ÙÔ˘ ∫¤ÈÙ Î·È ÙÔÓ ÂÓÓÈ¿¯ÚÔÓÔ ÁÈÔ ÙÔ˘˜, ™ÔÓ. Δ· Ú¿ÁÌ·Ù· ·›ÚÓÔ˘Ó ‰Ú·Ì·ÙÈ΋ ÙÚÔ‹ fiÙ·Ó Ô ™ÔÓ ¤ÊÙÂÈ ı‡Ì· ··ÁˆÁ‹˜ Î·È ÔÈ Î·ÎÔÔÈÔ› ˙ËÙÔ‡Ó 2 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ‰ÔÏ¿ÚÈ·. ΔÔ FBI ÚÔÛÂÁÁ›˙ÂÈ ÙÔÓ ªÈÔ‡ÏÂÓ ÁÈ· ‚Ô‹ıÂÈ· Î·È Ô Ú¿ÎÙÔÚ·˜ ÃfiÎÈÓ˜ ÙÔÓ Û˘Ì‚Ô˘Ï‡ÂÈ Ó· Ì·˙¤„ÂÈ ÙÔ ÔÛfi Î·È Ó· οÓÂÈ fi,ÙÈ ÙÔ˘ Ô˘Ó. ∏ ·Ú¿‰ÔÛË Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÂ›Ù·È fï˜ Ë Û‡ÏÏË„Ë ÙˆÓ ··ÁˆÁ¤ˆÓ ÛÙ¤ÊÂÙ·È Ì ·ÔÙ˘¯›·. ΔÒÚ· Ô ªÈÔ‡ÏÂÓ ·ÏÏ¿˙ÂÈ Ù·ÎÙÈ΋: μÁ·›ÓÂÈ ÛÙËÓ ÙËÏÂfiÚ·ÛË Î·È ÚÔÛʤÚÂÈ 2 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ‰ÔÏ¿ÚÈ· ˆ˜ ·ÌÔÈ‚‹ ÁÈ’ ·˘ÙfiÓ Ô˘ ı· ÙÔÓ ‚ÔËı‹ÛÂÈ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο Ó· ‚ÚÂÈ ÙÔ˘˜ ··ÁˆÁ›˜...

STAR 21.00

∏ ΢ڛ· ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ∫ˆÌÈ΋ Ù·ÈÓ›·, ·Ú·ÁˆÁ‹˜ 1960, Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· ª·ÓıÔ‡ÏË ƒÔ‚‹ÚÔ˘. ¶·›˙Ô˘Ó: °ÂˆÚÁ›· μ·ÛÈÏÂÈ¿‰Ô˘, μ·Û›Ï˘ ∞˘ÏˆÓ›Ù˘, ¡›ÎÔ˜ ∫Ô‡ÚÎÔ˘ÏÔ˜.

∏ ∞Û·Û›· ∑ÔÚÌ·Ï¿ Î·È Ô ∞Ó¿ÚÁ˘ÚÔ˜ ¶ÚÔÎfi˘, ‰‡Ô Ù·‚ÂÚÓÈ¿Úˉ˜ Ô˘ οı ¿ÏÏÔ ·Ú¿ ÊÈÏÈΤ˜ Û¯¤ÛÂȘ ¤¯Ô˘Ó, ·ÔÊ·Û›˙Ô˘Ó Ó· ‚¿ÏÔ˘Ó ˘Ô„ËÊÈfiÙËÙ· ÁÈ· ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ ‰ËÌ¿Ú¯Ô˘. √ ¤ÚˆÙ·˜ fï˜ Ô˘ ÁÂÓÓÈ¤Ù·È ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙ· ·È‰È¿ ÙÔ˘˜ ı· ʤÚÂÈ Ù· ¿Óˆ-οو, ηıÒ˜ ÔÈ ‰‡Ô Ó¤ÔÈ ÛηÚÊ›˙ÔÓÙ·È Ù· ¿ÓÙ· ÁÈ· Ó· ÌÔÓÈ¿ÛÔ˘Ó ÔÈ ÁÔÓ›˜ ÙÔ˘˜.

∂Δ3 23.30

D-Tox ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈÎfi ıÚ›ÏÂÚ, ·Ú·ÁˆÁ‹˜ 2002, Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· Δ˙ÈÌ °ÎÈϤÛÈ. ¶·›˙Ô˘Ó: ™ÈÏ‚¤ÛÙÂÚ ™Ù·ÏfiÓÂ, ∫ÚȘ ∫ÚÈÛÙfiÊÂÚÛÔÓ, ΔÔÌ ª¤ÚÂÓÙ˙ÂÚ.

ΔÔ Î˘Ó‹ÁÈ ÂÓfi˜ serial killer ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÒÓ ·fi ÙÔÓ ÓÙÂÙ¤ÎÙÈ‚ Δ˙·Î ª·ÏfiÈ ¤¯ÂÈ ÙÚ·ÁÈ΋ ηٿÏËÍË. √ ·Ú·ÓÔ˚Îfi˜ ‰ÔÏÔÊfiÓÔ˜ ‰ÂÓ ‰ÈÛÙ¿˙ÂÈ Ó· ÛÎÔÙÒÛÂÈ ÙÔÓ Û˘Ó¿‰ÂÏÊÔ, ·ÏÏ¿ Î·È ÙËÓ ÎÔ¤Ï· ÙÔ˘ Δ˙·Î. ™˘ÓÙÂÙÚÈÌ̤ÓÔ˜ Î·È ·ÂÏÈṲ̂ÓÔ˜, Ô Δ˙·Î ‚Ú›ÛÎÂÈ Î·Ù·Ê‡ÁÈÔ ÛÙÔ ·ÏÎÔfiÏ. ¶·ÚfiÏ· ·˘Ù¿, ÌÂÙ¿ ·fi ÚÔÙÚÔ‹ ÂÓfi˜ Û˘Ó·‰¤ÏÊÔ˘ ÙÔ˘, ‰¤¯ÂÙ·È Ó· ÎÏÂÈÛÙ› Û ÎÏÈÓÈ΋ ·ÔÙÔ͛ӈÛ˘ ÁÈ· ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ‡˜. ŸÌˆ˜, ¤Ó·˜ ηÈÓÔ‡ÚÈÔ˜ ·ÎÏÔ˜ ·›Ì·ÙÔ˜ ·ÓÔ›ÁÂÈ ÂΛ. º·›ÓÂÙ·È ˆ˜ Ô ‰ÔÏÔÊfiÓÔ˜ ¤¯ÂÈ “ÂÈÛ‚¿ÏÏÂÈ” ÛÙÔ ›‰Ú˘Ì·. ∫·È ·˘Ù‹ ÙË ÊÔÚ¿, Ô Δ˙·Î Â›Ó·È ·ÔÊ·ÛÈṲ̂ÓÔ˜ Ó· ÙÔÓ ·Ó·Î·Ï‡„ÂÈ...

