Page 1

ÛÙÔ

°›ÓÂÙÂ Û˘Ó‰ÚÔÌËÙ¤˜

internet

ÛÙË

www.e-thessalia.gr

∂Δ√™ 112√¡ ΔƒπΔ∏ 26 π∞¡√À∞ƒπ√À 2010

K∞£∏ª∂ƒπ¡∏ ¶ƒøπ¡∏ Eº∏ª∂ƒπ¢∞ ∞¶√ Δ√ 1898 A¡. ∏§. 07.34 - ¢. 17.41’ ™∂§∏¡∏ 12 ∏ª∂ƒø¡

Aƒπ£ª√™ ºÀ§§√À 34.036 •ÂÓÔÊÒÓÙÔ˜ ÙÔ˘ ÔÛ›Ô˘ Î·È Ù˘ Û˘Óԉ›·˜ ·˘ÙÔ‡

Tπª∏ ºÀ§§√À 1ú 48 ™∂§π¢∂™

800-11-35000

∞ÓËÛ˘¯›· Î·È ÊËÌÔÏÔÁ›· ÁÈ· ÏÔ˘Î¤Ù· ÌÂÙ¿ ÙÔ ¶¿Û¯·

«¶·ÁˆÓÈ¿» «ÕÛÚÈÛ·Ó» Ù· ÓËÛÈ¿ ÙˆÓ ™ÔÚ¿‰ˆÓ ∫ÏÂÈÛÙ¿ Û¯ÔÏ›· ÏfiÁˆ ¯ÈÔÓÈÔ‡ ª∂Ãπ Ù· ·Ú¿ÏÈ· ÙÔ˘ ÓÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î·È ÛÙ· ÓËÛÈ¿ ÙˆÓ μÔÚ›ˆÓ ™ÔÚ¿‰ˆÓ ¤ÊÙ·Û·Ó Ù· ¯ÈfiÓÈ·, ¯ˆÚ›˜ ˆÛÙfiÛÔ Ó· ÛËÌÂȈıÔ‡Ó ÛËÌ·ÓÙÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÛÙȘ Û˘ÁÎÔÈӈӛ˜. ∫ÏÂÈÛÙ¿ ı· Ì›ÓÔ˘Ó Û‹ÌÂÚ· ·ÚÎÂÙ¿ Û¯ÔÏ›· ÛÙË ª·ÁÓËÛ›·. ■ ÛÂÏ. 11

Î·È ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿

ªÂÁ¿Ï· Ù· ÔÛÔÛÙ¿ ÂÎÙÒÛÂˆÓ ·ÏÏ¿ ÌÈÎÚ‹ Ë Î›ÓËÛË ÛÙÔ μfiÏÔ · ˘„ËÏ¿ ÔÛÔÛÙ¿ ÂÎÙÒÛÂˆÓ ‰ÂÓ ‰ÂÏ¿˙Ô˘Ó ÙÔ˘˜ ηٷӷψ٤˜. ∏ ·ÁˆÓÈ¿ ÙˆÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›ˆÓ ËÌÂÚÒÓ ÌÔÚ› Ó· Ì·˜ ı‡ÌÈÛ ˆ˜ ‚ÚÈÛÎfiÌ·ÛÙ ÛÙËÓ Î·Ú‰È¿ ÙÔ˘ ¯ÂÈÌÒÓ·, ˆÛÙfiÛÔ Ë “·ÁˆÓÈ¿” ÛÙËÓ ÂÌÔÚÈ΋ ΛÓËÛË Ô˘‰ÂÌ›· Û¯¤ÛË ¤¯ÂÈ Ì ÙȘ ηÈÚÈΤ˜ Û˘Óı‹Î˜. ∞fi ÙË ÌÈ· Ë ¯ÚËÌ·ÙÔÈÛÙˆÙÈ΋ ÎÚ›ÛË Î·È ·fi ÙËÓ ¿ÏÏË ÔÈ ·ÁÚÔÙÈΤ˜ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ Î·È Ù· ÌÏfiη, ¤¯Ô˘Ó Ú›ÍÂÈ ·ÈÛıËÙ¿ ÙËÓ Î›ÓËÛË ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿, ÂÓÒ ÂÓÙ›ÓÔÓÙ·È ÔÈ Ê‹Ì˜ ÁÈ· “ÏÔ˘Î¤Ù·” . √ ÙÚ¤¯ˆÓ Î·È Ô ÂfiÌÂÓÔ˜ Ì‹Ó·˜ ı· Â›Ó·È ·ÚÎÂÙ¿ ‰‡ÛÎÔÏÔÈ ÁÈ· ÔÏÏÔ‡˜ ÂÌfiÚÔ˘˜, ηıÒ˜ Ú¤ÂÈ Ó· ÏËÚÒ-

Δ

ÛÔ˘Ó ÂÈÙ·Á¤˜, Ô˘ ˘¤ÁÚ·„·Ó ÚÈÓ ÙȘ ÁÈÔÚÙ¤˜ ÁÈ· ÚÔÌ‹ıÂÈ· ÚÔ˚fiÓÙˆÓ. ΔÈ ÎÈ ·Ó Ù· ÔÛÔÛÙ¿ ÙˆÓ ÂÎÙÒÛÂˆÓ Êı¿ÓÔ˘Ó ÙÔ 70% ÛÙËÓ ÂÌÔÚÈ΋ ·ÁÔÚ¿ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, Ë Î›ÓËÛË ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ Ë̤Ú˜ ¤¯ÂÈ ÌÂȈı› ÛËÌ·ÓÙÈο. ∞Ó Î·È ÙÔ ÚÒÙÔ ÙÚÈ‹ÌÂÚÔ-ÙÂÙÚ·‹ÌÂÚÔ Ë Î›ÓËÛË ‹Ù·Ó ÌÂÁ¿ÏË Î·È Ë ÎÂÓÙÚÈ΋ ·ÁÔÚ¿ Á¤ÌÈÛ ηٷӷψ٤˜, ·fi Ù· ̤۷ Ù˘ ÂÚ·Ṳ̂Ó˘ ‚‰ÔÌ¿‰·˜ Î·È Ì ÙËÓ ¤ÓÙ·ÛË ÙˆÓ ·ÁÚÔÙÈÎÒÓ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂˆÓ Ë Î›ÓËÛË ¤¯ÂÈ ÌÂȈı› ‰Ú·Ì·ÙÈο Î·È ˘¿Ú¯Ô˘Ó ηٷÛÙ‹Ì·Ù· Ô˘ ‰ÂÓ Î¿ÓÔ˘Ó Ô‡Ù ÛÂÊÙ¤. ■ ÛÂÏ. 12

™ÙËÓ «Ô˘Ú¿» ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈÛ˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ÔÈ ÁÈ· ÎÔÈÓˆÓÈÎfi ÙÔ˘ÚÈÛÌfi ■ ÛÂÏ. 15

¶¤Ú·Ó οı ÚÔÛ‰ÔΛ·˜ ÔÈ ÚÔÛÊÔÚ¤˜ ÁÈ· ÙÔ Ó¤Ô 5ÂÙ¤˜ ÔÌfiÏÔÁÔ

£ÂÙÈÎfi ÙÔ ÙÂÛÙ... «·ÏÌ˘Úfi» ÙÔ ÂÈÙfiÎÈÔ √ ‰·ÓÂÈÛÌfi˜ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ ¤ÊÂÚÂ Î¤Ú‰Ë 2,81% ÛÙÔ ÃÚËÌ·ÙÈÛÙ‹ÚÈÔ ■ ÛÂÏ. 37

Δ· ÌÏfiη Û’ fiÏË ÙË ¯ÒÚ· ·˘Í¿ÓÔÓÙ·È Î·È ÂÓÈÛ¯‡ÔÓÙ·È Δ· ıÂÛÛ·ÏÈο ˘ÂÚ·ÛÙÈο ∫Δ∂§ ·ÔÎÏÂ›Ô˘Ó ÙËÓ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·

¢È¿ÏÔÁÔ˜ ¯ˆÚ›˜ ·ÁÚfiÙ˜... ∂ÈÛ‡‰ÔÓÙ·È ·fi ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË Ì¤ÙÚ· Î·È Ú˘ıÌ›ÛÂȘ

™Δ√ Û˘Ì‚ÔÏÈÎfi ·ÔÎÏÂÈÛÌfi

ª∂ ÙËÓ ÚÒÙË Ì¤Ú· Ù˘ ¢ÈËÌÂÚ›‰·˜, Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠ¯ı˜ ÛÙÔ ∑¿ÂÈÔ, Ó· ÔÏÔÎÏËÚÒÓÂÙ·È, Ù· ÌÏfiη ÙˆÓ ·ÁÚÔÙÒÓ ·ÓÙ› Ó· ÌÂÈÒÓÔÓÙ·È, ·˘Í¿ÓÔÓÙ·È Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· ÂÓÈÛ¯‡ÔÓÙ·È. ∏ ÀÔ˘ÚÁfi˜ ∞ÁÚÔÙÈ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ Î·È ΔÚÔÊ›ÌˆÓ Î·. ∫·ÙÂÚ›Ó· ª·Ù˙ÂÏ‹, ÙËÓ ÒÚ· Ô˘ ÔÈ ·ÁÚfiÙ˜ ‰È·‰‹ÏˆÓ·Ó ÛÙÔ ∫ÔψӿÎÈ, ·fi ÙÔ ∑¿ÂÈÔ ÙfiÓÈ˙ fiÙÈ “Ô ‰È¿ÏÔÁÔ˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÊȤÛÙ·”. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, Û‡Ìʈӷ Ì ÂÍÂÏ›ÍÂȘ, Ë ÔÏ˘fiıËÙË ÂȉfiÙËÛË ÙˆÓ ·ÁÚÔÙÒÓ ı· ‰Ôı› ÙÂÏÈο 2 ‚‰ÔÌ¿‰Â˜ ÓˆÚ›ÙÂÚ·, ‰ËÏ·‰‹ ÛÙ· Ù¤ÏË ÙÔ˘ ºÏ‚¿ÚË, Ì ÙÔ˘˜ ·ÁÚfiÙ˜ Ó· ÂÈÛÚ¿ÙÙÔ˘Ó ÂÚ›Ô˘ 3 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ. ∂›Û˘ ̤ÙÚ· Î·È Ú˘ıÌ›ÛÂȘ Ô˘ ›¯Â ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂÈ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ÂÈÛ‡‰ÔÓÙ·È Ì ÛÎÔfi Ó· ÂÍ¢ÌÂÓ›ÛÔ˘Ó ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË. ■ ÛÂÏ. 6, 7

Ù˘ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î·È Ù˘ ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋˜ ¢È‡ı˘ÓÛ˘ §¿ÚÈÛ·˜ ÚÔ¯ˆÚÔ‡Ó Û‹ÌÂÚ· ÙÔ Úˆ› ÔÈ È‰ÈÔÎً٘ ÙˆÓ ˘ÂÚ·ÛÙÈÎÒÓ ÏˆÊÔÚ›ˆÓ Î·È ÙˆÓ ÙÂÛÛ¿ÚˆÓ ıÂÛÛ·ÏÈÎÒÓ ÓÔÌÒÓ, Û ¤Ó‰ÂÈÍË ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›·˜ ÁÈ· ÙÔ ÎÏ›ÛÈÌÔ Ù˘ ÂıÓÈ΋˜ Ô‰Ô‡ ÂÍ·ÈÙ›·˜ ÙˆÓ ΔÂÌÒÓ Î·È ÙˆÓ ÌÏfiÎˆÓ ÙˆÓ ·ÁÚÔÙÒÓ. ■ ÛÂÏ. 13

¶¤ı·Ó ͷÊÓÈο Ô £ˆÌ¿˜ √ÈÎÔÓfiÌÔ˘

¶ÔχÙÈÌË ÈÛÔ·Ï›· ÁÈ· √Ï˘ÌÈ·Îfi μ. Ì ∫¤Ú΢ڷ

£‡Ì· ·¿Ù˘ ·ÁÚfiÙ˘ ·fi ÙË ∑·ÁÔÚ¿ ■ ÛÂÏ. 10 ∞˘ÍË̤ӷ ÂÚÈÛÙ·ÙÈο Ì ÛÎÏ‹Ú˘ÓÛË Î·Ù¿ Ͽη˜ ■ ÛÂÏ. 17 ¡¢: ¢È·Ì¿¯Ë ª·ÚÎfiÔ˘ÏÔ˘∫‰›ÎÔÁÏÔ˘ ■ ÛÂÏ. 8 ∞ÂÚÚ›ÊıË Ë ÚÔÛÊ˘Á‹ ÁÈ· Ù· Ù¤ÏË Î˘ÎÏÔÊÔÚ›·˜ ■ ÛÂÏ. 6 ∞ÂÚÔÔÚÈ΋ ÙÚ·Áˆ‰›· ÛÙ· ·ÓÔȯٿ ÙÔ˘ §È‚¿ÓÔ˘ ■ ÛÂÏ. 36

÷ÏÈ¿ - ªÔΤÙ˜ - ¢¿‰· Ù¤¯ÓË... Â› Ù¿ËÙÔ˜

∂›¯Â ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Î·È ÙȘ ¢ηÈڛ˜ Ó· ʇÁÂÈ ÓÈÎËÙ‹˜-•¤Ê˘Á 3 ‚·ıÌÔ‡˜ √ ÁÓˆÛÙfi˜ ‰ÈÎËÁfiÚÔ˜ Î·È ÛÙ¤-

ϯԘ Ù˘ ∞ÚÈÛÙÂÚ¿˜ £ˆÌ¿˜ √ÈÎÔÓfiÌÔ˘ ¤ı·Ó ͷÊÓÈο ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ̤۷ ÛÙÔ Û›ÙÈ ÙÔ˘ Î·È ‚Ú¤ıËΠ¯ı˜ ·fi ÙË Û‡˙˘Áfi ÙÔ˘. ■ ÛÂÏ. 10

ŒÂÛ ÓÂÎÚfi˜ ÛÙÔ Î·ÊÂÓÂ›Ô ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡ ÙÔ˘ ■ ÛÂÏ. 19

π™√¶∞§√ 0-0 ¤ÏËÍ ÙÔ ÓÙ¤Ú-

ÌÈ ÎÔÚ˘Ê‹˜ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙËÓ ∫¤Ú΢ڷ Î·È ÛÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi μfiÏÔ˘. ªÂ ÙÔÓ ‚·ıÌfi Ô˘ ·¤Û·Û·Ó ÔÈ “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔÈ” ·‡ÍËÛ·Ó Û ÙÚÂȘ ÙÔ˘˜ ‚·ıÌÔ‡˜ Ù˘ ‰È·ÊÔÚ¿˜ ·fi ÙÔÓ ÙÚ›ÙÔ √º∏ ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ ÚÔ˜ ÙË ™Ô‡ÂÚ §›Áη. ■ ÛÂÏ. 21

EK£E™H •Y§OY-¶APKETøN YÈÔÈ

ºPA°Kπ™∫√À KA¶OT™H

¢∞¶∂¢∞: ª·Û›Ê-Laminate-ÚÔÏÔ˘ÛÙÚ·ÚÈṲ̂ӷ ÊÂÏÏÔ‡. ∂ÂÓ‰‡ÛÂȘ ÂÛˆÙÂÚÈÎÒÓ & Â͈ÙÂÚÈÎÒÓ ¯ÒÚˆÓ ¶ÔÈfiÙËÙ· - ™˘Ó¤ÂÈ· - ∞ÈÛıËÙÈ΋

ŒÎıÂÛË: ™. ™˘Ú›‰Ë 24 (I™O°EIO)

☎24210-23125 ,6977 207420

40% 60% ¤ˆ˜

∫. ªπÃ∞§√¶√À§√™ ∞.∂.

§. ∞£∏¡ø¡ 104 ∫√ªμ√™ ª¶√Àƒª¶√À§∏£ƒ∞™ μ√§√™ Δ∏§. (24210) 85151/63682


2

◆ ∫∞£∂ ª∂ƒ∞ ¶∞¡Δ√À

◆◆

ΔÔ˘ μ∞°°∂§∏ ∫∞ƒ∞ª∞¡∏

karamanis@e-thessalia.gr

ΔƒπΔ∏ 26 π∞¡√À∞ƒπ√À 2010

“¡· ÂÓÈÛ¯˘ı› Ô ÚˆÙÔÁÂÓ‹˜ ÙÔ̤·˜” 24 ÒÚ˜ ÔÏÈÙÈ΋... ™Â ·‰È¤ÍÔ‰Ô ¤¯ÂÈ Ô‰ËÁËı› Ë ˘fiıÂÛË ÙˆÓ ·ÁÚÔÙÈÎÒÓ ÌÏfiΈÓ, ηıÒ˜ ÌÂÙ¿ ÙȘ ¿Î·Ú˜ Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂȘ Ô˘ ›¯Â ΢ÚȷοÙÈη Ë ∫·ÙÂÚ›Ó· ª·Ù˙ÂÏ‹ Î·È Ô ÔÏ˘‰È·ÊËÌÈṲ̂ÓÔ˜ ‰È¿ÏÔÁÔ˜ ÛÙÔ ∑¿ÂÈÔ, η٤ÏËÍ Û ÊÈ¿ÛÎÔ, ÂÓÒ ÔÈ “ÂÍÂÁÂṲ́ÓÔÈ” ‰ËÏÒÓÔ˘Ó fiÙÈ fi¯È ·ÏÒ˜ ÂÌ̤ÓÔ˘Ó ÛÙÔ ‰˘Ó·ÌÈÎfi ÎÏ›ÛÈÌÔ ÙˆÓ ‰ÚfïÓ, ·ÏÏ¿ ÂÂÎÙ›ÓÔ˘Ó ÙË ‰Ú¿ÛË ÙÔ˘˜ Î·È ÛÂ

°Ú¿ÊÂÈ Ë ∂πƒ∏¡∏ ∫∞ƒ∞¡∞™√¶√À§√À

ÌÈÎÚfiÙÂÚ˜ Ô‰Ô‡˜.

◆◆◆ ¶·ÚfiÏ· ·˘Ù¿ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË Ê¤ÚÂÙ·È ·ÈÛÈfi‰ÔÍË ÁÈ· ÂÎÊ˘ÏÈÛÌfi ÙÔ˘ Ê·ÈÓÔ̤ÓÔ˘ - ÚÔÛ‰ÈÔÚ›˙ÔÓÙ·˜, Ì¿ÏÈÛÙ·, Î·È ÙËÓ ·˘ÚÈ·Ó‹ Ë̤ڷ ˆ˜ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÙˆÓ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛˆÓ. ∂Ӊ¯Ô̤ӈ˜, ‰ÈfiÙÈ Ë ˘ÂÚÎ¿Ï˘„Ë ÙÔ˘ ÎÔÈÓÔÚ·ÎÙÈÎÔ‡ ÔÌÔÏfiÁÔ˘ Ó· Ù˘ ¤¯ÂÈ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ÁÂÓÈ΋ ¢ÊÔÚ›· - Â‰Ò Ô˘ Ù· ϤÌ ‰ÂÓ Â›Ó·È Î·È Ï›ÁÔ Ó· ˙ËÙ¿˜ ·fi Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ·ÚÈıÌfi ÙÚ·Â˙ÒÓ Ó· ÛÔ˘ ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÔ˘Ó 5-7 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ, Ó· ÂÚÈ̤ÓÂȘ fiÙÈ ı· Ì·˙¤„ÂȘ ÙÚ›· Î·È Ë ÚÔÛÊÔÚ¿ Ó· ÊÙ¿ÓÂÈ Ù· 25! 줂·È·, ÙÔ ÂÈÙfiÎÈÔ ‹Ù·Ó ·ÏÌ˘ÚÔ‡ÙÛÈÎÔ - ¿Óˆ ·fi 6%Ï - ÁÈ· Ó· ÌËÓ ԇ̠˘¤ÚÔÁÎÔ - Î·È ÁÈ’ ·˘Ùfi Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË Â› ÎÔÌ„fiٷٷ “¢¯·ÚÈÛÙÔ‡ÌÂ, ı· ¿ÚÔ˘Ì ÌfiÓÔÓ 8 ‰ÈÛ. ÁÈ· ÙËÓ ÒÚ·” , ÂÏ›˙ÔÓÙ·˜ ÚÔÊ·ÓÒ˜ ˆ˜ Û ¢ıÂÙfiÙÂÚÔ ¯ÚfiÓÔ Ó· ‚ÚÂÈ Î·Ï‡ÙÂÚÔ˘˜ fiÚÔ˘˜.

◆◆◆ Ÿˆ˜ Î·È Ó· ¤¯ÂÈ, οÔȘ ηΤ˜ ÁÏÒÛÛ˜ ‰·ÁÎÒıËηÓÎ·È Î¿ÔÈÔÈ ÎÂÚ‰ÔÛÎfiÔÈ ¤¯·Û·Ó οÔÈ· ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ‰ÈfiÙÈ ÔÈ ·ÁÔÚ¤˜, ηÏÒ˜ ‹ ηÎÒ˜ ¤¯Ô˘Ó ηÓfiÓ˜ Î·È ‰ÂÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó ¿ÓÙ· ˘¤Ú ÙˆÓ Ù˙ÔÁ·‰fiÚˆÓ.

◆◆◆ ΔËÓ ›‰È· ÛÙÈÁÌ‹, ÙÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi ÂÈÙÂÏÂ›Ô ÌÔÚ› Ó· ·ÓËÁ˘Ú›˙ÂÈ Î·Ù’ ȉ›·Ó ÁÈ· ÙÔ ¯ÂÈÚÈÛÌfi ÙÔ˘ ÛÙÔ ı¤Ì· ÙˆÓ ÔÌÔÏfiÁˆÓ, ·ÏÏ¿ ÁÓˆÚ›˙ÂÈ ˆ ¤¯ÂÈ ‰ÚfiÌÔ ·ÎfiÌË Ó· ‰È·Ó‡ÛÂÈ ÚÈÓ ·Ù‹ÛÂÈ Û ÛÙ¤ÚÂÔ ¤‰·ÊÔ˜. ŒÙÛÈ, ÛÙȘ ·Ú¯¤˜ ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ fi¯È ÌfiÓÔ ı· ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂÈ ÙÔ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎfi, ·ÏÏ¿ ·Ì¤Ûˆ˜ ÌÂÙ¿ ı· ÚԂ› Î·È ÛÙËÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ù˘ ÂÈÛÔ‰ËÌ·ÙÈ΋˜ ÔÏÈÙÈ΋˜, ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏ›˙ÂÙ·È, Ì¿ÏÈÛÙ·, ÛÙËÓ ˘ÈÔı¤ÙËÛË ÙÔ˘ “ÛÎÏËÚÔ‡” ÛÂÓ·Ú›Ô˘, ÙÔ ÔÔ›Ô ÚԂϤÂÈ ¿ÁˆÌ· ‹ Î·È Ì›ˆÛË ÙˆÓ ·Ô‰Ô¯ÒÓ fiÏˆÓ ÙˆÓ ‰ËÌÔÛ›ˆÓ ˘·ÏÏ‹ÏˆÓ Ô˘ ÂÈÛÚ¿ÙÙÔ˘Ó ÌËÓÈ·›ˆ˜ 2.000 ¢ÚÒ Î·È ¿Óˆ, ÂÚÈÏ·Ì‚·ÓÔÌ¤ÓˆÓ ÙˆÓ ÂȉÔÌ¿ÙˆÓ. ªÈ· Ù¤ÙÔÈ· ΛÓËÛË - Ë ÔÔ›· ı· ¤¯ÂÈ ÚÔËÁËı› Î·È Ù˘ Û˘Ófi‰Ô˘ ÎÔÚ˘Ê‹˜ ÁÈ· ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌ›·, ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ˘ ÎÚ›ÛÈÌÔ˘ ECOFIN - ı· ÂÓÈÛ¯‡ÛÂÈ ÙËÓ ·ÍÈÔÈÛÙ›· Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ Î·È ÙÔ˘ ¶ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ™Ù·ıÂÚfiÙËÙ·˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ Î·Ù·ı¤ÛÂÈ ÛÙȘ μڢͤÏϘ.

È· ¤ÎÙË Û˘Ó¯‹ ̤ڷ ·Ú¤ÌÂÈÓ·Ó Î·È ¯ı˜ ÛÙÔ ÌÏfiÎÔ ÙˆÓ ªÈÎÚÔıË‚ÒÓ ·ÁÚfiÙ˜ ·fi ÙËÓ Â˘Ú‡ÙÂÚË ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜, ηıÒ˜ Î·È ·fi ÙËÓ Â·Ú¯›· º·ÚۿψÓ. √È ›‰ÈÔÈ ‰ËÏÒÓÔ˘Ó ·ÔÊ·ÛÈṲ̂ÓÔÈ Ó· ÛÎÏËÚ‡ÓÔ˘Ó ÙË ÛÙ¿ÛË ÙÔ˘˜ ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙËÓ ∫˘‚¤ÚÓËÛË Î·È ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ËÁÂÛ›· ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ ∞ÁÚÔÙÈ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ Î·È ΔÚÔʛ̈Ó, ÌÂÙ¿ Î·È ÙËÓ ÙÔÔı¤ÙËÛË Ù˘ ·ÚÌfi‰È·˜ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ Î. ∫·ÙÂÚ›Ó·˜ ª·Ù˙ÂÏ‹, ‚¿ÛÂÈ Ù˘ ÔÔ›·˜ Â›Ó·È ·‰‡Ó·ÙÔ Ó· ÈηÓÔÔÈËıÔ‡Ó Ù· ÔÈÎÔÓÔÌÈο ·ÈÙ‹Ì·Ù·. “¡· ÂÓÈÛ¯˘ı› Ô ÚˆÙÔÁÂÓ‹˜ ÙÔ̤·˜” ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ Ô ·ÁÚfiÙ˘ ·fi Ù· º¿ÚÛ·Ï· Î. ¡›ÎÔ˜ ƒÔ˘Î¿˜.

°

O ∫∞πƒ√™

ΔÔ ÌÏfiÎÔ ÙˆÓ ªÈÎÚÔıË‚ÒÓ ÂÓÈÛ¯‡ÂÙ·È Î·ıËÌÂÚÈÓ¿, Ì ÙÔ˘˜ ·ÁÚfiÙ˜ ·fi ÙË ª·ÁÓËÛ›· Î·È Ù· º¿ÚÛ·Ï· Ó· ‰ËÏÒÓÔ˘Ó ·ÔÊ·ÛÈṲ̂ÓÔÈ Ó· ·Ú·Ì›ÓÔ˘Ó ÛÙÔ ÛËÌÂ›Ô Ì¤¯ÚÈ Ó· ÂÙ‡¯Ô˘Ó ÙËÓ ÈηÓÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ Û˘ÓfiÏÔ˘ ÙˆÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Î·È ıÂÛÌÈÎÒÓ ÙÔ˘˜ ·ÈÙËÌ¿ÙˆÓ. “™˘Ó¯›˙Ô˘Ì ÙÔÓ ·ÁÒÓ· Ì·˜” ÙÔÓ›˙ÂÈ Ô Î. ¡›ÎÔ˜ ƒÔ˘Î¿˜ “ÂÓÈÛ¯‡ÔÓÙ·˜ ηıËÌÂÚÈÓ¿ ÙÔ ÌÏfiÎÔ ÙˆÓ ªÈÎÚÔıË‚ÒÓ. ªÂ ȉȷ›ÙÂÚË ÔÌÔÏÔÁÔ˘Ì¤Óˆ˜ ÈηÓÔÔ›ËÛË Â›‰·Ì ¯ı˜ ¢Â˘Ù¤Ú· Ó· ÊÙ¿ÓÔ˘Ó ÛÙÔ ÌÏfiÎÔ 15 ÂÈϤÔÓ ÙÚ·ÎÙ¤Ú ·fi ÙËÓ Â·Ú¯›· º·ÚۿψÓ. μÚÈÛÎfiÌ·ÛÙ ηıËÌÂÚÈÓ¿ Û ÂÙÔÈÌfiÙËÙ·, ηıÒ˜ fiÏ· Ù· ÂӉ¯fiÌÂÓ· ϤÔÓ Â›Ó·È ·ÓÔȯٿ ÁÈ· ÂÌ¿˜. ¶Ú¤ÂÈ Ó· ÙÔÓÈÛÙ› fiÙÈ ‰ÂÓ ‰È·ÊÔÚÔÔÈԇ̷ÛÙ ·fi Ù· ˘fiÏÔÈ· ¤ÓÙÂη ÌÏfiη, Ë ‰‡Ó·ÌË ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ·Ó‹ÎÂÈ ÛÙÔ Û˘ÓÙÔÓÈÛÙÈÎfi fiÚÁ·ÓÔ ·ÁÚÔÙÒÓ ∂ÏÏ¿‰Ô˜. ¶ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ì ÙËÓ ÚfiÛÎÏËÛË ·fi ÙËÓ ˘Ô˘ÚÁfi ∞ÁÚÔÙÈ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ Î·È ΔÚÔÊ›ÌˆÓ Î. ∫·ÙÂÚ›Ó· ª·Ù˙ÂÏ‹, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÌÂÙ·‚ԇ̠ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· Î·È ÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ÁÈ· ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË ÙÔ˘ ÌÂٷ͇ Ì·˜ ‰È·ÏfiÁÔ˘. ∂ÎÙÈÌԇ̠fiÙÈ ÛËÌÂ›Ô ÚÔÛ¤ÁÁÈÛ˘ ˘¿Ú¯ÂÈ, ·ÚΛ Ë ˘Ô˘ÚÁfi˜ Ó· ‰Â¯Ù› Ó· Û˘ÓÔÌÈÏ‹ÛÂÈ Ì ÙÔ˘˜ ·ÁÚfiÙ˜. ™Â ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋ ÂÚ›ÙˆÛË, Â›Ó·È ‚¤‚·ÈÔ fiÙÈ Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ı· Ô‰ËÁËı› Û ·‰È¤ÍÔ‰Ô Î·È ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ Ì·˜ ı· ›̷ÛÙ ϤÔÓ ·Ó·ÁηṲ̂ÓÔÈ Ó· ÛÎÏËÚ‡ÓÔ˘Ì ÙË ÛÙ¿ÛË Ì·˜” ÛËÌÂÈÒÓÂÈ Ô Î. ƒÔ˘Î¿˜. √È ·ÁÚfiÙ˜ ÂÈı˘ÌÔ‡Ó ‰È¿ÏÔÁÔ, ˆÛÙfiÛÔ Ë ·ÚÌfi‰È· ˘Ô˘ÚÁfi˜ Î. ∫·ÙÂÚ›Ó· ª·Ù˙ÂÏ‹ ÍÂηı¿ÚÈÛ fiÙÈ Â›Ó·È ·‰‡Ó·ÙË Ë ÈηÓÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ·ÈÙËÌ¿ÙˆÓ. “¢ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ʇÁÔ˘Ì ·fi Ù· ÌÏfiη ·Ó ‰ÂÓ ÈηÓÔÔÈËıÔ‡Ó Ù· ÔÈÎÔÓÔÌÈο Ì·˜ ·ÈÙ‹Ì·Ù·, Ù· ÔÔ›· ·ÔÙÂÏÔ‡Ó Î˘Ú›·Ú¯Ë ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ·

[E§§A¢A]

www.e-thessalia.gr

O ∫∞πƒ√™

[£∂™™∞§π∞]

¶H°H: E.ME.™. “AϤͷӉÚÔ˜ T·ÎÔ‡‰Ë˜”

™ÙÔ ¡ÔÌfi Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜, ·Ó·Ì¤ÓÔÓÙ·È ·ÚÔ‰ÈΤ˜ Û˘ÓÓÂÊȤ˜ Î·È ı· ÛËÌÂȈıÔ‡Ó ·ÛıÂÓ‹ Ê·ÈÓfiÌÂÓ·, ¯ÈÔÓfiÓÂÚÔ ‹ ¯ÈfiÓÈ ÛÙ· ‰ÈÓ¿ Î·È ¯ÈfiÓÈ· ÛÙ· ÔÚÂÈÓ¿. £· ˘¿Ú¯Ô˘Ó fï˜ Î·È ‰È·ÛÙ‹Ì·Ù· ‚ÂÏÙȈ̤ӷ. ∫·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ Ó‡ÎÙ·˜ ı· ÛËÌÂȈı› ÙÔÈο ·ÁÂÙfi˜. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ‚fiÚÂÈÔÈ ·ÛıÂÓ›˜ ¤ˆ˜ ̤ÙÚÈÔÈ Î·È ÛÙÔ ∞ÈÁ·›Ô ÈÛ¯˘ÚÔ›. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· Î˘Ì·Óı› ·fi -7...5ÔC. ™ÙÔ μfiÏÔ 1...5ÔC. ™ÙÔ ¡ÔÌfi Ù˘ §¿ÚÈÛ·˜, ·Ó·Ì¤ÓÔÓÙ·È ·ÚÔ‰ÈΤ˜ Û˘ÓÓÂÊȤ˜ Î·È ı· ÛËÌÂȈıÔ‡Ó ·ÛıÂÓ‹ Ê·ÈÓfiÌÂÓ·, ¯ÈÔÓfiÓÂÚÔ ‹ ¯ÈfiÓÈ ÛÙ· ‰ÈÓ¿ Î·È ¯ÈfiÓÈ· ÛÙ· ÔÚÂÈÓ¿. £· ˘¿Ú¯Ô˘Ó fï˜ Î·È ‰È·ÛÙ‹Ì·Ù· ‚ÂÏÙȈ̤ӷ. ∫·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ Ó‡ÎÙ·˜ ı· ÛËÌÂȈı› ÙÔÈο ·ÁÂÙfi˜. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ‚fiÚÂÈÔÈ ·ÛıÂÓ›˜ ¤ˆ˜ ̤ÙÚÈÔÈ Î·È ÛÙÔ ∞ÈÁ·›Ô ÈÛ¯˘ÚÔ›. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· Î˘Ì·Óı› ·fi -6...5ÔC. ™ÙË §¿ÚÈÛ· 0...5ÔC.

ÛÙÔ Internet

@

ÁÈ· ÂÌ¿˜. Δ· ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· ıÂÛÌÈο ¤ÔÓÙ·È. ™˘ÓÂÒ˜, Ë ·ÚÌfi‰È· ˘Ô˘ÚÁfi˜ Î. ∫·ÙÂÚ›Ó· ª·Ù˙ÂÏ‹ ÔÊ›ÏÂÈ Ó· ·ÏÏ¿ÍÂÈ ÛÙ¿ÛË Î·È Ó· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ ÙÔ ‰È¿ÏÔÁÔ Î·È Ì ÙÔ Û˘ÓÙÔÓÈÛÙÈÎfi fiÚÁ·ÓÔ ·ÁÚÔÙÒÓ ∂ÏÏ¿‰Ô˜. ¢ÈÂΉÈÎԇ̠ÙËÓ ÈηÓÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Ì·˜ ·ÈÙËÌ¿ÙˆÓ Ì ÙË ‰È¿ıÂÛË ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛ˘ ‡„Ô˘˜ ÂÓfi˜ ‰ÈÛÂηÙÔÌÌ˘Ú›Ô˘ ¢ÚÒ. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙÔ ÔÛfi, ÙÔ ÔÔ›Ô Â›¯Â ˘ÔÛ¯Âı› ÚÈÓ ·fi ¤Ó·Ó ·ÎÚÈ‚Ò˜ ¯ÚfiÓÔ ÛÙÔ˘˜ ŒÏÏËÓ˜ ·ÁÚfiÙ˜ Ô ÛËÌÂÚÈÓfi˜ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ Î. °. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘. ¶Ú¤ÂÈ Ó· ÂÓÈÛ¯˘ı› Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο Ô ÚˆÙÔÁÂÓ‹˜ ÙÔ̤·˜. √‰ËÁËı‹Î·Ì Û ·˘Ù‹ ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÏfiÁˆ ΢ڛˆ˜ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÎÚ›Û˘. Δ· ÚÔÈfiÓÙ· Ì·˜ ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó ·Ô‡ÏËÙ· ÛÙÔ Û‡ÓÔÏfi ÙÔ˘˜. ∏ ∫˘‚¤ÚÓËÛË ÂÁÎÚ›ÓÂÈ Î·È ÂÊ·ÚÌfi˙ÂÈ Ì¤ÙÚ·, Ù· ÔÔ›· ¤¯Ô˘Ó ˆ˜ ÛÙfi¯Ô ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÎÚ›Û˘. °È· Ó· ÂÈÙ¢¯ı› Ô ÛÙfi¯Ô˜ ÛÙÔ ·ÁÚÔÙÈÎfi ··ÈÙÂ›Ù·È Ë Ô˘ÛÈ·ÛÙÈ΋ ÂÓ›Û¯˘ÛË Î·È Ë ÛÙ‹ÚÈÍË ÙÔ˘ ÚˆÙÔÁÂÓÔ‡˜ ÙÔ̤·. ¢ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ¿ÏÏË Ï‡ÛË” ˘ÔÁÚ·ÌÌ›˙ÂÈ Ô ·ÁÚfiÙ˘ ·fi Ù· º¿ÚÛ·Ï·. Δ· ÌÏfiη ÂÈ̤ÓÔ˘Ó, Ï‹ÙÙÔÓÙ·˜, ˆÛÙfiÛÔ, ÔÏϤ˜ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈΤ˜ Ù¿ÍÂȘ. “ΔÌ‹Ì·Ù· Ù˘ ÂıÓÈ΋˜ Ô‰Ô‡ ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó ÎÏÂÈÛÙ¿ ÁÈ· ÙËÓ Î˘ÎÏÔÊÔÚ›·, fi¯È ‚‚·›ˆ˜ ÙÔ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô ÛÙÔÓ ÎfiÌ‚Ô ÙˆÓ ªÈÎÚÔıË‚ÒÓ, Î·È Â›Ó·È ÂfiÌÂÓÔ Ó· ÚÔ·ÙÔ˘Ó ¤ÓÙÔÓ˜ ·ÓÙȉڿÛÂȘ. ∏ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË Ï‹ÙÙÂÈ fiÏÔ˘˜ ۯ‰fiÓ ÙÔ˘˜ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÔ‡˜ ÎÏ¿‰Ô˘˜ Î·È Ê˘ÛÈο ÙÔ˘˜ ·ÁÚfiÙ˜. ¢ÂÓ ı¤ÏÔ˘Ì ӷ ¤ÚıÔ˘Ì Û ·ÓÙÈ·Ú¿ıÂÛË Ì ¿ÏÏÔ˘˜ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÔ‡˜ ÎÏ¿‰Ô˘˜. ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ Ì·˜ οÓÔ˘Ì ÙÔ ‰ÈÎfi Ì·˜ ·ÁÒÓ· ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÙˆÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ, Ù· ÔÔ›· ÚÔηÏÔ‡ÓÙ·È ÂÍ·ÈÙ›·˜ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÎÚ›Û˘” ηٷϋÁÂÈ Ô Î. ƒÔ˘Î¿˜.

°È· Û‹ÌÂÚ· ΔÚ›ÙË, ·Ó·Ì¤ÓÔÓÙ·È ÓÂÊÒÛÂȘ Ì ÙÔÈΤ˜ ‚ÚÔ¯¤˜ ‹ ¯ÈÔÓfiÓÂÚÔ Û £ÂÛÛ·Ï›·, ∞Ó·ÙÔÏÈ΋ ™ÙÂÚ¿, ∂‡‚ÔÈ· Î·È ∫Ú‹ÙË, ·ÛıÂÓ›˜ ¯ÈÔÓÔÙÒÛÂȘ ÛÙ· ÔÚÂÈÓ¿ ÙˆÓ ÚÔ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓˆÓ ÂÚÈÔ¯ÒÓ Î·È ¯·ÌËϤ˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÔ¯‹ ıÂÚÌÔÎڷۛ˜. ™ÙËÓ ˘fiÏÔÈË ¯ÒÚ· ÚԂϤÔÓÙ·È ÓÂÊÒÛÂȘ, ÂÓÒ ÙȘ ÚˆÈÓ¤˜ Î·È Ó˘ÎÙÂÚÈÓ¤˜ ÒÚ˜ ÛÙ· ∏ÂÈÚˆÙÈο ı· ÛËÌÂȈı› ·ÁÂÙfi˜, ÙÔÈο ÈÛ¯˘Úfi˜ ÛÙ· μfiÚÂÈ·. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· Î˘Ì·Óı› ·fi -10 ¤ˆ˜ 3 ‚·ıÌÔ‡˜ ÛÙË μfiÚÂÈ· ∂ÏÏ¿‰·, 0 ¤ˆ˜ 7 ‚·ıÌÔ‡˜ ÛÙËÓ ∫ÂÓÙÚÈ΋ Î·È ¡fiÙÈ· ∂ÏÏ¿‰· Î·È -3 ¤ˆ˜ 10 ‚·ıÌÔ‡˜ ÛÙË ¢˘ÙÈ΋ ∂ÏÏ¿‰·. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ·fi ‚fiÚÂȘ ‰È¢ı‡ÓÛÂȘ ÈÛ¯˘ÚÔ› ¤ˆ˜ ۯ‰fiÓ ı˘ÂÏÏÒ‰ÂȘ.

™ÙÔ ¡ÔÌfi ÙˆÓ ΔÚÈοψÓ, ·Ó·Ì¤ÓÔÓÙ·È ·ÚÔ‰ÈΤ˜ Û˘ÓÓÂÊȤ˜. ∫·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ Ó‡ÎÙ·˜ ı· ÛËÌÂȈı› ÙÔÈο ·ÁÂÙfi˜. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ‚fiÚÂÈÔÈ ·ÛıÂÓ›˜ ¤ˆ˜ ̤ÙÚÈÔÈ. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· Î˘Ì·Óı› ·fi -8...6ÔC. ™Ù· ΔڛηϷ -2...6ÔC. ™ÙÔ ¡ÔÌfi Ù˘ ∫·Ú‰›ÙÛ·˜, ·Ó·Ì¤ÓÔÓÙ·È ·ÚÔ‰ÈΤ˜ Û˘ÓÓÂÊȤ˜. ∫·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ Ó‡ÎÙ·˜ ı· ÛËÌÂȈı› ÙÔÈο ·ÁÂÙfi˜. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ‚fiÚÂÈÔÈ ·ÛıÂÓ›˜ ¤ˆ˜ ̤ÙÚÈÔÈ. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· Î˘Ì·Óı› ·fi -8...6ÔC. ™ÙËÓ ∫·Ú‰›ÙÛ· -1...6ÔC.


™Ù¿ÛÂȘ, Û˘ÛÙ¿ÛÂȘ, ÂÓÛÙ¿ÛÂȘ

3

ΔƒπΔ∏ 26 π∞¡√À∞ƒπ√À 2010

∞ÚÔÎ¿Ï˘Ù·

¢È·ÊÔÚÔÔÈ‹ÛÂȘ

∫‡ÚÈ ¢È¢ı˘ÓÙ¿ ª·ÚÎfiÔ˘ÏÔ˜ ηٿ ™ËÏȈÙfiÔ˘ÏÔ˘ Î·È ∫‰›ÎÔÁÏÔ˘. ∏ ¡ÙfiÚ· ·ÌÊÈÛ‚ËÙ› Î·È Ô ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹˜ ·ÓËÛ˘¯Â›. ªÈ· ̤ڷ ÚÈÓ ÙËÓ Û˘˙‹ÙËÛË ÛÙË μÔ˘Ï‹ ÁÈ· ÙÔ μ·ÙÔ¤‰È ›‰Â ÙÔ Êˆ˜ Ù˘ ‰ËÌÔÛÈfiÙËÙ·˜ ÂÈÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘ ÚÒËÓ Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡ ÚÔ˜ ÙÔÓ ÃÚÈÛÙÔÊÔÚ¿ÎÔ Ù˘ ∑ËÌÂÓ˜. ªÂ ÙÈ Ó· ·Û¯ÔÏËı› Ô ∞. ™·Ì·Ú¿˜; ªÂ ÙËÓ ¡ÙfiÚ·, ÙÔ˘˜ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ Î·È Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ ÙÔ˘ ‹ Ì ÙÔ ¤Ó‰ÔÍÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ ÚÔηÙfi¯Ô˘ ÙÔ˘ Ô˘ ÛÈÁ¿ ÛÈÁ¿ ·ÔηχÙÂÙ·È Î·È Û˘ÁÎÏÔÓ›˙ÂÈ Ì ÙÔ Â‡ÚÔ˜ ÙÔ˘ Î·È ÙËÓ ÔÈfiÙËÙ¿ ÙÔ˘; √ ¯ˆÚÈÎfi˜

¢È·ÊÔÚÔÔÈ‹ıËÎ·Ó ·fi ÙËÓ ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ Û˘ÓÙÔÓÈÛÙÈÎÔ‡ ÔÚÁ¿ÓÔ˘ ·ÁÚÔÙÒÓ ∂ÏÏ¿‰Ô˜, fiÔ˘ ·Ó‹ÎÔ˘Ó Ì·˙› Ì ¿ÏÏ· ¤ÓÙÂη Û˘ÓÔÏÈο ÌÏfiη, ÔÈ Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÔÓÙ˜ ÛÙÔ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô ÙˆÓ ªÈÎÚÔıË‚ÒÓ. ∏ ‰È΋ ÙÔ˘˜ ·fiÊ·ÛË ¯ı˜ ‹Ù·Ó Ó· ÌËÓ ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó ÛÙÔÓ ·ÔÎÏÂÈÛÌfi ÙˆÓ ·Ú·Î·ÌÙËÚ›ˆÓ Ô‰ÒÓ. ™˘Ì‚ÔÏÈο, ˆÛÙfiÛÔ, Î·È ˘fi ÙËÓ ›ÂÛË ÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ ÌÏfiÎˆÓ ·¤ÎÏÂÈÛ·Ó ÁÈ· ¤Ó· ÌfiÏȘ ٤ٷÚÙÔ Ù˘ ÒÚ·˜ ÙËÓ ·Ú·Î·ÌÙ‹ÚÈÔ Ô˘ ‰È¤Ú¯ÂÙ·È ÂÚÈÌÂÙÚÈο Ù˘ ·ÂÚÔÁ¤Ê˘Ú·˜. ∂Èۋ̈˜ ÙÔ ÌÏfiÎÔ ÙˆÓ ªÈÎÚÔıË‚ÒÓ ·Ô‰›‰ÂÈ ÙË ‰È·ÊÔÚÔÔ›ËÛ‹ ÙÔ˘ ÛÙËÓ Î·Ï‹ ı¤ÏËÛË ÙˆÓ ·ÁÚÔÙÒÓ ÙÔ˘, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ‰ÂÓ ÂÈı˘ÌÔ‡Ó Ó· ÛÙÚ¤„Ô˘Ó ÙÔ˘˜ Ô‰ËÁÔ‡˜ Î·È ÙËÓ ÎÔÈÓ‹ ÁÓÒÌË ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ· Û ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘˜. ∞ÓÂÈۋ̈˜ Î·È Â› Ù˘ Ô˘Û›·˜ Û ÙÂÏÈ΋ ·Ó¿Ï˘ÛË Ë ‰È·ÊÔÚÔÔ›ËÛË ·Ô‰›‰ÂÙ·È ÛÙËÓ ÂÚÈÔÚÈṲ̂ÓË ‰‡Ó·ÌË, Ô˘ ÂÌÊ·Ó›˙Ô˘Ó Ê¤ÙÔ˜ ÛÙȘ ªÈÎÚÔı‹‚˜. μ.∫.

™Ù· ·ÁÁÏÈο ∏ÌÂÚËÛ›· ‰È·Ù·Á‹ ¢‡Ô Â›Ó·È ÔÈ ÙÚfiÔÈ Ù˘ ÂÈı·Ú¯›·˜. ∏ Û˘ÓÂȉËÙ‹ Î·È Ë ·Ó·ÁηÛÙÈ΋. ∫·È ÂÂȉ‹ fiÏÔÈ Â›Ì·ÛÙ ·Û˘Ó›‰ËÙÔÈ, Ì ‰È·Ù·Á‹ Ô˘ ÂΉfiıËΠ¯ı˜ ·fi ÙË ÓÔÌ·Ú¯›· Î·È ÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô ÂÈıÂÒÚËÛ˘ & ·ÛÙ˘ÓfiÌ¢Û˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜., ‰›ÓÂÙ·È ÂÓÙÔÏ‹ ÛÙȘ ‰˘Ó¿ÌÂȘ ÚfiÏ˄˘ Î·È Î·Ù·ÛÙÔÏ‹˜ Ó· ÂϤÁ¯Ô˘Ó ηχÙÂÚ· fiÏÔ˘˜ ÂÌ¿˜ Ô˘ Ú˘·›ÓÔ˘Ì ¿Úη Î·È Ï·Ù›˜. Ÿ¯È, Ë ÓÔÌ·Ú¯›· ‰ÂÓ ı¤ÏÂÈ Ó· Ì·˜ ‰¤ÚÓÔ˘Ó fiÙ·Ó ¤¯Ô˘Ì ·Ú·‚·ÙÈ΋ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿, ·Ï¿ Ó· Ì·˜ ÂÈ‚¿ÏÏÔ˘Ó ÚfiÛÙÈÌ·. √ ÓÔ̷گȷÎfi˜ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ Ã. °Ô˘ÛÔ˘Ù›‰Ë Ô˘ Âͤ‰ˆÛ ÙË ‰È·Ù·Á‹, ÁÓˆÚ›˙ÂÈ ‚‚·›ˆ˜ fiÙÈ ÔÈ ‰˘Ó¿ÌÂȘ ηٷÛÙÔÏ‹˜ ‰ÂÓ Â·ÚÎÔ‡Ó ÁÈ· Ì·˜ ·ÛÙ˘ÓÔ̇ÛÔ˘Ó ÁÈ’ ·˘Ùfi ‰È·Ù¿˙ÂÈ Ó· ·ÏÏËÏÔ-¯·ÊȉÈ˙fiÌ·ÛÙÂ. ΔÔ ıÂÙÈÎfi ÛÙËÓ ˘fiıÂÛË Â›Ó·È fiÙÈ ÔÈ ÂÓÙÔϤ˜ ÂıÓÈ΋˜ ËıÈ΋˜ ‰È··È‰·ÁÒÁËÛ˘ ‰fiıËÎ·Ó ÛÙË ‰ËÌÔÛÈfiÙËÙ· ÁÈ· Ó· „˘¯·ÁˆÁËıԇ̠fiÏÔÈ Î·È fi¯È ÌfiÓÔ ÔÈ ‰ÈÔÈÎËÙ¤˜ Ù˘ ·ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜, ÙÔ˘ ÏÈÌÂÓÈÎÔ‡ Î·È Ù˘ ˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÈ΋˜, Ô˘ Â›Ó·È ÔÈ ‚·ÛÈÎÔ› ·Ô‰¤ÎÙ˜.

√ÌÔı˘Ì›· æ‹ÊÈÛÌ· Âͤ‰ˆÛ ¯ı˜ ÙÔ ÓÔ̷گȷÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÁÈ· Ù· ·ÁÚÔÙÈο Ì ¤Ó·Ó Î·È ÌfiÓÔ ÛÙfi¯Ô . ¡· ÌËÓ ıÈÁÔ‡Ó ÔÈ ‰È·Ì·ÚÙ˘ÚfiÌÂÓÔÈ ·ÁÚfiÙ˜... ∫ÔÈÓfi ÓÔ˘ ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó fiÏÔÈ Î·È “ÁÚ·ÌÌ‹” ·fi ÙÔ ÎfiÌÌ· ÙÔ˘˜, ·›ÚÓÔ˘Ó Â›Û˘ fiÏÔÈ.. ¶ÏËÓ ÙÔ˘ ∫∫∂ ηÓ›˜ ‰ÂÓ Û˘ÌʈÓ› Ì ٷ ÌÏfiη, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ÙÔ Â›·Ó ¯ı˜ ·ÓÔȯٿ Î·È Â›ÛËÌ·. ¶ÚÔÙ›ÌËÛ·Ó ÙȘ ÏÂÎÙÈΤ˜ “ÙÔ‡Ì˜” ̤۷ ·fi ÁÂÓÈÎfiÏÔÁ· „ËÊ›ÛÌ·Ù· Î·È Â›Û˘ ÁÂÓÈÎfiÏÔÁ˜ ÙÔÔıÂÙ‹ÛÂȘ ÁÈ· Ó· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· οÓÔ˘Ó ÌÈÎÚÔÔÏÈÙÈ΋ Ì ÙÔ˘˜ ‰È·Ì·ÚÙ˘ÚfiÌÂÓÔ˘˜. √‡Ù ·ıÒ·, Ô‡Ù ·˘ıfiÚÌËÙË ‹Ù·Ó Ë ÛÙ¿ÛË ÙÔ˘˜. ΔÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ¤‰ÂÈÍ·Ó fiÏÔÈ ÔÌÔı˘Ì›· Û ¤Ó· Ú¿ÁÌ·. Œ‰ÂÈÍ·Ó ÔÌÔı˘Ì›· ÛÙÔÓ Ï·˚ÎÈÛÌfi Î·È ‰ÂÓ ı¤ÏËÛ·Ó ‰˘ÛÙ˘¯Ò˜ Ó· ‰ÒÛÔ˘Ó ˘‡ı˘ÓË ÔÏÈÙÈ΋ ·¿ÓÙËÛË ÛÙËÓ ÎÚ›ÛË. ™ËÌ: √ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ Ù˘ ¡Ô̷گȷ΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ Î·È ÓÔ̷گȷÎfi˜ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ Î. °. ºÒÙ˘ ‰ÂÓ ÁÓÒÚÈ˙ fiÙÈ ÛÙÔ ÓÔ̷گȷÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Ë ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ ı· η٤ıÂÙ „‹ÊÈÛÌ·, ¤ÛÙˆ Ì ÁÂÓÈΤ˜ Î·È ıÔϤ˜ ı¤ÛÂȘ ÁÈ· ÙÔ ·ÁÚÔÙÈÎfi.

∞Ó·‚ÔϤ˜ Δ· ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈṲ̂ӷ ı¤Ì·Ù· ÙÔ˘ ÓÔ̷گȷÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ·Ó·‚Ï‹ıËÎ·Ó ¯ı˜ ÁÈ· Ó· Û˘˙ËÙËıÔ‡Ó ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ¢Â˘Ù¤Ú· Ì·˙› Ì ÙÔ Û¯¤‰ÈÔ “∫·ÏÏÈÎÚ¿Ù˘” . ΔÈ Â›‰Ô˘˜ Û˘˙‹ÙËÛË ı· ÌÔÚ› Ó· Á›ÓÂÈ ÁÈ· ÙËÓ ÌÂϤÙË ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈÎÒÓ ÂÈÙÒÛÂˆÓ ∫Ú·˘Û›‰ˆÓ· Î·È ÁÈ· ÙÔÓ ‰ÚfiÌÔ ÕÊËÛÔ˜ - §ÂÊfiηÛÙÚÔ, fiÙ·Ó ı· ¤¯ÂÈ ÚÔËÁËı› ÙÔ ı¤Ì· ÙˆÓ Û˘ÓÂÓÒÛÂˆÓ ı· ‰Â›ÍÂÈ...

ŸÏË Ë Û˘˙‹ÙËÛË, ϤÂÈ, ÛÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ì ÙËÓ ˘Ê˘Ô˘ÚÁfi ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ ÕÓÙ˙ÂÏ· °ÎÂÚ¤ÎÔ˘ Î·È Ù˘ ·ÓÙÈÚÔÛˆ›·˜ Ù˘ ¢∂ª∞ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· ÁÈ· ÙÔ˘˜ ªÂÛÔÁÂÈ·ÎÔ‡˜ ∞ÁÒÓ˜ ¤ÁÈÓ ÛÙ· ·ÁÁÏÈο Î·È ·˘Ùfi ÏfiÁˆ Ù˘ ·ÚÔ˘Û›·˜ ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ Ù˘ ¢∂ª∞ Î. ∞ÓÙ¿ÙÈ. ∂ΛÓÔ Ô˘ ‰ÂÓ ÍÂηı·Ú›ÛÙËÎÂ, Â›Ó·È Î·Ù¿ fiÛÔ ÛÙËÓ Û‡ÛÎÂ„Ë ·Ú·‚Ú¤ıËΠ‰ÈÂÚÌËÓ¤·˜ ÁÈ· fiÛÔ˘˜ ‰ÂÓ ÔÌÈÏÔ‡Ó Î·Ï¿ ÙËÓ ·ÁÁÏÈ΋ ÁÏÒÛÛ·.

∞ÌÔÈ‚¤˜ ¢È·‚¿˙ÔÓÙ·˜ ηÓ›˜ ÙÔÓ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ƒ·‰ÈÔÊÒÓÔ˘ ÁÈ· ÙÔ 2010, fiˆ˜ ¤Ú¯ÂÙ·È ÚÔ˜ „‹ÊÈÛË ÛÙËÓ ·˘ÚÈ·Ó‹ Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ μfiÏÔ˘, ‚ϤÂÈ ˆ˜ ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È ÛÙȘ 395.000 ¢ÚÒ. ∂ΛӘ ÔÈ 50.000 ¢ÚÒ ÁÈ· ·ÌÔÈ‚¤˜ ÙÚ›ÙˆÓ Î·È Â͈ÙÂÚÈÎÒÓ Û˘ÓÂÚÁ·ÙÒÓ, Ê·ÓÙ·˙fiÌ·ÛÙ ˆ˜ ı· ÚÔηϤÛÔ˘Ó ·Ôڛ˜ Î·È ·ÊÔÚÌ‹ ÁÈ· ÂÍËÁ‹ÛÂȘ ÛÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ, ηıÒ˜ ÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ƒ·‰ÈfiʈÓÔ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ “Ì¿ÙÈ ÙÔ˘ ΢ÎÏÒÓ·” Â‰Ò Î·È ÌÂÁ¿ÏÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ·.

¶ÂÙ˘¯Ë̤ÓÔ ∞Ó ÌË ÙÈ ¿ÏÏÔ, ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋˜ Ù·˘ÙÔÔ›ËÛ˘- Û‹Ì·ÓÛ˘ ·‰¤ÛÔÙˆÓ Î·È ‰ÂÛÔ˙fiÌÂÓˆÓ ˙ÒˆÓ ÛÙËÓ fiÏË Ì·˜, ÌfiÓÔ ˆ˜ ÂÙ˘¯Ë̤ÓÔ ÌÔÚ› Ó· ÎÚÈı›. ∏ ÚÒÙË ·ÚÙ›‰· ÙˆÓ ÁÓˆÛÙÒÓ ϤÔÓ Û fiÏÔ˘˜ ÌÈÎÚÔÙÛ› ¤ÁÈÓ ·Ó¿Ú·ÛÙË Î·È ϤÔÓ ÛÙÔÓ ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘ ·ÔÊ¿ÛÈÛ·Ó Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó ÛÙËÓ ÚÔÌ‹ıÂÈ· 1.000 ·ÎfiÌË. ∞fi‰ÂÈÍË ˆ˜ fiÙ·Ó Á›ÓÂÙ·È Î¿ÙÈ Î·Ïfi, ·Ó·ÁÓˆÚ›˙ÂÙ·È Î·È ÛÙËÚ›˙ÂÙ·È ·fi ÙÔ˘˜ Ôϛ٘. °.•.

¶È¤ÛÂȘ... ΔÔ Û˘ÓÙÔÓÈÛÙÈÎfi fiÚÁ·ÓÔ ÙˆÓ ·ÁÚÔÙÒÓ ∂ÏÏ¿‰Ô˜, Ô˘ ÂÎÚÔÛˆ› ‰Ò‰Âη Û˘ÓÔÏÈο ÌÏfiη ·fi ÙË £ÂÛÛ·Ï›·, ÙËÓ ◊ÂÈÚÔ Î·È ÙË ª·Î‰ÔÓ›·, Û˘Ó‰ڛ·Û ÙÔ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ ™¿‚‚·ÙÔ ÛÙÔÓ ∞ÏÌ˘Úfi. ¶¤Ú· ·fi ÙË ‰È·ÌfiÚʈÛË ÙÔ˘ ÙÂÏÈÎÔ‡ ‰ÈÂΉÈÎËÙÈÎÔ‡ Ï·ÈÛ›Ô˘, ηıfiÚÈÛÂ Î·È ÙËÓ ·ÓÙ›‰Ú·ÛË ÙˆÓ ·ÁÚÔÙÒÓ ÙÔ˘ ÛÙËÓ ÚfiÛÎÏËÛË Ù˘ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ ∞ÁÚÔÙÈ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ Î·È ΔÚÔÊ›ÌˆÓ Ó· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯Ô˘Ó ¯ı˜ Î·È Û‹ÌÂÚ· ÛÙË ‰ÈËÌÂÚ›‰· Ô˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÙ·È ÛÙÔ ∑¿ÂÈÔ Ì ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ Ù· ·ÁÚÔÙÈο ˙ËÙ‹Ì·Ù·. ∏ ÌÔÚÊ‹ Ù˘ ·ÓÙ›‰Ú·Û˘ ‹Ù·Ó Ô ·ÔÎÏÂÈÛÌfi˜ Î·È ÙˆÓ ·Ú·Î·ÌÙËÚ›ˆÓ Ô‰ÒÓ ·fi ÙȘ ¤ÓÙÂη ÙÔ Úˆ› ̤¯ÚÈ Î·È ÙȘ Ù¤ÛÛÂÚȘ ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì·, ¯ı˜ Î·È Û‹ÌÂÚ· ¿ÓÙ·. ΔÔ ÌÏfiÎÔ ÙˆÓ ªÈÎÚÔıË‚ÒÓ ‰È·ÊÔÚÔÔÈ‹ıËΠ¯ı˜. ΔÔ ›‰ÈÔ, ϤÓ ÏËÚÔÊÔڛ˜, ı· Ú¿ÍÂÈ Î·È Û‹ÌÂÚ·. √È ·Ú·Î·ÌÙ‹ÚÈÔÈ ı· ·Ú·Ì›ÓÔ˘Ó Èı·Ófiٷٷ ·ÓÔȯÙÔ›, Ì ¤Ó·Ó ÔÏÈÁfiÏÂÙÔ Û˘Ì‚ÔÏÈÎfi ·ÔÎÏÂÈÛÌfi ÂӉ¯Ô̤ӈ˜. Δ· ¿ÏÏ· ÌÏfiη, ÂÎÙfi˜ ª·ÁÓËÛ›·˜, Ȥ˙Ô˘Ó ÁÈ· ·ÔÎÏÂÈÛÌfi ·fi ÙȘ ¤ÓÙÂη ÙÔ Úˆ› ̤¯ÚÈ Î·È ÙȘ Ù¤ÛÛÂÚȘ ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ∞Ó Û˘Ó¯›ÛÔ˘Ó Î·È Û‹ÌÂÚ· ÙȘ ȤÛÂȘ, Â›Ó·È Èı·Ófi Ó· ÛËÌÂȈıÔ‡Ó ÔÈ ÚÒÙ˜ ·Ô¯ˆÚ‹ÛÂȘ ·fi ÙÔ ÌÏfiÎÔ ÙˆÓ ªÈÎÚÔıË‚ÒÓ.

“∑ÂÛÙfi” ¯Ú‹Ì· ∫˘‚¤ÚÓËÛË Î·È ÔÏÈÙÈ΋ ËÁÂÛ›· ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ ∞ÁÚÔÙÈ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ Î·È ΔÚÔÊ›ÌˆÓ ÍÂηı¿ÚÈÛ·Ó fiÙÈ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÂÊÈÎÙ‹ Ë ÈηÓÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ·ÈÙËÌ¿ÙˆÓ ÙˆÓ ·ÁÚÔÙÒÓ. ∞ÓÙ›ıÂÙ·, ˘¿Ú¯ÂÈ Ë ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÈηÓÔÔ›ËÛ˘ ÙˆÓ ·ÓÙ›ÛÙÔȯˆÓ ıÂÛÌÈÎÒÓ, Ô˘ ÂÎÙÈÌ¿Ù·È ·fi ÙËÓ ∫˘‚¤ÚÓËÛË Î·È ÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô fiÙÈ ı· Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ ÛÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÂÓ›Û¯˘ÛË ÙˆÓ ·ÁÚÔÙÒÓ. √È ›‰ÈÔÈ, ˆÛÙfiÛÔ, ÂÈ̤ÓÔ˘Ó Ó· ı¤ÙÔ˘Ó Û ÚÒÙË ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ· Ù· ÔÈÎÔÓÔÌÈο ·ÈÙ‹Ì·Ù· Î·È Ó· ·‰È·ÊÔÚÔ‡Ó Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ÁÈ· Ù· ıÂÛÌÈο. ΔÔ ˙ËÙÔ‡ÌÂÓÔ ÙÂÏÈο ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·ÁÚfiÙ˜ Ê·›ÓÂÙ·È Ó· Â›Ó·È ÙÔ Â‰Ò Î·È ÙÒÚ· “˙ÂÛÙfi” ¯Ú‹Ì· Î·È fi¯È Ë ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÚÔÔÙÈÎÒÓ ÁÈ· ÙËÓ ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ ÂÈÛÔ‰‹Ì·Ùfi˜ ÙÔ˘˜ ‚¿ÛÂÈ Ù˘ ηÏÏȤÚÁÂÈ·˜ Î·È Ù˘ ·Ú·ÁˆÁ‹˜. μ.∫.

™Ù· ¯·Ì¤Ó·

∫∞Δ. Δ∞™

∂ÈÛËÌ¿ÓÛÂȘ...

ΔÔ˘ ¢ËÌ‹ÙÚË ¢·Ó›Î·

ø™Δ∂ ∂Δ™π §√π¶√¡! ¡· ‰ÒÛÔ˘Ì ÂηÙÔÓÙ¿‰Â˜ ÂηÙÔÌ̇ÚÈ·, Ó· ÂÏ¢ıÂÚˆıÔ‡Ó ÔÈ ‰ÚfiÌÔÈ Î·È ÛÙËÓ ÂfiÌÂÓË ÂÎÏÔÁÈ΋ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË ÔÈ ÛËÌÂÚÈÓÔ› ·ÁˆÓÈÛÙ¤˜ Ó· „ËÊ›ÛÔ˘Ó Ù· ›‰È· ÎfiÌÌ·Ù· Û·Ó ·ÏÔ› ·Ú·ıÂÚÈÛÙ¤˜. ∂·Ó¿ÏË„Ë ÁÓˆÛÙ‹, ÒÛÙ ÊÙÔ˘ ÎÈ ·fi ÙËÓ ·Ú¯‹. ∞ÂÚÁÒ, Â΂ȿ˙ˆ, ÂÈÛÚ¿ÙÙˆ. ªÂ ÙÔÓ ‰ÈÎÔÌÌ·ÙÈÛÌfi ÔÚ‡ÔÌ·È Î·È ·Ú¿˙ˆ. ∞ÎfiÌ· ¯ÂÈÚfiÙÂÚ·. ªÂ Ù· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· Ê˘ÙÔÊ¿Ú̷η. ªÂ ÙË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÌfiÏ˘ÓÛË. ªÂ Ù· ÁÈÁ·ÓÙÈ·›· Ì·ÚÔ‡ÏÈ· Î·È Ï¿¯·Ó·. ªÂ ÙȘ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ¯ˆÌ·ÙÂÚ¤˜. ªÂ ÂȉÔÙ‹ÛÂȘ ÎÚ·ÙÈΤ˜. ™ÎËÓÔıÂÙË̤ÓË, Û˘ÏÏÔÁÈ΋ ηٷÛÙÚÔÊ‹. ∫·È ÙÔ˘ ·ÁÚfiÙË. ∫·È ÙÔ˘ ÙfiÔ˘. ∫·È Ù˘ Á˘. ∫·È ·fi Û˘ÓÂȉËÙfiÙËÙ· ÎÔ˘ÎÔ‡ÙÛÈ. ŒÙÛÈ, ÎÔÚ›˙ÔÓÙ·˜ ¿Óˆ ÛÙÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ÌÂÛÔÁÂÈ·Îfi Îϛ̷ Ô˘ Ì·˜ ¯¿ÚÈÛÂ Ë ÁÂÓÓ·Èfi‰ˆÚË Ê‡ÛË, ÌÂÙ·ÙÚ¤Ô˘Ì ٷ ¢ÏÔÁË̤ӷ ¯ˆÚ¿ÊÈ· Û ·ÊÔ‰Â˘Ù‹ÚÈ·. ∞ÚΛ Ô ·ÁÚfiÙ˘ Ó· ‚ÔÏ¢Ù› Î·È Ê˘ÛÈο Ô ÌÂÛ¿˙ˆÓ ÙÔÓ ·ÁÏ¤Ô˘Ú· Ó· ηٷÈ›. ∫¿ı ÊÔÚ¿ Ù· ÌÏfiη ÛÙËÓ ∂ıÓÈ΋ Ì¿˜ ˘ÂÓı˘Ì›˙Ô˘Ó ÌÈ· ·›ÛÙ¢ÙË ÓÙÚÔ‹. ΔÔ ‰È·ÚΤ˜, ‰È·¯ÚÔÓÈÎfi, ·ÓÂϤËÙÔ Î·È ‰È·ÎÔÌÌ·ÙÈÎfi ÌÏfiÎÔ ÁÈ· ÌÈ· ηı˘ÛÙ¤ÚËÛË ÚˆÙÔÊ·Ó‹! (Δ∞ ¡∂∞)

ƒÈ˙Èο ̤ÙÚ· ªÔÚ› Ó· ‚ÚÂı› χÛË ÛÙ· ·ÈÙ‹Ì·Ù· ÙˆÓ ·ÁÚÔÙÒÓ; §ÔÁÈο fi¯È, ·ÊÔ‡ ÙÔ Ù·ÌÂ›Ô Â›Ó·È Ì›ÔÓ Î·È Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ‰ÒÛÂÈ Î¿ÙÈ ·Ú·¿Óˆ ÂÎÙfi˜ ÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ ÁÈ·Ù› ¤¯ÂÈ Î·È ÙËÓ ÂÔÙ›· ÙˆÓ ∂˘Úˆ·›ˆÓ. ΔÔ ·È¯Ó›‰È οÔÈ· ÛÙÈÁÌ‹ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÙÂÏÂÈÒÛÂÈ. ªÔÚ› ÔÈ ·ÁÚfiÙ˜ Ó· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Â›Ó·È ÛÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ ·˘Ù¤˜ ÙȘ Ë̤Ú˜, ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ‰Ô˘ÏÂÈ¿, fï˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ηٷϿ‚Ô˘Ó fiÙÈ Ë ÂÚ›Ô‰Ô˜ ÙˆÓ ·¯ÈÒÓ ·ÁÂÏ¿‰ˆÓ ¤Ú·ÛÂ. ΔÔ ˙‹ÙËÌ· Â›Ó·È Ó· ·ÚıÔ‡Ó ÚÈ˙Èο ̤ÙÚ· ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÙÔ˘ ·ÁÚÔÙÈÎÔ‡ ˙ËÙ‹Ì·ÙÔ˜. ∫·È ‰ÂÓ ·Ó·ÊÂÚfiÌ·ÛÙ ÛÙȘ ÂȉÔÙ‹ÛÂȘ... º.™.

™Ù· ¯·Ì¤Ó· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ë ¡.¢. √È ÙÚÈ‚¤˜ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÛÙÂϯÒÓ ·ÓÙ› Ó· ·Ì‚χÓÔÓÙ·È, ‰ÈÔÁÎÒÓÔÓÙ·È, ÙÔ ·ÓÙ¿ÚÙÈÎÔ Ù˘ Î. ª·ÎÔÁÈ¿ÓÓË Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È, ÂÓÈ·›· ı¤ÛË ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ ÛÙ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ˙ËÙ‹Ì·Ù· ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ, ÂÓÒ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¤ÛηÛÂ Î·È Ë Â˘¯·ÚÈÛÙ‹ÚÈ· ÂÈÛÙÔÏ‹ Ô˘ ʤÚÂÙ·È Ó· ›¯Â ·ÔÛÙ›ÏÂÈ Ô Î. ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹˜ ÛÙÔÓ ªÈ¯¿ÏË ÃÚÈÛÙÔÊÔÚ¿ÎÔ. ¶Ô‡ Ó· οÓÂÈ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈ΋ ·ÓÙÈÔϛ٢ÛË Ô Î. ™·Ì·Ú¿˜ Ì fiÏ· ·˘Ù¿ Ù· ˙ËÙ‹Ì·Ù·; √ ›‰ÈÔ˜ Ì›ÏËÛ ÁÈ· ‰È·Áڷʤ˜, ·Ó Û˘Ó¯ÈÛÙ› Ë ÔÏ˘ÁψÛÛ›·. £· ÙÔ ÚÈÛοÚÂÈ;

¶·ÁˆÌ¤Ó· fiÏ· ¶Ôχ ¿Û¯ËÌË Â›Ó·È Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Ù˘ Ú·ÁÌ·ÙÈ΋˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜. ™ÙÔÓ È‰ÈˆÙÈÎfi ÙÔ̤· ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Û¿ÏÈÔ. ΔÔ Ú¢ÛÙfi ‰ÂÓ ÎÈÓÂ›Ù·È Î·È fiÏÔÈ, ‚ÈÔÙ¤¯Ó˜, Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜, ÂȯÂÈÚË̷ٛ˜, ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙ· Ì·‡Ú· ·ÓÈ¿. °È· ÙËÓ ª·ÁÓËÛ›· ÔÈ ·ÚÌfi‰ÈÔÈ ÌÈÏÔ‡Ó ÁÈ· ·‡ÍËÛË ÙˆÓ ·ÔχÛÂˆÓ Î·È ÙˆÓ Î·Ù·Û¯¤ÛˆÓ. ∏ ΢‚¤ÚÓËÛË ı· Ú¤ÂÈ Ó· “ÙÚ¤ÍÂÈ” fiÛÔ ÙÔ ‰˘Ó·ÙfiÓ ÁÚËÁÔÚfiÙÂÚ· ÙÔ ∂™¶∞ Î·È Ó· ‚ÔËı‹ÛÂÈ ÛÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛË È‰ÈˆÙÈÎÒÓ ÂÂÓ‰‡ÛˆÓ. ŒÙÛÈ, fiˆ˜ ¿ÌÂ, ı· Ì·˜ Ê¿ÂÈ Ë ‰ËÌfiÛÈ· ‰È·‚ԇϢÛË... º.™.


∞fi„ÂȘ 4

ΔƒπΔ∏ 26 π∞¡√À∞ƒπ√À 2010

ΔÔ ‚‹Ì· ÙÔ˘ ÔÏ›ÙË [∂¶π™Δ√§∂™, ∂¶π™∏ª∞¡™∂π™, ™Ã√§π∞]

√ÏÔ‹ÌÂÚ· Û¯ÔÏ›· √ Î. ∞ı·Ó¿ÛÈÔ˜ ªfi˙·ÚÏ˘, ‰¿ÛηÏÔ˜, ÁÚ¿ÊÂÈ:

“∫‡ÚÈ ¢È¢ı˘ÓÙ¿, ªÂ ÙÔ ‰ËÌÔÛ›Â˘Ì· ÙÔ˘ Î. ™·ÓÔ‡ ÛÙÔ Ê‡ÏÏÔ Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ 17/1/2010, Û¯ÂÙÈο Ì ٷ √ÏÔ‹ÌÂÚ· Û¯ÔÏ›·, ·ÓÔ›ÁÂÈ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ¤Ó·˜ ‰È¿ÏÔÁÔ˜, ̤۷ ·fi ÙÔÓ ÔÔ›Ô ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· ·ÎÔ˘ÛÙÔ‡Ó ÂӉȷʤÚÔ˘Û˜ ·fi„ÂȘ Î·È ÂÌÂÈڛ˜. Δ· ÛÙ·ÙÈÛÙÈο ÛÙÔȯ›· Ô˘ ‰ËÌÔÛȇÔÓÙ·È Â›Ó·È ·‰È¿„¢ÛÙ·. √È ÁÓÒ̘ fï˜ ÁÈ· Ù· ÌÔÓ٤Ϸ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙˆÓ √ÏÔ‹ÌÂÚˆÓ Û¯ÔÏ›ˆÓ Â›Ó·È Ô˘ ‰È·Ê¤ÚÔ˘Ó. ∞fi„ÂȘ Ô˘ ı¤ÏÔ˘Ó ÙÔ √ÏÔ‹ÌÂÚÔ Ó· ·Û¯ÔÏÂ›Ù·È ÌfiÓÔ Ì ÙË “‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋ ··Û¯fiÏËÛË” ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ ÙÔ˘ (ÚÔÊ·ÓÒ˜ ÂÓÓÔÔ‡Ó ÙËÓ ÂÓ·Û¯fiÏËÛË Ì Ú¿ÁÌ·Ù· Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó Û¯¤ÛË Ì ٷ Ì·ı‹Ì·Ù· Ô˘ ÚԂϤÔÓÙ·È ·fi ÙÔ ·Ó·Ï˘ÙÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ·) Î·È fi¯È Ì ÙËÓ “ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›·” ÙˆÓ Ì·ıËÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂfiÌÂÓË Ì¤Ú·, ÂÓÈÛ¯‡ÂÈ ·ÎfiÌË ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÙËÓ ¿Ô„Ë Ô˘ ı¤ÏÂÈ ÙÔ √ÏÔ‹ÌÂÚÔ Û¯ÔÏÂ›Ô “¿ÚÎÈÓ Ì·ıËÙÒÓ” , ·ÊÔ‡ ÛÙÔ √ÏÔ‹ÌÂÚÔ ı· ÍÔ‰Â‡Ô˘Ó ÙÔ ¯ÚfiÓÔ ÙÔ˘˜ Ì ¿Û¯ÂÙ· Ú¿ÁÌ·Ù· Î·È Á˘Ú›˙ÔÓÙ·˜ ÛÙÔ Û›ÙÈ ÙÔ˘˜ ÌÂÙ¿ ÙȘ 16.15, ÂÍÔ˘ıÂӈ̤ÓÔÈ ϤÔÓ, ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÌÂÏÂÙ‹ÛÔ˘Ó Ù· Ì·ı‹Ì·Ù· Ù˘ ÂfiÌÂÓ˘ ̤ڷ˜. ∞˘Ù‹ Ë ÚÔÔÙÈ΋ ı· ‚˘ı›ÛÂÈ ÛÙ· Û›ÁÔ˘Ú· Ù· ÔÛÔÛÙ¿ ÊÔÈÙ‹Ûˆ˜, ‰Â‰Ô̤ÓÔ˘ fiÙÈ Ë Ê˘Á‹ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ ·fi ÙÔ √ÏÔ‹ÌÂÚÔ, ·Ú·ÙËÚÂ›Ù·È ÛÙȘ ÌÂÁ¿Ï˜ Ù¿ÍÂȘ, ÁÈ·Ù› Û ·˘Ù¤˜ ‰ÂÓ Á›ÓÂÙ·È ·fiÏ˘ÙË ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· ÙˆÓ Ì·ıËÌ¿ÙˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ÂfiÌÂÓË Ì¤Ú·. ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙȘ ·Ú·Ì¤ÙÚÔ˘˜, fiˆ˜ Ë ÁÚ·ÌÌ·ÙÂȷ΋ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË Î·È Ë ÙÔÔı¤ÙËÛË Î·È ‰Â‡ÙÂÚÔ˘ ˘ԉȢı˘ÓÙ‹, Ô ÔÔ›Ô˜ ı· ¤¯ÂÈ ÙËÓ Â˘ı‡ÓË ÙÔ˘ √ÏÔ‹ÌÂÚÔ˘ ÛÙ· ÔÏ˘ı¤ÛÈ· Û¯ÔÏ›·, ηٿ ÙË ÁÓÒÌË ÌÔ˘, ‰ÂÓ ı· ÂËÚ¿ÛÔ˘Ó Î·È ÙfiÛÔ ÙËÓ ÂͤÏÈÍ‹ ÙÔ˘˜ Î·È ÙËÓ ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ Ì·ıËÙÈÎÔ‡ ‰˘Ó·ÌÈÎÔ‡, ·Ó ·˘Ùfi Â›Ó·È ÙÔ ˙ËÙÔ‡ÌÂÓÔ. ∞ÏÏ¿ Î·È Ë ÌÔÓÈÌfiÙËÙ· ÙˆÓ ÛËÌÂÚÈÓÒÓ ˆÚÔÌÈÛı›ˆÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ ÂȉÈÎÔًوÓ, ·˘Ù‹ ηı’ ·˘Ù‹, ‰ÂÓ ı· χÛÂÈ ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· Ù˘ ÌÈÎÚ‹˜ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ ÛÙÔ √ÏÔ‹ÌÂÚÔ ÙÌ‹Ì· ÙÔ˘ οı ۯÔÏ›Ԣ. ∞Ó Î·È Â‰Ò Ù›ıÂÙ·È ÙÔ ÂÚÒÙËÌ·: μ¿ÛÂÈ ÔÈÔ˘ ·Ó·Ï˘ÙÈÎÔ‡ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ Î·È ÔÈ· ‰È‰·ÎÙ¤· ‡ÏË ‰È‰¿ÛÎÔ˘Ó ÔÈ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ› ÂȉÈÎÔÙ‹ÙˆÓ ÛÙÔ √ÏÔ‹ÌÂÚÔ; À¿Ú¯Ô˘Ó ‚¤‚·È· Î·È Ù· 28 ÈÏÔÙÈο √ÏÔ‹ÌÂÚ· Ì ¿ÚÈÛÙ˜ (;) Û˘Óı‹Î˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜. ¶Ò˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó, ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ ÂÊ·ÚÌfiÛÙËÎÂ Ô ÙÚfiÔ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘˜ Î·È ÛÙ· ˘fiÏÔÈ·, ηٿ Û˘Óı‹ÎË √ÏÔ‹ÌÂÚ·, ·ÏÏ¿ ÛÙËÓ Ô˘Û›· “‰ÈÂ˘Ú˘Ì¤ÓÔ˘ ˆÚ·Ú›Ô˘” Û¯ÔÏ›·, ÁÈ· Ù· ÔÔ›· Á›ÓÂÙ·È Ë ÙˆÚÈÓ‹ Û˘˙‹ÙËÛË, ·˘Ùfi ̤ÓÂÈ Ó· ··ÓÙËı›. £¤Ïˆ, ÏÔÈfiÓ, Ó· ηٷı¤Ûˆ ÙË ‰È΋ ÌÔ˘ ÂÌÂÈÚ›· ·fi Ù· “√ÏÔ‹ÌÂÚ·” . ™‹ÌÂÚ· ÙÔ ÌÔÓÙ¤ÏÔ ÙÔ˘ √ÏÔ‹ÌÂÚÔ˘ Ô˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ÛÙÔ 75% ÙˆÓ Û¯ÔÏ›ˆÓ Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜, ·ԂϤÂÈ ÛÙË “‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋ ··Û¯fiÏËÛË Î·È ÛÙË ÌÂϤÙË ‰‡Ô Ì·ıËÌ¿ÙˆÓ” ‰ËÏ·‰‹ Ù˘ °ÏÒÛÛ·˜ Î·È ÙˆÓ ª·ıËÌ·ÙÈÎÒÓ ÁÈ· fiϘ ÙȘ Ù¿ÍÂȘ Î·È ÙˆÓ ∞ÁÁÏÈÎÒÓ ÁÈ· ÙȘ ÌÂÁ¿Ï˜ Ù¿ÍÂȘ (·fi ÙË °’ ¤ˆ˜ ÙË ™Ù’). ªÂ ÙÔ ÈÛ¯‡ÔÓ ÌÔÓÙ¤ÏÔ Î·Ï‡ÙÂÙ·È Ë ·Ó¿ÁÎË Ó· ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó ÛÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ Ì ·ÛÊ¿ÏÂÈ· ·fi Ù˘ 12.25’, ÔfiÙ ۯÔÏ¿Ó ÔÈ ˘fiÏÔÈ˜ Ù¿ÍÂȘ ̤¯ÚÈ Ù˘ 16.15’. ΔËÓ ÒÚ· ·˘Ù‹ ¤¯Ô˘Ó ÂÈÛÙÚ¤„ÂÈ ·fi ÙȘ ‰Ô˘ÏÂȤ˜ ÙÔ˘˜ ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ÁÔÓ›˜ Î·È ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·Ú·Ï¿‚Ô˘Ó Ù· ·È‰È¿ ÙÔ˘˜ ·fi ÙÔ √ÏÔ‹ÌÂÚÔ. ªÂ ÙÔ ·Ú·¿Óˆ ÌÔÓÙ¤ÏÔ √ÏÔ‹ÌÂÚÔ˘ ηχÙÔÓÙ·È Ï‹Úˆ˜, ηٿ ÙË ÁÓÒÌË ÌÔ˘, ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ÌfiÓÔ ÙˆÓ ÌÈÎÚÒÓ Ù¿ÍÂˆÓ (∞’ Î·È μ’), ÁÈ·Ù› Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ·˘ÙÔ›, ‰‡Ô Ì·ı‹Ì·Ù· Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔÂÙÔÈÌ¿˙Ô˘Ó ÁÈ· ÙËÓ ÂÔ̤ÓË. ΔË °ÏÒÛÛ· Î·È Ù· ª·ıËÌ·ÙÈο Ô˘ ̤۷ ÛÙÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· Ô˘ ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó ÛÙÔ √ÏÔ‹ÌÂÚÔ, ·˘Ùfi Â›Ó·È Î·ÙÔÚıˆÙfi. ¶ÚfiÛıÂÙÔ Î¤Ú‰Ô˜ ÙÔ˘˜ Ë ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋ ··Û¯fiÏËÛË Î·Ù¿ ÙÔÓ ÏÂÔÓ¿˙ÔÓÙ· ¯ÚfiÓÔ. √È Ì·ıËÙ¤˜ ÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ Ù¿ÍÂˆÓ (°’, ¢’, ∂’ ™Ù’) ÚÔÂÙÔÈÌ¿˙ÔÓÙ·È Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ ÌfiÓÔ ÛÙË °ÏÒÛÛ· Î·È ÛÙ· ª·ıËÌ·ÙÈο Î·È ÙÚÂȘ ÊÔÚ¤˜ ÙËÓ Â‚‰ÔÌ¿‰· ÛÙ· ∞ÁÁÏÈο, ÂÓÒ ÙȘ ˘fiÏÔÈ˜ ÒÚ˜ ·ÊÈÂÚÒÓÔ˘Ó ÛÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋ ··Û¯fiÏËÛË. ΔÔ˘˜ ̤ÓÔ˘˜ ÁÈ· Ó· ÌÂÏÂÙ‹ÛÔ˘Ó ÛÙÔ Û›ÙÈ Ù· Ì·ı‹Ì·Ù·: ªÂϤÙË ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜, πÛÙÔÚ›·, £ÚËÛ΢ÙÈο, °ÂˆÁÚ·Ê›·, º˘ÛÈ΋ Î·È ∫ÔÈÓˆÓÈ΋ Î·È ¶ÔÏÈÙÈ΋ ∞ÁˆÁ‹ ·ÛÊ·ÏÒ˜ fi¯È fiÏ· Û ηıËÌÂÚÈÓ‹ ‚¿ÛË, ·ÏÏ¿ ÔˆÛ‰‹ÔÙ ‰‡Ô ‹ ÙÚ›· οı ̤ڷ. √È Ì·ıËÙ¤˜ ·˘ÙÔ› ÏÔÈfiÓ ‰ÂÓ ÌÂÏÂÙÔ‡Ó Î·È ‰ÂÓ ÚÔÂÙÔÈÌ¿˙Ô˘Ó fiÏ· Ù· Ì·ı‹Ì·Ù¿ ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂfiÌÂÓË Ì¤Ú· Î·È ÂÈÛÙÚ¤ÊÔÓÙ·˜ ÂÍÔ˘ıÂӈ̤ÓÔÈ ÌÂÙ¿ Ù˘ 16.15’ ÛÙÔ Û›ÙÈ ÙÔ˘˜, Ú¤ÂÈ Ó· ·Û¯ÔÏËıÔ‡Ó Ì ٷ ÂÓ·ÔÌ›ӷÓÙ· Ì·ı‹Ì·Ù·. ∞˘Ùfi ·ÔÙÂÏ› ÙÔ ·ÚÓËÙÈÎfi ÛÙÔÈ¯Â›Ô ÙÔ˘ ÔÏÔ‹ÌÂÚÔ˘ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜. °È’ ·˘Ùfi ÙÔ ÏfiÁÔ ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ÂÁηٷÏ›Ô˘Ó ÙÔ √ÏÔ‹ÌÂÚÔ ÛÙȘ ÌÂÁ¿Ï˜ Ù¿ÍÂȘ. ΔÔ Î¿ÓÔ˘Ó ÁÈ· Ó· ÂÎÌÂÙ·ÏÏ¢ÙÔ‡Ó Î·Ï‡ÙÂÚ· ÙÔ ¯ÚfiÓÔ ÙÔ˘˜. ΔÔ ÌÔÓÙ¤ÏÔ ÙÔ˘ √ÏÔ‹ÌÂÚÔ˘ Ô˘ ı· Ú¤ÂÈ Ó· Â-

O ∂ÏÏËÓÈÎfi˜ ÔÏÈÙÈÛÌfi˜ Î·È Ë √ÚıÔ‰ÔÍ›· ÛÙË §·ÙÈÓÈ΋ ∞ÌÂÚÈ΋

¶ÚÔÓÔÌÈÔ‡¯ÔÈ ŒÏÏËÓ˜ √ Î. ¢.°. ∫·fiÙÛ˘ ÁÚ¿ÊÂÈ:

“√ ·Â›ÌÓËÛÙÔ˜ ∞Ó‰Ú¤·˜ ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ οÔÙ ›¯Â ‰È·ÎÚ›ÓÂÈ ÙÔ˘˜ ŒÏÏËÓ˜ Û ÚÔÓÔÌÈÔ‡¯Ô˜ Î·È ÌË ÁÈ· Ó· ηٷ‰Â›ÍÂÈ fiÙÈ ÔÈ Â˘·›ÛıËÙ˜ ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ ÔÌ¿‰Â˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜, fiˆ˜ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ÔÈ, ÌÈÛıˆÙÔ› ÙÔ˘ ¢ËÌfiÛÈÔ˘ Î·È π‰ÈˆÙÈÎÔ‡ ÙÔ̤·. ∞ÁÚfiÙ˜, ÂÚÁ¿Ù˜ Î·È ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ, ›¯·Ó ÏÈÁfiÙÂÚ˜ ·Ó¤ÛÂȘ Î·È ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˜ ‰˘ÛÎÔϛ˜ ÛÙË ‰È·‚›ˆÛ‹ ÙÔ˘˜, ·fi ÂÌfiÚÔ˘˜, ‚ÈÔÙ¤¯Ó˜ Î·È ÁÂÓÈο ÂχıÂÚÔ˘˜ Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜, ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ η٤ٷÍ ÛÙËÓ ÚÔÓÔÌÈÔ‡¯Ô Ù¿ÍË. ¶ÔÈ· fï˜ Â›Ó·È Ë ·Ï‹ıÂÈ· ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ‰È·¯ˆÚÈÛÙÈÎÔ‡ ˘ÚÔÙ¯Ӌ̷ÙÔ˜; ∞Ê‹ÓÔÓÙ·˜ ηٿ ̤ÚÔ˜ ÙÔÓ ÎÏ¿‰Ô ÙˆÓ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ˆÓ ÁÈ· ηı·Ú¿ ‰ÂÔÓÙÔÏÔÁÈÎÔ‡˜ ÏfiÁÔ˘˜ ¤¯Ô˘ÌÂ. ªÈÛıˆÙÔ‡˜ ÁÂÓÈο Ô˘ ·Ì›‚ÔÓÙ·È Û¯ÂÙÈο ¯·ÌËÏ¿ Ó· ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó È‰ÈfiÎÙËÙ· Û›ÙÈ·, ÂÍÔ¯ÈΤ˜ ηÙÔÈ˘, ·˘ÙÔΛÓËÙ· ÌÂÁ¿ÏÔ˘ ΢‚ÈÛÌÔ‡, ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ ·Ó¿ÎÚÈ‚· ÛοÊË Î·È Ó· Â›Ó·È Ì¤ÙÔ¯ÔÈ ‰È¿ÊÔÚˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛˆÓ, ·fi ÙËÓ ¿ÏÏË ÏÂ˘Ú¿ fï˜ Ó· ‰ËÏÒÓÔ˘Ó ÌÈÎÚ¿ ÂÈÛÔ‰‹Ì·Ù·. ∂ÚÒÙËÛË. ¶Ò˜ Á›ÓÂÙ·È Ì ¤Ó· ¯·ÌËÏfi ‹ ̤ÙÚÈÔ ÌÈÛıfi Î·È Ì ϛÁ˜ ÒÚ˜ ÂÚÁ·Û›·˜ Ó· ·ÔÎÙÒÓÙ·È fiÏ· ·˘Ù¿; ∞ÁÚfiÙ˜ Ì ÏÔ‡ÛȘ ÂÍÔ¯ÈΤ˜ ηÙÔÈ˘, Ì ·Ó¿ÎÚÈ‚· ·˘ÙÔΛÓËÙ· Î·È ÙÂÚ¿ÛÙȘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ, Ì ‰¿ÓÂÈ· ¯·ÌËÏfiÙÔη Î·È Î¿ÔȘ ÊÔÚ¤˜ ¯·ÚÈṲ̂ӷ, Ì ÂȉÈο ÚÔÓfiÌÈ· Ó· ÎÏ›ÓÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜, ·Ó ÂÈÛÚ¿ÙÙÔ˘Ó ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ¢ÚÒ Î·È ‚¤‚·È· Ó· ÙÔ Â·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó Î·È Ó· ÁÚ¿ÊÔ˘Ó ÛÙȘ ·ÁÚÔÙÈΤ˜ ÙÔ˘˜ ÌfiÙ˜ ÙÔ˘˜ ¿ÓÙ˜ Î·È Ù· ¿ÓÙ·. ∂ÚÒÙËÛË. °ÓˆÚ›˙ÂÙ ÔÏÏÔ‡˜ ÎÏ¿‰Ô˘˜ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ Ó· ÙÔ˘˜ ¯·Ú›˙ÔÓÙ·È ‰¿ÓÂÈ·, Ó· Â΂ȿ˙Ô˘Ó Ì ·ÔÎÏÂÈÛÌÔ‡˜ Î·È Ó· ÂÈÛÚ¿ÙÙÔ˘Ó Î·È ·fi ¿Óˆ ¯Ú‹Ì·Ù·; ∞˘Ù‹ ÏÔÈfiÓ Â›Ó·È Ë ÏÂ˘Ú¿ ÙˆÓ ÌË ÚÔÓÔÌÈÔ‡¯ˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ; ∫·È ÙÈ Ó· Ô‡Ó ÔÈ ‚ÈÔÙ¤¯Ó˜ Î·È ÔÈ ¤ÌÔÚÔÈ, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÔÏÂÌÔ‡Ó Ó· ·ÔÎÙ‹ÛÔ˘Ó ¤Ó· Û›ÙÈ ÌÈ· ˙ˆ‹ Î·È ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ ÙÔ ¯¿ÓÔ˘Ó ·fi οÔÈ· ÙÚ¿Â˙· ‹ ·fi ·ÓˆÙfiÎÈ·, ÙÈ Ó· οÓÔ˘Ó fiÙ·Ó ‚ϤÔ˘Ó Ù· Ì·Á·˙È¿ ÙÔ˘˜ Ó· ÎÏ›ÓÔ˘Ó, ‰Ô˘ÏÂȤ˜ Ó· ÌËÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó, ÔÈ ÂÈÙ·Á¤˜ Ó· ÙÔ˘˜ Ó›ÁÔ˘Ó Î·È Ù· ‰¿ÓÂÈ· Ó· Ù· ÏËÚÒÓÔ˘Ó 2-3 ÊÔÚ¤˜ ·Ú·¿Óˆ; ΔÈ Ú¤ÂÈ ÏÔÈfiÓ Ó· οÓÂÈ Î·È Ë ÏÂ˘Ú¿ ÙˆÓ... ÚÔÓÔÌÈÔ‡¯ˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ ÁÈ· Ó· ‰È·Ê˘Ï¿ÍÂÈ Ù· ‰›Î·È¿ Ù˘; °È· ÔÈ· ÈÛÔÓÔÌ›· Á›ÓÂÙ·È ÏfiÁÔ˜ ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜, fiÙ·Ó Ë ‰È·ÏÔ΋ Î·È Ë ‰È·ÊıÔÚ¿ ˙ÂÈ Î·È ‚·ÛÈχÂÈ Î·È Î·Ó›˜ ‰ÂÓ ÙÔÏÌ¿ Ó· ÙËÓ ·ÁÁ›ÍÂÈ; ¡ÔÌ›˙ˆ fiÙÈ Â›Ì·ÛÙ Ôχ ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ÌÈ·-ÌÈ· fiϘ ÔÈ ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ ÔÌ¿‰Â˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜, Ô˘ Ï‹ÙÙÔÓÙ·È Ú·ÁÌ·ÙÈο ÙfiÛÔ ·fi ÙÔ Â›ÛËÌÔ ÎÚ¿ÙÔ˜, fiÛÔ Î·È ·fi ÙȘ ·ÓÂ›ÛË̘ ÔÌ¿‰Â˜ Ô˘ ‰ÚÔ˘Ó ·ÓÂÓfi¯ÏËÙ˜ Î·È ÏÔ˘Ù›˙Ô˘Ó ÂȘ ‚¿ÚÔ˜ ÙˆÓ... ÚÔÓÔÌÈÔ‡¯ˆÓ Ì ÙËÓ ·ÓÔ¯‹ ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜, Â›Ó·È ¤ÙÔÈ̘ Ó· ·ÓÙȉڿÛÔ˘Ó Ì ·ÎfiÌË ‚È·ÈfiÙÂÚÔ ÙÚfiÔ” .

Ê·ÚÌÔÛÙ›, ηٿ ÙË ÁÓÒÌË ÌÔ˘, Â›Ó·È “Ù˘ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›·˜ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ” Ì ÙËÓ ÚÔÛı‹ÎË Ù˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋˜ ··Û¯fiÏËÛ˘ ÌfiÓÔ ÁÈ· ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ ÙˆÓ ÌÈÎÚÒÓ Ù¿ÍˆÓ. ∞˘Ùfi Ó· ÚԂϤÂÈ ÙËÓ ÌÂϤÙË Î·È ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· fiÏˆÓ ÙˆÓ Ì·ıËÌ¿ÙˆÓ, fiÏˆÓ ÙˆÓ Ù¿ÍˆÓ, ÁÈ· ÙËÓ ÂÔ̤ÓË. ∂Âȉ‹ fï˜ Ô ¯ÚfiÓÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ ÙˆÓ ÌÈÎÚÒÓ Ù¿ÍÂˆÓ (∞’ Î·È μ’) ı· Â›Ó·È ·ÚÎÂÙfi˜, Ô ÏÂÔÓ¿˙ˆÓ ¯ÚfiÓÔ˜ ·˘ÙÒÓ Î·È ÌfiÓÔ, Ó· ·ÊÈÂÚÒÓÂÙ·È ÛÙË “‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋ ··Û¯fiÏËÛË” . ŒÙÛÈ ÙÔ fiÊÂÏÔ˜ fiÏˆÓ Â›Ó·È ÔÚ·Ùfi. ºÂ‡ÁÔÓÙ·˜ ·fi ÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô ÛÙȘ 16.15’ ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ fiÏˆÓ ÙˆÓ Ù¿ÍÂˆÓ ‰ÂÓ ı· ·ÓÔ›ÁÔ˘Ó ÙËÓ ÙÛ¿ÓÙ· ÙÔ˘˜ ÛÙÔ Û›ÙÈ ÁÈ· Ó· ÌÂÏÂÙ‹ÛÔ˘Ó Ù· ˘fiÏÔÈ· Ì·ı‹Ì·Ù·, fiˆ˜ Á›ÓÂÙ·È Û‹ÌÂÚ·, ·ÊÔ‡ ı· ¤¯Ô˘Ó ‹‰Ë ÚÔÂÙÔÈÌ·ÛÙ› Ï‹Úˆ˜ ÛÙÔ √ÏÔ‹ÌÂÚÔ, ·Ú¿ ÌfiÓÔ ÁÈ· Ó· ÂÏÂÁ¯ıÔ‡Ó ·fi ÙÔ˘˜ ÁÔÓ›˜ ÙÔ˘˜. ∞Ó Ú·ÁÌ·ÙÈο ı¤ÏÔ˘Ì ӷ ·˘ÍËıÔ‡Ó Ù· ÔÛÔÛÙ¿ ÊÔ›ÙËÛ˘ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ ÛÙ· ÔÏÔ‹ÌÂÚ· ÙÌ‹Ì·Ù·, ·˜ ·ÏÏ¿ÍÔ˘Ì ÙÔ ÌÔÓÙ¤ÏÔ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘˜. Δ· ıÂÙÈο ÛÙÔȯ›· ÙÔ˘ √ÏÔ‹ÌÂÚÔ˘ ı· Û˘Ó¯›ÛÔ˘Ó Ó· ˘¿Ú¯Ô˘Ó Î·È ÛÙÔ ÚÔÙÂÈÓfiÌÂÓÔ ÌÔÓÙ¤ÏÔ. Δ· ·ÚÓËÙÈο ÙÔ˘ ÛÙÔȯ›· ı· ÂÚÈÔÚÈÛÙÔ‡Ó. ∞˜ ÙÔÏÌ‹ÛÔ˘Ì ÏÔÈfiÓ Ó· ÂÊ·ÚÌfiÛÔ˘Ì ÙÔ ÚÔÙÂÈÓfiÌÂÓÔ ÌÔÓÙ¤ÏÔ ÁÈ· ÙËÓ ÂfiÌÂÓË ÂÓÙ·ÂÙ›· Î·È ·˜ ÌÂÙÚ‹ÛÔ˘Ì ٷ ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù¿ ÙÔ˘, ·ÊÔ‡ fiÏ· ÎÚ›ÓÔÓÙ·È ÂÎ ÙÔ˘ ·ÔÙÂϤÛÌ·ÙÔ˜ Î·È fi¯È ·fi ÙȘ ÚÔÛ‰Ô˘” .

¢¿ÛηÏÔÈ Î·È ¿ÚÎÈÓ ∏ Î. ∑. °ÂÚÔÛÙ¿ıË, ∂Î·È‰Â˘ÙÈÎfi˜ ∞/ıÌÈ·˜, ÁÚ¿ÊÂÈ:

“™ÙÔ Ê‡ÏÏÔ Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Ù˘ 22/1/2010 Ë ÂÈÚˆÓÈ΋ ‰È¿ıÂÛË ÙÔ˘ Û˘ÓÂÚÁ¿ÙË Ù˘ ÂÊËÌÂÚ›‰·˜ ¶·Ó. °È·Ó, Ô˘ ˘ÔÁÚ¿ÊÂÈ ÙËÓ ÏÂ˙¿ÓÙ· οو ·fi ÙËÓ ÊˆÙÔÁÚ·Ê›· ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ Û¯ÔÏ›Ԣ Ù˘ fiÏ˘ Ì·˜ Ì ÙËÓ ÈӷΛ‰· “Parking ÌfiÓÔ ÁÈ· ‰·ÛοÏÔ˘˜” ÌfiÓÔ ıÏ›„Ë ÌÔÚ› Ó· ÚÔηϤÛÂÈ. ∏ ·Á¤ÓÂÈ· οÔÈˆÓ “‰ËÌÔÛÈÔÁڿʈӔ Ô˘ ·fi ÚÔÛˆÈΤ˜ ÂÈÏÔÁ¤˜ ˘Ôı¤Ùˆ, Î·È fi¯È ·fi οÔÈ· Â›ÛËÌË Î·Ù‡ı˘ÓÛË Ù˘ ÂÊËÌÂÚ›‰·˜, ÚÔÛ‚¿ÏÏÂÈ ÙfiÛÔ ÙÔ ¤ÓÙ˘Ô ÛÙÔ ÔÔ›Ô ‚Ú›ÛÎÔ˘Ó ‚‹Ì· Ó· ÂÎÊÚ¿ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÁÓÒÌË ÙÔ˘˜, fiÛÔ Î·È ¤Ó·Ó ÎÏ¿‰Ô ÂÈÛÙËÌfiÓˆÓ Ô˘ ·ÁˆÓ›˙ÔÓÙ·È Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ οو ·fi Û˘Óı‹Î˜, fi¯È ¿ÓÙ· ηϤ˜, Ó· ÚÔÛʤÚÔ˘Ó ÁÓÒÛË Î·È ·È‰Â›· ÛÙ· ·È‰È¿ ÌÈ·˜ ÙfiÛÔ Â˘·›ÛıËÙ˘ ËÏÈÎȷ΋˜ ÔÌ¿‰·˜. ΔÔ parking ÙÔ˘˜... Ì¿Ú·Ó” ‰ÂÓ Î·Ù·Ï·‚·›Óˆ “Δ ÔÈÔ˘˜ ÂÓËÌÂÚˆÙÈÎÔ‡˜ ÛÎÔÔ‡˜ Â͢ËÚÂÙ› Û·Ó ÏÂ˙¿ÓÙ· ʈÙÔÁÚ·Ê›·˜. ¢ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Î›ÌÂÓÔ Ó· ÛÙËÚ›ÍÂÈ Ì ÂȯÂÈÚ‹Ì·Ù· ÙËÓ ·ÓÙ›ıÂÛË ÙÔ˘ ÔÔÈÔ‰‹ÔÙ Û ÌÈ· Ù¤ÙÔÈ· ÂÓ¤ÚÁÂÈ· Ô˘ ‚ϤÔ˘Ì ӷ ·Û¿˙ÔÓÙ·È ÔÏϤ˜ ˘ËÚÂۛ˜. °È·Ù› ·ÚÈ ¶·Ó. °È·Ó. ‰ÂÓ ÂÓԯϛÛÙ ·fi ÙËÓ ÔÚÈÔı¤ÙËÛË ÎÂÓÙÚÈÎÒÓ ‰ÚfiÌˆÓ Ù˘ fiÏ˘ ˆ˜ parking ÁÈ· ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ‡˜, ÁÈ· ‰ÈηÛÙÈÎÔ‡˜, ÁÈ·

·ÓÂÈÛÙËÌÈ·ÎÔ‡˜ Î·È ÂÓԯϛÛÙ ·fi ÙËÓ Î›ÓËÛË ÙˆÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ ÙÔ˘ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ; ª‹ˆ˜ Â›Ó·È ˘ԉ¤ÛÙÂÚÔ ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ Ô˘ ˘ËÚÂÙÔ‡Ó ÙËÓ ÂÎ·›‰Â˘ÛË ·fi ·˘Ùfi ÙˆÓ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÒÓ, ‰ÈηÛÙÈÎÒÓ Î.Ï ; °È·Ù› ·˘Ù‹ Ë ··ÍȈÙÈ΋ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡˜ Ô˘ ¤Ú¯ÔÓÙ·È Û ηıËÌÂÚÈÓ‹ Â·Ê‹ Î·È ÙÔ˘˜ ÂÌÈÛÙ¢fiÌ·ÛÙ ٷ ·È‰È¿ Ì·˜; ΔÔ Ó· ‰È·ı¤ÛÂÈ Ô Î¿ı ‰‹ÌÔ˜ ¯ÒÚÔ ¿ÚÎÈÓ ÁÈ· ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡˜ Î·È ÁÔÓ›˜ Á‡Úˆ ·fi ¤Ó· Û¯ÔÏÂ›Ô Â›Ó·È ‰Â›ÁÌ· ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ Î·È ·Ó·ÁÓÒÚÈÛ˘ ÙfiÛÔ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ Ô˘ ÚÔÛʤÚÔ˘Ó ÔÈ ÚÒÙÔÈ fiÛÔ Î·È Ù˘ ·Ó¿Á΢ ÁÈ· ÁÚ‹ÁÔÚË ¿ÊÈÍË ÙˆÓ ÌÈÎÚÒÓ Ì·ıËÙÒÓ Ì ÙËÓ ‚Ô‹ıÂÈ· ÙˆÓ ‰Â‡ÙÂÚˆÓ Û ¤Ó· ·ÛʷϤ˜ Û¯ÔÏÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ. ¡ÔÌ›˙ˆ, ·ÚÈ ¶·Ó. °È·Ó., ˆ˜ ÔÊ›ÏÂÙ ÌÈ· Û˘ÁÓÒÌË ÛÙÔ˘˜ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡˜ ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡ Ì·˜” .

∞ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎfi: flÚ˜ ¢ı‡Ó˘ √ Î. ÃÚ. ™ÂÚÈÒÙ˘ ÁÚ¿ÊÂÈ:

“ª¤Û· Û’ ·˘Ù‹ ÙËÓ ·ÁÎfiÛÌÈ· ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË Ë ∂ÏÏ¿‰· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙË ‰È¿ıÂÛË Ù˘ ∫ÔÌÈÛÈfiÓ Ù˘ ∂.∂. Î·È ÙÔ˘ ¢¡Δ. ∂fiÌÂÓÔ ‹Ù·Ó Î·È ÙÔ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎfi Ó· ‚ÚÂı› ÛÙËÓ ÚÒÙË ÁÚ·ÌÌ‹ Î·È Ó· ¯Ù˘¿ ÙÔ Î·Ì·Ó¿ÎÈ Ô ·ÚÌfi‰ÈÔ˜ ˘Ô˘ÚÁfi˜ fiÙÈ ÙÔ Δ·ÌÂ›Ô Â›Ó·È ¿‰ÂÈÔ. ΔÂÚ¿ÛÙȘ ÔÈ Â˘ı‡Ó˜ fiÏˆÓ ÙˆÓ Î˘‚ÂÚÓ‹ÛÂˆÓ Ô˘ ¿ÊËÛ·Ó ÙÔ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎfi ÛÙ· ÛËÌÂÚÈÓ¿ ·‰È¤ÍÔ‰· Ô˘ Ó· ‰ËÏÒÓÂÈ ˘‡ı˘Ó· Ô ·ÚÌfi‰ÈÔ˜ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ÙÔ Δ·ÌÂ›Ô Â›Ó·È Ìˉ¤Ó. ∏ ·‰È·ÊÔÚ›· fiÏˆÓ ÙˆÓ ÂÌÏÂÎÔÌ¤ÓˆÓ ∂ÚÁ·ÙÈο ∫¤ÓÙÚ· - π∫∞, √∞∂¢ - Î·È fiÏÔÈ ÔÈ ÊÔÚ›˜ ÁÈ· ÙËÓ Â›ÛÚ·ÍË ÙˆÓ ÂÓÛ‹ÌˆÓ ¤ÊÂÚ·Ó ÙÔ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎfi ÛÙ· ÛËÌÂÚÈÓ¿ ¯¿ÏÈ· Ù˘ ¯ÚÂÔÎÔ›·˜. √È ·¯˘Ï¤˜ Û˘ÓÙ¿ÍÂȘ ÙˆÓ ÂÚÁ·ÙÔ·Ù¤ÚˆÓ Î·È ÌÂÁ·ÏÔÛ˘Ó‰ÈηÏÈÛÙÒÓ Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· ·fi Ù· 40-50 ¯ÚfiÓÈ· ¯ÚÂÔÎfiËÛ·Ó ÙÔ Δ·ÌÂ›Ô Û ÛËÌÂ›Ô Ó· „¿¯ÓÔÓÙ·È ÁÈ· Ó· ÏËÚÒÛÔ˘Ó ·ÎfiÌË Î·È ÂȉfiÌ·Ù· ·ÓÂÚÁ›·˜. ∏ ·Ó·ÍÈÔÎÚ·Ù›· Î·È ·ÓÔÚÁ·ÓˆÛÈ¿ ¤ÊÂÚ ÙÔ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎfi Ó· ·›ÚÓÔ˘Ó Û‡ÓÙ·ÍË 60.000 Âı·Ì¤ÓÔÈ Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· Î·È ÙÔ ∂∫∞™. Δ· ¯Ú‹Ì·Ù· ÙÔ˘ Δ·Ì›Ԣ, Ô˘ ÔÈ ‰È¿ÊÔÚÔÈ ÎÔÌÌ·ÙÈÎÔ› ηÚÂÎÏÔΤÓÙ·˘ÚÔÈ Ù· ‰È·¯Â›ÚÈÛÙËÎ·Ó ÙfiÛ· ¯ÚfiÓÈ·, ¯¿ıËÎ·Ó ÛÙ· ÔÌfiÏÔÁ·, fiˆ˜ ¯¿ıËÎ·Ó Î·È ÔÈ ÙfiÎÔÈ ÙˆÓ ¯ÚËÌ¿ÙˆÓ ËÁ·›ÓÔÓÙ·˜ ÛÙȘ ÙÛ¤˜ ÙˆÓ ˘¢ı‡ÓˆÓ ¯ˆÚ›˜ ηÓ›˜ Ó· ÙÈ̈ÚËı› ÁÈ· fiϘ ·˘Ù¤˜ ÙȘ ·Ù·Ûı·Ï›Â˜. ∫¿Ùˆ ·fi ·˘Ù¤ ÙȘ Û˘Óı‹Î˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Û ÙÔ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎfi Î·È ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Â› ÙˆÓ ËÌÂÚÒÓ Ì·˜ ÛÙËÓ Îfi„Ë ÙÔ˘ ͢ڷÊÈÔ‡ Î·È ·ÁˆÓÈÔ‡Ó Û‹ÌÂÚ· Ó· ÙÔ ÓÔÈÎÔ΢ڤ„Ô˘Ó ·Ú¯›˙ÔÓÙ·˜ ·fi ÙÔÓ √Δ∂, ¢∂∏ Î·È ¿ÏÏˆÓ ÌÂÁ·ÏÔÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Î·È ÎÚ·ÙÈÎÒÓ ÂȯÔÚËÁ‹ÛˆÓ, Ô˘ ‰ÂÓ ¤Ì·ÈÓ·Ó ÛÙ· Δ·Ì›· ÙÔ˘ ÂÍ Ô˘ Î·È ÔÈ ÏfiÁÔÈ Ù˘ ¯ÚÂÔÎÔ›·˜ ÙÔ˘ Ì·˙› Ì ÙȘ ÎÏ„Ȥ˜ Ô˘ ¤ÁÈÓ·Ó Î·È ‰ÂÓ ÙÈ̈ڋıËΠηÓ›˜” .

∏ Î. ¢. ¶·˘Ï›‰Ô˘, ÊÈÏfiÏÔÁÔ˜, ÁÚ¿ÊÂÈ:

“ΔËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ¢Â˘Ù¤Ú· ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛ· Ì›· ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ ÂΉ‹ÏˆÛË ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· Ù˘ Ï·˚΋˜ ‚È‚ÏÈÔı‹Î˘ ÙˆÓ ÙÚÈÒÓ πÂÚ·Ú¯ÒÓ Ì ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ı¤Ì· “Ë ∂ÏÏ¿‰· Î·È Ë √ÚıÔ‰ÔÍ›· ÛÙË §·ÙÈÓÈ΋ ∞ÌÂÚÈ΋” . √ÌÔÏÔÁÒ ˆ˜ ‰Â ÁÓˆÚ›˙ˆ ÔÏÏ¿ Ú¿ÁÌ·Ù· ÁÈ· ÙË Ï·ÙÈÓÈ΋ ∞ÌÂÚÈ΋ Î·È ÁÈ· ÙÔ˘˜ ŒÏÏËÓ˜ Ô˘ ‰È·Ì¤ÓÔ˘Ó ÂΛ ÎÈ ¤ÌÂÈÓ· ηٿÏËÎÙË, fiÙ·Ó ÏËÚÔÊÔÚ‹ıËη ·fi ÙÔ˘˜ ÂÎÏÂÎÙÔ‡˜ ÔÌÈÏËÙ¤˜ fiÛÔ ÌÂÁ¿ÏË Â›Ó·È Ë ·Á¿Ë ÙˆÓ Ï·ÙÈÓÔ·ÌÂÚÈÎ¿ÓˆÓ ÁÈ· Ô,Ùȉ‹ÔÙ ÂÏÏËÓÈÎfi. £ÂˆÚÔ‡Û· ·›ı·ÓÔ Ó· ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î·È ÙÔÓ ÔÏÈÙÈÛÌfi Ù˘ Ï·Ô› Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÙfiÛÔ Ì·ÎÚÈ¿ ·fi ÂÌ¿˜ , Ô˘ ˘ÔʤÚÔ˘Ó ·fi ÊÙÒ¯ÂÈ· Î·È ›ӷ Ôχ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·fi ÙË ÊÙˆ¯‹ ∂ÏÏ¿‰· Ô˘ ÎÈÓ‰˘Ó‡ÂÈ Ó· ÌÂÈ Û ÎÔÈÓÔÙÈÎfi ¤ÏÂÁ¯Ô ·ÏÏ¿ Ô˘ ÔÙ¤ ÓÔÌ›˙ˆ ‰Â ı· ˙‹ÛÂÈ Î¿Ùˆ ·fi ÙfiÛÔ ¿ıÏȘ Û˘Óı‹Î˜ ,fiˆ˜ ˙Ô˘Ó ÔÏÏÔ› ¿ÓıÚˆÔÈ ‰˘ÛÙ˘¯Ò˜ Û ·˘Ù¤˜ ÙȘ ¯ÒÚ˜. ∏ ÁÏ·Ê˘Ú‹ ÂÚÈÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘ ÎÔ˘ °ÂˆÚÁ›Ô˘ ¶·¿, ıÂÔÏfiÁÔ˘ Î·È Û˘ÓÙÔÓÈÛÙ‹ ÁÈ· ı¤Ì·Ù· ·È‰Â›·˜ ÛÙË §·ÙÈÓÈ΋ ∞ÌÂÚÈ΋ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ¶·È‰Â›·˜ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ ÁÈ· ÙÔ ÌÂÚ¿ÎÈ ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ Ô˘ ˙Ô˘Ó ÂΛ, ÙË ÊÈÏÔÌ¿ıÂÈ¿ ÙÔ˘˜ Î·È ÙËÓ ·Á¿Ë ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÙÔÓ ÂÏÏËÓÈÎfi ÔÏÈÙÈÛÌfi ¤Î·Ó ÂÌ¿˜ ÙÔ˘˜ ÁËÁÂÓ›˜ ŒÏÏËÓ˜ Ó· ·Ó·ÚˆÙËıԇ̠·Ó ÎÈ ÂÌ›˜ ·Á·¿Ì ÙÔ ›‰ÈÔ Î·ıÂÙ› ÂÏÏËÓÈÎfi ‹ ·Ó ÙÔ ·Ô‰ÔÎÈÌ¿˙Ô˘Ì ˆ˜ οÙÈ ÍÂÂÚ·Ṳ̂ÓÔ Î·È ÔÈÛıÔ‰ÚÔÌÈÎfi. ¶ÔÏÏ¿ ÎÚ¿ÙË Ù˘ Ï·ÙÈÓÈ΋˜ ∞ÌÂÚÈ΋˜ ¤¯Ô˘Ó ÂÎÊÚ¿ÛÂÈ ÙË ‰È¿ıÂÛË Ó· ȉڇÛÔ˘Ó ¤‰Ú˜ ÁÈ· ÙË ‰È‰·Ûηϛ· fi¯È ÌfiÓÔ ÙˆÓ ·Ú¯·›ˆÓ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ ·ÏÏ¿ Î·È ÙˆÓ Ó¤ˆÓ, ·Ó·ÁÓˆÚ›˙ÔÓÙ·˜ ÙËÓ ÚÔÛÊÔÚ¿ ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ ÛÙÔÓ ·ÁÎfiÛÌÈÔ ÔÏÈÙÈÛÌfi ÙfiÛÔ ÛÙ· ·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈ¿ ÙÔ˘˜ fiÛÔ Î·È Û ‰ËÌfiÛÈ· Û¯ÔÏ›· ÙÔ˘˜. ¢˘ÛÙ˘¯Ò˜ fï˜ ÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ÎÚ¿ÙÔ˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ¿ÓÙ· ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ÙÔ Î¿ÓÂÈ ·Ó Î·È Î·Ù·‚¿ÏÂÈ ÊÈÏfiÙÈ̘ ÚÔÛ¿ıÂȘ. ™ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ¿ ÙÔ˘ Ó· ÈηÓÔÔÈ‹ÛÂÈ Î¿ÔÈ· ·fi ·˘Ù¿ Ù· ·ÈÙ‹Ì·Ù· ›‰Ú˘Û ÙÔ ÚÒÙÔ Â›ÛËÌÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ‰ËÌfiÛÈÔ ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi ›‰Ú˘Ì· Ì ¤‰Ú· ÙÔ ªÔ˘¤ÓÔ˜ ÕÈÚ˜ ÙÔ ÔÔ›Ô ÛÙԯ‡ÂÈ ÛÙËÓ ÚÔÒıËÛË Ù˘ ÂÎÌ¿ıËÛ˘ Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÁÏÒÛÛ·˜, ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡, ÌÔ˘ÛÈ΋˜(‚˘˙·ÓÙÈÓ‹˜ Î·È Ï·˚΋˜) Î·È ÎÔ˘˙›Ó·˜. ŸÌˆ˜ fiˆ˜ fiÏÔÈ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ì ÔÙ¤ ‰ÂÓ Â›Ó·È ·ÚÎÂÙ¿ ·˘Ù¿ Ô˘ οÓÂÈ ÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ ·Ó ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Î·È È‰ÈˆÙÈ΋ ÚÔÛÊÔÚ¿. ŒÙÛÈ Ô ÎÔ˜ ¶·¿˜ ¤Î·Ó ¤ÎÎÏËÛË Û fiÛÔ˘˜ ı· ‹ıÂÏ·Ó Ó· ÚÔÛʤÚÔ˘Ó ‚È‚Ï›· ÁÈ· ÙËÓ ›‰Ú˘ÛË ÂÏÏËÓÈ΋˜ ‚È‚ÏÈÔı‹Î˘ Ó· ÙÔ Ú¿ÍÔ˘Ó ,ÙÔÓ›˙ÔÓÙ·˜ fiÙÈ Û ·˘Ùfi ¤¯Ô˘Ó ·ÚˆÁfi ÙÔ Û‡ÏÏÔÁÔ ÙˆÓ ÙÚÈÒÓ πÂÚ·Ú¯ÒÓ ,Ô ÔÔ›Ô˜ ·Ó¤Ï·‚ ӷ Ù· Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÂÈ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Ù˘ ‚È‚ÏÈÔı‹Î˘ Î·È Ó· Ù· ·ÔÛÙ›ÏÂÈ ÛÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô ÂÎ·È‰Â‡Ûˆ˜ ÛÙÔ ªÔ˘¤ÓÔ˜ ÕÈÚ˜ ÁÈ· Ó· Ù· ·ÍÈÔÔÈ‹ÛÂÈ fiˆ˜ ÂΛÓÔ ÓÔÌ›˙ÂÈ Î·Ï‡ÙÂÚ·. £· ‹Ù·Ó ¢¯‹˜ ¤ÚÁÔ ÏÔÈfiÓ fiÏÔÈ Ó· ÌÔÚÔ‡Û·Ì ӷ ÚÔÛʤÚÔ˘Ì ¤ÛÙˆ ¤Ó· ‹ ‰‡Ô ‚È‚Ï›· ÒÛÙ ӷ ‚ÔËı‹ÛÔ˘Ì fi¯È ÌfiÓÔ ÙÔ˘˜ ŒÏÏËÓ˜ Ô˘ ˙Ô˘Ó ÂΛ Ó· ¤Ú¯ÔÓÙ·È Û Â·Ê‹ Ì ÙËÓ ·ÙÚ›‰· ̤ۈ Ù˘ ‚È‚ÏÈÔı‹Î˘ fiÛÔ Î·È ÙÔ˘˜ Ê›ÏÔ˘˜ Ï·ÙÈÓÔ·ÌÂÚÈοÓÔ˘˜ Ô˘ ÂӉȷʤÚÔÓÙ·È Ó· Ì¿ıÔ˘Ó ÁÈ’ ·˘Ù‹ ÙË ÌÈÎÚ‹ ·ÏÏ¿ Î·È ÙfiÛÔ ÌÂÁ¿ÏË ¯ÒÚ· Ô˘ Â›Ó·È Ë ∂ÏÏ¿‰· Ì·˜. ŸÌˆ˜ Î·È Ë ÔÌÈÏ›· ÙÔ˘ ·ÙÚfi˜ πˆÛ‹Ê ™·Ú¿‚È· ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ÙÔ˘ ÈÂÚ·ÔÛÙÔÏÈÎÔ‡ ¤ÚÁÔ˘ ÛÙËÓ ∫ÔÏÔÌ‚›·, Ô˘ fi¯È ÌfiÓÔ Ô‰ËÁ› ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ ÙÔ˘ £ÂÔ‡. ·ÏÏ¿ ÊÚÔÓÙ›˙ÂÈ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο Î·È ÁÈ· ÙËÓ ÂÈ‚›ˆÛË ÔÏÏÒÓ ·fi ·˘ÙÔ‡˜ ‹Ù·Ó ȉȷ›ÙÂÚ· Û˘ÁÎÈÓËÙÈ΋. ∫¿Ùˆ ·fi ·ÓÙ›ÍÔ˜ Û˘Óı‹Î˜ ˘¿Ú¯ÂÈ ÂΛ ÌÈ· √ÚıÔ‰ÔÍ›· Ô˘ ·Ó·Ó¤ÂÈ Î·È ·ÔÙÂÏ› Ê¿ÚÔ ÂÏ›‰·˜ ÁÈ· ÔÏÏÔ‡˜. ∏ ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘ Û‚·ÛÙÔ‡ ÌËÙÚÔÔÏ›ÙÔ˘ Î.Î. πÁÓ·Ù›Ô˘ Ï¿ÌÚ˘Ó ÙËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË ÎÈ ÂÏ›˙ˆ Ú·ÁÌ·ÙÈο Ó· ·ÔÙÂÏ› ¤Ó‰ÂÈÍË fiÙÈ Ë ÂÎÎÏËÛ›· Ù˘ ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ ı· ‚ÔËı‹ÛÂÈ ÙÔ ¤ÚÁÔ ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ Ô˘ οو ·fi ·ÓÙ›ÍÔ˜ Ú·ÁÌ·ÙÈο Û˘Óı‹Î˜ ·ÁˆÓ›˙ÔÓÙ·È Ó· οÓÔ˘Ó ÁÓˆÛÙ‹ ÙËÓ ÔÚıfi‰ÔÍË ·Ú¿‰ÔÛË Î·È ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÎÔ˘ÏÙÔ‡Ú· ÛÙË §·ÙÈÓÈ΋ ∞ÌÂÚÈ΋. (Ù· ‚È‚Ï›· ·ÏÏ¿ Î·È ÁÚ·ÊÈ΋ ‡ÏË Ô˘ ÌÔÚ› Ô Î·ı¤Ó·˜ ·fi ÂÌ¿˜ Ó· ÚÔÛʤÚÂÈ ÁÈ· Ó· ·ÔÛÙ·ÏÔ‡Ó ÛÙË ‚È‚ÏÈÔı‹ÎË ÙÔ˘ ȉڇ̷ÙÔ˜ ·ÏÏ¿ Î·È Û ˘ÈÔıÂÙË̤ӷ ·fi ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ·È‰Â›·˜ Û¯ÔÏ›· ÛÙ· ÔÔ›· Ï›Ô˘Ó ·ÎfiÌË Î·È Ù· ‚·ÛÈο, (ÌÔχ‚È· Î·È ÙÂÙÚ¿‰È·) Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÓÔÓÙ·È ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Ù˘ ‚È‚ÏÈÔı‹Î˘ ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ 180 √ÁÏ)” .


«

OI ¶O§ITE™ Y¶O™THPIZOYN ∫Ú›ıËΠÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘ ÛÙËÓ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ÚÔ¯ı¤˜ ∫˘Úȷ΋; ¢ˆÚfiıÂÔ˜ ∫Ô˘ÓÙÔ˘Ú¿˜ ȉȈÙÈÎfi˜ ˘¿ÏÏËÏÔ˜

“∫·Ù¿ 70% Ô ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜ ı· ¿ÚÂÈ ÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ÁÈ· ÙË ÊÂÙÈÓ‹ ¯ÚÔÓÈ¿. ∏ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡, fiˆ˜ ·›˙ÂÈ ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ‰È¿ÛÙËÌ·, Ê·›ÓÂÙ·È ˆ˜ ‰ÂÓ ÙÚ·‚¿ÂÈ Î·È ¤¯ÂÈ Úfi‚ÏËÌ·” .

ª∞Δπ∂™&°¡øª∂™

“ΔÂÏ›ˆÛ ÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ÁÈ· ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi Î·È ‰ÂÓ ÛÒ˙ÂÙ·È Ì ٛÔÙ·. √ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜ ı· ¿ÚÂÈ ÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ·. √ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÔÌ¿‰·. À¿Ú¯Ô˘Ó ·ÏÒ˜ ¿ÙÔÌ· ¯ˆÚ›˜ ÔÌ¿‰·” .

™Ù¤Ê·ÓÔ˜ ∞‰Ú·¯Ù¿˜ ȉȈÙÈÎfi˜ ˘¿ÏÏËÏÔ˜

“∫·Ù¿ ÙË ÁÓÒÌË ÌÔ˘ ÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÎÚÈı›. ¶·›˙ÂÙ·È ·ÎfiÌË. ¶ÈÛÙ‡ˆ fiÙÈ Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ Â›Ó·È ÈηÓfi˜ Ó· ¿ÚÂÈ ÙÔÓ Ù›ÙÏÔ ·fi ÙÔÓ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi” .

ΔÔÓ Î›Ó‰˘ÓÔ ÚfiÎÏËÛ˘ ·Ù˘¯ËÌ¿ÙˆÓ Î˘Ú›ˆ˜ Î·È ÊıÔÚÒÓ ÛÙ· Ô¯‹Ì·Ù· ‰Â˘ÙÂÚ¢fiÓÙˆ˜ ÂÍ·ÈÙ›·˜ ÙÔÌ‹˜ ÛÙÔ Ô‰fiÛÙڈ̷ Ù˘ ¶·‡ÏÔ˘ ªÂÏ¿ ÛÙÔ ‡„Ô˜ Ù˘ Û˘Ì‚ÔÏ‹˜ Ù˘ Ì ÙËÓ °. ∫·ÚÙ¿ÏË ÂÈÛËÌ·›ÓÔ˘Ó ‰ÈÂÚ¯fiÌÂÓÔÈ Ô‰ËÁÔ›. ∏ ‰È¿ÓÔÈÍË Ù˘ ÙÔÌ‹˜ οıÂÙ· ÛÙÔ Ô‰fiÛÙڈ̷ ·fi ÙÔ ‰ÂÍ› ÙÔ˘ ¿ÎÚÔ Ì¤¯ÚÈ Î·È ÙË Ì¤ÛË ¤ÁÈÓ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË ÂÎÙ¤ÏÂÛ˘ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ, fiˆ˜ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ˘ÔÛÙËÚ›˙Ô˘Ó ‰ÈÂÚ¯fiÌÂÓÔÈ Ô‰ËÁÔ› Î·È Î·Ù·ÛÙË̷ٿگ˜. øÛÙfiÛÔ, ηχÊÙËΠÚfi¯ÂÈÚ· Ì ¿ÌÌÔ, Ë ÔÔ›· ˘Ô¯ÒÚËÛ ÂÍ·ÈÙ›·˜ Ù˘ ¯ıÂÛÈÓ‹˜ ‚ÚÔ¯fiÙˆÛ˘, ·ÔÙÂÏÒÓÙ·˜ ·Á›‰· ÁÈ· ÙÔ˘˜ Ô‰ËÁÔ‡˜ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ Î·È ‰È·ÎψÓ. ∏ Âȉ›ӈÛË ÙÔ˘ ηÈÚÔ‡ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ê˘ÛÈο Ó· ·ÔÙÂÏ› ‰ÈηÈÔÏÔÁ›· ÁÈ· Ì›· ·ÎfiÌË ÙÔÌ‹ ÛÙÔ Ô‰fiÛÙڈ̷, Ë ÔÔ›· ı¤ÙÂÈ Û ΛӉ˘ÓÔ ÙÔ˘˜ Ô‰ËÁÔ‡˜ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ fiÏ˘. ∏ ·Ú¤Ì‚·ÛË, Û˘ÓÂÒ˜, ÙˆÓ ·ÚÌÔ‰›ˆÓ Û˘ÓÂÚÁ›ˆÓ ··ÈÙÂ›Ù·È Ó· Â›Ó·È ¿ÌÂÛË, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·ÔÊ¢¯ı› Ô Î›Ó‰˘ÓÔ˜ ÚfiÎÏËÛ˘ ·Ù˘¯ËÌ¿ÙˆÓ. μ.∫.

“¶Ôχ¯ÚˆÌÔ˜” ∫Ú·˘Û›‰ˆÓ·˜

ΔÔ›Ô Û ¿ÛÚÔ Î·È Ì·‡ÚÔ...

ΔÒÚ· Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ‚ÚÔ¯¤˜ Î·È Ô ¯Â›Ì·ÚÚÔ˜ ∫Ú·˘Û›‰ˆÓ·˜ ‰ÂÓ Î·Ù‚¿˙ÂÈ ÓÂÚfi, Ê¿ÓËΠ۠fiÏË ÙËÓ ÌÂÁ·ÏÔÚ¤ÂÈ¿ ÙÔ˘, ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· ̘ ÙËÓ ÎÔ›ÙË ÙÔ˘, Ô˘ Â›Ó·È Ì›· Ôχ¯ÚˆÌË “ÎÔ˘ÚÂÏÔ‡” . ∞fi ÙËÓ Á¤Ê˘Ú· ∞Ó··‡Ûˆ˜ ̤¯ÚÈ ÙËÓ Á¤Ê˘Ú· ÛÙËÓ Ô‰fi ¶··‰È·Ì¿ÓÙË ˘¿Ú¯ÂÈ ÛÙËÓ ÎÔ›ÙË ÙÔ˘ ¯ÂÈÌ¿ÚÚÔ˘ fi,ÙÈ Ì¤ÁÂıÔ˜ Ï·ÛÙÈÎÔ‡ ·ÔÚÚ›ÌÌ·ÙÔ˜ ΢ÎÏÔÊÔÚ› ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿. ¶Ú¿ÛÈÓ·, ÎfiÎÎÈÓ·, ΛÙÚÈÓ· Ï·ÛÙÈο ·ÏÏ¿ Î·È Î¿ı ¿ÏÏÔ˘ ›‰Ô˘˜ ·ÔÚÚ›ÌÌ·Ù· ¤¯Ô˘Ó ÁÂÌ›ÛÂÈ ÙËÓ ÎÔ›ÙË, Ë ÔÔ›· ÌÔÈ¿˙ÂÈ Û·Ó ¤Ó·˜ ÙÂÚ¿ÛÙÈÔ˜ ÛÎÔ˘ȉfiÙÔÔ˜ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ ÔÏÂÔ‰ÔÌÈÎÔ‡ Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·ÙÔ˜. ª·˙› Ì ·˘Ù¿ Ù· Ï·ÛÙÈο ÙÒÚ· Ô˘ ÛÙ·Ì¿ÙËÛ·Ó ÔÈ ‚ÚÔ¯ÔÙÒÛÂȘ οÔÈÔÈ ¤¯Ô˘Ó ·Ú¯›ÛÂÈ Ó· Ú›¯ÓÔ˘Ó Î·È Ù· ‰Èο ÙÔ˘˜ ·ÔÚÚ›ÌÌ·Ù·. ª›· Û˘Ó‹ıÂÈ· Ô˘ fiˆ˜ ϤÓ οÔÈÔÈ ÂÚ›ÔÈÎÔÈ “¤¯ÂÈ ¿ÚÂÈ ÙËÓ ‰È¿ÛÙ·ÛË Ù˘ Û˘Ó‹ıÂÈ·˜ ÁÈ· οÔÈÔ˘˜ ÁÈ·Ù› ηÓ›˜ ‰ÂÓ Î¿ÓÂÈ ¤ÏÂÁ¯Ô Î·È ‰ÂÓ ÂÔÙ‡ÂÈ, ÒÛÙÂ Ô ¯Â›Ì·ÚÚÔ˜ Ó· ·ÔÙÂÏ› ‰Â›ÁÌ· ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈ΋˜ ÚÔÛÙ·Û›·˜...” .

¶·Ó. °È·Ó., pangian21@yahoo.gr

°ÂÌ¿ÙÔ˜ Ï·ÎÎÔ‡‚˜ ∂ÈΛӉ˘Ó· ÛËÌ›· ¶Úfi¯ÂÈÚ· ÂÈηχÊıËÎÂ Ë Ï·ÎÎÔ‡‚· Ô˘ ‹Ù·Ó ‰È·ÓÔÈÁ̤ÓË Â› Ù˘ Ô‰Ô‡ ∞Á. ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘, ÂÏ¿¯ÈÛÙ· ÚÈÓ ÙË ‰È·ÛÙ·‡ÚˆÛË Ì ÙË °·˙‹, ηıÒ˜ Â‰Ò Î·È Ï›Á˜ ‚‰ÔÌ¿‰Â˜ ¤¯ÂÈ ·ÓÔ›ÍÂÈ ¿ÏÈ Î·È ·ÔÙÂÏ› ΛӉ˘ÓÔ ÁÈ· ÙÔ˘˜ Ô‰ËÁÔ‡˜. ∂Í¿ÏÏÔ˘ Î·È ÛÙË Û˘ÓÔÈΛ· ∫·Ú·Á¿Ù˜, ÛÙË ‰È·ÛÙ·‡ÚˆÛË ÙˆÓ Ô‰ÒÓ μÈ˙˘ËÓÔ‡ Î·È ª·‚›ÏË ÌÈ· Ï·ÎÎÔ‡‚· ¯¿ÛÎÂÈ Â‰Ò Î·È Î·ÈÚfi Î·È ÂÚÈ̤ÓÂÈ Ù· ˘Ô„‹ÊÈ· ı‡Ì·Ù¿ Ù˘. ª¿ÏÈÛÙ·, ÌÂÙ¿ ÙȘ ÚfiÛÊ·Ù˜ ¤ÓÙÔÓ˜ ‚ÚÔ¯ÔÙÒÛÂȘ, Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÂȉÂÈÓÒıËÎÂ Î·È Ë Î˘ÎÏÔÊÔÚ›· ÙˆÓ Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ Î·ı›ÛÙ·Ù·È ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈ΋. ªfiÏȘ ÏÔÈfiÓ ÔÈ Î·ÈÚÈΤ˜ Û˘Óı‹Î˜ ÙÔ ÂÈÙÚ¤„Ô˘Ó, ·˜ Û‡ÛÔ˘Ó Ù· Û˘ÓÂÚÁ›· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ Ó· ·ÔηٷÛÙ‹ÛÔ˘Ó Ù· ÂÓ ÏfiÁˆ ÛËÌ›· ÚÈÓ Û˘Ì‚Â› οÙÈ ·ÚfiÔÙÔ.

£. ∫. μ.

Èڛ˜ χÛË

μ·Û›Ï˘ ∫·ÙÔ›ÎÔ˜ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯Ô˜

“√ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜ ¤ÊÂÚ ÈÛÔ·Ï›· Ì ÙÔÓ ÕÚË, ·Ó Î·È ¤ÚÂ ӷ ¤¯ÂÈ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·. ∞ÓÙ›ıÂÙ· Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ¤¯·ÛÂ. ª¿ÏÏÔÓ Ô ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜ ı· ¿ÚÂÈ ÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘ ʤÙÔ˜”

EÈ̤ÏÂÈ·: ºøTH™ ™¶ANO™ ºˆÙfi: ¶. °IANNAPO™

I‰ÈÔÎÙ‹Ù˘

∂ΉfiÙ˘

£E™™A§IKE™ EK¢O™EI™ A.E.

μ∞™π§∏™ Ã. ¢∞¡√™

I¿ÛÔÓÔ˜ Ì ∞ı. ¢È¿ÎÔ˘ 2 383 33 BO§O™ Kˆ‰ÈÎfi˜ 1802 ÙËÏ.: 24210 23303 (Û˘ÓÔÙÈ΋ 8 ÁÚ·ÌÌÒÓ) ÙËÏ. Û˘Ó‰ÚÔÌËÙÒÓ 8001135000 fax: 24210 32828, 23470

¢È¢ı˘ÓÙ‹˜

£∞¡∞™∏™ X. ™AMAPA™ ¢È¢ı˘ÓÙ‹˜ ™‡ÓÙ·Í˘

Aƒ°Àƒ∏™ °IANNAKO¶OY§O™ AÚ¯ÈÛ˘ÓÙ¿ÎÙ˘

Kø™TA™ T™AM¶AZH™

E-mail: info@e-thessalia.gr http://www.e-thessalia.gr E-mail: (ÁÈ· ÂÌÔÚÈΤ˜ ηٷ¯ˆÚ‹ÛÂȘ): pub@e-thessalia.gr ¢È¢ı˘ÓÙ‹˜: 1914 - 1944 T. OIKONOMAKH™ 1945 -1990 °. ¶∞ƒ∞™∫∂À√¶√À§√™ 1990 - 1996 K. §OY§H™

ÈÂÛÙ‹ÚÈ· - ‰È·ÓÔÌ‹ Ù‡Ô˘: A' BI.¶E. BfiÏÔ˘

ÙËÏ.: 24210 95751-2, fax: 24210 95755 A¶A°OPEYETAI Ë ·Ó·‰ËÌÔÛ›Â˘ÛË, Ë ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹, ÔÏÈ΋, ÌÂÚÈ΋ ‹ ÂÚÈÏËÙÈ΋, Ë Î·Ù¿ ·Ú¿ÊÚ·ÛË ‹ ‰È·Û΢‹ ·fi‰ÔÛË ÙÔ˘ ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘ Ù˘ ÂÊËÌÂÚ›‰·˜ Ì ÔÔÈÔÓ‰‹ÔÙ ÙÚfiÔ, Ì˯·ÓÈÎfi, ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi, ʈÙÔÙ˘ÈÎfi, ˯ÔÁÚ·Ê‹Ûˆ˜ ‹ ¿ÏÏÔÓ, ¯ˆÚ›˜ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ÁÚ·Ù‹ ¿‰ÂÈ· ÙÔ˘ ÂΉfiÙË. NfiÌÔÈ 238/1970, 4301/1979, N. 100/1975, N¢ 3565/1956 Î·È 4254/1962 Î·È Î·ÓfiÓ˜ ÙÔ˘ ¢ÈÂıÓÔ‡˜ ¢Èη›Ô˘.

/5

∂ÈΛӉ˘ÓË ÙÔÌ‹

¡›ÎÔ˜ ∫·Û›‰ÔÁÏÔ˘ ‰ËÌfiÛÈÔ˜ ˘¿ÏÏËÏÔ˜

ΔƒπΔ∏ 26 π∞¡√À∞ƒπ√À 2010

ΔÔ ‰ÈÔÚÈÛÌfi ‰·ÛοÏÔ˘ ÁÈ· Ó· ‰È‰¿ÍÂÈ ÛÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ ÂÓfi˜ ·fi Ù· ‰‡Ô ÙÌ‹Ì·Ù· Ù˘ ∂’ Δ¿Í˘ ˙ËÙÔ‡Ó ÂÓ·ÁˆÓ›ˆ˜ ÔÈ ÁÔÓ›˜ ·fi ÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ™¯ÔÏÂ›Ô ∑·ÁÔÚ¿˜. Ãı˜ ÔÈ ÁÔÓ›˜ Ì·˙› Ì ÔÚÈṲ̂ÓÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ ‚Ú¤ıËÎ·Ó ÛÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô ÙÔ˘ ‰È¢ı˘ÓÙ‹ ‰È‡ı˘ÓÛ˘ ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ·˜ ÂÎ·›‰Â˘Û˘ Î. ∫ÒÛÙ· ∑›ÎÔ˘ ˙ËÙÒÓÙ·˜ χÛË ÛÙÔ Úfi‚ÏËÌ·. √ Î. ∑›ÎÔ˜ ¤Î·Ó οÔÈ· ÙËÏÂʈ-

¢.°.

Ó‹Ì·Ù· ÛÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô Î·È ÙËÓ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· £ÂÛÛ·Ï›·˜, ˆÛÙfiÛÔ ‰ÂÓ Â›Ó·È Û›ÁÔ˘ÚÔ fiÙÈ ı· ‚ÚÂı› χÛË. ∂›Ó·È ıÂÙÈÎfi Ô˘ ÔÈ ÁÔÓ›˜ ÂÓÂÚÁÔÔÈÔ‡ÓÙ·È. ΔÔ˘˜ ·ÎÔ‡ÂÈ fï˜ ÙÔ ˘Ô˘ÚÁ›Ô;

30ÂÙ›·˜

∞fi ÌÂı·‡ÚÈÔ ÔÈ Ó¤Â˜ ·˘ÍË̤Ó˜ ÙÈ̤˜ Ê·ÚÌ¿ÎˆÓ “∞fi ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· ı· ÈÛ¯‡ÛÔ˘Ó ÔÈ Ó¤Â˜ ·˘ÍË̤Ó˜ ÙÈ̤˜ ˆÏ‹Ûˆ˜ ÙˆÓ Ê·Ú̿ΈÓ, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ‰ÂÏÙ›Ô ÙÈÌÒÓ, Ô˘ ˘¤ÁÚ·„Â Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∂ÌÔÚ›Ô˘ ¶·Ó·ÁȈÙfiÔ˘ÏÔ˜. Ÿˆ˜ ¤¯ÂÈ ·Ó·ÎÔÈÓˆı› Ë ·‡ÍËÛË ÁÈ· Ù· Ê¿Ú̷η Ô˘ ·Ú¿ÁÔÓÙ·È ‹ Û˘Û΢¿˙ÔÓÙ·È ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜ ı· Â›Ó·È ·Ó¿ÏÔÁË Ì ÙËÓ ÙÈÌ‹ ÙÔ˘˜ ·fi 7-14% Î·È ÁÈ· Ù· ÂÈÛ·ÁfiÌÂÓ· Ê¿Ú̷η ·fi 4-12%” . √ ˘Ê˘Ô˘ÚÁfi˜ ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ ·‡ÚÈÔ ÛÙÔ μfiÏÔ “™ÙȘ 10 ÙÔ Úˆ˝ ·‡ÚÈÔ ı· ·Êȯı› ÛÙÔ μfiÏÔ Ô ˘Ê˘Ô˘ÚÁfi˜ ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ ™Ô˘ÊÏÈ¿˜. ™Ù· Û‡ÓÔÚ· ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡ ÙÔÓ ˘Ê˘Ô˘ÚÁfi ı· ˘ԉ¯ı› Ô ÓÔ̿گ˘ ∞. ™˘ÚfiÔ˘ÏÔ˜. ™ÙȘ 10.30 Ô ™Ô˘ÊÏÈ¿˜ Ì·˙› Ì ÙÔÓ ¡ÔÌ¿Ú¯Ë ı· ÌÂÙ·‚› ÛÙÔ ¢ËÌ·Ú¯Â›Ô μfiÏÔ˘, fiÔ˘ Î·È ı· ÚÔ‰Ú‡ÛÂÈ Û˘Ó‰ÚÈ¿Ûˆ˜ ÙÔ˘ ‰ËÌÔÙÈÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘” .

º.™.

∞fi ÙË Ì‡Á· ͇ÁÎÈ ∞fi ÙË Ì‡Á· ͇ÁÎÈ ÚÔÛ·ı› Ó· ‚Á¿ÏÂÈ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË Û¯ÂÙÈο Ì ٷ ¤ÛÔ‰· ÁÈ· Ù· ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈο Δ·Ì›·. ¶Ï¤ÔÓ Û¯Â‰È¿˙ÂÈ Ó· ÂÈ‚¿ÏÏÂÈ ÔÈÓ¤˜ ÛÙȘ ·Ô‰Ô¯¤˜ Û fiÛÔ˘˜ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯Ô˘˜ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘ ÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È. ∫·È Ò˜ ı· ÙÔ˘˜ ÂÓÙÔ›˙ÂÈ; ¶¿ÓÙˆ˜ ÔÈ ‰·¿Ó˜ ÁÈ· ÙȘ Û˘ÓÙ¿ÍÂȘ fiÏÔ Î·È ·˘Í¿ÓÔÓÙ·È. ∞fi ÙÔ 2003, fiÔ˘ ‹Ù·Ó 14,43 ‰ÈÛ. ÂÙËÛ›ˆ˜ ÂÎÙÈÓ¿¯ıËÎ·Ó Ê¤ÙÔ˜ ÛÙ· 23,72 ‰ÈÛ. ∫·È Ô‡ Ó· ·Ú¯›ÛÂÈ Ó· ÁËÚ¿ÛÎÂÈ ÁÈ· Ù· ηϿ Ô ÏËı˘ÛÌfi˜... øÛÙfiÛÔ fiÏ· ı· Ï˘ıÔ‡Ó Û ϛÁ˜ Ë̤Ú˜, ηıÒ˜ ·fi 1Ë ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ ·Ú¯›˙ÂÈ ÙÔ Û·Ê¿ÚÈ Î·Ù¿ Ù˘ ÂÈÛÊÔÚÔ‰È·Ê˘Á‹˜. ™ˆı‹Î·ÌÂ. º.™.

º.™.

¶Úfi

πÛ¯˘Ú‹ ÛÂÈÛÌÈ΋ ‰fiÓËÛË ÙË Ó‡¯Ù· “ªÂÙ¿ ·fi ‰˘fi ·ÛıÂÓ¤ÛÙÂÚÔ˘˜ Ô˘ ÚÔËÁ‹ıËÎ·Ó ¯ı¤˜ ÛÙȘ 2.34 ÙÔ Úˆ˝ Î·È ÛÙȘ 12.36 ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ, Ó¤· ÈÛ¯˘Ú‹ ÛÂÈÛÌÈ΋ ‰fiÓËÛË ÛËÌÂÈÒıËΠÛÙȘ 1,08 ÙÔ Úˆ˝ Û‹ÌÂÚ· ÛÙÔ ÓÔÌfi ª·ÁÓËÛ›·˜. ◊Ù·Ó ÌÂÁ¿Ï˘ ÂÓÙ¿Ûˆ˜ Î·È Û¯ÂÙÈ΋˜ ‰È¿ÚÎÂÈ·˜. ™Â ÙËÏÂʈÓÈ΋ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›· Ô˘ ›¯·Ì Ì ÙÔ ∞ÛÙÂÚÔÛÎÔÂ›Ô ∞ıËÓÒÓ, Ì·˜ ‰ËÏÒıËΠfiÙÈ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ‰˘Ó·Ùfi Ó· Á›ÓÂÈ ·ÎfiÌË Ë Î·Ù·ÁÚ·Ê‹, ·ÏÏ¿ ÌÂÙ¿ ·fi ·ÚÎÂÙ‹ ÒÚ·. ¶Èı·ÓÔÏÔÁÂ›Ù·È fiÙÈ Ë Ó¤· ÈÛ¯˘Ú‹ ÛÂÈÛÌÈ΋ ‰fiÓËÛË ‹Ù·Ó ÈÛ¯‡Ô˜ 4,5 ‚·ıÌÒÓ Ù˘ Îϛ̷η˜ ƒ›¯ÙÂÚ” .

°ÂÌ¿ÙÔ Ï·ÎÎÔ‡‚˜ Â›Ó·È ÙÔ ÎÔÌÌ¿ÙÈ ÙÔ˘ Â·Ú¯È·ÎÔ‡ ‰ÚfiÌÔ˘ ·fi ÙÔ ÛËÌÂ›Ô Ô˘ ÍÂÎÈÓ¿ Ë ·Ú¿Î·Ì„Ë ÛÙÔÓ ∞ÏÌ˘Úfi ÏfiÁˆ ÙˆÓ ·ÁÚÔÙÈÎÒÓ ÌÏfiÎˆÓ Ì¤¯ÚÈ Î·È ÙȘ ªÈÎÚÔı‹‚˜. ¶¤Ú· ·fi ÙÔ ÌÈÎÚfi Ï¿ÙÔ˜ ÙÔ˘ ‰ÚfiÌÔ˘ ÔÈ Ô‰ËÁÔ› ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔÛ¤¯Ô˘Ó Î·È ÙȘ ÌÂÁ¿Ï˜ Ï·ÎÎÔ‡‚˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËı› ÛÙÔ Ô‰fiÛÙڈ̷. ™Â ÌÈ·-‰‡Ô Ì¿ÏÈÛÙ· ÂÚÈÙÒÛÂȘ ·Ó οÓÂÈ ÙÔ Ï¿ıÔ˜ Ô Ô‰ËÁfi˜ Î·È ¤ÛÂÈ Ì¤Û·, ˘¿Ú¯ÂÈ ÛÔ‚·Úfi˜ ΛӉ˘ÓÔ˜ Ó· ¿ıÂÈ ˙ËÌÈ¿ ÙÔ fi¯ËÌ¿ ÙÔ˘.

26 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ 1980

¢ÂÓ ÔÚÈÛÙÈÎÔÔÈ‹ıËΠÙÔ ‡„Ô˜ ·˘Í‹Ûˆ˜ ÛÙȘ ÙÈ̤˜ η˘Û›ÌˆÓ “√ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∂ÌÔÚ›Ô˘ ¶·Ó·ÁȈÙfiÔ˘ÏÔ˜ ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ·ÎfiÌË ÔÚÈÛÙÈÎÔÔÈËı› ÙÔ ‡„Ô˜ Ù˘ ·˘Í‹Ûˆ˜ Ù˘ ÙÈÌ‹˜ ÙˆÓ ˘ÁÚÒÓ Î·˘Û›ÌˆÓ Î·È Î·Ù¿ Û˘Ó¤ÂÈ·, fiÏ· Ù· ·Ó·ÁڷʤÓÙ· ‰ÂÓ ·ÓÙ·ÔÎÚ›ÓÔÓÙ·È ÚÔ˜ ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·” .

Ù· Ù·Í›. ªÂÙ¿ ÙË Û‡ÛÎÂ„Ë Ô ªËÙÛÔÙ¿Î˘ Â·Ó¤Ï·‚ ·Ï·ÈfiÙÂÚË ‰‹ÏˆÛ‹ ÙÔ˘ fiÙÈ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ÚÔ¯ˆÚ› ·ÔÊ·ÛÈÛÙÈο ÛÙË ¯ÚËÛÈÌÔÔ›ËÛË ˘ÁÚ·ÂÚ›Ô˘ ÁÈ· ÙËÓ Î›ÓËÛË ÙˆÓ Ù·Í› ∞ıËÓÒÓ Î·È £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ ‚¿ÛÂÈ ÔÚ›ÛÌ·ÙÔ˜ Ù˘ ÂȉÈ΋˜ ÂÈÙÚÔ‹˜ Î·È ÚfiÛıÂÛÂ, fiÙÈ Û‡ÓÙÔÌ· ı· „ËÊÈÛÙ› Î·È Ô Û¯ÂÙÈÎfi˜ ÓfiÌÔ˜” .

¶ÂÙڤϷÈÔ ÛÙ· Ù·Í› Â·Ú¯›·˜ Î·È ˘ÁÚ·¤ÚÈÔ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· “™Â Û‡ÛÎÂ„Ë Ô˘ ¤ÁÈÓ ˘fi ÙËÓ ÚÔ‰ڛ· ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ ™˘ÓÙÔÓÈÛÌÔ‡ ªËÙÛÔÙ¿ÎË Î·È ÌÂ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙˆÓ ˘Ô˘ÚÁÒÓ μÈÔÌ˯·Ó›·˜ Œ‚ÂÚÙ Î·È ™˘ÁÎÔÈÓˆÓÈÒÓ ¶··‰fiÁÁÔÓ·, Û˘˙ËÙ‹ıËÎÂ Ë ¯ÚËÛÈÌÔÔ›ËÛË ˘ÁÚ·ÂÚ›Ô˘ Î·È ÂÙÚÂÏ·›Ô˘ ·fi

™∞¡ ™∏ª∂ƒ∞ ¶ÚÈÓ 100 ¯ÚfiÓÈ·... ÛÙË °·ÏÏ›·, ηٷÛÙÚÔÊÈΤ˜ ÏËÌ̇Ú˜ ¤ÏËÙÙ·Ó ÙÔ ¶·Ú›ÛÈ, ÚÔηÏÒÓÙ·˜ ÙÂÚ¿ÛÙȘ ηٷÛÙÚÔʤ˜ Û Û›ÙÈ·, Ì·Á·˙È¿ Î·È ÌÔ˘Û›·. ¶ÚÈÓ 60 ¯ÚfiÓÈ·...Ì ÙËÓ ˘ÂÚ„‹ÊÈÛË ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ™˘ÓÙ¿ÁÌ·ÙÔ˜, Ë πÓ‰›· ·Ô‰ÂÛ̇ÙËΠÔÚÈÛÙÈο ·fi ÙÔ ·ÔÈÎÈ·Îfi ηıÂÛÙÒ˜ Ù˘ ªÂÁ¿Ï˘ μÚÂÙ·Ó›·˜. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ Ó¤Ô ™‡ÓÙ·ÁÌ·, Ë πÓ‰›· ·ÔÙÂÏÔ‡Û ¤ÓˆÛË 27 ÎÚ·Ùȉ›ˆÓ Î·È ÌfiÓÔ Û˘Ì‚ÔÏÈο ϤÔÓ ·Ó·ÁÓÒÚÈ˙ ÙË μÚÂÙ·Ó›‰· ‚·Û›ÏÈÛÛ· ˆ˜ ·Ú¯ËÁfi Ù˘ ∫ÔÈÓÔÔÏÈÙ›·˜. ¶ÚÈÓ 20 ¯ÚfiÓÈ·... ÛÙȘ ∏¶∞, ·ÂÚÔÔÚÈ΋ ÙÚ·Áˆ‰›· ÛËÌÂÈÒıËΠÛÙË ¡¤· ÀfiÚÎË fiÙ·Ó ¤Ó· ÎÔÏÔÌ‚È·Ófi ·ÂÚÔÏ¿ÓÔ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ “∞-

‚È¿Óη” ÎfiËΠÛÙ· ÙÚ›·, ÂÓÒ ÂÙÔÈÌ·˙fiÙ·Ó Ó· ÚÔÛÁÂȈı› ÛÙÔ ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈÔ “∫¤ÓÂÓÙÈ” . ™ÎÔÙÒıËÎ·Ó ÂÙ¿ Î·È ÙÚ·˘Ì·Ù›ÛÙËÎ·Ó ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ 80 ¿ÙÔÌ·, ·fi ÙÔ˘˜ 149 ÂÈ‚¿Ù˜ Î·È 9ÌÂϤ˜ ϋڈ̷. ¶ÚÈÓ 10 ¯ÚfiÓÈ·...ÛÙÔ §Ô˜ ÕÓÙ˙ÂϘ ÙˆÓ ∏¶∞, ÌÂÙ¿ ÙËÓ Î·Ù·‰›ÎË ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ 22 ·ÙfiÌˆÓ ‚¿ÛÂÈ „¢‰ÒÓ Î·Ù·ı¤ÛÂˆÓ ·fi ‰ÈÂÊı·Ṳ́ÓÔ˘˜ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ‡˜, Ë ¢ÈηÈÔÛ‡ÓË ˘Ô¯ÚÂÒıËΠӷ ·ÔÏÔÁËı› Î·È Ó· ·Î˘ÚÒÛÂÈ ÙËÓ ÔÈÓ‹ 10 ÂÍ ·˘ÙÒÓ. ΔÔ ÛοӉ·ÏÔ ‰È·ÊıÔÚ¿˜, Ô˘ Û˘ÁÎÏfiÓÈ˙ ÙËÓ ·ÛÙ˘ÓÔÌ›· ÙÔ˘ §Ô˜ ÕÓÙ˙ÂϘ, ·ÔηχÊıËΠfiÙ·Ó ¤Ó·˜ Û˘ÏÏËÊı›˜ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎfi˜ Û˘ÓÂÚÁ¿ÛıËΠ̠ÙË ‰ÈηÈÔÛ‡ÓË Ì ·ÓÙ¿ÏÏ·ÁÌ· ÙË Ì›ˆÛË Ù˘ ÔÈÓ‹˜ ÙÔ˘.


¶ÔÏÈÙÈ΋ 6

TPITH 26 IANOYAPI√À 2010

√ÏÔ̤ÏÂÈ· ™Ù∂

∞ÂÚÚ›ÊıË Ë ÚÔÛÊ˘Á‹ ÁÈ· Ù· Ù¤ÏË Î˘ÎÏÔÊÔÚ›·˜ ∞£∏¡∞, 25.

∏ √ÏÔ̤ÏÂÈ· ÙÔ˘ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ Ù˘ ∂ÈÎÚ·Ù›·˜, Û ‰È¿ÛÎÂ„Ë ÎÂÎÏÂÈÛÌ¤ÓˆÓ ÙˆÓ ı˘ÚÒÓ, ·¤ÚÚÈ„Â ÙËÓ ·›ÙËÛË Ù˘ ηٷӷψÙÈ΋˜ ÔÚÁ¿ÓˆÛ˘ π¡∫∞ Î·È ÙÚÈÒÓ È‰ÈÔÎÙËÙÒÓ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ Ô˘ ˙ËÙÔ‡Û·Ó Ó· ·Î˘Úˆı› Ë ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Ô˘ ηıfiÚÈ˙ ÙÔÓ ÙÚfiÔ Â›Ûڷ͢ ÙˆÓ ÙÂÏÒÓ Î˘ÎÏÔÊÔÚ›·˜ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ Î·È ÌÔÙÔÛÈÎÏÂÙÒÓ. ∏ √ÏÔ̤ÏÂÈ· (Úfi‰ÚÔ˜ Ô ¶·Ó. ¶ÈÎÚ·Ì̤ÓÔ˜ Î·È ÂÈÛËÁËÙ‹˜ Ô Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ∂ÈÎÚ·Ù›·˜ π. °Ú¿‚·Ú˘) ¤ÎÚÈÓ fiÙÈ Ë ‚Ï¿‚Ë Ô˘ ÂÈηÏÔ‡ÓÙ·È ÔÈ ÚÔÛʇÁÔÓÙ˜ ‰ÂÓ ÚÔηÏÂ›Ù·È ·fi ÙËÓ ÚÔÛ‚·ÏÏfiÌÂÓË ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ, ·ÏÏ¿ ·fi ÙËÓ ¶Ú¿ÍË ¡ÔÌÔıÂÙÈÎÔ‡ ¶ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘ Ô˘ ÚԂϤÂÈ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ΢ÎÏÔÊÔÚ›·˜.

£∂™™∞§√¡π∫∏, 25.

∂χıÂÚÔ˜ ¯ˆÚ›˜ ÂÚÈÔÚÈÛÙÈÎÔ‡˜ fiÚÔ˘˜ ·Ê¤ıËΠÌÂÙ¿ ÙËÓ ·ÔÏÔÁ›· ÙÔ˘ Ô Ù¤ˆ˜ Ú‡Ù·Ó˘ ÙÔ˘ ∞¶£, °È¿ÓÓ˘ ∞ÓÙˆÓfiÔ˘ÏÔ˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ηÙËÁÔÚÂ›Ù·È Ì·˙› Ì ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡˜ ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘˜ Î·È Ì¤ÏË ÂÈÙÚÔÒÓ ÙÔ˘ ·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ÁÈ· ÙËÓ ˘ÂÍ·›ÚÂÛË 10 ÂηÙÔÌÌ˘Ú›ˆÓ Ï›ÙÚˆÓ ÂÙÚÂÏ·›Ô˘ Û˘ÓÔÏÈ΋˜ ·Í›·˜ ¿Óˆ ÙˆÓ ÂÙ¿ ÂηÙ. ¢ÚÒ. ∫·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ·ÔÏÔÁ›·˜ ÙÔ˘ ÛÙÔÓ μ’ ÂȉÈÎfi ·Ó·ÎÚÈÙ‹ ·ÚÓ‹ıËΠÙȘ ηÙËÁÔڛ˜ Î·È Ê¤ÚÂÙ·È ˆ˜ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍ fiÙÈ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ‰˘Ó·Ùfi Ó· ÂÔÙ‡ÂÈ ÙËÓ Ï‹ÚˆÛË Î·È ÙËÓ ÂÎΤӈÛË ÙˆÓ ‰ÂÍ·ÌÂÓÒÓ, ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ıËÙ›·˜ ÙÔ˘. √È Î·ÙËÁÔÚÔ‡ÌÂÓÔÈ Ê¤ÚÔÓÙ·È ˆ˜ ËıÈÎÔ› Î·È Ê˘ÛÈÎÔ› ·˘ÙÔ˘ÚÁÔ› ÛÙÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi ÛοӉ·ÏÔ, Ô˘ ·ÔÎ¿Ï˘„Â Ë ŒÓÔÚÎË ¢ÈÔÈÎËÙÈ΋ ∂ͤٷÛË ÙÔ˘ ·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ Î·È Î›ÓËÛ ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË Ù˘ ÔÈÓÈ΋˜ ‰È·‰Èηۛ·˜. ΔÔ fiÚÈÛÌ· Ù˘ ÂͤٷÛ˘ ‰È·‚È‚¿ÛÙËΠÛÙËÓ ∂ÈÛ·ÁÁÂÏ›· ¶ÚˆÙÔ‰ÈÎÒÓ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ ÙÔÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ √ÎÙÒ‚ÚÈÔ Î·È Ô ÂÈÛ·ÁÁÂϤ·˜ ¶ÚˆÙÔ‰ÈÎÒÓ, ∂˘¿ÁÁÂÏÔ˜ ª·‰ÂÌÏ‹˜, ¿ÛÎËÛ ÔÈÓÈΤ˜ ‰ÈÒÍÂȘ Û ‚·ıÌfi ηÎÔ˘ÚÁ‹Ì·ÙÔ˜, ηٿ ·ÓÙfi˜ ˘¢ı‡ÓÔ˘, ÁÈ·: “˘ÂÍ·›ÚÂÛË Û ‚¿ÚÔ˜ ¡ÔÌÈÎÔ‡ ¶ÚÔÛÒÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘ ¢Èη›Ô˘ Ì fiÊÂÏÔ˜ Ô˘ ˘ÂÚ‚·›ÓÂÈ ÙȘ 150.000 ¢ÚÒ” “¿ÌÂÛË Û˘Ó¤ÚÁÂÈ·” ÛÙËÓ ·Ú·¿Óˆ Ú¿ÍË, “„¢‰‹ ‚‚·›ˆÛË Ì ÛÎÔfi ÙÔ ·Ú¿ÓÔÌÔ fiÊÂÏÔ˜ Î·È Û˘ÓÔÏÈ΋ ˙ËÌÈ¿ ¿Óˆ ÙˆÓ 73.000 ¢ÚÒ” Î·È “ËıÈ΋ ·˘ÙÔ˘ÚÁ›·” ÛÙËÓ ·Ú·¿Óˆ Ú¿ÍË. ∫·È Û ‚·ıÌfi ÏËÌÌÂÏ‹Ì·ÙÔ˜ ÁÈ·: “∞Ï‹ „¢‰‹ ‚‚·›ˆÛË” Î·È ÙËÓ “ËıÈ΋ ·˘ÙÔ˘ÚÁ›·” ÛÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË Ú¿ÍË. ∏ ∂¢∂ Ô˘ ‰ÈÂÓ‹ÚÁËÛÂ Ë Î·ıËÁ‹ÙÚÈ· ¡ÔÌÈ΋˜, ∫·ÏÏÈfiË ª·ÎÚ›‰Ô˘, η٤‰ÂÈÍ fiÙÈ Ë ˘ÂÍ·›ÚÂÛË ÙÂÏÔ‡ÓÙ·Ó ÌÂıÔ‰Èο ·fi ÙÔ 1999 ˆ˜ ÙÔÓ ∞Ú›ÏÈÔ ÙÔ˘ 2004, “Ì ¤Í·ÚÛË ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô ı¤ÚÌ·ÓÛ˘ 2003-2004” ÔfiÙ ·Ú·‰fiıËÎÂ Ë ÙÂÏÂ˘Ù·›· ·Ú·ÁÁÂÏ›· ÂÙÚÂÏ·›Ô˘ ÛÙÔ ·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ. ªÂÙ¿ ·’ ·˘Ù‹, Ë ·ÓÂÈÛÙËÌÈÔ‡ÔÏË ¿Ú¯ÈÛ ӷ ıÂÚÌ·›ÓÂÙ·È ÌÂ Ê˘ÛÈÎfi ·¤ÚÈÔ ÎÈ ¤ÙÛÈ ÚԤ΢„Â Ë ·Ó¿ÁÎË ÂÎΤӈÛ˘ ÙˆÓ ‰ÂÍ·ÌÂÓÒÓ ÂÙÚÂÏ·›Ô˘, ΢ڛˆ˜ ÁÈ· ÏfiÁÔ˘˜ ·ÛÊ·Ï›·˜. ΔfiÙ ·ÔηχÊıËΠfiÙÈ ÔÈ ‰ÂÍ·ÌÂÓ¤˜ Û˘ÓÔÏÈ΋˜ ¯ˆÚËÙÈÎfiÙËÙ·˜ 200.000 Ï›ÙÚˆÓ ‹Ù·Ó ۯ‰fiÓ ¿‰ÂȘ, ÂÓÒ Û‡Ìʈӷ Ì ٷ ÙÈÌÔÏfiÁÈ· ¤ÚÂ ӷ ‹Ù·Ó ÁÂÌ¿Ù˜.

√ ‰È¿ÏÔÁÔ˜ ¿Ú¯ÈÛ «¶fiÏÂÌÔ˜» ÓÂ‡ÚˆÓ - ∞Ô¯ÒÚËÛ ·fi ÙÔ ∑¿ÂÈÔ ∞£∏¡∞, 25.

Ã

ˆÚ›˜ ·ÁÚfiÙ˜ Ô˘ ÂÎÚÔÛˆÔ‡Ó Ù· “ÌÏfiη” Î·È ÙË ¡¢ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÂ›Ù·È ÛÙÔ ∑¿ÂÈÔ Ô ‰È¿ÏÔÁÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ ·ÁÚÔÙÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌ›·. ¡ˆÚ›ÙÂÚ·, ÂÚ›Ô˘ 250 ·ÁÚfiÙ˜ Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ·Ó ÔÚ›· ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ ∞ı‹Ó·˜. ∫·Ù¿ ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË Ù˘ ‰È·‰Èηۛ·˜ ÙÔ˘ ∑·›Ԣ, Ë ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∞ÁÚÔÙÈ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ ∫.ª·Ù˙ÂÏ‹ Â·Ó¤Ï·‚ fiÙÈ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË Â›Ó·È ·ÔÊ·ÛÈṲ̂ÓË Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÛÙȘ ıÂÛÌÈΤ˜ ·ÏÏ·Á¤˜, Û ·fiÏ˘ÙË Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔ˘˜ ·ÁÚfiÙ˜. “ΔÔ ·ÁÚÔÙÈÎfi Úfi‚ÏËÌ· ¤¯ÂÈ ÙÂı› ÛÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›·. ∂›Ì·ÛÙ ·ÔÊ·ÛÈṲ̂ÓÔÈ Ó· οÓÔ˘Ì ÙȘ ··Ú·›ÙËÙ˜ ıÂÛÌÈΤ˜ ·ÏÏ·Á¤˜, Û ·fiÏ˘ÙË Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔ˘˜ ·ÁÚfiÙ˜. √È ÌÂÁ¿Ï˜ ‰È·ÚıÚˆÙÈΤ˜ ·ÏÏ·Á¤˜ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÌÏÔηÚÈÛÙÔ‡Ó. √ ‰È¿ÏÔÁÔ˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÊȤÛÙ·” ÙfiÓÈÛÂ Ë ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∞ÁÚÔÙÈ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘. ∏ ˘Ô˘ÚÁfi˜ √ÈÎÔÓÔÌ›·˜ §Ô‡Î· ∫·ÙÛ¤ÏË ÂÈÛ‹Ì·Ó ˆ˜ Î·È “·fi ÙÔ ‰ÈÎfi Ì·˜ ÙÔ̤·, Ù˘ ∞Ó¿Ù˘Í˘ Î·È Ù˘ ∞ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ·˜ ı· Û˘Ì‚¿ÏÏÔ˘Ì ÛÙËÓ Â›Ï˘ÛË ÙˆÓ ÛÔ‚·ÚÒÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÔÈ ·ÁÚfiÙ˜ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÂÓÈÛ¯˘ı› ÙÔ ÂÈÛfi‰ËÌ¿ ÙÔ˘˜”. ™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ ·˘Ùfi, fiˆ˜ ›Â, ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô √ÈÎÔÓÔÌ›·˜ ÛÙËÚ›˙ÂÈ ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ∞ÁÚÔÙÈ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ Î·È ΔÚÔÊ›ÌˆÓ Î·È ·Ó·Ê¤ÚıËΠÛÙȘ ÙÚÂȘ ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ ı¤ÛÂÈ: * ∂Ó›Û¯˘ÛË Ú¢ÛÙfiÙËÙ·˜ ÙˆÓ ·ÁÚÔÙÒÓ Î·È ÙˆÓ ·ÁÚÔÙÈÎÒÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ÛÙÔ Ì¤ÙÚÔ ÙÔ˘ ÂÊÈÎÙÔ‡, ˆ˜ fiÙÔ˘ ·Ô‰ÒÛÔ˘Ó ÔÈ Ó¤Â˜ ÔÏÈÙÈΤ˜. * ¶ÚÔÒıËÛË Î·È ÁÚ‹ÁÔÚË ˘ÏÔÔ›ËÛË ÌÈ·˜ Û˘ÓÂÎÙÈ΋˜ ÔÏÈÙÈ΋˜ ·ÁÚÔÙÈÎÒÓ ·Ú·ÁˆÁÈÎÒÓ ·Ó·‰È·ÚıÚÒÛˆÓ. * ∞ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈ΋ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Î·È ÂÔÙ›· Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜ ·ÁÚÔÙÈÎÒÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· Ì ÙË ‰È·‰Èηۛ· ÙÔ˘ ∑·-

›Ԣ, ÔÈ ÔÌ¿‰Â˜ ÂÚÁ·Û›·˜ ÂÍÂÙ¿˙Ô˘Ó ÔÎÙÒ ¿ÍÔÓ˜ - ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÁˆÚÁ›·˜, Ì ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ¿Óˆ ·fi 350 ÂÎÚÔÛÒˆÓ ÊÔÚ¤ˆÓ Î·È ÔÚÁ·ÓÒÛˆÓ. ∞Ó‚·›ÓÔÓÙ·˜ ÛÙÔ ‚‹Ì·, Ô ÙÔÌ¿گ˘ ∞ÁÚÔÙÈ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ Ù˘ ¡¢ °ÈÒÚÁÔ˜ ∫·Û·›‰Ë˜ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ fiÙÈ Ë ·ÍȈ̷ÙÈ΋ ·ÓÙÈÔϛ٢ÛË ·Ô¯ˆÚ› ·fi ÙÔ ‰È¿-

ÏÔÁÔ ÁÈ· ÙËÓ ·ÁÚÔÙÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌ›·, Û ¤Ó‰ÂÈÍË ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›·˜ ÁÈ· ÙËÓ ÌË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙˆÓ ·ÁÚÔÙÒÓ. √ Î. ∫·Û·›‰Ë˜ οÏÂÛ ÙÔÓ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi Ó· Û˘Ó·ÈÛı·Óı› ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· Ô˘ ¤¯ÂÈ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËı› Ì ÙÔ˘˜ ·ÁÚfiÙ˜ Î·È Ó· ‰ÒÛÂÈ Ï‡ÛË ÛÙÔ ·‰È¤ÍÔ‰Ô. “∂›Ó·È ˘ÔÎÚÈÛ›· Ó· Á›ÓÂÙ·È ‰È¿ÏÔÁÔ˜ ÁÈ·

ÙÔ˘˜ ·ÁÚfiÙ˜ ¯ˆÚ›˜ ÙÔ˘˜ ·ÁÚfiÙ˜. ∞Ô¯ˆÚԇ̠·fi ÌÈ· ‰È·‰Èηۛ· ¯ˆÚ›˜ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎfi ÂÚȯfiÌÂÓÔ, fiÔ˘ ‰ÂÓ Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÔÈ ¤¯ÔÓÙ˜ ÙÔ Úfi‚ÏËÌ·, ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ÙÔ˘ ¶∞™√∫ ı· ¤ÚÂ ӷ ˘ÏÔÔÈ‹ÛÂÈ, ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ, ÙȘ ÚÔÂÎÏÔÁÈΤ˜ Ù˘ ‰ÂÛ̇ÛÂȘ” ‰‹ÏˆÛ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο. °È· ÙÔ ›‰ÈÔ ı¤Ì·, Ô ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ ·ÁÚÔÙÈÎÔ‡ Ù˘ ¡¢ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ∫fiÏÏÈ·˜ ‰‹ÏˆÛÂ: “√ ‰È¿ÏÔÁÔ˜ Â›Ó·È ¯Ú‹ÛÈÌÔ˜ fiÙ·Ó Â›Ó·È Û‡ÓÙÔÌÔ˜, ÌÂ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ıÂÌ·ÙÔÏÔÁ›·, Ì ÂÂÍÂÚÁ·Ṳ̂Ó˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ηÈ, ‚¤‚·È·, Ì ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ fiÏˆÓ ÙˆÓ ¿ÌÂÛ· ÂÌÏÂÎfiÌÂÓˆÓ. “¢È¿ÏÔÁÔ˜ ÂÊ’ fiÏ˘ Ù˘ ‡Ï˘, Ì ÔÏ˘ÏËı›˜ ÔÌ¿‰Â˜ ÂÚÁ·Û›·˜, Ô˘ ‰ÂÓ ·ԂϤÂÈ Û ÛÙÔ¯Â˘Ì¤Ó˜ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ, ‰ÂÓ ˘ËÚÂÙ› ÙÔ˘˜ ·ÁÚfiÙ˜ Î·È ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›·, ·ÏÏ¿ ÌfiÓÔÓ ÙËÓ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›· Î·È ÙȘ ÂÓÙ˘ÒÛÂȘ. ∫·È ·˘Ùfi˜ Ô ‰È¿ÏÔÁÔ˜ ‰ÂÓ ÂӉȷʤÚÂÈ Ô‡Ù ÙË ¡¤· ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·, Ô‡Ù ÙÔ˘˜ ·ÁÚfiÙ˜.” ∞ÌÂÛË ˘‹ÚÍÂ Ë ·¿ÓÙËÛË ÙÔ˘ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤· ÙÔ˘ ¶∞™√∫ ™ˆÎÚ¿ÙË •˘Ó›‰Ë: “∏ ¡¤· ¢ËÌÔÎÚ·Ù›· Û˘Ó¯›˙ÂÈ ¤Ó·Ó ¿ÎÚ·ÙÔ Ï·˚ÎÈÛÌfi Î·È ÌÈ· ‰ÈÁψÛÛ›·. ¢ÂÓ ¤¯ÂÈ ı¤ÛÂȘ, ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÚÔÙ¿ÛÂȘ, ¤¯ÂÈ ¯¿ÛÂÈ ÙË Ì¿Ï·”. To KKE Û ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ ÙÔ˘ ¤Î·Ó ÏfiÁÔ ÁÈ· ‰È¿ÏÔÁÔ-ÊȤÛÙ·, “Ô ÔÔ›Ô˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÛÙfi¯Ô ÙËÓ ÈηÓÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ‰›Î·ÈˆÓ ·ÈÙËÌ¿ÙˆÓ Ù˘ ·ÁÚÔÙÈ¿˜, ·ÏÏ¿ ÙÔÓ ·ÔÚÔÛ·Ó·ÙÔÏÈÛÌfi Î·È ÙËÓ ˘ÔÙ·Á‹ Ù˘ ÛÙËÓ ÌÔ›Ú· ÙÔ˘ ÍÂÎÏËÚ›ÛÌ·ÙÔ˜ Ô˘ ÙÔ˘˜ Ô‰ËÁ› Ë ÎÔÈÓ‹ ·ÁÚÔÙÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋ Ù˘ ∂∂.” √ ™À¡ Û ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ ÙÔ˘ ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛ ¤ÎıÂÛË È‰ÂÒÓ ÙËÓ ÔÌÈÏ›· Ù˘ ˘Ô˘ÚÁÔ‡: “√˘ÛÈ·ÛÙÈο ÂÚÈÔÚ›ÛÙËΠ۠ÌÈ· ¤ÎıÂÛË

∂χıÂÚÔ˜ Ô Ù¤ˆ˜ Ú‡Ù·Ó˘ ÁÈ· Ù· 10 ÂηÙ. Ï›ÙÚ· ÂÙÚÂÏ·›Ô˘ ÛÙÔ ∞¶£

∞Ó˘Ô¯ÒÚËÙ˜ ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È ÔÈ ‰‡Ô Ï¢ڤ˜, ÂÓÒ

√ ¯¿ÚÙ˘ ÙˆÓ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂˆÓ ÛÙË ¯ÒÚ· ∞£∏¡∞, 25.

∂ÓÙ›ÓÔÓÙ·È ÔÈ ·ÁÚÔÙÈΤ˜ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ Û fiÏË ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ÂÓÒ ÛÙÔÓ ¶ÚÔÌ·¯ÒÓ· -ÂÎÙfi˜ ·fi ÙË ‰È·ÎÔ‹ Ù˘ ΢ÎÏÔÊÔÚ›·˜ Û ΔÂψÓ›· Î·È Ô‰ÈÎÔ‡˜ ÎfiÌ‚Ô˘˜- ÔÈ ·ÁÚfiÙ˜ ›¯·Ó ÎÏ›ÛÂÈ Î·È ÙË ÛȉËÚÔ‰ÚÔÌÈ΋ ÁÚ·ÌÌ‹. ∂ÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È Ì¿ÏÈÛÙ· ·ÔÊ·ÛÈṲ̂ÓÔÈ Ó· ÎÏÈÌ·ÎÒÛÔ˘Ó ÙÔÓ ·ÁÒÓ· ÙÔ˘˜. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ·fi ÙȘ 12 ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ÔÈ ·ÁÚfiÙ˜ ÙˆÓ ∞‰¤ÛÌÂ˘ÙˆÓ ∞ÁÚÔÙÈÎÒÓ ™˘ÏÏfiÁˆÓ ÙÔ˘ ÓÔÌÔ‡ ™ÂÚÚÒÓ ÎÚ·ÙÔ‡Û·Ó ·ÔÎÏÂÈṲ̂ÓË Ì ÙÚ·ÎÙ¤Ú ÙË ÛȉËÚÔ‰ÚÔÌÈ΋ ÁÚ·ÌÌ‹, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ‰È·ÎÔ› Ë ‰È¤Ï¢ÛË ÙˆÓ ÂÌÔÚÈÎÒÓ Î·È ÂÈ‚·ÙÈÎÒÓ ·Ì·ÍÔÛÙÔȯÈÒÓ ÚÔ˜ Î·È ·fi ÙË ÁÂÈÙÔÓÈ΋ ¯ÒÚ·. ¶ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ·ÓÙÈÌÂÙÒÈ˙·Ó Î·È ÔÈ Ô‰ËÁÔ› Ô˘ ÎÈÓÔ‡ÓÙ·Ó ÛÙÔÓ Ô‰ÈÎfi ¿ÍÔÓ· £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢-∞ÏÂÍ·Ó‰ÚÔ‡ÔÏ˘ Ù˘ ∂ÁÓ·Ù›·˜ Ô‰Ô‡, ·ÊÔ‡ ÂÎÙfi˜ ·fi Ù· ‰‡Ô ÌÏfiη, ÛÙË ÃÚ˘ÛÔ‡ÔÏË ∫·‚¿Ï·˜ Î·È ÛÙ· ∫ÂÚ‰‡ÏÏÈ· ™ÂÚÚÒÓ, ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ¤ÎÏÂÈÛÂ Ë ·Ï·È¿ ∂√ ™ÂÚÚÒÓ-∫·‚¿Ï·˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÔÈ ·Ú·Î·ÌÙ‹ÚÈÔÈ ‰ÚfiÌÔÈ.ΔÔ Úˆ› ¤ÎÏÂÈÛÂ Ë ÂıÓÈ΋ Ô‰fi˜ £ÂÛ-

Û·ÏÔӛ΢-™ÂÚÚÒÓ, ÛÙË ‰È·ÛÙ·‡ÚˆÛË ™ÙÚ˘ÌˆÓÈÎÔ‡, ÙÔ ÙÂψÓÂ›Ô ∂ÍÔ¯‹˜, Ô ÎfiÌ‚Ô˜ μÔÁ·ÙÛÈÎÔ‡ ∫·ÛÙÔÚÈ¿˜ Î·È Ô ‰ÚfiÌÔ˜ ºÏÒÚÈÓ·˜-∫·ÛÙÔÚÈ¿˜. Èڛ˜ Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó Ù· ÙÚ·ÎÙ¤Ú ÙˆÓ ·ÁÚÔÙÒÓ Ù˘ ÷ÏÎȉÈ΋˜, ÛÙÔÓ ÎfiÌ‚Ô Ù˘ ΔÚ›ÁÏÈ·˜.™ÙÔ ÓÔÌfi ÙˆÓ °Ú‚ÂÓÒÓ 40 ÙÚ·ÎÙ¤Ú ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó ÛÙÔÓ ÎfiÌ‚Ô Ù˘ ∂ÁÓ·Ù›·˜, ÂÓÒ ÙÚ·ÎÙ¤Ú Û˘ÁÎÂÓÙÚÒıË-

Î·Ó Î·È ÛÙË Á¤Ê˘Ú· ÙˆÓ ™ÂÚ‚›ˆÓ, ÛÙËÓ ∫Ô˙¿ÓË, ¯ˆÚ›˜ Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó Úfi‚ÏËÌ· ÛÙËÓ Î˘ÎÏÔÊÔÚ›· ÙˆÓ Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ.∞ÔÎÏÂÈṲ̂ÓË ·fi ÙÔ˘˜ ·ÁÚfiÙ˜ ·Ú¤ÌÂÓÂ Ë Û˘ÓÔÚȷ΋ ÚfiÛ‚·ÛË ÙÔ˘ √ÚÌÂÓ›Ô˘, ÛÙÔ ÓÔÌfi Œ‚ÚÔ˘. ™ÙÔ ÓÔÌfi £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ ÙÔ Úˆ› ÔÈ ‰·ÛÂÚÁ¿Ù˜ ‰È¤ÎÔ„·Ó ÙËÓ Î˘ÎÏÔÊÔÚ›· ÛÙÔÓ ÎfiÌ‚Ô μÚ·ÛÓÒÓ, ÔÈ ·ÁÚfiÙ˜ ¤ÎÏÂÈÛ·Ó ·fi ÙȘ 12 ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ¤ˆ˜ ÙË 1 Ù· ‰Èfi‰È· ª·ÏÁ¿ÚˆÓ, ÛÙËÓ ÂıÓÈ΋ Ô‰fi £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢-∞ıËÓÒÓ Î·È ·fi ÙȘ 13.20 ÙÔÓ ÎfiÌ‚Ô Ù˘ ¡¤·˜ ÷ÏÎˉfiÓ·˜. ™ÙË £ÂÛÛ·Ï›· ÔÈ ·ÁÚfiÙ˜ ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó ÛÙÔÓ ÎfiÌ‚Ô Ù˘ ¡›Î·È·˜, ÂÓÒ ·fi ÙȘ 11 ÙÔ Úˆ› ̤¯ÚÈ ÙȘ 3 ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ¤ÎÏÂÈÛ·Ó ÙȘ ‰È·ÛÙ·˘ÚÒÛÂȘ Ù˘ ·ÏÈ¿˜ ÂıÓÈ΋˜ Ô‰Ô‡ §¿ÚÈÛ·˜-μfiÏÔ˘ Î·È ∞ÁÈ¿˜, ÛÙË ı¤ÛË ¶Ï·Ù‡Î·ÌÔ˜. ΔȘ ›‰È˜ ÒÚ˜ ·Ú¤ÌÂÈÓ ÎÏÂÈÛÙfi˜ Î·È Ô ‰ÚfiÌÔ˜ §¿ÚÈÛ·˜-∫Ô˙¿Ó˘, ¤Íˆ ·fi ÙÔÓ Δ‡ÚÓ·‚Ô. ’∂ˆ˜ ÙȘ 14:30 ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ·Ú¤ÌÂÈÓ·Ó ÎÏÂÈÛÙ¤˜ ÔÈ ·Ú·Î·ÌÙ‹ÚȘ ÙˆÓ ΔÂÌÒÓ, ÂÓÒ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó Î·È Ù· ÊÔÚÙËÁ¿ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ Ù˘ ∏ÁÔ˘ÌÂÓ›ÙÛ·˜, ηıÒ˜

ÔÈ ·ÁÚfiÙ˜ Ù˘ £ÂÛÚˆÙ›·˜ ·ÓÔ›ÁÔ˘Ó Î·È ÎÏ›ÓÔ˘Ó ·Ó¿ ‰È·ÛÙ‹Ì·Ù· ÙËÓ ÚfiÛ‚·ÛË ÚÔ˜ ÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ. ∞fi ÙËÓ ¿ÏÏË ÌÂÚÈ¿, ·Ú·ÙÂÙ·Á̤ӷ ‰ÂÍÈ¿ Î·È ·ÚÈÛÙÂÚ¿ ÙÔ˘ ‰ÚfiÌÔ˘ ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó Ù· ÙÚ·ÎÙ¤Ú ÙˆÓ ·ÁÚÔÙÒÓ ÛÙÔ ÙÂψÓÂ›Ô ÙˆÓ ∫‹ˆÓ, ¯ˆÚ›˜ Ó· ÚÔηÏÔ‡Ó Úfi‚ÏËÌ· ÛÙËÓ Î›ÓËÛË ÙˆÓ Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ. ™Â ηٿÏË„Ë Ù˘ ÎÂÓÙÚÈ΋˜ Ï·Ù›·˜ ∫·Ï·Ì¿Ù·˜ Ì ÙÚ·ÎÙ¤Ú Î·È ·ÁÚÔÙÈο Ì˯·Ó‹Ì·Ù· ÚÔ¯ÒÚËÛ·Ó ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ·ÁÚfiÙ˜ Ù˘ ªÂÛÛËÓ›·˜, ÌÏÔοÚÔÓÙ·˜ ·Ú¿ÏÏËÏ· ÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô Ù˘ ∞TEbank. √È ·ÁÚfiÙ˜ ‰ËÏÒÓÔ˘Ó fiÙÈ ı· ·Ú·Ì›ÓÔ˘Ó ÛÙËÓ Ï·Ù›· ˆ˜ ·‡ÚÈÔ (Û‹ÌÂÚ·) ÔfiÙ ı· Â·ÓÂÎÙÈÌ‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË. ™ÎÏ‹Ú˘Ó·Ó ÙË ÛÙ¿ÛË ÙÔ˘˜ ÔÈ ·ÁÚfiÙ˜ ÛÙ· ÌÏfiη Ù˘ ∞Ï·Ì¿Ó·˜, Ù˘ ∂Ï¿ÙÂÈ·˜ Î·È ÙÔ˘ ∫¿ÛÙÚÔ˘ μÔȈٛ·˜, ·ÔÎÏ›ÔÓÙ·˜ ·fi ÙÔ Úˆ› Î·È ÙÔ˘˜ ·Ú¿‰ÚÔÌÔ˘˜.⁄ÛÙÂÚ· ·fi ·ÔÊ¿ÛÂȘ ÙˆÓ ÁÂÓÈÎÒÓ ÙÔ˘˜ Û˘ÓÂχۈÓ, ÂȂ‚·›ˆÛ·Ó fiÙÈ “Ù·˘Ù›˙ÔÓÙ·È ·Ôχو˜ Ì ÙȘ ÂÎÙÈÌ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÏÏ·‰ÈÎÔ‡ ™˘ÓÙÔÓÈÛÙÈÎÔ‡ √ÚÁ¿ÓÔ˘ Î·È ÎÏÈÌ·ÎÒÓÔ˘Ó ÙȘ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ ÙÔ˘˜ ÎÏ›ÓÔÓÙ·˜ ·Ú¿‰ÚÔÌÔ˘˜” .


¶ÔÏÈÙÈ΋ 7

TPIΔH 26 IANOYAPI√À 2010

¶ÚÔ˜ Ó¤· ıËÙ›· ¶·Ô‡ÏÈ·

ΔËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ‚‰ÔÌ¿‰· ÂÎÏÔÁ‹ ¶ÚÔ¤‰ÚÔ˘ Ù˘ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ A£∏¡∞ 25.

Ù· ÌÏfiη fi¯È ÌfiÓÔ ·˘Í¿ÓÔ˘Ó, ·ÏÏ¿ Î·È ÂÓÈÛ¯‡ÔÓÙ·È

ÔÈ ·ÁÚfiÙ˜ ·fiÓÙ˜... Ë ¡¤· ¢ËÌÔÎÚ·Ù›· - ∫˘‚ÂÚÓËÙÈ΋ ·ÓÙ›‰Ú·ÛË È‰ÂÒÓ ·Ú·ı¤ÙÔÓÙ·˜ ÙÔ˘˜ Ù›ÙÏÔ˘˜ ÙˆÓ ıÂÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ··Û¯ÔÏÔ‡Ó ÙÔÓ ·ÁÚÔÙÈÎfi ÎfiÛÌÔ, ¯ˆÚ›˜ ηӤӷ ÂÚȯfiÌÂÓÔ”.

¢È·‰‹ÏˆÛË ÛÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ

Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙÈÎfi ΛÓËÌ·”. ªÂÙ¿ ÙËÓ ¿Î·ÚË Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ Ù˘ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ ∞ÁÚÔÙÈ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ ∫.ª·Ù˙ÂÏ‹ Ì ÙÔ˘˜ ÂÎÚÔÛÒÔ˘˜ ÙÔ˘˜, ÔÈ ·ÁÚfiÙ˜ ·ÔÊ¿ÛÈÛ·Ó Ó· ÎÏÈÌ·ÎÒÛÔ˘Ó ÙȘ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ ÙÔ˘˜, ·ÛÎÒÓÙ·˜ ›ÂÛË ÛÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË. “™Â ·˘Ù‹ ÙË Ê¿ÛË ÌÈÏ¿Ì ÁÈ· ‰È¿ÏÔÁÔ Î·È ‰ÂÓ ÌÔÚԇ̠ӷ ÌÈÏ¿Ì ÁÈ· ¿ÏÏ· ̤۷” ›Â Ô Î. ¶Âٷψً˜, ÂÚˆÙËı›˜ Ò˜ ı· ·ÓÙÈÌÂÙˆÈÛÙÔ‡Ó, ·fi Â‰Ò Î·È ¤Ú·, Ù· ÌÏfiη Î·È Â¿Ó ˘¿Ú¯ÂÈ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ ÁÈ· ÈÔ “‰˘Ó·ÌÈ΋ ·Ú¤Ì‚·ÛË”. ™Â ÂÚÒÙËÛË ÁÈ· ÙÔ fiÙ ı· ÎÚÈı› ··-

Ú·›ÙËÙË Ë ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ ÓfiÌÔ˘, › fiÙÈ “Ë ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ ÓfiÌÔ˘ Â›Ó·È ·˘ÙÔÓfiËÙË ÁÈ· ÙÔÓ Î¿ı ŒÏÏËÓ· ÔÏ›ÙË.“ŸÙ·Ó ¤¯Ô˘Ì ٤ÙÔÈÔ˘ ›‰Ô˘˜ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ, fï˜, ÙfiÙ ˘¿Ú¯ÂÈ ÌÈ· ȉȷÈÙÂÚfiÙËÙ· Î·È ÚÔÛ·ıԇ̠̠ÙÔ˘˜ ÙÚfiÔ˘˜ Ô˘ ÂÈϤÁÂÈ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË Ó· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÔ˘Ó ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ›‰Ô˘˜ ÔÈ ÂÓ¤ÚÁÂȘ”. ™¯ÂÙÈο Ì ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ Ó· ˘¿ÚÍÂÈ “ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ·˘ÙÔÌ·ÙÔÔ›ËÛË” ÂÍ·ÈÙ›·˜ ÙˆÓ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛˆÓ, Ô Î. ¶Âٷψً˜ ÙfiÓÈÛ fiÙÈ “·˘Ùfi ı¤ÏÔ˘Ì ӷ ·ÔʇÁÔ˘ÌÂ, fiÙ·Ó ÌÈÏ¿Ì ÁÈ· ÎÔÈÓˆÓÈ΋ Û˘ÓÔ¯‹” . ∞Ó·ÊÔÚÈο Ì ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÌÔ‡˜ Ô˘ ʤÚÂ-

ΔËÓ ›‰È· ÒÚ·, ÂÚ›Ô˘ 250 ·ÁÚfiÙ˜ Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÔ‡Û·Ó ‰È·‰‹ÏˆÛË ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ ∞ı‹Ó·˜. √È ·ÁÚfiÙ˜ ·fi ÙÔ ÌÏfiÎÔ Ù˘ ¡›Î·È·˜ ÛÙË £ÂÛÛ·Ï›· ¤ÊÙ·Û·Ó ÛÙȘ 11:00 ÙÔ Úˆ› Ù˘ ¢Â˘Ù¤Ú·˜ (¯ı˜) ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· Î·È ·Ú·Ù¿¯ıËÎ·Ó ÛÙËÓ ÏˆÊfiÚÔ ∞Ì·Ï›·˜ ¤Íˆ ·fi ÙÔ ∑¿ÂÈÔ ª¤Á·ÚÔ, ÙÔ ÔÔ›Ô ÊÚÔ˘ÚÔ‡Û·Ó ‰ÈÌÔÈڛ˜ ÙˆÓ ª∞Δ. ∂Ó Û˘Ó¯›·, ÔÈ ·ÁÚfiÙ˜ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ·Ó fiÙÈ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó ÔÚ›· ÛÙË μÔ˘Ï‹, ˆÛÙfiÛÔ ÙÂÏÈο ÛÙÚ¿ÊËÎ·Ó ÛÙËÓ Ï·Ù›· ∫ÔÏˆÓ·Î›Ô˘, fiÔ˘ Î·È ÔÏÔÎÏËÚÒıËÎÂ Ë ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛ‹ ÙÔ˘˜, ÂÚ›Ô˘ ÛÙȘ 12:30. ∞fi ÙÔ ‰È¿ÏÔÁÔ ·¤¯ÂÈ Î·È Ë ™˘ÓÔÌÔÛÔÓ‰›· ¢ËÌÔÎÚ·ÙÈÎÒÓ ∞ÁÚÔÙÈÎÒÓ ™˘ÏÏfiÁˆÓ ∂ÏÏ¿‰·˜ (™À¢∞™∂). ™‡Ìʈӷ Ì ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ Ù˘ £·Ó¿ÛË §›Á‰·, Ë ™˘ÓÔÌÔÛÔÓ‰›· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ Ï¢Úfi ÙˆÓ ÍÂÛËÎˆÌ¤ÓˆÓ ·ÁÚÔÙÒÓ, ÂÎÙÈÌÒÓÙ·˜ fiÙÈ ÔÈ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ·Ú·ÁˆÁÔ› ¤¯Ô˘Ó ÂÚȤÏıÂÈ Û ‰ÂÈÓ‹ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ Î·È ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ı¤ÛË. ÷ڷÎÙËÚ›˙ÂÈ, ‰Â, ÙË ‰È·‚ԇϢÛË ˆ˜ ÂÈÎÔÈÓˆÓȷ΋ ÊȤÛÙ· Ô˘ “‰ÂÓ ı· ‰ÒÛÂÈ ÙËÓ ·Ú·ÌÈÎÚ‹ ÒıËÛË ÛÙËÓ Â›Ï˘ÛË ÙˆÓ ÂÎÚËÎÙÈÎÒÓ ·ÁÚÔÙÈÎÒÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ, ·ÏÏ¿ ·ÓÙ›ıÂÙ· ı· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËı› ˆ˜ ‚‹Ì· ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÚÔÂÈÏËÌÌ¤ÓˆÓ ·ÔÊ¿ÛˆÓ, fiˆ˜ Â›Ó·È ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ Ë Âȯ›ÚËÛË Ó· Û˘ÚÚÈÎÓˆı› ÙÔ ·ÁÚÔÙÔ-

Ù·È Ó· ÚÔÛ¤‰ˆÛÂ Ë ∫·ÙÂÚ›Ó· ª·Ù˙ÂÏ‹ ÛÙÔ˘˜ ·ÁÚfiÙ˜ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙ· ÌÏfiη, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ Û¯ÂÙÈÎfi ‰ËÌÔÛ›Â˘Ì· ÙÔ˘ μ‹Ì·ÙÔ˜ Ù˘ ∫˘Úȷ΋˜, Ô Î. ¶Âٷψً˜ ÙfiÓÈÛ fiÙÈ ‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË Î·È fiÙÈ Ë ˘Ô˘ÚÁfi˜ ‰Â›¯ÓÂÈ Ì ÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ Ù˘ Î·È ÙËÓ ÂÈÌÔÓ‹ Ù˘ ·fi ÙËÓ ÚÒÙË ÛÙÈÁÌ‹ fiÙÈ Î·È Û¯¤‰ÈÔ ‰È·ı¤ÙÂÈ Î·È ÌÈ· ÛÂÈÚ¿ ·fi ¯ÚfiÓÈ· ˙ËÙ‹Ì·Ù· ‹‰Ë Ù· ¤¯ÂÈ ·ÓÔ›ÍÂÈ. “¢ÂÓ ÓÔÌ›˙ˆ fiÙÈ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ΢‚ÂÚÓËÙÈο ÛÙÂϤ¯Ë Ô˘ ÎÚ·ÙÔ‡Ó ·ÔÛÙ¿ÛÂȘ ·fi ÙËÓ Î· ª·Ù˙ÂÏ‹. ∏ ΢‚¤ÚÓËÛË ‰Ú· Û˘ÏÏÔÁÈο, ÔÈ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ ÂÎÊÚ¿˙Ô˘Ó ÙËÓ ·ÁˆÓ›· ÙˆÓ ÂÚÈÊÂÚÂÈÒÓ ÙÔ˘˜ ÁÈ· Ù· ÌÂÁ¿Ï· ·ÁÚÔÙÈο ˙ËÙ‹Ì·Ù· Î·È ·˘Ùfi Â›Ó·È ÏÔÁÈÎfi, ·Ó·ÌÂÓfiÌÂÓÔ, ıÂÌÈÙfi Î·È ÂÌ›˜ Û·Ó ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋ ΢‚¤ÚÓËÛË ı¤ÏÔ˘Ì ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘˜ ÒÛÙ ӷ ·Ó·‰ÂÈÎÓ‡ÔÓÙ·È Ù· ÌÂÁ¿Ï· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·” ÂÈÛ‹Ì·ÓÂ Ô Î. ¶Âٷψً˜. ∫ÏËı›˜ Ó· Û¯ÔÏÈ¿ÛÂÈ “ÏËÚÔÊÔڛ˜” Ô˘ ı¤ÏÔ˘Ó ÙÔÈο ÛÙÂϤ¯Ë ÙÔ˘ ¶∞™√∫ Ó· ÛÙËÚ›˙Ô˘Ó ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ‰ËÌfiÛÈ·, ·ÏÏ¿ ηْ ȉ›·Ó Ó· ÂÓı·ÚÚ‡ÓÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ·ÁÚfiÙ˜ Ó· ·Ú·Ì›ÓÔ˘Ó ÛÙ· ÌÏfiη Î·È Ó· Û˘Ó¯›ÛÔ˘Ó, Ô Î˘‚ÂÚÓËÙÈÎfi˜ ÂÎÚfiÛˆÔ˜ ·Ó¤ÊÂÚ fiÙÈ “Ù· ÙÔÈο ÛÙÂϤ¯Ë ‹ Î·È ÔÈ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ ¤¯Ô˘Ó ·˘ÙÔÓÔÌ›· ÛÙË Û˘Ó›‰ËÛ‹ ÙÔ˘˜ Î·È ÛÙË ‰Ú¿ÛË ÙÔ˘˜, ̤¯ÚÈ ÂÓfi˜ ÔÚ›Ô˘, ·fi ÂΛ Î·È ¤Ú· ÙËÓ ˘‡ı˘ÓË ·ÁÚÔÙÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋ ÙËÓ ·ÛΛ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË Î·È ÙÔ ˘Ô˘ÚÁ›Ԕ. °È· ÙÔ Â¿Ó Ô ‰È¿ÏÔÁÔ˜ ÛÙ·Ì·Ù¿ÂÈ ·‡ÚÈÔ (Û‹ÌÂÚ·) ÛÙÔ ∑¿ÂÈÔ, Ô Î˘‚ÂÚÓËÙÈÎfi˜ ÂÎÚfiÛˆÔ˜ › fiÙÈ Ô ‰È¿ÏÔÁÔ˜ ‰ÂÓ ÛÙ·Ì·Ù¿ÂÈ Â‰Ò Î·È ÙÔÓ ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛ “‰È·Ú΋”, “¿ÁÈÔ” Î·È “·Ó¿ ¿Û· ÛÙÈÁÌ‹ ηÏԉ¯ԇÌÂÓÔ”.

ª›ÓÈ «·Î¤ÙÔ» ̤ÙÚˆÓ ÂÍ‹ÁÁÂÈÏÂ Ë Î. ª·Ù˙ÂÏ‹ ∞£∏¡∞ 25.

ª¤Û· ÛÙÔ ºÂ‚ÚÔ˘¿ÚÈÔ ı· Ï¿‚Ô˘Ó ÔÈ ·ÁÚfiÙ˜ ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÂÓ›Û¯˘ÛË ÁÈ· ÙÔ 2009, Û‡Ìʈӷ Ì ̛ÓÈ “·Î¤ÙÔ” ̤ÙÚˆÓ Ô˘ ÂÍ‹ÁÁÂÈÏÂ Ë ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∞ÁÚÔÙÈ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ ∫·ÙÂÚ›Ó· ª·Ù˙ÂÏ‹ ·fi ÙÔ ‚‹Ì· Ù˘ ‰ÈËÌÂÚ›‰·˜ ÁÈ· ÙËÓ ·ÁÚÔÙÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌ›· Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÂ›Ù·È ÛÙÔ ∑¿ÂÈÔ. ∞Ó¿ÌÂÛ· ÛÙ· ̤ÙÚ· Ô˘ ÂÍ‹ÁÁÂÈÏÂ Ë Î· ª·Ù˙ÂÏ‹ Â›Ó·È Ë Ì›ˆÛË ÙÔ˘ ÎfiÛÙÔ˘˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ÛÂ Ê˘ÙÔÊ¿Ú̷η, ÏÈ¿ÛÌ·Ù· Î·È ˙ˆÔÙÚÔʤ˜, Ù· ÔÔ›· ı· ÙÈÌÔÏÔÁÔ‡ÓÙ·È Ì ‚¿ÛË ÙË Ì¤ÛË ÙÈÌ‹ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Û‹ÌÂÚ· ÛÙȘ ÙÚÂȘ ÊıËÓfiÙÂÚ˜ ¯ˆÚ˜ Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ŒÓˆÛ˘. ∂›Û˘, Ë ˘Ô˘ÚÁfi˜ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ fiÙÈ Ô ∂§°∞ ı· ηχÙÂÈ Î·È ¿ÏϘ ·Èٛ˜ ηٷÛÙÚÔÊÒÓ Û ηÏÏȤÚÁÂȘ, ÏfiÁˆ ΢ڛˆ˜ ÙˆÓ ÎÏÈÌ·ÙÈÎÒÓ ·ÏÏ·ÁÒÓ, ÂÈ‚¿ÏÏÔÓÙ·˜ fï˜ ÂÈϤÔÓ ·ÛÊ¿ÏÈÛÙÚÔ Ô˘ ı· Ú¤ÂÈ

Ó· ÏËÚÒÓÔ˘Ó ÔÈ ·ÁÚfiÙ˜. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ Ë ª·Ù˙ÂÏ‹ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛÂ: ∏ ÂÓÈ·›· ÂÓ›Û¯˘ÛË ÙÔ˘ 2009 ı· ‰Ôı› ÛÙÔ˘˜ ·ÁÚfiÙ˜ (ÂÍfiÊÏËÛË) ̤¯ÚÈ Ù¤ÏÔ˘˜ ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘. √È ÂȉÔÙ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ 2010 ı· ‰ÔıÔ‡Ó ÛÙËÓ ÒÚ· ÙÔ˘˜, ÒÛÙ ÔÈ ·ÁÚfiÙ˜ Ó· ÂÈÛÚ¿ÍÔ˘Ó Ê¤ÙÔ˜ 5,3 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ. ∂ÈÛ‡‰ÂÙ·È Î·È ·ÏÔÔÈÂ›Ù·È Ë ¤-

Ó·ÚÍË Ù˘ ÂÈÛÙÚÔÊ‹˜ ÙÔ˘ º¶∞ Î·È ÙÔ˘ ÂȉÈÎÔ‡ ÊfiÚÔ˘ ÛÙÔ ÂÙڤϷÈÔ. ™ÙÔ ÊÂÙÈÓfi ÎÚ·ÙÈÎfi ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi ¤¯ÂÈ ÂÁÁÚ·Ê› ÔÛfiÓ 150 ÂηÙ. ¢ÚÒ, ÙÔ ÔÔ›Ô ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÙËÓ ·‡ÍËÛË Ù˘ ÂÈÛÙÚÔÊ‹˜ ·fi ÙÔ 7% ÛÙÔ 11%. √ÚÁ·ÓÒÓÔÓÙ·È ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎÔ› ¤ÏÂÁ¯ÔÈ ÁÈ· ·ÔÊ˘Á‹ ÙˆÓ “ÂÏÏËÓÔ-

ÔÈ‹ÛˆӔ . ΔÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô Û˘Ó‰¤ÂÙ·È Ì ÙÔ TAXIS Î·È Ù· ÙÂψÓ›· ÁÈ· ÂÓÙÔÈÛÌfi ÙˆÓ ÂÈÛ·ÁˆÁÒÓ Î·È ÙË ‰È·Î›ÓËÛË ÙˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ ÛÙËÓ ÂÛˆÙÂÚÈ΋ ·ÁÔÚ¿. ¢ËÌÈÔ˘ÚÁÂ›Ù·È ÌËÙÚÒÔ ÂÌfiÚˆÓ ·ÁÚÔÙÈÎÒÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ٷ ÂÈÌÂÏËÙ‹ÚÈ· ÁÈ· ÙËÓ ·ÔÊ˘Á‹ ÂÍ·¿ÙËÛ˘ ÙˆÓ ·Ú·ÁˆÁÒÓ. ∞ÍÈÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÔÈ Ô‰ËÁ›Â˜ ÙÔ˘ √√™∞ Î·È Ë ÂÌÂÈÚ›· Ù˘ ∂∂ ÁÈ· ÙÔ ÎÏ›ÛÈÌÔ Ù˘ „·Ï›‰·˜ ·fi ÙÔ ¯ˆÚ¿ÊÈ ÛÙÔ Ú¿ÊÈ. ΔÂÏÈÎfi˜ ÛÙfi¯Ô˜ Ë ‰È·ÊÔÚ¿ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙËÓ ÙÈÌ‹ ·Ú·ÁˆÁÔ‡ Î·È Î·Ù·Ó·ÏˆÙ‹ Ó· ÌËÓ ˘ÂÚ‚·›ÓÂÈ ÙÔ 30%. √È ÙÈ̤˜ ÂÈÛ·ÁˆÁ‹˜ ÛÙ· ÏÈ¿ÛÌ·Ù· Î·È Ù· Ê˘ÙÔÊ¿Ú̷η ‰È·ÌÔÚÊÒÓÔÓÙ·È ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙÔ Ì¤ÛÔ fiÚÔ ÙÚÈÒÓ ∂˘Úˆ·˚ÎÒÓ ∫Ú·ÙÒÓ ÒÛÙ ӷ ÌÂȈı› ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜. Ÿˆ˜ ÛËÌ›ˆÛÂ Ë Î· ª·Ù˙ÂÏ‹, ̤۷ ÛÙȘ ÚÒÙ˜ 100 Ë̤Ú˜ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ÙÔ ÂÈÛfi‰ËÌ· ÙˆÓ ·ÁÚÔÙÒÓ ¤¯ÂÈ ÂÓÈÛ¯˘ı› Ì 300 Â-

ηÙ. ¢ÚÒ ·fi ÙÔ Â›‰ÔÌ· ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ·ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë˜, ·fi ÙËÓ ·‡ÍËÛË ÙˆÓ Û˘ÓÙ¿ÍÂˆÓ ÙÔ˘ √°∞ Î·È ·fi ÙËÓ ¤ÓÙ·ÍË ÙˆÓ ·ÁÚÔÙÒÓ ÛÙÔ ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ ÁÈ· ÙË Ú¢ÛÙfiÙËÙ·.

™Ù· ̤۷ Ù˘ ÂÚ¯fiÌÂÓ˘ ‚‰ÔÌ¿‰·˜ ÙÔÔıÂÙÂ›Ù·È Ë ‰È·‰Èηۛ· Â·ÓÂÎÏÔÁ‹˜ ÙÔ˘ ∫¿ÚÔÏÔ˘ ¶·Ô‡ÏÈ· ÛÙËÓ ¶ÚÔ‰ڛ· Ù˘ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜. Ÿˆ˜ ÁÓˆÛÙÔÔ›ËÛÂ Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ μÔ˘Ï‹˜ º›ÏÈÔ˜ ¶ÂÙÛ¿ÏÓÈÎÔ˜ Û Á‡̷ Ô˘ ·Ú¤ıÂÛ ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ÎÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈÎÔ‡˜ Û˘ÓÙ¿ÎÙ˜, Ë Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË Ë̤ڷ Ù˘ „ËÊÔÊÔÚ›·˜ Ù˘ μÔ˘Ï‹˜ ı· ηıÔÚÈÛÙ› ÛÙË ¢È¿ÛÎÂ„Ë ÙˆÓ ¶ÚÔ¤‰ÚˆÓ Ù˘ ÚÔÛ¯ԇ˜ ¶¤ÌÙ˘. ∫·Ù¿ ÏËÚÔÊÔڛ˜, Ë Â·ÓÂÎÏÔÁ‹ ÙÔ˘ ∫¿ÚÔÏÔ˘ ¶·Ô‡ÏÈ· ÛÙÔ ·Í›ˆÌ· ÙÔ˘ ¶ÚÔ¤‰ÚÔ˘ Ù˘ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ ı· Á›ÓÂÈ ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË 3 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘.™‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ ∫·ÓÔÓÈÛÌfi Ù˘ μÔ˘Ï‹˜, Ë ÂÎÏÔÁ‹ ÙÔ˘ ¶ÚÔ¤‰ÚÔ˘ Ù˘ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ ÂÁÁÚ¿ÊÂÙ·È ÛÙËÓ ËÌÂÚ‹ÛÈ· ‰È¿Ù·ÍË, Ù˘ ÔÔ›·˜ Ë ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Á›ÓÂÙ·È ¤ÓÙ Ï‹ÚÂȘ Ë̤Ú˜ ÚÈÓ ·fi ÙËÓ ÔÚÈ˙fiÌÂÓË ËÌÂÚÔÌËÓ›· „ËÊÔÊÔÚ›·˜. √ ∫¿ÚÔÏÔ˜ ¶·Ô‡ÏÈ·˜ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÂÈ 266 „‹ÊÔ˘˜, ÂÓÒ ÙÔ ∫∫∂ Î·È Ô ™Àƒπ∑∞ ı· ÂÈϤÍÔ˘Ó Èı·Ófiٷٷ ÙÔ “·ÚÒÓ” .

∏ÁÂÙÈ΋ ÂÌÊ¿ÓÈÛË ∞Ï·‚¿ÓÔ˘ ∞£∏¡∞, 25.