STAR 23.30 111111111111111111111111111

08.00 09.30 10.30 12.00 15.00 17.00 18.00 19.30 21.00 22.00 24.00 00.30 01.30 04.00 06.00 07.00

¶ÚˆÈÓ‹ ·Ù˙¤ÓÙ· ª·˙› ¶ÚˆÈÓ¤˜ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ ΔËÏÂˆÏ‹ÛÂȘ ¶·Ú¿ı˘ÚÔ ÛÙË £ÂÛÛ·Ï›· ™ÎfiÚÂÚ ∂ȉ‹ÛÂȘ MAD: OK ∂ȉ‹ÛÂȘ £ÂÛÛ·ÏÈ΋ ÁË ∂ȉ‹ÛÂȘ ¶fiÎÂÚ bonus ªÔ˘ÛÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ¶·Ú¿ı˘ÚÔ ÛÙË £ÂÛÛ·Ï›· ∂ȉ‹ÛÂȘ ¶·È‰È΋ ÂÎÔÌ‹

£Â¿Ì·Ù· ODEON §π¡Δ√

£Ú›ÏÂÚ, ·Ú·ÁˆÁ‹˜ 1996, Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· ƒÔÓ Ã¿Ô˘·ÚÓÙ. ¶·›˙Ô˘Ó: ªÂÏ °Î›ÌÛÔÓ, ƒÂÓ¤ ƒÔ‡ÛÔ, ªÚfiÏÂ˚ ¡fiÏÙÂ, °Î¿ÚÈ ™ÈÓ›˙.

VILLAGE 4 CINEMAS VOLOS Δ∏§∂ºø¡√: 24210 94600

∂μ¢√ª∞¢∞ ¶ƒ√μ√§ø¡: 22-28/4/2010 ∞π£√À™∞ 1: ¶ø™ ¡∞ ∂∫¶∞π¢∂À™∂Δ∂ Δ√ ¢ƒ∞∫√ ™∞™ (¶∞π¢π∫√ ª∂Δ/¡√): ¶¤ÌÙË-ΔÂÙ¿ÚÙË: 17.30, ∫˘Úȷ΋: 11.30, 13.30, 15.30, 17.30. ∞√ƒ∞Δ√™ ™À°°ƒ∞º∂∞™ (£ƒπ§∂ƒ ªÀ™Δ∏ƒπ√À): ¶¤ÌÙË-ΔÂÙ¿ÚÙË: 19.30, 22.00, 00.30. ∞π£√À™∞ 2: ∏ ΔπΔ∞¡√ª∞Ãπ∞ (¶∂ƒπ¶∂Δ∂π∞ º∞¡Δ∞™π∞™) 3D: ¶¤ÌÙË-ΔÂÙ¿ÚÙË: 19.15, 21.45, 00.15, ∫˘Úȷ΋: 12.00, 14.30, 17.00, 19.15, 21.45, 00.15. ∞π£√À™∞ 3: ∏ ¶ƒπ°∫π¶π™™∞ ∫∞π √ μ∞Δƒ∞Ã√™ (¶∞π¢π∫√ ª∂Δ/¡√): ∫˘Úȷ΋: 12.30, 17.00. ∂¶π∫∏ƒÀ™™√¡Δ∞™ Δ∏¡ ¶ƒø∏¡ (∫øªø¢π∞): ¶¤ÌÙË-ΔÂÙ¿ÚÙË: 19.00, 21.30, ∫˘Úȷ΋: 14.45, 19.00, 21.30. ¶∞ƒ∞¡√π∞ (£ƒπ§∂ƒ): ¶¤ÌÙË-ΔÂÙ¿ÚÙË: 23.45. ∞π£√À™∞ 4: KICK-ASS (¶∂ƒπ¶∂Δ∂π∞ º∞¡Δ∞™π∞™): ¶¤ÌÙË-ΔÂÙ¿ÚÙË: 18.30, 21.00, 23.30, ∫˘Úȷ΋: 13.00, 16.00, 18.30, 21.00, 23.30.

™Ù· fiÚÈ· ∫ÔÈÓˆÓÈ΋ Ù·ÈÓ›·, ·Ú·ÁˆÁ‹˜ 2006, Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· ™¿‚‚· ∫·Ú‡‰·, ÌÔ˘ÛÈ΋ º›ÏÈÔ˘ ¶ÏÈ¿ÙÛÈη. ¶·›˙Ô˘Ó: Δ¿ÛÔ˜ ¡Ô‡ÛÈ·˜, ¶·Ó·ÁÈÒÙ· μÏ·ÓÙ‹, °ÈÒÚÁÔ˜ ∫¤ÓÙÚÔ˜, ∞ÚÁ˘ÚÒ §Ô‡Ë.

√ ∞Ó‰Ú¤·˜ Â›Ó·È ¤Ó·˜ Ó¤Ô˜ ÌÔÓ·¯ÈÎfi˜ Ù·ÍÈÙ˙‹˜ ÎÔÌÌ¿ÙÈ ÌÈ·˜ Û‡Á¯ÚÔÓ˘ ¯·ÔÙÈ΋˜ ÌÂÁ·ÏÔ‡ÔÏ˘ ¯ÙÈṲ̂Ó˘ ·fi ÙȘ ÈÛÙÔڛ˜ ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ Ô˘ Ì·ÈÓÔ‚Á·›ÓÔ˘Ó ÛÙÔ Ù·Í›, ÈÛÙÔڛ˜ ̤۷ ·fi ÙȘ Ôԛ˜ Ô ∞Ó‰Ú¤·˜ ˙ÂÈ ÙË ‰È΋ ÙÔ˘ ˙ˆ‹. ∏ Ù˘¯·›· Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ù˘ ª·Ú›·˜, ÌÈ·˜ ÁÔËÙ¢ÙÈ΋˜ Î·È Ì˘ÛÙËÚÈÒ‰Ô˘˜ Á˘Ó·›Î·˜ ÙÔÓ Î¿ÓÂÈ Ó· ˙‹ÛÂÈ ÙË ‰È΋ ÙÔ˘ ÈÛÙÔÚ›· Ô‰ËÁÒÓÙ·˜ ÙÔÓ fï˜ ·Ú¿ÏÏËÏ· Û ¤Ó· ÂÈΛӉ˘ÓÔ ·È¯Ó›‰È ˙ˆ‹˜ Î·È ı·Ó¿ÙÔ˘, fiÔ˘ Ù· fiÚÈ· Ù˘ ·Ï‹ıÂÈ·˜ Î·È ÙÔ˘ „¤Ì·ÙÔ˜, ÙÔ˘ ¿ıÔ˘˜ Î·È ÙÔ˘ Ì›ÛÔ˘˜ Â›Ó·È ‰˘Û‰È¿ÎÚÈÙ·.

∂Δ1 24.00

¶¤Ú· ·fi ÙËÓ ∞ÊÚÈ΋ ƒÔÌ·ÓÙÈÎfi ‰Ú¿Ì·, ·Ú·ÁˆÁ‹˜ 1985, Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· ™›ÓÙÓÂ˚ ¶fiÏ·Î. ¶·›˙Ô˘Ó: ª¤ÚÈÏ ™ÙÚÈ, ƒfiÌÂÚÙ ƒ¤ÓÙÊÔÚÓÙ, ª¿ÈÎÏ ∫›ÙÛÂÓ.

∏ ¢·Ó‹ Û˘ÁÁڷʤ·˜ ∫¿ÚÂÓ ªÏ›ÍÂÓ ‰È¢ı‡ÓÂÈ Ì ‰˘Ó·ÌÈÛÌfi Î·È ÁÂÓÓ·ÈfiÙËÙ· ÌÈ· Ê˘Ù›· ηʤ ÛÙËÓ ∫¤Ó˘·, ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÔÓÙ·˜ ·Ú¿ÏÏËÏ· ÌÈ· ÌÔÓ·¯È΋ ˙ˆ‹, ηıÒ˜ Ô Û‡˙˘Áfi˜ Ù˘ ÙËÓ ··Ù¿. √ ÌÂÁ¿ÏÔ˜ ¤ÚˆÙ·˜ ¤Ú¯ÂÙ·È ÛÙÔ ÚfiÛˆÔ ÂÓfi˜ ∞ÌÂÚÈηÓÔ‡ Ù˘¯Ô‰ÈÒÎÙË Ô˘ ˙ÂÈ ÌfiÓÈÌ· ÂΛ, ÙÔ˘ ¡Ù¤ÓȘ º›ÓÙ˜-ÿÙÔÓ. ∏ Û¯¤ÛË ÙÔ˘˜, fï˜, Â›Ó·È Î·Ù·‰ÈηṲ̂ÓË... Δ·ÈÓ›· ‚·ÛÈṲ̂ÓË ÛÙÔ ÔÌÒÓ˘ÌÔ ‚È‚Ï›Ô Ù˘ ªÏ›ÍÂÓ, fiÔ˘ Ô ÔÏ˘‚Ú·‚Â˘Ì¤ÓÔ˜ ™›ÓÙÓÂ˚ ¶fiÏ·Î ˘ÔÁÚ¿ÊÂÈ ¤Ó· ÌÂÁ¿ÏÔ ¤Ô˜ Ì ÊfiÓÙÔ ÙË Ì˘ÛÙËÚÈÒ‰Ë Ì·‡ÚË ‹ÂÈÚÔ. ∂Ù¿ ŸÛηÚ, ·fi ÙȘ Û˘ÓÔÏÈο 11 ˘Ô„ËÊÈfiÙËÙ¤˜ Ù˘.

ALTER 02.15


40/

TƒπΔ∏ 27 A¶ƒπ§π√À 2010

¢ÒÛÙ¡ÈÒÛÙÂΔÚ¤ÍÙ «√ Ù˙¿Ì·˜ ¤ı·Ó» ÎÔοÏÈÓË ·ÚÔÈÌ›·

ºøTO™KIA™EI™ ∞Ó·˙ËÙÒÓÙ·˜ ʈ˜ ÛÙËÓ ¿ÎÚË ÙÔ˘ ÙÔ‡ÓÂÏ...

∞NTI§O°O™

ΔÔ˘ ∞ϤÍË ∫·Ú·ÁˆÚÁ›Ô˘

£· ÌÂÈ ÊÚ·ÁÌfi˜ ÛÙȘ ·Ó·ÙÈÌ‹ÛÂȘ; ΔË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ÔÏÏ¿ ÓÔÈÎÔ΢ÚÈ¿ ‚ϤÔ˘Ó ÙÔ ÂÈÛfi‰ËÌ¿ ÙÔ˘˜ Ó· ÌÂÈÒÓÂÙ·È ‰È·ÈÛÙÒÓÔ˘Ó ¤Ó· ·̷ ·Ó·ÙÈÌ‹ÛÂˆÓ ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿, Ô˘ ÂΔÔ˘ °IøP°OY È‚·Ú‡ÓÂÈ ·ÎfiÌË ÂΔ™π°∫§πºÀ™∏ ÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÙÔÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·Îfi ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi, ÂÓÒ Û ÔÚÈṲ̂Ó˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ÊÙ¿ÓÂÈ ÛÙ· fiÚÈ· Ù˘ ÎÂÚ‰ÔÛÎÔ›·˜. ÷ڷÎÙËÚÈÛÙÈ΋ Â›Ó·È Ë ÂÚ›ÙˆÛË Ù˘ ·ÌfiÏ˘‚‰Ë˜ ‚ÂÓ˙›Ó˘, Ë ÙÈÌ‹ Ù˘ ÔÔ›·˜ “ηÏ¿˙ÂÈ”, Î·È Û ÔÏÏÔ‡˜ ÓÔÌÔ‡˜ ÍÂÂÚÓ¿ ÙÔ 1,6 ¢ÚÒ, ÂÓÒ ÛÙÔ ∫È¿ÙÔ ∫ÔÚÈÓı›·˜ ¤Êı·Û ӷ ˆÏÂ›Ù·È ·ÎfiÌË Î·È ÚÔ˜ 1,75 ¢ÚÒ ÙÔ Ï›ÙÚÔ, ·ÎÚÈ‚fiÙÂÚË Î·Ù¿ 11,4 ÏÂÙ¿ Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ ‰È‹ÌÂÚÔ. ΔËÓ ‡·ÚÍË ÎÂÚ‰ÔÛÎÔ›·˜ ÛÙ· η‡ÛÈÌ·, Ô˘ Ó· ‰ÂÓ ‰ÈηÈÔÏÔÁÂ›Ù·È Ì ٛÔÙ·, ·Ú·‰¤¯ıËÎÂ Î·È Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ·ÓÂÏÏ‹ÓÈ·˜ ÔÌÔÛÔÓ‰›·˜ ÙˆÓ Ú·ÙËÚÈÔ‡¯ˆÓ, Ô ÔÔ›Ô˜ Ì ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ ÛÙËÓ ÂÊËÌÂÚ›‰· “ŒıÓÔ˜” ˙‹ÙËÛ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈ΋ ·Ú¤Ì‚·ÛË ÙÔ˘ ·ÚÌfi‰ÈÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ÁÈ· ¤ÏÂÁ¯Ô ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ η˘Û›ÌˆÓ. ∞Ó·ÙÈÌ‹ÛÂȘ ‰ÂÓ Î·Ù·ÁÚ¿ÊÔÓÙ·È ÌfiÓÔ ÛÙ· η‡ÛÈÌ·. ™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ·Ó¿Ï˘ÛË ÙˆÓ ÙÈÌÒÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Â˘Ú›·˜ ηٷӿψÛ˘ Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ ÙÔ ∂§∫∂∫∞ Î·È ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙȘ ¯ÒÚ˜ Ù˘ ∂˘Úˆ˙ÒÓ˘, ÁÈ· ÙÔ Ì‹Ó· ª¿ÚÙÈÔ 2010, ÚÔ·ÙÂÈ fiÙÈ Ë ∂ÏÏ¿‰· η٤¯ÂÈ ÛÙ·ıÂÚ¿ ÙȘ ÚÒÙ˜ ı¤ÛÂȘ ÛÙȘ ·˘Í‹ÛÂȘ Û ÔÏÏ¿ ÚÔ˚fiÓÙ· Î·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ: * ∏ ∂ÏÏ¿‰· ÚÒÙË ÛÙÔÓ ÏËıˆÚÈÛÌfi ÌÚ 3,9% fiÙ·Ó Ô Ì¤ÛÔ˜ fiÚÔ˜ Ù˘ ∂∂ Â›Ó·È 1,4%. * ∏ ∂ÏÏ¿‰· ÚÒÙË ÛÙÔ ÛȉËÚfi‰ÚÔÌÔ Ì ·‡ÍËÛË 36,6%, fiÙ·Ó Ô Ì¤ÛÔ˜ fiÚÔ˜ Ù˘ ∂∂ Â›Ó·È 4,2%. * ∏ ∂ÏÏ¿‰· ÚÒÙË ÛÙȘ Ô‰ÈΤ˜ ÌÂÙ·ÊÔÚ¤˜ Ì 20%, fiÙ·Ó Ô Ì¤ÛÔ˜ fiÚÔ˜ Ù˘ ∂∂ Â›Ó·È 2,7%. * ∏ ∂ÏÏ¿‰· ÚÒÙË ÛÙȘ ˘ËÚÂۛ˜ ÌÂÙ·ÊÔÚÒÓ Ì ·‡ÍËÛË 10,9%, fiÙ·Ó Ô Ì¤ÛÔ˜ fiÚÔ˜ Ù˘ ∂∂ Â›Ó·È 2,7%. * ∏ ∂ÏÏ¿‰· ÚÒÙË ÛÙËÓ ·‡ÍËÛË Ù˘ ‚ÂÓ˙›Ó˘ Ì 50%, fiÙ·Ó Ô Ì¤ÛÔ˜ fiÚÔ˜ Ù˘ ∂∂ Â›Ó·È 20,2%. * ∏ ∂ÏÏ¿‰· ÚÒÙË ÛÙËÓ ·‡ÍËÛË ÛÙ· ÎÔÌً̈ÚÈ· Ì 4,9%, fiÙ·Ó Ô Ì¤ÛÔ˜ fiÚÔ˜ Ù˘ ∂∂ Â›Ó·È 1,5%. * ∏ ∂ÏÏ¿‰· ÚÒÙË ÛÙËÓ ·‡ÍËÛË Û ηÊÂÙ¤ÚȘ Î·È ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈ· Ì 3%, fiÙ·Ó Ô Ì¤ÛÔ˜ fiÚÔ˜ Ù˘ ∂∂ Â›Ó·È 1,1%. * ∏ ∂ÏÏ¿‰· ‰Â‡ÙÂÚË ÛÙËÓ ·‡ÍËÛË ÛÙÔ ÎÚ¤·˜ Ì 1,3%, fiÙ·Ó Ô Ì¤ÛÔ˜ fiÚÔ˜ Ù˘ ∂∂ Â›Ó·È 0,9%. *∏ ∂ÏÏ¿‰· ‰Â‡ÙÂÚË ÛÙËÓ ·‡ÍËÛË ÛÙȘ ÂÈÛ΢¤˜ ÔÈÎÈ·ÎÒÓ Û˘Û΢ÒÓ Ì ·‡ÍËÛË 2,6%, fiÙ·Ó Ô Ì¤ÛÔ˜ fiÚÔ˜ Ù˘ ∂∂ Â›Ó·È 1,8%. ΔÂÏÈο, ı· ‚ÚÂı› οÔÈÔ˜ Ó· ‚¿ÏÂÈ ÊÚ¤ÓÔ Û’ ·˘Ùfi ÙÔ Î‡Ì· ·Ó·ÙÈÌ‹ÛˆÓ;

ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ·ÌÊÈ‚ÔÏ›· fiÙÈ Ù· ·Ú¯Èο ÙÔ˘ ¢¡Δ ¤¯Ô˘Ó Á›ÓÂÈ ÚÔÛÊÈÏ‹˜ ÂÈÚ·ÛÌfi˜ fi¯È ÌfiÓÔ ÁÈ· Â˘Ê˘ÔÏfiÁÔ˘˜, ÂÈÎÔÈÓˆÓÈÔÏfiÁÔ˘˜, ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˘˜ Î·È ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ·ÊÔ‡ÓÙ˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ· “ηÈÚÔÛÎfiÔ˘˜”, ÓÂfiÎÔÔ˘˜ ÙˆÓ ªª∂ Î·È ·ÓÙfi˜ ›‰Ô˘˜ ÔÏÈÙÈÎÔÏÔÁÔ‡ÓÙ˜. ¶ÔÏÏÔ› ·fi ÂÌ¿˜ ·ÛÎÔ‡ÓÙ·È Ì¤Ûˆ ÙˆÓ ·ÚÙÈÎÔϤÎÙˆÓ ÛÙÔ Ï·ÎˆÓ›˙ÂÈÓ, ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ÛÙÔ ·ÎÔÓ›˙ÂÈÓ Ì·¯·›ÚÈ· ηÈ, ‰˘ÛÙ˘¯Ò˜ ·ÎfiÌË ÏÈÁfiÙÂÚÔÈ ÛÙÔ ÍÂÛÎÔÓ›˙ÂÈÓ ÛÔ‚·Ú¤˜ ˘Ôı¤ÛÂȘ Î·È Î·ı·Ú›˙ÂÈÓ ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ·fi ÙÔÓ Ê·‡ÏÔ Î‡ÎÏÔ ÛÙÔÓ ÔÔ›Ô ‚Ú›ÛÎÂÙ·È. ∞ԉ›¯ıËΠͷӿ ÙÔÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ηÈÚfi fiÙÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Ì·˜ ÂӉȷʤÚÂÈ Ó· ·Ô‰ÒÛÔ˘Ì ÙȘ ¢ı‡Ó˜ ÛÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜ ·Ú¿ Ó· ÎÔÈÙ·¯Ùԇ̠ÛÙÔÓ Î·ıÚ¤ÙË. ΔÔ ¢¡Δ ‰ÂÓ Â›Ó·È Ô ¢·›ÌÔÓ·˜ ¡¤·˜ Δ˘Ú·ÓÓ›·˜. ∞Ó Â›Ó·È Î¿ÔÈÔ˜ ‰·›ÌÔÓ·˜, Â›Ó·È Ô ‰·›ÌÔÓ·˜ ÙÔ˘ Maxwell (ÁÈ· fiÛÔ˘˜ ͤÚÔ˘Ó ıÂÚÌÔ‰˘Ó·ÌÈ΋). ¶ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Â›Ó·È ¤Ó·˜ ÂÊÈ¿ÏÙ˘. °È’ ·˘Ùfi Î·È ÌÔÚ› Ó· ÂÚ¿ÛÂÈ. ¢·›ÌÔÓ·˜ Â›Ó·È Ô Î·Îfi˜ ·˘Ùfi˜ Ì·˜. ΔÔ ‰·ÈÌfiÓÈÔ ÙˆÓ ÂÏÏ‹ÓˆÓ ¤ÁÈÓ ·Ó‰·ÈÌfiÓÈÔ Ù˘ ÔÈÎÔ˘Ì¤Ó˘. √È ÈÛÔÏÔÁÈÛÌÔ› Î·È Ë Ì˯·ÓÔÁÚ¿ÊËÛË ÛÙ· ÓÔÛÔÎÔÌ›· Î·È Ë ·Ó¿Ù˘ÍË Ù˘ ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ·˜ ˘Á›·˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ··›ÙËÛË ·Ó¿ÏÁËÙˆÓ ÔÚÁ¿ÓˆÓ ÙÔ˘ ·ÁÎfiÛÌÈÔ˘ ηÈÙ·ÏÈÛÌÔ‡ ·ÏÏ¿ ÛÙÔȯÂÈ҉˘ ÏÔÁÈ΋ ÂÏ¿¯ÈÛÙ˘ ÓÔÈÎÔ΢ÚÔÛ‡Ó˘. ¢ÂÓ Â›Ó·È Ú¿ÍË ËÚˆÈÛÌÔ‡ Ë ÛıÂÓ·Ú‹ ·ÓÙ›ÛÙ·ÛË Î·Ù¿ ÙˆÓ ÂÚÈÛÛÔÙ¤ÚˆÓ Î·Ù·Ó·ÁηÛÌÒÓ ÙÔ˘ Ì˯·ÓÈÛÌÔ‡ ∂∂ Î·È ¢¡Δ fiÙ·Ó ‰ÂÓ Î¿Ó·Ì ۯ‰fiÓ Ù›ÔÙ· ÁÈ· Ó· ·ÔʇÁÔ˘Ì ÙÔÓ ·ÚÈÛÙÂÚÔ‰¤ÍÈÔ Ï·˚ÎÈÛÌfi Ô˘ Ì·˜ ¤ÊÂÚ ̤¯ÚÈ Â‰Ò. ¶Ú¿ÍË ËÚˆÈÛÌÔ‡ Â›Ó·È Ë ÛÙÔ›¯ÈÛË ÂÓ¿ÓÙÈ· ÛÙ· Ù›¯Ë ÙÔ˘ ÂÛˆÙÂÚÈÎÔ‡ ¢ËÌ·ÁˆÁÈÎÔ‡¡¤Ô˘Δ·ÏÈÌ·ÓÈÛÌÔ‡ Ì ÙËÓ ÂÛ¯·ÙÔÏÔÁ›· ÙÔ˘ Î·È ÂÓ¿ÓÙÈ· ÛÙÔ Ó· ·Ê‹ÛÔ˘Ì ÛÙËÓ Ù‡¯Ë Ù˘ ¯ÚÂÔÎÔ›·˜ Î·È ÛÙ¿Û˘ ÏËÚˆÌÒÓ ÙÔ˘ ª¿ÈÔ˘ ÙÔ˘˜ ·Ó¤ÚÁÔ˘˜ Î·È ÙÔ˘˜ Ú·ÁÌ·ÙÈο ·‰‡Ó·ÙÔ˘˜ ·ÔÏ˘Ì¤ÓÔ˘˜. ¢ÂÓ Â›Ó·È ËÚˆÈ΋ Ú¿ÍË Ë Û˘ÌfiÚ¢ÛË Ì ÙÔ Î›ÓËÌ· ÙˆÓ ÛÙÂÚËÌ¤ÓˆÓ Î·Ù·Ó·ÏˆÙÒÓ ÙÔ˘ lifestyle ÙˆÓ Ï·˚ÎÒÓ ÔÌÔÏfiÁˆÓ Î·È ÙˆÓ Ï·˚ΛÛÙÈÎˆÓ ÔÌÔÏÔÁÈÒÓ ÙˆÓ Úˆ˚Ó¿‰ÈÎÒÓ ÙˆÓ ªª∂. ¢ÂÓ ‰›ÓÂÈ ›Ûˆ˜ ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ÌfiÓÔ ÙÔ ÔÏÈÙÈÎfi ÚÔÛˆÈÎfi Ô˘ ÂÎϤͷÌÂ. ¢›ÓÔ˘Ì ÎÈ ÂÌ›˜. ¢ÂÓ ··ÈÙÂ›Ù·È ÌfiÓÔ ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈ΋ ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹ ·ÏÏ¿ Î·È È‰ÈˆÙÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹... ¶Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÂÈ ·ÓÙÈÏËÙfi fiÙÈ Â›Ì·ÛÙ Ì ÙËÓ Ï¿ÙË ÛÙÔÓ ÙÔ›¯Ô Î·È Ì ¢ı‡ÓË Ì·˜. ∏ ·ÔÎÏÈ̿ΈÛË ı· Â›Ó·È ·ÚÁ‹, fiˆ˜ Ë ÎÏÈÌ·ÎÙ‹ÚÈÔ˜ Ù˘ ÌÂÙ·ÔÏ›Ù¢Û˘. ŸÙ·Ó Â›Ó·È ·‰‡Ó·ÙË Ë ÓÔÌÈÛÌ·ÙÈ΋ ˘ÔÙ›ÌËÛË ÏfiÁˆ ¢ÚÒ ˘¿Ú¯ÂÈ ·Ó¿ÁÎË ÁÈ· ÌÈ· “ÂÛˆÙÂÚÈ΋ ˘ÔÙ›ÌËÛË”. ¶Ú¤ÂÈ Ó· ¤ÛÔ˘Ó ÔÈ ÙÈ̤˜ Î·È ÔÈ ·ÙÈ̛˜. ∞ÏÏ¿ ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ·˘ÍËı› Ë ˘ÔÙ›ÌËÛË ÙÔ˘ Ì˘·ÏÔ‡ Ì·˜. ∂›Ó·È È· Ê·ÓÂÚfi fiÙÈ Ô ·ÁÓÒÛÙÔ˘ ¤Î‚·Û˘ ªÂÚÎÂÏÈÛÌfi˜ ˆ˜ ·Ó·‚›ˆÛË ÙÔ˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡ ÂıÓÈÎÈÛÌÔ‡ ˘ÔÓÔ̇ÂÈ ÙËÓ ·Ú·ÌÔÓ‹ Ì·˜ ÛÙÔ Â˘ÚÒ. ∏ ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋ Ô˘ ÂÊ·ÚÌfi˙ÂÙ·È ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÌÂÙ¤¯ÔÓÙ˜ ÛÙÔÓ “‰Â›ÓÔ Î¿Ùˆ ·fi ÙËÓ ∞ÎÚfiÔÏË” (‚Ï.Ó¤Ô˘˜ ʷΤÏÔ˘˜ ÙÔ˘ ¶··¯ÂÏ¿) Â›Ó·È ·Ó¿ÏÔÁË Ù˘ ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋˜ Ô˘ ÂÊ·ÚÌfiÛÙËΠηٿ ÙÔ˘ πÚ¿Î-™·ÓÙ¿Ì Î·È ÂÊ·ÚÌfi˙ÂÙ·È ÙÒÚ· ηٿ ÙÔ˘ πÚ¿Ó. ∏ ∂ÏÏ¿‰· ¤¯ÂÈ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛı› ˆ˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi ÎÚ¿ÙÔ˜ ·Ú›·˜ (rogue state) Î·È Ú¤ÂÈ Ó· Â·Ó¤ÏıÂÈ Ì¤Ûˆ Ù˘ ¯ÚÂÔÎÔ›·˜ Ù˘ ÛÙÔ ÛˆÛÙfi Ó¤Ô ÊÈÏÂχıÂÚÔ ‰ÚfiÌÔ ·ÊÔ‡ ÔÈ ÎÂÚ‰ÔÛÎfiÔÈ Î·È ÎÂÚ‰ÔÛÎÔÔ‡ÓÙ˜ (Ì·˙› Ì’ ·˘ÙÔ‡˜ Î·È ÎÚ¿ÙË) ˘Ê·Ú¿ÍÔ˘Ó fiÛÔ ÙÔ ‰˘Ó·ÙfiÓ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ· ΤډË. ∏ ‰È¿ÛˆÛË ‰ÂÓ Â›Ó·È Î·ıfiÏÔ˘ ‡ÎÔÏ‹. ŸÛÔÈ ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ó ÌÂÛۛ˜ ηχÙÂÚ· Ó· ÎÚ·ÙÔ‡Ó ÌÂÛ›ÛÙȘ ÙȘ ÛËÌ·›Â˜ ÙˆÓ fiıˆÓ ÙÔ˘˜. ªÂÛÛ›·˜ ÙÔ‡ÙË ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Â›Ó·È Ô ÔÚıfi˜ ÏfiÁÔ˜, Ô Ï‹Ú˘ fï˜ ÂÓfi˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ˘ ·ÙÚȈÙÈÎÔ‡ Û˘Ó·ÈÛı‹Ì·ÙÔ˜. √‡Ù ÎÔÌÌ·ÙÈ΋˜ Ô‡Ù ÙËÏÂÔÙÈ΋˜ ·fi¯ÚˆÛ˘. ¶ÚÔ¤¯ÂÈ Ó· ÌËÓ ÎÔÈÙ¿ÍÔ˘Ì ›Ûˆ fiˆ˜ Ë Á˘Ó·›Î· ÙÔ˘ §ÒÙ Ô‡Ù fï˜ Ó· Á›ÓÔ˘ÌÂ Ë ¯ÒÚ· ÙˆÓ ÏˆÙÔÊ¿ÁˆÓ. ∂›Ó·È ̤ÁÈÛÙË ·Ó¿ÁÎË Ó· ÙÚ¤ÍÔ˘Ì ÚÔ˜ Ù· ÂÌÚfi˜. ªÔÚÔ‡ÌÂ.