¶ÔÏÈÙÈ΋ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›·, ÂÓÙfi˜ ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞, Ô˘ ı· ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË ·ÓÙ›ÛÙ·Û˘ ÛÙÔ ™‡ÌʈÓÔ ™Ù·ıÂÚfiÙËÙ·˜ Ù˘ ∂∂ ÚÔ·Ó‹ÁÁÂÈÏ ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· (¯ı˜) Ô ∞ϤÎÔ˜ ∞Ï·‚¿ÓÔ˜ ÙÔÓ›˙ÔÓÙ·˜ Â·ÓÂÈÏËÌ̤ӷ fiÙÈ ÌÈÏ¿ ˆ˜ ·Ïfi ̤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞. ∂Í·¤Ï˘Û ÛÊÔ‰Ú‹ Â›ıÂÛË ÛÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË, ÂÓÒ ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛ ȉȷÈÙ¤Úˆ˜ ·ÚÓËÙÈÎfi ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ ‰È¿Û·Û˘ ™À¡ - ™Àƒπ∑∞, ·Ó Î·È ÚfiÛıÂÛ fiÙÈ ‰ÂÓ ÌÔÚ›˜ Ó· ̤ÓÂȘ ¿ÓÙ· Û ٤ÏÌ·. √ ∞ϤÎÔ˜ ∞Ï·‚¿ÓÔ˜ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ÛÂ Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË Δ‡Ô˘ ÌÈ· “ÔÏÈÙÈ΋ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ÔÏÏ·Ï‹˜ ˘ÔÛÙ‹ÚÈ͢ ̤۷ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞” , ‰È¢ÎÚÈÓ›˙ÔÓÙ·˜ fiÙÈ ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ¤Ó· ΛÌÂÓÔ Ô˘ ı· ‰Ôı› ÛÙË ‰ËÌÔÛÈfiÙËÙ· ÛÙȘ 8 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘, ÙÔ ÔÔ›Ô ı· ˘ÔÁÚ¿ÊÔ˘Ó Ô ›‰ÈÔ˜, ̤ÏË Î·È ÛÙÂϤ¯Ë ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞. ¢ÂÈ˘ÎÚ›ÓÈÛ fiÙÈ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Û‹ÌÂÚ· ˘¿Ú¯ÂÈ ÂÂÈÁfiÓÙˆ˜ Ë ·Ó¿ÁÎË, ·ÏÏ¿ Î·È ÔÈ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ ÁÈ· ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÂÓfi˜ ÌÂÙÒÔ˘ ·Ó·ÙÚÔ‹˜ ÙˆÓ ‰Ô˘ÏÂÈÒÓ ·fi ÙÔ ™‡ÌʈÓÔ ™Ù·ıÂÚfiÙËÙ·˜, ÙÔÓ›˙ÔÓÙ·˜ fiÙÈ Â›Ó·È ·Ó¿ÁÎË ÁÈ· ÌÈ· ÔÚ›· ·ÓfiÚıˆÛ˘ Î·È ·Ó·Á¤ÓÓËÛ˘ Ù˘ ¯ÒÚ·˜, Ì Â›ÎÂÓÙÚÔ ÙȘ ·Ó¿ÁΘ Ù˘ ÌÂÁ¿Ï˘ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ÏÂÈÔ„ËÊ›·˜.


¶ÔÏÈÙÈ΋ 8 ƒËÁ›ÏÏ˘: ∞ÂÈÏ‹ ‰È·ÁÚ·ÊÒÓ ÚÔ˜ ‰È·ÊˆÓÔ‡ÓÙ˜ ∞£∏¡∞, 25.

∞¶√º∞™π™ª∂¡√™ Ó· οÓÂÈ Ú¿ÍË ÙËÓ ÚÔÂȉÔÔ›ËÛ‹ ÙÔ˘ fiÙÈ ‰ÂÓ ı· ·Ó¯ı› ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ÛÙËÓ ÂÛˆÛÙÚ¤ÊÂÈ· Â›Ó·È Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¡¢ Î. ∞ÓÙÒÓ˘ ™·Ì·Ú¿˜ ÍÂÎÈÓÒÓÙ·˜ ·Ì¤Ûˆ˜ ·fi ÙËÓ Û˘˙‹ÙËÛË ÙÔ˘ ÓÔÌÔۯ‰›Ô˘ ÁÈ· Ù· ‰¿ÛË Ù˘ ∞ÙÙÈ΋˜ Ô˘ ¤Ú¯ÂÙ·È ÚÔ˜ „‹ÊÈÛË ÛÙËÓ μÔ˘Ï‹ ÙËÓ ΔÚ›ÙË (Û‹ÌÂÚ·). ™ÙÔ ı¤Ì· ÁÈ· ÙÔ ÔÔ›Ô ÚԤ΢„ ‰È¯ÔÁӈ̛· ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ‚Ô˘Ï¢ÙÒÓ ÙËÓ Â‚‰ÔÌ¿‰· Ô˘ Ì·˜ ¤Ú·ÛÂ, Ë Â›ÛËÌË ÁÚ·ÌÌ‹ Ù˘ ƒËÁ›ÏÏ˘ Â›Ó·È fiÙÈ Ë ¡¢ ı· ˘ÂÚ„ËÊ›ÛÂÈ Â› Ù˘ ·Ú¯‹˜ ÙÔ ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ ·ÏÏ¿ ı· ηٷ„ËÊ›ÛÂÈ ÔÚÈṲ̂ӷ ¿ÚıÚ·. ™Â ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ˘¿ÚÍÔ˘Ó ‰È·ÚÚÔ¤˜ ·fi ÙËÓ Â›ÛËÌË ÁÚ·ÌÌ‹ ı· ÏËÊıÔ‡Ó Ì¤ÙÚ· ¤ÏÂÁ·Ó ËÁ¤˜ Ù˘ ƒËÁ›ÏÏ˘ Î·È ¿ÊËÓ·Ó Ó· ÂÓÓÔËı› fiÙÈ ı· ˘¿ÚÍÔ˘Ó ‰È·Áڷʤ˜. ∂ÍËÁÔ‡Û·Ó Ì¿ÏÈÛÙ· fiÙÈ ‰ÂÓ ı· ·Ó¯ıÔ‡Ó fi¯È ÌfiÓÔ ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋ ÙÔÔı¤ÙËÛË ·ÏÏ¿ Ô‡ÙÂ Î·Ó ·‰ÈηÈÔÏfiÁËÙË ·Ô˘Û›· ·fi ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹ ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜. ™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ ·˘Ùfi ÂÚÒÙËÌ· Â›Ó·È ÙÈ ı· οÓÂÈ Ô ÚÒËÓ ˘Ê˘Ô˘ÚÁfi˜ Î. ∫ÒÛÙ·˜ ∫ÈÏÙ›‰Ë˜ Ô ÔÔ›Ô˜ ›¯Â ÂÈ ‰ËÌÔÛ›ˆ˜ fiÙÈ ı· ηٷ„ËÊ›ÛÂÈ ÙÔ ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ Î·È ·Ó ı· ‰È·ÎÈÓ‰˘Ó‡ÛÂÈ Ó· ‚ÚÂı› ÂÎÙfi˜ ÎÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋˜ ÔÌ¿‰·˜. ∏ Î. ¡ÙfiÚ· ª·ÎÔÁÈ¿ÓÓË Â›¯Â ÌÈÏ‹ÛÂÈ ÂÚÈÊÚÔÓËÙÈο ÁÈ· ÙÔ ı¤Ì· Î·È ÁÈ· ÙËÓ ·ÏÏ·Á‹ ÛÙ¿ÛË ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ ·ÏÏ¿ ›¯Â ·Ê‹ÛÂÈ ·ÓÔÈÎÙfi ÙÔ ÙÈ ı· οÓÂÈ, ˆÛÙfiÛÔ Î·Ù¿ ¿Û· Èı·ÓfiÙËÙ· ı· ·Ô˘ÛÈ¿˙ÂÈ ‰ÈηÈÔÏÔÁË̤ӷ ÛÙÔ ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Ù˘ ∂˘ÚÒ˘. ΔÔ Îϛ̷ ÛÙËÓ ƒËÁ›ÏÏ˘ Â›Ó·È ÊÔÚÙÈṲ̂ÓÔ ·fi ÙËÓ Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ù˘ ·ÓÙÈ·Ú¿ıÂÛ˘ ÙÔ˘ ÎÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈÎÔ‡ ÂÎÚÔÛÒÔ˘ Î. ∫ÒÛÙ· ª·ÚÎfiÔ˘ÏÔ˘ Ì ÙÔÓ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙ‹ ÙÔ˘ ÛÙËÓ ∂‡‚ÔÈ· Î. ™›ÌÔ ∫‰›ÎÔÁÏÔ˘. √ Î. ™·Ì·Ú¿˜ ›¯Â ˙ËÙ‹ÛÂÈ ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ ÛÙËÓ ∫ÂÓÙÚÈ΋ ∂ÈÙÚÔ‹ Ó· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ Ë ÂÛˆÛÙÚ¤ÊÂÈ· ˆÛÙfiÛÔ ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ Ô Î. ª·ÚÎfiÔ˘ÏÔ˜ fiˆ˜ ›¯Â ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›ÛÂÈ ·fi ̤Ú˜ Ì›ÏËÛ Û ÎÔ‹ ›ÙÙ·˜ ÛÙËÓ Ã·ÏΛ‰· Î·È ÂÈÙ¤ıËΠÛÙÔÓ Î. ∫‰›ÎÔÁÏÔ˘ Ô ÔÔ›Ô˜ ·ÓÙ¤‰Ú·Û ¤ÓÙÔÓ· ˙ËÙÒÓÙ·˜ Ó· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÔ˘Ó ÔÈ Û˘ÎÔÊ·Óٛ˜. ™˘ÓÂ›· ·˘ÙÔ‡ Ô Î. ™·Ì·Ú¿˜ ¤Ó ̤Ó· ÁÈ·Ù› Ë ·˘ÛÙËÚ‹ ÚÔÂȉÔÔ›ËÛ‹ ÙÔ˘ ‰ÂÓ ÂÈÛ·ÎÔ‡ÛÙËÎÂ Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· ·fi ¤Ó·Ó ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹ ÙÔ˘ ‰ÈÎÔ‡ ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ ÙÔÓ Î. ª·ÚÎfiÔ˘ÏÔ Î¿ÙÈ Ô˘ ÙÔ˘ ÂÚÈfiÚÈÛÂ Î·È ÙȘ ÎÈÓ‹ÛÂȘ. ∂›Ó·È ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi fiÙÈ Ô Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ÙÔ˘ ¶ÚÔ¤‰ÚÔ˘ Î. ÃÚ‡Û·ÓıÔ˜ §·˙·Ú›‰Ë˜ ÌÈÏÒÓÙ·˜ ÛÙÔ “£¤Ì· Fm” › fiÙÈ ÂÊfiÛÔÓ ¯ÚÂÈ·ÛÙ› “ı· ÏËÊıÔ‡Ó ÛÎÏËÚ¿ ̤ÙÚ·” ·Ê‹ÓÔÓÙ·˜ Ó· ÂÓÓÔËı› ·ÎfiÌË Î·È ‰È·Áڷʤ˜.

ΔƒπΔ∏ 26 I∞¡√À∞ƒπ√À 2010

“¶˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÈ΋” ·Ú¤Ì‚·ÛË ™·Ì·Ú¿ ÁÈ· Ó· Â¤ÏıÂÈ ...·Ó·Îˆ¯‹

∫fiÓÙÚ· ª·ÚÎfiÔ˘ÏÔ˘ - ∫‰›ÎÔÁÏÔ˘ ∞£∏¡∞, 25.

 ·Ó·ÁηÛÙÈ΋ “ηٿ·˘ÛË ÙÔ˘ ˘Úfi˜” ÚÔ¯ÒÚËÛ·Ó ÔÈ ™›ÌÔ˜ ∫‰›ÎÔÁÏÔ˘ Î·È ∫ÒÛÙ·˜ ª·ÚÎfiÔ˘ÏÔ˜, ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·Ú¤Ì‚·ÛË ÙÔ˘ ∞ÓÙÒÓË ™·Ì·Ú¿, ÙËÓ ÔÔ›· ʤÚÂÙ·È Ó· ˙‹ÙËÛÂ Ô ™. ∫‰›ÎÔÁÏÔ˘ Ô˘ ÙÔÓ ÂÈÛΤÊÙËΠÛÙËÓ ƒËÁ›ÏÏ˘. ™Â ·˘ÛÙËÚfi ÙfiÓÔ, Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¡.¢. ˙‹ÙËÛ ¿ÌÂÛ· ÙÔÓ ÙÂÚÌ·ÙÈÛÌfi Ù˘ ·ÓÙÈ·Ú¿ıÂÛ˘ Î·È Â·Ó¤Ï·‚ fiÙÈ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ϤÔÓ Î·Ì›· ÂÚ›Ô‰Ô˜ ·ÓÔ¯‹˜ Û ʷÈÓfiÌÂÓ· ÂÛˆÛÙÚ¤ÊÂÈ·˜.

∞ÊÔÚÌ‹ ÁÈ· ÙÔ “fiÏÂÌÔ” Ô˘ ͤÛ·Û ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ˘˜ ‰‡Ô ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ ∂‡‚ÔÈ·˜ ‹Ù·Ó Ë Â›Î·ÈÚË ÂÚÒÙËÛË ÙÔ˘ ™. ∫‰›ÎÔÁÏÔ˘ Û¯ÂÙÈο Ì ÙȘ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ Ù˘ ∂Ù·ÈÚ›·˜ ΔÔ˘ÚÈÛÙÈÎÒÓ ∞ÎÈÓ‹ÙˆÓ Ù· ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ· ¯ÚfiÓÈ· Î·È Ë ¤ÓÙÔÓË ÎÚÈÙÈ΋ Ô˘ ¿ÛÎËÛ Û ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÓ¤ÚÁÂÈ· Ô ÎÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈÎfi˜ ÂÎÚfiÛˆÔ˜ Ù˘ ¡.¢. √ ™. ∫‰›ÎÔÁÏÔ˘ ¤Û¢Û ÛÙË ƒËÁ›ÏÏ˘, fiÔ˘ ˙‹ÙËÛ ·fi ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ Ù˘ ¡.¢ Ó· ·ÔηٷÛÙ‹ÛÂÈ ÙËÓ Ù¿ÍË Î·È ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ÙÔ˘ ˘fiÏË„Ë, ÂÓÒ ÌÈÏÒÓÙ·˜ ÛÙË ¡∂Δ 105,8 ÂͤÊÚ·Û ·ÔÚ›· ÁÈ· ÔÈfiÓ ÏfiÁÔ ÂÓfi¯ÏËÛ ÙÔÓ Î. ª·ÚÎfiÔ˘ÏÔ Ë Î·Ù¿ıÂÛË ÂÚÒÙËÛ˘ Ô˘ ¤Î·Ó ÚÈÓ ·fi ÂÓ¿ÌÈÛË Ì‹Ó· ÛÙË μÔ˘Ï‹. Ÿˆ˜ ›Â, ˙‹ÙËÛ ‰È·¯ÂÈÚÈÛÙÈÎfi ¤ÏÂÁ¯Ô ÁÈ· ÙÔ ˘‰ÚÔıÂÚ·Â˘Ù‹ÚÈÔ ÙÔ˘ ∂√Δ ÛÙËÓ ∞ȉ˄fi, Ì ÛÙfi¯Ô Ó· ηٷ‰Â›ÍÂÈ fiÙÈ Ù· ∂ÏÏËÓÈο ΔÔ˘ÚÈÛÙÈο ∞ΛÓËÙ· ¤¯Ô˘Ó οı ¯ÚfiÓÔ ¤ÛÔ‰· ¿Óˆ 1.000.000 ¢ÚÒ ·fi ÙËÓ ∞ȉ˄fi Î·È ·ÓÙ·Ô‰ÔÙÈο ‰ÂÓ ÚÔÛʤÚÔ˘Ó Î·Ó¤Ó· ¤ÚÁÔ. “¢ÂÓ ÌÔÚÒ Ó· ‚Úˆ ÏÔÁÈ΋ Û‡Ó‰ÂÛË ÌÂٷ͇ ÙÔ˘ ·ÓÙÈÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ù˘ ÂÚˆÙ‹ÛÂÒ˜ ÌÔ˘ Î·È ÙˆÓ fiÛˆÓ Ï¤ÁÔÓÙ·È Î·È ÁÚ¿ÊÔÓÙ·È ÁÈ· ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ÙÔ˘ÚÈÛÌÔ‡”, ÛËÌ›ˆÛÂ Ô ™. ∫‰›ÎÔÁÏÔ˘ Î·È ÚfiÛıÂÛÂ: “∂ÈÏÈÎÚÈÓ¿ ÚÔÛ·ıÒ Ó· ηٷϿ‚ˆ ÙË Û‡Ó‰ÂÛË”. ªÂÙ¿, ‰Â, ·fi ÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛ‹ ÙÔ˘ Ì ÙÔÓ ∞ÓÙÒÓË ™·Ì·Ú¿ ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛÂ: “∞fi Û‚·ÛÌfi ÛÙÔÓ Úfi‰ÚÔ ‰ÂÓ ı¤Ïˆ Ó· ‰ÒÛˆ Û˘Ó¤¯ÂÈ·. ∞fi ÂΛ Î·È ¤Ú· ı· Ú¤ÂÈ Î·È Ô Î·ı¤Ó·˜ Ì·˜ Ó· Û¤‚ÂÙ·È ÙÔÓ Â·˘Ùfi ÙÔ˘”. ™ÙÔ ı¤Ì· ‰ÂÓ Â·Ó‹ÏıÂ Ô ÎÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈÎfi˜ ÂÎÚfiÛˆÔ˜ Ù˘ ¡. ¢, ·Ú’ fiÙÈ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó fiÙÈ ¤Ù˘¯Â Û˘ÛÙ¿ÛÂˆÓ Î·È ·Ú·ÙËÚ‹ÛÂˆÓ ·fi ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜. √ ™. ∫‰›ÎÔÁÏÔ˘ ¿ÓÙˆ˜, ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍ fiÙÈ ÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË Ì¤Ú· ·fi ÙËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË, fiÔ˘ Ô Î. ª·ÚÎfiÔ˘ÏÔ˜ “ÍÂÛ¿ıˆÛ” ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙÔ˘, ›¯·Ó ‚ÚÂı› οÔ˘, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ÙÔ˘ ›¯Â ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ù›ÔÙ·, Ô‡Ù ›¯Â ηٷϿ‚ÂÈ fiÙÈ ·˘Ùfi ÙÔÓ ÂÓ¿ÌÈÛË Ì‹Ó· Ë ÂÚÒÙËÛ‹ ÙÔ˘ ÛÙË μÔ˘Ï‹ ÙÔÓ Â›¯Â ı›ÍÂÈ. ∂Í¿ÏÏÔ˘, fiˆ˜ ÛËÌ›ˆÛÂ, Ë ÂÚÒÙËÛË Â›-

∞£∏¡∞, 25.

ΔËÓ ·ÔÊ·ÛÈÛÙÈÎfiÙËÙ¿ ÙÔ˘ Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ÙË Ó¤· “¡¤· ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·” , Ô˘ ı· ·ÓÙ·ÔÎÚ›ÓÂÙ·È ÛÙȘ ··ÈÙ‹ÛÂȘ Ù˘ ÂÔ¯‹˜ ÙËÓ ÔÔ›· ÚÔÛ‰ÈÔÚ›˙ÂÈ ˆ˜ Ó¤· ªÂÙ·Ôϛ٢ÛË, ‰ÈÂÌ‹Ó˘ÛÂ Ô ∞ÓÙÒÓ˘ ™·Ì·Ú¿˜, ÌÈÏÒÓÙ·˜ ÛÙËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË ÁÈ· ÙËÓ ÎÔ‹ ›ÙÙ·˜ Ù˘ °Ú·ÌÌ·Ù›·˜ °˘Ó·ÈΛˆÓ £ÂÌ¿ÙˆÓ. ∞ÊÔ‡ ·Ó¤ÊÂÚ fiÙÈ ˙ԇ̠ÙÔÓ ¯ÂÈÚfiÙÂÚÔ ¯ÂÈÌÒÓ· ÙˆÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›ˆÓ 35 ÂÙÒÓ Û˘ÌÏ‹ÚˆÛÂ: “◊ÏıÂ Ë ÒÚ· ÁÈ· ÌÈ· Ó¤· ªÂÙ·Ôϛ٢ÛË. ∏ ¡¢ ÚˆÙÔÛÙ¿ÙËÛ ÛÙË ªÂÙ·Ôϛ٢ÛË ÙÔ˘ 1974. ∏ ¡¢ ı· ÚˆÙÔÛٷًÛÂÈ Î·È ÛÙË Ó¤· ªÂÙ·Ôϛ٢ÛË. ŒÓ·˜ Ù¤ÙÔÈÔ˜ ÛÙfi¯Ô˜ fï˜ ··ÈÙ› ÌÈ· Ó¤· ¡¢. °È·Ù› ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·ÏÏ¿ÍÔ˘Ì ÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜, Ú¤ÂÈ ÚÒÙ· Ó· ·ÏÏ¿ÍÔ˘Ì ÙÔ˘˜ ·˘ÙÔ‡˜ Ì·˜” ·Ó¤ÊÂÚÂ Ô Î. ™·Ì·Ú¿˜. ™˘ÌÏ‹ÚˆÛ Â›Û˘ fiÙÈ ÙÔ Îϛ̷ ̤۷ ÛÙË ¡¢ ¿ÏÏ·ÍÂ Î·È ‹‰Ë ·ÏÏ¿˙ÂÈ Î·È ÙÔ ÎfiÌÌ·. “¶ÚÔ¯ˆÚ¿Ì ÛÙËÓ ·Ó·Û˘ÁÎÚfiÙËÛ‹ Ì·˜. ªÂ ÙÔ 8Ô Ù·ÎÙÈÎfi Û˘Ó¤‰ÚÈÔ ı¤ÛÂˆÓ Î·È ·Ú¯ÒÓ Ô˘ ÂÍ·ÁÁ›ϷÌ ÚÔ¯ı¤˜, ı· οÓÔ˘ÌÂ Î·È ÙÔ ÂfiÌÂÓÔ ‚‹Ì·: £· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ì ÛÙËÓ ·Ó·Á¤ÓÓËÛË Ù˘ ·Ú¿Ù·Í‹˜ Ì·˜”. ∞Ó·ÊÂÚfiÌÂÓÔ˜ ÛÙÔÓ ÔÏÈÙÈÎfi ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏÈÛÌfi Ù˘ ¡¢ ·Ó¤-

¯Â ÂÚ¿ÛÂÈ fiˆ˜ Û˘ÓËı›˙ÂÙ·È ·fi ÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô ÙÔ˘ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤· Ù˘ ∫.√. ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ Î·È ÌÂÙ¿ ›¯Â ηٷÙÂı›.

∫Ú·Ù¿ÂÈ ¯ÚfiÓÈ·.... ∏ ‰È·Ì¿¯Ë ÙˆÓ ‰‡Ô ‚Ô˘Ï¢ÙÒÓ ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ Ù˘ ·ÍȈ̷ÙÈ΋˜ ·ÓÙÈÔÏ›Ù¢Û˘ ‹Úı ÛÙÔ Êˆ˜ Ù˘ ‰ËÌÔÛÈfiÙËÙ·˜ ÙÔ ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ, fiÙ·Ó Ô ∫. ª·ÚÎfiÔ˘ÏÔ˜,

ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÂΉ‹ÏˆÛ˘ ÁÈ· ÙËÓ ÎÔ‹ ÚˆÙÔ¯ÚÔÓÈ¿ÙÈ΢ ›Ù·˜ ηÙËÁfiÚËÛ ÙÔÓ ™. ∫‰›ÎÔÁÏÔ˘ fiÙÈ Û˘ÓÂÚÁ¿˙ÂÙ·È Ì ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ ÙÔ˘ ¶∞™√∫, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· Û˘ÎÔÊ·ÓÙ‹ÛÂÈ ÙË ıËÙ›· ÙÔ˘ ÛÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ΔÔ˘ÚÈÛÌÔ‡. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ‰È¿ÛÙËÌ· ˘¿Ú¯ÂÈ Ï‹ıÔ˜ ·Ó·ÊÔÚÒÓ ÛÙ· ªª∂ ÁÈ· Ù· ¯Ú¤Ë ÙÔ˘ ∂√Δ, Ì ‚¿ÛË Î·È ÙȘ ηٷÁÁÂϛ˜ Ù˘ ˘Ê˘-

ŒÏÂÁ¯Ô˜ Î·È ÛÙËÓ ∂Δ∞ ÌÂÙ¿ ÙÔÓ ∂√Δ ∞£∏¡∞, 25.

√π∫√¡√ªπ∫√ Î·È ‰È·¯ÂÈÚÈÛÙÈÎfi ¤ÏÂÁ¯Ô ÛÙËÓ ∂Ù·ÈÚ›· ΔÔ˘ÚÈÛÙÈ΋˜ ∞Ó¿Ù˘-

͢ ∞.∂. (∂Δ∞) ÁÈ· ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÙÚÈÂÙ›· ‰È¤Ù·Í ÙÔ ™ÒÌ· ∂ÈıˆÚËÙÒÓ- ∂ÏÂÁÎÙÒÓ ¢ËÌfiÛÈ·˜ ¢ÈÔ›ÎËÛ˘. ∞ÓÙÈΛÌÂÓÔ Ù˘ ¤Ú¢ӷ˜ Â›Ó·È Ë ÂͤٷÛË Ù˘ ÓÔÌÈÌfiÙËÙ·˜ ÙˆÓ ‰È·‰ÈηÛÈÒÓ ·Ó¿ıÂÛ˘ ÌÂÏÂÙÒÓ, ¤ÚÁˆÓ, ÚÔÌËıÂÈÒÓ, ηıÒ˜ Î·È ÙˆÓ Ù˘¯fiÓ ·ÁÔÚÒÓ, ·ÓÙ·ÏÏ·ÁÒÓ, ˆÏ‹ÛÂˆÓ Î·È ÂÎÌÈÛıÒÛÂˆÓ ÙˆÓ ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ Ù˘ ∂Δ∞. ™Â ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ ÙÔ˘ ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ Î·È ΔÔ˘ÚÈÛÌÔ‡ ÂȂ‚·ÈÒÓÂÈ ÙË ‰¤ÛÌÂ˘Û‹ ÙÔ˘ ÁÈ· Ï‹ÚË Â͢Á›·ÓÛË, ‰È·Ê¿ÓÂÈ· Î·È ÂÍÔÚıÔÏÔÁÈÛÌfi ÙˆÓ ÂÍfi‰ˆÓ ÙfiÛÔ ÛÙËÓ ∂Δ∞ fiÛÔ Î·È ÛÙÔÓ ∂√Δ, ÁÈ· ÙÔÓ ÔÔ›Ô Â›Û˘ ·ÔÊ·Û›ÛÙËΠÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË Â‚‰ÔÌ¿‰· Ë ‰ÈÂÓ¤ÚÁÂÈ· ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡ Î·È ‰È·¯ÂÈÚÈÛÙÈÎÔ‡ ÂϤÁ¯Ô˘, fi¯È ÌfiÓÔ ·fi ÙÔ ∂ÏÂÁÎÙÈÎfi ™˘Ó¤‰ÚÈÔ Î·È ÙÔ ÛÒÌ· ÂÈıˆÚËÙÒÓ-ÂÏÂÁÎÙÒÓ ‰ËÌfiÛÈ·˜ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘, ·ÏÏ¿ Î·È ·fi ÔÚΈÙÔ‡˜ ÂÏÂÁÎÙ¤˜.

Ô˘ÚÁÔ‡ ΔÔ˘ÚÈÛÌÔ‡ ÕÓÙ˙ÂÏ·˜ °ÎÂÚ¤ÎÔ˘. §¿‰È ÛÙË ÊˆÙÈ¿, Ô˘ ÂÓ ÔÏÏÔ›˜ ˘ÚÔ‰fiÙËÛÂ Î·È ÙËÓ ¿ÌÂÛË ·Ú¤Ì‚·ÛË ÙÔ˘ ∞ÓÙÒÓË ™·Ì·Ú¿, ¤ÚÈÍÂ Î·È Ô ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi˜ Î·È ‰È·¯ÂÈÚÈÛÙÈÎfi˜ ¤ÏÂÁ¯Ô˜, Ô˘ ‰È¤Ù·Í ÙÔ ™ÒÌ· ∂ÏÂÁÎÙÒÓ ¢ËÌfiÛÈ·˜ ¢ÈÔ›ÎËÛ˘, ÁÈ· ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÙÚÈÂÙ›·, ÛÙËÓ ∂Ù·ÈÚ›· ΔÔ˘ÚÈÛÙÈ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ ∞.∂. ™‡Ìʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜ Ô ∞ÓÙ. ™·Ì·Ú¿˜ ʤÚÂÙ·È È‰È·›ÙÂÚ· ÂÓÔ¯ÏË̤ÓÔ˜ ·fi ÙË Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ Î·È ÙËÓ ¤ÏÏÂÈ„Ë „˘¯Ú·ÈÌ›·˜ Ô˘ ÂȉÂÈÎÓ‡ÂÈ Ô ∫. ª·ÚÎfiÔ˘ÏÔ˜ ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ‰È¿ÛÙËÌ· Î·È Ì ·ÊÔÚÌ‹ Ù· ÊÂÚfiÌÂÓ· ÛοӉ·Ï· ÛÙÔÓ ∂√Δ, Â› Ù˘ ıËÙ›·˜ ÙÔ˘. ∫¿ÔÈÔÈ Ì¿ÏÈÛÙ· ˘ÔÛÙËÚ›˙Ô˘Ó fiÙÈ ÛÙË ƒËÁ›ÏÏ˘ Î·È Û ۯ¤ÛË Î·È Ì ٷ ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ÙÔ˘ ‰È·¯ÂÈÚÈÛÙÈÎÔ‡ ÂϤÁ¯Ô˘, ˘ÎÓÒÓÔ˘Ó ÔÈ ‰Â‡ÙÂÚ˜ ÛΤ„ÂȘ Ô˘ ı¤ÏÔ˘Ó ÙËÓ ·ÓÙÈηٿÛÙ·Û‹ ÙÔ˘ ·fi ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ ÎÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈÎÔ‡ ÂÎÚÔÛÒÔ˘. ∏ “ÎfiÓÙÚ·”, ¿ÓÙˆ˜ ª·ÎÚfiÔ˘ÏÔ˘ Î·È ∫‰›ÎÔÁÏÔ˘ ¤¯ÂÈ ‚·ıȤ˜ Ú›˙˜. ∫·Ù’ ·Ú¯‹Ó ˘¿Ú¯ÂÈ Ô ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ ÛÙ·˘ÚÔ‡, ηıÒ˜ ÂÎϤÁÔÓÙ·È ÛÙËÓ ›‰È· ÂÎÏÔÁÈ΋ ÂÚÈʤÚÂÈ·, ÙËÓ ∂‡‚ÔÈ·. ΔËÓ ÚÔÂÎÏÔÁÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô Ì¿ÏÈÛÙ·, Û ÙÔÈÎfi Â›‰Ô, Ô ™. ∫‰›ÎÔÁÏÔ˘ ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ ›¯Â ÂÎÊÚ¿ÛÂÈ ÙËÓ ÂÓfi¯ÏËÛ‹ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙÔ fiÙÈ Ô Û˘Ó˘Ô„‹ÊÈfi˜ ÙÔ˘ ›¯Â “¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÈ” ÂȯÔÚËÁ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ ∂√Δ ÁÈ· Ó· ÈηÓÔÔÈ‹ÛÂÈ ÂÓ ‰˘Ó¿ÌÂÈ „ËÊÔÊfiÚÔ˘˜ ÙÔ˘. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÔÈ ‰‡Ô ¿Ó‰Ú˜ ‚Ú¤ıËÎ·Ó Î·È ¿ÏÈ ·ÓÙÈ̤وÔÈ, ÛÙȘ ÂÛˆÎÔÌÌ·ÙÈΤ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜ Ù˘ ¡. ¢. ÀÂÚ·ÛÈÛÙ‹˜ Î·È ÛÙÂÓfi˜ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˘ ÙÔ˘ ∞ÓÙÒÓË ™·Ì·Ú¿ Ô ∫. ª·ÚÎfiÔ˘ÏÔ˜, ÛÙÔ Ï¢Úfi Ù˘ ¡ÙfiÚ·˜ ª·ÎÔÁÈ¿ÓÓË Ô ™. ∫‰›ÎÔÁÏÔ˘. √ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˜, ¿ÓÙˆ˜, Û‹ÌÂÚ· ÛËÌÂÈÒÓÂÈ: “¢Â ÓÔÌ›˙ˆ fiÙÈ ÂÎÊÚ¿˙ˆ ÂÛˆÎÔÌÌ·ÙÈ΋ ·ÓÙÈÔϛ٢ÛË. ªÈÏ¿ˆ Ì Ú¿ÍÂȘ Î·È Ì ·ԉ›ÍÂȘ. ∞˘Ù¿ Ô˘ ¤¯ˆ οÓÂÈ ·ÊÔÚÔ‡Ó ¤ÚÁ· ÛÙËÓ ÂÚÈʤÚÂÈ¿ ÌÔ˘. ΔÔ Û˘ÌʤÚÔÓ ÙÔ˘ ÙfiÔ˘ ÌÔ˘ ¤¯ˆ Û·Ó Î‡ÚÈÔ ÁÓÒÌÔÓ·. ŒÙÛÈ ı· Û˘Ó¯›Ûˆ, ·fi ÂΛ Î·È ¤Ú· ‰ÂÓ ÈÛÙ‡ˆ fiÙÈ ˘¿Ú¯ÂÈ ¿ÏÏÔ˜ ÏfiÁÔ˜ Ó· Û˘Ó¯ÈÛÙ› ·˘Ù‹ Ë Û˘˙‹ÙËÛË. ¢Â ÓÔÌ›˙ˆ fiÙÈ Ô Î. ª·ÚÎfiÔ˘ÏÔ˜ ÂÈ̤ÓÂÈ ÛÙ· fiÛ· ›”.

ªÈ· Ó¤· ¡¢ ÁÈ· ÙË Ó¤· ªÂÙ·Ôϛ٢ÛË, Ô ÛÙfi¯Ô˜ ÙÔ˘ ∞ÓÙÒÓË ™·Ì·Ú¿

“¶Ú¤ÂÈ ÚÒÙ· Ó· ·ÏÏ¿ÍÔ˘Ì ÂÌ›˜”

ÊÂÚ ˆ˜ ¿ÍÔÓ·˜ ı· Â›Ó·È Ô ÎÔÈÓˆÓÈÎfi˜ ÊÈÏÂÏ¢ıÂÚÈÛÌfi˜, “Ô˘ ·ÔÙÂÏ› Û‹ÌÂÚ· ÙË ÛËÌ·›· fiÏˆÓ ÙˆÓ ÂÈÙ˘¯ËÌ¤ÓˆÓ ÎÂÓÙÚÔ‰ÂÍÈÒÓ ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ΢ÚÈ·Ú¯Ô‡Ó Û fiÏË ÙËÓ ∂˘ÚÒË”. ŸÛÔ ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÏÔÁ‹ ÛÙÂϯÒÓ Â› ı· ¯ÙÈÛÙ› ¤Ó· ÎfiÌÌ· “·ÏËıÈÓ¿ ·ÓÔÈÎÙfi ÛÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›·, ·ÏËıÈÓ¿ ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈÎfi, ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎfi, Ì ¢ı‡ÓË ÛÙ· fiÚÁ·-

Ó¿ ÙÔ˘, Ì ÏÔÁÔ‰ÔÛ›· ·fi Ù· ÛÙÂϤ¯Ë ÙÔ˘, Ì ·ÍÈÔÎÚ·Ù›· ÛÙËÓ ·Ó¿‰ÂÈÍ‹ ÙÔ˘˜”. √ Î. ™·Ì·Ú¿˜ ÚÔ¤Ù·Í ٷ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ Ë ¯ÒÚ· ÏfiÁˆ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÎÚ›Û˘ Î·È ¤‰ˆÛ ÙÔ ÛÙ›ÁÌ· Ù˘ ·ÓÙÈÔÏÈÙ¢ÙÈ΋˜ ÙÔ˘ Ù·ÎÙÈ΋˜: “∏ ÔÈÎÔÓÔÌ›· Â›Ó·È ÙÔ ÎÂÓÙÚÈÎfi Î·È ÈÔ ‰Ú·Ì·ÙÈÎfi Úfi‚ÏËÌ· Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ Ë

¯ÒÚ· Û‹ÌÂÚ·. ¢ÂÓ ÌÔÚԇ̠ӷ ·Ê‹ÛÔ˘Ì ÙË ¯ÒÚ· Ó· ηٷÚÚ‡ÛÂÈ, ÁÈ· Ó· ¤ÏıÔ˘Ì ÂÌ›˜ Ó· ΢‚ÂÚÓ‹ÛÔ˘Ì ·Ó¿ÌÂÛ· Û ÂÚ›È·. ¢ÂÓ ÌÔÚԇ̠ӷ ·Ê‹ÛÔ˘Ì ÙË ÔÈÎÔÓÔÌ›· Ó· ¯ÚÂÔÎÔ‹ÛÂÈ, ÁÈ· Ó· ¤ÏıÔ˘Ì ÂÌ›˜ Ó· ‰È·¯ÂÈÚÈÛÙԇ̠¤Ó· Ùˆ¯Â˘Ì¤ÓÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ Ì ٷ ¯¤ÚÈ· ‰Â̤ӷ”. ™ÙËÓ Û˘Ó¤¯ÂÈ· ·Ó¤Ù˘Í ÙËÓ ‰È΋ ÙÔ˘ ÚfiÙ·ÛË: “ªÔÚ› Ë ∂ÏÏ¿‰· ·ÎfiÌ· Ó· ·ÔʇÁÂÈ ÙËÓ ÙÒ¯Â˘ÛË. Œ¯ÂÈ ÌÂÁ¿ÏÔ˘˜ ·‰Ú·Ó›˜ fiÚÔ˘˜ Î·È ÙÂÚ¿ÛÙÈÔ ·fiıÂÌ· ·Ó·ÍÈÔÔ›ËÙˆÓ Û˘ÁÎÚÈÙÈÎÒÓ ÏÂÔÓÂÎÙËÌ¿ÙˆÓ. ™ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌ›· ¯ÚÂÈ·˙fiÌ·ÛÙ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚË ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ·, Â͢Á›·ÓÛË ÙˆÓ ·ÁÔÚÒÓ, ηٷÔϤÌËÛË ÙˆÓ ÛÙÚ‚ÏÒÛˆÓ, ·ÂÏ¢ı¤ÚˆÛË Ù˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈÎfiÙËÙ·˜ Ù˘ ÌÂÛ·›·˜ Ù¿Í˘, ·ÔηٿÛÙ·ÛË Ù˘ ·ÍÈÔÈÛÙ›·˜ Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ ÛÙȘ ‰ÈÂıÓ›˜ ·ÁÔÚ¤˜, ÚÔÛ¤Ï΢ÛË ·Ú·ÁˆÁÈÎÒÓ ÂÂÓ‰‡ÛÂˆÓ ÎÈ ¿ÌÂÛË ·Ó·˙ˆÔÁfiÓËÛË Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·˜. ∫·È ‰‡Ô

·ÎfiÌ· Ú¿ÁÌ·Ù·: ·fi-ÂÓÔ¯ÔÔ›ËÛË Ù˘ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜. ∫È ¿ÌÂÛË Î·Ù·ÔϤÌËÛË Ù˘ ·ÓÂÚÁ›·˜”. √ Î. ™·Ì·Ú¿˜ ·Ó·Ê¤ÚıËΠÛÙËÓ ·Ó·Û˘ÁÎÚfiÙËÛË ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ ϤÁÔÓÙ·˜ fiÙÈ ÔÈ 800.000 „ËÊÔÊfiÚÔÈ Ô˘ Û˘Ó¤ÚÂ˘Û·Ó ÛÙȘ οÏ˜ “··ÈÙÔ‡Ó ·fi Ì·˜ Ó· ·Ó·Û˘ÓÙ·¯ıԇ̠ÁÚ‹ÁÔÚ· ηÈ, ÍÂÂÚÓÒÓÙ·˜ ÙÔ Û‡Ó‰ÚÔÌÔ Ù˘ ‹ÙÙ·˜, Ó· Ìԇ̠ͷӿ Û ÙÚԯȿ ÂÍÔ˘Û›·˜. flÛÙ ӷ Â·Ó¤ÏıÔ˘Ì ‰˘Ó·ÌÈο” . ∞ÎfiÌË, ¿ÛÎËÛ ÎÚÈÙÈ΋ ÛÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË Î˘‚¤ÚÓËÛË, ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ ΢‚¤ÚÓËÛË, ÙËÓ ÔÔ›· ηÙËÁfiÚËÛ ÁÈ· ·Ú·Í›·: “ºÙ·›ÂÈ Ë ‰ÈÂıÓ‹˜ ÎÚ›ÛË, ÊÙ·›ÓÂ Î·È Ï¿ıË Î·È ·Ú·Ï‹„ÂȘ Ù˘ ‰È΋˜ Ì·˜ ‰È·Î˘‚¤ÚÓËÛ˘, ÊÙ·›ÂÈ Î·È Ë ÛËÌÂÚÈÓ‹ ΢‚ÂÚÓËÙÈ΋ ·Ú·Í›·, Ë ¤ÏÏÂÈ„Ë Û¯Â‰›Ô˘, Ë ‰È¿„¢ÛË ÚÔÛ‰ÔÎÈÒÓ Ô˘ ηÏÏȤÚÁËÛ ÙÔ ¶∞™√∫, Ë ·ı¤ÙËÛË ÙˆÓ ˘ÔÛ¯¤ÛÂˆÓ Ô˘ ¤‰ˆÛ ÚÔÂÎÏÔÁÈο, ·ÏÏ¿ Î·È Ë ·‚Ô˘Ï›·, Ë ·Ú·Í›· Î·È Ë Û‡Á¯˘ÛË Ô˘ Â¤‰ÂÈÍ ÌÂÙÂÎÏÔÁÈο”.


¶ÔÏÈÙÈ΋ 9

TPITH 26 IANOYAPI√À 2010

∂ȉfiıËΠÛÙÔÓ Δ·Á› ∂ÚÓÙÔÁ¿Ó Ë ··ÓÙËÙÈ΋ ÂÈÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘ Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡

∂ÈÛÙÚÔÊ‹ ÛÙÔ ∂ÏÛ›ÓÎÈ ˙ËÙ¿ ·fi ΔÔ˘ÚΛ· Ô °. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ¶Èı·Ófiٷٷ ÚÈÓ ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ Ë Â›ÛÎÂ„Ë ÙÔ˘ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ Ù˘ ÙÔ˘ÚÎÈ΋˜ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ∞£∏¡∞, 25.

Δ

ËÓ Â·Ó·ÊÔÚ¿ ÙˆÓ ÂÏÏËÓÔÙÔ˘ÚÎÈÎÒÓ Û¯¤ÛÂˆÓ ÛÙÔÓ ‰ÚfiÌÔ ÙÔ˘ ∂ÏÛ›ÓÎÈ, ÚÔÙ›ÓÂÈ Ô °ÈÒÚÁÔ˜ ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ÛÙÔÓ ΔÔ‡ÚÎÔ ÔÌfiÏÔÁfi ÙÔ˘, Δ·Á› ∂ÚÓÙÔÁ¿Ó, ··ÓÙÒÓÙ·˜ ÛÙËÓ ÂÈÛÙÔÏ‹ Ô˘ ›¯Â Ï¿‚ÂÈ ÛÙȘ 30 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘. ™ËÌÂÈÒÓÂÈ fiÙÈ Ë ‰È·‰Èηۛ· Â›Ï˘Û˘ Ù˘ ‰È·ÊÔÚ¿˜ ÁÈ· ÙËÓ ˘Ê·ÏÔÎÚË›‰· Ú¤ÂÈ Ó· ¤¯ÂÈ ËÌÂÚÔÌËÓ›· Ï‹Í˘, ÚÔÛı¤ÙÔÓÙ·˜ fiÙÈ ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ‰ÂÓ ÂÈÙ¢¯ı› Û˘Ìʈӛ·, ÔÈ ‰‡Ô ¯ÒÚ˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ·¢ı˘ÓıÔ‡Ó ·fi ÎÔÈÓÔ‡ ÛÙÔ ¢ÈÂıÓ¤˜ ¢ÈηÛÙ‹ÚÈÔ Ù˘ ÿÁ˘.

√ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ÙÔÓ›˙ÂÈ ÛÙËÓ ·¿ÓÙËÛ‹ ÙÔ˘, fiÙÈ ÙÔ casus belli, ÔÈ ˘ÂÚÙ‹ÛÂȘ Î·È ÔÈ ÂÚ¢ÓËÙÈΤ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ ÛÙËÓ ˘Ê·ÏÔÎÚË›‰· ‰ÂÓ ‚ÔËıÔ‡Ó Î·ıfiÏÔ˘ ÙË ‚ÂÏÙ›ˆÛË ÙˆÓ Û¯¤ÛÂˆÓ ÙˆÓ ‰‡Ô ¯ˆÚÒÓ Î·È ÚÔÎÚ›ÓÂÈ ˆ˜ ÌÔÓ·‰ÈÎfi ÙÚfiÔ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈ΋˜ ÂÓ›Û¯˘Û˘ Ù˘ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ ÛÙÔ ∞ÈÁ·›Ô fiÙÈ Â›Ó·È Ë ·ÔÊ˘Á‹ ÙˆÓ ÛÙÚ·ÙȈÙÈÎÒÓ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÙ‹ÙˆÓ Ô˘ ÙÚÔÊÔ‰ÔÙÔ‡Ó ÙËÓ ¤ÓÙ·ÛË. ∫¿ÓÔÓÙ·˜ ·Ó·ÊÔÚ¿ ÛÙÔ ∫˘ÚÈ·Îfi, ˘ÔÁÚ·ÌÌ›˙ÂÈ fiÙÈ ÔÈ ‰‡Ô ÎÔÈÓfiÙËÙ˜ Ú¤ÂÈ Ó· ·ÔÊ·Û›ÛÔ˘Ó ÂχıÂÚ· ÁÈ· ÙÔ ÎÔÈÓfi ÙÔ˘˜ ̤ÏÏÔÓ, ¯ˆÚ›˜ ηÌÈ¿ ¤ÍˆıÂÓ ·Ú¤Ì‚·ÛË ‹ ›ÂÛË. Ÿˆ˜ ‰È¢ÎÚÈÓ›˙ÂÈ, Ë Ï‡ÛË ÁÈ· ÙËÓ Â·Ó¤ÓˆÛË Ù˘ Ó‹ÛÔ˘ ÌÔÚ› Ó· ÎÈÓÂ›Ù·È ÌfiÓÔÓ ÂÓÙfi˜ ÙÔ˘ Ï·ÈÛ›Ô˘ ÙˆÓ ·ÔÊ¿ÛÂˆÓ ÙÔ˘ √∏∂ Î·È Ó· Â›Ó·È Û˘Ì‚·Ù‹ Ì ÙȘ ·Ú¯¤˜ Î·È ·Í›Â˜ Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ŒÓˆÛ˘, ηıÒ˜ Î·È Ì ÙÔ ÎÔÈÓÔÙÈÎfi ÎÂÎÙË̤ÓÔ. √ °. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ·ÔÚÚ›ÙÂÈ Î·ÙËÁÔÚËÌ·ÙÈο οı ÚÔÛ¿ıÂÈ· ·Ú¤Ì‚·Û˘ Ù˘ ΔÔ˘ÚΛ·˜ Û ˙ËÙ‹Ì·Ù· Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÛÙË ÌÔ˘ÛÔ˘ÏÌ·ÓÈ΋ ÌÂÈÔÓfiÙËÙ· Ù˘ £Ú¿Î˘, ϤÁÔÓÙ·˜ fiÙÈ Ô Û‚·ÛÌfi˜ ÙˆÓ ·ÓıÚˆ›ÓˆÓ ‰ÈÎ·ÈˆÌ¿ÙˆÓ fiÏˆÓ ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ ÔÏÈÙÒÓ ·ÔÙÂÏ› ·ÔÎÏÂÈÛÙÈ΋ ¢ı‡ÓË Ù˘ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ ¶ÔÏÈÙ›·˜. Δ· ·ÓıÚÒÈÓ· ‰ÈηÈÒÌ·Ù· ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·ÔÙÂϤÛÔ˘Ó ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ ‰È·Ú·ÁÌ¿Ù¢Û˘, Ô‡Ù ӷ ·ÓÙÈÌÂÙˆÈÛıÔ‡Ó Ì fiÚÔ˘˜ ·ÌÔÈ‚·ÈfiÙËÙ·˜, ÙÔÓ›˙ÂÈ. °È· ÙËÓ Î·Ù·ÔϤÌËÛË Ù˘ ·Ú¿ÓÔÌ˘ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ¢Û˘, Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ηÏ› ÙÔÓ ÔÌfiÏÔÁfi ÙÔ˘ Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÛÙËÓ Ï‹ÚË ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ ÚˆÙÔÎfiÏÏÔ˘ Â·ÓÂÈÛ‰Ô¯‹˜ ÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ Î·È ‰ËÏÒÓÂÈ ¤ÙÔÈÌÔ˜ Ó· Û˘Ì‚¿ÏÏÂÈ ÛÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÂÓfi˜ ÎÔÈÓÔ‡ ۯ‰›Ô˘ ‰Ú¿Û˘. Ÿˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ, Ë Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ù˘ ΔÔ˘ÚΛ·˜ Ì ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ·ÏÏ¿ Î·È ÙËÓ Â˘Úˆ·˚΋ ‰‡Ó·ÌË FRONTEX ·ÔÙÂÏ› ÌÔÓfi‰ÚÔÌÔ ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÙÔ˘ Ê·ÈÓÔ̤ÓÔ˘.

√ °. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ‰ËÏÒÓÂÈ fiÙÈ Ë ∂ÏÏ¿‰· Â›Ó·È ¤ÙÔÈÌË Ó· ÚÔÛʤÚÂÈ Ù¯ÓÔÁÓˆÛ›· Î·È Ó· ÌÂٷʤÚÂÈ ÛÙËÓ ΔÔ˘ÚΛ· ÙËÓ ÂÌÂÈÚ›· Ù˘ ÛÙ· Â˘Úˆ·˚ο ı¤Ì·Ù·, ÒÛÙ ӷ Û˘Ì‚¿ÏÏÂÈ ÛÙËÓ ÂÓÙ·Íȷ΋ Ù˘ ÔÚ›·. ∂ÈÛËÌ·›ÓÂÈ, fï˜, fiÙÈ Ë ÂÎÏ‹ÚˆÛË ÙˆÓ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂˆÓ ÙÔ˘ ÙÔ˘ÚÎÈÎÔ‡ ÎÚ¿ÙÔ˘˜, ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÌÂÈÔ-

ÓfiÙËÙ· Î·È ÙÔ √ÈÎÔ˘ÌÂÓÈÎfi ¶·ÙÚȷگ›Ô, ·ÔÙÂÏ› ÚÔ¸fiıÂÛË.

¶ÚfiÛÎÏËÛË ÁÈ· Â›ÛÎÂ„Ë ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· Ÿˆ˜ ›¯Â ÚÔ·Ó·ÁÁÂÏı›, Ô ŒÏÏËÓ·˜ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ÚÔÛηÏ› ÙÔÓ ΔÔ‡ÚÎÔ Ô-

ÌfiÏÔÁfi ÙÔ˘ Ó· ÂÈÛÎÂÊÙ› ÙËÓ ∞ı‹Ó·. ∞Ê‹ÓÂÈ ·ÓÔȯً ÙËÓ ËÌÂÚÔÌËÓ›·, ÁÚ¿ÊÔÓÙ·˜ fiÙÈ ·˘Ù‹ ı· ·ÔÙÂϤÛÂÈ ÙÔ ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ Û˘ÓÔÌÈÏÈÒÓ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙ· ˘Ô˘ÚÁ›· ∂͈ÙÂÚÈÎÒÓ ÙˆÓ ‰‡Ô ¯ˆÚÒÓ. ¶Èı·ÓÒ˜ Ë Â›ÛÎÂ„Ë Ó· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÚÈÓ ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ. √ °. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ı¤ÙÂÈ ÙËÓ ·Ù˙¤ÓÙ· Ù˘ Â›Û΄˘, ÛËÌÂÈÒÓÔÓÙ·˜ fiÙÈ ÔÈ ÙÔÌ›˜ ÛÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÂÛÙÈ¿ÛÔ˘Ó ÔÈ ‰‡Ô Ï¢ڤ˜ ÙË Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÙÔ˘˜ Â›Ó·È Ë ∂Ó¤ÚÁÂÈ·, ÙÔ ÂÌfiÚÈÔ Î·È ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ, Ô ¶ÔÏÈÙÈÛÌfi˜, Ë ·Ú¿ÓÔÌË ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ¢ÛË, ÙÔ ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ , ÔÈ ˘Ô‰Ô̤˜ Î·È ÌÂÙ·ÊÔÚ¤˜ Î·È Ë Î·Ù·ÔϤÌËÛË ÙÔ˘ ÔÚÁ·ÓˆÌ¤ÓÔ˘ ÂÁÎÏ‹Ì·ÙÔ˜, ηıÒ˜ Î·È ÔÈ Â˘ÚˆÙÔ˘ÚÎÈΤ˜ Û¯¤ÛÂȘ, Ë ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·, Ë ÚfiÔ‰Ô˜ ÙˆÓ ‰ÈÂÚ¢ÓËÙÈÎÒÓ Â·ÊÒÓ Î·È Ù· ̤ÙÚ· Ì›ˆÛ˘ Ù˘ ¤ÓÙ·Û˘ Î·È ÂÓ›Û¯˘Û˘ Ù˘ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ ÛÙÔ ∞ÈÁ·›Ô. √ÏÔÎÏËÚÒÓÔÓÙ·˜ ÙËÓ ÂÈÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘, Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ÚÔ¯ˆÚ¿ ÛÙËÓ ÂÎÙ›ÌËÛË fiÙÈ Ì·˙› Ì ÙÔÓ Δ·Á› ∂ÚÓÙÔÁ¿Ó ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·ÏÏ¿ÍÔ˘Ó ÙËÓ ÔÚ›· ÙˆÓ ÂÏÏËÓÔÙÔ˘ÚÎÈÎÒÓ Û¯¤ÛÂˆÓ Î·È Ó· Ô‰ËÁ‹ÛÔ˘Ó ÙÔ˘˜ Ï·Ô‡˜ ÙÔ˘˜ Û ¤Ó· Ï·ÌÚfi ̤ÏÏÔÓ.

√ÌÈÏ›· Û‹ÌÂÚ· ÛÙË ™˘Ó¤Ï¢ÛË ÙÔ˘ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ Ù˘ ∂˘ÚÒ˘

√ °. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ÛÙÔ ™ÙÚ·Û‚Ô‡ÚÁÔ ™Δƒ∞™μ√Àƒ°√, 25.

™ÙËÓ √ÏÔ̤ÏÂÈ· Ù˘ ∫ÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋˜ ™˘Ó¤Ï¢Û˘ ÙÔ˘ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ Ù˘ ∂˘ÚÒ˘ (∫™™∂) ı· ÌÈÏ‹ÛÂÈ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Ù˘ ΔÚ›Ù˘ (Û‹ÌÂÚ·) Ô ∂ÏÏËÓ·˜ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ °ÈÒÚÁÔ˜ ¶··Ó‰Ú¤Ô˘. ∏ ·Ú¤Ì‚·ÛË ÙÔ˘ Î. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ı· Á›ÓÂÈ ÛÙË 1 (ÒÚ· ∂ÏÏ¿‰·˜) Î·È Û‡Ìʈӷ Ì ÙË ‰È·‰Èηۛ· ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ··ÓÙ‹ÛÂÈ ÛÙ· ÂÚˆÙ‹Ì·Ù· ÙˆÓ ‚Ô˘Ï¢ÙÒÓ ÌÂÙ¿ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ ÔÌÈÏ›·˜ ÙÔ˘. ¡ˆÚ›ÙÂÚ·, Ô Î. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ¤¯ÂÈ Û‡ÓÙÔÌË Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ì ÙÔ˘˜ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˘˜.ΔÔÓ Î.

¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ˘ԉ¯ı› Ô ÂÎÏÂÁ›˜ Û‹ÌÂÚ· (¯ı˜) Ó¤Ô˜ Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∫™™∂, ΔÔ‡ÚÎÔ˜ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ªÂ‚ÏÔ‡Ù Δ˙·‚Ô‡ÛÔÁÏÔ˘.∏ ÂÎÏÔÁ‹ ÙÔ˘ Î. Δ˙·‚Ô‡ÛÔÁÏÔ˘, Ô ÔÔ›Ô˜ ·ÓÙÈηıÈÛÙ¿ ÙÔÓ ·Ô¯ˆÚ‹Û·ÓÙ· ‡ÛÙÂÚ· ·fi ‰‡Ô ¯ÚfiÓÈ· ÚÔ‰ڛ·˜, πÛ·Ófi §Ô˘›˜ ª·Ú›· ÓÙ ¶Ô˘›ÁÎ, ¤ÁÈÓ ηٿ ÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹, ÚÒÙË Ë̤ڷ Ù˘ ÙÚ¤¯Ô˘Û·˜ Û˘Ófi‰Ô˘. E›Ó·È Ë ÚÒÙË ÊÔÚ¿, 61 ¯ÚfiÓÈ· ÌÂÙ¿ ÙËÓ ›‰Ú˘ÛË ÙÔ˘ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ Ù˘ ∂˘ÚÒ˘, ÙÔ ª¿ÈÔ ÙÔ˘ 1949, Ô˘ ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ Ë ΔÔ˘ÚΛ· ÙËÓ ÚÔ‰ڛ· Ù˘ ∫ÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋˜ ™˘Ó¤Ï¢Û˘.

∑ËÙ¿ Ô ∂ÈıˆÚËÙ‹˜ ¢ËÌfiÛÈ·˜ ¢ÈÔ›ÎËÛ˘ ÁÈ· Ê·ÈÓfiÌÂÓ· ‰È·ÊıÔÚ¿˜ Ô˘ ·ÔÎ¿Ï˘„Â

∂ÈÛ·ÁÁÂÏÈ΋ ·Ú¤Ì‚·ÛË ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙÔ˘ √™∫ ªÂÙ¿ ·fi ¤ÏÂÁ¯Ô η٤ÁÚ·„ ʷÈÓfiÌÂÓ· ‰È·Û¿ıÈÛ˘ ‰ËÌfiÛÈÔ˘ ¯Ú‹Ì·ÙÔ˜ ∞£∏¡∞, 25.

ΔËÓ ·Ú¤Ì‚·ÛË ÂÈÛ·ÁÁÂϤ· Û ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ ™¯ÔÏÈÎÒÓ ∫ÙÈÚ›ˆÓ (√™∫), ˙ËÙ¿ Ì ¤ÎıÂÛË-ηٷ¤ÏÙË Ô °ÂÓÈÎfi˜ ∂ÈıˆÚËÙ‹˜ ¢ËÌfiÛÈ·˜ ¢ÈÔ›ÎËÛ˘, §.ƒ·ÎÈÓÙ˙‹˜, fiÔ˘ ÌÂÙ¿ ·fi ¤ÏÂÁ¯Ô η٤ÁÚ·„ ʷÈÓfiÌÂÓ· ‰È·Û¿ıÈÛ˘ ‰ËÌfiÛÈÔ˘ ¯Ú‹Ì·ÙÔ˜ Î·È ‰È·ÊıÔÚ¿˜. √ ¤ÏÂÁ¯Ô˜ ¤ÁÈÓ ÌÂÙ¿ ·fi ·ÓÒÓ˘Ì˜ ηٷÁÁÂϛ˜ Ô˘ ›¯·Ó Á›ÓÂÈ Î·È ¤Î·Ó·Ó ÏfiÁÔ ÁÈ· ‰ÈÏ¿ÛÈÔ ÚÔÛˆÈÎfi, ÔÏÏ·Ï¿ÛȘ ·Ô‰Ô¯¤˜ Î.¿. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ “∂Ï¢ıÂÚÔÙ˘›·” , ·fi ÙÔ 2006 ̤¯ÚÈ ÙÔ 2008 ·Ú·ÙËÚ‹ıËΠ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ ηٿ 50% ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÌÂÙ·ÙÚÔ‹ ÙÔ˘ √™∫ Û ·ÓÒÓ˘ÌË ÂÙ·ÈÚ›·. ∞˘Í‹ıËÎ·Ó Î·Ù¿ ÂÚ›Ô˘ 200% ÔÈ ÌÈÛıÔ›, Ù· ÂȉfiÌ·Ù· Î·È ÔÈ ·Ô˙ËÌÈÒÛÂȘ ÙÔ˘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡, ÂÓÒ ‚Ú¤ıËÎ·Ó Î·È ‰ÈϤ˜ ÌÈÛıÔÏÔÁÈΤ˜ ηٷÛÙ¿ÛÂȘ.∏ ¤Ú¢ӷ ÙÔ˘ °ÂÓÈÎÔ‡ ∂ÈıˆÚËÙ‹ ¢ËÌfiÛÈ·˜ ¢ÈÔ›ÎËÛ˘ η٤ÁÚ·„ ·ÎfiÌË ·˘ı·›ÚÂÙË ¤ÓÙ·ÍË ÙÔ˘ Ù·ÎÙÈ-

√ ∂ÈıˆÚËÙ‹˜ ¢ËÌfiÛÈ·˜ ¢ÈÔ›ÎËÛ˘

ÎÔ‡ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ ÛÙÔ Î·ıÂÛÙÒ˜ Û˘ÏÏÔÁÈÎÒÓ Û˘Ì‚¿ÛÂˆÓ ÂÚÁ·Û›·˜, ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ Ô‰‹ÁËÛ Û ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ·‡ÍËÛË ·Ô‰Ô¯ÒÓ Ôχ ˘„ËÏfiÙÂÚË ÙˆÓ ·ÓÙÈÛÙÔ›¯ˆÓ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘. Δ¤ÏÔ˜, ÛÙËÓ ÙÚÈÂÙ›· 2006-2008 ·Ú·ÙËÚ‹ıËΠ‰ÈÏ·ÛÈ·ÛÌfi˜ Ù˘ ‰·¿Ó˘ ÁÈ· ˘Âڈڛ˜, ·‡ÍËÛË 70% ÁÈ· ·Ô˙ËÌÈÒÛÂȘ Î·È ·‡ÍËÛË Î·Ù¿ 140% Ù˘ ÂÙ‹ÛÈ·˜ ‰·¿Ó˘ ÁÈ· ¤ÍÔ‰· ÌÂٷΛÓËÛ˘.

¢ËÌ‹ÙÚ˘ ΔÛÔ˘Î¿Ï˘ æ˘¯ÔÏfiÁÔ˜-æ˘¯ÔıÂÚ·Â˘Ù‹˜ Msc ¶·È‰Ô„˘¯ÔÏÔÁ›· Msc À·ÚÍȷ΋ æ˘¯ÔıÂÚ·›· °Ú·Ê›Ô: ¢ÔÓ ¢·ÏÂ˙›Ô˘ 13 - μfiÏÔ˜ ΔËÏ.: 24210 28131. ∫ÈÓ.: 6946 226453

™Â ‰È·ıÂÛÈÌfiÙËÙ·

™ÙÔÓ ÂÈÛ·ÁÁÂϤ· ÔÈ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ› ÁÈ· ÎÏÔ‹ πà ›Ûˆ ·fi ÙËÓ °∞¢∞ ∞£∏¡∞, 25.

™ÙÔÓ ÂÈÛ·ÁÁÂϤ· Ô‰ËÁ‹ıËÎ·Ó ÔÈ ¤ÓÙ ÂȉÈÎÔ› ÊÚÔ˘ÚÔ›, ¤Ó·˜ ˘·Ú¯ÈʇϷη˜ Î·È ¤Ó·˜ ·ÛÙ˘Ê‡Ï·Î·˜ Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ˘fiıÂÛË ÎÏÔ‹˜ π.Ã. Ô˘ ›¯Â ηٷۯÂı› ÁÈ· ˘fiıÂÛË Ó·ÚΈÙÈÎÒÓ Î·È ‹Ù·Ó ÛÙ·ıÌÂ˘Ì¤ÓÔ ›Ûˆ ·fi ÙÔ ÎÙ›ÚÈÔ Ù˘ °∞¢∞. ™ÙȘ 6:30 ÙÔ Úˆ› Ù˘ ∫˘Úȷ΋˜ ¤Ó·˜ ¿Ó‰Ú·˜ Î·È Ì›· Á˘Ó·›Î· ·Ô‚È‚¿ÛÙËÎ·Ó ·fi Ù·Í› Â› Ù˘ Ô‰Ô‡ ¢ËÌËÙÛ¿Ó·˜ Î·È ÂÈÛ‹Ïı·Ó Â˙Ô› ÛÙËÓ Ô‰fi ¶ÚÔ‡ÛÛÔ˘. Œ¯ÔÓÙ·˜ ÚÔÊ·ÓÒ˜ ÛÙËÓ Î·ÙÔ¯‹ ÙÔ˘˜ ÎÏÂȉȿ ÂÈ‚È‚¿ÛÙËÎ·Ó ÛÙÔ Î·Ù·Û¯Â̤ÓÔ ·˘ÙÔΛÓËÙÔ Ì¿Úη˜ BMW Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ‰È¤Ê˘Á·Ó. ΔÔ ·˘ÙÔΛÓËÙÔ ÂÓÙÔ›ÛÙËΠÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙˆÓ ∞Á›ˆÓ ∞Ó·ÚÁ‡ÚˆÓ ∞ÙÙÈ΋˜, ÂÓÒ ÔÈ ‰‡Ô ‰Ú¿ÛÙ˜ ¤¯Ô˘Ó ·Ó·ÁÓˆÚÈÛı› Î·È ·Ó·˙ËÙÔ‡ÓÙ·È. ™Â ‚¿ÚÔ˜ ÙˆÓ ¤ÓÙ ÂȉÈÎÒÓ ÊÚÔ˘ÚÒÓ, ÙÔ˘ ÂÓfi˜ ˘·Ú¯ÈʇϷη Î·È ÙÔ˘ ÂÓfi˜ ·ÛÙ˘Ê‡Ï·Î·, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Î·È Û˘ÓÂÏ‹ÊıËÛ·Ó ¤¯ÂÈ Û¯ËÌ·ÙÈÛÙ› ‰ÈÎÔÁÚ·Ê›· ÁÈ· ·Ú¿‚·ÛË Î·ı‹ÎÔÓÙÔ˜ Î·È ¤¯Ô˘Ó ÙÂı› Û ‰È·ıÂÛÈÌfiÙËÙ·. √ ÂÈÛ·ÁÁÂϤ·˜ ‰È¤Ù·Í ӷ ·ÊÂıÔ‡Ó ÂχıÂÚÔÈ ÔÈ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ›, ·ÚÌfi‰ÈÔÈ ÁÈ· ÙË Ê‡Ï·ÍË Á‡Úˆ ·fi ÙÔ ÎÙ›ÚÈÔ Ù˘ °∞¢∞, Î·È ¤‰ˆÛ ÂÓÙÔÏ‹ ÁÈ· ÙË ‰ÈÂÓ¤ÚÁÂÈ· ÚÔηٷÚÎÙÈ΋˜ ÂͤٷÛ˘.

ŒÎ·„·Ó πà ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ‡ ∏ƒ∞∫§∂π√, 25.

ΔÔ ·˘ÙÔΛÓËÙÔ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ‡ Ô˘ ˘ËÚÂÙ› ÛÙÔ ÙÌ‹Ì· ‰›ˆÍ˘ Ó·ÚΈÙÈÎÒÓ Ù˘ Àԉȇı˘ÓÛ˘ ∞ÛÊ·Ï›·˜ ∏Ú·ÎÏ›Ԣ ¤Î·„·Ó ¿ÁÓˆÛÙÔÈ Ù· ÍËÌÂÚÒÌ·Ù· ·ÊÔ‡ ÙÔ ÂÚȤÏÔ˘Û·Ó Ì ‚ÂÓ˙›ÓË. ¶·Ú¿ ÙËÓ ¤ÁηÈÚË Â¤Ì‚·ÛË Ù˘ ¶˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÈ΋˜ ÙÔ ·˘ÙÔΛÓËÙÔ (¤Ó· ÌÈÎÚfi ÂÈ‚·ÙÈÎfi) ηٷÛÙÚ¿ÊËΠÔÏÔÛ¯ÂÚÒ˜. √ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎfi˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÛÂ Û˘¯Ó¿ ÙÔ ·˘ÙÔΛÓËÙÔ ·˘Ùfi Î·È ÁÈ· ˘ËÚÂÛÈ·ÎÔ‡˜ ÏfiÁÔ˘˜ Î·È ÂÈο˙ÂÙ·È fiÙÈ ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· Ú¿ÍË ·ÓÙÂΉ›ÎËÛ˘ ·fi ¿ÙÔÌ· Ù· ÔÔ›· ¤¯Ô˘Ó ··Û¯ÔÏ‹ÛÂÈ ÙÔ ÙÌ‹Ì· Ó·ÚΈÙÈÎÒÓ, fiÔ˘ Ô ÂÓ ÏfiÁˆ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎfi˜ ˘ËÚÂÙ› ÔÏÏ¿ ¯ÚfiÓÈ·.


EÈηÈÚfiÙËÙ· 10 ∫. ∫·ÚÙ¿Ï˘: ∞Ó·Áη›· Ë ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈ΋ ÏÈÙfiÙËÙ·, ·ÏÏ¿ ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ· ÛÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË √ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ¶∞™√∫ ª·ÁÓËÛ›·˜ ∫Ò-

ÛÙ·˜ ∫·ÚÙ¿Ï˘ ÛÙËÓ ÔÌÈÏ›· ÙÔ˘ ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÂΉ‹ÏˆÛ˘ ÙÔ˘ Δ∂∂ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÁÈ· ÙËÓ ÎÔ‹ Ù˘ ÚˆÙÔ¯ÚÔÓÈ¿ÙÈ΢ ›Ù·˜ ·Ó¤ÊÂÚ fiÙÈ Ë ¯ÒÚ· ÂÚÓ¿ Ì›· Ê¿ÛË ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈ΋˜ ·ÁˆÓ›·˜, ηıÒ˜ ÙÔ ˘„ËÏfi ‰ËÌfiÛÈÔ ¤ÏÏÂÈÌÌ· (12.8% ÙÔ˘ ∞∂¶) Î·È ÙÔ Â›Û˘ ˘„ËÏfi ‰ËÌfiÛÈÔ ¯Ú¤Ô˜ (108% ÙÔ˘ ∞∂¶) ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ·ÓÙ›ÍÔ˜ Û˘Óı‹Î˜ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË, ÂÈ‚·Ú‡ÓÔ˘Ó ÙÔ˘˜ fiÚÔ˘˜ ‰·ÓÂÈÛÌÔ‡ ·fi ÙȘ ‰ÈÂıÓ›˜ ·ÁÔÚ¤˜ Î·È ÚÔηÏÔ‡Ó ·ÛÊ˘Í›· ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿. ∂ÂÛ‹Ì·Ó fiÙÈ Ë ∫˘‚¤ÚÓËÛË ‰ÚÔÌÔÏÔÁ› Ì›ÁÌ· ̤ÙÚˆÓ ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈ΋˜ ÏÈÙfiÙËÙ·˜ Î·È ÂÓ›Û¯˘Û˘ ·Ú·ÁˆÁÈÎÒÓ ÂÂÓ‰‡ÛÂˆÓ ÒÛÙ ÛÙ·‰È·Î¿ Ó· ÎÈÓËı› Ë ·ÁÔÚ¿ Î·È Ô Î·Ù·Û΢·ÛÙÈÎfi˜ ÙÔ̤·˜. ™ËÌ›ˆÛ fiÙÈ Ô ÚfiÏÔ˜ ÙˆÓ ÙÚ·Â˙ÒÓ Â›Ó·È ÎÂÓÙÚÈÎfi˜ Û fiÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ ÂÓ›Û¯˘ÛË Ù˘ ÛÙÂÁ·ÛÙÈ΋˜ ›ÛÙ˘ ÒÛÙ ӷ ·Ó·ıÂÚÌ·Óı› Ë ÔÈÎÔ‰ÔÌÈ΋ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· ÛÙË ª·ÁÓËÛ›·. ∞Ó·ÊÔÚÈο Ì ٷ ‰ÈηÈÒÌ·Ù· ÙˆÓ ·ÔÊÔ›ÙˆÓ È‰ÈˆÙÈÎÒÓ ÎÔÏÂÁ›ˆÓ, ÂÂÛ‹Ì·Ó fiÙÈ Ë ·fiÊ·ÛË Ù˘ ∫˘‚¤ÚÓËÛ˘ Ó· Ù· ηٷٿÍÂÈ ÛÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›· ÙˆÓ ·ÔÊÔ›ÙˆÓ π∂∫ ·ÔηıÈÛÙ¿ ÙËÓ ·‰ÈΛ· Ô˘ ›¯Â ÚÔηϤÛÂÈ Ë ·fiÊ·ÛË Ù˘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˘ ∫˘‚¤ÚÓËÛ˘ ηıÒ˜ ÚÔÛٷهÂÈ Ù· Ù˘¯›· ÙˆÓ ·ÔÊÔ›ÙˆÓ ÙˆÓ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ ¶ÔÏ˘Ù¯Ó›ˆÓ Î·È ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›ˆÓ. ¢ÂÛ̇ÙËΠӷ ÌÂÏÂÙ‹ÛÂÈ ÂȉÈÎfiÙÂÚ· ÙȘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÙˆÓ Ì˯·ÓÈÎÒÓ Û fiÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÙÔ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎfi ÙÔ˘˜ Û‡ÛÙËÌ· Î·È ÙfiÓÈÛ fiÙÈ ‹ÚıÂ Ë ÛÙÈÁÌ‹ ÁÈ· ÙÔ̤˜ ÒÛÙ ӷ ÌËÓ ÚÔ·ÙÔ˘Ó Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ÔÈ 42 ‹ 43 ÂÙÒÓ, ÔÈ ÏÂÁfiÌÂÓÔÈ “ÂÈÛÔ‰Ë̷ٛ˜ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘”. Δ¤ÏÔ˜ Ô ∫. ∫·ÚÙ¿Ï˘ Û˘Ó·ÓÙ‹ıËΠÛÙȘ ªÈÎÚÔı‹‚˜ Ì ÙÔ ™˘ÓÙÔÓÈÛÙÈÎfi ŸÚÁ·ÓÔ ∞ÁÚÔÙÒÓ Î·È ÂÓËÌÂÚÒıËΠÁÈ· Ù· ·ÈÙ‹Ì·Ù¿ ÙÔ˘.

∂›Î·ÈÚË ÂÚÒÙËÛË ª·ÚοÎË ÁÈ· ·Ô˙ËÌÈÒÛÂȘ ·fi ÙȘ ÏËÌ̇Ú˜ ∂¶π∫∞πƒ∏ ÂÚÒÙËÛË ÚÔ˜ ÙÔÓ ˘Ô˘ÚÁfi

∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ, °È¿ÓÓË ƒ·ÁÎÔ‡ÛË, Ì ı¤Ì· ÙȘ ·Ô˙ËÌÈÒÛÂȘ ÛÙÔ˘˜ ÏËÌÌ˘ÚÔ·ı›˜ ÂȯÂÈÚË̷ٛ˜ Î·È Î·ÙÔ›ÎÔ˘˜ ÙˆÓ ‰‹ÌˆÓ Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ Ô˘ ÂÏ‹ÁËÛ·Ó ·fi ÙȘ ÛÊÔ‰Ú¤˜ ‚ÚÔ¯ÔÙÒÛÂȘ ÛÙȘ 9 Î·È 10 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ 2009, η٤ıÂÛÂ Ô ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ÙÔ˘ §∞√™, Î. ¶·‡ÏÔ˜ ª·Úο΢. ™ÙËÓ ÂÚÒÙËÛ‹ ÙÔ˘, ·Ó·Ê¤ÚÂÈ, ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ, Ù· ÂÍ‹˜: “™Â Ï›Á˜ Ë̤Ú˜, Û˘ÌÏËÚÒÓÔÓÙ·È ‰‡Ô Ì‹Ó˜ ·fi ÙËÓ Ë̤ڷ Ô˘ ÔÏÏÔ› ‰‹ÌÔÈ ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜ ˘¤ÛÙËÛ·Ó ÌÂÁ¿Ï˜ ˙ËÌȤ˜ ·fi ÙËÓ Î·Ù·ÛÙÚÔÊÈ΋ ÏËÌ̇ڷ Ô˘ ¤ÏËÍ ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÛÙȘ 9 -10 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘. ¶·Ú’ fiÏÔ Ô˘ ¤¯ÂÈ ·Ú¤ÏıÂÈ ÙfiÛÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ‰È¿ÛÙËÌ·, ÔÈ ¢‹Ì·Ú¯ÔÈ Î·È ÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔÈ ÙˆÓ ÂÚÈÔ¯ÒÓ Ô˘ ÂÏ‹ÁËÛ·Ó - ∞ÁÚÈ¿, ™Ô‡ÚË, ¶ÙÂÏÂfi˜, ∫¿ÚÏ·, ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿, ∑·ÁÔÚ¿, ∞ÚÙ¤Ìȉ·, ™ÎÈ¿ıÔ˜, ™ÎfiÂÏÔ˜, μÂÏÂÛÙ›ÓÔ, ªÔ‡ÚÂÛÈ, ÌÂÁ¿ÏÔ ‰ËÏ·‰‹ ̤ÚÔ˜ ÙˆÓ ¢‹ÌˆÓ ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜, ·ÎfiÌË ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ó ÎÏÈÌ¿ÎÈ· ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ Û·˜ ‹ ÙˆÓ Δ¯ÓÈÎÒÓ ÀËÚÂÛÈÒÓ Ù˘ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ - ˆ˜ fiÊÂÈÏ·Ó - Ó· ÂÎÙÈÌ‹ÛÔ˘Ó ÙȘ ˙ËÌȤ˜, ÒÛÙ ÛÙËÓ Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ó· ‰ÔıÔ‡Ó ÔÈ ··Ú·›ÙËÙ˜ ·Ô˙ËÌÈÒÛÂȘ ÙfiÛÔ ÛÙÔ˘˜ ÏËÁ¤ÓÙ˜ ¢‹ÌÔ˘˜ fiÛÔ Î·È ÛÙȘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Î·È ÙÔ˘˜ ηÙÔ›ÎÔ˘˜ Ô˘ ˘¤ÛÙËÛ·Ó Î·Ù·ÛÙÚÔʤ˜ ·fi ÙȘ ÏËÌ̇Ú˜” . √ Î. ª·Úο΢ ÚˆÙ¿ ÙÔÓ ·ÚÌfi‰ÈÔ ÀÔ˘ÚÁfi ÁÈ·Ù› ̤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· ·fi ‚·ÛÈÎÔ‡˜ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÈÎÔ‡˜ fiÚÔ˘˜ Ô˘ Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÔÈ ¢‹ÌÔÈ, fiˆ˜ Ë ™∞∂ 055 Î·È Ë ™∞Δ∞, ‰ÂÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ıËÎ·Ó ÎÔÓ‰‡ÏÈ· ÁÈ· Ó· ·Ô˙ËÌȈıÔ‡Ó ·fi ÙȘ ÏËÌ̇Ú˜ Î·È ÔÙ¤ Î·È Ò˜ ı· ‰Ôı› Ô˘ÛÈ·ÛÙÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ‚Ô‹ıÂÈ· ÛÙÔ˘˜ ·Ú·¿Óˆ ÏËÁ¤ÓÙ˜ ¢‹ÌÔ˘˜. ¶fiÙ ı· ˘ÔÁÚ¿„ÂÈ - ·ÊÔ‡ ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ÀÔ‰ÔÌÒÓ ¤¯ÂÈ ‹‰Ë ˘ÔÁÚ¿„ÂÈ - ÒÛÙ ӷ ÂΉÔı› Ë ∫ÔÈÓ‹ ÀÔ˘ÚÁÈ΋ ∞fiÊ·ÛË (∫À∞) ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·‚ÔÏ‹ ·Ô˙ËÌÈÒÛÂˆÓ Û ÏËÌÌ˘ÚÔ·ı›˜ ÌÈÎÚÔÌÂÛ·›Â˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Î·È Î·ÙÔ›ÎÔ˘˜.

ΔƒπΔ∏ 26 I∞¡√À∞ƒπ√À 2010

∂› ϛÁÔ ÌÂÙ¿ Ù· ÌÂÛ¿Ó˘¯Ù·, ÔÌfiʈӷ, Ë μÔ˘Ï‹, ˘fi, ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜, ¿ÓÙˆ˜, ÙÔÔıÂÙ‹ÛÂȘ ÙˆÓ ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ

“¡·È” ÛÙËÓ ∂ÍÂÙ·ÛÙÈ΋ ÁÈ· ÙÔ μ·ÙÔ¤‰È ∞£∏¡∞, 25.

Δ

Ë Û‡ÛÙ·ÛË ÌÈ·˜ ∂ÍÂÙ·ÛÙÈ΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ÁÈ· ÙËÓ ˘fiıÂÛË Ù˘ ªÔÓ‹˜ μ·ÙÔ‰›Ô˘, Ô˘ ı· ·Ó·˙ËÙ‹ÛÂÈ ÙÔ˘˜ Ú·ÁÌ·ÙÈÎÔ‡˜ Ù˘ ÂÓÔÚ¯ËÛÙÚˆÙ¤˜ Î·È ı· ‰ÈÂÚ¢ӋÛÂÈ ÔÈÓÈΤ˜ ¢ı‡Ó˜, ÚfiÙÂÈÓ ÛÙËÓ √ÏÔ̤ÏÂÈ· Ù˘ μÔ˘Ï‹˜, ÙÔ ¶∞™√∫ Î·È ·ÔÊ·Û›ÛÙËΠÔÌfiʈӷ Ï›ÁÔ ÌÂÙ¿ Ù· ÌÂÛ¿Ó˘¯Ù·, ˘fi ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜, ¿ÓÙˆ˜, ÙÔÔıÂÙ‹ÛÂȘ, ÙˆÓ ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ Î·È ÂÎÙÈÌ‹ÛÂȘ, ÙfiÛÔ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·ÁηÈfiÙËÙ· Û‡ÛÙ·Û‹˜ Ù˘, fiÛÔ Î·È ÁÈ· ÙȘ ÚÔı¤ÛÂȘ ÙˆÓ Û˘ÌÌÂÙ¯fiÓÙˆÓ.

∫·Ù¿ ÙÔ ¶∞™√∫, ÛÙËÓ ∂ÍÂÙ·ÛÙÈ΋ ∂ÈÙÚÔ‹ Ô˘ Û˘ÛÙ¿ıËΠÂ› ¡¢ Î·È ÛÙÔ fiÚÈÛÌ· Ô˘ ÂΛÓË Âͤ‰ˆÛÂ, “¤ÓÔ¯Ô˜ ‰ÂÓ ˘‹ÚÍ ÙÂÏÈο Î·È fiÏÔÈ ·Ú·Ï·Ó‹ıËηӔ , fiˆ˜ ·Ó¤ÊÂÚÂ Ë ÂÈÛËÁ‹ÙÚÈ· ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜, ÃÚ‡Û· ∞Ú¿ÔÁÏÔ˘, οÓÔÓÙ·˜ ÏfiÁÔ ÁÈ· “ÌÂıfi‰Â˘ÛË Ï‹Í˘ ÙÔ˘ ÛηӉ¿ÏÔ˘” ·fi ÙËÓ ÙfiÙ ÏÂÈÔ„ËÊ›·. “√ ÛÙfi¯Ô˜ Ù˘ ∂ÍÂÙ·ÛÙÈ΋˜, Â›Ó·È Ó· ÂÚ¢ӋÛÂÈ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο Î·È Û ‚¿ıÔ˜ fiϘ ÙȘ Ù˘¯¤˜ ÙÔ˘ ÛηӉ¿ÏÔ˘” ·Ó¤ÊÂÚÂ Ë ÂÈÛËÁ‹ÙÚÈ· ÙÔ˘ ¶∞™√∫, ÛÎÈ·ÁÚ·ÊÒÓÙ·˜ ÙËÓ ˘fiıÂÛË, ˆ˜ “Û˘ÓÙÔÓÈṲ̂ÓË Âȯ›ÚËÛË ‰ÈÔÈÎËÙÈ΋˜ ·Úˆ‰›·˜ Î·È ÔÏÈÙÈ΋˜ ÙÚ·Áˆ‰›·˜, Ô˘ ÂÍÂÏ›¯ıËΠ۠ÌÂٷ·ÏÈÛË Â˘ı˘ÓÒÓ Û ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜” . ∏ ˘fiıÂÛË, “‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ÎÏ›ÛÂÈ ¯ˆÚ›˜ ÂÓfi¯Ô˘˜ Î·È ¯ˆÚ›˜ ÙÈ̈ڛ·. ¶Ú¤ÂÈ Ó· ·ÔηٷÛÙ‹ÛÔ˘Ì Ì ÙfiÏÌË ÙËÓ ·Ï‹ıÂÈ·. ¢ÂÓ ¤¯Ô˘Ì ¿ÏÏÔ ‰ÚfiÌÔ” ·Ó¤ÊÂÚÂ Ë Î. ∞Ú¿ÔÁÏÔ˘, ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓË ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·, ÂÎÙÂÓÒ˜ ÛÙËÓ ˘fiıÂÛË, ÚÔÙ¿ÛÛÔÓÙ·˜, Û˘Ó ÙÔȘ ¿ÏÏÔȘ, Ó· ‰ÈÂÚ¢ÓËı› ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ ‰È·Î›ÓËÛ˘ Ì·‡ÚÔ˘ ÔÏÈÙÈÎÔ‡ ¯Ú‹Ì·ÙÔ˜ ÌÂ Û˘ÓÙÔÓÈÛÙ‹ ÙËÓ ªÔÓ‹ μ·ÙÔ‰›Ô˘. “¢ÂÓ ¤Ï·Ì„Â Ë ·Ï‹ıÂÈ·, ÔÈ Â˘ı‡Ó˜ ‰ÂÓ ÚÔÛˆÔÔÈ‹ıËηÓ. ∂›Ó·È ÌÈ· ·ÔÙ˘¯›·” ÂÎÙ›ÌËÛ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ∂ÍÂÙ·ÛÙÈ΋ Î·È Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∂ÈÎÚ·Ù›·˜, ÿÚ˘ ¶·Ìԇ΢. ƒÈ˙Èο ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ˘‹ÚÍ·Ó ÔÈ ÂÎÙÈÌ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ ÂÈÛËÁËÙ‹ Ù˘ ¡¢ Î·È ÚÔ¤‰ÚÔ˘ Ù˘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˘ ∂ÍÂÙ·ÛÙÈ΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜, ÃÚ‹ÛÙÔ˘ ª·ÚÎÔÁÈ·ÓÓ¿ÎË, Ô ÔÔ›Ô˜ ‰È¢ÎÚ›ÓÈÛ ˆ˜ ÙÔ ÎfiÌÌ· ÙÔ˘ ı· „ËÊ›ÛÂÈ ˘¤Ú Ù˘ Û‡ÛÙ·Û˘ Ó¤·˜ ∂ÍÂÙ·ÛÙÈ-

΋˜, ÁÈ· Ó· ÌËÓ ıˆÚËı› ˆ˜ ·ÔʇÁÂÈ ÙËÓ ‰È·Ê¿ÓÂÈ·, ‹ ˆ˜ ¤¯ÂÈ Î¿ÙÈ Ó· ÎÚ‡„ÂÈ. ™Â οı ÂÚ›ÙˆÛË ˆÛÙfiÛÔ, “·Ó Û˘ÛÙ·ı› Ë ∂ÈÙÚÔ‹ ı· οÓÂÈ ÌÈ· ÙÚ‡· ÛÙÔÓ ·¤Ú· ÁÈ·Ù› Ù· ˙ËÙ‹Ì·Ù· ÂÚ¢ӋıËηÓ. ∫È ·Ó ¤ÚıÂÈ Ó¤· ∂ÈÙÚÔ‹ ÁÈ· Ó· ‰ÈÂÚ¢ӋÛÂÈ ÂÎ Ó¤Ô˘ fiÏË ÙËÓ ˘fiıÂÛË ÂÎ ‚¿ıÚˆÓ, ı· Â›Ó·È ıÂÛÌÈÎfi ÔÏ›ÛıËÌ· Î·È ı· ‰ÒÛÂÙ ηÎfi ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·: ΔÈ ı· Û˘Ì‚Â› ·Ó ÁÈ· ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ¤Ú¢ӷ ¤Ú¯ÂÙ·È ÌÈ· Ó¤· ÎÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋ ÏÂÈÔ„ËÊ›· Ô˘ ‰ÂÓ Ù˘ ·Ú¤ÛÂÈ ÙÔ fiÚÈÛÌ·, Ó· ‚Á¿˙ÂÈ ¤Ó· ¿ÏÏÔ;” ·Ó·ÚˆÙ‹ıËÎÂ Ô ÂÈÛËÁËÙ‹˜ Ù˘ ¡¢. ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ ∫ÒÛÙ·˜ ª·ÚÎfiÔ˘ÏÔ˜. “ŸÛÔ ‚ڋηÌ ‚·Ï›ÙÛ˜ ÛÙȘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˜ ∂ÈÙÚÔ¤˜, ¿ÏÏÔ ÙfiÛÔ ı·

‚ÚÔ‡ÌÂ Î·È Û’ ·˘Ù‹Ó” ÂÎÙ›ÌËÛÂ Ô ÂÈÛËÁËÙ‹˜ ÙÔ˘ ∫∫∂, ∞ÓÙÒÓ˘ ™Î˘ÏÏ¿ÎÔ˜. √ Î. ™Î˘ÏÏ¿ÎÔ˜ ıÂÒÚËÛ ˆ˜ ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚÔ ·fi ÙÔ ÂÚÒÙËÌ· “·Ó οÔÈÔ˜ ‹Ú ÏÂÊÙ¿” , Â›Ó·È ÙÔ ÂÚÒÙËÌ·, ÁÈ·Ù› ‚ÔËı¿ ÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ ÙȘ ªÔÓ¤˜. ∫¿ı ÚÔÛ¿ıÂÈ· ‰ÈÂΉ›ÎËÛ˘ Ù˘ ÌÔÓ·ÛÙËÚȷ΋˜ ÂÚÈÔ˘Û›·˜ ÁÈ· ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘, ÚÔÛÎÚÔ‡ÂÈ ÛÙËÓ ¿ÚÓËÛË ÙˆÓ ‰‡Ô ÌÂÁ¿ÏˆÓ ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ, Ù· ÔÔ›· ϤÓ ˆ˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ Ó· ·ÏÏ¿ÍÂÈ ÙÔ Î·ıÂÛÙÒ˜. “∫·È fiÙ·Ó Î¿ÔÈÔ˜ ÚÔÛ‰Ôο ÙËÓ Â‡ÓÔÈ· ÙÔ˘ ªËÙÚÔÔÏ›ÙË Î¿ÓÂÈ Î·È Ï¿Ù˜. ¢ÂÓ ÌÔÚ› Ë ÌÈÛ‹ ÷ÏÎȉÈ΋ Ó· ·Ó‹ÎÂÈ ‹ Ó· ‰ÈÂΉÈÎÂ›Ù·È ·fi ÙÔ ÕÁÈÔ ŸÚÔ˜” ÛËÌ›ˆÛÂ Ô ÂÈÛËÁËÙ‹˜ ÙÔ˘ ∫∫∂. ΔÔ ∫∫∂ ı· ˘ÂÚ„ËÊ›ÛÂÈ

ÙËÓ ÚfiÙ·ÛË, ÁÈ· ÙÔ ÂÏ¿¯ÈÛÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ Ó· ‚·ı‡ÓÂÈ Ë ¤Ú¢ӷ. √ ÂÈÛËÁËÙ‹˜ ÙÔ˘ §∞√™, ∞ı. ¶Ï‡Ú˘, ηÙËÁfiÚËÛ ٷ ‰‡Ô ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ· ÎfiÌÌ·Ù· ÁÈ· “ÚÔÛ˘ÓÂÓÓfiËÛË ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÌËÓ Á›ÓÂÈ ‰ÂÎÙ‹ Ë ÚfiÙ·ÛË ÙÔ˘ §∞√™, Ó· ÎÏËıÔ‡Ó ÛÙËÓ ∂ÈÙÚÔ‹, Ô ÙfiÙ ¶Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜, ∫ÒÛÙ·˜ ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹˜, ‹ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ Ô ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙÔ˘ Úˆı˘Ô˘ÚÁÈÎÔ‡ ÁÚ·Ê›Ԣ, °È¿ÓÓ˘ ∞ÁÁ¤ÏÔ˘ (ÁÈ· Ó· ‰È¢ÎÚÈÓÈÛÙ› Ë Ù‡¯Ë Ù˘ ÂÈÛÙÔÏ‹˜ ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›·˜ ÙÔ˘ ¶. æˆÌÈ¿‰Ë ηٿ ÙˆÓ ·ÓÙ·ÏÏ·ÁÒÓ), ·ÏÏ¿ Î·È Ô ÙfiÙ ÂÎÚfiÛˆÔ˜ ÙÔ˘ ¶∞™√∫, °. ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘, ÁÈ· ÙËÓ ˘fiıÂÛË ÙÔ˘ dvd Ô˘ ÂÓ¤ÏÂΠÙÔÓ fiÌÈÏÔ ¶¿ÈÛÙ·” . “√‡Ù ÙÔ ¶∞™√∫, Ô‡ÙÂ Ë ¡¢ ı¤ÏËÛ·Ó Ó· ·Ó·Ï¿‚Ô˘Ó ÙȘ Ú·ÁÌ·ÙÈΤ˜ ÙÔ˘˜ ¢ı‡Ó˜” ÂÎÙ›ÌËÛ ¿ÓÙˆ˜ Ô Î ¶Ï‡Ú˘. À¤Ú Ù˘ Û‡ÛÙ·Û˘ ∂ÍÂÙ·ÛÙÈ΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ Ù¿¯ıËÎÂ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ §∞√™ °ÈÒÚÁÔ˜ ∫·Ú·Ù˙·Ê¤Ú˘, ÂÎÊÚ¿˙ÔÓÙ·˜ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ÙȘ ÂÈÊ˘Ï¿ÍÂȘ ÙÔ˘ ÁÈ· Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Ù˘. Δ¤ÏÔ˜, Ô ÂÈÛËÁËÙ‹˜ ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞, ¡›ÎÔ˜ ΔÛԇηÏ˘, ÂÛÙ›·Û ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÛÙËÓ ÂÓ Á¤ÓÂÈ ÔÏÈÙ›· Ù˘ ∂ÎÎÏËÛ›·˜ Î·È ÙˆÓ ÌÔÓ·ÛÙËÚÈÒÓ, Ô˘ ηٷϋÁÔ˘Ó Î·Ù¿ ÙËÓ ¿Ô„‹ ÙÔ˘, Ó· ·Ú·‚È¿˙Ô˘Ó ÙÔ˘˜ ÓfiÌÔ˘˜ ˘fi ÙÔ ÚfiÛ¯ËÌ· Ù˘ ı›·˜ ÂÓÙÔÏ‹˜. “∏ ‰ÈηÛÙÈ΋ ‰ÈÂÚ‡ÓËÛË Ê·›ÓÂÙ·È ˆ˜ ÂȂ‚·ÈÒÓÂÈ ·fiÏ˘Ù· Ù· fiÛ· ·Ó·Ê¤Ú·Ì ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˘ ∂ÍÂÙ·ÛÙÈ΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜. ¡ÔÈÒıÔ˘Ì ȉȷ›ÙÂÚË ÈηÓÔÔ›ËÛË Ô˘ ‚ϤÔ˘Ì fiÙÈ ÙÔ fiÚÈÛÌ¿ Ì·˜ ‚ÔËı¿ ÙȘ ‰ÈηÛÙÈΤ˜ ·Ú¯¤˜ ÛÙË ‰ÈÂÚ‡ÓËÛË Ù˘ ˘fiıÂÛ˘”.

£‡Ì· ·¿Ù˘ ·ÁÚfiÙ˘ ·fi ÙË ∑·ÁÔÚ¿ £Àª∞ ·¿Ù˘ Î·È Ï·ÛÙÔÁÚ·Ê›·˜ ¤ÂÛ ¤Ó·˜

47¯ÚÔÓÔ˜ ·ÁÚfiÙ˘ ·fi ÙË ∑·ÁÔÚ¿, Ô ÔÔ›Ô˜ ηÏfiÈÛÙ·, fiˆ˜ ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÙ·È ·fi ÙȘ ¤Ú¢Ó˜ Ù˘ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜, ÚÔÛ‹Ïı ¯ı˜ ÙÔ Úˆ› ÛÙÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· Ù˘ ∂ÌÔÚÈ΋˜ ΔÚ¿Â˙·˜ ÛÙÔ μfiÏÔ, ÚÔÛÎÔÌ›˙ÔÓÙ·˜ ÎÂÓfi ¤ÓÙ˘Ô ÂÈÙ·Á‹˜ ‡„Ô˘˜ 15.000 ¢ÚÒ. √ ›‰ÈÔ˜ ‰È·ÙËÚÔ‡Û ·ÌÊÈ‚Ôϛ˜ Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ÂÁ΢ÚfiÙËÙ· Ù˘ ÂÈÙ·Á‹˜ Î·È ÚÔÛÂÚ¯fiÌÂÓÔ˜ ÛÙÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· Ù˘ ∂ÌÔÚÈ΋˜ ΔÚ¿Â˙·˜ ÛÙÔ μfiÏÔ

∂¡∞™ ÁÓˆÛÙfi˜ ‰ÈÎËÁfiÚÔ˜

Î·È ÔÏÈÙÈÎfi Û٤ϯԘ ·fi ÙÔÓ ¯ÒÚÔ Ù˘ ∞ÚÈÛÙÂÚ¿˜ ¤ı·Ó ͷÊÓÈο ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· Î·È ‚Ú¤ıËΠ¯ı˜ ·fi ÙËÓ Û‡˙˘Áfi ÙÔ˘ ̤۷ ÛÙÔ Û›ÙÈ ÙÔ˘. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙÔÓ £ˆÌ¿ √ÈÎÔÓfiÌÔ˘ Ô˘ ›¯Â ÁÂÓÓËı› ÙÔ 1948. ◊Ù·Ó ÁÈfi˜ ÙÔ˘ ¶·Ó·ÁÈÒÙË √ÈÎÔÓfiÌÔ˘ Í˘Ï¤ÌÔÚ· Î·È ·ÁˆÓÈÛÙ‹ Ù˘ ∂ıÓÈ΋˜ ∞ÓÙ›ÛÙ·Û˘, ÂÓÒ Â›¯Â ·ÎfiÌË Ì›· ·‰ÂÚÊ‹ Î·È ¤Ó·Ó ·‰ÂÚÊfi. √ £ˆÌ¿˜ √ÈÎÔÓfiÌÔ˘ ÛÔ‡‰·Û ÛÙË ¡ÔÌÈ΋ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ Î·È ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô Ù˘ ‰ÈÎÙ·ÙÔÚ›·˜ ÂÓÙ¿¯ıËΠÛÙË ÓÂÔÏ·˚ÛÙÈÎË ÔÚÁ¿ÓˆÛË ÙÔ˘ ∫∫∂ ∂ÛˆÙÂÚÈÎÔ‡ ÙÔÓ “ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô” fiÔ˘ ·Ó¤Ù˘Í ·ÓÙȉÈÎÙ·ÙÔÚÈ΋ ‰Ú¿ÛË. ™˘ÓÂÏ‹ÊıË, ‰ÈοÛÙËÎÂ Î·È ÂÍÔÚ›ÛÙËÎÂ. ŸÙ·Ó ·ÔÊÔ›ÙËÛ ‹Úı ÛÙÔ μfiÏÔ fiÔ˘ ¿ÛÎËÛ ÙËÓ ‰ÈÎËÁÔÚ›·, ·-

ηÙ¢ı‡ÓıËΠÛÙË ‰È¢ı‡ÓÙÚÈ·, Ë ÔÔ›· ‰È·›ÛÙˆÛ ÙËÓ ·¿ÙË Î·È ÙËÓ Ï·ÛÙÔÁÚ·Ê›·. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ë ‰È¢ı‡ÓÙÚÈ· Ù˘ ∂ÌÔÚÈ΋˜ ΔÚ¿Â˙·˜ Ì·˙› Ì ÙÔÓ 47¯ÚÔÓÔ ·ÁÚfiÙË ÚÔÛ‹Ïı·Ó ÛÙËÓ Àԉȇı˘ÓÛË ∞ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ μfiÏÔ˘, ·Ú·‰›‰ÔÓÙ·˜ ÙËÓ ÂÈÙ·Á‹. Ÿˆ˜ ÚԤ΢„ ·fi Ù· ÛÙÔȯ›· ÙˆÓ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÒÓ ÂÚ¢ÓÒÓ, Ô 47¯ÚÔÓÔ˜ ·ÁÚfiÙ˘ ‹Úı ÛÂ Û˘Ìʈӛ· Ì ¤ÌÔÚÔ ÊÚÔ‡ÙˆÓ, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÙÔ˘ ‰È·ı¤ÛÂÈ Ì¤ÚÔ˜ Ù˘ ÛÔ‰ÂÈ¿˜ ÙÔ˘.

∏ ·ÁÔÚ·ˆÏËÛ›· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠ΢ÚÈÔÏÂÎÙÈο ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ, Ì ÙÔ ‰Ú¿ÛÙË, Ô ÔÔ›Ô˜ ÂÌÊ·Ó›ÛÙËÎÂ Û·Ó ¤ÌÔÚÔ˜ ÊÚÔ‡ÙˆÓ, Ó· ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙ÂÈ ÙÔ ÂÌfiÚÂ˘Ì·, ·Ú·‰›‰ÔÓÙ·˜ ÛÙÔ 47¯ÚÔÓÔ ·ÁÚfiÙË ÂÈÙ·Á‹ ·fi ÎÏÂÌ̤ÓÔ ‚È‚ÏÈ¿ÚÈÔ, fiˆ˜ ÂÎ ÙˆÓ ˘ÛÙ¤ÚˆÓ ·ԉ›¯ÙËÎÂ. ΔÔ ‚È‚ÏÈ¿ÚÈÔ Â›¯Â ÎÏ·› ÚÈÓ ·fi Ï›ÁÔ˘˜ Ì‹Ó˜ ·fi ÙË ¡¤· ºÈÏ·‰¤ÏÊÂÈ· ∞ÙÙÈ΋˜ Î·È Ë ÎÏÔ‹ ›¯Â ‰Ëψı› ÛÙËÓ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·, Ë ÔÔ›· Û˘Ó¯›˙ÂÈ ÙȘ ¤Ú¢Ó˜ ÁÈ· ÙÔÓ ÂÓÙÔÈÛÌfi ÙˆÓ ‰Ú·ÛÙÒÓ.

°ÓˆÛÙfi˜ ‰ÈÎËÁfiÚÔ˜ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ Î·È Û٤ϯԘ Ù˘ ∞ÚÈÛÙÂÚ¿˜

¶¤ı·Ó ͷÊÓÈο Ô £ˆÌ¿˜ √ÈÎÔÓfiÌÔ˘ ÓÙÚ‡ÙËÎÂ Î·È ·¤ÎÙËÛ ٤ÛÛÂÚ· ·È‰È¿, ÙÚ›· ÎÔÚ›ÙÛÈ· Î·È ¤Ó· ·ÁfiÚÈ. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· ·Ó¤Ù˘Í ÏÔ‡ÛÈ· ÔÏÈÙÈ΋ ‰Ú¿ÛË Û·Ó Û٤ϯԘ ÙÔ˘ ∫∫∂ ∂ÛˆÙÂÚÈÎÔ‡ ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ·ÔÙ¤ÏÂÛ ·fi ÙËÓ ªÂÙ·Ôϛ٢ÛË Î·È ÌÂÙ¿ ̤ÏÔ˜ Ù˘ ¡Ô̷گȷ΋˜ ÙÔ˘ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ·ÏÏ¿ Î·È ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ ÙÔ˘. ªÂ ÙËÓ ‰È¿Û·ÛË ÙÔ˘ ∫∫∂ ∂ÛˆÙÂÚÈÎÔ‡ ·ÎÔÏÔ‡ıËÛ ÙËÓ ∂∞ƒ Î·È ÛÙËÓ Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÙÔÓ ™˘Ó·ÛÈÛÌfi Î·È ÙÔ ™Àƒπ∑∞. ∂›Û˘ ‰ÈÂÙ¤ÏÂÛÂ Î·È Ì¤ÏÔ˜ Ù˘ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ÙÔ˘ ·ÓÂÏÏ·‰ÈÎÔ‡ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ º˘Ï·ÎÈÛı¤ÓÙˆÓ Î·È ∂ÍÔÚÈÛı¤ÓÙˆÓ. ∂‰Ò Î·È Î·ÈÚfi ·ÓÙÈÌÂÙÒÈ˙ ηډÈÔ-

ÏÔÁÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Î·È Ê·›ÓÂÙ·È ·˘Ù¿ ‹Ù·Ó Ë ·ÈÙ›· ÙÔ˘ Í·ÊÓÈÎÔ‡ ı·Ó¿ÙÔ˘ ÙÔ˘, Ô˘ ÚÔοÏÂÛ fiÓÔ Î·È ıÏ›„Ë fi¯È ÌfiÓÔ ÙÔ˘˜ ÔÈΛԢ˜ ÙÔ˘ ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ˘˜ Ê›ÏÔ˘˜ Î·È Û˘-

ÓÙÚfiÊÔ˘˜ ÙÔ˘. ∫·È ·˘Ùfi ηıÒ˜ Ô £ˆÌ¿˜ √ÈÎÔÓfiÌÔ˘ ‹Ù·Ó ȉȷ›ÙÂÚ· ·Á·ËÙfi˜, ÏfiÁˆ ÙÔ˘ ÚfiÛ¯·ÚÔ˘ Î·È ·ÓÔÈÎÙÔ‡ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· ÙÔ˘. ∏ Îˉ›· ÙÔ˘ ı· Á›ÓÂÈ Û‹ÌÂÚ· ÛÙȘ 12 ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ, ÛÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ∫ÔÈÌËÙ‹ÚÈÔ. ΔÔ Ì¤ÏÔ˜ Ù˘ ∫ÂÓÙÚÈ΋˜ ¶ÔÏÈÙÈ΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ÙÔ˘ ™˘Ó·ÛÈÛÌÔ‡ Î. ∫ÒÛÙ·˜ ¶Ô˘Ï¿Î˘ ÙfiÓÈÛ : “∏ ·Ó·ÓˆÙÈ΋ ·ÚÈÛÙÂÚ¿ ıÚËÓ› ¤Ó· ·fi Ù· ÁÓ‹ÛÈ· Î·È ÈÛÙÔÚÈο Ù˘ ÛÙÂϤ¯Ë ÙÔ Û‡ÓÙÚÔÊÔ £ˆÌ¿ √ÈÎÔÓfiÌÔ˘. ΔÔÓ ÔÔ›Ô ÙÔÓ ÁÓˆÚ›Û·Ì ·fi ÙÔÓ ·ÓÙȉÈÎÙ·ÙÔÚÈÎfi ·ÁÒÓ· ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË, ÛÙȘ ÁÚ·Ì̤˜ ÙÔ˘ ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘. ªÂÙ¿ ÙËÓ

ªÂÙ·Ôϛ٢ÛË Ô £ˆÌ¿˜ ·ÎÔÏÔ‡ıËÛ ÙËÓ ÈÛÙÔÚÈ΋ ‰È·‰ÚÔÌ‹ Ù˘ ·Ó·ÓˆÙÈ΋˜ ·ÚÈÛÙÂÚ¿˜, ÙÔ ∫∫∂ ∂ÛˆÙÂÚÈÎÔ‡, ÙËÓ ∂∞ƒ, ÙÔ ™˘Ó·ÛÈÛÌfi, ÙÔ ™Àƒπ∑∞, ˘ËÚÂÙÒÓÙ·˜ ÙȘ ȉ¤Â˜ ÙÔ˘ ÛÔÛÈ·ÏÈÛÌÔ‡ Ì ÂÏ¢ıÂÚ›· Î·È ‰ËÌÔÎÚ·Ù›· ̤۷ ·fi ı¤ÛÂȘ ¢ı‡Ó˘ ÌÂ Û˘ÏÏÔÁÈÎfiÙËÙ·, fiˆ˜ ÙÔ˘ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤· Ù˘ ¡Ô̷گȷ΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÙÔ˘ ∫∫∂ ∂ÛˆÙÂÚÈÎÔ‡ Ù· ÚÒÙ· ¯ÚfiÓÈ· Ù˘ ªÂÙ·ÔÏ›Ù¢Û˘, ›Ù ˆ˜ ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜. ∂Ì›˜ ı· Û˘Ó¯›ÛÔ˘Ì ӷ ÙÔÓ ÙÈÌÔ‡ÌÂ, ‚·‰›˙ÔÓÙ·˜ ÛÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ Ô˘ ̤¯ÚÈ ¯ı˜ ÔÚ¢fiÌ·ÛÙ·Ó Ì·˙›”.


M·ÁÓËÛ›· 11

ΔƒπΔ∏ 26 I∞¡√À∞ƒπ√À 2010

ΔÔ ¯ÈfiÓÈ ¤ÊÙ·Û ÛÙ· ·Ú¿ÏÈ· Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î·È Ë ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ÛÙÔ ÃÈÔÓÔ‰ÚÔÌÈÎfi ¤ÂÛ ÛÙÔ˘˜ -6 ‚·ıÌÔ‡˜ ∫ÂÏÛ›Ô˘

ÕÛÚÈÛ·Ó Ù· ÓËÛÈ¿ ÙˆÓ μÔÚ›ˆÓ ™ÔÚ¿‰ˆÓ ª

¤¯ÚÈ Ù· ·Ú¿ÏÈ· ÙÔ˘ ÓÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î·È ÛÙ· ÓËÛÈ¿ ÙˆÓ μÔÚ›ˆÓ ™ÔÚ¿‰ˆÓ ¤Êı·Û·Ó Ù· ¯ÈfiÓÈ·, ¯ˆÚ›˜ ˆÛÙfiÛÔ Ó· ÛËÌÂȈıÔ‡Ó ÛËÌ·ÓÙÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÛÙȘ Û˘ÁÎÔÈӈӛ˜. ¶Ôχ ¯ÈfiÓÈ ¤ÂÛ ÛÙÔ ¡fiÙÈÔ ¶‹ÏÈÔ Î·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÛÙȘ ÂÚÈÔ¯¤˜ ¶ÚÔÌ˘Ú›Ô˘, §·‡ÎÔ˘, •ÈÓfi‚Ú˘Û˘, ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙÔ ∞Ó·ÙÔÏÈÎfi, ÂÓÒ ¿ÛÚÈÛ·Ó Î·È Ù· ÓËÛÈ¿ ÙˆÓ μÔÚ›ˆÓ ™ÔÚ¿‰ˆÓ Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· ÛÙË ™ÎfiÂÏÔ ¯ÚÂÈ¿ÛÙËÎÂ Ë Â¤Ì‚·ÛË ÙˆÓ ÂίÈÔÓÈÛÙÈÎÒÓ Ì˯·ÓËÌ¿ÙˆÓ ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ ¶·Ï·ÈÔ‡ ∫Ï‹Ì·ÙÔ˜-§Ô˘ÙڷΛԢ. °È· Ï›ÁÔ ¯ÈfiÓÈÛÂ Î·È ÛÙÔ ÔÏÂÔ‰ÔÌÈÎfi Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· μfiÏÔ˘, ¯ˆÚ›˜ ˆÛÙfiÛÔ Ó· ÙÔ ÛÙÚÒÛÂÈ. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ¯ı˜ ÛÙȘ 5.30’ ÙÔ Úˆ› ¤ÂÛ ÛÙÔ ÃÈÔÓÔ‰ÚÔÌÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ ¶ËÏ›Ô˘ ÛÙÔ˘˜ ñ6,1 ‚·ıÌÔ‡˜ ∫ÂÏÛ›Ô˘. ƒÂÔÚÙ¿˙: ™Δ. ¢∏ª√¶√À§√™ dimopoulos@e-thessalia.gr

√ ¯ÈÔÓÈ¿˜ ÏËÛ›·Û ·ÎfiÌË ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ¯ı˜ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ÙÔ ÔÏÂÔ‰ÔÌÈÎfi Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· μfiÏÔ˘ Î·È ÁÈ· Ï›ÁË ÒÚ· ¤Î·Ó ÙËÓ ÂÌÊ¿ÓÈÛ‹ ÙÔ˘ Î·È ÂÓÙfi˜ ·˘ÙÔ‡, ˆÛÙfiÛÔ ‰ÂÓ ÙÔ ¤ÛÙÚˆÛÂ. ∞ÓÙ›ıÂÙ· ·fi Ôχ ÓˆÚ›˜ ¯ı˜ ÙÔ Úˆ› ¯ÈfiÓÈ˙ ¤ÓÙÔÓ· Û fiÏÔ ÙÔ ¡fiÙÈÔ Î·È ∞Ó·ÙÔÏÈÎfi ¶‹ÏÈÔ, ÂÓÒ ¿ÛÚÈÛ·Ó Î·È Ù· ÓËÛÈ¿ ÙˆÓ μÔÚ›ˆÓ ™ÔÚ¿‰ˆÓ. ™ÙË ª·ÎÚ˘ÚÚ¿¯Ë ·fi ÙËÓ ÔÏÈÛıËÚfiÙËÙ· ÙÔ˘ ‰ÚfiÌÔ˘ ÏfiÁˆ Ù˘ ¯ÈÔÓfiÙˆÛ˘ ψÊÔÚÂ›Ô ÙÔ˘ ÀÂÚ·ÛÙÈÎÔ‡ ∫Δ∂§ Ì ÙÚÂȘ ÂÈ‚¿Ù˜ ‚Á‹Î ÂÎÙfi˜ ÔÚ›·˜ Î·È ¯ÚÂÈ¿ÛÙËÎÂ Ë Â¤Ì‚·ÛË ·ÂÁÎψ‚ÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘ Ì ÙËÓ Â˘ı‡ÓË ÙÔ˘ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜ ¶ÔÏÈÙÈ΋˜ ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜ Ù˘ ¡Ô̷گȷ΋˜ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜. ∂›Û˘ ¿ÏÏÔ ÏˆÊÔÚÂ›Ô ÙÔ˘ ÀÂÚ·ÛÙÈÎÔ‡ ∫Δ∂§, ¯ˆÚ›˜ ÂÈ‚¿Ù˜, Ô˘ Â¤ÛÙÚÂÊ ·fi ÙËÓ ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹, ‚Á‹Î ·fi ÙËÓ ÔÚ›· ÙÔ˘ ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ ‰¤ÏÙ· ¡ÂÔ¯ˆÚ›Ô˘ Î·È ¯ÚÂÈ¿ÛÙËΠ¿ÏÈ Ë Â¤Ì‚·ÛË ÁÈ· ÙËÓ Â·Ó·ÊÔÚ¿ ÙÔ˘. ∂›Û˘ ÛÙÔÓ ›‰ÈÔ ‰ÚfiÌÔ ∞ÊÂÙÒÓ-∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹˜ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÛËÌÂÈÒıËÎ·Ó ·fi ÙÔÓ ÂÁÎψ‚ÈÛÌfi ÙÚÈÒÓ πà ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ, Ô˘ ÂÌfi‰ÈÛ·Ó ÙÔÓ ÂίÈÔÓÈÛÌfi Î·È fi-

ˆ˜ ‰‹ÏˆÛÂ Ô ˘‡ı˘ÓÔ˜ ¶ÔÏÈÙÈ΋˜ ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜ Î. ÷Ú. ΔÛ·Ì¿˙˘, Ú¤ÂÈ ÔÈ Ô‰ËÁÔ› Ô˘ ηÙ¢ı‡ÓÔÓÙ·È ÛÙ· ÔÚÂÈÓ¿ ÙÔ˘ ¶ËÏ›Ô˘ Î·È Ù˘ ŸıÚ˘Ô˜, Ó· ¤¯Ô˘Ó Ì·˙› ÙÔ˘˜ ·ÓÙÈÔÏÈÛıËÙÈΤ˜ ·Ï˘Û›‰Â˜ Ô˘ ›Ûˆ˜ ÙȘ ¯ÚÂÈ·ÛÙÔ‡Ó, ηıÒ˜ ÂÎÙfi˜ ·fi ÙÔ ¯ÈfiÓÈ ı· ¤¯Ô˘ÌÂ Î·È ÈÛ¯˘Úfi ·ÁÂÙfi. ™‡Ìʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜ ·fi ÙÔ ¢‹ÌÔ ™ËÈ¿‰·˜ ÛÙ· 30 ÂηÙÔÛÙ¿ ¤Êı·Û ÙÔ ‡„Ô˜ ÙÔ˘ ¯ÈÔÓÈÔ‡ ÛÙÔÓ §·‡ÎÔ, ÛÙ· 40 ÛÙÔ ¶ÚÔ̇ÚÈ, ÛÙ· 10 ÂηÙÔÛÙ¿ ÛÙËÓ ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹, ÛÙ· 20 ÂηÙÔÛÙ¿ ÛÙËÓ •ÈÓfi‚Ú˘ÛË Î·È ÙËÓ ¶¿ÏÙÛË, ÛÙ· 30-40 ÂηÙÔÛÙ¿ ÛÙÔ ¢‹ÌÔ ªÔ˘ÚÂÛ›Ô˘, ÛÙ· 40 ÂηÙÔÛÙ¿ ÛÙÔ ¢‹ÌÔ ∑·ÁÔÚ¿˜, fiÔ˘ ÙÔ ¯ÈfiÓÈ ¤Êı·ÛÂ Î·È Ì¤¯ÚÈ ÙËÓ ·Ú·Ï›· ÙÔ˘ ÃÔÚ¢ÙÔ‡. Ÿˆ˜ Ì¿ÏÈÛÙ· ¤ÏÂÁ·Ó ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ¯ı˜ οÙÔÈÎÔÈ ÙÔ˘ ∞Ó·ÙÔÏÈÎÔ‡ ¶ËÏ›Ô˘, “Ô Î·ÈÚfi˜ Â›Ó·È ·Ó·ÙÔÏÈÎfi˜ Î·È ÙÔ ¯ÈfiÓÈ ‹Úı ·fi ÙËÓ ı¿Ï·ÛÛ·” . Ãı˜ ÏfiÁˆ ÙˆÓ ¯ÈÔÓÔÙÒÛÂˆÓ ‰ÂÓ ÏÂÈÙÔ‡ÚÁËÛ·Ó Ù· Û¯ÔÏ›· ÛÙÔ ¢‹ÌÔ ªÔ˘ÚÂÛ›Ô˘. ªË¯·Ó‹Ì·Ù· ÙˆÓ ¢‹ÌˆÓ Î·È Ù˘ ¡Ô̷گȷ΋˜ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÎÚ·ÙÔ‡Û·Ó ·ÓÔȯÙÔ‡˜ fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜, ˆÛÙfiÛÔ fiˆ˜ ÛËÌ›ˆÛÂ Ô Î. ΔÛ·Ì¿˙˘ “πˉ˜ Ô˘ ‰ÂÓ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó Ó· Ô‰ËÁÔ‡Ó ÛÙÔ ¯ÈfiÓÈ

∫ÏÂÈÛÙ¿ Û¯ÔÏ›· ÏfiÁˆ ¯ÈÔÓÈÔ‡ §√°ø ÙˆÓ ¯ÈÔÓÔÙÒÛÂˆÓ ‰ÂÓ ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó Û‹ÌÂÚ·, Û‡Ìʈӷ Ì ÓÔ̷گȷ΋ ·fiÊ·ÛË, Ù· Û¯ÔÏ›· ¶ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ·˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘: ¢Ú¿ÎÂÈ·˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ∞ÁÚÈ¿˜, ∞Á. §·˘ÚÂÓÙ›Ô˘ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ∞ÚÙ¤Ìȉ·˜, ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ∞ÊÂÙÒÓ, ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹˜, ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ∑·ÁÔÚ¿˜, ÙÔ˘ ‰ËÌÔÙÈÎÔ‡ ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·ÙÔ˜ ªËÏÂÒÓ ÙÔ˘ ÔÌÒÓ˘ÌÔ˘ ¢‹ÌÔ˘, ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ªÔ˘ÚÂÛ›Ô˘, ÙˆÓ ‰ËÌÔÙÈÎÒÓ ‰È·ÌÂÚÈÛÌ¿ÙˆÓ §·‡ÎÔ˘ Î·È ¶ÚÔÌ˘Ú›Ô˘ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ™ËÈ¿‰·˜, ÙÔ˘ ‰ËÌÔÙÈÎÔ‡ ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·ÙÔ˜ μÚ‡Ó·ÈÓ·˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ™Ô‡Ú˘ Î·È Ù˘ ∫ÔÈÓfiÙËÙ·˜ ∫ÂÚ·Ìȉ›Ô˘. ∂›Û˘ ‰ÂÓ ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó Ù· Û¯ÔÏ›· ¢Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈ·˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘: ¢‹ÌÔ˘ ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹˜, ¢‹ÌÔ˘ ∑·ÁÔÚ¿˜, ¢.¢. ªËÏÂÒÓ ÙÔ˘ ÔÌÒÓ˘ÌÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ Î·È ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ªÔ˘ÚÂÛ›Ô˘.

Î·È ‰ÂÓ Ê¤ÚÔ˘Ó Ù· Ô¯‹Ì·Ù¿ ÙÔ˘˜ ·Ï˘Û›‰Â˜ ‹ Ù· ·Ó¿ÏÔÁ· ¯ÈÔÓÔÏ¿ÛÙȯ·, ÚÔηÏÔ‡Û·Ó Ù· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·” . ÃÈfiÓÈ ¤ÂÛÂ Î·È ÛÙÔ˘˜ ¢‹ÌÔ˘˜ ºÂÚÒÓ, ™Ô‡Ú˘ Î·È ∞ÏÌ˘ÚÔ‡, ¯ˆÚ›˜ ˆÛÙfiÛÔ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·. ™ÙÔ ¶ÂÚ›‚ÏÂÙÔ Î·È ÙÔ ∂Ï¢ıÂÚÔ¯ÒÚÈ ÙÔ ‡„Ô˜ ÙÔ˘ ¯ÈÔÓÈÔ‡ ¤Êı·Û ٷ 5 ÂηÙÔÛÙ¿, ÂÓÒ ¿ÏÏÔ ÙfiÛÔ ‹Ù·Ó ÙÔ ‡„Ô˜ ÙÔ˘ ¯ÈÔÓÈÔ‡ ÛÙË ™Ô‡ÚË. ÃÈfiÓÈ ¤ÂÛÂ Î·È ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ∫ÂÚ·Ìȉ›Ô˘ Á‡Úˆ ÛÙ· 5 ÂηÙÔÛÙ¿. ™Ù· ÓËÛÈ¿ ÙÔ ¯ÈfiÓÈ ¤Î·Ó ÙËÓ Â›Û΄‹ ÙÔ˘ Î·È ÛÙËÓ ·Ú·Ï›· Ù˘ ™ÎÈ¿ıÔ˘, ÛÙ· ÔÚÂÈÓ¿ Ù˘ ÔÔ›·˜ ÙÔ ¤ÛÙÚˆÛÂ, ÂÓÒ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÚÔÎÏ‹ıËÎ·Ó ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ

§Ô˘ÙڷΛԢ-¶·Ï·ÈÔ‡ ∫Ï‹Ì·ÙÔ˜, fiÔ˘ ÙÔ ‡„Ô˜ ÙÔ˘ ¯ÈÔÓÈÔ‡ ¤Êı·Û ٷ 20 ÂηÙÔÛÙ¿ Î·È ¯ÚÂÈ¿ÛÙËÎÂ Ë Â¤Ì‚·ÛË ÂίÈÔÓÈÛÙÈÎÒÓ Ì˯·ÓËÌ¿ÙˆÓ ÁÈ· ÙÔÓ Î·ı·ÚÈÛÌfi ÙÔ˘. ÃÈfiÓÈÛÂ Î·È ÂÓÙfi˜ Ù˘ fiÏ˘ Ù˘ ™ÎÔ¤ÏÔ˘ ÍËÌÂÚÒÌ·Ù· ™·‚‚¿ÙÔ˘.

™ÙÔ ÃÈÔÓÔ‰ÚÔÌÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ ¶ËÏ›Ô˘ ∞fi ÂÓ¿ÌÈÛÈ Ì¤¯ÚÈ ‰‡Ô ̤ÙÚ· Î˘Ì·›ÓÂÙ·È ÙÔ ‡„Ô˜ ÙÔ˘ ¯ÈÔÓÈÔ‡ ÛÙÔ ÃÈÔÓÔ‰ÚÔÌÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ ¶ËÏ›Ô˘, fiÔ˘ ¯ı˜ ÛÙȘ 5.30’ ÙÔ Úˆ› ÙÔ ıÂÚÌfiÌÂÙÚÔ ¤‰ÂÈÍ -6,1 ‚·ıÌÔ‡˜ ∫ÂÏÛ›Ô˘.

°È· ÙË Û˘Ó¤¯ÈÛË ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋˜ Û‹Ì·ÓÛ˘ ·‰¤ÛÔÙˆÓ Î·È ÌË

1.000 ·ÎfiÌË ÌÈÎÚÔÙÛ› ÁÈ· Ù· ˙Ò· ÛÙËÓ fiÏË ·fi ÙÔ ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘ ™Δ∏¡ ÚÔÌ‹ıÂÈ· 1.000 ·ÎfiÌË ÌÈÎÚÔÙÛ› ÁÈ·

ÙË Û˘Ó¤¯ÈÛË ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋˜ Ù·˘ÙÔÔ›ËÛ˘- Û‹Ì·ÓÛ˘ ‰ÂÛÔ˙fiÌÂÓˆÓ Î·È ·‰¤ÛÔÙˆÓ ˙ÒˆÓ, ı· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ Ë ¢È‡ı˘ÓÛË ∫·ı·ÚÈfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘. ™¯ÂÙÈ΋ ·fiÊ·ÛË ı· Ï¿‚ÂÈ ÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ μfiÏÔ˘ Ô˘ Â›Ó·È ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈṲ̂ÓÔ Ó· Û˘Ó‰ÚÈ¿ÛÂÈ ·‡ÚÈÔ ΔÂÙ¿ÚÙË 27 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ (3Ì.Ì.). ø˜ ÁÓˆÛÙfiÓ, Û ÚÒÙË Ê¿ÛË Ë ·ÚÌfi‰È· ˘ËÚÂÛ›· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ ›¯Â ÚÔÌËı¢Ù› 360 ÌÈÎÚÔÙÛ›, Ù· ÔÔ›· ‰fiıËÎ·Ó ÛÙÔÓ ∫ÙËÓÈ·ÙÚÈÎfi ™‡ÏÏÔÁÔ, Ô˘ Ù· ‰È¤ıÂÛ Ì ÙËÓ ÛÂÈÚ¿ ÙÔ˘ ÛÙ· ̤ÏË ÙÔ˘, ÁÈ· ÙËÓ ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ Ù·˘ÙÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ·‰¤ÛÔÙˆÓ Î·È ‰ÂÛÔ˙fiÌÂÓˆÓ ˙ÒˆÓ. ∏ ÌÂÁ¿ÏË ˙‹ÙËÛË ·Ó¿ÁηÛ ÙËÓ ¢È‡ı˘ÓÛË ∫·ı·ÚÈfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ Ó· ηٷı¤ÛÂÈ ÚfiÙ·ÛË ÁÈ· ÚÔÌ‹ıÂÈ· 1.000 ·ÎfiÌË ÌÈÎÚÔÙÛ›, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ ÔÈ È‰ÈÔÎً٘ ÔÈÎfiÛÈÙˆÓ Û΢ÏÈÒÓ Ó· ¤¯Ô˘Ó ÙËÓ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ÂÈÛÎÂÊÙÔ‡Ó ÙÔÓ ÎÙËÓ›·ÙÚfi ÙÔ˘˜, ÒÛÙ ӷ Á›ÓÂÈ Ë ÙÔÔı¤ÙËÛË ÙÔ˘ ÌÈÎÚÔÙÛ› ÁÈ· ÙËÓ ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ Ù·˘ÙÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ Û·ÏÔ˘ ÙÔ˘˜. ¡· ·Ó·ÊÂÚı› fiÙÈ Ù¤ıËΠ۠·Ó·ÛÙÔÏ‹ ÈÛ¯‡Ô˜ Ë ∫·ÓÔÓÈÛÙÈ΋ ∞fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™˘Ì-

‚Ô˘Ï›Ô˘ μfiÏÔ˘, ‚¿ÛÂÈ Ù˘ ÔÔ›·˜ ÔÈ ·Ú·‚¿Ù˜ Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó Ù·˘ÙÔÔÈ‹ÛÂÈ ËÏÂÎÙÚÔÓÈο Ù· Û΢ÏÈ¿ ÙÔ˘˜, ÙÈ̈ÚÔ‡ÓÙ·È ÌÂ Ê˘Ï¿ÎÈÛË Ì¤¯ÚÈ ¤ÍÈ Ì‹Ó˜ ‹ Ì ¯ÚËÌ·ÙÈ΋ ÔÈÓ‹ ·fi 300 ̤¯ÚÈ 1.500 ú. “¢ÂÓ ‹Ù·Ó ‰˘Ó·ÙfiÓ Ó· Û˘Ó¯›ÛÂÈ Ë ÈÛ¯‡˜ Ù˘ ÚÔ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓ˘ ·fiÊ·Û˘ ·fi ÙËÓ ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ˘‹Ú¯Â ·˘ÍË̤ÓË ˙‹ÙËÛË ÁÈ· ÙÔÔı¤ÙËÛË ÌÈÎÚÔÙÛ›, Ù· ÔÔ›· ÙÂÏ›ˆÛ·Ó” , ÙfiÓÈÛ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ô ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ ∫·ı·ÚÈfiÙËÙ·˜ Î. ÃÚ. ΔÛ·ÌÚÈÓfi˜. √ ›‰ÈÔ˜ ÚÔÛ¤ıÂÛ ˆ˜, “Ì ÙË Ó¤· ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ÁÈ· ÚÔÌ‹ıÂÈ· 1.000 ÂÈϤÔÓ ÌÈÎÚÔÙÛ›, ı· Û˘Ó¯ÈÛÙ› ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ù˘ ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋˜ Ù·˘ÙÔÔ›ËÛ˘” . ™ÙËÓ ·˘ÚÈ·Ó‹ Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ı· ·ÔÊ·ÛÈÛÙ› Â›Û˘, Î·È Ë Û˘Ó¤¯ÈÛË ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ˘ ·‰¤ÛÔÙˆÓ ˙ÒˆÓ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ∞ÁÚÔÙÈ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ ÁÈ· ÙÔ ¤ÙÔ˜ 2010. “£· Ú¤ÂÈ fiÏÔÈ ÔÈ Ôϛ٘ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ‰ÂÛÔ˙fiÌÂÓÔ Û·ÏÔ Ó· ¿Ó ÛÙÔÓ ÎÙËÓ›·ÙÚÔ ÁÈ· ÙËÓ Ù·˘ÙÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ˙ÒÔ˘ ÙÔ˘˜” ·Ó¤ÊÂÚÂ Ô ·Ú-

Ìfi‰ÈÔ˜ ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ Î. ÃÚ. ΔÛ·ÌÚÈÓfi˜, ·¢ı‡ÓÔÓÙ·˜ ·Ú¿ÏÏËÏ· ¤ÎÎÏËÛË ÛÙÔ˘˜ ȉÈÔÎً٘ ÙˆÓ ÔÈÎfiÛÈÙˆÓ ÛÎ‡ÏˆÓ Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó Î·È ÛÙËÓ ÛÙ›ڈÛË ÙˆÓ ˙ÒˆÓ ÙÔ˘˜. “ΔÔ˘˜ ÚÔÙÚ¤Ô˘Ì ӷ Ù· ÛÙÂÈÚÒÛÔ˘Ó ÒÛÙ ӷ ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ Ô ·ÓÂͤÏÂÁÎÙÔ˜ Û ÔÚÈṲ̂Ó˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ÔÏÏ·Ï·ÛÈ·ÛÌfi˜ ÙÔ˘˜” , ÙfiÓÈÛ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο. ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ·˘Ùfi, fiˆ˜ ÙfiÓÈÛÂ Ô Î. ΔÛ·ÌÚÈÓfi˜, ˘ÏÔÔÈÂ›Ù·È Ì ÛÎÔfi Ó· ÂÚÈÔÚÈÛÙ› ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· Ù˘ ‡·Ú͢ ·‰¤ÛÔÙˆÓ ˙ÒˆÓ ÛÙËÓ fiÏË ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ Î·È ÚÔ¤ÙÚ„ ÙÔ˘˜ ȉÈÒÙ˜ Ó· ·¢ı˘ÓıÔ‡Ó ÛÙÔ˘˜ Û˘Ì‚Â‚ÏË̤ÓÔ˘˜ Ì ÙÔ ¢‹ÌÔ ÎÙËÓÈ¿ÙÚÔ˘˜, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÙÔÔıÂÙ‹ÛÔ˘Ó ÌÈÎÚÔÙÛ› ÛÙ· Û΢ÏÈ¿ ÙÔ˘˜, ÚÔÛٷهÔÓÙ¿˜ Ù· ¤ÙÛÈ Û ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ¯·ıÔ‡Ó. ◊‰Ë fiÛÔÈ ÎÙËÓ›·ÙÚÔÈ ¤¯Ô˘Ó Û˘Ì‚ÏËı› Ì ÙÔ ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ·˘ÙÔ‡, ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÚÔÌ‹ıÂÈ· Ù˘ Ó¤·˜ ·ÚÙ›‰·˜ ÌÈÎÚÔÙÛ› ı· ¤¯Ô˘Ó ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÙÔÔı¤ÙËÛ‹˜ ÙÔ˘˜. °ÈÒÚÁÔ˜ •˘Ófi˜

ΔÔ ÃÈÔÓÔ‰ÚÔÌÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ηÓÔÓÈο Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ ›¯Â ÔÏÏÔ‡˜ ÂÈÛΤÙ˜, ˆÛÙfiÛÔ fiˆ˜ ¤ÁÈÓ ÁÓˆÛÙfi, ¤¯ÂÈ ÚÔÎÏËı› ˙ËÌÈ¿ ·fi ÙËÓ ÙÒÛË ÎÂÚ·˘ÓÔ‡ ÛÙÔ ÙËÏÂʈÓÈÎfi ÙÔ˘ ΤÓÙÚÔ. ŸÛÔÈ ÂÈı˘ÌÔ‡Ó Ó· ÂÓËÌÂÚˆıÔ‡Ó ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘ ∫¤ÓÙÚÔ˘, ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ηÏÔ‡Ó ÛÙ· ·ÎfiÏÔ˘ı· ÙËϤʈӷ: 24210 97542, 6957505357, 6957505358. ™ÙËÓ fiÏË ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ·Ó Î·È ¯ÈfiÓÈÛ ÁÈ· Ï›ÁË ÒÚ· ¯ı˜ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ, ‰ÂÓ ÙÔ ¤ÛÙÚˆÛÂ Î·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÙÔ Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ ¤ÌÔÈ·˙ Ì ·ÁˆÌ¤ÓË ‚ÚÔ¯‹. ∏ ̤ÁÈÛÙË ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ¯ı˜ ÛÙËÓ fiÏË ‹Ù·Ó 4,8 ‚·ıÌÔ› Î·È Ë ÂÏ¿¯ÈÛÙË 2 ‚·ıÌÔ› ∫ÂÏÛ›Ô˘. ª¤¯ÚÈ ¯ı˜ ¿ÓÙˆ˜ ÙÔ Û˘ÓÔÏÈÎfi ‡„Ô˜ ÓÂÚÔ‡ Ô˘ ¤ÂÛ ÛÙÔÓ ÙÚ¤¯ÔÓÙ· Ì‹Ó· ÛÙÔ μfiÏÔ, ›¯Â Êı¿ÛÂÈ Ù· 35,8 ¯ÈÏÈÔÛÙ¿.

μÂÏÙ›ˆÛË ·fi ΔÂÙ¿ÚÙË ™‹ÌÂÚ· ı· ˘¿Ú¯Ô˘Ó ¿ÏÈ ·ÚÔ‰Èο Ê·ÈÓfiÌÂÓ·, ΢ڛˆ˜ ÙȘ ÚˆÈÓ¤˜ ÒÚ˜, Ì ¯ÈÔÓÔÙÒÛÂȘ ÛÙ· ‰ÈÓ¿. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ‚ÔÚÂÈÔ·Ó·ÙÔÏÈÎÔ› ̤ÙÚÈÔÈ Ì¤¯ÚÈ ÈÛ¯˘ÚÔ› Î·È ÛÙÔ ∞ÈÁ·›Ô Ôχ ÈÛ¯˘ÚÔ›. ™Ù· ‰ÈÓ¿ Î·È Ù· ÓËÛÈ¿ ÙÔ ıÂÚÌfiÌÂÙÚÔ ı· ‰Â›ÍÂÈ ·fi -2

̤¯ÚÈ 8 ‚·ıÌÔ‡˜ ∫ÂÏÛ›Ô˘ Î·È ÛÙ· ÔÚÂÈÓ¿ ·fi -6 ̤¯ÚÈ 2 ‚·ıÌÔ‡˜. ¡ÂÊÂÏ҉˘ ηÈÚfi˜ ÚԂϤÂÙ·È Î·È ·‡ÚÈÔ ΔÂÙ¿ÚÙË Ì ¯ÈÔÓfiÓÂÚÔ ‹ ¯ÈfiÓÈ ÛÙ· ‰ÈÓ¿ Î·È ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· Ô˘ ı· ÛËÌÂÈÒÛÂÈ ÌÈÎÚ‹ ¿ÓÔ‰Ô. £· Î˘Ì·Óı› ÛÙ· ‰ÈÓ¿ Î·È ÛÙ· ÓËÛÈ¿ ·fi 0 ̤¯ÚÈ 8 ‚·ıÌÔ‡˜ Î·È ÛÙ· ÔÚÂÈÓ¿ ·fi -7 ̤¯ÚÈ 0 ‚·ıÌÔ‡˜. ªÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ¿ÓÔ‰Ô ı· ÛËÌÂÈÒÛÂÈ Ë ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ÙËÓ ¶¤ÌÙË Î·È ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹, ÏËÛÈ¿˙ÔÓÙ·˜ ÙÔ˘˜ 10 ‚·ıÌÔ‡˜ ÔÈ Ì¤ÁÈÛÙ˜ ÙÈ̤˜ Ù˘ ÛÙ· ‰ÈÓ¿, ˆÛÙfiÛÔ fiˆ˜ ÚԂϤÔ˘Ó ÔÈ ÌÂÙˆÚÔÏfiÁÔÈ, ·fi ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ Î·È Î˘Ú›ˆ˜ ·fi ÙȘ ·Ú¯¤˜ Ù˘ ÂÚ¯fiÌÂÓ˘ ‚‰ÔÌ¿‰·˜ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó¤Ô Î‡Ì· „‡¯Ô˘˜ Ì ¯ÈfiÓÈ· ·ÎfiÌË Î·È ÛÙ· ‰ÈÓ¿ Ù˘ ∫ÂÓÙÚÈ΋˜ ∂ÏÏ¿‰·˜. ¶¿ÓÙˆ˜ ÙÔ ÙÚÈ‹ÌÂÚÔ ¶¤ÌÙ˘-¶·Ú·Û΢‹˜ Î·È ™·‚‚¿ÙÔ˘, ÔfiÙ ı· ÂÈÎÚ·Ù‹ÛÔ˘Ó ‰˘ÙÈÎÔ›, ÓÔÙÈÔ‰˘ÙÈÎÔ› ¿ÓÂÌÔÈ, ı· ÛËÌÂȈıÔ‡Ó ‚ÚÔ¯¤˜ ÛÙ· ‰ÈÓ¿ Î·È ¯ÈfiÓÈ· ÛÙ· ÔÚÂÈÓ¿, ¿Óˆ ·fi Ù· 800 ̤ÙÚ·. Ÿˆ˜ ÛËÌÂÈÒÓÂÈ Ô ÌÂÙˆÚÔÏfiÁÔ˜ Î. £. Δ·ÎÔ‡‰Ë˜ ·fi ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ Î·È Î˘Ú›ˆ˜ ·fi ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ë Â¤ÎÙ·ÛË ÚÔ˜ ÙË ¯ÒÚ· Ì·˜ ÙÔ˘ ™Î·Ó‰ÈÓ·‚ÈÎÔ‡ ·ÓÙÈ΢ÎÏÒÓ·, Ô˘ Ì¿ÏÈÛÙ· ÂÓÈÛ¯‡ÂÙ·È Î·È ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ʤÚÂÈ ‰ÚÈ̇ „‡¯Ô˜ Î·È ¯ÈfiÓÈ· ÛÙ· ‰ÈÓ¿.


M·ÁÓËÛ›· 12 ∏ Ú‡·ÓÛË ÛÙÔ˘˜ ‰ËÌfiÛÈÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜ ∞À™Δ∏ƒ∂™ ·Ú·ÙËÚ‹ÛÂȘ Û fiϘ ÙȘ ˘ËÚÂۛ˜ ·ÛÙ˘ÓfiÌ¢Û˘, Ô˘ ‰ÂÓ ÂȉÂÈÎÓ‡Ô˘Ó ·ÚÎÂÙfi ˙‹ÏÔ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· ‰ËÌfiÛÈˆÓ ¯ÒÚˆÓ ·¢ı‡ÓÂÈ Ì ÂÈÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘ Ô ÓÔ̷گȷÎfi˜ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ Î. Ã. °Ô˘ÛÔ˘Ù›‰Ë˜. √ ›‰ÈÔ˜ ‰È·ÈÛÙÒÓÂÈ fiÙÈ Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Ô˘ ÂÈÎÚ·Ù› Û ¿Úη, Ï·Ù›˜, ·ÎÙ¤˜ Î·È Â˙Ô‰ÚfiÌÈ· Â›Ó·È ··Ú¿‰ÂÎÙË Î·È ˙ËÙ¿ÂÈ Ó· ÎÈÓËÙÔÔÈËıÔ‡Ó Ë ·ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋ ‰È‡ı˘ÓÛË, ÙÔ ÏÈÌÂӷگ›Ô, Ë ˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÈ΋, Ë ‰È‡ı˘ÓÛË ˘Á›·˜ Ù˘ ¡∞ª Î·È ÔÈ ‰ËÌÔÙÈΤ˜ ·ÛÙ˘ÓƠ̂˜ Û μfiÏÔ Î·È ¡¤· πˆÓ›·. ∂›Û˘ ÚÔÙ›ÓÂÈ ÔÈ Ôϛ٘ Ô˘ ‚ϤÔ˘Ó ¿ÏÏÔ˘˜ Ó· Ú˘·›ÓÔ˘Ó, Ó· ÙÔ˘˜ ηٷÁÁ¤ÏÏÔ˘Ó. ™ÙËÓ ÂÈÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘ ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ‰ÈÔÈÎËÙ¤˜ ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ: “™·˜ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ì fiÙÈ Ë ÛËÌÂÚÈÓ‹ ηٿÛÙ·ÛË ÙˆÓ ‰ËÌfiÛÈˆÓ ¯ÒÚˆÓ (Ï·Ù›˜, ‰ÚfiÌÔÈ, Â˙Ô‰ÚfiÌÈ·, ·ÎÙ¤˜ ÎÏ) Â›Ó·È ÂÈÂÈÎÒ˜ ··Ú¿‰ÂÎÙË, ÂÂȉ‹ Ú˘·›ÓÔÓÙ·È ·fi ·Û˘Ó›‰ËÙÔ˘˜, Ôϛ٘ Ô˘ ·ÔÚÚ›ÙÔ˘Ó ‰È¿ÊÔÚ· ÛÎÔ˘›‰È· ,ÂÚÈÙ˘Ï›ÁÌ·Ù· ‹ ¿ÏÏ· ·ÓÙÈΛÌÂÓ· Ù· ÔÔ›· ÚÔËÁÔ˘Ì¤Óˆ˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔ›ËÛ·Ó. ∞˘Ù‹ Ë ··Ú¿‰ÂÎÙË Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ ÌÔÚ› Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆÈÛÙ› Ì ‰‡Ô ÙÚfiÔ˘˜, ·ÊÂÓfi˜ ÌÂÓ ‰È¿ Ù˘ ÓÔ˘ıÂÛ›·˜ ‹ Ù˘ ·ÁˆÁ‹˜ Î·È ·ÊÂÙ¤ÚÔ˘ ηٷÛÙ·ÏÙÈο ‰È¿ Ù˘ ÂÈ‚ÔÏ‹˜ ÔÈÓ‹˜ ÚÔÛÙ›ÌÔ˘ fiˆ˜ ÚԂϤÂÙ·È ·fi ÙȘ ÔÈΛ˜ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈΤ˜ ‹ ¿ÏϘ ‰È·Ù¿ÍÂȘ, fiˆ˜ ·ÎÚÈ‚Ò˜ Á›ÓÂÙ·È Û fiϘ ÙȘ ÚÔËÁ̤Ó˜ ¯ÒÚ˜ Ù˘ ∂˘ÚÒ˘. ¢ÂÓ ÊÙ¿ÓÂÈ Ó· ›̷ÛÙ ÌfiÓÔ ∂˘Úˆ·˚΋ ¯ÒÚ· ·ÏÏ¿ Ú¤ÂÈ Ó· Û˘ÌÂÚÈÊÂÚfiÌ·ÛÙ ÔÏÈÙÈÛÌÈο Î·È ˆ˜ ∂˘Úˆ·˚Îfi˜ Ï·fi˜. ΔÔ ÂÚÒÙËÌ· Ô˘ ·Ó·Î‡ÙÂÈ Â›Ó·È ÔÈÔ˜ ÂÓ Ù¤ÏÂÈ ¤¯ÂÈ ÙËÓ ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ· Ó· ÂÔÙ‡ÂÈ ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ, ÒÛÙ ӷ ÂÈ‚¿ÏÏÂÙ·È Ë ¤ÓÓÔÌÔ˜ Ù¿ÍË Û ٤ÙÔȘ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¤˜: ∏ ·¿ÓÙËÛË Â›Ó·È Ì›·. ŸÏË Ë ÎÔÈÓˆÓ›· ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ Ú¤ÂÈ Ó· ·ÛΛ ÂÔÙ›· ¤ÙÛÈ Â¿Ó ‰È·ÈÛÙÒÓÔ˘Ó ÔÈ Ôϛ٘ Ù¤ÙÔȘ Ú¿ÍÂȘ, Ó· ÂÈÛËÌ·›ÓÔ˘Ó ÛÙÔ˘˜ ·Ú·ÓÔÌÔ‡ÓÙ˜ ÙËÓ Ú¿ÍË ÙÔ˘˜, Â¿Ó ·Ú¿ Ù·‡Ù· ‰ÂÓ ·ÔηıÈÛÙÔ‡Ó ÙËÓ ·Ú·ÓÔÌ›·, Ó· ÙÔ˘˜ ηٷÁÁ¤ÏÏÔ˘Ó ÛÙȘ ·ÚÌfi‰È˜ ·Ú¯¤˜. ∞fi ÙËÓ ¿ÏÏË ÌÂÚÈ¿ ÔÈ ·ÚÌfi‰È˜ ·Ú¯¤˜, ÔÈ Ôԛ˜ Â›Ó·È ˘‡ı˘Ó˜ ÁÈ· ÙËÓ Ù‹ÚËÛË ÙˆÓ ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÒÓ, §ÈÌÂÓÈÎÒÓ, ¶˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÈÎÒÓ, ÀÁÂÈÔÓÔÌÈÎÒÓ Î·È ¿ÏÏˆÓ ‰È·Ù¿ÍÂˆÓ Ú¤ÂÈ ÂÈÙ¤ÏÔ˘˜ Ó· ÂȉÂÈÎÓ‡Ô˘Ó ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ˙‹ÏÔ ÁÈ· ÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô Ù¤ÙÔÈˆÓ ڿ͈Ó, fiˆ˜ ·ÎÚÈ‚Ò˜ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ Û’ fiϘ ÙȘ ∂˘Úˆ·˚Τ˜ ÃÒÚ˜. ¶·Ú·Î·Ïԇ̠ӷ ÂÓÙ·ı› Ë ÚÔÛ¿ıÂÈ· ·˘Ù‹, ‰ÈfiÙÈ Ë ÚÔÛÙ·Û›· ÙÔ˘ ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÌfiÓÔ Î·ı‹ÎÔÓ ˙ˆ‹˜, ·ÏÏ¿ Î·È ·ÓÙÈÚÔÛˆ¢ÙÈÎfi ÛÙÔÈ¯Â›Ô ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ Ù˘ ÎÔÈÓˆÓ›·˜ Ì·˜”, ηٷϋÁÂÈ Ë ÂÈÛÙÔÏ‹.

ΔƒπΔ∏ 26 I∞¡√À∞ƒπ√À 2010

∞ÓËÛ˘¯›· Î·È ÊËÌÔÏÔÁ›· ÁÈ· ÏÔ˘Î¤Ù· ÌÂÙ¿ ÙÔ ¶¿Û¯· Î·È ÌË Î¿Ï˘„Ë ÂÈÙ·ÁÒÓ

“μÔ˘ÙÈ¿” ÛÙËÓ Î›ÓËÛË ÙˆÓ ÂÎÙÒÛÂˆÓ ·ÁˆÓÈ¿ ÙˆÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›ˆÓ ËÌÂÚÒÓ ÌÔÚ› Ó· Ì·˜ ı‡ÌÈÛ ˆ˜ ‚ÚÈÛÎfiÌ·ÛÙ ÛÙËÓ Î·Ú‰È¿ ÙÔ˘ ¯ÂÈÌÒÓ·, ˆÛÙfiÛÔ Ë “·ÁˆÓÈ¿” ÛÙËÓ ÂÌÔÚÈ΋ ΛÓËÛË Ô˘‰ÂÌ›· Û¯¤ÛË ¤¯ÂÈ Ì ÙȘ ηÈÚÈΤ˜ Û˘Óı‹Î˜. ∞fi ÙË ÌÈ· Ë ¯ÚËÌ·ÙÔÈÛÙˆÙÈ΋ ÎÚ›ÛË Î·È ·fi ÙËÓ ¿ÏÏË ÔÈ ·ÁÚÔÙÈΤ˜ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ Î·È Ù· ÌÏfiη, ¤¯Ô˘Ó Ú›ÍÂÈ ·ÈÛıËÙ¿ ÙËÓ Î›ÓËÛË ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿, ÂÓÒ ÂÓÙ›ÓÔÓÙ·È ÔÈ Ê‹Ì˜ ÁÈ· “ÏÔ˘Î¤Ù·” . √ ÙÚ¤¯ˆÓ Î·È Ô ÂfiÌÂÓÔ˜ Ì‹Ó·˜ ı· Â›Ó·È ·ÚÎÂÙ¿ ‰‡ÛÎÔÏÔÈ ÁÈ· ÔÏÏÔ‡˜ ÂÌfiÚÔ˘˜, ηıÒ˜ Ú¤ÂÈ Ó· ÏËÚÒÛÔ˘Ó ÂÈÙ·Á¤˜, Ô˘ ˘¤ÁÚ·„·Ó ÚÈÓ ÙȘ ÁÈÔÚÙ¤˜ ÁÈ· ÚÔÌ‹ıÂÈ· ÚÔ˚fiÓÙˆÓ.

ƒÂÔÚÙ¿˙: ™Δ. ¢∏ª√¶√À§√™ dimopoulos@e-thessalia.gr

ΔÈ ÎÈ ·Ó Ù· ÔÛÔÛÙ¿ ÙˆÓ ÂÎÙÒÛÂˆÓ Êı¿ÓÔ˘Ó ÙÔ 70% ÛÙËÓ ÂÌÔÚÈ΋ ·ÁÔÚ¿ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, Ë Î›ÓËÛË ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ Ë̤Ú˜ ¤¯ÂÈ ÌÂȈı› ÛËÌ·ÓÙÈο. ∞Ó Î·È ÙÔ ÚÒÙÔ ÙÚÈ‹ÌÂÚÔ-ÙÂÙÚ·‹ÌÂÚÔ Ë Î›ÓËÛË ‹Ù·Ó ÌÂÁ¿ÏË Î·È Ë ÎÂÓÙÚÈ΋ ·ÁÔÚ¿ Á¤ÌÈÛ ηٷӷψ٤˜, ·fi Ù· ̤۷ Ù˘ ÂÚ·Ṳ̂Ó˘ ‚‰ÔÌ¿‰·˜ Î·È Ì ÙËÓ ¤ÓÙ·ÛË ÙˆÓ ·ÁÚÔÙÈÎÒÓ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂˆÓ Ë Î›ÓËÛË ¤¯ÂÈ ÌÂȈı› ‰Ú·Ì·ÙÈο Î·È ˘¿Ú¯Ô˘Ó ηٷÛÙ‹Ì·Ù· Ô˘ ‰ÂÓ Î¿ÓÔ˘Ó Ô‡Ù ÛÂÊÙ¤. ∞Ó Î·È ÔÈ ¤ÌÔÚÔÈ ıˆÚÔ‡Ó Ê˘ÛÈÔÏÔÁÈ΋ ÙË Ì›ˆÛË ·˘Ù‹, ÏfiÁˆ ÙÔ˘ ·ÚÓËÙÈÎÔ‡ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ Ô˘ ‰È·ÌÔÚÊÒÓÂÙ·È, fiÏÔÈ ‚ϤÔ˘Ó Ì ·ÓËÛ˘¯›· ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· ÙËÓ ¿ÓÔÈÍË, ηıÒ˜ ÌÂÙ¿ ÙÔ ¶¿Û¯·, Ô˘ ʤÙÔ˜ Â›Ó·È ÛÙȘ 4 ∞ÚÈÏ›Ô˘, ÌÂÛÔÏ·‚› ÌÈ· ÌÂÁ¿ÏË ÂÚ›Ô‰Ô˜ ¯ˆÚ›˜ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ÂÔÚÙ¤˜, ̤¯ÚÈ ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ Î·È ÙËÓ ·ÏÏ·Á‹ Ù˘ ÛÂ˙fiÓ. °È· ¤Ó· ‰›ÌËÓÔ ‰ËÏ·‰‹ Ë ÂÌÔÚÈ΋ ·ÁÔÚ¿ ı· ÚÔÛ·ı‹ÛÂÈ Ó· ÂÈ‚ÈÒÛÂÈ ¯ˆÚ›˜ “Â͈ÙÂÚÈ΋ ‚Ô‹ıÂÈ·” ÎÈ ÂΛ ı· Ê·Ó› ÔÈÔ˜ Â›Ó·È ‰˘Ó·Ùfi˜ Î·È ÔÈÔ˜ fi¯È. °È’ ·˘Ùfi Î·È Û ÂΛÓË ÙËÓ ¯ÚÔÓÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô ÚÔÛ‰ÈÔÚ›˙ÂÙ·È Ô Î›Ó‰˘ÓÔ˜ ÏÔ˘Î¤ÙˆÓ. “º˘ÛÈÔÏÔÁÈÎfi ›ӷÈ. §›ÁÔ Ôχ fiÏ· Û˘Ì‚¿ÏÏÔ˘Ó ÛÙË Ì›ˆÛË Ù˘ ΛÓËÛ˘. ∂ÓÒ ÍÂΛÓËÛ·Ó fiÏ· ˆÚ·›· Î·È ‹Ù·Ó ηϿ... ∫·È Ó· ¯ÚÂÈ·ÛÙԇ̠οÙÈ, ‰ÂÓ ÌÔÚԇ̠ӷ ·Ú·Ï¿‚Ô˘Ì ÂÌfiÚÂ˘Ì·. Œ¯Ô˘Ì ηı˘ÛÙÂÚ‹ÛÂȘ. ŸÏÔÈ ÛÙȘ ÌÂÙ·ÊÔÚÈΤ˜ ı¤ÏÔ˘Ó ·Ú·¿Óˆ, ‰ÈfiÙÈ ‰È·Ó‡Ô˘Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ¯ÈÏÈfiÌÂÙÚ·. ∞ÛÙÂ›Ô Â›Ó·È ÙÔ ÔÛfi, 20, 30 ÏÂÙ¿ ·Ú·¿Óˆ, ·ÏÏ¿ ¤¯Ô˘Ó ·fiÏ˘ÙÔ ‰›ÎÈÔ” , ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Ô˘

¤¯ÂÈ ‰È·ÌÔÚʈı› ÛÙËÓ ÙÔÈ΋ ·ÁÔÚ¿ Ë ¤ÌÔÚÔ˜ Î. μ¿Ûˆ ∫ÏÂÊÙ¿ÎË, ·fi ÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ ∂ÌÔÚÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘. “™Â‚fiÌ·ÛÙ ÙÔ˘˜ ·ÁÚfiÙ˜, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ηٷÛÙÚ·Ê› ÔÏfiÎÏËÚË Ë ¯ÒÚ·. ∫·ı˘ÛÙÂÚÔ‡Ó ‰˘Ô Î·È ÙÚÂȘ Ë̤Ú˜ ÚÔ˚fiÓÙ· Ô˘ Ù· ¯ÚÂÈ·˙fiÌ·ÛÙ ¿ÌÂÛ·. £ÂˆÚÒ fï˜ fiÙÈ ÙÔ Î˘ÚÈfiÙÂÚÔ Â›Ó·È Ë ¿Û¯ËÌË „˘¯ÔÏÔÁ›·. ª›· Ë̤ڷ Ô˘ ›‰· ÙËÏÂfiÚ·ÛË, Ϙ Ô‡ Ó· ¿ˆ, ÙÈ Ó· οӈ; ¡· „ˆÓ›Ûˆ;” , ÚÔÛı¤ÙÂÈ Ë Î. ∫ÏÂÊÙ¿ÎË. “™ÙÂÎfiÌ·ÛÙ fiÚıÈÔÈ. À¿Ú¯ÂÈ ‰˘ÛÎÔÏ›·, ·ÏÏ¿ ı· ÛÙ·ıԇ̠fiÚıÈÔÈ” , ÙÔÓ›˙ÂÈ Ë ¤ÌÔÚÔ˜, ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓË ÛÙȘ ʋ̘ ÁÈ· ÏÔ˘Î¤Ù·. “¢ÂÓ Â›‰· οÔÈÔÓ Ó· ÎÏ›ÛÂÈ. ∞ÎÔ‡ÁÔÓÙ·È Î·È Ú¿ÁÌ·Ù· Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ‚¿ÛË. ∞˘-

Ùfi˜ Ô˘ ı· ¿ÂÈ Û ÙÒ¯Â˘ÛË, ‰ÂÓ ÙÔÓ ÛÒ˙ÂÈ Ô ¤Ó·˜ Ì‹Ó·˜ ›Ûˆ” .

§Ô˘Î¤Ù· ·fi ÙËÓ ¿ÓÔÈÍË; ŒÓÙÔÓË Â›Ó·È Ë ÊËÌÔÏÔÁ›· ˆ˜ “·Ï˘Û›‰Â˜” Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· ÂÏÏËÓÈÎÒÓ Û˘ÌÊÂÚfiÓÙˆÓ, Ì ηٷÛÙ‹Ì·Ù· Î·È ÛÙÔ μfiÏÔ, ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ˘·¯ıÔ‡Ó ÌÂÙ¿ ÙÔ ¶¿Û¯· ÛÙÔ ¿ÚıÚÔ 99, ηıÒ˜ ‰ÂÓ ‰‡Ó·ÓÙ·È ϤÔÓ Ó· ·ÓÙ·ÔÎÚÈıÔ‡Ó ÛÙȘ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ ÙÔ˘˜. ªÈ· ÚÒÙË Á‡ÛË ÁÈ· ÙËÓ Î·Î‹ ηٿÛÙ·ÛË ÔÚÈÛÌ¤ÓˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Â›Ó·È Ë Ì›ˆÛË ÙˆÓ ˘ÔηٷÛÙËÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘˜ ·Ó¿ ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ηıÒ˜ Î·È Ë Ì›ˆ-

ÛË ÙÔ˘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ ÙÔ˘˜. √È ÂÌÔÚÔ¸¿ÏÏËÏÔÈ ·Ó·Ì¤ÓÔ˘Ó Î‡Ì· ·ÔχÛÂˆÓ ÌÂÙ¿ ÙÔ ¶¿Û¯·. ΔÔ Úfi‚ÏËÌ· ‰ÂÓ ·ÊÔÚ¿ ÌfiÓÔÓ Ù· ηٷÛÙ‹Ì·Ù· ¤Ó‰˘Û˘ Î·È ˘fi‰ËÛ˘ ·ÏÏ¿ Î·È ËÏÂÎÙÚÈÎÒÓ Î·È ÔÈÎÈ·ÎÒÓ Û˘Û΢ÒÓ, Â›ÏˆÓ Î·È ÂȉÒÓ ‰ÒÚˆÓ, “·Ï˘Û›‰Â˜” Ê·ÛÙ ÊÔ˘ÓÙ Î.·Ï. “∏ ΛÓËÛË Â›Ó·È Î¿Ùˆ 5% ·˘Ù¤˜ ÙȘ Ë̤Ú˜ Û ۇÁÎÚÈÛË Ì ¤Ú˘ÛÈ. √ ÎfiÛÌÔ˜ „¿¯ÓÂÈ fi,ÙÈ Â›Ó·È Û ÚÔÛÊÔÚ¿ Î·È ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi. ∏ ÎÚ›ÛË ·›˙ÂÈ ÚfiÏÔ. ∫ÔÈÙ¿˙Ô˘Ó Ó· ηχ„Ô˘Ó ·Ó¿ÁΘ Ì ٷ ÊıËÓfiÙÂÚ·” , ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ë ˘‡ı˘ÓË ÌÂÁ¿ÏÔ˘ ηٷÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ “·Ï˘Û›‰·” ËÏÂÎÙÚÈÎÒÓ Û˘Û΢ÒÓ Î. ¶·Ú·Û΢¿. “À¿Ú¯ÂÈ ‰˘ÛÎÔÏ›· Î·È ÈÛÙ‡ˆ fiÙÈ Ë ÎÚ›ÛË ·›˙ÂÈ ÌÂÁ¿ÏÔ Úfi-

ÏÔ. 濯ÓÔ˘Ó Ôχ ÙȘ ‰È·ÊÔÚ¤˜, ÙȘ ÙÈ̤˜, fiÏ·. √È ÚÔÛÊÔÚ¤˜ Ô˘ Êı¿ÓÔ˘Ó Ì¤¯ÚÈ 50%, ¤¯Ô˘Ó ÌÂÁ¿ÏË ˙‹ÙËÛË. ΔÔ Îϛ̷ ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ Â›Ó·È Î·Ï‡ÙÂÚÔ, ·ÏÏ¿ ÎÚ·Ù¿ÌÂ. ÿÛˆ˜ ÙÔ˘˜ ÂfiÌÂÓÔ˘˜ Ì‹Ó˜ Ó· Ê·Ó› ÈÔ Ôχ ÙÔ Úfi‚ÏËÌ·. ªÂÙ¿ ÙȘ ÁÈÔÚÙ¤˜ Ôχ Û‡ÓÙÔÌ· ‹Úı·Ó ÔÈ ÂÎÙÒÛÂȘ Î·È ·˘Ùfi ‚Ô‹ıËÛ ÙËÓ ·ÁÔÚ¿. £· ‰Ô‡Ì ÙÔ ª¿ÚÙË, Ô˘ ı· ÙÂÏÂÈÒÛÔ˘Ó ÔÈ ÂÎÙÒÛÂȘ. ∞fi ÂΛ Î·È ¤Ú· ı· ‰Ô‡Ì ÙÈ ı· Á›ÓÂÈ” , ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ Ë Î. ¶·Ú·Û΢¿. “∞Ï˘Û›‰Â˜” ÂȉÒÓ ¤Ó‰˘Û˘ ·Ó·ıˆÚÔ‡Ó ÙËÓ ÂÂÎÙ·ÙÈ΋ ÙÔ˘˜ ÔÏÈÙÈ΋ Î·È ÛÙ·Ì·ÙÔ‡Ó ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· Ó¤ˆÓ ηٷÛÙËÌ¿ÙˆÓ, ÂÓÒ ÌÈÎÚÔ› ¤ÌÔÚÔÈ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ¤Ú¯ÔÓÙ·È Û ·‰È¤ÍÔ‰Ô, fiÙ·Ó ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó ·˘Í‹ÛÂȘ ÛÙ· ÌÈÛıˆÙ‹ÚÈ· ÙˆÓ Î·Ù·ÛÙËÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘˜. ŒÌÔÚÔ˜ „ÈÏÈÎÒÓ Ù˘ ™˘Ú›‰Ë ÂÓËÌÂÚÒıËΠ·fi ÙÔÓ È‰ÈÔÎÙ‹ÙË ÙÔ˘ fiÙÈ ı· ·˘ÍËı› ÙÔ ÂÓÔ›ÎÈfi ÙÔ˘ ÛÙ· 2000 ¢ÚÒ ·fi 1250... “¢ÂÓ Î·Ù‚·›ÓÔ˘Ó Ù· ¯ˆÚÈ¿ ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿. ΔÈ Ó· οÓÔ˘ÌÂ, Ó· Ù· ‚¿ÏÔ˘Ì Ì ÙÔ˘˜ ·ÁÚfiÙ˜; ∫È ·˘ÙÔ› ÂÏ¿Ù˜ Ì·˜ ›ӷÈ. ¢ÂÓ Û˘ÓÂÙ¤ÏÂÛ ÛÙË ‚Ô˘ÙÈ¿ Ù˘ ΛÓËÛ˘ ÙÔ ÎÏ›ÛÈÌÔ ÙˆÓ ΔÂÌÒÓ; ∂Λ Ô˘ ÂÚÈ̤ӷÌ ·Ó¿Î·Ì„Ë... ◊Ù·Ó ÛÙÚ·‚fi ÙÔ ÎÏ‹Ì·, ÙÔ ¤Ê·ÁÂ Î·È Ô Á¿È‰·ÚÔ˜” , ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∂ÌÔÚÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ μfiÏÔ˘ Î. ∞Ï. ª·Á·ÏÈfi˜. √È ¤ÌÔÚÔÈ ˙ËÙÔ‡Ó ‹‰Ë ÙË Ï‹„Ë Ì¤ÙÚˆÓ ˘¤Ú ÙÔ˘ ÂÌÔÚ›Ô˘, ‰È·ÊÔÚÂÙÈο ı· ÌÔ˘Ó ÏÔ˘Î¤Ù· ÙËÓ ¿ÓÔÈÍË. “À¿Ú¯Ô˘Ó ÔÏÏÔ› “ÓÈÁ̤ÓÔÈ” ÛÙȘ ÂÈÙ·Á¤˜. ΔÂÏÂÈÒÓÂÈ Ô Ì‹Ó·˜ Î·È Ï‹ÁÔ˘Ó ÂÈÙ·Á¤˜” , ÙÔÓ›˙ÂÈ Ô Î. ª·Á·ÏÈfi˜. ΔÔ 2009 122 ÂÌÔÚÈΤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ·Ó¤ÛÙÂÈÏ·Ó ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘˜ ÛÙÔ ÓÔÌfi ª·ÁÓËÛ›·˜, ¤Ó·ÓÙÈ 119 ÙÔ 2008.

¢ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ÙÔ˘ ∂∫μ, Ô˘ ‰¤¯ÂÙ·È ·Ú¿ÔÓ· Î·È ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›Â˜ ·fi ÔÏÏÔ‡˜ ÎÏ¿‰Ô˘˜ Ô˘ Ï‹ÙÙÔÓÙ·È

“¢›Î·È· Ù· ·ÈÙ‹Ì·Ù· ÙˆÓ ·ÁÚÔÙÒÓ, Úfi‚ÏËÌ· Ì ÙË ÌÔÚÊ‹ ¿Ï˘ ÙÔ˘˜” ∫ƒπΔπ∫∏ ÛÙÔ ÎÏ›ÛÈÌÔ ÙˆÓ ‰ÚfiÌˆÓ ¤ÁÈÓ ¯ı˜ ·fi ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ ÙÔ˘ ∂ÚÁ·ÙÈÎÔ‡ ∫¤ÓÙÚÔ˘ μfiÏÔ˘ Î. £·Ó¿ÛË ¶··‰ËÌfiÔ˘ÏÔ. ¶ÈÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∂ÚÁ·ÙÈÎÔ‡ ∫¤ÓÙÚÔ˘ μfiÏÔ˘ Î. £·Ó¿Û˘ ¶··‰ËÌfiÔ˘ÏÔ˜ ÙfiÓÈÛ ¯ı˜ Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÙȘ ·ÁÚÔÙÈΤ˜ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ : “∞˘Ù¤˜ ÙȘ Ë̤Ú˜ ‰Â¯fiÌ·ÛÙ ÔÏÏ¿ ·Ú¿ÔÓ· ·fi ·ÚÎÂÙÔ‡˜ ÎÏ¿‰Ô˘˜. √È ÎÏ¿‰ÔÈ ·˘ÙÔ› ›ӷÈ

ÔÈ Ô‰ËÁÔ› Û ٷ͛ Î·È Û ˘ÂÚ·ÛÙÈο ψÊÔÚ›·, ·ÏÏ¿ Î·È ÙˆÓ ÊÔÚÙËÁÒÓ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ. ∂›Û˘ ·fi ÙÔÓ ÎÏ¿‰Ô ÙÔ˘ ΔÔ˘ÚÈÛÌÔ‡, ÙfiÛÔ ·fi ÂÈÛÈÙÈÛÙÈο Â·ÁÁ¤ÏÌ·Ù· ·ÏÏ¿ Î·È Ù· ÍÂÓԉԯ›·. ∞˘Ù‹ ÙËÓ ÛÙÈÁÌ‹ ÌÔ˘ ¤¯Ô˘Ó ÌÂÙ·ÊÂÚı› ·fi ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ fiÙÈ ÔÈ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Â¿Ó Û˘Ó¯ÈÛÙ› ·˘Ù‹ Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÔÈ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ı· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó Û ·ÔχÛÂȘ. ∂›Ó·È οÙÈ Ô˘ ‰ÂÓ ı¤ÏÔ˘ÌÂ Î·È ÂÏ›˙Ô˘Ì ӷ ·ÔÙÚ·› Î·È Û‡ÓÙÔÌ· ı· ·ÓÔ›ÍÔ˘Ó ÔÈ ‰ÚfiÌÔÈ ÁÈ· Ó· ‰Ô˘Ï¤„Ô˘Ó Î·È Ù· ÙÔ˘ÚÈÛÙÈο ηٷχ̷ٷ. ∂ȉÈο ·˘Ù‹ ÙËÓ ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› Î·È ÙÔ ÃÈÔÓÔ‰ÚÔÌÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ ÁÈ· Ó· ¤ÚıÔ˘Ó ÔÈ ¯ÂÈÌÂÚÈÓÔ› ÙÔ˘Ú›ÛÙ˜ Î·È Ó· ˘¿ÚÍÔ˘Ó ÌÂÚÔο̷ٷ, ·ÏÏ¿ Î·È Ó· ˘¿ÚÍÔ˘Ó ÔÈ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ˜ ÏËÚfiÙËÙ˜ Ô˘ ı· ¤ÚÂ ӷ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÙÔÓ Î·ÈÚfi ·˘Ùfi. ∂›Ó·È Ì›· ‰‡ÛÎÔÏË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Î·È ÁÓˆÚ›˙ˆ fiÙÈ Î·È ÔÈ ·ÁÚfiÙ˜ ¤¯Ô˘Ó Ù· ‰›Î·È· ·ÈÙ‹Ì·Ù¿ ÙÔ˘˜, ·ÏÏ¿ ·˘Ù‹ ÙËÓ ÛÙÈÁÌ‹ Ì ÙËÓ

‰È·ÎÔ‹ ÙˆÓ ‰ÚfïÓ, ‰˘Û¯ÂÚ·›ÓÔÓÙ·È Î¿ÔȘ ηٷÛÙ¿ÛÂȘ ÁÈ· οÔÈÔ˘˜ ÎÏ¿‰Ô˘˜. ∂ÈÙÒÛÂȘ ˘¿Ú¯ÂÈ Î·È ÛÙÔÓ ÂÈÛÈÙÈÛÙÈÎfi ÙÔ̤· ·ÊÔ‡ Ù· ÍÂÓԉԯ›· Â›Ó·È ¿‰ÂÈ· Î·È ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Ô ·ÓÙ›ÛÙÔȯԘ ·ÚÈıÌfi˜ ÙÔ˘ÚÈÛÙÒÓ ÁÈ· Ó· ÌÔÚ¤ÛÂÈ ¤ÙÛÈ Ó· ÛÙËÚȯıÔ‡Ó Ù· ÙÔÈο ηٷÛÙ‹Ì·Ù·. ∂Ì›˜ ÛÙ¤ÏÓÔ˘Ì ·˘Ù‹

ÙËÓ ÛÙÈÁÌ‹ ·˘Ùfi ÙÔ Ì‹Ó˘Ì·, fï˜ ı¤ÏÔ˘Ì ӷ ԇ̠fiÙÈ ·˘Ù‹ ÌÔÚÊ‹ ¿Ï˘ ‰˘Û¯ÂÚ·›ÓÂÈ ¿ÏÏÔ˘˜ ÎÏ¿‰Ô˘˜ Î·È Ì¤Û· ÛÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË, ‰ÂÓ ‚ÔËı¿ ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË, ÂȉÈο ÁÈ· ʤÙÔ˜” .

ΔÔ ∂∫μ ∂Í¿ÏÏÔ˘ Ë ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ ∂ÚÁ·-

ÙÈÎÔ‡ ∫¤ÓÙÚÔ˘ μfiÏÔ˘ Û˘Ó‰ÚÈ¿˙ÂÈ ·‡ÚÈÔ ΔÂÙ¿ÚÙË 27 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ ÛÙȘ 11 ÙÔ Úˆ›. μ·ÛÈο ı¤Ì·Ù· Ù˘ Û˘Ó‰ڛ·Û˘ Â›Ó·È Ë ÂÓË̤ڈÛË ÁÈ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ Û ‰È¿ÊÔÚ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜, fiˆ˜ Î·È Ô ÔÚÈÛÌfi˜ Ù˘ ËÌÂÚÔÌËÓ›·˜ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ˘ Ù˘ ·ÔÏÔÁÈÛÙÈ΋˜ Û˘Ó¤Ï¢Û˘ ÙˆÓ ·ÓÙÈÚÔÛÒˆÓ ÙÔ˘ ∂∫μ. ∂›Û˘ ÛÙËÓ ›‰È· Û˘Ó‰ڛ·ÛË ı· Á›ÓÂÈ Û˘˙‹ÙËÛË ÁÈ· ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ‰Ú¿Û˘ ÙÔ˘ ∂ÚÁ·ÙÈÎÔ‡ ∫¤ÓÙÚÔ˘ ÁÈ· ÙÔ ÂfiÌÂÓÔ ‰È¿ÛÙËÌ·. ª›· ÒÚ· ÓˆÚ›ÙÂÚ· ı· Û˘Ó‰ÚÈ¿ÛÂÈ ÙÔ ÚÔ‰ÚÂ›Ô ÙÔ˘ ∂∫μ Ì ٷ ›‰È· ı¤Ì·Ù·. ÀÂÓı˘Ì›˙ÂÙ·È fiÙÈ ÛÙËÓ ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ ∂∫μ ¤¯ÂÈ Î·Ù·ÙÂı› ‹‰Ë ÚfiÙ·ÛË ·fi Ù· Ù¤ÛÛÂÚ· ̤ÏË Ù˘ ¢∞™ ÛÙËÓ ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ ∂∫μ (°. ƒÔ‡ÛÛ·, ∫. ™ÙÂÚÁ›Ô˘, ªÈ¯. ΔÚÈ·ÓÙ·Ê˘ÏÏ›‰Ë Î·È μ·Û. μÏ·¯¿ÎË) “ÁÈ· Ó· ·Úı› ·fiÊ·ÛË ÁÈ· 24ˆÚË ·ÂÚÁ›· ÁÈ· ÙȘ 10 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘” . £. ∫. μÔÁÈ·Ù˙‹˜


M·ÁÓËÛ›· 13

TPITH 26 IANOYAPI√À 2010

°ÂÓÈ΋ Û˘Ó¤Ï¢ÛË Û‹ÌÂÚ· ÛÙÔ ÌÏfiÎÔ ÙˆÓ ·ÁÚÔÙÒÓ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î·È º·ÚÛ¿ÏˆÓ ÛÙȘ ªÈÎÚÔı‹‚˜

™˘˙ËÙÔ‡Ó ÎÏ›ÛÈÌÔ ÙˆÓ ·Ú·Î·ÌÙËÚ›ˆÓ °È· ¤ÎÙË Ì¤Ú· ¯ı˜ ÛÙËÓ ÂıÓÈ΋ Ô‰fi, ‰ËÏÒÓÔ˘Ó ·ÔÊ·ÛÈṲ̂ÓÔÈ ÁÈ· χÛË ÛÙ· ·ÈÙ‹Ì·Ù¿ ÙÔ˘˜

ÔÊ·ÛÈṲ̂ÓÔÈ Ó· ÂÍ·ÓÙÏ‹ÛÔ˘Ó Ù· ÂÚÈıÒÚÈ· Î·È Ó· ÚÔÛ¤ÏıÔ˘Ó ÛÙÔ ‰È¿ÏÔÁÔ Ì ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ËÁÂÛ›· ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ ∞ÁÚÔÙÈ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ Î·È ΔÚÔʛ̈Ó, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÂÙ‡¯Ô˘Ó ÙËÓ ÈηÓÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ Û˘ÓfiÏÔ˘ ÙˆÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Î·È ıÂÛÌÈÎÒÓ ÙÔ˘˜ ·ÈÙËÌ¿ÙˆÓ ‰ËÏÒÓÔ˘Ó ·ÁÚfiÙ˜ ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î·È Ù˘ Â·Ú¯›·˜ º·ÚۿψÓ, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÁÈ· ¤ÎÙË Ì¤Ú· ¯ı˜ ·Ú¤ÌÂÈÓ·Ó ÛÙÔ ÌÏfiÎÔ ÙˆÓ ªÈÎÚÔıË‚ÒÓ. °È· ¤Ó· ÂÚ›Ô˘ ٤ٷÚÙÔ Ù˘ ÒÚ·˜ ·¤ÎÏÂÈÛ·Ó Û˘Ì‚ÔÏÈο ¯ı˜ ÔÈ ·ÁÚfiÙ˜ ÙÔÓ ·Ú·Î·ÌÙ‹ÚÈÔ ÂÚÈÌÂÙÚÈο Ù˘ ·ÂÚÔÁ¤Ê˘Ú·˜ ÛÙÔ Ú‡̷ ·fi £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË ÚÔ˜ ∞ı‹Ó·, Ì ÙË ‰‡Ó·Ì‹ ÙÔ˘˜ Ó· ÂÓÈÛ¯‡ÂÙ·È Ì 15 ÙÚ·ÎÙ¤Ú ·fi ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙˆÓ º·ÚÛ¿ÏˆÓ Î·È ÙËÓ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë ÙÔ˘ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ˘. ™ÙÔ ÌÂٷ͇, ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÁÂÓÈ΋˜ Û˘Ó¤Ï¢Û˘, Ë ÔÔ›· ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÛÙȘ 11 Û‹ÌÂÚ· ÙÔ Úˆ› ÛÙÔ ÌÏfiÎÔ ÙˆÓ ªÈÎÚÔıË‚ÒÓ, ı· ·ÔÊ·ÛÈÛÙ› ·fi ÙÔ˘˜ ·ÁÚfiÙ˜ ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ Ó¤Ô˘ Û˘Ì‚ÔÏÈÎÔ‡ ·ÔÎÏÂÈÛÌÔ‡ ÙˆÓ ·Ú·Î·ÌÙËÚ›ˆÓ ‰ÚfïÓ. ƒÂÔÚÙ¿˙: μ∞°°∂§∏™ ∫∞ƒ∞ª∞¡∏™

™ÙÔ ÌÂٷ͇, ÔÈ ·ÁÚfiÙ˜ ÙÔ˘ ÌÏfiÎÔ˘ ÙˆÓ ªÈÎÚÔıË‚ÒÓ ‰È·ÊÔÚÔÔ›ËÛ·Ó ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘˜ ·fi Ù· ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· ÙÔ˘ Û˘ÓÙÔÓÈÛÙÈÎÔ‡ ÔÚÁ¿ÓÔ˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜, fiÔ˘ ·Ó‹ÎÔ˘Ó, Î·È ¯ı˜ ·fi ÙȘ 11 ÙÔ Úˆ› ̤¯ÚÈ Î·È ÙȘ 4 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì·, fiÛÔ ‰È·ÚÎÔ‡Û·Ó ÔÈ ÂÚÁ·Û›Â˜ Ù˘ ÚÒÙ˘ ̤ڷ˜ Ù˘ ‰ÈËÌÂÚ›‰·˜ ÛÙÔ ∑¿ÂÈÔ Ì ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ Ù· ·ÁÚÔÙÈο ˙ËÙ‹Ì·Ù·, ‰ÂÓ ·¤ÎÏÂÈÛ·Ó ÙÔ˘˜ ·Ú·Î·ÌÙËÚ›Ô˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜, Û ¤Ó‰ÂÈÍË Î·Ï‹˜ ı¤ÏËÛ˘ fiˆ˜ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍ·Ó. £¤ÏÔÓÙ·˜, ˆÛÙfiÛÔ, Ó· Û˘Ì·Ú·ÛÙ·ıÔ‡Ó ÛÙÔ˘˜ Û˘Ó·‰¤ÏÊÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÙˆÓ ¤ÓÙÂη ˘fiÏÔÈˆÓ ÌÏfiÎˆÓ ÙÔ˘ Û˘ÓÙÔÓÈÛÙÈÎÔ‡ ÔÚÁ¿ÓÔ˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜, ·¤-

ÎÏÂÈÛ·Ó Û˘Ì‚ÔÏÈο ¯ı˜ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ÁÈ· ¤Ó· ÂÚ›Ô˘ ٤ٷÚÙÔ Ù˘ ÒÚ·˜ ÙÔÓ ·Ú·Î·ÌÙ‹ÚÈÔ ‰ÚfiÌÔ, Ô ÔÔ›Ô˜ ‰È¤Ú¯ÂÙ·È ÂÚÈÌÂÙÚÈο Ù˘ ·ÂÚÔÁ¤Ê˘Ú·˜ ÛÙÔ Ú‡̷ ·fi £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË ÚÔ˜ ∞ı‹Ó·. ¡· ÙÔÓÈÛÙ› fiÙÈ Ë Î˘ÎÏÔÊÔÚ›· ÙˆÓ Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ ÛÙÔ Ú‡̷ ÚÔ˜ £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË ‰ÈÂÍ¿ÁÂÙ·È Ì¤Ûˆ ÙÔ˘ ÎfiÌ‚Ô˘ ÙÔ˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ Î·È ÛÙÔÓ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô ÙˆÓ ªÈÎÚÔıË‚ÒÓ ÛÙËÓ Â·Ú¯È·Î‹ Ô‰fi ÔÈ Ô‰ËÁÔ› ηÙ¢ı‡ÓÔÓÙ·È ·ÚÈÛÙÂÚ¿ ÚÔ˜ ÙË Ó¤· ÂıÓÈ΋ Ô‰fi. ∞ÓÙ›ıÂÙ·, fiÛÔÈ ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È Ì ηÙ‡ı˘ÓÛË ÙËÓ ∞ı‹Ó· ‰È¤Ú¯ÔÓÙ·È ÂÚÈÌÂÙÚÈο Ù˘ ·ÂÚÔÁ¤Ê˘Ú·˜,

ÙËÓ ÔÔ›· ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ·ÔÎÏ›ÛÂÈ ÔÈ ·ÁÚfiÙ˜. ªÂ ·fiÊ·ÛË, ˆÛÙfiÛÔ, Ù˘ ΔÚÔ¯·›·˜ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ÎÏÂÈÛÙ‹ ÁÈ· ÙËÓ Î˘ÎÏÔÊÔÚ›· ÁÈ· ÏfiÁÔ˘˜ ·ÛÊ·Ï›·˜. ™‹ÌÂÚ· ÛÙȘ 11 ÙÔ Úˆ› ÔÈ ·ÁÚfiÙ˜ Ô˘ Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÛÙÔ ÌÏfiÎÔ ÙˆÓ ªÈÎÚÔıË‚ÒÓ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó ÁÂÓÈ΋ Û˘Ó¤Ï¢ÛË, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·ÔÊ·Û›ÛÔ˘Ó ·Ó ı· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó ‹ fi¯È ÛÙÔ Û˘Ì‚ÔÏÈÎfi ·ÔÎÏÂÈÛÌfi ÙˆÓ ·Ú·Î·ÌÙËÚ›ˆÓ ‰ÚfïÓ. ∞Í›˙ÂÈ Ó· ÛËÌÂȈı› fiÙÈ Ë ‰‡Ó·ÌË ÙˆÓ ·ÁÚÔÙÒÓ ÛÙÔ ÌÏfiÎÔ ÙˆÓ ªÈÎÚÔıË‚ÒÓ ÂÓÈÛ¯‡ıËΠ¯ı˜ Ì 15 ÂÈϤÔÓ ÙÚ·ÎÙ¤Ú ·fi ÙËÓ Â·Ú¯›· º·ÚÛ¿ÏˆÓ Î·È ÙÔ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ.

∏ ÈηÓÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ Û˘ÓfiÏÔ˘ ÙˆÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ·ÈÙËÌ¿ÙˆÓ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ Ë Î˘Ú›·Ú¯Ë ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ· Î·È ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·ÁÚfiÙ˜ ÙÔ˘ ÌÏfiÎÔ˘ ÙˆÓ ªÈÎÚÔıË‚ÒÓ. √È ›‰ÈÔÈ ‰ËÏÒÓÔ˘Ó ·ÔÊ·ÛÈṲ̂ÓÔÈ Ó· ·Ú·Ì›ÓÔ˘Ó ÛÙÔ ÛËÌÂ›Ô Û˘ÁΤÓÙÚˆÛ˘ ÛÙËÓ ÂıÓÈ΋ Ô‰fi ∞ıËÓÒÓ - £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ Î·È Ó· ÎÏÈÌ·ÎÒÛÔ˘Ó ÙȘ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Î·Ù¿ ÙËÓ ÔÔ›· ∫˘‚¤ÚÓËÛË Î·È ÔÏÈÙÈ΋ ËÁÂÛ›· ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ ∞ÁÚÔÙÈ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ Î·È ΔÚÔÊ›ÌˆÓ ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó ÛÙËÓ ÈηÓÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ıÂÛÌÈÎÒÓ ÌfiÓÔ Î·È fi¯È ÙˆÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ·ÈÙËÌ¿ÙˆÓ. √È ¿ÓÙ˜ ÛÙÔ ÌÏfiÎÔ ÙˆÓ ªÈÎÚÔıË‚ÒÓ ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ó ÙËÓ ÚfiÛÎÏËÛË ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ ·ÚÌÔ‰›·˜ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ Î. ∫·ÙÂÚ›Ó·˜ ª·Ù˙ÂÏ‹ Û ‰È¿ÏÔÁÔ, Ô ÔÔ›Ô˜ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ‰ÈÂÍ·¯ı› ·‡ÚÈÔ ΔÂÙ¿ÚÙË ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·. ΔÔ Û˘ÓÙÔÓÈÛÙÈÎfi fiÚÁ·ÓÔ ·ÁÚÔÙÒÓ ∂ÏÏ¿‰Ô˜, ÛÙÔ ÔÔ›Ô ·Ó‹ÎÂÈ Î·È ÙÔ ÌÏfiÎÔ ÙˆÓ ªÈÎÚÔıË‚ÒÓ, ·ÓÙÈÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È fiÙÈ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÛÙȘ ÚÔı¤ÛÂȘ Ù˘ ∫˘‚¤ÚÓËÛ˘ Î·È Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ ËÁÂÛ›·˜ ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ Ë ÈηÓÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ·ÈÙËÌ¿ÙˆÓ, ÌÂÙ¿ Î·È ÙËÓ ¿Î·ÚË Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÚÔ¯ı¤˜ ∫˘Úȷ΋ ÌÂٷ͇ Ù˘ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ Î. ∫·ÙÂÚ›Ó·˜ ª·Ù˙ÂÏ‹ Î·È ÙˆÓ ÂÎÚÔÛÒˆÓ ÙÔ˘ ·ÓÂÏÏ·‰ÈÎÔ‡ Û˘ÓÙÔÓÈÛÙÈÎÔ‡ ÔÚÁ¿ÓÔ˘ ÙˆÓ ·ÁÚÔÙÒÓ. øÛÙfiÛÔ, ÔÈ ·ÁÚfiÙ˜ ‰ËÏÒÓÔ˘Ó ·ÔÊ·ÛÈṲ̂ÓÔÈ Ó· ÂÍ·ÓÙÏ‹ÛÔ˘Ó Î¿ı ÂÚÈıÒÚÈÔ Î·È Ó· ÚÔÛ¤ÏıÔ˘Ó ÛÙÔ ‰È¿ÏÔÁÔ ‰ÈÂΉÈÎÒÓÙ·˜ ÙËÓ ÈηÓÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ Û˘ÓfiÏÔ˘ ÙˆÓ ·ÈÙËÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘˜ Î·È Î˘Ú›ˆ˜ ÙˆÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ.

“¶·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ì ÛÙÔ ÌÏfiÎÔ” ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ Ô ·ÁÚÔÙÔÛ˘Ó‰ÈηÏÈÛÙ‹˜ ·fi ÙÔ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ Î. ¢ËÌ. ™·ı‹˜ “ÎÏÈÌ·ÎÒÓÔÓÙ·˜ Î·È ÂÓÈÛ¯‡ÔÓÙ·˜ ÙÔÓ ·ÁÒÓ· Ì·˜, ηıÒ˜ ÛÙÔ ÌÏfiÎÔ ÊÙ¿ÓÔ˘Ó Û˘Ó¯Ҙ ÂÈϤÔÓ ÙÚ·ÎÙ¤Ú. ¶ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ì ÙËÓ ÚfiÎÏËÛË Ù˘ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ ∞ÁÚÔÙÈ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ Î·È ΔÚÔÊ›ÌˆÓ Î. ∫·ÙÂÚ›Ó·˜ ª·Ù˙ÂÏ‹ ÁÈ· ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË ÙÔ˘ ‰È·ÏfiÁÔ˘, Ô ÔÔ›Ô˜ ı· ‰ÈÂÍ·¯ı› ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ‰‡Ô Ï¢ÚÒÓ ÛÙÔ ÀÔ˘ÚÁ›Ô. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, Û˘Ó¯›˙Ô˘Ì ˆ˜ Û˘ÓÙÔÓÈÛÙÈÎfi fiÚÁ·ÓÔ ·ÁÚÔÙÒÓ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ ÙȘ Â·Ê¤˜ Ì·˜ Ì ٷ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· ·ÓÂÏÏ·‰ÈÎfi Î·È ¡›Î·È·˜” ÛËÌÂÈÒÓÂÈ Ô Î. ™·ı‹˜. ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∞ÁÚÔÙÈÎÔ‡ ™˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌÔ‡ ªËÏÂÒÓ Î. ∞. ¢È·Ó¤ÏÏÔ˜ ÙÔÓ›˙ÂÈ fiÙÈ “ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ì ÙÔ ‰È¿ÏÔÁÔ, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ‰ÈÂΉÈ΋ÛÔ˘Ì ÙËÓ ÈηÓÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ Û˘ÓfiÏÔ˘ ÙˆÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Î·È ıÂÛÌÈÎÒÓ Ì·˜ ·ÈÙËÌ¿ÙˆÓ. ¢ÈÂΉÈÎԇ̠ٷ ¯Ú‹Ì·Ù·, Ù· ÔÔ›· Ì·˜ ÔÊ›ÏÔÓÙ·È ·fi ÙÔ 40% Ù˘ ÂÓÈ·›·˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÂÓ›Û¯˘Û˘, ÙȘ ·Ô˙ËÌÈÒÛÂȘ Î·È Ù· ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÈο ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù·. ¢ÈÂΉÈÎԇ̠ÙËÓ ·Ó·Ï‹ÚˆÛË ÙÔ˘ ¯·Ì¤ÓÔ˘ Ì·˜ ÂÈÛÔ‰‹Ì·ÙÔ˜ ÂÍ·ÈÙ›·˜ Ù˘ “ηٿÚÚ¢Û˘” ÙˆÓ ÙÈÌÒÓ ÙÔ˘ Û˘ÓfiÏÔ˘ ÙˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Ì·˜. ∏ ı¤ÛË Ì·˜ Â›Ó·È ·‰È·Ú·ÁÌ¿Ù¢ÙË Î·È ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ì ÛÙÔ ÌÏfiÎÔ” Â›Ó·È Ë ÙÔÔı¤ÙËÛË ÙÔ˘ Î. ¢È·Ó¤ÏÏÔ˘. Δ¤ÏÔ˜, Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∞ÁÚÔÙÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ∑·ÁÔÚ¿˜ Î. ¢ÈÔÓ. μ·Ï·ÛÛ¿˜ ‰ËÏÒÓÂÈ fiÙÈ “Û ¤Ó‰ÂÈÍË Î·Ï‹˜ ı¤ÏËÛ˘ ‰ÂÓ ·ÔÎÏ›۷Ì ·Ú·Î·ÌÙËÚ›Ô˘˜ Î·È ˙ËÙ¿Ì ·fi ÙËÓ ˘Ô˘ÚÁfi Ó· Ì·˜ ‰Â¯Ù›, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ı¤ÛÔ˘Ì ˘fi„Ë Ù˘ Ù· ·ÈÙ‹Ì·Ù¿ Ì·˜” ηٷϋÁÂÈ Ô Î. μ·Ï·ÛÛ¿˜.

Δ· ıÂÛÛ·ÏÈο ˘ÂÚ·ÛÙÈο ∫Δ∂§ Û˘Ì‚ÔÏÈο Û‹ÌÂÚ· ÎÏ›ÓÔ˘Ó ÙËÓ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î·È ÙËÓ ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋ ¢È‡ı˘ÓÛË §¿ÚÈÛ·˜

™ÙÔÓ ·ÔÎÏÂÈÛÌfi Ù˘ ÂıÓÈ΋˜ Ô‰Ô‡ ··ÓÙÔ‡Ó ÌÂ...·ÔÎÏÂÈÛÌfi ™Â ÛÙ¿ÛË ·Ó·ÌÔÓ‹ ÔÈ È‰ÈÔÎً٘ ÊÔÚÙËÁÒÓ, ¤ÙÔÈÌÔÈ ÁÈ· ÌËÓ‡ÛÂȘ ÔÈ ÍÂÓÔ‰fi¯ÔÈ Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ ™ÙÔ Û˘Ì‚ÔÏÈÎfi ·ÔÎÏÂÈÛÌfi Ù˘ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î·È Ù˘ ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋˜ ¢È‡ı˘ÓÛ˘ §¿ÚÈÛ·˜ ÚÔ¯ˆÚÔ‡Ó Û‹ÌÂÚ· ÙÔ Úˆ› ÔÈ È‰ÈÔÎً٘ ÙˆÓ ˘ÂÚ·ÛÙÈÎÒÓ ÏˆÊÔÚ›ˆÓ Î·È ÙˆÓ ÙÂÛÛ¿ÚˆÓ ıÂÛÛ·ÏÈÎÒÓ ÓÔÌÒÓ, Û ¤Ó‰ÂÈÍË ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›·˜ ÁÈ· ÙÔ ÎÏ›ÛÈÌÔ Ù˘ ÂıÓÈ΋˜ Ô‰Ô‡ ∞ıËÓÒÓ - £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ ÂÍ·ÈÙ›·˜ Ù˘ ηÙÔÏ›ÛıËÛ˘ ÛÙËÓ ÎÔÈÏ¿‰· ÙˆÓ ΔÂÌÒÓ Î·È ÙˆÓ ÌÏfiÎˆÓ ÙˆÓ ·ÁÚÔÙÒÓ. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, Ù· ‰ÈÔÈÎËÙÈο Û˘Ì‚Ô‡ÏÈ· ÙˆÓ ÀÂÚ·ÛÙÈÎÒÓ ∫Δ∂§ Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ÚÔÂȉÔÔÈÔ‡Ó Ì ÎÏÈ̿ΈÛË ÙˆÓ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂÒÓ ÙÔ˘˜, Ë ÌÔÚÊ‹ Ù˘ ÔÔ›·˜ ı· Â›Ó·È Ô ·ÔÎÏÂÈÛÌfi˜ Ù˘ ÂıÓÈ΋˜ Ô‰Ô‡ Î·È ÙˆÓ ÛȉËÚÔ‰ÚÔÌÈÎÒÓ ÁÚ·ÌÌÒÓ. ∂ÈÙÒÛÂȘ ÚÔηÏÔ‡ÓÙ·È Î·È ÛÙÔ˘˜ ÍÂÓÔ‰fi¯Ô˘˜ Ù˘ ¢ڇÙÂÚ˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÚÔ¯ˆÚÔ‡Ó ÛÙËÓ ˘Ô‚ÔÏ‹ ·ÁˆÁ‹˜ Û ‚¿ÚÔ˜ ÙˆÓ ·ÁÚÔÙÒÓ, ηıÒ˜ Ì›ˆÛË Û ÔÛÔÛÙfi Ù˘ Ù¿Í˘ ÙÔ˘ 75% ηٷÁÚ¿ÊËΠÙÔ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ, ÂÓÒ Û˘Ó¯›˙ÔÓÙ·È ÔÈ ·Î˘ÚÒÛÂȘ ÎÚ·Ù‹ÛˆÓ. ™ÙÔ ÌÂٷ͇, ÛÙ¿ÛË ·Ó·ÌÔÓ‹˜ ÙˆÓ ÂÍÂÏ›ÍÂˆÓ ÙËÚÔ‡Ó ÁÈ· ÙËÓ ÒÚ· ÔÈ È‰ÈÔÎً٘ ÊÔÚÙËÁÒÓ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ ‰ËÌÔÛ›·˜ ¯Ú‹Ûˆ˜. √ Û˘Ì‚ÔÏÈÎfi˜ ·ÔÎÏÂÈÛÌfi˜ Ù˘ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î·È Ù˘ ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋˜ ¢È‡ı˘ÓÛ˘ §¿ÚÈÛ·˜ ̠ψÊÔÚ›· ÙˆÓ ÀÂÚ·ÛÙÈÎÒÓ ∫Δ∂§ Î·È ÙˆÓ ÙÂÛÛ¿ÚˆÓ ıÂÛÛ·ÏÈÎÒÓ ÓÔÌÒÓ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÛÙȘ 10 Û‹ÌÂÚ· ÙÔ Úˆ›. ∏ ·Ó·¯ÒÚËÛË ÙˆÓ ÏˆÊÔÚ›ˆÓ ÙÔ˘ ÀÂÚ·ÛÙÈÎÔ‡ ∫Δ∂§ ¡ÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÁÈ· ÙË §¿ÚÈÛ· ı· Á›ÓÂÈ Ì›· ÒÚ· ÓˆÚ›ÙÂÚ· ÛÙȘ 9 ·fi ÙÔ ÛÙ·ıÌfi ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, Ì fiÏ·, ˆÛÙfiÛÔ, Ù· ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈṲ̂ӷ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· Ó· ÂÎÙÂÏÔ‡ÓÙ·È Î·ÓÔÓÈο. √È È‰ÈÔÎً٘ ÙˆÓ ˘ÂÚ·ÛÙÈÎÒÓ ÏˆÊÔÚ›ˆÓ ı· ·ÔÎÏ›ÛÔ˘Ó Û˘Ì‚ÔÏÈο ÙËÓ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· £ÂÛÛ·Ï›·˜ Û ¤Ó‰ÂÈÍË ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›·˜ ÁÈ· ÙÔÓ ÎÏ›ÛÈÌÔ Ù˘

ÂıÓÈ΋˜ Ô‰Ô‡ ÂÍ·ÈÙ›·˜ ÙˆÓ ÌÏfiÎˆÓ ÙˆÓ ·ÁÚÔÙÒÓ. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, ÔÈ È‰ÈÔÎً٘ ÙˆÓ ˘ÂÚ·ÛÙÈÎÒÓ ÏˆÊÔÚ›ˆÓ ı· ·ÔÎÏ›ÛÔ˘Ó Û˘Ì‚ÔÏÈο Î·È ÙÔ ÎÙ›ÚÈÔ Ù˘ ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋˜ ¢È‡ı˘ÓÛ˘ §¿ÚÈÛ·˜, ‰È·Ì·ÚÙ˘ÚfiÌÂÓÔÈ ÁÈ· ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ Ù˘ ··ÁfiÚ¢Û˘ Ù˘ ΢ÎÏÔÊÔÚ›·˜ ÙˆÓ Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ ·fi ÙÔ ·Ú·ÏÈ·Îfi Ô‰ÈÎfi ‰›ÎÙ˘Ô ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡, ηıÒ˜ ÙÔ ÙÌ‹Ì· Ù˘ ÂıÓÈ΋˜ Ô‰Ô‡ ∞ıËÓÒÓ - £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ ÛÙËÓ ÎÔÈÏ¿‰· ÙˆÓ ΔÂÌÒÓ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ·ÔÎÏÂÈṲ̂ÓÔ ÏfiÁˆ Ù˘ ηÙÔÏ›ÛıËÛ˘.¡· ÙÔÓÈÛÙ› fiÙÈ ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Î·Ù¿ ÙËÓ ÔÔ›· ÔÈ È‰ÈÔÎً٘ ÙˆÓ ˘ÂÚ·ÛÙÈÎÒÓ ÏˆÊÔÚ›ˆÓ Î·È ÙˆÓ ÙÂÛÛ¿ÚˆÓ ıÂÛÛ·ÏÈÎÒÓ ÓÔÌÒÓ ‰ÂÓ ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÔ˘Ó Û‹ÌÂÚ· Û·Ê›˜ ‰ÂÛ̇ÛÂȘ Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ÈηÓÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ·ÈÙËÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘˜, ‰ËÏÒÓÔ˘Ó ·ÔÊ·ÛÈṲ̂ÓÔÈ Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó ¿ÌÂÛ· Û ÎÏÈ̿ΈÛË ÙˆÓ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂÒÓ ÙÔ˘˜. Ÿˆ˜ ¤¯ÂÈ ‹‰Ë ·ÔÊ·ÛÈÛÙ›, ı· ·ÔÎÏ›ÛÔ˘Ó Ì ٷ ˘ÂÚ·ÛÙÈο ÙÔ˘˜ ψÊÔÚ›· ÙËÓ ÂıÓÈ΋ Ô‰fi ∞ıËÓÒÓ - £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢, ηıÒ˜ Î·È ÙÔ ‰›ÎÙ˘Ô ÙˆÓ ÛȉËÚÔ‰ÚÔÌÈÎÒÓ ÁÚ·ÌÌÒÓ. √ ¯ÚfiÓÔ˜ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ˘ ÙˆÓ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂˆÓ Î·È Ù· ·ÎÚÈ‚‹ ÛËÌ›· ·ÔÎÏÂÈÛÌÔ‡ ı· ·Ó·ÎÔÈ-

ÓˆıÔ‡Ó ÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ Ë̤Ú˜, ÂÊfiÛÔÓ ÎÚÈı› ÛÎfiÈÌË Ë ÎÏÈ̿ΈÛË ÙˆÓ ·ÓÙȉڿÛˆÓ, ηıÒ˜, fiˆ˜ ÚԷӷʤÚıËÎÂ, Ù· ¿ÓÙ· ı· ÂÍ·ÚÙËıÔ‡Ó ·fi ÙȘ ‰ÂÛ̇ÛÂȘ, ÙȘ Ôԛ˜ Û‹ÌÂÚ· ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÔ˘Ó ÔÈ È‰ÈÔÎً٘ ÙˆÓ ÏˆÊÔÚ›ˆÓ. “¶ÚÔ¯ˆÚԇ̠ۋÌÂÚ· ÛÙÔ Û˘Ì‚ÔÏÈÎfi ·ÔÎÏÂÈÛÌfi Ù˘ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î·È Ù˘ ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋˜ ¢È‡ı˘ÓÛ˘ §¿ÚÈÛ·˜” ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ Ô Úfi‰ÚÔ˜ Î·È ‰È¢ı‡ÓˆÓ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ÙÔ˘ ÀÂÚ·ÛÙÈÎÔ‡ ∫Δ∂§ ¡ÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î. ¢ËÌ. ∫ÔÏ˘Ó‰Ú›Ó˘ “ηıÒ˜ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ì ¿ÏÏ· ÂÚÈıÒÚÈ·. ∞ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ì ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÛÙËÓ ÂÎÙ¤ÏÂÛË ÙˆÓ ‰ÚÔÌÔÏÔÁ›ˆÓ ÏfiÁˆ Ù˘ ηÙÔÏ›ÛıËÛ˘ ÛÙ· Δ¤ÌË, ·ÏÏ¿ Î·È ÙˆÓ ·ÁÚÔÙÈÎÒÓ ÌÏfiΈÓ. ™ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ÙˆÓ ·ÁÚÔÙÒÓ Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÁÈ· ÂÌ¿˜ ÂÓÙÔ›˙ÔÓÙ·È ÛÙ· ÛËÌ›· ·ÔÎÏÂÈÛÌÔ‡ Ù˘ ÂıÓÈ΋˜ Ô‰Ô‡ ÛÙËÓ ∞Ï·Ì¿Ó· Î·È ÙÔ ∫¿ÛÙÚÔ μÔȈٛ·˜. øÛÙfiÛÔ, ·Ó Û‹ÌÂÚ· ÛÙË §¿ÚÈÛ· ‰ÂÓ ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÔ˘Ì ۷Ê›˜ ‰ÂÛ̇ÛÂȘ, ÎÏÈÌ·ÎÒÓÔ˘Ì Ì ·ÔÎÏÂÈÛÌÔ‡˜ ‰ÚfiÌˆÓ Î·È ÛȉËÚÔ‰ÚÔÌÈÎÒÓ ÁÚ·ÌÌÒÓ. ¢ÂÓ ˙ËÙ¿Ì ٛÔÙ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ‹ ÏÈÁfiÙÂÚÔ ·fi Ù· Ó· Ì·˜ ·Ê‹ÛÔ˘Ó Ó· ÂÚÁ·ÛÙԇ̔ ÙÔÓ›˙ÂÈ Ô Î. ∫ÔÏ˘Ó‰Ú›Ó˘.

√È ÍÂÓÔ‰fi¯ÔÈ ™ÙËÓ ˘Ô‚ÔÏ‹ ·ÁˆÁ‹˜ Û ‚¿ÚÔ˜ ÙˆÓ ·ÁÚÔÙÒÓ, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÎÚ·ÙÔ‡Ó ·ÔÎÏÂÈṲ̂ÓË Û ‰È¿ÊÔÚ· ÛËÌ›· ÙËÓ ÂıÓÈ΋ Ô‰fi ∞ıËÓÒÓ - £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢, ÚÔ¯ˆÚ¿ Ë ŒÓˆÛË •ÂÓÔ‰fi¯ˆÓ ¡ÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜. √È ÂÈÙÒÛÂȘ ÛÙÔÓ ÎÏ¿‰Ô ÂÍ·ÈÙ›·˜ ÙˆÓ ·ÁÚÔÙÈÎÒÓ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂˆÓ Â›Ó·È ‰Ú·Ì·ÙÈΤ˜. ∂Ó‰ÂÈÎÙÈο ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È fiÙÈ ÙÔ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ Î·Ù·ÁÚ¿ÊËΠ̛ˆÛË ÛÙËÓ Î›ÓËÛË ÙˆÓ ÂÈÛÎÂÙÒÓ Û ÔÛÔÛÙfi Ù˘ Ù¿Í˘ ÙÔ˘ 75%, Ì ÙȘ

·Î˘ÚÒÛÂȘ ÎÚ·Ù‹ÛÂˆÓ Ó· Û˘Ó¯›˙ÔÓÙ·È. “∏ ηٿÛÙ·ÛË Ô‰ËÁÂ›Ù·È ·fi ÙÔ Î·Îfi ÛÙÔ ¯ÂÈÚfiÙÂÚÔ” ÛËÌÂÈÒÓÂÈ Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ŒÓˆÛ˘ •ÂÓÔ‰fi¯ˆÓ ¡ÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î. ∫. §Â‚¤ÓÙ˘ “Î·È ‰ÂÓ ‚ϤÔ˘Ì χÛË. ∏ ΛÓËÛË ÌÂÈÒÓÂÙ·È Î·È ‰ÂÓ Á›ÓÔÓÙ·È ÎÚ·Ù‹ÛÂȘ. ¢ÂÓ ÌÔÚ› Ó· Û˘Ó¯ÈÛÙ› ·˘Ù‹ Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Î·È ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ Ì·˜ ÚÔ¯ˆÚԇ̠ÛÙËÓ ˘Ô‚ÔÏ‹ ·ÁˆÁ‹˜ ÁÈ· ÙÔÓ ·ÔÎÏÂÈÛÌfi Ù˘ ÂıÓÈ΋˜ Ô‰Ô‡” Â›Ó·È Ë ÙÔÔı¤ÙËÛË ÙÔ˘ Î. §Â‚¤ÓÙË.

√È È‰ÈÔÎً٘ ÊÔÚÙËÁÒÓ ™Ù¿ÛË ·Ó·ÌÔÓ‹˜ ÙˆÓ ÂÍÂÏ›ÍÂˆÓ ÙËÚÔ‡Ó ÔÈ È‰ÈÔÎً٘ ÊÔÚÙËÁÒÓ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ ‰ËÌÔÛ›·˜ ¯Ú‹Ûˆ˜, ÂÚÈ̤ÓÔÓÙ·˜ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ÙÔ˘ ‰È·ÏfiÁÔ˘ ÌÂٷ͇ Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ ËÁÂÛ›·˜ ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ ∞ÁÚÔÙÈ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ Î·È ΔÚÔÊ›ÌˆÓ Î·È ÙˆÓ ÂÎÚÔÛÒˆÓ ÙˆÓ ·ÁÚÔÙÒÓ.™Â Â›Â‰Ô ¡ÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜ ηٷÁÚ¿ÊÂÙ·È Ì›ˆÛË ÙˆÓ ‰ÚÔÌÔÏÔÁ›ˆÓ Û ÔÛÔÛÙfi Ù˘ Ù¿Í˘ ÙÔ˘ 30%. “∞ӷ̤ÓÔ˘Ì ÙȘ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ” ‰ËÏÒÓÂÈ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ π‰ÈÔÎÙËÙÒÓ ºÔÚÙËÁÒÓ ∞˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ ¢ËÌÔÛ›·˜ ÃÚ‹Ûˆ˜ ¡ÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î. ∑. ¡ÙÂÏfiÔ˘ÏÔ˜ “ηıÒ˜ ÔÈ ·ÁÚfiÙ˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ fiˆ˜ Ê·›ÓÂÙ·È ‰È·ÊˆÓÔ‡Ó ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜, ÚÔηÏÔ‡Ó ÙÔ ÎÔÈÓfi ·›ÛıËÌ·. Œ¯Ô˘Ì Ì›ˆÛË Û ÔÛÔÛÙfi Ù˘ Ù¿Í˘ ÙÔ˘ 30% ÛÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ Ì·˜. ¡· ˘ÔÏÔÁÈÛÙÔ‡Ó ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ ÙˆÓ ˘ÁÚÒÓ Î·˘Û›ÌˆÓ Î·È ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ϤÔÓ ÂÎÙÂÏԇ̠‰‡Ô ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· ÙËÓ Â‚‰ÔÌ¿‰· ÁÈ· ∞ı‹Ó· Û ÔÎÙÒÌÈÛÈ ·ÓÙ› Ù¤ÛÛÂÚȘ ÒÚ˜. ∂ÈϤÔÓ, Ô Î›Ó‰˘ÓÔ˜ ÚfiÎÏËÛ˘ ÙÚÔ¯·›ˆÓ ·Ù˘¯ËÌ¿ÙˆÓ Â›Ó·È ÔÚ·Ùfi˜, ηıÒ˜ Ù· ÊÔÚÙËÁ¿ ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È Ì ‰˘ÛÎÔÏ›· ÛÙÔ˘˜ ·Ú¿‰ÚÔÌÔ˘˜” ηٷϋÁÂÈ Ô Î. ¡ÙÂÏfiÔ˘ÏÔ˜. μ∞°°∂§∏™ ∫∞ƒ∞ª∞¡∏™


ª·ÁÓËÛ›· 14

ΔƒπΔ∏ 26 π∞¡√À∞ƒπ√À 2010

¶ÚÔ‚ÔÏ‹ Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ Û √˘ÙÚ¤¯ÙËμȤÓÓË

∞fi ·Ú¯¤˜ ª·˝Ô˘ ̤¯ÚÈ √ÎÙÒ‚ÚÈÔ Î·È ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÁÈ· Û˘Ìʈӛ· Î·È Ì ¿ÏϘ ÂÙ·Èڛ˜ ·fi ÙË ¡ÔÌ·Ú¯›·

™Δπ™ ‰ÈÂıÓ›˜ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈΤ˜ ÂÎı¤ÛÂȘ Û √ÏÏ·Ó‰›· Î·È ∞˘ÛÙÚ›·, Û˘ÌÌÂÙ›¯Â Ë ¡Ô̷گȷ΋ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË ª·ÁÓËÛ›·˜ Ì ÙË ¡Ô̷گȷ΋ ∂ÈÙÚÔ‹ ΔÔ˘ÚÈÛÙÈ΋˜ ¶ÚÔ‚ÔÏ‹˜. ™‡Ìʈӷ Ì ٷ ÛÙÂϤ¯Ë ÙÔ˘ ∂√Δ ∞˘ÛÙÚ›·˜, Ë ∂ÏÏ¿‰· Û˘ÁηٷϤÁÂÙ·È ÛÙÔ˘˜ ϤÔÓ ‰ËÌÔÊÈÏ›˜ ÚÔÔÚÈÛÌÔ‡˜ ÙˆÓ ∞˘ÛÙÚÈ·ÎÒÓ Î·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÛÙËÓ ÚÒÙË ı¤ÛË fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÛÙÔÓ ÔÚÁ·ÓˆÌ¤ÓÔ ÙÔ˘ÚÈÛÌfi, ·Ú¿ ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ıˆÚ›ٷÈ, Ì·˙› Ì ÙËÓ ∫‡ÚÔ, ˆ˜ Ë ϤÔÓ ·ÎÚÈ‚‹ ¯ÒÚ· ·fi ÙÔ˘˜ ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚÔ˘˜ Tour Operators. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ· ·fi 12 ¤ˆ˜ 17 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ Ë ¡∂Δ¶ ª·ÁÓËÛ›·˜ Û˘ÌÌÂÙ›¯Â Ì ‰ÈÎfi Ù˘ ÂÚ›ÙÂÚÔ, Û ÂÓÈ·›Ô ¯ÒÚÔ Ì ÙÔÓ ∂ÏÏËÓÈÎfi √ÚÁ·ÓÈÛÌfi ΔÔ˘ÚÈÛÌÔ‡, ÛÙË ‰ÈÂıÓ‹ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋ ¤ÎıÂÛË VAKANTIEBEURS 2010 Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠÛÙËÓ √˘ÙÚ¤¯ÙË. ∞Í›˙ÂÈ Ó· ÛËÌÂȈı› fiÙÈ ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎfi ÁÂÁÔÓfi˜ ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ Ù˘ μfiÚÂÈ·˜ ∂˘ÚÒ˘. ΔË ÊÂÙÈÓ‹ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË, ÂÈÛΤÊÙËÎ·Ó ÙȘ ¤ÍÈ Ë̤Ú˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÂÚ›Ô˘ 120.000 ÂÈÛΤÙ˜. ∏ ÚÒÙË Ë̤ڷ Ù˘ ¤ÎıÂÛ˘ ·¢ı‡ÓÔÓÙ·Ó ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο Û Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜ ÙÔ˘ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎÔ‡ ÎÏ¿‰Ô˘ ÂÓÒ ÙȘ ˘fiÏÔÈ˜ Ë̤Ú˜ Ë ¤ÎıÂÛË ‹Ù·Ó ·ÓÔȯً Î·È ÁÈ· ÙÔ ÎÔÈÓfi. ΔÔ ÂÚ›ÙÂÚÔ ÙÔ˘ ∂ÏÏËÓÈÎÔ‡ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ ΔÔ˘ÚÈÛÌÔ‡ ‹Ù·Ó ·fi Ù· ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ· Î·È ÂÓÙ˘ˆÛÈ·ÎfiÙÂÚ· Ù˘ ÊÂÙÈÓ‹˜ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛ˘ ÚÔÛÂÏ·ÔÓÙ·˜ ÔÏÏÔ‡˜ ÂÈÛΤÙ˜. ΔË ¡Ô̷گȷ΋ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË ª·ÁÓËÛ›·˜ ÂÎÚÔÛÒËÛÂ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÓÔ̷گȷÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ °. ª¿ÈÌ·˜. ™ÙËÓ ¤ÎıÂÛË Û˘ÌÌÂÙ›¯Â Î·È Ô ‰‹ÌÔ˜ ™ÎÈ¿ıÔ˘ Ì ‰ÈÎfi ÙÔ˘ ÂÚ›ÙÂÚÔ ‰›Ï· Û ·˘Ùfi Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜. ∂›Û˘ Ë ¡∞ª - ¡∂Δ¶ ª·ÁÓËÛ›·˜ Û˘ÌÌÂÙ›¯Â ÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ· ·fi 14 ¤ˆ˜ 17 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ Î·È ÛÙË ‰ÈÂıÓ‹ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋ ¤ÎıÂÛË FERIEN MESSE ÛÙË μȤÓÓË Ì·˙› Ì ¿ÏÏÔ˘˜ 23 ŒÏÏËÓ˜ Û˘ÓÂÎı¤Ù˜. ™ÙËÓ ¤ÎıÂÛË ‹Ú·Ó Û˘ÓÔÏÈο ̤ÚÔ˜ 800 ÂÎı¤Ù˜ ·fi 70 ¯ÒÚ˜ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘. ΔËÓ ¤ÎıÂÛË ÂÈÛΤÊıËÎ·Ó ¿Óˆ ·fi 147.000 ÂÎı¤Ù˜, ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ ‰Â›¯ÓÂÈ fiÙÈ ·Ú¿ ÙË ‰ÈÂıÓ‹ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË, Ë ‰È¿ıÂÛË ÁÈ· ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛË ‰È·ÎÔÒÓ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ·Ì›ˆÙË, ÂÓÒ Ë ˙‹ÙËÛË ÁÈ· Ù‹ÛÂȘ fiˆ˜ ÚÔ˜ ¡. ∞Á¯›·ÏÔ (μfiÏÔ) ·ÓÙ·Ó·ÎÏÔ‡Ó ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ Ô˘ ˘¿Ú¯ÂÈ ÛÙËÓ ∞˘ÛÙÚ›· ÁÈ· ÙËÓ ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ¿ÓÔ‰Ô Ù˘ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋˜ ΛÓËÛ˘ ÚÔ˜ ∂ÏÏ¿‰· ·ÏÏ¿ Î·È ÚÔ˜ ÙÔ ¿ÓÔÈÁÌ· Ó¤ˆÓ ÚÔÔÚÈÛÌÒÓ. √ °ÂÓÈÎfi˜ ‰ÈÂı˘ÓÙ‹˜ ÙÔ˘ Verkehrsburo Harald Nograsek ÂÈÛ‹Ì·Ó fiÙÈ Ë ÚÔÛÊÔÚ¿ All Inclusive Î·È Ë ÙÈÌ‹ Â›Ó·È ÔÈ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ Ô˘ ΢ÚÈ¿Ú¯ËÛ·Ó ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÏÔÁ‹ ÚÔÔÚÈÛÌÔ‡ Î·È ÁÈ· ÙȘ ÎÚ·Ù‹ÛÂȘ Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËÎ·Ó ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ¤ÎıÂÛ˘. °È· ÙÔÓ ŸÌÈÏÔ Ù˘ TUI ÔÈ ‰ËÌÔÊÈϤÛÙÂÚÔÈ ÚÔÔÚÈÛÌÔ› ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó Ë ∂ÏÏ¿‰·, Ë ΔÔ˘ÚΛ·, Ë πÛ·Ó›· Î·È Ë ∞›Á˘ÙÔ˜ (Die Presse 15.01.10). ™ÙÔ ›‰ÈÔ Ï·›ÛÈÔ ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È Î·È ÔÈ Thomas Cook Neckermann Î·È FTI.

È ·ÂÚÔÔÚÈΤ˜ ÂÙ·ÈÚ›˜ ¯·ÌËÏÔ‡ ÎfiÛÙÔ˘˜ ÂӉȷʤÚÔÓÙ·È Ó· Û˘Ó‰¤ÛÔ˘Ó ÙÔ ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈÔ Ù˘ ∞Á¯È¿ÏÔ˘ ÌÂ Â˘Úˆ·˚ÎÔ‡˜ ÚÔÔÚÈÛÌÔ‡˜, ·ÏÏ¿ ÔÈ ÙÔÈÎÔ› ÊÔÚ›˜ ·‰È·ÊÔÚÔ‡Ó Î·È ‰ÂÓ ÂΉËÏÒÓÔ˘Ó ÂӉȷʤÚÔÓ ÁÈ· Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÛÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË ÙÔ˘ ÂÁ¯ÂÈÚ‹Ì·ÙÔ˜. √È Û˘Ìʈӛ˜ Ô˘ ÚÔˆı‹ıËÎ·Ó ·fi ÙË ÓÔ̷گȷ΋ ·˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË ·ÊÔÚÔ‡Ó Û ÙÚÂȘ ÂÙ·ÈÚ›˜ ¯·ÌËÏÔ‡ ÎfiÛÙÔ˘˜ Ô˘ ı· Û˘Ó‰¤ÛÔ˘Ó ÙÔ μfiÏÔ Ì ÌÂÁ¿Ï˜ Â˘Úˆ·˚Τ˜ fiÏÂȘ, ˆÛÙfiÛÔ “Û‡ÌÌ·¯ÔÈ” ÛÙÔ ÂÁ¯Â›ÚËÌ· ‰ÂÓ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È. ∏ ¡∞ª ı· ‰È·ı¤ÛÂÈ 150.000 ¢ÚÒ Î·È ··ÈÙÔ‡ÓÙ·È ·ÎfiÌË 300.000 ¢ÚÒ ÁÈ· Û˘Ìʈӛ· Ì ÙËÓ ÂÙ·ÈÚ›· Ryanair . ™ÙÔ ÌÂٷ͇, Ì ÙÔ §ÔÓ‰›ÓÔ ı· Û˘Ó‰ÂıÔ‡Ó Ù· ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈ· Ù˘ ¡¤·˜ ∞Á¯È¿ÏÔ˘ Î·È Ù˘ ™ÎÈ¿ıÔ˘ ·fi ÙȘ ·Ú¯¤˜ ª·˝Ô˘ ¤ˆ˜ ÙȘ ·Ú¯¤˜ √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘. ΔÚÂȘ ÊÔÚ¤˜ Û ‚‰ÔÌ·‰È·›· ‚¿ÛË, Ù· ·ÂÚÔÏ¿Ó· Ù˘ Monarch ı· Û˘Ó‰¤Ô˘Ó ÙË ª·ÁÓËÛ›· Ì ÙÔ §ÔÓ‰›ÓÔ Î·È ÙÔ ª¿ÓÙÛÂÛÙÂÚ.

¶Ù‹ÛÂȘ ÁÈ· §ÔÓ‰›ÓÔ ·fi ∞Á¯›·ÏÔ

∏ ÂÙ·ÈÚ›· Ryanair ¤ÚÂ ·fi “¯ı˜” Ó· ¤¯ÂÈ Ï¿‚ÂÈ ··ÓÙ‹ÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ÚfiıÂÛË ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡ Ó· ‰Â¯Ù› ÙȘ Ù‹ÛÂȘ, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ ·˘Ù¤˜ Ó· ‰ÚÔÌÔÏÔÁËıÔ‡Ó ÁÈ· ÙÔ ¶¿Û¯·, ˆÛÙfiÛÔ ·˘Ùfi ÚÔ¸Ôı¤ÙÂÈ Û˘Ìʈӛ· ‡„Ô˘˜ 300.000 ¢ÚÒ ÁÈ· ÙËÓ ‰È·Ê‹ÌÈÛË Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÛÙÔÓ ÈÛÙfiÙÔÔ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜, Ì ÙËÓ ÔÔ›· ÌÂÙ·ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È 45 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ÂÈ‚¿Ù˜ Û fiÏÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Î·È ÙËÓ ¤Î‰ÔÛË ·Ó¿ÏÔÁˆÓ ÂÓÙ‡ˆÓ. ΔÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ΔÔ˘ÚÈÛÙÈ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ‰ÒÛÂÈ Î·Ì›· ·¿ÓÙËÛË ÛÙË ¡∞ª ÁÈ· ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË ÙÔ˘ ÂÁ¯ÂÈÚ‹Ì·ÙÔ˜, ·ÏÏ¿ ÙËÓ ›‰È· ·‰È·ÊÔÚ›· ‰Â›¯ÓÔ˘Ó Î·È ÔÈ ÂÌÏÂÎfiÌÂÓÔÈ ÙÔÈÎÔ› ÊÔÚ›˜. “°ÓˆÚ›˙Ô˘Ì ٷ ÔÈÎÔÓÔÌÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ˆÛÙfiÛÔ ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË, ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô, ‰ËÌfiÛÈ· Â¤Ó‰˘ÛË ÁÈ· ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹. ∂Î¤ÌÔ˘Ì ۋ̷ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘ ηıÒ˜ Ë Û˘Ìʈӛ· ı· ÙÈÓ·¯Ù› ÛÙÔÓ ·¤Ú·” ‰‹ÏˆÛ ¯ı˜ Ô Î. ∞. ¶··ÙfiÏÈ·˜. ΔË ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË Ô˘ ı· ÂÈÙÚ¤„ÂÈ ÛÙË Ryanair Ó· ·Ó·Ù‡ÍÂÈ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· ÁÈ· ÙË ª·ÁÓËÛ›·, ˙‹ÙËÛ ¯ı˜ Ì Ӥ· ÂÈÛÙÔÏ‹ Ù˘ ÚÔ˜ ÙËÓ ˘Ê˘Ô˘ÚÁfi ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ Î·È ΔÔ˘ÚÈÛÌÔ‡ ÕÓÙ˙ÂÏ· °ÎÂÚ¤ÎÔ˘, Ë ·ÓÙÈÓÔ̿گ˘ Î. ∂‡Ë ∞‰·Ì¿ÎË Ô˘ ÚÔÒıËÛÂ Î·È ÙȘ Û˘Ìʈӛ˜. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ Ë ¡Ô̷گȷ΋ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË Â›Ó·È ¤ÙÔÈÌË Ó· ‰È·ı¤ÛÂÈ ÁÈ· ·ÓÙ·Ô‰ÔÙÈ΋ ‰È·Ê‹ÌÈÛË ÙÔ ÔÛfi ÙˆÓ 150.000 ¢ÚÒ ÂÓÒ ·Ú¿ Ù· ·ÈÙ‹Ì·Ù· ÛÙ‹ÚÈ͢ ÙÔ˘ ÂÁ¯ÂÈÚ‹Ì·ÙÔ˜ Û ·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎfi Î·È ÙÔÈÎfi Â›‰Ô, ̤¯ÚÈ ÛÙÈÁÌ‹˜ ‰ÂÓ ˘‹ÚÍ η̛· ·ÓÙ·fiÎÚÈÛË. ∂¿Ó ‰ÂÓ ‚ÚÂıÔ‡Ó 300.000 ¢ÚÒ ÔÈ Ù‹ÛÂȘ ı· Â›Ó·È ÂÚÈÔÚÈṲ̂Ó˜. “∂›Ì·ÛÙ ·ÔÊ·ÛÈṲ̂ÓÔÈ Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ì ÛÙË Û˘Ìʈӛ·, ·ÎfiÌË Î·È ·Ó ‰ÂÓ ˘¿ÚÍÂÈ Û˘Ó‰ÚÔÌ‹ ·fi ÙÔ ·ÚÌfi‰ÈÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ‹ ·fi Î·Ó¤Ó·Ó ¿ÏÏÔÓ. ¶Ú¤ÂÈ fï˜ fiÏÔÈ Ó· ·ÓÙÈÏËÊıÔ‡Ó fiÙÈ ÙÔ ·ÂÚÔ-

Ú·ÈfiÙËÙ·˜ ÁÈ· ÔÏfiÎÏËÚË ÙË £ÂÛÛ·Ï›· Î·È ÙËÓ ÎÂÓÙÚÈ΋ ∂ÏÏ¿‰·. ∏ ·fiÊ·ÛË ÛÙ‹ÚÈ͢ ÙˆÓ Ù‹ÛÂˆÓ Ú¤ÂÈ Ó· ÏËÊı› ÙÒÚ· ÂÂÈÁfiÓÙˆ˜, ÒÛÙ ӷ ÍÂÎÈÓ‹ÛÔ˘Ó Î·ÓÔÓÈο ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô ÙÔ˘ ¶¿Û¯·” ∏ ¡ÔÌ·Ú¯›· ª·ÁÓËÛ›·˜ ¤¯ÂÈ ˙ËÙ‹ÛÂÈ ÛÙ· Ï¿Ó· Ù˘ Ryanair Ó· Û˘ÌÂÚÈÏËÊıÔ‡Ó ÔÈ ÚÔÔÚÈÛÌÔ› ªÔÏfiÓÈ· ‹ ªÈÏ¿ÓÔ, μڢͤÏϘ ºÚ·ÓÎÊÔ‡ÚÙË Î·È ™ÙÔίfiÏÌË. μ¿ÛÂÈ ÙˆÓ ÂÎÙÈÌ‹ÛÂˆÓ Ù˘ ¡Ô̷گȷ΋˜ ∞Ú¯‹˜, Ì ٤ÛÛÂÚȘ Ù‹ÛÂȘ ·Ó¿ ‚‰ÔÌ¿‰· ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ Î·È ‰‡Ô ÙÔ ¯ÂÈÌÒÓ·, ÔÈ ·Ó·ÌÂÓfiÌÂÓÔÈ ÂÈÛΤÙ˜ ÁÈ· ÙÔ 2010 ÚԂϤÂÙ·È Ó· ÍÂÂÚ¿ÛÔ˘Ó ÙÔ˘˜ 27.000, ÂÓÒ ÔÈ ‰È·Ó˘ÎÙÂÚ‡ÛÂȘ Û fiÏË ÙË £ÂÛÛ·Ï›· ˘ÔÏÔÁ›˙ÔÓÙ·È Û 190.000. √ “Ù˙›ÚÔ˜” ı· ·Ó¤ÏıÂÈ Û 19.000.000 ¢ÚÒ ÂÓÒ ÙÔ Î·ı·Úfi ΤډԘ Û Â›Â‰Ô £ÂÛÛ·Ï›·˜ Û 7.600.000 ¢ÚÒ ÂÚ›Ô˘ ÂÙËÛ›ˆ˜.

¢‡Ô ·ÎfiÌË ÂÙ·ÈÚ›˜ ‰ÚfiÌÈÔ Â›Ó·È ÌÈ· ÌÂÁ¿ÏË ˘fiıÂÛË Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ÛÙËÚ›ÍÔ˘ÌÂ. £· ›̷ÛÙ Û ı¤ÛË Ó· ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ì ϤÔÓ fiÛ· ¿ÙÔÌ· ÂÈÛΤÙÔÓÙ·È ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ì·˜ Î·È ı· ‰Ô‡Ì ·Ó È¿ÓÔ˘Ó ÙfiÔ ÔÈ ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ Ì·˜. ∞fi ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÛÙȘ ÂÎı¤ÛÂȘ ‰ÂÓ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ì Ì ·ÎÚ›‚ÂÈ· fiÛÔÈ ÙÔ˘Ú›ÛÙ˜ ¤Ú¯ÔÓÙ·È. ΔÒÚ· ı· ÌÂÙÚ¿Ì ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ·” ÂÈÛ‹Ì·ÓÂ Ë ·ÓÙÈÓÔ̿گ˘ ∏ ›‰È· ¤¯ÂÈ ÚÔˆı‹ÛÂÈ ÙȘ Û˘Ìʈӛ˜ Ì ÙËÓ ·ÂÚÔÔÚÈ΋ ÂÙ·ÈÚ›· ¯·ÌËÏÔ‡ ÎfiÛÙÔ˘˜ Ryanair ÁÈ· ÙË Û‡Ó‰ÂÛË ÙÔ˘ ·ÂÚÔ‰ÚÔÌ›Ô˘ Ù˘ ¡.∞Á¯È¿ÏÔ˘ Ì ÛËÌ·ÓÙÈÎÔ‡˜ Â˘Úˆ·˚ÎÔ‡˜ ÚÔÔÚÈÛÌÔ‡˜. ∏ ÚÔηٷÚÙÈ΋ Û˘Ìʈӛ· Ì ÙËÓ ÂÙ·ÈÚ›· ·ÊÔÚ¿ ‰ÚÔÌÔÏfiÁËÛË Ù·ÎÙÈÎÒÓ Ù‹ÛÂˆÓ Ì Èı·ÓÔ‡˜ ÚÔÔÚÈÛÌÔ‡˜ ÙÔ ∏Ó. μ·Û›ÏÂÈÔ, ÙËÓ πÙ·Ï›·, ÙËÓ °ÂÚÌ·Ó›· Î·È ÙË ™Ô˘Ë‰›·, ·ÏÏ¿ ·ÎfiÌË ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Â›ÛËÌË Î·Ù¿ÏËÍË. ™Â fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÙË ¡ÔÌ·Ú¯›· ª·ÁÓËÛ›·˜, ÙÔ ÓÔ̷گȷÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ¤¯ÂÈ ‹‰Ë ·Ô-

Ê·Û›ÛÂÈ ÁÈ· ÙËÓ ˘ÔÁÚ·Ê‹ Û˘Ìʈӛ·˜ Ì¿ÚÎÂÙÈÓÁÎ, ÛÙËÓ ÔÔ›· ÚԂϤÂÙ·È Ë ‰È·Ê‹ÌÈÛË Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Ì·˜ ÛÙÔÓ ÈÛÙÔ¯ÒÚÔ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜, ̤ۈ Ù˘ ÔÔ›·˜ ÌÂÙ·ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È 45.000.000 ÂÈ‚¿Ù˜ ÙÔ ¯ÚfiÓÔ. “∂ÎÙÈÌԇ̠fiÙÈ Ë ‰·¿ÓË ‰È·Ê‹ÌÈÛ˘ Û ÌÈ· ÂÙ·ÈÚ›·, Ë ÔÔ›· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ˆ˜ ‰¤ÏÂ·Ú Î·È “ÎÚ¿¯Ù˘” Î·È ÁÈ· ¿ÏϘ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ˜ ·ÂÚÔÔÚÈΤ˜ ÂÙ·ÈÚ›˜ ¯·ÌËÏÔ‡ ÎfiÛÙÔ˘˜ Â›Ó·È Î·È ıÂÌÈÙ‹ Î·È ÂÌÔÚÈο ÂȂ‚ÏË̤ÓË. ΔÔ ÁÂÁÔÓfi˜ ‰Â fiÙÈ Â›Ó·È “ÌÂÙÚ‹ÛÈÌË” Ë ˆÊ¤ÏÂÈ· ·˘Ù‹˜ Ù˘ ‰È·Ê‹ÌÈÛ˘, ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ ·Ó ÔÈ Ù‹ÛÂȘ Û˘Ó¯ÈÛÙÔ‡Ó Î·È Î·Ù¿ ÙË ¯ÂÈÌÂÚÈÓ‹ ÂÚ›Ô‰Ô, ı· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËı› “¿ÓÔÈÁÌ·” Ù˘ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋˜ ÂÚÈfi‰Ô˘ Î·È ı· ÍÂÂÚ·ÛÙ› Ë ÂÁÁÂÓ‹˜ ·‰˘Ó·Ì›· Ù˘ ÂÔ¯ÈÎfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎÔ‡ ÚÔ˚fiÓÙÔ˜” ÙfiÓÈÛÂ Ô ∞. ¶··ÙfiÏÈ·˜ Î·È ÚfiÛıÂÛ fiÙÈ “ÙÔ ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈÔ Ù˘ ¡. ∞Á¯È¿ÏÔ˘ Î·È Ë ·ÍÈÔÔ›ËÛ‹ ÙÔ˘ Â›Ó·È ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋˜ ÚÔÙÂ-

∞fi ÙȘ 20 ∞ÚÈÏ›Ô˘ ı· ÚÔÛÁÂÈÒÓÂÙ·È ÛÙÔ ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈÔ Ù˘ ¡¤·˜ ∞Á¯È¿ÏÔ˘ Ë Air Berlin. √È ‰‡Ô Ù·ÎÙÈΤ˜ Ù‹ÛÂȘ ·Ó¿ ‚‰ÔÌ¿‰· ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó ·ÍÈÔı·‡Ì·ÛÙË ÏËÚfiÙËÙ· Î·È Û˘Ó‰¤Ô˘Ó ÙÔ ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈÔ Ù˘ ¡. ∞Á¯È¿ÏÔ˘ Ì ÙÔ μÂÚÔÏ›ÓÔ, ÙÔ ∞Ì‚Ô‡ÚÁÔ, ÙÔ ¡Ù›ÛÂÏÓÙÔÚÊ Î·È ÙË μȤÓÓË Ì¤Ûˆ ¡˘ÚÂÌ‚¤ÚÁ˘. ™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ·ÓÙÈÓÔÌ¿Ú¯Ë Î. ∂˘Ë ∞‰·Ì¿ÎË ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ‰ÚÔÌÔÏÔÁËı› Î·È Ù‹ÛË Ô˘ ı· Û˘Ó‰¤ÂÈ ·¢ı›·˜ ÙÔÓ μfiÏÔ Ì ÙË ¡˘ÚÂÌ‚¤ÚÁË. £· ˘¿Ú¯ÂÈ Î·È ·¢ı›·˜ Ù‹ÛË ™ÎÈ¿ıÔ˜ - ¡Ù›ÛÂÏÓÙÔÚÊ Î·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙˆÓ Î·ÏÔηÈÚÈÓÒÓ ÌËÓÒÓ. ™ÙÔ ÌÂٷ͇, Ì ÙÔ §ÔÓ‰›ÓÔ ı· Û˘Ó‰ÂıÔ‡Ó Ù· ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈ· Ù˘ ¡¤·˜ ∞Á¯È¿ÏÔ˘ Î·È Ù˘ ™ÎÈ¿ıÔ˘. ∞fi ÙȘ ·Ú¯¤˜ ª·˝Ô˘ ¤ˆ˜ ÙȘ ·Ú¯¤˜ √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘, ÙÚÂȘ ÊÔÚ¤˜ Û ‚‰ÔÌ·‰È·›· ‚¿ÛË, Ù· ·ÂÚÔÏ¿Ó· Ù˘ Monarch ı· Û˘Ó‰¤Ô˘Ó ÙË ª·ÁÓËÛ›· Ì ÙÔ §ÔÓ‰›ÓÔª¿ÓÙÛÂÛÙÂÚ.

∏ ¡ÔÌ·Ú¯›· ÂÈ˙ËÙ¿ Ó· ÂÈÎÂÓÙÚˆı› ÛÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ÙÔ˘ ÏÈÌ·ÓÈÔ‡ Î·È ÙÔ˘ ÃÈÔÓÔ‰ÚÔÌÈÎÔ‡

∂ӉȷʤÚÔÓ ·fi ÎÈÓÂ˙ÈÎfi fiÌÈÏÔ ÁÈ· ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ ÛÙË ª·ÁÓËÛ›· ∫ÈÓ¤˙Ô˘˜ ÂÂÓ‰˘Ù¤˜ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ÙÔ˘ ¯ÈÔÓÔ‰ÚÔÌÈÎÔ‡ ΤÓÙÚÔ˘ Î·È ÙÔ˘ ÏÈÌ·ÓÈÔ‡ ı¤ÏÂÈ Ó· ·ÍÈÔÔÈ‹ÛÂÈË ÓÔ̷گȷ΋ ·˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË Î·È Û ¯ıÂÛÈÓ‹ Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ô˘ ›¯Â Ô Î. ¶··ÙfiÏÈ·˜ Ì ÛÙÂϤ¯Ë ÔÌ›ÏÔ˘ Ô˘ ÂӉȷʤÚÂÙ·È Ó· ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈËı› ÛÙÔÓ ÙÔ̤· ÙÔ˘ ÙÔ˘ÚÈÛÌÔ‡, ˘¤‰ÂÈÍ ÙȘ ‰Ú¿ÛÂȘ ÛÙȘ Ôԛ˜ ÌÔÚ› Ó· ˘¿ÚÍÂÈ ÎÈÓËÙÈÎfiÙËÙ·. √ ÓÔ̿گ˘ ‰ÂÛ̇ÙËΠӷ ·Ú¤Ì‚ÂÈ ÛÙËÓ ÔÏÈÙ›·, ÁÈ· Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËı› ÛÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ ˙ÒÓË ÂχıÂÚˆÓ Û˘Ó·ÏÏ·ÁÒÓ ÒÛÙ ӷ ÂÍ·ÛÊ·ÏÈÛÙÔ‡Ó ÔÈ Î·Ù¿ÏÏËϘ Û˘Óı‹Î˜ ‰È·Î›ÓËÛ˘ ÂÌÔÚÂ˘Ì¿ÙˆÓ Î·È ÔÈ ÎÈÓ¤˙ÔÈ “‰ÈÂÌ‹Ó˘Û·Ó” fiÙÈ Â›Ó·È ¤ÙÔÈÌÔÈ Ó· ÂÍ·ÁÔÚ¿ÛÔ˘Ó ÛÙËÓ fiÏË Î¿ı ¿‰ÂÈ· Ô˘ ¤¯ÂÈ ÂΉÔı› ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ÊˆÙÔ‚ÔÏÙ·˚ÎÒÓ Û˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ. Δ· ÛÙÂϤ¯Ë ÙÔ˘ ÎÈÓ¤˙ÈÎÔ˘ ÂÂÓ‰˘ÙÈÎÔ‡ ÔÌ›ÏÔ˘ ·ÚÔ˘Û›·Û·Ó ÛÙÔ ÓÔÌ¿Ú¯Ë Î·È ÛÙËÓ ·ÓÙÈÓÔÌ¿Ú¯Ë Î. ∂‡Ë ∞‰·Ì¿ÎË ÙȘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘˜ ηÈ, ÂÓÒ Ô Î. ¶··ÙfiÏÈ·˜ ·Ó¤ÊÂÚÂ, ˆ˜ Ë ÓÔÌ·Ú¯›· ÂÈ˙ËÙ¿ ÙȘ ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ. √ ÓÔ̿گ˘ ‰ÂÛ̇ÙËÎÂ, ˆ˜ ÛÙÔ ·Ì¤Ûˆ˜ ÂfiÌÂÓÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ·, Ë Î. ∂‡Ë ∞‰·Ì¿ÎË, ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔ Û‡ÏÏÔÁÔ ÙˆÓ ÍÂÓÔ‰fi¯ˆÓ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ı· ˘-

● ∞fi ÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÙÔ˘ ÓÔÌ¿Ú¯Ë Ì ÙÔ˘˜ ÎÈÓ¤˙Ô˘˜ ÂÂÓ‰˘Ù¤˜

ԉ›ÍÂÈ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˘˜ ÎÏ¿‰Ô˘˜ ñ ÙÔÌ›˜ fiÔ˘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Á›ÓÔ˘Ó ÍÂÓÔ‰Ô¯ÂȷΤ˜ ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ ·fi ÙÔÓ fiÌÈÏÔ. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, ·Ó¤ÊÂÚ ˆ˜ ı· ÂӉȤÊÂÚ ÙË ÓÔÌ·Ú¯›· Â¤Ó‰˘ÛË ÛÙÔ ÃÈÔÓÔ‰ÚÔÌÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ, Ë ÔÔ›· ›Ù ı· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ·Ó¿Ù˘ÍË ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô˘, ›Ù ı· ·ÊÔÚ¿ ¿ÏÏÔ˘ ›‰Ô˘˜ ˘-

Ô‰Ô̤˜ fiˆ˜ ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ÙÂÏÂÊÂÚ›Î. √ ÓÔ̿گ˘ ÂÍ‹ÁËÛ ÛÙÔ˘˜ ÂÂÓ‰˘Ù¤˜ ˆ˜ ı· Â›Ó·È ¤ÙÔÈÌÔ Û Ôχ Ï›ÁÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· Î·È ÙÔ master plan ÁÈ· ÙȘ ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ ÛÙÔ ¯ÈÔÓÔ‰ÚÔÌÈÎfi ΤÓÙÚÔ ª·ÁÓËÛ›·˜, ÙÔ ÔÔ›Ô Î·È ı· ÂȉÔı› ÛÙËÓ ·ÓÙÈÚÔÛˆ›· ÚÔÎÂÈ̤-

ÓÔ˘ Ó· ÂÈϤÍÔ˘Ó ÙȘ ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ Ô˘ Ù˘¯fiÓ ı· ˘ÏÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó. √ Î.¶··ÙfiÏÈ·˜ ÂÂÛ‹Ì·Ó ·ÎfiÌË ÛÙ· ̤ÏË Ù˘ ·ÓÙÈÚÔÛˆ›·˜ ˆ˜ ÂÍ›ÛÔ˘ ÌÂÁ¿Ï˘ ÛËÌ·Û›·˜ ÁÈ· ÙÔ ¡ÔÌfi Â›Ó·È ÔÈ ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙÔ §ÈÌ¿ÓÈ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘. “ªÂ ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛ‹ ÙÔ˘ ÙÔ ÙÔ˘ master plan ÁÈ· ÙÔ §ÈÌ¿ÓÈ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ı· ‰Ôı› Â›Û˘ ÛÙËÓ ·ÓÙÈÚÔÛˆ›·, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÂÈÏÂÁÔ‡Ó ÔÈ ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ ÁÈ· ÙȘ Ôԛ˜ ÂӉȷʤÚÔÓÙ·È Î·È Ó· ÚÔÛ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó ÛÙËÓ Û˘Ó¤¯ÂÈ· Û ™˘ÌÚ¿ÍÂȘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘ Î·È π‰ÈˆÙÈÎÔ‡ ΔÔ̤·” , ·Ó¤ÊÂÚÂ Ô ÓÔ̿گ˘ Î·È ÙfiÓÈÛ fiÙÈ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈıÔ‡Ó ¤ÚÁ· Ô˘ ı· Â͢ËÚÂÙÔ‡Ó Î·È ÙȘ ÂÌÔÚÂ˘Ì·ÙÈΤ˜ ÌÂÙ·ÊÔÚ¤˜ ·ÏÏ¿ Î·È ÙËÓ ÂÈ‚·ÙÈ΋ ΛÓËÛË, ÂÓÒ ÛËÌ›ˆÛ ˆ˜, ÛÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ Û¯Â‰È·ÛÌfi ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È Î·È Ë ·Ó¿Ù˘ÍË Ù˘ ÛȉËÚÔ‰ÚÔÌÈ΋˜ ÁÚ·ÌÌ‹˜ Ù˘ fiÏ˘. ™ÙÔÓ ÙÔ̤· Ù˘ “Ú¿ÛÈÓ˘ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜” fiÔ˘ ˘‹ÚÍ ¤ÓÙÔÓÔ ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÙˆÓ ÎÈÓ¤˙ˆÓ ÂÂÓ‰˘ÙÒÓ, Ô Î.¶··ÙfiÏÈ·˜ ÂÂÛ‹Ì·Ó ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈÛ˘ ·Ó¿ÏÔÁ˘ ·‰ÂÈÔ‰fiÙËÛ˘ ·fi ÏÂ˘Ú¿˜ ÙÔ˘˜, ÁÈ· ÙËÓ ÂÁηٿÛÙ·ÛË ÊˆÙÔ‚ÔÏÔÙ·˚ÎÒÓ.

∏ ¡∞ª ı· ·Ó·Ï¿‚ÂÈ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· Î·È ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔ˘˜ ÙÔÈÎÔ‡˜ ÊÔÚ›˜ ı· ˘ԉ›ÍÂÈ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˜ ÂÎÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡, fiÔ˘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Á›ÓÔ˘Ó ÔÈ ·Ó¿ÏÔÁ˜ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ. √ ÓÔ̿گ˘ ‰È¢ÎÚ›ÓÈÛ ÛÙ· ̤ÏË Ù˘ ·ÓÙÈÚÔÛˆ›·˜ ˆ˜ ÙÔ ¡ÔÌÔıÂÙÈÎfi Ï·›ÛÈÔ ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜ ‰È¢ÎÔχÓÂÈ ÙËÓ ¿ÛÎËÛË ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈ΋˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·˜ ·fi ÂÂÓ‰˘Ù¤˜ Í¤ÓˆÓ ¯ˆÚÒÓ Î·È ¿Ú· ÛÙËÓ Î·Ù‡ı˘ÓÛË ·˘Ù‹, Ô ‰ÚfiÌÔ˜ Â›Ó·È ·ÓÔȯÙfi˜ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË Ù¤ÙÔÈˆÓ ÚˆÙÔ‚Ô˘ÏÈÒÓ. Δ¤ÏÔ˜ Û fiÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÙˆÓ ÂÂÓ‰˘ÙÒÓ ÁÈ· ·Ó¿Ù˘ÍË ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈ΋˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·˜ ÛÙË μÈÔÌ˯·ÓÈ΋ ¶ÂÚÈÔ¯‹ Ë ÔÔ›· ı· ·ÊÔÚ¿ ÛÙË Û˘Ó·ÚÌÔÏfiÁËÛË Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ Î·È Î·Ù·Û΢‹˜ ˘ÏÈÎÒÓ ˘ÚfiÛ‚ÂÛ˘, Ô ÓÔ̿گ˘ ‰‹ÏˆÛ ˆ˜ ÚÔ¤¯ÂÈ Ë ·Ó·˙‹ÙËÛË ¯ÒÚÔ˘ Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· ÂÎÙfi˜ μÈÔÌ˯·ÓÈ΋˜ ˙ÒÓ˘ ηıÒ˜ ÔÈ ÂÎÙ¿ÛÂȘ ÛÙË μ’μπ¶∂ μfiÏÔ˘ Û‹ÌÂÚ· Â›Ó·È ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ÂÚÈÔÚÈṲ̂Ó˜. ∏ Î. ∂‡Ë ∞‰·Ì¿ÎË, ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ ·Ó·Ê¤ÚıËΠÛÙÔ ı¤Ì· ÙÔ˘ ∞ÂÚÔ‰ÚÔÌ›Ô˘ Î·È ÛÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ ·Ó¿Ù˘Í˘ ÌÈ·˜ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈ΋˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·˜.


ª·ÁÓËÛ›· 15

ΔƒπΔ∏ 26 π∞¡√À∞ƒπ√À 2010

•ÂΛÓËÛ ¯ı˜ Ë ·ÔÁÚ·Ê‹ ÙˆÓ ‰ÈηÈÔ‡¯ˆÓ ÛÙ· ÁÚ·Ê›· Ù˘ ∂ÚÁ·ÙÈ΋˜ ∂ÛÙ›·˜ Ì ·ÏÊ·‚ËÙÈ΋ ÛÂÈÚ¿

™ÙËÓ “Ô˘Ú¿” ÁÈ· ÙÔ ‰ÂÏÙ›Ô ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ ÙÔ˘ÚÈÛÌÔ‡ fi Ôχ ÓˆÚ›˜ ¯ı˜ ÙÔ Úˆ› ‰Âο‰Â˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ Î·È Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ÔÈ ‚Ú¤ıËÎ·Ó ÛÙ· ÁÚ·Ê›· Ù˘ ∂ÚÁ·ÙÈ΋˜ ∂ÛÙ›·˜ μfiÏÔ˘ Î·È Ì‹Î·Ó ÛÙËÓ “Ô˘Ú¿” ÁÈ· Ó· ηٷı¤ÛÔ˘Ó Ù· ‰ÈηÈÔÏÔÁËÙÈο ÁÈ· ÙÔ ÊÂÙÈÓfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ∫ÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ ΔÔ˘ÚÈÛÌÔ‡. ∞fi ÙË Ì›· Ë Î·ı˘ÛÙ¤ÚËÛË ÛÙËÓ ¤Ó·ÚÍË Ù˘ ‰È·‰Èηۛ·˜ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù¿ıÂÛË ÙˆÓ ‰ÈηÈÔÏÔÁËÙÈÎÒÓ ( Â›Ó·È ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi fiÙÈ Ù¤ÙÔÈ· ÂÚ›Ô‰Ô ¿ÏϘ ¯ÚÔÓȤ˜ Ë ‰È·‰Èηۛ· ›¯Â ÔÏÔÎÏËÚˆı›) Î·È ·fi ÙËÓ ¿ÏÏË Ë fi͢ÓÛË Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÎÚ›Û˘, Ô‰ËÁ› ʤÙÔ˜ ›Ûˆ˜ Î·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ Î·È Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯Ô˘˜ ÛÙË Ï‡ÛË ÙÔ˘ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ ÙÔ˘ÚÈÛÌÔ‡, ÒÛÙ ӷ ÌÔÚ¤ÛÔ˘Ó Ì ̤ÏË Ù˘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ¿˜ ÙÔ˘˜ Ó· οÓÔ˘Ó ‰È·ÎÔ¤˜. ¡· ÛËÌÂȈı› fiÙÈ ¤Ú˘ÛÈ, 14.500 ÂÚ›Ô˘ ‰ÈηÈÔ‡¯ÔÈ ·fi ÙÔ ÓÔÌfi ª·ÁÓËÛ›·˜ ÌfiÚÂÛ·Ó Ó· οÓÔ˘Ó ‰È·ÎÔ¤˜ Ì ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÙÔ˘ ∫ÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ ÙÔ˘ÚÈÛÌÔ‡.

ƒÂÔÚÙ¿˙: £∞¡∞™∏™ ∫. μ√°π∞Δ∑∏™

√ Î. ∞ϤÎÔ˜ ∞ÌÏ·ÓÙ‹˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˜ ÙfiÓÈÛ “Ô ÎÔÈÓˆÓÈÎfi˜ ÙÔ˘ÚÈÛÌfi˜ Ì¿˜ ‚ÔËı¿ Ó· ÌÔÚ¤ÛÔ˘Ì ӷ οÓÔ˘Ì ÈÔ ÊıËÓ¤˜ ‰È·ÎÔ¤˜” Î·È ÚfiÛıÂÛÂ: “¡ÔÌ›˙ˆ fiÙÈ Â›Ó·È Ì›· ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ‚Ô‹ıÂÈ· ÚÔ˜ ÙÔÓ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ fiÙ·Ó Â›Û·È ·ÓÙÚÂ̤ÓÔ˜ Ì ‰‡Ô ·È‰È¿ Î·È ‰ÂÓ ÂÚÁ¿˙ÂÙ·È Ë Á˘Ó·›Î·, Ó· ÌÔÚ¤ÛÂÈ Ó· οÓÂÈ ‰È·ÎÔ¤˜, Ë ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·” . ŒÓ·˜ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯Ô˜ Ô Î. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ∞ ÏÂ˘Ú¿˜ Ì·˜ ›Â: “∂Ì¿˜ ÙÔ˘˜ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯Ô˘˜ Ì·˜ ‚ÔËı¿ ÛËÌ·ÓÙÈο ÒÛÙ ӷ ÌÔÚ¤ÛÔ˘Ì ӷ οÓÔ˘Ì ‰È·ÎÔ¤˜”. √ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯Ô˜ Î. ∂˘¿ÁÁ ÏÔ˜ ∫Ô˘ÎÔ˘Û¤Ï˘ ÙfiÓÈÛÂ: “∂ÁÒ ‹Úı· Ó· ηٷı¤Ûˆ Ù· ‰ÈηÈÔÏÔÁËÙÈο ÁÈ· ÙËÓ Á˘Ó·›Î· ÌÔ˘ Ô˘ ‰ÈηÈÔ‡Ù·È, ÒÛÙ ӷ Ì·˜ ‰Ôı› Ë ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ì ·˘Ùfi ÙÔÓ ÙÚfiÔ Ó· οÓÔ˘Ì ‰È·ÎÔ¤˜. ∂›Û˘ Ì·˜ ‰›ÓÂÙ·È Ë ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· οÓÂÈ ‰È·ÎÔ¤˜ Ì·˙› Ì·˜ Î·È Ë ·‰ÂÚÊ‹ Ù˘ Á˘Ó·›Î·˜ ÌÔ˘ Ô˘ Â›Ó·È ¿ÙÔÌÔ Ì ÂȉÈΤ˜ ·Ó¿ÁΘ” . ŸÌˆ˜ ʤÙÔ˜, ˘¿Ú¯ÂÈ Ì›· ‰È·ÊÔÚ¿ Û ۯ¤ÛË Ì ¿ÏϘ ¯ÚÔÓȤ˜. ¶ÈÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ‰ÈηÈÔÏÔÁËÙÈÎÒÓ Ô˘ ˙ËÙÔ‡ÓÙ·È Â·Ó‹ÏıÂ Î·È Ë Î·Ù¿ıÂÛË ÙÔ˘ ÂÎηı·ÚÈÛÙÈÎÔ‡ ÙÔ˘ Û˘ÓÔÏÈÎÔ‡ ·ÙÔÌÈÎÔ‡ ‹ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·ÎÔ‡ ÂÈÛÔ‰‹Ì·ÙÔ˜. ∞˘Ùfi ˙ËÙÂ›Ù·È ‰ÈfiÙÈ Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ÂÁ·ÎÏÈÔ Ù˘ ∂ÚÁ·ÙÈ΋˜ ∂ÛÙ›·˜ “Â¿Ó Î·Ù¿ ÙËÓ ·ÔÁÚ·Ê‹ ÙˆÓ ‰ÈηÈÔ‡¯ˆÓ ÚÔ·„ÂÈ ˘¤Ú‚·ÛË ÙÔ˘ ÔÚ›Ô˘ ÙˆÓ 550.000 ‰ÂÏÙ›ˆÓ, Ë ¯ÔÚ‹ÁËÛË ·˘ÙÒÓ ı· Á›ÓÂÈ Ì ‚¿ÛË Î·Ù¿ ÂÚ›ÙˆÛË ÙÔ Û˘ÓÔÏÈÎfi ·ÙÔÌÈÎfi ‹ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·Îfi ÂÈÛfi‰ËÌ·” . ™¯ÔÏÈ¿˙ÔÓÙ·˜ ÙËÓ ÂͤÏÈÍË

∞ӷηÏÂ›Ù·È Û‹ÌÂÚ· Ë ¿‰ÂÈ· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙˆÓ ÛÊ·Á›ˆÓ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ ηıÒ˜ ÌÂÙ¿ ·fi ¤ÏÂÁ¯Ô Ù˘ ‰È‡ı˘ÓÛ˘ ÎÙËÓÈ·ÙÚÈ΋˜ ‰È·ÈÛÙÒıËΠfiÙÈ ‰ÂÓ ÙËÚÔ‡ÓÙ·È ÔÈ Î·ÓfiÓ˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ ı¤ÛÂÈ Ë ÎÔÈÓÔÙÈ΋ ÓÔÌÔıÂÛ›·. Δ· Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÛÊ·Á›·, ‰ÂÓ ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó Ô‡Ù ·ÚÔ¯‹ ÓÂÚÔ‡ ÛÙÔ˘˜ ÛÙ¿‚ÏÔ˘˜, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· Á›ÓÂÙ·È Î·ı·ÚÈÛÌfi˜. √ ÓÔ̿گ˘ Ô˘ Û‹ÌÂÚ· ı· ˘ÔÁÚ¿„ÂÈ ÙËÓ ·Ó¿ÎÏËÛË Ù˘ ¿‰ÂÈ·˜ Î·È ı· Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ Û ۇÛÎÂ„Ë ÁÈ· ÙËÓ ÈÛÙÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ÛÊ·Á›ˆÓ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ ÁÈ· ÙÔ ·ÚÒÓ Î·È ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙˆÓ ÌÔÓ¿‰ˆÓ Ú¤ÂÈ Ó· ÏËÊıÔ‡Ó ÁÂÓÓ·›Â˜ ·ÔÊ¿ÛÂȘ. √˘ÛÈ·ÛÙÈο οÏÂÛ ÙÔ˘˜ ‰‹ÌÔ˘˜ Ó· ÎÏ›ÛÔ˘Ó ÔÚÈÛÙÈο ÙȘ ÂÎÎÚÂÌfiÙËÙ˜ ÛÙËÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙˆÓ ÛÊ·Á›ˆÓ Î·È ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ Ú¤ÂÈ ¿ÌÂÛ· ÛÙÔÓ ∞ÏÌ˘Úfi Ó· ÂÎÛ˘Á¯ÚÔÓÈÛÙ› ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ÁÈ· Ó· Â·Ó·¯ÔÚËÁËı› Ë ¿‰ÂÈ·. ΔÔ ÛÊ·ÁÂ›Ô ÙÔ˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› οو ·fi ÙÚÈÙÔÎÔÛÌÈΤ˜ Û˘Óı‹Î˜ Î·È ¯ˆÚ›˜ ¿‰ÂÈ· ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈÎÒÓ fiÚˆÓ, Û‡Ìʈӷ Ì ¤ÎıÂÛË Ù˘ ‰È‡ı˘ÓÛ˘ ÎÙËÓÈ·ÙÚÈ΋˜.

·˘Ù‹ Ô °ÂÓÈÎfi˜ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ ÙÔ˘ ∂∫μ Î. °ÂÒÚÁÈÔ˜ ∫› ÙÛÈÔ˜ ÙfiÓÈÛ fiÙÈ “ʤÙÔ˜ ‰˘ÛÙ˘¯Ò˜ Îfi‚ÔÓÙ·È ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ· ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ ÙÔ˘ÚÈÛÌÔ‡” Î·È ÚfiÛıÂÛÂ: “∞fi ·˘Ùfi ÚÔ·ÙÂÈ fiÙÈ ÌÂÈÒÓÂÙ·È Ô ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ ‰ÈηÈÔ‡¯ˆÓ Î·È ¤ÙÛÈ ·ÚÎÂÙÔ› ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ Î·È Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ÔÈ ‰ÂÓ ı· ·ÔÎÏÂÈÛÙÔ‡Ó ·fi ÙÔ ÊÂÙÈÓfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÙˆÓ Î·ÏÔηÈÚÈÓÒÓ ‰È·ÎÔÒÓ” . ∏ ‰È¿ÚÎÂÈ· ÈÛ¯‡Ô˜ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ Â›Ó·È Ì¤¯ÚÈ ÙȘ 8 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ 2011 Î·È Û ·˘Ùfi Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ·ÓÂÏÏ·‰Èο 2.000 ηٷχ̷ٷ: •ÂÓԉԯ›· ·fi ¤ÓÙÂ Î·È Ì¤¯ÚÈ ÂÓfi˜ ·ÛÙ¤ÚˆÓ, ÂÓÔÈÎÈ·˙fiÌÂÓ· ‰ˆÌ¿ÙÈ· ̤¯ÚÈ ‰‡Ô ÎÏÂȉÈÒÓ, ÂÓÔÈÎÈ·˙fiÌÂÓ· ÂÈψ̤ӷ ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· ̤¯ÚÈ Î·È ‰‡Ô ÎÏÂȉÈÒÓ, ·Ú·‰ÔÛȷο ηٷχ̷ٷ ÚÒÙ˘ Î·È ‰Â‡ÙÂÚ˘ Ù¿Í˘, ÙÔ˘ÚÈÛÙÈΤ˜ ÂÈψ̤Ó˜ ηÙÔÈ˘ Î·È Â·‡ÏÂȘ, οÌÈÓÁÎ, ·ÓÂÍ·Úًو˜ ηÙËÁÔÚ›·˜ Î·È ÌfiÓÔ Ì ·ÚÔ¯‹ ËÌÈ·‰È·ÙÚÔÊ‹˜, ·ÊÔ‡ Ô ÎÔÈÓˆÓÈÎfi˜ ÙÔ˘Ú›ÛÙ·˜ ¤¯ÂÈ

● ∞ϤÎÔ˜ ∞ÌÏ·ÓÙ‹˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˜: “√ ÎÔÈÓˆÓÈÎfi˜ ÙÔ˘ÚÈÛÌfi˜ Â›Ó·È Ì›· ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ‚Ô‹ıÂÈ· ÚÔ˜ ÙÔÓ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ, Ô˘ ·ÓÙÚÂ̤ÓÔ˜ Ì ‰‡Ô ·È‰È¿ Î·È ‰ÂÓ ÂÚÁ¿˙ÂÙ·È Ë Á˘Ó·›Î·, Ó· ÌÔÚ¤ÛÂÈ Ó· οÓÂÈ ‰È·ÎÔ¤˜”

● ∂˘¿ÁÁÂÏÔ˜ ∫Ô˘ÎÔ˘Û¤Ï˘ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯Ô˜: ‹Úı· Ó· ηٷı¤Ûˆ Ù· ‰ÈηÈÔÏÔÁËÙÈο ÁÈ· ÙËÓ Á˘Ó·›Î· ÌÔ˘ Ô˘ ‰ÈηÈÔ‡Ù·È, ÒÛÙ ӷ Ì·˜ ‰Ôı› Ë ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ì ·˘Ùfi ÙÔÓ ÙÚfiÔ Ó· οÓÔ˘Ì ‰È·ÎÔ¤˜.” .

● ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ∞ÏÂ˘Ú¿˜ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯Ô˜: “∂Ì¿˜ ÙÔ˘˜ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯Ô˘˜ Ì·˜ ‚ÔËı¿ ÛËÌ·ÓÙÈο ÒÛÙ ӷ ÌÔÚ¤ÛÔ˘Ì ӷ οÓÔ˘Ì ‰È·ÎÔ¤˜” .

ÙËÓ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÚˆÈÓÔ‡, Á‡̷ÙÔ˜, ÂÙ¿ ‰È·Ó˘ÎÙÂÚ‡ÛÂˆÓ Ì ËÌÂÚ‹ÛÈ· ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ·Ó¿ÏÔÁ· ÙȘ ·Ú¯fiÌÂÓ˜ ˘ËÚÂ-

ۛ˜, ÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›· ÙÔ˘ ηٷχ̷ÙÔ˜ Î·È ÙËÓ ¯ÚÔÓÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÙÔ˘, Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ÂÁ·ÎÏÈÔ ÙÔ˘ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡.

∏ ηٿıÂÛË ÙˆÓ ‰ÈηÈÔÏÔÁËÙÈÎÒÓ ™ÙÔ ÌÂٷ͇ Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È Û‹ÌÂÚ· Ë Î·Ù¿ıÂÛË ÙˆÓ ‰ÈηÈÔ-

ÏÔÁËÙÈÎÒÓ ÛÙËÓ ÙÔÈ΋ ˘ËÚÂÛ›· Ù˘ ∂ÚÁ·ÙÈ΋˜ ∂ÛÙ›·˜ (ÙÚ›ÙÔ fiÚÔÊÔ ÙÔ˘ ∂ÚÁ·ÙÈÎÔ‡ ∫¤ÓÙÚÔ˘ μfiÏÔ˘ ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ˘ Î·È •ÂÓÔÊÒÓÙÔ˜) ˆ˜ ÂÍ‹˜ : ΔÚ›ÙË 26 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ fiÛˆÓ ÙÔ ÂÒÓ˘ÌÔ ·Ú¯›˙ÂÈ ·fi ∞, ΔÂÙ¿ÚÙË 27 ÙÔ˘ Ì‹Ó· fiÛˆÓ ·Ú¯›˙ÂÈ ·fi μ, ¶¤ÌÙË 28 Î·È ¶·Ú·Û΢‹ 29 ÙÔ˘ Ì‹Ó· fiÛˆÓ ·Ú¯›˙ÂÈ ·fi °, ¢Â˘Ù¤Ú· 1 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ fiÛˆÓ ·Ú¯›˙ÂÈ ·fi ¢, ΔÚ›ÙË 2/2 ·fi ∂ Î·È ∑, ΔÂÙ¿ÚÙË 3/2 ·fi ∏, £ Î·È π, ¶¤ÌÙË 4/2, ¶·Ú·Û΢‹ 5/2 Î·È ¢Â˘Ù¤Ú· 8/2 ·fi ∫, ΔÚ›ÙË 9/2 ·fi §, ΔÂÙ¿ÚÙË 10/2, ¶¤ÌÙË 11/2 Î·È ¶·Ú·Û΢‹ 12/2 ·fi ª, ΔÚ›ÙË 16/2 ·fi ¡, • Î·È √, ΔÂÙ¿ÚÙË 17/2, ¶¤ÌÙË 18/2 Î·È ¶·Ú·Û΢‹ 19/2 ·fi ¶, ¢Â˘Ù¤Ú· 22/2 Î·È ΔÚ›ÙË 23/2 ·fi ƒ Î·È ™, ΔÂÙ¿ÚÙË 24/2 Î·È ¶¤ÌÙË 25/2 ·fi Δ·, ¶·Ú·Û΢‹ 26/2 ·fi À Î·È º Î·È ¢Â˘Ù¤Ú· 1 ª·ÚÙ›Ô˘ Î·È ΔÚ›ÙË 2/3 fiÛˆÓ ÙÔ ÂÒÓ˘ÌÔ ·Ú¯›˙ÂÈ ·fi Ã, æ Î·È ø. ™Â ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÙÔ˘ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ‡ ÁÚ·Ê›Ԣ μfiÏÔ˘ ÙÔ˘ √∂∂ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È fiÙÈ ¢ÈηÈÔ‡¯ÔÈ Â›Ó·È fiÛÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ‹ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ÔÈ Î·È Ù· ̤ÏË ÙˆÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ ÙÔ˘˜, ‰ÂÓ ¤Ï·‚·Ó ‰ÂÏÙ›· ∫ÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ ΔÔ˘ÚÈÛÌÔ‡ ¤ÙÔ˘˜ 2009 ‹ ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ· ıÂÚÈÓÔ‡ ÂΉÚÔÌÈÎÔ‡ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ¤ÙÔ˘˜ 2009 ‹ ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ· ÎÚÔ˘·˙Ȥڷ˜ ¤ÙÔ˘˜ 2009. ∂Í·ÈÚÔ‡ÓÙ·È Ù· ¿ÙÔÌ· Ì ·Ó·Ëڛ˜, ÔÈ ÔχÙÂÎÓÔÈ, ÔÈ ÙÚ›ÙÂÎÓÔÈ, ÔÈ ¿Á·Ì˜ ÌËÙ¤Ú˜ Î·È ÔÈ ÌÔÓÔÁÔÓÂ˚Τ˜ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȘ, Ô˘ ‰ÈηÈÔ‡ÓÙ·È ‰ÂÏÙ›· ¤ÙÔ˘˜ 2010, ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ· ·Ó ¤Ï·‚·Ó ÙÔ 2009. ¢ÂÓ ‰ÈηÈÔ‡ÓÙ·È ‰ÂÏÙ›· ÙÔ˘ √∂∂ ÔÈ ‰ÈηÈÔ‡¯ÔÈ ¿ÏÏˆÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ ∫ÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ ΔÔ˘ÚÈÛÌÔ‡, fiˆ˜ ÙÔ˘ √°∞ ‹ ÙÔ˘ ∂√Δ.

∞fi ÙËÓ ∫ÙËÓÈ·ÙÚÈ΋ ÀËÚÂÛ›·, ηıÒ˜ ‰ÂÓ ÙËÚÔ‡ÓÙ·È ÔÈ Î·ÓfiÓ˜ Ô˘ ı¤ÙÂÈ Ë ÎÔÈÓÔÙÈ΋ ÓÔÌÔıÂÛ›·

∞ӷηÏÂ›Ù·È Ë ¿‰ÂÈ· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙˆÓ ™Ê·Á›ˆÓ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡

∞fi ÙË ‰È‡ı˘ÓÛË ÎÙËÓÈ·ÙÚÈ΋˜, ÛÙ· ÛÊ·Á›· ÙÔ˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡, ‰È·ÈÛÙÒıËÎ·Ó ÔÈ ÂÍ‹˜ ·Ú·‚¿ÛÂȘ, Û ¤ÏÂÁ¯Ô Ô˘ ‰ÈÂÓÂÚÁ‹ıËΠÛÙȘ 8 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘. - ™ÙÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ηı·ÚÈÛÌÔ‡ ÙˆÓ Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜ ˙ÒÓÙˆÓ ˙ÒˆÓ ··ÈÙÂ›Ù·È ÛÙ¤Á·ÛÙÚÔ Î·È Û¯¿Ú· ÛÙËÓ ·Ô¯¤Ù¢ÛË . ∂›Û˘ Ú¤ÂÈ Ó· ·ÔÌ·ÎÚ˘ÓıÔ‡Ó fiÏ· Ù· ¿¯ÚËÛÙ· ·ÓÙÈΛÌÂÓ· ·fi ÙÔÓ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙ· ¯ÒÚÔ, Ó· ÔÏÔÎÏËÚˆ-

ı› Ë ÂÚ›ÊÚ·ÍË Î·È Ó· ÙÔÔıÂÙËı› fiÚÙ· ÛÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô ÙˆÓ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜ ˙ÒÓÙˆÓ ˙ÒˆÓ, Ó· ‚·Ê› Ì ÎfiÎÎÈÓÔ ¯ÚÒÌ· ÙÔ ÎÂÏ› ÙˆÓ ˘fiÙˆÓ ˙ÒˆÓ ÛÙÔ˘˜ ÛÙ¿‚ÏÔ˘˜, Ó· ÙÔÔıÂÙËı› ·ÚÔ¯‹ ÓÂÚÔ‡ Î·È ·Ô¯ÂÙ¢ÙÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· ÁÈ· ÙÔ χÛÈÌÔ ÙˆÓ ÛÙ¿‚ψÓ, Ó· ‚·Ê› fiÏÔ˜ Ô ¯ÒÚÔ˜ ÙÔ˘ ÛÊ·Á›Ԣ, ÂÛˆÙÂÚÈο, ηıÒ˜ Î·È Ó· ·ÓÙÈηٷÛÙ·ıÔ‡Ó Ù· Û·Ṳ̂ӷ ϷοÎÈ· Î·È Ù˙¿ÌÈ· Û fiÏÔ ÙÔ

¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ÛÊ·Á›Ԣ. ¡· ÛËÌÂȈı› fiÙÈ Ô ÙÚfiÔ˜ Û˘ÏÏÔÁ‹˜ ÙÔ˘ ·›Ì·ÙÔ˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È Ô ÂӉ‰ÂÈÁ̤ÓÔ˜. ¶Ú¤ÂÈ Ó· ‰È·ÛÊ·ÏÈÛÙ› Ë ·ÔÙÚÔ‹ Èı·Ó‹˜ ‰È·ÚÚÔ‹˜ , Ó· ηı·ÚÈÛÙÔ‡Ó ÔÈ ÛȉËÚÔÙÚԯȤ˜, Ó· ÂÏÂÁ¯ı› Ë ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙˆÓ Ô‰ÔΛÓËÙˆÓ ‚Ú˘ÛÒÓ Û fiÏÔ ÙÔ ÛÊ·ÁÂ›Ô Î·È Ó· ÔÏÔÎÏËÚˆı› Ë ·Ô¯¤Ù¢ÛË Û ·˘Ù¤˜, Ó· ÙÔÔıÂÙËı› ·ÔÛÙÂÈÚˆÙ‹Ú·˜ ÁÈ· ÙÔ ÚÈfiÓÈ ÎÔ‹˜ ÙÂÙ·ÚÙËÌfiÚÈˆÓ ‚ÔÂȉÒÓ ·ÏÏ¿ Î·È Ó· ·ÔÌ·ÎÚ˘ÓıÔ‡Ó Ù· ͇Ϸ ·fi ÙÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ÛÊ·Á›Ԣ. ∂›Û˘ Ë Ô˘Û›· ÙˆÓ ÛÙÔÌ¿¯ˆÓ Î·È ÙˆÓ ÂÓÙ¤ÚˆÓ Î·Ù·Ï‹ÁÂÈ ¯·ÌËÏ¿ Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ·˘Ù¿ Ó· ·ÓÔ›ÁÔÓÙ·È ÛÙÔ ‰¿‰Ô. ¶Ú¤ÂÈ Ó· ÙÔÔıÂÙËı› ÓÈÙ‹Ú·˜ Î·È „˘ÁÂ›Ô ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Î·ı·ÚÈÛÌÔ‡ ÂÓÙÔÛı›ˆÓ, Ó· ·ÔÌ·ÎÚ˘ÓıÔ‡Ó fiÏ· Ù· ¿¯ÚËÛÙ· ·ÓÙÈΛÌÂÓ·, Ó· ÎÏ›ÛÔ˘Ó fiÏ· Ù· ·ÓÔ›ÁÌ·Ù·, Ó· ÙÔÔıÂÙËıÔ‡Ó Û›Ù˜ Û fiÏ· Ù· ·Ú¿ı˘Ú· Ù˘ ÂÁηٿÛÙ·Û˘, Ó· Á›ÓÔ˘Ó ˘ÁÂÈÔÓÔÌÈο fiÏ· Ù· ÊÚ¿-

ÙÈ· ÙÔ˘ ÛÊ·Á›Ԣ, Ó· ÛËÌ·ÓıÔ‡Ó ÔÈ Î¿‰ÔÈ Û˘ÏÏÔÁ‹˜ ηٿ ηÙËÁÔÚ›·, Ó· ÙÔÔıÂÙËıÔ‡Ó ÛÙÚÔÁÁ˘ÏÂ̤Ó˜ ÁˆÓ›Â˜ ÛÙ· „˘Á›·, Ó· ÂÊ·ÚÌfi˙ÂÙ·È ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· HACCP Î·È Ó· ÙËÚÔ‡ÓÙ·È ÛÙÔ ÛÊ·ÁÂ›Ô ·fi ˘‡ı˘ÓÔ ·fi ÙÔ Û‡ÛÙËÌ·

¿ÙÔÌÔ ÔÈ ÔÚÈ˙fiÌÂÓÔÈ Û ·˘Ùfi Ê¿ÎÂÏÔÈ,. Δ¤ÏÔ˜, Ó· Á›ÓÂÈ ·Ó·Ó¤ˆÛË ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈÎÒÓ fiÚˆÓ ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ¤¯Ô˘Ó Ï‹ÍÂÈ ·fi 31/8/2008 Î·È Ó· Á›ÓÂÈ ·Ó·Ó¤ˆÛË Ù˘ ¿‰ÂÈ·˜ ‰È¿ıÂÛ˘ Ï˘Ì¿ÙˆÓ Ë ÔÔ›· Ï‹ÁÂÈ 15/2/2010.


M·ÁÓËÛ›· 16

ΔƒπΔ∏ 26 I∞¡√À∞ƒπ√À 2010

∂ȉfiÙËÛË ·ÁÔÚ¿˜ ÊÔÚËÙÔ‡ ∏/À ÁÈ· ÚˆÙÔÂÙ›˜ ÊÔÈÙËÙ¤˜

∞ÓÙ·ÔÎÚ›ıËÎ·Ó ÔÈ ÈÛÙÔ› ÛÙË ‰ÈÛÎÔÊÔÚ›· Ù˘ ªËÙÚfiÔÏ˘ Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠÙËÓ K˘Úȷ΋

ª∂Ãπ Î·È ÙȘ 30 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ ı· ‰È·ÚΤÛÂÈ Ë ÚÔıÂÛÌ›· ηٿıÂÛ˘ ÙˆÓ ·ÈÙ‹ÛÂˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ÂȉfiÙËÛË ÙˆÓ ÚˆÙÔÂÙÒÓ ÊÔÈÙËÙÒÓ ÁÈ· ÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÚÔÛˆÈÎÒÓ ÊÔÚËÙÒÓ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÒÓ ˘ÔÏÔÁÈÛÙÒÓ. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÊÔÈÙËÙ¤˜ ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÚÒÙÂ˘Û·Ó ÛÙȘ Û¯ÔϤ˜ Ô˘ ÂÈÛ‹¯ıËÛ·Ó Ì¤Ûˆ ÙˆÓ ·ÓÂÏÏ·‰ÈÎÒÓ ÂÍÂÙ¿ÛÂˆÓ ÙÔ˘ 2009. ∫¿ı ‰ÈηÈÔ‡¯Ô˜ ÊÔÈÙËÙ‹˜ ı· ÂȯÔÚËÁËı› Ì ÙÔ 80% Ù˘ ·Í›·˜ ÙÔ˘ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹ Ù˘ ÂÈÏÔÁ‹˜ ÙÔ˘, Ì ̤ÁÈÛÙË ÂȉfiÙËÛË Ù· 400 ¢ÚÒ. ∂ȉÈο ÁÈ· ÙÔ˘˜ “¿Û¯ÔÓÙ˜ ·fi ÛÔ‚·Ú¤˜ ·Ûı¤ÓÂȘ” Ë Ì¤ÁÈÛÙË ÂȉfiÙËÛË ÔÚ›ÛÙËΠÛÙ· 800 ¢ÚÒ. ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· “æËÊȷ΋ ™‡ÁÎÏÈÛË” 2007-2013 ÂȉÔÙ› ÛÙÔ˘˜ ÚˆÙÔÂÙ›˜ ÊÔÈÙËÙ¤˜ Ô˘ ÚÒÙÂ˘Û·Ó Î·Ù¿ ÙȘ ÂÈÛ·ÁˆÁÈΤ˜ ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ¤ÙÔ˘˜ 2009, ÙËÓ ·fiÎÙËÛË ÚÔÛˆÈÎÒÓ ÊÔÚËÙÒÓ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÒÓ ˘ÔÏÔÁÈÛÙÒÓ, ‰ˆÚÂ¿Ó ÚfiÛ‚·ÛË Û 100 GBytes “on-line” ‰ÈÎÙ˘·ÎÔ‡ ·ÔıË΢ÙÈÎÔ‡ ¯ÒÚÔ˘ ̤ۈ Ù˘ ˘ËÚÂÛ›·˜ ¶π£√™+, ηıÒ˜ Î·È ÚfiÛ‚·ÛË Û Ӥ· ˘ËÚÂÛ›· ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋˜ ‰È¿ıÂÛ˘ ·ÓÔȯÙÔ‡ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡ ÏÔÁÈÛÌÈÎÔ‡. ™Â fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ‰ÈηÈÔ‡¯Ô˘˜ ı· ·ÔÛÙ·Ï› ÂȉÈ΋ ÂÓËÌÂÚˆÙÈ΋ ÂÈÛÙÔÏ‹, Ë ÔÔ›· ı· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ Î·È ¤Ó·Ó “¶ÚÔÛˆÈÎfi ∫ˆ‰ÈÎfi” ÁÈ· ÙËÓ ·fiÎÙËÛË fiÏˆÓ ÙˆÓ ·Ú·¿Óˆ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ ÂÚÁ·Ï›ˆÓ. ÃÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ÙÔÓ ÚÔÛˆÈÎfi Έ‰ÈÎfi, ʈÙÔ·ÓÙ›ÁÚ·ÊÔ Ù˘ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋˜ Ù·˘ÙfiÙËÙ·˜ Î·È ÊˆÙÔ·ÓÙ›ÁÚ·ÊÔ ÊÔÈÙËÙÈ΋˜ Ù·˘ÙfiÙËÙ·˜ ‹ ‰ÂÏÙ›Ô˘ ÊÔÈÙËÙÈÎÔ‡ ÂÈÛÈÙËÚ›Ô˘ (“¿ÛÔ”) ‹ ‚‚·›ˆÛË ÛÔ˘‰ÒÓ ·fi ÙË ÁÚ·ÌÌ·Ù›· Ù˘ ™¯ÔÏ‹˜ ı· ¤¯Ô˘Ó ÙËÓ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ÚÔÌËı¢ÙÔ‡Ó Î·È ÙÔ ÊÔÚËÙfi ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹ Ù‹˜ ÂÈÏÔÁ‹˜ ÙÔ˘˜ ·fi ÔÔÈÔ‰‹ÔÙ ηٿÛÙËÌ· ÒÏËÛ˘ ˘ÔÏÔÁÈÛÙÒÓ, ηٷ‚¿ÏÏÔÓÙ·˜ ÌfiÓÔ ÙÔ ˘fiÏÔÈÔ Ù˘ ·Í›·˜ ÙÔ˘. √È ‰ÈηÈÔ‡¯ÔÈ Ù˘ ηÙËÁÔÚ›·˜ ÙÔ˘ 5% (¿Û¯ÔÓÙ˜ ·fi ÛÔ‚·Ú¤˜ ·Ûı¤ÓÂȘ) ı· ÚÔÛÎÔÌ›˙Ô˘Ó ·ÓÙ› ÙÔ˘ “ÚÔÛˆÈÎÔ‡ Έ‰ÈÎÔ‡” , ÙËÓ Û¯ÂÙÈ΋ ∂ȉÈ΋ μ‚·›ˆÛË ·fi ÙËÓ °Ú·ÌÌ·Ù›· ÙÔ˘ ÔÈΛԢ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜. ∂ÈϤÔÓ, οı ‰ÈηÈÔ‡¯Ô˜ ÊÔÈÙËÙ‹˜ Ú¤ÂÈ Ó· ˘ÔÁÚ¿„ÂÈ ÙÔ ¤ÓÙ˘Ô “¢ÂÏÙ›Ô ¶·Ú·ÁÁÂÏ›·˜” Ô˘ ·Ú¿ÁÂÙ·È ·fi ÙÔ ¶ÏËÚÔÊÔÚÈ·Îfi ™‡ÛÙËÌ· (www.studentpc.gr). ΔÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ¿ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÂΉ›‰ÂÈ ∞ԉ›ÍÂȘ §È·ÓÈ΋˜ ¶ÒÏËÛ˘. ΔÈÌÔÏfiÁÈ· ‰ÂÓ Á›ÓÔÓÙ·È ‰ÂÎÙ¿ ·fi ÙË ¢Ú¿ÛË. √ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ηχÙÂÈ ÙȘ ·Ú·Î¿Ùˆ ··Ú·›ÙËÙ˜ ÚԉȷÁڷʤ˜: ÊÔÚËÙfi˜ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹˜ (laptop ‹ notebook) Ì ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ·Û‡ÚÌ·Ù˘ ‰ÈÎÙ‡ˆÛ˘ WiFi ÈÛÙÔÔ›ËÛË CE ÂÍÂÏÏËÓÈṲ̂ÓÔ ÏÔÁÈÛÌÈÎfi ·˘ÙÔÌ·ÙÈÛÌÔ‡ ÁÚ·Ê›Ԣ Ì ÁÚ·ÊÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ, ÂÚÈÏ·Ì‚·ÓÔ̤Ó˘ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜ ÂÂÍÂÚÁ·Û›·˜ ÎÂÈ̤ÓÔ˘, ̠ΛÌÂÓ· ‚Ô‹ıÂÈ·˜ ¯Ú‹Û˘ ÛÙ· ∂ÏÏËÓÈο, ÔÚıÔÁÚ·ÊÈÎfi ¤ÏÂÁ¯Ô Î·È ¤ÏÂÁ¯Ô Û˘ÏÏ·‚ÈÛÌÔ‡ ÁÈ· ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÁÏÒÛÛ· 12ÌËÓË ÙËÏÂʈÓÈ΋ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË 24ÌËÓË ÂÁÁ‡ËÛË ˘Ô¯ÚˆÙÈ΋ ·ÓÙÈηٿÛÙ·ÛË Û ÂÚ›ÙˆÛË ‚Ï¿‚˘ ηٿ ÙÔÓ ÚÒÙÔ Ì‹Ó· ÎÙ‹Û˘.

√ ηıËÁËÙ‹˜ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ Î. ¶·ÓÔ‡Û˘ ı· ÌÈÏ‹ÛÂÈ ÛÙËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË ÁÈ· ÙÔ˘˜ ΔÚÂȘ πÂڿگ˜

º.™.

∂˘·ÈÛıËÛ›· ÁÈ· Ù· ı‡Ì·Ù· ÛÙËÓ ∞˚Ù‹ ÓÙ·ÔÎÚ›ıËÎ·Ó ÔÈ ÈÛÙÔ› ÛÙË ‰ÈÛÎÔÊÔÚ›· Ù˘ ªËÙÚfiÔÏ˘ ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÏËÁ¤ÓÙ˜ ηÙÔ›ÎÔ˘˜ ÛÙËÓ ∞˚Ù‹. ™ÙÔ˘˜ πÂÚÔ‡˜ ¡·Ô‡˜ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒıËÎ·Ó Ù· ‰ÈÏ¿ÛÈ· ÔÛ¿ Û ۯ¤ÛË Ì fi,ÙÈ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ Û ÌÈ· Û˘ÓËıÈṲ̂ÓË ∫˘Úȷ΋, fiÔ˘ Á›ÓÂÙ·È Ë ÂÚÈÊÔÚ¿ ÙÔ˘ ‰›ÛÎÔ˘. ∏ ªËÙÚfiÔÏË ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ ¤‰ˆÛ 1.000 ¢ÚÒ ÛÙÔÓ ÙËÏÂÌ·Ú·ıÒÓÈÔ Ô˘ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛÂ Ô ÙËÏÂÔÙÈÎfi˜ ÛÙ·ıÌfi˜ ™∫∞π, ÂÓÒ Â›Ó·È ¤ÙÔÈÌË Ó· ‰Â¯Ù› ·È‰È¿ ·fi ÙËÓ ∞˚Ù‹ ÁÈ· Ó· Ù· ÊÈÏÔÍÂÓ‹ÛÂÈ ÛÙȘ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ Ù˘, fiÛÔ ··ÈÙËı›. √ ÁÓˆÛÙfi˜ ηıËÁËÙ‹˜ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ Î. °È¿ÓÓ˘ ¶·ÓÔ‡Û˘ ı· Â›Ó·È Ô ÎÂÓÙÚÈÎfi˜ ÔÌÈÏËÙ‹˜ ÛÙËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË ÁÈ· ÙÔ˘˜ ΔÚÂȘ πÂڿگ˜ Ô˘ ı· ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÛÂÈ ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ Ë ªËÙÚfiÔÏË ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ ÛÙÔ ™˘Ó‰ÚÈ·Îfi ∫¤ÓÙÚÔ.

ƒÂÔÚÙ¿˙: ºøΔ∏™ ™¶∞¡√™

¶·Ú¿ ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË ÔÈ ÈÛÙÔ› ¤‰ÂÈÍ·Ó ÛÙËÓ Ú¿ÍË ÙÔ ·›ÛıËÌ· ·ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë˜ Î·È ·ÓıÚˆÈ¿˜ Ô˘ ÙÔ˘˜ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÈ Î·È Û˘Ó¤‚·Ï·Ó Ì ÙÔÓ Ô‚ÔÏfi ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÁÈ· ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÂÓ›Û¯˘ÛË ÙˆÓ Î·ÙÔ›ÎˆÓ Ù˘ ∞ÈÙ‹˜ Ï›Á˜ Ë̤Ú˜ ÌÂÙ¿ ÙÔÓ Î·Ù·ÛÙÚÔÊÈÎfi ÛÂÈÛÌfi Ô˘ ˘¤ÛÙË Ë ¯ÒÚ· ÙÔ˘˜. ¶ÚÔ¯ı¤˜ ∫˘Úȷ΋ Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Ó·Ô‡˜ Ù˘ ÙÔÈ΋˜ ÂÎÎÏËÛ›·˜ ·ÏÏ¿ Î·È ·ÓÂÏÏ·‰Èο ¤ÁÈÓ ‰ÈÛÎÔÊÔÚ›· ÁÈ· ÙËÓ ∞ÈÙ‹. ¶·Ú¿ ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ ˆ˜ Ù· ·ÁοÚÈ· ÙˆÓ ÂÎÎÏËÛÈÒÓ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÓÔ˘Ó ÙÔÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ¯ÚfiÓÔ ÏÈÁfiÙÂÚ· ¯Ú‹Ì·Ù· ÏfiÁˆ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÎÚ›Û˘, ÔÈ ÈÛÙÔ› Û˘ÓÂÈÛ¤ÊÂÚ·Ó ÔÈÎÔÓÔÌÈο ÁÈ· ÙÔ˘˜ Û˘Ó·ÓıÚÒÔ˘˜ ÛÙËÓ ∞˚Ù‹. √ ÚÔ˚ÛÙ¿ÌÂÓÔ˜ ÙÔ˘ πÂÚÔ‡ ¡·Ô‡ ∞Á›Ô˘ μ·ÛÈÏ›Ԣ . ∞ı·Ó¿ÛÈÔ˜ ∫ÔÏÏ¿˜ ÙfiÓÈÛ ˆ˜ Ô ÎfiÛÌÔ˜ ·ÓÙ·ÔÎÚ›ıËΠÛÙË ‰ÈÛÎÔÊÔÚ›·. ÕÏϘ ∫˘ÚȷΤ˜ Ù· ¯Ú‹Ì·Ù· ‰ÂÓ ÍÂÂÚÓÔ‡Û·Ó Ù· 200 ¢ÚÒ, fï˜ ÛÙË ‰ÈÛÎÔÊÔÚ›· ÁÈ· ÙËÓ ∞˚Ù‹ ÙÔ ÔÛfi ¿ÁÁÈÍ ٷ 400 ¢ÚÒ. ™ÙÔ ›‰ÈÔ Ì‹ÎÔ˜ ·̷ÙÔ˜ ‹Ù·Ó Î·È Ë ‰‹ÏˆÛË ÙÔ˘ ÚÔ˚Ûٷ̤ÓÔ˘ ÙÔ˘ πÂÚÔ‡ ¡·Ô‡ ªÂÙ·ÌfiÚʈÛ˘ . ÃÚ˘ÛfiÛÙÔÌÔ˘ ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˘ Ô˘ ·Ó¤ÊÂÚ ˆ˜ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒıËÎ·Ó ÂÚ›Ô˘ 400 ¢ÚÒ, ÔÛfi ‰ÈÏ¿ÛÈÔ Û ۯ¤ÛË Ì fi,ÙÈ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ ¿ÏϘ ÊÔÚ¤˜. ∫·È Ô ÚÔ˚ÛÙ¿ÌÂÓÔ˜ ÙÔ˘ πÂÚÔ‡ ¡·Ô‡ ∞Á›Ô˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ . ª¿ÍÈÌÔ˜ ÙfiÓÈÛ ˆ˜ Ô ÎfiÛÌÔ˜ ¤‰ˆÛ ¯Ú‹Ì·Ù· ÛÙË ‰ÈÛÎÔÊÔÚ›·.

™ÙË ªËÙÚfiÔÏË ı· ¤¯Ô˘Ó Û ϛÁ˜ Ë̤Ú˜ Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Ù˘ ‰ÈÛÎÔÊÔÚ›·˜. √ ªËÙÚÔÔÏ›Ù˘ ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ Î. πÁÓ¿ÙÈÔ˜ ·Ó¤ÊÂÚ ˆ˜ Ë ÙÔÈ΋ ÂÎÎÏËÛ›· ¤‰ˆÛ 1.000 ¢ÚÒ ÛÙÔ ÙËÏÂÌ·Ú·ıÒÓÈÔ Ô˘ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛÂ Ô ™∫∞π. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· › ˆ˜ Ë ÙÔÈ΋ ÂÎÎÏËÛ›· Â›Ó·È ‰È·ı¤ÛÈÌË Ó· ÊÈÏÔÍÂÓ‹ÛÂÈ ·È‰È¿ ·fi ÙËÓ ∞ÈÙ‹, ÁÈ· fiÛÔ ¯ÚÂÈ·ÛÙ›. ™¯ÂÙÈ΋ ÚfiÙ·ÛË ¤¯ÂÈ Î·Ù·ı¤ÛÂÈ Ë ∞Ú¯ÈÂÈÛÎÔ‹ ∞ıËÓÒÓ. ™ÙÔ ÌÂٷ͇ Î·È Ô ÙÔÈÎfi˜ Û‡ÏÏÔÁÔ˜ ‰·ÛÎ¿ÏˆÓ ¤‰ˆÛ ¯Ú‹Ì·Ù· ÛÙÔ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi ÙÔ˘ ∂Ú˘ıÚÔ‡ ™Ù·˘ÚÔ‡ ÁÈ· ÙËÓ ∞˚Ù‹ Î·È Î¿ÏÂÛ ÙÔ˘˜ ‰·ÛοÏÔ˘˜ Ó· οÓÔ˘Ó ÙÔ ›‰ÈÔ ·ÙÔÌÈο. ∂›Û˘ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ Î. ∞fiÛÙÔÏÔ˜ ªÔ‡ÛÈÔ˜ ÚfiÙÂÈÓ ÛÙË ¢È‰·ÛηÏÈ΋ √ÌÔÛÔÓ‰›· ∂ÏÏ¿‰Ô˜ Ó· ·Ó·Ï¿‚ÂÈ ÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ ÂÓfi˜ Û¯ÔÏ›Ԣ ÛÙËÓ ÏËÁ›۷ ¯ÒÚ·. “¶ÈÛÙ‡ԢÌ fiÙÈ ÌÔÚ› Ó· ·Ó·ÁÂÓÓËı› Ë ÂÏ›‰· ÛÙ· ·È‰È¿ Î·È ÙÔ˘˜ ηÙÔ›ÎÔ˘˜ Ù˘ ∞ÈÙ‹˜” ›Â Ô Î. ªÔ‡ÛÈÔ˜.

√ ηıËÁËÙ‹˜ Î. ¶·ÓÔ‡Û˘ ÛÙÔ μfiÏÔ Ÿˆ˜ ÙÔÓ›˙ÂÙ·È ·fi ÙË ªËÙÚfiÔÏË ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ “Ì ÙË ‰¤Ô˘Û· Ï·ÌÚfiÙËÙ· ı· ÁÈÔÚÙ·ÛÙÔ‡Ó Î·È ÂʤÙÔ˜ ÔÈ ΔÚÂȘ ¶ÚÔÛٿ٘ Ù˘ ¶·È‰Â›·˜ Î·È ÙˆÓ ∂Î·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ Ì·˜, μ·Û›ÏÂÈÔ˜ Ô ª¤Á·˜, πˆ¿ÓÓ˘ Ô ÃÚ˘ÛfiÛÙÔÌÔ˜ Î·È °ÚËÁfiÚÈÔ˜ Ô £ÂÔÏfiÁÔ˜. ∂›ÎÂÓÙÚÔ ÙˆÓ ÂÔÚÙ·ÛÙÈÎÒÓ ÂΉËÏÒÛÂˆÓ ı· Â›Ó·È Î·È Ê¤ÙÔ˜ Ô πÂÚfi˜ ¡·fi˜ Ù˘ ªÂÙ·ÌÔÚÊÒ-

ڿگ˜ ÛÙË μ˘˙·ÓÙÈÓ‹ ˘ÌÓÔÁÚ·Ê›·” .

Δ· ÔÓÔÌ·ÛÙ‹ÚÈ· ÙÔ˘ ªËÙÚÔÔÏ›ÙË

Ûˆ˜ ÙÔ˘ ÃÚÈÛÙÔ‡ μfiÏÔ˘, fiÔ˘ ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ 30 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ ı· ÙÂÏÂÛı› ∞Ú¯ÈÂÚ·ÙÈ΋ £Â›· §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÚÔÂÍ¿Ú¯ÔÓÙÔ˜ ÙÔ˘ ªËÙÚÔÔÏ›ÙÔ˘ ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ Î·È ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ Î. πÁÓ·Ù›Ô˘. ™ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ £Â›·˜ §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ı· ÙÂÏÂÛı› ·ÚÙÔÎÏ·Û›· ˘¤Ú ˘Á›·˜ ÙˆÓ ∂Î·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ Î·È ı· „·Ï› ÂÈÌÓËÌfiÛ˘ÓË ‰¤ËÛË ˘¤Ú ·Ó··‡Ûˆ˜ ÙˆÓ „˘¯ÒÓ ÙˆÓ ÎÂÎÔÈÌËÌ¤ÓˆÓ ∂Î·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÛÙȘ 11 ÙÔ Úˆ› ÛÙÔ ™˘Ó‰ÚÈ·Îfi £ÂÛÛ·Ï›·˜, ÛÙ· ªÂÏÈÛÛ¿ÙÈη, ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ¶·ÓËÁ˘ÚÈ΋ ∂Ή‹ÏˆÛË Ì ÎÂÓÙÚÈÎfi ÔÌÈÏËÙ‹ ÙÔÓ ∫·ıËÁËÙ‹ ÙÔ˘ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜ ∂ÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ Î·È ª¤ÛˆÓ ª·˙È΋˜ ∂ÓËÌÂÚÒÛˆ˜ ÙÔ˘ ∫·Ô‰ÈÛÙÚÈ·ÎÔ‡ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ∞ıËÓÒÓ Î. πˆ¿ÓÓË ¶·ÓÔ‡ÛË, Ô ÔÔ›Ô˜ ı· ·Ó·Ù‡ÍÂÈ ÙÔ ı¤Ì·: “ΔÔ ‰ÈÏfi ÚfiÛˆÔ Ù˘ ÂÛˆÛ¯ÔÏÈ΋˜ ‚›·˜” . £· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ Û˘˙‹ÙËÛË Î·È

Ë ÂΉ‹ÏˆÛË ı· ÔÏÔÎÏËÚˆı› Ì ÙË Û‡ÓÔ„Ë ÙˆÓ Û˘ÌÂÚ·ÛÌ¿ÙˆÓ ·fi ÙÔÓ ªËÙÚÔÔÏ›ÙË Î. πÁÓ¿ÙÈÔ. °È· ÙËÓ ‰È¢ÎfiÏ˘ÓÛË fiÏˆÓ fiÛÔÈ ÂÈı˘ÌÔ‡Ó Ó· ÌÂÙ·‚Ô‡Ó ÛÙÔ ™˘Ó‰ÚÈ·Îfi £ÂÛÛ·Ï›·˜ ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ 30 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘., ı· ‰ÚÔÌÔÏÔÁËı› ψÊÔÚÂ›Ô ·fi ÙÔÓ πÂÚfi ¡·fi ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜ ÙÔ˘ ÃÚÈÛÙÔ‡ μfiÏÔ˘ ÌÂÙ¿ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ £Â›·˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜. ∂Í ¿ÏÏÔ˘, Ë ŒÓˆÛË ÃÚÈÛÙÈ·ÓÒÓ ∂ÈÛÙËÌfiÓˆÓ ÓÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ·‡ÚÈÔ ΔÂÙ¿ÚÙË ÛÙȘ 7 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ÛÙÔ ¶ÓÂ˘Ì·ÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ Ù˘ ªËÙÚfiÔÏ˘ ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ Ì ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ù˘ ÁÈÔÚÙ‹˜ ÙˆÓ ΔÚÈÒÓ πÂÚ·Ú¯ÒÓ, ÂΉ‹ÏˆÛË Ì ÔÌÈÏËÙ¤˜ ÙÔ˘˜ Î. ∞fiÛÙÔÏÔ ∑·¯·Úfi, ∂Î·È‰Â˘ÙÈÎfi-‰È‰¿ÎÙÔÚ· Ù˘ £ÂÔÏÔÁ›·˜, Ì ı¤Ì·: “ΔÔ Ì‹Ó˘Ì· ÙˆÓ ΔÚÈÒÓ πÂÚ·Ú¯ÒÓ ÛÙÔÓ ·ÈÒÓ·” Î·È Î. μÏ¿ÛÈÔ ∫·Ú·˙‹ÛË, ºÈÏfiÏÔÁÔ-§˘ÎÂÈ¿Ú¯Ë, Ì ı¤Ì·: “√È ΔÚÂȘ πÂ-

ΔËÓ ÔÓÔÌ·ÛÙÈ΋ ÙÔ˘ ÁÈÔÚÙ‹ ¤¯ÂÈ ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ 29 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ Ô ªËÙÚÔÔÏ›Ù˘ ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ Î. πÁÓ¿ÙÈÔ˜. §fiÁˆ fï˜ ÙÔ˘ ÚfiÛÊ·ÙÔ˘ ı·Ó¿ÙÔ˘ ÙÔ˘ ·Ù¤Ú· ÙÔ˘ ÔÈ ÂÔÚÙ·ÛÙÈΤ˜ ÂΉËÏÒÛÂȘ ı· ÂÚÈÔÚÈÛÙÔ‡Ó. °È· ÙÔ ÏfiÁÔ ·˘Ùfi, ‰ÂÓ ı· ÙÂÏÂÛı› Ô Î·ıÈÂڈ̤ÓÔ˜ ¶·ÓËÁ˘ÚÈÎfi˜ ∂ÛÂÚÈÓfi˜ ÙËÓ ·Ú·ÌÔÓ‹ Ù˘ ÁÈÔÚÙ‹˜ ÛÙÔÓ πÂÚfi ªËÙÚÔÔÏÈÙÈÎfi ¡·fi ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ μfiÏÔ˘, Î·È Ô ªËÙÚÔÔÏ›Ù˘ ‰ÂÓ ı· ‰Â¯ı› ÛÙÔ ÓÂ˘Ì·ÙÈÎfi ΤÓÙÚÔ˘ ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ ¡ÂÎÙ·Ú›Ô˘ ÙȘ ¢¯¤˜ ÙˆÓ ÈÛÙÒÓ. ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÙˆÓ ÂΉËÏÒÛÂˆÓ ÙˆÓ ÊÂÙÈÓÒÓ ÔÓÔÌ·ÛÙËÚ›ˆÓ ÙÔ˘ ªËÙÚÔÔÏ›ÙË ı· ÂÚÈÔÚÈÛı› ÛÙË £Â›· §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ô˘ ı· ÙÂÏÂÛı› ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ 29 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ 2010 ÛÙÔÓ πÂÚfi ¡·fi ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ ÙÔ˘ ÃÚÈÛÙÔ‡ μfiÏÔ˘.

ªÓËÌfiÛ˘ÓÔ ÁÈ· ÃÚÈÛÙfi‰Ô˘ÏÔ ªÂı·‡ÚÈÔ ¶¤ÌÙË 28 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ 2010 Û˘ÌÏËÚÒÓÔÓÙ·È ‰‡Ô ¯ÚfiÓÈ· ·fi ÙÔ ı¿Ó·ÙÔ ÙÔ˘ ̷ηÚÈÛÙÔ‡ ·Ú¯ÈÂÈÛÎfiÔ˘ ÃÚÈÛÙfi‰Ô˘ÏÔ˘. ™ÙÔ ªËÙÚÔÔÏÈÙÈÎfi π. ¡·fi ∞Á›Ô˘ ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ μfiÏÔ˘ ı· ÙÂÏÂÛÙ› ∞Ú¯ÈÂÚ·ÙÈ΋ ı›· §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Î·È ªÓËÌfiÛ˘ÓÔ, ÈÂÚÔ˘ÚÁÔ‡ÓÙÔ˜ ÙÔ˘ ªËÙÚÔÔÏ›ÙÔ˘ μÚÂÛı¤Ó˘ Î. £ÂÔÎÏ‹ÙÔ˘.

ΔÈ ˙‹ÙËÛÂ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ ∞ÓÙ. ™·Ì·Ú¿˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÚÔ¤‰ÚÔ˘˜ ÙˆÓ ¡Ô̷گȷÎÒÓ ∂ÈÙÚÔÒÓ

™Â ÚÔÛ˘Ó‰ÚÈ·ÎÔ‡˜ Ú˘ıÌÔ‡˜ Ë ¡√¢∂ ª·ÁÓËÛ›·˜ Ù˘ ¡¢ ™∂ ÚÔÛ˘Ó‰ÚÈ·ÎÔ‡˜ Ú˘ıÌÔ‡˜

¿Ú¯ÈÛ ӷ ÎÈÓÂ›Ù·È Î·È Ë ¡√¢∂ ª·ÁÓËÛ›·˜ Ù˘ ¡¢, ÌÂÙ¿ ÙËÓ Û‡ÛÎÂ„Ë Ô˘ ›¯Â Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ Ù˘ ·ÍȈ̷ÙÈ΋˜ ·ÓÙÈÔÏ›Ù¢Û˘ Î. ∞ÓÙ. ™·Ì·Ú¿˜ Ì ÙÔ˘˜ ÚÔ¤‰ÚÔ˘˜ ÙˆÓ ¡√¢∂ Ù˘ ¯ÒÚ·˜, Û‡ÛÎÂ„Ë ÛÙËÓ ÔÔ›· ÌÂÙ›¯Â Î·È Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ÙÔÈ΋˜ ¡√¢∂ Î. ¶. ª·Ù˙ȿη˜. Ÿˆ˜ ‰‹ÏˆÛ ¯ı˜ Ô Î. ª·Ù˙ȿη˜ “Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ ·Ó·Ê¤ÚıËΠÛÙȘ ‰È·‰Èηۛ˜ ÙÔ˘ Û˘Ó‰ڛԢ Ù˘ ¡¢, Ô˘ ı· ‰ÈÂÍ·¯ı› ÙÔÓ πÔ‡ÓÈÔ, ηıÒ˜ Î·È ÛÙÔ ¿ÓÔÈÁÌ· Ô˘ ÂȯÂÈÚÂ›Ù·È ÛÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›·, ÌÂ

ÙÔ ·ÓÔȯÙfi ÎfiÌÌ· Ó· ÌËÓ Â›Ó·È ϤÔÓ fiÚ·Ì·, ·ÏÏ¿ ÛÙÔ›¯ËÌ· Ô˘ ÎÂÚ‰›˙Ô˘Ì” . √ Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¡√¢∂ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÚfiÛıÂÛ fiÙÈ “ÛÙË Ó¤· ¡¢ ‰›‰ÂÙ·È ¤ÌÊ·ÛË ÛÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙˆÓ ÎÔÌÌ·ÙÈÎÒÓ ÔÚÁ¿ÓˆÓ Û fiÏË ÙÔ˘˜ ÙËÓ Îϛ̷η, ηıÒ˜ Î·È ÛÙËÓ ·Ó·‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË Î·È Ù·ÎÙÈ΋ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙˆÓ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÒÓ ÔÚÁ¿ÓˆÓ. ªfiÓÔ ¤ÙÛÈ ı· Á›ÓÔ˘Ì ÎfiÌÌ· ·ÓÔÈÎÙfi ÛÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›·, ÈηÓfi Ó· ·ÚÂÌ‚·›ÓÂÈ ·ÓÙÔ‡, Ó· ·Ó·‰ÂÈÎÓ‡ÂÈ ¿ÍÈ· ÛÙÂϤ¯Ë ·ÓÙÔ‡ Î·È Ó· ·Ó·ÙÚ¤ÂÈ Û˘Û¯ÂÙÈÛÌÔ‡˜ ·ÓÙÔ‡” . √ Î. ™·Ì·Ú¿˜, ÚfiÛıÂÛ Ô

Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¡√¢∂ ª·ÁÓËÛ›·˜, ÙfiÓÈÛ ·ÎfiÌË Ò˜ “ÁÈ· ÙÔ ¿ÓÔÈÁÌ· ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜, ‰ÂÓ ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ì ÙÔ ™˘Ó¤‰ÚÈÔ. ◊‰Ë ȉڇıËΠ°Ú·ÌÌ·Ù›· ™¯¤ÛÂˆÓ ∫ÔÈÓˆÓ›·˜-∫fiÌÌ·ÙÔ˜, fiÔ˘ ÊÙ¿ÓÔ˘Ó Î¿ı ̤ڷ, ·Ú·ÙËÚ‹ÛÂȘ, ·ÚÔÙÚ‡ÓÛÂȘ, ·Ú¿ÔÓ· Î·È ·fi„ÂȘ ·ÏÒÓ ·ÓıÚÒˆÓ. Ÿ¯È ÌfiÓÔ ÌÂÏÒÓ Ì·˜. Δ· ·Îԇ̠fiÏ· Ì ÚÔÛÔ¯‹. ∫È ¤¯Ô˘Ó ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎfi ÂӉȷʤÚÔÓ” . ™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ ·ÓÔ›ÁÌ·ÙÔ˜ Ù˘ ¡¢ ÛÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›· ÂÓÂÚÁÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ‰ÈÎÙ˘·ÎÔ› ÙfiÔÈ, fiÔ˘ ΢ÎÏÔÊÔÚ› ÙÂÚ¿ÛÙÈÔ Ï‹ıÔ˜ ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ Î·ıËÌÂÚÈÓ¿.

√È Û˘Ó‰ÚÔÌËÙ¤˜ Ù˘ “£” °È· fiÔȘ ηı˘ÛÙÂÚ‹ÛÂȘ, Ï¿ıË Î·È ·Ú·Ï›„ÂȘ ÛÙË ‰È·ÓÔÌ‹ Ù˘ “£∂™™∞§π∞™” ÔÈ Û˘Ó‰ÚÔÌËÙ¤˜ Î·È ·Ó·ÁÓÒÛÙ˜ Ù˘ ÂÊËÌÂÚ›‰·˜ ÌÔÚÔ‡Ó - ÏËÓ ™·‚‚¿ÙÔ˘ Î·È ∫˘Úȷ΋˜ - Ó· ÂÈÎÔÈÓˆÓÔ‡Ó, ¯ˆÚ›˜ ¯Ú¤ˆÛË, Ì ÙÔÓ ·ÚÌfi‰ÈÔ ˘¿ÏÏËÏÔ ÛÙÔ ÙËϤʈÓÔ 800-11-35000. ∞fi ÙȘ 7 ÙÔ Úˆ› ¤ˆ˜ ÙȘ 2 ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ. £¤ÏÔ˘Ì ӷ ·Îԇ̠ٷ ·Ú¿ÔÓ·, ÙȘ ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›Â˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÙȘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÙˆÓ ·Ó·ÁÓˆÛÙÒÓ Ì·˜ Û’ fi,ÙÈ ¤¯ÂÈ Û¯¤ÛË Ì ÙË ‰È·ÓÔÌ‹ ÙÔ˘ ʇÏÏÔ˘.

∂ÎÊÚ¿˙ÔÓÙ·È ·fi„ÂȘ, Á›ÓÔÓÙ·È Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ, ÎÈ ·ÓÙÈ·Ú·ı¤ÛÂȘ ·ÎfiÌ·. √ Î. ª·Ù˙ȿη˜ ÂÈÛ‹Ì·Ó ˆ˜ ȉÂÔÏÔÁ›· Ì·˜ Â›Ó·È Ô ∫ÔÈÓˆÓÈÎfi˜ ºÈÏÂÏ¢ıÂÚÈÛÌfi˜ Î·È Ò˜ “·ÓÙ›·Ïfi˜ Ì·˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È Ô ÔÏ›Ù˘, ·ÏÏ¿ Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ÙfiÔ˘ Î·È Ë ÔÏÈÙÈ΋ Ô˘ ·ÛΛ ÙÔ ¶∞™√∫” . √ Î. ™·Ì·Ú¿˜ ˙‹ÙËÛ ÂÍ¿ÏÏÔ˘ ·fi ÙÔ˘˜ ÚÔ¤‰ÚÔ˘˜ ÙˆÓ ¡√¢∂ Ó· ÚÔÙ¿ÍÔ˘Ó ÛÙË ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· ÙˆÓ ÔÚÁ·ÓÒÛÂÒÓ ÙÔ˘˜ ÙÔÓ Û‚·ÛÌfi ÛÙÔ ‰È¿ÏÔÁÔ Û fiÏ· Ù· fiÚÁ·Ó· Î·È Ì ÙÔ˘˜ Ôϛ٘, ÙÔÓ ‰È¿ÏÔÁÔ Ì ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›· Î·È ÙË ‰È·Ê¿ÓÂÈ· Û fiÏ· Î·È ÁÈ· fiÏÔ˘˜. ◊‰Ë ÔÏÏ¿ ̤ÏË Ù˘ ¡¢ ¤¯Ô˘Ó ·ÓÔ›ÍÂÈ “fiÚÙ· ‰È·ÏfiÁÔ˘” Ì ÙËÓ ËÁÂÛ›· ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ ‰ÈÎÙ˘·Î¿, ·Ó·‰ÂÈÎÓ‡ÔÓÙ·˜ ÙÔ ‰È·‰›ÎÙ˘Ô Û ÎÔÈÓˆÓÈÎfi ¯ÒÚÔ ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋˜ ÛËÌ·Û›·˜. √ Î. ª·Ù˙ȿη˜ ·Ó¤ÊÂÚ fiÙÈ ı· ·ÎÔ˘ÛÙÔ‡Ó Î·È ı· ÂÂÍÂÚÁ·ÛÙÔ‡Ó fiϘ ÙȘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ, Ô˘ ı· ÙÂıÔ‡Ó Û ‰È·‚ԇϢÛË ÂÓ fi„ÂÈ ÙÔ˘ 8Ô˘ Ù·ÎÙÈÎÔ‡ Û˘Ó‰ڛԢ. π‰È·›ÙÂÚË ·Ó·ÊÔÚ¿ ¤Î·ÓÂ Ô Î. ™·Ì·Ú¿˜, fiˆ˜ ÙfiÓÈÛÂ Ô ÚfiÂ-

‰ÚÔ˜ Ù˘ ¡√¢∂ Î·È ÛÙÔ ˙‹ÙËÌ· Ù˘ ÂÛˆÛÙÚ¤ÊÂÈ·˜, Ô˘ ¤¯ÂÈ Ù·Ï·Ó›ÛÂÈ Î·Ù¿ ÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ ÙÔ ÎfiÌÌ·, ÙÔÓ›˙ÔÓÙ·˜ ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ÚÔ¤‰ÚÔ˘˜ “‰ÂÓ ¯ÚˆÛÙ¿ˆ Û ηӤӷÓ. ΔÔ ÌfiÓÔ ÌÔ˘ ¯Ú¤Ô˜ Â›Ó·È ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙȘ ÂηÙÔÓÙ¿‰Â˜ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ÙˆÓ ¡ÂÔ‰ËÌÔÎÚ·ÙÒÓ Ô˘ ‹Ïı·Ó Î·È „‹ÊÈÛ·Ó, ·ÊÔ‡ ÂÚ›ÌÂÓ·Ó ÒÚ˜ ÛÙËÓ Ô˘Ú¿. ™Â ·˘ÙÔ‡˜ ˘ÔÛ¯¤ıËη ·ÏÏ·Á‹ ÔÚ›·˜. ∫·È ·˘Ùfi ÙÔ ¯Ú¤Ô˜ Ì ‰ÂÛ̇ÂÈ ·¤Ó·ÓÙ› ÙÔ˘˜. ΔËÓ ÂÛˆÛÙÚ¤ÊÂÈ· Ô˘ ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ “¤ÓÈÍ” ÙË ¡¤· ¢ËÌÔÎÚ·Ù›· ÛÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ, ‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ÙËÓ ·Ó¯ıÒ. ∏ Ó¤· ¡¢ ı· Á›ÓÂÈ Ô fiÏÔ˜ ÌÈ·˜ Ó¤·˜ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ÏÂÈÔ„ËÊ›·˜, fi¯È ¤Ó·˜ ‡ıÚ·˘ÛÙÔ˜ Û˘Ó·ÛÈÛÌfi˜ ÚÔÛˆÈÎÒÓ ÛÙÚ·ÙËÁÈÎÒÓ Î·È ÔÌ¿‰ˆÓ” . ∂ÓÙfi˜ Ù˘ ‚‰ÔÌ¿‰·˜ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· Û˘Ó‰ÚÈ¿ÛÂÈ Ë ¡√¢∂ ª·ÁÓËÛ›·˜, ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ √ÚÁ·ÓˆÙÈÎÔ‡ °Ú·ÌÌ·Ù¤· Î. ∞ÁÁÂϿη Î·È ÙÔ˘ ˘‡ı˘ÓÔ˘ ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î·È ™ÙÂÚ¿˜ ∂ÏÏ¿‰·˜, ·Ó·ÏËÚˆÙ‹ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤· √ÚÁ·ÓˆÙÈÎÔ‡ Î. ΔÛÈÌ¿Ú·. ™Ù. ¢ËÌfiÔ˘ÏÔ˜


ª·ÁÓËÛ›· 17

ΔƒπΔ∏ 26 π∞¡√À∞ƒπ√À 2010

™Â Ï‹ÚË ÂÙÔÈÌfiÙËÙ· ÔÈ Ê·ÚÌ·ÎÔÔÈÔ› ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏ›˙ÔÓÙ·È Û ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ

∂ÏÏ›„ÂȘ Ê·ÚÌ¿ÎˆÓ ÛÙÔ μfiÏÔ °È· ·Ó·Ó¢ÛÙÈΤ˜ Î·È ‰ÂÚÌ·ÙÔÏÔÁÈΤ˜ ·ı‹ÛÂȘ ÏfiÁˆ ÂÈΛÌÂÓ˘ Ì›ˆÛ˘ ÙÈÌÒÓ ÏÏ›„ÂȘ Ê·ÚÌ¿ÎˆÓ ÁÈ· ·Ó·Ó¢ÛÙÈΤ˜ Î·È ‰ÂÚÌ·ÙÔÏÔÁÈΤ˜ ·ı‹ÛÂȘ, ËÚÂÌÈÛÙÈÎÒÓ, ηıÒ˜ Î·È Ê·ÚÌ¿ÎˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ˘ÂÚÙÚÔÊ›· ÙÔ˘ ÚÔÛÙ¿ÙË Î·Ù·ÁÚ¿ÊÔÓÙ·È ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ Ë̤Ú˜ ÛÙ· Ê·Ú̷Λ· ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ÏfiÁˆ Ù˘ Ù·ÎÙÈ΋˜ ÙˆÓ Ê·Ú̷΢ÙÈÎÒÓ ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ ·ÏÏ¿ Î·È ÙˆÓ Ê·Ú̷ηÔıËÎÒÓ Ó· ÌËÓ ÎÚ·ÙÔ‡Ó ÛÙÔÎ, ÏfiÁˆ Ù˘ ÂÈΛÌÂÓ˘ Ì›ˆÛ˘ ÙˆÓ ÙÈÌÒÓ. Ÿˆ˜ ÙfiÓÈÛ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ º·Ú̷΢ÙÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î. ∫ÒÛÙ·˜ ª·ÙÛÈfiÏ˘ “‰›ÓÔ˘Ì ٷ ÂÈÛÓÂfiÌÂÓ· Ê¿Ú̷η ÛÙÔ˘˜ ÂÏ¿Ù˜ Ì ÙÔ ‰ÂÏÙ›Ô” .

ƒÂÔÚÙ¿˙: ºøΔ∏™ ™¶∞¡√™

™Â Ï‹ÚË ÂÙÔÈÌfiÙËÙ· ÁÈ· ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÔÈ Ê·ÚÌ·ÎÔÔÈÔ› ÙÔ˘ ÓÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î·È ·ÓÂÏÏ·‰Èο Ô˘ ‚ϤÔ˘Ó Ó· ¤¯Ô˘Ó ·ÓÔ›ÍÂÈ fiÏ· Ù· ÎÏ·‰Èο ˙ËÙ‹Ì·Ù·. ªÂÈÒÛÂȘ ÙÈÌÒÓ ÙˆÓ Ê·ÚÌ¿ÎˆÓ Ì¤¯ÚÈ Î·È 40%, Ì›ˆÛË ÙÔ˘ ÔÛÔÛÙÔ‡ ΤډԢ˜ ÙˆÓ Ê·Ú̷ΛˆÓ ÛÙËÓ ÏÈ·ÓÈ΋ ÒÏËÛË ÙÔ˘ Ê·ÚÌ¿ÎÔ˘, ÌÂÁ¿Ï˜ ηı˘ÛÙÂÚ‹ÛÂȘ ÛÙËÓ ÏËڈ̋ ·fi Ù· ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈο Δ·Ì›·, Â·Ó·ÊÔÚ¿ Ù˘ Ï›ÛÙ·˜ Ê·Ú̿ΈÓ, Â›Ó·È ÌÂÚÈο ·fi Ù· ı¤Ì·Ù· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ¤ÛÂÈ ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ‰È¿ÛÙËÌ· ÛÙÔ ÙÚ·¤˙È ÙˆÓ Û˘˙ËÙ‹ÛÂˆÓ ·fi ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË. ΔÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÙˆÓ Ê·ÚÌ·ÎÔÔÈÒÓ ÁÈ· ÙȘ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ ¤¯ÂÈ ÎÔÚ˘Êˆı› Î·È ·˘Ùfi Ê¿ÓËΠÛÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· Û˘Ó¤Ï¢ÛË ÙÔ˘ ÙÔÈÎÔ‡ Û˘ÏÏfiÁÔ˘, fiÔ˘ ˘‹Ú¯·Ó ·ÎfiÌË Î·È fiÚıÈÔÈ Ê·ÚÌ·ÎÔÔÈÔ› Ô˘ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Û·Ó ÙËÓ Û˘Ó¤Ï¢ÛË. ¶ÚÔ˜ ÙÔ ·ÚfiÓ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ¤¯ÂÈ ÂΉËÏÒÛÂÈ ÚÔı¤ÛÂȘ ¯ˆÚ›˜ Ó· ¤¯ÂÈ ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂÈ ËÌÂÚÔÌËӛ˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙˆÓ ·ÔÊ¿ÛÂÒÓ Ù˘. √ ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌfi˜ fï˜ Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó ÔÈ ÚÔı¤ÛÂȘ ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ, ¤¯ÂÈ ·ÓÙ›ÎÙ˘Ô ÛÙÔ˘˜ ηٷӷψ٤˜. Ÿˆ˜ ÙfiÓÈÛÂ Ô Î. ª·ÙÛÈfiÏ˘ “ÂÂȉ‹ ‚ÚÈÛÎfiÌ·ÛÙ Û ÌÈ· ÂÚ›Ô‰Ô, fiÔ˘ ¤¯ÂÈ ·Ó·ÎÔÈÓˆı› Â˘Ú‡Ù·ÙË ·Ó·ÙÈÌÔÏfiÁËÛË Û ÂÚ›Ô˘ 6.500 Ê¿Ú̷η, ·˘Ùfi ¤¯ÂÈ ˆ˜ Û˘Ó¤ÂÈ· Ó· ˘¿ÚÍÔ˘Ó ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ÂÏÏ›„ÂȘ Û ʿÚ̷η Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ¢Ú›· ¯Ú‹ÛË. ¶ÈÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, ÂÂȉ‹ ÂÍ·ÁÁ¤ÏıËÎ·Ó ÌÂÈÒÛÂȘ ̤¯ÚÈ Î·È 40% ÛÙȘ ÙÈ̤˜ ÙˆÓ Ê·Ú̿ΈÓ, ÔÈ Ê·Ú̷΢ÙÈΤ˜ ÂÙ·ÈÚ›˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÔÈ Ê·Ú̷ηÔı‹Î˜ ÌÂÈÒÓÔ˘Ó ÙÔ ÛÙÔÎ ÙÔ˘˜, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ÌËÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Î·Ï˘ÊıÔ‡Ó ÔÈ ÙÚ¤¯Ô˘Û˜ ·Ó¿ÁΘ ÙˆÓ Ê·Ú̷ΛˆÓ. ∫·È ÌÂÈÒÓÂÙ·È ÙÔ ÛÙÔÎ, ÁÈ·Ù›, ·Ó ·Ó·ÎÔÈÓˆıÔ‡Ó ÔÈ ÌÂÈÒÛÂȘ ÙˆÓ ÙÈÌÒÓ, ÙfiÙ ٷ Ê¿Ú̷η ı· ¯¿ÛÔ˘Ó Ì¤¯ÚÈ Î·È ÙÔ 40% Ù˘ ÙÈ-

∂Ù¿ Ӥ˜ ‰È·ÁÓÒÛÂȘ ÛÎÏ‹Ú˘ÓÛ˘ ηٿ Ͽη˜ ¤ÁÈÓ·Ó ÙÔÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô Ì‹Ó· ÛÙÔ μfiÏÔ. ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈο ÔÈ ¿Û¯ÔÓÙ˜ ·fi ÙË Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ·Ûı¤ÓÂÈ· ·Ó¤Ú¯ÔÓÙ·È ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÛÙÔ˘˜ 400. ∏ ·Ûı¤ÓÂÈ· Ï‹ÙÙÂÈ Î·Ù¿ ̤ÛÔ fiÚÔ ÙȘ ËÏÈ˘ 25-35 ÂÙÒÓ. ¡¤· Ê¿Ú̷η Ô˘ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ΢ÎÏÔÊÔÚ‹ÛÔ˘Ó Ì¤Û· ÛÙÔ 2010 ÌÔÚ› Ó· ÌÂÈÒÛÔ˘Ó ÙȘ ˘ÔÙÚÔ¤˜ ·fi ÙËÓ ·Ûı¤ÓÂÈ· ̤¯ÚÈ Î·È ÙÔ 80%. ¶ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÛÙ‹ÚÈ͢ ÙˆÓ ·Û¯fiÓÙˆÓ ı· ÍÂÎÈÓ‹ÛÔ˘Ó Û ϛÁ˜ Ë̤Ú˜ ÛÙÔ μfiÏÔ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ ·Ó·Ù˘¯ı› ÌÂٷ͇ Ù˘ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈ΋˜ ŒÓˆÛ˘ ∞ÙfiÌˆÓ ™ÎÏ‹Ú˘ÓÛ˘ ∫·Ù¿ ¶Ï¿Î·˜ Î·È ÙÔ˘ ¢√À∫. ∏ ÂӉȷʤÚÔ˘Û· ·˘Ù‹ ÂͤÏÈÍË ·Ó·ÎÔÈÓÒıËÎ Û ÂΉ‹ÏˆÛË Ô˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒıËΠÚÔ ÔÏ›ÁˆÓ ËÌÂÚÒÓ ÛÙÔ μfiÏÔ. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ Û¯Â‰È·ÛÌfi ÔÈ ¿Û¯ÔÓÙ˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯Ô˘Ó Û ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù·, fiˆ˜ È·ÙÚÈ΋˜ Î·È „˘¯ÔÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ·ÍÈÔÏfiÁËÛ˘, ‰ˆÚÂ¿Ó ÂÍÂÙ¿ÛÂˆÓ ·ÎfiÌË Î·È Î·Ù’ Ô›ÎÔÓ, ıÂÚ·¢ÙÈÎÒÓ ·Û΋ÛˆÓ, ÁÈfiÁη ‹ ·ÎfiÌ· Î·È Ó· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯Ô˘Ó Û ı·ÙÚÈΤ˜ Î·È ÂÈηÛÙÈΤ˜ ÔÌ¿‰Â˜. ∏ ·ÓıÂÛÛ·ÏÈ΋ ¤ÓˆÛË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› Â‰Ò Î·È ÙÚ›· ¯ÚfiÓÈ·. ™·Ó Û‡ÏÏÔÁÔ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈÂ›Ù·È Â‰Ò Î·È ‰¤Î· ÂÚ›Ô˘ ¯ÚfiÓÈ·, fï˜ ÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ÀÁ›·˜ ÌfiÏȘ ÚÈÓ ÙÚ›· ¯ÚfiÓÈ· ·Ó·ÁÓÒÚÈÛ ÙË ÛÎÏ‹Ú˘ÓÛË Î·Ù¿ Ͽη˜ ˆ˜ ·˘ÙfiÓÔÌË ·Ûı¤ÓÂÈ·. √ Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¤ÓˆÛ˘ ÙfiÓÈÛ ˆ˜

Ì‹˜ ÙÔ˘˜, Ì ¿ÌÂÛË ·ÒÏÂÈ· ÎÂÚ‰ÒÓ ÁÈ· ÙȘ ÂÙ·ÈÚ›˜ Î·È ÙȘ ·Ôı‹Î˜. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· ÔÈ ÂÙ·ÈÚ›˜ Û˘ÌȤ˙Ô˘Ó ÙÔ ¯ÚfiÓÔ Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ÂÍÔÊÏ‹ÛÔ˘Ó ÚÔ˜ ·˘Ù¤˜ ÔÈ Ê·Ú̷ηÔı‹Î˜. ∂Ô̤ӈ˜ Î·È ÔÈ Ê·Ú̷ηÔı‹Î˜ Ȥ˙ÔÓÙ·È Ó· ÌËÓ ÊÔÚÙˆıÔ‡Ó Ôχ ·fi ·ÁÔÚ¤˜ Ê·Ú̿ΈÓ. √È Ê·ÚÌ·ÎÔÔÈÔ› ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ ¤¯Ô˘Ó ˙ËÙ‹ÛÂÈ Ó· ˘¿ÚÍÂÈ ¤Ó· ÌÈÎÚfi ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· ÂÚ›Ô˘ ÙÚÈÒÓ ÌËÓÒÓ ·fi ÙËÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ù˘ ·fiÊ·Û˘ ÁÈ· Ì›ˆÛË ÙˆÓ ÙÈÌÒÓ, ̤¯ÚÈ ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ Ù˘, ÒÛÙ ӷ Ú˘ıÌÈÛÙÔ‡Ó Ù· ÛÙÔΔ . ΔÔ ÓÙfiÌÈÓÔ ·˘Ù‹˜ Ù˘ ηٿÛÙ·Û˘ ÂÈ‚·Ú‡ÓÂÈ ÙÔ˘˜ ›‰ÈÔ˘˜ ηٷӷψ٤˜ ÏfiÁˆ ÙˆÓ ÂÏÏ›„ÂˆÓ Ê·Ú̿ΈÓ. “√È ÂÏÏ›„ÂȘ Ê·ÚÌ¿ÎˆÓ ÂÓÙÔ›˙ÔÓÙ·È Î·Ù·Ú¯‹Ó ÛÙ· Âԯȷο Ê¿Ú̷η, fiˆ˜ Â›Ó·È Ù· ÂÈÛÓÂfiÌÂÓ· Ù· ÔÔ›· ‰›ÓÔÓÙ·È Ì ÙÔ ‰ÂÏÙ›Ô. Δ· Ê¿Ú̷η ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙÔ ·Ó·Ó¢-

ÛÙÈÎfi Û ÌÈ· ÂÚ›Ô‰Ô ÏÔÈÌÒ͈Ó. ∂ÏÏ›„ÂȘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Î·È ÛÙ· Ê¿Ú̷η ÁÈ· ÙËÓ ˘ÂÚÙÚÔÊ›· ÙÔ˘ ÚÔÛÙ¿ÙË. ºÙ¿ÓÔ˘Ì ÛÙÔ ÛËÌÂ›Ô Ó· ÈÎÂÙ‡ԢÌ ̤ۈ ÙˆÓ Ê·Ú̷ηÔıËÎÒÓ Ì·˜ Ó· ηχ„Ô˘Ì ÙȘ ·Ó¿ÁΘ Ì·˜. ∂›Û˘ ÂÏÏ›„ÂȘ ηٷÁÚ¿ÊÔÓÙ·È ÛÙ· Ê¿Ú̷η ÁÈ· ‰ÂÚÌ·ÙÔÏÔÁÈΤ˜ ·ı‹ÛÂȘ Î·È Ù· ËÚÂÌÈÛÙÈο.

™Â ÂÙÔÈÌfiÙËÙ· ÁÈ· ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ √ Î. ª·ÙÛÈfiÏ˘ ÚfiÛıÂÛ ˆ˜ “˘¿Ú¯ÂÈ ·ÎfiÌË Ë ÂÍ·ÁÁÂÏ›· Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ÁÈ· Ì›ˆÛË ÙÔ˘ ÔÛÔÛÙÔ‡ ΤډԢ˜ ÙˆÓ Ê·Ú̷ΛˆÓ ÛÙËÓ ÒÏËÛË ÙÔ˘ Ê·ÚÌ¿ÎÔ˘ Ô˘ ·˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÂÚ›Ô˘ ÛÙÔ 11%. ΔËÓ ›‰È· ÛÙÈÁÌ‹ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· Ù˘ ηı˘ÛÙ¤ÚËÛ˘ ·ÔÏËڈ̋˜ ÙˆÓ Ê·ÚÌ·ÎÔÔÈÒÓ ÁÈ· Û˘ÓÙ·Á¤˜

Ô˘ ÂÎÙ¤ÏÂÛ·Ó ·fi Ù· Δ·Ì›·. √ √ÚÁ·ÓÈÛÌfi˜ ¶ÂÚ›ı·Ï„˘ ∞ÛÊ·ÏÈÛÌ¤ÓˆÓ ¢ËÌÔÛ›Ô˘ ‰ÂÓ Ì·˜ ¤¯ÂÈ ÏËÚÒÛÂÈ ·fi ÙÔÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ πÔ‡ÓÈÔ. ∂›Ó·È Ù¤ÙÔÈ· Ë Î·Ù·ÈÁ›‰· ÂÍÂϛ͈Ó, fiÔ˘ ¤¯Ô˘Ó ·ÓÔ›ÍÂÈ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· fiÏ· Ù· ÎÏ·‰Èο Ì·˜ ı¤Ì·Ù·. √ ÎÏ¿‰Ô˜ Â›Ó·È Û Ï‹ÚË ÂÙÔÈÌfiÙËÙ·. ø˜ Ê·ÚÌ·ÎÔÔÈÔ› ı¤ÏÔ˘Ì ӷ ‚¿ÏÔ˘ÌÂ Î·È ÂÌ›˜ ÙÔ ÏÈı·Ú¿ÎÈ Ì·˜ ÛÙËÓ Â͇ÚÂÛË Ï‡ÛÂˆÓ ÛÙ· ÛÔ‚·Ú¿ ÙÚ¤¯ÔÓÙ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·, ·ÏÏ¿ Û η̛· ÂÚ›ÙˆÛË ‰ÂÓ ı¤ÏÔ˘Ì ÂÌ›˜ Î·È ÌfiÓÔ ÂÌ›˜ Ó· ÏËÚÒÛÔ˘Ì ٷ Ï¿ıË ÙˆÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓˆÓ Î˘‚ÂÚÓ‹ÛÂˆÓ Ô˘ ‰ÂÓ ÚÔ¯ÒÚËÛ·Ó ÛÙË Ì˯·ÓÔÚÁ¿ÓˆÛË ÙˆÓ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÒÓ Ù·Ì›ˆÓ Î·È ¤·È˙·Ó Ù· ‰ÔÌË̤ӷ ÔÌfiÏÔÁ· ÛÙÔÓ Ù˙fiÁÔ ÙÔ˘ ΤډԢ˜” . √ ·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ˜ Û‡ÏÏÔÁÔ˜ Ê·ÚÌ·ÎÔÔÈÒÓ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ·˘Ù¤˜ ÙȘ Ë̤Ú˜ ÛÂ Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ Ì ÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ÀÁ›·˜ ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÙˆÓ ˙ËÙËÌ¿ÙˆÓ. ∞Ó ‰ÂÓ ‚ÚÂı› χÛË, ÙfiÙ ı· Â›Ó·È Ôχ Èı·Ófi Ó· ‰ÒÛÂÈ ÙÔ “Ú¿ÛÈÓÔ Êˆ˜” ÛÙÔ˘˜ ηٿ ÙfiÔ˘˜ Û˘ÏÏfiÁÔ˘˜ ÁÈ· ¤Ó·ÚÍË ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂˆÓ ·fi ÙËÓ 1Ë ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ Ô˘ ÛËÌ·›ÓÂÈ ·Ó·ÛÙÔÏ‹ ¯ÔÚ‹ÁËÛË Ê·ÚÌ¿ÎˆÓ Â› ÈÛÙÒÛÂÈ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔ˘˜ ·fi fiÏ· Ù· Δ·Ì›· ÂÎÙfi˜ π∫∞ Î·È √°∞. ™¯ÂÙÈο Ì ÙË Ï›ÛÙ· Ê·ÚÌ¿ÎˆÓ Ô˘ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ¤¯ÂÈ ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂÈ fiÙÈ ı· Â·Ó·Ê¤ÚÂÈ, ÔÈ Ê·ÚÌ·ÎÔÔÈÔ› ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û ÛÙ¿ÛË ·Ó·ÌÔÓ‹˜. “∏ Ï›ÛÙ· ÙˆÓ Ê·ÚÌ¿ÎˆÓ Â›Ó·È ¤Ó· ·ÎfiÌË ˙‹ÙËÌ· Ô˘ Ì·˜ ·ÊÔÚ¿. ∂Í·ÁÁ¤ÏıËΠ·fi ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË fiÙÈ ı· „ËÊÈÛÙ›. ∂Ì›˜ ÎÚ·Ù¿Ì ÌÈÎÚfi ηϿıÈ. Δ· Ê¿Ú̷η Ô˘ ı· Â›Ó·È ÂÎÙfi˜ Ï›ÛÙ·˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· Ù· ÏËÚÒÛÂÈ Ô ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔ˜ Ô ÔÔ›Ô˜ ı· Â›Ó·È Ô ¯·Ì¤ÓÔ˜. ∞ÎfiÌË ¤Ó· ¿ÏÏÔ ˙‹ÙËÌ· Â›Ó·È Ù· ÂÚ›ÊËÌ· 89 ÓÔÛÔÎÔÌÂȷο Ê¿Ú̷η Ô˘ Ù· ¯ÔÚËÁÔ‡Ó Ù· ¡ÔÛÔÎÔÌ›·, ·ÏÏ¿ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· Ù· ‰ÒÛÔ˘Ó Î·È ÛÙÔ˘˜ Ê·ÚÌ·ÎÔÔÈÔ‡˜ ÁÈ· Ó· Ù· ˆÏÔ‡Ó Ì ¯·ÌËÏfiÙÂÚÔ ÔÛÔÛÙfi ΤډԢ˜” ›Â Ô Î. ª·ÙÛÈfiÏ˘.

æËÊÈÔÔ›ËÛË ÛÙÔ °ÂÓÈÎfi ∞Ú¯Â›Ô ÙÔ˘ ∫Ú¿ÙÔ˘˜ Δ∏¡ ¶ÚˆÙÔ¯ÚÔÓÈ¿ÙÈÎË ›Ù· Ù˘ ¤ÎÔ„Â ¯ı¤˜ Ë ÙÔÈ΋ ˘ËÚÂÛ›· ÙˆÓ °ÂÓÈÎÒÓ ∞گ›ˆÓ ÙÔ˘ ∫Ú¿ÙÔ˘˜ (°∞∫), ·ÚÔ˘Û›· ‰Âο‰ˆÓ Û˘ÌÔÏÈÙÒÓ, ÚfiÂ‰ÚˆÓ Û˘ÏÏfiÁˆÓ Î·È ÂÎÚÔÛÒˆÓ ÊÔÚ¤ˆÓ. ™ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÂΉ‹ÏˆÛ˘ ·Ó·ÎÔÈÓÒıËÎ·Ó ÔÈ Ó¤Â˜ ˘ËÚÂۛ˜ Ô˘ ı· ÚÔÛʤÚÔ˘Ó ÌÂÙ¿ ÙËÓ „ËÊÈÔÔ›ËÛË ·Ú¯Â›ˆÓ. Ÿˆ˜ ÙfiÓÈÛÂ Ë ÚÔ˚Ûٷ̤ÓË ÙˆÓ °∞∫ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î. ∞Ó›Ù· ¶Ú·ÛÛ¿, ÔÏÔÎÏËÚÒıËÎÂ Ë ‰È·‰Èηۛ· „ËÊÈÔÔ›ËÛ˘ ÙˆÓ ·Ú¯Â›ˆÓ ÙÔ˘ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›Ô˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ Ô˘ ‰›ÓÔ˘Ó Ì›· ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ÂÈÎfiÓ· Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Ì·˜ Î·È ÚfiÛıÂÛ : “∂fiÌÂÓÔ˜ ÛÙfi¯Ô˜ Â›Ó·È Ë „ËÊÈÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ·Ú¯Â›ˆÓ Ù˘ ÂÍ·ÁˆÁÈ΋˜ ÂÙ·ÈÚ›·˜ ¶··ı·Ó·Û›Ô˘ Î·È ı· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ Ë „ËÊÈÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ·Ú¯Â›ˆÓ Ù˘ ¶ÔÙÔÔÈ˚·˜ æÈÒÙ·. ∏ ›‰È· ÛËÌ›ˆÛ fiÙÈ “fiÏ· ·˘Ù¿ Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· ηıÒ˜ Î·È Ù· ·Ú¯Â›· Ô˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÛÙ· °∞∫ ª·ÁÓËÛ›·˜, ¤¯Ô˘Ó ÛÙfi¯Ô ÙËÓ Â͢ËÚ¤ÙËÛË ÙˆÓ ÂÚ¢ÓËÙÒÓ Î·È ÁÂÓÈο Ù˘ ¤Ú¢ӷ˜. ™ÙËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË ·Ú·‚Ú¤ıËÎÂ Î·È Ë Ó¤· ‰È¢ı‡ÓÙÚÈ· ÙˆÓ °ÂÓÈÎÒÓ ∞گ›ˆÓ ÙÔ˘ ∫Ú¿ÙÔ˘˜ Î. ª·ÚȤٷ ªÈÓÒÙÔ˘, Ë ÔÔ›· ·ÊÔ‡ ÂͤÊÚ·Û ÙȘ ¢¯¤˜ Ù˘ ÁÈ· ÙË Ó¤· ¯ÚÔÓÈ¿ ÙfiÓÈÛ ÔÈ ˘ËÚÂۛ˜ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ÚÔ˚ÛÙ·Ù·È ¤¯Ô˘Ó ÛÎÔfi ÙËÓ ·Ó¿‰ÂÈÍË Ù˘ ÔÏÈÙÈÛÙÈ΋˜ ÎÏËÚÔÓÔÌÈ¿˜, ÂÓÒ ÛÙfi¯Ô˜ Â›Ó·È Ë ÚÔ‚ÔÏ‹ ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ÁÂÁÔÓfiÙÔ˜ ̤ۈ Ù˘ Û‡Ó‰ÂÛ˘ ̤ۈ Â˘Úˆ·›ÎÔ‡ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜. ™‡ÓÙÔÌÔ ¯·ÈÚÂÙÈÛÌfi ·ˇı˘ÓÂ Î·È ·Ú‚ÚÂı›˜ ·ÓÙÈÓÔ̿گ˘ Î. ¡Ù›ÙÔÚ·˜. £. ∫. μ.

∏ ·Ûı¤ÓÂÈ· ÚÔÛ‚¿ÏÏÂÈ Î˘Ú›ˆ˜ Ó¤Ô˘˜ ËÏÈΛ·˜ 25-35 ÂÙÒÓ

∑ËÙ› ÛÙ‹ÚÈÍË

™ÙÔ˘˜ 400 ·Ó¤Ú¯ÔÓÙ·È ·ÓıÂÛÛ·ÏÈο ÔÈ ¿Û¯ÔÓÙ˜ ·fi ÛÎÏ‹Ú˘ÓÛË Î·Ù¿ Ͽη˜

™∂ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ ÙÔ˘ ÙÔ

·ÓıÂÛÛ·ÏÈο ÛÙËÓ ¤ÓˆÛË ¤¯Ô˘Ó ÂÁÁÚ·Ê› Á‡Úˆ ÛÙ· 400 ¿ÙÔÌ·. ∞Ó·ÏÔÁÈο

ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È 45-60 ÂÚÈÛÙ·ÙÈο ·Ó¿ 125.000 ¿ÙÔÌ·. ∏ ·Ûı¤ÓÂÈ· ÚÔÛ‚¿ÏÏÂÈ Î˘Ú›ˆ˜ ÙÔ˘˜ Ó¤Ô˘˜, Ì ËÏÈΛ· ·fi 15 ̤¯ÚÈ Î·È 40 ÂÙÒÓ. ∫·Ù¿ ̤ÛÔ fiÚÔ Ë ËÏÈÎȷ΋ ÔÌ¿‰·, fiÔ˘ ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È Î˘Ú›ˆ˜ Ë ·Ûı¤ÓÂÈ· Â›Ó·È ÌÂٷ͇ 25-35 ÂÙÒÓ. √ ›‰ÈÔ˜ ‰È¢ÎÚ›ÓÈÛ ˆ˜ Ë ·Ûı¤ÓÂÈ· ‰ÂÓ Â›Ó·È ı·Ó·ÙËÊfiÚ·, Ô‡Ù ÌÂÙ·‰ÔÙÈ΋ Ô‡Ù ÎÏËÚÔÓÔÌÈ΋ Î·È ‰ÂÓ Â›Ó·È „˘¯ÔÏÔÁÈ΋. √È ÛÙfi¯ÔÈ Ì·˜ Â›Ó·È fiÙÈ ‰ÂÓ ÛÙ·Ì·Ù¿ÂÈ Ë ˙ˆ‹ Ì·˜ Ì ÙË ‰È¿ÁÓˆÛË Ù˘ ÓfiÛÔ˘, ·ÏÏ¿ ı¤ÏÔ˘Ì ηχÙÂÚË ÔÈfiÙËÙ· ˙ˆ‹˜, ηıÒ˜ ›̷ÛÙ fiÓÙ· ÎÔÈÓˆÓÈο. ∏ ÂͤÏÈÍË Ù˘ È·ÙÚÈ΋˜ ÂÈÛÙ‹Ì˘ ÛÙÔ ˙‹ÙËÌ· Ù˘ ÛÎÏ‹Ú˘ÓÛ˘ ηٿ Ͽη˜, Ë Î·Ï‡ÙÂÚË ÔÚÁ¿ÓˆÛË ÙˆÓ È·ÙÚÈÎÒÓ ‰È·ÁÓˆÛÙËÚ›ˆÓ Î·È Ë ÈÔ ÙÂÎÌËÚȈ̤ÓË ÂÓË̤ڈÛË ÙÔ˘ È·ÙÚÈÎÔ‡ ÎfiÛÌÔ˘ ¤¯Ô˘Ó ʤÚÂÈ ıÂÙÈο ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù·. ΔÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ‰È¿ÛÙËÌ· ‰È·ÁÓÒÛÙËÎ·Ó ÛÙÔ μfiÏÔ ÂÙ¿ Ӥ˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ·ÙfiÌˆÓ Ì ÛÎÏ‹Ú˘ÓÛË Î·Ù¿ Ͽη˜. ∞˘Ùfi ‰ÂÓ ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ ˘¿Ú¯ÂÈ ÌÈ· ¤Í·ÚÛË Ù˘ ÓfiÛÔ˘, ·ÏÏ¿ fiÙÈ ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· ÂÓÙÔ›˙ÂÙ·È ·fi ÙÔ˘˜ ÁÈ·ÙÚÔ‡˜ ϤÔÓ ÌÂ Û˘ÛÙËÌ·ÙÈÎfiÙÂÚÔ ÙÚfiÔ. °È· ÙÔ˘˜ ¿Û¯ÔÓÙ˜ ÂÓı·ÚÚ˘ÓÙÈο ›ӷÈ

Ù· Ó¤· Î·È ÛÙÔ Ì¤ÙˆÔ Ù˘ ıÂÚ·›·˜, ·ÊÔ‡, fiˆ˜ ÙÔÓ›˙ÂÙ·È ·fi ÙÔ˘˜ ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ˜, ̤۷ ÛÙÔ 2010 ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ‰Ôı› Ë ¤ÁÎÚÈÛË ·fi ÙȘ ∏¶∞ ÁÈ· ÙËÓ Î˘ÎÏÔÊÔÚ›· ‰‡Ô Ó¤ˆÓ Ê·ÚÌ¿ÎˆÓ Û ‰ÈÛΛ· Ô˘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Û˘Ì‚¿ÏÏÔ˘Ó Û ÔÛÔÛÙfi ¤ˆ˜ Î·È 80% ÛÙË Ì›ˆÛË ÙˆÓ ˘ÔÙÚÔÒÓ ·fi ÙË ™ÎÏ‹Ú˘ÓÛË Î·Ù¿ Ͽη˜. ∞˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ ÛÙÔ˘˜ ·ÛıÂÓ›˜ ¯ÔÚËÁÔ‡ÓÙ·È ¤ÍÈ Ê¿Ú̷η Ô˘ Â›Ó·È fï˜ Û ÂÓ¤ÛÈÌË ÌÔÚÊ‹. ∞fi ÙÔ˘˜ ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ˜ ÙÔÓ›˙ÂÙ·È ˆ˜ Â›Ó·È ‰‡ÛÎÔÏË Ë ‰È¿ÁÓˆÛË Ù˘ ÓfiÛÔ˘ Ì ٷ ÚÒÙ· Û˘ÌÙÒÌ·Ù·. ∞·ÈÙ› Ì·ÎÚ¿ ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛË Î·È ÚÔ·ÙÂÈ ˙‹ÙËÌ·, ηıÒ˜ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Î·Ì›· ÂÚÁ·ÛÙËÚȷ΋ ÂͤٷÛË Ô˘ Ó· ÂȂ‚·ÈÒÓÂÈ 100% ·fi ÙËÓ ·Ú¯‹ Ù˘ ÓfiÛÔ˘, fiÙÈ Ô ¿ÚÚˆÛÙÔ˜ ¿Û¯ÂÈ ·fi ÙË Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ·Ûı¤ÓÂÈ·. °›ÓÔÓÙ·È ÚÔÛ¿ıÂȘ Ó· ‚ÚÂıÔ‡Ó ‰Â›ÎÙ˜ Ô˘ ı· ÂȂ‚·ÈÒÓÔ˘Ó ÙË ÓfiÛÔ, οÙÈ Ô˘ ı· ¤¯ÂÈ Ôχ ÌÂÁ¿ÏË ÛËÌ·Û›·, ·ÊÔ‡ ¤¯ÂÈ ·Ô‰Âȯı› fiÙÈ Ë ÚÒÈÌË ıÂÚ·›· Û˘Ì‚¿ÏÏÂÈ ÛÙËÓ ÌÈÎÚ‹ ÂͤÏÈÍË Ù˘ ÓfiÛÔ˘. ºÒÙ˘ ™·Ófi˜

™Ô˘ÚÏ›ÁÎÂÈÔÓ ÿ‰Ú˘Ì· ∫·Ó·Ï›ˆÓ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ: “ΔÒÚ· ÙÔ ÙÛÔ˘¯ÙÂÚfi ÎÚ‡Ô ÊÙ¿ÓÂÈ Ì¤¯ÚÈ Ù· ÎfiηϷ. ΔÔ ÿ‰Ú˘Ì· ÛÙÂÁ¿˙ÂÈ 16 ËÏÈÎȈ̤ÓÔ˘˜. ŸÏÔÈ Î·È fiϘ ·¢ı‡ÓÔÓÙ·È ÁÂÓÈο Û fiÛÔ˘˜ ¤¯Ô˘Ó ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ·, ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ Î·È ÊÈÏ·ÓıÚˆÈ΋ ‰È¿ıÂÛË Ó· Ì·˜ ‚ÔËı‹ÛÔ˘Ó ‰È¿ ÙËÓ ÚÔÌ‹ıÂÈ· ÂÙÚÂÏ·›Ô˘ ‰È¿ ÙËÓ ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈÛË Î·ÓÔÓÈ΋˜ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·˜. ∞ÈÛı·ÓfiÌÂı· fiÏÔÈ Ì·˜ ÙËÓ Â˘ÂÚÁÂÛ›· Û·˜. §ÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi˜ ÙÚ¿Â˙·˜ ALPHA BANK: 31300210110740” .

∏ Û˘Ó¿ÓÙËÛË Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ˆÓ Ù˘ ∂ıÓÈ΋˜ √¶ø™ ·Ó·ÎÔÈÓÒıËÎÂ, Ë Ù·-

ÎÙÈ΋ ÌËÓÈ·›· ™˘Ó¿ÓÙËÛË ÙˆÓ ™˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ˆÓ Ù˘ ∂ıÓÈ΋˜ ΔÚ·¤˙˘ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÙËÓ ¢Â˘Ù¤Ú· 1 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ 2010 Î·È ÒÚ· 7 Ì.Ì., ÛÙË §¤Û¯Ë ΔÚ·Â˙ÈÎÒÓ À·ÏÏ‹ÏˆÓ ¡. ª·ÁÓËÛ›·˜.


M·ÁÓËÛ›· 18 ™ÙȘ 19 ª·ÚÙ›Ô˘ Ô ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi˜ Ì·ıËÌ·ÙÈÎÒÓ ÛÙ· ¢ËÌÔÙÈο ™ÙȘ 19 ª·ÚÙ›Ô˘, Ë̤ڷ ¶·Ú·Û΢‹ ÛÙȘ 10 ÙÔ Úˆ›, ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÛÙË ª·ÁÓËÛ›· Î·È ·ÓÂÏÏ·‰Èο Ô ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi˜ Ù˘ ª·ıËÌ·ÙÈ΋˜ ∂Ù·ÈÚ›·˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ Ù˘ ∂’ Î·È ™Δ’ Δ¿ÍÂˆÓ ¢ËÌÔÙÈÎÒÓ ™¯ÔÏ›ˆÓ. ¶¤Ú˘ÛÈ Â›¯Â ‰ÈÂÍ·¯ı› ηÓÔÓÈο Ô ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi˜ Î·È Â›¯·Ó Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯ÂÈ ÂÚ›Ô˘ 670 Ì·ıËÙ¤˜. ª¿ÏÈÛÙ· ›¯Â Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› Î·È ÌÈ· ÙÂÏÂÙ‹ ‚Ú¿‚¢Û˘, fiÔ˘ ÙÈÌ‹ıËÎ·Ó 96 Ì·ıËÙ¤˜. “¶¤Ú˘ÛÈ ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ·fi ÙË ª·ÁÓËÛ›· ›¯·Ó ÛËÌÂÈÒÛÂÈ Ôχ ηϤ˜ ÂȉfiÛÂȘ. Δ· ı¤Ì·Ù· ÁÈ· ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ ÙˆÓ ‰‡Ô Δ¿ÍÂˆÓ Â›Ó·È ‰È·ÊÔÚÂÙÈο. √ ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi˜ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› Û οı ۯÔÏ›Ԕ ÙÔÓ›˙ÂÈ Ô ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÙÔÈÎÔ‡ ·Ú·ÚÙ‹Ì·ÙÔ˜ Ù˘ ª·ıËÌ·ÙÈ΋˜ ∂Ù·ÈÚ›·˜ Î. ™‡ÚÔ˜ ¢ËÌfiÔ˘ÏÔ˜. √ ›‰ÈÔ˜ ·Ó·Ê¤ÚıËΠÛÙÔ ¿ÓÔÈÁÌ· Ô˘ οÓÂÈ ϤÔÓ Ë ª·ıËÌ·ÙÈ΋ ÂÙ·ÈÚ›· Î·È ÛÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ϤÁÔÓÙ·˜ ˆ˜ “ÂÂȉ‹ ÛÙ· ¢ËÌÔÙÈο ‰È‰¿ÛÎÔ˘Ó ÔÏÏÔ› ‰¿ÛηÏÔÈ Ì ÚÒÙÔ Ù˘¯›Ô Ì·ıËÌ·ÙÈÎÔ‡, Á›ÓÂÙ·È ·˘Ùfi ÙÔ ¿ÓÔÈÁÌ·. À¿Ú¯ÂÈ ÌÈ· Ôχ ηϋ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÌÂٷ͇ ηıËÁËÙÒÓ Î·È ‰·ÛοψӔ . ªÂ ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ 34 Ì·ıËÙÒÓ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠÛÙÔ ÓÔÌfi ª·ÁÓËÛ›·˜ Ë ‰Â‡ÙÂÚË Ê¿ÛË ÙÔ˘ ‰È·ÁˆÓÈÛÌÔ‡ Ù˘ Ì·ıËÌ·ÙÈ΋˜ ÂÙ·ÈÚ›·˜ “∂˘ÎÏ›‰Ë˜” Ô˘ ‰ÈÂÍ‹¯ıËΠÛÙÔ 1Ô °˘ÌÓ¿ÛÈÔ μfiÏÔ˘ ÙÔ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ ™¿‚‚·ÙÔ. ªÈ· ÚÒÙË ÂÎÙ›ÌËÛË Â›Ó·È ˆ˜ Ù· ı¤Ì·Ù· ‹Ù·Ó ÎÏÈÌ·ÎÔ‡ÌÂÓ˘ ‰˘ÛÎÔÏ›·˜. Δ· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ı· ·Ó·ÎÔÈÓˆıÔ‡Ó Û ‰¤Î· ÂÚ›Ô˘ Ë̤Ú˜. ∏ ÙÚ›ÙË Ê¿ÛË ÙÔ˘ ‰È·ÁˆÓÈÛÌÔ‡ “£·Ï‹˜” ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· ÛÙ· Ù¤ÏË ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘. ΔÔ Î·ÏÔη›ÚÈ Ë ª·ıËÌ·ÙÈ΋ ∂Ù·ÈÚ›· ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÂÈ ÛÙË μ¤ÚÔÈ· Î·È ÙË ¶ÈÂÚ›· Î·È ÙÔ Ù¤Ù·ÚÙÔ Î·Ù¿ ÛÂÈÚ¿ ηÏÔηÈÚÈÓfi Û¯ÔÏ›Ô. ™ÙÔ ÌÂٷ͇ Ì ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ ÙÔ˘ ÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ¶·È‰Â›·˜ ηÏ› ÙÔ˘˜ ™¯ÔÏÈÎÔ‡˜ ™˘Ì‚Ô‡ÏÔ˘˜ ¶ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ·˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜, ∏›ÚÔ˘ Î·È ¶ÂÏÔÔÓÓ‹ÛÔ˘ Ô˘ ÂÈı˘ÌÔ‡Ó Ó· ÙÔÔıÂÙËıÔ‡Ó ÛÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ ¶ÚÔ˚Ûٷ̤ÓÔ˘ ÙÔ˘ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜ ∂ÈÛÙËÌÔÓÈ΋˜ ñ ¶·È‰·ÁˆÁÈ΋˜ ∫·ıÔ‰‹ÁËÛ˘ ¶ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ·˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘ ÙˆÓ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÒÓ ¢È¢ı‡ÓÛÂˆÓ ∂Î·›‰Â˘Û˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜, ∏›ÚÔ˘ Î·È ¶ÂÏÔÔÓÓ‹ÛÔ˘ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·, Ó· ˘Ô‚¿ÏÔ˘Ó Û¯ÂÙÈ΋ ‰‹ÏˆÛË ÛÙËÓ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋ ¢È‡ı˘ÓÛË ∂Î·›‰Â˘Û˘ Ô˘ ·Ó‹ÎÔ˘Ó ÂÓÙfi˜ ¤ÓÙ ËÌÂÚÒÓ. ∏ ‰‹ÏˆÛË ı· Û˘Óԉ‡ÂÙ·È ·fi Û‡ÓÙÔÌÔ ‚ÈÔÁÚ·ÊÈÎfi ÛËÌ›ˆÌ· Î·È ·Ô‰ÂÈÎÙÈο ÙˆÓ ÚÔÛfiÓÙˆÓ Î·È ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÙ‹ÙˆÓ Ô˘ ÂÈηÏÔ‡ÓÙ·È ˆ˜ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ› Î·È ˆ˜ ™¯ÔÏÈÎÔ› ™‡Ì‚Ô˘ÏÔÈ. ™ËÌÂÈÒÓÔ˘Ì fiÙÈ ÙÔ Û˘ÁÁÚ·ÊÈÎfi ¤ÚÁÔ ÌfiÓÔ ı· ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È Î·È ‰ÂÓ ı· ÚÔÛÎÔÌ›˙ÂÙ·È. ø˜ ¶ÚÔ˚ÛÙ¿ÌÂÓÔÈ ÙˆÓ ΔÌËÌ¿ÙˆÓ ∂ÈÛÙËÌÔÓÈ΋˜ ñ ¶·È‰·ÁˆÁÈ΋˜ ∫·ıÔ‰‹ÁËÛ˘ ¶ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ·˜ Î·È ¢Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈ·˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘ ÙÔÔıÂÙÔ‡ÓÙ·È ™¯ÔÏÈÎÔ› ™‡Ì‚Ô˘ÏÔÈ Ù˘ ÔÈΛ·˜ ‚·ıÌ›‰·˜ ÂÎ·›‰Â˘Û˘, ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ· ·fi ÎÏ¿‰Ô Î·È ÂȉÈÎfiÙËÙ·. º.™.

TPITH 26 I∞¡√À∞PI√À 2010

ΔfiÓÈÛ ¯ı˜ ÛÙÔ μfiÏÔ Ô ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¢√∂ Î. ∫ÔÌÓËÓfi˜ ª·ÓÙ¿˜

¢√∂: ∞ÈÙ›· ÔϤÌÔ˘ ı· Â›Ó·È Ë ¤ÓÙ·ÍË ÙˆÓ ÓËÈ·ÁˆÁÒÓ ÛÙ· ¢ËÌÔÙÈο ™¯ÔÏ›· ∫¿ÏÂÛÌ· ÛÙÔ˘˜ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡˜ ÁÈ· Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÛÙËÓ ·ÂÚÁ›· Ù˘ ∞¢∂¢À ÛÙȘ 10 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘

ÈÙ›· ÔϤÌÔ˘ ı· Â›Ó·È ÁÈ· ÙË ¢È‰·ÛηÏÈ΋ √ÌÔÛÔÓ‰›· ∂ÏÏ¿‰Ô˜ (¢√∂) Ë ¤ÓÙ·ÍË ÙˆÓ ÓËÈ·ÁˆÁÒÓ ÛÙ· ¢ËÌÔÙÈο, ηıÒ˜ Ë ÂÎÙ›ÌËÛË Â›Ó·È ˆ˜ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ‰ÈÔÚÈṲ̂ÓÔÈ ÛÙËÓ ÂÎ·›‰Â˘ÛË ‰¿ÛηÏÔÈ ÔÈ ÔÔ›ÔÈ fï˜ Â›Ó·È ·ÔÛ·Ṳ̂ÓÔÈ Û °Ú·Ê›· ÂÎ·›‰Â˘Û˘, ‚Ô˘Ï¢ÙÈο ÁÚ·Ê›· Î·È ªËÙÚÔfiÏÂȘ. ™Â ¯ıÂÛÈÓ‹ Û˘Ó¤ÓÙ¢͋ Δ‡Ô˘ ÛÙ· ÙÔÈο ªª∂ ÛÙÔ μfiÏÔ Ô ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¢√∂ Î. ∫ÔÌÓËÓfi˜ ª·ÓÙ¿˜ οÏÂÛ ÙÔ˘˜ ‰·ÛοÏÔ˘˜ Î·È ÙÔ˘˜ ÓËÈ·ÁˆÁÔ‡˜ Ó· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯Ô˘Ó ÛÙËÓ ·ÂÚÁȷ΋ ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛË Ù˘ ∞¢∂¢À ÛÙȘ 10 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘. ƒÂÔÚÙ¿˙: ºøΔ∏™ ™¶∞¡√™

ÓÙ·ÍÈÔ‰ÔÙÈÎfi Úfi‚ÏËÌ· Û ‚¿ÚÔ˜ ÙˆÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ” .

√ Î. ª·ÓÙ¿˜ ·Ú·‚Ú¤ıËΠÛÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ ÁÂÓÈ΋ Û˘Ó¤Ï¢ÛË Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠ·fi ÙÔÓ ÙÔÈÎfi Û‡ÏÏÔÁÔ ‰·ÛÎ¿ÏˆÓ ÛÙÔ ∂ÚÁ·ÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ μfiÏÔ˘. ∏ ¢√∂ ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙËÓ √§ª∂ Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÛÙËÓ 24ˆÚË ·ÂÚÁ›· Ô˘ ΋ڢÍÂ Ë ∞¢∂¢À ÛÙȘ 10 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘. ª¿ÏÈÛÙ· ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ Ë ¢√∂ Î·È Ë √§ª∂ Âͤ‰ˆÛ·Ó ÎÔÈÓfi Ï·›ÛÈÔ ı¤ÛÂˆÓ Î·È ÎÔÈÓ‹ ·Ê›Û· ÁÈ· ÙËÓ ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛË. √ Î. ª·ÓÙ¿˜ ÙfiÓÈÛ ˆ˜ ÔÈ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ› Â›Ó·È Ô ¯ÂÈÚfiÙÂÚ· ·ÌÂÈ‚fiÌÂÓÔ˜ ÎÏ¿‰Ô˜ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘. “ŒÓ·˜ ‰¿ÛηÏÔ˜ Ì 30 ¯ÚfiÓÈ· ÚÔ¸ËÚÂÛ›· Ï·Ì‚¿ÓÂÈ 1.450 ¢ÚÒ ·fi Ù· ÔÔ›· Ù· 900 ¢ÚÒ Â›Ó·È Ô ‚·ÛÈÎfi˜ ÌÈÛıfi˜ Î·È Ù· ˘fiÏÔÈ· 550 ÂÚ›Ô˘ ¢ÚÒ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó Ù· ÂȉfiÌ·Ù·. ∏ ΢‚¤ÚÓËÛË ¤¯ÂÈ ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂÈ fiÙÈ ı· ÌÂÈÒÛÂÈ ÙȘ ·Ô‰Ô¯¤˜ ·fi Ù· ÂȉfiÌ·Ù·. ŸÌˆ˜ ÂÌ›˜ ı· ·ÓÙȉڿÛÔ˘ÌÂ Î·È ‰ÂÓ ı· ‰Â¯Ùԇ̠·ÎfiÌË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË Ì›ˆÛË ÙÔ˘ ÌÈÛıÔ‡” ›Â Ô Î. ª·ÓÙ¿˜. √ ›‰ÈÔ˜ ·Ó·Ê¤ÚıËÎÂ Î·È ÛÙÔ ˙‹ÙËÌ· ÙˆÓ Û˘ÓÙ¿ÍÂˆÓ Ï¤ÁÔÓÙ·˜ fiÙÈ ÙÔ ÂÊ¿·Í ‰›ÓÂÙ·È ÛÙÔÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi ·fi ÙÔ Δ·ÌÂ›Ô ¶ÚfiÓÔÈ·˜ ÂÚ›Ô˘ 1,5-2 ¯ÚfiÓÈ· ·fi ÙfiÙ Ô˘ ı· Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰ÔÙËı›. ∞ÎfiÌË Ô ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi˜ ı· ¿ÚÂÈ ÙË Û‡ÓÙ·Í‹ ÙÔ˘ ˆ˜ ÚÔ˜ ÙÔ ‚·ÛÈÎfi ÌÈÛıfi ¤ÍÈ Ì‹Ó˜ ÌÂÙ¿ ÙË Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰fiÙËÛ‹ ÙÔ˘ Î·È Ù· ÂȉfiÌ·Ù· 15-18 Ì‹Ó˜ ÌÂÙ¿ ·fi ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ı· ¿ÚÂÈ ÙË Û‡ÓÙ·ÍË. ∂Ì›˜ ·˘Ùfi Ô˘ ˙ËÙ¿ÌÂ Â›Ó·È Ó· ·˘ÍËı› Ë ÂȯÔÚ‹ÁËÛË ÛÙÔÓ √¶∞¢ Ô˘ ·ÂÈÏÂ›Ù·È Ì ηٿÚÚ¢ÛË. ΔÔ 2005 Ô √¶∞¢ Ì ¤Ó· ÂηÙÔÌ̇ÚÈÔ ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔ˘˜ ›¯Â ÂȯÔÚ‹ÁËÛË ·fi ÙÔ ∫Ú¿ÙÔ˜ ÂÓfi˜ ‰È˜. ¢ÚÒ. ¶Ï¤ÔÓ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ÙÔ ›‰ÈÔ ÔÛfi ÂȯÔÚ‹ÁËÛ˘ ·Ú¿ ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ ˆ˜ ÔÈ ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔÈ ·˘Í‹ıËÎ·Ó ÛÙÔ 1.350.000 ÂÚ›Ô˘. °È· Ù· ˙ËÙ‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ÎÏ¿‰Ô˘ Ô Î. ª·ÓÙ¿˜ › ˆ˜ Â›Ó·È ·‰È·Ú·ÁÌ¿Ù¢ÙË Ë ı¤ÛË ÙÔ˘ ÎÏ¿‰Ô˘ ÁÈ· ÚÔÛÏ‹„ÂȘ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ ÛÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ Î·Ù¿ 60% ·fi ∞™∂¶ Î·È 40% ·fi ÙÔÓ ›Ó·Î· ·Ó·ÏËÚˆÙÒÓ. ™¯ÂÙÈο Ì ÙȘ ÚÔı¤ÛÂȘ ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ ¶·È‰Â›·˜ ÁÈ· ÙȘ ·ÔÛ¿ÛÂȘ ÂÎ-

¶ÔÏÏ¿ Ù· ÏÂÔÓ¿ÛÌ·Ù· ηıËÁËÙÒÓ ÛÙË ª·ÁÓËÛ›·

∞fi ÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË Δ‡Ô˘ ÙÔ˘ ·ÓÙÈÚÔ¤‰ÚÔ˘ Ù˘ ¢√∂ Î.∫ÔÌÓËÓÔ‡ ª·ÓÙ¿ Î·È ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ÙˆÓ ‰·ÛÎ¿ÏˆÓ Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î. ∞. ªÔ‡ÛÈÔ˘

·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ Ô ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¢√∂ › fiÙÈ ı¤ÛË ÙÔ˘ ÎÏ¿‰Ô˘ Â›Ó·È Ó· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È fiÏÔÈ ‰¿ÛηÏÔÈ ÛÙȘ Û¯ÔÏÈΤ˜ Ù¿ÍÂȘ Î·È Ù· °Ú·Ê›· ÂÎ·›‰Â˘Û˘ Ó· Â·Ó‰ÚˆıÔ‡Ó Â›Ù ·fi ÙȘ ÚÔÛÏ‹„ÂȘ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÒÓ ˘·ÏÏ‹ÏˆÓ Â›Ù ·fi ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡˜ ¿ÏÏˆÓ ÂȉÈÎÔًوÓ. √ Î. ª·ÓÙ¿˜ ÚˆÙ‹ıËÎÂ Î·È ÁÈ· ÙȘ ÚÔı¤ÛÂȘ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ Ó· ÂÓÙ¿ÍÂÈ ÙÔ˘˜ ÓËÈ·ÁˆÁÔ‡˜ ÛÙË ‰È‰·Ûηϛ· ÙˆÓ ‰‡Ô ÚÒÙˆÓ Ù¿ÍÂˆÓ ÙÔ˘ ‰ËÌÔÙÈÎÔ‡ ÏfiÁˆ ÙˆÓ ÎÂÓÒÓ Û ‰·ÛοÏÔ˘˜ ϤÁÔÓÙ·˜ ˆ˜ Ë ¢√∂ Â›Ó·È ·ÓÙ›ıÂÙË Û ÌÈ· Ù¤ÙÔÈ· ÚÔÔÙÈ΋ Î·È ı· ·ÔÙÂÏ› ·ÈÙ›· ÔϤÌÔ˘, Â¿Ó ÚÔˆıËı› οÙÈ Ù¤ÙÔÈÔ. “À¿Ú¯Ô˘Ó ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ‰¿ÛηÏÔÈ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ·ÔÛ·Ṳ̂ÓÔÈ Û ÁÚ·Ê›· ÂÎ·›‰Â˘Û˘, ‚Ô˘Ï¢ÙÈο ÁÚ·Ê›· ªËÙÚÔfiÏÂȘ Î·È ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ηχ„Ô˘Ó ÎÂÓ¿” ÙfiÓÈÛÂ. ∞Ó·ÊÔÚÈο Ì ÙÔ ı¤Ì· ÙˆÓ ˆÚÔÌÈÛı›ˆÓ Ô Î. ª·ÓÙ¿˜ › ˆ˜ ı¤ÛË ÙÔ˘ ÎÏ¿‰Ô˘

Â›Ó·È Ó· ÌËÓ ˘¿ÚÍÂÈ Î·Ó¤Ó·˜ ˆÚÔÌ›ÛıÈÔ˜ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi˜ ÛÙËÓ ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ· ÂÎ·›‰Â˘ÛË, ηıÒ˜ Ô ÎÏ¿‰Ô˜ Â›Ó·È Î·Ù¿ Ù˘ ·ÚÙ-Ù¿ÈÌ ÂÚÁ·Û›·˜. ™ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËıÔ‡Ó ÔÚÁ·ÓÈΤ˜ ı¤ÛÂȘ ̤۷ ·fi ÙȘ ÔÌ·‰ÔÔÈ‹ÛÂȘ Û¯ÔÏ›ˆÓ. ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÙÔÈÎÔ‡ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ ‰·ÛÎ¿ÏˆÓ Î·È ÓËÈ·ÁˆÁÒÓ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î. ∞fiÛÙÔÏÔ˜ ªÔ‡ÛÈÔ˜ ÙfiÓÈÛÂ: “ηÏԇ̠fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡˜ Ó· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯Ô˘Ó Ì·˙Èο ÛÙËÓ ·ÂÚÁȷ΋ ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛË Ô˘ ÚÔ΋ڢÍÂ Ë ∞¢∂¢À ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË 10 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ Î·È Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ Ë ¢√∂. ŸÏÔÈ Ì·˙› ‰›ÓÔ˘Ì ÙÔÓ ·ÁÒÓ· ÁÈ· Ó· ·ÔÙÚ¤„Ô˘Ì ÙȘ ÔÏÈÙÈΤ˜ Ô˘ ÚÔÛ·ıÔ‡Ó Ó· ÌÂÈÒÛÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ÌÈÛıÔ‡˜ Ì·˜, Ó· Ô͇ÓÔ˘Ó Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÛÙÔ Ù·ÌÂ›Ô ÚfiÓÔÈ·˜ Î·È ÙÔÓ √¶∞¢, Ô˘ ·ÏÏ¿˙Ô˘Ó ÙȘ ˘ËÚÂÛȷΤ˜ Ì·˜ ÌÂÙ·‚ÔϤ˜, Ô˘ ÂÓÙ›ÓÔ˘Ó ÙÔ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎfi-Û˘-

™‹ÌÂÚ· ı· ·ÔÛÙ›ÏÂÈ ÛÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ¶·È‰Â›·˜ Ù· ÛÙÔȯ›· Ì ٷ ÂÏÏ›ÌÌ·Ù· Î·È Ù· ÏÂÔÓ¿ÛÌ·Ù· ηıËÁËÙÒÓ ÂÓfi„ÂÈ ÙˆÓ ÌÂÙ·ı¤ÛÂˆÓ Ë ¢È‡ı˘ÓÛË ¢Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈ·˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘ ª·ÁÓËÛ›·˜. √È Û˘Ó‰ÚÈ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ¶À™¢∂ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·ÁÚ·Ê‹ ÙˆÓ ÎÂÓÒÓ ÔÏÔÎÏËÚÒıËÎÂ Î·È ·fi Û‹ÌÂÚ· Ù· ÎÂÓ¿ Î·È Ù· ÏÂÔÓ¿ÛÌ·Ù· ·Ó¿ ÂÚÈÔ¯‹ ÌÂÙ¿ıÂÛ˘ Î·È ÂȉÈÎfiÙËÙ· ı· ·Ó·ÚÙËıÔ‡Ó ÛÙÔ ‰È·‰›ÎÙ˘Ô. √ ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ ‰È‡ı˘ÓÛ˘ ‰Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈ·˜ ÂÎ·›‰Â˘Û˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î. ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ¶·Ù·‚¿Ï˘ › ˆ˜ “ÔÏÔÎÏËÚÒıËÎÂ Ë ‰È·‰Èηۛ· ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌÔ‡ ÙˆÓ ÂÏÏÂÈÌÌ¿ÙˆÓ Î·È ÙˆÓ ÏÂÔÓ·ÛÌ¿ÙˆÓ fiÏˆÓ ÙˆÓ Û¯ÔÏ›ˆÓ ÙÔ˘ ÓÔÌÔ‡ Î·È Ù· ÛÙÔȯ›· ı· ÛÙ·ÏÔ‡Ó ÛÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ¶·È‰Â›·˜. ª¤¯ÚÈ ÛÙÈÁÌ‹˜ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Î¿ÔÈ· ÂȉÔÔ›ËÛË ÁÈ· ÙÔ ¯ÚfiÓÔ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ˘ ÙˆÓ ÌÂÙ·ı¤ÛˆÓ, ·ÏÏ¿ Ì¿ÏÏÔÓ Ì¤Û· ÛÙÔ ª¿ÚÙÈÔ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ·Ó·Ì¤ÓÔÓÙ·È” . ªÈ· ÚÒÙË ÂÈÎfiÓ· ÙˆÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ Â›Ó·È ˆ˜ ÛÙÔ ÓÔÌfi ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÔÏÏ¿ ÏÂÔÓ¿ÛÌ·Ù· ηıËÁËÙÒÓ, ÏfiÁˆ ÙˆÓ ·ÔÛ¿ÛÂˆÓ ÔÏÏÒÓ Û ‰È¿ÊÔÚÔ˘˜ ÊÔÚ›˜ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ·È‰Â›·˜, ÂÓÒ ¿ÏÏÔÈ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û ÂÎ·È‰Â˘ÙÈΤ˜ Î·È Ì·ÎÚÔ¯ÚfiÓȘ ¿‰ÂȘ.Δ· ÂÏÏ›ÌÌ·Ù· ÈÛÔ‰˘Ó·ÌÔ‡Ó Ì ÔÚÁ·ÓÈο ÎÂÓ¿ Ô˘ ÚÔ·ÙÔ˘Ó ·fi Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰ÔÙ‹ÛÂȘ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ.™ÙÔ ÓÔÌfi ª·ÁÓËÛ›·˜ ÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È ·˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Á‡Úˆ ÛÙÔ˘˜ 30 ·Ó·ÏËÚˆÙ¤˜ ηıËÁËÙ¤˜. ™ÙÔ ÌÂٷ͇ Û‡Ìʈӷ Ì ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ ¶·È‰Â›·˜ “ηٿ ÙÔ ÙÚ¤¯ÔÓ Û¯ÔÏÈÎfi ¤ÙÔ˜, ÂÂȉ‹ Ë ÁÈÔÚÙ‹ ÙˆÓ ΔÚÈÒÓ πÂÚ·Ú¯ÒÓ Û˘Ì›ÙÂÈ Ì Ë̤ڷ Ô˘ ‰ÂÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó Ù· Û¯ÔÏ›·, Ô ÂÔÚÙ·ÛÌfi˜ ÚÔ˜ ÙÈÌ‹Ó ÙˆÓ ΔÚÈÒÓ πÂÚ·Ú¯ÒÓ ÌÔÚ› Ó· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÙȘ ‰‡Ô ÚÒÙ˜ ÒÚ˜ Ù˘ ¶·Ú·Û΢‹˜ 2901-2010. ∞ÓÙ›ÛÙÔȯ·, Ô ÂÔÚÙ·ÛÌfi˜ ÁÈ· Ù· ·ÔÁÂ˘Ì·ÙÈÓ¿ Î·È Ù· ÂÛÂÚÈÓ¿ Û¯ÔÏ›· ÌÔÚ› Ó· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÙȘ ‰‡Ô ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ÒÚ˜ Ù˘ ›‰È·˜ Ë̤ڷ˜”.

∫·Ù·ÁÚ·Ê‹ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ Î·È «∫·ÏÏÈÎÚ¿Ù˘» ÛÙËÓ ·Ù˙¤ÓÙ· ÙÔ˘ ÙÔÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘

∞ÂÚÁÔ‡Ó 10 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ÛÙÔ˘˜ √Δ∞ ™ÙËÓ 24ˆÚË ·ÓÂÏÏ·‰È΋ ·ÂÚÁ›· Ô˘ ¤¯ÂÈ ÎËÚ‡ÍÂÈ Ë ∞¢∂¢À ÁÈ· ÙȘ 10 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘, ı· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯ÂÈ Î·È Ô ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ∂ÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ √Δ∞ ÓÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜. Δ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÛÙÔ˘˜ √Δ∞ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· Û˘˙ËÙËıÔ‡Ó ÛÙËÓ °ÂÓÈ΋ ™˘Ó¤Ï¢ÛË ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ΔÚ›ÙË 2 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘, ÂÓÒ ÌÈ· Ë̤ڷ ÓˆÚ›ÙÂÚ· Â›Ó·È ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈṲ̂ÓÔ Ó· Û˘Ó‰ÚÈ¿ÛÂÈ ÙÔ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ, Ì ÌÔÓ·‰ÈÎfi ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ Û˘˙‹ÙËÛ˘ ÙÔ Û¯¤‰ÈÔ “∫·ÏÏÈÎÚ¿Ù˘” ÁÈ· ÙËÓ ÌÂÙ·ÚÚ‡ıÌÈÛË ÛÙËÓ ΔÔÈ΋ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË.“£· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯Ô˘Ì ÛÙËÓ 24ˆÚË ·ÓÂÏÏ·‰È΋ ·ÂÚÁ›· Ô˘ ¤¯ÂÈ ÎËÚ‡ÍÂÈ Ë ∞¢∂¢À ÁÈ· ÙȘ 10 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘, ‰ÈÂΉÈÎÒÓÙ·˜ ÙËÓ Â›Ï˘ÛË ÛÂÈÚ¿˜ ıÂÛÌÈÎÒÓ ·ÈÙËÌ¿ÙˆÓ, ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ÙÔ ∞ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎfi. °È· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ ·ÂÚÁ›· ı· Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó Î·È fiÏ· Ù· ‰Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈ· fiÚÁ·Ó· ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ Î·È ı¤ÏÔ˘Ì Ì ÙËÓ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Ì·˜ Ó· ‰ÒÛÔ˘Ì ˯ËÚfi Ì‹Ó˘Ì· ÁÈ· ÙËÓ Â›Ï˘ÛË ÙˆÓ ·ÈÙËÌ¿ÙˆÓ Ì·˜” , ÙfiÓÈÛ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ë Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ∂ÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ √Δ∞ ÓÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î. £¿ÏÂÈ· ™Ù¿¯ÙÔ˘. ΔÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ‰È¿ÛÙËÌ· ̤ÏË ÙÔ˘ ¢.™. ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ∂ÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ √Δ∞ ÓÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÂÈÛΤÙÔÓÙ·È ÙÔ˘˜ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ‡˜ ¢‹ÌÔ˘˜ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ηٷ-

ÁÚ¿„Ô˘Ó Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÙˆÓ Û˘Ó·‰¤ÏÊˆÓ ÙÔ˘˜. Ÿˆ˜ ·Ó¤ÊÂÚÂ Ë Î. ™Ù¿¯ÙÔ˘, “¤Ó· ·fi Ù· ‚·ÛÈÎfiÙÂÚ· ÛÙÔ˘˜ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ‡˜ ¢‹ÌÔ˘˜ Â›Ó·È fiÙÈ Û ·ÚÎÂÙ¤˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ·Ï‹ÚˆÙÔÈ Û˘Ì‚·ÛÈÔ‡¯ÔÈ ˘¿ÏÏËÏÔÈ”, ÂÓÒ Ó· ·Ó·ÊÂÚı› fiÙÈ ‰ÂÓ ‰È·ÈÛÙÒıËÎ·Ó ·ÓÙ›ÛÙÔȯ˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ Ì ÌfiÓÈÌÔ˘˜ ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘˜ ÙˆÓ ¢‹ÌˆÓ. ∏ ›‰È· ÚÔÛ¤ıÂÛ ˆ˜ “ÛÙȘ Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂȘ Ô˘ ¤ÁÈÓ·Ó Ì ÙȘ ηٿ ÙfiÔ˘˜ ¢ËÌÔÙÈΤ˜ ∞Ú¯¤˜, χıËÎ·Ó ·ÚÎÂÙ¿ ·ÎfiÌË ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈ˙·Ó ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ Ì ÙÔ˘˜ ¢ËÌ¿Ú¯Ô˘˜, fiˆ˜ ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ¯ÔÚ‹ÁËÛË ÙˆÓ ÚÔ‡¯ˆÓ ÂÚÁ·Û›·˜”. “ªÂÁ¿ÏÔ Úfi‚ÏËÌ· ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÛÙÔ˘˜ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ‡˜ ¢‹ÌÔ˘˜ Â›Ó·È ˆ˜ ·Û¯ÔÏÔ‡ÓÙ·È Ì ÔÏÏ¿ ·ÓÙÈΛÌÂÓ·, ηıÒ˜ ÙÔ ÚÔÛˆÈÎfi Â›Ó·È ÂÏ¿¯ÈÛÙÔ. ∂Ӊ¯Ô̤ӈ˜ Ó· ˘¿Ú¯Ô˘Ó Î·È ¿ÏÏ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·, Ù· ÔÔ›· ‰ÂÓ ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ”, Û˘ÌÏ‹ÚˆÛÂ Ë Î. ™Ù¿¯ÙÔ˘.Ÿˆ˜ ÚԷӷʤÚıËÎÂ, ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ΔÚ›ÙË 2 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ Â›Ó·È ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈṲ̂ÓË Ë °ÂÓÈ΋ ™˘Ó¤Ï¢ÛË ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ∂ÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ √Δ∞ ÓÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜, ÛÙËÓ ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÔÔ›·˜ ı· Û˘˙ËÙËı› ÛÂÈÚ¿ ÛÔ‚·ÚÒÓ ˙ËÙËÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ. ªÈ· Ë̤ڷ ÓˆÚ›ÙÂÚ·, ÙËÓ ¢Â˘Ù¤Ú· 1 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘,

ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· Û˘Ó‰ÚÈ¿ÛÂÈ ÙÔ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ∂ÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ √Δ∞ ÓÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜ Ì ÌÔÓ·‰ÈÎfi ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ ÙÔ Û¯¤‰ÈÔ “∫·ÏÏÈÎÚ¿Ù˘” ÁÈ· ÙËÓ ÌÂÙ·ÚÚ‡ıÌÈÛË ÛÙËÓ ΔÔÈ΋ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË. “¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ¤Ó· Ôχ ÛÔ‚·Úfi ˙‹ÙËÌ· Ô˘ ·ÊÔÚ¿ ¿ÌÂÛ· ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ ÛÙÔ˘˜ √Δ∞ Î·È Ú¤ÂÈ Ó· ÙÔÔıÂÙËıԇ̠‰ËÌfiÛÈ·”, ÂÈÛ‹Ì·Ó ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ë Î. ™Ù¿¯ÙÔ˘.™ÙÔ ÌÂٷ͇, ÛÙËÓ ¯ıÂÛÈÓ‹ Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ ÙÔ˘ ¢.™. ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ÛÙÔ ¢ËÌ·Ú¯Â›Ô μfiÏÔ˘, Û˘˙ËÙ‹ıËÎ·Ó ÔÈ ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË ÙÔ˘ ¯ÔÚÔ‡, Ô˘ Â›Ó·È ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈṲ̂ÓÔ˜ Ó· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÙËÓ ΔÛÈÎÓÔ¤ÌÙË. ŸÏÔ ÙÔ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· Ù· ̤ÏË ÙÔ˘ ¢.™. ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ∂ÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ √Δ∞ ÓÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙˆÓ ÂÈÛΤ„ÂÒÓ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ˘˜ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ‡˜ √Δ∞, Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ·Ó ·ÓÙ›ÛÙÔȯ˜ ÂΉËÏÒÛÂȘ ÎÔ‹˜ ›Ù·˜, ÌÔÈÚ¿˙ÔÓÙ·˜ ‰ÒÚ· ÛÙÔ ÌÈÎÚ¿ ·È‰È¿ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙Ô̤ӈÓ. “™ÙËÓ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· ‹Á·Ì ·ÚÎÂÙ¿ ηϿ Î·È ÔÈ Û˘Ó¿‰ÂÏÊÔÈ Ì¿˜ ‰¤¯ÙËÎ·Ó Ì ÌÂÁ¿ÏË ¯·Ú¿, ηıÒ˜ ›‰·Ó ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÙÔ ™ˆÌ·ÙÂ›Ô ÙÔ˘˜ Ó· ÂӉȷʤÚÂÙ·È ÁÈ· ·˘ÙÔ‡˜”, ÚÔÛ¤ıÂÛÂ Ë Î. ™Ù¿¯ÙÔ˘. °ÈÒÚÁÔ˜ •˘Ófi˜


M·ÁÓËÛ›· 19

ΔƒπΔ∏ 26 I∞¡√À∞ƒπ√À 2010

¢¤ÛÌ¢ÛË Ù˘ ˘Ê˘Ô˘ÚÁÔ‡ ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡, ·ÚÔ˘Û›· ÎÏÈÌ·Î›Ô˘ Ù˘ ¢∂ª∞

∏ ∫˘‚¤ÚÓËÛË ÛÙËÚ›˙ÂÈ ÙÔ˘˜ ªÂÛÔÁÂÈ·ÎÔ‡˜ ™Â ÙÚÂȘ ‚‰ÔÌ¿‰Â˜ Ë Û‡ÓıÂÛË Ù˘ Ó¤·˜ √ÚÁ·ÓˆÙÈ΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ÙˆÓ ∞ÁÒÓˆÓ · ı¤Ì·Ù· Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÛÙËÓ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· ÙˆÓ ªÂÛÔÁÂÈ·ÎÒÓ ∞ÁÒÓˆÓ ÙÔ˘ 2013 ·ÔÙ¤ÏÂÛ·Ó ÙÔ ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ Ù˘ ¢Ú›·˜ Û‡Û΄˘ Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËÎÂ, ¯ı˜, ÛÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô Ù˘ ˘Ê˘Ô˘ÚÁÔ‡ ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ Î·È ΔÔ˘ÚÈÛÌÔ‡ ÕÓÙ˙ÂÏ·˜ °ÎÂÚ¤ÎÔ˘ ·ÚÔ˘Û›· ÎÏÈÌ·Î›Ô˘ Ù˘ ¢∂ª∞ Î·È ÙˆÓ Û˘Ì‚·ÏÏÔÌ¤ÓˆÓ ÌÂÚÒÓ Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛ˘. “∏ ∫˘‚¤ÚÓËÛË ÛÙËÚ›˙ÂÈ ÙÔ˘˜ ªÂÛÔÁÂÈ·ÎÔ‡˜ ∞ÁÒÓ˜ ÙÔ˘ 2013 Î·È ·ÁˆÓÈ˙fiÌ·ÛÙ ӷ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÛÔ˘Ì ÙÔ˘˜ ηχÙÂÚÔ˘˜ ·ÁÒÓ˜. ªÂ ‚¿ÛË ÙȘ ÛËÌÂÚÈÓ¤˜ Û˘Óı‹Î˜ ÛÔ‚·Ú‹˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÎÚ›Û˘, ÔÊ›ÏÔ˘Ì ӷ ÂÍÔÚıÔÏÔÁ›ÛÔ˘Ì ÙÔÓ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi Ù˘ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛ˘ ÙˆÓ ∞ÁÒÓˆÓ Î·È ‹‰Ë ¤¯Ô˘Ì ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÚÔ˜ ·˘Ù‹ ÙËÓ Î·Ù‡ı˘ÓÛË, ¯ˆÚ›˜ fï˜ Ó· ÂËÚ·ÛÙ› Ë Û˘ÓÔÏÈ΋ ÔÚ›· Ù˘ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛ˘, Ô‡ÙÂ Ë ÔÈfiÙËÙ· ÙˆÓ ∞ÁÒÓˆÓ” , ‰‹ÏˆÛ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ë Î. °ÎÂÚ¤ÎÔ˘.

Δ

¶·Ú¿ÏÏËÏ·, ‰ÂÛ̇ÙËΠˆ˜ ÂÓÙfi˜ ÙˆÓ ÂfiÌÂÓˆÓ ÙÚÈÒÓ Â‚‰ÔÌ¿‰ˆÓ ı· ·Ó·ÎÔÈÓˆı› Î·È Ë Û‡ÓıÂÛË Ù˘ Ó¤·˜ √ÚÁ·ÓˆÙÈ΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜. ∏ Û˘Ó¿ÓÙËÛË ¤ÁÈÓ ÛÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô Ù˘ ˘Ê˘Ô˘ÚÁÔ‡ Î·È Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó Â›Û˘ Ô °°∞ ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ ªÈÙÛ·Í‹˜, Ë Î. º·Ó‹ ∫Ô˘ÙÚÔ˘Ì¿, Ô ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ μfiÏÔ˘ ∞ϤÎÔ˜ μÔ‡ÏÁ·Ú˘, Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∂√∂ ™‡ÚÔ˜ ∫·Ú¿ÏÔ˜, ÂΠ̤ÚÔ˘˜ Ù˘ ¢∂ª∞ ÔÈ Î.Î. ∞ÓÙ¿ÙÈ, ª·ÚÛÂÏȤ Î·È π. ∫Ô‡‚ÂÏÔ˜ ηıÒ˜ Î·È ÛÙÂϤ¯Ë Ù˘ °°∞ Î·È Ù˘ √∂ª∞. ∂›¯Â ÚÔËÁËı› ÛÙ· ÁÚ·Ê›· Ù˘ ¢∂ª∞ ÛÙÔ √∞∫∞ Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÙˆÓ Î.Î. ∫·Ú¿ÏÔ˘, ∞Ï. μÔ‡ÏÁ·ÚË, π. ∫Ô‡‚ÂÏÔ˘ Î·È °. §·˙·Ú›‰Ë Ì ÙÔ˘˜ Î.Î. ∞ÓÙ¿ÓÙÈ Î·È ª·ÚÛÂÏȤ fiÔ˘ Û˘˙ËÙ‹ıËÎ·Ó ı¤Ì·Ù· Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÛÙË Û˘ÁÎÚfiÙËÛË Ù˘ Ó¤·˜ √ÚÁ·ÓˆÙÈ΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜, ÛÙËÓ ·ıÏËÙÈ΋ ˘Ô‰ÔÌ‹ ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙËÓ ÁÂÓÈÎfiÙÂÚË ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· ÙˆÓ ∞ÁÒÓˆÓ. √È ÂÎÚfiÛˆÔÈ Ù˘ ¢∂ª∞ ÂͤÊÚ·Û·Ó ÙËÓ ·ÓËÛ˘¯›· ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÙËÓ Î·ı˘ÛÙ¤ÚËÛË Ô˘ ·Ú·ÙËÚÂ›Ù·È ÛÙËÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ù˘ Ó¤·˜ √∂ª∞ ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙÔÓ ÔÚÈÛÌfi ÙˆÓ ˘¢ı‡ÓˆÓ Û ÙÔÌ›˜ fiˆ˜ Ë ∞ÛÊ¿ÏÂÈ·, ÔÈ ªÂÙ·ÊÔÚ¤˜, ÔÈ ¢È·ÈÛÙ‡ÛÂȘ Î·È ÔÈ ¯ÔÚËÁ›Â˜ ÒÛÙ ӷ ˘¿ÚÍÂÈ ¤Ó·˜ Û˘ÓÙÔÓÈÛÌfi˜ Ì ٷ ÛÙÂϤ¯Ë Ù˘ ¢∂ª∞. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ˘˜ ·ÚÈÛÙ¿ÌÂÓÔ˘˜ ÛÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË ¤‰ÂÈÍ·Ó Ó· ηٷÓÔÔ‡Ó fiÙÈ ÂӉ¯Ô̤ӈ˜ Ó· ¯ÚÂÈ·ÛÙ› Ó· ˘¿ÚÍÔ˘Ó

·ÏÏ·Á¤˜ Î·È ·ÓÙ›ÛÙÔȯ˜ ÚÔÛ·ÚÌÔÁ¤˜ ÂÍ·ÈÙ›·˜ ÙˆÓ ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ Ô˘ ÚÔηÏ› Ë ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË Ù˘ ¯ÒÚ·˜, ·ÚΛ ˆÛÙfiÛÔ fiˆ˜ ÙfiÓÈÛ·Ó ·˘Ù¤˜ ÔÈ ·ÏÏ·Á¤˜ Ó· Û˘Ó·ÔÊ·ÛÈÛÙÔ‡Ó Î·È Ó· ÌËÓ ˘Ô‚·ıÌ›˙Ô˘Ó ÙÔ Î‡ÚÔ˜ Î·È ÙËÓ ÔÈfiÙËÙ· Ù˘ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛ˘. To ÂfiÌÂÓÔ “ÎÚ·˜ ÙÂÛÙ” ÁÈ· ÙËÓ ∫˘‚¤ÚÓËÛË Î·È Ù· Û˘Ì‚·ÏÏfiÌÂÓ· ̤ÚË Ì ÙË ¢∂ª∞ ı· Á›ÓÂÈ ÙÔ ÙÚÈ‹ÌÂÚÔ 12-14 ∞ÚÈÏ›Ô˘ Ô˘ ı· Û˘Ó‰ÚÈ¿ÛÂÈ Ë ∂ÎÙÂÏÂÛÙÈ΋ ∂ÈÙÚÔ‹ Ù˘ ¢∂ª∞ ÛÙÔ μfiÏÔ.

¶ÔÏÈÙÈΤ˜ ‰ÂÛ̇ÛÂȘ ™Â ÔÏÈÙÈÎfi Â›Â‰Ô ÙËÓ ‰¤ÛÌ¢ÛË Ù˘ ∫˘‚¤ÚÓËÛ˘ Ó· ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÛÂÈ ÙÔ˘˜ ηχÙÂÚÔ˘˜ ªÂÛÔÁÂÈ·ÎÔ‡˜ ∞ÁÒÓ˜ ¯ˆÚ›˜ ÂÎÙÒÛÂȘ ÛÙËÓ ÔÈfiÙËÙ· Î·È ÛÙ· ¤ÚÁ· ·ıÏËÙÈ΋˜ ˘Ô‰ÔÌ‹˜ ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛ ϛÁÔ ·ÚÁfiÙÂÚ· Ë ›‰È· Ë ˘Ê˘Ô˘ÚÁfi˜ ÕÓÙ˙ÂÏ· °ÎÂÚ¤ÎÔ˘ ÛÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô Ù˘ fiÔ˘ ¤ÁÈÓÂ Ë Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ì ÙËÓ ·ÓÙÈÚÔÛˆ›·. “ΔÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ Î·È ΔÔ˘ÚÈÛÌÔ‡ ‰›ÓÂÈ ÌÂÁ¿ÏÔ ‚¿ÚÔ˜ ÛÙË ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË, Ë ÔÔ›· ÌÔÚ› Ó· ÚÔÛʤÚÂÈ ÌÂÁ¿Ï· ·ÓÙ·Ô‰ÔÙÈο ÔʤÏË, ÙfiÛÔ ÛÙË ÙÔÈ΋ ÎÔÈÓˆÓ›·, Ô˘ ı· ÊÈÏÔÍÂÓ‹ÛÂÈ ÙÔ˘˜ ∞ÁÒÓ˜, fiÛÔ Î·È ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ· ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜. ªÂ ‚¿ÛË ÙȘ ÛËÌÂÚÈÓ¤˜ Û˘Óı‹Î˜ ÛÔ‚·Ú‹˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÎÚ›Û˘, ÔÊ›ÏÔ˘Ì ӷ ÂÍÔÚıÔÏÔÁ›ÛÔ˘Ì ÙÔÓ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi Ù˘ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛ˘ ÙˆÓ ∞ÁÒÓˆÓ Î·È

‹‰Ë ¤¯Ô˘Ì ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÚÔ˜ ·˘Ù‹ ÙËÓ Î·Ù‡ı˘ÓÛË, ¯ˆÚ›˜ fï˜ Ó· ÂËÚ·ÛÙ› Ë Û˘ÓÔÏÈ΋ ÔÚ›· Ù˘ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛ˘, Ô‡ÙÂ Ë ÔÈfiÙËÙ· ÙˆÓ ∞ÁÒÓˆÓ” , ‰‹ÏˆÛÂ Ë Î. °ÎÂÚ¤ÎÔ˘. ∏ ˘Ê˘Ô˘ÚÁfi˜ ·Ó¤Ï˘Û ÛÙÔ˘˜ ·Ú·‚ÚÈÛÎfiÌÂÓÔ˘˜ ‚‹Ì· ÚÔ˜ ‚‹Ì· ÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ ÎÈÓ‹ÛÂȘ Ô˘ ı· Á›ÓÔ˘Ó Î·ıÒ˜ Ë °ÂÓÈ΋ °Ú·ÌÌ·Ù›· ∞ıÏËÙÈÛÌÔ‡ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Â› Ô‰fi˜ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó ‚¿ÛË ÙˆÓ ¯ÚÔÓԉȷÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ fiϘ ÔÈ ÂÎÎÚÂÌfiÙËÙ˜ ÁÈ· ÙËÓ ·ıÏËÙÈ΋ ˘Ô‰ÔÌ‹. Ÿˆ˜ ¤ÁÈÓ ÁÓˆÛÙfi ̤۷ ÛÙÔÓ ºÂ‚ÚÔ˘¿ÚÈÔ ı· ‰ËÌÔÚ·ÙËı› ÙÔ ªÂÛÔÁÂÈ·Îfi ÈÚÈfi ÛÙÔ μfiÏÔ Î·È ÂÎÙÈÌ¿Ù·È fiÙÈ ·Ú¯¤˜ πÔ˘Ó›Ô˘ ı· ¤¯ÂÈ ·Ó·‰Âȯı› Ô ÂÚÁÔÏ¿‚Ô˜ Ô ÔÔ›Ô˜ ı· ·Ó·Ï¿‚ÂÈ Ì·˙› Ì ÙËÓ ·Ó¤ÁÂÚÛË ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡ Î·È ÙËÓ Î·Ù‰¿ÊÈÛË ÙˆÓ ˘·Ú¯fiÓÙˆÓ ÎÙÈÚ›ˆÓ ÛÙÔ ÚÒËÓ

ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ Ù˘ μ·Ì‚·ÎÔ˘ÚÁ›·˜ ÛÙËÓ ›‰È· ÂÚÁÔÏ·‚›·. ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙȘ ¿ÏϘ ·ıÏËÙÈΤ˜ ˘Ô‰Ô̤˜ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÛÙÔ ÈÛÙÈÔÏÔ˚Îfi Î·È ÙÔ ÎˆËÏ·ÙÔ‰ÚfiÌÈÔ ¤ÁÈÓ ÂÓË̤ڈÛË ÁÈ· ÙÔ ÛÙ¿‰ÈÔ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÔÈ ·ÚÌfi‰È˜ ˘ËÚÂۛ˜ Ô˘ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÓÔ˘Ó ‰È¿ÊÔÚ· ÛÙÔȯ›· ÁÈ· ÙȘ ÌÂϤÙ˜ Î·È ÙÔ˘˜ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡˜ ·ÊÔ‡ fiˆ˜ ÙfiÓÈÛÂ Ë ÀÊ˘Ô˘ÚÁfi˜ Ì ‚¿ÛË Ù· Ó¤· ‰Â‰Ô̤ӷ Ô˘ ¤¯ÂÈ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ Ë ‰‡ÛÎÔÏË ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË Ù˘ ¯ÒÚ·˜, ÂÍÂÙ¿˙ÔÓÙ·È ‰È¿ÊÔÚ˜ ÂÈÏÔÁ¤˜ Ô˘ ˆÛÙfiÛÔ fiˆ˜ ÍÂηı¿ÚÈÛ ‰ÂÓ ı· ·¤¯Ô˘Ó Ôχ ·fi fiÛ· ¤¯ÂÈ ‰ÂÛÌ¢Ù› Ë ¯ÒÚ· ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙË ¢∂ª∞. √È ÂÎÚfiÛˆÔÈ Ù˘ ¢∂ª∞ ÂÍ¿ÏÏÔ˘ ÂͤÊÚ·Û·Ó ÙËÓ ·ÓËÛ˘¯›· ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ ÀÔ˘ÚÁfi ÁÈ· ÙËÓ ÌÂÁ¿ÏË Î·ı˘ÛÙ¤ÚËÛË ÛÙÔÓ ÔÚÈÛÌfi Ù˘ Ó¤·˜ ÔÚÁ·ÓˆÙÈ΋˜ Â-

ÈÙÚÔ‹˜ ·ÊÔ‡ fiˆ˜ ÙÔÓ›ÛÙËΠ·˘Ùfi ¤¯ÂÈ ¿ÌÂÛË Â›ÙˆÛË ÛÙËÓ ÁÂÓÈÎfiÙÂÚË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙˆÓ Û˘Ì‚·ÏÏÔÌ¤ÓˆÓ ÌÂÚÒÓ. ∑ËÙ‹ıËΠ̿ÏÈÛÙ· ¿ÌÂÛ· Ó· ˘¿ÚÍÂÈ Ë ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ù˘ Ó¤·˜ Û‡ÓıÂÛ˘ ÒÛÙ ӷ Á›ÓÂÈ Î·Ù·ÌÂÚÈÛÌfi˜ ·ÚÌÔ‰ÈÔÙ‹ÙˆÓ Î·È ·Ú¿ÏÏËÏ· Ó· ·Ú¯›ÛÂÈ Ë Â› Ù˘ Ô˘Û›·˜ ϤÔÓ Û˘˙‹ÙËÛË ÁÈ· ÙÔÌ›˜ Ô˘ ıˆÚÔ‡ÓÙ·È Ôχ ÛÔ‚·ÚÔ› ÁÈ· ÙËÓ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË fiˆ˜ Ë ∞ÛÊ¿ÏÂÈ·, ÔÈ ªÂÙ·ÊÔÚ¤˜, ÔÈ ¯ÔÚËÁ›Â˜, ÔÈ ‰È·ÈÛÙ‡ÛÂȘ Î.¿. ∏ Î. °ÎÂÚ¤ÎÔ˘ ‰ÂÛ̇ÙËΠfiÙÈ ÛÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ ÙÚÂȘ ‚‰ÔÌ¿‰Â˜ ÙÔ ı¤Ì· ı· ¤¯ÂÈ Ï‹ÍÂÈ Î·È Ë Ó¤· ÂÈÙÚÔ‹ ı· ¤¯ÂÈ ·Ó·ÎÔÈÓˆı›.

¢‹ÏˆÛË μÔ‡ÏÁ·ÚË ∞fiÏ˘Ù· ÈηÓÔÔÈË̤ÓÔ˜ ÁÈ· ÙȘ ÚÔ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓ˜ ‰ÂÛ̇ÛÂȘ Ù˘ ˘Ê˘Ô˘ÚÁÔ‡, ‰‹ÏˆÛÂ Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ μfiÏÔ˘ ∞Ï. μÔ‡ÏÁ·Ú˘, ÙÔÓ›˙ÔÓÙ·˜ ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ: “√È ·ÁÒÓ˜ ı· Á›ÓÔ˘Ó ¯ˆÚ›˜ ÂÎÙÒÛÂȘ. ™ÙȘ 12 ∞ÚÈÏ›Ô˘ ı· ÂÈÛÎÂÊÙ› ÙÔÓ μfiÏÔ Ë ∂ÎÙÂÏÂÛÙÈ΋ ∂ÈÙÚÔ‹ Ù˘ ¢∂ª∞ Î·È ÙfiÙ ı· ÍÂηı·Ú›ÛÔ˘Ó fiÏ· Ù· ˙ËÙ‹Ì·Ù· ·ıÏËÙÈÎÒÓ ˘Ô‰ÔÌÒÓ Î·È ÙÔ˘ ¯ÚÔÓԉȷÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ÁÈ· ÙÔ ªÂÛÔÁÂÈ·Îfi ÈÚÈfi” . ¡· ·Ó·ÊÂÚı› fiÙÈ Ì¤¯ÚÈ ÙȘ 15 ª·ÚÙ›Ô˘ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È ÛÙÔÓ μfiÏÔ Î·È ÎÏÈÌ¿ÎÈÔ Ù˘ ¢∂ª∞, ÙÔ ÔÔ›Ô ı· ÂȂϤ„ÂÈ ÙȘ ·ıÏËÙÈΤ˜ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ Î·È ÙȘ ˘Ô‰Ô̤˜ ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ·.

¢ÂÓ ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó ÚÔÛˆÈÎfi Î·È Ì˯·Ó‹Ì·Ù·

ΔÔ ‰È‹ÌÂÚÔ 9 Î·È 10 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ 2010

“Δ·Ì¤Ï·” Ù· °Ú·Ê›· ¶ÔÏÈÙÈ΋˜ ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÙˆÓ ¢‹ÌˆÓ ÛÙÔ ¡ÔÌfi

¢È‹ÌÂÚ˜ ÂÓËÌÂÚˆÙÈΤ˜ ÂΉËÏÒÛÂȘ ÁÈ· ÛÂÈÛÌÔ‡˜ ÛÙËÓ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿

ª√¡√ “Ù·Ì¤Ï·” ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÙ·È ˆ˜ Â›Ó·È ÙÂÏÈο Ù· °Ú·Ê›· ¶ÔÏÈÙÈ΋˜ ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜ Ô˘ ȉڇıËÎ·Ó ÛÙÔ˘˜ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˘˜ ¢‹ÌÔ˘˜ Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÛÙȘ ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ ÊıÈÓÔÒÚÔ˘. ∏ ›‰Ú˘Û‹ ÙÔ˘˜ ¤ÁÈÓ ·Ó·ÁηÛÙÈο ÌÂÙ¿ ·fi ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ¡ÔÌ¿Ú¯Ë Î·È Ì ÛÎÔfi ÙËÓ ¿ÌÂÛË Û˘Ó‰ÚÔÌ‹ ÛÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ ·fi ηÈÚÈο Ê·ÈÓfiÌÂÓ· Î·È ¤ÎÙ·ÎÙ˜ Û˘Óı‹Î˜. √È ¢‹ÌÔÈ Ì ·ÔÊ¿ÛÂȘ ÙˆÓ ¢ËÌÔÙÈÎÒÓ ™˘Ì‚Ô˘Ï›ˆÓ ÙÔ˘˜ ÚÔ¯ÒÚËÛ·Ó, Ù˘Èο ¤ÛÙˆ, ÛÙËÓ ›‰Ú˘ÛË ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ÁÚ·Ê›ˆÓ, ¯ˆÚ›˜ fï˜ Ó· ηٷʤÚÔ˘Ó Ó· Ù· ÛÙÂϯÒÛÔ˘Ó Ì ÂȉÈÎfi ÚÔÛˆÈÎfi Î·È Ó· Ù· ÂÍÔÏ›ÛÔ˘Ó. ∫·È ÙÔ‡ÙÔ ÂÂȉ‹ ‰ÂÓ ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó fiÚÔ˘˜. ™ÙËÓ Ô˘Û›· Ù· °Ú·Ê›· ¶ÔÏÈÙÈ΋˜ ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÙˆÓ ¢‹ÌˆÓ ÎÚ·ÙÔ‡Ó Û ̛· Â·ÁÚ‡ÓËÛË ÙȘ ‰ËÌÔÙÈΤ˜ ·Ú¯¤˜ ÌÂÙ¿ ·fi ÚÔÂȉÔÔÈ‹ÛÂȘ ÁÈ· ÂÈΛÌÂÓ· ¤ÓÙÔÓ· ηÈÚÈο Ê·ÈÓfiÌÂÓ·. “Δ· °Ú·Ê›· ¶ÔÏÈÙÈ΋˜ ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÙˆÓ ¢‹ÌˆÓ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û ÓËȷ΋ ÌÔÚÊ‹” ·Ó¤ÊÂÚ ¯ı˜ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ô ˘‡ı˘ÓÔ˜ Ù˘ ¶ÔÏÈÙÈ΋˜ ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡ Î. ÷Ú. ΔÛ·Ì¿˙˘, ÂÂȉ‹ -fiˆ˜ ›Â- ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ¿ÓıÚˆÔÈ Î·È Ì¤Û· Ó· Ù· ÔÚÁ·ÓÒÛÔ˘Ó. √È Î·ÈÚÈΤ˜ Û˘Óı‹Î˜ Ô˘ ÂÈÎÚ·ÙÔ‡Ó ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ Ë̤Ú˜ ÛÙË ª·ÁÓËÛ›· ¤‰ÂÈÍ·Ó fiÙÈ “ÙÔ Û‡ÛÙËÌ·” ÂÚÁ¿˙ÂÙ·È fiˆ˜ Î·È ÛÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ. √È ¢‹ÌÔÈ Ù˘ ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ Ì ٷ Ì˯·Ó‹Ì·Ù· Ô˘ ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó, ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ ˘¿Ú¯ÔÓ ÚÔÛˆÈÎfi (΢ڛˆ˜ ÙÔ˘ ÙÔ̤· ηı·ÚÈfiÙËÙ·˜) ÚÔÛ·ıÔ‡Ó Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÔ˘Ó Ù· fiÔÈ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÚÔ·ÙÔ˘Ó ·fi ÙȘ ηÈÚÈΤ˜ Û˘Óı‹Î˜. ∫·ıÔÚÈÛÙÈÎfi ÚfiÏÔ ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó Ó· ·›˙Ô˘Ó ÔÈ ÂıÂÏÔÓÙ¤˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Û οÔÈÔ˘˜ ¢‹ÌÔ˘˜ Î·È ÛÙ· ÌËÙÚÒ· Ù˘ ¶ÔÏÈÙÈ΋˜ ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡ Î·È Î·ÏÔ‡ÓÙ·È Ó· Û˘Ó‰Ú¿ÌÔ˘Ó ÛÙȘ ‰‡ÛÎÔϘ ηٷÛÙ¿ÛÂȘ. √È ¢‹ÌÔÈ Ì ٷ fiÔÈ· Ì˯·Ó‹Ì·Ù· ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó Û˘Ó‰Ú¿ÌÔ˘Ó ÙȘ ÚÔÛ¿ıÂȘ ·Ô¯ÈÔÓÈÛÌÔ‡ ÙˆÓ ‰ÚfïÓ. π‰È·›ÙÂÚ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ‰ÂÓ ÚÔÎÏ‹ıËÎ·Ó ¤ˆ˜ ÙÒÚ·. ¶ÂÚÈÔ¯¤˜ Î·È Ôϛ٘ ‰ÂÓ ‚Ú¤ıËÎ·Ó Û ÎÚ›ÛÈ̘ ÛÙÈÁ̤˜. ¢‹Ì·Ú¯ÔÈ ÙÔÓ›˙Ô˘Ó Ì ÙËÓ ÛÂÈÚ¿ ÙÔ˘˜ fiÙÈ ‰ÂÓ ˘‹ÚÍ·Ó ÔÈ fiÚÔÈ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÌ‹ıÂÈ· Ì˯·ÓËÌ¿ÙˆÓ. ∏ fiÔÈ· ÚÔÌ‹ıÂÈ· ÂÍÔÏÈÛÌÔ‡ ¤ÁÈÓ ̤ۈ ¯ÔÚËÁÈÒÓ ‹ Ì fiÚÔ˘˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘. ∂Ï¿¯ÈÛÙÔÈ Â›Ó·È ÔÈ ¢‹ÌÔÈ ÛÙËÓ ª·ÁÓËÛ›· Ô˘ Â›Ó·È Î¿ˆ˜ ÔÚÁ·ÓˆÌ¤ÓÔÈ Î·È ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó ÂÍÔÏÈÛÌfi (.¯. ¢‹ÌÔÈ ªÔ˘ÚÂÛ›Ô˘, ªËÏÂÒÓ). Ÿˆ˜ ·Ó¤ÊÂÚÂ Ô Î. ΔÛ·Ì¿˙˘ ˘¿Ú¯ÂÈ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔ˘˜ ¢‹ÌÔ˘˜ ÛÙÔÓ ÙÔ̤· Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ ÚÔÛÙ·Û›·˜, ·ÏÏ¿ ÛÙÔ˘˜ ¢‹ÌÔ˘˜ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ˘Ô‰ÔÌ‹.

™∏ª∞¡Δπ∫∂™ ÂΉËÏÒÛÂȘ Ô˘ ·ÔÎÙÔ‡Ó È‰È·›ÙÂÚË ÛËÌ·Û›·, ÌÂÙ¿ Ù· ÁÂÁÔÓfiÙ· ÛÙËÓ ∞˚Ù‹, Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÛÙÔ ¢‹ÌÔ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜ ηٿ ÙÔ ‰È‹ÌÂÚÔ ΔÚ›ÙË 9 Î·È ΔÂÙ¿ÚÙË10 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ 2010. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ‰˘Ô ÂΉËÏÒÛÂȘ ÂÓË̤ڈÛ˘ ÙˆÓ Î·ÙÔ›ÎˆÓ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ·ÏÏ¿ Î·È ÙˆÓ ‰È¢ı˘ÓÙÒÓ ÙˆÓ ¢ËÌÔÙÈÎÒÓ ™¯ÔÏ›ˆÓ ÔÏfiÎÏËÚÔ˘ ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜ ¿Óˆ Û ı¤Ì·Ù· ∞ÓÙÈÛÂÈÛÌÈ΋˜ ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜ Î·È ÕÌ˘Ó·˜ ™¯ÔÏÈÎÒÓ ªÔÓ¿‰ˆÓ. √È ÂΉËÏÒÛÂȘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÔ‡ÓÙ·È Ì ÙË Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜ Î·È ÙÔ˘ °Ú·Ê›Ԣ ¶ÔÏÈÙÈ΋˜ ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜ Ì ÙÔ °Ú·ÊÂ›Ô ∞ÁˆÁ‹˜ ÀÁ›·˜ Ù˘ ¢È‡ı˘ÓÛ˘ ¶ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ·˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘ ª·ÁÓËÛ›·˜. ΔËÓ ΔÚ›ÙË 9 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘, ÛÙȘ 9.30 ÙÔ Úˆ›, Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÂ›Ù·È ÛÙÔ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô ¶√ƒΔ∞ƒπ∞ ∏ÌÂÚ›‰·- ™ÂÌÈÓ¿ÚÈÔ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ‰È¢ı˘ÓÙ¤˜ ÙˆÓ ‰ËÌÔÙÈÎÒÓ Û¯ÔÏ›ˆÓ ª·ÁÓËÛ›·˜ Ì ı¤Ì· “∞ÓÙÈÛÂÈÛÌÈ΋ ÕÌ˘Ó· ™¯ÔÏÈÎÒÓ ªÔÓ¿‰ˆÓ “. √È ÂÈÛËÁËÙ¤˜ ı· Â›Ó·È ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎÔ› Û‡Ì‚Ô˘ÏÔÈ ÙÔ˘ √∞™¶. ΔÔ ™ÂÌÈÓ¿ÚÈÔ ÙÔ ÔÔ›Ô ı· Â›Ó·È ·ÓÔȯÙfi ÁÈ· fiÏÔ˘˜ ı· ·Ú¯›ÛÂÈ ÛÙȘ 9.30 ÙÔ Úˆ› Î·È ÌÂÙ¿ ÙÔ˘˜ ¯·ÈÚÂÙÈÛÌÔ‡˜ ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ: 10.00-10.15 °ÓˆÚÈÌ›· Ì ÙÔ˘˜ ÛÂÈÛÌÔ‡˜ ∂ÈÙÒÛÂȘ ÙˆÓ ÛÂÈÛÌÒÓ ÛÙÔ ¤‰·ÊÔ˜ Î·È Ù· ÌÂÁ¿Ï· Ù¯ÓÈο ¤ÚÁ·. 10.15-11.00 ™˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ ÎÙÈÚÈ·ÎÒÓ Î·Ù·Û΢ÒÓ Û ÛÂÈÛÌÈ΋ ‰Ú¿ÛË 11.30- 12.15 ª¤ÙÚ· ·˘ÙÔÚÔÛÙ·Û›·˜ Û ÂÚ›ÙˆÛË ÛÂÈÛÌÔ‡. ∂ÈÎÈÓ‰˘ÓfiÙËÙ˜ Û ۯÔÏÈÎfi ÎÙ›ÚÈÔ

12.15-13.15 ™¯Â‰È·ÛÌfi˜ ۯ‰›ˆÓ ¤ÎÙ·ÎÙ˘ ·Ó¿Á΢ ™¯ÔÏÈÎÒÓ ªÔÓ¿‰ˆÓ 13.15- 13.45 ™˘˙‹ÙËÛË 13.15- 14.00 §‹ÍË- ¶·Ú·Ï·‚‹ μ‚·ÈÒÛÂˆÓ ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÂΉ‹ÏˆÛË Ô˘ ÚÔÙ¿ıËΠ·fi ÙÔ °Ú·ÊÂ›Ô ¶ÔÏÈÙÈ΋˜ ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜ ÛÙÔÓ √ÚÁ·ÓÈÛÌfi ∞ÓÙÈÛÂÈÛÌÈ΋˜ ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÙÔÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ ¡Ô¤Ì‚ÚÈÔ, Ôχ ÚÈÓ ‰ËÏ·‰‹ Ù· ÙÚ·ÁÈο ÁÂÁÔÓfiÙ· ÛÙËÓ ∞˚Ù‹. ∂›Ó·È ÁÓˆÛÙfi fiÙÈ Ô ÙfiÔ˜ Ì·˜ ¤¯ÂÈ ÛÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ ÏËÁ› ·fi ÛÂÈÛÌÔ‡˜, ÛÙ· ̤۷ Ù˘ ‰ÂηÂÙ›·˜ ÙÔ˘ 50 ηıÒ˜ Î·È ÙÔ ∫·ÏÔη›ÚÈ ÙÔ˘ 1980. ∂ȉÈο Ë ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿, ÂÎÙfi˜ ·fi ÙȘ ÙÂÚ¿ÛÙȘ ˙ËÌȤ˜ ÙÔÓ ∞Ú›ÏÈÔ ÙÔ˘ 55 ›¯Â Î·È ¤Ó· ÓÂÎÚfi. °È· ÙËÓ ·ÓÙÈÛÂÈÛÌÈ΋ ·ÁˆÁ‹ ÙˆÓ ÌÈÎÚÒÓ Ì·ıËÙÒÓ ÙˆÓ ‰‡Ô √ÏÔ‹ÌÂÚˆÓ ¢ËÌÔÙÈÎÒÓ ™¯ÔÏ›ˆÓ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜ Î·È ÕÏÏ˘ ªÂÚÈ¿˜, ÙËÓ ÂÔ̤ÓË Ù˘ ËÌÂÚ›‰·˜, ÙËÓ 10Ë ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ ‰ËÏ·‰‹, ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËıÔ‡Ó ·fi ÙÔ˘˜ ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ˜ ÙÔ˘ √∞™¶ ÂȉÈΤ˜ ÔÌÈϛ˜ Î·È ·Û΋ÛÂȘ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ˘ ÙˆÓ ÛÂÈÛÌÈÎÒÓ Ê·ÈÓÔÌ¤ÓˆÓ , ͯˆÚÈÛÙ¿ Û οı ۯÔÏ›Ô. £· ‰È‰·¯ıÔ‡Ó ÂÍ ··ÏÒÓ ÔÓ‡¯ˆÓ Ù· ·È‰È¿ Ò˜ Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó Ù· ÛÂÈÛÌÈο Ê·ÈÓfiÌÂÓ·, Ò˜ Ó· Û˘Ó˘¿Ú¯Ô˘Ó Û’ fiÏË ÙÔ˘˜ ÙË ˙ˆ‹ Ì ηٷÛÙ¿ÛÂȘ ‰‡ÛÎÔϘ, ·ÏÏ¿ ÔˆÛ‰‹ÔÙ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÈ̘. £· Ú¤ÂÈ Ó· ÛËÌÂȈı› fiÙÈ Ô ¢‹ÌÔ˜ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜ Â›Ó·È Ô ÚÒÙÔ˜ ¢‹ÌÔ˜ Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ Ô˘ ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ °Ú·ÊÂ›Ô ¶ÔÏÈÙÈ΋˜ ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜, Ì ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ˘¿ÏÏËÏÔ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘, Ì ¶·ÓÂÈÛÙËÌÈ·Îfi ¶Ù˘¯›Ô ÛÙÔÓ ÙÔ̤· Ù˘ ¶ÔÏÈÙÈ΋˜ ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜, ÙÔ ÔÔ›Ô Û˘ÓÂÚÁ¿˙ÂÙ·È ¿ÚÈÛÙ· Ì ÙÔ ™˘ÓÙÔÓÈÛÙÈÎfi ¡Ô̷گȷÎfi ŸÚÁ·ÓÔ.

ŒÂÛ ÓÂÎÚfi˜ ÛÙÔ Î·ÊÂÓÂ›Ô ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡ ÙÔ˘ ™∂ ·ıÔÏÔÁÈο ·›ÙÈ· ·Ô‰›‰Â-

Ù·È ·fi ÙËÓ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›· Ô ı¿Ó·ÙÔ˜ ÂÓfi˜ 46¯ÚÔÓÔ˘ ·fi Ù· ÕÓˆ §Â¯ÒÓÈ·, Ô ÔÔ›Ô˜ ÙÔ Úˆ› Ù˘ ÂÚ·Ṳ̂Ó˘ ∫˘Úȷ΋˜ ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó Û ηÊÂÓÂ›Ô ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡ Î·È Í·ÊÓÈο ·ÈÛı¿ÓıËΠ·‰È·ıÂÛ›· Î·È ÛˆÚÈ¿ÛÙËΠÛÙÔ ¿ÙˆÌ·. ¢È·ÎÔÌ›ÛÙËΠ·Ì¤Ûˆ˜ ÛÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô μfiÏÔ˘, fiÔ˘ Î·È ÂͤÓ¢ÛÂ. ∂ÁÎÏËÌ·ÙÈ΋ ÂÓ¤ÚÁÂÈ· ·ÔÎÏ›ÛÙËΠ·fi ÙËÓ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·.

™˘ÏÏ‹„ÂȘ ÁÈ· ηÙÔ¯‹ Ó·ÚΈÙÈÎÒÓ ÛÙË ª·ÁÓËÛ›· ™Δ∏ Û‡ÏÏË„Ë ÂÓfi˜ 39¯ÚÔÓÔ˘

‰ËÌÔÙÈÎÔ‡ ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘ Ì ÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›· Ù˘ ηÙÔ¯‹˜ Ó·ÚΈÙÈÎÒÓ Ô˘ÛÈÒÓ ÚÔ¯ÒÚËÛ·Ó ÚÔ¯ı¤˜ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ› ÙÔ˘ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜ ¢›ˆÍ˘ ¡·ÚΈÙÈÎÒÓ μfiÏÔ˘. ™Â ηْ Ô›ÎÔÓ ¤Ú¢ӷ Ô 39¯ÚÔÓÔ˜ ÂÓÙÔ›ÛÙËΠӷ η٤¯ÂÈ ÔÛfiÙËÙ· ËÚˆ›Ó˘ ‚¿ÚÔ˘˜ 55,4 ÁÚ·ÌÌ·Ú›ˆÓ, ‰‡Ô ÔÛfiÙËÙ˜ ·Î·Ù¤ÚÁ·ÛÙ˘ οÓÓ·‚˘ ÌÈÎÙÔ‡ ‚¿ÚÔ˘˜ 155 ÁÚ·ÌÌ·Ú›ˆÓ, ÔÛfiÙËÙ· ÎÔη˝Ó˘ 0,4 ÁÚ·ÌÌ·Ú›ˆÓ Î·È ÂÙ¿ ‰ÈÛΛ· Ó·ÚΈÙÈÎÒÓ Ê·Ú̿ΈÓ. √È ÔÛfiÙËÙ˜ ÙˆÓ Ó·ÚΈÙÈÎÒÓ Î·Ù·Û¯¤ıËηÓ, fiˆ˜ Î·È ¤Ó· ÎÈÓËÙfi ÙËϤʈÓÔ ˆ˜ ̤ۈ ‰È¢ÎfiÏ˘ÓÛ˘ ÛÙË ‰È·Î›ÓËÛË ÙˆÓ Ó·ÚΈÙÈÎÒÓ Ô˘ÛÈÒÓ. ™Â ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘ Û˘ÏÏËÊı¤ÓÙÔ˜ Û¯ËÌ·Ù›ÛÙËΠ‰ÈÎÔÁÚ·Ê›· Î·È ÚÔ·Ó¿ÎÚÈÛË ‰ÈÂÓÂÚÁÂ›Ù·È ·fi ÙÔ ΔÌ‹Ì· ¢›ˆÍ˘ ¡·ÚΈÙÈÎÒÓ μfiÏÔ˘. ∂›Û˘, ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ› Û˘Ó¤Ï·‚·Ó ÛÙÔÓ ∞ÏÌ˘Úfi ¤Ó· 48¯ÚÔÓÔ Ì ÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›· Ù˘ ηÙÔ¯‹˜ Ó·ÚΈÙÈÎÒÓ. √È ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ› ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Û·Ó ÙÔÓ 48¯ÚÔÓÔ ˆ˜ ‡ÔÙÔ ‰È·Î›ÓËÛ˘ Ó·ÚΈÙÈÎÒÓ Î·È Û ÁÂÓfiÌÂÓÔ ¤ÏÂÁ¯Ô ÂÓÙÔ›ÛÙËΠӷ η٤¯ÂÈ ÔÛfiÙËÙ· ËÚˆ›Ó˘ 24,1 ÁÚ·ÌÌ·Ú›ˆÓ. ™Â ¤ÏÂÁ¯Ô Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠ·ÚÁfiÙÂÚ· ÛÙÔ Û›ÙÈ ÙÔ˘ ÂÓÙÔ›ÛÙËÎ·Ó ·fi ÙÔ˘˜ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ‡˜ ÔÛfiÙËÙ· ËÚˆ›Ó˘ ÙÚÈÒÓ ÁÚ·ÌÌ·Ú›ˆÓ, ¤Ó· ÈÛÙfiÏÈ Ì ÂÙ¿ Ê˘Û›ÁÁÈ·, ¤Ó· Ù˘ÛÛfiÌÂÓÔ ÛÙÈϤÙÔ Î·È Ì›· ˙˘Á·ÚÈ¿ ·ÎÚȂ›·˜, Ù· ÔÔ›· ηٷۯ¤ıËÎ·Ó Ì·˙› Ì ¤Ó· ÎÈÓËÙfi ÙËϤʈÓÔ. ™Â ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘ 48¯ÚÔÓÔ˘ Û¯ËÌ·Ù›ÛÙËΠ‰ÈÎÔÁÚ·Ê›· Î·È ÚÔ·Ó¿ÎÚÈÛË ‰ÈÂÓÂÚÁÂ›Ù·È ·fi ÙÔ ΔÌ‹Ì· ¢›ˆÍ˘ ¡·ÚΈÙÈÎÒÓ μfiÏÔ˘. Δ¤ÏÔ˜, ÚÔ¯ı¤˜ ÙÔ ‚Ú¿‰˘,Û ÙÔ 4Ô ¯ÈÏÈfiÌÂÙÚÔ ÙÔ˘ ‰ÚfiÌÔ˘ μfiÏÔ˘-ΔÛ·Áηڿ‰·˜, Û˘ÓÂÏ‹ÊıË ·fi ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ‡ Ù˘ √¶∫∂ ¤Ó·˜ 32¯ÚÔÓÔ˜ ÌÈÎÚÔˆÏËÙ‹˜ ÁÈ·Ù› ηÙ›¯Â ÔÛfiÙËÙ· ¯·Û›˜ 1,9 ÁÚ·ÌÌ·Ú›Ô˘, Ë ÔÔ›· Î·È Î·Ù·Û¯¤ıËÎÂ. ™Â ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘ Û˘ÏÏËÊı¤ÓÙÔ˜ Û¯ËÌ·Ù›ÛÙËΠ‰ÈÎÔÁÚ·Ê›·, ÂÓÒ ÚÔ·Ó¿ÎÚÈÛË ‰ÈÂÓÂÚÁÂ›Ù·È ·fi ÙËÓ Àԉȇı˘ÓÛË ∞ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ μfiÏÔ˘.