¢

ʈÙÔÁÚ. ¶∞¡. °π∞¡¡∞ƒ√™

“¶˘ÚÔÙ¯Ӌ̷ٷ”

£· “Ì·ÙÒÛÔ˘Ì” “∞ÈÌ·ÙËÚ¤˜” ÂÚÈÎÔ¤˜ Û ÌÈÛıÔ‡˜ Î·È Û˘ÓÙ¿ÍÂȘ ·ÍÈÒÓÂÈ ÙÔ ¢¡Δ, ¤¯ÔÓÙ·˜ ˆ˜ ¿ÍÈÔ Û˘Ì·Ú·ÛÙ¿ÙË ÙË °ÂÚÌ·Ó›·, Ë ÔÔ›· ÚÔ‚¿ÏÂÈ Û˘Ó¯Ҙ ÚÔÛÎfiÌÌ·Ù· ÛÙËÓ ÂÓÂÚÁÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ Ì˯·ÓÈÛÌÔ‡ ÛÙ‹ÚÈ͢ Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜. ∏ ΢‚¤ÚÓËÛË ÙÚ¤¯ÂÈ Î·È ‰ÂÓ ÊÙ¿ÓÂÈ, ηıÒ˜ ı¤ÏÂÈ Ó· ÔÏÔÎÏËÚˆıÔ‡Ó ÔÈ ‰È·Ú·ÁÌ·Ù‡ÛÂȘ ̤¯ÚÈ ÙËÓ ∫˘Úȷ΋. μϤÂÙ ÛÙȘ 19 ª·˝Ô˘ Ï‹ÁÔ˘Ó ÔÌfiÏÔÁ· 9 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ Î·È ÙÔ Ù·ÌÂ›Ô Â›Ó·È Ôχ Ì›ÔÓ...

⁄ÊÂÛË ™ÙÔ ÙÚ·¤˙È ÙˆÓ ‰È·Ú·ÁÌ·Ù‡ÛÂˆÓ ¤¯Ô˘Ó ¤ÛÂÈ 13Ô˜ Î·È 14Ô˜ ÌÈÛıfi˜ ÛÙÔÓ È‰ÈˆÙÈÎfi ÙÔ̤·, Ë Î·Ù¿ÚÁËÛË ÙˆÓ Û˘ÏÏÔÁÈÎÒÓ Û˘Ì‚¿ÛÂˆÓ ÂÚÁ·Û›·˜, Ë ·ÂÏ¢ı¤ÚˆÛË ÙˆÓ ·ÔχÛˆÓ, ÂÚÈÎÔ‹ ÙˆÓ ·Ô˙ËÌÈÒÛÂˆÓ ·fi ·fiÏ˘ÛË, ÌÂÈÒÛÂȘ Û˘ÓÙ¿ÍÂˆÓ Î·È ¿ÌÂÛË ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ∞ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÔ‡. ∂, ·ÊÔ‡ Ì·˜ ·Ê‹ÓÔ˘Ó Ó· ·Ó·Ó¤Ô˘Ì ¿ÏÈ Î·Ï¿, ÁÈ·Ù› ηٿ Ù· ¿ÏÏ· ı· ¤ÛÂÈ ÔÏÏ‹ ›ӷ ‹ ÈÔ ÎÔÌ„¿ ÌÂÁ¿ÏË ‡ÊÂÛË...

∫·È ̤۷ Û fiÏ· ·˘Ù¿, ¤¯Ô˘ÌÂ Î·È Ù· ÁÂÚÌ·ÓÈο “˘ÚÔÙ¯Ӌ̷ٷ” Ô˘ ÂÌ̤ۈ˜ ÏËÓ Û·ÊÒ˜, ÚÔÙ›ÓÔ˘Ó ÙËÓ ¤ÍÔ‰Ô Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ì·˜ ·fi ÙËÓ Â˘Úˆ˙ÒÓË. ∞Ó ‰ÂÓ Î·Ù·Ï¿‚·ÙÂ, ÙÔ Úfi‚ÏËÌ¿ Ì·˜ ¤¯ÂÈ Á›ÓÂÈ ÚÔ˚fiÓ ÚÔÂÎÏÔÁÈ΋˜ ÂÎÌÂÙ¿ÏÏ¢Û˘ ÛÙË °ÂÚÌ·Ó›·, Ì ÙËÓ Î·ÁÎÂÏ¿ÚÈÔ ª¤ÚÎÂÏ Ó· Ì·˜ “·›˙ÂÈ” ηÓÔÓÈο, ·ÎÔÏÔ˘ıÒÓÙ·˜ Ù·ÎÙÈ΋ ÎˆÏ˘ÛÈÂÚÁ›·˜ Î·È ÙÚÈÎÏÔÔ‰ÈÒÓ. ΔÈ ÌfiÓÔ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÓÔÌ›˙·Ù fiÙÈ Á›ÓÔÓÙ·È ÚÔÂÎÏÔÁÈο ·È¯Ó›‰È·;

∂ÓÙ˘ˆÛÈ¿ÛÙËΠªÂÙ¿ ÙÔÓ ŸÏÈ ƒÂÓ Ù˘ ∫ÔÌÈÛÈfiÓ, Ì¿ı·Ì ÙÒÚ· Î·È ÙÔÓ ¡ÙÔÌÈӛΠ™ÙÚÔ˜ - ∫·Ó, ‰È¢ı˘ÓÙ‹ ÙÔ˘ ¢ÈÂıÓÔ‡˜ ¡ÔÌÈÛÌ·ÙÈÎÔ‡ Δ·Ì›Ԣ. √ ÔÔ›Ô˜, ϤÂÈ, ‰‹ÏˆÛ ÂÓÙ˘ˆÛÈ·Ṳ̂ÓÔ˜ ·fi ÙËÓ ·ÔÊ·ÛÈÛÙÈÎfiÙËÙ· ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ Î·È ÙȘ ı·ÚڷϤ˜ ÙÔ˘˜ ÚÔÛ¿ıÂȘ ÁÈ· ¤ÍÔ‰Ô ·fi ÙËÓ ÎÚ›ÛË. ∫¿ÙÈ ‹ÍÂÚÂ, ÏÔÈfiÓ, Ô ŸÏÈ ƒÂÓ, fiÙ·Ó Ì·˜ ¢¯fiÙ·Ó Û ¿Ù·ÈÛÙ· ÂÏÏËÓÈο “ηÏfi ÎÔ˘Ú¿ÁÈÔ”, ‚ϤÔÓÙ·˜ Ó· ԉ‡ԢÌ ÚÔ˜ ÙÔ ¢¡Δ...