ŒÎÏ„·Ó ηÏ҉ȷ Ã∞§∫π¡∞ ÙÚÈÊ·ÛÈο ηÏ҉ȷ Ù‡Ô˘ “¡Àª” Û˘ÓÔÏÈÎÔ‡ Ì‹ÎÔ˘˜ 500 ̤ÙÚˆÓ Î·È ·Í›·˜ 1.500 ¢ÚÒ ·Ê·›ÚÂÛ·Ó ¿ÁÓˆÛÙÔÈ ‰Ú¿ÛÙ˜ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ÙÔ˘ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ˘ ™·‚‚¿ÙÔ˘ ·fi ηÙÔÈΛ· ÛÙÔ μfiÏÔ. ΔÔ ÂÚÈÛÙ·ÙÈÎfi ηٷÁÁ¤ÏıËΠ·fi ÙÔÓ ·ıfiÓÙ· ¯ı˜ ÛÙËÓ Àԉȇı˘ÓÛË ∞ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ μfiÏÔ˘, Ë ÔÔ›· ‰ÈÂÓÂÚÁ› ÚÔ·Ó¿ÎÚÈÛË, Ì ÙÔ˘˜ ‰Ú¿ÛÙ˜ Ó· ·Ó·˙ËÙÔ‡ÓÙ·È ·fi ÙËÓ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·.


M·ÁÓËÛ›· 20 ™ÙËÓ ∫Ú·ÎÔ‚›· Ë ƒÔ‰Ô‡Ï· ∑‹ÛË ™ÙËÓ ∫Ú·ÎÔ‚›· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ë ∞ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ Ù˘ μÔ˘Ï‹˜ Î·È μÔ˘ÏÂ˘Ù‹˜ ¶∞™√∫ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î. ƒÔ‰Ô‡Ï· ∑‹ÛË, fiÔ˘ ı· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯ÂÈ ÛÙȘ ÂΉËÏÒÛÂȘ ÌÓ‹Ì˘ ÁÈ· ÙËÓ 65Ë ∂¤ÙÂÈÔ Ù˘ ∞ÂÏ¢ı¤ÚˆÛ˘ ÙÔ˘ ÕÔ˘Û‚ÈÙ˜ (25-28 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ 2010), ÂÎÚÔÛˆÒÓÙ·˜ ÙË μÔ˘Ï‹ ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ. ™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙˆÓ ÂÂÙÂÈ·ÎÒÓ ÂΉËÏÒÛˆÓ, Ë Î˘Ú›· ∑‹ÛË ı· ÌÈÏ‹ÛÂÈ ÛÙÔ ∂Ó·ÚÎÙ‹ÚÈÔ ™˘ÌfiÛÈÔ Ì ٛÙÏÔ “∂Óı˘ÌÔ‡ÌÂÓÔÈ ÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ ÁÈ· Ó· ıÂÌÂÏÈÒÛÔ˘Ì ¤Ó· ÂÈÚËÓÈÎfi ̤ÏÏÔÓ” . ΔÔ ı¤Ì· Ù˘ ·Ú¤Ì‚·Û˘ Ù˘ ΢ڛ·˜ ∑‹ÛË ı· ·ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ ÚÔÒıËÛË Ù˘ ÎÔÈÓˆÓ›·˜, Ù˘ ·ÓÔ¯‹˜ Î·È ÙÔ˘ ‰È·ÏfiÁÔ˘.

∂Ή‹ÏˆÛË ÙÔ˘ ¶∞™√∫ ÁÈ· «∫·ÏÏÈÎÚ¿ÙË» ∞ÓÔÈÎÙ‹ ÔÏÈÙÈ΋ ÂΉ‹ÏˆÛË Ì ı¤Ì· “∫·ÏÏÈÎÚ¿Ù˘” ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ 31 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ 2010 Î·È ÒÚ· 11.00 .Ì. ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ “∞™Δ∂ƒ∞™” Ì ÎÂÓÙÚÈÎfi ÔÌÈÏËÙ‹ ÙÔÓ ¡ÔÌ¿Ú¯Ë ¶ÂÈÚ·È¿ Î·È Ì¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ∂ıÓÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ Î. °È¿ÓÓË ª›¯·.

∑ËÙ› Û˘˙‹ÙËÛË ÁÈ· ·ÂÚÔÚ‡·ÓÛË ÛÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ¡· ¤ÚıÂÈ ÚÔ˜ Û˘˙‹ÙËÛË Û ۇÓÙÔÌÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· ÛÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ, Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ Û¯¤‰ÈÔ Ì ‚Ú·¯˘ÚfiıÂÛÌ· Î·È Ì·ÎÚÔÚfiıÂÛÌ· ̤ÙÚ· ÁÈ· ÙËÓ Â›Ï˘ÛË ÙÔ˘ ÚÔ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜ Ù˘ ·¤ÚÈ·˜ Ú‡·ÓÛ˘ ÛÙÔ ÔÏÂÔ‰ÔÌÈÎfi Û˘ÁÎÚfiÙËÌ·, ˙ËÙ¿ Ì ÂÂÚÒÙËÛË Ô˘ η٤ıÂÛÂ, Ô ‰ËÌÔÙÈÎfi˜ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ Ù˘ Ì›˙ÔÓÔ˜ ÌÂÈÔ„ËÊ›·˜ ¡ÈÎ. ∑·Úο‰·˜.

ΔÚ·ÁÈÎfi˜ ·ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ ÙˆÓ ÙÚÔ¯·›ˆÓ Ù˘ ‚‰ÔÌ¿‰·˜ ΔÚ·ÁÈÎfi˜ Â›Ó·È Ô ·ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ ÙˆÓ ÙÚÔ¯·›ˆÓ ÁÈ· ÙËÓ Â‚‰ÔÌ¿‰· Ô˘ ¤Ú·ÛÂ, ηıÒ˜ ‰‡Ô Ó¤ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ, ËÏÈΛ·˜ 29 Î·È 19 ÂÙÒÓ, ¿ÊËÛ·Ó ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÙÔ˘˜ ÓÔ‹ ÛÙËÓ ¿ÛÊ·ÏÙÔ Û ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· ‰˘ÛÙ˘¯‹Ì·Ù· Ô˘ ÛËÌÂÈÒıËÎ·Ó ÙËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË ¶¤ÌÙË ÛÙËÓ ∫ÂÚ·ÛÈ¿ Î·È ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ ÛÙÔ μfiÏÔ, Ì ΢ÚÈfiÙÂÚË ·›ÙÈ· ÙËÓ ¤ÏÏÂÈ„Ë Ù˘ ÔÊÂÈÏfiÌÂÓ˘ ÚÔÛÔ¯‹˜. ™ÙÔ ÌÂٷ͇, 432 ÂϤÁ¯Ô˘˜ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ·Ó ÙÔ ›‰ÈÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· Û˘ÓÂÚÁ›· Ù˘ ΔÚÔ¯·›·˜ Û ԉËÁÔ‡˜ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ. μ‚·ÈÒıËÎ·Ó Ù¤ÛÛÂÚȘ ·Ú·‚¿ÛÂȘ ÁÈ· Ô‰‹ÁËÛË ˘fi ÙËÓ Â‹ÚÂÈ· ·ÏÎÔfiÏ, 67 ÁÈ· ˘¤Ú‚·ÛË ÙÔ˘ ÔÚ›Ô˘ Ù·¯‡ÙËÙ·˜ Î·È 30 ÁÈ· ÌË ¯Ú‹ÛË ˙ˆÓÒÓ ·ÛÊ·Ï›·˜. ΔÔ ›‰ÈÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· ÔÈ ÙÚÔ¯ÔÓfiÌÔÈ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ·Ó 464 ÂϤÁ¯Ô˘˜ Û ԉËÁÔ‡˜ ‰È·ÎψÓ. μ‚·ÈÒıËÎ·Ó ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ 40 ·Ú·‚¿ÛÂȘ ÁÈ· ÛÙ¤ÚËÛË ¿‰ÂÈ·˜ ÈηÓfiÙËÙ·˜ Ô‰‹ÁËÛ˘, ‰‡Ô ÁÈ· ÛÙ¤ÚËÛË ¿‰ÂÈ·˜ ΢ÎÏÔÊÔÚ›·˜ Î·È ÂÙ¿ ÁÈ· ·ÛÊ·ÏÈÛÙËÚ›Ô˘ Û˘Ì‚ÔÏ·›Ô˘, 16 ÁÈ· ÌË ¯Ú‹ÛË ÚÔÛٷ٢ÙÈÎÔ‡ ÎÚ¿ÓÔ˘˜ ·fi Ô‰ËÁfi Î·È ÂÈ‚¿ÙË Î·È ¤ÍÈ ÁÈ· ·Ú·‚›·ÛË ÂÚ˘ıÚÔ‡ ÛËÌ·ÙÔ‰fiÙË.

TPITH 26 I∞¡√À∞PI√À 2010

Δ¿ÛÛÂÙ·È Ì „‹ÊÈÛÌ¿ ÙÔ˘ Ô˘ ÂÁÎÚ›ıËΠηٿ ÏÂÈÔ„ËÊ›· ÛÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ Û˘Ó‰ڛ·ÛË

À¤Ú ÙˆÓ ·ÁÚÔÙÒÓ ÙÔ ¡ÔÌ. ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ £ÂˆÚ› ‰›Î·È· Ù· ·ÈÙ‹Ì·Ù·, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ·›ÚÓÂÈ ı¤ÛË ÁÈ· Ù· ÌÏfiη

À

¤Ú ÙˆÓ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂˆÓ ÙˆÓ ·ÁÚÔÙÒÓ Î·È ÙˆÓ ‰›Î·ÈˆÓ ·ÈÙËÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘˜ Ù¿¯ıËΠ¯ı˜ ÙÔ ÓÔ̷گȷÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ, ÂÓÒ Ô ÓÔ̿گ˘ ÙfiÓÈÛ fiÙÈ ÔÈ ·ÁÚfiÙ˜ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó Ì ˘¢ı˘ÓfiÙËÙ· Î·È ˆÚÈÌfiÙËÙ· Ù· ˙ËÙ‹Ì·Ù· Ô˘ ÙÔ˘˜ ··Û¯ÔÏÔ‡Ó. √ ÓÔ̿گ˘ ‰ÂÓ ı¤ÏËÛ ӷ ‰ËÏÒÛÂÈ Â¿Ó Â›Ó·È ˘¤Ú ‹ ηٿ ÙˆÓ “ÌÏfiΈӔ Î·È ·ÚΤÛÙËΠӷ ÛËÌÂÈÒÛÂÈ fiÙÈ ÙÔÔıÂÙÂ›Ù·È ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο ÛÙ· ı¤Ì·Ù· “Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿˜” ÙˆÓ ·ÁÚÔÙÒÓ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ηÙ‚¿ÛÂÈ ÙÚ·ÎÙ¤Ú ÛÙȘ ªÈÎÚÔı‹‚˜.

√ ›‰ÈÔ˜ ÙËÓ ÛÙ¿ÛË ÙˆÓ Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓˆÓ ·ÁÚÔÙÒÓ ÙËÓ ıÂÒÚËÛ ıÂÙÈ΋ Î·È ÙfiÓÈÛ fiÙÈ ¤¯Ô˘Ó ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ˆÚÈÌfiÙËÙ· Ó· ·ÓÙÈÏËÊıÔ‡Ó ÔȘ ÌÔÚʤ˜ ·ÁÒÓ· Úԉȷı¤ÙÔ˘Ó ıÂÙÈο ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›· Î·È ÚÔÛÂÏÎ‡Ô˘Ó Û˘ÌÌ¿¯Ô˘˜ ÁÈ· ÙËÓ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË ÙˆÓ ·ÈÙËÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘˜ Î·È ÔȘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó Û˘Óı‹Î˜ ·ÔÌfiÓˆÛ˘ Î·È ÂÚÈıˆÚÈÔÔ›ËÛ˘ ¢ÓÔÒÓÙ·˜ ÙËÓ ÂÌÊ¿ÓÈÛË Ê·ÈÓÔÌ¤ÓˆÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ ·˘ÙÔÌ·ÙÈÛÌÔ‡. ∏ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ÙÔÔı¤ÙËÛË Û˘ÌÂÚÈÏ‹ÊıËÎÂ Î·È ÛÙÔ „‹ÊÈÛÌ· Ô˘ ÂΉfiıËÎÂ Î·È ÙÔ ÔÔ›Ô Û˘Ó‰È·ÌfiÚÊˆÛ·Ó ÔÈ ÓÔ̷گȷÎÔ› Û‡Ì‚Ô˘ÏÔÈ Î.Î °. ºÒÙ˘ Î·È ¶. ª·Ù˙ȿη˜, Úfi‰ÚÔÈ ÙˆÓ ÓÔ̷گȷÎÒÓ ÂÈÙÚÔÒÓ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ Î·È Ù˘ ¡.¢ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·. ΔÔ ÓÔ̷گȷÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Ì ÙÔ „‹ÊÈÛÌ¿ ÙÔ˘ ÂͤÊÚ·Û ηٿ ÏÂÈÔ„ËÊ›· ÛÙÔ˘˜ ·ÁÚfiÙ˜ ÁÈ· ÌÈ· ·ÎfiÌË ÊÔÚ¿ ÙËÓ Û˘Ì·Ú¿ÛÙ·Û‹ ÙÔ˘ ÛÙÔÓ ·ÁÒÓ· ÁÈ· ÙËÓ Â›Ï˘ÛË ÙˆÓ ¯ÚfiÓÈˆÓ ·ÈÙËÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘˜. ¢È·›ÛÙˆÛ fiÙÈ Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ· ηıËÌÂÚÈÓ¿ ·fi ÙË ÌÈ· ˘¿Ú¯ÂÈ ÌÂÁ¿ÏË ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ ÎfiÛÙÔ˘˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ Î·È ·fi ÙËÓ ¿ÏÏË ·ÎÔÏÔ˘ıÂ›Ù·È Ë Î·Ù·ÎfiÚ˘ÊË ÙÒÛË ÙˆÓ ÙÈÌÒÓ ÙˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ ÙÔ˘˜, ÂÓÒ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ÔÈ Î·Ù·Ó·ÏˆÙ¤˜ ·ÁÔÚ¿˙Ô˘Ó Û Ôχ ˘„ËϤ˜ ÙÈ̤˜. £ÂˆÚ› fiÙÈ ÛÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ ‰‡ÛÎÔÏË Û˘Á΢ڛ· ‰ÂÓ ·ÚΛ Î·È ÌfiÓÔ Ë ÈηÓÔÔ›ËÛË ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ·ÈÙËÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ÚÔηÏÔ‡Ó ÌÈ· ÚfiÛηÈÚË ·Ó·ÎÔ‡ÊÈÛË, ¯ˆÚ›˜ Ó· ‰›ÓÔ˘Ó Ì·ÎÚÔÚfiıÂÛ̘ Î·È ‚ÈÒÛÈ̘ χÛÂȘ. ∞ÓÙ›ıÂÙ· ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÂȉÂȯı› ÁÂÓÓ·›· ÔÏÈÙÈ΋ ‚Ô‡ÏËÛË ÁÈ· Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó ÔÈ ÚÈ˙ÈΤ˜ ·ÏÏ·Á¤˜ ÛÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ·Ú·ÁˆÁ‹˜ Î·È ‰È·Î›ÓËÛ˘ ÙˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Î·È Û˘Á¯ÚfiÓˆ˜ Ó· ‰ÚÔÌÔÏÔÁËı› ÂÓ· ÔÏÔÎÏËڈ̤ÓÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ‰ËÌÔÛ›ˆÓ ÂÂÓ‰‡ÛÂˆÓ ÛÙÔÓ ·ÁÚÔÙÈÎfi ¯ÒÚÔ. ΔÔ ÓÔ̷گȷÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ˙ËÙ¿ ·fi ÙËÓ ∫˘‚¤ÚÓËÛË Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ ¿ÌÂÛ· Û ¤Ó·Ó ·ÓÔȯÙfi Î·È ¯ˆÚ›˜ ÚÔ··ÈÙÔ‡ÌÂÓ· ‰È¿ÏÔÁÔ, Ì ÛÙfi¯Ô ÌÈ· Ó¤· ·ÁÚÔÙÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌ›· ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏÈṲ̂ÓË ÛÙȘ ·Ó¿ÁΘ ÙˆÓ ·ÁÚÔÙÒÓ Î·È Ù˘ ÎÔÈÓˆÓ›·˜. μ¿ÛË ÙÔ˘ ‰È·ÏfiÁÔ˘ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ›ӷÈ

fiÏ· Ù· ı¤Ì·Ù· Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ ˆ˜ ·‰˘ÛÒËÙË Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ¯ÚfiÓÈ· ÙÒÚ· Ô ¤ÏÏËÓ·˜ ·Ú·ÁˆÁfi˜, ·ÁÚfiÙ˘ Î·È ÎÙËÓÔÙÚfiÊÔ˜ Î·È Ô˘ Û˘Ì˘ÎÓÒÓÔÓÙ·È ÛÙÔ ÙÚ›Ù˘¯Ô : ·Ú¿Áˆ ·ÎÚÈ‚¿, Ô˘Ï¿ˆ ·ÎÚÈ‚¿, ·ÁÔÚ¿˙ˆ ·ÎÚÈ‚¿. ∫·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ: ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ Î·È Ù· Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ̤ÙÚ· Ô˘ ı· Ô‰ËÁ‹ÛÔ˘Ó ÛÙË Ì›ˆÛ‹ ÙÔ˘, ÙËÓ ÂÌÔÚ›· ÙˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ ·fi ÙÔ ¯ˆÚ¿ÊÈ Ì¤¯ÚÈ ÙÔ Ú¿ÊÈ Î·È ÙÚfiÔÈ ·Ú¤Ì‚·Û˘ ÙÔ˘ Û˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÙÈÎÔ‡ ÎÈÓ‹Ì·ÙÔ˜, ÙËÓ ·ÛÊ¿ÏÈÛË Ù˘ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ Ì ·Ó·ıÂÒÚËÛË ÙÔ˘ ηÓÔÓÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘ ∂§°∞ ·fi Ӥ˜ ·Ûı¤ÓÂȘ Î·È ·fi Ó¤Ô˘˜ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘˜, ÒÛÙ ÔÈ ·Ú·ÁˆÁÔ› Ó· ÌËÓ Á›ÓÔÓÙ·È Â·›Ù˜ ÁÈ· Ó· ·Ô˙ËÌȈıÔ‡Ó Î·È ÙÈ ı· Á›ÓÂÈ ÌÂÙ¿ ÙÔ 2013 Ì ÙËÓ ·Ó·ıÂÒÚËÛË Ù˘ ∫∞¶. ∂›Û˘ Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ Ë ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ª·ÏÙ·Ù˙‹˜ Î·È Ó· ‰ÔıÔ‡Ó Î›ÓËÙÚ· ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·Û˘ÁÎÚfiÙËÛË ÙÔ˘ Û˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÙÈÎÔ‡ ÎÈÓ‹Ì·ÙÔ˜ Ì ÙËÓ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÔÚÁ·ÓÒÛÂˆÓ ·Ú·Áˆ-

ÁÒÓ Ó¤Ô˘ Ù‡Ô˘. ΔÔ „‹ÊÈÛÌ· ηٷ„ËÊ›ÛÙËΠ·fi ÙÔ˘˜ ¡¤Ô˘˜ ¢ÚfiÌÔ˘˜ ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ ÂÚÈÂÏ¿Ì‚·Ó ÙËÓ ¿Ô„Ë ÁÈ· ¿ÌÂÛË ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ·Ó·ÎÔ‡ÊÈÛË ÙˆÓ ·ÁÚÔÙÒÓ. ∂›Û˘ ηٷ„ËÊ›ÛÙËΠ·fi ÙÔ ∫∫∂. “ΔÔ Â›ÎÂÓÙÚÔ ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ Ë̤Ú˜ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙȘ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ ÙˆÓ ·ÁÚÔÙÒÓ Î·È ÙÔ˘˜ ÙÚfiÔ˘˜ Ô˘ Â¤ÏÂÍ·Ó Ó· ·ÁˆÓÈÛıÔ‡Ó. Δ· ˙ËÙ‹Ì·Ù· Ù˘ ·ÁÚÔÙÈ΋˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ÂÓÙ¿ÛÛÔÓÙ·È ÛÙÔÓ ˘Ú‹Ó· Ù˘ ¡∞ª Î·È ÙÔ˘˜ ÂÈÛÎÂÊı‹Î·Ì ÁÈ· Ó· ÂÎÊÚ¿ÛÔ˘ÌÂ Û˘Ì·Ú¿ÛÙ·ÛË ÛÙ· ‰›Î·È· ·ÈÙ‹Ì·Ù¿ ÙÔ˘˜” , ÙfiÓÈÛÂ Ô ÓÔ̿گ˘ Î·È Î·Ù¤ıÂÛ ÙÔ „‹ÊÈÛÌ· ÚÔ˜ ¤ÁÎÚÈÛË ÛÙÔ ÓÔ̷گȷÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ. √ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ Ù˘ ·ÓÙÈÔÏ›Ù¢Û˘ Î. °. ¶Ú›ÓÙ˙Ô˜ ‰‹ÏˆÛ ˆ˜ ÛÙË Û˘Ó‰ڛ·ÛË ¤ÚÂ ӷ ÎÏËıÔ‡Ó Î·È ÔÈ ·ÁÚfiÙ˜ ÁÈ· Ó· ηٷı¤ÛÔ˘Ó ÙËÓ ¿Ô„‹ ÙÔ˘˜ Î·È ÙfiÓÈÛ fiÙÈ Ô ÓÔ̿گ˘ ·¤Ê˘Á ӷ ÌÈÏ‹ÛÂÈ ÁÈ· Ù· ¿ÌÂÛ· ̤ÙÚ· Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ¿ÚÂÈ Ë ∫˘‚¤ÚÓËÛË ÁÈ· Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ ÙËÓ

ηٿÛÙ·ÛË. ∫¿ÏÂÛ Â›Û˘ ÙÔ ÓÔÌ¿Ú¯Ë Ó· ÍÂηı·Ú›ÛÂÈ ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ ÁÈ· Ù· “ÌÏfiη” . √ Î. ¶··ÙfiÏÈ·˜ ÙfiÓÈÛ fiÙÈ Ë Ó¤· ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋, ÁÈ· Ó· ‚ÁÂÈ ·fi ÙÔ Ù¤ÏÌ· Ô ·ÁÚÔÙÈÎfi˜ ÎfiÛÌÔ˜ Â›ÁÂÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·fi οı ¿ÏÏË ÊÔÚ¿, Ì ‰Â‰Ô̤ÓË ÙËÓ ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈ΋ ‰˘ÛÚ·Á›· Ù˘ ¯ÒÚ·˜. √ ÂÎÚfiÛˆÔ˜ ÙˆÓ ¡¤ˆÓ ¢ÚfiÌˆÓ Î. °. ªÔ˘Ï¿˜ ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú‹ıËΠÁÈ· ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Ë ÏÂÈÔ„ËÊ›· ·ÈÊÓȉȿ˙ÂÈ Ì ÙËÓ Î·Ù¿ıÂÛË „ËÊÈÛÌ¿ÙˆÓ, ¯ˆÚ›˜ Ó· ¤¯ÂÈ ÚÔËÁËı› ‰È·‚ԇϢÛË Ì ÙȘ ·Ú·Ù¿ÍÂȘ, ÂÓÒ Ô ÂÎÚfiÛˆÔ˜ Ù˘ ·Ú¿Ù·Í˘ Ù˘ ¡∞™, Ô˘ ÚfiÛÎÂÈÙ·È ÛÙÔ ∫∫∂ Î. °. ÷ÚÌ¿Ó˘, ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ Ë ÏÂÈÔ„ËÊ›· ‰ÂÓ ˙ËÙ¿ÂÈ ÛÙÔ „‹ÊÈÛÌ¿ Ù˘ ÙËÓ ÂȉfiÙËÛË Ù˘ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ Î·È ÙËÓ ÂÈ‚ÔÏ‹ ÂÁÁ˘ËÌ¤ÓˆÓ ÙÈÌÒÓ. “¢ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÎÔÈÓ¿ Û˘ÌʤÚÔÓÙ·, ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Î·È ÎÔÈÓ¿ „ËÊ›ÛÌ·Ù·” , ‰‹ÏˆÛÂ Ô Î. ÷ÚÌ¿Ó˘. Ãı˜ ÚÔ·Ó·ÁÁ¤ÏıËΠ·fi ÙÔ ÓÔÌ¿Ú¯Ë fiÙÈ ÁÈ· ÙÔ ·ÁÚÔÙÈÎfi ı· Á›ÓÂÈ Î·È ÂȉÈ΋ Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÙÔ˘ ÓÔ̷گȷÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘, Ì ÙËÓ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙˆÓ ·ÁÚÔÙÒÓ.

∏ ÌÂϤÙË ÙÔ˘ ∫Ú·˘Û›‰ˆÓ· ∏ Û˘˙‹ÙËÛË Ù˘ ÌÂϤÙ˘ ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈÎÒÓ ÂÈÙÒÛÂˆÓ ÙÔ˘ ¯ÂÈÌ¿ÚÚÔ˘ ∫Ú·˘Û›‰ˆÓ· ·Ó·‚Ï‹ıËΠÁÈ· ÙËÓ ÂfiÌÂÓË Û˘Ó‰ڛ·ÛË, Ì ·›ÙËÌ· Ó· ηٷÙÂı› Î·È Ë Ù¯ÓÈ΋ ÌÂϤÙË ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘, Ô˘ ÎÔÛÙÔÏÔÁÂ›Ù·È ÛÙ· 2 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ¢ÚÒ. √ Î. °. ªÔ˘Ï¿˜ ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ Ù· ÛÙÔȯ›· Ù˘ Ù¯ÓÈ΋˜ ÌÂϤÙ˘ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Á›ÓÂÈ ÁÓˆÛÙ¿ ÚԂϤÔ˘Ó ÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ ÙÔȯ›Ô˘ ÛÙȘ ‰‡Ô fi¯ı˜ ÙÔ˘ ¯ÂÈÌ¿ÚÚÔ˘, ·fi ÙÔ ‡„Ô˜ Ù˘ Á¤Ê˘Ú·˜ ÙÔ˘ √™∂. “∞˘Ùfi ‰ÂÓ Â›Ó·È ·Ó·Áη›Ô ˆ˜ ¤ÚÁÔ Î·È ·Ó Û˘Ì‚Â› ı· Â›Ó·È Û ‡ÔÙÔ˘˜ ηÈÚÔ‡˜ ‰È·Û¿ıÈÛË ‰ËÌÔÛ›Ô˘ ¯Ú‹Ì·ÙÔ˜ Î·È ÚÂÌԇϷ” . “£¤ÏÔ˘Ì ÂÏ¿¯ÈÛÙÔ ÂÁÁ˘Ë̤ÓÔ Â›Â‰Ô ‰È·‚›ˆÛ˘ ÙÔ˘ ·ÁÚÔÙÈÎÔ‡ ÎfiÛÌÔ˘ Î·È Â›Ó·È Î·Ï‡ÙÂÚÔ Ó· ÌÈÏ¿Ì ÁÈ’ ·˘Ùfi ·Ú¿ ÁÈ· ÙȘ ÂÁÁ˘Ë̤Ó˜ ÙÈ̤˜” , ›Â Ô Î. ¶··ÙfiÏÈ·˜.

™YNTOME™ TO¶IKE™ EI¢H™EI™ ŒÎÏÂÈÛ·Ó Û¯ÔÏ›· ÏfiÁˆ ÁÚ›˘ Δ¤ÛÛÂÚ· Û¯ÔÏ›· Î·È ÙÚ›· Û¯ÔÏÈο ÙÌ‹Ì·Ù· ÛÙÔ ¡ÔÌfi ª·ÁÓËÛ›·˜ ‰ÂÓ ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó ·fi Û‹ÌÂÚ· Î·È ÁÈ· ÂÙ¿ Ë̤Ú˜ ÌÂÙ¿ ·fi ·fiÊ·ÛË Ù˘ ¡ÔÌ·Ú¯›·˜ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÏfiÁˆ Ù˘ Û˘ÚÚÔ‹˜ ÂÚÈÛÙ·ÙÈÎÒÓ Ì·ıËÙÒÓ ÌÂ Û˘ÌÙÒÌ·Ù· Ô˘ Â›Ó·È Û˘Ì‚·Ù¿ Ì ÙË Ó¤· ÁÚ›Ë. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ· ‰ÂÓ ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó Ù· ÂÍ‹˜: ÙÔ ÙÌ‹Ì· °1 ÙÔ˘ 6Ô˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™¯ÔÏ›Ԣ μfiÏÔ˘, ÙÔ ÙÌ‹Ì· μ2 ÙÔ˘ 12Ô˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™¯ÔÏ›Ԣ μfiÏÔ˘, ÙÔ 15Ô 6/ı¤ÛÈÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ™¯ÔÏÂ›Ô μfiÏÔ˘, ÙÔ ∂ȉÈÎfi ¢ËÌÔÙÈÎfi ™¯ÔÏÂ›Ô ™ÎÈ¿ıÔ˘, ÙÔ ÙÌ‹Ì· ™Δ 2 ÙÔ˘ 1Ô˘ 12/ı¤ÛÈÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™¯ÔÏ›Ԣ ™ÎÈ¿ıÔ˘, ÙÔ 2Ô 12/ı¤ÛÈÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ™¯ÔÏ›Ԣ ¡. ∞Á¯È¿ÏÔ˘ “μ·ÚÓ¿ÏÂÈÔ” , ÙÔ °ÂÓÈÎfi §‡ÎÂÈÔ ™ÎÔ¤ÏÔ˘. ∂›Û˘ ÛÙË ªÔÓ¿‰· ∂ÓÙ·ÙÈ΋˜ £ÂÚ·›·˜ ÓÔÛËχÔÓÙ·È ÔÈ ‰‡Ô 30¯ÚÔÓÔÈ ¿Ó‰Ú˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÚÔÛ‚ÏËı› ·fi Ó¢ÌÔÓ›· ÏfiÁˆ Ù˘ Ó¤·˜ ÁÚ›˘.

¢Ú¿ÛÂȘ ÁÈ· Ù· ∂§Δ∞ £ÂÛÛ·Ï›·˜ √ ·ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ 2009 Î·È Ô ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌfi˜ ‰Ú¿ÛÂˆÓ ÁÈ· ÙÔ 2010 ‹Ù·Ó ÙÔ ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ Û‡Û΄˘ Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ ÛÙËÓ ¤‰Ú· Ù˘ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋˜ ¢È‡ı˘ÓÛ˘ ∂§Δ∞ £ÂÛÛ·Ï›·˜, Ì ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ·ÓÒÙÂÚˆÓ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÒÓ ÛÙÂϯÒÓ Ù˘ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋˜ ¢È‡ı˘ÓÛ˘ Î·È Ù˘ ÀËÚÂÛ›·˜ ∂ÈÛÙÔÏÈÎÔ‡ Δ·¯˘‰ÚÔÌ›Ԣ ÙˆÓ ∂§Δ∞. ∞Ó·ÊÂÚfiÌÂÓÔ˜ ÛÙË ¯ÚÔÓÈ¿ Ô˘ ¤Ú·ÛÂ Ô ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi˜ ¢È¢ı˘ÓÙ‹˜ ∂§.Δ∞. £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î. ∂˘¿ÁÁÂÏÔ˜ ¶··ÔÛÙfiÏÔ˘ ·ÚÔ˘Û›·Û ٷ ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Û Â-

›Â‰Ô ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜, ¡ÔÌÔ‡ Î·È ∫·Ù·ÛÙËÌ¿ÙˆÓ Î·È ÂÂÛ‹Ì·Ó fiÙÈ, ·Ú¿ ÙÔ ‰˘ÛÌÂÓ¤˜ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Û ‰ÈÂıÓ¤˜ Î·È ÂıÓÈÎfi Â›‰Ô, Ë ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋ ¢È‡ı˘ÓÛË ∂§Δ∞ £ÂÛÛ·Ï›·˜, Û˘Ó¯›˙ÔÓÙ·˜ ÌÈ· ·Ú¿‰ÔÛË ÂÈÙ˘¯ËÌ¤ÓˆÓ ¯Ú‹ÛˆÓ, ηٿÊÂÚ ӷ ·ÓÙÂÂͤÏıÂÈ Ì¤Û· Û ÌÈ· ·ÚÎÂÙ¿ ‰‡ÛÎÔÏË ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô, ÂÈÙ˘Á¯¿ÓÔÓÙ·˜ Ù· ηχÙÂÚ· ‰˘Ó·Ù¿ ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù·. ™¯ÂÙÈο Ì ÙȘ ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ˜ ÁÈ· ÙÔ 2010 ÂÈÎÂÓÙÚÒıËΠ΢ڛˆ˜ ÛÙËÓ ·Ó¿ÁÎË ÂÚÈÔÚÈÛÌÔ‡ ÙˆÓ ‰··ÓÒÓ Î·È ÛÙÔÓ ÂÍÔÚıÔÏÔÁÈÛÌfi ÙÔ˘ Δ·¯˘‰ÚÔÌÈÎÔ‡ ¢ÈÎÙ‡Ô˘, ÛÙ· Ï·›ÛÈ· ÙˆÓ ÂÂÓ‰‡ÛÂˆÓ Ô˘ ¤¯ÂÈ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÂÈ Ë ∂Ù·ÈÚ›· ÛÙȘ Û‡Á¯ÚÔÓ˜ Ù¯ÓÔÏÔÁ›Â˜, ÁÈ· ÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË Â͢ËÚ¤ÙËÛË ÙˆÓ ÂÏ·ÙÒÓ. ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ Ô ¶ÚÔ˚ÛÙ¿ÌÂÓÔ˜ Ù˘ ÀËÚÂÛ›·˜ ∂ÈÛÙÔÏÈÎÔ‡ Δ·¯˘‰ÚÔÌ›Ԣ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î. ∞ı·Ó¿ÛÈÔ˜ °ÂˆÚÁ›Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚıËΠÛÙ· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ÔÈfiÙËÙ·˜ ÁÈ· ÙÔ ¤ÙÔ˜ 2009, Ù· ÔÔ›· ÁÈ· ¿ÏÏË ÌÈ· ¯ÚÔÓÈ¿ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó Û˘Ó¯‹ ‚ÂÏÙ›ˆÛË Î·È ÂÂÛ‹Ì·Ó ÙËÓ ·‰È¿ÎÔË ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ô˘ ··ÈÙÂ›Ù·È Û fiÏÔ ÙÔ Ì‹ÎÔ˜ Ù˘ ·Ï˘Û›‰·˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ÁÈ· ÙË ‰È·Ù‹ÚËÛË Î·È ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ‚ÂÏÙ›ˆÛË Ù˘ ÔÈfiÙËÙ·˜ Û fiÏ· Ù· Â›‰·. Δ¤ÏÔ˜, ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË Ù˘ Û‡Û΄˘ ¤ÁÈÓÂ Ë ÎÔ‹ Ù˘ ηıÈÂڈ̤Ó˘ ÚˆÙÔ¯ÚÔÓÈ¿ÙÈ΢ ›Ù·˜ Î·È ·ÓÙ·ÏÏ¿¯ıËÎ·Ó Â˘¯¤˜ ÁÈ· ÙË Ó¤· ¯ÚÔÓÈ¿.

∏ Ì›ÛıˆÛË ·Ú·ÏÈÒÓ ÛÙȘ ªËÏȤ˜ ¢ÂÓ ÚÔÙ›ÓÂÙ·È Ó’ ·˘ÍËı› ÙÔ ÂÓÔ›ÎÈÔ ÛÙȘ ·Ú·Ï›Â˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ªËÏÂÒÓ ÁÈ· Ù· ÔÌÚÂÏÔηı›ÛÌ·Ù· Ô˘ ı· ÙÔÔıÂÙËıÔ‡Ó ÙÔ ÂÚ¯fiÌÂÓÔ Î·ÏÔη›ÚÈ, Û‡Ìʈӷ

Ì ÙËÓ ÂÈÛ‹ÁËÛË Ù˘ ‰ËÌÔÙÈ΋˜ ·Ú¯‹˜ ÛÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· Ë ‰ËÌÔÙÈ΋ ·Ú¯‹ ۯ‰ȿ˙ÂÈ ÙËÓ ·Ó¿Ï·ÛË ÙˆÓ ‰‡Ô ·Ú·ÏÈÒÓ, ∫·ÏÒÓ ¡ÂÚÒÓ Î·È ∫ÔÚfi˘. ∏ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË Î·È Ë ¤ÏÏÂÈ„Ë ÂӉȷʤÚÔÓÙÔ˜ ·fi ÂȯÂÈÚË̷ٛ˜ Ê·›ÓÂÙ·È Ó· Ô‰ËÁÔ‡Ó ÙÔÓ ¢‹ÌÔ ªËÏÂÒÓ ÛÙË ‰È·Ù‹ÚËÛË ÙˆÓ ÂÓÔÈΛˆÓ ÁÈ· ÙȘ Í·ÏÒÛÙÚ˜ ÛÙȘ ·Ú·Ï›Â˜ ÛÙ· ›‰È· Ì ٷ ÂÚÛÈÓ¿ Â›‰·. ™Ù· ‰ÈÔÈÎËÙÈο fiÚÈ· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ‰‡Ô ÌÂÁ¿Ï˜ ·Ú·Ï›Â˜, ÙˆÓ ∫·ÏÒÓ ¡ÂÚÒÓ Î·È Ù˘ ∫ÔÚfi˘. ∫¿ı ·Ú·Ï›· ¯ˆÚ›˙ÂÙ·È Û ÙÚÂȘ ͯˆÚÈÛÙ¤˜ ÌÈÛıÒÛÂȘ. Ÿˆ˜ ·Ó¤ÊÂÚÂ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ Î. ªÈ¯¿Ï˘ °ÎfiÙÛÈη˜ ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÁÈ· ÙËÓ Ì›ÛıˆÛË ÂÈÎÂÓÙÚÒÓÂÙ·È Î˘Ú›ˆ˜ ·fi ¿ÙÔÌ· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ηٷÛÙ‹Ì·Ù· ÂÛÙ›·Û˘ Î·È ·Ó·„˘¯‹˜ ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙËÓ ·ÎÙ‹. Δ· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ· ‰ÂÓ ˘‹ÚÍ ÂӉȷʤÚÔÓ ·fi ¿ÏÏ· ¿ÙÔÌ·. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ ÔÈ Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÔÓÙ˜ ÛÙÔ ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi ÁÈ· ÙËÓ Ì›ÛıˆÛË ÙˆÓ ·Ú·ÏÈÒÓ ‰›ÓÔ˘Ó Ì›· ·‡ÍËÛË ÂÓÔÈΛԢ ηٿ 10% Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔ ÔÛfi Ô˘ ˙ËÙ¿ÂÈ Ë ‰ËÌÔÙÈ΋ ·Ú¯‹. ∏ ‰ËÌÔÚ¿ÙËÛË ÁÈ· ÙËÓ ÂÓÔÈΛ·ÛË ÙˆÓ ·Ú·ÏÈÒÓ ÂÓfi„ÂÈ Ù˘ ÊÂÙÈÓ‹˜ ηÏÔηÈÚÈÓ‹˜ ÂÚÈfi‰Ô˘ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· Á›ÓÂÈ ÙÔÓ ª¿ÚÙÈÔ. ™¯ÂÙÈΤ˜ ·ÔÊ¿ÛÂȘ ı· ÏËÊıÔ‡Ó ÛÙËÓ ·˘ÚÈ·Ó‹ Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ªËÏÂÒÓ, ÛÙȘ 11 ÙÔ Úˆ›. ™ÙËÓ ›‰È· Û˘Ó‰ڛ·ÛË ı· ηıÔÚÈÛÙ› Î·È ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ¯Ú‹Û˘ ÙˆÓ ‰ËÌÔÙÈÎÒÓ Ï·ÙÂÈÒÓ ÁÈ· ÙËÓ ÙÔÔı¤ÙËÛË ÙÚ·Â˙ÔηıÈÛÌ¿ÙˆÓ. ™‡Ìʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜ Î·È ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ·˘Ù‹ Ë ‰ËÌÔÙÈ΋ ·Ú¯‹ ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏ›˙ÂÙ·È Ó· ÌËÓ ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ Û ·˘Í‹ÛÂȘ, ·ÏÏ¿ Ó· ‰È·ÙËÚ‹ÛÂÈ ÙȘ ÂÚÛÈÓ¤˜ ÙÈ̤˜. ™ÙËÓ ›‰È· Û˘Ó‰ڛ·ÛË ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÂÁÎÚÈıÔ‡Ó ÔÈ ÚÔÎËÚ‡ÍÂȘ ·Ó¿ıÂÛ˘ ÌÂÏÂÙÒÓ ÁÈ· ÙȘ ·Ó·Ï¿ÛÂȘ ÙˆÓ ·Ú·ÏÈÒÓ ∫·ÏÒÓ ¡ÂÚÒÓ Î·È ∫ÔÚfi˘.


√È ÎÔÚ˘Ê·›ÔÈ ÛÙ· ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Ù˘ ∂¶™£ ÛÂÏ. 22

¶∂ª¶Δ∏ 21 I∞¡√À∞ƒπ√À 2010

¢H§ø™AN META TO

90’

Δ™πø§∏™

“∞Í›˙Ô˘Ó Î·È ÔÈ ‰‡Ô ÔÌ¿‰Â˜ ¿ÓÔ‰Ô ÛÙË ™Ô‡ÂÚ §›Áη” ÷ÌÔÁÂÏ·ÛÙfi˜ ÂÌÊ·Ó›ÛÙËÎÂ Ô ™¿Î˘ ΔÛÈÒÏ˘ ÛÙË Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË Δ‡Ô˘. √ Ù¯ÓÈÎfi˜ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘ ›¯Â οı ÏfiÁÔ Ó· Â›Ó·È ÈηÓÔÔÈË̤ÓÔ˜ ·fi ÙÔ ‚·ıÌfi Ù˘ ÈÛÔ·Ï›·˜, ̤۷ Û ̛· ‰‡ÛÎÔÏË ¤‰Ú· fiˆ˜ ·˘Ù‹ Ù˘ ∫¤Ú΢ڷ: “ŒÁÈÓ ¤Ó· ·È¯Ó›‰È ·ÓÙ¿ÍÈÔ ÙÔ˘ ÔÓfiÌ·ÙÔ˜ ÙˆÓ ‰‡Ô ÔÌ¿‰ˆÓ, Ô˘ ·Í›˙Ô˘Ó ÙËÓ ¿ÓÔ‰Ô ÛÙË ™Ô‡ÂÚ §›Áη. ™›ÁÔ˘Ú· ‹Ù·Ó ÎÏÂÈÛÙfi Î·È Ì ϛÁ˜ Ê¿ÛÂȘ. ΔÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Â›Ó·È Î·Ïfi ÁÈ· ÙËÓ ÔÌ¿‰· Ì·˜, ·˘Ùfi Â›Ó·È ÙÔ ÌfiÓÔ Û›ÁÔ˘ÚÔ. ∂‡¯ÔÌ·È ÛÙÔÓ Î. ΔÂÓÓ¤ Ô˘ ¤ÊÙÈ·Í ·˘Ù‹ ÙËÓ Ôχ ηϋ ÔÌ¿‰·, ηϋ ·Óٿ̈ÛË ÛÙË ÌÂÁ¿ÏË Î·ÙËÁÔÚ›·”. ¢ÂÓ Â›¯Â ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ¯ı˜ Ô ºÒÙ˘ ∫ËÔ˘Úfi˜, ·ÏÏ¿ fiÔÙ ¯ÚÂÈ¿ÛÙËΠ¤‰ÂÈÍ ÛÙ·ıÂÚfiÙËÙ·. √ ÙÂÚÌ·ÙÔʇϷη˜ ÙˆÓ μÔÏȈÙÒÓ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍ ÛÙË Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË Δ‡Ô˘: “◊Ù·Ó ¤Ó· ·È¯Ó›‰È ΤÓÙÚÔ˘ Ì ÎÏÂÈÛÙ¤˜ ¿Ì˘Ó˜. √ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘ Û˘Ó¤¯ÈÛ ÙËÓ Ôχ ηϋ ·ÚÔ˘Û›· Ô˘ ›¯Â ÛÙ· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ·È¯Ó›‰È·. ∫ÔÈÙ¿ÂÈ ϤÔÓ ÙÔ ÂfiÌÂÓÔ Ì·Ù˜ Ì ÙÔÓ ¶·Ó·ÈÙˆÏÈÎfi. ∂‡¯ÔÌ·È Î·Ï‹ Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÛÙËÓ ∫¤Ú΢ڷ”.

Δ∂¡¡∂™

“ΔÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Â›Ó·È ‰›Î·ÈÔ” √ ª¿Ì˘ ΔÂÓÓ¤˜ ÚÔÙ›ÌËÛ ӷ ÎÚ·Ù‹ÛÂÈ ¯·ÌËÏ¿ ÙÔ˘˜ ÙfiÓÔ˘˜, ·Ú¿ ÙÔ ‚·ıÌÔÏÔÁÈÎfi ÚÔ‚¿‰ÈÛÌ· Ô˘ ¤¯ÂÈ Ë ÔÌ¿‰· ÙÔ˘. √ ÚÔÔÓËÙ‹˜ Ù˘ ∫¤Ú΢ڷ˜ ÛÙȘ ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ ÌÂÙ¿ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ·ÁÒÓ·, ÙfiÓÈÛ fiÙÈ “ÂÁÒ ı· ÂÈ̤ӈ ˆ˜ ·ÎfiÌ· ¤¯ÂÈ ‰ÚfiÌÔ ÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ·”. ∞Ó·ÊÔÚÈο Ì ÙÔ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ÎÔÌÌ¿ÙÈ ÛËÌ›ˆÛÂ: “™˘ÌʈÓÒ fiÙÈ ¤ÁÈÓ ÎÏÂÈÛÙfi ·È¯Ó›‰È. ∂›‰·Ì fiÙÈ Î·È ÔÈ ‰‡Ô ÔÌ¿‰Â˜ ÚfiÛÂÍ·Ó ·ÚÎÂÙ¿ ÙȘ ¿Ì˘Ó¤˜ ÙÔ˘˜. ∫·È ÔÈ ‰‡Ô ÎÔ›Ù·Í·Ó Ó· ʇÁÔ˘Ó ·fi ÙÔ Á‹‰Ô, ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ Ì ÙÔ ‚·ıÌfi Ù˘ ÈÛÔ·Ï›·˜. ΔÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ‚¿ÛÂÈ Ù˘ Û˘ÓÔÏÈ΋˜ ÂÈÎfiÓ·˜ ÙÔ˘ ·ÁÒÓ·, Â›Ó·È ·Ôχو˜ ‰›Î·ÈÔ. ∂›Ó·È ηÏfi Î·È ÁÈ· ÂÌ¿˜, ÁÈ·Ù› ‰È·ÙËÚ‹Û·Ì ÙËÓ ·fiÛÙ·ÛË ·fi ÙÔÓ ‰Â‡ÙÂÚÔ ÙÔ˘ ‚·ıÌÔÏÔÁÈÎÔ‡ ›Ó·Î·, ÂÓÒ ÙËÓ ·˘Í‹Û·ÌÂ Î·È ·fi ÙÔÓ ÙÚ›ÙÔ. Œ¯Ô˘ÌÂ Û˘ÓËı›ÛÂÈ ¿ÓÙˆ˜ Ë ÔÌ¿‰· Ì·˜ Ó· ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È Î·Ï‡ÙÂÚË”. √ °ÈÒÚÁÔ˜ ¶·Ú·Û΢·˝‰Ë˜ ¿ÓÙˆ˜ ‰ÂÓ Â›¯Â ηӤӷ Úfi‚ÏËÌ· Ó· ·Ú·‰Â¯Ù›, Û ·ÓÙ›ıÂÛË Ì ÙÔÓ ÚÔÔÓËÙ‹ ÙÔ˘, fiÙÈ Ë ¿ÓÔ‰Ô˜ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ‹‰Ë ÛÙÔ ÙÛÂ¿ÎÈ Ù˘ ∫¤Ú΢ڷ˜: “£· Û˘ÌʈӋۈ fiÙÈ ¤·ÈÍ·Ó ÔÈ ‰‡Ô ηχÙÂÚ˜ ÔÌ¿‰Â˜ ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜. ¶ÈÛÙ‡ˆ fiÙÈ Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘ ı· Â›Ó·È Ë ‰Â‡ÙÂÚË ÔÌ¿‰· ÌÂÙ¿ ·fi ÂÌ¿˜ Ô˘ ı· ·Ó¤‚ÂÈ ÛÙË ™Ô‡ÂÚ §›Áη. ∂‡¯ÔÌ·È fï˜ ÛÙÔÓ μfiÏÔ Ó· ·Ó¤‚ÂÈ Î·Ù·Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·˜ ÙË ‰Â‡ÙÂÚË ı¤ÛË Î·È fi¯È ÙËÓ ÚÒÙË”, › ¯·ÚÈÙÔÏÔÁÒÓÙ·˜ Î·È Û˘ÌÏ‹ÚˆÛÂ: “™‹ÌÂÚ· (¯ı˜) ‰ÂÓ ÚÈÛοڷÌÂ. ΔË ‰È·ÊÔÚ¿ Ô˘ ›¯·Ì ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÂÈ, ÙËÓ ÎÚ·Ù‹Û·ÌÂ Î·È ÙËÓ ·˘Í‹Û·Ì ·fi ÙÔÓ √º∏”.

√ √§Àª¶π∞∫√™ ∞¶∂™¶∞™∂ “§∂À∫∏” π™√¶∞§π∞ ™Δ∏¡ ∫∂ƒ∫Àƒ∞ ™Δ√ ¡Δ∂ƒª¶π Δ∏™ μ’ ∂£¡π∫∏™

¶‹Ú ·˘Ùfi Ô˘ ‹ıÂÏ Œ

Ó·Ó ÔχÙÈÌÔ ‚·ıÌfi ÛÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ô˘ οÓÂÈ ÁÈ· ÙËÓ ¿ÓÔ‰Ô ÛÙË ™Ô‡ÂÚ §›Áη η٤ÎÙËÛ ¯ı˜ Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜. ™ÙÔ ÓÙ¤ÚÌÈ ÎÔÚ˘Ê‹˜ Ù˘ 18˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ Ù˘ μ’ ∂ıÓÈ΋˜, ÔÈ “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔÈ” ·Ó·‰Â›¯ıËÎ·Ó ÈÛfi·ÏÔÈ ¯ˆÚ›˜ Ù¤ÚÌ·Ù· Ì ÙËÓ ∫¤Ú΢ڷ ÂÎÙfi˜ ¤‰Ú·˜. ΔÔ ·È¯Ó›‰È ‰Â ‰ÈÂΉÈΛ “‰¿ÊÓ˜ ÔÈfiÙËÙ·˜”, ηıÒ˜ ÔÈ ‰‡Ô ÔÌ¿‰Â˜ ·ÁˆÓ›ÛÙËÎ·Ó ÚÒÙÈÛÙ· ÁÈ· Ó· ÎÚ·Ù‹ÛÔ˘Ó ÙÔ “Ìˉ¤Ó” ÛÙ· ÌÂÙfiÈÛıÂÓ, οÙÈ Ô˘ ηٿÊÂÚ·Ó.

ƒÂÔÚÙ¿˙: °πøƒ°√™ ¶∂°π√™ £ÂÙÈÎfi ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Â›Ó·È ÁÈ· ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi ÙÔ 0-0 ÛÙËÓ ¤‰Ú· Ù˘ ∫¤Ú΢ڷ˜, ·ÊÔ‡ Ì ÙÔÓ ‚·ıÌfi Ô˘ ‹Ú ·‡ÍËÛ ÙË ‰È·ÊÔÚ¿ ÙÔ˘ ·fi ÙÔ˘˜ √º∏ Î·È ∂ıÓÈÎfi ÛÙÔ˘˜ ÙÚÂȘ Î·È Ù¤ÛÛÂÚȘ fiÓÙÔ˘˜ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·. √È “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔÈ” ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó Ê˘ÛÈο ÛÙËÓ 2Ë ÚÔÓÔÌÈÔ‡¯Ô ı¤ÛË Ô˘ Ô‰ËÁ› ÛÙËÓ ·’ ¢ı›·˜ ¿ÓÔ‰Ô ÛÙË ™Ô‡ÂÚ §›Áη, ÂÓÒ Ë ∫¤Ú΢ڷ ÌÔÚ› Ó· ˘Ô¯ÚÂÒıËΠÛÙËÓ ÚÒÙË ·ÒÏÂÈ· ‚·ıÌÒÓ ÛÙËÓ ¤‰Ú· Ù˘, ·ÏÏ¿ Û›ÁÔ˘Ú· ‰ÂÓ Â›Ó·È ‰˘Û·ÚÂÛÙË̤ÓË ·fi ÙËÓ ÈÛÔ·Ï›·. ∂Í¿ÏÏÔ˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙËÓ 1Ë ı¤ÛË Î·È ÛÙÔ +8 ·fi ÙÔÓ ¯ıÂÛÈÓfi Ù˘ ·ÓÙ›·ÏÔ. √ ÚÔÔÓËÙ‹˜ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ ™¿Î˘ ΔÛÈÒÏ˘ Â¤ÏÂÍ ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· 4-51, ı¤ÏÔÓÙ·˜ Ë ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ Ó· ÂϤÁÍÂÈ ÙÔ Ó¢ڷÏÁÈÎfi ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ΤÓÙÚÔ˘. ∫¿Ùˆ ·fi Ù· ‰ÔοÚÈ· οıÈÛÂ Ô ∫ËÔ˘Úfi˜. √ æ˘¯ÔÁÈfi˜ Î¿Ï˘„ ÙÔ ‰ÂÍ› ¿ÎÚÔ Ù˘ ¿Ì˘Ó·˜ Î·È Ô ∑·Ú·‰Ô‡Î·˜ ›¯Â ÙÔÓ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô ÚfiÏÔ ·fi Ù· ·ÚÈÛÙÂÚ¿, ÂÓÒ ÙÔ ‰›‰˘ÌÔ ÙˆÓ Û¤ÓÙÂÚ Ì·Î ·ÔÙÂÏÔ‡Û·Ó Ô ªÔ˘ÏÔ‡Ù Ì ÙÔÓ ∫fiÚÌÔ˜. ™ÙË ÌÂÛ·›· ÁÚ·ÌÌ‹ Ô ÕÏ‚·ÚÂ˙ ›¯Â ·Ó·ÛÙ·ÏÙÈο ηı‹ÎÔÓÙ·, ÂÓÒ ÌÚÔÛÙ¿ ÙÔ˘ ÛÙÔÓ ¿ÍÔÓ· ÙÔÔıÂÙ‹ıËÎ·Ó ÔÈ √˘Ì›ÓÙ˜ Î·È ƒÔÙ˙¤ÚÈÔ. ŸÛÔÓ ÊÔÚ¿ ÙȘ Ù¤Ú˘Á˜, ·fi Ù· ‰ÂÍÈ¿ ·ÁˆÓÈ˙fiÙ·Ó Ô ¶ÏÈ¿Áη˜ Î·È ·fi Ù· ·ÚÈÛÙÂÚ¿ Ô ªfiÓ¯Â. Δ¤ÏÔ˜, ÌÔÓ·‰ÈÎfi˜ ÚÔˆıË̤ÓÔ˜ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ‹Ù·Ó Ô ™ÔÏ¿Î˘. ª¤ÙÚÈÔ ı¤·Ì· ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛ·Ó ÔÈ ı·٤˜ ÛÙÔ ÚÒÙÔ ËÌ›¯ÚÔÓÔ, ·ÊÔ‡ ÔÈ ‰‡Ô ÔÌ¿‰Â˜ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÂӉȷʤÚÔÓÙ·Ó Ó· ÎÚ·Ù‹ÛÔ˘Ó ·Ó¤·ÊË ÙËÓ ÂÛÙ›· ÙÔ˘˜ Î·È ÁÈ’ ·˘Ùfi ¤·È˙·Ó ÂÈÊ˘Ï·ÎÙÈο. ¶¿ÓÙˆ˜, Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ¤‰ÂȯÓ ӷ ·Ù¿ ηχÙÂÚ· ÛÙÔÓ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ¯ÒÚÔ Î·È ‹Ù·Ó ·˘Ùfi˜ Ô˘ ›¯Â ÙËÓ ÚÒÙË Î·Ï‹ ÛÙÈÁÌ‹. ◊Ù·Ó ÛÙÔ 13Ô ÏÂÙfi fiÙ·Ó Â˘ı‡‚ÔÏÔ ÛÔ˘Ù ÙÔ˘ ƒÔ-

KEPKYPA

0 1. 25. 6. 4. 5. 16. 8. (13. 10. 50. (9. 20. (99. 11.

∞ÔÛÙÔÏ›‰Ë˜ °ÎÔ˘ÛÙ¿‚Ô ∫ÔÓÙÔ‰‹ÌÔ˜ πˆ¿ÓÓÔ˘ μÂÓ¤Ù˘ ¶·Ú·Û΢·˝‰Ë˜ ƒÂÂÚÓ¤ §·ÌÚfiÔ˘ÏÔ˜ 63’) ºÏ·‚›ÓÈÔ §Ô˘Ú¤ÓÛÔ °ÂÓÈÙÛ·Ó¿Î˘ 57’) ΔÛ›Áη˜ ™›Ï‚· 82’) ªÂÚÓ˜

™ÎfiÚÂÚ: ∫›ÙÚÈÓ˜: ªÂÚÓ˜, ƒÂÂÚÓ¤, πˆ¿ÓÓÔ˘ ¶ÏÈ¿Áη˜, ªÔ˘ÏÔ‡Ù, æ˘¯ÔÁÈfi˜, ªfiӯ ¢È·ÈÙËÙ‹˜: ™ÂÏ›ÌÔ˜ (§·ÎˆÓ›·˜) μÔËıÔ›: ¶·Ï·Ì›‰·˜ (§·ÎˆÓ›·˜), ∫·ÏÊfiÁÏÔ˘ (£ÂÛÚˆÙ›·˜)

√§Àª¶π∞∫√™ μ.

0 71. 36. 31. 4. 21. 13. 7. (6. 26. 10. 8. (14. 77. (9.

∫ËÔ˘Úfi˜ æ˘¯ÔÁÈfi˜ ∑·Ú·‰Ô‡Î·˜ ªÔ˘ÏÔ‡Ù ∫fiÚÌÔ˜ ÕÏ‚·ÚÂ˙ ¶ÏÈ¿Áη˜ §È·¿Î˘ 77’) ªfiӯ ƒÔÙ˙¤ÚÈÔ √˘Ì›ÓÙ˜ ∫·ÚÏfiÔ˘ÏÔ˜ 87’) ™ÔÏ¿Î˘ ∞ÌÚ¿ÌÔ‚ÈÙ˜ 90’)

Ù˙¤ÚÈÔ ÌÏfiηÚ Ì ‰ÈÏ‹ ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ô ∞ÔÛÙÔÏ›‰Ë˜. ™ÙÔ 27’ Ô ¶ÏÈ¿Áη˜ ¤Î·Ó ÙËÓ ·ÙÔÌÈ΋ ÂÓ¤ÚÁÂÈ· ·fi Ù· ‰ÂÍÈ¿, ¤·ÈÍ ÙÔ ¤Ó·-‰‡Ô Ì ÙÔÓ ™ÔÏ¿ÎË Î·È Âȯ›ÚËÛ ÙÔ ÛÔ˘Ù, Ô˘ fï˜ ‰ÂÓ Â›¯Â ηıfiÏÔ˘ ‰‡Ó·ÌË Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ÌÏÔοÚÂÈ Ì ¿ÓÂÛË Ô ÙÂÚÌ·ÙÔʇϷη˜ Ù˘ ∫¤Ú΢ڷ˜. ™ÙÔ ÂfiÌÂÓÔ ÏÂÙfi ¤ÁÈÓÂ Î·È Ë ÚÒÙË ·ÍÈfiÏÔÁË ÂÈıÂÙÈ΋ ÂÓ¤ÚÁÂÈ· ÙˆÓ ÁË‰ԇ¯ˆÓ Ì ÙÔ ÛÔ˘Ù ÙÔ˘ ƒÂÂÚÓ¤ Ô˘ η٤ÏËÍ ¿Ô˘Ù. ∞ÎÔÏÔ‡ıËÛ ¤Ó· “ÓÂÎÚfi” ‰È¿ÛÙËÌ· Î·È ÁÈ· ÙȘ ‰‡Ô ÔÌ¿‰Â˜, Ô˘ ·Ó·ÏÒıËÎ·Ó Û ·È¯Ó›‰È ΤÓÙÚÔ˘ Ì ÔÏϤ˜ ‰˘Ó·Ù¤˜ ÌÔÓÔÌ·¯›Â˜, ÁÈ· Ó· ÊÙ¿ÛÔ˘Ì ÛÙÔ 45’ fiÔ˘ ¯¿ıËÎÂ Ë ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË Â˘Î·ÈÚ›· ÛÙÔ ·È¯Ó›‰È ÁÈ· ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi. √ ƒÔÙ˙¤ÚÈÔ ¤Î·Ó ̛· ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ ·ÙÔÌÈ΋ ÚÔÛ¿ıÂÈ·, Ì‹Î ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Î·È ¿Û·Ú ÛÙÔÓ ·Ê‡Ï·ÎÙÔ ªfiÓ¯Â Ô ÔÔ›Ô˜ Ï¿Û·ÚÂ Î·È ·Ó¿ÁηÛ ÙÔÓ ∞ÔÛÙÔÏ›‰Ë Ó· ·ÔÎÚÔ‡ÛÂÈ Ì ٷ fi‰È·.

ÿ‰ÈÔ ÛÎËÓÈÎfi ÛÙËÓ Â·Ó¿ÏË„Ë ΔÔ ‚’ ̤ÚÔ˜ ÙÔ ı¤·Ì· ‰ÂÓ ¤ÁÈÓ ηχÙÂÚÔ. ªfiÓÔ

ÁÈ· ¤Ó· ٤ٷÚÙÔ ÔÈ ‰‡Ô ÔÌ¿‰Â˜ ¤‰ÂÈÍ·Ó ÙË ‰È¿ıÂÛË Ó· ·›ÍÔ˘Ó ÂÈıÂÙÈο Î·È ÛÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ· ·˘Ùfi ›¯·Ó ·fi ‰‡Ô ¢ηÈڛ˜. ™ÙÔ 49’ ·›ÏËÛÂ Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ fiÙ·Ó Ô ƒÔÙ˙¤ÚÈÔ ‚ڋΠ̤۷ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ì ٷÎÔ˘Ó¿ÎÈ ÙÔÓ ™ÔÏ¿ÎË, Ô˘ fï˜ ÛÔ‡Ù·Ú „ËÏ¿ ¿Ô˘Ù, ÂÓÒ ÛÙÔ ·Ì¤Ûˆ˜ ÂfiÌÂÓÔ ÏÂÙfi Ô ΔÛ›Áη˜ Âȯ›ÚËÛ ÙÔ Ì·ÎÚÈÓfi ÛÔ˘Ù ÁÈ· Ó· ·ÔÎÚÔ‡ÛÂÈ Û ÎfiÚÓÂÚ Ì ı·̷ÙÈÎfi ÙÚfiÔ Ô ºÒÙ˘ ∫ËÔ˘Úfi˜. ™ÙÔ 56’ ÔÈ “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔÈ” ›¯·Ó ·ÎfiÌË Ì›· ηϋ ÛÙÈÁÌ‹, ηıÒ˜ Ô √˘Ì›ÓÙ˜ ‚Ú¤ıËΠÛÙËÓ ·ÚÈÛÙÂÚ‹ ÏÂ˘Ú¿ Î·È Û¤ÓÙÚ·ÚÂ, ·ÏÏ¿ Ô ∞ÔÛÙÔÏ›‰Ë˜ ÂÓ‹ÚÁËÛ ۈÛÙ¿ ÛÙËÓ ÚÔ‚ÔÏ‹ Ô˘ ¤Î·ÓÂ Ô ¶ÏÈ¿Áη˜, ÎÚ·ÙÒÓÙ·˜ ·Ó¤·ÊË ÙËÓ ÂÛÙ›· ÙÔ˘. ™ÙÔ 60’ ‹Ù·Ó Ë ÛÂÈÚ¿ ÙÔ˘ ∫ËÔ˘ÚÔ‡ Ó· ‰Â›ÍÂÈ Û ÂÙÔÈÌfiÙËÙ· ÌÏÔοÚÔÓÙ·˜ ÙÔ ÛÔ˘Ù ÙÔ˘ ªÂÚÓ˜. ™ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ÌÈÛ¿ˆÚÔ, ÙfiÛÔ Ë ∫¤Ú΢ڷ, fiÛÔ Î·È Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ¤‰ÂÈÍ·Ó Ó· ·ÚÎÔ‡ÓÙ·È ÛÙË “Ï¢΋” ÈÛÔ·Ï›·. ∂Í¿ÏÏÔ˘, Ì ·˘Ù‹ ÔÈ ÁË‰ԇ¯ÔÈ ‰È·ÙËÚÔ‡Û·Ó ÙË ‰È·ÊÔÚ¿ ·ÛÊ·Ï›·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ‰ÈÒÎÙ˜ ÙÔ˘˜, ÂÓÒ ÔÈ “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔÈ” ı· ·ÔÛÔ‡Û·Ó ¤Ó·Ó ÔχÙÈÌÔ ‚·ıÌfi Û ̛· ‰‡ÛÎÔÏË ¤‰Ú·. ™Â ·˘Ùfi ÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ· ÙÔ ÌfiÓÔ ÛÔ˘Ù Ô˘ ¤ÁÈÓ ‹Ù·Ó ·fi ÙÔÓ ºÏ·‚›ÓÈÔ ÛÙÔ 85Ô ÏÂÙfi. øÛÙfiÛÔ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ηÏfi Î·È Ô ∫ËÔ˘Úfi˜ ‰ÂÓ ·ÓËÛ‡¯ËÛ ηıfiÏÔ˘. √˘ÛÈ·ÛÙÈο Ë ÌfiÓË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ÍÂۋΈÛ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ‹Ù·Ó ÛÙÔ 73’ fiÙ·Ó ·ÂÈÏ‹ıËΠۇÚÚ·ÍË ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ·ÈÎÙÒÓ. ™Â ÂΛÓÔ ÙÔ ÛËÌÂ›Ô Ô §·ÌÚfiÔ˘ÏÔ˜ Ê¿ÓËΠӷ ¯Ù˘¿ ÂÎÙfi˜ Ê¿Û˘ ÙÔÓ ¶ÏÈ¿Áη Ô ÔÔ›Ô˜ ‚Ú¤ıËΠÛÙÔ ¯ÔÚÙ¿ÚÈ. ∞̤ۈ˜ ÂÂÓ¤‚ËÛ·Ó Î·È ¿ÏÏÔÈ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ Î·È ÙÂÏÈο Ô ‰È·ÈÙËÙ‹˜ ™ÂÏ›ÌÔ˜ “ÎÈÙÚ›ÓÈÛ” ÙÔ˘˜ πˆ¿ÓÓÔ˘ Ù˘ ∫¤Ú΢ڷ˜ Î·È ªfiӯ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ‹Ù·Ó ÔÈ ÈÔ ...˙ˆËÚÔ›.


22

TƒπΔ∏ 26 I∞¡√À∞ƒπ√À 2010

√È ‚·ıÌÔÏÔÁ›Â˜ Ù˘ ∂¶™£ ∞’ ηÙËÁÔÚ›· (16Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋) 1. ƒ‹Á·˜ ºÂÚ·›Ô˜ ....34-10.......41 2. £ËÛ¤·˜ ..................30-16.......34 3. °.™. ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ ........31-13.......31 4. ∞Á›· ¶·Ú·Û΢‹ .31-21.......29 5. ª·ÁÓËÛÈ·Îfi˜ .......28-18.......27 6. ™ÎÈ¿ıÔ˜ ..................27-24.......25 7. ∞ÎÚfiÔÏË .............29-23.......24 8. ∞›·˜ ™. ....................39-36.......23 9. π¿ÛˆÓ ∞.ª. ...........32-29.......23 10. ∞fiÏÏˆÓ ∫·Ó. ...11-15.......21 11. ∫¤ÓÙ·˘ÚÔ˜ ..........20-28.......21 12. ∞ÁÚÔÙÈÎfi˜ ...........24-33.......18 13. §Â¯ÒÓÈ· ...............20-25.......17 14. ∞ÂÙfi˜ ...................32-51.......15 15. ¡.∞. ¡›Î˘ .........29-31.......14 16. ¶ÚˆÙÂۛϷԘ .....17-29.......14 17. √ÚÌ›ÓÈÔ ................24-34.......13 18. ¶·ÓÈÒÓÈÔ˜ ...........19-41.........8 * √ ¶ÚˆÙÂۛϷԘ ¤¯ÂÈ -3 ‚·ıÌÔ‡˜.

μ’ Î·ÙËÁÔÚ›· (16Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋) 1. ∞.∂. 2002 ..................27-9.......38 2. ™·Ú·ÎËÓfi˜ ............46-20.......37 3. ∂ıÓÈÎfi˜ ..................37-11.......34 4. ÃÏfiË .......................26-13.......33 5. ∞ÛÙ¤Ú·˜ ƒÈ˙. .........38-26.......31 6. ÕÚ˘ ªÂÏ. ............28-23.......29 7. ¢¿ÊÓË .....................33-26.......26 8. ™ÎfiÂÏÔ˜ ..............31-20.......25 9. ¢‹ÌËÙÚ· ................35-28.......25 10. ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ· ........24-20.......24 11. ¢fiÍ· .....................23-23.......19 12. ¶ËϤ·˜ ................20-30.......19 13. ªÈÎÚÔı‹‚˜ .......16-29.......15 14. ∏Ú·ÎÏ‹˜ μ. .........22-27.......14 15. ª˘ÚÌˉfiÓ˜ ......18-41.......12 16. πˆÏÎfi˜ ..................22-33.......11 17. ∞. °·˙‹˜ ...............19-40.......10 18. ∫ÈÛÛfi˜ ...........................-..........* ∂ÎÎÚÂÌ› Ë Û˘Ó¿ÓÙËÛË ∞. °·˙‹˜-™ÎfiÂÏÔ˜. ** √ ∫ÈÛÛfi˜ ·ÔÛ‡ÚıËΠ·fi ÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ·.

°’ ηÙËÁÔÚ›· (13Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋) 1. ¢È·ÁfiÚ·˜ ...............33-14.......26 2. ∞¶√μ .....................30-13.......25 3. ∞›·˜ ΔÚ. .................35-20.......25 4. ∏Ú·ÎÏ‹˜ ∞.£. ........27-8.......24 5. ∞Á¯›·ÏÔ˜ ...............23-20.......20 6. ΔÔÍfiÙ˘ .................25-16.......18 7. ÕÚ˘ ∞Óı. ..............25-28.......18 8. ¢ËÌËÙÚÈ¿˜ ............25-21.......17 9. ∞fiÏÏˆÓ ∫Ú. ........19-25.......13 10. ¶·Á·ÛËÙÈÎfi˜ .....25-34.......13 11. ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹ .........13-16.......11 12. ∑·ÁÔÚ¿ ................20-38.........8 13. °∞™ ™ËÈ¿‰Ô˜ .....6-53.........1 * ∂ÎÎÚÂÌ› Ô ·ÁÒÓ·˜ ∑·ÁÔÚ¿-∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹. ** ƒÂfi ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Î¿ÓÂÈ Ô ¶·Á·ÛËÙÈÎfi˜.

¶˘ÚÔ‚ÔÏ‹ıËΠÛÙÔ ÎÂÊ¿ÏÈ Ô ∫·Ì¿Ó·˜ ™∂ ÛÔ‚·Ú‹ ηٿÛÙ·ÛË ÓÔÛËχÂÙ·È Û ÓÔÛÔÎÔÌÂ›Ô Ù˘ ¶fiÏ˘ ÙÔ˘ ªÂÍÈÎÔ‡ Ô ¶·Ú·ÁÔ˘·Ófi˜ ™·Ï‚·‰fiÚ ∫·Ì¿Ó·˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ˘ÚÔ‚ÔÏ‹ıËΠÛÙÔ ÎÂÊ¿ÏÈ Ì¤Û· Û Ì·Ú ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ ÙÔ ‚Ú¿‰˘. √ ‰ÈÂıÓ‹˜ ÂÈıÂÙÈÎfi˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ·ÁˆÓ›˙ÂÙ·È Ì ÙËÓ ∫Ï·Ì ∞̤ÚÈη ÛÙÔ ÌÂÍÈηÓÈÎfi ÚˆÙ¿ıÏËÌ·, ˘ÚÔ‚ÔÏ‹ıËΠ۠Ì·Ú ÛÙ· ÓfiÙÈ· Ù˘ ÚˆÙÂ‡Ô˘Û·˜ ÁÈ· ÏfiÁÔ˘˜ Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ‰È¢ÎÚÈÓÈÛÙ›. √ 29¯ÚÔÓÔ˜ ∫·Ì¿Ó·˜ ‹Ù·Ó ÎÔÚ˘Ê·›Ô˜ ÛÎfiÚÂÚ ÙÔ 2007 Î·È ÙÔ 2008 ÛÙÔ ∫fi· §ÈÌÂÚÙ·‰fiÚ˜ Ù˘ ¡ÔÙ›Ô˘ ∞ÌÂÚÈ΋˜. ΔÔ 2007 ·Ó·ÎËÚ‡¯ıËΠÎÔÚ˘Ê·›Ô˜ Ù˘ ¯ÚÔÓÈ¿˜ ÛÙËÓ ¶·Ú·ÁÔ˘¿Ë, ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙË ¡fiÙÈ· ∞ÌÂÚÈ΋.

ƒ∏°∞™ ∫∞π £∏™∂∞™ ∂¶πμ§∏£∏∫∞¡ Δ√À ∫∂¡Δ∞Àƒ√À (3-1) ∫∞π Δø¡ §∂Ãø¡πø¡ (2-1) ∞¡Δπ™Δ√πÃ∞

∂¤ÛÙÚ„·Ó ÛÙȘ ӛΘ ÂÙ¿ ÙȘ ÈÛÔ·Ï›Â˜ Ô˘ ¤ÊÂÚ·Ó ÛÙ· ÙÂÏÂ˘Ù·›· Ì·Ù˜ Ô˘ ¤‰ˆÛ·Ó, ÚˆÙÔfiÚÔ˜ ƒ‹Á·˜ ºÂÚ·›Ô˜ Î·È Ô ‰Â‡ÙÂÚÔ˜ Ù˘ ηٿٷ͢ £ËÛ¤·˜ Â¤ÛÙÚ„·Ó ÛÙ· ÓÈÎËÊfiÚ· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù·. °È· ÙËÓ 16Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ Ù˘ ∞’ ∂¶™£ ÔÈ μÂÏÂÛÙÈÓÈÒÙ˜ ÂÈÎÚ¿ÙËÛ·Ó 3-1 ÙÔ˘ ∫ÂÓÙ·‡ÚÔ˘ Î·È ÎÚ¿ÙËÛ·Ó ÙË ‰È·ÊÔÚ¿ ÙˆÓ ÂÙ¿ ‚·ıÌÒÓ (38 ¤Ó·ÓÙÈ 31) ·fi ÙËÓ ÔÌ¿‰· Ù˘ ∞ÁÚÈ¿˜, Ô˘ Ù· ‚ڋΠ...ÛÎÔ‡Ú· ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙËÓ ∞.∂. §Â¯ˆÓ›ˆÓ/¡ËϤ·, ·ÏÏ¿ ÙÂÏÈο ÙËÓ Î¤Ú‰ÈÛ Ì 2-1.

ª

∞ÛÙ¤Ú·˜-∞.∂. 2002 ....................................0-0 ™·Ú·ÎËÓfi˜-ª˘ÚÌˉfiÓ˜ ...........................3-0 (7’ ∞ÁÁÂÏ‹˜, 61’, 65’ ∫fiÎηÏ˘) ÕÚ˘-∂ıÓÈÎfi˜ .............................................1-0 (80’ ª·ÚÔ‡Áη˜) ™ÎfiÂÏÔ˜-ÃÏfiË .........................................0-0 πˆÏÎfi˜-ªÈÎÚÔı‹‚˜ ..................................5-0 (43’, 70’, 78’ ª·ÚÌ·Ú¿˜, 55’ ™ÎÔÙ›‰·˜, 74’ ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ë˜) ¶ËϤ·˜-ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ· ..................................0-2 (50’ °¿ÎÈ·˜, 73’ ™·Ú·Î·ÙÛ¿ÓÔ˜) ¢¿ÊÓË-¢fiÍ· ...............................................1-1 (15’ °·Ï·ÓfiÔ˘ÏÔ˜ - 65’ ¢ËÌfiÔ˘ÏÔ˜) ∏Ú·ÎÏ‹˜ μ.-∞. °·˙‹˜ .................................5-1 (21’, 49’, 59’ ™·ÎÂÏÏ·Ú›Ô˘, 86’ ¶·ÎÏ·Ù˙‹˜, 90’ ª. ª·ÎÚfiÔ˘ÏÔ˜ - 61’ ¶·ÓÙÂÏ‹˜) ∫ÈÛÛfi˜-¢‹ÌËÙÚ· ................................0-3 ·.·. * ∞‡ÚÈÔ ΔÂÙ¿ÚÙË ÛÙȘ 11.30 .Ì. ÛÙÔ Á‹Â‰Ô ∫·ÏÒÓ ¡ÂÚÒÓ ı· ‰ÈÂÍ·¯ı› ÙÔ ÂÍ ·Ó·‚ÔÏ‹˜ ·È¯Ó›‰È ÕÓıÈÌÔ˜ °·˙‹˜-™ÎfiÂÏÔ˜. ¢È·ÈÙËÙÈÎfi ÙÚ›Ô ÔÚ›ÛÙËÎ·Ó ÔÈ Î.Î. Δ·ÎÙÈÎfi˜, °ÂˆÚÁ›Ô˘, ªˆÚ·˝ÙÔ˘.

∂È̤ÏÂÈ·: °πøƒ°√™ ¶∂°π√™ ∞fi ÎÂÈ Î·È ¤Ú·, Ô °.™. ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ ·Ó¤‚ËΠ3Ô˜, ÓÈÎÒÓÙ·˜ 2-1 ÙÔ √ÚÌ›ÓÈÔ. √È “΢·ÓfiÏ¢ÎÔÈ” ÚÔÛ¤Ú·Û·Ó ÙËÓ ∞Á›· ¶·Ú·Û΢‹ Ô˘ ¤ÂÛ ı‡Ì· ¤ÎÏË͢ ¯¿ÓÔÓÙ·˜ ÛÙÔ Á‹‰fi Ù˘ 1-0 ·fi ÙÔÓ ∞fiÏψӷ ∫·Ó·Ï›ˆÓ. √ ª·ÁÓËÛÈ·Îfi˜ ·¤‰ÂÈÍ fiÙÈ Â›Ó·È Ë ÈÔ ÊÔÚÌ·ÚÈṲ̂ÓË ÔÌ¿‰· ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÔ¯‹ ÂÙ˘¯·›ÓÔÓÙ·˜ ÙËÓ ¤ÌÙË Ó›ÎË ÛÙË ÛÂÈÚ¿. ΔÂÏÂ˘Ù·›Ô ÙÔ˘ ı‡Ì· ‹Ù·Ó Ô ∞ÂÙfi˜ ÙÔÓ ÔÔ›Ô ÙÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ÙÔ˘ μ·Û›ÏË ¶·ÓfiÔ˘ÏÔ˘ ΤډÈÛ ̤۷ ÛÙËÓ ∫ÂÚ·ÛÈ¿ Ì 2-1. μ·ıÈ¿ ‚·ıÌÔÏÔÁÈ΋ ·Ó¿Û· ‹Ú·Ó ÔÈ ¡¤ÔÈ ∞ıÏËÙ¤˜ ¡›Î˘ Ì ÙËÓ ÂÈÙ˘¯›· ÙÔ˘˜ Ì 3-0 Â› ÂÓfi˜ ·ÍÈfiÏÔÁÔ˘ ·ÓÙÈ¿ÏÔ˘, fiˆ˜ Â›Ó·È Ë ™ÎÈ¿ıÔ˜. ∂ÓÙ˘ˆÛȷ΋ Û ¤ÎÙ·ÛË ÂÎÙfi˜ ¤‰Ú·˜ Ó›ÎË Ì 4-1 ‹ÚÂ Ô ∞›·˜ ™Ô‡Ú˘ ·fi ÙÔÓ π¿ÛÔÓ· ÕÏÏ˘ ªÂÚÈ¿˜, ÂÓÒ ÛÙÔ ∞˚‰›ÓÈ Â›¯·Ì ̷٘ ÁÎÚ·Ó-ÁÎÈÓÈfiÏ Ì ÙÔÓ ÙÔÈÎfi ∞ÁÚÔÙÈÎfi Ó· ÂÈÎÚ·Ù› ÙÂÏÈο ÙÔ˘ ¶·ÓÈˆÓ›Ô˘ Ì 3-2. Δ¤ÏÔ˜, ÛÙ· “¯·ÚÙÈ¿” Ë ∞ÎÚfiÔÏË ‹Ú ÙÔ˘˜ ÙÚÂȘ ‚·ıÌÔ‡˜ ·fi ÙÔÓ ÙÈ̈ÚË̤ÓÔ ¶ÚˆÙÂۛϷÔ/∞¯ÈÏϤ·. ™˘ÓÔÙÈο Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Î·È ÔÈ ÛÎfiÚÂÚ. ƒ‹Á·˜-∫¤ÓÙ·˘ÚÔ˜ ......................................3-1 (8’, 53’ ª¿Ù˘, 23’ ™·ı‹˜ - 67’ ™·ÙÂÏÈ¿Ó) £ËÛ¤·˜-§Â¯ÒÓÈ· ........................................2-1 (52’ ªÔ‡ÙÔ˜, 87’ ¢È¿ÎÔ˜ - 30’ ∫Ï‹Ì˘) °.™. ∞ÏÌ˘ÚÔ‡-√ÚÌ›ÓÈÔ ...............................2-1 (54’, 68’ º·ÛÔ˘Ú¿Î˘ - 60’ ΔÚȯȿ˜) ∞Á. ¶·Ú·Û΢‹-∞fiÏÏˆÓ ..........................0-1 (75’ μ·Ú‚¤Î˘) ∞ÂÙfi˜-ª·ÁÓËÛÈ·Îfi˜ ..................................1-2 (92’ §˘Ú›ÙÛ˘ - 38’ ¡¿Î·, 55’ ∫ÔÚ¤Ù·) ¡.∞. ¡›Î˘-™ÎÈ¿ıÔ˜ ...................................3-0 (24’ ∫ÈÙ›Ô˘, 65’∑·Ú›Ê˘, 84’ ƒÔ‡Û˘) ∞ÁÚÔÙÈÎfi˜-¶·ÓÈÒÓÈÔ˜ ................................3-2 (15’ ÂÓ. ∫ˆÙԇϷ˜, 75’, 85’ ∫ÔÓÙÔ‚¿˜ - 37’ ∫·ÙÛ·Ï‹˜, 65’ ∞ÓÙ˙Ô‡Ú˘) π¿ÛˆÓ ∞.ª.-∞›·˜ ™. ....................................1-4 (29’ §. ¢ÂÓÂÏ¿‚·˜ - 22’, 82’ ∫ˆÛÙԇϷ˜, 62’ °ÎÚ›ÓÈ·˜, 70’ μ. ¡ÈÎËÊÔÚ¿Î˘) ∞ÎÚfiÔÏË-¶ÚˆÙÂۛϷԘ ....................3-0 ·.·.

πÛfi·ÏÔ ÙÔ ÓÙ¤ÚÌÈ Ù˘ μ’ ÙÔÈ΋˜ ΔÔ ÓÙ¤ÚÌÈ Ù˘ 16˘ Ë̤ڷ˜ Ù˘ μ’ ∂¶™£ ‰ÂÓ ·-

¶ÚˆÙ·ıÏËÙ‹˜ ¯ÂÈÌÒÓ· ÛÙË °’ ∂¶™£ Ô ¢È·ÁfiÚ·˜ ● ∏ ηχÙÂÚË ÂÓ‰Âο‰· ÙÔ˘ ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÙÔ˘˜ ‰‡Ô ÙÔ ÛÎfiÚÂÚ, ™·ÎÂÏÏ·Ú›Ô˘ Î·È ª·ÚÌ·Ú¿, Ô˘ ÛËÌ›ˆÛ·Ó ¯·Ù ÙÚÈÎ ÁÈ· ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi ÙÔ˘ ∏Ú·ÎÏ‹ μfiÏÔ˘ Î·È Ù˘ πˆÏÎÔ‡ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·, ÛÙ· ·È¯Ó›‰È· Ì ÙÔÓ ∞. °·˙‹ Î·È ÙȘ ªÈÎÚÔı‹‚˜. ∂›Û˘ ÙÔÓ ª¿ÙË Ô˘ ¤Ù˘¯Â ‰‡Ô ÁÎÔÏ ÛÙË Ó›ÎË ÙÔ˘ ƒ‹Á· Â› ÙÔ˘ ∫ÂÓÙ·‡ÚÔ˘, ÙÔÓ ¢È¿ÎÔ Ô ÔÔ›Ô˜ “χÙÚˆÛ” ÙÔÓ £ËÛ¤· ÛÙÔ Ì·Ù˜ Ì ٷ §Â¯ÒÓÈ·, ÙÔÓ ÙÂÚÌ·ÙÔʇϷη ÙÔ˘ ÕÚË ªÂÏ. ∫ÔÓÙ¿ÎË, Ô˘ “η٤‚·Û ÚÔÏ¿” ÛÙÔ ·È¯Ó›‰È Ì ÙÔÓ ∂ıÓÈÎfi, ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔÓ º·ÛÔ˘Ú¿ÎË Ô˘ Ô‰‹ÁËÛ ÙÔÓ °.™. ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ Û ӛÎË Â› ÙÔ˘ √ÚÌÈÓ›Ô˘. Δ¤ÏÔ˜, ¤¯Ô˘Ì ÂÈϤÍÂÈ ÙÔÓ ∫ˆÛÙԇϷ ÙÔ˘ ∞›·ÓÙ· ™Ô‡Ú˘, Ô˘ ÛÎfiÚ·Ú ‰‡Ô ÊÔÚ¤˜ ÛÙÔ “‰ÈÏfi” Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÙÔ˘ Â› ÙÔ˘ π¿ÛÔÓ· ∞.ª., ÙÔÓ ∫ÈÙ›Ô˘ ÙˆÓ ¡¤ˆÓ ∞ıÏËÙÒÓ ¡›Î˘, ÙÔÓ ¶Ô˙ÈfiÔ˘ÏÔ ÙÔ˘ ∞ÁÚÔÙÈÎÔ‡ ∞˚‰ÈÓ›Ô˘ Î·È ÙÔÓ ¶ÚÔ‚È¿ ÙÔ˘ ª·ÁÓËÛÈ·ÎÔ‡

Ó¤‰ÂÈÍ ÓÈÎËÙ‹, ηıÒ˜ Ë ÚˆÙÔfiÚÔ˜ ∞.∂. 2002 ¤ÊÂÚ “Ï¢΋” ÈÛÔ·Ï›· ÛÙÔÓ ƒÈ˙fiÌ˘ÏÔ Ì ÙÔÓ ÙÔÈÎfi ∞ÛÙ¤Ú·. ŒÙÛÈ Ô ™·Ú·ÎËÓfi˜ ÏËÛ›·Û ÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹ ÛÙÔÓ ¤Ó· fiÓÙÔ Ì ÙË Ó›ÎË ÙÔ˘ 3-0 Â› ÙˆÓ ª˘ÚÌˉfiÓˆÓ. ∞˘Ùfi ‹ıÂÏ ӷ ÂÙ‡¯ÂÈ Î·È Ô ∂ıÓÈÎfi˜, ·ÏÏ¿ ÁÓÒÚÈÛ ÙËÓ ‹ÙÙ· ·fi ÙÔÓ ÕÚË ªÂÏ. Ì 1-0. ™Ù· ·ÍÈÔÛËÌ›ˆÙ· Î·È Ë ÚÒÙË Ó›ÎË Ù˘ πˆÏÎÔ‡ Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· Ì ÙÔ Â˘Ú‡ 5-0 Â› ÙˆÓ ªÈÎÚÔıË‚ÒÓ. Δ· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Î·È ÔÈ ÛÎfiÚÂÚ:

¶ÚˆÙ·ıÏËÙ‹˜ ¯ÂÈÌÒÓ· ÛÙËÓ °’ ∂¶™£ Â›Ó·È Ô ¢È·ÁfiÚ·˜ ™ÙÂÊ·ÓÔ‚ÈΛԢ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÈÛÔ·Ï›· Ì 0-0 Ô˘ ‹Ú ÛÙËÓ ¤‰Ú· ÙÔ˘ ∏Ú·ÎÏ‹ ∞Á›ˆÓ £ÂÔ‰ÒÚˆÓ ÛÙÔ ÓÙ¤ÚÌÈ Ù˘ 13˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜, ÙÂÏÂ˘Ù·›·˜ ÙÔ˘ ·’ Á‡ÚÔ˘. 줂·È· ¯ÚÂÈ¿ÛÙËΠӷ “ÛÙÚ·‚Ô·Ù‹ÛÂÈ” Î·È Ô ∞›·˜, Ô˘ Û ¤Ó· Ì·Ù˜ Ì ¯ÈÙÛÎÔÎÈ΋ ÂͤÏÈÍË ¤ÊÂÚ ÈÛÔ·Ï›· 4-4 Ì ÙÔÓ ÕÚË ∞ÓıÔÙfiÔ˘. ŒÙÛÈ Ë ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ ΔÚÈÎÂÚ›Ô˘ ÈÛÔ‚·ıÌ› ÛÙË 2Ë ı¤ÛË Ì ÙËÓ ∞¶√μ, Ô˘ ‹Ú ÛÙ· “¯·ÚÙÈ¿” ÙÔ Ì·Ù˜ Ì ÙÔÓ °∞™ ™ËÈ¿‰Ô˜. Δ· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Î·È ÔÈ ÛÎfiÚÂÚ: ΔÔÍfiÙ˘-¢ËÌËÙÚÈ¿˜ ..................................1-1 (60’ ªfi˙˘ - 75’ ¶ÂÙÚfiÔ˘ÏÔ˜) ∞›·˜ ΔÚ.-ÕÚ˘ ∞Óı. ....................................4-4 (20’, 72’ ªÔÁ‰·Ó›‰Ë˜, 48’ ∞ÎÚ›‚Ô˜, 91’ ºÒÙ˘ - 33’ £ÂÔ‰ÒÚÔ˘, 57’, 64’ •ËÚÔÌÂÚ›ÛÈÔ˜, 94’ ™Ù¤Î·˜) ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹-∞Á¯›·ÏÔ˜ ................................0-1 (85’ ƒÔ˘·ÎÈ¿˜) ∞fiÏÏˆÓ ∫Ú.-∑·ÁÔÚ¿ ................................4-1 (7’, 26’ ™·Ófi˜, 10’, 61’ ÷Ù˙ËÁˆÚÁ›Ô˘ - 72’ ÷Ù˙ËÓ›ÎÔ˜) ∏Ú·ÎÏ‹˜ ∞.£.-¢È·ÁfiÚ·˜ ...........................0-0 ∞¶√μ-°∞™ ™ËÈ¿‰Ô˜ .........................3-0 ·.·. ƒÂfi: ¶·Á·ÛËÙÈÎfi˜

∞‡ÚÈÔ ÔÈ ËÌÈÙÂÏÈÎÔ› ÙÔ˘ ΢¤ÏÏÔ˘ ∞‡ÚÈÔ ΔÂÙ¿ÚÙË ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËıÔ‡Ó ÔÈ ‰‡Ô ËÌÈÙÂÏÈÎÔ› ÙÔ˘ ΢¤ÏÏÔ˘ ∂¶™£. ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Î·È ÔÈ ‰È·ÈÙËÙ¤˜ Ì ÙÔ˘˜ ‚ÔËıÔ‡˜ ÙÔ˘˜ ¤¯Ô˘Ó ˆ˜ ÂÍ‹˜: °Ë. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜, 16.00, √ÚÌ›ÓÈÔ-ƒ‹Á·˜ ºÂÚ·›Ô˜: ∫Ô‡ÛÙ·˜, ¶ÂÙÚfiÔ˘ÏÔ˜, ΔÚ˘ÊˆÓ›‰Ë˜. ∞ÏÌ˘ÚÔ‡, 16.00, °.™. ∞ÏÌ˘ÚÔ‡-¶‡Ú·ÛÔ˜: ∞. ¢·Ïԇη˜, ∞ÔÛÙÔÏfiÔ˘ÏÔ˜, ∞ÁÚ¤‚˘.

ºÙˆ¯fiÙÂÚË Ë ‚ÔÏÈÒÙÈÎË ‰È·ÈÙËÛ›· ÌÂÙ¿ ÙÔÓ ı¿Ó·ÙÔ ÙÔ˘ ∂. ∞Ú¯ÔÓÙ¿ Ùˆ¯fiÙÂÚË ·ÈÛı¿ÓÂÙ·È ϤÔÓ Ë ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· Ù˘ ‰È·ÈÙËÛ›·˜ ÛÙË ª·ÁÓËÛ›·, ηıÒ˜ Ô ∂˘¿ÁÁÂÏÔ˜ ∞Ú¯ÔÓÙ¿˜ ‰ÂÓ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ϤÔÓ ·Ó¿ÌÂÛ¿ Ì·˜. ÕÊËÛ ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÙÔ˘ ÓÔ‹ Û ËÏÈΛ· 74 ÂÙÒÓ ‚˘ı›˙ÔÓÙ·˜ ÛÙÔ ¤ÓıÔ˜ ÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ¿ ÙÔ˘ Î·È ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ ÙÔ˘ ÙÔÈÎÔ‡ Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘.

º

√ μ·ÁÁ¤Ï˘ ∞Ú¯ÔÓÙ¿˜ ˘ËÚ¤ÙËÛ ·ÎÔ‡Ú·ÛÙ· Î·È ÈÛÙ¿ ÙÔÓ ¯ÒÚÔ Ù˘ ‰È·ÈÙËÛ›·˜, ÛÙÔÓ ÔÔ›Ô Â›¯Â ·ÊÈÂÚÒÛÂÈ ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ Ì¤ÚÔ˜ Ù˘ ˙ˆ‹˜ ÙÔ˘. √ÓÔÌ¿ÛÙËΠ‰È·ÈÙËÙ‹˜ ÙÔ 1964 Î·È ‹Ú ÙÔ ™‹Ì· Ù˘ ∞’ √¢¶∂. “™Ê‡ÚÈÍ” Û ÔÏÏÔ‡˜ ·ÁÒÓ˜ Ù˘ μ’ ∂ıÓÈ΋˜ Ì ·ÔÎÔڇʈ̷ ¤Ó· ‚ÔÏÈÒÙÈÎÔ ÓÙ¤ÚÌÈ Ô˘ ¤ÌÂÈÓ ÛÙËÓ ÈÛÙÔÚ›·. √ ÏfiÁÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË √Ï˘ÌÈ·-

ÎÔ‡-¡›Î˘ ÙË ÛÂ˙fiÓ 1980-81 ÛÙÔ ÂıÓÈÎfi ÛÙ¿‰ÈÔ, Ô˘ ›¯Â Î·Ï˘Êı› Ì ¯ÈfiÓÈ Î·È ÛÙÔ ÔÔ›Ô ÓÈÎËÙ¤˜ ›¯·Ó ·Ó·‰Âȯı› ÔÈ “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔÈ” Ì 4-3 ÌÂÙ¿ ·fi Û˘Ó·Ú·ÛÙÈÎfi ·È¯Ó›‰È. ¢ÈÂÙ¤ÏÂÛ Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ÙÔ˘ ™˘Ó‰¤ÛÌÔ˘ ¢È·ÈÙËÙÒÓ ¶Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ·fi ÙÔ 1983 ˆ˜ ÙÔ 1987 Î·È ·fi ÙÔ 1988 ˆ˜ ÙÔ 1990. À‹ÚÍ ̤ÏÔ˜ ÙˆÓ ∂ÈÙÚÔÒÓ Ù˘ ∂¶√ ηıÒ˜ Î·È ·Ú·ÙËÚËÙ‹˜ ‰È·ÈÙËÛ›·˜, ÂÓÒ ÙÔ 1998 ·Ó·ÎËÚ‡¯ıËΠÂ›ÙÈÌÔ˜ Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ™¢¶£, ˆ˜ ¤Ó‰ÂÈÍË ·Ó·ÁÓÒÚÈÛ˘ Ù˘ ÌÂÁ¿Ï˘ ÙÔ˘ ÚÔÛÊÔÚ¿˜ ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ‰È·ÈÙËÛ›·. √ ∂˘¿ÁÁÂÏÔ˜ ∞Ú¯ÔÓÙ¿˜ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈο ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈ‹ıËΠˆ˜ ‚È‚ÏÈÔ‰¤Ù˘, ·ÏÏ¿ ·ÊȤڈÛ ÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘ ÛÙË ‰È·ÈÙËÛ›· ÙËÓ ÔÔ›· ˘ÂÚ·Á·Ô‡ÛÂ. ∏ Îˉ›· ÙÔ˘ ¤ÁÈÓ ÙÔ Úˆ› Ù˘ ∫˘Úȷ΋˜ Î·È ÛÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÙÔ˘ ηÙÔÈΛ· ÙÔÓ Û˘Ófi‰Â˘Û·Ó Û˘ÁÁÂÓ›˜, Ê›ÏÔÈ Î·È

ÔÏÏÔ› ¿ÓıÚˆÔÈ ÙÔ˘ ·ıÏËÙÈÛÌÔ‡, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ·ˇı˘Ó·Ó ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ·ÓÙ›Ô Û’ ¤Ó·Ó ÂÚÁ¿ÙË ÙÔ˘ Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘ ... μ.∫.

™À¡¢∂™ª√™ ¢π∞πΔ∏Δø¡ ¶√¢√™º∞πƒ√À £∂™™∞§π∞™ (μ√§√À)

æ∏ºπ™ª∞ ΔÔ ¢.™. ÙÔ˘ ™.¢.¶.£. (μ√§√À) ÌfiÏȘ ÏËÚÔÊÔÚ‹ıËΠÙÔ ı¿Ó·ÙÔ ÙÔ˘ ∂›ÙÈÌÔ˘ ¶ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ÙÔ˘ ™˘Ó‰¤ÛÌÔ˘ ∂À∞°°∂§√À ∞ƒÃ√¡Δ∞ Û˘Ó‰ڛ·Û ¤ÎÙ·ÎÙ· ÛÙȘ 24/01/2010 Î·È ·ÔÊ¿ÛÈÛ ٷ ÂÍ‹˜: 1. ¡· ·Ú·ÛÙ› ÙÔ ¢.™. ÛÙË ÓÂÎÚÒÛÈÌË ·ÎÔÏÔ˘ı›·. 2. ¡· ηٷÙÂı› ÛÙÂÊ¿ÓÈ ÛÙË ÛÔÚfi ÙÔ˘ ÂÎÏÈfiÓÙÔ˜. 3. ¡· ηٷÙÂı› ¯ÚËÌ·ÙÈÎfi ÔÛfi Û ÊÈÏ·ÓıÚˆÈÎfi ÿ‰Ú˘Ì· ÂȘ ÌÓ‹ÌË ÙÔ˘. 4. ¡· ‰ËÌÔÛÈÔÔÈËı› ÙÔ ·ÚfiÓ „‹ÊÈÛÌ· ÛÙÔÓ ÙÔÈÎfi Δ‡Ô. 5. ¡· ÂȉÔı› ÙÔ ·ÚfiÓ ÛÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ¿ ÙÔ˘. °π∞ Δ√ ¢.™. √ ¶ƒ√∂¢ƒ√™ Ã√À§π∞ƒ∞™ ¶∞¡∞°πøΔ∏™

√ °∂¡. °ƒ∞ªª∞Δ∂∞™ ∫∞ªπ¡∞ƒ∏™ πø∞¡¡∏™


TƒπΔ∏ 26 I∞¡√À∞ƒπ√À 2010

¢’ ∂£¡π∫∏

∞Ó¤‚ËΠÛÙËÓ 2Ë ı¤ÛË Ô ¶˘ÚÁÂÙfi˜ ÕÓÔÈÍÂ Ë ·˘Ï·›· ÛÙÔÓ ‚’ Á‡ÚÔ ÙÔ˘ 4Ô˘ ÔÌ›ÏÔ˘ Ù˘ ¢’ ∂ıÓÈ΋˜ Ì ÙÔÓ ÚˆÙÔfiÚÔ Δ‡ÚÓ·‚Ô Ó· οÓÂÈ ÙÔ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈṲ̂ÓÔ ÙÔ˘ ÚÂfi. ŒÙÛÈ ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÂÛÙÈ¿ÛÙËΠÛÙ· ·È¯Ó›‰È· ÙˆÓ ÔÌ¿‰ˆÓ Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó ÛÙË ‚·ıÌÔÏÔÁ›· Ì ÙÔÓ ¶˘ÚÁÂÙfi Ó· Â›Ó·È Ô ÎÂÚ‰ÈṲ̂ÓÔ˜, ·ÊÔ‡ ·Ó¤‚ËΠÛÙË 2Ë ı¤ÛË Ì ÙË Ó›ÎË ÙÔ˘ Â› ÙÔ˘ ∞ÙÚfiÌËÙÔ˘ ™ÂÚ¯ÂÈ¿‰·˜ Ì 2-0. ¶‡Ú·ÛÔ˜ Î·È §·Ì›· ÁÓÒÚÈÛ·Ó ÂÓÙfi˜ ¤‰Ú·˜ ‹ÙÙ˜ ·fi μÂÏÔ‡¯È (0-3) Î·È ∞fiÏψӷ §¿ÚÈÛ·˜ (0-1) ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·, ÂÓÒ Ô ∞.√. ∫·Ú‰›ÙÛ·˜ ‰ÂÓ ¤·ÈÍÂ, ηıÒ˜ Ô ·ÁÒÓ·˜ ÙÔ˘ Ì ÙÔ ∫·ÛÙÚ¿ÎÈ ·Ó·‚Ï‹ıËÎÂ. ™ÙËÓ 4Ë ı¤ÛË ·Ó·ÚÚȯ‹ıËÎÂ Ô ∞ÁÚfiÙ˘ §È·ÓÔÎÏ·‰›Ô˘, Ô˘ ΤډÈÛ ¿ÓÂÙ· 4-1 Ù· ªÂÙ¤ˆÚ·, ÂÓÒ ıÂÙÈÎfi ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÛÙËÓ ∂Ï·ÛÛfiÓ· ‹ÚÂ Ë ∞.∂. ¢ÈÌËÓ›Ô˘ (1-1). ™¯ÂÙÈο Ì ÙȘ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ ÙˆÓ ÔÌ¿‰ˆÓ Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÙËÓ ÂfiÌÂÓË ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋, Ô ¶‡Ú·ÛÔ˜ ı· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ ÛÙÔ §È·ÓÔÎÏ¿‰È ÙÔÓ ÙÔÈÎfi ∞ÁÚfiÙË Î·È ı· ÂȉÈÒÍÂÈ ÙËÓ ÚÒÙË ÙÔ˘ Ó›ÎË ÁÈ· ÙÔ 2010, ÂÓÒ ÙÔ ¢ÈÌ‹ÓÈ ˘Ô‰¤¯ÂÙ·È ÙÔ ∫·ÛÙÚ¿ÎÈ, ÛÙԯ‡ÔÓÙ·˜ ÛÙËÓ Î·Ù¿ÎÙËÛË ÙˆÓ ÚÒÙˆÓ ÂÓÙfi˜ ¤‰Ú·˜ fiÓÙˆÓ. Δ· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Ù˘ 16˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ Â›Ó·È Ù· ÂÍ‹˜: ∂Ï·ÛÛfiÓ·-∞.∂. ¢ÈÌËÓ›Ô˘ . . . . . .1-1 §·Ì›·-∞fiÏÏˆÓ §. . . . . . . . . . . .0-1 ¶˘ÚÁÂÙfi˜-∞ÙÚfiÌËÙÔ˜ ™. . . . . .2-0 ¶‡Ú·ÛÔ˜-μÂÏÔ‡¯È . . . . . . . . . . . .0-3 ∞ÁÚfiÙ˘ §È·Ó.-ªÂÙ¤ˆÚ· . . . . . .4-1 ∞ÛÙ¤Ú·˜ πÙ-ªÔ˘˙¿ÎÈ . . . . . .0-3 ·.·. ∫·ÛÙÚ¿ÎÈ-∞.√. ∫·Ú‰›ÙÛ·˜ ∞Ó·‚Ï‹ıËΠƒÂfi: Δ‡ÚÓ·‚Ô˜

∏ ‚·ıÌÔÏÔÁ›· (16Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋) 1. Δ‡ÚÓ·‚Ô˜ . . . . . . . . . . . . .28-10 34 2. ¶˘ÚÁÂÙfi˜ . . . . . . . . . . . . .24-14 28 3. ∞.√. ∫·Ú‰›ÙÛ·˜ . . . . . . .22-10 27 4. ∞ÁÚfiÙ˘ §È·Ó. . . . . . . . .26-12 26 5. §·Ì›· . . . . . . . . . . . . . . . .21-15 25 6. ¶‡Ú·ÛÔ˜ . . . . . . . . . . . . .20-13 25 7. ∂Ï·ÛÛfiÓ· . . . . . . . . . . . .19-16 22 8. ∞fiÏÏˆÓ §. . . . . . . . . . . .17-19 20 9. ∞ÙÚfiÌËÙÔ˜ ™. . . . . . . . .18-20 18 10. ªÂÙ¤ˆÚ· . . . . . . . . . . . .24-19 17 11. ∫·ÛÙÚ¿ÎÈ . . . . . . . . . . . .13-13 16 12. ªÔ˘˙¿ÎÈ . . . . . . . . . . . .13-18 16 13. μÂÏÔ‡¯È . . . . . . . . . . . . .13-20 14 14. ∞.∂. ¢ÈÌËÓ›Ô˘ . . . . . . . .13-32 10 15. ∞ÛÙ¤Ú·˜ πÙ¤·˜ . . . . . . . . .4-43 2 *√ ∞ÛÙ¤Ú·˜ πÙ¤·˜ ¤¯ÂÈ ·Ô‚ÏËı› ·fi ÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ·. ** ƒÂfi ÛÙÔ ‚’ Á‡ÚÔ ¤¯ÂÈ Î¿ÓÂÈ Ô Δ‡ÚÓ·‚Ô˜

∏ ÂfiÌÂÓË ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ∞.√. ∫·Ú‰›ÙÛ·˜-Δ‡ÚÓ·‚Ô˜ ∞.∂ ¢ÈÌËÓ›Ô˘-∫·ÛÙÚ¿ÎÈ ∞ÙÚfiÌËÙÔ˜ ™.-∂Ï·ÛÛfiÓ· μÂÏÔ‡¯È-§·Ì›· ªÔ˘˙¿ÎÈ-¶˘ÚÁÂÙfi˜ ∞ÁÚfiÙ˘ §È·Ó.-¶‡Ú·ÛÔ˜ ªÂÙ¤ˆÚ·-∞ÛÙ¤Ú·˜ πÙ¤·˜ ƒÂfi: ∞fiÏÏˆÓ §¿ÚÈÛ·˜

°π√Àμ∂¡Δ√À™

¡¤· ÚÔÛÊÔÚ¿ Û ÛÓÙÈÓÎ ∏ ‹ÙÙ· Ù˘ °ÈÔ˘‚¤ÓÙÔ˘˜ Ì 2-1 ·fi ÙË ƒfiÌ· ÛÙÔ “√Ï›ÌÈÎÔ” Ê·›ÓÂÙ·È ˆ˜ ‹Ù·Ó Ë ÔÚÈÛÙÈ΋ Ù·ÊfiϷη ÛÙȘ ÂÏ›‰Â˜ ÙÔ˘ ΔÛ›ÚÔ ºÂÚ¿Ú· ÁÈ· ·Ú·ÌÔÓ‹ ÛÙÔÓ ¿ÁÎÔ. ŸÏ˜ ÔÈ ÂӉ›ÍÂȘ Û˘ÓËÁÔÚÔ‡Ó ÛÙÔ fiÙÈ ÔÈ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ ÙˆÓ “ÌÈ·ÓÎÔÓ¤ÚÈ” ¤¯Ô˘Ó ηٷϋÍÂÈ ÛÙË Ï‡ÛË ÙÔ˘ °ÎÔ˘˜ ÛÓÙÈÓÎ ÁÈ· Ó· ·Ó·Ï¿‚ÂÈ ÙËÓ Ù¯ÓÈ΋ ËÁÂÛ›·, Ì ÙË ÚˆÛÈ΋ ÂÊËÌÂÚ›‰· “Tvoi Den” Ó· ·ÔηχÙÂÈ ÙË ¯ı˜ fiÙÈ Â·Ó‹Ïı·Ó Ì Ӥ· ‚ÂÏÙȈ̤ÓË ÚfiÙ·ÛË ÁÈ· ÙÔÓ √ÏÏ·Ó‰fi Ù¯ÓÈÎfi.

23

¶∞π∑√¡Δ∞™ ª∂ ™∏ª∞¡Δπ∫∂™ ∂§§∂πæ∂π™ ∫∂ƒ¢π™∂ 12-9 Δ√ ¶∂ƒπ™Δ∂ƒπ °π∞ Δ∏¡ ∞2 ¶√§√

¶·ÏÈηڛÛÈ· Ó›ÎË ÙÔ˘ √.À.∫.μ. √ ¡√μ∞ ËÙÙ‹ıËΠ13-2 ·fi ÙÔÓ ∂ıÓÈÎfi √.À.∫.μ. ·ÓËÁ‡ÚÈÛ ̛· ÛÔ˘‰·›· Ó›ÎË ÛÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Ù˘ ∞2 fiÏÔ, ·ÊÔ‡ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ 3˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ ÂÈ‚Ï‹ıËΠ̠12-9 ÙÔ˘ ¶ÂÚÈÛÙÂÚ›Ô˘, ·›˙ÔÓÙ·˜ Ì ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ÂÏÏ›„ÂȘ. ∞ÓÙ›ıÂÙ·, Ô ¡√μ∞ ‰ÂÓ Ù· ηٿÊÂÚ ÛÙÔÓ ¶ÂÈÚ·È¿, ¯¿ÓÔÓÙ·˜ ·fi ÙÔÓ ·Ó›Û¯˘ÚÔ ∂ıÓÈÎfi Ì 13-2.

ƒÂÔÚÙ¿˙: °πøƒ°√™ ¶∂°π√™

√.À.∫.μ.-¶ÂÚÈÛÙ¤ÚÈ 12-9 ¶ÚÈÓ ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË ÙÔ˘ ·ÁÒÓ· Ì ÙÔ ¶ÂÚÈÛÙ¤ÚÈ ÛÙÔ ÎÔÏ˘Ì‚ËÙ‹ÚÈÔ “π¿ÛˆÓ ∑ËÚÁ¿ÓÔ˜” ηÓ›˜ ‰ÂÓ ¤‰ÈÓ ه¯Ë ÛÙÔÓ √.À.∫.μ., ‰ÈfiÙÈ ·Ú·Ù¿¯ıËΠ̠·fiÓÙ˜ ÙÚÂȘ ‚·ÛÈÎÔ‡˜ ÙÔ˘ ÔÏ›ÙÛ˜: ÙÔÓ ÊÔ˘ÓÙ·ÚÈÛÙfi μ·Ì‚Ô˘Ó¿ÎË Î·È ÙÔ˘˜ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ‡˜ ∫Ô˘ÚÙ›‰Ë Î·È ªÂÓfiÔ˘ÏÔ. √È ‰‡Ô ÚÒÙÔÈ ‹Ù·Ó ÙÈ̈ÚË̤ÓÔÈ ÁÈ· ÙËÓ ·Ô‚ÔÏ‹ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ Ì·Ù˜ ΢¤ÏÏÔ˘ Ì ÙÔÓ ¡.√. ¶·ÙÚÒÓ Î·È Ô ÙÚ›ÙÔ˜ ÙÚ·˘Ì·Ù›·˜. ™˘Ó ÙÔȘ ¿ÏÏÔȘ, ÙÔ ¶ÂÚÈÛÙ¤ÚÈ ‰È·ı¤ÙÂÈ Ï‹Ú˜ ÚfiÛÙÂÚ Î·È Ô ÛÙfi¯Ô˜ ÙÔ˘ Â›Ó·È Ë ¿ÓÔ‰Ô˜ ÛÙËÓ ∞1. ª¿ÏÈÛÙ· ÙÔ fiÙÈ Â›¯Â ¯¿ÛÂÈ ÛÙ· ÓÙ¤ÚÌÈ Ì ∏Ú·ÎÏ‹ Î·È ∂ıÓÈÎfi, ÙÔ ¤Î·Ó ӷ ı¤ÏÂÈ ·ÂÁÓˆṲ̂ӷ ÙË Ó›ÎË ÛÙÔ ÚÔ¯ıÂÛÈÓfi ·È¯Ó›‰È. øÛÙfiÛÔ, ÔÈ ÂÓ·ÔÌ›ӷÓÙ˜ ·›ÎÙ˜ ÙÔ˘ √.À.∫.μ. ›¯·Ó ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋ ÁÓÒÌË Î·È ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ·ÓËÁ‡ÚÈÛ·Ó ‰›Î·È· Ì›· ÌÂÁ¿ÏË Ó›ÎË Ì 12-9. √È ÁË‰ԇ¯ÔÈ ·ԉ›¯ıËÎ·Ó “ÛÎÏËÚ¿ ηڇ‰È·”. ÕÚÈÛÙ· ÛÙË̤ÓÔÈ ·fi ÙÔÓ ÚÔÔÓËÙ‹ ÙÔ˘˜ ∑·Ê›ÚË ª·ÚÈÓ¿ÁË (ÛÙË ÛηÎȤڷ ÙˆÓ ¿ÁÎˆÓ Î¤Ú‰ÈÛ ηٿ ÎÚ¿ÙÔ˜ ÙÔÓ Ù¯ÓÈÎfi ÙˆÓ ÊÈÏÔÍÂÓÔ˘Ì¤ÓˆÓ) ·ÁˆÓ›ÛÙËÎ·Ó ÂÈı·Ú¯Ë̤ӷ Î·È Ì ¿ıÔ˜. Δ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ·ԉ›¯ıËΠfiÙÈ ÙÔ˘˜ ¤‰ˆÛ·Ó ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ‰‡Ó·ÌË Î·È Â›Ó·È ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi fiÙÈ ÌfiÓÔ Ì›· ÊÔÚ¿ ‚Ú¤ıËÎ·Ó ›Ûˆ ÛÙÔ ÛÎÔÚ ÛÙÔ ÍÂΛÓËÌ· ÙÔ˘ ·ÁÒÓ·. ∞fi ÎÂÈ Î·È ¤Ú· ›¯·Ó Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÙÔ ÚÔ‚¿‰ÈÛÌ· Ì 2-3 ÁÎÔÏ, ÂÓÒ ¤ÊÙ·-

O °ÈÒÚÁÔ˜ ∫·ÚηÏÈ¿Ó˘ ‹Ù·Ó Ô ÚÒÙÔ˜ ÛÎfiÚÂÚ ÙÔ˘ √.À.∫.μ. Ì ¤ÓÙ ÁÎÔÏ Û·Ó ÙË ‰È·ÊÔÚ¿ Î·È ÛÙÔ +4 (11-7) ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ ÙÚ›Ù˘ ÂÚÈfi‰Ô˘. ™ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ÔÎÙ¿ÏÂÙÔ ÚÔοÓÈÛ·Ó ¤Í˘Ó· ÙÔ ¯ÚfiÓÔ Î·È ¤ÙÛÈ ‰ÂÓ ·ÂÈÏ‹ıËÎ·Ó È‰È·›ÙÂÚ·. º˘ÛÈο Î·È ÔÈ ÂÓÓ¤· ·›ÎÙ˜ Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ıËÎ·Ó ·Ú›ÛÙÂ˘Û·Ó ÛÙÔ˘˜ ÚfiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜. √ ∫·ÚηÏÈ¿Ó˘ (ÚÒÙÔ˜ ÛÎfiÚÂÚ Ì ¤ÓÙ ÁÎÔÏ) Î·È Ô °Ï‡Î·˜ ¤·ÈÍ·Ó ÊÔ˘ÓÙ·ÚÈÛÙÔ› ¯ˆÚ›˜ ·˘ÙÔ› Ó· Â›Ó·È Ë Ê˘ÛÈ΋ ÙÔ˘˜ ı¤ÛË Î·È Ù· ηٿÊÂÚ·Ó ÂÚ›ÊËÌ·. √ °ÂˆÚÁ·ÎfiÔ˘ÏÔ˜ Ì ÙÚ›· Ù¤ÚÌ·Ù· Î·È ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ ¿Ì˘Ó· ¤Î·Ó ·ÈÛıËÙ‹ ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘. ™ËÌ·ÓÙÈ΋ ‹Ù·Ó Î·È ÔÈ ‚Ô‹ıÂÈ· ·fi ÙÔ˘˜ ∂˘·ÁÁÂÏfi, ∫Ô˘˙¤ÏË, ªÏ¿Ó· (¤·ÈÍ ÙÚ·˘Ì·Ù›·˜), ηıÒ˜ Î·È ·fi ÙÔ˘˜ Ó·ÚÔ‡˜ Ã. ª·ÚÈÓ¿ÁË, °Ú·Ì̤ÓÔ. º˘ÛÈο ÌÂÁ¿ÏÔ Â›Ó·È Î·È ÙÔ ÌÂÚ›‰ÈÔ ÙÔ˘ ÙÂÚÌ·ÙÔʇϷη ΔÔ˘ÚÈfiÁÏÔ˘, Ô˘ Û ÔÏϤ˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ “η٤‚·Û ÚÔÏ¿”. √È ‰È·ÈÙËÙ¤˜: μ·ÛÈÏ›Ԣ-ªÔ›Ú·Ï˘. Δ· ÔÎÙ¿ÏÂÙ¿: 3-2, 3-2, 5-3, 1-2. ∏ ‰È·Î‡Ì·ÓÛË: 0-1 °È¿ÁÎÔ˜ (ÂÚÈÊ.), 1-1 °ÂˆÚÁ·ÎfiÔ˘ÏÔ˜ (ÂÚÈÊ.), 2-1 ∫·ÚηÏÈ¿Ó˘ (ÎfiÓÙÚ·), 2-2 ™Ù·˘ÚfiÔ˘ÏÔ˜ (..), 3-2 °ÂˆÚÁ·ÎfiÔ˘ÏÔ˜ (..), 4-2 ∂˘·ÁÁÂÏfi˜ (..), 5-2 °Ï‡Î·˜ (ÂÚÈÊ.), 5-3 ∫ÔÚ¿Î˘ (..), 6-3

■ ∞¶∂™¶∞™∂ π™√¶∞§π∞

™Δ∏¡

∫·ÚηÏÈ¿Ó˘ (ÂÚÈÊ.), 6-4 ∫ÔÚ¿Î˘ (ÂÚÈÊ.), 7-4 °ÂˆÚÁ·ÎfiÔ˘ÏÔ˜ (ÊÔ˘ÓÙ.), 7-5 ∞Ó‰Ú¿ÎÔ˜ (ÊÔ˘ÓÙ.), 8-5 °Ï‡Î·˜ (ÊÔ˘ÓÙ.), 8-6 °È¿ÁÎÔ˜ (ÂÚÈÊ.), 9-6 ∫Ô˘˙¤Ï˘ (ÊÔ˘ÓÙ.), 9-7 ∫ÔÚ¿Î˘ (ÂÚÈÊ.), 10-7 ∫·ÚηÏÈ¿Ó˘ (ÂÓ.), 11-7 ∫·ÚηÏÈ¿Ó˘ (ÎfiÓÙÚ·), 11-8 ¶·Ó·ÁÔ‡Ï˘ (ÎfiÓÙÚ·), 11-9 ∫ÔÚ¿Î˘ (ÂÚÈÊ.), 12-9 ∫·ÚηÏÈ¿Ó˘ (ÊÔ˘ÓÙ.), √.À.∫.μ. (∑. ª·ÚÈÓ¿Á˘): ΔÔ˘ÚÈfiÁÏÔ˘, ª·Ú·ÛÏ‹˜, °Ï‡Î·˜ 2, °Ú·Ì̤ÓÔ˜, ∫Ô˘˙¤Ï˘ 1, Ã. ª·ÚÈÓ¿Á˘, ªÏ¿Ó·˜, ∂˘·ÁÁÂÏfi˜ 1, πˆ·ÓÓ›‰Ë˜, °ÂˆÚÁ·ÎfiÔ˘ÏÔ˜ 3, °. ª·ÚÈÓ¿Á˘, ∫·ÚηÏÈ¿Ó˘ 5, ¶·ÏÏËοÚ˘, ¡ÈÎÔϤÚ˘, ª·ÏÏÈ·Úfi˜. ¶∂ƒπ™Δ∂ƒπ (äÏÌ˘): ∫Ô˘Ó‰Ô˘Ú¿Î˘, ™Ù¤ÏÏ·˜, ∫ÔÚ¿Î˘ 4, ¶·Ó·ÁÔ‡Ï˘ 1, ª·ÁÏ·Ù˙‹˜, ™·ÚÚ‹˜, ∞Ó‰Ú¿ÎÔ˜ 1, ª·ÚÔ‡Ï˘, ŒÓÙÌÔÓÙ˜, ™Ù·˘ÚfiÔ˘ÏÔ˜ 1, ΔÛԇ̷˜, °È¿ÁÎÔ˜ 2, ºÔ˘Ù˙¿Î˘, •·ÓıfiÔ˘ÏÔ˜, ∫·ÏÔÌÂÓ›‰Ë˜.

∂ıÓÈÎfi˜-¡√μ∞ 13-2 º˘ÛÈÔÏÔÁÈ΋ ‹ÙÙ· ˘¤ÛÙË Ô ¡√μ∞ ÛÙÔÓ ¶ÂÈÚ·È¿ ·fi ÙÔÓ ∂ıÓÈÎfi, Ô˘ ıˆÚÂ›Ù·È ÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ Ê·‚ÔÚ› ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù¿ÎÙËÛË ÙÔ˘ Ù›ÙÏÔ˘. √È μÔÏÈÒÙ˜ η٤‚·Ï·Ó ÊÈÏfiÙÈÌË ÚÔÛ¿ıÂÈ·, ·ÏÏ¿

¤¯·Û·Ó 13-2. ∏ ‰È·ÊÔÚ¿ ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ Â›Ó·È ·ÚÎÂÙ¿ ÌÈÎÚfiÙÂÚË, ·ÏÏ¿ Ë “„·Ï›‰·” ¿ÓÔÈÍ ÛÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÂÚ›Ô‰Ô, fiÙ·Ó ÛÙÔ 7-2 Ô ¡√μ∞ ¤·ÈÍ Ì ·›ÎÙË ÏÈÁfiÙÂÚ· ÁÈ· Ù¤ÛÛÂÚ· ÏÂÙ¿ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ¯ˆÚ›˜ ·ÓÙÈηٿÛÙ·ÛË ·Ô‚ÔÏ‹ ÙÔ˘ ÷Ͽ. √È ‰È·ÈÙËÙ¤˜: ¶ÔÏ˘¯ÚÔÓfiÔ˘ÏÔ˜, ¶·˚Ú·ÎÙ·Ú›‰Ë˜. Δ· ÔÎÙ¿ÏÂÙ·: 2-0, 1-0, 3-0, 7-2. ∂£¡π∫√™ (ª·˘ÚˆÙ¿˜): ¶Ï·Ù›‰Ë˜, ∫·„ÔÎfiÏ˘ 2, ∫·Ú·Î·ÙÛ¿Ó˘ 1, ÷ڷϷÌfiÔ˘ÏÔ˜, ∂ÌÌ·ÓÔ˘ËÏ›‰Ë˜ 1, ∞Ï‚›˙Ô˜ 1, ∞ÁÁÂÏ›‰Ë˜ 1, ¶ÂÙÚfi¯ÂÈÏÔ˜, ªÈÏ¿Ï˘ 1, ∫¯·ÁÈ¿˜, §ÈÔÙÛ¿Î˘ 5, ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÔ˘‰¿Î˘, ™Ù·ıfiÔ˘ÏÔ˜, ¢Ô˘‰¤Û˘ 1, ª·¯¿˜. ¡√μ∞ (™. ∑Ô˘ÌÔ˘ÏÈ¿˜): ¶ˆÏÔÁÂÒÚÁ˘, §¤ÙÛÈÔ˜, ∫·Ú·Ì¿Ó˘, ∞ıÔ˘Û¿Î˘, ª·ÚȈٿ΢, ÷Ͽ˜, ª·ÙÛ¿ÁÎÔ˜, ¶. ª·ÁÎÈÒÚ˘, ¶·‡ÏÔ˘ 1, ªÂÚÎÔ˘ÚÈ¿‰Ë˜, ∫. ∑Ô˘ÌÔ˘ÏÈ¿˜ 1, º·ÛÔ˘Ï¿˜, §. ∫·Ú‡‰·˜, ∑·Ì¿Ó˘.

Δ· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Δ· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Ù˘ 3˘ Ë̤ڷ˜ ÛÙËÓ ∞2 fiÏÔ ÙˆÓ ·Ó‰ÚÒÓ ¤¯Ô˘Ó ˆ˜ ÂÍ‹˜: ¡.√. ™‡ÚÔ˘-∏Ú·ÎÏ‹˜ . . . . . . . .7-11 ∏Ï˘ÛÈ·Îfi˜-∫¤Ú΢ڷ . . . . . . . . .10-9 ∂ıÓÈÎfi˜-¡√μ∞ . . . . . . . . . . . . . .13-2 √.À.∫.μ.-¶ÂÚÈÛÙ¤ÚÈ . . . . . . . . . . .12-9 √º∏-°Ï˘Ê¿‰· . . . . . . . . . . . . . . .9-8 ∫·Ï·Ì¿ÎÈ-ΔÚ›ÙˆÓ ∞Ì. . . . . . . . .14-8

∏ ‚·ıÌÔÏÔÁ›· (Û 3 ·ÁÒÓ˜) 1. ∂ıÓÈÎfi˜ ¶. . . . . . . . . . . . . . .37-13 6 2. ∏Ú·ÎÏ‹˜ . . . . . . . . . . . . . . .37-27 6 3. ∫·Ï·Ì¿ÎÈ . . . . . . . . . . . . . .38-22 5 4. √.À.∫.μ. . . . . . . . . . . . . . . . .26-25 4 5. ΔÚ›ÙˆÓ . . . . . . . . . . . . . . . . .25-24 4 6. ∏Ï˘ÛÈ·Îfi˜ . . . . . . . . . . . . .23-27 3 7. ∫¤Ú΢ڷ . . . . . . . . . . . . . . .22-22 2 8. °Ï˘Ê¿‰· . . . . . . . . . . . . . . .22-23 2 9. √º∏ . . . . . . . . . . . . . . . . . .19-30 2 10. ¡√μ∞ . . . . . . . . . . . . . . . .19-37 2 11. ¡.√. ™‡ÚÔ˘ . . . . . . . . . . . .18-26 0 11. ¶ÂÚÈÛÙ¤ÚÈ . . . . . . . . . . . . .28-38 0

∂§∞™™√¡∞ ∞¶√ Δ∏¡ Δ√¶π∫∏ √ª∞¢∞ ª∂ 1-1

“ΔÛ›ÌËÛ” ‚·ıÌfi Ë ∞.∂. ¢ÈÌËÓ›Ô˘ £‡Ì· ¤ÎÏË͢ Ô ¶‡Ú·ÛÔ˜, 0-3 ·fi ÙÔ μÂÏÔ‡¯È ªÂ ÙȘ ·Ó·ÌÂÙÚ‹ÛÂȘ Ù˘ 16˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜, ÚÒÙ˘ ÙÔ˘ ‚’ Á‡ÚÔ˘, Û˘Ó¯›ÛÙËÎÂ Ô 4Ô˜ fiÌÈÏÔ˜ Ù˘ ¢’ ∂ıÓÈ΋˜ Î·È Ë ∞.∂. ¢ÈÌËÓ›Ô˘ ·¤Û·Û ÂÎÙfi˜ ¤‰Ú·˜ ÈÛÔ·Ï›·, 1-1, ·fi ÙËÓ ∂Ï·ÛÛfiÓ·, ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ô˘ ıˆÚÂ›Ù·È ıÂÙÈÎfi. ∞ÓÙ›ıÂÙ· Ô ¶‡Ú·ÛÔ˜ ‰ÂÓ Ù· ηٿÊÂÚÂ. ŒÂÛ ı‡Ì· ¤ÎÏË͢, ¯¿ÓÔÓÙ·˜ ̤۷ ÛÙË ¡¤· ∞Á¯›·ÏÔ ·fi ÙÔ μÂÏÔ‡¯È Ì 3-0.

ƒÂÔÚÙ¿˙: °πøƒ°√™ ¶∂°π√™

∂Ï·ÛÛfiÓ·-∞.∂. ¢ÈÌËÓ›Ô˘ 1-1 ªÔÚ› ˆ˜ ÁË‰ԇ¯Ô˜ Ó· Ù· ¤¯ÂÈ ...ı·Ï·ÛÛÒÛÂÈ, ·ÊÔ‡ ¤¯·Û fiÏ· Ù· ·È¯Ó›‰È· Ô˘ ¤¯ÂÈ ‰ÒÛÂÈ, ·ÏÏ¿ ÂÎÙfi˜ ¤‰Ú·˜ Ë ∞.∂. ¢ÈÌËÓ›Ô˘ Ù· ËÁ·›ÓÂÈ Ôχ ηχÙÂÚ·. ŒÙÛÈ ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ ·Ó·‰Â›¯ıËΠÈÛfi·ÏË 1-1 ÛÙËÓ ∂Ï·ÛÛfiÓ· Ì ÙËÓ ÔÌÒÓ˘ÌË ÔÌ¿‰·, ηٷÎÙÒÓÙ·˜ ÙÔÓ 10Ô ‚·ıÌfi Ù˘ ÛÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ·. ∏ ÂÈÙ˘¯›· ·˘Ù‹ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ‚ÔËı‹ÛÂÈ Î·È „˘¯ÔÏÔÁÈο ÙËÓ ∞.∂. ¢ÈÌËÓ›Ô˘ ÁÈ· ÙÔ ˘fiÏÔÈÔ ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜, ·ÏÏ¿ Ë ÔÌ¿‰· Ú¤ÂÈ Ó· ·Ú¯›˙ÂÈ Ó· ÂÎÌÂÙ·ÏχÂÙ·È ÙÔÓ ·Ú¿ÁÔÓÙ· ¤‰Ú·, ·Ú¯‹˜ ÁÂÓÔ̤Ó˘ ·fi ÙÔ ÂfiÌÂÓÔ ·È¯Ó›‰È Ì ÙÔ ∫·ÛÙÚ¿ÎÈ. ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙÔ ÚÔ¯ıÂÛÈÓfi ·È¯Ó›‰È ÌÂÙ¿ ·fi ¤Ó· ...·Ó·ÁÓˆÚÈÛÙÈÎfi 15Ô ÏÂÙfi ÔÈ ÁË‰ԇ¯ÔÈ ‹Ú·Ó Ù· “ËÓ›·” . ™Ô˘Ù ÙÔ˘ Δ·¯ÙÈÓÙ‹ ÛÙÔ 16’ ·¤ÎÚÔ˘ÛÂ Ô ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ÎÔ˜, ÂÓÒ ÛÙÔ 22’ Ô ΔÈÔ‡ÙÈÔ˜ ÛËÌ¿‰Â„ ÙÔ ‰Ô-

οÚÈ. ∞ÎÔÏÔ‡ıËÛ ¤Ó· ¿ÛÙÔ¯Ô ÛÔ˘Ù ÙÔ˘ Δ·¯ÙÈÓÙ‹ ÛÙÔ 30’ Î·È ¤ÍÈ ÏÂÙ¿ ·ÚÁfiÙÂÚ· ¤ÁÈÓ ÙÔ 1-0 Ì ÛÔ˘Ù ÙÔ˘ ∫·ÚÈÓÈÒÙË. ŸÌˆ˜ Ë ∞.∂. ¢ÈÌËÓ›Ô˘ ·¿ÓÙËÛ ¿ÌÂÛ·. ŒÙÛÈ ÛÙÔ 42’ Ô ¡ÙÔ˘ÎÒÏ˘ Âȯ›ÚËÛ ÙË Û¤ÓÙÚ· ·fi Ù· ‰ÂÍÈ¿ Î·È Ô ∑·¯·Ú¿Î˘ Ì ‰È·ÁÒÓÈÔ ÛÔ˘Ù ¤ÁÚ·„ ÙÔ 1-1. ™ÙËÓ Â·Ó¿ÏË„Ë Ë ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ £¿ÓÔ˘ £ÂÔ‰ÒÚÔ˘ ‹ÏÂÁÍ ÙÔÓ Ú˘ıÌfi Î·È Ì ϛÁË Ù‡¯Ë ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ¿ÚÂÈ ·ÎfiÌË Î·È ÙË Ó›ÎË. ™ÙÔ 70’ Ô ∫fiÊÊ·˜ ¤Î·Ó ÙÔ ÛÔ˘Ù Î·È ·Ó¿ÁηÛ ÙÔÓ ÙÂÚÌ·ÙÔʇϷη °Ô‡Ë Û ı·̷ÙÈ΋ ·fiÎÚÔ˘ÛË, ÂÓÒ ÛÙÔ 80’ Ô ¡ÙÔ˘ÎÒÏ˘ ‹Ú ÙËÓ ÎÂÊ·ÏÈ¿ Û ۤÓÙÚ· ÙÔ˘ ∫fiÊÊ·, ·ÏÏ¿ ¤ÛÙÂÈÏ ÙË Ì¿Ï· ¿Ô˘Ù. ∂§∞™™√¡A: °Ô‡Ô˜, °ÈÔ‚·ÓfiÔ˘ÏÔ˜, ∞ÚÛ¤Ó˘ (80’ ¶ÚÂη٤˜), £·Ó¿Û˘, ΔÈÔ‡ÙÈÔ˜ (66’ ªÔÏ¿˜), ¶·ÁηÚÏÈÒÙ·˜, ¡¿ÓÔ˜, ∫·ÚÈÓÈÒÙ˘ (73’ ΔÛÈÔ˘ÙÛÈÔ‡Ì˘), Δ·¯ÙÈÓÙ‹˜, Δ˙ÈfiÏ·˜, ∞Ó·ÛÙ·ÛÈ¿‰Ë˜ ∞.∂. ¢πª∏¡π√À: ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ÎÔ˜, ∫fiÙÛη, °È·ÓÓfiÔ˘ÏÔ˜ (46’ °. ÃÔÓ‰Úfi˜), ∞. ÃÔÓ‰Úfi˜, °Î¤ÚÙÛÔ˜, ∫fiÊÊ·˜, ÷ÚÈÙ›‰Ë˜, ™ÎÔ‡Ú·˜, ÃÚ˘Û¿Óı˘ (60’ ∞Ú·Ì·Ù˙‹˜), ∑·¯·Ú¿Î˘, ¡ÙÔ˘ÎÒÏ˘ (78’ ªÚÈ¿˙Ó·˜).

¶‡Ú·ÛÔ˜-μÂÏÔ‡¯È 0-3 √ ¶‡Ú·ÛÔ˜ ·Ú·Ù¿¯ıËΠÎfiÓÙÚ· ÛÙÔ μÂÏÔ‡¯È ¯ˆÚ›˜ ¤ÓÙ ‚·ÛÈÎÔ‡˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ (∞ÚÛ¤ÓÔ˜, ƒÔ˘Î¿˜, ª. ∞ÔÛÙÔÏ›‰Ë˜, ∫. ∫›ÙÛÔ˜, ™ÙÂÊ·Ó‹˜), ÏfiÁˆ ÙÈ̈ÚÈÒÓ Î·È ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÒÓ, ·ÏÏ¿ ·˘Ùfi ‰ÂÓ ‰ÈηÈÔÏÔÁ› ÙËÓ Î·Î‹ ÙÔ˘ ÂÌÊ¿ÓÈÛË Î·È ÙËÓ ÂÓÙfi˜ ¤‰Ú·˜ ‹ÙÙ· Ì 3-0. ∂Í¿ÏÏÔ˘, Ë ·ÓÙ›·ÏË ÔÌ¿‰· Û η̛· ÂÚ›ÙˆÛË ‰ÂÓ ·ÔÙÂÏÔ‡Û Êfi‚ËÙÚÔ, ÌÂÙÚÒÓÙ·˜ ÚÈÓ ÙÔ Ì·Ù˜ Ù˘ ∫˘Úȷ΋˜, Ì›· ÈÛÔ·Ï›· Î·È ¤ÍÈ ‹ÙÙ˜ Û ÂÙ¿ ÂÎÙfi˜

¤‰Ú·˜ ·ÁÒÓ˜. øÛÙfiÛÔ, ηٿÊÂÚ ӷ ʇÁÂÈ Ì ÙÔ “‰ÈÏfi” ·fi ÙË ¡¤· ∞Á¯›·ÏÔ, ÂÎÌÂÙ·ÏÏ¢fiÌÂÓË ÙËÓ ¿Û¯ËÌË ÂÌÊ¿ÓÈÛË ÙÔ˘ ¶˘Ú¿ÛÔ˘. ΔÔ 0-1 ¤ÁÈÓ ÛÙÔ 15’ Ì ÚÔ‚ÔÏ‹ ÙÔ˘ ™Î·ÚÏ¿ÙÔ˘, ‡ÛÙÂÚ· ·fi ·fiÎÚÔ˘ÛË ÙÔ˘ ΔÛÈÏ›ÁÎÔ˘ Û ÛÔ˘Ù ÙÔ˘ °ÂˆÚÁ·ÎfiÔ˘ÏÔ˘. ™ÙÔ 26’ Ô ¶‡Ú·ÛÔ˜ ¤ÊÙ·Û ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ ÈÛÔÊ¿ÚÈÛË, ·ÏÏ¿ Ë ÎÂÊ·ÏÈ¿ ÙÔ˘ ¡Ô‡ÛÈ· ÛÙ·Ì¿ÙËÛ ÛÙÔ ‰ÔοÚÈ. √È ÁË‰ԇ¯ÔÈ Û˘Ó¤¯ÈÛ·Ó Ó· “„¿¯ÓÔ˘Ó” ÙÔ ÁÎÔÏ Î·È ÛÙÔ 57’ Ô ¶ÂÙÚ›‰Ë˜ ÂÎÙ¤ÏÂÛ ·’ ¢ı›·˜ Ê¿Ô˘Ï ˘Ô¯ÚÂÒÓÔÓÙ·˜ ÙÔÓ ∂˘·ÁÁÂÏfiÔ˘ÏÔ Û ‰‡ÛÎÔÏË ·fiÎÚÔ˘ÛË, ÂÓÒ ÛÙÔ 59’ Ë ÎÂÊ·ÏÈ¿ ¿ÏÈ ÙÔ˘ ¶ÂÙÚ›‰Ë η٤ÏËÍ ÛÙÔ ÔÚÈ˙fiÓÙÈÔ ‰ÔοÚÈ. ¢¤Î· ÏÂÙ¿ ·ÚÁfiÙÂÚ· Ô ª·Î·Ï›‰Ë˜ ¤ÁÚ·„ ÙÔ 0-2 Ì Ï·Û¤ Î·È Û·Ó Ó· ÌËÓ ¤ÊÙ·Ó ·˘Ùfi, ÛÙÔ 82’ ¤ÁÈÓÂ Î·È ÙÔ 0-3 Ì ¤Ó·ÏÙÈ Ô˘ ÂÎÙ¤ÏÂÛÂ Ô ªfiÓÈ·˜. ΔËÓ ÂÛ¯¿ÙË ÙˆÓ ÔÈÓÒÓ Î¤Ú‰ÈÛÂ Ô ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜ ·fi ÙÔÓ ª·Û‰¿ÓË. Δ¤ÏÔ˜, ·Í›˙ÂÈ Ó· ÛËÌÂȈı› Ë Â·ÓÂÌÊ¿ÓÈÛË Ì ÙË Ê·Ó¤Ï· ÙÔ˘ ¶˘Ú¿ÛÔ˘ ÙÔ˘ °ÎÈÎÈÏ·Û‚›ÏÈ ÌÂÙ¿ ·fi ·Ô¯‹ 10 ÌËÓÒÓ ÏfiÁˆ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÎÔ‡, Ì ÙÔÓ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ‹ Ó· ÛÙ¤ÎÂÙ·È Ôχ ¿Ù˘¯Ô˜, ·ÊÔ‡ ÙÚ·˘Ì·Ù›ÛÙËΠÛÙËÓ ˆÌÔÏ¿ÙË Î·È ·ÓÙÈηٷÛÙ¿ıËΠ̤۷ Û ‰È¿ÛÙËÌ· ¤ÍÈ ÏÂÙÒÓ. ¶Àƒ∞™√™: ΔÛÈÏ›ÁÎÔ˜, ºÏ¿ÌÔ˜ (46’ °ÎÈÎÈÏ·Û‚›ÏÈ, 51’ Ï.Ù. ∑¿Áη˜), ¢·ÓfiÔ˘ÏÔ˜ (71’ ∫Ú‚·Ù¿˜), ºÚ·ÁÎÔ‡Ï˘, °Î¿Áη˜, ª·Û‰¿Ó˘, ™‡ÚÔ˘, ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ÎÔ˜, ΔÛ¿È, ¶ÂÙÚ›‰Ë˜, ¡Ô‡ÛÈ·˜. μ∂§√ÀÃπ: ∂˘·ÁÁÂÏfiÔ˘ÏÔ˜, ΔÛÈÏÈ̤΢ (63’ ¶·Û¿˜), ΔÛÈÁÎÂÏfiÔ˘ÏÔ˜, ∫Ú·ÛÈ¿˜, °ÂÓÈÙÛ·ÚfiÔ˘ÏÔ˜, ¡ÙÔ˘ÊÂÎÈ¿˜, ªfiÓÈ·˜, ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜ (85’ ∑·Ú·‚¤Ï˘), ª·Î·Ï›‰Ë˜, °ÂˆÚÁ·ÎfiÔ˘ÏÔ˜, ™Î·ÚÏ¿ÙÔ˜ (51’ ƒÔ˘ÌÂÏÈÒÙ˘).


24

TƒπΔ∏ 26 I∞¡√À∞ƒπ√À 2010

TV Δ√ ÛËÌÂÚÈÓfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ù˘ ÙËÏÂfiÚ·Û˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÙȘ ÂÍ‹˜ ·ıÏËÙÈΤ˜ ÌÂÙ·‰fiÛÂȘ: NOVASPORTS 1 22.00 ΔfiÙÂÓ·Ì-ºÔ‡Ï·Ì -∑- (¶Ú¤ÌÈÂÚ §ÈÁÎ) NOVASPORTS 2 21.45 °Ô˘Ï‚˜-§›‚ÂÚÔ˘Ï -∑- (¶Ú¤ÌÈÂÚ §ÈÁÎ)

∂¶√

ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÙÔ˘ ∫˘¤ÏÏÔ˘ √ƒπ™Δ∏∫∂ ·fi ÙËÓ ∂¶√ ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ù˘ ÚÔËÌÈÙÂÏÈ΋˜ Ê¿Û˘ ÙÔ˘ ∫˘¤ÏÏÔ˘ ∂ÏÏ¿‰·˜, ÙÔ ÔÔ›Ô ¤¯ÂÈ ˆ˜ ÂÍ‹˜: ΔƒπΔ∏ 2/2 17:00 ¶∞™ °È¿ÓÓÈÓ·-¶∞√∫ Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 3/2 17:00 ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜-∫·ÏÏÈı¤· Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 10/2 17:00 •¿ÓıË-ÕÚ˘ 17:00 ∫·‚¿Ï·-¶·ÓÈÒÓÈÔ˜ ™Â ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ÚÔ·„Ô˘Ó Â·Ó·ÏËÙÈÎÔ› ·ÁÒÓ˜ (·Ó ÛÙÔ 90ÏÂÙÔ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ÓÈÎËÙ‹˜), ·˘ÙÔ› ı· ‰ÈÂÍ·¯ıÔ‡Ó ÛÙȘ 10/2/2010 ÁÈ· Ù· ˙¢Á¿ÚÈ· ¶∞™ °È¿ÓÓÈÓ·-¶∞√∫ Î·È ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜∫·ÏÏÈı¤· Î·È ÛÙȘ 17/2/2010 ÁÈ· Ù· ˙¢Á¿ÚÈ· •¿ÓıË-ÕÚ˘ Î·È ∫·‚¿Ï·-¶·ÓÈÒÓÈÔ˜.

™ÈÁ‹ ȯı‡Ô˜ ÛÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi ÈÁ‹ ȯı‡Ô˜ ÙËÚ› Ë ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡. ∏ ÂÔ̤ÓË Ù˘ ÂÓÙfi˜ ¤‰Ú·˜ ‹ÙÙ·˜ ·fi ÙÔÓ ¶∞√∫ Î·È Ù˘ ÚˆÙÔÊ·ÓÔ‡˜ ¤ÎÚË͢ ÔÚÁ‹˜ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ Û ‚¿ÚÔ˜ ·ÈÎÙÒÓ Î·È ‰ÈÔ›ÎËÛ˘, ‰ÂÓ ¤ÊÂÚ η̛· Â›ÛËÌË ·ÓÙ›‰Ú·ÛË ·fi ÙËÓ ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎË ¶∞∂ Î·È È‰È·›ÙÂÚ· ÙÔÓ ™ˆÎÚ¿ÙË ∫fiÎηÏË, Ô ÔÔ›Ô˜ ·Ó·ÌÊ›‚ÔÏ· ¤˙ËÛ ÙË ‰˘ÛÎÔÏfiÙÂÚË ‚Ú·‰È¿ ÙÔ˘ ÛÙ· ÂÚ›Ô˘ 17 ¯ÚfiÓÈ· Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙËÓ ÎÂÊ·Ï‹ ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘.

§∞ƒπ™∞

∞Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ÙÔÓ ™Î¿ÙÛÂÏ

■ ª∂Δ∞ Δ√ ™¶√À¢∞π√ “¢π¶§√” ™Δ√ ∫∞ƒ∞π™∫∞∫∏

™Ùfi¯Ô˜ Ô Δ·˘Ï·Ú›‰Ë˜ √ ™Ù¿ı˘ Δ·˘Ï·Ú›‰Ë˜ Â›Ó·È Ô ÌÂÁ¿ÏÔ˜ ÛÙfi¯Ô˜ ÙÔ˘ ÕÚË ÁÈ· ÙËÓ ÂÓ›Û¯˘ÛË ÛÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ ÎÂÓÙÚÈÎÔ‡ ·Ì˘ÓÙÈÎÔ‡ Ô˘ ¤¯ÂÈ ˙ËÙ‹ÛÂÈ Ô ŒÎÙÔÚ ƒ·Ô‡Ï ∫Ô‡ÂÚ. ™‡Ìʈӷ Ì ‰ËÌÔÛ›Â˘Ì· Ù˘ Á·ÏÏÈ΋˜ ÂÊËÌÂÚ›‰·˜ Parisien Ô ÕÚ˘ ¤¯ÂÈ Î¿ÓÂÈ ÚfiÙ·ÛË ÛÙÔÓ ∂ÏÏËÓ· ·Ì˘ÓÙÈÎfi ÁÈ· ÙÚÈÂÙ¤˜ Û˘Ì‚fiÏ·ÈÔ Î·È ÂÚÈ̤ÓÂÈ ÙȘ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ Ì ÙËÓ ·Ô‰¤ÛÌÂ˘Û‹ ÙÔ˘ ·fi ÙËÓ ™ÂÓÙ ∂ÙÈ¤Ó ·ÏÏ¿ Î·È ÙËÓ ·¿ÓÙËÛË ÙÔ˘ ·›ÎÙË Ô˘ ¤¯ÂÈ ·ÚÎÂÙ¤˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÛÙË ‰È¿ıÂÛ‹ ÙÔ˘.

Δ∏¡ ·fiÎÙËÛË ÙÔ˘ ƒÔ‡ÓÙÔÏÊ ™Î¿ÙÛÂÏ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛÂ Ë ¶∞∂ §¿ÚÈÛ·. √ ΔÛ¤¯Ô˜ ÌÂÛÔÂÈıÂÙÈÎfi˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ›¯Â ·Ï·ÈfiÙÂÚ· ¤Ó· ÌÈÎÚfi ¤Ú·ÛÌ· ·fi ÙÔÓ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi, ˘¤ÁÚ·„Â Û˘Ì‚fiÏ·ÈÔ ÁÈ· 1,5 ¯ÚfiÓÔ. °ÂÓÓ‹ıËΠÛÙȘ 17/7/1979 ÛÙÔ ΔÚÔ‡ÙÓÔ‚ Ù˘ ΔÛ¯ÔÛÏÔ‚·Î›·˜ Î·È ¤¯ÂÈ ·ÁˆÓÈÛÙ› Û ÔÏϤ˜ ÔÌ¿‰Â˜, fiˆ˜ Ë ™¿ÚÙ· ¶Ú¿Á·˜, Ë Ã¤ÚÙ· μÂÚÔÏ›ÓÔ˘, Ë Ã·ÚÙ˜ Î·È Ë ™·Ô˘ı¿ÌÙÔÓ, ÂÓÒ ¤¯ÂÈ ¯ÚÈÛÙ› Î·È ‰ÈÂıÓ‹˜.

ª¶∞™∫∂Δ

™ÙȘ 20/2 ÛÙÔ ∂ÏÏËÓÈÎfi Ô ÙÂÏÈÎfi˜ ∫˘¤ÏÏÔ˘ ™Δπ™ 20 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ Î·È ÛÙÔ ÎÏÂÈÛÙfi Á‹Â‰Ô ÙÔ˘ ∂ÏÏËÓÈÎÔ‡ ı· Á›ÓÂÈ ÔÚÈÛÙÈο Ô ÙÂÏÈÎfi˜ ÙÔ˘ ∫˘¤ÏÏÔ˘ ∂ÏÏ¿‰·˜, ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·fiÊ·ÛË Ù˘ ∂√∫ Î·È ÙËÓ ÂÓË̤ڈÛË ÚÔ˜ ÙËÓ ∫∞∂ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ Î·È ∫∞∂ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜. ∏ Â·Ú¯›· ¿ÓÙ· ·ÔÚÚ›ÙÂÙ·È ˘fi ÙÔ Êfi‚Ô ÙˆÓ ÂÂÈÛÔ‰›ˆÓ, ÂÓÒ ÙÔ √∞∫∞ Î·È ÙÔ ™∂º ‰ÂÓ ÚÔÙÈÌÒÓÙ·È ·ÊÔ‡ Â›Ó·È ÔÈ ¤‰Ú˜ ÙˆÓ ‰‡Ô ÔÌ¿‰ˆÓ. ŒÙÛÈ Ë ∂√∫ Â¤ÏÂÍÂ Î·È ¿ÏÈ ÙÔ ∂ÏÏËÓÈÎfi, ÂÓÒ ÔÚÈÛÙÈÎÔÔ›ËÛÂ Î·È ˆ˜ ËÌÂÚÔÌËÓ›· ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹˜, ÙËÓ 20Ë ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘. ª¿ÏÈÛÙ·, Ë ÂÏÏËÓÈ΋ ÔÌÔÛÔÓ‰›· ÂÓË̤ڈÛ ÙȘ ‰‡Ô ∫∞∂ ÁÈ· Û‡ÛÎÂ„Ë ÙËÓ ÚÔÛ¯‹ ¶¤ÌÙË, ÒÛÙ ӷ Á›ÓÂÈ Ë ÚÒÙË Û˘˙‹ÙËÛË Û¯ÂÙÈο Ì ÙË ‰È¿ıÂÛË ÙˆÓ ÂÈÛÈÙËÚ›ˆÓ Î·È ÙȘ ÚÒÙ˜ ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ ÙÔ˘ ÙÂÏÈÎÔ‡.

∂Í¿ÏÏÔ˘ ‰ÂÓ ÂÌÓ¤ÂÈ È‰È·›ÙÂÚË ·ÓËÛ˘¯›· Ô ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ §Ô‡· §Ô‡· ÛÙÔ Ì·Ù˜ Ì ÙÔÓ ¶∞√∫. √ ∫ÔÓÁÎÔϤ˙Ô˜ ÊÔÚ ¯Ù‡ËÛ ÛÙËÓ Ô‰ÔÎÓËÌÈ΋ Î·È ÙÔ˘ ¤ÁÈÓ·Ó ÙÚ›· Ú¿ÌÌ·Ù·, ·ÏÏ¿ ı· Â›Ó·È ‰È·ı¤ÛÈÌÔ˜ ÁÈ· ÙÔ Ì·Ù˜ Ì ÙÔÓ ¶·ÓÈÒÓÈÔ.

¶ÂÚÛ›·˜: √ ∑›ÎÔ ¤ÚÂ ӷ ʇÁÂÈ ÓˆÚ›ÙÂÚ· √ ªÂϤÙ˘ ¶ÂÚÛ›·˜, Ì ıËÙ›· ÛÙÔÓ ¿ÁÎÔ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ Î·È ÙÔ˘ ¶∞√∫, Ì›ÏËÛ ÛÙÔ Ú·‰ÈÔʈÓÈÎfi ÛÙ·ıÌfi “Nova™¶√ƒ FM 94,6” . °È· ÙÔ ÚÔ¯ıÂÛÈÓfi Ì·Ù˜ Î·È ÙË ÁÂÓÈÎfiÙÂÚË ÂÈÎfiÓ· ÙˆÓ “ÂÚ˘ıÚÔχΈӔ, ‰‹ÏˆÛ ۯÂÙÈο: “√ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ Â›Ó·È Î·Îfi˜ ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ‰È¿ÛÙËÌ·, ÁÈ’ ·˘Ùfi Î·È ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·˘Ù¿ Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù·. £· ¯ÚÂÈ·ÛÙ› Ó· ÂÚ¿ÛÂÈ ·ÚÎÂÙfi˜ ηÈÚfi˜ ÁÈ· Ó· Á›ÓÂÈ Ë ÔÌ¿‰· fiˆ˜ ‹Ù·Ó. 줂·È·, Ô ¶∞√∫ ‹Ù·Ó Ôχ ηÏfi˜” . °È· Ù· Ï¿ıË Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Á›ÓÂÈ ÙfiÓÈÛÂ:

“Œ¯Ô˘Ó Á›ÓÂÈ ÔÏÏ¿ Ï¿ıË. ΔÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ Ï¿ıÔ˜ Î·È ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ÌÂÚ›‰ÈÔ Â˘ı‡Ó˘ ÙÔ ¤¯ÂÈ Ô ∑›ÎÔ. ŒÚÂ ӷ ›¯Â ʇÁÂÈ ·ÚÎÂÙfi ηÈÚfi ÚÈÓ” . ŸÛÔ ÁÈ· ÙÔ ÙÈ ÌÔÚ› Ó· ·ÏÏ¿ÍÂÈ Ô ª¿ÓÙÔ‚ÈÙ˜ ÛÙ· ·Ô‰˘Ù‹ÚÈ· ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡, ÛËÌ›ˆÛÂ: “∏ „˘¯ÔÏÔÁ›· ÙˆÓ ·ÈÎÙÒÓ. ∞ÏÏ¿, ÌfiÓÔ ÔÈ ›‰ÈÔÈ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ‚ÔËı‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÔÌ¿‰· Î·È ÙÔÓ ÚÔÔÓËÙ‹” . °È· ÙËÓ ÂͤÏÈÍË ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ ·fi ‰ˆ Î·È ¤Ú·, Û¯ÔÏ›·ÛÂ: “¢‡ÛÎÔÏ· ηχÙÂÙ·È Ë ‰È·ÊÔÚ¿. ΔÔ ¤¯ˆ ÂÈ Î·ÈÚfi ÙÒÚ· fiÙÈ ¤¯ÂÈ ¯·ı› Ë ÚÒÙË ı¤ÛË. ΔÔ ı¤Ì· Â›Ó·È Ó· ÌË ¯·ı› Î·È Ë ‰Â‡ÙÂÚË ı¤ÛË”. ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙÔÓ ¶∞√∫ Î·È ÁÈ· ÙÔ ·Ó ·˘Ùfi Â›Ó·È ÙÔ ÈÔ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ÙˆÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›ˆÓ ÂÙÒÓ, ›Â: “∂›Ó·È Ôχ ‰‡ÛÎÔÏÔ Ó· ¯Ù˘‹ÛÂȘ ÔÌ¿‰Â˜ ÙÔ˘ ∫¤ÓÙÚÔ˘. ∫·Ïfi Â›Ó·È ÁÈ· ÙÔÓ ¶∞√∫ Ó· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ì¤Û· ÛÙȘ ÚÒÙ˜ ı¤ÛÂȘ. ΔÔ ÊÂÙÈÓfi, Â›Ó·È ÙÔ ÈÔ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ÚˆÙ¿ıÏËÌ·. μϤÔ˘Ì fiÙÈ ¤¯Ô˘Ó ‰˘Ó·ÌÒÛÂÈ Î·È Ô ¶∞√∫ Î·È Ô ÕÚ˘”.

∂ÓıÔ˘ÛÈ·ÛÌfi˜ ÛÙÔÓ ¶∞√∫ ∂ ÓıÔ˘ÛÈ·Ṳ̂ÓÔÈ Â›Ó·È ÛÙÔÓ ¶∞√∫ ÁÈ· ÙÔ “‰ÈÏfi” Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÛÙËÓ ¤‰Ú· ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡. ¶ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ·fi 1.500 Ô·‰Ô› ÙÔ˘ “¢ÈÎÂÊ¿ÏÔ˘” ‚Ú¤ıËÎ·Ó Ï›ÁË ÒÚ· ÌÂÙ¿ Ù· ÌÂÛ¿Ó˘¯Ù· Ù˘ ∫˘Úȷ΋˜ ÛÙÔ ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈÔ “ª·Î‰ÔÓ›·” Î·È ·Ôı¤ˆÛ·Ó ÙÔ˘˜ ·›ÎÙ˜, ÙÔÓ ºÂÚÓ¿ÓÙÔ ™¿ÓÙÔ˜ Î·È ÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË ÁÈ· ÙË ÛÔ˘‰·›· Ó›ÎË Â› ÙˆÓ ¶ÂÈڷȈÙÒÓ.

√È Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ Ó›ÁËÎ·Ó ÛÙȘ ·ÁηÏȤ˜ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘, Ô˘ ¤Î·Ó ۇÓıËÌ· ÙÔ fiÓÔÌ· ÙÔ˘ ¶ÔÚÙÔÁ¿ÏÔ˘ Ù¯ÓÈÎÔ‡ Î·È ÙÔ˘ ¶¿ÌÏÔ °Î·ÚÛ›·, ·ÏÏ¿ Î·È ÔÈ ˘fiÏÔÈÔÈ Â›¯·Ó ÙËÓ ÙÈÌËÙÈÎÔ› ÙÔ˘˜. ∂›Ó·È ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi fiÙÈ ÔÈ “·ÛÚfiÌ·˘ÚÔÈ” ¤Î·Ó·Ó ·ÚÎÂÙ‹ ÒÚ· Ó· ‚ÁÔ˘Ó ·fi ÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ·Ê›ÍˆÓ, ·Ó Î·È ˘‹Ú¯Â ÈÛ¯˘Ú‹ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋ ‰‡Ó·ÌË Ô˘ ÚÔÛ·ıÔ‡Û ӷ ‚ÔËı‹ÛÂÈ ÙÔ˘˜ ·›ÎÙ˜ Ó· ÊÙ¿ÛÔ˘Ó ÛÙÔ Ô‡ÏÌ·Ó Î·È Ó· ʇÁÔ˘Ó ·fi ÙÔ ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈÔ. √È ·›ÎÙ˜ ¤-

“∂›¯· ÚfiÙ·ÛË ·fi ∫·‚¿Ï·” ∞¶√ ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ ÙÔ Úˆ› ΢ÎÏÔÊfiÚËÛ ÌÈ· Ê‹ÌË ÂÚ› ÚfiÙ·Û˘ Ù˘ ∫·‚¿Ï·˜ ÛÙÔÓ πÛ·Ófi Ù¯ÓÈÎfi, ÷‚È¤Ú πÚÔ˘Ú¤Ù·. ΔÔ Sport24.gr ÂÈÎÔÈÓÒÓËÛ Ì ÙÔÓ 61¯ÚÔÓÔ Ù¯ÓÈÎfi, Ô ÔÔ›Ô˜ Ì·˜ ·ÔÎ¿Ï˘„ ˆ˜ fiÓÙˆ˜ ‰¤¯ıËΠÚfiÙ·ÛË ·fi ÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙˆÓ “∞ÚÁÔÓ·˘ÙÒÓ”. “∂›Ó·È ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Ì›ÏËÛ· Ì ÙËÓ ‰ÈÔ›ÎËÛË Ù˘ ÔÌ¿‰·˜, Ë ÔÔ›· ÌÔ˘ ¤Î·Ó ÚfiÙ·ÛË ÁÈ· Ó· Û˘ÓÂÚÁ·ÛÙԇ̠ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ. ŸÌˆ˜ ·˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ ¤¯ˆ Û˘Ì‚fiÏ·ÈÔ Ì ÙËÓ ∞ıϤÙÈÎ ªÈÏÌ¿Ô, ÔfiÙÂ Â›Ó·È ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ‰‡ÛÎÔÏÔ Ó· ʇÁˆ”, ›Â Ô πÚÔ˘Ú¤Ù·. ™Â ÂÚÒÙËÛË ÁÈ· ÙÔ ·Ó ·Ê‹ÓÂÈ ·ÓÔÈÎÙfi ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ Ì ÙËÓ ∫·‚¿Ï· ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ, Ô Ù¯ÓÈÎfi˜ ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ Ù˘ ∞ıϤÙÈΠ›Â: “º˘ÛÈο. ΔÔ Î·ÏÔη›ÚÈ Ô˘ ÙÂÏÂÈÒÓÂÈ ÙÔ Û˘Ì‚fiÏ·ÈÔ ÌÔ˘, fiÏ· Ù· ÛÂÓ¿ÚÈ· Â›Ó·È ·ÓÔÈÎÙ¿”.

ª¶√Àª¶∂¡∫√

¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ ı¤ÏÔ˘Ó ÙÔÓ ËÁ¤ÙË Ù˘ ¶∞∂ Ó· Â›Ó·È Ôχ ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈṲ̂ÓÔ˜ ·fi ÙȘ ÂΉËÏÒÛÂȘ Û ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘, ·ÏÏ¿ Ó· ÌËÓ ·ÓÙȉڿ ‰ËÌÔÛ›ˆ˜ ÚÔÙÔ‡ ËÚÂÌ‹ÛÔ˘Ó Ù· Ó‡̷ٷ. ∫¿ÔÈÔÈ ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó ˆ˜ ıˆÚ› ·‰ÈΛ· ·¤Ó·ÓÙ› ÙÔ˘ Ó· ·Ô‰ÔÎÈÌ¿˙ÂÙ·È ÂÂȉ‹ ‰È·Ê·›ÓÂÙ·È ˆ˜ ı· ¯·ı› ÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ÁÈ· ‰Â‡ÙÂÚË ÊÔÚ¿ ̤۷ Û 14 ¯ÚfiÓÈ· ΢ÚÈ·Ú¯›·˜ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡. ÿÛˆ˜ ÂÓ‰ÂÈÎÙÈ΋ Ù˘ ‰È¿ıÂÛ‹˜ ÙÔ˘ Ó· Â›Ó·È Ë ·Ô˘Û›· ÙÔ˘ ·fi Ù· ÁÚ·Ê›· Ù˘ ¶∞∂ ¯ı˜, ·ÚfiÙÈ ÔÏÏÔ› ÂÚ›ÌÂÓ·Ó Ó· ÂÚ¿ÛÂÈ ·fi ÂΛ ÁÈ· Ó· Û˘˙ËÙ‹ÛÂÈ Ì ÙÔ˘˜ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ ÙÔ˘ ÎÈ ÂӉ¯Ô̤ӈ˜ Ó· ¿ÚÂÈ ·ÔÊ¿ÛÂȘ. ™ÙÔ ÌÂٷ͇ Ï›Á˜ Ë̤Ú˜ ¤ÌÂÈÓ·Ó ÁÈ· ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË Ù˘ ÌÂÙ·ÁÚ·ÊÈ΋˜ ÂÚÈfi‰Ô˘ ÙÔ˘ π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ Î·È fiÏ· ‰Â›¯ÓÔ˘Ó ˆ˜ Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ‰ÂÓ ı· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ Û ¿ÏÏË ÌÂÙ·ÁÚ·Ê‹. ∏ ˘fiıÂÛË ™ÎfiÎÔ ‰ÂÓ ÚÔ¯ˆÚ¿, ·ÊÔ‡ ÔÈ Ì¤ÙÔ¯ÔÈ Ù˘ ∞∂∫ ¤¯Ô˘Ó ·ÔÚÚ›„ÂÈ Ù· ·ÈÙ‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ·›ÎÙË Î·È ÙˆÓ Ì¿Ó·Ù˙¤Ú ÙÔ˘ ÁÈ· ÒÏËÛË, ÂÓÒ ·Ú¿ ÙȘ ÚÔÛ¿ıÂȘ ÙÔ˘ ¡¤ÚÈ ∫·ÛÙ›ÁÈÔ Ó· ¤ÚıÂÈ ˆ˜ ‰·ÓÂÈÎfi˜ ·fi ÙË ™·¯Ù¿Ú, ̤¯ÚÈ ÛÙÈÁÌ‹˜ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Î¿ÔÈ· ÂͤÏÈÍË.

∞ƒ∏™

πƒ√Àƒ∂Δ∞

∫∞ªπ∞ ∞¡Δπ¢ƒ∞™∏ ∞¶√ Δ∏¡ ¶∞∂ ¶∞ƒ∞ Δ∏ ¡∂∞ ∏ΔΔ∞

‰ÂÈ¯Ó·Ó Ó· ·ÔÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÙËÓ ·Á¿Ë ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘, ·Ú¿ ÙËÓ ÎÔ‡Ú·ÛË Ô˘ ›¯·Ó ·fi ÙÔÓ ·ÁÒÓ· Î·È ÙÔ Ù·Í›‰È. ∞fi ÙÔ˘˜ ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙ¤˜ ÙÔ˘ ¶∞√∫ ÛÙË Ó›ÎË Ì 1-0 Â› ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ ̤۷ ÛÙÔ Á‹Â‰Ô ∫·Ú·˚ÛοÎË, Ô μÏ¿ÓÙ·Ó ÿ‚ÈÙ˜, ÌÈÏÒÓÙ·˜ ÛÙÔÓ “Sentra 103.3” , ÙfiÓÈÛ ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ: “™›ÁÔ˘Ú· fiÏË Ë £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË Î·È ÔÈ Ê›ÏÔÈ ÙÔ˘ ¶∞√∫ ÂÚ›ÌÂÓ·Ó Î·ÈÚfi ·˘Ù‹ ÙË ÌÂÁ¿ÏË Ó›ÎË, ÂȉÈο ̤۷ ÛÙËÓ ¤‰Ú· ÙÔ˘ ·ÓÙÈ¿ÏÔ˘. ∏ ÂfiÌÂÓË Ì¤Ú· Â›Ó·È Ê·ÓÙ·ÛÙÈ΋ ÌÂÙ¿ ·fi Ù¤ÙÔȘ ӛΘ. ¶ÈÛÙ‡ˆ ˆ˜ ·Í›˙·Ì ÙË Ó›ÎË, ·›˙Ô˘Ì Ôχ ηϋ Ì¿Ï· Î·È ›Ûˆ˜ ÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË ·˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. Œ¯Ô˘Ì ‚ÚÂÈ ·˘Ùfi Ô˘ „¿¯Ó·Ì ÛÙȘ ÙÂ-

ÏÂ˘Ù·›Â˜ ·ÁˆÓÈÛÙÈΤ˜. ŸÙ·Ó ÎÂÚ‰›˙ÂȘ ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi ̤۷ ÛÙÔ ∫·Ú·˚ÛοÎË Ú¤ÂÈ Ó· Â›Û·È ÛÔ‚·Úfi˜ Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·, Ó· ·Îԇ̠ÙÔÓ ÚÔÔÓËÙ‹ Ì·˜ Î·È Ó· ¤¯Ô˘Ì ·Ó¿ÏÔÁË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÛÙ· ˘fiÏÔÈ· ·È¯Ó›‰È· ÊÙ¿ÓÔÓÙ·˜ ÛÙÔ˘˜ ÛÙfi¯Ô˘˜ Ì·˜. ∂›¯·Ì ‰‡Ô ‰ÔοÚÈ·, οӷÌ ·ÚÎÂÙ¤˜ Ê¿ÛÂȘ Î·È ‰ÂÓ Ì·˜ ¤‰ˆÛ·Ó Î·È ¤Ó· ¤Ó·ÏÙÈ Î·ı·Úfi Î·È ¤ÙÛÈ ÙÔ ÛÎÔÚ ¤ÌÂÈÓ ÛÙÔ 1-0, ·ÏÏ¿ ÈÛÙ‡ˆ fiÙÈ ÂÊfiÛÔÓ ÓÈ΋۷ÌÂ, ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Î·Ó¤Ó· ı¤Ì· Ó· ÙÔ Û˘˙ËÙ¿ÌÂ, ÁÈ·Ù› Ë Ó›ÎË Â›Ó·È ·˘Ù‹ Ô˘ ÌÂÙÚ¿ÂÈ. Œ¯Ô˘Ì ÌÂÁ¿ÏË ÔÌ¿‰· Î·È Â›Ì·ÛÙ ̤۷ Î·È ÛÙÔ˘˜ ‰‡Ô ÛÙfi¯Ô˘˜ Ì·˜. £· ΢ÓËÁ‹ÛÔ˘ÌÂ Î·È ÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Î·È ÙÔ ∫‡ÂÏÏÔ” .

∫·ÙfiÈÓ Ô ÿ‚ÈÙ˜ ¤Î·Ó ·Ó·ÊÔÚ¿ ÛÙÔÓ ™¿ÓÙÔ˜: “¶ÈÛÙ‡ˆ fiÙÈ Ë ÔÌ¿‰· ¤¯ÂÈ ÂÌÈÛÙÔÛ‡ÓË ÛÙÔÓ ÚÔÔÓËÙ‹ Ì·˜. Œ¯ÂÈ ˘¿ÚÍÂÈ ÚÔÔÓËÙ‹˜ ÛÙȘ ÙÚÂȘ ÌÂÁ¿Ï˜ ÔÌ¿‰Â˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ÙÔ˘. ∂›Ó·È ÌÂÁ¿ÏÔ˜ Ù¯ÓÈÎfi˜ Î·È ÙÔÓ ¤¯Ô˘Ó ·Ê‹ÛÂÈ Ó· ‰Ô˘Ï¤„ÂÈ ÁÈ· ·˘Ùfi Î·È ·Ô‰›‰ÂÈ ÙÒÚ· Ë ÔÌ¿‰· Ì·˜. √È ‰‡Ô ÌÂÁ¿Ï˜ ÔÌ¿‰Â˜, fiˆ˜ Ô ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜ Î·È Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜, ¤¯Ô˘Ó Ì¿Ù˙ÂÙ 70-80 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ¢ÚÒ, ÂÓÒ ÂÌ›˜ ¤¯Ô˘Ì 12-13 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ¢ÚÒ Î·È Ë ‰È·ÊÔÚ¿ Â›Ó·È ÌÂÁ¿ÏË fiˆ˜ ηٷϷ‚·›ÓÂÙÂ Î·È ÂÛ›˜. Œ¯Ô˘Ì ÌÈ· ÌÂÁ¿ÏË ÔÌ¿‰·, ηÏÔ‡˜ ·›ÎÙ˜, ηÏfi ÚÔÔÓËÙ‹, Ôχ ÎfiÛÌÔ Î·È ¤Ó·Ó ÙÂÚÌ·ÙÔʇϷη Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ‰Â¯ı› ÁÎÔÏ Û 8 ·ÁÒÓ˜ Î·È Ú·ÁÌ·ÙÈο Ì·˜ Ô‰ËÁ› Û οÔÈ· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Î·È ÂÏ›˙Ô˘Ì ӷ Û˘Ó¯›ÛÔ˘Ì Ì ÙÔÓ ›‰ÈÔ ÙÚfiÔ” . Δ¤ÏÔ˜, ÛÙÔÓ ¶∞√∫ ı· ÚÔÛʤÚÂÈ ÙȘ ˘ËÚÂۛ˜ ÙÔ˘ ÁÈ· ¿ÏÏ· ‰‡Ô ¯ÚfiÓÈ· Ô ∫ÒÛÙ·˜ ÷ÏÎÈ¿˜. √ ‰ÈÂıÓ‹˜ ÙÂÚÌ·ÙÔʇϷη˜ ¤‚·Ï ÙËÓ ˘ÔÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘ ÛÙËÓ ·Ó·Ó¤ˆÛË ÙÔ˘ Û˘Ì‚ÔÏ·›Ô˘ ÙÔ˘ (Û.Û. ¤ÏËÁ ÙÔ ÚÔÛ¯¤˜ ηÏÔη›ÚÈ) ˆ˜ ÙÔÓ πÔ‡ÓÈÔ ÙÔ˘ 2012.

“ªÔÚÒ Ó· ‚ÔËı‹Ûˆ ÙÔÓ ∏Ú·ÎÏ‹” ™∂ ÂÏÏËÓÈÎfi ¤‰·ÊÔ˜ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ô °Èfi˙ÂÊ ªÔ˘Ì¤ÓÎÔ. √ ™ÏÔ‚¿ÎÔ˜ ÚÔÔÓËÙ‹˜ ·Ê›¯ıË ¯ı˜ ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË ÁÈ· Ó· ¤¯ÂÈ ÙËÓ ÙÂÏÈ΋ Â·Ê‹ Ì ÙÔ˘˜ ‰ÈÔÈÎÔ‡ÓÙ˜ ÙÔÓ ∏Ú·ÎÏ‹ Î·È Ó· ·Ó·Ï¿‚ÂÈ ÙËÓ Ù¯ÓÈ΋ ηıÔ‰‹ÁËÛË Ù˘ ÔÌ¿‰·˜. “¶ÈÛÙ‡ˆ fiÙÈ ÌÔÚÒ Ó· ‚ÔËı‹Ûˆ, ·Ó Ù· ‚ÚÔ‡ÌÂ, ÁÈ’ ·˘Ùfi ‹Úı·. ΔËÓ ÔÌ¿‰· ÙËÓ Í¤Úˆ, ‰Ô‡Ï„· Û ·˘Ù‹Ó ·ÏÈfiÙÂÚ· Î·È ÌÂÙ¿ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ Ì·˜ ÙËÓ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Û·. √ ÚÔÔÓËÙ‹˜, fiˆ˜ Î·È Ô Î¿ı ¿ÓıÚˆÔ˜, Ú¤ÂÈ Ó· ¤¯ÂÈ ÙfiÏÌË. •¤Úˆ Û ÙÈ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ô ∏Ú·ÎÏ‹˜, ‰ÂÓ ÊÔ‚‹ıËη ÚÔ ÂÙÒÓ, fiÙ·Ó Â›¯Â ÙÚÂȘ ‚·ıÌÔ‡˜, ‰ÂÓ ÊÔ‚¿Ì·È Î·È ÙÒÚ·” , ÂÈÛ‹Ì·Ó Ì ÙËÓ ÂÌÊ¿ÓÈÛË ÙÔ˘ ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ·Ê›ÍÂˆÓ ÙÔ˘ ·ÂÚÔ‰ÚÔÌ›Ô˘ “ª·Î‰ÔÓ›·” Î·È ÚfiÛıÂÛÂ: “∂›Ó·È ÓˆÚ›˜ Ó· ÌÈÏ¿Ì ÁÈ· ÂÓ›Û¯˘ÛË, ·ÏÏ¿ Û˘Ó¿Ì· Î·È ·ÚÁ¿. ¢ÂÓ ‹Úı· ÁÈ· Ó· οÓÔ˘Ì ÌÂÙ·Áڷʤ˜, ·ÏÏ¿ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Ó· ‰Ô˘Ï¤„Ô˘Ì Ì ÙÔ ˘¿Ú¯ÔÓ ˘ÏÈÎfi. £· ˙ËÙ‹Ûˆ Ó· ‰ˆ Î·È ¿ÏÏÔ ÔÙÈÎfi ˘ÏÈÎfi Ù˘ ÔÌ¿‰·˜. ªÂ ¢¯·Ú›ÛÙËÛË ı· ‹ıÂÏ· Ó· ÌÈÏ‹Ûˆ Ì ÙÔÓ Î. ∫ˆÊ›‰Ë, ·Ó ÙÔ ı¤ÏÂÈ Î·È ÂΛÓÔ˜, ÁÈ·Ù› ¤¯ÂÈ Ôχ ηχÙÂÚË ¿Ô„Ë ÁÈ· ÙÔÓ ∏Ú·ÎÏ‹” . ¡ˆÚ›ÙÂÚ·, ÂÍ¿ÏÏÔ˘, ÛÙȘ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ Ù˘ ª›ÎÚ·˜ ‚Ú¤ıËÎÂ Ô ™¿‚‚·˜ ∫ˆÊ›‰Ë˜ ÁÈ· Ó· ·Ô¯·ÈÚÂÙ‹ÛÂÈ ÙÔ˘˜ ̤¯ÚÈ ¯Ù˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ ÙÔ˘. √ ›‰ÈÔ˜ ÂÈÛ‹Ì·Ó ˆ˜ ‹ıÂÏ ӷ Ì›ÓÂÈ ÛÙÔ “°ËÚ·Èfi” , ·ÏÏ¿ Î·È fiÙÈ “ÙÔ ÈÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÛÙËÓ ·ÚÔ‡Û· Ê¿ÛË Â›Ó·È Ó· ÛÙËÚ›ÍÔ˘Ì ÙÔÓ ∏Ú·ÎÏ‹ Î·È Ó· ÎÔÈÙ¿ÍÂÙ ÙÔ ÂfiÌÂÓÔ ·È¯Ó›‰È”.

∞Δƒ√ª∏Δ√™

∞¤ÎÙËÛ ‰ÈÂıÓ‹ ∫·ÌÂÚÔ˘Ó¤˙Ô Δ∏ ÌÂÙ·ÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘ ∑·Ó-πÁÎ ∞Ù¤Ì· ªÈÏ·Á› ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛÂ Ë ¶∞∂ ∞ÙÚfiÌËÙÔ˜. √ ∫·ÌÂÚÔ˘Ó¤˙Ô˜ ‰ÈÂıÓ‹˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ‹˜, οÙÔ¯Ô˜ Á·ÏÏÈÎÔ‡ ‰È·‚·ÙËÚ›Ô˘, ˘¤ÁÚ·„Â Û˘Ì‚fiÏ·ÈÔ ‰È¿ÚÎÂÈ·˜ 1,5 ¤ÙÔ˘˜ Î·È ı· ÊÔÚ¿ ÙË Ê·Ó¤Ï· Ì ÙÔ ÓÔ‡ÌÂÚÔ 30. √ ∞Ù¤Ì· ªÈÏ·Á› ÁÂÓÓ‹ıËΠ1 ∞ÚÈÏ›Ô˘ 1981 ÛÙË °È·Ô˘ÓÙ¤. ÕÚ¯ÈÛ ÙÔ Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ ·fi ÙË ¡·Û¿Ú·, ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ·ÁˆÓ›ÛÙËΠÛÙËÓ ªÚ·ÛÂÚ› ÙÔ˘ ∫·ÌÂÚÔ‡Ó Î·È ÙÔ 1997 ÂÓÙ¿¯ıËΠÛÙȘ ·Î·‰Ë̛˜ Ù˘ ¡·ÓÙ. ∞fi ÙÔ 2000 ¤ˆ˜ ÙÔ 2004 ·ÁˆÓ›ÛÙËΠÛÙËÓ ÚÒÙË ÔÌ¿‰· Î·È ·fi ÙÔ 2004 ¤ˆ˜ ÙÔ 2007 ÛÙËÓ ¶·Ú› ™ÂÓ ∑ÂṲ́Ó. ΔÔ 2007 ‹Á ÛÙË ™·ÙÔÚÔ‡, ·’ fiÔ˘ ·Ô¯ÒÚËÛ ÙÔÓ √ÎÙÒ‚ÚÈÔ.


TƒπΔ∏ 26 I∞¡√À∞ƒπ√À 2010

∏ ¡π∫∏ ¶∞ƒ∞Ãøƒ∏™∂ 1-1 ™Δ√¡ ∂√ƒ¢∞´∫√, ∂¡ø ∂Ã∞™∂ Δ√À™ ª√ƒ∞§∂™ ∫∞π ∫∞ƒ∞∫ø™Δ∞

°’ ∂£¡π∫∏

ŸÏ· ‹Á·Ó ÛÙÚ·‚¿...

§·¯Ù¿ÚËÛÂ Ë ∂·ÓÔÌ‹ Ì ¶∞√¡∂ ™ÙËÓ ÂÎÓÔ‹ Ë ÚˆÙÔfiÚÔ˜ ÙÔ˘ 2Ô˘ ÔÌ›ÏÔ˘ Ù˘ °’ ∂ıÓÈ΋˜, ∞Ó·Á¤ÓÓËÛË ∂·ÓÔÌ‹˜, ÂÈÎÚ¿ÙËÛ 1-0 ÙÔ˘ ¶∞√¡∂ Î·È ·ÔÛ¿ÛÙËΠÂÙ¿ ‚·ıÌÔ‡˜ ÛÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹, ηıÒ˜ Ô ∂ÔÚ‰·˚Îfi˜ ¿ÊËÛ ‰‡Ô ‚·ıÌÔ‡˜ ÛÙÔ μfiÏÔ ÛÙÔ Ì·Ù˜ Ì ÙË ¡›ÎË, 1-1. ÷̤ÓÔ ¤‰·ÊÔ˜ Î·È ÁÈ· ÙËÓ ∞Ó·Á¤ÓÓËÛË °È·ÓÓÈÙÛÒÓ ÌÂÙ¿ ÙÔ 1-1 Ì ÙÔÓ ∂ıÓÈÎfi ºÈÏÈÈ¿‰·˜. ∏ μ¤ÚÔÈ·, Ù¤ÏÔ˜, ‹Ù·Ó Ë ÌÂÁ¿ÏË ÓÈ΋ÙÚÈ· ÛÙÔ ÓÙ¤ÚÌÈ Ù˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ Ì ÙË “‚·Û›ÏÈÛÛ·” Ó· ÂÈÎÚ·Ù› ÛÙËÓ ¤‰Ú· Ù˘ ÙˆÓ ΔÚÈÎ¿ÏˆÓ Ì 3-1. ªÂ ÌÈ· Ì·ÙÈ¿ ÔÈ ·Ó·ÌÂÙÚ‹ÛÂȘ ÁÈ· ÙË 19Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ Ù˘ ° ∂ıÓÈ΋˜ ¤¯Ô˘Ó ˆ˜ ÂÍ‹˜: 1Ô˜ fiÌÈÏÔ˜ ¶·Ó·¯·˚΋-¶∞√ ƒÔ˘Ê . . . .4-1 ∞Á. ¶·Ú·Û΢‹-∞ÛÚfi˘ÚÁÔ˜2-1 ∞Ù۷ϤÓÈÔ˜-¶Ï·Ù·ÓÈ¿˜ . . . .1-0 ∫fiÚÈÓıÔ˜-¶·Ó·ÚÁÂÈ·Îfi˜ . .0-0 μ‡˙·˜-∫ÂÚ·˘Ófi˜ ∫ÂÚ. . . . . .1-0 ¶·Ó·ÈÁÈ¿ÏÂÈÔ˜-∑¿Î˘ÓıÔ˜ . .1-0 ∞›·˜ ™·Ï.-™·ÚˆÓÈÎfi˜ . . . . . .2-0 ∫·ÏÏÈı¤·-÷˚‰¿ÚÈ . . . . . . . .4-0 ƒÂfi: √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ÃÂÚÛ.

Ó¿Ô‰· ·ÏËÛ·Ó fiÏ· ÁÈ· ÙË ¡›ÎË ÛÙÔÓ ·ÁÒÓ· Ì ÙÔÓ ∂ÔÚ‰·˚Îfi. √È “΢·ÓfiÏ¢ÎÔÈ” ·Ú·¯ÒÚËÛ·Ó ÈÛÔ·Ï›· 1-1 ÛÙÔ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎfi Î·È ·Ú¤ÌÂÈÓ·Ó ¯·ÌËÏ¿ ÛÙË ‚·ıÌÔÏÔÁ›·. ∂›Û˘ ¤¯·Û·Ó ÙÔÓ ¢ËÌ‹ÙÚË ªÔڿϘ, Ô˘ ÙÚ·˘Ì·Ù›ÛÙËΠÛÙÔÓ ÒÌÔ Î·È ÙÔÓ ∫ÒÛÙ· ∫·Ú·ÎÒÛÙ· Ô˘ ·Ô‚Ï‹ıËΠ̠‰‡Ô ΛÙÚÈÓ˜ οÚÙ˜.

ƒÂÔÚÙ¿˙: μ∞™π§∏™ ∫ƒπ™π§∞™ ∏ ¡›ÎË ‰ÂÓ ÌfiÚÂÛ ӷ ÌÂÈ Ì ÙÔ ...‰ÂÍ› ÛÙÔÓ ‰Â‡ÙÂÚÔ Á‡ÚÔ Ù˘ °’ ∂ıÓÈ΋˜. ∞Ó·‰Â›¯ıËΠÈÛfi·ÏË 1-1 Ì ÙÔÓ ∂ÔÚ‰·˚Îfi, Ô ÔÔ›Ô˜ Ì ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ·˘Ùfi ‰È·ÙËÚ‹ıËΠÛÙË ‰Â‡ÙÂÚË ı¤ÛË Ù˘ ‚·ıÌÔÏÔÁ›·˜. øÛÙfiÛÔ Î·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ·ÁÒÓ· ‰ÂÓ Ê¿ÓËΠ̤۷ ÛÙÔ Á‹Â‰Ô Ë ‰È·ÊÔÚ¿ Ô˘ ˘¿Ú¯ÂÈ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ˘˜ ‰‡Ô “ÌÔÓÔÌ¿¯Ô˘˜” . ΔÔ Ì·Ù˜ ‹Ù·Ó ·ÌÊ›ÚÚÔÔ Î·È ¯ˆÚ›˜ ÔÈfiÙËÙ·. √È ‰‡Ô ÔÌ¿‰Â˜ ·Ó·ÏÒıËÎ·Ó Î˘Ú›ˆ˜ Û ·È¯Ó›‰È ΤÓÙÚÔ˘, Ì ÙÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· Ù˘ ¶ÙÔÏÂÌ·˝‰·˜ Ó· ¤¯ÂÈ ·Ï¿ ηχÙÂÚË Î˘ÎÏÔÊÔÚ›· Ù˘ Ì¿Ï·˜. ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ Ë ¡›ÎË Î˘Ì¿ÓıËΠÛÙË ÌÂÙÚÈfiÙËÙ·, ·fiÚÚÔÈ· Ê˘ÛÈο ÙˆÓ ÔÏÏÒÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ. ™’ ¤Ó· ·ÎfiÌË Ì·Ù˜ ‰ÂÓ Û˘ÌÏ‹ÚˆÓ 18¿‰· Î·È Ô Ãfiگ ª¿ÚÈÔ˜ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Û ӷ οÓÂÈ ÔÏÏ¿ Ú¿ÁÌ·Ù· ·fi ÙÔÓ ¿ÁÎÔ. √ √˘ÚÔ˘ÁÔ˘·Ófi˜ Ù¯ÓÈÎfi˜ ·Ú¤Ù·Í ۇÛÙËÌ· 4-4-2, Ì ÂÈıÂÙÈÎfi ‰›‰˘ÌÔ ÙÔÓ μ·Û›ÏË ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓ›‰Ë Î·È ÙÔÓ ª¿ÚÈÔ ª·˘ÚÔ˘‰‹. √ ÚÒÙÔ˜ ‹Ù·Ó “fi·ÛË” ÛÙËÓ “΢·ÓfiÏ¢ÎË ÂÚËÌÈ¿” , ηıÒ˜ ‹Ù·Ó ȉȷ›ÙÂÚ· Ì·¯ËÙÈÎfi˜ ÂÙ˘¯·›ÓÔÓÙ·˜ Î·È ÙÔ ÁÎÔÏ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÙÔ˘ Ì ÎÂÊ·ÏÈ¿ ÛÙÔ 29’. ∞ÓÙ›ıÂÙ· Ô ª·˘ÚÔ˘‰‹˜ ‹Ù·Ó ·Î›Ó‰˘ÓÔ˜ Î·È ÔÚıÒ˜ ·ÓÙÈηٷÛÙ¿ıËΠ·fi ÙÔÓ ∞ϤÎÔ °ÂˆÚÁÈ¿‰Ë, Ô ÔÔ›Ô˜ ›Ûˆ˜ ¤ÚÂ ӷ ÌÂÈ ÓˆÚ›ÙÂÚ· ÛÙÔÓ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ¯ÒÚÔ. ∫È ·˘Ùfi ÁÈ·Ù› Ì ÙËÓ Â›ÛÔ‰fi ÙÔ˘ ÚÔÛ¿ıËÛ ӷ ¿ÚÂÈ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›Â˜, οÙÈ Ô˘ ¤ÏÂÈ ·fi ÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ ¡›ÎË Ì¤¯ÚÈ Û’ ÂΛÓÔ ÙÔ ÛËÌ›Ô. ™ÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÁÈ· ·ÎfiÌË Ì›· ÊÔÚ¿ ÔÈ £·Ó¿Û˘ ª¿ÁÁÔ˜ Î·È ™ÂÚ·ÊÂ›Ì ªˆ˘Û›‰Ë˜ ¤Î·Ó·Ó fi,ÙÈ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ÌÔÚÔ‡Û·Ó. ∞Ó·ÛÙ·ÏÙÈο Ù· ‹Á·Ó Ôχ ηϿ, ·ÏÏ¿ ÛÙÔÓ ÔÚÁ·ÓˆÙÈÎfi ÙÔ̤· Û˘Ó¿ÓÙËÛ·Ó ‰˘ÛÎÔϛ˜ ·fi ÙÔ Ú¤ÛÈÓÁÎ ÙˆÓ ·ÓÙÈ¿ÏˆÓ. ™ÙȘ Ù¤Ú˘Á˜ Ô ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ¶··ÛÙÂÚÁ›Ô˘ ·fi Ù· ‰ÂÍÈ¿ ‰ÂÓ ·¤Ê˘Á ÙȘ ÂÈÔÏ·ÈfiÙËÙ˜, ÂÓÒ ÛÙ· ·ÚÈÛÙÂÚ¿ Ô ™Ù·Ì¿Ù˘ ™··Ï›‰Ë˜ ‹Ù·Ó ÎÈÓËÙÈÎfi˜ ·ÏÏ¿ ¯ˆÚ›˜ Ô˘Û›·. ™ÙËÓ ¿Ì˘Ó· Ë ¡›ÎË Ù· ‹Á ηϿ Û ÁÂÓÈΤ˜ ÁÚ·Ì̤˜, ·ÏÏ¿ ÙÔ ÌÔÓ·‰ÈÎfi Ï¿ıÔ˜ Ô˘ ¤ÁÈÓ ÙÔ Ï‹ÚˆÛ ·ÎÚÈ‚¿. ™ÙÔ 49’ Ô ÃÚ‹ÛÙÔ˜ ™Ù¿ÌÔ˜ ÔÏÈÁÒÚËÛÂ Î·È ·ÓÙ› Ó· ‰ÈÒÍÂÈ ÙËÓ Ì¿Ï· ÚÔÛ¿ıËÛ ӷ ·ÔʇÁÂÈ ÙÔÓ ª·˘ÚÔÌ·Ù›‰Ë. ∞˘Ùfi ·ԉ›¯ıËΠ...ÌÔÈÚ·›Ô, ηıÒ˜ ¤¯·ÛÂ

∏ ‚·ıÌÔÏÔÁ›· ÙËÓ Ì¿Ï· ·fi ÙÔÓ ‚Ú·¯‡ÛˆÌÔ ·ÓÙ›·Ïfi ÙÔ˘ Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÙÔÓ ·Ó¤ÙÚ„ ·Ú·¯ˆÚÒÓÙ·˜ ¤Ó·ÏÙÈ, ·fi ÙÔ ÔÔ›Ô ÚÔ‹ÏıÂ Ë ÈÛÔÊ¿ÚÈÛË ·fi ÙÔÓ ∫·Ú·Ì·Ù˙¿ÎË. ª¿ÏÈÛÙ· ÙÔ Ï¿ıÔ˜ ·˘Ùfi Â¤‰Ú·Û ·ÚÓËÙÈο ÛÙËÓ „˘¯ÔÏÔÁ›· ÙÔ˘ ™Ù¿ÌÔ˘, Ô ÔÔ›Ô˜ ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ‰ÂÓ ‹Ù·Ó Ôχ ÛÙ·ıÂÚfi˜ ÛÙȘ ÂÂÌ‚¿ÛÂȘ ÙÔ˘, Û ·ÓÙ›ıÂÛË Ì ÙÔÓ ¢ËÌ‹ÙÚË ªÔڿϘ Ô˘ ›¯Â ηϤ˜ ÙÔÔıÂÙ‹ÛÂȘ, fiˆ˜ Î·È Ô ÙÂÚÌ·ÙÔʇϷη˜ ª·Ô˘Ú›ÙÛÈÔ ¡¿ÓÈ. √È ∫ÒÛÙ·˜ ∫·Ú·ÎÒÛÙ·˜ Î·È ¶¤ÙÚÔ˜ ∫·Ú˘ÒÙ˘ ¤·ÈÍ·Ó Î·Ï¿ ÛÙÔÓ ·Ì˘ÓÙÈÎfi ÙÔ̤·, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ‚Ô‹ıËÛ·Ó ÙÔ˘˜ ¯·Ê ÂÈıÂÙÈο ·fi Ù· Ï¿ÁÈ·. ª¿ÏÈÛÙ· Ô ÚÒÙÔ˜ ÂÓ‹ÚÁËÛ ·ÓfiËÙ· ÛÙÔ 90’, ÌÂ Û˘Ó¤ÂÈ· Ó· ·Ô‚ÏËı› Ì ‰Â‡ÙÂÚË Î›ÙÚÈÓË. ŒÙÛÈ ÙÔ ·È¯Ó›‰È Ù˘ ¡›Î˘ ¤ÁÈÓ ÚԂϤ„ÈÌÔ ‰È¢ÎÔχÓÔÓÙ·˜ ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙˆÓ ÊÈÏÔÍÂÓÔ˘Ì¤ÓˆÓ, Ô˘ ÎÚ¿ÙËÛ·Ó ÙËÓ ÈÛÔ·Ï›· ¯ˆÚ›˜ Ó· ÈÂÛÙÔ‡Ó È‰È·›ÙÂÚ·. ¶¿ÓÙˆ˜ Ô ÌÂÁ¿ÏÔ˜ ¿Ù˘¯Ô˜ ‹Ù·Ó Ô ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ªÔڿϘ, Ô˘ ÛÙËÓ ÂÎÓÔ‹ ÙÔ˘ 90ÏÂÙÔ˘ ÙÚ·˘Ì·Ù›ÛÙËΠÛÙÔÓ ÒÌÔ Î·È ı· Ï›„ÂÈ Èı·Ófiٷٷ ·fi ÙÔÓ ·ÁÒÓ· Ì ÙÔÓ √‰˘ÛÛ¤· ∞Ó·Á¤ÓÓËÛË. Δ¤ÏÔ˜, ‰ÂÓ Û˘ÌÌÂÙ›¯Â ÛÙËÓ ÚÔ¯ıÂÛÈÓ‹ Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ô ÓÂÔ·ÔÎÙËı›˜ ªÈ¯¿Ï˘ ∫Ô˘ÙÛÔÁÈ¿ÓÓ˘. ¡π∫∏: ¡¿ÓÈ, ∫·Ú·ÎÒÛÙ·˜, ∫·Ú˘ÒÙ˘, ªÔڿϘ (90’ Ï.ÙÚ. ¶··˚ˆ¿ÓÓÔ˘), ™Ù¿ÌÔ˜, ª¿ÁÁÔ˜, ªˆ˘Û›‰Ë˜, ¶··ÛÙÂÚÁ›Ô˘ (80’ ™‚·ÓÈ¿˜), ™··Ï›‰Ë˜, ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓ›‰Ë˜, ª·˘ÚÔ˘‰‹˜ (67’ °ÂˆÚÁÈ¿‰Ë˜). ∂√ƒ¢∞´∫√™: ¶·Ú·Û΢¿˜, Δ·Ê·ÚÏ‹˜, ™ÂÚÛ¤Ì˘

(85’ ¶·Ó¿Î˘), Δ˙ÂϤ˘, ∫·Ú·Ì·Ù˙¿Î˘, ¢ÂÏË˙‹Û˘, √ÈÎÔÓfiÌÔ˘ (46’ °ÂÚ·ÁÒÙ˘), °ÂÚÔÓÙ›‰Ë˜, ª·˘ÚÔÌ·Ù›‰Ë˜, ΔÛÔ˘Ï¿ÎÔ˜, ¢È·Ì·ÓÙfiÔ˘ÏÔ˜ (71’ ∫ÔÙ˙·Ê›ÏÈÔ˜).

ªˆ˘Û›‰Ë˜: Δ· ‰ÒÛ·Ì fiÏ· ™Ù· ÔÏÏ¿ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ Ù·Ï·Ó›˙Ô˘Ó ÙË ¡›ÎË ÛÙ¿ıËÎÂ Ô ™ÂÚ·ÊÂ›Ì ªˆ˘Û›‰Ë˜. √ 19¯ÚÔÓÔ˜ ̤ÛÔ˜ ÙfiÓÈÛ ٷ ÂÍ‹˜: “∫·Ù’ ·Ú¯‹Ó ‡¯ÔÌ·È ÂÚ·ÛÙÈο ÛÙÔÓ Û˘Ì·›ÎÙË ÌÔ˘, ¢ËÌ‹ÙÚË ªÔڿϘ, Ô˘ ÙÚ·˘Ì·Ù›ÛÙËÎÂ. ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙÔÓ ·ÁÒÓ·, Ù· ‰ÒÛ·Ì fiÏ·. ¶ÂÚ¿Û·Ì ÌÈ· ‰‡ÛÎÔÏË Â‚‰ÔÌ¿‰·. ¶·Ú¿ ÙȘ ÔÏϤ˜ ‰˘ÛÎÔϛ˜ Ô˘ ¤¯Ô˘ÌÂ, Ì‹Î·Ì ÛÙÔ Á‹Â‰Ô Î·È ·Ï¤„·ÌÂ. ¶ÚÔËÁËı‹Î·Ì ÛÙÔ ÛÎÔÚ, ·ÏÏ¿ ÛÙ·ı‹Î·Ì ¿Ù˘¯ÔÈ Û ̛· Ê¿ÛË fiÔ˘ ‰ÂÓ Ê·ÈÓfiÙ·Ó ˆ˜ ı· Û˘Ó¤‚·ÈÓ οÙÈ. ∂Λ οӷÌ ¤Ó·ÏÙÈ Î·È ‰Â¯ı‹Î·Ì ÙËÓ ÈÛÔÊ¿ÚÈÛË. ªÂÙ¿ ÙÔ Ì·Ù˜ ‹Á ÛÙË ‰‡Ó·ÌË Î·È Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο Ô ·ÁÒÓ·˜ ÎÚ›ıËΠے ÂΛÓÔ ÙÔ ÛËÌ›Ԕ . ∫·È Û˘ÌÏ‹ÚˆÛÂ: “£· ‹ıÂÏ· Ó· Û˘Á¯·ÚÒ ÙÔ˘˜ Û˘Ì·›ÎÙ˜ ÌÔ˘, ÙÔ ÚÔÔÓËÙÈÎfi ÙÈÌ Î·È Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ Â‰Ò Î·È ·ÏÂ‡Ô˘Ó ÁÈ· ÙÔ Î·Ïfi Ù˘ ÔÌ¿‰·˜. ¶ÈÛÙ‡ˆ fiÙÈ Ë Û˘Ó¤¯ÂÈ· ı· Â›Ó·È Î·Ï‡ÙÂÚË Ì ÂÚÈÛÛfiÙÂÚË ‚Ô‹ıÂÈ· ÙfiÛÔ ·fi ÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË, fiÛÔ Î·È ·fi ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ÁÈ· Ó· ‚ÚÂı› οÔÈ· ÛÙÈÁÌ‹ ÂΛ Ô˘ Ù˘ ·Í›˙ÂÈ” .

√π ¢π√π∫√À¡Δ∂™ Δ∏¡ ∞∂∫ •∂∫∞£∞ƒπ™∞¡ ™Δ√¡ ™∫√∫√ √Δπ ¢∂¡ ¶ø§∂πΔ∞π Δ∏¡ Δƒ∂Ã√À™∞ ¶∂ƒπ√¢√

“¡¿ÙÛÔ ‰ÂÓ Ê‡ÁÂȘ...” ™˘Ó¿ÓÙËÛË Ì ÙÔÓ ¡¿ÙÛÔ ™ÎfiÎÔ - ¯ˆÚ›˜ ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· οÔÈÔ˘ ÂÎÚÔÛÒÔ˘ ÙÔ˘ - ›¯·Ó ¯ı˜ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Ô ¡›ÎÔ˜ £·ÓfiÔ˘ÏÔ˜ Î·È Ô ÂÓ ‰˘Ó¿ÌÂÈ Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¶∞∂ ∞∂∫, ™Ù·‡ÚÔ˜ ∞‰·Ì›‰Ë˜. √È ‰‡Ô ÙÂÏÂ˘Ù·›ÔÈ Î·Ù¤ÛÙËÛ·Ó Û·Ê¤˜ ÛÙÔÓ ∞ÚÁÂÓÙÈÓfi ÌÂÛÔÂÈıÂÙÈÎfi fiÙÈ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Î·Ì›· ÂÚ›ÙˆÛË ÒÏËÛ‹˜ ÙÔ˘ ÛÙËÓ ÙÚ¤¯Ô˘Û· ÌÂÙ·ÁÚ·ÊÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô, fiÛˆ Ì¿ÏÏÔÓ Û ¿ÏÏË ÂÏÏËÓÈ΋ ÔÌ¿‰·. √ ·›ÎÙ˘ ›¯Â ÙË Û·Ê‹ ÚfiıÂÛË Ó· ‰È·ÏÂ˘Î¿ÓÂÈ ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ ÙÔ˘, ÌÂٷʤÚÔÓÙ·˜ ÙËÓ ÂÈı˘Ì›· ÙÔ˘ Ó· ·Ô¯ˆÚ‹ÛÂÈ ·fi ÙËÓ ÔÌ¿‰·. øÛÙfiÛÔ, ‰Â‰Ô̤ÓÔ˘ fiÙÈ ¤¯ÂÈ Û˘Ì‚fiÏ·ÈÔ ÁÈ· ·ÎfiÌË ÂÓ¿ÌÈÛË ¯ÚfiÓÔ, ÔÈ Ì¤ÙÔ¯ÔÈ Â›Ó·È Î·ÙËÁÔÚËÌ·ÙÈÎÔ› ÁÈ· ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛ‹ ÙÔ˘, ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ Ì¤¯ÚÈ ÙËÓ Î·ÏÔηÈÚÈÓ‹ ÌÂÙ·ÁÚ·ÊÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô. ΔÔ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ ‰È¿ÛÙËÌ· Ô ¡¿ÙÛÔ ™ÎfiÎÔ ‰ÂÓ Â›¯Â οÓÂÈ Û·Ê›˜ ÙȘ ÚÔı¤ÛÂȘ ÙÔ˘ Î·È ‰ÂÓ ‰È·¯ÒÚÈ˙ ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ ·fi ÙÔ˘˜ ‰‡Ô ÂÎÚÔÛÒÔ˘˜ ÙÔ˘ (¶·‡ÏÔ ¢È·ÓÓ‹ Î·È ª¿ÚÙÈÓ ªÔÓÙ¤ÚÔ), ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Û ‰ËÌfiÛȘ ÙÔÔıÂÙ‹ÛÂȘ ÙÔ˘˜ ·Ó¤ÊÂÚ·Ó ˆ˜ Ô 24¯ÚÔÓÔ˜ ¿ÛÔ˜ Â›Ó·È ‰˘Û·ÚÂÛÙË̤ÓÔ˜ ·fi ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÛÙËÓ ∞∂∫ Î·È ı¤ÏÂÈ Ó· ʇÁÂÈ. §›ÁË ÒÚ· ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·Ô¯ÒÚËÛË ÙÔ˘ ¡¿ÙÛÔ ™ÎfiÎÔ, Ô ¶·‡ÏÔ˜ ¢È·ÓÓ‹˜ Î·È Ô ª¿ÚÙÈÓ ªÔÓÙ¤ÚÔ ¤Ú·Û·Ó ·fi Ù· ÁÚ·Ê›· Ù˘ ¶∞∂ Î·È ÚÔÛ¿ıËÛ·Ó ÁÈ· Ì›· ·ÎfiÌË ÊÔÚ¿ Ó· ›ÛÔ˘Ó ÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË Ù˘ ∞∂∫ Ó· ÙÔÓ ·Ú·¯ˆÚ‹ÛÂÈ, ·ÏÏ¿ Ë ·¿ÓÙËÛË Ô˘ ¤Ï·‚·Ó ‹Ù·Ó Ë ›‰È·. ™ÙÔÓ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ÙÔ̤·, ·ÙÔÌÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ·ÎÔÏÔ‡ıËÛÂ Ô ¡¿ÙÛÔ ™ÎfiÎÔ ÛÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ ÚÔfiÓËÛË, ·ÊÔ‡ Û˘Ó¯›˙ÂÈ Ó· Ù·Ï·ÈˆÚÂ›Ù·È ·fi ÂÓԯϋÛÂȘ ÛÙÔ˘˜ ÚÔÛ·ÁˆÁÔ‡˜. √ ∞ÚÁÂÓÙÈÓfi˜, ¿ÓÙˆ˜, ÓÈÒıÂÈ Î·Ï‡ÙÂÚ· Î·È ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÂÈÛÙÚ¤„ÂÈ Û‡ÓÙÔÌ· Û ηÓÔÓÈÎfi Ú˘ıÌfi ÚÔÔÓ‹ÛˆÓ. √ ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ Δ·¯ÙÛ›‰Ë˜

25

‰ÒÛÂÈ ÂÍËÁ‹ÛÂȘ, ÂÓÒ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÙÈ̈ÚËı› Ì ÚfiÛÙÈÌÔ ‚¿ÛÂÈ ÙÔ˘ ÂÛˆÙÂÚÈÎÔ‡ ηÓÔÓÈÛÌÔ‡. Δ¤ÏÔ˜, ¤ÁÈÓ ÁÓˆÛÙfi fiÙÈ Ô ¶·ÓÙÂÏ‹˜ ∫·Ê¤˜ ı· ÂÎÙ›ÛÂÈ ÙËÓ ÔÈÓ‹ ÙÔ˘ -Û˘ÌÏ‹ÚˆÛ ٤ÛÛÂÚȘ ΛÙÚÈÓ˜ οÚÙ˜ÛÙÔ ·È¯Ó›‰È Ù˘ 22˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ Ì ÙÔÓ ¶·ÓıÚ·ÎÈÎfi. * ™Â ηْ ·Ú¯‹Ó Û˘Ìʈӛ· Ì ÙËÓ ∞∂∫ ÁÈ· ÙËÓ ·fiÎÙËÛË ÙÔ˘ ÿÏÈ πÔÚÓٿΠ̠ÙË ÌÔÚÊ‹ ‰·ÓÂÈÛÌÔ‡ ‹ÚıÂ Ë ƒ·›ÓÙ μÔ˘ÎÔ˘ÚÂÛÙ›Ô˘ Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ ÚÔ˘Ì·ÓÈÎfi Δ‡Ô. √ ÚÒËÓ ÂÍÙÚ¤Ì Ù˘ ¶·ÓÙÔ‡ÚÈ, Ô˘ ›¯Â ÂÏ¿¯ÈÛÙ˜ Û˘ÌÌÂÙÔ¯¤˜ Ì ÙËÓ “ŒÓˆÛË”, ı· ÌÂÙ·ÎÔÌ›ÛÂÈ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÂfiÌÂÓÔ˘˜ ¤ÍÈ Ì‹Ó˜ ÛÙËÓ ·ÙÚ›‰· ÙÔ˘, fiÔ˘ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È ÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ Ë̤Ú˜. ∏ ƒ·›ÓÙ ˙ËÙÔ‡ÛÂ Î·È ÙËÓ ·fiÎÙËÛË ÙÔ˘ ∂ÓÛ·Ï›‚·, Ô ÔÔ›Ô˜ ̤ÓÂÈ ÂχıÂÚÔ˜ ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÙÔ ˙‹ÙËÌ·.

ŒÈ·Û ‰Ô˘ÏÂÈ¿ Ô ∞‰·Ì›‰Ë˜

¤ÊÙ·Û ηı˘ÛÙÂÚË̤ÓÔ˜ ÛÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ ÚÔfiÓËÛË (ηٿ Ì›· ÒÚ· Î·È 45 ÏÂÙ¿) Î·È ı· ÎÏËı› Û ·ÔÏÔÁ›· ·fi ÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË Ù˘ ŒÓˆÛ˘. √ Ó·Úfi˜ ̤ÛÔ˜ ÈÛ¯˘Ú›ÛÙËΠˆ˜ ÙÔÓ ‹ÚÂ Ô ‡ÓÔ˜ Î·È ı· ÎÏËı› Ó·

ŒÙÔÈÌÔ˜ Ó· ·Ó·Ï¿‚ÂÈ Î·È Â›ÛËÌ· ηı‹ÎÔÓÙ· ÚÔ¤‰ÚÔ˘ Â›Ó·È Ô ™Ù·‡ÚÔ˜ ∞‰·Ì›‰Ë˜. √ ¿ÓıÚˆÔ˜ Ô˘ ·ÔÙÂÏ› ÙÔÓ ÂÎÏÂÎÙfi Ù˘ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ÁÈ· ÙÔÓ ÚÔ‰ÚÈÎfi ıÒÎÔ ‹Ù·Ó ·fi ÙÔ Úˆ› Ù˘ ¢Â˘Ù¤Ú·˜ ÛÙ· ÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘, ¤¯ÔÓÙ·˜ ÔχˆÚË Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔÓ ¡›ÎÔ £·ÓfiÔ˘ÏÔ ÁÈ· fiÏ· Ù· ˙ËÙ‹Ì·Ù· Ù˘ ÔÌ¿‰·˜. ΔÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ‹Ù·Ó ·ÚÒÓ ÛÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ì ÙÔÓ ¡¿ÙÛÔ ™ÎfiÎÔ Ì·ÚÙ˘Ú¿ ˆ˜ Â›Ó·È ı¤Ì· ËÌÂÚÒÓ Ó· Ï¿‚ÂÈ ÙȘ ÂÁÁ˘‹ÛÂȘ ÙˆÓ ÌÂÙfi¯ˆÓ ÁÈ· ÙË ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ Î·È ÙËÓ Ù·ÎÙÔÔ›ËÛË fiÏˆÓ ÙˆÓ ÂÎÎÚÂÌÔًوÓ, ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ Î·È fi¯È ÌfiÓÔ Ê‡Ûˆ˜. ŸÙ·Ó Û˘Ì‚Â› ·˘Ùfi, ı· ¿„ÂÈ Ó· Â›Ó·È ÂÓ ‰˘Ó¿ÌÂÈ Úfi‰ÚÔ˜ Î·È ı· Â›Ó·È ÙÔ ·fiÏ˘ÙÔ ·ÊÂÓÙÈÎfi ÛÙËÓ ÔÌ¿‰·.