™˘ÛÙÚ¿Ù¢ÛË √ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ °. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ÙÒÚ·, Û˘ÁηÏ› Û‹ÌÂÚ· ÙËÓ ÎÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ ¶∞™√∫, Û ÌÈ· ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ó· ÂÚÈÔÚ›ÛÂÈ

ÙȘ ¤ÓÙÔÓ˜ ÂÛˆÎÔÌÌ·ÙÈΤ˜ ·ÓÙȉڿÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛÊ˘Á‹ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ÛÙÔ Ì˯·ÓÈÛÌfi ÛÙ‹ÚÈ͢ Î·È Î˘Ú›ˆ˜ ÛÙÔ ¢¡Δ. ∑ËÙÔ‡ÌÂÓÔ Ê˘ÛÈο Ë Û˘ÛÙÚ¿Ù¢ÛË Î·È ÔÈ ··ÓÙ‹ÛÂȘ ÛÙË ÛÊÔ‰Ú‹ ÎÚÈÙÈ΋ Ô˘ ‰¤¯ÂÙ·È ·fi ÙËÓ ·ÓÙÈÔϛ٢ÛË. ¡· ‰Â›Ù Ô˘ ÔÈ ÂÍÔÚÌ‹ÛÂȘ ÛÙÂϯÒÓ ÛÙËÓ Â·Ú¯›· ı· ı˘Ì›ÛÔ˘Ó ÚÔÂÎÏÔÁÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô...

™ÂÓ¿ÚÈÔ ÕÓÙ ¿ÏÈ Ì ٷ “‚·Ú›‰È·” Î·È Ù· ÎÂÊ¿ÏÈ· Ô˘ ı· ¿ÚÂÈ Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¡.¢. ∞ÓÙ. ™·Ì·Ú¿˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ÚÔ·Ó‹ÁÁÂÈÏ ·fi ÙËÓ ∫·Ï·Ì¿Ù· ‰È·Áڷʤ˜ Î·È ·ÏÏ·Á¤˜ ÛÙËÓ ÔÚÁ·ÓˆÙÈ΋ ‰ÔÌ‹ ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ ̤¯ÚÈ ÙÔ ™˘Ó¤‰ÚÈÔ ÙÔ˘ πÔ˘Ó›Ô˘. ª‹Ó˜ ÙÒÚ· ÙÔ ›‰ÈÔ ÛÂÓ¿ÚÈÔ, ·ÏÏ¿ ÙÂÏÈο ÛÙË ƒËÁ›ÏÏ˘ Ê·›ÓÂÙ·È ˆ˜ “ÊÔ‚¿Ù·È Ô °È¿ÓÓ˘ ÙÔ ıÂÚÈfi Î·È ÙÔ ıÂÚÈfi ÙÔÓ °È¿ÓÓË”...

“™˘ÁÓÒÌË” ΔÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ, ¤ÛÙˆ Î·È Î·ı˘ÛÙÂÚË̤ӷ Ô ∞ÓÙ. ™·Ì·Ú¿˜ ˙‹ÙËÛ “Û˘ÁÓÒÌË” ·fi ÙÔÓ ÂÏÏËÓÈÎfi Ï·fi ÁÈ· fiÛ· ‰ÂÓ ¤Ú·ÍÂ Ë ¡.¢. ˆ˜ ΢‚¤ÚÓËÛË, ·Ó·ÁÓˆÚ›˙ÔÓÙ·˜ Ï¿ıË Î·È ·Ú·Ï›„ÂȘ. ∂ΛÓÔ Ô˘ ‰ÂÓ Î·Ù·Ï·‚·›ÓÔ˘ÌÂ, Â›Ó·È ÁÈ·Ù› ÁÈ· ÌÈ· ·ÎfiÌË ÊÔÚ¿ ¤‚Á·Ï ÂÎÙfi˜ Ï·ÈÛ›Ô˘ ÎÚÈÙÈ΋˜ ÙÔÓ Ù¤ˆ˜ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi ∫ˆÓ. ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹. ªÂ ÌÈÛ‹ ·Ï‹ıÂÈ·, ‰ÂÓ Á›ÓÂÙ·È ‰Ô˘ÏÂÈ¿... °.•.

tsiglifisis@e-thessalia.gr

2642010 ·fi ÙÔÓ AıËÓ·˚Îfi

T‡Ô √ ÂÈΛÌÂÓÔ˜ ‰·ÓÂÈÛÌfi˜ ÚÔ˜ ÙË ¯ÒÚ· Ì·˜ ·fi ∂∂-¢¡Δ Î·È ÔÈ ¤ÓÙÔÓ˜ ·ÓÙȉڿÛÂȘ Ù˘ ·ÓÙÈÔÏ›Ù¢Û˘, ÙÔ ∞ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎfi Î·È ÔÈ ·ÏÏ·Á¤˜ Ô˘ ÚÔ·Ó·ÁÁ¤ÏÏÂÈ Ô ∞Ó‰Ú¤·˜ §Ô‚¤Ú‰Ô˜, Ë ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘ ∞ÓÙÒÓË ™·Ì·Ú¿ ÛÙË Û˘Ó‰È¿ÛÎÂ„Ë Ù˘ ¡¤·˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ Î·È ÔÈ ·Ó·ÙÚÔ¤˜ ÛÙÔ ÎfiÌÌ·, ηıÒ˜ Î·È Ë ·Ú¤Ì‚·ÛË ÙÔ˘ ÚÒËÓ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ ∞ϤÎÔ˘ ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˘ Ì ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÁÈ· Û¯¤‰ÈÔ ÌÂÙ·ÚÚ˘ı̛ۈÓ, ‹Ù·Ó Ù· ı¤Ì·Ù· Ô˘ ΢ÚÈ¿Ú¯ËÛ·Ó ¯ı˜ ÛÙȘ ·ıËÓ·˚Τ˜ ÂÊËÌÂÚ›‰Â˜.

∏ ÂÊËÌÂÚ›‰· ∞¢∂™ª∂ÀΔ√™ ΔÀ¶√™ ÁÚ¿ÊÂÈ fiÙÈ “Û Ӥ· ÛÎÏËÚ‹ Â›ıÂÛË ÚÔ˜ ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË, ·ÏÏ¿ Î·È Û ڋÍË Ì ÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ, ¤Ú·ÛÂ Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¡¢ ∞ÓÙÒÓ˘ ™·Ì·Ú¿˜, Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔ›ËÛ ·È¯ÌËÚ‹ ÁÏÒÛÛ· ÌÈÏÒÓÙ·˜ ÛÙË Û˘Ó‰È¿ÛÎÂ„Ë ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ ÛÙËÓ ∫·Ï·Ì¿Ù·.” ∏ ÂÊËÌÂÚ›‰· ∞Àƒπ∞¡∏ ÙÔÓ›˙ÂÈ fiÙÈ “ÌÔÓÙ¤ÏÔ “ÛÔÎ Î·È ‰¤Ô˜” ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿ÓË„Ë Ù˘ √ÈÎÔÓÔÌ›·˜ ÚÔÙ›ÓÂÈ Ô ∞ϤÎÔ˜ ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜, Ô ÔÔ›Ô˜ Î·È ‰ÂÓ ‰ÈÛÙ¿˙ÂÈ Ó· ÚÔÂÍÔÊÏ‹ÛÂÈ ˆ˜ ·ÔÙ˘¯Ë̤ÓÔ ÙÔ ¶ÚfiÁÚ·ÌÌ· ™Ù·ıÂÚfiÙËÙ·˜ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Ì ÙÔ ·ÈÙÈÔÏÔÁÈÎfi fiÙÈ ‰ÂÓ ı›ÁÂÈ ÛÙÔ ‚·ıÌfi Ô˘ ··ÈÙ› Ë ÙÚ¤¯Ô˘Û· ηٿÛÙ·ÛË “˙ˆ‹˜ Î·È ı·Ó¿ÙÔ˘” Ù· ÌÂÙ·ÔÏÈÙ¢ÙÈο Ù·ÌÔ‡ ÙÔ˘ ·Ú·ÛÈÙÈÛÌÔ‡ Î·È Ù˘ ÁÈÁ¿ÓÙˆÛ˘ ÙÔ˘ ÎÚ·ÙÈÛÌÔ‡”. ™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ÂÊËÌÂÚ›‰· ∂§∂À£∂ƒ√™ ΔÀ¶√™ “Ì ÙË ÊÚ¿ÛË “·Ó·ÙÚÔ¤˜ Ô˘ ı· Í·ÊÓÈ¿ÛÔ˘Ó” ÚÔ˚‰¤·ÛÂ Ô ∞ÓÙÒÓ˘ ™·Ì·Ú¿˜ ÙÔ˘˜ Ôϛ٘ ÁÈ· ÙȘ Ú‹ÍÂȘ Î·È ÙȘ ·ÏÏ·Á¤˜ Ô˘ ı· ÛËÌ·ÙÔ‰ÔÙ‹ÛÔ˘Ó ÙÔ 8Ô ™˘Ó¤‰ÚÈÔ ÙÔ˘ πÔ˘Ó›Ô˘. Èڛ˜ η-

Ì›· ‰È¿ıÂÛË ÁÈ· Ù‹ÚËÛË “ÏÂÙÒÓ ÈÛÔÚÚÔÈÒÓ” ·ÏÏ¿ ·ÔÊ·ÛÈṲ̂ÓÔ˜ Ó· ·ÓÙ·ÔÎÚÈı› ÛÙÔ ·›ÙËÌ· Ù˘ ÎÔÈÓˆÓ›·˜ ÁÈ· “Ú‹ÍË Ì ÙÔ ¯ı˜”. ™ÙÔ ‚·ÛÈÎfi Ù˘ ı¤Ì· Ë ÂÊËÌÂÚ›‰· ∂§∂À£∂ƒ√ΔÀ¶π∞ ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ “ÂχıÂÚ˜ ·ÔχÛÂȘ. ∞Ó·ÙÚÔ‹ ÎÏ·‰ÈÎÒÓ Û˘Ì‚¿ÛˆÓ, Ì ηٿÚÁËÛË ‰È·ÈÙËÛ›·˜. μ·ÛÈ΋ Û‡ÓÙ·ÍË 360 ¢ÚÒ ÛÙÔ 65Ô ¤ÙÔ˜. ™˘ÓÙ·ÍÈÔ‰fiÙËÛË ÛÙÔ 67Ô ¤ÙÔ˜ Ì 15ÂÙ›·. ∂ÈÛÊÔÚ¿ §∞º∫∞ 5-8% ÁÈ· Û˘ÓÙ¿ÍÂȘ ¿Óˆ ÙˆÓ 1.400 ¢ÚÒ. ªÂ›ˆÛË Û˘ÓÙ¿ÍÂˆÓ Û √∞∂∂ (Δ∂μ∂), ¢∂∏, √Δ∂. ªÂ›ˆÛË ·Ô˙ËÌÈÒÛÂˆÓ ‰ËÌÔÛ›ˆÓ ˘·ÏϋψÓ. ªfiÓÈÌË ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ηÓfiÓ· ÚÔÛÏ‹„ÂˆÓ 1 ÚÔ˜ 5 ÛÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ. ∂Óۈ̿وÛË 14Ô˘ ÌÈÛıÔ‡ ȉȈÙÈÎÔ‡ ÙÔ̤·. ∂ÓÈ·›Ô ÌÈÛıÔÏfiÁÈÔ ÛÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ. ∫·Ù¿ÚÁËÛË Û‡ÓÙ·Í˘ ÎÔÚ·Û›‰ˆÓ. ∞ÏÏ·Á¤˜ ÛÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ˘Á›·˜. ∞ÔÎÚ·ÙÈÎÔÔÈ‹ÛÂȘ ‰ËÌÔÛ›ˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Î·È ÔÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ. ∂ÎÔ›ËÛË ‰ËÌfiÛÈ·˜ ÂÚÈÔ˘Û›·˜. ∞ÂÏ¢ı¤ÚˆÛË ÎÏÂÈÛÙÒÓ Â·ÁÁÂÏÌ¿ÙˆÓ. ∂ÈıÂÙÈÎfiÙÂÚË ÔÏÈÙÈ΋ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÌÔ‡ ·ÁÔÚÒÓ. ∞˘ÛÙËÚfiÙÂÚ˜ ÔÈÓ¤˜ ÁÈ· ÊÔÚÔÊ˘Á¿‰Â˜”.

∞¶√°∂Àª∞Δπ¡∏: “YES” Û fiÏ·. Èڛ˜ “ÎfiÎÎÈÓ˜ ÁÚ·Ì̤˜” ÂΠ̤ÚÔ˜ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ Ë ·Ô‰Ô¯‹ ÙˆÓ fiÚˆÓ ÙÔ˘ ¢¡Δ”. ∂£¡√™: “¶ÚÒÙÔ ÛÔÎ ÛÂ Û˘ÓÙ¿ÍÂȘ Î·È ÌÈÛıÔ‡˜. ™ÎÏËÚ¿ ̤ÙÚ· Â‰Ò Î·È ÙÒÚ· ·ÍÈÒÓÔ˘Ó ¢¡Δ Î·È °ÂÚÌ·Ó›·”. ∂™Δπ∞: “¶ÚÒÙÔ˜ ÛÙfi¯Ô˜ Ô ·ÔÏËıˆÚÈÛÌfi˜. ªÂ ÙËÓ ¤ÏÏÂÈ„Ë ÙÔ˘ ¢ÈÂıÓÔ‡˜ ¡ÔÌÈÛÌ·ÙÈÎÔ‡ Δ·Ì›Ԣ”. Δ∞ ¡∂∞: “™ÙÔ ÙÚ·¤˙È ·ÎfiÌË Î·È Ô 13Ô˜ ÌÈÛıfi˜! √ ∞Ó‰Ú¤·˜ §Ô‚¤Ú‰Ô˜ ·ÔηχÙÂÈ ÙȘ ȤÛÂȘ ÛÙ· “¡∂∞”. ∏ª∂ƒ∏™π∞: “™Â 15 Ë̤Ú˜ ÙÔ ÚÒÙÔ ‰¿ÓÂÈo. ª‹Ó˘Ì· ÛÙȘ ·ÁÔÚ¤˜ ·fi ¢¡Δ∂∂-G20”. ¡∞ÀΔ∂ª¶√ƒπ∫∏: “¢¿ÓÂÈÔ “Á¤Ê˘Ú·” ̤¯ÚÈ Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ Ô Ì˯·ÓÈÛÌfi˜”.

27-04-10  

27-04-2010

27-04-10  

27-04-2010

Advertisement