(18Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋) 1. ¶·Ó·¯·˚΋ . . . . . . .38-19 2. μ‡˙·˜ . . . . . . . . . . . .26-12 3. ∫·ÏÏÈı¤· . . . . . . . .27-15 4. ∑¿Î˘ÓıÔ˜ . . . . . . . .29-19 5. ∞Á. ¶·Ú·Û΢‹ . .22-15 6. √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ÃÂÚÛ. 15-10 7. ∫ÂÚ·˘Ófi˜ ∫ÂÚ. . . .19-15 8. ¶·Ó·ÈÁÈ¿ÏÂÈÔ˜ . . . .19-19 9. ∫fiÚÈÓıÔ˜ . . . . . . . .17-18 10. ¶·Ó·ÚÁÂÈ·Îfi˜ . . .16-16 11. ∞ÛÚfi˘ÚÁÔ˜ . . .13-21 12. ¶Ï·Ù·ÓÈ¿˜ . . . . . .16-21 13. ¶∞√ ƒÔ˘Ê . . . . . .13-15 14. ∞›·˜ ™·Ï. . . . . . . .16-15 15. ∞Ù۷ϤÓÈÔ˜ . . . . .12-26 16. ™·ÚˆÓÈÎfi˜ . . . . . .10-26 17. ÷˚‰¿ÚÈ . . . . . . . . .18-44

40 39 39 33 28 28 26 26 24 24 23 21 18 18 16 11 6

2Ô˜ fiÌÈÏÔ˜ μÈÛ·ÏÙÈ·Îfi˜-∫Ô˙¿ÓË . . . . . .0-0 £ÂÚÌ·˚Îfi˜-¶˘ÚÛfi˜ °Ú. . . . .2-2 μ¤ÚÔÈ·-ΔڛηϷ . . . . . . . . . .3-1 ∂·ÓÔÌ‹-¶∞√¡∂ . . . . . . . .1-0 ∂ıÓÈÎfi˜ ºÈÏ.-°È·ÓÓÈÙÛ¿ . . . .1-1 ª·Î‰ÔÓÈÎfi˜-√‰˘ÛÛ¤·˜ ∞Ó. 2-0 ¡›ÎË-∂ÔÚ‰·˚Îfi˜ . . . . . . . . . .1-1 ¢fiÍ· ∫Ú·Ó.-∫·ÛÙÔÚÈ¿ .3-0 ·.·. ƒÂfi: ºˆÎÈÎfi˜

∏ ‚·ıÌÔÏÔÁ›· (18Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋) 1. ∂·ÓÔÌ‹ . . . . . . . .22-10 38 2. °È·ÓÓÈÙÛ¿ . . . . . . . .32-15 31 3. μ¤ÚÔÈ· . . . . . . . . . . .23-8 31 4. ∂ÔÚ‰·˚Îfi˜ . . . . . . .19-12 31 5. ΔڛηϷ . . . . . . . . . .18-8 30 6. ¶˘ÚÛfi˜ °Ú. . . . . . . .21-14 29 7. ª·Î‰ÔÓÈÎfi˜ . . . .14-11 27 8. ºˆÎÈÎfi˜ . . . . . . . . .13-14 26 9. ∂ıÓÈÎfi˜ ºÈÏ. . . . . .14-18 25 10. ∫Ô˙¿ÓË . . . . . . . . .13-12 22 11. μÈÛ·ÏÙÈ·Îfi˜ . . . .17-18 22 12. ¡›ÎË μ. . . . . . . . . .12-18 21 13. ¢fiÍ· ∫Ú. . . . . . . . .16-16 20 14. √‰˘ÛÛ¤·˜ ∞Ó. . . .21-22 18 15. ¶∞√¡∂ . . . . . . . .13-20 18 16. £ÂÚÌ·˚Îfi˜ . . . . . .10-27 11 17. ∫·ÛÙÔÚÈ¿ . . . . . . . . .7-42 4 * ∏ μ¤ÚÔÈ· ¿Ú¯ÈÛ ÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Ì -2 ‚·ıÌÔ‡˜ ÙÈ̈ڛ· ·fi ÙËÓ ÂÚÛÈÓ‹ ÛÂ˙fiÓ. * ∂ÎÎÚÂÌ› Ë ·fiÊ·ÛË ÁÈ· ÙÔÓ ·ÁÒÓ· ∂ÔÚ‰·˚Îfi˜-£ÂÚÌ·˚Îfi˜, Ô˘ ‰ÂÓ ‰ÈÂÍ‹¯ıË. * ∏ ∫·ÛÙÔÚÈ¿ ¤¯ÂÈ ·Ô‚ÏËı› ·fi ÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ·.

∏ ÂfiÌÂÓË ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ £ÂÚÌ·˚Îfi˜-μÈÛ·ÏÙÈ·Îfi˜ ∫Ô˙¿ÓË-μ¤ÚÔÈ· ¶˘ÚÛfi˜ °Ú.-∂·ÓÔÌ‹ ΔڛηϷ-∂ıÓÈÎfi˜ ºÈÏ. ¶∞√¡∂-ª·Î‰ÔÓÈÎfi˜ °È·ÓÓÈÙÛ¿-¢fiÍ· ∫Ú·Ó. √‰˘ÛÛ¤·˜ ∞Ó.-¡›ÎË μ. ∂ÔÚ‰·˚Îfi˜-ºˆÎÈÎfi˜


26 ∞1 ∂™∫∞£

ªÂÁ¿ÏË ÂÈÙ˘¯›· ÙÔ˘ °™ μfiÏÔ˘ √ °™ μfiÏÔ˘ Î·È Ë ∞Ó¿ÏË„Ë ‹Ù·Ó ÔÈ ÓÈÎËÙ¤˜ ÛÙ· Ì·ÁÓËÛÈÒÙÈη ÓÙ¤ÚÌÈ Ù˘ 12˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ ÛÙËÓ ∞1 ∂™∫∞£. √È “Ì·˘Ú·ÂÙÔ›” Ó›ÎËÛ·Ó ÂÎÙfi˜ ¤‰Ú·˜ ÙÔÓ ∞ÏÌ˘Úfi Ì 79-72, ÂÓÒ ÔÈ “΢·Ó¤Ú˘ıÚÔÈ” η٤‚·Ï·Ó ÙËÓ ·ÓÙ›ÛÙ·ÛË Ù˘ ™ÎÈ¿ıÔ˘ Ì 89-77. ªÂ ÙËÓ ÂÈÙ˘¯›· ÙÔ˘˜ ·˘ÙÔ› ÔÈ “·ÛÚfiÌ·˘ÚÔÈ” ¤ıÂÛ·Ó ÙȘ ‚¿ÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ·Ú·ÌÔÓ‹ ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ ∞1 ∂™∫∞£, ηıÒ˜ ˘ÂÚÙÂÚÔ‡Ó ÛÂ Ù˘¯fiÓ ÈÛÔ‚·ıÌ›· Ì ÙÔ˘˜ ∞ÏÌ˘ÚÈÒÙ˜. Δ· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ÛÙËÓ ∞1 ∂™∫∞£ ‹Ù·Ó Ù· ÂÍ‹˜: ÿηÚÔÈ ΔÚ.-∞ÛÙ¤Ú·˜ §. . . . . . . . . . . . . .60-71 ∂Ï·ÛÛfiÓ·-∫·Ú‰›ÙÛ· . . . . . . . . . . . . . .81-71 ¡›Î·È·-∫ÂÚ·˘Ófi˜ §. . . . . . . . . . . . . . . .74-46 ∞ÏÌ˘Úfi˜-°.™.μfiÏÔ˘ . . . . . . . . . . . . . . .72-79 ∞ÌÂÏÒÓ·˜-ΔÈÙ¿Ó˜ ¶·Ï. . . . . . . . . . .73-67 ∞Ó¿ÏË„Ë-™ÎÈ¿ıÔ˜ . . . . . . . . . . . . . . . .89-77 ∏ ‚·ıÌÔÏÔÁ›· (12Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋)

1. ΔÈÙ¿Ó˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23 2. ∞ÌÂÏÒÓ·˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22 3.∞ÛÙ¤Ú·˜ §. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22 4. ¡›Î·È· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20 5. ∞Ó¿ÏË„Ë . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20 6. ∫·Ú‰›ÙÛ· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19 7. ÿηÚÔÈ ΔÚ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17 8. °.™.μfiÏÔ˘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17 9. ∞ÏÌ˘Úfi˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15 10. ∫ÂÚ·˘Ófi˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15 11. ∂Ï·ÛÛfiÓ· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15 12. ™ÎÈ¿ıÔ˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12 * ÿηÚÔÈ ΔÚ. Î·È ™ÎÈ¿ıÔ˜ ¤¯Ô˘Ó ¤Ó·Ó ·ÁÒÓ· ÏÈÁfiÙÂÚÔ

∏ ∞2 ∂™∫∞£ ∂ıÓÈÎfi˜ §.-ºÔ›‚Ô˜ °È·Ó. . . . . . . . . . . .73-57 ∂∞§-ª‡ÙÈη˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .85-68 £ÂÛÛ·ÏÈÎfi˜-∂ÚÌ‹˜ ∞Á. . . . . . . . . . . . .65-67 ¶ÂÚÚ·È‚fi˜-§Â¯ÒÓÈ· . . . . . . . . . . . . . . .40-53 ¢›·˜ ¶˘ÚÁ.-∫¤ÓÙ·˘ÚÔ˜ ∫·Ù˯. . . . . .65-47 ∏ ‚·ıÌÔÏÔÁ›· (11Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋)

1. ∂∞§ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22 2. ∂ıÓÈÎfi˜ §. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20 3. ∂ÚÌ‹˜ ∞Á. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19 4. £ÂÛÛ·ÏÈÎfi˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18 5. §Â¯ÒÓÈ· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16 6. ∫¤ÓÙ·˘ÚÔ˜ ∫·Ù˯. . . . . . . . . . . . . . . . . .15 7. ¶ÂÚÚ·È‚fi˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15 8. ¢›·˜ ¶˘ÚÁ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14 9. ºÔ›‚Ô˜ °È·Ó. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14 10. ª‡ÙÈη˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12

∏ μ’ ∂™∫∞£ N.A. ¡›Î˘-¶Ï·Ù‡Î·ÌÔ˜ . . . . . . . . . .66-65 ∞.∂.μ. ¢ÈÌËÓ›Ô˘-∫¤ÓÙ·˘ÚÔ˜ ∑·Á. . . .70-79 √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μ.-B.C.Volos . . . . . . . . . .78-53 Õ‰ÌËÙÔ˜ μÂÏ.-¢›ÏÔÊÔ˜ . . . . . . . . . .20-0 ·.· ƒÂfi: º¿ÚÛ·Ï· ∏ ‚·ıÌÔÏÔÁ›· (9Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋)

∫¤ÓÙ·˘ÚÔ˜ ∑·Á. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17 2. º¿ÚÛ·Ï· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16 3. Õ‰ÌËÙÔ˜ μÂÏ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14 4. ¡∞ ¡›Î˘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13 5. ∞∂μ ¢ÈÌËÓ›Ô˘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13 6. √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12 7. ¢›ÏÔÊÔ˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11 8. ¶Ï·Ù‡Î·ÌÔ˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9 9. B.C.Volos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9 * ¡.∞ ¡›Î˘ Î·È ¶Ï·Ù‡Î·ÌÔ˜ ¤¯Ô˘Ó ¤Ó· ·È¯Ó›‰È ÏÈÁfiÙÂÚÔ, ÂÓÒ Õ‰ÌËÙÔ˜ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ˘, BC Volos Î·È ¢›ÏÔÊÔ˜ ¤¯Ô˘Ó ·fi ¤Ó· ÌˉÂÓÈÛÌfi.

°Î¤ÎÔ˜ ·ÓÙ› ¶Â‰Ô˘Ï¿ÎË ÛÙËÓ ∞∂∫ √ ªËÓ¿˜ °Î¤ÎÔ˜ ÂÈÛÙÚ¤ÊÂÈ ÌÂÙ¿ ·fi ‰¤Î· ¯ÚfiÓÈ· ÛÙËÓ ∞∂∫. √ 50¯ÚÔÓÔ˜ ·Ï·›Ì·¯Ô˜ ¿ÛÔ˜, Ô˘ ¤Î·Ó ÌÂÁ¿ÏË Î·ÚȤڷ ˆ˜ Ï¤È Ì¤ÈÎÂÚ ÛÙËÓ “ŒÓˆÛË” (1980-1991 Î·È 1994-1995), Û˘ÌÊÒÓËÛ ӷ ·Ó·Ï¿‚ÂÈ ÙËÓ Ù¯ÓÈ΋ ËÁÂÛ›· Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ·ÓÙÈηıÈÛÙÒÓÙ·˜ ÙÔÓ ∞ÚÁ‡ÚË ¶Â‰Ô˘Ï¿ÎË, Ô ÔÔ›Ô˜ ¯ı˜ ÙÔ Úˆ› Ù˘ ¢Â˘Ù¤Ú·˜ ˘¤‚·Ï ÙËÓ ·Ú·›ÙËÛ‹ ÙÔ˘. √ ªËÓ¿˜ °Î¤ÎÔ˜ ¤‰ˆÛ ٷ ¯¤ÚÈ· ÛÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ô˘ ›¯Â Ì ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ Ù˘ ∫∞∂, ª¿ÌË ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹, ÛÙËÓ ÔÔ›· ¤‰ˆÛ ÙÔ “·ÚÒÓ” Î·È Ô ÂÎÚfiÛˆÔ˜ ÙÔ˘ ªÔÌ ∫Ô˙ÒÓË, ÃÚ‹ÛÙÔ˜ ¶··‰ËÌËÙÚ›Ô˘.

TƒπΔ∏ 26 I∞¡√À∞ƒπ√À 2010

∏ ª∂Δ∞ª√ƒºø™∏

∂¶πμ§∏£∏∫∂

76-69 Δ√À μ∂§μ∂¡Δ√À ™Δ√ μ√§√

¢‡ÛÎÔÏË ·ÏÏ¿ ÛËÌ·ÓÙÈ΋ Ó›ÎË ∏ ¡›ÎË ¤¯·Û 78-51 ·fi ÙÔÓ ∞›ÔÏÔ ΔÚÈÎ¿ÏˆÓ ÁÎÚfiÙËÌ· ·ÚΤÛÙËΠÛÙÔ Ó· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı› ·fi ...Ì·ÎÚÈ¿ ÙÔÓ ·ÓÙ›·ÏÔ Î·È Û η̛· ÛÙÈÁÌ‹ ‰ÂÓ ÌfiÚÂÛ ӷ ÌÂÈÒÛÂÈ ÙË ‰È·ÊÔÚ¿ Ô˘ ¿Ú¯ÈÛ ӷ ·›ÚÓÂÈ ‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ Î·È Ó· ÊÙ¿ÓÂÈ ÙÂÏÈο ÛÙÔ˘˜ 27 fiÓÙÔ˘˜ (78-51). ¢È·ÈÙËÙ¤˜: º·Î›ÙÛ·˜ - ∞ÁÔÚÔÁÈ¿ÓÓ˘. Δ· ‰ÂοÏÂÙ·: 23-8, 46-20 (ËÌ›¯ÚÔÓÔ), 60-36, 78-51 (ÙÂÏÈÎfi). ∞π√§√™ (°È·ÛÛ¿Ú˘): ∫·ÓÙ¿ÚÎÔ˜ 15 (1), ÃÚ˘ÛfiÔ˘ÏÔ˜ , ∫·ÏÏÈ¿Ú·˜ 9, ∞ı·Ó·ÛfiÔ˘ÏÔ˜, ∫·ÙÚ¿Ó·˜ 9, °. ºÔ‡ÓÙ·˜ 9 (1), ∞. ºÔ‡ÓÙ·˜ , ™·ÚËÌ·Ï›‰Ë˜ 4, §ÂÂÓÈÒÙ˘ 9 (1), ¢¤‰Â˜ 12 (3), ª·ÏˆÌ¤ÓÔ˜ 3, ¶ÂÚÚˆÙ‹˜ 8. ¡π∫∏ (ª˘ÚÈÓÙ˙‹˜): √ÚÓÈıfiÔ˘ÏÔ˜ 9, ™·Ì·Ú¿˜ 6 , ∫˘ÏÂÚÈÒÙ˘ 9 (1), ∫Ô˘Ù›Ó·˜, ª·˘ÚÔÁÈ¿ÓÓ˘ 9 (1), ™Ù¿ÌÔ˜ 10, μÔÁÈ·ÓÙ˙‹˜ 4, ¶·Ô‡ÏÈ·˜ 4.

›· Ó›ÎË Î·È Ì›· ‹ÙÙ· ‹Ù·Ó Ô ·ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ ÙˆÓ ‚ÔÏÈÒÙÈÎˆÓ ÔÌ¿‰ˆÓ Ô˘ ÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÛÙË °’ ∂ıÓÈ΋ Ì¿ÛÎÂÙ. ∂ΛÓË Ô˘ ¯·ÌÔÁ¤Ï·Û ‹Ù·Ó Ë ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË, Ë ÔÔ›· ÂÈ‚Ï‹ıËΠ̠76-69 ÙÔ˘ μÂÏ‚ÂÓÙÔ‡, Û ·ÓÙ›ıÂÛË Ì ÙË ¡›ÎË Ô˘ ¤¯·Û Ì 78-51 ÛÙ· ΔڛηϷ ·fi ÙÔÓ ÚˆÙÔfiÚÔ ∞›ÔÏÔ ·›˙ÔÓÙ·˜ ¯ˆÚ›˜ ÙÔÓ ÙÚ·˘Ì·Ù›· ¶·Ó·ÁÈÒÙË ΔÛÒÏË.

ª

ƒÂÔÚÙ¿˙: μ∞™π§∏™ ∫ƒπ™π§∞™

ªÂÙ·ÌfiÚʈÛËμÂÏ‚ÂÓÙfi 76-69 £ÂˆÚËÙÈο ‡ÎÔÏÔ ¤ÚÁÔ Â›¯Â Ë ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙÔ μÂÏ‚ÂÓÙfi, ·ÏÏ¿ ÛÙÔ ·ÚΤ ·ԉ›¯ıËΠÙÔ ·ÎÚÈ‚Ò˜ ·ÓÙ›ıÂÙÔ. √È ∫Ô˙·Ó›Ù˜ ¿Ï„·Ó Ì fiϘ ÙÔ˘˜ ÙȘ ‰˘Ó¿ÌÂȘ, ·ÏÏ¿ ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÔÈ μÔÏÈÒÙ˜ ·¤Ê˘Á·Ó ÙÔ ...¤ÌÊÚ·ÁÌ· ÎÂÚ‰›˙ÔÓÙ·˜ Ì 76-69 ÛÙÔ ÎÏÂÈÛÙfi “μ¿Î˘ ¶·Ú·Û΢fiÔ˘ÏÔ˜”. ∏ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ °ÈÒÚÁÔ˘ μÏÈÒÚ· Ì‹Î ...ÊÔ˘ÚÈfi˙· ÛÙÔ ·ÚΤ Î·È ÁÚ‹ÁÔÚ· ‹Ú ÚÔ‚¿‰ÈÛÌ· ¤ÍÈ fiÓÙˆÓ (14-8) ÛÙÔ 5’, ÙÔ ÔÔ›Ô fï˜ ÂÍ·ÓÂÌ›ÛÙËΠÁÚ‹ÁÔÚ· (19-19 ÛÙÔ 10’). ªÂ ‚·ÛÈÎfi ¿ÍÔÓ· ÙÔÓ £ˆÌ¿ ∫·Ú·ÁÂÒÚÁÔ Ë ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË ÚÔËÁ‹ıËΠ‰‡Ô ÊÔÚ¤˜ Ì +6 (29-23 ÛÙÔ 15’ Î·È 34-28 ÛÙÔ 18’), ÁÈ· Ó· ÌÂÈÒÛÔ˘Ó ÔÈ ÊÈÏÔÍÂÓÔ‡ÌÂÓÔÈ Û 38-35 Ì ÙË Ï‹ÍË ÙÔ˘ ËÌȯÚfiÓÔ˘. ™ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ Ì¤ÚÔ˜ Ë ‚ÔÏÈÒÙÈÎË ÔÌ¿‰· ¤‰ÂÈÍ ӷ ÛÔ‚·Ú‡ÂÙ·È. ™ÙÔ 25’ ÙÔ ÛÎÔÚ ‹Ù·Ó 48-40, ÂÓÒ ÛÙÔ 35’ Ê¿ÓËΠӷ “ηı·Ú›˙ÂÈ” ÙÔ Ì·Ù˜ ¤¯ÔÓÙ·˜ “·¤Ú·” 11 fiÓÙˆÓ (64-53). √È ÁË‰ԇ¯ÔÈ ›ÛÙ„·Ó fiÙÈ ÙÔ Ì·Ù˜ ›¯Â ÙÂÏÂÈÒÛÂÈ Î·È ¤‰ˆÛ·Ó ÙÔ ‰Èη›ˆÌ· ÛÙÔ˘˜ ÊÈÏÔÍÂÓÔ‡ÌÂÓÔ˘˜ Ó· ·Ó·ı·ÚÚ‹ÛÔ˘Ó ÌÂÈÒÓÔÓÙ·˜ Û 68-66 ÛÙÔ 38’. ∞ÚfiÛÌÂÓ· Ô ·ÁÒÓ·˜

■ √ √§Àª¶π∞∫√™

Δ· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù·

º¿ÛË ·fi ÙÔÓ ·ÁÒÓ· ∞›ÔÏÔ˜ ΔÚ.-¡›ÎË ‹Ú ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· ...ıÚ›ÏÂÚ, ·ÏÏ¿ Ë ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË ¤¯ÔÓÙ·˜ ËÁ¤Ù˜ ÙÔ˘˜ ¶·Ú·Û΢¿ Î·È ∫·Ú·ÁÈÒÚÁÔ ÎÚ¿ÙËÛ ÙË ÛËÌ·ÓÙÈ΋ Ó›ÎË Ì 76-69. ¢È·ÈÙËÙ¤˜: ∫·Ú·Î·ÙÛ·Ó›‰Ë˜ - Δ·ÚÂÓ›‰Ë˜ ∫. Δ· ‰ÂοÏÂÙ·: 19-19, 38-35 (ËÌ›¯ÚÔÓÔ), 56-50, 76-69 (ÙÂÏÈÎfi). ª∂Δ∞ª√ƒºø™∏ (μÏÈÒÚ·˜-¢¤ÏÏÈÔ˜): ΔÔÔ‡˙˘ 8, ¶·Ú·Û΢¿˜ 10, ¡Ù›Î·˜ 7 (1), ∫·Ú·ÁÂÒÚÁÔ˜ 17 (2), ∫·Ú·ÁÈÒÚÁÔ˜ 13 (1), ÀÊ·ÓÙfiÔ˘ÏÔ˜ 3 (1), ΔÛ·Ú·˝Ï˘ 6, ™ÂṲ́Ù˘ 7 (1), ¡. £ÂÔ¯¿Ú˘ 5. μ∂§μ∂¡Δ√ (∞Û‚ÂÛÙ¿˜): °Ú¿‚·˜ 2, ™Ô‡Ô˘Ú·˜ 11 (3), ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜ 4, ™·Ì·Ú¿˜ 16 (1), ¡›ÎÔ˜ 9 (1), ª·ÏÏÈÔ‡Ú·˜ 9 (1), ¶··Ì¿ÚÎÔ˜ 7 (1), μ·Û·Ú¿˜.

∞›ÔÏÔ˜-¡›ÎË 78-51 ªfiÓÔ ÓÙ¤ÚÌÈ ‰ÂÓ ¤ÁÈÓ ÛÙ· ΔڛηϷ. √ ∞›ÔÏÔ˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËΠÂÌÊ·ÓÒ˜ ·ÓÒÙÂÚÔ˜ ·fi ÙË ¡›ÎË ÙËÓ ÔÔ›· Û˘Ó¤-

§À°π™∂ ∞¶√ Δ√¡

ÙÚÈ„Â Ì 78-51. √È “ÎfiÎÎÈÓÔÈ” ÈÛÙÔÔ›ËÛ·Ó ÙËÓ ˘„ËÏ‹ ‚·ıÌÔÏÔÁÈ΋ ÙÔ˘˜ ı¤ÛË ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÔÓÙ·˜ fiÙÈ ‰›Î·È· ÊÈÁÔ˘Ú¿ÚÔ˘Ó ÛÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹ ÙÔ˘ ›Ó·Î·. ™ÙËÓ ·ÓÙ›ÂÚ· fi¯ıË ÔÈ “΢·ÓfiÏ¢ÎÔÈ” ‰ÂÓ ÌfiÚÂÛ·Ó Ó· ÚÔ‚¿ÏÏÔ˘Ó ÛıÂÓ·Ú‹ ·ÓÙ›ÛÙ·ÛË ¤¯ÔÓÙ·˜ Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÔ˘Ó ¤Ó· Úfi‚ÏËÌ· Ù˘ ÙÂÏÂ˘Ù·›·˜ ÛÙÈÁÌ‹˜. √ ÏfiÁÔ˜ ÁÈ· ÙÔÓ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌfi ÙÔ˘ ¶·Ó·ÁÈÒÙË ΔÛÒÏË, Ô ÔÔ›Ô˜ ˘¤ÛÙË ‰È¿ÛÙÚÂÌÌ· Î·È ‰ÂÓ Î·Ù¿ÊÂÚ ӷ ‰ÒÛÂÈ ÙÔ “·ÚÒÓ”. ∏ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ ∞ÓÙÒÓË ª˘ÚÈÓÙ˙‹ ‰ÂÓ Ì‹Î ÛÙÔ Îϛ̷ ÙÔ˘ ·ÁÒÓ· ‰›ÓÔÓÙ·˜ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÛÙÔ˘˜ ÁË‰ԇ¯Ô˘˜ Ó· οÓÔ˘Ó ...¿ÚÙÈ. ªÂ ÙÔ˘˜ ∫·ÓÙ¿ÚÎÔ Î·È ¢¤‰Â Ó· “‚ÔÌ‚·Ú‰›˙Ô˘Ó” ¤Íˆ ·fi Ù· 6.25 Ì., ÁÚ‹ÁÔÚ· ÔÈ ÁË‰ԇ¯ÔÈ ÚÔËÁ‹ıËÎ·Ó Ì ‰È„‹ÊÈ· ‰È·ÊÔÚ¿ (23-8 ÛÙÔ 10’). ∏ ¡›ÎË ‰ÂÓ Â›¯Â ·ÓÙ›‰ÔÙÔ ÛÙÔ ÂÈıÂÙÈÎfi ÎÚÂÛ¤ÓÙÔ ÙÔ˘ ∞ÈfiÏÔ˘, ÌÂ Û˘Ó¤ÂÈ· ÙÔ ÛÎÔÚ ÛÙÔ ÚÒÙÔ Ì¤ÚÔ˜ Ó· Â›Ó·È 46-20. ™ÙÔ ›‰ÈÔ Ù¤ÌÔ Î‡ÏËÛÂ Î·È ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ËÌ›¯ÚÔÓÔ. ΔÔ ‚ÔÏÈÒÙÈÎÔ Û˘-

¶∞¡πø¡π√

ª∂

ºÔ›ÓÈη˜-Œ‰ÂÛÛ· . . . . . . . . .70-61 ∞ÈÁÈÓÈ·Îfi˜-°Ô˘Ì¤ÓÈÛÛ· . . . . .62-56 ∞›ÔÏÔ˜ ΔÚ.-¡›ÎË . . . . . . . . . . .78-51 ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË-μÂÏ‚ÂÓÙfi . . .76-69 Ã∞¡£-¶ÚˆÙ¤·˜ °Ú‚. . . . . .56-67 ÕÚÁÔ˜ √Ú.-§·ÛÛ¿Ó˘ . . . . . .82-56 ∞ÂÙfi˜ ∫ÈÏΛ˜-º›ÏÈÔ˜ μÂÚ. 72-73

∏ ‚·ıÌÔÏÔÁ›· (13Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋) 1. ∞›ÔÏÔ˜ ΔÚ. . . . . . . . . . . . . . . . . .25 2. º›ÏÈÔ˜ μÂÚ. . . . . . . . . . . . . . .24 3. Ã∞¡£ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22 4. ¶ÚˆÙ¤·˜ °Ú‚. . . . . . . . . . . . . .22 5. ∞ÂÙfi˜ ∫. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21 6. ¡›ÎË μ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21 7. ºÔ›ÓÈη˜ §·Ú. . . . . . . . . . . . . . .21 8. ∞ÈÁÈÓÈ·Îfi˜ . . . . . . . . . . . . . . . . .20 9. ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË . . . . . . . . . . . . .20 10. ÕÚÁÔ˜ √Ú. . . . . . . . . . . . . . . . .17 11. §·ÛÛ¿Ó˘ . . . . . . . . . . . . . . . . .16 12. μÂÏ‚ÂÓÙfi . . . . . . . . . . . . . . . . .15 13. Œ‰ÂÛÛ· . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15 14. °Ô˘Ì¤ÓÈÛÛ· . . . . . . . . . . . . . . .14

72-64 ™Δ√ ∂∞∫ μ√§√À

◊Ù·Ó ¿Óˆ ·fi ÙȘ ‰˘Ó¿ÌÂȘ ÙÔ˘ √ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ‰ÂÓ ÌfiÚÂÛ ӷ ÍÂÂÚ¿ÛÂÈ ÙÔ ÂÌfi‰ÈÔ ÙÔ˘ ¶·ÓÈˆÓ›Ô˘ ÛÙÔ ∂∞∫ μfiÏÔ˘ ¯¿ÓÔÓÙ·˜ Ì 72-64 Û ̷٘ Ô˘ ¤ÁÈÓ ÁÈ· ÙË 13Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ Ù˘ ∞1 Ì¿ÛÎÂÙ Á˘Ó·ÈÎÒÓ. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ ¯ı˜ ¤ÁÈÓ·Ó ÔÈ Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂȘ Ù˘ 14˘ Ë̤ڷ˜ Ì ÙȘ “ÂÚ˘ıÚfiϢΘ” Ó· ÎÂÚ‰›˙Ô˘Ó ¿Ó¢ ·ÁÒÓÔ˜ Ù· ÷ÓÈ¿ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ·Ô¯ˆÚ‹ÛÂÈ ·fi ÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ·.

ƒÂÔÚÙ¿˙: μ∞™π§∏™ ∫ƒπ™π§∞™ ΔËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ÂÙ‡¯ÂÈ ...ÙÂÙÚ¿ÔÓÙÔ Ì¤Û· Û ̛· Ë̤ڷ ·ÒÏÂÛÂ Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜. ¶ÈÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ‹Ú ÙÔ ÚÔ˙ ʇÏÏÔ ÛÙ· “¯·ÚÙÈ¿” ·fi Ù· ÷ÓÈ¿, Ô˘ ‰ÂÓ ÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ϤÔÓ ÛÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ·, ·ÏÏ¿ ÛÙÔ ÂÍ ·Ó·‚ÔÏ‹˜ Ì·Ù˜ Ù˘ 13˘ Ë̤ڷ˜ ‰ÂÓ ÌfiÚÂÛ ӷ ηٷ‚¿ÏÂÈ ÙÔÓ ¶·ÓÈÒÓÈÔ ·fi ÙÔÓ ÔÔ›Ô ¤¯·Û 72-64 ÂÓÙfi˜ ¤‰Ú·˜.√È “ÂÚ˘ıÚfiϢΘ” ‹Ù·Ó ...·ÁˆÌ¤Ó˜ ÛÙÔ ÍÂΛÓËÌ·, ÌÂ Û˘Ó¤ÂÈ· Ó· Ì›ÓÔ˘Ó ÁÚ‹ÁÔÚ· ›Ûˆ ÛÙÔ ÛÎÔÚ (4-14 ÛÙÔ 3’ Î·È 16-25 ÛÙÔ 15’). ¶¿ÓÙˆ˜ Ì ÙË Ï‹ÍË ÙÔ˘ ËÌȯÚfiÓÔ˘ Ì›ˆÛ·Ó Û 29-30. ™ÙËÓ Â·Ó¿ÏË„Ë ÙÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ÙÔ˘ ¶¿ÚÈ §fiÙÊÈ Î·Ù¿ÊÂÚ ӷ ÚÔËÁËı› Ì 4137 ÛÙÔ 25’, ·ÏÏ¿ ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ¤¯·Û ÙËÓ Â·Ê‹ ÙÔ˘ Ì ÙÔ ·ÓÙ›·ÏÔ Î·Ï¿ıÈ. ∞Í›˙ÂÈ Ó· ÛËÌÂȈı› fiÙÈ ÛÙÔ ÂfiÌÂÓÔ ÂÓÙ¿ÏÂÙÔ ‰¤¯ıËΠÛÂÚ› 15-0 ·fi ÙÔÓ ¶·ÓÈÒÓÈÔ (41-52 ÛÙÔ 30’). ª¿ÏÈÛÙ· ÛÙÔ 33’ Ë ‰È·ÊÔÚ¿ ¤ÊÙ·Û ÛÙË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÙÈÌ‹ Ù˘ (48-64), Ì ÙȘ “ÂÚ˘ıÚfiϢΘ” Ó· ÚÔÛ·ıÔ‡Ó Ó· ·Ó·Î¿Ì„Ô˘Ó. ŒÙÛÈ ÛÙÔ 37’ ÏËÛ›·Û·Ó ÛÙÔ˘˜ ¤ÓÙ fiÓÙÔ˘˜ (5964), ·ÏÏ¿ ̤¯ÚÈ ÂΛ. √ ¶·ÓÈÒÓÈÔ˜ ÂÌÊ·Ó›ÛÙËΠ„‡¯Ú·ÈÌÔ˜ Î·È ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ‹Ú ÙË Ó›ÎË Ì 72-64. ¢È·ÈÙËÙ¤˜: ¶·ÁÒÓ˘ - º·Î›ÙÛ·˜. Δ· ‰ÂοÏÂÙ·: 18-18, 29-30, 41-52, 64-72. √§Àª¶π∞∫√™ μ. (§fiÙÊÈ): §˘ÌÂÚ›‰Ô˘, ª·Á·ÏÈÔ‡ 14 (4), ∫Ô˘ÙÛÔ˘ÓÔ‡ÚË 6, ÿÚȘ 13 (3), °Î·‚ÚÈÏfiÊÛη 9 (1), ∑¤Ú‚· 4, ª›ÏÎÔ‚· 18, æ˘¯ÔÁÈÔ‡. ¶∞¡πø¡π√™ (∫·ÏÔÁÂÚfiÔ˘ÏÔ˜): μÏ¿¯Ô˘ 5, ∫Ô¯ 18 (2), ª¿ÙÏÂÚ 8, ΔȤÚÓÈ 14 (2), ™·ÓÔ‡, °È·ÓÓ·-

¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜-∞ıËÓ·˚Îfi˜ . . . . . . . . . . . . . .53-58 ∞fiÏÏˆÓ ¶Ù.-¢∞™∞§ . . . . . . . . . . . . . . . . . .78-74 √Ï˘ÌÈ¿‰·-¶. º¿ÏËÚÔ . . . . . . . . . . . . . . . .50-87 º∂∞-∂ÛÂÚ›‰Â˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .70-78 ∫·Ï·Ì·ÚÈ¿-ÕÚ˘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .60-70 ÷ÓÈ¿-√Ï˘ÌÈ·Îfi˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-20 ·.· °È· ÙË 13Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋: √Ï˘ÌÈ·Îfi˜-¶·ÓÈÒÓÈÔ˜ . . . . . . . . . . . . . . . .64-72

ÏËÍ 14-47, ÂÓÒ ÛÙËÓ Â·Ó¿ÏË„Ë ÙÔ ƒ‡ÛÈÔ ÂÍ·ÎÔÏÔ‡ıËÛ ӷ ¤¯ÂÈ ˘„ËÏ¿ ÔÛÔÛÙ¿ ¢ÛÙÔ¯›·˜, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ¿ÚÂÈ ¿ÓÂÙ· ÙÔ ÚÔ˙ ʇÏÏÔ Ì 85-39. ¢È·ÈÙËÙ¤˜: ∑·¯·ÚfiÔ˘ÏÔ˜ - ∞ÁÔÚÔÁÈ¿ÓÓ˘. Δ· ‰ÂοÏÂÙ·: 6-25, 14-47, 23-62, 39-85. ∞¡∞§∏æ∏ (ºÏ‚¿Ú˘): ™·Ú·Î·ÙÛ¿ÓË 3 (1), ∞ÏÂ͛Ԣ 1, ∫·Ï··Ó·ÁÈÒÙÔ˘ 12, Δ˙Ô‡ÓË 10, ∫·ÙÛÈÎÏ‹ 6, ª·ÎÚ·ÙÛ¿ 2, ¶ÚÔ˘ÛÔ˘ÓÔ‡‰Ë 5, ºÔ˘ÚÙÔ˘Ï¿ÎË, •ÂÓÔÎÒÛÙ·, μ¿ÙÛÈÔ˘. ƒÀ™π√ (¢È·‚ÔÏÂ̤ÓÔ˘): ¡Ù¿ÌË 21 (2), ¶˘Ï·ÚÈÓÔ‡ 9, °È·ÓÓ¿ÙÛË, Δ˙È¿Ù· 18, ª‡Ú‚·ÏË 6 (2), °Ô˘ÚÁÈÒÙË 9, ƒÔ‡ÛÛÔ˘ 12 (1), ∫˘˙ÈÚ›‰Ô˘ 4, μ·ÛÈÏ›Ԣ 5, , ™ÙÂÚÁÈԇϷ 1.

∏ ‚·ıÌÔÏÔÁ›·

Δ· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù·

(14Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋)

ª. ∞ϤͷӉÚÔ˜-¶·Ó·ıÏËÙÈÎfi˜ . . . . . . . . .49-60 ∏Ú·ÎÏ‹˜-¶˘Ï·›· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .52-43 º›ÏÈÔ˜ μÂÚ-ΔÈÙ¿Ó˜ ¢Ú. . . . . . . . . . . . . .28-86 ¶∞√∫-∞Ú›ˆÓ ¶ÙÔÏ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .69-33 ∞fiÏÏˆÓ ∫·Ú‰.-∞√ ™ÂÚÚÒÓ . . . . . . . . . . . .50-68 ∫ÔÌÔÙËÓ‹-∞›·˜ ∂˘fiÛÌÔ˘ . . . . . . . . . . . . . . . 67-59 ∞Ó¿ÏË„Ë-ƒ‡ÛÈÔ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .39-85

ÎÔÔ‡ÏÔ˘ 14 (3), ™Ù·˘Ú·Î¿ÎË 13 (3), ∫·‚¿ÛÈÏ·.

Δ· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Ù˘ 14˘ Ë̤ڷ˜

1. ∞ıËÓ·˚Îfi˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26 2. ∂ÛÂÚ›‰Â˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23 3. ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21 4. ¢∞™∞§ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20 5. ∞fiÏÏˆÓ ¶ÙÔÏ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20 6. ¶. º¿ÏËÚÔ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20 7. ÕÚ˘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20 8. º∂∞ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20 9. ¶·ÓÈÒÓÈÔ˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19 10. ∫·Ï·Ì·ÚÈ¿ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18 11. √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17 12. √Ï˘ÌÈ¿‰· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15 13. ÷ÓÈ¿ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .-

∞Ó¿ÏË„Ë-ƒ‡ÛÈÔ 39-85 ÕÛ¯ËÌ· ÍÂΛÓËÛÂ Ô ‰Â‡ÙÂÚÔ˜ Á‡ÚÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ ∞Ó¿ÏË„Ë ÛÙËÓ ∞2 Ì¿ÛÎÂÙ Á˘Ó·ÈÎÒÓ, ηıÒ˜ ÁÓÒÚÈÛ ÙË Û˘ÓÙÚÈ‚‹ Ì 39-85 ·fi ÙÔ ƒ‡ÛÈÔ ÛÙÔ ÎÏÂÈÛÙfi ÙÔ˘ ∂∞∫ μfiÏÔ˘. ªÂ ÙÔ “ηÏË̤ڷ” ÔÈ ÊÈÏÔÍÂÓÔ‡ÌÂÓ˜ ¤‰ÂÈÍ·Ó ÔÈÔ˜ Â›Ó·È ÙÔ “·ÊÂÓÙÈÎfi” Ù˘ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛ˘ Ì ÙÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ÙÔ˘ £·Ó¿ÛË ºÏ‚¿ÚË Ó· ·‰˘Ó·Ù› Ó· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ ÙÔ Ú˘ıÌfi ÙÔ˘˜. ΔÔ ËÌ›¯ÚÔÓÔ ¤-

∏ ‚·ıÌÔÏÔÁ›· (14Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋) 1. ¶∞√∫ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27 2. ∞√ ™ÂÚÚÒÓ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25 3. ΔÈÙ¿Ó˜ ¢Ú. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25 4. ¶˘Ï·›· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24 5. ¶·Ó·ıÏËÙÈÎfi˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24 6. ∞Ú›ˆÓ ¶ÙÔÏ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 7. ƒ‡ÛÈÔ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23 8. ∏Ú·ÎÏ‹˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21 9. ª¤Á·˜ ∞ϤͷӉÚÔ˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19 10. ∞›·˜ ∂˘fiÛÌÔ˘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19 11. ∫ÔÌÔÙËÓ‹ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18 12. ∞fiÏÏˆÓ ∫·Ú‰. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17 13. ∞Ó¿ÏË„Ë . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15 14. º›ÏÈÔ˜ μÂÚ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14


27

TƒπΔ∏ 26 I∞¡√À∞ƒπ√À 2010

°Ú¿ÊÂÈ Ë E§ENH A. ¶A¶A£ANA™IOY

¶ÏËÛ›·Û ÎÈ ¿ÏÏÔ ÙÔ ÛÙfi¯Ô

ÕÌ˘Ó· ÁÈ· ÛÂÌÈÓ¿ÚÈÔ √ ¶∞√∫ ÂÌÊ·Ó›ÛÙËΠ·fiÏ˘Ù· ‰È·‚·Ṳ̂ÓÔ˜, Ì ÂÈı·Ú¯›·, Ì ۈÛÙfi Ï¿ÓÔ Î·È Ì ·›ÎÙ˜ ·ÔÊ·ÛÈṲ̂ÓÔ˘˜. ∏ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ ºÂÚÓ¿ÓÙÔ ™¿ÓÙÔ˜, ‰È·Ù‹ÚËÛ ÁÈ· fiÁ‰ÔË Û˘Ó¯fiÌÂÓË ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ·Ó¤·ÊË ÙËÓ ÂÛÙ›· Ù˘. Œ·ÈÍ ¿Ì˘Ó· ÁÈ· ÛÂÌÈÓ¿ÚÈÔ, ÂÓÒ ‰È¤ıÂÙ ·›ÎÙ˜ Ô˘ ...Á˘¿ÏÈ˙ ÙÔ Ì¿ÙÈ ÙÔ˘˜, ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙÔ˘˜ “‚Ú·¯˘Î˘Îψ̤ÓÔ˘˜” Î·È ¯ˆÚ›˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ ·›ÎÙ˜ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡. √ ¶∞√∫ Ì‹Î ÛÙÔ Ì·Ù˜ ÁÈ· Ó· ÎÂÚ‰›ÛÂÈ. ŒÙÛÈ ·Ï¿... ∫·È Ù· ηٿÊÂÚ ˘¤ÚÔ¯·.

ªÂÁ¿ÏÔÈ ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙ¤˜ ÔÈ ÙÂÚÌ·ÙÔʇϷΘ Δ∑√ƒμ∞™ Î·È ™ËÊ¿Î˘ ·Ó·‰Â›¯ıËÎ·Ó Û ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙ¤˜ ÛÙÔ ÓÙ¤ÚÌÈ Ù˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ ÌÂٷ͇ ÕÚË Î·È ¶·Ó·ıËÓ·˚ÎÔ‡. ªÂ ÛˆÙ‹ÚȘ ÂÂÌ‚¿ÛÂȘ ÎÚ¿ÙËÛ·Ó ·Ó¤·Ê˜ ÙȘ ÂÛٛ˜ ÙÔ˘˜ Î·È ÚÔÛ¤ÊÂÚ·Ó ÔχÙÈÌÔ ‚·ıÌfi ÛÙȘ ÔÌ¿‰Â˜ ÙÔ˘˜. ∫·È ÔÈ ‰‡Ô ·¤‰ÂÈÍ·Ó ˆ˜ ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó ÌfiÏÈÎÔ Ù·Ï¤ÓÙÔ Î·È ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÊÙ¿ÛÔ˘Ó ·ÎfiÌË ÈÔ „ËÏ¿. ∫¿ı ¿ÏÏÔ ·Ú¿ Ù˘¯·›Ô Â›Ó·È ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ ˆ˜ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÙÔ˘˜ ÙÂÚÌ·ÙÔʇϷΘ Ù˘ ∂ıÓÈ΋˜ Ì·˜ ÔÌ¿‰·˜.

∂¡∞ ·ÎfiÌË ‚‹Ì· ÁÈ· ÙËÓ ¿ÓÔ‰Ô ÛÙË ™Ô‡ÂÚ §›Áη ¤Î·Ó ¯ı˜ Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘. √È “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔÈ” ·¤Û·Û·Ó ÙÔ ‚·ıÌfi Ù˘ ÈÛÔ·Ï›·˜ (0-0) ·fi ÙËÓ ÚˆÙÔfiÚÔ ∫¤Ú΢ڷ, Û ¤Ó· Ì·Ù˜ fiÔ˘ Ô “°È¿ÓÓ˘ ÊÔ‚fiÙ·Ó ÙÔ ıÂÚÈfi Î·È ÙÔ ıÂÚÈfi ÙÔ °È¿ÓÓË” . √ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ÌÔÚ› Ó· ÌË Î·Ù¿ÊÂÚ ӷ ÌÂÈÒÛÂÈ ÙË ‰È·ÊÔÚ¿ ÙˆÓ ÔÎÙÒ ‚·ıÌÒÓ Ô˘ ÙÔÓ ¯ˆÚ›˙Ô˘Ó ·fi ÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹, ˆÛÙfiÛÔ, ·‡ÍËÛ Û ÙÚÂȘ ÙÔ˘˜ ‚·ıÌÔ‡˜ ·fi ÙÔÓ ÙÚ›ÙÔ √º∏ Î·È Ù¤ÛÛÂÚȘ ·fi ÙÔÓ ∂ıÓÈÎfi. √ Ì·Ú·ıÒÓÈÔ˜ Ù˘ μ’ ∂ıÓÈ΋˜ ¤¯ÂÈ Ôχ ‰ÚfiÌÔ ·ÎfiÌË, ÔÈ ÂÎÏ‹ÍÂȘ ·Ú·ÌÔÓ‡ԢÓ, fï˜ Ô ÛÔ‚·Úfi˜ Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Ó· ÊÔ‚Ëı› Ù›ÔÙ·...

¢È¤„¢Û ٷ ÚÔÁÓˆÛÙÈο ∂§∞Ãπ™Δ√π ÂÚ›ÌÂÓ·Ó ˆ˜ Ô √.À.∫.μ., fiÓÙ·˜ ·Ô‰ÂηÙÈṲ̂ÓÔ˜ Î·È ¯ˆÚ›˜ ÙÚÂȘ ‚·ÛÈÎÔ‡˜ ÔÏ›ÛÙ˜, ı· ηٿÊÂÚÓ ӷ ο̄ÂÈ ÙËÓ ·ÓÙ›ÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ÈÛ¯˘ÚÔ‡ ¶ÂÚÈÛÙÂÚ›Ô˘. ∫È fï˜. √È ·›ÎÙ˜ ÙÔ˘ ∑·Ê›ÚË ª·ÚÈÓ¿ÁË, ˘ÂÚ‚¿ÏÏÔÓÙ·˜ ·˘ÙÔ‡˜, ¤ÊÙ·Û·Ó Û ÌÈ· Ó›ÎË “¯Ú˘Û¿ÊÈ” Ô˘ ÙÔ˘˜ ¤‰ˆÛ ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ÂÚ¿ÛÔ˘Ó ÛÙËÓ 4Ë ı¤ÛË ÙÔ˘ ‚·ıÌÔÏÔÁÈÎÔ‡ ›Ó·Î· Ù˘ ∞1 fiÏÔ. ∏ ÂÈÙ˘¯›· ·˘Ù‹, ÂÎÙfi˜ ·fi Ù· ‚·ıÌÔÏÔÁÈο ÔʤÏË, ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ‚ÔËı‹ÛÂÈ ÛËÌ·ÓÙÈο Î·È ÛÙÔÓ „˘¯ÔÏÔÁÈÎfi ÙÔ̤· ÙË ‚ÔÏÈÒÙÈÎË ÔÌ¿‰·.

¡¤Ô ÛÙÚ·‚Ô¿ÙËÌ· ∞§§∏ ÌÈ· ‹ÙÙ· Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· ̤۷ ÛÙÔ μfiÏÔ ÁÓÒÚÈÛ·Ó Ù· ÎÔÚ›ÙÛÈ· ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ ÛÙÔ Ì¿ÛÎÂÙ. √ ¶·ÓÈÒÓÈÔ˜ ‹Ù·Ó ÔÌ¿‰· ÛÙ· ̤ÙÚ· ÙˆÓ “ÂÚ˘ıÚÔχΈӔ. ŸÌˆ˜, Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ Û Ôχ ÎÚ›ÛÈÌ· ÛËÌ›· Ù˘ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛ˘, ¤¯·Û ÙËÓ ·˘ÙÔÛ˘ÁΤÓÙÚˆÛ‹ ÙÔ˘, ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËΠ·Á¯ˆÌ¤ÓÔ˜ Î·È ¿ÛÙÔ¯Ô˜ Î·È “ÎÏÒÙÛËÛ” ¿ÏÏÔÓ ¤Ó·Ó ÔχÙÈÌÔ ‚·ıÌfi. ∞ÁˆÓ›ÛÙËΠ¯ˆÚ›˜ ·˘ÙÔÂÔ›ıËÛË Î·È ÌÂÙ¿ ÙÔ 30’ Â¤ÙÚ„ ÛÙÔÓ ·ÓÙ›·Ïfi ÙÔ˘ Ó· ÊÙ¿ÛÂÈ Û¯ÂÙÈο ‡ÎÔÏ· ÛÙËÓ Î·Ù¿ÎÙËÛË ÙÔ˘ ÚÔ˙ ʇÏÏÔ˘. ◊‰Ë, ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙËÓ ÂÈΛӉ˘ÓË ˙ÒÓË Î·È Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔÛ¤ÍÂÈ Ôχ ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·.

ªÂÁ¿ÏÔ˜ ·›ÎÙ˘, ·ÏÏ¿ ·fi Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿...

¡›ÎË ¯ÈÏ›ˆÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ

∂πÃ∂ Ó· ÛËÌÂÈÒÛÂÈ ÁÎÔÏ 436 ÏÂÙ¿. ¢ÂÓ ¿ÓÙ¯ ¿ÏÏÔ. √ ∫ÚÈÛÙÈ¿ÓÔ ƒÔÓ¿ÏÓÙÔ Â·Ó‹Ïı ‰ÚÈ̇ÙÂÚÔ˜ ÛËÌÂÈÒÓÔÓÙ·˜ ‰‡Ô ÁÎÔÏ Â› Ù˘ ª¿Ï·Á· Î·È Ô‰‹ÁËÛ ÙË ƒÂ¿Ï ÛÙËÓ ÂÈÙ˘¯›·. ŸÌˆ˜, ‰˘ÛÙ˘¯Ò˜ ‰ÂÓ Í¤¯·Û ÙȘ ηΤ˜ ÙÔ˘ Û˘Ó‹ıÂȘ Î·È ¤ÚÈÍ ·ÁΈÓÈ¿ ÛÙÔÓ ∂ÌÙ›ÏÈÁη, ÁÈ’ ·˘Ùfi Î·È ·Ô‚Ï‹ıËΠÛÙÔ 71’. ªÂÁ¿ÏÔ˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ‹˜ Ì Ôχ ÏÔ‡ÛÈÔ Ù·Ï¤ÓÙÔ. ŸÌˆ˜, ‰˘ÛÙ˘¯Ò˜ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ¿ÓÙ· ¤Ó· ηÎÔÌ·ıË̤ÓÔ Î·È ·Ú·¯·˚‰Â̤ÓÔ ·È‰›. ∏ ÌÂÁ¿ÏË ‰fiÍ· Î·È Ô ·Ì‡ıËÙÔ˜ ÏÔ‡ÙÔ˜ ‚ϤÂÙÂ..

∞¶√¢∂∫∞Δπ™ª∂¡∏ Î·È Ì ÂÏ¿¯ÈÛÙ˜ ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈΤ˜ χÛÂȘ ÛÙÔÓ ¿ÁÎÔ Ù˘ Ë ¡›ÎË ‹Úı ÈÛfi·ÏË Ì ÙÔÓ ∂ÔÚ‰·˚Îfi ÛÙÔ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎfi. μÚ›ÛÎÂÙ·È Î·ıËψ̤ÓË ÛÙËÓ 12Ë ı¤ÛË ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ Ù˘ °’ ∂ıÓÈ΋˜ Î·È Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔÛ¤ÍÂÈ Ôχ ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·, ·ÊÔ‡ ÔÈ Î›Ó‰˘ÓÔÈ ...ηÈÚÔÊ˘Ï·ÎÙÔ‡Ó.“¢ÂÓ Í¤Úˆ ̤¯ÚÈ fiÙ ı· ·ÓÙ¤ÍÂÈ Ë ÔÌ¿‰·” › ÙÂÏÂÈÒÓÔÓÙ·˜ ÙȘ ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ ÌÂÙ¿ ÙË Ï‹ÍË ÙÔ˘ ·ÁÒÓ· Ô Ãfiگ ª¿ÚÈÔ˜. ∞˘Ù‹ Ë ÊÚ¿ÛË Ì¿ÏÏÔÓ Ù· ϤÂÈ fiÏ·...

¶·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËΠ·ÁÓÒÚÈÛÙÔ˜ ∞¶∞ƒ∞¢∂∫Δ∏ ÂÌÊ¿ÓÈÛË Ô˘ Û˘Óԉ‡ÙËΠ·fi ‚·ÚÈ¿ ‹ÙÙ· ÁÓÒÚÈÛÂ Ô ¶‡Ú·ÛÔ˜ ̤۷ ÛÙË ¡. ∞Á¯›·ÏÔ ·fi ÙÔ μÂÏÔ‡¯È. √È ∞Á¯È·Ï›Ù˜ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ·Ó ÙË ¯ÂÈÚfiÙÂÚË ÊÂÙÈÓ‹ ÙÔ˘˜ ÂÌÊ¿ÓÈÛË Î·È ¤¯·Û·Ó ·fi Ì›· ÔÌ¿‰· Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙËÓ Ô˘Ú¿ ÙÔ˘ ‚·ıÌÔÏÔÁÈÎÔ‡ ›Ó·Î· Î·È Ô˘ ̤¯ÚÈ ÚÔ¯ı¤˜ ›¯Â ÌfiÏȘ ¤Ó· ‚·ıÌfi Û ÂÙ¿ Ì·Ù˜ Ì·ÎÚÈ¿ ·fi ÙÔ μÂÏÔ‡¯È.∏ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ Î¿Ì„Ë ÙÔ˘ ¶˘Ú¿ÛÔ˘ Â›Ó·È ·ÈÛıËÙ‹ ÛÙ· ÙÚ›· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ·È¯Ó›‰È·. ◊‰Ë, ˘Ô¯ÒÚËÛ ÛÙËÓ ¤ÎÙË ı¤ÛË Î·È ÔÊ›ÏÂÈ Ó· ·Ó·Û˘ÓÙ·¯ı› ¿ÌÂÛ·.

æ·Ïȉ›ÛÙËÎ·Ó ÔÈ ÂÏ›‰Â˜ Δπ™ ·Ì·Úٛ˜ ÙÔ˘ ηÏÔηÈÚÈÔ‡ Î·È Ù· ··ÓˆÙ¿ Ï¿ıË ÙÔ˘ ™. ∫fiÎηÏË Û˘Ó¯›˙ÂÈ Ó· ÏËÚÒÓÂÈ Ô “£Ú‡ÏÔ˜”. ∏ ‹ÙÙ· ÛÔÎ ·fi ÙÔÓ ¶∞√∫ ̤۷ ÛÙÔ “∫·Ú·˚ÛοÎË”, Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο Ì›ˆÛ ÙÔ ÂÏ¿¯ÈÛÙÔ ÙȘ fiÔȘ ‚Ϥ„ÂȘ ÙÔ˘ ›¯Â ÁÈ· ÙÔ ÊÂÙÈÓfi Ù›ÙÏÔ. ΔÔ ¯¿ÓÂÈ ÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ̤۷ ÛÙÔ “∫·Ú·˚ÛοÎË”, ¤¯ÔÓÙ·˜ Ì›ÓÂÈ ÛÙËÓ Î˘ÚÈÔÏÂÍ›· ·fi ‰˘Ó¿ÌÂȘ. ∂Λ, ̤۷ ÛÙÔ ›‰ÈÔ ÙÔ˘ ÙÔ Û›ÙÈ, ¤¯ÂÈ ¯¿ÛÂÈ Ê¤ÙÔ˜ ‰¤Î· ‚·ıÌÔ‡˜ ̤¯ÚÈ ÛÙÈÁÌ‹˜. ¢‡Ô ·fi ÙËÓ ∫·‚¿Ï·, ‰‡Ô ·fi ÙÔÓ ∏Ú·ÎÏ‹, ÙÚÂȘ ·fi ÙËÓ ∞∂∫ Î·È ÙÚÂȘ ·fi ÙÔÓ ¶∞√∫. ÃÂÈÚfiÙÂÚ· ‰ÂÓ Á›ÓÂÙ·È.

¢ÂÓ ‚¿˙Ô˘Ó ÔÙ¤ Ì˘·Ïfi Δ√ ÛÎËÓÈÎfi ‹Ù·Ó ·ÚfiÌÔÈÔ Ì ·˘Ùfi ·Ó¿ÏÔÁˆÓ ÂÚÈÙÒÛˆÓ. ∞Ï¿ ·˘Ù‹ ÙË ÊÔÚ¿ ÌÂٷʤÚıËΠÛÙËÓ ¶¿ÙÚ·, Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÙÔ Ì·Ù˜ ∂.∞.¶.-√Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ÁÈ· ÙÔ ‚fiÏÂ˚ ÙˆÓ ·ÓÙÚÒÓ.“√·‰Ô›” ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡, ·ÊÔ‡ ÚÒÙ· ¤Î·„·Ó ·˘ÙÔΛÓËÙ· Î·È ¤Û·Û·Ó Ù˙·Ì·Ú›Â˜, ηÙ¢ı‡ÓıËÎ·Ó ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÛÙÔ ÛÙ¤ÎÈ Ô·‰ÒÓ ÙÔ˘ ¶·Ó·ıËÓ·˚ÎÔ‡, fiÔ˘ ¤ÁÈÓ·Ó ÔÈ “ÔÏÂÌÈΤ˜ Û˘ÚÚ¿ÍÂȘ”. ∏ ÌfiÓË ‰È·ÊÔÚ¿ Ì ٷ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ· ÂÂÈÛfi‰È·; ¶ˆ˜ ÔÈ ÚÔÛ·ÁˆÁ¤˜ Ù·Ú·ÍÈÒÓ ¤ÊÙ·Û·Ó ÛÙȘ 25. ªÚ¿‚Ô ÂͤÏÈÍË...


28

TƒπΔ∏ 26 I∞¡√À∞ƒπ√À 2010

™√À¶∂ƒ §π°∫∞

™ÙÔ +8 Ô ¶∞√ ·fi “£Ú‡ÏÔ” Î·È ¶∞√∫ √ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜ ÛÙË 19Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ‰ÂÓ Î¤Ú‰ÈÛ (0-0 Ì ÕÚË ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË) ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÌÂÙ¿ ·fi ¤ÍÈ Ì·Ù˜, ·ÏÏ¿ Ë ‰È·ÊÔÚ¿ ÛÙË ‚·ıÌÔÏÔÁ›· ·˘Í‹ıËΠÛÙÔ˘˜ 8 fiÓÙÔ˘˜ ÌÈ· Î·È Ô ¶∞√∫ ...¤ÓÈÍ Ì ÙÔ Ú¤ÛÈÓÁÎ ÙÔ˘ ÙÔÓ Î·Îfi √Ï˘ÌÈ·Îfi ÛÙÔ “°. ∫·Ú·˚Ûο΢” Î·È Ì ÙÔ ÁÎÔÏ ÙÔ˘ ∂ÓÙ›ÓÈÔ ¤Ê˘Á ıÚÈ·Ì‚Â˘Ù‹˜, Ì 1-0, ÛÙËÓ ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ª¿ÓÙÔ‚ÈÙ˜ ÛÙÔÓ “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔ” ¿ÁÎÔ. ¶Ï¤ÔÓ Ô “‰ÈΤʷÏÔ˜ ÙÔ˘ μÔÚÚ¿” ÈÛÔ‚·ıÌ› Ì ÙÔ˘˜ ¶ÂÈÚ·ÈÒÙ˜ ÛÙË ‰Â‡ÙÂÚË ı¤ÛË Ù˘ ‚·ıÌÔÏÔÁ›·˜. ¢˘ÛÎÔχÙËÎÂ, ·ÏÏ¿ Ó›ÎËÛÂ Ë ∞∂∫, 3-1 ÙÔÓ ¶∞™ °È¿ÓÓÈÓ· Î·È ‰È·ÙËÚ‹ıËΠ۠ÙÚԯȿ Ï¤È ÔÊ Ì ÙÔÓ ƒ¿ÊÈÎ Δ˙ÈÌÔ‡Ú Ó· ¤¯ÂÈ ÌÂÁ¿Ï· ΤÊÈ· Î·È ÙÔÓ ¶·ÓÙÂÏ‹ ∫·Ê¤ Ó· ÛÎÔÚ¿ÚÂÈ ‰È˜. ÕÏÌ· ÁÈ· Ï¤È ÔÊ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛÂ Ô ∞ÙÚfiÌËÙÔ˜, Ô˘ ÛÙÔ ¶ÂÚÈÛÙ¤ÚÈ Ó›ÎËÛÂ Î·È ÙËÓ ∫·‚¿Ï·, 20. πÛÔ·Ï›·, 1-1, ÛÙËÓ ∫ÔÌÔÙËÓ‹ ÁÈ· ¶·ÓıÚ·ÎÈÎfi Î·È •¿ÓıË ÛÙÔ ÓÙ¤ÚÌÈ Ù˘ £Ú¿Î˘. ∞Ó·Ï˘ÙÈο, Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Î·È ÔÈ ÛÎfiÚÂÚ Ù˘ 19˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ Ù˘ ™Ô‡ÂÚ §›Áη˜ ¤¯Ô˘Ó ˆ˜ ÂÍ‹˜: ∞ÛÙ¤Ú·˜ ΔÚ.-¶·ÓÈÒÓÈÔ˜ ......2-0 (10’, 37’ μ›ÏÙÛ˜) ∂ÚÁÔÙ¤Ï˘-§Â‚·‰ÂÈ·Îfi˜ ....1-0 (65’ √ÚÊ·Ófi˜) §¿ÚÈÛ·-∏Ú·ÎÏ‹˜ ................2-1 (47’ ∑¤ÛÔ˘˜, 58’ ƒÔÌ¤Ô˘ - 77’ °È¿ÓÙÛ˘) AÙÚfiÌËÙÔ˜-∫·‚¿Ï· ............2-0 (35’ ¡ÂÌÂÁϤڷ˜, 46’ ¶ÂÚfiÓÂ) ¶·ÓıÚ·ÎÈÎfi˜-•¿ÓıË ...........1-1 (82’ ¶·Ô˘Ï‹˜ - 37’ ™ÙÚÌ·) ÕÚ˘-¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜ ..........0-0 ∞∂∫-¶∞™ °È¿ÓÓÈÓ· .............3-1 (23’ Δ˙ÈÌÔ‡Ú, 71’, 94’ ∫·Ê¤˜ - 55’ ™·˚ÙÈÒÙ˘) √Ï˘ÌÈ·Îfi˜-¶∞√∫ ............0-1 (20’ ∂ÓÙ›ÓÈÔ)

∏ ‚·ıÌÔÏÔÁ›· (Û 19 ·ÁÒÓ˜) 1. ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜ ............37-11...48 2. √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ................28-11...40 3. ¶∞√∫ ............................24-8...40 4. ÕÚ˘ ............................23-16...32 5. ∞ÛÙ¤Ú·˜ ΔÚ. ................20-16...29 6. ∞∂∫ ..............................28-26...29 7. ∞ÙÚfiÌËÙÔ˜ ..................25-23...26 8. ∂ÚÁÔÙ¤Ï˘ ...................20-20...25 9. ∫·‚¿Ï· .........................17-17...24 10. ¶·ÓÈÒÓÈÔ˜ .................24-23...24 11. •¿ÓıË .........................14-18...22 12. §¿ÚÈÛ· ........................19-27...21 13. ∏Ú·ÎÏ‹˜ ....................23-30...19 14. ¶∞™ °È¿ÓÓÈÓ· ...........17-29...18 15. §Â‚·‰ÂÈ·Îfi˜ ............17-30...16 16. ¶·ÓıÚ·ÎÈÎfi˜ ............10-41 .....3

∏ ÂfiÌÂÓË ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ™¿‚‚·ÙÔ 30/1 16.45 ¶∞™ °È¿ÓÓÈÓ·-§¿ÚÈÛ· 16.45 ∏Ú·ÎÏ‹˜-∫·‚¿Ï· 19.00 ¶∞√∫-∞ÙÚfiÌËÙÔ˜ ∫˘Úȷ΋ 31/1 14.30 ¶·ÓıÚ·ÎÈÎfi˜-∂ÚÁÔÙ¤Ï˘ 14.30 §Â‚·‰ÂÈ·Îfi˜-∞ÛÙ¤Ú·˜ ΔÚ. 14.30 •¿ÓıË-ÕÚ˘ 16.45 ¶·ÓÈÒÓÈÔ˜-√Ï˘ÌÈ·Îfi˜ 19.00 ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜-∞∂∫

ΔÔ EXTRA 5 √π Ù˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÙÔ˘ EXTRA 5: 11, 12, 13, 21, 22.

ΔÔ SUPER 3 √π Ù˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÙÔ˘ SUPER 3 ÛÙËÓ ÚÒÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ ÎÏ‹ÚˆÛË ‹Ù·Ó 8 7 5, ÛÙËÓ ‰Â‡ÙÂÚË 3 7 2 Î·È ÛÙËÓ ÙÚ›ÙË 8 7 5.

Δ√¡π™∂ √ ¡π√¶§π∞™ ™Δ√À™ ¶∞π∫Δ∂™ Δ√À ¶∞¡∞£∏¡∞´∫√À

μ’ ∂£¡π∫∏

“¢ÂÓ ÙÔ ‹Ú·Ì ·ÎfiÌË”

¡›ÎË ÛÙËÓ ∫·Ú‰›ÙÛ· ÁÈ· ¶·ÓÛÂÚÚ·˚Îfi

ÚÔÛ¿ıÂÈ·... ÚÔÛÁ›ˆÛ˘ ¿Ú¯ÈÛÂ Ô ¡›ÎÔ˜ ¡ÈfiÏÈ·˜ ÛÙÔÓ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi. √ Ù¯ÓÈÎfi˜ ÙÔ˘ “ÙÚÈÊ˘ÏÏÈÔ‡” ı¤ÏÂÈ Ó· ‰È·ÙËÚËıÔ‡Ó ¯·ÌËÏÔ› ÙfiÓÔÈ, ·Ú¿ ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Ë ‰È·ÊÔÚ¿ ÙˆÓ ÔÎÙÒ ‚·ıÌÒÓ ·fi ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi ʤÚÓÂÈ ÙËÓ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ Î·Ù¿ÎÙËÛË ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜.

“¢ÂÓ ı¤Ïˆ Ó· ·ÓËÁ˘Ú›˙Ô˘ÌÂ. ¢ÂÓ ‹Ú·Ì ·ÎfiÌË ÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ·. ∂›Ì·ÛÙ Û ηϋ ηٿÛÙ·ÛË Î·È ¤¯Ô˘Ì ¯Ù›ÛÂÈ ÌÈ· ηϋ ‰È·ÊÔÚ¿, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÙÂÏÂÈÒÛÂÈ Ù›ÔÙ·. £¤Ïˆ Ó· Û˘Ó¯›ÛÔ˘Ì ӷ ‰Ô˘Ï‡ԢÌÂ Î·È Ó· ›̷ÛÙ ÙÔ ›‰ÈÔ ÛÔ‚·ÚÔ›” , ›Â Ô ¡›ÎÔ˜ ¡ÈfiÏÈ·˜ ÛÙÔ˘˜ ·›ÎÙ˜ ÙÔ˘ ÛÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ ÚÔfiÓËÛË, ÂÓÒ ÂͤÊÚ·Û ÙËÓ ÈηÓÔÔ›ËÛ‹ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ÂÌÊ¿ÓÈÛË ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙÔÓ ÕÚË, ·ÚfiÙÈ ·˘Ù‹ ‰ÂÓ Û˘Óԉ‡ÙËΠ·fi Ó›ÎË. “∫¿Ó·Ù Ôχ ηϋ ‰Ô˘ÏÂÈ¿. ∫¿Ó·Ù fiÛ· ›·ÌÂ Î·È Â›Ì·È Ôχ ¢¯·ÚÈÛÙË̤ÓÔ˜. ∂›¯·Ì ηϋ ΢ÎÏÔÊÔÚ›·, ‰ÂÓ ÙÔ˘˜ ‰ÒÛ·Ì ηӤӷ ‰Èη›ˆÌ· Ó· Ì·˜ ·ÂÈÏ‹ÛÔ˘Ó Î·È ÙÔ ÌfiÓÔ Ô˘ Ì·˜ ¤ÏÂÈ ‹Ù·Ó Ë Ó›ÎË” . ∫Ï›ÓÔÓÙ·˜ ÙËÓ ÔÌÈÏ›· ÙÔ˘, ¤‰ˆÛ ۇÓıËÌ· ӛ΢ ÛÙÔ Î˘ÚȷοÙÈÎÔ ÓÙ¤ÚÌÈ ÎfiÓÙÚ· ÛÙËÓ ∞∂∫ ÛÙÔ √∞∫∞ (19:00). “∫ÔÈÙ¿Ì ÌÚÔÛÙ¿ Î·È ÙÔ ÂfiÌÂÓÔ ·È¯Ó›‰È Ì ÙËÓ ∞∂∫. ¶Ú¤ÂÈ Ó· ›̷ÛÙ Âӈ̤ÓÔÈ Î·È Ó· Û˘Ó¯›ÛÔ˘Ì ÙËÓ ›‰È· ‰Ô˘ÏÂÈ¿” . ª›· ̤ڷ ÌÂÙ¿ ÙË 19Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋, Ô˘ ¤ÊÂÚ ÙÔÓ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi ÛÙÔ +8 ·’ ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi, ÔÈ “Ú¿ÛÈÓÔÈ” ÍÂΛÓËÛ·Ó ÙËÓ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÙÔ ÓÙ¤ÚÌÈ Ì ÙËÓ ∞∂∫, ÙËÓ ∫˘Úȷ΋. ™ÙËÓ ÚˆÈÓ‹ ÚÔfiÓËÛË, ÔÈ ¡›Ó˘ Î·È ƒÔ˘Î¿‚ÈÓ· ·ÎÔÏÔ‡ıËÛ·Ó ·ÙÔÌÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ·, ÂÓÒ fiÛÔÈ ‹Ù·Ó ‚·ÛÈÎÔ› ÛÙÔ “∫Ï¿Óı˘ μÈÎÂÏ›‰Ë˜” ¤Î·Ó·Ó ıÂÚ·›·. √ ¡›Ó˘ Èı·Ófiٷٷ ı· ÚÔÏ¿‚ÂÈ ÙÔ ÚÔÛ¯¤˜ ·È¯Ó›‰È. √È ˘fiÏÔÈÔÈ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ·Ó ·Û΋ÛÂȘ Ê˘ÛÈ΋˜ ηٿÛÙ·Û˘, Û˘Ó¤¯ÈÛ·Ó Ì ·Û΋ÛÂȘ ΢ÎÏÔÊÔÚ›·˜ Ù˘ Ì¿Ï·˜ Î·È ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛ·Ó ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ì ‰›ÙÂÚÌ·. ∞fiÓÙ˜ ‹Ù·Ó ÔÈ °ÈÒÚÁÔ˜ ∫·Ú·ÁÎÔ‡Ó˘ Î·È ∫ÒÛÙ·˜ ∫·ÙÛÔ˘Ú¿Ó˘, ÏfiÁˆ Ù˘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜

ÙÔ˘˜ Û ·ÁÒÓ· ÊÈÏ·ÓıÚˆÈÎÔ‡ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· ÛÙË §ÈÛÛ·‚ÒÓ·. ™ÙËÓ ÚÔfiÓËÛË Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó Î·È ÔÈ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ Ù˘ Golden Team, º¤ÙÛ˘, §¿ÓÙÔ ºÔ˘ÛÔ‡, ™Ù·ÌÔÏ˙›ÂÊ Î·È ƒ·ÓÙÔ‚¿ÓÔ‚ÈÙ˜. Δ¤ÏÔ˜, ÃÚÈÛÙÔ‰Ô˘ÏfiÔ˘ÏÔ˜ Î·È ™·ÏÈÁÁ›‰Ë˜ ¤ÊÙ·Û·Ó ÙȘ ÙÚÂȘ ΛÙÚÈÓ˜ οÚÙ˜ Ì ·˘Ù‹ Ô˘ ‰¤¯ÙËÎ·Ó ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙÔÓ ÕÚË Î·È ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙÔ fiÚÈÔ. ΔfiÛ˜ ¤¯ÂÈ Î·È Ô °Î¿ÌÚÈÂÏ.

∫·Ì›· Û¯¤ÛË ÙÔ Á‹Â‰Ô Ì ÙÔ ÎÔÏ˘Ì‚ËÙ‹ÚÈÔ ∫·Ì›· Û¯¤ÛË Ì ÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ¢ÈÏ‹˜ ∞Ó¿Ï·Û˘ ÛÙÔ μÔÙ·ÓÈÎfi ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÙÔ ÎÔÏ˘Ì‚ËÙ‹ÚÈÔ Ù˘ §ÂˆÊfiÚÔ˘, fiˆ˜ η٤ÛÙËÛ ۷ʤ˜ ÛÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ °ÂÓÈ΋ ™˘Ó¤Ï¢ÛË Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∂Ú·ÛÈÙ¤¯ÓË ¶·Ó·ıËÓ·˚ÎÔ‡ ªÈ¯¿Ï˘ ∫›ÙÛÈÔ˜. “∂Âȉ‹ ÔÏÏ¿ ¤¯Ô˘Ó ‰ËÌÔÛÈ¢ı› ÛÙÔÓ Δ‡Ô, Ù· ÔÔ›· ·ÔÙÂÏÔ‡Ó Ê·ÓÙ·ÛÙÈο ÛÂÓ¿ÚÈ· Î·È Ì˘ı‡̷ٷ, ¤¯ÔÓÙ·˜ Î·È ÙËÓ Û‡ÌʈÓË ÁÓÒÌË ÙÔ˘ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘, ÙÔ ÔÔ›Ô Ì ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰fiÙËÛÂ, ÂÈı˘ÌÒ Ì ÙËÓ ·ÚÔ‡Û· ‰‹ÏˆÛË Î·È ·fi ÙÔ˘ ‚‹Ì·ÙÔ˜ Ù˘ °ÂÓÈ΋˜ ™˘Ó¤Ï¢Û˘ ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ Ó· ı¤Ûˆ ¤Ó· Ù¤ÏÔ˜ Û fiÏ· fiÛ· ¤¯Ô˘Ó ÁÚ·ÊÙ›. ΔËÓ 15/6/2007 Ô ∂Ú·ÛÈÙ¤¯Ó˘ ¶∞√ ˘¤ÁÚ·Ê Ì ÙÔÓ ¢‹ÌÔ ∞ıËÓ·›ˆÓ Ì›· ۇ̂·ÛË, ÛÙËÓ ÔÔ›· ηıÔÚ›˙ÔÓÙ·È ÔÈ fiÚÔÈ ÁÈ· ÙËÓ

Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛË Ù˘ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜ ÙÔ˘ ∂Ú·ÛÈÙ¤¯ÓË ¶·Ó·ıËÓ·˚ÎÔ‡ ÛÙȘ Ӥ˜ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ μÔÙ·ÓÈÎÔ‡, fiÙ·Ó ·˘Ù¤˜ ı· ÙÔ˘ ·Ú·‰ÔıÔ‡Ó. ∏ ۇ̂·ÛË ÂΛÓË Â›Ó·È Ë ›‰È· ۇ̂·ÛË Ô˘ Î·È Ë ÛËÌÂÚÈÓ‹ ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ ∂Ú·ÛÈÙ¤¯ÓË ·Ó·ÁÓˆÚ›˙ÂÈ Î·È Ô˘ ı· ˙ËÙ‹ÛÂÈ Ó· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÁÈ· ÙËÓ ‰ÈÏ‹ ·Ó¿Ï·ÛË. ∂›Ó·È „¢‰¤˜, ÏÔÈfiÓ, fiÙÈ Ù¿¯· “ÂÌÔ‰›˙Ô˘Ì” οÔÈÔÓ ·fi ÙÔ˘˜ ÂÌÏÂÎfiÌÂÓÔ˘˜ ÊÔÚ›˜ ÛÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛË ·˘Ù‹ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Û˘ÌʈÓËı› Î·È ˘ÔÁÚ·Ê›. ∫·ÙfiÈÓ ÂÓÙÔÏ‹˜ ÙÔ˘ À¶∂Ãø¢∂, ÛÙȘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ Ô˘ ˘Ô‚¿Ï·Ì ÛÙÔÓ ¢‹ÌÔ, οӷÌ ÚfiÙ·ÛË ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ ÂÓfi˜ ÎÔÏ˘Ì‚ËÙËÚ›Ô˘ ÛÙËÓ §ÂˆÊfiÚÔ, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· Î·Ï˘ÊıÔ‡Ó ÔÈ ·Ó¿ÁΘ Ù˘ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ ÙˆÓ ∞ÌÂÏÔ΋ˆÓ, Ù˘ ÌfiÓ˘ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ∞ıËÓ·›ˆÓ Ô˘ ÛÙÂÚÂ›Ù·È ÎÔÏ˘Ì‚ËÙËÚ›Ô˘. ∏ ÚfiÙ·ÛË ·˘Ù‹ Ô˘‰fiψ˜ ÂÌϤÎÂÙ·È ÛÙËÓ ‰ÈÏ‹ ·Ó¿Ï·ÛË Î·È Ô˘‰¤Ó· ÂÌϤÎÂÈ ˆ˜ ÚÔ˜ ÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ ÙÔ˘ ÁË¤‰Ô˘ Î·È ÙˆÓ ÏÔÈÒÓ ÂÁηٷÛÙ¿ÛˆÓ. ªÂ ÙËÓ ‰‹ÏˆÛË ·˘Ù‹-Ë ÔÔ›· ηٷ¯ˆÚÂ›Ù·È ÛÙ· Ú·ÎÙÈο Ù˘ °ÂÓÈ΋˜ ™˘Ó¤Ï¢Û˘- Ô ∂Ú·ÛÈÙ¤¯Ó˘ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜ ÍÂηı·Ú›˙ÂÈ Ï‹Úˆ˜ ÙËÓ ı¤ÛË ÙÔ˘ Î·È ‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· Â·Ó¤ÚıÂÈ ÛÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ Û ¿ÏϘ ‰ËÏÒÛÂȘ Â› ÙÔ˘ ı¤Ì·ÙÔ˜ ·˘ÙÔ‡”.

■ ¢∏§ø™∂ √ μ∞™π§√¶√À§√™ °π∞ Δ√ Δ√¶-16 Δ∏™ ∂Àƒø§π°∫∞™

“™ËÌ·ÓÙÈ΋ Ë ÚÒÙË ı¤ÛË” ‡Ô Ë̤Ú˜ ÌÂÙ¿ ÙËÓ Î·Ù¿ÎÙËÛË ·fi ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi ÙÔ˘ ¿Ù˘Ô˘ Ù›ÙÏÔ˘ ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏËÙ‹ ¯ÂÈÌÒÓ· Î·È ÙÚÂȘ Ë̤Ú˜ ÚÈÓ ·fi ÙËÓ ÚÂÌȤڷ ÛÙË Ê¿ÛË ÙˆÓ “16” Ù˘ ∂˘ÚˆÏ›Áη Ì ÙËÓ ∫¿¯· §·ÌÔÚ¿Ï, Ô ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ μ·ÛÈÏfiÔ˘ÏÔ˜ Ì›ÏËÛ ÁÈ· ÙÔÓ ÛÙfi¯Ô ÙˆÓ “ÂÚ˘ıÚfiÏÂ˘ÎˆÓ” Ó· ÙÂÚÌ·Ù›ÛÔ˘Ó ÛÙËÓ ÚÒÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ ÔÌ›ÏÔ˘ ÙÔ˘˜, Ë ÔÔ›· ‰›ÓÂÈ ÏÂÔÓ¤ÎÙËÌ· ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ ÁÈ· ÙÔ Ê¿ÈÓ·Ï ÊÔÚ ÙÔ˘ ¶·ÚÈÛÈÔ‡ ÛÙÔ “¶·Ï¤ ÓÙ ªÂÚÛ›” .

¢

“ΔÔ Ì·Ù˜ ÛÙË μÈÙfiÚÈ· Â›Ó·È ÎÏÂȉ› ÁÈ· ÙËÓ ÚfiÎÚÈÛË Î·È ÙËÓ ÚˆÙÈ¿” ÙfiÓÈÛ Â·ÎÚÈ‚Ò˜ Ô ‰ÈÂıÓ‹˜ ÊfiÚÁÔ˘ÔÚÓÙ Ì ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ ÛÙËÓ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· Ù˘ ¯ÔÚËÁÔ‡ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÙÔ˘ ¶ÂÈÚ·È¿, ÁÓˆÛÙ‹˜ ÂÙ·ÈÚ›·˜ ÙËÏÂÈÎÔÈÓˆÓÈÒÓ. √ ›‰ÈÔ˜ ¤Ú˘ÛÈ ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛ ·fi ÙÔÓ ¿ÁÎÔ ÙÔ˘˜ ·ÁÒÓ˜ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÙÔ˘ ÛÙÔ Ê¿ÈÓ·Ï ÊÔÚ Ù˘ ∂˘ÚˆÏ›Áη ÛÙÔ μÂÚÔÏ›ÓÔ, ·ÏÏ¿ ›¯Â Û˘Ó‰Ú¿ÌÂÈ ÁÈ· Ó· ÊÙ¿ÛÔ˘Ó ÔÈ ¶ÂÈÚ·ÈÒÙ˜ Û ʿÈ-

Ó·Ï ÊÔÚ ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÌÂÙ¿ ÙÔ 1999. “∏ ÂÚ˘ÛÈÓ‹ ÂÌÂÈÚ›· ·fi ÙÔ ΔÔ-16 Ì·˜ ‰›‰·Í ˆ˜, ·Ó ηٷʤÚÂȘ Û ·˘Ù‹ ÙËÓ Ê¿ÛË Ó· ÙÂÚÌ·Ù›ÛÂȘ ÚÒÙÔ˜, ÙfiÙ ·ÓÔ›ÁÂÈ Ô ‰ÚfiÌÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ ÚfiÎÚÈÛË ÛÙÔ Ê¿ÈÓ·Ï ÊÔÚ. ¶ÈÛÙ‡ˆ ˆ˜, ·Ó ηٷʤÚÔ˘Ì ӷ ¿ÚÔ˘Ì ÙÔ ÏÂÔÓ¤ÎÙËÌ· ¤‰Ú·˜ ÁÈ· Ù· ÚÔËÌÈÙÂÏÈο, ÙfiÙ ı· οÓÔ˘Ì ·ÔÊ·ÛÈÛÙÈÎfi ‚‹Ì· ÁÈ· ÙËÓ ÚfiÎÚÈÛË Ì·˜ ÛÙÔ Ê¿ÈÓ·Ï ÊÔÚ, Ô˘ ı· Á›ÓÂÈ ÛÙÔ ¶·Ú›ÛÈ” ÂÍ‹ÁËÛÂ Ô ÊfiÚÁÔ˘ÔÚÓÙ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ·Ó·Ê¤ÚıËΠÛÙÔÓ 8Ô fiÌÈÏÔ, fiÔ˘ ÎÏËÚÒıËÎÂ Ë ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ ÛÙË ‚’ Ê¿ÛË Ù˘ ∂˘ÚˆÏ›Áη: “∂Ì›˜ Î·È Ë ∫¿¯· §·ÌÔÚ¿Ï Â›Ì·ÛÙ ٷ Ê·‚ÔÚ› ÙÔ˘ ÔÌ›ÏÔ˘ Î·È Ù· ÌÂٷ͇ Ì·˜ ·È¯Ó›‰È· ı· ÎÚ›ÓÔ˘Ó ÔÏÏ¿. ΔÔ ·È¯Ó›‰È ÛÙË μÈÙfiÚÈ· Â›Ó·È “ÎÏÂȉ›” Î·È Ì ӛÎË ı· ·ÔÎÙ‹ÛÔ˘Ì ÙÂÚ¿ÛÙÈÔ ‚·ıÌÔÏÔÁÈÎfi, ·ÏÏ¿ Î·È „˘¯ÔÏÔÁÈÎfi ·‚·ÓÙ¿˙ ÂÓfi„ÂÈ Ù˘ Û˘Ó¤¯ÂÈ·˜. 줂·È·, Ù· ·È¯Ó›‰È· Â›Ó·È ¤ÍÈ Î·È ı¤ÏÔ˘Ó fiÏ· ÚÔÛÔ¯‹, ·ÏÏ¿ Â›Ó·È ¿Ú· Ôχ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi Ó· ÍÂÎÈÓ‹ÛÔ˘Ì ÙȘ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ Ì·˜ Ì ÂÎÙfi˜ ¤‰Ú·˜ Ó›ÎË ÛÙËÓ ÚÂÌȤڷ ÙÔ˘ ΔÔ-16 Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· ÛÙËÓ ¤‰Ú· ÙÔ˘ ¿ÏÏÔ˘ Ê·‚ÔÚ› ÙÔ˘ ÔÌ›ÏÔ˘” .

√ ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ μ·ÛÈÏfiÔ˘ÏÔ˜ η٤ıÂÛ ÙËÓ ¿Ô„‹ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙÔ ÙÈ ¤¯ÂÈ ·ÏÏ¿ÍÂÈ Ê¤ÙÔ˜ ÛÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi: “º¤ÙÔ˜ ·ÚÔ˘ÛÈ·˙fiÌ·ÛÙ ·ÎfiÌË ÈÔ ¤ÌÂÈÚÔÈ, ÈÔ ÁÂÌ¿ÙÔÈ ˆ˜ ÔÌ¿‰· Î·È ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ· ›̷ÛÙ ηϿ „˘¯ÔÏÔÁÈο. À¿Ú¯ÂÈ ‚¿ıÔ˜ ÛÙÔÓ ¿ÁÎÔ, ¤¯Ô˘Ì fiÏÔÈ ÌÂÁ¿ÏÔ Î›ÓËÙÚÔ Î·È ¿ıÔ˜ ηÈ, ÂÂȉ‹ ¤¯Ô˘Ì ηٷʤÚÂÈ Ó· ¿ÚÔ˘Ì ÔÚÈṲ̂Ó˜ ÌÂÁ¿Ï˜ ӛΘ, fiÏ· ‰Â›¯ÓÔ˘Ó ‰È·ÊÔÚÂÙÈο. ª·Î¿ÚÈ Ó· Û˘Ó¯›ÛÔ˘Ì ¤ÙÛÈ. ÕÏψÛÙÂ, ‰Ô˘Ï‡ԢÌ Ôχ Î·È ·˘Ùfi Ê·›ÓÂÙ·È, ÓÔÌ›˙ˆ. ™Ùfi¯Ô˜ Ì·˜ Â›Ó·È Î¿ı ̤ڷ Ó· ÁÈÓfiÌ·ÛÙ fiÏÔ Î·È Î·Ï‡ÙÂÚÔÈ Î·È Ó· ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙԇ̠¤ÙÔÈÌÔÈ ÛÙ· Ì·Ù˜ Ô˘ ÎÚ›ÓÔ˘Ó Ù›ÙÏÔ˘˜” . Δ¤ÏÔ˜, ‰ÂÓ ¤ÎÚ˘„ ˆ˜ ÛΤÊÙÂÙ·È ‹‰Ë ÙÔÓ ÙÂÏÈÎfi ÙÔ˘ ∫˘¤ÏÏÔ˘ Ì ÙÔÓ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi, Ô ÔÔ›Ô˜ Â›Ó·È ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈṲ̂ÓÔ˜ ÁÈ· ÙȘ 20 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘: “£· ¤ÏÂÁ· „¤Ì·Ù· ·Ó ··ÓÙÔ‡Û· fi¯È. À¿Ú¯ÂÈ ÛÙÔ ›Ûˆ ̤ÚÔ˜ ÙÔ˘ Ì˘·ÏÔ‡ Ì·˜, ·ÊÔ‡ ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ·È¯Ó›‰È Ô˘ ‰›ÓÂÈ Ù›ÙÏÔ. ΔÔ ÛÎÂÊÙfiÌ·ÛÙÂ, ·ÏÏ¿ ̤¯ÚÈ ÂΛ. À¿Ú¯Ô˘Ó ÔÏÏ¿ ·È¯Ó›‰È· Ô˘ ÌÂÛÔÏ·‚Ô‡Ó Ì¤¯ÚÈ ÙfiÙÂ Î·È ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ·ÔÚÔÛ·Ó·ÙÔÏÈ˙fiÌ·ÛÙ” .

¡π∫∏ Ô˘ ÙÔÓ ·Ê‹ÓÂÈ ˙ˆÓÙ·Ófi ÛÙÔ ·È¯Ó›‰È Ù˘ ·Ú·ÌÔÓ‹˜ ¤Ù˘¯Â ¯ı˜ Ô ¶·ÓÛÂÚÚ·˚Îfi˜ ÎfiÓÙÚ· ÛÙËÓ ∫·Ú‰›ÙÛ· Â› Ù˘ ∞Ó·Á¤ÓÓËÛ˘ Î·È ÙËÓ ¤‚·Ï Û ÌÂÏ¿‰Â˜ ·ÊÔ‡ ÙËÓ ¿ÊËÛ ÌfiÓË ÛÙË 13Ë ı¤ÛË, Ì›· ¿Óˆ ·fi ÙËÓ ÂÈΛӉ˘ÓË ˙ÒÓË ÙÔ˘ ˘Ô‚È‚·ÛÌÔ‡. ΔÔ “¯Ú˘Ûfi” ÁÎÔÏ Ù˘ ÂÈÎÚ¿ÙËÛ˘ ÙˆÓ “ÏÈÔÓÙ·ÚÈÒÓ” ÛËÌ›ˆÛÂ Ô ™Î¿ÁÎÏÈ· ÛÙÔ 14Ô ÏÂÙfi Ì ÛÔ˘Ù. ∫·Ï‡ÙÂÚÔÈ ÔÈ ÁË‰ԇ¯ÔÈ Î·ı’ fiÏË ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ·È¯ÓȉÈÔ‡, fï˜ ÔÈ ÊÈÏÔÍÂÓÔ‡ÌÂÓÔÈ Â›¯·Ó ÙËÓ Ô˘Û›· Î·È ‹Ú·Ó ÙË Ó›ÎË. ∞˘Ù‹ ‹Ù·Ó Î·È Ë ÚÒÙË ‹ÙÙ· Ù˘ ∞Ó·Á¤ÓÓËÛ˘ ∫·Ú‰›ÙÛ·˜ ÛÙËÓ ¤‰Ú· Ù˘. ∞fi Ù· ˘fiÏÔÈ· ·È¯Ó›‰È· ͯˆÚ›˙ÂÈ Ê˘ÛÈο Ë ÂÈÙ˘¯›· ÙÔ˘ ¢È·ÁfiÚ· Â› ÙÔ˘ √º∏ ÛÙËÓ ∫Ú‹ÙË Ì 1-0 ¯¿ÚË Û ٤ÚÌ· ÙÔ˘ ΔÚÈ·ÓٷʇÏÏÔ˘, ÂÓÒ ÂÓÙfi˜ ¤‰Ú·˜ ‹ÙÙ· ÁÓÒÚÈÛÂ Î·È Ô ∂ıÓÈÎfi˜ Ì ÙÔ ›‰ÈÔ ÛÎÔÚ ·fi ÙÔÓ πˆÓÈÎfi. ∂›Û˘ Ë ¢fiÍ· ¢Ú¿Ì·˜ ¤¯·Û ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ¿ÚÂÈ “‰ÈÏfi” ÛÙËÓ ¤‰Ú· Ù˘ ∏ÏÈÔ‡ÔÏ˘, ηıÒ˜ ‰¤¯ıËΠÙËÓ ÈÛÔÊ¿ÚÈÛË ÛÙÔ ÚÒÙÔ ÏÂÙfi ÙˆÓ Î·ı˘ÛÙÂÚ‹ÛÂˆÓ (1-1). ªÂ ÌÈ· Ì·ÙÈ¿ ÔÈ ·Ó·ÌÂÙÚ‹ÛÂȘ Ù˘ ∫˘Úȷ΋˜ ÁÈ· ÙË 18Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ Ù˘ μ’ ∂ıÓÈ΋˜ ¤¯Ô˘Ó ˆ˜ ÂÍ‹˜: √º∏-¢È·ÁfiÚ·˜ ..................0-1 (54’ ΔÚÈ·ÓٷʇÏÏÔ˘) ∏ÏÈÔ‡ÔÏË-¢fiÍ· ¢Ú. .........1-1 (92’ ∫ÚËÙÈÎfi˜ - 81’ ª·ÚÎfiÊÛÎÈ) ¶·Ó·ÈÙˆÏÈÎfi˜-¶ÈÂÚÈÎfi˜ .....1-1 (45’ £ÂÔ‰ˆÚ›‰Ë˜ - 42’ √ÏÁΛÓ) ∂ıÓ. ∞ÛÙ¤Ú·˜-∞ÁÚ. ∞ÛÙ¤Ú·˜ ..0-0 ∞ÈÁ¿Ïˆ-∫·Ï·Ì¿Ù· ............2-1 (22’ ¶Ô˘Ï¿ÎÔ˜, 68’ ΔÛ·ÌÔ˘Ú‹˜ 36’ ∫·ÌÈÓÈÒÙ˘) EıÓÈÎfi˜-πˆÓÈÎfi˜ .................0-1 (91’ ºÔ˘ÚÙ¿‰Ô) ƒfi‰Ô˜-£Ú·Û‡‚Ô˘ÏÔ˜ ..........1-1 (37’ §¿˙ÂÙÈÙ˜ - 70’ ∑ÒÓ·˜) ∫¤Ú΢ڷ-√Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μ. ....0-0 ∞Ó·Á¤ÓÓËÛË ∫.¶·ÓÛÂÚÚ·˚Îfi˜ ....................0-1 (14’ ™Î¿ÁÎÏÈ·)

∏ ‚·ıÌÔÏÔÁ›· (Û 18 ·ÁÒÓ˜) 1. ∫¤Ú΢ڷ ...................33-14 ......41 2. √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μ. .......29-20 ......33 3. √º∏ ..........................21-19 ......30 4. ∂ıÓÈÎfi˜ .....................21-13 ......29 5. ∂ıÓ. ∞ÛÙ¤Ú·˜ ..........24-19 ......28 6. ¢È·ÁfiÚ·˜ ..................26-23 ......27 7. ¢fiÍ· ¢Ú. ...................24-24 ......27 8. ¶·Ó·ÈÙˆÏÈÎfi˜ .........21-20 ......25 9. ¶ÈÂÚÈÎfi˜ ...................25-23 ......23 10. ∏ÏÈÔ‡ÔÏË ............14-16 ......22 11. ¶·ÓÛÂÚÚ·˚Îfi˜ ......18-24 ......22 12. ∞ÁÚ. ∞ÛÙ¤Ú·˜ .......16-16 ......21 13. πˆÓÈÎfi˜ ...................17-21 ......21 14. ƒfi‰Ô˜ ......................18-20 ......20 15. ∞Ó·Á¤ÓÓËÛË ∫. ....14-19 ......19 16. £Ú·Û‡‚Ô˘ÏÔ˜ .......23-25 ......18 17. ∫·Ï·Ì¿Ù· ..............10-16 ......17 18. ∞ÈÁ¿Ïˆ .................10-32 ........7

∏ ÂfiÌÂÓË ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ¢fiÍ· ¢Ú.- ¢È·ÁfiÚ·˜ ¶ÈÂÚÈÎfi˜-∏ÏÈÔ‡ÔÏË ∞ÁÚ. ∞ÛÙ¤Ú·˜-√º∏ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μ.-¶·Ó·ÈÙˆÏÈÎfi˜ ∫·Ï·Ì¿Ù·-∂ıÓ. ∞ÛÙ¤Ú·˜ πˆÓÈÎfi˜-∫¤Ú΢ڷ ¶·ÓÛÂÚÚ·˚Îfi˜-∞ÈÁ¿Ïˆ £Ú·Û‡‚Ô˘ÏÔ˜-∂ıÓÈÎfi˜ ƒfi‰Ô˜-∞Ó·Á¤ÓÓËÛË ∫.


¶ÔÏÈÙÈÛÌfi˜/

¢π∞º√ƒ∞

— √ ∂ÎÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi˜ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ £Ú·ÎÒÓ ¡. ª·ÁÓËÛ›·˜ ·Ó·ÎÔÈÓÒÓÂÈ fiÙÈ Ô ÂÙ‹ÛÈÔ˜ ¯ÔÚfi˜ ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÛÙȘ 30 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘, Ë̤ڷ ™¿‚‚·ÙÔ Î·È ÒÚ· 21.00 ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ÂΉËÏÒÛÂˆÓ “ª¤Á·ÚÔ” (¤Ó·ÓÙÈ 304 ¶∂μ-ÛÙÚ·ÙfiÂ‰Ô ·ÚÌ¿ÙˆÓ) Ì ÙÔ ·Ú·‰ÔÛÈ·Îfi ıÚ·ÎÈÒÙÈÎÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· “ªÂıfiÚÈÔ˜” . ¶·Ú·Î·ÏÔ‡ÓÙ·È fiÏ· Ù· ̤ÏË Î·È ÔÈ Ê›ÏÔÈ ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ Ó· ‰ÒÛÔ˘Ó ‰˘Ó·ÌÈÎfi “·ÚÒÓ” (ÏËÚ. ÛÙ· ÙËϤʈӷ 24210 22443, 6974335978, 6937344859). — √ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ™˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ˆÓ ΔÛÈÌÂÓÙÔ‚ÈÔÌ˯·ÓÈÒÓ Î·Ï› ÛÙË Û˘ÓÂÛÙ›·ÛË ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘, Ô˘ ı· Á›ÓÂÈ ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ 7 ºÏ‚¿ÚË Î·È ÒÚ· 8.30 ÙÔ ‚Ú¿‰˘, ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ “ª∂°∞ƒ√” , ÎfiÌ‚Ô˜ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ˘. — ™ÙȘ 27 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘, Ë̤ڷ ΔÂÙ¿ÚÙË Î·È ·fi ÒÚ· 17.00 ¤ˆ˜ 20.00 ÛÙÔÓ ÚÔ·‡ÏÂÈÔ ¯ÒÚÔ Ù˘ ∂æ∞ ∞ÁÚÈ¿˜, ı· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ë ÎÈÓËÙ‹ ÌÔÓ¿‰· ·ÈÌÔÏË„›·˜ ÙÔ˘ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ μfiÏÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ÂıÂÏÔÓÙÈ΋ ·ÈÌÔ‰ÔÛ›· ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ Î·È Ê›ÏˆÓ ÙÔ˘ ∞Ó·Ù˘ÍÈ·ÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ æ˘Á›ˆÓ ∞ÁÚÈ¿˜. — √ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ™˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ˆÓ √∞∂∂ (Δ∂μ∂) ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÙȘ ÂÍ‹˜ ÂΉËÏÒÛÂȘ: 1. ∫Ô‹ ›Ù·˜ ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ 31 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ Î·È ÒÚ· 11 .Ì., ÛÙÔ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô ¶∞ƒ∫. 2. ∞ÔÎÚÈ¿ÙÈÎË Û˘ÓÂÛÙ›·ÛË ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ 7 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘, ÒÚ· 8 Ì.Ì., ÛÙÔ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô ¶∞ƒ∫. ¢ËÏÒÛÂȘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÛÙ· ÁÚ·Ê›· Ì·˜, ÷Ù˙Ë·ÚÁ‡ÚË 1, ÙËÏ. 24210 23789, 10.00-12.00. — ∏ √Ì¿‰· Ã∂¡ μfiÏÔ˘ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ùfi˜ Ù˘ “∂ΉËÏÒÛÂȘ” ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ·ÔÎÚÈ¿ÙÈÎË Û˘ÓÂÛÙ›·ÛË, Ì ˙ˆÓÙ·Ó‹ ÌÔ˘ÛÈ΋ ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ 29 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘, ÛÙȘ 9 ÙÔ ‚Ú¿‰˘, ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ “∞ÁÁ¤ÏˆÓ °Â‡ÛÂȘ” . ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÛÙ· ÙËϤʈӷ 24210 44944 Î·È 6977 619917. — ªÂı·‡ÚÈÔ ¶¤ÌÙË 28/1 ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ “ΔÚÂȘ πÂÚ¿Ú¯·È” (¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜-√ÁÏ) Î·È ÒÚ· 6.30 Ì.Ì. Ô Î. ∫˘Ú. ¡ËÛÈÒÙ˘ ı· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂÈ Ì ‰È·Ê¿ÓÂȘ: ΔËÓ ∫ˆÓ/ÔÏË. £· ·Ó·ÊÂÚı› ÛÙÔ˘˜ ‰‡Ô ˘¤ÚÔ¯Ô˘˜ ÏfiÁÔ˘˜ ÙÔ˘ ÈÂÚÔ‡ ÃÚ˘ÛÔÛÙfiÌÔ˘ “∂Ș ∂˘ÙÚfiÈÔÓ” . £· Â·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ ‰È¿ÏÔÁÔ˜. ∂›ÛÔ‰Ô˜ ÂχıÂÚË.

™¿ÙÈÚ· ÙˆÓ ·ıÔÁÂÓÂÈÒÓ Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ ˙ˆ‹˜ ∏

ÂÏÏËÓÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋ ˙ˆ‹ fiˆ˜ ‰È·ÌÔÚÊÒıËΠ۠ÔÏfiÎÏËÚÔ ÙÔÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ ·ÈÒÓ·, ÙfiÛÔ Û ÎÂÓÙÚÈÎfi Â›‰Ô, fiÛÔ Î·È ÛÙÔ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi-Â·Ú¯È·Îfi, ÛÙ¿ıËΠ·ÊÔÚÌ‹ ‰È·ÎˆÌÒ‰ËÛ‹˜ Ù˘ ÛÙÔ ı·ÙÚÈÎfi, ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈÎfi Î·È ÛÎÈÙÛÔÁÚ·ÊÈÎfi ‰›Ô.

ΔÔ˘ °π∞¡¡∏ ª√À°√°π∞¡¡∏

¶ÔÏϤ˜ ı·ÙÚÈΤ˜ ÂÈÙ˘¯›Â˜ Î·È ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈο ¤ÚÁ· - fiˆ˜ Ô ª·˘ÚÔÁÈ·ÏÔ‡ÚÔ˜ Î·È Ô °ÎfiÚÙÛÈÔ˜, η٤ÁÚ·„·Ó Ì ¢ÎÚ›ÓÂÈ· ÙȘ ‰˘ÛÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›Â˜ ÙÔ˘ ÂÏ·ÙÂÈ·ÎÔ‡ ÔÏÈÙÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜, Ô˘ ‹Ù·Ó ·ÊË̤ÓÔ ÛÙ· ¯¤ÚÈ· Î·È ÙȘ ÚÔı¤ÛÂȘ ÙˆÓ Î¿ı ÏÔÁ‹˜ ÎÔÌÌ·Ù·Ú¯ÒÓ, ·Ú·ÙÚ¯¿ÌÂÓˆÓ, Û˘ÌÊÂÚÔÓÙÔÏfiÁˆÓ Î·È Â˘ÙÂÏÒÓ ·ÓÙÈÏ‹„ÂˆÓ ·Ú·ÁfiÓÙˆÓ, Ô˘ ¿ÏÏ·Í·Ó ÔÏÈÙÈΤ˜ ÚÔÙÈÌ‹ÛÂȘ, ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙÔ ÙÈ Û˘Ó¤ÊÂÚ ÛÙË ÌÂȈ̤ÓË Û˘Ó›‰ËÛ‹ ÙÔ˘˜. ΔÔ Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ ˘‹ÚÍ ¤ÓÙÔÓÔ ÛÙ· ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ· ¯ÚfiÓÈ· fiÙ·Ó Ù· ÚÔÛˆÈο ÎfiÌÌ·Ù· Î·È ·ÔÚÔÛ·Ó·ÙfiÏÈÛÙ· ȉÂÔÏÔÁÈο, ÛÙËÚ›˙ÔÓÙ·Ó ÛÙÔ˘˜ ηٿ ÙfiÔ˘˜ ¢ÙÂÏ›˜ ÂÎÚÔÛÒÔ˘˜ ÙÔ˘˜, Ô˘ Ì οı ÙÚfiÔ ÂËÚ¤·˙·Ó ÙÔ “·Û‡ÓÂȉԔ ÔÏÈÙÈÎfi ÊÚfiÓËÌ· ÙÔ˘ Ï·Ô‡, Ù¿˙ÔÓÙ·˜ ı¤ÛÂȘ ÛÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ ‹, ÙÔ ¯ÂÈÚfiÙÂÚÔ, ÚÔÛʤÚÔÓÙ·˜ ¯ÚËÌ·ÙÈ΋ ·ÌÔÈ‚‹. ∫ÔÚ˘Ê·›Ô ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ ı¿ÙÚÔ˘ Ô˘ ηٷÁÚ¿ÊÂÈ ÙË Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ ÎÔÌÌ·Ù·Ú¯ÒÓ ÌÈ·˜ Â·Ú¯È·Î‹˜ fiÏ˘, ·ÔÙÂÏÒÓÙ·˜ Û˘Ó¿Ì· ·ÎÙÈÓÔÁÚ·Ê›· - ÌÂÙ¿ Û¿Úη˜ - Ù˘ ¢ÙÂÏÔ‡˜ ÔÏÈÙÈ΋˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·˜ ·Ú·ÙÚ¯¿ÌÂÓˆÓ, ·ÔÙÂÏ› ÙÔ “¢¿ÊÓ˜ Î·È ¶ÈÎÚÔ‰¿ÊÓ˜” ÙˆÓ ¢ËÌ. ∫¯·˝‰Ë Î·È ∂ϤÓ˘ ÷‚È·Ú¿. ŒÚÁÔ ‰È·¯ÚÔÓÈÎfi Î·È √¶ø™ οı ¯ÚfiÓÔ, Ô ¢ËÌÔÙÈÎfi˜ √ÚÁ·ÓÈÛÌfi˜ ÀÁ›·˜ Î·È ∫ÔÈÓˆÓÈÎÒÓ £ÂÌ¿ÙˆÓ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÂÈ ÙËÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈṲ̂ÓË ÎÔ‹ ›Ù·˜ ÙˆÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ Î¤ÓÙÚˆÓ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ™Ô˘›·˜ Palace ÛÙȘ ∞Ï˘Î¤˜. ∏ ÂΉ‹ÏˆÛË ÙˆÓ Î¤ÓÙÚˆÓ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÛÙȘ 30 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ ÛÙȘ 8.00 Ì.Ì. ÛÙÔ ™Ô˘›·˜ Palace ÛÙȘ ∞Ï˘Î¤˜. Δ· ÎÔÈÓˆÓÈο ΤÓÙÚ· ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ¤Ó·Ó ηٷÍȈ̤ÓÔ ıÂÛÌfi Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ˆ˜ ÛÙfi¯Ô ÙËÓ ·ÔΤÓÙÚˆÛË ÙˆÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ Î·È ÙË ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ÙÔ˘˜ Û Â›Â‰Ô Û˘ÓÔÈΛ·˜, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· Â›Ó·È Â‡ÎÔÏ· ÚÔÛ‚¿ÛÈ̘ ·fi οı ‰ËÌfiÙË. ª¤Ûˆ ÙˆÓ Î¤ÓÙÚˆÓ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘

¿ÓÙ· Â›Î·ÈÚÔ, Ô˘ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÈ Î·È ÙË Û‡Á¯ÚÔÓË ·ÎfiÌË ÂÔ¯‹ Ô˘ ÚˆÙÔ·›¯ÙËΠ·fi ÙÔ “£¤·ÙÚÔ Δ¤¯Ó˘” ÙÔ˘ ∫Ô˘Ó Î·È ·fi ÙfiÙ ÁÓÒÚÈÛ Â·ÓÂÈÏËÌ̤Ó˜ ·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ, η˘ÙËÚÈ¿˙ÔÓÙ·˜ ÙË Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ ÙˆÓ ·˘ÙfiÎÏËÙˆÓ ‰È·ÌÂÛÔÏ·‚ËÙÒÓ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ˘˜ ÔÏÈÙÈÎÔ‡˜ Î·È ÙÔ˘˜ Ôϛ٘, Ô˘ Ì ÙÚfiÔ Î˘ÓÈÎfi Û˘ÛÎfiÙÈ˙·Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÙËÓ Ô‡Ùˆ˜ ‹ ¿Ïψ˜ ·‰È·Ê·Ó‹ ÔÏÈÙÈ΋ ˙ˆ‹. ΔÔ ¤ÚÁÔ ·›˙ÂÙ·È ·˘Ùfi ÙÔÓ Î·ÈÚfi ÛÙÔ £¤·ÙÚÔ Ù˘ ¶·ÏÈ¿˜ ∏ÏÂÎÙÚÈ΋˜, ‡ÛÙÂÚ· ·fi ÙËÓ ÂÈÙ˘¯›· Ô˘ ÁÓÒÚÈÛ ÛÙËÓ ∫·Ú‰›ÙÛ·. ∞ÔÙÂÏ› ÌÈ· Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÙÔ˘ ¢∏¶∂£∂ μfiÏÔ˘ Î·È ÙÔ˘ £Â¿ÙÚÔ˘ “Ÿ„ÂȘ” Ù˘ ∫·Ú‰›ÙÛ·˜ Î·È ÂÁηÈÓÈ¿˙ÂÈ ÌÈ· Û‡ÌÚ·ÍË ÙˆÓ Î·ÏÏÈÙ¯ÓÈÎÒÓ ‰˘Ó¿ÌÂˆÓ Ù˘ ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ ÛÙÔ

¯ÒÚÔ ÙÔ˘ £Â¿ÙÚÔ˘. ΔÚÈ¿ÓÙ· ¯ÚfiÓÈ· ·fi ÙËÓ ÚÒÙË ÙÔ˘ ·ÚÔ˘Û›·ÛË ·fi ÙÔÓ ∫Ô˘Ó, ‰È·ÙËÚ› ÙË ÊÚÂÛο‰· Î·È ‰È·ÎˆÌˆ‰Â› ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ÙˆÓ ·Ú·ÙÚ¯¿ÌÂÓˆÓ. ∏ ·Ú¿ÛÙ·ÛË ‰È·ı¤ÙÂÈ fiÏ· Ù· ÚÔÙÂÚ‹Ì·Ù· ÌÈ·˜ ÂÈÌÂÏË̤Ó˘ ı·ÙÚÈ΋˜ Ú¿Í˘, Ô˘ ˘ÏÔÔÈÂ›Ù·È ·fi ÙÔ˘˜ Ù¤ÛÛÂÚȘ Ù·Ï·ÓÙÔ‡¯Ô˘˜ Î·È Î·Ù·ÍȈ̤ÓÔ˘˜ ËıÔÔÈÔ‡˜ ÙÔ˘ “£Â¿ÙÚÔ˘ Δ¤¯Ó˘” . ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙÔ˘˜ ¡›ÎÔ √ÚÊ·Ófi, Ô˘ ¤¯ÂÈ Î·È ÙË ÛÎËÓÔıÂÙÈ΋ Î·È ÌÔ˘ÛÈ΋ ÂÈ̤ÏÂÈ·, ÙÔÓ ¶·‡ÏÔ μËÛÛ·Ú›Ô˘, ÙÔ ¡›ÎÔ ™ÎÔ˘Ï¿ Î·È ÙÔ °ÈÒÚÁÔ ∂˘ÁÂÓÈÎfi. ΔÔ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi ÛÎËÓÈÎfi Ô˘ ÙÔÓ›˙ÂÈ ÙËÓ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ·Ó‹ÎÂÈ ÛÙËÓ ∂˘·ÁÁÂÏ›· ∫ÔÎΛÓÔ˘ Î·È Ù· ÎÔÛÙÔ‡ÌÈ· ÛÙËÓ ¶ËÓÂÏfiË ª¿ÌÔ˘.

ΔÔ ¤ÚÁÔ ‰È·‰Ú·Ì·Ù›˙ÂÙ·È Û ¤Ó· ÛÈÙÈÎfi Ù˘ ΔÚ›ÔÏ˘, ÛÙ· Ù¤ÏË Ù˘ ‰ÂηÂÙ›·˜ ÙÔ˘ ë70, fiÔ˘ ÌÈ· Û˘ÓÙÚÔÊÈ¿ ÙÂÛÛ¿ÚˆÓ ·ÓÙÚÒÓ, ·Ó·‰ÂÈÎÓ‡Ô˘Ó ÙÔÓ ·Ú·ÁÔÓÙÈÛÌfi ˆ˜ ıÂÌÂÏÈÒ‰Ë ·ıÔÁ¤ÓÂÈ· Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ ˙ˆ‹˜. √ ηı¤Ó·˜ Ê˘Ï¿ÂÈ ÎÚ˘Ì̤ӷ ÂÚÈÛÙ·ÙÈο ÙÔ˘ ‚›Ô˘ ÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ Î·È ÛÙËÓ Î·Ù¿ÏÏËÏË ÛÙÈÁÌ‹ Ù· ·ÔηχÙÔ˘Ó ÁÈ· Ó· ·Ô‰˘Ó·ÌÒÛÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ÈÛ¯˘ÚÈÛÌÔ‡˜ ÙˆÓ ·ÓÙÈ¿ÏˆÓ. ∫·È ¿ÓÙ· ÌÈ· Á˘Ó·›Î· Ó· ηıÔÚ›˙ÂÈ Ì ÙÔÓ ÛÂÍÈÛÌfi Ù˘, ÙȘ ÔÏÈÙÈΤ˜ Û¯¤ÛÂȘ ÙˆÓ ·Ú·ÙÚ¯¿ÌÂÓˆÓ ·Ú·ÁÔÓÙ›ÛΈÓ. ∏ ·Ú¿ÛÙ·ÛË Â›Ó·È ˘„ËÏÒÓ ˘ÔÎÚÈÙÈÎÒÓ ··ÈÙ‹ÛˆÓ. ŒÌÂÈÚÔÈ Î·È ÔÈ Ù¤ÛÛÂÚȘ ËıÔÔÈÔ› Ì ÂÍ·ÈÚÂÙÈΤ˜ ·ÊÔÌÔȈÙÈΤ˜ ÙˆÓ ÚfiÏˆÓ ÈηÓfiÙËÙ˜, ÂÓÛ·ÚÎÒÓÔ˘Ó Î·Ù¿ ÙÔÓ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ÙÚfiÔ ÙË Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ ÙˆÓ ËÚÒˆÓ. ¶ÂÈÛÙÈÎÔ› ÛÙÔ˘˜ ÚfiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Ì ·˘ıfiÚÌËÙ· ÎÚÂÛ¤ÓÙ· ÛÎÈ·ÁÚ·ÊÔ‡Ó ÙËÓ „˘¯ÔÛ‡ÓıÂÛË ÙˆÓ ·ÓÂÚÌ¿ÙÈÛÙˆÓ ‰È·ÌÂÛÔÏ·‚ËÙÒÓ Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ ˙ˆ‹˜. ¶·Ú¿ÛÙ·ÛË Ì Ó‡ÚÔ, ¯ˆÚ›˜ ÎÂÓ¿ Î·È Ì ¤ÓÙÔÓË Î·È ÂÍfiÊı·ÏÌË ÙËÓ ÈηÓfiÙËÙ· ·ÊÔÌÔ›ˆÛ˘ ÙˆÓ ÚfiψÓ. √ ÛÎËÓÔı¤Ù˘ ¡›ÎÔ˜ √ÚÊ·Ófi˜ ¤ÛÙËÛ ÌÈ· ÂÎÏËÎÙÈ΋ ·Ú¿ÛÙ·ÛË Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Ó· ˙ËϤ„ÂÈ Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· ˘ÂÚÙÂÚ› ·fi ÔÏÏ¿ ·Ï·ÈfiÙÂÚ· ÂÁ¯ÂÈÚ‹Ì·Ù·. ªÚ¿‚Ô Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ¤˜ Ù˘ ÂÈÙ˘¯Ë̤Ó˘ ·Ú¿ÛÙ·Û˘.

¶·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È Û ÂΉ‹ÏˆÛË ÛÙȘ ∞Ï˘Î¤˜

¢ËÌÈÔ˘ÚÁ›Â˜ ·fi Ù· ÎÔÈÓˆÓÈο ΤÓÙÚ· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ μfiÏÔ˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ‰Ú¿ÛÂȘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋˜ ··Û¯fiÏËÛ˘, „˘¯·ÁˆÁ›·˜, ˘ËÚÂۛ˜ ÚfiÏ˄˘ Î·È Û˘Ì‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋˜ Ù˘ ˘Á›·˜, Ì ·Ú¿ÏÏËÏË ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË, ‚Ô‹ıÂÈ· Î·È Û˘Ì·Ú¿ÛÙ·ÛË, ÂȉÈÒÎÔÓÙ·˜ ÙËÓ ·ÔÙÚÔ‹ Ê·ÈÓÔÌ¤ÓˆÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ ·ÔÎÏÂÈÛÌÔ‡ Î·È ÂÚÈıˆÚÈÔÔ›ËÛ˘ ÙˆÓ Û˘ÌÔÏÈÙÒÓ Ì·˜. ™ÙËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË ı· ·ÚÔ˘ÛÈ·-

ÛÙÔ‡Ó ¤ÚÁ· ·fi ÙȘ ¯ÔÚˆ‰›Â˜ ÙˆÓ Î¤ÓÙÚˆÓ ˘fi ÙË ‰È‡ı˘ÓÛË Ù˘ Î. ∞ÁÁÂÏÈ΋˜ ∫ÔÓÙÔÔ‡ÏÔ˘ Î·È Ù˘ Î. ∂ϤÓ˘ ª¿ÚÙ˙Ô˘ Î·È Â›Û˘ ı· ¿ÚÔ˘Ó Ì¤ÚÔ˜ Î·È ÔÈ ¯ÔÚ¢ÙÈΤ˜ ÔÌ¿‰Â˜ ˘fi ÙËÓ Î·ıÔ‰‹ÁËÛË Ù˘ Î. ª·Ú›·˜ °ÂˆÚÁ›Ô˘. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ù˘ ÂΉ‹ÏˆÛ˘ ı· ·Ó‚› ÙÔ ı·ÙÚÈÎfi ¤ÚÁÔ “∏ ηډȿ ̤ÓÂÈ ¿ÓÙ· Ó¤·” Ô˘ ·-

™Ù· 81 ÎÂÓ¿ ÎÔ˘Ù¿ÎÈ· ÙÔ˘ ·‚Ô˘ ÙÔÔıÂÙ‹ÛÙ ·ÚÈıÌÔ‡˜ Ì ٤ÙÔÈÔ ÙÚfiÔ, ÒÛÙ οı ÛÂÈÚ¿, ÛÙ‹ÏË Î·È Ï·›ÛÈÔ 3x3 Ó· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ fiÏ· Ù· „ËÊ›· ·fi ÙÔ 1 Ò˜ ÙÔ 9. ™ÎÔfi˜ ÙÔ˘ ·˙Ï Â›Ó·È Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËıÔ‡Ó fiÏ· Ù· ÓÔ‡ÌÂÚ·, ¯ˆÚ›˜ οÔÈÔ Ó· ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ‰Â‡ÙÂÚË ÊÔÚ¿ Û ηı¤Ó· ·fi Ù· ·Ú·¿Óˆ. Œ¯ÂÙ ˘fi„Ë Û·˜ fiÙÈ ÙÔ Su - Doku χÓÂÙ·È Ì ÙË ÏÔÁÈ΋. AÔʇÁÂÙ ÏÔÈfiÓ Ó· Ì·ÓÙ‡ÂÙÂ, ·Ú¿ ÙÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙÔ˘˜ ·ÚÈıÌÔ‡˜ ÛÙ· ÙÂÙÚ¿ÁˆÓ· Ô˘ ›ÛÙ ۛÁÔ˘ÚÔÈ fiÙÈ ÂΛ Â›Ó·È Î·È Ë ÌÔÓ·‰È΋ ÙÔ˘˜ ı¤ÛË. EYKO§O

¢Y™KO§O

ÔÙÂÏ› ÌÈ· Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÙÔ˘ Û˘ÓfiÏÔ˘ ÙˆÓ ÔÌ¿‰ˆÓ £Â·ÙÚÈ΋˜ ŒÎÊÚ·Û˘ ÙˆÓ ∫ÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ∫¤ÓÙÚˆÓ. ™ÎËÓÔı¤Ù˘ Î·È ˘‡ı˘ÓÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ ·Ú¿ÛÙ·ÛË Â›Ó·È Ô Î. £·Ó¿Û˘ ∑¤Ú‚·˜. ΔÈÌ‹ οÚÙ·˜ 13 ¢ÚÒ. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÛÙÔ ÙËϤʈÓÔ: 24210-71291 Î. ¶···Ú›ÛË ™fiÓÈ·. §À™∏ ¶ƒ√∏°√Àª∂¡√À

EYKO§O

— √ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ¡ÂÊÚÔ·ıÒÓ ¡. ª·ÁÓËÛ›·˜ “√È ÕÁÈÔÈ ∞Ó¿ÚÁ˘ÚÔÈ” ÚÔÛηÏÔ‡Ó ÛÙËÓ ÂÙ‹ÛÈ· Û˘ÓÂÛÙ›·ÛË ÎÔ‹˜ ›Ù·˜, Ô˘ ı· Á›ÓÂÈ ÛÙȘ 31 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘, Ë̤ڷ ∫˘Úȷ΋ Î·È ÒÚ· 12 ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ, ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ “∂Ó˘‰Ú›Ԕ (ÂÚÈÔ¯‹ ∞Ó·‡ÚÔ˘). — ΔÔ ™ˆÌ·ÙÂ›Ô ∞ÙfiÌˆÓ Ì ∞Ó·ËÚ›· ŸÚ·Û˘ ¡. ª·ÁÓËÛ›·˜ “ª¿ÁÓËÙ˜ Δ˘ÊÏÔ›” ÚÔÛηÏ› Ù· ̤ÏË Î·È ÙÔ˘˜ Ê›ÏÔ˘˜ ÛÙËÓ ÂÙ‹ÛÈ· ¯ÔÚÔÂÛÂÚ›‰· - ÎÔ‹ ›Ù·˜, Ô˘ ı· Á›ÓÂÈ ÛÙȘ 30 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ Î·È ÒÚ· 21.00, ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ “°È¿Óη” ÛÙȘ ∞Ï˘Î¤˜ ª·ÁÓËÛ›·˜. ΔËÏ. 24210 88255. °È· ÏËÚÔÊÔڛ˜ Î·È ÚÔÛÎÏ‹ÛÂȘ ÛÙ· ÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ ۈ̷Ù›Ԣ Â› Ù˘ ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË 152 (ÛÙÔ ¶ÓÂ˘Ì·ÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ Ù˘ πÂÚ¿˜ ªËÙÚÔfiψ˜ ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ Î·È ∞ÏÌ˘ÚÔ‡), ÙËÏ. 24210 27730, ηıÒ˜ Î·È ÛÙË Ï¤Û¯Ë maty.gr Â› Ù˘ πÛȉÒÚÔ˘ ÙËÏ. 24210 80281. — √ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi˜ Î·È ∂͈ڷ˚ÛÙÈÎfi˜ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ∫ÂÚ·ÛȈÙÒÓ ¶ËÏ›Ô˘ ı· Îfi„ÂÈ ÙËÓ ÚˆÙÔ¯ÚÔÓÈ¿ÙÈÎË ÎÔ˘ÏÔ‡Ú· ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ 31 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ Î·È ÒÚ· 18.00, ÛÙËÓ Ï·Ù›· ÛÙÔ ∫ÔÈÓÔÙÈÎfi ∫·Ù¿ÛÙËÌ· ∫ÂÚ·ÛÈ¿˜. £· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ ÚÔ‚ÔÏ‹ video ÙˆÓ ÂΉËÏÒÛÂˆÓ Ù˘ ¯ÚÔÓÈ¿˜. ∫·ÏÔ‡ÓÙ·È Ù· ̤ÏË Î·È ÔÈ Ê›ÏÔÈ ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ Ó· ·Ú¢ÚÂıÔ‡Ó. — √ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ™˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ˆÓ ¢∂∏ ¡. ª·ÁÓËÛ›·˜ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÂΉ‹ÏˆÛË ÎÔ‹˜ ÚˆÙÔ¯ÚÔÓÈ¿ÙÈ΢ ›Ù·˜ ÛÙȘ 29 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘, Ë̤ڷ ¶·Ú·Û΢‹ Î·È ÒÚ· 10.30 ÙÔ Úˆ›, ÛÙÔ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô Volos Palace, •ÂÓÔÊÒÓÙÔ˜-£Ú·ÎÒÓ, fiÈÛıÂÓ ¢ËÌ·Ú¯Â›Ô˘. — ∏ ÎÔ‹ Ù˘ ›Ù·˜ ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ™ÎÈ·ıÈÙÒÓ μfiÏÔ˘ ı· Á›ÓÂÈ ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ 31 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ Î·È ÒÚ· 5 Ì.Ì., ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ “£ÂfiÊÈÏÔ˜” (Ï·Ù›· ¢ËÌ·Ú¯Â›Ô˘). — ∏ ŒÓˆÛË ¶·Ï·ÈÒÓ ¶ÚÔÛÎfiˆÓ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÚÔÛηÏ› Ù· ̤ÏË, ÙÔ˘˜ ·Ï·ÈÔ‡˜ ¶ÚÔÛÎfiÔ˘˜ Î·È ÙÔ˘˜ Ê›ÏÔ˘˜ Ù˘ ¶ÚÔÛÎÔÈ΋˜ ΛÓËÛ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜, ÁÈ· ÙËÓ ÎÔ‹ Ù˘ ÚˆÙÔ¯ÚÔÓÈ¿ÙÈ΢ ›Ù·˜, Ô˘ ı· Û˘Óԉ‡ÂÙ·È ·fi ÌÂ˙¤ Î·È ÎÚ·Û›, Ì ˙ˆÓÙ·Ó‹ ÌÔ˘ÛÈ΋ Î·È ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ 29 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ Î·È ÒÚ· 19.15, ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ÂΉËÏÒÛÂˆÓ ÙÔ˘ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô˘ ¶∞ƒ∫. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜-Û˘ÌÌÂÙÔ¯¤˜: ÃÚ˘ÛÔ¯ÔÂ›Ô ∫ÂÚ·Ì›‰·, ™˘Ú›‰Ë & ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ 24210 35434 Î·È ∞ÓÙÒÓË ∑ÈÔ‡Ú· 24210 33500 - 33600. — √ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ∑·ÁÔÚÈ·ÓÒÓ μfiÏÔ˘ ÚÔÛηÏ› Ù· ̤ÏË Î·È ÙÔ˘˜ Ê›ÏÔ˘˜ ÙÔ˘, ÛÙÔÓ ÂÙ‹ÛÈÔ ¯ÔÚfi Î·È ÙËÓ ÎÔ‹ Ù˘ ›Ù·˜, ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ 30 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ “∫ÔÓÙ¤ÛÛ·” , ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ™ˆÚfi˜. ¢ËÏÒÛÂȘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÛÙ· ÙËϤʈӷ: ™È¿ÁÎÔ˘ ∂ϤÓË 24210-57362, 6973520986, ∫ÔÙÚÒÙÛÈÔ˘ - ∫Ô˘ÙÛÂÏ›ÓË ¶fiË 24210-41208, ¶·¿ - ∫Ô˘ÙÛÂÏ›ÓË §›ÙÛ· 24210-46710, ¢Ô˘Ï¿˜ ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ 6977413419. — √ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ¢ÚÔ̤ˆÓ ÀÁ›·˜ μfiÏÔ˘ Îfi‚ÂÈ ÙËÓ ÚˆÙÔ¯ÚÔÓÈ¿ÙÈÎË ›Ù· ÙÔ˘ ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ 29 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ Î·È ÒÚ· 21.00, ÛÙËÓ Ù·‚¤ÚÓ· “Ô £ÂfiÊÈÏÔ˜” ÛÙËÓ Ï·Ù›· ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘ (¢Ë̷گ›Ô). — √ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ∫ˆÊÒÓ & μ·Ú‹ÎÔˆÓ ¡. ª·ÁÓËÛ›·˜ “∏ ∞ÚÁÒ” ÚÔÛηÏ› Ù· ̤ÏË Î·È ÙÔ˘˜ Ê›ÏÔ˘˜ ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ÛÙËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË ÁÈ· ÙËÓ ÎÔ‹ Ù˘ ›Ù·˜ Ô˘ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ 30 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ Î·È ÒÚ· 7 Ì.Ì., ÛÙ· ÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘, Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙËÓ Ô‰fi ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ 147. — ΔÔ ™¿‚‚·ÙÔ 30 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ Î·È ÒÚ· 8 Ì.Ì., ÛÙÔ ™Ô˘˝·˜ ¶·ÏÏ¿˜ ı· Á›ÓÂÈ Ë ÎÔ‹ ›Ù·˜ ÙˆÓ ∫ÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ∫¤ÓÙÚˆÓ ÙÔ˘ ¢√À∫. £· ÂÌÊ·ÓÈÛÙÔ‡Ó ÔÈ ÔÌ¿‰Â˜ ¯ÔÚˆ‰›·˜, ¯ÔÚÔ‡ Î·È ı·ÙÚÈ΋˜ ¤ÎÊÚ·Û˘ ÙˆÓ ∫ÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ∫¤ÓÙÚˆÓ, Û ÌÈ· ı·ÙÚÈ΋ ÚfiÙ·ÛË Ì ÔÏϤ˜ ÂÎÏ‹ÍÂȘ ÁÈ·Ù›... “Ë Î·Ú‰È¿ ̤ÓÂÈ ¿ÓÙ· Ó¤·!!!” . — √ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi˜ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ∞ÊÂÙÒÓ ı· Îfi„ÂÈ ÙËÓ ÚˆÙÔ¯ÚÔÓÈ¿ÙÈÎË ›Ù· ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ ÙÔ Úˆ› 31 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ ÌÂÙ¿ ÙË £Â›· §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›· (10.30) ÛÙËÓ Ù·‚¤ÚÓ· ÙÔ˘ Î. ™ÙÂÚÁÈfiÔ˘ÏÔ˘, ÛÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· ∞ÊÂÙÒÓ. — √È ·fiÊÔÈÙÔÈ ÙÔ˘ ¶ÚÒÙÔ˘ °˘ÌÓ·Û›Ô˘ ∞ÚÚ¤ÓˆÓ μfiÏÔ˘, ÙÔ˘ ¤ÙÔ˘˜ 1963 (ÔÁ‰fiË Ú·ÎÙÈÎÔ‡) ı· Îfi„Ô˘Ó ÙËÓ ÚˆÙÔ¯ÚÔÓÈ¿ÙÈÎË ›Ù· ÛÙËÓ Ù·‚¤ÚÓ· “ΔÔ ∫·Ó·Ú¿ÎÈ” ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË 27 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘, ÛÙȘ 9 ÙÔ ‚Ú¿‰˘. ∫·Ïԇ̠fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ·ÏÈÔ‡˜ Û˘ÌÌ·ıËÙ¤˜ Ì·˜ Ó· ·Ú¢ÚÂıÔ‡Ó. °È· ÏËÚÔÊÔڛ˜: ª·ÌÔ‡¯·˜ ∞Ó·ÛÙ¿ÛÈÔ˜ ÙËÏ. 6974 307983, §Â‚¤ÓÙ˘ ¡ÈÎfiÏ·Ô˜ ÙËÏ. 6976 353268. — √ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ™˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ˆÓ ΔÛÈ̤ÓÙˆÓ μfiÏÔ˘ ÛÙȘ 6 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ› ÁÂÓÈ΋ Û˘Ó¤Ï¢ÛË Î·È ÎÔ‹ Ù˘ ›Ù·˜ ÛÙÔ ∂ÚÁ·ÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ μfiÏÔ˘ ÒÚ· 11.00 ÚˆÈÓ‹. ∂›Û˘, ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÂÙ‹ÛÈÔ ¯ÔÚfi ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ “ª¤Á·ÚÔ” (ÎfiÌ‚Ô˜ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ˘) ÛÙȘ 7/2 Î·È ÒÚ· 20.30. — √È Ê›ÏÔÈ ÙÔ˘ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ μfiÏÔ˘ ÚÔÛηÏÔ‡Ó ÛÙËÓ ÎÔ‹ Ù˘ ÚˆÙÔ¯ÚÔÓÈ¿ÙÈ΢ ›Ù·˜ ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· 1 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ Î·È ÒÚ· 19.00, ÛÙÔ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô “¶·ÚΔ. — √ ∂ÏÏËÓÔÁ·ÏÏÈÎfi˜ ™‡Ó‰ÂÛÌÔ˜ μfiÏÔ˘ ı· Îfi„ÂÈ ÙËÓ ›Ù· ÙÔ˘ ÛÙÔ bistrot-bar ∂Ô¯¤˜ (™. ™˘Ú›‰Ë 77 Ì Δ. √ÈÎÔÓÔÌ¿ÎË) ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ ÛÙȘ 31 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ Î·È ÒÚ· 20.30 Ì ˙ˆÓÙ·Ó‹ ÌÔ˘ÛÈ΋ Î·È ÌÂÓÔ‡ a la carte. — ΔËÓ ∞Ë‚·ÛÈÏÈ¿ÙÈÎË ›Ù· ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÙÔ Ó¤Ô ¤ÙÔ˜ 2010 Îfi‚Ô˘Ó ÔÈ “ÿˆÓ˜” ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ “∂Ó˘‰Ú›Ԕ (ÕÓ·˘ÚÔ˜), Ë̤ڷ ∫˘Úȷ΋, 7 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ Î·È ÒÚ· 7 Ì.Ì. ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ·, Ì ÏÔ‡ÛÈÔ ¿ÚˆÌ· πˆÓ›·˜, ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ: ªÔ˘ÛÈ΋ ˙ˆÓÙ·Ó‹ Ì ÙÚ·ÁÔ‡‰È· ª. ∞Û›·˜ Î·È ·Ú·‰ÔÛÈ·ÎÔ‡˜ ¯ÔÚÔ‡˜: (™˘ÚÙfiÌ·ÏÏÔ, ∫··‰ÔΛ·˜, ∑Â˚Ì¤ÎÈÎÔ˜, √ÏÌ¿˙, ÕÙÙ·Ú˘, ÷ۿÈÎÔ˜) ·fi Ù· ÙÌ‹Ì·Ù· Ù˘ ∂ÛÙ›·˜. ΔÈÌ‹ οÚÙ·˜ 10∂. ¢È¿ıÂÛË ÛÙ· ÁÚ·Ê›· ηıËÌÂÚÈÓ¿ (ÏËÓ ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ˘) ª·È¿Ó‰ÚÔ˘ 75, ¡. πˆÓ›·, ÙËÏ. 24210 60900 Î·È ÒÚ˜ 7-9 Ì.Ì. — ∞fi ÙÔÓ ∂͈ڷ˚ÛÙÈÎfi Î·È ∂ÎÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi ™‡ÏÏÔÁÔ ∞·ÓÙ·¯Ô‡ °ÏˆÛÛˆÙÒÓ Ì ¤‰Ú· ÙÔ μfiÏÔ ·Ó·ÎÔÈÓÒÓÂÙ·È fiÙÈ ÛÙȘ 12 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ Î·È ÒÚ· 9 Ì.Ì. ÛÙÔ ÎÔÛÌÈÎfi ΤÓÙÚÔ “£ÂfiÊÈÏÔ˜” , ÛÙËÓ Ï·Ù›· ¢ËÌ·Ú¯Â›Ô˘ μfiÏÔ˘, Ô Û‡ÏÏÔÁÔ˜ ı· Îfi„ÂÈ ÙËÓ ÚˆÙÔ¯ÚÔÓÈ¿ÙÈÎË ›Ù· ÙÔ˘ Î·È ı· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ Ô ÂÙ‹ÛÈÔ˜ ·ÔÎÚÈ¿ÙÈÎÔ˜ ¯ÔÚfi˜ ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘. ∏ ·ÚÔ˘Û›·ÛË ÙˆÓ Û˘Ì·ÙÚȈÙÒÓ Ì·˜ ÎÚ›ÓÂÙ·È ··Ú·›ÙËÙË. °È· ÚÔÌ‹ıÂÈ· ÚÔÛÎÏ‹ÛÂˆÓ ÛÙ· ÙËϤʈӷ: 24210 66144,. 24210 41155, 24210 43347 Î·È 6984773396, 6972873744, 6974098499. — ªÂı·‡ÚÈÔ ¶¤ÌÙË 28 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ Î·È ÒÚ· 19.30 ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› Ë ÂΉ‹ÏˆÛË ÎÔ‹˜ ›Ù·˜ ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ™˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ˆÓ ÙÔ˘ √Δ∂ ÛÙÔ ¡ÔÌfi ª·ÁÓËÛ›·˜. ∏ ÂΉ‹ÏˆÛË ı· Á›ÓÂÈ ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ÙÔ˘ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô˘ “Park Hotel” , ı· ‚Ú·‚¢ÙÔ‡Ó ‰Â fiÛ· ·È‰È¿ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ˆÓ ÂÈÛ‹¯ıËÛ·Ó ÛÙȘ ™¯ÔϤ˜ Ù˘ ΔÚÈÙÔ‚¿ıÌÈ·˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘ ÙÔÓ ·ÚÂÏıfiÓÙ· ™Â٤̂ÚÈÔ. ™ÙËÓ ÎÔ‹ ›Ù·˜ ı· ·Ú¢ÚÂıÔ‡Ó ÂÎÚfiÛˆÔÈ Ù˘ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋˜ ¢ÈÔÈÎÔ‡Û˘ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ∫ÂÓÙÚÈ΋˜ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘. — √ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi˜ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ªÈÎÚ·ÛÈ·ÙÒÓ “ΔÔ ∂ÁÁÏÂ˙ÔÓ‹ÛÈ” ηÏ› Ù· ̤ÏË Î·È ÙÔ˘˜ Ê›ÏÔ˘˜ ÙÔ˘ ÛÙËÓ ÎÔ‹ Ù˘ ·Ú·‰ÔÛȷ΋˜ ÚˆÙÔ¯ÚÔÓÈ¿ÙÈ΢ ›Ù·˜, Ô˘ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· 1 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ Î·È ÒÚ· 6.30 Ì.Ì. ÛÙË ™Ù¤ÁË ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘, ª·ÁÓËÛ›·˜ 56, ÙËÏ. 24210 67790.

¢Y™KO§O

∫√¶∏ ¶πΔ∞™

29

“¢¿ÊÓ˜ Î·È ¶ÈÎÚÔ‰¿ÊÓ˜” ÛÙËÓ ¶. ∏ÏÂÎÙÚÈ΋

Su-Doku

EΉËÏÒÛÂȘ

ΔƒπΔ∏ 26 I∞¡√À∞ƒπ√À 2010


30

¶ÔÏÈÙÈÛÌfi˜/

√ πˆ¿ÓÓ˘ ª¿ÓÔ˜ Ó¤Ô˜ Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ ªÂÁ¿ÚÔ˘ ªÔ˘ÛÈ΋˜ Δ∏¡ ÂÎÏÔÁ‹ ÙÔ˘ πˆ¿ÓÓË ª¿ÓÔ˘

ÛÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ÙÔ˘ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ ªÂÁ¿ÚÔ˘ ªÔ˘ÛÈ΋˜ ·ÔÊ¿ÛÈÛ ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· ÔÌfiʈӷ ÙÔ ¢™ ÙÔ˘ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ ªÂÁ¿ÚÔ˘ ªÔ˘ÛÈ΋˜ ∞ıËÓÒÓ. ™ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ ·ÓÙÈÚÔ¤‰ÚÔ˘ ÙÔ˘ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ ÂÍÂϤÁË Ô μ›ÎÙˆÚ ∞Ì·ÎÔ‡ÌÎÈÓ, ÂÓÒ Ì¤ÏË ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ¢™ Â›Ó·È ÔÈ: °ÂÒÚÁÈÔ˜ ∞˚‰›Ó˘, ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ ¢ËÌ·Ú¿˜, °ÂÒÚÁÈÔ˜ §Ô‡ÎÔ˜, πˆ¿ÓÓ˘ ª·Ú›ÓÔ˜, ÃÚ‹ÛÙÔ˜ ¶·Ó·ÁȈÙfiÔ˘ÏÔ˜, ª¿ÓÔ˜ ¶ÂÚÚ¿Î˘, §¤Ó· ™·‚›‰Ë, ¶¤ÙÚÔ˜ ÃÚÈÛÙfiÊÔÚÔ˜. “ΔÔ ª¤Á·ÚÔ ªÔ˘ÛÈ΋˜ Ì ‚¿ÛË ÙȘ ˘Ôı‹Î˜ ÙÔ˘ È‰Ú˘Ù‹ Î·È ÂÌÓ¢ÛÙ‹ ÙÔ˘, ÃÚ‹ÛÙÔ˘ ¢. §·ÌÚ¿ÎË, Û˘Ó¯›˙ÂÈ ÙËÓ ÔÚ›· ÙÔ˘” ‰‹ÏˆÛ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÂÎÏÔÁ‹ ÙÔ˘ Ô Î. ª¿ÓÔ˜ Î·È ÚfiÛıÂÛÂ: “™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ÈÛÙÔÚÈ΋˜ ÙÔ˘ ·ÔÛÙÔÏ‹˜, ÔÈ ÌÂÏÏÔÓÙÈΤ˜ ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ˜ ı· ¤¯Ô˘Ó ˆ˜ ÛÙfi¯Ô ÙË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ‰˘Ó·Ù‹ Û˘Ì‚ÔÏ‹ ÛÙ· ÔÏÈÙÈÛÙÈο Ú¿ÁÌ·Ù· ÙÔ˘ ÙfiÔ˘. “£· ÚÔÛ·ı‹ÛÔ˘ÌÂ, fiˆ˜ ¿ÓÙÔÙ ÙÔ ‹ıÂÏÂ Ô È‰Ú˘Ù‹˜ ÙÔ˘, Ó· ·ÓÔ›ÍÔ˘Ì ·ÎfiÌË ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÙȘ fiÚÙ˜ ÙÔ˘ ªÂÁ¿ÚÔ˘ Û ¢ڇÙÂÚ· ÎÔÈÓˆÓÈο ÛÙÚÒÌ·Ù· Î·È È‰È·›ÙÂÚ· ÛÙÔ˘˜ Ó¤Ô˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜. ¶ÚÔ˜ ·˘Ù‹ ÙËÓ Î·Ù‡ı˘ÓÛË ı· ÂÚÁ·Ûıԇ̠̠ÁÓÒÌÔÓ· ÙËÓ ÔÈfiÙËÙ·, ÙË Û˘Ó¤ÂÈ· Î·È ÙËÓ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·. “∂›Ì·ÛÙ ‚¤‚·ÈÔÈ fiÙÈ ÛÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ·˘Ù‹ ı· ¤¯Ô˘Ì ÙË ÛÙ‹ÚÈÍË ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ Î·È ΔÔ˘ÚÈÛÌÔ‡ Î·È Ù˘ ÎÔÈÓˆÓ›·˜ Ì·˜”. ∂Í¿ÏÏÔ˘, ÙÔ ¢™ ÙÔ˘ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ ªÂÁ¿ÚÔ˘ ªÔ˘ÛÈ΋˜ ÔÌfiʈӷ ·ÔÊ¿ÛÈÛÂ Î·È ·Ó·ÎÔÈÓÒÓÂÈ ÙË ÌÂÙÔÓÔÌ·Û›· Ù˘ ÎÂÓÙÚÈ΋˜ ∞›ıÔ˘Û·˜ ÙÔ˘ ªÂÁ¿ÚÔ˘ (∞›ıÔ˘Û· º›ÏˆÓ Ù˘ ªÔ˘ÛÈ΋˜) Û ∞›ıÔ˘Û· ÃÚ‹ÛÙÔ˘ §·ÌÚ¿ÎË, ηıÒ˜ Î·È ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛË ÛÂÈÚ¿˜ ÙÈÌËÙÈÎÒÓ ÂΉËÏÒÛÂˆÓ ÛÙË ÌÓ‹ÌË ÙÔ˘, ÔÈ Ôԛ˜ ı· ·Ó·ÎÔÈÓˆıÔ‡Ó Ôχ Û‡ÓÙÔÌ·.

ΔÔ “Avatar” “‚˘ı›˙ÂÈ” ÙÔÓ “ΔÈÙ·ÓÈÎfi” √ ΔÈÙ·ÓÈÎfi˜ ¯Ù‡ËÛ ¿ÏÏÔ ¤Ó·

·Áfi‚Ô˘ÓÔ: ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È Avatar. ∏ Ù·ÈÓ›· ÙÔ˘ Δ˙¤È̘ ∫¿ÌÂÚÔÓ Á›ÓÂÙ·È Ë Ù·ÈÓ›· Ì ٷ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ¤ÛÔ‰· ÛÙÔ ·ÁÎfiÛÌÈÔ boxoffice, ·ÓÙÈηıÈÛÙÒÓÙ·˜ ÙËÓ Ù·ÈÓ›·... ÙÔ˘ Δ˙¤È̘ ∫¿ÌÂÚÔÓ. §›Á· ÌfiÏȘ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ‰ÔÏ¿ÚÈ· ¯ˆÚ›˙Ô˘Ó ÙÔ Avatar ·fi ÙÔ Ó· ηٷÎÙ‹ÛÂÈ ÚÂÎfiÚ ÂÈÛڿ͈Ó. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, Ë Ù·ÈÓ›· ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋˜ Ê·ÓÙ·Û›·˜ ÙÔ˘ Δ˙.∫¿ÌÂÚÔÓ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÓÂÈ 1.841 ‰ÈÛ. ‰ÔÏ¿ÚÈ·, ÂÓÒ Ë ‰Ú·Ì·ÙÈ΋ ÈÛÙÔÚ›· ÙÔ˘ ÏÔ›Ô˘ Ô˘ ‚˘ı›ÛÙËΠ¤¯ÂÈ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÂÈ ÛÙÔ box office 1.843 ‰ÈÛ. ‰ÔÏ¿ÚÈ·. £ÂˆÚÂ›Ù·È ÏÔÈfiÓ ‚¤‚·ÈÔ fiÙÈ ÙÔ Avatar ı· Á›ÓÂÈ ÙÂÏÈο Ô “‚·ÛÈÏÈ¿˜” ÙˆÓ ÂÈÛڿ͈Ó, ‡ÛÙÂÚ· ·fi Ù· ¤ÛÔ‰· ÛÙÔ box-office Ù˘ ¢Â˘Ù¤Ú·˜. “√È ı·٤˜ ÂÈÛ¤Ú¯ÔÓÙ·È Û ·ÚÈıÌfi ÚÂÎfiÚ Û fiÏÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·ÔÏ·‡ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÂÌÂÈÚ›· ·˘Ù‹˜ Ù˘ ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋˜ Ù·ÈÓ›·˜” ‰‹ÏˆÛÂ Ô ∫ÚȘ ∞ÚÔÓÛÔÓ, Û٤ϯԘ Ù˘ Fox. ™ÙȘ ∏¶∞, ÙÔ Avatar ¤ÁÈÓÂ Ë ÚÒÙË Ù·ÈÓ›· ÌÂÙ¿ ÙÔÓ ΔÈÙ·ÓÈÎfi Ô˘ η٤ÎÙËÛ ÙÔ box-office ÁÈ· ¤ÍÈ Û˘Ó¯fiÌÂÓ˜ ‚‰ÔÌ¿‰Â˜, Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÓÔÓÙ·˜ ̤¯ÚÈ ÛÙÈÁÌ‹˜ 552,8 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ‰ÔÏ¿ÚÈ·. √ ΔÈÙ·ÓÈÎfi˜ ›¯Â ηٷÎÙ‹ÛÂÈ 600,8 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ‰ÔÏ¿ÚÈ·.

ΔƒπΔ∏ 26 I∞¡√À∞ƒπ√À 2010

¶·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ Û‹ÌÂÚ· Î·È ·‡ÚÈÔ ÛÙËÓ ¶·ÏÈ¿ ∏ÏÂÎÙÚÈ΋

“8 Á˘Ó·›Î˜ ηÙËÁÔÚÔ‡ÓÙ·È” ÛÙË Ó¤· ÚfiÙ·ÛË Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ “∞ı¤ÌÈÙÔ˜”

£Â·ÙÚÈ΋ ™ÎËÓ‹ “∞ı¤ÌÈÙÔ˜” ı· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂÈ ÁÈ· ÙÔ ÎÔÈÓfi Ù˘ fiÏ˘ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔÓ ∫·ÏÏÈÙ¯ÓÈÎfi √ÚÁ·ÓÈÛÌfi ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ ÛÙȘ 26 Î·È 27 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ ÙÔ ı·ÙÚÈÎfi ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ °¿ÏÏÔ˘ Û˘ÁÁڷʤ· ƒÔÌ¤Ú ΔÔÌ¿ “8 °˘Ó·›Î˜ ηÙËÁÔÚÔ‡ÓÙ·È” Û ‰È·Û΢‹ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜, Ï·ÈÛȈ̤ÓÔ Ì ÌÔ˘ÛÈ΋, ÙÚ·ÁÔ‡‰È· Î·È ¯ÔÚfi Û ÌÔÚÊ‹ ÌÈÔ‡˙ÈηÏ. ΔÔ ¤ÚÁÔ ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËΠ̠ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ ÂÈÙ˘¯›· ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ ¢ÈÂıÓÔ‡˜ ºÂÛÙÈ‚¿Ï μfiÏÔ˘, Ô˘ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛÂ Ô ∫·ÏÏÈÙ¯ÓÈÎfi˜ √ÚÁ·ÓÈÛÌfi˜ ÙÔ˘

¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘.

√È ·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ ı· ‰ÔıÔ‡Ó ÛÙÔ £¤·ÙÚÔ Ù˘ ¶·ÏÈ¿˜ ∏ÏÂÎÙÚÈ΋˜ Î·È ı· ·Ú¯›ÛÔ˘Ó ÛÙȘ 9 Ì.Ì. ∏ ·Ú¿ÛÙ·ÛË Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÂ›Ù·È Ì ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ¯ÔÚËÁ›· Î·È ÙÔ˘ ¢ÈÎËÁÔÚÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ μfiÏÔ˘. Δ· ÙÚ·ÁÔ‡‰È· Ù˘ ·Ú¿ÛÙ·Û˘ ı· ΢ÎÏÔÊÔÚ‹ÛÔ˘Ó Û C.D. Ì ÙËÓ Â˘ÁÂÓÈ΋ ¯ÔÚËÁ›· Ù˘ ∂∫¶√§. ™Â ÛÎËÓÈÎfi ·Ê·ÈÚÂÙÈÎfi, Ì ÎÔÛÙÔ‡ÌÈ· Û›ÁÔ˘Ú˘ ·ÏÈ¿˜ ÂÔ¯‹˜ Ô˘ ÔÌÔÁÂÓÔÔÈÔ‡Ó, Ì ÛÎËÓÔıÂÛ›· ÓÔ˘¿Ú Ì ¤ÓÙÔÓ˜ ÈÓÂÏȤ˜ ¯ÈÔ‡ÌÔÚ, ÌÔ˘ÛÈ΋ ¿ÚÙÈ· Î·È ÚˆÙfiÙ˘Ë Â¤Ó‰˘ÛË Î·È ÂÌÓ¢Ṳ̂ÓË ¯ÔÚÔΛÓËÛË Ë ÔÌ¿‰· ÚÔÛ·ı› Ó· ÍÂÂÚ¿ÛÂÈ Î·ÏÏÈÙ¯ÓÈο ÙÔÓ Â·˘Ùfi Ù˘ Û ¤Ó· show Ì ڛÛÎÔ Î·È ·ÚfiÔÙ·. ∏ ÛÎËÓÔıÂÛ›· Û Îϛ̷ “ÊÈÏÌ ÓÔ˘¿Ú” Ì ·Ó·ÙÚÔ¤˜ ‡ÊÔ˘˜ Î·È ÏÔ΋˜ Î·È ÙȘ ÌÔ˘ÛÈÎÔ¯ÔÚ¢ÙÈΤ˜ ÙÔ̤˜, Ó· ʷȉڇÓÔ˘Ó ÙËÓ ·ÁˆÓ›· Î·È ÙÔ ‰Ú¿Ì· ÙˆÓ ¯·Ú·ÎÙ‹ÚˆÓ Î·È ÙˆÓ “ÁÂÁÔÓfiÙˆÓ” , ı· ÚÔÛ·ı‹ÛÂÈ Ó· ‰ÒÛÂÈ ÌÈ· Ó¤· ÔÙÈ΋ ÙÔ˘ ‰˘Û‰È¿ÎÚÈÙÔ˘ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘. ™’ ·˘Ùfi fiÏ· Â›Ó·È Û˘Áί˘Ì¤Ó·: Ù· ʇϷ, ÔÈ ÊÈϛ˜, ÔÈ ÂÓÔ¯¤˜, Ô ‡ÔÙÔ˜, Ô ·Ó·ÎÚÈÙ‹˜, Ô ÊÙ·›¯Ù˘, Ô ΔÈÌËÙ‹˜... ŒÓ· ·fi Ù· ηÈÓÔÊ·Ó‹ ÛÙÔȯ›· Ù˘ ·Ú¿ÛÙ·Û˘ Â›Ó·È ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ÙÔ˘˜ ÚfiÏÔ˘˜ ÙˆÓ 8 Á˘Ó·ÈÎÒÓ ÂÚÌËÓÂ‡Ô˘Ó 4 Á˘Ó·›Î˜ Î·È 4 ¿Ó‰Ú˜. ∫·ıÒ˜ Â›Û˘

fiÙÈ ÛÙË ÛÎËÓ‹ ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È Ê¿ÛÌ·Ù· Î·È Ê·ÓÙ¿ÛÌ·Ù· ÙÔ˘ ‰˘ÛÙ˘¯Ô‡˜ ·Ó‰ÚÈÎÔ‡ ʇÏÔ˘ (·fiÓÙÔ˜ -·ÚfiÓÙÔ˜) ¢È¿ÚÎÂÈ· ·Ú¿ÛÙ·Û˘ 80 ÏÂÙ¿. ∂›ÛÔ‰Ô˜ 10 ¢ÚÒ (Ì·˙› Ì ÙÔ cd Ù˘ ÌÔ˘ÛÈ΋˜ Ù˘ ·Ú¿ÛÙ·Û˘) Î·È Ó·ÓÈÎfi-ÊÔÈÙËÙÈÎfi 5 ¢ÚÒ. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ - ÎÚ·Ù‹ÛÂȘ ı¤ÛÂˆÓ ÙȘ Ë̤Ú˜ ÙˆÓ ·Ú·ÛÙ¿ÛÂˆÓ 6-9 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ÛÙÔ ÙËÏ. 2421078164. ∏ıÔÔÈÔ›:

(Ì ÛÂÈÚ¿ ÂÌÊ¿ÓÈÛ˘ Î·È È‰ÈfiÙËÙ· Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔÓ ª·ÚÛ¤Ï) ∫ˆÛÙ‹˜ ¶ÂÙÚfiÔ˘ÏÔ˜ (™·Ó¤Ï, ÔÈÎÔÓfiÌÔ˜) ª·Ú›· ™Ù·Ê˘Ï¿ (§Ô˘˚˙·, η̷ÚȤڷ) £ˆÌ¿˜ ∫·Ú·ÏfiÔ˘ÏÔ˜ (ÁÈ·ÁÈ¿, ÂıÂÚ¿) ∂Ï¢ıÂÚ›· °È·ÓӷΤ (™Ô˘˙¿Ó, Ë ÌÂÁ¿ÏË ÎfiÚË) ª¿Á‰· ∂˘·ÁÁÂÏÈÓÔ‡ (°Î¿Ì˘, Ë Û‡˙˘ÁÔ˜) ª›ÏÙÔ˜ ºˆÙÂÈÓ¿Î˘ (∞˘ÁÔ˘ÛÙ›Ó·, ·‰ÂÏÊ‹ Ù˘ °Î¿Ì˘) °È¿ÓÓ˘ ª·ÚÓ·Û¿˜ (∫·ÙÚ›Ó,

ÌÈÎÚ‹) °Î¤Ï˘ ΔÛÈ·Ì·Ó‹ (™ÈÌfiÓ, ·‰ÂÏÊ‹ ÙÔ˘) ™˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ˆ˜ Ê...¿ÛÌ·Ù·: °È¿ÓÓ˘ ∫fiÓÛÔ˘Ï·˜ (ª·ÚÛ¤Ï, Û‡˙˘ÁÔ˜ °Î¿Ì˘) ¢ËÌ‹ÙÚ˘ §È‚ÔÁÈ¿ÓÓ˘ (∑·Î, ÂÚ·ÛÙ‹˜ Ù˘ °Î¿Ì˘ Î·È Ù˘ ™ÈÌfiÓ) ¡›ÎÔ˜ ¶Ï·ÎfiÔ˘ÏÔ˜ (Ê¿ÓÙ·ÛÌ· Û˘˙‡ÁÔ˘ Ù˘ ÁÈ·ÁÈ¿˜) Guest star o b-boy ¡ÙfiÚÈ Δ¿Ê· (Dorian Tafa) ™˘ÓÙÂÏÂÛÙ¤˜ : ™ÎËÓÔıÂÛ›·: ∞ϤͷӉÚÔ˜ ∫ÔÛÌ¿˜, ªÔ˘ÛÈ΋: ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ª·Ú·ÁÎfiÔ˘ÏÔ˜, ÃÔÚÔÁڷʛ˜: °ÎÚ¤Ù· ¶ÔÏ¿ÓÛη, ÃÔÚÔÁڷʛ˜ Hip-hop: ¡ÙfiÚÈ Δ¿Ê· (Dorian Tafa). ∂Ó‰˘Ì·ÙÔÏÔÁ›· - ™ÎËÓÔÁÚ·Ê›· : ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ƒÔ˘ÛfiÔ˘ÏÔ˜ ∂Ó‰˘Ì·ÙÔÏfiÁÔ˜ - ηٷÛ΢‹ ÎÔÛÙÔ˘ÌÈÒÓ: ŸÏÁ· √ÈÎÔÓfiÌÔ˘ (ÛÙË Î·Ù·Û΢‹ ÙˆÓ ÎÔÛÙÔ˘ÌÈÒÓ ÂÚÁ¿ÛÙËÎ·Ó Î·È ÔÈ ÛÔ˘‰¿ÛÙÚȘ ÙÔ˘ ¢.π.∂.∫. μfiÏÔ˘: ¡Ù·ÈÊ¿ ª·Ú›˙·, ª·ÚÁ·Ú›ÙË ∫ÔÚ›Ó·, ¶·ÚÏÈ¿ÚÔ˘ ∂˘·ÁÁÂÏ›· Î·È ¶·Ú·Û΢¿ μ¿ÁÈ·. ∫·Ù·Û΢‹ ÛÎËÓÈÎÔ‡: ∞ÚÁ‡Ú˘ ∑‹Û˘, £·Ó¿Û˘ ª·ÙÛ·ÁÎÈ¿˜, ºˆÙÈÛÌÔ›: μ·ÛÈÏ˘ ™Ù·ÌfiÔ˘ÏÔ˜ ºÚÔÓÙÈÛÙ‹ÚÈÔ: μ·ÁÁ¤Ï˘ ∫Ô˘ÎÔ˘ÁÈ¿ÓÓ˘ ¢È¿ÚÎÂÈ· ·Ú¿ÛÙ·Û˘ 80 ÏÂÙ¿. ∂›ÛÔ‰Ô˜ 10 ú (Ì·˙› Ì ÙÔ cd Ù˘ ÌÔ˘ÛÈ΋˜ Ù˘ ·Ú¿ÛÙ·Û˘) Î·È Ó·ÓÈÎfi-ÊÔÈÙËÙÈÎfi 5 ú.

“∏ ÙÒÛË Ù˘ §fiÏ· ªfiÓÙ˜” Û‹ÌÂÚ· ÛÙÔ ∞¯›ÏÏÂÈÔ

¶ÚˆÙÔÔÚȷ΋ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈ΋ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÛÙÔ “™ÈÓ¤ ªÂÛfiÁÂÈÔ˜” ™∏ª∂ƒ∞ ÛÙȘ 9.30 Ì.Ì. ÚÔ‚¿ÏÏÂÙ·È ÛÙÔ

∞¯›ÏÏÂÈÔ ÁÈ· ÙÔ ™ÈÓ¤ ªÂÛfiÁÂÈÔ˜ Ë Ù·ÈÓ›· “∏ ÙÒÛË Ù˘ §fiÏ· ªfiÓÙ˜” . ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· Â·Ó¤Î‰ÔÛË ÛÙËÓ ·Ú¯È΋ ÌÔÚÊ‹ ÙÔ˘ “·ÎÓÂÈÔ˘ ¿ÛÌ·ÙÔ˜” ÂÓfi˜ ÌÂÁ¿ÏÔ˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡ Ù˘ 7˘ Δ¤¯Ó˘ ÙÔ˘ ÁÂÚÌ·ÓÔ‡ ª·Í √ʛϘ. (°·ÏÏ›· - °ÂÚÌ·Ó›·. 1955. ™ÎËÓÔıÂÛ›·: ª·Í √ʛϘ ™ÂÓ¿ÚÈÔ: ∞Ó¤Ù μ·ÓÙÌ¿Ó, ª·Í √ʛϘ ¶ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙÔ‡Ó: ª·ÚÙ›Ó ∫·ÚfiÏ, ¶›ÙÂÚ √˘ÛÙ›ÓÔÊ, ÕÓÙÔÓ °Ô˘fiÏÌÚÔ˘Î, ∞ÓÚ› °ÎÈÛfiÏ, §È˙ ¡ÙÂÏ·Ì¿Ú). ∏ §fiÏ· ªÔÓÙ¤˜ οı ‚Ú¿‰˘ ÛÙË ÛÎËÓ‹ ÙÔ˘ ÙÛ›ÚÎÔ˘ Â›Ó·È ·Ó·ÁηṲ̂ÓË Ó· Í·Ó·˙› ÙÔ ‰Ú·Ì·ÙÈÎfi ·ÚÂÏıfiÓ Ù˘. Œ¯ÂÈ ÍÂ¤ÛÂÈ ·fi ÙË ‰fiÍ· Î·È Ù· ÏÔ‡ÙË Û ηٿÛÙ·ÛË Ï‹ÚÔ˘˜ ·Ú·ÎÌ‹˜. ∫·ıËÌÂÚÈÓ¿ ˙ˆÓÙ·Ó‡ÂÈ ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· Ù˘ ̤۷ ·fi ·Ó·‰ÚÔ̤˜ ÛÙ· ÁÂÁÔÓfiÙ· Î·È ÙÔ˘˜ ¿ÓÙÚ˜ Ô˘ ηıfiÚÈÛ·Ó ÙËÓ ÔÚ›· Ù˘. ªÈ· ‡·ÚÍË ÌÂٷ͇ “ÌÔÈÚ·›·˜ Á˘Ó·›Î·˜” Î·È “¿ÁÚÈÔ˘ ˙ÒÔ˘ Û ÎÏÔ˘‚›”, Â›Ó·È ˘Ô¯Úˆ̤ÓË Ó· ·Ó··ÚÈÛÙ¿ ÙËÓ ÂÈÎfiÓ· Ù˘ ̤¯ÚÈ ÙÔ ÙÚ·ÁÈÎfi Ù¤ÏÔ˜. √È ÈÛÙÔڛ˜ ·Ú·ı¤ÙÔÓÙ·È Û flashback, ‰›ÓÔÓÙ·˜ ¤Ó· ÙfiÓÔ Ú·ÏÈÛÌÔ‡ ÛÙËÓ ·Ê‹ÁËÛË Ù˘ ËÚˆ›‰·, οÓÔÓÙ·˜ Î·È ÂÌ¿˜ ̤ÚÔ˜ ÙˆÓ ı·ÙÒÓ ÙÔ˘ ÙÛ›ÚÎÔ˘. ™Â ÎÚÈÙÈ΋ ÙÔ˘ ÛÙËÓ “∂Ï¢ıÂÚÔÙ˘›·” Ô ¡.º. ªÈÎÂÏ›‰Ë˜ ¤¯ÂÈ ÛËÌÂÈÒÛÂÈ Û¯ÂÙÈο: “™Â Â·Ó¤Î‰ÔÛË ¤Ó· ·fi Ù· ÌÂÁ¿Ï·, ÚˆÙÔÔÚȷο ·ÚÈÛÙÔ˘ÚÁ‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ·ÁÎfiÛÌÈÔ˘ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ˘. ∏ ˙ˆ‹ Ù˘ §fiÏ· ªÔÓÙ¤˜, Ù˘ “ÈÔ ÛηӉ·ÏÒ‰Ô˘˜ Á˘Ó·›Î·˜

ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘”, ̤۷ ·fi ÊÏ·˜-Ì·Î, Û ÛÎËÓ¤˜ ‰ÔṲ̂Ó˜ Ì ÚˆÙÔÙ˘›·, ¤Í·ÚÛË Î·È Ï˘ÚÈÛÌfi, Ì ¤ÍÔ¯· ÎÔÛÙÔ‡ÌÈ· Î·È ÌÈ· οÌÂÚ· Ô˘ ÎÈÓÂ›Ù·È Ì ¿ÓÂÛË Ì¤Û· ·fi Ê·ÓÙ·ÛÌ·ÁÔÚÈο, ‚Ô˘ÙËÁ̤ӷ Û ÌÈ· Ì·ÚfiÎ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·, ÓÙÂÎfiÚ. ΔÔÓ ¢ÂΤ̂ÚÈÔ ÙÔ˘ 1955 ΢ÎÏÔÊfiÚËÛ ÛÙȘ ·ÚÈÛÈÓ¤˜ ·›ıÔ˘Û˜, Û ÛÙÂÚÂÔʈÓÈÎfi

‹¯Ô Î·È ÛÈÓÂÌ·ÛÎÔÈ΋ ÔıfiÓË, Ë “§fiÏ· ªÔÓÙ¤˜” , ÙÂÏÂ˘Ù·›· Ù·ÈÓ›· ÙÔ˘ ÌÂÁ¿ÏÔ˘ °ÂÚÌ·ÓÔ‡ ÛÎËÓÔı¤ÙË ª·Í √ʛϘ (ı· Âı¿ÓÂÈ Ï›ÁÔ˘˜ Ì‹Ó˜ ·ÚÁfiÙÂÚ· Û ËÏÈΛ· 55 ¯ÚfiÓˆÓ). ∏ ÈÔ ·ÎÚÈ‚‹ ̤¯ÚÈ ÙfiÙ ·Ú·ÁˆÁ‹ ÙÔ˘ Á·ÏÏÈÎÔ‡ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ˘, Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ‹Ù·Ó Î·È Ù·ÈÓ›· ÚˆÙÔÔÚȷ΋, Ì ·Ó¿ÌÈÎÙÔ˘˜ ÁψÛÛÈο ‰È·ÏfiÁÔ˘˜, ÌÂ Û˘Ó¯‹ ÊÏ·˜-Ì·Î Ô˘ ·Ó¤ÙÚÂ·Ó ÙË ÁÚ·ÌÌÈ΋ Ù˘ ·Ê‹ÁËÛË, ηÈÓÔÙƠ̂˜ Ô˘ ÛfiÎ·Ú·Ó ÙÔ ÎÔÈÓfi Î·È ÌÂÚ›‰· Ù˘ ÎÚÈÙÈ΋˜ ñ ÌfiÓÔ ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ˜ fiˆ˜ Ô ƒÔÛÂÏ›ÓÈ, Ô ∫ÔÎÙfi, Ô ∑·Î ªÂÎ¤Ú Î·È Ô ∑·Î Δ·Ù› ÙËÓ ˘ÂÚ·Û›ÛÙËÎ·Ó Ì ·ÓÔȯً ÂÈÛÙÔÏ‹ ÛÙË Á·ÏÏÈ΋ “ºÈÁηÚfi” . ΔÚÔÌÔÎÚ·ÙË̤ÓÔÈ, ÔÈ ·Ú·ÁˆÁÔ› ·¤Û˘Ú·Ó ÙËÓ Ù·ÈÓ›·, ÙËÓ ÓÙÔ˘ÌÏ¿Ú·Ó ÂÍ ÔÏÔÎÏ‹ÚÔ˘ ÛÙ· Á·ÏÏÈο, ¤ÎÔ„·Ó ÛÎËÓ¤˜ Î·È ¿ÏÏ·Í·Ó ÙÔ ÌÔÓÙ¿˙, Û ÌÈ· ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ó· οÓÔ˘Ó ÈÔ “ηٷÓÔËÙ‹” , fiˆ˜ ›ÛÙ¢·Ó, ÙËÓ Ù·ÈÓ›·. ∞ÔÙ¤ÏÂÛÌ·: Ï‹Ú˘ ÂÌÔÚÈ΋ ·ÔÙ˘¯›· Ù˘ Ù·ÈÓ›·˜ Ô˘ ·fi ÙfiÙ ÌfiÓÔ Û ٷÈÓÈÔı‹Î˜ ÚÔ‚·ÏÏfiÙ·Ó. flÛÔ˘, ÚÔ˜ Ù· Ù¤ÏË Ù˘ ‰ÂηÂÙ›·˜ ÙÔ˘ ë60, ¤ÁÈÓ ÌÈ· ÚÒÙË ÚÔÛ¿ıÂÈ· ·ÔηٿÛÙ·Û˘ Ù˘ Ù·ÈÓ›·˜ ·fi ÙÔ˘˜ °¿ÏÏÔ˘˜ ·Ú·ÁˆÁÔ‡˜-‰È·ÓÔÌ›˜ Ù˘ Ù·ÈÓ›·˜. ∞ÔηٿÛÙ·ÛË Ô˘ ÔÏÔÎÏËÚÒıËΠÌfiÏȘ ÙÔ 2008 ¯¿ÚË ÛÙË °·ÏÏÈ΋ Δ·ÈÓÈÔı‹ÎË, Í·Ó·‰›ÓÔÓÙ·˜ ÛÙËÓ Ù·ÈÓ›· ÙËÓ ·Ú¯È΋, fiˆ˜ ÙË ı¤ÏËÛÂ Ô √ʛϘ, ÌÔÚÊ‹ Ù˘, Ì ٷ ı·˘Ì¿ÛÈ· ¯ÚÒÌ·Ù· Î·È ÙËÓ ·Ó¿ÌÈÍË ‰È¿ÊÔÚˆÓ ÁψÛÛÒÓ, Û‡Ìʈӷ ¿ÓÙ· Ì ÙÔ˘˜ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú˜ Ô˘ ÙË ÌÈÏ¿Ó”.

™ÙÔ Êˆ˜ ÂÓÙ˘ˆÛÈ·Îfi ÎÙ›ÚÈÔ ÛÙËÓ ·Ú¯·›· ªÂÛÛ‹ÓË ∂¡∞ ÂÓÙ˘ˆÛÈ·ÎÔ‡ ÌÂÁ¤ıÔ˘˜ ÎÙ‹-

ÚÈÔ, Ì Â›Û˘ ÂÓÙ˘ˆÛȷο „ËÊȉˆÙ¿, ¤ÊÂÚ ÛÙÔ Êˆ˜, ÚÈÓ ·fi Ï›ÁÔ˘˜ Ì‹Ó˜, Ë ·Ó·ÛηÊÈ΋ ¤Ú¢ӷ ÛÙËÓ ·Ú¯·›· ªÂÛÛ‹ÓË. ™‡Ìʈӷ Ì ٷ ¡¤·, ÔÈ ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ˜ ·Ó·˙ËÙÔ‡Ó ÙËÓ “Ù·˘ÙfiÙËÙ·” ÙÔ˘ ÎÙËÚ›Ô˘ Î·È Èı·ÓÔÏÔÁÔ‡Ó fiÙÈ Û˘Ó‰¤ÂÙ·È Ì ÙË ı¿ ÙÔ˘ ¤ÚˆÙ·, ÙËÓ ∞ÊÚÔ‰›ÙË. “¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ¤Ó·Ó ÌÔÓfiÙÂÚÔ (Û.Û.: Ó·fi˜ Ô˘ ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ÌfiÓÔ ·fi ΛÔÓ˜, ¯ˆÚ›˜ ÛËÎfi) ÙÂÚ·ÛÙ›ˆÓ ‰È·ÛÙ¿ÛˆÓ, ηıÒ˜ ¤¯ÂÈ ‰È¿ÌÂÙÚÔ 10 Ì.” ÂÍËÁ› ÛÙ· ¡¤· Ô ·Ó·Ûηʤ·˜, ÔÌfiÙÈÌÔ˜ ηıËÁËÙ‹˜ ∫Ï·ÛÈ΋˜ ∞Ú¯·ÈÔÏÔÁ›·˜, ¶¤ÙÚÔ˜ £¤ÌÂÏ˘. ΔÔ ÂÏÏËÓÈÛÙÈ΋˜ ÂÔ¯‹˜ ÎÙ‹ÚÈÔ ÂÓÙÔ›ÛÙËΠϛÁ· ̤ÙÚ· Ì·ÎÚÈ¿ ·fi ÙÔ ÈÂÚfi Ù˘ ÚˆÙÔ‚˘˙·ÓÙÈÓ‹˜ ‚·ÛÈÏÈ΋˜ ÛÙËÓ fiÏË Ô˘ ¯Ù›ÛÙËΠ·fi ÙÔÓ ∂·ÌÂÈÓÒÓ‰·, ÙÔ 369 .Ã. °‡Úˆ ·fi ÙÔ ıÔψÙfi ÎÙ‹ÚÈÔ Ì ÙÔ˘˜ ‰ˆÚÈÎÔ‡˜ ΛÔÓ˜, ÛÙ· ڈ̷˚ο ¯ÚfiÓÈ· ÚÔÛÙ¤ıËÎÂ Î·È ¤Ó·˜ ‰Â‡ÙÂÚÔ˜ ÔÌfiÎÂÓÙÚÔ˜ ·ÎÏÔ˜, ¯ˆÚ›˜ ΛÔÓ˜. ΔÔ ‰ÈÏfi ·˘Ùfi ΢ÎÏÈÎfi ÎÙ‹ÚÈÔ Ï·ÈÛȈÓfiÙ·Ó ·fi ÌÂÁ¿ÏË ·›ıÔ˘Û· Ì „ËÊȉˆÙ¿, ‰È·ÌÔÚÊÒÓÔÓÙ·˜ ¤ÙÛÈ ¤Ó· ÔÚıÔÁÒÓÈÔ ÔÈÎÔ‰fiÌËÌ· ‰È·ÛÙ¿ÛÂˆÓ 50Ã60 ̤ÙÚˆÓ. ΔÔ ÔÈÎÔ‰fiÌËÌ· Ô˘ ηٷÛÙÚ¿ÊËΠ·fi ÙÔÓ ÛÂÈÛÌfi ÙÔ˘ 375 Ì.Ã., fiˆ˜ ‰Â›¯ÓÔ˘Ó Î·È ÔÈ ÂṲ̂ÓÔÈ Î›ÔÓ˜, ÂÈο˙ÂÙ·È ˆ˜ ›¯Â ÌÈ· ÂÏ·ÊÚ¿ ÛÎÂ‹, Èı·ÓfiÓ Í‡ÏÈÓË Ì ÎÂÚ·Ì›‰È·, ηıÒ˜ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ‚ÚÂı› ÂÈÛÙ‡ÏÈ· Î·È ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈο ̤ÏË Ô˘ Ó· Ì·ÚÙ˘ÚÔ‡Ó ‚·ÚÈ¿ ηٷÛ΢‹. ∂ÎÙfi˜ ·fi ÙËÓ Ù·˘ÙfiÙËÙ· ÙÔ˘ ÎÙËÚ›Ô˘, ÔÈ ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ˜ ·Ó·˙ËÙÔ‡Ó Î·È ÙËÓ Ù·˘ÙfiÙËÙ· ÙÔ˘ ¿Ó‰Ú·, ÙÔÓ ÔÔ›Ô ·ÂÈÎÔÓ›˙ÂÈ ÙÔ ÂÓÙ˘ˆÛÈ·Îfi „ËÊȉˆÙfi ÛÙÔ ‰¿Â‰Ô Ù˘ ·›ıÔ˘Û·˜, ¤Íˆ ·fi ÙÔ Î˘ÎÏÈÎfi ÔÈÎÔ‰fiÌËÌ·. √ ¿Ó‰Ú·˜, ÛÂ Ê˘ÛÈÎfi ̤ÁÂıÔ˜, ÊÔÚ¿ Â̛͈‰· (ÎÔÓÙfi ÚÔ‡¯Ô), ÎÚ·Ù¿ Ú·‚‰› Î·È ÎÈÓÂ›Ù·È Ì ‰‡Ó·ÌË ÚÔ˜ Ù· ·ÚÈÛÙÂÚ¿, ÂÓÒ ‰›Ï· ÙÔ˘ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÙÔ fiÓÔÌ· ∞ÙÙÈÎfi˜.

“ƒˆÌ·›Ô˜ Î·È πÔ˘ÏȤٷ” ·fi Ù· ª·Ï¤Ù· ÙÔ˘ ªfiÓÙ ∫¿ÚÏÔ Δ∏ ‰È·ÛËÌfiÙÂÚË ÈÛÙÔÚ›· ·Á¿˘,

·˘Ù‹ ÙÔ˘ ƒˆÌ·›Ô˘ Î·È Ù˘ πÔ˘ÏȤٷ˜, ı· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÔ˘Ó ÛÙË ÛÎËÓ‹ ÙÔ˘ ªÂÁ¿ÚÔ˘ ªÔ˘ÛÈ΋˜ ∞ıËÓÒÓ (∞›ıÔ˘Û· ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú· ΔÚÈ¿ÓÙË) Ù· ÈÛÙÔÚÈο ª·Ï¤Ù· ÙÔ˘ ªfiÓÙ ∫¿ÚÏÔ. √È ·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ ¤¯Ô˘Ó ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÙ› ÁÈ· ÙȘ 5, 6 Î·È 7 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ Î·È Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÛÎÔÔ‡˜ Ù˘ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ ∞ÓÙÈηÚÎÈÓÈ΋˜ ∂Ù·ÈÚ›·˜ Î·È ÙÔ˘ ¢ÈÎÙ‡Ô˘ ºÚÔÓÙ›‰·˜ ª·ÛÙÔ‡. Δ· ª·Ï¤Ù· ÙÔ˘ ªfiÓÙ ∫¿ÚÏÔ, Ô˘ ÙÂÏÔ‡Ó ˘fi ÙËÓ ÚÔ‰ڛ· Ù˘ ÚÈÁΛÈÛÛ·˜ ÙÔ˘ ∞Ófi‚ÂÚÔ˘ ∫·ÚÔϛӷ˜, ı· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÔ˘Ó ÙÔ ¤ÚÁÔ ˘fi ÙË ÁÓˆÛÙ‹ ÌÔ˘ÛÈ΋ ÙÔ˘ ¶ÚÔÎfiÊÈÂÊ Î·È Û ¯ÔÚÔÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ ‰È¢ı˘ÓÙ‹ ÙÔ˘˜, ∑·Ó ∫ÚÈÛÙfiÊ ª·ÁÈfi. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜-ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ· ÛÙÔ ÙËÏ. 210 7282.333.

∑ËÌÈ¿ Û ¤ÚÁÔ ¶ÈοÛÔ ·fi ·ÚfiÛÂÎÙË ÂÈÛΤÙÚÈ· ªÔ˘Û›Ԣ ∑∏ªπ∞ Û ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ ¶ÈοÛÔ ÚÔο-

ÏÂÛ ¿ıÂÏ¿ Ù˘ Á˘Ó·›Î·, Ô˘ ¤Î·Ó ̷ı‹Ì·Ù· Ù¤¯Ó˘ ÛÙÔ ªËÙÚÔÔÏÈÙÈÎfi ªÔ˘ÛÂ›Ô Ù˘ ¡¤·˜ ÀfiÚ΢. ∏ Á˘Ó·›Î· ¤ÂÛ ¯ˆÚ›˜ Ó· ÙÔ ı¤ÏÂÈ ¿Óˆ ÛÙÔÓ ›Ó·Î·, ÚÔηÏÒÓÙ·˜ ÌÈÎÚ‹ ˙ËÌÈ¿, Ë ÔÔ›·, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ˘˜ ˘‡ı˘ÓÔ˘˜ ÙÔ˘ ÌÔ˘Û›Ԣ, ı· ÂȉÈÔÚıˆı› ̤¯ÚÈ ÙËÓ ¿ÓÔÈÍË, ÔfiÙ ÙÔ ÌÔ˘ÛÂ›Ô ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›˙ÂÈ ÌÂÁ¿ÏË ¤ÎıÂÛË Ì ¤ÚÁ· ¶ÈοÛÔ. √ ›Ó·Î·˜ “ı‡Ì·” Ù˘ ·ÚÔÛÂÍ›·˜ Ù˘ Á˘Ó·›Î·˜ ¤¯ÂÈ Ù›ÙÏÔ “√ ı·ÙÚ›ÓÔ˜” Î·È ¯ÚÔÓÔÏÔÁÂ›Ù·È ·fi ÙÔ 1904-1905.


¶ÔÏÈÙÈÛÌfi˜/ ∫ÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ˜ Î·È ÌÔ˘ÛÈ΋ ÛÙË “ÿÚÙ·” ∞Àƒπ√ ΔÂÙ¿ÚÙË 27 π·-

ÓÔ˘·Ú›Ô˘, ÛÙȘ 20.30 ÙÔ ‚Ú¿‰˘, ÛÙÔ ‚È‚ÏÈÔˆÏ›Ô-ηÊÂÓÂ›Ô “ÿÚÙ·”, ™ÎÂÓ‰ÂÚ¿ÓË 16∞, ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÂΉ‹ÏˆÛË Ì ı¤Ì· “∫ÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ˜ Î·È ÌÔ˘ÛÈ΋”. £· ÚÔ‚ÏËıÔ‡Ó Î·È ı· Û¯ÔÏÈ·ÛÙÔ‡Ó ·ÔÛ¿ÛÌ·Ù· ·fi Ù·Èӛ˜ ÌÂÁ¿ÏˆÓ ÛÎËÓÔıÂÙÒÓ. ∂È̤ÏÂÈ·-·ÚÔ˘Û›·ÛË: °È¿ÓÓ˘ Δ˙·ÌÙ˙‹˜ Î·È Ù¯ÓÈ΋ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË: μ·Û›Ï˘ ™ÔÊÈÒÙ˘.

“∏ È·ÙÚÈ΋ ÛÙË Ù˘ πˆÓ›·˜” Û ËÌÂÚÔÏfiÁÈÔ ∏ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈ΋ ∂ÛÙ›· ªÈ-

ÎÚ·ÛÈ·ÙÒÓ “ÿˆÓ˜” ÁÓˆÛÙÔÔÈ› ÛÙ· ̤ÏË Î·È ÛÙÔ˘˜ Ê›ÏÔ˘˜ fiÙÈ ÙÔ Ó¤Ô ËÌÂÚÔÏfiÁÈÔ-·Ù˙¤ÓÙ· 2010, Ì ı¤Ì· “∏ È·ÙÚÈ΋ ÛÙË ÁË Ù˘ πˆÓ›·˜” ı· ‰È·Ù›ıÂÙ·È ÛÙ· ÁÚ·Ê›· Ù˘ ∂ÛÙ›·˜ (ª·È¿Ó‰ÚÔ˘ 75, ¡. πˆÓ›·, ÙËÏ. 24210 60900) ηıËÌÂÚÈÓ¿ ÁÈ· ÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ· 25/1 ¤ˆ˜ 5/2 Î·È ÒÚ˜ 7-9 Ì.Ì. ªÂÙ¿ ÙËÓ ËÌÂÚÔÌËÓ›· ·˘Ù‹ οı ¢Â˘Ù¤Ú· Î·È ¶¤ÌÙË, Ë̤Ú˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÁÚ·Ê›ˆÓ, ÒÚ˜ 7-9 Ì.Ì. ΔÈÌ‹ ËÌÂÚÔÏÔÁ›Ô˘ 3ú. ∂›Û˘, ı· ‰È·Ù›ıÂÙ·È ÛÙ· ηٷÛÙ‹Ì·Ù· ÌÂÏÒÓ Ì·˜: μfiÏÔ˜ ªÔ˘ÛÈÎfi˜ √›ÎÔ˜ ∫¯·˝‰Ë, π¿ÛÔÓÔ˜ 95 Î·È ¢. ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘, SEIKO, Ô‰fi˜ ∂Ï. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ (πˆÏÎÔ‡) 16. ™ÙË ¡. πˆÓ›· ÛÙÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· ∂˘ÊÚ. μ·ÛÈÏ›Ԣ, ÃÚÒÌ·Ù·-™È‰ÂÚÈο, ª·È¿Ó‰ÚÔ˘ 125, ÌÂÙ¿ ÙË ºÈÏ·‰ÂÏÊ›·˜.

∞Á. ∞fiÛÙÔÏÔ˜ Ô ¡¤Ô˜: ºÈÏ·ÓıÚˆÈ΋ ÁÈÔÚÙ‹ √π Ì·ıËÙ¤˜ Ù˘ μ’ Ù¿Í˘ ÙÔ˘ π‰ÈˆÙÈÎÔ‡ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™¯ÔÏ›Ԣ “ÕÁ. ∞fiÛÙÔÏÔ˜ Ô ¡¤Ô˜” ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÔ˘Ó ÁÈÔÚÙ‹ ·ÊÈÂڈ̤ÓË ÛÙÔ ·È‰›. ∏ ÂΉ‹ÏˆÛË ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ 29 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ Î·È ÒÚ· 18.30, ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ. ªÂÙ¿ ÙË ÁÈÔÚÙ‹ ı· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ Ì·˙¿Ú, Ù· ¤ÛÔ‰· ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ı· ‰È·ÙÂıÔ‡Ó ÛÙË UNICEF.

∞·ڈÛË ÎÔ‹˜ ›Ù·˜ ∞¶√ ÙË ¢ËÌÔÙÈ΋ ∫ÔÈ-

ÓˆÊÂÏ‹ ∂ȯ›ÚËÛË ∞ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë˜ ¢‹ÌÔ˘ ∞ÈÛˆÓ›·˜ ·Ó·ÎÔÈÓÒÓÂÙ·È fiÙÈ ·Î˘ÚÒÓÂÙ·È Ë ÎÔ‹ ›Ù·˜, Ô˘ ›¯Â ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÙ› ÁÈ· ÙȘ 28 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘, ÛÙÔ Ì·Á·˙› ÙÔ˘ ∞fiÛÙÔÏÔ˘ ¶›Ó· ÛÙÔ ™¤ÛÎÏÔ, Û ¤Ó‰ÂÈÍË ¤ÓıÔ˘˜ ÁÈ· ÙÔÓ ˘Èfi ÙÔ˘˜.

ΔƒπΔ∏ 26 I∞¡√À∞ƒπ√À 2010

31

™ÙÔ ∞¯›ÏÏÂÈÔ ·Ó¿‰ÂÈÍË Ù˘ ·Ê‹ÁËÛ˘ ̤۷ ·fi Ù· ÙÚ·ÁÔ‡‰È· ÙÔ˘

§ÔÁÔÙ¯ÓÈÎfi Î·È ÌÔ˘ÛÈÎfi ·Ó·ÏfiÁÈÔ ÁÈ· °ÈÒÚÁÔ ∑·Ì¤Ù·

§

ÔÁÔÙ¯ÓÈÎfi Î·È ÌÔ˘ÛÈÎfi ·Ó·ÏfiÁÈÔ ÁÈ· Ù· ÁÂÓ¤ıÏÈ· ÙÔ˘ °ÈÒÚÁÔ˘ ∑·Ì¤Ù· ÛÙËÚÈÁ̤ÓÔ ÛÙËÓ ·˘ÙÔ‚ÈÔÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ °ÈÒÚÁÔ˘ ∑·Ì¤Ù· ·fi ÙÔ ‚È‚Ï›Ô Ù˘ πˆ¿ÓÓ·˜ ∫ÏÂÈ¿ÛÔ˘ “∫·È Ë ‚Úfi¯· ¤ÈÙ ... ÛÙÚ¤ÈÙ ıÚÔ˘. °ÈÒÚÁÔ˜ ∑·Ì¤Ù·˜, μ›Ô˜ Î·È ÔÏÈÙ›·” ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË 3 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ Î·È ÒÚ· 8 Ì.Ì. ÛÙÔ ÎÈÓËÌ·ÙÔı¤·ÙÚÔ “∞¯›ÏÏÂÈÔÓ”.

∞Ê‹ÁËÛË: ™Ù¤ÏÈÔ˜ ¶ÂÏ·ÛÁfi˜ ªÔ˘ÛÈ΋: ºÈÏ·ÚÌÔÓÈ΋ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ ˘fi ÙË ‰È‡ı˘ÓÛË ÙÔ˘ ·Ú¯ÈÌÔ˘ÛÈÎÔ‡ °ÈÒÚÁÔ˘ ∫·Ú˘‰¿ÎË Î·È ÛÔÏ›ÛÙ ÛÙÔ ÌÔ˘˙Ô‡ÎÈ ÙÔÓ °È¿ÓÓË ¶ÔÏ›ÙË. £· ·Ú¢ÚÂıÔ‡Ó Ë Û˘ÁÁڷʤ·˜, ÛÙÈ¯Ô˘ÚÁfi˜ Î·È ÂÚ¢ӋÙÚÈ· ÙÔ˘ Ï·˚ÎÔ‡ ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÔ‡ πˆ¿ÓÓ· ∫ÏÂÈ¿ÛÔ˘ Î·È Ô ÂΉfiÙ˘ Ï·˚΋˜ ÌÔ˘ÛÈ΋˜ Î·È ‚È‚Ï›ˆÓ ™Ù¤ÏÈÔ˜ ∂ÏÏËÓÈ¿‰Ë˜. ™ÙȘ 25 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ 1925 ÁÂÓÓ‹ıËÎÂ Ô °ÈÒÚÁÔ˜ ∑·Ì¤Ù·˜, ¤Ó·˜ ÌÂÁ¿ÏÔ˜ ¤ÏÏËÓ·˜ Ï·˚Îfi˜ ηÏÏÈÙ¤¯Ó˘. ΔÔ ÌÔ˘ÛÈÎfi ·Ó·ÏfiÁÈÔ “÷˘ Ì¤ÚıÓÙÂ˚, Ì›ÛÙÂÚ ∑·Ì¤Ù·” ÁÈÔÚÙ¿˙ÂÈ Ù· ÁÂÓ¤ıÏÈ· ÙÔ˘ ÛÔ˘‰·›Ô˘ ·˘ÙÔ‡ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡ Ù˘ Û‡Á¯ÚÔÓ˘ Ï·˚΋˜ ÚÔÊÔÚÈ΋˜ ·Ú¿‰ÔÛ˘. ∂ÎÙfi˜ ·fi ÛÔ˘‰·›Ô˜ ÌÔ˘˙Ԣ͋˜ Ô ∑·Ì¤Ù·˜ ‹Ù·Ó Î·È ¤Ó·˜ ÌÂÁ¿ÏÔ˜ ·Ú·Ì˘ı¿˜, ΈÌÈÎfi˜ Î·È ÔÈËÙ‹˜. Δ· ÂÏÏËÓÈο ÙÔ˘ Â›Ó·È Ù· ÂÏÏËÓÈο ÙÔ˘ ∫·Ú·ÁÎÈfi˙Ë, ‰ÂÓ ÊÔ‚Ô‡ÓÙ·È Ó· οÓÔ˘Ó ÙÔ‡Ì˜, Ó· ÌÂډ‡ÔÓÙ·È Î·È ÂÈÛÚ¿ÙÙÔ˘Ó ·Ú‚·Ó›ÙÈΘ ͢ÏȤ˜. ∞ӷηÙÂ‡Ô˘Ó Î·ı·ÚÂ‡Ô˘Û·, Ì¿ÁÎÈη ÙˆÓ ÙÂΤ‰ˆÓ, ·ÁÁÏÈο, ·ÌÂÚÈοÓÈη, Á·ÏÏÈο, ·Ú‚·Ó›ÙÈη, ÁÂÚÌ·ÓÈο, ÍËÏÒÓÔ˘Ó ÙȘ ¿ÎÚ˜ Î·È ÙȘ ηٷϋÍÂȘ Î·È ÙȘ Ì·ÏÒÓÔ˘Ó Ì ¯ÚˆÌ·ÙÈÛÙ¿

ÎÔ˘ÚÂÏ¿ÎÈ· ·fi ¿ÏÏË ÁÏÒÛÛ· ‹ ‰È¿ÏÂÎÙÔ. Δ· ÂÏÏËÓÈο ÙÔ˘ ∑·Ì¤Ù· ¯ÔÚÔˉ¿ÓÂ Î·È ·ÔÁÂÈÒÓÔÓÙ·È fï˜ fiÙ·Ó ·ÂÏ¢ıÂÚÒÓÔÓÙ·È ÙÂÏ›ˆ˜ ·fi ÙËÓ ÁÏÒÛÛ· Î·È Á›-

ÓÔÓÙ·È ÌÔ˘ÛÈ΋ Î·È ÎÚ·˘Á‹. ∏ ‰È‹ÁËÛË ÙÔ˘ ∑·Ì¤Ù· Â›Ó·È ÙÚ·ÁÔ‡‰È Î·È Ù· ÙÚ·ÁÔ‡‰È· ÙÔ˘ ·ÊËÁËÌ·ÙÈο Î·È ÎÔÚ˘ÊÒÓÔÓÙ·È Ì ٷ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ∑·Ì¤ÙÈη ñ∫·Ú·ÁÎÈfi˙Èη ÂÈʈ-

Ó‹Ì·Ù·, √ÔÔÔÔÔ········! √ ™Ù¤ÏÈÔ˜ ¶ÂÏ·ÛÁfi˜ ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ ¤Ó· ÏÔÁÔÙ¯ÓÈÎfi ·Ó·ÏfiÁÈÔ ÁÈ· Ó· ·Ó·‰Â›ÍÂÈ ÙÔÓ ∑·Ì¤Ù· Û·Ó ¤Ó· ÌÂÁ¿ÏÔ Ï·˚Îfi ÏÔÁÔÙ¤¯ÓË Î·È ÎˆÌÈÎfi ‰ËÌÈÔ˘ÚÁfi. ∏ ºÈÏ·ÚÌÔÓÈ΋ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ ı· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ÙËÓ Î·Ù¿ÏÏËÏË ˙·Ì¤ÙÈÎË ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· ·ÓٛʷÛ˘, ¯Ú˘ÛÒÓ ÛÂÈÚËÙÈÒÓ Î·È Ï·˚ÎÒÓ ¯ÔÓÙÚ¿‰ˆÓ, ¯¿ÏÎÈÓˆÓ Ó¢ÛÙÒÓ Î·È ÌÔ˘˙Ô˘ÎÈÔ‡, ηı·ÚÂ‡Ô˘Û·˜ Î·È „¢ÙÔ·ÌÂڛηÓÈΈÓ. ª¤Û· ·fi ÙÔ Î·Ú·ÁÎÈfi˙ÈÎÔ Ó‡̷ Ù˘ ·ÓÙÚÂÈ¿˜ ÙˆÓ ·ÓÙÈı¤ÙˆÓ Ô ∑·Ì¤Ù·˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Û ÌÈ· ΈÌÈ΋ Ô›ËÛË Ì ÙÚ·ÁÈÎfi ΤÊÈ Î·È ÚÔÎÏËÙÈ΋ ·˘ı¿‰ÂÈ· ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙȘ ÌÂÁ¿Ï˜ ÙÚ·Áˆ‰›Â˜ Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÈÛÙÔÚ›·˜ ÂÌʇÏÈÔ˜, ‰È¯·ÛÌfi˜, ¯Ô‡ÓÙ· Ô˘ ‚·Û¿ÓÈ˙·Ó ÙȘ Ï·fi. ¶ÚÔÛÎÂÎÏË̤ÓË Ë πˆ¿ÓÓ· ∫ÏÂÈ¿ÛÔ˘ Ô˘ ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛÂ, Û˘ÁΤÓÙÚˆÛÂ, ÂÂÍÂÚÁ¿ÛÙËÎÂ Î·È ·Ó¤‰ÂÈÍ ÙËÓ ¯ÂÈÌ·ÚÚÒ‰Ë ˙·Ì¤ÙÈÎË ·Ê‹ÁËÛË ÙfiÙ Ô˘ Ô ∑·Ì¤Ù·˜ Ì·Ú¿˙ˆÓ ·ÁÓÔË̤ÓÔ˜ ·fi ÙÔ ÎÔÈÓfi Ô˘ Á˘ÚÓÔ‡Û ÙËÓ Ï¿ÙË ÛÙËÓ Ï·˚΋ Ù¤¯ÓË Î·È Â˘·ÈÛıËÛ›·, ·ÚÓÔ‡ÌÂÓÔ ÙËÓ Î·Ù·ÁˆÁ‹ ÙÔ˘ Î·È Ô˘ ÙÈ̈ÚË̤ÓÔ˜ ·fi ÙÔ ÛÈÓ¿ÊÈ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ Î·È ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ÙÔ˘ ·Ó·ÈÛıËÛ›·.

™Â Û˘Ó·˘Ï›· ÛÙÔ ª¤Á·ÚÔ ªÔ˘ÛÈ΋˜ ∞ıËÓÒÓ

∏ ∫Ú·ÙÈ΋ √Ú¯‹ÛÙÚ· ∞ıËÓÒÓ Û ¤ÚÁ· ªÂÙfi‚ÂÓ Î·È ™¤ÓÌÂÚÁÎ ŸÙ·Ó ¤Ó·˜ ·ÍȈ̷ÙÈÎfi˜, ηٿ ÙÔÓ ¶ÚÒÙÔ ¶·ÁÎfiÛÌÈÔ ¶fiÏÂÌÔ, ÚÒÙËÛ ÙÔÓ ÓÂÔÛ‡ÏÏÂÎÙÔ Ê·ÓÙ¿ÚÔ ÕÚÓÔÏÓÙ ™¤ÓÌÂÚÁÎ ·Ó ‹Ù·Ó fiÓÙˆ˜ ·˘Ùfi˜ Ô ÂÚ›ÊËÌÔ˜ Û˘Óı¤Ù˘, ÂΛÓÔ˜ ·¿ÓÙËÛ ÎÔÊÙ¿: “∫¿ÔÈÔ˜ ¤ÚÂ ӷ ›ӷÈ, ηÓ›˜ ‰ÂÓ ‹ıÂÏÂ Î·È ¤ÙÛÈ ÚÔÛʤÚıËη ÂÁÒ”. ΔÔ ·Ó¤Î‰ÔÙÔ ·˘Ùfi ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ ÁÏ·Ê˘Ú¿ ÙË ÛÙ¿ÛË ˙ˆ‹˜ ÙÔ˘ ÌÂÁ¿ÏÔ˘ ·˘ÛÙÚÈ·ÎÔ‡ Û˘Óı¤ÙË ÙÔ˘ 20Ô‡ ·ÈÒÓ·. ΔÔ Û˘ÌʈÓÈÎfi ÙÔ˘ Ô›ËÌ· “¶ÂÏϤ·˜ Î·È ªÂÏÈÛÛ¿ÓıË” ı· ·ÎÔ˘ÛÙ› ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ¶·Ú·Û΢‹ ÛÙÔ ª¤Á·ÚÔ ªÔ˘ÛÈ΋˜ ·fi ÙËÓ ∫Ú·ÙÈ΋ √Ú¯‹ÛÙÚ· ∞ıËÓÒÓ Ì ÙÔÓ μ‡ÚˆÓ· ºÈ‰ÂÙ˙‹ ÛÙÔ fiÓÙÈÔ˘Ì. ªÂÙ·ÚÔÌ·ÓÙÈÎfi ·ÚÈÛÙÔ‡ÚÁËÌ· Î·È Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· “ÎÏ·ÛÈÎfi” ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ ÌÔÓÙÂÚÓÈÛÌÔ‡, ··ÈÙ› ÌÈ· ÔÁÎÒ‰Ë Û˘ÌʈÓÈ΋ ÔÚ¯‹ÛÙÚ· Î·È ·ÍÈÔÔÈ› Ù· ÈÔ ÏÂÙ·›ÛıËÙ· ˯ԯÚÒÌ·Ù· ÁÈ· Ó· ·Ô‰ÒÛÂÈ ÌÈ· Ì˘ÛÙËÚÈÒ‰Ë Î·È ¤ÓÙÔÓ· ‰Ú·Ì·ÙÈ΋ ÂÍÚÂÛÈÔÓÈÛÙÈ΋ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·. “™˘Ó¤ıÂÛ· ÙÔ ¤ÚÁÔ ·˘Ùfi ÙÔ 1902, ÂÌÓ¢Ṳ̂ÓÔ˜ ·fi ÙÔ ı·˘Ì¿ÛÈÔ ‰Ú¿Ì· ÙÔ˘ ªˆÚ›˜ ª¤ÙÂÚÏÈÓÎ. ¶ÚÔÛ¿ıËÛ· Ó· ·ÔÙ˘ÒÛˆ Î·È ÙËÓ ·Ú·ÌÈÎÚ‹ ÏÂÙÔ̤ÚÂÈ·, ‰›ÓÔÓÙ·˜ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ¤ÎÙ·ÛË ÛÙȘ ÂÚˆÙÈΤ˜ ÛÎËÓ¤˜, fiˆ˜ ¿ÏψÛÙÂ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ Û˘¯Ó¿ ÛÙË ÌÔ˘ÛÈ΋”, ¤ÏÂÁÂ Ô ÌÔ˘ÛÔ˘ÚÁfi˜. ™ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ Ì¤ÚÔ˜ Ù˘ Û˘Ó·˘Ï›·˜ ı· ·ÎÔ˘ÛÙ› ÙÔ ∫ÔÓÙÛ¤ÚÙÔ ÁÈ· ‚ÈÔÏ› ÙÔ˘ §Ô‡Óقȯ μ·Ó ªÂÙfi‚ÂÓ. °Ú·Ì̤ÓÔ ÛÙ· 1806, Û ÌÈ· ÂÚ›Ô‰Ô ÌÂÁ¿Ï˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈÎfiÙËÙ·˜ ÁÈ· ÙÔÓ Û˘Óı¤ÙË, ‹Ù·Ó ·ÊÈÂڈ̤ÓÔ ÛÙÔ ÁÓˆÛÙfi ‚ÈÔÏÔÓ›ÛÙ· Ù˘ ÂÔ¯‹˜ ºÚ·ÓÙ˜

∫ϤÌÂÙ, Ô ÔÔ›Ô˜ ÙÔ ·ÚÔ˘Û›·Û ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÛÙÔ ÎÔÈÓfi Ù˘ μȤÓÓ˘. μ·ı˘ÛÙfi¯·ÛÙÔ Î·È È‰È·›ÙÂÚ· ÌÂψ‰ÈÎfi, ‰ÂÓ ·ÔÛÎÔ› ÛÙËÓ ÂÈÊ·ÓÂȷ΋ ‰ÂÍÈÔÙ¯ÓÈ΋ Â›‰ÂÈÍË Î·È ÁÈ’ ·˘Ùfi ·Ú¤ÌÂÈÓ Ú·ÎÙÈο Û ·Ê¿ÓÂÈ· ÁÈ· ÔÏÏ¿ ¯ÚfiÓÈ· ÌÂÙ¿ ÙË Û‡ÓıÂÛ‹ ÙÔ˘. √ ÎÔÚ˘Ê·›Ô˜ ‚ÈÔÏÔÓ›ÛÙ·˜ ÙÔ˘ 19Ô˘ ·ÈÒÓ· ∑fi˙ÂÊ ∑Ô·Î›Ì ‹Ù·Ó Ô ÌfiÓÔ˜ Ô˘ Â¤ÌÂÓ ӷ ÙÔ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ Û˘¯Ó¿. øÛÙfiÛÔ, ηٿ ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ÌÈÛfi ÙÔ˘ 19Ô˘ ·ÈÒÓ·, ÙÔ ÎÔÓÙÛ¤ÚÙÔ ¿Ú¯ÈÛ ÛÙ·‰È·Î¿ Ó· ·Ó·ÁÓˆÚ›˙ÂÙ·È ·fi ÙÔ ÎÔÈÓfi Î·È Ì‹Î ÛÙÔ ÌfiÓÈÌÔ ÚÂÂÚÙfiÚÈÔ ÙˆÓ Û˘Óı¤ÛÂˆÓ ÁÈ· ‚ÈÔÏ› ·fi ÙfiÙ ̤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ·.

™ÔÏ›ÛÙ ÛÙË Û˘Ó·˘Ï›· ı· Â›Ó·È Ô ‰È¿ÛËÌÔ˜ ƒÒÛÔ˜ ‚ÈÔÏÔÓ›ÛÙ·˜ μ·ÓÙ›Ì ƒ¤ÈÓ. ¶·È‰› ı·‡Ì· ¤ÁÈÓ ÁÓˆÛÙfi˜ Û fiÏÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ÙÔ 1989, fiÙ·Ó Û ËÏÈΛ· ÌfiÏȘ 18 ÂÙÒÓ Î¤Ú‰ÈÛ ÛÙÔ ¢ÈÂıÓ‹ ¢È·ÁˆÓÈÛÌfi μ·Û›ÏÈÛÛ· ∂ÏÈÛÛ¿‚ÂÙ ÛÙȘ μڢͤϘ. ∞fi ÙfiÙ ¤¯ÂÈ Û˘ÓÂÚÁ·ÛÙ› Ì ÙȘ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˜ ÔÚ¯‹ÛÙÚ˜ Î·È ÙÔ˘˜ ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚÔ˘˜ Ì·¤ÛÙÚÔ˘˜, ÂÓÒ ·Ú¿ÏÏËÏ· ¤¯ÂÈ Ë¯ÔÁÚ·Ê‹ÛÂÈ ÔÏÏ¿ ¤ÚÁ· Ì ηÏÏÈÙ¤¯Ó˜, fiˆ˜ Ë ª¿Úı· ÕÚÁÎÂÚȯ, Ô ª›Û· ª¿ÈÛ΢, Ô °ÈÔ‡ÚÈ ª·Ṳ̂Ù, Ô °È‚Á¤ÓÈ ∫›ÛÈÓ, Ô ªÈ¯·‹Ï ¶ÏÂÙÓÈfiÊ Î.¿. ∏ Û˘Ó·˘Ï›· ·Ú¯›˙ÂÈ ÛÙȘ 20.30. ¢·Ó¿Ë˜ ª·Ú›ÙÛ·

™‡ÏÏÔÁÔ˜ ∂Ï·ÛÛÔÓÈÙÒÓ: EΉ‹ÏˆÛË Ì ÂÈÎfiÓ˜ ·fi ÙȘ „ËÏfiÙÂÚ˜ ÎÔÚ˘Ê¤˜ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ ™∂ ÌÈ· ηٿÌÂÛÙË ·›ıÔ˘Û· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËΠ̠·fiÏ˘ÙË ÂÈÙ˘¯›· ¤Ó· ÌÔÓ·‰ÈÎfi Ô‰ÔÈÔÚÈÎfi, Ô˘ Îfi‚ÂÈ ÙËÓ ·Ó¿Û·, ·fi ÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹ ÙÔ˘ √χÌÔ˘ ̤¯ÚÈ ÙȘ „ËÏfiÙÂÚ˜ ÎÔÚ˘Ê¤˜ ÙÔ˘ Ï·Ó‹ÙË , Ì ·ÔÎÔڇʈ̷ ÙË ÛÙ¤ÁË ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ ,Ô˘ Â›Ó·È ÙÔ Œ‚ÂÚÂÛÙ. ªÈ· ·Ó‰·ÈÛ›· ‹¯ˆÓ, ÂÈÎfiÓˆÓ Î·È ¯ÚˆÌ¿ÙˆÓ ÂÚ›ÌÂÓ ÙÔ˘˜ Ù˘¯ÂÚÔ‡˜ ∂Ï·ÛÛÔÓ›Ù˜ Î·È ÙÔ˘˜ Ê›ÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜, ÛÙËÓ ÎÔ‹ Ù˘ ÚˆÙÔ¯ÚÔÓÈ¿ÙÈ΢ ›Ù·˜ ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ∂Ï·ÛÛÔÓÈÙÒÓ ÙÔ˘ ¡. ª·ÁÓËÛ›·˜, Ô˘ ¤ÁÈÓ ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ 24/1 ÛÙËÓ Î·Ù¿ÌÂÛÙË, ·fi Ôχ ÓˆÚ›˜, ·›ıÔ˘Û· ‰ÂÍÈÒÛÂˆÓ ÙÔ˘ •ÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô˘ “¶∞ƒ∫”, ÛÙÔ μfiÏÔ. ™ÙËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË ·˘Ù‹ Ô ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ∂Ï·ÛÛÔÓÈÙÒÓ ¡. ª·ÁÓËÛ›·˜, Ù›ÌËÛ Ì ÙÈÌËÙÈ΋ ϷΤٷ, ‰È· ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ÙÔ˘ Î. ∫ˆÓ. ™ÎÚÈ¿·, ÙÔÓ ‰ÈÂıÓÔ‡˜ Ê‹Ì˘ ÔÚÂÈ‚¿ÙË Î·È ·ıÏËÙ‹ ÌÂÁ¿ÏÔ˘ ˘„Ô̤ÙÚÔ˘ Î. ¡›ÎÔ ª·ÁÁ›ÙÛË , Ô ÔÔ›Ô˜ fi¯È ÌfiÓÔ Î·Ù¤ÎÙËÛ ÙȘ „ËÏfiÙÂÚ˜ ÎÔÚ˘Ê¤˜ ÙÔ˘ Ï·Ó‹ÙË (7 Summits), ·ÏÏ¿ Î·È Ù·Í›‰Â„ ٷ ∂ÏÏËÓÈο ¯ÚÒÌ·Ù· Û fiÏÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ (Ô ÚÒÙÔ˜ Î·È Ô ÌfiÓÔ˜ ŒÏÏËÓ·˜ Î·È ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛ ٷ 7summits ÛÙȘ 17 ª·ÚÙ›Ô˘ 2008.) ¶ÚÔÛÎÂÎÏË̤ÓÔÈ ÛÙË ÊÂÙÈÓ‹ ÂΉ‹ÏˆÛË ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ∂Ï·ÛÛÔÓÈÙÒÓ ‹Ù·Ó: 1. Î. ¡›ÎÔ˜ ª·ÁÁ›ÙÛ˘, Ô ‰ÈÂıÓÔ‡˜ Ê‹Ì˘ ·ıÏËÙ‹˜ ‚Ô˘ÓÔ‡ Î·È ÔÚÂÈ‚¿Ù˘, Ô ÔÔ›Ô˜ ·ÚÔ˘Û›·ÛÂ,Ì ÌÔÓ·‰ÈÎfi ÙÚfiÔ, ¤Ó· 40ÏÂÙÔ Ô‰ÔÈÔÚÈÎfi (Video), Ô˘ ¤ÎÔ‚Â ÙËÓ ·Ó¿Û·, ÛÙȘ „ËÏfiÙÂÚ˜ ÎÔÚ˘Ê¤˜ Ù˘ Á˘ ,̤¯ÚÈ Ù˘ ÂÛ¯·ÙȤ˜ ÙÔ˘ Ï·Ó‹ÙË Î·È Ì ÙȘ ϤÔÓ ·ÓÙ›ÍÔ˜ Û˘Óı‹Î˜, Ì ٛÙÏÔ “∞fi ÙÔÓ ŸÏ˘ÌÔ Ì¤¯ÚÈ ÙȘ „ËÏfiÙÂÚ˜ ÎÔÚʤ˜ ÙÔ˘ Ï·Ó‹ÙË” Î·È 2. Î. ƒ¿ÙÔ˘-™ÙÂÚÁÈԇϷ ∂˘·ÁÁÂÏ›· - ÊÈÏfiÏÔÁÔ˜ ,Ë ÔÔ›· ı· ·Ó·Ù‡ÍÂÈ ÙÔ ı¤Ì· “ŸÏ˘ÌÔ˜ Î·È ·ÁÎÔÛÌÈfiÙËÙ·-¤Ó·˜ ‡ÌÓÔ˜ ÛÙÔ ‚Ô˘Ófi ÙˆÓ Ì‡ıˆÓ”. ™ÙÔ ˘„ËÏ‹˜ ¢ÎÚ›ÓÂÈ·˜ Video ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËÎ·Ó ÔÈ ·ÔÛÙÔϤ˜ Û fiϘ ÙȘ Ë›ÚÔ˘˜ Ù˘ Á‹˜ Î·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ Œ‚ÂÚÂÛÙ 1.(Everest) 8850 ̤ÙÚ·, ÛÙ· πÌ·Ï¿È·, ÛÙÔ ¡Â¿Ï 2. μfiÚÂÈÔ˜ ¶fiÏÔ ÛÙËÓ ∞ÚÎÙÈ΋ ¶ÚÒÙË ∂ÏÏËÓÈ΋ Â˙ÔÔÚÈ΋ 3. ¡fiÙÈÔ˜ ¶fiÏÔ˜ ÛÙËÓ ∞ÓÙ·ÚÎÙÈ΋ - ¶ÚÒÙË ∂ÏÏËÓÈ΋ Â˙ÔÔÚÈ΋ 4. ∞ÎÔÓοÁÎÔ˘· (Aconcagua) 6962 ̤ÙÚ·, ÛÙËÓ ∞ÚÁÂÓÙÈÓ‹ 5. ª·Î ∫›ÓÏÂ˚ 6194 ̤ÙÚ· (Denali), ÛÙËÓ ∞Ï¿Ûη 6. ∫¿ÚÛÙÂÓ˙ 4884 ̤ÙÚ· (Carstensz Pyramid) ÛÙËÓ ¶·Ô‡· Ù˘ øηӛ·˜. ∏ ÂΉ‹ÏˆÛË, ¤ÎÏÂÈÛ Ì ¤Ó· ·ÊȤڈ̷ ÛÙÔ ·ÏÈfi ηÏfi ∂ÏÏËÓÈÎfi ÙÚ·ÁÔ‡‰È,Ù˘ ηÓÙ¿‰·˜ Î·È ÙÔ˘ ÎÚ·ÛÈÔ‡, Ì ٛÙÏÔ “ £· Û ¿Úˆ Ó· ʇÁÔ˘ÌÂ....” , ÙÔ ÔÔ›Ô ı· ·ÚÔ˘Û›·Û·Ó ÔÈ È‰È·›ÙÂÚ· ÁÓˆÛÙÔ› ηÏÏÈÙ¤¯Ó˜ ¢ËÌ. ¶ÂÙÚ‹˜ (ÙÚ·ÁÔ‡‰ÈÛ·ÍfiʈÓÔ) Î·È ¡.¡Â‡ÚÔ˜ (È¿ÓÔ).


32

ΔƒπΔ∏ 26 π∞¡√À∞ƒπ√À 2010


XÚËÌ·ÙÈÛÙ‹ÚÈÔ 33

ΔƒπΔ∏ 26 I∞¡√À∞ƒπ√À 2010

K§EI™IMO TH™ 25H™ I∞¡√À∞ƒπ√À

∫§∂π™πª√ %ª∂Δ. O°KO™ ∂§∞à ª∂°. EYPø °ÂÓÈÎfi˜ ¢Â›ÎÙ˘

2.090,94

2,81

ª∂°∞§∏ ∫∂º∞§∞π√¶√π∏™∏ AEGEAN ∞∂ ALAPIS ∞μ∂∂(∫√) ALPHA BANK ∞∂(∫√) COCA COLA EEE (∫√) EUROBANK PROPERTIES FOLLI - FOLLIE ∞.μ.∂.∂.(∫O) FORTHNET AE(∫√) FOURLIS ™Àªª∂Δ√Ãø¡ ∞∂(∫√) FRIGOGLASS ∞.∂.(∫√) GENIKI BANK (∫√) INTRALOT (∫√) J&P ∞μ∞• ∞∂ ∂ƒ°√§∏¶Δπ∫∏ Δ√Àƒ.∂ª¶.μπ√ª.√π∫. À§π∫.(∫√) JUMBO ∞.∂.(∫√) LAMDA DEVELOPMENT S.A.(∫√) MARFIN INVESTMENT GROUP MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD S & B μπ√ª∏Ã∞¡π∫∞ √ƒÀ∫Δ∞ (∫√) SPRIDER STORES ∞.∂. ∞¡∂∫ ∞∂(∫√) ∞¡∂∫ ∞∂(¶√) ∞¡∂∫ ∞∂(¶√) ∞Δ∂ μ∞¡∫ μπ√Ã∞§∫√ ∂μ.Ã∞§∫√À & ∞§√Àª(∫∞) °∂∫ Δ∂ƒ¡∞ ∞∂ ™Àªª∂Δ√Ãø¡ °ƒ. ™∞ƒ∞¡Δ∏™ ∞μ∂∂(∫√) ¢/∫√™ √ƒ°∞¡π™ª√™ §∞ª¶ƒ∞∫∏(∫√) ¢∏ª√™π∞ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∏ ∏§∂∫Δƒπ™ª√À ∞.∂ ∂£¡π∫∏ Δƒ∞¶∂∑∞ Δ∏™ ∂§§∞¢√™ (∫√) ∂§μ∞§ ∞∂(∫∞) ∂§§∞∫Δøƒ ∞∂(∫√) ∂§§∏¡π∫∞ ¶∂Δƒ∂§∞π∞ ∞∂(∫√) ∂§§∏¡π∫∞ Ã∏ª∞Δπ™Δ∏ƒπ∞ ∞∂ (∫√) ∂Δ. À¢ƒ∂À™∂ø™ & ∞¶√Ã∂ÀΔ.(∫√) ∂Δ∞πƒ∂π∞ À¢ƒ∂À™∂ø™ ∫∞π ∞¶√Ã∂Δ∂À™∂ø™ £∂™/¡π∫∏™ ∞∂ π∞™ø ∞.∂.(∫√) π∞Δƒπ∫√ ∞£∏¡ø¡ ∂∞∂(∫√) π¡Δƒ∞∫√ª ∞∂ ™Àªª∂Δ√Ãø¡ (∫√) ∫∞Δ. ∞º√ƒ√§√°∏Δø¡ ∂π¢ø¡ ∞∂(∫√) ª∂Δ∫∞ ∞∂(∫√) ª∏Ã∞¡π∫∏ ∞∂(∫√) ª∏Ã∞¡π∫∏ ∞∂(¶√) ª√Δ√ƒ √π§ ∂§§∞™ ª¶∞ª¶∏™ μøμ√™ ¢π∂£¡∏™ Δ∂áπ∫∏ ªÀΔπ§∏¡∞π√™ ∞∂ √ªπ§√™ ∂¶πÃ(∫√) √§¶ ∞∂ √¶∞¶ ∞∂ √ƒ°.Δ∏§∂/¡πø¡ Δ∏™ ∂§§∞¢√™ (∫√) √ƒ°∞¡π™ª√™ §πª∂¡√™ £∂™™∞§√¡π∫∏™ ¶§∞π™π√ COMPUTERS A.E.(∫√) ™π¢∂¡√ƒ ∞.∂.(∫√) ™ø§∏¡√Àƒ°∂π∞ ∫√ƒπ¡£√À ∞∂(∫√) Δ∞ÃÀ¢ƒ√ªπ∫√ Δ∞ªπ∂ÀΔ∏ƒπ√ ∂§§∞¢√™ ∞Δ∂ Δ∂ƒ¡∞ ∂¡∂ƒ°∂π∞∫∏ ∞μ∂Δ∂ ΔπΔ∞¡ ∞¡.∂Δ.Δ™πª∂¡Δø¡(∫√) ΔπΔ∞¡ ∞¡.∂Δ.Δ™πª∂¡Δø¡(¶√) Δƒ∞¶∂∑∞ ∂FG EUROBANK A.E.(∫√) Δƒ∞¶∂∑∞ ∫À¶ƒ√À (∫√) Δƒ∞¶∂∑∞ ¶∂πƒ∞πø™ ∞.∂(∫√) À°∂π∞ ¢π∞°¡ø™Δπ∫√ £∂ƒ∞¶∂ÀΔπ∫√ ∫∂¡Δƒ√ ∞£∏¡ø¡ AE Ã∞§∫√ƒ ∞∂ (¶ƒø∏¡ μ∂∫Δøƒ)(∫∞)

3,55 0,47 7,15 16,17 7,55 13,7 1,09 9,3 6,9 0,71 3,43 2,11 7,4 7,1 1,94 2,14 4,49 0,95 0,56 3 1,44 1,77 3,35 5,48 4,1 1,78 12,88 17,1 1,38 4,5 8,8 7,61 6 4,36 3,34 1,23 1,08 6,34 9,39 0,99 0,8 10,14 3,8 4,82 13,78 16,11 10,35 13,35 4,99 3,85 1,14 4,26 5,84 20,39 13,38 6,69 4,6 6,82 1,52 1,12

-1,93 4,44 2,88 1,06 -0,40 -0,73 5,83 0,11 2,68 4,41 1,48 0,00 5,71 1,43 11,49 4,39 0,67 3,26 3,70 29,31 -0,69 8,59 2,45 0,00 -2,38 2,30 2,96 3,01 2,99 0,90 4,39 1,33 -3,38 1,40 2,45 0,82 2,86 0,80 2,51 5,32 2,56 1,40 2,70 3,21 0,00 2,61 1,47 3,17 0,00 0,79 2,70 1,67 -1,02 4,03 3,88 3,88 4,31 6,56 3,40 0,90

5710 7532619 3029964 333543 7452 34820 211676 7575 14972 719105 1296813 124834 814034 5758 3217708 3643652 3170 58818 157293 10 3000 1085975 214017 199863 43949 7868 611978 4601024 9118 298411 173131 225404 88181 10973 25013 23679 321933 4482 19562 187332 27203 160553 108204 245241 7588 1249380 970677 1784 893 114143 39585 760781 39942 84611 944 2262433 2799183 1629015 64729 44965

3,5 0,44 6,76 15,91 7,4 13,55 1,02 9,15 6,7 0,68 3,29 2,07 6,96 7 1,72 2,01 4,45 0,9 0,54 3 1,44 1,6 3,27 5,38 4,1 1,75 12,28 16,24 1,29 4,42 8,26 7,46 6 4,21 3,24 1,22 1,04 6,2 9 0,93 0,76 10 3,65 4,61 13,4 15,66 10,07 12,66 4,91 3,79 1,08 4,11 5,8 19,32 12,5 6,32 4,35 6,27 1,46 1,09

3,58 0,47 7,47 16,3 7,74 13,79 1,1 9,42 6,9 0,73 3,48 2,16 7,4 7,2 1,96 2,17 4,52 0,96 0,57 3 1,44 1,78 3,4 5,54 4,2 1,79 12,9 17,38 1,38 4,55 8,85 7,66 6,21 4,39 3,36 1,26 1,12 6,34 9,4 1 0,8 10,3 3,83 4,85 13,82 16,4 10,4 13,45 5,06 3,93 1,14 4,33 5,94 20,39 13,5 6,84 4,66 6,87 1,53 1,15

1,58 -2,38 3,70 1,66 -1,32 2,60 2,70 2,94 2,56 0,00 0,00 -4,45 0,95 1,14 2,84 0,00 0,00 3,25 3,23 3,61 3,37 0,00 1,70 6,67 1,09 1,42 1,52 2,91 7,69 0,97 0,00 4,61 5,88 4,55 -1,54 2,70 -1,54 -2,13 0,84 -1,43

1185 11 50997 500 9542 48254 1500 6842 23220 8450 0 22750 4000 13975 10 100 34685 1950 45000 230 83543 0 1142 80 1525 53070 4650 2440 172 23457 5500 629262 696 2100 1350 88860 31784 110 7611 27630

1,27 0,82 0,8 1,84 0,74 0,76 0,34 0,68 0,38 0,72 1,18 4,5 1 0,87 1,45 7,74 1,25 1,23 0,61 1,94 0,87 0,43 2,81 4,8 0,9 2,12 0,65 2,4 0,4 1 0,85 1,49 1,19 0,88 3,2 0,37 0,62 0,46 1,19 0,67

1,29 0,82 0,85 1,9 0,77 0,79 0,39 0,7 0,4 0,74 1,18 4,72 1,07 0,96 1,45 7,74 1,31 1,27 0,64 2,01 0,94 0,43 3,02 4,8 0,99 2,15 0,68 2,48 0,42 1,05 0,9 1,6 1,26 0,92 3,43 0,39 0,65 0,48 1,2 0,69

ª∂™∞π∞ ∫∞π ªπ∫ƒ∏ ∫∂º∞§∞π√¶√π∏™∏ ALPHA TRUST ∞¡¢ƒ√ª∂¢∞ ∞∂∂à ALSINCO A.E ∂π¢ø¡ ∂¡¢À™∏™ -À¶√¢∏™∏™ (∫√) ASPIS BANK ∞¡.Δƒ∞¶∂∑π∫∏ ∂Δ∞πƒπ∞ AUTOHELLAS ∞.∂.(∫√) BYTE COMPUTER ∞μ∂∂(∫√) CENTRIC MULTIMEDIA ∞∂ CPI A.E. ∏§∂∫Δƒ√¡π∫ø¡ ∏/À (∫√) CYCLON ∂§§∞™ ∞∂ DIONIC ∞∂μ∂ EURODRIP ∞.μ.∂.°.∂.(∫√) EUROLINE AEEX (KO) EUROMEDICA ∞.∂.¶∞ƒ√Ã∏™ π∞Δƒπ∫ø¡ À¶∏ƒ∂™πø¡ F.G EUROPE ∞∂ (∫√) F.H.L ∫Àƒπ∞∫π¢∏™ ª&° ∞μ∂∂(∫√) FASHION BOX ∂§§∞™ ∞∂ FLEXOPACK AEBEP(∫√) INFOQUEST ∞∂μ∂(∫√) INFORM ¶.§À∫√™(∫√) INTRAKAT ∞∂ KLEEMAN HELLAS A.B.E.E(∫√) LAVIPHARM ∞∂(∫√) LOGISMOS ∞∂ MEDICON HELLAS ∞.∂. MERMEREN KOMBINAT AD PRILEP MEVACO ª∂Δ∞§§√Àƒ°π∫∏ (∫√) MLS ¶§∏ƒ√º√ƒπ∫∏ NEWSPHONE HELLAS SA NEXANS ∂§§∞™ ∞¡.μπ√ª.∂Δ.(∫√) NUTRIART A.B.E.E. PASAL ∞.∂. ∞¡∞¶ΔÀ•∂ø™ ∞∫π¡∏Δø¡ PROFILE ∞∂μ∂ ¶§∏ƒ√º√ƒπ∫∏™ PROTON Δƒ∞¶∂∑∞ ∞.∂ REDS AE (KO) REVOIL ∞∂ RILKEN μπ√ª. ∫∞§§À¡Δπ∫ø¡(∫√) SATO ∞∂(∫O) SCIENS ¢π∂£¡∏™ ™Àªª∂Δ√Ãø¡ ∞.∂∫O) SPACE ∂§§∞™ ∞.∂.(∫√) TRASTOR ∞∂∂¶ VELL GROUP ∞.∂

1,29 0,82 0,84 1,84 0,75 0,79 0,38 0,7 0,4 0,74 1,18 4,51 1,06 0,89 1,45 7,74 1,28 1,27 0,64 2,01 0,92 0,43 2,99 4,8 0,93 2,15 0,67 2,48 0,42 1,04 0,9 1,59 1,26 0,92 3,2 0,38 0,64 0,46 1,2 0,69

∫§∂π™πª√ %ª∂Δ. O°KO™ ∂§∞à ª∂°. EYPø YALCO-∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√À ∞∂(∫∞) ∞. S COMPANY ∂ª¶√ƒπ∫∏ -μπ√ª. ∂Δ.-∏/À (∫√) ∞°ƒ.√π∫√™ ™¶Àƒ√À(∫√) ∞π√§π∫∏ ∞∂∂Ã(∫√) ∞∫ƒπΔ∞™ μπ√ª. •À§√À ∞.∂.(∫√) ∞§∫√ ∂§§∞™ ∞μ∂∂(∫√) ∞§√ÀªÀ§ μπ√ª. ∞§√Àªπ¡π√À (∫√) ∞§º∞ °∫ƒπ™π¡ ∞.∂ ∞ƒΔ√μπ√ª/¡π∞ ∫∞ƒ∞ª√§∂°∫√™(∫O) ∞Δ∂ ∞™º∞§π™Δπ∫∏ ∞∂ ∞Δ§∞¡Δπ∫ ™√À¶∂ƒª∞ƒ∫∂Δ ∞.∂. (KO) ∞ΔΔπ - ∫∞Δ ∞Δ∂(∫√) ∞ΔΔπ∫∂™ ∂∫¢√™∂π™ ∞.∂.(∫√) ∞º√π Ã.∫√ƒ¢∂§§√À ∞∂μ∂(∫∞) ∞Ã√¡ ∞.∂. ™Àªª∂Δ√Ãø¡(∫√) μ∞ƒ∞°∫∏™ ∞μ∂¶∂ ∞∂(∫√) μ∞ƒ¢∞™ ∞∂μ∂∂ μπ√∫∞ƒ¶∂Δ ∞.∂ (∫√) μπ™ ∞∂(∫√) μ√°π∞Δ∑√°§√À SYSTEMS A.E.(KO) °∞§∞•π¢π £∞§∞™™π∂™ ∫∞§§π∂ƒ°∂π∂™ (KO) °∂¡.∂ª¶√ƒπ√À & μπ√ª/¡π∞™(∫√) °π√Àƒ√ª¶ƒ√∫∂ƒ™ ª∂™πΔ∂™ ∞™º∞§π™∂ø¡ ∞∂ ¢∞´√™ ¶§∞™Δπ∫∞ ∞μ∂∂(∫√) ¢π∞™ ∞∂∂Ã(∫O) ¢π∞™ πãÀ√∫∞§§π∂ƒ°∂π∂™ ABEE(∫√) ¢π∂£¡∏™ ∂¶∂¡¢ÀΔπ∫∏ ∞∂∂Ã(∫O) ¢√ªπ∫∏ ∫ƒ∏Δ∏™ ∞.∂.(∫√) ¢√Àƒ√™ ∞∂(∫√) ¢ƒ√ª∂∞™ ¶∞¶∞¶∞¡∞°πøΔ√À ∞μ∂∂∞ (∫√) ∂.¶∞πƒ∏™ ∞μ∂∂ ¶§∞™Δπ∫ø¡(∫√) ∂μƒ√º∞ƒª∞ ∞μ∂∂(∫√) ∂∫¢√Δπ∫√™ √ƒ°∞¡π™ª√™ §πμ∞¡∏ ∂∫Δ∂ƒ ∞∂(∫√) ∂§. ¢. ª√À∑∞∫∏™(∫∞) ∂§∞™Δƒ√¡ ∞∂μ∂(∫√) ∂§μ∂ - ∂¡¢Àª∞Δø¡ ∞∂(∫√) ∂§°∂∫∞ ∞.∂.(∫√) ∂§∂À£∂ƒ∏ Δ∏§∂√ƒ∞™∏ ∞.∂.(∫√) ∂§π¡√π§ ∂§§∏¡π∫∏ ∂Δ∞πƒπ∞ ¶∂Δƒ∂§∞πø¡ ∞∂ ∂§§.μπ√ª.∑∞Ã∞ƒ∏™ ∞∂(∫∞) ∂§§∏¡π∫∞ ∫∞§ø¢π∞(∫√) ∂§§∏¡π∫∏ Àº∞¡Δ√Àƒ°π∞(∫O) ∂§Δ√¡ ∞∂μ∂.(∫O) ∂§Δƒ∞∫ ∞∂(∫O) ∂§ºπ∫√(∫√) ∂ª¶√ƒπ∫∏ ∂π™∞°.¢πΔƒ√Ãø¡ & ª∏Ã∞¡ø¡ £∞§∞™™∏™ ∞.∂.∂ ∂¶π§∂∫Δ√™ (∫√) ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂π™ ∏Ã√À ∫∞π ∂π∫√¡∞™ ∞∂ ∂Δ∂ª ∞∂(∫∞) ∂Àƒø¶∞´∫∏ ¶π™Δ∏ ∞∂°∞(∫√) ∂Àƒø™Àªμ√À§√π ™Àªμ√À§√π Δ∂á√§√°π∞™ ∫∞π ∞¡∞¶ΔÀ•∏™ ∞∂ ∑∞ª¶∞ ∞∂(∫∞) ∏§∂∫Δƒ√¡π∫∏ ∞£∏¡ø¡ ∞.∂. (∫√) π∫Δπ¡√™ ∂§§∞™ ∞.∂-μπ√ª.ª∞ƒ(∫√) π§À¢∞ ∞∂ πª¶∂ƒπ√ ∞ƒ°ø ∞.M.∂(∫√) π¡Δ∂ƒΔ∂∫ ∞∂(∫√) πãÀ√Δƒ√ºπ∞ ™∂§√¡Δ∞ ∞∂°∂(∫√) ∫.∫∞ƒ¢∞™π§∞ƒ∏™ & Àπ√π ∞∂μ∂(∫√) ∫∞£∏ª∂ƒπ¡∏ ∞.∂. ∂∫¢√™∂π™(∫√) ∫∞ƒ∞Δ∑∏ BIOM.& •∂¡√¢/∫∂™ ∂¶πÃ.∞.∂. (∫√) ∫§ª ∞∂ ∫§ø™Δ√Àº∞¡Δ√Àƒ°π∞ ¡∞À¶∞∫Δ√À ∞μ∂∂ (∫∞) ∫√ƒƒ∂™ ∞.∂ ∫ƒ∂.∫∞ ∞∂(∫√) ∫ƒ∂Δ∞ º∞ƒª ∞μ∂∂(∫√) ∫ƒπ ∫ƒπ ∞μ∂∂ ∫Δ∏ª∞ ∫. §∞∑∞ƒπ¢∏ ∞.∂.(∫√) ∫À§π¡¢ƒ√ª. ∫.™∞ƒ∞¡Δ√¶√À§√À(∫O) ∫À§π¡¢ƒ√ªÀ§√™ §√À§∏(∫√) ∫Àƒπ∞∫√À§∏™ ª.∫.¡. ∞.∂.(∫√) §∞¡∞∫∞ª ∞∂(∫√) ª∞£π√™ ¶Àƒπª∞Ã∞ ∞∂(∫O) ª∞ƒ∞∫ ∞μ∂∂ ªπG R∂∞L ∂SΔ∞Δ∂ ∞.∂. ªπ¡∂ƒμ∞ ∞º√π π&μ §∞¢∂¡∏™ (∫∞) ª¶∏Δƒ√™ ™Àªª∂Δ√Ãπ∫∏ ∞∂(∫√) ªÀ§√π ∫∂¶∂¡√À ¡.μ∞ƒμ∂ƒ∏™ -MODA BAGNO ∞∂(∫√) ¡.§∂μ∂¡Δ∂ƒ∏™ ∞∂(∫A) ¡.§∂μ∂¡Δ∂ƒ∏™ ∞∂(¶∞) ¡∞∫∞™ ª√À™π∫∏ (∫√) ¡∞ÀΔ∂ª¶√ƒπ∫∏ ∞.∂.(∫√) ¡∂øƒπ√¡ ∞.∂. (∫√) ¡∏ƒ∂À™ πã/°∂π∂™ Ãπ√À ∞∂.(∫√) ¡Δƒ√À∫º∞ƒª¶∂¡ ∂§§∞™ ∞∂μ∂ DFH SA (∫√) •À§∂ª¶√ƒπ∞ ∞∂(∫√) •À§∂ª¶√ƒπ∞ ∞∂(¶√) √ªπ§. π¡Δ∂∞§ ∞μ∂∂ ¢∂ & ™π∞(∫√) ¶. ¶∂Δƒ√¶√À§√™ ∞∂μ∂(∫√) ¶∞ƒ¡∞™™√™ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂π™ ∞μ∂(∫√) ¶∏°∞™√™ ∂∫¢√Δπ∫∏ ∞.∂.(∫√) ¶§∞™Δπ∫∞ £ƒ∞∫∏™ ∞μ∂∂(∫O) ¶§∞™Δπ∫∞ ∫ƒ∏Δ∏™ ∞.μ.∂.∂.(∫√) ƒπ¡Δ∂¡∫√ ∞∂ (∫√) ™∂§ª∞¡(∫√) ™π¢∏ƒ∂ª¶√ƒπ∫∏ ª∞∫∂¢√¡π∞™ ∞∂ ™Δ∂§π√™ ∫∞¡∞∫∏™ ∞μ∂∂ ™º∞∫π∞¡∞∫∏™ ∞∂μ∂(∫√) ™ø§.§.Δ∑πƒ∞∫π∞¡ ¶ƒ√ºπ§ ∞E(∫∞) Δ∂áπ∫∂™ ∂∫¢√™∂π™ ∞.∂.(∫√) Δ∏§∂ΔÀ¶√™ ∞∂(∫√) Δƒ∞¶∂∑∞ ∞ΔΔπ∫∏™(∫√) Δƒ∞¶∂∑∞ ∂§§∞¢√™(∫√) ºπ¡Δ∂•¶√ƒΔ(∫√)

0,47 0,76 0,57 1,75 0,7 0,42 0,91 1,14 0,8 1,4 0,58 0,33 1,84 0,39 0,58 0,83 0,6 0,81 1,53 1,5 0,4 0,34 1,38 6,63 0,63 1,54 0,89 1,23 1,3 0,52 0,64 0,66 0,44 0,77 0,37 0,53 0,92 0,77 1,98 2,24 1,05 1,22 0,36 0,59 2,8 1,22 1,64 0,41 0,81 0,62 0,54 3,26 10,5 2,33 0,7 0,83 0,52 0,86 0,5 0,36 4,91 1,22 2,19 0,37 6,5 0,64 7,14 1,38 0,61 3,6 1,8 0,43 1,02 0,67 0,4 4,01 1,62 1,01 1 0,55 0,61 0,59 1,62 0,64 0,97 0,59 0,57 0,55 0,65 0,79 3,04 1,13 2,85 0,78 3,81 0,31 0,61 1,51 1,43 1,1 0,44 0,37 3,91 1,48 43,98 0,43

0,00 7,04 -5,00 0,00 0,00 5,00 -2,15 -3,39 -3,61 6,87 -1,70 0,00 0,00 -4,88 1,75 0,00 1,70 5,20 0,00 0,67 2,56 -2,86 2,22 0,30 5,00 2,67 0,00 2,50 0,00 4,00 6,67 0,00 7,32 6,94 5,71 3,92 2,22 8,45 3,13 5,16 3,96 0,00 2,86 1,72 1,08 18,45 1,24 5,13 0,00 1,64 1,89 0,00 0,00 0,00 -1,41 6,41 4,00 4,88 2,04 0,00 0,20 0,83 7,88 0,00 0,93 0,00 0,28 0,00 1,67 -2,70 1,70 0,00 15,91 -2,90 0,00 0,25 0,00 1,00 5,26 0,00 5,17 3,51 1,25 4,92 2,11 3,51 0,00 5,77 0,00 -2,47 -2,25 0,89 2,15 -1,27 0,00 0,00 0,00 3,43 2,14 6,80 0,00 0,00 4,27 4,23 0,69 0,00

0 2020 5240 1212 330 2870 25965 555 18 6136 19086 65340 0 10200 39600 0 1280 7530 0 881 10 5133 2 3233 17910 600 0 4163 0 8390 2565 2450 10990 7900 15 23179 9 64048 1213 1886 17520 2540 870 9835 860 64456 431 5260 2560 10 4189 26089 0 530 36751 169075 16589 4740 12402 97250 520 514 28390 0 983 8185 588 0 5025 1000 1770 0 24973 14125 0 4535 0 120 78 2937 900 50 2590 1800 1170 74516 0 790 0 1695 713 29209 12920 1630 0 1935 27136 740 10 2490 0 0 233 44261 6056 0

0,47 0,75 0,56 1,67 0,65 0,4 0,89 1,14 0,8 1,29 0,51 0,31 1,84 0,39 0,56 0,83 0,59 0,73 1,53 1,35 0,4 0,34 1,38 6,6 0,61 1,51 0,89 1,18 1,3 0,49 0,59 0,65 0,42 0,65 0,37 0,51 0,92 0,69 1,89 2,2 1 1,2 0,35 0,57 2,54 0,94 1,56 0,37 0,79 0,62 0,51 3,23 10,5 2,31 0,69 0,75 0,5 0,8 0,49 0,34 4,91 1,2 1,95 0,37 6,26 0,61 6,6 1,38 0,57 3,4 1,75 0,43 0,88 0,63 0,4 4 1,62 1,01 1 0,53 0,58 0,59 1,45 0,61 0,93 0,57 0,57 0,47 0,65 0,75 3,03 1,1 2,78 0,78 3,81 0,31 0,6 1,46 1,43 1,03 0,44 0,37 3,6 1,4 43,24 0,43

0,47 0,76 0,59 1,75 0,7 0,42 0,97 1,18 0,8 1,4 0,59 0,33 1,84 0,4 0,59 0,83 0,6 0,81 1,53 1,58 0,4 0,36 1,38 6,84 0,63 1,54 0,89 1,25 1,3 0,52 0,65 0,66 0,45 0,79 0,37 0,53 0,92 0,78 2 2,24 1,06 1,24 0,36 0,59 2,8 1,23 1,69 0,41 0,82 0,62 0,54 3,27 10,5 2,33 0,73 0,84 0,52 0,86 0,51 0,36 4,91 1,23 2,23 0,37 6,64 0,67 7,19 1,38 0,62 3,6 1,8 0,43 1,05 0,72 0,4 4,02 1,62 1,01 1 0,55 0,61 0,59 1,62 0,64 0,99 0,6 0,57 0,56 0,65 0,82 3,17 1,14 2,85 0,8 3,81 0,31 0,62 1,51 1,43 1,11 0,44 0,37 3,91 1,49 44,4 0,43

∫§∂π™πª√ %ª∂Δ. O°KO™ ∂§∞à ª∂°. EYPø Ã.ª¶∂¡ƒ√Àª¶∏ & Àπ√™ ∞∂(∫√) Ã∞π¢∂ª∂¡√™(∫√) Ã∞Δ∑∏πø∞¡¡√À ∞μ∂∂ (∫√) Ã∞Δ∑∏∫ƒ∞¡πøΔ∏ ∞§∂Àƒ/¡π∞(∫√)

3,16 0,9 0,31 0,48

0,32 -1,10 3,33 0,00

3080 3287 54118 0

3,05 0,87 0,3 0,48

3,16 0,95 0,32 0,48

6,61 1,66 8,53 0,79 1,19 3,91 0,48 0,37 1,6 1,49 0,23 0,25 0,27 0,18 21,2 0,52 0,51 38 2,94 0,74 0,23 7,5 0,17 0,13 0,45 5,26 0,2 0,31 13,7 63 3,55 20,25 3,34 0,17 1,37 0,23 0,27 10,53 10,89 0,29 0,86

0,61 1,22 0,00 0,00 0,00 -0,26 0,00 0,00 -1,24 0,00 0,00 0,00 3,85 0,00 0,00 1,96 -3,77 0,00 0,69 -6,33 -4,17 0,00 0,00 18,18 9,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,20 3,09 0,00 0,00 -4,17 -10,00 0,00 0,00 0,00 0,00

531 7606 100 0 0 16905 0 0 348 0 14000 0 20 21859 0 6698 1700 1040 432 21237 4605 0 3300 123880 50 2661 16000 0 0 0 0 225 989 75398 0 25129 200 0 0 0 12500

6,5 1,61 8,53 0,79 1,19 3,86 0,48 0,37 1,6 1,49 0,23 0,25 0,27 0,17 21,2 0,5 0,51 38 2,92 0,73 0,23 7,5 0,17 0,12 0,45 5,26 0,19 0,31 13,7 63 3,55 19,76 3,3 0,16 1,37 0,22 0,27 10,53 10,89 0,29 0,86

6,65 1,68 8,53 0,79 1,19 3,98 0,48 0,37 1,6 1,49 0,25 0,25 0,27 0,18 21,2 0,53 0,51 38 2,99 0,76 0,24 7,5 0,17 0,13 0,45 5,3 0,2 0,31 13,7 63 3,55 20,4 3,4 0,18 1,37 0,24 0,27 10,53 10,89 0,29 0,87

0,17 0,08 1,09 0,12 1,15 0,13 0,18 3,7 0,11 0,09 0,14 0,07 0,16 1,28 0,25 0,67 0,07 0,08 0,3 0,24 8,26 0,75 0,35 0,53 0,54 0,19 0,15 0,42

6,25 0,00 0,93 0,00 2,68 -13,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16,67 6,67 -1,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -7,69 0,00 0,00 -5,41 6,00 0,00 0,00 -6,25 7,69

178314 32337 110 0 28328 3166 0 0 442 1000 0 29415 2978 6269 0 0 4400 0 7420 62762 0 0 5000 2 0 75471 11930 105842

0,16 0,08 1,09 0,12 1,14 0,12 0,18 3,7 0,11 0,09 0,14 0,06 0,16 1,17 0,25 0,67 0,07 0,08 0,29 0,24 8,26 0,75 0,35 0,53 0,54 0,18 0,15 0,38

0,18 0,08 1,09 0,12 1,16 0,14 0,18 3,7 0,12 0,09 0,14 0,07 0,16 1,4 0,25 0,67 0,07 0,08 0,3 0,25 8,26 0,75 0,35 0,53 0,54 0,2 0,17 0,42

1 2,42 2 4,03 2,52 2,47 1,4 1,05 2,08 2,66 2,7 2,22

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 2,42 2 4,03 2,52 2,47 1,4 1,05 2,08 2,66 2,7 2,22

1 2,42 2 4,03 2,52 2,47 1,4 1,05 2,08 2,66 2,7 2,22

1,07 0,06 0,62 0,64 1,46 3,08 2,19 1,2 0,67 0,12 0,1 0,12 0,1 0,48 0,78 0,12 0,88

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1,07 0,06 0,62 0,64 1,46 3,08 2,19 1,2 0,67 0,12 0,1 0,12 0,1 0,48 0,78 0,12 0,88

1,07 0,06 0,62 0,64 1,46 3,08 2,19 1,2 0,67 0,12 0,1 0,12 0,1 0,48 0,78 0,12 0,88

∂π¢π∫ø¡ Ã∞ƒ∞∫Δ∏ƒπ™Δπ∫ø¡ ALPHA ∞™. ∞∫π¡∏Δ∞ ∞.∂.(∫√) ATTICA GROUP ∞∂(∫√) CROWN HELLAS CAN ∞∂(∫√) ELBISCO AE ™Àªª∂Δ√Ãø¡(∫∞) ELMEC SPORT ∞μ∂Δ∂(∫√) EMPORIKI BANK S.A(∫√) INFORMER ∞∂(∫√) INTERFISH πãÀ√∫∞§§π∂ƒ°∂π∂™ ∞∂ ∫√ MARFIN ∂°¡∞Δπ∞ Δƒ∞¶∂∑∞ OLYMPIC CATERING A.E.(∫√) PAPERPACK-Δ™√À∫∞ƒπ¢∏™ ∞.μ.∂.∂.(∫√) QUALITY & RELIABILITY ABEE(∫√) SPIDER ª∂Δ∞§/Ã∞¡π∞(∫√) UNIBIOS ∞∂ ™Àªª∂Δ√Ãø¡(∫√) VIVARTIA ∞μ∂∂ (∫O) VIVERE AE ∫√ ∞£∏¡∞ ∞Δ∂(∫√) ∞§º∞ - μ∏Δ∞ μ∞™π§√¶√À§√™(∫√) ∞™Δ∏ƒ ¶∞§∞™ μ√À§π∞°ª. ∞•∂(∫√) μ∞§∫∞¡ ∞∫π¡∏Δ∞ ∞∂ (∫O) μπ√Δ∂ƒ ∞∂(∫√) °∂∫∂ ∞.∂(∫∞) ∂¢ƒ∞™∏ - Ã.æ∞§§π¢∞™ ∞Δ∂(∫√) ∂π∫√¡∞ - ∏Ã√™ ∞.∂.∂.(∫√) ∂∫¢√™∂π™ §Àª¶∂ƒ∏ ∞.∂.(∫√) ∏ƒ∞∫§∏™ (∞¡.°∂¡.∂Δ.Δ™πª∂¡)(∫√) π.ª¶√ÀΔ∞ƒ∏™ & Àπ√™ HOLDING(∫∞) π.ª¶√ÀΔ∞ƒ∏™ & Àπ√™ HOLDING(¶A) π√¡π∫∏ (•∂¡√¢√Ã.∂¶πÃ.)(∫√) ∫∞¶¡√μπ√ª∏Ã∞¡π∞ ∫∞ƒ∂§π∞ ∞∂(∫A) ∫∂∫ƒ√æ •∂¡√¢.Δ√Àƒ.√π∫.§∞Δ.(∫√) §∞ªæ∞ (∞¡.∂Δ.∂§§.•∂¡√¢√Ã.)(∫O) ªπ¡øπ∫∂™ °ƒ∞ªª∂™ ∞.¡.∂.(∫√) ª√ç√™ ∞∂(∫√) ¶.°.¡π∫∞™ ∞μ∂∂(∫√) ™∞¡À√ ∂§§∞™ ∞∂μ∂(∫O) ™À™Δ. ªπ∫ƒ√À¶√§√°π™Δø¡ ∞∂(∫√) Δƒπ∞ ∞§º∞(∫√) Δƒπ∞ ∞§º∞(¶√) ºπ∂ƒ∞Δ∂• ∞º√π ∞¡∂∑√À§∞∫∏(∫√) Ã.∫.Δ∂°√¶√À§√™ ∂∫¢√™∂π™ ∞∂(∫√)

À¶√ ∂¶πΔ∏ƒ∏™∏ ALTEC ∞μ∂∂(∫√) COMPUCON ∂º∞ƒª√°∂™ À¶√§√°π™Δø¡ ∞μ∂∂ HELLAS ONLINE ∏§∂∫Δƒ√¡π∫∂™ À¶∏ƒ∂™π∂™ PLIAS ∞¡/ª∏ μπ√ª/∫∏ &∂ª/∫∏ ∂Δ∞πƒ∂π∞ ∫∞Δ/∫ø¡ ∞°∞£ø¡ (KA) ∞∂°∂∫ ∞∂(∫√) ∞Δ∂ƒªø¡ ∞.∂(∫√) μ∞ƒμ∞ƒ∂™√™ ∞.∂. (∫∞) ∂§μπ∂ª∂∫ ∞.∂ ∂§§.πãÀ√∫∞§§. ∞μ∂∂(∫√) ∂ª¶√ƒπ∫√™ ¢∂™ª√™(∫√) ∂ª¶√ƒπ∫√™ ¢∂™ª√™(¶√) ∂¡øª∂¡∏ ∫§ø™Δ√Àº∞¡Δ√Àƒ°π∞ ∞.∂(∫O) ∂Àƒø™Àªª∂Δ√Ã∂™ ∫∂º∞§∞π√À & ∂¶∂¡¢À™∂ø¡ ∞∂ ∑∏¡ø¡ ∞∂ ƒ√ª¶√Δπ∫∏™ ∫∞𠶧∏ƒ√º√ƒπ∫∏™ π¶¶√Δ√Àƒ ∞∂(∫A) ∫∂ƒ∞ª∂π∞ ∞§§∞Δπ¡∏ AE ∫§ø¡∞Δ∂• √ªπ§. ∂¶πÃ∂πƒ. AE(∫O) ∫§ø¡∞Δ∂• √ªπ§. ∂¶πÃ∂πƒ. AE(¶O) ∫√Àª¶∞™ ∞.∂. ™Àªª∂Δ√Ãø¡(∫√) ª.π.ª∞π§∏™ ∞∂μ∂(∫√) √ªπ§. π¡Δ∂∞§ ∞μ∂∂ ¢∂ & ™π∞(¶√) ¶∂ƒ™∂À™ ¶ƒ√π√¡Δ∞ ∂π¢π∫∏™ ¢π∞Δƒ√º∏™ ∞μ∂∂ -∫√ ¶∂Δ∑∂Δ∞∫∏™ ∞∂(∫√) ¶ƒ∞•πΔ∂§∂π√ ∞.∂. ¶ƒ∞•πΔ∂§∂π√ ∞∂ (¶√) ¶ƒ√√¢∂ÀΔπ∫∏ ∞Δ∂(∫√) Δ∂•∞¶ƒ∂Δ ∞∂(∫√) Δ∂áπ∫∏ √§Àª¶π∞∫∏ ∞∂(∫√)

∂¡∞§§∞∫Δπ∫∏ ∞°√ƒ∞ ALPHA TRUST ∞.∂.¶.∂.À. ENVITEC AE EPSILON NET AE EUROXX Ã∏ª∞Δπ™Δ∏ƒπ∫∞∫∏ ∞.∂.¶.∂.À. PERFORMANCE TECHNOLOGIES ∞.∂ ¶§∏ƒ√º√ƒπ∫∏™ μπ√π∞Δƒ & ƒ√ª¶√Δ. Δ∂á√§. ∂¡Δ∂ƒ™√ºΔ ∞∂ ∫ƒ∏Δø¡ ∞ƒΔ√™ ∞.∂.μ.∂ ª∂¡ΔπΔ∂ƒƒ∞ ∞μ∂E ¡Δ√¶§∂ƒ ∞μ∂∂ √¶Δ√∏§∂∫Δƒ√¡π∫∂™ ∂ƒ°∞™π∂™ ∞μ∂Δ∂ º√À¡Δ§π¡∫ ∞μ∂∂

À¶√ ∞¡∞™Δ√§∏ ALTIUS ∞∂∂∂à KO BETANET ABEE HITECH SNT ∞∂ MICROLAND COMPUTERS(∫√) RAINBOW AE ¶ƒ√π√¡Δø¡ ¶ƒ√∏°ª∂¡∏™ Δ∂á√§√°π∞™ SINGULARLOGIC S.A. ∞§À™π¢∞ ∞μ∂∂(∫√) ∞§À™π¢∞ ∞μ∂∂(¶√) ∞™¶π™ ¶ƒ√¡√π∞ ∞∂°∞(∫√) ∞º√π ª∂™√ÃøƒπΔ∏ ∞Δ∂(∫√) ¢π∂∫∞Δ ∞Δ∂(∫√) §∞¡ ¡∂Δ ∞.∂ (∫√) ª∞•πª - ¶∂ƒΔ™π¡π¢∏™ ∞∂(∫∞) ¡∞ÀΔπ§π∞∫∏ ∂Δ∞πƒπ∞ §∂™μ√À (∫√) ™∞√™ º∂ƒƒÀ™ Ã∞§Àμ¢√ºÀ§§ø¡(∫√) øª∂°∞ ∞∂∂à (∫√)


AÌÔÈ‚·›· KÂÊ¿Ï·È· 34

ΔƒπΔ∏ 26 I∞¡√À∞ƒπ√À 2010

K§EI™IMO TH™ 22A™ π∞¡√À∞ƒπ√À

ENEP°HTIKO

MEPI¢IA

KA£APH METAB. TIMH TIMH METAB. TIMH ¶POH°. ¢IA£E™H™ E•A°OPA™ A¶O 1/1/10

√ª√§√°π∞∫∞ ∞/∫ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À AAAB ∂π™√¢∏ª∞Δ√™ ∫∞π √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ. ALLIANZ √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA √ª√§√°π∞∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À GENIKI √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ∞™º∞§/∫ø¡ √ƒ°∞¡π™ªø¡ ∂π™√¢∏ª∞Δ√™-√ª√§√°π∞∫√ ∂™øΔ. ATE ∂π™√¢∏ª∞Δ√™ √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ. ∞Δ∂ ∫∂º∞§∞π√À & À¶∂ƒ∞•π∞™ √ª√§.∂™øΔ. ∞ΔΔπ∫∏™ ∂π™√¢∏ª∞Δ√™ √ª√§.∂™øΔ. CITI FUND √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ¢∏§√™ ∂π™√¢∏ª∞Δ√™ ∂ƒª∏™ EI™√¢∏ª∞Δ√™ ∂Àƒø¶.¶π™Δ∏ EUROBOND √ª.∂™. EUROBANK EFG (LF) GREEK GOVERNMENT BOND FUND EUR EUROBANK EFG I (LF) GREEK GOVERNMENT BOND FUND EUR INTERAMERICAN ™Δ∞£∂ƒ√ √ª√§√°π∞∫√ ∂™. INTERNATIONAL √ª√§√°ø¡ ∂™øΔ. π√¡π∫∏ ∑ø∏™ ™À¡Δ.¶ƒ√°ƒ.√ª√§.∂™øΔ. ∫À¶ƒ√À ∂§§∏¡π∫√ √ª√§√°π∞∫√ ∂™øΔ. MILLENNIUM VALUE PLUS √ª√§√°π∞∫√ ∂™. PROBANK √ª√§√°π∞∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À HSBC ∂π™√¢∏ª∞Δ√™ √ª√§√°π∞∫√ ∂™. ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ √ª√§√°ø¡ ∂™øΔ. Δ.Δ. ∂§Δ∞ √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ. PROTON √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À

25.820.617,29 5.237.753,52 4,9297 23.715.006,73 2.952.024,42 8,0335 133.748.378,41 15.053.369,70 8,8849 15.435.993,37 2.266.584,35 6,8102 370.839.269,63 107.941.823,29 3,4355 29.981.203,93 3.415.962,30 8,7768 18.776.103,86 2.686.900,43 6,9880 7.493.272,00 1.461.727,32 5,1263 12.738.267,66 1.713.469,75 7,4342 118.936.056,63 13.481.579,85 8,8221 54.314.228,34 7.031.625,85 7,7243 6.065.006,80 1.573.075,94 3,8555 20.920.188,74 2.066.061,59 10,1256 9.148.143,93 900.003,22 10,1646 210.202.365,53 14.295.732,52 14,7039 14.569.635,87 861.870,69 16,9047 3.814.441,82 659.551,34 5,7834 10.275.808,09 2.007.471,44 5,1188 7.666.839,79 2.043.817,58 3,7512 8.414.200,41 2.306.317,41 3,6483 16.481.636,76 2.196.009,20 7,5053 36.142.617,65 3.769.370,50 9,5885 10.348.657,47 5.462.770,94 1,8944 4.101.641,32 289.610,31 14,1626

-0,59% 5,0283 4,8311 -2,10% -0,67% 8,1540 7,9732 -3,37% -0,47% 8,8849 8,8183 -1,70% -0,63% 6,9294 6,7421 -2,31% -0,73% 3,4355 3,4355 -3,30% -0,45% 8,7768 8,7110 -2,74% -0,54% 6,9880 6,9356 -2,46% -0,66% 5,1571 5,0853 -4,47% -0,71% 7,5457 7,4342 -2,51% -0,40% 8,8221 8,8221 -0,57% -0,90% 7,8015 7,6857 -2,69% -0,79% 4,1639 3,8555 -2,94% -0,73% 10,1256 10,0497 -2,68% -0,73% 10,1646 10,1646 -2,65% -0,70% 14,7774 14,5936 -3,15% -0,69% 17,2428 16,7357 0,80% -0,67% 5,8991 5,7256 -1,92% -0,55% 5,1188 5,0932 -2,42% -0,51% 3,8262 3,6762 -2,21% -0,37% 3,6483 3,6209 -1,39% -0,55% 7,5804 7,5053 -1,90% -0,91% 9,6844 9,4926 -3,28% -0,77% 1,8944 1,8897 -1,83% -0,57% 14,3750 14,0210 -3,17%

81.030.214,23 26.658.413,29 1.125.498,53 170.367.402,10 36.465.278,19 6.014.356,53 29.901.847,20 33.479.466,38 17.280.701,60 9.760.000,80 33.737.981,72 11.329.513,17 20.813.079,99 31.858.251,76 318.413.070,60 5.603.537,44 29.196.689,27 60.674.341,06 131.425.439,74 55.672.470,44 1.311.666,48 17.795.792,73 68.090,45 6.504.360,00 662.117,67 15.556.723,93 1.155.606,62 1.415.658,85 33.421.908,10 14.427.232,39 4.677.593,15 13.226.858,41 3.656.945,81 3.385.833,48 125.246.832,88 59.845.079,55 14.641.165,78 56.747.139,98 107.829.724,48 56.864.356,07 10.123.412,74 58.369.088,19 109.512.536,34 55.953.340,27 7.625.631,42 622.002,85 8.466.367,74 75.389.093,41 16.531.425,93 2.694.315,26 4.568.225,59 6.034.909,76

-0,11% -0,19% -0,55% -0,06% -0,06% -0,28% -0,06% -0,24% -1,42% -0,34% -0,12% -0,12% -0,15% -0,61% -0,17% -0,24% -0,16% 0,25% -0,36% -0,03% -0,06% -0,09% -0,07% -0,07% -0,02% -0,02% -0,28% -0,28% -0,35% -0,12% -0,20% -0,14% -0,11% -0,01% -0,05% -0,13% -0,29% -0,26% -0,40% -0,36% -0,17% -0,24% 0,02% -0,16% 0,13% -0,19% -0,23% -0,42% 0,00% -0,10%

∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALICO ∫ƒ∞Δπ∫ø¡ √ª√§√°ø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALICO EΔ∞πƒπ∫ø¡ √ª√§√°πø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞LICO ¢√§∞ƒπ∞∫√ √ª√§√°πø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞LPHA ∂Àƒø¶.∂Δ∞πƒ.√ª√§√°ø¡ √ª.∂•. ALPHA ∂Àƒø¶.∫ƒ∞Δπ∫ø¡ √ª√§√°ø¡ √ª.∂•. ALPHA GLOBAL ∞¡∞¢À√ª∂¡ø¡ ∞°√ƒø¡ √ª√§√°πAKO ∂•. ALPHA ∞¡ø √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA BANCASSURANCE EE100 √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA BANCASSURANCE EE101 √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND √ª.∂•. ALPHA BEST OF STRATEGIES √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞Δ∂ √ª√§√°πø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞ΔΔπ∫∏™ √ª√§√°πø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ¢∏§√™ USD BOND √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. ¢∏§√™ EUROBOND √ª√§√°π∞∫√ ∂•. ¢∏§√™ ¢π∂£¡ø¡ √ª√§√°πø¡ - √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ¢∏§√™ DELTA SKY √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. ¢∏§√™ DELTA SMART √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. ¢∏§√™ DELTA BONUS √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. ¢∏§√™ DELTA FASMA √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. ¢∏§√™ DELTA CLICK I √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. ¢∏§√™ ¢√§§∞ƒπ∞∫√ (USD) - √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À NBG EMERGING EUROBOND - CLASS A (EUR) NBG EMERGING EUROBOND - CLASS B (EUR) NBG INCOME PLUS - CLASS ∞ (EUR) NBG INCOME PLUS - CLASS B (EUR) NBG STRATEGIC BOND - CLASS A (EUR) NBG STRATEGIC BOND - CLASS B (EUR) NBG SYN GROWTH STRATEGY II /A (EUR)(3) NBG SYN GROWTH STRATEGY II / B (EUR)(3) ∂§§∏¡π∫∏ TRUST √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ BOND √ª√§√°π∞∫√ ∂•. ∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ YIELDPLUS (√ª√§√°π∞∫√ ∂•.) ∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ ∂π™√¢.(√ª√§.∂•øΔ.) EUROBANK CLICK √ª√§√°π∞∫√ E•øΔ∂ƒπ∫√À EUROBANK DOUBLE CLICK √ª√§√°π∞∫√ E•øΔ∂ƒπ∫√À INTERAMERICAN DOUBLE CLICK √ª√§√°π∞∫√ E•øΔ∂ƒπ∫√À EUROBANK ALL WEATHER √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À EUROBANK GLOBAL BOND √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À EUROBANK WIN-WIN √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À INTERAMERICAN ¢√§∞ƒπ√À √ª√§√°π∞∫√ ∂•. EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURPOSE COMMODITY MAX 30 EUROBANK EFG (LF) ABSOLUTE RETURN EUR EUROBANK EFG (LF) ABSOLUTE RETURN II EUR ∫À¶ƒ√À DUAL STRATEGY √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. ∫À¶ƒ√À EURIBOR RETURN (EUR) √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. ∫À¶ƒ√À LIBOR RETURN (USD) √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. MARFIN INCOME √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À MARFIN £∂™ªπ∫ø¡ Ã∞ƒΔ√º. √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À HSBC √ª√§√°πø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ¢√§∞ƒπ√À PIRAEUSINVEST EUROPEAN BOND FUND (EUR) Δ.Δ. ∂§Δ∞ EUROPLUS √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ.

4.964.124,15 2.156.839,76 118.094,00 37.527.965,04 5.252.939,45 885.145,70 3.524.646,14 3.689.840,40 1.846.688,66 2.458.833,14 4.166.098,93 1.647.651,68 6.627.322,83 6.496.844,07 53.599.659,07 957.643,80 3.088.973,04 5.627.873,46 15.364.538,20 5.525.738,67 120.000,00 1.608.252,95 55,73 5.347,36 571,66 13.094,15 1.169,13 1.351,11 32.765,62 14.100,00 1.039.993,75 3.755.706,03 1.173.777,96 418.071,63 38.654.862,75 5.648.163,28 1.410.615,01 5.996.136,52 34.411.705,43 6.067.999,25 371.653,11 6.061.159,19 97.552.626,39 5.206.048,51 2.276.829,49 208.327,20 1.735.433,09 26.150.388,67 4.946.952,70 715.002,90 21.818,80 1.829.773,96

16,3232 12,3599 9,5305 4,5397 6,9419 6,7948 8,4836 9,0734 9,3577 3,9694 8,0982 6,8762 3,1405 4,9037 5,9406 5,8514 9,4519 10,7810 8,5538 10,0751 10,9306 11,0653 1.221,8100 1.216,3700 1.158,2400 1.188,0700 988,4300 1.047,7700 1.020,0300 1.023,2100 4,4977 3,5218 3,1155 8,0987 3,2401 10,5955 10,3793 9,4640 3,1335 9,3712 27,2389 9,6300 1,1226 10,7478 3,3492 2,9857 4,8785 2,8829 3,3417 3,7683 209,3700 3,2982

16,6497 12,6071 9,7211 4,5397 6,9419 6,7948 8,9078 9,3456 9,6384 4,0389 8,3411 6,8762 3,1593 4,9037 5,9406 5,8514 9,9245 11,3201 8,9815 10,5789 11,4771 11,0653 1.221,8100 1.216,3700 1.158,2400 1.188,0700 988,4300 1.047,7700 1.020,0300 1.023,2100 4,5202 3,5746 3,1622 8,2202 3,3211 10,8074 10,5869 9,4640 3,1335 9,5586 27,3751 9,6300 1,1226 10,7478 3,4162 2,9857 4,8785 2,9117 3,4420 3,8060 210,4169 3,3971

16,1600 12,2363 9,4352 4,5057 6,8898 6,7438 8,3139 8,8919 9,1705 3,9297 7,9362 6,8246 3,1154 4,9037 5,9406 5,8514 9,4519 10,7810 8,5110 10,0247 10,9306 11,0653 1.221,8100 1.216,3700 1.158,2400 1.188,0700 988,4300 1.047,7700 1.020,0300 1.023,2100 4,4640 3,5218 3,1155 8,0987 3,1753 10,3836 10,1717 9,2747 3,1100 9,1838 27,0346 9,6300 1,1142 10,6672 3,3157 2,9708 4,8541 2,8541 3,2414 3,7683 209,3700 3,2322

0,32% 1,21% 3,60% 0,78% 0,49% 1,84% -0,38% -4,18% -3,90% 0,88% -0,96% 0,95% -0,49% 5,76% 4,05% 2,06% 0,15% 2,01% -1,19% 0,11% 0,53% 2,72% 0,52% 0,52% -0,05% -0,05% 0,88% 0,88% -0,22% -0,21% 0,83% 0,52% -0,38% 0,25% -0,66% -0,57% -0,86% -1,94% 0,68% -2,89% 2,79% -1,52% 0,01% 0,12% 1,58% 0,67% 1,23% 0,21% 0,54% 2,58% 0,14% 0,41%

ª∂Δ√Ãπ∫∞ ∞/∫ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À AAAB ∂¶π§∂°ª∂¡ø¡ ª∂Δ√Ãø¡ ∂™øΔ. ALICO ª∂Δ.∂™øΔ. ª∂™∞π∞™ & ªπ∫ƒ∏™ ∫∂º∞§∞π√¶√π∏™∏™ ALICO INDEX FUND FTSE20 ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™. ALICO ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ALLIANZ ∂¶π£∂Δπ∫∏™ ™Δƒ∞Δ.ª∂Δ.∂™. ALLIANZ ª∂Δ√Ãø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ∞LPHA BLUE CHIPS ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™. ALPHA ª∂Δ√Ãπ∫O ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA ATHENS INDEX FUND ª∂Δ.∂™. ALPHA ∂¶π£∂Δπ∫∏™ ™Δƒ∞Δ∏°π∫∏™ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™. ALPHA ETF FTSE ATHEX 20 ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA TRUST ∞¡∞¶ΔÀ•π∞∫√ ª∂Δ.∂™. ALPHA TRUST ¡∂ø¡ ∂¶πÃ.ª∂Δ√Ã.∂™. GENIKI ∂¶π§∂°ª∂¡ø¡ ∞•πø¡ ª∂Δ. ∂™øΔ. ALPHA TRUST OPPORTUNITIES ª∂Δ. ∂™øΔ. INTERLIFE ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À CITI FUND ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ATE ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ATE ª∂Δ√Ãπ∫√ ª∂™∞π∞™-ªπ∫ƒ∏™ ∫/™∏™ ∂™øΔ. ∞ΔΔπ∫∏™ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ATTICA MARATHON ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ¢∏§√™ SMALL CAP ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™. ¢∏§√™ BLUE CHIPS ¢∏§√™ TOP-30 NBGAM ETF °∂¡π∫√™ ¢∂π∫Δ∏™ Ã.∞.- ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ. NBG HELLENIC ALLSTARS - CLASS A (EUR) NBG HELLENIC ALLSTARS - CLASS B (EUR) ∂§§∏¡π∫∏ TRUST ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ∂ƒª∏™ ¢À¡∞ªπ∫√ ∂ƒª∏™ ¶ƒøΔ√¶√ƒ√™ ∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ ∞¡∞¶ΔÀ•.(ª∂Δ.∂™øΔ.)

9.075.476,23 5.115.990,74 24.468.861,52 39.447.954,62 15.027.133,07 15.933.531,98 190.280.898,21 180.054.909,76 20.466.061,93 22.208.679,15 61.687.203,01 45.076.673,03 45.423.928,44 32.547.500,71 1.413.158,44 2.320.323,28 16.874.162,83 79.079.153,81 1.959.139,18 11.716.213,72 851.470,41 75.151.316,45 168.058.453,19 27.341.357,31 5.752.809,40 196.928,44 13.946.256,25 1.449.953,14 117.713.856,63 10.250.460,47 8.946.695,67

3.354.304,86 597.606,16 4.676.539,31 2.188.848,10 4.794.868,24 2.123.224,73 16.006.917,40 15.130.423,52 2.708.793,99 1.744.232,06 5.956.041,00 1.194.696,87 3.385.625,96 5.824.506,75 233.898,13 348.575,35 8.263.318,99 14.742.495,24 1.820.674,56 9.550.802,30 135.028,82 41.330.265,00 19.048.473,71 17.423.643,28 279.525,00 193,41 13.679,93 375.690,25 6.980.618,81 4.306.164,63 1.437.598,45

2,7056 8,5608 5,2323 18,0222 3,1340 7,5044 11,8874 11,9002 7,5554 12,7326 10,3571 37,7306 13,4167 5,5880 6,0418 6,6566 2,0421 5,3640 1,0761 1,2267 6,3058 1,8183 8,8227 1,5692 20,5807 1.018,1800 1.019,4700 3,8594 16,8630 2,3804 6,2234

0,69% -0,18% 1,63% 0,71% -0,08% 0,58% 0,41% 0,54% 0,99% 0,65% 1,65% 0,44% 0,16% 0,49% 0,72% 0,07% 0,83% 0,62% -0,25% 0,58% -0,31% -0,22% 0,51% 0,69% 0,97% -0,65% -0,65% 0,79% 0,58% -0,66% 0,56%

2,8409 8,9888 5,4939 18,9233 3,2437 7,7671 12,0063 12,0192 7,6310 12,8599 10,4089 38,4852 13,6850 5,6998 6,1626 6,7897 2,1136 5,3640 1,0761 1,2451 6,4004 1,8183 8,8227 1,5692 20,5807 1.018,1800 1.019,4700 3,8980 17,3689 2,4518 6,4101

2,6515 8,4752 5,1800 17,8420 3,1027 7,4294 11,7685 11,7812 7,4798 12,6053 10,2742 37,3533 13,2825 5,5321 5,9814 6,5900 2,0421 5,3104 1,0653 1,2144 6,2427 1,8001 8,7345 1,5535 20,5807 1.018,1800 1.019,4700 3,7822 16,6944 2,3566 6,1612

-8,10% -7,92% -8,34% -6,27% -8,33% -9,33% -6,93% -7,17% -7,31% -8,63% -8,44% -6,47% -6,02% -6,42% -5,48% -6,77% -6,56% -4,69% -7,66% -6,65% -6,88% -7,80% -8,48% -7,89% -7,32% -8,67% -8,67% -7,42% -7,01% -6,80% -6,78%

ENEP°HTIKO

MEPI¢IA

KA£APH METAB. TIMH TIMH METAB. TIMH ¶POH°. ¢IA£E™H™ E•A°OPA™ A¶O 1/1/10

EUROBANK GREEK EQUITIES ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 58.066.764,96 6.020.637,69 9,6446 EUROBANK £∂™ªπ∫ø¡ Ã∞ƒΔ√ºÀ§∞∫πø¡ ª∂Δ. ∂™. 7.227.094,96 2.331.194,33 3,1002 INTERAMERICAN ¢À¡∞ªπ∫√ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™. 189.830.037,11 8.104.573,45 23,4226 INTERAMERICAN ANA¶ΔÀ™™√ª∂¡ø¡ ∂Δ∞πƒπø¡ ª∂Δ.∂™. 65.776.029,66 12.270.717,64 5,3604 EUROBANK EFG (LF) EQUITY-GREEK EQUITIES FUND EUR 29.583.923,78 66.928.770,57 0,4420 EUROBANK EFG (LF) EQUITY-INSTITUTIONAL PORT EUR 1.364.336,67 2.780.345,76 0,4907 EUROBANK EFG I (LF) SPECIAL PURP BLUE CHIPS P EUR 87.092.651,02 10.374.112,06 8,3952 EUROBANK EFG I (LF) SP PURP BLUE CHIPS P II EUR 53.193.528,81 6.433.937,04 8,2676 EUROBANK EFG I (LF) SP PURP BLUE CHIPS III PROTECT EUR 46.939.841,99 5.249.020,85 8,9426 EUROBANK EFG (LF) EQUITY - FLEXI STYLE GREECE EUR 4.338.950,16 3.152.075,72 1,3765 EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURPOSE GREEK MAX 50 EUR 756.330,51 70.880,49 10,6705 INTERAMERICAN (LF) SPECIAL PURPOSE GREEK MAX 50 EUR 2.808.887,49 263.196,51 10,6722 INTERNATIONAL ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 13.008.107,19 3.460.415,90 3,7591 INTERNATIONAL E¶π§√°∏™ ª∂Δ√Ãπ∫ø¡ ∞•πø¡ ª∂Δ.∂™. 2.308.376,69 1.101.928,20 2,0949 ∫À¶ƒ√À ∂§§∏¡π∫√ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ. 21.170.662,70 7.735.189,45 2,7369 ∫À¶ƒ√À ∂§§∏¡π∫√ ¢À¡∞ªπ∫√ ª∂Δ.∂™. 10.897.720,80 5.428.185,23 2,0076 MARFIN √§Àª¶π∞ METOXIKO ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 56.485.581,30 4.411.345,62 12,8046 MARFIN ∞£∏¡∞ ¢À¡∞ªπ∫√ ª∂Δ√Ãø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 13.573.716,38 6.523.137,41 2,0809 HSBC ∞¡∞¶ΔÀ•π∞∫√ ª∂Δ√Ãø¡ ∂™øΔ. 76.869.436,23 1.752.350,20 43,8665 HSBC TOP 20 ª∂Δ√Ãø¡ ∂™øΔ. 4.494.991,22 511.275,67 8,7917 HSBC ª∂™∞π∞™ ∫∂º∞§.ª∂Δ.∂™øΔ. 6.930.653,97 1.774.738,15 3,9052 ING ∞/∫ ¢À¡∞ª.∂¶πÃ. ª∂Δ. ∂™øΔ. 14.064.191,29 17.624.070,31 0,7980 ING ∞/∫ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ. 48.639.889,19 5.194.513,92 9,3637 ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ¢À¡∞ª.∂¶πÃ. ª∂Δ. ∂™øΔ. 7.134.055,14 9.362.262,12 0,7620 ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ. 37.135.378,02 4.115.777,38 9,0227 PROBANK ∂§§∞™ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 8.048.775,74 2.638.625,03 3,0504 MILLENNIUM BLUE CHIPS ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™. 26.045.926,59 13.468.252,89 1,9339 MILLENNIUM MID- CAP ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 17.184.119,17 7.766.553,07 2,2126 Δ.Δ. ∂§Δ∞ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ. 892.639,71 853.364,08 1,0460 ∂¶∂¡¢ÀΔπ∫∏ ∫ƒ∏Δ∏™ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 579.072,90 216.255,27 2,6777 PROTON ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 5.892.742,93 669.509,56 8,8016

-0,02% 9,6446 9,5482 -6,96% 0,64% 3,1002 3,0692 -7,43% -0,01% 23,6568 23,1884 -7,13% -0,72% 5,4140 5,3068 -7,45% 0,05% 0,4420 0,4376 -7,07% 0,72% 0,4907 0,4858 -8,59% -0,07% 8,3952 8,3112 -0,59% 0,09% 8,2676 8,2676 -0,89% 0,10% 8,9426 8,9426 -0,99% -0,51% 1,3765 1,3627 -6,48% 0,15% 10,6705 10,4571 -2,74% 0,15% 10,6722 10,4588 -2,73% 0,64% 3,9471 3,7215 -6,26% 0,83% 2,1996 2,0740 -9,18% 0,53% 2,7369 2,7232 -6,61% -0,19% 2,0076 1,9976 -7,06% 0,41% 12,9326 12,5485 -7,50% -0,60% 2,1017 2,0393 -8,10% 0,42% 44,9632 43,8665 -6,40% 0,60% 9,0115 8,7917 -10,21% -0,59% 4,0028 3,9052 -8,34% -0,55% 0,8140 0,7980 -8,04% 0,78% 9,5510 9,3637 -8,21% -0,26% 0,7753 0,7468 -7,99% 0,72% 9,1806 8,8422 -7,57% 0,62% 3,0504 3,0199 -6,25% 0,98% 2,0306 1,9146 -7,19% -0,34% 2,3232 2,1683 -7,70% -0,82% 1,0669 1,0355 -5,69% 0,45% 2,7848 2,6509 -6,06% 0,52% 9,1537 8,7136 -6,02%

ENEP°HTIKO

MEPI¢IA

KA£APH METAB. TIMH TIMH METAB. TIMH ¶POH°. ¢IA£E™H™ E•A°OPA™ A¶O 1/1/10

ALLIANZ MIKTO ∂™øΔ.(UNIT LINKED) 46.947.369,48 5.841.245,56 8,0372 ∞LPHA ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 100.597.268,92 11.563.167,69 8,6998 ∞LPHA ™À¡Δ∏ƒ∏Δπ∫√ ªπ∫Δ√ ∂™. 31.013.158,21 2.798.377,90 11,0825 ALPHA TRUST EUROSTAR ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. 12.951.760,04 1.269.439,56 10,2027 ∂¶∞°°∂§ª∞Δπ∫√ Δ∞ª∂π√ √π∫√¡√ª√§√°ø¡ 3.960.318,95 407.277,14 9,7239 INTERLIFE ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 3.245.117,81 336.569,38 9,6417 ∞™º∞§π™Δπ∫ø¡ √ƒ°∞¡π™ªø¡ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. 654.765.073,77 142.984.306,80 4,5793 ∞Δ∂ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ∞ªÀ¡Δπ∫∏™ ™Δƒ∞Δ∏°π∫∏™ 32.274.251,09 9.151.246,26 3,5268 ∞ΔΔπ∫∏™ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 5.508.984,37 860.866,34 6,3993 ¢∏§√™ ªπ∫Δ√ 74.931.083,18 5.132.487,26 14,5994 ¢∏§√™ ™À§§√°π∫√ 27.763.648,19 5.239.648,97 5,2988 ¢∏§√™ ∂¶π∫/∫∏™ ™À¡Δ∞•∏™ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. 12.973.153,12 1.262.688,27 10,2742 ¢∏§√™ Δ∞∫Δπ∫∏™ ∫∞Δ∞¡√ª∏™ ∫∂º∞§∞πø¡ 15.988.583,96 1.607.126,11 9,9486 ¢∏§√™ ¶∂Δ √Δ∂ ªπ∫Δ√ ∂™. 9.428.044,16 2.914.414,68 3,2350 ∂ƒª∏™ ªπ∫Δ√ 25.479.536,77 3.532.887,07 7,2121 ∂Àƒø¶.¶π™Δ∏ EUROINVEST ªπ∫Δ√ ∂™. 4.450.399,71 2.369.134,18 1,8785 INTERAMERICAN ∂§§∏¡π∫√ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 46.435.265,19 2.977.179,43 15,5971 INTERNATIONAL ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 8.610.299,37 1.604.715,00 5,3656 HSBC ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 49.454.595,57 5.632.069,80 8,7809 ING ∞/∫ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. 16.624.535,31 5.138.944,20 3,2350 ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. 15.638.573,00 4.999.875,81 3,1278 ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ £∂™ªπ∫ø¡ ∂¶∂¡¢ÀΔø¡ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. 982.015,80 120.000,00 8,1835 ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ∞™º∞§π™Δπ∫ø¡ º√ƒ∂ø¡ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. 1.260.158,86 150.492,23 8,3736 ∫À¶ƒ√À ∂§§∏¡π∫√ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. 14.367.713,08 4.173.007,44 3,4430 PROTON ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 3.639.103,39 522.769,12 6,9612 N.P. INSURANCE ¡∂√™ ¶√™∂π¢ø¡ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 999.832,51 450.813,93 2,2178 Δ.Δ. ∂§Δ∞ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. 16.115.344,01 6.949.512,02 2,3189 Δ.Δ. ∂§Δ∞ £∂™ªπ∫ø¡ ∂¶∂¡¢ÀΔø¡ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒ. 2.024.366,59 220.377,20 9,1859

0,04% 0,08% 0,03% 0,47% 0,34% 0,48% -0,07% 0,06% 0,08% 0,17% 0,08% 0,09% 0,02% 0,00% 0,17% 0,06% -0,10% -0,01% 0,03% 0,08% 0,13% 0,12% 0,05% 0,09% 0,13% -0,06% -0,34% -0,78%

8,4391 8,7868 11,1933 10,3812 9,8941 9,7622 4,5793 3,5268 6,4953 14,5994 5,2988 10,2742 9,9486 3,2350 7,4285 2,0288 15,7531 5,6339 8,9346 3,2835 3,1591 8,2653 8,4573 3,4430 7,1700 2,2289 2,3189 9,1859

7,9568 8,6128 10,9717 10,1007 9,6267 9,5453 4,5793 3,4915 6,3353 14,4534 5,2458 10,1715 9,9486 3,2027 7,1400 1,8785 15,4411 5,3119 8,7809 3,2350 3,0965 8,1017 8,2899 3,4258 6,8220 2,2089 2,3131 9,1859

-6,92% -4,84% -3,37% -4,50% -2,77% -4,33% -4,12% -3,15% -5,76% -4,19% -2,18% -2,20% -2,99% -2,42% -4,96% -5,38% -5,81% -1,91% -1,94% -5,45% -5,46% -4,29% -4,22% -4,56% -4,86% -5,18% -2,08% -4,07%

-0,72% -0,66% -0,79% -0,83% -1,15% -1,39% -0,67% -0,78% -0,62% -0,32% -0,47% -0,18%

18,5889 11,7377 11,9513 11,2109 5,4600 6,9358 10,4675 6,0768 2,8039 10,1057 3,4508 2,7706

17,5267 10,9552 11,1546 10,4635 5,2994 6,7984 10,2603 6,0160 2,7349 10,0552 3,2849 2,7158

-0,49% -1,74% -1,63% -1,97% -1,57% 6,69% -0,39% -1,00% -1,96% 0,52% 2,43% -0,26%

∂•øΔ∂ƒπ∫√À

∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALICO ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALLIANZ MILLENNIUM E.M.E.A. ª∂Δ. ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA ¡∞ÀΔπ§π∞ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA ENERGY ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA SELECT ¡√Δπ√-∞¡∞Δ√§π∫∏™ ∂Àƒø¶∏™ ª∂Δ. ∂•. ALPHA TRUST EMERGING EUROPE ª∂Δ.∂•. ∞Δ∂ US ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞Δ∂ EUROZONE ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ATTICA REAL ESTATE ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ¢∏§√™ ¢π∂£¡∂™ ¢∏§√™ ∂Àƒø¶∞π∫√ NBG GLOBAL EQUITY - CLASS ∞ (EUR) NBG GLOBAL EQUITY - CLASS B (EUR) NBG EUROPEAN ALLSTARS - CLASS A (EUR) NBG EUROPEAN ALLSTARS - CLASS B (EUR) NBG SOCIALLY RESPONSIBLE - CLASS A (EUR) NBG SOCIALLY RESPONSIBLE - CLASS B (EUR) ∂§§∏¡π∫∏ TRUST ∫À¶ƒπ∞∫√ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ. ∂§§∏¡π∫∏ TRUST ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ EUROPEAN OPPORTUNITIES ª∂Δ. ∂•. ∂Àƒø¶∞´∫∏ ¶π™Δ∏ EMERGING MARKETS OPPORTUN. ª∂Δ.∂•. ∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ GLOBAL OPPORTUNITIES (ª∂Δ. ∂•.) ∂Àƒø¶∞´∫∏ ¶π™Δ∏ AMERICAN OPPORTUNITIES ª∂Δ. ∂•. EUROBANK GLOBAL EQUITIES ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À EUROBANK EMERGING EUROPE ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À INTERAMERICAN ∞¡∞¶ΔÀ°ª∂¡ø¡ ∞°√ƒø¡ ª∂Δ. ∂•. INTERAMERICAN ¡∂∞ ∂Àƒø¶∏ ª∂Δ. ∂•. EUROBANK EFG (LF) EQUITY- GLOBAL EQUITIES FUND EUR EUROBANK EFG (LF) EQUITY- EMERGING EUROPE FUND EUR EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURPOSE CLICK EUR EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURP DBLE CLICK EUR EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURP ALL WEATHER EUR EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURP ALL WEATHER PLUS EUR EUROBANK EFG I (LF) SPECIAL PURPOSE DUAL FORMULA EUR ∫À¶ƒ√Y FUND OF FUNDS METOXIKO EUROBANK EFG (LF) SP 6% EQUITY FORMULA $ USD MILLENNIUM EUROZONE ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•. MILLENNIUM AMERICA US ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•. MARFIN GLOBAL ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À HSBC AMERICAN EQUITY ª∂Δ. ∂•øΔ. HSBC ∞¡∞¢À√ª∂¡ø¡ ∞°√ƒø¡ ª∂Δ.∂•øΔ. HSBC ¶∞¡∂Àƒø¶∞π∫√ ª∂Δ.∂•øΔ. ING ∞/∫ GLOBAL ª∂Δ.∂•. OXYGEN BALKAN FUND ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À PIRAEUSINVEST EUROPEAN EQUITY FUND (EUR) Δ.Δ. ∂§Δ∞ √π∫√§√°π∫√ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ.

14.146.107,13 1.189.737,78 11,8901 2.741.438,90 399.992,47 6,8537 2.753.829,41 574.754,99 4,7913 7.482.521,02 755.073,93 9,9097 18.077.703,32 1.446.213,45 12,5000 3.196.393,50 571.449,87 5,5935 7.300.978,67 1.528.993,91 4,7750 4.134.659,07 1.835.404,63 2,2527 973.128,97 135.011,87 7,2077 21.703.997,35 6.561.890,71 3,3076 33.392.914,71 9.153.474,30 3,6481 714.025,53 642,71 1.110,9600 34.804.128,93 30.816,93 1.129,3800 827.039,88 772,74 1.070,2700 44.986.898,54 41.980,16 1.071,6200 48.545,36 50,06 969,7800 4.641.357,47 4.779,40 971,1200 4.425.922,66 1.159.771,28 3,8162 2.018.561,78 432.978,71 4,6620 4.085.802,17 2.824.954,83 1,4463 1.597.603,82 683.849,39 2,3362 3.750.764,74 1.575.199,01 2,3811 1.399.907,80 585.371,64 2,3915 55.035.768,93 44.201.446,52 1,2451 8.450.924,84 617.967,69 13,6754 16.260.502,02 1.267.730,77 12,8265 43.822.359,42 4.315.500,31 10,1546 10.251.125,88 15.593.253,69 0,6574 12.070.620,84 14.148.516,68 0,8531 3.247.164,20 361.790,72 8,9753 3.427.711,76 381.151,08 8,9931 1.230.543,14 139.406,31 8,8270 153.443.465,01 17.715.139,85 8,6617 46.608.497,37 6.187.367,61 7,5328 1.611.225,94 528.875,39 3,0465 29.716.993,75 2.803.118,68 10,6014 5.464.001,20 2.562.539,26 2,1323 3.121.505,72 1.694.871,61 1,8417 8.526.151,42 6.133.450,40 1,3901 13.096.148,01 5.074.576,56 2,5807 20.614.727,94 4.314.117,22 4,7784 12.888.155,81 4.707.258,59 2,7379 31.162.228,53 15.298.874,41 2,0369 624.405,69 38.549,77 16,1974 3.756.673,50 13.650,25 275,2100 1.985.750,87 372.017,77 5,3378

-1,74% -2,98% -2,89% -2,18% -1,81% -2,09% -1,95% -0,76% -1,05% -1,27% -0,83% -1,06% -1,06% -1,39% -1,39% -1,08% -1,08% -0,43% -1,05% -0,97% -1,82% -1,84% -3,05% -1,75% -3,42% -1,66% -3,42% -1,69% -3,30% -0,12% -0,05% -0,07% -0,12% -0,43% -1,70% -0,15% -0,70% -2,15% -2,13% -2,80% -2,35% -0,64% -2,01% -2,74% -1,15% -2,25%

12,4846 7,0936 4,8392 10,0088 12,6250 5,7054 4,7750 2,2527 7,3158 3,3076 3,6481 1.110,9600 1.129,3800 1.070,2700 1.071,6200 969,7800 971,1200 3,8544 4,7086 1,4897 2,4063 2,4406 2,4632 1,2451 13,6754 12,9548 10,2561 0,6574 0,8531 8,9753 8,9931 8,8270 8,6617 7,5328 3,0465 10,6014 2,2389 1,9338 1,4040 2,6452 4,8979 2,8063 2,0776 16,3594 280,7142 5,4979

11,7712 6,7852 4,7434 9,8106 12,3750 5,5376 4,7273 2,2302 7,1356 3,2745 3,6116 1.110,9600 1.129,3800 1.070,2700 1.071,6200 969,7800 971,1200 3,7399 4,5688 1,4318 2,3128 2,3573 2,3676 1,2326 13,5386 12,6982 10,0531 0,6508 0,8446 8,7958 8,8132 8,6505 8,4885 7,4575 3,0313 10,3894 2,0897 1,8049 1,3623 2,5807 4,7784 2,7379 2,0369 15,8735 275,2100 5,2310

-1,41% 4,87% 6,90% -3,02% 1,04% 1,18% -0,74% -3,78% -1,83% -3,79% -3,89% -0,35% -0,34% -2,45% -2,45% -1,88% -1,88% -5,15% -3,55% -1,85% -0,74% 0,03% -0,11% -1,11% 2,03% -1,84% 2,18% -1,02% 3,65% -1,04% -1,15% -1,13% -1,99% -1,75% -1,14% 0,28% -4,22% -1,24% -2,46% 1,79% -1,98% -1,34% -1,38% 4,15% -1,23% -2,11%

¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ ∞/∫ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À AAAB ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ ∂™øΔ. ALICO ¢π∞£∂™πªø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ALLIANZ μƒ∞Ã/™ªø¡ ∂¶∂¡¢.¢π∞Ã. ¢π∞£.∂™øΔ. ∞LPHA ¢π∞Ã∂πƒ.¢π∞£∂™πªø¡ ∂™. ∞Δ∂ ¢π∞Ã∂πƒ. ¢π∞£∂™πªø¡ ∂™øΔ. ∞ΔΔπ∫∏™ ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ CITI FUND ¢π∞£∂™πªø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À GENIKI ¢π∞£∂™πªø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À INTERAMERICAN ¢π∞Ã. ¢π∞£. ∂™. INTERNATIONAL ¢π∞Ã.¢π∞£∂™πªø¡ ∂™øΔ. ∂ƒª∏™ μƒ∞Ã/™ªø¡ Δ√¶√£∂Δ∏™∂ø¡ ¢π∞Ã.¢π∞£.∂™. MARFIN SMART CASH ¢π∞Ã.¢π∞£. HSBC ¢π∞£∂™πªø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ∫À¶ƒ√À ∂§§∏¡π∫√ ¢π∞Ã.¢π∞£.∂™øΔ. ING ∞/∫ ¢.¢. ∂™øΔ. ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ¢.¢. ∂™øΔ. PROBANK ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ ∂™. MILLENNIUM μƒ∞Ã/™ªø¡ Δ√¶√£∂Δ.¢π∞Ã.¢π∞£.∂™. MILLENNIUM VALUE ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£. ∂™. Δ.Δ. ∂§Δ∞ ¢π∞Ã/™∏™ ¢π∞£/ªø¡ ∂™øΔ.

13.806.904,27 29.520.048,33 7.596.443,09 331.492.118,41 12.345.329,07 11.046.117,06 4.941.641,23 10.932.311,70 63.036.204,52 3.474.361,60 92.533.914,93 356.270.460,54 301.955.879,01 8.079.885,52 13.137.649,97 54.110.622,53 6.888.954,40 11.603.377,66 257.929,59 95.098.388,54

2.118.955,77 6,5159 2.397.342,89 12,3137 1.304.488,45 5,8233 30.002.864,80 11,0487 1.787.339,70 6,9071 3.068.318,17 3,6001 734.762,78 6,7255 1.985.291,25 5,5067 8.524.364,42 7,3948 597.625,26 5,8136 28.291.951,26 3,2707 91.474.093,10 3,8948 159.006.844,88 1,8990 1.739.351,84 4,6453 2.459.061,59 5,3425 10.154.528,04 5,3287 1.942.109,83 3,5471 1.422.895,01 8,1548 68.504,91 3,7651 41.168.750,31 2,3100

0,01% 6,5289 6,3856 0,11% -0,01% 12,4368 12,1906 -0,08% -0,14% 5,8233 5,7651 -0,41% 0,00% 11,0487 11,0487 0,10% 0,00% 6,9071 6,9071 0,04% -0,04% 3,6037 3,5857 -0,43% 0,00% 6,7255 6,7255 0,07% -0,06% 5,5067 5,4516 -0,30% 0,00% 7,4022 7,3578 0,12% -0,05% 5,8281 5,7845 0,34% -0,01% 3,2707 3,2707 0,06% -0,05% 3,9143 3,8753 0,05% 0,01% 1,8990 1,8990 0,14% 0,00% 4,6453 4,6221 0,10% 0,00% 5,3425 5,3425 0,07% -0,02% 5,3287 5,3287 -0,13% 0,04% 3,5471 3,5294 -0,03% -0,03% 8,3179 7,9917 -0,01% -0,02% 3,8028 3,5768 -0,14% 0,01% 2,3100 2,3100 0,14%

286.073.818,33 24.582.712,49 11,6372 38.523.077,72 3.324.528,08 11,5875 62.856.053,63 57.097.415,26 1,1009 5.002.723,10 4.543.802,25 1,1010 231.438.250,60 219.864.608,09 1,0526

0,00% 11,6372 11,6372 0,02% 0,00% 11,5875 11,5875 0,10% 0,01% 1,1009 1,1009 0,22% 0,01% 1,1010 1,1010 0,22% -0,01% 1,0526 1,0526 0,10%

∂•øΔ∂ƒπ∫√À ¢∏§√™ MONEY PLUS ¢π∞Ã.¢π∞£. ∂•. EUROBANK DOLLAR PLUS ¢π∞Ã. ¢π∞£. ∂•øΔ. (USD) EUROBANK EFG (LF) MONEY MARKET-INCOME PLUS$ USD EUROBANK EFG I(LF) MONEY MARKET INCOME PLUS $ USD EUROBANK EFG (LF) MONEY MARKET- CASH FUND EUR

ALICO MIKTO ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALICO ∂¶π∫√Àƒπ∫√ ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∂¶π∫√Àƒπ∫∏™ ∞™º∞§π™∏™ MIKTO ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞§§∏§√μ√∏£∂π∞™ MIKTO ∂•øΔ∂ƒπ∫√À BETA GLOBAL MIKTO ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA ƒ√Àª∞¡π∞™ ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA GLOBAL ™À¡Δ∏ƒ∏Δπ∫√ ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ATE ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞ΔΔπ∫∏™ ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ¢∏§√™ ™Δƒ∞Δ∏°π∫ø¡ Δ√¶√£∂Δ∏™∂ø¡ ªπ∫Δ√ ∂•øΔ. INTERNATIONAL ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À MARFIN ABSOLUTE RETURN ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À

428.760,30 5,8044 177.669,89 11,6343 120.307,41 9,5744 1.351.266,95 10,7465

17,7037 11,1788 11,3822 10,6770 5,3529 6,8671 10,3639 6,0768 2,7625 10,1057 3,3181 2,7432

ª∂Δ√Ãπ∫∞ ALICO FUND OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫√ ALICO FUND OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂ª¶√ƒ∂Àª∞Δπ∫ø¡ ∞•πø¡ ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS BRIC ªET. ∂•. ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS USA ª∂Δ. ∂•. ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS EUROPE ª∂Δ. ∂•. ALPHA F OF F COSMOS STARS COMMODITIES ª∂Δ. ∂•. ALPHA F OF F COSMOS STARS SILK ROUTE ASIA MET.∂•. ALPHA TRUST EUROPEAN FUND OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫√ ∞Δ∂ ª∂Δ√Ãπ∫√ GLOBAL FUND OF FUNDS ¢∏§√™ SYNTHESIS BEST RED - FOF ª∂Δ√Ãπ∫√ EUROBANK EQUITY BLEND FUND OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫√ EUROBANK EFG (LF) FUND OF FUNDS-EQUITY BLEND EUR EUROBANK EFG (LF) FUND OF FUNDS-BRIC EUR INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS-BRIC EUR ∫À¶ƒ√Y FUND OF FUNDS METOXIKO MARFIN FUND OF FUNDS £∂™ªπ∫ø¡ Ã∞ƒΔ√º. METOXIKO

16.559.571,50 4.895.420,56 2.826.737,81 225.370,99 10.860.646,97 1.267.107,08 17.901.743,89 2.622.831,00 50.694.667,97 5.952.155,52 7.961.009,21 1.330.274,11 71.405.166,95 4.860.000,25 6.268.395,93 2.351.110,00 4.346.443,26 1.274.884,09 16.391.532,06 2.074.677,99 53.461.067,63 20.924.836,91 54.999.898,59 75.059.866,88 30.801.565,32 40.478.348,32 22.315.993,80 29.324.603,27 1.611.225,94 528.875,39 46.780.989,06 17.458.257,88

3,3827 12,5426 8,5712 6,8254 8,5170 5,9845 14,6924 2,6661 3,4093 7,9008 2,5549 0,7327 0,7609 0,7610 3,0465 2,6796

-1,80% -1,70% -2,14% -1,94% -2,18% -1,31% -1,76% -1,50% -1,27% -1,19% -1,61% -1,66% -2,71% -2,71% -1,70% -1,93%

3,5518 13,1697 8,6569 6,8937 8,6022 6,0443 14,8393 2,7194 3,4093 7,9008 2,5549 0,7327 0,7609 0,7686 3,0465 2,8136

3,3489 12,4172 8,4855 6,7571 8,4318 5,9247 14,5455 2,6394 3,3752 7,8218 2,5294 0,7254 0,7457 0,7534 3,0313 2,5456

-0,62% -1,75% -1,53% 0,81% -0,98% -2,47% -0,86% -1,20% 0,29% -1,61% 0,33% 0,14% -1,59% -1,59% -1,14% 0,53%

16.266.066,40 5.048.188,61 1.823.932,51 197.048,92 72.625.393,61 7.994.746,15 30.403.541,14 3.515.505,62 5.488.756,60 937.654,93 58.793.027,97 19.540.738,62 62.057.719,67 63.331.640,88 9.366.412,13 1.023.264,03 3.310.776,67 1.099.156,92 35.525.630,64 14.788.156,22 5.534.268,09 2.013.278,75 3.781.162,67 444.013,02 5.307.007,18 573.982,02 1.987.774,64 207.942,45

3,2222 9,2562 9,0841 8,6484 5,8537 3,0087 0,9799 9,1535 3,0121 2,4023 2,7489 8,5159 9,2459 9,5593

-0,74% -1,27% -0,39% -0,67% -0,80% -0,89% -0,92% -0,37% -0,73% 0,02% -0,15% -0,95% -0,78% -0,58%

3,2544 9,7190 9,0841 8,6484 6,0293 3,0087 0,9799 9,3366 3,0121 2,5224 2,8863 8,5798 9,3152 9,6310

3,1900 9,1636 8,9933 8,5619 5,6781 2,9786 0,9701 9,1535 2,9970 2,3543 2,6939 8,4520 9,1766 9,4876

0,85% 0,56% -0,03% -0,77% -0,75% 0,34% -0,12% -1,71% -0,37% -2,41% -1,38% 0,65% 0,81% 0,99%

ªπ∫Δ∞ ∞LPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS GLOBAL ªπ∫Δ√ ∂•. ALICO FUND OF FUNDS ªπ∫Δ√ ¢∏§√™ SYNTHESIS BEST GREEN - FOF ªπ∫Δ√ ¢∏§√™ SYNTHESIS BEST YELLOW - FOF ªπ∫Δ√ ∂ƒª∏™ FUND OF FUNDS ªπ∫Δ√ EUROBANK BALANCED BLEND FUND OF FUNDS ªπ∫Δ√ EUROBANK EFG (LF) FUND OF FUNDS BALANCED BLEND EUR HSBC BALANCED STRATEGY FOF ªπ∫Δ√ ∫À¶ƒ√Y FUND OF FUNDS MIKTO MILLENNIUM FUND OF FUNDS ªπ∫Δ√ MILLENNIUM ∞ªÀ¡Δ. ™Δƒ∞Δ∏°. FUND OF FUNDS MIKTO ¶∂πƒ∞πø™ UNIVERSAL ∂¶π£∂Δπ∫√ FOF ªπ∫Δ√ ¶∂πƒ∞πø™ UNIVERSAL π™√ƒƒ√¶∏ª∂¡√ FOF ªπ∫Δ√ ¶∂πƒ∞πø™ UNIVERSAL ™À¡Δ∏ƒ∏Δπ∫√ FOF ªπ∫Δ√

√ª√§√°π∞∫∞ ¢∏§√™ SYNTHESIS BEST BLUE - FOF √ª√§√°π∞∫√ NBG SYNESIS ARBITRAGE STRATEGY - CLASS A (EUR)(8) NBG SYNESIS ARBITRAGE STRATEGY - CLASS B (EUR)(8)

10.106.203,95 10.922,73 2.173.434,88

980.224,08 10,3101 9,59 1.138,5000 1.913,57 1.135,8000

0,06% 10,3101 10,2070 0,29% - 1.138,5000 1.138,5000 7,48% - 1.135,8000 1.135,8000 1,15%

¢E§TIO TIMøN ™YNA§§A°MATO™ ∂¡∞¡Δπ ∂Àƒø °π∞ ™À¡∞§§∞°∂™ ª∂Ãπ π™√Δπª√À ∂Àƒø 10.000 (¶√™√Δ∏Δ∞ ¡√ªπ™ª∞Δ√™ ∞¡∞ 1 ∂Àƒø) ME™H TIMH =¢√§§∞ƒπ√ ∏.¶.∞ . . . . . . . . . . . . .1,4151 §πƒ∞ ∞°°§π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . .0,8773 ∫√ƒø¡∞ ¢∞¡π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . .7,445 ∫√ƒø¡∞ ™√À∏¢π∞™ . . . . . . . . . . .10,2075 °π∂¡ π∞¶ø¡π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . .127,74 ºƒ∞°∫√ ∂§μ∂Δπ∞™ . . . . . . . . . . . . .1,4728 ∫√ƒø¡∞ ¡√ƒμ∏°π∞™ . . . . . . . . . . . .8,202 ¢√§§∞ƒπ√ ∫∞¡∞¢∞ . . . . . . . . . . . .1,4996 ¢√§§∞ƒπ√ ∞À™Δƒ∞§π∞™ . . . . . . . . .1,5635

A°OPA

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,4264 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,88432 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,5046 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10,2892 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .128,76 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,4846 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8,2676 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,5116 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,576

¶ø§H™H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,3939 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,86414 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,3333 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10,0544 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .125,82 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,4507 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8,079 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,4771 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,54

¢E§TIO TIMøN ™YNA§§A°MATO™ ∫∞π •∂¡ø¡ Δƒ∞¶∂∑√°ƒ∞ªª∞Δπø¡ (¶√™√Δ∏Δ∞ ¡√ªπ™ª∞Δ√™ ∞¡∞ 1 ∂Àƒø)

∂™øΔ∂ƒπ∫√À 2.488.710,53 2.067.069,48 1.151.874,80 14.521.336,15

1.266.805,35 577.347,31 266.471,99 249.151,73 338.856,25 2.119.180,38 6.818.588,10 5.962.020,05 8.434.286,20 3.716.898,01 555.250,89 7.142.906,49

FUNDS OF FUNDS

ªπ∫Δ∞ ∞/∫ AAAB ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ALICO ∂§§∏¡π∫√ ªπ∫Δ√ SOLIDUS MID RISK GREEK MUTUAL FUND-∂§§∏¡π∫√ ªπ∫Δ√ ALLIANZ MIKTO ∂™øΔ∂ƒπ∫√À

22.427.149,38 6.454.021,43 3.033.038,63 2.660.184,57 1.813.863,96 14.552.661,02 70.667.351,84 36.230.177,28 23.299.789,83 37.562.006,16 1.842.350,24 19.594.079,81

0,57% 6,0946 5,7464 -7,76% 0,38% 12,2160 11,5180 -6,28% -0,26% 9,7659 9,4787 -2,03% -0,13% 11,1226 10,6390 -6,75%

A°OPA ¶ø§H™H ¢√§§∞ƒπ√ ∏.¶.∞ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,4161 .........................................................1,4141 §πƒ∞ ∞°°§π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,87791 .......................................................0,87669 ∫√ƒø¡∞ ¢∞¡π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,4502 .........................................................7,4398 ∫√ƒø¡∞ ™√À∏¢π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10,2146 .......................................................10,2004 °π∂¡ π∞¶ø¡π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .127,83 .........................................................127,65 ºƒ∞°∫√ ∂§μ∂Δπ∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,4738 .........................................................1,4718 ∫√ƒø¡∞ ¡√ƒμ∏°π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8,2077 .........................................................8,1963 ¢√§§∞ƒπ√ ∫∞¡∞¢∞ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,5006 .........................................................1,4986 ¢√§§∞ƒπ√ ∞À™Δƒ∞§π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,5646 .........................................................1,5624

OÈ ÙÈ̤˜ Û˘Ó·ÏÏ¿ÁÌ·ÙÔ˜ Î·È Í¤ÓˆÓ ÙÚ·Â˙ÔÁÚ·ÌÌ·Ù›ˆÓ ‰È·Ê¤ÚÔ˘Ó ·fi TÚ¿Â˙· Û TÚ¿Â˙·


¢ÈÂıÓ‹ 35

TPITH 26 IANOYAPI√À 2010

«∏ ∫‡ÚÔ˜ ÌÏÔοÚÂÈ ÙÔ ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ Ù˘ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜», ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍÂ Ô ΔÔ‡ÚÎÔ˜ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∂ÈÎÚ·Ù›·˜

ªfiÓÔÓ Ï‹ÚË ¤ÓÙ·ÍË ÛÙËÓ ∂.∂. ‰¤¯ÂÙ·È Ë ΔÔ˘ÚΛ· ∞°∫Àƒ∞, 25.

«∏

ΔÔ˘ÚΛ· ÌÔÚ› Ó· ÂÈ‚ÈÒÛÂÈ Î·È ¯ˆÚ›˜ ÙËÓ ∂.∂.» . ∞˘Ùfi ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍ ۋÌÂÚ· Ô ΔÔ‡ÚÎÔ˜ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∂ÈÎÚ·Ù›·˜, ∂ÁÎÂÌ¤Ó ª·Á›˜, ÛÂ Û˘Ó¤ÓÙ¢͋ ÙÔ˘ ÛÙËÓ ·˘ÛÙÚȷ΋ ÂÊËÌÂÚ›‰· “¡ÙÂÚ ™Ù¿ÓÙ·ÚÓÙ” . øÛÙfiÛÔ, ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÙˆÓ ÏÂÁÔÌ¤ÓˆÓ ÙÔ˘ ¤Û¢Û ӷ ‰ÈÔÚıÒÛÂÈ ÙË ‰‹ÏˆÛ‹ ÙÔ˘ ·˘Ù‹, ÂÈÛËÌ·›ÓÔÓÙ·˜ Ù· ÏÂÔÓÂÎÙ‹Ì·Ù· ·fi ÌÈ· ÂӉ¯fiÌÂÓË ÂÈÛ‰Ô¯‹ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ÙÔ˘ ÛÙËÓ ŒÓˆÛË.

√ Î. ª·Á›˜ ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛ fiÙÈ Ë ¯ÒÚ· ÙÔ˘ ÂȉÈÒÎÂÈ ÌÂÓ ÙËÓ Ï‹ÚË ¤ÓÙ·Í‹ Ù˘ ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË ÙˆÓ 27, ·ÏÏ¿ ÂÈÛ‹Ì·Ó fiÙÈ “ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ·Ó·ÊÔÚ¿ Û ÌÈ· ÚÔÓÔÌȷ΋ Û¯¤ÛË Ù˘ ŒÓˆÛ˘ Ì ÙËÓ ΔÔ˘ÚΛ· Â›Ó·È ÚÔÛ‚ÏËÙÈ΋ ÁÈ· ÂÌ¿˜ Î·È ·ÔÚÚ›ÙÔ˘Ì οıÂ Û˘˙‹ÙËÛË Â’ ·˘ÙÔ‡”.∂ÚˆÙËı›˜ ÁÈ· ÙÔ Ò˜ ·ÓÙÈÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È Ù· Û‡ÓÔÚ· Ù˘ ∂.∂., Ô ΔÔ‡ÚÎÔ˜ ˘Ô˘ÚÁfi˜ › ˆ˜ “Ù· Û‡ÓÔÚ· Ù˘ ∂.∂. Â›Ó·È ÛÙ· ÎÂÊ¿ÏÈ· ÙˆÓ ∂˘Úˆ·›ˆÓ”. “ÕÏψÛÙ”, ÙfiÓÈÛÂ, “ÈÛÙ‡ˆ ÛÙÔÓ Δ˙ÔÓ §¤ÓÔÓ, Ô ÔÔ›Ô˜ ¤ÏÂÁ “Ê·ÓÙ¿ÛÔ˘ ¤Ó·Ó ÎfiÛÌÔ ¯ˆÚ›˜ Û‡ÓÔÚ·”.∂ÈÛ‹Ì·Ó fiÙÈ Ù· ÏÂÔÓÂÎÙ‹Ì·Ù· ÌÈ·˜ Ï‹ÚÔ˘˜ ¤ÓÙ·Í˘ Ù˘ ΔÔ˘ÚΛ·˜ ÛÙËÓ ∂.∂. Â›Ó·È ÛËÌ·ÓÙÈο, ΢ڛˆ˜ Û fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÛÙȘ ÂÓÂÚÁÂȷΤ˜ ËÁ¤˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙÔ ˙‹ÙËÌ· Ù˘ Ï·ıÚÔÌÂÙ·Ó¿ÛÙ¢Û˘, ÁÈ· ÙÔ ÔÔ›Ô ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛ ÙË ¯ÒÚ· ÙÔ˘ ˆ˜ “·Ó¿¯ˆÌ·”.

∫·È ÛÙÔ ‚¿ıÔ˜ Ë ∫‡ÚÔ˜ √ ΔÔ‡ÚÎÔ˜ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∂ÈÎÚ·Ù›·˜ ‰ÂÓ ·Ú¤ÏÂÈ„Â Ó· ·Ê‹ÛÂÈ ·È¯Ì¤˜ ηٿ Ù˘ ∫‡ÚÔ˘, ϤÁÔÓÙ·˜ fiÙÈ “‰˘ÛÙ˘¯Ò˜ Ë ΔÔ˘ÚΛ·, ÂÍ·ÈÙ›·˜ ÂÓfi˜ ˆÚ·›Ô˘ ÓËÛÈÔ‡ ÛÙË ªÂÛfiÁÂÈÔ, ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ·ÓÔ›ÍÂÈ ÙÔ ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ Ù˘ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ Ì ÙËÓ ∂.∂.” . ∂ÈÛ‹Ì·ÓÂ, ÂÓÙÔ‡ÙÔȘ, fiÙÈ ÙÔ ˙‹ÙËÌ· Ù˘ ∫‡ÚÔ˘ ‰ÂÓ ÂËÚ¿˙ÂÈ Û η̛· ÂÚ›ÙˆÛË ÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ ÙÔ˘ ·ÁˆÁÔ‡ “Nabucco”, Ô˘ ·ÊÔÚ¿ ÛÙË ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ Ê˘ÛÈÎÔ‡ ·ÂÚ›Ô˘ ̤ۈ ΔÔ˘ÚΛ·˜ ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË. ∞·ÓÙÒÓÙ·˜ Û ÂÚÒÙËÛË ÁÈ· ÙÔ Â¿Ó ˘¿Ú¯ÂÈ Û·Ê‹˜ ËÌÂÚÔÌËÓ›· ¤ÓÙ·Í˘, Ô Î. ª·Á›˜ ÂÎÙ›ÌËÛ fiÙÈ Ë ΔÔ˘ÚΛ· ı¤ÏÂÈ Ó· ˘ÏÔÔÈ‹ÛÂÈ Ì¤¯ÚÈ ÙÔ 2013 ÙÔ ÎÔÈÓÔÙÈÎfi ÎÂÎÙË̤ÓÔ Î·È Î·ÙfiÈÓ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ·ÔÊ·Û›ÛÂÈ Ë ∂.∂. ÙÔ fiÙ ı· Á›ÓÂÈ Ë ¯ÒÚ· ÙÔ˘ ı· ηٷÛÙ› Ï‹Ú˜ ̤ÏÔ˜. ∂ÈϤÔÓ, ÂÓ¤ÌÂÈÓ Û ·Ï·ÈfiÙÂÚ˜ ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘, ‰ËÏÒÓÔÓÙ·˜ fiÙÈ ‰ÂÓ ÙÔÂ›Ù·È “·fi ÙȘ ÙÔÔıÂÙ‹ÛÂȘ ÔÚÈÛÌ¤ÓˆÓ ¯ˆÚÒÓ-ÌÂÏÒÓ Ù˘ ŒÓˆÛ˘ Ô˘ ÂÈı˘ÌÔ‡Ó ÌÏÔοÚÈÛÌ· Ù˘ ÙÔ˘ÚÎÈ΋˜ ‰È·Ú·ÁÌ·Ù¢ÙÈ΋˜ ‰È·‰Èηۛ·˜”.

ΔÔ‡ÚÎÔ˜ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ Úfi‰ÚÔ˜ ÛÙÔ ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Ù˘ ∂˘ÚÒ˘ ¶Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∫ÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋˜ ™˘Ó¤Ï¢Û˘ ÙÔ˘ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ Ù˘ ∂˘ÚÒ˘ ‰ÈÔÚ›ÛÙËΠÙË ¢Â˘Ù¤Ú· Ô ΔÔ‡ÚÎÔ˜ ‚Ô˘-

ÏÂ˘Ù‹˜ ªÂ‚ÏÔ‡Ù ΔÛ·‚Ô‡ÛÔÁÏÔ˘, ·ÓÙÈηıÈÛÙÒÓÙ·˜ ÛÙË ı¤ÛË ·˘Ù‹ ÙÔÓ ÛÔÛÈ·ÏÈÛÙ‹ πÛ·Ófi §Ô˘›˜ ª·Ú›· ÓÙ ¶Ô˘›ÁÎ. ∂›Ó·È Ë ÚÒÙË ÊÔÚ¿ Ô˘ ¤Ó·˜ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ Ù˘ ΔÔ˘ÚΛ·˜ ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ÙÔ Â˘Úˆ·˚Îfi ·˘Ùfi ·Í›ˆÌ·. “∂›Ì·È ˘ÂÚ‹Ê·ÓÔ˜ Ô˘ Â›Ì·È Ô ÚÒÙÔ˜ ΔÔ‡ÚÎÔ˜ Ô˘ ÚÔ‰Ú‡ÂÈ ·˘Ù‹˜ Ù˘ Û˘Ó¤Ï¢Û˘”, ‰‹ÏˆÛÂ Î·È ÚÔÛ¤ıÂÛÂ: “∂›Ì·È Â›Û˘ Ô ÈÔ Ó¤Ô˜ Î·È Ô ÈÔ Ê·Ï·ÎÚfi˜”. ∫·Ù¿ ÙËÓ ÔÌÈÏ›· ÙÔ˘ ÛÙËÓ ¤‰Ú· ÙÔ˘ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ Ù˘ ∂˘ÚÒ˘ ÛÙÔ ™ÙÚ·Û‚Ô‡ÚÁÔ Ô ΔÛ·‚Ô‡ÛÔÁÏÔ˘ ˙‹ÙËÛ ӷ ÙËÚËı› ÂÓfi˜ ÏÂÙÔ‡ ÛÈÁ‹ ÁÈ· Ù· ı‡Ì·Ù· ÙÔ˘ ÛÂÈÛÌÔ‡ ÛÙËÓ ∞˚Ù‹ Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ηٷ‰›Î·Û ÙËÓ ÙÚÔÌÔÎÚ·Ù›·. “∞ÈÛı·ÓfiÌ·ÛÙ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ∂˘Úˆ·›ÔÈ ·fi ÔÙ¤”, ·Ó¤ÊÂÚÂ, ÂÓÒ ÚÔÛ¤ıÂÛÂ: “∂‰Ò Î·È ‰‡Ô ¯ÈÏÈÂٛ˜, Ë ΔÔ˘ÚΛ· Â›Ó·È ÌÈ· Á¤Ê˘Ú· ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ˘˜ Ï·Ô‡˜ Ù˘ ∂˘ÚÒ˘, ·fi ÙËÓ ·ÁˆÌ¤ÓË ÁË Ù˘ ∞ÚÎÙÈ΋˜ ˆ˜ ÙȘ ËÏÈfiÏÔ˘ÛÙ˜ ·ÎÙ¤˜ ÙˆÓ ¯ˆÚÒÓ ÙÔ˘ ÓfiÙÔ˘”. μ¿ÛÂÈ Û˘Ìʈӛ·˜ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ Ù˘ ∫ÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋˜ ™˘Ó¤Ï¢Û˘, Ô ΔÛ·‚Ô‡ÛÔÁÏÔ˘ ÂÍÂϤÁË ¯ˆÚ›˜

·ÓÙ›·ÏÔ ÁÈ· ‰ÈÂÙ‹ ıËÙ›·.

√ÚÁ‹ ÛÙÔÓ ÙÔ˘ÚÎÈÎfi ÛÙÚ·Ùfi ÁÈ· ÙÔ “™¯¤‰ÈÔ μ·ÚÈÔԇϷ” ŒÓÙÔÓ· ·ÓÙȉڿ Ô ·Ú¯ËÁfi˜ ÙˆÓ ÙÔ˘ÚÎÈÎÒÓ ∂ÓfiÏˆÓ ¢˘Ó¿ÌÂˆÓ ÛÙ· ‰ËÌÔÛȇ̷ٷ ÂÚ› ۯ‰›Ô˘ ÂÈ‚ÔÏ‹˜ Ú·ÍÈÎÔ‹Ì·ÙÔ˜ Ô˘ ›¯Â ÂÙÔÈÌ·ÛÙ› ÙÔ 2003 -Ì Â› ̤ÚÔ˘˜ Ï¿Ó· Î·È ÁÈ· ÂÈÛ‚ÔÏ‹ ÛÙÔÓ Œ‚ÚÔ. “Œ¯ÂÈ ·Ú¤ÏıÂÈ Ë ÂÔ¯‹ ÙˆÓ Ú·ÍÈÎÔËÌ¿ÙˆÓ” ‰ËÏÒÓÂÈ ÛÙÚ·ÙËÁfi˜ πÏÎ¤Ú ª·ÛÌÔ‡Á ÚÔÂȉÔÔÈÒÓÙ·˜ ÁÈ· ÙȘ ‰È·ÚÚÔ¤˜. ªÈÏÒÓÙ·˜ Û ËÌÂÚ›‰· ÛÙÔ °ÂÓÈÎfi ∂ÈÙÂÏ›Ô, Ô πÏÎ¤Ú ª·ÛÌÔ‡Á ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ fiÙÈ ¤¯ÂÈ ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ ¤Ú¢ӷ Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔ˘˜ ÈÛ¯˘ÚÈÛÌÔ‡˜, ÂÈÛËÌ·›ÓÔÓÙ·˜ fï˜ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· Ù· ÂÍ‹˜: “ŒÓ·˜ ÛÙÚ·Ùfi˜ Ô˘ ÂÈÙ›ıÂÙ·È ÊˆÓ¿˙ÔÓÙ·˜ ∞ÏÏ¿¯ ∞ÏÏ¿¯, Ò˜ ÌÔÚ› Ó· ‚ÔÌ‚·Ú‰›ÛÂÈ Ù˙·ÌÈ¿; ∞¢ı‡ÓÔÌ·È ÛÙÔ˘˜ ·Û˘Ó›‰ËÙÔ˘˜. Œ¯ÂÈ fiÚÈ· Î·È Ë ˘ÔÌÔÓ‹ ÙˆÓ ÙÔ˘ÚÎÈÎÒÓ ∂ÓfiÏˆÓ ¢˘Ó¿ÌˆÓ. ¶Ò˜ ÌÔÚ›ÙÂ Î·È Î·ÙËÁÔÚ›Ù Ì ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ ÙÚfiÔ ÙȘ ŒÓÔϘ ¢˘Ó¿ÌÂȘ” ; √ ÛÙÚ·ÙËÁfi˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙȘ ·Ôηχ-

„ÂȘ Ù˘ ÂÊËÌÂÚ›‰·˜ Taraf, Ë ÔÔ›· ‰ËÌÔÛ›Â˘Û fiÙÈ ÙÔ Û¯¤‰ÈÔ ÂÈ‚ÔÏ‹˜ Ú·ÍÈÎÔ‹Ì·ÙÔ˜ ÚÔ¤‚ÏÂÂ, ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ, Î·È ‚ÔÌ‚·Ú‰ÈÛÌfi ‰‡Ô Ù˙·ÌÈÒÓ. ∞Ó·ÊÂÚfiÌÂÓÔ˜ ÛÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ Û¯¤‰ÈÔ Â› fiÙÈ “ÙÔ ÛÂÌÈÓ¿ÚÈÔ Û¯Â‰È·ÛÌÔ‡ ¤ÁÈÓ ÚÈÓ ·fi ÂÙ¿ ¯ÚfiÓÈ·. Œ¯Ô˘Ì ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ Û¯ÂÙÈΤ˜ ¤Ú¢Ó˜” Î·È ÂÈÛ‹Ì·Ó fiÙÈ ÔÈ ÚÒÙ˜ ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ ∂ÈÙÂÏ›Ԣ Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔ Û¯¤‰ÈÔ, ›¯·Ó Á›ÓÂÈ Ì ‚¿ÛË ÙȘ ÏËÚÔÊÔڛ˜ Ô˘ ˘‹Ú¯·Ó ÂΛÓË ÙË ÛÙÈÁÌ‹. ∞fi Ù· fiÛ· ›Â Ô ΔÔ‡ÚÎÔ˜ ÁÂÓÈÎfi˜ ÂÈÙÂϿگ˘ ÚÔ·ÙÂÈ fiÙÈ ÔÈ ¤Ú¢Ó˜, Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ, ·ÊÔÚÔ‡Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÙË ‰È·ÚÚÔ‹, Ô˘ ¤ÁÈÓÂ, ·Ú¿ ÙËÓ ›‰È· ÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›· ÂÚ› ۯ‰›Ô˘ ÂÈ‚ÔÏ‹˜ Ú·ÍÈÎÔ‹Ì·ÙÔ˜. ŒÎ·Ó ÏfiÁÔ ÁÈ· ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙˆÓ ∂ÓfiÏˆÓ ¢˘Ó¿ÌÂˆÓ Î·È ÂÈÛ‹Ì·Ó fiÙÈ “˘¿Ú¯Ô˘Ó ηı‹ÎÔÓÙ· Ô˘ ·Ó·ÏÔÁÔ‡Ó Î·È ÛÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜, ˆ˜ ÚÔ˜ ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÙˆÓ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÙ‹ÙˆÓ ·˘ÙÒÓ” . ∞Ó¤ÊÂÚ fiÙÈ ¤¯ÂÈ ÁÓˆÛÙÔÔÈ‹ÛÂÈ ÙȘ Û¯ÂÙÈΤ˜ “·fi„ÂȘ, ÛΤ„ÂȘ Î·È ÚÔÙ¿ÛÂȘ” ÙÔ˘ ÚÔ˜ ÙÔÓ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi Î·È ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ Ù˘ ΔÔ˘ÚΛ·˜. ∂›Â, Â›Û˘, fiÙÈ “Ú¤ÂÈ Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆÈÛÙ› ÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ‰È·ÚÚÔ‹˜ ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ” Î·È ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ٷ ÂÍ‹˜: “Œˆ˜ Û‹ÌÂÚ· ¤¯Ô˘Ó Á›ÓÂÈ 61 ¤Ú¢Ó˜ Û¯ÂÙÈο Ì ‰È·ÚÚÔ¤˜ Î·È ·fi ·˘Ù¤˜ ÔÈ ÂÓÓÈ¿ ‹Ú·Ó ÌÔÚÊ‹ ‰ÈηÛÙÈ΋. ∏ Ì›· ÔÏÔÎÏËÚÒıËÎÂ Î·È ¤Ó·˜ ·ÍȈ̷ÙÈÎfi˜ ηٷ‰ÈοÛÙËΠ۠ÙÚ›· ¯ÚfiÓÈ· Ê˘Ï¿ÎÈÛË Î·È ·Ô¤ÌÊıËÎÂ. À¿Ú¯Ô˘Ó ¿ÏÏÔÈ ‰¤Î· ·ÍȈ̷ÙÈÎÔ› ‰È·ÊfiÚˆÓ ‚·ıÌÒÓ Ô˘ ÎÚ·ÙÔ‡ÓÙ·È” . √ ª·ÛÌÔ‡Á, ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓÔ˜ ÛÙ· ÂÚ› Ú·ÍÈÎÔ‹Ì·ÙÔ˜, › “·ÈÛı¿ÓÔÌ·È ÓÙÚÔ‹, ·ÏÏ¿ Â›Ì·È ˘Ô¯Úˆ̤ÓÔ˜ Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹Ûˆ ÙÔÓ fiÚÔ. ΔÔÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ηÈÚfi, ÙÔ Ú·ÍÈÎfiËÌ· Î·È ÔÈ ÈÛ¯˘ÚÈÛÌÔ› ÂÚ› Ú·ÍÈÎÔ‹Ì·ÙÔ˜ ¤¯Ô˘Ó ÂÍÂÏȯı› Û ·ÚÈÔ ı¤Ì· Ù˘ ÂÈηÈÚfiÙËÙ·˜. ∂›Ì·ÛÙ Ôχ ÂÓÔ¯ÏË̤ÓÔÈ ·fi ÙÔ˘˜ ÈÛ¯˘ÚÈÛÌÔ‡˜ ·˘ÙÔ‡˜” . ÀÔÁÚ¿ÌÌÈÛ fiÙÈ “ÙÔ ÂÚÒÙËÌ· Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ‰È·Ù˘ˆı› Â›Ó·È ÔÈÔÈ ˆÊÂÏÔ‡ÓÙ·È ·fi ÙËÓ ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹ ÙˆÓ ÈÛ¯˘ÚÈÛÌÒÓ ÂÚ› Ú·ÍÈÎÔ‹Ì·ÙÔ˜” . Δ¤ÏÔ˜, Ô ÛÙÚ·ÙËÁfi˜ › ˆ˜ “·˘Ùfi, ÛÙÔ ÔÔ›Ô Ú¤ÂÈ Ó· ÈÛÙÂ‡Ô˘Ó ÂÈÏÈÎÚÈÓ¿ fiÏÔÈ ÔÈ Ôϛ٘, Â›Ó·È fiÙÈ ÛÙË ¢ËÌÔÎÚ·Ù›· Î·È Ù· ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈο ηıÂÛÙÒÙ·, Ë ÂÍÔ˘Û›· ·ÏÏ¿˙ÂÈ Ì ÂÎÏÔÁ¤˜ Î·È ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈΤ˜ ‰È·‰Èηۛ˜” .

∂›¯Â ηٷ‰ÈηÛÙ› Ù¤ÛÛÂÚȘ ÊÔÚ¤˜ Û ı¿Ó·ÙÔ ÁÈ· ÙË ÛÊ·Á‹ ÙÔ 1988 ÂÚ›Ô˘ 5.000 ∫Ô‡Ú‰ˆÓ

∞·Á¯fiÓÈÛ·Ó ÙÔÓ «ÃËÌÈÎfi ∞Ï›» μ∞°¢∞Δ∏, 25.

∂ÎÙÂϤÛÙËΠۋÌÂÚ· ÛÙÔ πÚ¿Î Ô ∞Ï› Ã·Û¿Ó ·Ï ª·Ù˙›ÓÙ, ÁÓˆÛÙfi˜ Î·È ˆ˜ “ÃËÌÈÎfi˜ ∞Ï›”, ÂÍ¿‰ÂÚÊÔ˜ ÙÔ˘ ™·ÓÙ¿Ì ÃÔ˘Û›Ó, Ô ÔÔ›Ô˜ ›¯Â ηٷ‰ÈηÛÙ› Ù¤ÛÛÂÚȘ ÊÔÚ¤˜ Û ı¿Ó·ÙÔ ÁÈ· ÂÁÎÏ‹Ì·Ù· ηٿ Ù˘ ·ÓıÚˆfiÙËÙ·˜. “∂ÎÙÂϤÛÙËÎÂ Ë ı·Ó·ÙÈ΋ ÔÈÓ‹ ηٿ ÙÔ˘ ∞Ï› Ã·Û¿Ó ·Ï ª·Ù˙›ÓÙ”, ‰‹ÏˆÛÂ Ô ÂÎÚfiÛˆÔ˜ Ù˘ ÈÚ·ÎÈÓ‹˜ ΢‚¤ÚÓËÛ˘, ∞Ï› ·Ï ¡Ù·Ì¿¯. ™ÙËÓ Î˘‚ÂÚÓËÙÈ΋ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÚÔÛÙ›ıÂÙ·È fiÙÈ Ë Ô ÃËÌÈÎfi˜ ∞ÏÈ ÂÎÙÂϤÛÙËΠ‰È’ ··Á¯ÔÓÈÛÌÔ‡.∏ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ηٷ‰ÈηÛÙÈ΋ ·fiÊ·ÛË ÁÈ· ÙÔÓ ·Ï ª·Ù˙›ÓÙ ‰ËÌÔÛÈÔÔÈ‹ıËΠÚfiÛÊ·Ù· Î·È ·ÊÔÚÔ‡Û ÛÙËÓ Â›ıÂÛË Î·Ù¿ Ù˘ ÎÔ˘Ú‰È΋˜ fiÏ˘ ÷ϿÌÙ˙· ÙÔ 1988, ηٿ ÙËÓ ÔÔ›· ÛÎÔÙÒıËÎ·Ó ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ¿ÓıÚˆÔÈ.

μÔÌ‚ÈÛÙÈΤ˜ ÂÈı¤ÛÂȘ Û ÍÂÓԉԯ›· ÛÙË μ·Á‰¿ÙË ΔÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ 36 ¿ÙÔÌ· ÛÎÔÙÒıËÎ·Ó Û‹ÌÂÚ· Û ̛· ÛÂÈÚ¿ ÂÎÚ‹ÍÂˆÓ ·ÁÈ‰Â˘Ì¤ÓˆÓ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ Û ÙÚ›· ÁÓˆÛÙ¿ ÍÂÓԉԯ›· ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ μ·Á‰¿Ù˘, ·Ó·ÎÔÈÓÒıËΠ·fi ÙËÓ ·ÛÙ˘ÓÔÌ›·. ΔÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ 71 Â›Ó·È ÔÈ ÙÚ·˘Ì·Ù›Â˜ ·fi ÙȘ ÂÈı¤ÛÂȘ ÛÙ· ÍÂÓԉԯ›· Ishtar Sheraton, Babylon Î·È ∞Ï ∏amra,

Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ·ÛÙ˘ÓÔÌ›·. √È ÂÈı¤ÛÂȘ ÙÂÚÌ·Ù›˙Ô˘Ó Ì›· ·Ó¿·˘Ï· ÂÚ›Ô˘ ÂÓ¿ÌÈÛÈ Ì‹Ó· ÛÙȘ Û˘ÓÙÔÓÈṲ̂Ó˜ ÂÈı¤ÛÂȘ ÛÙËÓ ÈÚ·ÎÈÓ‹ ÚˆÙÂ‡Ô˘Û· ηıÒ˜ Ë ¯ÒÚ· ԉ‡ÂÈ ÚÔ˜ ÙȘ ‚Ô˘Ï¢ÙÈΤ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜ ÙÔÓ ª¿ÚÙÈÔ. ∏ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∂͈ÙÂÚÈÎÒÓ ÙˆÓ ∏¶∞, ÛϷÚÈ ∫Ï›ÓÙÔÓ, ‰‹ÏˆÛ ۋÌÂÚ· fiÙÈ ·Ó·Ì¤ÓÂÈ Ó· ÛËÌÂȈıÔ‡Ó Î·È ¿ÏϘ ÙÚÔÌÔÎÚ·ÙÈΤ˜ ÂÈı¤ÛÂȘ ÛÙÔ πÚ¿Î, ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÙÚÈÏ‹ Â›ıÂÛË Ô˘ ¤ÁÈÓ ÙÔ Úˆ› ÛÙËÓ μ·Á‰¿ÙË Î·È Â›¯Â ˆ˜ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ¯¿ÛÔ˘Ó ÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘˜ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ 36 ¿ÓıÚˆÔÈ. “ ¡ÔÌ›˙Ô˘Ì fiÙÈ ‰˘ÛÙ˘¯Ò˜ ÔÈ ÙÚÔÌÔÎÚ¿Ù˜, ΢ڛˆ˜ Ë ∞Ï ∫¿ÈÓÙ·, ı· Û˘Ó¯›ÛÔ˘Ó ÙË ‰Ú¿ÛË ÙÔ˘˜ ÛÙÔ πÚ¿Î Ì ÛÎÔfi Ó· ·Ó·ÛÙÚ¤„Ô˘Ó ÙËÓ ÔÚ›· ÙÔ˘ ÈÚ·ÎÈÓÔ‡ Ï·Ô‡ ÚÔ˜ ÙË ‰ËÌÔÎÚ·Ù›·” , ›Â Ë ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ Ù˘ ·ÌÂÚÈηÓÈ΋˜ ‰Èψ̷ٛ·˜ ˘ԉ¯fiÌÂÓË ÙÔÓ πÙ·Ïfi ÔÌfiÏÔÁfi Ù˘, ºÚ¿ÓÎÔ ºÚ·Ù›ÓÈ, ÛÙËÓ √˘¿ÛÈÓÁÎÙÔÓ. ∏ ∫Ï›ÓÙÔÓ ˘ÂÓı‡ÌÈÛ fiÙÈ Ë ÙÚÈÏ‹ Â›ıÂÛË ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙÚÈÒÓ ÍÂÓԉԯ›ˆÓ Ù˘ μ·Á‰¿Ù˘ ÛËÌÂÈÒıËΠϛÁ˜ ‚‰ÔÌ¿‰Â˜ ÚÈÓ ·fi ÙȘ ‚Ô˘Ï¢ÙÈΤ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÔÚÈÛÙ› ÁÈ· ÙȘ 7 ª·ÚÙ›Ô˘. “ ŸÙ·Ó ¤Ó·˜ Ï·fi˜ ÈÛÙ‡ÂÈ ÛÙÔ ÔÏÈÙÈÎfi Û‡ÛÙËÌ¿ ÙÔ˘ Î·È ÌÔÚ› Ó· ηıÔÚ›ÛÂÈ ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ ÙÔ˘, ·˘Ùfi ·ÂÈÏ› ¢ı¤ˆ˜ fiÛÔ˘˜ ÚÔÛ·ıÔ‡Ó Ó· ÂÈÎÚ·Ù‹ÛÔ˘Ó Ì ÙÔ Êfi‚Ô, ÙÔÓ ÂÎÊÔ‚ÈÛÌfi Î·È ÙË ‚›·”, ·Ú·Ù‹ÚËÛÂ, ·ÔÙ›ÔÓÙ·˜

ÊfiÚÔ ÙÈÌ‹˜ ÛÙÔ˘˜ πÚ·ÎÈÓÔ‡˜ Ô˘ “ Ì ÙȘ Ú¿ÍÂȘ ÙÔ˘˜, ·Ô‰ÂÈÎÓ‡Ô˘Ó ÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ı¿ÚÚÔ˜ ÙÔ˘˜” .

«§¿ıË» ÛÙËÓ ·ÓÔÈÎÔ‰fiÌËÛË ÙÔ˘ πÚ¿Î ·Ú·‰¤¯ÙËÎÂ Ô ªÚ¿Ô˘Ó √ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ Ù˘ μÚÂÙ·Ó›·˜, °ÎfiÚÓÙÔÓ ªÚ¿Ô˘Ó, ·Ú·‰¤¯ÙËΠۋÌÂÚ· fiÙÈ Ë ‰ÈÂıÓ‹˜ Û˘ÌÌ·¯›· ‰È¤Ú·Í ¤Ó· “Ï¿ıÔ˜” ÂÂȉ‹ ‰ÂÓ Û¯Â‰›·Û Â·ÚÎÒ˜ ÙËÓ ·ÓÔÈÎÔ‰fiÌËÛË ÙÔ˘ πÚ¿Î ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·Ó·ÙÚÔ‹, ÙÔ 2003, ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ÙÔ˘, ™·ÓÙ¿Ì ÃÔ˘Û¤ÈÓ. √ ªÚ¿Ô˘Ó ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍ ¿ÓÙˆ˜ fiÙÈ, fiˆ˜ ÈÛÙ‡ÂÈ Ô ›‰ÈÔ˜, Ë ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ √∏∂ Ô˘ ˘ÈÔıÂÙ‹ıËΠÙÔÓ ¡Ô¤Ì‚ÚÈÔ ÙÔ˘ 2002 ‰È·ÛÊ¿ÏÈ˙ ÙË ÓÔÌÈÌfiÙËÙ· Ù˘ Â¤Ì‚·Û˘ ÛÙÔ πÚ¿Î. “¡ÔÌ›˙ˆ fiÙÈ ÙÔ Ï¿ıÔ˜ ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ÔϤÌÔ˘ ‹Ù·Ó fiÙÈ ‰ÂÓ ÂÚÁ·ÛًηÌ ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÔÈÎÔ‰fiÌËÛË Î·È ‰ÂÓ ÙËÓ ÚÔÂÙÔÈÌ¿Û·Ì ηٿ ÙÔÓ ÚÔÛ‹ÎÔÓÙ· ÙÚfiÔ, ÒÛÙ ÙÔ πÚ¿Î Ó· ·Ó·Î¿Ì„ÂÈ ÁÚ‹ÁÔÚ· ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÙÒÛË ÙÔ˘ ™·ÓÙ¿Ì ÃÔ˘Û¤ÈÓ” , ›Â Ô μÚÂÙ·Ófi˜ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜, ÛÙË ÌËÓÈ·›· Û˘Ó¤ÓÙ¢͋ ÙÔ˘ ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˘˜. ∂ÚˆÙÒÌÂÓÔ˜ ÁÈ· ÙË ÓÔÌÈÌfiÙËÙ· Ù˘ Â¤Ì‚·Û˘, › fiÙÈ ı· ÂÎÊÚ¿ÛÂÈ ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ fiÙ·Ó ı· ηٷı¤ÛÂÈ, ÂÓÙfi˜ ÙˆÓ ÂfiÌÂÓˆÓ Â‚‰ÔÌ¿‰ˆÓ, ÛÙËÓ ÂÈÙÚÔ‹ Ô˘ ÂÚÂ˘Ó¿ ÙÔ ı¤Ì· ÙÔ˘ ÔϤÌÔ˘ ÛÙÔ πÚ¿Î.

ÕÚ¯ÈÛÂ Ô ‚’ Á‡ÚÔ˜ ‰È·Ú·ÁÌ·Ù‡ÛÂˆÓ ÁÈ· ÙÔ ∫˘ÚÈ·Îfi §∂À∫ø™π∞, 25.

ΔÔ ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ Ù˘ ¢È·Î˘‚¤ÚÓËÛ˘ Û˘˙ËÙÔ‡Ó Î·È Û‹ÌÂÚ· ÔÈ ËÁ¤Ù˜ ÙˆÓ ‰‡Ô ÎÔÈÓÔÙ‹ÙˆÓ Ù˘ ∫‡ÚÔ˘, ¢. ÃÚÈÛÙfiÊÈ·˜ Î·È ª. Δ·Ï¿Ù, ÛÙËÓ ÚÒÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ‚’ Ê¿Û˘ ÙˆÓ ÂÓÙ·ÙÈÎÒÓ ‰È·Ú·ÁÌ·Ù‡ÛÂˆÓ ÁÈ· ÙÔ ∫˘ÚÈ·Îfi. √ ΢‚ÂÚÓËÙÈÎfi˜ ÂÎÚfiÛˆÔ˜, ™Ù¤Ê·ÓÔ˜ ™ÙÂÊ¿ÓÔ˘, Û ÂÚÒÙËÛË Â¿Ó Ì ÙË Ï‹ÍË Ù˘ ‰Â‡ÙÂÚ˘ Ê¿Û˘ ÙˆÓ ÂÓÙ·ÙÈÎÒÓ Û˘ÓÔÌÈÏÈÒÓ ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ΔÂÙ¿ÚÙË ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È fiÙÈ ı· ·Ó·ÎÔÈÓˆıÔ‡Ó Û˘ÁÎÏ›ÛÂȘ, Û˘Ó¤ÛÙËÛ ˘ÔÌÔÓ‹ ̤¯ÚȘ fiÙÔ˘ ‰È·Ê·Ó› ÔÈ· ı· Â›Ó·È Ú·ÁÌ·ÙÈο Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù·. √ Î. ™ÙÂÊ¿ÓÔ˘ ‰È¢ÎÚ›ÓÈÛ fiÙÈ, Â¿Ó ˘¿ÚÍÔ˘Ó ıÂÙÈο ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Â› ıÂÌ¿ÙˆÓ ¢È·Î˘‚¤ÚÓËÛ˘, ÙfiÙ ÔÈ Û˘ÓÔÌÈϛ˜ ı· Û˘Ó¯ÈÛÙÔ‡Ó ÛÙ· ı¤Ì·Ù· Ù˘ √ÈÎÔÓÔÌ›·˜ Î·È Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ŒÓˆÛ˘. ¢ÂÓ ·¤ÎÏÂÈÛ ·ÎfiÌË ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ ÔÈ ËÁ¤Ù˜ ÙˆÓ ‰‡Ô ÎÔÈÓÔÙ‹ÙˆÓ Ó· ·ÔÊ·Û›ÛÔ˘Ó ÙË ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹ Á’ Á‡ÚÔ˘ ÂÓÙ·ÙÈÎÒÓ Û˘ÓÔÌÈÏÈÒÓ. Δ›ÔÙÂ, ›Â, ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÎÏ›ÛÂÈ Î·È ÂÓ·fiÎÂÈÙ·È ÛÙÔ˘˜ ËÁ¤Ù˜ Ó· ÎÚ›ÓÔ˘Ó Â¿Ó ˘¿Ú¯ÂÈ ÚÔÔÙÈ΋ ÁÈ· Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó. ∂Í¿ÏÏÔ˘, Û‡Ìʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÙÔ˘ ƒπ∫, Ô ÁÂÓÈÎfi˜ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ ÙˆÓ ∏ÓˆÌ¤ÓˆÓ ∂ıÓÒÓ, ª·Ó ∫È ªÔ˘Ó, ÂÓ‰¤¯ÂÙ·È Ó· ÂÈÛÎÂÊı› ÙËÓ ∫‡ÚÔ ÙÔ ·Ì¤Ûˆ˜ ÚÔÛ¯¤˜ ‰È¿ÛÙËÌ·. ∞ÚÌfi‰È˜ ËÁ¤˜ ‰‹ÏˆÛ·Ó ÛÙÔ ƒπ∫ fiÙÈ Ë Â›ÛÎÂ„Ë Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ Ó· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÛÙȘ ·Ú¯¤˜ Ù˘ ÚÔÛ¯ԇ˜ ‚‰ÔÌ¿‰·˜.

™ÙËÓ Ú¤Û· Ù· ·˘ÙÔΛÓËÙ· ÙˆÓ ÂÈΛӉ˘ÓˆÓ Ô‰ËÁÒÓ μπ∫Δøƒπ∞, 25.

¶·ÏÈÔÛ›‰ÂÚ· ı· Á›ÓÔÓÙ·È ÛÙÔ ÂÍ‹˜ Ù· ·˘ÙÔΛÓËÙ· ÙˆÓ ÂÈΛӉ˘ÓˆÓ Ô‰ËÁÒÓ, ÛÙËÓ μÈÎÙÒÚÈ· Ù˘ ∞˘ÛÙÚ·Ï›·˜. ∂ÎÚfiÛˆÔÈ ÙˆÓ ‰‡Ô ΢ڛ·Ú¯ˆÓ ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ Â›·Ó fiÙÈ ı· Ï¿‚Ô˘Ó ·˘ÛÙËÚ¿ ̤ÙÚ· “Û˘ÓÂÙÈÛÌÔ‡” ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ· ·fi ÙÔ ÔÈÔ ÎfiÌÌ· Û¯ËÌ·Ù›ÛÂÈ ÙËÓ ÂfiÌÂÓË Î˘‚¤ÚÓËÛË. ΔËÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÙÔ˘ ȉȷ›ÙÂÚ· ·˘ÛÙËÚÔ‡ ̤ÙÚÔ˘ ¤Î·Ó ÚÒÙÔ˜ Ô ·Ú¯ËÁfi˜ Ù˘ ÔÏÈÙÂȷ΋˜ ·ÓÙÈÔÏ›Ù¢Û˘, Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÔχÓÂÎÚÔ ‰˘ÛÙ‡¯ËÌ· Ù˘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˘ ‚‰ÔÌ¿‰·˜, fiÔ˘ ¤ÓÙ Ӥ· ·È‰È¿ ¤¯·Û·Ó ÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘˜ fiÙ·Ó ÙÔ ·˘ÙÔΛÓËÙÔ, ÛÙÔ ÔÔ›Ô Â¤‚·ÈÓ·Ó, ÛÊËÓÒıËΠ۠‰¤ÓÙÚÔ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Mill Park Ì ٷ¯‡ÙËÙ· 140 ¯ÈÏÈÔ̤ÙÚˆÓ ÙËÓ ÒÚ·. √ ΔÂÓÙ ª¿ÈÏÈÔ˘ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ fiÙÈ Ù· ·˘ÙÔΛÓËÙ· ÙˆÓ Ô‰ËÁÒÓ Ô˘ ı· ¤¯Ô˘Ó ÛÙÔ ÈÛÙÔÚÈÎfi ÙÔ˘˜ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÙÚÂȘ ÎÏ‹ÛÂȘ ÁÈ· ÂÈΛӉ˘ÓË Ô‰‹ÁËÛË, ı· ηٷÛÙÚ¤ÊÔÓÙ·È. ΔËÓ ÚÒÙË ÊÔÚ¿ Ô˘ ı· È¿ÓÔÓÙ·È ·fi ÙËÓ ΔÚÔ¯·›· ÙÔ ·˘ÙÔΛÓËÙfi ÙÔ˘˜ ı· ·ÎÈÓËÙÔÔÈÂ›Ù·È ÁÈ· ¤Ó· Ì‹Ó· Î·È fi¯È ÁÈ· 48 ÒÚ˜, fiˆ˜ ›Û¯˘Â ̤¯ÚÈ ÙÒÚ·. ∞Ó ÙÂÏÈο ‰ÂÓ Û˘ÌÌÔÚʈıÔ‡Ó, Ë ÔÏÈÙ›· Ì ‰ÈηÛÙÈ΋ ·fiÊ·ÛË ı· ηٷÛÙÚ¤ÊÂÈ Ù· ·˘ÙÔΛÓËÙ¿ ÙÔ˘˜. ¶ÚÔ¸fiıÂÛË ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·ÛÙÚÔÊ‹ ÙˆÓ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ ı· Â›Ó·È ·˘Ù¿ Ó· Â›Ó·È ÂÍÔÊÏË̤ӷ.


¢ÈÂıÓ‹ 36 ¶¿Óˆ ·fi 21.000 ·‰È΋̷ٷ ÛÂÍÔ˘·ÏÈ΋˜ ηÎÔÔ›ËÛ˘ ·È‰ÈÒÓ §√¡¢π¡√, 25.

¶∂ƒπ™™√Δ∂ƒ∞ ·fi 21.000 ·-

‰È΋̷ٷ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó Û ÛÂÍÔ˘·ÏÈ΋ ηÎÔÔ›ËÛË ·È‰ÈÒÓ Î·ÙÂÁÚ¿ÊËÛ·Ó ÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ· 2008-2009 ÛÙË μÚÂÙ·Ó›·, fiˆ˜ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛÂ Ë ÊÈÏ·ÓıÚˆÈ΋ ÔÚÁ¿ÓˆÛË National Society for the Prevention of Cruelty to Children (NSPCC) ÁÈ· ÙËÓ ÚfiÏË„Ë Ù˘ ‚›·˜ ηٿ ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ ÛÙÔ §ÔÓ‰›ÓÔ. ªÂ ‚¿ÛË ÛÙ·ÙÈÛÙÈο ÛÙÔȯ›· Ô˘ ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó 43 ·ÛÙ˘ÓÔÌÈο ÙÌ‹Ì·Ù· Û ∞ÁÁÏ›· Î·È √˘·Ï›·, ÛÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ· 2008-2009 ηÙÂÁÚ¿ÊËÛ·Ó 21.618 ·‰È΋̷ٷ ÛÂÍÔ˘·ÏÈ΋˜ ηÎÔÔ›ËÛ˘ ·È‰ÈÒÓ (οو ÙˆÓ 18 ÂÙÒÓ), Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚·ÓÔÌ¤ÓˆÓ ‚È·ÛÌÒÓ Î·È ·ÈÌÔÌÈÍ›·˜. Δ· ÎÔÚ›ÙÛÈ· Ô˘ ¤ÂÛ·Ó ı‡Ì·Ù· ÛÂÍÔ˘·ÏÈ΋˜ ηÎÔÔ›ËÛ˘ Â›Ó·È ÂÍ·Ï¿ÛÈ· ·fi Ù· ·ÁfiÚÈ·, ÂÓÒ ÙÔ ¤Ó· ÛÙ· ‰¤Î· Â›Ó·È ËÏÈΛ·˜ οو ÙˆÓ ‰¤Î· ÂÙÒÓ. ΔÔ ‚ÚÂÙ·ÓÈÎfi ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ fiÙÈ ¤Ú˘ÛÈ Î·ÙÂÁÚ¿ÊËÛ·Ó 51.488 ÂÚÈÛÙ·ÙÈο ÛÂÍÔ˘·ÏÈ΋˜ ηÎÔÔ›ËÛ˘, ˆÛÙfiÛÔ Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ NSPCC Ù· ÛÙÔȯ›· ·˘Ù¿ ‰ÂÓ ·ÔηχÙÔ˘Ó fiÛ· ·fi Ù· ı‡Ì·Ù· Â›Ó·È ·È‰È¿.

¢ÈÂıÓ¤˜ ¤ÓÙ·ÏÌ· Û‡ÏÏ˄˘ ÁÈ· μÈÓ٤Ϸ μ∂ƒ√§π¡√, 25.

∏ ÁÂÚÌ·ÓÈ΋ ‰ÈηÈÔÛ‡ÓË Âͤ-

‰ˆÛ ‰ÈÂıÓ¤˜ ¤ÓÙ·ÏÌ· Û‡ÏÏ˄˘ ηٿ ÙÔ˘ ÚÒËÓ ‰ÈÎÙ¿ÙÔÚ· Ù˘ ∞ÚÁÂÓÙÈÓ‹˜ Ãfiگ ƒ·Ê·¤Ï μÈÓ٤Ϸ, 84 ÂÙÒÓ, ÁÈ· ÙÔ ı¿Ó·ÙÔ ÁÂÚÌ·ÓÔ‡ ÔÏ›ÙË Ô˘ ÂÍ·Ê·Ó›ÛıËΠÙÔ 1978, ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛÂ Ë ÂÈÛ·ÁÁÂÏ›· Ù˘ ¡˘ÚÂÌ‚¤ÚÁ˘. Ãfiگ ƒ·Ê·¤Ï μÈÓ٤Ϸ (ʈÙÔÁÚ·Ê›· ·Ú¯Â›Ô˘) Ãfiگ ƒ·Ê·¤Ï μÈÓ٤Ϸ (ʈÙÔÁÚ·Ê›· ·Ú¯Â›Ô˘) ™ÙȘ 23 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ Ë ÂÈÛ·ÁÁÂÏ›· ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ fiÙÈ ·ÓÔ›ÁÂÈ Î·È ¿ÏÈ ÙÔ Ê¿ÎÂÏÔ Ù˘ ¤Ú¢ӷ˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÍ·Ê¿ÓÈÛË ÙÔ˘ ƒÔÏÊ ™Ù¿‚ÈÔ‚ÈÔÎ, Èı·ÓÔ‡ ı‡Ì·ÙÔ˜ Ù˘ ¯Ô‡ÓÙ·˜ Ù˘ ∞ÚÁÂÓÙÈÓ‹˜. “∂›¯·Ì ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂÈ fiÙÈ ÂÚfiÎÂÈÙÔ Ó· ˙ËÙ‹ÛÔ˘Ì ÙËÓ ¤Î‰ÔÛË ‰ÈÂıÓÔ‡˜ ÂÓÙ¿ÏÌ·ÙÔ˜ Û‡ÏÏ˄˘, Î·È ÛÙÔ ÌÂٷ͇ ÂΉfiıËΔ ‰‹ÏˆÛÂ Ô ÂÎÚfiÛˆÔ˜ Ù˘ ÂÈÛ·ÁÁÂÏ›·˜ ΔfiÌ·˜ ∫Ô¯. √È ÁÂÚÌ·ÓÈΤ˜ ‰ÈηÛÙÈΤ˜ ·Ú¯¤˜ ıˆÚÔ‡Ó fiÙÈ Â›Ó·È Û ı¤ÛË Ó· ·ԉ›ÍÔ˘Ó fiÙÈ Ô ƒÔÏÊ ™Ù·‚Ô‚ÈÔÎ Â›Ó·È ı‡Ì· ‰ÔÏÔÊÔÓ›·˜, ηıÒ˜ ›¯ÓË ÛÙÔ ÙÒÌ· ÙÔ˘ ‰Â›¯ÓÔ˘Ó fiÙÈ ÙÔ˘ÊÂΛÛıËÎÂ, ›¯Â ‰ËÏÒÛÂÈ Ô ÂÎÚfiÛˆÔ˜ ÙÔÓ ¢ÂΤ̂ÚÈÔ. √ Ãfiگ ƒ·Ê·¤Ï μÈÓ٤Ϸ ‹Ù·Ó ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙÔ˘ Ú·ÍÈÎÔ‹Ì·ÙÔ˜ Ù˘ 24˘ ª·ÚÙ›Ô˘ 1976 Î·È ·Ú¯ËÁfi˜ Ù˘ ¯Ô‡ÓÙ·˜ Ù˘ ∞ÚÁÂÓÙÈÓ‹˜ ̤¯ÚÈ ÙÔ 1981, Ë ÔÔ›· Â›Ó·È ˘‡ı˘ÓË ÁÈ· ÙËÓ ÂÍ·Ê¿ÓÈÛË 30.000 ·ÓıÚÒˆÓ, Û‡Ìʈӷ Ì ÛÙÔȯ›· ÔÚÁ·ÓÒÛÂˆÓ ·ÓıÚˆ›ÓˆÓ ‰ÈηȈ̿وÓ. ∏ ÂÈÛ·ÁÁÂÏ›· Ù˘ ¡˘ÚÂÌ‚¤ÚÁ˘ ¿Ú¯ÈÛ ÛÙȘ ·Ú¯¤˜ Ù˘ ‰ÂηÂÙ›·˜ ÙÔ˘ ’90 ¤Ú¢ӷ ÁÈ· ÙËÓ Â˘ı‡ÓË Ù˘ ¯Ô‡ÓÙ·˜ Ù˘ ∞ÚÁÂÓÙÈÓ‹˜ ÛÙÔ˘˜ ÊfiÓÔ˘˜ Î·È ÙȘ ··ÁˆÁ¤˜ ÁÂÚÌ·ÓÒÓ ÔÏÈÙÒÓ.

ΔƒπΔ∏ 26 I∞¡√À∞ƒπ√À 2010

∞Ó·Û‡ÚÔÓÙ·È ‰Âο‰Â˜ ÙÒÌ·Ù· ÛÙ· ·ÓÔȯٿ ÙÔ˘ §È‚¿ÓÔ˘

∞ÂÚÔÔÚÈ΋ ÙÚ·Áˆ‰›· ÛÙË ªÂÛfiÁÂÈÔ μ∏ƒÀΔ√™, 25.

È ¿Û¯Ë̘ ηÈÚÈΤ˜ Û˘Óı‹Î˜, ÛÙËÓ ÚÔÎÂÈ̤ÓË ÂÚ›ÙˆÛË ÌÈ· ÛÊÔ‰Ú‹ ηٷÈÁ›‰·, ‰Â›¯ÓÔ˘Ó Ó· ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÙËÓ ·ÈÙ›· Ù˘ Û˘ÓÙÚÈ‚‹˜ ÛÙ· ·ÓÔȯٿ ÙÔ˘ §È‚¿ÓÔ˘ ·ÂÚÔÛοÊÔ˘˜ ÙˆÓ ∞ÈıÈÔÈÎÒÓ ∞ÂÚÔÁÚ·ÌÌÒÓ Ì 90 ÂÈ‚·›ÓÔÓÙ˜, ‰‹ÏˆÛ ۋÌÂÚ· Ô §È‚·Ó¤˙Ô˜ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ÕÌ˘Ó·˜ ∂Ï›·˜ ªÔ˘Ú. “∞ÈÙ›· Ù˘ Û˘ÓÙÚÈ‚‹˜ Â›Ó·È ÚÔÊ·ÓÒ˜ ÔÈ Î·Î¤˜ ηÈÚÈΤ˜ Û˘Óı‹Î˜”, ÛËÌ›ˆÛÂ.

§›ÁÔ ÌÂÙ¿ ÙÔ ‰˘ÛÙ‡¯ËÌ·, ÔÈ ÏÈ‚·ÓÈΤ˜ ·Ú¯¤˜ ›¯·Ó ·ÔÎÏ›ÛÂÈ ÙËÓ Èı·ÓfiÙËÙ· Ó· ÂÚfiÎÂÈÙÔ ÁÈ· Ú¿ÍË ‰ÔÏÈÔÊıÔÚ¿˜. “ŸÙ·Ó ˘¿Ú¯ÂÈ ¤ÎÚËÍË (Û ¤Ó· ·ÂÚÔÛοÊÔ˜), ηٿ ÁÂÓÈÎfi ηÓfiÓ· ‰ÂÓ Ì¤ÓÂÈ Ù›ÔÙ” , Û˘Ó¤¯ÈÛÂ Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜, ÚÔÛı¤ÙÔÓÙ·˜ fiÙÈ ÔÈ ÛÙÚ·ÙÈÒÙ˜ Ô˘ ¯ÙÂÓ›˙Ô˘Ó ÙËÓ ·ÎÙ‹ ¤¯Ô˘Ó Û˘ÏϤÍÂÈ Ì¤¯ÚÈ ÛÙÈÁÌ‹˜ ÔÏÏ¿ ÙÌ‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ·ÂÚÔÛοÊÔ˘˜. ΔÔ ªfiÈÓÁÎ 737 ÙˆÓ ∞ÈıÈÔÈÎÒÓ ∞ÂÚÔÁÚ·ÌÌÒÓ Ì 90 ÂÈ‚·›ÓÔÓÙ˜ Û˘ÓÂÙÚ›‚Ë ·ÓÔȯٿ ÙÔ˘ §È‚¿ÓÔ˘ ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ Ó‡¯Ù·˜ Ô˘ ¤Ú·ÛÂ, Ï›ÁÔ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·ÔÁ›ˆÛ‹ ÙÔ˘ ·fi ÙË μËÚ˘Ùfi ÁÈ· ÙËÓ ∞ÓÙ›˜ ∞Ì¤Ì·. ™‡Ìʈӷ Ì ˘‡ı˘ÓÔ ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ·ÛÊ·Ï›·˜ ÙÔ˘ §È‚¿ÓÔ˘, 34 ÙÒÌ·Ù·, ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ÂÓfi˜ ·È‰ÈÔ‡, ¤¯Ô˘Ó ̤¯ÚÈ ÛÙÈÁÌ‹˜ ‚ÚÂı› ÛÙÔÓ ÙfiÔ Ù˘ Û˘ÓÙÚÈ‚‹˜, ·ÓÔȯٿ ÙÔ˘ ¡·¿Ì¯, ÓfiÙÈ· Ù˘ μËÚ˘ÙÔ‡. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ∂͈ÙÂÚÈÎÒÓ Ù˘ μÚÂÙ·Ó›·˜ ÂȂ‚·›ˆÛ ۋÌÂÚ· fiÙÈ ‰‡Ô οÙÔ¯ÔÈ ‚ÚÂÙ·ÓÈÎÒÓ ‰È·‚·ÙËÚ›ˆÓ Â¤‚·ÈÓ·Ó ÛÙÔ ÌÔÈÚ·›Ô ·ÂÚÔÛοÊÔ˜. “ªÔÚԇ̠ӷ ÂȂ‚·ÈÒÛÔ˘Ì fiÙÈ Â¤‚·ÈÓ·Ó ¤Ó·˜ μÚÂÙ·Ófi˜ ÔÏ›Ù˘ Î·È ¤Ó·˜ ÔÏ›Ù˘ Ì ‰ÈÏ‹ ˘ËÎÔfiÙËÙ·” , Ë Ì›· ÂÎ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ Â›Ó·È Ë ‚ÚÂÙ·ÓÈ΋, ‰‹ÏˆÛ ÂÎÚfiÛˆÔ˜ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ. ¶ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ ı· ‰ÔıÔ‡Ó ÛÙË ‰ËÌÔÛÈfiÙËÙ· ÌfiÓÔÓ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÂÓË̤ڈÛË ÙˆÓ Û˘ÁÁÂÓÈÎÒÓ ÙÔ˘˜ ÚÔÛÒˆÓ. ™‡Ìʈӷ Ì ̷ÚÙ˘Ú›Â˜, ÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔÈ Â›‰·Ó ·fi ÙËÓ ·ÎÙ‹ “Ì›· Ì¿Ï· ʈÙÈ¿˜” Ó· ‚˘ı›˙ÂÙ·È ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· ·ÓÔȯٿ ÙÔ˘ ¡·¿Ì¯. ™ÙÔ ·ÂÚÔÛοÊÔ˜ Â¤‚·ÈÓ·Ó 82 ÂÈ‚¿Ù˜ Î·È ÔÎÙ·ÌÂϤ˜ ϋڈ̷, Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ Â›ÛËÌË Ï›ÛÙ· ÂÈ‚·ÙÒÓ. ¶ÂÚ›Ô˘ 50 ÂÈ‚¿Ù˜ ‹Ù·Ó §È-

‚·Ó¤˙ÔÈ, ÙÚÂȘ ›¯·Ó ÔÏÏ·Ï‹ ˘ËÎÔfiÙËÙ·: ‚ÚÂÙ·ÓÈ΋, ηӷ‰È΋ Î·È ÚˆÛÈ΋ Î·È ÔÈ ˘fiÏÔÈÔÈ ‹Ù·Ó ∞Èı›Ô˜.

ÎÒÓ ∞ÂÚÔÁÚ·ÌÌÒÓ, ÙÔ ÔÔ›Ô Î·Ù¤ÂÛ ٷ ÍËÌÂÚÒÌ·Ù· ÎÔÓÙ¿ ÛÙȘ ·ÎÙ¤˜ ÙÔ˘ §È‚¿ÓÔ˘, ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛÂ Ë Á·ÏÏÈ΋ ÚÂۂ›·. √ ÚÂÛ‚Â˘Ù‹˜ ¡ÙÂÓ› ¶ÈÂÙfiÓ ‰ÈÔÚ›ÛÙËΠÛÙË Á·ÏÏÈ΋ ÚÂۂ›· ÛÙÔ §›‚·ÓÔ ÙÔÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ √ÎÙÒ‚ÚÈÔ. ∞ÍȈ̷ÙÔ‡¯Ô˜ Ù˘ Á·ÏÏÈ΋˜ ÚÂۂ›·˜ ÂȂ‚·›ˆÛ fiÙÈ Ë ª¿ÚÏ· ¶ÈÂÙfiÓ Â¤‚·ÈÓ ÛÙÔ ·ÂÚÔÛοÊÔ˜.

∏̤ڷ ÂıÓÈÎÔ‡ ¤ÓıÔ˘˜ ÛÙÔ §›‚·ÓÔ √ ‰È¢ı‡ÓˆÓ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ Ù˘ Ethiopian Airlines °Î›ÚÌ· μ·Î¤ ‰‹ÏˆÛ ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Û˘Ó¤ÓÙ¢Í˘ Ù‡Ô˘ fiÙÈ ‹Ïı Û Â·Ê‹ Ì ÙȘ ÏÈ‚·ÓÈΤ˜ ·Ú¯¤˜ Î·È fiÙÈ Ì¤¯ÚÈ ÛÙÈÁÌ‹˜ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó‡ÚÂÛË ÂÈ˙ÒÓÙˆÓ Ù˘ Ù‹Û˘. “¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ¤Ó· Ô‰˘ÓËÚfi ‰Ú¿Ì·, ¤Ó· ÙÚ·ÁÈÎfi ÁÂÁÔÓfi˜. ¢ÂÓ ı· ÊÂÈÛıԇ̠ÚÔÛ·ıÂÈÒÓ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó‡ÚÂÛË ÂÈ˙ÒÓÙˆÓ. ∂ÎÊÚ¿˙Ô˘Ì ÙË Û˘ÌfiÓÔÈ· Ì·˜ ÚÔ˜ ÙȘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȘ fiÛˆÓ Â¤‚·ÈÓ·Ó ÛÙÔ ·ÂÚÔÛοÊÔ˜” , ‰‹ÏˆÛ ÛÙÔ˘˜ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˘˜ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ §È‚¿ÓÔ˘ ªÈÛ¤Ï ™Ô˘ÏÂ˚Ì¿Ó. “√È ÓÔÛÔÎÔÌÂȷΤ˜ Î·È È·ÙÚÈΤ˜ ÔÌ¿‰Â˜ Ú¤ÂÈ Ó· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û ÂÙÔÈÌfiÙËÙ·, Ì·˙› Ì ÂΛÓÔ˘˜ ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ¤¯Ô˘Ó ÂÈ-

ÊÔÚÙÈÛı› Ì ÙËÓ ÂÓË̤ڈÛË ÙˆÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ. √È ÌÂÙˆÚÔÏÔÁÈΤ˜ Û˘Óı‹Î˜ Â›Ó·È ÙÚÔÌ·ÎÙÈΤ˜, ·ÏÏ¿ ÔÈ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ‰È¿ÛˆÛ˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û ÂͤÏÈÍË” , ÚfiÛıÂÛÂ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ §È‚¿ÓÔ˘. √ ÛÙÚ·Ùfi˜ Î·È ÙÔ ÔÏÂÌÈÎfi Ó·˘ÙÈÎfi ÙÔ˘ §È‚¿ÓÔ˘, ηıÒ˜ Î·È Ë ÛÙÚ·ÙȈÙÈ΋ ‰‡Ó·ÌË ÙÔ˘ √∏∂ ÛÙÔÓ §›‚·ÓÔ Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÛÙȘ ¤Ú¢Ó˜. √ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ™¿·Ó٠÷ڛÚÈ Î‹Ú˘Í ÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ Ë̤ڷ ÂıÓÈÎÔ‡ ¤ÓıÔ˘˜.

√È ÎÚ·ÙÈΤ˜ ∞ÈıÈÔȷΤ˜ ∞ÂÚÔÁÚ·Ì̤˜ ÂÈı˘ÌÔ‡Ó Ó· ÎÂÚ‰›ÛÔ˘Ó ¤Ó· ÌÂÁ¿ÏÔ ÌÂÚ›‰ÈÔ ÙˆÓ ‰ÈÂıÓÒÓ Ù‹ÛÂˆÓ ÛÙËÓ ∞ÊÚÈ΋ Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· ÚfiÛÊ·Ù· ‰ÈÂ‡Ú˘Ó·Ó Ù· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ¿ ÙÔ˘˜ Î·È ÚÔ˜ ÙËÓ ∞Û›·. ΔËÓ ¶·Ú·Û΢‹ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ·Ó ˆ˜ ·Ú‹ÁÁÂÈÏ·Ó ‰¤Î· ªfiÈÓÁÎ 737-800 ÌÂ Û˘ÓÔÏÈÎfi ÎfiÛÙÔ˜ 767 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ‰ÔÏ¿ÚÈ·. ∏ Û‡˙˘ÁÔ˜ ÙÔ˘ °¿ÏÏÔ˘ ÚÂÛ‚Â˘Ù‹ ÛÙÔ §›‚·ÓÔ Â¤‚·ÈÓ ÛÙÔ ·ÂÚÔÛοÊÔ˜ ÙˆÓ ∞ÈıÈÔÈ-

¡¤Ô ‰È·ÙÚÔÊÈÎfi ÛοӉ·ÏÔ ÛÙËÓ ∫›Ó· ¶∂∫π¡√, 25.

™Δ∏¡ ¿ÌÂÛË ·fiÛ˘ÚÛË Á·Ï·ÎÙÔÎÔÌÈÎÒÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ ·fi Ù· Ú¿ÊÈ· ÙˆÓ ÛÔ‡ÂÚ Ì¿ÚÎÂÙ ÚÔ¯ÒÚËÛ·Ó ÔÈ ˘ÁÂÈÔÓÔÌÈΤ˜ ˘ËÚÂۛ˜ Ù˘ ∫›Ó·˜, ¤ÂÈÙ· ·fi ÙÔÓ ÂÓÙÔÈÛÌfi Û ·˘Ù¿ Ù˘ ÙÔÍÈ΋˜ Ô˘Û›·˜ ÌÂÏ·Ì›Ó˘ Ô˘ ÙÔ 2008 ›¯Â ˆ˜ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ÓÔÛ‹ÛÔ˘Ó 300 ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ·È‰È¿, Ó· Âı¿ÓÔ˘Ó ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ 6 Î·È Ó· ÚÔÎÏËı› ·ÁÎfiÛÌÈ· ·ÓËÛ˘¯›· ÁÈ· ÙËÓ ·ÛÊ¿ÏÂÈ· ÙˆÓ ÎÈÓÂ˙ÈÎÒÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ. ™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ÎÚ·ÙÈ΋ ÂÊËÌÂÚ›‰· China Daily, Ë ˘ÁÂÈÔÓÔÌÈ΋ ˘ËÚÂÛ›· ÛÙËÓ Â·Ú¯›· °ÎÔ˘È˙Ô‡ ‰È¤Ù·Í ÙË ‰È·ÎÔ‹ ÙˆÓ ˆÏ‹ÛÂˆÓ Á·Ï·ÎÙÔÎÔÌÈÎÒÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Ô˘ ·Ú·Û΢¿˙Ô˘Ó ÙÚÂȘ ÎÈÓÂ˙ÈΤ˜ ÂÙ·Èڛ˜, ηıÒ˜ ÛÙ· ÚÔ˚fiÓÙ· ÂÓÙÔ›ÛÙËΠÌÂÏ·Ì›ÓË, Ë ÔÔ›· ÌÔÚ› Ó· ÚÔηϤÛÂÈ ¤ÙÚ· ÛÙ· ÓÂÊÚ¿ Î·È ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ Ï·ÛÙÈÎÒÓ, ÏÈ¿ÛÌ·ÙÔ˜, ·ÎfiÌË Î·È ÙÛÈ̤ÓÙÔ˘. ∏ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË Ô˘Û›· ¤¯ÂÈ ÌÂÁ¿ÏË ÂÚÈÂÎÙÈÎfiÙËÙ· ·˙ÒÙÔ˘, ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ ÂÈÙÚ¤ÂÈ Ù· Â›‰· Ù˘ ÚˆÙÂ˚Ó˘ Ó· ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È ˘„ËÏfiÙÂÚ· fiÙ·Ó Ë ÙÔÍÈ΋ ·˘Ù‹ Ô˘Û›· ÚÔÛÙ›ıÂÙ·È ÛÙÔ Á¿Ï· ‹ Û ˙ˆÔÙÚÔʤ˜. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ ÔÈ ·Ú¯¤˜ Ù˘ ∫›Ó·˜ ÚÔ¤‚ËÛ·Ó ÛÙËÓ ÂÎÙ¤ÏÂÛË ‰‡Ô ·ÓıÚÒˆÓ ÙÔ ¡Ô¤Ì‚ÚÈÔ Ô˘ ÎÚ›ıËÎ·Ó ¤ÓÔ¯ÔÈ ÁÈ· ÙÔ ÚfiÏÔ ÙÔ˘˜ Û ¤Ó· ÌÂÁ¿ÏˆÓ ‰È·ÛÙ¿ÛÂˆÓ ‰È·ÙÚÔÊÈÎfi ÛοӉ·ÏÔ Ì ÂÈÌÔÏ˘Ṳ̂ÓÔ Ì ÌÂÏ·Ì›ÓË Á¿Ï·, ÂÍ·ÈÙ›·˜ ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ¤ı·Ó·Ó ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ¤ÍÈ ·È‰È¿ Î·È ÓfiÛËÛ·Ó ¿ÏÏ· 300. ΔÔ Á¿Ï· ÛÎÔ›Ìˆ˜ ›¯Â ·Ó·Ìȯı› Ì ÌÂÏ·Ì›ÓË Î·È ‰È·Ù›ıÂÙÔ Î˘Ú›ˆ˜ ·fi ÙË ÂÙ·ÈÚ›· Sanlu Group, Ë ÔÔ›· ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ΋ڢÍ ÙÒ¯Â˘ÛË.

™˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Ù˘ ∫‡ÚÔ˘ ÛÙȘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ¤Ú¢ӷ˜ ªÂ ¤Ó· ÂÏÈÎfiÙÂÚÔ Ù˘ ªÔÓ¿‰·˜ ∞ÂÚÔÔÚÈÎÒÓ ∂ȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ (ª∞∂¶) Ù˘ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜ Ù˘, Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ Ë ∫‡ÚÔ˜ ÛÙËÓ Âȯ›ÚËÛË ¤Ú¢ӷ˜ Î·È ‰È¿ÛˆÛ˘, Ô˘ ÛÙ‹ıËΠÌÂÙ¿ ÙËÓ ·ÂÚÔÔÚÈ΋ ÙÚ·Áˆ‰›· ÛÙÔ §›‚·ÓÔ. ∞Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ ÕÌ˘Ó·˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ fiÙÈ “ÙË ¢Â˘Ù¤Ú·, 25 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ 2010, ÛÙȘ 04.15, ÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ ∂ȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Ù˘ ∂ÈÚËÓ¢ÙÈ΋˜ ¢‡Ó·Ì˘ ÁÈ· ÙÔ §›‚·ÓÔ (UNIFIL) ÂÓË̤ڈÛ ÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ ™˘ÓÙÔÓÈÛÌÔ‡ ŒÚ¢ӷ˜ Î·È ¢È¿ÛˆÛ˘ (∫™∂¢) Ù˘ ∫˘Úȷ΋˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜, fiÙÈ ∞ÂÚÔÛοÊÔ˜ μOING 737 ÙˆÓ ∞ÈıÈÔÈÎÒÓ ∞ÂÚÔÁÚ·ÌÌÒÓ, ÙÔ ÔÔ›Ô ÂÎÙÂÏÔ‡Û ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ μËÚ˘Ùfi˜ ΔÔ˘ÚΛ·, ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·ÔÁ›ˆÛË ÙÔ˘, η٤ÂÛ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· ‰‡Ô Ó·˘ÙÈο Ì›ÏÈ· ·fi ÙȘ ·ÎÙ¤˜ ÙÔ˘ §È‚¿ÓÔ˘” . ¶ÚÔÛÙ›ıÂÙ·È fiÙÈ ˙ËÙ‹ıËÎÂ Ë Û˘Ó‰ÚÔÌ‹ Ù˘ ∫˘Úȷ΋˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ ÛÙËÓ Âȯ›ÚËÛË ŒÚ¢ӷ˜ - ¢È¿ÛˆÛ˘ Ì ÙËÙÈο ̤۷. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ ÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ ™˘ÓÙÔÓÈÛÌÔ‡ ŒÚ¢ӷ˜ Î·È ¢È¿ÛˆÛ˘ (∫™∂¢), Ô˘ Û˘ÓÙÔÓ›˙ÂÈ Ë ∂ıÓÈ΋ ºÚÔ˘Ú¿, ·ÓÙ·ÔÎÚ›ıËΠ¿ÌÂÛ· ÛÙÔ ·›ÙËÌ· Ù˘ UNIFIL.

™ÙËÓ ∞Ó·ÙÔÏÈ΋ ∂˘ÚÒË Î·È ÙËÓ ∫›Ó·

¢Âο‰Â˜ Ù· ı‡Ì·Ù· Ù˘ ηÎÔηÈÚ›·˜ ™√μ∞ƒ∞ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó ¶Ôψӛ·, §ÂÙÔÓ›·, ΔÛ¯›·, √˘ÎÚ·Ó›· Î·È ΔÔ˘ÚΛ· Ì ÙÔ Î‡Ì· Ù˘ ÛÊÔ‰Ú‹˜ ηÎÔηÈÚ›·˜ Ô˘ Ï‹ÙÙÂÈ ÙȘ ¯ÒÚ˜ ·˘Ù¤˜. ŒÓÙÂη ¿ÓıÚˆÔÈ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ Î·È ¤Ó· ·È‰› 13 ÂÙÒÓ, ¤¯·Û·Ó ÙËÓ ˙ˆ‹ ÙÔ˘˜ ÂÍ·ÈÙ›·˜ ÙÔ˘ „‡¯Ô˘˜ ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ ÛÙËÓ ¶Ôψӛ· fiÔ˘ ÙÔ ıÂÚÌfiÌÂÙÚÔ Û ÔÚÈṲ̂Ó˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ ¤ÂÛ ÛÙÔ˘˜ Ì›ÔÓ 35 ‚·ıÌÔ‡˜ ∫ÂÏÛ›Ô˘, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ô ·ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ ÙˆÓ ÓÂÎÚÒÓ ·fi ÙËÓ ·Ú¯‹ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ Ó· Êı¿ÛÂÈ ÛÙÔ˘˜ 202, ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛÂ Ë ÂÎÚfiÛˆÔ˜ Ù˘ ·ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜ ∫·Ì›Ï· ™¿Ï·. “Δ· ı‡Ì·Ù· Â›Ó·È Î˘Ú›ˆ˜ ¿ÛÙÂÁÔÈ Î·È ¿ÙÔÌ· Ô˘ ›¯·Ó οÓÂÈ Î·Ù¿¯ÚËÛË ·ÏÎÔÔÏÔ‡¯ˆÓ ÔÙÒÓ, ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ¤Ó· ·ÁfiÚÈ 13 ÂÙÒÓ Ô˘ ‚Ú¤ıËΠÓÂÎÚfi ·fi ˘ÔıÂÚÌ›· ¤Ó· ¯ÈÏÈfiÌÂÙÚÔ ·fi ÙÔ Û›ÙÈ ÙÔ˘ ÛÙÔ ¯ˆÚÈfi °ÏԂȤÓη (ÓÔÙÈÔ·Ó·ÙÔÏÈο)” ,·Ó¤ÊÂÚ ÚÔ˜ ÙÔ °·ÏÏÈÎfi ¶Ú·ÎÙÔÚÂ›Ô Ë ÂÎÚfiÛˆÔ˜. “™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ÂÎÚfiÛˆÔ, Ô ·ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ¯ÂÈÌÒÓ· Â›Ó·È Ú·ÁÌ·ÙÈο ÙÚ·ÁÈÎfi˜. ◊‰Ë ÍÂÂÚ¿Û·Ì ٷ ‰È·ÎfiÛÈ· ı‡Ì·Ù· ·Ú¿ ÙȘ Û˘Ó¯›˜ ÂÎÎÏ‹-

ÛÂȘ Ì·˜ ÁÈ· Â·ÁÚ‡ÓËÛË Î·È ·ÚÔ¯‹ ‚Ô‹ıÂÈ·˜ ÚÔ˜ Ù· ¿ÙÔÌ· Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û ΛӉ˘ÓÔ” , ›Â. “Δ· ı‡Ì·Ù· Â›Ó·È Î˘Ú›ˆ˜ ¿ÛÙÂÁÔÈ ¿Ó‰Ú˜ ËÏÈΛ·˜ ·fi 35 ̤¯ÚÈ 60 ÂÙÒÓ Ô˘ ÙȘ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÊÔÚ¤˜ ·ÚÓÔ‡ÓÙ·È Ó· ÌÂÙ·ÊÂÚıÔ‡Ó ÛÙÔ˘˜ ÂȉÈÎÔ‡˜ ¯ÒÚÔ˘˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ‰È·ÌÔÚʈı› ÁÈ· ÙËÓ ÊÈÏÔÍÂÓ›· ÙÔ˘˜” ,  ÚfiÛıÂÛÂ. ΔÔ ¯ÂÈÌÒÓ· ÙÔ˘ 2005-2006 ›¯·Ó ¯¿ÛÂÈ ÙËÓ ˙ˆ‹ ÙÔ˘˜ ·fi ÙÔ „‡¯Ô˜ ÛÙËÓ ¶Ôψӛ· 233 ¿ÙÔÌ·. ™ÙËÓ ΔÛ¯›· ·Ó·Ê¤ÚıËÎ·Ó ÙÚÂȘ ı¿Ó·ÙÔÈ, ‰‡Ô ÛÙËÓ ¶Ú¿Á· Î·È ¤Ó·˜ Û ¤Ó· ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· ¯ˆÚ›˜ ı¤ÚÌ·ÓÛË ÛÙËÓ fiÏË √ÛÙÚ¿‚·(‚ÔÚÂÈÔ·Ó·ÙÔÏÈο). ™ÙË §ÂÙÔÓ›· ÙÔ ıÂÚÌfiÌÂÙÚÔ ¤ÂÛ ÛÙÔ˘˜ Ì›ÔÓ 27 ‚·ıÌÔ‡˜, ÂÓÒ ÛÙÔ μ›ÏÓÈÔ˘˜ ÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜ ¢ËÌfiÛÈ·˜ ÀÁ›·˜ Û˘Ì‚Ô‡Ï¢Û ÙÔ˘˜ ηÙÔ›ÎÔ˘˜ Ù˘ §ÈıÔ˘·Ó›·˜ Ó· ÌËÓ Ô‰ËÁÔ‡Ó ·Ú¿ ÌfiÓÔÓ Â¿Ó ˘¿Ú¯ÂÈ ÌÂÁ¿ÏË ·Ó¿ÁÎË Î·È ÛÙȘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ·˘Ù¤˜ Ó· Â›Ó·È ÂÊԉȷṲ̂ÓÔÈ Ì ÎÔ˘‚¤ÚÙ˜ Î·È ıÂÚÌfi˜. ™ÙËÓ √˘ÎÚ·Ó›·, Ù· Û¯ÔÏ›· ¤ÎÏÂÈÛ·Ó

ÛÙËÓ ÎÂÓÙÚÈ΋ fiÏË ∫Ú¤ÌÂÓÛÔ˘ÁÎ, ηıÒ˜ Ë ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ¤ÂÛ ÛÙÔ˘˜ Ì›ÔÓ 23 ‚·ıÌÔ‡˜ ∫ÂÏÛ›Ô˘. √È ·Ú¯¤˜ Û˘Ì‚Ô‡ÏÂ˘Û·Ó ÙÔ˘˜ ηÙÔ›ÎÔ˘˜ ÛÙÔ ∫›Â‚Ô Ó· ·Ú·Ì›ÓÔ˘Ó ÛÙ· Û›ÙÈ· ÙÔ˘˜. ™˘ÓÔÏÈο 169 ¿ÓıÚˆÔÈ ¤¯·Û·Ó ÙËÓ ˙ˆ‹ ÙÔ˘˜ ·fi ÙÔ „‡¯Ô˜ ÛÙËÓ √˘ÎÚ·Ó›· ·fi ÙËÓ ·Ú¯‹ ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ÀÁ›·˜. ™ÙËÓ ΔÔ˘ÚΛ·, ¤ÓÙ ¿ÙÔÌ·, ÛÙËÓ ÏÂÈÔ„ËÊ›· ÙÔ˘˜ ÌÂÁ¿Ï˘ ËÏÈΛ·˜, ¤¯·Û·Ó ÙËÓ ˙ˆ‹ ÙÔ˘˜ ·fi ÙÔ „‡¯Ô˜ ÙȘ ÙÚÂȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ Ë̤Ú˜. ™ÙËÓ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏË, Ì ÏËı˘ÛÌfi ¿Óˆ ·fi 14 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ηÙÔ›ÎÔ˘˜, ·fi ÙȘ ¯ÈÔÓÔÙÒÛÂȘ Ô˘ ÛËÌÂÈÒıËÎ·Ó ÙË Ó‡ÎÙ· Ù˘ ¶·Ú·Û΢‹˜ ÚÔ˜ ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ, ÛËÌÂÈÒıËÎ·Ó ÂÚÈÛÙ·Ûȷο ÙÔ ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ ‰È·ÎÔ¤˜ ÛÙËÓ ËÏÂÎÙÚÔ‰fiÙËÛË, ÛÙËÓ ˘‰ÚÔ‰fiÙËÛË Î·È ÛÙËÓ ·ÚÔ¯‹ Ê˘ÛÈÎÔ‡ ·ÂÚ›Ô˘. ∞fi ÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ ™˘ÓÙÔÓÈÛÌÔ‡ ÁÈ· ÙȘ º˘ÛÈΤ˜ ∫·Ù·ÛÙÚÔʤ˜ ·Ó·ÎÔÈÓÒıËΠfiÙÈ ÔÈ ¯ÈÔÓÔÙÒÛÂȘ ı· Û˘Ó¯ÈÛÙÔ‡Ó Ì¤¯ÚÈ ·fi„ ÛÙËÓ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏË fiÔ˘ ÙÔ

ıÂÚÌfiÌÂÙÚÔ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ¤ÛÂÈ ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË ÛÙÔ˘˜ Ì›ÔÓ 15 ‚·ıÌÔ‡˜. ¢ÂηÙÚ›· ¿ÙÔÌ· ¤¯·Û·Ó ÙËÓ ˙ˆ‹ ÛÙËÓ Â·Ú¯›· ™ÈÓÙ˙È¿ÓÁÎ Ù˘ ‰˘ÙÈ΋˜ ∫›Ó·˜ ·fi ÙËÓ Î·ÎÔηÈÚ›· Ô˘ ¤ÏËÍ ÙË ¯ÒÚ·, ÙËÓ ¯ÂÈÚfiÙÂÚË ÙˆÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›ˆÓ ÂÍ‹ÓÙ· ÂÙÒÓ, fiˆ˜ ÌÂÙ¤‰ˆÛ ÙÔ Ú·ÎÙÔÚÂ›Ô ¡¤· ∫›Ó·. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ Â›ÛËÌÔ Ú·ÎÙÔÚ›Ô, ·fi Ù· ı‡Ì·Ù· Ù· ‰Ò‰Âη ¤¯·Û·Ó ÙËÓ ˙ˆ‹ ÙÔ˘˜ ·fi ¯ÈÔÓÔÛÙÈ‚¿‰Â˜ Î·È ÙÔ ¿ÏÏÔ ·fi ÙÔ „‡¯Ô˜. ∏ ™ÈÓÙ˙È¿ÓÁÎ, Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ ÎÂÓÙÚÈ΋ ∞Û›· ‰ÔÎÈÌ¿˙ÂÙ·È ·fi ÙËÓ ·Ú¯‹ ÙÔ ¤ÙÔ˘˜ ·fi ¤Ó· ·̷ „‡¯Ô˘˜ ·fi ÙËÓ ™È‚ËÚ›· Ô˘ Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ¡¤· ∫›Ó· ¤¯ÂÈ ÚÔηϤÛÂÈ ÙÔÓ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌfi Ë ÙËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË ·ÛıÂÓÂÈÒÓ Û 1.168 ¿ÙÔÌ·. √ ÊÂÙÈÓfi˜ ¯ÂÈÌÒÓ·˜ Â›Ó·È È‰È·›ÙÂÚ· ‚·Ú‡˜ ÁÈ· ÙËÓ ∫›Ó· fiÔ˘ ¤¯Ô˘Ó ÏËÁ› Ì ‰È¿ÊÔÚÔ˘˜ ÙÚfiÔ˘˜ ÂÚ› ÙÔ 1,42 ÂηÙÔÌ̇ÚÈÔ ¿ÙÔÌ· Î·È ÂÚ›Ô˘ 162.000 ¤¯Ô˘Ó ·Ó·ÁηÛÙ› Ó· ÂÁηٷÏ›„Ô˘Ó ÙȘ ÂÛٛ˜ ÙÔ˘˜ ΢ڛˆ˜ ÛÙÔ ‚fiÚÂÈÔ Î·È ‰˘ÙÈÎfi ÙÌ‹Ì· Ù˘.


OÈÎÔÓÔÌ›· 37

TPITH 26 IANOYAPI√À 2010

¶¤Ú·Ó οı ÚÔÛ‰ÔΛ·˜ ÔÈ ÚÔÛÊÔÚ¤˜ ÁÈ· ÙÔ Ó¤Ô 5ÂÙ¤˜ ÔÌfiÏÔÁÔ

£ÂÙÈÎfi ÙÔ ÙÂÛÙ, «·ÏÌ˘Úfi» ÙÔ ÂÈÙfiÎÈÔ ∞£∏¡∞ 25.

ª

 ÂÈÙ˘¯›· ¤Ú·ÛÂ Ë ¯ÒÚ· Ì·˜ ÙÔÓ ÚÒÙÔ ÛÎfiÂÏÔ ÙˆÓ ‰ÈÂıÓÒÓ ·ÁÔÚÒÓ ÁÈ· ÙÔÓ ‰·ÓÂÈÛÌfi Ù˘, ·Ú¿ Ù· ÁÎÚ›˙· ÛÂÓ¿ÚÈ· Í¤ÓˆÓ ·Ó·Ï˘ÙÒÓ Î·È ÂÂÓ‰˘ÙÈÎÒÓ Ô›ÎˆÓ, ÏËÚÒÓÔÓÙ·˜ fï˜ ˘„ËÏfi ÂÈÙfiÎÈÔ. ªÂ ÚÔÛÊÔÚ¤˜-ÚÂÎfiÚ Ô˘ ¤ÊÙ·Û·Ó Ù· 25 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ ¤ÎÏÂÈÛÂ Ë ¤Î‰ÔÛË ÙÔ˘ ÂÓÙ·ÂÙÔ‡˜ ÎÔÈÓÔÚ·ÎÙÈÎÔ‡ ÔÌÔÏfiÁÔ˘. ∞ÓÙ›ÛÙÔȯ· ˘„ËÏfi Â›Ó·È Î·È ÙÔ ÂÈÙfiÎÈÔ, ÙÔ ÔÔ›Ô ·Ó‹Ïı Û 6,2%, ÂÓÒ ÙÂÏÈο Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ı· ·ÓÙÏ‹ÛÂÈ 8 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ ·fi ÙȘ ·ÁÔÚ¤˜, ¤Ó·ÓÙÈ ·Ú¯ÈÎÔ‡ ÛÙfi¯Ô˘ 5 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ.

∏ ˘ÂÚÚÔÛÊÔÚ¿ ÎÂÊ·Ï·›ˆÓ ¤ÊÂÚ ıÂÙÈÎfi ÚfiÛËÌÔ Î·È ÛÙÔ ¯ÚËÌ·ÙÈÛÙ‹ÚÈÔ, Ì ÙÔ ÁÂÓÈÎfi ‰Â›ÎÙË Ó· ηٷÁÚ¿ÊÂÈ Î¤Ú‰Ë 2,81%, ÂÓÒ ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙ¤˜ ‹Ù·Ó ÔÈ ÙÚ·Â˙ÈΤ˜ ÌÂÙÔ¯¤˜. “∂¿Ó Ë ∂ÏÏ¿‰· ÌÔÚ¤ÛÂÈ Ó· ·ÓÙÏ‹ÛÂÈ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ 3 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ, ¯ˆÚ›˜ Ó· ÂÍ·ÓÙÏ‹ÛÂÈ ÛËÌ·ÓÙÈο ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÙˆÓ ÂÂÓ‰˘ÙÒÓ, ÔÈ ·ÓËÛ˘¯›Â˜ fiÙÈ Ë ÔÈÎÔÓÔÌ›· ԉ‡ÂÈ ÚÔ˜ ¯ÚÂÔÎÔ›· ı· ˘Ô¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó Î·È ı· ‚ÔËı‹ÛÔ˘Ó Ó· ÛÙ·ıÂÚÔÔÈËı› ÙÔ ·˘Í·ÓfiÌÂÓÔ ÎfiÛÙÔ˜ ‰·ÓÂÈÛÌÔ‡, ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÁÈ· ÙÔ ÙÚ¤¯ÔÓ ‰È¿ÛÙËÌ·” , › ·Ó·Ï˘Ù‹˜ Ù˘ Calyon Û ¤ÎıÂÛË, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ Reuters.

¢·ÓÂÈÛًηÌ ٷ ÈÔ ·ÎÚÈ‚¿ 8 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ... ∏ ‰È·ÊÔÚ¿ ·fi‰ÔÛ˘ ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ 5ÂÙÔ‡˜ ÔÌÔÏfiÁÔ˘ ·Ó·ÊÔÚ¿˜ Ì ÙÔÓ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô ÁÂÚÌ·ÓÈÎfi Ù›ÙÏÔ ·Ó‹ÏıÂ, ÙËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË ¶·Ú·Û΢‹, ¤ˆ˜ ÙȘ 407 ÌÔÓ¿‰Â˜ ‚¿Û˘, ÁÈ· Ó· ˘Ô¯ˆÚ‹ÛÂÈ ·ÚÁfiÙÂÚ· ÛÙȘ 380 ÌÔÓ¿‰Â˜. ª¤Û· Û ¤Ó· ¯ÚfiÓÔ Ë ·fi‰ÔÛË ÙÔ˘ ÂÓÙ·ÂÙÔ‡˜ ÔÌÔÏfiÁÔ˘ ¤¯ÂÈ ·˘ÍËı› ÛÙÔ 5,85% ÂÚ›Ô˘ ·fi 5%. ΔÔ Úˆ› Ù˘ ¢Â˘Ù¤Ú·˜, Ë ·fi‰ÔÛË (ÂÈÙfiÎÈÔ) ÛËÌ›ˆÛ ¤ÓÙÔÓ˜ ‰È·Î˘Ì¿ÓÛÂȘ ·fi ÙÔ 5,87% ˆ˜ ÙÔ 5,94%. §›ÁÔ ÌÂÙ¿ ÙË 13:00 ‰È·ÌÔÚʈÓfiÙ·Ó ÛÙÔ 5,86% (-7 ÌÔÓ¿‰Â˜ ‚¿Û˘). ΔÔ spread ¤¯ÂÈ Û˘ÚÚÈÎÓˆı› ÛÙȘ 357 ÌÔÓ¿‰Â˜, ·fi 365 ÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË Â‚‰ÔÌ¿‰·. √˘ÛÈ·ÛÙÈο ·ÌÂÙ¿‚ÏËÙ˜ Â›Ó·È ÔÈ ·Ô‰fiÛÂȘ ÛÙ· 10ÂÙ‹ (6,24%) Î·È Ù· 2ÂÙ‹ ÔÌfiÏÔÁ· (4,88%). ΔÔ spread ÛÙ· 10ÂÙ‹ ÔÌfiÏÔÁ· ·Ú¯Èο ˘Ô¯ÒÚËÛ ηٿ 12 ÌÔÓ¿‰Â˜ ÛÙȘ 290, ·ÏÏ¿ ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ·Ó‹Ïı ˆ˜ ÙȘ 308 ÌÔÓ¿‰Â˜. “√ ÎfiÛÌÔ˜ ·Ó·Ì¤ÓÂÈ Ë ÎÔÈÓÔÚ·ÎÙÈ΋ ¤Î‰ÔÛË Ó· ¿ÂÈ Î·Ï¿, ÔfiÙ ÙÔ spread Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ Û˘ÚÚÈÎÓÒÓÂÙ·È, fiˆ˜ Î·È ·˘Ù¿ ÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÒÓ ¯ˆÚÒÓ Î·È ·˘Ùfi ·ÛΛ ȤÛÂȘ ÛÙ· spread ÙˆÓ ‚·ÛÈÎÒÓ ¯ˆÚÒÓ” , ϤÓ ÔÈ ·Ó·Ï˘Ù¤˜. To ÎfiÛÙÔ˜ ·ÛÊ¿ÏÈÛ˘ ÁÈ· Ù· ÂÏÏËÓÈο ÎÚ·ÙÈο ÔÌfiÏÔÁ· ¤Ó·ÓÙÈ ·ı¤ÙËÛ˘ ÏËÚˆÌÒÓ Û˘ÚÚÈÎÓÒıËΠÛÙȘ 326.300 ¢ÚÒ ÁÈ· οı 10 ÂηÙ. ¢ÚÒ ÙËÓ ¢Â˘Ù¤Ú·, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ CMA DataVision. ΔÔ credit default swap (CDS) ÙÔ˘ ÂÓÙ·Â-

ÙÔ‡˜ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ÔÌÔÏfiÁÔ˘ ›¯Â ÎÏ›ÛÂÈ ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ ÛÙ· 338.300 ¢ÚÒ ÛÙË ¡¤· ÀfiÚÎË. ª›· ·ÎfiÌ· ÎÔÈÓÔÚ·ÎÙÈ΋ ¤Î‰ÔÛË ı· Á›ÓÂÈ ÂÓÙfi˜ ÙÔ˘ ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘, Û‡Ìʈӷ Ì fiÛ· ‰‹ÏˆÛÂ Ô ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙÔ˘ √¢¢∏à ™. ¶··ÓÈÎÔÏ¿Ô˘. ∏ ÂÈÏÔÁ‹ ÙÔ˘ ÎÔÈÓÔÚ·ÎÙÈÎÔ‡ ‰·Ó›Ԣ ÂÈÎÚ¿ÙËÛ ¤Ó·ÓÙÈ Ù˘ ȉȈÙÈ΋˜ ÙÔÔı¤ÙËÛ˘, ηıÒ˜ Ë ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÂÎÙÈÌ¿Ù·È fiÙÈ ÂÎ¤ÌÂÈ ÌËӇ̷ٷ ·Ó·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ (ÂÂȉ‹ Â›Ó·È “ÂÏÂÁ¯fiÌÂÓË” ) ˆ˜ ÚÔ˜ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘ Ó· ·ÓÙÏ‹ÛÂÈ ÙÔ ÔÛfi Ô˘ ÂÈı˘Ì›. ™Â fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÎÚ·ÙÈÎÔ‡ ‰·ÓÂÈÛÌÔ‡, ÛÙÔ ‰›ÌËÓÔ ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ª·ÚÙ›Ô˘ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ˘„ËϤ˜ Ï‹ÍÂȘ ÔÌÔÏfiÁˆÓ (Û˘ÓÔÏÈο 3 ‰È˜), Û ·ÓÙ›ıÂÛË Ì ÙÔ ‰›ÌËÓÔ ∞ÚÈÏ›Ô˘-ª·˝Ô˘, fiÔ˘ ÔÈ Ï‹ÍÂȘ ·Ï·ÈfiÙÂÚˆÓ ÂΉfiÛÂˆÓ ÏËÛÈ¿˙Ô˘Ó Ù· 22,6 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ. ™Ù· 77,99 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ, ¤ÊÙ·ÛÂ Ô ·Î·ı¿ÚÈÛÙÔ˜ ÎÚ·ÙÈÎfi˜ ‰·ÓÂÈÛÌfi˜ ÙÔ 2009, Û‡Ìʈӷ Ì ٷ ÛÙÔȯ›· Ù˘ ΔÚ¿Â˙·˜ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜. ΔÔ 2008, Ô ·Î·ı¿ÚÈÛÙÔ˜ ‰·ÓÂÈÛÌfi˜ ›¯Â ‰È·ÌÔÚʈı› Û 37,88 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ, ÙÔ 2007 Û 36,85 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ Î·È ÙÔ 2006 28,48 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ.

•·ÊÓÈο Ù· ÂÏÏËÓÈο ÔÌfiÏÔÁ· ÛÙ·Ì¿ÙËÛ·Ó Ó· ·ÌÊÈÛ‚ËÙÔ‡ÓÙ·È ¡¤Ô ÙÚÔ¿ÚÈÔ, ϤÔÓ, Û‹ÌÂÚ· ·fi ÙÔ˘˜ ͤÓÔ˘˜ Ô›ÎÔ˘˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÙȘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˜ Ë̤Ú˜ ˘ÚÔ‚ÔÏÔ‡Û·Ó ÙȘ ÂÏÏËÓÈ-

Τ˜ ÌÂÙÔ¯¤˜ Î·È Ù· ÔÌfiÏÔÁ· ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ¢ËÌÔÛ›Ô˘. ªÂ ÊfiÓÙÔ ÙËÓ ˘ÂÚÎ¿Ï˘„Ë Ù˘ ¤Î‰ÔÛ˘ ÙˆÓ 5ÂÙÒÓ ÔÌÔÏfiÁˆÓ ñ ¤ÛÙˆ Î·È Ì ÂÈÙfiÎÈÔ ¿Óˆ ÙÔ˘ 6% - ¤¯Ô˘Ó ϤÔÓ ˘¿ÚÍÂÈ Û˘ÛÙ¿ÛÂȘ ·ÁÔÚ¿˜ ÁÈ· Ù· ÂÏÏËÓÈο ÔÌfiÏÔÁ·, ÂÓÒ ÔÈ ·Ó·Ï‡ÛÂȘ ...Á¤ÚÓÔ˘Ó ϤÔÓ ÚÔ˜ ÙÔ fiÙÈ Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ ‰ÂÓ ı· ¤¯Ô˘Ó ·ÓÂͤÏÂÁÎÙ˜ Û˘Ó¤ÂȘ Ô‡Ù ÁÈ· ÙËÓ ∂˘Úˆ˙ÒÓË ·ÏÏ¿ Î·È Ô‡Ù ÁÈ· ÙȘ ÔÈÎÔÓƠ̂˜ Ù˘ ¢ڇÙÂÚ˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Ù˘ ¡∞ ∂˘ÚÒ˘. ™ÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ ÔÌÔÏfiÁˆÓ ÚÔ¯ÒÚËÛÂ Ô ‰È·¯ÂÈÚÈÛÙ‹˜ Ù˘ Schroder, Nick Gartside, Ì ÙËÓ ÂÔ›ıËÛË fiÙÈ ÔÈ ∂˘Úˆ·›ÔÈ ·ÍȈ̷ÙÔ‡¯ÔÈ Î·È Ë ÎÂÓÙÚÈ΋ ÙÚ¿Â˙·, ı· ηٷÛÙ‹ÛÔ˘Ó Û›ÁÔ˘ÚÔ fiÙÈ Ë ¯ÒÚ· ı· ÍÂÂÚ¿ÛÂÈ Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù¿ Ù˘. ™˘ÓÔÏÈο, Ô Gartside, Ô ÔÔ›Ô˜ ‰È·¯ÂÈÚ›˙ÂÙ·È Ù· funds Schroder ISF Global Bond Î·È ISF Strategic Bond, Â›Ó·È ·ÚÓËÙÈÎfi˜ ÁÈ· ÙȘ ÔÈÎÔÓƠ̂˜ Ù˘ ∂˘ÚÒ˘. “™ÙËÓ ∂˘ÚÒË, Ë Ì›· ¢ηÈÚ›· Ô˘ ‚Ϥˆ Â›Ó·È Ë ∂ÏÏ¿‰·. ∞˘Í¿ÓÔ˘Ì ÙË ı¤ÛË Ì·˜ ÛÙ· ÂÏÏËÓÈο ÔÌfiÏÔÁ·. μϤˆ ÙËÓ ∂˘ÚÒË ˆ˜ ÔÏÈÙÈÎfi ÔÈÎÔ‰fiÌËÌ· Î·È Â¿Ó ÙÔ ‰ÂÈ Î¿ÔÈÔ˜ ·fi ÙË ‰È΋ ÌÔ˘ ÏÂ˘Ú¿, fiÙÈ ‰ËÏ·‰‹ Ë ∂ÏÏ¿‰· ‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ‚ÁÂÈ ÂÎÙfi˜ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ŒÓˆÛ˘, ÙfiÙ ٷ ÂÏÏËÓÈο ÔÌfiÏÔÁ· Â›Ó·È ÊıËÓ¿” ! ¢ÂÓ Â›Ó·È ÚÔ˜ ÙÔ Û˘ÌʤÚÔÓ Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ŒÓˆÛ˘ ‹ Ù˘ ∂∫Δ Ó· ÂÈÙÚ¤„Ô˘Ó ÛÙ· ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ Ó· ÚÔηϤÛÔ˘Ó ÎÚ›ÛË, ‰‹ÏˆÛ ÛÙËÓ Reuters Insider TV ·Ó·Ï‡-

ÙÚÈ· ÙÔ˘ Ô›ÎÔ˘ ·ÍÈÔÏfiÁËÛ˘ Moody’s. “E¿Ó Ë ·ÍÈÔÏfiÁËÛË Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ ‹Ù·Ó Ù¤ÙÔÈ· Ô˘ ı· ÚÔηÏÔ‡Û ı¤Ì·, ÈÛÙ‡ԢÌ fiÙÈ ÔÈ ·Ú¯¤˜ ı· ÂÓÂÚÁÔ‡Û·Ó ÁÈ· Ó· ·ÔÙÚ¤„Ô˘Ó ÙËÓ fiÔÈ· ÎÚ›ÛË” , ÙfiÓÈÛÂ Ë Sarah Carlson, ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ·Ó·Ï‡ÙÚÈ· Ù˘ Moody’s ÁÈ· ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. ¶ÂÚÈÔÚÈṲ̂ÓÔ Î›Ó‰˘ÓÔ ÁÈ· Ì›· ìÔ‡˙Ô crisisî ÛÙȘ ÔÈÎÔÓƠ̂˜ Ù˘ ¡/∞ ∂˘ÚÒ˘, fiˆ˜ Û˘Ó¤‚Ë Ì ÙËÓ “ÙÂΛϷ crisis” Ë ÔÔ›· ÍÂΛÓËÛ ·fi ÙÔ ªÂÍÈÎfi Î·È ÂËÚ¤·Û fiÏË ÙË §·ÙÈÓÈ΋ ∞ÌÂÚÈ΋ ÙÔ 1994, ‰È·ÈÛÙÒÓÂÈ Ë Barclays. ∏ ·Ó¿Ï˘ÛË ÙˆÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ ·fi ÙËÓ Barclays ¤‰ÂÈÍ ˆ˜ Ë μÔ˘ÏÁ·Ú›·, Î·È Û ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ ‚·ıÌfi Ë ƒÔ˘Ì·Ó›· Î·È Ë ™ÂÚ‚›· Ê·›ÓÂÙ·È ˆ˜ ¤¯Ô˘Ó ÙËÓ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ¤ÎıÂÛË ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ̤ۈ ÙˆÓ ÙÚ·Â˙ÒÓ ‰È·Û˘Ó‰¤ÛˆÓ, ÂÓÒ μÔ˘ÏÁ·Ú›· (Î·È ¿ÏÈ) Î·È Ë ™ÂÚ‚›· Â›Ó·È ÂÎÙÂıÂÈ̤Ó˜ ̤ۈ ÙˆÓ ÂÌÔÚÈÎÒÓ ‰È·Û˘Ó‰¤ÛÂˆÓ ÙÔ˘˜ Ì ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. ™Â fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ ˘ÈÔı¤ÙËÛË ÙÔ˘ ¢ÚÒ, ϤÔÓ ı· Á›ÓÂÈ ÌÈ· ‰˘ÛÎÔÏfiÙÂÚË ˘fiıÂÛË ÁÈ· ÙȘ ˘Ô„‹ÊȘ ¯ÒÚ˜ - ̤ÏË Ù˘ ∂˘Úˆ˙ÒÓ˘, ÂÓÒ ÔÈ ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈÎÔ› Êfi‚ÔÈ ı· ÂËÚ¿ÛÔ˘Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ¯ÒÚ˜ fiˆ˜ Ë √˘ÁÁ·Ú›·, Ë §ÂÙÔÓ›· ·ÏÏ¿ Î·È Ë ¶Ôψӛ·, ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ÙˆÓ ¯Ú¤Ô˜ ÏËÛÈ¿˙ÂÈ ÙÔ fiÚÈÔ Ù˘ Û˘Óı‹Î˘ ÙÔ˘ ª¿·ÛÙÚȯÙ. ™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ Calyon, ÂÂÓ‰˘ÙÈÎfi ‚Ú·¯›ÔÓ· Ù˘ Societe Generale, Â¿Ó ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÛËÌÂÚÈÓ‹ ¤Î‰ÔÛË ‰ÂÓ ÂÍ·ÓÙÏËı› ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÙˆÓ ÂÂÓ‰˘ÙÒÓ, ÔÈ ·ÓËÛ˘¯›Â˜ fiÙÈ Ë ÔÈÎÔÓÔÌ›· ԉ‡ÂÈ ÚÔ˜ ¯ÚÂÔÎÔ›· ı· ˘Ô¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó Î·È ı· ‚ÔËı‹ÛÔ˘Ó Ó· ÛÙ·ıÂÚÔÔÈËı› ÙÔ ·˘Í·ÓfiÌÂÓÔ ÎfiÛÙÔ˜ ‰·ÓÂÈÛÌÔ‡ ÁÈ· ÙÔ ¿ÌÂÛÔ Ì¤ÏÏÔÓ. ∏ ›‰È· Ë Societe Generale ÂÎÙ›ÌËÛ ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ fiÙÈ Ù· ÂÏÏËÓÈο ÔÌfiÏÔÁ· Â›Ó·È ÛËÌ·ÓÙÈο ˘ÔÙÈÌË̤ӷ, Î·È Ù· Â›‰¿ ÙÔ˘˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ϤÔÓ Î·Ó ÏÔÁÈο. ì∏ ∂ÏÏ¿‰· ı· ˘¿Ú¯ÂÈ Î·È Û 10 Î·È Û 20 Î·È Û 50 ¯ÚfiÓÈ·, ·ÓÙ›ıÂÙ· Ì οÔȘ ‰ÈÂıÓ›˜ ÌÂÙÔ¯¤˜ ÔÈ Ôԛ˜ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙȘ ÚÒÙ˜ ÚÔÙÈÌ‹ÛÂȘ ÙˆÓ ·Ó·Ï˘ÙÒÓî, ÙÔÓ›˙ÂÈ Ô Î.Ciaran O ëHagan, ·Ó·Ï˘Ù‹˜ ÙÔ˘ ‰ÈÂıÓÔ‡˜ Ô›ÎÔ˘. ì√È ÂÂÓ‰˘Ù¤˜ Ú¤ÂÈ Ó· ËÚÂÌ‹ÛÔ˘Ó Î·È Ó· ÛÎÂÊÙÔ‡Ó ÏÔÁÈο ˆ˜ Ë ∂ÏÏ¿‰· ‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ÂÍ·Ê·ÓÈÛÙ› Ô‡Ù ӷ ‚Ô˘ÏÈ¿ÍÂÈî, ηٷϋÁÂÈ Ô ·Ó·Ï˘Ù‹˜ Ù˘ ÙÚ¿Â˙·˜.

«ΔÛÔ˘¯ÙÂÚ‹» ÒıËÛË ·fi Ù· ÔÌfiÏÔÁ· ÛÙÔ Ã∞

√ ‰·ÓÂÈÛÌfi˜ ¤ÊÂÚÂ Î¤Ú‰Ë 2,81% ÛÙÔ ÃÚËÌ·ÙÈÛÙ‹ÚÈÔ ∞£∏¡∞, 25.

∏ ˘ÂÚÎ¿Ï˘„Ë ÙÔ˘ ÂÓÙ·ÂÙÔ‡˜ ÔÌÔÏfiÁÔ˘, ¤ÛÙˆ Î·È Ì ۯÂÙÈο ·ÎÚÈ‚fi ÂÈÙfiÎÈÔ, ¤Ù˘¯Â ıÂÙÈ΋˜ ˘Ô‰Ô¯‹˜ ·fi ÙÔ Ù·ÌÏfi Ù˘ ™ÔÊÔÎÏ¤Ô˘˜, fiÔ˘ ΔÚ·Â˙ÈÎfi˜ ‰Â›ÎÙ˘ (+3,69%) Î·È FTSE (+3,39%) ÚˆÙÔÛÙ¿ÙËÛ·Ó Ù˘ ·ÓÔ‰È΋˜ ·ÓÙ›‰Ú·Û˘, ¤ÛÙˆ Î·È ·Ó Ë Â›‰ËÛË ÂÈÙ˘¯Ô‡˜ ¤Î‚·Û˘ ÙÔ˘ ‰·ÓÂÈ·ÎÔ‡ ÂÁ¯ÂÈÚ‹Ì·ÙÔ˜ Û˘Óԉ‡ÙËΠ̠ΛÓËÛË ÙÔ˘ spread ˘„ËÏfiÙÂÚ· ÙˆÓ 300 ÌÔÓ¿‰ˆÓ. √È ÛËÌÂÚÈÓÔ› ·ÁÔÚ·ÛÙ¤˜ ÛÙÔÓ ΔÚ·Â˙ÈÎfi ÎÏ¿‰Ô ÂÎÙÈÌÔ‡Ó fiÙÈ ÔÈ ΔÚ¿Â˙˜ ı· ¢ÓÔËıÔ‡Ó ·fi ÙËÓ ·ÔÎÏÈ̿ΈÛË ÙÔ˘ ÎfiÛÙÔ˘˜ ‰·ÓÂÈÛÌÔ‡ Î·È ÙËÓ Û¯ÂÙÈ΋ ·Ó¿Î·Ì„Ë ÙˆÓ ÙÈÌÒÓ ÙˆÓ ∂ÏÏËÓÈÎÒÓ ÎÚ·ÙÈÎÒÓ ¯ÚÂÔÁڿʈÓ. ∞ÓÙ›ıÂÙ· ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ Ù¯ÓÈÎÔ› ·Ó·Ï˘Ù¤˜ ıˆÚÔ‡Ó fiÙÈ Ë ·ÓÔ‰È΋ ·ÓÙ›‰Ú·ÛË ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ¯ÚfiÓÔ ÁÈ· Ó· ÌÂÙ·ÙÚ·› Û ·ÓÔ‰È΋ Ù¿ÛË Î·È Û˘ÓÈÛÙÔ‡Ó ÁÚ‹ÁÔÚ˜ ÎÈÓ‹ÛÂȘ ÁÈ· fiÛÔ˘˜ Û˘Ó¯›˙Ô˘Ó Ó· ΢ÓËÁÔ‡Ó Ù· ‚Ú·¯˘ÚfiıÂÛÌ· ΤډË. ª¿ÏÈÛÙ· ‰ÂÓ Â›Ó·È Ï›ÁÔÈ ·˘ÙÔ› Ô˘ ÂÈÛËÌ·›ÓÔ˘Ó fiÙÈ Ë ˘ÂÚÎ¿Ï˘„Ë Â›Ó·È ÙfiÛÔ ÌÂÁ¿ÏË, fi¯È ‰ÈfiÙÈ ÔÈ ‰ÈÂıÓ›˜ ÂÂÓ‰˘Ù¤˜ ¤ÛÂ˘Û·Ó Ó· ‰ÒÛÔ˘Ó ì„‹ÊÔ ÂÌÈÛÙÔÛ‡Ó˘î ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ·ÏÏ¿ ‰ÈfiÙÈ ÔÈ fiÚÔÈ ‰·ÓÂÈÛÌÔ‡ ‹Ù·Ó Ì¿ÏÏÔÓ ìÁ·ÚÁ·ÏÈÛÙÈÎÔ›î. ∞Í›˙ÂÈ Ì¿ÏÈÛÙ· Ó· ÛËÌÂȈı› fiÙÈ Ë ÛËÌÂÚÈÓ‹ ·ÓÔ‰È΋ ·ÓÙ›‰Ú·ÛË ¤ÁÈÓ ¯ˆÚ›˜ ÙËÓ ‚Ô‹ıÂÈ· ÌÂÁ¿ÏˆÓ ∂˘Úˆ·˚ÎÒÓ ∞ÁÔÚÒÓ. ŸÏÔ Ù· Ù·ÌÏfi ÙÔ˘ 20·ÚË ÛÙ· ìÚ¿ÛÈÓ·î, fï˜ ÌfiÓÔ ∂ÏÏ¿ÎÙˆÚ, √¶∞¶ Î·È Alpha Bank ¤ÎÏÂÈÛ·Ó Ì ÌÈÎÚfi ·ÓÂÎÙ¤ÏÂÛÙÔ ·ÁÔÚÒÓ Î·È ·˘Ùfi ›Ûˆ˜ ¤¯ÂÈ ÙËÓ ÛËÌ·Û›· ÙÔ˘. ∞fi ÏÂ˘Ú¿˜ ËÌÂÚ‹ÛÈˆÓ ÎÂÚ‰ÒÓ ·ÛÊ·ÏÒ˜ ÙȘ ÂÓÙ˘ÒÛÂȘ ΤډÈÛ·Ó ÔÈ MIG (+11,49%), ∞ÁÚÔÙÈ΋ (+8,59%) Î·È ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ (+6,56%). ªÂ ΤډË

ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ· ÙÔ˘ 4% ÔÈ ∂ÏÏËÓÈο ¶ÂÙڤϷȷ, ΔÈÙ¿Ó, ΔÚ¿Â˙· ∫‡ÚÔ˘, MPB Î·È ÙÔ˘ 3% ÔÈ ª˘ÙÈÏËÓ·›Ô˜, ∂ıÓÈ΋ Î·È Eurobank. ∫¤Ú‰Ë ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ· ÙˆÓ ‰‡Ô ÔÛÔÛÙÈ·›ˆÓ ÌÔÓ¿‰ˆÓ ÁÈ· μÈÔ¯¿ÏÎÔ, ¢∂∏, √¶∞¶, Alpha Bank, ÂÓÒ Ì ÌÈÎÚfiÙÂÚ· Î¤Ú‰Ë ¤ÎÏÂÈÛ·Ó ÔÈ Coca-Cola, Intralot, Motor Oil, ∂ÏÏ¿ÎÙˆÚ, √Δ∂. √ °ÂÓÈÎfi˜ ¢Â›ÎÙ˘ ÍÂΛÓËÛ ÙˆÙÈο ˘Ô¯ˆÚÒÓÙ·˜ ̤¯ÚÈ ÙȘ 2014,65 ÌÔÓ¿‰Â˜ (10.36), fï˜ ÌÂÙ¿ ÙȘ 10.41 ÎÈÓ‹ıËΠÌfiÓÈÌ· Ì ıÂÙÈÎfi ÚfiÛËÌÔ, ·Ó·ÚÚȯ‹ıËΠ̤¯ÚÈ ÙȘ 2103,05 ÌÔÓ¿‰Â˜ (16.49) Î·È ¤ÎÏÂÈÛ ÙÂÏÈο ÛÙȘ 2090,94 ÌÂ Î¤Ú‰Ë 2,81%, ÂÓÒ Ô Ù˙›ÚÔ˜ ÍÂ¤Ú·Û ٷ 238 ÂηÙ. ·fi Ù· ÔÔ›· Ù· 17,2 ·ÊÔÚÔ‡Û·Ó ÚÔÛ˘ÌʈÓË̤Ó˜ Û˘Ó·ÏÏ·Á¤˜. πηÓÔÔÈËÙÈ΋ Ë ÙÂÏÈ΋ ÂÈÎfiÓ· Ì 158 ·ÓÔ‰ÈΤ˜ ÌÂÙÔ¯¤˜ ¤Ó·ÓÙÈ 40 ÙˆÙÈÎÒÓ Î·È 24 Ù›ÙÏÔÈ ÌÂ Î¤Ú‰Ë ·fi 6 ¤ˆ˜ 29,31% (ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÎÈÓ‹ÛÂȘ, Ì¿ÏÏÔÓ ¯·ÌËÏÔ‡ ÎfiÛÙÔ˘˜).

Í·ÈÚÂÙÈο ‰‡ÛÈÛÙÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ·ÓÔ‰È΋˜ ·ÓÙ›‰Ú·Û˘ ‰ËÏÒÓÂÈ Ô ª¿ÓÔ˜ ÷Ù˙ˉ¿Î˘, ηıÒ˜ ÙÔ ‰ÈÂıÓ¤˜ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ·ÚÓËÙÈÎfi Î·È ÙÔ ÂÁ¯ÒÚÈÔ ÂÚȯfiÌÂÓÔ Ó¤ˆÓ ‰ÂÓ Û˘Ì‚¿ÏÂÈ È‰È·›ÙÂÚ· ÛÙËÓ ·˘ÙÔÓfiÌËÛË Ù˘ ∞ÁÔÚ¿˜. ∏ ÂÈÙ˘¯‹˜ Î¿Ï˘„Ë Ù˘ ¤Î‰ÔÛ˘ ÙÔ˘ ÎÔÈÓÔÚ·ÎÙÈÎÔ‡ ÔÌÔÏfiÁÔ˘ ÙÔ˘ ∂ÏÏËÓÈÎÔ‡ ¢ËÌÔÛ›Ô˘ ı· ‚ÂÏÙÈÒÛÂÈ ÂÏ·ÊÚ¿ ÙËÓ ÂÈÎfiÓ· ‰È·Ú·ÁÌ¿Ù¢Û˘ ÙˆÓ ∂ÏÏËÓÈÎÒÓ ÔÌÔÏfiÁˆÓ ÌÂÈÒÓÔÓÙ·˜ ÙÔÓ ‚·ıÌfi ›ÂÛ˘ Û ΔÚ·Â˙ÈÎÔ‡˜ Ù›ÙÏÔ˘˜ ÛÙ·ıÂÚÔÔÈÒÓÙ·˜ ·Ú¿ÏÏËÏ· ÙËÓ ∞ÁÔÚ¿ ˘„ËÏfiÙÂÚ· ÙÔ˘ “„˘¯ÔÏÔÁÈÎÔ‡” ÔÚ›Ô˘ ÙˆÓ 2000 ÌÔÓ¿‰ˆÓ, Â›Â‰Ô ÙÔ ÔÔ›Ô ·ÔÙÂÏ› Î·È ‚Ú·¯˘ÚfiıÂÛÌË ÛÙ‹ÚÈÍË. √ÔÈ·‰‹ÔÙ ·ÓÔ‰È΋ ΛÓËÛË Ô˘ ‰ÂÓ ı· ‰ÒÛÂÈ ÎÏ›ÛÈÌÔ ˘„ËÏfiÙÂÚ· ÙˆÓ 2179 ÌÔÓ¿‰ˆÓ (∫ª√ 30 ËÌÂÚÒÓ) ÂÎÙÈÌ¿Ù·È fiÙÈ ·ÔÙÂÏ› ¢ηÈÚ›· ˆÏ‹ÛÂˆÓ ‹ ÌÂÚÈ΋˜ Ì›ˆÛ˘ ı¤ÛˆÓ, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ ˘‡ı˘ÓÔ ÂÂÓ‰˘ÙÈ΋˜ ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋˜ Ù˘ ¶‹Á·ÛÔ˜ ∞Ã∂¶∂À.

ΔÈ Û¯ÔÏÈ¿˙Ô˘Ó ·Ó·Ï˘Ù¤˜

∂Ó›Û¯˘ÛË ÙÔ˘ ¢ÚÒ Î·Ù¿ 0,45% ¤Ó·ÓÙÈ ÙÔ˘ ‰ÔÏ·Ú›Ô˘

ΔÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÙÚ›· ÎÏÂÈ̷ۛٷ ˘„ËÏfiÙÂÚ· ÙˆÓ 2100 ÌÔÓ¿‰ˆÓ ı¤ÏÂÈ Ô ∞. ª¿ÓıÔ˜, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÂÈÛÙ› ÁÈ· ÙËÓ ìÔÈfiÙËÙ·î Ù˘ ·ÓÔ‰È΋˜ ·ÓÙ›‰Ú·Û˘. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ ·Ó·Ï˘Ù‹ Ù˘ Fortius Finance Ô ¢Â›ÎÙ˘ ‹Ïı ÛÂ Û˘Ó¯fiÌÂÓ˜ “‰ÈÂÚ¢ÓËÙÈΤ˜ Â·Ê¤˜” Ì ÙÔ „˘¯ÔÏÔÁÈÎfi fiÚÈÔ ÙˆÓ 2000 ÌÔÓ¿‰ˆÓ. Δ· Â›‰· ÛÙËÚ›ÍÂˆÓ Î·È ·ÓÙÈÛÙ¿ÛÂˆÓ ÂÓÙÔ›˙ÔÓÙ·È ÛÙȘ 1.942 Î·È ÛÙȘ 2.072 ÌÔÓ¿‰Â˜ (Ô ¢Â›ÎÙ˘ ¤‰ˆÛ ¤Ó· ÚÒÙÔ ÎÏ›ÛÈÌÔ ¿Óˆ ·fi ÙÔ ÂÓ ÏfiÁˆ fiÚÈÔ) ÂÓÒ Ù· ·Ì¤Ûˆ˜ ÂfiÌÂÓ· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙȘ 1.800 Î·È ÛÙȘ 2.225 ÌÔÓ¿‰Â˜ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·. ∂-

™ÙËÓ ·ÁÔÚ¿ Û˘Ó·ÏÏ¿ÁÌ·ÙÔ˜ Ë ÈÛÔÙÈÌ›· ÙÔ˘ ¢ÚÒ ÂÓÈÛ¯‡ÂÙ·È Û ÔÛÔÛÙfi 0,45% ¤Ó·ÓÙÈ ÙÔ˘ ‰ÔÏ·Ú›Ô˘ Î·È ‰È·ÌÔÚÊÒÓÂÙ·È ÛÙ· 1,4148 ‰ÔÏ¿ÚÈ·. ΔÔ Â˘ÚÒ ‰È·ÌÔÚÊÒÓÂÙ·È ÛÙ· 127,773 ÁÈÂÓ, ÛÙÔ 0,8774 Ì ÙË ÛÙÂÚϛӷ Î·È ÛÙÔ 1,4726 Ì ÙÔ ÂÏ‚ÂÙÈÎfi ÊÚ¿ÁÎÔ.∏ ÈÛÔÙÈÌ›· ÙÔ˘ ‰ÔÏ·Ú›Ô˘ ˘Ô¯ˆÚ› Û ÔÛÔÛÙfi 0,10% ¤Ó·ÓÙÈ ÙÔ˘ ÁÈÂÓ Î·È ‰È·ÌÔÚÊÒÓÂÙ·È ÛÙ· 90,335 ÁÈÂÓ, ÛÙÔ 0,6199 Ì ÙË ÛÙÂÚϛӷ Î·È ÛÙÔ 1,0404 Ì ÙÔ ÂÏ‚ÂÙÈÎfi ÊÚ¿ÁÎÔ.

°. ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘: «¢ÂÓ ‚Á·›ÓÔ˘Ì ·fi ÙÔ Â˘ÚÒ» ∞£∏¡∞, 25.

√ ˘Ô˘ÚÁfi˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ, ÛÂ Û˘Ó¤ÓÙ¢͋ ÙÔ˘ ÛÙË ÁÂÚÌ·ÓÈ΋ ÂÊËÌÂÚ›‰· Die Welt, ·ÔÎÏ›ÂÈ Î·ÙËÁÔÚËÌ·ÙÈο ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ Ó· ÂÁηٷÏ›„ÂÈ Ë ∂ÏÏ¿‰· ÙË ˙ÒÓË ÙÔ˘ ¢ÚÒ. £ÂˆÚ› ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈο Ù· ̤ÙÚ· Ô˘ Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È. “√È ÂÈηۛ˜ ÁÈ· ¤ÍÔ‰Ô ·fi ÙË ˙ÒÓË ÙÔ˘ ¢ÚÒ Â›Ó·È ·Û·Ê›˜. ∞ÔÎÏ›ˆ ηÙËÁÔÚËÌ·ÙÈο ˆ˜ Ë ∂ÏÏ¿‰· ı· ÂÁηٷÏ›„ÂÈ ÙË ˙ÒÓË ÙÔ˘ ¢ÚÒ” , ÂÈÛ‹Ì·ÓÂ Ô °. ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ ÛÙË ÁÂÚÌ·ÓÈ΋ ÂÊËÌÂÚ›‰·. √ ›‰ÈÔ˜ Ê¿ÓËΠ·ÈÛÈfi‰ÔÍÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ ÈηÓfiÙËÙ· Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ Ó· Â͢ÁÈ¿ÓÂÈ Ù· ‰ËÌfiÛÈ· ÔÈÎÔÓÔÌÈο Ù˘. “£· ‚ÂÏÙÈÒÛÔ˘Ì ÂÌ›˜ ÔÈ ›‰ÈÔÈ Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡. ¢ÂÓ ¤¯Ô˘Ì ˙ËÙ‹ÛÂÈ ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÛÙ‹ÚÈÍË Î·ÓÂÓfi˜ Î·È ‰ÂÓ ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ì ηÌÈ¿ Â͈ÙÂÚÈ΋ ‚Ô‹ıÂÈ·” , ÙfiÓÈÛÂ Ô ŒÏÏËÓ·˜ ˘Ô˘ÚÁfi˜. √ Î. ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ ÂͤÊÚ·Û ÙËÓ ÂÔ›ıËÛË ˆ˜ ÙÔ Û¯¤‰ÈÔ ÏÈÙfiÙËÙ·˜ ı· ¤¯ÂÈ ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù·. “¢ÂÓ ÈÛÙ‡ˆ ˆ˜ ÙÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ı· ÚÔηϤÛÂÈ ‡ÊÂÛË ‹ ÎÔÈÓˆÓÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·”, ›Â. ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘, Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ∫ÂÓÙÚÈ΋˜ ΔÚ¿Â˙·˜ ∑·Ó ∫ÏÔÓÙ ΔÚÈÛ¤ Â·Ó¤Ï·‚ ÛÂ Û˘Ó¤ÓÙ¢͋ ÙÔ˘ ÛÙÔ ÂÚÈÔ‰ÈÎfi Focus fiÙÈ Ë ∂ÏÏ¿‰·, ηıÒ˜ Î·È ¿ÏϘ Â˘Úˆ·˚Τ˜ ¯ÒÚ˜ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û ‰‡ÛÎÔÏË ı¤ÛË ı· Ú¤ÂÈ “Ó· οÓÔ˘Ó Ù· ¿ÓÙ· ÁÈ· Ó· ‰ÈÔÚıÒÛÔ˘Ó Ù· ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈο ÙÔ˘˜” . “∂›Ó·È ı¤Ì· οı ¯ÒÚ·˜ Ù˘ ˙ÒÓ˘ ÙÔ˘ ¢ÚÒ Ó· ‰Â›ÍÂÈ ÛÙ·ıÂÚfiÙËÙ· ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙÔ˘˜ ÂÙ·›ÚÔ˘˜ Ù˘ Î·È Ó· ‰ÈÔÚıÒÛÂÈ ÙȘ ·ÓÈÛfiÙËÙ˜” , ‰‹ÏˆÛÂ Ô ΔÚÈÛ¤. “¶ÔÙ¤ È· ‰ÂÓ ı· ‰Â¯Ùԇ̠ÛÙÔȯ›· ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ Ô˘ ‰ÂÓ ı· ·ÓÙÈÛÙÔÈ¯Ô‡Ó ÛÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·. £· ›̷ÛÙ ȉȷ›ÙÂÚ· ÚÔÛÂÎÙÈÎÔ›” , ÂÈÛ‹Ì·ÓÂ Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∂∫Δ.

Financial Times: ΔÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ¶ÂÏÔÔÓÓËÛÈ·ÎÔ‡ ¶ÔϤÌÔ˘ Î·È Ë ÎÚ›ÛË ∞£∏¡∞, 25.

ªÂ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ...¶ÂÏÔÔÓÓËÛÈ·ÎÔ‡ ¶ÔϤÌÔ˘ ·ÚÔÌÔÈ¿˙Ô˘Ó ÙËÓ ÙˆÚÈÓ‹ ÂÚ›Ô‰Ô Ô˘ ‰È·Ó‡ÂÈ Ë ¯ÒÚ· Ì·˜, Û ÚÂÔÚÙ¿˙ ÙÔ˘˜, ÔÈ Financial Times. Ÿˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο, ÙfiÙ ÔÈ ∞ıËÓ·›ÔÈ ÎÏ‹ıËÎ·Ó Ó· ÂÊ·ÚÌfiÛÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ·˘ÛÙËÚÔ‡˜ fiÚÔ˘˜ Ô˘ ÙÔ˘˜ ¤ıÂÛ·Ó ÔÈ ™·ÚÙÈ¿Ù˜, ηıÒ˜ Î·È ¤Ó· Ó¤Ô ÔÏÈÙÂÈ·Îfi ηıÂÛÙÒ˜. Àfi Ì›· ¤ÓÓÔÈ·, ÔÈ ÛËÌÂÚÈÓÔ› ŒÏÏËÓ˜ ηÏÔ‡ÓÙ·È Ó· ˘ÈÔıÂÙ‹ÛÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ·˘ÛÙËÚÔ‡˜ fiÚÔ˘˜ Ô˘ ÙÒÚ· ÙÔ˘˜ ı¤ÙÔ˘Ó ÔÈ ∂˘Úˆ·›ÔÈ ÂÙ·›ÚÔÈ, ÂÓÒ Ë ·ÓÙÈÛÙÔ›¯ÈÛË Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È Ì ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎfi ÂӉȷʤÚÔÓ Î·È ·Ú·Î¿Ùˆ. ¶¤Ú·, fï˜, ÙȘ ÈÛÙÔÚÈÎÔ‡ ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘ ·Ó·ÊÔÚ¤˜, ÛËÌÂÚÈÓ¿ ‰ËÌÔÛȇ̷ٷ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È Û ÈÔ ...ÙÚ¤¯ÔÓÙ· ˙ËÙ‹Ì·Ù·. Ÿˆ˜, ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, Ë ¤ÎıÂÛË Ù˘ Schroders Î·È ÙÔ˘ ·Ó·Ï˘Ù‹ Ù˘ Nick Gartside, Ô ÔÔ›Ô˜ ÛÂ Û˘Ó¤ÓÙ¢͋ ÙÔ˘ ÛÙËÓ ‚ÚÂÙ·ÓÈ΋ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· citywire.co.uk, ÂͤÊÚ·Û ÙȘ ·ÌÊÈ‚Ôϛ˜ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙË ‰˘Ó·ÌÈ΋ Ù˘ ·Ó¿Ù˘Í˘ ÙˆÓ Â˘Úˆ·˚ÎÒÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÒÓ, ·ÏÏ¿ ͯÒÚÈÛ ٷ ÂÏÏËÓÈο ÔÌfiÏÔÁ· ˆ˜ ÂÂÓ‰˘ÙÈ΋ ¢ηÈÚ›·.


∂ÈηÈÚfiÙËÙ· 38 ∞ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ Ù˘ Vodafone °π∞ ÙË Vodafone Ë ·Ó¿Ù˘ÍË Û˘Ì-

‚·‰›˙ÂÈ Ì ÙȘ ·Ú¯¤˜ Ù˘ ‚ȈÛÈÌfiÙËÙ·˜ Î·È Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ˘fi„Ë ÙȘ ÂÈÙÒÛÂȘ (ıÂÙÈΤ˜ ‹ ·ÚÓËÙÈΤ˜) Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ÂÈʤÚÂÈ ÛÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Î·È ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›·. ™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ ·˘Ùfi, Ë ÂÙ·ÈÚ›· ÂÂÓ‰‡ÂÈ Û˘ÛÙËÌ·ÙÈο ÛÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ∂Ù·ÈÚÈ΋˜ À¢ı˘ÓfiÙËÙ·˜ ÙÔ ÔÔ›Ô ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÙ·È ÂÎÙÂÓÒ˜ ÛÙÔÓ 7Ô Î·Ù¿ ÛÂÈÚ¿ ∞ÔÏÔÁÈÛÌfi ∂Ù·ÈÚÈ΋˜ À¢ı˘ÓfiÙËÙ·˜, Ô˘ ·ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô ∞ÚÈÏ›Ô˘ 2008-ª·ÚÙ›Ô˘ 2009. ΔÔ ÂÚȯfiÌÂÓÔ ÙÔ˘ ∞ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ ·ÎÔÏÔ˘ı› ÙȘ ‰ÈÂıÓ›˜ Ô‰ËÁ›Â˜ ÙÔ˘ Global Reporting Initiative (GRI), Ì ÛÙfi¯Ô ÙË ‰È·ÛÊ¿ÏÈÛË ·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈÎfiÙËÙ·˜ Î·È ‰È·Ê¿ÓÂÈ·˜ ÛÙËÓ ·ÚÔ˘Û›·Û‹ ÙÔ˘. “∂›Ì·ÛÙ ȉȷ›ÙÂÚ· ÂÚ‹Ê·ÓÔÈ Ô˘ Ô ÊÂÙÈÓfi˜ ·ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ ÏËÚÔ› Û Â›Â‰Ô ∞ ÙÔ˘˜ ‰Â›ÎÙ˜ GRI, ÌÂÙ¿ ÙÔ Û¯ÂÙÈÎfi ¤ÏÂÁ¯Ô Ô˘ ‰ÈÂÓÂÚÁ‹ıËΠ·fi ÙÚ›ÙÔ ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙÔ ÊÔÚ¤·” , ‰‹ÏˆÛÂ Ë ¢È¢ı‡ÓÙÚÈ· ∂Ù·ÈÚÈÎÒÓ ™¯¤ÛÂˆÓ Ù˘ Vodafone, η ∞ÁÁÂÏÈ΋ ¶··ÓÙˆÓ›Ô˘. ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ∂Ù·ÈÚÈ΋˜ À¢ı˘ÓfiÙËÙ·˜ Ù˘ Vodafone ·ÊÔÚ¿ ÛÙÔ Û‡ÓÔÏÔ Ù˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ Î·È ¤¯ÂÈ ÛÙfi¯Ô ÙË Ì›ˆÛË ÙˆÓ ÂÈÙÒÛÂˆÓ ·fi ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ù˘ Î·È ÙËÓ ·ÍÈÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ‰˘Ó·ÙÔÙ‹ÙˆÓ Ù˘ Ù¯ÓÔÏÔÁ›·˜ Ù˘ ÛÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Î·È ÙÔ Â˘Ú‡ÙÂÚÔ ÎÔÈÓˆÓÈÎfi Û‡ÓÔÏÔ. ΔËÓ ÂÚ›Ô‰Ô Ô˘ ηχÙÂÈ Ô ∞ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ ∂Ù·ÈÚÈ΋˜ À¢ı˘ÓfiÙËÙ·˜, ͯˆÚ›˙Ô˘Ó: 1. ∏ Û˘Ó¯‹˜ Â¤Ó‰˘ÛË ÛÙËÓ ÂÍÔÈÎÔÓfiÌËÛË ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜, ÛÙË ¯Ú‹ÛË ·Ó·ÓÂÒÛÈÌˆÓ ËÁÒÓ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ Î·È ÛÙËÓ ·Ó·Î‡ÎψÛË. 2. ∏ ·ÍÈÔÔ›ËÛË Ù˘ Ù¯ÓÔÏÔÁ›·˜ Ì ÛÙfi¯Ô ÙË Ì›ˆÛË ÙˆÓ ÂÈÙÒÛÂˆÓ Ù˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ ÛÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ (ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, ηٿÚÁËÛË ¤ÓÙ˘˘ ·Ó¿Ï˘Û˘ ÎÏ‹ÛÂˆÓ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÔ‡˜ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ Ì ÛÙfi¯Ô ÙË Ì›ˆÛË Ù˘ ¯Ú‹Û˘ ¯·ÚÙÈÔ‡). 3. ∏ ·ÍÈÔÔ›ËÛË Ù˘ Ù¯ÓÔÏÔÁ›·˜ Ù˘ ÎÈÓËÙ‹˜ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ ÛÙÔ˘˜ ÙÔÌ›˜ Ù˘ ˘Á›·˜ Î·È Ù˘ ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜, ̤۷ ·fi ÙÔ ¶ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ù˘ ΔËÏÂ˚·ÙÚÈ΋˜ Î·È ÙÔ ¶ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· Ù˘ ηʤ ·ÚÎÔ‡‰·˜, ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·. 4. ∏ ·ÚÔ¯‹ Ú·ÎÙÈÎÒÓ Û˘Ì‚Ô˘ÏÒÓ, ̤۷ ·fi ÙÔÓ “√‰ËÁfi ∫ÈÓËÙ‹˜ ΔËÏÂʈӛ·˜ ÁÈ· °ÔÓ›˜” , ÁÈ· ÙÔ Ò˜ ÔÈ ÁÔÓ›˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ηıÔ‰ËÁ‹ÛÔ˘Ó ÙÔ ·È‰› ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ ˘‡ı˘ÓË ¯Ú‹ÛË ÎÈÓËÙÔ‡ ÙËÏÂÊÒÓÔ˘, ÂÊfiÛÔÓ ‚¤‚·È· ¤¯Ô˘Ó ·ÔÊ·Û›ÛÂÈ Ó· ÂÈÙÚ¤„Ô˘Ó ÛÙÔ ·È‰› ÙÔ˘˜ Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ› ÎÈÓËÙfi ÙËϤʈÓÔ. ™ÙÔÓ ∞ÔÏÔÁÈÛÌfi ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È Û·Ê›˜, ÌÂÙÚ‹ÛÈÌÔÈ ÛÙfi¯ÔÈ Î·È ‰ÂÛ̇ÛÂȘ Û ۯ¤ÛË Ì ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·, ÙËÓ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· Î·È ÙËÓ ÂͤÏÈÍË ÙˆÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ ∂Ù·ÈÚÈ΋˜ À¢ı˘ÓfiÙËÙ·˜ Ô˘ ÂÊ·ÚÌfi˙ÂÈ Ë Vodafone, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ‰È·ÛÊ¿ÏÈÛ˘ Ù˘ ‚ÈÒÛÈÌ˘ ·Ó¿Ù˘Í˘. ΔfiÛÔ Ô ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˜ (7Ô˜) fiÛÔ Î·È ÔÈ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔÈ ∞ÔÏÔÁÈÛÌÔ› ∂Ù·ÈÚÈ΋˜ À¢ı˘ÓfiÙËÙ·˜ Ù˘ Vodafone Â›Ó·È ‰È·ı¤ÛÈÌÔÈ ÛÙËÓ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· www.vodafone.gr. °È· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ∂Ù·ÈÚÈ΋˜ À¢ı˘ÓfiÙËÙ·˜ Ù˘ Vodafone, ·¢ı˘Óı›Ù ÛÙÔ CR.gr@vodafone.com ‹ ÛÙ›ÏÙ ÁÚ·Ùfi Ì‹Ó˘Ì· (SMS) ¯ˆÚ›˜ ¯Ú¤ˆÛË ·fi ÎÈÓËÙfi Vodafone ÛÙÔ 1256. √È ‰ÈÂıÓ›˜ Ô‰ËÁ›Â˜ GRI ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Ì ÙÔ ÔÔ›Ô ÔÈ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ› ‰È·¯ÂÈÚ›˙ÔÓÙ·È, ÌÂÙÚÔ‡Ó Î·È ÂÈÎÔÈÓˆÓÔ‡Ó ÙËÓ Â›‰ÔÛ‹ ÙÔ˘˜ Û ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡˜, ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈÎÔ‡˜ Î·È ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡˜ ÙÔÌ›˜. √È ‰Â›ÎÙ˜ GRI ¤¯Ô˘Ó ·Ó·Ù˘¯ı› Ì ÛÎÔfi Ó· ηıÔÚÈÛÙ› Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÙÔ ÂÚȯfiÌÂÓÔ ÙˆÓ ·ÔÏÔÁÈÛÌÒÓ, ÒÛÙ ӷ ˘¿ÚÍÂÈ Û˘ÁÎÚÈÛÈÌfiÙËÙ· ÌÂٷ͇ ·ÔÏÔÁÈÛÌÒÓ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÒÓ ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ, ·ÏÏ¿ Î·È ÂÙÒÓ.

ΔƒπΔ∏ 26 π∞¡√À∞ƒπ√À 2010

™Â ‚¿ıÔ˜ ÙÂÙÚ·ÂÙ›·˜ Ë ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ ÂȉfiÌ·ÙÔ˜ ·ÓÂÚÁ›·˜

∞Ó. §Ô‚¤Ú‰Ô˜: ∞fi ÙÔ ª¿ÚÙÈÔ ÙÔ ÂÎÙˆÙÈÎfi ÎÔ˘fiÓÈ ·Ó¤ÚÁˆÓ ∞£∏¡∞, 25.

∞fi ÙÔ ª¿ÚÙÈÔ ı· ·Ú¯›ÛÂÈ ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÂÎÙˆÙÈÎÔ‡ ÎÔ˘ÔÓÈÔ‡ ·Ó¤ÚÁˆÓ ÙÔ ÔÔ›Ô ı· Â›Ó·È ÛÙÔ ÔÛfi ÙˆÓ ÂÚ›Ô˘ 70 ¢ÚÒ ÙÔ Ì‹Ó·, fiˆ˜ ¤ÁÈÓ ÁÓˆÛÙfi ÌÂÙ¿ ·fi Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ ∂ÚÁ·Û›·˜, ∞Ó‰Ú¤· §Ô‚¤Ú‰Ô˘ Ì ÂÎÚÔÛÒÔ˘˜ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÒÓ Î·È ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ÂÙ·›ÚˆÓ. √È ÂȯÂÈÚË̷ٛ˜ Ô˘ Û˘Ó·ÓÙ‹ıËÎÂ Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ ÁÈ· ÙÔ ÎÔ˘fiÓÈ, ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÛÙÔ˘˜ ÙÔÌ›˜ ÙˆÓ Û˘ÁÎÔÈÓˆÓÈÒÓ Î·È Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜ ÙÚÔÊ›ÌˆÓ Î·È ÛÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË Û˘˙ËÙ‹ıËÎÂ Ô ÙÚfiÔ˜ ÂÓ›Û¯˘Û˘ ÙˆÓ ·Ó¤ÚÁˆÓ. ™ËÌÂÈÒıËΠˆ˜ ÙÔ ÎÔ˘fiÓÈ ı· Â›Ó·È ÂÚ›Ô˘ 70 ¢ÚÒ ÙÔ Ì‹Ó· Î·È ı· ÌÂÈÒÓÂÈ ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ ÌÂٷΛÓËÛ˘ Î·È ·ÁÔÚ¿˜ ‚·ÛÈÎÒÓ ‰È·ÙÚÔÊÈÎÒÓ ·Á·ıÒÓ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·Ó¤ÚÁÔ˘˜. £· ÂΉ›‰ÂÙ·È ·fi ÙÔÓ √∞∂¢ ÂÓÒ ı· Á›ÓÔ˘Ó ÚÔÛ¿ıÂȘ, fiˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚıËΠÙÔ ÔÛfi ·˘Ùfi Ó· ·˘ÍËı›. ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ·ÊÔÚ¿, ÂÚ›o˘ 250.000 ÂȉÔÙÔ‡ÌÂÓÔ˘˜ ·Ó¤ÚÁÔ˘˜ Î·È ı· ·Ú¯›ÛÂÈ ¿ÌÂÛ· ·fi ÙÔÓ ÂÚ¯fiÌÂÓÔ ª¿ÚÙÈÔ. Δ¤ÏÔ˜ Ô ∞Ó‰Ú¤·˜ §Ô‚¤Ú‰Ô˜ ·Ó¤ÊÂÚ ˆ˜ Ë ˘fiÛ¯ÂÛË ÁÈ· ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ ÂȉfiÌ·ÙÔ˜ ·ÓÂÚÁ›·˜ ı· ˘ÏÔÔÈËı› Û ‚¿ıÔ˜ ÙÂÙÚ·ÂÙ›·˜.

“∫Ô˘Ì·Ú¿˜” ÁÈ· ÒÚ· ·Ó¿Á΢ ÀÂÁÚ¿ÊË ·fi ÙÔÓ °ÈÒÚÁÔ ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ Ë ˘Ô˘ÚÁÈ΋ ·fiÊ·ÛË ÁÈ· ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ·ÔıÂÌ·ÙÈÎÔ‡, ‡„Ô˘˜ 10% ÙˆÓ ÈÛÙÒÛÂˆÓ ÙÔ˘ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡, ÙÔ ÔÔ›Ô ı· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËı› Û ÂÚ›ÙˆÛË ¤ÎÙ·ÎÙˆÓ ·Ó·ÁÎÒÓ. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ̤ÙÚÔ Ô˘ ÚԂϤÂÙ·È ·fi ÙÔ ¶ÚfiÁÚ·ÌÌ· ™Ù·ıÂÚfiÙËÙ·˜ Î·È ∞Ó¿Ù˘Í˘. To ·ÔıÂÌ·ÙÈÎfi ı· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËı› Ì ÙË Ì›ˆÛË ÙˆÓ ÈÛÙÒÛÂˆÓ ÙÔ˘ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ fiÏˆÓ ÙˆÓ ˘Ô˘ÚÁ›ˆÓ ηٿ 10%, ÂÎÙfi˜ ÌÈÛıÒÓ Î·È Û˘ÓÙ¿ÍÂˆÓ Î·È ÙˆÓ ‰··ÓÒÓ Â͢ËÚ¤ÙËÛ˘ ÙÔ˘ ‰ËÌÔÛ›Ô˘ ¯Ú¤Ô˘˜.

ªÂ›ˆÛË 41,3% ÙÔ˘ ÂÏÏ›ÌÌ·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ÂÌÔÚÈÎÔ‡ ÈÛÔ˙˘Á›Ô˘ ªÂ›ˆÛË Î·Ù¿ 41,3% ÛËÌ›ˆÛ ÙÔ ¤ÏÏÂÈÌÌ· ÙÔ˘ ÂÌÔÚÈÎÔ‡ ÈÛÔ˙˘Á›Ô˘ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ÙÔ 11ÌËÓÔ π·-

ÓÔ˘·Ú›Ô˘ - ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 2009 Î·È ·Ó‹Ïı Û 22.853,6 ÂηÙ. ¢ÚÒ, ¤Ó·ÓÙÈ 38.904,1 ÂηÙ. ¢ÚÒ ÙÔ ›‰ÈÔ ‰È¿ÛÙËÌ· ÙÔ˘ 2008. ™‡Ìʈӷ Ì ٷ ÛÙÔȯ›· Ù˘ ∂ıÓÈ΋˜ ™Ù·ÙÈÛÙÈ΋˜ ÀËÚÂÛ›·˜ ÁÈ· ÙȘ ÂÌÔÚÂ˘Ì·ÙÈΤ˜ Û˘Ó·Ï-

Ï·Á¤˜ ÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ· π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 2009, Ë Û˘ÓÔÏÈ΋ ·Í›· ÙˆÓ ÂÈÛ·ÁˆÁÒÓ - ·Ê›ÍÂˆÓ ·Ó‹Ïı Û 36.004,7 ÂηÙ. ¢ÚÒ, ¤Ó·ÓÙÈ 55.046,7 ÂηÙ. ¢ÚÒ ÙÔ ›‰ÈÔ ‰È¿ÛÙËÌ· ÙÔ˘ 2008 Î·È ·ÚÔ˘Û›·Û Ì›ˆÛË 34,6%. ∏ Û˘ÓÔÏÈ΋ ·Í›· ÙˆÓ ÂÍ·ÁˆÁÒÓ - ·ÔÛÙÔÏÒÓ ·Ó‹Ïı ÛÙÔ ÔÛfi ÙˆÓ 13.151,1 ÂηÙ. ¢ÚÒ ¤Ó·ÓÙÈ 16.142,6 ÂηÙ. ¢ÚÒ ÙÔ ‰ÂοÌËÓÔ ÙÔ˘ 2008 Î·È ÌÂÈÒıËΠηٿ 18,5%. ∏ ÂͤÏÈÍË ÙÔ˘ ÂÏÏ›ÌÌ·ÙÔ˜ ÁÈ· ÙÔ 11ÌËÓÔ Â›Ó·È ·fiÚÚÔÈ· Ù˘ ÔÚ›·˜ ÙˆÓ ÂÌÔÚÂ˘Ì·ÙÈÎÒÓ Û˘Ó·ÏÏ·ÁÒÓ ÁÈ· ÙÔ ¡Ô¤Ì‚ÚÈÔ ¤Ú˘ÛÈ, ηٿ ÙÔÓ ÔÔ›Ô ÙÔ ¤ÏÏÂÈÌÌ· ÙÔ˘ ÂÌÔÚÈÎÔ‡ ÈÛÔ˙˘Á›Ô˘ ÌÂÈÒıËΠηٿ 13% ¤Ó·ÓÙÈ ÙÔ˘ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 2008. ∂›Û˘, ÙÔÓ ›‰ÈÔ Ì‹Ó· Û ۇÁÎÚÈÛË Ì ÙÔ 2008 Ë Û˘ÓÔÏÈ΋ ·Í›· ÙˆÓ ÂÈÛ·ÁˆÁÒÓ - ·Ê›ÍÂˆÓ ·ÚÔ˘Û›·Û Ì›ˆÛË 14,3% Î·È Ë Û˘ÓÔÏÈ΋ ·Í›· ÙˆÓ ÂÍ·ÁˆÁÒÓ ·ÔÛÙÔÏÒÓ ÌÂÈÒıËΠηٿ 16,9%.

μÂÓ˙ÈÓÔÒϘ: “¢ÂÓ ÂÈÙÚ¤ÂÙ·È Ë ¤Î‰ÔÛË ·ԉ›ÍˆӔ ∞£∏¡∞, 25.

ΔËÓ ·Ú¤Ì‚·ÛË ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ‰È¢ÎÚÈÓÈÛÙ› fiÙÈ Ì ÙÔ ÈÛ¯‡ÔÓ Î·ıÂÛÙÒ˜ fi¯È ÌfiÓÔÓ ‰ÂÓ ÂÈ‚¿ÏÏÂÙ·È, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ÂÈÙÚ¤ÂÙ·È Ë ¤Î‰ÔÛË ·ԉ›ÍÂˆÓ ÁÈ· ÙȘ ÏÈ·ÓÈΤ˜ ˆÏ‹ÛÂȘ ‚ÂÓ˙›Ó˘ ·fi Ù· Ú·Ù‹ÚÈ·, ˙‹ÙËÛ ۋÌÂÚ· Ë ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈ· √ÌÔÛÔÓ‰›· ¶Ú·ÙËÚÈÔ‡¯ˆÓ ∂ÌfiÚˆÓ ∫·˘Û›ÌˆÓ (¶√¶∂∫) Ì ÂÈÛÙÔÏ‹ ÚÔ˜ ÙÔÓ ˘Ô˘ÚÁfi Î.°.¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘. ∏ ¶√¶∂∫ ÙÔÓ›˙ÂÈ fiÙÈ “ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ‚‰ÔÌ¿‰Â˜ Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË ÙÔ˘ ‰È·ÏfiÁÔ˘ ÁÈ· ÙÔ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎfi ·ÏÏ¿ Î·È ÙȘ Â·ÓÂÈÏËÌ̤Ó˜ Û˘ÛÙ¿ÛÂȘ Ù˘ ËÁÂÛ›·˜ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ Ôϛ٘ Ó· Û˘ÏϤÁÔ˘Ó ·ԉ›ÍÂȘ ÁÈ· ÙȘ ·ÁÔÚ¤˜ Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÔ‡Ó, ¤¯ÂÈ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËı› Û‡Á¯˘ÛË ÛÙÔ˘˜ ηٷӷψ٤˜ Î·È ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÛÙȘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Ì·˜” . ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, ÔÏÏÔ› ÂÏ¿Ù˜ ˙ËÙÔ‡Ó ·fi ÙÔ˘˜ Ú·ÙËÚÈÔ‡¯Ô˘˜ ·ԉ›ÍÂȘ ÏÈ·ÓÈ΋˜ ÁÈ· ÙË ‚ÂÓ˙›ÓË Ô˘ ·ÁÔÚ¿˙Ô˘Ó, ıˆÚÒÓÙ·˜ fiÙÈ ÙÔ ÔÛfi Ô˘ ÏËÚÒÓÔ˘Ó ı· ÂÎ¤ÛÂÈ ·fi ÙÔ ÊÔÚÔÏÔÁËÙ¤Ô ÙÔ˘˜ ÂÈÛfi‰ËÌ·, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡ÓÙ·È ÚÔÛÙÚÈ‚¤˜ ηıÒ˜ ÔÈ Î·Ù·Ó·ÏˆÙ¤˜ ıˆÚÔ‡Ó fiÙÈ ÔÈ Ú·ÙËÚÈÔ‡¯ÔÈ ‰ÂÓ ÂΉ›‰Ô˘Ó ·ԉ›ÍÂȘ ÂÂȉ‹ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ÊÔÚԉȷʇÁÔ˘Ó. ™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ √ÌÔÛÔÓ‰›·, ÔÈ Ù·ÌÂȷΤ˜ Ì˯·Ó¤˜ Ô˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÛÙ· Ú·Ù‹ÚÈ· η˘Û›ÌˆÓ ÂΉ›‰Ô˘Ó ·ԉ›ÍÂȘ ÁÈ· Ù· ÏÔÈ¿ ›‰Ë Î·È ˘ËÚÂۛ˜ (·ÍÂÛÔ˘¿Ú ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ „ÈÏÈο, Δ‡Ô˜, Ù˘ÔÔÈË̤ӷ ÙÚfiÊÈÌ·, Ï›·ÓÛË - χÛÈÌÔ, Î.·.). ∏ ¶√¶∂∫ Â·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ÙËÓ ı¤ÛË Ù˘, ˘¤Ú Ù˘ ÂÁηٿÛÙ·Û˘ Ù·ÌÂÈ·ÎÒÓ Ì˯·ÓÒÓ ÛÙ· Ú·Ù‹ÚÈ· ÁÈ· ÙËÓ ¤Î‰ÔÛË ·ԉ›ÍÂˆÓ ÁÈ· ÙȘ ˆÏ‹ÛÂȘ η˘Û›ÌˆÓ Ì ÙËÓ ÚÔ¸fiıÂÛË fiÙÈ ·˘Ù¤˜ ı· Â›Ó·È Û˘Ó‰Â‰Â̤Ó˜ Ì ÔÏÔÎÏËڈ̤ӷ Î·È ÈÛÙÔÔÈË̤ӷ ËÏÂÎÙÚÔÓÈο Û˘ÛÙ‹Ì·Ù· ÂϤÁ¯Ô˘ ÂÈÛÚÔÒÓ ÂÎÚÔÒÓ fiÁÎÔ˘ η˘Û›ÌˆÓ Ô˘ ı· ÂϤÁ¯Ô˘Ó Ù˘¯fiÓ ‰·ÛÌÔÊÔÚÔ‰È·Ê˘Á‹ ·fi ·Ú¿ÓÔÌË ‰È·Î›ÓËÛË Î·˘Û›ÌˆÓ Î·È ı· ‰È·ÛÊ·Ï›˙Ô˘Ó ·Ú¿ÏÏËÏ· ÙÔ˘˜ Ú·ÙËÚÈÔ‡¯Ô˘˜. “ªÂ ·˘Ù‹Ó ÙËÓ ÚÔ¸fiıÂÛË Î·È ÂÊfiÛÔÓ ·ÏÏ¿ÍÂÈ ÙÔ ıÂÛÌÈÎfi Ï·›ÛÈÔ, Ù· Ú·Ù‹ÚÈ· ı· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂΉ›‰Ô˘Ó ·ԉ›ÍÂȘ ÁÈ· ÙË ‚ÂÓ˙›ÓË Ô˘ ˆÏÔ‡Ó, ÛÙÔ˘˜ ηٷӷψ٤˜” , ηٷϋÁÂÈ Ë ¶√¶∂∫.

§ÂÈÙÔ˘ÚÁ› ·fi ¯ı˜ Ë ÂȉÈ΋ ÁÚ·ÌÌ‹ ÛÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô √ÈÎÔÓÔÌ›·˜

∫·È ÙËÏÂʈÓÈ΋ ÂÓË̤ڈÛË ÁÈ· ÙË Ú‡ıÌÈÛË ÔÊÂÈÏÒÓ ∞£∏¡∞, 25.

T¤ıËΠ۠ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ·fi Û‹ÌÂÚ· ¢Â˘Ù¤Ú· ÛÙȘ 9 ÙÔ Úˆ›, ÙËÏÂʈÓÈ΋ ÁÚ·ÌÌ‹ ÂÓË̤ڈÛ˘ ÙÔ˘ ÎÔÈÓÔ‡ ÁÈ· fiÏ· Ù· ı¤Ì·Ù· Ô˘ ¿ÙÔÓÙ·È Ù˘ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜ ÙÔ˘ ÓfiÌÔ˘ ÁÈ· ÙË Ú‡ıÌÈÛË ÙˆÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÒÓ Î·È ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎÒÓ ÔÊÂÈÏÒÓ. √È ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ ı· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ηÏÔ‡Ó ÛÙÔÓ ·ÚÈıÌfi 8011197167 ·fi ÙȘ 9 .Ì. ̤¯ÚÈ ÙȘ 5 Ì.Ì. ÁÈ· Ï‹ÚË ÂÓË̤ڈÛË Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘. ∞˘Ùfi ·Ó·ÎÔÈÓÒıËΠ·fi ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô √ÈÎÔÓÔÌ›·˜ ∞ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ·˜ Î·È ¡·˘ÙÈÏ›·˜ Î·È ˘ÂÓı˘Ì›˙ÂÙ·È fiÙÈ: 1. √ ÓfiÌÔ˜ Ú˘ıÌ›˙ÂÈ ÙȘ ÏËÍÈÚfiıÂÛ̘ ÔÊÂÈϤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛˆÓ, Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÒÓ Î·È ·ÁÚÔÙÒÓ Ô˘ ÚÔÎÏ‹ıËÎ·Ó ÌÂÙ¿ ÙËÓ 30/7/2007. ∏ Â͢ËÚ¤ÙËÛË ÙˆÓ Ú˘ıÌÈ˙fiÌÂÓˆÓ ÔÊÂÈÏÒÓ Á›ÓÂÙ·È Ì ÙÔ Û˘Ì‚·ÙÈÎfi ÂÈÙfiÎÈÔ ÂÓ‹ÌÂÚ˘ ÔÊÂÈÏ‹˜ ÂÓÒ ‰È·ÁÚ¿ÊÔÓÙ·È ÔÈ ÙfiÎÔÈ ˘ÂÚËÌÂÚ›·˜ Î·È ·Ó·ÙÔÎÈÛÌÔ‡ Ô˘ ÛˆÚ‡ÙËÎ·Ó Î·Ù¿ ÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ÂÚ›Ô‰Ô. √ ÓfiÌÔ˜ Ì¿ÏÈÛÙ· ÂÂÎÙ›ÓÂÈ ÙȘ ·Ú·¿Óˆ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ Ú‡ıÌÈÛ˘ ÏËÍÈÚfiıÂÛÌˆÓ ÔÊÂÈÏÒÓ Î·È Û ÔÊÂÈϤ˜ ·fi ‰¿ÓÂÈ·

Î·È ÈÛÙÒÛÂȘ Ô˘ η٤ÛÙËÛ·Ó ÏËÍÈÚfiıÂÛÌ· ÌÂÙ¿ ÙËÓ 1/1/2005 ¤ˆ˜ 30/6/2007. ¶ÈÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ: √ Ó¤Ô˜ ÓfiÌÔ˜ Ú˘ıÌ›˙ÂÈ Î·Ù·Ú¯‹Ó ÙȘ ÔÊÂÈϤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛˆÓ, Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÒÓ Î·È ·ÁÚÔÙÒÓ ÚÔ˜ Ù· ÈÛÙˆÙÈο ȉڇ̷ٷ Ô˘ η٤ÛÙËÛ·Ó ÏËÍÈÚfiıÂÛ̘ ÌÂÙ¿ ÙËÓ 1.1.2005. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ·: ·) ™Â Ú‡ıÌÈÛË ˘¿ÁÂÙ·È ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ Ù˘ ÏËÍÈÚfiıÂÛÌ˘ ÔÊÂÈÏ‹˜ ·fi οı ۇ̂·ÛË ‰·Ó›Ԣ ‹ ›ÛÙˆÛ˘ ÂÊfiÛÔÓ ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ Ù˘ ÏËÍÈÚfiıÂÛÌ˘ ÔÊÂÈÏ‹˜ ·fi ÙËÓ Î¿ı ۇ̂·ÛË ‰ÂÓ ˘ÂÚ‚·›ÓÂÈ ÙÔ ÔÛfiÓ ÙˆÓ 1.500.000 ¢ÚÒ. ‚) ∏ Ú‡ıÌÈÛË Á›ÓÂÙ·È Ì ÂÈÙfiÎÈÔ ÂÓ‹ÌÂÚ˘ ÔÊÂÈÏ‹˜ Î·È Î·Ù’ ÂÏ¿¯ÈÛÙÔÓ Û ÂÙ¿ ¤ÙË. Δ· ‰‡Ô ÚÒÙ· ¤ÙË Ô ‰·ÓÂÈÔÏ‹Ù˘ ηٷ‚¿ÏÂÈ ÌfiÓÔ ÙfiÎÔ˘˜ Î·È ÌÂÙ¿ ÙȘ ÙÔÎÔ¯ÚÂÔÏ˘ÙÈΤ˜ ‰fiÛÂȘ. Á) ∞Ó ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÏËÍÈÚfiıÂÛ̘ ÔÊÂÈϤ˜ ÌÂÙ¿ ÙËÓ 30.7.2007, Ô ‰·ÓÂÈÔÏ‹Ù˘ ‰ÂÓ ˘Ô¯ÚÂÔ‡Ù·È Ó· ÚÔηٷ‚¿ÏÂÈ ÁÈ· ÙË Ú‡ıÌÈÛË Î·Ó¤Ó· ÔÛfiÓ. ∞Ó ÚfiÎÂÈÙ·È, ˆÛÙfiÛÔ, ÁÈ· ÏËÍÈÚfiıÂÛ̘ ÔÊÂÈϤ˜ Ù˘ ÂÚÈfi-

‰Ô˘ 1.1.2005 ¤ˆ˜ 30.6.2007, ˘Ô¯ÚÂÔ‡Ù·È Ó· ηٷ‚¿ÏÂÈ ÙÔ 10% Ù˘ ÔÊÂÈÏ‹˜, ‰›¯ˆ˜ Ó· ˘ÔÏÔÁ›˙ÔÓÙ·È ÙfiÎÔÈ ·Ó·ÙÔÎÈÛÌÔ‡ Î·È ˘ÂÚËÌÂÚ›·˜. ‰) °È· ÙȘ ÏËÍÈÚfiıÂÛ̘ ÔÊÂÈϤ˜ ÌÂÙ¿ ÙËÓ 30.7.2007, ‰È·ÁÚ¿ÊÔÓÙ·È Ì ÙË Ú‡ıÌÈÛË ÔÈ ÙfiÎÔÈ ·Ó·ÙÔÎÈÛÌÔ‡ Î·È ˘ÂÚËÌÂÚ›·˜. °È· ÙȘ ÏËÍÈÚfiıÂÛ̘ ÔÊÂÈϤ˜ Ù˘ ÂÚÈfi‰Ô˘ 1.1.2005 ¤ˆ˜ 30.6.2007 ‰È·ÁÚ¿ÊÔÓÙ·È ÔÈ ÙfiÎÔÈ ·Ó·ÙÔÎÈÛÌÔ‡ Î·È ˘ÂÚËÌÂÚ›·˜, ÂÊfiÛÔÓ ÂÍÔÊÏËı› ÙÔ ‹ÌÈÛ˘ Ù˘ ÔÊÂÈÏ‹˜. Â) ™Â Ú‡ıÌÈÛË ˘¿ÁÔÓÙ·È Î·È ÏËÍÈÚfiıÂÛ̘ ÔÊÂÈϤ˜ ·fi Û˘Ì‚¿ÛÂȘ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÈ΋˜ Ì›ÛıˆÛ˘ Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ηٷÁÁÂÏı›. ¢ÂÓ ˘¿ÁÔÓÙ·È ·ÓÙÈı¤Ùˆ˜ ÂȉÔÙÔ‡ÌÂÓ· ‹ ÂÁÁ˘Ë̤ӷ ‰¿ÓÂÈ·. √È ·ÈÙ‹ÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ˘·ÁˆÁ‹ ÛÙË Ú‡ıÌÈÛË ÙˆÓ ÔÊÂÈÏÒÓ ÙˆÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓˆÓ ·Ú·ÁÚ¿ÊˆÓ ˘Ô‚¿ÏÏÔÓÙ·È Ì¤¯ÚÈ ÙȘ 15/4/2010. 2. √ ÓfiÌÔ˜ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ‰È·Ù¿ÍÂȘ Ô˘ ÛÙÔ¯Â‡Ô˘Ó ÛÙË Ú‡ıÌÈÛË ÂÓ‹ÌÂÚˆÓ ÔÊÂÈÏÒÓ ÌÈÎÚÒÓ Î·È ÌÈÎÚÔÌÂÛ·›ˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Î·È ·ÁÚÔÙÒÓ. ∫·ıÔÚ›˙ÔÓÙ·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÎÚÈÙ‹ÚÈ·, ÒÛÙ ӷ ˘-

·¯ıÔ‡Ó ÛÙË Ú‡ıÌÈÛË ÔÈ ‰·ÓÂÈÔÏ‹Ù˜ Ô˘ Ù· ¤¯Ô˘Ó ·Ó¿ÁÎË, ¯ˆÚ›˜ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· Ó· Ù›ıÂÙ·È Û ΛӉ˘ÓÔ Ë ÎÂʷϷȷ΋ Â¿ÚÎÂÈ· ÙˆÓ ÈÛÙˆÙÈÎÒÓ È‰Ú˘Ì¿ÙˆÓ. √È ‰È·Ù¿ÍÂȘ ÁÈ· ÙȘ ÂÓ‹ÌÂÚ˜ ÔÊÂÈϤ˜ ·ÊÔÚÔ‡Ó Ù· ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈο ‹ ·ÁÚÔÙÈο ‰¿ÓÂÈ·. ¢˘Ó·ÙfiÙËÙ· ·ÍÈÔÔ›ËÛ˘ ÙˆÓ ‰È·Ù¿ÍÂˆÓ ¤¯Ô˘Ó: ·) ÔÈ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Î·È Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜ Ì ‚È‚Ï›· ÙÚ›Ù˘ ηÙËÁÔÚ›·˜ Î·È ÔÈ ·ÁÚÔÙÈÎÔ› Û˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌÔ›, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÛÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÂÙ‹ÛÈ· ¯Ú‹ÛË Ì¤¯ÚÈ ÙÔÓ πÔ‡ÓÈÔ ÙÔ˘ 2009 ›¯·Ó ÂÙ‹ÛÈÔ Î‡ÎÏÔ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ ÙˆÓ 2.500.000 ¢ÚÒ Î·È ˙ËÌ›· ÛÙËÓ ›‰È· ¯Ú‹ÛË. ¶ÚÔ¸fiıÂÛË Â›Ó·È ÙÔ ·ÓÂÍfiÊÏËÙÔ ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ ÙÔ˘ ‰·Ó›Ԣ Ó· ÌËÓ ˘ÂÚ‚·›ÓÂÈ ÙÔ ÔÛfiÓ ÙˆÓ 350.000 ¢ÚÒ. ‚) ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Ì ·Î·ı¿ÚÈÛÙ· ¤ÛÔ‰· ÌÈÎÚfiÙÂÚ· ÙˆÓ 150.000 ¢ÚÒ, ηْ Â¿ÁÁÂÏÌ· ·ÁÚfiÙ˜ Î·È ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ˘ÔÛÙ› ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ηٷÛÙÚÔʤ˜ ·fi ˘ÚηÁȤ˜ ‹ Ê˘ÛÈο Ê·ÈÓfiÌÂÓ·. ¶ÚÔ¸fiıÂÛË Â›Ó·È ÙÔ ·ÓÂÍfiÊÏËÙÔ ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ ÙÔ˘ ‰·Ó›Ԣ Ó· ÌËÓ ˘ÂÚ‚·›ÓÂÈ ÙÔ ÔÛfiÓ ÙˆÓ 200.000 ¢ÚÒ.

Àfi ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛË ·fi ÙË MOM ÛÙËÓ ∞ÏfiÓÓËÛÔ ÌÈÎÚ‹ ÊÒÎÈ· À¶√ ÛÙÂÓ‹ ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛË ‚Ú›ÛÎÂ-

Ù·È ÛÙ· ¢ˆ‰ÂοÓËÛ· Ë ÌÈÎÚ‹ ÊÒÎÈ· monachus-monachus ·fi ÙË ÂÙ·ÈÚ›· ÚÔÛÙ·Û›·˜ Ù˘ ÌÂÛÔÁÂȷ΋˜ ÊÒÎÈ·˜ (MOM) ÛÙËÓ ∞ÏfiÓÓËÛÔ.. ∏ MOM ¤¯ÂÈ ÂÓËÌÂÚÒÛÂÈ ÙȘ ÏÈÌÂÓÈΤ˜ ˘ËÚÂۛ˜ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Ó· ˘¿Ú¯ÂÈ Ë ··Ú·›ÙËÙ· ÚÔÛÔ¯‹ ÛÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÙÔ˘ ˙ÒÔ˘. ¶¿ÓÙˆ˜ Ë ÚÔÛÔ¯‹ ÂÊ›ÛÙ·Ù·È Î·È ÛÙÔ˘˜ ηÙÔ›ÎÔ˘˜, ηıÒ˜ Ë ÊÒÎÈ·, ¯ˆÚ›˜ Ó· ÙÔ Î·Ù·Ï¿‚ÂÈ, ÌÔÚ› Ó· ÙÔ˘˜ ‰·ÁÎÒÛÂÈ. ∏ ÌÈÎÚ‹ ÌÂÛÔÁÂȷ΋ ÊÒÎÈ·, Ô˘ Â›Ó·È ËÏÈΛ·˜ 3,5 ÂÙÒÓ, ÂÌÊ·Ó›ÛÙËΠÚÈÓ ÌÂÚÈΤ˜ Ë̤Ú˜ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· ÙˆÓ ¢ˆ‰ÂηӋۈÓ. ∞fi ÙÔ 2006 ‹Ù·Ó ÁÓˆÛÙ‹ ÛÙËÓ ΔÔ˘ÚΛ·, fiÔ˘ ÙËÓ ÂÚȤı·Ï·Ó ÔÈ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ˜ ˘ËÚÂۛ˜. ∫‡ÚÈÔ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi Ù˘ Â›Ó·È fiÙÈ ¤¯ÂÈ Ôχ ÊÈÏÈ΋ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ Ì ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜. °È· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ·Ó‚·›ÓÂÈ ÛÙȘ ‚¿ÚΘ Î·È ÚÔÛ·ı› Ó· ·›ÍÂÈ Ì ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜. ∂‰Ò ·Ú¯›˙Ô˘Ó Î·È ÔÈ Î›Ó‰˘ÓÔÈ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜, ·ÊÔ‡ Ë ÊÒÎÈ· ¿ıÂÏ¿ Ù˘ Î·È ÛÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ¿ Ù˘ Ó· ·›ÍÂÈ, ÌÔÚ› Ó· ‰·ÁÎÒÛÂÈ Î¿ÔÈÔÓ, fiˆ˜ Û˘Ó¤‚Ë ÛÙËÓ ΔÔ˘ÚΛ·. ∞fi ÙËÓ ÂÙ·ÈÚ›· ÌÂϤÙ˘ Î·È ÚÔÛÙ·Û›·˜ Ù˘ ÌÂÛÔÁÂȷ΋˜ ÊÒÎÈ·˜, Ô˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ÛÙËÓ ∞ÏfiÓÓËÛÔ, Á›ÓÔÓÙ·È ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô Û˘ÓÙÔÓÈṲ̂Ó˜ ÂÓ¤ÚÁÂȘ, ÒÛÙ ӷ ÌË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËı› Úfi‚ÏËÌ· ÛÙË ÌÈÎÚ‹ ÊÒÎÈ·. “Œ¯Ô˘Ì ÂÓËÌÂÚÒÛÂÈ fiϘ ÙȘ ÏÈÌÂÓÈΤ˜ ˘ËÚÂۛ˜ ÙˆÓ ¢ˆ‰ÂηӋۈÓ, ·ÊÂÓfi˜ Ó· ÚÔÛ¤¯Ô˘Ó ÙË ÌÈÎÚ‹ ÊÒÎÈ·, ·ÊÂÙ¤ÚÔ˘ Ó· ÂÓËÌÂÚÒÛÔ˘Ó ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ, Ò˜ Ú¤ÂÈ Ó· Û˘ÌÂÚÈʤÚÂÙ·È. ∂›Û˘ ÛÙ›ϷÌÂ Î·È ‰ÈÎÔ‡˜ Ì·˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹. ∏ ÌÈÎÚ‹ ÊÒÎÈ· Â›Ó·È ˘fi ÛÙÂÓ‹ ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛË” ÙfiÓÈÛÂ Ë ‚ÈÔÏfiÁÔ˜ Ù˘ MOM ÛÙËÓ ∞ÏfiÓÓËÛÔ Î. ΔÔ‡ÓÙ·. √È ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ˜ ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ó Ó· ÂÚ¿ÛÔ˘Ó ÔÈ ÙÚÂȘ ÂfiÌÂÓ˜ ‚‰ÔÌ¿‰Â˜, ÔfiÙÂ Î·È ı· ÔÏÔÎÏËÚˆı› Ë ·ÏÏ·Á‹ ÛÙÔ ÙÚ›¯ˆÌ· Ù˘ ÊÒÎÈ·˜. “ªÂÙ¿ ı· ‰Ô‡Ì ÙË Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ Ô˘ ı· ¤¯ÂÈ ·ÔÎÙ‹ÛÂÈ, ηıÒ˜ ÙÔ ˙ÒÔ ·ÎfiÌË Â›Ó·È ·Ó‹ÏÈÎÔ, ÁÈ· Ó· ÂÓÂÚÁ‹ÛÔ˘Ì ·Ó¿ÏÔÁ·” ÙfiÓÈÛÂ Ë Î. ΔÔ‡ÓÙ·. ∏ ÌÈÎÚ‹ ·˘Ù‹ ÊÒÎÈ· ‰ÂÓ Â›Ó·È Ë ÌÔÓ·‰È΋ Ô˘ ˙ÂÈ Û ‰È¿ÊÔÚ· ı·Ï¿ÛÛÈ· ÛËÌ›· ÙÔ˘ ∞ÈÁ·›Ô˘. Ÿˆ˜ ÙfiÓÈÛÂ Ë Î. ΔÔ‡ÓÙ· ÛÙȘ ı¿Ï·ÛÛ˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ˙Ô˘Ó ÂÚ›Ô˘ 250 ÊÒÎȘ monachus-monachus ÂÎ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ÔÈ 55 ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙÔ ı·Ï¿ÛÛÈÔ ¿ÚÎÔ ∞ÏÔÓÓ‹ÛÔ˘ Î·È ÔÈ ˘fiÏÔÈ˜ Û ¿ÏϘ ÂÚÈÔ¯¤˜, fiˆ˜ ∫¿Ú·ıÔ˜, ∫›ÌˆÏÔ. ºøΔ∏™ ™¶∞¡√™

BÚ¿‚¢ÛË Î·Ù·ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ICAP ∫ÂÓÙÚÈ΋˜ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ °π∞ ÌÈ· ·ÎfiÌË ¯ÚÔÓÈ¿ ÙÔ ∫·Ù¿ÛÙËÌ· ∫ÂÓÙÚÈ΋˜ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ Ù˘ ICAP GROUP ‚Ú·‚‡ÙËΠÁÈ· Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù¿ ÙÔ˘. √ Î. ¡Ù·ÊÔ‡Ï˘ ¢ËÌ‹ÙÚ˘, ¢/ÓÙ˘ ÙÔ˘ ηٷÛÙ‹Ì·ÙÔ˜, ‰‹ÏˆÛ ۯÂÙÈο: “ÁÈ· fiÏÔ˘˜ ÂÌ¿˜ ÛÙÔ ∫·Ù¿ÛÙËÌ· ∫ÂÓÙÚÈ΋˜ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ Â›Ó·È Ôχ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÙÔ fiÙÈ Û ÌÈ· ȉȷ›ÙÂÚ· ‰‡ÛÎÔÏË ¯ÚÔÓÈο fiˆ˜ ‹Ù·Ó ÙÔ 2009 ˘ÂÚ‚‹Î·Ì ÙÔ˘˜, Ô‡Ùˆ˜ ‹ ¿Ïψ˜ Ôχ ÊÈÏfi‰ÔÍÔ˘˜ ÛÙfi¯Ô˘˜, Ô˘ ›¯·Ó ÙÂı›. ∏ ÂÈÙ˘¯›· ·˘Ù‹ ÔÊ›ÏÂÙ·È ÛÙËÓ ÂÌÈÛÙÔÛ‡ÓË ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛˆÓ, ÛÙËÓ ÔÈfiÙËÙ· ÙˆÓ ·Ú¯ÔÌ¤ÓˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ Ù˘ ICAP GROUP ÔÈ Ôԛ˜ ÛÙȘ ‰‡ÛÎÔϘ ÔÈÎÔÓÔÌÈο Û˘Óı‹Î˜ ηı›ÛÙ·ÓÙ·È ·ÎfiÌË ÈÔ ··Ú·›ÙËÙ˜ ÁÈ· ÙȘ ÛÔ‚·Ú¤˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ. º˘ÛÈο Ë ÂÈÙ˘¯›· Ì·˜ ·˘Ù‹ ÔÊ›ÏÂÙ·È ÛÙÔ ÛÔ˘‰·›Ô ·ÓıÚÒÈÓÔ ‰˘Ó·ÌÈÎfi ÙÔ˘ ηٷÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ Ô˘ ÚÔÛ·ı› ¿ÓÙ· Ó· ·ÓÙ·ÔÎÚ›ÓÂÙ·È Ì ÂÈÙ˘¯›· ÛÙȘ ··ÈÙ‹ÛÂȘ ÙˆÓ ÂÏ·ÙÒÓ - ÂȯÂÈÚ‹ÛˆÓ. ∏ Ó¤· ¯ÚÔÓÈ¿ ÂÎÙfi˜ ·fi ‰‡ÛÎÔÏË Â›Ó·È Î·È ÁÂÌ¿ÙË ÚÔÎÏ‹ÛÂȘ. £· ›̷ÛÙ ¿ÓÙ· ‰›Ï· ÛÙȘ ÙÔÈΤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ÁÈ· Ó· ÙÔ˘˜ ‚ÔËı‹ÛÔ˘Ì ӷ ˘ÏÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó Ù· ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈο ÙÔ˘˜ Û¯¤‰È·, Ó· Â͢ÁÈ¿ÓÔ˘Ó ÙÔ ¯·ÚÙÔÊ˘Ï¿ÎÈfi ÙÔ˘˜ Î·È ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ· Ó· ÙÔ˘˜ ‚ÔËı‹ÛÔ˘Ì ӷ ÛÙ·ıÔ‡Ó Ì ÂÈÙ˘¯›· ·¤Ó·ÓÙÈ Û ·˘Ùfi ÙÔ ‰È·ÚÎÒ˜ ÌÂÙ·‚·ÏÏfiÌÂÓÔ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ” .


39

ΔƒπΔ∏ 26 π∞¡√À∞ƒπ√À 2010

∂§§∏¡π∫∏ ¢∏ª√∫ƒ∞Δπ∞ ¶∞¡∂¶π™Δ∏ªπ√ ª∞∫∂¢√¡π∞™ √π∫√¡√ªπ∫ø¡ ∫∞π ∫√π¡ø¡π∫ø¡ ∂¶π™Δ∏ªø¡

∂§§∏¡π∫∏ ¢∏ª√∫ƒ∞Δπ∞ ¶∞¡∂¶π™Δ∏ªπ√ ª∞∫∂¢√¡π∞™ √π∫√¡√ªπ∫ø¡ ∫∞π ∫√π¡ø¡π∫ø¡ ∂¶π™Δ∏ªø¡

Η Πρυτανεία του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών γνωστοποιεί ότι το ΤΜΗΜΑ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ αποφάσισε την προκήρυξη: - Μίας (1) θέσης Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα του ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗ με γνωστικό αντικείμενο “ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ” . Η προκήρυξη αυτή δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1077/31-12-2009 τ. Γ’. Όσοι έχουν τα νόμιμα προσόντα και ενδιαφέρονται για την παραπάνω θέση καλούνται να καταθέσουν στη Γραμματεία του Τμήματος Βαλκανικών Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών (Εγνατία 156 Τ.Κ. 540 06 Θεσ/νίκη) αίτηση και τα σχετικά δικαιολογητικά μέχρι τις 21-3-2010. Πληροφορίες για τα δικαιολογητικά δίνονται από τη Γραμματεία του ανωτέρω Τμήματος, κατά τις ώρες 7.30 π.μ. έως 14.30 μ.μ., στα τηλέφωνα 2310-891376 & 375, fax: 2310-891377. Ο Πρύτανης Καθηγητής ΗΛΙΑΣ ΚΟΥΣΚΟΥΒΕΛΗΣ

Η Πρυτανεία του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών γνωστοποιεί ότι το ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ αποφάσισε την προκήρυξη: - Μίας (1) θέσης Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα του ΛΕΚΤΟΡΑ με γνωστικό αντικείμενο “ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ” . Η προκήρυξη αυτή δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 10/15-1-2010 τ. Γ’. Όσοι έχουν τα νόμιμα προσόντα και ενδιαφέρονται για την παραπάνω θέση καλούνται να καταθέσουν στη Γραμματεία του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (Εγνατία 156 Τ.Κ. 540 06 Θεσ/νίκη) αίτηση και τα σχετικά δικαιολογητικά μέχρι τις 21-32010. Πληροφορίες για τα δικαιολογητικά δίνονται από τη Γραμματεία του ανωτέρω Τμήματος, κατά τις ώρες 7.30 π.μ. έως 14.30 μ.μ., στα τηλέφωνα 2310-891212 & 214, fax: 2310-891282. Ο Πρύτανης Καθηγητής ΗΛΙΑΣ ΚΟΥΣΚΟΥΒΕΛΗΣ

∂§§∏¡π∫∏ ¢∏ª√∫ƒ∞Δπ∞ ¶∞¡∂¶π™Δ∏ªπ√ ª∞∫∂¢√¡π∞™ √π∫√¡√ªπ∫ø¡ ∫∞π ∫√π¡ø¡π∫ø¡ ∂¶π™Δ∏ªø¡ Η Πρυτανεία του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών γνωστοποιεί ότι το ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ αποφάσισε την προκήρυξη: - Μίας (1) θέσης Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα του ΛΕΚΤΟΡΑ με γνωστικό αντικείμενο “ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ” . Η προκήρυξη αυτή δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 10/15-1-2010 τ. Γ’. Όσοι έχουν τα νόμιμα προσόντα και ενδιαφέρονται για την παραπάνω θέση καλούνται να καταθέσουν στη Γραμματεία του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (Εγνατία 156 Τ.Κ. 540 06 Θεσ/νίκη) αίτηση και τα σχετικά δικαιολογητικά μέχρι τις 21-32010. Πληροφορίες για τα δικαιολογητικά δίνονται από τη Γραμματεία του ανωτέρω Τμήματος, κατά τις ώρες 7.30 π.μ. έως 14.30 μ.μ., στα τηλέφωνα 2310-891212 & 214, fax: 2310-891282. Ο Πρύτανης Καθηγητής ΗΛΙΑΣ ΚΟΥΣΚΟΥΒΕΛΗΣ

∂§§∏¡π∫∏ ¢∏ª√∫ƒ∞Δπ∞ ¢∏ª√™ ¡∂∞™ πø¡π∞™ ª∞°¡∏™π∞™ ¢π∂À£À¡™∏ ∫∞£/Δ∏Δ∞™ - ¶ƒ∞™π¡√À ¶∂ƒπμ/¡Δ√™

Ταχ. Δ/νση: Λεωφ. Ειρήνης 131 Τ.Κ. 38446 Τμήμα: ΠΡΑΣΙΝΟΥ Πληροφορίες: Αντωνιάδης Δημήτρης Τηλέφωνο: 24213-53147

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ο Δήμος Νέας Ιωνίας, Μαγνησίας, θα δέχεται προσφορές μέχρι την Τρίτη 2/2/2010 (έως 14.30) για την προμήθεια μηχανημάτων κήπου. Έντυπα προσφορών μπορούν να παίρνουν οι ενδιαφερόμενοι από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου μέχρι και την Δευτέρα 1/2/2010. Τα έξοδα της δημοσίευσης θα βαρύνουν τον ανάδοχο. Ο Αντιδήμαρχος Πρασίνου Σακελαρίου Κώστας

∂¡ø™∏ ¶ƒ√™ø¶π∫√À μπ√ª∏Ã∞¡π∞™ Δ™πª∂¡Δø¡ μ√§√À

ΑΡΙΘ. ΕΓΓΡ. ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ 118/72 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΙΑ - ΒΟΛΟΣ Τ.Κ. 37300 ΤΗΛ.: 24210-98304, FAX: 24210-39091

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΚΑΛΕΣΜΑ Συναδέλφισσες-οι Η Διοίκηση του Σωματείου μας στη συνεδρίαση της 25/01/2010 αποφάσισε τη διεξαγωγή Εκλογοαπολογιστικής Γεν. Συνέλευσης στις 28/01/2010 ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 11.00 π.μ. στο εργοστάσιο του Βόλου με τα παρακάτω θέματα: 1) Διοικητικός Απολογισμός 2009 2) Οικονομικός Απολογισμός 2009 3) Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής 4) Οικονομικός Προϋπολογισμός 2010 5) Εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής 6) Αντιπροσώπευση στη Γ.Σ.Ε.Ε. Υποψηφιότητες για την Εφορευτική Επιτροπή κατατίθενται στο Δ.Σ. μέχρι την ΤΕΤΑΡΤΗ 27-01-2010 και ώρα 12.00 π.μ. Η ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΟΛΩΝ ΚΡΙΝΕΤΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΚΟΥΚΛΟΥΜΠΕΡΗΣ Β. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Δ.

°ÓˆÛÙÔÔ›ËÛË Á¿ÌÔ˘ Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ του Νικολάου και της Γαρυφαλλιάς, το γένος Μπαρμπατζά, που γεννήθηκε στον Αγ. Βλάσιο Μαγνησίας και κατοικεί στον Αγ. Βλάσιο Μαγνησίας και η ΜΙΡΕΛΑ ΑΛΑΪΜΠΕΪ (MIRELA ALLAJBEJ) του Ατέμ (Atem) και της Ατεμιγιέ (Atemije), το γένος Χότζα (Hoxha), που γεννήθηκε στο Μπεράτ Μπεράτ (Berat Berat) Αλβανίας και κατοικεί στα Τίρανα Αλβανίας, πρόκειται να παντρευτούν στα Τίρανα Αλβανίας.

∂§§∏¡π∫∏ ¢∏ª√∫ƒ∞Δπ∞ ¶∞¡∂¶π™Δ∏ªπ√ ª∞∫∂¢√¡π∞™ √π∫√¡√ªπ∫ø¡ ∫∞π ∫√π¡ø¡π∫ø¡ ∂¶π™Δ∏ªø¡ Η Πρυτανεία του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών γνωστοποιεί ότι το ΤΜΗΜΑ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ αποφάσισε την προκήρυξη: - Μίας (1) θέσης Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα του ΚΑΘΗΓΗΤΗ με γνωστικό αντικείμενο “ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ” . Η προκήρυξη αυτή δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1077/31-12-2009 τ. Γ’. Όσοι έχουν τα νόμιμα προσόντα και ενδιαφέρονται για την παραπάνω θέση καλούνται να καταθέσουν στη Γραμματεία του Τμήματος Βαλκανικών Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών (Εγνατία 156 Τ.Κ. 540 06 Θεσ/νίκη) αίτηση και τα σχετικά δικαιολογητικά μέχρι τις 21-3-2010. Πληροφορίες για τα δικαιολογητικά δίνονται από τη Γραμματεία του ανωτέρω Τμήματος, κατά τις ώρες 7.30 π.μ. έως 14.30 μ.μ., στα τηλέφωνα 2310-891376 & 375, fax: 2310-891377. Ο Πρύτανης Καθηγητής ΗΛΙΑΣ ΚΟΥΣΚΟΥΒΕΛΗΣ

∂§§∏¡π∫∏ ¢∏ª√∫ƒ∞Δπ∞ ¶∞¡∂¶π™Δ∏ªπ√ ª∞∫∂¢√¡π∞™ √π∫√¡√ªπ∫ø¡ ∫∞π ∫√π¡ø¡π∫ø¡ ∂¶π™Δ∏ªø¡ Η Πρυτανεία του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών γνωστοποιεί ότι το ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ αποφάσισε την προκήρυξη: - Μίας (1) θέσης Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα του ΛΕΚΤΟΡΑ με γνωστικό αντικείμενο “ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ (QUANTITATIVE METHODS - BUSINESS STATISTICS” . Η προκήρυξη αυτή δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 10/15-1-2010 τ. Γ’. Όσοι έχουν τα νόμιμα προσόντα και ενδιαφέρονται για την παραπάνω θέση καλούνται να καταθέσουν στη Γραμματεία του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (Εγνατία 156 Τ.Κ. 540 06 Θεσ/νίκη) αίτηση και τα σχετικά δικαιολογητικά μέχρι τις 21-32010. Πληροφορίες για τα δικαιολογητικά δίνονται από τη Γραμματεία του ανωτέρω Τμήματος, κατά τις ώρες 7.30 π.μ. έως 14.30 μ.μ., στα τηλέφωνα 2310-891212 & 214, fax: 2310-891282. Ο Πρύτανης Καθηγητής ΗΛΙΑΣ ΚΟΥΣΚΟΥΒΕΛΗΣ

∂§§∏¡π∫∏ ¢∏ª√∫ƒ∞Δπ∞ ¶∂ƒπº∂ƒ∂π∞ £∂™™∞§π∞™ °∂¡. ¢/¡™∏ ¶∂ƒπº∂ƒ∂π∞™ ¢/¡™∏ ¢∞™ø¡ ª∞°¡∏™π∞™ ¢∞™∞ƒÃ∂π√ μ√§√À

Ταχ. Δ/νση: Ξενοφώντος 1 Τ.Κ.: 38333 Τ.Θ.: 311 Πληροφορίες: Αθ, Μακατσιάνου Τηλέφωνα: 24210-26271 39163 Fax: 24210-39162

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ο Δασάρχης Βόλου ανακοινώνει ότι με την υπ’ αριθμ. 7252/8-122009 πράξη χαρακτηρισμού, σύμφωνα με το άρθρο 14 του Ν. 998/79 χαρακτήρισε την έκταση εμβαδού 5.616,00 τ.μ. στη θέση “Λαμπινού” του Δημοτικού Διαμερίσματος Λαμπινούς του Δήμου Αφετών ως εξής: 1) Τμήματα της ανωτέρω έκτασης εμβαδού 2.932,00 τ.μ. ως μη δασική έκταση, υπαγόμενη στην παράγραφο 6α του άρθρου 3 του Ν. 998/79, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 του Ν. 3208/2003/. 2) Τμήματα της ανωτέρω έκτασης συνολικού εμβαδού 2.684,00 τ.μ. ως δασική έκταση, υπαγόμενη στην παράγρ. 2 του άρθρου 3 του Ν. 998/79. Ο χαρακτηρισμός αυτός έγινε μετά από αίτηση των Δημήτρη Δεληκούρα και Θεοδοσίας Δεληκούρα κατοίκων Αθηνών. Η πράξη χαρακτηρισμού και το σχεδ/μα της έκτασης θα εκτίθενται επί ένα μήνα στο Δημοτικό Κατάστημα Αφετών. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να λάβουν γνώση και να υποβάλουν τυχόν αντίρρηση εντός δύο (2) μηνών από τη δημοσίευση της παρούσης. Ο Δασάρχης Βόλου Κουτσούκος Ιωάννης Δασολόγος

¶√§ÀΔ∂á∂π√ ∫ƒ∏Δ∏™ Το Πολυτεχνείο Κρήτης ανακοινώνει ότι με την πράξη του Πρύτανη αριθμ. 1658/04-12-2009 που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ αριθμ. 1063/31-12-2009 τ. Γ’, προκηρύσσει μία (1) θέση Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) ως εξής: ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ Τομέας Μεταλλευτικής Τεχνολογίας - Μία (1) θέση Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) στη βαθμίδα του Λέκτορα ή Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο: “Επιφανειακές Εκμεταλλεύσεις Μεταλλείων” . Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων λήγει στις 22/03/2010. Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, που έχουν τα νόμιμα προσόντα, να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας και όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Γραμματεία του Τμήματος Μηχανικών Ορυκτών Πόρων του Πολυτεχνείου Κρήτης, τηλ.: 28210-37657. Ο Πρύτανης Καθηγητής Ιωακείμ Γρυσπολάκης

∂§§∏¡π∫∏ ¢∏ª√∫ƒ∞Δπ∞ À¶√Àƒ°∂π√ À¶√¢√ªø¡ ª∂Δ∞º√ƒø¡ & ¢π∫ΔÀø¡ À¶∏ƒ∂™π∞ ¶√§πΔπ∫∏™ ∞∂ƒ√¶√ƒπ∞™ ∫ƒ∞Δπ∫√™ ∞∂ƒ√§πª∂¡∞™ ™∫π∞£√À “∞§∂•∞¡¢ƒ√™ ¶∞¶∞¢π∞ª∞¡Δ∏™”

ΑΡΙΘ. FAX: 24270-24130 ΑΡΙΘ. ΤΗΛ.: 24270-29105 Πληροφορίες: Νάνος Ευστάθιος

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας προκηρύσσει Δημόσιο Πλειοδοτικό Διαγωνισμό για την εκμίσθωση χώρου προς άσκηση και εκμετάλλευση του δικαιώματος λειτουργίας μιας (1) αυτόματης ταμειολογιστικής μηχανής (ΑΤΜ), στον Κρατικό Αερολιμένα Σκιάθου για τρία (3) χρόνια. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στον Κρατικό Αερολιμένα Σκιάθου στις 12-2-10 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 - 10.30 π.μ. Περισσότερες πληροφορίες θα παρέχονται από το Τμήμα Οικονομικών Εκμεταλλεύσεων και Προσόδων (Γ) της Διεύθυνσης Οικονομικού και εφοδιασμού της Υ.Π.Α. οδός Βασ. Γεωργίου 1, Ελληνικό, τηλ.: 210-8916271 από 09.00 - 14.00 μ.μ. εργάσιμες ημέρες, καθώς και από τον Κρατικό Αερολιμένα Σκιάθου, τηλ.: 24270-29105. Ο ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΡΧΗΣ ΗΛΙΑΣ ΠΕΤΡΑΚΗΣ

∂§§∏¡π∫∏ ¢∏ª√∫ƒ∞Δπ∞ ¶∂ƒπº∂ƒ∂π∞ £∂™™∞§π∞™ °∂¡. ¢/¡™∏ ¶∂ƒπº∂ƒ∂π∞™ ¢/¡™∏ ¢∞™ø¡ ª∞°¡∏™π∞™ ¢∞™∞ƒÃ∂π√ μ√§√À

Ταχ. Δ/νση: Ξενοφώντος 1 Τ.Κ.: 38333 Τ.Θ.: 311 Πληροφορίες: Ζαχαρίας Χάνος Τηλέφωνα: 24210 26271 - 39163 FAX: 24210 39162

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ο Δασάρχης Βόλου ανακοινώνει ότι μετά από αίτημα της Χρυσάνθης Γεωργούδη - Φώτου κατοίκου Κουμουνδούρου 21 Βόλος, εκδόθηκε η με αριθμ. 156/6939/19-1-2010 πράξη χαρακτηρισμού σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν. 998/79, για έκταση εμβαδού 1.017,00 τ.μ. στη θέση “Λαχανόκηποι” Δημοτικού Διαμερίσματος Ν. Αγχιάλου του Δήμου Ν. Αγχιάλου, με την οποία η παραπάνω έκταση χαρακτηρίζεται ως μη δασική που ανήκει στην παράγρ. 6α του άρθρου 3 του Ν.998/79, όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 3208/2003. Η πράξη του χαρακτηρισμού και το διάγραμμα της έκτασης θα εκτίθενται επί ένα μήνα στο Δημοτικό κατάστημα του Δήμου Ν. Αγχιάλου. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να λάβουν γνώση και να υποβάλουν τυχόν αντιρρήσεις εντός δύο (2) μηνών από τη δημοσίευση της παρούσης. Ο Δασάρχης Βόλου Κουτσούκος Ιωάννης Δασολόγος

∂§§∏¡π∫∏ ¢∏ª√∫ƒ∞Δπ∞ ¢π∫∏°√ƒπ∫√™ ™À§§√°√™ μ√§√À ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΤΗΛ.: 24210 30704, 21992 - FAX: 24210 28028 E-mail: dsvol@dsvol.gr

æ∏ºπ™ª∞ Το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Βόλου εκφράζει τη θλίψη του για τον θάνατο του Û˘Ó·‰¤ÏÊÔ˘ £ˆÌ¿ √ÈÎÔÓfiÌÔ˘, και αφού συνήλθε σε συνεδρίαση στις 25/01/2010 αποφάσισε: 1. Να παραστεί σύσσωμο στην κηδεία του. 2. Να κατατεθεί το ποσό των 150,00 ευρώ στον φιλανθρωπικό Σύλλογο “ΠΙΣΤΗ” , αντί στεφάνου. 3. Να επιδοθεί το παρόν στην οικογένειά του. 4. Να δημοσιευθεί το παρόν στον ημερήσιο τοπικό Τύπο. Για το Διοικητικό Συμβούλιο Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας Αναστάσιος Απ. Βολιώτης Χρήστος Αν. Στρατηγόπουλος


40

ΔƒπΔ∏ 26 π∞¡√À∞ƒπ√À 2010

∂§§∏¡π∫∏ ¢∏ª√∫ƒ∞Δπ∞ ¡√ª∞ƒÃπ∞ ª∞°¡∏™π∞™ ™À¡¢∂™ª√™ ∫√πª∏Δ∏ƒπ√À ¶√§∂√¢√ªπ∫√À ™À°∫ƒ√Δ∏ª∞Δ√™ μ√§√À - ¡. πø¡π∞™ 5ο χλμ. Εθνικής Οδού Βόλου - Λάρισας Τηλ.: 24210 95720-1

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο Σύνδεσμος Κοιμητηρίου Πολεοδομικού Συγκροτήματος Βόλου - Ν. Ιωνίας, με έδρα το Διαδημοτικό Κοιμητήριο που βρίσκεται στο 5ο χλμ. Εθνικής Οδού Βόλου - Λάρισας, προκηρύσσει δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με ενσφράγιστες προσφορές για το έργο: “Εργασίες υποστήριξης Λειτουργίας Κοιμητηρίων αρμοδιότητας Συνδέσμου, Ταφές - Εκταφές” προϋπολογισμού δαπάνης διακόσια είκοσι επτά χιλιάδες τριακόσια εξήντα οκτώ ευρώ (227.368,00) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Κριτήριο κατακύρωσης του διαγωνισμού θα είναι η οικονομικότερη προσφορά με βάση το ποσοστό έκπτωσης επί του εργολαβικού οφέλους (κέρδος) της αναδόχου εταιρείας / εργολάβου. Ο διαγωνισμός θα γίνει την 19η Φεβρουαρίου ημέρα Παρασκευή και ώρα 12.00 μ. έως 13.00 μ.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών), στα γραφεία του Συνδέσμου Κοιμητηρίου Πολεοδομικού Συγκροτήματος Βόλου - Ν. Ιωνίας (5ο χλμ. Εθν. Οδού Βόλου - Λάρισας), με σφραγισμένες προσφορές που θα υποβληθούν ώς τη λήξη επίδοσης αυτών, 13.00 μ.μ., ενώπιον της Επιτροπής του Συνδέσμου. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί εταιρείες που έχουν από το Νόμο την απαιτούμενη άδεια λειτουργίας. Σε περίπτωση που η επιχείρηση περιβάλλεται την εταιρική μορφή θα πρέπει να αποδείξει με την προσκόμιση του καταστατικού της τη νόμιμη εκπροσώπησή της. Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται το ποσό των τριών χιλιάδων οκτακοσίων είκοσι ενός ευρώ και τριάντα ενός λεπτών (3.821,31), ποσό που ανέρχεται σε ποσοστό 2% επί του προϋπολογισμού χωρίς ΦΠΑ και βεβαιούται διά της προσκομίσεως ισόποσου γραμματίου του Τ.Π.Κ.Δ. ή εγγυητικής επιστολής ανεγνωρισμένης Τραπέζης συντεταγμένης κατά τον ισχύοντα τύπο για το Δημόσιο και θα απευθύνεται προς το Σύνδεσμο Κοιμητηρίου Π.Σ. Βόλου - Ν. Ιωνίας. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται για τους ειδικούς όρους της διακήρυξης του διαγωνισμού, τα δικαιολογητικά, την Τεχνική Περιγραφή και τον προϋπολογισμό - τιμολόγιο του έργου από τα γραφεία του Συνδέσμου. Πληροφορίες κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από τις 07.30 π.μ. ώς 13.30 μ.μ. στα γραφεία του Συνδέσμου, 5ο χλμ. Εθνικής Οδού Βόλου - Λάρισας και στα τηλέφωνα 24210-95720, 24210-95721. Τα έξοδα δημοσίευσης της παρούσης θα βαρύνουν τον μειοδότη. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ Στάμος Ιωάννης ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΒΟΛΟΥ

∂§§∏¡π∫∏ ¢∏ª√∫ƒ∞Δπ∞ ¡√ª∞ƒÃπ∞ ª∞°¡∏™π∞™ ™À¡¢∂™ª√™ ∫√πª∏Δ∏ƒπ√À ¶√§∂√¢√ªπ∫√À ™À°∫ƒ√Δ∏ª∞Δ√™ μ√§√À - ¡. πø¡π∞™ 5ο χλμ. Εθνικής Οδού Βόλου - Λάρισας Τηλ.: 24210 95720-1

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο Σύνδεσμος Κοιμητηρίου Πολεοδομικού Συγκροτήματος Βόλου - Ν. Ιωνίας, με έδρα το Διαδημοτικό Κοιμητήριο που βρίσκεται στο 5ο χλμ. Εθνικής Οδού Βόλου - Λάρισας, προκηρύσσει δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με ενσφράγιστες προσφορές για το έργο: “Εργασίες υποστήριξης Λειτουργίας Κοιμητηρίων αρμοδιότητας Συνδέσμου, Προσβασιμότητα χώρων & Εργασίες πρασίνου” προϋπολογισμού δαπάνης διακόσιες χιλιάδες είκοσι οκτώ ευρώ (200.028,00) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Κριτήριο κατακύρωσης του διαγωνισμού θα είναι η οικονομικότερη προσφορά με βάση το ποσοστό έκπτωσης επί του εργολαβικού οφέλους (κέρδος) της αναδόχου εταιρείας / εργολάβου. Ο διαγωνισμός θα γίνει την 19η Φεβρουαρίου ημέρα Παρασκευή και ώρα 12.00 μ. έως 13.00 μ.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών), στα γραφεία του Συνδέσμου Κοιμητηρίου Πολεοδομικού Συγκροτήματος Βόλου - Ν. Ιωνίας (5ο χλμ. Εθν. Οδού Βόλου - Λάρισας), με σφραγισμένες προσφορές που θα υποβληθούν ώς τη λήξη επίδοσης αυτών, 13.00 μ.μ., ενώπιον της Επιτροπής του Συνδέσμου. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί εταιρείες που έχουν από το Νόμο την απαιτούμενη άδεια λειτουργίας. Σε περίπτωση που η επιχείρηση περιβάλλεται την εταιρική μορφή θα πρέπει να αποδείξει με την προσκόμιση του καταστατικού της τη νόμιμη εκπροσώπησή της. Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται το ποσό των τριών χιλιάδων τριακοσίων εξήντα ενός ευρώ και ογδόντα δύο λεπτών (3.361,82), ποσό που ανέρχεται σε ποσοστό 2% επί του προϋπολογισμού χωρίς ΦΠΑ και βεβαιούται διά της προσκομίσεως ισόποσου γραμματίου του Τ.Π.Κ.Δ. ή εγγυητικής επιστολής ανεγνωρισμένης Τραπέζης συντεταγμένης κατά τον ισχύοντα τύπο για το Δημόσιο και θα απευθύνεται προς το Σύνδεσμο Κοιμητηρίου Π.Σ. Βόλου - Ν. Ιωνίας. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται για τους ειδικούς όρους της διακήρυξης του διαγωνισμού, τα δικαιολογητικά, την Τεχνική Περιγραφή και τον προϋπολογισμό - τιμολόγιο του έργου από τα γραφεία του Συνδέσμου. Πληροφορίες κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από τις 07.30 π.μ. ώς 13.30 μ.μ. στα γραφεία του Συνδέσμου, 5ο χλμ. Εθνικής Οδού Βόλου - Λάρισας και στα τηλέφωνα 24210-95720, 24210-95721. Τα έξοδα δημοσίευσης της παρούσης θα βαρύνουν τον μειοδότη. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ Στάμος Ιωάννης ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΒΟΛΟΥ

∂§§∏¡π∫∏ ¢∏ª√∫ƒ∞Δπ∞ ¶∞¡∂¶π™Δ∏ªπ√ ™Δ∂ƒ∂∞™ ∂§§∞¢∞™ ¢π√π∫√À™∞ ∂¶πΔƒ√¶∏ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Το Πανεπιστήμιο Στερεάς Ελλάδας ανακοινώνει την προκήρυξη των παρακάτω θέσεων Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) στο Τμήμα “Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική” : Α) Μια (1) θέση Ε.Τ.Ε.Π. κατηγορίας ΠΕ για την υποβοήθηση του εκπαιδευτικού, εργαστηριακού και ερευνητικού έργου των μελών ΔΕΠ του Τμήματος, σε εισαγωγική βαθμίδα Δ’ με θητεία πενταετή, και Β) Μια (1) θέση Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.), κατηγορίας ΔΕ για την υποβοήθηση του εκπαιδευτικού, εργαστηριακού και ερευνητικού έργου των μελών ΔΕΠ του Τμήματος, σε εισαγωγική βαθμίδα Ε’ με θητεία πενταετή. Τυπικά προσόντα των υποψηφίων για την πλήρωση των θέσεων αυτών είναι: Για την κατηγορία ΠΕ: αα) Κατοχή πτυχίου ΑΕΙ Τμήματος Πολιτικών Επιστημών και Δημόσιας Διοίκησης. ββ) Καλή γνώση μιας τουλάχιστον ξένης γλώσσας. γγ) Αναγνωρισμένη τριετής (3) τουλάχιστον επαγγελματική εμπειρία στο συγκεκριμένο αντικείμενο. Για την κατηγορία ΔΕ: αα) Κατοχή απολυτηρίου Γενικού ή Τεχνικού ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικών Επαγγελματικών Σχολών ή άλλου ισότιμου Σχολείου. ββ) Πιστοποιητικό γνώσης χειρισμού Η/Υ. γγ) Καλή γνώση ξένης γλώσσας (για την σύνταξη εγγράφων ή τη χρησιμοποίηση οργάνων ή εργαλείων ή μηχανημάτων των εργαστηρίων του Τμήματος). δδ) Αναγνωρισμένη τριετής (3) τουλάχιστον επαγγελματική εμπειρία στο συγκεκριμένο αντικείμενο. Αποδεδειγμένη εξειδίκευση στις συγκεκριμένες υπηρεσίες η οποία θα προκύπτει είτε από σχετικές σπουδές, είτε από ανάλογη επιμόρφωση ή από συνδυασμό αυτών θα συνεκτιμηθεί. Επιπλέον προσόν που θα αξιολογηθεί για όλες τις ανωτέρω θέσεις είναι συστατικές επιστολές, ειδικότερα από φορείς που έχει εργαστεί ο/η υποψήφιος/α και προκύπτει εμπειρία του/της στο σχετικό αντικείμενο. Η διαπίστωση των προσόντων θα γίνει με συνεκτίμηση της αξιολόγησης των βεβαιώσεων των λοιπών δικαιολογητικών που θα καταθέσουν οι υποψήφιοι και την αυτοπρόσωπη παρουσία τους ενώπιον της Επιτροπής. Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι που έχουν τα νόμιμα προσόντα να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας και όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά στη Γραμματεία του Τμήματος Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική (Παπασιοπούλου 2-4, 35100 Λαμία, τηλ. 2231066900). Η παραπάνω προκήρυξη δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ. 1076/31-12-2009 τ. Γ’. Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων και δικαιολογητικών για τις παραπάνω θέσεις λήγει στις 22-02-2010 (η προθεσμία ορίζεται σε 30 ημέρες από την τελευταία δημοσίευση της προκήρυξης στον Τύπο). Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Γρηγόριος Δ. Σκαλκέας Καθηγητής - Ακαδημαϊκός

∂§§∏¡π∫∏ ¢∏ª√∫ƒ∞Δπ∞ ¡√ª∞ƒÃπ∞ ª∞°¡∏™π∞™ ™À¡¢∂™ª√™ ∫√πª∏Δ∏ƒπ√À ¶√§∂√¢√ªπ∫√À ™À°∫ƒ√Δ∏ª∞Δ√™ μ√§√À - ¡. πø¡π∞™ 5ο χλμ. Εθνικής Οδού Βόλου - Λάρισας Τηλ.: 24210 95720-1

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο Σύνδεσμος Κοιμητηρίου Πολεοδομικού Συγκροτήματος Βόλου - Ν. Ιωνίας, με έδρα το Διαδημοτικό Κοιμητήριο που βρίσκεται στο 5ο χλμ. Εθνικής Οδού Βόλου - Λάρισας, προκηρύσσει δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με ενσφράγιστες προσφορές για το έργο: “Εργασίες υποστήριξης Λειτουργίας Κοιμητηρίων αρμοδιότητας Συνδέσμου, Εξυπηρέτηση - Ενημέρωση Κοινού & Εποπτεία - Φύλαξη Κοιμητηρίων” προϋπολογισμού δαπάνης διακόσιες ογδόντα εννιά χιλιάδες εξακόσια δεκαέξι ευρώ (289.616,00) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Κριτήριο κατακύρωσης του διαγωνισμού θα είναι η οικονομικότερη προσφορά με βάση το ποσοστό έκπτωσης επί του εργολαβικού οφέλους (κέρδος) της αναδόχου εταιρείας / εργολάβου. Ο διαγωνισμός θα γίνει την 19η Φεβρουαρίου ημέρα Παρασκευή και ώρα 12.00 μ. έως 13.00 μ.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών), στα γραφεία του Συνδέσμου Κοιμητηρίου Πολεοδομικού Συγκροτήματος Βόλου - Ν. Ιωνίας (5ο χλμ. Εθν. Οδού Βόλου - Λάρισας), με σφραγισμένες προσφορές που θα υποβληθούν ώς τη λήξη επίδοσης αυτών, 13.00 μ.μ., ενώπιον της Επιτροπής του Συνδέσμου. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί εταιρείες που έχουν από το Νόμο την απαιτούμενη άδεια λειτουργίας. Σε περίπτωση που η επιχείρηση περιβάλλεται την εταιρική μορφή θα πρέπει να αποδείξει με την προσκόμιση του καταστατικού της τη νόμιμη εκπροσώπησή της. Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται το ποσό των τεσσάρων χιλιάδων οκτακοσίων εξήντα επτά ευρώ και πενήντα λεπτών (4.867,50), ποσό που ανέρχεται σε ποσοστό 2% επί του προϋπολογισμού χωρίς ΦΠΑ και βεβαιούται διά της προσκομίσεως ισόποσου γραμματίου του Τ.Π.Κ.Δ. ή εγγυητικής επιστολής ανεγνωρισμένης Τραπέζης συντεταγμένης κατά τον ισχύοντα τύπο για το Δημόσιο και θα απευθύνεται προς το Σύνδεσμο Κοιμητηρίου Π.Σ. Βόλου - Ν. Ιωνίας. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται για τους ειδικούς όρους της διακήρυξης του διαγωνισμού, τα δικαιολογητικά, την Τεχνική Περιγραφή και τον προϋπολογισμό - τιμολόγιο του έργου από τα γραφεία του Συνδέσμου. Πληροφορίες κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από τις 07.30 π.μ. ώς 13.30 μ.μ. στα γραφεία του Συνδέσμου, 5ο χλμ. Εθνικής Οδού Βόλου - Λάρισας και στα τηλέφωνα 24210-95720, 24210-95721. Τα έξοδα δημοσίευσης της παρούσης θα βαρύνουν τον μειοδότη. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ Στάμος Ιωάννης ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΒΟΛΟΥ

√ƒ°∞¡π™ª√™ ∂ƒ°∞Δπ∫∏™ ∂™Δπ∞™ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ (αρ. 19/2009) Ο Οργανισμός Εργατικής Εστίας (Ν.Π.Δ.Δ.), οδός Αγησιλάου 10, Τ.Κ. 10210 Αθήνα, τηλ.: 210-5286000, προκηρύσσει: Τη διενέργεια ανοικτού διαγωνισμού, με κριτήριο αξιολόγησης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, για τη μίσθωση κλινών σε τουριστικά καταλύματα, για την πραγματοποίηση του Θερινού εκδρομικού προγράμματος έτους 2010. Διάρκεια προγράμματος από 26/06/2010 έως 11/09/2010, ήτοι έντεκα (11) εβδομάδες. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΦΠΑ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΛΙΝΩΝ ΣΕ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΝΟΜΩΝ Ή ΠΟΛΕΩΝ Ή ΝΗΣΩΝ, ΓΙΑ ΟΛΟ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ Α/Α ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ ΣΕ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΝΟΜΩΝ Ή ΠΟΛΕΩΝ Ή ΝΗΣΩΝ

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

15.

16.

17. 18. 19. 20. 21.

22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΦΠΑ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΛΙΝΩΝ ΣΕ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΝΟΜΩΝ Ή ΠΟΛΕΩΝ Ή ΝΗΣΩΝ Ν. ΧΑΝΙΩΝ .....................................................79.209,00 Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ..............................................75.971,00 Ν. ΡΕΘΥΜΝΟΥ...............................................72.918,00 Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ...................................................80.671,00 Ν. ΡΟΔΟΣ.....................................................166.650,00 Ν. ΧΙΟΣ .........................................................176.000,00 Ν. ΛΕΣΒΟΣ ...................................................146.740,00 Ν. ΣΑΜΟΣ .....................................................126.720,00 Ν. ΛΗΜΝΟΣ....................................................86.103,00 Ν. ΚΩΣ ..........................................................167.832,00 Ν. ΚΑΛΥΜΝΟΣ ...............................................39.600,00 ΠΑΡΑΛΙΑΣ Ν. ΛΑΚΩΝΙΑΣ ..............................77.616,00 ΠΑΡΑΛΙΑ Ν. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ..............................63.360,00 Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Κυριακή & Παρασκευή, 2 ΔΙΑΝ.,...................57.004,00 1 τουριστικό λεωφορείο) και (Κυριακή & Παρασκευή, 2 ΔΙΑΝ., 1 τουριστικό λεωφορείο) ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ Ή Ν. ΡΟΔΟΠΗΣ ..............................................59.838,00 (Δευτέρα & Τρίτη, 2 ΔΙΑΝ., 1 τουριστικό λεωφορείο) ΚΑΙ (Τετάρτη & Πέμπτη, 2 ΔΙΑΝ., 1 τουριστικό λεωφορείο) Ν. ΡΟΔΟΠΗΣ.................................................................. (Δευτέρα & Τρίτη, 2 ΔΙΑΝ.,............................42.240,00 1 τουριστικό λεωφορείο) ΚΑΙ (Τετάρτη & Πέμπτη, 2 ΔΙΑΝ., 1 τουριστικό λεωφορείο) Ν. ΚΕΡΚΥΡΑΣ ............................................. 164.736,00 Ν. ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ ..........................................165.726,00 Ν. ΖΑΚΥΝΘΟΥ..............................................158.846,00 ΕΔΕΣΣΑ..........................................................81.400,00 Ν. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ (Κυριακή - Δευτέρα - Τρίτη & ......................130.307,00 Τετάρτη - Πέμπτη - Παρασκευή, 1 τουριστικό λεωφορείο) ΚΑΙ (Κυριακή έως και Παρασκευή, 1 τουριστικό λεωφορείο) Ν. ΦΛΩΡΙΝΑΣ.................................................80.023,00 Ν. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ................................................63.360,00 Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ ..................................................78.247,00 Ν. ΞΑΝΘΗΣ ....................................................86.702,00 ΠΑΡΑΛΙΑ Ν. ΠΡΕΒΕΖΑΣ ...............................70.671,00 Ν. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ...............................................79.200,00 Ν. ΛΕΥΚΑΔΑΣ ................................................79.029,00 Ν. ΠΑΡΟΣ .......................................................78.325,00 Ν. ΝΑΞΟΣ .....................................................177.954,00 Ν. ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ.............................................156.402,00 Ν. ΠΑΤΜΟΣ ....................................................76.817,00 Ν. ΛΕΡΟΣ .......................................................78.360,00 Ν. ΣΥΡΟΣ........................................................68.024,00 Ν. ΤΗΝΟΣ .......................................................68.024,00 Ν. ΣΚΟΠΕΛΟΣ ................................................89.833,00 Ν. ΑΛΟΝΝΗΣΟΣ .............................................50.795,00 Ν. ΜΥΚΟΝΟΣ .................................................84.000,00 Ν. ΑΜΟΡΓΟΣ..................................................63.000,00 Ν. ΙΚΑΡΙΑΣ .....................................................50.000,00 ΠΑΡΑΛΙΑ Ν. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ..............................63.360,00 ΠΑΡΑΛΙΑ Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ ...................................47.245,00 Ν. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ...............................................73.525,00 Ν. ΓΡΕΒΕΝΩΝ ...............................................66.528,00

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη έτους 2010 όπως αναλύεται σε σχετικούς πίνακες του παραρτήματος Α’ της προκήρυξης ανέρχεται στο ποσό των: 4.048.911,00 Ε, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α, και όλων των νομίμων κρατήσεων. Ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού: 05/02/2010 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 στα γραφεία του Οργανισμού. Τελευταία ημερομηνία κατάθεσης των προσφορών: 04/02/2010 ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν την προκήρυξη του διαγωνισμού και τα παραρτήματα Α’, Β’ και Γ’ αυτής από το γραφείο 504 στον 5Α όροφο, οδός Αγησιλάου 10, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, από τα Περιφερειακά Γραφεία του Οργανισμού στις περιοχές όπου προβλέπονται διανυκτερεύσεις και από την επίσημη ιστοσελίδα του Ο.Ε.Ε. στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.oee.gr Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΣΤΑΜΟΥ


ªÈÎÚ¤˜ ∞ÁÁÂϛ˜ 41

ΔƒπΔ∏ 26 π∞¡√À∞ƒπ√À 2010

ENOIKIAZONTAI

∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π ή πωλείται κατάστημα Αλεξάνδρας με Κουταρέλια, υπόγειο, ισόγειο, πατάρι, 300 τ.μ. Πληρ. τηλ. 6974 877171. (028)

∞Ï˘Î¤˜ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ σε καινούργια διώροφη οικοδομή ανεξάρτητα δωμάτια, πλήρως επιπλωμένα, με αυτόνομη θέρμανση έναντι ξενοδοχείου KALONI κοντά σε στάση λεωφορείου Νο 6. Πληρ. τηλ. 24210-62877. (590)

TÒÚ· Î·È ÛÙÔ Internet: www.e-thessalia.gr

∂À∫∞πƒπ∞. Πωλείται σε τιμή ευκαιρίας επιχείρηση με ηλεκτρονικά - ανταλλακτικά ή μέρος εξοπλισμού λόγω συνταξιοδοτήσεως, 32 χρόνια στην αγορά. Αθ. Διάκου 22 Βόλος. Τηλ. 2421034636. (561) ¶∏§π√-∫. §∂Ãø¡π∞ ΠΩΛΕΙΤΑΙ επιχείρηση cafe-εστιατόριο πλήρως εξοπλισμένο μπροστά στη θάλασσα. Τηλ. 6988-824916. (240)

∂À∫∞πƒπ∞!!! πωλείται κατάστημα 50 τ.μ. στο κέντρο της πόλης με βοηθητικούς χώρους, κατάλληλο για οποιαδήποτε επαγγελματική χρήση. Πληρ. τηλ. 6988974983. (560)

√π∫√¢√ªπ∫∂™ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂π™

R∂/ª∞à ¢√ª∏

ΔËÏ. 24210-20008 Υπεύθυνη: ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΑΤΣΙΜΠΕΡΗ ∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π επαγγελματικός χώρος 57 τ.μ. 1ου ορόφου στην πλατεία Αγ. Νικολάου (Αγ. Νικολάου - Ερμού) κατάλληλος για ιατρείο, γραφείο, κομμωτήριο κ.τ.λ. (634)

ÃÀ™∞¡£∏ ¡. ™π§∂§∏ ΔËÏ. 24210-47722, 6944-845616 ¶ø§√À¡Δ∞π ετοιμοπαράδοτα διαμερίσματα 93,84 και 56 τ.μ., στην περιοχή της Καλλιθέας με θέσεις πάρκιν και αποθήκες. Επίσης ∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π ισόγειο γωνιακό κατάστημα. (437)

¶∞¶∞¢∏ª∏Δƒπ√À

R∂/ª∞à ¢√ª∏

ΔËÏ. 24210-20008 Υπεύθυνη: ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΑΤΣΙΜΠΕΡΗ ∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π ισόγειο κατάστημα 37,5 τ.μ., σε κεντρική περιοχή, κατάλληλο για κομμωτήριο, λογιστικό γραφείο κ.τ.λ. (635)

Μεσιτικό Γραφείο Αναλήψεως 363 - Κανάρη Τηλ. 24210-54087 κιν. 6977411883 ¶ø§∂πΔ∞π μονοκατοικία μικρή κοντά στο πάρκο της Περραιβού, ανακαινισμένη. τιμή 140.000. (726)

R∂/MAX ¢√ª∏

R∂/ª∞à ¢√ª∏

ΔËÏ. 24210-20008 Υπεύθυνη: ΦΩΦΗ ΧΟΝΔΡΟΥ-ΚΡΟΜΜΥΔΑ ∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π διαμέρισμα 102 τ.μ. β’ ορόφου στην παραλία (Αργοναυτών), για επαγγελματική στέγη. (636)

¶ø§OYNTAI ¶ø§√À¡Δ∞π μεζονέτες πολυτελούς κατασκευής με θέση στάθμευσης, τζάκι, αυτόνομη θέρμανση με φυσικό αέριο και αυτοτελή περιβάλλοντα χώρο, περιοχή Αγίου Νεκταρίου Ν. Ιωνία (γωνιά Διογένους και Κάλβου). Πληρ. Κ. ΤΣΟΛΗΣ Πολ. Μηχανικός. Τηλ. 24210-78325, 6973380076. (341) ¶ø§∂πΔ∞π τριάρι διαμπερές ευρύχωρο οροφοδιαμέρισμα β’ ορόφου 93 τ.μ. στο κέντρο της Νέας Ιωνίας Βόλου, σε εξαιρετικά λογική τιμή. Μεγάλο σαλόνι με τζάκι, χώρος κουζίνας ενιαίος με σαλόνι, μεγάλες βεράντες, δύο υπνοδωμάτια με βεράντα, λουτρό, ατομική θέρμανση αερίου, αποθήκη. Ιδανικό και για επαγγελματική στέγη. Πληροφορίες: 6950098848. (545)

¶ø§∂πΔ∞π επικερδής επιχείρηση έναντι Νοσοκομείου λόγω συνταξιοδότησης. Δίδεται και εγγύηση. πληρ. τηλ. 6973-790730. (357)

Δ∂áπ∫∏ ∂Δ∞πƒ∂π∞ °. ∞¡£∏™ - ∫. ∫∞¡Δπ∫√™ ∞ƒÃπΔ∂∫Δ√¡∂™ ª∏Ã∞¡π∫√π ∞¡Δø¡√¶√À§√À 181 μ√§√™ Δ∏§. 24210-47518, 47939 ∫π¡. 6978/773321

¶ø§√À¡Δ∞π: Διαμερίσματα πολυτελούς κατασκευής και άψογης λειτουργικότητας-θέσεις στάθμευσης-αποθήκες στο υπόγειο. Περιοχές Αγ. ΚωνσταντίνουΜεταμορφώσεως-Οξυγόνο, από 1.380 ¢ÚÒ/Ì2. Δεκτές ανταλλαγές με ακίνητα. (009)

ΔËÏ. 24210-20008 Υπεύθυνοι: ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ-ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΙΑΝΟΣ ¶ø§∂πΔ∞π διώροφο επαγγελματικό ακίνητο 1.100 τ.μ., 9 ετών με εξαιρετική προβολή στην εθνική οδό Βόλου - Λάρισας. (654)

R∂/MAX ¢√ª∏

ΔËÏ. 24210-20008 Υπεύθυνοι: ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ-ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΙΑΝΟΣ ¶ø§√À¡Δ∞π μεζονέτες στο Σουτραλί Αγριάς, 5 λεπτά από τη θάλασσα. (655)

R∂/MAX ¢√ª∏

ΔËÏ. 24210-20008 Υπεύθυνοι: ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ-ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΙΑΝΟΣ ¶ø§∂πΔ∞π γωνιακό οικόπεδο 132 τ.μ. με μονοκατοικία 84 τ.μ., κοντά στο κέντρο της πόλης. (656)

R∂/MAX ¢√ª∏

ΔËÏ. 24210-20008 Υπεύθυνοι: ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ-ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΙΑΝΟΣ ¶ø§∂πΔ∞π οικόπεδο 105 τ.μ., με διπλοκατοικία 140 τ.μ. κοντά στο κέντρο της πόλης. Τιμή: 110.000 Ε. (657)

R∂/MAX ¢√ª∏

ΔËÏ. 24210-20008 Υπεύθυνοι: ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ-ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΙΑΝΟΣ ¶ø§√À¡Δ∞π νεόδμητες μεζονέτες 110 τ.μ. στην Τσαγκαράδα Πηλίου. (658)

¶ø§∂πΔ∞π

¶ø§√À¡Δ∞π-∫∞ƒ∞°∞Δ™

∂À∫∞πƒπ∞!!!

πλησίον Κασσαβέτη και λίγο πάνω από την Αναλήψεως παλαιά μονοκατοικία 85 τ.μ., σε οικόπεδο 133 τ.μ., με Σ.Δ. 2,1. Kapa ikia ¶∞¶∞ƒπ∑√™ BASSOMPIERRE O.E. Κτηματικές συναλλαγές Ογλ 45 Βόλος Τηλ. 24210-22744 6972-318618 (010)

α) Μονοκατοικία καινούργια, ανατολική, 147 τ.μ.+104 τ.μ. σύνολο 250 τ.μ. σε οικόπ. 190 τ.μ. με αυλή ανεξάρτητη, εξαιρετική ποιότητα κατασκευής. Β) Μονοκατοικία 100 τ.μ. σε 140 οικόπ. ανατολική 135.000Ε με αυλή Φ/Α. ΕΥΡΩΚΤΗΜΑ ΕΛΛΑΣ ΑΚΙΝΗΤΑ Ξενοφώντος 1 τηλ. 24210 28944 κιν. 6977/615 627 (016)

πωλείται κατάστημα 50 τ.μ. στο κέντρο της πόλης με βοηθητικούς χώρους, κατάλληλο για οποιαδήποτε επαγγελματική χρήση. Πληρ. τηλ. 6988974983. (725)

PROTO KAT∞™∫∂À∞™Δπ∫∏ ∂Δ∂ Πωλούνται διαμερίσματα 2ου, 3ου, 4ου ορόφου, με parking και αποθήκη, και μεζονέτες σε καταπληκτική τοποθεσία. Πλεονεκτούμε γιατί είναι: - Πολυτελής κατασκευή - Με θέα - Μπροστά σε πάρκο - Χωρίς το θόρυβο της πόλης - Κεντρικά (περιοχή Κύπρου) - Ιδιαίτερα οικονομικά Πληροφορίες στα τηλέφωνα: 24210-71085, 6947262852. (014)

RE/MAX ¢√ª∏

™ÎÂÓ‰ÂÚ¿ÓË 2 & π¿ÛÔÓÔ˜ ΔËÏ: 24210-20008 À‡ı˘ÓË Û˘ÓÂÚÁ¿ÙȘ: ƒπ∞ ™∫√ÀƒΔ∏ ¶ø§√À¡Δ∞π ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ ∂¶∞°°∂§ª∞Δπ∫∂™ ™Δ∂°∂™ 1. ™˘Ú›‰Ë - °¿˙Ë, 1Ô˘ ÔÚ. 87 Ù.Ì., 90.000 ∂ 2. ¢. ¢·ÏÂ˙›Ô˘ - °·˙‹, 2Ô˘ ÔÚ. 50 Ù.Ì., 63.000 ∂ 3. °·Ì‚¤Ù· - ∂ÚÌÔ‡, 2Ô˘ ÔÚ. 108 Ù.Ì., 95.000 ∂ ª√¡√∫∞Δ√π∫∂™ - ª∂∑√¡∂Δ∂™ 1. ÕÓˆ μfiÏÔ˜, 120 Ù.Ì., 335 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô, 120.000 ∂ 2. ∂ÈÛÎÔ‹, 120 Ù.Ì., 5ÂÙ›·˜, 3 ÂÈ. ı¤·, Prk, 260.000 ∂ 3. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 100 Ù.Ì., ÔÈÎfi. 180 Ù.Ì., ÏÔ˘Í, ÈÛ›Ó·, ı¤·, 270.000 ∂ 4. ™Ù·ı¿ 185 Ù.Ì., ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ ÈÛÔÁ. ηٿÛÙËÌ· 80 Ù.Ì. studio ËÌÈÒÚ. 27 Ù.Ì., ‰È·Ì. 1Ô˘ ÔÚ. 78 Ù.Ì. ˘ÔÏ. ‰ÔÌ. 40 Ù.Ì., 180.000 ∂. 5. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·, 66 Ù.Ì. 611 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi ÔÈÎfi‰Ô, 290.000 ∂. 6. ∞Á. ™Ù¤Ê·ÓÔ˜, 240 Ù.Ì., 600 Ù.Ì. ÔÈÎÔ. ËÌÈÙÂϤ˜, ı¤· 390.000 ∂. 7. ∞Á. ™Ù¤Ê·ÓÔ˜, 120 Ù.Ì. 600 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô 300.000 ∂. √π∫√¶∂¢∞ 1. ∞Á. ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜, ¶‹ÏÈÔ 2.500 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘, ı¤·, 150.000 ∂. 2. ™Ù·ÁÈ¿Ù˜ 2.400 Ù.Ì., ÂÓÙfi˜ Û¯., ·ÌÊÈı·ÙÚÈ΋ ı¤·, 100.000 ∂. 3. ÃÈÏÈ·‰Ô‡, 278 Ù.Ì., ÁˆÓÈ·Îfi 185.000 ∂. (702)

¶ø§∂πΔ∞π πρόσωπο σε πάρκο στην περιοχή Καλλιθέας της Ν. Ιωνίας μεζονέτα 165 τ.μ., ιδανικής διαρρύθμισης, 3 υ/δ, θέση parking, βοηθητικοί χώροι. Kapa ikia ¶∞¶∞ƒπ∑√™ BASSOMPIERRE O.E. Κτηματικές συναλλαγές Ογλ 45 Βόλος Τηλ. 24210-22744 6972-318618 (003)

∞.∫. & ¡. §π£∞¢πøΔ∏ ΛΑΡΙΣΗΣ 214Α (άνωθεν αντιπροσωπείας αυτοκινήτων SEAT)

¶ø§√À¡Δ∞π Καταστήματα 32 τ.μ. και 51 τ.μ. με δυνατότητα ένωσης, διαμερίσματα με 1 και 2 δωμάτια, με αποθήκη και πάρκιν, παροχή φ/α, σε ετοιμοπαράδοτη οικοδομή πολυτελούς κατασκευής επί της οδού 54ου Συντάγματος ΕΛΑΣ 174 με Αγ. Βασιλείου. Κιν. 6972-030140, 6974531311. (183)

Υψηλών προδιαγραφών μονοκατοικία συνολικής επιφάνειας 283 τ.μ. σε γωνιακό οικόπεδο 502 τ.μ. στις Αλυκές, 3 υ/δ, 2 μπάνια, ξενώνας με δική του κουζίνα+μπάνιο, βοηθητικοί χώροι, πάρκινγκ 2 αυτοκινήτων. Kapa ikia ¶∞¶∞ƒπ∑√™ BASSOMPIERRE O.E. Κτηματικές συναλλαγές Ογλ 45 Βόλος Τηλ. 24210-22744 6972-318618 (004)

¶ø§∂πΔ∞π Κατάστημα 76 τ.μ. μεγάλης προβολής, μισθωμένο. Kapa ikia ¶∞¶∞ƒπ∑√™ BASSOMPIERRE O.E. Κτηματικές συναλλαγές Ογλ 45 Βόλος Τηλ. 24210-22744 6972-318618 (005)

¶ø§∂πΔ∞π κεντρικό, γωνιακό διαμέρισμα 4ου ορόφου, 118 τ.μ., πλήρως ανακαινισμένο, 3 υ/δ, ξεχωριστή κουζίνα, δυνατότητα επαγγελματικής χρήσης, σε πολύ καλή τιμή. Kapa ikia ¶∞¶∞ƒπ∑√™ BASSOMPIERRE O.E. Κτηματικές συναλλαγές Ογλ 45 Βόλος Τηλ. 24210-22744 6972-318618 (006)

¶ø§∂πΔ∞π ¢È·Ù›ıÂÓÙ·È προς πώληση επί της 2ας Νοεμβρίου, ετοιμοπαράδοτα διαμερίσματα υψηλής αισθητικής με 3 υπνοδωμάτια, των 100105-108 και 114 τ.μ. με αποθήκη, θέσεις στάθμευσης, σε ελκυστικές τιμές, με εκπληκτική θέα προς το Πήλιο και το λιμάνι του Βόλου. Αθωνική Development. Τηλ. 2310 456900, 6949072037 (017)

ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ μονοκατοικία Αγ. Παρασκευή 110 τ.μ., με 3 Υ/Δ, 2 W.C., σε 150 τ.μ. οικόπεδο, τιμή ευκαιρίας 158.000Ε. ΕΥΡΩΚΤΗΜΑ ΕΛΛΑΣ ΑΚΙΝΗΤΑ Ξενοφώντος 1 τηλ. 24210 28944 κιν. 6977/615 627 (018)

¶ø§√À¡Δ∞π

¶ø§∂πΔ∞π

√π∫√¢√ªπ∫∂™ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂π™

¶ø§∂πΔ∞π

4km από το Βόλο, με πανοραμική θέα τον Παγασητικό, μονοκατοικία-μεζονέτα, 270 τ.μ., 3 υ/δ (1 master), κουζίνα πλήρως εξοπλισμένη, ξενώνας, τζάκι, ενδοδαπέδια θέρμανση, κλιματισμός, διαμορφωμένοι εξωτερικοί χώροι, γκαράζ 2 θέσεων. Kapa ikia ¶∞¶∞ƒπ∑√™ BASSOMPIERRE O.E. Κτηματικές συναλλαγές Ογλ 45 Βόλος Τηλ. 24210-22744 6972-318618 (007)

α) 79 τ.μ. 2ος, 2 Υ/Δ, καινούργιο, 108.000Ε. Β) 5ετίας 3ος, 2 Υ/Δ, 25ετίας, 80.000Ε. ΕΥΡΩΚΤΗΜΑ ΕΛΛΑΣ ΑΚΙΝΗΤΑ Ξενοφώντος 1 τηλ. 24210 28944 κιν. 6977/615 627 (021)

R∂/ª∞à ¢√ª∏

ΔËÏ. 24210-20008 Υπεύθυνη: ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΑΤΣΙΜΠΕΡΗ ¶ø§∂πΔ∞π στα Άνω Λεχώνια οικία πέτρινη 144 τ.μ. και ανεξάρτητο οικόπεδο 216 τ.μ., χτίζει 174 τ.μ. εντός οικισμού, στην τιμή του οικοπέδου. (638)

ΔËÏ. 24210-20008 Υπεύθυνη: ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΑΤΣΙΜΠΕΡΗ ¶ø§√À¡Δ∞π 2 νεόδμητες μεζονέτες στις Μηλιές Πηλίου, 106 τ.μ. και 126 τ.μ. με δυνατότητα συνένωσης, με parking και αποθήκες πάνω στον κεντρικό δρόμο Μηλιές - Βυζίτσα. (639)

R∂/ª∞à ¢√ª∏ ΔËÏ. 24210-20008 Υπεύθυνη: ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΑΤΣΙΜΠΕΡΗ ¶ø§∂πΔ∞π σε νέα μειωμένη τιμή οικόπεδο 325 τ.μ. με κτίσμα 58 τ.μ., πρώτη θέση πάνω στο κύμα, στον Κάλαμο Αργαλαστής. (640)

R∂/ª∞à ¢√ª∏ ΔËÏ. 24210-20008 Υπεύθυνη: ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΑΤΣΙΜΠΕΡΗ ¶ø§∂πΔ∞π οικόπεδο στο Λαύκο Πηλίου 662 τ.μ. εντός οικισμού πάνω στο δρόμο Λαύκου Μηλίνας Πλατανιά, με απεριόριστη θέα, σαφή όρια, περιφραγμένο. (641)

R∂/ª∞à ¢√ª∏

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΤΕΓΗ

ΔËÏ. 24210-20008 Υπεύθυνη: ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΑΤΣΙΜΠΕΡΗ

À‡ı˘ÓÔ˜: ™Ù·Ì¿Ù˘ ™ËÏÈfiÔ˘ÏÔ˜ ΔËÏ. 24210-25000 ∫ÈÓ. 6979-726165 (659)

δύο κτήματα στο Δήμο Αργαλαστής, το ένα 10 στρέμματα στο δημοτικό διαμέρισμα Αργαλαστής, με θέα τον Παγασητικό και το άλλο 8,7 στρέμματα στο Λεφόκαστρο παραθαλάσσιο. Τηλ. 24280-91102, 6978-094616. (322)

μ√§√™ - °ÔÚ›ÙÛ·. Πωλείται οικόπεδο 410 τ.μ. εντός σχεδίου, άρτιο, οικοδομήσιμο, γωνιακό, το 1/3 οικοδομικού τετραγώνου, με πλήρη πρόσβαση, θέα δάσος, σε ήσυχη περιοχή. Τηλ. 6907390290. (724)

∫∞π¡√Àƒ°π√ ª∞°∞∑π Πωλείται 225 τ.μ. με μεγάλη πρόσοψη σε κεντρικό δρόμο στο Βόλο. ΙΟΝΙΚΗ Α.Ε. 24210 31321 6936 747540 (686)

√π∫√¶∂¢√ Πωλείται 1.800 τ.μ. στη Ν. Δημητριάδα, κατάλληλο είτε για επαγγελματική χρήση, είτε για κατοικίες. ΙΟΝΙΚΗ Α.Ε. 24210 31321 6936 747540 (687)

R∂/ª∞à ¢√ª∏

¶ø§∂πΔ∞π ™ÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, ÌÂٷ͇ ∂ÚÌÔ‡ Î·È ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ 85 Ù.Ì., 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, Ï‹Ú˘ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË, ¤ÙÔÈÌË ÚÔ˜ ¯Ú‹ÛË, ηٿÏÏËÏË ÁÈ· È·ÙÚ›Ô-Ô‰ÔÓÙÈ·ÙÚ›Ô-‰ÈÎËÁÔÚÈÎfi ÁÚ·ÊÂ›Ô Î·È Û˘Ó·Ê‹ Â·ÁÁ¤ÏÌ·Ù·.

¶ø§√À¡Δ∞π

¶ø§∂πΔ∞π σε νέα μειωμένη τιμή, οικόπεδο 203 τ.μ, με οικία 97 τ.μ., Σ.Δ. 2,7, σε κεντρική ήσυχη περιοχή ανακαινισμένη, κατάλληλη και για επαγγελματικό χώρο. (642)

ª∂∑√¡∂Δ∞ Πωλείται 220 τ.μ. στα Πλατανίδια, με πολλά εξτρά, μπροστά στη θάλασσα. ΙΟΝΙΚΗ Α.Ε. 24210 31321 6936 747540 (688)

√π∫√¶∂¢√ Πωλείται 500 τ.μ. επί της Λαρίσης, κατάλληλο για επαγγελματική χρήση. ΙΟΝΙΚΗ Α.Ε. 24210 31321 6936 747540 (689)

∞§À∫∂™

Πωλείται καινούργιο διαμέρισμα 102 τ.μ., με πολλά εξτρά και θέα στη θάλασσα. ΙΟΝΙΚΗ Α.Ε. 24210 31321 6936 747540 (690)

√π∫√¶∂¢√ Πωλείται για επαγγελματική χρήση 32 στρ. πλησίον Express Service. ΙΟΝΙΚΗ Α.Ε. 24210 31321 6936 747540 (691)

ª√¡√∫∞Δ√π∫π∞ Πωλείται στην Άλλη Μεριά 70 τ.μ. σε οικόπεδο 540 τ.μ. ΙΟΝΙΚΗ Α.Ε. 24210 31321 6936 747540 (692)


ªÈÎÚ¤˜ ∞ÁÁÂϛ˜ 42 ¶ø§∂πΔ∞π κατάστημα υπόγειο, ισόγειο και όροφος 300 τ.μ. Τηλ. 6974877171. (026)

¶ø§∂πΔ∞π κομμωτήριο λόγω αποχώρησης από το επάγγελμα, εξασφαλισμένη πελατεία, τιμή προσιτή. Τηλ. επικ. 6946373361. (170)

∫Δ∏ª∞Δ√ª∂™πΔπ∫∞ ™√§π¢∞∫∏™ ∂ıÓ. ∞ÓÙ›ÛÙ·Û˘ 296 ∞°ƒπ∞ ΔËÏ. 24280-92758 ÎÈÓ. 6947-998278 ¶ø§∂πΔ∞π ÕÓˆ μfiÏÔ˜ - ¶ÚÔÊ. ∏Ï›·˜ ÔÈÎfiÂ‰Ô 380 Ù.Ì. Ì ʷÓÙ·ÛÙÈ΋ ı¤·. μfiÏÔ˜, ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 70 Ù.Ì., 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜. μfiÏÔ˜, ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 60 Ù.Ì. Û 110 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. μfiÏÔ˜, ∫ÔÚ·‹, 26 Ù.Ì., 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, 25.000 ∂. μfiÏÔ˜, ∞Á. ™Ù¤Ê·ÓÔ˜ ÔÈÎfiÂ‰Ô 570 Ù.Ì., (41Á) 60.000 ∂. μfiÏÔ˜, ∞Á. ™Ù¤Ê·ÓÔ˜ ÔÈÎfiÂ‰Ô 590 Ù.Ì. (156Á) 70.000 ∂. μfiÏÔ˜, ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 50 Ù.Ì., 40.000 ∂. ¡. πˆÓ›·, πÎ¿ÚˆÓ ‰‡Ô ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· 30 Ù.Ì. ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜, ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜ ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.250 Ù.Ì. 100.000 ∂. ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ· - ∫Ô˘ÎÔ˘Ú¿‚·, ‰ÈÒÚÔÊË ·Ï·È¿ ÔÈΛ·. ∞ÁÚÈ¿ - ‰ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· Ì ËÌÈ˘fiÁÂÈÔ Û‡ÓÔÏÔ 400 Ù.Ì., Û 500 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. ∞ÁÚÈ¿ - ÔÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 80 Ù.Ì. ∞ÁÚÈ¿ - ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 75 Ù.Ì., Û 140 Ù.Ì., ÔÈÎfi‰Ô. ∞ÁÚÈ¿ - ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 70 Ù.Ì., Û 120 Ù.Ì., ÔÈÎfiÂ‰Ô ∞ÁÚÈ¿ - ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 50 Ù.Ì., ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ. ∞ÁÚÈ¿, ÁηÚÛÔÓȤڷ ΤÓÙÚÔ 37.000 ∂. ∞ÁÚÈ¿ - μ·Úο ‰ÈÒÚÔÊÔ Î·Ú·ÁÈ·› 200 Ù.Ì., Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 320 Ù.Ì. ∞ÁÚÈ¿ ™Ô˘ÙÚ·Ï› ·ÓÂÍ¿ÚÙ. ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜ 145, 155, 160, Î·È 200 Ù.Ì. ∞ÁÚÈ¿ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 120 Ù.Ì., Ì 80 Ù.Ì. ˘fiÁÂÈÔ Û 290 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ı¤·. ∞ÁÚÈ¿, ÎÙ‹Ì· 8 ÛÙÚ¤ÌÌ. ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ Ì ʷÓÙ·ÛÙÈ΋ ı¤·. ∞ÁÚÈ¿, ÎÙ‹Ì· 2 ÛÙÚ¤ÌÌ. ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ Ì ı¤· (12 ∞ÔÛÙfiÏÔ˘˜). ∞ÁÚÈ¿, ÎÙ‹Ì· 2,3 ÛÙÚ¤ÌÌ. ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ Ì ı¤· (μ·Úο). ∞ÁÚÈ¿, ÎÙ‹Ì· 5 ÛÙÚ¤ÌÌ, ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ+ÔÈΛ· 30 Ù.Ì. Ì ı¤· (‰ÚfiÌÔ˜ ¢Ú¿ÎÂÈ·˜). ∞ÁÚÈ¿ - §‡ÎÂÈÔ ÔÈÎfiÂ‰Ô 610 Ù.Ì. ∞ÁÚÈ¿, ÔÈÎfi‰· 320 Ù.Ì. Î·È 430 Ù.Ì. ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ (12 ∞ÔÛÙfiÏÔ˘˜). ∞ÁÚÈ¿, ÔÈÎfi‰· ·fi 350 ¤ˆ˜ 700 Ù.Ì. ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ. ∞ÁÚÈ¿, ÔÈÎfi‰· ·fi 200, 350, 400 Î·È 700 Ù.Ì. (∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜, ÂÚÈÔ¯‹ 4). ∫. §Â¯ÒÓÈ· - μÚԯȿ 4 ÛÙÚ¤ÌÌ. Ì ı¤·. ∫. §Â¯ÒÓÈ· ÔÈÎfiÂ‰Ô 848 Î·È 1.500 Ù.Ì. ΤÓÙÚÔ. ∫. §Â¯ÒÓÈ· ÎÙ‹Ì· 2.150 Ù.Ì. ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. ∫. ¡ÂÚ¿ ÔÈÎfiÂ‰Ô 450 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ∫. ¡ÂÚ¿ ÔÈÎfi‰· 1.288, 400 Î·È 500 Ù.Ì. ∫. ¡ÂÚ¿ ÎÙ‹Ì· 3 ÛÙÚÂÌÌ. ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. ∞. °·Ù˙¤· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 150 Ù.Ì.+˘fiÁÂÈÔ Û 380 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Î·È ¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 60 Ù.Ì. ∞. °·Ù˙¤· ·Ï·È¿ ÔÈΛ· 90 Ù.Ì. Û ÔÈÎfi. 500 Ù.Ì. ∫. °·Ù˙¤·, ÎÙ‹Ì· 3 ÛÙÚÂÌÌ. √ÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ Ì ʷÓÙ·ÛÙÈ΋ ı¤·. ¢Ú¿ÎÂÈ· ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 90 Ù.Ì., Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 610 Ù.Ì. ¶ÈӷοÙ˜ ‰ÈÒÚÔÊË ·Ï·È¿ ÔÈΛ· 180 Ù.Ì. Û 270 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹ - ‰ÈÒÚÔÊË ¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· Ì ·˘Ï‹. ∞ʤÙ˜, ‰ÈÒÚÔÊË ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË ÔÈΛ· 100 Ù.Ì. Û 350 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ı¤·. ÕÊËÛÔ˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÔÈΛ· 60 Ù.Ì. Û 500 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ʷÓÙ·ÛÙÈ΋ ı¤·. ÕÊËÛÔ˜, ¤ÙÚÈÓË Î·ÙÔÈΛ· 80 Ù.Ì. Ì ı¤·. ªËÏȤ˜, ¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 100 Ù.Ì. Ì ı¤·. ªËÏȤ˜, ÔÈÎfiÂ‰Ô 600 Ù.Ì., ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ Ì ı¤·. ªËÏȤ˜, ‰ÈÒÚ. ÔÈΛ· 236 Ù.Ì. Û ÔÈÎfi. 510 Ù.Ì. Ì ı¤·. ªËϛӷ, ‰ÈÒÚ. ÔÈΛ· Û ÔÈÎfi. 700 Ù.Ì. Ì ı¤·. ΔÛ·Áηڿ‰· - ∞Á. ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ ·Ï·È¿ ÔÈΛ· ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ. •Ô˘Ú›¯ÙÈ, ÔÈΛ· 100 Ù.Ì., Û 500 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ı¤·. §ÂÊfiηÛÙÚÔ ÎÙ‹Ì· 5.300 Ù.Ì., ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· Ì ı¤·. §ÂÊfiηÛÙÚÔ ı¤ÛË ƒ·˙‹ ÎÙ‹Ì· 16 ÛÙÚÂÌÌ. Ì ı¤·. μ˘˙›ÙÛ· - ÔÈÎfiÂ‰Ô 2 ÛÙÚ¤Ì. ΤÓÙÚÔ. ΔÚ›ÎÂÚÈ - ‰ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· (ηٿÏÏËÏË Î·È ÁÈ· Â·ÁÁ. ¯Ú‹ÛË). ™ÎfiÂÏÔ˜ - ™Î·‚¤ÓÙ˙Ô˘ ÎÙ‹Ì· 7 ÛÙÚ¤ÌÌ. ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ Ì ı¤·. ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂π™ μ˘˙›ÙÛ· - ·Ú·‰ÔÛÈ·Îfi˜ ÍÂÓÒÓ·˜ 7 ‰ˆÌ·Ù›ˆÓ Û 250 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. ΔÚ›ÎÂÚÈ - ‰ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π ∞ÁÚÈ¿ - ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 135 Ù.Ì. Û 300 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô (550∂). ∞ÁÚÈ¿ - ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· 70 Ù.Ì., 60 Ù.Ì., 53 Ù.Ì. Î·È 30 Ù.Ì. ¡. πˆÓ›·, ποڈÓ, ‰‡Ô ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· 30 Ù.Ì. ∂˘ÍÂÈÓÔ‡ÔÏË, ¡Ë˜ ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈ· ÔÈΛ· 140 Ù.Ì. Û 500 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. (047)

ÛÙÔ Internet:

www.e-thessalia.gr

∫Δ∏ª∞Δ√ª∂™πΔ∏™ Δƒ∞∫∞™ ™Δ∞£∏™ ∞ƒ°√¡∞ÀΔø¡ 32 ¶∞ƒ∞§π∞ - μ√§√™ 24210-22142 6937-775383 °∫∞ƒ™√¡π∂ƒ∂™ ∫·ÛÛ·‚¤ÙË ÚÔÛfi„ˆ˜ 30 Ù.Ì. ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· 46.000 ∂. ¶ÂÚÈÔ¯‹ ΔÛ·Ï·¿Ù· 3ÂÙ›·˜ 30 Ù.Ì. 44.000 ∂. ∑¿¯Ô˘ ÚÔÛfi„ˆ˜ 30 Ù.Ì. ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· 42.000 ∂. ¶ÏËÛ›ÔÓ ª·ÚÈÓfiÔ˘ÏÔ˜ 26 Ù.Ì. ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· 48.000 ∂. ¢À∞ƒπ∞ ∞Á. ∞Ó¿ÚÁ˘ÚÔÈ Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 54 Ù.Ì. Ì ¿ÚÎÈÓ Â˘Î·ÈÚ›· 67.000 ∂. §. μ‡ÚˆÓÔ˜ 53 Ù.Ì. ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 2Ô˜ ÔÚ. 86.000 ∂. ∫‡ÚÔ˘ 68 Ù.Ì. 2 ÎÚ‚/Ú˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, ÁˆÓÈ·Îfi 102.000 ∂. ÕÓ·˘ÚÔ˜ 45 Ù.Ì. ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 85.000 ∂ Ì ¿ÚÎÈÓ. π. Δ˙¿ÓÔ˘ 70 Ù.Ì. 2Ô˜ ÔÚ. 68.000 ∂. ¡Â¿ÔÏË 53 Ù.Ì. 78.000 ∂ Ì ¿ÚÎÈÓ. ¡. πˆÓ›· ¶·¿ÁÔ˘ 87 Ù.Ì. 10ÂÙ›·˜ 2 ÎÚ‚/Ú˜, 3Ô˜ ÔÚ., ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Ì ƒ+·Ôı. ¢ηÈÚ›·, 86.000 ∂. ¡. πˆÓ›· 64 Ù.Ì. ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, 2 ÎÚ‚/Ú˜ Ì ·Ôı. 95.000 ∂. Δƒπ∞ƒπ∞ ¶·Ú·Ï›· μfiÏÔ˘ 120 Ù.Ì., 200.000 ∂. ¶ÏËÛ›ÔÓ ∫‡ÚÔ˘ 68 Ù.Ì. ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 3 ÎÚ‚/Ú˜, ÁˆÓÈ·Îfi 102.000 ∂. ¶·¿ÁÔ˘ 87 Ù.Ì. 10ÂÙ›·˜, ·Ú›ÛÙ˘ ηٿÛÙ·Û˘ 3Ô˜ ÔÚ. Ì ƒ+·Ôı., ¢ηÈÚ›· 86.000 ∂. ∫Ú›ÙÛÎË 81 Ù.Ì. ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ Ì ƒ Î·È Ù˙¿ÎÈ, 125.000 ∂. §. μ‡ÚˆÓÔ˜ 81 Ù.Ì. ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, Ù˙¿ÎÈ ƒ+·Ôı. 146.000 ∂. ÕÓ·˘ÚÔ˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, 83 Ù.Ì. 170.000 ∂. Ì ¿ÚÎÈÓ. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· 85 Ù.Ì. ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ¤Ó·ÓÙÈ ¿ÚÎÔ˘ Ì ƒ+·Ôı. 127.000 ∂. ¶ÏËÛ›ÔÓ Ï·Ù›·˜ ∂Ï¢ıÂÚ›·˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, 86 Ù.Ì., 4Ô˜ ÔÚ. Ì ƒ+·Ôı. 146.000 ∂. ¡. πˆÓ›· ÚÂÙÈÚ¤ ÔÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· 86 Ù.Ì. 130.000 ∂. ¡. πˆÓ›· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· 4Ô˘ Î·È 5Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ 79 Ù.Ì. Ì ÏÂÔÓ¤ÎÙËÌ· Ì·ÏÎfiÓÈ 100 Ù.Ì. Î·È ı¤·, 113.000 ∂. ¡. πˆÓ›· ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ÔÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· 1Ô˜ ÔÚ. 77 Ù.Ì., 112.000 ∂. Δ∂™™∞ƒπ∞ ÕÓ·˘ÚÔ˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 133 Ù.Ì. 4Ô fiÚ. ı¿ ı¿Ï·ÛÛ· 270.000 ∂. ¶·Ú·Ï›· μfiÏÔ˘ 1Ô˜, 120 Ù.Ì. 200.000 ∂. ¶ÏËÛ›ÔÓ ª·ÚÈÓfiÔ˘ÏÔ˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 105,5 Ù.Ì., ÙÂÚ¿ÛÙȘ ‚ÂÚ¿ÓÙ˜, ı¤·, Ù˙¿ÎÈ, ƒ+·. 188.000 ∂. ¢È·Ù›ıÂÓÙ·È Î·È ÔÏÏ¿ ¿ÏÏ·. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™ ªÂ˙ÔÓ¤Ù· ∞Ï˘Î¤˜ 160 Ù.Ì.+60 Ù.Ì. ˘fiÁÂÈÔ Ì ı¤· 215.000 ∂. ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎfi ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 100 Ù.Ì.+50 Ù.Ì. ˘fiÁÂÈÔ 225.000 Â. ™Ô˘ÙÚ·Ï› ∞ÁÚÈ¿˜ ÓÂÔ·ÓÂÁÂÚı›۷ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 133 Ù.Ì. ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙË Û 160 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô 240.000 ∂. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· ÁˆÓȷ΋ ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· 245.000 ∂. √π∫√¶∂¢∞ °·ÏÏ›·˜ - μÏ·¯¿‚·, 105 Ù.Ì. ™.¢. 2,4 105.000 ∂. √͢ÁfiÓÔ ÁˆÓÈ·Îfi 115 Ù.Ì., ™.¢. 2,4 120.000 ∂. ∞Á. ∞Ó¿ÚÁ˘ÚÔÈ 250 Ù.Ì., ™.¢. 1,8 ÚfiÛÔ„Ë 15 Ì. 125.000 ∂. ∞Ï˘Î¤˜ ÚÒÙÔ ÛÙÔ Î‡Ì· 225 Ù.Ì. 240.000 ∂. ∞Ï˘Î¤˜ 410 Ù.Ì. Ì 25 Ì. ÚfiÛÔ„Ë 130.000 ∂. ∞Ï˘Î¤˜ ∂√Δ 107 Ù.Ì. ÎÙ›˙ÂÈ 120 Ù.Ì. 58.000 ∂. ÃÈÏÈ·‰Ô‡ 420 Ù.Ì. ÁˆÓ›·. ¡¤Ô Û¯¤‰ÈÔ 220.000 ∂. ÃÈÏÈ·‰Ô‡ 1.100 Ù.Ì., ™.¢. 0,8 460.000 ∂. ™Ô˘ÙÚ·Ï› - ∞ÁÚÈ¿ 280 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi 100 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ· 130.000 ∂. ∞ÁÚÈ¿ ∂æ∞ 220 Ù.Ì. 70.000 ∂. ∞ÁÚÈ¿ ÏËÛ›ÔÓ Lidl 500 Ù.Ì., ™.¢. 0,7 95.000 ∂. ¶ÏËÛ›ÔÓ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎÔ‡ 305 Ù.Ì. 107.000 ∂. ¶ÏËÛ›ÔÓ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎÔ‡ 600 Ù.Ì. ÚÔÓÔÌÈ·Îfi ÙڛʷÙÛÔ 220.000 ∂. °ÂˆÔÓÈ΋ ™¯ÔÏ‹ 150 Ù.Ì. 70.000 ∂. ¡. πˆÓ›· ¡. ¢¤ÏÙ· 130 Ù.Ì. 35.000 ∂. ¡. πˆÓ›· ¡. ¢¤ÏÙ· 300 Ù.Ì. 40.000 ∂. ¢ÈÌ‹ÓÈ 2.100 Ù.Ì. ÛÙËÓ ÎÂÓÙÚÈ΋ Ô‰fi 170.000 ∂. ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ 545 Ù.Ì. Ì ı¤· ˘¿Ú¯ÂÈ ÔÈΛ· 70 Ù.Ì. Ï‹Úˆ˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË 260.000 ∂. ∫·Ú·Á¿Ù˜ 1.750 Ù.Ì. 1.000.000 ∂. ª·Ï¿ÎÈ ÚÒÙÔ ÛÙÔ Î‡Ì· 2.000 Ù.Ì., ÎÙ›˙ÂÈ 800 Ù.Ì. ‰›‰ÂÙ·È ·ÓÙÈ·ÚÔ¯‹ ‹ ˆÏÂ›Ù·È 460.000 ∂. §·‡ÎÔ - ¶Ï·Ù·ÓÈ¿ - ªËϛӷ ‰È·ı¤ÙÔ˘Ì ÔÏÏ¿ Î·È ÊıËÓ¿ ÔÈÎfi‰·. ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË ÏËÛ›ÔÓ ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ 85 Ù.Ì. 1.700.000 ∂. ∫·Ù¿ÛÙËÌ· ÁˆÓÈ·Îfi 114 Ù.Ì. ¤Ó·ÓÙÈ ¿ÚÎÔ˘ Ì 90 Ù.Ì. ·‡ÏÂÈÔ ¯ÒÚÔ, ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ˆ˜ ηÊÂÙ¤ÚÈ·, ‰›ÓÂÈ ÂÓÔ›ÎÈÔ 700 ∂. 155.000 ∂. (050)

-----------------------------------ª·ÁÓËÛ›· REAL ESTATE ¶∞ƒ∞™∫∂À∏ π. Δ™√À∫¡π¢∞ §ÒÚË 4 - 38221 - μfiÏÔ˜ Greece Tel/fax: 2421022009 ∫ÈÓ. 6932301850 6944882096 6932301850 e-mail: ultratsok@yahoo.gr ¶ø§∏™∂π™ ∞∫π¡∏Δø¡ √π∫√¶∂¢∞ 1. √ÈÎfiÂ‰Ô 220 Ù.Ì., ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë. 100.000 ∂ 2. √ÈÎfiÂ‰Ô 700Ù.Ì., ¡ËÛ› ΔÚ›ÎÂÚÈ. 95/000 ∂ 3. √ÈÎfiÂ‰Ô 1640 Ù.Ì., ªËϛӷ. 130.000 ∂ 4. √ÈÎfiÂ‰Ô 487 Ù.Ì., ∫ÈÛÛfi˜ (∞Ó. ¶‹ÏÈÔ). 38.000 ∂ 5. √ÈÎfiÂ‰Ô 235 Ù.Ì., ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·. 95.000 ∂ 6. √ÈÎfi‰· ·fi 300-350 Ù.Ì., μÂÏÂÛÙ›ÓÔ. 65.000 ∂ 7. √ÈÎfiÂ‰Ô 625 Ù.Ì., ∞Á. ™Ù¤Ê·ÓÔ˜, ™ˆÚfi˜. 90.000 ∂ 8. √ÈÎfiÂ‰Ô 757 Ù.Ì., ∫¿Ï·ÌÔ˜. 40.000 ∂

ΔƒπΔ∏ 26 π∞¡√À∞ƒπ√À 2010

9. √ÈÎfiÂ‰Ô 174 Ù.Ì., ¢Ú¿ÎÂÈ·. 25.000 ∂ 10. √ÈÎfiÂ‰Ô 100 Ù.Ì., ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·. 35.000 ∂ 11. √ÈÎfiÂ‰Ô 1870 Ù.Ì., ªËÏȤ˜. 130.000 ∂ 12. √ÈÎfiÂ‰Ô ·ÓÔÚ·ÌÈÎfi 5.397 Ù.Ì., ∞Á. μÏ¿Û˘. 270.000 ∂ 13. √ÈÎfiÂ‰Ô 240 Ù.Ì., ∞ʤÙ˜. 25.000 ∂ 14. √ÈÎfiÂ‰Ô 418 Ù.Ì., μ˘˙›ÙÛ·. 60.000 ∂ 15. √ÈÎfiÂ‰Ô 2.000 Ù.Ì., ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿. 130.000 ∂ ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ 1. ΔÚÈ¿ÚÈ ÁˆÓÈ·Îfi ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ ¶·Á·ÛÒÓ 2Ô˜ ÔÚ. 75Ù.Ì. 80.000∂ 2. ¶ÂÓÙ¿ÚÈ,150Ù.Ì., 1Ô‡ ÔÚ., ‰È·ÌÂÚ¤˜, 12ÂÙ›·˜, ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË. 150.000 ∂ 3. ΔÚÈ¿ÚÈ, Ì ¿ÚÎÈÓÁÎ, ∫·Ô‰ÈÛÙÚ›Ô˘ 92 Ù.Ì. ∫∞π¡√Àƒ°π∂™ °∫∞ƒ™√¡π∂ƒ∂™ & ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ ™Δ√¡ ∫∞¡Δ∏ƒ∞°∞ ∞¶√ 2300 ∂/Ù.Ì. 1. 45 Ù.Ì. 2. 87 Ù.Ì. 3. 79 Ù.Ì. 4. 95 Ù.Ì. 5. 93 Ù.Ì. 6. 10 Ù.Ì. ∫∞Δ√π∫π∂™ - ∂•√Ãπ∫∂™ ∫∞Δ√π∫π∂™ 1. ¶·Ï·Èfi ·Ú¯ÔÓÙÈÎfi 260 Ù.Ì., ÔÈÎfiÂ‰Ô 400 Ù.Ì., §·‡ÎÔ˜. 95.000 ∂ 2. ¶·Ï·È¿ ¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ·, 160Ù.Ì., ÔÈÎfiÂ‰Ô 300 Ù.Ì., °Ï·Ê˘Ú·›. 70.000 ∂ 3. ΔÚÈÒÚÔÊË ÔÏ˘Î·ÙÔÈΛ· Ì 2 ÔÚÔÊԉȷÌÂÚ›ÛÌ·Ù· ·fi 68 Ù.Ì. & ÈÛfiÁÂÈÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ·, ÂÚÈÔ¯‹ πˆÏÎÔ‡. 190.000 ∂ 4. πÛfiÁÂÈ· ηÙÔÈΛ·, 76 Ù.Ì., ÔÈÎfiÂ‰Ô 235 Ù.Ì., ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·. 95.000 ∂ 5. πÛfiÁÂÈ· ηÙÔÈΛ·, 75 Ù.Ì., ÔÈÎfiÂ‰Ô 132 Ù.Ì., ¡. πˆÓ›·. 95.000 ∂ 6. ¶·Ï·È¿ ¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 180Ù.Ì., ÔÈÎfiÂ‰Ô 300 Ù.Ì., ªËÏȤ˜. 150.000 ∂ 7. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 130 Ù.Ì. ÛÙÔ Î¿Ùˆ ∫·Ù˯ÒÚÈ Û ÔÈÎfi‰Ô. 200 Ù.Ì. ∂¶∞°°∂§ª∞Δπ∫√π Ãøƒ√π 1. μÈÔÙ¯ÓÈÎfi˜ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 235 Ù.Ì. Û 2280 Ù.Ì. ÂÚÈÔ¯‹ ∫Δ∂√. 2. ∫·Ù¿ÛÙËÌ· 22 Ù.Ì., ∫Ô˘Ù·Ú¤ÏÈ· ¿Óˆ ·fi ∞Ó·Ï‹„ˆ˜. 28.000 ∂ 3. ∫·Ù¿ÛÙËÌ· 168 Ù.Ì., ‰È·ÌÂÚ¤˜ ËÌÈ˘fiÁÂÈÔ, ∞. °·˙‹. 70.000 ∂ 4. ∫·Ù¿ÛÙËÌ· 36 Ù.Ì., ‰È·ÌÂÚ¤˜, ¡. πˆÓ›·˜ (§. ∂ÈÚ‹Ó˘). 45.000 ∂ 5. ¢‡Ô ÁˆÓȷο 67Ù.Ì.& 65 Ù.Ì., Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 152 Ù.Ì., ¡. πˆÓ›·. 200.000 ∂ ∞°ƒ√Δ∂ª∞Ãπ∞ 1. ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ ·fi 4 ÛÙÚ. ¤ˆ˜ 66 ÛÙÚ. ÁÈ· ‚ÈÔÙ¯ÓÈ΋ Î·È Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÂÚÁ·Û›· ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ ∫Δ∂√ Ô‰fi˜ §·Ú›Û˘. 2. ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 4.050 Ù.Ì., ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ, ∞Á. §·˘Ú¤ÓÙÈÔ˜. 60.000 ∂ 3. ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 24.000 Ù.Ì., ªÂÁ. ªÔÓ·ÛÙ‹ÚÈ. 40.000 ∂ 4. Δ¤ÛÛÂÚ· ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯È· 33 ÛÙÚ. Û˘ÓÔÏÈο, ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜. 85.000 ∂ °π∞ ∫∞£∂ ∂¶∂¡¢ÀΔπ∫∏ ™∞™ ∞¡∞°∫∏ ∫∞π ∂¶π¶§∂√¡ ¶§∏ƒ√º√ƒπ∂™ ∂¶π∫√π¡ø¡∏™Δ∂ ª∞∑π ª∞™ £∞ Ã∞ƒ√Àª∂ ¡∞ ™∞™ ∂•À¶∏ƒ∂Δ∏™√Àª∂ (051)

-----------------------------------ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ ∫ø¡/¡√™ ¢πμ∞¡∏™ ∫. ∫∞ƒΔ∞§∏ 97 Δ∏§. (24210) 28995-34067 ∫π¡. 6944-523583 divanis1@otenet.gr www.estatedivanis.gr ∂˘Î·Èڛ˜: 1. ∫·Ù¿ÛÙËÌ· ÂÓÔÈÎÈ¿˙ÂÙ·È ÛÙË ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ 89ÙÌ. + ·Ù¿ÚÈ Î·È ˘fiÁÂÈÔ Û ÎÂÓÙÚÈÎfiÙ·ÙÔ ÛËÌÂ›Ô (ÁÈ· ÔÏϤ˜ ¯Ú‹ÛÂȘ) ∫ 51 2. ¶ˆÏÂ›Ù·È ÂÈÎÂÚ‰¤ÛÙ·ÙË Âȯ›ÚËÛË ·¤Ó·ÓÙÈ ·fi ÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô ÙÔ˘ ÓÔÛÔÎÔÌ›Ԣ μ 20 ªÔÓÔηÙÔÈ˘: 1. ÿÓÈ· ÔÈΛ· 75ÙÌ. Û 271ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ¢4 2. ªËÏȤ˜ ÔÈΛ· 183ÙÌ. Û 830ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô π28 3. ª¿Ú·ıÔ˜ ÔÈΛ· 80ÙÌ. Û 480ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô £19 4. ªËÏȤ˜ ÛÙËÓ Ï·Ù›· ÔÈΛ· 63ÙÌ. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 136ÙÌ. ƒ22 5. ÕÓˆ μfiÏÔ˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 128ÙÌ. Û 155ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ı¤· ∞18 6. ¡. πˆÓ›· ÈÛfiÁÂÈ· ÔÈΛ· 80ÙÌ. Û 206ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ¢40 7. ¡. πˆÓ›· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 172ÙÌ. Û 123ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ï‹Úˆ˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË º10 8. ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜ ¡ËÏ›·˜ ¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 94ÙÌ. Û 359ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ∑1 9. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ ‚›Ï· 265ÙÌ. Û 4.500ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ∏20 10. °·Ù˙¤· 4 ·˘ÙfiÓÔ̘ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜ ·fi150ÙÌ. Ë Î¿ı ÌÈ· Û 300ÙÌ. ÔÈÎ. º50 11. ¶Ï·Ù·Ó›‰È· 2 ·˘ÙfiÓÔ̘ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜ 135ÙÌ. ¤Î·ÛÙÔ˜ Û 250ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô º50 12. ∞Ï˘Î¤˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 124ÙÌ. Û 347ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ı¤· ÙÔ μfiÏÔ ∫ 88 13. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ ÔÏ˘ÙÂÏ‹˜ ‚›Ï· 200ÙÌ. Û 350ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô (ı¤· μfiÏÔ˜) ∫ 90 14. •ÂÓÔÊÒÓÙÔ˜ 2ÒÚÔÊÔ 180ÙÌ. Û 315ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô £66 15. ™Ô˘ÙÚ·Ï› ‚›Ï· 300ÙÌ. Û 700ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô (ÔÏ˘ÙÂÏ‹˜ ηٷÛ΢‹) ∏61 16. ™ˆÚfi˜ ÈÛfiÁÂÈÔ ‰ÈÏÔηÙÔÈΛ·˜ 85ÙÌ. Û 600ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ∏41 17. √ÁÏ ÔÈΛ· 83ÙÌ. Û 106ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ã3 18. ∞Á. μ·ÛÈÏ›Ԣ 90ÙÌ. Û 131ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ÁˆÓȷ΋ •10 19. ™ˆÚfi˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 265ÙÌ. Û 600ÙÌ. ÔÈÎ. ηÈÓÔ‡ÚÈ· ∂60 20. ∞Á. §·˘Ú¤ÓÙÈÔ˜ ÔÈΛ· ‰›·ÙË 137ÙÌ. Û 423ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô μ12 ¢È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù·: 1. ™ÙËÓ πˆÏÎÔ‡ (∫·ÏÏÈı¤·) ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· ÔÏ˘ÙÂϤÛÙ·ÙË 184ÙÌ. (2 ˘/‰, 2 ÏÔ˘ÙÚ¿, 2 Ù˙¿ÎÈ·, Û·ÏÔÓÔÙÚ·Â˙·Ú›·, ÎÔ˘˙›Ó·) Ï‹Ú˜ ·Ó·Î·Ù·Û΢‹, ηٿÏÏËÏÔ Î·È ÁÈ· È·ÙÚÂ›Ô ÊÚÔÓÙÈÛÙ‹ÚÈÔ ∞1 2. ¡. πˆÓ›· ËÌÈÙÂÏ‹˜ ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ 7 ‰È·ÌÂÚÈÛÌ¿ÙˆÓ ∫26 3. ƒ.ºÂÚ·›Ô˘ 2 ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· ÙˆÓ 60ÙÌ. 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ¢30 4. ∫Ô˘Ù·Ú¤ÏÈ· 115ÙÌ. 4Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ •4 5. √ÚÊ·ÓÔÙÚÔÊ›Ԣ ηÈÓÔ‡ÚÈ· ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· ÙˆÓ 78ÙÌ. 1Ô˘, 2Ô˘, 3Ô˘, ÔÚfiÊÔ˘ ∂40 6. ∫Ô˘Ù·Ú¤ÏÈ· 150ÙÌ. 5Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ø95 7. °¿ÙÛÔ˘ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 77ÙÌ. 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ‰È·ÌÂÚ¤˜ μ51 8. ∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘ 120ÙÌ. 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ °27 9. ¡. πˆÓ›· 74ÙÌ. 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ∞86 10. ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜ 110ÙÌ. 3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ‰È·ÌÂÚ¤˜ ∑98 11. °ÎÏ·‚¿ÓË 75ÙÌ. 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ‰È·ÌÂÚ¤˜ ¢81 12. ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ˘ 75ÙÌ. 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ μ5 √ÈÎfi‰·: 1. §·Ú›Û˘ ÌÂÛ·›Ô 4.400ÙÌ. ∞20

2. ¶·Ï·È¿ (¶·Á·ÛÒÓ) ÔÈÎfiÂ‰Ô 162ÙÌ. ÁˆÓÈ·Îfi §24 3. ªËϛӷ 3.034ÙÌ. ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· §35 4. ∞ıËÓÒÓ ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.000ÙÌ. °36 5. §Â¯ÒÓÈ· 8.000ÙÌ. ÁˆÓÈ·Îfi ƒ 10 6. ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜ ¡ËÏ›·˜ 4.000ÙÌ. ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ ∂18 7. ∑·ÁÔÚ¿ 1.200ÙÌ. μ3 8. ™ˆÚfi˜ 600ÙÌ. ∏40 9. ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ ÓÔÛÔÎÔÌÂ›Ô ÔÈÎfiÂ‰Ô 900ÙÌ. Ã10 10. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 4.017ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ã22 11. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 2.323ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì 80Ì. Ê¿ÙÛ· Ã22 12. ∫·Ù‹Ú·Á· 348ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ÌÂÛ·›Ô à 40 13. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ (ı¤ÛË ∫¿Ú·‚Ô˜) 293ÙÌ. ÌÂÛ·›Ô º55 14. ∫Ô˘ÎÔ˘Ú¿‚· 947ÙÌ. ¢8 15. º˘ÙfiÎÔ 1.800ÙÌ. Ì ı¤· ÛÙÔ μfiÏÔ ∏99 16. ¡. πˆÓ›· 273ÙÌ. ÌÂÛ·›Ô ∑98 17. ÿÓÈ· 166ÙÌ. ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ μ11 18. ™ÎÈ¿ıÔ˜ 11.000ÙÌ. ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ μ11 19. ∫·Ú·Á¿Ù˜ 467ÙÌ. ÁˆÓÈ·Îfi ∞85 ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯È·: 1. •˘Ófi‚Ú˘ÛË 10.474ÙÌ. ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿ Ï·ÛÛ· ¡20 2. ™ÎfiÂÏÔ˜ 26.600ÙÌ. ηٿÏÏËÏÔ Î·È ÁÈ· ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô ∂1 3. ªËϛӷ 5.500ÙÌ. ‰›Ï· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· ∏45 4. ™ÎÈ¿ıÔ 5.592ÙÌ. ÎÙ›˙ÂÈ 650ÙÌ. Ì ı¤· Û fiÏÔ ÙÔ ÓËÛ› μ14 √ÏfiÎÏËÚ· ÎÙ›ÚÈ·: 1. ÃÈÏÈ·‰Ô‡ ÎÙ›ÚÈÔ 320ÙÌ. ÂÚ›Ô˘ (2 ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù·, 3 ηٷÛÙ‹Ì·Ù·) §2 ∫·Ù·ÛÙ‹Ì·Ù·: 1. ∞ıËÓÒÓ Î·Ù¿ÛÙËÌ· - ‚ÈÔÙ¯ÓÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ ÎÂÓÙÚÈÎfiÙ·ÙÔ 600ÙÌ. Δ6 2. ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 130ÙÌ. ÁˆÓÈ·Îfi + 2 fiÚÔÊÔÈ 360ÙÌ. £26 3. ∞ıËÓÒÓ 73ÙÌ. Û 207ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô μ15 4. ¢ÂÏËÁÈÒÚÁË ÈÛfiÁÂÈÔ 55ÙÌ., ·Ù¿ÚÈ 55ÙÌ., ˘fiÁÂÈÔ 55ÙÌ. ¢14 5. °ÎÏ·‚¿ÓË Î·Ù¿ÛÙËÌ· 60ÙÌ. Ì 30ÙÌ. ·Ù¿ÚÈ ∂44 6. ∞Ó·ÙÔÏÈÎfi ¶‹ÏÈÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· (ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ) 150ÙÌ. +150ÙÌ. ˘fiÁÂÈÔ Ì ÚÔÔÙÈ΋ ÔÚfi ÊÔ˘ ∞8 7. ∞ıËÓÒÓ ÈÛfiÁÂÈÔ 300ÙÌ. Î·È 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 400ÙÌ. ∂75 ∂ȯÂÈÚ‹ÛÂȘ: 1. ¡. πˆÓ›· studio ÎÔÌ̈ÙÈ΋˜ - Ó˘¯ÈÒÓ 160ÙÌ. Ï‹Ú˜ ÂÍÔÏÈṲ̂ÓÔ ∞95 2. ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË Âȯ›ÚËÛË ÂÛÙÈ·ÙÔÚ›Ô˘ 100ÙÌ. + 70ÙÌ. ·Ôı‹ÎË μ18 μÈÔÙ¯ÓÈÎÔ› ¯ÒÚÔÈ: 1. ∞ıËÓÒÓ μÈÔÙ¯ÓÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 200ÙÌ.Û 1.000ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô μ9 ∂ÚÁÔÛÙ¿ÛÈ·: 1. ∞’ μπ.¶∂. μfiÏÔ˘ 1800ÙÌ. ÂÚÁ·ÛÈ·Îfi˜ ¯ÒÚÔ˜ Û 3.000ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ÔÏ˘ÙÂÏ‹˜ ηٷ Û΢‹ ø10 2. μ’ μÈÔÌ˯·ÓÈ΋ ÂÚÁ·ÛÈ·Îfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 4.500ÙÌ. Û 12.300ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô £24 3. ∞’ μÈÔÌ˯·ÓÈ΋ ÂÚÁ·ÛÈ·Îfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 1.500ÙÌ. Û 4.360ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô μ21 ∂ÓÔÈÎÈ¿ÛÂȘ: 1. ∞’ μπ¶∂ 900ÙÌ. ‚ÈÔÙ¯ÓÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ Û 3.000ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ∞98 2. ∞ıËÓÒÓ ÔÈÎfiÂ‰Ô 4.000ÙÌ. £15 3. ∞ÚÁÔÓ·˘ÙÒÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 120ÙÌ. ÛÙÔÓ 1Ô fiÚÔÊÔ ∑18 4. À„ËÏ¿ÓÙÔ˘ ηٿÛÙËÌ· 1.200ÙÌ. ∑2 5. ¡. πˆÓ›· ÁηÚÛÔÓȤڷ 40ÙÌ. 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ •2 6. ¢ÈÌ‹ÓÈ Î·ÈÓÔ‡ÚÈÔ˜ ‚ÈÔÙ¯ÓÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 650ÙÌ. Û 3.000ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ∞10 7. ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË Î·Ù¿ÛÙËÌ· 84ÙÌ. ÁˆÓÈ·Îfi ∂40 8. 54Ô˘ ™˘ÓÙ¿ÁÌ·ÙÔ˜ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 50ÙÌ. 4Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ∂45 9. ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ ηٿÛÙËÌ· 30ÙÌ. •3 10. ΔÔ¿ÏË 45ÙÌ. ÛÙÔÓ ËÌÈÒÚÔÊÔ ∞10 11. ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 85ÙÌ. 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ηÈÓÔ‡ÚÈÔ ∂ 40 12. ¢ÈÌ‹ÓÈ 400ÙÌ. ‚ÈÔÙ¯ÓÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ Û 550ÙÌ. ÔÈÎ. ƒ6 13. π¿ÛÔÓÔ˜ ηٿÛÙËÌ· 250ÙÌ. + 200ÙÌ. · Ù¿ÚÈ ÁˆÓÈ·Îfi ∞99 14. ∞Ó·ÙÔÏÈÎfi ¶‹ÏÈÔ Âȯ›ÚËÛË ÂÛÙÈ·ÙÔÚ›Ô˘ 150ÙÌ., Ï‹Úˆ˜ ÂÍÔÏÈṲ̂ÓË ∞8 15. ∞ıËÓÒÓ Î·Ù¿ÛÙËÌ· ÈÛfiÁÂÈÔ 300ÙÌ. Î·È 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 400ÙÌ. ∂75 16. §·Ú›Û˘ 2 ηٷÛÙ‹Ì·Ù· 50ÙÌ. Î·È 60ÙÌ. μ87 17. ∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘ 120ÙÌ. 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ °27 18. πˆÏÎÔ‡ 120ÙÌ. ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ °27 19. ¢ÈÌ‹ÓÈ 300ÙÌ. ·ÔıË΢ÙÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ Û 4.000ÙÌ.ÔÈÎfiÂ‰Ô ∏51 20. ∞Ï˘Î¤˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 120ÙÌ. ηÈÓÔ‡ÚÈ· Û 200ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô •15 21. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ ηٿÛÙËÌ· 89ÙÌ.+ 81ÙÌ.˘ fiÁÂÈÔ+ 40ÙÌ. ·Ù¿ÚÈ ∫51 22. ∫·ÛÛ·‚¤ÙË 35ÙÌ. ηٿÛÙËÌ· ∫51 23. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 65ÙÌ. 3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ μ17 24. ÕÓ·˘ÚÔ˜ 145ÙÌ. 4Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ∞92 25. ¶ÂÚÚ·È‚Ô‡ 150ÙÌ. ÈÛfiÁÂÈÔ ‰ÈÏÔηÙÔÈΛ·˜ 88 26. ¡. πˆÓ›· 52ÙÌ. ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÂÈψ̤ÓÔ ∞7 27. ¡. πˆÓ›· ηٿÛÙËÌ· 1.200ÙÌ. (ηٿÛÙËÌ· ªÀ£√™) ∞8 28. °·˙‹ ηٿÛÙËÌ· 80ÙÌ. ÁˆÓÈ·Îfi °41 ¶∞¡Δ∞ ª∂ ™∂μ∞™ª√ ™Δ√¡ ¶∂§∞Δ∏ (032)

-----------------------------------°-¢ Δ∑∞ªΔ∑∏™ ∫Δ∏ª∞Δ√ª∂™πΔ∏™ ™¶Àƒπ¢∏ 3 Δ∏§. 24210-25365 ∫π¡. 6974021304 www.tzamtzis.com EYKAIPIE™ 1. Πλησίον Αλεξάνδρας (ΟΤΕ) 2άρι, όροφος 2ος 50 τ.μ., ΑΤ. Φ.Α. χωρίς ασανσέρ 45.000Ε 2. Ροζού - Μαγνήτων, ημυισόγειο διαμπερές κατάστημα, 113 τ.μ., φάτσα 12 μ., 59.000Ε. 3. Ν. Ιωνία, κέντρο(Σ.Δ. 2,4), οικόπεδο άνωθεν Μαιάνδρου 110 τ.μ., φάτσα, 10μ., αντί 59.000Ε. 4. Πλατεία Μεταμόρφωσης, 3άρι, 96 τ.μ., όροφος 2ος, γωνία, 89.000Ε. ¢IAMEPI™MATA KAINOYP°IA 1. Άναυρος (Ρ. Φεραίου) 52 τ.μ., όροφος 2ος, πρόσοψης θέα, πάρκιν (πιλοτή) Φ.Α., 104.000Ε. 2. Κάτω Δικαστηρίων οροφοδιαμέρισμα 3ου ορόφου, 96 τ.μ., τζάκι, πάρκιν, 3 W.C., ανατολικό, 192.000Ε.

3. Άναυρος 2άρια 45 τ.μ., όροφος 1ος και ισόγειο (διαμπερές) 81.000Ε. 4. 2άρι, 1ου ορόφου, 80 τ.μ., διαμπερές και 4άρι, 3ου, 101 τ.μ., οροφοδιαμέρισμα (Ηλύσια) αντί 120.000 και 170.000Ε, πάρκιν, ΑΤ.ΦΑ. 5. Κάτωθι Νοσοκομείου οροφοδιαμερίσματα 1ου και 2ου ορόφου, 85 τ.μ., τζάκι, πάρκιν, αποθήκη, Α.Τ. Φ.Α., από 160.000Ε. 6. 3άρια με PARKING και αποθήκη α) Μαγνήτων 82 τ.μ., πλησίον Κανάρη, 1ος όροφος, 137.000Ε. β) Βύρωνος 89 τ.μ., όροφος 3ος, 150.000. γ) Μεταμόρφωση 85 τ.μ., όροφος 2ος, 133.000Ε. 7. Ζάχου (κάτω Αναλήψεως) 4άρι, 107 τ.μ., γωνιακό, αποθήκη, πάρκιν,180.000Ε. 8. Χιλιαδού (κέντρο) 4άρια, 110 και 114 τ.μ., 3ου ορόφου, τζάκι, 2 W.C., χωρίς φωταγωγό, από 1.650Ε 9. Κασσαβέτη (κέντρο) 30, 80 και 88 τ.μ., όροφος 1ος, προς 1.900 το τ.μ. ¢IAMEPI™MATA ¶A§AIA 1. Άνωθεν Αγίου Νικολάου (Γαζή) 3άρι, 76 τ.μ., όροφος 2ος, Φ.Α., 80.000Ε. 2. 3άρι Περραιβού-Αλεξάνδρας, όροφος 4ος, 98 τ.μ., ανατολικό, φ.α., με 40 τ.μ. αποθήκη, 100.000Ε. 3. Πλησίον Βλαχάβα-Αλεξάνδρας οροφοδιαμερίσματα, 2ου ορόφου, ανατολικά, 101 τ.μ., αντί 120.000, 135 τ.μ., αντί 145.000Ε. 4. Πλησίον Παν/μίου - Πάρκου με θέα, 4άρι 115 τ.μ., όροφος 3ος φ.α. 128.000 Ε. 5. Ν. Ιωνία (κέντρο) 3άρι, 75 τ.μ., 1ου ορόφου, ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ, διαμπερές, μόνο 63.000Ε. √π∫π∂™ 1. Χιλιαδού, ανακατασκευή, καλοριφέρ, τζάκι, A/C, 80 τ.μ., σε 128 τ.μ. οικόπεδο, 148.000Ε. 2. Μεζονέτες 70 έως 140 τ.μ. Ν. Δημητριάδα, Ν. Ιωνία, Αλυκές, Αγριά, Λεχώνια, Πλατανίδια, Κ. Νερά, Λεφόκαστρο. OIKO¶E¢A 1. Ν. Δημητριάδα (Θερμοπυλών-Φρίξου) ΣΔ 1,8, γωνία 118 τ.μ., παλιό σπίτι, 105.000. 2. Χιλιαδού (Ν. Σχέδιο) 390 τμ., σε 8,50 δρόμο άσφαλτο, 21 φάτσα, δίνεται και το μισό, όλο 225.000. 3. Νεάπολη έναντι πλατείας 464 τ.μ., φάτσα 20 μ., μόνο 140.000 Ε 4. Αλυκές 300 τ.μ., πλησίον θαλάσσης, 12μετρος δρόμος 13 μ. φάτσα, 125.000Ε. 5. Αλυκές οικόπεδο 394 τ.μ. μόνο 105.000 Ε. 6. Αιβαλιώτικα (Αλυκές) 329 τ.μ., έναντι πλατείας 125.000 Ε. 7. Σωρός, οικόπεδα γωνιακά ανεμπόδιστη θέα, θάλασσα, Βόλο 631 και 647 τ.μ. αντί 140.000Ε και 160.000Ε ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞-°ƒ∞º∂π∞ 1. Πλησίον Χατζηαργύρη-Γαζή 94 τ.μ., πατάρι 47 ενοίκιο, 670Ε, αντί 195.000. 2. Αθηνών κατάστημα 495 τ.μ., φάτσα 35μ., ενοίκιο 3.600Ε, αντί 900.000Ε. 3. Λαρίσης (κέντρο) 300 τ.μ., πατάρι 150 φάτσα 17μ., αντί 900.000 και 75 τ.μ., φάτσα 4,30 και τα δύο αντί 1.070.000 4. Ν. Ιωνία (κέντρο) 3 καταστήματα 118 τ.μ., οικόπεδο 137, τα 2 μισθωμένα 500Ε, με προοπτική ορόφου (Σ.Δ. 2,4) αντί 170.000Ε. EKTO™ BO§OY 1. Αλυκές 272 τ.μ., δημόσιο δρόμο (πλαζ) ανατολικό, 17μ. φάτσα, διαμπερές, τιμή ΦΙΞ 100.000Ε. 2. Αλυκές 10 στρεμ., δίπλα δημόσιο δρόμο, 295.000. 3. Πλατανίδια οικόπεδο 1.245 τ.μ., από θάλασσα 100μ., δρόμος, 140.000Ε. 4. Μπούφα, πλησίον θαλάσσης, 500 τ.μ. 5. Προφ. Ηλίας (Άνω Βόλου) 755 τ.μ., δημ. δρόμο, θέα, 150.000Ε και 1.100 τ.μ., φάτσα δημόσιο, 40 τ.μ., θέα, 190.000Ε. 6. Μεζονέτα 125 τ.μ., Πορταριά, κήπο 80 τ.μ., τζάκι, θέα, 195.000 Ε. και Μεζονέτα 261 τ.μ., με μπάρμπεκιου, θέα, 400 τ.μ., κήπο διαμορφωμένο, 3 Υ/Δ, 3 τζάκια, 5 W.C. 7. Ξενοδοχεία Μακρινίτσα - Χάνια, από 600.000Ε “TZAMTZH™” H E°°YH™H A¶O TO 1925 (052)

-----------------------------------BRUSALIS K. NERA International Estate Agency-Immobilien TËÏ.: (24230) 22795 - 22465, (24210) 35540 KÈÓ.: 697-3022534 ∂-mail: info@pelion-estate.gr www.pelion-estate.gr

¢IAMEPI™MATA 1. 3 μεζονέτες 95 τ.μ. έκαστος με οικόπεδο 220 τ.μ. έκαστος, ανεξάρτητες 50 μέτρα από τη θάλασσα ÕÊËÛÛÔ˜ ∞ÌÔ‚fi. 2.¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 85 Ù.Ì. Ê¿ÙÛ· ı¿Ï·ÛÛ· ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿. 3. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 131 Ù.Ì. ÚÂÙÈÚ¤, ‰È·ÌÂÚ¤˜, 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, 15 ÂÙÒÓ, ∞ÓÙˆÓÔÔ‡ÏÔ˘-ƒ. ºÂ Ú·›Ô˘. ª∂∑√¡∂Δ∂™ (∂˘Î·ÈÚ›·) ÙÚÈÒÚÔÊË ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 105 Ù.Ì. ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· (120.000∂) ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿. BI§E™-OIKIE™ 1.Διώροφη πέτρινη παραδοσιακή οικία 180 τ.μ., με οικόπεδο 500 τ.μ., με απεριόριστη θέα, ÕÓˆ °·Ù˙¤·. 3. Μονοκατοικία διώροφη 250 τ.μ. 1ος όροφος 4 στούντιο ενοίκιο 12.000 Ε την σεζόν 2ος όροφος 125 τ.μ. υπερ λουξ με απεριόριστη θέα, 100 μ. από τη θάλασσα, ÕÊËÛÛÔ˜. 4. ª·Á·˙› 70 Ù.Ì. ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ·Ú·Ï›· ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿. 5. Τριώροφη οικία παραδοσιακή 360 τ.μ. με οικόπεδο 350 τ.μ. στο κέντρο του ¡ÂÔ¯ˆÚ›Ô˘. 6. Διώροφη οικία 130 τ.μ. με οικόπεδο 6 στρ. 200 μ. από τη θάλασσα, με απεριόριστη θέα, §ÂÊfiηÛÙÚÔ. 7. (∂˘Î·ÈÚ›·) ÔÈΛ· 125 Ù.Ì. Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 300 Ù.Ì. 120Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· (260.000∂) ¶Ï·Ù·Ó›‰È·. 8. (Ευκαιρία) Οικία ανακαινισμένη 70 τ.μ. με οικόπεδο 1στρ. ƒÈ˙fiÌ˘ÏÔ˜ (40.000Ε) 9. √ÈΛ· 65 Ù.Ì. Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.300 Ù.Ì., 50 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ· ÕÊËÛÔ˜. 10.ΕΥΚΑΙΡΙΑ 2 πέτρινες οικίες ημιτελείς σε οικόπεδο 800 τ.μ. με θέα 90.000 Ε, ∞Á. μÏ¿ÛÈÔ˜. 11. Διώροφη οικία 185 τ.μ. σε οικόπεδο 250 τ.μ. καινούργια, 100μ. από τη θάλασσα, ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿. 12. ¢ÈÒÚÔÊË ¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 100 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 300 Ù.Ì., ÕÓˆ §Â¯ÒÓÈ·. OIKO¶E¢A

1.Οικόπεδο 2 στρ. εντός οικισμού με παλαιά κτίσματα, ∫¿Ùˆ °·Ù˙¤·. 2. (∂˘Î·ÈÚ›·) ÔÈÎfiÂ‰Ô 6.500 Ù.Ì. Ì ı¤· (120.000∂) §·‡ÎÔ. 3. Οικόπεδο 400 τ.μ. 100μ. από τη θάλασσα, δίνεται αντιπαροχή, στα ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿. 4. √ÈÎfiÂ‰Ô 300 Ù.Ì. Ì ı¤·, ÛÙËÓ ÕÊËÛÔ. 5. Οικόπεδο 1 στρ. με απεριόριστη θέα, ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜ ¡ËÏ›·˜. 6. Οικόπεδο 4.700 τ.μ. ∫. §Â¯ÒÓÈ· 7. Οικόπεδο 3.300 τ.μ. πάνω στο κύμα εντός οικισμού ∫ÔÚÒÈ. 8. Οικόπεδο 1 στρ. εντός οικισμού ªËϛӷ. 9. √ÈÎfiÂ‰Ô 4 ÛÙÚ. Ì ı¤· 200Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿. 10. Οικόπεδο 2 στρ. με απεριόριστη θέα, ªËÏȤ˜. 11. Οικόπεδο 2 στρ. πάνω στο κύμα μεταξύ ∫·ÏÒÓ ¡ÂÚÒÓ-∫ÔÚÒÈ. 12. √ÈÎfiÂ‰Ô 1.500 Ù.Ì., Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·, ÕÓˆ °·Ù˙¤·. 13. Οικόπεδο 4 στρ. 200 μ. από τη θάλασσα στην Κρυψάνα ∫. °·Ù˙¤·. 14. Οικόπεδο 4 στρ. 100 μ. από τη θάλασσα με απεριόριστη θέα, ÕÊËÛÛÔ 15.√ÈÎfiÂ‰Ô 4 ÛÙÚ., Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·, ¶È ӷοÙ˜. 16. (∂˘Î·ÈÚ›·) ÔÈÎfiÂ‰Ô 2 ÛÙÚ. 45.000 ∂, ∞ÚÁ˘Ú¤Èη. 17. Οικόπεδο 500 τ.μ. με απεριόριστη θέα στη μ˘˙›ÙÛ· 18. √ÈÎfiÂ‰Ô 270 Ù.Ì. Ë 540 Ù.Ì. Ê¿ÙÛ· ı¿Ï·ÛÛ·, ∫¿Ùˆ °·Ù˙¤·. ∞°ƒ√Δ∂ª∞Ãπ∞ 1. (∂˘Î·ÈÚ›·) ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 20 ÛÙÚ. Ì ı¤·, 110.000 ∂, ¶Ï·Ù·ÓÈ¿. °›ÓÂÙ·È ‰È¢ÎfiÏ˘ÓÛË ‰·Ó›ˆÓ ̤ۈ TÚ·¤˙˘. °IA O§O TO ¶H§IO M¶POY™A§H™. (053)

-----------------------------------∫Δ∏ª∞Δ√ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ VOLOS REAL ESTATE Δ™√À∫¡π¢∞™ §∞ª¶ƒ√™ 28˘ √∫Δøμƒπ√À 100 ∫. ∫∞ƒΔ∞§∏ (2Ô˜ √ƒ√º√™) Δ∏§.: 24210-24388 KIN. 6947302966 FAX: 24210-21538 WEB SITE www.volosrealestate.gr e-mail: ltsouknidas@mail.gr √π∫√¶∂¢∞ ∞ı. ¢È¿ÎÔ˘ 417 Ù.Ì. ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. ∫Ô˘ÓÙÔ˘ÚÈÒÙÔ˘ Ì 54Ô˘ ™˘ÓÙ¿ÁÌ·ÙÔ˜ 800 Ù.Ì. ∞¡Δπ¶∞ƒ√Ã∏. K·Ú·Á¿Ù˜ 467 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi, ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔÓ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· 256 Ù.Ì. Î·È 500 Ù.Ì. ¿ÚÙÈ· Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌ· Ì ™.¢. 1.8. ¡. πˆÓ›· 240 Ù.Ì.ÁˆÓÈ·Îfi ÔÈÎfiÂ‰Ô ™.¢. 2,4 Ì ·ÏÈ¿ ÔÈΛ·. ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ 600 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. ∞˚‚·ÏÈÒÙÈη 2 ÔÈÎfi‰· ÙˆÓ 329 Ù.Ì. ¿ÚÙÈ· Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌ·. ∞Ï˘Î¤˜ 559 Ù.Ì. Î·È 300 Ù.Ì. ¿ÚÙÈ· Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌ·. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 4 ÛÙÚ. ÂÎÙfi˜ ۯ‰›Ô˘. ∫¿Ùˆ §Â¯ÒÓÈ· 1 ÛÙÚ. ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. ªËϛӷ 1 ÛÙÚ. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. √π∫π∂™ ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ 3ÒÚÔÊË ÌÔÓ/Λ· (˘fiÁÂÈÔ 90 Ù.Ì., ÈÛfiÁÂÈÔ 110 Ù.Ì., ·’ ÔÚ. 110 Ù.Ì., ‚’ ÔÚ. 76 Ù.Ì.) ªÂ Ê·ÓÙ·ÛÙÈ΋ ı¤· ˆÏÂ›Ù·È Î·È ¯ˆÚÈÛÙ¿ Û 416 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô 10ÂÙ›·˜. ÕÓˆ μfiÏÔ˜ ÔÈΛ· 60 Ù.Ì. Û 437 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ʷÓÙ·ÛÙÈ΋ ı¤·. ¡. πˆÓ›· “μ·Û‰¤ÎÈÔ” ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· ÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ηٷÛ΢‹˜ ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙË Û ÁˆÓÈ·Îfi ÔÈÎfi‰Ô. °·Ì‚¤Ù· 106 ÈÛfiÁÂÈÔ ‰ÈÏÔηÙÔÈΛ·˜ ¿ÌÂÛ· ηÙÔÈ΋ÛÈÌË. ™·Ì¿Ó·Á· ÌÔÓ/ÎÈ· 98 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 250 Ù.Ì. ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË. ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë 85 Ù.Ì. Û 150 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô ÁˆÓÈ·Îfi. ∞Á. ¶·Ú·Û΢‹ 107 Ù.Ì. ÌÔÓ/ÎÈ· Û 280 Ù.Ì. ÔÈÎ. ‰È·ÌÂÚ¤˜. ∂ÈÛÎÔ‹˜ 71 Ù.Ì. ÔÈΛ· Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 162 Ù.Ì. §. μ‡ÚˆÓÔ˜ ‰ÈÏÔηÙÔÈΛ· 168 Ù.Ì. Ì ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ˜ ÂÈÛfi‰Ô˘˜. ¡. πˆÓ›· ∂ÁÁÏÂ˙ÔÓËÛ›Ô˘ 42 Ù.Ì. ÔÈΛ· Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 140 Ù.Ì. Ì ™.¢. 2.1. ¡. πˆÓ›· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 120 Ù.Ì. Û ÁˆÓÈ·Îfi ÔÈÎ. 200 Ù.Ì. 5ÂÙ›·˜. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 2 ÔÈ˘ 100 Ù.Ì. Î·È 140 Ù.Ì. Û ‰ÈÎfi ÙÔ˘˜ ÔÈÎfiÂ‰Ô 300 Ù.Ì. ¶ÈӷοÙ˜ 90 Ù.Ì. Û 4 ÛÙÚ. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ı¤· Î·È 140 Ù.Ì. Û 500 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. ¶Ô˘Ú› ‰ÈÏÔηÙÔÈΛ· Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤· Î·È ÚfiÛ‚·ÛË. ¢À∞ƒπ∞-Δƒπ∞ƒπ∞ - Δ∂™™∞ƒπ∞ ¡Â¿ÔÏË ÁηÚÛÔÓȤÚ˜ Î·È 2¿ÚÈ· ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ 1Ô˘ Î·È 2Ô˘ ÔÚ. πˆÏÎÔ‡ 1Ô˘ ÔÚ. 70 Ù.Ì. Ï‹Úˆ˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ. ¶·Á·ÛÒÓ 4Ô˘ ÔÚ. 70 Ù.Ì. ‰È·ÌÂÚ¤˜ Ï‹Úˆ˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ. ¡. πˆÓ›· 77 Ù.Ì. Ï‹Úˆ˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ. ¡. πˆÓ›· 88 Ù.Ì. 1Ô˘ ÔÚ. 15ÂÙ›·˜ Û ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÎÔÓÙ¿ Û ۯÔÏ›·. ∫ÔÚ·‹ 90 Ù.Ì. 2Ô˘ ÔÚ. 20ÂÙ›·˜ ÚÔÛfi„ˆ˜. ∞ÓÙˆÓÔÔ‡ÏÔ˘ ÏËÛ›ÔÓ ¢ÈηÛÙËÚ›ˆÓ 85 Ù.Ì. Î·È 150 Ù.Ì. ¶ÂÚÈÔ¯‹ ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 104 Ù.Ì. 2Ô˘ ÔÚ. ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ Ì parking Î·È ·Ôı‹ÎË. ∫·ÛÛ·‚¤ÙË 105 Ù.Ì. 1Ô˘ ÔÚ. ‰È·ÌÂÚ¤˜ Ì parking Î·È ·Ôı‹ÎË 5ÂÙ›·˜ Û ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË. ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 104 Ù.Ì. 3Ô˘ ÔÚ. 30ÂÙ›·˜ ÚÔÛfi„ˆ˜ ‰È·ÌÂÚ¤˜. ∫Ô˘Ù·Ú¤ÏÈ· 120 Ù.Ì. 1Ô˘ ÔÚ. ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· Â·Á/΋ ÛÙ¤ÁË ‰È·ÌÂÚ¤˜. ∂¡√π∫π∞™∂π™ ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δø¡ °. ∫·ÚÙ¿ÏË Ì ÷Ù˙Ë·ÚÁ‡ÚË 90 Ù.Ì. ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, ÁˆÓÈ·Îfi. ∂ÌÔÚÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ “¡∞∫√™ CENTER” ÈÛfiÁÂÈÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· 60 Ù.Ì. μ·ÛÛ¿ÓË-ªÈÎÚ·ÛÈ·ÙÒÓ 37 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi. ª·ÎÚ˘Ó›ÙÛ˘ 45 Ù.Ì. 2·˜ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 45 Ù.Ì. ∂¡√π∫π∞™∂π™ ¢π∞ª/Δø¡ §. μ‡ÚˆÓÔ˜ ¢È·Ì/ÛÌ· 1Ô˘ ÔÚ. 90 Ù.Ì. ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ Ì parking Î·È ·Ôı‹ÎË. ∂ÚÌÔ‡ 1Ô˜ ÔÚ. 170 Ù.Ì. ÁÈ· Â·Á/΋ ÛÙ¤ÁË. À¶∞ƒÃ∂𠶧∏ƒ∂™ ∞ƒÃ∂π√ √π∫√¶∂¢ø¡ - ¢π∞ ª∂ƒπ™ª∞Δø¡ ª∏ ¢∏ª√™π∂À√ª∂¡ø¡ (055)


ªÈÎÚ¤˜ ∞ÁÁÂϛ˜ 43

ΔƒπΔ∏ 26 π∞¡√À∞ƒπ√À 2010

ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ ƒ∞¶Δ∏™ ∞¶√™Δ√§√™ ÕÓˆ §Â¯ÒÓÈ· - μfiÏÔ˜ ΔËÏ. ∫·È Fax. 2428093680 ∫ÈÓ. 6977405931 estate.pelio.eu email - mesitika@pelio.eu ∞°π√™ §∞Àƒ∂¡Δπ√™ 1) ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 428ÙÌ Ì ·Ôı‹ÎË 52ÙÌ ¿Óˆ ÛÙËÓ ¿ÛÊ·ÏÙÔ ÚÔ˜ ÙÔ ¯ˆÚÈfi. ΔÈÌ‹ 22,000 ¢ÚÒ. 2) ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 815,75ÙÌ Â› Ù˘ ·ÛÊ¿ÏÙÔ˘ ÚÔ˜ ÕÁÈÔ §·˘Ú¤ÓÙÈÔ ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ Î·È ÎÙ›˙ÂÈ 107ÙÌ.Ì ı¤·. ΔÈÌ‹ 25,000 ¢ÚÒ. ∞¡ø §∂Ãø¡π∞ 1) ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 105ÙÌ Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 900ÙÌ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ. 2) √ÈΛ· ¤ÙÚÈÓË 56ÙÌ Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 120ÙÌ. ΔÈÌ‹ 45,000 ¢ÚÒ. 3) √ÈÎfiÂ‰Ô 500ÙÌ Ì ı¤·. ΔÈÌ‹ 80.000 ¢ÚÒ. μ√§√™ 1) ∞Ï˘Î¤˜ ÔÈÎfiÂ‰Ô 600ÙÌ 50Ì ·fi ı¿Ï·ÛÛ·. ΔÈÌ‹ 190.000 ¢ÚÒ. 2) ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 135ÙÌ Ì ËÌÈ˘fiÁÂÈÔ 65ÙÌ Î·È ÔÈÎfiÂ‰Ô 335ÙÌ. 3) ∫·Ú·Á¿Ù˜ ÔÈÎfi‰· 301ÙÌ - 335ÙÌ ÁˆÓÈ·Îfi Ì ı¤·. 4)ªÂÏÈÛÛ¿ÙÈη ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 4,000ÙÌ Ì ı¤· ÙÔ μfiÏÔ. ΔÈÌ‹ 80.000 ¢ÚÒ. 5) ¡¤· πˆÓ›· ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 54.75ÙÌ Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 76,45ÙÌ.ΔÈÌ‹ 40.000 ¢ÚÒ. 6) ¡Â¿ÔÏË Û ÔÏ˘Î·ÙÔÈΛ· ÙÚÈÒÚÔÊË ÙÔ˘ 2003 ÔÏ˘ÙÂÏ‹˜ ηٷÛ΢‹ ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ ·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ÌÔÚԇ̠ӷ ‚Úԇ̠ÁηÚÛÔÓȤÚ˜ Î·È ‰˘¿ÚÈ· ·fi 30.000 ¢ÚÒ ¤ˆ˜ 60.000 ¢ÚÒ. 7) ¡Â¿ÔÏË 7 ÂÙÒÓ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 160,24ÙÌ ËÌÈÙÂϤ˜ 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ Ì ÌÂÁ¿Ï˜ ‚ÂÚ¿ÓÙ˜. ΔÈÌ‹ 145,000 ¢ÚÒ. 8) ¶·Ú¿ÏÈ· ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 110ÙÌ 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜. 9) ∫¤ÓÙÚÔ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 97ÙÌ 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜. ΔÈÌ‹ 105.000 ¢ÚÒ. 10) ÃÈÏÈ·‰Ô‡ ÛÙÔ ¿ÚÎÔ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 85ÙÌ Î·ÈÓÔ‡ÚÈÔ 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ Ì ¿ÚÎÈÓÁÎ. ΔÈÌ‹ 130.000 ¢ÚÒ. 11) ¡¤· ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 121ÙÌ ΔÈÌ‹ 130.000 ¢ÚÒ. 12) ¡¤· πˆÓ›· ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· ηÈÓÔ‡ÚÈÔ 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 89ÙÌ. ΔÈÌ‹ 120,000 ¢ÚÒ. 13) ºÈÏÂÏÏ‹ÓˆÓ Ì ª·ÁÓ‹ÙˆÓ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÈÛfiÁÂÈÔ 56ÙÌ. ΔÈÌ‹ 60,000 ¢ÚÒ. μÀ∑πΔ™∞ 1) √ÈÎfiÂ‰Ô 680ÙÌ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ì ‰ÚfiÌÔ. ΔÈÌ‹ 85,000 ¢ÚÒ. ∫∞§∞ ¡∂ƒ∞ 1) ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 65ÙÌ Î·ÈÓÔ‡ÚÈ· 200Ì ·fi ı¿Ï·ÛÛ·. ΔÈÌ‹ 140.000 ¢ÚÒ. 2) ªÂ˙ÔÓ¤Ù· ηÈÓÔ‡ÚÈ· ÛÂ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ηÙÔÈÎÈÒÓ 82,70ÙÌ Ì ËÌÈ˘fiÁÂÈÔ 44ÙÌ, 50Ì ·fi ı¿Ï·ÛÛ·. ∫∞Δø §∂Ãø¡π∞ 1) √ÈÎfiÂ‰Ô 1.500ÙÌ ΔÈÌ‹ 135.000 ¢ÚÒ. 2) √ÈÎfiÂ‰Ô 1.000ÙÌ Â› Ù˘ ∂.√. 3) √ÈÎfiÂ‰Ô 638ÙÌ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ. 4) √ÈΛ· 76ÙÌ Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 225ÙÌ Ì ı¤·. ΔÈÌ‹ 80.000 ¢ÚÒ. ¶∞§π√∫∞™Δƒ√ 1) ∂À∫∞πƒπ∞ √ÈÎfiÂ‰Ô 1,400ÙÌ ÎÙ›˙ÂÈ 800ÙÌ 700Ì ·fi ÕÓˆ §Â¯ÒÓÈ· Â› Ù˘ ·ÛÊ¿ÏÙÔ˘ Ì ı¤·. ΔÈÌ‹ 85.000 ¢ÚÒ. ¶§∞Δ∞¡π¢π∞ 1) ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 5.500ÙÌ 200Ì ·fi ı¿Ï·ÛÛ·. ΔÈÌ‹ 180,000 ¢ÚÒ. 2) ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 1710ÙÌ ΔÈÌ‹ 70.000 ¢ÚÒ. ¶ƒøΔ∞ ™Δ∏ £∞§∞™™∞ 1) ∫¿Ùˆ °·Ù˙¤· ηٿÛÙËÌ· ΔÈÌ‹ 130.000 ¢ÚÒ. 2) ∫¿Ùˆ §Â¯ÒÓÈ· ÔÈÎfiÂ‰Ô 1400ÙÌ. 3) ª·Ï¿ÎÈ ÔÈÎfiÂ‰Ô 2.000ÙÌ. 4) ¶Ï·Ù·Ó›‰È· ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 2.000ÙÌ ÂÓÙfi˜ ˙ÒÓ˘. ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂π™ 1) ÕÓˆ ™·ÚÙÈ¿ ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 28,700ÙÌ ÂÊ¿ÙÂÙ·È Ì ¿ÛÊ·ÏÙÔ ÎÔÓÙ¿ ÛÙ˘ ·Ôı‹Î˜ ¶··ÁÈ¿ÓÓË. 2) ™¤ÛÎÏÔ ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ ÎÙ›ÚÈÔ ÌÂÙ·ÏÏÈÎfi 711ÙÌ Â›Ó·È ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 4,020ÙÌ ¤ÙÔ˜ ηٷÛ΢‹˜ 2003. ΔÈÌ‹ 300.000 ¢ÚÒ. (057)

-----------------------------------ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ “π∞™ø¡” ∫ˆÓ/Ù›· §·˝Ó·-ª·Î·ÚÒÓ· ∫·Ó¿ÚË 8- μfiÏÔ˜ ΔËÏ. & Fax 24210 22824

∫ÈÓ. 6982 479 991 - 6973 585 390

mesitiko.iason@gmail.com www.iasonmesitiko.gr ¶ˆÏÔ‡ÓÙ·È ‹ ÂÓÔÈÎÈ¿˙ÔÓÙ·È ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· Û 2 ηÈÓÔ‡ÚÁȘ ÔÏ˘Î·ÙÔÈ˘ ÛÙÔÓ ÕÁ. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ. ¶ø§∂πΔ∞π ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ 1. 100 Ù.Ì. ÂÚÈÔ¯‹ ∞Á. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ 4Ô˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ Ì ¿ÚÎÈÓ & ·Ôı‹ÎË. 2. 106 Ù.Ì. ÕÁ. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ 5Ô˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ Ì ¿ÚÎÈÓ & ·Ôı‹ÎË. 3. 131 Ù.Ì. ÕÁ. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ 4Ô˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ Ì ¿ÚÎÈÓ & ·Ôı‹ÎË Ì ı¤· ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. 4. 100 Ù.Ì. ÕÁ. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ 1Ô˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ Ì ¿ÚÎÈÓ. 5. 129 Ù.Ì. ÕÁ. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ 4Ô˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ Ì ¿ÚÎÈÓ. 6. 108 Ù.Ì. ÕÁ. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ 4Ô˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ Ì ¿ÚÎÈÓ. 7. 87,56 Ù.Ì. ∞Á. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ 1Ô˜, 2 ˘/‰, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ. 8. 91 Ù.Ì. ÕÁ. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ 4Ô˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ Ì ¿ÚÎÈÓ ÚÂÙÈÚ¤ Ì ı¤· ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. 9. 96 Ù.Ì. ÕÁ. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ 3Ô˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ Ì ¿ÚÎÈÓ ÚÂÙÈÚ¤ Ì ı¤· ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. 10. 142,90 ∞Á. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ 1Ô˜, 3 ˘/‰, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ Ì ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·. 11. 85 Ù.Ì. ÕÁ. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ 1Ô˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ. 12. 81 Ù.Ì., ÕÁ. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ 3Ô˜ Ï‹Úˆ˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ Ì ı¤· ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. 13. 123 Ù.Ì. 3Ô˜ ÔÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· Ì 3 ˘/‰ Ì¿ÓÈÔ, w/c, 7ÂÙ›·˜, ÂÚÈÔ¯‹ ∫·Ú·Á¿Ù˜. 14. 144 Ù.Ì. 5Ô˜ ÔÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· Ì 3 ˘/‰, Ì¿ÓÈÔ, w.c., ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, ·Ôı‹ÎË, ¿ÚÎÈÓ ∫·Ú·Á¿Ù˜. 15.90 Ù.Ì. ∫·Ú·Á¿Ù˜ 2Ô˜, 2 ˘/‰, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, ¿ÚÎÈÓ, ·Ôı‹ÎË. 16. 75 Ù.Ì. 4Ô˜ ÚÂÙÈÚ¤ 2 ˘/‰, ¿ÚÎÈÓ, ·Ôı‹ÎË, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ÛÙÔ ∫·Ú·Á¿Ù˜. 17. 73 Ù.Ì. 2Ô˜ 2 ˘/‰ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ÛÙÔ ∫·Ú·Á¿Ù˜. 18. 271 Ù.Ì. ¡. πˆÓ›·, Û.‰. 2,1. 19. 54 Ù.Ì. 2Ô˜ 1 ˘/‰ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ÛÙÔ ∫·-

Ú·Á¿Ù˜. 20. 125 Ù.Ì. 2Ô˜ 2 ˘/‰ ÁˆÓÈ·Îfi, Û ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË. 21. 160 Ù.Ì. 5Ô˜ ÚÂÙÈÚ¤ Ì ‰ÒÌ· ÛÙËÓ Ù·Ú¿ÙÛ· Û ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Î·È Ì ı¤·. 22. 67 Ù.Ì. 3Ô˜ ÔÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· ÛÙÔ ‰ÒÌ· 6 Ù.Ì. ÛÙËÓ Ù·Ú¿ÙÛ· ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ÛÙÔ ∫·Ú·Á¿Ù˜. 23. 90 Ù.Ì. 4Ô˜ 2 ˘/‰ ¿ÚÎÈÓ Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ ™¶πƒ∂ƒ. 24. 108 Ù.Ì. 3Ô˜ ˘/‰, ÏÔ˘Í, 10ÂÙ›·˜ ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ ™¶πƒ∂ƒ. 25. 110 Ù.Ì. 3Ô˜ Î·È 4Ô˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 3 ˘/‰ ¿ÚÎÈÓ ·Ôı‹ÎË, ·Ú·‰ÔÙ¤Ô ÙÔ ºÂ‚ÚÔ˘¿ÚÈÔ, ÂÚÈÔ¯‹ 7 ¶Ï·Ù¿ÓÈ·. 26. 67 Ù.Ì. 5Ô˜ ÚÂÙÈÚ¤ 5ÂÙ›·˜ ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ π∫∞ μfiÏÔ˘. 27. 45 Ù.Ì. 5Ô˜ Ì Ù˙¿ÎÈ ¿ÚÎÈÓ Ì ı¤· ÛÙËÓ ¶·Á·ÛÒÓ. 28. 98 Ù.Ì. 3Ô˜ ÁˆÓÈ·Îfi 2 ˘/‰ ·Ôı‹ÎË 25ÂÙ›·˜ Î·È ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÛÙ¤ÁË, ÛÙË ™˘Ú›‰Ë. 29. 60,50 Ù.Ì. 3¿ÚÈ ÁˆÓÈ·Îfi, ÔÚԉȷ̤ÚÈÛÌ· ÚÂÙÈÚ¤ 4Ô˜ Î·È ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÛÙ¤ÁË Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘. 30. 50 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi 2Ô˜ Î·È ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÛÙ¤ÁË Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘. 31. 102 Ù.Ì. 3Ô˜ ÁˆÓÈ·Îfi Ì 3 ˘/‰ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ Ì ı¤·, ÛÙË ¡¤· πˆÓ›·. 32. Àfi ·Ó¤ÁÂÚÛË ÁˆÓÈ·Îfi ηٿÛÙËÌ· 61 Ù.Ì. Ì ·Ù¿ÚÈ Î·È Ú·ÛÈ¿ ÂÌÚfi˜ ÛÙËÓ ∞Ó·Ï‹„ˆ˜. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™ 1. 100 Ù.Ì. ÔÈΛ· Û 175 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô ÂÚÈÔ¯‹ ÕÁ. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜. 2. ¢‡Ô ÌÔÓÔηÙÔÈ˘ Û 150 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô ÕÁ. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜. 3. 2ÒÚÔÊË ·fi 86 Ù.Ì. Ô fiÚÔÊÔ˜ Û 131 Ù.Ì. ÕÁ. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜. 4. 2ÒÚÔÊË ÔÈΛ· 160 Ù.Ì. Û 152 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô ÕÁ. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜. 5. 116 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ·Ï·È¿ ‰ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· ÛÙÔÓ ÕÁ. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ. 6. 2ÒÚÔÊË ÔÈΛ· ÙˆÓ 139 Ù.Ì. Ô fiÚÔÊÔ˜ Û 227 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô ÛÙÔÓ ÕÁ. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ. 7. 100 Ù.Ì. ÁˆÓȷ΋ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· Û 120 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ÛÙÔ ∫·Ú·Á¿Ù˜. 8. 150 Ù.Ì. ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· Û 110 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ÛÙÔ ∫·Ú·Á¿Ù˜. 9. 85 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ·Ï·È¿ ÔÈΛ·. 10. 105 Ù.Ì. ÔÈΛ· Û 168 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô 5ÂÙ›·˜ ÛÙË ¡¤· ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·. 11. ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 164 Ù.Ì. Û 127 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô ËÌÈÙÂÏ‹ ÛÙË ¡¤· ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·. 12. 3ÒÚÔÊË 145 Ù.Ì. ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· Î·È 79 Ù.Ì. ÈÛfiÁÂÈ· ÔÈΛ· ÛÙË ¡¤· ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·. 13. 290 Ù.Ì. ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· Û 156 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÂÚÈÔ¯‹ ∫·ÏÏÈı¤·. 14. ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 156 Ù.Ì. ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÂÚÈÔ¯‹ ∫·ÏÏÈı¤·. 15. ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 130 Ù.Ì. ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ËÌÈÙÂÏ‹˜ Î·È 70 Ù.Ì. ÈÛfiÁÂÈÔ ¤ÙÔÈÌÔ Û 360 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô ÛÙËÓ ∞ÁÚÈ¿. 16. 85 Ù.Ì. ·Ï·È¿ ÔÈΛ· Û 500 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô ÛÙËÓ ÕÏÏË ªÂÚÈ¿. 17. ∞Ú¯ÔÓÙÈÎfi 290 Ù.Ì. Û 570 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô, Ï‹Úˆ˜ ÂÈψ̤ÓÔ, ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ·, ˘¤ÚÔ¯Ë ı¤·. 18. 2ÒÚÔÊË ÔÈΛ· 250 Ù.Ì. Û 730 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô, ÂÈψ̤ÓË ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ Ï·Ù›· Ù˘ ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ·˜, ˘¤ÚÔ¯Ë ı¤·. 19. ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 100 Ù.Ì. ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· Ì ÌÈÎÚ‹ ·˘Ï‹, ı¤· ÛÙËÓ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿. 20. 2ÒÚÔÊË ·Ï·È¿ ÁˆÓȷ΋ ÔÈΛ· 114 Ù.Ì. Û 90 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô ÛÙËÓ ∫¿Ô˘ÚÓ·. 21. 110 Ù.Ì. ηٿÛÙËÌ· 100 Ù.Ì. ÔÈΛ· Û 314 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô ÛÙË ¡¤· ∞Á¯›·ÏÔ ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. 22. 90 Ù.Ì. ÔÈΛ· Î·È Ù·‚¤ÚÓ· Û 400 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô ¤Ó·ÓÙÈ Ï·˙ ÛÙȘ ∞Ï˘Î¤˜. 23. ∫·ÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 145 Ù.Ì. Û 900 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô ÛÙ· ¶Ï·Ù·Ó›‰È·, ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. √π∫√¶∂¢∞-∫Δ∏ª∞Δ∞ 1. 171 Ù.Ì. ÛÙÔÓ ÕÁ. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ. 2. 175 Ù.Ì. ÛÙÔÓ ÕÁ. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ 3. 97 Ù.Ì. ÛÙÔÓ ÕÁ. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ. 4. 390 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi ÔÈÎfiÂ‰Ô ÛÙÔ ∫·Ú·Á¿Ù˜. 5. 525 Ù.Ì. ÛÙÔ ∫·Ú·Á¿Ù˜. 6. 602 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi ÔÈÎfiÂ‰Ô ÛÙËÓ ÕÏÏË ªÂÚÈ¿. 7. 4.150 Ù.Ì. ÛÙËÓ ÕÏÏË ªÂÚÈ¿. 8. 660 Ù.Ì. ÛÙ· ∞˚‚·ÏÈÒÙÈη. 9. 184 Ù.Ì. ÛÙË §·Ú›Û˘. 10. 655 Ù.Ì. ÛÙË §·Ú›Û˘. 11. 1.525 Ù.Ì. ÛÙË §·Ú›Û˘ ÁˆÓÈ·Îfi. 12. 15 ÛÙÚ. ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈÔ ÛÙ· ∫¿Ùˆ §Â¯ÒÓÈ·. 13. 427 Ù.Ì. ÛÙËÓ ∞ÁÚÈ¿. 14. 180 Ù.Ì. ÛÙËÓ ∞ÁÚÈ¿ ÁˆÓÈ·Îfi. 15. 200 Ù.Ì. ÛÙËÓ ∞ÁÚÈ¿. 16. 250 Ù.Ì. ∞Ï˘Î¤˜. 17. 370 Ù.Ì. ∞Á. ¶·Ú·Û΢‹. 18. 370 Ù.Ì. ¡. πˆÓ›· ÁˆÓÈ·Îfi. 19. 400 Ù.Ì. ÎÙ›ÚÈÔ Û 220 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô ÛÙË ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜. 20. 3,5 ÛÙÚ. ÎÔÓÙ¿ ÛÙË §·Ú›Û˘. 21. 568 Ù.Ì. ÛÙË ¢Ú¿ÎÂÈ· ¶ËÏ›Ô˘. 22. 5 ÛÙÚ. Ì 100 ‰¤ÓÙÚ·, ÓÂÚfi, ÛÙË ¢Ú¿ÎÂÈ· ¶ËÏ›Ô˘. 23. 2.300 Ù.Ì. ÛÙËÓ ∞ıËÓÒÓ. 24. 600 Ù.Ì. ÛÙ· ¶Ï·Ù·Ó›‰È· ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· Ì 2 ¿‰ÂȘ ÁÈ· 2 ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜ ÙˆÓ 145 Ù.Ì. ¤Î·ÛÙË. μπ√ª∏Ã∞¡π∫√π Ãøƒ√π 1. 32 ÛÙÚ. ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ ∞’ μπ.¶∂. μfiÏÔ˘. 2. 10 ÛÙÚ. ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ ∞’ μπ.¶∂. μfiÏÔ˘. 3. 4 ÛÙÚ. ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ ∞’ μπ.¶∂. μfiÏÔ˘. 4. ¶ˆÏÔ‡ÓÙ·È ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù· ÛÙËÓ ∞’ μπ.¶∂. μfiÏÔ˘ Ì 12Ì. ‰ÚfiÌÔ. 5. 110 ÛÙÚ. ÏËÛ›ÔÓ §·Ú›Û˘ ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· ʈÙÔ‚ÔÏÙ·˚ο Î·È ·ÈÔÏÈ΋ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·. 6. 65 ÛÙÚ. Ì 1.800 Ù.Ì. ÎÙ›ÚÈÔ ÛÙË μπ.¶∂. ∞ÏÌ˘ÚÔ‡. ¶ˆÏÔ‡ÓÙ·È ÂÍÔ¯ÈΤ˜ ηÙÔÈ˘ ÛÙÔ Ì·Á¢ÙÈÎfi ¶‹ÏÈÔ, ηıÒ˜ Î·È ¿ÏÏ· ·Î›ÓËÙ· ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜. (059)

-----------------------------------RE/MAX ¢√ª∏ ™ÎÂÓ‰ÂÚ¿ÓË 2 & π¿ÛÔÓÔ˜ ΔËÏ. 24210 20008 À‡ı˘ÓË: ™ÔÊ›· μÏ¿¯Ô˘

∂¡√π∫π∞∑√¡Δ∞π 2 ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 100 Ù.Ì. ‰›Ï· ÛÙÔ ÛÙÚ·ÙfiÂ‰Ô ÛÙË ¡¤· πˆÓ›· ۯ‰fiÓ ÂÈψ̤ÓÔ 380∂. ¶ø§√À¡Δ∞π ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ 1. 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ 71 Ù.Ì. ∞Á. μ·Ú‚¿Ú·60.000∂. 2. 5Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ 130 Ù.Ì. ∞Á. ∞Ó·ÚÁ‡ÚˆÓ200.000∂. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™ 2. 104,51 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 735,83 Ù.Ì. ∫·Ï·Ì¿ÎÈ ¶ËÏ›Ô˘-100.000∂. 3. ¢‡Ô ÌÔÓÔηÙÔÈ˘ 210 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 347 Ù.Ì.-∞ÁÚÈ¿. √π∫√¶∂¢∞ 1. 852,40 Ù.Ì. §·‡ÎÔ˜ - ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ¯Ú‹ÛË - 50.000∂. 2. 1616,84 Ù.Ì. ∞Ê¤Ù·È ÛÙÔÓ ÎÂÓÙÚÈÎfi ‰ÚfiÌÔ ÙÔ˘ ¶ËÏ›Ô˘ - 75.000∂.

3. 1.204,7 Ù.Ì. ∫ÔÚÒË ¶ËÏ›Ô˘ - ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ - 100.000∂. 4. 604,00 Ù.Ì. ÕÁÈÔ˜ ™Ù¤Ê·ÓÔ˜ (·¤Ó·ÓÙÈ Û ¿ÚÎÔ) 170.000∂. ª∂∑√¡∂Δ∂™ 1. 130 Ù.Ì. ∫·Ú·Á¿Ù˜, 2Ô˘-3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘160.000∂. 2. 152,95 Ù.Ì. ∫·ÏÏÈı¤· ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙË Ì ÈÏÔÙ‹ - 280.000∂. (546)

-----------------------------------ONLINE SOLUTIONS A.E. REAL ESTATE ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ 8. ΔËÏ. ∫¤ÓÙÚÔ 24210 25000 À‡ı˘ÓÔ˜: ™ËÏÈfiÔ˘ÏÔ˜ ™Ù·Ì¿Ù˘ 6979 726165

¶ƒ√™ ¶ø§∏™∏ ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ ∫∞Δø Δø¡ 10 ∂Δø¡ 1. μfiÏÔ˜, ¶·Á·ÛÒÓ, 107ÙÌ, 3Ô˜ fiÚ. ηÙ. 2004. 145.000∂. ∫310. 2. μfiÏÔ˜, º. πˆ¿ÓÓÔ˘ 82ÙÌ, ÓÂfi‰ÌËÙÔ, 141.000∂. ∫258. 3. μfiÏÔ˜, ∫Ú›ÙÛÎË-§. μ‡ÚˆÓÔ˜ ·fi 73ÙÌ ¤ˆ˜ 89ÙÌ ÓÂfi‰ÌËÙ·, ·fi 126.000∂. ∫259261. 4. μfiÏÔ˜, ∑·ÁÔÚ¿˜ ·fi 28ÙÌ ¤ˆ˜ 86ÙÌ, ˘fi ηٷÛÎ., ·Ú·‰. ¢ÂÎ. ·fi 74.000∂. ∫262267. 5. μfiÏÔ˜, 54Ô˘ ™˘ÓÙ. ∂ÏÏ¿˜ ·fi 81ÙÌ ¤ˆ˜ 121ÙÌ, ÓÂfi‰ÌËÙ·, ·fi 134.000∂. ∫268271. 6. μfiÏÔ˜, ∫··ÎÏ‹ 32ÙÌ Î·Ù. 2004, 50.000∂. ∫211. 7. μfiÏÔ˜, ¢ËÌ. °ÂˆÚÁÈ¿‰Ô˘ 46ÙÌ. 72.000. ∫94. 8. μfiÏÔ˜, ¢ËÌ. °ÂˆÚÁÈ¿‰Ô˘ ‰È·Ì. 92ÙÌ ¤ˆ˜ 95ÙÌ. ·fi 1680∂ ÙÔ ÙÌ. ∫95-99. 9. μfiÏÔ˜, μÈ˙˘ËÓÔ‡ ÓÂfi‰ÌËÙ· ‰È·Ì. 57ÙÌ ¤ˆ˜ 110ÙÌ, ·fi 1600∂ ÙÔ ÙÌ. ∫234. 10. μfiÏÔ˜, ÛڈÓÔ˜ ƒÂÙÈÚ¤ 96ÙÌ, 5Ô˜ fiÚÔÊÔ˜. 155.000∂. ∫308. 11. ÕÓ·˘ÚÔ˜, ™Ù·‰›Ô˘ ÚÂÙÈÚ¤ 130ÙÌ, 260.000∂. ∫218. 12.. ¡¤· πˆÓ›·, Δ·ÍÈ·Ú¯ÒÓ, ‰È·Ì. 89ÙÌ 1Ô˜ fiÚ. ηٷÛÎ. 2006. 115.000∂. ∫326. 13. ¡¤· πˆÓ›·, ‰È·Ì. ∞fi 48,5ÙÌ ¤ˆ˜ 115ÙÌ, ·fi 1350∂. ∫100-127. 14. ¡¤· πˆÓ›·, ∫¿‰ÌÔ˘ ·fi 78ÙÌ ¤ˆ˜ 81ÙÌ, ÓÂfi‰ÌËÙ· ·fi 111.000∂. ∫272-277. 15. ¡¤· πˆÓ›·, ∞‰Ú·Ì˘Ù›Ô˘ ·fi 46ÙÌ ¤ˆ˜ 86ÙÌ, ÓÂfi‰ÌËÙ·, ·fi 74.000∂. ∫278-284. 16. ¡¤· πˆÓ›·, ºÈÏ·‰ÂÏÊ›·˜ ·fi 93ÙÌ ¤ˆ˜ 102ÙÌ, ÓÂfi‰ÌËÙ· ·fi 139.000∂. ∫285286. 17. ¡¤· πˆÓ›·, ÃÚ. §Ô‡ÏË 128ÙÌ Î·Ù·ÛÎ. 2008, 185.000∂. ∫291. 18. ∞Ï˘Î¤˜, ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· 53ÙÌ. ηٷÛÎ. 2008. ∫243. 19. ∞ÁÚÈ¿, ¢È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· 32ÙÌ ¤ˆ˜ 43ÙÌ. ∫116-121. 20. ∞ÁÚÈ¿, ™˘ÁÎÚ. ηÙ. 116ÙÌ ¤ˆ˜ 121ÙÌ. ∫118-122. ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ ∞¡ø Δø¡ 10 ∂Δø¡ 1. μfiÏÔ˜, 54Ô˘ ™˘ÓÙ. ∂ÏÏ¿˜ 50ÙÌ. 65.000∂. ∫221. 2. μfiÏÔ˜, ºÈÏÂÏÏ‹ÓˆÓ 2 ‰È·Ì. 56ÙÌ ¤Î·ÛÙÔ, ÈÛfiÁÂÈÔ & ËÌÈ˘fiÁÂÈÔ. 55.000∂ & 40.000∂. ∫327&328. 3. μfiÏÔ˜, ∫ˆÛÙ·ÓÙ¿ Ì ΔÚÈÎÔ‡Ë 2·ÚÈ 54ÙÌ, πÛfiÁÂÈÔ. 55.000∂. ∫305. 4. μfiÏÔ˜, ∞ÏÔÓÓ‹ÛÔ˘ 105ÙÌ, 4Ô˜ ŸÚÔÊÔ˜, ηٿÏ. & ÁÈ· ∂·ÁÁ. ™Ù¤ÁË. 155.000∂. ∫307. 5. μfiÏÔ˜, £Ô˘Îȉ›‰Ô˘ 70ÙÌ. 75.000∂. ∫229. 6. μfiÏÔ˜, 54Ô˘ ™˘ÓÙ. ∂ÏÏ¿˜ 102ÙÌ. 115.000∂. ∫183. 7. μfiÏÔ˜, μÏ·¯¿‚· 112ÙÌ, 130.000∂, ∫175. 8. μfiÏÔ˜, μÏ·¯¿‚·-¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 130ÙÌ. 145.000∂. ∫149. 9. μfiÏÔ˜, ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ 130ÙÌ, 156.000∂. ∫240. 10. ¡¤· ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·, ¶ÔÛÂȉÒÓÔ˜ 125ÙÌ, 1Ô˜ fiÚ. 140.000∂. ∫325. 11. ¡¤· πˆÓ›·, πÛȉÒÚÔ˘ 76ÙÌ, 75.000∂. ∫142. 12. ¡¤· πˆÓ›·, ÃÚ. ™Ì‡ÚÓ˘ 74ÙÌ. 70.000∂. ∫207. 13. ∞ÁÚÈ¿, Ô‰fi˜ μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ 43ÙÌ, 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜. 46.500∂. ∫301. 14. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿, Studio 48ÙÌ. 90.000∂. ∫29. ª∂∑√¡∂Δ∂™ 1. μfiÏÔ˜, ∫·Ú·Á·Ù˜, ·ÓÂÍ. ªÂ˙ÔÓ¤Ù˜ ·fi 122ÙÌ ¤ˆ˜ 165ÙÌ. ∫73-78. 2. μfiÏÔ˜, πˆÏÎÔ‡, 2fiÚÔÊË ÔÈΛ· 185ÙÌ. 300.000∂. ∫205. 3. ∞Ï˘Î¤˜, ¡Âfi‰ÌËÙË 3ÔÚÔÊË ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 164ÙÌ. ¡¤· ΔÈÌ‹ 210.000∂. ∫297. 4. ∞Ï˘Î¤˜, ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 209ÙÌ & ˘fiÁÂÈÔ Û ÔÈÎfi. 270ÙÌ. 500.000∂. ∫233. 5. ∫ÚÈı·ÚÈ¿, 155ÙÌ Û ÔÈÎfi. 250ÙÌ. 210.000∂. ∫198. 6. ∞ÁÚÈ¿, 132ÙÌ ¤ˆ˜ 144ÙÌ, 215.000∂ ¤ˆ˜ 330.000∂. ∫79-82. 7. ∫. §Â¯ÒÓÈ·, 3 ¡Âfi‰ÌËÙ˜ ªÂ˙ÔÓ¤Ù˜ 150ÙÌ. & ˘ÔÁ. 95ÙÌ ·fi 250.000∂. ∫298. 8. ¶Ï·Ù·Ó›‰È·, ™˘ÁÎÚ. ηÙÔÈÎÈÒÓ ˘fi ·Ó¤ÁÂÚÛË ·fi 60ÙÌ ¤ˆ˜ 150ÙÌ. ∫313. 9. ∫¿Ùˆ °·Ù˙¤·, Û˘ÁÎÚ. ÌÂ˙. ˘fi ηٷÛ΢‹ 65ÙÌ. 165.000∂. ∫203. 10. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿, ª¿Ó· Û˘ÁÎÚ. ÌÂ˙. ˘fi ηٷÛÎ. 100ÙÌ ¤ˆ˜ 200ÙÌ., ·fi 2000∂ ÙÔ ÙÌ. ∫210. 11. ¶‹ÏÈÔ, ∞Á. πˆ¿ÓÓ˘, 71ÙÌ ¤ˆ˜ 104ÙÌ. 180.000∂ ¤ˆ˜ 310.000∂. ∫67-72. μπ§∂™-∞ƒÃ√¡Δπ∫∞ 1. ∞Ï˘Î¤˜, Œ·˘ÏË 160ÙÌ & ËÌÈ˘. 70ÙÌ Û ÔÈÎÔ. 502ÙÌ, ÎÔÓÙ¿ ÛÙË Ï·˙. ∫338. 2. ∫Ô˘ÎÔ˘Ú¿‚·, μ›Ï· 320ÙÌ, ÔÈÎÔ. 620ÙÌ. 950.000∂. ∫141. 3. ÕÊËÛÛÔ˜, ∫·ÏËÊÙ¤ÚË 320ÙÌ Û ÔÈÎfi. 1800ÙÌ. ∫216. 4. ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ·, ¶·ÏÈfi ∞Ú¯ÔÓÙÈÎfi 90ÙÌ Û ÔÈÎfi. 170ÙÌ, 230.000∂. ∫186. 5. ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ·, 2 ÔÈ˘ 172ÙÌ Û ÔÈÎfi. 403ÙÌ. 350.000∂. ∫192. 6. ªÔ‡ÚÂÛÈ, μ›Ï· 160ÙÌ Û ÔÈÎfi. 2487ÙÌ, Ì ¿‰ÂÈ· ÙÔ˘ ∂√Δ. ∫191. 7. μ˘˙›ÙÛ· ¶ËÏ›Ô˘, ∞Ú¯ÔÓÙÈÎfi ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ μ˘˙›ÙÛ·˜. ΔÈÌ‹ ∂˘Î·ÈÚ›·˜. ∫322. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™ 1. μfiÏÔ˜, ¶·ÏÈ¿ ¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 65ÙÌ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 120ÙÌ. 85.000∂. ∫288. 2. μfiÏÔ˜, ∫··ÎÏ‹ 60ÙÌ Û ÔÈÎfi. 75ÙÌ. 55.000∂. ∫173. 3. μfiÏÔ˜, ÓÂÔÎÏ·ÛÈÎfi ÎÙ‹ÚÈÔ 150ÙÌ, ËÌÈ˘. 95ÙÌ. 450.000∂. ∫238. 4. ¡¤· πˆÓ›·, ¶ÚÔ‡Û˘ Ì ª·Î‰ÔÓ›·˜ 48ÙÌ. 40.000∂. ∫159. 5. ªÂÁ¿ÏË μÂÏ·Óȉȿ, ÔÈΛ· 96ÙÌ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 300ÙÌ. 130.000∂. ∫320. 6. ∞Á. √ÓÔ‡ÊÚÈÔ˜, 139ÙÌ, Û ÔÈÎfi. 178ÙÌ. 150.000∂. ∫164. 7. ∫¿Ùˆ °·Ù˙¤·, 57ÙÌ Û ÔÈÎfi. 157ÙÌ. 125.000∂. ∫169. 8. ªËÏȤ˜ ¶‹ÏÈÔ, ¶·ÏÈ¿ ÔÈΛ· 130ÙÌ Û ÔÈ-

ÎfiÂ‰Ô 634ÙÌ. 125.000∂. ∫323. 9. ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹, ¶·ÏÈ¿ ÔÈΛ· Û ÔÈÎfi. 200ÙÌ. 20.000∂. ∫31. ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ 1. ¡¤· πˆÓ›·: ∂·ÁÁ. ÛÙ¤ÁË 277 Ù.Ì. Û ÔÈÎfi. 366 Ù.Ì., ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· ÙÚfiÊÈÌ·. ∫342. 2. μfiÏÔ˜, ∫·Ó¿ÚË-°·˙‹ 29ÙÌ ¤ˆ˜ 78ÙÌ. ∫128-130. 3. μfiÏÔ˜, ∑¿¯Ô˘-§. μ‡ÚˆÓÔ˜ 154ÙÌ. 380.000∂. ∫135. 4. μfiÏÔ˜, °. ¢‹ÌÔ˘ 4ˆÚÔÊÔ ÎÙ‹ÚÈÔ. ∫2. 5. μfiÏÔ˜, ÌÈÛıˆÌ¤Ó· ηٷÛÙ., 767ÙÌ, ·/¯. 423ÙÌ & 19studios. K217. 6. ¡¤· πˆÓ›·, ƒ·È‰ÂÛÙÔ‡ 90ÙÌ. 180.000∂. ∫251. 7. ¡¤· πˆÓ›·, ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ 40ÙÌ. ∫125. 8. ¡¤· πˆÓ›·, ª·È¿Ó‰ÚÔ˘ 38ÙÌ ¤ˆ˜ 54ÙÌ. 300.000∂. ∫131-133. 9. ∞Ï˘Î¤˜, ∫·Ù¿ÛÙËÌ· ÛÙÔ Â˙fi‰ÚÔÌÔ ÙˆÓ ∞Ï˘ÎÒÓ Ì ÂÓÔ›ÎÈÔ 1.200∂ ÙÔ Ì‹Ó· Ì ·fi‰ÔÛË 6%. ΔÈÌ‹ 280.000∂. 10. ∞Ï˘Î¤˜, μ¿Î¯Ô˘ 32ÙÌ. ∫50. 11. ∞Ï˘Î¤˜, μ¿Î¯Ô˘ 37ÙÌ. ∫54. 12. ∫·Ù˯ÒÚÈ, ηٿÛÙ. 98ÙÌ, Û ÔÈÎÔ. 249ÙÌ. 130.000∂. ∫55. ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂π™ 1. μfiÏÔ˜, ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË, ∂ÌÔÚÈÎfi 70ÙÌ. 120.000∂. ∫150. 2. μfiÏÔ˜, πˆÏÎÔ‡, ∂ÌÔÚÈÎfi 170ÙÌ. 150.000∂. ∫155. 3. μfiÏÔ˜, ¶·Ú·Ï›·, ∂ÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ 350.000∂. ∫188. 4. μfiÏÔ˜, ÂÈÎÂډ›˜ ∫·ÊÂÙ¤ÚÈ·, ÂÚÈÔ¯‹ ∞Á›Ô˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘. ∫302. 5. μfiÏÔ˜, ÂÈÎÂډ›˜ √˘˙ÂÚ›-∂ÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ, ÂÚÈÔ¯‹ ∞Á›Ô˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘. ∫303. 6. μfiÏÔ˜, ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜, ∂ÌÔÚÈÎfi 180ÙÌ. ∫5. 7. μfiÏÔ˜, ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜, ·Ó·„/ÚÈÔ 33ÙÌ. 80.000∂. ∫177. 8. μfiÏÔ˜, πˆÏÎÔ‡, ∑·¯·Ú/ÂÈÔ 110ÙÌ. 130.000∂. ∫161. 9. ÕÁÈÔÈ ∞Ó¿ÚÁ˘ÚÔÈ, μÈÔÙ¯ӛ· ÁÏ˘ÎÒÓ 130.000∂. ∫162. ÕÓ·˘ÚÔ˜, 10. Âȯ›ÚËÛË 680ÙÌ. 200.000∂. ∫168. 11. ∞ÁÚÈ¿, ∫·ÊÂÙ¤ÚÈ· 100ÙÌ, ÛÙÔ ·Ú·ÏÈ·Îfi ‰ÚfiÌÔ. ∫317. 12. ∞ÁÚÈ¿, ¶Ï˘ÓÙ‹ÚÈÔ ∞˘Ù/ÙˆÓ 240ÙÌ, 60.000∂. ∫184. 13. ∞ÁÚÈ¿, ∂ȯ›ÚËÛË ∫·Ê¤-ª·Ú 200ÙÌ. ∫294. 14. ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿, •ÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô 3ˆÓ ÔÚfiÊˆÓ 50Ì ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ∫337. 15. ∫ÔÚfiË, •ÂÓ/¯Â›Ô 750ÙÌ Û ÔÈÎfi. 1654ÙÌ. 1.750.000∂. ∫176. 16. ¶‹ÏÈÔ, •ÂÓ/¯Â›Ô 37 ‰ˆÌ., Û ÔÈÎfi. 5000ÙÌ. ∫214. 17. ™ÎÈ¿ıÔ˜, •ÂÓ/¯Â›Ô 64 ‰ˆÌ., ÔÈÎfi. 5600ÙÌ. ∫215. ∂ƒ°√™Δ∞™π∞ 1. μfiÏÔ˜, ∂ÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ 10.000ÙÌ Û ÔÈÎfi. 22.000ÙÌ. ÛÙËÓ ∞’ μπ¶∂. ∫314. 2. μfiÏÔ˜, ∂ÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ 2.000ÙÌ Û ÔÈÎÔ. 3.600ÙÌ, Ï. ∞ӷηÈÓ. ∞’ μπ¶∂. ∫ 316. 3. μfiÏÔ˜, ∂ÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ 5.800ÙÌ Û ÔÈÎÔ. 12.500ÙÌ, μ’ μπ¶∂. ∫340. °ƒ∞º∂π∞ 1. μfiÏÔ˜, ΔÚÈÎÔ‡Ë 20ÙÌ, 16.000∂. ∫187. 2. μfiÏÔ˜, ∞Ó. °·˙‹-÷Ù˙˘·ÚÁ‡ÚË 50ÙÌ, 100.000∂. ∫239. 3. μfiÏÔ˜ ∫¤ÓÙÚÔ, ∂·ÁÁ. ™Ù¤ÁË °Ú·ÊÂ›Ô 85ÙÌ, 2Ô˜ √Ú. ¶Ï‹Ú˘ ·Ó·Î·ÈÓ. 160.000∂. ∫319. ¶∞ƒ∫π¡°∫ 1. μfiÏÔ˜ ΤÓÙÚÔ: 2 ı¤ÛÂȘ ¿ÚÎÈÓÁÎ Â› Ù˘ √ÁÏ Ì ∫ÔÓÙ·Ú¿ÙÔ˘. ∫344. 2. μfiÏÔ˜, ı¤ÛË ¶¿ÚÎÈÓÁÎ Â› Ù˘ Ô‰Ô‡ ∫·ÛÛ·‚¤ÙË, 13.000∂. ∫ 335. 3. μfiÏÔ˜ ΤÓÙÚÔ, ı¤ÛË ¶¿ÚÎÈÓÁÎ Â› Ù˘ Ô‰Ô‡ ∫Ô˘Ù·Ú¤ÏÈ·, 13.000∂. ∫336. √π∫√¶∂¢∞ 1. ¡¤· πˆÓ›·: √ÈÎfiÂ‰Ô 570 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡, ™.¢. 0,8. 250.000∂. ∫343. 2. ¡¤· ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·, √ÈÎfiÂ‰Ô 412ÙÌ, ÁˆÓÈ·Îfi, ™.¢. 0,80, Î¿Ï˘„Ë 70%. 210.000∂. ∫304. 3. ¡¤· πˆÓ›·, ‰›Ï· ·fi ÙËÓ °Âˆ. Û¯ÔÏ‹ 1449ÙÌ. 120.000∂. ∫237. 4. ∞Ï˘Î¤˜, ™ˆÚfi˜ ∞Ïfi˘ 588ÙÌ. ™.¢. 0,4. 95.000∂. ∫242. 5. ∞Ï˘Î¤˜, ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· 470ÙÌ. 700∂ ÙÔ ÙÌ. ∫49. 6. ∞Ï˘Î¤˜, Ô‰. ∂˘Ù¤Ú˘ 280ÙÌ, ™.¢. 0,8. 93.000∂. ∫228. 7. ∞Ï˘Î¤˜, ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· 270ÙÌ, ™.¢. 0,8. 240.000∂. ∫244. 8. ™ˆÚfi˜, ÔÈÎfiÂ‰Ô 639ÙÌ, ı¤· ÛÙÔ ¶·Á·ÛËÙÈÎfi. 120.000∂. ∫311. 9. ∫ÚÈı·ÚÈ¿ 273ÙÌ, 50.000∂. ∫182. 10. ∞ӷηÛÈ¿, ı¤ÛË ¶·Ó·ÁÈ¿ 3300ÙÌ. ∫41. 11. ∞ÁÚÈ¿, √ÈÎfiÂ‰Ô 1.000ÙÌ Ì ™.¢. 1,2. ∫318. 12. ∫ÔÚfiË, ÔÈÎfi‰· ·fi 350ÙÌ ¤ˆ˜ 470ÙÌ. 65 ¤ˆ˜ 70.000∂. ∫196. 13. ∞Á›· ΔÚÈ¿‰· ªËÏÂÒÓ, 1082ÙÌ, 130.000∂. ∫197. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿, 14. ÔÈÎfiÂ‰Ô 1050ÙÌ. 125.000∂. ∫146. 15. ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹, √ÈÎfiÂ‰Ô 790ÙÌ. ∫38. 16. ¶¿ÏÙÛ˘, ªÂÏ·Ó‹ 880ÙÌ. ∫39. 17. μ˘˙›ÙÛ· ¶ËÏ›Ô˘, ∞ÁÚÔÙ. 5.500ÙÌ Ì ·ÏÈ¿ ÔÈΛ·, ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘. ∫321. 18. ªÔ˘ÚÙÈ¿˜, ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· 3000ÙÌ. 550.000∂. ∫194. 19. ∑·ÁÔÚ¿, √ÈÎfiÂ‰Ô ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ 2478ÙÌ. 180.000∂. ∫42. 20. ∑·ÁÔÚ¿, ¶·Ó. ™ˆÙ‹Úˆ˜ 814ÙÌ Ì . ÔÈΛ· 115ÙÌ. 60.000∂. ∫163. 21. ™ÎÈ¿ıÔ˜, ·¤Ó·ÓÙÈ ·fi ÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ 4000ÙÌ, 200.000∂. ∫248. 22. ™ÎÈ¿ıÔ˜, √ÈÎfiÂ‰Ô 225ÙÌ, ™.¢. 0,8. 120.000. ∫329. ∞°ƒ√Δ∂ª∞Ãπ∞ 1. ∞Ï˘Î¤˜, ı¤ÛË ∞ÛÚfiÁÈ· 6139ÙÌ, 285.000∂. ∫88. 2. º˘ÙfiÎÔ, ı¤ÛË ª·‰¿ÚÈ 12.000ÙÌ, 165.000∂. ∫213. 3. ¢ÈÌ‹ÓÈ, 2000ÙÌ, 145.000∂. ∫254. 4. ¢ÈÌ‹ÓÈ, 4580ÙÌ. ÁÈ· fiϘ ÙȘ ¯Ú‹ÛÂȘ, ¢. 1000ÙÌ. 120.000∂. ∫252. 5. ¢ÈÌ‹ÓÈ, 3500ÙÌ. 120.000∂. ∫232. 6. ¢ÈÌ‹ÓÈ, ı¤ÛË ∞ÁÈfiÎÏËÌ· 5625ÙÌ. 110.000∂. ∫341 7. ¢ÈÌ‹ÓÈ, ı¤ÛË ∞Ï˘Á·ÚfiÚÂÌ·, 11.359ÙÌ. 120.000∂. ∫295. 8. ¢ÈÌ‹ÓÈ, ı¤ÛË ∞ÎfiÓÈ·, 8963ÙÌ, 15.000∂ ÙÔ ÛÙÚ¤ÌÌ·. ∫296. 9. ∂ıÓ. √‰. μfiÏÔ˘-μÂÏ/ÓÔ˘ Ì ¿‰ÂÈ· ∫fiÌ‚Ô˘ 17.000ÙÌ. 420.000∂. ∫52. 10. ∞ÏÌ˘Úfi˜, ª·˘ÚfiÏÔÊÔ˜ 1500 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù·. ∫179. 11.. ™ÎfiÂÏÔ˜, ŒÏÈÔ˜ 4.000ÙÌ. 100.000∂. ∫181. 12. ªԇʷ, ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· 7000ÙÌ. ∫145. 13. ªԇʷ, ı¤ÛË ¶·Ú¿‰ÂÈÛÔ˜ ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· 12.000ÙÌ. 1.000.000∂. ∫226.

14. ¶ÔÙfiÎÈ ™˘Î‹˜, ¶‹ÏÈÔ: ∞ÁÚÔÙÂÌ. 15 ÛÙÚ¤ÌÌ. ªÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ΔÈÌ‹ ∂˘Î·È Ú›·˜. ∫333. 15. ∞Ó‹ÏÈÔ, ¶Ï¿Î· 3113ÙÌ, ÎÙ›˙ÂÈ 250ÙÌ. 60.000∂. ∫66. 16. ΔÛ·Áηڿ‰·, ı¤ÛË ƒÔ‰È¤˜ 20.640ÙÌ. ∫185. 17. ΔÛ·Áηڿ‰· ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ 5170ÙÌ, 480.000∂. ∫195. 18. ÃÔÚ¢Ùfi, ı¤ÛË μÔÏÙ¤Èη 3751ÙÌ. 120.000∂. ∫165. 19. ªÔ‡ÚÂÛÈ, ∞Á. ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ 1837ÙÌ. 80.000∂. ∫64. 20. ªÔ‡ÚÂÛÈ, ∞Á. ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ 1598ÙÌ. 80.000∂. ∫64. 21. ªÔ‡ÚÂÛÈ, ∞Á. ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ 239ÙÌ. ∫64. 22. ∑·ÁÔÚ¿, §Â‡Î˜ 2.500ÙÌ. 160.000∂. ∫60. 23. ∑·ÁÔÚ¿, ı¤ÛË ¶·Ó·Á›ÙÛ· 4007ÙÌ, 35.000∂. ∫84. 24. ¶‹ÏÈÔ, ¡ÂÔ¯ÒÚÈ 7947ÙÌ. 80.000∂. ∫137. 25. ¶ÙÂÏÂfi˜, ºÙÂÏÈfi 182.316ÙÌ. ∫147. 26. §›ÌÓË ¶Ï·ÛÙ‹Ú·, ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ 14.500ÙÌ. ∫208. 27. §¿ÚÈÛ·, Ô‰fi˜ μfiÏÔ˘, ›Ûˆ ·fi ÙÔ Ì¿ÚÎÂÙ °·Ï·Í›·˜, ·ÁÚÔÙÂÌ. 15,600ÙÌ. ∫312. ∂¡√π∫π∞™∏ 1. μfiÏÔ˜, ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ ηٿÛÙËÌ· 500ÙÌ. ∫166. 2. μfiÏÔ˜, ΔÚÈÎÔ‡Ë ¢È·Ì¤Ú. 95ÙÌ, 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, 450∂, Ì ‰˘Ó·Ù. ÂÓÔÈÎ. 20ÙÌ ËÌÈ˘. ÁÈ· °Ú·Ê. Ë ·Ôı. ΔÈÌ‹ ·Î¤ÙÔ 580∂. 3. μfiÏÔ˜, ¶·Ú·Ï›·, ∞ÚÁÔÓ·˘ÙÒÓ °Ú·ÊÂ›Ô 40ÙÌ. 400∂. ∫292. 4. μfiÏÔ˜, πˆÏÎÔ‡, ∫·Ù¿ÛÙËÌ· 172ÙÌ Ì ÚÔÔÙÈ΋ ·Ù¿ÚÈ. ∫293. 5. μfiÏÔ˜, º. πˆ¿ÓÓÔ˘ °Î·ÚÛÔÓȤڷ 30ÙÌ, 1Ô˜ fiÚ. 250∂. ∫306. 6. ¡¤· πˆÓ›·, πÛfiÁÂÈÔ 117ÙÌ Û 2 fiÚÔÊÔÈ ÔÈΛ·, 3 À/∞. 430∂. ∫334. 7. ∞ÁÚÈ¿, ÔÈΛ· 140ÙÌ. Ì ΋Ô 700∂. ∫235. 8. §Â¯ÒÓÈ·, ∫·Ù¿ÛÙËÌ· 1600ÙÌ. ∫151. ∑∏Δ∏™∏ ∞∫π¡∏Δø¡ °π∞ ∞ª∂™∏ ∞°√ƒ∞ - ∂¡√π∫π∞™∏ 1. °∫∞ƒ™√¡π∂ƒ∂™ ™Δ√ ∫∂¡Δƒ√ Δ√À μ√ §√À. 2. ¢À∞ƒπ∞ ™Δ√ ∫∂¡Δƒ√ Δ√À μ√§√À. 3. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™ ™Δ√ ∫∂¡Δƒ√ Δ√À μ√§√À. 4. ¡∂∞ πø¡π∞ ∫∞π¡√Àƒ°π√ ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞ 100-120ÙÌ. 5. ∞¶√£∏∫∂™. 6. ¶∞ƒ∫π¡°∫. (060)

-----------------------------------∫Δ∏ª∞Δ√ª∂™πΔπ∫∞ ¶∞¶∞∫ø™Δ∞ - ¶∞¶∞´ø∞¡¡√À ∞ÓÙˆÓÔÔ‡ÏÔ˘ 1 - μfiÏÔ˜ ΔËÏ. 24210-33100 Î·È 21666

¶ø§√À¡Δ∞π ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ 2·˜ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 32 Ù.Ì. 57.000 ∂ 2·˜ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 85 Ù.Ì., 155.000 ∂ ∞‰Ì‹ÙÔ˘ 35 Ù.Ì., 52.000∂ ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ 58 Ù.Ì., 95.000∂ ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 24 Ù.Ì. 27.000 ∂ ∞ÚÈÛÙÔÙ¤ÏÔ˘˜ 75 Ù.Ì., 80.000∂ μÏ·¯¿‚· 95 Ù.Ì., 110.000∂ ¢ÂÏËÁÈÒÚÁË 90 Ù.Ì., 105.000 ∂ ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ 34 Ù.Ì., 50.000∂ ∂ÏÏËÛfiÓÙÔ˘ 70 Ù.Ì., 110.000 ∂ ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË ÁˆÓ. 126 Ù.Ì. 130.000 ∂ ∫·ÏÏÈÓ›ÎÔ˘ 75 Ù.Ì., 65.000∂. ∫·ÏÏÈÓ›ÎÔ˘ 95 Ù.Ì., 120.000∂ ∫·ÙÛÒÓË 77 Ù.Ì. 120.000 ∂ ∫Ô˘ÓÙÔ˘ÚÈÒÙÔ˘ 75 Ù.Ì., 68.000∂ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ 135 Ù.Ì., 180.000∂ ª·Ï¿ÎÈ 105 Ù.Ì., 27.000∂ ª·˘ÚÔÎÔÚ‰¿ÙÔ˘ 114 Ù.Ì. 155.000 ∂ ªÂÛÔÏÔÁÁ›Ô˘ 125 Ù.Ì. 80.000 ∂ ªÈÎÚ·ÛÈ·ÙÒÓ 115 Ù.Ì., 175.000 ∂ MÈÎÚ·ÛÈ·ÙÒÓ 90 Ù.Ì. 120.000 ∂ ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· 80 Ù.Ì., 70.000 ∂ ¡. πˆÓ›· 150 Ù.Ì. 200.000∂ √ÚÌÈÓ›Ô˘ 85 Ù.Ì., 110.000 ∂ √ÚÊ·ÓÔÙÚÔÊ›Ԣ 80 Ù.Ì., 150.000∂ √Úʤˆ˜ 66 Ù.Ì., 155.000 ∂ ¶·Ï·Ì¿ 69 Ù.Ì., 55.000∂ ¶·Ú·Ï. 160 Ù.Ì., 330.000 ∂ ¶ÂÚÚ·È‚Ô‡ 95 Ù.Ì., 115.000 ∂ ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 73 Ù.Ì. 100.000 ∂ ƒÔ˙Ô‡ 29 Ù.Ì., 50.000∂ ™·ÁÁ·Ú›Ô˘ 80 Ù.Ì., 120.000∂ ™Ô˘ÙÚ·Ï› 104 Ù.Ì., ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 280.000∂ ™˘Ú›‰Ë 172 Ù.Ì. 330.000 ∂ ™˘Ú›‰Ë 88 Ù.Ì., 90.000 ∂ ºÈÏÂÏÏ‹ÓˆÓ 146 Ù.Ì., 220.000 ∂ ÷Ù˙Ë·ÚÁ‡ÚË 31 Ù.Ì., 51.000∂ ÃÈÏÈ·‰Ô‡ 121 Ù.Ì., 180.000∂ ÃÈÏÈ·‰Ô‡ 73 Ù.Ì., 85.000∂ ÃÚ. ™Ì‡ÚÓ˘ 73 Ù.Ì., 75.000∂ OIKO¶E¢A ∞˚‚·ÏÈÒÙÈη 500 Ù.Ì. 160.000 ∂ Αλυκές (Βάκχου) 300 τ.μ. 150.000,00 Ε ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜ πˆÏÎÔ‡ 500 Ù.Ì. 160.000 ∂ ∞˚‚·ÏÈÒÙÈη 600 Ù.Ì. 700.000 ∂ ∞ıËÓÒÓ 300 Ù.Ì., 250.000∂ ∞ÏÏË ªÂÚÈ¿ 3.450 Ù.Ì. 35.000 ∂ ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ 4.020 Ù.Ì., 320.000∂ ∞Ï˘Î¤˜ 276 Ù.Ì., 100.000 ∂ ∞Ï˘Î¤˜ 175 Ù.Ì., 70.000∂ ∞Ï˘Î¤˜ 300 Ù.Ì., 135.000 ∂ ∞Ï˘Î¤˜ 311 Ù.Ì., 110.000∂ ∞Ï˘Î¤˜ 478 Ù.Ì., 170.000 ∂ ∞ӷηÛÈ¿ 240 Ù.Ì., 120.000 ∂ ∞ӷηÛÈ¿ 331 Ù.Ì., 100.000∂ ∞ӷηÛÈ¿ 370 Ù.Ì., 130.000∂ ∞ӈ̷ÏÈ¿ 507 Ù.Ì., 165.000 ∂ μ˘˙›ÙÛ· 1.600 Ù.Ì. 100.000 ∂ °ÎÔ‡Ú· 655 Ù.Ì., 530.000∂ ¢·‚¿ÎË 440 Ù.Ì., 300.000 ∂ ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿ 560 Ù.Ì., 100.000∂ ∫·ÓÈÛΤÚË 138 Ù.Ì., 140.000∂ ∫·Ú·Á¿Ù˜ 1.430 Ù.Ì., 250.000 ∂ ∫·Ù˯ÒÚÈ 1.345 Ù.Ì., 150.000 ∂ ∫‹È· 674 Ù.Ì., 380.000 ∂ ∫ÔÚÒË 4.100 Ù.Ì., 320.000∂ ∫ÔÚÒÈ 5333 Ù.Ì. 270.000 ∂ ∫Ô˘ÓÙÔ˘ÚÈÒÙÔ˘ 390 Ù.Ì., 300.000 ∂ ∫Ú˘ÛÙ¿ÏË 192 Ù.Ì., 123.000 ∂ §. ∞ıËÓÒÓ 2.500 Ù.Ì., 1.250.000 ∂ ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ· 150 Ù.Ì., 65.000∂ ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· 327 Ù.Ì., 229.000 ∂ ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· 695 Ù.Ì. 500.000 ∂ •ËÚfiηÌÔ˜ 362 Ù.Ì. 160.000 ∂ √ÁÏ (¿ÚÔ‰Ô˜) 181 Ù.Ì., 140.000∂ ¶ÚÔÊ. ∏Ï›·˜ ÕÓˆ μfiÏÔ˘ 755 Ù.Ì., 180.000 ∂ ™ˆÚfi˜ 590 Ù.Ì. 120.000 ∂ ™ˆÚfi˜ 600 Ù.Ì. 150.000 ∂ ÿÓÈ· 456 Ù.Ì., 70.000∂ ÃÈÏÈ·‰Ô‡ 270 Ù.Ì. 200.000 ∂ MONOKATOIKIE™ ∞Á. μ·Û›ÏÂÈÔ˜ 57 Ù.Ì., 85.000∂ ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ 170 Ù.Ì., ÔÈÎfi. 3.000 Ù.Ì., 170.000 ∂ ∞ӷηÛÈ¿ 208 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 2.700 Ù.Ì., 430.000∂ ÕÓˆ §Â¯ÒÓÈ· 190 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 4.000 Ù.Ì. 550.000 ∂

ÕÊËÛÔ˜ 250 Ù.Ì. (‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· Î·È 4 ÛÙÔ‡ÓÙÈÔ) 500.000∂ μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ 325 Ù.Ì. ËÌÈÙÂÏ. ÔÈÎfi. 490 Ù.Ì. 250.000 ∂ °È·ÓÓÔÔ‡ÏÔ˘ 50 Ù.Ì. 55.000 ∂ ∫. §Â¯ÒÓÈ· 220 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 2000 Ù.Ì. 500.000 ∂ ∫·ÈÛ·Ú›·˜ 113 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 145 Ù.Ì. ÁˆÓ. 130.000 ∂ ∫·Ù˯ÒÚÈ 480 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 4000 520.000 ∂ ∫Ô˘ÎÔ˘Ú¿‚· 120 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 402 Ù.Ì. 220.000 ∂ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ ÙÚÈÒÚ. ÔÈÎÔ‰. 220 Ù.Ì., 250.000∂ ªÔÛ¯¿ÙÔ 68 Ù.Ì., ÔÈÎÔ. 280 Ù.Ì. 150.000∂ ¡·˘¿Ú¯Ô˘ ∞ÔÛÙfiÏË 70 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 125 Ù.Ì., 90.000∂ ¡ÔÙ·Ú¿ (¡Â¿ÔÏË), 86 Ù.Ì., ÔÈÎfi. 121 Ù.Ì. 110.000 ∂ ¶Ú. ∏Ï›·˜ ÕÓˆ μfiÏÔ˘ 270 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 530 Ù.Ì. 150.000 ∂ ™Ô˘ÙÚ·Ï› 110 Ù.Ì. ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 185.000 ∂ ºÂÚÚ·›Ô˘ ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ ÙÚÈÒÓ ‰È·Ì. 250 Ù.Ì., 430.000 ∂ (061)

-----------------------------------ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ ¡π∫√§∞√™ ™. ∫∞ƒ∞∫∞™Δ∞¡π∞™ ∫√ÀΔ∞ƒ∂§π∞ 96 μ√§√™ Δ∏§. 24210-51589 ∫π¡. 6972-915553

¶ø§√À¡Δ∞π ∞. ∫∂¡Δƒπ∫∞ ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ πÛÔÁ›Ԣ 75 Ù.Ì., ÙÈÌ‹ 90.000 ∂. 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 106 Ù.Ì., ÙÈÌ‹ 127.000 ∂. 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 75 Ù.Ì., ÙÈÌ‹ 90.000 ∂. 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 28,40 Ù.Ì., ÙÈÌ‹ 35.000 ∂. 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 79,10 Ù.Ì., 95.000 ∂. 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 86,75 Ù.Ì., 104.500 ∂. μ. ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ πÛÔÁ›Ԣ 47,60 Ù.Ì., ·Ù¿ÚÈ 23,80, ·Ôı‹ÎË 47,60, ÙÈÌ‹ 180.000 ∂. πÛÔÁ›Ԣ 60,80 Ù.Ì., ·Ù¿ÚÈ 30,40, ·Ôı‹ÎË 60,40, ÙÈÌ‹ 229.000 ∂. πÛÔÁ›Ԣ 60,32 Ù.Ì., ·Ù¿ÚÈ 30,25, ·Ôı‹ÎË 72,70, ÙÈÌ‹ 234.000 ∂. πÛÔÁ›Ԣ 110 Ù.Ì., ÁˆÓÈ·Îfi ÙÈÌ‹ 180.000 ∂. °. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∞ πÛfiÁÂÈ· ÔÈΛ· 74 Ù.Ì. Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 170 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi, ÙÈÌ‹ 165.000 ∂. ∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π √ÈÎfiÂ‰Ô 260 Ù.Ì., Ù¤ÚÌ· ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË. √π∫√¶∂¢∞ ∫∞π ∞°ƒ√Δ∂ª∞Ãπ∞ ™∂ √§√ Δ√ ¶∏§π√ ∞ƒΔπ∞ ∫∞π √π∫√¢√ª∏™πª∞ (062)

-----------------------------------¶∞¶∞¢∏ª∏Δƒπ√À ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 363 - ∫·Ó¿ÚË ΔËÏ. 24210-54087 ÎÈÓ. 6977-411883

√π∫√¶∂¢∞ ∫·Ú·Á¿Ù˜ 390 Ù.Ì. 20.000, 500 Ù.Ì. 300.000. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· 168 Ù.Ì. 75.000, 375 Ù.Ì. 200.000. ¡. π. ∂Ï. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ 300 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi 160.000. ¡. π. 150 Ù.Ì. 50.000, 300 Ù.Ì. 95.000. º˘ÙfiÎÔ 4.000 Ù.Ì. ¿ÚÙÈÔ, ÔÈÎfi. 75.000. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™ ∫·Ú·Á¿Ù˜ 170 Ù.Ì. ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙÔ ÔÈÎfi. 240.000. μfiÏÔ˜ 70 Ù.Ì. ·Ó·ÎÈÓÈÛÌ. 70.000, ‰ÈÒÚÔÊÔ 180 Ù.Ì., ÁˆÓÈ·Îfi 170.000. ∞Ï˘Î¤˜ 145 Ù.Ì. ÌÂ˙ÔÓ. ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·, 260.000 ηÈÓÔ‡ÚÁÈ·. ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ· ‰ÈÒÚÔÊÔ ·ÏÈfi 70 Ù.Ì., 35.000. ∫ÚÈı·ÚÈı¿ ‰ÈÒÚÔÊÔ 170 Ù.Ì. 2 ¯ÚÔÓ. Û ÔÈÎfi. 300 Ù.Ì., 230.000. ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ ¡. ¢ËÌËÙÚ. 80 Ù.Ì. ‰È·ÌÂÚ¤˜ 1Ô˜ ÔÚÔÊ. ·Ôı‹ÎË+¿ÚÎ. 125.000 ηÈÓÔ‡ÚÁÈ·. °. ¢‹ÌÔ˘ 70 Ù.Ì. +parking+·Ôı‹ÎË ÁˆÓÈ·Îfi, 105.000. ∞Á. ∫ˆÓ/ÓÔ˜ 86,5 Ù.Ì. 118.000, 68 Ù.Ì. 120.000. ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 110 Ù.Ì. 4Ô˘+5Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, 220.000. ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 4Ô˘+5Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ 165.000 ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ •ÂÓ›·. ΔÂÛÛ¿ÚÈ 96 Ù.Ì. parking ‰ÈÏfi, ÚÂÙÈÚ¤, 165.000. (064)

-----------------------------------ª∞Δπ¡∞ ª∞Àƒπ∞ °π∞¡¡∞∫√¶√À§√™ §∞ª¶ƒ√™ ™Àªμ√À§∂ÀΔπ∫∏ ∞∫π¡∏Δ∏™ ¶∂ƒπ√À™π∞™ ¶√§Àª∂ƒ∏ 33, μ√§√™ Δ∏§/FAX 24210-39341 ∫π¡. 6976-272574 - 6974-063226 WEB SITE: www.sakip.gr EMAIL: info@sakip.gr

∂¡√π∫π∞∑√¡Δ∞π ∫·Ù¿ÛÙËÌ· 50 Ù.Ì. Ì 45 Ù.Ì. ·Ù¿ÚÈ Î·È 50 Ù.Ì. ˘fiÁÂÈÔ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ. ∫·Ù¿ÛÙËÌ· ÁˆÓÈ·Îfi 35 Ù.Ì. ÛÙËÓ ¶·Á·ÛÒÓ ÏËÛ›ÔÓ 2·˜ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘. μ·ÛÛ¿ÓË ÏËÛ›ÔÓ ª·ÁÓ‹ÙˆÓ, ÁηÚÛÔÓȤڷ 34 Ù.Ì., 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜. ∫ÔÚ·‹ ÏËÛ›ÔÓ π¿ÛÔÓÔ˜, ÔÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· 170 Ù.Ì. ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÛÙ¤ÁË (ÊÚÔÓÙÈÛÙ‹ÚÈÔ). °·ÏÏ›·˜ ÏËÛ›ÔÓ ∞ÛÙ. ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜, ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 108 Ù.Ì. Ì 2 ˘/‰, ·˘Ï‹, ı¤ÛË ÛÙ¿ıÌ¢Û˘, ÎÂÓÙÚÈ΋ ı¤ÚÌ·ÓÛË ÂÙڤϷÈÔ. ÕÓ·˘ÚÔ˜, ‰˘¿ÚÈ 67 Ù.Ì., 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ·˘ÙÔÓÔÌ›· Ê/·, ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·. ¶ø§√À¡Δ∞π ªÂ˙ÔÓ¤Ù˜ ∞Á. √ÓÔ‡ÊÚÈÔ˜, ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙË ‰ÈÒÚÔÊË ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 140 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 520 Ù.Ì., ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·, ÎÏÂÈÛÙfi ¿ÚÎÈÓ. ¡¤· ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· - ¶Úfiԉ˜ °ÔÚ›ÙÛ·˜, ·ÓÂÚ¯fiÌÂÓ˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜ 115 Ù.Ì. Ì ËÌÈ˘fiÁÂÈÔ ÂÎÌÂÙ·ÏÏ¢fiÌÂÓÔ 60-100 Ù.Ì. ÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ηٷÛ΢‹˜ Ì ¯Ú‹ÛË roof garden Ì ı¤· ı¿Ï·ÛÛ· Î·È ¶‹ÏÈÔ. ∞ÁÚÈ¿, ·ÏÈ¿ ÔÈΛ· Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 175 Ù.Ì., ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ·Ó¤ÁÂÚÛ˘ ÔÈΛ·˜ 120 Ù.Ì. Ì ¯ˆÚÈÛÙfi ˘fiÁÂÈÔ. ∞ÁÚÈ¿, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· ˘fi ηٷÛ΢‹ 155 Ù.Ì. Ì ‰ÈÎfi Ù˘ ΋Ô 40 Ù.Ì., ÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ηٷÛ΢‹˜.

➡ ™YNEXEIA ™TH ™E§I¢A 44


ªÈÎÚ¤˜ ∞ÁÁÂϛ˜ 44 ➡ ™YNEXEIA A¶O ™E§I¢A 43

ª∞Δπ¡∞ ª∞Àƒπ∞ °π∞¡¡∞∫√¶√À§√™ §∞ª¶ƒ√™ ™Àªμ√À§∂ÀΔπ∫∏ ∞∫π¡∏Δ∏™ ¶∂ƒπ√À™π∞™ ¶√§Àª∂ƒ∏ 33, μ√§√™ Δ∏§/FAX 24210-39341 ∫π¡. 6976-272574 - 6974-063226 WEB SITE: www.sakip.gr EMAIL: info@sakip.gr

ÕÓˆ μfiÏÔ - ∞Á. ΔÚÈ¿‰·, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 140 Ù.Ì. Ì·˙› Ì ÙÔ ËÌÈ˘fiÁÂÈÔ, ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·, ‰È·ÌÔÚʈ̤ÓË ·˘Ï‹, ı¤ÛË ÛÙ¿ıÌ¢Û˘. ÕÊËÛÔ˜, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 155 Ù.Ì., ¿ÚÈÛÙ˘ ηٷÛ΢‹˜, ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·, ı¤ÛË ÛÙ¿ıÌ¢Û˘. ¢È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· ¶ÂÚÈÔ¯‹ √͢ÁfiÓÔ˘, 2¿ÚÈ 56,50 Ù.Ì., ÔÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ·, ˘fi ηٷÛ΢‹, 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ·Ôı‹ÎË ÛÙÔ ˘fiÁÂÈÔ. ª·ÁÓ‹ÙˆÓ Ì π. ∫·ÚÙ¿ÏË, 2¿ÚÈ 60 Ù.Ì., 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜., ·Î·Ï‡ÙÔ˘, ÌÈÛıˆÌ¤ÓÔ ÎÂÓÙÚÈ΋ ı¤ÚÌ·ÓÛË Ê/·. ∂À∫∞πƒπ∞ ∫ÔÚ·‹ ÏËÛ›ÔÓ ∂ÚÌÔ‡, 4¿ÚÈ 100 Ù.Ì., 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ, ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÛÙ¤ÁË. π. ∫·ÚÙ¿ÏË Ì ∞Ó·Ï‹„ˆ˜, ÔÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· 76 Ù.Ì., 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ‰È·ÌÂÚ¤˜ ı¤· ¶‹ÏÈÔ, ¿ÚÎÈÓ ·Î·Ï‡ÙÔ˘. ∫·Ó¿ÚË ÏËÛ›ÔÓ ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 2¿ÚÈ 58 Ù.Ì., 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ÁˆÓÈ·Îfi, ·Ó·ÙÔÏÈÎÔÌÂÛËÌ‚ÚÈÓfi ÌÈÛıˆÌ¤ÓÔ. §. μ‡ÚˆÓÔ˜ ÏËÛ›ÔÓ ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜, ÔÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· 114 Ù.Ì., 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ·Ôı‹ÎË Î·È ¿ÚÎÈÓ, ÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ηٷÛ΢‹˜. ¶ÂÚÈÔ¯‹ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ, ‰˘¿ÚÈ 60 Ù.Ì., 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ Ì Ù˙¿ÎÈ, ·Ôı‹ÎË Î·È ¿ÚÎÈÓ ÈÏÔÙ‹˜. ƒ. ºÂÚ·›Ô˘ ÏËÛ›ÔÓ ¶ÂÚÚ·È‚Ô‡ ‰˘¿ÚÈ 54 Ù.Ì., 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ·Ôı‹ÎË Î·È ¿ÚÎÈÓ ÈÏÔÙ‹˜. 54Ô˘ ™˘ÓÙ. ∂§∞™, ÏËÛ›ÔÓ ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜, 4¿ÚÈ 121 Ù.Ì., ÔÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ·, ˘fi ηٷÛ΢‹, ·Ôı‹ÎË Î·È ¿ÚÎÈÓ. ∫·ÛÛ·‚¤ÙË ÏËÛ›ÔÓ ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜, 4¿ÚÈ 111,70 Ù.Ì., ÈÛfiÁÂÈÔ, ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÛÙ¤ÁË. ¶·Ï·È¿ ÏËÛ›ÔÓ ∂ÎÎÏËÛ›·˜ ∞Á. £ÂÔ‰ÒÚˆÓ, ÔÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· 126 Ù.Ì., 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ Ì ¯Ú‹ÛË ÈÏÔÙ‹˜ ÁÈ· 2 ı¤ÛÂȘ ¿ÚÎÈÓ. ¡ÈÎÔÙÛ¿Ú· Ì ∞Ó·Ï‹„ˆ˜, 3¿ÚÈ 76 Ù.Ì., ÚÂÙÈÚ¤, ˘fi ηٷÛ΢‹, ˘fiÁÂÈÔ ¿ÚÎÈÓ Î·È ·Ôı‹ÎË, ı¤· ¶‹ÏÈÔ. ∫·ÛÛ·‚¤ÙË ÏËÛ›ÔÓ ª·ÁÓ‹ÙˆÓ, 2 3¿ÚÈ· 80 Ù.Ì.+86 Ù.Ì., 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜. ¶ÂÚÈÔ¯‹ √͢ÁfiÓÔ˘, 3¿ÚÈ 86 Ù.Ì., ÚÂÙÈÚ¤, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, ·Ôı‹ÎË Î·È ¿ÚÎÈÓ ÈÏÔÙ‹˜, ı¤· ¶‹ÏÈÔ. ∞¯ÈÏÏÔÔ‡ÏÔ˘, ÙÚÈÒÚÔÊÔ ËÌÈÙÂϤ˜ Ô›ÎËÌ· Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 135 Ù.Ì. ·ÔÙÂÏÔ‡ÌÂÓÔ ·fi ÙÚÈ¿ÚÈ 75 Ù.Ì. Î·È ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 140 Ù.Ì. ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ Ì π. ∫·ÚÙ¿ÏË, ‰˘¿ÚÈ 55 Ù.Ì., 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ·˘ÙÔÓÔÌ›· Ê/·. √ÈÎfi‰· ∫‡ÚÔ˘ ÏËÛ›ÔÓ °. ¢‹ÌÔ˘, ÔÈÎfiÂ‰Ô 152 Ù.Ì., ÌÂÛ·›Ô, ÚfiÛÔ„Ë 9Ì. ªÂÏÈÛÛ¿ÙÈη, Â›Â‰Ô ÔÈÎfiÂ‰Ô 4.015 Ù.Ì., ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤· fiÏÔ ÙÔ μfiÏÔ. ª¿Ú·ıÔ˜, ÔÈÎfiÂ‰Ô 355 Ù.Ì, ÌÂÁ¿ÏË ‰fiÌËÛË, ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·. ÕÏÏË ªÂÚÈ¿, ÔÈÎfiÂ‰Ô 485 Ù.Ì., ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡, ı¤· ÙÔ μfiÏÔ. ÕÏÏË ªÂÚÈ¿, ÔÈÎfiÂ‰Ô 2.200 Ù.Ì., ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡, ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· ·Ó¤ÁÂÚÛË ÌÂ˙ÔÓ¤ÙˆÓ. ∞ʤÙ˜, ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.884 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡, ı¤· ÙÔÓ ¶·Á·ÛËÙÈÎfi. ¢ÈÌ‹ÓÈ - ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ ∞’ μπ¶∂, ÔÈÎfiÂ‰Ô 5.624,77 Ù.Ì. ∫¿Ùˆ °·Ù˙¤·, ÚÒÙÔ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· ÔÈÎfiÂ‰Ô 533 Ù.Ì. ‰È·ÌÂÚ¤˜. ∞Ï˘Î¤˜, ÔÈÎfiÂ‰Ô 2.500 Ù.Ì. (‰›ÓÂÙ·È ÌÔÓÔÎfiÌÌ·ÙÔ ‹ Îfi‚ÂÙ·È) 100 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ∞Ï˘Î¤˜ - ªÈÌ›ÎÔ˜, 2 Û˘Ó¯fiÌÂÓ· ÔÈÎfi‰· 303 Ù.Ì.+365 Ù.Ì., ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ™ˆÚfi˜, ÔÈÎfiÂ‰Ô 625 Ù.Ì. ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ ÂÎÎÏËÛ›· ÙÔ˘ ∞Á. ™ÙÂÊ¿ÓÔ˘. ™ˆÚfi˜, 637 Ù.Ì. ÛÙÔ ÚÒÙÔ ÏÈÌ·Ó¿ÎÈ. ∞ÁÚÈ¿, ÔÈÎfiÂ‰Ô 180 Ù.Ì. ÚfiÛÔ„Ë ÛÙÔÓ ÎÂÓÙÚÈÎfi ‰ÚfiÌÔ, ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ¯Ú‹ÛË. ∞ÁÚÈ¿, ÔÈÎfiÂ‰Ô 684 Ù.Ì., ÁˆÓÈ·Îfi ÙڛʷÙÛÔ. §·‡ÎÔ˜, ÔÈÎfiÂ‰Ô 852 Ù.Ì., ÚfiÛÔ„Ë Û ÎÂÓÙÚÈÎfi ‰ÚfiÌÔ, ÂÓÙfi˜ ˙ÒÓ˘ ª∂£√¢π∫√Δ∏Δ∞ - ™À¡∂¶∂π∞ ∞¶√Δ∂§∂™ª∞Δπ∫√Δ∏Δ∞ (063)

------------------------------------

ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√

∑∞Ã∞ƒ∞™ ¡π∫√§∞√™ ª√Àƒ∂™π ¶∏§π√À ΔËÏ. 2426049533, 2426048928 ∫ÈÓ. 6948003746 Πωλούνται σε όλο το Πήλιο οικόπεδα, αγροτεμάχια, παλιές οικίες και βίλες καινούργιες πολυτελούς κατασκευής. (034)

-----------------------------------™Δ∞Àƒ√™ ∫∞Δ™√Àƒ∞™ §∂øº. ∂πƒ∏¡∏™ 94 ¡. πø¡π∞ Δ∏§. 24210-67725, ∫π¡. 6972-672426

¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ ΤÓÙÚÔ, ÚÂÙÈÚ¤ 140 Ù.Ì. Ì 30 Ù.Ì. Ì·ÏÎfiÓÈ 195.000 √ÈÓfiÓÂ˘Ì·, 190 Ù.Ì. ËÌÈÙÂϤ˜ 90.000 ¢ËÌ·Ú¯. ¡. πˆÓ›· 36 Ù.Ì. ËÌ/ÁÂÈÔ 30.000 μÂÚfiÔ˘ÏÔ˜ ¡. πˆÓ›·, ÔÚÔÊ/ÛÌ· 90 Ù.Ì. 120.000 ºÈÏ·‰ÂÏÊ›·˜, ÙÚÈ¿ÚÈ 85 Ù.Ì. 95.000 Αχιλλοπούλου-Γυμναστήριο 98 τ.μ., 85.000. Ευαγγελίστρια Ταχυδρομείο 50 τ.μ. 55.000. Φιλαδελφείας τέρμα, ρετιρέ 80 τ.μ., 130.000. √π∫√¶∂¢∞ - ∫Δ∏ª∞Δ∞ Μάραθος, 310 τ.μ. 100.000 Γκιώνη, 8 στρ. με 60 τ.μ. κτίσμα 110.000 ∂ÊÔÚ›·, ¡. πˆÓ›· 600 Ù.Ì. 250.000 ª¿Ú·ıÔ˜, 420 Ù.Ì. 100.000 ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ· 80 Ù.Ì. Ì ·Ï. ÔÈΛ· 45.000

¡. πˆÓ›· ÚfiÓÔÈ·, 130 Ù.Ì. 65.000 Ν. Ιωνία Λύκειο, 120 τ.μ. με παλαιά οικία 70.000 Ν. Ιωνία Στρατόπεδο 517 τ.μ 200.000 ª·Ìȉ¿Î˘, 7 ÛÙÚ. 55.000 §Ô˘˙›ÓÈÎÔ, 20 ÛÙÚ. Ì ·ÁÚÔÈΛ· 280.000 ∞Á. ™Ù¤Ê·ÓÔ˜, 590 Ù.Ì. Ì ¿‰ÂÈ· 140.000 ¶ÈӷοÙ˜, 1.835 Ù.Ì. 70.000 ¶Ï·Ù·Ó›‰È· 1.000 Ù.Ì. 300.000 ∫·Ï·Ì¿ÎÈ, ¶Úfi·Ó 3.850 Ù.Ì. 80.000 §·Ú›Û˘ ÂÍÚ¤˜ ۤڂȘ, 16 ÛÙÚ. 180.000 Αγ. Αικατερίνη 4 στρ. 320.000 ΒΙΟΣΚΥΡ πρώην 135 τ.μ. 50.000 Αγ. Βαρβάρα 200 τ.μ. 85000 Ν. Ιωνία τέννις 140 τ.μ. 50000 Νεάπολη 245 τ.μ. 100.000 Μελισσάτικα Σπαρτιάς 19 στρέμ. 200.000 Λουζίνικο 23 στρ. 240000. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™ Πρόνοια, 45 τ.μ., οικόπ. 70 τ.μ. 40.000 Βαμβακουργία, 70 τ.μ., οικόπ. 140 τ.μ. 120.000 ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ· ÔÙ¿ÌÈ, 70 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô 130 Ù.Ì. 135.000 ∞ÛÙ. ΔÌ‹Ì· ¡. πˆÓ›·, 180 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô 200 Ù.Ì. 170.000 ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ·, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 120 Ù.Ì. Û ·ÚοÎÈ, ¿ÎÚÈÓÁÎ, ·Ôı‹ÎË, 205.000 ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ·, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 170 Ù.Ì. 250.000 ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ·, ÙÚÈ¿ÚÈ Ì ‰ÒÌ· 63.000 Φιλαδελφείας 80 τ.μ., οικοπ. 160 τ.μ., 135.000 Ε Κουφόβουνο, 50 τ.μ. οικοπ. 85 τ.μ., 80.000 ∂¶∞°°∂§ª∞Δπ∫√™ - μπ√Δ∂áπ∫√™ Ãøƒ√™ ¡. πˆÓ›· 3 ηٷÛÙ‹Ì·Ù·, Û‡ÓÔÏÔ 150 Ù.Ì. 200.000 Μεταμόρφωση όροφος 250 τ.μ. 250.000 (036)

-----------------------------------∞¶√ Δ∂áπ∫∏ ∂Δ∞πƒ∂π∞ “μ. ∫∞Δ™∞ƒ√™ ∂.∂.” ƒ. º∂ƒ∞π√À 130 Δ∏§. 24210-47963-64 ∫π¡. 6944-357213

¶ø§√À¡Δ∞π Ãøƒπ™ º¶∞ ™ÙËÓ ¶∞ƒ∞§π∞ ∞°ƒπ∞™: Διαμερίσματα επάνω στο κύμα από 35-106 τ.μ. κουζίνες, ντουλάπες Ιταλίας, πόρτες μασίφ, δάπεδα τζάκια γρανίτες, λουτρά λουξ με άνεση και λειτουργικότητα. Υπερπολυτελούς κατασκευής. ∞§§∏ ª∂ƒπ∞: Βίλες πολυτελείς με θέα των 143-165 τ.μ. με ή χωρίς ημιυπόγειο 100 τ.μ. ανεξάρτητες πολυτελείς με δικό τους οικόπεδο από 300-420 τ.μ. ∑∏Δ∂πΔ∞π: Κεντρικό οικόπεδο στο Βόλο για αγορά ή αντιπαροχή. (035)

-----------------------------------ME™ITIKO °PAºEIO KøN/NOY £. KYPIT™H ™¶YPI¢H 58, 2Ô˜ OPOºO™ TH§. - FAX 24210 31036 KINHTO: 6944-285802

Για μια σωστότερη προβολή των ακινήτων σας, εντός και εκτός Nομού. Eπικοινωνήστε με το γραφείο μας. Eάν θέλετε και εσείς να έχετε μια ολοκληρωμένη επαγγελματική προώθηση του ακινήτου σας. ∑∏Δ√À¡Δ∞π ΠΡΟΣ ΑΜΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΑΚΙΝΗΤΑ ΣΕ ΤΙΜΕΣ ΠΟΥ ΝΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ. ¶ø§OYNTAI 1. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· με θέα στο λιμάνι. Μεζονέτα 240 τ.μ. με εσωτερικό ανελκυστήρα σε οικόπεδο 350 τ.μ. 2. ™Ù·ı¿, 3άρι με Κωνσταντά, 75 τ.μ., με Φ/Α. Διαμπερές, ανακαινισμένο. 3. ∞ÏÌ˘Úfi˜ μεζονέτα 120 τ.μ. από ιδιώτη. 4. ΔÔ ÈÛfiÁÂÈÔ διπλοκατοικίας 100 τ.μ. με αυλή μπροστά - πίσω περιοχή Γκρην Παρκ σε οικόπεδο 160 τ.μ. 5. Διαμέρισμα 3άρι, 86 τ.μ. 4ος όροφος, Δημ. Γεωργιάδου με Γαμβέτα, με αποθήκη και πάρκιν σε 8 ετών πολυκατοικία. 6.∞Á. ™Ù¤Ê·ÓÔ˜ ™ˆÚÔ‡, ÔÈÎfiÂ‰Ô 600 τ.μ. κοντά στην εκκλησία, θέα απεριόριστη προς το Βόλο. 7. ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ· αρχοντικό 235 τ.μ. αποτελούμενο από ισόγειο, 1ο και 2ο όροφο, εκατό μέτρα από την κεντρική πλατεία, απεριόριστη θέα Βόλο - Παγασητικό, άριστη κατάσταση κατάλληλο και για επαγγελματική στέγη. 8. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 118 τ.μ. 1ος όροφος σε αυτόνομη οικοδομή ενός ορόφου με κλειστό πάρκινγκ. Αποθήκη 20 τ.μ. και θέα στην παραλία, καινούριο. 9. √ÈÎfiÂ‰Ô Κουμουνδούρου με Αχιλλοπούλου 150 τ.μ. βλέπει σε δύο δρόμους (διαμπερές), από τα μοναδικά της περιοχής. Κτίζεται τετραώροφη οικοδομή. 10. ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ οικόπεδο 500 τ.μ., με μικρή οικία, 65 τ.μ., κεντρικό. 11. ∫·Ú·Á¿Ù˜, οικόπεδο γωνιακό, 220 τ.μ. Βρίσκεται επί της οδού Γ. Τέντζερη και Παν. Σελιανού. 12. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· διαμερίσματα 120 τ.μ. σε στυλ μεζονέτας με αυλή, πάρκινγκ και αποθήκη καινούρια. 13. ÕÁ. πˆ¿ÓÓ˘ Πηλίου, γκαρσονιέρες, 34 τ.μ. και 16 τ.μ., κοντά στην παραλία. 14. ∂¶∞°°∂§ª∞Δπ∫√π Ãøƒ√π 140 Ù.Ì. Ì ·Ù¿ÚÈ 70 Ù.Ì., ÂÚÈÔ¯‹ ¡Â·fiψ˜, ÈÛfiÁÂÈÔ. 15. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 127 τ.μ., επί της Σταθά, σε 230 τ.μ. οικόπεδο. 16. ∫∞Δø °∞Δ∑∂∞ μεζονέτα παραθαλάσσια 120 τ.μ. καινούρια. 17. ¢πª∏¡π μεζονέτα τριών ορόφων με ανελκυστήρα 300 τ.μ., απεριόριστη θέα τον Παγασητικό. Πολλά πλεονεκτήματα. 18. ∞°. §∞Àƒ∂¡Δπ√™ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΔΙΠΛΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 180 Τ.Μ. ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΚΑΙ ΓΙΑ ΔΥΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ. 19. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ οικία 55 τ.μ. με μεγάλη αυλή, θέα και στο κέντρο. 20. ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹ οικόπεδο 1.050 τ.μ.. μόνο 37.000 Ε, εφαπτόμενο του κεντρικού δρόμου. 21. √π∫√¶∂¢√ 355 τ.μ. περιοχή Πευκάκια Ν. Παγασαί, αμφιθεατρικό, με πανοραμική θέα. Τιμή λογική. 22. ¶Â˘Î¿ÎÈ· οικία 102 τ.μ. παλαιά σε οικόπεδο 350 τ.μ., θέα απεριόριστη. 23. ¡. πˆÓ›· περιοχή Αγ. Βαρβάρας 1ος όροφος διπλοκατοικίας 96 τ.μ. Τιμή ελκυστική. 24. °Î·ÚÛÔÓȤڷ ημιυπόγεια Αγ. Νικολάου με Ερμού 29 τ.μ. 25. °Î·ÚÛÔÓȤڷ ημιυπόγεια Ρήγα Φεραίου 32 τ.μ. Μόνο 14.000 Ε. A•IO§O°E™ E¶EN¢Y™EI™ 1. ∫¿Ï·ÌÔ˜, παραλιακό αγροτεμάχιο (εφάπτεται της αμμουδιάς) 17.000 τ.μ. Βλέ-

ΔƒπΔ∏ 26 π∞¡√À∞ƒπ√À 2010

πει σε δύο δρόμους, με 85 τ.μ. οικία κατασκευασμένη το 1985. 2. ∞§√¡¡∏™√™ μονοκατοικία πάνω στο κύμα η οποία είναι διαμορφωμένη ως επαγγελματική στέγη. Περιοχή Πατητήρι. 3. Παραθαλάσσιο οικόπεδο 450 τ.μ. στις Αλυκές Βόλου εφάπτεται σε παιζόδρομο. Μοναδική ευκαιρία. ENOIKIA™EI™ 1. 3¿ÚÈ 87 τ.μ., 1ος, Νικοτσάρα-Κων/ντα διαμπερές, ατομικό φ/α. 2. ¢˘¿ÚÈ 57 τ.μ., Ν. Γάτσου με Γαζή. 3. ΔΥΑΡΙ Μαγνήτων 55 τ.μ., διαμπερές. 4. ΤΡΙΑΡΙ Μαγνήτων, Γαμβέτα, 1ος όροφος. 5. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· αυτόνομο με δική του είσοδο 107 τ.μ. Κωνσταντά με Κ. Μακρή. 6. ¢˘¿ÚÈ με Α/Θ, 55 τ.μ., Θράκης. 7. ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ με πατάρι 70 τ.μ., περιοχή Νεαπόλεως (Βελτετσίου). 8. ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÔ› χώροι σε ορόφους από 70 τ.μ. έως 345 στο κέντρο της πόλης. °Nø™H KAI ™YNE¶EIA. (037)

-----------------------------------∏§π∞™ ∫√∫ª√Δ√™ πø§∫√À 7 Δ∏§. 24210-38556 ∫π¡. 6978-393556

¶ø§√À¡Δ∞π: √π∫√¶∂¢∞ ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ˘ 150 Ù.Ì. 62.000∂. ÃÈÏÈ·‰Ô‡ 130 Ù.Ì. 45.000∂. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿˜ 125 Ù.Ì. 65.000∂. ∫·ÛÛ·‚¤ÙË 145 Ù.Ì. 80.000∂. ∂ÛÊÈÁÌÂÓ›ÙÔ˘ 220 Ù.Ì. 120.000∂. §Â‡Î· 280Ù.Ì. 144.000∂. ¶ÏËÛ›ÔÓ ∂ÚÌÔ‡ 300 Ù.Ì. ∫·Ú·Á¿Ù˜ 180-400 Ù.Ì. ¡ÈÎÔÙÛ¿Ú· 216 Ù.Ì. ª·ÎÚ˘ÁÈ¿ÓÓË 230 Ù.Ì. ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë 310 Ù.Ì. 120.000∂. ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜ 300 Ù.Ì. ∞Ë-°ÈÒÚÁË 480 Ù.Ì. 125.000∂. °ËÚÔÎÔÌÂ›Ô 740 Ù.Ì. 138.000∂ ∞. ªÂÚÈ¿ 3.500Ù.Ì. ¡. πˆÓ›· 730 Ù.Ì. 150.000∂. ∞ıËÓÒÓ 1.000 Ù.Ì. ÕÁ. ∞Ó¿ÚÁ˘ÚÔÈ 280 Ù.Ì. ÕÁ. ¡ÂÎÙ¿ÚÈÔ 360 Ù.Ì. ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi˜ 22.000 Ù.Ì. ™ÎÈ¿ıÔ˜ 225 Ù.Ì. √π∫π∂™ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 3 ‰ˆÌ. 75.000∂. ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë 3 ‰ˆÌ. 150.000∂. ª·ÁÓ‹ÙˆÓ 3 ‰. 120.000∂. §. μ‡ÚˆÓÔ˜ ‰ÈÒÚÔÊË ÁÈ·›. ª·‚›ÏË 3 ‰ˆÌ. 90.000∂. •ÂÓ›· 3 ‰ˆÌ. 95.000∂. ∫ÔÚ·‹ ÙÚÈÒÚÔÊË Î·Ú·ÁÈ·›. °·˙‹ ‰ÈÒÚÔÊË 120.000∂. ∞Û‚ÂÛÙ·ÚÈ¿ 3 ‰ˆÌ. 110.000∂. ∫·Ú·Á¿Ù˜ 3 ‰ˆÌ., ¢ÂÏËÁÈÒÚÁË ‰ÈÒÚÔÊË ÁˆÓȷ΋. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿˜ 3 ‰ˆÌ. 110.000∂. ¡. πˆÓ›· 3 ‰ˆÌ. 60.000∂. ¶&¶·‡ÏÔ˘ 3 ‰ˆÌ. 92.000∂. ÕÁ. ∞Ó¿ÚÁ˘ÚÔÈ 3 ‰ˆÌ. 90.000∂. ∞ÁÚÈ¿ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈ·. °∫∞ƒ™√¡π∂ƒ∂™ ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË 30 Ù.Ì. 34.000∂. ∞¯ÈÏÏÔÔ‡ÏÔ˘ 33 Ù.Ì. 28.000∂. ∫ÔÚ·‹ 29 Ù.Ì. Ó¤·. ¡ÈÎÔÙÛ¿Ú· 32 Ù.Ì. Ó¤·. §. μ‡ÚˆÓÔ˜ 294 Ù.Ì. 36.000∂. ¢À∞ƒπ∞ √ÁÏ 55 Ù.Ì. 57.000∂. °·ÏÏ›·˜ 56 Ù.Ì. 60.000∂. ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 60 Ù.Ì. 58.000∂. °·˙‹ ÚÂÙÈÚ¤ 60.000∂. ∫·ÚÙ¿ÏË 62 Ù.Ì. 65.000∂. ¢ÈηÛÙ‹ÚÈ· 58 Ù.Ì. Ó¤Ô. ¡ÈÎÔÙÛ¿Ú· 50 Ù.Ì. Ó¤Ô, 82.000∂. ÕÁ. ∞Ó¿ÚÁ˘ÚÔÈ 54 Ù.Ì. Ó¤Ô 70.000∂. Δƒπ∞ƒπ∞ ∫·Ú·˚ÛοÎË 66 Ù.Ì. 67.000∂. ∞Ó¿ÏË„Ë 95 Ù.Ì. 85.000∂. ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË 82 Ù.Ì. 82.000∂. ¶·Ú·Ï›· 70 Ù.Ì. ÕÁ. ¡ÈÎfiÏ·Ô 93 Ù.Ì. 95.000∂. º. πˆ¿ÓÓÔ˘ 82 Ù.Ì. Ó¤Ô 118.000∂. ºÂÚ·›Ô˘ 98 Ù.Ì. Ó¤Ô. ™Ù·ı¿ 90 Ù.Ì. Ó¤Ô. ¶Ï·Ù›· ∂Ï¢ıÂÚ›·˜ 85 Ù.Ì. 110.000∂. Δ∂™™∞ƒπ∞ ™Ù·ı¿ 92 Ù.Ì. 105.000∂. ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË 115 Ù.Ì. 125.000∂. °·˙‹ 107 Ù.Ì. Ó¤Ô. °·ÏÏ›·˜ 108 Ù.Ì. Ó¤Ô 153.000∂. ª·ÁÓ‹ÙˆÓ 115 Ù.Ì. ÚÂÙÈÚ¤ 125.000∂. ƒ. ºÂÚ·›Ô˘ 170 Ù.Ì. ¶¿ÚÎÔ 115 Ù.Ì. ¶˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÈ΋ 135 Ù.Ì. 145.000∂. ¢ÂÏËÁÈÒÚÁË 170 Ù.Ì. ¶·Ú·Ï›· 110 Ù.Ì. ¶ÂÚÚ·È‚Ô‡ 136 Ù.Ì. 155.000∂. °ƒ∞º∂π∞ ∫·ÚÙ¿ÏË 34 & 35 Ù.Ì., 45.000∂. ¶Ï. ∂Ï¢ıÂÚ›· 85 Ù.Ì. 110.000∂. ÕÁ. ¡ÈÎfiÏ·Ô 75 Ù.Ì. ¢ÈηÛÙ‹ÚÈ· 40 Ù.Ì. ™ˆÎÚ¿ÙÔ˘˜ 75 Ù.Ì. ª∞°∞∑π∞ ∫·ÛÛ·‚¤ÙË 85 Ù.Ì. 92.000∂. 2·˜ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 45 Ù.Ì. 120.000∂. ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 70 Ù.Ì. °·˙‹ 50 Ù.Ì. 86.000∂. ∂ÚÌÔ‡ 120 Ù.Ì. ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 30 Ù.Ì. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ 33 Ù.Ì. ™ÙÚ. ª·ÎÚ˘ÁÈ¿ÓÓË 82 Ù.Ì. πˆÏÎÔ‡ 40 Ù.Ì. ¢ÈηÛÙ‹ÚÈ· 105 Ù.Ì. ÁˆÓ›·. ∞ıËÓÒÓ 2.600 Ù.Ì. ¢ÈÌËÓ›Ô˘ 70 Ù.Ì. ª·È¿Ó‰ÚÔ˘ 150 Ù.Ì. ¶ø§√À¡Δ∞π √π∫π∂™ & √π∫√¶∂¢∞ ™∂ √§∞ Δ∞ Ãøƒπ∞ Δ√À ¶∏§π√À ¶ø§√À¡Δ∞π √π∫π∂™-√π∫√¶∂¢∞ & •∂¡√¢√Ã∂π∞ ™Δ∏ ™∫π∞£√ °π¡√¡Δ∞π ∂∫Δπª∏™∂π™ ∞∫π¡∏Δø¡ ª∂ ™À°∫ƒπΔπ∫∞ ™Δ√πÃ∂π∞ ∂¡√π∫π∞∑√¡Δ∞π ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ & ª∞°∞∑π∞ (038)

-----------------------------------°∂øƒ°π√™ ∞¡Δ. £∂√Ã∞ƒ∏™ ∂¶∂¡¢ÀΔπ∫√™ ™Àªμ√À§√™ ∞∫π¡∏Δø¡ °∞§§π∞™ 10 1Ô˜ √ƒ√º√™ Δ∏§. & FAX 2421023742 ∫π¡. 6977/639025 e-mail: theoharg@otenet.gr °∫∞ƒ™√¡π∂ƒ∂™ 1. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ ÈÛfiÁÂÈ· ʈÙÂÈÓ‹ 35.000. 2. ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 27 Ù.Ì. 2Ô˜ ·Ó·Î·ÈÓ. 29.000.

3. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 28 Ù.Ì. ηÈÓ. ı¤· 89.000. ¢À∞ƒπ∞ 1. μÏ·¯¿‚· 53 Ù.Ì. 1Ô˜ 70.000. 2. μÏ·¯¿‚· 52 Ù.Ì 1Ô˜ ηÈÓ. 91.000. 3. μÏ·¯¿‚· 52 Ù.Ì. 2Ô˜ ηÈÓ. 96.000. 4. °·ÏÏ›·˜ 55 Ù.Ì. 4Ô˜ Ù˙¿ÎÈ, 8 ÂÙÒÓ, ı¤· 125.000. Δƒπ∞ƒπ∞ 1. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ 89 Ù.Ì. 1Ô˜ 85.000. 2. ¶ÂÚÚ·È‚Ô‡ 80 Ù.Ì., 3Ô˜ 80.000. 3. ∞. °·˙‹ ÁˆÓ. 103 Ù.Ì., 3Ô˜ 80.000. 4. Δ·ÍÈ·Ú¯ÒÓ 88 Ù.Ì. 1Ô˜ 4 ÂÙÒÓ 110.000. 5. £Ú·ÎÒÓ (π∫∞) 74 Ù.Ì., 5Ô˜ (4 ÂÙÒÓ), 105.000. 6. °. ∫·ÚÙ¿ÏË 101 Ù.Ì. 3Ô˜ ηÈÓ. 168.000. 7. ∑¿¯Ô˘ 92 Ù.Ì., 4Ô˜ ‰È·Ì., Ù˙¿ÎÈ, ¿ÚÎÈÓ, ·Ôı. 2 ÂÙÒÓ ı¤·, 141.000. 8. ∞¯ÈÏÏÔÔ‡ÏÔ˘ Û ‰ÈÒÚÔÊÔ, 1Ô˜ 95 Ù.Ì., 83.000, 2Ô˜ 75 Ù.Ì., 72.000. 9. ∫Ú›ÙÛÎË 1Ô˜ ‰ÈˆÚfiÊÔ˘ 75 Ù.Ì., 70.000. 10. ∞ÁÚÈ¿ 96 Ù.Ì. ηÈÓ. Ù˙¿ÎÈ, Ì ÔÛÔÛÙfi ÔÈÎÔ¤‰Ô˘, ËÌÈ˘. 95.000. Δ∂™™∞ƒπ∞ - ¶∂¡Δ∞ƒπ∞ 1. °·˙‹ 97 Ù.Ì. 5Ô˜ ·Ó·ÙÔÏ. ÔÏ˘ÙÂÏ., ¿ÚÎÈÓ, Ù˙¿ÎÈ, ·Ôı. ηÈÓ. 185.000 2. °·˙‹ 116 Ù.Ì. 5Ô˜ 116.000. 3. ¡. πˆÓ›· 128 Ù.Ì. ·Ó·Î·ÈÓ. 128.000. 4. ∫. ¶·Ï·Ì¿ ÌÂ˙ÔÓ. 170 Ù.Ì., 1Ô˜ Î’ 2Ô˜ Û ÙÚÈÒÚÔÊË ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ 150.000. 5. °. ∫·ÚÙ¿ÏË 101 Ù.Ì., 4Ô˜ ηÈÓ. 172.000. 6. ∞ı. ¢È¿ÎÔ˘ 129 Ù.Ì. (1991), Ì ÔÛÔÛÙfi ÔÈÎÔ¤‰Ô˘ 153.000. 7. °. ∫·ÚÙ¿ÏË ÌÂ˙ÔÓ. 170 Ù.Ì. 4Ô˜, 5Ô˜, ηÈÓ. ÎÔÌϤ 290.000. 8. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿˜ 121 Ù.Ì. 1Ô˜ ·Ó·Î·ÈÓ. ‰È·Ì. 130.000. 9. ƒÈ˙fiÌ˘ÏÔ˜ 115 Ù.Ì., 1Ô˜ ËÌÈÙÂÏ. 78.000. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™ 1. ¡. πˆÓ›· ÌÂ˙ÔÓ. (Ù¤ÓȘ) 141 Ù.Ì. (3 Â›‰·) + ·˘Ï‹ 70 Ù.Ì. ÁˆÓ. ηÈÓ. 200.000. 2. ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 100 Ù.Ì./170 Ù.Ì. 265.000. 3. ∞Ï˘Î¤˜ (¡Δ√ª∞Δ∞) ÌÂ˙ÔÓ. ÔÏ˘ÙÂÏ. 132 Ù.Ì.+ ·Ôı. 25 Ù.Ì. ÈÏÔÙ‹˜+Ù·Ú¿ÙÛ· Û ÔÈÎÔ‰. 160 Ù.Ì. ηٷÛÎ. 280.000. 4. ¡. πˆÓ›· ‰ÈÒÚÔÊÔ (50 Ù.Ì.+40 Ù.Ì.) Û ÔÈÎÔ. 70 Ù.Ì. 59.000. 5. ™¿ÌÔ˘ 75 Ù.Ì. ÔÈÎÔ‰. 230 Ù.Ì. 80.000. 6. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿˜ ÌÂ˙ÔÓ. 140 Ù.Ì.(12 ÂÙÒÓ) Û ÔÈÎÔ. 180 Ù.Ì. 185.000. 7. ºÈÏ. πˆ¿ÓÓÔ˘ ‰ÈÒÚÔÊÔ (90 Ù.Ì.+70 Ù.Ì.) ·ÏÈfi ÔÈÎÔ. 125 Ù.Ì. 195.000. 8. ™ˆÚfi˜ ÌÂ˙ÔÓ. 102 Ù.Ì. Û ÔÈÎÔ. 590 Ù.Ì.(2000) ı¤·, 290.000. 9. ∞ÁÚÈ¿ ÙÚÈÒÚ. ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ 96 Ù.Ì. ËÌÈ˘ÔÁ.+127 Ù.Ì. 1Ô˜+121 Ù.Ì., 2Ô˜ Û ÔÈÎÔ. 500 Ù.Ì. ηÈÓÔ‡ÚÁÈ·, 595.000. 10. ¡. πˆÓ›· ÌÂ˙ÔÓ. 140 Ù.Ì. (¿‰ÂÈ· 1990)+ËÌÈ˘ÔÁ. 180.000. 11. ™Ù·ÁÈ¿Ù˜ Ê·ÓÙ·ÛÙÈÎfi ‰ÈˆÚÔÊ. 170 Ù.Ì./ÔÈÎÔ. 820 Ù.Ì. ∂∫¶§∏∫Δ. £∂∞, 465.000. 12. ªËÏȤ˜ (™À°∫ƒ√Δ∏ª∞) 82 Ù.Ì. Û ÔÈÎÔ. 170 Ù.Ì. ¶√§ÀΔ∂§. £∂∞, 295.000. 13. ∫·Ù˯ÒÚÈ 70 Ù.Ì./350 Ù.Ì. ı¤·, 170.000. √π∫√¶∂¢∞ 1.πˆÏÎÔ‡ 740 Ù.Ì. ‰È·Ì. (∫Δπ∑∂π 400 Ù.Ì. ÈÛÔÁ.+400 Ù.Ì. ˘ÔÁ.+200 Ù.Ì. ·Ù·Ú.) 490.000. 2. ¡. πˆÓ›· 370 Ù.Ì. (™.¢. 2,4) 275.000. 3. ∞Á. ∞Ó¿ÚÁ˘ÚÔÈ 218 Ù.Ì. ÁˆÓ. 135.000. 4. ∞Ï˘Î¤˜ (°∞Δ√™) 366 Ù.Ì. ÁˆÓ. 118.000. 5. ¡. πˆÓ›· 180 Ù.Ì. ÁˆÓ. (2,4) 100.000. 6. ∞Ï˘Î¤˜ (¶§∞∑) 307 Ù.Ì ÁˆÓ. 105.000. 7. πˆÏÎÔ‡ 117 Ù.Ì. (∫Δπ∑∂π 160 Ù.Ì.) 85.000. 8. πˆÏÎÔ‡ 235 Ù.Ì. (∫Δπ∑∂π 320 Ù.Ì.) 190.000. 9. ∞Ï˘Î¤˜ 85 Ù.Ì. (∫Δπ∑∂π 105 Ù.Ì.) 44.000. 10. πˆÏÎÔ‡ 1120 Ù.Ì.(2,4) ÁˆÓ. 3.250.000. 11. ∫·Ú·Á¿Ù˜. 740 Ù.Ì.(¢π™..°ø¡.) º∞¡Δ∞™Δπ∫√ ¤Ó·ÓÙÈ ¿ÚÎÔ˘ 505.000. 12. ∫·Ú·Á¿Ù˜ 370 ÁˆÓ. º∞¡Δ∞™Δπ∫√ £∂∞ 255.000. 13. ∫·Ú·Á¿Ù˜ 1.450 Ù.Ì., ÙÂÙÚ¿ÁˆÓÔ, ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ı¤· 1.020.000. 14. ∫·Ú·Á¿Ù˜ 528 Ù.Ì., 339.000. 15. ∞Ï˘Î¤˜ (¡Δ√ª∞Δ∞) 170 Ù.Ì. 80.000, 156 Ù.Ì. 90.000, 157 Ù.Ì., 105.000, ÁˆÓ. 246 Ù.Ì. ÁˆÓ. 150.000, 490 Ù.Ì. ÁˆÓ., 280.000. 16. ª¿Ú·ıÔ˜ (¢π∂£¡∏™) 8 ÛÙÚ¤Ì. (50 Ì. Ê¿ÙÛ·), 190.000. 17. ∞Á¯›·ÏÔ˜ 220 Ù.Ì. (0,80), 39.000. 18. §·‡ÎÔ˜ 13 ÛÙÚ¤Ì. º∞¡Δ∞™Δπ∫√ 320.000. 19. ™˘Î‹ (¶√Δ√∫π) ·ÁÚÔÙ/¯È· 11, 6, 7 ÛÙÚ¤Ì, ı¤· ηٷÏËÎÙÈΤ˜ ÙÈ̤˜. 20. ∞Ï˘Î¤˜ (¶ƒ√º. ∏§π∞™) 430 Ù.Ì. 80.000. 21. •˘Ófi‚Ú˘ÛË (¶√Δπ™Δπ∫∞) ‰È¿ÊÔÚ· ·ÁÚÔÙ/¯È·. 22. ™·Ï·Ì›Ó· 197 Ù.Ì. ÂÎÙfi˜ ۯ‰. 20.000. ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ - ∂¶∞°°∂§ª∞Δπ∫∂™ ™Δ∂°∂™ 1. ƒÈ˙fiÌ˘ÏÔ˜ 250 Ù.Ì. ÁˆÓ., ÈÛfiÁ. 195.000. 2. πˆÏÎÔ‡ 28 Ù.Ì. ÈÛÔÁ. 43.000. 3. ¡. πˆÓ›· ª∞°∞∑π 75 Ù.Ì. ÁˆÓ. + (À¶√°. 70Ù.Ì. ÎÔ˘˙ÈÓ.)+¶∂∑√¢ƒ√ª. ∫∞π¡.(º∞¡Δ∞™Δπ∫√ ∂¡√π∫π√) 220.000. 4. ºÈÏ. ∂Ù·ÈÚ›·˜ ÈÛfiÁ. 67 Ù.Ì.+˘fiÁ. 67 Ù.Ì. ηÈÓ. 110.000. 5. ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË 52 Ù.Ì. ÁˆÓ. ηÈÓ. 148.000. 6. °·˙‹ 160 Ù.Ì. ËÌÈÛÔÁ. ·Ó·Î·ÈÓ. Ï‹Úˆ˜ (ÂÓÔ›ÎÈÔ 450), 80.000. 7. ¶Â‰›ÔÓ ÕÚˆ˜ 420 Ù.Ì. (4 ª∞°∞∑π∞) Û ÔÈÎÔ. 600 Ù.Ì.+∂¶π¶§. ¢√ª∏™. 520.000. 8. ƒ. ºÂÚ·›Ô˘ 180 Ù.Ì.+˘ÔÁ. 100 Ù.Ì.+ ·Ù¿ÚÈ 80 Ù.Ì.+¿ÚÎÈÓ, 360.000. 9. •ÂÓÒÓ·˜ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿, 9 ‰ˆÌ¿ÙÈ· Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 340 Ù.Ì. (1998), 550.000. ∂¶∂¡¢À™∂π™ - ∂À∫∞πƒπ∂™ 1. ∞¤Ú·˜ ˘¿Ú¯Ô˘Û·˜ ‰ÈÒÚÔÊ˘ ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹˜ + ¿‰ÂÈ· 2006: 2Ô˜ 105 Ù.Ì., 3Ô˜ 75 Ù.Ì., 4Ô˜ 42 Ù.Ì., 195.000. 2. ƒÈ˙fiÌ˘ÏÔ ÛÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ ‰ÚfiÌÔ Ì·Á·˙›+Û›ÙÈ Â¿Óˆ, ÔÏÏ·ÏÒÓ ¯Ú‹ÛˆÓ, Ê·ÓÙ·ÛÙÈ΋ ÙÈÌ‹. 3. ∞Á¯›·ÏÔ˜ ÎÂÓÙÚÈÎfiÙ·ÙÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ·. ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂π™ 1. ¶·È‰fiÙÔÔ˜ ÛÙÔ μfiÏÔ ÂÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·. ∂¡√π∫π∞∑√¡Δ∞π 1. ª·Á·˙›, ∂ıÓÈ΋˜ ∞ÓÙÈÛÙ¿Ûˆ˜, ÁˆÓÈ·Îfi 32 Ù.Ì.+32 Ù.Ì. ˘ÔÁ. ηÈÓ. 300 ∂ ¶§∏ƒ√º√ƒπ∂™ - ∂∫¢√™∏ ¢∞¡∂πø¡ (039)

-----------------------------------Thomas Real Estate §π∞∫√∫∞¶∏™ Ã. £øª∞™ ∫Δ∏ª∞Δ√ª∂™πΔ∏™ ∂§. μ∂¡π∑∂§√À 52∞-μ√§√™ ΔËÏ. & fax 24210-39110 ÎÈÓ. 6943756537 e-mail:info@thomasrealestategr.com www.thomasrealestategr.com

√π∫√¶∂¢∞ 1. ¡¤· ∞Á¯›·ÏÔ˜, ∫ÚÈı·ÚÈ¿, ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈÔ 500 Ù.Ì. Û ‰ÚfiÌÔ 4 Ì. ÙÈÌ‹ 160.000 ∂. 2. ¢‹ÌÔ˜ ∞ÚÙ¤ÌȉԘ, ∞Á. §·˘Ú¤ÓÙÈÔ˜ ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ, ·ÓÔÚ·ÌÈ΋ ı¤· ÙÔÓ ¶·Á·ÛËÙÈÎfi, 7 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù·. 3. μfiÏÔ˜, ÂÚÈÔ¯‹ ∞ÏÌ˘Úfi˜ ·¤Ó·ÓÙÈ ·fi ÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ ÀÁ›·˜ 2 ÔÈÎfi‰· ÙˆÓ 650 Ù.Ì., ÙÔ ¤Ó· 85.000 ∂ ‹ Î·È Ù· 2 160.000 ∂. 4. ¶‹ÏÈÔ, ÂÚÈÔ¯‹ ¢Ú¿ÎÂÈ·, ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ ¢Ú¿ÎÂÈ·˜ - ÷ӛˆÓ 4,5 ÛÙÚ. ÙÈÌ‹ 65.000 ∂. 5. ¶‹ÏÈÔ (¢‹ÌÔ˜ ªÔ˘ÚÂÛ›Ô˘) ÂÚÈÔ¯‹ ∞Á. πˆ¿ÓÓ˘ ¿Óˆ ·fi ÙÔÓ ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈÔ ‰ÚfiÌÔ 350 Ù.Ì., ÙÈÌ‹ 200.000 ∂. 6. ™˘Î‹, ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈÔ 5,5 ÛÙÚ. ÙÈÌ‹ 70.000 ∂. 7. ™˘Î‹ 1 ÛÙÚ. ÙÈÌ‹ 30.000 ∂.

8. ™˘Î‹ 550 Ù.Ì. ÙÈÌ‹ 20.000 ∂. 9. ¶ÙÂÏÂfi˜ 3.000 Ù.Ì. ÙÈÌ‹ 250.000 ∂ 10. ¶ÙÂÏÂfi˜ 4.150 Ù.Ì. ÙÈÌ‹. 140.000 ∂. 11. ¶ÙÂÏÂfi˜ 17.000 Ù.Ì. 150.000 ∂/ 12. ¶ÙÂÏÂfi˜ 2.300 Ù.Ì. ÙÈÌ‹ 60.000 ∂ 13. ªԇʷ ∫ÔÚfiË 3 ÔÈÎfi‰· 500 ÛÙÚ. ÙÈÌ‹ 100.000 ∂. 14. ¢‹ÌÔ˜ ∞ÁÚÈ¿˜, ÂÚÈÔ¯‹ ¢Ú¿ÎÂÈ·, ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ 5.250 Ù.Ì. 50.000 ∂. 15. μfiÏÔ˜, ¡¤· ∞Á¯›·ÏÔ˜, ªÈÎÚÔı‹‚˜ 2.300 Ù.Ì., ÙÈÌ‹ 50.000 ∂. 16. μfiÏÔ˜, ª·Ï¿ÎÈ 4.000 Ù.Ì. ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ, ÙÈÌ‹ 130.000 ∂. 17. ¶‹ÏÈÔ, ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ· 600 Ù.Ì., ÙÈÌ‹ 150.000 ∂. 18. ∑·ÁÔÚ¿ ÛÙÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ÛËÌÂ›Ô ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡ ÛÙËÓ ¿ÎÚË ÙÔ˘ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ Â› Ù˘ Â·Ú¯È·Î‹˜ Ô‰Ô‡ ∑·ÁÔÚ¿˜-¶Ô˘Ú›Ô˘ (ÚfiÛˆÔ 90 Ù.Ì. ÙÔ fiÏÔ ÔÈÎfi‰Ô) 300 Ù.Ì. Ì ¿‰ÂÈ· ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹˜ 85 Ù.Ì. ΔÈÌ‹ 80.000 ∂. 19. ¢‡Ô ÔÈÎfi‰· ÛÙÔÓ ∞ÏÌ˘Úfi 650 Ù.Ì. ÙÔ Î¿ı ¤Ó· ‹ ¤Ó· ÙˆÓ 1.300 Ù.Ì. ·¤Ó·ÓÙÈ ·fi ÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÀÁ›·˜ 85.000 ÙÔ ¤Ó· ‹ 160.000 Ù· ‰‡Ô. 20. ªËϛӷ, ÂÚÈÔ¯‹ “ª·‡ÚË ¶¤ÙÚ·” 1.000 Ù.Ì. 170.000. 21. ¢Ú¿ÎÂÈ·, ∞Á. ∞ÈηÙÂÚ›ÓË ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÌfi˜ ·fi ‰·ÛÈ΋ ˘ËÚÂÛ›· 500 Ì. ·fi ¢Ú¿ÎÂÈ· 5.000 Ù.Ì. ΔÈÌ‹ 120.000 ∂. 22. ÿÓÈ· 500 Ì. ·fi ÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ ‰ÚfiÌÔ ÁÈ· ∑·ÁÔÚ¿ 4.250 Ù.Ì. ΔÈÌ‹ 90.000 ∂. 23. ¢‹ÌÔ˜ ªÔ˘ÚÂÛ›Ô˘, •Ô˘Ú›¯ÙÈ, ÚfiÛÔ„Ë 40-45 Ì. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ 9.620 Ù.Ì., ÙÈÌ‹ 200.000 ∂. 24. ¢‹ÌÔ˜ ªÔ˘ÚÂÛ›Ô˘, •Ô˘Ú›¯ÙÈ, ÚfiÛÔ„Ë 40 Ì. ÂÊ·ÙfiÌÂÓÔ ÛÙÔ ·ÓÔȯÙfi £¤·ÙÚÔ, 1090 Ù.Ì., ÙÈÌ‹ 60.000 ∂. 25. ¢‹ÌÔ˜ ªÔ˘ÚÂÛ›Ô˘, •Ô˘Ú›¯ÙÈ, ÂÚÈÔ¯‹ §ÈÌÓÈÒÓ·˜ 1.500 Ù.Ì., ÙÈÌ‹ 45.000 ∂. 26. μfiÏÔ˜, ¢‹ÌÔ˜ ™ËÈ¿‰Ô˜ ı¤ÛË ΔÔ˘ÚοÚÈ Â› Ù˘ Ô‰Ô‡ Ô˘ Û˘Ó‰¤ÂÈ ¶Ï·Ù·ÓÈ¿-∫·ÙËÁÈÒÚÁË, ÂÎÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ ·¤¯ÂÈ ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ· 1.250 Ì., ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤· 8.768 Ù.Ì. ΔÈÌ‹ 100.000 ∂. 27. ªԇʷ, ∫ÔÚÒË 5 ÔÈÎfi‰· ·ÔÙÂÏÔ‡ÌÂÓ· ·fi 500 Ù.Ì., 377 Ù.Ì., 360 Ù.Ì., 360 Ù.Ì., Î·È 360 Ù.Ì., ÙÔ Î·ı¤Ó·, fiÏ· Ì·˙› 2.000 Ù.Ì., ÙÔ ¤Ó· 60.000 ∂. 28. ΔÛ·Áηڿ‰·, ª˘ÏÔfiÙ·ÌÔ˜ 5.170 Ù.Ì., Â›‰Ô. ΔÈÌ‹ 500.000 ∂. 29. ÕÓˆ °·Ù˙¤·, ∞Á. ΔÚÈ¿‰· 1.100 Ù.Ì. ΔÈÌ‹ 60.000 ∂. 30. ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜, ÔÈÎfiÂ‰Ô 650 Ù.Ì., Ì ÈÏÔÙ‹, 2ÒÚÔÊË, ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·. ΔÈÌ‹ 100.000 ∂. Διμήνι, κοντά στα αρχαία, θέση Σαμπάναγα 5.500 τ.μ. 120.000 Σκόπελος, 12.000 τ.μ., τιμή 90.000 Τρίκερι Αγ. Κυριακή, οικοδομή 200 τ.μ., 2000 τ.μ. οικόπεδο 150.000 ∂› Ù˘ ∞Ó·Ï‹„ˆ˜, 213 Ù.Ì. Ì ·ÏÈfi ÎÙ›ÛÌ·, ÙÈÌ‹ 220.000. ∞Ï˘Î¤˜, 2.300 Ù.Ì. ¿Óˆ ·fi ∞ıËÓÒÓ Ì ÎÙ›ÛÌ· Î·È ˘fiÁÂÈÔ, 180 Ù.Ì., ÙÈÌ‹ 200.000. ∞Ï˘Î¤˜, 470 Ù.Ì., ÙÈÌ‹ 400.000. ¶ˆÏÔ‡ÓÙ·È ÔÈÎfi‰· ÛÙËÓ ∞ÁÚÈ¿ ·fi 70.000. ∞ÁÚÈ¿, 225 Ù.Ì., 70.000. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·, 240 Ù.Ì., 140.000. º˘ÙfiÎÔ, 4.000 Ù.Ì., ÙÈÌ‹ 80.000. §Â¯ÒÓÈ·, 600 Ù.Ì., ÙÈÌ‹ 80.000. μÈÔÌ˯·ÓÈ΋ ÂÚÈÔ¯‹, ·¤Ó·ÓÙÈ ·fi ·ÓÙÈÚÔÛˆ›· Toyota 10.300 Ù.Ì., 160.000. ∫·Ú·Á¿Ù˜ 390 Ù.Ì., ÁˆÓÈ·Îfi. ™ÙÔÓ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi 1.100 Ù.Ì., 110.000 Û ·Ú¿‰ÚÔÌÔ. ÃÈÏÈ·‰Ô‡ Â› Ù˘ ∫ÔÚ·‹ 125 Ù.Ì., Ì ·ÏÈfi ÎÙ›ÛÌ· 110.000. ÃÈÏÈ·‰Ô‡, Û›ÙÈ 90 Ù.Ì., Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 170 Ù.Ì., 145.000. ÃÈÏÈ·‰Ô‡, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 200 Ù.Ì., ÂÚ›Ô˘ 100 Ù.Ì., ÈÛfiÁÂÈÔ, 100 Ù.Ì. 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ·˘Ï‹ ÔÈÎfiÂ‰Ô 165 Ù.Ì., 210.000 ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË. ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ - ¶ø§√À¡Δ∞π 1. μfiÏÔ˜, ¶ÂÚÚ·È‚Ô‡ Ì ƒ. ºÂÚ·›Ô˘ 78 Ù.Ì., 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ı¤ÚÌ·ÓÛË ·ÙÔÌÈ΋ ÙÈÌ‹ 85.000 ∂. 2. ¢‡Ô ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· ÙˆÓ 40 Ù.Ì. ÛÙËÓ ∞ÏfiÓÓËÛÔ, ÛÙÔ ¶·ÙËÙ‹ÚÈ Û ‰·ÛÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Ì ˘¤ÚÔ¯Ë ı¤· ÛÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ. 3. ™ÙË ¡. πˆÓ›· ÔÚÔÊԉȷÌÂÚ›ÛÌ·Ù· 31 Î·È 32 Ù.Ì. ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· Ì ÂÓÈ·›· ÎÔ˘˙›Ó·, ·Ôı‹ÎË, ·˘ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË, 30 ÂÙÒÓ, Î·È Ù· ‰‡Ô 80.000 ∂. 4. ÛڈÓÔ˜ 73, ÂÚÈÔ¯‹ √͢ÁfiÓÔ, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 57 Ù.Ì. ΔÈÌ‹ 95.000 ∂. 5. μfiÏÔ˜, °Ï·‡ÛÙˆÓÔ˜ 17, ‰˘¿ÚÈ 50 Ù.Ì., ÂÈψ̤ÓÔ, Ê˘ÛÈÎfi ·¤ÚÈÔ, ¿ÚÎÈÓ, ·Ôı‹ÎË, ÙÈÌ‹ 84.000 ∂, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ. 6. μfiÏÔ˜, ∫ÔÚ·‹ 89, 4¿ÚÈ 107 Ù.Ì., Ê˘ÛÈÎfi ·¤ÚÈÔ, ÂÈψ̤ÓÔ, ¿ÚÎÈÓ, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, ÙÈÌ‹ 193.000 ∂. 7. μfiÏÔ˜, ª·ÓÁ‹ÙˆÓ 110, 1Ô˜, 3Ô˜, Î·È 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 84 Ù.Ì., Ê˘ÛÈÎfi ·¤ÚÈÔ, ¿ÚÎÈÓ, ÂÈψ̤ӷ, Ô 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 141.000 ∂ Î·È 3Ô˜ Î·È 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 147.000 ∂, ηÈÓÔ‡ÚÁÈ·.. 8. μfiÏÔ˜, ÁηÚÛÔÓȤڷ, ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘ 2, 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ÙÈÌ‹ 53.000 ∂. 9. ¶ˆÏÔ‡ÓÙ·È Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈ· ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù·, ¤ÙÔ˜ ηٷÛ΢‹˜ 2009 ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ ¡. πˆÓ›·˜ Ô‰fi˜ ªÈÏÙÈ¿‰Ô˘, 91 Ù.Ì. Ì Ù˙¿ÎÈ Î·È ÈÏÔÙ‹ ÁÈ· ı¤ÛË parking, ÙÈÌ‹ ¢ηÈÚ›·˜ 140.000 ∂. 10. ¡¤· πˆÓ›·, ÂÚÈÔ¯‹ ∞ÌÂÏfiÎËÔÈ ∞Úη‰›Ô˘ 3, 50 Ù.Ì., fiÚÔÊÔ˜ 3Ô˜, ÙÈÌ‹ 42.000 ∂. 11. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 96 Ù.Ì. ÛÙÔ ¡ÂÔ¯ÒÚÈ Ì·˙› Ì ÔÈÎfi‰Ô, ÙÈÌ‹ 150.000 ∂. 12. ™ÎÈ¿ıÔ˜, ‰ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ ™ÎÈ¿ıÔ˘, Û˘ÓÔÏÈÎÔ‡ ÂÌ‚·‰Ô‡ 210 Ù.Ì. (ηٿÏÏËÏË Î·È ÁÈ· ÂÓÔÈÎÈ·˙fiÌÂÓ· ‰ˆÌ¿ÙÈ·), ÙÈÌ‹ 230.000 ∂. 13. ™ÎÈ¿ıÔ˜, ÙÚÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· Ì ÌÈÛıˆÌ¤ÓÔ ÈÛfiÁÂÈÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· 58 Ù.Ì. ÛÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ Ù˘ ™ÎÈ¿ıÔ˘, Û˘ÓÔÏÈÎÔ‡ ÂÌ‚·‰Ô‡ 310 Ù.Ì. (ηٿÏÏËÏË Î·È ÁÈ· ÂÓÔÈÎÈ·˙fiÌÂÓ· ‰ˆÌ¿ÙÈ·), ÙÈÌ‹ 450.000 ∂. 14. ™ÎÈ¿ıÔ˜, ÂÚÈÔ¯‹ “ΔÚÔ‡ÏÔ˜” ËÌÈÙÂÏ‹˜ ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ (ÁÈ·›) Û˘ÓÔÏÈÎÔ‡ ÂÌ‚·‰Ô‡ 185. Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÔ¤‰Ô˘ 1.750 Ù.Ì., ÂÊ·ÙfiÌÂÓË Â› Ù˘ Â·Ú¯È·Î‹˜ Ô‰Ô‡ ™ÎÈ¿ıÔ˘ - ∫Ô˘ÎÔ˘Ó·ÚȤ˜ 100 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ· (Ï·˙ ΔÚÔ‡ÏÔ˘) Î·È 2 ¯ÈÏ. ·fi ÙȘ ∫Ô˘ÎÔ˘Ó·ÚȤ˜ ηٿÏÏËÏË ÁÈ· ηÙÔÈΛ· ‹ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÛÙ¤ÁË (ÂÓÔÈÎÈ·˙fiÌÂÓ· ‰ˆÌ¿ÙÈ·), ÙÈÌ‹ 350.000 ∂. μfiÏÔ˜, ºÈÏÂÏÏ‹ÓˆÓ-°·ÏÏ›·˜, 92 Ù.Ì. 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ ÙÈÌ‹ 65.000. μfiÏÔ˜, °ÎÏ·‚¿ÓË-∂ÚÌÔ‡, 45 Ù.Ì., ÙÈÌ‹ 30.000. μfiÏÔ˜, ∫·Ú·˚ÛοÎË 82, ÔÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· 117 Ù.Ì., 190.000. μfiÏÔ˜, ∫‡ÚÔ˘-∞ÏÂÍ¿Ó‰ÚÔ˘ ΔÛÈÌÔ‡ÎË, 102 Ù.Ì., ÓÂfi‰ÌËÙÔ, ÙÈÌ‹ 165.000. μfiÏÔ˜, ∫‡ÚÔ˘-∞ÏÂÍ¿Ó‰ÚÔ˘ ΔÛÈÌÔ‡ÎË, 28 Ù.Ì. studio ÓÂfi‰ÌËÙÔ, ÙÈÌ‹ 48.000. ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂π™ ¶ˆÏÂ›Ù·È Âȯ›ÚËÛË “Ô˘˙ÂÚ›” Û ÙÈÌ‹ ¢ηÈÚ›·˜ ÏfiÁˆ ÌÂÙ·‰ËÌfiÙ¢Û˘. ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ - ¶ø§√À¡Δ∞π 1. μfiÏÔ˜, °Ï·‡ÛÙˆÓÔ˜ 17, 15 Ù.Ì., ÙÈÌ‹ 26.000 ∂. ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ - ∂¡√π∫π∞∑√¡Δ∞π 1. μfiÏÔ˜, ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ˘ 34, ÈÛfiÁÂÈÔ 47 Ù.Ì. ÌÂÁ¿ÏÔ ·Ù¿ÚÈ. ΔÈÌ‹ 300 ¢ÚÒ. 2. ¡Â¿ÔÏË, μ·ÏÙÂÙÛ›Ô˘ 10, ÈÛfiÁÂÈÔ Ì ·Ù¿ÚÈ 120 Ù.Ì., 400 ∂.

μπ§∂™ - ∂¡√π∫π∞∑√¡Δ∞π 1. ¶‹ÏÈÔ, ¢‹ÌÔ˜ ∑·ÁÔÚ¿˜ ÂÚÈÔ¯‹ ÃÔÚ¢Ùfi ‰ˆÌ¿ÙÈ· ÂÈψ̤ӷ Ì ÂÓÙÔȯÈṲ̂ÓË ÎÔ˘˙›Ó·, ÔÏ˘ÙÂÏ›·˜, 100 ∂ ÙËÓ Ë̤ڷ. •∂¡√¢√Ã∂π∞ - ¶ø§√À¡Δ∞π 1. ™ÎfiÂÏÔ˜, ÂÚÈÔ¯‹ ™Ù¿Ê˘ÏÔ˜ ™ÎÔ¤ÏÔ˘, ÍÂÓÔ‰Ô¯ÂÈ·Îfi Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ·ÔÙÂÏÔ‡ÌÂÓÔ ·fi 3 ÎÙ›ÚÈ· 160 Ù.Ì. ÙÔ Î·ı¤Ó·, ‰È·ÌÔÚʈ̤ÓÔÈ ¯ÒÚÔÈ ÁÈ· Á‹Â‰Ô Ù¤ÓÓȘ, Ì¿ÚÌÂÎÈÔ˘ Î·È Û˘ÓÙÚÈ‚¿ÓÈ. (040)

-----------------------------------∫Δ∏ª∞Δπ∫∏ ª¶ƒ∞¡√™ ∞¶√ 1925

™∫∂¡¢∂ƒ∞¡∏ 15 Δ∏§. 24210/22351 ∫π¡. 6974/764446 ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ 1. ÕÓ·˘ÚÔ˜ 114 Ù.Ì. 3Ô˜ fiÚ. 2. ∫¤ÓÙÚÔ, ηÈÓÔ‡ÚÈ· 4¿ÚÈ·, 3¿ÚÈ·, ÁηÚÛÔÓȤÚ˜. 3. ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 160 Ù.Ì. 4. °Ú·ÊÂ›Ô 54 Ù.Ì. Î·È 22 Ù.Ì. π¿ÛÔÓÔ˜ 5. ΔÚÈÎÔ‡Ë 80 Ù.Ì. Ì parking 3Ô˜ 6. ƒ. ºÂÚ·›Ô˘ 80 Ù.Ì. Ì ¿ÚÎÈÓ 1Ô˜. 7. ¶ÂÚÈÔ¯‹ ∞Ó·‡ÚÔ˘ 102 Ù.Ì., 210.000∂. 8. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ηٷÛ΢‹˜ 150 Ù.Ì. 9. ∫ÂÓÙÚÈÎfi 160 Ù.Ì. 20 ÂÙÒÓ. 10. ∫ÂÓÙÚÈÎfi 3¿ÚÈ, 25ÂÙ›·˜, 80.000∂. 11. ¡. πˆÓ›· 80 Ù.Ì. 1Ô˜ ÔÚ. 12. ¡ÈÎÔÙÛ¿Ú·, ÚÂÙÈÚ¤ 100 Ù.Ì., 78 Ù.Ì. 13. ∞Á. ∫ˆÓ/ÓÔ˜ 10 Ì. ÚfiÛÔ„Ë ı¿Ï·ÛÛ·. 14. ¡. πˆÓ›· 80 Ù.Ì., 4Ô˘ ÔÚ. 15. ¢˘¿ÚÈ 55 Ù.Ì. (2 ÂÙÒÓ). √π∫π∂™ 1. ∞Ï˘Î¤˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 153 Ù.Ì. 2. ÃÈÏÈ·‰Ô‡ 90 Ù.Ì., Û ÔÈÎ. 160 Ù.Ì. 3. ∫·Ù˯ÒÚÈ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜ ˘fi ηٷÛÎ. 4. ∫‡ÚÔ˘ 60 Ù.Ì. 70.000 ¢ÚÒ. 5. ∫ÚÈı·ÚÈ¿ 112 Ù.Ì., ÌÂ˙ÔÓ¤Ù·, ÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ηٷÛ΢‹˜. 6. ªÂ˙ÔÓ¤Ù· ∞Ï˘Î¤˜ 180 Ù.Ì. 7. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· 105 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi. 8. ∞Á. √ÓÔ‡ÊÚÈÔ˜ 80 Ù.Ì. (·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ). 9. ¶·Á·Û·› 160 Ù.Ì., ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· ÁˆÓȷ΋. 10. ¢ÈÏÔηÙÔÈΛ· 85+80 Ù.Ì. (∫·ÏÏÈı¤·). 11. ¶ÔÏ˘ÙÂÏ‹˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· (™Ô˘ÙÚ·Ï›). 12. ΔÚÈÒÚÔÊÔ ·Î›ÓËÙÔ (ÓÂfi‰ÌËÙÔ) ÏÔ˘Í. 13. ∫·ÏÏÈı¤· ‰ÈÒÚÔÊÔ 150 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 150 Ù.Ì. 14. ∞Ï˘Î¤˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜ ÚfiÛÔ„Ë ı¿Ï·ÛÛ·. √π∫√¶∂¢∞ 1. º. πˆ¿ÓÓÔ˘ 171 Ù.Ì. 2. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ 140 Ù.Ì. 3. ∞Ï˘Î¤˜ 300 Ù.Ì., 250 Ù.Ì. 4. ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜ 1.280 Ù.Ì. (ÂÓÙfi˜). 5. 5 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù· ÚfiÛÔ„Ë ı¿Ï·ÛÛ· ÛÙÔ μ¤ÓÂÙÔ (¢ηÈÚ›·). 6. ∞Á. ΔÚÈ¿‰· °·Ù˙¤·˜ 2.200 Ù.Ì. Û 135.000. 7. ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ 4 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù·. 8. ÕÁÈÔÈ ∞Ó¿ÚÁ˘ÚÔÈ 3.000 Ù.Ì. 9. ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ 2.500 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡. 10. ™ÎfiÂÏÔ˜ (ÏËÛ›ÔÓ ÏÈ̤ӷ) 1.000 Ù.Ì. 11. ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ 1.750 Ù.Ì. 12. π. ∫·ÚÙ¿ÏË 98 Ù.Ì., 50.000∂. 13. ∞Á. ∞Ó¿ÚÁ˘ÚÔÈ 204 Ù.Ì. 14. ¢ÈÌËÓ›Ô˘ 800 Ù.Ì. ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ 1. §·Ú›Û˘ (ÔÈÎfi‰Ô+ÎÙ›ÛÌ·) 1.000 Ù.Ì. 2. ∫¤ÓÙÚÔ 35 Ù.Ì. 3. ∫¤ÓÙÚÔ, ÁˆÓÈ·Îfi, 40 Ù.Ì. 4. •ÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô ÛÙËÓ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 4 ÂηÙ. ¢ÚÒ. 5. ¶·Ú·Ï›· ∞Á. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ 117 Ù.Ì. 6. π·ÙÚ›· (ÎÂÓÙÚÈο) 48+42 Ù.Ì. 7. ¶·ÏÈ¿, 240 Ù.Ì. ÈÛfiÁÂÈÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ·. ∂∫Δ∞™∂π™ 1. 9.500 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù·. 2. ™ÎfiÂÏÔ˜ 600 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù· ÚfiÛÔ„Ë 8km ı¿Ï·ÛÛ·. (041)

-----------------------------------∂Àƒø∫Δ∏ª∞ ∂§§∞™ ∞∫π¡∏Δ∞ √§√∫§∏ƒøª∂¡∂™ À¶∏ƒ∂™π∂™ •∂¡√ºø¡Δ√™ 1, μ√§√™ ΔËÏ. 6977 615627 - 6938 388894, 24210 28944 www.euroktima.com

∂À∫∞πƒπ∂™ 1. ∫∂¡Δƒπ∫√ ‰˘¿ÚÈ 56 Ù.Ì. 4Ô˜ 58.000∂ 2. ∞Ì·ÏÈ¿ÔÏË 15 ÛÙÚ. ¿Óˆ ÛÙÔ Î‡Ì·, 170.000∂. 3. ∫. ∫∞ƒΔ∞§∏ ηÈÓ., ÙÚÈ¿ÚÈ 76 Ù.Ì., 2Ô˜, Ì ÎÏÂÈÛÙfi ¿ÚÎÈÓ,110.000∂. 4. ¡. πø¡π∞ 2¿ÚÈ 49 Ù.Ì., 4Ô˜, 73.000∂. 5. ∞°. ™Δ∂º∞¡√™ 600 Ù.Ì., 85.000∂. ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ ∫∂¡Δƒ√ 1. 94 Ù.Ì., 2 ˘/‰ Ì ÔÏÏ¿ extra, ¿ÚÎÈÓ, 3Ô˜, 172.000∂. 2. 80 Ù.Ì. 2 ˘/‰ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 121.000∂. 3. 103 Ù.Ì., 2 À/¢, Ï‹Úˆ˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ, 3Ô˜ ÔÚ., ·Ó·ÙÔÏÈÎfi, ı¤·, ‚ÂÚ¿ÓÙ˜, 133.000∂. ¡∂∞ ∂Δ√πª∞ ¢π∞ª/Δ∞ 1. ™ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ∞¡∞Àƒ√À ÁηÚÛÔÓ. 2¿ÚÈ·, 3¿ÚÈ·, 4¿ÚÈ·, Ì ˘¤ÚÔ¯Ë ı¤·. 2. ¶§∏™π√¡ ƒ. º∂ƒ∞π√À 2¿ÚÈ, 50 Ù.Ì., 3¿ÚÈ, 85 Ù.Ì., 4¿ÚÈ, 130 Ù.Ì. 3. ºπ§∞ƒ∂Δ√À 105 Ù.Ì., ÙÚÈ¿ÚÈ, Ì ˘¤ÚÔ¯Ë ı¤· ¶‹ÏÈÔ, 2 À/¢, ¿ÚÎÈÓ, ·Ôı‹ÎË. μ√§√™ ∫∂¡Δƒ√ ¶ø§√À¡Δ∞π ¡∂∞ ¢π∞ª/Δ∞ 1. °Î·ÚÛÔÓȤÚ˜. 2. 2¿ÚÈ 47 Ù.Ì., 50 Ù.Ì., 60 Ù.Ì. 3. 3¿ÚÈ· 76 Ù.Ì., 80 Ù.Ì., 90 Ù.Ì. 4. 4¿ÚÈ·, 95 Ù.Ì., 100 Ù.Ì., 120 Ù.Ì. 5. °∫∞ƒ™√¡π∂ƒ∂™ 28, 30, 38 Ù.Ì. √π∫√¶∂¢∞ 1. μ√§√™ ÎÂÓÙÚÈÎfi 1.290 Ù.Ì. Ì ™.¢. 2,4 1.000∂/Ù.Ì. ÎÙ›˙ÂÈ 3.000 Ù.Ì. 2. ¡. πˆÓ›· 275 Ù.Ì., Ì 2,4 ™.¢., 190.000Â. 3. ∞§§∏ ª∂ƒπ∞ 587 Ù.Ì. ÔÈÎ. ·Ó·ÙÔÏÈÎfi, Ì ¿‰ÂÈ· ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹˜, 155.000∂. 4. ∞°ƒπ∞ 500 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ Î·È 8 ÛÙÚ. ¿Óˆ Û ‰ÚfiÌÔ. ∞›ÛÙ¢ÙË ı¤· 20.000∂/ÛÙÚ. ¶∞°∞™∏Δπ∫√™ 5. 170.000 Ù.Ì. 25.000∂/ÛÙÚ. ·ÓÔÚ·ÌÈÎfi ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. 6. ¶√ƒΔ∞ƒπ∞ 1.100 Ù.Ì. & 1.500 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡. ªÂ ı¤· & 5 ÛÙÚ. ¿Óˆ ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ, Ì ˘¤ÚÔ¯Ë ı¤·. 7. ∫∞ƒ∞°∞Δ™ 368 ÙÌ., 450 Ù.Ì. 700 Ù.Ì. 8. Δ™∞°∫∞ƒ∞¢∞ 22 ÛÙÚÂÌ. ˘¤ÚÔ¯Ë ı¤· ¿Óˆ ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ, ÙÈÌ‹ 195.000∂. 9. ª∞∫ƒπ¡πΔ™∞ 500 Ù.Ì. ı¤· ı·˘Ì¿ÛÈ·. 10. ª∏§π∂™ 13 ÛÙÚ. Ì ı¤· Î·È 5 ÔÈÎ. ÛÙ· 1.000 Ù.Ì. Ì ˘¤ÚÔ¯Ë ı¤·. 11. ª∏§π¡∞ 500 Ù.Ì. ‰›Ï· ÛÙÔ Î‡Ì· 110.000∂ & 5 ÛÙÚ. 250.000∂.

➡ ™YNEXEIA ™TH ™E§I¢A 45


45

ΔƒπΔ∏ 26 π∞¡√À∞ƒπ√À 2010

➡ ™YNEXEIA A¶O ™E§I¢A 44

∂Àƒø∫Δ∏ª∞ ∂§§∞™ ∞∫π¡∏Δ∞ √§√∫§∏ƒøª∂¡∂™ À¶∏ƒ∂™π∂™ •∂¡√ºø¡Δ√™ 1, μ√§√™ ΔËÏ. 6977 615627 - 6938 388894, 24210 28944 www.euroktima.com

12. ª¶√Àº∞ 7 ÛÙÚ. ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ 250.000/ÛÙÚ., ¿Óˆ ÛÙÔ Î‡Ì·. 13. ∫ƒπ£∞ƒπ∞ 250 Ù.Ì., 330 Ù.Ì. 1.000 Ù.Ì., 2.000 Ù.Ì., Ì ˘¤ÚÔ¯Ë ı¤· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ¿ÚÙÈ·, ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌ· 200∂/Ù.Ì. 14. §∂º√∫∞™Δƒ√ 2,3 ÛÙÚÂÌ. ¿Óˆ ÛÙÔ Î‡Ì·, 155.000∂. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™-∂•√Ãπ∫∞ 1. ∞°π√™ μ∞™π§∂π√™ 100 Ù.Ì., Û 140 ÔÈÎ. Ì ·˘Ï‹ ·Ó·ÙÔÏÈ΋, 135.000 ∂. 2. ¶ÂÚÈÔ¯‹ °. ¢‹ÌÔ˘-∑¿¯Ô˘ 170 Ù.Ì. Û 200 ÔÈÎ., 185.000 ∂. 3. ¶ÏËÛ›ÔÓ ∂ıÓ. ∞ÓÙÈÛÙ. 71 Ù.Ì., 90.000 ∂. 4) °∞∑∏ 120 Ù.Ì., 165.000 ∂. 5. ¡. ¢∏ª∏Δƒπ∞¢∞ 180 Ù.Ì., 3 ˘/‰, 3 w.c, Û 140 Ù.Ì. ÔÈÎ. 225.000 ∂ ¡∂∞. 6. ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ 148 Ù.Ì., Û 250 Ù.Ì. ÔÈÎ. ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ £∂∞ 320.000 ∂. 7. ¶√ƒΔ∞ƒπ∞ Ӥ˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜ Ì 2 ‹ 3 ˘/‰, ˘¤ÚÔ¯Ë ı¤·, ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ ÙÈÌ‹. 8. ∞°ƒπ∞ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ·Ó·ÙÔÏÈ΋ 135 Ù.Ì. 205.000 ∂. 9. ∫. °∞Δ∑∂∞ ÌÂ˙ÔÓ. 95 Ù.Ì., ı¤· ı¿Ï·ÛÛ· Ó¤· 195.000 ∂ ÂÙÔÈÌÔ·Ú¿‰ÔÙË. 10. ∫∞§∞ ¡∂ƒ∞ ÌÂ˙ÔÓ. 70 Ù.Ì., 85 Ù.Ì., 105 Ù.Ì., ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· ‚ÈÔÏ. ηı·Ú. 11. ª∏§π∂™ Ӥ˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜ Ì ı¤· ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ ÙÈÌ‹ ÔÈfiÙËÙ· ηٷÛ΢‹˜. 12. ª√ÀƒΔπ∞™ ¶∏§π√À 80 Ù.Ì., Û 900 Ù.Ì. ÔÈÎ. ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ΔÈÌ‹ ¢ηÈÚ›·˜. 13. ∫∞ƒ∞°∞Δ™ ·Ó·ÙÔÏÈ΋ 147 Ù.Ì.+104 Ù.Ì., Û˘ÓÔÏÈο 250 Ù.Ì., Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 190 Ì ·˘Ï‹, ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙË, ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ ÔÈfiÙËÙ· ηٷÛ΢‹˜. ∂¡√π∫π∞™∂π™ 1. ∞§À∫∂™ ηٿÛÙËÌ· 145 Ù.Ì.+87 Ù.Ì., ·˘Ï‹ ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. 2. Δ·‚¤ÚÓ· Ï‹Úˆ˜ ÂÍÔÏÈṲ̂ÓË ¿Óˆ ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ, ·Ó·ÙÔÏÈÎfi ¶‹ÏÈÔ, ¤ÙÔÈÌË ÁÈ· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· 800∂ ÙÔ Ì‹Ó·. 3. ΔÂÛÛ¿ÚÈ 120 Ù.Ì. ·Ó·ÙÔÏÈÎfi 450∂. (042)

-----------------------------------ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ ¶∞¡π√¶√À§√™ ∞¶√™Δ√§√™ ™Àªμ√À§√™ ∞°√ƒ∞™ ∫∞π ¶ø§∏™∏™ ™ˆÎÚ¿ÙÔ˘˜ 29 - ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË ΔËÏ. 2421035335/31231 Fax: 2421031232 ∫ÈÓ.: 6932221749 e-mail: info@paniopoulos.gr www.paniopoulos.gr

°∫∞ƒ™√¡π∂ƒ∂™ 1. ™Ù·‰›Ô˘ 30 Ù.Ì. 65.000 ∂ ∞2 2. ¶·ÏÈ¿ μfiÏÔ˘ 32 Ù.Ì. 45.000 ∂ ∞6 ¢À∞ƒπ∞ 1. ™Ù·‰›Ô˘ 50 Ù.Ì. 100.000 ∂ μ1 2. ∑ÔÚÌ¿ 58 Ù.Ì. 95.000 ∂ μ5 3. ƒ. ºÂÚ·›Ô˘ 47 Ù.Ì. 80.000 ∂ μ7 4. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· ÚÂÙÈÚ¤ 70 Ù.Ì. 85.000∂ μ10 5. ∫·ÚÙ¿ÏË 49 Ù.Ì. 63.000 ∂ μ11 6. μÏ·¯¿‚· 52 Ù.Ì. 95.000 ∂ μ12 7. μÏ·¯¿‚· 54 Ù.Ì. 98.000 ∂ μ13 Δƒπ∞ƒπ∞ 1. ™Ù·‰›Ô˘ 100 Ù.Ì. 140.000 ∂ °1 2. ™Ù·‰›Ô˘ 72 Ù.Ì. 130.000 ∂ °4 3. ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 98 Ù.Ì. 130.000 °5 4. ∫·ÚÙ¿ÏË 76 Ù.Ì. 110.000 ∂ °7 5. ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 88 Ù.Ì. 100.000 ∂ °9 6. °. ¢‹ÌÔ˘ 80 Ù.Ì. 130.000 ∂ °10 7. ÕÓ·˘ÚÔ˜ 78 Ù.Ì. 210.000 ∂ °11 8. ÕÓ·˘ÚÔ˜ 78 Ù.Ì. 210.000 ∂ °14 9. ¶·Á·ÛÒÓ 90 Ù.Ì. 160.000 ∂ °15 10. ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜ 93 Ù.Ì. Ì ¿ÚÎÈÓ Î·È ·Ôı‹ÎË 180.000 ∂ °20 Δ∂™™∞ƒπ∞ - ¶∂¡Δ∞ƒπ∞ 1. ∞Á. ∫ˆÓ/ÓÔ˜ 117 Ù.Ì. 360.000 ∂ ¢1 2. ∫·Ú·˚ÛοÎË 170 Ù.Ì. 220.000 ∂ ¢2 3. ¡ÈÎÔÙÛ¿Ú· 116 Ù.Ì. 140.000 ∂ ¢3 4. ∫·ÙÛ·ÓÙÒÓË 135 Ù.Ì. 190.000 ∂ ¢6 5. ÕÓ·˘ÚÔ˜ 120 Ù.Ì. 310.000 ∂ ¢7 6. ª·ÁÓ‹ÙˆÓ 104 Ù.Ì. 185.000 ∂ ¢11 7. ÃÈÏÈ·‰Ô‡ ∞Á. °ÂÚ¿ÛÈÌÔ˜ 122 Ù.Ì. 120.000 ∂ ¢14 ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™ 1. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· ÌÂ˙ÔÓ. 150 Ù.Ì. 220.000 ∂ ∑1 2. ¶ÚÔÊ. ∏Ï›·˜ ·Ï·Èfi ·Ú¯ÔÓÙÈÎfi 125+125 Ù.Ì. Û ÔÈÎfi. 511 Ù.Ì. 200.000 ∂ ∑2 3. ¡. πˆÓ›· 85 Ù.Ì. Û ÔÈÎfi. 120 Ù.Ì. 120.000 ∂ ∑3 4. ∫ÚÈı·ÚÈ¿ 180 Ù.Ì. Û 245 Ù.Ì. 200.000 ∂ ∑6 5. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 114 Ù.Ì. 200.000 ∂ ∑11 6. ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜ 180 Ù.Ì. 300.000 ∂ ∑14 7. ∞ÁÚÈ¿ 160 Ù.Ì. 700.000 ∂ ∑15 8. ∞Ó‹ÏÈÔ 130 Ù.Ì. 80.000 ∂ ∑21 9. §·‡ÎÔ˜ ¶ËÏ›Ô˘ 200 Ù.Ì. 140.000 ∂ ∑23 10. ∞ӷηÛÈ¿ 474 Ù.Ì. 650.000 ∂ ∑24 11. ∞ÁÚÈ¿ 160 Ù.Ì. 400.000 ∂ ∑25 12. ª¿Ú·ıÔ˜ 136 Ù.Ì. 90.000 ∂ ∑26 13. ¶·¿ ¡ÂÚfi ∞Á. πˆ¿ÓÓ˘ 63 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 240 Ù.Ì. 250.000 ∂ ∑32 14. ∫ÚÈı·ÚÈ¿ 134 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 115 Ù.Ì. 250.000 ∂ ∑34 15. ¢Ú¿ÎÂÈ· ¶ËÏ›Ô˘ 340 Ù.Ì. ·Ú·‰ÔÛÈ·Îfi ·Ú¯ÔÓÙÈÎfi 500.000 ∂ ∑35 16. ¡ÂÔ¯ÒÚÈ ¶ËÏ›Ô˘ ·Ú·‰ÔÛȷ΋ ÔÈΛ· 102 Ù.Ì. 120.000 ∂ ∑37 17. ÃÈÏÈ·‰Ô‡ ¿Óˆ ·fi ª·ÎÚ˘ÁÈ¿ÓÓË ÔÈΛ· 75 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 205 Ù.Ì. 120.000 ∂ ∑38 18. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 135 Ù.Ì. Ì ˘fiÁÂÈÔ 70 Ù.Ì. 190.000 ∂ ∑39 19. πˆÏÎÔ‡ ¿Óˆ ·fi °. ¢‹ÌÔ˘ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· ‰Â‡ÙÂÚÔ˘ Î·È ÙÚ›ÙÔ˘ ÔÚfiÊÔ˘ 185 Ù.Ì. 280.000 ∂ ∑40 ηٿÏÏËÏË ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ¯Ú‹ÛË (ÊÚÔÓÙÈÛÙ‹ÚÈÔ). 20. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 176 Ù.Ì. ‰ÈÒÚÔÊË Ì ı¤· ÙÔ μfiÏÔ 250.000 ∂ ∑41 21. Αχιλλοπούλου 82,5 τ.μ. σε οικόπεδο 108,52 τ.μ. 120.000 Ε Ζ42 √π∫√¶∂¢∞ 1. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 720 Ù.Ì. 73.000 ∂ ∏2 2. ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ 500 Ù.Ì. 100.000 ∂ ∏7 3. ∞Ï˘Î¤˜ 600 Ù.Ì. 250.000 ∏8 4. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 6.500 Ù.Ì. 45.000 ∂ ∏11 5. ÕÊËÛÔ˜ 1.605,7 Ù.Ì. 320.000 ∂ ∏12 6. ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 170 Ù.Ì. Ì ÔÈΛ· 270.000 ∂ ∏13 7. ∞ÁÚÈ¿ 750 Ù.Ì. 280.000 ∂ ∏14 8. ∞ÏËÁ·ÚȤ˜ 4.028 Ù.Ì. 250.000 ∏17

9. §·‡ÎÔ˜ 2.000 Ù.Ì. 35.000 ∂ ∏29 10. º˘ÙfiÎÔ 437 Ù.Ì. 50.000 ∂ ∏37 11. ∞Ï˘Î¤˜ 341 Ù.Ì. 95.000 ∂ ∏38 12. ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi˜ 390 Ù.Ì. 300.000 ∂ ∏39 13. ÕÓˆ μfiÏÔ˜ 146 Ù.Ì. 90.000 ∂ ∏40 14. ΔÛ·Áηڿ‰· 4.131 Ù.Ì. 360.000 ∂ ∏41 15. ¡. πˆÓ›· 730 Ù.Ì. 210.000 ∂ ∏42 16. ¶ÚÔÊ‹Ù˘ ∏Ï›·˜ ∞Ï˘ÎÒÓ 4.000 Ù.Ì. 160.000 ∂ ∏46 17. ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ Ì ı¤· ÙÔ μfiÏÔ 5.884 Ù.Ì. 180.000 ∂ ∏48 18. ∞Ï˘Î¤˜, ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ™√À´¶∞™ 315 Ù.Ì. 150.000 ∂ ∏52 19. Δ¤ÚÌ· ∫‡ÚÔ˘ 521 Ù.Ì. 350.000 ∂ ∏53 20. ∞Ï˘Î¤˜ ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ Ï·˙ 429,16 Ù.Ì. 100.000 ∂ ∏54 21. ∞Ï˘Î¤˜ ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ Ï·˙ 1.168 Ù.Ì. 280.000 ∂ ∏55 22. ª·ÁÓ‹ÙˆÓ 171 Ù.Ì. 210.000 ∂ ∏56 23. Κοντά στο LIDL Φυτόκου 250 τ.μ. 100.000 Ε Η57 24. Αγριά 723,62 τ.μ. κατάλληλο για ξενοδοχείο 600.000 Ε Η58 25. Αγριά εκτός σχεδίου 4.000 τ.μ. 250.000 Ε Η59 ∞°ƒ√Δ∂ª∞Ãπ∞ 1. ∫¿Ùˆ ∫·Ù˯ÒÚÈ 6.292 Ù.Ì. 45.000 ∂ Δ6 2. ªËϛӷ 4.018 Ù.Ì. 220.000 ∂ Δ7 3. ¶ÂÚÈÔ¯‹ ∞Ê‹ÛÔ˘ 6.491 Ù.Ì. 40.000 ∂ Δ8 4. ÃfiÚÙÔ ¶ËÏ›Ô˘ Ì ı¤· ‰›Ï· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· 522 Ù.Ì. 180.000 ∂ Δ11 5. ∞Á. ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ ¶ËÏ›Ô˘ 4.500 Ù.Ì. 50.000 ∂ Δ12 6. ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi˜ ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· 5.700 Ù.Ì. 300.000 ∂ Δ13 ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ 1. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ 43 Ù.Ì. 35.000 ∂ £2 2. ¢. °ÂˆÚÁÈ¿‰Ô˘ 50 Ù.Ì. Ì ¿ÚÎÈÓ 150.000 ∂ £3 3. §·Ú›Û˘ ÙÚÈÒÊ. 170 Ù.Ì. 300.000 ∂ £6 4. ¢ÔÓ ¢·ÏÂ˙›Ô˘ 133 Ù.Ì. Ì ·Ù¿ÚÈ 70 Ù.Ì. 350.000 ∂ £10 5. °. ¢‹ÌÔ˘ 94,2 Ù.Ì. Î·È ˘fiÁÂÈÔ 50 Ù.Ì. 180.000 ∂ £25 °ƒ∞º∂π∞ 1. ∞ÓÙˆÓÔÔ‡ÏÔ˘ 52 Ù.Ì. 70.000 ∂ π1 ∂¡√π∫π∞∑√¡Δ∞π ¢È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· - ∫·Ù·ÛÙ‹Ì·Ù· - °Ú·Ê›· √§∞ Δ∞ ∞∫π¡∏Δ∞ ™∂ ∞¶√∫§∂π™Δπ∫∏ ¢π∞£∂™∏ (043)

-----------------------------------KTHMATπ∫∂™ ™À¡∞§§∞°∂™ ¶∞´¶∞∏ ∑ø°ƒ∞ºπ∞ §ÒÚË 1 & π¿ÛÔÓÔ˜ (4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜) Δ.∫. 38221, μ√§√™ Δ∏§. 24210-25846, FAX. 24210-20267

¶ø§√À¡Δ∞π ∞. √π∫√¶∂¢∞ 1. √ÈÎfiÂ‰Ô 211 Ù.Ì. ÛÙËÓ ¶ÈÓ‰¿ÚÔ˘ - ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ˘. 2. √ÈÎfiÂ‰Ô ÛÙËÓ ∞ӷηÛÈ¿ 632 Ù.Ì., Ì ·Ï·È¿ ¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ·. μ. √π∫√¶∂¢∞ ™Δ√ ¶◊§π√ 1, √ÈÎfiÂ‰Ô 500 Ù.Ì. ÛÙËÓ ∫Ô˘ÎÔ˘Ú¿‚·. 2. √ÈÎfiÂ‰Ô 1.000 Ù.Ì. Ì ı¤· ÛÙËÓ ∫Ô˘ÎÔ˘Ú¿‚·. 3. √ÈÎfiÂ‰Ô 4.028 Ù.Ì. ÛÙË ı¤ÛË ∞ÏËÁ·ÚȤ˜ (¿Óˆ ·fi ÙÔÓ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi ÕÏÏ˘ ªÂÚÈ¿˜). °. ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ 1. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 117 Ù.Ì., 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ Ì ·Ôı‹ÎË Î·È Áηڿ˙ 5ÂÙ›·˜ ∫Ô˘ÓÙÔ˘ÚÈÒÙÔ˘™ÔψÌÔ‡. 2. °Î·ÚÛÔÓȤڷ 21 Ù.Ì., °ÎÏ·‚¿ÓË - °·˙‹. 3. °Î·ÚÛÔÓȤڷ 27 Ù.Ì., ÷Ù˙Ë·ÚÁ‡ÚË 51, ÙÈÌ‹ 25.000 ∂. 4. °Î·ÚÛÔÓȤڷ ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÛÙË ¡Â¿ÔÏË. 5. ¢˘¿ÚÈ Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ÛÙË ¡Â¿ÔÏË. 6. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 117 Ù.Ì., ÛÙË μÏ·¯¿‚· - ª·ÁÓ‹ÙˆÓ 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜. 7. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 100 Ù.Ì. ÛÙË μÏ·¯¿‚· - ª·ÁÓ‹ÙˆÓ 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜. 8. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 50 Ù.Ì. ÛÙË μÏ·¯¿‚· - ª·ÁÓ‹ÙˆÓ 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜. ¢. ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ 1. πÛfiÁÂÈÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· 120 Ù.Ì., ÛÙË ¡Â¿ÔÏË. 2. ∫·Ù¿ÛÙËÌ· ÛÙÔÓ 3Ô fiÚÔÊÔ 33 Ù.Ì., ÛÙËÓ ∂ÊÔÚ›· μfiÏÔ˘. 3. √ÈÎfiÂ‰Ô 158 Ù.Ì., Ì ̷Á·˙› 77 Ù.Ì., ÛÙË ¡. πˆÓ›· (∂ÏÏËÛfiÓÙÔ˘). ∂. ∞°ƒ√Δ∂ª∞Ãπ∞ 1. √ÈÎfiÂ‰Ô 12 ÛÙÚÂÌ. ∞Á. ¶·Ú·Û΢‹. 2. √ÈÎfiÂ‰Ô 485 Ù.Ì., ÛÙ· ∫‹È·. 3. ¢Ú¿ÎÂÈ· 4 ÛÙÚÂÌ. 4. ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 8 ÛÙÚÂÌ., Ì ÂÏȤ˜ ÛÙÔÓ •ËÚfiηÌÔ. 5. ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ ÛÙÔ ¢ÈÌ‹ÓÈ 10 ÛÙÚÂÌ. Ì ·Ì˘Á‰·ÏȤ˜ ‰›Ï· ÛÙÔ Á‹Â‰Ô μ’ ∑√∂ ÎÙ›˙ÂÈ 200 Ù.Ì. 6. ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 14 ÛÙÚ¤Ì. ÛÙË ªÂÏÈ· Ê¿ÙÛ· ÛÙÔÓ ·Ï·Èfi ‰ÚfiÌÔ μfiÏÔ˘ - §¿ÚÈÛ·˜ 83 Ì. ∑. ¶∏§π√ - ¶∞ƒ∞£∞§∞™™π∞ 1.√ÈÎfiÂ‰Ô ÛÙ· ¶Ï·Ù·Ó›‰È· 2 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù· ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ 50 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. 2. √ÈÎfiÂ‰Ô 1.055 Ù.Ì. ÛÙÔ ∫·Ù˯ÒÚÈ. 3. ™ÙÔ ™ˆÚfi (∞Á. ™Ù¤Ê·ÓÔ) ‰‡Ô (2) ÔÈÎfi‰·. 4. √ÈÎfiÂ‰Ô ÛÙ· ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿ (∑ÂÚ‚fi¯È·) 406 Ù.Ì., ÎÙ›˙ÂÈ 128 Ù.Ì. ∏. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™ 1. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· ÛÙÔÓ ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ˘ Ì ÔÈÎfi‰Ô. 2. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· ÙÚÈÒÚÔÊË 260 Ù.Ì. ÛÙË ¢ËÌ¿Ú¯Ô˘ °ÂˆÚÁÈ¿‰Ô˘. 3. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· ‰ÈÒÚÔÊË ÂÚÈÔ¯‹ ∂Ù¿ ¶Ï·Ù¿ÓÈ·. 4. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 110 Ù.Ì. Ì ÛÔʛٷ ÛÙÔ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ. (044)

Opportunity for people with good selling skills. English Proficiency an asset, (not prerequisite). Communication skills and Enthusiasm necessary. Call 2421022454. (318)

∑ËÙÂ›Ù·È υπάλληλος για το οπωροπωλείο “Χρυσή Καρδιά” . Πληροφορίες εντός (Ιάσονος 45). (694)

Από κατάστημα παιδικών ενδυμάτων ζητείται

˘‡ı˘ÓË

καταστήματος με ανάλογη εμπειρία, γνώση Η/Υ και αγγλικά. Αποστείλατε βιογραφικό σημείωμα στο Fax: 24210 85900 ή email στο petitamour@mail.gr. (661)

Η Ι. ∫∞¶∂Δ∞¡π√™ ∞.∂.μ.∂. εταιρία ένδυσης με έδρα την Αλεξάνδρεια ∏Ì·ı›·˜

∑∏Δ∞

∞ª∂™∏ χρηματοδότηση έως 25.000 Ε σε δημοσίους - δημοτικούς υπαλλήλους σε συνταξιούχους δημοσίου ΙΚΑ, ανεξάρτητα από ηλικία - υπερδανεισμό και Tειρεσία. Σε 6 εργάσιμες ημέρες σε ιδιώτες, επαγγελματίες, αγρότες άμεσα 10.000 Ε σε 4 ημέρες. Εκταμίευση σε τράπεζα της πόλης σας. Τηλ. 2310554514, fax: 2310554517, κιν. 6972886998, WEB SITE: www.moneycashgram.gr (631) Δƒ∞¶∂∑π∫∞ ¢∞¡∂π∞ Ãøƒπ™ Ã√¡√Δƒπμ∏ Τέλος οι περιορισμοί χορήγησης δανείων. Αναλαμβάνουμε αναχρηματοδοτήσεις υπαρχουσών οφειλών, χορήγηση νέων δανείων (στεγαστικών, προσωπικών, επιχειρηματικών). Πληροφορίες 6932-528388 (001)

XAPOY§A °A§ANOY - KOPBE™H EIΔIKH ΠAIΔAΓΩΓOΣ Διπλωματούχος Oρθοφωνικής και Λογοπαιδείας Πανεπιστημίου Nάντης. Δέχεται μόνο επί συνεντεύξει. Δημητριάδος 229, 5ος όροφος Tηλέφ.: 24210 26.542

À¶∂À£À¡√-∏

για την στελέχωση κατ/τος της στο Βόλο. Απαραίτητα προσόντα: α) Εμπειρία στις λιανικές πωλήσεις. β) Γνώση οργάνωσης χώρου και προϊόντων. γ) Ικανότητα στην επιλογή, αξιολόγηση, εκπαίδευση και καθοδήγηση προσωπικού. δ) Δυναμική προσωπικότητα, ικανότητα επικοινωνίας, γνώση Η/Υ. Προσφέρονται άριστες συνθήκες εργασίας και προοπτικές εξέλιξης. Αποστολή βιογραφικών στο fax: 23330-24379 ή στο e-mail: info@kapetanios.com (388)

λύση για μετρητά από όλες τις πιστωτικές σας κάρτες σε 5 λεπτά έχουν δεν έχουν διαθέσιμο σε πολλές άτοκες δόσεις, ακόμα και με τρίμηνη καθυστέρηση. Ραντεβού στο χώρο σας 7 ημέρες την εβδομάδα 09.0022.00, κα Ελπίδα. Τηλ. 2415001000, 2421500032, 6974533556. (433)

ΒΟΛΟΣ λειτουργεί με κρατική άδεια.

∑∏Δ∂πΔ∞π

™YNOIKE™IA ∂§∞ να βρούμε μαζί αυτό που αναζητάς! Σχέση, συμβίωση, γάμος. Η μόνη αξιόπιστη επιλογή. ΛΥΔΙΑ Κεντρικής Ελλάδας. Εχέμυθα και αποτελεσματικά. 40χρονη αρχιτέκτων γοητευτική, 55χρονος επιχειρηματίας με χιούμορ ευκατάστατος, 60χρονη συν/χος ευγενική, όμορφη, 39χρονος κτηματίας σοβαρός εμφανίσιμος. Τηλ. 2410549797. (729)

MA£HMATA ºπ§√§√°√™ καθηγήτρια παραδίδει μαθήματα σε μαθητές Γυμνασίου-Λυκείου. Πληρ. τηλ. 6944-665191 (340) ª∞£∏ª∞Δπ∫√™ καθηγήτρια παραδίδει μαθήματα σε μαθητές Γυμνασίου Λυκείου. Πληρ. τηλ. 6973-806604. (727)

26

•ÂÓÔÊÒÓÙÔ˜ ÔÛ›Ô˘ Î·È Ù˘ Û˘Óԉ›·˜ ·˘ÙÔ‡ “¶ÚÔÛ¤¯ÂÙ ·fi ÙˆÓ „¢‰ÔÚÔÊËÙÒÓ, Ô›ÙÈÓ˜ ¤Ú¯ÔÓÙ·È ÚÔ˜ ˘Ì¿˜ ÂÓ ÂÓ‰‡Ì·ÛÈ ÚÔ‚¿ÙˆÓ, ¤ÛˆıÂÓ ‰Â ›ÛÈ Ï‡ÎÔÈ ¿Ú·Á˜” (ª·Ùı. ˙’ 15). Υπάρχουν πάντοτε νομίσματα γνήσια, υπάρχουν όμως και κίβδηλα, που ομοιάζουν με τα γνήσια εις την εξωτερικήν των εμφάνισιν, χωρίς να έχουν την αξίαν εκείνων. Παρομοίως, λοιπόν, κοντά εις τους διδασκάλους της Εκκλησίας, που διδάσκουν τα ορθά και σύμφωνα με την αλήθειαν του Χριστού, υπήρξαν και υπάρχουν πάντοτε και οι ψευδοδιδάσκαλοι. Είναι εκείνοι που διαστρέφουν και νοθεύουν την ορθόδοξον διδασκαλίαν, εκείνοι που σπείρουν ζιζάνια και διαδίδουν αιρέσεις και πλάνας, διά να παρασύρουν τους πιστούς εις το ψεύδος και την απώλειαν. Και αν παρουσιάζωνται, με τρόπους γλυκείς και ήμεροι όπως τα πρόβατα, εν τούτοις κατά βάθος είναι λύκοι που ζητούν ν’ αρπάσουν τα πρόβατα του Χριστού. Τέτοιοι ψευδοδιδάσκαλοι εις την εποχήν μας είναι προ πάντων οι λεγόμενοι Χιλιασταί ή Γιεχωβίται ή σπουδασταί των Γραφών. Οι Χριστιανοί ας προσέχουν, διά να μη παραπλανηθούν από αυτούς και πέσουν εις την παγίδα του διαβόλου.

KH¢EIE™

∞ª∂™∏

∂¡∂ÃÀƒ√¢∞¡∂π™Δ∏ƒπ√ από Ανώνυμη Εταιρεία Ηλεκτρολογικού Εξοπλισμού και Μεταλλικών Κατασκευών στη Α’ Βιομηχανική Περιοχή Βόλου, πτυχιούχος Λογιστής ΑΕΙ με τουλάχιστον 10ετή εμπειρία στα βιβλία Γ’ κατηγορίας. Πληροφορίες τηλ. 2421095102, 6973-376503 (κ. Βυσαρίου Αθανάσιος). (728)

π∞¡√À∞ƒπ√™

Ενέχυρα και αγορές χρυσαφικών και κοσμημάτων. Πλήρης εχεμύθεια. Κ. Καρτάλη 195 Β. Τηλ. 24210-42905. (027)

Τον αγαπημένο μας σύζυγο, πατέρα, αδελφό και θείο

£øª∞ ¶∞¡. √π∫√¡√ª√À

ΔΙΚΗΓΟΡΟ Ετών 62 που πέθανε, κηδεύουμε σήμερα Τρίτη 26 Ιανουαρίου και ώρα 12η μεσημβρινή από τον Ιερό Ναό Αγίου Λαζάρου Νέου Κοιμητηρίου. Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους να συνοδεύσουν την εκφορά του. Η ΣΟΡΟΣ ΘΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΟΥ Ν. ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΩΡΑ 9.30 Π.Μ. Η σύζυγος: Βιολέττα Τα παιδιά: Ευαγγελία, Μαρούσκα, Χρυσάνθη - Ειρήνη, Παναγιώτης Τα αδέλφια: Μάρθα - Χρήστος Σοφοτάσιος, Μιχάλης Οικονόμου Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στην αίθουσα του Κοιμητηρίου. Παράκληση, όπως αντί στεφάνων τα χρήματα να κατατεθούν στο Ίδρυμα “Άσπρες Πεταλούδες” .

∞μ∞¢π™Δ∞ άμεσα μετρητά από όλες τις πιστωτικές κάρτες με ή χωρίς υπόλοιπο, έως 36 άτοκες δόσεις. Εξυπηρέτηση πανελλαδικά, κος Λευτέρης. Τηλ. 6983709688. (434)

¶∞ƒ∞æÀÃ√§√°π∫√ ∫∂¡Δƒ√

∞ƒ∫∞¡∞ ∫˘Ú›· ƒ›Ó· & Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ ‰Èψ̷ÙÔ‡¯ÔÈ ·ÛÙÚÔÏfiÁÔÈ, ·Ú·„˘¯ÔÏfiÁÔÈ - ÌÂٷʇÛȘ „˘¯ÔÂÚ¢ÓËÙ·› Ì ÎÏËÚÔÓÔÌÈÎfi ¯¿ÚÈÛÌ· ÈÛ¯˘Ú‹ ‰È·›ÛıËÛË ÂÓfiÚ·ÛË - ‰ÈfiÚ·ÛË, ÔÚ·Ì·ÙÈÛÌfi˜. °È· Ù· Ú·ÓÙ‚ԇ Û·˜ ÛÙÔ ÎÈÓËÙfi: 6989-176612. (730)

¢IAºOPA ∞°√ƒ∞∑ø παλιά χρυσά, κοσμήματα δόντια ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΕΡΕΝΤΙΔΗΣ, Ιωλκού 17 (έναντι ΟΤΕ). Απαραίτητα αστυνομική ταυτότητα. Πληρ. τηλ. 24210-36355. (013)

Την πολυαγαπημένη μας αδελφή και θεία

∞¡¡∞ ∞Ã. ºø∫π¢√À

Ετών 86 κηδεύουμε σήμερα Τρίτη 26 Ιανουαρίου και ώρα 10.00 από το σπίτι μας στην οδό Θερμοπυλών 42 στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου. Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους να συνοδεύσουν την εκφορά της. Βόλος 26 Ιανουαρίου 2010 Τα αδέλφια: Δημοσθένης - Φιλίτσα Φωκίδη, Φώτης - Κούλα Φωκίδη Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στην αίθουσα του Νέου Κοιμητηρίου.

¶EN£H - EYXAPI™THPIA Τη λατρευτή μας σύζυγο, μητέρα, γιαγιά, αδελφή, ανιψιά και θεία

∞π∫∞Δ∂ƒπ¡∏ °π∞¡¡√ÀÃ√À

Ετών 76 που πέθανε, κηδεύσαμε την Κυριακή 24 Ιανουαρίου στον Ιερό Ναό Αγίου Βασιλείου. Ευχαριστούμε θερμά όλους όσοι συμπαραστάθηκαν στο βαρύτατο πένθος μας. Βόλος 26 Ιανουαρίου 2010 Ο σύζυγος: Γεώργιος Τα παιδιά: Λάμπρος - Σταματία, Αρχοντή Αντώνης Τα εγγόνια: Γιώργος, Ζήσης, Εύη Τα αδέλφια Τα ανίψια

ZHTOYNTAI ∑∏Δ∂πΔ∞π: Υπάλληλος με δίπλωμα αυτοκινήτου, για εργασία στο κατάστημα “Οικοένδυση” . Πληροφορίες τηλ.: 24210-24556 και 6972057997. (708) ∑∏Δ√À¡Δ∞π από την εταιρεία SPACECENTER COSMOTE: α) υπάλληλοι για το τμήμα πωλήσεων με γνώσεις λογιστηρίου και Η/Υ ηλικίας άνω των 20 ετών. β) υπάλληλοι για το τμήμα πωλήσεων με γνώσεις Η/Υ τουλάχιστον απόφοιτοι Λυκείου άνω των 20 ετών. Προηγούμενη εμπειρία θα εκτιμηθεί. Παράδοση βιογραφικών Κ. Καρτάλη 121, Βόλος. (587) ∑∏Δ∂πΔ∞π πωλήτρια για ημιαπασχόληση σε κατάστημα υποδημάτων, ηλικίας 30 ετών και άνω. Πληρ. Αντωνοπούλου - 28ης Οκτωβρίου (γωνία). (660)

√ ∞ÁÚÔÙÈÎfi˜ ¶·Ú·ÁˆÁÈÎfi˜ ™˘Ó/ÛÌfi˜ ¡. ∞Á¯È¿ÏÔ˘ “∏ ¢∏ª∏Δƒ∞”

˙ËÙ¿ Ó· ÚÔÛÏ¿‚ÂÈ Για το τμήμα πωλήσεων, πτυχιούχο Οικονομικού Πανεπιστημίου (Αθήνας, Μακεδονίας η Πειραιά) του τμήματος Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων ή του τμήματος Marketing, κατά προτίμηση άνδρα ηλικίας έως 35 ετών. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστέλλουν βιογραφικό σημείωμα στα γραφεία του Συν/σμού στη Νέα Αγχίαλο Τ.Κ. 374 00. Τηλ. 24280-76514, 76210, fax: 24280-77276, e-mail: apsa-dimitra@vol.forthnet.gr (632)

Τη λατρευτή μας σύζυγο, μητέρα, γιαγιά, αδελφή και θεία

∂§∂¡∏ §. ∑∞ƒ√°π∞¡¡∏

που πέθανε, κηδεύσαμε χθες Δευτέρα 25 Ιανουαρίου και ώρα 4.00 μ.μ. από το σπίτι μας που είναι στην οδό Λ. Μαβίλη αρ. 23 εις τον Ιερό Ναό Αγίου Βασιλείου. Όλους όσοι μας συμπαραστάθηκαν στο βαρύ μας πένθος για τον θάνατο της πολυαγαπημένης μας θερμά ευχαριστούμε. Βόλος 26 Ιανουαρίου 2010 Τα παιδιά: Γιώργος και Αλεξάνδρα Ζαρογιάννη, Ιωάννης και Μαρία Ζαρογιάννη Τα εγγόνια: Χριστίνα, Αθανασία, Ελένη, Φωτεινη Τα αδέλφια Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς


46/ °È· οı ÒÚ· ΔƒπΔ∏ 26 π∞¡√À∞ƒπ√À 2010

º∞ƒª∞∫∂π∞ ™‹ÌÂÚ· ΔÚ›ÙË 26 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ ‰ÈËÌÂÚÂ‡Ô˘Ó ·fi 8 .Ì. - 10 Ì.Ì. Ù· Ê·Ú̷Λ·: ™Ù·Ì·Ù›Ô˘ ¢¤ÛÔÈÓ·˜, ¶·Á·ÛÒÓ 103, ÙËÏ.: 2421071520, ΔÛ¿ÙÛÔ˘ °ÂˆÚÁ›·˜ - ΔÛ¿ÙÛÔ˘ ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ ™˘ÛÙÂÁ·Ṳ̂ӷ Ê·Ú̷Λ·, ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË 102 - 28˘ √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ (Ú. ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜), ÙËÏ.: 24210-29947, ¡¿ÛÙÔ˘ - °È·Ï·Ì¿ ƒÔ˙·Ï›·˜, π¿ÛÔÓÔ˜ 77 - ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË, ÙËÏ.: 24210-37570. ∞ÓÔÈÎÙfi Ë̤ڷ Î·È Ó‡ÎÙ· ÂÎÙfi˜ 13.30-16.30 ı· Â›Ó·È ÙÔ Ê·Ú̷ΛÔ: °Ô˘ÏÈ·ÓÔ‡ μ·ÛÈÏÈ΋˜, πˆÏÎÔ‡ 352 (™Ù¿ÛË ¶·ÓÙ·˙ÔÔ‡ÏÔ˘), ÙËÏ.: 24210-47426. ™ÙË ¡. πˆÓ›· ·ÓÔÈÎÙfi Ë̤ڷ Î·È Ó‡ÎÙ· ı· Â›Ó·È ÙÔ Ê·Ú̷ΛÔ: ΔÛÈÏfiÁÏÔ˘ ∞Ó·ÛÙ·Û›Ô˘, ∂Ï. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ 179, ÙËÏ.: 24210-61444. TH§. ºAPMAKEIøN: 1434

∫§π¡π∫∂™ π∫∞ ™‹ÌÂÚ· ΔÚ›ÙË ‰ÈËÌÂÚ‡ÂÈ Î·È ‰È·Ó˘ÎÙÂÚ‡ÂÈ ÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô μfiÏÔ˘.

T∏§∂ºø¡∞ IKA °IA P∞¡Δ∂μ√À 184, BO§OY: 2421039625, N. IøNIA™: 2421060041, 2421081383, 2421081327

T∏§∂ºø¡∞ N√™√∫√ª∂π√À TH§EºøNIKO KENTPO: 24210 94200 Î·È 77500 TH§EºøNO °IA PANTEBOY:1535 E•øΔ∂ƒπ∫∞ π∞Δƒ∂π∞ NEOY KTIPIOY: 24210-94221 Î·È 94222

§∞´∫∂™ ∞°√ƒ∂™ ™‹ÌÂÚ· ΔÚ›ÙË: ·) ™ÙË Û˘ÓÔÈΛ· ∂ÚÁ·ÙÈÎÒÓ ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë ÛÙËÓ Ô‰fi ∞ϤÎÔ˘ ¶·Ó·ÁÔ‡ÏË ·fi ™ÙÚ. π·ÙÚ›‰Ë ¤ˆ˜ ∞ӷηÛÈ¿˜. ‚) ™ÙË Û˘ÓÔÈΛ· ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·˜ ÛÙËÓ Ô‰fi ∑. ¶ËÁ‹˜ ·fi ∏Ê·›ÛÙÔ˘ ¤ˆ˜ ¢. ¶ÔÏÈÔÚÎËÙÔ‡. ∞‡ÚÈÔ ΔÂÙ¿ÚÙË: √¶øƒ√∫∏¶∂ÀΔπ∫∞: ™ÙËÓ Ô‰fi ¢. °ÂˆÚÁÈ¿‰Ô˘ ·fi πˆÏÎÔ‡-∫Ô˘Ù·Ú¤Ï·È ¤ˆ˜ ∫Ô˘ÓÙÔ˘ÚÈÒÙÔ˘. ∂¡¢À™∏ - À¶√¢∏™∏: ™ÙËÓ Ô‰fi °. ¢‹ÌÔ˘ ·fi ∞Ú. ∑¿¯Ô˘ ¤ˆ˜ ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜.

¶ƒ∞Δ∏ƒπ∞ À°ƒø¡ ∫∞À™πªø¡ ™ÙÔ˘˜ ¢‹ÌÔ˘˜ μfiÏÔ˘, ¡. πˆÓ›·˜ (ˆÚ¿ÚÈÔ 06.00-00.30): ΔÛ·‚¤˜ π¿ÛÔÓÔ˜ 130, ∫ˆÛÙ·Ú¿˜ ªfiÙÛ·ÚË 31, °Î·ÁÈ¿ÓÓ˘ πˆÏÎÔ‡ 314, ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜ ∞Á. ¢ËÌËÙÚ›Ô˘ 37, ∂μ√∞¶ §·Ú›Û˘ 8, °Î¿Áη˜ §·Ú›Û˘ 198, ∞Ú·‚È¿‰Ô˘ §. ∞ıËÓÒÓ 56, ∞ÊÔ› Δ˙¤Î· ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 177. ∫·È ·fi ÙȘ 00.30-06.00: ∞ÊÔ› Δ˙¤Î· ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 177. ™ÙÔ˘˜ ¢‹ÌÔ˘˜ ∞ÚÙ¤Ìȉ·˜, ªËÏÂÒÓ, ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹˜ Î·È ™ËÈ¿‰Ô˜ (ˆÚ¿ÚÈÔ 06.00-00.30): μ·Ú‰¿Î˘ ∞ÁÚÈ¿, ¶·ÏËÎÒÛÙ·˜ ∞. §Â¯ÒÓÈ·, μÔÏÈÒÙ˘ ¶Ï·Ù·Ó›‰È·, ∞ÏÙ›Ó˘ ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿, ∂Ì‚·ÏˆÙ‹˜ ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹, ªÔ¸ÛÈ¿‰Ô˘ §·‡ÎÔ˜, ¢‡¯Ù·˜ ΔÚ›ÎÂÚÈ. ™ÙÔ˘˜ ¢‹ÌÔ˘˜ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ Î·È ¡. ∞Á¯È¿ÏÔ˘ (ˆÚ¿ÚÈÔ 06.00-00.30): ™·Ì·Ú¿˜ ∞ÏÌ˘Úfi˜, ∏ÏÈ¿Î˘ ∞ÏÌ˘Úfi˜, ªÔ˘ÙÔ‡Ú˘ ÃÚ˘Û‹ ∞ÎÙ‹, ∞ÔÎÚÈÂÌÈÒÙ˘ ªÈÎÚÔı‹‚˜, £ÂÔ‰ÒÚÔ˘ ∫ÚfiÎÈÔ, ¡ÙÔ‡Ú· ¶Ï¿Ù·ÓÔ˜, ª¤ÏÏÈÔ˜ ¶ÙÂÏÂfi˜, ΔÛÂÎÔ‡Ú·˜-°Ô‡Ï· ∞¯›ÏÏÂÈÔ, ¶·Ï·Ì›Ù˘ ™Ô‡ÚË, ∫ÔÓÙÈÓfi˜ ∞Ì·ÏÈ¿ÔÏË. ™ÙÔ ¢‹ÌÔ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜ (ˆÚ¿ÚÈÔ ·fi 06.00-00.30): ∞ıËÓ·›Ô˜ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿, ª‹ÙÚÔ˘ ∞Ó‹ÏÈÔ, ª¿ÎÚË ŸÏÁ· ªÔ‡ÚÂÛÈ. ™ÙÔ ¢‹ÌÔ ∑·ÁÔÚ¿˜ (ˆÚ¿ÚÈÔ ·fi 06.00-00.30): ΔÚÈ·ÓٷʇÏÏÔ˘. ™ÙÔ˘˜ ¢‹ÌÔ˘˜ ∞ÈÛˆÓ›·˜, ºÂÚÒÓ, ∫¿ÚÏ·˜ (ˆÚ¿ÚÈÔ ·fi 06.0000.30): ∫ÔÓÙÔ¯Ú‹ÛÙÔ˜ ™ÙÂÊ·ÓÔ‚›ÎÂÈÔ, ªfiÏÈ·˜ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ, ∫fiÎÔÏ·˜ ∫·Ó¿ÏÈ·, ™˘ÚÙ·‰ÈÒÙ˘ ÃÏfiË, ªÔ˘Û›Ô˘ ™¤ÛÎÏÔ, ΔÛÈÒÏ˘ ∞ÂÚÈÓfi, °Ô˘ÙÔ‡Ï˘ ƒÈ˙fiÌ˘ÏÔ˜, ΔÚÈ¿ÓÙÔ˜ §·Ú›Û˘ μπ¶∂, °Î·Ú·ÁοÓË ∞ÊÔ› 10Ô ¯ÏÌ. §·Ú›Û˘ μπ¶∂, ∫Ô„È·Ï‹˜ 9Ô ¯ÏÌ. §·Ú›Û˘ μπ¶∂, ¶··Ì‹ÙÚÔ˘ 11Ô ¯ÏÌ. §·Ú›Û˘ μπ¶∂.

¢ƒ√ª√§√°π∞ ∞ª∞•√™Δ√πÃπø¡ EI™ITHPIA ¶PO¶ø§OYNTAI ™TO °PAºEIO TOY O™E IA™ONO™ - POZOY A¶O 07.30 - 14.30 ΔËϤʈӷ ÁÈ· ÏËÚÔÊÔڛ˜ 1110 (Ì ¯Ú¤ˆÛË 1 ·ÛÙ. ÌÔÓ¿‰·˜) TH§. 2421028.555 - 2421024.056 μ√§√™-§∞ƒπ™∞: 6.15, 9.28, 12.27, 14.57, 17.10, 20.33, 22.44. §∞ƒπ™∞-μ√§√™: 7.10, 11.06, 13.52, 16.02, 18.41, 19.38, 21.43. μ√§√™-∞£∏¡∞: 6.15, 9.28, 12.27, 14.57, 17.10, 22.44. ∞£∏¡∞-μ√§√™: 6.50, 7.54, 09.21, 10.51, 13.21, 14.53, 15.23. μ√§√™-£∂™™∞§√¡π∫∏: 6.15, 09.28, 12.27, 14.55, 17.10, 20.33, 22.42. £∂™™∞§√¡π∫∏-μ√§√™: 6.08, 8.08, 12.15, 14.10, 16.33, 17.34, 19.45. μ√§√™-∫∞§∞ª¶∞∫∞: 9.28, 12.27, 17.10. ∫∞§∞ª¶∞∫∞-μ√§√™: 07.44, 19.36. μ√§√™-∞§∂•∞¡¢ƒ√À¶√§∏: 09.28, 20.33, 22.44. ∞§∂•∞¡¢ƒ√À¶√§∏-μ√§√™: 06.42, 15.22, 20.32, 00.29

¢ƒ√ª√§√°π∞ §∂øº√ƒ∂πø¡ ∫Δ∂§ À¶∂ƒ∞™Δπ∫ø¡ °ƒ∞ªªø¡ ¡√ª√À ª∞°¡∏™π∞™ ™Ù·ıÌfi˜ μfiÏÔ˘: 2421033254, 2421025527, 8001135555 Δ∏§∂ºø¡√ Ãøƒπ™ Ã∂ø™∏: 800 11 35555 ∏§∂∫Δƒ√¡π∫∏ ¢π∂À£À¡™∏: ktelvol@otenet.gr ™Ù·ıÌfi˜ ∞ıËÓÒÓ: 2108329585, 2108317186, ™Ù·ıÌfi˜ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢: 2310595424, ™Ù·ıÌfi˜ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡: 2422023733, ™Ù·ıÌfi˜ πˆ·ÓÓ›ÓˆÓ: 2651027441, 2651026211, ™Ù·ıÌfi˜ ¶¿ÙÚ·˜: 2610623886, 2610623887, 2610623888, ™Ù·ıÌfi˜ §·Ì›·˜:2231022627 ¢ÚÔÌÔÏfiÁÈ· ∞ıËÓÒÓ & £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ πÛ¯‡Ô˘Ó ·fi ª. ¢Â˘Ù¤Ú· 21/4/2008 ¢ƒ√ª√§√°π∞ Ã∂πª∂ƒπ¡∏™ ¶∂ƒπ√¢√À °ƒ∞ªª∏™ ∞£∏¡∞™ (11/9/2009-20/6/2010) ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ∞ı‹Ó· (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 01.00, 05.00, 07.00, 09.00, 10.30, 12.00, 13.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 21.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ∞ı‹Ó· (™∞μμ∞Δ√): 01.00, 05.00, 07.00, 09.00, 10.30, 12.00, 13.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 21.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ∞ı‹Ó· (∫Àƒπ∞∫∏): 01.00, 07.00, 09.00, 10.30, 12.00, 13.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 21.00. ∞fi ∞ı‹Ó· ÁÈ· μfiÏÔ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 06.30, 08.00, 09.30, 11.00, 12.00, 13.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 20.00, 22.00. ∞fi ∞ı‹Ó· ÁÈ· μ√§√ (™∞μμ∞Δ√): 06.30, 08.00, 09.30, 11.00, 12.00, 13.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 20.00, 22.00. ∞fi ∞ı‹Ó· ÁÈ· μ√§√ (∫Àƒπ∞∫∏): 08.00, 09.30, 11.00, 12.00, 13.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 20.00, 22.00. * ΔÔ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ 13.30: ∞ı‹Ó·-μfiÏÔ˜ & 13.30 μfiÏÔ˜-∞ı‹Ó· ̤ۈ ∞Á›ˆÓ £ÂÔ‰ÒÚˆÓ ÌfiÓÔ ΔÂÙ¿ÚÙË, ¶·Ú·Û΢‹ Î·È ∫˘Úȷ΋. * Δ· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· μfiÏÔ˘-∞ıËÓÒÓ: 01.00, 05.00, 09.00, 12.00, 15.00 & 17.00 express. * Δ· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· μfiÏÔ˘-∞ıËÓÒÓ: 07.00, 10.30, 13.30, 16.00, 18.30 & 21.00 ̤ۈ ∞§ªÀƒ√À. * ΔÔ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ 05.00 μfiÏÔ˜-∞ı‹Ó· ∫Àƒπ∞∫∂™ & ∂√ƒΔ∂™ ∞¡∂∫Δ∂§∂™Δ√. * ΔÔ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ 06.30 ∞ı‹Ó·-μfiÏÔ˜ ∫Àƒπ∞∫∂™ & ∂√ƒΔ∂™ ∞¡∂∫Δ∂§∂™Δ√. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· £ÂÛ/Ó›ÎË (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 04.30, 06.00, 08.00, 10.00, 12.15, 14.00, 16.15, 18.15, 20.30. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· £ÂÛ/Ó›ÎË (™∞μμ∞Δ√): 04.30, 06.00, 08.00, 10.00, 12.15, 14.00, 16.15, 18.15, 20.30. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· £ÂÛ/Ó›ÎË (∫Àƒπ∞∫∏): 06.00, 08.00, 10.00, 12.15, 14.00, 16.15, 18.15, 20.30. ∞fi £ÂÛ/Ó›ÎË ÁÈ· μfiÏÔ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 07.00, 09.00, 11.00, 13.00, 15.15, 17.00, 19.15, 21.15, 23.00. ∞fi £ÂÛ/Ó›ÎË ÁÈ· μfiÏÔ (™∞μμ∞Δ√): 07.00, 09.00, 11.00, 13.00, 15.15, 17.00, 19.15, 21.15, 23.00. ∞fi £ÂÛ/Ó›ÎË ÁÈ· μfiÏÔ (∫Àƒπ∞∫∏): 09.00, 11.00, 13.00, 15.15, 17.00, 19.15, 21.15, 23.00. * ŸÏ· Ù· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· μfiÏÔ˘-£ÂÛ/ӛ΢-μfiÏÔ˘ express. * ΔÔ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ 04.30 μfiÏÔ˜-£ÂÛ/Ó›ÎË ∫Àƒπ∞∫∂™ & ∂√ƒΔ∂™ ∞¡∂∫Δ∂§∂™Δ√. * ΔÔ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ 07.00 £ÂÛ/Ó›ÎË-μfiÏÔ˜ ∫Àƒπ∞∫∂™ & ∂√ƒΔ∂™ ∞¡∂∫Δ∂§∂™Δ√. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ΔڛηϷ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 06.30, 11.00, 15.00, 19.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ΔڛηϷ (™∞μμ∞Δ√): 06.45, 11.00, 15.00, 19.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ΔڛηϷ (∫Àƒπ∞∫∏): 06.45, 11.00, 15.00, 19.00. ∞fi ΔڛηϷ ÁÈ· μfiÏÔ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 07.00, 11.30, 15.00, 19.00. ∞fi ΔڛηϷ ÁÈ· μfiÏÔ (™∞μμ∞Δ√): 07.00, 11.30, 15.00,

19.00. ∞fi ΔڛηϷ ÁÈ· μfiÏÔ (∫Àƒπ∞∫∏): 07.00, 11.30, 15.00, 19.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· §¿ÚÈÛ· (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 05.45, 06.45, 07.30, 09.00, 10.30, 12.00, 13.15, 14.30, 15.30, 17.30, 19.30, 21.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· §¿ÚÈÛ· (™∞μμ∞Δ√): 07.00, 08.30, 10.00, 11.30, 13.00, 14.30, 15.30, 17.00, 19.00, 21.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· §¿ÚÈÛ· (∫Àƒπ∞∫∏): 07.00, 08.30, 10.00, 11.30, 13.00, 14.30, 15.30, 17.00, 19.00, 21.00. ∞fi §¿ÚÈÛ· ÁÈ· μfiÏÔ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 05.45, 06.45, 07.30, 09.00, 10.30, 12.00, 13.15, 14.30, 15.30, 17.30, 19.30, 21.00. ∞fi §¿ÚÈÛ· ÁÈ· μfiÏÔ (™∞μμ∞Δ√): 07.00, 08.30, 10.00, 11.30, 13.00, 14.30, 15.30, 17.00, 19.00, 21.00. ∞fi §¿ÚÈÛ· ÁÈ· μfiÏÔ (∫Àƒπ∞∫∏): 07.00, 08.30, 10.00, 11.30, 13.00, 14.30, 15.30, 17.00, 19.00, 21.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· πˆ¿ÓÓÈÓ· (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 08.15, 13.30, 17.30. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· πˆ¿ÓÓÈÓ· (™∞μμ∞Δ√): 08.15, 13.30, 17.30. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· πˆ¿ÓÓÈÓ· (∫Àƒπ∞∫∏): 08.15, 13.30, 17.30. ∞fi πˆ¿ÓÓÈÓ· ÁÈ· μfiÏÔ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 10.15, 15.00, 20.00. ∞fi πˆ¿ÓÓÈÓ· ÁÈ· μfiÏÔ (™∞μμ∞Δ√): 10.15, 15.00, 20.00. ∞fi πˆ¿ÓÓÈÓ· ÁÈ· μfiÏÔ (∫Àƒπ∞∫∏): 10.15, 15.00, 20.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ∞ÁÚ›ÓÈÔ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞ & ∫Àƒπ∞∫∏): 17.15. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: 14.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· §·Ì›· (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞ & ™∞μμ∞Δ√): 08.15, 15.15. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞ & ∫Àƒπ∞∫∏): 09.00, 15.00, (™¿‚‚·ÙÔ): 09.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· §·Ì›· (∫Àƒπ∞∫∏): 15.15. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ¶¿ÙÚ· (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞ & ∫Àƒπ∞∫∏): 15.00. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞ & ∫Àƒπ∞∫∏): 15.30. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ∫Ô˙¿ÓË (¢∂ÀΔ.-ΔƒπΔ.-Δ∂Δ.-¶∂ª¶.-™∞μ.): 12.30. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: 09.10. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ∫Ô˙¿ÓË (¶∞ƒ. & ∫Àƒ.): 12.30, 15.00, 19.15. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: 09.10, 16.00, 19.00.

¢ƒ√ª√§√°π∞ B. ™¶√ƒ∞¢ø¡ ¶√™∂π¢ø¡ °ƒ∞ªª∂™ ¡.∂. ¢ƒ√ª√§√°π∞ ∂/°-À/° πƒπ¢∞ ¡.™. 348 ∞¶√ 21/12/09 ∂ø™ 21/12/2010 ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 08.00, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ·, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ¢ƒ√ª√§√°π∞ “¶∞¡∞°π∞ £∞§∞™™π¡∏” ∞¶√ μ√§√ °π∞ ™¶√ƒ∞¢∂™ & §∏ª¡√ ¢∂ÀΔ∂ƒ∞ 12.00: ™∫π∞£√-™∫√¶∂§√-∞§√¡¡∏™√-§∏ª¡√ (¿ÊÈÍË ÛÙË §‹ÌÓÔ 19.20). ¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 15.00: ™∫π∞£√-™∫√¶∂§√-™∫π∞£√-μ√§√ ™∞μμ∞Δ√ 09.30: ™∫π∞£√-™∫√¶∂§√-™∫π∞£√-μ√§√ ∫Àƒπ∞∫∏ 14.00: ™∫π∞£√-™∫√¶∂§√-™∫π∞£√-μ√§√ ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ - ÎÚ·Ù‹ÛÂȘ - ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ· ∫ÂÓÙÚÈÎfi ¶Ú·ÎÙÔÚÂ›Ô VIS TRAVEL, ∞ÓÙˆÓÔÔ‡ÏÔ˘ 3 (Â˙fi‰ÚÔÌÔ˜, ÌÂٷ͇ π¿ÛÔÓÔ˜ & ·Ú·Ï›·˜), ΔËÏ. 24210 22501 - 25666 31059 - 31060 ¢ƒ√ª√§√°π∞ SPEED CAT 1 ∞¶√ μ√§√ °π∞ ™¶√ƒ∞¢∂™ ¢∂ÀΔ∂ƒ∞ 08.30: ™∫π∞£√-™∫√¶∂§√-∞§√¡¡∏™√ ΔƒπΔ∏ 08.30: ™∫π∞£√-™∫√¶∂§√-∞§√¡¡∏™√ Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 08.30: ™∫π∞£√-™∫√¶∂§√-∞§√¡¡∏™√ ¶∂ª¶Δ∏ 08.30: ™∫π∞£√-™∫√¶∂§√-∞§√¡¡∏™√ ¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 08.30: ™∫π∞£√-™∫√¶∂§√-∞§√¡¡∏™√ ™∞μμ∞Δ√ 08.30: ™∫π∞£√-™∫√¶∂§√-∞§√¡¡∏™√ ∫Àƒπ∞∫∏ 08.30: ™∫π∞£√-™∫√¶∂§√-∞§√¡¡∏™√ ∂/°-√/° ∂•¶ƒ∂™ ™∫π∞£√™ ∫˘Úȷ΋ 1/11/09 ̤¯ÚÈ ΔÂÙ¿ÚÙË 31/3/10 ¢∂ÀΔ∂ƒ∞ ÒÚ· 09.00 ·fi μfiÏÔ ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ·, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ΔƒπΔ∏ ÒÚ· 09.00 ·fi μfiÏÔ ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ. Δ∂Δ∞ƒΔ∏ ÒÚ· 09.00 ·fi μfiÏÔ ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ¶∂ª¶Δ∏ ÒÚ· 09.00 ·fi μfiÏÔ ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ·, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ¶∞ƒ∞™∫∂À∏ ÒÚ· 09.00 ·fi μfiÏÔ ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ, ™ÎfiÂÏÔ. ™∞μμ∞Δ√ ÒÚ· 09.00 ·fi μfiÏÔ ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ. ∫Àƒπ∞∫∏ ÒÚ· 09.00 ·fi μfiÏÔ ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ·, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ¢ƒ√ª√§√°π∞ FLYING CAT 5 ∞fi ¢∂ÀΔ∂ƒ∞ ¤ˆ˜ ™∞μμ∞Δ√, ÒÚ· 14.30, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ·, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ∫Àƒπ∞∫∏, ÒÚ· 16.00, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ·, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ.

Xƒ∏™πª∞ Δ∏§∂ºø¡∞ N√ª∞ƒÃπ∞∫∏ AÀΔ√¢π√π∫∏™∏ T· ÙËϤʈӷ ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ Ù˘ NÔ̷گȷ΋˜ A˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ M·ÁÓËÛ›·˜, ÛÙ· ÔÔ›· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·¢ı‡ÓÔÓÙ·È ÔÈ Ôϛ٘ ÁÈ· Â͢ËÚ¤ÙËÛ‹ ÙÔ˘˜ ›ӷÈ: TH§. KEN. ¢IOIK. ..............2421070951-9 & 2421075555 °Ú·Ì. NÔÌ. ............................2421070931 - 2421071022 .................................................2421075512 -2421075513 °Ú·Ê. NÔÌ. - ™‡Ì‚. ..................2421070931 - 2421075319 ................................................-2421071022 -2421075526 Eȉ. ™‡Ì. - E. ™˘Ó. .................2421070950 - 2421075318 ......................................................................-2421075527 °Ú·Ê.T‡Ô˘ & ¢ËÌ. ™¯¤Û. .......2421070927 - 2421075338 °Ú·Ì. NÔÌ. ™˘Ì. ...................... 2421070976 - 2421075528 .....................................................................- 2421075529 °Ú·Ì. NÔÌ·Ú¯. EÈÙÚÔ‹˜ ........ 2421071233 -2421075307 ¶ÂÚÈ‚., XˆÚÔÙ. & YÔ‰ÔÌ. .............................. 2421075519 °Ú·Ì. NÔÌ·Ú¯. EÈÙÚÔ‹˜ ....... 2421070960 - 2421075317 OÈÎÔÓ. AÓ¿Ù˘Í˘ & A·Û¯fiÏ..........................2421075523 °Ú·Ì. NÔÌ. E. AÁÚ. AÓ. ........2421071228 - 2421075525 °Ú·Ì. NÔÌ·Ú¯. EÈÙÚ. .............2421059370 - 2421075304 YÁ›·˜ & KÔÈÓˆÓÈ΋˜ ¶·Ú¤Ì‚·Û˘ .................2421075517 °Ú·Ì. NÔÌ·Ú¯. EÈÙÚ. ..............2421071161 - 2421075313 ¶·È‰., ¶ÔÏÈÙ. & ¶ÔÏÈÙ. ¢ÈÎ................................2421075521 ¢/N™H ¶PO°. & AN. ................2421070946 - 2421075301 ......................................................................-2421075514 TÌ‹Ì. ¢È·¯Â›Ú. ¶ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ ........................2421075309 ¢È‡ı. ¶ÂÚÈ‚¿Ï., XˆÚÔÙ. Î·È ¶.E......................2421047623 ¢È‡ı. T¯Ó. YËÚÂÛÈÒÓ .........2421070974 -24210 75256 ¢È‡ı. MÂÙ·ÊÔÚÒÓ Î·È EÈÎÔÈÓ........................2421083767 ¢È‡ı˘ÓÛË KTEO ............................................2421095395 ¢È‡ı. BÈÔÌ. - EÓ¤ÚÁ. Î·È T¯ÓÔÏ. ....................2421034080 ¢È‡ı. EÌ. Î·È TÔ˘Ú. .............2421070943 - 2421075336 ¢È‡ı. EÚÁ·Û›·˜ .....................2421070967 - 2421075369 ¢È‡ı. AÁÚÔÙ. AÓ¿Ù˘Í˘................................2421075200 ¢È‡ı˘ÓÛË KÙËÓÈ·ÙÚÈ΋˜................................. 2421045207 TÌ‹Ì· AÏÈ›·˜ .........................2421033230 - 2421022861 ¢ÈÔ›ÎËÛË AÁÚÔÊ˘Ï·Î‹˜ ..................................2421070923 ¢È‡ı˘ÓÛË YÁ›·˜ .......................................... 2421020452 ¢È‡ı˘ÓÛË ¶ÚfiÓÔÈ·˜ ...................................2421075233-4 ¢È‡ı. ¶ÔÏ. ¢ÈÎ. & ¶ÚÔÛÙ. ¶ÔÏ. 2421070964 - 2421075325 ¢È‡ı. ¶ÚˆÙ. EÎ·›‰Â˘Û˘ .......2421039077-2421039085 ¢È‡ı. ¢Â˘ÙÂÚÔ‚. EÎ·›‰Â˘Û˘ ......................2421047387 ¢È‡ı. ¢ÈÔÈÎ. YËÚ ....................2421070921- 2421075323 ¢È‡ı. OÈÎÔÓ. YËÚ ................. 2421070944 - 2421075363 TH§EºøNA E§§HNIKH™ A™TYNOMIA™ AME™H ¢PA™H..............................................................100 TH§EºøNIKO KENTPO ....................................2421039045 A™TYN. TMHM.BO§OY ....................................2421076984 A™TYN. TMHM. NEA™ IøNIA™ ..........................2421076985 TMHM. A™ºA§. BO§OY...................................2421076957 TMHM. TPOXAIA™ BO§OY ...............................2421076968 TM. TOYP. A™TYN. BO§OY ..............................2421076987

A™TYN. TMHMA ¶EPIº. BO§OY .....................2421085401 ¶Àƒ√™μ∂™Δπ∫∏............................................................199 EKAB: ...........................................................................166 ºˆÙÈÛÌÔ‡ BÏ¿‚˜ ¢. BO§OY ..........................2421064931 ¢EH BÏ¿‚˜.............................2421063666 - 2421063667 ¢EYAMB BÏ¿‚˜.............................................2421055555 OTE BÏ¿‚˜ ................................................................. 121 ¢‹ÌÔ˜ BfiÏÔ˘ (Â› 24ÒÚÔ˘ ‚¿Ûˆ˜)..............................195 ¢‹ÌÔ˜ N.IˆÓ›·˜...............................................2421086815 §ÈÌÂÓ·Ú¯Â›Ô ....................................................2421028888 E§¶A (Ô‰È΋ ‚Ô‹ıÂÈ·) ..............................................10400 EXPRESS SERVICE......................................................1154 HELLAS SERVICE .......................................................1057 O¢IKH BOH£EIA ¶H§IOY BfiÏÔ˜ .............................................................6944121288 X¿ÓÈ·...............................................................6948745813 TÛ·Áηڿ‰·....................................................6948475814 MËϛ˜............................................................6948745815 YËÚ. AÔÎ. AÔÚÚ. ¢. BO§OY........................2421064744 YËÚ. AÔÎ. AÔÚÚ. ¢. N. IøNIA™................... 2421080865 I¢IøTIKO KTEO............2428078222-10300 (¯ˆÚ›˜ Έ‰ÈÎfi) IKTEO BfiÏÔ˘ .............................2421096780,2421096720 XÈÔÓÔ‰ÚÔÌÈÎfi ΤÓÙÚÔ......................................2428073719 K·Ù·Ê‡ÁÈÔ ......................................................2428073702 ™Δ∞£ª√™ A’ B√∏£∂πø¡ °π∞ ¶√À§π∞ N. Iø¡π∞™ ................................................24210 80483, 2421060301 O§YM¶IAKH AEP. ....................2421020910 - 2421024910 EÙ. MÂÏ. & ÚÔÛÙ. ¶ÂÚ. N. M·ÁÓ. ....................2421027771 Δ∏§∂ºø¡√ EKTAKTH™ ANA°KH™ Ù˘ ¢HMO™IA™ E¶IXEIPH™H™ AEPIOY (¢E¶A A.E.)........................................2105551666 Δ∏§∂ºø¡√ EKTAKTH™ ANA°KH™ Ù˘ E¶A £E™™A§IA™ .....................8001187878 (·fi ÛÙ·ıÂÚfi) MÔÓ¿‰· ™˘Ì‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋˜ Î·È ıÂÚ·›·˜ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜ £.¶. E•O¢O™ ........................................................2410 237811 ¶I§OTO™ .......................................................2421023439 º§O°A: ™‡ÏÏÔÁÔ˜ °ÔÓ¤ˆÓ ·È‰ÈÒÓ Ì ηÚΛÓÔ 24210 24628

TA•I PA¢IOTA•I ...................................................24210 27777 PA¢IOTA•I MA°NH™IA™ ............................... 24210 61000 A°PIA™ ..........................................................24280 92502 BE§E™TINOY..................................................24250 22725 ANø §EXøNIøN .............................................24280 93389

°ƒ∞º∂π∞ Δ∂§∂Δø¡ μfiÏÔ˜: ∞ÁÁÂϤÙÔ˜ ¡ÈÎfiÏ·Ô˜, “AÁÁÂϤÙÔ˜”, ·) ∂Ï. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ 50, ‚) ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 112 ÙËÏ. 24210 20743, μ·˚Ó¿ ∞ÚÈ¿‰ÓË §. ∂ÈÚ‹Ó˘ 50-¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜, ÙËÏ. 24210-61114, °ÎÏ¿‚·ÙÔ˜ ¡›ÎÔ˜ ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜ 89-∞Ó·Ï‹„ˆ˜ ÙËÏ. 24210-52702, ∫·ÙÛÈÊÔ‡ ª·ÚÈϤӷ “¶ÏÔ‡ÙˆÓ” ¢ÔÚ˘Ï·›Ô˘ 51 ÙËÏ. 24210-69609, ∫Ô˘Ù›Ó· ∞ÁÏ·˝· “∫Ô˘Ù›Ó·˜” 2·˜ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 35 ÙËÏ. 24210-24070, §˘Ú›ÙÛ˘ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ “°·Ï‹ÓË” ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 59 - μ·ÛÛ¿ÓË, ÙËÏ. 2421044444, ª¿ÏÏ·˜ ∞ÔÛÙfiÏ˘ “ª¿ÏÏ·˜” ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 187, ÙËÏ. 24210-20260, ª¿ÚÏ·˜ πˆ¿ÓÓ˘ “μ·ÙÛ·Ú¤·˜” ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 42∞, ÙËÏ. 2421028341, ƒÈ˙¿Î˘ ∂˘¿ÁÁÂÏÔ˜ “∏ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÊÚÔÓÙ›‰·” πˆÏÎÔ‡ 323 ÙËÏ. 24210-40179, ™·Ó›‰Ë˜ •ÂÓÔÊÒÓ “™·Ó›‰Ë˜” ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 223, ÙËÏ. 24210-48600, ™Ù¤ÏÏÔ˜ °ÈÒÚÁÔ˜ “∞Ú¯¿ÁÁÂÏÔ˜” ·) πˆÏÎÔ‡ 98 -§. B‡ÚˆÓÔ˜ ÙËÏ. 24210-51113, Δ˙¤Î· ∂ÈÚ‹ÓË “¡¿ÚÎÈÛÛÔ˜” ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 105-107 - º. πˆ¿ÓÓÔ˘ ÙËÏ. 24210-34552. AÁÚÈ¿: ™·Ó›‰Ë˜ •ÂÓÔÊÒÓ “™·Ó›‰Ë˜” ∂Ï. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ 15 ∞ÁÚÈ¿ ÙËÏ. 24280-92443 BÂÏÂÛÙ›ÓÔ:(AÁ. °ÂÒÚÁÈÔ˜ ºÂÚÒÓ) KˆÓÛÙ·ÓÙ¤ÏÔ˜ £ˆÌ¿˜, ÙËÏ. 6978-655306, 24250 22020. ∞ÏÌ˘Úfi˜: °È·ÓÓ¿ £ÂÔ‰ÒÚ· “∫·Ú·ÁÎÔ‡Ó˘” ÙËÏ. 2422023332, ∫·ÙÛ·Ô‡Ó˘ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ “∫·ÙÛ·Ô‡Ó˘” ÙËÏ. 24220-23705, ª·˘ÚÔÁ¤Ó˘ ™¿‚‚·˜ “ª·˘ÚÔÁ¤Ó˘” ÙËÏ. 24220-23214. ∑·ÁÔÚ¿:∫Ô˘ÚÂÏ¿˜ ΔÚÈ·ÓÙ¿Ê˘ÏÏÔ˜ “∫Ô˘ÚÂÏ¿˜” ÙËÏ. 2426023255 ™ÎÈ¿ıÔ˜: AÁÁÂϤÙÔ˜ ™Ù·Ì¿Ù˘ “H °ˆÓÈ¿ ÙˆÓ AÁÁ¤ÏˆÓ” ÙËÏ. 24270-21748 °ƒ∞º∂π∞ Δ∂§∂Δø¡ ∂∫Δ√™ ™øª∞Δ∂π√À 1. ∫·˚Ì¿Î˘ ∏Ï›·˜, ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 91, ÙËÏ. 24210-72072, 2. ¶··¯Ú‹ÛÙÔ˜ ¡›ÎÔ˜ 2·˜ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 51, ÙËÏ. 24210-25360. 3.K·Ï·ÓÙ˙‹ EϤÓË “ K·Ï·ÓÙ˙‹” AÓ··‡Ûˆ˜ 69 N. IˆÓ›· ÙËÏ.24210-81524

øÚÔÛÎfiÈÔ

™Ù·˘ÚfiÏÂÍÔ √ƒπ∑√¡Δπ∞ 1. ¶fiÏË Û˘Ó‰Â‰Â̤ÓË Ì ÙË ˙ˆ‹ Î·È ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ ∫·‚¿ÊË (ÁÂÓ.). 2. ∫·ÏψÈÛÙÈÎfi Ê˘Ùfi (·ÈÙ.) - ∞ÚÈıÌËÙÈÎfi. 3. ¢È¿ÎÚÈÛË ÙÔ˘ Á¿Ï·ÙÔ˜ - ªÈ· ·fi ÙȘ ·ÚȘ ÚÔı¤ÛÂȘ Ì·˜. 4. ªÔ˘ÛÈ΋ ÓfiÙ· - ∞ÁÁÏÈÎfi Û‡ÌʈÓÔ - ÃÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È Î·È ÚÔÙÚÂÙÈο - Δ¤ÙÔÈ· ˘¿Ú¯Ô˘Ó ηÈ... ÏfiÁÈ·. 5. ¶·ÏÈfi˜ ΔÔ‡ÚÎÔ˜ ÌÂÙ·ÚÚ˘ıÌÈÛÙ‹˜ ÔÏÈÙÈÎfi˜ ªÔÓÔÏÂÎÙÈ΋ ·¿ÓÙËÛË. 6. μÔ˘Ófi Ì·˜ Ô˘ ϤÁÂÙ·È Î·È ºÂÁÁ¿ÚÈ - Δ·ÎÙÈ΋ ÂÈ‚¿Ú˘ÓÛË ÁÈ· ÔÏÏÔ‡˜. 7. ™‡Ì‚ÔÏfi ÙÔ˘ ›¯Â ÙÔÓ ‹ÏÈÔ - ∞Ú·‚È΋ ÔÓÔÌ·Û›· Ù˘ ™˘Ú›·˜ - ΔÔ “¯·›Ú” ÁÓˆÛÙ‹˜ ÚÔÛ¢¯‹˜ ÙˆÓ Î·ıÔÏÈÎÒÓ. 8. §¤ÍË ÁÓˆÛÙÔ‡ ÚËÙÔ‡ ÙÔ˘ ∏Ú¿ÎÏÂÈÙÔ˘ - £Â̤ÏÈÔ ÌÂÙ·ÊÔÚÈÎÔ‡ ̤ÛÔ˘ (·ÓÙ›ÛÙÚ.). 9. ¶fiÏË Ù˘ ÙÔ ™ÙÚ·Û‚Ô‡ÚÁÔ - ™‡Ì‚ÔÏÔ Ù˘ ӛ΢. 10. ª·ÁÂÈÚÈο Û·Ë. 11. Δ·ÈÚÈ¿˙ÂÈ ÙÔ˘... ¶¿· (Ì ¿ÚıÚÔ) - °ÓˆÛÙfi Ô›ËÌ· ÙÔ˘ ª·ÚÎÔÚ¿. 12. ¢È·Û¯›˙ÂÈ ÙË °·ÏÏ›· Î·È ÙË °ÂÚÌ·Ó›· - ¶ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ¶ÂÈÚ·È¿. ∫∞£∂Δ∞ 1. ¶ÚÔÛÎÔÈÎfi˜ ‚·ıÌfi˜ - ¶ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È ÛÙ· ÔÈÓÔÓÂ˘Ì·ÙÒ‰Ë (ÁÂÓ.). 2. ÃÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È ÛÙË Ú·ÙÈ΋ - ΔÔ˘ ∞›ÓÔ˘ Ù˘ ∫ÂÊ·ÏÔÓÈ¿˜ Â›Ó·È ‰È·ÊÔÚÂÙÈο. 3. ∞ÔÙÂÏ› Î·È ¤ÎÊÚ·ÛË ·ÌÊÈ‚ÔÏ›·˜ - ∫¿ÙÈ Ô˘... ÚÔ‚ÏËÌ·Ù›˙ÂÈ. 4. ∂›ÚÚËÌ·... ·ÛÙÔ¯›·˜ - ÃÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È Î·È ·fi ÌÔÓ·¯Ô‡˜ (·ÓÙ›ÛÙÚ.). 5. ∂Ï¿¯ÈÛÙË ÔÛfiÙËÙ· ‡Ï˘ - ŒÓ·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ªÈÙϘ. 6. °·ÏÏÈÎfi˜ ÓÔÌfi˜ - ΔÔ ˘Ô‰¤¯ÂÙ·È ÙÔ ¯ÒÌ· - ∞ÛÈ·ÙÈÎfi ÎÚ¿ÙÔ˜. 7. “πÂÚÔÙÂÏÂÛÙ›· ÙÔ˘...” , ÌÔ˘ÛÈÎfi ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ ™ÙÚ·‚›ÓÛÎÈ - ¶ÚÔËÁÔ‡ÓÙ·È ÙÔ˘ ÔÓfiÌ·ÙÔ˜ ÔÏÏÒÓ ·ıÏËÙÈÎÒÓ ÛˆÌ·Ù›ˆÓ. 8. ºÈÏÈÎfi ‹... ˘‚ÚÈÛÙÈÎfi ¢ËÌÈÔ˘ÚÁÂ›Ù·È ·fi ÌÈ· ·ÚÂÌ‚ÔÏ‹ - ªÂÁ¿ÏÔ˜ ÕÁÁÏÔ˜ ÊÈÏfiÛÔÊÔ˜ ÙÔ˘ 17Ô˘ ·ÈÒÓ·. 9. ∞fi Ù· ÂηÙfi... ÙÚ›· - ∞Ú¯·›· ÛÈÎÂÏÈ΋ fiÏË. 10. ¢È·ı¤ÙÂÈ ÌÈ· ·fi ÙȘ ÈÛ¯˘ÚfiÙÂÚ˜ ÔÈÎÔÓƠ̂˜ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ (ÁÂÓ.) - ∂ȉÈο ¤‰ÈÏ·. 11. √ ¢ËÌfiÎÚÈÙÔ˜ ·Ó¤Ï·‚ ÙËÓ ‡·ÚÍ‹ ÙÔ˘˜ - ΔÔ ¤ÎÙÔ ÁÚ¿ÌÌ· ÙÔ˘ ÊÔÈÓÈÎÈÎÔ‡ Î·È Â‚Ú·˚ÎÔ‡ ·ÏÊ¿‚ËÙÔ˘ - ∞Ú¯·›Ô˜ ‰‹ÌÔ˜ Ù˘ ∞ÙÙÈ΋˜, ÙÔ ÛËÌÂÚÈÓfi ªÔÁÈ¿ÙÈ. 12. ∞fi ÙÔ ÌÈÛfi... ÌÈÛfi - Œ¯Ô˘Ó ÙÔ˘˜ Ô·‰Ô‡˜ ÙÔ˘˜.

∫ÂÓÙÚÈÎfi ¶Ú·ÎÙÔÚÂ›Ô HELLENIC SEAWAYS-SPORADES TRAVEL ¢∏ª. ª¶∞ƒΔ∑√¶√À§√™ - ∞ƒ°√¡∞ÀΔø¡ 33 Δ∏§. 24210 23400, 23415, 35846 ∂μ¢√ª∞¢π∞π∞ ¢ƒ√ª√§√°π∞ Δ√À ∂/° ∂•¶ƒ∂™ ∂Àμ√π∞ 1: ¢∂ÀΔ∂ƒ∞ ¤ˆ˜ ¶∂ª¶Δ∏ ·fi: ¶Â˘Î› 06.00, ∞Á. ∫˘Úȷ΋ 06.30, ¡. ΔÚ›ÎÂÚÈ 06.55, μfiÏÔ˜ 08.00, ¡. ΔÚ›ÎÂÚÈ 08.55, ∞Á. ∫˘Úȷ΋ 09.20, ¶Â˘Î› 10.00, ™ÎÈ¿ıÔ˜ 11.00, ¶Â˘Î› 12.00, ∞Á. ∫˘Úȷ΋ 12.30, ¡. ΔÚ›ÎÂÚÈ 12.55, μfiÏÔ˜ 14.00, ¡. ΔÚ›ÎÂÚÈ 14.55, ∞Á. ∫˘Úȷ΋ 15.20, ¶Â˘Î› 16.00, ™ÎÈ¿ıÔ˜ 17.00-ÚÔÔÚÈÛÌfi˜ ¶Â˘Î›. ¶∞ƒ∞™∫∂À∏ ¤ˆ˜ ∫Àƒπ∞∫∏ ·fi: ¶Â˘Î› 06.00, ∞Á. ∫˘Úȷ΋ 06.30, ¡. ΔÚ›ÎÂÚÈ 06.55, μfiÏÔ˜ 08.00, ¡. ΔÚ›ÎÂÚÈ 08.55, ∞Á. ∫˘Úȷ΋ 09.20, ¶Â˘Î› 10.00, ™ÎÈ¿ıÔ˜ 11.00, ¶Â˘Î› 12.00, ™ÎÈ¿ıÔ˜ 13.00, ¶Â˘Î› 14.00, ∞Á. ∫˘Úȷ΋ 14.30, ¡. ΔÚ›ÎÂÚÈ 14.55, μfiÏÔ˜ 16.00, ¡. ΔÚ›ÎÂÚÈ 16.55, ∞Á. ∫˘Úȷ΋ 17.20, ¶Â˘Î› 17.50, ™ÎÈ¿ıÔ˜ 18.50-ÚÔÔÚÈÛÌfi˜ ¶Â˘Î›. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ - ÎÚ·Ù‹ÛÂȘ - ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ· ∫ÂÓÙÚÈÎfi ¶Ú·ÎÙÔÚÂ›Ô VIS TRAVEL, ∞ÓÙˆÓÔÔ‡ÏÔ˘ 3 (Â˙fi‰ÚÔÌÔ˜, ÌÂٷ͇ π¿ÛÔÓÔ˜ & ·Ú·Ï›·˜), ΔËÏ. 24210 22501 - 25666 31059 - 31060

§À™∏ Δ√À ¶ƒ√∏°√Àª∂¡√À √ƒπ∑√¡Δπ∞: 1. ª∂™πΔ∏™-º∞∫∏ 2. ∂°∫§∏ª∞Δ∞-∞§ 3. °π∞-¡∞¡π-∞ªπ 4. ∞ƒª-√ƒ∞Δ√ƒπ∞ 5. §∞¶∞™-√ƒ∫√ 6. ªπ-ª∞™-∞¡ 7. ¶∞§∞ª∞™-Δ™π¶ 8. √ªπ§∏Δπ∫∏ 9. §∞-πΔ∞-∞ƒ§ 10. ∏¡π∞-∞∏¢√¡π∞ 11. Δ∞¢∂-ª¶√°√™ 12. ¢√∫∞¡√-™∞-∏∏ ∫∞£∂Δ∞: 1. ª∂°∞§√¶√§∏ 2. ∂°πƒ∞-∞ª∞¡Δ√ 3. ™∫∞ª¶π§π-∫∞π 4. π§-∞ª∞§π∞¢∞ 5. Δ∏¡√™-ª∏-∂¡ 6. ∏ª∞ƒ-ª∞Δπ∞ 7. ™∞¡∞-∞™πΔ∏™ 8. ΔπΔ√™-∫∞¢√™ 9. º∞-√ƒ-Δ∏-√°∞ 10. ∞ƒ∫∞™-∞¡√ 11. ∫∞ªπ√¡π-ƒπ¶∏ 12. ∏§π∞™-¶∞§∞ª∏

∫ƒπ√™: ¶ÚÔÛ·ÚÌÔÛÙ›Ù ÛÙȘ Û˘Óı‹Î˜ Î·È ‰È¢ıÂÙ‹ÛÙ ˘Ôı¤ÛÂȘ Ô˘ ÂÎÎÚÂÌÔ‡Ó. √È ·˘ÍË̤Ó˜ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ, ÔÈÎÔÁÂÓÂȷΤ˜ Î·È Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈΤ˜ ÂÈ‚¿ÏÏÔ˘Ó Ó· ‚Ú›Ù ¯ÚfiÓÔ ÁÈ· Ó· ÍÂηı·Ú›ÛÂÙ ÙȘ ÂÎÎÚÂÌfiÙËÙ˜ Ô˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 33-20-19-2-138. Δ∞Àƒ√™: ™ËÌ·ÓÙÈΤ˜ ¢ηÈڛ˜ ı· ÚÔ·„Ô˘Ó Û‹ÌÂÚ·. ∞ÓÙ› Ó· ÊÔ‚Ëı›Ù ÙȘ ·ÏÏ·Á¤˜, ·ÊÈÂÚÒÛÙ ÙËÓ ÂÓ¤ÚÁÂÈ¿ Û·˜ ÛÙËÓ ·Ó·Ó¤ˆÛË. √È ÈηÓfiÙËÙ˜ Î·È Ù· ٷϤÓÙ· Û·˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Û·˜ ‰ÒÛÔ˘Ó ¤Ó· ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÚÔ‚¿‰ÈÛÌ· ÛÙ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈο, ÁÈ’ ·˘Ùfi ‰ÈÂΉÈ΋ÛÙ ‰˘Ó·ÌÈο. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 64-30-22-12-3-7. ¢π¢Àª√π: ∞ÚÎÂÙ¤˜ ‰˘ÛÎÔϛ˜ ı· ÚÔ·„Ô˘Ó Û‹ÌÂÚ· ÛÙ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈο Û·˜. ¶·ÏȤ˜ ÂÎÎÚÂÌfiÙËÙ˜ ı· Û·˜ ‰ÔÎÈÌ¿ÛÔ˘Ó Û˘Ó·ÈÛıËÌ·ÙÈο, Ì ·ÓÙ›ÎÙ˘Ô ÛÙȘ Û¯¤ÛÂȘ Û·˜ Ì ÙÔ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·Îfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 1620-33-4-5-22. ∫∞ƒ∫π¡√™: ∞ÊÈÂÚÒÛÙ ¯ÚfiÓÔ ÛÙȘ ‰ËÌfiÛȘ Û¯¤ÛÂȘ Û·˜, ÒÛÙ ӷ Û·˜ ‚ÔËı‹ÛÔ˘Ó Ó· ¯Ù›ÛÂÙ ÁÂÚ¿ ıÂ̤ÏÈ· ÁÈ· ÙËÓ Î·ÚȤڷ Û·˜. ªÔÚ› Ó· ÌËÓ ¤¯Ô˘Ó fiÏÔÈ ÊÈÏÈΤ˜ ‰È·ı¤ÛÂȘ ·¤Ó·ÓÙ› Û·˜, fï˜ ÌËÓ ·Ê‹ÛÂÙ ·˘Ùfi Ó· Û·˜ ηٷ‚¿ÏÏÂÈ. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 24-30-22-12-3-23. §∂ø¡: ∞Ó·ÙÚÔ¤˜ Î·È ÂÌfi‰È· ı· ˘¿ÚÍÔ˘Ó Û‹ÌÂÚ· ÛÙ· Û¯¤‰È¿ Û·˜. øÛÙfiÛÔ, ÔÈ ÚÔÎÏ‹ÛÂȘ Ô˘ ı· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÙ ÙÒÚ· ı· ¤¯Ô˘Ó ˆ˜ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÂÍÂÏ›ÍÂȘ ÛÙ· ·ÈÛıËÌ·ÙÈο Ô˘ Ô‡ÙÂ Î·Ó Â›¯·Ù ʷÓÙ·ÛÙ›. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 52-10-22-34-2-11.

ANIE§ ¢I¶§øMATOYXO™ A™TPO§O°O™ - EPEYNHTPIA TAPø ¢¤¯ÂÙ·È Ì ڷÓÙ‚ԇ ηıËÌÂÚÈÓ¿ ÙËÏ. 6974456215

¶∞ƒ£∂¡√™: ∞ÎfiÌ· ÎÈ ·Ó ¯ÚÂÈ·ÛÙ› Ó· ÍÔ‰¤„ÂÙ ¯Ú‹Ì·Ù· Û‹ÌÂÚ·, ÌË ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÙ fiÛ· ¤¯ÂÙ ÛÙËÓ ¿ÎÚË ÁÈ· ÒÚ· ·Ó¿Á΢, ı· Û·˜ ¯ÚÂÈ·ÛÙÔ‡Ó ·ÚÁfiÙÂÚ·. T˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 5-3022-12-1-44. ∑À°√™: ∏ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›· Ì ¿ÙÔÌ· Ô˘ Û˘ÌÌÂÚ›˙ÔÓÙ·È ÙȘ ·fi„ÂȘ Û·˜ ı· Û·˜ ‚Á¿ÏÂÈ ·fi ÙÔ Î·‚Ô‡ÎÈ Û·˜. ºÚÔÓÙ›ÛÙ ӷ ÙȘ ÂÎÌÂÙ·ÏÏ¢Ù›ÙÂ. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 35-20-19-4-11-2. ™∫√ƒ¶π√™: ¢ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ÏfiÁÔ˜ Ó· ‚¿˙ÂÙ ÙȘ ÊÈÏÔ‰Ô͛˜ Û·˜ ÛÙËÓ ¿ÎÚË ÁÈ· ¯¿ÚË ÙˆÓ ·ÈÛıËÌ·ÙÈÎÒÓ Û·˜. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 5-302-22-12-4. Δ√•√Δ∏™: Δ·ÎÙÔÔÈ‹ÛÙ ÂÎÎÚÂÌfiÙËÙ˜ ÛÙ· ÔÈÎÔÓÔÌÈο Û·˜. ∂›Û˘ ‰È·¯ˆÚ›ÛÙ ٷ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÛÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ·fi ÙËÓ ÚÔÛˆÈ΋ Î·È ÔÈÎÔÁÂÓÂȷ΋ Û·˜ ˙ˆ‹. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 1320-44-56-7-9. ∞π°√∫∂ƒø™: £· ÎÔÏÏ‹ÛÂÙ Ì ÚfiÛˆ· Î·È Î·Ù·ÛÙ¿ÛÂȘ Û‹ÌÂÚ· Ô˘ ‰ÂÓ ı· Û·˜ ÂÈÙÚ¤Ô˘Ó Ó· ¯·Ú›Ù ÙÔ ·ÚfiÓ. ∞Ó ÌÔÚ›Ù ·ÔʇÁÂÙ¤ ÙÔ. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 43-20-33-23-411. À¢ƒ√Ã√√™: μ¿ÏÙ Û ٿÍË ÛΤ„ÂȘ Û·˜ Ô˘ Û·˜ οÓÔ˘Ó Ó· ·ÁÒÓÂÙÂ Î·È Ó· ÌËÓ Í¤ÚÂÙ ˆ˜ Ó· ÂÓÂÚÁ‹ÛÂÙ ÌÂ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÚfiÛˆ·. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 32-19-22-34-5-8. πãÀ∂™: ∞ÔʇÁÂÙ ÙÔ Ú›ÛÎÔ Ì Ӥ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜, ·ÎfiÌ· Î·È ÙÔ ı¤ÏÂÙ Ôχ. ∞ÊÔÛȈı›Ù ÛÙËÓ ‹‰Ë ˘¿Ú¯Ô˘Û· ‰Ô˘ÏÂÈ¿ Ô˘ ¤¯ÂÙÂ. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 17-30-29-2-11-8.


TËÏÂfiÚ·ÛË 47

ΔƒπΔ∏ 26 π∞¡√À∞ƒπ√À 2010

™Ã√§π∞

¶ƒ√°ƒ∞ªª∞ ¶H§IO 06 VHF, 62 UHF - ™øPO™ 22 UHF

08.30 09.00 09.30 10.00 12.00 14.00 14.30 15.00 15.30 16.00 16.30

√ Ì·ÛÙÔÚ¿ÎÔ˜ ÿÓÙÈ - ª¿ÓÈ √È Ê›ÏÔÈ ÌÔ˘ Δ›ÁÚ˘ Î·È °Ô˘›ÓÈ √È ÌÈÎÚÔ› ÕÈÓÛÙ·˚Ó ∂Î·È‰Â˘ÙÈ΋ ÙËÏÂfiÚ·ÛË Œ¯Ô˘ÌÂ Î·È Ï¤Ì ∂ȉ‹ÛÂȘ √˘Ú¿ÓÈÔ ÙfiÍÔ (∂) ΔÔ ‰È¿ÏÂÈÌÌ· ŒÓ· Û¯ÔÏÂ›Ô ÁÈ· ÙÔÓ ·˘ÙÔÎÚ¿ÙÔÚ· √È Ì¿ÁÔÈ ÙÔ˘ °Ô˘¤‚ÂÚÏ˘ ¶Ï¤È˜ ∑·Î Î·È ∫ÔÓÙ›, ÛηӉ·ÏȤ˜ ÛÙÔ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô 17.00 ∞Ù›ı·Û· ÓÈ¿Ù· 18.00 ¶·Ô‡‰Â˜ ÂÓ ‰Ú¿ÛÂÈ (∂) 19.00 ∫Ï‹ÚˆÛË §·˚ÎÔ‡ §·¯Â›Ô˘ 19.10 ¶·Ú¿‚·ÛË 20.00 ¶ÂÚÈËÁ‹ÛÂȘ Û ÌÂÁ¿Ï· ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈο ¤ÚÁ· 21.00 ÷̤ÓÔÈ ·Ú¿‰ÂÈÛÔÈ “£‡ÂÏÏ· ¿Óˆ ·fi ÙËÓ ∫›Ó·” 22.00 ∞ÔΈ‰ÈÎÔÔÈÒÓÙ·˜ Ù· ¯ÚÒÌ·Ù· 23.00 ∂ȉ‹ÛÂȘ 24.00 ∂ÏÏËÓÈÎfi˜ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ˜: √È Ó¤Â˜ ÂÏ›‰Â˜ “ΔfiÛÔ ÎÔÓÙ¿ ÙfiÛÔ Ì·ÎÚÈ¿” 01.45 ŒÁÎÏËÌ· Î·È ¤Ú¢ӷ (∂) * ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È Ì ÂÎÔÌ¤˜ Û Â·Ó¿ÏË„Ë

¶H§IO 64 - ™øPO™ 26 UHF

06.00 07.00 10.00 11.00 12.00 15.30 15.45 18.30 20.00 20.55 23.00 02.00 02.15 04.15

¶·ÓfiÚ·Ì· “∫·ÏË̤ڷ” Ì ÙÔ °ÈÒÚÁÔ ∞˘ÙÈ¿ ¶Â›Ù ÙÔ ÛÙÔ Alter ∂‰Ò Î·È ÙÒÚ· ∂ÓËÌÂÚˆÙÈ΋ ÂÎÔÌ‹. ¶Ôχ ÌÏ· ÌÏ· æ˘¯·ÁˆÁÈ΋ ÂÎÔÌ‹ Ì ÙË º·›Ë ™ÎÔÚ‰¿. ∂ȉ‹ÛÂȘ ªÂÛËÌÂÚÈ·Ófi express æ˘¯·ÁˆÁÈ΋ ÂÎÔÌ‹ Ì ÙË μ¿ÛÈ· §fiË. ™‹ÌÂÚ· Ì ÙÔÓ ÕÎË ¶·˘ÏfiÔ˘ÏÔ ∂ȉ‹ÛÂȘ “™¤ÍÈ Î·Ù¿‰ÈÎÔ˜” ∞ı¤·ÙÔ˜ ÎfiÛÌÔ˜ ∂ÓËÌÂÚˆÙÈ΋ ÂÎÔÌ‹ Ì ÙÔÓ ∫. ÷ډ·‚¤ÏÏ·. Auto Alter “ºÔÓÈο ·È¯Ó›‰È·” “°È· ÙËÓ Î·Ú‰È¿ Ù˘ ÿÛ·”

111111111111111111111111111

06.00 07.00 09.00 10.00 11.00 12.00 12.30 13.00 14.00 15.00 16.00 17.00 18.00 19.00 19.45 20.45 21.00 23.00 23.45 01.00 02.00 03.00 04.15

∂ȉ‹ÛÂȘ ™∫∞´ one line The Oprah Winfrey Show That’s entertainment (∂) Ten years younger AÛÙÚ·ÊÙÂÚ¿ Û›ÙÈ· Δ· ÈÔ ·ÛÙ›· ‚›ÓÙÂÔ ¡Ù·ÓÙ¿ ÚÒÙˆÓ ‚ÔËıÂÈÒÓ ªÂ ÙË ÊÚÔÓÙ›‰· ÙÔ˘ ÿÚÈ That’s entertainment (∂) Top chef America’s next top model ∂ÎÙfi˜ ÔÚ›ˆÓ °˘Ú›ÛÌ·Ù· ∫˘ÓËÁfi˜ Î·È ı‹Ú·Ì· ∂ÏÏËÓÔÊÚ¤ÓÂÈ· ∂ȉ‹ÛÂȘ CSI §·˜ μ¤Áη˜: ™ÙÔÓ ÙfiÔ ÙÔ˘ ÂÁÎÏ‹Ì·ÙÔ˜ Dexter CSI, ¡.À.: ™ÙÔÓ ÙfiÔ ÙÔ˘ ÂÁÎÏ‹Ì·ÙÔ˜ CSI, ª·˚¿ÌÈ: ™ÙÔÓ ÙfiÔ ÙÔ˘ ÂÁÎÏ‹Ì·ÙÔ˜ ª·ÙȤ˜ ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Entertainment this week

06.30 ¶ÚÒÙË ÁÚ·ÌÌ‹ 10.00 ™˘Ì‚·›ÓÂÈ ÙÒÚ· 12.00 ∂ȉ‹ÛÂȘ 13.00 ª¤ÓÔ˘Ì ∂ÏÏ¿‰· 15.00 ∂ȉ‹ÛÂȘ 16.00 Œ¯ÂÈ ÁÔ‡ÛÙÔ 18.00 ∂ȉ‹ÛÂȘ 19.00 “ÃÚÈÛÙ›Ó·” 20.45 ™·Ó Û‹ÌÂÚ· ÙÔÓ 20Ô ·ÈÒÓ· 21.00 ∂ȉ‹ÛÂȘ 22.00 ∞ÓÙ·ÔÎÚÈÙ¤˜ 23.00 Press 24.00 ∂ȉ‹ÛÂȘ 00.15 ÕÈÓÛÙ·˚Ó * ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È Ì ÂÎÔÌ¤˜ Û Â·Ó¿ÏË„Ë.

11.00 12.30 15.00 17.00 18.00 19.00 20.00 20.45 21.00 21.30 22.00 23.00 23.45 01.30 03.30

¶ÚˆÈÓ‹ ÂÓË̤ڈÛË ¶·È‰ÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ∫ÈÓÔ‡ÌÂÓ· Û¯¤‰È· ∞ÛÙÚÔÏÔÁÈ΋ ·Ù˙¤ÓÙ· Õڈ̷ ∂ÏÏ¿‰·˜ ª·Áη˙›ÓÔ Ì ÙËÓ ∫·ÙÂÚ›Ó· ΔÛ¤ÏË ∞ÛÙÚÔÏÔÁÈΤ˜ ¶ÚԂϤ„ÂȘ ªÂ ÙÔ ¡›ÎÔ ÃÔÚÙ·Ú¤· ¶ÚÔÙ¿ÛÂȘ ·ÁÔÚ¿˜ ∫ÂÓÙÚÈ΋ ∂ÏÏ¿‰· ηÏËÛ¤Ú· ∫·ıËÌÂÚÈÓfi Ì·Áη˙›ÓÔ On air ªÔ˘ÛÈ΋ ÂÎÔÌ‹ ¢ÂÏÙ›Ô Âȉ‹ÛÂˆÓ ΔÔ ÌÂÁ¿ÏÔ Ì˘ÛÙÈÎfi ∫ÔÈÓˆÓÈ΋ ÛÂÈÚ¿. ¶·È‰Èο £¤Ì· Ë̤ڷ˜ ƒÂÔÚÙ¿˙ ÂÈηÈÚfiÙËÙ·˜ ÛÙȘ £ÂÛÛ·ÏÈΤ˜ fiÏÂȘ. ¢ÂÏÙ›Ô Âȉ‹ÛÂˆÓ Fashion show ªÂ ·Ú¤· ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ∂ȉ‹ÛÂȘ TV ÃøSTESS (∂) ∫ÂÓÙÚÈ΋ ∂ÏÏ¿‰· ηÏËÛ¤Ú· (∂) ¡˘¯ÙÂÚÈÓ¤˜ ‰È·‰ÚÔ̤˜

06.00 07.00 10.00 13.10 14.00 15.00 16.00 17.00 17.10 18.10 19.00 20.00 21.00 22.15 23.30 00.50 01.00 02.00 03.00 04.00 04.30

¶ÂÚ› ·Ó¤ÌˆÓ Î·È ˘‰¿ÙˆÓ ∫ÔÈÓˆÓ›· ÒÚ· MEGA ŸÌÔÚÊÔ˜ ÎfiÛÌÔ˜ ÙÔ Úˆ› ∏ ˙ˆ‹ Ù˘ ¿ÏÏ˘ (∂) ∂ȉ‹ÛÂȘ ¡ÙfiÏÙÛ μ›Ù· ªÔ˘ÎÈ¿ Î·È Û˘¯ÒÚÈÔ ∂ȉ‹ÛÂȘ ™·‚‚·ÙÔÁÂÓÓË̤Ó˜ ∏ ˙ˆ‹ Ù˘ ¿ÏÏ˘ Δ· Ì˘ÛÙÈο Ù˘ ∂‰¤Ì ∂ȉ‹ÛÂȘ §¿Î˘ Ô ÁÏ˘ÎÔ‡Ï˘ ∂Ù¿ ı·Ó¿ÛÈ̘ ÂıÂÚ¤˜ ŒÚ¢ӷ ΔÂÏÂ˘Ù·›· ÁÂÁÔÓfiÙ· World Series of Poker Traction √ ÂÈÛΤÙ˘ Ù˘ ÔÌ›¯Ï˘ ΔËÏÂÌ¿ÚÎÂÙÈÓÁÎ ∫·È ÔÈ Ù¤ÛÛÂÚȘ ‹Ù·Ó ˘¤Úԯ˜

¶H§IO 44 UHF-™øPO™ 33 UHF

05.30 ¢È·ÛÔÚ¿ 07.00 ΔÔ „¿ÚÂÌ· ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË 08.00 ΔfiÏÌË Î·È ÁÔËÙ›· (∂) 08.30 √È ÎfiÚ˜ ÙÔ˘ ª·Î §¤ÔÓÙ (E) 09.30 ∫·ıËÌÂÚÈÓ¿ 11.00 √ ı·˘Ì·ÛÙfi˜ ÎfiÛÌÔ˜ ÙÔ˘ ˆÎ·ÓÔ‡ 11.30 √ ‡ÚÁÔ˜ Ù˘ μ·‚¤Ï 12.30 Δ· Ì˘ÛÙÈο ÙˆÓ Ù˘ÚÈÒÓ 13.00 ∂ȉ‹ÛÂȘ 14.20 ¢ÂÏÙ›Ô Î·ÈÚÔ‡ 14.30 √È ÎfiÚ˜ ÙÔ˘ ª·Î §¤ÔÓÙ 15.30 ΔfiÏÌË Î·È ÁÔËÙ›· 16.00 ∏ ¯·Ú¿ Ù˘ ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋˜ 16.30 ª·ÁÈÎfi˜ ÎfiÛÌÔ˜ 17.00 ∂ȉ‹ÛÂȘ 17.50 ∫·ÈÚfi˜ 17.55 ∞ıÏËÙÈΤ˜ Âȉ‹ÛÂȘ 18.05 ∂ȉ‹ÛÂȘ ÛÙË ÓÔËÌ·ÙÈ΋ 18.15 ŒÎÙË ·›ÛıËÛË 18.30 ∂ȯ›ÚËÛË Ù˙¿ÌÔ 19.30 πÂÚÔ› ›ıËÎÔÈ 20.00 ∞ӷηχÙÔÓÙ·˜ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ 21.00 ŒÓ·˜ ·Ó¤ÌÔÚÊÔ˜ ¿ÁÓˆÛÙÔ˜ ÎfiÛÌÔ˜ 21.40 ¢ÂÏÙ›Ô Î·ÈÚÔ‡ 22.00 ∂ȉ‹ÛÂȘ 23.00 ÃÒÌ·Ù· Ì ÈÛÙÔÚ›· (∂) 23.30 “ºÏ·Ì›ÓÁÎÔ ÎÈÓÙ” 01.30 Cinemania (∂) 02.30 ¢È·ÛÔÚ¿ (∂) 04.00 ∞ÏËıÈÓ¿ ÛÂÓ¿ÚÈ· (∂) 05.00 ∞‰ÚÂÓ·Ï›